2000. október 10. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. október 10-én (Kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Simánné Mile Éva osztályvezetők, Burján Emese kabinetvezető, Karmazin József városi főépítész, Szokolné Dr. Szolik Enikő irodavezető, Vargovics Józsefné a HKÖ elnöke, Kámán László intézményvezető, Czoma Péter, Gáspár András, Schmidt László ügyvezetők

 

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa

 

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, jelenlévő kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, a Polgármesteri Hivatal osztály- és hivatalvezetőit.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Először kérdést tennék fel. Önök lehetőséget kapnak arra, hogy jelezzék, hogy egyes napirendekkel kapcsolatban van-e észrevételük, kívánnak-e egyéb napirendet felvenni, napirend előtt szólni, kérdést feltenni. Mielőtt erre sor kerülne, szeretném én a magam részéről azt a kiegészítést tenni, hogy szíveskedjenek majd megszavazni Kiss László úr önálló képviselői indítványa, hogy tárgyaljuk, legalább annyit, hogy bizottsági szakaszba utaljuk, és a javaslat az új nagykanizsai fotóalbum megrendelésére című előterjesztést is kérem, hogy tárgyaljuk meg. Ezt követően Antalics Dezső úr kér először szót.

Antalics Dezső: Napirend előtt kérnék szépen egy percet a Nagyrác utcai iskola és óvoda udvarának állapotával kapcsolatosan, és a napirendekkel kapcsolatosan tisztelettel kérem a közgyűlést, hogy tekintettel arra, hogy a 10. napirendi ponthoz vendégeink vannak, közvetlenül az interpellációk után, tehát az önálló képviselői indítvány előtt kérném szépen ezt a napirendi pontot megtárgyalni.

Tüttő István: Tehát a 10. napirendet hozzuk a harmadiknak? Igen.

Röst János: Napirend előtt szeretnék kérni két alkalommal lehetőséget. Az elsőnek a címe “Az önkormányzatiság”. A második pedig az SZMSZ-t érinti, valamint a bizottsági munkát. A kérdések témakörében kérnék egy lehetőséget úgyszintén, kérdést szeretnék feltenni, “Ki a város polgármestere?” címmel. A napirendi módosításokhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy a költségvetés keretében javaslom tárgyalni a Kanizsa TV és a Kanizsa Újságnak a témaköreit, ugyanis ennek egy része tárgyalva, más része elmaradt a GVB ülés miatt, viszont a költségvetést érinti, és ilyen értelemben nem halasztható a tárgyalásuk.

Cserti Tibor: Az interpellációk, kérdések napirendi pontnál szeretnék egy kétperces lehetőséget kapni, “Miért beteg a kórházi híd?” címmel.

Bicsák Miklós: Én az interpellációknál szóban szeretnék két közérdekű témában interpellálni, kétszer két percben. Az első az eső- és a csatornavíz a Múzeum téren, a második pedig a kerékpártárolókkal kapcsolatban közintézmények és intézményeinkkel kapcsolatban.

Zsoldos Ferenc: Napirend előtt kérnék egy plusz kettő perc … lehetőséget (mikrofon nincs bekapcsolva, nem érteni.).

Tóth Zsuzsanna: Az interpellációk, kérdéseknél szóban szeretnék interpellálni Vasemberház területi anomáliáiról.

Kiss László: Az interpellációk, kérdések napirendnél szeretnék egy vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdést feltenni.

Gyalókai Zoltán: Szintén a vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni a kérdések napirendi pontnál.

Györek László: Kérdést szeretnék feltenni a polgármester úr el nem utazásaival kapcsolatban.

Tüttő István: Úgy látom nincs több. Akkor én még a következőt szeretném kérni és javasolni. Felhívott dandártábornok úr, a Fonyódi György tábornok úr, hogy Ő 4 és 5 óra között tudna nekünk tájékoztatást adni, mert fontos programja van, szíveskedjünk úgy elfogadni, hogyha Ő megérkezett és lezárunk egy napirendet, azt követően Ő kerülhessen sorra. Figyelembe véve az Ő fontos beosztását is kérném, hogy ezt így fogadjuk el. Kérem szépen, módosító indítvány volt, hogy a 10. napirendet hozzuk előre a 3. helyre. Először erről döntsünk. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És Röst úr javasolta, hogy vegyük fel a Kanizsa TV és a Kanizsa Újság kérdését napirendre. Én megkérdezem, hogy Önök elhozták-e ezt az anyagot, és tudjuk-e most érdemben tárgyalni? Tudjuk. Rendben van. Akkor tűzzük napirendre. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Napirenddel kapcsolatban több észrevétel nem érkezett. Megkérdezem Önöket, hogy az írásban kiküldött napirendekkel egyetértenek-e? Kérem a szavazatukat. Kiegészítéssel, amit én korábban mondtam. Tehát azzal a két kiegészítéssel, amit felolvastam, Kiss László úr önálló képviselői indítványa, és a nagykanizsai fotóalbum kérdése.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrendi, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról (írásban)
 5. Előadó: Fonyódi György dandártábornok-igazgató

 6. Javaslat Kiskanizsa Településrészi Önkormányzat létrehozására (írásban)
 7. Előadó: Tüttő István polgármester

 8. Antalics Dezső önálló képviselői indítványa (írásban)
 9.  

  Zárt ülés:

 10. 302/16/2000.(IX.12.) számú határozat alapján Törőcsik Pál alpolgármester fegyelmi ügyében vizsgáló bizottság jelentése (írásban)
 11. Előadó: Fegyelmi Bizottság

 12. Fellebbezések
 13.  

  Nyílt ülés:

 14. Kiss László önálló képviselői indítványa (írásban)
 15. Javaslat a 275/2000(VII.5.) számú határozat és az SZMSZ 1. számú mellékletének módosítására (írásban)
 16. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 17. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 18. Előadó: Tüttő István polgármester

 19. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2000.(III.8.) számú költségvetési rendeletének módosítására (írásban)
 20. Előadó: Tüttő István polgármester

 21. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) sz. rendelet módosítása (írásban)
 22. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 23. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének “az épített és természeti értékek helyi védelméről” szóló többször módosított 32/1997.(VII.1.) sz. rendelet mellékletének módosítására (írásban)
 24. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 25. Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)
 26. Előadó: Tüttő István polgármester

 27. Javaslat intézményvezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására (írásban)
 28. Előadó: Tüttő István polgármester

 29. Javaslat a 2001/2002 tanév tervezésére és beszámoló a 2000/2001 tanév indításáról (írásban)
 30. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 31. Javaslat pályázat kiírására, a létesítendő harangjáték által játszandó dallamokra (írásban)
 32. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 33. Tájékoztató a felsőoktatási ösztöndíjak odaítéléséről (írásban)
 34. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 35. Tájékoztató a nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat munkájáról (írásban)
 36. Előadó: Vargovics Józsefné elnök

 37. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására
 38. Előadó: Tüttő István polgármester

 39. Előterjesztés a nagykanizsai 3864/3. hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga kapcsán (írásban)
 40. Előadó: Tüttő István polgármester

 41. Javaslat a víz- és szennyvíz rekonstrukciós program jóváhagyására (írásban)
 42. Előadó: Tüttő István polgármester

 43. Előterjesztés a Kinizsi úti szolgálati orvoslakások elidegenítéséről (írásban)
 44. Előadó: Tüttő István polgármester

 45. Előterjesztés a nagykanizsai fedett uszoda és strandfürdő felújítási munkáinak szükségességéről és a felújítási munkák ütemezéséről (írásban)
 46. Előadó: Tüttő István polgármester

 47. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 132/2000.(IX.28.) számú határozata alapján (írásban)
 48. Előadó: Tüttő István polgármester

 49. Előterjesztés Somogy Megye Közgyűlése és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése közötti megállapodás-tervezet módosításának megtárgyalásához (írásban)
 50. Előadó: Tüttő István polgármester

 51. Javaslat az új Nagykanizsa fotóalbum megrendelésére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

 

Napirend előtt:

 

Antalics Dezső: A Nagyrác utcai iskola udvarán áldatlan állapotok uralkodnak. Amikor kint voltam még a nyár végén, akkor portenger volt, most sártengerré vált az összes. Többször megkerestem a hivatal tisztségviselőit, ígéretet kaptam. Igazgató úr többszörösen jelezte, hogy azóta is csak ígéret szintjén maradt a téma. Ezzel párhuzamosan az óvoda udvaráról is érkezett olyan szülői levél, amelyet szintén továbbítottam a hivatalba. Semmiféle intézkedés nem történt. A szülők és a gyermekek érdekében kérném szépen biztosítani, hogy mielőbb, még az őszi tartós esőzések beállta előtt az udvar állapotát olyan állapotba rendezni, hogy ott méltó körülmények között tanulhasson az ifjúság.

Tüttő István: Egy kérésem van. Az iskolák az udvarukat nem tartják rendben, vagy más kérdésről van szó? Ja, építkezés. Mert arról van szó, hogy rendetlen az udvar. Jó, majd megvizsgáljuk. Következik napirend előtt Röst János úr. Két napirend előtti lehetőséget kért.

Röst János: Az első hozzászólásom az önkormányzatiságról szól. Mindenki tudja, hogy 10 évvel ezelőtt volt a rendszerváltást követően az első szabad önkormányzati választás Nagykanizsán, és 10 éve, 1990. október 29-én tette le az esküt az első közgyűlés és annak tagjai. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat alappillére a demokráciának. Szerepét, fontosságát nem hiszem, hogy bárki is vitathatná. Az évforduló kapcsán az SZDSZ nevében tisztelettel megköszönöm mindazok munkáját, akik ezelőtt 10 éve a közélet szereplői voltak, és a helyi rendszerváltásért sokat tettek. Külön meg szeretném köszönni Dr. Kereskai István polgármesternek, aki lényegében az első polgármestere volt a városnak a rendszerváltást követően, akinek én úgy gondolom, hogy tisztességes és kiváló munkája példaértékű lehet bármely közéleti szereplő számára. Az elmúlt 10 év távlatában, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy az első 4 év volt igazából a legsikeresebb, ha összevetjük a gazdasági és egyéb mutatóit, holott abban az időszakban rengeteg nehézséget kellett áthidalniuk a képviselőtestület tagjainak. Gondolok arra, hogy nem volt kitaposott út. Nekik kellett megalkotni azokat a jogszabályokat, jogi kereteket, amiben jelenleg most is működünk. Az eredményeket tekintve a teljesség nélkül mondanék párat, ilyen volt a kórház rekonstrukciónak a folytatása, illetve elindítása. Szennyvízberuházásokat mondhatnám Kiskanizsán és a Katonaréten. De mondhatnám a telefonközpontnak az üzembe helyezését, amit igazából már mindenki elfelejtett, mert természetes, holott annak idején ez jelentős fontossággal bírt a város életében, és jelentős lobbizásra volt szükség ahhoz, hogy ez megvalósuljon. De mondhatnék más eseményeket is, ilyenek például a tornatermek építése, vagy pedig mondhatnám azokat a földterület vásárlásokat az M7-es elkerülése a keleti lakótelep csücskében, aminek az értékéből, eladási értékéből jelenleg is az önkormányzat vagyonilag ebből él. Ez lett volna az első része a mondandómnak. A második témám pedig az SZMSZ-hez kapcsolódik. Ez pedig az önálló képviselői indítványoknak a tárgyalása, illetve a kezelése. Mint a képviselőtestület tagjai tudják, hogy lényegében nincsen különbség a napirendi pontok között, tehát független attól, hogy ki a beterjesztője. Ilyen értelemben ezek a javaslatok, amiket a képviselők benyújtanak, általában ott szokták végezni, hogy azonnal bizottsági szakaszba utaljuk. Holott az SZMSZ nem teszi kötelezővé, és ugyanolyan napirendi pontként tárgyalható, amennyiben annak a feltételnek megfelel, hogy tárgyalásra alkalmas, illetve a határozathozatalra szintén alkalmas. Ennek az értelmezésnek volt egy példája az elmúlt közgyűlésen Böröcz Zoltán képviselőtársamnak a javaslata, amely a képviselőknek a tiszteletdíj csökkenését szorgalmazta. Ezt a napirendi pontot úgy tárgyaltuk, hogy két javaslat volt, és lényegében az egyiket szavazta meg a testület, a bizottsági utalásról döntött nemmel, a másik napirend nem lett megszavaztatva. Egy teljesen helytelen magatartás. Nem beszélve arról, hogy nekem is volt hozzá módosító javaslatom, ami egy napirendi pont tárgyalásánál szintén kötelező erről szavaztatást elrendelni. Arra kérném a polgármester urat, hogy a hasonló esetekben, ha csak az előterjesztő nem ragaszkodik hozzá, akkor ne utaljuk egyből bizottsági hatáskörbe, illetve ha tárgyalás esetén van hozzá módosító javaslat, akkor azt tárgyaljuk, ugyanis a beterjesztést követően már nem a képviselőé lényegében a napirendi pont, hanem már a testületé, és bárki bármilyen módon tehet hozzá észrevételt, javaslatot. Ezt kérném figyelembe venni. A másik szintén SZMSZ-t érint, ugyan nem kizárólagosan. Ez pedig a bizottsági munka. Mint tudjuk, az elmúlt három Gazdasági bizottsági ülésen nem volt a bizottság határozatképes kettő esetben. Egy esetben tudtunk tárgyalni. Tekintettel arra, hogy a város életében, illetve a közgyűlés életében a gazdasági szempontok az elsődlegesek, én úgy gondolom, hogy nem megengedhető az a magatartás, hogy bizottságok nincsenek teljes létszámban jelen, illetve működésképtelenné válnak. Éppen ezért tisztelettel felkérem, és fel is szólítom a két nagy pártnak a vezetőjét, az MSZP és a FIDESZ frakcióvezetőjét, hogy próbálják azt elérni a frakciókban, próbáljanak rendet csinálni, hogy ezekben a bizottsági munkákban érdemben részt vegyenek a képviselők és a bizottsági tagok. Amennyiben valaki erre nem hajlandó, akkor úgy gondolom, hogy fel lehet őket kérni arra, hogy mások folytassák a tevékenységet, ne pedig a város pénzén munka nélkül jussanak jövedelemhez.

Zsoldos Ferenc: Az Aradi Vértanuk emlékművével kapcsolatosan kívánok szólni. Mindenek előtt köszönettel tartozom a Városvédő Egyesület elnöksége és tagsága nevében mindazoknak, akik közvetlenül vagy közvetve támogatták a Vasemberház udvarának rendezését, és az emlékhely kialakítását. Természetszerűen a köszönet a képviselőtestület számára is megfogalmazódik részünkről, mert hiszen a képviselőtestület támogatása nélkül 2000. október 6-án méltó módon nem avathattuk volna fel az emlékművet. A második gondolatkör is ehhez a témához kapcsolódik. Bár sajnálatosan nem tudtam részt venni az előző közgyűlésen, de természetesen a televízió jóvoltából figyelemmel tudtam kísérni a közgyűlés munkáját, többek között azt a felszólalást is, amit Marton István képviselőtársamtól hallottam. Aggályát fejezte ki amiatt, hogy végeredményben a várost terheli majdnem teljes mértékben az Aradi Vértanuk emlékhelyének és emlékszobrainak a felállítása, illetve a felállításhoz kapcsolódó költségei. Két szempontból, egyrészt a közvélemény számára én reális tájékoztatást kívánok adni nagyon röviden, másrészt Marton képviselőtársamat is szeretném megnyugtatni a következőkkel. A Városvédő Egyesület és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. március 10-én egy megállapodásban foglalt szerződés alapján – amit az illetékes bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottságra gondolok, mielőtt képviselőtestület elé került volna, jóváhagyott. Marton úr velem együtt tagjai vagyunk ennek a bizottságnak, nyilvánvaló, hogy tudomása volt erről a megállapodásról, és azon keresztül, hogy végül ezt a megállapodást a képviselőtestület hagyta jóvá, ismételten szeme elé kerülhetett ez a megállapodás, amiről valószínű, hiszen mindannyian elfeledkezhetünk dolgokról, Ő is megfeledkezett. A költségekkel kapcsolatosan, nem kívánom részletezni, de a Városvédő Egyesület részére, az egyesület költségvetéséből, illetve az egyesülethez nyújtott támogatásból, a létesítmény megvalósításához adott nagyon sok oldalú segítség, nagyon sok oldalú társadalmi vállalás, és közvetlen pénzügyi támogatás alapján 21 millió Ft-ot meghaladta az az összeg, amit az egyesület az összekoldult pénzekből ezt a nagyon szép és értékes célt megvalósítani volt képes a város támogatásával. Hát egy-két dolgot említenék meg. Ami közvetlenül társadalmi támogatás volt, a villamossági terv, az egész tér parkosítási és rendezési, és megvalósítási terve teljes mértékben ingyért, társadalmi támogatásból lett létrehozva. De sorolhatnám tovább is. Tehát Marton úr gondjait szeretném enyhíteni azzal, hogy a város által vállalt 10 millió Ft-os nagyságrend körülbelüli összegét az egyesület a támogatóinak segítségével 21 millió Ft-tal egészítette ki. Én azt hiszem, hogy pénzügyi tekintetben sem volt ez a kölcsönös együttműködés ilyen szempontból rossz. Kérném, hogy ha – és ez vonatkozik mindenkire, természetesen én rám is – feltételezünk bizonyos dolgokat, akkor előtte próbáljunk meggyőződni, pontosítani, mert hiszen minden mondat, minden szó, ami itt elhangzik, arra a város érzékenyen reagál. És itt szeretnék ettől eltérő módon még egy dologra a város közvéleményének a figyelmét felhívni. Többen nem egy alkalommal hónapokon keresztül, sőt már az előző években is megállítottak, megszólítottak amiatt, hogy a Deák téri Deák emlékmű miért ilyen formában került az egyesület részéről elhelyezésre. Itt szeretném tájékoztatni a város közvéleményét, hogy nem az egyesület állította azt az emlékművet, aminek egyébként örültünk, természetesen megítélés kérdése, hogy ki, milyennek értékeli és milyennek látja.

Tüttő István: Több napirend előtti felszólalásra igény nem volt. Kelemen Z. Pál úr válaszol.

Kelemen Z. Pál: Röst János napirend előtti felszólalásához az SZMSZ 56. § (6) bekezdése alapján szeretnék válaszolni a megszólítottság okán, a frakció megszólítottságának okán. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tán az egyik legfontosabb és legnagyobb létszámú bizottság. Fontosságához mérten megfelelő létszámú bizottság, melybe mi is delegáltunk tagokat. A Szocialista Párt által delegált tagok a bizottsági ülések több mint 80 %-án, tehát a részvétel több mint 80 %-os részünkről, erről Fodor Csaba, a bizottság elnöke gondoskodik, ezért ha a bizottság nem működőképes, az nem rajtunk múlik.

Birkner Zoltán: Valójában én sem akarom ezt az ügyet sokkal tovább görgetni, valóban a megszólítottság okán akkor reagálunk rá. FIDESZ Magyar Polgári Párt Nagykanizsai Szervezete az általa delegált tagokkal az elmúlt másfél év munkája alapján 78,7 %-ban vett részt a bizottsági munkában. Ezt kikerestük, kigyűjtöttük, és megállapítottuk. Én alapvetően elégedett vagyok ezzel a részvétellel. Szerencsésebb lenne, ha ez 100 % lenne, de azért ne felejtsük el, hogy a FIDESZ Magyar Polgári Pártból mindenki dolgozik valami főállásban, s emellett vállalta egyébként ezt a munkát. A legutolsó Gazdasági bizottsági ülés, az pedig azt gondolom, hogy egy apró félreértés eredményeképpen született az, hogy nem tudott összeülni és rossz időpontot ki az első körben bizottsági elnök úr és a hivatal. Ezt utána egyébként korrigálta, mert mindenkinek telefonált. Azt gondolom, hogy ebből adódott a probléma, hogy aztán végül is nem lett működőképes. Köszönöm szépen, én nem kívánok tovább reagálni rá, nem gondolom azt, hogy a Gazdasági Bizottság működésével különösebb gond lenne. Én azt gondolom, hogy egy hatékony bizottság. Nem mondom, hogy mindig jól működő, de a bizottságok közül kifejezetten az erősen és hatékonyan működő bizottságok közé tartozik, úgyhogy én a képviselőtársaim nevében is, illetve mindannyiunk nevében azt mondom, hogy csak így tovább, és akkor továbbra is rendesen fog működni.

Dr. Fodor Csaba: Csak pontosítanám Birkner frakcióvezető úr mondandóját. Nem az elnök úr küldte ki, hanem a hivatal, téves, rossz pontról, és amikor az elnök úr, mármint én észleltem, hogy tévedés történt, akkor kértem a hivatalt, hogy intézkedjen.

Marton István: Mivel Zsoldos képviselőtársam többször is említette a nevemet és megnyugtatott, hogy gondjaimat óhajtja enyhíteni, ezt én köszönöm is neki, de úgy gondolom, ott egy kis tévedés történt az előadásában, amikor azt mondta, hogy én, amiket állítottam, azok feltételezésen alapultak. Kérem, én nem feltételezéseken, soha sem feltételezéseken, hanem tényeken alapuló mondandóval szolgálok. A múltkori közgyűlésen, ahol a döntés megszületett, szintén konkrét számok voltak elénk terjesztve, aminek az volt a végeredménye, hogy 10,6 millióba kerül ez a mű. Én ezt a 21 milliós számot most hallom először. Az ízlés kérdése, hogy ki sajnálja, ki nem rá, de én azt fejtegettem a múltkori közgyűlésen – gondolom, itt lévő képviselőtársaim emlékeznek rá –, hogy ha ´99-ben adtunk 2 milliót rá, 2000-es költségvetésbe 5 millió volt beállítva, majd ezen a múltkori közgyűlésen újabb 3 millió, az 10 millió, amely kamataival együtt az elénk tett költségvetés teljes 10,6 millió Ft-os összegét lefedte. Ennyi volt az én hozzászólásom. Még említem, hogy a 21 millió teljesen új szám számomra, ez soha nem hangzott el közgyűlésen.

Zsoldos Ferenc: Elnézést kérek, nagyon rövid leszek. Nem is ez okozott számunkra problémát, hanem elsődlegesen az a kijelentés, hogy végeredményben az előbb ismertetett költségek alapján, illetve támogatás alapján akár teljes egészében saját magunknak tekinthetjük ennek az emlékműnek és a területnek rendezését, költségeiből eredő kérdéseket, vagy témakört. Hát ezért tettem, illetve ezért jelentettem most a 21 milliót, mert ugye az kétszerese annak, és nem is vártunk többet a várostól. Tehát ezt szíveskedjék azért elfogadni.

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Közben kézhez kaptam egy levelet Siti Ferenc igazgatósági elnök úrtól – az egyik napirendi pont éppen a Szabadheggyel kapcsolatos állattartás napirendje –, s abban azt kéri, hogy megállapodást kötöttek ők korábban különböző alvállalkozókkal vagy bérlőkkel, velük egyeztetni kell azt a kérdést is, hogy az általuk úgynevezett értéknövelő beruházásokat hogyan rendezzék, ezért az a kérése Siti úrnak, hogy ezt ma ne tárgyaljuk meg, nem is tud ma részt venni, hanem egy egyeztető megbeszélést tartanánk, amelyre Marton urat is meghívjuk, és a következő közgyűlésen. Kérem a szíves tudomásulvételét, bár a napirendet már jóváhagytuk, de akkor ezen kérésnek megfelelően mai nap ezt levesszük a napirendről. Adósságunk van. Ki nem hirdetett határozatot ismertetnék a kedves nézőkkel, a jelenlévő kedves vendégekkel és a sajtó képviselőivel.

Beszámoló önkormányzati intézményekben hőenergetikai szolgáltatás biztosítására kiírt közbeszerzési eljárásról

 

319/2000.(IX.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményi fűtés korszerűsítésével járó mintegy évi 20-45 millió Ft többletköltséget jelenlegi költségvetési helyzetében nem vállalja.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Kaptak ezen beszámolóhoz Önök kiegészítést. Önöket kérdezem, hogy van-e kérdésük, észrevételük?

Röst János: Az elmúlt közgyűlésen szóvá tettem, hogy a lejárt határidejű határozatoknál nagyon sok esetben nem került új időpont meghatározásra, ami azt jelenti, hogy maga a témakör nem teljesült, vagy folyamatban van, viszont a határidőből való kirakása megtörténhet ilyen értelemben. Ezeket én szeretném megjelölni, aminél új határidőt szeretnék kérni. Ez vagy december 31-ét javaslom, vagy pedig a polgármester úr tegyen erre javaslatot. Akkor ezeket felolvasnám most sorban. Következnek: 138/1999. számú határozat. Mindegyiknél nem mondanám a témakörét, mert akkor túl hosszúra nyúlna. Aztán lapoznék. A 4. oldalon a 379/1999., a 4/2000., a 70/2000., a 136/2000., a 229/2000. a 11. oldalon. a 14. oldalon a 283/2000. Köszönöm, több nincs ebből. Ezeket azért tartom fontosnak, mert ilyen értelemben maga a téma nem merül feledés homályába, és ha lejárt, akkor újra visszahozható közgyűlés elé döntésre, illetve korrekcióra. Két másik határozathoz szeretnék pár dolgot hozzáfűzni. Ez pedig a 11. oldalon van a 227/2000. határozat. Ez a Nagymagyarország felállításához kapcsolódik. Ez a döntés megszületett, viszont egy dologról nem született döntés, az pedig az, hogy a VIA KANIZSA Kht. mikor és milyen módon tájékoztatja a közgyűlést a fejleményekről, a munkák műszaki, pénzügyi helyzetéről, valamint az adományok összegéről. Én tisztelettel azt javasolnám ennél a napirendi pontnál, hogy negyedévenként a Kht. ezekről a pontokról a közgyűlést tájékoztassa egy tájékoztató keretén belül. A 13. oldalon a 270/2000. határozatban foglaltunk állást a Magyar u. 7-es elkerülő csomópont kialakításánál. Akik arra járnak, tapasztalhatták, hogy épül a csomópont, és a nehézségei ellenére én úgy gondolom, hogy be fogja váltani azokat a vélt jó megoldásokat, amiket a közgyűlés végül is elfogadott és támogatott. A többi részét nem szeretném kiegészíteni, így köszönöm a figyelmet.

Tüttő István: Annyit mondanék most, hogy csak egy példát kiemelve, a MÁV NTE pálya, Röst úr, ezek nem kerülnek elfeledésre, hiszen folyamatosan tárgyalunk, éppen a múlt héten is itt volt nálunk a MÁV vezérkara, aki ebben az ügyben illetékes, és természetesen, ha az ügy olyan stádiumba kerül, hogy a döntést meg kell hozni, akkor ez eleve ide visszakerül. De minden egyes pontot, amit jelzett Röst úr, meg fogunk vizsgálni.

Cserti Tibor: A polgármesteri tájékoztató kiegészítéseképpen találkozunk egy határozati javaslattal, illetve egy melléklettel. Azt hiszem, hogy az elmúlt közgyűlésen a mellékletnek a tartalmával részletesen foglalkoztunk. Annak a tartalmi taglalása nélkül is, még azt hiszem abban konszenzus született, hogy szükség van erre a megállapodásra ahhoz, hogy jelentős összegű támogatást kapjon a város. A megállapodás jogi megszövegezésével kapcsolatos az észrevételem. Ezt a megállapodást jelen formájában semmiféleképpen nem javaslom jóváhagyni, legalább két fontos tartalmi kérdésben pontosításra szorul. Mégpedig a megállapodás 2. pontjában szükséges két megszorítást tenni. Először is konkretizálni kéne, hogy milyen időtartamra terjed ki ez a megállapodás, mert egyébként a legjobb szándék ellenére is, azt hiszem a jogászok holnap-holnapután egészen másképpen értelmezhetik. Tehát szükséges az időtartamot szabályozni. Én a magam részéről el tudok képzelni, mondjuk 1 évet, maximum 2 évet. A másik pedig mindjárt az 1. ponthoz kapcsolódik. A tartalmi vállalás azt jelenti, hogy a helyi médiákban szerepeltetik a hirdetést, ez a Városi Televízióra és a Kanizsa Újságra vonatkozik. Hát ennek a maximális terjedelmét a hirdetésnek. Hát gondoljuk csak el, milyen következménye van, hogyha ezt a részt tartalmilag nem pontosítjuk. Hát azt meg már csak remélem egyébként, hogy a közgyűlése a tulajdonosi jogainál fogva …. ezeket a megállapodásba foglalt kérdéseket előzetesen megbeszélte, és e téren is konszenzus van.

Tüttő István: Felhívnám a figyelmet egy mondatra, ami benn van ebben a megállapodásban – a felek megállapodnak, hogy a fenti lehetőségek részleteit a jelen szerződés kiegészítő mellékletében később szabályozzák. De köszönjük az észrevételt, ott fog ez megtörténni. De az észrevétel jogos, tehát majd beépítjük ezeket, amit Cserti úr elmondott.

Dr. Csákai Iván: Egy észrevétel és egy kérdés lenne. Az első a 272/1999. számú határozat a 3. oldalon, az első francia bekezdést el tudom fogadni, a második francia bekezdést felejtsük el, mert ilyet nem lehet elfogadni, hogy a szerződésmódosítás során az intézmény azt kívánja elérni, hogy mint üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatásokért a jövőben a magasabb összegű tisztességes hasznot is tartalmazó ellenértékre legyen jogosult a társasházaknál. Ez a Rózsa 11-13-15. tízemeletes társasház vízgépház üzemeltetésével kapcsolatos. Ebben a városban a vízdíjat a szolgáltatásnál többek kerülnek, tehát 1 m3 víz, inkább az IKI-nek a Vízművel kellene tárgyalni ezeknek a vízgépházaknak az üzemeltetéséről. Én kérem, hogy a második francia bekezdést ám blokk hagyjuk el, mert elfogadhatatlan. Ha nem hagyjuk, ezt kérem a képviselőtársaimtól, ne szavazzák meg a polgármesteri beszámolót. Egy kérdés, csupán egy dátumot szeretnék kérdezni, hogy a 201/2000. határozati javaslat, ct, mammográf úgy jelent meg, hogy a megbízási szerződés alá van írva. Mikor telepíthető ez a két készülék? Erre kíváncsi a lakosság.

Tüttő István: Rögtön válaszolnék. A második francia bekezdéssel kapcsolatban, elhagyhatjuk. Én támogatom, hogy elhagyhatjuk. Egyeztetés folyik a Vízmű, a társaság és az IKI és közöttünk is. Azt hiszem, a részleteit ismerjük, hogy miről van szó. Mindenütt már ezek a viziközművek megfelelő jogi alapra helyeződtek, és itt van, ezen a helyen van még ez az úgynevezett vitás kérdés. A ct., mammográfról – az az úgynevezett az a megbízás, az annak a cégnek a megbízását takarja, aki az úgynevezett előkészítési szakaszban a pályáztatást végezte, illetve annak az értékelésébe folyt be. Nagy rutinja van. Az, hogy mikor érkezik a ct., mammográf, erre azt tudom mondani, hogy kaptunk egy levelet, az úgynevezett közbeszerzési úgynevezett ellenőrző, vagy döntő bizottság, mostanában szokássá vált, hogy minden egyes közbeszerzési eljárást a vesztes fél megtámadja. Most ugyanez történt. S ez a bizottság a törvény adta jogaival élve 10 napos határidő módosítást írt elő. Most meg kell várnunk, hogy a 10 nap lejár. Ezen időben dönteniük kell, hogy elfogadja-e az észrevételt tevőnek a jogosságát, vagy sem. Amennyiben nem fogadja el, akkor azt követően azonnal megérkezhet a berendezés, mert a berendezés ilyen szempontból Magyarországon mindegyik megtalálható. A pályázaton pedig döntés született, csak a vesztes fél kifogást emelt. Tehát erről van most szó. Az idő talán hamar leketyeg, hiszen ha jól emlékszem, napokon belül lejár a 10 nap. Tehát ez a héten ez le fog járni. Reménykedve, hogy a döntést, azt megalapozottan hozta meg a bizottság. Ezt most én megmondani nem tudom.

Zsoldos Ferenc: A polgármesteri beszámoló 8. oldalán örömmel olvastam a 208/2000. számú határozattal kapcsolatosan az állattartási övezeti besorolás felülvizsgálatára vonatkozó véleményt és javaslatot. Annál is inkább örültem nekik, mert az az érzésem és véleményem, hogy az övezetek kialakításával kapcsolatosan a közgyűlés, természetesen beleértve saját magamat is, hibát követtünk el, amikor pihenő övezetté nyilvánítottunk olyan területeket, ahol az állattartásnak évszázados hagyományai vannak, és ez érvényes és vonatkozhat a várost körülövező peremterületek mindegyikére, de különösképpen Kiskanizsára. Hiszen olyan hagyományosan állattartó területek, mint a Kőrisfa és a Dobó utca környéke, konkrétan Kiskanizsa – és Kiskanizsát képviselő képviselőtársaim kenyeréből nem akarok egy csipetnyit sem elvenni –, a pihenő övezet alapján olyan felszólítást kaptak a Közterület-Felügyelettől – hadd tegyem hozzá, hogy időnek előtte, mert hiszen az érvénybe lépésére sem került még sor –, ami méltán zavarja, idegesíti és zaklatja a területen élőket. És ez vonatkozik nemcsak Kiskanizsára, hanem más területre is. Szumma szummárum, a javaslatom a következő, hogy az állattartási övezeti besorolást teljes egészében, tehát az állattartásra vonatkozó és általunk meghozott rendeletet is, úgy ítélem meg, hogy felül kell vizsgálnunk, újra napirendre kell emelnünk, mert hiszen ezen a területen az egészségügyi szabályzat és a közegészségügy feladatait alapul használva, nyilvánvalóan egy megfelelő rugalmassággal a hagyományokra alapozva nekünk ezt a döntésünket újra kell értékelnünk és vizsgálnunk, ezért örültem, hogy ez a feladat ilyen formában megfogalmazódott, de én az egész város területére kérem, hogy ez kerüljön kiterjesztésre.

Mayer Ferenc: A polgármesteri beszámoló 19. oldalán olvasom, hogy a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány elbírálta az eszközfejlesztési pályázatokat és Nagykanizsa városa 7.582 eFt-ot nyert. Szeretném megerősíteni, a szám egészen pontos. Azért teszem, mert ha képviselőtársaim esetleg nem tudják, én ennek a megyei közalapítvány kuratóriumának a tagjaként, de úgy gondolom, hogy feltétlenül ki kell egészítenem egy-két adattal. Elöljáróban annyit, hogy 24 nagykanizsai intézmény pályázatát fogadta el a közalapítvány, tehát 24 intézmény nyerte ezt a 7.582 eFt-ot. Szeretném elmondani, hogy a megyéből olyan 230 pályázat futott be, ennek megfelelően a részesedésünk tisztességes, az arányokra is ügyelt a kuratórium, de nagyon egységes elvi szempontok alapján döntött. Azt is meg kell mondanom, hogy egyetlen egy intézmény volt, amelyiknek a pályázatát nem fogadta el a kuratórium, az is formai okok miatt került kizárásra. De ugyanezen a kuratóriumi ülése született még egy döntés, és úgy gondoltam, hogy erről is tájékoztatom a képviselőtestület tagjait, informatikai pályázaton 11 nagykanizsai intézmény pályázott, itt nevelési, oktatási intézményekről van szó, óvodákat is beleértve. Ezen a pályázaton pedig 2.914 eFt-ot nyert a 11 pályázó. Ebben a két pályázati témakörben tehát összesen 10.496 eFt-ot nyertünk. Azért örülök ennek különösen, a 24 intézménynek, mert először fordul elő 3 éve, hogy ilyen sok intézmény pályázott. És elnézést kérek, nem tartozik nagyon szorosan a polgármesteri beszámolóhoz, talán napirend előtt kellett volna megemlítenem. Tisztelt Polgármester Úr! Én úgy gondolom, hogy a női kézilabda válogatott tagja Siti Beáta, aki Nagykanizsán nevelkedett, Nagykanizsán tanult meg kézilabdázni, és innen kezdte fényes pályáját, úgy gondolom, hogy az önkormányzat nevében, és a város lakossága nevében mindenképpen megérdemelné, hogy valamilyen úton-módon köszöntsük vagy ismerjük el Siti Beáta tevékenységét, aki a tetejében - az én megítélésem szerint - egészen rendkívül jó formában játszotta végig az olimpiai tornát.

Tüttő István: Azt hiszem, egyetértünk, vitát nem nyitunk. Egy dolgot szerettem volna elárulni, illetve akkor előhozni, amikor a Siti úr itt lett volna, mert tudomásunk szerint az Ő leányáról van szó. Akkor akartam én ezt előhozni, de mivel nem jött el, én azt hiszem, hogy teljesen jogos a felvetés. Meg fogjuk tenni a gratulációt írásban.

Kiss László: Egy kérdésem és egy javaslatom lenne. A kérdésem a polgármesteri beszámoló 8. oldalán található 202/2000. számú határozattal kapcsolatos. Ez pedig a következő: “a határozat tárgyában foglalt pályázati anyagot a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez továbbítottuk. Az ügynökség a pályázatokat egyeztette a PHARE ügyekért felelős miniszterrel. A miniszteri döntés alapján a brüsszeli bírálatra a régióból egy pályázatot sem továbbítottak.” Ez eléggé rövid és homályos, erről szeretnék egy kis felvilágítást kapni, hogy mi volt ennek a miniszteri döntésnek az oka, miért nem továbbítottak egyetlen pályázatot sem, és hogy világos beszéddel ez azt jelenti, hogy 2001-ben sem fogunk támogatást kapni az Ipari Park infrastruktúrájának kiépítésére? Ez volt az egyik. A másik pedig a 16. oldalon található 309/2000.(IX.12.) számú határozat. Itt a határőr ingatlannal kapcsolatos rendezési terv módosítása. Ebből kiderül, hogy az annak idején nagyon gyorsan bizottsági és közgyűlési témává tett javaslat gyakorlatilag felesleges volt, mert az ingatlanra kiírt pályázat eredménytelen volt, nem vásárolta meg senki. Ha emlékezetem nem csal, én azon az ülésen, zárt ülésen elmondtam az álláspontomat ezzel kapcsolatban, és részleteztem, hogy miért nem volt célszerű ezt a döntést meghozni. Most nem akarok ennek a részleteibe menni. Feltételezem, hogy mindenki emlékszik erre. Ezért az a javaslatom, hogy a 309/2000.(IX.12.) számú határozatot az önkormányzat vonja vissza.

Budai István: A polgármesteri beszámoló 8. oldalán a 204. határozathoz szeretnék egy gondolatot mondani, melyben azt írják, hogy a ´99. évi mérleg alapján megtörtént a tőkenövelésre szolgáló pénzeszköz átutalás az I. Futball Club részére. Én ezt helyesbíteném. Nem tőkenövelésről van szó, mert a pótbefizetés az eredeti állapot visszaállítására szolgál. Csak azért, hogy nehogy a Marton úr úgy gondolja, hogy most megemeltük a tőkéjét. A másik olyan dolog, amit én mondanék. A polgármester úr beszámol arról, hogy részt vett az NSR taggyűlésén, és ott a Városi Kincstárral való, könyveléshez való becsatlakozást elutasították, … nem fogadja el, további átgondolást igényel a dolog. Csak emlékeztetni szeretnék, hogy egyik feltétele volt a Vikárius féle anyagnak, hogy a többségi tulajdonú kft-k, és a Marton úr szerint a Kórház is ugye annak idején, tehát mi ezt feltételként szabtuk, és ha ez így nem valósul meg, akkor én kérdezném, akkor egyáltalán az egész Vikárius dolog meghiúsul? Tudniillik ezt mi komolyan gondoltuk, hogy igenis ennek egy helyen kell megtörténni, és én most úgy érzem, hogy a többségi tulajdonú kft-k ez ellen tiltakoznak, nem tudom miért, de valószínűleg megvan a megfelelő okuk rá. Én kérdezném, hogy kell-e ide kétharmados többségi döntés akkor, hogyha egy ilyen kérdésben dönteni kell? Ugyanis többségi tulajdonosok vagyunk.

Törőcsik Pál: Én Kiss László úr kérdésére szeretnék válaszolni, ami a Logisztikai Központ, Ipari Park PHARE pályázat címére érkezett. A következőkre szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat. Emlékeznek arra, amikor rendkívüli napirendi pontként behoztunk egy pályázati ügyet, amire egy gyors értesítést kaptunk a Nyugat-Dunántúli Regionális Központtól, hogy vannak bizonyos maradványpénzek, és hogyha 24 óra alatt angol nyelven össze tudunk állítani egy pályázatot, akkor meg lehet kísérelni, hátha esélyünk van. Most ezt az esélyt szerettük volna kihasználni, egész éjjel dolgozott a stáb, Önök jóváhagyták, sikerült beküldeni. Hát beküldeni sikerült, nyerni azonban nem. Ez egy teljesen egyedi eset, és ez a maradvány pénzekre úgynevezett rástartolás volt. Ez nem tendencia. … már tájékoztatást kaptunk, hogy a továbbiakban az Ipari Park, Logisztikai Központ megvalósítására PHARE pályázatra mindenképpen számíthatunk. Tehát ezt szerettem volna pontosítani.

Balogh László: Egy kis kérés és figyelemfelhívás. A ma kapott friss anyagban szerepel, hogy október 20-áig a megyei díjakra javaslatokat kérnek a képviselőktől. Én azt gondolom, hogy érdemleges munkát tudjunk végezni, és ne lógjon a dolog a levegőben, egy rövid utalást kérnénk minden képviselő nevében arra vonatkozóan, hogy eddig kik kaptak Nagykanizsáról megyei díjakat. Ez azt hiszem megoldható tényleg, illetőleg egy kis figyelemfelhívás is történt a dologra, mert azt hiszem, hogy megyei díjról van szó, de az előkészítés miatt ez Nagykanizsa városának is a megbecsülését is jelentheti, remélhetőleg sokak számára, többek számára, mint a múltban.

Cserti Tibor: Mondanivalóm tartalmazza egy picit azokat a tartalmi elemeket, amit a Budai képviselő úr feszegetett. Én a 229/2000. számú határozattal kapcsolatosan szólnék hozzá, ez a Városi kincstári rendszer bevezetését hagyta akkor jóvá, illetve annak végrehajtási pontja volt. Itt a határozati javaslat arról tájékoztat bennünket a végrehajtás során, hogy hát igen az eredeti határidő szeptember 30. volt, de szégyenlősen ez a dolog határidőre nem fejeződött be, hanem egyéb okok folytán hát az év végéig megtörténik. Én egy picit szeretnék csak egy tartalmi tájékoztatást legalább, hogy akkor végül is felállt a kincstár, mi van a kincstárral, működőképes lesz-e a kincstár, egyáltalán a jövő év gazdasági tervezését akkor milyen időpontban, milyen koncepcionális elemek mentén fogjuk bizottsági és képviselői szinten tárgyalni? És természetesen a határozati javaslatnak, hogyha már van egy ilyen tartalmi eleme, hogy az év végéig megtörténik, akkor kérném határidőzni, vagy póthatáridőt kitűzni, ehhez december 30-át javasol a határozat, akkor legyen december 30.

Tarnóczky Attila: … választ szeretnék adni. Úgy gondolom, hogy az eredeti határidő nagyon szűkre volt szabva, hiszen a kincstár vezetője ehhez képest nagyon későn lett kinevezve. A kincstár elhelyezése részben közgyűlési okok miatt húzódik, mert ugyancsak későn lett megszavazva a Családsegítő Központ áttelepítése. Akkor azt javaslom, hogy a december 31. legyen a határidő a szeptember 30. helyett. Baranyi képviselőasszonyt azt mondja, hogy korábbit mondjak, hogy lehessen még csúsztatni, mondhatunk december 10-et is, amit itt súgnak nekem, nincs ellene kifogásom. Amit azonban szeretnék javasolni Mayer képviselő úrnak, hogy Siti Bea esetében is, mint nagyon sok – bár nem ilyen sikert elért – kanizsai esetében a polgármesteri üdvözlő levél megszületett, én azt hiszem, hogy Ő azonban megérdemelné, már volt rá eset, hogy egy közgyűlési határozatban gratuláljunk neki. Itt lenne az alkalom, csak valakinek meg kéne fogalmazni.

Tóth László: Csatlakozom Cserti úr felvetéséhez. Mindenféleképpen indokát látom annak, hogy a kincstár vezetője … a következő Pénzügyi bizottsági ülésen számoljon be az eddigi tevékenységéről, mert nagy valószínűséggel ezzel a hozzáállással december 31-éig nem fog felállni a kincstár.

Tarnóczky Attila: Csodálkozom egy kicsit. Ha képviselő úrnak konkrét tudomása van a hozzáállásról, akkor nem tudom, miről kell beszámolni. Beszámolással egyébként tökéletesen egyetértek, de kérem szépen a hozzáállását kincstárvezető úrnak utólag majd minősíteni.

Marton István: A 2. oldalon található 227/1999.(VII.9.) számú határozat, ami az IKI kezelésű lakások bérlőinek elhelyezéséről szól. Határidő ez év félév vége, tehát június 30-a volt. Érdemes ezt felolvasni. “A Nagykanizsa, Eötvös tér 1., 2., 3. számú ingatlanokból – ahol 11 lakás és 1 db nem lakás bérlemény található – üres beköltözhető lakás hiányában a bérlők elhelyezéséről az Ingatlankezelési Intézmény nem tudott intézkedni. A Király u. 43. szám alatt még négy lakás bérlőinek elhelyezése várat magára, a Siketek és Nagyothallók Szervezetének elhelyezése a Petőfi u. 5. számú épületben megoldható. A Király u. 45. szám alatt – ahol 1997-ben 6 lakás került elbontásra – még kettő lakás és egy nem lakásbérlemény található. Üres, beköltözhető lakás hiányában az Ingatlankezelési Intézmény ebben az esetben sem tudott eleget tenni a kiköltözetésnek.” És itt visszacsatolnék ehhez a napirendi ponthoz talán elsőként hozzászóló Röst képviselőtársam mondanivalójára, aki a dolgok határidőzésének az elmulasztását vetette fel komoly, kemény hangvétellel. Ebben és a következőkben sem tudok én sem mást sem tenni, mert mikor tudunk eleget tenni? Letelt a június 30., és felejtsük el? Tehát ezt határidőzni kell. Ez az egyik. A másik pedig, én azt nem hiszem el, hogy egy 52000-es lélekszámú megyei jogú városban a Király u. 45-ből még azt a két lakást nem tudjuk kiköltöztetni. Ha azt kiköltöztetjük és lebontottuk, utána már majdnem azt mondom, hogy enyhén, automatikusan folyik a 43. számban a kétszer ennyi, vagyis a 4 lakásnak a kiköltöztetése. Hát valamilyen logikai rendszerbe kellene, hogy haladjunk ahhoz, hogy városfejlesztési célokat meg tudjunk valósítani. Úgy gondolom, hogy határidőzni kell, és első helyre kell ezt az egy, illetve két épületet az IKI-nek tenni. A 4. oldalon szerepel a 379/1999.(XII.21.) számú határozat, ami a sportlétesítmények átszervezése címszó alatt fut, gondolom, hogy itt inkább a sportlétesítmények működtetésének az átszervezéséről lehet szó. Ez azzal foglalkozik, hogy a megoldáshoz szükségesnek látszik valamennyi önkormányzati sportlétesítmény tulajdoni viszonyainak rendezése. Hát ami önkormányzati, ott nem kell semmit se rendezni. Ott kell rendezni, ami nem az önkormányzaté, de még lehet az önkormányzaté, és ehhez kapcsolódik szerintem az 5. oldalon, tehát a mellette lévő oldalon lévő 136/2000.(IV.25.) számú határozat is, ami a MÁV Torna Egylettel kapcsolatos álláspontot rögzíti, ami talán nem is egészen így igaz, ahogy ide le van írva, mert a MÁV és sportegyesület a tulajdonjog kérdésében van, ahol perben áll, van ahol meg nem áll perben, mert nem is kell, hogy perben álljon. Például ilyen a MÁV NTE futballpályája, illetve csarnoka. Úgy gondolom, ezt a két határozatot automatikusan és értelemszerűen össze kellene vonni, és egy záros határidőt adni néki, mondjuk legkésőbb ez év végét. Harmadik témakör, amit finoman fogalmazva is nem túl jó előkészítés mintapéldájának tartok. A 4. oldal alján, a 70-es ez évi határozatunk, amely azt mondja, - és ennek is júniusban lejárt a határideje – hogy Nagykanizsa város közvilágítási koncepciójának elkészítésére és lebonyolítására közbeszerzési pályázatot írtunk ki. A helyszíni egyeztetés során körvonalazódott, hogy a pályáztatás nem indokolja a közbeszerzési eljárást, ezért annak visszavonásával a pályáztatást az önkormányzat beruházási szabályzata szerint folytatjuk. A bizottság a pályázat kiírásakor úgy döntött, hogy a közvilágítással együtt az intézmények világítás korszerűsítési pályáztatását egy részletes vizsgálati terv előzze meg. Én úgy gondolom, hogy a közbeszerzési pályázat kiírása előtt kellett volna megelőzni ennek az itt említett és hiányolt részletes vizsgálati terv elkészítésének. Ez tipikusan a kordé és szamár esete, amikor a kordé elkerüli a szamarat. Az 5. oldal alján az intézmények közalkalmazotti létszámának csökkentése tárgyú 173/ez évi határozatunk azt mondja, hogy a közgyűlési határozatnak megfelelően az intézkedés megtörtént a II. számú Sugár út 28. szám alatti bölcsőde ideiglenes működési engedélye is a közgyűlési döntés alapján lett kiállítva. Ez a közgyűlési döntés határidőzve szól arról is, hogy ott a városfejlesztési céloknak alárendelve a majdani utcalétesítés miatt területcseréről is kell tárgyalni a szomszéd tulajdonossal. Érdekelne, hogy ez megtörtént-e, mert gyanítom, hogy mivel nincs róla beszámoló, ez is elmaradt. És utolsó, 5. témaként említeném azt, amit Budai képviselőtársam feszegetett. Konkrétan a polgármesteri beszámolóba az NSR Kft. taggyűlését, ahol polgármester úr ugye ebben megemlíti, hogy ismertette a kft-re vonatkozó közgyűlés és Pénzügyi bizottsági döntéseket, a témában keletkezett önálló képviselői indítványokat. Ennek ellenére az NSR, ahol mi állítólag többségi tulajdonban vagyunk, és az állítólag az biztos igaz is, mert 51%-unk van, ennek ellenáll. Hát meg kell már ugyan nézni, hogy miért áll ellen. És ha ezt az ellenállást másként nem lehet letörni, akkor likvidálni kell. Ilyen egyszerű. Ki kell üresíteni. Ennek megvannak a különböző módjai, hadd ne kelljen itt elsorolnom. Egyébként azt hiszem, hogy Budai úr csak szándékosan nem mondta ki, hogy nekünk háromnegyedes többség csak az ügyvezető személyét illetően kell, hogy legyen, az összes többi kérdésben egyszerű többség bőségesen elegendő.

Tüttő István: Nem így van, de hát majd a jogászok megmondják.

Tarnóczky Attila: Képviselő úr két felvetésére szeretnék reagálni. Egyik az életveszélyes lakások kiürítése, mely persze fontos törvényi kötelességünk is, a belvárosban pedig lakásgazdálkodás szempontjából is lényeges, hiszen a romos, földszintes épületek helyén jóval több lakás létesíthető, mint ami most ott van. Csak félek, hogy a határidő módosítás önmagában kevés, …., viszont lesz később egy napirendi pont, ahol úgy dönthetünk, hogy a pénzt, amit kapunk, azt lakásvásárlásra fordíthatjuk, talán érdemes lenne megfontolni, hogy ezeket a lakásokat ne ilyesmire, ilyen igények kielégítésére fordítsuk, költöztetésekre gondolok. A másik dolog, a bölcsőde ügyében a tervezés folyik, amint a közgyűlés erről az előterjesztésről dönteni fog, ki fog derülni, hogy a Kisfaludy utcai bölcsőde átköltözik-e vagy ott marad. Azt hiszem, hogy ettől a Marton képviselő úr által felvetett probléma igen erősen függ, hiszen a szabványok a meglévő bölcsőde területére igen szigorú előírásokat tartalmaznak, tehát ha ott marad a bölcsőde, abból lecsípni megítélésem szerint nem lehet.

Dr. Fodor Csaba: Marton képviselő úrnak szeretnék részben válaszolni az általa felhívott 70/2000.(II.29.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatosan tett beszámoló, tehát a 4. oldal, lap alján, ami a közvilágítás és az intézményi korszerűsítésekről szól, két külön dolog. Nem biztos, hogy szerencsésen került ilyen megforgalmazásra. Közvilágítási pályázat kiírásra került, be is jöttek az anyagok, valóban visszavonásra is került, de csak közbeszerzési jelleggel, nem a pályázati jelleggel, tehát benn megvannak, most tanulmányozzuk át a beérkezett ajánlatokat, és ezek után talán a hét vége felé, de legkésőbb jövő hét elején ebben állást tudunk foglalni. A másik, az intézményekkel kapcsolatosan pedig azért kellett kettévenni, a közvilágításról leválasztani az intézmények felülvizsgálatát és majdani korszerűsítését, mert azt gondoljuk, hogy először felmérjük, és majd azt követően fogjuk azt kiírni, tehát arra még nem történt meg ekképpen. Nem kerülte el első esetben sem a kordé a szamarat. Vannak pontos információink, pontos adataink a közvilágításról is.

Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, a vitát lezárom. Röst úr felsorolta a 138., 379., 4., 70., 136., 229., 283., 284. számú határozatokat, hogy a határidejüket december 30-ig toljuk ki. Akkor szavazásnál ezt kérem majd. Ez pedig a Via Kht. pedig negyedévente számoljon be az ügy állásáról, a 224/2000. számú határozat függvényében, ezt is a magam részéről támogatom. Marton úr pedig a 227., a 379. és 136/2000-es határidejét kérte, hogy határozzuk meg. A 379. és a 136-os számú határozatokat december 31-ig, a 227-re lenne javaslata? A 227/1999-es. Ez az IKI kezelésű lakások bérlőinek elhelyezése.

Marton István: Tarnóczky alpolgármester úrnak igaza van, lesz ma még olyan napirend, aminél az anyagi alapjait meg lehet teremteni ennek. Magyarul eladásból visszaforgatni, hogy a területet kiüríthessük, s ahogy ő is elmondta, lényegesen több lakást lehessen építeni, miközben a belváros rehabilitációja is megtörténhet. Tehát úgy gondolom, hogy december 31. erre is bőven megfelel.

Tüttő István: Kérem szépen, akkor szavazzunk. Először a Röst úr által felsoroltakat. Itt a határidő december 31.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Marton úr is egységesen a december 31-et javasolja az általa kifogásolt határidőknél, illetve határozati pontoknál. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A Csákai úr kérte, hogy hagyjuk el a francia bekezdés kettest a harmadik oldalon, a 272/1999. számú határozat úgynevezett magyarázó vagy indokoló szövegéből. Részemről elfogadom. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Marton úr javasolta, hogy a 379., a 4. oldalon, és az 5. oldalon a 136-os határozatokat vonjuk össze, és később a megfelelő … (gépi jegyzőkönyv szerint a határidő december 10. legyen.) ... két sportpálya ügyében. Kérem, szavazzunk erről. Én támogatom.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Elnézést tisztelt közgyűlés, de itt halkan hallom Kelemen képviselőtársamtól, hogy a 283-ast is bele kellene ebbe olvasztani. Teljesen igaza van. Köszönöm. Kérek még egy szavazást, hogy a három együtt legyen.

Tüttő István: Tehát a MÁV NTE sportlétesítmény tulajdonjoga ügye. Kérem, én úgy értelmeztem, hogy ezt is hozzávesszük, de akkor szavazzunk, hogy 283-as odatartozik. Per 2000-es. Tehát úgy döntöttünk, hogy még az előző kettőhöz hozzárendeljük a 283-ast is.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Alpolgármester úr választ adott a PharE ügyben feltett kérdésre. A Budai úr véleményével egyetértek. Az természetes, hogy úgy értelmezendő. Zsoldos úr kérte, hogy az állattartási övezeti besorolás felülvizsgálatát, egy újat készítsük elő. Ebben az évben még tárgyaljuk? A november 30-ra tervezett időpont. Kérem, szavazzunk róla, hogy egyetértünk vele.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A Röst úr kérte, hogy 227/2000., a Nagymagyarország Emlékműnek a VIA Kht. ezzel kapcsolatban negyedévente adjon számot. Kérem, szavazzunk róla. Hát, hogyha elhúzódik sok negyedévig, akkor.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A Városi Kincstár bevezetésére a Cserti úr kérte, hogy december 10-ig történjen tájékoztatás az Önök részére. Kérem, szavazzunk. Bizottság meghallgathatja, attól független a Pénzügyi Bizottság.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: A határőr ingatlannal kapcsolatban Kiss László út tett észrevételt a 309/2000., a 16-os számú oldalon. Határozati javaslata volt Kiss úr? Azt szíveskedjék akkor megismételni.

 

Kiss László: Az a javaslatom, hogy közgyűlés a 309/2000.(IX.12.) számú határozatát vonja vissza.

Tüttő István: És újra tárgyalja?

Kiss László: Igen, igen. De én azt hiszem, hogyha határozatot visszavontuk, azzal az eredeti állapotot állítottuk helyre. És ez a cél. Nem kell újra tárgyalni. Határozatot vonjuk vissza, és helyreállítjuk az eredeti állapotot.

Tüttő István: Jó. Szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Mayer kiegészítését köszönöm, elfogadjuk. Itt pedig volt egy felvetés a 20. oldalon, hogy az NSR Kft-nél a kétharmados többség az jogos-e, vagy sem. Ha most nem tudunk válaszolni, akkor megvizsgáltatjuk és válaszolunk írásban, következő közgyűlésen. Tisztelt közgyűlés, akkor föltennék szavazásra a határozati javaslatokat, amelyeket még nem tárgyaltunk. Az 1. számúról kérem a döntésüket. A Siti Beátát majd a végére beiktatjuk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 2-ről a szavazatukat.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Következő 1-est kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 2-re kérem a szavazatot.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A mostani 3-as számút azt már elfogadtuk. Kérem az Önöknél 4-es számmal szereplő határozatról a döntésüket.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 5-ről kérem a szavazatot.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 6-ról kérem, a szavazatokat.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 7-re kérem a szavazatot.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 8-as számúra kérem.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ez nem tudom, hogy lett megszámozva. 11-es most. Önök előtt 11-es. Ez a visszavonás. akkor ezt megszavaztuk, de úgy ahogyan, értelemszerűen. Jó rendben van köszönöm. 12. számúra kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 13. számú határozatra kérem a szavazatot. Itt minősített többség kell.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 14. számú határozatra a szavazatukat. Minősített többség kell.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem szépen a 15. számú, Nagykanizsa Ipari Park Fejlesztő Kht. felügyelő bizottságába az alábbi személyeket választja. Én megkértem a tisztelt hölgyeket, urakat, hogy a mai napra szíveskedjenek javaslattal élni. Megkérem Önöket, hogy tegyék meg. Kelemen Z. Pál ügyrendi gombot nyom, tessék.

 

Kelemen Z. Pál: Tisztelt polgármester úr a szavazás előtt szíveskedjen engedni egy 3 perc technikai szünetet ebben a kérdésben.

Tüttő István: De a nevekre a javaslatok az most, vagy azt követően? Jó, rendben. Akkor kérem a névre a javaslatot.

Kelemen Z. Pál: Majd, a 3 perc után jönnek.

Tüttő István: Azt kérdeztem, hogy előbb legyen, vagy utána. Félreértettem.

Kelemen Z. Pál: Én jól mondtam.

 

 

 

Tüttő István: Akkor engedjék meg, hogy most ezt kihagyjuk és menjünk végig, és akkor utána tartunk. de nem menjünk ki, hanem itt egy pár perc. A 16. számú a sörfesztivállal kapcsolatos további intézkedésről szól.

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 17-est kérem, fogadjuk el. Dr. Boa László lemond.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Szeretném arra kérni Önöket, hogy szavazzuk, Siti Beáta, aki nagykanizsai születésű és a Sydney-i Olimpián II. helyezést elért kézilabda csapatunk ezüstérméhez, kiváló teljesítményéhez nagy szeretettel gratulál Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Közgyűlése, és Siti Beátának, mint a város szülöttjének pedig külön kifejezi köszönetét kiváló teljesítményért, és a város hírnevének öregbítéséért, az ország hírnevének öregbítéséért, Kérem, ezt szavazzuk meg. És akkor elő fogjuk terjeszteni, hogy kapjon egy Kanizsa Érmét, de azt nem most, hanem készítsük elő, bizottság, éljen ezzel a lehetőséggel a közgyűlés.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Tisztelt közgyűlés szeretnék még mielőtt. Menjünk végig, mert még nem értünk a végére. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 360/2000. számú határozatának 1. pontjának a FIDESZ Magyar Polgári Pártra vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja: a FIDESZ Magyar Polgári Párt részére Nagykanizsa Rozgonyi 1. szám alatti épület I. emeleti Horvát Konzulátus melletti helyiségét használatra kijelöli. Kérem, támogassunk, mert a korábban megszavazottról kiderült, hogy nem felel meg igazán arra célra, amire gondoltuk. De azt az épületrészt, arra van már jelentkező, aki ki fogja bérelni.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És két kiegészítő határozati javaslatról döntsünk még. A 19. számú, ez pedig a bankkal kapcsolatos megállapodás aláírása. Cserti úr elmondta, a szerint. Kérem, hatalmazzanak fel az aláírásra, hogy mielőbb a pénzhez hozzájussunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 20. számút kérem, szavazzuk meg, mert az alapító okiratot módosítanom kell a leírtak alapján.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Mielőtt szünetet tartanánk, én szeretnék gratulálni a kamarai választás eredményéhez. Kovács Antal elnök úr, Ferencz József alelnök urakat innen köszöntjük, és Kiss László elnökségi tagot, akik a választásokban ilyen megtisztelő pozíciót nyertek. Gratulálunk. És szeretnénk remélni, hogy a kamarával való kapcsolata a városnak javulni fog. Azt hiszem, kölcsönösen van mit tennünk ennek az ügynek az érdekében, és ráadásul a cél is ez, hogy ez a dolog jobban menjen.

 

 

Szünet

 

 

Tüttő István: Folytatjuk a 3 perc után a munkánkat. Nagykanizsa Ipari Park Fejlesztő Kht. felügyelő bizottságába a szünetben elhangzott javaslatokat szeretném felolvasni. Kovács Tamás úr, Cseresznyés Péter úr és Scháb György úr. Külön-külön tenném fel szavazásra. A tisztelt urakkal egyeztetve lett, tehát, ha megszavazzuk őket, akkor ők vállalják. Mivel nincsenek jelen, ezért zárt ülést kell tartanunk.

Kelemen Z. Pál: Kovács Tamás úr tudja, hogy ma ez a kérdés van fog….

Tüttő István: Igen azt jeleztem, hogy hozzájárultak. Itt hasonló. Mindhárom hozzájárult, igen. Én nem tartanék zárt ülést, amennyiben Önök hozzájárulnak, hogy én mondanám, hogy 1. számúról szavazunk. Tessék, szavazunk. Cserti úr hozzá akar szólni? Röst úr? Akkor. Én azt hittem, hogy előre szavaztatok. tessék.

Röst János: Azt kérdezném, hogy melyik Kovács Tamásról van szó, mert abból én többet ismerek.

Tarnóczky Attila: Akire gondolsz.

Röst János: Köszönöm, azt támogatom.

Tüttő István: Ő az. Kérem, akkor szavazunk Őróla most, tessék.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a jelöltet támogatja.

 

Tüttő István: Cseresznyés úr következik.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a jelöltet támogatja.

 

Tüttő István: És akkor Scháb úrra kérem a szavazást.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a jelöltet támogatja.

 

Tüttő István: Ezt követően az utolsó. A fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszik, kedves képviselőtársaink. Szavazunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

363/2000.(X.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 281/1996, a 314/4/1998, a 171/1998, a 138/2,3/1999(V.18.), a 193/2/1999(VI.22.), a 210/1/1999(VII.9.), a 227/1999(VII.9.), a 272/1999(IX.14.), a 329/1/1999(XI.2.), a 369/4/b,c,d,8/1999(XII.14.), a 376/1999(XII.14.), a 379/1999(XII.21.), a 4/3/2000(I.13.), a 70/2/2000(II.29.), a 106/1/2000(III.28.), a 136/2/2000(IV.25.), a 150/1,2/2000(IV.25.), 161/2000(V.30.), a 173/3,6/2000(V.30.), a 189/1-4/2000(V.30.) a 191/2000(VI.6.), a 195/2000(VI.6.), a 200/2000(VI.6.), a 201/2000(VI.6.), a 202/2000(VI.6.), a 204/2000(VI.6.), a 209/1,2,3/2000(VI.13.), a 210/1,2,3/2000(VI.13.), a 212/3/2000(VI.22.), a 213/1,2/2000(VII.4.), a 214/2000(VII.4.), a 216/2000(VII.4.), a 221/2000(VII.4.), a 222/1,2/2000(VII.4.), a 225/1,2/2000(VII.4.), a 227/1,2/2000(VII.4.), a 228/b/2000(VII.4.), a 229/4,6/2000(VII.4.), a 232/2000(VII.5.), a 234/2000(VII.5.), a 237/1/2000(VII.5.), a 238/1-4/2000(VII.5.), a 241/2000(VII.5.), a 273/1/2000(VII.5.), a 279/2000(VII.5.) a 280/2000(VII.5.), a 283/2/2000(VII.5.), a 285/10,14/2000(VII.5.), a 286/1/2000, a 287/2000(VIIII.22.), a 288/2000(VIII.22.), a 290/2000(VIII.22.), a 292/2000(VIII.22.) és a 294/1/2000(VIII.22.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 196/3/1999(VI.22.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  3. a 372/2/1999(XII.14.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  4. a 39/13/2000(II.29.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  5. a 217/7/2000(VII.4.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. október 31-ig meghosszabbítja.
  6. a 264/2000(VII.5.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és felkéri a polgármestert a Szociális Foglalkoztató és az Ingatlankezelési Intézmény racionalizálására vonatkozó javaslat kidolgozására.
  7. Határidő: 2000. november 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  8. a 266/2000(VII.5.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  9. a 274/2000(VII.5.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  10. a 278/4/2000(VII.5.) számú határozatát hatályon kívül helyezni.
  11. a 349/2000(IX.19.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

A könyvtár környezetrendezése érdekében az alábbi határozatot hozza:

a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és településrendezési terv kidolgozása érdekében a Nagykanizsa, Sugár u.-Rozgonyi u.-Kálvin tér-Kölcsey u.-Deák tér által határolt telektömböt rendezés alá vonja.

A rendezési terv készítésének célja:

A terv készítése során a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítani kell az érdekeltek vélemény-nyilvánítási lehetőségét, így a fenti döntést nyilvánosságra kell hozni.

A Közgyűlés a tervezési munka költségeit a 2001. évi költségvetési előirányzatában biztosítja, melynek várható összege 500.000,- Ft.

Határidő:

készítésének nyilvánosságra hozatalára: 2000. október 31.

Felelős: Tüttő István polgármester

  1. a szociális intézmények módosított létszámkeretét az alábbiak szerint jóváhagyja.

  Intézmény

  Közgyűlési határozat

  Költségvetési

  létszámkeret

  Elvonás

  (álláshely)

  Pót

  (Fő)

  Módosított

  létszámkeret (fő)

  Teljes m.i.

  Rész m.i.

  Teljes

  Rész

   

  Teljes

  Rész

   

  Humán Gesz Összesen:

  - ebből:

  Bölcs.kor.

  gond.int.

  - Egyesített

  Szoc. Int.

   

   

   

  369/1999,

  173/2000

  369/1999, 173/2000

   

  520

  86

   

  90

   

  6

   

   

  59

  23,5

   

  9

   

  16

   

   

   

  12

     

   

   

  475

  62

   

  93

   

  10

  1

   

   

   

   

  Ért. Fogy.

  Szak.Sz.Int.

  369/1999,

  173/2000

  53

   

  12,5

  2

  0,5

   

  43

  Határidő: 2000. október 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

 1. a Pipitér Óvoda Alapító Okiratának 6. pontjában a törzsszámot 435668-201-re változtatja.
 2. Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratában Székhelye: Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.; Telephelye: Nagykanizsa, Corvin u. 2.

  Hevesi Úti Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának 6. pontjában a hivatalosan nyilvántartott adószám 16898846-1-20.

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin, Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Alapító Okirataiban a 8. pontban szakágazat száma a 801110.

  A Zrínyi Miklós Általános Iskola Alapító Okiratában a 6. pontban a számlaszáma 11655006-52621400-55000004.

  A Vécsey Zsigmond Általános Iskola számlaszáma 11655006-52622000-55000003.

  A Belvárosi Szakképző Iskola Alapító Okiratának 1. pontjában megjelölt telephely Nagykanizsa Sugár út 13.

   

   

   

   

   

 3. a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht. Felügyelő Bizottságába az alábbi személyeket választja:

  1. Kovács Tamás
  2. Cseresznyés Péter
  3. Scháb György

Felkéri az ügyvezetőt, hogy a Felügyelő Bizottság tagjaival kiegészített alapító okiratot a Cégbírósághoz bejegyzés céljából nyújtsa be.

Határidő: 2000. október 16.

Felelős : Schmidt László ügyvezető

  1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Sörfesztivál megrendelőjével az új helyszín kijelölése és a zajhatás csökkentése érdekében tárgyalásokat kezdeményezzen és megállapodást kössön.
  2. Határidő: folyamatos, 2001. június 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. Dr. Boa László Nagyrécse Kossuth u. 2. szám alatti lakosnak a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. felügyelő bizottsági tagságáról 2000. szeptember 15-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi.
  4. a 138/1999.(V.18.), a 4/2000.(I.13.), a 70/2000.(II.29.) és a 227/1999.(VII.9.) számú lejárt határidejű határozatok újabb határidejét 2000. december 31-ben állapítja meg.
  5. a 379/1999.(XII.21.), a 136/2000.(IV.25.) és a 283/2000.(VII.5.) számú határozatait összevonja, és az összevont határozat határidejét 2000. december 10-ben állapítja meg.
  6. a 272/1999.(IX.14.) számú határozat végrehajtásáról adott jelentés második bekezdését törli.
  7. egyetért azzal, hogy az állattartás szabályozására vonatkozó rendelet és annak övezeti besorolása teljes körűen kerüljön felülvizsgálatra és a rendeletmódosításra vonatkozó javaslat kerüljön a közgyűlés elé.
  8. Határidő: 2000. november 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  9. felkéri a VIA KANIZSA Kht-t, hogy a Nagymagyarország Emlékmű felállításának munkálatairól, pénzügyi helyzetéről és a befolyó adományok összegéről tájékoztassa a közgyűlést.
  10. Határidő: negyedévente

   Felelős : Gáspár András ügyvezető

  11. a 229/4,6/2000.(VII.4.) számú lejárt határidejű határozat újabb határidejét 2000. december 10-ben állapítja meg.
  12. a 309/2000.(IX.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
  13. a Sydney-i Olimpián II. helyezést elért magyar női kézilabda-válogatott kiváló teljesítményéhez nagy szeretettel gratulál. Siti Beátának, mint a város szülöttjének pedig külön köszönetét és elismerését fejezi ki kiváló teljesítményéért, valamint a város és az ország hírnevének öregbítéséért.
  14. a 360/2000.(IX.19.) számú határozat 1. pontjának a FIDESZ Magyar Polgári Pártra vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:
  15. - a FIDESZ Magyar Polgári Párt részére a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti épület Horvát Konzulátus melletti helyiségét (Hrsz.: 1148/1/A/12, Alapterület: 43,21 m2 iroda + 24,96 m2 galéria) használatra kijelöli.

  16. A közgyűlés a 322/2000.(IX.19.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
  17. “A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat és az ERSTE Hungary Bank Rt. közötti mellékelt megállapodás – melyben 10.000 eFt + ÁFA támogatás átadása fejében az önkormányzat intézményeiben és közterületen biztosítja a bank tevékenységének reklámozási lehetőségét – aláírására. A megállapodásban rögzíteni kell a reklámtevékenység időtartamát – egy, maximum két év –, illetve a Kanizsa Újságban és a Kanizsa TV-ben megjelenő reklámok terjedelmét.”

   Határidő: 2000. október 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  18. a Pipitér Óvoda adószámát: 16899744-1-20-ra módosítja, a Belvárosi Szakképző Iskola alapító okiratának 8. pontját változatlanul hagyja – az Alapító Okiratok módosítását elfogadja.
  19. Felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok módosításának aláírására.

   Határidő: 2000. október 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  20. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

  Tüttő István: Kérdést kívánt föltenni az Önök jelentkezése alapján, először Röst János úr kérdez.

  Röst János: A kérdésem címe, mint jelezetem először, hogy ki a város polgármestere. Erre látszólag egyszerű a válasz, viszont a MSZP szeptemberi sajtótájékoztatóján nem teljesen ez derült ki. Ők azt nyilatkozták, hogy Törőcsik Pál a polgármester levélpapírján levelet írt gazdasági társaságokhoz, amiben 2 éves költségvetést kért be tőlük. Én úgy gondolom, hogy ehhez neki nem volt joga, és mint Tüttő István egy másik levélben megírta, hogy helytelenül járt el Törőcsik Pál ebben az ügyben. Az önkormányzatot gazdasági ügyekben kizárólag a polgármester képviselheti. Csak akkor lehet átadni ezt a jogot, ha tartósan távol van. Erről nem volt szó. Én pedig tisztelettel megkérdezem polgármester urat, hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy hasonló eset ne forduljon elő. Most konkrét dologra gondolok, nem pedig arra, hogy mondjuk, elzárja a levélpapírt.

  Tüttő István: Elzárni nem tudom, mert a levélpapírnak ez sémája a központi számítógép memóriájában bent van. Tehát gyakorlatilag ez hozzáférhető. Itt az aláírás dönt ebben a kérdésben. Én csupán azt kérem, hogy amennyiben én tartósan vagyok korlátozva a jelenléttel, ez nem egy-két nap és nem egy hétvége, tehát amit a törvény szabályoz, természetesen Törőcsik úr, mint az általános helyettese a polgármesternek, hisz ebben döntés is született, mindazon esetben, amikor ez az úgynevezett jogállás fennáll, meg abban az esetben természetesen eljár a polgármester nevében, és mindazon esetben, amikor erre külön megbízást kap. Én ezt kívántam elmondani. Tehát részleteiben menően, most nem hiszem, hogy most erről érdemes lenne többet beszélni.

  Törőcsik Pál: Annyit szeretnék még tisztelt képviselőtársamnak elmondani válaszként, hogy annak idején Beznicza Miklós úrral beszélgettünk erről a témáról, és olyan tervezési feladtok, és egyéb problémák merültek föl, amiben 2 éves időtartamú üzleti terv készítése, illetve bekérése indokolt volt. Ugyanis nekünk is gondolkodni kell nemcsak az adott évben, hogyha olyan feladat van, és tervezési koncepciót szeretnénk kidolgozni, akkor ilyenfajta kérést, azt hiszem, hogy minden további nélkül megtehetünk annak érdekében, hogy a tervezést minél korrektebbül és minél több ismeret birtokában tudjuk elvégezni. Semmi más oka nem volt ennek a kérésnek.

  Röst János: Én úgy gondolom, hogy 2 éves költségvetésről, annak a lehetőségéről se bizottság, se a közgyűlés nem döntött. Ez a kormánynak az elképzelése. Én megértem Törőcsik Pált, hogy nagyon nagy bizalommal van a kormány iránt, és ezt előre akarja teljesíteni, de én úgy gondolom, hogy polgármester úrnak a nevében, a polgármester úrnak a bélyegzőjével ellátva, levélpapírján, én úgy gondolom, ilyet nem tehet meg. És olvasva a polgármester úr levelét a gazdasági társaságoknak címezve, úgy gondolom, ez ki is derült ebből. Én szeretném kérni arra, hogy ilyen eset ne forduljon elő, mert egy ilyen eset után, úgy gondolom, hogy ez túlterjeszkedése annak a jogkörnek, amit jelenleg ő képvisel. Ez kizárólag polgármesteri hatáskör.

  Kelemen Z. Pál: A megszólítottság jogán szólok. Azt bizonyos sajtótájékoztatót én vezettem le annak idején, amikor észrevételeztük ezt a nem kívánatos jelenséget, és ezt a jogkörtúllépést. Nem volt indokolt ilyet bekérni, mert nem döntött a közgyűlés arról – még ha politikai divat ma Magyarországon 2 éves költségvetést csinálni –, hogy mi 2 éves költségvetést csinálunk. És ha azt csinálnánk, akkor ez a polgármester dolga egyedül, és csak is az övé.

  Tüttő István: Tarnóczky Attila úr ügyrendi gombot nyom, tessék.

  Tarnóczky Attila: Hát végül is Kelemen képviselő helyett, mert ilyenkor már szokta nyomni, hogy az SZMSZ azt mondja, hogy a kérdés elhangzik, rá az érintettek válaszolnak, és itt a műsorszám befejeződik, ami vonatkozik .. ismét a napirendi hozzászólásokra is. Ezt kérném, tartsuk be.

  Tüttő István: Jegyzőnő kíván szólni, azért neki, azért adom meg a szót, mert itt törvényi rendelkezés van mindezen kérdéskörben.

  Dr. Tuboly Marianna: Igen. Szigorúan törvényi rendelkezések miatt Kelemen Z. Pál képviselő úrnak szeretném a tájékoztatását korrigálni. Bizonyára nem volt kellőképpen informált ebben az ügyben, tudniillik, az államháztartási törvény gördülő tervezést ír elő. Tehát ez az 1 éves költségvetés mellett is az önkormányzatok részére kötelező. Egy pillanat, és a gördülő tervezés az azt jelenti, hogy további kettő évre kell költségvetési adatokat szolgáltatni.

  Tüttő István: Tarnóczky úr ismét ügyrendi gomb?

  Tarnóczky Attila: Kérném szépen, a nem létező meg nem nyitott vitát lezárni.

  Tüttő István: Dr. Baranyi Enikő válaszol gombot nyomott? Érintett valamiben?

  Dr. Baranyi Enikő: Nem, de mint frakcióvezető, gondoltam, hogy szeretnék hozzászólni. Viszont polgármester urat megkérdezem, lezárja a vitát, az SZMSZ-t betartja, vagy pedig eltekint tőle? Mert ha eltekint tőle, akkor nem szólok.

  Tüttő István: Lezárom a vitát. Kérem, következő kérdező Cserti Tibor úr.

  Cserti Tibor: Alig egy esztendeje két témában interpelláltam, tetszenek emlékezni rá. Az egyik a Mindenki Spotpályája kerítésének festése, ami példás gyorsasággal közmunkások igénybevételével, azt hiszem tényleg hatékony módon megoldódott. A másik, a temető híd témája volt, és merthogy akkor talán még szavatossági jogok érvényesítése mellett is az erősen állagromlást mutató híd festése mindenféleképpen valamifajta intézkedést követelt volna meg. Hát ebben a témában nem mondhatom el az előbbit. Sajnos a híd egy esztendő óta tovább romlott. Olyan rozsdásodás érte gyakorlatilag a híd vasszerkezetét, ami megítélésem szerint ma már lényegesen nagyobb költségráfordítás mellett orvosolható, és talán már azok a tulajdonosi jogok is már csorbát szenvednek, amely esetleg egy költségtakarékosabb, hatékonyabb megoldást tett volna lehetővé. Akkor én erre kaptam egy levelet a tisztelt Polgármesteri Hivataltól. Sajnos a híd nem vette figyelembe ezt levelezési procedúrát. Én arra kérném a polgármester urat, és most ne is válaszoljanak erre a dologra, hanem minél előbb hatékonyabb intézkedéssel azt a fajta állagromlást szüntessék meg.

  Tüttő István: Egyetértek vele. Egy gondolat bánt engemet csupán, hogy egy hidat úgy le lehetett volna annak idején festeni, hogy ne kelljen 2-3 év múlva újra kenni. Tehát inkább én ezt is megnézetem az ügy, kapcsán.

  Kiss László: Választói megkeresés alapján szeretnék tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy milyen utat kell bejárni ahhoz, hogy a Vagyongazdálkodási Irodához bekerült téma rövid időn belül a Gazdasági Bizottság elé kerüljön? Az elmúlt időszakban volt egy olyan példa, hogy megjelent egy hirdetés a Zalai Hírlapban, rá 10 napra az ennek kapcsán jelentkezett igény már a Városfejlesztési Bizottság és Gazdasági Bizottság előtt volt. Engem megkeresett az én választókörzetemből egy választó, ő júliusban adott be egy vásárlási igényt egy adott területre telephely létesítés céljából, levelezésben állt az Irodával, de még mindig nem került megtárgyalásra ez a kérdés. Azért kérdem, hogy milyen utat kell bejárni ahhoz, kihez kell fordulni, hogy soron kívül, vagy adott esetben belátható időn belül egy téma a bizottságok elé kerüljön?

  Tüttő István: Most általános kérdésről van szó, vagy pedig konkrétan tudjuk mondani, hogy kiről van szó?

  Kiss László: Is-is polgármester úr. Egyszer az alapelv, másodszor pedig a konkrét eset is. A konkrét esetet az Irodavezetőnővel meg fogom majd beszélni. A múlt héten már kerestem, csak azt hiszem akkor beteg volt. De a téma általános érvénye miatt voltam ezt kénytelen itt most feltenni.

  Tüttő István: Az általános érvényesség általában sérül, mert mindig az ügyek valamilyen oknál fogva bonyolultabbak az egyszerű eseteknél. De azért megkérem az Irodavezetőt, amennyiben most kíván válaszolni, most megteheti, tessék. Írásban teszi meg? Köszönöm.

  Gyalókai Zoltán: Szintén a Vagyongazdálkodási Irodával vannak gondjaim. A ’98-as önkormányzati választások után az első Városfejlesztési bizottsági ülésen gyakorlatilag a bizottság egyhangúlag a Nagykanizsa vagyonkataszterét kérte. Közben volt az Iroda élén egy változás, és egyszerűen nem tudom már a polgármester úron kívül kihez forduljon a Városfejlesztési Bizottság, hogy ezt a vagyonkatasztert, amit az Iroda legutoljára nyár végére ígért, végre az ottani képviselők és bizottsági tagok megláthassák?

  Tüttő István: Gazdasági alpolgármester urat megbízzuk azzal, hogy ezt mielőbb vegye kezelésbe. De egyet azért tudni kell. A vagyonkataszter elkészítése rendkívül nehéz és hosszadalmas feladat. De erre is majd a választ megadjuk.

  Györek László: Volt szerencsém az elmúlt hetekben találkozni a városkörnyék néhány polgármesterével, és szomorúan kellett tapasztalnom azt, hogy meglehetősen, hát elítélőleg beszéltek a városról. Miért tehetik ezt meg? Mindannyian jól tudjuk, hogy az utóbbi időben, egész évben gyakorlatilag rengeteg ünnepség zajlott a környéken. A millenniumi ünnepségekről van itt szó. Ez minden kisebb-nagyobb településnek örömöt hozott, ünneplésre adott alkalmat. És minden egyes település Nagykanizsát, mint a környék összefogó erejét, legnagyobb települését, megyei jogú várost meghívta. Sajnos azt tapasztalták a polgármesterek, hogy Nagykanizsa részéről vendég egy településen sem volt. Pontosabban volt, én is ott voltam egy-két helyen, de nem meghívotti minőségemben, senki nem bízott engem ezzel meg. És tényleg tapasztaltam, hogy bizony Nagykanizsa nem képviselteti magát városkörnyéki települések ünnepségein semmilyen módon. Éppen ezért aztán az Európa Napon összesen a városkörnyékéről kettő polgármester jelent meg. Ők is elmentek 2 órán belül. Egyszerűen azért, mert úgy érezték, hogy amúgy sem fogalakozott velük senki, másrészt pedig hát nem tisztelték meg őket azzal, hogy Nagykanizsa, mint a környék összefogó ereje, ezt idézőjelben, és kicsit poénosan mondtam, már szomorúan poénosan, nem tisztelte meg bennüket azzal, hogy legalább egy levét erejéig, egy távirat erejéig, bármi. Tudom, hogy a polgármester úr gyakran jár külföldre, bizonyára ezért nincs ideje elmenni minden ilyen helyre. Ez nyilvánvaló, ezt értem. Azt viszont nem értem, hogy miért nem tudja bármelyik képviselőt, alpolgármestereket, a hivatal valamelyik alkalmazottját legalább elküldeni, vagy ha erre sincs ideje a polgármester úrnak, akkor nyilvánvalóan legalább egy üdvözlő táviratot, levelet kéne küldeni. Egyébként is beszélgetve a polgármesterekkel, az a meggyőződésük – ez nem az én meggyőződésem, az övék, hiszen nem én irányítom ezeket a kérdéseket –, hogy Nagykanizsa és hát nyilván a polgármester úr, valamilyen utón-módon nem akar tudomást venni ezekről a falvakról. Néhányan a falvak közül már másfajta kapcsolatrendszerben gondolkodnak, és létre is hoztak másféle kapcsolatrendszereket egymással. Kérdem én, megteheti-e Nagykanizsa városa és a polgármester úr azt, hogy elfelejti a kistelepüléseket? Úgy gondolom, hogy bár megyei jogú város vagyunk, de nem hiszem, hogy függetleníthetjük magunkat a megyétől, függetleníthetjük magunkat a városkörnyéktől, hiszen ezer szállal kötődünk hozzá. Már olyan módon is, hogy sokan költöztünk be vidékről, járnak be ide dolgozni. Tehát egyáltalán nem értem, szomorú vagyok, mondom és nagyon nem értem ezt az eljárást. Javaslom a polgármester úrnak, hogy egyéb elfoglaltságai mellett, amelyek bokrosak nyilván, erre is egy pici figyelmet fordítson, mert úgy gondolom, hogy erre szükség van.

  Tüttő István: Egyetértek ezzel a … és a Környező Települések Társulása létrejött, abban nekem óriási szerepem van, mert mi kezdeményeztük. A másik, amit szeretnék e figyelmükbe ajánlani. Én be tudom mutatni, hogy nekem ebben az évben hány hétvégém volt szabad. Ezek a rendezvények mindig hétvégére esnek, és higgyék el, hogy Nagykanizsán mindig van rendezvény, kettő vagy három, pontosan egybeesve. ezekkel a vidéki, idézőjelbe tett vidéki környező települések rendezvényeivel. Sőt még azt is el kell mondjam, az alpolgármester urak szintén részt vesznek mindezen rendezvények valamelyikén, hiszen én egyszerre 3-4-5-ön, van amikor 5 van egy nap, nem lehet részt venni. Azt azonban a jövőre nézve érdemes megszívlelni, hogy amikor egy olyan rendezvény van, amely a városban is egy nagyon sok rendezvénnyel esik egybe, akkor körbeadjuk, hogy kedves képviselők is szíveskedjenek ebből valamilyen részt vállalni. Én a magam részéről valóban sajnálom, hogy nem tudtam elmenni. De az én lelkiismeretem tiszta. Nem egyszer hívtak meg személyesen és meg is mondtam, hogy sajnos nem tudok elmenni, meg is mutattam a naptáramat, hogy miért nem. Ezek a tények. Az is igaz, hogy erre azt lehet válaszolni, hát azért lehetett volna időt szakítani rá. Biztos lehetett volna. De meg kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan ügyek, amit nekem is rendeznem kell, és ezeket más időben nem tudtam megtenni. Tehát én a kistérséggel való együttműködést nem tartom rossznak, folyamatosan fejlesztjük. Elég sok pályázatot, pénzt is tudunk magunknak szerezni. Az együttműködésünkben én nem látom azokat a felhőket, amit itt egy-két polgármester úr valószínű azért állapított meg, mert hát szerette volna, ha minél többen ott vannak a rendezvényükön. Én a Kistérségi Társulás legközelebbi ülésén kifejtem majd ezzel kapcsolatban a véleményemet. De hozzá kell azt is tennem, hogy az időnk, mivel nem tudunk fénysebességgel közlekedni, ezért statisztikusan nem tudunk jelen lenni mindenhol, ezért sajnos azzal is számolni kell, hogy minden rendezvényen nem tudunk jelen lenni. Megköszönjük mindazoknak, akik minket meglátogattak. Elképzelhető, hogy azért a leterheltsége nem teljesen azonos egy kisebb település polgármesterének, mint egy megyei jogú városénak. De a bírálat azon részét elfogadom, hogy jobban kellett volna ehhez alkalmazkodni, azon a módon, hogy egymás között munkamegosztást kellett volna megcsinálni.

  Györek László: Ez utóbbival teljes módon egyetértek, és ez elsősorban udvariassági kérdés, úgy gondolom. Szóba került, itt említette a polgármester úr bizonyos Kistérségi Társulást. Örülök, hogy szóba került, mert polgármester úr nagyon pozitív hangon emlékezett meg róla, és hát így is indult ez, ez kétség kívül így van. Én most anélkül, hogy bármit is mondanék erről a fajta társulásról, és erről a társulás működéséről egyáltalán, én kérném a polgármester urat, hogy tiszteljen meg bennünket azzal majd, hogy beszámol ennek működéséről, és egész pontosan az eredményeiről. Ugyanis hát vannak bizony az Ön által említettnél negatívabb hangok is. Nem én találtam ki ezeket, természetesen szintén a környékbeli polgármesterek mondják. És hoztak éppen ezért hoztak létre már másfajta társulásokat, hangsúlyozom, ezt említettem az imént is. Tehát szeretném, hogyha polgármester úr majd erről egy részletesebb beszámolót készítene a közeljövőben.

  Tüttő István: Más társulást létrehoztak, de korábban, mint ahogy ez a társulás létrejött Tehát azóta más társulás nem jött létre, mióta ez a társulás működik. Tarnóczky úr ügyrendi gombot nyom.

  Tarnóczky Attila: Hátha már az előbb jeleztem, akkor megint jeleznem kell, hogy a kérdés, mint műfaj az azt jelenti, hogy elhangzik a kérdés, utána a kérdezett válaszol. És itt véget ér a dolog. Nem egy napirendi pontnál egy beszélgetés.

  Tüttő István: Rendben van. A vita befejeződött. Ezek után interpellációra jelentkezett Bicsák Miklós úr, szóban kíván előterjeszteni.

  Bicsák Miklós: Nagyon rövid leszek. Két közérdekű témában szeretnék. Első, ma délelőtt is megkerestek a Múzeum tér 5. számú lakóháznak a nyugdíjas lakói. Már évek óta probléma volt. Úgy tudom, hogy körzet képviselőnője is már jelezte ezt, nem szeretnék én itt másnak a területén, vagy egyéb. De mivel, hogy a munkahelyemhez közel van ez a Múzeum tér 5. számú ház, és úgy érzem, hogyha megkerestek, megtiszteltek, akkor kötelességem, hogy a tisztelt közgyűlésnek elmondjam, és kérjem a közgyűlést, hogy oldják meg a csapadék víz elvezetést. Aki jár ott a Múzeum téren, tudjuk, nem akarom ezt a témát újra felvetni, hogy ott garázssor ott van. És azok a bizonyos átjárók. A Tarnóczky alpolgármester - hadd személyeskedjek - minden reggel háromnegyedhétkor már ott jön keresztül, látja ott az áldatlan állapotokat. De ezt a megoldást meg kell oldani, mert ezek a szegény nyugdíjas lakók, ha bejön ez az őszi esőzés, bizony a félcipőben nem tudnak, csónakot kell nekik bérelni, hogy ott a Múzeum tér 5. számú ház előtt, mert nem nyeli el az akna. Valami gond van. Ez már éves probléma. Mondhatom, talán kér éves, és ezt az elmúlt napok esőzése is megerősítette. Én azt kérném, hogy a lakók nevében is szíveskedjék. Nem tudom képviselőtársaim, ha ráérünk, akkor szünetet kérjünk. Én megtisztellek benneteket és hallgatlak. Köszönöm szépen. Azt kérném, hogy szíveskedjen a tisztelt közgyűlés odafigyelni, és a megfelelő intézkedést megtenni a Múzeum térrel kapcsolatban, főleg az 5. számú ház lakói nevében. Még egyszer köszönöm. Másik olyan jelenséget és témát szeretnék felvetni tisztelt közgyűlés. A városban mindnyájan járunk és biztos, hogy észrevettétek, vagy észrevették - elnézést kérek, hogy tegezek mindenkit -, hogy a városnak a közintézményei és épületei előtt meg lehet számolni, hol vannak kerékpártárolók. Ez gondolok az iskoláink, intézményeink, nagyobb posta. Az önkormányzat előtt, esetleg a rendőrség előtt találunk 3-4 ilyen kerékpártárolót. Bizony a lakosság része kéri, hogy az önkormányzat esetleg valamilyen formában figyelmeztesse, vagy kérje meg az intézményeket, hogy helyezzenek el kerékpártárolókat, mert nagyon sok diák, felnőtt, ma már ilyen benzinárak mellett kerékpárral közlekedik a városban, ami nagyon jó, és egészséges. És nincs hova tenni, lezárni a kerékpárt. El kell menni, mindnyájan az Európa Unióba haladunk, ki így, ki úgy, de látja azt, hogy melyik országban, menjünk csak ide közel át Horvátországba is, Csáktornyán, a Főtéren, kérem, nézzék meg, tele van kerékpártárolókkal. Odajárnak a fiatalok, lebilincselik, végzi sétát, teszi a dolgát. Vagy van, aki reggel műszakba, ott hagyja a cég előtt és délután négykor felül a kerékpárra, és este közlekedik hazafelé. Azt kérném tisztelettel, hogy ezt a város valamilyen formában hívja fel a figyelmeket, hogy helyezzenek el az intézmények és különböző nagyobb posták, meg egyéb cégek épülete előtt.

  Tüttő István: Megvizsgáljuk, és. Következő interpelláló, szóban kérte, Tóth Zsuzsanna képviselőnő.

  Tóth Zsuzsanna: Még ez év elején egy kanizsai vállalkozó hozzám írott panaszos levele kapcsán találkoztam először a Vasemberház és annak területe körüli visszásságokkal. Az akkor általam írásban feltett kérésre az IKI és VIA Kanizsa Kht. részéről egymásnak ellentmondó választ kaptam. Időszerű szakaszához érkezett a Vasemberház úgynevezett társasházasítása, amelynek kapcsán a házhoz tartozó terület sorsát is rendezni kell. Ehhez tartozó sarkalatos kérdés, és ez lesz s kérdésem, az 1961/3, illetve az 1964/4 jelű területek egy részén kialakított parkoló. Még zavarosnak tűnik a fenti két számon jelzett területen kialakított parkoló rész, mivel semmilyen dokumentum nem lelhető fel arra vonatkozóan, hogy területen parkoló építésre ki adott megbízást, engedélyt, illetve ki és milyen jogcímen alakított ott ki gépkocsi parkolót?

  Tüttő István: Ez hol van pontosan, mert így fejből nem tudjuk?

  Tóth Zsuzsanna: Az OPT-ház és az Ady u. 4. mögötti területrész egy része.

  Tüttő István: 1961/3 és 1964/4?

  Tóth Zsuzsanna: 1961/3. illetve 1964/4. Így van.

  Tüttő István: Meg fogjuk vizsgálni. Köszönöm. Ezek után rátérnénk az Önöknek írásban kiküldött válaszokra. Kérdezném Teleki László úr nincs jelen ezért vele most nem fogjuk ezt a kérdést tárgyalni. Dr. Csákai Iván urat kérdezném, hogy az interpellációra kapott választ elfogadja?

  Dr. Csákai Iván: Igen, igen, kénytelen vagyok.

  Tüttő István: Köszönöm. Budai István képviselő urat kérdezem?

  Budai István: Én a kérdésemet szeretném megismételni. Tudniillik én azt kérdeztem, hogy hol fekszenek el a bizottsági jegyzőkönyvek. Én erre elsősorban a jegynőtől kértem volna választ. Ugyanis egyszer mi kaptunk egy olyan bírálatot, a Pénzügyi Bizottság, hogy nem dolgozunk, nem csinálunk semmit. Most én most úgy gondolom, ha dolgoztunk egy picit, most akik megkapták ezt az anyagot, ők nem csináltak semmit. Én nekem az a véleményem, hogy 1999. szeptember 17-én kaptuk a polgármesteri megbízást - tehát a Pénzügyi Bizottságról beszélek -, a vizsgálatot lefolytattuk ’99. október 21-én, 26-án, és a Pénzügyi Bizottság 2000. február 10.-én tárgyalta témát. És azóta, kérem szépen, ez ügyben semmi nem történt. Én arra szerettem volna, én nem arra vagyok kíváncsi, hogy megírják nekem, hogy egy gazdasági társaságot hogyan lehet végelszámolni, meg fölszámolni. Én azt eddig is tudtam. Én arra gondoltam, hogy talán egy zárt közgyűlésen megérdemelne egy napirendet a Pénzügyi Bizottságnak az a vizsgálata, amit az NSR Hulladéklerakó Kft-nél mi lefolytattunk. Én köszönöm szépen, így kérdésre adott választ én a magam részéről nem fogadom el.

  Tüttő István: Önök döntenek, hogy elfogadják-e. A képviselő úr nem fogadta el. Igen, szavazunk, hogy Önök elfogadják-e. Ha igent nyomnak, akkor azt jelenti, hogy nem. Akkor Önök elfogadják azt a választ, amit a Polgármesteri Hivatal, vagy polgármester küldött. Én nem azt mondtam, hogy ne, hanem Önök eldöntik, hogy nemmel, igennek vagy tartózkodok. De eddig mindig is ez volt a kérdés. Az interpellációt igennel kell elfogadni, nemmel nem elfogadni. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 3 szavazattal, 18 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az interpellációra adott választ nem fogadja el.

   

  Tüttő István: A képviselőtestület sem fogadta el, visszatérünk rá. Bicsák urat kérdezem.

  Bicsák Miklós: Hát én nekem nagyon sok sorozatban lévő jogos interpellációm van. Én azt kérném tisztelettel a polgármester urat, főleg, ami már évek óta. Itt valóban nagyon korrekt választ kaptam a hivataltól, hogy Palin orvosi rendelővel, hogy a jövő évi költségvetésben. Na, de hát itt a tél, az ősz, beázik a mi orvosi rendelőnk, és akkor a betegeink, jövőre ellátott orvosi rendelőben várják a Bogár doktor úr rendelését. Én azt kérném, elfogadom ezt az interpellációt, de valahonnét azért lehetne csordogálni egy kis apró pénzt, hogy azt a tetőt megcsinálják, mert jogos a Palin lakosságának és a környezet betegeknek a kérése. A másik. Ugyanebben, interpellációban az Űrhajós utca. Én semmi mást nem kértem. Nem arról van szó, hogy lebitumenozzuk, de az út szélét, valami kis megoldást, anyagit, hogy olyan fehér zúzmarával az Űrhajós utcának azon részét, ami Magyar utcáról a 74-es útról megy be, a két útszélét, mert le van süllyedve. Ezek az esőzések, továbbra a nagy kamionok bemennek végig az Űrhajósban. És azt kérném valami kis aprópénzt, valahonnan tisztelt polgármester úr előteremteni, hogy még ez évben ez történjen meg, és végezzük el. Úgy elfogadom különben, de ebben kérném a tisztelt közgyűlés segítségét.

  Tüttő István: Akkor összességében? Elfogadta. Köszönöm. Antalics Dezső urat kérdezem.

  Antalics Dezső: Sajnos kénytelen vagyok elfogadni a választ azzal együtt, hogy nem oldja meg a problémát. Én az remélem, hogy az ott érdekeltek, akik érdekeltek ebben a témában, nem bírósági úton, hanem békés úton próbálják megoldani ezt a kérdést.

  Tüttő István: Balogh László urat kérdezem.

  Balogh László: Természetesen a Corvin utcai garázssor ügyében volt szó erről az interpellációról. Az ott lakók tényleg árgus szemmel figyelik a közgyűlést. de most nem politikai indítékból szeretnék néhány mondatot hozzáfűzni a válaszhoz. Az interpellációmra adott választ csak úgy tudom elfogadni, ha a benne szereplő állítások valóban komollyá válnak. Tehát, ha az a bizonyos csapadékvíz elvezetés és a burkolatépítés tervét a szükséges engedélyeket, és egyeztetéseket még az idei évben elkészítik, s a 2001. évi költségvetésben remélhetőleg nem csak ígéretként helye lesz ezen probléma megoldásának. S ugyanakkor a közvilágítási hálózatot legkésőbb novemberben üzembe helyezik. Ebben erősen bízva a jelen választ elfogadom. Jelzem, hogy egy évvel ezelőtt már kaptam egyszer egy hasonló pozitív választ. Szeretném, hogy ne akadjunk most el csak ilyen állapotban, azaz nem kívánok többet ebben az ügyben interpellálni.

  Tüttő István: Kiss László urat kérdezem.

  Kiss László: Az előzőekben el nem fogadott válaszra úgy tűnik, hogy hathatós intézkedés született. Ennek alapján volt egy személyes egyeztetés a helyszínen. A Miklósfa u. 10. szám alatti Polgármesteri hivatali kirendeltség és orvosi rendelő épületében. Ott a VILLAS Hungária Kft. szakértője is megnézte a tetőt, és közösen megállapítottuk, hogy valóban a síkpala tető átfedésére VILLAS lemezekkel, VILLAS zsindellyel mód van. A Polgármesteri Hivatal ügyintézőjétől kapott információ alapján nyilvánvaló volt, hogy ők a tervezésnél, valóban egy mélyebb műszaki tartalmat is figyelembe vettek. Úgy került az az ár megállapításra, és ezen túlmenően, láttam a levelet, amelyben a HUMÁN GESZ határozott felhívást kapott arra vonatkozóan, hogy a beázást, amire az interpelláció lényegében vonatkozott, még az esős időszak beállta előtt szüntesse meg. Én ilyen módon el tudom fogadni ezt a választ. Viszont a hosszú távú megoldás érdekében kérem a közgyűlést, hogy jövő évi költségvetésben a tető felújításnak a forrását szerepeltesse.

  Tüttő István: Györek László urat kérdezem.

  Györek László: A választ el tudom fogadni azzal természetesen, hogy - a Zemplén út 1-11. közötti kerékpárút becsatlakozásokról van szó -, azzal természetesen, hogy ezeket az egyeztetéseket le kell folytatni, és következő költségvetésben remélhetőleg bekerül majd ez a megfelelő összeg, amely ezeket a becsatlakozásokat biztosítja.

  Tüttő István: Úgy látom, hogy a napirend végére értünk.

  Kérdezem, hogy tárgyaljuk-e még egy napirendet? Ugyanis a határrendészet, abban állapodtunk meg, hogyha megjön a tábornok úr, akkor őt meghallgatjuk, és azt követően kerül sor a kiskanizsai témára.

   

   

 3. Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrendi, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról (írásban)

Előadó: Fonyódi György dandártábornok-igazgató

 

Tüttő István: Megkérem Fonyódi György tábornok urat, szíveskedjék a mikrofonhoz fáradni. hogy kíván-e még az írásbeli előterjesztésen kívül szóbelit hozzátenni.

Fonyódi György: Nagyon köszön az irántam való jóságukat, polgármester úr, alpolgármester urak, hölgyeim és uraim. Igyekszem azzal meghálálni, hogy rövid szóbeli kiegészítést teszek, de meg kell tennem, mert néhány kérdés tekintetében szeretném Önöket tájékoztatni. Szeretném, hogyha a határőrség mai jövendőbeli feladatait tisztán és világosan értenék és látnák a régióban. Azzal kezdeném, hogy a kelet-nyugat irányú migráció nemhogy csökkent volna az értékelt időszakban, hanem körülbelül ezres nagyságrenddel növekedett. Hát szokták volt mondani, hogy ez a rossz hír. Most ez nem lenne baj, hogyha ez a migráció valami hasznot hozna a térségnek. De hát úgy gondolom, hogy felesleges bizonygatni, hogy ez kevés haszonnal jár. És több feladattal jár a határőrség viszonylatában. Ami viszont a lényeg, hogy ezt a nagyarányú mozgást, azokat az adatokat nem akarom most újabbakkal megfejelni, amelyek az írásos tájékoztatóban szerepelnek, na néhány tekintetben már 100 körüli fővel tudnék emelni némelyik adaton, mondjuk a román állampolgárok számán, vagy az összmozgás tekintetében. Tehát az igazgatóságra nehezedő nyomás, az semmit sem csökkent az értékelt időszakban. De meg kell mondanom őszintén, hogy nem is prognosztizáltunk mást. Úgy gondolom, ami lényeg, hogy a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság tisztességesen, körülbelül 80%-os eredményességgel állja a sarat. És ez nagymértékben köszönhető a határon dolgozó kirendeltségek állományának, a határterületi lakosság döntő többségének. Sajnos van egy negatív tényező, ami úgy néz ki, hogy egyre inkább veszélyes tendenciát ölt. Ez a határterületi lakosság egy szűk rétegének részvétele az embercsempész tevékenységbe. Nem idei keletű a dolog, de mondjuk egy 10 éves távlatra visszamenőleg ez korántsem volt gyakorlat a határterületi lakosság részéről. Hát hadd ne minősítsem én most ezt társadalmi réteget, hogy ki ez a társadalmi réteg, amelyből ezen személyek kikerülnek, de a veszélyessége mindenképpen nagy, és én itt egyben segítséget is szeretnék kérni, ráhatást, az összes lehetőséget kihasználva a határterületi önkormányzatok irányában - természetesen ezt a két megyei közgyűlésen is elmondom, el fogom mondani, mert mér a következő időszakban fog sor kerülni a tájékoztatóra -, hogy az önkormányzatok segítsenek abban, hogy ezt a jelenséget megállítsuk, mert különben egy olyan bűnözést fogunk magunkra húzni, amit aztán nagyon nehéz lesz felszámolni, megszüntetni. Mindig könnyebb megakadályozni, mint aztán, amikor már bekövetkezett megszüntetni, és felszámolni. Senkit nem akarok elrémiszteni a példával, de az embercsempészet, mint üzletágba, beszállt a kemény ukrán maffia, és a Nyírbátori Határőr Igazgatóság határszakaszán történt már olyan ember-, egy ukrán embercsempészek által vezetett nagy létszámú afgán csoport elfogása, ahol az embercsempészeknél hangtompítós pisztoly, kézigránát, és különböző kézifegyverek, tőrök voltak előtalálhatók. Hátha ez a kemény mag lejut ide, erre a határszakaszra, ez - nem nehéz kitalálni a következményeket - gyakorlatilag egy maffiaháború kialakulásához is vezethet, és megítélésem szerint a magyar résztvevőket, úgy elsöprik, mint a forgószél. Természetesen erőszak erőszakot szülve szokott bekövetkezni. Említettem, hogy a pozícióink nem rosszak. Nem rosszak az embercsempészek felfedésében, elfogásában. Bűnügyi felderítő munka, mint előző időszakban, még úgy említettük, hogy új elem a határőrizetben, a határőrség munkájában, mára kiforrta magát, nagyon komoly szervezetté vált, és komoly szerepet vállal többek között a köztörvényes bűncselekmények felderítésében, rendőrséggel természetesen szoros együttműködésben. A másik plusz erőforrás, az a polgárőrség egyre szélesedő mozgalma. Arra törekszünk, hogy elsősorban a határterületen, határőrizetre szakosodott polgárőr csoportokat szervezzünk. Ezek száma napról napra nő. És ez az erő, ez valóban plusz erőt jelent. Amit a határőrség cserébe tud ajánlani, az jelenleg még egy minimális technikai segítség, de amikor az első gépkocsiról van szó, akkor az is jelent valamit. Mi hármat ajánlottunk föl a Zala Megyei Szövetségnek, amit át is vettek egyébként. Csak halkan mondom, hogy Somogy megyének csak egyet. De hát a Varga úr, a Megyei Közgyűlés elnöke erre azt a választ adta, hogy mindenki tudja, hogy hol lakik. Ez a segítség csak egy dolog. További elgondolások is vannak. Különböző megkülönböztető öltözetek, amelyek egyben nyilván bizonyos életvédő szerepet is betöltenek. És hát egyre szorosabbra fűzött kapcsolat, a közös akciók gyakorlatilag megindultak. Úgy gondolom, hogy ez nem rossz dolog. Továbbra is meghatározó, illetve hát neuralgikus pont a szlovén határszakasz, az úgynevezett olasz folyosó. A szlovén féllel nagyon konkrét, hasznos együttműködési megállapodásokat kötöttünk az elmúlt értékelt időszakban. Olyannyira, hogy eljutottunk a kölcsönös információcserétől a közös, egyeztetett járőrszolgálatig. A közöst úgy kérem érteni, hogy egyeztetett, tehát azért mindenki a maga térfelén. De adott esemény kivizsgálására fel vannak hatalmazva a kirendeltségek vezetői, hogy közösen, az államhatárt átlépve, ha szükséges, tisztázzanak nagyobb létszámú csoportot, vagy éppen embercsempész tevékenység kivizsgálását, tisztázását. Ezt nagyon lényeges dolognak tartom. Ugyancsak hasonló pozitív együttműködésről számolhatok be a horvát fél vonatkozásában, ahol hasonló együttműködési megállapodásokat kötöttünk. Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy változások történtek az általunk együttműködő horvát szervek vezetése élén. Csáktornyai rendőrkapitányság élén. Így az eddig volt partnerem, csáktornyai kapitány, Marian Varga úr helyére egy fiatal kolléga került. Bár így kollégák nem leszünk, mert a helyi vegyes bizottság élére egy nála alacsonyabb beosztású osztályvezetőt neveztek ki, Franjo Zadravec személyében. Tehát a határral közös ügyeket vele rendezzük. Hát gondolom, hogy ez azért történt, mert őhozzá tartozik ez a terület, és bizonyos tapasztalata korábbi időszakról azért származott. Egyébként az elődjének, a Marian Varga úrnak a javaslatát figyelembe vették ebben az esetben. Én bízom benne, hogy a korábbi tökéletes együttműködés, amely biztosította a normális határmenti viszonyokat, ezután is úgy fog működni, mint az elmúlt években. Tehát ezen a területen gyakorlatilag semmi gondunk nincs. Ezt megerősítette a két országos parancsnoki találkozó is. Szlovéniába volt szerencsém az Országos Parancsnok urat elkísérni, illetve van tudomásom a horvát megállapodásokról, ezek pozitívak. Határforgalom kérdése. Összességében bizonyos növekedés tapasztalható a határforgalom tekintetében. Ez eléggé ciklikus és változó. Önök is tudnak róla, hogy horvát fél által bevezetett korlátozó intézkedéseknél bizonyos visszaesés volt tapasztalható. Aztán bizonyos emelkedés a nyári időszakban. Tehát ez különösebb gondot és problémát nem okoz. Meggyőződésem, hogy bár ciklikussága fennmarad, de, és ezt az osztrák példával tudnám alátámasztani, hisz néhány évet ott is töltöttem, ha ez valahol kialakult, és például Ausztriában, amikor az UNIÓ tagja lett, mindenki azt mondta, hogy nem fognak jönni Szombathelyre vásárolni. Jöttek, jöttek. Horvátok is fognak jönni, szlovének is fognak jönni. Hát ez természetesen, mint említettem, bizonyos körülmények által befolyásolt, de ahogy ezt a mai sajtó is megírta, ez egy finoman fogalmazva a horvát döntést, egy félreértésen alapult a bevásárlások korlátozása, amit ők is fölismertek, és rövid idő alatt korrigáltak. Van bizonyos üzemanyaggal összefüggő tervezett blokádkérdés, elsősorban szlovén vonatkozásban. Pillanatnyilag olyan szintet nem ért el a helyzet, hogy a válság stábnak össze kellene ülni, vagy külön foglalkoznunk kellene a kérdéssel, de ez benne van a levegőben. Szlovén fuvarozók elég érzékenyen reagálnak és elég jó erővel rendelkeznek az országos kérdések eldöntésében. De erre kész vagyunk, meg van a megfelelő fórumunk, hogyha ilyenre sor kerül, akkor erre tudunk reagálni. Nagyon röviden a jövőről. És legelőször itt szeretném nagy tisztelettel és nagyon őszinteséggel megköszönni az igazgatóság, és mondhatom, hogy az egész határőr vezetés, a határőrség vezetése nevében, amelyet külön … tábornok úr, a Határőrség Országos Parancsnoka hangsúlyozott, annak a rendészeti konferenciának megszervezéséhez nyújtott lehetőséget, amely olyan vízhangot kapott, hogy azóta nem győzzük vendégül látni a különböző delegációkat. Hát ezzel van munka is, az vitathatatlan, de megmondom őszintén, büszkék vagyunk rá, és ehhez kellett a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Testületének támogatása és konkrét segítsége. És nagyon büszkén tájékoztatom Önöket, hogy egyrészt példa nélküli volt eddig a határőrség történetében, hogy egy Határőr Igazgatóság ilyen szintű nemzetközi rendezvényt tudott megtartani, másrészt pedig igen messzire elvitte a hírünket. Hát a múlthéten a román országos szintű delegációt láttuk vendégül, és hát azért megmutattuk a térségünket, városunkat nekik. Két hét múlva érkezik a lengyel delegáció, és hát remélem, hogy követi majd több is. Természetesen, hogy igyekszünk minél többet a régiónkból bemutatni, megmutatni, elmondani. Különböző tájékoztatókkal, prospektusokkal ellátni őket. Csak hangsúlyozni tudom a köszönetet ismételten polgármester úr, és úgy gondolom, hogy a határőrség ezzel a szereplésével hozzájárult a város megismeréséhez, a város érdemeinek növeléséhez, természetesen az Önök segítségével El tudom mondani, hogy az az ember, az a beosztottam, aki ennek megszervezésében, illetve egyéb nemzetközi, Uniós kapcsolatok tartásában, Németh József őrnagy úr, reményeim szerint október 23-án munkájáért országos elismerésben részesül. Köszönöm a figyelmet. Ennyit szerettem volna tényleg röviden inkább kiemelni, mint kiegészíteni, és amennyiben kérdés van, természetesen válaszolók. Köszönöm szépen.

Tüttő István: Tábornok úr, köszönjük szépen.

Tóth László: Mint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke javaslom, hogy az önkormányzat határozati javaslatban köszönje meg a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság 1999-2000. évekre vonatkozóan a határőrizet, határrend és határforgalom ellenőrzése érdekében végzett munkájukat az egész személyi állomány tekintetében.

Tüttő István: Én talán még azzal kiegészíteném, hogy a városunk rendezvényeihez nyújtott … tábornok szólt az Európai Uniós, Európa Nap rendezvénye. Mi inkább úgy fogalmaznánk, hogy nagyban színesítette a rendezvényeink sorát a Határőrségnél megtartott, és igazán nagyon jól megszervezett program. Tehát nekünk is köszönet a részünkről, hogy ezt közösen ilyen jól megtehettük. Természetesen a Határőrség részéről is minden szükségest megtettek ahhoz, hogy ez a rendezvény méltó legyen ahhoz, amit szerettünk volna. Úgyhogy köszönjük.

Birkner Zoltán: Tisztelt Dandártábornok Úr! Tulajdonképpen megtették előttem, amit el szerettem volna mondani. Tehát egyrészt gratulálunk ténylegesen, és én is gratulálok ahhoz, hogy Önök nagyon hatékonyak a felderítésben, és valóban a határvédelemben. Nem sokára, reményeink szerint a Schengen-i Egyezményhez csatlakozhatunk, hogyha már Uniós tagok leszünk, tehát a felkészülésünk az ilyen szempontból fontos. Ezért .. köszönöm azt, és én tudom, hogy ehhez a dandártábornok úrnak is beleegyezése és hozzájárulása kellett annak a felismeréséhez, hogy a Határ Igazgatóságoknak tulajdonképpen nyitnia kellett az Európai Uniós tájékozódás irányába. Tudom, hogy ez országosan is nagyon magas szinten, és egyre magasabb szinten folyik, de Önök ebben valóban kimagaslót teljesítettek. És azért én is ezt hallottam és ezt elmondom mindenkinek most, amikor a Külügyminisztériumba felkerült az Európa Nap programja a legnagyobb érdeklődés az Önök konferenciája, illetve arra tartottak a legnagyobb érdeklődést, azt várták leginkább, azt gondolom az idelátogatók. Úgyhogy nagyon örülők, hogy a visszhang az ilyen jóra sikeredett. Ezt is várta egyébként mindenki ettől a határrendészeti konferenciától. Én arra kérem Önt, tisztelt tábornok úr, hogy teremtsenek ebből hagyományt, ezt a konferenciát jövőre is rendezzék meg, legyen Nagykanizsa egy ilyen Európai Uniós felkészülési szuperközpont határrendészeti szempontból, és hát tényleg csak gratulálni tudok ahhoz, amit eddig lettek ilyen szempontból az asztalra.

Kiss László: Tisztelt Tábornok Úr! Nem akarom ismételni az előzőekben elmondott köszöneteket, valóban köszönjük az elvégzett munkát. Én két konkrét kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy az Önök által ellenőrzött forgalomellenőrző pontokon működik-e a nyugati határon már megismert gépkocsi-ellenőrző rendszer? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, lát-e Ön lehetőséget arra, hogy a várostól délre, tehát Őrtilos, Zákány, Gyékényes térségében egy újabb közúti forgalom ellenőrző, tehát átkelőpont létesüljön? Mivel úgy vélem, hogy városunknak az idegenforgalma, ha úgy tetszik a bevásárló turizmus szempontjából egy újabb lehetőséget jelentene, és egy feltárási lehetőséget jelentene nem már Zágráb, hanem inkább Szlavónia irányába. Van-e erre mód? Szlavónia.

Fonyódi György: Igen, helyes, Szlavónia. A határregisztrációs rendszer - bár le van írva, időtakarékosság hiányában nem tértem ki rá -, az igazgatóság elsőként került felszerelésre a határregisztrációs rendszerrel, amelynek egy része csak a gépjármű rendszám leolvasó rendszer. A másik része az okmány ellenőrző rendszer. Tehát így komplett ez a technika, amely egyébként világszínvonalú. Hát nagyon gyorsan az eredményéről. Attól kezdve, hogy az állomány ezt elsajátította, begyakorolta, készségszintre emelte, lényegesen gyorsult a forgalomkezelés. Egy adatot hadd mondjak Önöknek. Csúcsidőben, bevásárló napon, július hónapban, amikor az idegenforgalom is csúcsát élte, 30 percen belül tartottuk a várakozási időt. Ez, úgy gondolom, hogy európai normát elérő munka. Ebben elértük a Schengen-i normát, ez egyébként elismert. A technika maga egyébként világszínvonalú, ezt a német kollégák is elismerték. Van még a technikában tartalék. Minden rendszert meg kell tanítani, és nyilván, hogy technikai lehetőség adott, akkor a szakembereknek a legoptimálisabbat kell kihozni belőlük. Olyan gondjaink vannak, hogy a régi típusú horvát útleveleket a gép nehezen olvas, de ez a munkában különösebb akadályt nem jelent, mert a kezelői állomány ma már olyan rutinnal és gyakorlattal rendelkezik, hogy a leolvasást követően az egérrel már kiiktatja a technikai leolvasást, és kézzel gyakorlatilag majdnem ugyanannyi idő alatt beüti a szükséges adatokat, és így a tévedést elkerüli. A másik meghatározó adata a technikának, hogy nálunk is, de egyébként országosan is ötszörösére növekedett a körözött személyek elfogása. Gépjárműveket azért nem emelném ki, a lopott gépjárműveket, mert az Igazgatóság működési területére nem jellemező a lopott gépjárművek kijuttatása. Volt rá példa, hogy tisztázni kellett. Volt rá példa, hogy INTERPOL által körözött járművet fedtünk fel. De ez nem meghatározó a Nagykanizsai Igazgatóság határszakaszán. Őrtilos térségében nehéz lenne közúti határátkelő helyet nyitni, legfeljebb vízi határátkelőhely nyitása jöhetne számításba, lévén a vízi határszakaszt illetően. Meg kell mondanom őszintén, hogy ez nem a határőrség kompetenciája, az átkelőhelynyitás. Ezt több esetben elmondtuk már. Tárcaközi Bizottság foglalkozik a határátkelőhelyek nyitásával. Pillanatnyilag 2000. évben tudomásom szerint a Nagykanizsai Igazgatóságot átkelőhely nyitási kérdés nem érinti. Vannak kérelmek, hadd ne mondjam, különböző települések esetében. Egyetlenegy konkrétumról szeretnék tájékoztatást adni, ez Tornyiszentmiklós, ahol fölmerült és komoly stádiumba jutott a nemzetközivé nyilvánítása az átkelőhelynek. De meg kell mondani őszintén, hogy szakmailag a jelenlegi határmetszési pont és a határon lévő átkelőhely egyáltalán nem felel meg a nemzetközi normáknak. Ezt teljesen felesleges lenne bővíteni. Hisz a 7-es nyomvonala, illetve a 76-os nyomvonala, vagy M7-es, ettől eltérő határmetszési ponton halad, és az elgondolás, szakmai elgondolás szerinti átkelőhely létesítésére, nemzetközi mércének megfelelő átkelőhely létesítésére ott kerülne sor. Ez az egyetlen konkrétum pillanatnyilag tudomásom szerint. De mint említettem volt, a határőrség, ha feladatot kap, parancsot kap, és ehhez szükséges anyagi, technikai eszközöket, akkor ott áll rendelkezésre, ahol számára ezt a feladatot meghatározzák.

Tüttő István: Talán egy mindenki által ismert, vagy ha nem, egy olyan hír, hogy mindkét határátkelőnél kijelölték pontosan a átkelőhelyek konkrét koordinátáit. Tehát ez egy fontos lépés volt.

Fonyódi György: Talán, elnézést polgármester úr, egy kérdést kifelejtettem a bővítést. A bővítések közül, ami konkrét. Megkezdődött Letenye határátkelőhely kamion termináljának a kiépítése. Ez annyiból lényeges, hogy a teherforgalom vonatkozásában bizonyos könnyítéséket jelent, illetve az M7-es új nyomvonalára kerülne átterelésére kerülne átterelésre a személyforgalom, ami viszont lényeges gyorsítást, könnyítést jelentene, hisz a jelenlegi, az kellően elavult épületben folyik. Ez konkrétum, erre meg van a pénz is, és meg is kezdődtek az előkészítő munkálatok. Ennek a feladatnak az ellátására mi is kész vagyunk és a vám is.

Tüttő István: Köszönjük szépen. Nincs több észrevétel, kérdés, a vitát lezárom. Tóth László Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, Tóth László úr javaslatát még az enyémmel megtoldva feltenném szavazásra, hogy elismerésünket fejezzük ki és megköszönjük az eddigi munkát. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Fonyódi György: Nagyon szépen köszönöm és tolmácsolni fogom az állománynak.

Tüttő István: És természetesen ez az elfogadás, egyben szavazzuk meg, hogy elfogadjuk a tájékoztatót is.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

364/2000.(X.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Határőr Igazgatóságnak a határőrizeti, határrendi helyzetről és a határforgalom alakulásáról adott tájékoztatóját tudomásul veszi.
  2. elismerését és köszönetét fejezi ki a Nagykanizsai Határőr Igazgatóságnak a határrend, a határőrizet és a határforgalom ellenőrzése érdekében 1999-2000. évben végzett munkájáért az egész személyi állomány tekintetében.

A közgyűlés külön köszönetét fejezi ki az Igazgatóságnak a város rendezvényeinek sorát színesítő, az Európa Napok keretében megrendezésre került “Schengeni határ – Nagykanizsa, a Régiók Kapuja” Határrendészeti Konferencia megrendezéséért.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: További jó munkát, eredményes határőrizetet és rendvédelmi munkát kívánunk.

Fonyódi György: Köszönöm szépen, hasonló jókat kívánok. További jó munkát.

Tüttő István: Tisztelt közgyűlés, én azt kérem, hogy az önálló képviselői indítványát Antalics úrnak még tárgyaljuk meg. Vagy akkor a Kiskanizsa, a 10., ez ehhez tartozik egyébként. Tehát ezt a kettőt együtt. Igen. Megkérdezem Önöket, hogy kibírjuk még ezt a napirendet szünet nélkül? Jó. Rendben van.

 1. Javaslat Kiskanizsa Településrészi Önkormányzat létrehozására (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Kiskanizsai városrész 2000. július hónapban tartott lakossági fórumán körvonalazódott az az elképzelés, hogy a városrész úgynevezett településrészi önkormányzat létrehozását szeretné elérni. Több alaklommal került sor egyeztetésre, és nem olyan rég sorkerült egy lakossági fórumra is. Ez a fórum szintén a korábban gyűjtött aláírásokkal összhangban ezt a kérdéskört is megvitatta, illetve nagyon sokan mondtak véleményt, egyben megerősítették a korábbi elképzeléseket. Természetesen ott is olyan módon foglalkoztunk a kérdéssel, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a törvénynek megfelelően foglalkozik a kérdéssel. Akkor én magam is elmondtam, hogy két verzióval lehetséges ennek az ügynek a kezelése. Vagy úgy, hogy az önkormányzat saját maga megválasztja és kijelöli azokat a személyeket, akik a településrészi önkormányzat tagjai, vagy pedig úgynevezett listás választást tartunk a településrészben. Én a magam részéről azt a változatot erősíteném és támogatnám, amely teljesen ennek a városrésznek a lakóira bízná ennek a kérdésnek az eldöntését, és így az általam “b” verzióként feltüntetett javaslattal élnék. Én a magam részéről. Hát természetesen az Önök véleményére azért kíváncsi vagyok.

  Dr. Gőgös Péter: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Amint polgármester úr már említette, az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményével ellentétben a kiskanizsai lakosokkal is egyetértésben a “b” verziót, tehát a kislistás választásokat tartanánk megfelelő módnak a településrészi önkormányzat létrehozásához. Javasolnék azonban még egy kiegészítő pontot a napirendi pontnál, ami ugyancsak a kiskanizsaiaknak egy megnyugtató kiegészítésként jönne szóba. A következő: a Kiskanizsa területén lévő ingatlanok sorsáról konkrét döntésre ne kerüljön sor a kiskanizsai településrészi önkormányzat felállításáig.

  Tüttő István: Bár az elején köszöntöttem a kedves vendégeket, pontosan nem tudom, hogy a kiskanizsaiak közül mindenki jelen volt-e, éppen ezért most újra köszöntjük körünkben kedves vendégeinket.

  Kelemen Z. Pál: Képviselőcsoportunk megtárgyalta ezt a lakossági kezdeményezést, és támogatandónak javasolja. Valahol az önkormányzatiság kritikája az, ha egy területrész ilyenfajta döntésre jut. Úgy véljük, hogy az önkormányzatiság kiteljesedése fog ezzel megvalósulni, ha településrészi önkormányzat jön létre. Mi is azt a verziót támogatjuk, amelyben a helyi lakosság kislistás választáson dönti el a településrészi önkormányzat összetételét.

  Antalics Dezső: Hasonlóan Gőgös úr előbbi megjegyzéséhez, én is megkérdeztem a kiskanizsai polgárokat és egyöntetűen az volt a kérésük, hogy ahhoz, hogy egy legitim Kiskanizsát képviselő, önkormányzati munkát segítő, és a Kiskanizsát érintő kérdésekben végül is a pozitív és városi érdekeket szolgáló döntések születhessenek, ennek érdekében nyilván a “b”, tehát a kislistás választást támogatják.

  Gyalókai Zoltán: Képviselőcsoportunk is megtárgyalta az ügyet és szintén a “b” variációt támogatjuk.

  Marton István: Ugyanazt kell, hogy bejelentsem, amit az előttem szóló képviselőcsoportok nevében a vezérszónokok megtettek, mi is ezt a változatot támogatjuk, az FKgP-MDF frakció nevében.

  Zsoldos Ferenc: A Városvédő Egyesület nevében hasonlóképpen örülünk annak, hogy Kiskanizsán városrészi önkormányzat alakul ki. Szeretnénk azt is, ha Kiskanizsa területén - hiszen a magja, csírája meg van már - területvédő egyesület jönne létre, akikkel az együttműködést a jelen esetben itt a helyszínen felajánljuk. Mi is azon a véleményem voltunk és vagyunk, hogy a terület önmaga döntse el, hogy ki képviselje őket, mert a választás függetlenül attól, hogy nem kis összeget vesz igénybe. Véleményünk szerint megéri a ráfordítást. Döntsék el a képviselők személyét ott, ahol a képviselők működni és tevékenykedni fognak.

  Röst János: Úgy tűnik, hogy közmegegyezés van a testület tagjai között. Én előre tisztelettel köszöntöm az új felálló részönkormányzat. Remélem, hogy sikeres lesz a választás, és mindenképpen aktív és olyan korrekt emberek jelentkezését várjuk, akik nagymértékben tudják segíteni a munkánkat. Egy kérdést azért feltennék, hogy a Gőgös Péter által javasolt mondat, vagy szószerkezet, az vonatkozik-e korábbi döntéseinkre, vagy pedig a közeljövőben lévő döntésekre vonatkozik?

  Dr. Gőgös Péter: Én az összes soron következő konkrét döntésről, bármiféle ingatlan esetleges eladásáról, további hasznosításáról hozott konkrét döntést csak a részönkormányzat felállása után tartok lehetségesnek.

  Tüttő István: Lezárom a vitát, mivel nincs több jelentkező. Én, hölgyeim és uraim, mivel a konszenzus teljes mértékűnek látszik, én csak a “b” verziót teszem fel szavazásra. Parancsol? De én azt hiszem, hogy olyan momentum nem merült fel, amely bármilyen. Kér valaki szót Önök közül? Most megkérdezzük.

  Förhénczi Horváth Gyula: Tisztelt polgármester úr, képviselő urak és hölgyek! Az öröm hangjai szólnak belőlem, ezért volt nehéz megszólalni, hiszen nem erre készültünk. Az előterjesztés is, amennyiben jól értelmeztük, akkor az “a” változatot favorizálta. Ezek után viszont csak a köszönet hangjai szólhatnak belőlünk, hiszen képviselőinkkel egyetértve, és az Együtt Kiskanizsáért Egyesület nevében is azt tudom csak megfogalmazni, hogy a kiskanizsai polgárok választott településrészi önkormányzati képviselőket szeretnének. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük ezt a számunkra elfogadható és egyértelműen pozitív döntést. Köszönjük szépen.

  Tüttő István: Köszönjük. Ezek után szavazásra teszem fel. A “b” változat, rendeleti javaslat. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  43/2000.(X.11.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2000.(X.11.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/1999.(IV.30.) számú rendelet módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

  Tüttő István: És akkor a határozati javaslat. Gőgös úr pedig határozati javaslatot terjesztett elő. Kérem, ismételje meg, és szavazunk róla.

  Dr. Gőgös Péter: Tehát a következő javaslatom lenne. A Kiskanizsa területen lévő ingatlanok sorsáról konkrét döntésre ne kerüljön sor a Kiskanizsai települési részönkormányzat létrehozásáig.

  Tüttő István: Köszönöm szépen, erről szavazunk.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

  365/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kiskanizsa Településrészi Önkormányzat megalakulásáig a Kiskanizsa városrész területén lévő ingatlanok sorsáról konkrét döntést nem hoz.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Megköszönjük a kedves vendégeknek a megjelenést. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy ne tartózkodjanak tovább, ne maradjanak velünk. Hanem föltenném Antalics úrnak a kérdést, hogy fenntartja-e előterjesztését, mert végül is most minden olyat megszavaztunk.

  Antalics Dezső: Igen.

   

   

 3. Antalics Dezső önálló képviselői indítványa (írásban)
 4.  

  Antalics Dezső: A határozati javaslat, amit elfogadott az előbb a közgyűlés, az az ezután következő döntésekre vonatkozik. Az önálló képviselői indítványban viszont azt kérem, a közgyűléstől, hogy tekintettel arra, hogy az Együtt Kiskanizsáért Egyesület képviselői, valamint a legutóbbi fórum, ahol már a fórum témája meghirdetésre került, és aki ebben a kérdésben érintett, vagy érdekelt volt, elmondhatta a véleményét. Ezen a fórumon egybehangzóan a kiskanizsai Nagyrác utcai volt iskolaépület lakáscélú átalakításának felülvizsgálatát kérte az ott jelenlevő több mint 200 fő. Ebből következik, hogy mivel végül is a létrejövő új önkormányzatnak lesznek ezzel a házzal kapcsolatosan nyilván elképzelései, épülettel elképzelései, én úgy gondolom, hogy ezt tiszteletben kell tartanunk, és éppen ezért kérem, és az ő kérésüket is tolmácsolom, akkor amikor az önálló képviselői indítványomban kérem ennek a bizottsági szakaszba utalását, és újra tárgyalását és megadni a lehetőséget az egyesületnek, illetve a létrejövő településrészi önkormányzatnak, hogy egy koncepciót dolgozzon ki a sorsát illetőn, hiszen ez csatlakozik ahhoz a határozathoz, amelyet a jövőre nézve a tisztelt testület elfogadott.

  Röst János: Azért egy kérdést feltennék most is. A kérdés a következő, hogy a részönkormányzati testület, mikor tud felállni a legkorábban? Azért erre kérnék egy választ. Mikor lehetnek választások legkorábban? Illetve a jelenleg az épületnek, az épületnek a terveztetés, engedélyeztetés és a pályázat, milyen stádiumban van? Illetve, hogyha ezt visszavonjuk, akkor a pályázat visszavonását is jelenti. Ezzel mekkora úgynevezett kárt okozunk a városnak, hogyha ez a pályázat nem lesz sikeres?

  Tüttő István: Hát akár, csupán annyi, hogy 71 millió, vagy 72 a bekerülési összeg, abból körülbelül 41 millió, ami a pályázattal elnyerhető. Hát mondjuk ez az a szám, amiről itt a kérdés elhangzott.

  Kelemen Z. Pál: Megértem Antalics Dezső képviselőtársamat, és megértem a kiskanizsaiak aggodalmát is. Valószínűleg kommunikációs hibák vannak és nem ugyanarról, a dologról beszélünk, vagy valakik rosszul tájékoztatták a kiskanizsaiakat. Az, hogy ez az épülethasznosítás ebbe formában jött létre, a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájának is az eredménye. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és annak tagjainak, akik között kiskanizsai képviselők is vannak közöttük. Ez a ház a fiatal családosok háza, nem szociális bérlakás. Ha megépülne ez a ház, akkor fiatal emberek költöznének Kiskanizsára átmenetileg, és megfelelő formában, megfelelő anyagi kondíciókkal. Mindenképpen szükségszerű lenne egy ilyen ház felépítése, és én azt hiszem, hogy méltó hasznosítása egy volt iskolaépületnek, mint a fiatal házasok háza, vagy a fiatal családosok ház, emberileg humánusabb nincsen. Én úgy gondolom, és gondolkozzunk együtt képviselőtársaim, hogy egy városrész akkor sikeres, és gondoljunk Palinra, hogyha sok fiatal költőzik ki. Ebben a tekintetben Palin és Miklósfa élen jár Nagykanizsán. Ettől sikeres Palin és Miklósfa. És hogyha végiggondolják képviselőtársaim, hogy veszít-e, vagy nyer vele Kiskanizsa, ha ez az épület nem épül meg, akkor azt fogom mondani mindenkinek, és főleg a kiskanizsaiaknak, hogy kedves barátaim nagyon sokat fogtok veszíteni, sok fiatal tehetséges értelmiséget, fiatal munkásembert vesztetek el, aki ott építkezne, ott teremtene otthont és fejlődne a városrész ettől. Valószínűleg ezt így nem gondoltuk végig. De kérem képviselőtársaim és kérem kiskanizsaiak, tessék végig gondolni. Nekünk itt együtt, egy városban érdekünk az, hogy Kiskanizsa fejlődjön. Épp úgy, mint Palin, és épp úgy, mint Miklósfa.

  Dr. Baranyi Enikő: Nagyon nagy örömmel hallottam Kelemen Z. képviselőtársam utolsó mondatát, miszerint érdekünk, hogy Kiskanizsa is fejlődjön. Az, hogy ez a gyakorlatban az elmúlt időszakban, mennyire nem teljesen valósulhatott meg, az annak a következménye, hogy most erről egyáltalán így kell beszélnünk. Szerintem a helyi speciális adottságokon túlmenően, tehát a lakossági kvótát veszem alapul, és ezt szeretném hangsúlyozni, ezen túlmenően igenis ennek a városvezetőségének is komoly szerepe van abban, negatív előjellel, hogy ma erről beszélünk. Mert miközben a város pénzéből területek, amelyek telekkialakítás folytán beépíthetők, történtek Palinban, én azt hiszem, hogy ugyanez Kiskanizsa térségére nem igaz. Magyarul, ez a város nem tett sokat annak érdekében, hogy ott fiatalok letelepedésére az alapvető tárgyi feltételek, kialakított lakótelket hozzunk létre. De hát ez a fajta magyarázat és gondolkodásmód szerintem nem ad választ erre a mostani helyzetre. Én úgy gondolom viszont, hogy az Antalics Dezső képviselőtársamnak az indítványát mégiscsak meg kellene szavaznunk, pontosan azért, mert a pályázat pillanatnyilag elindult. Ez nem zárja ki egy megfelelő párbeszéd mellett, hogy így mondjam, hogy a pályázati anyag, hogyha nem tudom mennyi ennek az átfutási ideje, ha megkapjuk a visszajelzést, addigra valóban kikristályosodik Kiskanizsán az a vélemény, hogy milyen fokig, vagy egyáltalán be tudják-e fogadni ezt a fajta funkciót. Még egyszer szeretném elmondani, nagyon nagy baj, hogy ez a város nem először követi el azt hibát, hogy valamilyen intézményt megszüntet, vagy áthelyez még az előtt, mielőtt meg tudta volna határozni, hogy annak az épületnek milyen funkciója lesz. Úgy gondolom, hogy a közeljövőben belvárosi épülettel lesz ismét ilyenfajta dilemmánk, illetve hát nem mondom el, szinte prognosztizálni tudom, hogy annak milyen sorsa lesz.

  Tüttő István: Van-e észrevétel az Önök részéről? Tessék parancsolni.

  Förhénczi Horváth Gyula: Kiskanizsa polgárai különféle társadalomtudományi ágak szerint is máig zárt közösségben élnek. Sajátos “Mi-tudattal” rendelkeznek. Ez közelebbről annyit jelent, hogy ők maguk is különállóknak tartják magukat a környező települési közösségektől, és a környező települések polgárai is megkülönböztetik a kiskanizsaiakat. Ez a szakirodalomban a sáska néprajzi csoportként vonult be. Kiskanizsa követhető 3 évszázados múltjában még nem fordult elő arra példa, hogy egy helyrajzi számra nagyobb tömegben telepítsenek be kívülállókat, kívülről érkezőket. A Kiskanizsán meglévő viselkedésformák, szokáscselekvések a mindennapi életben, és a kalendáriumi valamint az emberélet sorsfordulóihoz tartozó ünnepeikben máig olyan jegyek figyelhetők meg, amelyek a zárt közösség voltukat erősítik. A kiskanizsai polgárok, bár tanúságot tettek a befogadóképességükről, most mégis tiltakoznak, hiszen nincs lehetőség arra, hogy ilyen tömegben szocializálják, a saját képükre formálják azokat a betelepülőket, akik várhatóan nem 10 családot tesznek ki, hiszen a rendeletben meghatározott 4 év 2 hónapos időkeretben ez egy mobil társaság lesz, akinek - bocsánat, hogy ilyen szavakat használok, hiszen emberekről van szó, ezt már vissza is vonom -, szóval olyan emberek érkeznek ide, akik ha lehetőségük adódik, néhány hónap múlva, ha lehetőségük nem adódik, 4 év 2 hónap múlva elhagyják, illetve kénytelenek lesznek elhagyni ezt az épületet. Ebben a mobilitásban viszont nincs lehetőség arra, hogy a közösség befogadja őket. ez folyamatos súrlódást fog eredményezni, mert ilyen rövid idő alatt képtelenek lesznek a kívülről érkezők átvenni a helyi szokásokat. Ezért kértük azt már több ízben, hogy az egyébként támogatható, és jó elképzelésnek tartott fiatal házasok otthonát ne a Nagyrác utcai iskolaépületben valósítsa meg a város, hanem keressen erre alkalmasabb ingatlant a város más pontján. Ugyanakkor Kiskanizsa nem tud lemondani és nem is mondhat le arról, hogy az elmúlt évszázad végétől a közelmúltig a magyar társadalomban is több ízben nevét lerakó a Nagyrác utcai áltanos iskola a továbbiakban, a közeli jövőben már oktatási intézményként funkcionáljon. Ezért a kiskanizsai polgárok a város érvényes rendeletével szemben megfogalmazzák azt az igényüket, hogy a város képviselőtestülete vizsgálja felül ezt az elképzelést, és vonja vissza ezt a rendeletet.

  Tüttő István: Szeretném megjegyezni, hogy az önállóképviselői indítványnál ilyen jellegű vitára nincs mód. De tekintettel voltam arra a körülményre, hogy a kiskanizsaiak rendkívül érzékenyek mindezen témakörben. Ezt nézzék el kedves képviselőtársaim. Röst János úr ügyrendi gombot nyom.

  Röst János: A következő kérdésemre nem …., illetve hogy mikor valósulhat meg legkorábban, amennyiben szavazásról döntünk, a településrész önkormányzat létrehozásánál, hogy mikor jöhet létre az első ülésük? Mikor funkcionálnak? Ez volt a kérdésem.

  Kámán László: A pályázat 13-án, tehát szeptember 13-án be lett nyújtva a Gazdasági Minisztériumhoz. Az elbírási időtartam 60 nap. A pályázathoz szükséges engedélyeztetési tervek készültek el. A kiviteli tervekre vonatkozóan a tervező nem lett megbízva.

  Teleki László: Az imént meglepve hallottam, hallgattam azt, hogy Kiskanizsára, ha valaki bevándorló, akkor ő idegennek számít. Jómagam 18 évig ott nevelkedtem Kiskanizsán, és kiskanizsai mentalitásról én tudom azt, hogy nagyon jó befogadóképességgel rendelkeznek, és úgy érzem, hogy jómagam is az vagyok, amikor vendégem van, akkor természetesen befogadom. Vagy hogyha van olyan probléma, amit igazán hosszú távon kell kezelni, azt hiszem a kiskanizsaiak a legjobban tudják bebizonyítni, hogy vendégszerető emberek. Ezért értetlenkedve ülők itt, hogy most ilyen gonddal küszködünk, hogy egy nagyon jó célra szolgáló létesítménynek a kudarcba vivését szeretnék kieszközölni. De szeretném kiemelni azt, hogy ez a közösségi ház, vagy …. elég sok olyan kiskanizsainak adna otthont, akik most jelen pillanatban, ha úgy tetszik, akkor Szociális és Egészségügyi Bizottságnál nagyon sokszor kopogtatnak, hogy mikor tudjuk elhelyezni őket, mikor tudunk egy olyan rendszerben számukra biztosítani egy olyan megélhetést, ami igazán a hosszú távú életüket eredményezheti. Ezért nem értem azt, hogy Kiskanizsa, én úgy érzem, saját maga ellen is beszél, amikor ezt mondja, tehát nagyon sok esetben a kiskanizsaiakról is szó van, 60-70%-ba nyugodtan mondhatom legtöbb esetben, mivel a Szociális Bizottság tagja vagyok, találkozom kiskanizsai, szociális körülményekkel küszködő személyekkel. És remélem azt, hogy ez az idegen szó, ez semmiképpen nem a kisebbségre, és nem az olyan személyekre értendő, akik esetleg valami oknál fogva bizony szociális hálónak a tartalmát megtöltik. Én ezért úgy érzem, hogy ez a rendelet, ami megalapozódott, én egy természetes dolognak tudom be, mert akkor én elhiszem, és el tudom fogadni, hogy amikor a szemétlerakó helyéről döntünk, és nagyobb vita alakul ki, de ebben az esetben én úgy érzem, hogy emberekről van szó, akik valamilyen szociális körülmények között el kell, hogy lássuk. És lehet, hogy ez Kiskanizsa, lehet hogy Miklósfa, lehet, hogy Palin ez a településrész, ahol helyet kell nekik biztosítani, és én úgy érzem, hogy ez ellen nagyon nehéz lenne tenni, mert mondom még egyszer, olyan embertársainkkal próbálunk meg rendeletet módosítani, akiknek szükségük van rá.

  Dr. Tuboly Marianna: Röst képviselő úrnak válaszolnék azon kérdésére, hogy mikor állítható fel a részönkormányzat. Kislistás választási rendszer szerint először is egy névjegyzéket kell összeállítani. A választási eljárásról szóló jogszabályt kell megfelelően alkalmazni. Ez annyit jelent, hogy névjegyzék …. kell észrevételezési lehetőség is van Jelölt ajánlás szabályait a rendelet tartalmazza. Ezt követi a választás, a választási bizottság, a szavazatszámláló bizottsága. Csak becsülni lehet az időpontot. Egy olyan, hónap, másfél hónap optimális esetben.

  Tüttő István: Lezárom a vitát

  Dr. Tuboly Marianna: Költségét kérdezi Röst képviselő úr. Az előterjesztés tartalmazza. Olyan 1 milliót közelíti ez az összeg, nem teljesen pontos, ez egy becsült költség.

  Tüttő István: Tehát 1 millió Ft költség várható. Kérem, lezárom a vitát. Képviselő úr önálló képviselői indítványa. Nem döntünk most. Végül is az eddigi döntéseinket az támasztja alá, hogy mindenképp foglalkozzunk a kérésével. Bizottsági szakaszba utalásról szavazunk. Bizottsági szakaszba utaljuk újra. Tessék. Az Antalics úr azt kérte, hogy ismét vigyük vissza. Hát újra meg kell tárgyalni, hiszen az Önök döntése átértékelte a korábbiakat is bizonyos szempontból. Tehát kérem újra megtárgyalni. Ezt követően ugyanazt a döntést lehet hozni.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

  366/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Antalics Dezső képviselőnek a Nagyrác utcai iskolaépület lakás célú hasznosítására vonatkozó 313/2000.(IX.12.) számú határozat b. pontjának újratárgyalására vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri valamennyi bizottságát.

  Határidő: 2000. november 30.

  Felelős : valamennyi bizottság elnöke

   

   

  Tüttő István: Most elrendelek egy negyedórás szünetet.

   

   

  Szünet

   

   

  Tüttő István: Tisztelt közgyűlés, meg kell várnom, amíg Törőcsik úr megérkezik, mert kérdést kell hozzá feltennem.

   

   

 5. 302/16/200.(IX.12.) számú határozat alapján Törőcsik Pál alpolgármester fegyelmi ügyében vizsgáló bizottság jelentése (írásban)

Előadó: Fegyelmi Bizottság

 

Tüttő István: Megkérdezem Törőcsik urat, hogy kíván zárt ülést?

Törőcsik Pál: Igen.

 

 

 

Zárt ülés

 

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 367/2000.(X.10.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 368/2000.(X.10.) – 423/2000.(X.10.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 

 1. Kiss László önálló képviselői indítványa (írásban)
 2.  

  Tüttő István: Három témát jelöl meg. Én azt kérem, hogy szavazzuk meg, hogy kivizsgáljuk, bizottsági szakaszba utaljuk. Kérem, szavazzunk róla, bizottsági szakaszba, kerékpárút téma. Pályázni is kell majd rá.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal.(egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  424/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Kiss László képviselőnek kerékpárút létesítésére vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

  Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

  Pénzügyi Bizottság

  Határidő: 2000. november 30.

  Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

  Antalics Dezső bizottsági elnök

  Böröcz Zoltán bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Ezt követően rátérünk. Teleki úr? Szót kér? Tessék, miről?

  Teleki László: A Csónakázó-tói interpelláció ügyében szeretnék szólni, hogy elfogadom az írásbeli jelzést.

  Tüttő István: Bocsánat, amikor ezt tárgyaltuk akkor nem volt itt. Akkor a jegyzőkönyv alapján visszamenőleg elfogadta. Köszönöm szépen.

   

   

 3. Javaslat a 275/2000.(VII.5.) számú határozat és az SZMSZ 1. számú mellékletének módosítására (írásban)

Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 

Tüttő István: Megkérem az elnök urat, ha az írásbelihez van szóbeli kiegészítője, tegye meg. Nincsen, köszönöm. Van-e észrevételük ezzel kapcsolatban?

Röst János: Úgy gondolom, hogy megint visszaköszönt egy olyan napirend, ami a közvéleményben elég nagy felháborodást keltett, az pedig a képviselői tiszteletdíjai, illetve az alpolgármester, polgármester illetményének meghatározása. Itt lényegében a módosítás, mint a beterjesztés is indokolja, arról szól, hogy a költségtérítés helyett növelni készül az önkormányzat ennek a két tevékenységi körnek, tehát a polgármesternek és alpolgármesternek az illetményét. Ennek azért vannak pénzügyi kihatásai is. Ugyanis a költségtérítést, költségátalányt nem terheli közteher. Viszont, ha munkabérként fizetik ki akkor igen, illetve a 2002-es végkielégítésnél, ami lényegében jelenleg 3 főt érintene, amennyiben nincsenek újra megválasztva, akkor ugyancsak terheli a költségvetést ezeknek a költségeknek az összege. Én a következő javaslatot tenném. Az egyik az alpolgármesterek esetében csökkentést javaslok, mégpedig a korábbi polgármesteri illetményhez képesti 75%-ot kérnék meghatározni. Ez jelenleg a 87%-a annak a beterjesztés szerint. Meg kell, hogy mondjam jelenleg két alpolgármestere van a városnak. ’98-ban egy volt, ahhoz képest most 4-szeres költségbe kerül az alpolgármesteri munkakörnek a betöltése. Én úgy gondolom, hogy emellett még, hogy ehhez nem járul megfelelő szintű teljesítmény, ilyen értelemben a beterjesztést indokolatlannak tartom. Hasonlóképpen csökkentést javaslok a képviselői tiszteletdíjnál. Ugyanis a beterjesztés szerinti 21%, az lényegében a korábbinak a szinten tartását jelenti, tehát ugyanaz az összeg maradna meg, mint ami jelenleg életben van. Körülbelül 600 Ft-os csökkenést hozna egyébként. Én azt javaslom, hogy 14%-ban határozzuk meg, ami azt jelenti, hogy a korábbi díjnak az inflációval növelt összegét hozná ki, hogyha a százalékszámítást jól végeztem. Egyébként ezt kérném lepontosítani a Gazdasági Osztálynak a vezetőjétől, hogy jól számoltam-e, illetve a hivatal illetékes vezetőjétől.

Tüttő István: Van-e még észrevétel?

Tarnóczky Attila: Nem törvényi kérdésre akarok válaszolni, csak jelezni szeretném, hogy én sem vagyok minden képviselő teljesítményével elégedett. Úgyhogy ilyen értelemben kölcsönös, Rőst képviselő az érzésünk, de akkor elvárom, ha ez a közgyűlés véleménye, hogy megmondja, hogy mit kell csinálnom mást és többet, meg jobban, mint eddig. Ha Röst képviselő úr véleményéről van egyedül szó, akkor nem tudok mást mondani, mint egy Olcsó Jánosi kifogásról.

Röst János: Úgy gondolom, hogy ez méltatlan Tarnóczky Attilához ez a fajta hozzászólás. Én nagyon szívesen elszórakoznék a nevével, de megmondom őszintén, hogy nem teszem. Azért sem teszem, mert két alpolgármestere van a városnak. Nyilvánvaló, hogy egy munkakört ketten töltenek be. Ilyen értelemben, ha teljesítménydíjas bármilyen tevékenységi kör, úgy gondolom, hogy akkor úgy kell megosztani, hogy ha ketten töltik be, akkor ne kapjanak annyi pénzt.

Dr. Tuboly Marianna: Annyit szeretnék mondani, hogy miután a polgármesterek és alpolgármesterek foglakoztatási jogviszonya sajátos közszolgálati jogviszony, így nem találom eléggé megalapozottnak Röst úr javaslatát törvényességi szempontból. Ha kis türelmet ad a közgyűlés, akkor meg fogom keresni a köztisztviselői törvény idevonatkozó rendelkezését, miszerint nem csökkenthető az illetménye. De utalnék arra, hogy a fegyelmi büntetésnél büntetési tétel az illetménynek a csökkentése.

Tüttő István: Annyit szeretnék azért, hogy tisztábban lássanak, akik most csak figyeli ezt az adást, az illetményből az úgynevezett költséggel kapcsolatos tétel, az kimarad, és így összességében a polgármester és az alpolgármesterek díjazása csökkeni fog. Tehát kevesebb lesz, mint korábban volt, ennek a módosításnak az eredményeképpen. Ugyanezt arányosítja a képviselők esetében is. Tehát nehogy azt higgyük, hogy most további emelésről van szó. Én lezárom a vitát, mivel több észrevétel nincs. Kérem, először Röst úr módosító indítványáról szavazunk. Ő azt kérte, hogy 75%-ban állapítsák meg az alpolgármesterek illetményét, viszonyítva a polgármesteréhez. Jegyzőnő elmondta aggályait ezzel kapcsolatban. Kérem, szavazzanak.

 

A közgyűlés 3 szavazattal, 16 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: A képviselők tiszteletdíjára pedig 14%-ot javasolt. Kérem, erről is szavazzanak.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Akkor kérem a határozati javaslatról a szavazatukat. Az 1-ről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 2-ről a szavazatot.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

425/2000.(X.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 275/2000.(VII.5.) számú határozatának 1. és 2. pontját a következők szerint módosítja:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. augusztus 01. naptól:

1. Tüttő István polgármester illetményét a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott illetményalap 13 szorosában, 440.700 Ft-ban állapítja meg,

2. Tarnóczky Attila és Törőcsik Pál alpolgármesterek illetményét 385.600 Ft-ban állapítja meg.

  1. a 275/2000.(VII.5.) sz. határozatának 3. pontját 2000. augusztus 01. napjával hatályon kívül helyezi.

 

Tüttő István: Ezt a napirendet lezárhattuk. Következő napirend. Az előzőnél, egy pillanat SZMSZ módosítás Jogos, jogos, elnézést kérek, mert a csak a határozati javaslatot szavaztuk meg. Az SZMSZ rendelet módosítását is szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 ellenszavazattal a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

44/2000.(X.11.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2000.(X.11.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2000.(X.11.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Tüttő István: Azért ez érdekes szavazás volt, mert itt mindenkinek tartózkodni kellett volna az elsőnél. Nem tudom, hogy lehet dönteni, érintettség alapján.

 

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Kérdezem, van-e valakinek észrevételük? Röviden annyit elmondanék, hogy az itt leírtak végül is arra hívják fel a figyelmet, hogy a végrehajtási utasítása a környezetvédelmi törvénynek még nem jelent meg. Most várható. A határideje rövidesen lejár. Valószínű, hogy a kormány ennek azért eleget fog tenni. de a napokban várható, hogy ez megjelenik. Ezért én azt javaslom, hogy azt követően egy 60 napot minimum szabjunk meg ennek a dolognak a rendezésére, hogy minden szempontból ez a rendeletünk most már megfeleljen mindazon előírásoknak, amit szeretnénk. És azt is szeretném kiemelni, hogy a törvény arról is rendelkezik, hogy mindenképpen az eddigi szerződéseket újra kell írni és gondolni, és amennyiben nem sikerülne egy megállapodást, olyat, amely a mi érdekeinknek megfelel, akkor ugye föl is lehet mondani. Tehát ez az a lehetőség, ami törvényileg is adva van. Kérdezem, hogy van-e észrevétel?

Budai István: Hát én sajnálom, hogy a mi képviselői indítványainkból annyi rögződött, hogy a díjkedvezmény megvonással módosítjuk a rendeleteinket. Én nekem most az a véleményem és tiltakozom az ellen, hogy a díjkedvezményeket most módosítsuk, ugyanis egy csomó olyan dolgot tennénk akkor, hogy a szerzett jogától fosztanánk meg azokat, akik eddig már valamilyen úton-módon kedvezményben részesültek. Nagycsaládosok, idős emberek, egyedülállók. Én, ha jól olvasom, csak a 70 éves nyugdíjasok kapnák meg a kedvezményt. És éppen ezért én azt kérem, hogy ezt a módosítást így most ne tegyük meg. Mivel érintve vagyunk olyan vonatkozásban is itt Marton úrral, azért beszélek többes számba, mert két önálló képviselői indítvány kapcsán született meg, úgy gondolom, ez a határozati javaslat, illetve ez az előterjesztés. Ezért én úgy gondolom, hogy szó nélkül nem mehetünk el mégsem ezek mellett az indítványok mellett, és egy-két gondolatot engedjék meg, hogy ehhez azért mondjak. Valamikor az idén, év elején, februárban, február elején a Vasemberházban összeült egy gyülekezet, nem tudtuk, hogy milyen gyülekezet, és akkor Törőcsik alpolgármester úr vezette ezt megbeszélést, és ott mi olyan kérdéseket vetettünk föl, hogy szeretnénk, hogyha azért a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati szándékot, tehát a ’92-es pályázatot, majd az ezzel kapcsolatosan megszületett a pályázati döntést, és az ezzel kapcsolatosan szerződött, leszerződésre kerülő hulladékszállítást megvizsgálnánk. És meg kellene vizsgálni azt, hogy azt hiszem Törőcsik úr szavaival élek, illetve idézem Törőcsik urat, hogy hol bicsaklott ki ez a téma, hogy ma, 2000. októberében ott tartunk, mintha az a ’93-as szerződésben rögzítetteknek a ’98. december 31-i állapota lenne most. …. 2 500 lakás van bekapcsolva a szelektív gyűjtésbe. Ezt el kellett volna érni ’95. december 31-ig az üzemelők szerint. Én úgy gondolom, hogy itt folyik a labdadobálás, hiszen a szállító vállalkozás azt mondja, hogy ő azért nem végzett, illetve forszírozta a szelektív gyűjtést. Mert nem kapta meg a szerződésben vállalt 10%-ot. Én azt mondom, hogy ez az ominózus szerződés, ez a ´93-as szerződés nem tartalmazza azt, hogy a Saubermacher–Ryno Kft-nek a 10%-ból kell fedezni az edényzet költségeit. Tudniillik ezt ő határozottan vállalja, hogy az edényzet biztosításával. A megkapott anyagban olyasmit olvashatunk, hogy az 5. fejezet 5. pontja azért utal erre, hogy mégiscsak azért valamit tenni kellene az edényzettel. Ez az 5. fejezet 5. pontja azt mondja ki, hogy nem illeti meg a 10% akkor a vállalkozót, hogyha az ütemtől eltér. Én ugye erre azt mondom, hogy hát, ha így van, akkor tényleg nem illette meg, mert erőteljesen eltért, mert már ’94-ben, ugye megállapítja az előterjesztés is, kb. 1 évet késett, vagy csúszott a szelektív hulladékgyűjtés bevetése. Annál az egyszerű oknál fogva nem tudták vizsgálni ezt a dolgot, mert sehol nem találták meg, tehát az a bizottság – Erdős Péter, ha itt vagy, akkor erősítd meg vagy cáfold –, hogy a bizottság nem találta meg sem a hivatalban, sehonnan nem tudta előkeresni az akkori pályázatot, a pályázati kiírást sem, a pályázatot sem, meg ezzel kapcsolatos anyagot. Nekem az a véleményem, hogy azért ha valakik, valahol mulasztottak. Én most is azt állítom, hogy a ’92-ben kiírt pályázat nem azt a célt szolgálta, ami a végén, ami történt. Tehát nemcsak a szemétszállítás volt Nagykanizsán a probléma, sőt az nem volt probléma, hanem a hulladéklerakó, ugye úgy prognosztizálták, hogy ’95-re betelik, ezért hulladéklerakót kell építeni, erre szólt a pályázat. Arra szólt, hogy korszerű hulladékszállítással, az új lerakóhelyen, és a hasznosítható hulladék arányának a növelése, ez volt a pályázat célja. Ha megvizsgáljátok, akkor most úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ebből nem sok minden történt. Legfeljebb annyi, hogy korszerűbb gépekkel gyűjtik a szemetet. Énnekem erre van egy olyan sajátos magánvéleményem, hogy ha én korszerűsítek, és úgy korszerűsítek, hogy az én hasznomat növeli, akkor az, ugye nem lehet itt ilyen szempontból előnyként nem mondhatjuk, mert az a szolgáltató azt nyújtja, ő a korszerűsítést úgy végzi el, hogy az ő nyereségét növeli. Nekem az a véleményem továbbra is, hogy meg kellene vizsgálni ezeket a dolgokat. Meg kellene nézni azt is, hogy miért született ’98-ban egy újabb szerződés, ami megítélésem szerint még hátrányosabb volt a város számára, hiszen egy olyan szerződést kötöttünk, ami a belátható időn belül a történelem során nem bontható föl, hiszen az van a végén záradékként, hogy akkor bontható fel, hogyha a szelektív szemétgyűjtést teljes egészében a város… bevezeti, és azt követően még 10 év, azt hiszem, vagy 15. Tehát végső soron ezt meg kell nézni. Megítélésem szerint az sem előnyös ebben a szerződésben, és ezt azon a februári közgyűlésen vagy összejövetelen elmondtuk, hogy végső soron azt kellene, megvizsgálni, hogy az ár képzésénél milyen módon érvényesíti saját költségfeltételeit. Erre ígéretet is kaptunk, hogy erre tájékoztatást kap az önkormányzat. Én úgy gondolom, hogy ezt senki nem látta. Arra is ígéretet kaptunk, hogy vizsgálatot folytatunk ennek az egész történelemnek a megvizsgálására, hogy végső soron ki mulasztott ezen a területen. De ez a vizsgálat, hát hátha ez az, akkor én azt gondolom, hogy ez nem elégítheti ki a mi ilyen irányú igényeinket. Továbbra is az a véleményem, hogy óriási hátrány a város számára az, hogy fixösszegű szerződést kötöttünk, és a fixösszegű szerződés, az azt jelenti, hogy azt emeljük minden éven az inflációval, és a különbözetet pedig az önkormányzat díjkülönbözetként évi olyan 20 millió Ft körüli összeggel a költségvetésből finanszírozza. Nos itt kapcsolódnék én erre a nagyon egyszerűsített díjkedvezményhez. Makrai úrral a szünetben tárgyaltunk, hogy igenis ezt felül kellene vizsgálni, és ezt a 20 millió Ft körüli díjkedvezményt úgy valahogy megalkotni vagy rendezni, hogy ebből tényleg azok részesüljenek, akik rászorultak, és jogosultak rá. Tudniillik a díjkülönbözet kifizetésével olyanok is hozzájutnak bizonyos kedvezményhez, akik arra nem rászorultak, annyival kevesebb szemétdíjat fizetnek azok, akik. Most nekem az a véleményem, hogy visszatérve arra, hogy azt kellene egyszer elérnünk, hogy valaki egyszer már mondja meg, hogy kérem szépen, hol, mikor, ki, milyen intézkedést tett annak érdekében, hogy ez a kellemetlen és nehéz helyzet a hulladékgazdálkodás vonatkozásában előállt. Én úgy gondolom, hogyha most arra várunk, hogy végrehajtási utasítások jelennek majd meg, és 2003-ig ezt elhúzzuk, akkor ez kérem szépen, akkor már tényleg értelmetlen erről tárgyalni. Én arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy az ilyen irányú módosítást ne fogadja el, és tovább vizsgálja ennek a témának a dolgait.

Tüttő István: Szeretném azért jelezni, hogy a mai napig nem sikerült fölfedni azt a szerződést, illetve azt a pályázati kiírást, amit annak idején az első közgyűlés erre a célra kitűzött. Egyetlenegy gondom van, hogy hogy nem tudjuk megtalálni? Semmilyen hírforrásban nem lett ez akkor közzé téve? Tehát nem lehet sajtóban, vagy közlönyben, föllelni? Tehát számomra ez egyszerűen elképesztő dolog, hogy akkor hogyan lett az a pályázat meghirdetve. Aztán még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy most lehet itt pereskedni. Kb. 2003-ig nem ér véget. Addigra meg eleve elévül, tehát a törvény szerint az ügy mindenképpen rendezhető, hiszen addig meg kell kötni az új szerződést. Annak hiányában a szerződések megszűnnek.

Gyalókai Zoltán: Előttem szóló képviselőtársammal maximálisan egyetértek, és képviselőcsoportunk nevében tiltakozom a mindenféle kedvezmény egy tollvonással történő megszüntetését. Szerintem itt félrement az előterjesztési szándék. Tulajdonképpen azt szerettük volna, hogy a jogtalan kedvezményt igénybevevők körét szűrjük ki, és tegyünk egy olyan kötelezettséget a továbbiakban, hogy a kedvezményeket minden évben egy határnapig újra kelljen igényelni, és azok elbírálását és elemzését pedig a hivatal folyamatosan tegye meg.

Tüttő István: Bár szeretném azt remélni, hogy a 2. határozati javaslatban, amit leírtunk, ugye az arról szól, hogy a hulladékszállítási díjkedvezmény rendszert nem módosítjuk. Hát, most ugye ez ellen most nem kell beszélni, mert itt le van írva.

Budai István: Csak annyit szeretnék mondani, hogy én sem pereskedésre gondoltam, mert ugye azt mondta polgármester úr, hogy elhúzódna. Én inkább arra gondolok, hogy megnyugtató választ kellene adni ezekre kérdésekre, amiket én fölvetettem, hogy egyszer és mindenkorra üljön el az a gond, baj, minden árváltoztatás esetén, vagy módosítás esetén, hogy megint miért húztak be bennünket ebbe a csőbe. Kérem szépen, az ár kérdés, az nálunk ugye olyan kérdés, hogy ilyen önkormányzati árat, hogy mennyire sikerül az önkormányzatot meggyőzni arról az árról, amit éppen előterjeszt. Tehát nincsen alátámasztva megfelelő költségfeltételekkel. Na most, ha ezek végigpörgetjük. Ugye valamikor a Kanizsa Újságban megjelent egy táblázat, hogy hogyan emelkedtek az árak, akkor ’93. óta nagyon szépen emelkedtek az árak. Tehát nem az inflációt kapta a szolgáltató, hanem lényegesen többet. Nekem az a véleményem, hogy ilyen vonatkozásban országosan az elsők között vagyunk az egy családra, vagy egy háztartásra jutó szemétdíj vonatkozásában. Énnekem az a problémám ezzel, hogy minden éven, amikor majd ilyenkor majd idekerül majd novemberben, vagy valamikor, nem tudom, az árkérdés, megint azon kezdünk vitatkozni, hogy megint miért annyi az az annyi, melyik kit csaptak - bocsánat a kifejezésért, rossz -, megint kit húztak be a csőbe. Nekem az a véleményem, hogy ezt kellene egyszer nyugvópontra tenni, ezt a történelmet lezárni, és akkor tényleg, ha jön az új szemétrendelet, vagy annak a végrehajtási utasításai, akkor én megítélésem szerint a város számára egy nagyon, szóval ennél lényegesen jobb szerződés, előnyösebb szerződés kötessen. Levonva a múlt hibáiból a tanulságokat. Én csak ezt akarom.

Tüttő István : Ezzel, azt hiszem mindannyian egyetértünk.

Tarnóczky Attila: Én az hiszem, hogy az előző önkormányzat, hát nem járt a jogalkotás csúcsain, amikor azt a bizonyos szemétdíj rendeletet megalkotta, torzszülött lett … háromféle címen lehet kedvezményt kapni. Egyrészt a szerint, hogy várhatóan ki szemetel kevesebbet, úgy gondolom, hogy ez egy díj megállapítási rendeletben ez megalapozott, mert aki kevesebb vizet vagy áramot fogyaszt, szintén kevesebbet fizet, tehát helyben van. Aztán lehet szociális alapon kapni díjkedvezményt, meg kor szerint. Utóbbi kettőnek már itt nem sok keresnivalója van. Én nem ellenzem persze, hogy támogassuk a rászoruló családokat, de tán szerencsésebb lenne egy külön támogatási rendelettel az érintetteknek adni ezt a pénz, és akkor nem keveredne a Saubermacher-Ryno ügye, meg a támogattak ügye, tisztán látnánk, hogy kit, mit, mennyivel támogatunk, s onnantól kezdve mindenki kötelessége, hogy az arányos szemétszállítási díjat fizesse ki. Mert ez a világ normális rendje egyébként, minden más szolgáltatásnál ez így van.

Marton István: Nagyon örülök annak, hogy Budai képviselőtársam a közös kálváriánk részleteit nagyon szépen ecsetelte, hiszen 10. hónapja tart, hogy egy millimétert nem jutott előre se az Ő, se az én e tárgyban benyújtott önálló képviselői indítványunk. Még jobban örülök annak, hogy a magyar parlament május 23-án ez évben elfogadta a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt. De nem értek egyet azzal, hogy a végrehajtási rendelet elkészültéig mi ne csináljunk semmit. Az kérem egy ismételt hivatali kibúvó. Én annak idején, amikor beadtam a képviselői indítványomat, tételesen minden fő illetékesre rákérdeztem, hogy azok, amik ott állításként szerepelnek, igazak-e vagy nem? Még eddig azt sem mondták, hogy nem, azt meg pláne nem, hogy igazak. Én ezt most is várom. És én úgy gondolom, hogy nem kell a törvény, illetve a törvény végrehajtási rendeletének hiánya mögé bújni, mert igenis ezt a szerződést elő lehet, és elő is kell készíteni. Más kérdés, hogy azon lehet meditálni, hogy életbe léptessük-e 2001. január 1-gyel, vagy ne. S akkor azt mondjuk, hogy majd, ha megjelenik a végrehajtási utasítás, akkor. Bár mély meggyőződésem, hogy ez a közgyűlés már van annyira profi ebben a műfajban, hogy olyan határozati javaslatot tud hozni, illetve olyan rendelet tervezetet tud készíteni, ami 1 %-kal se fog eltérni a törvény végrehajtási utasításától. Azt meg nem hiszem egyébként, hogy az alappályázatot ne lehessen előkeríteni. Abban is nagyon igazat kell, hogy adjak Budai úrnak, hogy mindig, mindig hátrébb szorult az önkormányzat úgy a kondíciókban, mint az időpontokkal. Tehát az első oldal alján, amikor azt írják, hogy a szükséges módosításokat úgy célszerű végrehajtani, hogy azok a törvény, valamint a még meg sem jelent végrehajtási rendeletek előírásait figyelembe vevő egységes jogszabályként lépjen majd hatályba – erre azt mondom, hogy igenis ez egy olyan lehetőség a város számára, amikor előnyösebb szerződést lehet és kell kikényszerítenie a szállítótól. Itt a kiváló, jó lehetőség. Ha nem megy bele egy sokkal korrektebb, nem egy ilyen bantu néger típusú szerződésbe, mint ami pillanatnyilag fennáll közöttünk, - most itt az üveggyöngy szindrómára gondolok – akkor az bizonyíték arra, hogy rabolt, és nem akarja tovább csinálni. Ez ilyen egyszerű kérem. Lehet, hogy erősnek tűnik a fogalmazás, de ettől az még igaz. Én nem szeretném, ha a Budai képviselőtársam és jómagam jobb sorsa érdemes önálló képviselői indítványa kitolódna 2003. január 1-re, mert ugye akkor automatikusan elhalnak ezek a szerződések, érvényüket vesztik. Én úgy gondolom, hogy a jelenleg a munkát végző cégnek is érdeke, hogy hosszú távon itt maradjon. Le kell nyelni azt a békát, hogy bizony-bizony nem olyan kondíciókkal, mint ahogy ehhez a munkához hozzájutott. Tehát én a magam részéről nem tudom eltűrni, hogy az önkormányzat hetes esztendeje defenzív viselkedést folytat, mindig, mindig mi szorultunk hátrébb, és romlottak a kondícióink. Azt hiszem, hogy a határozati javaslatot, annak az első pontját úgy a 4. soráig el is lehet fogadni – ugye az 5. oldalon van ez, amely azt mondja, hogy a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft-vel kötött vállalkozási szerződés átfogó módosítására irányuló feladat végrehatását elhalasztja stb., stb. – az már nem jó, a végrehajtását előkészíti, majd pontosítja akkor, amikor a törvény végrehajtási utasítása megjelenik. És ismételten hangsúlyozom, ha azt mi jól belőjük, és szerintem ebben nagyot nem tudunk hibázni, akkor bizonyítékot kapunk arra nézve, hogy a munkát végző cég hosszú távon számol velünk, tisztességes profittal, esetenként tán még extra profittal is, vagy egyszerűen a rablás esete forog-e fenn.

Dr. Tuboly Marianna: Amennyiben nem értem félre – és nem hinném – Marton képviselő úr szavait, akkor egy új, korrekt szerződésnek az előkészítésére kéri az illetékeseket. Most új és korrekt szerződést csak megfelelő költségelszámolással, költségelemzéssel lehet előkészíteni, hogy az új törvény erre a szolgáltatást végzőt kötelezni fogja, jelen pillanatban nem kötelezi. Na most úgy gondolom, nem a hivatalnak a feladata a szolgáltatótól ilyen költségelemzést kérni. Tehát amennyiben ezt a közgyűlés valóban szeretné, hogy egy ilyen új szerződés készüljön, akkor elsősorban a szolgáltatótól kellene egy ilyen költségelemzést kérni a közgyűlésnek. Másodsorban, hogyha a szolgáltató erre nem hajlandó, akkor erre megfelelő szakembereket kell, de speciális szakértelemmel rendelkező szakembereket kell felkérni, mert egy szerződésnek a veleje a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás megfelelő egyenértékűsége, ami a jelen pillanatban nem áll fenn.

Marton István: Én ezzel kapcsolatban csak azt kívánom elmondani, hogy öregebb képviselőtársaim – már akik nem az évjáratuk alapján öregebbek, hanem már régebben itt ülnek, azok – kell, hogy emlékezzenek rá, hogy más szolgáltató céggel bizony, bizony ezek a költségelemzések megtörténtek. Gondolok én arra, hogy még az első ciklus idején két kocsi hivatalnok, tehát két személyautónyi hivatalnok és képviselő például a Zala Volánnál nagyon udvarias és korrekt kiszolgálásban részesült, és bizony, bizony, aki még erre emlékszik, a következő évben rendesen meg is lehetett fogni a viteldíjakat, Kanizsán lényegesen alacsonyabb volt, mint Egerszegen. De ezt csak azért mondom, hogy nagyon ritkán találunk ilyen példát, hogy mi vagyunk a jó példa. És amennyiben a cég tényleg hosszú távon gondolkodik, és én fel sem merem tételezni, hogy nem hosszú távon gondolkodik, akkor neki elemi érdeke, hogy egy korrekt, jó szerződés jöjjön létre, és nem olyan, amit már 5 éve úton, útfélen mindenki bírál a testületen belül és a hivatalnokok ehhez értő részét is figyelembe véve. S hát ez bizonyíték arra is, hogy ő ezt komolyan gondolja, és talán, talán tisztességesebben csinálta eddig, mint néhány képviselőtársam, magamat is beleértve, ezt eddig feltételezte róla.

Makrai Márton: Köszönöm a szót polgármester úr. Tisztelt Képviselőtestület! Szeretném elmondani, hogy amit Budai úr és Marton úr itt elmondott, annak egy része azért nem egészen úgy van. Ők ismerik azt hiszem legjobban ennek a vállalkozásnak a helyzetét, és hogy mi változott tulajdonképpen a ´92-es szemétszállításba, illetve a mostani szemétszállításba, hulladékgyűjtésbe. A szerződésünket ´93. óta nem volt olyan év a tavalyi évet kivéve, hogy ne vizsgálták volna felül, és minden esetben megegyeztünk az önkormányzattal, tehát minden esetben tudtuk egyeztetni azokat a feltételeket, vagy követelményeket, amit velünk szemben támasztottak. Én úgy érzem, hogy nem indokoltak azok a vádak, amik szabadrablással, illetve egyéb kifejezéssel illet a Marton úr, és egy-két számot el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy miről is vitatkozunk. Tehát a ´94. évben az önkormányzat 16 millió Ft támogatást adott a lakosság részére, ez 32,6%-ot jelent. ´99. évben 17 milliót, ez 14,6% a teljes díjhoz viszonyítva. Tehát lényegesen csökkent a támogatás. Azon kívül a haszon is, mert minden felülvizsgálatkor, illetve minden módosításkor változott a mi részünkre hozható jövedelem. A kedvezmények mértéke, az ebben az évben várhatóan 10,7 millió Ft-ot tesz ki, a díjtámogatások pedig 18,9 millió Ft-ot. A különbözet, az 8,2 millió Ft. Amit a Budai úr is említett, hogy tulajdonképpen ezt minden lakó, minden városlakó igénybe veszi ezt 8,2 millió Ft-ot, az is, aki erre nem rászorult. Tehát a véleményem az nekem is, hogy a kedvezményrendszert át kellene vizsgálni, és ezt a 8,2 milliót is át kellene irányítani, hogy csak a kedvezményezettek jussanak hozzá. Tehát ez az összeg, a kedvezményeknek az összege, az 8,3%-a a díjnak. Tehát nagyon kevés összeg az, amiről vitatkozunk. Természetesen állunk elébe a szerződésmódosításnak, és nekünk is az a célunk, hogy hosszú távon megfelelő szolgáltatást nyújtsunk Önöknek és a városlakóknak.

Marton István: Azt külön ki kell emelnem, hogy amit én mondtam, az messzemenően nem Makrai úr személyének szólt. Én elveket próbáltam tisztázni, és lehet, hogy elkövettem azt a hibát, hogy csak a negatívumokat emeltem ki eléggé hangsúlyosan. Nem óhajtottam én hosszasan belemenni abba, hogy ez a rendszer önmagában véve sokat fejlődött, hiszen elég a díjszámítás mértékének az áttérése is, ami már önmagában véve fejlődés volt, arról nem is beszélve, hogy a kisebb edények bevezetésével például a kertvárosi részeken még volt, ahol talán vissza is esett a szállítási díj. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy ennek a rendszernek csupán rossz oldalai vannak, mert ha ezt akartam volna mondani, akkor azt mondanám, hogy nem arra kell törekedni, hogy egy normális megállapodást kössünk a szállító céggel, hanem arra, hogy számoljuk fel villámgyorsan. De úgy gondolom, hogy az önkormányzat pozíciói minden egyes módosításnál, talán a tavalyelőttit kivéve, érdemben, de talán még annál is, érdemben romlottak, és ez az, ami számomra elfogadhatatlan.

Budai István: Én igen röviden csatlakoznék a Marton úr hozzászólásához annyival, hogy jelentős fejlődés mutatkozik, ha mást nem mondunk – idézlek Marton úr – a díjszámítás módja. Nekem az a véleményem, hogy ez a térfogatarányos szemétdíj megállapításra való áttérés azért nem egészen a város érdekeit szolgálta. Legalább annyiban, vagy még jobban a szolgáltató cégét. Tudniillik én azt mondom, hogy akkor sok háztartásban áttértek a heti kétszeri szállításról az egyszerire, tehát a szolgáltatás 50 %-os lett, és azokban az években például az én házam 27 %-os áremelést szenvedett el 50 %-os szolgáltatás mellett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ez nem egy olyan hű de nagyon hősködés ez a díjszámítás. Nekem az a véleményem, hogy ez akkor egy jó burkolt áremelés volt.

Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel. Lezárom a vitát. A határozati javaslatról döntünk. Marton úr javasolta, módosító indítványa volt, hogy az 1. határozati javaslatnak a szövegezését úgy módosítsuk, hogy átfogó módosításra irányuló feladat végrehajtását előkészíti, majd pontosítja, ha a hulladékgazdálkodásról szóló említett végrehajtási rendeletek megjelennek. Ez az elsőre vonatkozik. Ennek a határideje 2000. december 15. Ez volt a módosító indítvány. Most arról szavazunk. Kérem, aki egyetért vele.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően az 1. pontra vonatkozó döntésüket kérem. Ez csak módosítás volt. Arról szavaztunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor kérném szépen a 2-re a szavazatukat, de ügyeljünk arra, hogy majd a rendeleti, tehát értelemszerűen fogjuk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És akkor a rendeleti javaslatnak először feltenném az “A” változatát. Az “A” az kizárt, hát a “B” is. Jó. Kérem szépen, akkor egy olyan határozati javaslatot még megszavaztatnék a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, hogy az önkormányzatunk közgyűlése felkéri a szolgáltatót egy olyan költségelemzés biztosítására, mely a törvényi előírásoknak megfelel, és számunkra lehetővé teszi mindezen előkészítő munkálatok díjoldaláról való kezelését és az új szerződés elkészítését. Kérem, erről szavazunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

426/2000.(X.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 87/2000.(III.28.) számú határozatával módosított 382/1999.(XII.21.) számú határozatának a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet és a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft-vel kötött vállalkozási szerződés átfogó módosítására irányuló feladat végrehajtását előkészíti, majd a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. végrehajtási rendeleteinek megjelenését követően pontosítja.
  2. Határidő: 2000. december 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

    

    

  3. a hulladékszállítási díjkedvezmény-rendszert nem módosítja, annak változtatásáról, vagy fenntartásáról az 1. pont szerinti határozat végrehajtása keretében dönt.
  4. Határidő: 2000. december 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  5. a közgyűlés felkéri a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft-t, hogy a hulladékgazdálkodási törvényben is kötelezően előírt és az új vállalkozási szerződés előkészítését is segítő költségelemzést készítse el.

Határidő: 2000. december 15.

Felelős : Makrai Márton ügyvezető

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2000.(III.8.) számú költségvetési rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy a közgyűlési anyaghoz megkapták Önök a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos bizottsági határozatokat. A közgyűlés bizottságai a Pénzügyi Bizottság kivételével a beterjesztett költségvetési rendelet módosítást közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a Kanizsa TV Kft. részére póttámogatást javasolt ezen rendeletben történő átvezetéssel, melyhez a TV Kft. a mellékelt kimutatásokat becsatolta. A póttámogatás forrására a szakosztály javaslata a hitelkeret felemelésére vonatkozik. Akkor átadnám a szót Böröcz úrnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének.

  Böröcz Zoltán: Csupán a bizottsági határozatot ezen kivonatban szeretném módosítani a Pénzügyi Bizottság véleményét. A beterjesztett költségvetési rendelet módosítását közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta a Pénzügyi Bizottság is természetesen, csupán nem támogatta többségi szavazattal.

  Tüttő István: Köszönöm a helyretételét. Van-e észrevétel? Szeretném azért felhívni a figyelmet, hogy mindazon pontok, amelyek az anyagban szerepelnek, arra vonatkozóan már döntések ugye megszülettek. Szeretném, ha ennek szellemében gondolnánk át az ügyet.

  Marton István: Folytatva ott, ahol polgármester úr abbahagyta, ezt az anyagot érdemben már megvitattuk az előző közgyűlésünkön, illetve utána még a bizottsági stádiumban, tehát az a javaslatom, hogy sokat hozzá már nem tudunk tenni, úgyhogy talán az időt nem ártana kímélni, lévén, hogy még a 7. eredeti napirendi pontnál tartunk, és van még vissza huszonegynéhány.

  Tüttő István: Azt azért szeretném megemlíteni, hogy sajnos a hitelállományunk rendkívüli mértékben megemelkedett, és én még abban is biztos vagyok, hogy nemcsak az előbb elhangzott TV Kft-vel kapcsolatos problémakör kezelését kell majd magunkra vállalni, hanem lesz még itt más is. A sporttól kezdve, nem akarom ragozni.

  Röst János: A költségvetéssel én sem kívánok hosszan foglalkozni. Napirend előtt javasoltam két témát beemelni a költségvetés tárgyalásánál. Ez a kettő a TV Kft., illetve a Kanizsa Újság Kft-nek a működési kérelme. Én tisztelettel javasolnám mind a kettő összeggel felemelni a működési költségüket. Lenne kérdésem, és ez pedig a 2. számú mellékletnél 100 millió Ft van beállítva az önkormányzati lakások értékesítése címszó alatt. Meg szeretném kérdezni, hogy ez tartható-e ez az összeg, tehát valós esély van arra, hogy a 100 millió Ft befolyjon? A másik az 5. számú mellékletnél két ingatlannál volt kísérlet, a Thury laktanyánál, illetve a Csengery 89-nél épülethasznosításra, amit a közgyűlés magasabb összeggel, az egyiket 48 millió 628-cal, illetve a Csengerynél 50 millióban határozott meg. Én kérem ezeknek az összegeknek a benntartását, javasolt előirányzatként, ugyanis nem jelent semmi változást, hogyha olcsóbbért adjuk el, a hitelt illetően, viszont hogyha itt alacsonyabb összeg szerepel a beterjesztésben, akkor semmifajta inspiráció nem lesz abban a hivatal részéről, hogy magasabb összeget elérjék, hanem lehet, hogy megelégszenek egy alacsonyabb összeg értékesítésével. Még egy kérdésem lenne. Ez pedig a 12. melléklet. A nullbázisú költségvetés és a kincstári rendszer kidolgozására beállított 10 millió összeg volt a céltartalékba beállítva. Meg szeretném kérdezni, a szerződés megkötésre került-e, mert az anyag ezt az összeget a hivatali költségvetésbe integrálta át. Én azt javasolnám, amennyiben nincs megkötve már a szerződés a hivatal által, úgy kerüljön vissza céltartalékba, mert ilyen értelemben a szerződésnek az ellenőrzését a Jogi Bizottság végzi, nem pedig a hivatalnak a jogásza.

  Tüttő István: Megkérem osztályvezető urat, hogy szíveskedjék mindjárt válaszolni.

  Beznicza Miklós: Jelen ismereteim szerint a 100 millió Ft teljesíthető az IKI-vel történő egyeztetés során. A másik, itt a Vikáriussal a szerződés megkötésre került, ezért került a tényleges helyére. Itt a többinél meg odaadom a kolleganőmnek és akkor itt el fogja mondani a két tárgyi eszköz értékesítést is.

  Szokolné Dr. Szolik Enikő: Csak annyit szeretnék reagálni Röst képviselő úr felvetésére, hogy a hivatalt nem inspirálja sem a magasabb összeg, sem az alacsonyabb összeg jobb vagy rosszabb munkavégzésre, tekintettel arra, hogy bármilyen összeg kerül a közgyűlés által meghatározásra, a munkavégzés mennyisége és minősége ezáltal nem változik.

  Tüttő István: Bár én annyival kiegészíteném a Dr. Szolik Enikőt, hogy én azt tapasztaltam, hogy sok esetben a hivatal javasolja a magasabb árat, mert talán jobban ismeri a piaci lehetőségeket, de az árleszorító törekvésekkel nem találkoztam a részükről.

  Röst János: Arra nem kaptam választ, hogy a nullbázisú költségvetés és a kincstári rendszer kidolgozásáról a közgyűlés döntött-e korábban, hogy kikerül a céltartalékból, és hogy átkerül a hivatal hatáskörébe.

  Tüttő István: Megkérem osztályvezető urat, hogy erre válaszoljon. Elnézést kér, megkeresi, addig Budai úrnak adom meg a szót.

  Budai István: Én nagyon röviden csak indokolni szeretném a Pénzügyi Bizottság döntését, miszerint nem támogatta ezt az előterjesztést, mert ezt a Böröcz úr nem tette meg, ezért engedjék meg, hogy én itt elmondjam, hogy úgy okoskodtunk, ha szabad így mondanom, hogy a 145 milliós várható hitelállomány összege, az már olyan nagymérvű terhet ró a városra, hogy nagyon nehéz ezt kezelni a meglévőkkel együtt természetesen. Én úgy fogalmaztam a Pénzügyi bizottsági ülésen, hogyha ezt a működésre felvett hitelt olyan bevételekből finanszírozzuk, amely tárgyi eszköz értékesítésből, befektetett eszköz értékesítésből származik, akkor ez követve vagyonfelélést eredményez. Ezért én azt mondom, hogy nem támogattam én a Pénzügyi bizottsági ülésen. Itt sem fogom.

  Beznicza Miklós: Röst képviselő úrnak mondom. 39/2000.(IX.13.) számú rendeletével a közgyűlés kivette a céltartalékból és betette a dologi kiadások közé.

  Tarnóczky Attila: Én csak azt szeretném jelezni kedves képviselőtársaim, hogy lehet azt a módszert követni, hogy részleteiben mindent támogatunk, de mindennek az eredményét, a költségvetést nem támogatjuk. Furcsa módszer, de úgy látszik, működik.

  Birkner Zoltán: Tarnóczky Attila alpolgármester úr rátapintott arra, amit szerettem volna mondani. Gazdasági bizottsági ülésen egy hasonló vita folyt le azt hiszem közöttünk, Budai képviselőtársammal. Akkor feltettem egy fiktív kérdést. Mi lenne, ha én most hinnék a Pénzügyi Bizottság, mindent hinnék, minden szempont elfogadnám a Pénzügyi Bizottságnak a nézetét, és rábeszélném a frakciótársaimat, itt mondjuk 11 tagot, és rábeszélném a Kisgazda frakciót úgyszintén, meg rábeszélném a többieket, hogy ne fogadjuk el. Akkor megkérdezem uraim, hogy onnantól kezdve az eddig megkötött szerződések, a kifinanszírozott összegek, a polgármester úr által támogatott és a közgyűlés által külön-külön elfogadott, legtöbb esetben nagy-nagy többséggel elfogadott döntéseinket ebben a pillanatban ugye nivellálnánk, de visszavonni már nem tudjuk, egy olyan frankó állapotot teremtenénk, hogy kifizettük, de mégsem ismerjük el, hogy ezt jól döntöttünk. Szóval én nagyon kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, Budai István urat is, tudom, hogy az vezeti elsősorban, hogy arra késztesse az önkormányzatot, a képviselőtestületet, hogy egy kicsit összefogottabb, logikusabb, tervezőbb módon költse el az egyévi költségvetési összeget, nagyon figyeljünk arra, hogy ne fussunk ki az adósságállományból. Ezt, mindezt elismerem, csak arra kérem Budai urat, hogy minden egyes alkalommal, amikor dönteni fogunk pénzről, akkor mondja ezt el. Minden egyes alkalommal kérni fogom rá. Ha ez megtörténik, ugyanis onnantól kezdve tényleg úgy érzem, hogy ő megtette és Pénzügyi Bizottság így megtette a kötelességét. De uraim, most már egy előirányzat módosítást nem megszavazni, azt én a politikai öngól kategóriájába sorolom ezt.

  Budai István: Úgy gondolom tisztelt polgármester úr, hogy megszólíttattam, de ha nem szólítottál volna meg, akkor is mondanám, hogy itt van egy táblázat a végén, ahol össze sikerült nekünk szavaznunk 84 millió Ft-ot – és a Tarnóczky úrnak is mondom, hogy –, én ezekből, ha személy szerint nekem megvizsgálnád, hogy mennyit szavaztam meg, akkor vajmi keveset szavaztam volna meg, mert én tartom magam ahhoz, hogy egy költségvetés, ha fegyelmezetten akarom végrehajtani, az azért költségvetés, hogyha nem férek bele az általam előirányzottakban, akkor éljek az átcsoportosítás lehetőségével, éljek esetleg valamilyen többletbevétel fölkutatásával. Semmiképpen nem egy ilyen gumiköltségvetéssel, amikor minden közgyűlésre odaviszek 5-6 témát és megszavaztatom. Nekem most is az a véleményem, és ebben Te megadtad a választ Zoli, és ebben maximálisan egyetértek, hogy a költségvetés készítéskor kellene jól felismerni, jól felmérni a helyzetet, hogy ne kellene minden közgyűlésen 3-4 témában pótelőirányzatokkal ideállni, és akkor talán tisztább lenne ez az egész ügy. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ez az én magánvéleményem, és ha a Pénzügyi Bizottság ezt magáévá tette, akkor én ezt megköszönöm, ettől másképpen is lehet dönteni, vagy ettől eltérően is lehet, de ez az én magánvéleményem. Csak hangoztatom mindig.

  Gyalókai Zoltán: Egy-két apró kérdésem nekem is lenne. Itt egymás mellett hárman ülünk képviselők, és mind a hárman másféle stílusú költségvetési beszámolót, illetve tervezetet kaptunk. Egyikünk sem érti, hogy a másikunké miért más. 10. számú mellékletben 22. pontra én őszintén megmondom, nem nagyon emlékszem, hogy ilyet megszavaztunk, a Zalaegerszegi Úszóklub támogatását. Például nem tudom melyik képviselőtársam emlékszik, hogy ilyet szavaztunk. Mert hogyha benn van a költségvetésben, biztos szavaztunk ilyenről. És képviselőtársaimnak itt 23. támogatással vége a 10. táblázatnak, nekem őszintén megmondom 27-ig tart ez a támogatási táblázatom, és látom itt a környéken az enyém a leghosszabb ezen az oldalon. Tehát azért érdekelne, hogy most minden képviselő mást kapott, vagy nem tudom, hogy miért.

  Tüttő István: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megszakítanám egy pillanatra a közgyűlésünket. Tisztelettel köszöntjük gróf Alexandre de Urechia urat, aki a Colmare-i Francia-Magyar Baráti Társaság, valamint a Colmare-i Rádió elnöke, aki megtisztelt bennünket. Tisztelettel köszönjük. És ha ezt a napirendet befejeztük, akkor egy nagyon rövid kis fogadáson, ha jól tudom, itt alattunk a kamarateremben, vagy fönt a büfében, ott egy rövid kis ünnepségre hívnánk Önöket, és azt követően. Azt mindjárt megkérdezem gróf úrtól, hogy most szeretne szólni, mert úgy tudom, hogy szeretne pár szót szólni hozzánk, vagy pedig a napirend végén. Akkor a legtisztább dolog lenne, ha napirend után szólna, mert akkor bezárjuk, és azt követően mindjárt együtt el is mehetünk. Hát igyekszünk rövidre fogni természetesen. Ez részemről ígéret, remélem, a többiek csatlakoznak hozzám. ..

  Böröcz Zoltán: Tulajdonképpen nem kellene reagálnom, hiszen Birkner úr véleményére reagált a Budai úr, de mivel úgy hangzott el Birkner úr hozzászólása, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjainak hívja fel a figyelmét, a Pénzügyi Bizottság tagjai nevében hadd mondjam Birkner úrnak és mindenkinek …., ezek közül a felsorolt és bizonyos értelemben sok esetben úgy érzem, ötletbörzén alapuló többletpénzek, amiknek forrása csak hitelfelvétel lehet, ezek döntő többségét, döntő többségét a Pénzügyi Bizottság nem, a Pénzügyi Bizottságnak a képviselőtagjai, akik itt ülnek, mellettem Budai úr és jómagam is, nem támogatták. Tehát én nem mondom …. ezen az okon vagy ürügyön nem …, csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben az egy dologban egészen biztosan konzekvensek vagyunk, és igyekszünk maradni.

  Cserti Tibor: Eredetileg nem szerettem volna a témához hozzászólni, főleg, hogy vendégeink vannak, de a hozzászólások arra inspiráltak, hogy egy picike megjegyzést tegyek. Ez a költségvetés határozottan fejlődött a végrehajtás tekintetében. Gyakorlatilag az elmúlt időszakban azt vetettem fel, hogy az igazi döntési kategóriákat azért válasszuk el egymástól, és ilyen értelemben a közgyűlésnek a döntési kompetenciája elkülönül a bizottság kompetenciájától, illetve saját hatáskörén … módosítási javaslattól. Igazán még akkor lenne feladat, ha saját hatáskörön belül még további kategóriákra lenne bontva, ezt a bizottsági ülésen részletesen kifejtem. Itt alapvetően egy tartalmi kérdésről van szó, amire én magam is úgy láttam, hogy a város a hitelképességnek ahhoz a határához érkezett, amit semmiféleképpen nem szabad áthágni. Tovább a hitelt nem szabad növelni. A Pénzügyi Bizottság is …. mindig egy … lovagol, jó értelemben véve. Ehhez kéri a tisztelt képviselők közreműködését is. Én is tartalmi kérdésnek látom azzal, hogy ezt a költségvetési módosítási javaslatot mindenféleképpen elfogadásra javaslom.

  Beznicza Miklós: Tisztelt Gyalókai képviselő úrnak mondom, nem tudom milyen anyag van képviselő úrnál, de 27 pontból áll ez, ez az utolsó. Nem tudom milyen anyag került ki. Ami itt elhangzott, az úszóklub támogatása, polgármester úr keretéből, céltartalékból lett el elvéve ez már félévkor.

  Tüttő István: Az, hogy pontosan tudják, az Alpok-Adria Úszóversenyre minden évben sor kerül, és ezen kanizsai fiatalok vesznek részt, csak az a zalaegerszegi úszó sportegyesület szervezte meg az idén, és ezért természetesen nekik kellett átadnunk a pénzt, de a kanizsai fiatalok eredményesen vettek részt ezen.

  Gyalókai Zoltán: Úgy látszik, a polgármesteri beszámolót nem olvastam el …

  Tüttő István: Lehetséges, hogy nem volt benn, de hát elképzelhető, hogy ez kimaradt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lezárom a vitát. Szavazunk. A Kft-kel kapcsolatban felvettük a televízió és a Kanizsa Újság megtárgyalását. Mivel mindkettő érinti ennek a költségvetési rendelet módosításnak a kérdését, ezért először a televízióval kapcsolatos kérdéskört teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk a televízióval kapcsolatos ügyről. 6.941 eFt. Forrása hitelként van megjelölve, de hát épp az előbb egyeztünk meg abban, hogy ilyent nem támogatunk.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Éppen az előbb mondtunk ellent önmagunknak ebben a pillanatban. Kérem a Kanizsa Újság Kft-vel kapcsolatos 7 millió.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Ezt követően kérem a határozati javaslat elfogadását. Rendelet-módosítást. Minősített többség kell.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

   

  45/2000.(X.11.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2000.(X.11.) számú rendelete a 2000. évi költségvetésről szóló 9/2000.(III.8.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

  Tüttő István: Most pedig megadjuk gróf úrnak a szót.

  Gróf Alexandre de Urechia: Hölgyeim és uraim, és remélem, hogy hamarosan azt mondhatom, hogy kedves barátaim! Nagy örömmel jöttem el Önökhöz, nagyon köszönöm, hogy felkértek arra, hogy körükben jelen legyek. Számomra nagy megtiszteltetés. Azt hiszem, nem vagyok méltó, hogy megszakítsam az Önök munkáját, ami a hallott zajok alapján, azt mondhatom, hogy nagyon sikeres lehet. Feltették már nekem a kérdést, hogy mi a látogatásomnak a célja, és hogy kerültem Zala megyébe. Először egészen véletlenszerűen érkeztem. Másodszorra már nagy örömmel jöttem, és feltételezem, hogy harmadszorra már még nagyobb örömmel fogok eljönni. Ígérem Önöknek, hogy minden tőlem telhető módon bemutatom az Önök megyéjét a rádiómon keresztül, én ugyanis a Colmare-i Rádió elnökhelyettese vagyok, és a másik, amiért gratulálok, hogy Kolonnay Zoltán urat a városukba csalogatták. Ez egy csodálatos ötlet volt. Köszönöm, hogy meghívtak a városukba, és köszönöm ezt a szívélyes, meleg fogadtatást, amelyben részesítettek. Nagyon köszönöm. És remélem, hogy hamarosan visszatérhetek.

  Tüttő István: Most akkor azon időpontig, amíg Kolonnay úrral együtt, illetve a tisztelt vendégekkel együtt felmegyünk egy kis beszélgetésre, addig szüneteltetjük a közgyűlésünket.

  Kolonnay Zoltán: Szerettem volna invitálni a képviselő urakat, hogy egy pohár pezsgővel koccintsunk együtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadták a gróf urat. El kell, hogy mondjam, az Ő szerénységéből adódóan nem mondta el, Ő egy alapos zenei és kulturális és művészeti kutatómunkát végez itt Zala megyében. Feltérképezi Zala megyét, és úgy tűnt, hogy Nagykanizsa valahogy elkerülte a figyelmét, én megpróbáltam erre egy kicsit odafigyelni Nagykanizsáról is, és úgy néz ki, hogy Nagykanizsáról nagy élményei vannak, és nagy örömmel fogja ezt bemutatni a francia rádióban.

  Tüttő István: Munka közben nem iszunk, ezért szünetet rendelek el.

   

  Szünet

   

  Tüttő István: Szeretném, ha egyetértenek velem, legalább azok a kedves vendégeink, akik megvárták a napirendi pontjukat, velük feltétlen foglalkozzunk. Vagy azt mondjátok, hogy tárgyaljuk meg mindet? Pillanat, szeretném az Önök figyelmét felhívni, a 11. pontig mindenképpen meg kell tárgyalnunk, mert ezek határidősek, s azt követően következnének a tisztelt hölgyek, urak, akik jelen vannak.

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 4. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Antalics Dezső úr, bizottsági elnök úr az előterjesztő, kérdezem, van-e hozzáfűznivalója?

  Antalics Dezső: Nincs.

  Dr. Fodor Csaba: A határozati javaslat módosítását szeretném kérni, még pedig úgy, hogy a Nagykanizsa, Alkotmány u. 4281 hrsz-ú ingatlan kerüljön kivételre ebből a határozati javaslatból. Igazából nem tudom indokát, hogy miért kellene arról levenni az elővásárlási jogot. Ha jól sejtjük, akkor ez a volt ÉPGÉP terület lehet, vagy Emelőgépgyártó Vállalat területe. Hát azt gondolom, hogy azzal már elég sokat és hosszasan foglalkoztunk, hogy miért úgy történt, ahogy történt. A mi célunk az kell, hogy legyen, hogy az maradjon meg továbbra is ipari területként, és az elővásárlási jogunkat feltétlenül tartsuk meg rajta. Nem javaslom ennek a levételét semmiképpen sem.

  Tüttő István: Van-e még észrevétel? Úgy látom nincsen. Akkor lezárom a vitát. Dr. Fodor Csaba úr javasolta, hogy az Alkotmány út 4281 hrsz-ú ingatlanát vegyük ki a határozati javaslatból, illetve hát értelemszerűen a rendeletmódosítás szövegéből is. Kérem erről szavazni. Minősített többség kell.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor kérném szépen a rendeleti javaslatot.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 1 ellenszavazattal a rendelettervezetet elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

   

  46/2000.(X.11.) számú rendelet:

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2000.(X.11.) számú rendelete a 2/1999.(I.26.) számú, a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Tüttő István: És a határozati javaslatot kérném, természetesen azzal az előbb módosított tartalommal.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  427/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 46/2000.(X.11.) számú rendelete alapján a Nagykanizsa, Csengery u. 3864/1-7 hrsz-ú volt Hidroplasztik ingatlanokra az önkormányzat javára bejegyeztetett elővásárlási jogot a földhivatali ingatlan-nyilvántartásból töröltetni kell.

  Határidő: 2000. október 18.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének “az épített és természeti értékek helyi védelméről” szóló többször módosított 32/1997.(VII.1.) sz. rendelet mellékletének módosítására (írásban)
 6. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Itt is Antalics Dezső bizottsági elnök urat kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója?

  Antalics Dezső: Önök előtt ebben a témában két előterjesztés szerepel. Ha figyelmesen megnézik, az egyik szeptember 28-ai, a másik pedig október 4-ei dátumozású. Ez abból adódik, hogy az első változat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése előtt készült, a második változat természetesen a bizottsági szakasz után. A bizottságunk újra megtárgyalta a Bajcsai u. 35. számú ingatlan elővásárlási jogával való élést, és a korábbi egyhangú állásfoglalást szeretnénk előterjeszteni, amelynek a lényege az, hogy miután tájház céljára egyre fogynak az ingatlanok, a többi lehetséges változatot megvizsgáltuk, és az előterjesztés tartalmazza, hogy nincs lehetőség a megvásárlására, most adódik egy olyan potenciális lehetőség, amely ezt a régóta húzódó kérdést kezeli. A tulajdonos kedvező áron kínálta fel az önkormányzatnak. És szeretném hangsúlyozni a vastagon szedett sorokat, illetve figyelmükbe ajánlani, amelynek értelmében a 3 millió Ft, a költségvetésben tervezett, rendelkezésre áll, tehát nem igényel plusz forrást. És éppen ezért a korábbi önkormányzati ülésen tett javaslatok ismételten ebben az előterjesztésben szerepelnek, és nagyon kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy ennek megfelelően a határozati javaslatokat a bizottság állásfoglalásának megfelelően támogatni szíveskedjenek.

  Cserti Tibor: Én el vagyok bizonytalanodva, tekintettel arra, hogy most szavaztunk a településrészi önkormányzat létrehozásáról, akik határozottan azt kérték, hogy egyetlen fűszál se görbüljön meg a tudtuk és hozzájárulásuk nélkül, most meg egy ilyen horderejű téma itt van előttünk. Én ugyan támogatnám, de most el vagyok bizonytalanodva.

  Antalics Dezső: Cserti úr képviselőtársam nem arról beszél, amiről határozat született az elmúlt alkalommal. Itt arról van szó, hogy ezt az ingatlant az önkormányzat szeretné megvásárolni. Nem arról van szó, hogy eladni szeretné, hanem egy tájház jellegű épületet, ingatlant ezzel a céllal megvásárol, úgyhogy nem is értem. Nem erről van szó. Tehát nem lehet a kettőt összekeverni. Úgyhogy egészen más vágányon van képviselőtársam, úgyhogy kérem, vonja vissza az előbbi javaslatát.

  Tüttő István: Egyébként lehet ezen meditálni, de énszerintem nem hiszem, hogy a kiskanizsaiak nagy ellenvéleményével találkozna, ha egy tájházat megmentünk.

  Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom polgármester úr, hogy lehet, hogy nem ellenvéleményükkel találkozik, de lehet, hogy van jobb ötletük. Tehát én komolyan mondom. Talán célszerű lenne megvárni a településrészi önkormányzatot, és valóban nyilvánítsanak véleményt, hiszen a törvény rendelkezései szerint véleménynyilvánítási, véleményalkotási joguk van. Hát akkor hadd döntsék el már valóban, hadd javasoljanak ők, hogy melyik az, amit fontosnak tartanak tájháznak vagy nem. Én azt hiszem, hogy ebből az okból addig elnapolhatjuk, nem levesszük, tehát nem elutasítjuk ezt a kérdést, hanem kérjük ki a véleményüket. Ha másét nem, legalább az egyesületét, amíg nincs ez a kisebbség…

  Tüttő István: Nem kötözködni akarok, de hát azért ne vállaljuk fel, hogy amelyikre ők rámutatnak, azt vesszük meg.

  Tarnóczky Attila: Egy dolgot szeretnék tisztelt képviselőtestület feleleveníteni, hogy Kiskanizsán jelenleg 4 üres ingatlana van a városnak. S lesz egy ötödik.

  Dr. Baranyi Enikő: Egyrészt azt szeretném kérni tényleg, hogy mindenki a napirendi pontokra vonatkozóan próbáljunk már egy kicsit jobban odafigyelni. Lehet játszani itt a szavakkal, rácsodálkozni a másikra, de próbáljuk egy kicsit akkor ezt komolyabban venni ezt a közgyűlést. Másrészt alpolgármester úrtól szeretném megkérdezni, aki aggódva jelezte, hogy 4 van, ez lesz az ötödik. A meglévő négyből melyiket gondolja alpolgármester, hogy ezt a funkciót be tudja majd tölteni?

  Tarnóczky Attila: Tisztelt képviselőasszony, itt már nem lehet semmit sem gondolni, de az egyesületnek a képviselői nem ezt a házat jelölték meg a szándékuk céljaként.

  Dr. Baranyi Enikő: Én azt gondolom, hogy nagy tévedés lenne most itt azért azt gondolni, hogy mindenfajta döntést a kiskanizsai településrészi önkormányzat kezébe kerül, hanem javaslattételi jogról van szó, tehát meg lehet csinálni, hogy döntünk, de ugyanakkor a településrészi önkormányzat megalakulása után. Jó, visszavontam, elnézést, hogy 3 percet, még annyival sem fenntartottam a közgyűlés munkáját. Ez is sok. Legyen ez minta, szerintem.

  Tüttő István: Lezárom a vitát. Visszahozzuk abban a pillanatban, hogy a településrészi önkormányzat ezt megtárgyalta, és a javaslata. Elnapoljuk. Kérem, szavazzunk arról, hogy elnapoljuk addig az időpontig, amíg a települési önkormányzat megtárgyalja és javaslatot ad. Antalics úr, tessék.

  Antalics Dezső: Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy ezzel nem tudunk várni, ugyanis amennyiben most nem döntünk, akkor, és nem él az elővásárlási joggal, illetve nem vásárolja meg ezt az ingatlant az önkormányzat, abban az esetben a tulajdonos jogosult ezt értékesíteni, és más funkciója lesz. Tehát ez az alkalom nem tér vissza, ez most adódik, és ez két hónap múlva, egy hónap múlva már nem áll rendelkezésre ez a lehetőség.

  Tüttő István: Nem értek vele egyet. Az elővásárlási jog nem ezt jelenti. Mi nem megvásárlásra kapjuk az ingatlant az elővásárláskor, hanem el kell döntenünk, ha valaki meg akarja venni, hogy akkor helyette megvesszük-e. Kérem, lezártuk a vitát. Szavazzunk arról, hogy elnapoljuk, méghozzá amit mondtam, a településrészi önkormányzat javaslata alapján újra megtárgyaljuk, illetve megtárgyaljuk. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  428/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése “az épített és természeti értékek helyi védelméről” szóló többször módosított 32/1997.(VII.1.) számú rendelet mellékletének módosítását a Kiskanizsa Településrészi Önkormányzat megalakulásáig elnapolja, az előterjesztést a településrészi önkormányzat véleményének ismeretében tűzi ismét napirendjére.

  Határidő: a településrészi önkormányzat megalakulását követően, legkésőbb 2001. február 28.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 7. Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Van-e ezzel kapcsolatban észrevételük? Pályázathoz szükséges az Önök döntése.

Röst János: Egy kérdésem lenne és egy javaslatom. A kérdésem a következő, hogy a leépített létszám helyett van-e olyan intézmény, ahol ugyanazt a munkakört vállalkozói igazolvánnyal látják el munkaként? A javaslatom pedig a következő, hogy a pályázat eredményéről készüljön tájékoztatás, a határidő pedig december 31., 2000.

Tüttő István: Addig döntenek? Döntés születik addig? Én azt javaslom, hogy a döntés után szülessen a tájékoztató, mert nem tudjuk, hogy mikor döntenek.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Képviselő Úr! Én ilyenről nem tudok, de hogyha pontosabb információkkal szolgálna, akkor utánanéznék.

Tüttő István: Nincs több hozzászóló. Lezárom a vitát. Határozati javaslatról döntünk. Természetesen Röst úr által felvetettet akceptálva. Kérem, szavazzunk. Röst úr kérését szavaztatom meg először, hogy természetesen amint a döntés megszületik, tájékoztatjuk. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És most pedig a határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

429/2000.(X.10.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Belügyi Közlönyben “A 2000. évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére” kiírt pályázaton részt vesz 96 fős végleges létszámcsökkentéssel, 38.861.872 Ft összegű egyszeri hozzájárulási igénnyel, az alábbi táblázatban felsorolt intézményi bontásban:
  2.  

  Intézmény

  Létszám-csökk.

  Felmentés

  Végkie-légítés

  TB járulék

  Munkaadói járulék

  Koreng.-nyugdíj

  Összesen

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Humán GESZ 1.számú Óvoda

  2

  322 750

  734 800

  348 992

  31 726

   

  1 438 268

  Humán GESZ 2.számú Óvoda

  1

  80 740

  150 600

  76 342

  6 940

   

  314 622

  Humán GESZ 5.számú Óvoda

  1

  117 600

  313 600

  142 296

  12 936

   

  586 432

  Humán GESZ 6.számú Óvoda

  1

  200 000

  300 000

  165 000

  15 000

   

  680 000

  Humán GESZ Hevesi Óvoda

  2

  334 162

  690 300

  338 073

  30 734

   

  1 393 269

  Humán GESZ Attila Óvoda

  1

  39 879

   

  13 160

  1 196

   

  54 235

  3. számú Óvoda

  6

  772 320

  1 962 202

  902 393

  82 036

   

  3 718 951

  Bolyai János Általános Iskola

  4

  512 781

  615 172

  372 225

  33 837

   

  1 534 015

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  1

  51 536

  67 700

  39 347

  3 577

   

  162 160

  Általános Iskola Kiskanizsa

  4

  240 615

  621 800

  284 597

  25 873

   

  1 172 885

  Kőrösi Cs.Sándor Ált. Iskola

  2

  143 094

  183 176

  107 669

  9 788

   

  443 727

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

  3

  200 223

  393 143

  195 811

  17 801

   

  806 978

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  3

  277 344

  757 666

  341 553

  31 051

   

  1 407 614

  Vécsey Zsigmond Ált. Iskola

  1

  68 186

  144 215

  70 092

  6 372

   

  288 865

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  2

  77 533

  130 394

  68 616

  6 237

   

  282 780

  Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

  3

  269 484

  366 250

  209 793

  19 073

   

  864 600

  Dr.Mező Ferenc Gimnázium és Közgazd. Szakközépiskola

  5

  597 021

  1 859 080

  810 514

  73 683

   

  3 340 298

  Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazd. Szakképző Iskola

  10

  1 027 680

  1 934 855

  977 638

  88 874

   

  4 029 047

  Belvárosi Szakképző Iskola (Zsigmondy-Winkler SZKI)

  9

  733 566

  1 227 957

  647 303

  58 846

  488 262

  3 155 934

  Belvárosi Szakképző Iskola (Széchenyi I. Ipari Szakm.SZKI)

  2

  125 736

  212 900

  111 750

  10 159

   

  460 545

  Hevesi Sándor Művelődési Központ

  2

  292 292

  650 272

  311 046

  28 277

   

  1 281 887

  Humán GESZ

  Bölcsődéskorúakat Gondozó Intézmény (I. II. VI. X. Bölcsőde)

  18

  1 415 539

  2 064 320

  1 148 354

  104 396

   

  4 732 609

  Humán GESZ -

  Gesz Konyha

  5

  690 867

  1 538 733

  735 768

  66 889

   

  3 032 257

  Humán GESZ

  Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

  2

  182 202

  325 404

  167 510

  15 228

   

  690 344

  Polgármesteri Hivatal

  6

  784 200

  1 414 000

  725 405

  65 945

   

  2 989 550

  Összesen

  96

  9 557 350

  18 658 539

  9 311 247

  846 474

  488 262

  38 861 872

   

  A létszámcsökkentéssel együtt járó döntések előkészítése, végrehajtása során az intézmények létszámhelyzete felülvizsgálatra került, és az önkormányzat élt az intézmények közötti létszám átcsoportosítás lehetőségével.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázatban nem szerepeltet öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérő dolgozót.

  A táblázatban szereplő létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadásokhoz az önkormányzat az 1999. évi pályázat keretében nem kapott támogatást.

  A pályázatban szerepeltetett, létszámcsökkentésben érintett 96 fő munkavállaló továbbfoglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál – munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

  Határidő: 2000. október 13.

  Felelős : Tüttő István polgármester

 1. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntést követően a pályázat eredményéről tájékoztassa a testületet.

Határidő: a pályázat elbírálását követően

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

 1. Javaslat intézményvezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján járunk el. 6 intézményben válik szükségessé a cseréje, illetve nem cseréje, rossz fogalom, tehát a pályázat kiírása. Kérem, ha van észrevételük ezzel kapcsolatban, tegyék meg. Ha nincsen, akkor lezárom a vitát. Kérem a határozati javaslat 1. pontjáról a döntésüket.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

  430/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet oktatási-nevelési intézmények és a Nevelési Tanácsadó vezetői állásaira.

  Az állás betöltésének ideje: 2001. augusztus 1.

  A kinevezés 5 tanévre szól. 2001. augusztus 1. – 2006. július 31.

  A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya címére 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. kell megküldeni.

  A pályázatot meghirdető szerv

  Meghirdetett munkahely

  Képesítési és egyéb feltételek

  Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

  1.

  2.

  3.

  4.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  Nagykanizsa,

  Erzsébet tér 7.

  8800

  Kertvárosi Óvoda

  intézményvezető

  Nagykanizsa,

  Csokonai u. 5.

  8800

  Felsőfokú szakirányú végzettség

  5 év szakmai gyakorlat

  Bér, pótlék a KJT alapján

  PEHI:2001.07.01.

  ÁEI: 2001. 08.01.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  Nagykanizsa,

  Erzsébet tér 7.

  8800

  Vackor Óvoda

  intézményvezető

  Nagykanizsa,

  Platán sor 8/b.

  8800

  Felsőfokú szakirányú végzettség

  5 év szakmai gyakorlat

  Bér, pótlék a KJT alapján

  PEHI:2001.07.01.

  ÁEI: 2001. 08.01.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  Nagykanizsa,

  Erzsébet tér 7.

  8800

  Általános Iskola Kiskanizsa

  igazgató

  Nagykanizsa,

  Bajcsy Zs. u. 67.

  8800

  Felsőfokú szakirányú elsősorban tanári végzettség

  5 év szakmai gyakorlat

  Bér, pótlék a KJT alapján

  PEHI:2001.07.01.

  ÁEI: 2001. 08.01.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  Nagykanizsa,

  Erzsébet tér 7.

  8800

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  igazgató

  Nagykanizsa,

  Csokonai u. 1.

  8800

  Felsőfokú szakirányú elsősorban tanári végzettség

  5 év szakmai gyakorlat

  Bér, pótlék a KJT alapján

  PEHI:2001.07.01.

  ÁEI: 2001. 08.01.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  Nagykanizsa,

  Erzsébet tér 7.

  8800

  Vécsey Zsigmond Általános Iskola

  igazgató

  Nagykanizsa,

  Vécsey u. 6.

  8800

  Felsőfokú szakirányú elsősorban tanári végzettség

  5 év szakmai gyakorlat

  Bér, pótlék a KJT alapján

  PEHI:2001.07.01.

  ÁEI: 2001. 08.01.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  Nagykanizsa,

  Erzsébet tér 7.

  8800

  Nevelési Tanácsadó

  igazgató

  Nagykanizsa,

  Muraközi u. 5.

  8800

  Pszichológus vagy gyermek pszichiáter szakképesítés, és a szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat

  Bér, pótlék a KJT alapján

  PEHI:2001.07.01.

  ÁEI: 2001. 08.01.

  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert pályázatok megfelelő közzétételének lebonyolítására.

  Határidő: 2001. március 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

 3. Javaslat a 2001/2002 tanév tervezésére és beszámoló a 2000/2001 tanév indításáról (írásban)

Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 

Tüttő István: Előadó Balogh László bizottsági elnök úr. Kérdezem, van-e hozzáfűznivalója szóban, elnök úr?

Balogh László: Tudom, hogy késői az óra, de számomra ez a legfontosabb előterjesztés, ezért néhány mondat engedtessék meg a nyilvánosságnak is. Tehát a beszámoló és a javaslat a témánk. Ezt az OKSB egyhangúlag támogatta. Az előterjesztés ennek megfelelő és egyértelmű, de felhívom a figyelmet arra, hogy ezen létszámadatok tervezése még a demográfiai adatok birtokában is a hatalmas, sokezres, dinamikusan mozgó halmazban nem kis körültekintést igényelnek. Ezt a precíz munkát a szakosztály évről évre nagy pontossággal végzi. Összefoglalva: a tanévkezdés zökkenőmentes volt, remélhetőleg így lesz a jövő tanévben is, és aztán is. Egy dologra azonban itt is szeretném felhívni a figyelmet. A jövő évi költségvetésben tovább már nem elodázható feladat a közoktatási intézményeink jó részének felújítása, kisebb és nagyobb karbantartási munkák, a baleset- és életveszélyes helyzetek megoldása. A 2000. évi költségvetésben erre 8 millió Ft volt, a 2001. éviben elkerülhetetlen, hogy ennek sokszorosát szánjuk erre a problémakörre, ha már fenntartók vagyunk. Látszólag a létszámadatokhoz nem tartozó rövid információ volt ez, de ha jobban a mélyére gondolunk, ez igenis nagyon hozzátartozik a jövő tervezéséhez, ezért muszáj volt elmondanom.

Gyalókai Zoltán: Egy kérdésem lenne polgármester úr. Itt az 5. határozati javaslatban a Belvárosi Szakiskola és a Palini Általános Iskola 9. évfolyamában napközis csoport indítását javasolják. Szeretném megkérdezni, hogy azt mi indokolja?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az utóbbival kezdem, a palinival, mert az egyszerűbb. A közoktatási törvény azt írja elő, amennyiben a szülő igényli, 16. éves koráig köteles a felügyeletet biztosítani az önkormányzat. A létszám úgy megnövekedett a palini iskolában, miután egy szép, új iskola épült, hogy több gyerek van délutánonként az iskolában, a csoportlétszám 25, így is 22-25 között van a napközisben, tehát indokoltnak tartottuk. Az anyag tartalmazza egyébként, hogy a Vécseyben viszont megszűnt egy napközis csoport, hisz ott meg a létszám lecsökkent. A Belvárosi Szakképző Iskolában pedig, ahogy az anyagban jelezzük is, annyi nem tanköteles gyerek volt, aki megszakította a tanulmányait, hogy az ifjúság-védelmissel közösen megpróbáltuk feltérképezni ezeket a gyerekeket, és visszavinni őket az iskolába, ők egy speciális képzésben fognak részt venni. Kimondom, ezek olyan gyerekek, akik több tárgyból bukottak, tehát buktak, tehát évismétlést meg nem kértek, nem kötelező, hisz már betöltötte a 16. évet. Én remélem, hogy sikerül őket egy szakmára legalább megnyerni.

Dr. Baranyi Enikő: Van arra vonatkozóan valamifajta számszerű adat, hogy pillanatnyilag az összes általános iskolai tanulók, ez csak nagykanizsaiakra vonatkozhat, vagy pedig a vonzáskörzetből bejáró gyerekek száma is ismert-e, vagy prognosztizálható-e? Az iskolák szerint bontásra is figyelemmel.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az iskolák szerinti bontás a normatíva lekérése miatt természetesen megvan. A 8. évfolyam befejezése után a középfokú képzésbe belépőknél csak prognosztizálható, ott egy 1,7-es faktorral számolunk. Az Önöknél lévő létszámban most benne vannak a Piarista Általános Iskola gyerekei is és a Rózsa úti Általános Iskola speciális képzésében résztvevő gyerekek is. Tehát innen adódik ez a 700-as létszám. Egyébként arra vonatkozóan, hogy az első elemi osztályba, elsőbe beiratkozó vidékiek, azt nem tudjuk prognosztizálni, és itt a nyilvánosság előtt hadd nem mondjam, hogy miért nehezíti ez az első osztályos beiratkozást, hisz ugye egy adott körzetbe lakó gyereket köteles felvenni a fenntartó az adott iskolába. Tehát sajnos egyik adat sem prognosztizálható, megközelítő pontossággal sem.

Tüttő István: Lezárom a vitát. Kérem a határozati javaslat 1. pontjáról a szavazatukat.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 2. határozati javaslatról a döntésüket.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 3-ra vonatkozó döntést kérem.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 4-re kérem a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Az 5-re kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

431/2000.(X.10.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztések alapján a 2001/2002 tanévben 62 óvodai csoport működését biztosítja.
  2. A módosítás jogát fenntartva felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a jelentkezések alakulásáról a Közgyűlést tájékoztassa.

   Határidő: 2001. április 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2001/2002 tanévben az általános iskolákban 22 tanulócsoport indítását hagyja jóvá.
  4. Határidő: 2001. április 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alsó fokú oktatási-nevelési intézményekben a 2001/2002 tanévben óvodai jelentkezéseket és az első osztályosok beiratkozását 2001. március 26-27-én tartja.
  6. Felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a beiratkozások alakulásáról a közgyűlést tájékoztassa.

   Határidő: 2001. április 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2001/2002 tanévre a középfokú oktatási intézményekben 38 tanulócsoport beiskolázását engedélyezi.
  8. Határidő: 2001. június 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. január 1-től biztosítja a Belvárosi Szakképző Iskola költségvetésében a 9. évfolyamon egy tanulócsoport és a Palini Általános Iskolában indított egy napközis csoport többletfinanszírozását.

Határidő: 2001. január 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Az a javaslat hangzott el, hogy menjünk a 22-re, de én inkább azt javasolnám, hogy menjünk végig. … Aki igent nyom, az amellett szavaz, hogy végig csináljuk. Kérem a szavazatukat. Természetesen, akinek sürgős dolga van, természetes, hogy nyugodtan elmehet. És annak a függvényében, hogy hányan maradunk, folytatjuk vagy sem.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

 

 1. Javaslat pályázat kiírására, a létesítendő harangjáték által játszandó dallamokra (írásban)
 2. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

   

  Tüttő István: Tarnóczky urat kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója?

  Tarnóczky Attila: Szót csak ezért kérek, hogy elmondjam, hogy a feladat, amit kaptam, megvalósításra került, sikerült a 11 harangnak gazdát találni. És mivel a vállalatok, amelyek egy-egy harangot megvásárolnak a város lakosságának, nem kis anyagi áldozatot vállalnak, úgy gondolom, illene felsorolni, hogy kik ezek a cégek. DRILL-TRANS Rt., GE-HUNGARY Rt, Kanizsa Kft, Kanizsa-Trend Kft., MOL Rt., Ryno Land Kft., SATRONIC Kft., Szabadics Kft. Zalakarosból, ZALAERDŐ Rt., ZALA VOLÁN Rt., és ZÁÉV Rt. Előzetesen ennyit szerettem volna elmondani.

  Tüttő István: És az önkormányzat.

  Tarnóczky Attila: Az a 12.

  Tüttő István: Az. 12. Köszönöm szépen. Úgy látom nincs észrevétel, a vitát lezártam. Késve érkezett. Határozati javaslatról döntünk. Bejelentetted, hogy mindenhez csak hozzászólsz, ezért, hogy szóljál.

  A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  432/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a melléklet szerinti pályázatot írja ki a tervezett harangjáték reggeli, déltáji, illetve esti dallamainak megalkotására.

  A dallamok kiválasztása előtt szakmai zsűri, illetve a lakosság véleményét kéri ki.

  A közgyűlés a három pályázat I. díjaként 100-100 ezer Forint összeget határoz meg, melynek fedezetét a 2001. évi költségvetésben biztosítja.

  A harangjáték avatásának időpontját 2001. március 15-ében határozza meg.

  Határidő: 2001. március 15.

  Felelős : Tarnóczky Attila alpolgármester

  Tüttő István: Ügyrendi gomb, Dr. Baranyi Enikő, tessék, bár lezártuk a vitát.

  Dr. Baranyi Enikő: Polgármester urat tisztelttel szeretném kérni, hogy a közgyűlés vezetésénél, mindenkivel szemben egyforma következetességgel és szigorral legyen szíves betartatni az SZMSZ-t. Másrészt szeretném felhívni tisztelettel polgármester úr figyelmét, hogy ebben az előterjesztésben - valóban, vagy javaslatban később nyomtam meg a gombot - vannak olyan stiláris, esetleg tartalmi hibák. Én kipreparáltam, tehát ezt merem így mutatni is polgármester úrnak, hogy megkérem, hogy akkor ezeket a hibákat, majd megkeresve kerüljön ez korrekcióra.

  Tüttő István: Tarnóczky úrnak ezt legyen szíves majd megmutatni. Köszönöm szépen. Egyetértek, hogy korrigáljuk, de ezek. Nem láttam egyébként Enikő, hogy te megnyomtad, mikor már kimondtam, hogy lezártuk.

   

   

 3. Tájékoztató a felsőoktatási ösztöndíjak odaítéléséről (írásban)
 4. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

   

  Tüttő István: Az OKSB elnökét, Balogh László urat kérdezem, van-e észrevétele?

  Balogh László: Esetlegesen megelőzve a további vitákat, néhány tájékoztató mondatot mindenképpen mondanék. Ez tájékoztató, nem előterjesztés a felsőoktatási ösztöndíjak odaítéléséről, mert a közgyűlés jogát ugye átruházta az OKSB-re. Ezt a munkát megfelelő előkészítésben a bizottság elvégezte és több szempontú, nem könnyű döntést hozott. A nyilvánosságnak: az ösztöndíj pályázatra 42 igény érkezett 7 000 Ft-ot kap 20 diák, 10 hónapra. A döntés főszempontjai a következők voltak. Egyszer az igazán jó tanulmányi eredmény, plusz a tudományos eredmények, plusz a több szakot végzők előnyben voltak. Optimális döntést ilyen esetekben mindig nehéz hozni, de próbáltunk kellő körültekintéssel járni. Bizonyára könnyebb és jobb helyzetbe lennénk, ha úgy, mint egy ismerős, másik megyei jogú városban 83 főnek oszthatnánk felsőoktatási ösztöndíjat. Ezért és más szempontból is az OKSB felkérte a Művelődési és Sportosztályt az ösztönrendeletünk átdolgozására oly módon, hogy az alkalmas legyen szociális elemek figyelembevételével is az Oktatási Minisztérium által kapható támogatás elnyerésére is a jövő tanévtől kezdődően. Ezt csak tájékoztatásképpen mondtam.

  Dr. Baranyi Enikő: Nagy örömmel és érdeklődéssel olvastam ezt a tájékoztatót, és miután az előzőnél már jeleztem, itt ugyanazt szeretném mondani, bizony nagyon kívánatos lenne, hogy mindenfajta előterjesztés és javaslat azon magyar grammatikai és tartalmi minimális kritériumoknak megfeleljen, ami elvárható. Én ezt már említettem. Tehát az elnök úrnak nem is teljesen újszerű, amit mondok. Én az igazán jó tanulmányi eredménnyel szemben konkrétan a megjelölést hiányolom. Melyik volt a leggyengébb, ami tanulmányi eredménytől számítva már egyáltalán szóba jöhetett valaki az ösztöndíj megszerzésére. És tényleg el kéne gondolkozunk azon is, hogy Nagykanizsával szemben ezen megyei jogú város nem is olyan messze tőlünk, az ösztöndíjban a pályázók 66%-át tudta részesíteni, olyan összeget tudott erre biztosítani, és ha jól számolom, ez Nagykanizsa vonatkozásában alacsony, mert 50%-os.

  Tüttő István: Úgy látom, nincs több észrevétel. Szavazzunk.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

  433/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a felsőoktatási ösztöndíjak odaítéléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

   

   

   

 5. Tájékoztató a nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat munkájáról (írásban)
 6. Előadó: Vargovics Józsefné elnök

   

  Tüttő István: Köszöntjük Vargovics Józsefné elnököt. Kérdezzük, hogy az írásbeli előterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítője?

  Vargovics Józsefné: Először is engedjék meg, hogy megköszönjem a város önkormányzatának anyagi támogatását, és amint kifejtettem a beszámolóban, munkatervünk elkészítésekor elsősorban a város horvátjainak érdekeit képviseljük, és annak alapján állítjuk össze a programjainkat, de természetesen ugyanolyan fontos számunkra, hogy valamennyire a város kulturális életébe bekapcsolódjunk, valamint az anyaországgal megfelelő kapcsolatot kialakítsuk. Hogy mennyire alakult ki a kapcsolatunk Horvátországgal, mutatja az, hogy eddig 1030 db könyvet gyűjtöttetek össze nekünk Csáktornyán, illetve Csáktornya környékén, és az óta is folytatják ezt a gyűjtést. És a mi kapcsolatunk azt hiszem, olyan több csatornás, mert nemcsak maga Csáktornya és környéke, hanem több civil szervezet is jelezte, hogy bármilyen problémánk van, segít, és mi ennek igazán nagyon örülünk. És bízom benne, hogy ezután is meg lesznek a megfelelő eredményei ennek kapcsolatnak. Röviden ennyi. Ha van kérdésük, tegyék fel.

  Dr. Horváth György: Én úgy érzem, amennyire a munkájukat ismerem, hogy a beszámoló túlságosan szerény is. Nagyon sokrétű tevékenységet folytatnak, ebben nyilván tovább erősödni fognak, és én külön köszönöm azt a segítséget, amit nyújtottak, amikor hozzájuk fordultunk. Első szóra vállalkoztak, segítettek. Pontosan megnevezve, Alpok-Adria …. fesztivált műsorában való részvétellel. Nemcsak ez jelenti, hanem sok más területen is. Nagyon hasznos munkát folytatnak, és hiszem, bízom abban, hogy tovább erősödni fognak.

  Tüttő István: Ugyanolyan segítséget kaptunk a Dráva-Mura Régió kialakítása kapcsán is. Tehát az elismerésünket ki kell fejezzük. Lezárom a vitát. Én kérem, hogy fogadjuk el a tájékoztatót. És elismerésünket fejezzük ki a Horvát Kisebbségi Önkormányzat munkájáért. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  434/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kissebségi Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

  A közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a Horvát Kisebbségi Önkormányzat eddig tevékenységéért.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: Egyébként az Ön jelenléte, az teljesen jogos, tehát nem úgy kezeltük, mint aki vár arra a sorára, hogy majd a napirendje következik. Tehát nem volt ilyen méltányolás.

  Szeretném bejelenteni a 19. számú, “Jézus Szíve” Római Katolikus Plébánia Hivatal támogatására a javaslatot én leveszem a napirendről. Kiadtam az Ingatlankezelési intézménynek, hogy megvizsgálni, hogy ezt az épületet mennyiért lehet rendbe hozni, és amikor ez az anyag elkészült, akkor lehet, hogy egy olyan módosító indítvánnyal is elő tudunk jönni, hogy megkönnyítsük azt a problémát, amivel éppen szembenézünk. Jó? Kérem ezt tudomásul venni. Az elején kellett volna bejelentenem, hogy az IKI-t megbíztam. Jó. Mivel? Nem, most nem ez volt a fő probléma, hogy egyetértünk vagy sem. Hanem azért vizsgáltatom meg az IKI-vel, mert lehet, hogy az a bekerülési összeg, amit rá kell fordítani, az ez ezzel összhangban van, és elképzelhető, hogy mennyivel szebben hangzik, ha átadunk egy olyan épületet, amivel nekik nem kell foglalkozni. Tehát ez a kérdés. Nézzük meg, nem tart sokáig, mert lehet, hogy - az IKI egy hét határidőt kapott rá - jövő héten meg lesz.

   

   

 7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására
 8. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Kérem a véleményüket a közrend, közbiztonság alapítvánnyal kapcsolatban. Én azt szeretném Önöknek javasolni, hogy amit Horváth István kapitány úr javasolt listát, azt támogassuk. Azt a kérdést felvetném, hogy Gáspár úr volt ennek a szervezetnek a titkára, és nagyon jól látta el, tehát ennek a titkári funkciónak azért fontos a szerepe, mert ezt eléggé, hogy úgy mondjam operatív munkával végezni kell. Ezt szeretném még a figyelmükbe ajánlani.

  Dr. Tuboly Marianna: Kapitányságvezető úr előterjesztésében 3 önkormányzati képviselő szerepel. Figyelembe véve, hogy az eredeti előterjesztés szerint az elnök, a kuratórium elnöke a polgármester, így összesen 4 tag lenne az önkormányzat részéről, holott a megengedett 3 fő alatt kell, hogy legyen, tekintettel arra, hogy a kuratórium 3 főnél már határozatképes, és ha ez a 3 fő mind az önkormányzat részéről jelenne meg, akkor egyértelmű lenne a kuratórium határozathozatalában az önkormányzati meghatározó befolyás. Ezért a polgármester úr mellett csak egy képviselő megválasztása törvényes.

  Tüttő István: Kérem a véleményt.

  Tarnóczky Attila: Az eredeti előterjesztés két kipontozott helyet tüntetett fel. Tehát polgármester úr elnökként abban az előterjesztésben benn volt, és még két fő - nem emlékszem a nevükre – pedig tagokként, akik ugye lemondani nem akarnak, lemondatni az előterjesztés szerint nem tudjuk őket. A kérdésem az, hogy egyáltalán akkor hány kuratóriumi tag megválasztására van lehetőség?

  Tüttő István: Kettő.

  Tarnóczky Attila: Tehát akkor ebből a javasolt 5-ből maximum kettőt lehet választani.

  Tüttő István: Igen. És ugye elhangzott jegyzőnő részéről, hogy az arányokra pedig miért kell vigyázni, mert a ügyészségi kifogások velünk szemben elhangzanak. Van-e észrevétel?

  Marton István: Azt szeretném bejelenteni tisztelt közgyűlés, hogy nem fogok megsértődni, hogyha alul maradok.

  Tüttő István: Már a legutolsó kipontozott helyen. Tehát Marton úr nem sértődik meg. Kinek van javaslata? Akkor én fölteszem szavazásra sorba a neveket. Kérem szépen, a javasolt nevek, Antalics Dezső úr. Kérem, szavazzunk, ha úgy érezzük, hogy Antalics úrnak itt e helye.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a jelöltet támogatja.

  Tüttő István: Hát még nem tudjuk, mert a titkárt majd akkor kuratórium megválasztja. És azt követően Dr. Fodor Csaba. Ja, te kizárt. Tusják Pál úr? Ügyrendi gomb, Dr. Baranyi Enikő.

  Dr. Baranyi Enikő: Nem volt előre tisztázva a szavazásnak a módja, ugyanis nem tisztáztuk azt a kérdést, hogy szavazhatunk-e akár mind a két képviselőre is. Tehát én most személy szerint nagyon kellemetlenül érzem magamat, hogy csak az Antalics urat tudtam igennel megszavazni. Tehát én azt hittem, hogy megyünk tovább a szavazással. Úgy, hogy én azt kérem, hogy akkor kezdjük elölről ezt a szavazást.

  Tüttő István: Nem. A többség úgy értette, ahogy én javasoltam, tehát aki egyetért Antalics úrral, az megszavazta. Ebben az is bent van, hogy, aki nem ért vele egyet, akkor nem szavazta meg. Mivel Antalics úr megnyerte nagyon magas arányban, tehát élvezi a bizalmat. Kész. Tusják Pál úr. Tusják Pál úr.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal és 6 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Tüttő István: Igent nyomtál, de nem volt bekapcsolva? Akkor ismételjük meg. Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadják-e, hogy újra szavazunk. Aki igent nyom az elfogadja.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Újra szavaztatom. Most akkor a gépét mindenki kapcsolja be, aki szavazni akar. szavazzunk. Most a Tusják Pál. Most, tessék szavazni.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Tüttő István: Dr. Kerék Imrét kérem. Szavazzunk. Nem baj, ha van egy jogász is.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 1 tartózkodással a jelöltet támogatja és a következő határozatot hozza:

   

  435/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért alapítvány alapító okiratának az 1. számú melléklet szerinti módosítását elfogadja, az alapítványi kuratórium jelenlegi tagjai közül Gáspár András és Papp Ferenc kuratóriumi tagok helyett az alábbi két kuratóriumi tagot javasolja:

  Antalics Dezső

  Dr. Kerék Imre

  Felkéri a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

  Határidő: 2000. október 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 9. Előterjesztés a nagykanizsai 3864/3 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga kapcsán (írásban)
 10. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: A volt Finommechanikai Vállalat területén található az a földterület, amelynek az elővásárlási joga kerül az Önök döntése elé. Kérem, szeretném megkérdezni, hogy van-e észrevételük az előterjesztéssel? Így gyakorlatilag abban kell döntenünk, hogy az ingatlant megvásároljuk, vagy nem vásároljuk meg. A javaslat úgy szól, hogy nem vásároljuk meg. Úgy látom nincsen észrevétel, kérem a döntésüket. Határozati javaslat, minősített többség szükséges.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  436/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem él a 3864/3 hrsz-ú ingatlant terhelő elővásárlási jogával, a mellékelt szerződési feltétellel az ingatlant nem vásárolja meg a tulajdonos, Hungary Budapest Net Kereskedelmi, Ingatlanforgalmazó Kft-től.

  Határidő: 2000. október 20.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 11. Javaslat a víz- és szennyvíz rekonstrukciós program jóváhagyására (írásban)
 12. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Az előterjesztés, hogy tudják a kedves nézők, akik ilyen késő éjszaka fennmaradnak, hogy a városi szennyvízcsatorna, egyben a városi vízhálózat, és egyben mindazon vízrendszer, amely a térség, illetve a vízművünk határkörébe tartozik, egy olyan program vázolódik itt fel, amely több évre előre meghatározza a feladatokat. De hozzá szeretném azt is tenni, hogy halaszthatatlan a döntés, mert pályázni is kellene mindezen feladatok megoldásához, Európai Uniós pénzekre. A feladat nagysága pedig milliárdos nagyságrendű. Tehát mindenképpen időben fel kell rá készülni, és a folyamatossága alapján előre tervezni kell. Mondhatnám azt is, hogy stratégiai programról van szó. Kérem az észrevételüket. Amennyiben nincsen, akkor lezárom a vitát. Kérem, döntsünk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  437/2000.(X.10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a vízminőség javítását és szennyvízhálózat korszerűsítését célzó fejlesztési programmal.

  Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítést kezdje meg és a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után, arról tájékoztassa a közgyűlést.

  Határidő: 2001. április 30.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

 13. Előterjesztés a Kinizsi úti szolgálati orvoslakások elidegenítéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A Kinizsi utcai orvosi szolgálati lakások ügye az évek folyamán többször a közgyűlés elő került. Most a közgyűlés elvégeztetett egy szakértői felmérést. Ez alapján meghatározásra kerültek a lakások értékei. Megkérdezem Önöktől, hogy van- e kérdés, észrevétel?

Dr. Fodor Csaba: Nekem annyi észrevételem lenne, viszonylag a magas lakásárak kerültek megállapításra. Szerencsés lenne, ha adnánk a polgármester úrnak, ugye mert ő felelőse a 2. pontnak, hogy a szerződések megkötésénél fizetési könnyítéseket, akár részletfizetésekben megállapodhasson.

Tarnóczky Attila: Az előző szóba jöhet, de 3. ponttal meglehetősen ellentétben áll. Nem tudom, hogy majd valaha befolyó összegeket, hogy lehet bérlakás vásárlásra fordítani, mert akkor az elején meg a polgármesteri beszámolóban elhangzottakat folytatnám. Javaslom a 3. pontot kibővíteni azzal, hogy a bérlakásokat a belvárosi életveszélyes lakások kiváltására kell fordítani.

Marton István: Én tovább finomítanám, amit alpolgármester úr mondott. Azt a 3. pontot javaslom, úgy kibővíteni - és erről kérek szavazást –, hogy a jelen határozat 2. pontja szerinti értékesítésből származó bevételt a bérlakás állomány bővítésére, közbeékelt mondat - elsősorban a Király út 45. és 43. felszámolására – közbeékelés bezárva, kell felhasználni. Tehát legyen tételesen konkrét, aztán ha marad belőle 2 millió, az mehet a generál e célú kasszába.

Tüttő István: Rendben van. Van-e még?

Birkner Zoltán: Csak kérdésem van. Hogyha a 2. pontba beillesztünk egy ilyen … szűkítést, tágítást nem értem igazából. Tehát én szeretném, hogyha ezt Dr. Fodor Csaba úr, vagy polgármester úr, tehát valaki nekem megmondaná, hogy mivel határidővel történhetne, hiszen azért valójában azt mindannyian érezzük, hogy ezek lakásárak olyanok, amilyenek. Én nem szeretném minősíteni. Nagyon jó lenne, ha ez a 30 millió Ft beketyegne az önkormányzat számlájára. Nagyon jó lenne, ha ez minél gyorsabban beketyegne az önkormányzat számlájára. Én azért ezt szeretném kérni, hogy ez valahogy ennek találjuk meg a nagyon helyes határát.

Tüttő István: És még abban is dönteni kell, hogy amennyiben egy vagy két év vagy mit tudom x –éves fizetési könnyítést adunk, akkor ott milyen kamatot számítunk fel.

Dr. Fodor Csaba: Hát most olyan nehéz, egyetértek, és igaza van Birkner frakcióvezető úrnak, de most nagyon nehéz olyan szabályzatot felállítani. Én azt gondolom, ha azt polgármester úr megkapja azt a felhatalmazást, hogy közvetlenül tárgyaljon, most nem tudom ugye, hogy történtek-e tárgyalások, milyen szinten van az egyezkedés a bérlőkkel, a leendő vásárlókkal. Én azt gondolom, hogy ezek alapján folytassa le a tárgyalásokat. Lehet, hogy lesz, aki ki tudja fizetni egészben, lehet, hogy csak 80%-át, lehet, aki csak az 50-et. Mindenkivel kösse meg külön, idézőjelben, készüljön egy olyan ajánlat, amely mindenkivel személyre szólóan egyfajta egyezséget takar, és mondjuk adjuk le valamelyik bizottságnak ezt a döntési jogosítványt, akár a Pénzügyinek, ha úgy elég, Gazdaságinak, az Ügyrendi meg amúgy is kell, hogy lássa, mert őnélküle meg nem lehet. Hát akkor legyen, a Gazdasági Bizottságra kerüljön vissza. Az Ügyrendit nem lehet kizárni, mert az jogszabály szerint kell, amúgy is kell. Hát akkor én azt gondolom, jó? Polgármester úr, akkor így pontosítom. Tehát mindenképpen a polgármester úr folytassa le a tárgyalásokat ezen vételárak figyelembevételével úgy, hogy a megegyezések során, vagy a tárgyalások születendő megegyezéseket, mint egy kvázi szerződéseket, ahogy tetszik, előszerződéseket mutassa be a GVB-nek és a Pénzügyi Bizottságnak, és az ő jóváhagyásukkal történhet a fizetési kedvezmények megállapítása, és a szerződés aláírások.

Dr. Szolik Enikő: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a vagyonrendelet értelmében 1 éves fizetési haladék adható, részletfizetési kedvezmény címén.

Tüttő István: 1 éves. Hát akkor ez a kérdés eldőlt, és ugye a kamatot pedig a mindenkori jegybanki. Jó. Úgy látom nincs több észrevétel, a vitát lezárom. Akkor a módosító indítvánnyal kezdeném, amit Fodor úr javasolt. Ez 4. pont lenne, vagy elsőnek tegyük. 2. kiegészítése. Jó. Kérem a Fodor úr által elmondottakat, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, és Ügyrendi és Jogi Bizottság elé kerüljön vissza a polgármester által. Miért, kért? A táblán fönt van, csak én azt nem vettem észre, hogy mert én a jobb oldalán megjelent egy csomó név. Kiss úr még elmondhatja.

Kiss László: Azt szerettem volna javasolni polgármester úr, hogy amint ezek a szerződések elkészültek, amit Fodor úr mondott. Ne bizottsági hatáskörbe kerüljenek vissza, hanem jöjjenek vissza ide a közgyűlés elé, mivel összegében azt hiszem olyan volumenű, ami közgyűlési döntést igényelne. Csak ennyi, és kérem erről szavaztatni.

Tüttő István: Végül is az összeg nem változik.

Dr. Fodor Csaba: Nem változik, az nem változik.

Kiss László: Jó, de összességében 30 millió Ft. Én azt hiszem azért ez közgyűlési hatáskör.

Tüttő István: 1 éves határidőt adhatunk a törlesztésre. Tehát ez erősen bekorlátozott. Tehát egy év alatt kell kifizetni, a jegybanki kamatot kell fizetni, és az összeg nem változik. Tehát arról nincs szó, én nem alkudozhatom velük az összegre.

Kiss László: Jó, köszönöm polgármester úr, akkor én visszavonom ezt.

Tüttő István: Jó, köszönöm. Akkor lezárom a vitát, illetve hát lezártuk a vitát. Akkor ismét szavazásra teszem fel. Tehát visszahozzuk a bizottságok elé a tárgyalásról készült szerződéstervezetet, előszerződést.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aztán a 3. pontnál volt egy közbeékelt félmondat. Tarnóczky úr és Marton úr akár közös mondata is lehet.

Tarnóczky Attila: Martoné jobb.

Tüttő István: Akkor a Marton úr javaslata, konkrétan a Király út 43. és 45. számokat jelölte meg. A belvárosi életveszélyes lakások. Zárójelben Király út 43-45., elsősorban ezek kiváltása.

Marton István: Elnézést, akkor pontosan elmondom. Bővítésére után kell a közbeékelés, ami úgy hangzik, hogy - elsősorban a Király út 45. és 43. felszámolására - közbeékelés bezárva, kell felhasználni.

Tüttő István: Az elsősorban az ott kell, hogy legyen. Jó ezt szavaztatom meg 45. és 43. Tessék szavazni.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezután kérem az 1. határozati javaslatról a döntést.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És most a 2-est kérem.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

438/2000.(X.10.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 272/2000.(VII.5.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi vételáron eladja a bérlőknek a Nagykanizsa, Kinizsi u. 3. szám alatti lakásokat, azaz az 1. számú lakást Dr. Kovács Lászlónak 6.940.000 Ft-ért, a 2. számú lakást Dr. Polner Istvánnénak 6.530.000 Ft-ért, a 3. számú lakást Dr. Szabó Szilárdnak 8.720.000 Ft-ért, a 4. számú lakást Dr. Dúll Gábornak 9.080.000 Ft-ért.
  3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a vevőkkel a vagyonrendeletben biztosított részletfizetési kedvezmény igénybevételéről – kamatként a jegybanki alapkamat fizetése mellett – folytasson tárgyalásokat. A tárgyalásokat követően az adásvételi előszerződéseket a Gazdasági és Városüzemeltetési, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottsághoz véleményezésre be kell nyújtani.

   Határidő: 2000. november 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  4. A jelen határozat 2. pontja szerinti értékesítésből származó bevételt a bérlakás-állomány bővítésére – elsősorban a Király u. 43. és Király u. 45. szám alatti épületek felszámolására – kell felhasználni.

Határidő: 2001. május 31.

Felelős : Kámán László intézményvezető

 

 

 1. Előterjesztés a nagykanizsai fedett uszoda és strandfürdő felújítási munkáinak szükségességéről és a felújítási munkák ütemezéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Itt is komoly adósságainak vannak. 1933-ban épült uszoda rész, illetve strandrész, egyben egy jövőt előrevetítő melegvizes … és a napirendi pontnak a fő témája, mert rövidesen eleget kell tennünk nem csak az ÁNTSZ, hanem az erre vonatkozó rendeleteknek is, mert különben uszodánk működtetését hatóságilag nem fogják engedélyezni. Erről szól ez a javaslat. És tartalmazza 2001-2002., 2003-ra, 2004-re vonatkozóan azokat a várható feladatokat és a hozzájuk rendelt vagy szükséges forrásokat, jelenlegi ismereteink szerint. Kérem a kérdésüket, véleményeket.

Birkner Zoltán: Egy kicsit késő van ugyan polgármester úr, de azért engedjék meg, hogy néhány mondatban elmondjam a véleményemet erről az uszoda felújításról. Hát nagyon örülők neki, hogy …., ezzel szeretném kezdeni. Azt gondolom, hogy valóban sokkal többről van szó, mint némi tartozásról, hiszen lassan az uszodának van olyan részre, különösen szabadtéri rész, ami olyan alacsony színvonalon működik, hogy egyrészt be kellene zárni, illetve meg kellene szüntetni, másrészt pedig amiért szól, hogy szabadidős tevékenység, azt már nem nagyon tudja ezt a feladatot betölteni. Itt különösen a gyerekmedencére gondolok, és a kinti medencére. Nagyon-nagyon időszerű lett a felújítás ilyen szempontból. Az ütemezése elfogadható. Én azért arra szeretném kérni az ügyvezető igazgató urat, hogy tényleg mindent tegyen meg annak érdekében, hogy ez 252 millió Ft-os kalkulált költség a végén minél inkább pályázati pénzből valósuljon meg. Abban biztos vagyok, hogy az első évi lendületet az önkormányzatnak kell hozzátennie. Egy kicsit furcsa ez, hogy most azt mondom, hogy most mégis 63.900 ezer Ft-tal indítsuk be ezt, különben ha nem indul be, kötelezzük el magunkat 63 millió Ft-ra a következő évre. Nagyon nagy összeg ez. Látjuk, hogy abból a kevés pénzből, ami az állami finanszírozás után, a kötelező kifizetések után megmarad a normatívák után, az egy nagyon kicsi összeg. Most ebből 63 millió Ft-ot most ma este eldönteni, ez egy nagyon komoly döntés. De kérem a képviselőtársaimat, hogy tegyük meg, mert ezzel visszavonhatatlan lesz ez a felújítási munka. Úgyhogy én magam részéről nagyon támogatom az ügyet. Nagyon támogatom azt is, hogy itt valamikor legyen majd egy termálvizes medence, és a gyerekmedence tisztességes módon nézzen ki. Ha ez megvalósul, akkor nagyon sokat léptünk előre.

Gyalókai Zoltán: Én is alapvetően támogatom a dolgot. Csak a költséget egy kicsit túlzottnak tartom. Nem tudom elképzelni, például, hogy a gyerekmedence és környezetének rendbetétele 35 millió Ft-ba kerülne. Itt különböző új uszodatechnikát és műanyag üvegszál erősítésű, műanyag medencék is léteznek. Egyszerűen agyrémnek tartom 35,5 millió Ft-ért egy gyerekmedence építését. De hát ugyanígy mondhatnám tovább a többi tételt is. Szerintem túlzók az összegek. Nem tudom, hogy, gondolom, hogy több helyről is kértek árajánlatot. Szeretném valamilyen Gazdasági Bizottságon ezeket az árajánlatokat látni és igazából a beltartalma lenne az érdekes.

Tarnóczky Attila: Egy kérdésem lenne, hogy a kiegészítésben szereplő esetleges 50 m-es medenceépítés módosító javaslatként merült fel itt a tárgyalás során vagy csak egy adatközlés volt?

Tüttő István: Erről már többször folyt vita. Az 50 m-es uszoda, amely kint van az udvaron, abból a szempontból hamis az a közelítés, hogy ez sportolási célra lesz alkalmas, mert éppen az az időszak, amikor nyáron fürdenek, akkor nincsenek úszóversenyek. Ha pedig, amikor pedig azok vannak, akkor nem lehet használni ezt a vizet, mert akkor már túl hideg, mivel nem fedett. Épp ezért javasolnám, hogy gondoljuk át ezt a kérdést.

Antalics Dezső: Tarnóczky úrnak válaszolva, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság üdvözölte ezt az előterjesztést, természetesen támogatta, és határozatban kértük, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hiszen ez nem egy-két évi program, hanem évtizedekre meghatározó, hogy mennyi pluszt jelentene egy 50 m-es medence megépítése, ezért került be az anyagba ez az összeg. Magam részéről én is irreálisan magasnak tartom a 150 millió Ft bekerülési költséget. És szeretném is megkérdezni, hogy az árajánlatot kitől kapta az uszoda vezetője?

Tarnóczky Attila: Szeretném elmondani ezek után azt, hogy az uszoda felújítása összegezve a 3 évi költségeket igen tisztességes, hát az erőnk határán lévő összeg. Én nem vonom kétségbe, hogy az 50 m-es uszoda jobb lenne, mint a 33 1/3-os, de hogy erről is határozatot hozzunk, azt már egészen az utópiák körébe tartozónak tartom. És ettől mindenkit óvnék, mert ez a 150-160 millió Ft-os tényleg olyan összeg, amivel talán a következő, vagy az azt követő közgyűlés találkozhat, és talán el is fogadhatja, de hogy mi nem vagyunk ebben a helyzetben, az 100%.

Dr. Baranyi Enikő: Én úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés, ez nem azt jelenti, messze nem azt jelenti, és mindannyian tudjuk, hogy egy egyösszegű kötelezettségvállalás. Ez az egyik dolog. A másik dolog az 50 m-es úszómedencével kapcsolatban, volt rá példa, és van is rá példa Magyarországon is, amikor ezek fölé egyébként fóliát szoktak téli időszakra húzni és így télen is üzemeltethető. Harmadsorban pedig megszeretném megjegyezni, és felhívni a figyelmét a testületnek arra, hogy azért az uszodát úgy gondolom, hogy valóban a nagykanizsai lakosság lényegesen szélesebb köre veszi igénybe, sokkal inkább az egészséges életmód egy része. Én nem erre sajnálom a pénzt. Tehát ez a szó értelmében szélesebb sportolási lehetőség adása Nagykanizsa lakosságának. A focira is jó pár 10 milliókat megszavaztunk. Én úgy gondolom, hogy indítani mindenképpen indokolt. Aztán, ha a helyzetünk olyan, akkor a szakaszolásra még mindig van lehetőség, és azokra gazdasági számításokra és elemzésekre is, amelyek egyébként, gondolom, hogy ez pályáztatás útján is kerülnek majd elbírálásra, hogy mikor ki, mit fog elvégezni ebből. Aztán még utólag is lehet majd módosítani.

Tarnóczky Attila: Először is tisztelt képviselőtársaim szeretném jelezni, hogy én olyan beruházást még nem láttam, ami kevesebbe került, mint a rá előirányzott költség. Ha azzal bárki áltathatja magát, hogy a 63.900 ezer Ft majd ezért, azért kevesebb lesz, nem lesz kevesebb. Ha itt megáll, akkor örülhetünk. Mindez vonatkozik a többi éves előirányzatra is. De a dolog másik részét, kérném szépen, mérjük fel mindannyian. Itt a szünetben több képviselőnek elmondtam. Biztos, Önök között is van sok ember, aki elmondhatja, hogy olyan előterjesztéseket, amiket én megszavaztam és pénzbe került, Önök nem szavazták meg. Én is el tudom ezt mondani természetesen mindenkiről. Csak egyszerű matematika, hogyha a testület minden tagja el tud azzal dicsekedni, hogy a pénzbe kerülő előterjesztések felét nem szavazta meg, attól a világ összes pénzét ez a testület még elköltheti. Úgyhogy arra hivatkozni, hogy a focit nem szavaztam meg, erre viszont nem sajnálom, ha mások meg majd megszavazzák a focit, akik másra sajnálják - nem mentesít a kötelezettség alól, hogy mérjük fel a reális lehetőségeinket anyagilag.

Dr. Baranyi Enikő: Azt hiszem alpolgármester úr most véletlenül messze nem egy nyelvet beszélünk. Én nem azt mondtam szerintem, hogy a focit nem szavaztam meg, hanem azt, hogy ez a közgyűlés megszavazta. Tehát én nem akarok most ebbe a vitába most belemenni.

Tüttő István: Egy dolgot azért jeleznék, a 33 1/3-os medence és az 50 m-es medence között egy olyan árrés van, amelyből a termálfürdőt meg lehet csinálni.

Cserti Tibor: Én nekem is az a véleményem, hogy több éves adósságunkat pótoltuk. Mindig azt mondtuk, hogy valami középtávú koncepcióban kell gondolkodni, és itt nagy adósságaink voltak. Én azt hiszem, hogy a fedett uszoda felújítása önmagában véve az itt felsoroltakkal nagyon fontos. Hát a környezetnek a rendezése, meg a külső medencéknek a rendezése meg halaszthatatlan. Aki nyáron tényleg arra jár, és megnézi az itteni állapotokat, messze nem méltó Nagykanizsa városához. És itt nem csak a törvényi kötelemről van szó. Én azért a magam részéről, lehet, hogy utópia, de tanulmányszinten, költségprognosztikai szinten, ahogy beszélgettünk, messze nagyságrendekkel meghaladja az 50 m-es medence a lehetőségeinket. Hát azért a számok nyelvén elkalandoznék egy picit, és műszaki megalapozottsággal legalább megvizsgálnám. Hisz ez a 2002-es program részre. Tehát ilyen irányban ezt az anyagot semmiféleképpen nem kötelezném el program szinten, hanem a 33 1/3-ost hagynám jóvá, de a lehetőségét a vizsgálatra, azt meghagynám. És én ezt kérem módosító javaslatként kezelni, polgármester úr.

Dr. Csákai Iván: Egyetlen egy észrevétel. Néhányan prüszköltek a 2 éves költségvetésre, és a 6. oldalon az van fölírva, hogy 2004.

Tüttő István: Az ügyvezető úr szeretett volna, mert egy kérdés hangzott el.

Czoma Péter: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm a szót. Három dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy talán nem is a kormányrendelet, vagy a Népjóléti Miniszter rendelete kötelezne bennünket, hanem az, hogy egy adósságot törlesztenénk a város lakosságának, ami már nagyon régen kijutott volna nekik. Tehát belső indíttatásból. Az csak egy adalék legyen, vagy lenne, ami kötelez bennünket esetleg a megvalósítására. A másik, a költségek. Ezek, amik Önök előtt vannak, ’97-ben tanulmányterv szintjén jelzett költségek, az inflációval felszorozva. Tehát tanulmányterv, nem kiviteli terv. Az esetleges pozitív döntés után a kiviteli tervek következnek. A kiviteli tervekben pedig minden olyan új technikát, ami az azóta eltelt 4 év távlatával jelentkeztek a piacon, figyelembe lehet venni. A harmadik dolog, az 50 m-es medence. Az 50 m-es medencére a bizottságtól kaptam felkérést. Ez a 3 nap kevés volt ahhoz, hogy itt tervezővel konzultálni lehessen. Viszont egy adat van, elvoltam Egerszegen, a Stand Kft-nél, most kezdődik az 50 m-es medence felújítása. 127 millió Ft-ba kerül a meglévő 50 m-es felújítása. Ezért én 150-et jeleztem, ebben bent van a 33 1/3–osnak a bontása. Azonban, ha abban gondolkodunk, hogy a vízforgató már egyszer bent van az eredeti tervünkben, bent van 33 1/3-os felújítása 51 néhány millió Ft-tal, már ez kb. 60 millió Ft. Így már csak 90 millió Ft-a a medencének a költsége, és ha pályázati pénzhez lehet jutni, akkor még olcsóbb. Tehát nem igazán 150 millió. Ennyiért lehetne ma a strand területén megépíteni. De mondom, ha ezt megépítjük, akkor nem kell a 33 1/3-os felújítása, azt a költséget ki lehet venni, és közös forgatója van a gyermekmedencével, ami szintén költségelve, mert az is csökkenti. A gyermekmedencéről pedig annyit, hogy egy vadonatúj gyermekmedence készülne. Kétmedencés, a 0–3 éves korig és a 3-10 korig, ami égető probléma. Tehát nem a meglévőnek a feltupírozása, vagy kisimítása, hanem egy vadonatúj, korszerű, csodálatos medence épülne.

Tüttő István: Úgy látom nincs többészrevétel, lezárjuk a vitát. Kérem a határozati javaslat. Cserti úrnak volt egy módosító indítványa. Azt kérném megismételni.

Cserti Tibor: A módosításnak az a lényege, hogy ez program megtartása mellett egy kiegészítésről tettem indítványt. Nevezetesen az 50 m-es medence költségeinek és műszaki megvalósításának pontosítása alternatívaként kerüljön meghatározásra az ügyvezető igazgató úr részére.

Tüttő István: Köszönöm, erről szavazunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Egy kérdést tennék fel Önöknek. 2004. évit is belefoglalnánk az elképzelések közé, de 2002. végén lejár a mandátumunk, vállaljuk így? Jó. Akkor kérném a határozati javaslattal kapcsolatos döntésüket. Hát az utánunk következők módosíthatják.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

439/2000.(X.10) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a nagykanizsai fedett uszoda és strandfürdő felújítási munkáinak programjával.
  2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítést kezdje meg és a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 2001. június 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. A közgyűlés felkéri a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetőjét, hogy az 50 m-es sportmedence megépítésének lehetőségét alternatív megoldásként kezelve pontosítsa annak költségvonzatát, a megvalósítás műszaki lehetőségét.

Határidő: 2001. június 30.

Felelős : Czoma Péter ügyvezető

 

 

 1. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 132/2000.(IX.28.) számú határozata alapján (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Tarnóczky úr az előterjesztő, kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója?

Tarnóczky Attila: Nincs polgármester úr.

Dr. Fodor Csaba: Nekem lenne tisztelt alpolgármester úr. Tisztelt közgyűlés! Teljesen egyetértek azzal a mondattal, ami itt szerepel. Tehát ugye a vételár megfizetéséből származó bevétel kizárólag földterület vásárlására fordítható. Én mégis azzal szeretném kiegészíteni, módosítani ezt az előterjesztést, valami úton, módon a vagyonrendeletünket módosítani kellene. Kellene a polgármester úrnak egy olyan határidőt és felelősséget megállapítani, hogy a vagyonrendelet módosítását, mondjuk legkésőbb 1 hónapon belül. hozzák ide a közgyűlés elé, természetesen úgy, hogy a bizottsági szakaszokat megjárja. Azért gondolom, mert ez a pénzmennyiség, ami ide le van írva, elég jelentős összeg valóban, viszont ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani azokat az önkormányzati elképzeléseket, vagy azok egy részét, amelyek mondjuk Logisztikai Központ és Ipari Park címszó alatt szoktunk úgy am blokk kezelni, ahhoz viszont rugalmasságot kellene tanúsítani. Maga az önkormányzat a működési struktúrájában, működési mechanizmusa okán nem képes nagy rugalmasságra, hiszen közgyűlésre akkor jöhet egy anyag, amikor azt a bizottságok szépen megtárgyalták, közgyűlésen megtárgyaljuk, közben meg az idő halad, és az üzlettől meg elesünk. Tehát én az szeretném, ha a vagyonrendelet módosítása bekerülne, és, hogy miként módosulna a vagyonrendelet, hogy milyen felhatalmazást kapjon a polgármester úr, vagy az alpolgármester urak, vagy melléjük rendelve egy bizottságot, abban, hogy milyen jellegű földterületek, vagy milyen összegig vásárolhatnak, vásárolhatunk az önkormányzat nevében ingatlanokat, ezek kerülnének beépítésre a vagyonrendeletbe. De talán akkor valóban meg tudná valósítani azt a célt, hogy azon ingatlanok egy részét, amelyek most nem önkormányzati tulajdonúak, de hosszú távú önkormányzati érdek, az ipatelepítés érdekét tudná szolgálni, ahhoz viszont feltétlenül fontos lenne, hogy egy kis rugalmasságot bele tudjunk vinni ezekbe az ügyekbe. Tehát én erre szeretnék, most konkrétan nem fogom megmondani, hogy én mire gondolok, de a vagyonrendeletet mindenképpen ehhez módosítani kell, valakiknek felhatalmazást kell adni, hogy milyen értékhatárig mondhassák ki a döntő szót az önkormányzat testülete helyett. Én azt gondolom, hogy ez feltétlenül fontos lenne. És ezért az a javaslatom, hogy az itt szereplő, a határidő, a 60 millió Ft keret kimerülésig folyamatos, ez így nem jó. Ide határidőként be kellene írni akkor a november elején, hogyha van ott soros közgyűlés, akkor azt. És amennyiben ez a pénz, amit az előbb említettem, pedig időközben befolyik, mert netán meg tudjuk kötni az adásvételi szerződést, akkor addig azt, ha lehet, céltartalékba kellene tenni, így szőröstül-bőröstül, és nem lehetne mindaddig hozzányúlni. Én azt gondolom, hogy ez a rendeleti módosítás egyébként korábban is bekerülhet, de ez egy kellően méltányos határidő, amit javaslok.

Tarnóczky Attila: Fodor képviselő úr gondolatmenetével egyetértek, azzal gondom nincsen. Viszont nem tudom, hogy a vagyonrendeletet kell-e módosítani, mert annyiról van szó, hogy nem egy általános, állandóan ismétlődő feladat lesz, hanem viszonylag egyszerű … Tehát nem tudom, törtvényesen adható-e polgármesternek …. felhatalmazás arra, hogy ezeket az ügyeket intézze legjobb belátása szerint. Én, azt kell, mondjam, hogy bármely bizottsággal kell ezt megtárgyalni, innentől kezdve ez nem lesz titok. Lehet, hogy még velem sem kell megtárgyalni, mert igazából a titok az, amit egy ember tud, és milyest híre száll, hogy hol akarunk földet vásárolni, megnézhetjük magunkat. Úgyhogy, ha én tudnám, akkor sem mondanám egyik helyet sem. Tehát kérdezem a jegyzőnőt elsősorban, hogy a vagyonrendelettel szemben adhatunk-e egy kivételes felhatalmazást arra az esetre, mondjuk a polgármesternek?

Dr. Tuboly Marianna: Nem hinném, hogy a vagyonrendelettel ….. Lehet, hogy azt majd be kellene hozni. A költségvetési rendeletbe is lehet felhatalmazást adni, de mindenképpen rendeleti felhatalmazás szükséges hozzá.

Törőcsik Pál: Maradéktalanul egyetértek a felsorolt szempontokkal, számomra nyitott kapu a dolog. Az újonnan fölállt Kht. első feladta, és most már kidolgozás alatt van egy ilyen keret-megállapodásnak az elkészítése. Természetesen összhangba kell hozni a vagyonrendelettel, és meg kell nézni azokat a technikákat, tehát a cél a fontos, amit el akarunk érni, ahhoz a törvényes eszközöket kell meghatározni, hogy az önkormányzat érdeke ne sérüljön. Röviden ennyit akartam.

Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, lezárom a vitát. Akkor ugye egy kérdőjel azért maradt, mert akár a költségvetési rendeletben, akár a vagyonrendeletben is meglehet fogalmazni. Tehát egy rendelet, egy rendeletben. Akkor készüljön egy rendelet, amely erre vonatkozóan azokat a korlátokat, illetve azokat az okokat határozza meg, amelyről az előbb itt szóltunk. Kérem, erről szavazzunk. A határideje, az november első hete, az lehet, lehet, hogy kora. Nem tudom, egy 1 hónapos. Novemberi rendes közgyűlésig. Igen, jó akkor döntsünk. Ha előbb meg van, az nem gond.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadj és a következő határozatot hozza:

 

440/2000.(X.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében történő földterület vásárlásra vonatkozó felhatalmazást és a vásárlás feltételeit tartalmazó rendelettervezetet terjessze a képviselőtestület elé.

Határidő: 2000. november 21.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Ezért azt szeretném jelezni, azt hiszem senki nem gondolta úgy, hogy alpolgármester fog több száz eladóval tárgyalni. Előkészítik ezt a munkát, és aztán, ez technikája. És akkor kérném a határozati javaslatról a döntésüket.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Fodor úr még azt is javasolta, hogy céltartalékba helyezzük, addig, amíg ez a kérdés végleg nem tisztázódik. Kérem erről a döntést. Tehát ez most a pénznek az úgynevezett rögzítéséről szólunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

441/2000.(X.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 326/2000.(IX.19.) számú határozatát a következő 3. ponttal egészíti ki.

  1. A 2. pont szerinti vételár megfizetéséből származó bevétel kizárólag földterület vásárlásra fordítható.

A földterület vásárlás feltételeire vonatkozó rendelet megalkotásáig a határozatban szereplő összeget céltartalékba kell helyezni.

Határidő: - céltartalékba helyezésére 2000. november 21.

- a 60.000.000 Ft-os keret kimerüléséig folyamatos, 2001. március 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Előterjesztés Somogy Megye Közgyűlése és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése közötti megállapodás-tervezet módosításának megtárgyalásához (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Korábban is igény merült fel már, hogy Somogy Megye Közgyűlése és Nagykanizsa város képviselőtestülete együttműködési megállapodást kössön.

  Röst János: Egy módosításom lenne a 2. ponthoz. Az első bekezdésnél fel vannak sorolva az infrastrukturális elemek. 6-os, M9-es, M65-ös utak. Javaslom ennek kibővítését az M7-es felújítására, illetve az autópályának megépítésére.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Kérem nincs több észrevétel, szavazzunk a határozati javaslatról. Egyszerű szótöbbséggel. Egy pillanat, nem figyeltem. Röst úr, elnézést, mert itt jegyzőnővel valamit meg kellett beszélni.

  Röst János: Pista, jó úgy is, hogyha magadévá teszed a javaslatomat, és akkor nem kell róla szavazni.

  Tüttő István: Mond még egyszer, mert nem tudom, hogy mit tegyek magamévá.

  Röst János: Megkeresem, a 2. pont első bekezdésénél, az infrastrukturális elemeknél fel vannak sorolva a közlekedési utak. Ide kerüljön be az M7-es felújítása, illetőleg az autópályának megépítésének az egyeztetése.

  Tüttő István: Rendben elfogadom, és akkor kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Szeretném jelezni, hogy korábban elfogadtuk csak.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  442/2000.( X. 10.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együttműködési Megállapodással egyetért azzal a módosítással, hogy a megállapodás 2. pontja az M7-es főút felújításával, illetve az autópálya megépítésével kapcsolatos egyeztetéssel kerüljön kiegészítésre.

  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

  Határidő: 2000. október 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: Korábban elfogadtuk azt a napirendi pontot, amely most utolsónak előkerült.

   

   

 3. Javaslat az új Nagykanizsa fotóalbum megrendelésére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Mindannyiunk előtt ismert, hogy milyen nagy sikere volt annak a fotóalbumnak, amelyet még az első önkormányzat adott ki, és hosszú éveken át biztosította egy olyan, PR-anyagot gyakorlatilag, amely mindenki, aki csak a kezébe vette, elismeréssel nyilatkozott róla. Most egy könyvterjesztő, illetve könyvkiadó elébe ment a problémának, és megújítva teljesen új és aktualizált kiadvánnyal jelenik meg ugyanezzel a címmel, és ugyanazzal a fotóművésszel, Kotnyek Istvánnal. Mi azt szeretnénk kérni, hogy a jövő évi költségvetésben, jövőre kell fizetni, hogy szíveskedjenek támogatni, hogy az önkormányzat, ebből a kiadványból, ebből a könyvből vásárolhasson, mert szükség van olyan anyagra, ami ebből a szempontból talán kiemelkedő jelentőségű. Gyönyörű fotókkal, megfelelő szöveggel, megfelelő kísérő, többnyelvű anyaggal. Kérném, hogy támogassák. Van-e észrevétel?

Tarnóczky Attila: Csak tájékoztatásként mondanám, utána néztem, az első önkormányzat ’93. februárjában készítetett 10000 db Kanizsa albumot, 8,4 millió Ft-ba került.

Tüttő István: Akkor.

Tarnóczky Attila: Igen.

Cserti Tibor: Kis kiegészítés a pontosság kedvéért. Ennek egy kb. 26-30%-a visszajött árbevétel oldalról.

Tüttő István: Igen, mert ugye árusítva is lett a könyv. Kérem, mivel több észrevétel nincs, lezárom a vitát. Kérem Önöket, hogy a határozati javaslatot szavazzák meg.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

443/2000.( X. 10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a Canissa Kiadó gondozásában megjelenő “Nagykanizsa a régiók kapuja” című reprezentatív fotóalbumot 3000 példányban. A vételárat (6.825.000 Ft) a város három egyenlő részletben, a 2001. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István. Tisztelt közgyűlés, szeretném jelezni, hogy soron kívüli ülésre érkezett megfelelő számú aláírás. A címe az lesz: Javaslat az önkormányzat 2001-2002. évi költségvetésének benyújtására. Kérem, még nem jelöltem ki az időpontot. Most nem is akarom, de számítsunk arra, hogy lesz egy ilyen soron kívüli ülés.

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 22.50 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Tuboly Marianna
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

 

 

2000. október 19. soron kívüli

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. október 19-én (csütörtök) 16.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Karmazin József városi főépítész, Bodzai Tiborné kabinetvezető

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa

 

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, jelen lévő kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, a Polgármesteri Hivatal osztály- és hivatalvezetőit.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom. Szeretném indokolni, hogy az általam kiküldött meghívó megfelelő számú aláírás alapján lett kibocsátva. 2000. október 19-én, tehát ma 8 képviselőtársunk kérte, hogy ma találkozzunk, illetve kérték, hogy soron kívüli közgyűlésen vitassuk meg az alábbi napirendi pontokat.

 1. Javaslat az önkormányzat 2001-2002. évi költségvetésének benyújtására
 2. Előterjesztés Togliatti város delegációjának meghívására
 3. Nagykanizsa-Kiskanizsa városrésztől északra lévő területek rendezés alá vonása
 4. Tájékoztató a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat képviselői megválasztásának további feladatairól

Mivel rendkívüli ülésen egyéb napirendnek az előterjesztésére ily módon csak úgy lenne lehetőség, hogy egy másikat hívunk össze, el kell döntenünk, hogy kívánjuk-e tárgyalni a kérelmezők által javasolt napirendeket. Először, kérem, szavazzunk. Parancsol Birkner úr? Még mielőtt elkezdjük? Tessék.

Birkner Zoltán: Elnézést kérek polgármester úr és kedves képviselőtársaim. Kicsit formabontó, teljesen formabontó módon egy talán történelmi érdekességet szeretnék bejelenteni. Ma felhívott egyik kedves tanítványomnak az édesapja és felhívta figyelmemet arra, hogy pontosan 400 éve, vasárnap - és ez az érdekes -, vasárnap esett el Kanizsa-vár. Tehát Kanizsának a nagyon híres vára, és a törökök elfoglalták 1600-ban és most vasárnapra fog esni a 400 éves évforduló. Úgyhogy ez nagyon ritka pillanat, amikor még a nap is egybe esik, és ráadásul közben 400 év eltelt. Hát tulajdonképpen csak ezt a bejelentést szerettem volna megtenni, és ezért kérem, hogy ne haragudjanak. Semmiféle párhuzamot nem szeretnék vonni az akkori Nagykanizsa, illetve Kanizsa, és a mai között. Semmi ilyesmi célom nem volt. Talán egy történelmi érdekességnek szántam ezt a bejelentést, és köszönöm, hogy ezt meghallgatták.

Tüttő István: Köszönöm szépen. Kérem, szavazunk a napirendekről. Az 1. számú napirendről kérném a döntésüket.

A közgyűlés 12 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.

Tüttő István: Ezt tehát nem fogadtuk el, mert ugye soron kívüli ülésen mások.

Dr. Tuboly Marianna: Én mondtam volna, csak nem szólt a mikrofon. Az SZMSZ 33 szakasz (3) bekezdése szerint minősített többséggel dönt arról a közgyűlés, hogy kívánja-e tárgyalni az indítványban szerepelő napirendi pontokat.

Tüttő István: 2. napirend: Előterjesztés Togliatti város delegációjának meghívására. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Nagykanizsa-Kiskanizsa városrésztől északra lévő területek rendezés alá vonása. Erről kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja

 

Tüttő István: És kérem a “Tájékoztató a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat képviselői megválasztásának további feladatairól” szóló tájékoztatóról szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

 

Napirendi pontok:

 

 1. Előterjesztés Togliatti város delegációjának meghívására (írásban)
 2. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 3. Tájékoztató a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat képviselői megválasztásának további feladatairól (írásban)
 4. Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

   

  Zárt ülés:

 5. Nagykanizsa-Kiskanizsa városrésztől északra lévő területek rendezés alá vonása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

 

 1. Előterjesztés Togliatti város delegációjának meghívására (írásban)
 2. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Akkor a Törőcsik Pál alpolgármester urat kérem arra, hogy szíveskedjen a Togliatti város delegációjával kapcsolatos előterjesztéshez, ha szóban kiegészítést kíván tenni, öné a szó.

  Törőcsik Pál: Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak egy megállapodása van Togliatti városával, melyet 1997. X. 18-án írtak alá az érdekelt felek. Ebben a két város együttműködésének konkrét lehetőségét foglalták pontokba, és meghatározták a feladatokat. Ez ezidáig konkrét következményekkel, illetve intézkedésekkel nem járt. A Magyar-Orosz Gazdaságfejlesztési Alapítvány, a MOGA közben Magyarországon két képviseletet alapított. Az egyik képviselet Nagykanizsán működik. Ennek képviselője Büki Gyula úr járt közben Togliattiban és polgármester úr felhatalmazta, hogy a város nevében egy tájékozódó megbeszélést folytasson, hogy ezt az együttműködést tartalommal tudnánk megtölteni. A kezdeményezés az ő részükről is fölmerült. Közben olyan kedvező változások történtek, hogy az eddigi gazdasági alpolgármester, Utkin urat a választások után polgármesterré választották, és ő is kiemelt fontosságú feladataként kezeli a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokat, ezen belül pedig a két város kapcsolatát. Ezért az előterjesztésben tisztelt képviselőtársaim olvashatják a javaslatot, polgármester úr vezetésével egy küldöttséget kb. 3 napos látogatásra szeretnénk meghívni. Az előterjesztésben szerepel a meghívás feltétele és körülménye. Egyébként a korábban ismertetett megállapodás 5. cikkelyében a küldöttségek kiküldetésének finanszírozása is le van rögzítve, mely szerint az utazó fél, a meghívott felet terheli az útiköltség, az itteni ellátást pedig a vendéglátónak kell biztosítani. Ugyanez viszonossági alapon természetesen a mi majdani küldöttségünk is hasonló módon tudna kiutazni. Természetesen, hogyha Önök ezzel a lehetőséggel egyetértenek. Ennyit kívántam röviden elmondani.

  Tüttő István: Kinek kérdése, észrevétele? Úgy látom nincsen, hiszen korábban ismert volt számunkra maga Toglaitti. Ők kerestek meg minket. Ez kapcsolat megkezdődött, de korábban tapasztalt problémáink voltak a MOGA-val, most ez a probléma szűnőben, hiszen mi biztosítjuk számukra éppen az iroda helyiségét. Én megkérem Önöket, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Amely azt javasolja, hogy november 8-át követően előre egyeztetett időpontban vendégül látjuk majd az orosz város küldöttségét.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  444/2000.(X.19.) számú határozat.

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése meghívja 2000. november 8-át követő, később egyeztetett időpontra Togliatti város öt fős delegációját az együttműködés részleteinek megbeszélése céljából.

  Határidő: 2000. október 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: Következő napirend. Nagykanizsa-Kiskanizsa városrésztől északra lévő területek rendezés alá vonása. Tisztelt közgyűlés! Én szeretném azt javasolni, hogy ezt zárt ülésen tárgyaljuk meg. Két oka van. Az egyik legfontosabb oka az, hogy olyan céget érint, aki nem tudom, hogy hozzájárulna-e ahhoz, hogy a nevét említsük, vagy ha nyílt ülésen tárgyaljuk, akkor semmiképp ne említsük a cégeknek a neveit. Tarnóczky úr ügyrendi gombot nyom.

  Tarnóczky Attila: Polgármester úr az indítványát támogatom, magam is indokoltnak tartom. Akkor azt kérem a közgyűléstől, hogyha ezt megszavazzuk, hogy a 4. pontot hozzuk előre.

  Tüttő István: Igen, ezt én is támogatnám, és akkor végén a zárt üléssel befejeznénk ezt. De előbb szavazzuk meg, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. És akkor előre hoznánk a cserét. Kérem szavazzunk, hogy zárt ülésen tárgyaljuk majd a 3-as, eredeti 3-as javaslatot.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: És kérném a hozzájárulást, hogy előre soroljuk a 4. napirendet, illetve most 3-ast.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 3. Tájékoztató a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat képviselői megválasztásának további feladatairól (írásban)

Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 

Tüttő István: Megkérem jegyzőnőt, hogy ha az írásos előterjesztéshez szóban kíván-e kiegészítést tenni, most tegye meg.

Dr. Tuboly Marianna: Kiegészíteni nem kívánom. Az elmúlt közgyűlésen volt egy kérdés a részönkormányzati testület létrehozásának reális időpontjára vonatkozóan. Akkor a lebonyolítás időpontját figyelembe véve válaszoltam másfél hónapot. Ehhez képest az anyag teljes tájékoztatást tartalmaz, vagyis a választás kitűzése az, ami jelentősen meghosszabbítja ennek az időpontját. A reális időpont január 14-e lenne. De a választási bizottság fog erről döntést hozni.

Tüttő István: Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. Úgy látom nincsen. Akkor lezárnám a vitát. Kérem a tájékoztatót, az írásbeli tájékoztatót fogadjuk el. Szavazunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

445/2000.(X.19.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat képviselői megválasztásának további feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

Zárt ülés

 

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 446/2000.(X.19.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.30 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Tuboly Marianna
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

 

 

2000. október 24. közmeghallgatás

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. október 24-én (kedd) 16.00 órakor tartott közmeghallgatásáról.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós osztályvezető, Simánné Mile Éva mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné, Burján Emese kabinetvezetők, Dr. Müller János, Berczeli Emília, Hári László irodavezetők, Szamosi Gábor a Főépítészi Iroda ügyintézője, Vargovics Józsefné a HKÖ elnöke

 

Megjelentek: Zakó László országgyűlési képviselő, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa, Horváth Ferencné a Zala Volán üzemvezetője, Gáspár András a VIA KANIZSA Kht. ügyvezetője és kb. 20 állampolgár.

 

 

Törőcsik Pál: Elkezdjük a mai közmeghallgatásunkat. Tisztelt képviselőtársak, kedves nézőink, kedves vendégeink! Nagykanizsa Megyei Jogú Város nevében sok szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Szeretettel köszöntöm körünkben Zakó László urat, városunk képviselőjét és köszöntöm a médiák képviselőit. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Tüttő István polgármester nem tud jelen lenni a közmeghallgatás levezetésénél, ugyanis egy halaszthatatlan továbbképzésen vesz részt, és ez nem teszi lehetővé ezt. Tarnóczky Attila alpolgármester úr szintén Budapesten tartózkodik. Szomorú kötelességének, kötelességünknek eleget téve, ugyanis Farkas Ferenc, városunk díszpolgára elhunyt és a mostani órában van éppen Budapesten a temetése. Ezért kérném képviselőtársaimat és kedves vendégeinket, hogy elhunyt díszpolgárunk emlékére egy perces néma felállással emlékezzünk.

 

Egyperces néma felállás

 

Törőcsik Pál: Mielőtt mai közmeghallgatásunkat elkezdenénk, Tóth Zsuzsa képviselőtársunk kért egy rövid egy perces hozzászólásra lehetőséget.

Tóth Zsuzsa: Tisztelt megjelentek, tisztelt közgyűlés és tisztelt alpolgármester úr! Nem akarom rabolni az idejüket. Szeretném megköszönni ezen az úton-módon is annak a nagy számú megjelentnek, egy osztályteremben alig fértünk el, pótszékeket kellett behozni, akik a belvárosban tartott lakossági fórumon megjelentek és nagyon sokan vannak itt is közülük és aktív hozzászólásukkal, kéréseikkel a munkánkat, akik ott voltak, segítették és nagyon sokan nemcsak azt mondták el, hogy mit kéne tenni, hanem arra is tettek javaslatot, hogy hogyan kéne tenni. Még egyszer ezúton köszönöm nekik és köszönöm, hogy meghallgattak.

Törőcsik Pál: Most pedig az előttem lévő hozzászólási lista alapján elsőként jelentkezett hozzászólásra Ferincz Jenő úr, aki közérdekű dolgokról kíván nekünk beszélni. Előzetesen szeretném elmondani, mielőtt megadnám a szót Ferincz Jenő úrnak, a hozzászólókat kérném arra, hogy lehetőleg rövidre fogják mondanivalójukat, 5 perc a rendelkezésre álló idő. Természetesen amennyiben indokolt, úgy meghosszabbíthatjuk, de kérném, röviden és tömören adják elő az észrevételeiket.

Ferincz Jenő: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel üdvözlöm Önöket! Én leírtam előre a hozzászólásomat direkt azért, hogy nem kelljen azt részletesen elmondanom, ezt majd kérem a jegyzőkönyvhöz csatolni. Vázlatszerűen szeretném csak előadni azokat a közérdekű észrevételeimet, amiket leírtam. Négy témáról lenne szó, ebből az első a szociális támogatásokról szóló rendelet alkotmányellenessége. Egy pontban alkotmányellenes ez a rendelet, ugyanis az étkezési térítési díjak vonatkozásában a három és többgyermekes családokat kizárja abból a körből, akik támogatást kaphatnak azon a címen, hogy három gyerekkel rendelkeznek. Ez kőkeményen alkotmányellenes. Ugyanakkor a hatályos, gyermekek védelméről szóló törvénynek sem felel meg. A rendeletalkotó azzal a nem titkolt szándékkal fogalmazta meg ezt a rendeletét, hogy a három és többgyermekes családoknak nem kíván támogatást nyújtani. Ez diszkriminatív megkülönböztetés, mert a három és többgyermekesek jövedelmi helyzettől függetlenül ki vannak zárva ebből a körből. Nem számít, úgy látszik az önkormányzatnak, hogy ezek a családok milyen jövedelemmel rendelkeznek, önmagában elég volt a gyerekszám ahhoz, hogy kizárják őket. Ha ugye egy vagy két gyermekes család van, azok kaphatnak ebből a támogatásból, a többiek nem. A gyermekek védelméről szóló törvény alapján, ez a törvény úgy szól, ide vonatkozó pontja, hogy az állam hozzájárul az önkormányzat által megállapított és folyósított pénzbeni és természetbeni ellátások kiadásaihoz. Szeretnék rámutatni, kihangsúlyozni, hogy a törvény azt a szót használja, hogy hozzájárul, és nem támogatást nyújt. Ennek az egyik alapja az, hogy az önkormányzat először támogatást nyújtson a rászorultak és ehhez diszkriminatív módon, pozitív diszkriminációt alkalmazva az állam további segítséget nyújt. Ugye a pozitív diszkrimináció nem alkotmányellenes, csak a negatív. Itt az állam további segítséget kívánt nyújtani, de a nagykanizsai önkormányzat a rendeletével a hatáskörét túllépte, mert ez a rendeleti pont ezzel a megfogalmazással már törvényalkotói hatáskör, felülbírálta a törvényt és a törvényalkotó által további pluszt, amit biztosított, azt ezzel egyszerűen megvonta. Ugyanis az államnak, amikor ezt a törvényt megalkotta, az volt a szándéka, hogy az önkormányzatok által nyújtott támogatáson felül még tovább plusz segítséget kívánt adni, de az önkormányzat ezzel a rendeletével, illetve rendeleti pontjával ettől a plusztól megfosztotta a három és többgyermekeset. Sőt ha szó szerint, kőkeményen jogilag veszem, akkor egy az egyben megfosztotta, teljes mértékben, ugyanis az állam addig nem járul hozzá jogi szempontból a három és többgyermekesek támogatásához, amíg az önkormányzat nem ad nekik. Nem véletlenül fogalmaz így a törvény. Az Állami Számvevőszéknek, ha jól emlékszem ´99. évi egyik határozatában vagy megállapításában szerepel az egyik település, nem nevezték meg, hogy melyik az a település, ahol pontosan ezt állapította meg az Állami Számvevőszék, hogy míg az x településen az adott önkormányzat nem adott helyi szinten támogatást a három és többgyermekeseknek, addig ugyanakkor az államtól megigényelte utánuk ezt a többletet. Na most itt az Állami Számvevőszék szerint ezt vissza kell adni az önkormányzatnak, mert jogtalanul igényelte meg azok után, akiknek ő nem állapította meg. Tehát az alapfeladat, hogy először a helyi önkormányzat adjon, akinek rászorul, és ahhoz lehet a további segítséget a törvény alapján az állami költségvetésből megigényelni. Ezt megvonta a nagykanizsai önkormányzat a három és többgyermekesektől. Nem akarom itt tovább ezt a napirendi témát folytatni, még annyit megjegyeznék, hogy a New Yorkban 1989. november 20-án kelt nemzetközi egyezmény, amelyik a gyermekek jogairól szól és a magyar állam az 1991. évi LXIV. évi törvénnyel csatlakozott, szintén tartalmaz olyan törvényi előírásokat, ami alapján a felvetésem jogos és indokolt, és a rendelet ezt a nemzetközi egyezményt, amelyet a Magyar Országgyűlés törvényben ratifikált, ugyancsak megsértette. Erről a napirendi pontról a továbbiakban azt hiszem, nem tudok egyebet mondani, írásban az egyéb részletek ki vannak fejtve.

A második napirendi pont, amit megjelöltem, az a szobor ügy.

Törőcsik Pál: Tájékoztatásként mondanám, hogy most tartunk öt percnél, de természetesen, ha rövidre tudná fogni, akkor…

Ferincz Jenő: A második napirendi pont a Nagymagyarország szobor ügy. Mint a sajtóban is megjelent, népszavazást kezdeményeztem, illetve javasoltam és nagyon szeretném, hogyha ebbe a közgyűlés és a pártok is támogatólag fellépnének. Ez a szobor még fel sem lett tárva teljes mértékben, de már gyűlölködést, indulatokat, ellentéteket szít. Saját fülemmel hallottam, hogy milyen trágár, obszcén szavakkal becsmérlik egymást az emberek vérmérsékletüktől és hovatartozásuktól függően. Nagyon jellemző dolog az, hogy már védeni kell ezt a szobrot, pedig a feltárása még teljes mértékben meg sem történt, mert igaz, hogy drasztikus és szélsőséges módon, de ilyen formán is már egyesek ki akarják nyilvánítani a szoborral kapcsolatos negatív véleményüket. Nagyon valószínű ezek után, hogy ha esetleg mégis felállításra kerülne ez a szobor, akkor ugyanúgy megtörténhet, hogy fennáll az a veszély, hogy esetleg meg fogják rongálni, vagy ez a szándék valószínűleg fenn fog állni akkor is és mégse lehet azt elvárni, hogy egy szobrot örökké, éjjel nappal őrizzenek. Tehát mindenképpen üdvözítőnek tartanám, ha ebben a kérdésben helyi szinten népszavazás lenne. Úgy gondolom, hogy a választópolgár nemcsak akkor nagykorú és felnőtt, amikor választani kell, hanem egyéb esetekben is ki lehet kérni a véleményét, és úgy gondolom, hogy elég bölcsek az állampolgárok, hogy ebben mérvadóan tudnának dönteni. Tehát mindenképpen üdvözítőnek tartanám, ha felállítás előtt helyi szinten népszavazás lenne arról, hogy ez a szobor egyáltalán felállításra kerüljön-e.

A harmadik napirendi pont a hulladékszállítással kapcsolatos. Több éve hajtom és eddig sajnos ebben a pontban még érdemben egyetlen lépés sem történt. Nagykanizsán a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. működése törvénytelen alapokon nyugszik. 1992. őszén a nagykanizsai önkormányzat, az akkori önkormányzat pályázatot írt ki arra vonatkozóan, hogy ki végezze el ezt a tevékenységet. A jelenleg is szolgáltatást teljesítő cég is úgy nyújtott be pályázatot, hogy a pályázat idején még nem létezett ez a cég, ugyanis 9 hónappal később, 1993. július 9-én nyújtotta be a cégbíróságra a cégbejegyzés iránti kérelmét. A gazdasági társaságokról szóló törvénynek az akkor hatályos pontjai kimondták, hogy gazdasági társaság a cégbejegyzést követően szerezhet jogokat és kötelezettségeket. Tehát mivel ez a cég nem létezett a pályázat idején, ezért nem is vehetett volna részt a pályázaton. A bíráló bizottság annak ellenére engedélyezte a részvételét, hogy tudták, hogy ez a cég jogilag nem létezik és ráadásul ez a cég úgy kapta meg a megbízást, hogy nem is ők nyerték meg a pályázatot. 1995-ben a XLII. számú törvénnyel az Országgyűlés törvényt alkotott, amelyben előírta valamennyi önkormányzat számára kötelező jelleggel, hogy meg kell pályáztatni ezt a tevékenységet és a törvény alapján független attól, hogy már valamely településen végzi ezt a tevékenységét valaki, vagy volt korábban pályázat, ezt ismét meg kellett volna tenni. Nagykanizsán a törvény életbe lépése után ez nem történt meg, a cég pályáztatás nélkül újból megbízást kapott. Ez megint csak törvénytelen. Ebből kifolyólag megállapítható, hogy a hulladékszállító cég ´92. óta törvénytelenül végzi a szolgáltatási tevékenységet Nagykanizsán. Ezért kérem Önöket és felszólítom, hogy segítsék elő, hogy ez a törvénytelen állapot mielőbb megszűnésre kerüljön, és törvényes állapotok kerüljenek helyre ebben a városban ebben a témában. Tehát gondolok arra, hogy vonják meg a hulladékszállítótól a működést, függesszék fel a tevékenységét, írjanak ki új pályázatot és a pályázat törvényes lebonyolítása után a győztes kapjon megbízást ennek a tevékenységnek a végzésére.

Törőcsik Pál: 10 percnél tartunk, hogyha össze tudná foglalni a gondolatait röviden.

Ferincz Jenő: A négyből hármat elmondtam. A negyedik dolog az alpolgármesternek az ügye, amit már a városban, hogy is mondjam boldog, boldogtalantól lehet hallani, már eléggé közszájon forog. Én úgy gondolom, hogy egy alpolgármester esetében is elengedhetetlen követelmény, hogy feddhetetlen legyen. Tetszik, nem tetszik, vitathatatlan, hogy az alpolgármesterre sár fröccsent, árnyék vetődött és ez alól még egyértelműen még nem tisztázta magát. Ugye annak idején nem véletlenül én tettem lépést az ügyben, sokak által úgy tudni, hogy feljelentést tettem az ügyben, ezt cáfolom ismételten. Van egy közérdekű bejelentésekről szóló 1977. évi I. törvény, az alapján tettem egy bejelentést, ami alapján az ügyészségnek a törvények szerint kötelessége lett volna vizsgálatot indítani. A közérdekű bejelentésekről szóló törvény alapján az ügyészségnek nincs mérlegelési joga ebben, ennek ellenére a büntető eljárás szabályai szerint mérlegelt és elutasította a kérelmet annak ellenére, hogy nem tett az ügyben érdemben semmit, tehát megtagadta a nyomozást. Ugyanezt tette egyébként a rendőrség is. Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy mivel úgy tagadták meg a nyomozást, hogy érdemben gyakorlatilag semmiféle különleges eljárás nem volt a hatóság részéről, ezért a Legfőbb Ügyészséghez panasszal éltem és a Legfőbb Ügyészségtől kapott válasz alapján felülbírálták a Zala Megyei Főügyészség döntését és elrendelték ebben az ügyben a nyomozást. Egyidejűleg szeretném elmondani, hogy a Zala Megyei Főügyészségnek azon döntésével szemben, amelyben megtagadta a nyomozást az ügyben, bírósági pert indítottam és bíróság által szeretném kötelezni az ügyészséget arra, hogy folytassa le a büntetőjogi szabályok szerint a vizsgálatot és csak a vizsgálat érdemben történt lebonyolítása után mondjon érdemi véleményt, az előtt nem.

Törőcsik Pál: Köszönjük szépen. Szerintem minden elmondott Ferincz Jenő úr.

Ferincz Jenő: Még ehhez hozzá kell tennem valamit alpolgármester úr. Azon túlmenően, hogy az ügyészség megtagadta a nyomozást, több szempontból valótlan állításokat is tett a határozatában, abban a határozatban, amelyben megtagadta a nyomozást. Ezek közül megemlítenék néhányat. Az egyik, hogy azt írta, hogy mindenki teljesen szabályosnak találta ezt az elszámolást, ami az Ön útja után volt. Nos ez nem igaz. Nyilvánvaló, hogy az akkori bizottságok komoly aggályokat, kifogásokat jelentettek be, úgy látszik, az ügyészség ezt nem volt hajlandó tudomásul venni. És a másik valótlan dolog, azt állította az ügyészség, hogy a kirendelt szakértő is azt állapította meg, hogy minden szabályos. Nos ez is valótlan volt, ugyanis a szakértő igénybevételére csak akkor kerülhet sor, ha elrendelik a nyomozást. Mivel ezt megtagadták, ezért szakértő igénybevételére nem került sor hivatalosan az ügyben, tehát az ügyészség valótlant állított, amikor olyan szempontokra hivatkozva tagadta meg a nyomozást, amelyek nem felelnek meg a valóságnak.

Törőcsik Pál: Azt hiszem, hogy most már elmondott mindent Ferincz Jenő úr, mi is válaszolni szeretnénk a fölvetett kérdéseire. Azt hiszem érdemileg mindent közölt, ami a fölvetett témákban érdemleges.

Ferincz Jenő: Ezt a legutolsó témát még nem fejtettem ki részletesebben, de megadom a válaszadás lehetőség.

Törőcsik Pál: 13 perce beszélt. Köszönjük szépen az észrevételeit Ferincz Jenő úrnak. A felvetett témák közül kérdezem jegyző asszonyt, kíván-e reagálni.

Dr. Tuboly Marianna: A felvetett témák közül kettőre szeretnék tájékoztatást adni részint a közgyűlésnek, de annál inkább a közvéleménynek, mert a közgyűlés már tájékozódott nagyon sok kérdésben. Az első a szociális rendelettel kapcsolatban felvetett aggályosság. Ezt az elmúlt évben Ferincz úr ugyanezzel a szempontokkal már felvetette, ezt az Ügyrendi Bizottság megvizsgálta, ugyanakkor megvizsgálta Ferincz úr felvetése alapján a Közigazgatási Hivatal is, de észrevételt nem tett, törvényesnek találta a rendeletünket.

A másik téma, amire részint válaszolni szeretnék a hulladékszállítással kapcsolatos szerződés, pályázattal kapcsolatos kifogások. Ebben a vonatkozásban a Pénzügyi Bizottság is vizsgálódott, melynek alapján közgyűlési előterjesztés részletesen foglalkozott az üggyel, sőt az azóta életbe lépett hulladékgazdálkodási törvénnyel is, és ebben a vonatkozásban a közgyűlés több határozatot is hozott, amelyek további vizsgálatot, előkészületet irányoztak elő annak érdekében, hogy az önkormányzat érdekei a lehető legjobban érvényesüljenek.

Törőcsik Pál: A hulladékgazdálkodással kapcsolatos … elnézést kérek, ha …

Ferincz Jenő: A jegyzőnőt meg kell cáfolnom.

Törőcsik Pál: Elnézést Ferincz Jenő úr, amikor megadom a szót, akkor válaszolhat, most a válaszadás nálunk van. Legyen szíves uram, tartsuk be a parlamentáris formát, most Ön elmondta a fölvetéseit, mi válaszoltunk, válaszolni fogunk szóban és írásban, utána ez be van fejezve. Utána következik a következő hozzászóló. Ennek ez a műfaja ennek a dolognak. Ferincz Jenő úr, még egyszer kérem, foglaljon helyet és hallgassa meg a válaszokat. Köszönöm önmérsékletét. Hulladékszállítással kapcsolatban annyit szeretnék még kiegészítésként mondani, elhangzott itt, hogy nem történt semmi érdemi intézkedés. Kérem, két képviselőtársunk két önálló képviselői indítványt is nyújtott be ez ügyben. Nagyon sok megbeszélés, egyeztetés volt, bevonva a szolgáltató vállalatot is, úgyhogy ez ügyben szerettem volna még jegyző asszony reagálását kiegészíteni. A másik, amire reagálni kívánok, a Nagymagyarország felállításával kapcsolatos észrevétel. Én a kiemelés alkalmával többször is ott tartózkodtam, munkatársak, kollégák voltak ott, de ezt a fajta parázs, veszekedő hangulatot mi egyetlen egyszer sem észleltük. Az őrzés, védelem különösen indokolt akkor, amikor egy közel négy méteres gödör van a főtéren, ahol gyerekek vannak, éjszaka járkálnak, a balesetveszély elhárítása miatt mindenképpen szükség van az állandó őrzésre. A rongálás veszélyét említette még a Ferincz Jenő úr. Kérem, a probléma ott van, hogy nem csak ezt az emlékművet, de bármi más, közterületen felállított objektumot, lásd a bizonyos, hosszúsági fokot jelző, nagyon szép kivitelű ki emlékművet is több alkalommal is vandál módon megrongálták, pedig annak semmi féle politikai és egyéb üzenete nincs. Csupán annyi a bűne, hogy szép. És hányszor próbáltunk a nyomára jutni azoknak, akik ezt rendszeresen, több alkalommal megrongálják, a márványtáblát ellopják. Pénzjutalmat is felajánlottunk annak, aki a rongálók nyomára juttat. De utalhatnék itt más köztéri objektumoknak és szobroknak a rongálására, megbecstelenítésére, akár a cigány holocaust emlékműre, de még számtalan más dologra. Itt sajnos alapvető probléma, hogy ez a jelenség fennáll és ezen közös erővel kell, hogy ez ellen tegyünk. Ilyen értelemben ez valós aggodalom, de nemcsak ennek a szobornak az esetében, hanem minden más esetében. Ennyit szerettem volna ehhez.

Ami a személyemet érintő dologra vonatkozik, nem kívánok rá most itt reagálni, hiszen folyamatban van éppen ennek a fegyelmi vizsgálatnak a lefolytatása. Az egy dolog, hogy a feddhetetlenség, szavahihetőség kérdését felveti személyemmel kapcsolatban, ez mondjuk még érthető, de az, hogy egy ügyészséggel rendszeresen, több alkalommal azzal vádol, hogy valótlanságot állít, hát ezt nem tudom. Én azt mondom, hogy ezeket a kérdéseket az ügyészségnek kellene feltenni, helyettük mi nem tudunk válaszolni. Köszönöm. Annyit szeretnék kiegészítésként Ferincz Jenő úrnak elmondani, hogy írásban hozzánk beadott anyaga az Ön által elmondottakat maradéktalanul tartalmazza. Az itt szóban Önnek meg nem adott válaszokra 15 napon belül írásos választ fogunk adni. Ezzel szeretném lezárni az első hozzászólással kapcsolatos dolgot.

A probléma az, hogy a közmeghallgatásnál, mivel elég szép lista van előttünk és a többiek is szeretnének, gondolom, közérdekű dolgokat fölvetni, én azt hiszem, hogy ennek a közmeghallgatásnak a kereteit meghaladja, hogy az Ön által felvetett kérdésekre teljes körűen válaszolhassunk. Egyrészt nem is tudunk válaszolni részletesen.

Ferincz Jenő: Egyetlen dologra, amit a jegyzőnő mondott. Muszáj elmondanom, mert úgy érzem, hogy a közvélemény megtévesztésre kerül. A jegyzőnő azt mondta, hogy tavaly már a szociális rendeletet kifogásoltam, a Közigazgatási Hivatal vizsgálta. Önmagában ez a tény igaz, csakhogy az a különbség, hogy én az idei rendeletről beszéltem, az meg a tavalyi volt, és ha megnézik, tavaly is másik rendelet volt hatályba, idén is. Tehát az idei rendeletre vonatkozó kifogásomra nem lehet válaszul adni azt, ami a tavalyi rendeletre vonatkozott, a kettő nem ugyanaz. Ezt szerettem volna tisztázni, mert e nélkül félreérthető az ügy.

Törőcsik Pál: Hozzászólást jelentett be Fenyves Jenő úr! A harmadik szóló Békési László. Én a nekem adott papírból tudok sorrendet meghatározni. Kérem kis türelmét. Fenyves Jenő úr Öné a szó.

Fenyves Jenő: Tisztelt Közmeghallgatás, Tisztelt Alpolgármester Úr! Tíz nappal ezelőtt jelentkeztem a közmeghallgatáshoz, akkor két témát jelentettem be, Király u. 31. lakóinak problémáit, illetve a Kalmár utcai fásítás és egyéb problémák. Azaz az egyéb problémát még nem ismertem és végül is a hozzászólásomnak a fő témája ez az egyéb probléma lesz, mert bekövetkezett az, amire számítottam. Röviden az első két témát le szeretném zárni, és akkor erre az egyéb témára fogok rátérni.

Kalmár utcai fásítás, a Tóth Zsuzsanna képviselő asszonnyal közösen elindítottuk, VIA Kanizsa partnerünk volt ebben, nagyon szépen megcsinálták a területet, mi is közreműködtünk benne. Ez pénzébe került a Kanizsa Kht-nak, nem tudom, hogy költségvetésébe hogy volt betervezve, a jövő évi költségvetésbe az ilyen munkákat hogy tervezzük be, illetve az a kérésem, hogy mivel a rendezési terv szerint a Király u. 31. közterület lesz, annak a gazdasági, pénzügyi vonzatai is legyenek a jövő évi költségvetésbe betervezve.

Ezután pedig rátérnék az egyébre, amire nem számoltam. Azzal kell kezdenem, hogy van egy megbízásom, amit most kénytelen vagyok beolvasni szó szerint. “Megbízás Nagykanizsa Király u. 31./ 1. 3., 5., 7. lakóközösségek nevében megbízzuk Fenyves Jenő Király u. 31/A. alatti lakost, hogy a fenti lakóközösséget képviselje a belső udvar ügyében, pontosabban a 31/11 hrsz-ú ügyben, mely a lakók pénzén épült utat, parkolót, közművet tartalmaz. Megbízzuk, hogy a nagykanizsai önkormányzatnál, bíróságon, ügyészségen és harmadik személlyel szemben teljes joggal eljárjon helyettünk, szükség esetén ügyvédi megbízást adjon a belső udvar ügyében. Amennyiben törvénysértés áll fönn, úgy az ügyészség felé feljelentést tegyen. Megbízók: a négy lépcsőház közös képviselői aláírták 1999. május 13.” Ez a megbízás a nagykanizsai önkormányzatnál megvan, mert ezzel indult az ügyünk. Ezután fordultam a Megyei Főügyészséghez, hogy ez ügyben törvényességi felügyeletet gyakoroljon. A Zala Megyei Főügyészség részemre a következő levelet írta. “ Fenyves Jenő Úrnak, Nagykanizsa Király u. 31/A. alatti lakos. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából eljáró Nagykanizsa Megyei Jogú Város Építési Osztály által Q1-Q8 számú épületek építési engedélye, valamint használatbavételi engedélyezési eljárása összefüggésben benyújtott törvényességi kérelmére előzetesen értesítem, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 281/1999. számon határozatot fogadott el a probléma megoldása érdekében. - Nem ismertetem, mert vannak benne olyan dolgok, amit már zárt ülésen tárgyaltunk. - Az ügyben eddig tanúsított közreműködését köszönöm és a végleges elintézésről a későbbiek során még tájékoztatni fogom. Zalaegerszeg, 1999. október 25.” Az ez ügyben keletkezett összes irat, ami hivatalos, nálam van, vagy amit én beadtam az önkormányzat felé, Megyei Főügyészség felé, minden iratot elküldtem, minden iratról tudomásuk van. Ezután az önkormányzat Dr. Tuboly Marianna jegyző vezetésével ezt a határozat végrehajtását megkezdte, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzőnő lett megbízva ennek a szövevényes ügynek az összefogásával. Erején felül, szakmai tudásának megfelelően végzi a munkáját. Ebben segítségére van a Tóth Andrea titkárnője, aki egyben az Ügyrendi és Jogi Bizottság ügyintézője is. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság munkáját megfelelően végezte Tóth László képviselő úr vezetésével. Úgyszintén e témában a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megfelelő munkát végzett és a Főépítészeti Iroda is. Ezek után Kanizsa Újságban több cikk jelent meg, amelyik megkérdőjelezi e testület munkáját, illetve az én ténykedésemet. A legutolsó “Utolsó szó jogán” című cikkben azt írja, hogy Fenyves Jenő úrnak nincs semmilyen megbízatása e témában, hogy eljárjon. Ez a cikk súlyosan sérti a személyességi jogaimat, becsületemet, amiért bírósághoz fordulhatnák. Két napig töprengtem rajta és arra az elhatározásra jutottam, hogy nem fordulok bíróságra, mert ezt a pert biztosan megnyerem és ezt a pénzt, amit a bíróság megítélne, az önkormányzatnak kellene kifizetni, illetve tartom magamat annyira, hogy a becsületemet pénzért nem adom el. A tisztelt képviselőknek az “Utolsó szó jogán” című cikket mindenkinek előtte van, azt írja benne az újság, hogy az önkormányzat utasítására a hivatal jár el. Ezzel sérül az önkormányzati érdek, mert az önkormányzat ebben határozatot fogadott el és az általam felsorolt emberek munkája, amely több hónapos munka, ezzel az egy tollvonással kárba veszett. Ugyanakkor a cikk vélemény szerint sérelmez egy másik újságot, egy másik újságírót, mert nem közli pontosan, hogy milyen helyesbítésről van szó, illetve mit akar helyesbíteni. Ezen kívül tévesen közli a felszámolás tényét, mert ´96-ban történt a Tanép felszámolása, öt kft-re bomlott, nem csődeljárással. ´96-ban nem voltam megbízva az ügyek vezetésével, úgyhogy nem is tudtam elleni bújtatni, hogy ne vegye meg a lakóközösség az udvart. Megbízásomból kiderült, hogy ezt az utat, parkolót, mindent ez a lakók pénzén épült, ez a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben mind szerepel, illetve az OTP is visszaigazolta. Nyár folyamán “Elveszett per” címen jelent meg egy cikk szintén a Kanizsa Újságban, azt is mellékltem. Arra én írtam egy reagálást, amit a Kanizsa Újság nem közölt le, nem tudom, hogy miért nem. Véleményem szerint az újság ilyen formában nem üzemelhet tovább, mert súlyosan sértette az alapító tulajdonos jogait, személyes jogaimat, illtetve több ember személyiségi jogait. Ezért kérem a közgyűlést, hogy az újság témáját tűzze napirendi pontra és a megfelelő intézkedést vonja le belőle. Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén én nem kívánok részt venni, de a közgyűlés, hogyha tárgyalni fogja, azon szívesen részt veszek. Mivel itt személyes ügyekről van szó, így nyilván zárt ülésen fogják tárgyalni. … sajtótörvényből vonatkozólag, hogy a sajtó feladatainak teljesítéséért felelős személy a szerkesztő. A felelős személyek között a sajtó a felvilágosítást adó személyt, valamint az újságíró, valamint más szervek szerzői nem felelősek ez ügyben. Úgyhogy sem a cikk szerzőjét, sem a cikkben szereplő úriembert nem támadom, szuverén joga mindenkinek elmondani a véleményét. Nekem az újságról van meg a véleményem. Nem akarok pert indítani, mert a múlt héten vagy múlt alkalommal szavaztak meg x millió forintot, hogy megjelenjen a lap, azért, hogy ilyen cikk jelenjen, amelyben az én jogos érdekeim sérülnek, illetve az önkormányzat jogos érdeke sérült meg. Erre kérném a megfelelő választ, illetve az intézkedést megtenni, hogy ilyen ne forduljon elő. Remélem belefértem az 5 percbe. Ha esetleg valakinek kérdése van, szívesen állok rendelkezésre.

Törőcsik Pál: Elsőként jegyző asszony kíván reagálni az elmondottakra.

Dr. Tuboly Marianna: Nem kívánok részleteiben foglalkozni az üggyel, azt azonban meg kell erősítenem, hogy Fenyves úrnak több ponton is az újságban egy másik nyilatkozó állításaival szemben igazsága van. Az Ügyrendi Bizottság elé készítettünk egy előterjesztést ebben a tárgykörben, tekintettel arra, hogy ez az önkormányzatot is érinti, több állítás nem felel meg a valóságnak és amennyiben az Ügyrendi Bizottság és az önkormányzat úgy dönt, hogy erre reagálni kíván, akkor ezt módja van megtenni.

Törőcsik Pál: Tisztelt Képviselőtársaim, Kedves Vendégeink! Ez nem egy szokványos kérdés volt olyan értelembe véve, hogy nemcsak a testület, illetve a hivatal jelen lévő munkatársai adhatnak választ. Úgy érzem, hogy a sajtó felé is elhangzott kérdés úgy korrekt, ha megkérdezem, hogy kíván-e reagálni a sajtó jelen lévő képviselője? Látom, azt mondja nem, akkor a jegyzőnő által elmondottakat kérem figyelembe venni és ez ügyben már e szerint fognak tovább folytatódni az események.

Békési László (Bartók Béla u. 6.): Tisztelettel köszöntöm a meghallgatást és engedjék meg, hogy elöljáróban két mondatot azért szóljak. Nem kérek sem írásban, sem szóban én választ, mert nem az a lényege a dolognak. Azért nem kérek, mert két évvel ezelőtt voltam olyan meghallgatáson, három választ kaptam, mind a három eltérő volt. Hogy kitől, az nem érdekes, de három eltérő volt, ugyanakkor a kiadott feladat a revizori csoportban, hogy átment, nem ment át, mit találtak, mit nem találtak, hát arról még a mai napig nem hallottam választ. Tehát akkor legyenek szívesek ezt a tapasztalatomat is tudomásul venni. Másik, ugye mint öreg bolsevik, megmondom őszintén, igazi taggyűlésen érzem magamat a pro-kontrák alapján. Lehetőleg jó lenne, ha az ember el tudná mondani a lényeget, nem pedig a személyi csatákat. Tíz gondolatom van, kérem szépen, lesz amit tömörítenem kell és további feladatok származnak belőle, kérem legyenek szívesek majd ezt rögzíteni.

Az első dolog, javasoljuk, hogy a kórházban vizsgálják felül a röntgenosztály tevékenységét. Ami ott van, az sem az orvosok részéről, sem a betegek részéről, áldatlan állapot. Én nem is tudom, hogy az emberek egyáltalán hogy tudnak ott dolgozni. Emberileg, szakmailag azt a részt meg kell erősíteni és korszerűsíteni. Ennyit erről.

Kettő: a napokban Nagykanizsán az asszonyok 40-64 éves korig zalaegerszegi meghívót kaptak mellrákszűrésre. Először el kell nekik menni a háziorvoshoz, ott meg kell kapni az utalványt, ez már maga költség, és nem kis költség, legalább 10.000 emberről van szó. Másik, hogy el kell nekik menni Zalaegerszegre, hogy be vannak ugyan listázva második vagy harmadik embernek, de tessék, az asszonyoknak el kell látni a családot, aztán kora hajnalban föl a buszra, aztán várni, mert az a kettes sorszám az nem kettes, lehet, hogy 22-es. Éppen ezért tessék gondolkodni azon, hogy lehet ezt egy megyei jogú városban minél előbb megoldani. Ez fontos kérdés, és nagyon szégyellem magamat, hogy énnekem kell ezt elmondani, pedig nekem nincs mellem.

Tovább mondanám. Hát én is egy-két szóval a szemét üggyel. Megint el vagyunk egy tétellel maradva. Zalaegerszegen 150 millió Ft-ból megoldották a szelektív hulladékgyűjtést és újrafeldolgozásra előkészítést. Ez Kanizsán nem megy. Korszerűtlen ez a detonálási rendszer. Van egy személyes kérdésem is, amit szeretnék hozzátenni. Ez az üzletpolitika, amit a szemétgyűjtő vállalat végez, nem tudom kimondani a nevét, mert én nem voltam Grazba síelni, ez kérem tisztelettel a lényeg az, hogy nem piacszerűen működik, mert ő azt akarja, hogy akinek szolgáltat, az járjon utána, nem ő jár utána. Ilyen például a Munkás utcai garázssor szemétügye. Én már nagyon-nagyon régen ott garázdálkodom, vagy garazsírozok pontosabban, de még senki nem jött oda, hogy mester, fizessen 50 vagy 100 Ft-ot, hogy a szemetét elvigyük. Tehát tessék belegondolni.

A másik dolog, hogy ebből a 160 millió Ft-ból ne adakozzon ez a vállalat, bocsánat, hogy ezt mondom, mert hogyan fogják megszavazni legközelebb az ő kérelmét, hogy emeljük a szemétdíjat. Most minek nevezzem ezt, korrupciónak, vagy elkötelezettségnek? Végezze a dolgát, és azon gondolkodjék, hogy tisztességesen vigye el a szemetet.

A költségvetésről egypár dolgot szeretnék elmondani. Először is azt szeretném mondani, hogy van itt pénz a városban, csak valahol a gazdálkodással problémák vannak. Ezeket részletezni szeretném. Én nagyon örül neki, hogy a képviselőtestület tagjai ilyen magas járulék vagy mit tudom én, tiszteletdíjban részesültek. Én szívből örülök neki. Mert ha én sajnálom tőlük, attól nekem nem lesz több. Ez az egyik. Csak azt tisztességtelen dolognak tartom, hogy 200 kórházi dolgozó vagy pedagógus havi 5000 Ft-os béremelést kaphatott volna és meg sem köszönték nekik. Akik Önöket ide juttatták, a szavazóik. Hát tessék legközelebb így számolni, hogy azt, amit Önök elfogadnak és a maguk javára hasznosnak tartanak, hogy valóban a közvélemény el azt tudja-e fogadni és igazságos és tisztességes-e. Senkit nem bántottam a pénzekkel kapcsolatban. Engem nem érdekel, hogy hova teszi az irredenta szobrot, vagy Nagymagyarország szobrot, de egy kicsit furcsa, hogy Önök itten milyen cirkuszt csaptak a költségvetés körül, hogy elfogadta a polgármester, nem fogadta el a polgármester, Ő teszi az i-re a pontot. De mégis előkerülnek pénzek, hol 21 millió, hol 16 millió, hol ismét 16 millió. Nem mondom meg, hogy mire költötték, de nagyon gyorsan előkerülnek ezek itt. Tehát a költségvetés az egy humbug. Ha valakinek van egy erősebb ötlete, az érvénysül. Tessék lefordítani magyarra, aztán azt mondanak, amit akarnak. Jó lenne ezen változtatni.

Következő téma, tétel az iparűzés…, szeretném azt is elmondani, hogy a város keményen meg lett adóztatva helyi adóval, ezt még hozzáteszem ehhez a dologhoz és az adók által találtam három tételt az iparűzési adó felosztásában. Szerencse, hogy a Kanizsa Újság olyan hű adalékot ad a gondolkodáshoz. Három tétel volt, ami 5 millió Ft-os volt, a többi 1 millió Ft körüli volt - lehet, hogy rosszul emlékszem. Ezt a három tételt három valaki kapta, és akkor elgondolkodtam. Olyan nagy ez az Izzó Sakk csapat, egy multinacionális cég, hogy annak 5 millió Ft támogatás kell az iparűzési adóból. Egy másik tétel 5 millió, tessék utána nézni, aki nem hiszi el, másik 5 millió, azt meg kapta egy másik városi szervezet, majd visszaadta a Polgármesteri Hivatalnak. Pénzügyi körökben kérem szépen ezt az ilyen pénzelést utaztatásnak hívják és az utaztatásnak az a célja, hogy a pénz olyan célra legyen felhasználva, amely sem tervezve, ugye nem elég tiszta volt. Hát legyenek szívesek, szokjanak le a pénz utaztatásáról, mert az én pénzemet is utaztatják. Tovább mondanám, remélem, hogy nem unt az alpolgármester úr.

A harmadik dolog a 3.700.000 Ft-os utazási elszámolás. Ahhoz, hogy egy város fejlődjön, ahhoz valóban menni kell. De azért gondolják el, Önök itt vitatkoznak, hogy ennyi forintot kell felvenni kölcsönt, mert annyit, mégis nagy létszámú utaztatások vannak. És amikor nézi az ember a listát, akkor kisül, hogy ez a Kőrösi Csoma Sándor Napok annyira nagy rendezvény, hogy oda decemberben is ment egy küldöttség, meg márciusban is ment egy küldöttség. Akkor, én naiv olvasom, meg gondolkodom, hogy a kettőből melyik volt az igazi nagy. Az egyiken 150-en voltak, a másikor meg mit tudom én hányan, nem is nézem már. De lényeg az, jó volna tudni, hol vannak elszámolva ezek a nagy létszámú küldöttségek, repi, stb., mert ezek a 3.700.000 Ft-ba nem férnek bele. Legyenek szívesek ezekről is számot adni.

Következő javaslatom - mindjárt végzek ám. Kérem a parkolási rend a városban. Felül kell vizsgálni, mert nem igazságos, nem tisztességes, azt lehet mondani, hogy nem tisztességes az elhurcolás rendje, a bírságolás módja és egyéb dolgok olyan anomáliákat okoznak a városba, hozzá teszem, nem kellő KRESZ ismeretet is, és költséges ez a módszer. Kiszámoltam, hogy napi 12.000 Ft-ot ad egy parkolóhely, de ahhoz elkel egy ilyen lapos autó, egy rendőrnő, lehet hogy a rendőrnőt nem, de ilyen ellenőröket, akik kukucskálnak az én kocsimba, hogy benne van a bárcám, vagy nincs bent a bárcám. S elmegyek 100 métert és nincs benne a bárcám, akkor már rádión szólnak, hogy hoppá van itt egy csibész, aki nem fizet parkolási díjat. És akkor utána még hozzáteszem, hogy a parkolóórát ütni, rúgni kell, mert nem adja ki a blokkot. 5 percig ott tartózkodok, beteszek 100 Ft-ot, azt is elbúcsúztatom. Azt mondja ez az ellenőr, menjek a műszaki osztályra, kérjem a pénzt. Gondolkozzanak, hogy mennyire polgárbarát ez a rendszer, ami itt fennáll.

Törőcsik Pál: Elnézést, kérhetném…

Békési László: Még egy mondatom van uram. Kiszámoltam, legfeljebb az marad el a kérdés, amit Önnek akartam elküldeni. Egy dolog van, a városban közbiztonság szempontjából súlyos gondok vannak. Javaslom, hogy a rendőrség szervezzen egy közmeghallgatást, ahol azokat az embereket vagy meghívja, vagy hát valamilyen módon megszervezi, hogy mondják el a közbiztonságról, a közrendről, a közlekedésbiztonságról a véleményüket. Nagyon sok gond van a városban, és ha azt mondják, hogy szolgálunk és védünk, akkor ne csak tanácsot adjanak, hanem szolgáljunk és védjünk, mert holnapután a csibészek vigyázmenetbe fogják a Vásárcsarnoknál léptetni a rendőröket sapka nélkül. Lehet, hogy ez pletyka, de lehet, hogy igaz lesz, én mást tapasztaltam.

Hát én nem akarok ezzel a Törőcsik úr ügyével foglalkozni, egyszerűen szeretném elmondani, az a közvélemény, nem az én véleményem, mert nem törődöm vele, hogy ő mit csinál, az a közvélemény, hogy mi a különbség a Suhai meg a Törőcsik úr között. Kérem szépen, az egyik bíróság elé került, a másik megdicsőült. Ezt ő tisztázza, meg tisztázzák, de gondolkozzanak el ezeken a dolgokon. Legalább meg kellene követni a várost, hogy kérem, én hibáztam, nem pedig ódákat zengeni. Minden ember hibázhat, de legalább azt ismerjük el. De ha nekem valaki elintéz 100.000 Ft ilyen vissza nem térítendő kölcsönt, nagyon meg fogom köszönni, úgy mint a hozzászólást is.

Törőcsik Pál: Kérdezném, hogy az elhangzottakra kíván-e reagálni valaki? Elég sok dolog fölvetődött az elmúlt 10 percben és nagyon fontos dolgok is elhangzottak, ezért kérném Gőgös Péter doktor urat, hogy reagáljon az elmondottakra.

Dr. Gőgös Péter: Az első két észrevételre szeretnék reagálni. A kórházat nem kell megvédeni, hiszen a kórházban nincsenek áldatlan állapotok jelen. A személyi feltételekről annyit, hogy a Röntgenosztály személyi feltételek rendezettek, négy orvosi státusszal bővült a Röntgenosztálynak a személyzete, tehát minden feltétel adott a betegek ellátására. A reggeli tumultózus jelenetek sajnos a betegforgalomból adódnak, a délutáni forgalom már lényegesen kevesebb. A műszerezettség, illetve a technikai feltételek: november végére, illetve december elejére működni fog a computer tomográf, ami az egyik legmagasabb szintű röntgentechnikai készülékek egyike. A másik pedig a betegek utaztatásával kapcsolatos. Az utaztatás kimondottan annak volt köszönhető, hogy a megyei kórház megneszelte, hogy Kanizsának megérkezik a mammograph-ja és ez a készülék, tudnunk kell, már négy napja üzemel Kanizsán. Most fog publicitást kapni, most fog teljes mellszélességgel beindulni a szűrővizsgálat. A betegforgalom egy részét az egerszegi kórház úgymond lehalászta ebben az évben, tehát a kanizsai kórháznak ebből kifolyólag lényegesen kevesebb lesz majd a forgalma.

Törőcsik Pál: Kérdezem, hogy az elhangzottakra kíván-e még valaki reagálni? Az előbbi témában, Fenyves Jenő úr felszólalására akart képviselőtársunk reagálni. Nem tudom, hogy kíván-e még valamit ezzel kapcsolatban elmondani?

Tóth Zsuzsa: Egy mondatot mondanék ezzel kapcsolatban. Képviselőtársaim előtt is ismert, a Kanizsa Újság körül mostanában nagyon sok kérdés, illetve rosszallás merült fel. Javasolnám azzal kapcsolatban, hogy az újsággal ne legyen ennyi hercehurca egy informális közgyűlés összehívását, ahol a képviselőtestület, mivel az önkormányzat a tulajdonosa az újságnak, elmondaná az elvárásait, illetve a lap főszerkesztője is reagálhatna ezekre a dolgokra, és valahol tényleg egy határt kéne szabni annak, hogy mindenféle sárdobálás és mocskolódás ne jelenhessen meg az újságban. És abból a szempontból együtt érzek a főszerkesztőnővel, hogy bizony ezeknek a kereszttüzébe ő kerül bele.

Kelemen Z. Pál: Csak egy észrevétel alpolgármester úr. Tarthatunk informális közgyűlést, s ahogy régen a pártbizottság agit.prop. osztályai el fogjuk mondani a direktívákat, hogy miként szerkesszenek újságot. Kérem szépen, ez sértené a sajtószabadságot. Mi legfeljebb azt mondhatjuk, hogy kell nekünk ez az újság, vagy nem. De ha kimondtuk, hogy igen, akkor tiszteletbe kell tartani a sajtó függetlenségét.

Törőcsik Pál: Kíván-e még reagálni valaki az elmondottakra? Néhány dolgot a felvetett ügyekre. Szemétszállítási ügy, ugyanez, amit az előző felszólaló is szóvá tett. Ezzel kapcsolatban elmondtuk, hogy milyen intézkedések és milyen további feladatok várnak ránk ebben a dologban. Mindenképpen megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ami a szelektív hulladékgyűjtés ügyét illeti, annak idején ez a szerződés a Saubermacherrel éppen annak érdekében történt, hogy volt egy közös olyan elképzelés, hogy a szelektív hulladékgyűjtést Nagykanizsán beindítsák. Ez a szándék utána az idők során valahol megbicsaklott, nem úgy működött, ahogy kell. Ennek az okait vizsgáljuk, hiszen a jövő útja mindenképpen ez, és csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a dolog ezzel nyilvánvaló, hogy nem zárult le. A hulladékkezelés megoldása égető probléma. Ezzel kapcsolatosan PHARE pénzt nyertünk, ennek a visszajelzését, aláírását várjuk most Brüsszelből. A szükséges tervek, elképzelések megvannak, tehát nálunk is van annyi okos ember, gondolom, mint Zalaegerszegen, mert az ész pénz nélkül nem sokat ér csak pusztán. A céltámogatást szintén megnyertük a hulladékdepónia létrehozására, tehát ez ügyben mindenképpen együtt vannak azok a feltételek, amelyek kedvező elmozdulást tesznek lehetővé. Nagyon sok probléma és nagyon sor panasz érkezik valóban a közterületen a parkolók és a parkoló őrök, a kerékbilincselésekkel kapcsolatosan. Ezek valóban élő problémák, de azt hiszem, a kép akkor lenne teljes, hogyha ezzel kapcsolatban az is meg tudjon nyilatkozni, aki ezekkel a problémákkal testközelből nap mint nap találkozik és valóban, ahogy szokták mondani kettőn áll a vásár. Én elhiszem, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek tényleg sérelmesek az illető számára, de higgyék el, hogy sok esetben olyan problémákat kell megszüntetni, ami éppen a szabályosan parkolók érdekében történik. Azért ezzel kapcsolatosan nem tudom, hogy Gáspár András úr, a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője kíván e reagálni? Pár tapasztalatot elmondana.

Gáspár András: Tisztelt hozzászóló. Szeretném elmondani most már sokadszor, hogy a parkoló üzemeltetője nem bilincseltet, nem szállít el autót. Semmi közünk hozzá. Ne tessék globálisan beszélni. Két külön téma van, ez össze van mosva. Mi nem bilincseltetünk, és nem szállítunk el autót. Viszont van egy rendelet a fizetőparkolók működtetésére, amit betartatunk. Ezért alkalmazunk hat embert, hogy leellenőrizzék azt, megvan-e a parkolójegye a parkoló autósnak és a fizetőparkolók pedig azért vannak, hogy a városközpontban mind kevesebb autó forduljon meg és ha megfordul, ne kelljen helyet keresni, hanem meg tudjon állni, miután nem pénzszerzés volt az önkormányzat célja, amikor a fizetőparkoló övezetet kialakította, hanem egy valamilyen szinten forgalomcsillapított városközpont, ami nem az a szint, ami egy jövőre elővetített igény lenne a városközpontban, hanem azt jelenti, hogy ma a városközpontba autóval csak az jön be, aki egy-két percre, félórára, órára áll meg és nem fog ott parkolni egész nap. Nem foglalja el a helyet azok elől, akit ezt a rövid idejű megállást tennék. Tessék visszagondolni arra, hogy amikor nem volt fizető a Csengery utca két sorban álltak az autók és nem lehetett megállni. Sugár utca úgyszintén és a városnak nagyon sok része. Most a városközpontban bárhol van hely. Ennek ára van, és az árat pedig tessék megfizetni annak, aki igénybe veszi, mert a benzinkúton sem adják kedvezményesen, vagy ingyen benzint akkor, hogyha 1 litert tankol valaki ahhoz képest, mintha 20 litert tankolna. Tehát a félóra a minimum díj, azt meg kell fizetni. És még egyszer szeretném leszögezni, hogy nem bilincseltetünk, és nem szállítunk el autót a városból.

Törőcsik Pál: Annyit szeretnék elmondani a következő javaslatával kapcsolatban Békési László úrnak, ez a bizonyos rendőrségi közmeghallgatási ügy a közbiztonsági problémák feltárása érdekében. Én azt mondom, hogy a parancsnok úrral erről fel fogjuk venni a kapcsolatot, az Ön javaslatát továbbítani fogjuk az ő számára, és mindenképpen válaszolni fogunk az ő reagálásáról. Én magam szerint egy jó kezdeményezésnek, jó ötletnek tartom. Megnézzük, hogy ő milyen kiegészítő javaslattal fog ebben az ügyben élni. A bevezetőjében elmondta, hogy valamilyen közmeghallgatás alkalmával elmondott felvetéseire nem kapott a mai napig választ. Ezt nem tudnám most pontosítani, hogy ezek konkrétan melyikek voltak, ha esetleg egy későbbi időpontban pontosítani tudná, nagyon szívesen reagálnék rá. Így általánosságban nem tudok érdemben válaszolni Önnek.

Adóztatás, iparűzési adó, egyebek, pénzek utaztatása ügyében számomra nem volt teljesen egyértelmű az Ön által fölvetett probléma. Nyilvánvaló, hogy egyes részeit pontosan értette, hogy miről van szó, csak az általános vonatkozásait és a levont következtetéseket tartom túlságosan általánosítónak. Végül szeretnék reagálni, ami a személyemet illető megjegyzését illeti. Kérem, én azt kívánom elmondani, hogy nem kívánok egyáltalán megdicsőülni. Én ezt a pozíciót szolgálatnak fogom föl. A legfontosabb dolog, mióta én ezt az alpolgármesteri posztot elvállaltam, számomra legfontosabb feladat, hogy munkahelyek teremtését kell Nagykanizsán előmozdítani. Ehhez a várost másképp kell menedzselni, mint ahogy ez eddig történt. Ehhez nem elég az íróasztal mellett ülni, hátradőlni és várni a multikat és a befektetőket, hogy idejönnek nekünk munkahelyet teremteni. Kérem tisztelettel, nem jönnek. Ezért különböző olasz kereskedelmi képviselettel utakat szerveztünk éppen Olaszországba Boros Imre miniszter úr javaslatára és ezek gyakorlatilag be is váltak. Olyannyira, hogy elindultak az első munkahelyteremtő beruházások az üveggyár csarnokába, aki konkrétan beruházást kíván 300 fő részére munkahelyet biztosítani. De mondhatnám tovább is a példákat. Én ezzel kapcsolatban egyáltalán nem kívánok reagálni arra, ennek a megítélése majd a választópolgárokra tartozik. Ezt majd csak az eredmény fogja végül igazolni. Ugyanez vonatkozik arra, hogy olyan ingatlanbefektető cég is jelentkezett ezen külföldi utak kapcsán, ami olyan mértékű ingatlanfejlesztési beruházást helyez kilátásba, ami a város éves költségvetésének az értékét haladja meg. Én azt gondolom, hogy ezt az utat jónak tartom. A másik rész, természetesen erkölcsi kioktatást mindenkitől szívesen elfogadok, aki különb nálam.

A következő hozzászóló S.O.S. a Fiatalokért Egyesület nevében Molnár Ferenc Roland úr kért szót.

Molnár Ferenc Roland: Szeretettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőnőt, képviselőtársakat és a vendégeket. Én nagyon rövid leszek, de úgy gondolom, hogy ezt a képviselőkkel és a vendégekkel meg kell osztanom. Legelső gondolatom, hogy nagyon köszönöm Dr. Tuboly Marianna jegyzőnőnek azt a hathatós és gyümölcsös közreműködését, ami szeptember 27-28-án történt, amit az egyesület soha nem tud elfelejteni egyrészt, mivel sikeres konferenciának voltunk tanúi. Köszönöm a képviselőknek is, egyrészt, mert védnökök voltak. Tóth László nem védnök volt, de egyszemélyben ő jelent meg képviselők között és Tóth Zsuzsanna, aki védnöke volt és Kiss László, aki szintén védnöke volt. Ezt azért fejtem ki úgy, tudom, hogy a képviselőknek munkája van, és dolguk van, de van közöttük egy olyan képviselő, aki szintén a fiatalok érdekét, a fiatalok érdekképviseletét eltaszítja. Ezt azért hangsúlyozom így, mert ez bánt engem, mint fiatal létemre, hogyha akárhányszor megyek ahhoz a képviselő személyhez, nem tagadom, ez Balogh László képviselő úrról van szó, akárhányszor elmegyek hozzá, és fiatalokról beszélek, rossz ez nekem. Mert valamikor én is nagyon rossz körülménybe voltam, és azért vállaltam fel ezt a célt, hogy a fiatalokért minden. A szlogenünk azt mondja, számunkra lehetetlen nincs és nem is lesz. Ezt azért hangsúlyozom, és elnézést kérek, ha megbántottam, de úgy gondolom, hogy ezt többször magának feltüntette az egyesület vezetősége, hogy nem áll úgy a munkánkhoz, ahogy kellene. Nem azt mondom, hogy terülj-terülj asztalkám, adjon nekünk ide 20 milliót. Nem. De azért bántja az egyesületet és büszke vagyok minden képviselőre különben, de büszke a legjobban jegyzőnőre. Ezt azért mondom itt mindenki előtt, mert nem tudjuk kimondani azt a büszkeséget, amit mi értünk el. Én rengetegszer mentem be hozzá, tudom, hogy sokszor zaklattam, de ezért elnézést kérek, de sokszor sírtam. Nem azért, mert a jegyzőnőt láttam, hanem azért, mert - képviselő úr, ezen nem kell nevetni, mert ha a végére érek, akkor mindjárt nem fog nevetni. Azért mondom ezt, van egy közbe hozzászólóknak egy aggályom, amit szeretnék megosztani, hogy ez nem igaz. A következő, Kanizsa Újságról van szó. A Kanizsa Újság nekünk mindent megtesz. Lehetetlent nem kérünk tőle és megteszi. És ezért szeretnénk kiegészíteni, hogy Lukács Ibolya főszerkesztő asszony mindent megtesz Kanizsáért. Ezt azért mondom, nem azért, mert kedvelem és tisztelem és becsülöm, hanem engemet is megsértett, amit a hozzászóló szakember mondott. Kanizsa Újság számomra minden. Nemcsak a Kanizsa Újság. Ez az egyik pontom. A másik, képviselőkhöz szeretnék egy gondolatot, és mindenképp szeretném megosztani tisztelettel és S.O.S.-üdvözlettel, büszkeségemmel szeretettel meghívok mindenkit 2000. november 18-án tartandó jótékonysági bálunk, aminek az S.O.S. gálán a gyerekek javára megy. Ezért mondom el, mert szintén itt van a büszkeségünk, Dr. Tuboly Marianna jegyzőnő az egyik fővédnöke és Göndör István az országgyűlési képviselő. Én mindenkit sok szeretettel várok, de a kedvenceinket még jobban. Kedvenceink közé, ez még egyszer elmondom, Tóth Zsuzsanna képviselőasszony, Kiss László, az egyesület egyik barátja. És mindenkit sok szeretettel várok. Balogh László úrhoz az aggályunk még mindig .., ami nem tud, és ez szeretném, ha gépelten, írásban megkapna az egyesülete vezetősége. Három dolog. Egyik: ha mi magát megkeressük, nem azért keressük meg, hogy zaklassuk. Nem. Hanem úgy gondolom, maga fiatalokkal foglalkozik, fiatalokkal kapcsolatot tart, akkor elvárjuk, hogy egy fiatal közhasznú egyesület, nonprofit szervezet, saját maga, nem polgármesterhez, hivatalhoz tartozunk, hanem saját maga, és ha megkeressük magát, akkor ne taszítson el, ne nézzen le minket. Ez az egyik. Másik, hogy én úgy gondolom, hogy minden képviselőnek van munkája, és minden képviselőnek más dolga, de vannak olyan képviselők, s elnézést kérek, ha hosszú vagyok, de ezt el kellett mondani, mert jobb, ha kiadom, akik segítenek. S nem akarok ujjal mutatni, közel két hétben Bicsák Miklós képviselő úr megtett azért az egyesületért, amit tehetett. És többek között sokan segítenek. De nem azt kérem, hogy maga segítsen, hanem azt kérem magától, hogy valahogy jobban álljon a fiatalokhoz, mert ez bánt. Azért is bánt, mert én vagyok az egyesület elnöke, meg azért is bánt, mert fiatalok vagyok. A harmadik, miért van az, hogy ha mi megkeressük személy szerint Balogh László képviselő urat, akkor miért nevet minket ki, miért gyalázza le az egyesületet? Ez engem nagyon bánt. Erre nem elégszem meg szó válasszal, ezt írásban kérem. Tömören. Ugyanis én nem voltam senkivel szemtelen, nem is leszek. Azért nagyon rosszul esett, amikor a lányok azt mondják, hát …, ez Kulturális, Sportbizottság elnöke? Tőlem ezt kérdezik. És ezt írásban kérem. Még nem fejeztem be. Magával igen. A képviselőktől azt szeretném kérni még, különösen szintén a kedvenceinkre nem vonatkozik ez, de a többiekre. Nem azt mondom, hogy minden rendezvényünkön legyen ott, de azért nagyon megtisztelnek, ha Tóth László egyedül képviselőként jelenne meg, hanem tegyük fel, tízen legalább. És még annyit akarok, én nagyon büszke vagyok mindenkire, én tisztelek, becsülők, és örülök annak, hogy képviselők … Köszönöm. Akkor szeretném szintén …

Törőcsik Pál: Elnézést, csak figyelmeztetni szeretném, hogy az idő lejárt, kérem a gondolatokat összefogni.

Molnár Ferenc Roland: Igen, de én ligetvárosi vagyok, és ligetvárosi kérdés fog felmerülni.

Törőcsik Pál: Rendben, csak kérem, hogy próbálja összefoglalni a mondanivalót.

Molnár Ferenc Roland: Értettem. Ez Kiss László úrhoz lenne, ugyanis, ha jól emlékszem, ne haragudjon meg, magát nem akarom semmi szóval megbántani, ha jól emlékszem, akkor az én közreműködésemmel, valamennyire az én közreműködésemmel jártunk el azért, hogy képviselő legyen. Ennek gratulálok. De én úgy vettem észre, és erre felkértek a ligetvárosi barátaim, társaim, hogy tegyem fel a kérdést. Egy: utunk pocsék, pocsék, sárban kell mászkálnunk, sárba kell kocsikon járni. Ez az egyik. Ha van lakossági fóruma, mert maga ígéretet tett nekünk, hogy lesz ott Ligetvárosban lakossági fórum. Én felvállaltam személy szerint Önnek, hogy segítek. De nincs lakossági fórum. Egyre jobban halmozódik a probléma. Az út, idősek vannak ott, nem tudnak menni, pocsék az út. És azért úgy gondolom, hogy maga miklósfai, elnézést képviselő úr, maga miklósfai, magának az első Miklósfa, én úgy érzem. De ezzel nem akartam megbántani, de én úgy gondolom, hogy Ligetváros azért ugyanolyan körzet, mint a Miklósfa. Csak annyit szeretnék, azt javaslom a ligetvárosi lakók nevében, hogy minél előbb és minél hamar legyen egy lakossági fórum. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Törőcsik Pál: Köszönöm szépen a felvetéseket. Igaz, hogy írásban kérte a választ, de Balogh László képviselőtársamnak megadom a szót a válaszra.

Balogh László: Kedves Molnár Feri! Nagyon röviden így is szeretnélek megtisztelni a viszontválasszal. Szerintem, és ezt Te is jól tudod, nagyon sokszor találkoztunk már az elmúlt időszakban, emiatt nincs lelkiismeret furdalásom. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is, amit tehetett, megtett az egyesületért. Ez az idei évben, ha jól emlékszem, 30.000 Ft-os támogatást jelentett. Sajnos van jó pár olyan civil szerveződés Nagykanizsán, aki nem kaphatott ennyit. Részemről, mint bizottsági elnök, ezen támogatás meghozatalában merült ki, való igaz a munkám. Nem hinném, hogy az egyesület munkájában ennél sokkal bővebben kell részt venni, mert az oktatás, kultúra és sport területe van olyan komplex, hogy sajnos nem tudok mindenhová eljutni, de biztos vagyok abban, hogy a jövőben is még jó párszor fogunk még találkozni, és a továbbiakat a személyes kontaktusban fogjuk megbeszélni.

Törőcsik Pál: Köszönöm. Kiss László úr kíván reagálni.

Kiss László: Mivel személyesen én is megszólíttattam, ezért szeretnék válaszolni a Molnár Ferenc Roland úrnak. Igen, én vagyok a Ligetvárosnak a képviselője is, és nemcsak kizárólag a miklósfai gondok vannak előttem, hanem Ligetvárosnak a problémáit is ismerem, és foglalkozom is velük. Való igaz, hogy én terveztem lakossági fórumot Ligetvárosra, de egy sajnálatos baleset kapcsán a munkámban ez nagyon visszavetett és ezért nem került még erre a fórumra sor. Az idei évben sorra fog kerülni, meglesz, de közben elmondanám, hogy azért én ettől függetlenül szívemen viselem Ligetvárosnak a problémáit is, és például azért lapozgattam az előbb, hogy május 3-án például a Harcz Lajos úrral és a Kámán László úrral, az Ingatlankezelő Intézménynek a vezetőjével közösen bejártuk egész Ligetvárost, felírtuk azokat a gondokat, amik ott akutan felmerültek. Ilyen módon például tisztázódott, hogy az Ingatlankezelő Intézmény kiadta minden lakásba a házirendet, hogy tudják a lakók, hogy mihez tartsák magukat, mert problémaként jelentkezett, hogy nem az együttélés szabályainak megfelelően élnek. Ez az egyik. Járdákat építettek, azon a szakaszon kiépítették a járdákat, ahol a legrosszabbak voltak. Az egész Ligetváros járdáinak és útjainak a felújítására májusban nem volt mód, de az Ingatlankezelő Intézmény kötelezettséget vállalt arra, hogy az idei évben figyelemmel kísérik és továbbra is, ahol kell, javítanak. A szennyvízcsatornázás az idei évben betervezésre került, hogy megépült a miklósfai csatorna, az idei évben, illetőleg a jövő évben kerül bekötésre, mivel a tervezés már megtörtént. Továbbiakban én azt javaslom, hogy a lakossági fórumon, ami novemberben sorra fog kerülni, szedjék össze ezeket a problémákat, és akkor megbeszéljük. De én azt hiszem, hogy nincs Ligetvárosnak a problémája nincs elfelejtve, és minden hónapban fogadóórát tartok, igaz nem Ligetvárosban, hanem Miklósfán, de akinek olyan problémája van, az öt perc alatt át tud jönni Miklósfára, meg tudjuk ezeket a kérdéseket beszélni, de ettől függetlenül a következő évtől, negyedévtől kezdve már Ligetvárosban és az Erdész utcában is fogok tartani fogadóórát. Köszönöm, csak ennyit akartam mondani.

Törőcsik Pál: Köszönöm szépen. Elnézést, de itt elhangzott,…, az rendben van, de az előbb elhangzott, hogy Önnek nemcsak szóban, hanem írásban is fog válaszolni és elnézést, utána elnézést. És utána pedig felajánlotta, hogy személyes találkozásukkor pedig tisztázzák a fönnmaradó problémákat. Én annak a reményében, hogy ez a párbeszéd ki fog alakulni, és érdemibb lesz, én azt mondom, hogy a többieknek is adjuk meg a lehetőséget, hiszen nagyon sokan vannak még, akik szeretnék elmondani közérdekű problémáját.

Molnár Ferenc Roland: Elnézést, én nem szoktam föltenni a kezemet, de most fölteszem.

Törőcsik Pál: Az rendben van, hogy fölteszi a kezét, de a szót nem tudom megadni most, nem teszi lehetővé.

Molnár Ferenc Roland: Miért van az, hogy a Batthyány Gimnázium Balogh László úr az OKSB elnöke, és miért nem más? Nem hiszem, hogy ezt kell..……………, de ezzel megmondtam mindent. (nem a mikrofonba beszél, nem érteni.)

Törőcsik Pál: Igen, köszönjük, akkor kimondhatta, amit szeretett volna. Én úgy érzem, hogy ezzel a mondattal még nem lesz vége a párbeszédnek, hiszen Balogh László képviselőtársunk felajánlotta, hogy folyamatos párbeszédet fognak folytatni. Én kérném Hajgató Sándor urat, Nagykanizsa, Bajcsai utca, hogy mondja el közérdekű észrevételeit. Köszöntöm Hajgató Sándor Úr, Öné a szó.

Hajgató Sándor: Hölgyeim és Uraim! Elnézést kérek, tíz pontba szedtem össze, de gyorsan végzek vele, mind a sáskákra vonatkozik. Első: Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő előtt az átvezető részen zebra felfestését kértem, még képviselő voltam. Kétszer közérdekű bejelentést tettem, intézkedés nem történt. Kettő: Bajcsai út és a Szepetneki utcába kértem sebességcsökkentést az épületek állagának megóvása érdekében. Sajnos a lakók érdeke, javára nem történt semmi. Őrtorony utca végén, Zsigárdi köz végén a betonhíd építését tehát vegyék figyelembe a következőkben, ez hosszabb távú lesz, mert a forgalom megnövekedés, csak fahíd van. Cigány utca végén, a Német víznél nagyobb eső esetén az utca végén kiönt a csatorna, és csak gumicsizmába tudnak közlekedni. Itt is valamit kell csinálni. Őrtorony utca végétől a Vágóhídig villanyvilágítás nincsen, mert ´89-ben takarékossági okból leszerelték. Én ´96-ban kértem, hogy ezt rendezzék, 1600 m-t, akkor ígéretet kaptam, hogy ´97-ben a költségvetésbe lesz. Amikor a költségvetés tárgyalás ment, kérdeztem a polgármester úrtól, az akkoritól, hogy mi történt? Azt mondta, nincs rá pénz. Én akkor azt válaszoltam, sok mindenre, ami nem olyan fontos, arra van, csak éppen erre sáska ügyre nincs. Most akkor a hatos, amit vasárnap említettem a polgármester úrnak Kiskanizsán: Vajdacserfő és a Nagycserfő között, lent az aljban volt egy nagy kút, a tetőzete rossz állapotban volt, nemhogy megjavították volna, lebontották, és betonlappal lefedték. Kanizsáról kell vizet kiszállítani. A kút 30 m mély volt, de nagyon príma víz volt benn. Most ha azt meg akarják csinálni, akkor dupla költségbe kerül, de meg kell oldani, hogy ne Kanizsáról keljen vizet szállítani. Ugye ezt, ha leveszik a beton tetőt, akkor a tűzoltóknak fertőtleníteni kell, és ki kell szivattyúzni. Aztán a buszmegállóknál járdasziget építését többször kértem, sajnos nem történt semmi. Nyolcas. A 32/A járatot kérném, hogy szombat, vasárnapokon, most már Mindenszentek jön, hogy menjen ki, ne a templomnál álljon meg, hanem vigye ki. A fiatalok érdekében ez nem kell, hanem az idősebb ember. Kanizsáról is járnak ki, a városból, és kiskanizsai öregek. Azok gyalog már nagyon nehezen totyognak. Na azt annak idején még felvetettem, a Homokkomáromi utcába járó kiskanizsaiak a régi lőtéren keresztül közlekedtek valamikor. Utána megszüntették azzal, hogy a honvédségnek szüksége van. A honvédség, mint olyan megszűnt. A kaposvári parancsnokság azt mondta, hogy igényt tartanak rá, hát a honvédség most már nem tart rá igényt, akkor tegyék lehetővé, hogy a kiskanizsaiak közelebb kerüljenek a hegyhez a megközelítésbe, ne kelljen dupla utat csinálniuk. Na most akkor a tizedik. Szent Flórián téri Óvoda ügyét. Kérem, azt eladni nem szabad, azt csak lebontani lehet, mert azon javítani már nincs mit, mert a plafonig vizes. És azon kívül a belátás nagyon rossz Szepetneki utca végén. Nagyon sokszor úgy van, hogy éppen, hogy csak össze nem ütköznek a kocsik. Ott egy megoldás, lebontani és parkosítani. Tekintve Kiskanizsának két parkja volt, ebből minden megszűnt, most ugye Hunyadi téren történt az a kis javítás, de akkor ezzel megint lenne egy park. És ott a gyerekeket tudnák elhelyezni, meg öregek is ki tudnának menni. Többet nem kívánok, gyorsan befejeztem, intézkedésüket kérem és támogatásukat. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Törőcsik Pál: Köszönöm szépen Hajgató Sándor úrnak. Kérdezem, hogy kíván-e az elmondott tíz igény közül valaki most reagálni. Én magam is jegyeztem, jegyzőkönyvbe rögzítésre került az Ön által elmondott lista. Erre mindenképpen írásban válaszolni fogunk. Köszönöm. Békési Attila a következő.

Békési Attila: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a közmeghallgatás résztvevőit. Én egy dologban szeretnék reagálni, ez a településrésznek a gondjai. Ezt három pontban röviden elmondanám. Az első pont a buszmegálló felé vezető járda építése. Én májusban voltam egy közmeghallgatáson a palini városrészben, és ott megemlítettem ezt a témát. Nekem a VIA Kanizsa Kht. főnöke, Gáspár Úr ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják a dolgot, ez meg is történt. Ők korrekt módon válaszoltak erre a kérdésre. A levelet Bicsák képviselő úrnak adtam a legutóbbi képviselői fogadóórán. A levél azt tartalmazza, hogy június hónapban végrehajtják a javítást, mert ugye a kht. megállapította, hogy valóban jogos ez a kérés, ez a panasz. Hát azóta nem sikerült ez a dolog. Tehát a levélírás, az korrekt volt, a dolognak a véghezvitele, az nem egészen. Aztán volt egy másik téma ugyanebbe a levélben, hogy ugye a közút, a bejáró utak eléggé rossz állapotban vannak a településrészen. Na most szintén megválaszolta a Kht. vezetője, hogy ez nem az ő kompetenciájuk, amit mi meg is értünk, tudomásul vesszük, ez a közútkezelőnek a problémája, az ő dolguk, és forduljunk hozzájuk. Hát uraim, engedjék meg, hogy ne én forduljak hozzá, mert az én 130 kilóm nagyon kevés ahhoz, hogy egy ilyen céget felszólítsak arra, hogy ezt az utat hozzák rendbe, azt hiszem ez az önkormányzatnak, nem is a képviselőtestületnek, de az önkormányzat hivatalának a kompetenciája. Tehát én, mint magánember, ha felszólítom a közútkezelőt, akkor kiröhögnek, magyarul. De ha a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felszólítja, azt hiszem, hogy ennek van súlya. Ezt a két témát akkor gyorsan lerendeztük. A harmadik a gáz. Amit nagyon sérelmezünk, itt gáz témában egy évvel ezelőtt, aztán képviselői fogadóórákon, aztán közmeghallgatásokon, most megint közmeghallgatáson foglalkozunk. Sajnálom, hogy nincs itt a polgármester, mert a polgármester vagy tájékozatlanságból, nem hiszem, hogy akarattal, de valamilyen módon félretájékoztatja a közvéleményt, illetve a képviselőtestületet, mert akár újságban nyilatkozik, akár képviselői levélre válaszol, akár itt az önkormányzati ülés előtt válaszol, már amilyen keveset foglalkozik ezzel a témával, mindig azt mondja, hogy 10.000.000 Ft-os beruházás. Igen, ez tavaly igaz volt, mert a KÖGÁZ végzett egy ilyen felmérést, ahol 10.000.000 Ft-ot állapítottak meg, az idén ez már tizenkettő körül lesz, mert én vettem a fáradságot, amit az Önök hivatala nem vett és nem ment el a KÖGÁZ-hoz újra tájékozódni, hogy az idén mi újság van gáz ügyben. Uraim! Ez mindig drágább lesz, ez olcsóbb nem lesz soha. Követi az inflációt, a cégek is úgy igyekeznek, hogy minél többet kicsavarjanak a fogyasztókból. Egyszerűen nem tudom felfogni azt, hogy hogy lehet ennyire közömbös ez az önkormányzat bizonyos településrészekkel. Mert bizonyos településrészek, ahol prominens személyiségek laknak, ahol, - hasonlítsuk össze a palini városrészt, vagy Korpavárt. Ha Önök kijönnek oda, óriási különbséget tapasztalnak. Amikor megépült Palinban a csatorna, hetente megy az autó, szórja le az út szélére, emberek szorgoskodnak, a közterületen nyírják a füvet. Korpaváron, ha én ki akarok menni az utcára, akkor nekem le kell nyírnom magam előtt a füvet. Nem tudom, hogy az önkormányzati törvény, az településrészek között különbséget tesz minőségben, távolságban, vagy mit tudom én. De nézzük meg Miklósfát, ugye. Itt beszélgetett a képviselő úr, hogy mit tudom én, foglalkozunk Ligetvárossal is meg mit tudom én. Uram! Önök foglalkoznak vele, elmondják szépen azt, hogy megnézzük, leírjuk papírra, és nem történik semmi az égvilágon. Mert nem történik semmi.

Kiss László: Honnan tudja, maga hogy mi történt Ligetvárosban?

Békési Attila: Honnét tudom? Mert járok, én kanizsai ember vagyok, járok. Lehet, hogy többet járok arra, mint Ön. De esetleg Ön csak átutazóban. De mindegy. A lényeg az, hogy én utánanéztem ugye ennek a 10.000.000 Ft-nak, ez a 10.000.000 Ft úgy nem igaz, ahogy a polgármester úr mondogatja. Mert ebből a 10.000.000 Ft-ból, ha elolvasta volna a polgármester úr azt a választ, amit a KÖGÁZ Kisfogyasztói Marketing Osztályvezetője adott a Kanizsa Újságon keresztül, közvetlen a májusi közmeghallgatás után, akkor butaságokat nem beszélne, mert a KÖGÁZ az újságon keresztül ugye a polgármester úr természetesen megígérte, hogy nekem válaszol, és utána néz, hát ez a mai napig nem sikerült neki -, a KÖGÁZ azt írta le, hogy 6,3 milliónál megindítja a beruházást. Ez annyit jelent, hogy a városnak 6.300.000 Ft-ot kellett volna akkor kifizetni, ebbe benn van a lakossági hozzájárulás. Csináltunk egy közvélemény kutatást, amit szintén átadtunk a képviselőnknek, a 31 házból, akik ott laknak, huszon.., most nem tudok pontos számot mondani, 23-24 ember aláírta. Hogyha kiszámolják, akkor kb. olyan 100-120 ezer forintos közműfejlesztési hozzájárulás, közel 3.000.000 Ft. Tehát az önkormányzatnak 3,3-3,5 millió forinttal kellett volna hozzájárulni. Uraim! Önök egy focistának kifizetnek majdnem ugyanennyit havonta, mert itt az önkormányzati gyűléseken négy napirendi pontban foglalkoznak a futballal, ugye tizenegy falábú ember futkoz a táblázat végén, százmilliókat belevernek évek óta, és a települést környező kistelepüléseket nem zárkóztatják fel. Nem. Ott vagyunk, ahol vagyunk. Jól van gyerekek, nektek jó lesz, nyírjátok a közterületen a füvet, nem probléma, oldjátok meg magatok. Ez így történik ma az önkormányzatnál, és évek óta így történik. A másik dolog. Azt mondta nekem a polgármester úr, hogy meg kell pályázni ezeket a dolgokat. Uraim! Mutassanak nekem föl egyetlen egy pályázatot, amit egy év óta beadtak a megyére, a kormányhoz, vagy mit tudom én, hova. Egyetlen egyet mutassanak meg. Andersen meghalt uraim. Tudják ezt a szlogent, Andersen meghalt, a mesékből elég volt. Ha mi nem kellünk a városnak, nekünk sem kell a város. Uraim! Nézzenek körül a környék településein. 22 települést egy éven belül gáz alá helyeztek, megpályázták, így vagy úgy. Uraim! Menjenek végig Gelse, Felsőrajk, Újudvar, járdát, utakat építenek, fejlődnek, szépülnek. Uraim! Azért gondoljanak bele egy kicsit ezekbe a dolgokba, és befejezésképpen néhány tippet adnák ahhoz, hogyha netalántán valakinek szívügye lenne ez a dolog, hogy mit lehetne csinálni. Én vettem a fáradságot és elmentem a Marketing Osztály vezetőjéhez, Ő adta azt a tájékoztatást, hogy ezek a pénzek ez egy kicsit több lett, tehát a beruházás költsége egy kicsit több. Ez annyit jelent, hogy az önkormányzat, illetve a lakossági résszel olyan 7-8 millió forint körülit kellene befizetni ahhoz, hogy az a beruházás elinduljon. A többit természetesen a gázszolgáltató állja. Azon kívül ajánlatot lehet kérni, pl. Nagykanizsán van egy olyan gázvezetéket építő cég, pl. az ÉPSZER Kft., akik lehet, hogy olcsóbban ki tudják vitelezni a dolgot, mert nem kell nekik mondjuk Somogyba kitelepülni, hanem itt helyben meg tudnak oldani mindent. Akkor ilyen dolgokkal, mit tudom én. Azt mi felvállaltuk, hogy körbenézünk a településen, és ha kell, még egyszer utánanézünk, hogy ki az, aki Isten bizony be akar szállni ebbe a gáz bevezetésbe, mert akkor mi úgy jártuk végig az embereket, hogy legalább az előkertes szabályzóig, tehát a telekre vigye be a gázt, és csak akkor írja alá. Aki azt mondta, hogy neki nem kell gáz, az nem írta alá. Uraim! A környékbeli településeken egyetlen egy településen nem volt ilyen magas arány, aki aláírta. Ezen kívül még ugye föl kéne venni az újudvari önkormányzattal a kapcsolatot, mert a szomszéd település, ugye a Kámáncspuszta ebben a beruházási összegben benn van. Tehát ehhez hozzájárulhatna, lehetne csökkenteni azzal, hogy az újudvari önkormányzat hozzájárul, lehetne csökkenteni azzal, hogy az ottani rákötésekből ugye lakásonként az a 120-140 ezer, vagy mit tudom én mennyibe kerül ez a hozzájárulás, az nem kevés pénz. És hogy egyszerűen már lépjenek valamit, mert már nevetséges, hogy eljárunk közmeghallgatásokra, szegély Mikit kiidegeljük már a képviselői fogadóórákon, de egyszerűen nevetséges az, hogy nem tesznek semmit a környékbeli települések felzárkóztatására. Köszönöm szépen.

Törőcsik Pál: Köszönöm szépen. Kiss László képviselő úrnak a gombja van előttem, úgyhogy elnézést. Kiss László úr, Öné a szó.

Kiss László: Köszönöm alpolgármester úr! A Békési úrnak csak annyit szeretnék mondani, hogy bizonyos dolgokról jobb, hogyha meggyőződik, és utána hivatkozik rá. Én most a futballról nem akarok beszélni, remélem, erről majd Bicsák képviselőtársam szól valamit. Én csak annyit szeretnék Önöknek javasolni, valóban nagyon sok mindenben igazuk van, de mindent az önkormányzattól elvárni, ez is túlzás. Mit gondol, a csatornák, hogyan épültek? Úgy épültek, hogy megalakult egy társaság, azok elkezdték megszervezni a tagságot. Már volt egy bizonyos tagság, és akkor annak birtokában, konkrét dokumentumok, befizetési ígérvények birtokában mentek az önkormányzathoz és kérték, hogy járuljanak hozzá. Ha Önök is így csinálják ezt, állítom, hogy sokkal előbb lesz gázuk, mint hogyha eljárnak ilyen közmeghallgatásokra, és nagy hangon felhívják az önkormányzatot. Csak egyet tudok javasolni, és ez egy régi magyar mondás, “segíts magadon az Isten is megsegít.” Kezdjék maguk.

Bicsák Miklós: Én megértem Békési Attila barátomat, hogy mint településrész, ezt őszintén el kell mondani, 6. éve vagyok a településnek önkormányzati képviselője, és valóban élveztem és élvezem is a mai napig a lakosság tiszteletbeli bizalmát, és ezzel élni akarok, nem visszaélni. De el kell mondani azt, hogy valóban ez a Korpavár település a városnak a mostoha gyereke. Én most nem itt akarom a tüskét még beljebb nyomni a földbe. Tulajdonképpen arról van szó, tisztelt Békési Attila, ezzel az üggyel az önkormányzat, a testület nagyon keményen és komolyan foglalkozik. Többször ígéretet kaptam interpellációban is, és bízok benne, hogy a jövő évi költségvetésben a Korpavár településnek a csatorna gondja, a pályázat útján, mert ez évben nem nyertük el, bent lesz, és ugyanúgy a gázellátás is meg fog oldódni. Ezt én személy szerint is hajtani fogom ezt a kérdést, mert valóban, hogy néz ki az, hogy egy városrészi településnél azon emberek, mondhatom, hogy ragyogóan fejlődő kis településrész fog lenni Korpavár, mert mind többen jönnek már és költöznek ki arra a részre. Harmadik kérdésedre, a buszmegálló. Valóban, én a VIA Kanizsa ügyvezetője is itt van, itt nem dobálózni akarok és átdobni a labdát, sportnyelven, az előbb a futballról is beszéltél. Sorrendben, ezt az igazgató úr is elmondta, Palin városrészben is a kaszálás, utak, utcajárdák, névtáblák cseréje. Ő elmondta, be van tematikailag osztva és meg fogják oldani a buszmegállónak is a rendbetételét. A közút, személyesen jártam a KPM-nél. Tudni kell, ha Zalaegerszegre utazunk és látjuk, hogy a KPM az összes útjavításoknak, az úgynevezett murváját, vagy felkapart bitument Korpavár település sarkában rakja le, amiről már egyszer a közgyűlésben is téma volt. Ez a KPM feladata, nem a városé. Ígéretet kaptam rá, úgy látszik, állandóan szajkózni kell. Fogom az ajtót majd döngetni, és meg fog oldódni, mert valóban jogos a kérése az ottani embereknek. Én azt kérem tőletek, ahogy azt elmondtam, a múlt heti Kanizsa Újságban is megjelent, szíven viselem, ez nem ígéret, de a város is szívén viseli. Higgyétek el a lehetőségekhez, a költségekhez képest Korpavár is rövidesen el fogja azt érni, ahogy a többi település, hogy ott is csatorna, és a gáz be legyen kapcsolva. De ehhez kell a lakossági igény, hozzájárulás, ahogy Te itt megígérted, hogy támogatni fogják, beszállnak. részletfizetés van, ebbe hadd ne menjünk bele. A megalakult csatornatársaságok, ez Palinban is így történt, és hála Isten mindenki megelégedésére a csatorna be van kapcsolva. Én továbbra is türelmeteket kérem. A futballra, egy kicsit erősen fogalmaztál. Nem akarok belemenni. Igazad van sok mindenben, de azért tudni kell, ennek a városnak egy élvonalbeli sportra szüksége van. Én nem akarom megint védeni és összekeverni itt a témát, és azok az emberek, akik oda kimennek vasárnap, igénylik azt, hogy itt futball legyen Nagykanizsán. Attila! Továbbra is azon dolgozunk közösen, hogy ezt a feladatot a városrész részére megoldjuk. Köszönöm szépen, hogy hozzászóltál.

Gáspár András: Én elnézést kérek Békési úrtól. Ha rám figyel. Nem ütemezésbeli probléma, nem kísértem végig a két feladatot, nem vettem észre, hogy nem végeztük el. Megnézzük és igyekszünk elvégezni. Én elnézést kérek, hogy nem készült el. …

Törőcsik Pál: Az Ön által fölvetett kérdésekre, amit szóban… Nem tudom kíván-e még valaki kiegészítést tenni? Hivatal részéről? Nem. Írásban meg fogjuk küldeni a választ. Bajnóczi Gyula úr következik, Hevesi út 1-ből.

Bajnóczi Gyula: Tisztel Meghallgató Közgyűlés! Örülők, hogy szót kapok, hisz olyan kérdéssel akartam, be is diktáltam a hozzászólásomban, hogy az önkormányzat határozatainak, rendeleteinek a végrehajtása, hogy néz ki Kanizsán. Gondolom, ez mindannyiunkat érdekel, és nap, mint nap tapasztaljuk. Ezen belül is én konkrétan csak a Kanizsa tisztaságával, meg a nagyon sokszor hivatkozott Európai Uniós szinttel, meg egyéb kérdésekkel, azt érintő témával szeretnék foglalkozni, mivel a technika alapján lehetőségünk van arra, hogy a különböző közgyűléseket, amikor a határozatokat vitatják, tárgyalják és ugye, végül döntenek, hogy ezeket gyakorlatilag saját fülünkkel, vagy szemünkkel láthassuk a Városi Televízión keresztül. Na most mi a tapasztalat itt? Az a tapasztalat, hogy nagy vehemens vitákkal döntenek különböző kérdésekről. Itt most én nem mondanák mást, csak ott van például az eb tartás kérdése. Ez országos kérdés, és nap, mint nap hallatunk súlyos következményeit is annak a nem betartásának. Na most, hogy néz ez ki Kanizsán ugye? Hallottam a döntéseket, a vitákat, mindent mikor meghozták végül, és nagy meglepetésemre konkrét tényeket is láttam. A játszótereken kitették a táblát, betoncövekre, ugye oszloppal, hogy ott nem szabad ugye ebbel közlekedni, a gyerekek, egyéb érdekében. Ezt máma kitették, holnap után mát tábla sehol se volt. Én most megkérném bármelyik képviselőt, nézze csak meg, hogy talál-e egyetlenegy játszótér környékén is ilyen jelzőtáblát. Nem valószínű, hogy talál. Na most én itt úgy vetem fel, és a kérdésbe is úgy tettem fel, hogy vajon, amikor mi hozunk itt különböző rendeleteket, megteremtjük-e annak feltételét, hogy az végrehajtás után betartva kerüljön? Ne csak akkor, amikor anyagi vagy egyéb más következményei vannak, a szigorral az önkormányzat betartsa. Még szigorú papírok ellenére is bevasalja például azt, hogy egy gépkocsi, ami totálkáros, attól függetlenül azután jár még a pénz, bevasalja. Szóval, na most azért mondom, hogy ilyen esetben itt is gondolom, szankciók is vannak, ha nem tartják be. Most ki felelős azért, mert ezt én nem tudom, meg más sem tudja, hogy ki a felelős most azért, hogy ezt a rendeletet meghoztuk, ez következetesen végre legyen hajtva. Szóval ez az egyik ilyen téma a város tisztaságával kapcsolatosan. Meg a gyermekek védelme, meg egyéb dolog országosan. A másik dolog, tudom, nagyon sok vita van, itt most is elhangzott, a buszmegálló pályaudvaroknak a kérdésével kapcsolatban. Nagy nehezen mikor egy-egy körzet kiharcol egy-egy ilyen létesítményt, hogy akkor mi történik? Az történik, hogy egy hónap múlva egyik ablak hiányzik, a másik ablak hiányzik ugye. Szóval most itt is, de most itt vetném fel a sajtónak a kérdését is. Én nem találkoztam még a sajtóval, amikor kritikusan kihozta volna, drasztikusan, hogy na kérem, tessék, ilyen barbár ténykedés történt itt. Köz-köz…. szempontjából. Vagy az önkormányzat ilyen vonatkozásban eljárt valakivel szemben. Ezt még mi nem hallottuk. Szóval itt vannak a dolgok, a problémák. A másik a tájékoztatás, ha egy idegen bejön ide a városba, de még a kanizsai is, sokszor gondot jelent neki a keleti városrész, és egyéb más városrészeknél, mint például a Platán sornál is össze-vissza vannak ugye ilyen légrés térbe építve a blokkházak ugye. És az utca rendszámokon ottan a házszámokon nem lehet eligazodni. Van, ahol nincsen, van ahol, a Platán soron is például. Valaki megnézi a Platán sornak a baloldalát római I, római II, még az sincs talán, csak az első házon, ha egyáltalán meg van, hogy Platán sor. Szóval itt is ez az önkormányzatnak a feladta lenne szerintem, hogyha valaki ugye tájékozódni akar, keres valakit, hogy azt megtalálja. Annak idején elindult egy jó mozgalom itten, hogy nagybetűkkel fölírták ugye legalább a házszámokat, hogy lássák, hogy melyik a 9., melyik a 8. Úgyhogy én ezekkel a két témákkal szerettem volna itt föl vetni, és hogy hát ….. Nagyon sok minden másra pénz, akkor erre feltétlenül kéne, mert ez a közérdeket, a város lakosságának az érdekeit szolgálja. És nem véletlen, hogy én ezt most fölvetettem. Mert úton, útfélen saját magam is tapasztaltam, meg hozzám is jöttek jelzések ilyen vonatkozásban, hogy ez dolog nincsen rendben.

Törőcsik Pál: Nagyon szépen köszönjük a fölvetést. Birkner Zoltán úr kíván reagálni rá.

Birkner Zoltán: Kedves Kanizsai Lakosok! Tisztelt Uram! Azért gondoltam, hogy hozzászólok a témához, mert a Hevesi 1. az én körzetem, és tulajdonképpen hasonló problémákkal küzdünk, amit Ön most elmondott. Tavasszal megpróbáltunk kicsit új szemléletben a körzeti munkákat a keleti városrészben elindítani. Valóban egy kisebb csapattal felmértük, melyek a legfontosabb elintézendő ügyek a körzetemben. Ez egy kis tanmese egyébként, és most azok után, kérem, ítélje majd meg, hogy teszünk azért annak érdekében, hogy máshogy nézzen. Szóval a lényeg az, hogy kis csapattal felmértük, hogy melyek a legfontosabb munkák. Ezt utána igyekeztem lakossági fórumon is megbeszélni. Aztán a VIA Kanizsa Kht., illetve az összes érintett céggel ezt megtárgyaltuk, és egy munkatervet dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a például …… Csokonai utca, Kodály utca, és Bartók Béla utca, egy kicsit szebb, ápoltabb környezetté tegyük. Hát elkezdődtek a munkák, és sajnálatos módon tapasztaltuk, hogy például a játszóterek rendbehozatalánál, amikor … újabb kapukat és palánkot, kérem, amíg az egyik kaput felszereltük az egyik oldalra, és átmentek a másik a játszótérre, mire visszajöttek, ellopták a fémkapukat. Tehát amikor, mi mindent megteszünk …. annak érdekében, hogy saját környezetünk kicsit normálisabban nézzen ki, ….. még pedig azt is, hogy legyenek utca névtáblák, hogy ne legyen az a dzsungel, amit ön is mondott, hogyha betéved egy nem kanizsai, vagy esetleg egy kiskanizsai a keleti városrészbe, akkor nem találja meg az utcákat, villám gyorsan eltűnnek sajnos fémtáblák. Ugyanez igaz a fém szemetes edényekre, ezért kell most már műanyagot kihelyezni. Tehát közös feladatunk, és ez mindannyiunknak, az Öné és az én feladatom is, hogy ha rongálás látunk, ne féljünk és szóljunk. Ha olyan értelemben látunk rongálást, akkor bizony hívjuk a rendőrséget is. Tehát, amíg nem változik meg a Magyarországon és Nagykanizsán egy kicsit az a közeg, hogy a köz, az egy kicsit az enyém is, és ezért vigyázni kell rá, addig sok mindent fordíthatunk, és higgye el kérem, hogy majdnem 1 millió Ft-ot próbáltunk meg ilyen szépítési munkákra fordítani, és most nézem félév elteltével, mintha nem történt volna az ég egy adta világon semmi. Tehát egy nagyon-nagyon közös problémáról van szó. Kérem az Önök segítségét, mert nem fogjuk tudni ezt megoldani, ha nem merünk szólni azoknak, akik ezt elkövetik.

Törőcsik Pál: Kérem, kíván-e még valaki reagálni a felvetett kérdésre? Nem. Tisztelt Bajnóczi Gyula úrnak a fölvetett kérdésére, amire most választ nem kapott, írásban meg fogjuk küldeni a választ. Most pedig tekintettel az eltelt időre, pontosan 10 perc szünetet rendelek el.

 

Szünet

Törőcsik Pál: Tisztel Képviselőtársak! Tisztel Vendégeink! Folytatjuk munkánkat, szünet után. Bagonyai József úr kért szót, tessék parancsolni.

Bagonyai József: Egy ilyen közmeghallgatáson általában az ember azért jön el, és azért szólal föl, hogy a környezetében vagy a területén, valami gondot, problémát vessen föl. Én most formabontó leszek, örömmel szeretném itt a közgyűlést tájékoztatni, hogy a nagy forgalmú Bajcsai utcában az elmúlt hetekben, napokban, még napjainkban is, gázvezeték csere folyik. Azt tudom mondani, gondolom, hogy nem irritálja Önöket az, hogy dicsérném a kivitelezőt, hisz annyi sok szép, jogos dicséret hangzott el korábban VIA-val kapcsolatban is, hangsúlyozom jogosan, de most azt mondom, hogy ez a kivitelező, aki Pávlicz Ferenc vezetésével végezte el ezt a munkát, akelleténél több kellemetlenséget nem okozta a lakosságnak. Tudják, hogy egy ilyen munka azért bizonyos zajjal, problémákkal jár, de azért említem, hogy a kelleténél többel nem zavart bennünket. Ez bizonyítja azt, hogy a városunkban is találhatunk olyan kivitelezőket, amelyik technikailag megfelelő munkaszervezéssel tudja biztosítani azt, hogy a polgárok megelégedjenek a munkájukkal. Hisz ahogy látjuk a nagy beruházásoknál is, ami folyik itt városban, zömébe, kanizsai alvállalkozók dolgoznak. Még az aktív időmben volt olyan fővállalkozó, aki elnyerte a munkát, aztán nem volt neki mása, mint az aktatáskája. Utána jött, hogy adjunk neki ilyen gépet, adjunk neki egyebet. Tehát, amikor majd döntenek kivitelezőkről, vegyék ezt figyelembe, hogy a városban is, akik fizetnek adót, igazán, ha még egy kicsit magasabb áron is, de érdemes a helyi vállalkozókat megbízni. Én Kiskanizsa, Bajcsai utca lakosainak egy részével, szeretnék köszöntet mondani itt a nyilvánosság előtt is Pávlicznak. Természetesen, hogy van az utcában olyan is, akit ez is zavar, azt gondolja, hogy a levegőben meglehet ezt csinálni. Ezt elöljáróban szerettem volna elmondani. Tulajdonképpeni felszólalásom, az egy évvel ezelőtti Miklósfai közmeghallgatáshoz kapcsolódik. Ott a tisztelt közgyűlés azt mondta, hogy ezzel a gonddal, problémával menjek a jegyzőnőhöz, és ott felhatalmazták jegyzőnőt, hogy fogadjon engem valamikor. Meg is történt ez a dolog, csütörtökön reggel megbeszélt időben megjelentem jegyzőnőnél, aki fogadott is kellő komolysággal, és utána nézve a dolgoknak. Én úgy láttam az arcán, ez lehet ugye, hogy csak vélelmezem, hogy teljes megdöbbenéssel fogadta azokat a dolgokat, amit én elmondtam. Én kérném alpolgármester urat, hogy úgy, ahogy meg volt hirdetve ez a közmeghallgatás, hogy kérdéseket lehet föltenni, és utána véleményt mondani, nekem adjon majd egy percet, én behozom az 5 percen belül, hogy én a jegyzőnő válasza után tudjak mondani véleményt, illetve javasoljak véleményt. Én nekem konkrét két kérdésem lenne. Az ügy 5 éves ügy. Nem is szeretném itt Önöket untatni ezzel. Akik az előző ciklusban voltak, azok tudják részletesen. Több sajtófórumban megjelent ez az ügy, azonban 5 éve nem jutunk előbbre. És ne haragudjanak, ha én is most így kapásból azt mondom, hogy ez is megérne, nem pénzösszegre gondolok, hogyha a Bányásszal, a futballal tudtak foglalkozni 2-3 közgyűlésen, akkor ezzel az üggyel is egyszer kellene foglalkozni. Mert meggyőződésem, hogy bűncselekmény történt. Tehát nem mondanám el az előzményeket, ha kíváncsiak, akik nem ismerik, ha megkérdeznek, elmondom. Konkrét kérdésem lenne a jegyzőnőhöz. Tekintettel, hogy 1 éve vettetem én ezt újra föl, és azóta én nem zaklattam. Lassan mondom, nem akarok mesélni, hanem én is konkrét választ kérnék. Csak, amit kérdezek. Meggyőződött-e jegyzőnő arról, hogy közgyűlési határozat nélkül vásárolták a nem létező földet? Meggyőződött-e jegyzőnő arról, hogy nem létező személy, nem létező tulajdonosoktól vásárolták a földet? Ha nekem nincs igazam az állításommal, kérdezem jegyzőnőt, hogy miért nem fizetik ki a másik 50%-ot a nem létező tulajdonosoknak? Vagy ha nekem van igazam, akkor miért nem lépnek abban, hogy az a pénz az önkormányzat kasszájába kerüljön? Hisz nem 400 meg 500 ezer Ft-ról van szó, hanem több 10 millió Ft-ról van szó. Amikor elszólja magát véletlenül a pénzügyi osztályvezető, hogy kaparja össze a pénzt, akkor én nem tudom, hogy 5 év alatt nem hiányzik az a pénz Önöknek? Az önkormányzat, az nem pénzintézet, hogy jogtalanul hitelezzen, hanem igenis, ha jogos, akkor hajtsa be ezt az összeget. Ne a kisembereken, azoktól, akiket én megneveztem Önnek az Önnel való találkozás alkalmával. Név szerint, nem azt mondtam, hogy ismeretlen tettes, név szerint. Ha óhajtja, én hozzájárulok, hogy olvassa fel a közgyűlésnek, hogy milyen jegyzőkönyvet vettünk föl. Azt is, ahhoz, tehát, ha kíváncsiak rá, megnevezem személyesen azokat, akik több millió Ft-tal jól jártak. Jogtalanul jártak jól. Én más kérdést nem szeretnék föltenni. De ezt úgy kérem a jegyzőnőt, hogy konkrétan, akkor erre hogyha tudna válaszolni, és én utána tennék akkor egy javaslatot annak függvényében, hogy a jegyzőnő mit válaszol.

Dr. Tuboly Marianna: Valóban, az elmúlt évben, közmeghallgatáson Bagonyai úr részletesen ismertette a közgyűléssel a Fasori dűlőben levő földterületek és annak idején a TSZ földkiadásával kapcsolatos anomáliákat. Ebben az ügyben a közgyűlés ’96-ban vásárolta meg a tulajdonosoktól, de olyan tulajdonosoktól vásárolt meg földeket, akik sem ingatlannyilvántartási bejegyzéssel nem rendelkeztek, sem pedig jogerős földkiadó határozattal. Ebben az ügyben pontosan ezért az önkormányzat a minisztériumhoz fordult, sürgetve, hogy végre jogerős földkiadó bizottsági határozatok szülessenek. Azonban és ez, ami az ügy megoldását késlelteti, és tulajdonképpen lehetetlenné teszi, az az, hogy a minisztérium új eljárásra való utasítása ellenére a Zala Megyei Földhivatal a mai napig nem hozta meg az új földkiadó határozatokat. Tehát semmilyen jogerős döntés nincs abban a vonatkozásban, hogy Fasori dűlőben kik a jogos tulajdonosok. Tulajdonképpen egy rendezetlen, abszolút rendezetlen jogi helyzet áll fenn, amit ugye ilyen módon megörököltünk, és mindaddig nem tudunk ebben a rendezetlen jogi helyzetben lépni, amíg az erre hivatott Zala Megyei Földhivatal nem teszi meg azon kötelezettségét, amire a minisztérium kötelezte. Ezzel az üggyel és tulajdonképpen az Ön által felvetett felelősségre vonással Ügyrendi és Jogi Bizottság foglalkozott és úgy foglalt állást, hogy mindaddig, amíg az ügy az általam említett módon le nem zárul, addig nem lehet megállapítani azt, hogy az önkormányzatot valójában érte-e kár. És tulajdonképpen addig, amíg az ügy le nem zárul, nem lehet megindítani az önkormányzati érdeket érvényesítő érdekvédelmi szükséges eljárásokat. Röviden ennyi a válaszom, és természetesen, ha valamire nem tértem ki, akkor egészítsen ki.

Bagonyai József: Jegyzőnő kérem, én azt kérdeztem, hogy közgyűlési határozat nélkül vásárolta-e a Suhai Sándor, Tüttő István ezt a földet? Ezt nem létező, Ön a 143-asról beszél, én 143/1–es területről, a nem létező területről. Igaz-e, hogy nincs 143/1? Válaszoljon jegyzőnő.

Dr. Tuboly Marianna: Kedves Bagonyai Úr! Helyrajzi számokat itt immár egy éves üggyel való foglalkozás után minden bizonnyal nem tudok mondani.

Bagonyai József: Jegyzőnő kérem, nem foglalkozik az FM 143/1-gyel, mert ilyen nincs. Foglalkozik a 143-mal. Tetszik tudni? Tehát nincs 143/1. Nem volt közgyűlési határozat. Ez a legnagyobb bűn, hogy közgyűlési határozat. Életben volt ’75-be a közbeszerzési jogszabály is, a rendelet. Tehát erre, közgyűlés nélkül vásároltak? Akkor megnézte, amikor én ott voltam Önnél.

Dr. Tuboly Marianna: Egy pillanat. Előttem, van az ügyirat, amit Ön is megkapott. Abban az szerepel, hogy szándékuk szerint létrehozni kívánt, tehát létrehozni kívánt 0143/1 helyrajzi számú ingatlant a Földkiadó Bizottság osztatlan közös tulajdonba adta. Tehát akkor nem létezett ez a terület önálló helyrajzi számként.

Bagonyai József: Nem, most se létezik. Én nem tudom, hogy nem lehet venni a fáradságot….

Törőcsik Pál: Elnézést kérek, a javaslatom a következő. Jegyzőnőt meghallgatjuk, és utána párbeszédes formába folytatnánk. Köszönöm.

Bagonyai József: Jegyzőnő kérem, ha megtetszik kérdezni Marton képviselő urat, aki megnézte azt a 143-as területet, ha Ön megkapta, már pedig megkapta azt a papírt a Földhivatalból, hogy nincs 143/1-es, meg nem is lesz soha. Bizonyára nem került az Ön kezébe. De kezébe került esetleg az alpolgármester. Ha nem, akkor én holnap reggel Önnek beviszem, hogy többet nem is lesz ilyen, hogy 143-as. Tehát Ön ezzel a szerződéssel nem tud menni a Földhivatalba, hogy bejegyezzék. És akkor kérdem azt, hogy nem érdemelne meg ez egy jogászt, ……. Fodor úrnak a részvételével létrehozni egy olyan bizottságot, aki ezt megnézi komolyan. Ön is tanulta azt a római jogban, hogy nem létező, csak létező vagyontárgyat lehet megvenni. Én nem tudom. Valahol 5 éve hitelez az önkormányzat jogtalanul. Mikor keresik, vakarják a több 10 millió Ft-ot. Nem 4-500 eFt-ról van szó, meg 20 millióról, hogy adni kell a focistáknak. 5-10 millió Ft. Most is hajlandó vagyok. Följelenthet bárki, ha óhajtják, megnevezem, megnevezem, hogy kik jutottak ilyen előnyhöz, amit az előző önkormányzati vezetők elkövettek.

Dr. Tuboly Marianna: Bagonyai úr. Önnek az előbb elmondtam, hogy az önkormányzat olyan ingatlanvásárlásba bocsátkozott törtvénytelenül, ami nem volt ingatlannyilvántartásba bejegyezve, és amire nem volt jogerős Földkiadó bizottsági határozat. Én úgy gondolom, hogy ezzel abszolút korrektül válaszoltam Önnek. Azt is elmondtam, hogy ez teljes terjedelmében az Ügyrendi és Jogi Bizottság elé terjesztettük, ahol több jogász mellett ezen a Jogi bizottsági ülésen Ön is kiegészíthette az álláspontját, úgyhogy semmiképpen nem mondhatja azt, hogy az önkormányzat tudós szakemberei, jogtudós szakemberei nem foglalkoztak ezzel az üggyel.

Bagonyai József: Ezzel kapcsolatban valóban volt egy Ügyrendi bizottsági ülés. Uraim! Azon a napon délután 15 órakor volt, Tóth úr, a Vasemberházban valamilyen ünnepség. Kettő órakor kezdődött az az Ügyrendi bizottsági ülés, 3 napirendi pontja volt. Meg lehet nézni a jegyzőkönyvet, ha bár szerintem nem készült róla, mert olyan gyorsan végeztünk. December 18. Az Ügyrendi Bizottság úgy járult hozzá, hogy december 18-ig kért Ön határidőt arra, hogy ennek az ügynek a végére jussunk.

Marton István: Bagonyai úrnak el kívánom mondani, hogy az Ügyrendi Bizottság minden üléséről készül jegyzőkönyv, egészen biztos, hogy erről is készült, mert vannak rövidebb, meg vannak hosszabb bizottsági ülések. Ez a rövidebbek közé tartozott, kétségtelen. Én az üggyel ’98. év végéig voltam nem nagy szerencsémre, de szoros kapcsolatban. Meg tudom erősíteni, amit Bagonyai úr mondott, és hát a jegyzőnő is állításával gyakorlatilag ezt támasztja alá, hogy 0143/1-es parcella nem volt. És az az érzésem, hogy azért ahogy én ebben már érdemben nem foglalkozok, hiszen ekkor, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke közgyűlési döntés eredményeként volt kénytelen a Pénzügyi Bizottság ezt vizsgálni, szerintem sem lehet most sem, és nem is valószínű, hogy lesz ilyen parcella. Tehát annak a határozatnak, ami akkor született az Ügyrendi Bizottságon, ha jól emlékszem, letelt a határideje. Az nem az év végéig szólt ugye? Az múlt év december 18. volt, úgy hogy azt kérem, hogy megnézze a hivatal, hogy hogyan áll ez az ügy, mert tényleg aktuális lenne lezárni. Itt több 10 milliós földvásárlásról van szó. Teljesen egyetértek abban Bagonyai úrral, hogy ugyan már mi 4-5 évre hát ne hitelezzünk valakiknek, akik esetleg nem lesznek jogos használói ennek a pénznek, mert mondjuk nem adhatják el azt a földet, ami sosem volt az és nem is lesz övék.

Bagonyai Jószef: Én szeretnék Tóth úrtól elnézést kérni, de én tényleg úgy éreztem, hogy olyan gyors volt ez az ülés, hogy mondom talán még jegyzőkönyv sem készült. Elnézést kérek. Akkor valószínű, hogy meg van ez a jegyzőkönyv, ami tényleg tartalmazza azt, hogy december 18. Na most én nem akarnék tovább húzni az időt. Más is akar hozzászólni. Most akkor, ha óhajtják, akkor a konkrét javaslatomat. Kérném a jegyzőnőt, hogy ismertesse a közgyűléssel azt a jegyzőkönyvet, amit velem fölvett, és amire én kértem a jegyzőnőt, mert mivel állítom még egyszer, hogy bűncselekmény történt, többen, tehát, ha óhajtják, megnevezem. Többen több millió forintos jogtalan haszonra tettek szert vagy készpénzben, vagy telekben, vagy egyébbe. Hajlandó vagyok ebbe a nagy pereskedési időben vállalni, hogy én ezt kimondom, és elmondom, hogy kik hogyan voltak. Ami pedig ezt a dolgot, hogy 5 éve húzódik, hát nem tudom, ha itt megkérdeznénk a pénzügyi szakembert, hogy 5 évig hitelezni valakinek. Ha nincs igazam, akkor meg milyen alapon tartja vissza, megint azt mondom, a pénzt. Ha meg igazam van, akkor miért nem vasalja be azt a pénzt azokon, akiken kell, kamataival együtt. Mert most visszafizeti a milliót, az akkor mennyit ért a millió, természetes. Én nem akarnám tovább húzni az időt. Ha úgy gondolják, vállalja föl valamelyik. De hát én azt kérem, hogy pártatlanul álljanak a dologhoz.

Törőcsik Pál: Tisztelt Bagonyai úr, a jegyző asszony jelezte, még kíván válaszolni.

Dr. Tuboly Marianna: Még egyszer szeretném elmondani, hogy az Ügyrendi Bizottság elképzelhető, hogy időpontot is adott az ügynek a lezárására, azonban a felelőse ennek az ügynek mindenképpen a Zala Megyei Földhivatal, akinek az eljárása nélkül tovább lépni érdemben, ebben az ügyben nem lehet. Egyébként Bagonyai úr arra kért hivatali embereket, hogy saját maguk nevében tegyen feljelentést. Én felajánlottam Bagonyai úrnak, hogy továbbítom az ő kérelmét, de erre nem tartott igényt. Én így emlékszem erre a történetre. Azonban, ha Bagonyai úr nem így emlékszik, akkor szíveskedjen kijavítani, de bármilyen kérését teljesítjük, ha kéri, akkor továbbítjuk ezt a jegyzőkönyvet.

Bagonyai József: Én úgy emlékszem, ahogy a jegyzőnő elmondta. Én úgy gondoltam, hogy jegyzőnő, aki érintetlen volt ebben a dologba, hisz nem itt dolgozott addig, hogy mivel tudomást szerzett arról, a jegyzőkönyvben kihangsúlyoztam, mivel tudomást szerzett arról, hogy mi történt, Önnek esküje is kötelezi arra, hogy ebben a dologba lépjen. Én nem gondolom, hogy most nekem kellene költségbe vágni magamat azért, hogy próbáljam az önkormányzatnak az igazát kideríteni. Hát hogy gondolja, hogy én menjek. És ha még egyszer azt mondom, hogy nincs 143/1. Meg nem is lesz. Tehát erre vonatkozott az Önök vásárlása. Tehát ez a pénz elveszett, ha úgy gondolják Önök, hogy elveszhet. Vagy azok, akik ezt elkövették, azokon bevasalják.

Törőcsik Pál: Köszönöm Birkner Zoltán képviselő úr kíván szólni.

Birkner Zoltán: Tulajdonképpen csak, hogy Bagonyai úrnak valóban az igaza után járjunk. Én azt gondolom, hogy ha le is telt a határidő, megkérném a jegyzőnőt és megkérem a hivatalt, végül is ez ma már elhangzott, kerüljön elő újra az ügy, nézzük meg, valóban nincs-e esetleg másfajta kimenetele az ügynek. Azt gondolom, hogy meg fog érni vagy egy bizottsági szakaszt, vagy egy közgyűlési napirendi pontot. Ezennel indítványoznám, hogy ez kerüljön a következő közgyűlésre.

Törőcsik Pál: Ezzel kapcsolatban mindenképpen ki fogjuk az ügyet vizsgálni, és írásban értesíteni fogjuk Bagonyai urat. Következő jelentkező Szabó Imréné.

Szabó Imréné: Tisztelt Közmeghallgatás! Hát nekem csak két gondolatom lenne, bár háromra jelentkeztem, de a középsőt, azt tessék kihúzni, mert egyébként is nonszensz lenne, amit kértem. Később rájöttem. Az első gondolatom az, hogy a Volán Rt-vel kapcsolatban van-e valami partnerszerződésük, vagy valami lehetőségük, hogy a város lakosságát érintő és nagyon sokat anyázó dolgokat a Volán kijavítsa. Mire gondolok? Hát tessék megnézni Zalaegerszeget, Kaposvárt, Pécset, Budapestet, az Erzsébet téri Volán buszt. Egyszerűen nincs tető az utazó közönség feje fölött. Vagy a 38 °C-ss hőségben állunk ott és tolongunk, és várjuk a buszt, és még csak 5 perccel se áll előbb be, úgyhogy ott egymás nyakába megyünk föl a buszra, a 32-esre. Ez az egyik. A másik pedig, nem tudom milyen meggondolásból csinálták meg a közlekedésiek, hogy 32-es teljes helyi járatát beviszik a nagy forgalmú autóbusz állomásra. Tele veszéllyel, mindennel. Ugyanakkor, amikor a 32-es kifordul a Kalmár utcába, tehát ahol fölszedi a kiskanizsaikat és viszi haza Kiskanizsára, ott van egy megálló. Na most vele szembe, miért nem lehet egy megállót csinálni a helyi járatosnak, holott ott a helyi járatot követően körülbelül olyan 50-60 m-re zebra van, tehát a gyalogosok a zebrán át tudnának kelni. Na ezért nagyon sokat anyázok. Ez az egyik. Szeretném megkérdezni, hogy lehet-e ebbe valamit intézkedni, vagy nem? A képviselők fizetése lett volna a következő mondandóm, de mivel az ember homo sapiens, nem beszélek róla. Nagyobb gondom az, és kérem Önöket, és követelem, hogy ennek az 50 ezres városnak, és a vonzáskörzetének, ami lassan 80 ezer embert érint, hát legyen már egy tüdőgondozója. Hát ott volt a régi fülészet, aki ismeri a régi kórházat, egy gyönyörű kétemeletes épület. Miért kellett azt miniszteri rezidenciának beépíteni, a TBC intézetbe, most nem ott, ahol Önök odamennek, levetkőznek megszűrik, fölöltőznek, elmennek haza. Nem az a gondom. Hanem az a gondom, amikor ott fölmegyünk elől a lépcsőn, ott van egy váró, ott a TBC-ések, az allergiások, az asztmások egymás nyakába vannak, és hogyha megnézik az ott dolgozóknak a körülményeit, hát én azon az abalokon betekintettem, hát nem szívesen dolgoznék ott. És a másik pedig, van egy nyilvános WC, mert ugye a laborhoz vizeltet hát ott kel leadni. Hát én az előző közgyűlésen, vagy gyűlésen, ahol voltam, azt mondtam, hogy én fogom a poharamat, két táblát elől meg hátul, és kimegyek az utcára, abba fogok bepisilni. Mert nem lehet olyan WC-be bemenni, ami mint Balatonnak a teteje, olyan a padozata, a fejem fölött hullik a vakolat, és hiába takarít, a takarítónő, kinyalja WC-kagylót, akkor sem lehet azt a WC-t használni. Hát nézzék meg, uraim. Sajnos, hogy most kell mondanom október 24-én. Amikor tegnap, október 23-án ünnepeltük a 10. éves évfordulót, hogy vége lett a régi rendszernek. És 11. éve, amikor köztársaságnak kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Hát uraim azt mondom, ha nem lett volna változás ma Kanizsának lenne tüdőkórháza. Még, akik engem erre ismernek, régi ember vagyok, de az biztos, hogy a Tollár úr, az tudott lobbizni, az már majdnem a végkifejletekig elvitte, hogy legyen a városnak egy tüdőgondozója, egy tüdőkórháza. Ott voltam a tüdőgondozóban és egy ember annyira rosszul lenne, nem volt a bácsi vasággyal együtt 30 kg, és rohammentőket kellett kihívni, még egy olyan szobája sincs annak a tüdőgondozónak, hogy aki ott rosszul lesz, elsősegélyben tudják nyújtani. Hát uraim, ha van költségvetésünk, ha van Gazdasági Bizottságunk, ha van a városnak pénze, már pedig van, mert adót fizetünk. Én 66 évesen dolgozom, fölszorozzák a kis 8.000 Ft-omat fölszorozzák a nyugdíjammal, és még mindig adófizető polgár vagyok. Hát ne haragudjanak, ha mindenre van pénz, követelem, hogy legyen tüdőgondozójuk. Ezt szerettem volna kérni Önöktől. Jelentkezzen az, aki én velem nem ért egyet. Köszönöm.

Törőcsik Pál: Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy nem fog jelentkezni senki, mert hiszen mindannyian szeretnénk, hogy ez megvalósulhasson. Én azt mondom, hogy megkérdezem a jelenlévőket, hogy felvetet kérdésekkel kapcsolatban kíván-e valaki válaszolni? Én, ami buszmegállóval és az azzal kapcsolatosan elmondott, a buszállomással, írásban fogunk Önnek válaszolni. Az Ön által fölvetett problémákat az illetékesek megvizsgálják és válaszolni fogunk. Köszönjük a fölvetését. Következik Tőke Lajos úr

Tőke Lajos: Azt írtam föl a jelentkezési ívre, hogy Szabadhegy vízellátása témájában. De én is, ahogy Bagonyai József mérnökkollegám és őszintén mondom barátom, ahogy nyilatkozik, egy kicsit rendbontó lennék. Arról lenne szó, hogy nem kérni jönnénk, illetve az én felszólalásom nem kérés jellegű, hanem adás jellegű és sajnos nem volt affinitása a Polgármesteri Hivatalban, hogy ezt fogadják. Kettő dologról volt szó. Az egyik a Szabadhegyi vízellátás kérdése. Most rendezési terv készült a Szabadhegyre, a Vízműtársulat elnöke itt van egyébként a helyben, és megbízott, mint műszaki szakember, hogy nyilatkozzak, és mondjam el, hogy miről van szó. A rendezési terv nagyon szépen megjelölte az utcákat, de jelenleg ezeken az utcákon magántulajdonú vízvezeték van, amit ők testtel, szívvel és lékkel szívesen ….. beruházzák ezt, bővítették ez idáig. Megfelel a műszaki színvonalnak. A Vízmű Vállalat, az ÁNTSZ, a Tűzoltó nyilatkozott, egy minimális 170 m kicserélésével, amiről nem ők tehetnek, hanem a szárítók, ahol idején fent a Tsz-major utáni 170 m, maximum 1 millió Ft-os beruházás. Ők szeretnék átadni ezt a vízvezetéket, mely jelenleg az egész bővítésnek, az építési engedélyezésnek a gátja az, hogy egyelőre zsebből ide-oda mennek a vízdíjak. Mi megterveztük ennek a vízvezetéknek a meglévő állapotát, megterveztük, tudomásul vettük, felrajzoltuk. Szíveskedjenek odahatni az önkormányzat műszaki, vagy most már minden héten változó, vagyongazdálkodási vagy most már műszaki, nem tudom, mi az osztály, hogy ne úgy fogadjanak minket, hogy majd, meg a Vízmű. A Vízmű mondja: az önkormányzathoz, hanem igenis egy kb. 18-20 milliós vagyonnak az átadásáról van szó, térítésmentesen. Most nagyon csönden mondom az ő megbízásukból, hogy ott senki egy építési engedélyt egészen addig nem kaphatna már holnaptól se, mert nincs a vize biztosítva, hanem magánterületen van, és ha ők nem adják ki azt, hogy hozzákapcsolhatnak a vezetékhez, nem kap senki se építési engedélyt, senki se. Ez a tulajdonképpen az egyik kérésünk, hogy szíveskedjenek odahatni, hogy ezt a 18 milliós általunk felmért vagyont ne úgy fogadjanak, hogy kötözködés-jelleggel, az önkormányzat valamilyen műszaki, nem tudjuk mi a neve, én műszaki ember vagyok, nem tudom, mi a neve, mert hetenként változik, s a kollegák is hetenként változnak, fogadják el, és vegyék át ezt. Abszolút műszakilag megfelel, tehát mindenféle hatósági, jó, kivétel egy 170 m-es, kb. 1 millió Ft értékű dolog. Mert ezek után bármilyen építési engedélyt ennek a vízi társulatnak joga van megfellebbezni. Ez azért az egyik kérésünk, és kicsit össze, ez nem ők kértek meg, én elmondom, hogy szintén hasonlóképpen eljártam a DÉDÁSZ transzformátorállomás, ami kint van a régi 7-es mellett, a vízellátásáról. Annak idején a laktanyáról kaptak valami colos, meg mit tudom én, milyen, félig elrohadt vezetéken, laktanya megszűnt, levágták őket, mi megterveztük, kiviteleztük ezt a vezetéket, 100-as mm-es átmérővel, tűzcsappal a végén, vízjogi engedély alapján megcsináltuk. Többször írásban kértük az önkormányzatnál, szíveskedjenek ezt átvenni. Önök ott Ipari Parkot, meg nem tudom miket jobbról, balról, Vaska úr is, a laktanya felől is. Önöké lenne a vezeték. A DÉDÁSZ Rt. kéri ezt, hogy vegyék át. Írásban kértük, és nem volt affinitás a vagyongazdálkodási - nem tudom a nevét, mondom, mert hetenként változik – osztálytól, vegyék át ezt a vezetéket. Most az más dolog, mint vállalkozók, mi nem kapjuk meg addig a pénzünk egy részét, míg ez a vezeték nem az önkormányzaté …, de ingyen és bérmentve a DÉDÁSZ Rt. odaadja ezt a vezetéket. Szíveskedjenek ezzel úgy foglalkozni, vagy kijelölni azt a kollegát, aki nem mellébeszél, nem a Vízműhöz küld, mert a Vízmű csak üzemeltető, illetve kezelő, a tulajdonosok Önök. Szíveskedjenek ezt megoldani, illetve valahogy olyan potenta, állásfoglalásra jogosult képviselőt kijelölni, akivel azt a két dolgot, ami kb. 30 millió Ft, hogy így mondjam, ajándék, ezt vegyék át, Önök ott valamit fejlesztenek ugyan, a Petőfi utca végéről van szó, ugye a cross-pálya jobbról, balról. 100-as vezetéket kiépítettünk. DÉDÁSZ át akarja adni. Ennyi, ennyi volt. Ez a kérésünk, hogy szíveskedjenek odahatni, hogy ezt a mögöttem állók, vagy az engem megbízók odaadhassák ezt. Ennyi volt a kérésünk.

Törőcsik Pál: Kérdezem, kíván-e valaki válaszolni?

Cserti Tibor: Én azt hiszem, látom, jelentkezik Marton István kollégánk is, a terület képviselője, azonos véleményen vagyunk. Én a vízellátás témaköréhez kívánok hozzászólni. Magam is úgy látom egyébként, hogy Tőke úrnak ezzel kapcsolatos kérése jogos. Ennek az előzménye az, hogy ha egy önkormányzat elhatározza, hogy bizonyos területet belterületbe von – ugye ez zártkert volt –, ott más funkciót akar megvalósítani, lakásépítési területnek jelölte ki, telekosztást is tervez. Ott az előkészítés időszakában ezek az érvek sorban elhangzottak. Elhangzottak azok is, hogy kérem szépen, ettől a perctől kezdve vegyes tulajdon nem képzelhető el a közművek vonatkozásában is, tehát azt rendezni kell. Az én véleményem is az, hogy az önkormányzat döntött egyszer a belterületbe vonásról, és akkor az akkori tulajdonosokkal, az akkori rendezési tervi állapotok mellett nem állapodott meg, hogy milyen feltételekkel vonja belterületbe – és csak zárójelben jegyzem meg, hogy erről a bizottsági jegyzőkönyvek akkor szóltak, és felhívták a figyelmet, hogy ott nevezetesen vagyongyarapodás következik be az érintett tulajdonosoknak, nagyon sok telekspekulációra ad lehetőséget. Zárjuk le ezt a történelmi szakaszt, volt, akit kedvezően érintett, nyilvánvaló, volt, akit nem. És ettől a perctől kezdve én nem folytatnám, tehát amikor az önkormányzat döntött a belterületbe vonásról, akkor gyakorlatilag ennek az ódiumát is felvállalta. Az én megítélésem és a javaslatom a következő: mindenféleképpen ezt a most már belterületi vagyontárgyat át kell adni a Vízmű Vállalat tulajdoni, vagyontárgyai közé, gyakorlatilag egy állapotfelmérés kell, hogy megelőzze ezt a dolgot, mert hiszen magára a vállalatra sem lehet …. olyan feladatot, ami többletköltséggel jár, és amennyiben nem felel meg a szabványoknak, akkor bizony ennek a forrásfedezetét is biztosítani kell hozzá. És ez lenne a javaslatom.

Marton István: A kérdéskört szerintem Cserti képviselőtársam nagyon jól megvilágította. Ebben a témakörben is a szabadhegyi közvilágítással párhuzamosan tavaly december 5-én volt egy lakossági fórum Szabadhegyen, és ott még az hangzott el, mert természetesen jelen volt a VIA Kanizsa Kht-től a Vízművön át a DÉDÁSZ képviselője, mindenki, aki az ottani infrastruktúrában érintett, hogy még komoly műszaki gondok voltak ezzel a vízvezeték-rendszerrel. Én tudom, hogy ez nehezen megy, mert az egyik leghosszabb és kellemetlenebb ügyem, az a Szabadhegy I-es Vízműtársulatnak az üzemeltetésre való átvétele volt szintén a Vízmű felé. Ez a Szabadhegy Vízmű II., ez teljesen magánerőből, magán forrásokból épült, ahogy itt a Tőke úr elmondotta. Bízom benne, hogy az eltelt időszakban olyan állapotba jött már, hogy a Vízmű is hamarosan át tudja venni üzemeltetésre. És hát való egy igazság, hogy a hivatal illetékes szakosztályainak ebben bizony olyan feladata van, amiből nem tudják kivonni magukat.

Tőke Lajos: … amit előírtak, hogy tűzcsapok ott legyen, utólag betették a tisztelt építtetők. Utólag geodéziai bemérést csináltak. Tehát mindenféle műszaki dokumentáció készen van, holnap be tudjuk mutatni. Egyedül akaratról van szó. Ingyen és bérmentve, nem kell nekünk semmi se, tehát a mögötte lévő lakó már ingyen beköthet abban a pillanatban, vagy bővíti a város valahogy. Nagyon csöndben mondom. Szennyvíz-csatornázási problémája lehet. Még netán ők is hajlandók lettek volna, hogy így mondjam, vagy talán még most is arra, hogy közösen, netán egy közös szennyvízprogramba valahogy belépjenek. De hát mivel itt Korpavár, meg ez, meg az itt megelőzi ezt a témát, sajnos ez tolódik, én is úgy látom, mint csatornázási mérnök mondom, sajnos tolódik, bár ebben is lehetne másképp dolgozni az önkormányzatnak, hogy egy terv közeli állapotban legyünk, vagy egy tervvel zsebben és szekrényben legyünk, hogy bármelyik adott pillanatban lehessen tervezni erre, egyszer most pályázni erre egy szennyvíztémára. Ez most más dolog. De az, hogy ezt a vízművet nem tudjuk átadni, azt én most tisztán kimondom, az ügyintézők ide-oda küldözgetik ezt. ´97-ben született ez a jegyzőkönyv, azóta hetenként mennek, ők engem megbíztak, most egyeztünk baráti, régi ismerősök, mások, akik ismerik. El kell ezt rendezni valahogy. Egyébként bármelyik holnap kiadandó, holnaptól kiadandó építési engedélyt megfellebbezhetnének, nem fognak, mert nincs közmű, nem adható ki az építési engedély például. Egyébként 100-as átmérő, meg 80-as átmérő, meg tűzcsap van, meg bemérés van. Kivétel az a 170 m, ami kb. ´57-ben épült a szárítótól fölfele, aki ismeri jobban azt a dolgot. Azzal valamit kell csinálni, hát mi csináljunk, … és végeztem.

Törőcsik Pál: Köszönjük szépen a felvetést. Az illetékes osztályok bevonásával az ügyet kivizsgáljuk, és rövid időn belül választ adunk, és előre lépünk a dologban.

Marton István: Mindössze egy mondatot. Az építési engedély kiadásának ez nem feltétele, ezt elvétette Tőke úr, gondolom, egyébként ismeri, mert a használatbavételi engedély kiadásának ez a feltétele, és hát az építés – használatbavétel között kb. 2 év el szokott telni, bár ma már, aki Szabadhegyen építkezik, az általában ezeket a dolgokat egy év alatt rendezi. Tehát az nem kisebbíti a probléma súlyát, de a történelmi hűség kedvéért, és hogy ne vezessük félre azokat, akik esetleg fáradtságot nem kímélve bennünk gyönyörködnek a Városi Televízióban. Tehát ez a dolog lényege, hogy a használatbavételi engedélynek a kritériuma.

Törőcsik Pál: Írásban még Lakatos István Miklósfáról jelentkezett hozzászólásra, illetve felvetésre.

Lakatos István: Szeretettel köszöntöm a közmeghallgatás résztvevőit és a képviselőtestületet. Miklósfai városrészből jöttem, jelenleg én vagyok a Miklósfai Sportegyesületnek az elnöke. El szeretném mondani, hogy miklósfai városrészben évekkel ez előtt pályázat útján nem kevés vállalkozói összefogással és társadalmi munkával – mondhatom nyugodtan – egy sportkomplexum épült ki, edzőpályával, villanyvilágításos focipályával, aminek az átadásán polgármester úr is részt vett. Amiért szót kívánok emelni, és úgy éreztem, hogy el kell jönnöm, az a gondunk ezzel a létesítménnyel, hogy köztudott, Nagykanizsán egyre inkább a termelő cégek, vagy azok a cégek, akik szponzorálni tudnák a sportot, egyre inkább eltűntek a mindennapokból, és a létesítmény fenntartása elég komoly költségeket jelent. Az energiaárak emelkedésével a három csapatnak a megyében való utaztatásával olyan terhek rakódtak ránk, amikkel most már ebben az évben nagyon sarkalatosan leültünk, és oda jutottunk sajnos, mint a profi sportegyesület is, meg a MÁV NTE is, hogy napi anyagi gondokkal küszködünk, ami azt jelenti, hogy a közműszámláinkat is nagyon nehezen tudjuk kifizetni. Ennek érzékeltetésére el tudnám mondani, hogy a sportegyesület, amelyik az ifi csapatot, meg a serdülőket is foglalkoztatja, nem kevés diákot, kb. 40 diákot mozgat meg, a felnőtt sportolókat nem számítva, kb. 3,5 milliós költségvetésből kéne egy évben, hogy nullára menjünk. Az önkormányzattól viszont sajnálatos módon, éveken keresztül egyre csökkenőbb támogatást kapunk ebben a dologban, ami ebben az évben mindössze 600 ezer Ft volt. Erre azt tudnám még fölhozni, hogy a környező településeken, a kis falukban az önkormányzat, gondolom, ott másként vannak az elosztások, 1,5-től 3 millió Ft-ig ad a sport támogatására működési kiadások területén. Mi megértjük azt, hogy jó dolog, hogy ha ennek a városnak egy profi futballcsapata van, és nem is ő ellenük beszélünk, csupán csak azt szeretnénk érzékeltetni, hogy a költségvetés összeállításakor azért legyenek figyelemmel nemcsak a profi sportra, hanem a többi tömegsportra, beleértve a kézilabdától a kosárlabdáig, vagy a vívókat, meg az összes többit. Tehát valami arányosságot próbáljunk találni, hogy ne essünk bele abba a hibába, hogy a profi sportra nagy kínok árán, de megszavazott a képviselőtestület 100 millió Ft-ot, ugyanakkor egy ilyen városrész mindössze 600 ezer Ft-tal kénytelen beérni. Na most a helyzet az, hogy nálunk is ott egy-két megszállott vállalkozó még azért van, akik a mindennapi kis forintjaikból félretesznek a csapatba, de mivelhogy a vásárlóerő érezhetően csökkent, és a szolgáltatások igénybevétele is egyre inkább háttérbe szorul, így sajnos azok, akik eddig adakozni tudtak is, egyre kevesebb Ft-ot tudnak áldozni a sportra. Arról nem beszélve, hogy, mint ahogy a Bicsák képviselő úr is mondta, szüksége van az embereknek arra a vasárnapi mérkőzésre, hogy elmenjenek, és legalább annyit szórakozzanak. Sajnos a miklósfai embereknek is egyre nehezebb lesz, és hogyha valamilyen úton-módon nem tudunk egy kicsit több támogatást szerezni, akkor lehetséges, hogy mi is oda jutunk, hogy fel kell adnunk ezt a nem kevés munkával és nem kevés pénzzel épített villanyvilágításos sporttelepünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Törőcsik Pál: Kiss László képviselő úr kíván szólni.

Kiss László: Én ismerem ezeket a problémákat, a sportkörnek ezen problémáit, attól függetlenül, hogy ők nem jöttek hozzám ezekkel a gondokkal, és én sem továbbítottam ilyen jellegű nehézségekről híreket az önkormányzati testülethez. De az utolsó mondatokban elhangzottak megérlelték bennem azt a szándékot, amit már korábban is javasolni akartam, s most szeretném a testület figyelmét ismételten felhívni arra, hogy a jövő évi adórendeletünk kialakításánál, kidolgozásánál tekintettel kell lennünk azokra a vállalkozásokra, akár kisvállalkozásokra is, akik a saját pénzükből ezeket a kisebb sportegyesületeket, s egyéb más tevékenységet támogatni szeretnének. Én úgy vélem, hogy valamiféleképpen ismét lehetővé kell tennünk azt, hogy az iparűzési adóból bizonyos %-ot ilyen célra lehessen mindenkinek, minden vállalkozásnak szabadon fordítani. Én nem akarok most konkrét javaslatot tenni, csak a figyelmet akarom felhívni, hogy erre gondoljunk, és a rendeletalkotásnál ilyen irányban is mozduljunk el.

Törőcsik Pál: Annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban válaszként, hogy a helyi adórendeletünk módosításával kapcsolatban ezen a megoldási variációkon is dolgozunk, úgyhogy ezek megfelelő előkészítés után bizottságok elé megvitatásra kerülnek.

Tüttő István: Már van két változat.

Törőcsik Pál: Igen, tehát tulajdonképpen a megoldás irányába mutató javaslaton már dolgozunk.

Tarnóczky Attila: Csak azt szeretném jelezni, hogy egyik változat sem szaporítja a rendelkezésre álló pénzt.

Törőcsik Pál: Köszönöm. Írásban ennyi hozzászólásra jelentkező volt. Én megkérdezem a kedves vendégeket, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Látom jelentkezését a Béres Sándor úrnak. Parancsoljon.

Béres Sándor: Béres Sándor testnevelő vagyok. Hova mész öcsém? – mondja a nővérem, mikor kiléptem az ajtón. Mondom, közmeghallgatásra. Akkor azért ne feledd a közmondást, hogy “a kutya ugat, a karaván meg halad”. Mondom, nem feledem, de azért pár szót szólnék. A testnevelési órán használatos terminológiát, azt itt nem tudom használni, mert hogyan is nézne ki az, hogy a baloldalnak azt mondanám véletlenül, hogy jobbra át. Amikor kis rövidnadrágos, kopasz gyerek voltam, s a zeneiskola színpadára felmentem, meghajoltam, leültem a zongorához és egy billentyűt sem tudtam leütni, mert minden kiment a fejemből. Na ez nem fordulhat elő, most nem fogok belesülni, mert hoztam egy kottát is, hogy nehogy hamisan játsszam. Én igazából nem szeretek beszélni, én inkább újságcikket szeretek írni. Azért szeretem az újságcikket, mert szeretik olvasni az emberek. Azért szeretik olvasni az emberek, mert arról írok, ami őket érdekli, és úgy írok róla, hogy az érdekes és humoros, és ők is úgy mondanák el, és úgy írnák meg, ha nem volnának gyávák. Tegnap éjjel megnéztem egy filmet, az volt a címe, hogy “Gázolás”. 1 óráig tartott. A következőről szólt. Egy fiatal bírónak ítélkezni kellett a szerelme fölött, aki elütött valakit, és az volt a problémája, hogy az emberi tisztesség, a hivatástudat győzedelmeskedjen a szerelem fölött. Most itt, ezen a filmen az emberi tisztesség és a hivatástudat győzedelmeskedett, de ennél az önkormányzatnál, ahogy a gyűléseket végignézem, lévén ez egy fiatal testület, itt bizony sokszor a szerelem győz. Szeretnék beszélni a sportról, a közlekedésről, az uszoda-sétakert-strand együttesről, egy-két szót a szobrokról és a középületekről. Hát a labdarúgásról egy szót. Miniszterelnökünk azt mondta, hogy olyan jól szerepeltünk az olimpián, hogy mi már megértünk arra, hogy olimpiát rendezzünk olyan 16-24 év múlva. Akkor most felolvasnám, hogy miket írt ő, aztán meg majd….

Tüttő István: Sándor, ha megkérhetnénk, hogy a lényeget mond el..

Béres Sándor: Ez a lényeghez tartozik, itt minden a lényeg. Számunkra nem az a kérdés, hogy lesz-e olimpia 16 vagy 24 év múlva Magyarországon, hanem az, ki tart-e a minimálbér a hó végéig? A magyar sportban a bázist adó szinten 30 nap a távlat, kicsit feljebb talán 6 hónap, jobb helyeken 1 év. A 8 Sydney-ben nyert arany nem azért nagy dolog, mert a népességhez viszonyítva jó az arány, hanem azért, mert a sportoló magyar emberekhez képest elképesztő az érmek száma. Magyarországon mindig kevesen sportoltak, de soha olyan kevesen nem, mint napjainkban. Fogynak az igazolt sportolók, fogynak a létesítmények. Sportoló tömegekről beszélni pedig lehetetlen. Bárdosi Sándor, a birkózó azt kérdezte a napokban, hogyha őt ennyien szeretik, akkor miért üres a birkózócsarnok a bajnokságokon? Kovács Ágnes inkább már nem is kérdez semmit. A magyar ember nemcsak nem sportol, de sporteseményre sem jár. – Ne aludj Miklós! – A magyar átlagembernek sokkal kevesebb köze van sporthoz, mint az ország miniszterelnökének. Ebben a helyzetben mondja a miniszterelnök, hogy rendezhetnénk egyszer olimpiát, Igaza van. Rendezhetnénk akkor, ha ebben az országban tömegek sportolnának végre, ha ebben az országban egy pedagógus büszke lehetne arra, hogy testnevelést tanít, ha ebben az országban bármely sportágban dolgozó nevelőedző el tudná tartani a családját. Ezen kívül rendezhetnénk olimpiát, ha az ország megtanulná értékelni a sportsikereket, ha ennek az országnak fontos lenne legalább egy felnőtt atlétikai országos bajnokság, a serdülőkről már nem is beszélve. Rendezhetnénk olimpiát, ha az olimpiai ezüstérmes birkózó egyesülete tudná fogadni az olimpia mámorában birkózónak jelentkező gyerekeket, ha az olimpián 5. helyezést elnyert kerékpáros világbajnoki részvétele nem jelentene megoldhatatlan pénzügyi problémát, ha létezne ebben az országban középiskolai, netán felsőoktatás szintű sportrendszer. Egyáltalán, ha ennek az országnak olyan pontos lenne a sport, mint amilyen fontos kell legyen egy olimpiát rendezendő országnak. Ennek az országnak egy városa Nagykanizsa. Gyerekkoromban kiollóztam egy cikket. Hiába kerestem én egész vasárnap, nem találtam, de azért emlékszem rá. Így szólt: a város egyik sportegyesülete elkészíti az éves költségvetést, amiben a labdarúgók kapják a pénzt túlsúlyosan és a többiek valamicskét kapnak, és mindenki megvan elégve, igen, ez nagyon jó. És akkor felállnak, mennének, de akkor feláll a szertáros, és azt mondja, hogy itt valami nem stimmel, itt még több pénz kéne a labdarúgóknak. Akkor újra leülnek, ettől, attól, amattól elvesznek, a labdarúgók többet kapnak. Aztán jön az edző, aztán jön a játékos, aztán jön a szocialisták, aztán jönnek Marton úr, aztán jönnek Tüttő úr, és a végén elkészül költségvetés, ami így néz ki. minden a labdarúgóké, és a többieké pedig semmi, és akkor boldogan felállnak és hazamennek. Ez a cikk egész életemben nemhogy végigkísér, hanem sajnos végigkísért. Az iskolában azt mondja miniszterünk, meg vagyok elégedve a 8 olimpiai éremmel, de igazából nem vagyok megelégedve az atlétikával, a tornával és az úszással. Én még hozzátenném, hogy a labdajátékokkal sem, mert hiszen egy női csapat 14 félidejéből 2 tetszett, akkor oltári szerencsével eljutottak a döntőbe, ahol pedig 6 gólról elvesztették, ami az edző felelőssége, hiába is sír. Na ezzel azt akarom mondani, hogy miniszterünk kimondta azt, amire nem is gondolt, ugyanis az atlétika, torna, úszás és a labdajátékok képezik az iskolai sportnak az alapját. Hát, ha erre nem jut pénz, akkor nem tudom, hogy mit várnak a jövőtől. Nálunk a testnevelési órán körülbelül így néznek ki a gyerekek. Osztálylétszám 33, felmentett 3, marad 30, aznap ideiglenesen beteg 3, marad 27. Elfelejtett elhozni 4 szerelést, marad 23. A 23-ból 13 nem dolgozik, mert mit tudom én, miért, marad 10. Vagyis a 30-nak az egyharmada dolgozik, a kétharmada meg nem csinál semmit, és ott vagyok én, mint kiszolgáló intézmény, akinek vigyázzba kell a szülő előtt, gyerek előtt, mindenki előtt. Magyarul, a gyerek azt csinál, amit akar. Én meg nem tudok csinálni semmit. Na, elszörnyedve olvastam a Zalai Hírlapban, meg a Nemzeti Sportban, hogy Marton úr azt mondja: most megnézzük majd a szerződéseket, átvizsgáljuk, hogy majd milyen legyen itt a jövő, hogy majd mit akarunk csinálni. Azt mondja Iványi – én nem tudom, milyen edző, van-e papírja, mindegy NB-I-ben itt akárki lehet edző – azt mondja, most a városnak össze kell fogni és a jövőben. Nincs itt jövő. 3 év volt. Megmutathattak mindent, hogy mit tudnak. Nem tudnak semmit. Elégedetlen az edző, elégedetlen a játékos, elégedetlen a néző, elégedetlen a város, elégedetlen az önkormányzat. Mi a fenének fordítunk erre 1 Ft-ot is, ha mindenki elégedetlen. Hát nem azért élünk, hogy az örömünkre legyünk? Hát egyszerűen nem értem, mi ez a labdarúgás-szeretet. A sport a következőt írja az MTK meccs után: a nagykanizsai fiúk arra rúgták a labdát, amerre álltak – onnan idézek. Azt mondja Marton úr, elbocsátottuk az edzőt, de a részletekről nem nyilatkozom. Az önkormányzat zárt ülést rendel el, a szerződésekben titkos záradék. Nem értem. Itt a város pénzéről van szó, az enyémről is. Mi az, hogy titkos záradék? Mi az, hogy zárt ülés? Mi az, hogy nem mondom meg, mit? Az én pénzemről van szó. Majd ha Önök a saját zsebükből fizetik, akkor lehet titkos záradék, meg zárt ülés. És én minden forintra kíváncsi vagyok. Az utóbbi televíziós műsorban azt hallottam Tőled, úgy körülbelül, mintha azt mondtad volna, hogy 56 millióba került a labdarúgás. Na ne vicceljünk most már. Hát van körülbelül 20 labdarúgó, meg 10 fullajtár, vannak 30-an, akkor, ha csak annyit keresnének, mint én, 1 milliót egy évben, az már maga 30 millió. És akkor ott van nevezési díj, szerelés, utazás, étkezés, szállás, edzőtábor. Ne hülyítsük már egymást. Van ez 150 millió is. Na most, mit lehetne kezdeni 150 millióval, hogyha elfelejtkeznénk a labdarúgásról. Mert a labdarúgás nem szórakoztat senkit, hiába hivatkozol rá Miklós, hogy a várost szórakoztatja. Nem szórakoztatja. Ebből az 55000-es lakosú városból ott volt 1200 az újság szerint. De én vagyok olyan hülye, hogy kimentem, és megszámoltam, hogy egy, kettő, három, és ott nem volt 900 sem. Bizony. Aztán. Azt mondja Marton úr: hát mi az, hogy 300.000 Ft büntetést kell nekünk fizetni. Nem kell a városnak. Pontosan lehet látni, hogy ki az a 10 gyerek, aki mocskos zsidózott. Az az a 10 gyerek, aki a vasárnapi meccsen majd büdös cigányozik. Egyetlenegy rendező oda nem ment. Megállították a meccset és bemondták, hogy hát kérem, kedves nézőink, úgy viselkedjenek, hogy. Nem kell, oda kell menni, meg kell fogni a fülüket, és ki kell vinni, és megmagyarázni neki, hogy mit is mondtatok ti valójában. Aztán meg a büntetést velük kifizettetni. Hát ennyit láttam meccsből, kerítésen kívülről, meg még két gólt, amit mi kaptunk. Egyszerűen nem értem, hogy a városnak mi szüksége van erre a labdarúgásra. Megmondom mire lehetett volna költeni a pénzt. Azt olvastam az újságban, hogy az új uszodának 1 m-re 2 millió Ft. 50 m, az 100 millió Ft, meg még a kis cullang, úgyhogy a labdarúgók által elköltött ide pénzből lehetne a városnak egy kultúrált, szép strandja. És akkor még maradna egy márványtáblára pénz, hogy állította Nagykanizsa Önkormányzat 2000. És akkor aztán tettek valamit. A tavalyi pénzből lehetett volna – mert olvasom a sportban, hogy Kaposvár 100 millióért egy műanyagpályát, atlétikapályát épít –, a tavalyi pénzből meg lehetett volna egy műanyagpályát, a tavalyelőtti pénzből meg lehetett volna egy olyan, hát nem akarom azt mondani, hogy sportcsarnokot, egy olyan csarnokot, amiben 3000 ember kulturáltan elfér, lehet ott sportolni, lehet könnyűzenei rendezvényeket, akár kiállításokat is rendezni, és akkor még mindig maradna egy kis pénz márványtáblára, hogy állítatta az önkormányzat. Akkor valamit csináltak, és … Igaz, hogy le kell mondani egy-két évig a labdarúgókról. De mi az, hogy labdarúgók. 30 ember pénzéről van szó. Semmi másról nincs szó. Hát miért kényeztetjük mi ezeket az embereket? Hát a Marton úrnak ügyvezető elnöki fizetése esküszöm, hogy amit hallok, olyan 240.000 Ft, de én, ha egyszer nem mondják meg, hogy a város pénzét mire költik, akkor én arra gondolok, amire akarok, mert ezt a sanszot megadják nekem. Mondjuk 240.000 Ft. Az biztos, hogy a város összes testnevelője a délutáni sportfoglalkozáson, együttesen nem keres annyit. Hát akkor mit várnak a várostól, meg a jövőtől, mikor semmi nincs? Na akkor ennyit a labdarúgásról. Most az uszoda. Én mikor gyerek voltam, ott éltem az életemet a strandon, én nem voltam finnyás, Kisfaludy sarokra hallottam, hogy békák kuruttyolnak a zöld vízben, és a déli szél volt, akkor odahozta az illatát, mégis itt vagyok, egészséges vagyok, nem haltam bele. De ezt az uszodát, amire annyira vártam, nem szeretem. Nem szeretem, mert félhomály van, mert büdös van, mert kötelező a sapka, mert láncok, kötelek közé vagyok szorítva. Hol van itt a szabadság, az én szórakozásom, hogy jól érezzem magam? Én híve volnék egy melegvizes strandnak, hiszen ott van a kút. Csinálják meg azt a strandot. És nyissák ki április 1-jén, és ne június 1-jén, mert mire kinyitják a kanizsai strandot, én már odaszoktam egy pocsolyához, én jól érzem magam a békákkal, én már nem változtatok társaságot, és az a strand ott marad üresen. Valamikor ki tudtam én a gyerekeket úszni tanítani, májusban, áprilisban, nem fagytak meg. Mindig egyre kevesebbet kapnak a gyerekek, egyre jobban kényeztetjük őket. Na, én a következőt csinálnám a stranddal. Nagyon szép a kerítés a MAORT-telep felé, de ugyanaz a kerítés benn a Sétakertben otromba. Elvettük a Sétakertnek a legszebb részét, ahova medencét nem tehetünk, mert a fákról hullik a gaz. Ami alatt napozni nem lehet, mert nincs nap. Ami alatt labdázni nem lehet, mert ki a fene lépeget törött ágakra. Tehát elvettük a Sétakertnek egy olyan részét, ami a legszebb. Én azt a kerítést lebontanám, arra nincs szükség, hiszen strand sincs. A strand területét hozzákapcsolnám a Sétakerthez, ott 10 hónapon keresztül gyalogoljon keresztül az, aki akar. Azt az épületet, amiben pedig az igazgató fűt télen, és világít, ami Park Étterem volt, de felújították, én azt lebontanám, és akkor takarékoskodnék, mert arra nincs szükség. Én nagyon örültem, mikor, mint Park Éttermet meg akarták szüntetni, itt is meg voltam botránkozva, mert láttam, hogy egy új palotát építenek oda. Annak a palotának a következő volna a célja, hogy nyáron ott vetkőzzenek le az emberek. Én a következőképpen jártam. Leteszem a Sétakertben az autóm, aztán lesétálok, megveszem a Csengeryben a jegyet, aztán felsétálok a Sétakertben, levetkőzöm, aztán lesétálok fürdeni a Csengerybe. Hát, ha az emberből hülyét csinálnak, akkor nem megyek én strandra sem. Én úgy oldanám meg ezt, hogy lebontanám a kerítést, visszaadnám a régi területet. Még azt az épületet is, bármennyit ér, bármilyen szép, leszedném, és a maradék kerítés, esetleg a temető oldalán párhuzamosan húznék egy jel értékűt. Na akkor a város közlekedéséről pár szót. Amikor kijövök a Berzsenyi utcából, megyek a Rozgonyin balra, mennék, mert a MERA, nem biztosító, valamilyen biztonsági szolgáltató, nem tudom micsoda, ott három autó áll örökké a kereszteződésben. Na most ennek a társaságnak valamilyen jó ismerőse lehet a rendőrségen, mert náluk állandóan mozog a megállni tilos tábla. Az mindig egy kicsit errébb, arrébb, meg amarrébb van téve. Lehet, hogy nekik könnyű, csak az egész városnak rossz, mert nem tudom eldönteni, hogy kerülnek, vagy bekanyarodnak, vagy előznek, vagy mi a fenét csinálnak. Én javaslom, hogy ez a társaság szép pénzért béreljen egy parkolót, ahogy bemegyünk a Berzsenyibe jobbra, a füves részen. De, ha a környezetvédők tiltakoznának, akkor menjenek egy kicsit tovább, ott a transzformátor mögött is megállhatnának. De ha az se tetszik, akkor a Templom oldalán, igaz, hogy nagy baj, 30 m-t kéne gyalogolni, ez borzasztó, és akkor egy fél várossal jót tennének, úgyhogy legyenek szívesek egy kicsit jobban utánanézni. A Kanizsa Magazinban írtam egy cikket, ami a Huszti tér közlekedéséről szól. Most elmesélem, hogy ott mi van. Ha a Rozgonyiból megyek a Mező Ferenc Gimnáziumba, és zöld lámpát kapok, és az előttem lévő véletlenül jobbra akar kanyarodni, ő nem tud menni, mert zöldet kapnak a gyalogosok is. Én meg tőle nem tudok menni, mert mi is történne, hogyha jobbra húzódna az, aki jobbra akar kanyarodni, tehát ez egyszer ugrott. Na, ha átverekedem magam a kereszteződésen, akkor a diákok százaival találkozom, az úttesten mennek, mert én még a lánc mögött, a járdán nem láttam. Akkor ugyanez a szituáció előfordul egy balra kanyarral, aki balra akar kanyarodni, attól nem tudok menni, jobbra nem tudom előzni, mert ott gyalogolnak a gyalogosok. Na most, jövök visszafelé az iskolából. Az Eötvös tér északi oldalán mennék be a Rozgonyiba, de valakinek a hülye találmánya volt, hogy miután zöld lámpát kap az előttem lévő autó, utána rögtön az 5 m-re lévő parkolóba beáll. Ha nem áll be, akkor a parkolóból valaki kitolat. Ez egy lehetetlen állapot, hogy lámpa után parkoló legyen. Én a következőt ajánlom ezzel a Huszti térrel. Ez is nagyon drága dolog volna. Egy körforgalmat csinálnák, és a körforgalom közepébe tenném a 17. hosszúsági fokot jelző szobrot. Miért? Mert az egy méltatlan helyen van. Ott két aszfaltjárda van és egy földút, és 8 oszlop, és az iskola … m magas, egy üveggel, ilyen emberbarát módon ilyen üvegcseréppel körberaknám, akkor talán örökérvényű volna az a szobor. Úgyhogy el kéne gondolkodni, nagyon drága volna, vagy azt hiszem, az egy olcsóbb megoldás, a láncokat le kéne szerelni, és a Platán sor meghosszabbításába zebrákat kellene tenni, amin átmennének a gyerekek. Ez azért is megoldható, bár ott nagy a forgalom, de felgyorsulni nem tudnak, mert olyan közel vannak a lámpák és a kanyarok, hogy ott nem lehetne baj.

Törőcsik Pál: Sándor … komolyan mondom, mert …..

Béres Sándor: Nagyon közel van, most a parkolásról egy pár szót. Én az Ady u. 11-ben lakom. Van egy kulcsom, hogy kiszállok az autóból, kinyissam, visszaálljak, odaálljak. Nem használom. Van a nővéremtől egy ingyen parkolójegyem, azt megint nem használom, mert nem megyek fel az utca közepére, hogy legyalogoljak az utca elejére. Bemehetek az udvarra is, de mázsás kaput nem akarok. Én már nem szeretek Nagykanizsán élni, én már nem tudok hazamenni. Hát találjanak már valami olyasmit, hogy az ember haza tudjon menni, mert ami a parkolást illeti, ott, a fogorvosokkal szemben egy parkolóhely van. Az ott lévő autót mindig lebilincselik. Ebből arra következtetek, hogy ennek a társaságnak, akik bilincselnek, nem az a céljuk, hogy a városban rend legyen, hanem, hogy kaszáljanak, mert ha az volna a dolguk, hogy rend legyen, akkor odatennének egy …, és többet nem tudna odamenni senki. Vagy például, nem tudom, Önök ezt hogyan oldják meg, mikor itt állnak az autójukkal a művelődési ház előtt. Megállni tilos, záróvonal, Tűzoltóságnak fenntartott sárgacsíkos terület, még egy …. leülök a templom mögé, nem látszik más, csak kipufogókat, nem látom ennek a szép művelődési háznak a homlokzatát. Hát Önök, akik nem tartják be, meg nem is büntetik meg Önöket, Önök hogyan csinálnak így rendet? S a következő. Én csodálkozom nagyon. Ennek a városnak van egy kitüntetett ….. vezetője, miközben azt kell lássam, hogy az ablakokból ajtók lesznek. A század elején épült családi házak: fele tető pala, a másik cserép, a harmadik moha. Az egyik ereszről folyik a víz, a másik az gyönyörű, az egyharmad rész pirosra festve, a kétharmad rész zöldre, a harmadik harmad meg sárgára. Hát én nem tudom. És ilyen millió épület van. Hát nem tudnak, hát miért engedik ezt meg? És végül a szobrokról. Nekem, én sokra tartom ennek a város, mit tudom, ápoló társaságnak a tevékenységét, de én valahogy a szobrokra nem lenézni szeretek, hanem fölnézni szeretek. Szeretem, ha egy szobornak van mérete, meg tömege. Azért örülök ennek a Trianon-szobornak. És nagyon csodálkozom az embereken, hogy 10 megkérdezettből 2 ellenzi és ő …. Hát nem tudom, hogy szégyelljem is, hogy ebben az országban valamikor 15 millióan éltek, és ötöt elcsatoltak, és az ország kétharmadát elcsatolták, és erre szeretnénk egy régi szoborral emlékezni, hogy hát szeretnénk azokra gondolni, akik kívül rekedtek, vagy netán még arra gondolni, esetleg egyszer hozzánk tartoznak? Hát ez egy olyan nagy bűn? Hát ez egy egyszerű emberi dolog. Hát, ha végignézünk a magyar vezetékneveket, hát az erdélyi városnevek 90%-a a legszebb magyar vezetéknév. Hát miért kell szégyellni ezt a szobrot? Én nem vagyok egy vad nacionalista, szó sincs ilyesmiről, semmi. Isten őrizz, hogy …. nem. Mert a szobor, ez egy szobor, emlékezzünk arra, ami volt. Erről van szó. Búcsúzóul egy idézetet szeretnék felolvasni, ez kettő mondat. Ez Önöknek szól. Hát ezt el tudom mondani kívülről is. Balassi Bálint a végvári vitézekről, és semmiképpen nem Önökről mondta. “Az győzi … a szép tisztességről ők mindent hátrahagynak. Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak.” Köszönöm szépen.

Marton István: Nagyon örülök, hogy egy ilyen jól koreografált előadást volt szerencsénk meghallgatni. Egyet azért sajnálok, hogy a néhány évvel ezelőtti slusszpoént Béres úr most nem adta elő. Hát, az itt ülő, régebb óta képviselő hölgyek, urak talán emlékeznek rá, mikor térdre borult a mikrofon előtt, annyira kérte a testületet. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik pedig, nem tudom, hogy milyen hírek járnak, és Béres úr, aki ugye jeles atléta volt, be van oltva a futball ellen, nekem különösebb gondot nem okoz, de azért azt szeretném elmondani minden nézőnek, hogy én a mai napig még egy fillért se vettem fel a végzett munkámért a Futball Kft-nél.

Béres Sándor: …… a lényeg az, hogy ne ….., de minden, ami ….. (nem a mikrofonba beszél, nem érteni)

Törőcsik Pál: Kedves képviselőtársaim, kedves vendégeink! Egyetlen pont van még vissza, nevezetesen, özvegy Horváth Sándorné levelet írt nekünk, amelyben kéri, hogy olvassuk fel ezt a levelet a közmeghallgatáson. Tartalmából ki fog derülni, hogy mi az, amit kérni szeretne. Kézírással írt levél, elég nehezen olvasható, úgyhogy ezennel tisztelettel felolvasom Önöknek.

Címzett Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselőtestülete. Közmeghallgatás. “Kérem levelem felolvasását! Élve állampolgári jogommal, özv. Horváth Sándorné palini lakos, tisztelettel kérem egyéni és egyben közérdekű problémám elbírálását. Mentségemül felhozom, hogy személyesen megjelenni egészségügyi állapotom miatt nem tudok. Fogadják el írásban küldött kérésemet. Két testvér életútjáról van szó. Nevezettek: Durgó Ilona és Durgó Katalin testvérek, volt vöröskeresztes sebész ápolónő, kik az I. világháború idején önként jelentkeztek a frontra. Tudásukat, idejüket, szívük egész szeretetét embertársaik rendelkezésére bocsátották. Mindketten számos kitüntetésben részesültek, mindketten elsőként kapták meg Magyarországon a legmagasabb vöröskeresztes kitüntetést. A palini temetőben nyugszanak. A polgármester úrnak, igaz magánjellegű levélben már leírtam kérésemet, de választ még nem kaptam. Bicsák Miklós I. sz. képviselőnknek átadtam a róluk szóló dokumentumokat. A dokumentumok alapján elbírálásukat kérem. Vályogfalu kis házunk falán nem lehet-e megörökíteni egy emléktáblán, kik voltak ők? Példamutató tevékenységüket meg kellene menteni az utókor számára. Velük való kapcsolatomat önéletrajzomban rögzítettem és átadtam a képviselőnknek. Tisztelettel kérem, egyéni és közérdekű problémámmal szíveskedjenek foglalkozni. Tisztelettel és köszönettel özvegy Horváth Sándorné, Palin.”

Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban tisztelt képviselőtársaimnak elmondani, hogy ebben az ügyben intézkedtünk, és most az adatok egyeztetése folyik, és ebben az ügyben alpolgármester úr, polgármester úr is intézkedett, tehát mindenképpen az illetékes szakbizottság elé fogjuk a dolgot utalni, és ebben lépni fogunk.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Közgyűlés! Az ügy nálam van. Nálam van a hagyaték egy része is. Durgó Katalinról komoly adatgyűjtemény van ebben a hagyatékban, sajnos Durgó Ilonáról nincsen. A Városi Vöröskereszthez fordultam, és segítséget ígértek, hogy az ő esetében is a központi vöröskereszt nyilvántartásból egyfajta életrajzot, pályautat adnak nekünk, akkor vihetjük az illetékes bizottság elé. Úgy gondolom egyébként, hogy magát a kérést meg támogatnunk kell majd akkor, hogyha sor kerül rá.

Tüttő István: Tehát ebből is látszik, hogy a magánlevélre is léptünk, csak nem jutottunk abba a fázisba, hogy érdemi választ adtunk volna. Erre rövidesen sor kerül.

Törőcsik Pál: Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, kedves nézőink, ezzel a közmeghallgatás befejeződött. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük mindenki segítőkész részvételét.

 

 

Törőcsik Pál alpolgármester más hozzászólás nem lévén az ülést 19.25 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

Kmf.

 

 

Dr. Tuboly Marianna
Törőcsik Pál
jegyző
alpolgármester

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

 

 

2000. október 24. soron kívüli

 

Jegyzőkönyv

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. október 24-én (kedd) 19.45 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós osztályvezető, Bodzai Tiborné kabinetvezető, Hári László irodavezetők

 

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa

 

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, jelen lévő kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, a Polgármesteri Hivatal osztály- és hivatalvezetőit.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Tisztelt közgyűlés! Önök megkaptak most egy meghívót, amely 2000. 24-én, Közmeghallgatás utáni időpontra egy soron kívüli ülésre invitáltam Önöket. Javasolt napirendi pontok, kettő, Én javasoltam, hogy zárt ülésen tartsuk meg. Először is kérem, hogy döntsük el, hogy egyáltalán kívánják-e tárgyalni. Minősített többséggel kell dönteni. El kell döntenünk, hogy a soron kívüli ülésre javasolt naprendi pontokat tárgyaljuk-e. Minősített többséggel kell dönteni. Kérném az 1. számú napirendi pontra vonatkozó döntésüket. Ez pedig “Előterjesztés az I. sz. Futball Club teher, és tehermentes állapotba hozatalára, írásos jelentés”.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 2. számú napirendre kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Előterjesztés a nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. per- és tehermentes állapotba hozatalára (írásban)
 2. Előadó: Marton István ügyvezető

 3. A fenti Kft. vételére érkezett befektetői ajánlat értékelése (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Törőcsik Pál alpolgármester fegyelmi ügye
 1. Előterjesztés a nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. per- és tehermentes állapotba hozatalára (írásban)
 2. Előadó: Marton István ügyvezető

 3. A fenti Kft. vételére érkezett befektetői ajánlat értékelése (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Akkor megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását. Zárt ülésről kellene még döntenünk. Én javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. Egyet szeretnék még hozzá tenni, de amikor döntünk, a szavazás az nyilvános lesz, csak a részletek, amit beszélünk, azt zárt ülésen tárgyaljuk meg. A döntést a nyílt ülésen hozzuk meg. Tehát a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy nyílt ülésen döntöttünk. Minősített többség kell. Kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És ahogy mondtam, a döntést nyílt ülésen hozzuk meg.

 

Zárt ülés

 

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

Tüttő István: Ezek után jön a szavazás.

Bicsák Miklós: Én név szerinti szavazást kérnék polgármester úr a Marton úr által, a futballnak az életéről.

Tüttő István: Határozati javaslat. Kérem, szavazzunk arról, hogy név szerinti szavazás lesz-e. Szavazunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor megkérem jegyzőnőt. Akkor a névsort rögtön olvassuk. Az “A”, az egyben. Tehát először a határozati javaslat “A” verzióját teszem fel szavazásra, illetve A/1., A/2., hiszen az egyik a másikból következik. Kelemen úr most vonta vissza a módosító indítványát.

 

Név szerinti szavazás:

 

Antalics Dezső: Nem.

Balogh László: Nem.

Dr. Baranyi Enikő: Nem.

Bicsák Miklós: Igen.

Birkner Zoltán: Nem.

Böröcz Zoltán: Nem.

Budai István: Nem.

Dr. Csákai Iván: Nem.

Cserti Tibor: Igen.

Dr. Fodor Csaba: Igen.

Dr. Gőgös Péter: Nem.

Gyalókai Zoltán: Nem.

Györek László: Nem.

Dr. Horváth György: Igen.

Dr. Kalmár Béla: Igen.

Kelemen Z. Pál: Igen.

Kiss László: Igen.

Marton István: Igen.

Mayer Ferenc nincs jelen.

Röst János: Igen.

Tarnóczky Attila: Nem.

Teleki László: Igen.

Tóth László: Igen.

Tóth Zsuzsanna: Nem.

Törőcsik Pál: Igen.

Tüttő István: Igen.

Zsoldos Ferenc: Igen.

 

Tüttő István: Akkor ismertetem, szeretném kihirdetni. Nyilvános ülésen vagyunk. Nem, először Önök előtt ismertetem a határozati döntést. Nyilvános ülésen. Elmondom:

 

A közgyűlés 14 szavazattal és 12 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Minősített többséggel a közgyűlés úgy döntött, hogy az A/1 és az A/2 verziót fogadja el. Kérem, szavazni kell a forrásáról.

Tarnóczky Attila: Név szerinti szavazást kérek a forrásáról.

Tüttő István: Ugyanis a forrása csak hitel lehet, más nem. Kérem, szavazzunk arról, ügyrendi javaslat volt, szavazunk arról, hogy név szerint szavazunk a forrásról is. Kérem, szavazzunk, hogy a forrást is név szerinti szavazással. A név szerinti szavazáshoz nem kell minősített többség.

A közgyűlés 16 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Tehát a forrásról kell szavazni név szerint.

Dr. Fodor Csaba: Elhangzott egy javaslat, a várható többletbevételek terhére.

Böröcz Zoltán: … a forrást meg kell jelölni. ….. értékesítésének a bevételi oldalát megemeljük, …., mi az a bevétel, aminek felemeljük a …. (mikrofon nincs bekapcsolva.)

Birkner Zoltán: Közben – bocsánat – ordibálva mindenki elmondta, illetve hangoskodva a véleményét, és Böröcz úrnak igaza van, az a legelemibb dolog, hogy én most azt kérem a Gazdasági Osztályvezetőtől, hogy nevezze meg, hogy van-e ilyen forrás, vagy azoktól kérem, akik megszavazták, hogy nevezzék meg ….

Tüttő István: .. hitelfelvétel keret. Még a keretet nem merítettük ki.

Dr. Gőgös Péter: Az a javaslatom lenne polgármester úr, hogy a név szerinti szavazási eredményt szeretném, ha leközölnék a sajtóban, ugyanis a területből bekerült, választókerületből bekerült képviselők nem valószínű, hogy meg fogják tudják magyarázni a képviselői fogadóóráikon, esetleg Palin kivételével, mert én Kiskanizsán biztos, hogy nem fogom tudni az embereknek elmondani.

Tüttő István: Nincs akadálya különben a megjelentetésnek. De azt várom, hogy mit mond az osztályvezető úr, most egyeztet. Kérem a véleményt. Ügyrendi gomb, Baranyi Enikő?

Dr. Baranyi Enikő: Én elhiszem, hogy most mindenki eléggé izgatott, a keresztbekiabálások is erre utalnak. Tisztelettel kérem polgármester urat, hogy tisztelettel kérje meg a képviselőtársakat, hogy azért a hozzászólások és a keresztbeszólások tartalmukat és stílusukat, olyan legyen, hogy az mindenki számára elfogadható, nem sértő és nem közönséges.

Tüttő István: Köszönjük. Marton úr, ügyrendi gomb, tessék.

Marton István: Emlékeim között kutatva, az adóbevételeink, azok mindig, már jó pár esztendeje olyan 50 és 100 millió Ft között szoktak nagyobbak lenni, mint az utoljára elfogadottak, úgyhogy javaslom ezt forrásként.

Tüttő István: Szeretném azért azt jelezni, hogy nehogy azt higgyük, hogy olyan nagymértékben túl szoktuk lépni. Elég jól lehet becsülni az adót. Azt eldöntöttük, megkapja a sajtó. Hát odaadjuk.

Tarnóczky Attila: Leszögezem tisztelt képviselőtestület, hogy megítélésem szerint lehet, hogy szavazás kell hozzá, hogy ez a szavazási lista nyilvánosságra hozható, mert hogyha nem hozható nyilvánosságra, akkor az egész értelmetlen, … az teljesen kizárt törvény szerint, hogy úgy mondjam, hiszen a szavazás végeredményét bárki kikérheti a masinából, és hogyha ezt felhangosítjuk, ez akkor … különbséget, hogyha az elvi lehetősége legalább megvan a nyilvánosságra hozatalnak. Kérem szépen, hogy a közgyűlés szavazzon arról, hogy engedélyezi a nyilvánosságra hozatalt. Magam részéről szeretném, hogy …

Tüttő István: De szeretném jelezni, hogy bejelentettem, hogy nyilvánosan szavazunk. Hát a nyilvános szavazás, az azt jelenti, hogy az egész város itt ülhetett volna, és felálltunk és … Nyilvánosságra hozzuk a sajtóban. Szavazzunk róla, de hát én azt hiszem. Kérem, szavazzunk róla. Most csak a nyilvánosságra hozatalról döntünk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Úgy gondolom, hogy rosszul döntött a testület, mert az SZMSZ nem teszi lehetővé ezt, csak magát a tényt a szavazásról, és kérem, hogy jegyző asszony pontosítson. Egyébként én elfogadom a nyilvánosságra hozatalt, semmi bajom nincsen vele, csak énszerintem ez a döntésünk, az szabályellenes volt. Egyébként ezt viszont elfogadom, … Tóth László képviselőtársamnak, a következő napirendnél is ugyanilyen nyilvánosságra hozzuk a szavazás eredményét.

Tüttő István: De egyet nem értek. Hát a szavazás nyilvános volt. Ha nyilvános a szavazás, akkor a név szerinti szavazás is nyilvános. Az azt jelenti, hogy mivel késő van, nem voltak itt a városlakók, de akár ide is jöhettek volna.

Dr. Tuboly Marianna: A polgármester úr, amikor a napirendet megnyitotta, akkor a zárt ülésre vonatkozó szavazást csak arra a részre tette fel, amikor a tárgyalás folyik. Tehát azt mondta, hogy a határozathozatalt kivéve tartunk zárt ülést. Lehet, hogy pár másodperccel most később mondta, hogy uraim, nyilvános ülésen vagyunk, de mire kihirdette a határozatot, erre mindenképpen nyilvános ülésen voltunk, tehát a maga a papír, az teljességgel nyilvános.

Dr. Baranyi Enikő: Szóval én úgy gondolom, hogy az SZMSZ-szel szemben, hogy így mondjam, nem ellentmondó az, nem az SZMSZ, de a testület megszavazhatja ugyanis, hogy az adott kérdéssel kapcsolatos szavazatot, ami név szerint volt, a sajtó lehozhatja, tehát a magam részéről. De hát János ezt kezdte. Jó.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy kicsit veszélyes vizekre evezett a közgyűlés ezzel. Ha elindul egy ilyenfajta magatartásforma oldaltól függetlenül, mert keresztbe mentek a szavazások, hogy akinek nem tetszik a többség döntése, az megpróbálja a többséget azzal megfenyegetni, idézőjelben, hogy nyilvánosságra hozzuk, ez bármikor megtehető. Egyébként pedig én úgy tudom, hogy a szavazás eredményéről a polgármester tájékoztatja a sajtót, meg a közvéleményt oly módon, ahogy akarja. Ugyanis nincs arra vonatkozó szabály az SZMSZ-ben, hogy milyen döntés szükséges ahhoz, hogy egy adott döntésről a név szerinti vagy a pontos lista szerinti szavazás kimehet-e a sajtónak vagy nem mehet ki. Ha a név szerinti szavazás eléréséhez nem kell minősített többség, akkor azt gondolom, hogy olyan veszélyes vizekre evezünk, ahol én ezt meg fogom követelni minden esetben, hogy a név szerinti szavazás vagy a nem név szerinti szavazás, hanem az egyébkénti szavazás mindenkori eredményéről is, ha netán mondjuk velem ellentétesen dönt a többség, akkor azt fogom követelni, és mindig fogok magam mellé találni egynegyed képviselőt, hogy név szerint hozzuk le azokat az adott döntéseket. Veszélyes, nem erről szól a történet. Én azt gondolom, hogy a képviselőnek egyébként nem kötelessége elszámolni, mert ha megnéznék a képviselői jogállás minőségét, nem akarom itt …. a szavakat halmozni, de végül is a képviselő nem tartozik beszámolással közvetlen a választók felé. Ugye ha jól emlékszek rá, …. szabálynak hívták annak idején. Tehát ebben a fajta megfogalmazásban, ahogy Gőgös úr mondta, nem helytálló, mert én azt hiszem, mindenkinek a demokrácia mérföldköve az, hogy a kisebbségbe szorult mennyire tudja elfogadni a többség akaratát. Ha ezt nem hajlandó tudomásul venni, vagy csak bizonyos feltételekkel, mondjuk ilyen fenyegetettséggel, akkor ez is egyfajta fokmérő, de semmi probléma nincs ebben.

Tarnóczky Attila: Azt szeretném mondani, hogy Fodor úr mondanivalójában sok igazság van, de …. nem állja meg a helyét, bár természetesen szavazás .. és innentől kezdve a kisebbség nem tudja az akaratát ráerőszakolni a többségre, és nem is ….. a szavazás végeredmény …. Na de mindegy, akkor is áll, amit a polgármester úr mondott, hogy ez végül is egy nyílt ülés, de annál inkább egyébként, mert itt az egész zárt ülésen üldögéltek olyanok, akiknek enyhén szólva, a zárt ülésen nem lett volna joguk üldögélni. Ezért is szeretném, hogyha nyilvánosságra lenne hozva, mert meggyőződésem, nyilvánosságra lett hozva, csak nem szeretném, hogyha … tálalásában kerülne nyilvánosságra.

Tüttő István: Kommentár nélkül fogjuk átadni.

Kelemen Z. Pál: Most ilyen elvi vita folyik itt, hogy szabad-e, meg mi a demokratikus. Nem erről szól a mai nap. Kérem, hogy a napirenddel kapcsolatban a forrás kérdésében rendelje el a szavazást, s az … eldöntöttük.

Tüttő István: Kérem, a forrásra vonatkozó javaslat hangzott el, amely adó többletbevétel, helyi adó többletbevételt jelölte meg. Ez is név szerint megy. Kérem a jegyzőnőt, olvassa a névsort.

 

Név szerinti szavazás:

 

Antalics Dezső: Nem.

Balogh László: Nem.

Dr. Baranyi Enikő: Nem.

Bicsák Miklós: Igen.

Birkner Zoltán: Nem.

Böröcz Zoltán: Nem.

Budai István: Nem.

Csákai Iván nincs jelen.

Cserti Tibor: Igen.

Dr. Fodor Csaba: Igen.

Dr. Gőgös Péter: Nem.

Gyalókai Zoltán: Nem.

Györek László: Nem.

Dr. Horváth György: Igen.

Dr. Kalmár Béla: Igen.

Kelemen Z. Pál: Igen.

Kiss László: Igen.

Marton István: Igen.

Mayer Ferenc nincs jelen.

Röst János: Igen.

Tarnóczky Attila: Nem.

Teleki László: Igen.

Tóth László: Igen.

Tóth Zsuzsanna: Nem.

Törőcsik Pál: Igen.

Tüttő István: Igen.

Zsoldos Ferenc: Igen.

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Ismertetem a név szerinti szavazás eredményét a forrás megjelölése kapcsán:

 

A közgyűlés 14 szavazattal és 11 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A sajtónak szeretném jelezni, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. 2000. december 31-ig történő tehermentes állapotba hozatalára kettő részletben 30 millió Ft-ot biztosít. Ezt pedig 14 igen és 12 nemmel fogadta el a közgyűlés. Oda fogjuk adni a sajtó részére. Ha megengedik, nem most, mert ezt ugye ezt a dokumentáció szempontjából eltesszük, de a másolatát odaadjuk a holnapi nap folyamán. A jegyzőnőnél, vagy az aljegyzőnőnél ez átvehető. Tehát a név szerinti szavazás mikéntje, erről lehet tájékoztatni a lakosságot.

Marton István: Nekem még az előzőhöz lett volna egy ügyrendi javaslatom, mert én úgy gondolom, hogy a MÁV NTE felajánlkozásáról kellene szavazni, hogy elfogadja-e Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, vagy pedig nem. Elfogadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a MÁV NTE felajánlkozását.

Tüttő István: Elvi döntést hozhatunk. Kérem, Marton úr elvi döntést szeretne elérni. Szeretném megkérdezni az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy így mehet-e? Igen. Jó. Kérem, szavazunk a MÁV NTE által adott szándéknyilatkozatról, hogy elfogadjuk-e. Aki igennel szavaz, elfogadja a MÁV NTE felénk küldött szándékát. A határidő november 15., és azzal a feltétellel, hogy november 15-ig Marton úr visszahozza a részletes kimunkált megállapodást.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

447/2000.(X.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai I. Futball Club Szolgáltató Kft. 2000. december 31-ig történő tehermentes állapotba hozatalára kettő részletben 30 millió Ft-ot biztosít (20 millió Ft-ot november 7-ig, és 10 millió Ft-ot december 5-ig), melynek forrása a helyi adó többletbevétel.
  2. felhatalmazza az ügyvezetőt új edző szerződtetésére és a játékosállomány részleges cseréjére.
  3. Határidő: 2000. november 31.

   Felelős : Marton István ügyvezető

  4. a MÁV NTE-nek a labdarúgó szakosztály és a Nagykanizsai I. Futball Club Kft. közötti fúzióra vonatkozó szándéknyilatkozatát üdvözli, elvileg támogatja.
  5. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a csatlakozás feltételeit tartalmazó megállapodás tervezetet terjessze a közgyűlés elé.

   Határidő: 2000. november 15.

   Felelős : Marton István ügyvezető

  6. hozzájárul a név szerinti szavazások eredményének nyilvánosságra hozatalához.

 

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy a focicsapat körül van még egy megoldandó probléma, nem probléma, pontosabban az, hogy valamiért mi nullára hozzuk valamilyen határidőre ezt a céget annak reményében, hogy befektetőkkel érdemlegesen valaki, valameddig, valamit tárgyalni fog. E tekintetben én azt gondolom, hogy Kiss László képviselő úrnak volt egyfajta ügyrendi javaslata, igaz, már pár órával ezelőtt, de volt, és erről azért illene dönteni. Valamilyen határidőt, valamilyen feladatot azért kellene tűzni valakinek, hogy most már befektetőkkel tárgyaljon és megoldási javaslatokkal térjen ide vissza legkésőbb december 1-ig, én azt gondolom, mert ahhoz kell kellő idő arra, hogy ezt rendezni lehessen.

Tüttő István: Egyetértek a javaslattal. Kérem, szavazzunk. November 15-ig lehet ezt? Marton úr? Maradjunk abban, hogy a sportért felelős alpolgármester úr tárgyal, vagy én, vagy a Marton úr, vagy hárman. Kérem, szavazzunk. november 15.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

448/2000.(X.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Tüttő István polgármestert, Törőcsik Pál alpolgármestert és Marton István ügyvezetőt, hogy a Befektető Vállalkozókkal a Nagykanizsai I. Futball Club Kft-ben történő üzletrészszerzéssel és a kft. további működtetésével kapcsolatban folytassanak tárgyalásokat. A megoldási javaslatokat (alternatíva jelleggel) terjesszék a közgyűlés elé.

Határidő: 2000. november 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

Törőcsik Pál alpolgármester

Marton István ügyvezető

 

 

 1. Törőcsik Pál alpolgármester fegyelmi ügye

 

Tóth László: Az előttünk álló napirendre van egy javaslatom. Kérem polgármester urat, hogy vegye le napirendről, a Törőcsik Pál úr fegyelmi ügyével kapcsolatos napirendet napoljuk el a következő közgyűlésre. Majdnem 10 óra van, olyan fajsúlyú kérdéskört úgy gondolom, hogy most nem tudjuk megtárgyalni.

Tüttő István: Ügyrendi javaslat volt. Tóth úr azt javasolta, hogy szavazzunk arról, hogy a következő napirendet tegyük át a jövő keddi ülésre, hiszen rendkívül késő van már. Tóth úr javaslatáról szavazunk. Aki igennel szavaz, az a keddi közgyűlésre való átvitelét támogatja.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

449/2000.(X.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Törőcsik Pál alpolgármester fegyelmi ügyének tárgyalását 2000. október 31-ére elnapolja.

Határidő: 2000. október 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 22.00 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Tuboly Marianna
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

 

 

2000. október 31. soros

 

Jegyzőkönyv

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. október 31-én (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Simánné Mile Éva, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Bodzai Tiborné kabinetvezető, Szokolné Dr. Szolik Enikő, Szmodics Józsefné, Hári László irodavezetők, Gerencsér Tibor külkapcsolati referens, Vargovics Józsefné HIKÖ elnöke, Kámán László intézményvezető, Gáspár András, Schmidt László ügyvezetők

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, jelen lévő kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, a Polgármesteri Hivatal osztály- és hivatalvezetőit.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Zárt üléssel kezdenénk, elmondom gyorsan, hogy miért. A Megyei Közgyűléstől felhívtak nem régen abban az ügyben, hogy holnap reggelre, illetve még ma ott kell lenni a megyei kitüntetési javaslatnak. Tehát amint döntünk, innen azonnal le kell rohanni az önkormányzathoz, és faxon el kell küldeni a javasolt személyeket, intézményeket és mindazokat, akiket erre érdemesnek tartunk. Épp ezért, ha megengedik, eltekintenénk attól a sorrendtől, amelyet korábban a közgyűlések megkezdésénél gyakoroltunk. Ettől függetlenül szeretném azt is kérni, hogy a napirend előtti hozzászólások és egyébre való jelentkezést a zárt ülés után tennénk meg. A napirendeket azonban el kell fogadni, mert annak hiányában zárt ülést sem lehet tartani. Kérem, az írásban kiküldött napirendeken kívül kérem, hogy vegyük napirendre az alábbi kérdéseket is. Még nem vagyunk zárt ülésen. Most előbb meghatározzuk a napirendet, és zárt üléssel kezdünk. Egyszerre kérném, fogadjuk el a 7. számú napirend az eredeti javaslatban, mivel a Gazdasági Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottság nem tudta megtárgyalni, ezért ezt levennénk a napirendről, és legközelebbi ülésünkön megtárgyaljuk. Tehát a 7. számú napirendet levesszük, és legközelebbi ülésünkön tárgyaljuk. Tehát 7. számú napirendet levesszük. Aztán a Tóth Zsuzsanna képviselő asszony önálló képviselői indítványát kérem szépen, hogy vegyük fel. Tájékoztató a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulásának munkájáról. Kérem szépen, ezt is vegyük fel. Fellebbezés. Ezeket mind, azt hiszem, Önök megkapták, tehát ezt is javaslom. Javaslat a többször módosított 30/1997. számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Itt Kámán László úr tartana tájékoztatót, illetve Ő a napirendi pont előadója. 1995. november 30-án volt az az utolsó határidő, amíg be lehetett adni a lakásokra igényt, és most 5 év után letelik ennek a korábbi hatálya és egy új helyzet áll elő Magyarországon. Az önkormányzatok jogosítványt fognak arra kapni, hogy harmadik személynek is – idézőjelben - eladják a lakást, akár lakottan is. Tehát egy új rendeletet, módosítani kell a rendeletünket, ezt fogjuk most Önökkel ismertetni. Ezért kérem a napirendi pontra vételét. Ugyanakkor a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására Siti Beáta esetében kérném, hogy tárgyaljuk meg, hiszen mindannyian akartuk. Most itt van az anyag. Javaslat az ESZI alapító okiratának módosítására, az SZMSZ-nek és Szakmai programjának elfogadására, valamint az Idősek Otthona, és Idősek Gondozóháza házirendjének jóváhagyására. És ezen kívül szeretném még, ha napirendre vennénk a MÁV NTE - a 6 millió Ft-ot ítéltünk meg nekik ebben az évben azzal a kikötéssel, hogy egyik, az első 3 milliót odaadtuk már, de visszatérünk rá, és ez most eljött az a pillanat, amikor erre vissza kell térni. Kérem szépen ennek a napirendjét is elfogadni. Kiss László úr önálló képviselői indítványa. És még egy dolgot azonnal le kell bonyolítanunk. Sajnos az egyik választási bizottsági tagunk, akit jelöltünk, és a kiskanizsai választásoknak ma délután el kell indulnia, meg kell kezdődni, de lemondott, és most azonnal delegálnunk kell egy másik személyt. A személyre a javaslat itt van, és a személy el is vállalja. Itt Ő azonnal esküt is tenne, amennyiben elfogadjuk, és akkor leszalad – idézőjelben -, máris megkezdik a munkát, mert ha holnapra halasztódna, akkor már kikéstünk a határidőből. És ha megengednék, akkor én most szavazásra tenném fel ezeket a felsorolt napirendeket. Kérem, szavazzunk. Egyesével, igen. tehát akkor Tóth Zsuzsanna önálló képviselői indítványa. Most csak azokat. Nyilván arra is sor kerül, csak most, amit én javasoltam. Azt követően ti javasoltok új napirendet. Kérem akkor Tóth Zsuzsanna képviselőnő javaslatát. Ez még nem sorrend, mert utána fogok még egy sorrendet is mondani, hogy hogyan tárgyaljuk meg.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Tájékoztató Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának munkájáról. Kérném erről szavazni.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Fellebbezés.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aztán a 30/1997. lakásrendelettel kapcsolatos.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Megye Jogú Város Címere témakör.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aztán az ESZI alapító okiratának módosítását.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És a MÁV NTE félbehagyott támogatása.

 

A közgyűlés 12 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: MÁV NTE, akkor nem. Egyszeri szótöbbség elég - ja, nem soron kívülin vagyunk, bocsánat, akkor elfogadtuk, mert soron kívülivel keverem, mert mindig az volt az utóbbi időben. Igen, akkor ezt is elfogadtuk. És szeretném jelezni, hogy Kiss László úrnak van képviselői indítványa. Kérem ezt is fogadjuk el.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És az előbb jeleztem, hogy a helyi választási bizottságnak a tagjait ki kell egészíteni, mert lemondásra került sor. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően kérdezem, hogy kinek van még javaslata napirendre?

Dr. Csákai Iván: Járda ügyben két interpelláció, és egy önálló képviselői indítványom volna.

Tüttő István: Most? Írásban meg van?

Dr. Csákai Iván: Szóban.

Tüttő István: Tehát interpelláció.

Dr. Csákai Iván: Interpelláció és egy képviselői önálló indítvány.

Tüttő István: Napirenden lesz az interpelláció és a képviselői indítvány. Csákai úr föl fogom írni, hogy ki fog interpellálni, csak előbb mondtam, hogy meg kéne gyorsan csinálnunk ezeket a napirendeket és utána. De ha önálló képviselői indítványod van, akkor azt fel kell venni. Csákai úr indítványát szavazzuk meg, tessék. Sürgősséggel.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zsoldos Ferenc: A javasolt napirendi pontok között elsőként szerepel Törőcsik Pál úr ügyeinek a megtárgyalása. Mivel Dr. Fodor Csaba és Cserti Tibor urak, képviselőtársaim, a vizsgáló bizottság tagjai csak késve fognak megérkezni, ezért kérem, hogy a tervezett 4. napirendi pont után, tehát végeredményben 4. napirendi pontként, Dr. Gőgös Péter és Teleki László képviselőtársaim önálló képviselői indítványa után kerüljön sor ennek a megbeszélésre, mert hát a bizottság egészének természetszerűen részt kell venni ennek a napirendi pontnak a megtárgyalásánál.

Tüttő István: Igen. Kérem, szavazunk.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És akkor még Bicsák úr is kíván szólni.

Bicsák Miklós: Én, lehet, hogy nem figyeltem, a kérdéseknél, a 3. napirendi pontnál szeretnék 3. rövid kérdést.

Tüttő István: Azt külön megkérdezem a zárt ülések után.

Bicsák Miklós: Ja, köszönöm.

Tüttő István: Most pedig Röst úr ügyrendi gombot nyomott.

Röst János: Úgy gondolom, hogy helytelenül jártunk el eddig a működésünk kapcsán, mert a napirendi pontok meghatározását nem lehet zárt ülésen tartani, ezt nyílt ülésen kellett volna.

Tüttő István: Nem vagyunk zárt ülésen.

Röst János: Akkor viszont be kellett volna hívni a sajtót, illetve a többi kollégát.

Tüttő István: A sajtót tájékoztatjuk majd a napirendekről. Ha itt maradnak, megtudják, hogy még tárgyalunk, szerintem. De ez nem egy olyan probléma, ami miatt most pirulnunk kellene. Ezek után kérném, döntsünk az ügyben, zárt ülés. - A televízió nem is működik, hát azért tárgyaljuk most, mert a TV nem működik. Tessék? Hívjad be őket. Hívjuk be őket. Csak azt nem értem, hogy amikor a sajtó itt hagyja az ülést, akkor miért nem hagyjuk abba a tárgyalást. Ez röhej. Gyakran a sajtó elmegy, mert nem ér rá, akkor abba kéne hagynunk a tárgyalást, ilyen logikával. Hát egy perc múlva úgyis kiküldöm őket. Szóval nem tartottam egy okos ötletnek. - Tisztelt közgyűlés, a televízió működőképessé vált. Szeretném jelezni, hogy félreértés történt az előbb. Én bejelentettem, hogy zárt üléssel fogunk kezdeni. Erre mindenki kivonult, holott mi először eldöntöttük, hogy milyen napirendeket tárgyalunk, és ugye abban is döntünk, hogy melyiket fogjuk sorrendbe venni. Ezért most mivel nem volt jelen a sajtó és a televízió is állítólag most javult meg, röviden felsorolnám, hogy milyen új napirendeket is tárgyalunk. A 7. számú napirend, mely javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2001. évi intézmény felújítási programjára, nem tárgyaljuk ma, mert egyik bizottságunk nem tudta napirendjére tűzni, és ezért ezt meg kell, hogy várjuk. A meghívóban nem szereplő felvételről a következőket tájékoztatom: Tóth Zsuzsanna önálló képviselői indítványát napirendre vettük. Tájékoztató Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulásának munkájáról szóló anyagot napirendre vettük. Fellebbezésre is sor kerül, annak az elbírálására. Javaslat a többször módosított 30/1997. számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Előadó: Kámán László, az IKI vezetője fog minket erről, mint előadó tájékoztatni, és döntünk ezután. Előterjesztést fogunk megtárgyalni “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására. És javaslat az ESZI alapító okiratának módosítására. És a MÁV NTE támogatásának ügyében szintén a közgyűlés tárgyalni fog. Emellett napirendre vettük még Kiss László úr önálló képviselői indítványát, Dr. Csákai Iván úr önálló képviselői indítványát, és a helyi választási bizottságnak a kiegészítését vettük még napirendre. Kérdezem, hogy van-e még? Birkner úr ügyrendi? Tessék.

Birkner Zoltán: Az előbb megszavazott félig zárt, félig nyitott ülésen megszavazott, Zsoldos Ferenc képviselőtársam által felterjesztett javaslat, azt gondolom, hogy ettől a pillanattól kezdve okafogyottá vált, hiszen megérkezett a két képviselőtársam. Én kérném szépen a képviselőtársaimat, hogy folytassuk a szerint, ahogy kiküldött anyag volt, illetve úgy kezdjük. Kérem, hogy ezt fogadják el. Minél gyorsabban legyünk túl ezen.

Tüttő István: Bár én szeretném jelezni, hogy van két olyan napirend, ami halaszthatatlanul sürgős. Én úgy érzem, hogy azzal kéne kezdeni. Én azt hiszem, Törőcsik úr is hozzájárulna ehhez.

Törőcsik Pál: Tehát a kitüntetés.

Tüttő István: Kérem, én módosító indítvánnyal élek, azt kell először megszavaztatni, mert az eredeti az ott van Önök előtt. A módosító indítvány az, hogy zárt ülésen, illetve először választanánk nyílt ülésen az úgynevezett választási bizottság tagját. Azonnal el kell kezdeniük a munkát, és ezt azonnal le kell bonyolítanunk, esküt is kell tennie és utána gyorsan le kell mennie a hivatalba, mert ott már a bizottság várja, a többi tagja. Ez volna az egyik. A Megyei Közgyűlés várja faxon a megyei kitüntetésekre a javaslatot, mert ha nem küldjük el időben, akkor okafogyottá válik. Nem lesz kanizsai kitüntetett. Ezt kérném, hogy feltétlen méltányoljuk. Azt követően van még egy “Megye Jogú Város Címerére” egy javaslat, amit szintén zárt ülésen kell tárgyalni, mert a személy nincs jelen. Én azt hiszem, hogy ez nem egy olyan hosszú. Tehát ez lenne a harmadik. Úgy látom, hogy más nincsen. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a helyi választási bizottság tagjának megválasztására (írásban)
 2. Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

   

  Zárt ülés:

 3. Javaslat a Zala Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetésekre (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására (írásban)
 6. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Nyílt ülés:

 7. Törőcsik Pál alpolgármester fegyelmi ügye
 8. Előadó: Fegyelmi Vizsgálóbizottság

 9. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai programjának elfogadására, valamint az Idősek Otthona és az Idősek Gondozóháza házirendjének jóváhagyására (írásban)
 10. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 11. MÁV NTE támogatási kérelme
 12. Javaslat a többször módosított 30/1997.(VII.1.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára (írásban)
 13. Előadó: Kámán László intézményvezető

   

  Zárt ülés:

 14. Fellebbezések
 15.  

  Nyílt ülés:

 16. Polgármesteri tájékoztató
 17. Előadó: Tüttő István polgármester

 18. Interpellációk, kérdések
 19. Tóth Zsuzsa önálló képviselői indítványa
 20. Kiss László önálló képviselői indítványa
 21. Dr. Csákai Iván önálló képviselői indítványa
 22. Javaslat VIA Kanizsa Kht. ügyvezetői munkakörének betöltésére 2001. január 1-től
 23. Előadó: Tüttő István polgármester

 24. Javaslat Okmányiroda létrehozására és Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésére
 25. Előadó: Tüttő István polgármester

 26. Tájékoztató az intézményi felújítások évközi helyzetéről
 27. Előadó: Tüttő István polgármester

 28. Nagykanizsa Palini Általános Iskola környéke rendezési tervének készítése
 29. Előadó: Tüttő István polgármester

 30. Külterületi – korábbi zártkertek – rendezési tervei hatályon kívül helyezése
 31. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 32. Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő KHT feladatkörét meghatározó megállapodásra
 33. Előadó: Tüttő István polgármester

 34. Javaslat a Zalai Írók Egyesülete Pannon Tükör című folyóirat támogatására
 35. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 36. Javaslat az Opera Stagione támogatására
 37. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 38. Tájékoztató Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának munkájáról
 39. Előadó: Tüttő István a társulás elnöke

 40. Dr. Gőgös Péter és Teleki László képviselők önálló képviselői indítványa

 

 

Tüttő István: Akkor nyílt ülésen folytatjuk, és amikor a zárt üléseket befejeztük, akkor fölteszem Önöknek a kérdést, hogy ki kíván még szólni, kinek van interpellációra kérdése, vagy kérdésre jelentkezés. Jó? Ezt a sorrendet válasszuk, hogy mielőbb túl legyünk.

 

 

 1. Javaslat a helyi választási bizottság tagjának megválasztására (írásban)

Előadó: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 

Tüttő István: Jegyzőnőt megkérem, hogy ismertesse. Megkérdezem Dr. Németh Györgyit, hogy mivel személyes kérdésről van szó, ragaszkodik-e ahhoz, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, mert mi először ilyen nyílt ülést hirdettünk meg.

Dr. Németh Györgyi: Nem ragaszkodom.

Tüttő István: Akkor maradunk a nyílt ülés mellett. Jegyzőnőé a szó, tessék.

Dr. Tuboly Marianna: Nagyon rövid leszek, hogyha …. akkor Önök előtt van. Dr. Dani Judit, a helyi választási bizottság elnöke lemondott, és nagyon sürgető, hogy az Ő helyét új jelölttel pótoljuk. Tekintettel arra, hogy a kiskanizsai választás napjának kitűzése ma van folyamatban, ezért a helyi választási bizottság tagjának Dr. Németh Györgyi Éva nagykanizsai lakost javasoljuk. Kérem, szavazzanak elsősorban arról, hogy tudomásul veszik Dr. Dani Judit lemondását. Másodsorban pedig a Dr. Németh Györgyi helyi választási bizottsági taggá való megválasztását.

Tüttő István: Ezek után van-e kérdés. észrevétel? Úgy látom nincsen. Kérem akkor, ahogy jegyzőnő mondta, először arról szavazunk, hogy tudomásul vesszük Dr. Dani Judit lemondását. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Az új jelölthöz van kérdés? Úgy látom nincsen. Kérem, szavazzunk a személyéről.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

450/2000.(X.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Dr. Dani Judit Nagykanizsa, Platán sor 4. szám alatti lakosnak a Választási Bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul veszi.
  2. a Helyi Választási Bizottság tagjának Dr. Németh Györgyi Éva Nagykanizsa, Kazinzcy Ferenc utca 4. szám alatti lakost megválasztja.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 

 

Tüttő István: Ezután pedig eskütételre kerül sor. Kérem, az eskü felolvasása alatt szíveskedjenek felállni. Felolvasom az eskü szövegét, és amikor azt olvasom, hogy én, akkor kérném a saját nevét.

Dr. Németh Györgyi: Én, Dr. Németh Györgyi esküszöm, hogy az Alkotmány és a választásra, népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megtartom és megtartatom. Tisztemet és megbízatásomat hazám javára legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!

Tüttő István: Köszönöm szépen. Ezek után jó munkát kívánunk, és reméljük, hogy ez a választás minden zökkenőmentes probléma nélküli lesz.

Dr. Németh Györgyi: Köszönöm én is a megtisztelő bizalmat, és további jó munkát kívánok Önöknek.

Tüttő István: Köszönjük szépen. Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt zárt üléssel folytatnánk, hiszen úgy döntöttünk, ki nem hirdetett határozatokat ismertetnék, a sajtó, a médiumok számára korábban ezt nem tettük meg.

 

 

302/16/2000.(IX.12.) számú határozat alapján Törőcsik Pál alpolgármester fegyelmi ügyében vizsgáló bizottság jelentése

 

367/2000.(X.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Törőcsik Pál alpolgármester fegyelmi ügyét 2000. október 24-én, a közmeghallgatást követően tárgyalja.

A közgyűlés felkéri a Vizsgáló Bizottságot, hogy a fegyelmi tárgyaláshoz szükséges iratokat küldje meg a képviselőtestületnek.

Határidő: 2000. október 24.

Felelős : Vizsgáló Bizottság

 

Tüttő István: Közismert, hogy ez ma kerül sorra, mert oly későn fejeztük be, tehát annyira elhúzódott a közgyűlés, hogy ma kerül sor ennek a határozatnak a végrehajtására.

 

 

Nagykanizsa-Kiskanizsa városrésztől északra lévő területek rendezés alá vonása

 

446/2000.(X.19.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Kiskanizsa városrésztől északra lévő (közigazgatási terület nyugati határa – 7. sz. főút – 0314 hrsz-ú út – belterületi határ – Principális csatorna – M7-es autópálya tervezett nyomvonala által határolt) területet rendezés alá vonja.

Az új szabályozás elkészítésének célja:

Az új rendezési terv készítése során biztosítani kell a törvényi előírások szerint a véleménynyilvánítási lehetőséget, melynek érdekében a fenti elhatározást nyilvánosságra kell hozni.

Az új szabályozást a törvényi egyeztetések lefolytatása után elfogadásra a közgyűlés elé kell terjeszteni.

A rendezési terv elfogadását követően a belterületbe vonást szakaszoltan kell végrehajtani, melynek első ütemét az ABeton Kft. tulajdonát képező terület jelenti.

A rendezési tervhez készüljön olyan alátámasztó munkarész, mely a belterületbe vonás és a közművesítés költségeit tartalmazza, figyelemmel a szakaszolhatóságra és a tulajdoni viszonyokra.

Határidő: 2001. november 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

  1. A rendezési terv készítésének költségeit az érdekeltek megosztva viseljék melyre vonatkozóan előzetesen megállapodást kell kötni. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendezési terv készítésének ráeső költségfedezetét a 2001. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: a rendezési terv készítésének vállalkozásba adásáig, 2000. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Ezek voltak azok a határozatok, amelyeket pótlólag ismertetnem kellett. Ezek után rátérnénk a zárt ülésre. Megkérném, akik nem érintettek a napirendi pontokban, szíveskedjenek kívül várakozni, és remélem, hamarosan újra bejöhetnek. És többi napirendi pontnak a megszavazását is. Értelemszerűen a 7. számút nem tárgyaljuk, az eredetit.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Tüttő István: Döntés született Zala Megye Közgyűlésre javasolt díjak, tehát a Zala megyei díjak odaítélésének megkönnyítése érdekében, és a nagykanizsai javaslatokról. Szeretném jelezni, hogy az a névsor, ami elkészült azt most elvitték, legépelésre és aláírásra. Valószínű, hogy egy félórán belül visszahozzák, és akkor a sajtó részletesen tájékoztatást kap, hogy kiket javasoltunk, mert ennek a felolvasásától most eltekintenék.

 

Javaslat Zala Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetésekre

 

451/2000.(X.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala megyei Önkormányzat által alapított díjakra és kitüntető címekre az alább felsorolt személyeket, illetve szervezeteket javasolja:

Kitüntetés megnevezés: Javasolt személy, illetve szervezet:
Zala Megye Díszpolgára Rózsás János
Zala Megye Sportjáért Díj Ferinc Vince és Tóth László sportrepülők
Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Díj Kanizsa Diákkosárlabda Klub
Zala Megye Sportjáért Nívódíj ANTS Baseball Club
Közművelődési Nívódíj Nagykanizsa Város Vegyeskara
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Alkotói Díj Molnár László és Rikli Ferenc újságírók
Zalai Közművelődésért Díj Lehota János
Zala Megyei Pedagógus Díj Dr. Kotnyek István
Zala Megye Ifjúságáért Nívódíj Zemplén Győző Általános Iskola Nevelőtestülete
Pedagógiai Nívódíj Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Nevelőtestülete
Zala Megye Közigazgatásáért Díj Karmazin József városi főépítész
Zala Megye Szociális Gondoskodásért és Gyermekvédelméért Díj Karasuné Lőczi Judit
Zala Megye Egészségügyéért Díj Dr. Bánáti Magdolna

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a javaslatokat továbbítsa a Zala Megyei Közgyűlés Elnökének.

Határidő: 2000. november 1.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: És Nagykanizsa Megyei Jogú Város címere emlékplakettet adományoz Siti Beátának, az olimpián második helyezést elért, ezüstérmes kézilabda válogatott Siti Beátának, aki Nagykanizsa szülötte.

 

 

 

Előterjesztés “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására

 

452/2000.(X.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Siti Beátának kiemelkedő sportpályafutása elismeréseként “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet és az adományozást megörökítő díszoklevelet adományozza.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Napirend előtt:

 

Tüttő István: Ezek után képviselőtársaim, kérdezem, hogy ki kíván most a napirend előtti hozzászólással élni, illetve kérdést ki kíván föltenni, vagy egyéb interpellációval kapcsolatban kíván-e bejelentést tenni? Önöké a szó. Tóth Zsuzsanna képviselőnő, tessék.

Tóth Zsuzsanna: Az interpellációk, kérdéseknél szeretnék majd egy kérdést feltenni Corvin utcai garázsok tárgyában.

Tüttő István: Ez is kérdés? Tehát egy kérdés. Igen.

Dr. Gőgös Péter: A kérdések és interpellációk napirendi pontnál két rövid kérdést szeretnék feltenni, és két interpellációmat is szeretném szóban ismertetni.

Dr. Csákai Iván: Napirend előtt szeretnék 2 percet kérni Nagykanizsa közbiztonságával kapcsolatban. Interpellációk kapcsán pedig kettő szóbeli interpellációm lenne járda ügyben.

Balogh László: Mivel a 7. napirendi pont, az intézményi felújítási programra vonatkozóan elmarad, de érzem olyan fontosnak, hogy napirend előtt 2 percet kérjek. A címe talán az lehetne: “Mi helyzet intézményeink felújítási programjával, avagy fontos-e ez nekünk?”

Kiss László: A város tervezett beruházásaival és azoknak terv-ellátottságával kapcsolatban szeretnék egy szóbeli interpellációt előterjeszteni.

Bicsák Miklós: Én napirend előtt szeretnék kérdezni, az intézmények energiai pótigényével kapcsolatos kérdésem lenne. És a 3. napirendi pontnál, a kérdéseknél kettő közérdekűt, Palin településsel kapcsolatban.

Tüttő István: Tehát összesen 3 kérdés?

Bicsák Miklós: Kettő kérdés a kérdéseknél, és a napirend előtt egy kérdéssel, illetve hát szeretnék szólni, napirend előtt.

Tüttő István: Értem, tehát egy napirend előtt és kettő kérdés.

Zsoldos Ferenc: Napirend előtt kérnék másfél percet a Thury György Szakközépiskolához kapcsoló témáról.

Dr. Baranyi Enikő: Kérdést szeretnék feltenni a Zrínyi utcán lévő piac jövőjével kapcsolatban.

Tüttő István: Úgy látom nincs több. Akkor napirend előtt kíván szólni elsőként Dr. Csákai Iván.

Dr. Csákai Iván: Polgármester úr, képviselőtársaim! Vasárnap reggel döbbenet volt Nagykanizsán a Platán sor elején. Ez a döbbenet összefüggött azzal, hogy az ott levő ABC-áruháztól a mozdítható műtárgyakat arrébb vitték, az ott levő újságos bódénak letörték a pultját. Újra meghajlították a 17. hosszúsági fokot jelző földgömböt. Nem tudom, hogy tulajdonképpen, hogy meddig lehet bírni ezt, és meddig lehet tűrni azt, hogy város pénzéből, a szombat éjszakjai vandalizmus elindul, mondjuk este fél tíztől és hajnali kettőig, Nagykanizsán dúl. Kifelé menet, a fák látták a kárukat. Össze kellene fogni mind a lakosságnak, mind az önkormányzatnak, mind a rendőrségnek, mert nem hiszem, hogy több millió Ft-ot arra kellene költeni nekünk, hogy szombat éjszaka, a magukról megfeledkezett emberek után rendbe tegyük a várost.

Tüttő István: Egyetértünk vele. Köszönöm szépen. Természetesen a rendőrkapitány úrnak erről kérjük írásban, hogy tegyen ellene. Balogh László úr napirend előtt kért szót, tessék.

Balogh László: A minap a leánykollégiumban jártam és nagyon szomorú dolgokat tapasztaltam. A szeme előtt omlott le a vakolat a fürdőben, a plafonból csöpögött a víz, közben égett a villany, és mindezek ellenére, így is használják ezek a kollégisták otthonként ezt az épületet. Én bizony nem adnám a XXI. század elején ilyen kollégiumba a lányomat. A problémák már régóta tudottak. A tetőszigetelés hiánya, nyílászárók, heverők, ebédlői székek nagyon rossz állapota, a villanyrekonstrukció és a világító udvarok, járda tatarozásának szükségessége. Ez már nem balesetveszély, hanem életveszély. Több mint 50 intézményünk van, és ezekben szinte egy időben jelentkezik az állagmegóvás szükségessége, mely már nem átruházható karbantartási feladat, hanem életveszélyt, balesetveszélyt, üzemelést gátló felújítási igény. Erre bizony minimum 350-400 millió Ft-ot kellene fordítani az elkövetkező időkben. Dicséretes, hogy az idén több mint 300 millió Ft-ot költöttünk az intézményhálózatunk átszervezésére, de csak 10 millió Ft-ot szántunk a halasztást nem tűrő, működést gátló meghibásodások kijavítására. Ez nem maradhat így. A konkrét példából kiindulva erre szerettem volna felhívni a figyelmet, remélve, hogy hamarosan a közgyűlés ebben a témában fontos döntéseket hoz. Aki esetleg nem hiszi az általam szomorúan elmondottakat, kérem, járjon utána.

Tüttő István: Következő napirend előtt hozzászólást kért Bicsák Miklós úr, tessék.

Bicsák Miklós: Én nagyon röviden szeretném kérdezni, mind a település 1. számú képviselője, hogy palini iskolában is maga az intézményvezetője és a tanári gárda kérdezte tőlem találkozásunkkor, hogy az intézmények energiai pótigényére még a mai napig nem kaptak választ. Tudni kell, hogy itt van a fűtési szezon, számlák kifizetése, egyéb. Én szeretném a tisztelt közgyűléstől, hogy ez gondolom, hogy nem csak a palini iskolának a gondja, hanem város intézményeinek, meg egyéb, hogy hogy áll ez a kérdés? Nagy tisztelettel kérdezném. És egy köszönetet szeretnék, ha már napirend előtt kaptam, mivel, hogy tudjuk, hogy holnap milyen nagy nap lesz. Nagyon jó érzés volt ma délelőtt végigjárva Nagykanizsa köztemetőjét, és mint a település, a Korpavár, Palin temetőit, az az elegancia, az a rend, az a tisztaság, amit tapasztaltam, mint a város képviselője. Csak köszönetet tudok mondani a temetőgondnokságnak. Kérem, rendbe vannak téve. Ilyet mostanában nem tapasztaltunk. Köszönöm és továbbra jó munkát kívánok nekik.

Tüttő István: Bár a védelmükben mondanám, tavaly is megdicsértük őket, de úgy látom, hogy… A lényeg az, hogy rendben van. Következő napirend előtti hozzászólásra jelentkezett Zsoldos Ferenc úr.

Zsoldos Ferenc: Bizonyára nagyon sokan látták velem együtt, már évek óta, a Thury györgy szakközépiskola udvarán azt a meglehetősen magas, vasvázas építményt, ami valamikor adóvevő berendezések …továbbításait szolgálta. Ennek a toronynak a megtartása teljesen indokolatlan. hiszen a hírközlőszervek nem tartanak rá igényt, tehát a ma működő hírközlőszervek. Ugyanakkor az intézet költségvetését megterheli ennek a toronynak a meghatározott időközönként történő újrafestése, mert hiszen a korrózió ellen védekezni kívánnak, nehogy életveszélyes helyzet alakuljon ki. Nem is illik az adott épületrendszer szép környezetébe. Éppen ezért az iskola kérését továbbítom és tolmácsolom, amivel messzemenően egyetértek. Minél előbb le kell bontatni azt a tornyot. Ennek is természetesen van költségvetési hatása. Akkor 2001. első negyedévében kerítsünk rá módot és lehetőséget, hogy ez a felesleges és idővel veszélyessé váltható torony lebontásra kerüljön.

Tüttő István: Több napirend előtti hozzászólást nem írtam fel. Nem tudom, valakit kihagytam? Tessék Kelemen Z. Pál úr.

Kelemen Z. Pál: Tisztelt polgármester úr, nem akarom megsérteni képviselőtársaimat, de egyik felszólás sem a négy közül, nem napirend előtti volt. Interpellációk és kérdések szakaszában kellett volna elmondani. A napirend előtti kérdések, azok rendkívüli fontosságú, általános politikai tartalmú kérdések. A kérdések fontosak önmagukban, de nem merítik ki a napirendiség fogalmát. Ha a parlamentet figyelik, ott is így van.

Tüttő István: Ezek után rátérünk az első napirendi pontunkra. A felvetett témákra természetesen válaszolni fogunk, és amit lehet ez ügyben, intézkedést megtesszük. Amit Zsoldos úr említett, az többször került már napirendre. Korábban volt olyan elképzelés, hogy hasznosítható lesz még ez az antenna. Megvizsgáltatjuk a televízióval, hogy saját célra nem tudná-e hasznosítani.

 

 

 1. Törőcsik Pál alpolgármester fegyelmi ügye

Előadó: Fegyelmi Vizsgálóbizottság

 

Tüttő István: Szeretnék egy dolgot mindjárt elöljáróban jelezni. A közgyűlésünk átalakul Fegyelmi Tanáccsá. De mindenek előtt, mielőtt erre sor kerülne, megkérdezem Törőcsik alpolgármester urat, hogy zárt ülésen kívánja-e ezt tárgyalni, vagy nyílt ülésen? Mert a szerint kell folytatni.

Törőcsik Pál: Köszönöm polgármester úr, mindenképpen nyílt ülést szeretnék. Köszönöm.

Tüttő István: Köszönöm szépen. Az önkormányzati törvény úgy szól, hogy a Fegyelmi Tanácsnak a levezető elnökét meg kell választani. Először is tegyenek javaslatot rá.

Cserti Tibor: Javaslom polgármester úr személyét levezető elnöknek.

Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Polgármester Úr! Javasolnám Tarnóczky Attila alpolgármester urat.

Dr. Baranyi Enikő: Ugyanezt akartam. Tarnóczky urat.

Tüttő István: Kérem, Tarnóczky úr személye kétszer is elhangzott. Kérem szavazni róla. Bocsánat, hát akkor engem javasolt először a Cserti úr. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Azt nem tudom, hogy ebben az esetben minősített többség kell-e. Fegyelmi ügyben? Fegyelmi Tanács. Személyi kérdés. Tarnóczky úr, ügyrendi gomb.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Közgyűlés! A Fegyelmi Tanács minden határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

Tüttő István: Hát, akkor folytatjuk az ülést.

Törőcsik Pál: Én pedig kikapcsoltam a gépemet a szavazásnál.

Tüttő István: Kérem, akkor megkaptam a bizalmat arra vonatkozóan. Röst úr ügyrendi gomb? Tessék.

 

 

Röst János: Igen, ügyrendiben kértem szót. Azt szeretném javasolni, hogy az SZMSZ szerint tárgyaljunk Fegyelmi Tanácsként azzal a kivétellel, hogy ügyrendi kérdésként ne lehessen lezárni a vitát. Ennyi a módosító javaslatom. Ugyanúgy tárgyaljunk, csak ezt a lehetőséget zárjuk ki belőle.

Tüttő István: Azzal a kéréssel azért fordulnék Önökhöz, hogy parttalan vitába ne menjünk bele. Szigorúan ragaszkodjunk a témához. Az elnök lezárhatja azért, de igyekszem tartani magam ahhoz, hogy senki ne érezze, hogy belefojtottuk a szót. Megkérem a fegyelmi vizsgálóbizottságot, hogy amennyiben az elmúlt alkalomhoz viszonyítva van még előterjesztenivalójuk, megkérdezem, hogy ki képviseli a bizottságot? Cserti úr? Akkor Fodor úr. Nem tudom, mert egymásra utaltak az urak. Fodor úr? Parancsoljon. Akkor Öné a szó.

Dr. Fodor Csaba: Mit kell csinálni polgármester úr?

Tüttő István: Én azt kérdeztem, hogy a múltkor ugye ismertetve lett, az anyag ki lett küldve. Azzal napoltuk el, hogy mindenki számára biztosítani kell a hozzáférhetőséget a részletes vizsgálati anyaghoz és azokhoz a dokumentumokhoz, amely alapján a vizsgálóbizottság a megállapításait megtette. Megkérdezem, hogy van-e valakiben hiányérzet, hogy ő nem kapta meg, ami a döntéséhez szükséges?

Kelemen Z. Pál: Bizonyos anyagokon rajta szerepel az, hogy bizalmas. Nyílt ülésen vagyunk. Felhasználhatjuk-e ezeket az anyagokat, kérdezhetünk-e belőlük, vagy felfüggesztjük-e a bizalmasságukat?

Tüttő István: Törőcsik Pál urat kérdezem.

Törőcsik Pál: … Vannak anyagok valóban, amelyek bizalmas minősítést. Én, magam részéről olyan iratot, amit ne lehetne nyilvánosságra hozni, nem látok. Sőt titkolni valóm, sem egyéb nincs ebben az ügyben. Tehát lehet kérdezni.

Dr. Fodor Csaba: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!

Tüttő István: Most nem polgármester vagyok, hanem a Fegyelmi Bizottság elnöke.

Dr. Fodor Csaba: Fegyelmi Tanács elnöke! Én azt gondolom, hogy attól még az a tisztség azért kijár Önnek, de ahogy jobban esik. Szóval. Tisztelt Fegyelmi Tanács! Tisztelt Közgyűlés! Ki-kiválogassa ki, amelyik számára szimpatikus. Önök korábban létrehoztak egy 3 tagú bizottságot, Zsoldos Ferenc úr, Cserti Tibor úr és Dr. Fodor Csaba részvételével. Mindezt tették azzal a céllal, hogy a korábban összeült ad hoc bizottság, Tóth László úr, Marton István úr és Budai István úr által készített jelentésben foglaltakat vizsgáljuk ki, és tegyünk valamifajta javaslatot a tisztelt közgyűlésnek, mint a Fegyelmi Tanácsnak. Ez a vizsgálóbizottság meghallgatta több alkalommal Törőcsik Pál urat. Meghallgattuk polgármester urat, jegyző asszonyt, a hivatal dolgozói közül is többeket, és készült 3 szószerinti jegyzőkönyv, amelyet Önök ismereteink szerint megkaptak az elmúlt ülésen. Megkapták, kézhez vették azt a jelentést, amelyet mi összeállítottunk alpolgármester úr 1999. decemberi varesei útjával kapcsolatosan és 2000. áprilisi nápolyi útjával kapcsolatosan. Mi ebben megállapításokat tettünk. Ezeket a megállapításokat az Önök információi szerint az Önök által megkapott vaskos iratanyag áttanulmányozása után tudtuk megfogalmazni. A 3 tagú bizottság úgy foglalt állást, és azt javasolja a tisztelt közgyűlésnek, Fegyelmi Tanácsnak, hogy Törőcsik Pál alpolgármester úrral szemben, többszörösen elkövetett súlyos szabályszegése okán fegyelmi büntetést szabjon ki. A fegyelmi büntetés mikéntjére vagy módjára nem tettünk javaslatot. Azt gondoljuk, hogy a tisztelt Fegyelmi Tanács dolga lesz kialakítani azt az álláspontot, hogy ő is így értékeli-e? És ha igen, akkor pedig a jogszabályok alapján hozza meg fegyelmi büntetését és rendeljen hozzá azt a fegyelmi büntetést, amelyet arányosnak tart alpolgármester úr által elkövetett cselekményekhez. Ehhez képest kaptunk még, nem tudom kitől és mitől 3 iratot, irat fénymásolatát, pontosabban, még a múltkori alkalommal. Ezeket a bizottság már nem értékelte. Mindenki, azt gondolom, a lelkiismerete alapján értékelje ezeket az ügy többi adatával együtt.

 

 

Röst János: Az első kérdésem az lenne, hogy tájékoztassák a közgyűlést arról, hogy a fegyelmi büntetés kiszabásának mik a fokozatai, hogy testület tagjai, illetve a tanács ilyen értemben képbe legyen. A másik kérdésem, hogy fegyelmi bizottság valamelyik tagja ismertesse a megállapításait, mert én úgy gondolom, hogy a közvéleményt erről tájékoztatni kell, és igazából a vita, akkor nem tudják, hogy miről szól. A harmadik kérdésem pedig az, hogy először a kérdéseket tárgyaljuk meg. Gondolom, mindenkinek van kérdése, esetleg témakörönként, mert egyébként parttalan vita lenne, és a véleményeket is inkább később fogalmazzák meg képviselőtársaim. Köszönöm. A kérdéseknél majd szót kérnék én is.

Tüttő István: Tisztelt Röst Úr! Felolvasnám a törvény idevonatkozó passzusát, amely a kérdésére vonatkozik. A polgármesterrel szemben kiszabható fegyelmi büntetések, hát teljes analógiája van az alpolgármesterekre vonatkozó is. “A” - megrovás, “B” - meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása. “C” – illetményének, tiszteletdíjának legfeljebb 20%-kal történő csökkentése. Aztán vannak még különböző kikötések, amely már részletezi ezeknek a…. De ez a lényege, hogy ilyen jellegű büntetést lehet kiszabni.

Kelemen Z. Pál: Képviselőcsoportunk megtárgyalta a vizsgálóbizottság jelentését, a Fegyelmi Bizottság jelentését, és tanulmányozta az itt rendelkezésünkre álló anyagokat. Ennek alapján, bár nem akartunk prejudikálni, de véleményünk mégis az, hasonló ügyben, és hasonló helyzetben, polgármester már lemondott. Úgy hívták, hogy Suhai Sándor. Mi arra kérnénk tisztelettel Törőcsik Pál urat, szólítjuk fel, hogy mondjon le alpolgármesteri tisztségéről. Képviselőségéről nem beszélünk, mert ez a FIDESZ listája, és a FIDESZ kompetenciája. Továbbiakban bátorkodom megjegyezni, hogy hasonló esetben, hasonló fajsúlyú esetben a mi képviselőcsoportunk felszólította az akkori polgármestert, hogy azonnali hatállyal mondjon le, morális vétség miatt. Tisztelettel arra kérem a FIDESZ képviselőcsoportot, hogy járjon el a jó példa nyomán, cselekedjen hasonlóképpen.

Birkner Zoltán: Elterveztem, tisztelt tanács, tisztelt elnök úr a hozzászólást, de megszólíttattunk, és mint a FIDESZ képviselőcsoport vezetője, azonnal reagálnom kell Kelemen úr elmondottaira, illetve az MSZP megállapításaira. Hát nagyon erős csúsztatás egy másodpercig is egy lapon említeni Törőcsik Pál úr nevét az Önök által jelölt és annak idején megválasztott Suhai Sándorral. Egyrészt. Röst úr az előbb kérte Önöktől, hogy várjuk már meg a Fegyelmi Bizottságnak, illetve Fegyelmi Tanácsnak a pontonkénti végigelemzését és utána tegyük meg a megállapításainkat. Ehhez képest Kelemen úr a 2. perc 24….

Tüttő István: Szeretnék valamit jelezni. Mindenkit azért megkérek és felhívom a figyelmet, hogy, amikor neveket mondunk és hozzáteszünk mondatokat, fontoljuk meg, mert ugye nyílt ülésen vagyunk. Ezt csak figyelmükbe ajánlom.

Birkner Zoltán: Köszönöm polgármester úr.

Tüttő István: Egyébként, ami sértheti a ….

Birkner Zoltán: Azt gondolom, hogy semmi ilyesmit nem mondtam, folytatom tovább.

Tüttő István: Nem, én csak felhívtam a figyelmet.

Birkner Zoltán: Jó. Tehát a 2 perc 24. másodpercében, miután még ki sem derült, hogy Fegyelmi Bizottság által tett megállapítások valósak-e vagy sem, elég körültekintőek-e, vagy sem, Ön arra szólítja fel, illetve Önök arra szólítják fel alpolgármester urat, hogy mondjon le, és bármi szinten egy lapon merik említeni Suhai Sándor nevével - ami engem egyébként nagyon felháborít -, ezt kikérem magamnak, és kikérem alpolgármester úrnak is. Nahát, hogyha jogi tisztaságról beszélünk, akkor az egy gusztustalan mondat volt. Ennyit az első mondatáról. A FIDESZ frakció majd el fogja dönteni tisztelt képviselő úr, hogy hogyan fog reagálni az Önök mondatára. Azt gondolom, hogy ha majd tanácsot szeretnénk Önöktől kérni, akkor ezt meg fogon én tenni, meg fogom Önt keresni az ügyben, hogy mit tegyünk Törőcsik Pál alpolgármester ügyében. Törőcsik Pál alpolgármester úr végig olvasta, végig elemezte ezeket a pontokat, ezért kérte a nyilvánosságot, mert ki fog abból derülni, hogy a bizottság körültekintően próbált eljárni, de nem sikerült teljesen megfelelni ennek a feladatnak. És ez nem az ő hibájuk volt egyébként. Volt egy-két dolog, amit valóban nem is tudhattak. Tulajdonképpen a megállapítások egyike sem ül. És ennek a mai napnak ez lesz a végeredménye az én megítélésem szerint. De én nyíltan várom ezt a megbeszélést vagy tárgyalást, és éppen ezért meg szeretném kérni Kelemen képviselőtársamat, hogy a végére vonatkozó megjegyzéseket, azt valóban ott mondjuk el, ahol annak van a helye.

Kelemen Z. Pál: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Előttem két bizottsági jelentés fekszik, amit 6 képviselőtársunk, köztiszteletben álló képviselőtársunk, nevesítem: Budai István, Marton István, Tóth László, Zsoldos Ferenc, Dr. Fodor Csaba és Cserti Tibor urak írtak, nagyjából egybehangzóan. Mondtam, hogy nem akarok prejudikálni. Azért nem akarok, mert a későbbiekben a vita elkerülhető lett volna, ha úgy cselekednek, ahogy én kértem Önöktől, mint annak idején, nem vetült folt a testület jó hírnevére. Az, hogy ki milyen fajsúlyút követett el, az a végén ki fog derülni, de ezt elkerülhettük volna.

Tüttő István: Törőcsik úr, ha válaszolni akar, állandóan érintettként is szerepel, tehát ő, ő… De nem nyomott válaszol gombot, és… Azt javaslom Törőcsik úrnak, hogy ő is a válaszol gombot nyomja, mert akkor előbbre sorolja a gép.

Zsoldos Ferenc: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Fegyelmi Tanács! Nem értek egyet, sőt vissza is utasítom Birkner Zoltán képviselőtársam abbéli megállapítását, hogy a képviselőtestület által megbízott Fegyelmi Bizottság nem végzett alapos és körültekintő munkát. Ebben a megállapításban, végeredményben az is benne van, hogy nem volt objektív. Éppen ezért kötelességemnek tartom elmondani, hogy kizárólag és egyértelműen csak és csakis azokra a dokumentumokra támaszkodtunk, és a meghallgatások során azokra az állításokra, amelyeket tömören és röviden az összeállított jegyzőkönyvben rögzítettünk. Pontosabban nem is jegyzőkönyvben, hanem jelentésben rögzítettünk és terjesztettük a tisztelt képviselőtestület, illetve jelen esetben a Fegyelmi Tanács elé. A vizsgálat során sem politikai, sem személyes vonatkozásban senki között és egyetlen témában sem tettünk különbséget a vizsgálat során. Egyetlen szó - és ezt ellenőrizni lehet, hiszen minden szó magnófelvételen rögzítésre került - nem hangzott el és nem tartalmazhatott éppen ezért olyan irányított gondolatokat, mondatokat, amelyek bármilyen tekintetben célzatosságot, vagy elfogultságot jelentett volna. Ugye annak idején azért vállaltuk ezt a háládatlan munkát, hogy ezt az ügyet minél rövidebb időn belül, szerettük volna korábban, de az adott körülmények között tudomásul vettük, hogy lezárni nem lehetett. Mi a jelentést mind a két úttal kapcsolatosan dokumentumokra alapozva állítottuk össze, és ezek alapján vontuk le azt a következtetést, hogy fegyelmit javasolunk polgármester-helyettes vagy alpolgármester úr tekintetében, az üggyel kapcsolatosan. Természetesnek tartom, és meggyőződésem, hogy tartjuk mindhárman, hogy az érintett alpolgármester úr minden megállapítással kapcsolatosan éljen, mert élhet a védekezés vagy a cáfolás feltételeivel és lehetőségeivel. De ahhoz, hogy világossá váljék, és mivel nyílt ülésen vagyunk, a közvélemény előtt, hogy a bizottságnak milyen megállapításai voltak, én is azt javasolom, hogy a jegyzőkönyv, pontosabban az összeállítás vagy a vizsgálóbizottság által készített előterjesztés. az kerüljön ismertetésre. Én kérem elnök urat, hogy ezzel kapcsolatosan bízza meg Cserti urat, hogy ismertesse azt, mint a bizottság egyik tagja, a jelentést és azt követően természetesen mindenki erről, úgy ahogy ezt nyíltan és nyilvánosság előtt elhangzik, a maga véleményét, egyetértését, vagy cáfolatát hozzáfűzze. Én sem tartom szerencsésnek, hogy a bizottság, pontosabban a Fegyelmi Tanács érdemi munkáját megelőzően, azonnal konkrét javaslat hangzott el egyik képviselőtársunk részéről. Ezt elsietettnek tartom. Amikor összegeződik a kép a benyújtott vélemény alapján, akkor természetesen mindenki elmondhatja a javaslatát és, kétségeit és véleményét.

Tüttő István: Szeretném, ha tisztáznánk. Most nem az SZMSZ szerint működünk, itt nincsen ügyrendi gomb. Itt ez egy Fegyelmi Tanács, tehát el kell döntenünk, ráadásul nem állapodtunk meg itt is az idő korlátokban. Tehát én azt tanácsolnám, hogy azért az SZMSZ-hez hasonlóan járjunk el. Ha valakinek olyan észrevétele van, azért az ügyrendi gombot én figyelembe fogom venni, de szeretném jelezni, hogy ez most nem az SZMSZ szerint működik. Dr. Baranyi Enikő ügyrendi gombot nyom, vélhetőleg olyat kíván mondani… Jó. Törőcsik úrnak megadom a szót, mert már jelezte, hogy szeretne szólni.

 

 

Törőcsik Pál: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Csak egyetlen mondat erejéig veszem vissza a szót Baranyi Enikő elől, lévén, hogy ügyrendi gombot nyomott. Egyetértek azokkal, amit Önök javaslatként a tárgyalás folytatásaként fölvettek. Én fogom tételesen pontról, pontra ismertetni a bizottság megállapításait, és téttelesen pontról, pontra kívánom a választ megadni. Tehát ez el fog hangzani. Úgyhogy én ezt javaslom Önöknek.

Tüttő István: Én, mint elnök elfogadom, de, akkor megkérem Önöket, hogy fogadjuk el, ismerteti Törőcsik úr. Nem kell a bizottságnak külön még egyszer ismertetni.

Dr. Baranyi Enikő: Biztos nem fogok jó pontot szerezni polgármester úrtól, aki most, mint a Fegyelmi Bizottság levezető elnöke vezeti az ülést, de az egésznek a struktúráját el kéne már végre dönteni. Előttünk van egy anyag, amit mindenki ismer, mindenkinek módja volt áttanulmányozni. Módja volt Törőcsik alpolgármester úrnak is olyan szinten, hogy a bizottság, illetve hát a jegyzőkönyvben vagy a javaslatban rögzítettekre tételesen meg tudja adni azt a fajta magyarázatot, amit vagy el lehet fogadni, vagy nem. Tehát én valójában mégis csak azt forgatókönyvet tudnám elképzelni, hogy ebből a vizsgáló Fegyelmi Bizottságból végül is 5 mondatban mondja meg polgármester úr, vagy 3 percben, foglalják össze, hogy milyen oké dolgokra alapozva, milyen vétséget állapítottak meg, ami alapján a fegyelmire vonatkozóan javaslatot, minősítés megjelelőse nélkül kimondtak. Ezt követően meg lehetne kérdezni a képviselőktől, hogy az anyagot ismerve és a vizsgálóbizottságnak a pontjait ismertetve, van-e a képviselőknek további kérdésük, melyet követően, akit hogy így mondjam, válaszára várunk, utána Törőcsik Pál alpolgármester úr ezekre egyben tud válaszolni. Én ezt tartanám, mert így gyakorlatilag megint ugyanott tartunk, hogy a városban megy a suttogás. Most megint megy itt keresztbe a sárdobálás olyan szinten, hogy jól végezte a munkáját, nem jól végezte a Vizsgáló Bizottság. De csak így lehetne szerintem ezt a kérdést korrekt módon és megnyugtatóan, párbeszéd formájában lerendezni és befejezni.

Tüttő István: Röst János úr ügyrendi gombot nyom.

Röst János: Lényegében én ezt hasonlóképpen elmondtam, mint Baranyi képviselőtársam, korábban a javaslatomat. Továbbra is az a kérésem, hogy Fegyelmi Bizottság valamelyik tagja ismertesse megállapításait. Azzal meg feltétlen nem értek egyet, hogy ezt Törőcsik Pál tegye meg. Úgy gondolom, hogy ez teljesen ellentétes megoldás, van a Fegyelmi Bizottság megállapítása, és Ő olvassa fel saját magának a kérdést is, meg a választ is. Lehet párbeszédet folytatni, de mindenképpen a Fegyelmi Bizottságnak valamelyik tagja jogosult arra, hogy ezt felolvassa. Azt követően Törőcsik Pálnak van lehetősége, hogy erre válaszoljon. A képviselőknek szintén van lehetősége, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg. Tehát van lehetőség véleményt mondani. Egyébként, amit Kelemen képviselőtársam javasolt, azzal elvileg én is egyetértek, de én azt végén kívánom elmondani.

Tüttő István: Akkor felkérem a bizottság megbízott szóvivőjét, hogy ismertesse. És azt követően pedig Törőcsik úr pedig válaszol.

Dr. Fodor Csaba: Tisztelt elnök úr, azt szeretném kérdezni, pontonként menjünk alpolgármester úr, és akkor pontonként?

Tüttő István: Én azt tanácsolom, mert döntő. Olvasd fel.

Dr. Fodor Csaba: Felolvasom, egyben. Rendben van.

Tüttő István: Törőcsik úr pedig egyben elmondja.

Dr. Fodor Csaba: Rendben van.

Tüttő István: Kérdés utána jöhet, hiszen akkor tudják meg igazán, hogy mit.

 

 

 

Dr. Fodor Csaba: Tehát, a jelentés s közgyűlés 302/2000.(IX.12.) számú határozatában foglalt fegyelmi ügy vizsgálatáról készült. Előzmény: az Ügyrendi és Jogi Bizottság vizsgálatot folytatott ’99. január 1. és 2000. május 31-ig időszakban történt külföldi kiküldetések, utazások körülményei tekintetében. A vizsgálat eredményeként született a 2000. június 21-i jegyzőkönyv, mely alapján a közgyűlés Törőcsik Pál alpolgármester úr ellen fegyelmi vizsgálat lefolytatását rendelte el, javasolta. A jelen fegyelmi ügy kivizsgálását azok a személyek végezték, akiket itt az előbb mondottam. A vizsgálatról. Ez a bizottság eljárása során meghallgatta Törőcsik Pál alpolgármester urat, kettő alkalommal. Dr. Tuboly Marianna jegyzőnőt, Ágoston Károlyné revizort, Gerencsér Tibor urat, Beznicza Miklós osztályvezető urat, Burján Emese kabinetvezetőt és Tüttő István polgármester urat. A vizsgálat Törőcsik Pál úr varesei ’99. december 12-14., és nápolyi 2000. április 9-14. külföldi útjaira terjedt ki.

Megállapítások:

Varesei út: a vizsgálat során nem került elő olyan irat, mely az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy akár Törőcsik úr nevére íródott volna. Törőcsik úr hivatalos meghívó hiányában utazott külföldre.

2. A kiküldetésen, ellentétben Törőcsik úr tájékoztatásával és a korábbi vizsgálat adataival, ténylegesen 4 fő vett részt. Domina Károly gépkocsivezető, Törőcsik Pál alpolgármester úr, Törőcsik úr felesége és Anderkó Ottó úr. Az utóbbi 2 személy utazása teljesen szükségtelen volt, ugyanis az Anderkó Ottó úr nevére érkezett meghívó - ’99. november 10. - utolsó mondata a következő: “Tájékoztatom továbbá, hogy a rendezvényre térítésmentesen tudunk Önöknek olasz-magyar tolmácsot biztosítani.”

3. A kiutazást nem hagyta jóvá előzetesen közgyűlés. Közgyűlés volt 1999. november 30-án.

4. Anderkó úr és Törőcsik alpolgármester úr felesége kiutazását sem előzőleg, sem utólag senki nem engedélyezte. A kutazás teljes költsége viszont az önkormányzatot terhelte.

Nápolyi úttal kapcsolatosan:

1. Törőcsik úr kiutazását nem engedélyezte előzetesen a közgyűlés, holott 2000. március 28-án és április 4-én is volt testületi ülés. Törőcsik úrnak pedig március 28-án már az utazásról.

2. Az utazáson négy fő vett részt, Törőcsik úr, felesége, Anderkó úr és felesége. Az utóbbi 3 személy kiutazásázást sem utólag, sem előzőleg senki nem engedélyezte.

3. Törőcsik úr a Polgármesteri Hivatal bankkártyájával fizette a felmerült költségek jelentős részét. Törőcsik úr jogosulatlanul fizetett ki olyan jelentős költségeket, melyek nem az önkormányzat érdekében merültek fel.

4. Törőcsik úr saját előadásában mondottakat többszöri kérdésre is megerősítette, miszerint természetes, hogy az önkormányzat fizette Anderkó úr költségeit, hiszen Anderkó úr nem kapott díjazást a tolmácsolásáért, ezért a szállodai költségek felét számolta csak el. A fent említett nyilatkozatok nem felelnek meg a valóságnak, ugyanis az ACTIVE 2000. Kft. részére olasz fordítás, tolmácsolás címén 2000. március 31-én megrendelés lett kiállítva, mely a következőt is tartalmazza. Kifizetés Anderkó úr részére. A fenti kft. március 31-én számlát állított ki 70.000 Ft értékben, mely 5 nap tolmácsolására vonatkozik és Törőcsik alpolgármester úr is igazolta. 2000. április 12-én az összeg kifizetésre is került a pénztárból.

5. Törőcsik úr hazaérkezését követően a rendeletben előirt 8 napon belül, legkésőbb tehát április 22-ig nem számolt el. 2000. május 9-én, 10-én adta át a bizonylatok egy részét Gerencsér Tibor úrnak. Ahhoz, hogy Gerencsér úr az elszámolásokat határidőben meg tudta volna csinálni, a dokumentumokat teljes körűen április 20-án meg kellett volna kapnia. Törőcsik úr állításával ellentétben Gerencsér úr nem kapott olyan utasítást, hogy csak a költségek egy részét kellett volna elszámolnia. Sőt, az úő ceruzás számításai után derült, hogy a csatolt bizonylatok közül nem lehet mindet elszámolni, és erről Törőcsik urat azonnal tájékoztatta.

6. A csatolt bizonylatok közül több alkalmatlan az elszámolásra, így azokat felül kell vizsgálnia hivatalnak. Olyan taxi és autópálya papírok kerültek elszámolásra, melyekből nem állapítható meg, hogy kinek, mikor és ki állította ki.

7. Törőcsik úr csak felszólításra számolt el, holott a kapott számláknak már nála kellett lennie hazaérkezéskor, így érthetetlen, hogy milyen számlák nem kerültek elő, nem voltak meg - pontosabban ez volt szó szerint.

8. A 2000. május 30-i pénztári feljegyzésből kiderül, hogy Törőcsik úr az általa felvett összegről nem tudott elszámolni, csak a revizori közreműködés eredményeként került megállapításra a visszafizetendő 248.072 Ft. Ezen összeget felül kell vizsgálni a 4. pontban írottak okán.

9. Törőcsik úr jogtalanul fizetett ki az önkormányzat terhére olyan költségeket, melyek nem az önkormányzat érdekében merültek föl. (1 fő költsége helyett 4 fő költsége. Majd a felhívás után ténylegesen 2 fő költsége került elszámolásra.) A jogosan felmerült fizetésekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségével pedig 38 napot késlekedett, megalapozatlanul.

Álláspontunk szerint ezzel az úttal kapcsolatosan csak 1 fő költségét lehet elszámolni, ugyanis a további 3 fő utazása nem önkormányzati érdek volt. Amennyiben Andekó úr utazása mégis az volt, úgy ő 70.000 Ft díjazásban részült. A fentiek okán a bizottság azt javasoltja a tisztelt közgyűlésnek, hogy Törőcsik Pál alpolgármester úrral szemben többszörösen elkövetett, súlyos szabályszegése okán fegyelmi büntetést szabjon ki. Nagykanizsa, 2000. október 10.

Szó szerint fölolvastam elnök úr, remélem több dolgom nincs. Köszönöm szépen.

Tüttő István: Köszönöm szépen, Törőcsik úrnak adjuk meg a szót, tessék.

Törőcsik Pál: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Vagy nem tudom, most mi a helyes megszólítás, mert ugye Fegyelmi Elnök és Fegyelmi Bizottság! Tehát ez a helyes megszólítás. És kedves városi polgárok. Szeretném Önöket is tájékoztatni arról, hogy ezt a nyílt ülést saját magam kértem, ugyanúgy, mint ahogy a Vizsgáló Bizottság tagjainak kijelölését is saját magam kértem, ugyanis emlékszünk az ezzel kapcsolatos szavazási procedúrákra, abból a célból, hogy végre a nagy nyilvánosság előtt tisztázhassam magam az itt felsorolt, tételesen megállapított vádak alól. Kérem, régi mondás az, hogy a napfény, az fertőtlenít. Azért nem kértem zárt meghallgatást és zárt tárgyalást, mert szeretném mindannyiuk és teljes nyilvánosság előtt az egész ügyet megtárgyalni és elmondani, és bizottság meghozza az ítéletét, de mindenki tudja, hogy ez miért és mi okból történt. Elmondanám, hogy az önkormányzat tagjai azért felelnek a választó polgároknak, hogy az ő adóforintjaikat hogyan használják föl, és a külföldi kiküldetések és a város külkapcsolatainak ápolása érdekében, milyen módszerrel történik a kiküldetés, és milyen módon történik az elszámolás. Én először is szeretnék köszönetet mondani a bizottság tagjainak, ugyanis valóban pontos és részletekbe menő munkát végeztek. Ez teszi nekem lehetővé most, hogy Önök előtt tételesen ezekre a kérdésekre választ tudjak adni. Mindezek után nézzük a konkrét megállapításokat sorrendben.

1. pont a varesei úttal kapcsolatosan. - A vizsgálat során nem került elő olyan irat, amely az önkormányzat vagy Polgármesteri Hivatal, vagy akár Törőcsik úr nevére íródott volna. Törőcsik úr hivatalos meghívó hiányában utazott külföldre. - Kérem, erre a következő a válasz. Több olyan levél is előkerült, ezen kívül két újabb írásos nyilatkozatot is fel fogok olvasni, melyet a volt milánói főkonzul és az ITD Hungary vezetője küldött nekünk. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy semmilyen jogszabály nem írja elő, hogy a külföldi kiküldetéshez hivatalos meghívólevél szükséges. A másik dolog, ez így van. Sajnos nem mindenhol van így. Önök a múltkor megszavazták Togliatti város küldöttségének meghívását. Nekik viszont a részünkről hivatalos ötpecsétes meghívólevelet kell majd küldenünk, mert náluk viszont van ilyen szabály, és a nélkül nem tudnak hozzánk látogatóba utazni. Ez lett volna első, és mindjárt szeretném felolvasni azt a bizonyos levelet, amelyet Dr. sólyom Gábor úr, Milánó akkori főkonzulja írt. Így hangzik: “Tisztelt Közgyűlés! Mint Magyarország volt milánói főkonzulja ezúton erősítem meg, hogy a Nagykanizsai Önkormányzat delegációinak ’99. december 12-14. közötti varesei meghívása és látogatására kezdeményezésemre történt. A Milánó melletti város vezetésével évek óta szorosan együttműködtem, és javaslatom alapján hívták meg a város önkormányzati delegációját. Olaszországban teljesen elfogadott gyakorlat, hogy a polgármestert vagy helyettesét hivatalos külföldi utazásra elkísérik feleségeik is. Amennyiben sor kerül Varese visszahívására, várható, hogy polgármester, vagy helyettesével érkezik felesége is. A magyar delegáció szállását főkonzulátusunk foglalta le Milánóban, mivel az adott időpontban Vareseben csak egyetlen igen drága öt csillagos szállodában volt hely, míg Milánóban, a Hotel Mediterránoban, mely csak 3 csillagos szálloda, 30%-os kedvezményt adtak. Szálloda igen közel található milánói főkonzulátushoz, …..… tájékoztatót hallgassak meg a város Ipari Parkjával kapcsolatos tervekről.” Eddig a levél. Aláírás Dr. Sólyom Gábor, október 19. A másik levél egy kicsi hosszabb levél, majd mindkét levelét szeretném majd a Kanizsa Újságban, teljes terjedelmében, hogyha leközölnék, amennyiben erre természetesen mód van, amely így hangzik. “Tisztelt Közgyűlés! Irodánk által szervezett rendezvényeken való nagykanizsai bemutatkozásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. Nagykanizsai önkormányzat delegációja ´99. decemberében Vareseben, 2000. áprilisában, Nápolyban vett részt befektetés ösztönzési rendezvényeken. A milánói Kereskedelmi Szolgálat szervezésében ´99-ben Milánóban, Trevisoban, Pordenonéban, Rómában, Bariban, Vareseben, 2000-ben pedig Torinóban, Padovában, Veronában, Nápolyban került sor befektetés ösztönzési konferenciára. ´99-es konferenciasorozat első rendezvényeinek tapasztalatai egyértelműen azt mutatták, hogy az olasz cégek előnyben részesítik a vállalati szempontból konkrét, azonnal használható információkat. – Nem kívánom a teljes levelet, csak a lényeget. – Mivel pontosan ebben az időszakban kerültünk közvetlen kapcsolatba Anderkó Ottó úrral, aki Nagykanizsa térségének lehetőségeire szerette volna felhívni a figyelmet, az olasz cégek figyelmét, és a varesei Kamarával való egyeztetés után felkértük a város képviselőit, hogy jöjjenek ki a rendezvényre, és ott tartsanak bemutató előadást. A rendezvényen a város képviselői bemutatták a térség adottságait, a hallgatóság pedig igen színvonalas, olasz nyelvű kiadványt kapott kézhez, ami szintén a város lehetőségeire hívta a fel a figyelmet. Ezt a kiadványt azóta is minden hozzánk forduló, illetve rendezvényeinken megjelenő érdeklődő kézhez kapja. A konferencia utáni konzultáción a képviselők számos kérdést és megkeresést kaptak, illetve folytattak külön megbeszéléseket a jelenlévő olasz cégekkel. Az egyértelműen sikeres rendezvényt követően 2000. évi programok összeállításánál már lehetőség szerint eleve beterveztük az önkormányzatok bemutatkozását. Többek között a nápolyi Kereskedelmi Kamara is pozitívan reagált erre. Ezzel párhuzamosan a Gazdasági Minisztérium vezetése is felkérte az ITD Hungary-t, hogy az önkormányzatok lehetőségeinek bemutatása külföldi befektetési rendezvényeken kapjon nagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelően 2000. novemberi rendezvényeinkre Firenzében, Perugiába számos érdeklődő közül Zalaegerszeg és Kaposvár önkormányzatának képviselői utazhatnak majd ki. – Magyarul arról van szó, hogy ezek után a Gazdasági Minisztérium jelöli ki azokat a városokat, akik ilyen bemutatkozáson részt vehetnek. Tehát ebben az egy alkalommal, képviselőtársaim, megelőztük Egerszeget és Kaposvárt, hiszen mi saját kapcsolatunk révén jutottunk el olyan helyre, ahol magyarországi befektetési tanácsadást egyedül Magyarországról Nagykanizsa kapott lehetőséget bemutatkozásra. – Ami a konferenciák szervezésének gyakorlati részét illeti, természetesen igyekszünk a lehető legkisebb költségráfordítással rendezni és szervezni. A kiutazók részére 30-40%-os árkedvezménnyel kapnak szobát. Természetesen ilyen szállodában helyeztük el a kanizsai önkormányzat delegációját is. Az azt megelőző, illetve következő külön megbeszélésekre már nem tudtunk tolmácsról gondoskodni, így azt a delegációknak maguknak kell biztosítani. Csupán tájékoztatásul adom meg, hogy egy helyi olasz-magyar tolmács napi 500.000 lírát, költségtérítést, plusz szállodai és utazási költségtérítést kér. – Ebből egyértelműen kiderül az ezzel kapcsolatos megállapítás. – A rendezvényeinket követően a helyi szervező partnereinket, kamarák, regionális szövetségeket vendégül szoktuk látni annak érdekében, hogy összegezzük a tapasztalatokat és pontosítsuk a jövőbeli együttműködési szándékukat, illetve lehetőségeiket. Ezekre a munkavacsorákra a kamarák és gyáriparos szövetségek vezetői kapnak meghívást a helyi szokásoknak megfelelően feleségeikkel együtt. – Tehát én azt mondom, hogy helyi szokásokról van szó, nálunk is vannak szokások. Ugyanúgy nagyon jól tudják, tavaly is, tavalyelőtt is a nálunk megrendezendő év végi Ryno-Gálára ugyanúgy a képviselőtestület tagjai is a feleségeikkel együtt kapnak meghívót. Igaz, hogy erre közgyűlési határozat nem szükséges, de ugyanúgy a költségvetés, ugyanúgy az önkormányzat fizeti. Ugyanúgy nem kap meghívót egy polgármester-találkozóra, országosra se a polgármesternek a felesége, de természetes, ez a szokás, hogy elkíséri erre. – Még szeretném megjegyezni továbbá, hogy a kapcsolatfelvétel több olasz befektetési szándékú érdeklődő járt Nagykanizsán. Még októberben a BIESSE GEL utazik Nagykanizsára, ahová éttermi hűtőgépgyártást szeretne áttelepíteni. Várhatóan kerül sor a TBM és az ITALDENIM cégek kanizsai megbeszéléseire. A két cég összesen három fázisban 60 milliárd lírát tervez beruházni Magyarországon a textiliparban, amellyel 200 munkahelyet teremtenek.” Eddig tart a levél. Nézzük a következő megállapítást.

A 2. pont: a kiküldetésben, ellentétben Törőcsik úr tájékoztatásával és a korábbi vizsgálat adataival, ténylegesen 4 fő vett részt. - Felsorolják, hogy ki. Az utóbbi kettő személy – tehát a nejem és az Anderkó Ottó úr – teljesen szükségtelen volt, ugyanis Anderkó Ottó nevére érkezett meghívó itt írja, hogy a rendezvényre tolmácsot biztosítanak. Itt az előbb kiderült egyértelműen, hogy magára a rendezvényre biztosítják a tolmácsot és nem pediglen az azt megelőző, illetve az utána következő üzleti megbeszélésre. Erre még kiegészíteném, hogy soha nem mondtam mást kezdettől fogva, hogy 4 fő vett részt a kiküldetésben. A mellékelt nyilatkozatokból kitűnik, hogy feleségem részére és Anderkó Ottó úr pedig a rendezvényen kívül tolmácsolást végzett, hiszen az ITD Hungary csak az előadáshoz kapcsolódó fordítást és a rendezvényt tolmácsolta. Kiutazása indokolt volt.

3. A kiutazást nem hagyta jóvá előzetesen a közgyűlés, pedig volt ´´99. 11. 30-án. – Kérem szépen ez így volt valóban, hogy a közgyűlés nem hagyta jóvá. Viszont én szeretnék elmondani egy másik történetet, hogy ha külföldi kiküldetéseket és külföldi kapcsolattartásokat nézek, és hogyha ennek a közpénzek felhasználásáról számot kell adnom, két alapvető kérdést kell, hogy feltegyek a kiutazóval szemben. Egy, hogy milyen célból kíván kiutazni, és milyen haszna lesz ennek a város számára, avagy megfogalmazok-e a kiutazóval szemben elvárásokat? Ez a legfontosabb dolog. Kérem, ezeket tőlem a vizsgálat során sem, előtte, utána se kérdezte meg senki. Egyedül egyetlen személy kérdezte meg. Egyetlen személy, és az a polgármester úr volt, mielőtt az utat engedélyezte volna. Hiszen természetes, hogyha egy ilyen kiküldetésre valaki vállalkozik, illetve kéri a kiutazási hozzájárulást, tudni akarja, hogy mi célból megy ki. Én elmondtam, hogy milyen körülmények között és hogyan történik az utazás, polgármester úr pedig engedélyezte az utazást. Ez történt.

Nézzük a 4. pontot. – Ugyanez, amit mondtam, és Anderkó úr és Törőcsik Pál felesége kiutazását sem előre, sem utólag nem engedélyezte senki, a kiutazás teljes költsége viszont az önkormányzatot terhelte. – Az engedélyezéssel kapcsolatban annyit, hogy a kiutazáshoz szükséges kiküldetési nyomtatványon azok vannak feltüntetve, akik napidíjat kapnak devizában, és nyilvánvaló, hogy polgármester úr is erre emlékezett, hogy ő a kiküldetési papíron egyetlen főnek a részére írta alá, vagyis nekem, aki napidíjat kapott, de ugyanúgy a polgármester urat tájékoztattam arról, hogy milyen célból megyünk Olaszországba és milyen összeállításban. A másik, hogy milyen hozadéka és milyen eredménye volt ennek a város számára? És ez a dolognak a lényege. Azóta, mindannyian tudják, és számtalanszor elmondtam, újságcikk, tudósításban jelent meg, hogy elindult a munkahelyteremtő vállalkozók megtelepülése Olaszországból Nagykanizsán. Itt is fel van sorolva, hogy milyen érdeklődők vannak. És van szerencsém a tisztelt közgyűlést tájékoztatni arról, hogy november 12-én most polgármester úr, jómagam és a Schmidt László úr Milánóba fogunk repülni repülőgéppel pontosan ennek a varesei útnak az eredményekképpen, ugyanis egy olyan befektető jelentkezett, aki már több alkalommal volt is nálunk. A teljes költségünket fedezi, és az ottani tárgyalásokat e szerint fogjuk végezni. Ugyanis mi feltettük magunknak a kérdést, hogy mi a célja ennek a kiutazásnak, és mi a haszna a városnak? Mi pontosan tudjuk. Ha megnézik a mostani polgármesteri tájékoztatót, a mai közgyűlésnél, pedig most is van közgyűlés, most sincs benne erre vonatkozó utalás, ezt most szóban kell megtenni, ugyanis se írásos meghívót nem kaptunk, se egyéb hivatalos meghívólevelet, és mégis ki fogunk menni, mert a város érdekeit szolgálja. Ezen kívül szeretnék, én elmondtam a múltkori meghallgatás alkalmával, hogy az első dolgom, amikor alpolgármester lettem, szinte már a második héten elkértem az előző ciklusban az összes külföldi kiküldetésnek a beszámolóját, úti jelentését. Ugyanilyen okokat és szempontokat kutatva, hogy vajon a kiküldött személyekkel szemben volt-e megfogalmazva elvárás, és az milyen hasznot hozott a városnak. Én csak szeretnék mazsolázni, nem az elmúlt ciklusból, a ´99-es és a mostani ciklusban néhány kiküldetést. Például tavaly, ´99. májusában a Salo-i vásáron 5 fő volt kinn és 940.000 Ft-ot költött. Júniusban a közlekedésszervezési tanulmányúttal a VOLÁN szervezésében olasz és svájci városokban 2 fő volt 135.000 Ft-ért. Rózsák ünnepélyén, Kazanlakban 4 fő 359.000 Ft-ot költött. Urbanisztikai tanulmányút Mexikóban 1 fő 113.000 Ft-ot költött. Nézzük az idén, csak mazsolázva. Salo …. Finnország, Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencia, kb. 340.000 Ft.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy ez olyan részletkérdés, ami nem igazán befolyásolja a véleményeket.

Törőcsik Pál: Igen, valóban. Ez lehet, hogy hosszadalmasnak tűnik, de hogyha ezeket a kiküldetési díjakat..

Tüttő István: Nem a hosszúságról volt szó, hanem ez a felsorolás, ez a közgyűlés által jóváhagyott, azóta elfogadott utazásokról van szó.

Törőcsik Pál: Így van. Pont ezt akarom mondani. Mi a közös ezekben a kiküldetésekben? Az a közös ezekben a kiküldetésekben, hogy mindegyiket jóváhagyta a közgyűlés, és szabályos volt a kiküldetés. Ugye? Hát akkor csak ennyi az elvárás, kérem tisztelettel, hogy jóváhagyja a közgyűlés? Hát ki támasztott igényt, feladatot, bármit? Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem biztos, hogy jó a külföldi kiküldetések és a külföldi utak szervezésének, engedélyeztetésének, és az elvárások megfogalmazásának a metodikája. Természetesen ez semmit nem von le abból, és nem mentesít senkit, hogy a szabályok szerint számoljon el. Tehát nem szeretném a kérdést megkerülni, ezért haladjunk tovább a pontokon, és nézzük a következő utat.

A nápolyi. – Tételesen felsorolták az előbb a vádakat. Én tételesen próbálok válaszolni.

Dr. Fodor Csaba: Én ha azt szeretném, ha ezt az utat lezárhatnánk .. , és akkor áttérnénk a nápolyi útra, ne keverjük a két utat. Ugyanúgy, mint a meghallgatás … (mikrofon nincs bekapcsolva)

Törőcsik Pál: Igen, köszönöm. És már a végére is értünk az első útnak, és azt hiszem, minden kérdésre megadtam a választ. Nézzük a nápolyi utat. Ugyanaz, hogy engedélyezni nem engedélyezte senki, és ugyanúgy, hogy amit mondtam, hogy 03. 08-án már tudomásom volt az utazásról, mégsem történt engedélyezés. Ugyanúgy most is tudomásom van arról, hogy utazni fogunk 12-én Milánóba, a tájékoztatóba lehet, hogy elfelejtettük volna most ezt bevenni, ha éppen nem ezt az ügyet tárgyalnánk most. De a lényeg a lényeg, hogy tudjuk, hogy miért megyünk ki, milyen haszna van a városnak, és ez a dolognak a lényege.

A 2. pontban ugyanúgy, hogy az utazáson 4 fő vett részt. - Én sose mondtam mást. Saját kocsi használata engedélyezve volt. Ugyanezt tudom elmondani.

3. pont: A bankkártya használata. - Kérem szépen, a bankkártya használatára külföldi kiküldetések alkalmával a nevemre kiállított bankkártyát jogosan használom, utólagos elszámolás kötelezettsége mellett. Ez a dolog.

A 4. pont: “Törőcsik úr saját előadásában mondottakat többszöri kérdésre is megerősítette, miszerint természetes, hogy az önkormányzat fizette Anderkó úr költségeit is, hiszen Anderkó úr nem kapott díjazást a tolmácsolásért, ezért a szállodai költségek felét számolta el.” – Ez így nem teljesen igaz, ez egy csúsztatásnak tűnik, ugyanis a szállodai szobaszámlák 50%-át a két kísérő feleség szállásköltség fedezetére került levonásra, nem pedig a tolmácsolási díjnak a beszámítása miatt. Ez tényleges több az indokolt visszatérítésnél, hiszen az egy és kétágyas szoba ára között nem 200% a különbség, hanem csak 150%, árkülönbözet van. Ez részemről 60.940 Ft túlfizetést jelentett ezen az elszámolás során. Ez tény és forintosítható.

5. És ugyanúgy folytatva. Anderkó Ottó a kiküldetések során a tolmácsolási díjban nem részesült, az általa kiállított 70.000 Ft értékű számla az Olasz Napok előkészítésével kapcsolatos fordítási munkák, valamint az itthoni olasz vállalkozókkal történt, több alkalommal végzett tolmácsolási feladatok ellenértéke került elszámolásra. Mellékeltem egyébként Anderkó Ottó úr ez irányú nyilatkozatát. Ezt egyébként október 8-án elmondtam volna, hogyha megkérdezi tőlem a bizottság. Vagy 9-én. Ugyanis október 5-én jutott tudomására a bizottságnak ez, és engem másodszorra október 9-én kérdeztek meg, akkor erre irányuló kérdést nem tettek fel számomra. Ha ezt akkor megkérdezik, már akkor válaszoltam volna rá. Így ezt csak most tudom megtenni.

Na most itt van az egész dolognak a lényege, hogy a hazaérkezésemet követő, rendeletben előírt 8 napon belül, tehát legkésőbb 04. 22-ig nem számoltam el, és csak V. 9-én adtam át a bizonylatokat Gerencsér Tibor úr részére. Itt szeretném felhívni a figyelmet a következőre, és még egy megállapítás lesz, ami így, hogy itt említi a 8. pontban, hogy a felvett összegről úgymond nem tudtam elszámolni. Kérem szépen tisztelettel, nem is akartam elszámolni. És tudják hogy miért? Azért, mert a rendeletben előírt 8 napon belüli elszámolás nem teljesíthető, hiszen a külföldi bankkártya használat elszámolását a tárgyhónap utolsó banki napját követő első héten kapjuk meg a számlavezető banktól. Tehát ez az október 5-ei jegyzőkönyv 5. oldalának 4. bekezdésén Ágostonné ugyanúgy lenyilatkozta és mondta. Egyértelműen benne van, hogyha elolvasták. Magyarul, mit jelent ez? Azt, hogy ahhoz, hogy el tudjak számolni korrektül és konkrétan, ahhoz meg kell kapni a külföldön használt bankkártyáknak a kivonatát, melyet május első hetében kapok meg. Tehát május 1-6. között kaptuk meg azt a kivonatot, ami arról tudósított, hogy mit mire lehetett kifizetni. Ettől még le lehetett volna adni a számlát, és el lehetett volna számolni, de nem lett volna pontos. És még egy körülmény, és ezért vagyok hálás a bizottságnak, hogy pontos és alapos munkát végzett, ugyanis kiderítettek egy olyan dolgot, hogy egy napon Olaszországban 4 perc különbözettel kétszer fizettem tankolás után bankkártyával. Nahát kedves uraim, ez a másik oka volt annak, hogy meg akartam várni ezt az elszámolást, hiszen úgy történt a dolog, hogy amikor tankoltunk, kifizetettem a bankkártyával a benzinkutat, beültünk a kocsiba és indulni akartunk. Épp az indulás előtt rohant ki a benzinkutas és integetett, hogy menjünk vissza, mert elromlott a gépe, és valami nem stimmel. Visszamentünk a benzinkutashoz, és kérdeztük, mi a probléma. Azt mondta, rossz a gép és nem a teljes mennyiséget számlázta le. Hívom az Anderkó Ottót, hogy tolmácsoljon, segítsen, hogy tulajdonképpen mi a probléma. Nem volt más, kénytelen voltam elhinni, hogy valóban ez történt. Viszont már akkor szóltam, és ezt a 8-ai, a 9-ei jegyzőkönyvben meg is említettem, hogyha megkapjuk az első elszámolást, az első dolgom az lesz, hogy megnézem, hogy nehogy véletlenül az elszámoláskor kétszer írják be a tankolt 78 vagy valami ilyesmi nagyságrendű mennyiséget. Mert azt képzeljék el kedves képviselőtársaim, ha én most elszámolom az adott időszakot anélkül, hogy erről megbizonyosodtam volna, utána amiatt magyarázkodhattam volna esetleg, hogy miért kétszer fizettem kétszer ekkora mennyiséget, amikor ez egy technikai hiba volt. És emlékezzenek rá, hogy éppen ebben az időben volt az az országos botrány, amikor francia diplomatáknak a kártyáját lopták el, nem lopták el, csak egy ügyes masinával lemásolták, és utána pedig különböző költségeket számoltak el vele. Magyarul tehát a késedelmes elszámolásnak ez volt a másik nagyon fontos oka, hogy meg kellett várni a bizonylat megérkezést. Amikor ez megérkezett, a következő hét elején azonnal Gerencsér Tibor úrnak leadtam az elszámolást, és onnantól kezdődött a további kiküldetés elszámolása. A banki elszámolás megérkezése után adtam át Gerencsér Tibornak az elszámolandókat azzal, hogy összesítse és a visszafizetendő, el nem számolható tételeket írjuk össze. Tehát ő erről tudott, és ezért figyelmeztetett arra, hogy az elszámolást hogyan, és mint kell.

A következő az, hogy a bizonylatok nem felelnek meg a magyarországi számlagyakorlatnak. Én nem vitatom, lehet, hogy nem felelnek meg. Egy viszont biztos, hogy csak azokat hoztam elszámolni, azokat a költségről szóló kártyákat, amik valóban felmerültek. Itt Fodor úr és a polgármester úr kérésére a Burján Emese telefonon utána érdeklődött az olaszországi központnak, bemondva a kódszámokat, hogy ezek a bizonyos autópálya jegyek valóban akkor és ott merültek-e fel, ahonnan kiadták, és egyértelműen megerősítést nyertek, hogy valóban akkor és ott. Egyébként, hogyha ez nem tudom, a többi kiküldetésnél hogyan van, esetleg meg lehetne nézni. Tehát a bankkártya egyenleg megérkezése után adtam át a meglévő bizonylatokat elszámolásra. Az egyeztetések során derült ki, hogy a gépkocsi használatot 10 literes normával kell elszámolni, mely végül is a túlfogyasztás miatt 36.000 Ft mértékéig hátrányos volt a számomra, melyet szintén vissza kellett fizetni. Ez történt. Hát emiatt húzódott az elszámolás azon kívül is, hogy később kaptuk meg a bankbizonylatot, hogy ez is tulajdonképpen a káromra lett elszámolva, és a meglévő bizonylatok elszámolhatóságát, a felmerült, de számlával nem igazolható költségek egyeztetése folyt, és a le nem zárt elszámolás közben jött a bizottság észrevételezése és vizsgálata, hogy itt egy személy ötszáz valahány ezer forintot költött Nápolyban, és ez hogy lehet. Pontosan ennek a huzavonának a kellős közepébe jött. És utána, ezek után én a jegyző asszonyhoz fordultam segítségért és kértem, hogy a revizorok most már a tényleges jogszabályok szerint számolják el ezt a kiküldetést úgy, ahogy ők gondolják. Ennek eredményeként egyszer 60.940 Ft túlfizetésem volt, a másik alkalommal pedig 36.000 Ft, ami a túlfogyasztást illeti, ugyanis nem 10 literes a fogyasztása az én kocsimnak, hanem 16, minimum. De nem ez a történetnek a lényege. Egy a lényeg, hogy az önkormányzatot a kiküldetések során semminemű anyagi kár nem érte.

Fegyelmi vétség. – Kérdezték az előbb képviselőtársaim, hogy mi a kiszabható büntetés? Én meg azt mondom, hogy mi a kiszabható büntetésnek a kritériuma? Fegyelmi vétséget követ el a polgármester, ha tisztségéből, illetőleg foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegi. Hát kérem szépen, én azt mondom, hogy ha a legfontosabb célt tekintem, és azt mondom, hogy ennek a városnak az érdekében külföldön hogyan kell ezt a várost bemutatni, és olyan helyen bemutatni, ahol reményünk van arra, hogy a város számára munkahelyteremtő beruházást tudunk hozni, és fejlődési pályára tudjuk állítani a gazdaságot, akkor én ezt tekintem az első számú kötelezettségemnek. Tehát a munkakörömből adódó kötelezettségemet vétkesen akkor szegtem volna meg, hogyha nem e szerint jártam volna el, és nem ezt a módszert alkalmaztam volna, hogy a várost úgy kell bemutatni, és olyan offenzív módon, hogy ebből pozitív eredmények szülessenek. Ezek az eredmények már jelentkeznek. Ezt most nem akarom az idő rövidsége miatt tovább ragozni. Az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy az eljárásom, vagy a módszer nem tetszik mindenkinek. Ehhez szíve, joga van. Én azt mondom, hogy én nem azért vállaltam alpolgármesterséget, hogy mindenkinek tetsszek, akkor szépségversenyen indultam volna. Én azt mondom, hogy tiszteletben tartom az elszámolási szabályokat, a törvényeket, de akkor azt mondom, hogy vagy az elszámolás és pénzügyi rendszert kell megváltoztatni az elszámolás gyakorlatához, vagy fordítva. Ezért én ennek az ügynek több mint válaszadásra gondoltam, hanem ennek ilyen irányú tanulságainak a levonását is ajánlom a tisztelt képviselőtársak figyelmébe. Én nem kívánom most tovább rabolni az idejüket, de engedtessék meg - egy kicsit túlfutottam az idővel, ez egy drága dolog, mert nyílt ülésen vagyunk és a TV-közvetítés is sok pénzbe kerül.

Tüttő István: 1.500 Ft/perc.

Törőcsik Pál: Igen. Tehát ha úgy tetszik, én már most, amit elbeszéltem, tulajdonképpen nagyobb anyagi kárt okoztam az önkormányzatnak, mint a kiküldetéssel kapcsolatos ügyben. De én tisztelettel kérem a képviselőtársakat, hogy ezeket az adott válaszokat, kérem, kezeljék értékén és helyén, és ennek megfelelően hozzák meg a döntésüket. Én úgy érzem, hogy dönthetnek teljes nyugodtan, lelkiismeretük szerint, de a nézőknek is joguk van megtudni, hogy hogyan és miért történik ez ügyben bármi. Köszönöm a figyelmüket és elnézést, hogy ennyi ideig visszaéltem a türelmükkel.

Dr. Fodor Csaba: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Fegyelmi Tanács! Tisztelt Alpolgármester Úr! Hallottunk sok mindent, igazából a kérdéseimet szeretném megismételni, és erre nagyon egyszerű lesz a válasz: igen vagy nem.

Érkezett-e – a varesei útról beszélek –, érkezett-e az önkormányzat, polgármester, alpolgármester, Polgármesteri Hivatal részére meghívó?

2. Van-e érvényes, hatályos közgyűlési döntés az utazás megkezdése előtt?

Van-e engedélye arról, hogy Ön, hogy tolmácsot, meg bárkit magával vihetett az útra?

Ezekre nagyon egyszerű lesz válaszolnia. Ön ezek szerint félrevezette a bizottságot, mert a szeptember 22-i jegyzőkönyv 2. oldala szerint, ahol idéztük az előbb, korábban készült 2000. június 21-i jegyzőkönyvet, amelyet Marton úr, Budai úr és Tóth László képviselő úr írt alá, itt a 8. pont az, az szerepel benne: tudomásunk szerint – tehát a bizottság tudomása szerint – az elszámolásban feltüntetett 2 fő helyett 3 fő vett részt az úton. Erre Ön azt mondta: igen, a nejem is részt vett, mert Ő is meghívást kapott erre az útra. Szeretnénk látni ezt a meghívást is, hogy hol van. De ha ezt így összeszámolom, akkor Ön nem mondott teljesen igazságot – már bocsásson meg –, mert akkor mégsem hárman voltak, hanem négyen, tehát Önnek itt azt kellett volna mondani, hogy tisztelt bizottság, pontatlan volt a Marton Istvánék által leírt anyag, mert nem ketten voltunk, nem is hárman, hanem négyen. Ugye ez a fajta tájékoztatás elmaradt, erre utalás nincs. Hát a sofőrt azért nem vette figyelembe, mert biztos, hogy az ő papírján ment az egész elszámolás, azért elfelejthette, valószínű. A továbbiakban én azt gondolom alpolgármester úr, hogy egyet elfelejtett a felolvasott levelekre, amiket most felolvasott, hozzátenni, de én ismétlem, hogy mi október 10-én zártuk le a vizsgálatot, ezek a levelek, amiket felolvasott, október 24., október 19. és október 17-i dátumúak, és egy mondat hiányzik mindegyikről, ami azért szokás a közigazgatásban többé-kevésbé, hogy jelen nyilatkozatomat Törőcsik Pál alpolgármester úr kérésre adtam ki. Mert azért ez fontos, és így kell, mondjuk értelmezni őket, mert közgyűlésnek olyan döntése nem volt, hogy pótlólagosan ilyen levelek készüljenek. Egyébként a bizottság sem indítványozta. Ami a szokásokat illeti, nagyon helyen mondta, valóban a fogadó országok szokásait a nemzetközi jog, a nemzetközi kapcsolatok tekintetében be kell tartani mindenkinek. De hát azt kell mondjam, hogy az elmúlt 10 éves önkormányzatiság alatt az a nagyon helyes szokás alakult ki Nagykanizsán az önkormányzatban, hogy az alpolgármesterek eddig be szokták tartani az önkormányzat rendeleteit, és nem vártunk mi mást el, csak azt, hogy ezt igazolja, hogy Ön a varesei kiutazásával kapcsolatosan betartotta ezeket vagy sem. Mi nem vizsgáltuk a tartalmi elemét az útnak, a hasznát, ez nem volt a mi feladatkörünk. Ezt majd az idő fogja eldönteni, és bízunk benne, hogy ezek az utak sikeresek voltak, hogy sikeresek lesznek, mert valóban több olyan befektető jön, akik munkahelyteremtő beruházást fognak telepíteni. Tehát ezt a részét nem is vizsgáltuk, de ezt elmondtuk egyébként ott Önnek is.

Ami a nápolyi utat illeti, ugyanazok a kérdések igazak a közgyűlés határozataira, az engedélyezésekre vonatkozóan. Azért egy-kettőt fel szeretnék olvasni az előttem lévő jegyzőkönyvekből, amelyek egy kicsit azért más színben tüntetik fel a dolgot. Tüttő István polgármester azt mondta a meghallgatáson, október 5-én: “túl sokat nem tudtam egyik útról sem, hogy gyakorlatilag kivel találkoznak és mikor. Egyetlen lényeges kérdés volt, hogy alpolgármester úr azzal keresett meg, hogy én ne menjek el ezekre az utakra, mindenképpen ő szeretne elmenni. Mivel a gépkocsik nem állnak rendelkezésre az adott időben, ezért a saját gépkocsijával menne.” Ennyi volt az egész engedélyezéséről szó. A polgármester úr később azt mondta, hogy őneki nem volt tudomása arról, hogy bárki más is utazna Önön kívül. Tehát nemcsak írásos engedély nem volt, de még talán, talán, talán szóbeli sem.

A jegyzőnő egyébként azt mondta az elszámolásokkal kapcsolatosan, hogy “hozzám nem fordult Törőcsik alpolgármester úr … pedig nem találtunk bizonyítékot, amely azt támasztaná alá, hogy valóban Ön úgy adta oda az elszámolást, hogy mit kell elszámolnia és mit nem. Ezek jegyzőkönyvben igazolható tények. Ezeket a tanúk vallomásai igazolják, akiket mondjuk azért bizonyos mértékig az igazmondási kötelezettség elég alaposan köt. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a pontok, amiket itt a vizsgáló bizottság nagy tisztelettel leírt, megállapított, ezek többé-kevésbé azért valósak, többé-kevésbé itt vannak.

Az elszámolásokkal kapcsolatosan: alpolgármester úr igenis számolt el és benyújtott olyan taxiszámlát, amin csak az szerepel, hogy 10.000 líra, de az nem szerepel, hogy ki állította ki, kinek állította ki, mikor állította ki, miért, hol – semmi. Ezek az iratok között fellelhetők. Amit az autópálya díjak tekintetében mondott, valóban igaza van, azok az autópálya matricák, vagy kártyácskák, azokat leellenőriztük, nagyon jól tettük, hiszen nem az Ön bűnösségének az igazolása volt a célunk és most sem az, hanem megpróbáljuk a magunk eszközeivel az igazságot kideríteni. És valóban ezek így voltak. Csak ezen van egy megjegyzés alpolgármester úr, és hogyha olasz tolmács volt Önnel, akkor az olasz tolmácsnak minimum olaszul kellene tudnia, mert erre rá van írva, hogy ez a kártya ÁFA visszaigénylésre nem alkalmas, akinek számla-elszámolási nyűgje van, az küldje vissza a megadott címre, és akkor ők megküldik a hivatalos számlát, ami a magyar szabályok szerint elszámolható. Egyébként ez így van Magyarországon is, a magyar autópályákkal kapcsolatosan is, nem lehet elszámolni csak azokat a kártyákat, amik voltak, hanem ugyanúgy vissza kellett küldözgetni. De hát ez lényegtelen. A költségeket pedig a magyar számviteli törvény alapján kell elszámolni, nem az olasz szerint. Hát majd, lehet, hogyha előbbre jutunk az időben, ez is sorra kerül.

Tehát én az kérem alpolgármester úrtól, azokra szíveskedjen választ adni, hogy betartotta-e a közgyűlés rendeletét, amiben megmondjuk, hogy mi az eljárási rend, betartotta-e azt, hogy megmondja a rendelet, hogy mi az eljárási a hazaérkezést követően? Erre igen vagy nem, ennyi a válasz, és az, hogy miért, meg hogyan, az azt gondolom, az büntetés kiszabásánál figyelembe vehető körülmény, de maga a tény, az az kell, hogy legyen.

Törőcsik Pál: Engedjék meg képviselőtársak, illetve tisztelt Fegyelmi Bizottság, hogy az elhangzott kérdések után mindjárt válaszoljak, hiszen így lenne melegében válasz. Ugyancsak felvetődött most már megint, hogy volt-e névre szóló meghívólevél Varese esetében, az első úttal? Nem volt meghívólevél, mert nincs rá szükség, nincs rá törvényi előírás. Ettől még a kiküldetés törvényes lehet, mint ahogy most is kimegyünk Milánóba, akkor visszajövünk, valószínűleg akkor másmilyen probléma miatt állhatunk a közgyűlés elé meghívólevél hiányában. De most akkor mondják meg, kérem képviselőtársak, ha Önöknek a meghívólevél a fontos, vagy az, hogy a város érdekét érdemben érvényesíteni tudjuk. Az rendben van, hogy van, hogy van nekünk egy kiküldetési szabályzatunk. Na de ez nem az a való, mint a Mammon, hogy előtte hajlongjunk és annak minden részére próbáljunk eleget tenni, az bennünket kellene, hogy szolgáljon. Ha pedig nem szolgál bennünket, kinek a lehetősége, hogy változtasson rajta? Hát nekünk. Ezért bátorkodtam javasolni a kiküldetések gyakorlatában, hogy ezt próbáljuk összeegyeztetni valóban a gyakorlattal. Mert higgyék el, hogy egyszerűen nincs mindig lehetőség arra, hogy szó szerint a szabályzathoz alkalmazkodjunk. Itt egyet lehet, és a legfontosabb és erre kell megítélni, hogy a város érdekét szolgálja a kiküldetés, és milyen hozadéka van a város számára utána. Én szerintem ez.

A tolmácsolási kérdéssel kapcsolatosan. Egyértelmű, hogy vittem az útra és meg is mondtam, hogy vinni fogom, az előzményekből és az írt levelekből ez kiderül. Persze, hogy a leveleket, amiket a Sólyom Gábor, a volt főkonzul, valamint az ITD Hungary képviselője írt, nyilvánvaló, hogy az én kérésemre írta. Ahhoz már nem volt orcám, hogy az olaszországi magyar nagykövetasszonynak is írjak levelet, hogy ugyan, írja már meg a képviselőtestületnek, hogy tényleg voltam Nápolyban, és tényleg az országot egyedül reprezentálni tudtuk, és Nagykanizsát be tudtuk mutatni. Ezt a levelet természetesen miért küldték volna, hogyha nem szóltam volna, hogy küldjenek ilyet.

A taxiszámlákkal kapcsolatosan: hát az, hogy ilyen számlát adtak, én azt nem tudom, hogy másik számlát egyszerűen nem adott a taxis. Ezt kértem, mindenki ott kint elfogadja, én más számlát nem tudtam kérni. Egy biztos, mint ahogy az autópályadíj jogossága, ehhez sem fér kétség. Az más kérdés, hogy a magyar szabályok szerint ÁFA-kötelezettség, ebben Önnek igaza van, de attól, hogy az a felmerült költség valóban felmerült költség és nem fiktív számla, az egyszerűen biztos, és minden egyes erre irányuló vizsgálat egyértelműen bebizonyította. És ezért szeretném még egyszer aláhúzni, hogy ha ez a bizottság nem végzett volna olyan pontos munkát, mint amilyet végzett, akkor most nehezebb dolgunk lenne, mert nem tudnék konkrét kérdésekre konkrét válaszokat adni, amelyek engem igazolnak. Ez lett volna a megállapítás.

Ami a kiküldetéssel kapcsolatban van, az előbb említettem is, hogy az út szükségességét és a város érdekében való szükségességét egyedül a polgármester úr kérdezte meg tőlem, mielőtt az utat engedélyezte. Én akkor az összes körülményt ugyanúgy szóban elmondtam neki, ő egyet értett vele.

És még egy érdekesség. Az utak elszámolásánál, külföldi utak elszámolásánál, polgármester úr, ha külföldi utat elszámol, azt meg én igazolom, mert Ő magának nem igazolhatja. De ha most megkérdeznék tőlem, hogy Ő amikor kint volt, kivel volt kint, mennyit fizetett, meg hogyan fizetett, én sem tudnék választ adni rá, mert nem emlékszem rá. Ha agyon ütnek, se emlékszem rá, mert rengeteg sokkal fontosabb dolgunk van. Egyet tudok, hogy akkor, amikor ezt tisztáztuk, akkor egyértelműen biztos volt, és minden szabálynak megfelelő volt. Utána már pontosabban visszaemlékezni nem lehet, csak arra, ami írásos dokumentumok alapján visszakereshető. Tehát itt egyértelműen a szándékok abszolút korrektek voltak.

Tüttő István: Ehhez egy mondatot hozzáfűznék, ugyanis az én kérdésem csak Törőcsik úr utazására vonatkozott. Ő jelezte, hogy kocsival kíván menni, de az a kérdés, hogy a vele utazó személyek kinek a költségén utaznak, én ezzel nem foglalkoztam, mert én úgy éreztem, hogy ez nem a mi kompetenciánk, tehát én nem is foglalkoztam vele, mert ez a kérdés így nem vetődött fel.

Zsoldos Ferenc: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Fegyelmi Tanács! Igyekszem nagyon rövid lenni. Csak pontosítani szeretnék. Törőcsik alpolgármester úr azt mondta, hogy az ő javaslatára állt össze a vizsgáló bizottság létszáma. Rosszul emlékszik. Én javasoltam. Kétségtelen, hogy alpolgármester úr egyetértett vele. De én kértem fel Cserti urat, Fodor urat, hogy ezzel a munkával kapcsolatosan, sőt amennyiben ők ebben közreműködnek, én is vállalom a vizsgálatban a tennivalókat. Megjegyzem, nem szívesen tettem, de elmondtam már, hogy miért vállaltam. Alpolgármester úr említette, hogy Anderkó úr részére kifizetésre került 70.000 Ft-tal kapcsolatosan nem tettünk fel kérdést. Kérem szépen, arról tudunk kérdezni, ami tudomásunkra jut. Alpolgármester úr következetesen, több alkalommal is azt mondta, hogy Anderkó úr semmiféle ellenszolgáltatást a tolmácsolásért nem kért. De később került a kezünkbe egy olyan bizonylat, amiben 70.000 Ft-os kifizetésről volt szó, kifizetést tanúsította. Kétségtelen, hogy mi nem tudtuk azzal a bizonyos Olasz Napokkal párhuzamba állítani, mert semmi mást nem tartalmazott, mint kétfajta írással, hogy tolmácsolás és anyag előkészítés, ha jól emlékszem, ez a két szó volt feltüntetve. Szóval, hozzátartozik a valósághoz. Van egy harmadik észrevételem. Nagyon-nagyon furcsán éreztem magam, amikor alpolgármester úr arról beszélt, hogy hát, hiszen adódhatnak olyan körülmények, amikor a bizonyos jóváhagyásokra nincs szükség, és hát nem kell, mint a Mammon előtt, ugye hajlongva a merev szabályokat tudomásul venni. Kérem, a szabályok, a törvények azért vannak, hogy minden magyar állampolgárra vonatkozik. Én ezt nem mertem volna, különösképpen ezzel a témakörrel és témával kapcsolatosan ilyen módon megfogalmazni, és az nem indokolás …… nem kérdezte meg senki, hogy mi a tartalma. Valóban, ezzel a bizottság szándékosan nem foglalkozott, tehát az utak tartalmi pontjai. De a képviselőtestületre is értette, hogy nem tettek fel kérdést. Hát a képviselőtestület tagjainak, nem tudom, lehet, hogy volt, akinek tudomása volt erről, nekem nem, ez nem perdöntő természetesen. De nyilvánvaló, hogy …. utakkal kapcsolatosan, ha az nem kerül a testület elé, akkor …., de hát van pénzügyi szabályzat mind a belföldi, mind a külföldi kiküldetésekre, és ez vonatkozik mindenkire, és érvényes. Van szabályzat a kiküldtetés formáira is, és hát van bizonyos szabályszerűség, hiszen minden külföldi úttal kapcsolatosan meg volt rá a mód, egy összefoglaló jelentésben számot adtunk róla, voltak közgyűlések, amikor egyszerűen be kellett volna jelenti, hogy ilyen céllal és feladattal tervezünk külföldi utat. Nem hiszem, hogy bármelyikünk is, bármelyik képviselőtársam azt mondta volna, hogy ezzel ő nem ért egyet. De ez is hozzátartozik a rendhez, és ez alól egyikünk se vonhatja ki magát. Tehát ezek a megállapítások valóságosak, megalapozottak, igazak, amiket a jelentés leír, illetve az összesítő jelentés tartalmaz.

Törőcsik Pál: Szeretném akkor pontosítani mindjárt sorrendben, tehát maga a vizsgálóbizottság felállításával kapcsolatosan. Én úgy emlékszem – de hogyha nem így volt, majd akkor javítom –, hogy nem azt mondtam, hogy a vizsgálóbizottságot én jelöltem ki, hanem elfogadtam a vizsgálóbizottság összetételét, és én arra a bizonyos anomáliára utaltam, hogyha vissza tetszenek emlékezni, hogy a vizsgálóbizottság kinevezését minősített többséggel kell elfogadni. Ezt mondák akkor, és ez a minősített többség nem volt meg. Magyarul, meghiúsult volna egyszerűen ilyen dolog miatt maga a vizsgálat lehetősége. Ezek után kértem én azt, hogy kérem tisztelettel, és akkor felbomlott a közgyűlés rendje, emlékezzenek rá, elkezdtek kimenni a képviselők, hogy ez botrány, és utána én kértem mindenkit, hogy jöjjenek vissza – emlékezzenek csak vissza –, mert én elfogadom ezt a 3 főt, mint vizsgálatot levezető személyt, és kértem a frakciómat is, hogy fogadják el, és ne akadályozzák meg azt a szándékomat, hogy végre már egy korrekt bizottság vizsgálja ki ezt az ügyet és tárjuk a nyilvánosság elé. Hát azért vagyunk itt most, és amikor én megköszöntem a bizottság munkáját, ezt nem pejoratív értelemben és nem pejoratív felhanggal mondtam, hanem ezt komolyan így is gondolom, mert hogyha nem ilyen pontos és részletes munkát végeztek volna, akkor most én nem tudnám pontról pontra megválaszolni ezeket a dolgokat, amiket most megválaszoltam. A következő, Anderkó úr szerepével kapcsolatban. 5-én már a bizottság tudott arról a jegyzőkönyvek tanúsága szerint, hogy ez a 70.000 Ft felvételre került. Engem 9-én hallgattak meg. Tehát a bizottság megkérdezhette volna tőlem, de lehet, hogy elkerülte a figyelmüket – én nem kritikaként mondom –, lehet, hogy később jött, de nem is ez az érdekes, az a lényeg, hogy erre egyáltalán módom van, hogy ezt megválaszoljam. Ezért mondom, hogy az a bizonyos tolmácsolási díj, az nem a két kiküldetésnek a tolmácsolási díja volt, és még egy érdekes, amire nem válaszoltam, hogy a jegyzőkönyv tanúsága szerint április 12-én vették fel a pénztárban, ami meg fizikailag lehetetlen, mert épp akkor voltunk kinn Nápolyban. Tehát azért mondom, hogy itt is valahol biztos, hogy elcsúszás van. De ez érdemi dolgot nem érint, mert a dolog érdemi része az az, hogy valóban nem a két út tolmácsolási díjaként vette fel a pénzt, hanem az Olasz-Magyar Napok elkészítésére, mint ahogy idéztem is képviselőtársam, tolmácsolás és anyagok elkészítése. Itt például hoztam is én egy mintát azokból az anyagokból, amiket az Olasz Napok előkészítésére éppen Anderkó Ottóék végeztek. Csak azért mondom, hogy ennek konkrét anyagi része itt van, a másik része pedig, hogy üzleti befektetőkkel, vállalkozókkal végzett tolmácsolási munkát. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, még egy nagyon fontos dolog, nehogy félreértés essék, és úgy derüljön ki, hogy én nem tisztelem a szabályokat, amiket be kell tartani. Dehogynem. Itt nem erről van szó, hanem azt mondom, hogy vannak bizonyos körülmények, amikor a legjobb jó szándékkal sem tudja az ember betartani, vagy bármi más olyan okból, ami határesetnek tekinthető, nem rosszindulatból, hanem egyszerűen a munkának lendülete és az egyéb eseményeknek a sodra nem teszi lehetővé, lehet, hogy éppen befért volna, ha el nem kerülte volna a figyelmünket. De ez nem szándékos volt és senkit se bíztatnék arra, hogy ilyet tegyen. Tehát ezért szerettem volna ezt még elmondani válaszként.

Tüttő István: A tolmácsolásról azért annyit el szeretnék mondani, hogy mi, amikor tolmácsolást veszünk igénybe, minden esetben megrendeljük, szerződést kötünk a tolmácsokkal, és ennek jegyében zajlottak azok a rendezvényeink, amelyek Európai Uniós és egyéb korábbi. Tehát ezt azért annyiból szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy a tolmácsokkal ugye mi nem tudunk úgy elszámolni, hogy csak benyújtanak egy számlát azért, mert tolmácsoltunk, hanem velük megállapodást is kell.

Cserti Tibor: Elnök Úr! Tisztelt Fegyelmi Tanács! Én a magam részéről rendkívül sajnálatosnak tartom helyi belpolitikai szempontból, hogy az alpolgármester úr fegyelmi eljárásán itt ülünk, és erről beszélünk. Valójában erre azért került sor, mert eljárásjogi szabályok megsértésével állunk szemben. Azon eljárásjogi szabályok megsértésével, amit a közgyűlés saját maga számára állított fel. Gyakorlatilag a vizsgálóbizottság megbízatása az Önök részéről arra szólt, hogy ezen eljárási szabályok szerint került-e sor a kifizetés elrendelésére, s az ezzel kapcsolatos elszámolási tevékenységre, beleértve nyilvánvaló, a közgyűlés tájékoztatását ebben. Próbálok higgadtan válaszolni a dologra, meggyőződésem egyébként, Zsoldos Feri bátyám – elnézést a közvetlen hangnemért – rendkívül higgadtan válaszolt még az elején Birkner Zoltán képviselőtársam reagálására, hogy a bizottság megállapításának egyetlen pontja sem igaz. …..… tartalmi tárgyalásokba bocsátkozni, gyakorlatilag egyszerű igen, nem kérdéssel bizonyos dolog eldönthető. És én azért kértem szót ennél a dolognál, hadd reagálják egy-két dologra akkor. Valójában a meghívólevélnek a kérdése számomra se perdöntő ebben a témában, de azért engedtessék meg, itt élünk Nagykanizsán, többször Anderkó Ottó úr személye előkerült ebben a dologban. Ő is nagykanizsai személy, nagykanizsai vállalkozó. Elnézést, tartós megbízási tevékenységünk van ővele, vagy folyamatosan az olasz kapcsolatoknak ápolója ő? Mert kérnék szépen erre a témára is választ, mert mindig visszahivatkozol Törőcsik úr erre a dologra. Én el tudom fogadni az ő személyét is, mert nem ismerem, hozzáteszem. De gyakorlatilag minden levelezési tevékenység, mindenféle irat az ő személyén keresztül érkezik az önkormányzathoz. Ha fontos ez a személy számunkra, akkor tessék beemelni a várospolitikába, ha meg nem, akkor annak az értékének megfelelően kezelni. A másik, nagyon fontos dolog és tanulsága a dolognak, itt fogom is javasolni majd, de azt hiszem, az eddigi viták során is elhangzott, hogy a külföldi kiküldetési szabályzatunk, az gyakorlatilag most jó vagy rossz? Ezek szerint nem tartható be bizonyos vonatkozásban. Akkor módosításra szorul. Én úgy látom, hogy betartható. Igaz, hogy nagyon megköti a képviselőtestület érintett tagjainak a kezét, és olyan felelősséget ró a polgármester úrra, hogyha olyan időszakra kerül sor meghívásra vagy jogos kiküldetésre, akkor az ő személye terhelődik ennek a bírálatával, hogy az tényleg önkormányzati érdekében fontos vagy nem fontos. Jelen esetben egyetlen útnál sem fordult elő, hogy nem volt időközben közgyűlés. Kérdésem, tehát nagyszerű a válasz, volt közgyűlés, mégsem került ide a közgyűlés elé, nem került elfogadásra, s ennek kapcsán a gondolatot hadd folytassam. Engem rendkívüli irritál, megmondom őszintén, alpolgármester úr, egy picit cinikusnak is tűnik ma. Tartalmilag fontos a következő olaszországi út, amit említettél. Kérem szépen, ha úgy fogalmazol, hogy teljesen természeten számomra, hogy beterjesztjük, és kérem a véleményeteket, és döntsetek, és járuljatok hozzá a kiutazásomhoz, máris elfogadom. Más a hozzáállás, az ember szájíze. De még most sem, ennél az eljárásjogi kérdéseknek a vizsgálatánál sem így fogalmazol, hanem úgy mondod, hogy hogyan lehet megkerülni ezt a szabályozást, vagy ez alól kibújni, ….…….. Ez egy kicsit pejoratív értelemben ….. tudatosan sarkítottam. A tanulság számomra az, …. a revizori vizsgálat kapcsán is elhangzott, hogy a jelenlegi hatályos kiküldetési rendelvény formája nem alkalmas arra, hogy szabályosszerű kiküldetés elrendelésére kerüljön sor. Válaszom az, hogy ez így nem igaz. Miért lenne ez fontos? Mert a vele utazó személyek megjelölése bármikor megtörténhet, ha nem, akkor a hozzácsatolt alapbizonylaton. Perdöntő, és kérem, figyeljetek tisztelt képviselőtársak, felhívom mindenkinek a figyelmét, polgármester úr nyilatkozatát is, ha elolvasva a jegyzőkönyveket, egyetlenegy esetben sem a vele utazó személyek neve nem került megjelölésre a kiküldetési rendelvényen. Ez tartalmilag azt jelenti, hogy hivatalos kiküldöttünk gyakorlatilag nem tekinthető a város kiküldöttjének. Ez vonatkozik úgy Anderkó úr személyére, és vonatkozik a hozzátartozókra, tehát a feleségekre. S hozzáteszem még egyszer, nem a nemzetközi protokollt, és a meghívók általános rendjét, utazhatna ők, csak a költségviselésről van szó ebbéli szempontból. A másik, nagyon fontos a kiküldetés elrendelésénél a hova és a téma pontos megjelölése. Jelen esetben a témák általánosan jelöltek mind a két kiküldetési rendelvényen. Nagyon fontos az eszköz, amivel utazik. Mindkét esetben gépkocsi van megjelölve. Az egyik esetben hivatalos gépkocsival volt, a másik személyi használatú. Amikor gyakorlatilag a kiküldő, jelen esetben a polgármester úr személyéhez beterjeszti a kiküldetési rendelvényt, arra az van írva, hogy magán gépkocsi, akkor gyakorlatilag a kiküldőnek mindjárt beugrik, hogy kérem szépen, hát abban a pillanatban a magyar számviteli szabályok szerint is normatív típusú elszámolás van, a 3 Ft/km ….., tehát, amit a ….. Nem tudom elfogadni azt a kifogást, hogy Te nem tudtál erről Törőcsik Pál alpolgármester. Akkor vetted észre. Azzal védekezel, hogy ebből neked 36.000 Ft károd keletkezett, mert nem fogadták el, ….. többet fogyaszt a gépkocsid 100 km-en 10 liternél. Ez igaz, na de hát gyakorlatilag, amikor polgármester úr elrendelte, ennek a tudatában rendeli el, mert nem rendelhette el másképp. Ez egy választási lehetőség, hogy elfogadod-e így a megbízatást, a kirendelést, hogy Neked károd keletkezik belőle, vagy visszautasítod, akkor adjatok alám hivatali gépkocsit, mert csak úgy tudom teljesíteni a dolgot. Cáfoljatok meg, hogyha nem így van. Hát a józan ész is ezt diktálja. De hát még mindig nem beszéltünk a tartalmi kérdésekről. A másik. Nem tudtál elszámolni záros határidőn belül. Hát gyakorlatilag a revizori meghallgatásnál azt mondtuk, hogy elektronikus kapcsolat van, terminál ugye az önkormányzat bankja, az ERSTE Bank és a Polgármesteri Hivatal között. A terhelés, jó, igaz, számlakivonatok ugye szabályoknak … szerződés szerint x alkalommal, na de napi egyenleg, napi terhelés, napi jóváírás és napi egyenlegfigyelés van. Beznicza úr cáfoljon meg, hogyha nem így van. Abban a pillanatban a terhelést azon a napon, amikor megérkezik, már látható. Ugyanakkor a napi terhelések, amikor kiküldetésben lévő személy kiküldetésben van, vagy vásárol, kap egy alapbizonylatot a fogadó ország számlájával, és akárhogy nézem … nem tudom pontosan, hogy melyiket használta. Gyakorlatilag, …… a terhelése is …… ott van, mint alapbizonylat. Nem tudom elfogadni azt a védekezést, hogy hát nem tudta, hogy melyik, mekkora összeget terhelnek. Hát akkorát, amit visszakapott a kezébe ……………, abban a pillanatban ott van, hát valós szám. Kérem szépen, én a fogalmaim szerint a 70.000 Ft-os téma vitathatatlan. Gyakorlatilag 5 nap, fordítás, tolmácsolásról van szó a megbízáson. Megrendelő Burján Emese személye. Itt van a dokumentumok között, megtekinthető. Gyakorlatilag a személyes meghallgatása kapcsán ezt az olaszországi utat, tehát a nápolyi utat jelölte meg Anderkó Ottó úr részéről, az igazolás egyébként Törőcsik Pál részéről történt, az látszik, ott van a kézjegye ezen a dolgon. És a félreértések elkerülése végett, fel tudta venni április 12-én. Felhatalmazással vették fel, meghatalmazás, az xy meghatalmazás itt, ellenőrizhető. Önök ellenőrizték, hát ezt kérték tőlünk az időszakban, Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. Szumma szummárum. Számomra nagyon perdöntő bizonyíték, hogy a nehézségek ellenére azért valami nem volt ugye rendben, szóval a pénztári feljegyzés között – én alapos munkatársnak ismertem meg a Polgármesteri Hivatalban tartózkodás időszak alatt Tóthné Krémer Máriát, akinek – elnézést kérek – hát hadd olvassuk már fel sommás megállapítását, ami Önök előtt van. Született május 30-án, 2000-ben. Azt írja feljegyzésében: Törőcsik Pál olaszországi útjával kapcsolatosan nem tudott elszámolni a felvett összegről. Revizori közreműködés során megállapításra került, hogy 248.072 Ft visszatérítési kötelezettsége van. Harmadik bekezdés: a befizetés, visszafizetés 2000. május 30-ával pénztári tételként ……, a bevételi bizonylatot, megtörtént. Tehát ebből a dokumentumból én azt olvasom ki, hogy megállapításra került revizori közreműködéssel, nem pedig maga a normális elszámolási rend keretében. Több mondanivalóm egyelőre nincsen.

Tüttő István: Egy kérésem lenne. Amennyiben nem – nem akarom befolyásolni a tanács munkáját, de kérném, hogy fogjuk rövidebbre. A másik, amit kérnék és javasolnék, hogy ha van kérdésük, azt tegyük fel, mert az, hogy mindenki elmondja ugyanarról és hasonló tartalommal a véleményét, az csak az időnket viszi el. Kérném, hogy ehhez alkalmazkodjunk.

Törőcsik Pál: Tisztelt Cserti képviselőtársam! Az Ön által elmondottak nincsenek ellentétben azzal, mint amit én mondtam. Az én cinizmusom, amit Ön felemlegetett, én nem tudom, az elébb már kifejtettem, lehet, hogy ennek van egy ilyen hangvétele, de szó sincs arról, hogy egy már fennálló elszámolási rendeletekkel kapcsolatosan mást is, bárkit is arra ösztönözzek, hogy azt ne vegye figyelembe. Szó sincs erről. Hanem arról van szó, hogy az elszámolás megfelel ennek, a kialakult elszámolási gyakorlat vagy nem. Az igaz, hogy a bankközi rendszerben megkapják naponta, ámbár ezt nem tudom, lehet, hogy megkapják, én nem tudtam róla. Egyet viszont tudok, és ezt el is mondtam, hogy a 5-ei jegyzőkönyv 5. oldala, 4. bekezdés, Ágostonné elmondta, hogy ez a 8 nap, a megkövetelt 8 nap nem tartható emiatt, és énnekem az aggodalmam, ami a bankkártyás fizetésekkel kapcsolatban volt, abszolút indokolttá tette, hogy addig, míg kézzel foghatóan meg nem bizonyosodok arról, és pappírral, mert ők elküldték a papírt is, a számlakivonatot az elszámolás során, hogy valóban, hogy történt az elszámolás, én nem is szerettem volna lezárni ezt az elszámolást, nehogy az az eset forduljon elő, hogy valaki vagy kétszer emel le ugyanazért a teljesítésért a számlánkról pénzt, vagy pedig véletlenül lemásolja, nem vétlenül, tudatosan lemásolják a számlát, és valami jogtalan kifizetést nem eszközölnek. Ezt nekem mind át kellett nézni. Hát ezt meg kellett várni május első hetében. Hát könyörgöm, képzeljék bele magukat az én helyzetembe, és ezt részemről ezt ne vegye senki cinizmusnak, ezt óvatosságnak kell venni. Mint ahogy később bebizonyosodott, minden okom megvolt rá, hogy óvatos legyek ezzel kapcsolatban. Tehát az, hogy én meg nem tudtam elszámolni, ez van leírva. Ez, amikor már kipattant a botrány, és most nem szeretném, egész eddig politikáról nem beszéltünk, de amikor ez felszínre került, nyilvánvaló, hogy mindenki az ügyben megtette azt a nyilatkozatát, ami az akkori tényszerű állapotot jelentette. Én csak azt tudom elmondani uraim, ami az igazság volt, és ami történt. Amikor vita volt azon, mert én egész eddig, az előző elszámolás, volt gépkocsi használatom, azt 14 literrel számolták el. Akkor honnan tudjam én, hogy most milyen alapon szóltak nekem, hogy most csak 10 literrel számolhatják el? Hát nyilvánvaló, hogy vitatkozok rajta, és azt mondom, hogy valami megoldást találjunk rá. Ezt senki se vegye már cinizmusnak, hogy én a saját zsebemre próbálom érvényesíteni azt a tényleges, megjáró költséget, ami felmerült. A gépkocsi engedélyezése pedig saját kocsi engedélyezés volt. Ez kétségtelen. Úgyhogy én ezt tudnám mondani Anderkó Ottó úr személyét illetően feltett kérdésre. Igenis, ő kezdet kezdetétől fogva a segítségét ajánlotta fel ebben az egész észak-olaszországi régióban ennek a tudatos stratégia megvalósításában. Őt ugyanúgy az ITD Hungary is a figyelmembe ajánlotta, és én őt, magát is nagyon jól ismerem. Sólyom Gábor is utal rá, a Spányi Péter is utal rá a levélben, felolvastam. Ő nem véletlenül kerül a képbe, mint Pilátus a Credo-ba, hanem én kapacitálom arra, ameddig egyáltalán kedve lesz neki, hogy segítsen ebben az ügyben, és nem sokkalja meg az ő személyét ért kritikákat. A költségek pedig, amiket leszámlázott, egyértelmű, hogy nem a tolmácsolási díja ennek a varesei és nápolyi útnak, hanem elmondtam, és meg is mutattam, de ha kell, még egyszer megmutatom, hogy milyen nyomtatványok és szervezési munkák elvégzéséért, és más üzleti tárgyalásokon való tolmácsolásért vette fel a pénzt. Úgyhogy erről határozottan ezt tudom mondani, és ez az igazság, azért mert ez az igazság.

Tóth László: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Fegyelmi Tanács! Mint az első vizsgálóbizottság egyik tagja, csak a saját nevemben, de gondolom, képviselőtársaim nevében is nyilatkozhatok. Vissza kell utasítanom Önnek azon megállapítását, miszerint végre egy korrekt bizottság vizsgálja az ügyét. Ugyanis a június 21-én Önök elé terjesztett, fegyelmi indításra vonatkozó javaslat egyetlen egy pontját nem tudta Ön megcáfolni. Ön egy klasszikust idézve összekeveri a ……. és a folyamszabályozás esetét, az Ön félórás beszéde semmi más, mint cél szentesíti az eszközt. Ennyi. Na most a levelek. Számomra furcsa, …. a vizsgálatokat követően levelek keletkeznek, íródnak, a hivatalban fellelhetők, amik hol be vannak iktatva, hol nem. Kérem szépen. Két bizottság is vizsgálta az Ön ügyeit. Én csak a sajátomról beszélnék. A most kiosztott anyagok között van egy szintén nem iktatott, de május 29-én datált levél, miszerint Ön elismeri, hogy 4 fő vett részt. Az első vizsgálat alkalmával ez a tény nem lett megerősítve. Vélhetően ez a levél nem május 29-én került megfogalmazásra, hanem valamikor később. ….. Ön mondja a 976/8 iktatószámon jegyzett jegyzőkönyv 3. oldalán, …. ez egyfajta veszteség, akkor legalább a felmerült, jogosan felmerült költségek, de a számlát, amit nem tudtam hozni, annak találjunk ki valami olyan technikát, amivel az elszámolást meg tudjuk csinálni. A jegyzőnőhöz teszem fel a kérdést. Jegyzőnő, kérem, minősítse ezt a mondatot. Ön, mert biztos tudomása volt erről a jegyzőkönyvről, ugyanis ez október 10-én a közgyűlés tagjai is megkapták, kérem, minősítse a jog szerint, hogy mire próbálta alpolgármester úr felbuzdítani, felbujtani a hivatal dolgozóit, és hajlandó-e Ön hivatali kötelességnek eleget téve jogi útra terelni ezt a kijelentést, feljelenti-e Törőcsik alpolgármester urat?

Tüttő István: Nem tudom, jegyzőnő most szólna, vagy előbb Törőcsik úr kér szót.

Törőcsik Pál: Tisztelt Tóth képviselőtársam! Először is én nem azt mondtam, hogy végre egy korrekt bizottság vizsgálta, szó sem hangzott. Azt mondtam, hogy ez a bizottság korrekt módon vizsgálta ki az ügyet. Másik megállapítása, hogy érdekes módon a vizsgálatok után levelek keletkeznek. Hát éppen az Ön bizottsága működése alapján nem találtak semmi levelet, miután befejezték a vizsgálatot, utána mégis meglett az iktatóban az a levél, ami mégiscsak megvolt, hogy a varesei útra milyen előzmények, illetve a másik, nápolyi úttal kapcsolatban milyen előzmények voltak. Tehát én azt mondom, hogy ezek nem utólag keletkezett iratok, hanem igenis, az iktatóban megvoltak, ez külön akkor egy, egy külön anyagot állítottam össze ennek az érdekében, hogy ezeket tételesen bizonyítsam. Tehát semmiféle olyan utólagosan keletkezett levelek nincsenek, hanem ezek mind akkor merültek fel, máshol nem voltak fellelhetők a vizsgálat időpontjában. De később előkerültek mégis az irattárból, és arra az időpontra beiktatva, márciusban, vagy nem tudom pontosan, de megvan a jegyzőkönyvben. Az, amit Ön a jegyzőkönyvből idézett és jegyző asszonyt próbálta nyilatkozatra késztetni, hogy a felmerült, tényleges felmerült, és szó szerint mondom, a tényleges felmerült költségekre, számlával nem igazolható, találjunk valamilyen technikát ennek az elszámolhatóságára. Micsoda felbujtást vél Ön ennek a megállapításnak a kinyilatkoztatásából? Ugyanis én arra gondoltam, hogy vegyünk fel egy jegyzőkönyvet hivatalosan olyan körben, amiben benne vannak az ellenőrző bizottság, meg a pénzügy …, és szögezzünk le egy olyan tényállást, hogy valóban merültek fel költségek, amik számlával nem igazolhatók, viszont ténylegesen felmerültek. Ezt úgy mondják, ugye Budai képviselőtársam, hogy önbizonylat. Ilyen ismert. Ha nem önbizonylat, akkor másnak hívják, de akkor is jogalap arra, és semmiféle törvénytelen dolgot nem kíván és nem is akar. Viszont azt mindenkinek joga van, mint ami a végén meg is történt, hogy ami ilyen módon került elszámolásra, az az én költségemre ment, és ezt vissza kellett fizetni. Kész. Én ez ellen panaszt nem emeltem, viszont ha már az én káromra történt az elszámolás, azért még azzal ne vádoljanak meg, hogy szabálytalanságra akartam rávenni bármelyik tisztviselőt is, vagy bárkit is ebben az ügyben. Hát ezt kikérem magamnak.

Dr. Fodor Csaba: Javítani szeretném alpolgármester urat. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Fegyelmi Tanács! A vizsgálatot végző bizottságnak október 9-én, és ez nagyon fontos, mert ha az időpontokat rosszul említjük, és netán még feltételeztetjük valakikkel, hogy különböző időszakok, netán több nap telt el az Ön megkérdezése és ezek a dokumentumok összeszedése között, akkor valóban azt lehetne sejtetni mindazokkal, akik a TV-t nézik, hogy itt valami koncepciózus valami történik, de nem így van. Az igazság a következő, azt én el fogom mondani alpolgármester úr. Az pedig az, hogy október 9-én tudta meg a bizottság Gerencsér Tibor úr meghallgatás közben, vagy azt követően, hogy itt mégiscsak történhetett valami kifizetés, amelyet Beznicza Miklós úr is valószínűsített és azt mondta, hogy na jó, 5 percen belül itt vagyok, aztán megnézzük, és akkor szünetet rendeltünk el és megvártuk, amíg felérkezik az az ominózus 70.000 Ft-os elszámolás, amelyen az Ön aláírása is szerepel alpolgármester úr, aki így, mint aki igazolja a kifizetését. Bár furcsálltuk és nem róttuk az Ön terhére, és az anyag nem is tartalmazza, de furcsálltuk, hogy március 31-én valaki megrendel valamit, március 31-én, ugyanaznap kiállítják a számlát, kiállítódik mellé egy meghatalmazás, hogy xy felveheti Anderkó Ottó úr nevében és helyett a hivatal pénztárában majd a 70.000 Ft-ot, mert Ők meg akkor külföldön lesznek, és azt is furcsálltuk, hogy érdekes módon a számla kiállítása, az megtörtént valóban a számviteli szabályoknak nagyon helyesen, ahol az van kérem tisztelettel, hogy a számla egysége az nap, mennyisége meg 5 db. Hátha 5 nap, ugye ami kicsit az időközelség okán, Önök kimennek április 9-én, és már ezt megelőzően március 31. előtt keletkezik pontosan arra az 5 napra vonatkozóan egy számla, amit majd később töltenek ki, és netán az is pont 5 nap, mert ugye egy kicsit azért ez feltételezhető, hogy itt talán jól értelmeztük. Arról nem is beszélve, hogy az egyik igazoló, akit Burján Emesének hívnak, ő azt mondta jegyzőkönyvben, mikor megkérdeztük tőle, hogy a tolmácsolás az olasz útra vonatkozott? Az igen, szerintem igen – gondolja ő, hát ő pedig aláírta a számlát. Én meg azt feltételezem, hogy a hivatalban, aki aláír egy számlát, tudja, mit, miért és hogyan ír alá. Ez részletkérdés. Csak a pontosság kedvéért azt gondolom, hogy ezt célszerű tisztázni. Célszerű tisztázni azokat is, amelyeket azért Ön mondott, hogy Ön szólt, meg hogy az elszámolás kellős közepében jött a revizori vizsgálat, Ön kérte a jegyzőnőt. A jegyzőnő nem mondott semmi ilyet. A jegyzőnő azt mondta, hogy őhozzá soha nem fordult senki se, ő rendelte el a revizori vizsgálatot. És a Gerencsér Tibor úr sem kapott Öntől olyan parancsot, hogy másképp számoljon el. Ezt sem róttuk fel hibául. Félreértés ne essék. Megmondom, mi az alapvető problémánk. Nekünk, a bizottságnak az alapvető problémája az volt, van érvényes, hatályos rendelet. Ebben megfogalmazottak annak ellenére nem lettek betartva, hogy lehetőség lett volna rá, mert volt előtte közgyűlés, utána pedig volt 8 nap. De még ha nem is 8 nap, hanem 10 nap vagy 12 nap, akkor sem 38. Az egyik. A másik, és ez a nagyobb probléma, nápolyi úttal kapcsolatosan, és tényleg szorítkozzunk azokra a tényekre, amiket leírtunk. Ön a számlát az önkormányzat hitelkártyájával fizette ki. Ezen a számlán 2 db két apartman, 4 db embernek reggelije, 4 db embernek a nem tudom micsodája szerepel az összes számla költségén. Itt nem az a probléma alpolgármester úr, és félre ne értsen, hogy Ön aztán két hónap múlva, vagy bárhány idő múlva visszafizet valamennyi pénzt, a nagy probléma az volt alpolgármester úr, hogy Ön jogosulatlanul fizette ki, engedély nélkül, és jogosulatlanul fizetett ki olyan személyeknek Olaszországban felmerülő költségeit, amelyre nem kapott engedélyt, akiknek a kiutazása nem önkormányzati érdekből merült fel. Ez a nagy problémánk. S erre szíveskedjen magyarázatot adni. Mert én megmondtam a technikát. Azt kellett volna, egyik apartmant kifizetem az önkormányzat hitelkártyájával, a másikat meg azt mondom, ezt meg én kifizetem, mert ez a feleségem és az Anderkó Ottó úr feleségének a költsége. De nem így történt. Ez a nagy probléma.

Törőcsik Pál: Én nem tudom, de úgy érzem, hogy visszakanyarodunk egyfolytában ugyanoda, ugyanoda és ugyanoda. A kártyával való fizetést számomra külföldi kiküldetés esetén engedélyezik utólagos elszámolásra. Az, hogy most két vagy három részletben kelljen egy külföldi utazást fizetni, ez technikailag is sokkal bonyolultabb és egy nonszensz. És nincs 38 nap, bocsánat, az úgynevezett elszámolás és a költségek térítése között, hiszen a költséget, amikor kint felmerült, akkor fizették. Az, hogy miért csúszott az elszámolás, ezt már én kifejeztem, hogy 14-étől május 8-áig gyakorlatilag nem érkezett meg a bankkivonat, ami alapján utána akartam nézni, hogy a kifizetések, amik felmerültek, azok megfelelnek-e a valóságnak, vagy nem. Én nem használtam jogtalanul az önkormányzat pénzét. Ezt akartam mondani. A másik, az 5 nap tolmácsolás. Az semmiképp se ezt az utat terhelhetné, még elméletileg sem, hiszen 1300 vagy mennyi km-nél több Nápoly, hát ameddig a kocsiban ülünk és megyünk arra, meg jövünk vissza, az majdnem 3 nap, hát gondoljon bele. Hát addig nem kell tolmácsot fizetni, tehát abszolút fel sem merült még gondolatilag sem, hogy erre az útra legyen elszámolva az 5 nap tolmácsolási díj. Hát ez nonszensz. Ilyen soha nem mondtunk. A március 31-ei megrendelésnél egy addig elvégzett munkának volt az elszámolása, ami mögött szintén munka volt és teljesítmény volt. Ez a lényeg.

Röst János: Azért kértem ügyrendit, mert ebben a témakörben már kb. 1,5 órája várok arra, hogy megszólalhassak, és idekapcsolódnék vissza, az ACTIVE 2000 Kft. számlájához, amit többen vitattak. … mondanám el róla, és később még kérnék szót, mert visszaadnám, hogyha ezt tisztáztuk, ugyanis ennek az anyagnak a …, ha valaki elolvasta, akkor következőket érzékelhette. A megrendelés – Pali légy szíves, figyeljél – 03. 31-én született, ezt Törőcsik Pál írta alá, nagy valószínűséggel. Ugyanakkor lett kiállítva a számla is. Na most általában, ha valaki vállalkozásban járatos, az tudja, hogy a megrendelés, az mindig egy későbbi időpontot jelent, tehát el nem tudom képzelni, hogy 5 napos tolmácsolást ugyanaznap lehetett volna teljesíteni. Feltételezhetően az történt, hogy ez egy előszámla, tehát nem egy utólagos számla kifizetése, mert akkor viszont a megrendelés volt szabálytalan. Döntse el alpolgármester úr, melyik változat kedvező az Ön számára. A másik, hogy megnézve a számlát, a következők szerepeltek rajta: a számla címzettje ACTIVE 2000 Kft. – Zrínyi u. 21. A bélyegzőn ugyanez a kft. Csengery u. néven van, 26. alatt lebélyegezve. Valaki megnézte, hogy most melyik ACTIVE Kft-ről van szó, tehát a Csengery utcai vagy pedig a Zrínyi utcairól? Kérdezném. A másik, arra adjon nekem választ a polgármester úr, hogy milyen a megrendelési rend, mi a lehetősége az önkormányzatnál, hogy lehet munkát megrendelni, megrendelőlapon, s hogyan lehet annak az igazolását, vagy teljesítést elvégezni? Egy megjegyzést még azért elmondanék általánosságban, és később még szót kérnék, az pedig, úgy érzem magamat Törőcsik Pál hallgatása közben, minthogyha nem is fegyelmi eljárást folytatnának le, hanem valami kitüntetési eljárást. Én úgy gondolom, hogy maga az a tény, hogy Törőcsik Pál elkövette azt a szabálytalanságot vagy törvénysértést, amikor saját magáról szavazott gyakorlatilag közgyűlésen a fegyelmi eljárásról, ez kimeríti etikailag egyébként maga a fegyelmi eljárásnak a tényét. Köszönöm, ennyit akartam most elmondani, visszaadnám a szót, és még egyszer visszakérem, mert lenne egy csomó kérdésem.

Birkner Zoltán: Kedves Kanizsaiak! Tisztelt Fegyelmi Tanács! Tisztelt Elnök Úr! Igyekeztem higgadtan, kívülről vizsgálni az egész ügyet. És akkor most hadd mondjam el, hogy én mit érzek, hogy itt ülök. A kanizsaiak, amikor ezt hallgatják, ezt a fegyelmi eljárást, azt gondolják, hogy Törőcsik Pál alpolgármester olyan mérhetetlen nagy összegű sikkasztás, rossz elszámolás, szabályok be nem tartása miatt valami elképesztően nagy fegyelmi, büntetőjogi vétséget követett el. Kérem, ez nem igaz. Tehát vegyük végig azokat a pontokat, három csokorba kell szedni egyébként, ami itt mindenki számára, és most már 28-adszor hallom egyébként az uraktól ezt vissza, három csokorba lehet szedni azokat a vádakat, amelyek szerintem megalapozatlanok, amellyel Törőcsik Pál alpolgármester urat illetik. Az egyik csokor, az a következőképpen szól: hogyan lehetséges azt, hogy ez a ronda alpolgármester közgyűlési döntés nélkül, meghívó levél nélkül ment ki. Hát kérem szépen, azt gondolom, hogy meghívólevél nincs a mi rendeletünkben. Ilyen nem létezik, kérem tisztelettel. Tehát aki ebbe a pontba akar kapaszkodni, most akarom mondani Önöknek, hogy meghívólevél nem kötelező a külföldi kiküldetésekhez. Egyszer. Másik dolog: abban igaza van a fegyelmi bizottságnak, és ezt elfogadom, hogy bizony Törőcsik Pál alpolgármester úrnak – és ebben van egyedül igazuk egyébként az én meglátásom szerint, nem biztos, hogy nekem van igazam –, lett volna egyetlen lehetősége április 4-én egy soron kívüli közgyűlésen, emlékeim szerint soron kívüli közgyűlésen lehetősége lett volna a nápolyi utat kihirdetni. Ugyanis 28-án kapta meg a meghívót, azért ne mondják már azt nekem uraim, hogy aki 28-án megkapja a meghívót, és a polgármesteri tájékoztató egy héttel korábban készült, akkor hogyan lehetett volna 28-ai közgyűlésre ezt bevinni. Ezt valaki magyarázza el nekem, legyen szíves. Lehetett volna szóban, és ide akarok visszakanyarodni, Törőcsik Pál alpolgármester úr itt hibázott. Szóban nem jelentette be, hogy kapott egy ilyen lehetőséget, illetve én nem emlékszem rá, de nem 100%, hogy így van. Következő csokor, amivel támadják alpolgármester urat, illetve hát, ami megállapítást – elnézést, visszavontam –, amilyen megállapításokat tett a fegyelmi bizottság. A következő csokor az elszámolás. Talán sokan nem érzik, hogy most igaza lehet Törőcsik Pálnak vagy nincs igaza? Teljesen újszerű dolog az, hogy Nagykanizsán nagyon praktikus okokból bevezettek egy kártyát. Ezzel a bankkártyával külföldi kiküldetések során kell polgármester úrnak, alpolgármester uraknak fizetni. Na most ennek a kártyának pontosan az a lényege, hogy ne kelljen készpénzt vinni magával a kiutazónak. Az a lényege ennek a kártyának, hogy minél frappánsabban és könnyedebben lehessen lebonyolítani egy ilyen utat. Csakhogy itt jön az, amit Zsoldos Feri bácsi és mindannyian mondtunk, hogy a kártyás rendszerben már nem jó az elszámolási rendszerünk, hiszen 8 napon belül lehetetlen, mert a kártya …… lehetetlen elszámolni, ugyanis a banki bizonylatok minden hónap elején érkeznek. Alpolgármester úr nagyon jól elmondta azt, hogy valójában nem követett el olyan értelemben hibát, hogy meg szerette volna várni, hogy a banki bizonylatok megérkezzenek. Egyébként ezt nem én állítom, elnézést kérek, Ágoston Károlyné állítja: most ezzel a kártyahasználatos dologgal egy kis gond van a 8 nappal. Ő a szakember, tehát ne nekem higgyenek, mert kártyáról, hogy mit húzott le ugye az utolsó banki nap után, egy hónapban egyszer küldi a pénzintézet, tehát hogyha van a hónap elején, akkor konkrétan a következő hónap elején jön meg, hogy az ő kártyával mennyit fizetett. Tehát a 8 nap így nem is tudom, hogy tartható? Én köszönöm szépen, a következő részt is végig olvastam. Én azt gondolom, hogy a saját álláspontom szerint hadd mondjam már el, képviselőtársam, én is Önt meghallgattam nyugodtan, azt gondolom. Folytatnám tovább. Tehát ez a dolog, hogy a Törőcsik Pál alpolgármester úr 38 nap után számolt el, ez valóban egy probléma, de ez a fajta probléma számunkra, hogy felül kell vizsgálnunk ezt. Ez így nem működhet. 8 napon belül nem lehet elszámolni kártyával. Ez mindannyian látjuk. És a rosszhiszeműség, amit itt jó páran sugalmaztak, különösen azért ebben az anyagban éreztem néha, amely szerint Törőcsik Pál el akart számoltatni mindenféle számlát. Ez kérem szépen, nem igaz. Ugyanis pontosan Gerencsér Tibor az, aki a következőt mondja, amikor huszonnegyedszer kérdezik meg tőle a fegyelmi bizottsági eljárás során, hogy kért-e tőle alpolgármester úr olyat, hogy bontsa meg a számlákat, és akkor a ceruzás változat került elő, és akkor tulajdonképpen Gerencsér Tibor azt mondja, hogy nem emlékszik rá tisztán, de azt sem állítja, hogy igen, de azt sem, hogy nem. Tehát magyarul mondva, amit megint csak a rosszhiszeműséggel akarnak sugallni, hogy Törőcsik Pál ki akart fizettetni mindent, ez egyszerűen nem igaz. És most jön a lényeg, amit mondani akarok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagykanizsát nem érte kár, egy fillér sem, ebben az ügyben. Tehát még egyszer elmondom. Nagykanizsának pénzügyi hátrányába bármiféle szinten Törőcsik Pál kiküldetése nem került. Tehát Törőcsik Pál alpolgármester úr nem élt vissza azzal a hatalmával, amit felolvasott a fegyelmi indítás során, amit valóban fejéhez vágnak. Ez második csokor volt, amit nagyon gyakran e körül forgott a mai megbeszélés. És a harmadik, ez a bizonyos megrendelés a tolmácsolás, fordításra. Uraim, ne engedjük meg magunknak azt, hogy egy jogi személy által aláírt írásos nyilatkozatot megkérdőjelezzük. Ne engedjék meg maguknak az uraim azt, hogy ha egyszer ez a kft. azt állítja, hogy ez fordítás, tolmácsolás és ezt megerősíti alpolgármester úr is, nem erre az 5 napos kiküldetésre szól, hanem egy előkészítő anyagra és a fordításra, hogy ne sugalmazzunk olyanokat a nagykanizsai közvéleménynek, hogy nem így van. Aki tudja az ellenkezőjét bizonyítani, az tegye meg, aki nem tudja, legalább azt …. hagyjuk már meg, hogy aki ilyet leír, az írásával aláírja, akkor legalább annak higgyünk első körben, hiszen mégis csak …..

Dr. Fodor Csaba: Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! ….. félreértés van, vagy nem akarják megérteni, hogy mi a probléma, vagy nem tudom ….. Hát én ilyet azért még nem láttam. Hát felteszek én egy kérdést és minden személyeskedés nélkül. Birkner Zoltán urat elküldi Mayer Ferenc igazgató úr külföldre, és odaadja a hitelkártyáját .... Kérem tisztelettel, jogosulatlanul fizetett ki olyan számlákat, és ez bűncselekmény. Hát ki engedte meg alpolgármester úrnak, hogy magával vigye a feleségét, és magával vigye – a tolmács, rendben van, hivatalosan ment – a tolmács feleségét? Polgármester úr nem, közgyűlés nem. Ő mégis az önkormányzat hitelkártyájával fizetett ki olyan számlát, amely nem az önkormányzat érdekében merült fel. Innentől irrereváns, hogy ő 8 nap vagy 38 napon belül nem számolt el, ő nem fizethetett volna ki ilyen költségeket, mint ahogy én sem mehetek be a hivatalba, kérhetem el a hitelkártyát, és nem mehetek el ebédelni, mondjuk a baráti társaságommal, mert nem önkormányzati érdekből merül fel a költség. De hát az adótörvényben szépen elmagyarázzák, hogy mi az, hogy a cég érdekében merül fel, és mi az, ami nem. Ami nem, az viszont nem fizethető ki. Ilyen egyszerű a mutatvány. Hát én nem tudom, miért nem lehet megérteni. Bankbizonylat. Bankbizonylatnak semmi köze az elszámoláshoz, tisztelt képviselő úr. Az elszámolás alapja a számla, és Törőcsik alpolgármester úr mindenhol, ahol fizetett, számlát kapott. Még olyan számla is van előttünk, ami ugyanazon a benzinkúton állítanak ki, az egyiket 05 óra 47 perc x liter benzin, mondjuk ötvenvalahány, majd ugyanezen a benzinkúton 05 óra 51 perckor, 4 perccel később, vagy 4 perc különbséggel meg x liter benzin. És nem a bankbizonylat került elszámolásra, hanem ezek. Ezt nem kifogásoltuk, mert a bankbizonylat nem alapja az elszámolásnak. Az pedig korántsem igaz, hogy Gerencsér Tibor úr kapott volna valami …., megint csak …., mert ő azt mondja, Gerencsér Tibor - én ezt feltételezem, hogy az alpolgármester úrnak is volt ilyen szándéka azzal, hogy ezt én nézzem át ebből a szempontból is, ha ő ezt nem is mondta, én feltételezem. Nahát erről mondjuk olyan messzemenő következtetést levonni, hogy ő erre … utasítást kapott, ….. azt gondolom. Tehát azért, de ez sem érdekes. Tehát félreértés van. Rendeletet nem tartotta be, rendben van, az egy dolog. De az, hogy olyat fizetett ki az önkormányzat helyett, az önkormányzattal fizettetett ki, ami nem az önkormányzat érdekében merült fel, az bizony, bizony igen súlyos fegyelmi vétség. Erről szól a történet, erre nem kaptunk magyarázatot. Ki engedélyezte a kiutazókat? Lehetett-e neki – és kérem szépen a jegyzőnő nyilatkozatát arra, mint a hivatal vezetőjét, hogy jogosan használta-e fel bárki engedély nélkül, nem önkormányzati érdekből kiutazónak az utazási költségeinek a fedezésére az önkormányzat hitelkártyáját? Mert ha igen, akkor bolondulásig utazunk külföldre, önkormányzati hitelkártyával.

Törőcsik Pál: Én, kedves Fodor képviselőtársam azt hittem, most már ilyen érzelmileg túlfűtött hangulat nem fog kialakulni. Azt hittem, hogy maradunk a tényeknél. És ne próbáljon olyat sugallni, és olyan állítást …., meg bűncselekményt emlegetni ennek kapcsán, vagy netán tán tudatosságot, ami egyszerűen nem fordult elő. A kiküldetést engedélyezték, azért fizettem önkormányzati hitelkártyával. Utólagosan elszámoltam. Meg se fordult a fejemben, és nem is volt ilyen szándékom, hogy a nem jogos költségeket kifizettessem. Éppen ezért egyértelmű és én elmondtam, hogy ebben az esetben milyen módon, miért vártam ameddig az elszámolási körülmények egyértelműen tisztázódnak. Én úgy érzem, hogy semmiféle anyagi hátrány nem értem az önkormányzatot, és nem tudom, hogy miért akarják ezt sugallni.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy Dr. Kalmár Béla szinte az ülés kezdete óta jelzi, hogy szólni szeretne, csak folyamatosan iberelik a különböző súlyú hozzászólók. Meg kell, hogy mondjam, hogy megadom neki a szót annak ellenére, hogy most más azt írja ki, hogy válaszol. És szeretném javasolni, mivel nem tudom, még sokan vannak a táblán, hogy szólni kívánnak, legalább egy technikai szünetre vonuljunk ki, egy 10 perc szünetre. De előbb megadjuk a szót Kalmár Bélának.

Dr. Kalmár Béla: Tisztelt Fegyelmi Tanács, Elnök Úr! Köszönöm a szót. El kell ismerni, a fegyelmi ügy kivizsgálását végző bizottság alapos és minden részletre kiterjedő munkát végzett. 3 tagú bizottság mindegyikét sokkal többre becsülöm annál, hogy bármivel is meggyanúsítsam őket. Mégis azt kell mondanom, hogy az anyag olvasásakor olyan érzésem támadt, mintha bizonyos politikai indíttatású, koncepciós jellegű ügyről lenne szó. De ismerve fenti képviselőtársaimat, ilyenre nem is mertem gondolni, de hogyha sokáig tart még ez a vita, akkor kénytelen leszek mégis csak arra gondolni, hogy valami ilyen dolog is van a háttérben. Miről is vitatkozunk tulajdonképpen. Arról van szó, hogy Anderkó úr szervezésében minden előzetes és hivatalos adminisztratív előkészítés nélkül egy, illetve két olaszországi úton vett részt az alpolgármester úr. Ezekre az utakra a polgármester úrral történt egyeztetés után került sor. A kamarai meghívás és szervezés magán jellegű volt. Ezen út alkalmával konferenciákon és megbeszéléseken is részt vett az alpolgármester úr. A kinti tárgyalások során viszont sor kerítettek arra is, hogy a város érdekeit szolgáló beruházásokról is szót ejtsenek, és konkrét lépéseket tegyenek a későbbi megállapodások érdekében. A mellékelt számlák azt bizonyítják, valamint a be- és visszafizetések, hogy a városi önkormányzatot károsodás nem érte, ezért kérem a fegyelmi ügyet oka fogyottnak tekinteni és minél hamarabb a napirendről levenni, annál is inkább, hogy az a meggyőződésem, ilyen tizedrangú dolgoknak kerítenek nagy feneket, amit máshol kellene elintézni, nem ilyen fegyelmi tárgyalás keretében. Másik pedig, kérem a Fegyelmi Tanácsot, hogy határolódjon el az olyan prejudikáló megjegyzésektől, mint amilyenek az ülés elején elhangzottak a Kelemen képviselő úr szájából is, vagy pedig amilyen megjegyzéseket a Röst képviselőtársam is tett.

Tüttő István: Megegyeztünk abban, hogy 10 perc szünetet tartunk. Kérem, tartsuk be.

 

Szünet

 

Tüttő István: Megadom a szót Gyalókai Zoltán úrnak, mert rendkívül régóta fenn van már a neve a táblán, csak ugye a válaszolók mindig elsőbbséget élveztek. Most abban a sorrendben fogom megadni, akik teljesen újak. Tehát a Budai úr következne, mert még ő sem szólt, és a Kiss László úr, mert még ő sem. Aztán következnének. Gőgös úr? De nem látni, nincsen fenn a neve, csak azokat soroltam fel. Hát az enyémen nincsen. Elnézést nálam csak 5 név fér fel, de az 5 az befér.

Gyalókai Zoltán: Tisztelt Fegyelmi Tanács! Én Fodor úrnak körülbelül 2 órával ezelőtti kérdésre szeretnék az én szemszögömből válaszolni. Ő azt kérdezte, hogy a varesei és nápolyi utakat ki engedélyezte? Én úgy emlékszem, hogy mind a kettőt a polgármester úr engedélyezte azzal, hogy a kiküldetési rendelvényt aláírta. Én úgy tudom, hogy ebben a rendeletünkben nekünk van egy olyan kitételünk, amennyiben valami sürgős ügyben ezt meg kell tenni, akkor a polgármester úrnak egy jogosítványt adtunk erre. Hogy ez a félreértés abból adódott, hogy mind a két alkalommal el lett felejtve, a polgármesteri beszámolóba lett betéve, én úgy érzem, hogy polgármester úrnak van olyan jogosítványa, méghozzá mitőlünk kapta, hogy ha erről sokan el is feledkezünk. A következő dolog a varesei úttal kapcsolatos. Az alpolgármester úron azt kérjük számon, hogy az autópálya számlákon, ami állítólag nem fogadható el és nem ÁFA-sítható Magyarországon, hogy az előző úton, ahol a Polgármesteri Hivatal autója volt, ott meg lettek-e egyáltalán kérve az ÁFA-sított és ÁFA visszaigénylésre alkalmas számlák? Ebben az anyagban én erre semmiféle utalást nem találtam, és ezt továbbra is fenntartom ezt a kérdést. Még egy kérdésem lenne. Méghozzá az, hogy a nápolyi úton miért nem állt rendelkezésre az alpolgármester úrnak hivatali gépkocsi? Erre sem szerepel válasz az előttünk itt az anyagban. Én nem hiszem, hogy ebben az időszakban a városnak ennél sokkal fontosabb dolgai lettek volna, hogy ezért saját autóját kellett volna használni. Köszönöm. Ezekre kérném a válaszokat.

Tüttő István: Budai úr következik, aztán majd a válaszok.

Budai István: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Fegyelmi Bizottság! Én azért kértem szót, mert először úgy gondoltam, hogy nem kérek szót, hiszen az előttem szólok nagyon is learatták azokat babérokat, amiket én is aratni szerettem volna. De egy-két gondolatot, azért még elmondanék. Meg egyébként meg is szólítattam. De az jutott eszembe, amikor a Törőcsik úr elkezdte a ….. az elején, mikor azt mondta régi mondás, hogy a napfény fertőtlenít. Nekem ekkor az jutott eszembe, hogy az mellett az asztal mellett nem olyan régen egy másik ember ült, vagy állt, aki ellen fegyelmi eljárás …….. azt mondta, hogy aki elöl áll, az messziről látszik. Ez én nekem nagyon megragadta a figyelmemet. …. gondolom, hogy nem lett volna kár, hogyha ezt a mind a ketten jól megjegyzik, korábbi is, meg a Törőcsik úr is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos mondás, mivel ők elöl álltak, tehát messziről látszottak. De ami miatt én még szót kértem, az az, hogy ilyen önbizonylat, vagy ilyen belső bizonylatok fogalmát jó lenne tisztázni, tudniillik, ha jók a számviteli alapismereteim, akkor ilyen önbizonylat, mint ilyen, nincsen. Olyan van, hogy külföldi és belföldi bizonylat és ez az ügy ez a fajta, idézőjelben, egy önbizonylat, ez ilyen belső bizonylat lehetett volna esetleg, a még hiányzó bizonylatok pótlására, de ennek megvannak a szabályai. És, hogy miket kell tartalmazni egy ilyen belső, tehát lehet az egy jegyzőkönyv, lehet az feljegyzés, de azt ugye illetékeseknek alá kell írni, és én azt hiszem, hogy állja a helyét az egy adórevízió során is. Tehát olyan kifizetési bizonylat, mint amilyet mi találtunk ilyen blokkokat, azok nem bizonylatok voltak. Az ÁFA-rendelet megmondja, hogy milyennek kell lennie egy számlának, a magyar törvények szerint a számlának mit kell tartalmazni. Hát de nem mindig tartalmazzák azt. Még egy dolgot mondanék én. Kérem szépen, tekintsünk vissza egy percre, hogy honnan pattant a szikra. Május 29-én a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a külkapcsolati tervet. Ott ugye az volt feltüntetve, hogy április 10-13-ig Nápoly - Befektető Konferencia, 1 fő, 415.000 Ft. Emlékezzünk csak vissza. Akkor senki nem beszélt arról, hogy itt többen voltak, és nekem az a véleményem, hogy a legnagyobb vétséget mégis csak ott követte el a Törőcsik úr, vagy aki ezt így előterjesztette, hogy nem volt korrekt a tájékoztatás, és ebből az anyagból kerekedett ki az, amiről mi most itt elbeszélgetünk. Még egy dolgot mondanék, hogy ….. a Törőcsik úrnak a hozzászólása az, hogy milyen nagy dolgokat műveltünk Olaszországban. Én úgy gondolom, hogy azt köszönjük meg, de ez őt nem mentesíti az alól a felelősség alól, hogy szabályosan számoljon el a pénzeszközeivel. Nekem az a véleményem, ettől el kellett volna számolni mégiscsak rendesen. Üzemanyagköltséget törvény szabályozza. Úgy szabályozza, ahogy a Beznicza úr leírta a levelében, hogy legrövidebb út szorozva, az összes km szorozva a gépkocsira megállapított üzemanyagnormával, és szorozva az APEH által elfogadott üzemanyag árakkal. Hátha így van, akkor ezt így kellett volna elszámolni. Nekem az a véleményem. Hát én ezért azt megjegyzem, hogy nagyon sokszor visszatér ez az elszámolásbeli probléma, Ezt meg kellene nézni, hogy valóban így történt. Még egy dolgot talán elmondanék, hogy Birkner Zoli ahogy mondja, hogy nem érte kár Nagykanizsát, hát azért nem érte, mert szerencsésen, időben talán ez le lett ……, mert azért én feltételezem, hogyha ebből nem csinálunk ügyet, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a 248.000 Ft visszafizetésére nem került volna sor. Tudniillik az összes, ……., mert az összes ezzel kapcsolatos anyag ezt követően íródott meg. Tehát pénzügyi elszámolás, a feljegyzések a hivatal osztályán belül. Utána születtek meg, a revizor vizsgálat utána született meg. …… ezt miért kellett volna megvárni …… valaki föl ….. Köszönöm szépen csak ennyit szerettem volna.

Dr. Gőgös Péter: Tisztelt Tanács! A következőket szeretném mondani, lassan kezdem úgy érezni magam, mint egy tyúkperen az ülnök. Hát leszögeztük itt már többször, hogy az önkormányzatot tulajdonképpen nem érte effektív kár. Pontosabban történt, hivatalos kiküldetéssel nem rendelkezők részére kártyás kifizetés, az a bizonyos 248 ezer Ft, ami, tegyük fel, 30 napig nem került vissza az önkormányzatnak a kasszájába. Visszakerült. Ezt a feltételezést egyébként, ha Törőcsik úr nem így, én azonnal visszautasítom ezt a feltételezést, hogy nem került volna vissza. Ez azért egy kicsit meredek dolog így ilyet a TV előtt megemlíteni. Na most mennyiről is van szó? 248.000 Ft, ha napi 7%-os kamattal pihen ugye a bankban, ennek a 30 napos kamata 1.426 Ft 80 fillér. Uraim, ha ezt valamelyikük hiányolja, a múltkor megtoldott futball 30 milliója mellett, akkor nagyon szívesen kifizetem a szünetben Beznicza úrnak, ha ad egy számlát.

Kiss László: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Fegyelmi Tanács! Három témában szeretnék hozzászólni ehhez, főleg annak kapcsán, hogy több évet éltem külföldön és nyelvismereteim kapcsán nagyon gyakran voltam ilyen kiutazó delegációnak tagja, tolmácsként is, vezetőként is, egyéb beosztásban is. Az egyik, a meghívólevél. Hát én úgy vélem, hogy a meghívólevél erőltetésével nekem lassan a Szovjetunió és a volt NDK-beli adminisztratív korlátozások köszönnek vissza. Akkor ennek az volt a célja, hogy az állampolgár ne utazhasson, amikor akar, hanem, amikor csak meghívólevelet kap. Úgy vélem, ezt a rendeletünk nem írja elő, szerintem felesleges ezen tovább rágódnunk. Ha egyszer nincs meg a bizalom egy adott funkcióban lévő ember iránt, akkor kérhetünk akármit, akkor is lehet ebből gond. Viszont meghívólevél nélkül is, bizalom esetén, tökéletesen elfogja tudni látni azt a feladatot, amivel megbízzuk. A másik a tolmács igénybevétele. Azt kérdezték itt, hogy ki engedélyezte a tolmács igénybevételét? Hát, ahogy elmondtam a külföldi tapasztalataim alapján nyilvánvaló, és én ezt meg tudom erősíteni, hogy egy ilyen kiküldetésnél a tolmács, saját tolmácsnak a jelenléte, az létfontosságú. Ezen múlik tulajdonképpen egy delegáció egy delegáció útjának a sikere. Mert ha hivatalos tolmácsot kap is valaki ott egy adott előadásnak a tolmácsolásához, fordításához, ez nem áll rendkelezésre a magánbeszélgetések kapcsán, és általában egy ilyen kiküldetésnél a magánbeszélgetések a hivatalos program után dőlnek el azok az érdemi dolgok, amik végül is hosszabb távon valami eredményt jelenthetnek a városnak. Ilyenkor még megkockáztatom azt is, hogy egy felelősségteljes kiküldetést elrendelő, egy felelősségteljes főnök kötelezően gondoskodik arról, hogy a delegációval olyan tolmács menjen ki, aki tökéletesen ismeri a helyi szokásokat, a nyelvet, és aki garantálhatja a delegáció céljának a sikerét. Taxiszámla. Ugyan a magyar számviteli jogszabályok előírják, hogy egy számlának hogy kell kinéznie, eladó, vevő, szolgáltató, egyebek, viszont azt tudniuk kell, hogy külföldön, a külföldi adó jogszabályok lehetővé teszik a taxisok részéről, ilyen szolgáltatás részéről a nyugta elfogadását is. S egy taxisofőr nem fog azzal foglalkozni, hogy magyar APEH előírások mit tartalmaznak. Ráfirkantja a nyugtatömbjére a 28 márkát vagy a 40 ezer lírát, és odaadja, hogy tessék itt van, köszönöm, Nem fogja ő nekünk ráírni, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Ugyanakkor meg lehet azt is vizsgálni valóban, hogy korábban ezek a taxiszámlák minden ilyen magyar előírás szerinti kelléket tartalmaztak-e, de nem tartom valószínűnek, mert, nyugaton, külföldön ez nem szokás. Egy másik dolog. Polgármester úr elmondta, hogy a tolmácsolással mindig előzetesen szerződést szoktunk kötni, bizonyos alkalmakra, az önkormányzat részéről. Hát ez nem mindig történik így, mert volt egy olyan német delegáció is, amikor én tolmácsoltam a hivatalos program alatt. Nem azért mondom, hogy erre előzetesen szerződést kellett kötni, akkor én felajánlottam, hogy természetesen díjmentesen lebonyolítom ezt a programot. És a jövőben ilyesmi lesz, nagyon szívesen állok rendelkezésre, ha időm engedi, ezt nem azért mondtam, hanem, hogy vannak kivételek, amelyek a szabályt erősítik. Azt hiszem, hogy ezeket azért mindig célszerű figyelembe venni. Még egy utolsó megjegyzés, az pedig az, hogy saját gépkocsi igénybevételénél a magyar számviteli szabályok szerint a km-elszámolás csak úgy történhet, ahogy Budai úr elmondta és nem számlák és egyebek vizsgálata kapcsán.

Röst János: Törőcsik Pál idézettel kezdte, hogy a napfény fehérít. Erre én azt mondanám, akinek viszont vaj van a fején, az viszont ne menjen a napra, mert lehet, hogy problémái keletkeznek belőle. Tovább mondanám az eddigi véleményemet. Érte-e kár a várost? Ez a kérdés mindig fölvetődik képviselőtársaim részéről. El kell, hogy mondjam, hogy nem akarom idézni Suhai Sándor esetét, ott sem érte kár a várost. Sőt el kell, hogy mondjam, rengeteg olyan esemény történt, különböző, nem akarok bűnügyi rovatokat idézni, ahol szintén nem érte kár az illetőt, vagy a várost, és Törőcsik Pál ne értse félre, nem őróla beszéltem, csak a párhuzam kedvéért mondanám. Tehát nem az a kérdés, hogy érte-e kár a várost, hanem gyakorlatilag az, hogy mi történt. A kártya használat gyakorlatilag azt jelenti, hogy - olvasnám Beznicza Miklósnak a levelét -, hogy ezt csak likviditási kérdéseknél használhatja a kártyát igénybevevő. Tehát gyakorlatilag ezzel plusz költséget, ami nem utazással kapcsolatos, nem számolható el, nem hívható le. Ha ez igaz lenne, akkor gyakorlatiga lehetne venni ezen a kártyán autót, játéktermet, egyebeket. És utána kifizetné, hogyha hazajön. Úgy gondolom, hogy ez helytelen magatartás, helytelen gondolkodás. Tény az, hogy 250.000 Ft környéki összeget Törőcsik Pál igénybe vett, ami teljes mértékben szabálytalan, és úgy gondolom, hogy nem elfogadható. Mondanék még egy kártyahasználatot, szintén Beznicza Miklóstól, hogy Törőcsik Pál a külföldi kártyát nem csak külföldön használta, hanem Magyarországon is, a Nelson étteremben fizetett vele, amire felhívta a figyelmet Beznicza Miklós, hogy többet ilyet ne csináljon, mert ez is szabálytalan. Akkor visszatérve a részletekre. Rengeteg olyan anyagot találtam ebben az 1 kg anyagban, ami nincsen lebizonylatolva, illetve semmilyen beazonosítási lehetőséget nem tartalmaz. Mondanám a következőket. Elénk került három nyilatkozat az ACTIVE 2000-től, a Dr, Sólyom Gábortól és Spanyik Pétertől az elmúlt közgyűlésen. Nem láttam a dátumozást rajta, illetve a beiktatást. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ezek magánlevelek, vagy közgyűlésnek a hivatalos levelezései, illetve, hogy hogyan zajlik az iktatás Polgármesteri Hivatalban, mert mondanám a 976-os előadói ívet, amiben körülbelül 4-5 levél, vagy írásos anyag egyszerűen nincsen beiktatva. Ilyen értelemben, hogyha azt kiveszem, akkor az nincs? Illetőleg ugyanígy vannak faxok, külföldi levelek, amin semmi nemű utaló nyom nincs arra vonatkozóan, hogy mikor érkezett a Polgármesteri Hivatalba, illetve, hogyha azt vissza akarom keresni később, milyen számon tehetem meg. De mondanék egy furcsább problémát. Két előadó ív fekszik előttünk, egyik a 678-as és a 976-os. Arra a kérnék Törőcsik Páltól választ, hogy a Spanyik Péter által küldött fax, aminek a dátuma 03. 22., a valóságban ez 03. 29-én érkezett a hivatalba. Ugyanez a levél szerepel a 96-os előadói ív dossziéjában, amelyiken teljesen más iktatószám van, illetve hiányzik róla a fax, és hiányzik róla gyakorlatilag a bélyegző. Hogy Törőcsik Pál magyarázza meg, hogy ez levél hogyan képződött ez a kettő, mert én tettem egy próbát, tervezők ezt gyakran használják, az átvilágító asztal, a két levelet egymásra téve kiderült, hogy a másolaton is rajta kellene lenni a faxnak, ami nincs rajt. Tehát, gyakorlatilag ez most két külön levél, vagy valami oknál fogva valaki ezzel valamit tett? A másik kérdésem szintén a 678-as előadói ívhez kapcsolódik. Következő dátumok szerepelnek: 03. 30. fax Spanyik Pétertől, erre van egy válaszlevél Törőcsik Páltól szintén 30-án, és erre jön egy másik válasz arra a levélre, ami szintén 30-ai és féltizenkettő magassága. Ha figyelne Törőcsik Pál, akkor választ tudna nekem erre adni. Akkor még egyszer kérdezem Törőcsik Pált, hogy ez a levél, ez hogy képződött? Tehát gyakorlatilag Ön kap egy faxot 29-én, azt 30-án beiktatják, Ön erre válaszol egy levelet, reggel gondolom, és még aznap egy viszontválasz fax visszaérkezik az Ön levelének a visszaigazolására. Ez hogyan fordulhat elő? Mert gondolom, ha levelet küldött, akkor nem fordulhatott meg a levél. Ha faxot küldött, akkor gondolom, ennek nyoma van a hivatalban, mert gondolom, ott adta fel. A másik, amiről többen beszéltek, az a bizalmi kérdés. Kiss Laci mondta. Valóban így van. A testületben bizalmi válság van Törőcsik Pállal szemben. És én úgy gondolom, neki a lemondását emiatt kellene megfontolni, mert ha a képviselőtestület fele vagy több mint fele nem kíván vele együttműködni, én e helyében elgondolkodnék ezen.

Cserti Tibor: Elnök úr! Tisztelt Fegyelmi Tanács! Azért kértem szót, hogy röviden, tényszerűen három dolgot ismét a figyelmükbe ajánljak. Igen, Gyalókai Zoltán kérdezett valamit, a vizsgáló bizottság is letette, a polgármester úr engedélyezte a kiküldetési rendelvényen mind a két utat. Annak ellenére engedélyezte, hogy meg lett volna a lehetősége mindkét esetben a közgyűlésnek is jóváhagyásra. Tehát ilyen értelemben ott szabálytalanság történt, de az út engedélyezésre került. Az is megállapításra került, hogy csak és kizárólag - polgármester úr erre rávilágított szóban is, mai napon is, hogy - csak Törőcsik Pál személyére vonatkozóan engedélyezte a két kiküldetést. Ezt ne tévesszük szem elől. Ha ezt valaki vitatja, akkor erre térjünk ki, mert ez perdöntő ebből a szempontból. Ez azt is jelenti, hogy költségviselés vonatkozásában az önkormányzat Törőcsik úr személyére vonatkozóan van a pénzügyi elszámolásnál lehetőség. A kiküldetési szelvényen mindkét esetben gépkocsi volt feltüntetve. Jó, szóban elfogadtuk a magáncélú használatot. De annak nem lehet más, mint normatív gépkocsi elszámolás a rendszere. Kérem szépen, Birkner képviselő kollégám részére akkor, és mindazok részére, akik határozottan és hangzatosan leszögezik azt, hogy várost nem érte kár. Erre az a válaszom, hogy de igen. Miért? Vagy nem akarjuk ezt a dogot megérteni, vagy tudatosan félremagyarázzuk. A várost nem akkor érte kár, uraim, vagy nem azzal érte kár, hogy később számolt el, és hogyan, meg milyen feltétellel. Már azzal érte kár, hogy április 14-én, amikor fizetet ezzel a bankkártyájával, s ezt kifejtette Fodor Csaba képviselőtársunk, a vizsgáló bizottság tagja, hogy egyáltalán mindazokat a költségelemeket egy bakkártyájával, egy alkalommal, ezzel a bankkártyával fizette. Ez azt jelenti egyébként ugye, hogy közpénz magáncélú szabálytalan használata, és én csak, direkt szabálytalan kifejezésnél maradtam jogilag. Egyébként ezt a dolgot tovább ragozhatnánk. Most erre vonatkozóan Törőcsik Pál úrtól kapnánk választ, mert erre igen vagy nem válasszal is lehet egyébként válaszolni, akkor ehhez képest már csak egy másodrendű kérdés még egyszer az, hogy mikor számolt el? Súlyosbítja a körülményeket a megítélésem szerint, hogy a gazdasági osztályvezetője - Önök előtt a dokumentumok között látják - felszólította az alpolgármester urat, hogy számoljon már el, gyakorlatilag a jegyzőnő revizori vizsgálatot rendelt el, jegyzőkönyvekben egyenként gyakorlatilag ennek dokumentumai meg vannak, és ennek alapján került sor megállapításra a visszafizetendő összeg. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni. A megrendelő, és mindig Anderkó úr személye játszik be ebbe a dologba, hogy mikor, milyen szerepet játszott. A vizsgálat, azért kértem, hogy Birkner úr olvassa már tovább egyébként az anyagot is, a megrendelő részéről ki volt, stb., stb. ugye. Én szeretném azt a szituációt elkerülni, hogy egy megrendelő esetében gyakorlatilag a megbízottól kérdezi meg, hogy mire is vonatkozott a mi megbízásunk. Elnézést kérek. Hát picit megfordult a kocka. Nem tudom, érzik-e, hogy milyen pejoratív dolog ez? Bizonyítást nyert időpontokkal, dokumentumokkal végig, hogy megrendeltünk 5 nap fordítást, tolmácsolást - elnézést kérek, a jegyzőkönyvben szíveskedjék elolvasni képviselő úr, Burján Emese válaszát, amikor megkérdeztük tőle, mire vonatkozott, erre az 5 napos olaszországi útra, ha nem így van, akkor a tanú gyakorlatilag ott, a tanúkihallgatás során nem mondott igazat, akkor megint másik esettel állunk szemben. Én ezt nem tételezem fel, mert gyakorlatilag még egyszer mondom, a vizsgáló bizottságnak a tevékenysége erre a dologra kellett, hogy kiterjedjen. No szumma szummárum a tanúkihallgatások bizonylatai azt tartalmazzák és a Beznicza úr meghallgatása során ugye, amikor azt a kérdést tettük fel, hogy Anderkó úr részére került-e kifizetés bármi módon? Azt mondták, hogy nem. Akkor másképp tettük fel a kérdést, mert egyébként a körülmények azt sejtették, hogy másféle kifizetés volt, és hozzáteszem, hogy nem tudtunk erről a dologról. Anderkó úr, vagy az Ő személyéhez fűződő bárminemű társaság részére került-e kifizetés? Úgy akkor már 5 percet kért és 5 perc múlva már szolgáltatta számunkra ezt az alapbizonylatot. Uraim! Az Önök megítélésére bízzuk a dolgot, Énnekem kialakult ezzel az üggyel az álláspontom. Meggyőződésem egyébként, hogy alpolgármester úr szabálytalanságot követett el. Én kifejtettem azt, hogy kár érte a várost, még egyszer mondom, enyhítő körülményként, én a magam részéről maximálisan figyelembe tudom venni azt a körülményt, hogy nagyon nehéz ilyen szituációban, ilyen körülmények között dolgozni egy alpolgármesternek. Ténylegesen kialakult egyfajta bizalmi válság, azt is érzékelem. De elnézést kérek, egy városmenedzselési munkát, kiküldetési lehetőséget meghatározott feltételrendszer nélkül én magam sem tudom elképzelni. Amennyiben a magunk szabta jogszabályok betartásra kerülnek, és ha alpolgármester úr tiszteli ezeket a jogszabályokat, aminek a betartására meg lett volna itt is a lehetőség, én úgy gondolom, erre az ugyancsak nem kívánatos helyzetre ma nem került volna sor.

Tüttő István: Egy dolgot szeretnék hozzátenni. Akkor, amikor a hivatalos útra valaki magán gépkocsi engedélyét kéri, nagyon könnyű utána számolni, hogy miért adunk rá szívesen engedélyt. Ugyanis, ha valaki másfélmillió km-t elszámol általányban, akkor is csak 4,5 millió Ft-ot kapna érte. És egy autó általában 300 ezer km-t bír ki. Tehát, ha kiszámoljuk, hogy ha a saját sofőrrel megyünk, a saját autónk kopik, és vele szembe állítjuk a magánautót használót, akkor az lehet mondani, hogy magánautót használó lényegesen több terhet vállal magára, mint amennyit ő megkap. Ezt csak azért szeretném jelezni, hogy ez a magánautós kérdés, ha tőlem kér valaki engedélyt, és akkor biztos, hogy megkapja, mert azzal az önkormányzatnak takarítunk meg, higgyék el nekem.

Törőcsik Pál: És itt folytatnám mindjárt a választ. Én kiszámoltam azt is, hogyha vállalati kocsival mentünk volna a kiküldetésre, akkor plusz két nap szállásköltség fölmerült volna, mert ennyi km-t egyfolytában vállalati sofőr nem vezethet le. Gyakorlatilag egy nap odafelé, egy nap visszafelé meg kellett volna szállni, plusz még a kiküldetési pénze ugyanígy hozzájött volna. De ezt csak érdekességként mondom, ezt kiszámoltam, 131.000 Ft plusz költséget jelentett volna ebben az esetben. Utána lehet számolni. A másik meg…

Tüttő István: Én meg arra vonatkozóan mondtam, hogy a gépjármű elhasználódás is lényegesen nagyobb.

Törőcsik Pál: Pontosan. Tehát nem egy üzlet senkinek, különösen nem, akinek nem olyan normával tudják elszámolni a törvényi előírások miatt az üzemanyag-fogyasztást, mint amennyit ténylegesen fogyaszt a kocsi. Azt hiszem, ezt nem kell különösen ragozni. Nyilvánvaló, hogy nem az jár jól, aki saját kocsival megy ki. Aki azt mondja, hogy igen, az meg tudja indokolni biztos. Budai képviselőtársam önbizonylattal kapcsolatos kérdése. Ez egy rossz kifejezés volt, amit használtam, mindjárt javítottam is, és azt kértem, és erre vonatkozott a jegyzőkönyvbeni kérésem is, hogy találjuk meg a szabályos módját annak, hogy a költségeket, amiket nem lehet igazolni, hogyan tudjuk elszámolni. Hát ezt nem találtuk meg, ezért történtek az elszámolások úgy, ahogy történtek. Én mindenképpen szabályosan próbáltam elszámolni a gépkocsit. Én nekem azt mondták, hogy 10 literes normával számolhatom el. Ezt nem magamtól, meg saját mazohizmusból csináltam, hogy ráfizessek 36.000 Ft-ot. Ennyi. Ez is az igazsághoz tartozik. Azt, hogy a visszafizetés nem történt volna meg, azt most egyezünk meg, hogy ezt nem veszem komolyan. A Röst János képviselőtársamnak problémai voltak a levelek hitelességét, eredetiségét illetően. Kérem, Sólyom Gábor a mai napon személyesen szeretett volna eljönni ide, Önökhöz, amikor elmeséltem neki, hogy mi az, ami tulajdonképpen a vizsgálat során folyik, és személyesen szeretett volna ő Önöknek sokkal részletesebben kifejteni, hogy ez az egész ügy hogyan indult. És ne felejtsük el, hogy ha azt fontolgatjuk, hogy de igenis érte kár a várost, meg igen nem érte kár a várost. Hát az egész kiküldetésnek a célja, az nem egy véletlen, és egy esetleges dolog volt. Ezt már többször elmondtam, de most még egyszer el kell, hogy mondjam. Kormányzati egyeztetés után, a Boros Imre miniszter úrral történt egyeztetés után a Sólyom Gáborral fölvettük a kapcsolatot és az Anderkó Ottó úrral együtt szerveztük meg az utat. Hát nehogy azt mondják már, hogy egy ilyen levél kapcsán, amit faxon voltam kénytelen ismételten megkérni, hiszen az eredetije valahol elkeveredett, kénytelen voltam egy másolatot kérni róla. Mire megjött a vizsgálat, az első vizsgálat befejezése után, előkerült az iktatóból a beiktatott levél. Tehát én nem értem, hogy miféle ellentmondás van itt. És nem csak ez bizonyítja, hanem maga egész útnak az eredményessége, az arról kialakított vélemény, és mindennek a következménye. Hiszen ezért tudunk, éppen a varesei útnak az eredményeképpen tudunk kimenni Milánóba ahhoz a befektetőhöz, tárgyalni 12-én, aki a teljes utunkat…. Hát hogyan lehet ezt egyszerűen kétségbe vonni, svindlerségnek vagy esetlegességnek fölfogni. Hát ezt kikérem. Ezek után nem tudom elképzelni, hogy milyen kifogás merülhet föl a tekintettben, hogy ez nem tényleges meghívás és tényleges teljesítés volt. Hát ezt akkor mástól kellene megkérdezni, akit a Röst úr szavahihetőnek tart. A Cserti Tibor megállapításával kapcsolatban, Burján Emesét hozza föl, mint a tanúvallomása, szó szerint úgy van, hogy Ő úgy emlékszik, legalábbis valószínű, hogy ezért történt a kifizetés. Nem határozottan állította, hogy erre történt, Ő úgy emlékszik rá. Ez nem azt jelenti, hogy így is volt. Ő nem volt erre fölkészülve, és Ő sem emlékezhet minden részletre. Tehát hiába, kereshetjük ugyanúgy, én elolvastam, ne féljenek, nem egyszer, nem kétszer a jegyzőkönyvet, és egyértelműen ez a helyzet. A másik dolog, hogy az se egy elhanyagolható szempont, hogy ez a valóság és ez az igazság. Köszönöm szépen.

Kelemen Z. Pál: Tisztelt Polgármester Úr! Megpróbálok óvatosan fogalmazni. Azért próbálok meg óvatosan fogalmazni, mert rengeteg enyhítő körülményt látok Törőcsik Pál ügyében, elsősorban azt a sok-sok munkáját, ami ebbe……. áladásos munkája folyamán. Azért engedtessék meg, hogy elmondjak egy mentalitásbeli dolgot. Itt van ez a nápolyi út, polgármester úr engedélyezi Törőcsik Pál úrnak, hogy kimenjen Nápolyba. Törőcsik Pál úr úgy gondolja, hogy viszi magával Anderkó urat. Utána úgy gondolják, hogy viszik magukkal az asszonyokat is, és utána úgy gondolják, hogy a város bankszámlájára, bankkártyájával bizonyos dolgokat megfinanszíroznak, amit természetesen itthon visszaadnak. Na most kérem alássan ezt úgy hívják, nem mondom ki. Tehát a közpénzt nem arra a célra használja, amiért megbízták, más célra fordítja vagy jogtalanul magánál tarja. Tessék ezt úgy utána nézni …, hogy mit jelent, és innen tessék következtetni a dolgot, vagy innen vizsgáljuk az ügyet. Köszönöm, ezért van az én bizalmatlansági indítványom az alpolgármester úr irányába.

Tüttő István: Jegyzőnőnek adom meg a szót, mert őhozzá több kérdést is tettek fel. Elhangzott kérdés Budai úr részéről, Tóth úr részéről, úgy tudom Röst úr is, és Fodor úr is. Nem tudom, hogy. Jegyzőnőé a szó, aztán majd kiderül, hogy a kérdésekre mindenki kapott-e választ.

Dr. Tuboly Marianna: Fegyelmi tanácsi tárgyaláson vagyunk, tehát én úgy gondolom, hogy nem, mint jegyzőt kérdeznek, illetőleg ha, mint jegyzőt kérdeznek, akkor ebben a minőségemben tanúként kell, hogy nyilatkozzak. A Fodor úr kérdése véleményem szerint, nem, mint tanút kérdezett, hanem egyszerű jogi kérdést tett fel, ami úgy hangzott el, hogy válaszoljak arra, hogy mi minősül jogosulatlannak. Úgy vélem, hogy ebben az az esetben jogosulatlannak az minősül, ami nem volt engedélyezve. Az engedélyezettség, az lehet utólagos is, mint ahogy azt hiszem, hogy ebben az ügyben ez elő is fordult. És úgy gondolom, hogy még esetleg erről vita is folyik, mert például a tolmács részére felmerült költségeknek az indokoltsága, engedélyezettsége, figyelemmel arra is, hogy ez szóban megtörtént, vagy nem. Tehát vannak ezért ennek még jelen pillanatban vitatott elemei is. Van egy olyan eleme, ami a benzinköltség. Tehát, hogy jogosulatlanul emelte le kártyáról vagy nem? Én úgy gondolom, hogy a benzinköltség esetében jogosulatlanságról nem lehet szó, hiszen itt a polgármester úr egyértelműen engedélyezte a kiutazást, egyértelműen felmerült a benzinköltség, és ez egy harmadik tényező, hogy nem a teljes benzinköltség volt jogszabállyal alátámasztottan teljesen elszámolható. Itt persze egy különbözet jelentkezett, mert ebben az esetben ez a - ha jól emlékszem – 36.000 Ft-ról van szó, itt nem jogosulatlan felhasználásról van szó, tehát ebben a vonatkozásban úgy gondolom, hogy a megállapítás összegszerűsége az nem teljes. Tehát a vizsgáló bizottság által meghatározott összeg teljes egészére a megállapítás nem igaz. Megkérdezem Fodor urat, hogy teljes volt-e a válasz? Igen? Szeretném, hogyha pontosítaná, mert legalább félórája hangzott el a kérdés. Akkor pontosítsa, legyen olyan kedves.

Dr. Fodor Csaba: Tisztelt Jegyző Asszony! Körülbelül én azt kértem és azt kérdeztem, hogy április 14-én jogosult volt-e Törőcsik alpolgármester úr a Polgármesteri Hivatal bankkártyájával kifizetni a nem engedélyezett utasok, ha tetszik, akkor Anderkó úr, Anderkó úr felesége és Törőcsik Pál felesége által okozott költségeket, április 14-én Nápolyban? Erre vonatkozott a kérdés, hogy jogosult volt-e bankkártyát használni, vagy nem, ezen költségek fedezésére?

Dr. Tuboly Marianna: Köszönöm Fodor képviselő úrnak, hogy pontosította választ, mert a válaszban, önmagában benne van, vagy kérdésben a válasz is benne van. természetesen, hogy ami nem engedélyezett költség, annak az előlegként való bankszámláról való felvétele az nem jogszerű. Még egy kérdés hangzott el Tóth képviselő úr részéről, amit, lehet, hogy meg kell kérnem, hogy Tóth úr ismételten pontosítson. Inkább megkérem Tóth urat. Köszönöm.

Tóth László: Tisztelt Fegyelmi Tanács! Én a jegyzőkönyv 3. oldaláról idéztem. Mondom, ha már ez egyfajta veszteség, akkor legalább a felmerült, jogosan felmerült költségek, de a számlák, amit nem tudta hozni, annak találjunk olyan valamilyen olyan technikát, amivel az elszámolást meg tudjuk csinálni. Én azt kérdeztem, hogy ezt jogilag hogyan lehet minősíteni, ezt a felkérést a hivatal felé? Köszönöm.

Dr. Tuboly Marianna: Elnézést kérek a tisztelt közgyűléstől, de nagyon fontosak azok a szavak, amit kérdeznek, mert Tóth úr most így már pontosítva azt kérdezte, hogy ami jogosan felmerült. Tehát ebben ismételten benne van a válasz, ami jogosan felmerült, azt ki lehet fizetni abban az esetben, ha megfelelő pénzügyi bizonylatokkal alátámasztható. Itt ezen a 3. oldalon a jegyzőkönyvben felmerül az úti elszámolás kérdése, itt benzinszámla nem állt rendelkezésre, ezért jogos volt annak a kérdésnek a felvetése, hogy hogyan számolható el. Ebben az esetben az úti nyilvántartás elfogadható és azt a revizorok is leellenőrizték. Tehát az úti nyilvántartást, úti elszámolást.

Tüttő István: Van-e, volt-e olyan kérdés, amit jegyzőnőhöz fogalmaztunk meg? Kérem megismételni.

Röst János: Én azt kérdeztem, hogyan fordulhat az elő, hogy az ACTIVE 2000., Dr. Sólyom Gábor levele és Spanyik Péternek a nyilatkozata nem került beiktatásra a hivatalban, benyújtáskor, illetve 976-os előadó ívben, ha előveszik képviselőtársaim az anyagot, van kb. 4-5 olyan levél, vagy fax, vagy nyilatkozat, ami szintén semminemű iratszámmal nem rendelkezik. Ilyen értelemben nem lehet visszaazonosítani, nem lehet értelmezni, hogy mikor készült, és hogy milyen célból. Úgyszintén nem kaptam arra választ, hogy két levelet említettem. Az egyik 06. 26-án kelt, ez pedig a 635-ös számú iktatószámon ellátva, 2. számú melléklete egyébként a 976-os előadó ívnek. Ugyanez a levél megvan, 03. 30-án iktatva 678-as sorszámmal. Hogyan fordulhat az elő, hogy egy korábban megírt levelet lebélyegeznek, iktatnak, faxszám van rajta, majd később, 3 hónap múlva előkerül ugyanez a levél, egy másik iktatószámmal és faxmelléklet nélkül. Egy alacsonyabb iktatószámmal egyébként, legalábbis. Az se biztos, mert derül ki, hogy a 635 után, egyébként ez az autópályára vonatkozik, én ezt megkérdeztem. Gondolom, hogy nem erről van itt szó. Tehát az, hogy egyáltalán hogy működik a hivatalban az iktatási rendszer, hogy egyszerűen leveleket nem lehet visszaazonosítani, nem lehet megkeresni, hogy mikor, hol keletkeztek, illetve mikor lett betéve.

Dr. Tuboly Marianna: A kérdés igen összetett, mert ha engem tanúként kérdez, akkor erre természetesen nem tudok válaszolni, tekintettel arra, hogy a szóban forgó ügyirat nem a saját ügyiratom. Ha azt kérdezi tőlem, hogy a hivatalban hogy fordulhat elő, hogy egy levél nem kerül iktatásra, akkor azt az általánosítható, mindenképpen általánosítható választ kell adnom, hogy az adott ügyintéző elmulasztotta az ügyirat kezelési szabályzat alkalmazását, és nem iktattatta. Ez pontos válasz. Volt még egy olyan kérdése, hogy és azt itt a szünetben meg is mutatta, miszerint két azonos tartalmú levél volt, amelyből az egyik iktatásra került, a másik nem. Erre azt tudnám csak válaszolni, két azonos tartalmú levelet nem kell kétszer iktatni, ezt az ügyirat kezelési szabályzat sem írja elő. Többet erről elmondani nem tudok.

Törőcsik Pál: Szeretnék válaszolni akkor Röst képviselőtársamnak. Azt, hogy hogyan fordulhat elő, hogy az iktatott levél annakidején nem kerül elő, illetve hogyan lehet az, hogy Ön szerint ilyen-olyan dátumokkal van megírva. Erre én is kíváncsi vagyok, ugyanis valóban az történt, hogy keresett vizsgálati időszakban nem volt meg az a bizonyos levél, ami egyáltalán tartalmilag igazolta volna, hogy valóban egy utazás tudatos szervezéséről van szó. Nem egy egyértelmű meghívó levél, hanem ez a bizonyos ITD Hungary által írt levél. Ettől függetlenül a tartalmi vonatkozásában egyik levél sem megkérdőjelezhető, hiszen ugyanúgy teljes igazságokat állít. A másik rész, itt emlegetnek bűncselekményt, meg egyéb vádakat, szabálysértést, meg hasonlókat. Azért két alapvető kritériuma van ennek, egyrészt a tudatosság, a másik pedig ennek a bizonyos elkövetés vagy cselekedetnek a veszélyessége. A részemről egyértelmű, hogy egyik sem áll fönn, hiszen eszembe sem volt olyan költséget az önkormányzatra terhelni, elszámolni, ami nem jogos. Még egyszer ezt tudom mondani, és ismételni tudom, hogy akárhogy is nézzük, az önkormányzatot semmiféle anyagi kár nem érte. Az elszámolás során viszont, ez is tény, hogy az én ténylegesen fölmerült költségeimen kívül többet fizettem vissza. Magyarul, én fizetem rá. Tehát a végén úgy járunk majd lassan, mint egy bundalopási ügyben, hogy nem mindegy, hogy az én bundámat lopták el a ruhatárból, vagy én a loptam bundát a ruhatárból. Egy hónap múlva már csak arra emlékeznek, hogy valami bundalopási ügybe keveredett az ember. Azért arra is figyelemmel kell lenni, hogy vannak, akik szeretnének ebben a dologban tisztán látni. Én tudom, hogy konkrétan mi történt, úgyhogy effektív ez az én káromra történt ez az elszámolás. Ez is igaz.

Röst János: Akkor lenne javaslatom is. Az egyik az, hogy készüljön átfogó vizsgálat ennek az anyagmennyiségnek az ügykezelésére vonatkozóan a hivatal részéről. Nézzék meg, hogy az anyagok mikor és miért kerültek, illetve miért nem kerültek beiktatásra. Itt 1 kg anyag van, én átnéztem, nagyon sok anyag nincsen beiktatva és nem követhető. A másik pedig, hogy javasolnám a fegyelmi eljárásnak a tényét is, hogy mi legyen. Én 6 hónap időtartamra javasolok 20% illetménycsökkentést Törőcsik Pál részére.

Tüttő István: Köszönöm szépen. nincs több jelentkező, lezárom a vitát. Bocsánat jegyzőnő még szertett volna szólni. Tessék.

Dr. Tuboly Marianna: Az iktatásra vonatkozóan az előbbi válaszomban, én úgy gondolom, hogy egészen kimerítő voltam. Nincsen egy halom irat, ami nem került iktatásra, hiszen, ami Önök előtt van, az pénzügyi bizonylat, annak kétharmad része pénzügyi bizonylat, ami megfelelően a pénzügyi bizonylatok között lehelyezésre került. Van néhány levél, amin Ön nem talált iktatószámot, és ehhez pedig a hivatal iktatásának, amint elmondtam, ily módon semmi köze, hiszen az ügyintéző kötelezettsége az, hogy az iktatóba ezt iktatásra megfelelő módon elhelyezze.

Röst János: Köszönöm, nem akarok vitát provokálni, akkor úgy gondolom, hogy aki ezért a felelős, hogy nem került beiktatásra, az Törőcsik Pál, tehát az Ő előadóívében vannak bent ezek az anyagok.

Tüttő István: Köszönöm szépen. Lezártuk a vitát. Tisztelt Fegyelmi Tanács! Elhangzottak az érvek, ellenérvek. A bizottság ismertette az álláspontját. Törőcsik úr ellenérveit több oldalról megvizsgáltuk, a tanulságok levonása mellett az a következő feladtunk, hogy eldöntsük, hogy Törőcsik Pál alpolgármester úr vétkes, illetve, ha vétkes, akkor milyen büntetést kap. Röst úr pedig tett javaslatot, amennyiben elmarasztalja a közgyűlés, mint vétkest, abban az esetben a büntetés módjára, vagy mikéntjére is utalást tett. Először azt kell eldöntenünk, hogy hogyan látjuk alapjában a kérdést, hogy Törőcsik úr az elmondottak alapján, ebből a vizsgálati anyagból és az érvek alapján Önök fegyelmi felelősségre vonásra igennel válaszolnak-e. Szavazunk erről. Tehát, aki igennel szavaz - egy pillanatra, hadd mondjam, nehogy véletlen rosszul értsük -, aki igennel szavaz, az Törőcsik úr elmarasztalása mellett dönt. Az elmarasztalás mértéke, vagy, utána szavazunk róla.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

 

453/2000.(X.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Törőcsik Pál alpolgármester az 1999. és 2000. évi olaszországi útjaival kapcsolatosan fegyelmi vétséget nem követett el.

 

Tüttő István: Nem láttuk elég indokát annak, hogy Törőcsik urat elmarasztaljuk, így a második javaslat feltételére nincs módom, hiszen nincs miről szavazni. Hölgyeim és Uraim! Akkor a Fegyelmi Tanács ezzel befejezte munkáját, át fogunk alakulni közgyűléssé. Szeretném kérni, hogy most ne tartsunk szünetet. egy dolgot szeretnék még megkérdezni Önöktől, hogy meddig folytassuk a munkát? Jó. Legyen szünet? Akkor 10 perc szünet.

 

Szünet

 

Tüttő István: Tisztelt közgyűlés szeretném azzal kezdeni, hogy döntsük el, hogy a mai nap meddig maradunk. Amennyiben úgy döntenénk, hogy nem hosszan, akkor mindenképp azt tanácsolom, ma mindenképp meg kell tárgyalnunk lakásrendelettel kapcsolatos kérdést, mert holnaptól ez az ügy már ketyeg, tehát nem tudjuk elhalasztani egy héttel, mert akkor olyan ügyfelek jöhetnek, akik jogosan, rendelet hiányában, a régi rendelet szerint kérhetnek tőlünk. És ugye kötelező megtárgyalnunk a fellebbezést, mert annak pedig a határideje lejár. Birkner úr ügyrendi, először Tarnóczky úr ügyrendi gomb. tessék.

Tarnóczky Attila: Polgármester úr kérdését és javaslatként fogalmaznám meg, tekintettel, hogy gyakorlatilag egy teljes ülés előttünk áll, polgármesteri beszámoló, egy tucat interpelláció, az új napirendi ponttal kb. Azt javasolnám, hogy polgármesteri beszámolót és a nem sürgős napirendi pontokat, kérdéseket, interpellációkat később, a folytatólagos ülésen tárgyaljuk meg. Tehát arra kérem polgármester urat, hogy ha elfogadja a közgyűlés ezt a javaslatot, hogy nevezze meg azokat a napirendeket, ha van még esetleg a felsoroltakon kívül, amit feltétlenül meg kell tárgyalni.

Tüttő István: Én egyeztettem, ez a két napirend van, amit feltétlen meg kell tárgyalnunk. Kérem, szavazunk, arról, hogy … Tessék, Böröcz úr, parancsoljon.

Böröcz Zoltán: Tisztelettel kérem a közgyűlést és polgármester urat, hogy a MÁV NTE-nek ezt a kérelmét tárgyaljuk meg, ugyanis ott teljes kifizetési bizonytalanság állt be, és nekünk erre vonatkozóan egy korábbi határozat kötelez is bennünket egyébként, hogy újra beszéljük meg.

Tüttő István: Köszönöm. Jegyzőnő most mondja, hogy a alapító okirat jóváhagyása, az feltéten még szükséges. Akkor ezt a négy napirendet. Tehát az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása. Akkor kérem, szavazzunk, ha ezzel egyetértünk. Birkner úr ügyrendi gomb? Tessék.

Birkner Zoltán: Polgármester úr, nem szeretnék kötekedni, és MÁV NTE-nek sem szeretnék rosszat. csak emlékeztetni szeretném Böröcz képviselőtársamat, hogy ezelőtt egy két héttel mi szerettük volna, hogy a 2 éves költségvetést megszavazzuk, akkor a közgyűlés úgy döntött, hogy nem tárgyal róla. Egyáltalán tárgyaljuk? Még fel sem vettük tárgyra. Miért tűrjük most el, ebben az esetben, és még egyszer mondom, most ez egy sajnálatos ügy, mert pont MÁV NTE lehet ennek az áldozata. Akkor én is szerettem volna, hogyha a 2 éves költségvetésről legalább beszélgetünk. Nem történt meg, mert vettük, nem tűztük napirendre.

Böröcz Zoltán: Csupán azt szeretném tisztázni Birkner úrral, de nyilván Ő is tudja, hogy kettőnek az égadta világon semmi köze egymáshoz. Tehát semminemű összefüggés a 2 éves költségvetés és az ez évi költségvetésünk között nincs.

Tüttő István: Tarnóczky ügyrendi gombot nyom ismét. Tessék.

Tarnóczky Attila: Való igaz, hogy a két kérdés nem függ össze, de az tény, hogy a közgyűlés nem vette napirendre ezt a témát. Napirendre vette? Akkor elnézést kérek, akkor tárgyalni lehet.

Tüttő István: Napirendre vette. Kérem, akkor szavazzunk arról, hogy ezt a 4 napirendet megtárgyaljuk. Kérem a szavazatot.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor két nyilvános ülés tárgyalásával folytatnánk. A MÁV NTE és az ESZI.

 

 

 1. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai programjának elfogadására, valamint az Idősek Otthona és az Idősek Gondozóháza házirendjének jóváhagyására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tüttő István: Tarnóczky alpolgármester az előterjesztő. Megkérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója szóban? Tessék, Öné a szó.

Tarnóczky Attila: Csak ad hoc jelleggel. Az Egyesített Szociális Intézmény költőzése előttünk áll. Annak, hogy az …. működési engedélyt megkapjuk, ez az aktus fontos részre lenne. Kérem szépen, hogy a mai napon ebben döntsünk.

Cserti Tibor: Egyetlen kérdésem lenne alpolgármester úrhoz. Az általunk előterjesztett, tehát a Szervezeti és Működési Szabályzat javaslatot ad a tagozódása, és megjelöl funkciókat. Gyakorlatilag a költségvetésünkben az intézmény részére jóváhagytunk egy létszámkeretet. Most az akkor jóváhagyott létszámkeret és a mostani javaslat milyen viszonyban áll egymással? Pontosabban azt szeretném megtudni, hogy az akkori jóváhagyott létszámhoz képest a mostani létszám, az bővülést, vagy csökkentést tartalmaz-e? Igen. Konkrétan hány fővel?

Tarnóczky Attila: A létszámkeret megegyezik. Az ESZI-n belül - most nem beszélek a konyhákról - 71,5 álláshelyet határoztunk meg. Itt létszám szerint 71 szerepel. A félállás, az egy másik finanszírozási kérdés.

Tüttő István: Van-e még észrevétel? Úgy látom nincsen. Kiss László már szavaz?

Kiss László: Igen, polgármester úr, csak annyi észrevételem lenne, hogy azt hiszem merészség 31-én elkészült anyagot, 31-i dátummal elkészített anyagot 31-én kb. 40 oldal terjedelemben a közgyűlés elő hozni, és a közgyűlés elvárni, hogy felelősséggel ebben a kérdésben döntsön. Csak ennyi. Köszönöm, én nem tudom megszavazni.

Tarnóczky Attila: Igaza van Kiss úrnak, bár nem gondoltuk, a beterjesztők, hogy a Házirendet például a közgyűlés fogja majd módosítani. Vannak törvényi előírások, amelyeknek eleget kell tenni.

Tüttő István: Köszönöm szépen. Lezárom a vitát jelentkezők hiányában. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Az első minősített többség. Jóváhagyjuk a szociális intézmény alapító okiratának módosítását.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A többi egyszerű szótöbbséggel. Kérem a 2-re a szavazatukat.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És kérném szépen a 3-ra a szavazatot.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és ez előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

454/2000.(X.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. jóváhagyja az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását.
  2. Határidő: 2000. december 1.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. jóváhagyja az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, az intézmény Szakmai Programját, az Idősek Otthona és az Idősek Gondozóháza házirendjét.
  4. Határidő: 2000. november 1.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  5. felkéri a polgármestert, hogy a működés feltételeit szolgáló engedélyeztetési eljárást indítsa meg.
  6. Határidő: 2000. november 1.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

    

  7. MÁV NTE támogatási kérelme
  8.  

   Tüttő István: Akkor megkérem az MÁV NTE ügyvezetőjét, hogy mivel ők írtak hozzánk kérelmet, fogalmazza meg olyan szinten.

   Károlyi Csaba: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt hiszem, hogy ebben a körbe már voltam itt egyszer, mikor 6 millió Ft-ot terjesztett elő a MÁV NTE. Az oka pedig az volt, hogy a létesítmény finanszírozásából a MÁV teljes mértékben kivonult, és mi nem tudjuk az üzemet fenntartani. Ekkor én elmondtam a véleményemet, és most is tartom, hogy a két létesítmény megfelelő nagyságrendű értéket képvisel. Ezt az értéket át kell adnunk az önkormányzatnak. Jegyző asszonynak egypár dokumentumot már bemutattam egy megbeszélésen, amelyből világosan kitűnik, hogy a labdarúgó létesítmény bizonyos alaki hiba miatt nem került még a MÁV NTE tulajdonába. Az egyesület elnöksége határozatot hozott, hogy el kell követni mindent annak érdekében, hogy ne is kerüljön, hanem az önkormányzat tulajdonába kerüljön, és a kezelői jogot fenntarthassuk. A sportcsarnokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy dokumentumaim vannak, amit szintén bemutattam, és a MÁV vezetésének is bemutatok, hogy a dokumentumok alapján a város ne vegye meg a sportcsarnokot, hanem tulajdonosként lépjen fel, hiszen bizonyos részben a Városi Tanács annak idején beszállt ebbe az építkezésbe, Vasutasok Szakszervezete szintén. Dokumentumok bizonyítják azt, hogy a MÁV nem szállt be az építkezésbe. És a két létesítménynek a fenntartása, az kb. mintegy 10-12 millió Ft. Ebből 8 millió Ft-ot finanszírozott eddig, ezzel az évvel bezárólag a Magyar Állam Vasutak Rt., és 2000. évben nem adott egy fillért se rá. Most képzeljük el, hogy ez a két létesítmény, plusz az, hogy az önkormányzat a tavalyi évhez képest mintegy 50%-kal csökkentette a MÁV NTE támogatását, teljesen ellehetetlenített minket. Hadd mondjam el azt, hogy a labdarúgó létesítménynek, ha jól emlékszem a Birkner úr kérdezte, hogy a felnőtteknek nem adott, de az utánpótlásnak adott. MÁV NTE létesítménye teljes egészében az utánpótlást szolgálja. Ott, ahogy mondom a tegnapi naptól a felnőtt labdarúgás megszűnt, és az I. sz. Futball Club és a MÁV NTE összevont utánpótlás gárdája futballozik. Az összes pénzünk, ami volt, azt kínunkban kifizettük a fenntartásra eddig, és most már odalyukadtunk el - én azt hiszem, hogy határozat szerint, amit az a közgyűlés tárgyalt, hogy szeptember 30-ig le fogja tárgyalni - a béreket eddig erre fordítottuk, hogy létesítményt fenntartsuk. És úgy vagyunk most, hogy egyetlen fillérünk nincs a létesítmény továbbműködtetésére, sem a bérek kifizetésére. Én azt hiszem, hogy ez a két létesítmény, amit felmérettem, mintegy 140 millió Ft-os értéket képvisel, átkerül az önkormányzat tulajdonába, remélem még ebben az évben, hogy a következő költségvetésben vagy szerepel az, hogy fönntartja, az önkormányzat a létesítményt, vagy pedig úgy szerepel, hogy megválik tőle és bármi lesz vele. Az a kérésem, hogy ebben az évben, amit az ez előtti MÁV tárgyalásnál az önkormányzat hozott is, hogy ezért adják azt a 3 millió Ft-ot, hogy működésre tudjuk fordítani, és ez december 31-ig, mint ahogy ígértem, ezzel a 3 millió Ft-tal kiszaladnánk ezzel a döntéssel. Amit írtam az önkormányzathoz, a MÁV NTE a női kézilabdát átvette, és ott vannak a női kézilabdások a MÁV NTE csarnokában. Mint, ahogy azt TV-ben lehetett látni, az edzője és a játékosok teljes örömére. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ott jól érezzék magukat. Hadd mondjam el azt, amit elmondtam jó egy párszor, hogy ez a létesítmény, ami az önkormányzat tulajdona már, úgy véleményem szerint, és nagyon szeretném, az kívül nagyon szép, amit kínunkban csináltunk. Ha oda bemegy valaki, egy kultúrált, jó megjelenésű létesítmény, de azért sokat kell rá költeni. A fűtésrendszer elavult, a vízvezetékrendszere elavult, a fürdővíz rendszerére a DKG EAST-tel kötött megállapodás alapján már most ebben a hónapban, jövő hónapban elkészül egy új kazánrendszer. Ez nem kis pénz, valóban így van. Biztos, hogy egy nyűgöt vesz hátára az önkormányzat, ha átvállalja a két létesítményt, de hát a létesítmények, hogy mondjam, azért vannak, hogy nyűgöt vegyünk a hátunkra, és kiadásokat, és ott szolgálják a városnak a fiataljainak a sportlehetőségét. Hadd mondjam el, hogy és hitem, ás tudom is azt, hogy akkor, mikor végül is úgy határoztak, hogy az I. sz. Futball Clubnak a 30 millió Ft-ot megadták, azért az, aki igennel voksolt, az biztos volta benne, hogy mintegy 300 kisfiúról is szó van. Aki nemmel voksolt, én az kérem, hogy a mérgét ne rajtunk töltse ki, ahogy beszéltem egypár képviselő úrral a szünetben. Én bízom benne, hogy ezt a 3 millió Ft-ot megkapjuk. Bízom benne, hogy átveszi az önkormányzat tulajdonába a két létesítményt, és továbbra is nagyon sok örömet szolgál ez a rendszer. Hadd mondjam még el, hogy a sportcsarnokba, amibe a kézilabdások bementek, és aki egy kicsit ért a sporthoz is, az tudja, hogy egy nagyon modern kosárlabdapalánk rendszer van, amely sok millió Ft-ba került, de sajnos elavult. Mivel a kézilabdások bementek, így hetente 5-6-szor el kell tolni ezt a rendszert, és visszatolni. És hála Istennek nem ilyen a parkettázás, mint itt, habár ez fiatalabb, átnézegettem, elég jó parkettarendszer van jó kiépítve, de tönkre tesszük, ezért elmentem Zalaegerszegre, ahol már kész van egy ilyen hidraulikusrendszerű palánk, egy nagyon komoly szombathelyi cég komolyan meg csinálta. Ez 2 millió Ft. Én szerintem ők nem alkudoztak, mert nem csórókról volt szó, hanem egy teljesen gazdag városról, és teljesen gazdag sportegyesületekről. Le lehetne faragni valamit belőle és hamarosan meg kéne csinálni ezt a palánkrendszert is. De ahhoz, hogy működni tudjunk, ahhoz, hogy finanszírozási költségeinket, amit már adottak a jelenlegi rendszerbe, ez a 3 millió Ft, mint ahogyan a legutóbb is elmondtam, hogy 6 millió ahhoz kell, hogy kifussunk december 31-ig, és én már majdhogynem azt hittem, hogy ezt automatikusan szeptember 30-án meg is fogom kapni, és a pénzügyi szakemberek hívták rá a figyelmemet, hogy ez azért nem automatikus kérdése. Hát kb. ennyi. Azért még hadd mondjam el, hogy bizonyos, itt voltam azon a zárt ülésen, hiszen minket is érintett ez a rendszer. A MÁV NTE teljes elnöksége tiszteletdíj nélkül, társadalmi munkában végzi a tevékenységét. Semmiféle pénz kapásával. Hadd mondjam el, hogy azt hiszem, hogy ez ragadós példa lehet már egyesületekben is. Kérem azt, hogy szavazzák meg a kérésünket.

   Tüttő István: Köszönöm szépen. Két bizottság is megtárgyalta, majd az elnök urakat kérem, hogy mondják el, hogy mi volt az állásfoglalásuk. Tarnóczky úr szeretne előbb szólni. Válaszol.

   Tarnóczky Attila: Egy dolgot szeretnék Károlyi Csaba úrnak mondani ….. rettenetes körülmények között, az épületek állagát és felszereltségét tekintve. Amit végső soron szeretnék jelezni, hogy a MÁV helyett a város - hogyha átkerülnek ezek a létesítmények hozzánk - nem a vágyott gazdag mecénás, hanem egy szegény tulajdonos lesz.

   Balogh László: Hirtelen jött előterjesztés, legalább is számomra.

   Tüttő István: Az Ügyrendi és a Gazdasági Bizottság megtárgyalta.

   Balogh László: Az OKSB nem. Ezzel együtt ez egy dolog. Mindezekkel együtt én az elfogultságaimmal kezdeném itt a késői órán. Vasutas család gyermeke vagyok, leányom a MÁV NTE-ben sportol. Mint Sport bizottsági elnök, természetes módon elfogult vagyok én mindenféle ilyen típusú kérelemmel, hivatalból is és őszintén is, de az a véleményem, hogy egy ilyen hirtelen jött előterjesztés, írásbeliség nélkül, én ezt nem láttam írásban lefektetve, tehát nem tudom, lehet, hogy csak én nem kaptam meg? Tehát az a véleményem, hogy egy ilyen komoly ügyben, ilyen hirtelen, nem látom sürgősségét a vele való foglalkozásnak. Közben ugye vannak mindenféle sajtóhírek, itt a focicsapat NB III-as jogán, hogy most Keszthely, vagy Galambok - ebbe sem szeretnék belemenni. Én azt gondolom, és még egyszer mondom, a magán véleményemet mondom, hogy egy hét múlva ezzel ….. rálátással bőven foglalkozhatnánk. Az is a véleményem, hogy nem az önkormányzat vétett a 6 millió Ft-os kérelemmel való foglalkozással, vagy nem foglalkozással, múltra utalva. Én a jövő héten szívesen megszavazom ezt a dolgot, lelkiismeretem rajta. Ez a magán véleményem, amit az előbb elmondtam. Sajnálom, hogy az OSKB egy ilyen fontos üggyel nem foglalkozott, mert nem foglalkozhatott. Ha ez megtörténik, szívesen állok teljes mellszélességgel a dolog mellé, de jelen pillanatban nem tudom ezt az ad hoc jelleggel felvetett dolgot támogatni. Még egyszer mondom, magánvélemény.

   Birkner Zoltán: Abba a szituációba kerültem tisztelt polgármester úr, amibe szokott néhány képviselőtársam, hogy Balogh László azt mondta, amit szerettem volna. Tényleg, én nem szavaztam meg a 30 milliót, de nem érzek semmiféle dühöt magamban, amiért ezt nem tettem meg, és most aztán semmiféle egyéb sportcsoporton nem szeretném ezt letölteni. Sőt, hadd mondjam azt Önnek tisztelt uram, hogy ha tehetem, akkor ettől a pillanattól kezdve, teljes nyugalommal fogom a költségvetésnél azon 1/27-ed szavazatomat érvényesítetni, hogy az összes sportágnak hasonló támogatást szeretnék kiharcolni, mint a Futball Clubnak. Sőt tovább megyek, ha lehet, akkor a gyerekeknek, az utánpótlás nevelésnek még ennél is többet. Tehát én tiszta szívből fogom én Önt jövő héten támogatni, kapcsolódva Balogh úr előterjesztéséhez. De lássunk ehhez egy írásos anyagot.

   Bicsák Miklós: Hát megint a sport, hát ki más szólhatna hozzá, én nem úgy, mint itt a szemben lévő képviselőtársaim, az Oktatási bizottsági elnök úr, hogy majd jövő héten, meg utána. Aki ma indul, és vállalkozik, csinálni kell a feladatot. Azt tudomásul kell venni tisztelt képviselőtársaim, hogy a MÁV NTE is Nagykanizsa városának ugyanolyan klubja, mint labdarúgó FC. Kft., és az a MÁV NTE nagyon-nagyon sok tehetséges utánpótlással foglalkoznak. Meg kell nézni nap, mint nap azok a tehetséges gyerekek. De kérdem: üres kosárral, üres kosárban mi van? Ha mi úgy állunk hozzá képviselők, tudom, hogy nehéz, mert a költségvetésről szól, ezt én mondom, mint vállalkozó. Csak azt lehet elosztani, amit megkerestünk, és azt is jól sáfárkodva, olyan szempontból, de azért ne legyetek egy ilyen kemény szívűek, mert ezt mérlegelni kell, és megtalálni azt a megoldást, ahogy Károlyi elnök úr elmondta, szüksége van ennek a patinás klubnak, hogy támogassuk. Támogatják a vállalkozók is, mert ma beszéltem, aki a maga mértékéhez képest anyagiakban, ha pár ezer forinttal is, de támogatja a MÁV NTE-t. És ezt nekünk is kötelességünk és feladatunk. Biztos, hogy egy megfelelő forrást olyan szempontból ebben nehéz költségvetési helyzetünkben is meg kell, hogy találjuk, hogy ez az egyesület működjön. Én azt kérném tisztelettel tőletek, hogy gondoljátok át, és kérlek benneteket, hogy szavazzátok meg, mert szüksége van a fennmaradásához, ennek ebbe a pár hónapban. Ha most megint taktikázunk, ez nem futballmeccs, nem különböző kosármeccs, hogy itt kérünk szünetet, és mi adjuk a megoldást, vagy taktikát. Itt meg kell szerezni. Itt életről, továbbélésről van szó. Kérem a támogatásotokat.

   Röst János: Én úgy gondolom, hogy ez a vita eldőlt, mert a hozzászólók, illetve a hiányzók alapján nem hiszem, hogy kap 14 igent, a beterjesztés. Én azt javasolnám, hogy amennyiben nem szavazza meg a közgyűlés most, akkor a következő közgyűlésre mindenképpen előkészítettebb állapotban jöjjön vissza.

   Györek László: Hasonló javaslatom lenne nekem is. Én annak idején Gazdasági bizottsági ülésen javasoltam, hogy kerüljön a Sport Bizottság elé, akkor nem fogadta el ezt a bizottság. Most kérem a közgyűlést, hogy utalja a Sport Bizottság elé. Ezt hétfőn, úgy gondolom, meg lehet tárgyalni, és kedden idekerülhet. Korrekt döntés lehetne.

   Böröcz Zoltán: Én megismétlem végül is az előttem lévő két képviselőtársamnak a véleményét. Valóban igaz, elhangzott akkor is, a Gazdasági Bizottsági ülésen. A mai napi idekerülését egyébként a témának nagyon kis különbséggel támogatta. A Pénzügyi 6 igennel, tehát Pénzügyi Bizottságra kérem, hogy már ne hozzák vissza, és Gazdaságira. Az a véleményem, hogy akkor az OKSB tárgyalja meg egy ülésen, és valóban jöjjön ide. Egyébként áthidaló javaslatnak az is megfelel nekem, sőt az lenne az igazi, ha nem jönne ide, mert ez is egy napot fog jelenteni, hiszen végül is, ha felhatalmazzuk az OKSB-t a döntés meghozatalára, hiszen egyetlen szakmai szempont mérlegelése van vissza, a sportszakmai mérlegelése, mert utalnék arra, hogy a 6 millió Ft második félévre működési támogatást tárgyaltuk egyszer már át, a 3 milliót utaltuk, a másik 3 milliót bizonyos feltételekhez kötöttük. Na most a Pénzügyi Bizottság egyértelműen indokoltnak tartja. Én azt gondolom, hogy ha felhatalmazzuk az OKSB-t, hozunk egy ilyen döntést, hogy mi itt egyetértünk vele, de az OKSB kontrollja mellett, akkor ez hétfőn megtörténhet, és a pénz utalása kedden gyakorlatilag megtörténhet. Azt szeretném elkerülni, hogy egy agyonzsúfolt ülésen még egyszer újra el kezdjük azt, amit többször ez évben megtárgyaltuk, és mindig is tudtuk, hogy ez az adósság még ránk vár.

   Tüttő István: Nem vagyok bent biztos, hogy ez ki kerülheti a közgyűlést, hiszen költségvetési tételről van szó. Éppen ezért kedden fogjuk a döntést meghozni. Kiss László, és Marton István úr még kért szót. De én eleve egyetértek a felvetéssel. Kérem, akkor Marton István urat, illetve Kiss László urat előbb.

   Kiss László: Polgármester úr, nekem az a véleményem, tekintve, hogy egy élő közgyűlési határozat szól erről az összegről, az első részletét már átutalta az önkormányzat, a klub életbemaradásához ez a 3 millió Ft, és az utánpótlásnak az életbemaradásához elengedhetetlen. Azon kívül az a véleményem, hogy egy hét múlva ugyancsak lesz számos, illetőleg számtalan témánk, amiről beszélnünk kell, nem leszünk annyira bővében az időnek. Én úgy vélem, hogy erről most kellene szavazni, és most meg kellene hozni a határozatot, hogy utaljuk át ezt a pénzt. Felesleges tovább szaporítani erről a szót. Amennyiben nem kerül most megszavazásra, akkor ismét beszélhetünk róla, de én úgy vélem, ha józanul végig gondoljuk, akkor ezt most kellene megszavazni.

   Marton István: A mai közgyűlés meglehetősen elhúzódik főleg, ha a tárgyalt témák csekély számára gondolok, akkor rendkívül meddő időpocsékolás történt, ami meglehetősen költséges is volt. Én önmagamat szeretném idézni, hiszen ebben a testületben azt kell, hogy mondjam - mosolyoghatnak itt a hölgyek és urak, de gyakorlatilag élő klasszikusnak számítok a bő 10 évi képviselőséggel -, amit 10 hónappal ezelőtt mondtam a költségvetés vitájában, hogyha valaki azt hiszi, hogy az adórendeletek módosítása a költségvetésben többletpénzeket hoz, az óriásit téved. Hónapok óta ezzel a hibával szembesülünk és küszködünk. Akkor azt is mondtam, hogy kinek lesz több ebből a hibából a munkája. Többet fog foglalkozni a szakbizottság, többszörösen többet, és többet fog a közgyűlés, és sajnos jó hósnak bizonyultam, bár ne lettem volna jó jós. Én úgy gondolom, teljesen igaza van például az utoljára szóló képviselőtársamnak, Kiss Képviselő úrnak, lesz itt annyi téma jövő héten, a dolog már többször tárgyalva volt, újat senki nem tud hozzátenni, időkímélés céljából ezt most el kell fogadni. Azt már csak megemlítem, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Már elég későn adunk, de talán még nem későn, hanem idejében. Nagyon álságosnak érzem én azt az álláspontot, hogy rugdossuk magunk előtt a labdát, aztán majd egyszer csak lesz valami, és akkor születik egy olyan döntés, amiből egyesek kihúzhatják magukat, és esetleg még politikailag meg is tudnak dicsőülni. Fel kell vállalni a kellemetlenségeket. Nem kellemes dolog, de a sportot nem szabad hagyni meghalni, mert akkor nem tudom, hogy iskolákban kiket fognak oktatni, és ugye azt már tudom, hogy katonának lassan senki sem beválni a 18 évesek közül, ha ez így folytatódik.

   Tarnóczky Attila: Csak az adórendeltünk hibáiról szeretnék beszélni. El nem tudom képzelni, mi köze van ehhez a témához, mert emlékeim szerint tavaly is itt járt a MÁV NTE, hasonló kéréssel, egy más adórendelet mellett, és mi közünk van ahhoz, mint tettestársnak, hogy a MÁV NTE mögül a MÁV ebben az évben fogta magát és kivonult. Ennek az adórendelethez semmi köze nincsen. Ráadásul meg kell ismételjem, hogy az a tökéletes káoszállapot, amit az adórendelet teremtett, az úgy gondolom, változtatásra szorul, és azt elismerem, hogy nem biztos, hogy a legjobban változtattuk meg, de hát készül az újabb változtatás, szabályozási folyamat. Szerintem valamilyen elfogadható konstrukciót be tudunk majd állítani.

   Tüttő István: Lezárom a vitát, több jelentkező nincs. Elhangzott a Kiss úr javaslata, hogy mindenképp szavazzunk róla. Támogatták többen is. Kérem, hát végül is el tudjuk dönteni. Amennyiben Önök amellett döntenek, hogy 3 millió Ft-ot, a korábbi 6 milliónak a másik felét adjuk át a sportkörnek, azt nem ragozom már még egyszer el, hogy milyen okból, vagy milyen célra, és természetesen forrást is meg kell rá jelölni. Arra nem emlékszem, hogy a 6 millió Ft-nak a forrása megteremtődött-e annak idején. Erre nem emlékszem, ezt meg kell nézni. Amennyiben nincs meg, akkor nincs más lehetőség, mint a hitel. Én látok mást most. Kérem, szavazunk róla.

    

   A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

    

   455/2000.(X.31.) számú határozat

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a MÁV NTE részére 3.000.000 Ft támogatást nyújt a 2000. december 31-ig terjedő időszak működési költségeinek fedezésére.

   A támogatás forrását a hitelkeret megemelésével biztosítja.

   Határidő: 2000. november 2.

   Felelős : Tüttő István polgármester

    

    

  9. Javaslat a többször módosított 30/1997.(VII.1.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára (írásban)

Előadó: Kámán László intézményvezető

 

Tüttő István: Szeretném javasolni, hogy folytassuk nyilvános üléssel, hiszen rendelet alkotás, az nem lehet zárt ülésen. Kámán László urat kérem meg, hogy a rendelettel kapcsolatban szíveskedjen minket tájékoztatni. Az a kérésem, hogyha olyan részre térne rá, amely esetleg most nem igazán publikus, akkor azt a szerint kezelje, és arról úgy beszéljen.

Kámán László: Közgyűlési határozat szól arról, hogy 30/1997. és 31/1997. önkormányzati rendeletünket felül kell vizsgálni, és közgyűlés elé kell terjeszteni. Most a 30/1997. önkormányzati rendeletnek a felülvizsgálatáról lenne szó. Ez a rendelet, ez a lakás elidegenítési rendelet. Egy példán bemutattuk, hogy a rendelet alapján egy önkormányzati bérlakást milyen feltételekkel lehet eladni a mai napon, vagy ez időszakban. Én úgy gondolom, hogy ez az önkormányzat részére, és itt az előterjesztésben kellő szakmai alapossággal meg van indokolva, ez nagymértékű vagyonvesztés, és ezt úgy gondolom, hogy minél előbb be kellene fejezni. Ehhez kapcsolódik, és ehhez párosul az a dolog, hogy a kormány szociális bérlakás építési pályázatának kvázi feltétele volt, hogy a bérlakás-állományt növelnünk kell, és ha egyik irányba az eladás folytatódik, és kevesebbet építünk, mint amennyit eladunk, akkor úgy gondolom, hogy ennek a kritériumnak nem tettünk eleget. Milyen lehetséges módok állnak előttünk? Egyik az, hogy a rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és a lakáseladásokat be kell fejezni. Ez az egyik járható út. Ezt támogatta különben a Gazdasági Bizottság. Milyen más lehetőségek vannak előttünk? Az, hogy a rendelet kedvezményrendszerét felülvizsgáljuk, és más kedvezményt állapítunk meg, de a kiinduló kedvezmény az a lakottságot veszi ugye figyelembe a lakástörvény alapján, ami 50%-os kedvezményt ír elő. Felül kellene vizsgálnunk még, és ez koncepcióban szerepelt, a belvárosi ingatlanoknak a tilalmi listájának a felülvizsgálatát. Azt több bizottság vizsgálta, én úgy gondolom, hogy azt mindenképpen el kellene kerülni, mert a belvárosi ingatlanoknak a rehabilitációja szempontjából ennek a tilalmi listának a megtartása mindenképpen indokolt. Következő kérdés az, hogy lakástörvény lehetőséget ad arra, az 50. § rendelkezik arról, hogy, aki nem élt ’95. november 30-ig a vételi jogával, természetesen az elővásárlási joga megmarad, azt 5 év után, tehát 2000. november 30-a után az önkormányzat harmadik, vagyis idegen személy részére értékesítheti. Ennek is megvannak az előnyei természetesen, de meg vannak a hátrányai is. Én úgy gondolom, hogy a hátrányai, azok sokkal nagyobbak az önkormányzat részére, mint az előnyei. Ezt sem támogatnám, hogy ez feltételrendszer legyen kivizsgálva, és ez alapján egy új rendelet legyen kidolgozva. Az Ügyrendi és Jogi Bizottságon felmerült annak a kérdése is, hogy jelen pillanatban az Ingatlankezelési Intézmény kb. 40 db olyan árajánlattal rendelkezik a vevők felé, aminél 90 napos kötöttséggel írtuk elő, hogy megvásárolhatják a lakásokat. Én úgy gondolom, hogy ezt a 90 napos kötöttséget fenn kellene tartani, és a rendelet alapján kellene a részükre ezeket az eladásokat foganatosítani. Ennyivel szerettem volna ezt kiegészíteni.

Tüttő István: Köszönöm szépen. Cserti úr ügyrendi gombot nyom.

Cserti Tibor: Én azt hiszem, hogy annak az ismeretében, hogy a Pénzügyi Bizottság is, és a Gazdasági Bizottság is ezt a témát soron kívül tárgyalta, és az önkormányzati érdekek fokozott védelme érdekében a határozati javaslatnak a 2. pontjánál, a rendelet, pontosabban a határozati rendelet alapján az eladások azonnali felfüggesztését javasolta. Ezt a mai napon ügyrendi kérdésként kezelve, úgy gondolom, ebbe a témában konszenzus volt, és van, amennyire ismerem képviselőtársaim véleményét, de az idő rövidségére való tekintettel is javaslom most megszavazni. Tehát ügyrendi kérdésként kezelni. A határozati javaslatok között pedig az 1. pont esetében a 3/1. pont részletes kidolgozását javasoljuk.

Birkner Zoltán: Hát ügyrendi javaslat volt polgármester úr. Elvileg most erről szavaznunk kellene. Én tulajdonképpen ezt akartam mondani, úgyhogy leveszem a hozzászólási lehetőségemet, mert ezzel az ügyrendi javaslattal egyetértek. Amúgy egyébként, hogy nem ügyrendi lett volna.

Tüttő István: Köszönöm, akkor Cserti úr ügyrendi javaslata. Ismételje meg legyen szíves, hogy nehogy félreértsük.

Cserti Tibor: Az előterjesztés szerint a határozati javaslatokat elfogadásra javasolom, azzal a pontosítással, hogy a 1. számú határozati javaslatnál 3/1. pont részletes kidolgozását javasolnám. És a 2. pont esetében pedig a javasolja egy aláhúzással, az eladások azonnali felfüggesztését.

Tüttő István: De, ilyen határozati javaslatot én nem látok.

Tarnóczky Attila: De az rendeleti javaslat, az nem határozati javaslat.

Cserti Tibor: Kérem szépen, ott van a határozati javaslat a végén két pontban. Nyilvánvaló, ez a rendeletre vonatkozik már. Önök is megkapták ezt az előterjesztést.

Tüttő István: Hát vagy a határozati pontba be kell tenni. Tóth László úr, megkérdezem bizottsági elnök urat, hogy milyen állásponton van?

Tóth László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a mai ülésem megtárgyalta az előterjesztést, és a rendeleti javaslat “A” változatát támogatta egyhangúlag, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendeletet hatályon kívül kell helyezni, de ez hatályon kívül helyezés a folyamatban lévő ügyekre nem vonatkozhat.

Tüttő István: Köszönöm szépen. Mivel több észrevétel nincs lezárom a vitát. Kérem, szavazzunk. “A” változatról a szavazatukat kérem.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

47/2000.(XI.2.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2000.(XI.2.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről szóló 37/1997.(XI.4.) számú rendelettel, a 38/1997.(XI.4.) számú rendelettel módosított 30/1997.(VII.1.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Tüttő István: Egyébként, hogy korábban az a vélemény, hogy legyen zárt ülés, végül is inkább arra vonatkozott, hogy ez idáig nem szivárgott ki szerencsére, és így a rendelet már elérte hatását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyetlen egy határozathozatalra van még szükségünk, de zárt ülésen kell megtenni, egy fellebbezés ügyében. Megkérem, hogy akire nem tartozik a… Tarnóczky úr ügyrendi gomb, tessék.

Tarnóczky Attila: Elsiettem polgármester úr, zárt ülésen szeretnék ügyrendi felszólatást.

Tüttő István: Jó, akkor maradjon a gomb, és azzal kezdünk.

 

 

Zárt ülés

 

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 456/2000.(X.31.) számú határozatával egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 19.45 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Tuboly Marianna
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

 

 

2000. november 7. folytatólagos

 

Jegyzőkönyv

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. november 7-én (kedd) 14.00 órakor tartott folytatólagos üléséről.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Zsoldos Ferenc képviselők

 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Simánné Mile Éva, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Bodzai Tiborné kabinetvezető, Szokolné Dr. Szolik Enikő, Szmodics Józsefné irodavezetők, Gáspár András, Schmidt László ügyvezetők

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője

 

 

Törőcsik Pál: Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket, köszöntöm vendégeinket, a sajtó képviselőit, képviselőtársaimat mai folytatólagos közgyűlésünkön. Mielőtt közgyűlésünket megkezdenénk, engedjék meg, hogy Csákai Iván úr egy örömteli bejelentéssel éljen, ami, úgy érzem, a nyilvánosságra is tartozik, az egész városra. Kérem Csákai képviselőtársamat, hogy ismertesse.

Dr. Csákai Iván: Tisztelt képviselőtársaim! Az egészségügyi miniszter Dr. Csermely Ferenc főorvos úrnak a gróf Batthyány-Stratmann László kitüntetést adta, arra való tekintettel, hogy ugyanazt az életmódot folytatta, mint a megnevezett illető, aki 1870-ben született és 130. születésnapján ítélték oda ezt a kitüntetést. Az országban 5 ember kapta meg. Én úgy gondolom, hogy Nagykanizsát nagyon megtiszteli, hogy a kórházban egy főorvos erre érdemes volt. Itt szeretnénk gratulálni a főorvos úrnak, és szeretnénk azt, hogy továbbra is segítse a kórházat a további működésben. Köszönöm szépen.

Törőcsik Pál: Tisztelt képviselőtársak! A közgyűlésünkön a napirendi pontjainkat elfogadtuk. Először szeretnék egy olyan kérést tolmácsolni, Teleki László képviselőtársunk kérte, hogy az önálló képviselői indítványával várjuk meg, míg visszaérkezik Budapestről, kérném azt, hogy az ő képviselői indítványát abban az időpontban tárgyaljuk. Azt mondta, hogy fontos számára, hogy ezen jelen legyen. Kérném, hogy a napirendek tárgyalásánál ehhez járuljanak hozzá. Kérem, akkor, aki hozzájárul ehhez a módosításhoz és elfogadja a testület a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjét, erről szavaznánk most.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

 

Napirendi pontok:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató
 2. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Tóth Zsuzsa önálló képviselői indítványa
 5. Kiss László önálló képviselői indítványa
 6. Dr. Csákai Iván önálló képviselői indítvány
 7. Javaslat VIA Kanizsa Kht. ügyvezetői munkakörének betöltésére 2001. január 1-től
 8. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 9. Javaslat az Okmányiroda létrehozására és a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére
 10. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 11. Tájékoztató az intézményi felújítások évközi helyzetéről
 12. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 13. Nagykanizsa Palini Általános Iskola környéke rendezési tervének készítése
 14. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 15. Külterületi – korábbi zártkertek – rendezési tervei hatályon kívül helyezése
 16. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 17. Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő KHT feladatkörét meghatározó megállapodásra
 18. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 19. Javaslat a Zalai Írók Egyesülete Pannon Tükör című folyóirat támogatására
 20. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 21. Javaslat az Opera Stagione támogatására
 22. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 23. Tájékoztató Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának munkájáról
 24. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 25. Dr. Gőgös Péter és Teleki László képviselők önálló képviselői indítványa

 

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Törőcsik Pál: Tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a polgármesteri tájékoztató kiegészítéseként egy bejelentést tegyek, illetve a jóváhagyásukat kérném. Már előzetesen említettem, hogy egy olasz ingatlanfejlesztő cég meghívására Tüttő István polgármester úr, Schmidt László kollegánk és jómagam Milánóba 12-én indulnánk. A vendéglátóink az összes költséget és az ellátást fedezik. Hivatalos meghívólevél nincs. Napidíjban nem részesülünk. Kérném képviselőtársaimat, hogy ehhez hozzájárulásukat adják. A másik kiegészítés, illetve közlendőm lenne, hogy 10-én, pénteken a Vasember Dióssy-termében 9,00 órakor egy informális összejövetelt tartanánk a 2001. évi költségvetési tervezet előzetes megbeszélésére. Kérném, hogy képviselőtársaim ebben az időpontban jelenjenek meg, hogy érdemi megbeszélést tudjunk folytatni. És ezek után Önöké a szó. Majd a szavazásoknál, vagy pedig most szavazunk a kiküldetésről. Azt hiszem, hogy a végén elég lesz. Nem tudom. Akkor kérném a milánói kiküldetéshez a szavazást.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

 

 

Törőcsik Pál: Most pedig a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatos véleményt, észrevételeket kérném. Kiss László úr ügyrendi gombot nyomott.

Kiss László: Elnök úr, a pénteki összejövetellel kapcsolatban lenne egy javaslatom. Tekintetve, hogy kedd van, nagyon rövid az időpont, nagyon nehezen lehet így tervezni. Én javasolnám ezt az időpontot hétfő délelőttre áttenni. Tekintve, hogy személy szerint pénteken délelőtt nem érek rá. Nem tudom, hogy más képviselőtársaim hogy vannak vele, ezt így nagyon nehéz két napra előre programba iktatni.

Marton István: Mivel ezzel kapcsolatban még egy sor írást nem kaptunk, az lenne a kérdésem, hogy miről fogunk ott beszélgetni, mert én az ilyen összejövetelékre az elmúlt 10 évben általában igyekeztem felkészülten odamenni, most ettől a lehetőségtől is meg vagyok fosztva, mert eddig a percig még semmilyen anyagot nem kaptunk. Ha úgy gondolja az, aki ezt kezdeményezi, hogy ott kellene, hogy legyenek a képviselők, akkor illett volna legalább ma szétosztani a képviselőknek ezt az anyagot. Ez a minimum szerintem.

Bicsák Miklós: Engem is zavar ez az időpont. Azt tudni kell, az üzleti világban már előre pontosítjuk az időpontokat, és bizony nálam is ez bezavar, ez az időpont, és azért jó lett volna, tisztelettel kérem az alpolgármester urakat, hogy az ilyen esetben vagy a közgyűlést, időben legyünk értesítve, mert az embernek a magán jellegű. Mint adófizető polgár, az az első szent kötelezettség, hogy azt teljesítsük, ahhoz pedig üzletet és piacot kell keresnünk. A közéleti munka is jön, mert vállaltuk, de ahhoz kérnénk Önöknek a segítségét.

Törőcsik Pál: Tájékoztatásként annyit mondanék, hogy ma délelőtt is a költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések és megbeszélések voltak. Tehát a mai nap volt, amikor ez az első szakasz lezárult, tehát leghamarabb ma déltől van lehetőségünk az anyagot elkészíteni. Ettől függetlenül természetesen módunk van akceptálni a képviselőtársam elmondott indítványát, tehát hétfői napra gondolták. Akkor kérném jegyző asszonyt, hogy milyen időpontot lehetne, de előtte még Dr. Baranyi Enikő képviselőtársunk kért szót.

Dr. Baranyi Enikő: Remélem, hogy nagyon tájékozatlannak fogok tűnni. Szeretném kérdezni, hogy lejárt már a határideje annak, hogy a képviselők benyújtsák, hogy a költségvetéssel kapcsolatban milyen javaslatuk és kéréseik lennének? Másrészt pedig konkrétan ez az intenzíven dolgozó előkészítő bizottság hány főből áll és kik vannak benne, ha megtudhatnám?

Dr. Tuboly Marianna: Az alpolgármester úr által említett megbeszélés nem a költségvetés készítéséhez, hanem a költségvetési koncepció készítéséhez szükséges, tudniillik ebben a fázisban vagyunk. Költségvetés készítésére majd akkor kerülhet sor, ha a Magyar Köztársaság Parlamentje elfogadja az ország költségvetését. Szokatlan ez a meghívó, tudniillik a koncepció készítésének egy munkafázisába szerette volna polgármester úr bevonni az önkormányzati képviselőket. Ebből természetszerűleg következik, hogy még nincsen költségvetési koncepciós javaslat, hiszen annak a határideje november 30. Ennek a benyújtását előzik meg a bizottsági tárgyalások, ebben a fázisban sem tart még az anyag. Tulajdonképpen egy munkafázisban tart. Ebből következik, hogy nincsen olyan javaslat, amit a képviselők részére meg lehet küldeni. Az a javaslat, amit a képviselők részére meg lehet küldeni, az a jövő hét folyamán fog elkészülni, és minden bizottság részére tárgyalásra megküldésre kerül. Tehát tulajdonképpen a polgármester úr részéről ezt egy ajánlásnak lehet felfogni, hogy azon képviselők, akik ebben a munkafázisban részt kívánnak venni, azok ebbe bekapcsolódhatnak. De a közgyűlés elfogadott SZMSZ-e szerint ez nem egy hivatalos eljárás, hogy így fogalmazzak az Önök részére. Tehát későbbre, amiatt nem tehetjük hétfőtől későbbre ezt a munkamegbeszélést, mert akkor a törvény szerinti határidőre, november 30-ára a költségvetési koncepció már bizottságok által megtárgyaltan nem kerülhetne a közgyűlés elé. Egyébként és ezt Bicsák képviselő úrnak mondom, hogy a költségvetési koncepció készítésének pontos ütemtervét minden közgyűlési képviselő megkapta annak az előterjesztésnek a részeként, ami a 2 éves költségvetésről készült. Tehát ebbe pontosan ütemezetten a részvevőkkel feltüntetve szerepelt ez a pénteki munkamegbeszélés.

 

Zsoldos Ferenc: Tisztelt polgármester-helyettes úr, tisztelt képviselőtársaim! Már az időponttal kapcsolatosan több javaslat elhangzott, akár péntek, akár hétfőről lenne szó, hát jelen esetben, ahogy jegyzőnő elmondta, maradnánk a pénteknél, én a délutáni 2 órát javasolnám, mindenekelőtt azért, mert ez képviselőtársaim számára is kedvezőbb lenne, hiszen majdnem mindannyian, sőt mindannyian dolgoznak. Sokkal inkább meg tudnák szervezni azt a napot, mert hiszen pénteken általában 13 órára a tanítások is befejeződnek, a munkaidő is lejár, tehát ilyen szempontból szerencsésnek és jobbnak tartanám. Köszönöm szépen. Tehát javasolom a délutáni 2 órai kezdést.

Tóth László: Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt közgyűlés! Én is megkaptam abban a csomagban, amit rendszeresen a közgyűlés előtt tesznek az asztalunkra, a költségvetési koncepció menetrendjére vonatkozó előterjesztést, és már akkor sem értettem, hogy a képviselők, akiket a nép közvetlenül vagy közvetve választott ide, ők nyilváníthatnak véleményt legeslegutoljára ebben a koncepcióban. Én úgy gondolom, akkor jártunk volna el tisztességesebben, hogyha …. tisztelt képviselőtársaimat kellett volna megkérdezni, hogy mégis milyen gondjaik, bajaik vannak a területen, és amikor bejönnek a javaslatok, akkor összegzi a hivatal, és akkor úgy lehetett volna tisztességesen feldolgozni a számsorokat. Nem pedig úgy, hogy a hivatal valamit elénk tesz. Arról nem is beszélve, hogy nem tudom, hogy a hivatalban kit és mikor hatalmaztunk fel arra, hogy a gazdasági társaságok által benyújtott igényeket megkurtítsák, illetve különféle jelzőkkel lássák el.

Dr. Tuboly Marianna: Tisztelt képviselő úr! Én úgy gondolom, elég világosan fogalmaztam, amikor polgármester úr szándékáról tájékoztattam a közgyűlést, és úgy gondolom, hogy ezt a szándék pontosan az volt, amit Ön most itt megfogalmazott kritikaként. Pontosan az a szándék vezérelte polgármester urat, hogy a képviselőket még a koncepciós javaslat bizottságok asztalára való letétele előtt megkérdezze a költségvetési koncepcióról. Pontosan a munkafázisba való képviselői bevonás volt ez a szándék. Egyébként a más irányú megjegyzéseket, azt ne a hivatalnak tessék címezni, mert a költségvetési koncepció elkészítéséért a jegyző bevonásával a polgármester a felelős, tehát ő az előterjesztő. A polgármester fogja megmondani minden egyes számról, hogy az mekkora legyen, illetőleg minden egyes költségvetési irányelvről ő fog állást foglalni, ami a közgyűlés asztalára kerül. Hogy menet közben a munka zaja milyen véleménynyilvánításokat produkál, az nem hiszem, hogy a közgyűlésnek a vitája közé tartozna most ebben a fázisban.

Tarnóczky Attila: Az a fajta költségvetési koncepciókészítési eljárás, amit Tóth képviselő úr javasolt, hát ezen a világon, ebben az országban sehol sem működik. A költségvetést a polgármester terjeszti be, készítő elő a jegyző segítéségével, vagy fordítva, erre nem esküszöm, de nem a képviselőtestület készíti el és terjeszti be a képviselőtestülethez. Egyébként elégedett lehet mindenki, látni fogják, hogy a költségvetési koncepció nagyon bő teret fog biztosítani arra, hogy mit lehessen belőle kihúzni. Természetesen még hozzá is lehet javasolni bármit, de ne áltassa senki magát. A benyújtott igények és a valóság között elég nagyra nyílt az olló. Ez persze nem újdonság. Úgy gondolom, hogy a kht-k, kft-k ügye sem úgy működik, ahogy Tóth képviselő itt előadja. A kft-k és a kht-k egyfajta üzleti viszonyban vannak a várossal. A város dönti el, hogy mit rendel meg az adott kht-tól és kft-től, nem pedig a kérdéses cég mondja meg, hogy a város mit rendeljen meg tőlük. Nem kft-k csinálják a város költségvetését, hanem a város költségvetése jelöli ki, hogy ezek a cégek mekkora önkormányzati támogatásban részesülhetnek és azt milyen céllal kapják.

Röst János: Én helyeslem egyébként, hogy összehívja a polgármester úr a képviselőket erre a megbeszélésre, ugyanis eddig is ezt kellett volna tennie. Minden egyes költségvetést meg kell, hogy előzzön politikai vita, ugyanis ezeknek a nagy részének, a döntéseknek politikai döntéseknek kell lenniük. Meggyőződésem, hogy itt is fel kellene állítani a prioritásokat. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az fog történni, mint az ez évi költségvetésnél, hogy a maradék elv alapján a képviselőknek arra volt lehetőségük, hogy párszázezres vagy milliós tételben volt lehetőség módosításra. Én úgy gondolom, hogy a kezdeményezés helyes. Én arra kérném a képviselőtársaimat, hogy koncepcióban gondolkodjanak, ne pedig egyéb számokban, és ha ebben meg tudunk egyezni, akkor a költségvetés elfogadhatóvá válik.

Dr. Baranyi Enikő: Én a magam részéről még egy kiegészítést szeretnék tenni az időpont megválasztásával kapcsolatosan. Nevezetesen pont ebben az időpontban lesz, a város a rendezője az Egészségek Városok Szövetségének a vándorgyűlésének, úgyhogy még azt gondolom, hogy az illem is azt hozná, hogy erre az időpontra inkább a választott, direkt vagy indirekt módon, lakosság által megválasztott képviselők minél nagyobb számban ezen a rendezvényen vennének részt.

Törőcsik Pál: Igen, tehát képviselőasszony is a hétfői időponttal ért inkább egyet? Jó. Ebben a kérdéskörben több jelentkező hozzászólásra nincs, ezért javaslom, hogy ezt a részét a vitának lezárnánk, és kérném, szavazzunk arról, hogy kinek jó a péntek, és kinek lenne jobb a hétfői nap. Vagy ha itt ennyi felszólalás volt ez ügyben, javasolnám, hogy a hétfői napra tegyük át ezt a megbeszélést és időpontját tekintve 14.00 óra. Tehát képviselőtársaim ennek az informális, költségvetéssel kapcsolatos megbeszélésnek a helye Vasemberház Dióssy-terme, hétfőn 14.00 óra. Köszönöm.

És most kérném a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatosan, akinek észrevétele van. Nem látok jelentkezőt. Igen már, Kelemen Z. Pál úr képviselőtársamé a szó.

Kelemen Z. Pál: A 11/2000.(I.25.) számú határozathoz, vagy annak intézésével kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. Van szerencsém annak a ad hoc bizottság tagjának lenne, akit az Egészségügyi és Szociális Bizottság megbízott, hogy a privatizálást előkészítse. 6 ülésen tárgyaltuk, az ülések folyamán meghallgattuk az érintett fogorvosokat, meghallgattuk az asszisztenseket, meghallgattuk az EDDSZ-t és meghallgattuk az Orvosi Kamarát. Megállapodás-közeli állapotba jutottunk, de vannak olyan kérdések, amelyek tisztázást kívánnak, és ezek a sarkalatos pontok, ami miatt nem tudunk előrelépni. Mindenekelőtt szeretném megköszönni Kercsmaricsné Kövendi Ibolyának azt a segítséget, amivel a bizottság tagjaként és intézményvezetőként is segítette a munkát. Tény az, hogy nem készült el a MEDI-PROJECT tanulmánya, tény az, hogy nincs törvényi háttér, tény az, hogy az országban mindenütt mindenfajta egészügyi privatizáció zavaros és tisztázatlan. Mindezek ellenére próbáltunk egy megállapodás-közeli helyzethez jutni. Következő kérdésekben vannak még nézeteltéréseink. Ilyen az asszisztencia helyzete, tanulva a korábbi háziorvosi privatizációból adódó anomáliákból. Ilyen a praxisjog meghosszabbítása, tanulva megint korábbi problémáktól. De jelentkeztek olyan követelések is orvosok részéről, hogy elővételi jogot szeretnének váltani, vagy szeretnének szerződésben biztosítani maguknak azokra a rendelőkre, amelyekben ma dolgoznak. Természetesen ez nehéz, mert minden rendelőre két orvos jut, és ezek a problémák még megoldásra várnak. Tehát kérem a türelmüket abban az irányban, ahogy az előterjesztés is mutatja, hogy még idén megpróbáljuk megoldani ezeket a kérdéseket.

Gyalókai Zoltán: Én három témához szeretnék kérdést feltenni. Az első oldalon mindjárt a 3. pont, a 241/1999. Thury laktanya, a volt csapatművelődési otthonának értékesítése. Itt annak idején a Gazdasági, illetve a Városfejlesztési Bizottság döntött, hogy országos pályázatot kell kiírni, azt szeretném megkérdezni, mivel hogy az anyagból ez nem derül ki, hogy országos kiírás, illetve pályáztatás volt-e? A következő, a 4. oldal alján, a 12. pont, a Kanizsa TV-vel kapcsolatban itt egy határidő módosítást kérnek, mert állítólag az ügyvezetésen kívülálló okok miatt nem készült el a felügyelő bizottság ügyrendje. És ezt szeretném megkérdezni, hogy kinek a hibájából, illetve milyen malőr történt, hogy nem készülhetett ez el? A következő pedig, szeretnék egy tájékoztatást kapni a 8. oldalon kezdődő, 28. pontra, a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatójának megbízására. Itt a határozatunk nem tartalmazta a vezető fizetését. Szeretném, ha erről egy tájékoztatást kapna a közgyűlés.

Szokolné Dr. Szolik Enikő: A polgármesteri tájékoztató 3. pontja tekintetében az én emlékeim arról szólnak, hogy a Gazdasági Bizottság nem döntött, hanem kért egy – Birkner képviselő szavaival – szösszenetet benyújtani az országos jellegű értékesítés lehetőségeiről. Ez elkészült. Gazdasági Bizottság nem ülésezett a múlt héten, tehát a csütörtöki Gazdasági bizottsági ülésre kerül oda, és annak megfelelően folytatódik tovább a hirdetése.

Törőcsik Pál: A másik ilyen kérdés a 12. ponttal kapcsolatban, Kanizsa TV. Hogy szól a kérdés? Mi az oka a meghosszabbításnak?

Gyalókai Zoltán: Tulajdonképpen mi a probléma ezzel, hogy határidőre nem készült ez el. Október 30. volt a felügyelő bizottság és a TV vezetésének a cégbírósági bejegyzése, és ez valamilyen ok miatt nem készült el. Erre szeretnék választ kapni, hogy miért nem.

Törőcsik Pál: Mivel felügyelő bizottságban képviselőtársaim közül nincsenek tagok, a Városi TV részéről nincs képviselő, nem tudom, a hivatal részéről tud-e valaki válaszolni ez ügyben? A kérdést továbbítjuk és természetesen a konkrét választ meg fogjuk adni. A HSMK igazgatójának illetményét meghatározó kérdésére nem tudom, ki az, aki tudna válaszolni? Kérdés az, hogy úgy tudom, az érintettnek hozzá kell járulni ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzák az alapilletményét.

Szmodics Józsefné: Tehát a Kjt. szerinti bérbesorolással és az eredeti pótlékkal került kinevezésre az igazgató úr, és hát írásban megválaszoljuk, hogyha ehhez ő hozzájárul.

Törőcsik Pál: Igen, így korrekt, hogy írásban válaszolunk, most ugyanis nincs itt az érintett, tehát nyilvánosságra hozni nem lehet.

Birkner Zoltán: Az első, az egy örömteli bejelentésem lenne. A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány a TESCO GLOBAL Áruházak RT-től megkapta azt a 10 millió Ft-ot, amit támogatásnak szánt nekünk a TESCO GLOBAL Áruházak. Tehát nagymértékben hozzájárult így a legutolsó, tehát az augusztus, szeptemberi felújítási munkákhoz. Ezúton szeretném megköszönni a TESCO GLOBAL Áruházaknak ezt a támogatást. És természetesen Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának ezt a hitellehetőséget, hiszen akkor is látszódott már, hogy ez a 18,3 millió Ft-nak a nagy része, hála Istennek támogatói pénzből vissza fog forogni. Egyébként ezt megint csak örömtelien mondhatom el Önöknek uraim, hogy 11 millió Ft-ot jelent ez, tehát 7,3 millió Ft-jába került a városnak egy közel 20 milliós beruházás, a többit, azt támogatásból sikerült összerakni. Úgyhogy ezt köszönöm mindannyiuknak. A másik, az pedig az Alfától az Omegáig Kft. taggyűléséről készült jegyzőkönyvre vonatkozott volna, de nincs itt polgármester úr, tehát szeretném kérni, hogy arra a közgyűlésre tegyük el ezt a beszámolót, ennek a taggyűlési jegyzőkönyvnek a tárgyalását, amikor jelen lesz polgármester úr.

Törőcsik Pál: Ez most nem önálló napirendként szerepel, hanem a tájékoztató részeként. Értem, erről külön tájékoztatást kaptak.

Kelemen Z. Pál: Tisztelt Levezető Elnök Úr! Elnézést kérek, nem tartozik pontosan a témához, de remélem, nem vonja meg tőlem a szót. A mai napon kaptuk a Pénzügyi Bizottság meghívóját, s a meghívottak sorai között utolsó helyen Mészáros József Független Kisgazda Párt elnöke, Böröcz Zoltán bizottsági elnök őt nem hívta meg. Tehát ezt valaki meghívta, de hát, ha már őt meghívták, meg kellett volna hívni az MSZP-t, a MIÉP-et, a FIDESZ-t, a MDF-t, a Kereszténydemokrata Néppártot, tehát hadd ne soroljam. Nem volt gyakorlat 10 éves kanizsai önkormányzatban, hogy pártelnököket bizottsági ülésekre meghívunk. Kérném, ezt a gyakorlatot ne folytassuk. Semmi keresnivalójuk nincs ott, pártok a képviselőiken keresztül gyakorolják azt, a néphatalmat.

Törőcsik Pál: Kérem, tisztelt képviselőtársam, ebben a dologban nekem gyakorlatom nincs, hogy a pártügyet hogy kell érvényesíteni. Az észrevételét azért nem tudom minősíteni, nem tudom, hogy a meghívót ki írta, és nem tudom, hogy a meghívott személye valamelyik tárgy kapcsán nem érintett-e, vagy nem. Tehát ebben nem tudok nyilatkozni. Természetesen utána fogunk nézni, hogy mi ennek az oka. Én erre most egyéb választ nem tudok adni. Dr. Csákai Iván úr ügyrendi gombot nyomott.

Dr. Csákai Iván: Alpolgármester úr! Kelemen Z. Pál képviselőtársamtól megkérdezem, hogy a nyelve kitörne-e attól, hogyha azt mondaná, hogy tisztelt alpolgármester úr?

Dr. Tuboly Marianna: Kelemen Z. képviselő úrnak szeretnék válaszolni. Mészáros úr kérése volt a polgármester úr felé, hogy a bizottsági ülésekre kapjon meghívót. Polgármester úr ezt a Jegyzői Kabinet felé utasításban adta ki. Ennyit tudok tájékoztatásul mondani Önnek. De úgy gondolom, hogy ha a bizottság elnökének, aki a meghívót, ezt aláírta, kifogása lett volna a meghívó ellen, akkor nyilvánvalóan ezt … képviselő úr figyelmét felhívni arra, hogy a bizottsági ülések nyilvánosak, úgyhogy semmiféle pártra, nemre, hovatartozásra való tekintet nélkül ilyet mondani senkire nem lehet, hogy ott keresnivalója egy nyilvános és közérdekű ügyeket tárgyaló bizottsági ülésen nincs, nem lehet.

Kelemen Z. Pál: Kétféle választ szeretnék adni. Tökéletesen egyetértek a jegyzőnővel, ezt szerettem volna hallani, amit elmondott. Sikerült kiprovokálni. A második, alpolgármester, az kettő van. Ugye mindig elé kéne tenni a nevét. A tisztségében most levezető elnök, mert a polgármester úr sajnos beteg és kórházban van. Akkor már hazament, de beteg. És én úgy gondolom, hogy a tiszteletet a jelenlegi helyzetének kell megadni. Csákai képviselőtársam enyhén szólva rosszmájuskodott.

Dr. Baranyi Enikő: Hihetetlen, nincsen …., ügyrendi, fantasztikus, fejlődik a testület. Viszontválasz sincsen. Köszönöm szépen. No. Tehát akkor a szót azért kértem, mert én viszont a 6-43/2000. ügyiratszámú Polgármesteri Hivatal által megírt anyaghoz szeretnék hozzászólni. – Ez a tájékoztató utáni első levél, amit Dorogi László úr kapott. – Szeretném megkérdezni, és elnézést, hogyha abszolút tájékozatlanságról fogok tanúbizonyságot tenni, hogy egy ilyen nagyságrendű beszerzés, műszerbeszerzés nem tartozik-e a közbeszerzési törvény hatálya alá? Ez az egyik kérésem. Másik, kérdezni szeretném, hogyha valamifajta beszerzést akar az ember megvalósítani, célszerű-e, kívánatos-e ennyire korrekt módon, mert korrekt egyébként, de az illetőt tájékoztatni, akitől egyébként megvalósíthatósági tanulmányt akarunk kérni? Másik kérdésem, esetleg ez az illető úr, akinek szól ez a levél, ez a megvalósíthatósági tanulmánnyal egyidejűleg a műszertelepítő, hogy így mondjam, kft. tulajdonosa is? Magyarul, magának adja meg a megvalósíthatósági tanulmányhoz a javaslatot?

Törőcsik Pál: Tisztelt képviselőasszony! Fogászati alapellátás kérdéséről van szó. Nem tudom, aki a bizottságban ezzel a kérdéssel foglalkozott, tudna-e esetleg valami tájékoztatást adni?

Tarnóczky Attila: Az anyagot az Alapellátási Intézmény vezetője csinálta, én írtam alá polgármester úr helyett. Én úgy gondolom, hogy ez a levél, legalábbis ebben a tudatban írtam alá, egy felkérés a Dorogi úr felé, hogy tegyen egy ajánlatot a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Addig, amíg ez az ajánlat nincs meg, addig arról nyilatkozni, hogy valami közbeszerzési pályázat hatálya alá esik-e vagy sem, arról én nem tudok. A Dorogi úr holnap az intézményvezetővel együtt eljön és elmondja, hogy mi az ajánlata. Aztán írásban is le fogja írni. Meggyőződésem, hogy ha a megvalósíthatósági tanulmányt ő csinálja, tehát kijelölésre kerül, akkor magában a beruházásban nem vehet részt. Arra meg emlékeztetem a közgyűlést, hogy november 30-ig ezt az egész ügyet ide vissza kell hozni, hiszen függőben maradt, hogy konkrétan mekkora összeg erejéig fogunk itt fogászati gépeket cserélgetni.

Budai István: Tisztelt Levezető Alpolgármester Úr! Elnézést kérek, hogy szólok, de úgy gondolom, hogy meg kellene kérdeznem azt, hogy a 322-es határozatunk végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan, amiben mi úgy döntöttünk, hogy akkor fizetjük, hogyha számlavezető bankfiókunk kifizeti az ezzel kapcsolatos 10 milliót. Kérdezném, hogy ez megtörtént-e?

Törőcsik Pál: Kérem, ki tudna pénzügyileg tájékoztatást adni. Én nem tudom, hogy annak idején hogyan döntöttünk, hogy ezt konkrétan így meghatároztuk, hogy akkor miután beérkezik. Egyébként azt tudom, tudomásom van, úgy tájékoztattak, hogy ez a pénz beérkezett. Hogy időrendben hogyan történt, ezt most nem tudnám megmondani. Beérkezett, úgy tájékoztattak. Úgy látom, hogy más kérdés nem érkezett, ezért a vitát lezárom. És most a határozati javaslatokról fogunk szavazni. Még úgy érzem, hogy Baranyi Enikőnek egy válasz kijárna. Jegyző asszony kíván válaszolni.

Dr. Tuboly Marianna: Árubeszerzés esetén a közbeszerzési értékhatár 16 millió Ft.

Törőcsik Pál: Köszönöm. Képviselőtársaim most pedig a határozati javaslatokról fogunk szavazni. Az 1. határozati javaslat a 369-től a 362/2000-sel bezárólag. Kérem, erről szavazunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: A 2. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: A 3. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 4.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: Az 5. határozati javaslatról kérném.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: A 6. határozati javaslatról kérem.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: A 7. határozati javaslatról kérném.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: A 8. határozati javaslatról kérem.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 9. határozati javaslatról kérem.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 10. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 11. határozati javaslat.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Törőcsik Pál: 12. határozati javaslat.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 13. határozati javaslat következik.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 14. határozati javaslat.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 15. határozati javaslat

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 16. határozati javaslat.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 17. határozati javaslat.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: A kiegészítő 18. határozati javaslatát kérném.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: 19. határozati javaslat.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: És a Vagyongazdálkodási Irodának egy tájékoztatóját kérném, hogy hagyják jóvá. Ez Önök előtt van, azt hiszem. Kérném ezt is elfogadni. Erről szavazunk most.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Törőcsik Pál: És most az egész beszámolóról egyben kérnék egy végszavazást.

 

 

 

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

457/2000.(XI.07.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 369/6/b/1999(XII.14.), a 117/7/2000(IV.25.), a 136/1/2000(IV.25.), a 211/2000(VI.13.), a 218/1,2/2000(VII.4.), a 229/5,6/2000(VII.4.), a 265/2000(VII.5.), a 286/1,2/2000(VIII.22.), a 296/2000(VIII.22.), a 299/2000(VIII.22.), a 300/2000(VIII.22.), a 302/9,10,12,17/2000(IX.12.), a 307/2000(IX.12.), a 310/2000(IX.12.), a 311/2000(IX.12.), a 313/1,2/2000(IX.12.), a 314/2000(IX.12.), a 315/2/2000(IX.12.), a 317/1-3/2000(IX.12.), a 320/1/2000(IX.19.), a 321/1/2000(IX.19.), a 322/2000(IX.19.), a 324/1,2/2000(IX.19.), a 351/1,3,6/2000(IX.19.), a 352/2000(IX.19.), a 360/1-4/2000(IX.19.), a 361/2000(IX.19.)és a 362/2000(IX.19.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 64/2/1999(III.9.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. június 30-ig meghosszabbítja.
  3. a 215/1999(VII.9.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. október 30-ig meghosszabbítja.
  4. a 241/1999(VII.9.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. január 31-ig meghosszabbítja.
  5. a 379/2/1999(XII.21.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  6. a 11/2000(I.25.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  7. a 126/2000(IV.25.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. április 30-ig meghosszabbítja.
  8. a 133/2000(IV.25.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. március 31-ig meghosszabbítja.
  9. a 154/3/2000(V.9.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. március 31-ig meghosszabbítja.
  10. a 209/4/2000(VI.13.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. november 30-ig meghosszabbítja.
  11. a 267/2000(VII.5.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. március 31-ig meghosszabbítja.
  12. a 308/2000(IX.12.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. november 30-ig meghosszabbítja.
  13. a 351/4/2000(IX.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. november 30-ig meghosszabbítja.
  14. a 353/2000(IX.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  15. a 354/2000(IX.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  16. a 356/2000(IX.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  17. a 229/5,6/2000(VII.4.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.

  1. a Nagykanizsa-Sormás települések közötti kerékpárút építést 1,3 millió forinttal támogatja a 2001. évi költségvetés terhére.
  2. Határidő: 2001. március 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. egyetért azzal, hogy Tüttő István polgármester, Törőcsik Pál alpolgármester és Schmidt László ügyvezető 2000. november 12-15. között a Redilco cég meghívására és költségén Milánóba utazzon.
  4. a Közterület-felügyeleti Iroda által korábban használt, önkormányzati tulajdonú Renault Express típusú, totálkáros gépkocsi értékesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
  5. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

Törőcsik Pál: Az elmúlt közgyűlés alkalmával a napirend előttieket megtárgyaltuk. Akik akkor jelentkeztek kérdéssel, azokat felírtuk, jegyző asszony majd kérném, ismertesse, hogy kik azok a képviselőtársak, akik kérdést szeretnének feltenni.

Dr. Tuboly Marianna: Tehát az elmúlt közgyűlésen el nem hangzott kérdések és interpellációk a következők, amelyeket a képviselő urak és hölgyek bejelentettek. Tóth Zsuzsa kérdés Corvin utcai garázzsal kapcsolatban, Dr. Gőgös Péter képviselő úr 2 kérdés és 2 interpelláció, Dr. Csákai Iván képviselő úr 2 interpelláció, Kiss László képviselő úr 1 interpelláció, Bicsák Miklós képviselő úr 2 kérdés és Dr. Baranyi Enikő 1 kérdés a piaccal kapcsolatban.

Törőcsik Pál: Igen. Tóth Zsuzsa képviselőtársunké a szó.

Tóth Zsuzsanna: Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt közgyűlés! 1999. tavaszán adtak be Corvin utcai, illetve környékbeli lakosok kérelmet a hivatal felé azzal a szándékkal, hogy egy ott lelhető önkormányzati telken 4 garázst szeretnének építeni. A témában már ezen a tavaszon interpelláltam azért, mert ők azzal a szándékkal tették mindezt másfél éve, hogy majd a telet ott töltik a gépkocsik. Hát úgy néz ki, hogy ezen a télen sem fogják beállítani, és azóta most már ez a második tél lesz. Az interpellációmra akkor kaptam egy választ a Vagyongazdálkodási Iroda részéről, ami számomra olyan langyos válasz volt. Nem mondott se jó, se rosszat. Én most szeretném megkérdezni Dr. Szolik Enikőtől, hogy hol tart az ügy?

Törőcsik Pál: Dr. Szolik Enikő írásban fog válaszolni a kérdésre, képviselő asszony.

Tóth Zsuzsanna: Akkor szeretném kérni, hogy a válasz jelenjen meg a Kanizsa Újságban. Köszönöm szépen.

Törőcsik Pál: Azt hiszem, ennek akadálya nincs. Dr. Gőgös Péter képviselőtársamé a szó. 2 kérdés és 2 interpelláció van ide felírva.

Dr. Gőgös Péter: Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt közgyűlés! Első kérdésem a jelenlegi mezei utakkal kapcsolatos. Ismeretesek-e azok tulajdoni viszonyai, illetve feladata-e valakinek azoknak a gondozása? Konkrétan vonatkozna ez a kérdésem a régi Homokkomáromi útra.

Második kérdésem a Bajcsai járdákkal kapcsolatos. Bajcsán a járdák állapota katasztrofális. Kanizsán is hasonló állapotok vannak, de Bajcsa talán még elhanyagoltabb. Kérdésem az volna, van-e mód a tél beállta előtt a járdák javítására, illetve a katasztrofális szakaszoknak az esetleges felújítására?

Első interpellációm tárgya a Kiskanizsa – vasútállomás között közlekedett 19-es járat megszüntetése. Interpellációmat a képviselői fogadóórámon felvetett lakossági kérés alapján nyújtom be. A VOLÁN 19-es járatának megszüntetése a kiskanizsaiak számára jelentősen nehezítette a vasútállomás megközelítését. Ez volt az egyetlen közvetlen járat a város e két pontja között. Így az utazni kényszerülők számára maradt az egy átszállás, két busz, és “természetesen” kétszeres jegyköltség, valamint a bosszantóan hosszú várakozás, mely munkaszüneti és ünnepnapokon még kritikusabb. Kérem tisztelt polgármester urat, illetve alpolgármester urat, kezdjen tárgyalásokat a VOLÁN illetékeseivel a probléma megoldása érdekében.

Második interpellációm tárgya a Templom téri buszmegálló mellett 2 m-re lévő lakóházban keletkezett, rezonancia okozta károsodás. Interpellációmat a Templom tér 3. elkeseredett lakója, Gazdag Józsefné panasza alapján nyújtom be. Nevezett hálószobája falától 2 m-re helyezkedik el a buszmegálló. A várakozó buszok rezonanciája keltette dinamikus hatások a lakóépület fokozatos szétrázódását idézik el. Ezt egyébként egy 1998-ban készített szakértői vélemény is igazolta már. Nevezett a keletkezett károk helyreállítására – számlával igazoltan – 600.000 Ft-ot költött. Tisztelettel kérem az eset mielőbb vizsgálatát. Szabályos-e a buszmegálló kialakítása lakóépülettől 2 m-re? Ki a felelős a keletkezett és folyamatosan keletkező károkért? Köszönöm szépen.

Törőcsik Pál: Képviselőtársam a két interpellációjára írásban választ fog kapni. A mezei utak tulajdonviszonya és a Bajcsai járdák állapotával kapcsolatban, vegyük sorba, először is az utak tulajdonviszonyaival kapcsolatban tudna-e valaki most válaszolni? Konkrétan nem, valóban utána kell nézni. Erre is írásban fog választ kapni képviselőtársam. A bajcsai járdák javítása a tél beállta előtt – VIA Kanizsa tud-e mondani ezzel kapcsolatban, ha az ügyvezető igazgató úr van? És hát a mezei utak fenntartásával kapcsolatosan is volt egy ráutaló kérdés, ha esetleg kaphatnánk rá választ.

Gáspár András: Képviselő úr jelezte nekem már ezt. Én azt ígértem, megnézzük a helyszínen. Valószínű, hogy nem kátyúzással javítható, hanem nagyobb felületű javítást igényel ez a járda, de most nem tudok rá mit mondani, megnézzük, és utána írásban válaszolunk.

Törőcsik Pál: Köszönöm. Képviselőtársam, így az összes felvetett kérdésére, ahogy elhangzott és teljes körű választ itt a helyszínen nem kaphatott, ezért írásban fog választ kapni minden feltett kérdésére. Dr. Csákai Iván képviselőtársamé a szó.

Dr. Csákai Iván: Az észak-keleti városrészben a kerékpárút építése kapcsán kértem, hogy a Polgármesteri Hivatal intézkedjen a Penny Market Áruházhoz gyalogos átkelőhely építéséről. Akkor határozott ígéretet kaptunk, melyet a mai napig nem valósítottak meg. Ennek az átkelőnek a megvalósítása most nagyon lényeges lenne, ugyanis a TESCO GLOBAL Áruház, a Penny Market Áruházhoz nem mindenki autóval fog közlekedni. Ennek megfelelően nem értem, hogy miért nem történt ez meg.

A másik interpellációm – örömmel konstatáltam, hogy a Postakert utcában a lakóház-építkezés megkezdődött. Elindult az építkezés, és valahogy nem láttam azt, amit a közgyűlés döntött, hogy a kivitelező megvalósítja a Postakert utca és a Balatoni utca közötti járdát. Én valahogy nagyon rosszul érzem Nagykanizsán magamat, amikor a közgyűlési döntéseket senki nem hajtja végre, és ennek megfelelően gyerekeink az építéshez és az autószalonhoz menő autók között járnak iskolába. Kérem, nézzünk utána, mi ennek a megoldása. Köszönöm.

Törőcsik Pál: A gyalogátkelőhellyel és a járda megépítéssel kapcsolatban ki az, aki most erre válaszolni tudna itt konkrétan? Írásban fog képviselőtársam választ kapni a feltett kérdésekre. Kiss László képviselőtársamé a szó.

Kiss László: Mint ahogy a legutóbbi közgyűlésen jeleztem, interpellációmban az iránt szeretnék érdeklődni, hogy a város által eltervezett fejlesztési projektek milyen tervellátottsággal rendelkeznek, mely projekthez van kész engedélyezési tervdokumentáció? Ezt azért kérdem, mert láthatóvá vált, és azt hiszem, mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy eredményesen pályázaton részt venni csak kész tervdokumentáció birtokában, sőt építési engedély birtokában tud a város. Tehát nagyon fontos lenne mindannyiunk számára tudni, hogy milyen projektekre van kész tervdokumentáció. Én arra kérném az illetékes osztályt a hivatalban, hogy erről egy listát bocsásson a képviselők rendelkezésére, és amennyiben mód van rá, nem okoz túl nagy munkát, a Városfejlesztési Bizottság egyik soron következő, vagy azt követő ülésére ezeket a dokumentációkat hozzák be, hogy a Városfejlesztési Bizottság megismerkedhessen ezekkel a tervekkel. Köszönöm szépen.

Törőcsik Pál: Azt hiszem, hogy a képviselőtársam által feltett kérdés és az arra várt válasz is azt sugallja, hogy írásos választ vár, konkrétan. Annyit még szeretnék azért emlékezetünkbe idézni, amikor itt volt egy úr, aki ismertette ezeket a bizonyos pályázati lehetőségeket, kapcsolódási lehetőségeket a Saphard és egyéb felzárkóztatási programokhoz, és azt mondta, hogy sok helyen, ha megjelenne egy bőrönd pénzzel és azt mondaná, hogy ezt megkapják abban az esetben, ha itt kész, megvalósítható, kidolgozott tervek vannak, azt mondja, nagyon sok helyről, majdnem mindenhonnan érintetlenül vissza tudta volna vinni ezt a bőrönd pénzt. Azt tudom, hogy nálunk itt hagyhatta volna, mert speciel nekünk van egy-pár olyan kidolgozott terv, de erre most nem szeretnénk kitérni. Ezt írásban természetesen képviselőtársam meg fogja kapni. Bicsák Miklós képviselőtársamé a szó.

Bicsák Miklós: Én Csákai főorvos úrral szemben nagyon szeretek Nagykanizsán élni, ez egy csodás város, szorgalmas és becsületes emberek élnek itt. Gondjaik vannak, ezt mi igyekszünk. Itt jó élni ebben a városban, mert szeretik az embert, dolgozunk, alkotunk. Énnekem a kéréseim a következők, és gondjaim vannak. A 74-es út Zalaegerszeg, Nagykanizsa felől közlekedő, de most örömünkre elkészült a körforgalom Magyar utcán. Tudni kell, hogy régóta és több év óta interpelláltam és interpellálok az Űrhajós utca útszélével. Én csak egy ideiglenest, a tisztelt lakosság kérését kérdezném és kérem is, hogy ideiglenes fehér kő zúzmarával a tél beállta előtt szíveskedjen a tisztelt közgyűlés és a város vezetése helyreállítani, mert akkora kamionforgalom van, ezt napjainkban is, minden órában ellenőrizni lehet. Én megértem, hogy a jövő évi költségvetésben kap az egész utca, maga az utca és az út a jövő évi költségvetésben remélem, szerepel, és meg is fog épülni, mert az ott élő emberek ezt el is várják a város vezetésétől és a képviselőtestülettől.

A második kérdésem, vagy kérés ez hasonlóan a kérdéseink között. Ugyancsak visszatérőek, Palin, amit már a tisztelt közgyűlés 1990-ben jóváhagyott, a palini újtelepen lévő telkek, Inkey utcában, örülve a fiatal házasok építési kedvének, megépültek a házak, vagy épülnek sorjában, de a közvilágítás, aminek 2000. július 15. volt a határideje, ez idáig, beállt a tél és sötétedik, nincs közvilágítás. Nem tudom, erre a forrás megvolt, és egyszerűen nem égnek a lámpák. Lehet, hogy kicsavarta valaki, de én majd igyekszek visszacsavarni, hogy világítás legyen.

A másik kérdés. A palini iskola előtt, évek óta kérem, 6. éve vagyok képviselő, ezt azért hangsúlyozom évek óta tisztelt közgyűlés, nincs gyalogjárda. Ha megyünk Zalaegerszegre lefelé a templomtól, hiába van kitéve az iskolát figyelmeztető, a jobb oldalon, az csak egy figyelem, ha nem tartjuk be kressz szabályait. Nagyon kérném, és a szülők, a lakosság nagyon kéri a tisztelt közgyűlést, hogy egy gyalogjárda-felfestést szíveskedjenek eszközölni.

Ezek lennének a kérdéseim és én is, ha választ most nem kapok, a FIDESZ-től tanulva, a Kanizsa Újságban kérném tisztelettel megjelenni.

Törőcsik Pál: Itt három felvetett probléma közül a 74-es út, az Űrhajós útnál úgynevezett fehér zúzalékkő leterítése, de ez még az idei évet érintené ez a fajta kérés. Nem tudom, tudna-e ennek az esélyeiről nyilatkozni valaki most? Gáspár András úr, ha esetleg tudna nyilatkozni.

Gáspár András: Képviselő úrnak én már jeleztem, hogy nem igazán tartom célszerűnek járdára a mészkőzúzalékot, mert tűsarkú cipőben is járnak rajta, tehát én azt tartanám célszerűnek, ha most idén nem készülne ott semmi, jövő évi tervben pedig, gondolom a Polgármesteri Hivatal szerepelteti, és megfelelő burkolatú járda készül.

Törőcsik Pál: Palini Inkey utca közvilágítás ügyben?

Gáspár András: Ezt megnézzük. Köszönöm a jelzést, ezt megnézzük. Ma valószínű, hogy lesz közvilágítási bejárás. Megnézzük.

Törőcsik Pál: A harmadik felvetés, az azt hiszem, a jövő évi költségvetést érinti. Hétfőn találkozunk képviselőtársam és ezt meg fogjuk akkor beszélni. Dr. Baranyi Enikő képviselőtársunk, Öné a szó.

Dr. Baranyi Enikő: Gondolom, kellemes meglepetést fogok okozni. Előtte, mielőtt ezt elmondom, azért megjegyzem, hogy én örülök, hogy Bicsák képviselőtársam jól érzi magát ebben a városban, nagyon sokan szeretnénk viszont még jobban érezni magunkat ebben a városban, de hát ezt úgy lehet most értelmezni, ki ahogy akarja, tehát én részben mégis csak Csákai képviselőtársammal értek egyet. Meg lehet tölteni különböző tartalommal, hogy ezt miért kellett most elmondanom. Ami viszont kellemes, az az, hogy megírtam az önálló képviselői indítványomat a piacüggyel kapcsolatosan, úgyhogy én most itt nem használnám, és nem rabolnám az idejüket. Szeretném azonban kérni, hogy amikor megkapják, azzal az érzéssel olvassák el, és majd támogassák, mint amilyen szándékkal én azt írtam.

Törőcsik Pál: Most következnek a válaszok elfogadása. Tehát Kiss László képviselőtársam, interpellációk, kérdések intézéséről - a Vagyongazdálkodási Irodához tartozó feladattal kapcsolatban tett fel észrevételt. Kérném a képviselő úr reagálását.

Kiss László: Köszönöm alpolgármester úr. A választ megkaptam, azóta az ügyben előrehaladás van. Köszönöm, elfogadom a választ.

Törőcsik Pál: Gyalókai Zoltán képviselő úr a vagyonkataszter kérdésében tett fel kérdést.

Gyalókai Zoltán: Köszönöm alpolgármester úr. Nagyon jó választ kaptam. Ezt kb. két évvel ezelőtt kellett volna kapni hasonló határidővel. Én köszönöm, nem tudom elfogadni a választ.

Törőcsik Pál: Kérem, akkor szavazunk arról, hogy elfogadjuk-e a választ. Vagyonkataszterrel kapcsolatos kérdés megválaszolása.

 

A közgyűlés 3 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a választ nem fogadja el.

 

Törőcsik Pál Újabb intézkedést fogunk a dologban. Tarnóczky Attila úr ügyrendi gombot nyomott.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt ….. van-e, mert ebben az esetben nem kell szavazni az elfogadásról. De Gyalókai képviselő urat kérdezem, hogy annak idején kérdést vagy interpellációt ….?

Gyalókai Zoltán: Tulajdonképpen interpelláció volt, …. a vagyonkatasztert hiányoltam a város életéből. Ez akadályozta szerintem egyrészt Városfejlesztési Bizottság, másrészt a Gazdasági Bizottság, harmadrészt pedig az egész közgyűlésnek a munkáját. Egyszerűen nem tudtuk, mi a város vagyona, és ezt per pillanat még mindig nem tudjuk. Gyakorlatilag ennek a mielőbbi megtételéről szólt az interpelláció. Első volt részben a kérdésrésze, és gyakorlatilag erre a legelső, tehát ’98. novemberi Városfejlesztési Bizottságon egy ígéretet kaptunk, ez az ígéret ’98. októbere-novembere óta csak húzódik, és valamikor 5 hónappal, 2 hónappal, félévvel halasztódott. Tulajdonképpen tisztában vagyok vele, hogy erre most más válasz nem adható, de ezt a dolgot, hogy 2 év alatt ez nem volt megvalósítható, ezt a tényt nem tudom elfogadni.

Dr. Tuboly Marianna: Két oldalról közelíteném meg a kérdést, Az egyik az, hogy Gyalókai képviselő úr valóban tartalmilag interpellált az ügyben, de nem nevezte interpellációnak az akkori észrevételét, tehát így jogilag nem minősíthető interpellációmnak. Egyébként teljes mértékben igaza kell adnom Gyalókai képviselő úrnak tartalmilag is az észrevételének, mert valóban a rendelkezések kellett volna álljon már korábban egy naprakész vagyonkataszternek, mert vagyonkataszterrel kapcsolatban nem az a kérdés, hogy van vagy nincs, hanem, hogy az milyen naprakészségű, az a vagyonkataszter. Tehát volt vagyonkataszter, de nem volt naprakész. És úgy gondolom, hogy a képviselő úr válaszában megelégedett ezekkel az intézkedésekkel, amiket ebben az ügyben tettünk, úgyhogy én azt tudnám a közgyűlés levezető elnökének mondani, hogy az iménti határozatot tekintse semlegesnek …. tekintettel, hogy nem interpellációról volt szó.

Törőcsik Pál: Értem. Ebben az esetben azt hiszem mindannyian tartalmilag egyetértünk a dologgal, a naprakésszé tétele a vagyonkataszternek folyamatban van. Ennek most már év végéig kivárjuk a határidejét. Magával a folyamattal egyet értenek, úgyhogy így az előző szavazás tehát nem jelent mást, mint az eddig gyakorlatnak az elvetését, ami ezt késleltette, és azzal a Gyalókai képviselőtársam egyetért, hogy a kérdésre adott válasz, hogyan áll, ez tartalmilag pozitív volt. Tehát így kérném az ügyben tett szavazást eképpen értelmezzük. Köszönöm. Tóth Zsuzsanna képviselőtársunk Ady út 4. és 6 szám alatti házak környékén parkoló építés ügyben interpellált. Kérném a választ.

Tóth Zsuzsanna: Nem fogadom el az interpellációt, legalábbis ebben a formában, ahogy itt szerepel. Itt két alternatívát kínálnak fel. Tudtommal volt már itt engedély nélküli építkezés, amit azonnal elbontottak. Ez itt áll most már ki tudja mióta. Most pedig még át is akarjuk adni, az önkormányzat tárgyalásokat akar kezdeményezni. Megkérdeztem illetékeseket vagy hozzáértőket, azt tanácsolták, bontassuk el ezt a sorompót onnan. Ha valaki egy órával túlhaladja a parkolást valahol, azért fizeti a díjat. Mi pedig most ezt csak úgy odaajándékoznánk. Tehát én azt a változatot tudnám javasolni, az 1-est. Köszönöm szépen. És kérem a támogatásukat.

Törőcsik Pál: Tisztelt Képviselőnő! Arra kérném, hogy

Tóth Zsuzsanna: Akkor, ha az 1. változatot most elfogadjuk. Csak az 1. változatot tudom elfogadni.

Törőcsik Pál: Ez is lehet, ugyanis az utolsó mondat a másik oldalon, a 2. oldalon úgy hangzik, hogy az ügyben az érdekelttel történő kapcsolatfelvételt követően előterjesztés készül. De ennek nem mindegy, hogy milyen a tartalma. Igaz?

Tóth Zsuzsanna: Pont ez miatt a mondat miatt mondtam azt, amit mondtam, tisztelt alpolgármester úr.

Törőcsik Pál: Tehát abban az esetben fogadja el, hogyha 1. pont kerül elfogadásra. Akkor most gyakorlatilag erről kell szavazzunk? Képviselőtársaim? Szavazzunk-e, avagy? Tarnóczky Attila ügyrendi gombot nyom. Mi a helyes ügymenet?

Tarnóczky Attila: Interpelláció nyomán határozatot hozni nem lehet, csak … válasz elfogadásáról. Én azt javaslom, hogy alpolgármester úr jelentse ki, hogy a válaszok közül az 1. a hivatal álláspontja, és hogyha a képviselők közt ebben nincs tiltakozás, akkor úgy vesszük, hogy annak szellemében kell intézkednünk. És akkor az SZMSZ-t nem sérthetjük meg.

Törőcsik Pál: Kérem, akkor elmondom és felolvasom az 1. pontot: az adott terület tulajdonosaként, az önkormányzat államigazgatási eljárást kezdeményez, s kéri az építési hatóságot az engedély nélkül elhelyezett építmény elbontására. Ez az álláspontunk. Amennyiben tiltakozás, ellenvélemény van-e? Tarnóczky Attila újabb ügyrendi gombot. Röst János ügyrendi gombot nyom szintén.

Röst János: Szeretném, ha megkérdeznék a hivatal illetékes osztályvezetőjét, hogy történt-e megállapodás korábban ebben az ügyben, mert én nem zárom ki ennek lehetőségét sem.

Törőcsik Pál: Ügyrendi gombot nyom mindenki. Tóth Zsuzsáé a szó.

Tóth Zsuzsanna: Jó, akkor megoldom, a gordiuszi csomót nem fogadom el választ. Köszönöm szépen.

Törőcsik Pál: Akkor viszont mindenképpen előterjesztés fog készülni, és azt még mindig lesz módunk … Erről viszont képviselő asszony nem fogadta el. Ügyrendi gombot nyom két képviselő. Gyalókai Zoltán úr.

Gyalókai Zoltán: Emlékeim szerint a Városfejlesztési Bizottság valamikor évekkel ezelőtt vizsgálta ezt az ügyet, és itt gyakorlatilag ugyanezt a határozatot hozta, mint itt az 1. pont.

Törőcsik Pál: Kérem, nem folytatunk erről tovább vitát. Képviselőtársunk nem fogadta el. Most mi következünk, szavazunk erről. Kérem képviselőtársaimat, szavazzunk erről. Aki egyetért, igen, aki nem az nem. Arra szavaznak, hogy Önök elfogadják a választ, vagy nem fogadják el. Természetesen. Kérem a szavazógép kezelőjét, hogy ebben az ügyben töröljük az eddigi szavazást, és most egyértelműsítjük, ki mire szavaz. Köszönöm, rendben, csak itt több olyan kérdés elhangzott, láttam, hallottam, hogy nem tudták, mire szavaznak. Az én dolgom az, én vezetem az ülést, elrendelem, hogy az eddigi szavazást újra kezdjük. Kérem újra előkészíteni ezt a szavazást. Még egyszer mondom. Kérem újra ennek a technikai feltételeit teremtsük meg.

 

A közgyűlés 2 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Törőcsik Pál: Tehát ennél mindenképpen előterjesztés fog készülni. Bicsák Miklós képviselőtársam a Múzeum tér 5. szám környékét.

Bicsák Miklós: Nagyon szakszerűen és korrektül kaptam meg a választ, amit részben el tudok fogadni, mert nem vagyok műszaki ember. Nekem csak kiegészítésképpen, mivel hogy alpolgármester úr, Tarnóczky úr is megerősít ebben, amint látja nap, mint nap az a nagy esőzés, hogy mi van ott, az egy Kis-Balatonnak beillő, az a Múzeum tér, ha azon keresztül haladnak a városunk lakói. Én azt kérném tisztelettel, hogy el fogom fogadni a választ, de ott meg kell valahogy ideiglenesen oldani, hogy az eső a Múzeum tér előtti lakótömb előtt az esővíz belefolyjon a csapadékvezetékbe. Nem folyik bele. Tegnap is, ma délelőtt is az … tapasztalható, hogy állnak tócsába ott, ahol bejönnek a Múzeum térre a kocsik a körforgással mennek vissza ki a városközpontban, a nagy tócsák, és házban lakó nyugdíjasokat, maga a házfalra is fölverik. Szóval ez egy áldatlan állapot. Télen korcsolyázni lehet ott a Múzeum tér 5. ház ellőtt. Addig is ideiglenesen kérném, vagy a Vízmű, vagy önkormányzat, … egy vállalakozót, hogy a víz elvezetését meg kell oldani. És az a leírás, ami interpellációban korrekt, az valóban távlatokban megvalósítható. Így el tudnám fogadni, ha ezt alpolgármester úr megerősíti.

Törőcsik Pál: Írásban megadott választ úgy el tudja fogadni, képviselőtársam?

Bicsák Miklós: Igen. Köszönöm szépen. De az újságban bent legyen. Kanizsa Újságban.

Törőcsik Pál: Györek László képviselő úr, Környező Települések Területfejlesztési Társulásának működésével kapcsolatos interpellációja. Kérem a választ.

Györek László: Köszönöm alpolgármester úr. Nem interpelláció volt, hanem kérdés. Tehát ez nem igényli az én elfogadásomat. Egy kiegészítést azért hadd tegyek. Megkaptam a választ. Az iroda írt egyfajta összefoglalást, amely szerinte a munkáját jellemzi. Én magam is gyűjtöttem adatokat, beszélgettem a körzet … több polgármesterével, és az a meggyőződésem, hogy Nagykanizsának, a nagykanizsai önkormányzatnak egy kicsit jobban oda kéne figyelni erre a társulásra, kicsit jobban kézbe kéne tartani a dolgokat. Ugyan tisztában vagyok vele, hogy polgármester úr ennek a társulásnak a vezetője, de úgy gondolom, hogy talán nem ártana egy kicsit az sem, hogy ha többet kerülne elénk ez a kérdés, és főleg most a költségvetés kapcsán is ez úgy is fel fog majd merülni. Én, ha lenne rá módom, akkor nem fogadnám el a választ. Így remélhetőleg a továbbiakban majd többször fogunk találkozni ezzel a kérdéssel.

Törőcsik Pál: Így azt hiszem, hogy ebben a körben a napirendi pontot megtárgyaltuk. Következne 3. napirendi pont, önálló képviselői indítvány, itt kértem, hogy várjuk meg Teleki László képviselőtársat. Így 4. Igen, de ők közösen kérték. Nem tudom, hogy a Gőgös Péter doktor úr megvárja-e szintén, vagy pedig? Akkor ezek szerint … .

 

 

 

 1. Tóth Zsuzsa önálló képviselői indítványa
 2.  

  Törőcsik Pál: Kérem képviselőtársamat, ismertesse. Kívánja-e ismertetni?

  Tóth Zsuzsanna: Már többször felvetődött az a kérés, kérelem, és most már lassan követelés a lakosság részéről, hogy Sétakerti kishidat építsük újra. Nem akarom részletezni, amiket itt leírtam. Mindenki tudja, hogy nagy szükség volna a hidra. Az indítványom lényege, hogy hivatal szakértők bevonásával készítessen költségvetést a kishíd újra építésének bekerüléséről, így a költségvetés megtárgyalásánál ezen pontos összeg ismeretében beszélhetünk az újraépítés lehetőségéről. Kérem szíves támogatásukat. Azt hiszem, hogy nagyon sokakat érintő kérdés van szó.

  Törőcsik Pál: Kérem bizottsági szakaszba való utalást. Nem tudom, Marton István képviselő úr hozzászólás, vagy bent maradt gépben.

  Marton István: Igen, tisztelt levezető elnök úr, az a helyzet, hogy én, amikor a Tóth Zsuzsa képviselőtársam interpellált, akkor kértem szót. Nem kértem volna szót, ha ő elfogadja a választ, de ezt a választ értelemszerűen nem fogadhatta el, és én arra hívom fel a hivatal illetékeseit, hogy képviselő hölgyet, ha már még egyszer elénk kerül ez az anyag, még egyszer ne szólítsák képviselő úrnak. Amint most megtették.

  Törőcsik Pál: Meggyőzött képviselőtársam. Kérem, szavazzunk arról, hogy bizottsági szakaszba helyezzük.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  458/2000.(XI.7) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Zsuzsanna képviselő Sétakerti gyalogos felüljáró “kishíd” újraépítésére vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságokat:

  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

  Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

  Pénzügyi Bizottság

  Határidő: 2000. december 31.

  Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

  Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

  Böröcz Zoltán bizottsági elnök

   

   

   

   

   

 3. Kiss László önálló képviselői indítványa
 4.  

  Kiss László: A következő képviselői indítványt szeretném előterjeszteni Tüttő István polgármester úr részére. Következőképpen hangzik: “Tisztelt Polgármester Úr! Az október 9-én 1/ 350-2/2000. számú levelével kapcsolatban a következő a javaslatot szeretném tenni. Ön levelében hivatkozik azon törvényi kötelezettségre, amely a településrendezési terv készítéséhez előírja a településfejlesztési koncepció kidolgozását, és erre vonatkozóan javaslatokat kért a képviselőtestülettől október 27-ig. Szerintem ezen rövid idő alatt egy-két ötlettel csak tűzoltó munkát lehetne végezni. Úgy vélem, hogyha 1997, a hivatkozott törvény megjelenése óta nem készült el a településfejlesztési koncepció, nem követünk el nagy hibát, ha egy kicsit több időt szánva rá, ezen koncepcióhoz javaslatokat kérünk városunk lakosságágtól is, és az így összeállított fejlesztési elképzeléseket közszemlére téve lakossági fórumokon, városunk polgáraival megvitatva egy olyan végleges változatot készítünk, amely nem csak a most hivatalban lévő testület, hanem az akár utánunk következő önkormányzatok számára is alapul szolgálhat fejlesztési tevékenységükhöz. Mindezt azért javasoltam, hogy nehogy abba a hibába essünk, hogy városunk lakossága nélkül, megkérdezése nélkül próbálunk fejlesztési koncepciókat elkészíteni. Még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy az elhangzott dátumok október 27-e és egyebek, azért hatnak esetleg egy kissé furcsán most, november 7-én, mert ez már az előző képviselőtestületi ülésre is elkészült, de ott nem volt mód az előterjesztésére.

  Törőcsik Pál: Hozzászólás nincs. Ilyenkor szokásos módon az illetékes bizottság elő utaljuk.

  Dr. Fodor Csaba: Mit?

  Tarnóczky Attila: Hát, amit beadtak azt.

  Törőcsik Pál: Amit beadtak azt, és a bizottság majd minősíti, hogy milyen, ott képviselő úr el fogja mondani ezzel kapcsolatban a konkrét elvárásait, gondolom. Nekünk ez a dolgunk, hogy az útjára bocsátsuk az önálló képviselői indítványt. Gondolom, képviselőtársamnak ez volt a célja, hogy bizottság vitassa meg ezt.

  Kiss László: Pontosan ez, mivel korábban volt egy olyan, hogy Középtávú Társadalmi-Gazdasági Fejlesztési terv, amivel kapcsolatban ugyancsak nem történt érdemi lépés én úgy tudom.

  Törőcsik Pál: Dr. Fodor Csaba képviselő úr, ügyrendi.

  Dr. Fodor Csaba: Az SZMSZ szerint a közgyűlés napirendjére önálló napirendi pontként felvehető indítványok, a rendeletterveztek és a határozati javaslatok. Ebben semmi sincs, tehát én azt gondoltam, hogy az elnök úr, mint a közgyűlés levezető elnöke, felhívja a képviselő figyelmét, hogy egészítse ki a javaslatát határozati javaslattal, mert ebből hiányzik, de ha nem ez történt, akkor nem igazán tudom, hogy miről tárgyalnak a bizottságok. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jól elment volna talán napirend előtti hozzászólásnak, mert a tartalmával van gondom, abban teljesen igaza van képviselő úrnak, de formailag viszont alkalmatlannak tartom.

  Törőcsik Pál: Értem, éppen ezért kérdeztem képviselőtársamat, hogy mi a szándéka, szakbizottság elő utalva tárgyalják meg a kérdést. Így egyértelmű volt. Ugyancsak ügyrendit Dr. Baranyi Enikő.

  Dr. Baranyi Enikő: Ugyanúgy ügyrendi, mint Fodor képviselőtársamnak a megjegyzése.

  1. Számtalan esetben találkoztam önálló képviselői indítvánnyal, számtalan esetben módjában lett volna képviselőtársamnak ennek megfelelően erre felhívni már a figyelmet, eddig ez elmaradt.

  2. A szavazás, az pontosan arra szolgál, hogy igenlő, vagy nemleges szavazással eldöntse a testület, hogy kíván-e ezzel a kérdéssel foglalkozni, avagy nem.

  Egyebekben egyet kell értenem részben Dr. Fodor Csaba hozzászólásával.

  Törőcsik Pál: Tarnóczky Attila úr ügyrendi gombot nyom.

  Tarnóczky Attila: Akkor most ezúton megkérném minden képviselőtársamat, hogy az SZMSZ-nek az önálló indítványra vonatkozó előírásait legyen szíves betartani, mert fehér holló az olyan két év óta, amelyik megfelel az előírásoknak. Nincs hozzá határozati javaslat, egy kívánság listát szoktunk általában kapni.

  Kiss László: Valóban, az SZMSZ előírja a határozati javaslatoknak az elkészítését az önálló képviselői indítványokhoz. Ez eddig az elmúlt két évben azt hiszem, nem volt gyakorlat. A jövőben én ragaszkodni fogok hozzá. Más önálló képviselői indítványoknál, amikor egy konkrét ügyről van szó, valóban meg lehet fogalmazni határozati javaslatokat, és meg lehet fogalmazni a témát is. De itt mivel egy településfejlesztési koncepcióról lenne szó, annyira szerteágazó és annyira sokrétű témát lehetne ebben a témakörben felsorolni, hogy azt hiszem, felesleges és merészség is lenne egy konkrét határozati javaslatot ebben az ügyben megfogalmazni. Pontosan ezért lenne fontos bizottsági hatáskörbe utalni, a bizottságok minden tagja, tulajdonképpen minden képviselő megkapta ezt a levelet, meg vannak az elképzeléseik, és ott bizottsági szinten, vagy esetleg a bizottsági szinteken meghatározva lehetne összegyűjteni, hogy milyen módon lehetne összegyűjteni a lakossági véleményeket, és erre vonatkozóan kellene bizottsági javaslatokat a közgyűlés elé terjeszteni, hogy egy komplex és hosszú távú tervet tudjunk készíteni. Úgy vélem, maximalizmus lenne egy ilyen szerteágazó témában egy konkrét határozati javaslatnak a megkövetelése.

  Törőcsik Pál: Tisztelt Képviselőtársaim! Azt hiszem, az önálló képviselői indítvány minősítése nem a mostani feladatunk majd, hanem a bizottsági tárgyalások után, gondolom, erre sor kerülhet. Dr. Fodor Csaba úr ügyrendi gombot.

  Dr. Fodor Csaba: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nem gondoltam, én nem minősítettem az indítványt. Azt mondtam, hogy annak a tartalmával egyetértek, de az is lehetett volna határozati javaslat, hogy a jövőben az ilyen anomáliák elkerülése érdekében szeretnénk, ha bizottságok megvizsgálnák, és javaslatot tennének, hogy mi legyen az eljárási mód. És ez komplex, átfogó. Nem erről szerettem volna szólni. Én csak bátorkodtam az elnök úr figyelmét felhívni az SZMSZ-re és képviselőtársaimét is. Lehet, hogy túlzott elvárás volt, hogy azt kértem, hogy szíveskedjünk betartani a saját SZMSZ-ünket. Ha, akiket sértett ez a megnyilvánulás, és egyfajta Torgyán-effektust váltott ki, hogy ha engem bántanak, akkor én is mindenkit, meg a korábbiakat, meg a régen követőeket is. Tehát akkor bocsánatot kérek, de a célom csak az volt, hogy tartsuk be.

  Törőcsik Pál: Tisztelt Képviselőtársam! Nincs oka bocsánatkérésre. Köszönöm a figyelmeztetést. Több hozzászólót én nem látok, ezért bizottsági szakaszba utalásról szavazunk most.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  459/2000.(XI.7.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Kiss László képviselőnek településfejlesztési koncepció készítésére vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri valamennyi bizottságát.

  Határidő: 2000. december 31.

  Felelős : valamennyi bizottság elnöke

   

   

   

   

   

 5. Dr. Csákai Iván önálló képviselői indítványa

 

Törőcsik Pál: Öné szó képviselő úr.

Dr. Csákai Iván: Hát a nyomda ördöge, az bejött, mert ez nem a Hunyadi utca, hanem a Honvéd utca 2. és 16. közötti járdaszakaszról van szó. Ez a járdaszakasz életveszélyes, feltöredezett, javításra alkalmatlanná vált. Ez, ha ott a mérlegház fölött megnézzük, tényleg alkalmatlan minden közlekedésre. Az ott lakók érdekében kérném ezen járdaszakasz teljes felújítását még a tél beállta előtt. A forrását is megnevezném, hisz eddig nagyon sokszor a képviselőtársaim hivatkoztak arra, hogy a plusz bevételre, és a plusz bevétele ennek a forrása, és a határozati javaslatot is előterjesztettem, arra való tekintettel a november 15-ét határoztam meg, mert egy héttel ez előtt gondoltam, hogy ez napirendre kerül. Én azt mondom, hogy november 22-re határozzuk meg tehát a végrehajtást, és hogy a közgyűlést bízza meg polgármester urat, hogy az intézkedjen a fenti probléma megoldásában. Én nem javasolnám bizottságok elé utalásra, hisz a bizottságok elé, hogyha bekerül, a tavasz előtt nem kerül sorra, és ez a járdaszakasz most, jelenleg életveszélyes.

Törőcsik Pál: Tisztelt Képviselőtársaim! Föl van adva a lecke, ez se akármilyen önálló képviselői indítvány, és amit a képviselőtársunk kér, az nem a szokványos intézési módja. Persze az indokait is megérthetjük. Ha az idén még járdát szeretnénk építeni, mindenki számára nyilvánvaló, hogy a fagyok előtt, vagy ma, napokon belül meg kell oldani. Tehát hogy ha ezt bizottsági szakaszba utalva újra döntésre hozzuk, akkor lehet, hogy döntésünk lesz, csak járdánk nem lesz. A másik ilyen problémát, amit látok, a forrás ügye. Tehát itt, az elmúlt megbeszélés alkalmával, illetve, ahogy a képviselőtársam jelezte is, valamiféle forrás megjelölését polgármester úr ígérte. Nem tudom, hogy ez képviselőtársam - látom most pillanatnyilag épp nem figyel -, hogy erre milyen forrást tudunk biztosítani. Ebben az ügyben Kelemen Z. Pál képviselőtársam ügyrendi gombot nyom.

Kelemen Z. Pál: Azért, én várom, hogy megint valaki ki fog oktatni, mert itt SZMSZ-hez ragaszkodunk, valaki, aki kedves, gyerekesen megcirógatja a fejem, azt mondja, te kis bohóc. Szóval azért engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Csákai képviselő úr javaslata ebben a formában teljesen szabályos, mert sürgősségi eljárást kért, és ezt az SZMSZ-ünk 38. szakasza pontosan tárgyalja. Egyszerűen meg kell szavaztatni, hogy sürgősségi eljárásban történjen, és akkor tárgyalható ez a kérdés. Megfelel egyébként, a 2 órával előbb a polgármesterhez kell benyújtani, mert ez már hetekkel ezelőtt benyújtott volt.

Törőcsik Pál: Tehát a forrás megjelölése az, ami még hiányzik. Van egy határozati javaslat. A közgyűlés megbízza polgármester urat, hogy intézkedjen a fenti probléma megoldásában. Tehát nem november 15-i határidővel, hanem november 22-i határidővel. Kérdezem Tarnóczky Attila urat, ügyrendi gombot nyomott.

Tarnóczky Attila: Hát, hogy mit jelent a sürgősségi indítvány az SZMSZ-ben, az számomra mindig tisztázatlan volt. Szerintem egy tartalom nélküli rendelkezés. De eddig hosszú ügyektől eltekintve, ilyen rapid döntéseket nem szoktunk hozni. Meg kell jegyezzem, ugyanis azért van egy probléma, hogy akármit megjelölhetünk forrásként, csak azt nem tudjuk, hogy mennyibe kerül. Azért az előterjesztésnél a ráfordítandó összeg nagysága hiányában én nem tudom, mit lehet, hogyan megszavazni.

Dr. Baranyi Enikő: Elnézést kérek, tényleg a foci ügyhöz lehetne csak hasonlítani. Sürgős, és ott is a forrást ugyanúgy szavaztuk meg, hogy a forrás a többletbevételből lesz. Tehát mindenben analóg a dolog. A másik dolog pedig az, amit ezzel kapcsolatban megjegyeznék, hogy forrás megjelölés nélkül is úgy gondolom, helytálló a sürgősségi megjelölés. Hisz egyértelműen le van írva, hogy balesetveszély elhárításáról van szó. Nem hiszem, hogy ebben az esetben a képviselőnek kötelezettsége megfelelő, pénzügyi szempontból is megfelelő fedezetet adó forrást megjelölni.

Törőcsik Pál: Dr. Csákai Iváné a szó. Kérném kb. a m2-t, a hosszúságát, szelességét.

 

Dr. Csákai Iván: Röviden mondom, kb. 100 m, 100 × 90 cm-es járdaszakaszról van szó. Körüljártam, és értesüléseim szerint meg van a forrása. Kérem a közgyűlést, szavazza meg.

Törőcsik Pál: Kérem, elhangzott egy olyan irányú kérés, hogy azért összegben, nagyságrendileg tudjunk. Ki tudna nyilatkozni, mondjuk Gáspár András urat. Tudna-e nyilatkozni, hogy egy ilyen hosszúságú és egy ilyen méretű járda nagyságrendileg mibe kerül?

Gáspár András: Megnéztük a járdát. Kollégám megnézte a járdát, ajánlatot nem kértünk. Milliós a becsült összege, milliós bekerülési összege van. Tehát nem tudunk pontosat mondani, mert ajánlatot nem kértünk, a mi általunk ismert árak alapján 1 millió Ft …

Törőcsik Pál: …. kb. 1 millió nagyságrendű az ügy. Kérem, szavazzunk erről. Balesetveszélyről van szó. Mindenki kinyilváníthatja a véleményét. Erről szavazunk most.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

460/2000. (XI.7.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Honvéd u. 2–16. számú épületek előtti balesetveszélyes járdaszakasz felújítására a szükséges intézkedéseket – többletbevétel terhére – tegye meg.

Határidő: 2000. november 22.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Szünet

 

 

 1. Javaslat VIA Kanizsa Kht. ügyvezetői munkakörének betöltésére 2001. január 1-től

Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

 

Törőcsik Pál: Mint ahogy Önök előtt van az előterjesztés, Gáspár András úr a VIA Kanizsa. ügyvezetőjének jelenlegi megbízása 2000. december 31-ig szól. Önök előtt van a határozati javaslat. Tisztelt képviselőtársaim, kérem hozzászólásukat, véleményüket.

Gyalókai Zoltán: Szeretném ezt a pontot levetetni a mai napirendről. Indokaim a következők : a felügyelő bizottság ígéretet kapott, hogy augusztus közepén az első félévét meg tudja tárgyalni, mert ő felügyeli a tevékenységét a kht-nak. Ezt több ígéret ellenére ma délelőtt kaptunk egy anyagot, amit inkább nem minősítenék. Eddig a felügyelő bizottság erről a témáról nem tudott tárgyalni. A polgármester úr a felügyelő bizottság SZMSZ-ét még nem fogadta el, illetve nem közölte, hogy elfogadható-e, erre semmiféle lépés nem történt, pedig a felügyelő bizottság megalakulása után két héttel az SZMSZ a polgármesteri titkárságra le lett adva. Erről semmiféle információnk nincs. Én addig a pályázat elhalasztását javaslom, míg ezek a dolgok meg nem történnek, és nem tisztázódnak ezek a kérdések a kht. ügyében.

Kelemen Z. Pál: Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Levezető Elnök Úr! Tisztelt Törőcsik Pál! Szeretném elmondani, hogy képviselőcsoportunk megtárgyalta a határozati javaslatot, és ismereteink alapján Gáspár András urat, akinek köszönetet mondunk eddigi munkájáért, alkalmasnak tarjuk, és javasoljuk további 5 évi időtartamra történő megbízatását, már kinevezésekor is ugyanezt a megoldást támogattuk volna. Ami pedig a felügyelő bizottságot illeti, az …… mértékig …… tekinthető felügyelő bizottságnak. Tehát minél hamarabb ki kellene egészíteni ezt a bizottságot. De a két dolog között nincs ok-okozati összefüggés. Kérem, tárgyaljuk a témát.

Birkner Zoltán: A FIDESZ frakció is tárgyalt erről a kérdésről. Azt gondolom, hogy felügyelő bizottság egyébként még két hónapig legálisan működik akkor is, hogy ha 3 fő alá csökken a létszáma, tehát 2 fő, így szól a rendelkezés erről. Tehát teljesen legálisan állapította meg azt, amit megállapított. Azt gondolom, hogy Gyalókai képviselőtársam javaslatát olyan szempontból vegyük figyelembe, hogy valóban kérjük polgármester úrtól a lehető leggyorsabban azt a bizonyos beleegyezést a felügyelő bizottság SZMSZ-ére vonatkozóan, de ez ne hátráltassa a mai napi választást. Nekem is ez a javaslatom. Ne hátráltassa Gáspár András úr kinevezésének kérdését. Megoszlottak a vélemények a frakcióban, ezt el kell mondjam Önöknek. Nem Gáspár úr személyéről egyébként, hanem arról, hogy volt nekünk egy határozatunk annak idején tisztelt hölgyeim és uraim, hogy igyekezzünk betartani azt, hogy különböző a kft-t, kht-k és rt-knek legtöbb vezetőit lehetőleg pályáztatással, illetve pályázat útján nevezzük ki. Na most természetesen eltértünk ettől. Tehát egyrészt nincs most már lelkiismeret furdalásunk, mert és most ne soroljuk fel, kérem Önöket, hogy hány esetben tértünk el, mert több esetben eltértünk már ettől. Éppen ezért, végül is nálunk is többségében az az álláspont kerekedett felül, hogy támogassuk Gáspár úr kinevezését. Többség véleménye volt ez nálunk, lévén, hogy elégedett általában a frakció Gáspár úr és VIA Kanizsa Kht. munkájával. Továbbra is körülbelül ezt a színvonalat várjuk el Gáspár úrtól is, úgyhogy alapvetően támogatjuk ezt az indítványt.

Dr. Horváth György: A határozati javaslatnak az “A” változatát támogatom, és természetesen a tárgyalás mellett. Meg tudom erősíteni, hogy Gáspár úr bizonyított, és hát nyilván a VIA Kht. bizonyított. A következő közgyűlésen napirend előtt fogok szólni az interpellációk kapcsán. Én kevésszer interpelláltam, de többször írtam, és a VIA Kht. ahányszor csak lehetett, mindig valamiféle megoldást talált, ….. oldotta meg a problémákat. Én úgy érzem, hogy Gáspár úr többnyire biztosíték arra, hogy továbbra is ilyen szinten, vagy még színvonalasabban működik. Én támogatom az Ő 5 évre való kinevezését, és azt kérem módszerként, hogy azokat a dolgokat, amelyeket megígérnek, és következő vagy utána való évekre …… teljesítése, vagy kerülnek teljesítésre, hogy vegyék figyelembe. ….., valószínű, hogy itt több esetben a figyelmet ez elkerülte. Én úgy érzem, hogy sok területnek, tekintve, hogy a II. számú választási körzet elég periférikus terület, igenis van gazdája, és ez a gazda elsősorban, elsősorban a VIA Kht. Ezért támogatnám …….. 5 évre való kinevezését.

Törőcsik Pál: Köszönöm képviselőtársam. Tisztelt képviselő urak, hölgyek. A napirendet még nem tárgyaljuk, a következő javaslatom lenne. Először is megszavazzuk, hogy napirendet tárgyaljuk-e. Elhangzott egy képviselőtársunk indítványa az elhalasztásról. Amennyiben tényleg tárgyalni fogjuk, utána nyilatkozatát kérjük Gáspár úrnak, hogy nyílt ülésen, vagy zárt ülésen kívánja-e tárgyalni és utána térnénk rá a részletes napirendre. Ezért kérem, képviselőtársaimat, most arról szavazunk, hogy a napirendi pontot tárgyaljuk-e. Ügyrendi, illetve el napoljuk-e. Tárgyalni fogjuk, csak, hogy elnapoljuk-e? Ügyrendi gombot.

Kelemen Z. Pál: Tisztelt alpolgármester úr, nem tudom, hogy miért kellene olyasmiről szavaznunk, amiről már szavaztunk, amikor a napirendet elfogadtuk.

Törőcsik Pál: Én egy ügyrendi javaslatként elhangzott indítványról kell, hogy döntsek. Ez a levétel, ez ügyrendi javaslatnak tekinthető. Erről mindenképp szavaznunk kell. Egyébként igaza van képviselőtársamnak: Erről szavaznunk kell. Kérem, volt egy Gyalókai Zoltán úr által fölvetett kérés, hogy halasszuk el. Erről szavazunk most. Úgy, egy pillanat, egyértelmű, volt egy javaslat, hogy halasszuk el. Önök most erről szavaznak. Ha nemet nyomnak, akkor nem halasztjuk, ha igent nyomnak, akkor tárgyaljuk. Így kérném. Egyébként a végén mindenki értette.

 

A közgyűlés 3 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Törőcsik Pál: Úgy döntöttünk, hogy tárgyaljuk a napirendi pontot. Köszönöm. Ezek után kérdezném Gáspár András ügyvezető urat, hogy zárt vagy nyílt ülésen kívánja tárgyalni?

Gáspár András: Köszönöm, nem kívánok zárt ülést.

Törőcsik Pál: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim nyílt ülésen folytatjuk munkánkat, és most hozzászólásra adom meg a szót Dr. Fodor Csaba úrnak.

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, a szavazati arányok Önök előtt fekszenek. Tehát igazából egyik sem kapta meg a kívánt többséget, így a magam véleményét kell, hogy tolmácsoljam Önöknek, ami az “A” változat elfogadását javasolja Önöknek. Én azt gondolom, még egyike voltam a VIA Kanizsa jelenlegi működés tervezetnek a kidolgozásának egyik alkotója voltam. Nyilvánvalóan meg kell, hogy elégedve legyek Gáspár András ügyvezető úr munkájával, hiszen az Ő munkája során bizonyította, hogy helyes úton jártunk, és helyes úton járt a közgyűlés, amikor úgy döntött, hogy a városüzemeltetésre létrehoz egy ilyen társaságot, és egy ilyen céggel végezteti el azt a szerteágazó munkát, amely nagyon-nagyon fontos a város életében. Tehát az “A” változatot javaslom, és a következő, a kipontozott részekre a következő számokat szeretném, ha Önök elfogadnák. Tehát megbízatás 2001. január 1. napjától 5 évi időtartalomra, 2005. XII. 31-ig szól. A havi bérét 300.000 Ft-ban állapítja meg a közgyűlés. 300.000 Ft-ban állapítja meg a közgyűlés. Tettem mindezt azért, mert azt gondolom, hogy maga a társaság működése, a társaság mérleg-főösszege, a társaság sokrétű tevékenysége mindenképpen elvárja, egyrészt az idő tekintetében, és ezért javasoltam a GT szerinti leghosszabb időtartamot, az 5 évet, mert tehát a lényege az, hogy mindenképpen egy folytonos, olyan tervezhető időtartamot kell meghatározzunk az ügyvezetőnek, amely időtartamon, időintervallumon belül meg tudja valósítani mindazokat a tevékenységeket, amelyek perspektivikusan nagy jelentőséggel bírnak a városüzemeltetés terén, hiszen a városüzemeltetés nem csak ad hoc feladatok elvégzésére szól, hanem azért itt, én azt gondolom, kellő előre látással, a jövőt kellő alapossággal meg kell tudni tervezni. Ehhez múltbéli jelentős ismeretek szükségesek, és nyilvánvalóan megfelelő kreativitás is, ami a jóslást, idézőjelbe téve, és előrelátást is lehetővé teszi. Éppen ezért mertem javasolni az ellátandó feladatokhoz és elvégzendő munkához mérten a havi bér 300.000 Ft-ban történő megállapítását.

Dr. Baranyi Enikő: Valószínű, hogy az itt elhangzott felszólalások után egyedül fogok maradni a véleményemmel, ennek ellenére kötelezettséget érzek arra, hogy elmondjam azt. Elöljáróban megjegyzem még azt is, hogy személy szerint teljes mértékig meggyőződésem, hogy Gáspár András személyében helyesen történt valamikor két évvel ezelőtt a személy megbízatása és kinevezése. Azóta sem változott a véleményem. Sőt megítélésem szerint ennek kht-nak a tevékenysége sokkal jobb és sokkal inkább a lakosság általi visszajelzések alapján is pozitív, mint amennyire valamikor, a kht. létrehozásakor én a magam részéről hittem, vagy reméltem. Ugyanakkor eltelt ez a két év, úgy gondolom, hogy mindannyiunk megelégedettségére. Megítélésem azonban az, hogy az alkalmas személyt, vezetőt szakmai személyisége, illetve további munkájában semmiképpen sem jelentene hátrányos helyzetet, sőt állítom, hogy bizonyos szempontból előnyösebb lenne, hogyha a gyakorlatunk az lenne, hogy a határozott idejű kinevezések pályázattal történjenek. Egy példát szeretnék és ebben az esetben sem tekintenék el ettől, egy példát szeretnék mondani, számos esetben előfordul, hogy az intézményi vezetői állásokat ugyanúgy kiírjuk, pályáztatjuk, jól lehet, szinte előre prognosztizálni tudjuk, hogy vagy nem is lesz más pályázó, vagy pedig az ott lévő és újrapályázó személye, munkája garancia arra, hogy újra ő lesz a kinevezett megbízott vezető. Mindezek alapján tehát, ha a közgyűlés úgy dönt természetesen, hogy Gáspár András kinevezésével kapcsolatosan az “A” változatot fogja megszavazni, azt is tudomásul veszem, és nem lesz semmi más érzésem, mint az, hogy 1-2-3 hónappal később egy pályázati kiírás alapján történő megerősítéssel szerintem az ügyvezetőnek még a helyzetét nem hogy gyengítené, hanem inkább stabilizálná.

Zsoldos Ferenc: Magam részéről is képviselőasszony véleményét támogatom, azzal értek egyet. Annál is inkább, a legkisebb óvodai vezetés területén pályázatokat írunk ki, az általános iskolák tekintetében, középiskolák vonatkozásában ugyancsak, de vonatkozik ez az egészségügy, vagy a szociálpolitika más területére is. Olyan területen, ahol tulajdonképpen az éves költségvetés, vagy gazdálkodás, nem tudom pontosan, megközelíti, de azt hiszem inkább, meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, nyilvánvalóan, hogy jelentőségénél és fontosságánál fogva ezen a területen a képviselőtestület döntéseit a pályázati kiírás megkönnyíti és biztosabbá is teszi, úgyhogy én a magam részéről, magam is ezt javasolom, mert hiszem ezzel kapcsolatosan előzetes döntésünk is volt, és ha ezt más területeken következetesen betartjuk, akkor kötelezettségünk van, és kötelességünk betartani a jelen esetben is, ami véleményem szerint egyáltalán nem veszélyeztetné Gáspár úr pályázati lehetőségét, és pályázati sikerét sem.

Tarnóczky Attila: Először is azt szeretném elmondani, hogy hát nehéz olyan, de lehet, de hát nehéz olyan kft-t, kht-t találni, ahol pályázattal töltöttük volna be a vezetői helyet. Intézmények esetében valóban, amit Feri bátyám mond, az kivétel nélkül ez történi, tehát a precedens meg van. Most innentől kezdve azért végül is azt kell eldönteni, hogy a mostani ügyvezető tevékenységével elégedettek vagyunk-e, vagy sem. Törvényi előírás erre, hogy pályáztassunk, úgy tudom nincsen. Magam részéről a VIA Kanizsa munkájával, azzal, hogy hogyan költi a város pénzét, elégedett vagyok. Tehát tudom támogatni azt a fajta előterjesztést, amit Dr. Fodor Csaba úr elmondott, egy pont kivételével, ez pedig a javasolt fizetés. Az 5 éves megbízást nem hiszem, hogy indokolt lenne összekötni azzal, hogy egy 50%-os fizetésemelést adjunk. Feszültségeket építünk be a rendszerbe. Bár tény, hogy a VIA Kanizsa a kht-éink közül a legnagyobb volumenű. Nem is szólva arról, hogy vannak olyan kht-ink, amelyeket jobb szeretnék, ha nem lennének. De egy legalábbis van, kft. elnézést kérek. Magyarul, röviden, én 250.000 Ft-os fizetést javaslok.

Kiss László: A témához csak röviden szeretnék hozzászólni. Maximálisan osztom Dr. Baranyi Enikő és Zsoldos Ferenc képviselőtársaimnak a véleményét. Én is úgy vélem, ha közgyűlésnek volt egy olyan határozata, hogy ezeket a pozíciókat pályázat útján töltjük, akkor ragaszkodnunk kellene ehhez akkor is, ha a jelenlegi ügyvezető tevékenységével maximálisan elégedettek vagyunk, ami jelen esetben így van, és biztosak vagyunk benne, hogyha pályázik, akkor Ő nyeri el a pályázatot, de az elvhez, azt hiszem, ragaszkodnunk, kellene. Pontosan azért, hogy a későbbiekben ezeket a dolgokat ne lehessen megkerülni. Én úgy vélem, hogy a legrátermettebb pályázó biztosan Gáspár úr lenne, de a pályázathoz, én úgy vélem, ragaszkodunk kellene.

Dr. Fodor Csaba: Én a magam beterjesztését a 300.000 Ft-ra akkor visszavonom, és az alpolgármester úr által javasoltat támogatom. Tehát arról kérek csak szavazni.

Törőcsik Pál: Több hozzászólót nem látok. Mivel törvényi előírás valóban nincs pályáztatásról, így lehet, hogy ez csak saját magunk megnyugtatására szolgálna, hiszen, ha mondjuk egy olyan várakozással tekintenénk elé, hogy valaki jobbat hát hogyha sikerül találni, abban van egy kockázat, akkor ez érthető. Van egy mondás, hogy egy győztes csapaton ne változtass. Ez a másik ilyen lehetőség. Én ezek után a vitát lezárom, és szavazni fogunk a két változatról. Az “A” változatot teszem föl először szavazásra. Jegyzőnő tájékoztatása szerint ehhez minősített többség kell. Kérem, aki az “A” változatot támogatja, és olyan időtartamra, és a 250.000 Ft, illetve nem tudom, hogy erről kell-e. Tehát akkor azzal, mivel Dr. Fodor Csaba visszavonta a javaslatát, és 250.000-rel értett egyet. Tehát az “A” változatot azzal, hogy 2005. december 31-ig és 250.000 Ft/hó illetménnyel. Kérem, erről szavazunk most.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

461/2000.(XI.7.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. ügyvezető feladatainak ellátásával 2001. január 1. naptól 2005. december 31. napjáig, 5 évi időtartam Gáspár Andrást bízza meg.

Havi bérét 250.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Törőcsik Pál: Ezek után elsőként gratulálok Gáspár András úrnak a megbízatásához, és kívánom, hogy az elkövetkezendő időben is hasonló megelégedésünkre, és a város hasonló megelégedésére végezze a munkáját. Öné a szó.

Gáspár András: Nem kívánok sokat beszélni, a kezem azért izzadt közben. Köszönöm szépen a bizalmat. Akitől nem kaptam meg, illetve nem a bizalmat nem kaptam meg, értem. Egyetértek az elvekkel, hogy azt be kellene tartani. Amennyiben nem minden esetben sikerül, akkor lehet, hogy a következőkhöz sem muszáj ragaszkodni. Nagyon köszönöm a bizalmukat. Igyekszem megfelelni az elvárásoknak a továbbiakban is.

 

 

 1. Javaslat az Okmányiroda létrehozására és a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére
 2. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Törőcsik Pál: Képviselőtársaim, mint ahogy tudják, a Kormány 2380/1996. határozatában kimondta, hogy az integrációs törekvésekkel egybehangzóan az állampolgári érdekekre, közérdekekre való tekintettel korszerűsítse a nyilvántartást, illetve az okmány kiadásával kapcsolatos ügyintézés technikáját. Ezzel összefüggésben ugyanúgy önkormányzatunknál is az Okmányiroda létrehozása napirendre került. Kérném, ezen kívül létszámcsökkenéssel kapcsolatos feladatokat is végrehajtottunk. Kérném a jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatban egy kiegészítő tájékoztatást adjon.

  Dr. Tuboly Marianna: Nagyon röviden akkor. Az előterjesztés két részből áll. Egyrészről a Okmányiroda létrehozásáról. Az Okmányiroda körzetközponti illetékességgel fogja ellátni az egységes okmánycsaláddal kapcsolatos teendőket. A városon kívül 76 település tartozik az illetékességi körébe, mintegy 110 ezer lakossal. Letenye és Zalakaros csökkentéséről még nem született döntés, de ennek ellenére a nagyságrend, az közel azonos marad. Tehát november 1. napjától a kamarától az egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése történik. Október 1-től 2 létszámot kaptunk erre a feladatra, illetőleg 2001. január 1-től a gépjármű okmányokkal és vezetői engedélyekkel kapcsolatos hatósági feladatokat vesszük át a Rendőrségtől. Erre november 1-től 6 létszámot kaptunk. Ez ugye 8 fő létszámemelkedést jelent. Ezt az előterjesztést határozati javaslata nem tartalmazza, de a költségvetésbe beépítésre fog kerülni, tekintettel arra, hogy ez jogszabály változás alapján következik be, és az állami normatíva a bérnövekményt is fogja tartalmazni. Az előterjesztés javaslatot tesz az Okmányiroda külön, önálló vezetéssel történő kialakítására, ezt indokolja az, hogy az úgynevezett távfeldolgozáson alapuló informatika alapján működik ez az egység. Ez egy sajátos informatikai kapcsolatot feltételez és tesz szükségessé a Belügyminisztériummal. Tehát az itt lévő vezetőnek közvetlenül minden munkafolyamatot kontrollálni kell. Úgy gondoljuk, hogy ez egyértelműen alátámasztja azt, hogy közvetlen belsőellenőrzés alatt működjön. Ugyanakkor sajátos biztonsági előírások is vannak, szigorú adatvédelmi, és fizikai védelem is. Az Igazgatási és Okmányiroda együtt 34 fő lenne. Ez egy egységes vezetés alatt ez úgy gondoljuk, hogy nem működne elég tökéletesen, tehát ezért a 15 főnek egy külön irodavezetői létszámot javaslunk. Azonban ez a 8 fő engedélyezett és bérrel biztosítottan belügyminisztériumi létszámban benne van. Tehát az irodavezetői álláshelyet nem kérjük külön az önkormányzattól, hanem ez benne van az engedélyezett létszámban. Az előterjesztés tartalmaz egy létszámleépítést is, ami nem szorososan, sőt egyáltalán nem az Okmányirodához kapcsolódik, hanem a Kincstár létrejöttével 2 fő revizori álláshelynek a csökkentését tartottuk szükségesnek. Ez egy feladatmegszűnés okozta létszám csökkenés. Ugyanakkor saját hatáskörben is végrehajtanánk létszámcsökkentést. Természetesen erről szól az előterjesztés. Ez egy belső átszervezés, a munkaköröknek hatékonyabb elosztása. 2 fő megtakarítást jelentene számunkra. Még szeretnék tájékoztatásul néhány adatot elmondani a hivatal létszámhelyzetének alakulásról. A kinevezésemtől, illetőleg 1999. májusától kezdődően, figyelemmel arra is, hogy az átszervezés kapcsán, ahhoz kapcsolódóan a létszámcsökkentésre vonatkozóan tettem a közgyűlésnek ígértet. Természetesen az a létszámcsökkentés nem valósulhat meg egyik napról a másikra, ez egy folyamatnak lehet az eredménye, de a jelenlegi állást szeretném létszámadatokkal elmondani. ´99-ben 207 fővel indult a hivatal létszáma. Ez a mostani csökkentést is magában foglalóan, tehát ami belső átszervezéssel és nem feladat megszűnéssel végrehajtott létszámcsökkentés, az 16 fő. Ezen kívül, ami kht., kft-k létrehozásával végrehajtott áthelyezés volt, ez a mostani Kincstáras 2 fővel együtt 13 fő, és mint ahogy azt az átszervezésnél Önöknek tájékoztatásul elmondtuk, létszámkorrekciót olyan módon hajtottunk végre, hogy köztisztviselőkként voltak a 207 főben feltüntetve megbízásos jogviszonnyal rendelkező munkatársak. Ez 9 fő létszámkorrekciót jelentett, és ha a mostani törvény szerinti 8 fő okmányiroda létszámot ehhez hozzáadjuk, akkor 177 fő lesz a 2001. január 1-jei létszám Az elmondottakból kiderül, hogy amit a hivatal saját hatáskörben, úgymond racionalizálással hajtott végre, az 16 fő volt, de ehhez azonban hozzá kell tennem, hogy évközben is ugye lakcímnyilvántartással kapcsolatban már volt többletfeladat, amit belső hatáskörben oldottunk meg, ez 3 főnek, tulajdonképpen létszámfelvétel nélkül ellátott többletfeladatot jelent. Tehát erre a Belügyminisztériumnak a normatívája alapján lehetőségünk lett volna 3 fő létszámot fölvenni, mi azonban ezt nem vettük fel, hanem belső erőforrásokból oldottuk meg. Tehát én úgy gondolom, hogy tisztességes, hogyha azt mondjuk, hogy a 16 fő színtiszta létszámcsökkentés mellett ezt a 3 főt is ide kell figyelembe venni. Tehát az elmúlt egy évben, összegzésképpen elmondható, hogy a hivatal létszáma 19 fővel csökkent.

  Törőcsik Pál: Több hozzászólót nem látok jelentkezni, ezért a vitát lezárom. Két dologról kell szavaznunk. Van egy rendeleti javaslat, és van egy határozati javaslatunk. Mind a kettőhöz minősített többség szükséges. Először a rendeleti javaslatról fogunk szavazni, amely Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizonyos számú rendelete, mely az SZMSZ működéséről szóló 23 ….. /1999.(X.20.) számú rendeletekkel módosított 18/1999.(IV.30.) számú rendeletének módosítása. Kérem képviselőtársaimat, először erről fogunk szavazni.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  48/2000.(XI.8.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2000.(XI.8.) számú rendelete a Szervezeti és működési Szabályzatról szóló 23/1999.(V.20.), valamint az 53/1999.(X.20.) számú rendeletekkel módosított 18/1999.(IV.30.) számú rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

  Törőcsik Pál: 2. határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal létszámát, tekintettel a városi kincstár létrejötte következtében történő feladatmegszűnésre, valamint a belső feladatátszervezésre, 2 fő bérének zárolásával és 2 fő bérének meghagyásával 2001. január 1. napjától 4 fővel csökkenti. Ehhez is minősített többség szükséges. Kérem, erről szavazunk most.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.

   

  462/2000.(XI.7.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal létszámát - tekintettel a városi kincstár létrejötte következtében történő feladatmegszűnésre, valamint a belső feladatátszervezésre, 2 fő bérének zárolásával és 2 fő bérének meghagyásával - 2001. január 1. napjától 4 fővel csökkenti.

  Határidő: 2001. január 1.

  Felelős : Tüttő István polgármester

 3. Tájékoztató az intézményi felújítások évközi helyzetéről
 4. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Törőcsik Pál: Ebben Önök előtt van, hogy a Batthyány Gimnázium, a fedett fürdő felújítás I. üteme, a Tűzoltólaktanya tetőfelújítása, valamint a sánci ravatalozó felújítása. Ez egy határozati javaslattal zárul, melyben ezt a tájékoztatást kellene elfogadni. Hozzászólót nem látok a képernyőn, ezért a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk arról, ami a határozati javaslatban van, egyszerű szótöbbséggel.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  463/2000.(XI.7.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményi felújítások évközi helyzetéről készített tájékoztatást tudomásul veszi.

   

   

 5. Nagykanizsa Palini Általános Iskola környéke rendezési tervének készítése
 6. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Törőcsik Pál: Önök előtt az előterjesztés, benne a határozati javaslatok, melyben indokolással és egy térképmelléklettel együtt tartalmazzák.

  Gyalókai Zoltán: Én ezt maximálisan tudom támogatni egyetlen egy módosítással, hogy természetesen a kérelmező költségére szeretném ezt az OTÉK alapú szabályozást elfogadni.

  Bicsák Miklós: Nem tudom, itt az előttem felszólalt képviselőtársam hogyan gondolja, majd ha ő területi képviselő lesz – azt tudják azok, akik – hogy egy micsoda olyan terület, a városszéli település, helyesbítek és korrigálok, csodás dolog, amikor a rendezési terv vagy az egyéb feladatok megoldása egy olyan rohamosan fejlődő, mint Palin városrész. Én semmi mást nem kérnék, és nem is kívánkozok itt a képviselőtársamnak a véleményem szerint nem elfogadható javaslatával élni, én a következőt kérném, mint a Palin városrész képviselője, kérném, hogy a tervezési fázisban már vonják be az érintett lakosságot, ezért minden segítséget, mint a terület képviselője felajánlok úgy is, hogy lakossági fórumot szerveznénk, és ott megbeszélnénk ezeket a feladatokat, ami aktuális. Én ezt kérném a tisztelt közgyűléstől, hogy ezt szíveskedjenek ezt a lehetőséget, mert igenis a lakosság ezt kéri.

  Karmazin József: Gyalókai úr által felvetettek elvileg követhetők, azonban hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a hatályos építési törvény szerint nem lehet egy telket rendezés alá vonni, akkor itt nagy aránytalanság állna fönn, ugyanis rendezés alá kell vonni megközelítőleg a tartalék intézményterületnek a 80-100-szorosát, tehát legfeljebb az képzelhető el, hogy területarányos a költségviselés.

  A másik kérdés, Bicsák úrnak megnyugtatására mondanám, hogy a közgyűlés elhatározását követően ezt nyilvánosságra kell hozni és minden érdekeltnek a lehetőséget meg kell adni a véleménynyilvánításra és a lakossági fórumok rendszerét is szabályozza a jogszabály. Természetesen igénybe fogjuk venni Bicsák úr segítő közreműködését.

  Tarnóczky Attila: Hiányolom az előterjesztésből azt, hogy végül is mekkora összeg – és ezt kérdezem főépítész úrtól is, egy körülbelüli mértékben –, amibe ez a rendezési terv módosítás kerül? Igazságos elvnek tűnik, hogy a rendezési terv módosítás költségeit területarányosan viseljük, egy probléma van ezzel az igazsággal, hogy a terület 99%-ára vonatkozó átalakításhoz semmiféle érdekünk, szerintem nem fűződik. Magyarul, az 1% földterület miatt kellett egy hatalmas terület új rendezési tervét elkészíteni. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy néhány ember kívánságára – hát majd ki fog derülni, hogy mekkora összeget fogunk elkölteni újra rendezési tervre. Nagyon sok helyen valóban szorít a rendezési terv ebben a városban, akadálya lehet például az ipartelepítésnek is, azonban a rendezési tervek módosítgatására költendő összeget a 2001. évi költségvetésben is korlátozni kellene, mert különben íróasztal fióknak dolgozva fogunk elkölteni sok-sok millió forintot.

  Röst János: Teljes mértékben ellentétes véleményem van Tarnóczky Attila alpolgármester úrral szemben. Én úgy gondolom, hogy a városnak az az érdeke és az a célja, hogy az RRT-k minél hamarabb elkészüljenek, legyenek meg azok a rendezési tervek, amelyek a fejlődését a városnak elősegítenék. Ha ezt meg akarjuk akadályozni, vagy pedig rá akarjuk hárítani a vállalkozókra, akkor Nagykanizsa városa nem fog fejlődni, sőt vissza fog fejlődni.

  Birkner Zoltán: Röst úr érzékenységén gondolkozom most egy pillanatig, de aztán inkább nem mondom, vajon mi motiválhatja ezt az erős érzékenységet. A Tarnóczky Attila alpolgármester úr hozzászólása szerintem tökéletesen érzékeltette azt, amit szeretnék kérdezni. A kérdésem az lenne Karmazin úr, hogy mennyit költöttünk ebben az évben rendezési terv módosításra, Tud-e valami hozzávetőleges számot mondani? És akkor legyen kedves válaszolni arra a kérdésre is, hogy kb. mennyibe kerülne ez a rendezési terv módosítás?

  Kiss László: Csak csatlakozni szeretnék Tarnóczky Attila alpolgármester úr hozzászólásához. Nekem is az a véleményem, hogy valóban költséges rendezési terv készítgetés és módosítgatás helyett inkább komplett, konkrét kiviteli terveket kellene készíteni, amiknek birtokában a város pályázhat, és reális célkitűzéseit tudja megvalósítani.

  Karmazin József: Nem tudom, hogy mondhatom-e én, hogy valóban semmiféle érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy rendezési terveket készítsünk. Nekem sem fűződik hozzá különösebb. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy itt fordított a helyzet. Az önkormányzat nem a saját területére, hanem a mellette levő magántulajdonú területre évekkel ezelőtt szerepeltette, hogy tartalék intézményterület. Ez az állapot megszűnt, ugyanis az iskola bővült, felújítása megtörtént és továbbiakban nincs szükség arra, hogy ezzel a korlátozással éljünk egy szomszédos magántulajdonú területet illetően. Tehát tulajdonképpen most felszabadítanánk ezt a korlátozást. Mindössze erről van szó. És azért nem lehet megtenni ezt egyetlen szavazással, mert ez a terv még a régi építési törvény hatálya alatt álló ún. Országos Építési Szabályzat szerint készült és rendezési tervet ilyen területekre csak újat lehet készíteni.

  Kiss László úr említette a közgyűlés elején, hogy az a bizonyos településfejlesztési koncepció milyen fontos volna a város részére, ugyanis az alapozná meg azt, hogy egyszer már végre elkészüljön – és ezt törvény is előírja – az egész város területére az a terv, amit aztán elemeiben lehet majd módosítani. Tehát akár egyetlen telekre nézve is. Sajnos egy ilyen átmeneti állapot van, ami hosszú évekig tartott és néhány évig még ezután is tartani fog és ez nem csak Nagykanizsán van így, ez így van az országban számos településen, amelyik nem tudta egyszerre azt a 120-150 millió Ft-ot rászánni arra, hogy elkészüljön az új rendezési terve.

  Elhangzott az a kérdés, hogy mennyit költöttünk ebben az évben módosításra. Ebben az évben rendezési terv nem csak módosításként, hanem újként is készült. Gondolok itt pl. a Logisztikai Központ, Ipari Park területre, amelyik a legjelentősebb volt ilyen szempontból. Módosításra véleményem szerint egy olyan 4-6 millió Ft-ot költhettünk és az igaz, hogy kiviteli tervekkel kell rendelkezni majd az Európa Uniós pályázatokhoz, illetve olyan projektekkel, amely hát ugyan még nem kiviteli terv, de több mint a rendezési terv, ugyanakkor a rendezési terv nélkül azok nem működtethetők. Tehát az alapja az egész folyamatnak a korszerű városrendezési terv megteremtése.

  Röst János: Nem igazán értem Birkner képviselőtársamat, hogy mire gondolt, ha kifejtené, örömmel venném. Visszatérve a szakmai részre, én úgy gondolom, hogy a városnak elemi érdeke, hogy azok a területek, amelyek eddig korlátozás alá voltak vonva, ezek felszabaduljanak. Ha nem ezt tesszük, akkor gyakorlatilag az történhet, hogy egy korábbi rendelkezés szerint egy lemerevedett városszerkezettel állunk szemben és a fejlődésnek gátja vagyunk saját magunk. Nem hiszem, hogy ez lenne a cél. Én annak örülnék, hogyha a városnak a nagy részén a RRT-k elkészülnének minél korszerűbb megoldásokkal. Tehát valójában, amit Kiss László képviselőtársam mondott, a későbbi lehetősége a pályáztatásnak csak akkor valósulhatnak meg, ha előtte már a rendezési tervek elkészültek. Nem lehet beadni projektet egy olyan területre, amelynek az RRT-je gyakorlatilag nincs, vagy pedig rosszul van megfogalmazva.

  Tarnóczky Attila: Egyrészt a kérdésem megismétlem, hogy mekkora várható költsége van ennek a munkának? Másrészt természetesen én egyetértek alapjában véve Röst képviselőúrral, csak ebből a lelkes hozzáállásból számomra nem következik az, hogy akkor most ide nekünk az egész, és akkor mindegy, hogy hogyan áll a jövő évi költségvetés, hozzunk ide minél több RRT módosítást. Szerintem a legfontosabbakat kellene kiválogatni és ide hozni. Úgy gondolom, hogy ez nem tartozik ebbe a körbe és kérdezem jegyzőnőt, nem biztos persze, hogy tud szakmai választ adni, hogy valóban az önkormányzat erről a tartalék területéről nem mondhat le más jogi eszközzel csak úgy, hogy csináltat egy új részletes rendezési tervet közfelkiáltással, vagy akárhogy, mit tudom én hogyan? Mert természetesen szívem szerint minden további nélkül lemondanék erről a tartalék intézményi területről.

  Törőcsik Pál: Két választ várunk, először Karmazin József urat kérném, mennyibe kerülne ez körülbelül?

  Karmazin József: Az előterjesztés mellé tettünk egy mellékletet, próbáltunk egy kicsit előbbre lépni azzal, hogy egyrészt szerkezeti egységre is kidolgozzuk azt a bizonyos fejlesztési elhatározást, amit a Kiss László úr említett az egész tervezési területre, és ez a két oldalas anyag tulajdonképpen az indokolás, amelyben kimunkáltuk a fejlesztési elhatározás előnyeit, eredményeit és a ráfordítást, a feladatokat. A ráfordítások között szerepel a rendezési terv készítésének mintegy 1 millió Ft-os terhe is.

  Törőcsik Pál: Magyarul 1 millió Ft.

  Dr. Tuboly Marianna: Igen, Tarnóczky alpolgármester úr kérdése arra irányult, hogy megoldható-e ez más technikai eszközzel? Nem oldható meg. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény már korábbra is előírta a település általános, átfogó, komplex rendezési tervének elkészítését. Ugye ezzel indult a vita. Amennyiben ez nem készül el, akkor területegységek rendezési tervének módosításával lehet ezt pótolni. Más módon nem oldható meg.

  Bicsák Miklós: Nagyon rövid vagyok. Én nagyon egyet tudok érteni itt osztályvezető úr jogos indokaival és a Röst képviselőtársammal. De sem Tarnóczky úr, sem itt az előttem felszólaló Birkner úrnak a véleményével. Én úgy érzem, hogy ilyen rohamosan – ahogy az előbbi felszólalásomban – fejlődő városszéli település, mint Palin, nem tudom miért unszimpatikus tisztelt képviselőtársaim. Igenis Palin szeretne Nagykanizsához, nem csinálja azt, mint más településrész, hogy esetleg leválik vagy ilyen módon, igenis elvárja, hogy a város törődjön vele. Palin városában vagy településrészében iparosok dolgoznak, komoly adókat fizetnek és a rendezési tervet is az ott élő emberek elvárják, hogy azon a tartalék területet is egy olyan iskolával, ami mondhatom, Dunántúl legszebb környezetében beillő iskola, annak a rendezése, környéke, a lakosság részéről is jogos igény. Azon, hogy anyagiaskodunk, sáfárkodunk, csodás dolog. Nagyon örülök, hogy ilyen vállalkozó kedvű képviselőtársaim vannak, akik ilyen jól sáfárkodnak, hogy most spóroljunk. Kérem szépen, ha valamit meg kell csinálni okosan és úgy, hogy az a lakosság és a város érdeke, ezen nem spórolhatunk. Ezt el kell végezni. Én úgy érzem, hogy ez hozzátartozik, mint adófizető polgár is mondhatom, meg a lakosság kérése is, hogy ezen a közgyűlés nem meditálhat.

  Tarnóczky Attila: Képviselő úr, ne csináljon Palin ellenes ügyet ebből az egész előterjesztésből meg vitából, mert nem erről van szó. Lehetne Sáncban, a belváros közepén vagy akárhol. És valószínűleg ott is vannak ilyen tartalékterületek, bár annak idején – amennyire emlékszem ezekre a rendezési tervekre – őrült mennyiségi intézményi tartalékterület lett szanaszét mindenhol kijelölve. Ha annyi intézményünk lenne, akkor ahhoz kétszer annyi költségvetés kellene, mint ahogy a tervben van. Nem erről van szó. Valóban takarékosságról van szó, de azért képviselő úr, majd az első olyan felszólalása után, amikor valamilyen tételről azt tetszik mondani, hogy aztán meg kellene gondolni, ez nem biztos, hogy a legjobb elköltési ötlete a rendelkezésre álló kevés pénznek, akkor komolyan fogom venni a támogató felszólalásait, mert két év alatt még csak ilyennel találkoztam, hogy mire költsünk.

  Törőcsik Pál: Nincs több jelentkező, ezért a vitát lezárom. Szavazni fogunk, mivel költségvetést érintő a határozati javaslatunk és a döntésünk, ezért minősített többséget fog igényelni. Kérem, Önök előtt a határozati javaslat, most már körülbelüli összeg is van. Ebben fogunk most dönteni. Kérem, szavazzunk erről most.

   

  A közgyűlés 9 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 11 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Törőcsik Pál: Közben volt egy módosító javaslat, az, amit a Gyalókai úr mondott, hogy a megrendelő költségének, ezt kellene először.

  Gyalókai Zoltán: Visszavonom.

  Törőcsik Pál: Mivel képviselő úr elállt a módosító indítványától, ezért nem fogjuk megismételni a szavazást. Kérem, a szavazás megtörtént, képviselő úr a módosító indítványát visszavonta.

  Dr. Baranyi Enikő: Nem tudom, hogy én miért nem tudtam szavazni.

  Törőcsik Pál: Kérem, rövid technikai szünetet kell tartani, hogy megkérdezzem, hogy minden szavazógép működött-e vagy volt-e technikai akadálya a szavazásnak, mert itt többen mutatják, hogy a gépük nem működött.

   

  Szünet

   

  Törőcsik Pál: Kérem tisztelt képviselőtársaim, tisztelt közgyűlés! Technikai hiba nem volt a szavazásnál, mégis, mikor a szavazást elrendeltem, még nem volt a módosító indítvány visszavonva, ezért kérem, hogy a szavazást ismételjük meg oly módon, hogy újraszavazunk és utána Gyalókai úr nyilatkozik a szavazás előtt, hogy fenntartja-e a módosító indítványát.

  Gyalókai Zoltán: Visszavontam.

  Törőcsik Pál: Kérem, ez utána történt. Ne vétsünk formai hibát. Kérem, hogy ismételjük meg az ügyben a szavazást. Kérem a technikai feltételeit megteremteni, és most mindenki kapcsolja be a gépét. Nem, nem még egyelőre, elnézést, kérem, figyeljünk ide, és én mindent pontosan mondani fogok. Kérdezem Gyalókai képviselőtársamat, a módosító indítványát fenntartja-e?

  Gyalókai Zoltán: Alpolgármester úr, a módosító javaslatomat visszavontam.

  Törőcsik Pál: Igen, így egyértelmű a helyzet. Tehát ismertek a körülmények, ismert a várható költség. Ennek ismeretében újra szavazunk a kérdésben. Kérem, döntünk ez ügyben. Szavazunk most.

   

  A közgyűlés 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  464/2000.(XI.7.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Palini Általános Iskola és környékét (Alkotmány u. – 4120 hrsz-ú út – Nagykanizsa-Szombathely vasúti pálya – 4056 hrsz-ú út által határolt területet) nem vonja rendezés alá.

   

   

 7. Külterületi – korábbi zártkertek – rendezési tervei hatályon kívül helyezése
 8. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

   

  Törőcsik Pál: Kérdezem tisztelt bizottsági elnök urat – egy rendeleti javaslat van – kíván-e kiegészítést tenni az ügyben?

  Antalics Dezső: Az előterjesztés teljesen egyértelmű, bizottságunk támogatta, kérném szépen megszavazni.

  Tarnóczky Attila: Tisztelt elnök úr, tisztelt főépítész úr! Magam az előterjesztést támogatom, mert valóban nagyon sok elavult szabály korlátozza a volt zárt kertekben az építéseket – indokolatlanul, meggyőződésem szerint – de a kérdésem az lenne, hogy ha hatályon kívül helyezés megtörténik utána indukál valami tervkészítési kötelezettséget vagy sem?

  Karmazin József: Ez a hatályon kívül helyezés közvetlenül nem jár azzal a kötelezettséggel, hogy helyette újat kell készíteni, hiszen mind a város belterületére, mind a külterületére érvényben van a régi típusú, ún. Általános Rendezési Terv és az az új tervek készítéséig alkalmazható szabályozási tervként is.

  Tarnóczky Attila: Akkor jól értem, hogy akkor készítünk új terveket, amikor nekünk tetszik? Mert ez a “közvetlenül”, ez kicsit fenyegetően hangzott. Hát hogy mikor válik aktuálissá új tervek készítése?

  Törőcsik Pál: Még egy kérdés hangzott el, Karmazin úré a szó.

  Karmazin József: Tisztelt Tarnóczky Úr! Az építési törvény rendelkezik arról, hogy minden településnek el kell készíteni az új jogszabályokat. Nem csak a törvény, azóta megjelent közelítőleg 20 új jogszabály, amely érinti a Rendezési Terveket és ezek a tervek nem készültek el. Tehát Nagykanizsának nincs új típusú rendezési terve. Tehát közvetlen ezért nem jelöltem meg feladatként, mert átmeneti rendelkezése a törvénynek úgy szól, hogy alkalmazható a régi általános terv.

  Törőcsik Pál: Több hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Szavazni fogunk. Rendeleti javaslatról van szó, minősített többséget igényel. Kérem, Önök előtt van, egyértelmű. Kérem, erről szavazzunk most.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 6 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

   

  49/2000.(XI.8.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2000.(XI.8.) számú rendelete a 36/1995.(XII.19.) sz. Nagykanizsa Általános Rendezési Terv Külterület szabályozási terve és szabályozási előírásairól szóló rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

   

 9. Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő KHT feladatkörét meghatározó megállapodásra
 10. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Törőcsik Pál: Önök előtt a határozati javaslat és ez a bizonyos megállapodás-tervezet, melyet most Önöknek kell jóváhagyni, mint ahogy tudják, a kht. megalakulása óta, illetve azzal egyidőben egy konkrét megállapodással kell szabályozni a kht. és az önkormányzat viszonyát. Önök ezt áttekintették, a bizottságok is áttekintették. Kérem, akinek észrevétele van.

  Gyalókai Zoltán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményére kíváncsi lennék, mert állítólag megtárgyalta, de a véleményéről egy szót sem tudok itt olvasni az előterjesztésben.

  Törőcsik Pál: Kérem tisztelettel az Ügyrendi és Jogi Bizottság nevében kíván-e valaki hozzáfűznivalót. Mivel nem látom elnök urat a teremben, valaki informálni tud-e? Írásos anyagunk nincs.

  Tarnóczky Attila: Mint ismeretes, ennek a tárgyalása, ennek a napirendi pontnak halasztódott, úgyhogy kérem alpolgármester urat, vagy jegyző asszonyt, hogy valami új határidőt nevezzünk meg november 1-je helyett, hogy értelmes legyen.

  Dr. Tuboly Marianna: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta a szerződés-tervezetet és vita nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. A november 1-jei határidőt – tekintettel arra, hogy a szerződést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta – azonnal lehet módosítani, mert azonnal aláírható.

  Törőcsik Pál: Azt hiszem ezután egyértelmű a dolog. Több hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. Kérem, a határozati javaslatról szavazzunk, amelyben polgármester urat felhatalmazzuk a megállapodás aláírására. Egyszerű szótöbbséget igényel.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  465/2000.(XI.7.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 351/2/2000.(IX.19.) határozat végrehajtására benyújtott, a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht. feladatait rögzítő megállapodást jóváhagyja.

  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

  Határidő: 2000. november 8.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 11. Javaslat a Zalai Írók Egyesülete Pannon Tükör című folyóirat támogatására
 12. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

   

  Balogh László: Mint a közgyűlésben a kultúráért felelős bizottsági elnök, a Pannon Tükör című irodalmi folyóiratot természetesen nagyon fontosnak tartom. Ez a lap a megyének országos megbecsülést, elismerést szerzett a maga berkeiben. Figyelmeztetnék, a szellemi érték határozza meg a létet, nem a példányszám. Ezért továbbra is fontosnak tartjuk az igényes tartalmú, Nagykanizsa érdekeit és értékeit is képviselő Pannon Tükör támogatását. Mindez független a főszerkesztő személyétől. Aki már próbálta, az tudja, milyen értelem és lélekbizsergető jó érzés lokálpatriotaként is lapozni és olvasni egy szép irodalmi folyóiratot. Ezért is támogatta egyhangúlag az OKSB, hogy a Pannon Tükör támogatása külön soron, címzetten szerepeljen a költségvetésben. A 700.000 Ft jövő évi támogatást szintén nagy többséggel, 6 igennel, 1 nemmel, 1 tartózkodással támogattuk. Kérem, aki továbbra is szeretné, hogy egy ilyen szép és tartalmas régióbeli irodalmi folyóirat legyen, az kérem, támogassa.

  Tarnóczky Attila: …… közben én elbambultam, úgyhogy ha úgy gondolják, hogy jelen kell feltétlenül lenni, akkor legyenek szívesek jelezni és idehívom, ha nem, akkor ……..

  Gyalókai Zoltán: Én a megállapodás-tervezet 8. pontjával nem értek egyedül egyet, hogy a támogatásba ne építsünk be egy 0,8 szorzót, hanem egyetértve Balogh László úrral, a költségvetésben külön soron minden évben külön szavazzunk a támogatási összegről. Ennyi módosítást szeretnék.

  Röst János: Egy kis figyelmet kérnék képviselőtársaimtól. Én úgy gondolom, hogy támogatandó ügyről van szó, és én is támogatom a beterjesztést. Egy kérdésem mindenképpen lenne, hogy a Zalaegerszeg város mennyivel támogatja, illetve a Zala Megyei Közgyűlés szintén mennyivel támogatja a lapot?

  Dr. Horváth György: Egy rendkívül nívós folyóiratról van szó, támogatást igényel. Ugyanakkor fel kell említeni a Zalai Írók Egyesületének felelősségét, hogy odáig jutott a lap – tehát itt a hiányokra gondolok, amit nem tudom, hogy a tisztelt képviselőtársaim tudnak-e –, ugyanakkor nyilván, hogy a zalai íróknak nagyobb hangsúlyt kellett volna kapni. A folyóiratban nem kaptak megfelelő hangsúlyt, viszont biztos, hogy országos hatókörű és rangú folyóiratról van szó. Ugyanakkor kifejeztem abbéli aggályomat, hogy kérem nevetséges, hogy 70 Ft egy szám, ennyiért papírt nem lehet venni. Tessenek belegondolni. Ha valaki meg akarja venni, akkor azért ad 100-120 Ft-ot vagy 150 Ft-ot, és aki …. az, biztos, hogy ezt megteheti, ez viszont a Zalai Írók Egyesületének a hibája. Hibájuk az is, hogy nem ellenőrizték megfelelően az anyagiakat, és ezt nyilván nem szabad megengedni akkor, amikor a város véleményem szerint közel 900.000 Ft-tal támogatta évente a főszerkesztő fél bérével és az anyagi támogatással, a pénzbeli támogatással a folyóiratot. Gondoljuk meg jól, és ha már ilyen pénzt adunk, nyilván a városnak is van képviselője a folyóirat-szerkesztő bizottságában, és az anyagiakról illene alkalmanként beszámolni, hiszen ha ennyi pénzt adunk, akkor tudnunk kell, hogy mire adjuk a pénzt, és hogyan áll a folyóirat. Összegezve azt mondom, …… folyóiratról van szó. Én a leírt összeget támogatom.

  Györek László: Én is támogatnám a leírt összeget és a megállapodást is egy kivétellel. Szerepel itt egy 5. pont, amelyik azt mondja, hogy az önkormányzat egy fő szerkesztőbizottsági tagot delegál a lap szellemiségét felügyelő szerkesztőbizottságba. Én nem tudom, hogy az önkormányzat feladatai közé tartozik-e lapok szellemiségének felügyelete és a szellemiség vezetése. Ezt a pontot én nem szeretném látni ebben a megállapodásban. Úgy gondolom, hogy évente eldönthetjük azt, hogy ez a lap Nagykanizsa városának megér-e ennyit, vagy akár többet is. Én úgy gondolom, hogy jelenleg ennyit mindenképpen megér. Ez elegendő felügyeletet jelent az önkormányzat részéről. Szükségtelen ez a pont tehát.

  Tarnóczky Attila: Hát ennek a lapnak vannak már hagyományai hála Isten, nem lenne szerencsés, hogyha ezek után most megszűnne. Magam is színvonalas lapnak tartom, ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy minél több zalai írót, költőt kell benne szerepeltetni. Oda akarok kilyukadni, hogy a szerkesztőbizottságra kellene bízni, hogy valóban a színvonal megtartása mellett és e feltétel mellett zalai vonatkozású írásokat, illetve írókat megjelentetve működjön ez a lap. Azonban tisztán kell látnunk, hogy – bár igaza van Horváth képviselő úrnak egy szám árára vonatkozóan, teljesen igaza van – mely ugyancsak jelképes, és a kétszerese is jelképes lenne, de akármennyiért adjuk ezt a lapot, nem komoly tétel a befolyó összeg a lap költségvetésében, sőt odáig kell mennem, hogy minél nagyobb példányszámban állítjuk elő a lapot, annál nagyobb a ráfizetés, ez egy olyan konstrukció. Magyarul – lehet, hogy viccesen hangzik –, a legkifizetődőbb az lenne, ha ez a lap 1 példányban készülne valami múzeum számára, akkor kerülne a legkisebb összegbe. Ez persze csak a dolgot kikarikírozni szántam, magam támogatnám az előterjesztést.

  Birkner Zoltán: Én tulajdonképpen egyetértek minden pontjával ennek az előterjesztésnek. Annyit szeretnék csak javasolni – és kérem, hogy ezt fogadják el – hogy az önkormányzat által delegáltak se kerüljön szerintem ki, hiszen azért 1/3-1/4 részben benne vagyunk ennek a lapnak azért a finanszírozásában. Én az OKSB-re szeretném testálni, és akkor Györek úrnak is valahogy megoldottuk, azt gondolom ezt a problémát, hogy ne az önkormányzat elé kerüljön ez a dolog. Az OKSB feladata legyen az, hogy mondjuk, megnevezze minden évben azt az embert, akit az önkormányzat delegál ebbe a szerkesztőbizottságba.

  Marton István: Kicsit viccesen kezelve a kérdést, én azt hiszem, hogy nagyon könnyű ennek a lapnak a szellemiségét ellenőrizni, ha képviselőtársaim jó példával járnak el és belépnek az előfizetők nem túl népes táborába, mert szerintem ahányan szóltak mellette, annyi megrendelője nincsen ebben a testületben ennek a lapnak. Ezt bátran mondhatom, mert én a kevesek közül vagyok, aki megrendeli és a szellemiséget így a legegyszerűbb eldönteni. És a következő évi támogatási igénynél nagyon könnyű érvényesíteni adott esetben. Én támogatom egyébként.

  Tarnóczky Attila: Elnézést, hogy harmadszor szólok, de a határozati javaslat semmiféle delegálásról nem szól és szerintem ez a normális. A levélben szereplő tény téves, valóban Papp Ferenc úr kanizsai, de nem önkormányzatot képviseli a bizottságban, illetve a szerkesztőbizottságban. Nem szívesen mennék bele egy ilyen útba, hogy ahány önkormányzat támogatja a lapot – tessék, ja a megállapodásban, elnézést, akkor nem voltam figyelmes olvasó –, még egyszer mondom, nem szívesen mennék bele egy olyan utcába, hogy valamiféle önkormányzatok sorát a delegált bizottság felügyelje a szerkesztőbizottságot, a szellemiségét, tehát azt javasolnám, hogy mi ne delegáljunk ide senkit.

  Dr. Horváth György: Azt hiszem, hogy alpolgármester úr is rosszul emlékezik, illetve nem emlékezhet arra, ami történt. Akkor, amikor összeállt a szerkesztőbizottság, mindenhonnan kértek, minden városból kértek a szerkesztőbizottságba embert. Ha jól emlékszem, engem javasoltak és én nem fogadtam el ezt a megbízást, hogy az akkori OKSB Papp Ferencet - mivel az OKSB hatáskörébe tartozott - delegálta. Így van a jogfolytonosság. Úgyhogy így nem volt más.

  Törőcsik Pál: Több hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Módosító javaslatok hangzottak el. Sorrendben Gyalókai Zoltán képviselő úr egy módosító indítványa volt. Kérem, pontosítsa, hogy minden évben újra tárgyaljuk az összeget, vagy ezt kérném pontosítani.

  Gyalókai Zoltán: Köszönöm alpolgármester úr. Tulajdonképpen nem a határozati javaslattal kapcsolatos a módosító javaslatom, hanem a magállapodás 8. pontja. Tehát ne tegyünk bele egy automatizmust és az infláció 0,8-szorosával való növekedést ne írjuk elő akárhány évre, hanem minden évben a költségvetés megtárgyalásakor külön soron szerepeljen az újság támogatása. Ez volt a kérésem.

  Törőcsik Pál: Kérem, ez egy módosító indítvány volt. Logikus, ugyanis a határozati javaslat után polgármester úr alá fogja írni ezt a megállapodást. Az, hogy ebben mi szerepeljen és milyen feltételekkel, azt mi, mint közgyűlés határozzuk meg. Kérem, szavazzunk erről. Aki egyetért Gyalókai úr módosító indítványával, az majd nyilatkozik. Kérem, szavazzunk most.

   

  A közgyűlés 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Törőcsik Pál: Maga a 700.000 Ft igényel költségvetési ügyet, az minősített lesz majd. Következő módosító indítvány Györek László képviselőtársunktól volt, aki szintén a megállapodás 8. pontját – pillanat, nem a 8., hanem ezúttal az 5. pont. Igaz? Györek László képviselő úr módosítása az volt, hogy ilyen pont egyáltalán ne szerepeljen benne. Kérem, erről szavazzunk most.

   

  A közgyűlés 8 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Törőcsik Pál: Következő módosító indítványa Birkner Zoltán képviselő úrnak volt, aki azt javasolta, hogy ezt az egy főt, akit delegálunk, ezt az OKSB határozza meg. Nem, éppen most szavaztunk arról, hogy nem. Arról volt szó ezek után, hogy bent marad az 5. pont az, hogy ki az, aki képviselő, arról pedig az OKSB fog dönteni. Ez kérem egy módosító javaslat, erről lehet szavazni, hogy igen vagy nem. Kérem a javaslat – hát, hogyha az OKSB úgy fog dönteni, arra most majd felhatalmazzuk vagy nem. Erről fogunk dönteni most. Kérem egyértelmű. Igaz? Szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Törőcsik Pál: Közben nem tudom, hogy utána jött egy ügyrendi gomb, a szavazás közben, tehát nem jelent meg mindjárt a képernyőmön. Dr. Horváth György képviselő úr részéről egy ügyrendi gombja volt.

  Dr. Horváth György: Igen, és én előtte nyomtam az ügyrendit, csak nem tetszett észrevenni. Most hogyan szavazhattunk arról, amikor valakit nem vontunk vissza. Akkor a Papp Ferenc megbízatását vissza kellett volna vonni, és akkor szavazzunk. Visszavontuk? Nem. Tehát a szavazás …

  Törőcsik Pál: Pillanat, értem képviselő urat, jegyzőasszonyt kérjük, a jogi helyzetről nyilatkozzon.

  Dr. Tuboly Marianna: A szerződésnek egy olyan pontját egészítettük ki magunkra nézve kötelezőnek, hogy nem a közgyűlés fog dönteni a delegálásról akkor, amikor azt a döntést meg kell hozni, hanem az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Innét, ebből az anyagból – elnézést kérek – azt sem lehet tudni, hogy ez mikor aktuális.

  Törőcsik Pál: Ez egyértelmű, tehát nincs mandátum, időpont és lejárathoz kötve. Jelenleg ez a személy tulajdonképpen egy megörökölt személy, egy folytonosság. Mikor szűnik meg a jogviszony, hogyha lemond róla, vagy pedig a bizottság visszahívja. Nem? A következőkben, hogyha ez előáll, ezek után pedig az OKSB - kérem tisztelettel, figyeljünk, mert azt hiszem utána nehogy félreértés legyen belőle - hát nincs, azért tisztázzuk most. Ez a helyzet. Tehát amennyiben az ő személye, illetve a megbízatása valamilyen okból lejár, de visszahívni, ilyen intézmény nincs. Nem? Vagy most akkor mi a jogi helyzet? Ezt kérném.

  Dr. Tuboly Marianna: A jogi helyzet ebből az előterjesztésből nem tudható meg, mert ez egy egyesület, amelynek van egy alapszabálya, alapító okirata, alapszabálya. Annak a rendeltetése eldönteni azt, hogy a felügyelő bizottsági tagokat, vagy szerkesztőbizottsági tagokat hány évre választják, annak a mandátuma hogyan szűnik meg, de erről most nem szól az előterjesztés. Nem ad erről tájékoztatást.

  Birkner Zoltán: Fel szeretném oldani ezt a hihetetlen ravasz és komplikált ügyet, szeretném, hogyha az OKSB tárgyalná a legközelebbi OKSB ülésén ezt a kérdést, és egy másodpercig ne foglalkozzunk ezzel tovább. Én még felhatalmazást se szeretnék adni és most kérni az OKSB-nek erre. Egyszerűen az előző szavazatunk alapján kérem az OKSB elnökét, tűzzék napirendre, majd az OKSB eldönti, hogy marad, nem marad, így lesz-e. Megszavaztuk az előzőt, úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.

  Tarnóczky Attila: Jogi oldalról közelítenék a kérdéshez. Valaki visszahívásának joga mindig ugyanott van, ha egyáltalán visszahívható, mert ez mégsem egy polgármesteri poszt pl., ahol ez nem működik, ahol a kinevezés joga van. Az OKSB delegál valakit, természetesen egyébként bármikor visszahívhatja. Persze, nem is erről beszéltünk. Az OKSB megint megkapta a delegálás jogát és magunk között szólva ez a delegálás nem életfogytiglan szól valószínűleg. Az OKSB annak idején a maga soraiból választott egy tagot, pl. hogyha Papp Ferenc úr nem lenne az OKSB tagja, akkor máris meg lehetne gondolni, hogy van-e teendő vagy nincs.

  Törőcsik Pál: Több észrevétel nem hangzott el ez ügyben, tehát módosító indítványokról szavaztunk, egyértelmű a helyzet. Most pedig a határozati javaslatról fogunk szavazni. Minősített többséget igényel, mivel költségvetést érint. Tehát most szavazunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  466/2000.(XI.7.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pannon Tükör című folyóirat hosszabb távú támogatását a költségvetésben címzetten megjeleníteni. A 2001-es költségvetési évben 700 eFt-tal támogatja.

  A közgyűlés a mellékelt megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

  5. pont: A közgyűlés a folyóirat támogatási összegéről minden évben dönt, azt költségvetésében külön soron szerepelteti.

  8. pont: A közgyűlés felhatalmazza az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy az önkormányzat által delegálásra kerülő szerkesztőbizottsági tag személyéről döntsön.

  Határidő: 2001. március 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 13. Javaslat az Opera Stagione támogatására
 14. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

   

  Balogh László: Mindjárt egy színházi előadás hangjai szólalnak meg itt a fal mögül. Én magam nagyon szeretném, hogy egy operaelőadás hangjait is, illetve többét is halljuk itt majd az elkövetkezendő színházi évadban. Épp ezért, mert úgy észlelem, hogy szükség van rá, szeretném a lényegét körbejárni ezen előterjesztésnek röviden.

  Az emberiség, mint tudjuk, két nagy csoportra osztható: operakedvelőkre és az operát nem kedvelőkre. Valószínűleg az operakedvelők vannak kevesebben, de ezen kisebbség nevében hadd kérjek méltánylást a közgyűlés tisztelt tagjaitól, hogy előforduljon az először Nagykanizsa történetében, hogy egy színházi évadban 8 opera és értékes operett előadásra kerüljön sor. Mindez az ún. Opera Stagione társulat jóvoltából lenne lehetséges. A nyolc produkció összköltsége állítólag 24 millió Ft lenne, de az egyéb anyagi támogatások lehetővé teszik, hogy Nagykanizsa csak 3 millió Ft-ért megkapja a neves szereplők által előadott nagy tömegeket és díszletet mozgató előadásokat. Nem titkolt cél az opera műfajának, mint értékes zenének a népszerűsítése, a meglévő kanizsai nézői kör szélesítése az által is, hogy nem kell Budapestre utazni az élményért. Különösen fontosnak tartjuk a fiatalok megnyerését, ennek érdekében ifjúsági előadásokat is szerveznének – kettőt ingyen. Ezért is támogatta mind az OKSB, mind a Gazdasági Bizottság az elképzelést, így az értékes kultúrát szeretők nevében hadd kérjem és reméljem a tisztelt közgyűléstől is a támogatást.

  Fontos megjegyeznivaló. az előadások jegybevétele a Hevesi Művelődési Központot illetné meg, melyről beszámolási kötelezettséggel bírna a HSMK igazgatója. Az OKSB javasolja, hogy ezt a bevételt az intézmény pályázati önrészként különítse el. Például esedékes a HSMK-ban a színházi függöny cseréje. Erre most van nagyon jó pályázati lehetőség, éppen ezáltal. Tehát ezt is tessék figyelembe venni, és utolsó meggyőző – legalábbis a tisztelt közgyűlést meggyőzni kívánó – érvem az, hogy már a műsorfüzetben is szerepel november 24-én az Opera Stagione jóvoltából a Bánk bán előadás két alkalommal 15.00 és 19.00 órakor. Én személy szerint nagyon fájlalnám, ha ez érvénytelenné válna. Ehhez kérem a támogatásukat.

  Törőcsik Pál: Én a magam véleményét most hadd mondjam el. Én ugye a zenét úgy pártolom, hogy van jó zene és rossz zene. A jó zenét nagyon szeretem, ugyanúgy a jó operát is nagyon szeretem. Ez az Opera Stagione, ez jó operákat szokott előadni, illetve menedzselni. És ezúton kérnék elnézést, és ezért is kértem lehetőséget, hogy ezt kifejtsem, hogy erre az időre esik az Olasz Napok rendezvényének időpontja, és erre az időpontra egy bizonyos számú jegyet a szervezőbizottság lekötött az érkező vendégek számára, úgyhogy előre elnézést kérek azoktól, akik esetleg ez által nem juthatnak be a nézőtérre, de bízom benne, hogy ma pozitív döntés születik az ügyben. Ennyit kívántam.

  Dr. Horváth György: Támogatom a javaslatot. Ezt azzal erősíteném meg, hogy ha megnézzük a komolyzenei hangversenyeket, amelyek Kanizsán vannak, közel teltházakat vonzanak. Nem volt lehetőség – én, ha jól emlékszem utoljára még a Népszínház játszott itt operát –, hogy folyamatosan ilyen magas szintű zene legyen, legyen ez is része a város kultúrájának, és áldozzunk rá.

  Röst János: Hogyha Marton Istvánt idézném szabadon, akkor fel kell tennem azt a kérdést, hogy kinek van - egy kis csendet kérnék képviselőtársaimtól -, fel kell tennem azt a kérdést, hogy kinek van színházbérlete, mert azzal is lehet támogatni a színházi előadásokat. Nem sokról tudok egyébként a képviselőtestület tagjai közül, aki bérlettel rendelkezik. Mindenképpen támogatandó cél, úgy gondolom a beterjesztés.

  Amit viszont kérdeznék, az egyik, hogy a pénzügyi fedezetet ebben az évben igényel, vagy pedig a 2001-es költségvetésnek a terhére. Tehát ezt meg kellene határoznunk, illetve meg kellene határozni gyakorlatilag a pénzügyi forrást is, ha ez évit terhel.

  A másik egy módosító javaslat. Azt szeretném javasolni, hogy ez a 3 millió Ft költség ne direkt az önkormányzattól menjen át a társulathoz, hanem ennyivel emeljük meg a Hevesi Művelődési Háznak a költségvetési keretét – akár ez évi, akár a jövő évit – tekintettel arra, hogy ők állnak utána már szerződésben az egyesülettel vagy társulattal és ők tudják befolyásolni, illetve véleményezni a teljesítést. Ennyit javasolnék, és akkor várnám a választ.

  Törőcsik Pál: Kellő tisztelettel, de azért elmondanám, hogy a határozati javaslatban szerepel, hogy ez a 2001. évre szóló. Ennyit kiegészítenék.

  Kiss László: A kezdeményezést itt most a vita kapcsán végiggondolva én is támogatom. Először ingadoztam, de most támogatom és elmondom, hogy miért. Az opera ugyanolyan rétegérdeklődésre számot tartó kulturális műfaj, mint amilyen rétegérdeklődésre számot tartó sportműfaj a futball. A közgyűlést nagyon megosztott annak idején a futball, a város nagyon sokat áldozott a futballra. Én azt hiszem, az opera is megérdemel ennyit. Én úgy vélem, hogy nem ennyit, nem összegében, hanem megérdemli a támogatást, én úgy érzem. Én úgy vélem, hogy követhetjük a régi görögök példáját, ahol a sport és a kultúra azonos súllyal esett latba. Tehát én mindenféleképpen támogatandónak tartom ezt az összeget és ezt a célt.

  Törőcsik Pál: Több hozzászólás nincs, ezért a vitát lezárom. Képviselőtársaim előtt a határozati javaslat, minősített szótöbbséget igényel, ezért kérem a szavazásnál ezt figyelembe venni. A határozati javaslatról szavazunk most. Elnézést, Röst János képviselő úr ügyrendi gombot nyomott, módosító javaslat volt ugye? Kié volt a módosító indítvány? Kérem, pontosítsa indítványát.

  Röst János: Az a javaslatom, hogy a 3 millió Ft támogatás kerüljön a Hevesi Sándor Művelődési Ház intézményéhez megemelve az összeget, és rajtuk keresztül kapja meg a társulás.

  Törőcsik Pál: Ezt a módosító indítványt teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk erről most.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal és 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Törőcsik Pál: Most pedig a határozati javaslatról szavazunk.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

   

  467/2000.(XI.7.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Opera Stagione Társulatot a 2001-es költségvetési évben 3 millió Ft támogatásban részesíti, mely összeggel a Hevesi Sándor Művelődési Központ 2001. évi költségvetési előirányzatát megemeli.

  A társulat 2000/2001-es színházi évadra jutó 8 produkció bemutatásának időpontjáról egyeztet a Hevesi Sándor Művelődési Központ vezetésével. Az előadások jegybevétele a Hevesi Sándor Művelődési Központot illeti meg. A színházi évad végén a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója tájékoztatja az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot a bevétel nagyságáról.

  A Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója vállalja, hogy a középiskolás fiatalság két klasszikus opera előadást ingyen megtekinthet.

  Határidő: 2001. március 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 15. Tájékoztató Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának munkájáról
 16. Előadó: Törőcsik Pál alpolgármester

   

  Törőcsik Pál: Ez egy Nagy Lajosné térségmenedzser által adott rövid tájékoztatás. Önök elolvashatták, ezzel más dolgunk nincs, elfogadjuk, avagy nem. Kérem hozzászólást nem látok, ezért vitát nem nyitok. Szavazzunk most arról, hogy a tájékoztatót elfogadjuk. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  468/2000.(XI.7.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

   

  Törőcsik Pál: Képviselőtársaim, mint ahogy a kezdetben jeleztem – nem tudom a Gyalókai úr által ügyrendi gombot látok.

  Gyalókai Zoltán: Nem tudom, hogy Dr. Gőgös úr és Teleki úrnak az önálló képviselői indítványa, a 3. ponttal a következő közgyűlésre várunk, vagy?

  Törőcsik Pál: Nem, éppen most készültem mondani ez ügyben. Köszönöm szépen. Ha elfelejtettem volna, akkor legalább lett volna, aki figyelmeztet, köszönöm.

   

   

 17. Dr. Gőgös Péter és Teleki László képviselők önálló képviselői indítványa

 

Törőcsik Pál: Tehát Teleki úr kérésének eleget tettünk, vártunk a közgyűlés végéig. Biztosan valami technikai akadálya volt. Egyébként valószínű, hogy ő is az indítványának bizottsági szakaszba való utalását kérte volna. Dr. Gőgös Péter úré a szó.

Dr. Gőgös Péter: Kérésem az lenne, miután ismertettem önálló képviselői indítványunkat, akkor utaljuk bizottsági szakaszba. A lényege a következő: a kiskanizsai városrészben több éve igény merült fel a 32-es autóbusz útvonalának módosítására, bővítésére. Ez az ott élő lakosság számára égető probléma. A Homokkomáromi utca vége, az Őrtorony utca, a Zsigárdi köz és a Cigány utca lakói, legfőképpen az idős korú lakosság számára a jelenlegi megállóhely megközelítése 30 percet is igénybe vesz. Ezért szükséges lenne, hogy a jelzett útvonalon a 32-es autóbusz útvonala egy megállóhellyel bővüljön. Mellékelten csatolnánk több mint 100 lakos aláírását. Köszönöm, kérem támogatásukat.

Törőcsik Pál: Képviselőtársaim véleményt, hozzászólást nem látok, ezért most arra kérem Önöket, szavazzunk arról, hogy bizottsági szakaszba utaljuk. Kérem, erről szavazunk most.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

469/2000.(XI.7.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Gőgös Péter és Teleki László képviselőknek a 32-es autóbusz útvonalának módosítására vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságokat:

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Határidő: 2000. december 31.

Felelős : Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Antalics Dezső bizottsági elnök

 

 

Törőcsik Pál: Tisztelt képviselőtársaim, kedves nézőink! Ezzel mai munkánkat befejeztük. Köszönöm mindenki közreműködését és egy dolgot szeretnék még elmondani. Emlékezzenek a hétfői megbeszélésre, ahol a költségvetési koncepció elkészítéséhez szeretnénk az Önök nélkülözhetetlen véleményét meghallgatni. Köszönöm a figyelmüket. Jó pihenést kívánok.

 

Törőcsik Pál alpolgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.50 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Tuboly Marianna
Törőcsik Pál
jegyző
alpolgármester

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

 

 

2000. november 28. soros

 

Jegyzőkönyv

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. november 28-án (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsa, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Simánné Mile Éva, Partiné Dr. Szmodics Györgyi, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Bodzai Tiborné, Burján Emese kabinetvezetők, Szokolné Dr. Szolik Enikő, Szmodics Józsefné, Somogyi Ottó irodavezetők, Kámán László intézményvezető, Gőcze Gyula kincstárvezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető, Gáspár András, Schmidt László, Czoma Péter, Maros Sándor ügyvezetők, Zalatnai László a Zala Volán vezérigazgatója, Makrai Márton ügyvezető,

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa

 

 

Tüttő István: Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, jelen lévő kedves vendégeinket, a médiumok képviselőit, a Polgármesteri Hivatal osztály- és hivatalvezetőit.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Önök megkapták a napirendi pontokra tett javaslatokat. Jelezném, hogy közben bizottsági szakaszon átesve szeretném napirendre tűzni ösztöndíj rendeletünkkel kapcsolatos napirendi pontot, mert a bizottságok megtárgyalták, és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerben való részvétel napirendet tartalmazná. Tehát ezt még külön szíveskedjünk felvenni. És a gépkocsi vásárlással kapcsolatos napirendet kérem, tűzzük még a mai nap programjába. Ugyanakkor az önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 18/1999. számú rendeletének módosítását. Ez lenne a 3. És van-e még? Előterjesztés az önkormányzat által végzett közműépítések költségeihez történő lakossági források bevonásáról, de ez gyakorlatilag az adó, illetve a koncepció része lenne. Ez tekintsék úgy, hogy ha jól emlékszem, 9. számú napirendi pontnak lenne az “A” és a “B” verziója. Csak kérem ezt így tudomásul venni. Ugyanakkor még egy javaslat van. Tisztelt Közgyűlés! Megkérdezem Önöket először, hogy napirend előtt kíván-e valaki majd szólni, illetve kíván-e valaki kérdezni, interpellálni? Erre most megadnám a lehetőséget.

Kelemen Z. Pál: Egy napirend módosító javaslatom lenne. A 19. számú napirend, Beszámoló a Fogászati Alapellátásról, illetve az ahhoz kapcsolódó pályázatról, határidős, november 30-a. Tehát amennyiben a mai közgyűlés folytatólagos lenne, de mindenképpen valami oknál fogva úgy elhúzódna, de mindenképpen 20 óra előtt, tárgyaljuk a 19. számú napirendet. Ezen kívül szeretnék két kérdést feltenni a napirendi pontnál. A kérdések: “Lehet-e igazságtalanul indokolatlan előnyhöz jutni képviselői interpelláció által?” Második kérdésem: “Miért másodrendű sport városunkban az ökölvívás?”

Tüttő István: Igen. Napirend előtt szólni nem akar?

Kelemen Z. Pál: Nem.

Tüttő István: Jó.

Röst János: Szeretnék javaslatot tenni napirendi pontok változtatásához. Szeretném kérni, az adórendeleteket, illetve a közmű hozzájárulásoknak a kérdését önálló napirendi pontként tárgyaljuk és a koncepció előtt, mert nem a koncepció része elvileg, csak a szavazása. Maga a tárgyalás, az különálló a napirendi pont. Szintén javasolnám, hogy 9. napirendi pontnak a címének a megváltoztatását és pontosítását, ugyanis jelenleg a címe: Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001-2002. évi költségvetési koncepciójára. Én úgy gondolom, ez pontatlan, az előterjesztés a 2001. éves költségvetési koncepciót tárgyalja. Tehát kérném pontosítani 2001. évre. A következő javaslatom, hogy a Zala Volánnak a tarifadíj-emelését, azt vegyük előbbre, tekintettel arra, hogy jelen vannak, és úgy gondolom, hogy helyes lenne, ha nem várakoztatnánk meg őket, és ezt mindenképpen a koncepció elé kéne betenni, ugyanis nagymértékben érinti a városi koncepciót. Ugyancsak javasolnám előre venni a 20. napirendi pontot, ez pedig az intézményhálózatnak a működési-fejlesztési tervének a felülvizsgálata. Tekintettel arra, hogy szintén sokan vannak jelen. Szerencsés lenne, hogyha a 11. pont után, 11. pont helyett, gyakorlatilag a Városi Kincstár után tárgyalnánk.

Dr. Horváth György: Napirend előtt szeretnék szólni az interpellációk és kérdések témakörben. És javaslatom az lenne, hogy az előterjesztett napirendi pontok közül a 26-sat vegyük le, ugyanis a bizottság nem tárgyalta, és azt hiszem fontos dologról van szó. A másik pedig, hát most kaptuk kézhez, sajnos nagyon sok anyaggal együtt, lehetetlen végig olvasni az egészet.

Törőcsik Pál: Napirend előtt egy rövid bejelentést szeretnék.

Budai István: Tisztelt Közgyűlés! Napirend előtt kérnék egy percet. Köszönetnyilvánítást szeretnék megejteni.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék kérdezni közérdekű kérdést lakossági szempontból.

Tüttő István: Most kérdezni szeretnél, vagy mondani? Jó, a kérdést a megfelelő helyen.

Dr. Tuboly Marianna: Horváth György képviselő úr felhívására szeretném ismételten felhívni a figyelmet, hogy tudniillik a 26. napirendi pontot egyetlen bizottság nem tárgyalta. Illetékes lett volna véleményem szerint ez ügyben a Oktatási Bizottság, a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is. Úgyhogy törvényességi szempontból is.

Tüttő István: De természetesen a közgyűlés így is dönthet, csak ezt kérem, mérlegeljük. Tarnóczky úr ügyrendi gomb.

Tarnóczky Attila: Tisztelt képviselőtársaim! Megint arról szeretnék szólni, hogy fontos lenne, hogy tudjuk, mit csinálunk. Hogyha valakinek napirend előtti felszólalása van, akkor arra kérjen szót. Az egy monológ jellegű műfaj, ahol válaszolni nincs lehetőség. Ha kérdeznivalója van, akkor a kérdések között kérjen módot a felszólalásra. Ha a kérdésre adott választ meg akarja kritizálni, akkor interpelláljon. De vegyes felvágottat ne csináljunk, mert abból semmi jó nem fog születni.

Tüttő István: Rendben van, úgy fogjuk a szót megadni, hogy ez ne legyen ilyen helyzet.

Birkner Zoltán: Hasonló dilemmában voltam, mint amit Tarnóczky Attila úr elmondott. Köszönetet szeretnék mondani a körzetemben elvégzett munka tárgyában, és gondolkoztam rajta, hogy ezt hova lehet tenni, melyik kategóriában. Nem kérdés, nem interpelláció, de talán nem egyéb városi közérdek, mégis azt gondolom, nem tudtam máshova betenni, mint a napirend előtti felszólalásban, tehát napirend előtt szeretnék egy percet kérni.

Dr. Gőgös Péter: Az 24. napirendi pontot szeretném előre vetetni a 7. napirendi pont után.

Marton István: Egyetértve azzal, amit Röst képviselőtársam javasolt, hogy a 2001. évi költségvetési koncepció elé kerüljön be a helyi tömegközlekedés díjmegállapítása, azzal, hogy menjen vele a következő pontként a napirendek sorában is következő, a szilárd hulladék szállítási díja, mert a dolgok logikája ezt így kívánja. A másik, a jegyzőnő is említette ezt a törvényességi kérdést, és ugye más képviselőtárs is szóvá tette, nekem az a véleményem, hogy n plusz egy ilyen eset volt már. Én azt hiszem, hogy mai napra rendelt munkát nem nagyon fogjuk tudni elvégezni, énnekem az a javaslatom, hogy maradjon fönn, de ne tárgyaljuk ma, hanem a folytatólagoson, és akkor még meg tudja tárgyalni az OKSB is. Tehát valóban, nagyon jó lenne, ha megtárgyalná.

Tüttő István: Tehát vegyük napirendre.

Tarnóczky Attila: Egyetértek képviselő úrral, azzal, hogy a dolog nem precedens jellegű, sőt fociügyben csak ilyen jellegű előterjesztésekre emlékszem, amit a kutya sem tárgyalt meg előtte.

Tüttő István: Ferincz úr jelentkezik, megkérdezem miért? Tessék.

Ferincz Jenő: Tisztelt polgármester úr, amit korábban írásban benyújtottam a hivatalnak, azzal kapcsolatban szeretnék egy nagyon fontos közérdekű dolgot elmondani a testületnek. Szeretném, hogyha meghallgatnának.

Tüttő István: Tisztelt képviselőtársaim, meg kell szavaznunk a napirendeket. Kérem a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételt kérem, hogy vegyük napirendre. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Vegyük a gépkocsi vásárlás, beszerzés lehetőségről a javaslatot napirendre.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Aztán azt javaslom, hogy fogadjuk el a többi napirendet és a sorrendet pedig azt követően meghatároznánk. Az SZMSZ módosítására vonatkozó napirendet, amit felolvastam. Kérem erről is a szavazatukat, mint új napirend.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja

 

Tüttő István: Úgy emlékszem, hogy ennyi volt, mert amit utólag még említettünk, az része a koncepciónak, az a 9/A., 9/B. napirend. Kérem, akkor szavazzunk a többi napirendről, amely szintén szerepel. Bocsánat még egy. A 26. számú napirendről, Dr. Horváth György javasolta, hogy vegyük le napirendről. Jegyzőnő is indokolta, annak oka, hogy levegyük, vagy ne tűzzük napirendre, hogy a bizottságok közül senki nem tárgyalta. Természetesen Marton úr kérését is egyben fölteszem szavazásra, hiszen ő azt kérte, hogy mégis vegyük napirendre. Önök eldöntik a szavazatukkal, hogy ma napirendre vesszük, vagy nem. Ha napirendre vesszük. akkor csak a folytatólagoson tárgyaljuk meg. Ha igen, akkor megtárgyaljuk a folytatólagoson, ha nem, akkor értelemszerűen akkor újra vissza kell hozni. Kérem, szavazzanak, hogy napirendre vegyük-e? Tehát a kérdést a Dr. Horváth György úr által elmondottak alapján teszem fel. Horváth György úr azt kérte, hogy ne vegyük napirendre. Aki igennel szavaz, az a felvétel ellen foglal állást. Természetesen bizottság tárgyalása szükséges akkor is, ha következő héten tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Tehát napirendre vesszük.

Dr. Tuboly Marianna: Nem, nem fogadtuk el.

Tüttő István: Nem. Az volt a kérdés, hogy levegyük. Azt nem fogadták el. Nem, én direkt megmagyaráztam, aki igennel szavaz, az egyetért a Horváth Györggyel. Ezt mondtam.

Törőcsik Pál: Így volt, így volt.

Tüttő István: Kérem, hogy ne legyen félreértés, javaslom, újra szavazzunk. Tehát Horváth György úr azt javasolta, hogy ne vegyük napirendre. Aki ezzel egyetért, az igennel szavaz, aki nem, vagy tartózkodik.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Nem vettük napirendre. Nincs, nem kell minősített többség. Elfogadtuk a Horváth György úr javaslatát. Magyarul, levettük a napirendről. Nem tudom, meddig kell ezt még magyarázni? Nekem mindig azt kell előterjeszteni, amit a módosító indítvány javasolt. Ezek után kérem a többiről a szavazást, hogy napirendre vegyük, amit Önök megkaptak írásban

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És akkor most a sorrendekben kérem az állásfoglalásukat. Kelemen Z. Pál úr, amennyiben a folytatólagos közgyűlésen kellene tárgyalnunk a napirendeket, az a javaslat, hogy 19. napirend, amely a fogászati eszközbeszerzéssel kapcsolatos, ma tárgyaljuk. Jogos a felvetés, hiszen november 30-ig a megvalósíthatósági tanulmányt el kell küldenünk a Területfejlesztési Tanácsnak. Ha nem döntünk, akkor nem tudjuk indokolni az érveinket. Kérem, szavazzunk erről. Tehát, aki igennel szavaz, a 19. napirendet mindenképp ma megtárgyaljuk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ma megtárgyaljuk ezt a 19. napirendet. Röst úr javasolta az adó és a hozzá kapcsolódó két napirend, illetve téma, illetve először csak ezt a részt tenném fel szavazásra, és a Zala Volán tarifaemelése kerüljön a koncepció megtárgyalása elé, de ugyancsak szeretném, ha egyetértenének azzal, hogy a Marton úr javaslatát ugyanekkor tegyem fel, mert ő a hulladékdíj javaslatot is ugyanebben a sorrendben szeretné javasolni. Én úgy gondolom, hogy ezek itt együtt szavazásra feltehetők. Kérem, szavazzunk. Aki igennel szavaz, egyetért a módosítással. Hát nem egy napirendben tárgyaljuk, hanem sorrendben.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Dr. Gőgös Péter úr javasolta, hogy a 24. napirendet 8-nak tárgyaljuk. E pedig a Fasori dűlővel kapcsolatos kérdés. Kérem, szavazzanak. Aki egyetért a 8-nak előhozatalával, az szavazzon.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 10 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Nem fogadtuk el. Ezek után még szavaznunk kell, Ferincz Jenő úr közérdekű témában szeretne napirendek előtt szólni Önökhöz. Szeretném jelezni, hogy megkeresett engem Ő délelőtt. el kellene döntetünk a következőt: Vagy a napirendnél, ami hulladékdíjjal kapcsolatos, hiszen az elmondása az a hulladékgazdálkodással kapcsolatos észrevétel, vagy ott hallgatnánk meg, vagy pedig most meghallgatjuk. Megkérdezem Ferincz Jenő urat, hogy megfelelne-e az, hogy tárgyalása, amikor sorra kerül ennek a témának, mert ugye ott időszerű.

Ferincz Jenő: Polgármester úr! Megköszönném, hogyha inkább most mondhatnám el. Idő szempontjából nekem szerencsésebb lenne.

Tüttő István: A kérés egyértelmű. Szeretne napirend előtt szólni. Kérem, aki egyetért vele, szavazzon igennel, aki nem, nem, vagy tartózkodjon.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ferincz Jenő úr is szót kap. Röst úr ügyrendi gombot nyom.

Röst János: Nekem meg volt két javaslatom. Egyik, a 20. napirendi pontnak az előbbre hozatala a Kincstár után. Az például az oktatási intézményekről szól. A másik pedig egy pontosítás a 9. napirendi pontnál, ahol tévesen van meghatározva a cím.

Tüttő István: Köszönöm az észrevételt, felírtam, csak elkerülte e figyelmemet. A koncepciónál a 2002. évi, a 2002-es számot javasolja a Röst úr, hogy hagyjuk el. Elfogadom a magam részéről, nem kell akkor vele foglalkozni. A másik pedig, hogy a 20. napirendet előbbre soroljuk a 11. helyre, de Röst úr engedje meg, hogy most jelezzen, amikor úgy érzi, hogy következik, mert én most nem tudom pontosan, hogy a 11-re befér-e, mert egy csomót előresoroltunk. A Kincstár után. Tehát akkor ne sorrendet mondjuk csupán, hanem a Kincstár után. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzunk igennel vagy nemmel.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

 

Napirendi pontok:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Dr. Gőgös Péter önálló képviselői indítványa (írásban)
 5. Dr. Gőgös Péter és Antalics Dezső önálló képviselői indítványa (írásban)
 6. Bicsák Miklós önálló képviselői indítványai (írásban)
 7. Dr. Baranyi Enikő önálló képviselői indítványa (írásban)
 8. Kiss László képviselő önálló indítványa gyalogjárda és kerékpárút építése tárgyában (írásban)
 9. Előadó: Tüttő István polgármester

 10. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, valamint a 2000. évi költségvetésről szóló 9/2000(III.8.) számú rendelet módosítása (írásban)
 11. Előadó: Tüttő István polgármester

 12. Javaslat a helyi tömegközlekedés 2001. évi díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 13. Előadó: Tüttő István polgármester

 14. Javaslat a lakossági szilárd hulladék 2001. évi szállítási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 15. Előadó: Tüttő István polgármester

 16. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre (írásban)
 17. Előadó: Tüttő István polgármester

 18. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/1999.(IV.30) számú rendeletének módosítására (írásban)
 19. Előadó: Tüttő István polgármester

 20. Javaslat a GM-hoz benyújtott pályázatokkal kapcsolatos 313/2000./2.(XI.12.) sz. határozat a), b), c) pontjainak módosítására (írásban)
 21. Előadó: Tüttő István polgármester

 22. Előterjesztés Opel Vectra típusú gépkocsi beszerzésére (írásban)
 23. Előadó: Tüttő István polgármester

 24. Javaslat a 2001. évi helyi adórendeletek módosítására (írásban)
 25. Előadó: Tüttő István polgármester

 26. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi költségvetési koncepciójára (írásban)
 27. Előadó: Tüttő István polgármester

 28. Beszámoló a Fogászati Alapellátás 1998. és 1999. évi munkájáról és javaslat a Fogászati Alapellátás gépparkjának korszerűsítéséhez benyújtandó pályázathoz szükséges további döntésekről (írásban)
 29. Előadó: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya

 30. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstár 2000. évi költségvetésének jóváhagyására (írásban)
 31. Előadó: Tüttő István polgármester

 32. Javaslat az oktatási-nevelési, közművelődési, szociális intézmények gazdasági-adminisztratív közalkalmazotti álláshely számainak csökkentésére (írásban)
 33. Előadó: Tüttő István polgármester

  Zárt ülés:

 34. Előterjesztés az egyszemélyi és többségi tulajdonú önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok könyvvizsgálói pályázatok értékeléséről (írásban)
 35. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Nyílt ülés:

   

 36. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a belterületi határvonal megállapítására és módosítására vonatkozó többször módosított 43/1995.(XII.20.) sz. rendeletének módosítása
 37. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 38. Az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet
 39. Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

 40. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2001/2002. évi intézmény felújítási programjához
 41. Előadó: Tüttő István polgármester

 42. Szabályozási cél egyes vendéglátóipari tevékenységek korlátozásáról
 43. Előadó: Tüttő István polgármester

 44. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közoktatási feladatellátási, intézményhálózat - működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatára (2000-2006.)
 45. Előadó: Tüttő István polgármester

 46. Javaslat az oktatási-nevelési, közművelődési, szociális intézmények gazdasági-adminisztratív közalkalmazotti álláshely számainak csökkentésére (írásban)
 47. Előadó: Tüttő István polgármester

 48. Előterjesztés a sánci ravatalozó építésével kapcsolatos költségek biztosítására
 49. Előadó: Tüttő István polgármester

 50. Előterjesztés a Nagykanizsa, Kinizsi u. 2. sz. ingatlanokról
 51. Előadó: Tüttő István polgármester

 52. Előterjesztés Nagykanizsa, Szabadhegyi 13503/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
 53. Előadó: Tüttő István polgármester

 54. Előterjesztés az úgynevezett Fasori dűlő ügyében teendő további intézkedésről
 55. Előadó: Tüttő István polgármester

 56. Fellebbezések (zárt ülés)

Napirend előtt

 

Tüttő István: Úgy látom nincs több olyan, ami. Akkor szeretném a napirend előtti hozzászólókat sorba kérni, tehát ahogy jelentkeztek. Először napirend előtt kért szót Dr. Horváth György, parancsoljon.

Dr. Horváth György: Már régóta érlelődik bennem az, hogy szóljak. Ez a közgyűlés elhúzódásának dolga, pontosabban, napirend előtti, nem napirend előtt, a kérdések, illetve az interpellációk dolga. Szent meggyőződésem az, hogy a legtöbb interpelláció egyszerű bejelentés, amelyet nyugodtan le lehetne írni, és a hivatal, illetve az ügyben illetékes szervek intézkednének, és intézkedni is szoktak. Megszámoltam bosszúból, ebben a ciklusban 247 levelet küldtem a jegyzőnőnek. 247-et. Szent meggyőződésem, hogy ebből legalább 200 ez a fajta interpelláció, ami itt elhangzik. Ha elkezdtem volna mondani, akkor még most is mondanám, gondolom, mert két közgyűlés lement volna a két és fél év alatt. Ez elgondolkoztató. Elgondolkoztató az is, hogy úgy érzem, hogy sportszerűen jártam el akkor, amikor többször leírtam az Árpád utca panaszát, hogy járhatatlan a járda, amelyre sajnos nem került sor a megjavításra, de ígéretet kaptunk, hogy a következőkben sort kerítenek rá. Eredmény: eltörte valaki a lábát, combnyaktörést szenvedett. Éppen most fog fizetni a hivatal nevében a biztosító. Ugyankkor múltkor - nem ellene vagyok én is megszavaztam - Csákai úr itt 1,6 ezer Ft-ot kapott arra járdára, amely hasonló, vagy 1 milliót, azt hiszem teljesen mindegy. Ezt valahogy rendezni kéne, és azt hiszem, hogy ezt nem szabadna így csinálni. Egyrészt a legtöbbet le lehetne írni, ha megcsinálják, akkor úgy is megcsinálják, ha nem, akkor, akkor sem csinálják meg, de nem tartom azt így egyáltalán szerencsének. Ugyanúgy az interpellációkkal kapcsolatban is. A legtöbb gondom nem is ez. Külön megnéztem az SZMSZ-ünket, és hasznosabban tölthetnénk érdemi dolgokkal a közgyűlést. Természetesen nem az interpelláció ellen szólok, nem a napirend előtti felszólalás ellen, nem a kérdések ellen, de én azt hiszem, hogy nagyon elszaladt a ló itt a képviselőtestületben.

Tüttő István: Napirend előtt kért szót Törőcsik Pál úr. Alpolgármester úré a szó.

Törőcsik Pál: Engedjék meg, hogy egy rendezvényre hívjam fel a figyelmüket. A Nagymagyarország Emlékmű Szobor Bizottsága december 10-én 19 órai kezdettel a Hevesi Sándor Művelődési Központban gálaműsort ad az emlékmű felállításának támogatására. A belépés díjtalan, viszont lehetőség nyílik, hogy ki-ki erejéhez mérten támogatását meg tudja tenni e cél megvalósítása érdekében. Erre szerettem volna felhívni képviselőtársaim figyelmét is és a kedves nézőink figyelmét is. Tehát december 10-én, vasárnap 19 órai kezdettel a Hevesi Sándor Művelődési Házban.

Tüttő István: Én élek a levezetői jogommal, én nem kértem szót napirend előtt, de egy hozzám írt levelet kértek, hogy olvassam fel. Tisztelt képviselőtársaim, kedves TV-nézők és mindenki, aki hallja. “Kérem a polgármester urat, hogy a szervező Állami Zeneiskola nevében tisztelettel hívja meg a közgyűlés tagjait a december 15-én tartandó Farkas Ferenc, városunk díszpolgára emléknapjára. A program 15 órától a HSMK kamaratermében Kocsis Katalin előadása Farkas Ferenc munkásságáról. 18 órakor mise a Felsőtemplomban Farkas Ferenc emlékére. Közreműködik az Állami Zeneiskola énekegyüttese. 19 órakor emlékhangverseny a Felsővárosi Templomban. Szeretnénk, ha a hangversenyt, tehát felkérnek engem, hogy nyissam meg. Az emléknap díszvendége Farkas András, a zeneszerző fia, és unokája.” Kérem, szíveskedjünk megjegyezni. De én szeretném átadni azt a Kanizsa Újságnak, hogy ezt a levelet, vagy csak röviden magát az értesítést szíveskedjenek továbbítani, hogy mindenkihez eljuthasson. Köszönöm. Ezután Budai István úr következik napirend előtti felszólalásra.

Budai István: Köszönetemet szeretném kifejezni azért a munkáért, amit a VIA Kanizsa és a közreműködők kifejtettek választókörzetem egyik szemétdombjának felszámolásában, a Dózsa, illetve Thury laktanya és garázssorok között. Én kérném, hogy ezt az állapotot, ami ott most kialakult, ez most nagyon szép, hogy ezt őrizzük meg hosszútávon, hosszabb időre. Köszönöm szépen még egyszer.

Birkner Zoltán: Horváth György képviselőtársam hozzászólása nagyon-nagyon betalált. Egy hasonló felfogásban szeretném is a képviselői munkámat folytatni, ahogy Horváth úr teszi. Ez kb. azt jelenti, és ez egy tanács, ötlet, javaslat Önöknek uraim, akik még egyéni képviselők. Minden évben kétszer összegyűjtöm azokat a problémákat a képviselői fogadóórán, illetve telefonos és egyéb megkeresés alapján, ami úgy gondolom, hogy egy adott körzetnek az az évi teendőit összefoglalja. Utána ezt egyeztetem, ez egy lista, amit aztán leközlünk a helyi médiumokban, aztán ezt egyeztetjük korábban a hivatallal és a VIA Kanizsa Kht-val, és ütemterv szerint igyekszünk ezeket a munkákat végrehajtani. Ha képviselőtársaim elfogadják ezt a javaslatot és ötletet, javaslom Önöknek, hogy hasonlóan járjanak el, mert akkor valóban a napirendek közötti kérdések és interpellációk harmadára, ötödére fog csökkeni azoknak a száma, hiszen a legtöbb ügy és ezt Önök is tudják az megoldható, vagy nem megoldható, de semmi esetre sem a közgyűlésen való felszólalás adja ennek az alapját. Ez a bevezető gondolatom volt, és akkor most én is hadd köszönjem a meg a VIA Kanizsának, illetve a VIA Kanizsa által felkért cégeknek azt a segítséget, hogy valóban a körzetemben egy pont kivételével, 11 pontban sikerült az összes általam kért, és lakosok által kért módosításokat és javításokat végrehajtani. Az egyik, az egyetlenegy, a Hevesi utcának a járda melletti vízelvezetőjének a megoldása, az egy jóval nagyobb volumenű kérdés. Arra is kaptam ígéretet Gáspár úrtól, hogy jövő évi költségvetésbe bekerül. Az összes többi, úgy mint kandeláberek felállítása, a Rózsa és Bartók út, aztán vízelvezető kisebb csatornáknak a kialakítása, járdajavítások, útjavítások, fakivágások és minden egyéb, amit kértem, az megvalósult. És azt gondolom. hogy akkor nem kellett ezzel 11-szer 2 percben hozzászólnom, hanem egyszer, ez a mostani köszönetnyilvánítás alatt ezt megteszem. Úgyhogy javaslom a képviselőtársaimnak, hogy némi önmérséklet alapján próbáljuk ezt az utat folytatni.

Tüttő István: Ezek után megadom a szót Ferincz Jenő úrnak. Egy kérésem lenne, szíveskedjék lehetőleg rövidre, a lényeget kiemelve. És ne vegye rossz néven, ha esetleg figyelmeztetem, amennyiben az időkorlátokat túllépné. De ezt csak úgy előre bocsátom.

Ferincz Jenő: Tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik biztosították, hogy szót kapjak. A következőről van szó. Idén az Országgyűlés megalkotta 2000. évi XLIII. törtvényt a hulladékgazdálkodásról. Ez a törvény egyes pontjaiban nagyon komolyan és nagymértékben az önkormányzatok alkotmányos jogát korlátozza, csorbítja, és ezért ezzel a felszólalásommal, vagy kérésemmel azt szeretném kérni a tisztelt közgyűléstől, amit egyébként írásban is benyújtottam, és kérem az illetékes bizottságok támogatását is ezen túlmenően, támogassák azt, hogy az önkormányzat saját nevében az Alkotmánybírósághoz forduljon, ugyanis amennyiben ez törvény így hatályba marad, akkor gyakorlatilag bizonyos tekintetekben az önkormányzatok működése komolytalanná válik, és megkérdőjelezhető lesz a törvényalkotó szempontjából. Ez a törvény olyan szempontokat ír elő, ami szerint a hulladékkezelési szolgáltatási díjakat a hulladékszállító, ha felszólítás után nem kapja meg a tulajdonostól, akkor az önkormányzattól igényelheti, és az önkormányzat 8 napon belül köteles kifizetni. Ezen túlmenően az önkormányzatnak a közadók módjára kötelessége ezt behajtani. Ugye a önkormányzatoknak erre nincs meg se a technikai felszereltségük, apparátusa, ami ugyancsak pénzbe kerül. Azon kívül a költségvetésbe erre külön pénzt nem különíthetnek el, ugyanis a törvény azt is meghatározza, hogy a feladathoz kötött állami támogatás terhére kell ezt kifizetni. Tehát más fontosabb pénzből kell ezt elvonni. És adott esetben az is előfordulhat ezen törvény alapján, hogy a szolgáltató, ha nem kapja meg 8 napon belül az önkormányzattól az igényelt pénzt, egyszerűen inkasszóval leemeli az önkormányzat számlájáról. Nagyon veszélyes tendencia ez, ugyanis ez alapján akkor bármelyik másik közüzemi szolgáltató, vízmű, gázszolgáltató, áramszolgáltató a bizonyos településnél távhő szolgáltató akár ugyancsak megtehetné azt, hogy ő nem fogja beszedni a fogyasztóktól a díjat, szedje be az önkormányzat és utalja át nekik. És akkor legyen az önkormányzatnak ez a problémája. Most ez további veszélyeket is rejt magában. A hulladékszállító ….…. megfelelően működjön, mert akármilyen veszteségesen működhet, az önkormányzattól így is, úgy is meg fogja kapni a pénzét. A törvényalkotó azt sem írta elő a törvényben, hogy a hulladékszállító, amikor benyújtja az önkormányzat felé az igényét, hogy ezt tételesen listán, névre, időpontra, összegre lebontva kell kimutatást benyújtania, hogy ki, mikortól mennyivel tartozik. Közöl egy összeget, amit az önkormányzat nem tud ellenőrizni, hogy valóban jogos-e jogalapjában, vagy összegszerűségében. Lehet, hogy 1 millió Ft kintlevősége van, és lehet, hogy a szolgáltató 5 millió Ft-ra nyújt be igényt, és ezt senki nem fogja tudni ellenőrizni. Az önkormányzat ezt kifizeti, utána nem tudja ellenőrizni az önkormányzat, hogy ez a pénz hova kerül, a szolgáltató hova kinek, mire könyvelte el. Továbbiakban arra sincs lehetőség, hogy ha valamely ingatlantulajdonos a szolgáltatónak azután fizeti ki a díjat késve, amikor az önkormányzattól esetleg megkapta, és ez által a szolgáltató duplán jut hozzá., hogy ezt megint csak ellenőrizze az önkormányzat. Tehát az önkormányzat ki van szolgáltatva ebben a tekintetben a hulladékszállító kénye kedvének, mert gazdasági téren minden esetben neki akár a pazarló gazdálkodása is biztosítva van, és senki nem fogja ezt ellenőrizni, ugyanis nincs erre semmiféle törvényes kötelezettség, vagy felhatalmazás. Én nagyon veszélyesnek érzem, mert ez által a törvényalkotó belenyúlt az önkormányzatoknak az alkotmányos jogába, ugyanis a költségvetésén keresztül kötelezi arra az önkormányzatokat, hogy erre fizessenek, tehát meghatározza az önkormányzatoknak, hogy bizonyos téren mikor, mire, mennyit fizessen ki. Tehát az önkormányzatoknak az alkotmányos joga sérül ezzel. Ezen túlmenően itt hozzávetem, hogy mind az alkotmány, mind az alkotmánnyal összhangban az önkormányzati törvény egyaránt az írja elő, hogy az önkormányzatok alkotmányos joga felett az Alkotmánybíróság működik, illetve az Alkotmánybíróság védi, és az önkormányzatok a saját nevükben, ha alkotmányos joguk csorbulását érzik, vagy észlelik, Alkotmánybírósághoz fordulhatnak. Egyébként tessenek elképzelni, ezen túlmenően további jogsértések is fönnállhatnak ennek kapcsán, ugyanis a szolgáltató a szolgáltatási díjat, amit ezek után nem köteles bírósági úton érvényesíteni, egyébként ez felhívás lehet akármelyik állampolgárnak, hogy ne fizesse be díjat, hiszen az önkormányzat majd végül is előbb-utóbb kénytelen helyette kifizetni. Szóval a szolgáltató nem köteles bírósági úton érvényesíteni az igényét. Nem is kötelezi ezek után semmi arra, hogy bizonyítsa, hogy valóban jogos a követelése, ugye mert szolgáltatási díjnak az a lényege, hogy egy szolgáltatásért a díj, mint ellenszolgáltatás jár. De mihelyt benyújtja az igényét az önkormányzatnak, ami a törvény alapján onnantól kezdve adóvá minősül, akkor már megfordul a bizonyítási kényszer, az állampolgárnak kell bizonyítni, hogy ezzel az adóval nem tartozik, ugyanakkor itt már nincs meg az az alkotmányos joga, hogy bírósági úton bizonyítsa igazát, mert egyszerűen az önkormányzat jogosult elvileg a törvény alapján az adó módjára, végrehajtásra. Bár nem tudom, hogy a törvény által előírt 8 napon belül ezt hogyan fogja tudni érvényesíteni mikor a törvényes jogok az állampolgárt is megilletik, ami 8 napon túliak adott esetben. Szóval mindenképpen úgy érzem, mind az önkormányzat, mind állampolgároknak komoly törvényes és alkotmányos joguk csorbul, ezért kérem és javaslom a tisztelt közgyűlést, hogy bizottságok támogatásával minél előbb forduljanak az Alkotmánybírósághoz a törvénynek ezt az alkotmányellenes pontjait megsemmisíteni kérve. Utána nagyon komoly anyagi hátrány fogja érni az önkormányzatot, hogyha ezt nem teszi meg. És még valamit. A hulladékszállítási rendelet vonatkozásában, ami szorosan idekapcsolódik. A rendelet elvileg, ha Önök megszavazzák, 2001. január 1-én lépne életbe, akkor már hatályba lesz ez a hulladékgazdálkodási törvény. Ezen törvényben foglalt előírásoknak ez a rendelet, amit Önök lehet, hogy megszavaznak, de remélem, hogy az elmondottak alapján még sem, olyan egyéb feltételeket ír elő, amik nem teljesülnek, nem teljesültek eddig, tehát végül is, hogyha Önök megszavazzák, akkor törvénytelen módon fogják a rendeletet megszavazni. Ez a törvény csak két pontot említve olyat ír elő, hogy a helyi önkormányzati képviselőtestületnek a díj megállapításakor, illetve a megállapítás előtt ki kell kérni, és nem lehetőség, hanem kötelezettség, a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek a véleményét. És a másik, hogy a díj megállapításhoz a közszolgáltatás ellátója a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemezést készít. Tudomásom szerint ilyem költségelemezést a szolgáltató Önöknek nem nyújtott be. Tehát aggályos, hogyha Önök megszavazzák, hogy mi alapján szavaznák meg ezt a rendeletet. Ezért mindenképpen javaslom, hogy amíg ezek nem történnek meg, ezek a törvényes kritériumok, addig ne szavazzanak egyáltalán a hulladékgazdálkodási rendeletről, mert megsérülnek a törvényes kötelezettségek. Úgyhogy a zárszóként megismétlem, két kérésem van, egyrészt, hogy az önkormányzatok és az állampolgárok jogai érdekében forduljon az önkormányzat is az Alkotmánybírósághoz. Itt megjegyezni kívánom, én megtettem már eddig, de én egyrészt csak a saját nevemben tehettem meg, valamint általánosan a törvénynek az alkotmányos szempontjait kifogásoltam. Az önkormányzat nevében viszont csak az önkormányzat tehet lépést, nekem ahhoz nincs jogom. A másik dolog meg ugye az volt a kérésem, hogy a felsoroltak alapján egyenlőre ne döntsenek a hulladékgazdálkodási díjakról, amíg ezek a törvényes kötelezettségek meg nem valósulnak. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Tüttő István: Köszönjük az észrevételét. Természetesen ez egy külön napirendi pontban szerepel majd, hogy az önkormányzat közgyűlése kíván-e ugyanolyan jogorvoslattal élni, mint, amit a Ferincz úr javasol. Ezt külön meg fogjuk tárgyalni. Köszönjük szépen. Ezek után rátérnénk az 1. napirendi pontunkra.

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Nem tudom, hogy írásban megkapták-e, de azért felolvasnám. Kiegészítés a tájékoztatóhoz. Tisztelt Közgyűlés! Az Osztrák–Magyar Corvinus-kör 2000. december 14-én, csütörtökön este tartja következő rendezvényét Bécsújhelyen, Wiener Neustadt-ban. Fővédnök a két ország nagykövete: Barsiné Pataki Etelka és Dr. Hannes Porias. A szervezet elnöksége meghívott engem és Gerencsér Tibor urat, a külkapcsolati referenst a rendezvényen való részvételre. Tekintettel arra, hogy a Corvinus-kör rendezvényein rendszeresen olyan személyek, üzletemberek, politikusok is részt vesznek, kikkel a kapcsolattartás városunk érdeke, indokoltnak tartom a meghívás elfogadását. Egy határozati javaslatot is szeretnék előterjeszteni.

“Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Osztrák-Magyar Corvinus-kör 2000. december 14-ei rendezvényén Bécsújhelyen gépkocsivezetővel részt vegyen Tüttő István polgármester és Gerencsér Tibor külkapcsolati referens.” Természetesen esetleges elfoglaltságom esetén, más irányú elfoglaltságom esetén más személy kijelölésére is lehetőség nyílik.

Kérem, ezzel szerettem volna kiegészíteni. Mivel a polgármesteri tájékoztatóban olyasmi is leírásra került, amely bizonyos magyarázatra, illetve korrekcióra szorul, ezért megkérem gazdasági osztályvezető urat, hogy a palini iskola pénzmaradványával kapcsolatban szíveskedjék a kiegészítést megtenni.

Beznicza Miklós: Korrekcióra azért szorul, mert közben igazgató úrral történt egy egyeztetés, illetve egy általa elmondott olyan tény, amely sem a félévi, sem a háromnegyed évi beszámolóban nem látszik. Az egyetlen olyan korrekciót tudom én most elmondani Önöknek, amire én azt javasoltam, hogy az intézmény a munkaadókat terhelő járulékok maradványa terhére tegyen át előirányzatot a dologi kiadásaira. Most igazgató úrral történő egyeztetés során kiderült a következő, hogy az intézmény már személyi és a juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok terhére végzett dologi kiadásokat, pontosan azt hiszem így hangzott el. amelynek az átvezetése sem a félévi, sem a háromnegyedévi intézményi beszámolóban nem látszott, és most sem látszik. Amely itt látszik, az a 120.000 Ft-os felújítási előirányzat, aminek a fedezete csak év végével lenne meg. Tehát korrigálnom kell azt a tételt, hogy a munkaadókat terhelő járulékok terhére végezze el az intézmény a dologi kiadások energiatöbbletét, mivel az igazgató úr mondta, hogy az év végén fogja javasolni a teljesítésnek megfelelő előirányzat módosítást mind a személyi juttatásoknál, mind a munkaadókat terhelő járulékoknál. Akkor viszont fölmerül az a tény, hogy valós energiatöbblet igénye van az intézménynek, amelyet én most nem tudok megállapítani, hogy mennyi. Tehát azt fogom javasolni, vagy javasoltam már vezetői szinten, hogy a háromnegyedévi beszámolóval egyidejűleg az év végi módosított, javasolt előirányzatnál korrigáljuk az intézmény ezen energiaigényét. De újólag szeretném igazgató urat megkérni, hogy az év végi javasolt előirányzatoknál a személyi juttatásnak, a dologiak előirányzott korrigációt szíveskedjen elvégezni.

Antalics Dezső: A polgármesteri beszámoló 5. oldalán a 15. pontban szerepel a közgyűlés 318/2000. évi határozata, amely a Dél-Zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat által készített egységes vízdíj alkalmazását tartalmazza, amely egyben feltétele volt az alapító önkormányzatok gazdasági társasággá történő átalakításának, legalábbis ők ezt kérték a mi önkormányzatunktól. Emlékeim szerint ezt a határozatot nagy többséggel az önkormányzatunk meghozta, és nem értem a határidő hosszabbítását 2001. április 30-ig, ugyanis, és főleg azt nem, hogy a többi alapító önkormányzat az Rt. alakításával kapcsolatosan döntést nem hozott, ugyanis elvi állásfoglalás már megtörtént egységesen, hiszen utána a vezetőtestület kapta a feladatot, hogy dolgozza ki az átalakítás feltételrendszerét, és ennek volt egy határideje, ha jól emlékszem ez év novembere. Tehát gyakorlatilag azt szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzatunk által delegált két vezetőtestületi tag ebben az ügyben mit végzett, illetőleg a alapító önkormányzatok polgármesterével milyen tárgyalások folytak, és mi az oka ennek az időhúzásnak. Semmiképpen sem tartom indokoltnak az április 30-ig való meghosszabbítást, ugyan én úgy érzem, hogy még ez évben ezt a döntést meg kellene, meg kellett volna hozni a többi alapító önkormányzatnak, és Rt-vé alakítás feltételrendszerét pedig maximum január 31-ig tudnám elfogadni a határidő módosításként.

Tüttő István: Hogy pontos legyek, kettő önkormányzat nem foglalkozott a kérdéssel, illetve, feltételeket szabott. A levelet megküldtük mindegyiknek, szíveskedjenek dönteni. Mi az ő önkormányzatukat nem tudjuk sem arra kényszeríteni, hogy ülésezzenek, sem arra, hogy ezt megtárgyalják. Azt hiszem, hogy ha nekünk írnak egy levelet, akkor mi is mérlegeljük, hogy megtárgyaljuk, megtárgyaltuk. Egyet megtehetek, hogy felkérem őket, hogy szíveskedjenek mielőbb dönteni, de most hiába mondom, hogy decemberben döntést hoznak. Ez az április 30-as határidő, ez egy nagy valószínűséggel olyan határidő, addig biztosan döntenek. De én garanciát az ő nevükben nem tudok vállalni. Meg azt sem, hogy a döntésük az egybe fog esni a mienkkel, hiszen teljes konszenzus szükséges az átalakításnál az úgynevezett 5 alapító esetében. Tehát nem Nagykanizsa dönt, Nagykanizsa csak egy szavazattal rendelkezik ebben a társaságban. Kérem ezt tudomásul venni.

Röst János: A polgármesteri tájékoztatónak az első része azokról a határozatokról szól, amelynek lejárt a határideje. Itt újabb éberségi próbának vagyunk a szemtanúi, ugyanis több olyan határozat van, aminek lejárt a határideje, de határidő módosítást nem kért az előterjesztő. Na most, hogyha ezek elfelejtődnek, akkor azt jelenti, hogy kiesik a rendszerből, és később már senkinek nem fog eszébe jutni, hogy ezt a rendeletet később megkeresse. Emiatt lenne javaslatom, több határidő pontosítást kérnék. Ilyen a 2. pont. Itt szintén kérném a 2001. május 31-i határidő módosítást. Egyébként itt több mint egy éves interpellációmról van szó, és sajnálatos, hogy ez nem volt elég idő arra, hogy elkészüljön a munka. A 2. oldalon szintén az 5. pontnál kérnék december 31-ei határidő módosítást. A 6. pont, ez egy érdekes határozat, a munkahelyteremtés érdekében fogalmaztuk meg. El kell, hogy mondjam, nálam van rendelet, amit most akarunk határidő módosítással elfelejteni. Ez arról szól, hogy a város vezetésének be kell számolni félévenként a munkahelyteremtő beruházások állásáról. Az első időpont június 30. volt, mint tudjuk, nem történt meg. A következő időpont pedig december 31., erre még van lehetőség. A következő időpontok 2001. július 30. és december 31. jövő évben Itt tisztelettel azt kérném, hogy város vezetése vegye komolyan ezt az ügyet, és ez évben mindenképpen számoljon be az állásról. És javasolnám azt, hogy a korábbi határidőpontok megmaradjanak. Tehát 2000. december 31., 2001. június 30. és 2001. december 31. úgyszintén. Elnézést, kicsit lapozok közbe. Hasonló kérésem van az 11. ponthoz, december 31-i határnappal. Akkor kérdeznék a 14-eshez, ez a Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány megállapodásáról szól. Ha jól emlékszem vissza, ott egy kölcsönszerződés volt. Kérdezném, hogy kölcsönszerződésnek a visszautalása megtörtént-e?

Tüttő István: Igen.

Röst János: Köszönöm szépen. A 16. pontnál szintén kérnék határidő módosítást 2001. június 30-ra. Szintén kérdésem a 17. pontnál, a Camping úti területnek, hogy áll a rendezési terve jelenleg? Az értékesítés miatt érdekes. Hasonló kérésem van a 21. ponthoz, szintén december 31., szintén rendezési terv módosításáról van szó. És szintén hasonló a kérésem a 23. ponthoz, ott szintén december 31-ét kérném tájékoztató jelleggel.

Tüttő István: Igen köszönöm. Antalics Dezső válaszol.

Antalics Dezső: Az előbbi témával kapcsolatosan nem igazán volt megnyugtató polgármester úr válasza.

Tüttő István: Nem is tudlak megnyugtatni.

Antalics Dezső: Igen. Végül is szeretném tudni, mert itt a beszámolóban a többi alapító önkormányzat szerepel polgármester úr pedig kettőt, szeretném, hogyha megnevezné, hogy melyik kettő alapító önkormányzatról van szó. Nyilván akkor, hogyha egyértelmű, hogy ők időhúzó taktikát folytatnak, akkor meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy, hogy tudnánk tulajdonképpen a saját önkormányzati döntésünket realizálni.

Tüttő István: Nem nevezem meg őket, majd a szünetben megmondom.

Tarnóczky Attila: Röst képviselő úrnak a 23. ponttal kapcsolatos új határidejére reagálnék. Pályázat benyújtása, amit a határidő jelzett, az megtörtént, semmiféle teendőnk december 31-ig szerintem nincsen.

Röst János: Nem értek egyet Tarnóczky Attila alpolgármester úrral, ugyanis itt szerepel egy 37 milliós összeg, aminek ez év decemberéig ide kell érni a számlára. Mindenképpen kérnék egy tájékoztatást. Ha elbírálja kedvezően a bizottság.

Tüttő István: Hát akkor is tájékoztatjuk, hogy nem érkezett ide.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Közgyűlés! A határidők a végrehajtás határidejei, nem pedig a tájékoztatás határidejei. Hogyha ezt elfogadjuk, rendező elvként, lehet, de furcsa határidőket kell akkor megszabni, kettőst. Egyet a teljesítésre, egyet pedig majd az események ismertetésére.

Balogh László: Az ifjúság ügye, azt gondolom, van olyan fontos, hogy az 5. ponthoz tartozóan, és a nyilvánosságra tartozóan is néhány mondatot hozzáfűzzek az ott szereplőkhöz. Mint tudjuk, a Városi Diákönkormányzat ifjúsági érdekérvényesítés és demokráciára nevelés témában pályázaton nyert nem is kis összeget. Ebből tábort szervezett a nyáron, ahol a felnőtt önkormányzattal való együttműködési megállapodást szerettek volna többek között kidolgozni. Ez végleges formájában még nem történt meg, de időközben az ifjúsági koncepciónak megfelelően megalakult az Ifjúsági Egyeztető Fórum is. Plusz közben az Echo Társadalomkutató Műhely befejezte a városi ifjúságkutatási programját, amelyről még az idén tájékoztatást kap a közgyűlés és még a szélesebb közvélemény is. Remélhető, hogy ezekkel együtt hamarosan megtörténik az együttműködési megállapodás végleges formába öntése a felnőtt és a diákönkormányzat között. Ehhez kért még egy kis időt a polgármesteri tájékoztató. De ennek kapcsán, mint ahogy mindig, én szeretném elmondani, és mindig is el fogom mondani, hogy sokan továbbra is fontos feladatnak tartanánk az Ifjúsági és Sport Bizottság létrehozását az önkormányzati struktúrában. Én azt remélem, hogy ez egyre inkább, egyre egyértelműbbé válik egyre több képviselő számára.

Birkner Zoltán: … azért szólok polgármester úr, mert a legutóbb nem volt itt polgármester úr, amikor soros közgyűlés volt, és tudom, hogy az információ birtokában jelen esetben egyedül polgármester úr van a városból, illetve jegyzőnő. Én most polgármester úrtól szeretném megkérdezni, hogy mi újság van Alfától Omegáig ügyben? Alfától Omegáig ügyben mi újság van? Sikerült-e végre a végelszámoló ügyét rendezni, megtörtént-e a büntető feljelentés azon személyekkel szembe, akikkel meg kellett ez történnie? Ugye ez nem került elő a legutóbbi közgyűlésen, mert akkor kértem nincs itt polgármester úr, ne beszéljünk róla, mert szeretném hallani a város első számú képviselőjét, hogy mit tett ennek érdekében.

Tüttő István: Nagyon röviden, tájékoztattam Önöket arról a taggyűlésről, ahol a határidőket meghatároztuk. December 15-e a határideje annak, hogy a feljelentés, illetve pontosan úgy fogalmazott a közgyűlés, hogy a bírósági tárgyalás lefolytatására ügyvédet kell megbízni a taggyűlésnek. A taggyűlés megbízta az ügyvédet, nevét most nem mondom, mindenki tudja, hiszen itt döntöttük el. Most készül még a szerződése az aláírásra, hiszen azt nem nekünk kell, hanem a végelszámolónak kell vele igazán megkötni, és utána kerül át hozzánk annak az úgynevezett jogi úton a rendezése. Ennek a megléte esetén tudom Önöket tájékoztatni, hogy mennyiért vállalja, mert a vállalási összege lényegesen meg fogja haladni a korábbi ügyvédi díjakat, és ugye a határozatunk úgy szól, hogy ügyészségi feljelentés. Az sincs megfogalmazva, hogy kinek jelentsem fel - följelenthetem én bárkinek - a határozatban. A feljelentést pedig a bírósági eljárás kezdeményezésével egy időben kell megtennem. Egyeztettem már az ügyvédnővel. Arra várok, hogy ő mikor teszi meg, és vele egy időben történik ennek végrehajtása, a közgyűlési határozatnak megfelelően. Ennyit tudok most erről mondani.

Birkner Zoltán: Polgármester úr, valójában ebben az ügyben ez egy elvarratlan szál a város történetében és egy hát nem akarom minősíteni, hogy milyen ügy. Remélem, hogy minél többen azt szeretnénk, hogy ez végre lezáródjon. Na most azért én azt is szeretném, hogyha megtörténik a feljelentés, akkor nevezzük már nevén azokat egyéneket, akik jelen esetben feltételezhetően kárt okoztak a városnak, és abban az esetben, amikor ezt az ügyvédnő megtette, elfogadta ezt a megbízatást, és mi is elfogadtuk az ügyvédnő megbízatását, akkor szeretnénk polgármester urat kérni, hogy nyilvánosan nevezzen meg mindenkit, aki ellen a város eljárást kíván indítani, illetve bocsánat, a kft. eljárást kíván indítani.

Tüttő István: Most nevezzük meg? Hát majd akkor fogjuk megnevezni, amikor megtörténik az úgynevezett bírósági eljárásnak a kezdeményezése. Arról tájékoztatjuk Önöket, és valószínű, hogy akkor élni lehet a lehetőséggel, hogy sajtóban is megjelenjen. Bár úgy tudom, hogy ez nem titok senki előtt, hiszen nem egyszer tárgyaltuk, a határozatot nem egyszer ismertették.

Dr. Horváth György: Megdöbbenve olvastam a 127/2000. számú határozatról a közterületek elnevezésével kapcsolatban az időpont módosítást. Hát kérem szépen, ez nevetséges dolog. Hadd mondjak én, a magyartanár eszemmel, bízzon meg valaki 3 embert, egy héten belül tegye meg a javaslatát, hozza ide közgyűlés elé, utána lehet rajt vitatkozni, hogy jó az utca, Pityer lesz, vagy nem Pityer, vagy Felszabadulás útja vagy milyen útja lesz. Ezt el lehet dönteni. Ez egy nevetséges dolog. Hát erre jó, hogy nem két évet adunk, a ciklus végéig. Addig nem oszolhat fel a közgyűlés, amíg, ciklus végéig el nem dönti, hogy a Szentgyörgyvári hegyen a jobb oldali második keresztutcának mi a neve. Kérem, ezt nem szabadna csinálni. Én azt hiszem, ez egyszerűen nem, hogy nevetséges, ezt nem lehet minősíteni. Tessék megbízni 3 embert, és akkor le lehet ülni vitatkozni.

Tüttő István: Mi a javaslat?

Dr. Horváth György: Az, hogy a határidőt nem módosítsuk. Tehát nem áprilisig, hanem maradjon a december 31.

Tüttő István: Hát, ha nincs javaslat, akkor nincs miről beszélni, hát ez egyértelmű. Gyakorlatilag, ha nincs javaslatmódosítás, akkor nem kell miről beszélni.

Marton István: A lejárt határidejű határozatoknál a 4. számú, a 30/2000.(II.15.) számú határozat, a Kórház CT és Mammograph beszerzése ügyében. Ugye ez az 5 sor, ami itt tudomásunkra lett hozva, ez takarja azt, hogy a határozat szerint a CT és a Mammograph beszerzése a kórház feladata lett volna. Hát én ezt úgy fogalmaztam volna meg, hogy eredetileg az ő feladata volt. A közgyűlés által ismert, hogy az önkormányzat céltámogatási pályázatot nyújtott be ezen eszközök beszerzésére, melyet el is nyert. Szeretném, ha indokolná valaki, hogy egyszer odaszállt a bonyolítás joga, majd visszaszállt a városra, ezt mi indokolta. És mivel itt van egy főigazgatói levél becsatolva, ez azt jelenti nekem, hogy itt kondícióbeli változásokról is szó van, teljesen egyértelműen. Ezt azt hiszem, ki kellene fejteni legkésőbb a következő soros közgyűlésen. És erre kérek külön egy szavazást. Mellesleg beillik abba a képbe, hogy itt is határidőt kell módosítani, amit azt hiszem Röst képviselőtársunk feszegetett intenzíven.

Tüttő István: Mennyiben, mit kell itt határidőt módosítani, beszerzésre vonatkozóan?

Marton István: Nem, nem arról, hanem hogy az egész beszámoljanak. Tehát áttekintsük a helyzetet, mert október 30. tudomásom szerint elmúlott, és még csak folyamatban van a szerződés megkötése. Tehát úgy gondolom, az egész ügyről egy beszámoló kell a testületnek. A másik az 5. oldalon lévő 16., a 325/2000., a KÖGÁZ Rt-vel tárgyalások folytatása. Hát igen. Sajnos ez így igaz, ahogy ide le van írva, és annyival egészíteném ki, hogy jelenleg a létesítményre vonatkozóan 2001. december 31-ig szóló térítésmentes bérleti szerződés megkötésében állapodtunk meg. Sajnos a mai napig ez nincs aláírva. És ha már az állandó határidőcsúszásokról esett szó, ….

Tüttő István: Illetve azt el kell mondani, hogy mi aláírtuk már.

Marton István: Illetve mi aláírtuk már, csak még fordítás és egyéb technikai okok miatt nem került sor az ügynek a végleges rendezésére. Ugye minden második közgyűlésen körülbelül visszatérő téma a sok határidő módosítás, ami vagy azt jelenti, hogy nem kellően megalapozottak az eredeti határidők, vagy pedig azt jelenti, hogy nem mindenki tesz meg mindent annak érdekében, hogy ez megtörténhessen. Annyit azért mondanék még, hogy a 26. pont napirendről történő levételével a tisztelt közgyűlés meghiúsította a 447/2000. számú határozat 3. pontjáról a beszámolást, valamint a 448. közgyűlési határozatról a beszámolást. Hát ezek szerint a közgyűlés nem is kíváncsi saját határozatainak a határidőre történő rendezésére.

Tüttő István: Pista, nem akarok humorizálni, lehet, hogy nem olvasták el és attól félnek, hogy pénzt kérnek.

Kelemen Z. Pál: Horváth képviselőtársam előbb megkifogásolt egy határidő módosítást, a 127/2000. számú határozatnál. Szeretném pontosítani, szeretnék javaslatot tenni ebben az ügyben. A határozati javaslatok 3. számú pontja alatt szerepel ez. A rendeletet hatályon kívül helyezzük. Én kérném, ugye mondhatnám azt, hogy ne szavazzuk meg, de akkor egyszerűsítsük a dolgot. Jelenlegi határidővel bízza meg a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint OKSB elnökét, hozzon létre közös bizottságot, és december 31-ig nevezzék el ezeket a szerencsétlen utcákat. Erre kérném módosítani a 3. napirendi pontot.

Tüttő István: ….. egy bizottságot. Úgy látom nincs több észrevétel, lezárom a vitát. Tisztelt közgyűlés, határozati javaslatokról kell dönteni. ……. Röst úr által több helyen javasolt határidőkkel egyetértve, kivéve, hát vitázni lehet azzal, amit a Tarnóczky úr is mondott, hogy végrehajtás, vagy határidő. Polgármesteri tájékoztatóban a tájékoztatás végül is ilyen röviden történik, nem részletesen. Kérdezem, hogy egyetértenek-e az 1. számú határozati javaslattal? Szavazzunk. Illetve előbb a Kelemen Z. Pál úr javaslatát, hiszen ő javasolt határidő módosítással kapcsolatban, a 127/2000. számú, harmadik, azt javasolja, hogy maradjon az eredeti határozat. A Városfejlesztési Bizottság és az OKSB közösen érdemben oldja meg december 31-ig. Ő tett is javaslatot, Kelemen Z. Pál úr, hogy hogyan. Szerintem bízzuk a két bizottságra, hogy hogyan oldja meg. Én a magam részéről egyetértek vele. Ha Kelemen Z. Pál úr ezt határozati javaslatnak javasolja, akkor most a 3-sal kezdenénk, ezzel a módosító indítvánnyal a szavazást. Kérem, szavazzunk. Pillanat, a jegyzőnő még kíván szólni, nehogy véletlenül rosszat tegyük.

Dr. Tuboly Marianna: Így van. A közgyűlés át nem ruházható hatásköre a közterület elnevezése, úgyhogy javaslatot tehetnek a bizottságok.

Tüttő István: Úgy van. Tehát a bizottság tegye meg a javaslatát, de akkor én nem december 31-et javasolnék, hanem az utolsó közgyűlésre már tegye meg, azt pedig december 15-ig tegye meg, hiszen 19-én ülésezünk utoljára. Kérem, ezt elfogadja, Kelemen Z. Pál úr, ezt a módosító javaslatot? Így tenném fel szavazásra. Tehát javaslatot készít és december 15. a határidő.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor kérem az 1. határozati javaslatra a szavazatukat. Mi volt a módosítás, mert nem egészen értettem? A berendezéseket beszereztük, most vannak beüzemelés alatt.

Marton István: Az anyagi kondíciókbeli különbség, ami jelentősen érinti a költségvetés, tehát tulajdonképpen csak itt a polgármesteri tájékoztató kapcsán …… 2000. évi III. negyedévi beszámolónál, és illetve a ….., és ezért kérek egy komplex tájékoztatást az elejétől a végéig, ezt kérem megszavazni a következő soros közgyűlésre, tehát december 19-re …… (mikrofon nincs bekapcsolva)

Tüttő István: Bár ez a határozat, ez a beszerzésről szól, a költségvetésben kell Önöket tájékoztatni arról, hogy milyen forrásokat és hogyan biztosítottunk. Meg azt is szeretném, hiszen mindenki tudja, hogy az első, úgynevezett 3 éves verzió, az nem ismétlődött meg a második verziónál. De erről készítünk akkor egy tájékoztatót a december 15. Kérem, akkor szavazzunk erről. Marton úr egy rövid tájékoztatót kér, hogy a Mammograph és a Tomograph hogyan áll, és hogy milyen forrásokat kellett rá biztosítani, összehasonlítva az eredeti és a mostani állást.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ügyrendit nyom Röst János úr.

Röst János: Tisztelettel kérném a polgármester urat, hogy amiket javasoltam módosításokat, előbb azokat szavaztassa meg, mert ha az 1. pontot megszavazzuk, akkor kizárja az én módosításaimat.

Tüttő István: Egyébként hamar rájöttél. Akkor kérlek, légy szíves, sorrendben mond el őket, bár én is felírtam, csak nem akarom, hogy valamelyik kimaradjon. Tehát volt egy, a Középtávú Ifjúsági Koncepció, az volt az első?

Röst János: Nem. Kezdeném az elején. 175/1999. Itt 2001. május 31. határidőt kértem.

Tüttő István: Tehát 2001. május 31. Jó. Kérem, erről szavazunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Utána jön, ha jól emlékszem, az 5. – december 31. Kérem, ezzel a határidővel szavazzuk meg. Ez a 39/2000.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A munkahelyteremtés állása. Tehát év végéig, tehát magyarul a december 19-ei közgyűlésen adjunk egy beszámolót a munkahelyteremtés eddigi eredményeiről, határidő ez év december 31., ez megvolt, és hogy évente ugyanígy ismételjük meg. Félévente, bocsánat. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Nem tudom, hogy volt-e még határidőre vonatkozó. Mert volt, de azt mondtuk. A 429? Azzal mi a helyzet? Mi a javaslat? Június 30.? Igen, akkor kérem erről a szavazatot. Tehát a 325/2000. – 2001. június 30.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 363? December 31. Kérem szavazni. És utána jött a 429-es, az is december 31., illetve az utolsó közgyűlés, ez évben.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ez után kérem, hogy szavazzunk a 2. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 3-asról már döntöttünk. Kérem a 4-esre a szavazatukat.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Az 5-re kérem a szavazatot.

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 6-ra.

 

A közgyűlés 13 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 7-re a szavazatot.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A következő a 8., a 356/2000. határozat módosítása, a vevő névmódosítás.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 9-re a szavazatukat.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Minősített többség kellett volna hozzá. Csak szeretném jelezni, hogy tartózkodtam, nehogy azt mondják, magamra szavaztam. A következő a 10. Bocsánat, van még határozati javaslat. Varga Ágnes nemzetközi ifjúsági referens december 2-3. nap között Szlovéniába utazik. Minősített szótöbbség kell, hogy a napidíját fizessük. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A Corvinus-körre vonatkozó döntésüket kérem.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Nem is fogok elmenni. A legfontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja

 

Tüttő István: Megnéztük a számítógépben a mai napról készült jegyzőkönyvet, és amikor a Röst úr által javasolt határidőket megszavaztuk, utána nem szavaztuk meg az 1. számú pontot a polgármesteri tájékoztatóban. Én kérem, hogy szavazzunk most az 1. számú határozati javaslatról, mert elmaradt véletlenül. Csak a módosításokat szavaztuk meg. Kérem, szavazzunk erről, az 1. számú pontról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

470/2000.(XI.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az 5/17/a,b,c/2000(II.25.), 179/2000(V.30.), a 223/2000(VII.4.), a 271/1,2/2000(VII.5.), a 284/2000(VII.5.), a 316/2000(IX.12.), a 357/2000(IX.19.), a 358/2000(IX.19.), a 363/11,12,13,26/2000(X.10.), a 427/2000(X.10.), a 429/1,2/2000(X.10.), a 435/2000(X.10.), a 436/2000(X.10.) a 442/2000(X.10.) és a 444/2000(X.19.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 221/1998 számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. április 30-ig meghosszabbítja.
  3. a 127/2000.(IV.25.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
  4. felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a közterületek elnevezésére vonatkozóan tegyenek javaslatot.

   Határidő: 2000. december 15.

   Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

   Balogh László bizottsági elnök

  5. felkéri a polgármestert, hogy a CT és Mammograph beszerzésével kapcsolatban komplex tájékoztatást (beszerzési folyamat és a felhasznált források megjelölésével) adjon a testület részére.
  6. Határidő: 2000. december 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  7. a 39/2000.(II.29.), a 363/10/2000.(X.10.) és a 429/2000.(X.10.) számú határozatok végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  8. a 175/1999.(V.15.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. május 31-ig, a 325/2000.(IX.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. június 30-ig meghosszabbítja.
  9. a 99/2000.(III.28.) határozat végrehajtásáról tájékoztatást kér.
  10. Határidő: 2000. december 31., majd félévente

   Felelős : Tüttő István polgármester

  11. a 135/2/2000(IV.25.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. március 15-ig meghosszabbítja.
  12. a 217/7/2000(VII.4.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. február 15-ig meghosszabbítja.
  13. a 318/2/2000(IX.12.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2001. április 30-ig meghosszabbítja.
  14. a 354/2000(IX.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2000. december 31-ig meghosszabbítja.
  15. a 356/2000(IX.19.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a vevő Paizs Istvánné helyett Paizs István.
  16. a “Területfejlesztés és Kohéziós Politika” képzéshez kapcsolódó külföldi tanulmányútra napidíjat nem biztosít.
  17. Varga Ágnes nemzetközi és ifjúsági referens részére a 2000. november 30. – december 2. (3 nap) között Szlovéniában megrendezett Alpok-Adria ifjúsági konferencián való közreműködésére napidíjat biztosít.
  18. Határidő: 2000. november 29.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  19. nem ért egyet az Osztrák-Magyar Corvinus-kör 2000. december 14-ei, bécsújhelyi rendezvényén való részvétellel.
  20. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

Cserti Tibor: Az előbb ügyrendit nyomtam, és azért, mert tudomásom szerint a tájékoztatónak az első pontját – ugye Beznicza úr bevallotta, hogy bocs, tévedtünk, ugye a palini iskolásra vonatkozóan – azt visszavontnak kell tekintenünk. Na most ezt kérném szépen külön szavaztatni róla. Ha rosszul értelmeztem, akkor … kicsit magyarázni, mert én akkor nem értem.

Tüttő István: Igaza van Cserti úrnak, azt szavaztattuk meg, ami a módosítás. Tehát elmondtuk, hogy mi az igazi tényállás. Kérem, akkor ismételjük meg. Világos, hogy ami elhangzott, azzal úgy kell értelmezni, hiszen direkt elmondtam, hogy félreérthető volt, helyretételre kerül sor, amit pontosan a Gazdasági osztályvezető úr mondott el, tehát azt úgy kell érteni. Nem azért mondtuk el, hiszen jegyzőkönyvben lesz. Ezt fogadtuk el.

Tarnóczky Attila: A tájékoztatónak ez a része nem pontja, hanem ez a rész, ez módosításra került, ezt az SZMSZ engedi, indokolt is volt, mert információhiány okán nem olyan dolgok lettek leírva, amelyek megállják a helyüket. Elő fog kerülni a költségvetés III. negyedéves módosítása, ott az intézménynek ezt az energia pótigényét javaslom elfogadni, megfelelő fedezet megjelölésével. Remélem, a közgyűlés elfogadja, és akkor ez a vita ilyen módon rendeződni fog. Külön szavazni viszont a tájékoztatóról, egyes sorairól és bekezdéseiről nem lehet, a tájékoztató egy egységes egész.

Tüttő István: Elfogadható így Cserti úr?

Cserti Tibor: …… (mikrofon nincs bekapcsolva)

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

  Tüttő István: Kérdéseket kívántak többen feltenni. Kelemen Z. Pál úr két kérdéssel kezd.

  Kelemen Z. Pál: Az első kérdésem, az valamelyest rímel arra, amit Horváth György képviselőtársam és Birkner Zoltán képviselőtársam mondott a napirend előtt. A kérdés, az költői, így szól: “Lehet-e indokolatlan előnyhöz jutni képviselői interpellációval?” A válasz úgy szól, hogy igen, csak azért megindokolom, hogy miért kérdezem ezt. Képviselő jártában, keltében a városban elöregedett, súlyosan leromlott járdákat, elhanyagolt zöldterületeket, megrongált közműtárgyakat lát, és akkor két dolgot tehet. Az a képviselő, aki szeretni a dolgot elintézni annak és rendje, módja szerint, az elmegy az illetékes hivatalnokhoz, vagy elmegy a kht-hoz, ahol a városi dolgokat általában nyilvántartják, és akkor megint két dolog történhet, illetve négy. Azt a választ kapja, hogy nem tudjuk, majd intézkedünk; nem tudjuk, de nincs rá pénzt; tudjuk, elvégezzük határidőre; tudjuk, de nincsen rá pénz. Na most innentől fogva a képviselő figyeli az eseményeket, és előbb-utóbb ki lesz javítva a járda, meg lesz csinálva a közműtárgy. A másik dolog, és ez elsősorban a külterületi képviselőkre jellemző, PR-munka részeként a képviselő nem megy el sehova, nem ír levelet senkinek, és itt benn interpellál, és kérdést tesz fel. Ennek következtében többnyire, ugye azért van valamiféle fontossági sorrend a városban, a VIA Kanizsánál, ahol számon tartják, hogy mit kell elvégezni, hogy megnyugtassák a képviselő urat, előnyben részesítik azt a területet, és előbb kijavítják, mint ahogy az ütemezve van. És én ezt nem tartom tisztességes dolognak. Ez a kijáró képviselőknek az a tipikus esete, aki visszaél a nyilvánosság erejével. Horváth György képviselőtársam, Birkner képviselőtársam ilyet nagyon ritkán tett, azt az utat járták be, amit ebben az ügyben be kell járni. Kérném a többi képviselőtársamat, hogy ugyanígy járjanak el. Kevesebb lesz az interpelláció és a kérdés.

  A második: “Miért másodrendű sport városunkban a nagykanizsai ökölvívás?” Valamikor, a sportkoncepciónk megtárgyalásakor kiemelt sportágakat jelöltünk ki, de az események túlléptek rajtunk, és ma már Nagykanizsán olyan szintű ökölvívás van, hogy I. osztályú országos csapatbajnokságon nagykanizsai sportolók a dél-dunántúli regionális válogatottban sportolhatnak. Szeretnék pár szót szólni az ökölvívás mellett. Tudom, hogy nem egy polgári sportág, tudom, hogy ez itt ma nem divatos, de azért engedjék meg, hogy elmondjam. Az ökölvívás a legrégebbi olimpiai sportág, már az ókori görögök is. Az olimpián 12 aranyérmet lehet nyerni vele. A következő olimpián női ökölvívás is lesz. Ez lehet mondani, hogy tetszik, vagy nem tetszik, de lesz. 2002-ben az első női világbajnokságot Magyarország rendezi. S ennek a sportnak Nagykanizsán bázisa van, méghozzá bázisa társadalmilag jól behatárolható. A legszegényebb néprétegek és a kisebbségek, vagy a kisebbség. Az ökölvívás rendkívül nagy nevelőerejű sportág. Ahol az ökölvívást versenyszerűen nagy tömegek űzik, csökken az ifjúsági bűnözés, csökken a deviancia, csökken a dohányzás, az alkoholfogyasztás a veszélyeztetett fiatalok körében. Mindezek alapján indokoltnak látom, és a kérdésem a sportban illetékes alpolgármester úrhoz szól, tehát mindezek alapján indokoltnak látom, hogy bekerüljön a kiemelt sportágak közé az ökölvívás. Tisztelt Alpolgármester úr, tisztelt Törőcsik úr! Kíván-e a dologban tenni valamit?

  Törőcsik Pál: Köszönöm a kérdést, és szeretném tájékoztatni képviselő urat és képviselőtársaimat, hogy ez elmúlt alkalommal, jó egy hete volt egy bajnoki mérkőzés, ahol kanizsai ökölvívók is részt vettek, és nagyon jó érzéssel kísérhettem figyelemmel a szereplésüket. Volt alkalmam találkozni Csötönyi Sándor úrral, az Ökölvívó Szövetség elnökével, aki valóban nagyon érdekes dolgokat mondott el a tapasztalatairól, és megmondom őszintén, az eddig is általam szimpátiával figyelt sportág még erőteljesebben előtérbe került, és én szeretném válaszul elmondani képviselő úrnak, hogy az OKSB csapatával szeretnék összeülni, és megvizsgálni annak a lehetőségét, és én erősen érvelni fogok amellett, hogy az ökölvívást kiemelten támogatandó sportágnak minősítsük, és ennek megfelelően próbáljunk ez ügyben támogatást adni. Még annyit szeretnék elmondani, és ez is egy érdekes tapasztalat, hogy viszonyítva a többi sportághoz viszonylag alacsony finanszírozási szint mellett ragyogó eredményeket tudnak elérni, és azokat a társadalomra kifejtett hatását ennek a sportnak, amit képviselőtársam elmondott, tényleg jelentkeznek kézzel fogható módon. Úgyhogy én köszönöm ezt a figyelemfelhívást, és ennek szellemében próbálok eljárni.

  Balogh László: A boksz szerintem is megér néhány mondatot. Ezzel együtt jelezném, hogy több másodrendűnek nevezhető sport létezik Nagykanizsán, és csak figyelmeztetésként, hogyha a verseny- és élsportra, illetve a tömegsportra, diáksportra fordítandó összeg, az annyi marad a jövő évi költségvetésben, mint a jelenleg tervezett, akkor ez sajnos nagyon nem változhat. Ezzel együtt szeretném azt elmondani ennek kapcsán, hogy én magam két iskolavezetővel beszéltem az elmúlt időszakban éppen a boksz tömegsportba való hozása végett, és annyit ígérhetek, hogy az OKSB, mint rendesen, ugye az új év közeledtén, a sportkoncepcióhoz tartozó sporttámogatási rendeletet valószínű, hogy egyébként is végig kell, újra kell, hogy gondolja, és akkor egy ilyen felülvizsgálat kapcsán a bokszra is sor kerülhet. És csak egyetlenegy megjegyzés, remélhetőleg a képviselőtestületi bokszra nem gondol kiemelt sportágként képviselőtársam.

  Tüttő István: A kanizsai bokszutca, az más, mint a máshol.

  Dr. Csákai Iván: Én 5 fajta módját is ismerem annak, hogy a képviselő a választókörzetének kiharcoljon valamit. Én arra büszke vagyok, hogy nagyon sok interpellációval nem éltem. Amikor kellett, azzal éltem, és eredményt értem el. Az egyik legjobban rendben lévő rész az észak-keleti városrész. Hát, hogyha a képviselőtársaim, akik listáról kerültek, és nem tudnak azzal élni, hogy a saját választókörzeteiért harcoljanak, ezt én nagyon sajnálom. Én úgy érzem, hogy mindent megteszik az észak-keleti városrészért, és ha az a járda megépül, ez nagy eredmény. Ezt kellett csinálnom. Önök megszavazták. Nagyon köszönöm.

  Tüttő István: A lakosság nevében. Röst János úr ügyrendi gombot nyom.

  Röst János: Az a kérésem a polgármester úrhoz, hogy az interpelláció egy másik műfaj, nem ez, amit most itt a képviselőtársaim képviselnek. Az a kérésem, hogy ne adja meg a szót ebben az esetben, ugyanis nem érintettség esete áll fenn egyik esetben sem.

  Tüttő István: Úgy tudom, a kérdéseknél tartunk, a kérdésre válaszolni kell, de lehet, hogy mérlegelnem kell, amit javasolt Röst úr.

  Kelemen Z. Pál: Valahogy abban az értelemben, ahogy Röst képviselőtársam. Kérem, tisztelt közgyűlés, nem tudom, miből gondolja Csákai úr, hogy őróla beszéltem. Engedjenek meg egy adomát, és aztán tessék rendre utasítani az adomáért.

  Tüttő István: Előre mondom.

  Kelemen Z. Pál: Zalamerenyén egy ember, akinek 3 telek-szomszédja volt, kiírta az ablakára, hogy hülye a szomszédom. Az egyik elment, és feljelentette a körzeti megbízottnál. A körzeti megbízott megkérdezte az illetőt, hogy tessék mondani, miből gondolja, hogy Önre gondolt?

  Tüttő István: Rendreutasítalak. A következő kérdésfeltevő Bicsák Miklós úr.

  Bicsák Miklós: Nagyon köszönöm, hogy a kérdéseknél, mégsem az interpellációnál, alpolgármester úr, én hibáztam, kérdésként tettem fel. Most elfogadom, és egyben megragadom az alkalmat. Nagytiszteletű városunk jegyzőnőjétől kérdezném nagyon röviden és a lényeget, habár már bevallva őszintén, személyesen mai nap már említettem a gondomat, problémámat. Lakosságunk a Közigazgatási Osztály munkájával kapcsolatban egy kicsit türelmetlen, mondhatom finoman kifejezve, nyugtalan. Valahogy lassan mennek ott a dolgok. Nem tudom elképzelni, kérdésként kérdezem tisztelettel jegyzőnőnktől, hogy mi lehet a gond? Maga a létszám, a fizetés, az ott dolgozó emberek, a szervezettsége? Én most, mint vállalkozószemmel teszem fel és jóindulattal, a vezetői hozzáállások, a leszervezettsége ezen az osztályon, mert kérem szépen, Nagykanizsa városhoz, tudni kell, ha jól mondom, kérem helyesbítsenek, 47 település tartozik, ha jól tudom, akinek a hatósági osztály adja ki az engedélyeket. Ezen belül a városban vagy Kanizsa közvetlen városszéli településén is, illetve hát, mint Palinra gondolok, Miklósfa, stb., Bagola, ami a városunkhoz tartozik. A legnagyobb gond, probléma az idő, a várakozás az engedélyekkel, ez mind költség, és a lakosság, ez idegesíti őket. Én azt szeretném kérdezni tisztelettel jegyzőnőtől, hogy valamit ott rendezni, ha kevés a létszám, tisztelt közgyűlés vagy egyéb, tegyük ebben az ügy érdekében. Személyesen is részt vettem a közelmúltban, amikor türelmetlen ügyfelek ott egy kicsit türelmetlenek voltak. Nem akarok én megbántani senkit, de úgy érzem, egy odafigyeléssel, vagy egy kicsit létszám, ezekben maga az osztály, a szakemberek tudják, vagy a vezetők, hogy mit ott tenni, bár nem úgy megy a szekér, ahogy annak menni kellene. Ez az ügyfeleknek a nyugtalansága és a hozzám intézett kérés, hogy én ezt említsem meg. Ezt kénytelen voltam, mert megkértek, és ezt muszáj volt itt a nyilvánosság előtt. Én szeretném tisztelettel jegyzőnőnket megkérni, hogy ezt az ügyet szíveskedjék kivizsgálni és segíteni, hogy megoldódjon ez a probléma, mert valami gond van ott. Vagy defektet kapott a kerék és nincs megszerelve, vagy valami más probléma. Nem úgy, gördülékenyen a fogaskerekek kapcsolódnak egymásba. Köszönöm a segítséget előre is.

  Tüttő István: Tied a kerék, miénk a rádió.

  Dr. Tuboly Marianna: Tisztelt képviselő úr! Nagyon velősen azt a választ tudom Önnek adni, hogyha egy felsőfokú végzettségű, 3 év gyakorlattal rendelkező köztisztviselő jelentkezik a hivatalba, akkor a bruttó kezdő fizetése 56.000 Ft. Megkérdezem Önt, mint vállalkozót, Bicsák úr, Ön hány ilyen jelentkezőt tud felvenni 56.000 Ft-ért? Tetszik érteni a kérdést? Jelen pillanatban, és ez tájékoztatása a közgyűlésnek, jelen pillanatban 3 jó képességű építésügyi köztisztviselő távozása van folyamat a hivataltól, mert igaz ugyan, hogy 56.000 Ft a kezdő fizetés, a maximum 32 év köztisztviselői munkaviszony után 112.000 Ft, az átlagfizetés pedig 91.000 Ft. Aki ezt az Építésügyi Irodát elhagyja, az azt mondja, hogy kétszer ennyi fizetésért tudna maradni. Ez egy olyan szakma Bicsák képviselő úr, az építésügyi szakma, ami a piacon és a vállalkozásban igen kurrens és keresett szakma. Ezt tudom Önnek válaszolni, de egyébként képviselő úr, hogy ha Ön konkrét panasszal engem megkeres, akkor az ügyet ki tudom vizsgálni. Egyébként az a megfogalmazás, hogy lassú az ügyintézés, ez a megfogalmazás nem valószínű, hogy ügyintézési határidőcsúszást jelent, mert az építésügyi ügyintézési határidő 60 nap. Ezt írja elő a jogszabály egyik oldalról, másrészről pedig előírja a jogszabály igen sok szakhatóságnak a megkeresését. Márpedig az építésügyi hatóság nem tehető azért felelőssé, hogyha a szakhatóságok nem adják határidőben, gyorsan, szolgálatkészen a szakhatósági állásfoglalásukat. Ez pedig nem tekinthető az építésügyi hatóság hibájának. Én nagyon szívesen venném képviselő urat, hogyha személyesen találkozik ilyen panaszosokkal, akkor azt nekem jelezné, és konkrétan tudnám képviselő urat tájékoztatni arról, hogy valóban az építésügyi hatóság elmarasztalható-e azért, hogy valamilyen késedelmi probléma merülne fel az ügyintézésben. Egyébként általánosságban pedig megállapítható, hogy egyáltalán ennek ellenére, hogy igen nagy a fluktuáció az építésügyi hatóságon, ennek ellenére nem mondhatnám, hogy probléma lenne. Az építésügyi hatóság ura a helyzetnek. Keresünk, hirdetünk ügyintézőket. Igaz ugyan, hogy ez kisebb-nagyobb nehézségekbe ütközik, de át tudjuk hidalni a helyzetet. Még azt is el kell mondanom, hogy Zalaegerszeg önkormányzatának a kijelölt építésügyi hatósága vagyunk, és soron kívül intézzük a zalaegerszegi önkormányzati építésügyi ügyeit, hiszen számukra is ezek nagyon sürgősek, ugyanúgy pedig a társönkormányzatok építési ügyei is általában soron kívül intéződnek, tekintettel arra, hogy ezen önkormányzatok is nagy számban pályázatokat nyújtanak be egyéb helyekre, ahol soron kívüli építésügyi ügyintézésre van szükségük, és ez irányban is megelégedéssel látjuk el feladatainkat.

  Bicsák Miklós: Nagyon köszönöm a korrekt és gyors választ itt a helyszínen jegyzőnőnknek. De azért sok mindenben, én például személy szerint is a Földhivatallal, most nem akarok belemenni, a hivatal, illetve a hatósági osztály kapcsolata. Azt oly gyorsan, az ügyfelek szerint is, mint magánember is le lehet rendezni rugalmasan. Az osztály vezetése, mondom, hát én vállalkozószemmel nézem a dolgokat, meg egyéb. Az ügyfelek másképp látják, tisztelettel jegyzőnő, ezt az egészet. Beadja adatát, a hivatal látja, az ügyintéző látja, felszólítja, hogy hiánypótlás, stb., és ő azt várja, hogy rugalmasan meg legyen oldva. Tessék elhinni, ezt jó szándékkal, és ezt kérjük mi, és ezt kérik tőlem, mint terület képviselőt, vagy ismerve Zala megyét, itt éltem, itt élek, remélem még sokáig, és nekem ez a dolgom, ezt tolmácsolni kell, mert vannak hibák, tessék elhinni. Vannak hibák a hatósági osztályon.

  Dr. Tuboly Marianna: Képviselő úr! Az építésügyi jogszabályra szeretném az Ön figyelmét felhívni. Az építésügyi jogszabály előírja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Tűzoltóság, a Földhivatal és egyéb nagyon fontos közműhatóságoknak a szakhatósági állásfoglalását. Azt hiszem, hogy több száz ügyben, képviselő úr, nem lehet telefonon társhatóságokkal rugalmasan ügyeket megbeszélni, mert ez az érdemi munka rovására megy. Tehát ezeket írásban, és előírás, hogy a társhatóságok – így hívja –, a szakhatóságok írásban adják meg az állásfoglalásukat. Tehát én még egyszer ….. követeli, hogy ne általánosságban, és laikus szemlélettel mondjunk véleményt.

  Tüttő István: Úgy látom több kérdésre jelentkező tisztelt képviselőtársam nem volt. Akkor rátérnénk az írásban már kiküldött, interpellációk és kérdések témakörben az adott válaszokkal kapcsolatos állásfoglalásukat kérem szépen. Az interpellációkkal kapcsolatban kérdezném Dr. Gőgös Péter urat, hogy elfogadja-e válaszunkat?

  Dr. Gőgös Péter: Először a kérdésre elhangzott válaszomról nyilatkoznék. A bajcsai járdákkal kapcsolatban megértem, hogy a felújításra nincs pénz, de az indoklásban szereplő azon sor, hogy kizárólag a balesetveszélyes burkolatok helyreállítását tudják elvégezni, kérném akkor ezt a verziót alkalmazni a bajcsai járdáknál. Legalább a balesetveszélyes részeket javítsák ki. A 19-es helyijárattal kapcsolat választ elfogadom, kénytelen vagyok elfogadni, meggyőzőek az érvek.

  Tüttő István: Tóth Zsuzsanna képviselőnő kérdést tett fel. Kérdezem, hogy – végül is itt nem kell elfogadni, mert ez nem előírás, csak tájékoztattuk, válaszoltunk a kérdésére.

  Tóth Zsuzsanna: Köszönöm szépen a tájékoztatást, és szeretném megkérni irodavezető asszonyt, hogy szóban egészítse ki, mert úgy tudom, hogy az óta újabb fejlemények vannak.

  Tüttő István: Akkor, ha nem haragszik, mindjárt megkérdezem az interpellációjával kapcsolatos válaszát is.

  Tóth Zsuzsanna: Az interpellációm pedig úgy tudom, hogy bejárta a bizottsági szakaszt, és akkor kérném szépen ezt is, hogy közöljék velünk.

  Tüttő István: Ezt követően kérdezem Bicsák urat.

  Bicsák Miklós: Köszönöm szépen, nagyon korrekt válaszokat kaptam. Itt egyedül a palini iskolával, van a gyalogátkelő, hogy a jövő évi költségvetésben, én úgy gondolom, hogy egy gyalog, úttesten való átjárás közvetlen, mivel hogy ez egy nagyon veszélyes az iskola kijárata, nem hiszem, hogy olyan költséget vonna maga után, hogy azt a fehér zebrát felfestené a megfelelő műszaki gárda. Én azt kértem az interpellációmban. Elfogadom különben az interpellációra adott választ. Ezt kérném azért felgyorsítani, mert ez szükséges, bejött a téli, őszi időjárás, hogy ez valahogyan, ha a hatóságok hozzájárulnak, hogy minél hamarabb megtörténjen a zebra felfestése.

  Tüttő István: Dr. Csákai Ivánt kérdezném.

  Dr. Csákai Iván: Az interpellációra adott választ elfogadom, csak egyetlenegyet érzek furcsának, hogy akkor, amikor az építési engedélyt és az értékesítést nyélbeütöttük a Postakertnél, akkor nem tűnt fel, hogy ott rendezési tervet kell módosítani, és ezért húzódik a járdaépítés és egyéb dolgok kiépítése. Elfogadom a választ.

  Tüttő István: Az előbb jelentkezett az egyik irodánk vezetője.

  Szokolné Dr. Szolik Enikő: Tóth Zsuzsanna képviselőasszonynak mondom az Ady u. 4-6. számú épületek mögötti parkoló ügyében, hogy a bizottsági utat bejárta az előterjesztés, és az interpelláció tartalmának megfelelő bizottsági döntések születtek. A határozat leírása folyamatban van, és ezt követően kerülhet sor az intézkedésre. A Corvin utcai garázzsal kapcsolatban feltett kérdésre annyival egészítendő ki, hogy az előterjesztés elkészült, és az is bejárja a megfelelő utat, és azt követően születik döntés.

  Tüttő István: Kérdezem Kiss László képviselő urat, hogy elfogadja-e az interpellációra adott választ?

  Kiss László: Az igazság az, hogy csak részben tudom elfogadni ezt a választ. Tudom, hogy erre nincs mód, ezért egy kicsit részletesebben kifejtem, hogy miért. A válaszban a válaszíró leírja, hogy egyes projekteknél teljes tervellátottságra van szükség ahhoz, hogy pályázni lehessen, más projekteknél viszont nem szükséges teljes tervellátottság, csak koncepció kell. Viszont az összeállítás, amit megkaptunk, ez csak egyfajta differenciálást ismer, és 19 projekt van felsorolva, amelyből 4 már elkészült, 1 folyamatban van. Én viszont a tervezett projekteknek a tervellátottságára gondoltam. Tehát a 19-ből gyakorlatilag maradt 14, és nincs megosztva, hogy melyikhez kellene komplett terv, hogy pályázni lehessen, s nincs megadva, hogy melyikhez elég a koncepció. Ugyanakkor, ami tulajdonképpen az egész interpellációt indukálta, az a következő volt: a város közlekedésének fejlesztése és infrastrukturális fejlesztése miatt égetően szükség lenne a déli elkerülő útra, ami a kaposvári 61-es útnak a bekötése a gyékényesi útba lenne. Úgy gondolom, és úgy tudom, hogy erre vonatkozóan komplett kiviteli tervdokumentáció van a hivatalban, ez nem szerepel a felsorolásában. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy erre mód lett volna pályázni hasonlóan, mint ahogy a 74-es utat Zalaegerszegen állami pénzből építik, nekünk is hasonló pályázatot be lehetett volna nyújtani. Az én interpellációm erre vonatkozott, és ennek az ügynek a kivizsgálására kérnék tulajdonképpen még egy menetet, ha lehetne. Így akkor azt mondom, hogy így nem fogadom el a választ, és kérném ezt továbbiakban részletesebben kifejteni.

  Tüttő István: A déli elkerülő úttal kapcsolatban valóban, de hát ugye ezt az önkormányzatnak abban dönteni kell, hiszen az egy óriási falat. A Nyugat-Dunántúli Regionális Tanács koncepciója tartalmazza, de hát arra nem a városnak kell vállalkoznia, hanem kérelmeznünk kell, hogy ezt országos szinten építsék meg. Amennyiben úgy gondolja képviselő úr, meg is fogalmazhatjuk határozati javaslatban, hogy a déli elkerülő úttal kapcsolatban kezdeményezzünk egy megkeresést, tehát magyarul döntsünk abban, hogy kezdeményezzük a megépítését. El kellene talán még azt is döntenünk, hogy milyen irányban, hiszen erre még PHARE-pénzt is lehet találni. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy milyen forrást lehet ehhez még szerezni. Nem mi építjük meg, de természetesen, aki építi, az az állam, illetve az állam számára sem mindegy, hogy milyen forrásokat kell ehhez igénybe venni. De kérjük és kezdeményezzük a déli elkerülő út építését. Ha ezzel egyetértenek, akkor, vagy beadja külön indítványként Kiss úr?

  Kiss László: Igen, polgármester úr. Én egyetértek az Ön javaslatával. Javasolnám, hogy az illetékes bizottságok, elsősorban a Városfejlesztési Bizottság és a Gazdasági Bizottság minél előbb tekintsék át a rendelkezésre álló terveket. A kabinetek, akik információval rendelkeznek az erre vonatkozó pályázati lehetőségekről, a bizottságoknak számoljanak be arról, hogy mikor, milyen pályázatot, hogyan lehetne benyújtani, kihez, és akkor erre vonatkozóan készüljön egy komplett közgyűlési előterjesztés, hogy mit, mikor, hogyan kell ebben az ügyben lépésként megtennünk ahhoz, hogy ez a dolog minél előbb elinduljon. Ezt javasolnám.

  Tüttő István: Én azért vetettem fel, mert emlékeim szerint a zalaegerszegi elkerülő út, az PHARE-pénzből épül. Induljunk el ..

  Kiss László: Igen, pontosan. Már megkezdték saját erőből, most pedig PHARE-pénzekből fejezik be.

  Tüttő István: Tarnóczky úr ügyrendi gombot nyom, tessék.

  Tarnóczky Attila: Én a Kiss képviselő úr eredeti változatát támogatnám, hogy ne fogadjuk el ezt a választ, utána bizottságok vizsgálják meg, hozzák meg ezt a javaslatot, mert ha most hozunk egy határozatot, akkor megint felrúgjuk a saját működési szabályzatunkat, ami nem illik.

  Tüttő István: Jó. De ettől függetlenül szavazásra teszem fel, hogy elfogadják-e a választ, hiszen ez a kötelező norma. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 1 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 5 tartózkodással az interpellációra adott választ nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Folytatjuk az ügyet, de azt hiszem, mindannyiunk érdekében. Bicsák úr, a csapadékvíz elvezetésre is igent mondott?

  Bicsák Miklós: Igen, köszönöm, elfogadom, ……

  Tüttő István: Köszönöm. Én úgy értelmeztem, hogy arra is választ adott, csak alpolgármester úr kérdezte.

   

  Szünet

   

   

 3. Dr. Gőgös Péter önálló képviselői indítvány (írásban)
 4.  

  Tüttő István: Megkérdezem, Gőgös úr kívánja-e szóban kiegészíteni?

  Dr. Gőgös Péter: Először is szóban ismertetném önálló képviselői indítványomat, majd pedig kiegészíteném egy határozati javaslattal. Indítványom tárgya a nagybakónaki patak feletti fahíd helyreállítása lenne. Bajcsai lakosok kérésére indítványozom, hogy a bakónaki patak felett átívelő híd 2001-ben kerüljön helyreállításra. A fahíd egyik pillére több éve olyannyira megsüllyedt, hogy rajta a gépekkel történő áthaladás veszélyessé vált. Korábbi bejelentésem nyomán a VIA Kanizsa Kht. súlykorlátozást vezetett be, mely csupán a jelenlegi helyzetet konzerválja, és nem oldja meg az időszakos mezőgazdasági munkák során birtokait megközelíteni szándékozó bajcsaiak gondját. Ez volt a közelmúlt. A jelen pedig az, hogy a híd közeleg az életveszélyessé nyilvánításhoz. Az egyetlen megoldás a lezárás. De ezt lehetetlen kivitelezni, ez nem valós alternatíva, a probléma nem elodázható, ugyanis a legközelebbi kerülőút is 20 km lenne. Határozati javaslatom a következő lenne: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a bajcsai híd helyreállítási költségét méresse fel. A közgyűlés ennek ismeretében dönt arról, hogy a 2001-es költségvetésben külön soron szerepeltesse a felújítást. Határidő: 2000. december 31. Felelős: Tüttő István polgármester.

  Tüttő István: Köszönöm szépen. Úgy látom, Cserti úr kíván ehhez szólni.

  Cserti Tibor: Egy … észrevételem lenne, maximálisan egyetértek a Gőgös úr indítványával, azzal, hogy ennek a hídnak az állapotát a fokozott igénybevétel is eredményezte, valószínűsíthetően. Fokozott igénybevételnél erőgépek jelentkeztek ott, ami a környékbeli gazdaság igénybevételéből származhatott, nagy valószínűséggel megint. Anélkül, hogy nevesítenénk valamit, és én a határozati javaslatot javaslom kiegészíteni azzal, hogy előzetesen is már a Polgármesteri Hivatal kezdjen tárgyalásokat a híd helyreállítására vonatkozóan és a költségviselésére vonatkozóan is a potenciális, számításba jöhető gazdasági partnerekkel.

  Tüttő István: Köszönöm. Tarnóczky úr, ügyrendi gomb.

  Tarnóczky Attila: Jelezném, hogy egyetlen feladatunk van, szavazni arról, hogy bizottsági szakaszba ……

  Tüttő István: Hát végül is a határozati javaslatot megfogalmazták tisztelt önkormányzati képviselő úr. A bizottságok is, remélem, hogy egye fognak vele érteni, és akkor visszakerül. Kérem, szavazzunk a bizottsági szakaszba utalásáról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  471/2000.(XI.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Gőgös Péter képviselőnek a bakónaki patak feletti fahíd helyreállítására vonatkozó önálló képviselői indítványának megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

  Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

  Pénzügyi Bizottság

  Határidő: 2000. december 31.

  Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

  Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

  Böröcz Zoltán bizottsági elnök

   

   

   

 5. Dr. Gőgös Péter és Antalics Dezső önálló képviselői indítványa (írásban)

 

Tüttő István: Kérdezem, van-e ehhez is hozzáfűznivaló?

Dr. Gőgös Péter: Önálló képviselői indítványunk tárgya: javaslat Kiskanizsának a kerékpárút hálózatban történő bekapcsolására. Mi, Kiskanizsa önkormányzati képviselői indítványozzuk e városrész kerékpárút hálózatba történő bekapcsolásának megtervezését, valamint a 2001-es költségvetési évben a megvalósításhoz szükséges pályázati pénz elkülönítését céltartalékban. A kormány jelentős összegekkel támogatja a kerékpárutak létesítését országosan. Ezt egy egészséges életmódot, testmozgást ösztönző és környezetvédelmet is szem előtt tartó cél motiválja, mely a mai közlekedési árak mellett komoly gazdaságossági szempontokkal is szerencsésen egybeesik. Kiskanizsa fekvése indokolja, kerékpárral közlekedő lakossága pedig joggal igényli a számára biztonságos kerékpárutat. Megfogalmaznám határozati javaslataimat:

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Kiskanizsa településrész kerékpárút hálózatba történő bekapcsolásával.
 2. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázathoz szükséges tervek elkészítéséről.
 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önrész biztosításához szükséges összeget a 2001. évi költségvetésben céltartalékban szerepelteti.

Itt a pályázati határidőt jelöltem meg 2001. augusztus 31-ével. Felelős: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel. Kérem, szavazzunk a bizottsági szakaszba utalásról. És kérem majd, hogy az az anyag, ami majd a bizottságok elé kerül, hogy a határozati javaslatokat már tartalmazza.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

472/2000.(XI.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Gőgös Péter és Antalics Dezső képviselőknek a Kiskanizsának a kerékpárút hálózatba történő bekapcsolására vonatkozó önálló indítványuk megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságokat:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Határidő: 2001. január 31.

Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Böröcz Zoltán bizottsági elnök

 

 

 

 1. Bicsák Miklós önálló képviselői indítványai (írásban)

 

Tüttő István: Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni szóban?

Bicsák Miklós: Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés, nem, ahogy írásban kértem a tisztelt közgyűlést, az önálló indítványomat kérném, hogy a tisztelt közgyűlés támogassa. Vannak benne olyan napirendi pontok, amik már itt a költségvetésben megjelentek, és kérném, hogy a jogos kérés, azok, amik itt az indítványomban szerepelnek, az első hat pontban is, és a második önálló indítványomban is, a palini ravatalozó, mi csak a javítás, karbantartását, hogy az ÁNTSZ-nek megfelelően feleljen meg az a ravatalozó, mert mint városkörnyéki településen ez a legrosszabb állapotú ravatalozó. Én ezt kérném a tisztelt közgyűléstől, hogy az önálló indítványomban, a jövő évi költségvetésben szerepeljen a javítás, és a költségvetésnek a díjai, hogy ezt helyre tudják állítani.

Tüttő István: Sajnos tudok én még rossz ravatalozóról, de remélem, ezért Marton úr nem fog szólni.

Birkner Zoltán: Kedves Bicsák Miklós képviselő úr! Nem tudom, észrevette-e, az előbb Gőgös Péter képviselőtársunk megfogalmazott egy határozati javaslatot hozzá. Amennyiben ezt nem teszi meg, nem fogom tudni támogatni a bizottsági szakaszba utalást. Nagyon kérem, mind a kettőhöz fogalmazzon meg szóban legalább egy határozati javaslatot, különben nem tudjuk másképp kezelni az anyagot, mint interpelláció.

Tüttő István: Én szeretném azzal kiegészíteni Birkner urat, hogy én kérem a következő időszakban tisztelt képviselőtársaimat, mikor beadják eredetileg, tehát az első verzióban szíveskedjenek határozati javaslattal együtt megfogalmazni az indítványukat. Köszönöm. Bicsák úr kér egy kis türelmet?

Bicsák Miklós: Igen.

Tüttő István: Megkérdezem Bicsák urat, akkor megadjuk a szót.

Bicsák Miklós: A két önálló képviselői indítványom, a ravatalozóval kapcsolatban, hogy bizottsági szakaszba kerüljön, kérném a tisztelt közgyűlést, határozati javaslatom: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a palini ravatalozó felújításával egyetért, egyidejűleg a 2001. évi költségvetésben erre külön soron fedezetet biztosít.

Tüttő István: Először erről szavazunk. Kérem, szavazzunk. Bizottsági szakaszba utaljuk, és csak könnyítjük a bizottság munkáját a határozati javaslattal:

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

473/2000.(XI.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bicsák Miklós képviselőnek a palini ravatalozó felújítására vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságokat:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Határidő: 2001. január 31.

Felelős : Antalics Dezső bizottsági elnök

Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Böröcz Zoltán bizottsági elnök

 

 

Tüttő István: Kérem a másikat.

Bicsák Miklós: A hat pontos javaslatom, az önálló képviselői indítványnál: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1-6. pontjában foglaltakkal egyetért, és azok megvalósításához a 2001. évi költségvetésben fedezetet biztosít. Kérném a bizottsági szakaszban való szíves támogatást.

Tüttő István: Köszönöm. Szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

474/2000.(XI.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bicsák Miklós képviselőnek

vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri valamennyi bizottságát:

Határidő: 2001. január 31.

Felelős : valamennyi bizottság elnöke

 

 

 1. Dr. Baranyi Enikő önálló képviselői indítványa (írásban)
 2.  

  Tüttő István: Neki van határozati javaslata. Bizottsági szakaszba utalásról dönthetünk. Kérdezem, van-e észrevétel? Kérem, szavazzunk arról, hogy a képviselőnő által beadott képviselői indítvánnyal a bizottság foglalkozzon.

  Marton István: A határozati javaslat szerintem úgy értelmes, hogy ha a második sorba a licit nélküli helypénz elfogadásával, oda be kell szúrni, hogy a helypénz 2001. évi elfogadásával, mert hát azért, miről van szó, az se ártana, ha kiderül.

  Tarnóczky Attila: Egyelőre – jelzem, hogy – semmit sehova nem kell beszúrni, a bizottságok elé kellene utalnunk.

  Tüttő István: Kérem, döntsünk, hogy a bizottság elé utaljuk, hátha a bizottság még mást is hozzáfűz.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határ