1998. november 5. soron kívüli 1.

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1998. November 5-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós,

Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Dr. Nemesvári Márta, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Szabó Lászlóné osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Bodzai Tiborné személyzeti vezető, Kápolnás Zoltán irodavezető.

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-zalai Hetilap főszerkesztője, Szalabán Attila a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője.

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm a soron kívüli ülésen megjelent képviselőtársaimat, az apparátus megjelent képviselőit, kedves vendégeinket.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Ferincz Jenő: Polgármester úr szeretnék szólni és addig nem hagyom el a termet, amíg el nem mondhatom.

Tüttő István: Semmiképpen nem adok szót.

Ferincz Jenő: A hozzászólásom a testület munkáját érinti, ezért ajánlom, hogy meghallgassák. Nincs joga dönteni ennek a testületnek.

Tüttő István: A választással kapcsolatos kifogásait az illetékes szervek már elbírálták és elutasították. Kérem, hagyja el a termet.

Ferincz Jenő: Nem megyek el és mindenképpen szót kérek.

Tüttő István: Szünetet rendelek el.

( S z ü n e t )

 

 

 

Tüttő István: Megkérem Ferincz Jenőt, hogy menjen ki a teremből, ellenkező esetben kivezettetem.

Ferincz Jenő: A testület minden döntését megtámadom, mert jogszerűtlenül működik.

 

(A rendőrség kivezeti a teremből Ferincz Jenőt.)

 

Tüttő István: Szeretném bejelenteni, hogy a kitüntető cím és díjak adományozásával kapcsolatos határidőt meghosszabbította a Zala Megyei Közgyűlés, mely a december 11-i ülésén fogja tárgyalni az erről szóló előterjesztést. Tehát van idő a javaslatok megfogalmazására. Javaslom, hogy a következő soros ülésünkön tárgyaljuk meg az 5. napirendi pontot. Aki azzal ért egyet, hogy ma tárgyaljuk ezt a napirendi pontot, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 18 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Kalmár Béla: Az 1956-os forradalom leverésének tegnap volt a 42. évfordulója. Ennek az eseménynek nagyon sok ember esett áldozatul és még több embernek kellett elszenvednie a megtorlás és a kiközösítést. November 4-e azóta a nemzeti gyász napja. Kérem, hogy az áldozatok emléke előtt egy perces néma felállással tisztelegjünk.

 

( A teremben lévők felállnak.)

 

Tüttő István: Javaslom, hogy a Városi Könyvtárral kapcsolatos napirendi pontot elsőként tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a meghívóban lévő napirendi pontok felvételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

1.) Javaslat a Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatával kapcsolatos szakmai-szakértői bizottság megalakítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 1. Javaslat – a Kanizsa Dél-zalai Hetilap kiadására létrehozott – Kanizsa Újság Kft. Ügyvezető-főszerkesztői munkakörének betöltésére (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Javaslat a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.) “A” épület toldaléképületének életveszélyes fafödém cseréjére (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Javaslat Nagykanizsa, Dózsa Gy. U. – Hevesi u. mellett építendő kerékpárút építésére (írásban)
 6. Előadó: Tüttő István polgármester

 7. Javaslat Tüttő István polgármester jutalmazására (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

 

1.) Javaslat a Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatával kapcsolatos szakmai-szakértői bizottság megalakítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

293/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Könyvtár igazgatói állására beérkező pályázatok szakmai-szakértői véleményezésére a következő összetételű bizottságot kéri fel:

Határidő: 1998. November 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

2.) Javaslat – a Kanizsa Dél-zalai Hetilap kiadására létrehozott – Kanizsa Újság Kft. Ügyvezető-főszerkesztői munkakörének betöltésére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Javaslom, az 1/b pont elhagyását és az 1. pontnál lévő szöveg a következőképpen módosuljon: a további működtetésre és feladatokra. A 2. pontnál pedig javaslom, hogy Lukács Ibolya megbízatását az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzése után és az azok alapján meghozott döntésig meghosszabbítja, legkésőbb 1999. március 31-ig.

Kelemen Z. Pál: Javaslom, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság legyen felkérve a téma megtárgyalására.

Tüttő István: Aki egyetért az 1/b pont törlésével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki egyetért az 1/a pont módosításával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a témát a Kelemen képviselő által felsorolt bizottságok tárgyalják meg, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért a 2. ponttal, figyelemmel a módosításokra, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a módosításokra figyelemmel a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

294/1998 számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. át kívánja tekinteni az önkormányzat tulajdonában lévő médiák helyzetét. Ennek érdekében megbízza illetékes bizottságait, hogy készítsenek állapotfelmérést és ez alapján tegyenek javaslatot az esetleges változtatásokra, valamint a további működtetésre és feladatokra.

Határidő: 1999. január 31.

Felelős : Törőcsik Pál alpolgármester

Tarnóczky Attila alpolgármester

Tóth László bizottsági elnök

Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Balogh László bizottsági elnök

2.) Lukács Ibolya ügyvezető-főszerkesztő megbízatását az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzése után és az azok alapján meghozott döntésig meghosszabbítja, legkésőbb 1999. március 31-ig.

Határidő: 1999. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

3.) Javaslat a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.) “A” épület toldaléképületének életveszélyes fafödém cseréjére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A városban két iskola nyújtott be pályázatot épületük felújításával kapcsolatosan, de mindkettőt elutasították. A Batthyány Iskola esetében mindenképpen el kell végezni a munkát, de a Thury Iskola igazgatója jelezte, hogy lemondana iskolájának idei felújításáról, így a pénz rendelkezésre is állna.

Cserti Tibor: Egyetértek a programmal, de az előterjesztést nem tartom szerencsésnek. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az intézmény ma is üres és kihasználatlan. Szeretném látni azt a programot is, amelyre a felújítási program utal.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy jó gazda módjára kell sáfárkodnunk és a program költségvetésének jóváhagyása mellett az éves ütemezést nem kellene mereven kezelni.

Mayer Ferenc: Egyetértek Cserti képviselővel, mert valóban látnunk kell a program végét. Ez a döntés valóban egy program első fázisát képviseli, illetve az épület állagának megóvását, ami egyébként 15 éves kérés. A felújításra azért is szükség van, mert a tanulócsoportokat nem tudjuk majd elhelyezni, ha a jövőben hasonló ütemben történnek a beiskolázások. Javaslom, hogy az első ütemnek a programját fogadják el és a program második üteme az 1999-es költségvetésben szerepeljen.

Tüttő István: Most csak a fafödém cseréje a témánk, amit a képviselő urak felvetettek, a későbbi témáink egyike lesz majd.

Dr. Kalmár Béla: Valóban benyújthatjuk ismételten a pályázatot? A Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsnak vannak-e kanizsai képviselői?

Tüttő István: Én is tagja vagyok a Tanácsnak és képviseltetve van a város környéke is. Pályázni már csak jövőre lehet, de információim szerint jövőre tervezik e két intézmény támogatását. Ez azonban csak ígéret.

Aki a határozati javaslat 1/a pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1/b pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1/c pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

295/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.a) egyetért a 18.800 eFt összköltséggel megvalósuló Batthyány Gimnázium “A” épület toldalékszárnyának födém- és tetőszerkezet cseréjének rekonstrukciós beruházásával, s jóváhagyja a beruházási programot.

1.b) a beruházáshoz szükséges fedezetet az e célra tervezett 7.000 eFt saját előirányzatból, illetve az 1998. évre tervezett, de elmaradó Thury SZKI tetőfelújítás 3.400 eFt és a Dózsa Gy. – Hevesi kerékpárút 3.400 eFt előirányzatának átcsoportosításával a költségvetés rendeletében biztosítja.

1.c) a 13/1998.(VI.29.) sz. rendeletével módosított 3/1998.(II.17.) sz. rendelete 12/a sz. mellékletében biztosított felújítási előirányzat kiegészítéseként az intézmény 3000 eFt-ot a saját többletbevétele terhére a felújításhoz biztosít.

 

 

1999. évi költségvetési rendeletében a felújítás befejezéséhez szükséges 2.000 eFt anyagai forrást jóváhagyja, mely intézményi forrásból kerül biztosításra.

1998-ban a 3.000 eFt, valamint 1999-ben 2.000 eFt intézményi támogatás biztosítását és felhasználását a Polgármesteri Hivatal és az intézmény megállapodásban rögzítik.

Határidő: 1999. május 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

4.) Javaslat Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. – Hevesi u. mellett építendő kerékpárút építésére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Dr. Horváth György: Azért támogatom a javaslatot, mert úgy érzem, hogy a Garay utcai kerékpárút építése nagyon jól sikerült és ezt a munkát mindenképpen folytatni kell.

Tóth László: Támogatom az előterjesztést, mert azon a szakaszon gyalogjárda sincs.

Bicsák Miklós: Az állampolgárok köszönetét szeretném kifejezni a Garay utcai kerékpárút megépítéséért.

Dr. Baranyi Enikő: A város mely részein terveznek újabb kerékpárutakat? Kiskanizsa és a Vásárcsarnok között lesz-e ilyen út?

Tüttő István: Koncepció még nem készült, de szükség lenne rá.

Imre Béla: Elképzeléseink vannak, de kidolgozott terveink, amelyekkel pályázni is lehetne nincsenek.

Kiskanizsára nem tervezünk kerékpárutat, hiszen a Vágóhídi útról a csarnok megközelíthető.

Tarnóczky Attila: Én is találkoztam azzal a lakossági igénnyel, amit megoldana ez az előterjesztés. Olyan költségvetést kellene készíteni, amely lehetővé tenné a környezet rendbetételét is.

Birkner Zoltán: Javaslom, hogy az 1999. évi költségvetésben szerepeljen az a koncepció mely a lehetséges kerékpárutak helyét tartalmazná.

Tüttő István: Erre majd a költségvetés tárgyalásánál vissza kell térni, de konkrét programot szakemberekkel kell készíttetni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagy forgalmat bonyolít le az észak-keleti városrész és a keleti városrész közötti út, mely a Penny Markethez vezet.

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

296/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa, Dózsa Gy. U. – Hevesi u. mellett építendő kerékpárút 65 % támogatással megvalósuló önkormányzati beruházással. A Közgyűlés saját forrásként 2975 eFt-ot a Beruházási program szerinti ütemezésben 1999. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: pályázat benyújtására: 1998. november 15.

A beruházás megvalósítására: 1999. május 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

5.) Javaslat Tüttő István polgármester jutalmazására (írásban)

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Törőcsik Pál: Felolvassa az előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

297/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Tüttő István polgármestert az 1995-98 évben végzett munkája elismeréseként hat havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Határidő: 1998. november 15.

Felelős : Dr. Takács Anikó jegyző

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.20 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1998. november 5. soron kívüli 2.

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1998. November 5-én (csütörtökön) 15.30 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós,

Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Imre Béla, Dr. Nemesvári Márta, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Szabó Lászlóné osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Bodzai Tiborné személyzeti vezető, Kápolnás Zoltán irodavezető.

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-zalai Hetilap főszerkesztője, Szalabán Attila a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője.

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm a soron kívüli ülésen megjelent képviselőtársaimat, az apparátus megjelent képviselőit, kedves vendégeinket.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Nyolc képviselő kezdeményezte soron kívüli ülés összehívását a “Nagykanizsa Kultúrájáért” Alapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalására. A téma tárgyalása azért szükséges, mert az alpolgármester személyében változás történt és a kuratórium tagjai közül Ernszt Katalint is szeretnénk visszahívni tartós külföldi távolléte miatt.

Birkner Zoltán: Szükséges-e ma a hiányzó tag megválasztása?

Tüttő István: Nem kötelező.

Aki egyetért a Nagykanizsa Kultúrájáért Alapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos napirendi pont felvételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

 

 

1.) Javaslat “Nagykanizsa Kultúrájáért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Birkner Zoltán: Javaslom, hogy a határozati javaslat b. pontjáról ma ne döntsünk, halasszuk a november 24-i közgyűlésre.

Dr. Fodor Csaba: Nem értek egyet a javaslattal, mert az alapító okirat nem mondja ki, hogy a mindenkori alpolgármester a kuratórium elnöke, így Krémer Józsefnek van aláírási jogosultsága. Javaslom, hogy a témát vegyük le a napirendről és csak együttesen foglalkozzunk ezzel a kérdéssel.

Dr. Baranyi Enikő: Nem értek egyet az elhangzott véleményekkel. Javaslom, hogy az előterjesztések pontosabbak legyenek. Szeretném megkérdezni, hogy az elnöki tisztség névre szólt, vagy a mindenkori alpolgármester a kuratórium elnöke?

Dr. Kalmár Béla: Kérem, hogy időben egyeztetve legyenek az előterjesztések.

Tarnóczky Attila: Megítélésem szerint Fodor képviselőnek igaza van az alapító okirat tekintetében. Támogatom azt a javaslatot, hogy a témát a következő ülésünkig napoljuk el.

Tüttő István: Krémer József aláírási joga továbbra is fennáll, de javaslom, hogy az előterjesztés a következő ülésünkre hozzuk vissza. Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem szavazzon.

Dr. Lukácsa Erzsébet: Nem értek egyet Fodor képviselő javaslatával. A közgyűlés által hozott határozatban szerepel, hogy a kuratórium elnökének a mindenkori alpolgármester, több alpolgármester esetében a kulturális feladatokat ellátó, jelen önkormányzati ciklusban Krémer József alpolgármestert megválasztja. A jelen ciklus azonban lezárult október 18-val, és új ciklus kezdődött. Önök az alakuló ülésen megválasztották az alpolgármestereket. Az alapító okiratot így kell módosítani, és azt be kell jelenteni a Zala Megyei Bíróságnál, különben nincs aláírási joga Krémer úrnak.

Dr. Baranyi Enikő: A kuratórium elnökére vonatkozóan jogszerűen akkor járunk el, ha szavazunk, illetve a b.) pontra vissza kell térnünk.

Tarnóczky Attila: Létezik egy alapító okirat, amelyben határidő nélkül lett Krémer József kinevezve a kuratórium elnökének. Ezzel szemben van egy közgyűlési határozat, amely egyfajta ígéret arra, hogy váltás lesz. De azt nem úgy kell értelmezni, hogy október 18-án a kuratórium elnök nélkül marad. A határozat a testületet kötelezi arra, hogy időben, de nem fontos, hogy ma, intézkedjék. Meggyőződésem szerint Krémer Józsefnek jelen pillanatban van aláírási joga.

Birkner Zoltán: A mai napon a közgyűlés alkalmas arra, hogy az elnököt megválassza. Javaslom, hogy Tarnóczki Attila nevével, illetve az előbb felhozott érvekkel újra beszéljünk a témáról és szavazzunk.

Dr. Fodor Csaba: Egyetértek Tarnóczky alpolgármester úrral. Valóban az alapító okirat határidő nélkül megjelölt valakit a kuratórium elnökének. Őt hatalmazta fel a bankszámla feletti rendelkezésre és az alapítvány képviseletére is. E tekintetben van elnöke az alapítványnak. Úgy gondolom, hogy ezt a napirendet ma nem kell tárgyalnunk, de minél előbb térjünk vissza rá.

Tarnóczky Attila: Javaslom, hogy a témát vegyük le napirendről.

Tüttő István: Krémer urat értesíteni fogjuk, hogy szíveskedjen a hivatalba fáradni és aláírással lássa el azon anyagot, amely az APEH számára küldendő.

Aki egyetért azzal, hogy a témát vegyük le napirendről, és november 24-én megfelelő bizottsági tárgyalások után ismét hozzuk vissza, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

298/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a “Nagykanizsa Kultúrájáért” Alapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztést a napirendről leveszi azzal, hogy az 1998. november 24-i közgyűlésen újra napirendre kell tűzni.

Határidő: 1998. november 24.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.50 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Lukácsa Erzsébet
Tüttő István
aljegyző
polgármester

 

 

1998. december 15. soros

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1998. december 15. (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Vasember ház Dióssy-terme

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila,Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc önkormányzati képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Anikó jegyző, Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Nemesvári Márta, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Imre Béla Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Kálócziné Éberling Márta, Kápolnás Zoltán irodavezetők, Kovács Antal igazgató, Zalatnai László vezérigazgató, Dr. Szabó Edit könyvvizsgáló, Nagy Imre a Kanizsa TV Kft. főszerkesztője.

Megjelentek: Szalabán Attila a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének munkatársa, Magyar Éva a győri rádió munkatársa, Molnár László a Zala Rádió vezetője, a Városi TV dolgozói.

 

Tüttő István: Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, az apparátus megjelent tagjait.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több, mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Javaslom, hogy a napirendi pontok közé vegyük fel a Javaslat a Nagykanizsai I. Futball Club hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos előterjesztést.

Tarnóczky Attila: Javaslom, hogy a 19. napirendi pontot a 8. napirendi pont után tárgyaljuk.

Bicsák Miklós: Két kérdést szeretnék feltenni.

Tóth László: Napirend előtt kérnék két percet.

Birkner Zoltán: Napirend előtt kérnék két percet.

Budai István: Két kérdést szeretnék feltenni.

Balogh László: Két kérdést szeretnék feltenni.

Dr. Baranyi Enikő: Három kérdést szeretnék feltenni.

Kiss László: Három kérdést szeretnék feltenni.

Tüttő István: Aki egyetért a Futball Club kérelmével kapcsolatos előterjesztés 13. pontként való napirendre vételével, kérem szavazzon.

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Tarnóczky Attila alpolgármester javaslatával, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a módosításokra figyelemmel a napirendi pontok sorrendjét elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1999. évi költségvetési koncepciójára (írásban)
 5. Előadó: Tüttő István polgármester

 6. Előterjesztés a helyi iparűzési adórendelet és a gépjárműadó rendelet módosítására (írásban)
 7. Előadó: Tüttő István polgármester

 8. Javaslat a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a szállításról és a díjfizetés feltételeiről szóló többszörösen módosított 27/1995.(X.3.) számú rendelet módosítására (írásban)
 9. Előadó: Tüttő István polgármester

 10. Javaslat a kéményseprőipari közszolgáltatásokról szóló többszörösen módosított 13/1996.(III.26.) számú rendelet módosítására (írásban)
 11. Előadó: Tüttő István polgármester

 12. Javaslat a helyi tömegközlekedés díjainak és utazási feltételeinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 13. Előadó: Tüttő István polgármester

 14. Javaslat az önkormányzat és a Zala Volán között 1999 évi önkormányzati támogatásról szóló megállapodás megkötésére (írásban)
 15. Előadó: Tüttő István polgármester

 16. Előterjesztés a Kanizsa TV Kft. dolgozói tulajdonrészének megvásárlásáról (ír.)
 17. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 18. Javaslat a “Kanizsa Felsőoktatásáért” Alapítvány támogatására (írásban)
 19. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 20. Javaslat a Szociális Foglalkoztató megbízására a közhasznú munkások foglalkoztatására (írásban)
 21. Előadó: Tüttő István polgármester

 22. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatának önkormányzati jóváhagyására (írásban)
 23. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 24. Javaslat a Nagykanizsai 1. Futball Club Szolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kezesség vállalásra (írásban)
 25. Előadó: Tüttő István polgármester

 26. Javaslat az önkormányzat által fenntartott piacokon és vásárokon alkalmazandó díj megállapításáról és a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1998.(II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 27. Előadó: Tüttő István polgármester

 28. Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 34/1995.(XI.18.) számú rendelet módosítására (írásban)
 29. Előadó: Tüttő István polgármester

 30. Javaslat az Élelmiszerpiac Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 31. Előadó: Tüttő István polgármester

 32. Javaslat a lakossági szilárd hulladék 1999. évi szállítási díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 33. Előadó: Tüttő István polgármester

 34. Javaslat a települési folyékony hulladék 1999. évi szállítási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 35. Előadó: Tüttő István polgármester

 36. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/1994.(V.2.) számú rendelet módosítására (írásban)
 37. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 38. Javaslat az Alfától az Omegáig Kft végelszámolási költségeire (írásban)
 39. Előadó: Tüttő István polgármester

   

   

   

 40. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. részére működési többlettámogatás megállapítására (írásban)
 41. Előadó: Tüttő István polgármester

 42. Javaslat az önkormányzat gazdasági és igazgatási tevékenységének komplex átvilágítására (írásban)
 43. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 44. Javaslat Izsák Imre az “Oktatás Jövőjéért” Alapítvány támogatására (írásban)
 45. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 46. Javaslat a Városi Kórházban és az egészségügyi alapellátásban igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díjainak elfogadására (írásban)
 47. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

 48. Javaslat az országgyűlési képviselői irodák működtetésének, fenntartásának hozzájárulására (írásban)
 49. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 50. Előterjesztés a Kanizsa Extra Petőfi u. 5. szám alatti elhelyezéséről (írásban)
 51. Előadó: Tüttő István polgármester

 52. Javaslat közterület elnevezésére (írásban)
 53. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 54. Beszámoló az összevont óvodák működési tapasztalatairól (írásban)
 55. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 56. Teleki László önálló képviselői indítványa (írásban)
 57.  

  Zárt ülés

   

 58. Fellebbezések (írásban)
 59. Perek vitelére megbízás (írásban)
 60. Előadó: Tüttő István polgármester

 61. Előterjesztés a Kanizsa TV Kft. dolgozóinak kérelméről (írásban)
 62. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

   

  Nyílt ülés

   

 63. Javaslat a közterület és közterület jellegű területek használatáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Napirend előtt

Tóth László: Javaslom, hogy ebben az évben egy soron kívüli közgyűlést tartsunk jövő évi teendőink megvitatására. Miután áttanulmányoztam a mai közgyűlés napirendi pontjait, ekkor döbbentem rá, hogy valószínűleg túlságosan is nagy jelentőséget tulajdonítottam ezen feladatainknak. Ha egy olyan fajsúlyos ügy, mint a 24. napirendi pont témája a közgyűlés elé kerülhet, akkor el kell gondolkodnom azon, hogy a különböző vezetői posztokat az arra éppen legmegfelelőbb tisztségviselők foglalják-e el. Mint a 4. választókerület közvetlenül megválasztott képviselője arra is felhatalmazást kaptam választóimtól, hogy lehetőségeimhez mérten segítsem Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése tekintélyének emelését. E cél mielőbbi megvalósítása érdekében a következő javaslataimat terjesztem elő. A közgyűlés 1999. január 1-jét követően az 1990. évi LXV. a helyi önkormányzatokról szóló tv. 10 §-a szerint a képviselőtestület hatásköréből át nem ruházható napirendeket, előterjesztéseket tárgyaljuk. Újra kell gondolni a polgármester és a bizottságok feladat- és hatáskörét, pl. polgármester önállóan dönthetne 1 millió Ft-os értékhatárig, a bizottságok 5 millió Ft-ig kiadások tekintetében utólagos beszámoltatási kötelezettség mellett. Módosítani kell az SZMSZ-t is legkésőbb 1999. február 28-ig.

Tüttő István: A soron kívüli közgyűlés időpontját majd meghatározzuk. Bármennyire egyszerűnek tűnik is egy alapítvány támogatása, a támogatás csak közgyűlés döntésével lehetséges. A bizottsági jogköröket át kell gondolni, és a soron kívüli közgyűlésre már úgy kellene sort keríteni, hogy konkrét előterjesztést tudjunk megtárgyalni.

Dr. Baranyi Enikő: Vannak esetek, amikor nem tartjuk be az SZMSZ rendelkezéseit.

Dr. Takács Anikó: A vagyonrendelet azt mondja ki, hogy az alapítvány támogatása kizárólag közgyűlési hatáskörbe tartozik.

Kelemen Z. Pál: Az SZMSZ szerint napirendi pont előtt nem lehet vitát nyitni.

Tarnóczky Attila: Mivel Tóth László képviselő a 24. pontot érintő hozzászólása közvetlen engem érint hadd jegyezzem meg, hogy törvényi kötelesség ezt az előterjesztést a közgyűlés elé hozni.

Tüttő István: További hozzászólásokat kérem ez ügyben ne tegyünk, hiszen mindannyian egy irányba mutatóan saját munkánk racionalizálását céloztuk meg.

Birkner Zoltán: Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a FIDESZ frakciónak melyek a legfontosabb célkitűzéseink, és azok megvalósítása érdekében mit tettünk eddig. Mindenki előtt ismert, hogy az 1999. évi költségvetés nagyon kevés, ezért mindenre nem lesz pénzünk. Tisztelettel kérünk minden képviselőtársunkat, hogy ennek megfelelően szavazzunk majd a legfontosabb kérdésekben és minél gyorsabban találjuk meg a prioritásokat. Az egyik fő prioritási pont lesz a főiskola, a másik a logisztikai központ, illetve a munkahelyteremtési lehetőség. Ezekben az ügyekben lobbizunk is Nagykanizsa város érdekében. Írtunk egy levelet a frakció nevében a Közoktatási Miniszterhez címezve, és ebből szeretnék Önöknek néhány dolgot felolvasni.

“Tisztelt Miniszter Úr! Mi, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése FIDESZ-MPP képviselő-csoportjának tagjai kérjük, hogy főiskola alapítási kezdeményezésünk, aminek

érdekében városunk jelentős anyagi terheket vállalt eddig, és hajlandó vállalni a továbbiakban is, kapja meg a Minisztérium részéről azt a támogatást, amelyre joggal számítunk nemcsak mi, de városunk polgárai is.”

Hivatalosan leírtuk az alapítványi főiskola eddigi történetét, amit aláírt az egész frakció és a két alpolgármester is. Ha azt akarjuk, hogy sikerüljön néhány dolgot elérnünk a következő 4 évben, akkor tiszteljük meg egymást a bizalommal. Ezért mindenkit, aki ma politikával foglalkozik Nagykanizsán, egy kis önmérsékletre szeretnénk kérni.

Tüttő István: Kérdezném, hogy a tapasztalat mondatja ezt Birkner úrral, vagy kérése a megelőzést szolgálja?

Dr. Baranyi Enikő: Örömmel venném, ha az önmérséklet példáját a FIDESZ részéről is látnám. A FIDESZ mellett ebben a testületben több frakció is, illetve frakcióhoz nem tartozó és nagyon tisztességes szándékú képviselő ül az asztalnál. Egy egységes testület létét kellene hangsúlyozni.

 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A Magyar Közlöny 1998. évi 107/II. számában megjelent egy tájékoztatás, amely arról értesíti az olvasót, hogy az 1997. évi jogtalanul felvett és címzett támogatások mely települések számára jelentenek hátrányt. Nagykanizsa nem került bele a visszafizetésre kötelezettek sorába.

Levelet írtunk a Szocális Foglalkoztató érdekében, hogy minél több munkával lássák el azok az intézmények, gazdasági társaságok, amelyek az önkormányzathoz tartoznak. Kérnék minden városban, vagy városon kívül működő szervezetet, amennyiben úgy érzik, hogy olyan szolgáltatást nyújt a Szociális Foglalkoztató, amely a számukra elfogadható minőségű és így megrendelhető, vegyék azt igénybe. Szeretném Önökkel ismertetni, a Máltai Szeretetszolgálat jelentését, mely szerint 5,3 millió Ft értékű árut juttatott a határon túlra. Ezen szállítmányozás költségeit az önkormányzat biztosította. A Városi Vöröskereszt is továbbította a kárpátaljai árvízkárosultak részére a segélyszállítmányt, mely összesen 10 millió 228 e Ft-ot tesz ki. Mindannyiunk nevében megköszönjük a támogatást és hozzájárulást. A következő szállítmányozás alkalmával a raktáron lévő ruhákat és élelmiszereket is el fogják juttatni a megfelelő helyre. Javaslom, hogy Zalabaksához hasonlóan Csesztreg községet is 100 eFt-tal támogassuk, hiszen súlyos károkat szenvedett az árvízkárok kapcsán. Szeretném, ha a közgyűlés nem tenne különbséget ebből a szempontból a két település között. Határozati javaslatom az lenne, hogy 100 eFt-tal támogassuk Csesztreg település árvízkárosultjait.

Kelemen Z. Pál: Szeretnék észrevételt tenni a Vásárcsarnokhoz tartozó parkoló használatával kapcsolatban. Az előterjesztésben szerepel, hogy a csarnok környékén személygépkocsi és autóbusz parkoló van. A baj az, hogy a teherautók engedély nélkül árulták termékeiket a parkolóban. Kérem a polgármestert, hogy hívja fel a VIA Kanizsa Kft. vezetésének figyelmét arra, hogy tartson rendet a parkolóban és az ilyen illegális árusítást akadályozza meg.

 

Tüttő István: Erre vonatkozóan már kaptak korábban is jelzést és utasítást.

Röst János: A közgyűlés korábban felhatalmazta az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottságot valamint a Pénzügyi Bizottságot, hogy a kamatok alakulását vizsgálja meg. A vizsgálat több ok miatt elmaradt, de úgy gondolom, hogy nem tekinthetünk el tőle hiszen a költségvetést érinti. Javasolnám, hogy a határozat határidejét módosítsuk 1999. január 1-re és a felelős Tóth László és Böröcz Zoltán bizottsági elnök legyen.

Marton István:. Annyi kiegészítést fűznék a Röst képviselő által elmondottakhoz, hogy nem a két bizottság mulasztott, hanem objektív okok miatt maradt el a vizsgálat.

Van néhány észrevételem a 9. oldalon kezdődő tájékoztatóhoz is. Úgy gondolom, ha ezt határozati formában megszavazná a közgyűlés, akkor nagyot lépne előre ez az ügy abba az irányba, hogy január 31-ig a további működtetési lehetőségeket jobban elő lehessen készíteni. Szeretnék bővebben hallani a kanizsai logisztikai központtal kapcsolatban. Ne csak a sikert sugalló szlogenek jussanak el hozzánk, hanem tartalmilag is tájékoztassanak bennünket.

Tüttő István: Rögtön reagálnék Marton úr megjegyzésére. Azt kérném, hogy most ne foglalkozzunk a sajtóval kapcsolatos határozati javaslattal. Évek óta azt tanácsolom, hogy ne támogassuk az újságot, hanem vásároljuk, és akkor mindenkihez ingyen eljuttathatjuk a lapot. Korábban arról volt szó, hogy a testület komplexen vizsgálja meg az újság és a televízió kérdését.

Érdemi tárgyalást folytattam a bank igazgatójával, de nem tartottam célszerűnek leírni, hogy hány millió Ft-ot ajánlott fel. A felajánlás a jövő évre szól, tehát nem érinti a mostani tárgyalásunkat. A felajánlott összeg megközelíti a 10 millió Ft-ot. A bank vezetése további támogatástól sem zárkózik el, de az volt az igazgató úr feltétele, hogy magasabb osztályú focicsapat vagy bármilyen sportkör jöjjön létre, hogy bátran mondhassák, megérdemli a támogatást.

A Beznicza Miklós osztályvezetővel történt tárgyalásunkról annyit szeretnék mondani, hogy pontosan az a szám szerepel a költségvetésben a tervezett illetéki bevételnél, amiben ott megállapodtunk.

Tartnóczky Attila: Az a javaslat, hogy az önkormányzat csak azokkal a témákkal foglalkozzon, amelyeket a törvény kötelezően ír elő, a fontos jogosítványok átadását jelentené. Az alapötlet véleményem szerint támogatandó, de gondoljuk meg, hogy mely területen milyen lépést teszünk.

Törőcsik Pál: Szerettem volna konkrét eredményekről és sikerekről beszámolni, de ez még idő előtti lenne. A logisztikai központ, a mezőgazdasági logisztikai központ a munkahelyteremtésben történt beruházások ügyében, a könyvtár, főiskola ügyeiben lobbizni fogunk. Kis türelmet kérnék, amíg konkrétumokat tudunk mondani.

Tüttő István: Úgy látom több hozzászólás nincs a vitát lezárom. A 64/1998. számú közgyűlési határozatunkat a jelenlegi körülményekhez kell igazítani. Határidejét 1999. január 31-re módosítanánk.

Tarnóczky Attila: A határozati javaslat nem lett hatályon kívül helyezve.

Tüttő István: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Felelősök Tóth László Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke és Böröcz Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Marton képviselő javaslatát a Dél-zalai Hetilappal kapcsolatosan nem tartom rossznak, de közgyűlési határozatunk van arról, hogy a médiákat külön tárgyaljuk.

Marton István: Úgy gondolom, hogy a testületben megvan a konszenzus és máris tovább tudnák lépni.

Tüttő István:Korrektül dönteni csak üzleti terv ismeretében tudnánk. Meg kell határozni, hogy hány oldalas legyen az újság, mi legyen a tartalma és ezután el lehet dönteni, hogy mibe kerüljön. Az önkormányzat ezt követően tudja megmondani, hogy tudja-e vállalni azt, hogy minden lakásba eljusson az újság. A döntést mindenképpen egy elemzésnek kell megelőznie, annak ellenére, hogy maga a megoldási forma a legjobbnak tűnik mostani ismereteink szerint.

Kelemen Z. Pál: A kérdések előkészítése elsősorban az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, a Pénzügyi és Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik. Ezek a bizottságok folyamatosan tárgyalják a témát és úgy hiszem nem időszerű ebben a kérdésben határozatot hozni.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Csesztreg község árvízkárosultjainak 100 eFt támogatást nyújtsunk a helyi adó terhére, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 5. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 6. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 7. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

319/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 313/b/1996., a 194/1997. a 253/1998., a 202/1997., a 309/1997., a 41/1998., a 66/h./1998., a 162/6/1998., a 188/8/b./1998., 196/1./b./1998., a 218/1998, a 236/1998., a 254/1,2./1998., a 264/1,2./1998., a 267/1998., a 296/1998., a 297/1998., a 301/1998., a 306/1998., a 309/1998., a 313/e./1998. és a 316/1998-as számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a családi ünnepségek szervezésére kiírt pályázat elbírálása során a bíráló bizottság határozatát figyelembe véve a KANIZSA Rendezvény Szervező Stúdió Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal – nyertes pályázóval – a megállapodást megkösse és aláírja.

Határidő: 1998. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

  1. a 194/2./1996. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. január 31-ig meghosszabbítja.
  2. a 64/1998. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. január 31-ig meghosszabbítja.
  3. Felelős : Tóth László bizottsági elnök

   Böröcz Zoltán bizottsági elnök

  4. a 104/1998. számú határozat végrehajtásának határidejét 1999. január 31-ig meghosszabbítja.
  5. a 225/1998. számú határozatot hatályon kívül helyezi.

7. Csesztreg község árvízkárosultjai részére 100 eFt-ot adományoz a helyi adók többletbevételének terhére

8.) a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

2.) Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Tüttő István: A múlt alkalommal Röst János képviselő nyújtott be interpellációt, melyre a választ megküldtük.

Röst János: Köszönöm, hogy foglalkoztak a kérésemmel. A Rózsa utca 22. szám alatti lakóépületnél problémát jelentett az ott lakók számára a buszra való várakozás.

Tájékoztatást kérek a Polgármesteri Hivataltól, hogy a december 8-i tárgyalásnak mi volt a végeredménye. Született-e megállapodás a vállalkozóval? A Rózsa u. 22 szám alatti lakóházak lépcsőházaiban az IKI szereltessen fel kaputelefonokat. E két témában kérek visszajelzést az IKI-től, illetve polgármester úrtól.

Tüttő István: A kaputelefon kérdését meg fogom vizsgáltatni.

Röst János: Kérem, halasszuk el addig az interpelláció elfogadását.

Bicsák Miklós: Elfogadom az interpellációmra adott választ.

Tüttő István: Meg fogjuk vizsgálni Röst képviselő javaslatát az energetikus alkalmazására vonatkozóan.

Röst János: Elfogadom polgármester úr válaszát.

Tüttő István: Röst képviselő a KÁBELTEL Kft. díjmegállapításával kapcsolatos interpellációját szóban szeretné kiegészíteni.

Röst János: Egy ilyen jelentős díjemelést mindenképpen vizsgálni kell, ezért kérem, hogy a polgármester úr kezdeményezzen tárgyalásokat a KÁBELTEL Kft vetetőjével és próbálja meg elérni a díj csökkentését. Ha ez nem sikerül, akkor a Versenyhivatalhoz vagy az Alkotmánybírósághoz kell fordulni.

Tüttő István: Tárgyalni fogunk ebben az ügyben.

Dr. Takács Anikó: Valóban ez a két megoldás lehetséges. A gyakorlat szerint a kábeltelevíziós vállalkozás gazdasági erőfölénybe kerül megrendelőjével szemben akkor is, ha műszakilag van lehetőség más kábelrendszerhez való csatlakozásra, vagy egyedi műholdvevő rendszer kialakítására, de az ezekre történő átállás olyan jelentős, egyszeri anyagi ráfordítást igényel, amely a megrendelők számára kedvezőtlenebbé teszi az igénybevételt. A másik megoldás a polgári peres út lenne és itt hivatkoznék a Polgári Törvénykönyv 205. szakasz 1.§ (2) bekezdésében foglaltakra, amely kimondja, hogy a szerződés érvényességének feltétele az árnak és díjnak a szerződés teljes időtartamára történő meghatározása. Ezt a mindenkori teljesítés időpontjában kell meghatározni. Az utóbbi szerződésmódosításra csak közös megegyezéssel kerülhet sor.

Marton István: Annyit kívánok ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nem hiszek a Versenyhivatal jótékony, a város népe számára áldásos tevékenységében.

Tüttő István: Egyetlen reményünk az lehet, hogy korábban a többi, hasonló tevékenységet végző céghez viszonyította a Versenyhivatal az áremeléseket. Lehet, hogy a mostani helyzetben már nem ugyanez lenne a hivatal megállapítása.

Balogh László: A szabadtéri korcsolyapályák száma ugrásszerűen megemelkedett. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatatokat a Ryno Kft. végzi, de a lakosságnak hiányérzete van.

Kérdezném, hogy van-e remény arra, hogy megoldódik a Corvin lakótelep katasztrofális helyzete, ahol az utóbbi időben 11 csőtörés történt.

Tüttő István: A felvetéseket megvizsgáljuk.

Bicsák Miklós: A cserfői hegyi gazdák azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy a Polgármesteri Hivatal támogatná-e azon kezdeményezésüket, mely szerint a régi 7-es főút szakaszát a cserfői hegyig fel szeretnék újítani.

A másik kérdésem az lenne, hogy van-e arra mód, hogy a város központjában figyelő kamerákat szereltessünk fel, amelynek segítségével a rendőrség ellenőrizni tudná a forgalmas helyeket. Az Önkormányzat hozzájárulna-e üzemeltetésükhöz?

Tüttő István: Az önkormányzat már korábban is támogatta a Nagykanizsa Közrendjéért és Közbiztonságért Alapítványt és ennek köszönhetően sikerült néhány kamerát vásárolni, amit a rendőrség saját intézményeinek belső megfigyelésére használt fel. A város főterének figyelését ilyen kamerákkal még nem tudtuk megoldani. Az alapítvánnyal képviselőivel tárgyalunk és megkérjük a szakembereket, hogy vizsgálják meg a kamerák elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, az alapítványt támogathatjuk ezen cél mielőbbi elérése érdekében.

A cserfői úttal kapcsolatban költségvetést kell készíteni, hogy mennyibe kerülne a felújítás. Az Erdőgazdasággal is tárgyalunk, mert ők is használják az utat.

Budai István: Lakossági bejelentés alapján két felvetésem lenne. Az egyik a Csónakázó tó mellett lévő szánkózó domb helyzete. A Parkerdő Gazdaság vágást végzett az erdőben és kirakta a fát a lesikló pálya szélére, amelyeket a gyerekek szétszórtak. Fölvettem a kapcsolatot az Erdőgazdaság képviselőjével, aki elismerte, hogy a helyzet tarthatatlan, de nem tudnak semmit tenni ellene, mert nehéz az elkövetőket tetten érni.

A téli útviszonyokra való tekintettel fokozottabban működtessük az Operatív Bizottságot.

Tüttő István: Az Operatív Bizottság összeült most is, de amíg korábban 150 ember állt rendelkezésre a hómunkára, addig most senkit sem lehet ilyen jellegű munkára találni.

Imre Béla: A hóeltakarítás ügyében azt tudom mondani, hogy rendszeresen “háborgatjuk” a Ryno Kft.-t, hogy a szerződésben foglaltaknak tegyen eleget. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez objektív nehézségbe is ütközik, amit bizonyos szempontból tudomásul kell venni. Ha a havat kellő időben nem sikerül eltávolítani az útakról, akkor nagyon gyorsan letaposódik a forgalom hatására, ezt követően pedig már csak sózni lehet. A sózás viszont szűkített formában szerepel a szerződésben. Azt mondtuk a kivitelezőnek, hogy amennyiben a gyalogmunkásokat nem alkalmazzák hétvégén, akkor hétfőtől olyan

intenzitással kell alkalmazni azokat, hogy a járdák járhatóak legyenek. A következő szerződésben ezt mindenképpen át kell gondolni, mint ahogy azt is, hogy mit, hogyan és milyen összegben tudunk beépíteni a szerződésbe. A Csónakázó-tónál lévő állapotokról nekünk is vannak információink. Már a kilátó építése során tapasztaltuk, hogy többször keresztültörték a felújított kilátó deszkázatát. A hasábok útba dobálásáról nem volt konkrét információnk, bizonyára a hó alatt ilyen is előfordul. Ha a Csónakázó-tó gondnoksága a közmunkásokkal ebben a kérdésben nem tud kellő segítséget nyújtani, akkor én a Műszaki Osztály részéről csak azt a segítséget tudom megadni, hogy a Csónakázó-tó gondnokságát megpróbáljuk nagyobb odafigyelésre késztetni. A megoldás persze nem ez, de ezek a cselekmények általában nem munkaidőben történnek, hanem leginkább este, vagy hétvégén.

Tüttő István: A legjobb megoldás az lenne, ha elvinnék onnan a fahasábokat.

Dr. Baranyi Enikő: Első kérdésem a Pivári utcával kapcsolatos. Az újságban is megjelentek a fekvőrendőrökkel kapcsolatos károkról szóló írások. Tudomásom szerint a gépkocsik gumiabroncsaiban jelentős károk keletkeztek. Szeretném megtudni, hogy meddig marad fenn ez a tarthatatlan állapot.

Második kérdésem a Polgármesteri Hivatal zárt ajtóira vonatkozik. Furcsa lenne, ha a Polgármesteri Hivatal munkáját hátrányosan érintené, vagy lehetetlenné tenné az, hogyha a város lakói adott esetben fogadóórán kívül is megjelennének. Legalább egy táblát tegyünk ki, melyen fel van tűntetve, hogy hányas szobában melyik köztisztviselőt lehet elérni. Kérem ezt megfontolni, mert nemcsak a város lakói jöhetnek ide, hanem üzleti és egyéb cégek képviselői is megkereshetik a város vezetőségét.

A Vásárcsarnokkal kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy ki, kit, miért és mennyiért késztethet arra, hogy a Vásárcsarnok közvetlen környezetében fém bodegák jelennek meg. Ez az állapot beilleszthető a Vásárcsarnok környéki rendezési terv képébe?

Tüttő István: A Pivári utcával kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a fekvő rendőrök pont azért vannak ott, hogy az arra gépjárművel közlekedők ne sértsék meg a közlekedés szabályait. A fekvőrendőr alkalmazása a lehető leghatékonyabban készteti a gyorshajtót arra, hogy fékezzen. Nagyon fontos azonban átgondolni, hogy az ilyen jellegű beavatkozást mennyire igényli az ottani lakosság. Ha elvesszük a fekvőrendőrt, utána az lesz a panasz, hogy az autósok, illetve a motorosok száguldoznak. Ez egy jó szándékú megoldás volt az önkormányzat, illetve a VIA Kanizsa Kft. részéről, de ha zavart okoz, a megszűntetését megvizsgáljuk, és megtesszük a szükséges intézkedést.

Röviden szeretnék szólni a zárt ajtókról. Ha nem tud bemenni valaki, akkor az arra is visszavezethető, hogy az egész hivatal fogadórendszere nem jól működik. Át kell gondolni, hogy a portaszolgálatot hogyan tudnánk megoldani. Javasoltam, egy csengőt felszerelését is.

A Vásárcsarnok környékén lévő fémbodegák ügyét meg fogom vizsgáltatni.

Imre Béla: Nem tudok most válaszolni a kérdésre, mert nem tudom, hogy a Piacfelügyelőség milyen feltételekkel, vagy hogyan adta ki a helyet, vagy hogy egyáltalán legálisan vannak-e ott bódék. Meg fogjuk vizsgálni az ügyet.

A Pivári utcai fekvőrendőrt a lakosság kérésére tettük oda.

Tüttő István: Akceptálni kell a kérdést, mert lehet, hogy ez most nagyobb gondot okoz, mint a korábbi gyorshajtás.

Kiss László: Első kérdésem a téli síkosságmentesítéssel és hóeltakarítással kapcsolatos. Választókerületemben több utcából jelezték, hogy nem történt meg a hóeltakarítás. Miklósfa főutcája nincs letakarítva. Kérdésem, hogy hogyan lehetne megoldani a főútvonaltól délre eső terület letakarítását.

A Polgármesteri Hivatal szándékozik-e a miklósfaiak által is használt Szentgyörgyvári hegyen a hegyi utak karbantartásához valamilyen formában hozzájárulni, illetve tud-e hozzájárulni. A hozzám intézett kérdésekből olyan igény is felmerült, hogy kérik a Polgármesteri Hivatalt, hogy a hegyi pincék által beszedett építményadók egy részét fordítsák ilyen célra.

Harmadik kérdésem a Thury laktanyával kapcsolatos. Történt-e a laktanya ügyében valamilyen intézkedés az állagmegóvásra, hogy a belső szerkezetekben a fagy ne okozzon károkat.

Tüttő István: Kérném a Műszaki Osztályt, hogy a téli időszak tapasztalatait egyeztető tárgyaláson összegezze, hogy meg tudjuk oldani a felmerülő problémákat. Azt is át kell gondolnunk, hogy csak a sózás segít-e. A szentgyörgyvári hegyi utakkal kapcsolatban felmerült gondokra odafigyelünk. A Thury laktanyáról annyit, hogy készült egy hasznosítási program és már van egy beköltözésre váró szervezet, amely igénybe fogja venni az épületet. A közgyűlésnek majd döntenie kell abban, hogy a laktanya egyéb területeinek hasznosítására mikor kerülhet sor. Akkor ez a kérdés megoldódik.

 

 

3.) Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1999. évi költségvetési koncepciójára (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Köszöntöm Dr. Szabó Edit bejegyzett könyvvizsgálónkat. A napirendi pont rendkívül fontos, hiszen a költségvetésen alapszik a jövő évi munkánk. A koncepció bírálható, mert nem teremtette meg a költségvetés egyensúlyát. A bevételi oldalon bizonyos ismereteken alapuló, de még véglegesnek nem tekinthető adatsorok találhatók. A kiadási oldalon rendkívül nagy szám szerepel végösszegként. A könyvvizsgálói véleményre alapozva elmondhatom, hogy az államháztartási törvény módosításának megfelelő időpontban készült el a költségvetési koncepció a jogszabálynak megfelelő szerkezetben és adattartalommal a jelenlegi állapototoknak megfelelően. Kérem önöket, hogy a hitelfelvétel sarokszámát határozzuk meg. Január 5-én összeül az a csoport, amely a tételek pontosítását elvégzi. Ebben a munkában rajtam kívül, az alpolgármester urak, a Gazdasági Osztály vezetője és minden olyan személy részt vesz, aki közgazdasági ismereteivel hozzájárulhat a rendelet korrekt elkészítéséhez. Az intézmények vezetőivel pedig külön-külön meg kell tárgyalni a rájuk vonatkozó részeket.

Röst János: A működési kiadásoknál 1,4 milliárd pénzösszeg hiányzik. Nem lehet érzékelni az irányt, hogy ebből a költségvetésből hogyan lehet olyan költségvetést kialakítani, amely egyensúlyt teremt a kiadás és a bevétel között. Javaslom, hogy fogadjuk el a költségvetési koncepciót úgy, ahogy most megismertük.

Cserti Tibor: Az előterjesztést elfogadom. A költségvetési koncepciónak megvannak az alaki, és tartalmi követelményei. Ez a költségvetési koncepció nagyvonalú forrásszámítás, de a kiadási oldalon szükséges a felmérés. Nagy probléma, hogy az egyes intézmények önálló költségvetési előtervezési munkálatai intézmény-sajátosságokat tartalmaznak és

egymás után összehasonlíthatók. Azt hiszem, hogy az újjáalakult közgyűlés gazdasági bizottságának tagjai részéről, sok okos gondolat hangzott el, hogy hogyan képzeljük a finanszírozási rendszert. A programok megfogalmazása és határidejük kiírása megtörtént. Javaslom, hogy fontoljuk meg a mérlegi átvilágítást és a mostani pozíció elemzést, hiszen városunk hitelfelvétele korlátozott.

Marton István: Úgy ítélem meg, hogy az anyag első részlete kifejezetten jó. A város bevételeinek várható alakulása is jól van kidolgozva. A hármas fejezet, vagyis a város kiadásainak várható alakulása leírásában koncepciótlanságot látok. Az összefoglaló utolsó mondatában leírtakra véleményem szerint ennek az önkormányzatnak esélye sincs.

Tarnóczky Attila: A Városi Könyvtár és az M7-es megvalósítása ügyében 1990 óta pártállástól függetlenül a város összes képviselője és polgármestere próbált a megfelelő helyeken lobbizni, sajnos mindeddig sikertelenül. Amit Marton képviselő említ az előterjesztéssel kapcsolatban az nem azt jelenti, hogy a mostani koncepcióhoz kell egy hatékonysági vizsgálatot végeztetnünk, de azt igen, hogy a kellő információkat meg kell szereznünk, mert ezek nélkül az önkormányzat a laikusok gyülekezetének tekinthető csak.

Kelemen Z. Pál: Véleményem szerint a központi költségvetés késedelmes elkészítése miatt kerültünk ilyen helyzetbe. Nagyon bizonytalanok vagyunk a bevételek tekintetében, a kiadási oldal pedig túl sok igényt tartalmaz az intézmények részéről. Mindezek tükrében én azt látom, hogy a költségvetésről különösebben nem kell vitáznunk. Határozati javaslatom az lenne, hogy a második mondat a következőképpen szóljon: Utasítja a jegyzőt a hivatal munkájának koordinálása mellett a költségvetés bevételi és kiadási oldalának további pontosítására, mégpedig úgy, hogy a hiány ne haladja meg a 100 millió Ft-ot. Kérem képviselőtársaimat, hogy ezt ebben a formában szíveskedjenek elfogadni.

Dr. Baranyi Enikő: A felhalmozási célú kiadások oldalát végignézve úgy érzem, hogy városunk egyik legnagyobb baja, hogy sok területen nincsenek koncepciók. Egyértelmű számomra, hogy nem a központi költségvetés késedelme okozza azt a nehézséget, amiről most beszélünk. A városnak számos helyzetben olyan ad hoc döntései voltak, amelyek nem illeszthetők egy költségvetési koncepcióba.

A Nagyrác utcai üres épület hasznosításával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a szakmával, a szakemberekkel milyen egyeztetés történt, amikor ez a szám megjelent. Vannak feladatok, amelyeket csak úgy lehetne megjeleníteni a költségvetésben, ha az összeg mellett konkrét szakmai elképzelés és többlépcsős terv is rendelkezésre áll.

Cserti Tibor: Alapvető szerkezeti problémát látok a város költségvetésében. Nagyfokú konszolidációra és stabilitásra van szükség. A rendszeresen jelentkező működési kiadásokat finanszírozó források egyre inkább egy kezelhetetlen állapothoz vezetnek.

Tüttő István: Annyit hozzátennék, hogy a mostani 100 millió vagy 0 kérdése nem rögzített tény. A költségvetés végleges formáját a végszavazásnál kell meghatározni.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság véleményét szeretném továbbítani. A bizottság a koncepciót egyhangúlag a tárgyalásra alkalmasnak ítéli. Javasoljuk, hogy készüljön egy hosszabb időszakra szóló felújítási terv és a költségvetésben elkülönítve szerepeljen az igazgatói jutalmazásra szánt összeg, ami a bizottság által jóváhagyott szempontok szerint kerül majd kiosztásra.

 

Dr. Gőgös Péter: Javaslom, hogy ne vitatkozzunk tovább a koncepcióról.

Tüttő István: Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy ne legyen hiány, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 8 ellenszavazattal 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a hiány ne haladja meg a 100 millió Ft-ot, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 10 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Arra fogunk törekedni, hogy a 0-át érje el, és a bizottság ez alapján fogja megkezdeni a munkát.

Kelemen Z. Pál: Nem hiszem, hogy a patthelyzetből ki fogunk mozdulni, kérnék 5 perc technikai szünetet.

Dr. Takács Anikó: Javaslom, hogy módosítsuk a határozati javaslatot úgy, hogy ne írjuk elő a hiány mértékét.

Tüttő István: Kérdés, hogy a hiány mértékét elő kell-e írni, vagy sem.

Dr. Takács Anikó: Felkérem a Gazdasági osztály vezetőjét, hogy fáradjon a mikrofonhoz, és mondja el, hogy a határozati javaslat így elfogadható-e vagy sem.

Beznicza Miklós: Mindenképpen meg kell határozni egy számot.

Tarnóczky Attila: 99 milliót javaslok.

Dr. Szabó Edit: Úgy látom, hogy a vita az irányba ment el, hogy az előterjesztés elfogadható-e koncepciónak, vagy nem. Ez attól függ, hogy hogyan definiáljuk a koncepció fogalmát. Véleményem szerint az anyag nem kész koncepció. A koncepció azt mutatja, hogy a következő évben is jelentős forráshiánnyal kell számolni, ezért mindenkképpen azt ajánlom, hogy határozzanak meg egy sarokszámot, mert ennek hiányában nem lehet a munkát megkezdeni.

Törőcsik Pál: Javaslom, hogy a hiányt 97 millió Ft-ban határozzuk meg.

Tüttő István : Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

320/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztésben szereplő 1999. évi költségvetés feltételrendszerét és tervezési irányszámait. Utasítja a jegyzőt a hivatal munkájának koordinálása mellett a költségvetés bevételi és kiadási oldalának további pontosítására, mégpedig úgy, hogy a hiány ne haladja meg a 97 millió forintot.

Utasítja továbbá a költségvetéshez kapcsolódó helyi jogszabályi feltételek igényelt szintű módosításának szakmai előkészítésére.

Határidő: 1999. február 15.

Felelős : Dr. Takács Anikó jegyző

 

 

4.) Előterjesztés a helyi iparűzési adórendelet és a gépjárműadó rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Kérem mindenki megfontoltan döntsön arról, hogy a rendelettervezetek mely módosításával ért egyet, mert ez a döntés befolyásolja a költségvetés alakulását. Az előterjesztést az egyes kamaráknak is megküldtük, melyek megtették észrevételeiket.

Cserti Tibor: Az adórendeletek az elmúlt időszakban mindig kapcsolódtak a költségvetési rendelethez. Ezek a rendeletek nemcsak bevételhez juttatják az önkormányzatot, de jelentősen hozzá is járulnak a kedvező gazdasági környezet kialakításához. Ennek érdekében azonban bizonyos időközönként felül kell vizsgálni a rendeleteket és a szükséges korrekciókat el kell végezni. Szeretném megjegyezni, hogy az egyes kamarák jelentős segítséget nyújtottak a tervezetek véleményezésekor. Javaslom a helyi adórendeletek elfogadását.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságnak az a javaslata, hogy a 6. §-nál, a kedvezményezettek között szerepeljen a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház.

Röst János: A támogatásra jogosultakkal kapcsolatos felsorolásnál szerepel, hogy az adóévben a bevallásra előírt határidőig adóigazolás becsatolásával bizonyítja jogosultságát és köztartozása nincs. Szeretném megkérdezni, hogy mi van akkor, ha valakinek fél évet meghaladó köztartozása van, például az Olajbányásznak, amit az önkormányzatnak kell kipótolnia. Véleményem szerint meg kellene határozni egy időpontot, hogy mihez képest nincs adótartozása.

 

 

 

Dr. Horváth György: Javaslom, hogy a 6. §-nál ne szerepeljen az Egészségügyi és Szociális Bizottság, mert annak idején kimondtuk, hogy ezen adónál a kultúra és a sport támogatására lehet felajánlani az adó bizonyos százalékát.

Dr. Csákai Iván: Nem értek egyet a javaslattal, mert nem lehet célunk az, hogy ezeket az intézményeket hátrányos helyzetbe hozzuk. A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak az a javaslata, hogy a célhoz nem kötött hozzájárulások esetében 30%-ot a szociális és egészségügyi szféra, 70%-ot pedig a kulturális és sportszféra kapjon.

Kelemen Z. Pál: A társadalmi szolidaritás megkívánja, hogy az adókból való részesedés minél szélesebb kör számára legyen biztosított. Ha korábban ezeket a pénzeket csak szociális és egészségügyi célokra fordították volna, akkor nem zárkóztam volna el attól, hogy ebből a kultúra és a sport is részesedjen. Kérem, hogy az eredeti előterjesztést támogassák.

Tarnóczky Attila: A Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyaránt a támogatottak körének bővítésével értett egyet. A százalékos megosztásról nem most, hanem a költségvetés elkészítésekor kell dönteni.

Tüttő István: Az egészségügy finanszírozása állami feladat, de az eszközbeszerzés területén az önkormányzatnak is vannak kötelezettségei.

Dr. Fodor Csaba: A 3. §-nál az A változatot támogatta a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. Szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy ennél a rendeletnél nem támogatásról, hanem adóról van szó, tehát az adófizetési kötelezettség alá tartozóknak akkor is meg kell fizetniük az előírt összegeket, ha nem határozzuk meg a támogattak körét.

Balogh képviselő javaslatával kapcsolatban elmondanám, hogy célszerűbb lenne csak a gazdálkodó szervezetek és intézmény szót szerepeltetni a konkrét megnevezés nélkül.

Marton István: Ez a rendelet az elmúlt négy év adópolitikájának az eredménye. A támogatottak körének kibővítésével egyetértek és megjegyzem, hogy véleményem szerint ez a lépés a vállalkozókat is a támogatásra fogja serkenteni, ha már egyszer eleget kell tenniük az adófizetési kötelezettségnek.

Bicsák Miklós: Véleményem szerint a rendeletünk korrekt, támogatom.

Tarnóczky Attila: Szeretném megkérdezni, hogy ha csak az intézmény szó fog szerepelni a rendeletben, akkor milyen intézmények válnak még jogosulttá.

Dr. Fodor Csaba: A Polgármesteri Hivatal ki tudja gyűjteni, hogy melyek azok az intézményei, amelyek a 6. §-ban felsorolt feltételeknek eleget tesznek. A pályázatok elbírálásának módja a bizottságokra tartozik.

Balogh László: Én a konkrét nevesítést támogatom, mert a gazdálkodó szervezetek elnevezés jelentős bővülést eredményezne.

Röst János: A 2. számú melléklet B pontjának 3. bekezdését szeretném azzal kiegészíteni, hogy a többségi tulajdonú önkormányzati szervezet egyedi elbírálást kérhet, aminek alapján felmentést kaphat. Ennek azért van jelentősége, mert ha a város tulajdona

egy szervezet, amelynek köztartozása van, akkor kizárjuk a saját cégünket a támogatottak köréből és a felmerülő hiányt nekünk kell pótolni.

Beznicza Miklós: Előfordult már köztartozások esetében, hogy odaadtuk a támogatást, amit az APEH azonnal elvitt. Véleményem szerint ne támogassuk se a TB-t, se az adóhivatalt.

Dr. Fodor Csaba: Javaslom a 2. számú melléklet B pontjának 2. bekezdésénél a zárójelben feltüntetett megjelölések törlését.

Tüttő István: Szeretném megkérdezni, hogy a TUNGSRAM-ot milyen módon érintik az egyes változatok?

Markó László: Az A változat meghatároz egy 100 milliós felső határt, ameddig igénybe lehet venni a támogatást, de a TUNGSRAM meghaladja ezt a határt. Tehát rájuk nézve ez diszkriminatív lenne.

Cserti Tibor: A rendeletben szerepel az egyedi elbírálás lehetősége, mely a diszkrimináció elkerülését szolgálja.

Tarnóczky Attila: A tárgyaláson azt lehetne célként kitűzni, hogy megadjuk egy külön rendelettel azt a kedvezményt, amit a B változat szerint amúgy is megadnánk. Minden ettől eltérő eredmény vagy a mi érdekeinket sérti vagy a cégét.

Tüttő István: Balogh képviselő javasolta, hogy a 6.§-nál a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház szerepeljen. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Fodor képviselő javaslata szerint csak az intézmények megjelölés szerepelne. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Horváth képviselő javasolta, hogy maradjon ki a szociális és egészségügyi területet. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 2 szavazattal, 19 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

 

 

Tüttő István: Röst képviselő javasolta, hogy a többségi tulajdonú önkormányzati szervezet egyedi elbírálást kérhessen. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 1 szavazattal, 21 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Fodor képviselő javasolta, hogy ne konkretizáljuk a köztartozás fogalmát. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Az A és a B változat között pénzben kifejezve mi a különbség?

Markó László: Két intézmény esetében hozzávetőlegesen 13 millió Ft-ot jelent. Az építményadónak a 33%-a vonható le az iparűzési adónak a 10 %-áig terjedően.

Dr. Baranyi Enikő: A szavazásnál már nincs lehetőség a vitára.

Tüttő István: Aki a 3. §-nál az A változatot támogatja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A hatályos rendeletben a 7.§ 6. bekezdésénél szerepelő összeg, az adható adókedvezmény 3000 Ft/fő-re módosulna foglalkoztatottanként. Ez kimaradt a javaslatból, kérem fogadják el.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a rendelettervezetet a módosításokra figyelemmel elfogadja, kérem szavazzon.

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 ellenszavazattal a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

28/1998.(XII.15.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/1998.(XII.12.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 46/1997.(XII.9.) sz. rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kelemen Z. Pál: A 3000 forintot a rendes súlyadón felül kell érteni? Javaslom, hogy a lakóautónál a rendes adó feletti kelljen fizetni a 3000 Ft-ot.

Birkner Zoltán: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a B változatot támogatja.

Dr. Fodor Csaba: Én az A változatot támogatom.

Markó László: Az adómértéket a súly szerinti és a tételes meghatározásban állapíthatja meg az önkormányzat. Az előbbinél 600 és 1000 forint között, a tételes meghatározásnál pedig 2000 és 5000 forint között lehet meghatározni az összeget. A jogszabály meghatározza, hogy mi minősül súly szerinti adóztatottnak és mi tartozik a tételes adóztatás körébe. Egy gépjárművet nem lehet kétszer megadóztatni. Lakóautónál azonban van lehetőség arra, hogy az összeget maximum 5000 Ft-ra emeljük.

Tüttő István: Ezeket a járműveket csak idény jelleggel lehet használni.

Kelemen Z. Pál: A lakóautónál legyen 5000 Ft az éves adó.

Dr. Fodor Csaba: Az adónak nem büntetésnek kell lennie. Ilyen címen egyébként nem sok bevétele van az önkormányzatnak. Maradjon 3000 Ft.

Zsoldos Ferenc: Szerintem tíznél több lakóautó nincs is Nagykanizsán.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy a lakóautónál az éves adó 5000 Ft legyen, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki az A változattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 17 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki az B változattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 3 szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a módosításokra figyelemmel a rendelettervezetet elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

 

 

29/1998.(XII.15.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/1998.(XII.15.) számú rendelete a belföldi gépjárművek adója mértékének megállapítására

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

5.) Javaslat a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a szállításról és a díjfizetés feltételeiről szóló többszörösen módosított 27/1995.(X.3.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A díjak meghatározásánál figyelembe kell vennünk a cég működőképességét is.

Kelemen Z. Pál: A lakossági és közületi díjak közötti különbséget mi indokolja?

Gyalókai Zoltán: A VÍZMŰ munkájában két képviselő is részt vesz. Az ő véleményük miért nem szerepel az anyagban?

Dr. Fodor Csaba: A vezető testület megtárgyalta a díjemelés koncepcióját és a mi véleményünk a társaság által előterjesztett anyagban található. A vezető testület az emelés mértékét egyhangúlag támogatta. A vállalat nyereségessé tételéhez ennél jóval nagyobb emelésre lenne szükség, de a nyereségességet más eszközökkel is el lehet érni.

Györek László: Véleményem szerint a díjakat a tárgy évi előre jelzett infláció alapján kellene megállapítani. A mostani folyamat önmagában is gerjeszti az inflációt.

Tarnóczky Attila: Szeretném tudni, hogy a VÍZMŰ-nek van két képviselője a testületben, vagy a közgyűlésnek van két képviselője a VÍZMŰ vezető testületében?

Kiss László: A két képviselő milyen minőségben van delegálva? Egyetértek Györek képviselő javaslatával.

Dr. Fodor Csaba: A társaságnak vezető testülete van. A jövő évi infláció figyelembe vétele nagyon kockázatos. A testületi tagság egyébként több, mint képviselet és a döntéseknél mindig a cég működőképességét és nyereségessé tételét helyezzük előtérbe.

Marton István: Ennél a társaságnál nem történt meg az átalakítás, ami bizonyos szempontból jó, hiszen a közelmúltban kiderült, hogy számtalan anomália van ezen a területen. Ennél a cégnél az önkormányzat többségi tulajdonos, de van olyan tulajdonostárs, akinek csupán öt százalék a részesedése, ennek ellenére ugyanúgy két képviselője ül a vezetőségi testületben, mint nekünk.

A díjak megállapításánál egyébként az a gyakorlat, hogy a környező falvakban megvárják, hogyan döntenek a városban. A jövő évben várhatóan nem sok pénz áll majd rendelkezésre a fejlesztésre és a felújításra, így nem tudom megmondani, hogy a Corvin lakótelepen megvalósul-e a vezetékek cseréje.

Cserti Tibor: Meg kellene vizsgálni, hogy a társaság átalakítására milyen lehetőségek nyílnak.

Györek László: A javaslatom nem a jelenlegi emelésre vonatkozott és nemcsak a vízdíjra, hanem minden évenként visszatérő díjemelésre. Átgondolásra ajánlottam.

Tüttő István: A megállapodások eltérőek az egyes díjaknál, így alapos felülvizsgálatra van szükség.

Kiss László: Ha a bizottság a Fodor képviselő által elmondott információkat már ismerte, akkor miért nem szerepelt az anyagban?

Palin és Miklósfa csatornázására a közeljövőben sor kerül és az ehhez szükséges létesítményeket a VÍZMŰ kapja meg, melynek következtében a társaság bevétele a díjak miatt növekedni fog.

Dr. Fodor Csaba: Az átalakítás kérdéseit valóban meg kell vizsgálni, de erre vonatkozóan már többször folytak tárgyalások. Számos tanulmány készült az előnyökről és a hátrányokról, de az átalakításra eddig nem kerülhetett sor. Egy társaságot egyébként akkor érdemes átalakítani, ha attól valóban jobb eredmény várható.

A bizottsági ülésen azokat az információkat mondtam el, amelyekre a döntés meghozatala érdekében szükség volt.

Nem hiszem, hogy a tulajdonba kapott vagyontárgyak révén többletbevételhez jut majd a cég.

Kovács Antal: A díjaknál a százalék azért tér el, mert kerekítettünk.

Tüttő István: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

30/1998.(XII.15.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/1998.(XII.15.) számú rendelete víz- és csatornadíjak megállapításáról, a szállításról és a díjfizetés feltételeiről szóló többszörösen módosított 27/1995.(X.3.) számú rendelet módosítására

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

6.) Javaslat a kéményseprőipari közszolgáltatásokról szóló többszörösen módosított 13/1996.(III.26.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem szavazzon.

 

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

31/1998.(XII.15.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/1998.(XII.15.) számú rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásokról szóló többszörösen módosított 13/1996.(III.26.) számú rendelet módosítására

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

7.) Javaslat a helyi tömegközlekedés díjainak és utazási feltételeinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Dr. Gőgös Péter: A 2/a mellékletnél az egyéb bevételek megjelölés a reklámokból befolyt bevételt tartalmazza?

Zalatnai László: A költségelemek között a legkisebb tétel a munkabér, minden másnak pontosan annyi az ára, mint a világpiacon. A szolgáltatások színvonala néhány területen nagyon magas, míg máshol alacsony. A világon mindenhol veszteséges a helyi közlekedés, melynek a költségeit a vállalat, az állam és az utazók viselik. A cél az, hogy a helyes arányt megtaláljuk. Az infláció alatti díjemelés nem célszerű a mi esetünkben, mert mi voltunk az elsők, akik a minisztériummal egyeztettek és akkor még mások voltak a feltételek. A veszteséget az önkormányzatnak ki kell egészítenie.

A Volánnal kötött együttműködési megállapodás lejárt, ezért azt kérem, hogy annak esetleges újrakötése esetén beszéljük meg a további lépéseket, hogy a fejlesztési stratégiánkat is ennek megfelelően tudjuk alakítani.

Az adófizetési kötelezettség alól a jogszabálynak megfelelően mentességet szeretnénk kérni.

A 200 eFt valóban a reklám, a bérleményeket azonban saját erőből valósítottuk meg, melynek a bevétele nem jelentős.

Bicsák Miklós: Szándékoznak-e új buszokat vásárolni?

Tüttő István: Ez függ a döntésünktől is. Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem szavazzon.

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

32/1998.(XII.15.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/1998.(XII.15.) számú rendelete a helyi tömegközlekedés díjainak és utazási feltételeinek megállapításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

8.) Javaslat az Önkormányzat és a Zala Volán Rt. közötti – 1999. évi önkormányzati támogatásról szóló – megállapodás megkötésére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Marton István: Az A változatot támogatom.

Tüttő István: Aki az A változattal ért egyet, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

321/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése helyijárati tömegközlekedési rendszer működtetésének 1999. évi önkormányzati támogatására irányuló megállapodás-tervezetek közül az “A” változatot hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert a 22,5 millió Ft összegű 1999. évi fejlesztési cél támogatására vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 1998. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

9.) Előterjesztés a Kanizsa TV Kft. dolgozói tulajdonrészének megvásárlásáról (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: A sugárzási jog visszaszerzésének feltétele, hogy a kft teljes egészében önkormányzati tulajdon legyen. A pályázat elkészítésére 30 nap áll rendelkezésünkre. Ez év végéig a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság felügyeli a kft-t.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1.a. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1.b. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1.c. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

322/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.a) egyetért azzal, hogy az önkormányzat megvásárolja a Kanizsa TV Kft-ben

Maros Sándor

Nagy Imre

Donát Attila

Magyar Éva

Szabó Zsigmond

Kiss József és

Weinausz Ferencné

összesen 100.000 Ft névértékű üzletrészét 833.000 Ft vételáron.

1.b) a vételár fedezetének megjelölésére felhatalmazza a polgármestert.

1.c) felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 1998. december 20.

Felelős : Tüttő István polgármester

  1. a 197/1998. számú határozatának 2 pontját hatályon kívül helyezi

Határidő: 1998. december 16.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

10.) Javaslat a “Kanizsa Felsőoktatásáért” Alapítvány támogatására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: Azzal a kéréssel fordult hozzám az alapítvány vezetése, hogy azt a munkát, amit az előző testület 3.5 millió Ft anyagköltség biztosításával engedélyezett legyen módjuk január végéig befejezni. Az elkészült épületet bérbe is lehetne adni, ami bevételt jelentene az alapítvány számára. A meghatározott összegből az épület

belsejének felújítása elvégezhető. A határozati javaslatban a többletigénynél javaslom, hogy a felújítással kapcsolatban keletkező többletigényt ne fogadjuk el. A határidő december 17-re módosulna.

Tóth László: Szeretném tudni, hogy van-e sarokszám meghatározva a főiskola bekerülési költségét illetően.

Tüttő István: Az épületet megfelelő állapotba kell hozni és az oktatói gárda biztosításának feltételeit is ki kell dolgoznunk majd, aminek a végső költségeit nem lehet előre tudni. Ez egy hosszú távú program.

Tarnóczky Attila: A eddigi lépések megtételével főiskola még nem jött létre, de ha már elindultunk ezen az úton, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy valóban legyen is főiskolája ennek a városnak.

Tüttő István: Aki a módosításra figyelemmel a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

323/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) a bérbeadott Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. szám alatti épület felújításához – anyagköltség fedezetként – a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány részére

1998. december 15-ig 8.789 eFt

1999. január 15-ig 16.320 eFt összegű támogatást nyújt.

  1. az 1998. évi támogatás fedezetéül a

  1. kötelezettséget vállal arra, hogy az 1999. évi támogatási összeget a jövő évi költségvetés készítésekor, mint áthúzódó kötelezettséget figyelembe veszi. Az alapítvány felújítással kapcsolatos további többletigényét nem fogadja el.

Határidő: 1998. december 17.

1999. január 15.

Felelős : Tarnóczky Attila alpolgármester

 

 

 

11.) Javaslat a Szociális Foglalkoztató megbízására a közhasznú munkások foglalkoztatásával (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A döntés révén az intézmény gazdasági helyzetén is javítani tudunk. Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 4. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

324/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 1999. január 1-től a közhasznú munkások foglalkoztatásával a Szociális Foglalkoztatót bízza meg. A feladat közalkalmazotti létszám növelésével nem járhat.
  2. Határidő: 1998. december 16.

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Dr. Berlinger Henrikné igazgató

  3. a Szociális Foglalkoztató alapító okiratát a mellékletben foglaltak alapján a közhasznú foglalkoztatás feladatkörével egészíti ki. (1. sz. melléklet)
  4. Határidő: 1998. december 20.

   Felelős : Dr. Berlinger Henrikné igazgató

    

  5. felhatalmazza a Szociális Foglalkoztató igazgatóját, hogy az 1999. évre a Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltségével a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodá-sokat kösse meg.
  6. Határidő: 1998. december 31.

   Felelős : Dr. Berlinger Henrikné igazgató

  7. kötelezi az intézményt, hogy az 1999. évi költségvetésében tervezze meg a feladatkörrel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, figyelemmel az Önkormányzat e foglalkoztatás keretében megkötött megállapodásaira.

Határidő: 1998. december 20.

Felelős : Dr. Berlinger Henrikné igazgató

 

 

12.) Javaslat az oktatási-nevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatának önkormányzati jóváhagyására (írásban)

Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. Szeretnék tenni egy kiegészítést is, mely szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közművelődési és közgyűjteményi intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását is az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságra ruházza át.

Tüttő István: Aki a határozati javaslatal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozati javaslatot hozza:

 

325/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagykanizsai oktatási-nevelési, közművelődési és közgyűjteményi intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságra ruházza át.

Megbízza az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökét, hogy a felülvizsgálatról .és módosításról évente tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: évente szeptember 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

13.) Javaslat a Nagykanizsai 1. Futball Club Szolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kezesség vállalásra (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Balogh László: Pénzügytechnikai oldalról kezelte a bizottságunk ezt a kérelmet, tehát azt nem vizsgáltuk, hogy mit kezd a város egy profi ligás csapattal.

Bicsák Miklós: Támogatom a határozati javaslatot, mert sokat remélhetünk még ettől a csapattól.

Dr. Fodor Csaba: Ha az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság meg tudta tárgyalni december 8-án, akkor miért nem tárgyalhatta meg a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság.

Tóth László: A döntés hogyan befolyásolja a jövő évi költségvetést.

Tüttő István: Ha a hitelt nem fizetik vissza, akkor nekünk kell helytállni, de akkor ezt beszámítjuk a jövő évi támogatási keretbe.

Cserti Tibor: Támogatom a javaslatot.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

326/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kezességet vállal a Nagykanizsai 1. Futball Club Szolgáltató Kft. által az ERSTE Banktól igényelt 10.000 eFt hitelösszeg erejéig azon feltételekkel, hogy a felvett hitel utáni kamatkötelezettség a Nagykanizsai 1. Futball Club Szolgáltató Kft.-t terheli.

A hiteltörlesztés határidejét 1999 április 15-vel jelöli meg.

Határidő: 1999. április 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

14.) Javaslat az önkormányzat által fenntartott piacokon és vásárokon alkalmazandó díj megállapításáról és a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1998.(II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Kelemen Z. Pál: A 2. változat az őstermelőt védi, az 1. pedig a kereskedőt. Véleményem szerint mindkettőt kellene védenie. A megoldás az lenne, ha a helybiztosítási díjakat az 1.

változat szerint szabályoznánk, míg minden más a 2. változat alapján kerülne szabályozásra.

Imre Béla: Mindkét változat 15%-os emelést tartalmaz. A különbség az, hogy az első változatban a közös költség címén idén felszámított összeg beépítésre került a helypénzbe.

Kelemen Z. Pál: A helybiztosítási díjnál a licitálási díjat levittük, miközben eltöröltük az üzemeltetési költséget.

Cserti Tibor: Az érintett kamarák képviselői az 1. változattal értettek egyet.

Kelemen Z. Pál: Méltányolom az álláspontjukat, hiszen a kereskedők költsége így csökkenne, de az üzemeltetés költségei növekednének és ezt a városnak kellene megfizetnie. El tudnám fogadni az 1. változatot azzal a kitétellel, hogy a helybiztosítási díjhoz mellékeljük az üzemeltetési költséget.

Imre Béla: A helybiztosítási díjba nem épült bele az üzemeltetési költség, de a helypénzbe igen, amit mindenki mindennap fizet.

Dr. Kalmár Béla: Javaslom, hogy az állatvásárnál a sertés, juh, kecske és bárány után csak 50 Ft-ot kelljen fizetni.

Imre Béla: Az eddigi üzemeltető visszaadta a vásárteret, mert nem tudta nyereségesen üzemeltetni. A VIA Kanizsa Kft ezt a teret úgy vette át, hogy ezek az árak kerülnek bevezetésre.

Tüttő István: Aki Kalmár képviselő javaslatával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki az 1. változattal ért egyet, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a rendelet módosításával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodással a rendeletet elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

 

33/1998.(XII.15.) számú rendelet

Nagyanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/1998.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott piacokon és vásárokon alkalmazandó díj megállapításáról és a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1998.(II.24.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

15.) Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 34/1995. (XI.18.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

34/1998. (XII.15.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/1998.(XII.15.) számú rendelete a vásárokról és piacokról szóló 50/1997.(XII.16.) számú rendelettel módosított 34/1995. (XI.28.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

16) Javaslat az Élelmiszerpiac Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az 1. változatot 13 szavazattal és 2 ellenszavazattal fogadta el. Én is ezt a javaslatot támogatom.

Kelemen Z. Pál: Javaslom az 1. változat elfogadását. E változatnál a “Helybiztosítási” zónában licitálás útján bárki árusíthat.” A 7. Helybiztosítás fejezetnél az n. és o., részt ajánlom figyelmükben.

Az n. pontnál javaslom: “ A helybiztosítással elfoglalt helyen árulhat: őstermelő, az őstermelővel közös háztartásban élő közvetlen hozzátartozóval, következő bekezdésnél vállalkozó és annak alkalmazottja, gazdasági társaság annak alkalmazottja. A bárki árusíthat helyett tehát a 7. n. és o. pontok pontosan körülhatárolják, hogy ki árusíthat. Az első bekezdés n. pontjában a módosítás: “őstermelő, és az őstermelővel közös háztartásban élő közvetlen hozzátartozó.

 

Az élelmiszerpiac területén vasárnaponként bolhapiac működik. Az ott árusított termékek nem felelnek meg a 4. szakaszban foglaltaknak. Kivételként meg kellene jelölni.

Imre Béla: Amikor az élelmiszerpiac működik, akkor nincsen bolhapiac.

Kelemen Z. Pál: Vasárnap délelőtt a piacon zöldséget is árulnak és rádiót is. A rendelet ebben a formában tiltja a bolhapiacot, ezért ezen változtatni kellene.

Tüttő István: A rendeletben szerepeltetni kellene, hogy kivéve vasárnap és meg kellene jelölni azon szektort, ahol erre sor kerülhet.

Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Kelemen Z. Pál javaslatával, – őstermelő, az őstermelővel közös háztartásban élő közvetlen hozzátartozóval – kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki egyetért Kelemen Z. Pál javaslatával, - ”Ebben a zónában a helybiztosítás licitálás útján történő megszerzésével árusíthat a 7. szakasz n. és o. pontjában foglaltak szerint, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki az 1. változattal ért egyet, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslatot (1. változattal beépítve) elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

327/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Élelmiszerpiac Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Megbízza a polgármestert, hogy a Szabályzatot az előírások szerint hirdetményben tegye közzé.

Határidő: 1998. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

17.) Javaslat a lakossági szilárd hulladék 1999. évi szállítási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az 5. számú változatot javasolta elfogadásra. Az eredeti négyesből pedig a 2. második változatot javasolta 6-6 szavazattal. Ez azt jelenti, hogy nem döntötte el, melyiket támogatja.

Budai István: Az előterjesztésben ellentmondást vélek felfedezni az idei költségvetésünkkel. Az idei bázisban 17 millió forintos költségvetési terhet jelent a díjkülönbözet. A költségvetés III. negyedévi értékelésekor erre csak 3 millió forint eredeti előirányzatot találok, és ez módosult 4.058 eFt-ra. A különbözet, mintegy 13 millió forint miből kerül kifizetésre, ha a Saubermacher Kft. benyújtja számláját.

Az előterjesztésben szerepel, hogy az 1997. évi lakossági hulladékgazdálkodási díjemelés mértékének megállapításakor nem sikerült az inflációból adódó költségeket áthárítani a lakosságra. Úgy gondolom, hogy nem tudunk helyes döntést hozni, ha nem ismerjük a múltat kellőképpen.

1993-ban az akkori önkormányzat nagyon előnytelen szerződést kötött a Saubermacher Kft-vel. Kiszámoltam, hogy évente milyen áremeléseket hajtott végre a cég. 1993-ban elfogadta a volt Városgazdálkodási Vállalat árait. Akkor az egy háztartásra jutó szemétdíj 1368 Ft. volt. 1994-ben az egy helyiségre jutó díjat felemelte 50 Ft-ra, melyből az következett, hogy az 1368 Ft 1800 Ft-ra emelkedett, így az emelés mértéke 31,57%. 1995-ben az 50 Ft-ot felemelte 75 Ft-ra. Az egy háztartásra jutó szemétdíj 2400 Ft lett, az áremelés 50%-os volt. 1996-ban az egy háztartásra jutó szemétdíj 3.456 Ft-ra nőtt, mert felemelte a helyiségdíjakat 96 Ft-ra. Ekkor az áremelés mértéke 28% volt. 1997-ben áttértek a térfogatarányos szemétdíj számításra és bevezették az alapdíjat. Az egy háztartásra jutó díj 4.380 Ft-ra emelkedett, tehát 10,14% helyett 26,77% volt a díjemelés mértéke. Ezzel egyidejűleg a szolgáltatást megfelezte, mert a heti kétszeri gyűjtés helyett heti egyszeri gyűjtést vezetett be. 1998-ban tovább emelte a cég a díjat, már 5.604 Ft-ra, ami 27,94%-os áremelést jelentett. 1998. áprilisában új szerződés köttetett, amelyben 107 millió forint került meghatározásra. Megítélésem szerint ebben a helyzetben az önkormányzat csak abban dönthet, hogy ezt a 107 millió forintot megemeljük-e az inflációs mértékkel és hogy ezt a terhet hogyan osztjuk meg a lakosság és az önkormányzat között. Szerintem a szerződés előnytelen a városra nézve. A szerződést a szelektív gyűjtés teljes bevezetésétől számítva 10 éven belül nem lehet felbontani. Tudomásom szerint a szerződést a jegyzőnő által tett kifogások figyelembevételével kötötték meg.

Kérem felülvizsgálni a Saubermacher-RYNO Kft-vel kötött szerződést, mert úgy gondolom, hogy 117 millió forintért sokkal jobb szolgáltatást kellene nyújtaniuk. Eldönthetjük, hogy a 117 millió forinton belül mennyit vállalunk át az önkormányzat költségvetése terhére, és mennyit fizessen meg a lakosság.

Elfogadom a 2. változat azon részét, mely a 14,7%-os emeléssel kalkulál, de csak az 1997. évi költségvetésben lévő előirányzat ugyanilyen mértékű emelésével együtt. Tehát nem értek egyet a 117 millióra történő felemeléssel. Tudom, hogy ez ellenkezik a szerződésben foglaltakkal.

Tarnóczky Attila: Úgy gondolom, hogy érdemben nem létezik 5. változat, hacsak valamely képviselő fel nem vállalja. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság nem tudott dönteni.

Birkner Zoltán: Kérdezem jegyzőnőt, hogy Budai képviselő által felvetett javaslatnak van-e jogi alapja? Mekkora jogi akadályba ütközik ez? Lesz-e jogi hátránya a városnak abból, ha erről most nem tudunk dönteni?

Dr. Takács Anikó: Az eredeti szerződés nincs előttem, azonban az újonnan megkötött vállalkozási szerződés itt van. Egy előnytelen vállalkozási szerződést kötött az önkormányzat 1993. július 14-én, amellyel kapcsolatban számtalan jogi kifogást tettem. A jogi álláspontomat zárt ülésen bármikor hajlandó vagyok elmondani.

Törőcsik Pál: Úgy gondolom, hogy meg kellene hallgatni a másik felet is. Meg kellene vizsgálni, hogy történt-e a hulladékkezelés szempontjából minőségi javulás. Milyen célt tűzött ki az a városvezetés, amely ezt a szerződést megkötötte? Milyen fejlődési cél elérését tűzte ki maga elé?

Dr. Takács Anikó: A szerződés IV. 2. pontja tartalmaz egy olyan kikötést, hogy 1999. január 1. napjától a vállalkozói díj emelésének mértéke az előző évi KSH által igazolt fogyasztói árindex. Tehát a szerződés alapján meg kell határozni a díjtételt, hiszen csak úgy tudja a lakossággal szemben, - mivel a lakossággal áll jogviszonyban a vállalkozó – érvényesíteni az új díjakat. A szerződés IV. 5. pontja kimondja, hogy a lakossági és a vállalkozói díj közötti különbözetet a vállalkozónak megtéríti az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat meghatározza a díjtételt, de az önkormányzatnak kell megtérítenie a különbözetet.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 6 szavazattal támogatta az 5. változatot. Én kívánom beterjeszteni az 5. változatot.

Tüttő István: Ez 17,6%-os emelés jelentene a lakosságnak, valamint 17 millió forint + 12% ÁFA önkormányzati önrészt.

Tarnóczky Attila: Javaslom, hogy a közgyűlés szavazzon mindegyik változatról közvélemény kutatás keretében, és a legtöbb szavazatot kapott 2 változatról döntsünk.

Tüttő István: Aki Tarnóczky Attila alpolgármester javaslatával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki az 1. változattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki a 2. változattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a 3. változattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki a 4. változattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki az 5. változattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 13 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadja el a javaslatot.

 

Tüttő István: Aki a 2. változattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

35/1998.(XII.15.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/1998.(XII.15.) számú rendelete a hulladékgazdálkodási díjakról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

18.) Javaslat a települési folyékony hulladék 1999. évi szállítási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 13 szavazattal elfogadta a javaslatot.

Aki a rendelettervezetet rendeletté kívánja emelni, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotja:

 

36/1998. (XII.15.)számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/1998.(XII.15.) számú rendelete a települési folyékony hulladék szállítási díjáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

19.) Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/1994. (V.2.) sz. rendelet

módosítására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila ismerteti a rendelettervezetet.

Tüttő István: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

37/1998. (XII.15.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/1998.(XII.15.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/1994. (V.2.) számú rendeletének módosításáról

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

 

20.) Javaslat az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolási költségeire (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A határozati javaslat 3. pontját visszavonom, mert az a végelszámoló hatásköre.

Aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 4. pontját – amely automatikusan 3. pont lesz – elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

328/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Palotás Tibor műszaki-munkatárs javadalmazására vonatkozó igény jogosságát nem tartja jogszerűnek.
  2. Stáhl György végelszámoló részére az 1991. évi IL tv. 78. § 2.) pontja alapján járó végelszámolói díjat (a végelszámoló által hivatkozott levélben foglaltak alapján) nem javasolja.
  3. felkéri a Polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a végelszámolót tájékoztassa.

Határidő: 1998. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

21.) Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. részére 1998. évben működési célú többlettámogatás megállapítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A határozati javaslatnál az összeg után hiányzik az “e” betű, hiszen 2.200 eFt-ról van szó. Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban 2.200 eFt szerepeljen, kérem, szavazzon.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

329/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kanizsa Uszoda Kft. részére 2.200 eFt működési célú többlettámogatást biztosít, melynek fedezete a helyi iparűzési adó többletbevétele. Megbízza a polgármestert, hogy a működési célú többlettámogatás átutalásáról, valamint az 1998. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: 1998. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

22.) Javaslat az önkormányzat gazdasági és igazgatási tevékenységének komplex

átvilágítására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila ismerteti az előterjesztést.

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

 

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

330/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.) egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei, valamint gazdasági társaságai belső gazdasági és szervezeti átvilágítása megtörténjen. A kórház-rendelőintézet esetében a már megtörtént átvilágítás célja a béralapú nullabázisú költségvetés-tervezés feltételeinek megteremtése, feladatokhoz igazodó szervezeti struktúra kialakítása.

Határidő: 1999. szeptember 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.) az Önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok gazdasági és szervezeti átvilágítási munkájának díjazására az 1999. évi költségvetésben 15 millió forintot biztosít.

Határidő: 1999. március 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

3.) a gazdasági és szervezeti átvilágítási munka koordinálásával vezetői munkacsoportot bíz meg, melynek tagjai:

Tarnóczky Attila alpolgármester

Törőcsik Pál alpolgármester

Dr. Takács Anikó jegyző

Mátyás József csoportvezető, átvilágítási menedzser.

4.) utasítja a vezetői munkacsoportot, hogy az átvilágítás helyzetéről szükség szerint tájékoztassa a közgyűlést, valamint a helyzetértékelés után készítse el javaslatait, és döntésre terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 1999. szeptember 30.

Felelős : Tarnóczky Attila alpolgármester

Törőcsik Pál alpolgármester

Dr. Takács Anikó jegyző

 

 

23.) Javaslat Izsák Imre az Oktatás Jövőjéért Alapítvány támogatására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: A határozati javaslat 2. pontja itt került kiosztásra. Lényege, hogy minden olyan esetben, amikor az illetékes szakmai bizottság az alapítvány kérelmét nem támogatja, akkor a bizottság jogosítványt kap arra, hogy saját keretein belül elintézhesse. Alapítványi kérelmek ezek után csak akkor kerülhetnek közgyűlés elé, ha szakmai bizottság javasolja a kérelem támogatását..

Tüttő István: Általában a polgármesternek címzik ezeket a leveleket. Kérem, hogy a jövőben a bizottsági elnökök értesítsék döntésükről a polgármestert.

Aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontját elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

331/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. nagyra értékeli “Izsák Imre az Oktatás Jövőjéért” Alapítvány Izsák Imre csillagász munkásságának, eredményeinek bemutatására, szellemiségének továbbadására irányuló erőfeszítéseit. Anyagi források hiányában azonban sem az Alapítványt, sem az Izsák Imréről készülő dokumentumfilmet támogatni nem tudja.
  2. Határidő: 1999. január 31.

   Felelős : Tarnóczky Attila alpolgármester

  3. az Önkormányzathoz érkező alapítványi támogatáskérelmek elbírálásának jogát – kivéve azt az esetet, amelyben a bizottság az alapítvány támogatását javasolja – az alapítvány jellege szerinti illetékes szakbizottságaira ruházza át.

Határidő: 1999. január 1.

Felelős : bizottsági elnökök

 

 

 

 

 

 

24.) Javaslat a Városi Kórházban és az egészségügyi alapellátásban igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjainak elfogadására (írásban)

Előadó: Dr. Csákai Iván a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Dr. Gőgös Péter: A szabályzat június 22-én életbe lépett, tehát pótlólagos jóváhagyásra van szükség.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

332/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlése a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díjairól szóló szabályzatokat elfogadja 1998. évre.

1999. évre a nem hatósági tevékenységek díjainak 10%-kal történő emelésével egyetért.

Felkéri a polgármestert és a kórház főigazgatóját, hogy a térítési díjak változását követően a szabályzat módosításáról gondoskodjon és azt terjessze jóváhagyásra a közgyűlés elé.

Határidő: 1999. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

Dr. Szabó Csaba főigazgató

 

 

25.) Javaslat az országgyűlési képviselői irodák működtetésének, fenntartásának

hozzájárulására (írásban)

Előadó:Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat első pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat második pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

333/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. átvállalja a Rozgonyi u. 1. sz. alatti országgyűlési képviselői iroda fenntartási költségeit.

Engedélyezi, hogy az 1999. évi költségvetésben ennek fedezete az Ingatlankezelési Intézmény működési kiadásai között megtervezésre kerüljön.

Határidő: 1999. február 28.

Felelős : Tüttő István polgármester

B) hozzájárul ahhoz, hogy az országgyűlési képviselői irodák részére 3 x 200 eFt, összesen 600 eFt a Polgármesteri Hivatal 1999. évi költségvetésében eszközbeszerzésre betervezésre kerüljön.

Felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződés megkötésére.

Határidő: 1999. február 28.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

26.) Előterjesztés a Nagykanizsa, Petőfi u. 5. szám alatti épület I. emeleti irodáinak

bérbeadásáról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Dr. Horváth György: Az energetikai rendszer leválasztás megoldott-e?

Tüttő István: Szeptemberben a leválasztás megtörtént.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

334/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Petőfi u. 5. szám alatti épület első emeletén található 61 m2 alapterületű helyiségeket iroda funkcióban 1999. január 1-től 1999. december 31-ig 550 Ft/m2/hó + ÁFA bérleti díjért bérbe adja a Dél-Dunántúli Extra

 

 

Lapkiadó Kft-nek. A rezsiköltség fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 1999. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

27.) Javaslat közterület elnevezésére (írásban)

Előadó: Antalics Dezső a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Biz. elnöke

 

Bicsák Miklós: Örülünk, hogy a Lámpagyár utca név került az előterjesztésbe.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

335/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar utcát a GE Tungsram Lighting Rt főbejáratával összekötő út, járda, zöldterület funkciójú közterületet “Lámpagyár utcaként” nevezi el.

Utasítja a jegyzőt, hogy a közterület nevének nyilvántartásokba történő bejegyeztetéséről gondoskodjon.

Határidő: 1999. január 31.

Felelős : Dr. Takács Anikó jegyző

 

 

28.) Beszámoló az összevont óvodák működési tapasztalatairól (írásban)

Előadó: Balogh László az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság elnöke

 

Antalics Dezső: Az előterjesztés nem érinti Kiskanizsa Kisrác utcai, Szent Flóriánt téri és Bajcsai összevont óvodáját, mivel azok korábban már összevonásra kerültek.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

336/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az óvodák összevonásáról szóló beszámolót elfogadja. Az intézmények szakmai programját tiszteletben tartva az óvodákba történő beiratkozás lehetőségét, a felvételek elbírálását a törvényi előírásokat figyelembe véve az intézményegységek vezetőinek hatáskörébe utalja.

Határidő: évente április 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

29.) Teleki László önálló képviselői indítványa külső bizottsági tag megválasz-tására (írásban)

 

Tüttő István: Teleki László önálló képviselői indítványát bizottsági szakaszba utaljuk.

 

Dr. Takács Anikó: A belső tagok létszámát is növelni kell.

Tüttő István: Aki egyetért azzal, hogy Teleki László képviselői indítványát bizottsági szakaszba utaljuk, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslattal egyetért, és a következő határozatot hozza:

 

337/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Teleki László önálló képviselői indítványát – javaslat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság külső bizottsági tagjának megválasztására – a bizottságok elé utalja javaslattétel céljából.

Határidő: 1999. január 31.

Felelős : bizottsági elnökök

 

 

 

Tüttő István: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatokat.

 

Fellebbezések

A közgyűlés 338-342/1998. számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Perek vitelére megbízás

343/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 245/1998., a 251/1998, a 386/1998, az 562/1998, az 597/1998, a 615/1998, a 619/1998, a 872/1998, a 909/1998, szám alatt iktatott peres ügyek vitelével Dr. Erdős László ügyvédet, Nagykanizsa, Hunyadi utca 33-35. szám alatti lakost megbízza, bruttó 600.000 Ft ügyvédi munkadíjért.
  2. Határidő: 1998. december 20.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a későbbiekben keletkező, illetve indítandó perek képviseletére esetenként Dr. Erdős László ügyvéd részére adjon megbízást.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

Előterjesztés a Kanizsa TV dolgozói tulajdonrészének megvásárlásáról

344/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. kötelezettséget vállal arra, hogy Maros Sándor Nagykanizsa, Erdész u. 49/A szám alatti lakos Kanizsa TV Kft-ben levő munkaviszonyát – nem garantálva nevezett jelenlegi munkakörét – az üzletrész adásvételi szerződés aláírásától számított 5 éven belül csak rendkívüli felmondással szűnteti meg.
  2. felkéri a mindenkori ügyvezetőt, hogy Nagy Imre Nagykanizsa, Teleki u. 3/A., Donát Attila Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 11., Szabó Zsigmond Nagykanizsa, Szekeres J. u. 67. szám alatti lakosok munkaviszonyát az üzletrész adásvételi szerződés aláírásától számított 5 éven belül csak rendkívüli felmondással szűntesse meg.

Felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó megállapodások aláírására.

Határidő: 2003. december 20.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 21.00 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Takács Anikó
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

1998. december 22. folytatólagos

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1998. december 22. (kedd) 14.00 órakor tartott folytatólagos üléséről.

Az ülés helye: Vasember ház Dióssy-terme

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Birkner Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Anikó jegyző, Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Nemesvári Márta, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Tóth József csoportvezető

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa, a Városi TV dolgozói.

 

Tüttő István: Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, az apparátus megjelent tagjait.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több, mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Munkánkat az előző ülésünkön elfogadott napirendi pont tárgyalásával folytatjuk.

 

Napirendi pont:

 

Javaslat a közterület és közterület jellegű területek használatáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Az előterjesztés tárgyalását azért kellett a mai napra halasztani, mert a múlt heti közgyűlés előtt sok olyan javaslat érkezett különböző szervezetektől, amiket mindenképpen szerettünk volna beépíteni a rendelettervezetbe.

Tóth József: Az érdekképviseleti szervektől érkezett javaslatok beépítésre kerültek két kivételtől eltekintve. Az Építész Kamara javaslatát, mely a kerékpár tárolók díjaira vonatkozott, nem tartottuk indokoltnak akárcsak a szeszes ital fogyasztására vonatkozó javaslatot, hiszen ezzel kapcsolatosan egy magasabb szintű jogszabály szabályozza.

Tarnóczky Attila: Véleményem szerint a 7.§ (1) e. pontja és a 16.§ (3) bekezdések között átfedés van. Az a szándékunk, hogy a város minden területén csak konténerben lehessen törmeléket tárolni? Nem tartom ezt helyesnek, de ha megszavazzuk, akkor részesedést kellene kérni a Saubermacher Ryno Kft-től, mert ezzel jelentős bevételi forrást teremtünk a részükre. Nem tartom jó megoldásnak azt sem, hogy az elhelyezést bizonylattal igazolni kell. Ez a kitétel bizottsági javaslat alapján került a tervezetbe, véleményem szerint eléggé átgondolatlanul. Kitől kell például bizonylatot kérni, kinek kell azt benyújtani. Javaslom, hogy ennek a mondatnak mindkét része kerüljön ki a tervezetből, ugyanakkor javaslom, hogy a 19. § (3) bekezdésének e pontjában szerepeljen, hogy művelődési házak olyan reklámhordozói után, melyen saját rendezvényeiket hirdetik.

Kelemen Z. Pál: A használati díj esetében miért van eltérés a rögzített és az elmozdítható berendezések között? Az elmozdítható reklámhordozó ugyanis az üzlet nyitva tartásáig van az utcán. Miért drágább az elmozdítható, mint a rögzített?

Dr. Fodor Csaba: Konténer szállításával nemcsak a Saubermacher Ryno Kft foglalkozik. Véleményem szerint igenis szabályozni kell, hogy építési törmeléket csak konténerben lehessen tárolni, különös tekintettel azokra az esetekre, ahol az építési munkálatra engedélyt kell kérni. Az engedélynek akár feltétele is lehetne az a megállapodás, amellyel igazolja, hogy az építési törmelék, esetleg veszélyes hulladék elhelyezéséről gondoskodik. Erre azért is szükség lenne, mert a város területén nagyon sok illegális hulladéklerakó van.

Cserti Tibor: A multi cégek reklámhordozóinak elhelyezése a rendeletben szabályozásra került, de ismert az a gyakorlat, hogy ezeknek a reklámhordozó felületeknek az elhelyezése egyre inkább magánterületeken történik és ezekre vonatkozóan nem lehet a rendeletünket alkalmazni. Köztudott, hogy ilyen esetekben építési engedélyt kell kérni és a feltételek megléte esetén létrehozásukat nem lehet megtiltani. A kérdés az, hogy kell-e ezeknek a reklámhordozóknak az elhelyezését szabályozni. A legtöbb településen a magántulajdonon történő elhelyezés feltételei szabályozásra kerültek. Javaslom, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg, hogy akár az építményadó keretében, akár az építési engedélyhez kapcsolódóan hogyan lehetne szabályozni ezeknek az óriás tábláknak az elhelyezését.

Tarnóczky Attila: Úgy gondolom, hogy a konténerhasználat kiterjesztése többletköltségeket fog eredményezni az építkezők számára.

Tóth József: Azért drágább a mozdítható reklámfelület, hogy megakadályozzuk az elszaporodásukat, ugyanis jelentősen nehezítik a közlekedést. A rögzített táblák elhelyezésére vonatkozóan az építési törvény tartalmaz előírásokat.

Kelemen Z. Pál: Ha ezek a táblák hátráltatják a közlekedést, akkor miért nem tiltják be? Javaslom, hogy mindkét esetben 1000 Ft legyen a fizetendő használati díj az I. díjövezetben.

Tüttő István: Tarnóczky Attila alpolgármester úr javasolta, hogy a 7.§ (1) e. pontjának utolsó mondatát töröljük. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

 

Tüttő István: Tarnóczky Attila alpolgármester úr javasolta, hogy a 19. § (3) bekezdésének e pontjában szerepeljen, hogy művelődési házak olyan reklámhordozói után, melyen saját rendezvényeiket hirdetik. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kelemen Z. Pál képviselő javasolta, hogy mindkét reklámhordozó esetében 1000 Ft legyen a fizetendő díj az I. díjövezetben. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Aki a módosításokra figyelemmel a rendelettervezetet elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

38/1998.(XII.22.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1998.(XII.22.) számú rendelet a közterületek és Közterület jellegű területek használatáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 14.45 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Takács Anikó
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

1998. december 22. soron kívüli 1.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1998. december 22. (kedd) 15.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Vasember ház Dióssy-terme

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Birkner Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Anikó jegyző, Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Nemesvári Márta, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész.

 

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa, a Városi TV dolgozói.

 

Tüttő István: Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, az apparátus megjelent tagjait.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több, mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok felvételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 

1.) Előterjesztés a helyi iparűzési adórendelet módosításáról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

2.) Jegyző bejelentése (szóban)

Előadó: Dr. Takács Anikó jegyző

 

 

 

1.) Előterjesztés a helyi iparűzési adórendelet módosításáról (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Kérem, hogy a döntést mindenki jól gondolja át, hogy az önkormányzat hosszú távú érdekei ne sérüljenek.

Tarnóczky Attila: Javaslom, hogy előterjesztésként a múlt alkalommal elfogadott rendelettervezetet tekintsék azzal az egy módosítással, amit polgármester úr írásban előterjesztett. A korábban alkotott rendeletet pedig helyezzük hatályon kívül.

Marton István: Örülök annak, hogy korábbi döntésünket megváltoztatjuk, ugyanakkor nagy csúfságnak érzem, hogy az alig egy hete hozott rendeletünket hatályon kívül helyezzük.

Tüttő István: Aki Tarnóczky Attila alpolgármester úr javaslatával egyetért, mely szerint a korábban hozott rendeletünket helyezzük hatályon kívül, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a módosító javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a módosításra figyelemmel a rendelettervezetet elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

39/1998.(XII.22.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998.(XII.22.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 46/1997.(XII.9.) sz. rendeletének módosítására

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

2.) Jegyző bejelentése (szóban)

Előadó: Dr. Takács Anikó jegyző

 

Dr. Takács Anikó: Szeretném bejelenteni, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál fennálló közszolgálati jogviszonyomról és ezzel együtt jegyzői megbízásomról 1999. február 28-i hatállyal lemondok. Kérem lemondásom elfogadását.

Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik munkám során segítettek.

Birkner Zoltán: Tudomásul vesszük a bejelentését és sajnálatunkat fejezzük ki távozása miatt. Későbbi munkájához nagyon sok szerencsét kívánunk.

Kelemen Z. Pál: A szocialista képviselőcsoport nevében köszönetet mondok eddigi munkájáért és egyben sok boldogságot és sok sikert kívánok további életében.

Teleki László: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében szeretnék köszönetet mondani azért az áldozatos munkáért, amit az önkormányzat létrejötte és törvényes működése érdekében kifejtett.

Tüttő István: Megköszönöm jegyzőnő szakmai munkáját és azt az emberséget, amiről a három év alatt tanúbizonyságot tett. További munkájához sok sikert kívánunk.

Aki a határozati javaslat 1. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 2. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 4. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aki a határozati javaslat 5. pontjával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

345/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. dr. Takács Anikó közszolgálati jogviszonyáról történő lemondását elfogadja, és jegyzői megbízásából 1999. február 28. napján felmenti.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 1999. február 28.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. köszönetét fejezi ki Dr. Takács Anikó jegyzőnek a város érdekében végzett munkájáért. Ennek elismeréseként felkéri a polgármestert, hogy a módosított 1992. évi XXIII. tv. 18. § (1) bekezdése szerinti időre járó illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse a jegyzőt.
  4. Határidő: 1999. február 28.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  5. pályázatot hirdet a jegyzői munkakör betöltésére a következők szerint:
  6. Feltételek: - jogtudományi doktori képesítés

   - legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,

   - erkölcsi feddhetetlenség.

   Jogi szakvizsga előnyt jelent.

   A munkakör legkésőbb 1999. április 1. napjától tölthető be.

   Az illetmény megállapítása a Ktv. valamint a helyi önkormányzati rendelet szerint történik.

   A szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat a szükséges mellékletekkel együtt (érvényes erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, szakképesítést és gyakorlatot igazoló okiratok) Tüttő István polgármester címére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 93/311-040) kell benyújtani a Belügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül.

   A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerül sor.

   A pályázati kiírást a helyben szokásos módon, illetve a Belügyi Közlönyben kell közzétenni.

   Határidő: 1998. december 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  7. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
  8. Határidő: 1999. március 25.

   Felelős : Tóth László bizottsági elnök

   Tüttő István polgármester

  9. az aljegyzői munkakörre meghirdetett pályázat benyújtási határidejét 1999. február 28-ig meghosszabbítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 1998. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.25 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Takács Anikó
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

1998. december 22. soron kívüli 2.

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1998. december 22. (kedd) 15.30 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Vasember ház Dióssy-terme

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Birkner Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Anikó jegyző, Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Nemesvári Márta, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa, a Városi TV dolgozói.

 

Tüttő István: Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, az apparátus megjelent tagjait.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több, mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Kilenc képviselő kezdeményezte a Javaslat az Alfától az Omegáig Kft végelszámolójának díjazására című előterjesztés napirendre vételét. Aki egyetért az előterjesztés napirendre vételével, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

1.) Javaslat az Alfától az Omegáig Kft végelszámolójának díjazására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: A végelszámoló díjazásával kapcsolatban az a döntés született, hogy jogszerűen nem jár díj. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a végelszámoló ne kapjon valamiféle díjazást.

Cserti Tibor: A végelszámolóval az önkormányzat, mint tulajdonos megbízási szerződést kötött, melyben a megbízás pénzügyi feltételei is meghatározásra kerültek. Külön díjazásról akkor lehet szó, ha nincs ilyen megállapodás. Véleményem szerint egy munkáért csak egyféle díjazás jár, de a jó munkáért a tulajdonos jutalmat adhat. Jelen esetben azonban erről nincs szó. Nem javaslom a külön díjazást.

Röst János: Felhívnám a figyelmet arra, hogy a végelszámoló még nem számolt el, ezért javaslom, hogy a határozati javaslatban szereplő időpontig valóban számoljon el.

Javaslom, hogy azon képviselők, akik korábban nem voltak tagjai a testületnek kapják meg azt az anyagot, ami a beruházás vizsgálatával kapcsolatban készült.

Tüttő István: A szakértői vélemények nem igazolták azokat a feltevéseket, amelyeket Röst János képviselő megfogalmazott. Véleményem szerint a végelszámoló tisztességesen járt el akkor, amikor nem kért külön juttatást.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta ezt az ügyet, de nem ebben az összefüggésben. Véleményem szerint tárgyalnia kell a bizottságnak ezt a kérdést is, ennek érdekében kérem, hogy bizonyos dokumentumokat bocsássanak a bizottsági tagok rendelkezésére. Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Röst János: Szavazzunk arról, hogy a végelszámolás januárban lezárul. Kérem, hogy a hivatkozott anyagot kapják meg a képviselők.

Tarnóczky Attila: Egyetértek a határozati javaslattal, de kérem, hogy a megszabott határidőt valóban tartsuk be, mert ezzel valóban érdekeltté tesszük a végelszámolót a végelszámolás befejezésében.

Kelemen Z. Pál: Röst János által megemlített anyag nem a teljes szakértői vélemény, hanem annak Röst képviselő által rövidített summázata. Az egyik szakértő sérelmezte is azt, hogy az ő véleményéből kivonatot készítsenek. Reális képet a teljes anyag ismeretében lehet csak kapni. Javaslom, hogy mindenki kapja meg a teljes szakértői anyagot.

Marton István: Egy éve az önkormányzat az olcsóbbnak tűnő megoldást választotta akkor, amikor az ügyvezetőt bízta meg a végelszámolás lebonyolításával. Sajnálom, hogy az ügy még mindig nem zárult le, holott a bizottságok és a közgyűlés is sokszor foglalkozott vele. Remélem hogy a téma januárban végleg lezárul. Nem támogatom a díjazást.

Tüttő István: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

346/1998. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy az Alfától az Omegáig Kft végelszámolásával kapcsolatban Stahl György végelszámoló e minőségben végzett munkájának díjazását határozza meg.

A kifizetés feltételeként szabja a végelszámolási zárómérleg, a vagyonfelosztási javaslat, valamint a végelszámolásról szóló beszámoló elkészítését a soros 1999. januári közgyűlésig.

 

Határidő: 1998. december 31.

Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.00 órakor bezárta. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Takács Anikó
Tüttő István
jegyző
polgármester