2001. július 12. soron kívüli 1.

Jegyzőkönyv

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. július 12-én (csütörtök) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Simánné Mile Éva, Dervalits Balázs, osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Vukné dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Gerencsér Tibor külkapcsolati referens

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Pásztor András a Zalai Hírlap munkatársa, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa

 

 

 

Tüttő István: Köszöntöm megjelent vendégeinket, a média képviselőit, az osztályok vezetőit és köszöntöm kedves képviselőtársaimat.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Soron kívüli ülésünk megkezdéséhez el kell fogadnunk a napirendeket. Kérdezem, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e észrevétele valakinek?

Röst János: A napirendek tárgyalása kapcsán lenne ügyrendi javaslatom. Az pedig a következő: a 7. napirendi pontnál, amely az Ipari Park megvalósításához az olasz partnerrel létrehozandó Rt-ről szól, az a javaslatom, hogy a közgyűlés most előre döntsön arról, hogy végleges döntést a mai nap nem hoz, hanem 2 héten belül bármely időpontban soron kívüli közgyűlésen újra tárgyalja. Addig a szakbizottságok a mai napon elhangzó javaslatokat megtárgyalhatják, a hiányzó dokumentumokat lehet pótolni, és szükségesnek tartom kikérni gazdasági szakemberek és gazdasági jogásznak a véleményét. A jelenleg beterjesztett anyag nem alkalmas azonnali döntésre, vitaanyagnak viszont megfelelőnek tartom. Az indokaim a következők: a beterjesztést másfél nappal korábban kaptunk meg, az első változatot, a legújabbat pedig most közgyűlés előtt. A szakbizottságok érdemben nem tudták megtárgyalni. Tudomásom szerint az Ügyrendi Bizottság le is vette napirendi pontjáról. Az alapító okirat készítője a tervezetet nem jegyezte ellen. Nem tudom, hogy ki készítette egyébként az alapító okiratot. A hivatal törvényességi észrevétele számomra nem ismert, közgyűlés számára se. A szindikátusi szerződés kidolgozatlan, pongyola. A legnagyobb hiányosság, nincs üzleti terv. Az Ipari Parkba befektető cégek szándéknyilatkozata hiányzik. Mekkora összegben történne befektetés, és milyen létszámot tenne ki a foglalkoztatottaknak az aránya? Nincsen költségszámítás csatolva a Redilco cégtől az általa elszámolásra kerülő 171 millió Ft összegről, ugyanis ennyit kíván elszámolni az eddig végzett munkájáért. Nincsen költségszámítás a várható költségekre, a működés költségeire. Nincs ingatlanszakértői vélemény a területekre. Szeretném indokolni tisztelt polgármester úr, azért indokolnám, ……………..

Tüttő István: Röst úr, végül is a zárt ülésen kellene elmondani, hogy mi van, mi nincs, mert ez…..

Röst János: ……., hogy képviselőtársaim megértsék, hogy miért nem kell most ebben a szavazást meghozni. Vannak egyébként ennek törvénysértő elemi is voltak ennek a beterjesztésnek. És voltak olyan elemei gyakorlatilag, amelyek korrupcióra utaltak. Egyelőre még volt abban döntés, hogy legyen-e zárt ülés, és úgy gondolom, hogy a véleményemet meg elmondhatom. Én azért javasoltam, hogy tegyük rendbe, ………..

Tüttő István: Kérem, hogy a részleteket ne ismertessük.

Röst János: ………………… a közgyűlés egy 14 szavazattal áterőszakolt döntést hozna. Meggyőződésem, hogy olyan döntésről van szó, amely a város életét alapvetően meghatározza, és ezt csak úgy lehet meghozni, hogyha nagy támogatottsággal bír. Egyébként a beterjesztésben szerepel Tüttő István és Törőcsik Pálnak az igazgatótanács, illetve a felügyelő bizottsági tagsági pontja, ami kikerül. Azért én véleményt kérnék, hogy ezt komolyan gondolják-e? ………..…..

Tüttő István: Megvonom a szót, mert ráadásul nem is ez van beterjesztve. Ettől függetlenül szavazhatunk róla, én nem támogatom. Szavazzunk.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Kérem, akkor szavazzunk a javasolt napirendi pontokról. Kérem, akkor az 1-6-ig szavazunk és utána a zárt ülésről külön döntünk.

Birkner Zoltán: A bizottságunk tárgyalt egy a napirendi pontot, és nem látom azt, hogy felkerült volna a kézilabdaklubnak a kérése, és úgy tudom, hogy ezt leegyeztette más az elnök úr polgármester úr helyett a hivatallal, hogy soron kívül bekerülhet ide. A bizottságunk tárgyalt róla.

Dr. Fodor Csaba: Valóban, Birkner képviselőnek igaza van. A Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, támogatta is azt a kérelmet. Időközben én azt az információt kaptam, hogy a kérelem felét, azt a bizottság saját hatáskörében rendezni fogja, ……………………. tehát ebben a kérdésben ma nem kell dönteni, hanem majd bekerül, azt hiszem szeptember körül a közgyűlésre a másik fél támogatásra. Tehát ezért nem kell ezt most ma napirendre tűznünk.

Tüttő István: Tehát gyakorlatilag kezelve van. Így elfogadható? Kérem, akkor az 1-6. napirendről szavazzunk, hogy felvesszük-e?

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor a 7. napirendet kérem, hogy szavazzuk meg, és utána külön döntünk a nyílt vagy a zárt ülésről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Most pedig zárt ülést javaslok. Aki igennel szavaz, az zárt ülés mellett dönt. A 7. pontról van szó.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Előterjesztés a Nagykanizsa, Fő u. 21. szám alatti tanműhelyről (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. MÁV Nagykanizsai Torna Egylet támogatási kérelme (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Javaslat 2001. október 18-21. között Puchheimbe utazó delegáció keretszámainak megállapítására (írásban)
 6. Előadó: Tüttő István polgármester

 7. Javaslat a testvérvárosi alapból nyújtandó támogatások megállapítására (írásban)
 8. Előadó: Tüttő István polgármester

 9. Javaslat az olajipari emlékoszlop támogatására (írásban)
 10. Előadó: Tüttő István polgármester

 11. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek, vállalkozásainak, társaságainak pénzintézeti számlavezetésére
 12. Előadó: Tüttő István polgármester

  Zárt ülés:

 13. Javaslat a Redilco SPA-val való együttműködésre (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Ki nem hirdetett határozatokat ismertetnék, hogy a sajtó képviselői tudják tájékoztatni a lakosságot, meg közvetlen a televízión keresztül is értesülhessenek.

 

Tájékoztató az Ipari Park, Logisztikai Központ helyzetéről

 

206/2001.(VI.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ fejlesztésének helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
  2. az Ipari Park és Logisztikai Központ megvalósításához szükséges földterület vásárláshoz – a hitelkeret növelésével – 100 millió Ft-ot biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Javaslat a GM “Széchenyi Terv lakásprogram” keretében meghirdetett pályázat benyújtására

 

229/2001.(VI.26.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett “Széchenyi Terv lakásprogram” pályázatán az alábbi projektekkel vegyen részt:
  2. I. Új és használt lakások vásárlása (27 db. használt)

   II. Fiatalok, hallgatók részére garzonház építése (44 lakásos garzonház)

   III. Szociális elhelyezést biztosító bérlakások építése (46 db sorház jellegű bérlakás)

   Határidő: az I. és III. projekt tekintetében 2001. szeptember 30.

   a II. projekt tekintetében: 2001. június 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató

   Dr. Szolik Enikő irodavezető

   Karmazin József városi főépítész

   Simánné Mile Éva mb. oszt. vez.

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27 db használt lakás vásárlása esetén 30 %-os önrészt vállal, melynek összegét: 53.080 eFt-ot, nyertes pályázat esetén a szerződés megkötése előtt az önkormányzat elkülönített alszámlaszámra helyez. Az önkormányzati önrész forrásaként a korábbi bérlakások eladásából befolyt, valamint az ingatlan értékesítésekből származó bevételt jelöli meg.
  4. Igénybevételükre a vásárolt lakások vételárának kiegyenlítésekor kerülhet sor.

   Határidő: 2001. szeptember 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Operatív felelős: Költségvetési Iroda

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő 1841/8. hrsz-ú ingatlanból kialakításra kerülő, 44 lakás építésére alkalmas területen épülő garzonház esetén 30 %-os önrészt vállal, melyből 18.064 eFt az ingatlan értéke, a fennmaradó készpénz összeget: 45.998 eFt-ot nyertes pályázat esetén, a szerződés megkötése előtt az önkormányzat elkülönített al-számlaszámra helyez.
  6. Az önkormányzati önrész forrásaként a korábbi bérlakások eladásából befolyt bevételt, valamint az ingatlan értékesítésekből származó bevételt jelöli meg. Igénybevételükre az építkezés megkezdésekor kerülhet sor.

   Határidő: 2001. június 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Operatív felelős: Költségvetési iroda

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a ligetvárosi területen folytatólagosan épülő 46 db szociális bérlakás esetén 30 %-os önrészt vállal, melyből 6.978.100 Ft. az ingatlan értéke, a fennmaradó készpénz összeget 80.231 eFt-ot nyertes pályázat esetén, a szerződés megkötése előtt az önkormányzat elkülönített al-számlaszámra helyez. Az önkormányzati önrész forrásaként az ingatlan értékesítésekből származó bevételt jelöli meg.
  8. Igénybevételükre az építkezés megkezdésekor kerülhet sor.

   Határidő: 2001. szeptember 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Operatív felelős: Költségvetési iroda

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati támogatással épített és vásárolt lakásokat 20 évig folyamatosan bérlakásként, - garzonház létesítése esetén pályázati jogcím speciális feltételeinek megfelelően – üzemeltetik, ezen időtartam alatt azokat el nem idegeníti. A bérlakások működtetésével és kezelésével az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg.
  10. Határidő: 2001. június 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  11. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a pályázati dokumentációhoz szükséges kötelezettségvállaló nyilatkozatokat tegye meg.

Határidő: 2001. június 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

 

Előterjesztés a Nagykanizsa Camping út melletti ingatlanokról

 

230/2001.(VI.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Camping úti Meteorológiai Állomás költöztetésével ebben a választási ciklusban nem kíván foglalkozni.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

Előterjesztés az ÉK-i városrészben a TESCO-tól K-re található 1839/9 hrsz-ú ingatlanról

 

231/2001.(VI.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a nagykanizsai 1839/9 hrsz-ú, 15.000 m2 területű ingatlant 3000 Ft/m2 kikiáltási áron.

Az ingatlan közművesítésének költsége és a megközelítéséhez szükséges közút kiépítése vevőt terheli.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanra 2 éves beépítési kötelezettséget és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.

Vevő köteles az ingatlanra tervezett épületek, építmények terveit a Városi Főépítésszel egyeztetni és az építési engedély feltételeként a hozzájáruló nyilatkozatot beszerezni.

Határidő: 2001. december 31.

Felelős : Tüttő István

(Operatív felelős: Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda)

 

 

Előterjesztés a nagykanizsai 92 hrsz-ú ingatlanról

 

232/2001.(VI.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Molnár Hajnalka által ellenjegyzett, a nagykanizsai 92 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésben foglalt feltételek alapján (vevő: Baumix 2000 Ingatlanforgalmi Általános Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nagykanizsa, Sugár u. 3., vételár: 65.190.000 Ft.) az ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával élni nem kíván.

Határidő: 2001. július 31.

Felelős : Tüttő István

 

 

 

 1. Előterjesztés a Nagykanizsa, Fő u. 21. szám alatti tanműhelyről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Végül is ismert Önök előtt ez a téma. A kisebbségi önkormányzat megfelelő hasznosítást tudna biztosítani ennek az ingatlannak, illetve ingatlanoknak. És ennek a hasznosításnak azon feltételeit kívánjuk ezekben a határozati javaslatokban eldönteni, mely Önök előtt 4. pontban szereplő határozati javaslatokban került leírásra. Itt meghatároztuk, hogy mennyi a m2-kénti bérleti díj, de egyben az a javaslat is szerepel a határozati javaslatban, hogy ettől az önkormányzat tekintsen el. Megkérdezem Teleki urat, hogy van-e észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

Teleki László: Csak annyit szeretnék jelezni, ez nem egy újabb előterjesztés, ez elő volt terjesztve, és csak egy-két szó módosítás van, mert a jogszabályok így jobban lehetővé teszik ennek a használatba vételét.

Tüttő István: Van-e észrevétel hölgyeim és uraim? Úgy látom nincsen. Akkor szavazzunk az 1. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 2. számú határozatról a döntést.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 3-ról kérem a döntést.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És ugye hatályon kívül kell helyeznünk a korábbi döntésünket, de a módosítás miatt van erre szükség, Kérem a szavazást.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

233/2001.(VII.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa, Fő u. 21. számú ingatlan jelenleg tanműhelyként funkcionáló részének 188 m2 alapterületű, faipari tanműhely részét a Zalai “A Nostru” (Miénk) Egyesület a Zalai cigányság Jogaiért szervezet részére bérbe adja 5 évi időtartamra 50 Ft/m2/hó + ÁFA összegért, foglalkoztatáspolitikai célok megvalósítása érdekében. A közgyűlés a bérleti díjra nem tart igényt, az ÁFA a bérbevevőt terheli. A bérbeadás feltétele, hogy az épülethányad felújítására a szervezetnek a birtokbavétel időpontjától 1 éven belül minimálisan 5,2 millió Ft-ot kell fordítania.
  2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérbeadás egyéb feltételeit a szerződésben rögzítse.

  3. a Nagykanizsa, Fő u. 21. számú ingatlan jelenleg tanműhelyként funkcionáló részének földszint + emeleti részén található 331,5 m2 alapterületű, szabászati tanműhely részét a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete részére bérbe adja 1 évi időtartamra, foglalkoztatáspolitikai célok megvalósítás érdekében azzal a feltétellel, hogy az emeleti részen található szociális helyiségek használatát a Zalai “A Nostru” (Miénk) Egyesület szervezet részére biztosítja. A bérleti díj összegét a közgyűlés 50 Ft/m2/hó + ÁFA értékben állapítja meg, a bérleti díjra nem tart igényt, az ÁFA a bérbevevőt terheli.
  4. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy éves időtartamon túl költségvetési, valamint településrendezési szempontok figyelembevételével a szerződést évente meghosszabbítsa.

  5. a Nagykanizsa, Fő u. 21. számú ingatlan bérbeadásának feltételeként szabja, hogy a bérlők a közüzemek megosztásában egymás között megállapodnak. A közüzemi díjak fizetése a bérlők kötelezettsége.
  6. a 144/2001.(V.29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2001. szeptember 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. MÁV Nagykanizsai Torna Egylet támogatási kérelme (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Naponta érnek minket jó és rossz hírek. Döntsék el, hogy melyik a jó és melyik a rossz. Ismét van egy olyan sportegyesületünk, amely az élvonalban küzdhet a hasonló vetélytársaival. És a MÁV Torna Egylet kéréssel fordult hozzánk, hogy támogassuk a női kosárlabda szakosztályt, mivel jogot szerzett a 2001/2002. évi bajnokságban az országos élvonalban való indulásra. Kérdezem, hogy van-e észrevételük, kérdésük ezzel kapcsolatban?

Dr. Fodor Csaba: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot az elmúlt ülésén. Ott nem 15 millió Ft volt, hanem 12,5. Illetőleg 15 millió Ft volt, csak a 15 millió Ft-ból kiderült, hogy a már megítélt 2,5 millió Ft-os támogatás levonásra kell, hogy kerüljön. Tehát e tekintetben 12,5 millió Ft kellene, hogy szerepeljen az előterjesztésben, vagy utalni kellene arra, hogy ebbe beleértjük a korábban megígért, és talán át is adott - ebben nem vagyok biztos - 2,5 millió Ft-ot. Ezen túlmenően a Gazdasági Bizottság azt kérte a hivataltól, hogy dolgozza ki a mostani közgyűlésig, hogy a hitelen kívül milyen más forrást lehetne ennek a támogatás odaítélésben. Hát ezzel kapcsolatos anyagot nem kaptunk sajnos. Erre várom majd a választ. Vagy lehet, hogy határidő hosszabbítást kell ebben a tekintetben adnunk, de nem szeretném, hogyha azért a határidő hosszabbítás meg vonná a lehetőséget attól, hogy a pénz odaítéljük. Kértünk beszámolót Futball Klub helyzetéről, vagyis az olajbányász focicsapat helyzetéről, hogy hol indul. Ugye akkor az volt az információnk, hogy az NB I/B-ből kiesett. A mai újsághír szerint még sem. És ugye ahhoz, hát ácsingóztunk egy kis pénzmaradványra, de hát lehet, hogy ebből nem lesz sok minden, ezek szerint. Tehát valami más forrás oldalt kellene találni.

Tüttő István: Azért mondtam, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem.

Dr. Fodor Csaba: Igen, gondoltuk. A támogatási szerződést most kaptuk meg valóban, azt köszönjük szépen.

Györek László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság szintén megtárgyalta ezt az előterjesztést, és a “B” határozati javaslatot támogatja, azaz a jelenlegi 15 millió Ft-os kérelmet, ami “A” határozati javaslatban szerepel, nem támogatja. Nem kívánja azonban a lehetőséget elvenni természetesen a kosárlabdától ahhoz, hogy magasabb osztályban szerepeljen, ezért kiegészítettük a “B” határozati javaslatot annyiban, hogy a MÁV NTE vezetése és a sportért felelős alpolgármester folytasson tárgyalásokat a pénzügyi támogatás lehetősége ügyében.

Böröcz Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az “A” határozati javaslatot mellett döntött. Értelemszerűen a 12,5 millió Ft támogatást megítélve, de azzal a feltétellel, hogy csak akkor, amennyiben a Oktatási, Kulturális és Sportbizottság szakmai döntése ezt igényli. Hallottuk az OKSB részéről az állásfoglalást. Ebben az esetben természetesen az van érvényben, hogy bármit támogattunk volna, de hát ha szakmailag nem igényli, nem tartja kiemelkedően fontosnak, akkor értelemszerűen nem tud elindulni ez a csapat.

Dr. Csákai Iván: Egyrészt a támogatási kérelem, ez számomra megfoghatatlan. 10-15 millió, erre föl dalolva 15-öt be ír az előkészítő. Erről ennyit. Nem tudom, hogy kerül ide a foci. Ha már idekerült a foci, akkor szeretném, ha a közgyűlés meggondolná, és az eddigi támogatási szerződést felülvizsgálná, hisz megörökölt, és nem teljesítmény alapján NB I/B-be kerülő futballcsapatról nem volt szó. Teljesítményről volt szó. Itt nem volt teljesítmény. A megállapodási szerződést kérem, hogy újra vizsgáljuk fölül. hogy továbbra is támogatjuk-e a futballt. Ehhez csatlakozva, hogyha ilyen támogatási szerződése van az önkormányzattal MÁV NTE-nek, nem hiszem azt, hogy nem kellett volna azt megcsinálnia a MÁV NTE vezetőségének, hogy amikor beadja a pályázatot, hogy indul az NB I/B-ben, előtte a közgyűlés megfelelő bizottságának a véleményét kikéri. Mert támogatjuk, csupán azért.

Tüttő István: Egyébként a kérdés elejére az a válasz, hogy itt el is hangzott, azért került a foci szóba, mert a kiesése esetén azt a forrás lehetett volna megjelölni, ha támogatjuk. Hát azért került elő a foci.

Dr. Horváth György: Sokkal összetettebb a kérdés, mint hogy csak itt egy előterjesztés formájában itt legyen. Hiszen egyrészt a labdarúgás, másrészt a kosárlabda, hát ismeretes, hogy mennyi pénzt vesz el, ha a város támogatja. Én úgy érzem, hogy az itt elhangzott, Böröcz képviselőtársam által mondottak nem így hangzottak el Oktatási Bizottsági ülésen, tehát nem szakmaiságot kérdőjelezte meg a bizottság, hanem itt az anyagi lehetőségeket nézte. Adott egy “A” kategória lehetősége. Meg kellene keresni valahogy ezt a módot, hogy ezt valahogyan az önkormányzat támogassa, és a kért összeget szavazza meg, Én támogatom.

Törőcsik Pál: Én a MÁV NTE női kosárlabdacsapatának ügyével kapcsolatban szeretnék egy javaslatot elmondani. Sajnos szomorú az a tény, és mindannyian tudjuk, hogy a városnak nincs lehetősége a profi, élvonalbeli sportok finanszírozására. Az a helyzet, hogy több a jó eredményt elért csapatok létszáma és költségigénye, mint amit a város anyagi lehetőségei támogatás formájában lehetővé tesznek. Ezért van egy mondás, hogy ha egy családban nincs elég pénz valakinek, a maradék pénzt azt fektesse a gyerekeibe. Ha a városnak nincs elég pénze arra, hogy a profi első vonalbeli sportot megfelelően támogassa, akkor pedig fektesse az utánpótlásba. Énszerintem ez egy tisztességes gondolkodás. És itt a kosárlabdára gondolva, mindannyian tudjuk azt, hogy az utánpótlás nevelésbe országos hírt és országos elismerést vívtak ki a Gábor Erzsiék, Kovács Hugiék, és több ilyen bajnokságot, országos döntőt hoztak ide a városba. Mindannyian emlékszünk arra, amikor Salo-ból egy küldöttség jött, egy sport delegáció, akit mi itt és ez a kosárlabdás társadalom vendégül látott saját költségén. Most van egy lehetőség, hogy elutazhassanak ők egy bajnokságra Salo-ba, csak az útiköltségüket kellene, hogy finanszírozzuk. Én azt hiszem, hogy ez egy korrekt dolog lenne részünkről, hogy a lehetőségeinkhez képest az ő kiutazásukat támogassuk, hiszen a vendéglátó, fogadó testvérvárosunk az ő elhelyezésükről, ellátásukról gondoskodik. Én azt hiszem, részünkről egy megfelelő gesztus lenne a részükre, hogyha a kiutazásukhoz szükséges körülbelül 1,..

Tüttő István: Egy kérdésem lenne, a napirend nem erről, akkor ez egy kiegészítési javaslat?

Törőcsik Pál: Én kérném a polgármester urat, hogy a napirenden belül, mivel a témához kapcsolódó, ha a polgármester úr befogadná ezt az indítványt.

Tüttő István: Én nem tudom befogadni, hanem a közgyűlés.

Törőcsik Pál: Hát javaslatot tennék, hogyha ezt a közgyűlés elfogadná, akkor egy ilyen irányú támogatást a kiutazásukhoz, amennyiben a közgyűlés egyetért vele. Én ezt javaslatba hoznám. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezt a gondolatot támogatni szíveskedjenek.

Kelemen Z. Pál: Tisztelt polgármester úr, elöljáróban engedje meg, hogy a vita eddigi menetére tegyek egy észrevételt. Az előterjesztett napirendi pont a MÁV Nagykanizsai Torna Egylet támogatási kérelme. Itt már hallottunk labdarúgásról, hallottunk erről, arról, fog és folyamszabályozásról is fogunk hallgatni. Éppen akinek amilyen témában agymenése lesz, arról fogunk beszélni. Beszéljünk a témáról. És én kérném a polgármester urat, hogyha valaki másról beszél, akkor a tárgyra térésre szólítsa föl. Előttem már két olyan felszólaló volt, akinél ezt megtehette volna. Tisztelt Polgármester Úr! Annak, hogy egy városnak első osztályú kosárlabdacsapata van, annak örülni kell. Az, hogy ez pénzbe kerül, ezt mindnyájan tudjuk. Az utánpótlás és nevelés is. Szép, talán még olcsóbb is, de bosszantó, hogy más profitál abból, amit városunk sportalkotói, edzői nevelnek. Mindenképpen szükséges, és másrészt a város sportszerető közönsége nem fog negyedosztályú meccsekre járni, hanem első osztályú meccseket szeretne látni, ha erre van lehetőség. Az, hogy a költségvetésben 5 millió Ft van előirányozva, az azt is jelenti, már az OKSB által, hogy az OKSB nagyjából-egészében nem volt tisztában azzal, hogy milyen lehetőségei vannak ennek a tornaegyletnek. Én arra kérném a tisztelt képviselőtársaimat, ebben a városban van valami színvonalas, jó, amiért érdemes Nagykanizsán lakni, és amire büszkék lehetünk - és most én térek el a tárgytól, ma adtuk a város címerét Siti Beátának, világklasszis kézilabdázónőnknek, akire büszkék vagyunk - akkor legyen más dolog is, amire büszkék leszünk, és támogassuk az ilyenfajta törekvéseket. Kérem, szavazzák meg a MÁV NTE támogatási kérelmét.

Birkner Zoltán: Hát az eredeti támogatási szerződés, illetve kérelem valóban nagyon siralmas volt, a mostani támogatási kérelem ez hasonlít egy szerződésformához. Tehát én azzal szeretném kezdeni, hogy örülők neki, hogy van olyan labdajáték, amiben újra a klasszikus értelemben vett profiligában játszhat a csapatunk, és nagyon örültem egyébként annak, hogy a férfi kézilabdacsapat is feljutott az NB I/B-be. De, amit nagyon látok és ennek egy kicsit utána nézett Györek képviselőtársam, az az, hogy Nagykanizsa támogatási aránya a MÁV NTE működésében kiugróan magas. Egy közepes csapatnak az NB I-ben maradáshoz, tehát közepesen finanszírozott csapat NB I-ben maradásához 50 millió Ft körüli összeg szükséges. Ezt a magyarországi átlag mutatja. És Györek képviselőtársam azt is megnézte, hogy Magyarországon mennyi az önkormányzati támogatás. Általában 5 és 30 millió Ft között van. A női kosárlabdánál természetesen, tehát csak erre a szakosztályra vonatkozik most, illetőleg szakma csoportra. A pécsi kosárlabdacsapat kap 30 millió Ft, és mondjuk egy átlagos, NB I/A-s női kosárlabdacsapat 10 és 15 millió Ft-os támogatásban részesül egy ekkora méretű város részéről, mint amekkora Nagykanizsa. Na most, az arányokat nézve, a szponzori arány, illetve az önkormányzati támogatást nézve döbbenetes számokat látunk. Tulajdonképpen egy olyan NB I/A-s női kosárlabdacsapat kerekedik itt ki, amelynek 70-75%-ban önkormányzati támogatása van, és csak 20-25%-a jegybevétel, a szponzori támogatás. Tehát elképesztően rossz az arány. Éppen ma került elő a kézilabdacsapat, ahol ez az arány 40-60%. Tehát 40% az NB I/B-s kézilabdacsapatnak az önkormányzati támogatása, és 60%-a szponzori támogatás. Azt gondolom, hogy ez a jövő szempontjából egy irányadó arány lehetne. Van egyébként negatív példa, a Futball Club hasonlóan negatív példa azt gondolom, a szerzett szponzori támogatás és az önkormányzati támogatási rész szempontjából. Na most, hogy miről beszélek? Arról beszélek, hogy úgy érzem, hogy a MÁV NTE-nek nyújtandó 12,5 millió Ft, illetve összességében 15 millió Ft, és a következő félévben 10 millió Ft, túlságosan nagyvonalú ajánlat ahhoz képest, hogy ehhez a város igazából annyit kap, és ez már az új szerződésben van bent, hogy az OKSB ellenőrizheti ennek a pénznek a felhasználását. Én azért szeretnék ennél sokkal jobban belelátni ebbe a pakliba. Második dolog: nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy van ugyan egy megkötött együttműködési megállapodás az utánpótlás-nevelés és a MÁV NTE között, de kíváncsi lennék, hogy gyakorlatilag mekkora az átmenet. Kíváncsi lennék arra, hogy várhatóan hány tehetséges nagykanizsai fiatal fog játszani az NB I/A-s női csapatban. Arra is kíváncsi lennék, hogy ez a közeljövőben milyen lesz. Ugyanis azt azért már igazán nagy luxusnak tartom, hogy van egy országosan elismert utánpótlás-nevelő iskolánk, és ehhez képest azon kell gondolkodnunk, hogy külföldi játékosokat kell vásárolnunk, mondjuk kettőt, hogy az NB I/A-ban tartósan bent ragadjunk. Ez szerintem nem jövőkép egy városnak. Tehát ettől én erre nem szavaznám meg szívesen ezt a 15 millió Ft-ot, illetve 25-öt, bocsánat összességében. Én valahogy megnyugtató választ szeretnék arra kapni, hogy mindent megtesz a MÁV NTE női szakosztálya annak érdekében, hogy az utánpótlás-nevelés és az NB I/A-s női csapat között lesz átmenet. Mindent meg tesz annak érdekében, hogy ez a csapat egy nagykanizsai csapat lesz. Nem baj, hogy ha az első egy-két évben kiesés közeli állapotban lesz, de egyfajta jövőképet tud adni a fiataloknak. És természetesen sokkal nagyobb beleszólást szeretnék kérni a városnak ahhoz képest, hogy az OKSB ellenőrizheti, ha úgy gondolja, hogy rossz a felhasználás. Ahol 70%-ban az önkormányzat tart el egy csapatot, ott azt gondolom, hogy 70%-ban - nem tulajdonos, az aztán még egyszer nem szeretne lenni a város -, de 70%-ban ennek a működésébe is bele kell, hogy szóljon.

Mayer Ferenc: Én is úgy gondolom, hogy Böröcz Zoltán képviselő úr nagyon rosszul interpellálta azt a véleményt, amit kialakított a támogatással kapcsolatban az OKSB. Itt szó sem volt arról, hogy az OKSB kinyilatkoztatta volna, hogy nincs erre szükség, hogy egyáltalán nem kívánjuk, nem óhajtjuk a minőségi sportot, vagy nem is tudom pontosan, hogy hogyan fogalmazott, de én úgy gondolom, hogy nagyon pontatlan volt. A kérdés természetesen nem az volt, hogy támogatjuk, vagy nem támogatjuk, hanem az volt a kérdés, hogy a 15 millió Ft-ot odaítéljük minden további nélkül, avagy nem ítéljük oda, vagy nem javasoljuk odaítélni. Ezzel kapcsolatban én ott is elmondtam bizottsági ülésen, és most is elmondom, én úgy gondolom, és erre most már számos példa van az országban, mielőtt egy ilyen lépésre szánja el magát egy egyesület vagy egy szakosztály, bizony ez egy nagyon körültekintő előkészítő munkát igényelt volna, úgy gondolom, mert az nem megy, hogy az önkormányzat a profi ligában, illetve az NB I/A csoportban tulajdonképpen a legfőbb szponzor maradjon, mert azt hosszú távon nem tudja vállalni. Az előkészítést én úgy értem, hogy igen, itt valamiféle olyan összefogásra, városi szintű összefogásra lenne szükség szponzorok és egyebek részéről, hogy akkor nyugodtan ki lehet nyilatkoztatni azt, hogy igen, indulni kívánunk az A csoportban, De most egy tűzoltó munkával most gyorsan 10 milliót, hogy akkor igazoljunk egy-két játékost, vagy nem tudom, hogy mire kell egészen pontosan, illetőleg most már látom itt a szerződésben részletezve vagyon. De e nélkül tartok attól, hogy megint az lesz a vége, ha azt akarjuk, hogy holnap ne menjen szét a csapat, akkor most megint 5 milliót, aztán megint 6 milliót, aztán megint huszonegy-két. Éveken keresztül azt csináltuk mi már a futballal, és nem szeretném, ha még egyszer ebbe az utcába belemennék. Azt is elmondtam, és itt is el kell mondanom a nyilvánosság előtt, hogy nekem bizony az a tétel, amely az igazolásra vonatkozik, igaz, hogy Károlyi úr érvelt emellett, hogy ez elegendő, de én ezt olyan kicsi összegnek tartom, hogy az én ismereteim szerint, ezért egy olyan közepes tehetségű serdülő játékost lehet talán igazolni egy ekkora összegért. Egy valamire való játékost, hát ebben nem nagyon bízom. Már pedig, ha az A csoportban netán pofozógéppé válna ismét a csapatunk, az sem a sportnak, sem az ott játszó kosárlabdázó lányoknak, sem a városnak nem tenne jót. Most ezzel együtt aggályaimat elmondtam, tulajdonképpen azt javasolta az OKSB kiegészítésképpen, hiszen a Györek László képviselő úr elmondta, hogy szülessen valamiféle megállapodás vagy készítse elő polgármester úr …………….. Nem tudom, hogy került ide az asztalra, milyen módon készült.

Dr. Baranyi Enikő: Kérdésem rövid és szerintem egyszerűen egy számadattal megválaszolható lesz. VI. 26-ig milyen vállalása volt a közgyűlésnek, illetve a hitelkeret számára mekkora bevállalást tettünk már eddig?

Kiss László: Azt hiszem, ismert rólam, hogy én a teljesítmény pártján vagyok. Tehát, ha valami olyan sportág, amiben a városnak egy csapata teljesítményt tud felmutatni, és azt hiszem, jogosan fordul az önkormányzathoz támogatási kéréssel. Ezt a teljesítményt én a kosárlabdaklubnál látom, és úgy vélem, hogy ezt a támogatást nekünk meg is kellene adni. Különösen akkor, hogyha remény van arra, hogy eddig nem együttműködő kosárlabda utánpótlást nevelő iskolánk és az NB I/A osztályban szereplő csapatunk valamiféleképpen egymásra talál, és utánpótlást is tud az iskola a csapatnak biztosítani. Én azt hiszem, ezt valamiféleképpen nekünk a támogatás megítélésekor feltételként valamilyen módon meg kellene szabni. Ez az egyik vélemény, tehát én a kosárlabdát támogatom. A labdarúgásnál már más a helyzet. Ott a labdarúgócsapaton a részvételi jog rajt maradt, mint szamáron a fül. A labdarúgócsapatnál én mentális problémákat látok, akaratbeli problémákat. Annak idején az együttműködési szerződésben mi nem azt vállaltuk, hogyha ők különböző szerencsétlen körülmények összejátszása kapcsán mindig megkapják a jogot arra, hogy bent maradjanak az NB I/B-ben, mi akkor mindig állandóan támogatni fogjuk. Ehhez a klubnak, a játékosoknak teljesítményt kell felmutatni. Látni kell, hogy akarnak, és közönségüket szórakoztatni kell, ki kell szolgálni. Ez az utóbbi időben sajnos a labdarúgásnál nem valósult meg, ezért a labdarúgást én nem tudom támogatni.

Bicsák Miklós: Előttem elmondtátok, valóban nagyon sok mindenben egyetértek gazdasági oldalról, mert csak azt lehet elosztani, amit megtermelünk, és dolgozunk, és ahogy mindig mondtam, jól sáfárkodunk. De azért ne feledjétek el, ez a város kis város, sportot szeretik. Itt mindegy, hogy pingpong, labdarúgás - közel van a szívemhez -, vagy a kézilabda. Azért mind a három sportág most olyan helyzetbe került, hogy megint oda fognak figyelni. Mi vállaltuk, a város vezetése, a közgyűlés vállalata, főleg a labdarúgásnál, és itt van az a sansz a kosárlabdánál is, amit egy város vezetésének ilyenkor tenni kell, okosan, támogatni. Az más kérdés, hogy a város közgyűlése milyen feltételeket szab meg, hogy hogyan gazdálkodjon a sportegyesület a város által adott összegekkel. De azt nem tehetjük meg, kérem, hogy ezt a három kiemelt, ami a magyar bajnokságban, hisz tudjuk, olyan színvonalas ez a magyar bajnokság, bármelyik sportban - bocsánatot kérek, tisztelet a kivételnek, a vízilabda, a női és a férfi, azok valóban extra kimagaslóak van a sportban, de a labdarúgásunk az olyan, amilyen. A kézi, a kosárlabdánk olyan, amilyen. De azért mégis más nem, Nagykanizsára így oda fognak figyelni, hogy ebben az első, illetve két másodosztályú, mint kézilabda és labdarúgás, első osztályú kosárcsapat működik. És van valami, ami az embereknek a szabadidejét, az a sok munkanélküli legalább eljönnek, a sport, ha mást nem, ingyen be fogja az elnök úr engedni őket. Ahogy volt most az utolsó labdarúgó mérkőzés is, meg kellett nézni, 1500 ember ott volt és tapsolt, és bízott, és optimista volt, hogy bent marad a csapat. Nekünk felelősséggel dönteni kell, és támogatni kell ezt a három sportágat, azért mert még is van valami esemény a városban a hétvégeken. És ezt mi nem tehetjük meg, hogy egyszerűen lerázzuk magunkról, és közömbösek leszünk hozzá. Én kérem a szíves támogatásotokat.

Zsoldos Ferenc: Egyetlen előterjesztés van, és remélem, hogy most már nem kerülgetjük, és nem keverjük-kavarjuk a témát, mint amit eddig képviselőtársaim jelentős hányada tett. Nekem is az a véleményem, amit Kiss László képviselőtársam fogalmazott meg, hogy akik kiverekedték annak a lehetőségét, hogy továbblépjenek, bár számolni kell azzal, hogy ez egymenetes továbblépés lesz, mert ez a támogatás önmagában, pontosabban csak a támogatásból történő működés véleményem szerint is nagyon kevés, ennek ellenére adjuk meglehetőséget arra. És a magam részéről ezt javasolom, hogy az első osztály A csoportjában próbálkozzék meg, ízlelje meg ez az együttes a tevékenységi lehetőségét. Én kérem a képviselőtársak ilyen értelmű segítő hozzáállását és szavazatát.

Röst János: Úgy gondolom, hogy konszenzus van abban a tekintetben, hogy támogatni kell a kosárlabdasport felemelkedését Nagykanizsán. Én csak egy apróságra hívnám fel a figyelmet, azt pedig az, hogy Nagykanizsa város költségvetési hiánya ebben az évben túlhaladta a 600 milliót. Mai nappal ez továbbnövekszik, és jelenleg is likviditási problémái vannak a kifizetéseknek.

Györek László: Az elmúlt alkalommal elmondtam a bizottság álláspontját, most a magamét is szeretném egy kicsit ismertetni. Én ezt képviseltem már a Gazdasági Bizottságon és az OKSB-n, nem támogatom ezt a 15 millió Ft-os támogatási kérelmet. Nem akarom tudni, hogy mennyi hitelkerete van a városnak, vagy mennyi hitele van most a városnak éppen. Valószínűleg sokkal szörnyűbb a szám, mint ahogy én ezt elképzelem.

Tüttő István: Likviditási problémáink nincsenek, azt én szeretném mondani.

Györek László: Hitelkeret terhére támogatni egy gazdasági társaságot 15 millió Ft-tal, az nem kis pénz, tisztelt képviselőtársaim. Nem tudom, hogy ez kell-e nekünk. Nagykanizsa város sporttámogatására fordítandó összeg jelentős részét, hát nem tudom most százalékban mennyi, talán 70-80%-át, tulajdonképpen mi gazdasági társaságokra költjük. Futball, és hát bocsánat, megelőlegeztem a kosárlabdának ezt az összeget. Ez nem megy. Az önkormányzati törvény feladatul szabja az önkormányzatnak azt, hogy támogassák a sportot, de nem a gazdasági társaságokat. Nem az a NB I-s most gazdasági társaságokat. Természetesen világos az, hogy a kosárlabdát támogatni kell, a felemelkedését támogatni kell. Mindent meg kell tenni azért, hogy ez így legyen. De úgy gondolom, hogy ez nem egy gazdasági társaság 70%-os támogatásában kell, hogy megnyilvánuljék, mert ezzel - most lehet, hogy demagóg tűnik, amit mondok - egyszerűen elvesszük a pénzt más klubok elől, vagy más elől egyáltalán, ez hitelből megy. Nagykanizsán több mint 30 különféle sportegyesület van. Erre jut a sporttámogatásra fordítható keret ezek szerint 20-30%-a? Iszonyú kevés. Diáksport. Erről még nem is beszéltünk, és elő fog majd kerülni ősszel egy előterjesztés, ami a diáksport egy kicsit átgondolását javasolja majd. Erre is kell majd fordítani valamennyit. Miből? Én úgy gondolom, hogy ez a városnak jelen helyzetében aligha kötelessége. Minden támogatást meg kell adni, és ezért is javasoltuk azt, magam is egyetértettem vele, hogy igenis beszéljük meg, hogyan lehetne ezt támogatni, de nem 70%-ban. Beszéljük meg. Ezért módosította az Oktatási Bizottság a “B” határozati javaslatot. Kérem a polgármester urat, ezt fogadja el, és akkor nem kell külön szavazni róla. Meg kell ezt beszélni, és egy bizonyos észszerű mértékig ezt lehet is, kell is, hangsúlyozom, kell is támogatni. Mindazokkal a feltételekkel, amit Birkner úr elmondott előttem, mert ezeket igenis át kell gondolni. Olvasom egyébként a támogatási szerződést, amit ma kaptunk meg. Én sem tudom, hogy ki csinálta, és mikor, és hogyan, és milyen alapon. Ebben ugye a kosárlabda szakosztály támogatásáról van szó, nem pedig egy gazdasági társaságéról, ami azért nem tudom, hogy mennyire jó így, De ezt így nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán kezelni. Szerintem nem.

Birkner Zoltán: Tulajdonképpen félig-meddig kérdés és javaslat, határozati javaslat lesz az, amit el szeretnék mondani. Károlyi úrhoz szólna a kérdésem. Még egyszer, én azzal a szándékkal teszem fel ezeket, hogy szeretném, hogyha NB I/A-s női kosárlabdacsapatunk lenne, de hogy ezt hogyan képzelem el. Úgy, hogy támogatási összegből egy fillér nem folyhat át semmiféle más sportágra a MÁV NTE-n beleül. Éppen ezért én nagyon félek, hogyha a MÁV NTE nagy csomagjába kerül, és egy önálló gazdasági társaság létrehozását javaslom. Egyszer. Második dolog: csak abban az esetben tudom elfogadni, hogyha ennek a gazdasági társaság élő kapcsolata lesz az utánpótlás-neveléssel. Sőt, egy új megállapodás születik, ami gyakorlati átjárást fog mutatni, és egy jövőképet az utánpótlás és az NB I/A-s csapat között. Ha ezek a feltételek belekerülnek, és innentől kezdve persze egy új támogatási szerződést kell írni, akkor én minden további nélkül hajlandó vagyok megszavazni ezt az összeget.

Tüttő István: Kérdések hangzottak el. Megkérem akkor az elnök urat, hogy szíveskedjék válaszolni.

Károlyi Csaba: Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Hát elég sok és nagyon pozitív támogató kérdés hangzott el, amit az egyesület és a magam nevében nagyon köszönök. Azt hiszem, hogy talán mindannyian emlékeznek arra, hogy ’98-ban itt voltam, akkor egy nemleges döntés született. Az egyesület elnöksége úgy határozott, hogy ennek ellenére elindulunk, és akkor valóban pofozógépek voltunk viszonylag, de nagyon jó mérkőzéseket is láttunk. Átlag nézőszámunk a vidéki, majdnem a legmagasabb volt, kivétel a nagyokét, 650 fős átlag nézőszámmal játszottuk a mérkőzéseket. Utánpótlás-nevelés. Az lenne a legjobb, hogyha a Nagykanizsán felnevelkedett kislányok a MÁV NTE kosárlabda szakosztályában kosárlabdáznának. Ehhez talán olyan vállalatok kellenek, olyan iskolák kellenek, hogy itthon maradjanak, ne menjenek el, fizetőképes gazdasági társaságok legyenek, akik minket tudnak támogatni, hiszen hadd mondjam el, hogy aki Sopronba elment kanizsai kislány, az kb. háromszorosát kapja, mint a mi felnőtt kosárlabdázóink. Van megállapodás a Gábor Erzsébet által irányított utánpótlással. 3 éves megállapodást kötöttünk, tehát hosszútávút. Aki ezt elolvassa, azt mondja, hogy két klub arra törekszik, hogy a kanizsai lányok helyben maradjanak. Jelenleg a csapatban a kezdő ötösből 3 nagykanizsai kosárlabdázó. Én úgy érzem, még az NB I/B-ben is egy nagyon jó arány ez. Lehetne jobb. Én mindent megtettem azért, hogy Zalaegerszegen kosárlabdázó 2 kanizsai kislány visszajöjjön Nagykanizsára. Nem tudtam nekik olyat mondani, hogy megérte volna. A mi kondíciónk jóval kisebb, mint, amit Zalaegerszeg város önkormányzata, mert ő támogatja csak és kizárólag a kosárlabdát, utol tudnánk érni a zalaegerszegieket. Amit Birkner képviselő úr mondott, természetesen nem lehet átjáró pénz, hiszen a sporttörvény, aki elolvasta, az tudja, hogy az első osztályú csapatnak minden sportágban gazdasági sportvállalkozássá kell átalakulni, és átalakul a sportvállalkozássá, az odafolyó pénzt természetesen csak és kizárólag a kosárlabdára költhetik és az utánpótlás nevelésre. Tehát mást nem tehettünk kínunkban, hiszen holnapi napon le kell adni a nevezést a Magyar Kosárlabda Országos Szövetségébe. A mai napon én megtettem a lépéseket arra, hogy gazdasági társaság megalakuljon, hogy tudjunk nevezni. Holnap már postára kell adni, mert ha nem adjuk, illetve a mai, mert ha nem kerül holnapra, péntekre, akkor elcsúszunk a nevezéstől. Hogy ez egy óriási pénz. de én szerintem nagyon kicsi pénz, amit mi rá tudunk fordítani, és Mayer képviselő úr nagyon jól fogta meg, nagyon szerényen tudnánk az NB I/A csoportot kihozni, sajnos. Megvizsgáltam és elmentem tanulni a pécsiektől, hogy ők hogyan csinálják ennyi kevés pénzzel. Ott az önkormányzat kötelezővé teszi az önkormányzatnak dolgozó vállalakozóknak, hogy a munka egy bizonyos részét a sportra kell, hogy fordítsa. Itt még nem lesz, de remélem, hogy ez is elő fog jönni. Én minden sportágban, nem csak a kosárlabdában, minden sportágban, aminek kicsi köze van a MÁV NTE-nek, arra törekszik, hogy helyi vagy a környékbeli sportolók jöjjenek Nagykanizsára, és a minőségi sportágban sportoljanak. Elég a mai Zalai Hírlapot, ott neveket a elolvasták, valaki, ami megjelent a mai Zalai Hírlapban, az látja, hogy csak kanizsai labdarúgókat, sportolókat hozunk Nagykanizsára. Való igaz, amit hallottam, való igaz, hogy egy, én nem tudom, mert én egyszerű polgára vagyok Nagykanizsának, hogy mennyi pénze van az önkormányzatnak, de hála Istennek örömmel hallom, hogy nincsen likvidítási gondja a városnak, való igaz, hogy egy szegény városnak szegény sportegyesületei vannak. De hát könyörgöm, mindenki a jobbra törekszik, még a sportolók is, és nem mondhatom nekik azt, hogy most az utolsó 4 mérkőzést ne nyerjétek meg, mert nem tudunk elindulni majd a felsőbb osztályban. Tudunk-e például igazolni? Ha kapunk 12,5 milliót ebben az évben tudunk-e megfelelő színvonalú játékosokat igazolni? Megmaradnak a kanizsaiak, a fiatal kislányok, ennek ellenére való igaz, és én elmondtam a Zalai Hírlapnak, hogy kell külföldi kosárlabdázót igazolni, és nem azért kell külföldi kosárlabdázót igazolni Nagykanizsának, mert olyan jópofa dolog az, hogy itt külföldiek játszanak, hanem körülbelül a tizede a költségbekerülése egy külföldinek a működtetésére, tehát tizedéért kosárlabdáznak a külföldiek, mint a magyarok Magyarországon. Éppen ezért a női profi liga úgy határozott, hogy határozatlan számú külföldinek a játékengedélyére kér lehetőséget az Országos Kosárlabda Szövetségtől, hiszen valahogy le kéne törni a kosárlabdázóknak a bérét. Hadd mondjam el, hogy ilyen PVSK-színtű kosárlabdázók már 5000 $-ért, nem is szeretik a magyar forintot, kosárlabdáznak, ami kb. nekünk az egész éves költségvetésünk lenne egy játékos. De én úgy érzem, hogy meg tudnánk felelni annak, hogy ne essen ki a csapat az NB I/A csoportból. És kanizsai beépítésű gyerekeket, vannak a Gábor Erzsinél nagyon jó képességű kislányok, és ha látják, hogy igenis van itt felnőtt vagy profi kosárlabda, minőségi kosárlabda, akkor nem hiszem, hogy hajlandóak lennek 12-13 évesen elmenni tanulni. Hallottam a diáksportot. Hadd mondjam el, hogy a profisport magával hozza a diáksportnak a fejlesztését, hiszen például a profi kosárlabdában 8 korosztályos csapatot kell működtetnünk. Tehát számítsuk ki, 8 × 20 gyereket elő kell teremtenünk ahhoz, hogy a különböző kiírt bajnokságokban szerepelhessünk. Mi mindent megteszünk azért, hogy megfeleljünk a városnak. Higgyék el, aki eljött valamikor ’98-99-es bajnokságra, megnézte a kosárlabdázókat is, hiszen itt vannak kosárlabda szakemberek is, nem volt olyan mérkőzés, hogy ne szántottuk volna a pályát, de hát a tizedéért működtetett játékosok igenis nem voltak pofozógépek az NB I/A csoportban. De most már lehet, hogy az, mert ugye gazdasági társasággá kell átalakulni, sportvállalkozássá, és minden sportágban. Tehát az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy adják meg a lehetőséget nekünk, hogy a másik sportágaknak is bebizonyíthassuk, hogy van léte Nagykanizsán a sportnak. Ne legyen az, hogy mindig csorog a nyálunk Zalaegerszeg felé, mert ott egy kis gondja volt a zalaegerszegi kosárlabdának, és azonnal 7 millió Ft-os plusztámogatást ítéltek meg nekik, emlékszünk a Zala Volán kiválásától. Sajnos, amit kell nekünk tenni, az hogy a vállalkozókhoz elmenjünk, nincsenek nagy vállalatok Nagykanizsán, akik legalább magyar tulajdonú cégek legyenek. Hadd mondjam el, nekünk elnökségi tagunk is egy nagyvállalatnak a vezetője, és azt mondja, hogy a német nem engedi meg azt, hogy sportra költsön, vagy az orosz nem engedi meg, vagy amerikai nem engedi meg neki. Ennek ellenére mi a kicsikhez megyünk, és ez a kis kevés, amit leírtunk, a valóban kevés támogatás, ez abból ered, hogy elmentünk a picikhez, és írogattunk, ki ad 10.000-et, 50.000-et, 100.000-et. Én remélem, hogyha bebizonyítjuk azt a városnak és az önkormányzatnak, hogy meg tudunk maradni az NB I/A csoportban, akkor nem lesz kidobott pénz, hiszen valóban, ahogy Bicsák képviselő úr mondta, valóban szórakozást, felüdülést, a munkanélkülieknek helyet, a nyugdíjasoknak ingyen belépőt, diákoknak ingyen belépőt tudunk biztosítani.

Tüttő István: Volt egy olyan kérdés, hogy ez a támogatási szerződés, én is most látom először. alpolgármester urat kérdeztem, ő sem találkozott vele.

Károlyi Csaba: Csak egy gondolatot, a Birkner képviselő úr még azt mondta, hogy olvasta a támogatási szerződést, még sok minden kellene. Én legszívesebben azt ajánlanám, hogy legyen a gazdasági társaság az önkormányzat 100%-os tulajdona. Ezzel a lehető legjobb lenne, amit el tudok én képzelni, de ő le is lőtte, mert Isten ments, ő is ezt említette. Természetesen mindenféle olyan rendszert, amit az önkormányzat előír nekünk, amit a számlatörvény is szabályoz, azt igenis hajlandók vagyunk bemutatni. Sőt nekem legjobb lenne az, hogyha az önkormányzat kezelné ezt a számlarendszert, hisz meg van lehetőség rá. De hát ez nem lehet akadálya.

Tüttő István: Köszönjük, lezárom a vitát. Dönteni kell. OKSB javaslata.

Dr. Baranyi Enikő: Polgármester úr, szeretném, akkor megismételni a kérdésemet, 2001. január 1-től a testület döntéseivel mekkora nagyságrendben döntött úgy, hogy a forrás a hitelkeret?

Beznicza Miklós: Kedves Képviselőnő! A hitelkeret jelenleg 610 millió Ft, és ott tartunk, hogy lassan tovább nem lehet srófolni, mert nem kapom meg. A felhasznált hitel pedig 460 millió Ft.

Tüttő István: Tehát a válaszból kiderül, hogy tovább feszíteni nem lehet. Tehát valószínű, újra kell értékelnünk néhány döntésünket abból a szempontból, hogy prioritásokat kell újra meghatározni. De ezzel nem arra akartam célozni, hogy a kosárlabda nem élvez valamilyen mértékű prioritást. Kérem, döntenünk kell. Módosító indítványa volt az OKSB-nek, amely a “B”-re vonatkozó javaslatot fogalmazta meg azzal a kiegészítéssel, hogy Törőcsik Pál alpolgármester úr egyeztessen a további feltételekről. Kérem, akkor ezt tenném fel először szavazásra. Nem én javasoltam. Az OKSB. Az alpolgármester úr egyeztet. Ebből arra következettem én, hogy ezt az összeget nem támogatjuk ilyen mértékben. De ha olyan módon, ez pedig az egyeztetésnek a feladata, hogy valamilyen módon ez széthúzható, valamilyen módon konkrétan a célként meg is jelölhető, hogy mire adjuk, mert itt csak egy keretről beszélünk, és ráadásul a támogatási szerződést is újra tárgyalni kell, hiszen ebben a támogatási szerződésben eleve már a jövő évre vonatkozó elkötelezettség is benne van. Hát szavazzunk, csak a kérdés elhangzott közben, hogy nem tudják, mire szavaznak. Az OKSB javaslatára szavazunk.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Mivel ennek költségvetést érintő vonatkozása is van, így nem fogadtuk el. Akkor szavazzunk az “A” verzióról, amely arról szól, hogy 15 millió 2,5-vel csökkentve, 12,5–ről kell dönteni.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Törőcsik úr javasolta, hogy szavazzunk, a Salo-i kiutazás lehetőségét biztosítsuk az utánpótlás részére, viszontlátogatás keretében. Ennek Törőcsik úr, mennyi lenne a vonzása?

Törőcsik Pál: 1,4 millió Ft lenne, amit mondtam.

Tüttő István: Dr. Baranyi Enikő ügyrendi gombot nyom, tessék.

Dr. Baranyi Enikő: Jegyzőnőt szeretném kérdezni, hogy miután ennek költségvetési vonzata van, nem illene-e ezt egy írásos előterjesztésben megjeleníteni? Megint 1,4 millió, forrása hitel.

Szabóné dr. Csányi Mariann: A napirenddel kapcsolatosan végül is szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet, csak azért azt a kérdést mindig súlyozni kell, hogy a szóbeli előterjesztésnek van-e akkora súlya, hogy sürgőséggel ez így írásbeli alap nélkül be kerülhet-e a közgyűlés elé, én azt gondolom.

Tüttő István: Alapjába véve, amit Törőcsik úr elmondott, semmiféle logikai zavart nem találtam benne. Akárhány bizottság megtárgyalja, csak egyre tud majd javaslatot tenni, hogy támogatja-e, hogy 1,4 millió Ft-ot biztosítunk az utánpótlásnak a Salo-i viszontlátogatásra, vagy nem. Szóval itt ez az egy kérdés van. Ha a közgyűlés most úgy dönt, hogy nem támogatja, vagy támogatja, semmilyen törvényt nem sértünk vele, és gyakorlatilag ez is a MÁV NTE sportmunkájához tartozó kérdéskör, én azért tettem fel ezt szavazásra.

Dr. Baranyi Enikő: El szeretném azért mondani, és tényleg nem most kötekedni akarok, vagy vitatkozni mindenáron. Szóval én nem hiszem el, hogy ezeket a dolgokat, amikor pénzről van szó, hitelkeretről, szabad, lehet, vagy kell egy közgyűlésen egy napirendi ponthoz úgymond járulékosként beterjeszteni szóban. Én azt gondolom, hogy a döntés meghozatalok legyenek az 1 millió, vagy 11 millió nagyságrendűek adandó esetben, sokkal másfajta súllyal jelennek meg, van idő átgondolni, nem pedig, már elnézést, hogy így mondjam, tehát nem akarom én ezt megvétózni, de szeretném tudni és látni, hogy hol tartunk, illetve szabad-e egy testületnek ilyen improvizációkra igenlő vagy nemleges gombot nyomni. Én ebben az esetben ennek a gondolatnak a jegyében csak tartózkodni tudok, mert ezt szerettem volna írásban látni bizottsággal együtt.

Tüttő István: Képviselőnő, én egyetértek azzal, amit mond, de szavazni is kell, hiszen a lehetőség adva van a közgyűlés részére. Nem hallottunk arra vonatkozóan javaslatot, hogy mi legyen a forrása.

Törőcsik Pál: Én az illetékbevétel többletből jelölném meg a forrást.

Teleki László: Én egyetértek Baranyi képviselőasszonnyal, mert ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki fogja elkölteni ezt a pénzt, és ki fog vele elszámolni, ahhoz kell egy írásos tájékoztató, mert anélkül nagyon nehezen tudjuk azt itt most látni, hogy ki fog ezzel a pénzzel elszámolni, és ki fogja felhasználni ezt a pénz. Tudjuk, hogy utaztatásról van szó, de ennek ellenére, úgy gondolom, hogy egy költségvetést a közgyűlés elé tenni, és igenis legalább egy szakbizottság meg kellene tekinteni ezt a dolgot, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy utaztatásról van szó.

Tüttő István: Szeretném megjegyezni, hogy Törőcsik úr javasolta pluszba ehhez határozati javaslatként. Ettől függetlenül megkérdezem Törőcsik urat, hogy mi volt az, ami sürgőssé tette a javaslatát, hiszen oka kell, hogy legyen. Valószínű az, hogyha most nem döntünk, akkor ez az utazás már nem lehetséges.

Törőcsik Pál: Igen, tehát írásos kérvény érkezett, de sajnos a későbbi időpontban próbáltunk egyéb forrásokat biztosítani vállalkozásokat, cégeket jártunk végig, akik sajnos mindegyikük elutasított bennünket, illetve minimális összeggel tudta volna támogatni. Egyébként ez a konkrét programírásban rendelkezésre áll. Természetesnek tartom, hogy jogos, amit Teleki úr felvetett. Én azt hoznám javaslatba, hogy ezt a OKSB-vel ezzel az úttal részletesen el kell, amennyiben megszavazná a testület, az elszámolást az OKSB felé részletesen és konkrétan a kiutazók elszámoljanak vele. Természetesen igaz, ezzel a kiegészítéssel.

Kelemen Z. Pál: Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a mai nap folyamán másodszor kell megtennem, és bátorkodom megtenni, hogy tárgytól való eltérésre figyelmeztesse képviselőtársaimat. Ilyen ügyrend nincs. Törőcsik Pál úrnak erre, hogy ez ennyire sürgős lett volna, én támogatnám ezt a dolgot. Akkor módja lett volna soron kívüli napirendre vételre, ügyrend szerint eljárnia. Mert ehhez a napirendi ponthoz én például javasolhattam volna a Péterfy Sándor Általános Iskola gyeplabdázóinak spanyolországi utazását, meg hasonlókat. És akkor egy füst alatt letárgyalunk mindent, és nem tartjuk be az ügyrendiséget. Én tisztelettel kérem, hogy erről most itt ne tárgyaljunk, mert nem tartozik a napirendhez.

Törőcsik Pál: Gondoltuk azt egyébként előtte, hogy ehhez a napirendi ponthoz, mivel női kosárlabdával együtt lehetett volna tárgyalni, egyébként az észrevétel valóban jogos, de érdemileg, véleményem szerint dönthetünk a dologban itt.

Tüttő István: Nincs több, lezártuk akkor a vitát. Javaslat elhangzott, a közgyűlés dönthet. Azt megkérdezem osztályvezető úrtól, az illeték többletbevétel javaslat hangzott el, erről mi a vélemény?

Beznicza Miklós: Az a kérésem, hogy várjuk meg a félévi zárást. A félév után 10 nappal én nem tudom, hogy milyen bevételek jöttek, és mi várható a továbbiakban. Félévkor tudom megmondani, a féléves beszámolóval.

Tüttő István: Hát akkor, nincs más javaslat, mint hitel.

Birkner Zoltán: Nekem lenne egy javaslatom. A most megszavazott 12,5 millió Ft terhére. De, igen. Ugyanis ez eleve így indult, talán visszaemlékeznek arra, hogy azt kértük ……………………… és látszódjon, hogy együttmozog az utánpótlás, és az NB I/A. Van egy nagyon jó lehetőség rá. Azt gondolom, hogy meg van a keret rá, 12,5 millió Ft terhére kérném szépen ezt az 1, nem tudom mennyit megszavazni. Köszönöm szépen, és meg is van akkor a forrása, az előbb ugyanis szavaztunk már erről. Egyébként Törőcsik úr ezért vette elő, mert mi beszélgettünk erről frakcióülésen, és akkor is ez, azt gondolom, egy jó mementója lenne annak, hogy a nagykanizsaiaknak azért adunk lehetőséget.

Törőcsik Pál: Amennyiben képviselőtársaim a Birkner Zoltán úr által javaslatba hozott megoldást elfogadják, én akkor az indítványomat visszavonom, és akkor, ha ezt támogatják képviselőtársaim, akkor ebben ez megvalósulhatna gyakorlatilag. Ezt kérném akkor.

Kelemen Z. Pál: Ebben a kérdésben nem lehet szavazást elrendelni. Van egy határozati javaslatunk. Azt a határozati javaslatot vissza kell vonni. A visszavonását napirendre kell venni. Azt ezen a közgyűlés nem lehet megtenni. Birkner úr javaslata teljesen ellentmond saját alkotmányunknak, saját SZMSZ-ünknek, tehát ilyenfajta szavazásra nem teheti fel a kérdést.

Tüttő István: Jó, akkor erről nem teszek fel szavazást. Keressünk rá megoldást. Egy dolgot javasolnék, utaljuk OKSB hatáskörbe, ha meg tudják tárgyalni, döntsék el, és akkor aszerint lehet majd. Kérem, akkor ezt a napirendet lezártuk. Birkner úr, ügyrendi, tessék.

Birkner Zoltán: Polgármester úr, ebben az esetben kérem, az előző szavazásnál, rossz gombot nyomtam az előző szavazás esetében. Tehát szeretném indítványozni, hogy a saját szavazatomat meg szeretném változtatni nemre. Tehát az “A”-ra leadott szavazatomat nemre szeretném módosítani. És szeretném, hogyha most erről szavaznának a képviselőtársam.

Tüttő István: Birkner úr ügyrendi javaslatáról szavazunk, tessék. A visszavonásra mindig van lehetőség.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor el van fogadva, hogy újra szavazunk. Kérem, újra felteszem szavazásra az “A” határozati javaslatot.

Röst János: Tisztelt közgyűlés, rossz döntést hoztunk, mert ahhoz, hogy újraszavazzunk, napirendre kell venni. A napirendre vétel pedig nem így működik, ahogy előterjesztette Birkner Zoltán képviselőtársam. Azt kell javasolni, hogy vegyük napirendre, utána lehet erről még egyszer szavazni, közben egy másik napirendnél nem lehet még egy szavazást megejteni.

Tüttő István: Hát itt azt hiszem, itt teljesen tévelyegnek az urak, senki nem zárta még le a napirendet. Nem fejeztük be. Hát miért kellene újra napirendre venni.

Gerencsér Tibor: Mint a közgyűlési anyag 4. napirendi pontjában olvasható, erről a témáról a közgyűlésnek a 4. napirendnél is beszélnie, illetve tárgyalnia kell. Az lenne a tiszteletteljes javaslatom, hogy célszerű lenne a kettőt együtt megtenni, mert ott feltehetőleg olyan információk kerülnek elő, amelyek megkönnyítik a döntést.

Tüttő István: Kérem, az “A” variációt újra szavazásra teszem fel.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Akkor én vonom vissza a tartózkodó gombomat, és igenre változtatom. Újra szavazzunk róla? Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Most újra szavazunk.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

234/2001.(VII.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a MÁV Nagykanizsai torna Egylet női kosárlabda szakosztályának NB 1/A csoportban való indulását. A szakosztály működési feltételeihez a 2001/2002. évi bajnokság őszi idényére 12.500 eFt támogatást biztosít, melynek fedezete hitel.

Határidő: I. részlet: 2001. július 31-ig 10.000 eFt

II. részlet: 2001. október 15-ig 2.500 eFt

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Javaslat 2001. október 18-21. között Puchheimbe utazó delegáció keretszámainak megállapítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Csak a keretet kellene meghatározni, a neveket nem. Van-e észrevétel?

Gerencsér Tibor: Az elmúlt napokban ismertté vált információk alapján meg tudjuk nevezni azt a művészeti együttest, amelyik utazhat ősszel Puchheimbe a delegációval. Ez az Állami Zeneiskolának az Orff ütősegyüttese. Kérem, amikor erről a kérdésről szavaznak, ezzel is értsenek egyet. Köszönöm. Egy megjegyzésem lenne még, most egyelőre a keretszámról indokolt dönteni, nem indokolt vagy nem szükségszerű, hogy az utazó személyeket is megfogalmazzuk, illetve megnevezzük.

Dr. Horváth György: Támogatom az előterjesztést, és feltétlen nagyon örülök az együttes kiválasztásának. Igazán méltóképpen fogja Kanizsát képviselni, de azt megkérdezem, hogy ebben a keretszámba beleférnek? Jó.

Tüttő István: Lezárom a vitát. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

235/2001.(VII.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Puchheim testvérváros meghívására, a német vendégek látogatását viszonozva 2001. október 18. és 21. között küldöttséggel vesz részt Puchheimben a testvérvárosi kapcsolat tíz éves fennállásáról megemlékező rendezvényen.

A küldöttség tagjai: 12 fő önkormányzati vezető és képviselő, 6 fő köztisztviselő, a puchheimi vendégeket lakásukon elszállásoló családokból 12 fő és egy 10 tagú művészeti együttes.

Határidő: a kiutazásra 2001. október 18.

a vendéglátók értesítésére 2001. július 12.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Javaslat a testvérvárosi alapból nyújtandó támogatások megállapítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Van-e észrevétel?

Gerencsér Tibor: Az előbb említettem, hogy Salo-i utazás ennél a napirendi pontnál is aktuálissá válik. Az előterjesztés alján olvasható a Diákkosárlabda Klubnak nyújtandó támogatásra szóló javaslat. Tájékoztatnám a közgyűlést arról, hogy a véleményező bizottság, aminek sajnos két tagja jelenleg nincs köztünk, a Tarnóczky alpolgármester és a Balogh László képviselő úr, illetve bizottsági elnök úr, Ő ismeri részleteiben is az anyagot és feltételezem, hogy szólt is volna erről, ezért csak röviden kiemelem a Diákkosárlabda Klubnak a Salo-i utazására benyújtott pályázatból idézve: a projekt költségvetése 1,450 eFt. amelyikből az önerő 640 eFt, és a kért támogatás összege az 150 eFt. Egyébként a testvérvárosi alapból ez a maximális támogatás, tehát többet nem is lehetett volna kérni, illetve adni. Ezeket az információkat szerettem volna elmondani, mert ez a két dolog fedi egymást.

Tüttő István: Úgy látom nincs észrevétel, lezárom a vitát. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

236/2001.(VII.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Testvérvárosi Alapból a benyújtott pályázatok alapján a következő pályázókkal az alábbi összeggel kössön támogatási szerződés a Polgármesteri Hivatal:

Testvérváros neve: Pályázó szervezet Támogatás összege

Gleisdorf Városi Könyvtár 39.500 Ft értékben

Kovászna Zsigmondy V. és

Széchenyi I. SZKI 150.000 Ft értékben

Puchheim Nagykanizsa Vegyeskara 100.000 Ft értékben

Puchheim Városi Könyvtár 50.000 Ft értékben

Salo Kanizsa Diákkosárlabda Klub 150.000 Ft értékben

Határidő: 2001. július 31.

Felelős : Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

 1. Javaslat az olajipari emlékoszlop támogatására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Kérem, Önök előtt az előterjesztés. Elnézést, nem fizikai értelemben kell támogatni az oszlopot, hanem költséggel. Lezárom a vitát, nincs jelentkező. Szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

237/2001.(VII.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértve azzal a kezdeményezéssel, mely szerint az 1942-49. években épült MAORT lakótelep és a város életében meghatározó szerepű Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság, illetve egykori vezetői emlékhelyet kapjanak, annak megépítését támogatja.

A Gyulai Zoltán egyetemi tanárt, Dr. Papp Simon vezérigazgatót és Bősze Kálmánt ábrázoló bronz domborművet, valamint a MAORT lakótelepet ábrázoló bronz helyszínrajzot egybefoglaló gránit táblát tartó kő tartóoszlop felépítéséhez bruttó 560.000 forint hozzájárulást ad.

Az emlékhely kialakításával kapcsolatos építési munka lebonyolítására a VIA Kanizsa Kht-t hatalmazza fel.

A VIA Kanizsa Kht-nak nyújtott támogatás fedezetét a hitelkeret növelésével biztosítja.

Határidő: 2001. szeptember 5.

Felelős : Tüttő István polgármester

Gáspár András VIA Kht. ügyvezető

 

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek, vállalkozásainak, társaságainak pénzintézeti számlavezetésére

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Éltem a polgármesteri jogommal, visszahoztam pontosan amiatt, hogy megismételve a korábbiakat, hogy jövőre nem lenne észszerű, és ha pedig kiírjuk a pályázatot, ugyanaz a bank is nyugodtan nyerhet, de eddigi tapasztalataink az, hogy mindig azért az önkormányzat, ha nem is óriási mértékben, de javította pozícióit egy-egy ilyen eset után. Kérem, ezek után van-e kérdés? Nincsen. Akkor kérem, szavazzunk az 1. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És hatályon kívül kell helyeznünk a korábbi döntésünket. Kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

238/2001.(VII.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 2002. január 1-től 2004. december 31-ig terjedő időszakra pályázatot ír ki a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek, vállalkozásainak és társaságainak pénzintézeti számlavezetési, pénzforgalom lebonyolítási és hitelezői feladatainak ellátására.
  2. Határidő: Pályázat megjelentetése: 2001. július 30.

   Pályázat beadása: 2001. szeptember 20.

   Pályázat bírálata: 2001. október 31.

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Operatív felelős: Gazdálkodási Osztály

  3. a 199/2001.(VI.26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2001. július 13.

Felelős : Tüttő István polgármester

Operatív felelős: Jegyzői Kabinet

 

 

Szünet

(A szünetben a közgyűlés soron kívüli ülést tartott, melyen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket külön jegyzőkönyv tartalmazza.)

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 240/2001.(VII.12.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén, az ülést 19.00 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

 

 

2001. július 12. soron kívüli 2.

 

Jegyzőkönyv

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. július 12-én (csütörtök) 15.50 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Simánné Mile Éva, Dervalits Balázs, osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Vukné dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Gerencsér Tibor külkapcsolati referens

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője, Pásztor András a Zalai Hírlap munkatársa, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa

 

 

 

Tüttő István: Köszöntöm megjelent vendégeinket, a média képviselőit, az osztályok vezetőit és köszöntöm kedves képviselőtársaimat.

Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Soron kívüli ülést kell tartanunk, egyetlen napirendet kellene gyorsan eldöntenünk. A volt piarista gimnázium “A” épület déli szárnya ügyében kell döntenünk, mert augusztus 28-án, ha döntünk és 29-ére meg kellene oldani a problémát, tehát nyáron kell ebben az ügyben az iskoláknak tevékenységet folytatni. Kérem a napirendi ponttal kapcsolatos szavazatukat, hogy tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

 

Napirend:

 1. A volt Piarista Gimnázium “A” épület déli szárnya földszinti részének a Piarista Rend részére történő visszaadása.

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy 10 aláírással az Önök részéről, illetve a képviselőtársaim részéről érkezett a javaslat a soron kívüli ülésre, és a napirendi pontjára. Van-e észrevételük egyáltalán a kérdéssel kapcsolatban? Röviden felolvasnám: Nagykanizsa Megyei Jogú Város a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola “A” épület déli szárnyának földszinti részét 2001/2002 tanévtől a Piarista Rend birtokába adja. Megkeresett minket a Piarista Rend és jelezte, hogy szüksége van ezekre az épületrészekre, hogy a diákjai részére biztosítani tudja a tanulás feltételeit. Mi pedig korábban úgy döntöttünk, hogy ezeket a lépéseket megtesszük. Nekünk is érdekünk, hogy mielőbb átkerüljön a Piarista Rend kezébe az az épület, ami egyelőre a mi költségeinket terheli. Az ügy kezelhető. Kérésem lenne, hogy szavazzunk erről a határozati pontról, és akkor máris indítható az iskolák részéről ez a munka, amit augusztus végéig be kell fejezni.

Tóth László: Elolvasva az előterjesztést, az iránt érdeklődnék, hogy az épületet jelenleg használó szakképző iskolával ez egyeztetve van-e? Hogyan fogja befolyásolni az ottani oktatási munkát?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy sok minden más okból kifolyólag a tantestület könyvtár átköltözése szeptember elsejétől megtörténik, és ezzel ez a szárny, illetve ez a része a földszintnek felszabadul, tehát gyakorlatilag a további működésben problémát az intézménynek nem jelent. Hétfőn megelőzte egyébként egy egyeztetést a …. úrral és a Mérksz Andor igazgató úrral.

Tüttő István: Személyesen én is részt vettem ezen az egyeztetésen, ahol részt vett a Piarista Iskola és az itteni érintett iskola, és az osztály vezetése. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

239/2001.(VII.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola “A” épület déli szárnyának földszinti részét a 2001/2002 tanévtől a Piarista Rend birtokába adja. Az épületrész használatáról, a használattal arányos működtetési költségek viseléséről az érintett felek megállapodást kötnek.

Határidő: 2001. szeptember 10.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén, az ülést 16.00 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

 

 

2001. július 26. soron kívüli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. július 26-án (csütörtök) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

 

Jelen vannak: Antalics Dezső, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Tüttő István képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Burján Emese kabinetvezető, Karmazin József főépítész, Szokolné Dr. Szolik Enikő irodavezető, Zakó László országgyűlési képviselő, Schmidt László ügyvezető, Dr. Balogh Attila

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap munkatársa

 

 

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm vendégeinket, a média képviselőit, a Polgármesteri Hivatal képviselőit, képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

10 aláírással érkezett egy felkérés, hogy soron kívüli ülést tartsunk, mely a NagyPlus Rt-vel kapcsolatos tájékoztatásról szól. Kérem, először döntenünk kell, hogy egyáltalán tartunk-e közgyűlést. Aki egyetért azzal, hogy ma ezt a témát tárgyaljuk, az igennel, aki nem, nem vagy egyébbel szavaz. Kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

Napirendi pont:

 1. A NagyPlus Rt-vel kapcsolatos tájékoztatás (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, mert sok mindenről kell szólni. Birkner úr kinek válaszol?

Birkner Zoltán: Mi kezdeményeztük ennek a mai nyári közgyűlésnek az összehívását. A kezdeményezésünknek az oka nagyon egyszerű volt. Július 30-án lesz egy nagyon fontos megbeszélés a NagyPlus Rt. életében, ahol ugye delegált tagunk van, aki kérte az önkormányzat, illetve a képviselőtestület segítségét abban, hogy milyen szinten és milyen módon tárgyalhat. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik pedig, kíváncsiak vagyunk polgármester úr beszámolójára, hogy mi is történt a szerződéskötést megelőző tárgyalásokkor, és természetesen ragaszkodnánk a nyílt üléshez. Pontosan azért, mert Nagykanizsa legnagyobb beruházásáról lévén szó, mindenféle fórumon hallottuk ezt polgármester úr szájából is. Azt hiszem, hogy a közvélemény számára az a legkevesebb, hogy részletes tájékoztatást adunk, hogy mi történt eddig. És hogyha olyan ponthoz érünk – mert van azért ennek olyan része, ami nem tartozik a nyilvánosság részére, még egy alá nem írt illetve egy módosítás előtt álló szerződés-tervezetről van szó –, akkor természetesen lesz olyan rész, amit zárt ülés keretében kell megtárgyalni, azt elfogadjuk, de egyébként az általános tájékoztatót, hogy mi történt eddig, hogy hogyan néz ki az ügy, hogy hol tartunk most, ahhoz ragaszkodnánk a nyílt üléshez, mert a közvéleményt kizárni ilyen ügyben, azt gondolom, ezt most már nem lehet. A szerződést aláírta polgármester úr, illetve az olasz fél is, tehát azt gondolom, hogy egy széleskörű tájékoztatást kell most erről adni.

Tüttő István: Igen, van-e még észrevétel? Úgy látom nincsen. Tisztelt Közgyűlés! A tájékoztatást írásban megkapták, hiszen semmi másról nem tudok tájékoztatást adni, minthogy mi az a szerződés, amit aláírtunk.

Azt azért röviden az előzményekről: Önök előtt ismert - és véleményem szerint a városlakók előtt is ismert -, hogy legnagyobb problémája a városnak és a környékének a munkahelyek megfelelő hiánya, illetve az a legnagyobb problémánk, hogy az utóbbi évtizedben, mert itt évtizedről kell beszélni, igaz, hogy jöttek ide befektetők, de messze nem olyan mértékben, amely ennek a gondnak a kezelését megoldotta volna. 2000-ben éppen a testület felvetésére, illetve képviselői indítványra is egyben, úgy döntöttünk, hogy Olaszország irányába nyitást fogunk kezdeményezni. Erre az elmúlt év őszének elején sor került Udine-ben. Ezen kezdeményezés után, amelyet az ITD Hungary közreműködésével sikerült lebonyolítani, belépett Dr. Sólyom Gábor úr, aki korábban Milánó városában a Magyarországot képviselő főkonzul volt. Az ő közvetítésével a Redilco cég jutott a látókörünkbe. A Redilco cég megismerte a kanizsai város adottságait, lehetőségeit és tárgyalást kezdeményeztek. Egyben ők elhatározták, hogy a volt szocialista országok, tehát a közép-kelet európai országok irányába nyitnak. Ez a nyitás részükről nem úgy történt, hogy rögtön ráböktek a térképre, és Nagykanizsát választották, hanem a Redilco cég már korábban érdeklődött Magyarországon más települések iránt is. Ezen települések között említhetünk nagyokat is: Székesfehérvár vagy Zalaegerszeget is. Azonban az elemzésük arra a következtetésre juttatta őket, hogy Nagykanizsát választják. Ezt követően kezdeményeztek egy találkozót velünk. Ez kölcsönös is lett. És az Önök jóváhagyásával sor került egy milánói találkozóra, ahol egy szándéknyilatkozat aláírásra került. Ezt a szándéknyilatkozatot a közgyűlés szintén jóváhagyta. Ebben a szándéknyilatkozatban megfogalmazódott a Redilco azon igénye, hogy egy vegyes vállalat alapításával Nagykanizsán Ipari Park és Logisztikai Központ építését határozza el, illetve ezt a szándékát jelenti be. Bejelentette azt is, hogy mielőbb fel kell gyorsítani az eseményeket, elkészíti azokat a terveket, megvalósíthatósági tanulmánnyal összefüggő terveket, amelyeket Önök már többször láttak, amelyeket végül is itt a közgyűlés előtt demonstrációs anyag formájában be is mutattak. Ez volt novemberben. Azután március elején tárgyalásokat folytattunk és előkészítésre került egy milánói kiállítás. Ezen a milánói kiállításon részt vett Boros Imre miniszter úr, sőt ez volt az első, amikor a magyar kormány gazdasági minisztere és miniszterelnöke is ugyancsak Milánóban megjelent és ők maguk is azt a véleményüket hangoztatták, hogyha a Redilco idejön Magyarországra, akkor - a laktanyák kérdéséről volt szó éppen -, akkor a laktanyák nem lehetnek akadályai ezen beruházás megvalósításának. A Redilco ezen demonstrációs anyagok közben előadást tartottak a vezetői, a vezetők pedig közölték, hogy mintegy 1 milliárd dolláros beruházásra látnak lehetőséget Nagykanizsán, és végig kifejtették, hogy miért éppen Nagykanizsát választották. Időközben még elkészült egy video-demonstrációs anyag, egy Budapestet röviden bemutató, a Balatont érintőlegesen bemutató és Nagykanizsát részletesebben bemutató videofilm. Ez a videofilm egyben olyan módon készült el, hogy a demonstrációs anyag, amely az Ipari Park és Logisztikai Központnak az ún. látványtervét is tartalmazta, tökéletesen be lett olvasztva ebbe a videofilmbe. Tehát készült egy ilyen bemutatóanyag. Közben elkészült ennek az egész tervnek a makettje. Milánóban az összes általam felsorolt anyag bemutatásra került. Ott előadást tartott Boros miniszter úr is, ahol szintén megerősítette azt a szándékot, hogy a kormány részéről is támogatandó ez a beruházás. Jelentős érdeklődés mutatkozott. Több százan, azt hiszem hatszázan vettek részt, ha jól emlékszem, magán a bemutatón. Ezen a bemutatón részt vettek az olasz gazdasági élet és különösen Milánó gazdasági életének kiemelkedő személyiségei és az esti fogadáson pedig több nagy világcégnek a prominens képviselői, ahol és azt megelőzően és aközben is több szándékot bejelentő cég jelezte, hogy ebben a beruházásban részt kíván venni. Másfél hétre rá Cannes-ban került újra bemutatásra ez az anyag. Ez az anyag a ……. rövidítésű ingatlanbefektetés és fejlesztő cégek, világcégek nagy világkiállítása. Ezen egyedül Magyarországot a nagykanizsai projekt képviselte. Ezen a kiállításon 16000 bemutató cég vett részt és ott meg lehetett ismerni – hát, aki legalábbis ott volt –, hogy az ingatlanpiac óriási forgalmat és óriási lehetőséget kínál az ott megjelenők számára. Én a magam részéről örültem, hogy Nagykanizsa bemutathatta ezt az elképzelést. Ezt követően szintén sor került különböző tárgyalásokra és közben is. És az olaszok jelezték, hogy oly komoly az érdeklődés, hogy a korábbi tíz évre tervezett megvalósítást akár öt évre is le lehet szorítani. Közben egyeztetések folytak Boros miniszter úrral is. Több levelet küldtünk a minisztériumok különböző ágainak. Levelet küldtünk a Miniszterelnöki Hivatal vezetésének és természetesen írtunk levelet a BM- nek, írtunk a PM-nek. Tehát minden minisztériumhoz fordultunk, hogy szíveskedjenek segíteni abban, hogy a beruházáshoz szükséges laktanyák mielőbb megfelelő módon ennek a beruházásnak a rendelkezésére állhassanak. Ennek az egésznek az előkészítése két szálon indult. Azért kell most arról is szólnom, mert itt ülnek olyan urak, akikkel korábban az önkormányzat egy opciós szerződést kötött, mert ők már a Honvédelmi Minisztériummal – én pontosan nem ismerem milyen megállapodás alapján – tevékenységet folytattak vagy folytatnak ezen a volt laktanya-területen. Akkor a közgyűlés úgy döntött, hogy opciós szerződést köt azért, hogy még nagyobb garanciával tudjuk azt biztosítani, hogy a magyar vállalkozók ebben a rendszerben meg tudjanak jelenni. Igen ám, de a tisztelt magyar vállalkozók megjelenése eleve ……….. abból a szempontból, hogy csak akkor tudjuk ezt – hogy mondjam – garantálni, hogyha ez a laktanyák területével együtt fog bemenni ebbe a rendszerbe. Igen ám, de közben olyan változás történt, hogy az állam jelezte – ezt Boros miniszter úr be is jelentette – hogy az állam részt kíván venni ebben a beruházásban. Az állam részvételéről a következőt mondtuk. Az állam részvétele nem haszontalan, hiszen garanciát is jelent egyben, azonban az olaszok a tárgyalásokon tapasztalt – legalábbis mi nem így döntöttünk ebben a kérdésben –, az olaszok az ÁPV Rt-vel kapcsolatos ügyintézést túl lassúnak találták, és azt mondták, hogy ők nem a Magyar Államot tartják alkalmatlannak, hanem az államot, mint szervezeti formát a gazdasági társaságokban nem tartják szerencsésnek, hiszen ott a döntéseket rendkívül gyorsan kell meghozni, és mondjuk egy állami képviselet ebből a szempontból nem igazán rugalmas, hiszen lehet, hogy három hetet vagy x időt kell várni arra, hogy a háttér – tehát maga a tulajdonos – döntést hozzon. Erre szándékát kifejezve levelet írt az ÁPV Rt-nek, Horacio Masceroni úr aláírásával érkezett meg a levél, melyben közölték, hogy a Redilco cég az állam ilyen jellegű felajánlását megköszöni, de nem kívánja ezt a szerződést így megkötni, hanem csak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötné meg a szerződést. Az természetes, hogy az állam ebből a szempontból gyakorlatilag könnyebb helyzetbe is került, mert nem kell részt vennie ilyen gazdasági társaságban, hiszen erre még nem is volt példa. Másodszor pedig éppen úgy az állam pénzéhez jut, hiszen ha eladja a laktanyákat, akkor ezeket megvásárolja, tegyük fel a NagyPlus Rt, vagy az önkormányzat, hiszen az önkormányzat tudja csak megvenni – ebben a pillanatban az állam azon problémája, hogy a laktanyákat hasznosítja, máris megoldódott.

A következő szituáció. Az olaszok ezek után azt mondták, hogy ők most foglalkoznak azzal, hogy milyen a lehetőség azon cégekkel, akik szándékukat fejezték ki, hogy idejönnek. Eltelt egy pár hónap és közben értesítést kaptunk, hogy az olaszok megbíztak egy budapesti jogi irodát annak a szerződésnek az előkészítésével, amelyet úgy hívunk, hogy alapító okirat és úgy hívunk, hogy szindikátusi szerződés. Ezeket az anyagokat elég késve kaptuk meg. Ráadásul az egyeztetések során nem sikerült igazán azokat az általunk elképzelt kérdéseket bevetetni azokba a szerződésekbe, amit igazán szerettünk volna. Ugyanakkor az olaszok közölték velünk, hogy július 13-án alá kívánják írni ezt a szerződést, mert számukra további időhalogatásra nincs lehetőség, mert szeretnék megindítani a munkálatokat, hiszen a munkát el is kell kezdeni, és ahhoz, hogy elkezdjék, ahhoz meg kell alapítani magát a gazdasági társaságot, ki kell alakítani annak a szervezetét, meg kell határozni a programját és minden olyan részkérdést, amely a továbbiakban fontos az ügy szempontjából. Ugyanakkor az is lényeges, hogy az olaszok egyben megbíztak egy nagy építőipari céget Olaszországban – úgy hívják, hogy Moretti –, ez a cég pedig Magyarországon felkutatta, feltérképezte az alapanyagok és mindazon ún. beszállítói vagy együttműködői kört, amelyek velük együttműködve az építkezést majd végezni fogják. Az volt az ő megnyilatkozásuk, hogy magyar építőkkel és magyar emberekkel, tehát magyar munkásokkal vagy dolgozókkal és vezetőkkel kívánják ezt a beruházást kiviteleztetni. Az más kérdés, hogy néhány vezető, aki az egészért felelős, az olasz lesz, de az is természetes. Ma beszéltem, Olaszországban tartózkodik éppen ennek az egyik nagy cégnek a delegációja, és éppen a Moretti céggel tárgyalnak, az információim szerint pozitív a kép, amit eddig tapasztaltak. A cég megbízott képviselője, aki ott most éppen a tárgyalásokat vezeti, annyit mondott, hogy rendkívül korszerű technológiával, rendkívüli méretű elemek gyártásával foglalkozik ez a cég. Az a véleményük, hogy ez egy igazán korrekt nagy cég, és ma délután fogják megtekinteni azt a gyárat, amely gyakorlatilag ugyanaz lesz, amit Kanizsára fognak felépíteni. Ez egy gyárépítő gyár lesz, amelynek az lesz a feladata, hogy évente százezer és százötvenezer m2 közötti épület legyártására lesz alkalmas, ez pedig kb. összhangban van azzal az elképzeléssel, hogy 8 év alatt valósulna meg az a beruházás, amelyhez az épületeket ez a gyár fogja legyártani. Az is biztos, hogy fölvetődik a kérdés, először is az a kérdés vetődött fel, hogy egyáltalán miért kell az önkormányzatnak belépni ebbe a részvénytársaságba? Szeretném jelezni, hogy ezt a kérdést én magam fogalmaztam meg az olaszoknak még Milánóban. A válasz a következő volt: először visszakérdeztek. Azt kérdezte a Masceroni úr, hogy hát Tüttő úr, Önöknek derogál, hogy velünk legyenek egy társaságban? Tehát, hogy magyarul nekünk nem szimpatikus ez a dolog? Másodszor pedig kifejtette Massi úrral együtt, hogy számukra garanciát jelent, nem pénzügyről beszélt, hanem olyan garanciát jelent az önkormányzat jelenléte ebben a beruházásban, hogy az ún. földterület biztosításához ugye őnekik a mi részünkről kell a feltételeknek megadni, ugyanakkor hatósági szempontból látnak garanciát, hogy az önkormányzat, ha bent van ebben a rendszerben, akkor mindenképpen azon lesz, hogy pontosan hatósági problémák miatt ez ne akadozzon és lehetőleg a legzökkenőmentesebben bonyolódjon. Én úgy gondolom, hogy más oka is van, hogy az önkormányzat bent van. Az egyik oka az, hogyha bent vagyunk, akkor azért akár 35% a mi részünk akár nem – de most annyi –, ennek az ún. befolyásolására így van módunk. Többen ugye azzal is foglalkoztak, hogy hátha olyasmiről esik majd szó, hogy csupán a földeket kívánják megszerezni. Hölgyeim és uraim, a következt tudom erre mondani. Ez a Redilco cég az összes földterület, ami itt van, kb. 5-800 millió Ft közötti érték. Többet nem ér, hiszen alapjában véve nem egy feltuningolt, ráadásul még ki kell vonni a művelés alól, ágazatból, aztán még rengeteg pénzt kell rákölteni, hogy valamire használható legyen. Ha a Redilco cégnek az lenne a szándéka, hogy telekspekulációba bonyolódjon, akkor nem itt vásárolna földet, és nem ennyit venne, hanem ennek a sokszorosát, és ráadásul nem ennyi időt fordítana ennek az egész ügynek a bonyolítására, és egyáltalán nem törődne azzal, hogy ez most Kanizsa érdekeivel összhangban van-e. Ne felejtsünk el azonban még egy dolgot! Akármelyik nyugati cég jön Magyarországra, nem azért jön ide, mert szereti a magyarokat, tehát nem ez a fő indítéka. Ő ebben üzletet lát. Teljesen világos, hiszen akkor nem is lenne ezen a pályán 30 éve. Üzletet lát, és nem abban látja az üzletet, hogy az önkormányzatot kijátssza, hanem abban látja az üzletet, hogy itt egy nagyberuházást valósít meg, amelyet majd másoknak elad. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem gyárt, nem termel, ő csak ingatlant fejleszt. Neki az a feladata, hogy idehozza azon befektetőket, akik ott majd ezeket a feladatokat elvégzik. Akik idejönnek, azok majd bérbe veszik, avagy megvásárolják ezeket a fejlesztett ingatlanokat. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor semmiféle kockázat nincsen, hiszen ami itt eladásra kerül, az csak haszonnal kerülhet eladásra.

A következő, amit még meg kell említeni. Önök elé került a szindikátusi szerződés és az alapító okirat. Azért mondtam el, hogy a lakosság is tudja, hogy mi volt ennek a folyamata. Az is világos, hogy teljesen jogosan Önök velem együtt megfogalmazták azokat a jogos ún. garanciapontokat, amelyeket véleményünk szerint egy ilyen szerződésnek tartalmaznia kell. Azonban azt is azért érzékeltetni szeretném, hogy itt óriási kérdőjel volt. Az olaszok úgy jöttek ide, meg is mondták, hogy ők semmilyen új tárgyalást nem kívánnak elkezdeni, későn is érkeztek meg, este. Azt mondták, hogy vagy aláírjuk úgy, ahogy van, vagy ők most alszanak egyet és hazamennek, és akkor felejtsük el egymást. Ugye ez egy szép dolog. Mondhatnánk azt, hogy semmi gondunk nincsen, kérem, ezt vállalni kellett volna. Azt kellett volna mondani, hogy uraim, mivel szóról szóra Önök nem hajlandóak azt megtenni, amit mi itt a közgyűlésen elmondtuk, akkor nagyon sajnáljuk, de építsenek ott gyárat, ahol akarnak. Higgyék el hölgyeim és uraim, ez a cég, ha holnap fölad egy hirdetést Magyarországon, és a következőt írja be: 100 hektár földet kérek ingyen és ezt a földet én 8 év alatt több száz millió dolláros beruházással életre fogom kelteni, megkérdezem Önöktől, hogy hány önkormányzat fog mindenféle szerződés nélkül jelentkezni? Több száz lesz. Tehát én szeretném azt is jelezni, hogy Önök jogosan aggódnak a kockázat miatt. De értsék meg azt is, hogy nincsen olyan vállalkozás, amelyben nincsen kockázat. Ez a kockázat pillanatnyilag nem túl nagy, hiszen kötöttünk egy megállapodást még, amely arról szól, hogy a két fél folytatja az egyeztetést, pontosítjuk tovább a szindikátusi szerződést és az alapító okiratot, amely lehetővé teszi a beruházás zökkenőmentes megvalósítását. Hölgyeim és uraim! Ez az, ami most meg fog történni. Ugyanis az első tőkeemelésig még mindig mondhatják Önök azt - mert én nem fogom soha ezt mondani –, hogy erre nincs szükség ilyen feltételekkel. De ezt nem most mondják ki. Ugyanis az első tőkeemelés november végén várható, hogy sorra kerül. Addig, ha nem sikerül tisztázni, akkor még mindig azt mondhatják Önök, hogy kérem, ilyen körülmények között ne kockáztassunk. Jelenleg a kockázat abban, hogy itt több ezer embernek munkahelyet teremtünk, 7.250.000 Ft. Kérdezem Önöket, ezt a kockázatot nem lehet vállalni, amikor ennyire pöttyentünk, és már 15 milliót odadobunk egy focicsapatnak vagy 40 millió Ft-ot? Kérdezem én.

A másik. Elhangzott a Népszabadságban, hogy lehet, hogy mi zöldövezetté nyilvánítjuk azt a területet. Kérem, azt értsék meg, az gyakorlatilag csak az újságíró kiemelése volt, mert a szövegből kiderült, hogy ezt is megfontolhatjuk. De hát ebben nem döntöttünk, és reményeink szerint nem is kell ilyen döntést hozni, mert én biztos vagyok abban, hogy mire a második tőkeemelésre sor kerül, addigra a laktanyák sorsát is meg tudjuk oldani, hiszen az államnak sem érdeke, hogy valójában ez hosszú ideig parlagon maradjon.

A következő, amit Önöknek kérdésként teszek fel. Tegyük fel, hogy a Redilco cég telekspekulációs okokra hivatkozva veszik meg ezt a földet. Kérdezem én, kinek fogja eladni, és mire fogja használni, hogyha mi megszabjuk a rendezési tervet? Kérem, ha el akarja adni, csak olyannak adhatja el, aki itt ugyancsak beruház és befektet. Szóval egyszerűen nem látok bent olyan kockázatot, amely ennek a megvalósulása ellen szólna. Ezt szerettem volna elmondani.

Röst János: Tisztelt Polgármester úr, kb. negyed órája próbáltam Önt megszakítani, ugyanis amit Ön el tetszett mondani, nagyon érdekes volt, de még a napirend nem kezdődött el. Én arra szeretném megkérni, hogy folytassuk ott a napirendi pontokat, hogy szavazzunk arról, hogy nyílt vagy zárt ülés legyen-e és azt követően az SZMSZ szerint folytassuk le a napirendi pontokat.

Tüttő István: Még egyszer nem mondom el, azt remélem, nem kéri. Akkor kérem, zárt vagy nyílt ülésen folytassuk. Szavazzunk róla. Én azt javasoltam, legyen zárt ülés, bár amit én elmondtam, az egyáltalán nem volt olyan titok, ami ne a nyilvánosságra tartozott volna. De ahogy Birkner úr is mondta, lehet, hogy lesznek olyan részek, akkor persze, világos.

Kérem, szavazzunk! Aki igennel szavaz, az Birkner úr módosító indítványa alapján az a nyílt ülés mellett szavaz. Ja bocsánat, igazatok van, akkor kérem a zárt ülésre. Tehát újra felteszem a kérdést. Zárt ülésre, hiszen csak javaslat volt, hogy zárt ülés legyen. Kérem, javaslat zárt ülésre. Aki úgy gondolja, hogy zárt ülés legyen igennel, aki nem, nemmel. Aki igennel szavaz, az a zárt ülés mellett van.

 

A közgyűlés 2 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Én mindenképpen igennel szavaztam, mert én javasoltam. Kérem, ezek után nyílt ülésen folytatjuk, de még egyszer megkérem Önöket, hogy ne keveredjünk olyan nyilatkozatokba, amely kellemetlen lehet később.

Ezek után szeretném kihirdetni nyílt ülésen a 240/2001. számú határozatát a közgyűlésnek, amely még nem került sorra eddig.

 

Javaslat a Redilco SPA-val való együttműködésre

 

240/2001.(VII.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a NagyPlus Rt. létrehozásával, a társaság alapító okiratával – figyelemmel a módosításokra – egyetért. A közgyűlés a társaság Igazgatóságába Kiss Lászlót, Felügyelő Bizottságába Dr. Fodor Csabát választja meg.
  2. A közgyűlés felhatalmazza a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht. ügyvezetőjét az Alapító Okirat aláírására.

   Határidő: 2001. július 13.

   Felelős : Schmidt László ügyvezető

  3. a szindikátusi szerződéssel, tárgyalási alapként egyetért. A közgyűlés a további egyeztetések lefolytatására tárgyaló bizottságot hoz létre. A közgyűlés felhatalmazza a bizottságot, hogy a szerződés véglegesítése érdekében – az önkormányzat érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva – a Redilco SPA képviselőivel tárgyalást folytasson.

A bizottság tagjai:

Tüttő István polgármester

Törőcsik Pál alpolgármester

Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

Kiss László igazgatósági tag

Dr. Fodor Csaba felügyelő bizottsági tag

Schmidt László ügyvezető

Dr. Balogh Attila jogász

A közgyűlés felhatalmazza a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht. ügyvezetőjét, hogy a véglegesített szindikátusi szerződést aláírja.

Határidő: 2001. július 13.

Felelős : Schmidt László ügyvezető

Tüttő István: Ez a határozat. Ezek után Önöké a szó, tessék.

Tóth Zsuzsanna: Igazán megnyugtató szavakat hallottunk az imént polgármester úr szájából arra vonatkozólag, hogy hogyan is kezdődött el a Redilco-val közös Rt. alapítása és az egésznek a folyamata. Azonban néhány momentum megragadott bennem, és azt hiszem nem csak bennem, másokban is. Hogy kronológiailag menjünk sorrendbe, az első ilyen volt – mondom én, aztán majd mások is szerintem ki fogják egészíteni azt –, hogy az olaszok július 13-án alá szeretnék írni a szerződést, ezt kijelentették, és tovább nem halogatják ezt. Nekünk jutott erre – én már ezt elmondtam a korábbi közgyűlésen is – egy napunk, hogy áttanulmányozhassuk azt az anyagot, amit az olaszok ki tudja mióta – én nem tudom – feltételezem ……………………. az ő igényeikre volt formálva. Kérdezem polgármester urat, milyen eredményeket sikerült elérniük azon a tárgyaláson, amelyre a közgyűlés Önöket feljogosította, hogy nevünkben tárgyaljanak az olasz féllel és mik kerültek ki a szerződésből, mik kerültek be, tehát az önkormányzat érdekeit látja-e polgármester úr sérülni?

Tüttő István: Meghallgatjuk Csákai urat is, és akkor utána egységesen válaszolok.

Csákai Iván: Tanulságos ez a szerződés-aláírás. Első nekifutásra egy félórás átolvasás után kellett volna döntenünk és utána egy 24 óra alatt kellett volna döntenünk. Ezek után aláírásra került egy szerződés, egy szindikátusi szerződés. Nem tudom, hogy miért nekünk nyolcunknak kellett rendkívüli közgyűlést aláírásunkkal összehívni, hogy tájékoztatást kapjunk, hogy mégis mi történt ezen az aláíráson. Az aláírás egyértelműen az olaszok érdekeit képviseli. A szindikátusi szerződés, amit aláírtak, nem arra kapott a polgármester úr és alpolgármester úr megbízatást, hisz kiegészítéssel együtt, az előbb elhangzott, hogy mire kapták a megbízatást. Változatlanul a szindikátusi szerződésben szerepel, hogy 171 millió Ft, amelyiknek van valós tartalma, amit szerintem a közgyűlés is elfogadna, de szerintem túlnyomórészt olyan összegeket tartalmaz, amelyeket mi biztos, hogy nem tudnánk elfogadni. Nem hiszem, hogy az adófizető pénzéből kellene ezt a 171 millió Ft-nak több mint 50%-át kiegyenlíteni.

Mindezek után felmerül a kérdés, hogy a közgyűlést nem hívták össze a közgyűlési határozattal ellentétes aláírás előtt. Mely bizottságok tárgyalták meg, hogy aláírhatják-e egyáltalán ezt a szerződést? Felmerül a következő kérdés, hogy az eddigi szerződésekkel, amely az Ipari Park címhez kapcsolódik, mi van. Én, amikor felvetettem ezt a kérdést, kétszer azt kaptam választ, hogy nincs ilyen szerződés. Jelenleg élő szerződések vannak. Hogy én nem kaptam választ, az hagyján, de hogy a vállalkozók, és akikkel szerződést kötöttek, azok nem kaptak választ, énszerintem ez bűn. Ezek után bennem felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen a közgyűlés magára kötelező érvényűnek tartja-e ezt az aláírást? Ennek megfelelően én egy határozati javaslatot terjesztenék elő, hogy ezt az aláírást a közgyűlés magára nézve nem tartja kötelező érvényűnek, mert ez sérti Nagykanizsa – hát édes Istenem –, sérti Nagykanizsa érdekeit.

Tüttő István: Hát ugye ezt én feltettem az olaszoknak. A következőt mondták az olaszok. Hát hölgyeim és uraim! A beruházást mi finanszírozzuk, a banki kölcsönöket mi vesszük fel, mi adunk rá garanciát. Megkérdezte, hogy uraim, mit szeretnének még ezen kívül. Hát a világon ennél többet sehol nem ajánlanak fel.

Röst János: Én azt hiszem, hogy az elmúlt közgyűlésen a véleményemet elég konkrétan elmondtam mind a szindikátusi szerződésről, valamint ugyanúgy az alapító okiratról. Nem bonyolódnék bele teljes mértékben a részletekbe, inkább először kérdeznék. A Kht. vezetőjét kérdezném meg, hogy befizette-e a törzstőkét az új Rt. részére?

A második kérdésem, hogy tekintettel arra, hogy jelen volt a Kht. vezetője a közgyűlésen, ezért azt is tudhatta, hogy amit ő aláírt szerződést, az nem felel meg a közgyűlés által megszavazottnak, tehát gyakorlatilag törvénytelen a szerződés aláírása a részéről, hogy miért írta alá?

A következő kérdésem: a közgyűlési határozat ma lett kihirdetve, hogy ilyen értelemben az előtte aláírt szerződés érvényes-e?

A negyedik kérdésemet pedig levélben megfogalmaztam a jegyző asszonyhoz, abból idéznék egy részt. “A mai napra, 2001. július 26-ra összehívott közgyűlési anyagból kiderült, hogy az aláírt alapító okirat tartalmilag jelentősen eltér a közgyűlési döntéstől. A szindikátusi szerződéssel együtt a város számára kimondottan hátrányos. Az alapító okirat véleményem szerint jogszerűtlen. Ugyanúgy én úgy gondolom, hogy törvénysértés történt ebben az ügyben. A fentiek alapján felkérem a T. Jegyző asszonyt, hogy a törvénysértő állapot megszüntetésére intézkedjen, illetve mondjon véleményt, hogy ebben az ügyben osztja-e véleményét az enyémmel.”

Böröcz Zoltán: Annyi magyarázattal mindenképpen tartozom Önöknek, hogy én a napirendre vétel ellen szavaztam, és ha korábban kapok szót, vagy előtte meg tudok szólalni, reményeim szerint befolyásolni tudtam volna egy-két társamat a tekintetben, hogy ez a napirendtárgyalás ma nem aktuális. A következőkel indokolom. Az a tájékoztatás, amit polgármester úr most elmondott, a lakosság felé valóban hasznos és ilyen értelemben Birkner úr megszólítása és felkérése erre jogos volt természetesen, de önmagában nyilván nem indokol közgyűlés összehívását, hiszen – bár nem ilyen részletességgel természetesen – a tájékoztatás a lakosság felé megtörtént. Nincs ma Nagykanizsán olyan ember, egészen biztosan nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy a részvénytársaság mellett döntött az önkormányzat. Aki ne tudná, hogy ez az önkormányzat – az a fele legalábbis, azok, akik ezt megszavazták – megadták az esélyt arra, hogy Nagykanizsán egy ipari fejlődés induljon el. Sőt hozzáteszem, az országban is kevés ember van, mert Debrecenben, Szegeden, Hódmezővásárhelyen járva azzal szólítanak meg, hogy te nagykanizsai vagy, jó nektek, nálatok Magyarország legnagyobb ipari beruházásának előkészítése folyik. Én azt gondolom, a tájékoztatás mégis fontos volt. Abban a tekintetben viszont, hogy tájékoztatást kérjünk polgármester úrtól olyan kérdésekben, mint az alapító okirat és a szindikátusi szerződés, jottányit nem léphetünk előre nyilvános ülésen, hiszen értelemszerűen egy szindikátusi szerződés bizalmasan kezelendő a két fél között. Magyarul a közvélemény felé nem osztható meg a kérdés. Képviselők részére egy írásbeli tájékoztatás elégséges lett volna, és nem indokolta volna a közgyűlés összehívását. Azon kívül itt van maga a téma, amit megjelölt a közgyűlés összehívója, illetve 7 képviselő aláírása a közgyűlés összehívásra került. Kiss László úr, aki a Rt. igazgatóságának tagja a közgyűlés segítségét kéri bizonyos kérdésekben és érdekes kérdések, mert ugye első igazgatósági ülés összehívásra kerül. Az igazgatóság ügyrendjére vonatkozóan, vezérigazgató munkaszerződésére vonatkozóan, igazgatóság elnökének személyére vonatkozóan, stb. - a közgyűlés álláspontját kéri. Itt szeretném elmondani, és ez a legfontosabb, amiért nem értek egyet a közgyűlés összehívásával, hogy egyetlen felsorolt kérdésben sem vagyok hajlandó, mint képviselő és remélem Önök, sem tanácsot adni – és Laci nézd el ezt nekünk –, ugyanis az igazgatóságtanácsi tagság jogilag személyhez kötött, erkölcsileg, anyagilag, ugyanúgy a felügyelő bizottság természetesen, hogyha Fodor úrra gondolok, erkölcsileg és anyagilag személyhez kötött felelősség. És még egyet szeretnék mondani. Ahogy megfogalmaztad a levelet, ezt a bizalmasnak szánt levelet és ezért nem idézem, tehát nem olvasom fel, az, hogy a közgyűlés segítségét kéred és az, hogy az önkormányzat téged Nagykanizsa város érdekeinek képviseletével bízott meg a NagyPlus Rt-ben, ez nem valós, kérlek, értékeld át, mert vagy nem érted pontosan a szerepedet, vagy minket is igazából helytelen gondolkodásra ……….. ez a megfogalmazás. Nem azzal bíztunk meg, hogy Kanizsa város érdekeit képviseld, nem érdekképviseleti szervezet az igazgatótanács, hanem azzal bíztunk meg, hogy ennek a részvénytársaságnak a lehető legeredményesebb működéséért dolgozzál az igazgatótagságod alatt. A város érdekében ez összecseng. De az igazgatóságon belül nem városérdek-képviselet, mert a város érdeke az – és ezt eldöntöttük, ez közgyűlési döntés volt –, hogy a részvénytársaságot létrehoztuk. Ha eredményes a részvénytársaság működése, akkor jól dolgoztál. Tehát magyarul, nem szeretném igazából megérni azt, hogy mindenegyes igazgatósági ülés előtt képviselők fogják tárgyalni, hogy mit képviseljen. Mint ahogy azt sem, hogy felügyelő bizottság előtt ezt megtörténjen.

Még egy dolgot szeretnék mondani. Ez az egyéni felelősség, és ha Kiss képviselőtársam figyel rám, akkor ezt megpróbálom elmondani, ez az egyénre szabott felelősség semmilyen testülettel, beleértve az önkormányzati testületi ülést, nem osztható meg, még a politikai felelősség sem vállalható át. A mi politikai felelősségünknek akkor volt vége, amikor létrehoztuk az Rt-t, akkor volt vége, amikor meghatároztuk a személyt, aki az igazgatóság tagja és a felügyelő bizottság tagja, tovább politikai felelősségünk nincs. Ettől kezdve csak személyi felelősség létezik. Ezért nem értettem egyet azzal, hogy mi ezt tárgyaljuk. Természetesen ilyen kérdésekben, hogy mi legyen egy igazgatótanács szervezeti működésének szabályzatába rögzítve, teljesen érdektelen a mi szempontunkból. Én azt gondolom, hogy legközelebb ezzel a témával nekünk november vége előtt kell foglalkoznunk, mert az tényleg az önkormányzati törvényből ránk háruló feladat. Amennyiben alaptőke emelés jön létre, és az önkormányzati vagyont érinti, akkor kérünk egy tájékoztatást, hogy a döntést meghozhassuk. Addig én nem igazából szeretnék erről tárgyalni. Ellenben azt szeretném, hogyha jól dolgoznátok, hogyha eredményes lenne maga ez a vállalkozás, a részvénytársaság és jönnének a befektetők.

Birkner Zoltán: Hát van, akivel egyetértek és valakivel nem, az eddig elmondottak alapján. Kezdjük onnét még egyszer, hogy miért is kértük ennek az összehívását. Hát azért, mert azt gondolom, hogy a hozzászólások egy részéből kiderült, hogy mindannyiunk számára rendkívül fontos az, hogy Nagykanizsa egy fejlődési pályára álljon. Szerintem ez két év óta, ha különböző fórumokon ötszázszor nem mondták a város megbízott vezetői, akkor egyszer sem, és azt hiszem, hogy ezzel a képviselőtestület java része egyet is ért. A mikéntjéről van szó. Csak a mikéntjéről beszélgetünk ma, tehát az érzésem szerint nem érvelési pont, hogy ezzel egy nagy ipari beruházás kezdődik. Természetes, hiszen ezért döntöttünk az Rt. mellett és természetesen szurkolunk, hogy ez úgy alakuljon, ahogy annak idején elterveztük. Csakhogy az előkészületek bizony nem úgy sikerültek, ahogy reméltük és nem tudom, hogy hova datálható ez a pillanat, de az tény, hogy a legutóbbi közgyűlésen hozott döntésünk azzal, amit felolvasott polgármester úr egyébként szó szerint, hogy milyen döntést hoztunk határozati javaslatként, az azért azt mutatta, hogy sok szempontból más volt a képviselőtestületnek az álláspontja a szindikátusi és az alapszerződésben, mint ahogy az végül is megköttetett. De elfogadom én azt – és éppen ezért Röst János úrral nem értek egyet –, hogy ettől függetlenül a lehetőséget meg kell adni annak, hogy ez a részvénytársaság felnövekedjen. Meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ez egy komoly ipari beruházás legyen. Csak kérem, ha az elején nem fektetünk le egy csomó mindent – hát azért Böröcz úr Ön is pontosan tudja, mint ahogy én is –, hogy azért egy ekkora beruházásnál, egy ekkora részvénytársaság, amekkorára kinőheti magát, létrehozásánál a legfontosabb pontok pontosan most kerülnek megfogalmazásra. És hogy Kiss képviselőtársam milyen nagyon okosan tette azt, hogy kérte a segítségünket ebben, ha a szindikátusi szerződés azon változata ment volna keresztül, amit annak idején kértünk, amivel esetleg kitértek volna, vagy kitérhettünk volna részletesebben néhány ügyrendi kérdésre, akkor azt mondom Böröcz úr, Önnek igaza van, mert a képviselőtestület a politikai felelősségével ezt végigtárgyalta, elfogadta és egy csomagot adott Kiss László kezébe. Nem tettük meg. Egy dolgot tettünk, egy bizottságot kijelöltünk, egy tárgyalódelegációt, aki jutott arra az eredményre, amire jutott. Ez is egy eredmény, még egyszer mondom. Csak én azt gondolom, most vagyunk azon a ponton, hogy most kell okosnak lennünk, hogy úgy működjön a későbbiek során a részvénytársaság, ahogy mi ezt megálmodtuk. És Kiss képviselőtársam nagyon jól érzi azt, hogy bizony, a döntési mechanizmusoknál nagyon fontos, hogy hol tud érvényesülni az ő szavazata. Mert ha mindenhol két ember szavazata elegendő pillanatnyilag egy három fős vezetőségben, ne legyünk már nevetségesek uraim, hát akkor Nagykanizsa érvényesítő képessége innentől kezdve ebben az Rt-ben a nullával lesz egyenértékű. Tehát ugye azért nem gondolja mindenki azt, hogy nem kell ebben tanácsot adnunk Kiss képviselőtársamnak. Hozzáteszem, hogy azzal teljesen egyetértek, hogy ezeket a pontokat pontról pontra zárt ülésen kell megtárgyalni. Lévén, hogy egy nem elfogadott tervezetről van szó, tehát ügyrendről van szó. Éppen ezért én kettébontanám.

Na most, hogy miért kértük a nyílt ülés részét. Hát azért, mert mindenki érzi, hogy egy csomó tüske maradt mindenkiben a legutóbbi közgyűlés miatt. Nem tudom ki a felelőse ennek. Nem erről szeretnék most beszélni és nem is ezzel szeretnék különösebben foglalkozni. Én csak azt szeretném, hogy ezentúl azok, akik ezt a delegációt, illetve ezt a tárgyalódelegációt továbbra is képviselik és viszik, sokkal jobban tudjanak felkészülni, több idejük legyen, és ne legyen soha többet olyan kapkodás, mint amilyen a legutóbb volt. És azt hiszem, hogyha ennek a felelőse egyébként valahol kimondható, a tárgyalási delegációnak biztos a vezetője felel ezért, hogy ez ne így történjen ezentúl, hát akkor hívjuk fel a figyelmét, hogy egészen másképp kell ezt lebonyolítani. És azért kellett ez a mai nap, hogy ezt még el tudjuk mondani, mert azért igenis, hogy Böröcz úr a politikai felelősség most kezdődik. A politikai felelősség ott elkezdődött, amikor ezt a döntést meghoztuk, ugyanis ennek az ügynek a pozitív és negatív következményeiért Önnek is és nekem is vállalnom kell a felelősséget.

Kiss László: Az előző megszólíttatás kapcsán kénytelen vagyok Böröcz képviselőtársamnak válaszolni és csatlakozom az előbb elhangzott politikai felelősséghez. Ha ezt a hivatkozott politikai felelősséget Böröcz képviselőtársam olyan komolyan venné, akkor az elmúlt közgyűlésen kategorikusan tiltakoznia kellett volna az ellen, hogy itt bármi is aláírásra kerülhessen, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke. Gyakorlatilag őneki kell a közgyűlés büdzséje felett az ellenőrzést gyakorolni. Erre nem került sor. Ha a politikai felelősség annyira fontos, mint ahogy Ő elmondta, márpedig az, akkor most kezdeményezni kellett volna minden képviselőnek együttesen, hogy a tárgyalódelegáció számoljon be arról, hogy mit tudott érvényesíteni azokból a város érdekét megtestesítő feltételekből, amivel a közgyűlés útjára bocsátotta a tárgyalódelegációt. Mindannyian tudjuk, hogy mennyit. Akkor az azt jelenti, hogy a politikai felelősségünk birtokában kb. és annak tudatában azt a határozati javaslatot kellene megszavaznunk, amit Csákai Iván képviselőtársunk beterjesztett. Én nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy adjunk egy esélyt a városnak. Ez volt az aláíróknak a szándéka. De hogy azokat a mulasztásokat, amiket a tárgyalást előkészítők elkövettek, hogy döntés előtt két nappal kapjuk meg a nem megfelelő szerződési szöveget, ultimátumszerűen azt mondja a másik tárgyalópartner, hogy vagy ezt, vagy semmit, azt hiszem egy dolgot, egy ilyen nagy volumenű dolgot nem lehet így előkészíteni. Én azért kezdeményeztem a közgyűlés összehívását ezekben a hivatkozott kérdésekben, amire én meg is adtam a javaslatot, amit még lehet, az előző tárgyalóknak a mulasztásaiból, próbáljunk meg kollektíven jóvátenni, mert most még lehet valamit. De hogyha valóban az lesz, hogy kétharmados szavazati arányok lesznek az igazgatósági ülésen személyre szólóan, természetes személyek alapján és a Redilco-nak van 2 szavazata, az önkormányzatnak és a Kht-nak pedig 1, akkor azt kell, hogy mondjam, sajnos egy cirkuszba kényszerít a közgyűlés engem. Mert én mondhatok bármit, szép lehetek, de okos nem. Tehát a dolgokat, amiket még lehet, azokat a helyére kell tenni. Erre a közgyűlésnek van 3 hónapja. November vége az első tőkeemelés időpontja. Addig a közgyűlés nagyon sok jót tehet, de nagyon sok rosszat is. És én a jótevés irányába próbáltam a közgyűlést a kollektív bölcsesség alapján elmozdítani.

Tüttő István: Most arról nem kívánok hosszan szólni, hogy ki itt a felelős, hogy erre csak ennyi idő volt. Ennyi időt hagytak. Önök nagyon jól tudják, hogy gyakran kerülünk abba a helyzetbe, hogy gyorsan kell döntenünk annak ellenére, hogy ez már tavaly novemberben elkezdődött. Tudják nagyon jól igazolni Dr. Balogh Attila úr, Schmidt úr, hogy éjjel fél 1-ig ment az egyezkedés ebben a kérdésben. Több mint háromnegyed órát csúszott az aláírás, mert még mindig próbáltunk olyan eredményeket elérni, amely az önkormányzat érdekeit még jobban szolgálja. Ennek eredménye lett az a megállapodás, amely legalább mindkét fél részéről deklarálja, hogy tovább egyeztetjük ebben a kérdésben az álláspontokat. Kiss László úr a megmondhatója, hogy az olaszok kétszer felálltak az asztaltól. Könnyű azt mondani, hogy sajnos nem végleg. Felelőtlenségnek tartom ezt a megjegyzést, mert kérem, azt tessék nekem megmutatni, azt a céget, vagy azokat a cégeket, akik sorban állnak Nagykanizsán munkahelyteremtésre. Tessék nekem azokat a cégeket felsorolni, akik, ha a Redilco cég nem lenne itt, helyettük ugyanezt a területet beépítené. Tessék ezeket megnevezni. És akkor bátran azt mondom, hölgyeim és uraim válasszunk, hiszen itt a nagy lehetőség. Kérem, itt felkínáltak egy óriási sanszot. Legyünk szívesek ezt megfelelő komolysággal is fogadni, és ne csak bíráljunk, mert én őszintén mondom, én vállalom ezért a felelősséget, de ha megvalósul és elindul úgy, ahogy gondoljuk, mindenkit külön meg fogok kérni, hogy mondjon le minden alkalommal, mert gátolni kívánta és csak – hogy úgy mondjam – ez egy politikai színjátéknak tűnik számomra, hogy most azok, akik itt megpróbálják ezt gáncsoskodva és mindenféle indokot felsorolva és azt a kockázatot sem féltve, hogy ez a dolog megbukik, én hölgyeim és uraim Önöknek azt tudom mondani, hogy nem igazán gondolják komolyan ezt az ügyet. Ha pedig így gondolják, akkor ne beszéljenek arról, hogy Kanizsára munkahelyet kell teremteni, mert itt a lehetőség, akkor most miért foglalkozunk vele. Azt elfogadom, amit mondott Kiss úr, egyetértek vele. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, amit csak lehet, hogy ez a szerződés a lehető legjobban záródjon. Nem zárult le, éppen ezért szükséges a folytatása. De azt a megjegyzést tenni, hogy jobb lett volna, ha elmentek, ne haragudjanak. Nem akarom megnevezni, hátha maga is jelentkezik.

Dr. Baranyi Enikő: Igen, ez egy halk megjegyzés volt, de a lényege az mégiscsak az, hogy azért már az előbb is hozzá akartam szólni, sajnálom, hogy a gombomat visszavettem.

Szóval én úgy érzékelem ezt a mostani helyzetet – és teljes mértékben meg tudom érteni az itteni dilemmákat –, hogy úgy érezzük, hogy sokat foglalkoztunk ezzel a logisztikai központtal, az ehhez kapcsolódó személyes vagy személyeskedő dolgokkal, de ugyanakkor valóban így van, közösen szavaztuk meg, ezt azonban hangsúlyozni kell, többségi szavazattal, a Kht. megalakulását. Én a magam részéről hadd mondjam el, az első olvasat után is az volt az érzésem, hogy az a záró mondat, ami most már akkor hadd mondjam ki, hogyha a polgármester úr, és köszönöm, hogy ezt mondta, hogy reméli, hogy fogok jelentkezni, megtettem, de az az egy mondat, hogy mindez egy hatalmas számösszeg, egy hatalmas, kimondani is szinte nehéz, mekkora összegről van szó, után zárómondatként ott van megjelölve, hogy 6.500 vagy 9.000 munkahely megteremtését jelenti. Ez az a mondat, amivel mindannyian, hogy így mondjam áhított álmaink valósulnának meg, de ugyanakkor úgy érzem, a számsorok alapvető számtani összeadási és kivonási hibák alapján – mert az is volt az első előterjesztésben, bizonyára emlékszik erre polgármester úr –, ez jelenti azt is, hogy Te, képviselő érzelmi zsarolás helyzetébe is kerülsz, hisz nem teheted meg és nem is tettük meg természetesen, hogy ne próbáljuk a Kht-t létrehozni, mert hát itt meg van jelenítve, hogy hány ezer munkahely megteremtéséről van szó. Senki sem a munkahely nem megteremtése miatt, hogy így mondjam, van bajban, vagy megteremtése miatt, hanem elsősorban én, aki tényleg a humán szférában dolgozom, úgy gondolom, hogy annak a számadatoknak a tartalma, a mögötte lévő rész, és egyáltalán a számításokban lévő alapvető, elemi iskolástól is már elvárható becsúszott kisebb hibák valamifajta kapkodó, időnként talán felületes munkát, avagy előkészítést jelenített meg.

Szeretném elmondani, hogy én vállalom, hogy én is egy párt képviseletében ülök itt, de nem a párt szavát mondom, amikor ezt mondom, nem érzem itt jelentőségét annak, hogy ezekre hivatkozzunk, hanem egyszerűen ezt, mint képviselő úgy éreztem, hogy nagyon fontos elmondanom. Ha a polgármester úr kéri, akkor akár a számtani összeadási, kivonási hibákban is, azt hiszem, hogy konkrétumot tudok mondani. Én magam kiszámoltam, hogy mennyi egy munkahely megteremtése, azt is tudom, hogy vagyongyarapodással is jár, de azért az egészről, úgy globálisan mégiscsak az volt az érzésem, hogy jó szándékú, részünkről majdnem, hogy egy kötelező út, mert kell munkahelyet teremteni, ezt senki sem mondja. Azt hiszem, hogy ez a vonat egy kicsit korábban is elindulhatott volna, és ha már azt mondja polgármester úr, hogy szeretné tudni, hogy ki tud hozni több munkahelyet, erre én azt kérdezem, hogy vajon az elmúlt 10 évben minden esetben csak másfelé mentek a nagy gyárak, a nagy ipari cégek? Hisz mindig elkerültek bennünket. Most örüljünk ennek, de azért ne legyen már ez a labda olyan, hogy ha egy képviselő dilemmája van, egy feladatot ellát és szeretné, hogyha a közgyűlés tisztességgel és időben tájékoztassa, ez szerintem egy méltányolandó dolog és ennek én nem politikai felhangot, hanem az ellátott feladattal szembeni felelősségérzését érzem.

Tüttő István: Megint ugye előjön, hogy hány munkahelyet teremtünk. Kérem, ezek elméleti dolgok. Hát lehet 10.000 m2-en akár egy embert is foglalkoztatni, hogy olyan gyárat építenek, hogy ott gombnyomással működik, egy központból irányítják. De lehet 10.000 m2-en akár 5.000 dolgozó is – bár ez a magyar szabványoknak nem felel meg, de tudok olyan országot, ahol ez bőven megfelelne. Nem akarom ezt mondani. Tehát az, hogy most 7.000 lesz, vagy 10.000, ez egyáltalán nem az alapvető kérdés. Az a lényeg, hogy legyen minél több, mert azzal enyhítünk azon emberek gondján, akinek ma nem tudnak munkát biztosítani. És hogyha ez a beruházás 5.000 munkahelyet teremt, és reményeink szerint annyit mindenképp, akkor is óriásit léptünk előre. De ha ezen túlmegy, akkor pedig az egész környéknek, a térségnek a lehetőségeit fogjuk javítani.

És még egyszer elmondom. Nekem egyáltalán nincs ellenvéleményem abban a kérdésben, hogy a lehető legjobban gondoljuk át és a lehető legtöbbet próbáljuk kihozni a szerződésből. De egyet vegyünk tudomásul, hogy az ún. tárgyalófeleknél olyan nincsen, hogy az egyik fél mindig mindent elér, a másik fél pedig semmit sem. Itt mégiscsak történtek, már most is olyan elemek beemelésre kerültek, amely korábban nem volt, és ráadásul azt nem lehet mondani – ha ezt Önök alaposan áttanulmányozzák – ennek a szerződésnek azért nagyon sok garanciája is van. Sok olyan eleme van, amely az önkormányzat által jogosan kért elemeket azért különböző formákban, de azért tartalmazza. Az is biztos, hogy ez tovább javítható. Erre van ez a három hónap. Ezért én azt kérem, hogy most vagy lezárjuk azt a vitát, amely ezt az ún. nyilvános részt tartalmazza, megkérdezem azért majd a tisztelt vendégeket, hogy van-e olyan aggályuk, amelyről itt szót kell váltanunk, vagy pedig megállapodunk egy más időpontban, hogy beszéljünk róla. Elfelejtettem köszönteni Zakó képviselő urat. Ő is azért van itt, mert ő is próbált mindig is segíteni ennek az ügynek a rendezésében, hát remélem, hogy továbbra is ugyanezt meg fogjuk kapni.

Röst János: Nem kívánok párhuzamos vitát folytatni, de úgy gondolom, hogy Birkner Zoltánra reagálni kell. Birkner Zoltán valótlant állított. Soha nem hangzott el a részünkről, részemről sem, hogy az Ipari Park létrehozását ne támogattuk volna. Az viszont igaz, hogy törvénytelen eszközöket és törvénytelen módot nem tudok támogatni. Ez a beterjesztésemben is jelen van és nem az Ipari Park megvalósítása ellen szól, hanem arról szól, hogy törvényes-e jelenleg a helyzet és erre kértem választ. Én négy kérdést tettem fel, örülnék annak, hogyha erre a négy kérdésre megadnák a válaszokat.

A másik része. Itt polgármester úr most már elég folyamatos időszakban egy érzelmi zsarolást folyamatosan folytat. Ezzel nem hiszem, hogy itt olyan képviselőket, mint például én is, meg lehet győzni, de vagyunk így még többen így bent a teremben.

Tüttő István: Pedig te arról vagy híres, hogy érzelmekben gazdag vagy.

Röst János: Hát kedves István, úgy gondolom, hogy az előző vitában, az előző közgyűlésen elég sok szakmai indokot mondtam, ami javította volna lényegében a tárgyalási pozíciót, illetve a szakmai anyagot. Nagyon sajnálom, hogy akkor ezeket az észrevételeket lesöpörtétek.

Tüttő István: Nem söpörtük le János, csak nem volt idő rá, amit kértél. Hát azt majd három hónap múlva.

Röst János: De bocsáss meg, egy ekkora ügyet nem lehet megtenni egy nap alatt, másfél nap alatt. Én úgy gondolom, hogy ekkora szerződésnek a létrehozása hetek, hónap, és jogászok és gazdasági szakemberek tömegeinek az együttműködéséből származik, nem pedig 27 okos ember, aki összeül egy közgyűlési terembe.

A másik, én is szeretném megkérni arra polgármester urat, hogy szavaztassa meg, hogy a teremben lévő, laktanyákban jelenleg működő konzorciumnak a résztvevői közül, aki úgy gondolja, hogy hozzá kíván szólni, az tehesse meg, és én remélem, hogy az ő általuk elmondottak egy újabb színfolttal gazdagítják a közgyűlésnek a munkáját.

Böröcz Zoltán: Nagyon röviden szeretnék válaszolni. Szóval sok mindent elfogadok én abból, amit elmondtatok, azért egy-két dolgot semmiképpen sem. Kitartok amellett a nézetem mellett, hogy a politikai felelősségünk akkor zárult le, amikor úgy döntöttünk, hogy ezt létre kell hozni a tervezett feltételekkel, beleértve még a szindikátusi szerződést is. Attól kezdve személyi felelősségnek kell működni, gazdasági társaságról, részvénytársaságról van szó, amelybe jelentős vagyon kerülhet be az önkormányzat részéről. Még tovább megyek, hogy mennyire áttételes a felelősségünk, ráadásul nem is ……………………… tagként, tehát bizonyos értelemben az igazgatótanácsi tagot és a felügyelő bizottság tagját is ő fogja kötelezni beszámolásra, hogy mást ne mondjak. Tehát még egyszer kitartok, személyi felelősséget követelek ezekben a kérdésekben, illetve nem is kell követelnem, ezek a kérdésekben csak az áll meg a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján. Ettől kezdve semmilyen apró döntésben, ami az igazgatótanács elé kerül, nem vagyok hajlandó döntést hozni, teljes felelősségemet azokra hárítottam személy szerint, akikben megbíztam. Itt van vége a politikai felelőségnek. Tehát kitartok. A másik dolog, ami azért érdekes, a múlt közgyűlésre sokan visszahivatkoznak, hogy miért nem került be az a rengeteg, iszonyú okos, és iszonyú jó javaslat. Tizen, húszon, negyven valamennyi ötlet volt, hogy mennyivel lehetne javítani az önkormányzat pozícióját. Hát csak azért, mert nem is kerülhetett be értelemszerűen, mert idejöttek az olaszok egy tárgyalási folyamat végén, és mi elhittük el - én nem hittem el, ezt el is mondtam, de hát nem volt értelme végül is - elhittük, hogy mi ezzel még befolyást gyakorolhatunk, mi olyan pozícióban vagyunk, hogy mi még az érdekeinket, vagy bármit beépíthetünk. Nem volt rá esély. Még annyit hadd mondjak a tárgyaló delegációra, aki akkor éjjel tárgyalt, nem pontosan ki volt az, itt választottuk, nem emlékszem, Kiss úr bent, polgármester úr, alpolgármester úr, talán a Fodor Csaba, jegyzőnő, nem tudom pontosan. Most mondom nektek, hogy gratulálok nektek, akik ott voltatok, mert a leghetetlenebb dolgokra találtatok megoldást. Az olasz fölugrott, hogy elmegy, kész, vége. És ti azt a felelősséget vállaltátok magatokra egy mondattal kiegészítve, hogy a szindikátusi szerződés kérdéskörében még pontosításra kerül az első tőkeemelésig. Akkora felelősséget vállaltatok magatokra, ami a világon a legnagyobb. Ezzel a testülettel szemben engedélyeztétek az aláírást. Én azt akarom mondani, ehhez gratulálok, és ezt a bátorságot és felelősséget fogom kérni tőletek, azoktól, akik ebben az Rt-ben tehetnek valamit a következőkben is. Tehát végül is ezt szerettem volna elmondani, és változatlanul kitartok, hogy nem óhajtok tanácsot adni senkinek abban, se felügyelő bizottság tagjának, se az igazgatóság tagjának, hogy ugyan hogyan döntsön részletkérdésekben. Nem akarom tanulmányozni, nem akarom a felelősséget magamra venni. Azt tanácsolom, senki ne vegye át, mert ez most a saját lábán kell, hogy működjön.

Marton István: A mai ülésünkön elég sok minden elhangzott már, amelyekkel én részben egyetértek, de vannak dolgok, amikkel nagyon nem. Én nem kívánom elmondani azt, amit a múltkori zárt ülésen elmondtam, bár talán helyénvaló is lenne, de egy-két dolgot ki kell, hogy ragadjak. Az egész dolog, így utólag visszatekintve az eseményekre, azt a főkérdést fogalmazza meg bennem, hogy mekkora a kockázatvállalás, illetve annak a mértéke, ameddig elmehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselőtestülete. Ha azt nézem, hogy az ebben a pillanatban 7.350 eFt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez még vállalható. Ugye én akkor is mondtam, és azért ezt még visszaidézem, hogy ez dolog rendkívüli módon előkészítetlen, ezt sajnos a július 13-i események tökéletesen beigazolták, és az elkövetkezendő hónapokban igen-igen szorgalmasan kell dolgozni, hogy a tőkeemelés időpontjára sok minden kiforrja magát - ebből egy konkrét példát is mindjárt hozni fogok -, mert különben azt kell, hogy mondjam, hogy eddig és ne tovább. Nem értek egyet azzal, amit polgármester úr mondott, és többen is itt megismételték, hogy az olaszok fölugrottak, hogy ők elmennek. Hát kérem ilyen színpadias dolgoknak minden esetben bedőlni, hát ez teljesen szoros velejárója a mediterrán temperamentumnak. Azzal egyetértek például, amit Böröcz képviselőtársam mondott, hogy nem szeretnék én is minden egyes igazgatósági ülés előtt ilyen dolgokkal foglalkozni, de a mostaniban, meg kell, hogy dicsérjem Kiss képviselőtársamat, hogy ezeket a kardinális kérdéseket fölteszi, mert ezek igenis sok mindent eldöntenek. És abban meg nagyon nem értek egyet Böröcz képviselőtársammal, hogy a mi politikai felelősségünk lezárult. Nem zárult le, mert ha a körülmények alakulása azt teszi lehetővé, hogy novemberben vagy decemberben azt kell mondanunk, hogy eddig, és nem tovább, akkor lesz a legdöntőbb felelősségünk. Konkrét példát mondok. Kérem szépen, ha csak az M 7-nek a nyomvonalán folyó régészeti feltárásokat nézzük, akkor azok, ha jól emlékszem második éve folynak, és hát pillanatnyilag még nem fejeződtek be. Tudomásom szerint ezen a 45 hektáron bő fél tucat régészeti lelőhely is van. Ezzel kapcsolatban, ha jól emlékszem már a szakemberek már egy jó évvel ezelőtt letették azt, amit le kellett volna, hogy tegyenek, de érdekes módon a közgyűlés elé ebből semmi nem került. Én azt mondom, hogyha csak ennél a kis területnél maradunk, hogy a régészeti feltárására kijelölt vagy kijelölendő területeknek nagyon tudnunk kell a méretét, tudni kell a feltárás idő-, valamint pénzigényét. Tehát magyarul, egy nagyon pontos felmérésre lenne szükségünk, és akkor még egy nagyon, hát nagyon kicsi, de viszonylag kicsi kérdéskört említettem. Mert lehet, hogy ez bizony több 10 millió Ft-ot kóstál, és lehet, hogy akkor a mi részarányunk, ha ezt nekünk kell elvégezni, akkor egészen más súllyal esik latba. Azért az itt ülők is, meg akik esetleg néznek bennünket, hogy tisztába jöjjenek a képpel, és azért nem nagyon értek én egyet azzal, amiket a polgármester úr a tárgyalások menetéről mondott, hogy mi 2 héttel ezelőtt hétfői napon, 9-én kaptunk egy anyagot a szindikátusi szerződésre, illetve az alapító okiratra. Több órás vita után a közgyűlés úgy döntött, hogy az alapító okirat, bocsánat már egy lépést úgy látszik, hogy én is kifelejtek, a közgyűlés előtt 1 órával kaptunk egy új anyagot, ami egy kismértékben megváltoztatott alapító okiratról szólt, és egy nagyon- nagymértékben megváltoztatott szindikátusi szerződésről. Ezt a közgyűlés 1 órával, akik bizottsági tagok voltak, 1 órával előbb kapták meg, akik nem, azok pedig pont a közgyűlés kezdetén. A közgyűlés több órás vita után úgy döntött, hogy az alapító okiratot, ezt az újat, minden további nélkül aláírhatja az erre hívatott összes illetékes. A szindikátusi szerződésben pedig két zárófejezet volt. A leglényegesebb eltérés a hétfőn megkapott anyagtól. De még ezzel sem volt elégedett a testület, és ezért jelölt ki 5 tárgyaló felet. Ennek ellenére az volt a számomra döbbenetes, hogy éjfélig tartó tárgyalások, meg minden egyéb, meg másnapi késéssel együtt is kérem szépen a hétfőn általunk megkapott alapító okirat lett elfogadva, és ugyanaz a szindikátusi szerződés, mert hát az a megállapodás, amit itt aláírtak, aminek az a lényege egy mondatban, hogy a szindikátusi szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokat annak pontosítása érdekében folytatni kell - kérem ez jogilag az ég egy világon semmit nem jelent, senkit, semmire nem kötelez. Tehát akkor ezek után meg kell, hogy kérdezzem, hogy miért tárgyalta a közgyűlés ezeket az anyagokat? Állítólag az olaszok meglepődtek, hogy a kanizsai delegáció mást tett eléjük, mint amit már korábban elfogadtak, megismertek városi véleményként. Ha ez így van, akkor azt kell, hogy mondjam az olaszok ebben az ügyben nem is hibásak. És ezt azért ki kell domborítani, hogy bizony-bizony ilyenfajta szindikátusi szerződés aláírására az aláíróknak nem volt semminemű jogosítványuk. Én azt hiszem, hogyha ez tényleg az elmúlt 10-11 évnek a legnagyobb beruházása lesz, azzá sikeredik, akkor tragédia eddig nem történt. De óvnám azokat, akik az ilyen anyagokat előkészítik, hogy még egyszer hű bele Balázs módjára, tehát tökéletesen előkészítetlen akciókba belerángassák Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését.

Tüttő István: Erre röviden annyit, hogy az az anyag, ami elkészült, gyakorlatilag nem más, mint amit mi kint Olaszországban is képviseltünk, kiegészítve néhány olyan elemmel, amit természetesen menet közben mások javaslata alapján is beletettünk. Tehát itt semmi olyan nagyon új dolog nem került bele, amelyről korábban az olaszokat már ne tájékoztattuk volna. Csak ők a tárgyalás közben ezeket nem akceptálták. Hát ugye erre Balogh Attila úr tudna igazán választ adni, hiszen a jogi egyeztetésnek ő volt a fő felelőse, Schmidt úrral közösen természetesen, Törőcsik úr, meg én is. Folyamatosan ment - nem a jegyzék váltás, mert az furcsa szó, hanem - állandóan az anyagok cseréje, és az egyeztetése, és ebből ez kerekedett ki. Hát látni kell, az olasz megfogalmazta, ezt azt hiszem, már mondtam, hogy kérem, ezek olyan engedmények, amelyet mások irányába nem tennének meg, amik most le vannak írva, mert végül is ő fogja az egésznek azt anyagi kockázatát vállalni, mert azt ne higgyük, hogy az a kockázat, amit az önkormányzati rész képvisel ebben, az olaszoknak olyan nagy megnyugtató kockázati fedezet lenne. Számukra ez egy nulla összeg. Tehát nekik a kockázatuk sokkal nagyobb ebben, és éppen ezért nem hajlandók, vagy nem voltak hajlandók abba belemenni, hogy most olyan részleteket is átbeszéljünk, amelyet én ebben a 3 hónapban remélek, hogy eredményesen tudunk majd kezelni.

Cserti Tibor: Egyike vagyok azon képviselőknek, aki legnagyobb sajnálatomra az elmúlt közgyűlésen nem vethettem részt. Az első gondolatom nekem is a Böröcz képviselőtársaméhoz hasonlóak voltak, amikor kézhez kaptam a fönti meghívót, mert hisz egy kialakult jogi helyzetet tárt elém, és igazán nem értettem, még egyszer mondom, a tárgyalás első fázisában sem, hogy miért ezt a tárgyalási formát választottuk. Összeálltak a gondolataim, és még tényleg az etikai elvek betartása mellett is most ennek a rövid summázatát hadd mondjam el, ki kívánkozik belőlem. Gyakorlatilag a tapasztalatom alapján a politikai oldalból én tehát ………. kötödésem híján nyilván a várospolitika felelősséget érzek. Eddig is zöld utat kívántam adni a dolognak, ezután is ezt fogom tenni. Legfontosabb dolognak tartom. A gyakorlati tapasztalatom alapján azt látom, nincsenek csodák, mindenki egy kontaktusban, egy szerződésben saját érdekit kívánja érvényesíteni. Itt gyakorlatilag két fél szerződéses rendszerét kaptuk kézhez, aláírt jogi szerződés. Egyik oldalon az önkormányzat, mint tulajdonos, a másik oldalon a Redilco, mindenki a saját erőviszonyrendszerén belül megpróbálta a legjobbat kihozni belőle. Valószínűsíthető, hogy én is az önkormányzati érdekek javítását helyeztem volna az elmúlt közgyűlésen előtérbe olyan szintig, ameddig ezt lehetett volna. Az én magánvéleményem volt a tárgyalás előkészítés időszakára is, emlékeztek rá, és nem szeretnék olyan vizsgáló bizottsági, meg egyéb tevékenységemre utalni. Tehát gyakorlatilag nagyon örülök neki, hogy ez a rész, a tárgyalás ilyen szakaszba jutott, hogy jogi szerződések aláírására került sor, mert esélyt, egy lehetőséget ad. Na most, ahol Böröcz úr befejezte, én onnét kezdeném. Én is gratulálok azoknak, akik tárgyaltak. Lehet a tárgyalást sokféleképpen minősíteni, el lehet menni az alárendelt szerep aláhúzásáig, meg mondjuk a felnagyításáig. A végeredmény mégis csak egy szerződés. Egy esélyt ad a városnak a munkahelyteremtésre. Aztán nézzük …….. az érdekek oldaláról. Tehát számunkra még érdeket. A Redilco megtalálja magát és benyújtja a számlát. Benyújtja, ott van 171 millió Ft az első szakaszban. Ugye sokféleképpen, számla alapján fizetjük. A mi Kht-nk is megkapja a számításá,t ő is előkészítésig számláz valamit. Bevittük a földterületeket. Igazán nagyon nem kockáztattunk, az értékeken lehet majd vitatkozni, Ugye azért van …………….. téma, nem is szeretném boncolgatni részletesen. Erről a polgármester úr részletesen szólt. Gyakorlatilag, ha van egy aláírt alapító okirat, gyakorlatilag van egy aláírt szindikátusi szerződés, ………….. a Röst úr még nem kapott választ a jegyzőnőtől.

Tüttő István: Majd fog ő is következni.

Cserti Tibor: Akkor felszólítom, ha úgy tetszik, a képviselői jogommal, hogy jogilag adja meg a választ, mert nekem mindig ott lebeg, hogy gyakorlatilag jogszerűen meg nem támadható szerződés legyen. Polgármester úr igazán az érzelmi dolog, idézőjelben az érzelmi zsarolás ugye, azt próbálta elérni, hogy ez a közgyűlés a mai napon, és itt akkor én viszont indítványozom, hogy erősítse meg, ha úgy gondolja, jogszerűen ezeket a szerződéseket szavazatával, hogy nyugodtan a tárgyaló partnerek lelke is tiszta legyen, és előre menjünk, még egyszer mondom, a jog szellemében. Ne lebegtessen legalább a város ilyen értelemben ………... Vagy, ha úgy gondoljuk, zárt ülés keretében, akkor erről beszéljünk. A harmadik dolog, hogy azért van itt egy kanizsai konzorcium, ugye a vállalkozók kanizsai konzorciuma, ……. Törőcsik úr vezette annak idején, és a FIDESZ ugye nagyon felzárkózott, és tényleg nem szeretnék senki alá pakolni ilyen értelemben, jó értelembe véve mondom. Ők is szeretnék az érdekeiket megfelelően, tisztességesen. És itt ne kendőzzük a dolgokat uraim, anyagi érdekekről van szó. Befecceltek bizonyos dolgokat, szeretnék viszontlátni hasznával együtt. Tárgyaltak valakik valakikkel. Gyakorlatilag kapjanak szót a közgyűlésen, mondják el tisztességesen a demokrácia keretén belül, mit várnak az önkormányzattól, és az önkormányzat meg nyilvánítsa ki szándékát, tudja-e ezt akceptálni, és zárjuk le ezt a szakaszt is ebből a szempontból. No hát én ezt szerettem volna elmondani. És még egyszer mondom a tárgyaló partnereknek is a kifulladásig történő vitát, ezt most már próbálnám rövidre záratni, és jövőt tekintve a beruházást minél előbb a megvalósítás szakaszába juttatni.

Dr. Horváth György: Egy kicsit megdöbbentett, amit Marton úr mondott. Nagy tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot, ugyanis a régészeti topográfia több mint 20 évvel ezelőtt elkészült, hogy a városnak 10 fillérjébe nem fog kerülni, sőt a nagykanizsai múzeumnak nagyon jól jött az M 7-nek az építése, és ha megnézné, elmenne a múzeumba, hogy mit kapott a múzeum abból a pénzből, akkor ilyet nem mondana, főleg nem egy nyílt közgyűlésen, mert itt mondjuk, még, ha zárt közgyűlés van akkor még elmegy. Én azt mondom, hogy igenis minden lelőhelyet fel fognak tárni idejében, én úgy tudom Dr. Horváth László igazgató úrtól. Nagyon jól folynak a munkák, személyesen magam is a petriventei résznél kinn voltam, igazán nagyon gazdag anyag került előtérbe, és történészként vagy történelemtanárként azt mondom, hogy ennek a térségnek a történetét, bizony ezután az ásatás befejezése után, az M7 után át kell írni. Úgy, hogy megnyugtatom tisztelt képviselőtársaimat 10 fillérbe nem fog kerülni a városnak. Sőt nagyon jól járt a város, pontosabban a Megyei Múzeumról van szó, ezzel az ásatási sorozattal.

Marton István: Úgy gondolom, hogy válaszolnom kell. Az az én érzésem, hogy tisztelt képviselőtársam bóbiskolás közben hallotta, amit én említettem. Én az M 7-t példaként hoztam, hogy hány évig tartott, szóba nem került itt a pénz. Én arról beszéltem, hogy ennek a feltárása időigényes lesz, mert több terület van, amit régészetileg meg kell kutatni ebben a 45 hektárba, és ennek nem ismerjük, se az idő, se pénz igényét ezen kívül. Ilyen egyszerű volt a történet Horváth úr. De vissza lehet hallgatni, és hát az a kérésem, hogy bár azt nem nekem kérni, hanem polgármester úrnak, hogy az szóljon, akinek mondanivalója van, és aki figyelt arra, amire reagálnia kell.

Tüttő István: Ilyet nem mondok, mert ez mindig utólag derül ki. Ezek után megadom a szót jegyzőnőnek, és azt követően szavazzunk arról, hogy meghallgatjuk a szóvivőjét az uraknak, aki jelen vannak, és még Zakó úrnak adnánk szót, ha igényt tart rá, nem tudom.

Szabóné dr. Csányi Mariann: Én nagyon röviden válaszolnék Röst képviselő őr feltett kérdésre. Az alapító okirat, amely aláírásra került, az a hétfőn kiküldött anyaggal egyezik meg, tehát nem a csütörtökön tárgyalásul szolgáló alapító okirattal egyezik meg. A törvénysértés tényét pedig én ebben a kérdésben, nem tudom igazából vizsgálni, hiszen a cégbíróság, amely a bejegyzéskor ezt vizsgálni fogja, ő fogja ezt az alapító okirat vonatkozásában eldönteni, hogy törvénysértő, vagy nem törvénysértő rendelkezéseket tartalmaz.

Röst János: Azért én ragaszkodnék egy hosszabb indokláshoz. Egyrészt, mert ez nem cégbírósági kérdés, hanem úgy gondolom, hogy önkormányzati. Én azt hiszem, hogyha a közgyűlésnek van egy döntése, ami kötelezi a felet arra, hogy mit hajlandó aláírni, akkor attól tulajdonosként, akkor attól ő nem térhet, a közgyűlés engedélye nélkül. Ha viszont nem térhet el, akkor azt jelenti, hogy törvénysértő az aláírása. Az, hogy egy szerződés jogszerű és mit lehet vele kezdeni, ez egy másik kérdés. A következőt kérdeztem még a jegyzőasszonytól, hogy nem lett kihirdetve a határozat addig, amíg alá nem írta a két fél a szerződést, hogy ilyen értelemben ennek van-e jogkövetkezménye - erre sem kaptam választ. Illetve szintén volt két kérdésem a Kht. vezetőjéhez. Tisztelettel megkérném, hogy arra is ő válaszoljon, mielőtt a még a konzorcium képviselője szót kap.

Tüttő István: De mielőtt a jegyzőnő szólna én egy megjegyzést tennék. Itt az áll, hogy az önkormányzat érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva kell ennek a bizottságnak tárgyalnia. Meg kell, hogy kérdezzem, hogy ki tudja azt pontosan megmondani, hogy a messzemenőkig, az mit jelent? Mi messzemenőkig megpróbáltuk, de messzemenőkig érdekünk az is volt, hogy ne menjen el az ügyfél, mert az fontosabb számunkra, mint szó szerint betartani azt, amivel megbíztak bennünket. Én úgy értem, hogy az önkormányzat érdekei ebben az ügyben fontosabbak, hogy megvalósuljon, minthogy most egy pontja bent van-e, vagy kettő, vagy három, abban a kérdésben. Ez az én válaszom. De hát a jegyzőnő következik.

Szabóné dr. Csányi Mariann: A határozat kihirdetésének arra vonatkozóan nincs befolyása, hogy a határozat attól még határozat, és a döntés jellege, a döntés ereje meg van annak a határozatnak, hisz az SZMSZ, az önkormányzati törvény is azt tartalmazza, hogy a zárt ülésen hozott önkormányzati határozatot a következő ülésen, vagy a nyilvános ülésen kell kihirdetni, de ez annak a jogszerűségét és érvényességét nem befolyásolja. A rendeletek vonatkozásában áll fenn az, hogy kihirdetés napján lép életbe és rendelkezéseit a megadott időponttól kell alkalmazni.

Schmidt László: Röst úr felém intézett két kérdésére szeretnék válaszolni. Egyrészt a törzstőke részt nem utaltuk még át az Rt. számlájára. A másik pedig az, hogy nem közgyűlés által jóváhagyott, csütörtökön elfogadott szerződéstervezet került aláírásra, én a munkáltató képviselőjének a figyelmét felhívtam erre írásban.

Röst János: Akkor rövidre zárnám a történetet, mind a Kht. vezetője szerint, és mind a jegyzőasszony szerint törvénysértő módon lett aláírva a szerződés.

Tüttő István: Nem tudok hozzászólni, én nem látom azt a pontot, ahol törvénysértés történt, de hát ha Önök úgy látják, akkor szavazzanak róla. Cserti úr, ügyrendi gomb, tessék.

Cserti Tibor: Ügyrendi gombot nyomtam polgármester úr, mert igazolva látom még egyszer azt a helyzetet, és én gratulálok jegyzőnőnek egyébként, okosan válaszolt mind a két megközelítésre, de igazán, …………. sejtette, amit ugye kiexponált, mert Röst képviselőtársam hajlamos arra, hogy mindjárt ilyen maga labdákat leüssön. Valójában két fél, egy társaságnak két tulajdonosa írt alá egy szerződést. Az egyik tulajdonos az önkormányzat jogszerűtlenül írta alá, mert nem volt felhatalmazása, nem arra volt felhatalmazása. Ezt lehet sokféleképpen magyarázni. Tessék már kimondani, hogy jogszerűen írta alá polgármester úr vagy nem? Válasz erre csak egy lehet, hogy nem. Én indítványoznám, és ezért nyomtam ügyrendi gombot, mert úgy érzem, hogy mindenkinek ma már ebben a helyzetben egyetlenegy érdeke lehet. A megvalósításnak esélyt adni, és gyakorlatilag ezt a szerződés a jelen közgyűlés erősítse meg, hogy tudomásul veszi. Utólag is, ha úgy tetszik, tudomásul veszi. Nem szeretném azt a jogi helyzetet, hogy utólag megtámadható legyen jogilag. Köszönöm szépen. Tehát az indítványomnak a lényege, hogy szavazzunk erről, a szerződések megerősítéséről.

Tüttő István: Birkner úr ügyrendi gombot nyom.

Birkner Zoltán: A tisztázó megbeszélés, azt hiszem, kezd rossz irányt venni, és egy kicsit a lakosság tájékoztatása nem biztos, hogy abba az irányba halad, amerre kellene. Én, tisztelt hölgyeim és uraim, jegyzőnő, illetve polgármester úr felolvasta a határozati javaslatot, amit elfogadtunk a múltkor. Legyenek kedvesek újra meghallgatni azt, és utána szerintem ne tegyünk ilyen felelőtlen kijelentést, hogy törvényes, vagy törvénytelen. Jegyzőnőnek nem biztos, hogy erre most kell válaszolni, és nem biztos, hogy kell erre válaszolnia. Ha úgy gondolják, akkor van ennek törvényes lehetősége. Szerintem rosszirányba haladunk. Én például nagyon szívesen meghallgatnám végre a konzorcium képviselőit, és nagyon szívesen rátérnék a zárt ülés azon részére, ami arról szól, hogy akkor Kiss László képviselőtársunknak milyen hozzáállása legyen ügyrenddel kapcsolatosan. Én erről szeretnék most már tárgyalni. Sok minden elhangzott itt ma, és biztos, hogy nagyon fontos az ügy, csak még egyszer mondom, én se az újraszavazást, se törvényességi, ha Röst képviselőtársam úgy gondolja, tegye meg a törvényességi észrevételt, az lehetséges, én ezzel nem szeretnék ma foglalkozni.

Tüttő István: Szeretném megismételni.

“Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a NagyPlus Rt. létrehozásával, a társaság alapító okiratával – figyelemmel a módosításokra – egyetért. A közgyűlés a társaság Igazgatóságába Kiss Lászlót, Felügyelő Bizottságába Dr. Fodor Csabát választja meg.
 2. A közgyűlés felhatalmazza a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht. ügyvezetőjét az Alapító Okirat aláírására.”

  Az előbb elhangzott, hogy a módosítások az alapító okiratban szinten formai voltak, tehát nem volt lényegre törő, illetve hát az itteni észrevételek sem voltak, az alapító okiratban.

 3. a szindikátusi szerződéssel, tárgyalási alapként egyetért. A közgyűlés a további egyeztetések lefolytatására tárgyaló bizottságot hoz létre. A közgyűlés felhatalmazza a bizottságot, hogy a szerződés véglegesítése érdekében – az önkormányzat érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva – a Redilco SPA képviselőivel tárgyalást folytasson.

Azt nem mondja ki a közgyűlés, hogy nem írhatja alá, hogyha ebben valamilyen mértékig is valami, tehát magyarul nem mondta azt, hogyha szó szerint az nem lesz aláírva, akkor nem írhatja alá.

“A bizottság tagjai: Tüttő István, Törőcsik Pál, Szabóné dr. Csányi Mariann, Kiss László, Dr. Fodor Csaba, Schmidt László és Dr. Balogh Attila.

A közgyűlés felhatalmazza a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht. ügyvezetőjét, hogy a véglegesített szindikátusi szerződést aláírja.”

Ez a szó szerinti szöveg. Én nem kívánok azzal foglalkozni, hogy jogszerű, vagy nem. Aláírtuk. Én most is azt mondom, az önkormányzat érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva. Én azt tartottam szem előtt, nem pedig a betűk szó szerinti értelmezését.

Röst János: Örülők annak, hogy polgármester úr ismét felolvasta a határozati javaslatot, amit megszavaztunk. Valóban kettő pontja van. A 2. pontban igaza van polgármester úrnak, ott saját kénye kedve szerint dönthetett a bizottság abban, hogy mit fogad el a szindikátusi szerződésből, mit nem, kivéve azokat a pontokat, amiket a közgyűlés egyöntetűen garanciaként beemelt. Viszont az 1. pont, ami alapító okiratról szól, nem jelentéktelen egyébként a módosítás, ami itt végrement, lényegében megszavazott, illetve az aláírt szerződés között. Tisztelettel felhívnám a közgyűlésnek a figyelmét a 9/3. pontra. Nem olvasnám föl, hogy miről szól. Lényegében ez tartalmazza azokat az elemeket, ami a város számára teljes mértékben garanciákat adnak. Ezek kikerültek lényegében abból a szerződésből, amit elfogadott a tárgyalódelegáció, ami azt jelenti, hogy ilyen értelemben a város teljes mértékben ki van szolgáltatnak az olasz félnek. Egy esetben van háromnegyedes döntésnek lehetősége, az pedig az alaptőkének az emelése. Ennyi lehetősége van a városnak, hogy ebben az egy pontban dönthet, hogy elfogadja a tőkeemelést, vagy nem. Amennyiben elfogadta, azt követően már beszélgetési szintig fajulhat az Rt-ben lévő tevékenysége a városnak. A másik pedig, hogy polgármester úr szintén elmondta, felolvasta, az a határozat nem erre a szerződésre szólt, amit alátetszettek írni. Azt a közgyűlés előtt a polgármester úr visszavonta. Arról nem tárgyaltunk, nem szavaztunk. Amiről tárgyaltunk és szavaztunk, az nem lett aláírva.

Tüttő István: Bár Kiss László javaslatai pont ezekkel foglalkoznak. Jó kérem, én nem kívánok ezzel vitázni. Szavazzunk arról, hogy tisztelt urak közül valaki szól, kérdést tehet fel, véleményt mondhat. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Horváth Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Az lenne a kérdésem, hogy a mi általunk az önkormányzattal megkötött előszerződés hogyan fog a továbbiakban működni? Él-e, nem él-e? Magyarul mi hogyan viszonyuljunk ezekhez a dolgokhoz, ami ez után fog következni az olaszok kapcsán? Talán véleményként annyit szeretnék elmondani, hogy a polgármester úr néhány hónappal tán előbb kezdhette volna a bemutatni ennek a kialakult helyzetnek a dolgát, mert ugye végül is 6 hónappal előbb az önkormányzat döntött egy dologban. Ugye a mi hozzáállásunkkal tudott egyáltalán elindulni ezen a vonalon, hogy ezek a laktanyák dolga úgy oldódjon meg, ahogy. A másik, amiről nem beszélünk, de valamennyi képviselő bizonyára tudja, hogy ezek a beruházások ma Magyarországon a kormány intézkedése következtében jó 70-80%-os állami támogatásokkal, adókedvezményekkel valósulhatnak meg. Akár a Zalai Területfejlesztési Tanács támogatásait, akár a Széchenyi Tervet, akár az adókedvezményeket figyelemmel. Tehát most Önök arról is döntenek, hogy ennek a támogatásnak része, magyar emberek, magyar vállalkozók tulajdonába kerülnek, vagy pedig elmennek a szokásos úton, mint ami ……………………..

Tüttő István: Természetesen az a szerződés él, de ugye annak a teljesülése csak akkor következhet be, hogyha a laktanyákhoz az önkormányzat hozzájut. Egyenlőre messze vagyunk tőle.

Szekeres Sándor: Tisztelettel köszöntöm a közgyűlést, hölgyein és uraim. Én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy ezen a közgyűlésen most részt tudtam venni, és be tudtam pillantani ennek a közgyűlésnek a munkájába. Hát egy sajátos, speciális helyzet volt, hogy egy város jövőjét érintő nagy fontosságú kérdésben részese lehettem tulajdonképpen annak, és bepillantást nyerhettem abba, hogy hogyan folyik egy ilyen, hogy mondjam, fontos döntésnek az előkészítése, végig vitele, tárgyalása, és látom, hogy milyen körültekintően jártak Önök el ebben, hogy szakmailag, jogilag, és minden szempontból, hogy mennyire körültekintően jártak el, és egyrészt a Redilco-tól gondolom, hogy megfelelőképpen üzletei terveket, referencia anyagokat kaptak meg, és borzasztó nagyra értékelem ezt a hatalmas nagy munkát, mert azért egy ekkora beruházásnak tényleg ezeket, hogy mondjam, belső dolgait, kényes pontjait így átlátni, az nem egy kis feladat. És hát felvállalták Önök valóban ennek a felelősségét, hogy mi lesz, ha tényleg ebből a beruházásokból nem lesz semmi. Mert hát az is ugye elképzelhető, de hát mindannyian abban bízunk és valóban Nagykanizsa, és ép eszű ember, mindenki azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban kockázatot kell vállalni, és megnyugtató, hogy azért szakmailag ezt tulajdonképpen megfelelőképpen a megfelelő emberek előkészítették és körülírták. Mint nagykanizsai lakos, meg vállalkozó még hozzáteszem még azt is, hogy a laktanyában dolgozó valaki, én azt szerettem volna megkérdezni, mint a Horváth Zoltán kollegám, hogy tulajdonképpen a mi dolgainkkal mi lesz? És, hogy miért nincs lehetőség arra, hogy ezt valamilyen módon leírva, vagy kifejezve, ezt velünk is tudatosítsák. Mert mikor ez a szerződés megkészült, gyakorlatilag annak egyik pontja arról szólt, hogy az önkormányzat egyfajta tájékoztatási kötelezettséget vállalt a vállalkozók felé. Tudomásom szerint ezzel kapcsolatban mi még semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. Most ez volt az az alkalom, ahol bepillanthattunk itt a kulisszák mögé, hogy úgy mondjam. Aztán azt is még el szeretném még mondani, hogy ebben a laktanya projektben, ahonnét elindult a dolog, ott azért nem csak én és a Zoli, hanem még 37 vállalkozótársam dolgozott. Összeszedegettük azokat az embereket és a lehetőséget az önkormányzat felé is, hogy egyáltalán ez a projekt el tudjon indulni, és természetesen anyagilag is felvállaltunk egy nagy terhet, hogy ebből a laktanyából és az Ipari Parkból, Logisztikai Központból valami megvalósulhasson. Méltánytalannak érzem, hogy bennünket egyáltalán semmilyen médiában, sehol meg nem említettek. Semminemű tárgyalásra, vagy fórumra meg nem hívtak evvel kapcsolatban. És hát tisztelettel várom, hogy ezúton akkor tájékoztassanak bennünket ezzel kapcsolatban.

Tüttő István: Én azt hiszem, hogy ezt pontosan így nem áll, hogy mi meg sem említettük. Név szerint természetesen nem emlegettük az ottani cégek nevét. De azt is például látni kell, hogy a laktanya területére tervezett anyag, amennyire lehetséges, még akceptálja is azt a helyzetet, ami most ott van. Például a Horváth Zoltánék azt a logisztikai részét eleve úgy kezeli, mintha ott nem is lenne különösebb változás. Azt azonban tudni kell, hogy Redilco cég kikötötte, hogy a tervezést ő végezheti el, tehát ő azon elképzeléseit mindenképp meg akarja valósítani, ami egy egységes rendszer kialakításához szükséges. A másik kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt az opciós szerződést érvényesíteni. Ugye eleve ahhoz tulajdonba kell jutni. A tulajdonba jutás kétféle módon lehetséges. Egyik az, hogy odaadják, tehát átadják ingyen. vagy eladják. Más lehetőség nincsen. Egyelőre egyiknek a bekövetkeztéről sem tudunk, csak reménykedünk abban, hogy rövidesen meghirdetik ezeknek a laktanyáknak az eladását. És akkor az önkormányzat elővásárlási jogával élve, akkor majd kiderül, hogy pályáznak-e rá valakik, mekkora összeget ajánlanak, és, hogy az önkormányzat ezt milyen mértékben tudja követni, mert ugye ez a módja. De addig, amíg az ÁPV Rt. ezt meg nem teszi, addig arról sajnos nem tudunk beszélni, és nem is tudjuk Önöket tájékoztatni, hogy mikor következik be, mert amíg erre nem került sor, addig nincs változás. Ráadásul ugye, amikor az állam belépett volna, tehát az állam lépett volna be, akkor szintén nem állt volna fenn az a helyzet, hogy az opciós szerződésnek eleget lehet tenni, hiszen az állam apportként vitte volna be ezt az egész laktanya területet, és akkor az ÁPV Rt. feladata lett volna Önökkel megállapodni, hogy ez az ügylet tiszta legyen, hiszen vállalkozókkal együtt az olasz félnek bevinni ezt a területet nem lehet. Tehát azt a problémát, amely éppen a vállalkozókat érinti egyedül az önkormányzaton keresztül lehet kezelni. Ezt kérem, hogy értsék meg, és addig, amíg az önkormányzat nem válik tulajdonossá, addig ebben érdemben legfeljebb tájékoztatni tudjuk Önöket, hogy tárgyalásaink hol tartanak, de addig az érdemi részekig nem jutunk el.

Birkner Zoltán: Nekem azért egy picit erről más a véleményem, polgármester úr. Én azt gondolom, hogyha egy opciós szerződésünk van egy vállalkozói körrel, akkor bizony tájékoztatni kellett volna Őket arról polgármester úr, hogy például az olaszoknak a második lépcsőfokban mi a véleményük erről az opciós szerződésről. Például találkozót szerencsés lett volna szervezni, mondjuk a vállalkozói körrel és az olasz befektető között. Mi van, hogyha holnapután a laktanya tulajdonába jutunk, akkor megint egy nagy kapkodással futunk majd neki. Tehát én azt gondolom, hogy jogos a kérés, és polgármester úr kérem, hogy ezt a dolgot szervezze meg. Hiszen mindannyiunk érdeke, és abból polgármester úrnak egyébként tökéletesen igaza van, hogy ez akkor lehetséges majd gyakorlatilag lebonyolítani, hogyha az önkormányzat tulajdonba jutott. Na de hát legalább azt tegyük meg, hogy 3 verzióval készüljünk fel, legalább, hogy mi lesz ebben, ebben, és abban az esetben. És ez jogos kérés, azt gondolom a vállalkozói kör részéről. Ezt bizony polgármester úrnak a közeljövőben meg kell szervezni ezt a részt.

Tüttő István: Állok rendelkezésre. Természetesen egyeztetünk egy időpontot, hogy mikor. De szeretném azt is jelezni, hogyha az ügy szempontjából az a verzió is előfordulhat, hogy a laktanyák időben nem állnak rendelkezésre, akkor Önök a tevékenységüket ott folytathatják, hiszen nem tudom milyen megállapodásuk van a ÁPV Rt-vel, de akkor az önkormányzatnak más irányban kell az egész beruházást folytatni. A kettő össze is nőhet egymással, de akkor már más konstrukció. Tehát akkor az opciós szerződés úgy nem működik, mert ismételem, csak akkor lehet annak érvényt szerezni, hogyha tulajdonosokká válunk. Legfeljebb az lenne a javaslatunk, hogy Önök is a maguk befolyási területét használják ki arra, hogy ezt a döntést mielőbb meghozza az ÁPV Rt., hogy döntse el, hogy mikor adja el, illetve hát biztosítsa, írja ki a pályázatot. Ha ezt befolyásolni tudják, akkor szívesen vesszük. Ezek után Zakó urat kérem, hátha Ő ebben többet tud mondani.

Zakó László: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok néhány mondatot. Elsősorban a miatt kértem szót, mert a tegnapi Népszabadságban jelent meg egy cikk, amelyben polgármester úr is többek között nyilatkozott, illetve az abban a cikkben leírtaknak nagyjából megfelelő tartalmú írás jelent meg a mai Zalai Hírlapban is. Az ÁPV Rt-ből felhívtak, és finoman szólva nemtetszésüknek adtak hangot az írás tartalmát illetően. Röviden összefoglalva az volt a hívásuk lényege, hogy az ott megjelentek nem felelnek meg a valóságnak. Nem kértek föl engem a tolmácsolására az elhangzottaknak. Tehát én most ezt fogadatlanul teszem. Viszont szeretném a történeti hűség kedvéért azt a néhány momentumot a közgyűlés elé terjeszteni, amelyek eddig általában nem úgy jöttek át, mint ahogy az a valóságban megtörtént. Valamikor a tavasz folyamán és sajnos most szégyellem magamat, a pontos időpontját nem tudom, de valamikor olyan április körül, polgármester úr, Törőcsik alpolgármester úr, Schmidt úr, Boros miniszter úr, az ÁPV Rt. részéről az illetékes hölgy, főosztályvezető asszony, az olaszok részéről két tulajdonos, valamint jómagam részt vettünk Boros miniszter úr szobájában egy megbeszélésen. Ez volt az első olyan találkozás, ahol minden érintett, vagy érdekelt fél egy asztalhoz ült, ahol azért a fővonalaiban mindenki elmondta az elképzeléseit, és ott az ÁPV Rt. részéről elhangzott egy szám, amely a laktanya körülbelüli értékét jelentette. Ezt az összeget 5%-ban, azaz öt %-ban módosította volna az az összeg, amely a területnek a lőpor, meg lőszer menetesítését illetően még felmerülhetett volna, maximális mértékben 5%-ban. Tehát nem igaz az olaszok részéről az az állítás, hogy semmilyen felvilágosítást nem kaptak a laktanya területét illetően, mert elhangzott, bár valóban nem tálcán tették le aláírtan, hogy az összeg ennyi. De azért egy körülbelüli összeg elhangzott. A Redilco végül is, és ez a főmomentum, amit szeretnék kihangsúlyozni, úgy végzett munkát a projekten, úgy készített makettet, terveket, úgy vittek Cannes-ba terveket, úgy tartottak sajtótájékoztatót, amin személyesen én is részt vettem, hogy minden érdekelt tudott róla, vártuk, a terveket már szövögettük, csak éppen földterület tulajdonosa, a Magyar Állam minderről nem tudott hivatalosan semmit. Tehát az a késlekedés, amelyet állandóan hangoztatnak itt elsősorban az olasz cég részéről, az nem állja meg a helyét. Miután az ÁPV Rt. végül is írásban valamikor május hónap során, de hát sajnos pontos dátumot megint nem tudok mondani, megtette üzleti ajánlatát, amelyre hosszú hetekig nem érkezett válasz, és egy sürgető fax, vagy levél után, amit Sólyom úron keresztül jutattak el az ÁPV Rt. részéről olasz félhez, jött az a válasz, amelyben Masceroni úr a mellékelt faxban, amely milánói találkozó során készült, megismétli elutasító döntésüket, tehát, hogy nem kívánják a Magyar Állam részvételét ebben a projektben. Az ÁPV Rt. két ajánlatot tett, az egyikkel ugye már itt foglalkoztunk, hogy a Magyar Állam beszállna az üzletbe az apporttal bevitt területtel, illetve eladná a területet. Boros miniszter úrral elég frissiben beszéltem, tehát a Magyar Állam még most tartja az ajánlatát, tehát ha lehetősége kínálkozik, részt kívánna venni az együttműködésben. Tehát nem az államon múlik, a Magyar Államon az együttműködési készség. Ami viszont - ez már az én magánvéleményem - a cikk tegnapi Népszabadságban megjelent cikkel kapcsolatban szeretném tisztelettel kérni az általában az Ipari Parkban nyilatkozó feleket, hogy ne menjen át a Magyar Állam és város, vagy az önkormányzat részéről egyfajta erőfitogtatásba, vagy egy ilyen haragszom rádba az egész, mert nem biztos, hogy jó vért fog ez szülni. A nagykanizsai laktanya volt éveken keresztül, sőt mind a mai napig a záloga gyakorlatilag a város fejlődésének, és most azt kilátásba helyezni, hogy esetleg zöld övezetté is nyilváníthatja a képviselőtestület egy rendezési terv módosítás során, hát nem biztos, hogy egy megfelelő válasz lenne erre a most kialakult helyzetre. Nem tudom, hogy a város egyáltalán áll-e úgy a megtett ígéretével, hogy ezt kijelenthesse, magyarul a 45 hektárnyi földterületből meg van-e az a 45 hektár a Földhivatalnál bejegyzett módon, amivel már jelentkezhet arra, hogy akkor én, mint a város, a felkínált területtel állok a befektetők elé, mert az, hogy folyamatban van a területek fel vásárlása, az még az egész folyamatnak bármely fázisát is jelenheti. Még a terveket, az alkudozást is, a szerződés előkészítést, az aláírást, a fizetést, a jóváírást, a földhivatali bejegyzést, stb. A Redilco végül is a saját kockázatára fektetett be itt ki tudja, hogy hány 10, vagy 100 millió Ft-ot. Még egyszer mondom, a földterület tulajdonosának beleegyezése, vagy egyáltalán jóváhagyása nélkül, ami szerintem az ő üzleti kockázatát kell, hogy jelentse. Én úgy gondolom, hogy a legjobb úton akkor járunk, hogyha már a kész, vagy már beindult Ipari Parkban a város a maga feladatát teljesíti azzal, hogy az adózás mértékéről, a szakemberképzésről, utánpótlás módjáról, vagy a város által biztosított szolgáltatások minőségéről, mennyiségéről vitatkozna. Én úgy gondolom, hogy a város adottságainál fogva nem fog tudni fölnőni olyan mértékig ehhez az egész projekthez, amely olyan nagy beleszólást engedne az üzleti menetbe. Úgy gondolom, hogy az ott dolgozni fogó, vagy a munkába álló ki tudja hány ezer embernek a munkája során előállt hozadék lesz az, amit a városban le kell csapolni, meg aminek a hasznát majd itt élveznie kell elsősorban az itt lakóknak. Tehát igazából szeretném azt elmondani, és ezzel megköszönöm a figyelmüket, hogy inkább koncentráljunk, magamat is beleértve és a tisztelt közgyűlést is beleértve, arra, ami majd az üzemmenet beindulása után a városra vár, és inkább legyünk egy kicsit lépéselőnyben, mint majd akkor igyekezzünk megint kapkodva dönteni. És nem tudom, hogy szó szerint jött-e a Népszabadságban a polgármester úr nyilatkozata, vagy nem, vagy helyreigazítást lát-e szükségesnek, de én úgy gondolom, hogy a Magyar Államot úgy feltüntetni, mint kerékkötője ennek az ügymenetnek, az enyhe csúsztatás.

Tüttő István: Azt hozzá kell tennem, hogy nagyon erős támogatójának sem ítélhetjük meg, mert ahogy Zalaegerszeg, Kaposvár, Miskolc, Szeged, sorolhatnám tovább, ezek a városok ingyen megkapták a katonai laktanyákat, föltehetjük mi is a kérdést, hogy miért nem kapja meg Nagykanizsa, hiszen országos érdeket szolgálna. Továbbra is azt mondom, hogy reményeim szerint ez az ügy pozitív irányú változást fog nyerni, és hozzá kell azt is tennem, hogy mi nem az állammal akarunk itt ujjat húzni, hanem szeretnénk, ha ezt jelentős lehetőséget azzal segítné az állam, hogy legalább azt mondja, hogy mielőbb el lehet adni. És én most is fenntartom azt a kifogásomat, hogy elővásárlási jog mellett versenytárgyaláson vegyünk részt akkor, amikor egy olyan cél érdekében lehetne hasznosítani a laktanyákat, amelyről egész idáig beszéltünk, én azt kérném innen is a kormánytól, hogy legalább ezt a támogatást adja meg. Aztán, hogy a kormány és a Redilco között, illetve, hogy egyéb módon újra elővehető-e az a probléma, illetve az a kérdéskör, hogy az állam beszáll, ami szintén meggyorsíthatja ezt a kérdést, azt a Redilco-val kellene ismét tisztázni, mert ebben nem mi vagyunk a kompetensek, hiszen nem döntöttük el azt, hogy a számukra pontosan azon okoknál fogva, amit Masceroni úr nyilatkozott, megismételni nem akarom. Meg kellene győzni őket abban esetben, hogy még sem így van, gyors döntéssel ebbe beruházásba bevinni, és akkor az egész ütemezése is megváltozhatná a laktanyákkal kapcsolatos beruházást.

Birkner Zoltán: A végén már polgármester úr, azt gondolom, a lényegét kezdte el feszegetni az ügynek. Én arra kérem polgármester urat, hogy ilyen furcsa, ha nem polgármester úr mondta ezt, akkor elnézést kérek, de butuska nyilatkozatok helyett inkább folytassa tovább azt a tárgyalássorozatot, amit elkezdett korábban az ÁPV Rt-vel kapcsolatosan és szemben. Szerintem ez Nagykanizsa érdekét szolgálja. A másik, én nekem mindig úgy tűnik, ez egy politikai ügy polgármester úr. Ön eddig ettől próbált mentes lenni. Arra kérem, hogy maradjon ezen a vonalon. És valóba ne próbáljunk egy Nagykanizsa kontra ÁPV Rt., Nagykanizsa kontra Állam, játékba menni, hiszen éppen most mondta el képviselő úr, hogy az ügy első pontja félig, meddig lezárult, és akkor most tekintsünk előre, hogy akkor hogyan lehet még is visszahozni ezt a dolgot. Az állam éppen a felolvasás alapján látszik, hogy nyitott valamilyen szinten, az ÁPV Rt. erre tárgyalás sorozatra. Inkább arra kérném meg a polgármester urat, hogy az olaszokkal egy újabb tárgyalási kört ez ügyben kezdeményezzen és az sokkal jobb, mint, hogy utána meg magyarázkodnia kelljen polgármester úrnak, hogy mit is nyilatkozott a Népszabadságban. Tehát ez nem vet jó fényt sem ránk, sem polgármester úrra, úgyhogy arra kérem polgármester urat, hogy inkább mással foglalkozzunk.

Szekeres Sándor: Elnézést, hogy megint érdeklődnék, de az olasz szerződéssel kapcsolatban szeretném én megkérdezni konkrétan, hogy ami aláírásra került szerződés, abban a lakatanya területekkel kapcsolatban az önkormányzat nem vállalt-e valamiféle kötelezettséget, ami megint egy jogi helyzetet tudna előidézni köztünk és az önkormányzat között? Nem tudom, hogy ez mennyire lehetséges, hogy ebbe valaki belenézne, hogy konkrétan milyen megfogalmazásba került ez a szerződésbe? Már nehogy ez legyen az akadálya annak, hogy a továbbiakban akkor egyáltalán ezek dolgok, amiről tetszett beszélni, ezek valóban megvalósíthatóak legyenek.

Tüttő István: Mindenképpen külön erről tárgyalni kell. Egyszerű a válasz, az önkormányzat viheti be csak, hiszen két személyes a részvénytársaság. Az önkormányzat pedig úgy nem tudja bevinni, hogy azt mondja, hogy kérem, ezt eladom másnak, mert akkor nem tudja bevinni. Ha pedig valaki rajta van, vele együtt meg azért nem lehet bevinni, mert nem kerül tulajdonba. Tehát ezeket a kérdéseket menet közben rendezni kell. Tehát én erről most hosszan nem akarok itt beszélni, mert ez nem igazán tartozik a nagy nyilvánosságra. De ezt az ügyet lehet kezelni, erre az olaszok is hajlandók, meg is erősítették, hogy az itteni vállalkozókkal számolnak, csak akkor jó lenne egy olyan időpontot is keresni, amikor jönnek ide az olaszok, mert most többször fogunk találkozni, hogy a legközelebbi itt létükkor már találkoznánk Önökkel is.

Szekeres Sándor: Igen, erre már került sor az olasz találkozóra, ahol ők szóban tettek arra ígéretet, hogy tulajdonképpen bennünket, vállalkozókat és vállalkozótársainkat az ő nagy projektjük betudnak. Viszont tudomásom szerint a szerződés aláíráskor erre már nem voltak hajlandók emlékezni. Tehát azért igazándiból szeretnénk mi egy írásos anyagot és ennek a dolognak a letisztázását. És köszönöm szépen a lehetőséget, és fogom keresni polgármester urat ezzel kapcsolatban.

Tüttő István: És visszatérve még egy mondat erejéig. Az, hogy ott a tervek, hogy készültek, az nem igazán befolyásolja a jövőt, hiszen a tervek, ezek csak látványtervek. A valódi tervek menetközben eleve úgy készülnek el, amely már valós területekre. Tehát ez a kérdés a kivitelezés szempontjából még ezután lesz igazán részletkérdés, és akkor már pontosan kezelhető is. Ez egy projekt bemutatás. Arra alkalmas volt, hogy egy egységben bemutasson egy Ipari Parkot, Logisztikai Központot. És az hogy most egy terület éppen beleesik, vagy nem esik, éppen másnak a területe is bent van, nem igazán befolyásolja a befektetőt, hiszen inkább a befektetőt az érdekli, hogy van-e út, milyen, hol fekszik, milyen közel van, van-e munkaerő? Az, hogy most attól 500 m-re, vagy 200 m-re építkezik, az számára nem lényeges kérdés.

Birkner Zoltán: Tisztelt polgármester úr! Megsegítve az Ön munkáját. akkor ezt egy határozati javaslattal szeretném ezt lezárni, ha megengedi. Az valahogy így szólna, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere tárgyalásokat kezdeményezzen az ÁPV Rt. és az olasz fél közötti, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város közötti laktanya megszerzésére. És előtte első lépésként beavatja, illetve a vállalkozókra vonatkozó pontokat meg úgy szintén egy külön tárgyalásként előkészíti, és a konzorciumot pedig beavatja azon pontokba, ami őket is érintheti. És legyen ennek a határideje szeptember 30., azt hiszem ez reális, Tehát olyan szempontból reális, hogy valamit mondani kell újra az ÁPV Rt-nek, ez nagyon fontos az olasz félnek is, és akkor a két felet újra össze lehet hozni. Előtte pedig legyen meg ez a tárgyalás a konzorcium és a város, és az olaszok között úgy szintén. És akkor azt hiszem, tovább léptünk, amennyiben ezt a lefogadják, akkor kérem, szavazzunk erről.

Tüttő István: Rendben van, szavazunk, ügyrendi javaslat.

Cserti Tibor: …………… Nem szavazok, megmondom őszintén, mert sorrendi problémát vélek felfedezni. Polgármester úr, meg kellett volna szavaztatni az indítványomat, mert …………………… javaslata nem előzheti meg az én javaslatomat, tudomásom szerint. Ha tévednék, akkor. …………… (mikrofon nélkül, nem érteni)

Tüttő István: Egy pillanat, azt senki nem mondta, hogy jogszerűtlen az aláírt szerződés. Ilyen választ senki. Mert te azt javasoltad, hogy szavazzunk újra erről. Nem? Nem erről van szó? Akkor légy szíves te is mond el, akkor töröljük ezt a szavazást.

Cserti Tibor: Határozati javaslatomnak a lényege, hogy a közgyűlés erősítse meg az előttünk lévő két aláírt szerződést, nevezetesen az alapító okiratot, és szindikátusi szerződést.

Tüttő István: És még úgy, hogy ugye azzal a kiegészítéssel, ami itt van.

Cserti Tibor: Polgármester úr megismétlem még egyszer. Ki alakult egy olyan állapot, amiben ezek a szerződések jogilag vitathatóak. Ezt támasztotta alá gyakorlatilag a jegyzőnő véleménye is, támadhatóak. Gyakorlatilag arra tettem indítványt, még egyszer mondom, hogy a jogi helyzetet tisztázzuk. Na most Birkner úrnak utána volt egy javaslata. Nézze, a javaslat gyakorlatilag érintette a szindikátusi szerződést. Amennyiben ez a szindikátusi szerződés érvényben van, ez meghatározza az önkormányzat feladatait a laktanyák vonatkozásában is. Az már alárendelődik ennek a dolognak. Akkor ne hozzunk egy olyan határozatot, ami gyakorlatilag megint más irányba kötelezi az önkormányzatot. Tisztára nevetséges lenne a jogi helyzet. Ha nem így van és tévedtem, akkor megint kérem a tisztelt jegyzőnőnek az aktív részvételét a gondolatmenet tisztázásában.

Röst János: Én azt hiszem, hogy nem kell szavazni Birkner Zoltán javaslatáról több dolog miatt. Az egyik az, hogy a polgármester úrnak az a dolga, hogy elmenjen tárgyalni az ÁPV Rt-hez, nem kell ezt külön megszavazni. De, ha ragaszkodik hozzá Birkner Zoltán, utasításban adhatjuk neki. A másik pedig az, hogy korábbi szavazásaink alapján, egyébként ezt már egyszer a polgármester úrnak feladatként meghatároztuk, még az első szerződések megkötése kapcsán. Tehát erről egyszer már volt egy döntés, hogy a polgármester úr érdemben tárgyaljon az ÁPV Rt-vel. Én nem hiszem, hogy még egyszer meg kellene erősíteni, de ha ragaszkodunk hozzá, akkor megerősítem, csak nincs értelme neki.

Tüttő István: Egyébként az ÁPV Rt-vel folynak a tárgyalások. Én azért bátorkodtam üzenetet küldeni, hogy fel kéne gyorsítani. Tarnóczky úr ügyrendi gombot nyom, és utána szavazunk.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Cserti képviselő úr! A jó szándékát érzékelem, mégis úgy gondolom, hogy javaslata azért veszélyeket rejt magában. Itt van egy vélemény, miszerint az aláírás jogszerűtlen, ez vagy igaz, vagy nem igaz - egyelőre nincs eldöntve. Ha viszont az Ön javaslata szerint szavazni fogunk, és ez nem kapja meg a 14 igent, akkor lesz egy igazán furcsa helyzet, az ugyan nem egy döntés, hogy jogszerűtlen, de mégis valamiféle kivonulást jelent az önkormányzat részéről a szerződés mögül. Én azt tanácsolnám, hogy ezt a szavazást, amit Ön javasol, akkor tegyük meg, hogyha valaki kezdeményezésére, valahol, a megfelelő fórumon ez kiderül, hogy ez jogszerűtlen, mert erről én vagyok pillanatnyilag meggyőződve. És egy teljesen összekavart helyzetbe fogunk keveredni, ami a befektető részéről a mi hitelességünket is adott esetben erősen megkérdőjelezheti.

Cserti Tibor: Osztom, tényleg a jó szándék vezérelt ebben a dologban, és azokat az aggályokat is osztom, amit alpolgármester úr megfogalmazott. Azt azért határozottan szeretném leszögezni, az megállapításra került, hogy az elfogadott, korábbi közgyűlésen elfogadott határozat, ebben a témában elfogadott határozat, és az önkormányzat, mint tulajdonostárs által aláírt társasági szerződés, a kettő nem esik egybe, a kettő különböző. Ebből a szempontból a jó szándék engem arról, még egyszer mondom, vezérelt, hogy a kettő jogilag is essen egybe, ne legyen támadható. Kérem szépen, módosítom akkor az indítványomat polgármester úr, erről tessék szavazni, hogy kérdezzük meg a tisztelt képviselőtársakat, hogy mindezen kételyek eloszlatása érdekében kívánnak-e a témában újra szavazni.

Tüttő István: Kérem, akkor erről szavazunk. Aki igennel szavaz, az az újraszavazás mellett dönt. Tehát magyarul, Cserti úr azt javasolja, hogy szavazzunk újra. Tarnóczky elmondta azokat az aggályokat, ami miatt ezt meg kellene fontolni. De mivel ügyrendi javaslat volt, ezért szavazni kell róla. Cserti azzal módosította, hogy amennyiben a közgyűlés úgy szavaz, hogy nem szavazunk róla, akkor most nem foglalkozik vele. Kérem, Önökön múlik, hogy szavazunk-e róla, vagy sem. Aki igennel nyom az a szavazás mellet dönt, aki nemmel az pedig azt tanácsolja, hogy most ne szavazzunk róla, illetve, hogy újra……………….

 

(A szavazás - a hangfelvételen nincs rögzítve - a gépi jegyzőkönyv szerint Cserti Tibor javaslatáról történt a következő eredménnyel:)

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: ………….. később térünk vissza rá, ahogy Tarnóczky úr javasolta. Akkor az előbb elhangzott javaslat, amit Birkner úr tett fel, akkor most szavaznánk róla. Még Böröcz úr szól, és utána szavazzunk a Birkner úr javaslatáról.

Böröcz Zoltán: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Cserti úr hozzászólásának volt egy másik része, ami Röst úr javaslatához kapcsolódik, aminek a lényege az Birkner úr által javasolt természetesen nagyon fontos, de indokolatlan ezt a döntést meghozni, mert volt egy korábbi döntésünk, ami a polgármestert kötelezi rá, és mert az a szindikátusi szerződés 1. pontjának 5. bajuszkája erre vonatkozóan kötelezettséget ír elő, amit nem idézhetünk, mert szindikátusi szerződés kétszer erősíti meg azt, hogy az önkormányzatnak, polgármesternek ez a kötelezettsége. Nem gondolom, hogy egy harmadik határozattal kötelezettségebbé kéne válnia. Azt gondolom, nem kell erről szavazni, ez természetesen…

Tüttő István: Jó, csak erről meg az a véleményem, ha most nem szavazzátok meg, akkor mivel ez törvénytelen, akkor nem végrehajtanom. Jó rendben van. Birkner urat kérdezem, hogy fenntartja-e?

Birkner Zoltán: Igen, mert abban a Nagykanizsai Vállalkozói Konzorcium rész nem volt benne. Tudom, hogy ez egy korábbi döntés volt, de az nincs összefüggésbe a szindikátusival. Tehát ezért kérem, hogy legyenek kedvesek szavazzunk róla. Ez lesz a harmadik megerősítés egy kis kiegészítéssel, ami szerintem ma nagyon fontos, hogy megtegyünk.

Tüttő István: Köszönöm, akkor kérem a szavazatot Birkner úr korábban elhangzott javaslatáról.

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

241/2001.(VII.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri a polgármestert, hogy a volt Gábor Áron és Kossuth Lajos laktanyák területének megszerzése érdekében kezdeményezzen tárgyalást a ÁPV Rt., a Redilco SPA és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között.
  2. felkéri a polgármestert, hogy a volt laktanyák területén jelenleg tevékenységet folytató Murasped Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Nagykanizsai Kisvállalkozói Centrum Ingatlanforgalmazási- és Befektetési Kft. képviselőit a NagyPlus Rt. szindikátusi szerződésének őket érintő pontjairól tájékoztassa, valamint a két cég és a Redilco SPA közötti tárgyalást segítse elő.

Határidő: 2001. szeptember 30.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Köszönöm szépen a megjelenést. Én azt tanácsolom, hogy azon részt, amit Kiss úr vetett fel, zárt ülésen folytatnánk. Kérem, erről a szavazatokat. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással javaslatot elfogadja.

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 242/2001.(VII.26.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén, az ülést 16.25 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács Éva

 

 

JEGYZŐKÖNYV
2001. szeptember 4. soros

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. szeptember 4-én (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Pintérné Grundmann Frida, Simánné Mile Éva osztályvezetők, Burján Emese kabinetvezető, Kámán László, Gőcze Gyula intézményvezető, Gáspár András, Schmidt László ügyvezetők

Megjelentek: Bakonyi Zsóka a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa, Marton Györgyi a Zalai Hírlap munkatársa, Lukácsa Zsuzsanna a Zala Rádió munkatársa Nagy Judit.

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm kedves vendégeinket, a média képviselőit.

Tisztelt Közgyűlés, elkezdjük a munkánkat. Kérem, úgy látom minden feltétel adott, hogy elkezdjük a munkát. Tisztelt Közgyűlés, kedves vendégeink! Köszöntöm kedves mindannyiukat. Köszöntöm a média képviselőit, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és természetesen képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom. Remélem kipihenve érkeztek az elkövetkezendő időszak nehéz feladatainak végrehajtására. Reményeim szerint ma, ha minden úgy jön össze, talán még be is fejezhetjük kb. a felét, amit terveztünk. De minden Önökön múlik, természetesen ahhoz, hogy érdemben tudjunk dolgozni kérek mindenkit, hogy rövidre fogja mondanivalóját és csak a lényeget és a napirenddel kapcsolatos észrevételeit tegye meg illetve mondja el. Tisztelt Közgyűlés! Írásban kiküldtük, a meghívóban tájékoztattuk Önöket, hogy milyen napirendi pontok tárgyalását javasoljuk, kérem döntsünk majd abban, hogy milyen napirendi pontok kerülnek ma véglegesen elfogadásra. Ezzel kapcsolatban kérek majd Önöktől még észrevételt, hogy javaslataikat tegyék meg. Napirend előtt ki kíván szólni, erre majd adunk lehetőséget. Először is szeretném jelezni, hogy a 12. számú napirendi pont levételét jelenteném be az Ügyrendi és Jogi Bizottság döntése alapján. Tehát a 12. számú napirendi pont tárgyalását elhalasztjuk.

A meghívóban nem szereplő előterjesztésekről szeretném, ha majd döntenének. Szükség lenne a “Tájékoztató a NagyPlus Rt. igazgatóságának ügyrendjéről” szóló előterjesztés megtárgyalására. Előadó Kiss László úr lenne, aki az igazgatóság tagja. Kérem szavazzunk arról, hogy ezt napirendre vesszük.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: (Az én gépem nem veszi be a szavazataimat, számomra ez egy előnyös megoldás. Ezért ki kellett kapcsolnom.) Zárt ülés. Kérem döntsünk arról, hogy zárt ülésen, vagy sem, javaslom, hogy azon.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kiss László úr önálló képviselői indítványa utca elnevezések módosítása ügyében. Kérem a döntésüket.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően Kiss László úr önálló képviselői indítványa a miklósfai ravatalozó felújításának ügyében. Kérem a döntésüket.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Budai István úr, Kelemen Z. Pál úr, Tóth László urak önálló képviselői indítványa a keleti városrész Eötvös tér, Teleki út, Balatoni út által határolt terület járda rekonstrukciós programjára. Kérem a szavazataikat.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Előterjesztés a Nagykanizsa, Király u. 31/i/j lakóközösségek kérelem alapján. Kérem erről is a szavazatukat.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezután szeretném még azt javasolni, hogy az eredeti sorrendben úgy szerepelnek a napirendek, hogy az önálló képviselői indítványok a végén helyezkednek el. Visszatérnénk ahhoz a gyakorlathoz, amit korábban mi elfogadtunk. Az önálló képviselői indítványok közvetlenül az interpellációk után következnek. Természetesen az Önök döntése alapján ezt megelőzheti más napirend, csak ez volt a korábban elfogadott rend. Kérem értsenek vele egyet, hogy a képviselői indítványokat itt fogjuk tárgyalni.

Bicsák Miklós: Elnézést kérek T. Közgyűlés. Kimaradtam a csomagból. A Kiss László képviselőtársamnak az én anyagom is bent volt, nem tetszett megszavaztatni a Hársfa utca és Ifjúság utca.

Tüttő István: Elnézést, nekem nem volt felírva, de semmi akadálya. Megnézzük, mert ebben.

Bicsák Miklós: A csomagban benne volt.

Tüttő István: Akkor rendben van?

Bicsák Miklós. Rendben.

Tüttő István: Mert nálam ez nem volt még egyszer felírva és így nem. Rendben. Tisztelt Közgyűlés! Kérdezem Önöket, ki akar napirend előtt szólni. Ki akar a napirendekkel kapcsolatban javaslatot tenni, vagy egyéb.

Birkner Zoltán: Napirend előtt két ügyben szeretnék 2X1 percet szólni. A két téma az a forró ősz és a tél, illetve a homokozó felújítással kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani.

Antalics Dezső: A 14. számú napirendi pontot “Javaslat a volt zártkerti hegyi utak elnevezésére” szeretném közvetlenül a polgármesteri beszámoló után tárgyalni, ugyanis meghívott Horváth Gyula, aki szeretne ehhez a témához hozzászólni, mert érintett és neki Budapestre kell utazni, tehát ez az indok.

Tüttő István: Tehát a 3. napirendként? Igen, majd szavaztatok róla.

Röst János: Először egy módosítást jelentenék be. Ez pedig a 6. napirendi pontot javaslom a költségvetés elé beilleszteni 5-ként, ugyanis szervesen illeszkedik a költségvetés tárgyalásához és meg kell, hogy előzze ennek a vitáját.

A másik, hogy szeretnék kérni napirend előtt szót Fejtő Ferenc köszöntése ügyében, valamint kérdést szeretnék intézni polgármester úrhoz a Tungsram Rt-nél várhat-e létszámleépítés tárgyában.

Tüttő István: Egy napirend, egy kérdés és egy javaslat.

Kelemen Z. Pál: Engedjenek meg egy észrevételt, mielőtt a napirenddel kapcsolatban megtenném. Mint látjuk, rengeteg önálló képviselői indítvány került be, köztünk hármunké is. Kb. 7-8 képviselői indítvány szól Kanizsa különböző területén a járdák állapotáról. Ebből két dolog következik. Az egyik dolog az, hogy Nagykanizsák rosszak a járdák, a másik dolog az, hogy a képviselők fantáziátlanok, de mondani akarnak valamit. Tisztelt polgármester úr! Ezért én azt javasolnám, hogy az összes képviselői indítványt, ami ebben a témában bekerült, egy csomagban, egyszerre legyen tárgyalva és egy koncepció részeként – járdafelújítás, nagykanizsai járdafelújítás koncepciója – részeként legyen tárgyalva. Mi elfogadjuk hárman, hogy önálló képviselői indítványunk ennek a koncepciónak keretében kerüljön tárgyalásra.

Tüttő István: És akkor a bizottságok elé is már egy ilyesmi kerüljön?

Kelemen Z. Pál: Egységesen menne, és akkor Nagykanizsa területén egységesen kezelnénk a járdagondokat. Ugyanis tessék elképzelni Tisztelt képviselőtársaim, hogy minden egyes járdaprobléma, ami felmerült bármelyik városrészben egy másik járdaprobléma rovására szavazható meg. Valamiféle elvi fontossági sorrendet fel kell állítani ebben a kérdésben. És ugyanebben a tekintetben azért ajánlatos is lenne valamiféle önmérsékletnek mert itt heten 35 önálló képviselői indítvánnyal nyúljunk a tasakunkba, .és nem fogjuk beadni őket, mert lopjuk képviselőtársaink idejét, vannak az ilyen kérdésekben más elintézési módja is.

Tisztelt polgármester úr! Ezen kívül szeretnék lehetőséget kapni két kérdés feltevésére az illetékes napirendnél. Az egyik kérdés: mikor lesz középszerű falusi szintű strandja Nagykanizsának?

Tüttő István: Melyik falura gondolsz, mert az nem mindegy?

Kelemen Z. Pál: Kehidakustány,

Tüttő István: Ja, az más.

Kelemen Z. Pál: Bázakerettye. A második kérdés, amit fel szeretnék tenni, hogy mikor lesz közvilágítás a Honvéd utca és a Dózsa György utca kereszteződésében? Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék én is egy köszönetet mondani a palini orvosi rendelő tetőfelújításával kapcsolatban. A kérdéseknél pedig szeretnék feltenni egy közérdekű kérdést a Lazsnak - Palin szociális otthonnal kapcsolatban.

Tüttő István: Nem vettem meg Miklós.

Kiss László: Egy kérdést szeretnék feltenni a kérdéseknél és a kérdés címe az, hogy meddig kell, hogy terjedjen egy képviselő emlékezete.

Tüttő István: Ez kitől kérdezi? Mert ugye a költői kérdést lehet feltenni.

Törőcsik Pál: Napirend előtt szeretnék egy percet köszönetnyilvánítás tárgyában.

Budai István: A kérdéseknél egy kérdést szeretnék feltenni a közterület szennyezettséget illetően.

Dr. Csákai Iván: A Postakert utca Balaton utca közötti járdaszakasszal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Györek László: Szóban szeretnék interpellálni bérlakások kiutalásával kapcsolatban a polgármester úrhoz.

Cserti Tibor: Kettő kérdést szeretnék feltenni természetesen a kérdések kategóriájában. Az egyik a Levente utca Bagolai sor ideiglenes. korláttal kapcsolatos. A másodikkal egy évet vártam a kérdést követően azóta sem lett megoldás. Akkor azt kérdeztem, hogy miért nem kerül megóvásra a festésre kórházi …..temetőben lévő kórházé. Most azt kérdezem, hogy a Kórház miért nem festi magát.

Tüttő István: Erre én tudok válaszolni.

Teleki László: Egy percet kérnék. Van egy pályázatunk, ami nyert az elmúlt időszakban és arról szeretnék egy tájékoztatást adni, ami közös konzorcium.

Tüttő István: Tehát napirend előtt.

Dr. Baranyi Enikő: A kérdések között az Apolló mozival kapcsolatosan szeretnék kérdést feltenni. Másrészt az SZMSZ ugyan ezt nem engedi meg, de kivételesen kérném, hogy a Horváth György képviselőtárs által írásban beadott interpellációhoz csatlakozó hozzászólást hogyha úgy gondolom, hogy indokolt a képviselőtársam szóbeli elmondása és előterjesztése után egy pár mondatot én is szeretnék kiegészítést hozzátenni.

Marton István: Kétszer két percet kérek napirend előtt. Az egyik témája egy örömteli eseményről történt tájékoztatás Bagolával kapcsolatban, a másik pedig az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatban.

Tóth László: Kérdések során szeretnék egy kérdést feltenni. Meddig kell tűrni a Country Club zenélését az éjszaka folyamán a Kórház utca és az Eötvös tér sarkán lakóknak?

Tüttő István: Úgy látom nincs több jelentkező. A napirendeket határozzuk meg. Antalics úr javasolta, hogy a 14. számú napirendet a 3-ként tárgyaljuk Förhénci Horváth Gyula úrnak úgy tudom utaznia kell rövidesen és kérem méltányoljuk.

Szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezt követően Röst János úr javasolta, hogy a 6. számú napirend a költségvetés elé kerüljön, mert logikusan úgy következik. Kérem szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Úgy látom a napirendekre vonatkozóan egyéb javaslat nem érkezett, csupán az, hogy Kelemen Z. Pál úr az önálló képviselői indítványok, amelyek a járdákra vonatkoznak, majd akkor úgy döntünk, hogy egy csomagban a bizottságok elé kerülnek és kerülnek vissza a közgyűlés elé. Kérem akkor a napirendekről döntenénk. Kérem a szavazataikat az előbbi módosításokkal együtt.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Még egy módosító indítványom lenne, mert megvizsgáltuk újra a 34. számú napirendet: “Előterjesztés a 2001. évi intézményi felújítások programjának áttekintésére” zárt ülésre lett javasolva. Én tanácsolom, hogy nyugodtan tárgyaljuk nyílt ülésen és ma meg kellene tárgyalni amennyiben nem fejeznénk be, hiszen ISM pályázatra kell határidő miatt. Én ezt nem mondtam, hogy hozzuk előre, de hogyha a végső időpont felé közeledünk, akkor ezt még tárgyaljuk meg utoljára. Ez lenne a kérésem. Kérem ezt fogadjuk el.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

  1. Törőcsik Pál alpolgármester lemondása (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

  3. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  4. Előadó: Tüttő István polgármester

   Meghívott: Bartol Ferenc Nemzeti Kataszteri Program KHT Budapest

  5. Javaslat a volt zárkerti “hegyi” utak elnevezésére. (írásban)
  6. Előadó: Tüttő István polgármester

   Meghívott: Horváth Gyula Nagykanizsa, Jakabkuti u. 86.

  7. Interpellációk, kérdések (írásban)
  8. Marton István önálló képviselői indítványa (írásban)
  9. Bicsák Miklós önálló képviselői indítványa (írásban)
  10. Dr. Baranyi Enikő képviselő önálló indítványa a 60 évnél idősebb lakósság PNEUMO COCCUS fertőzését megelőző oltásáról (írásban)
  11. Bicsák Miklós önálló képviselői indítványa Korpavár városrész gázbekapcsolása, Űrhajós utcai járdaépítés, Palini kerékpárút ügyében.
  12. Dr. Gőgös Péter önálló képviselői indítványa a Varasdi, Kisrác és Bajcsai utcák járda burkolatának javítása ügyében.
  13. Kiss László önálló képviselői indítványa a Miklósfai városrész gyalogjárdáinak felújítása ügyében.
  14. Kiss László önálló képviselői indítványa mikllósfai ravatalozó felújításának támogatási kérelme (írásban)
  15. Kiss László önálló képviselői indítványa utca elnevezésének módosítása ügyében

  16. Budai István, Kelemen Z. Pál, Tóth László önálló képviselői indítványa a keleti városrész Eötvös tér, Teleki u. Balatoni út által határolt terület járdarekonstrukciós programjára (írásban)
  17. Előterjesztés a Nagykanizsa, Király u. 31/I/J. lakóközösségének kérelme alapján (írásban)

Előadó. Tüttő István polgármester

  1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati rendszer 2002. évi fordulójában való részvételre és a 31/2001.(VI.27.) számú helyi ösztöndíj rendelet módosítására (írásban)
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

  3. Javaslat emléktábla elhelyezésére és az Állami Zeneiskola névváltoztatására. (írásban)
  4. Előadó: Tüttő István polgármester

   Meghívott: Baráth Zoltán Állami Zeneiskola igazgatója

  5. Javaslat a “Hazavárunk” ösztöndíjra (írásban)
  6. Előadó: Tüttő István polgármester

  7. Előterjesztés a 2001. évi intézményi felújítások programjának áttekintésére. (írásban)
  8. Előadó : Tüttő István polgármester

  9. Kiegészítés a 2001. szeptember 4-i polgármesteri tájékoztatóhoz.
  10. Előadó: Tüttő István polgármester

  11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának ……/2001. (….) számú rendelete a többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/1999.(IV.3.) számú rendelet módosítására.
  12. Előadó: Tüttő István polgármester

  13. Tájékoztató az ingatlanértékesítések évközi helyzetéről.
  14. Előadó: Tüttő István polgármester

  15. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, valamint a 2001. évi költségvetésről szóló 10/2001. (III.14.) számú rendelet módosítására.
  16. Előadó: Tüttő István polgármester

  17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának …/2001.(…) számú rendelete a Krátky István díjról.
  18. Előadó: Tüttő István polgármester

   Meghívott: Tóth Lajos Pedagógus Szakszervezet titkára

  19. Nagykanizsa Palini Általános Iskola és környéke rendezés alá vonása.
  20. Előadó: Tüttő István polgármester

   Meghívott: HALA-ÉP Kft. Halász Lajos ügyvezető Nagykanizsa, Rozgonyi u.

  21. Javaslat Nagykanizsa Téglagyári utcától keletre lévő terület rendezési tervének elfogadására.
  22. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

   Meghívottak: Berczeli Emilia tervező

   Schneff György Nagykanizsa, Kaposvári u. 72.

   Keresztes Sándor Területi Főépítész

  23. Nagykanizsa Szabadhegy városrész és környéke településrendezési terve.
  24. Előadó: Tüttő István polgármester

   Meghívott: Keresztes Sándor Területi Főépítész

  25. Javaslat a levegőtisztaság, zajvédelem helyi szabályairól szóló 17/2000(IV.26) számú rendelettel módosított 43/1996. (XII.3)számú önkormányzati rendelet módosítására.
  26. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

  27. Nagykanizsa gyalogos központ tervpályázata.
  28. Előadó: Tüttő István polgármester

  29. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról.
   Előadó: Dr. Tolnai Sándor tűzoltóparancsnok
  30. Javaslat az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola telephely és profilbővítésére.
  31. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

   Meghívott: Veitné Molnár Anikó kuratóriumi elnök

  32. Előterjesztés a Nagykanizsa Rozgonyi u. 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.
  33. Előadó: Tüttő István polgármester

  34. Előterjesztés a Nagykanizsai Lakásfenntartó Szövetkezet kérelméről
  35. Előadó: Tüttő István polgármester

  36. Előterjesztés a csatornahálózat üzemeltetésének és ráfordításainak mérséklésére és a szükséges felújítási munkáinak elvégzésére.
  37. Előadó: Tüttő István polgármester

  38. Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999./I.26.) számú rendelet módosításáról.
  39. Előadó: Tüttő István polgármester

   Meghívott: Schmidt László ügyvezető

  40. Előterjesztés a Zala Erdő Rt. és az Önkormányzat között létrejövő terület cseréről.
  41. Előadó: Tüttő István polgármester

  42. Előterjesztés a Nagykanizsai volt Thury laktanyában lévő, a szabályozási terv alapján elbontandó műhely épületekről.
  43. Előadó: Tüttő István polgármester

  44. Előterjesztés Nagykanizsa-Kiskanizsa 6235/2 hrsz-ú közút megjelölésű ingatlan értékesítéséről.

Előadó: Tüttő István polgármester

  1. Előterjesztés a Nagykanizsa Kinizsi u. 47. sz. alatti 18 négyzetméteres szükséglakás értékesítéséről.
  2. Előadó: Tüttő István polgármester

  3. Előterjesztés a NagyPlus Rt. alapító okirata tárgyában beterjesztett képviselői beadványhoz.
  4. Előadó: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

  5. Tájékoztató a NagyPlus Rt. igazgatóságának Ügyrendjéről.
  6. Előadó: Kiss László képviselő

  7. Fellebbezések (írásban)

 

Tüttő István: Elkezdjük akkor a napirendi pontok tárgyalását, de ezt megelőzően ismertetem azokat a határozatokat, amelyeket ki kellett volna hirdetni csak idő hiányában nem került rá sor. Kérem szépen, most akkor tájékoztatnám a kedves vendégeket, a város lakosságát és a sajtót.

Utólag kihirdetett határozat

A NagyPlus Rt-vel kapcsolatos tájékoztatás

 

242/2001.(VII.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felhatalmazza Kiss Lászlót, hogy a NagyPlus Rt. Igazgatósága ügyrendjének tárgyalása során Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának érdekeit maximálisan figyelembe véve foglaljon állást.
  2. Határidő: 2001. július 30.

   Felelős : Kiss László önkormányzati képviselő

  3. a NagyPlus Rt. szindikátusi szerződésének továbbtárgyalására bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

Schmidt László ügyvezető

Dr. Fodor Csaba felügyelő bizottsági tag

Kiss László igazgatósági tag

Dr. Balogh Attila jogász

Dr. Kovács Loránt jogász

Kalmár István közgazdász

Határidő: 2001. november 30.

Felelős : Schmidt László ügyvezető

 

 

Tüttő István: Itt nem világos számomra, hogy én szerepelek-e vagy pedig az én részvételem ebben a bizottságban nem szükségszerű, nem kívánatos. Számomra mindegyik elfogadható. Erre kérek azért még véleményt. Kérem erről tájékoztattam a kedves jelenlévőket és a televíziót figyelő polgárokat.

Rátérünk az első napirendi pontra. Azt csak azért említettem meg, mert arra majd vissza kell térni, hogy az én személyem ebben az ügyben érintett vagy nem, mert ugye aszerint kell nekem is eljárni.

Kiss László: Az elmúlt július 26-i közgyűlésen én soroltam fel a bizottság összetételére vonatkozó javaslatomat és abban polgármester úr nem szerepelt. Akkor a közgyűlés elfogadta, én azt hiszem a bizottság összetétele ennek kapcsán egyértelmű.

Tüttő István: Azért kérdeztem, mert közben a közgyűlés megbízott azzal, hogy mindezekkel tárgyaljak tovább, szóval azért nem értem világosan. De egyébként ha két úton járunk, talán előbb érünk el eredményt.

Dr. Fodor Csaba: Elnézést kérek Tisztelt Közgyűlés, tisztelt polgármester úr. Elhangzott egy bizottsági felsorolás az előbb, amelyet a közgyűlés döntött. Én azon a közgyűlésen – ha jól emlékszem – nem voltam itt. Nem tudták megkérdezni a véleményemet és ha megkérdezték volna, ugyanaz lett volna mind ami itt most. Én ebben a bizottságban ilyen összetételben nem kívánok működni köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy feltétlenül így a város érdekeit szolgálja teljes mértékben. Tehát nem fogok én ebben közreműködni, így a bizottsági tagságomról lemondok. Ha a bizottság létszáma kötött, akkor válasszanak helyettem új tagot, ha nem kötött, akkor pedig jó munkát kívánok nekik úgy, ahogy vannak.

Tüttő István: Akkor a kihirdetés annyiból változik, hogy Dr. Fodor Csaba nem vesz részt.

Dr. Gőgös Péter: Már én is percek óta nyomtam az ügyrendi gombot. Kelemen képviselőtárs előterjesztésétől szeretnék egy picit elkanyarodni. Az én önálló képviselői indítványom nem egy járdafelújítás, ebből kifolyólag nem illeszthető bele egy mezei járdafelújítási programba. Én egy út adott szakaszának a felújítását kértem. Ennek az esetleges harmadik variációja tartalmazza a mellette levő járda felújítását. Tehát én nem a járda felújítását kértem elsősorban, tehát kérem, hogy ne tárgyaljuk együtt a többivel, hanem külön.

Tüttő István: Én azt hiszem nem nevezte meg Kelemen Z. Pál, hogy kinek az indítványát. Ő csak járdáról beszélt. Hát azt hiszem az út az nem járda. De hát a járdára nem szól az ő előterjesztése. Jó, hát én azt hiszem, hogy itt fölöslegesen szaporítjuk a szót.

 

Napirend előtt

Birkner Zoltán: Azzal szeretném kezdeni, hogy örömteli dolog történt a júliusi utolsó közgyűlésünkön a képviselőtársaim támogatásával közösen elfogadtuk azt az indítványt, hogy induljon el egy játszótér-rekonstrukció. Ennek az első lépése a legfontosabb volt talán, hogy a homokozók állapotából ítélve a homokozóknak a teljes homokcseréje. A nyár során 230 tonna homok került kicserélésre több mint 20 játszótéren és ezzel azt gondolom, hogy jelentősen javult ilyen szempontból a játszótereknek az egészségügyi állapota. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki ebben segített. A képviselőtársaimnak, amikor ezt megszavazták, a VIA Kanizsa Kht-nak, aki villámgyorsan megszervezte és lebonyolította ezt és a Dráva Kavics Kft-nek, aki pedig felajánlotta ingyen ezt a homokot és nagyon-nagyon sok gratulációt kaptunk, ezt mindannyiuknak szeretném átadni egyébként a családoktól.

Arra szeretném kérni Önöket, hogy folytassuk ezt tovább. Szeptember végén el fog készülni egy teljes felmérése a nagykanizsai játszótereknek több szempontból. Balesetveszély szempontjából, elavultság szempontjából és abból a szempontból is, hogy vajon érdemes-e fenntartani több mint 80 játszóteret. Folytassuk tovább ezt a programot arra kérném Önöket tisztelt a képviselőtársaim, a következő években néhány évre széthúzva próbáljuk meg balesetmentessé és modernné tenni a nagykanizsai játszótereket. Ma már azt gondolom, hogy ez elvárás egyébként egy ekkora várostól. Tehát ez ügyben szeretnék még egyszer mindenkinek köszönetet mondani.

A másik dolog, amiért kértem szót, az a forró ősz, forró tél ez nagyon rövid lesz. Tulajdonképpen azt szeretném kérni magunktól és minden kanizsai politizálótól különösen a képviselőtestület tagjaitól, hogy igyekezzünk kimaradni az országos választási kampányból. Igyekezzünk az országos légkör fölé emelkedni és ugyan már nyomok sajnos megjelentek arra, hogy elég furcsa választási kampány előtt áll ez az ország én arra kérem magunkat, Önöket, hogy Kanizsáért tegyünk. Mindig az legyen a szemünk előtt, hogy Nagykanizsa polgárai választottak minket ebbe a testületbe.

Kiss László: Már az előzőekben Fodor úr felszólalása után megnyomtam az ügyrendi gombot és azt szerettem volna kérdezni Fodor úrtól, hogy annak idején, amikor a bizottság kijelölésre került – aminek a tagságáról ő most lemondott – meghatározó volt az, hogy ki a tagja a felügyelő bizottságnak és az igazgatóságnak. Én úgy vélem, hogy ez a feladat a bizottságban az ő részére a felügyelő bizottsági tagságából ered és én ezért kérem, hogy vizsgálja felül az előbbi bejelentését. A korábbi kiegészítésem pedig, amivel polgármester úr kérdésére választoltam, az pedig arra vonatkozott – én úgy vélem polgármester úrnak eléggé terjedelmes teendői vannak és talán jó, hogyha egy külső bizottság próbálja meg a szindikátusi szerződésnek azt a módosítását elérni, amit a közgyűlés óhajtott. Tekintve, hogy a korábbi tárgyalódelegáció, akinek a vezetője polgármester úr volt, ezt nem tudta elérni. Én azt hiszem, hogy egy külső bizottság talán. És amennyiben a bizottság úgy véli én azt hiszem, hogy polgármester urat fel fogjuk kérni arra, hogy vegyen részt ebben a munkában.

Tüttő István: Nem kívánok ezzel különösebben foglalkozni. Egyre szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért a mi tárgyalásaink eredményeképpen létrejött ez a szerződés. Egyet szeretnék remélni, hogy a bizottság nem fogja végül is azt az eredményt produkálni, hogy megszűnik ez a szerződés.

Dr. Fodor Csaba: Tisztelt Kiss László képviselő úr! Én azt gondolom, hogy a felügyelő bizottsági tagságba éppen ez a fajta munka nem elegendő. A felügyelő bizottság tagjainak a GT által szigorúan megszabott feladatköre van, felelőssége, hatásköre. Ez meg azon kívül esik. Sőt, ha kicsit messzebb mennék akkor meg azt mondom, hogy az igazgatósági tagságon is kívül esik, de ez az Ön dolga elbírálni. Ugyanis az igazgatóság tagjait nem is utasíthatja a tulajdonos az ott ellátandó feladatok tekintetében milyen fajta magatartást tanúsítson. De ebbe nem akarok belemenni, ez lényegtelen. A bizottság összetételénél sem mondhattam el a véleményemet, nem fejthettem ki az álláspontomat. Ha ott figyelembe veszik esetlegesen és hajlandóak egy másik bizottságot felállítani és figyelembe veszik az én álláspontomat, akkor revidiálom a véleményemet.

Tüttő István: Cserti úr ügyrendi gömb.

Cserti Tibor: Én azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontok között tárgyaljuk, ha kell zárt ülésként – bár nem szavaztunk róla – picit méltatlannak tartom a közgyűléshez, meg főleg a téma fajsúlyára való tekintettel az ilyen való vitát. Megértem mindkét fél álláspontját.

Röst János: Én nem kívánok ebbe a vitába belebonyolódni. Én egy bejelentést szeretnék viszont tenni. Szeretném tájékoztatni a közgyűlés tagjait arról, hogy a Franciaországban élő Fejtő Ferencet a 92. születésnapja alkalmából az Európai Parlament Európa díjjal tüntette ki. Arra kérném tisztelt polgármester urat, hogy köszöntse Fejtő Ferencet a születésnapja alkalmából, illetve a város nevében gratuláljon a kitüntetéshez.

Bicsák Miklós: Nagyon köszönöm a Tisztelt Közgyűlésnek azon képviselőtársaimnak, akik annak idején is bizottsági tagoknak megszavazták már több éve húzódó Palin városrész orvosi rendelőjének a tetőszerkezetének a teljes felújítását. Ez megtörtént. Palin lakossága külön köszöni és azt kéri a képviselőtársaimtól, hogy tolmácsoljam ezt fogadóórámon a lakosság a józanul látó azt mondta, hogy ne a politikával és a veszekedéssel törődjünk, hanem a városnak a dolgaival, ügyes-bajos dolgaival. Ezt mind a két oldalnak üzenik.

Törőcsik Pál: Abból az alkalomból kértem szót kihasználva a Városi Televízió nyilvánosságát, hogy az augusztus 12-én lezajlott Nagymagyarország emlékmű – vagy ahogyan nevezni szoktuk minden magyarok emlékművének avatásakor – olyan létszámban és olyan méltóságteljesen ünnepelték meg ezt a szoboravatást, amire mindannyian büszkék lehetünk. Külön sajnálom azt, hogy és sajnálhatják azok, akik nem vettek részt ezen az avatóünnepségen, mert azt hiszem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy egy életre szóló élménnyel lettünk gazdagabbak. A város polgárai bebizonyították, hogy tudnak méltóságteljesen ünnepelni. Régen nem látott létszámban vettek részt ezen az ünnepségen és a puszta jelenlétükkel elejét vették mindenféle nemkívánatos jelenségnek. Én külön megköszönöm ezért mindenkinek a részvételét, mindenkinek, aki az emlékmű helyreállításában részt vett, minden képviselőtársamnak, szoborbizottság tagjainak, minden vállalkozónak és mindenkinek, akik a helyreállításban segített. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy a városban sok ilyen ünnepségre kerüljön még sor az elkövetkezendő időkben.

Teleki László: Egy újabb Phare programról szeretnék beszámolni, amit 3 illetve 4-fős konzorcium nyert el. Ez 11 millió Ft-ot jelent a városnak. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Nagykanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány illetve a veszprémi egyetem és a Művelődési Osztály nyerte el ezt a 11 millió Ft-os összeget, amit elsősorban az oktatásban kívánjuk valamilyen szinten megjeleníteni természetesen Phare programnak megfelelően és az elszámolásoknak megfelelően. Azért kértem ezt a tájékoztatási lehetőséget, mert egyben fel szeretném hívni innen is azoknak a pedagógusoknak illetve oktatási intézményvezetőknek a figyelmét, akik a program során részt vehetnének különböző olyan felkészítésekben és azon irányú programjainkban, amik fontosak lehetnek. Az iskolai oktatás előmenetelében és elsősorban a cigánygyerekek részére és a halmozottan hátrányos gyerekek részére. Hogy innentől kezdve úgy gondolom, hogy egy teljesen új alapra kellene helyeznünk a hangsúlyt és meg kellene próbálnunk úgy együttdolgozni, ami eddig is sikerült, hogy még inkább próbáljuk meg a célirányzott feladatot végrehajtani illetve a célcsoportnak minden olyan igényét kielégíteni, ami fontos lehet a város érdekében. Én ezért kívántam ezt elmondani és természetesen meg szeretném említeni azt, hogy az elmúlt két pályázatot is hasonló összegben nyertük el, csak más iskolaintézmények. A művelődési osztály szintén bent volt ebben a konzorciumi tagságban. Tehát összesen három Phare pályázatot nyert el most az utolsó időszakban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és többnyire mind az oktatási intézmények, illetve saját intézményrendszerünknek a megváltoztatására. Hogyha nálam van a szó, akkor meg szeretném köszönni polgármester úrnak és osztályvezető asszonynak – Dr. Pintérné Grundmann Fridának – azt, hogy az elmúlt rendezvényünk, ami Budapesten zajlott a BM Duna Palotában részt vettek és hozzászólásával és köszöntőjével polgármester úr pedig a megjelenteket köszöntötte, úgyhogy külön köszönöm.

Még egy nem tisztem, de mindenképpen reagálni szeretnék arra, amit Birkner úr mondott és talán ide tartozik Bicsák képviselő úrnak a hozzászólása. Én örülök annak, hogy valóban politikamentes ősz és téli időszakot kívánnak a képviselőtestületnek. Én úgy gondolom, hogy ma Nagykanizsa van olyan helyzetbe, hogy ezt meg tudja tenni, illetve a képviselőtestület és úgy gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy minden egyes nagykanizsai lakos és talán a régióban lévő lakos ugyanezt szeretné, hogyha minél kevesebb politikai asszó lenne itt megvívva és ezáltal talán sokkal hatékonyabban tudnánk Kanizsa érdekeit – gazdasági és foglalkoztatási érdekeit – képviselni.

Marton István: Az első az egy nagyon örömteli alkalom számomra, hogy tájékoztathatom Önöket arról, hogy 10 nappal ezelőtt a Bagola városrészben egy városrész-napi nagyon jó sikerült ünnepség keretében egy nagyon komoly játszóteret sikerült avatni. Amiről ugyan én nem tudom, hogy az EU kompatíbilis-e vagy nem, talán nem is az. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon jól sikerült és úgy gondolom, hogy a nagyon szépen szaporodó kisgyermekek nagy számban fogják a továbbiakban ezt használni. Kívánok nekik ehhez sok egészséget és bízom benne, hogy mindenféle meghirdetett külön nagy program nélkül is lehet egyes részterületeken eredményt elérni.

A másik, ez már kevésbé örvendetes téma számomra, az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatban kell megjegyeznem – amely ünnepség úgy összességébe véve szerintem nagyon szép volt és méltó volt – a millennium zárónapjának a szintjéhez, de én úgy gondolom, hogy nem szerencsés dolog az, ha a protokollon kívüli személyek is felbukkannak egy ilyen ünnepségen. Bizonyos értelemben nekem most önkritikát kell gyakorolnom, ugyanis én azokat az országgyűlési képviselőket, akik valamit is tettek azért, hogy a könyvtár megépülhessen – magyarul a forrásoldal a biztosítása érdekében – én azokat név szerint is megdicsértem. Hosszas gondolkodás után tettem – ezt el kell Önöknek mondanom, hogy a háromból a két név szerint említett képviselő az az előző négy évben is elérhette volna azt, hogy a város ezt a könyvtárra szükséges pénzt megnyerje. Ugye köztudott, hogy 1993 óta folyamatosan pályázott városunk címzett támogatásért. Ez nem történt meg, holott ugye akkor a város vezetésének a színe és a kormánynak a színe tökéletesen átfedésben volt. Én úgy gondolom így utólag – ezt a közjátékot is figyelembe véve – hogy a 4 év folyamatos lemaradása miatti bűntudatként kell érzékelnem és értékelnem ezt a tevékenységet, hogy végül is az ellenzék nagy létszámban megszavazta ezt a pénzt és hangsúlyozom nem ahogy elhangzott, nem a kormány ellenében, hanem jó néhány kormánypárti képviselő ellenében. Ugyanis ha a kormány ellenében ilyet meg lehetne szavazni, akkor az ellenzéké lenne a többség. Márpedig ebben a pillanatban nem így van, de én egyébként nagyon köszönöm minden országgyűlési képviselőnek, aki ebben az ügyben érdemben tevékenykedett és lehetővé tette számunkra, hogy a város legszebb, sőt mit ne mondja messze legszebb középülete megépülhetett.

Tüttő István: Több napirend előtti hozzászólásra nem kért senki lehetőséget, ezért most rátérünk az első napirendi pontra, amely Törőcsik Pál alpolgármester úrnak a lemondását foglalja össze.

 

 1. Törőcsik Pál alpolgármester lemondása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Kérem szépen a lényege az, hogy Törőcsik úr már mindenki előtt közismert, hogy lemondott. Tájékoztatta a közvéleményt, írásban beadta a posztjáról való lemondását. Nekünk ezt tudomásul kell venni. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele, kérdése?

Röst János: Én azért felkérném Törőcsik Pált arra, hogy a közgyűlés előtt is indokolja lemondását. Én úgy gondolom, hogy a sajtóban történt indoklás nem helyettesíti a közgyűlési munkát. Az nem jogforrás egyébként sem.

Tüttő István: Írásban közölte. A másik oldalán van a lapnak.

Törőcsik Pál: Annyit kívánok elmondani, hogy a lemondásommal kapcsolatos nyilatkozat azon esetek közé tartozik, amikor tartalmilag – tehát nem csak valódi, hanem igaz is – ezért további indoklással nem kívánok élni és nem kívánom a közgyűlés idejét az érdemi munkától elvonni. Köszönöm. Kérem, vegyék ezt figyelembe.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy a nem indoklás is indoklásnak tűnik. Én azért elvártam volna tőle, hogy bővebb tájékoztatást kapjunk, mert eléggé fura véleményeket jöttek át a sajtón mindegyik fél részéről egyébként. És azt hiszem, hogy ezt a témakört mindenképpen ki kellett volna beszélnie a közgyűlésnek. Ez ugyan az a helyzet, amikor Tuboly Marianna ment el, akkor sem történt semmi, senki nem beszélt róla. Az élet ugyan továbbment az igaz, de a tapasztalatok leszűrése nem történt meg ott sem. Én vártam volna Törőcsik Páltól nem csak az indoklást, hanem vártam volna tőle azt, hogy legalább egy írásos anyagot kapjunk tőle, amiben az eddigi munkáját összefoglalja és úgy gondolom, hogy ezt a hiányérzetet még mindig megteheti, hogy megpróbálja pótolni. Mindenképpen szükségesnek tartanám azt gyakorlatilag, hogy egy ilyen beszámoló elkészüljön. Ez a három év úgy gondolom, hogy ugyan eltelt, közel három év, de így nem lehet lezárni ügyet, hogy köszönöm szépen jól vagyok, van egy indokom és elmegyek.

Tüttő István: Dr. Baranyi Enikő ügyrendi gomb, tessék.

Dr. Baranyi Enikő: Csodálkoztam volna, illetve nem is Röst Jánosnak hívták volna Röst Jánost, hogyha az egyik hozzászólása nem e témában lett volna. Semmi különleges okom és tisztségem nincsen arra vonatkozóan, hogy most én is beszálljak ebbe harmadiknak ebbe a párbajba vagy beszélgetésbe. Tisztelettel azonban fel szeretném kérni Röst János képviselőtársamat, hogy a rugalmasabb, a gördülékenyebb és a jobb kommunikációval lebonyolítható és hatékonyabb közgyűlés működtetése és működése érdekében legközelebb próbálja ezeket a konstruktív jellegű kéréseit esetleg írásba foglalni önálló képviselői indítványként beterjeszteni, hogy mire kíváncsi és a testületnek módja lesz majd megszavazni, hogy kíván-e ezzel a kérdéssel foglalkozni vagy nem és akkor megkapjuk rá a választ is. Kb. három éve – ne menjünk bele – mindenkinek megvan a maga stílusa – eléggé eltérő hála Istennek én úgy gondolom. De valahol már egy kicsit ez egy olyan mint egy magnószalag, ami elromlott aztán elromlott és megint elölről és megint elölről kezdi. Én azt hiszem, hogy ezt jó tanácsként és barátként is szeretném mondani képviselőtársamnak. Gondolja végig.

Tüttő István: János térj át a mikro rendszerre, mert az kevésbé romlik.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy Baranyi Enikő nem ismeri sem az SZMSZ-t, se engemet úgy tűnik. Azt szeretném mondani, hogy semmifajta véleményt nem mondtam Törőcsik Pálról a mai nap. Én őtőle kértem egy indoklást. Én úgy gondolom, hogyha egy képviselő kíváncsi arra – sajnálom, hogy Baranyi Enikő nem kíváncsi ő lehet, hogy többet tud, mint a közgyűlés. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen lemondást legalább itt kellene indokolni. És ez semmifajta pánikkeltésre nem kell, hogy izgalmat adjon Baranyi Enikőnek. Úgy látszik, hogy fél valamitől Baranyi Enikő.

Tüttő István: Én úgy gondolom, hogy határozati javaslatról kellene döntenünk. Egy dolgot szeretnék még, ha most eldöntenénk, hiszen Törőcsik úr lemondása egyben kérdést is feltesz, hogy szükséges-e alpolgármester pótlása, vagy pedig a rendszer tovább működik, de abban pedig azért döntenünk kell, hiszen a munkamegosztásra vonatkozóan az SZMSZ-ben van egy előírás, amely arra épül, hogy két alpolgármestere van a városnak. Ezt kérem nagyon gyorsan el tudjuk dönteni. Nem kell erről különösebben….. nagyon sokan elfogadták a a meghívást, kialakult egy álláspont a FIDESZ írásban a sajtón keresztül mondott véleményt a többiek pedig egységesen azt fogalmazták meg, hogy nem szükséges alpolgármester választása. Ha Önök ettől eltérő véleményt fogalmaznának meg, akkor ezt eleve a szavazatukkal ki is fejezhetik. Tehát felteszem szavazásra, hogy kívánjuk-e az alpolgármestert – hogy úgy mondjam – funkcióban újra még egy fővel betölteni, ha nem, akkor nem kell róla többet beszélni és kész. Kérem az lenne az első határozati javaslat, ami itt van Önök előtt, hogy tudomásul vesszük Törőcsik úr lemondását. Kérem erről szavazzunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem, aki most igent nyom, az azzal ért egyet, hogy ne legyen két alpolgármester, hanem egy. Azzal a munkamegosztással, hogy a gazdasági részt a polgármester, a humán részt pedig a jelenlegi alpolgármester Tarnóczky úr látja el.

Kelemen Z. Pál: Azon a megbeszélésen nagyjából ez mellett a munkamegosztás mellett elhangzott, mivel egy alpolgármester van, ő a teljes jogú helyettese is a polgármesternek annak távollétében.

Tüttő István: Úgy van. Hát ezt úgy fogjuk megfogalmazni majd, általános helyettes, de hát logikailag sem lehet más. Én azt hiszem, hogy a törvény szerint fogunk majd eljárni.

Birkner Zoltán: Valóban ezt szeretném kérni. Semmi mást nem kérek, kérünk, mint hogy az Ötv. szerint szerepeljen. Semmiféle más dolog nem kell. Nekem személy szerint tetszik az, amit polgármester úr mondott, hogy a munkamegosztás ilyen értelemben lenne, ahogy polgármester úr megfogalmazta. Az összes többi pedig azt hiszem, hogy automatikusan az Ötv. szerint történik. Egyébként apró malőr történt ott a sajtó részéről, ugyanis mi ott nem fogalmaztunk meg az ég egy adta világon semmit a sajtónak.

Tüttő István: De hát ezt olvastuk.

Birkner Zoltán: Igen prejudikálta egy picit. Egyébként egyetértünk a dologgal, ezt hozzáteszem és itt le is szeretném zárni a kérdést, nem szeretném továbbvinni. Én azt gondolom, hogy megérett ez a döntés a szavazásra.

Tüttő István: Akkor megismétlem. Aki igennel szavaz, az általam elmondottakkal ért egyet. Aki nem, nem. Illetve tartózkodik. Általános helyettes és a törvény szerint. Az önkormányzati törvény szerint. Kérem tessék szavazni. És a munkamegosztásra vonatkozó leírást pedig legközelebb megfogalmazva átnyújtjuk Önöknek.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Marton István: Az iránt érdeklődnék, hogy a munkamegosztás ezek után is az marad-e amit Ön javasolt? Amit én messzemenően egyébként támogatok. Attól, hogy valaki általános helyettes, attól még operatív feladatai is kellenek, hogy legyenek és itt énszerintem nincs másról szó, mint az előző ciklusban az akkor – azt hiszem humánpolitikainak nevezett - alpolgármester munkaköri leírását kell csak egy kicsit leporolni. E mellett természetesen általános helyetteskedik akkor, amikor az Ötv. szerint szükség van rá.

Tüttő István: Elnézést kérek. Valószínű Tarnóczky úrral abban egyezkednem kell, hogy a sportot és az egészségügyet hogyan osszuk meg, hogy egyáltalán átveszi-e. Ebben biztos vagyok benn, hogy fog kérni valami megállapodást. Ezt pedig engedjék meg, hogy ketten megállapodjuk és utána Önöket tájékoztatjuk. A többi az teljesen úgy van, ahogyan Marton úr mondta.

Marton István: Elnézést. Én azért mondtam, hogy egy kicsit kell csak leporolni az előző alpolgármesteri munkaköri leírást.

Cserti Tibor: Én szerintem szavaztunk a második ……egyértelműen. Az elsőt szeretném megismételtetni. SZMSZ-ünk szerint egyszerű oknál fogva Törőcsik Pál nem szavazhat a saját témáját illetően.

Tüttő István: Tartózkodott.

Cserti Tibor: Szavazott. ………..tessék a jegyzőnő véleményét megkérdezni.

Tüttő István: Jegyzőnőt kérdezem. Én azt hiszem szavazhat, hiszen már nem tölti be. Őt nem érintette igazán a döntés.

Kelemen Z. Pál: Annyival kellene módosítani a határozati javaslatot egy második ponttal, hogy ezzel egyidejűleg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata SZMSZ-ünk 4. számú függelékét a mostani leosztás szerint módosítja.

Tüttő István: Így van. Én ezt mondtam is, hogy módosítja.

Kelemen Z. Pál: Ez benne legyen a határozatban.

Tüttő István: Rendben van. Akkor kérem szavazzunk újra, de ezzel a kiegészítéssel, hiszen a függeléket kell módosítani.

Birkner Zoltán: Hát furcsa vita kellős közepén vagyunk megint. Én azt gondolom, hogy amit most az előbb elfogadtunk polgármester úr, az megfelelt annak a kérésnek, hogy a polgármester úr pontosítson Tarnóczky Attila alpolgármester úrral és a következő közgyűlésbe jöjjön be. Én nem szeretném most eldönteni. Nem szeretném megnézni a 4. függeléket, nem szeretném ezt most ebben a percben eldönteni. Nincs előttem írásos anyagban. Nagyon kérem Kelemen képviselőtársamat, fogadja most el azt a szavazást, ami megvolt és a következő alkalomra polgármester úr írásban hozza be ezt az anyagot és akkor megszavazzuk. Én nem szeretnék erről újra szavazni, volt egy döntés. Egyébként itt szeretném feltenni azt a kérdést polgármester úr, hogy szeretnénk azt indítványozni, hogy Györek László képviselőtársam írásban jelezte a Gazdasági Bizottságból való kilépését, és szeretném, hogy Törőcsik Pál elfoglalhatná ezt a pozíciót – tehát a gazdasági bizottsági tagsági pozíciót – és erről szeretném, hogyha erről most szavazás történne.

Kelemen Z. Pál: Én addig is elfogadtam azt, amiről szavaztunk. De a megoldás az akkor is megoldás és a jogszerűség akkor is jogszerűség. Nagyon egyszerű a helyzet, még egyszerűbben mondok. A közgyűlés hatályon kívül helyezi az SZMSZ 4. számú függelékét. És ezzel a dolog működik.

Tüttő István: Igen, és legközelebb pedig elfogadjuk az újat.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Én azt gondolom, hogy az Ötv-nek azon szakaszát mindannyian ismerjük, hogy a közgyűlés alpolgármestert választ, vagy alpolgármestereket választhat és az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait a polgármester által meghatározott feladatkörök vonatkozásában. Tehát én úgy gondolom, hogy a munkamegosztás kérdését a polgármester úr és az alpolgármester úr egymás között tudja eldönteni a legoptimálisabban, illetve még azt szeretném ehhez mondani, hogy a függelék mint olyan, nem képezi az SZMSZ-nek azt a részét, amely a közgyűlés döntési kompetenciájába tartozik ilyen szempontból vagy is az SZMSZ függeléke ott szerepel, de a mellékletekre vonatkoznak ezek a rendeletalkotási feladatok és jogkörök, tehát ez ahhoz kapcsolódik szervesen. A polgármester és az alpolgármester megállapodása alapján kerülhet be a függelék. Ehhez természetesen polgármester úr kérheti a közgyűlés véleményét, hogy milyen módon történjen, de a függelék ez alapján kerülhet oda be.

Tüttő István: Én javasoltam, azt hiszem el is mondtam, teljesen szinkronba van ezzel, hogy tájékoztatjuk Önöket legközelebb, hogy ezt hogyan osztjuk meg. Kérem akkor elhangzott egy javaslat – Birkner úr javaslata. Törőcsik Pál lenne – mivel Györek úr lemondott a Gazdasági Bizottságban Törőcsik úr lenne. Kérem szavazzunk, hogy ezt a bizottsági helyet az alább javasolt módon betöltjük. Elvállalja, Törőcsik úr? Igen, kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal elfogadja és a következő határozatot hozza:

243/2001.(IX.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Törőcsik Pálnak az alpolgármesteri tisztségéről történt lemondását tudomásul veszi.
  2. Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a foglalkoztatási jogviszony megszüntetése érdekében a törvény figyelembevételével a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

   Határidő: 2001. szeptember 10.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. egyetért azzal, hogy polgármester helyettesítését, munkájának segítését az Önkormányzati törvény előírásainak betartásával a mai naptól egy alpolgármester lássa el.
  4. Felelős: Tüttő István polgármester

  5. Györek Lászlónak a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul veszi.

A bizottság tagjának Törőcsik Pál Nagykanizsa, Erdész u. 3/C. szám alatti lakost választja.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Több kiegészítés is érkezett menet közben még a polgármesteri tájékoztatóhoz. Ez egy rendkívül terjedelmes anyag. Megkérdezem Önöket, hogy van-e észrevételük, felvetésük, kérdésük ezzel kapcsolatban?

Kelemen Z. Pál: A beszámoló egy részéről nem tudok semmit sem mondani, mert a közgyűlés előtt negyed órával kaptunk ennyit, elolvasni nem volt módomban, megvitatni nem tudjuk. De amit kaptunk, abból a 6. oldal 21. szám, a 49/2001.(II.27.) számú határozattal kapcsolatban mondanám el a véleményemet.

Nyár végén felkerestem a jegyzőnőt és elmondtam, hogy ez a határozat nem lett végrehajtva, illetve a végrehajtás nem a határozat szerint történt. De mielőtt erről véleményt mondanék – olvasom itt az összeállítást, egy kérdésem lenne. Ki állította össze a hivatalban ezt a tájékoztató részt, ezt szeretném megkérdezni a jegyzőnőtől, és utána kérném. Tessék szíves lenni válaszolni rá.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Ezt az építéshatóság illetve a főépítészi iroda állította össze, tehát építész szemmel a határozat figyelembevételével.

Kelemen Z. Pál: Azért kérdeztem, mert ilyen szakszerűtlenül összeállított – én nagyon csalódott vagyok és nagyon felháborodott is – ugyanis az nyilvánvaló tény, hogy nem a határozat szerint lett áthelyezve a tanácsköztársasági emlékmű. Erre kaptunk egy választ, amelyik nem indokolja. És ugye itt rajta van, hogy nem oda került elsősorban, ahova a közgyűlési határozat szólt, a tér keleti oldalára, hanem a dél, dél-keleti oldalára került a térnek. Itt a tájékoztatóban az van, hogy észak, észak-kelet. Én kimentem a térre – én tudom azt, hogy nagyon drága műszer egy iránytű és a hivatalban biztos nincs ilyen, de a Nap irányába nem tudnak tájékozódni, azon csodálkozom, mert ez nem oda lett állítva az észak, észak-keletire, hanem a dél, dél-keleti részére, a közgyűlési határozattal ellentétes módon. Ráadásul az emlékmű áthelyezéséről beszéltünk és döntöttünk és nem az emlékmű lett áthelyezve, hanem annak csak egy része. Ugyanis egy emlékmű áll egy alapzatból, áll egy posztamensből és áll egy szoborból. Ezt kellett volna áthelyezni, ehhez képest a posztamenst is félbevágták vagy egyharmadába vágták és a szoborral együtt egy egészen más helyre felállították. Tény szerint nem lett végrehajtva a közgyűlési határozat és ezt be is ismeri az előterjesztő, amikor két verziót állít fel a határozathozatalra a közgyűlés végén. Végignéztem a becsatolt iratokat a polgármester úr 1-jén megbízza Tőke Lajos urat a bonyolításával. Tőke Lajos úr 5-én egészen másról beszél már, mint amire a közgyűlési határozat szól és ehhez képest készül 15-én egy terv és egy helyszínrajz is 15-én és 17-én egy engedélyezés. Ugye a közgyűlési határozattal ellentétes kivitelezést engedélyeznek a Hivatalban, bár megjegyzi, hogy a tér keleti részén. Ez nem oda került. Nem kívánom a dolgot túldimenzionálni, de ha ez a közgyűlés valamennyire konzekvens és következetes, akkor ragaszkodik ahhoz, amit döntött. Ragaszkodik ahhoz, hogy végre legyen hajtva a határozat. Miért legyen végrehajtva a határozat T. Képviselőtársaim? Nem presztízsből. És most engedjék meg, hogy egy kicsit szubjektív oldaláról fogjam meg a kérdést. Léteznek barbár szoborrongálások, amiknek megvan az a perverz szokásuk, hogy érzelmeikben bántanak meg embereket, amikor lerombolnak egy szobrot. Ilyen volt a Nagymagyarország szobor lerombolása. De barbár szoborállítást is láthatunk. Ilyen volt a Tanácsköztársaság emlékmű áthelyezése. A két dolgot ugyanaz motiválta és ilyenhez egy magára valamit adó tisztességes közgyűlés nem adja az áldását.

Birkner Zoltán: Nem a választ, hanem a frakcióvezetői gombot szeretném ebben az esetben kihasználni. Kelemen képviselőtársam úgy kezdte a felszólalását – ami nekem nagyon tetszett – hogy most kaptunk egy hány oldalt Pali 100-120 oldalas kiegészítő anyagot egyrészt a polgármesteri beszámolóhoz, másrészt a többi anyaghoz. Én azt gondolom – és most fel szeretném a képviselőtársaimat – ne tárgyaljuk a plusz 100 oldalt, ne foglalkozzunk vele. Az lehetetlen, hogy a közgyűlés előtt 1 perccel megkapott 100 oldalra frappáns és normális választ tudjunk adni.

Tüttő István: Elfogadom a javaslatát.

Birkner Zoltán: Arra kérek minden képviselőt, hogy toljuk félre azt a papírt. A folytatólagos közgyűlésen majd elővesszük újra. Ehhez ennyit szerettem volna és most nem szeretném kihasználni a frakcióvezetői gombot arra, hogy valami másfajta véleményt megfogalmazzak, inkább majd bejelentkezek és lesz azért véleményem Kelemen képviselőtársam hozzászólásához.

Tüttő István: Egy megjegyzésem lenne. Elismerve, hogy ott nagyon sok oldalszámú anyag került, de az a Nyugat Dunántúli Regionális Tanács pályázati felhívásának az anyaga, mindenképpen érdemes vele foglalkozni és azért egyetértve azzal, hogyha ma nem tárgyaljuk meg arra vonatkozó részt, akkor ezt a jövő héten megtehetjük, hiszen nem fog semmilyen probléma történni.

Marton István: Csatlakozva a Kelemen és Birkner képviselőtársak által elmondottakhoz én szűkíteném a kört, illetve annyit tennék hozzá kiegészítésként, hogy ebből a sok anyagból amit kaptunk pluszként csak azzal foglalkozzon a közgyűlés, ami a napirendre tett napirendi pontok bizottsági szakvéleményeit tartalmazza – mert ugye azért az őszi ülésszak első ülésén a bizottságok eléggé késve ültek ahhoz össze, hogy korábban meg lettek volna a szakbizottsági állásfoglalások. Ezek a szakbizottsági állásfoglalások egyébként a fél oldalt sehol nem haladják meg, sőt valahol csak egy-egy mondatot jelentenek. Ennek a kivételével az a frakciónk véleménye, hogy tényleg ne tárgyaljunk róla, csak a folytatólagoson.

Röst János: Szeretném elmondani, hogy az SZMSZ-ben nincsen olyan lehetőség, hogy frakcióvezető vitában szót kérjen gombbal. Valóba a mikrofonon egyébként létezik ilyen gomb, SZMSZ ezt nem teszi lehetővé, de ha válasz gombot nyom, úgy gondolom, hogy meg lehet adni a szót bárkinek egyébként.

Tüttő István: Azt nyomta és aszerint kapta meg a szót, csak közben ő maga módosított.

Dr. Csákai Iván: A polgármesteri beszámoló 1. oldalának – nem tudom, hogy kezelni a 342/1999. határozatot a GE-ók a 3.000.000 millió Ft-ja.

Tüttő István: Az elírás, az 300.000.000 Ft.

Dr. Csákai Iván: Jó, hát elírás, még egy csomó van az anyagban, ilyen elírás nagyon sok van. A 441/2000. a 3. oldalon Ipari Park bővítéséhez szükséges területek megvásárlására a földterület értékesítéséből származó bevétel felhasználásra került. Hova, milyen szinten? Erről azért jó lenne, hogyha a képviselők tudnák, hogy az a – nem mondom ki mekkora összeg – az mire lett felhasználva.

Az 1/2001.(I.2.) számú határozat a 4. oldalon Erste FC Nagykanizsa támogatására a határozat alapján 20 millió Ft támogatási összeg átutalásra került. Szeretném kérdezni a képviselőtársaimat, hogy hivatalos bejelentése volt-e hivatalos kérése volt-e a legnagyobb szponzorhoz az Erste FC Nagykanizsának akkor, amikor nevezett? És kérném szépen, hogy a határozati javaslatot ki kellene egészíteni, hogy eredményfüggő legyen a támogatás, hogy a továbbiakban nem az van, hogyha kegyelemből bent marad valamely osztályban, akkor minden további nélkül adjuk. Mert jelen helyzetben megint olyan helyzetben van az Erste FC Nagykanizsa, hogy ilyen kegyelem-bent maradásban lesz része úgyhogy én azt javaslom, hogy itt a határozati javaslatot azzal kellene kiegészíteni, hogy jöjjön a közgyűlés elé és eredményfüggő támogatás legyen.

Tüttő István: Én azt tanácsolom Csákai úrnak, hogy egy önálló indítványt kezdeményezzen ebben az ügyben, és akkor máris kezelhető a kérdés.

Dr. Csákai Iván: A következő oldal a Kinizsi u. 3. – nem tudom már mikor – a közgyűlés is döntött a lakások értékesítéséről. Itt még egyelőre pénzt nem láttunk. Ez a hivatal hibájából van, én úgy érzem, hisz minkét fél hajlott arra az egyezségre, hogy kifizetik a lakásokat. Még annyit, hogy a 14. oldalon a 195/2001. számú határozatot itt csupán annyit szeretnék kérdezni, hogy máshol is van létszámnövelésre utaló jel. Szeretném kérni, hogy a legközelebbi közgyűlésre pontosan a hivatal létszámát legyenek szívesek behozni, hogy hányan dolgoznak jelenleg a hivatalban. És utoljára a 4. oldalra visszakanyarodva a kincstárral kapcsolatban a 4. oldalon a kincstárhoz tartozó intézmények fűtői meg egyéb dolgait – hát eddig ellátta a HUMÁN GESZ. A közgyűlési határozatnak megfelelően az IKI megfelelő leépítésre került. Jelenleg további leépítés történt az IKI-nél. Most megint egy áldatlan dolgot akarunk az IKI nyakába akasztani. Én nem tudom, hogy az IKI igazgatója benne lesz-e ebben, mert leépítjük az IKI-t, akkor újra felduzzasztjuk, akkor megint leépítjük. Kötelezzük az igazgatót mindig, hogy kevesebb létszámmal oldja meg a feladatot. Én szerintem a kincstárnak másban kellene gondolkodni. Az IKI-nek megvan a maga feladata a város területén, nem hiszem, hogy az IKI-t kellene ezzel terhelni, de ez a jövő zenéje.

Tüttő István: Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ez egy régóta megfogalmazott elképzelés. Az, hogy az IKI-nek leépítettük a létszámát, az azzal függ össze, a jelenlegi feladataihoz lett megszabva. És itt van egy olyan karbantartó társaság, amelynek az átadására is sor kerülne. Tehát nem arról van szó, hogy most új embereket kellene felvenni. Az én véleményem az – természetesen lehet másé más világos – hogy az IKI az épületek karbantartásával kapcsolatos feladatokat jobban tudná koordinálni mint az intézmények vezetői, hiszen ott egészen más feladatok a prioritást élvezők. Könnyítenénk is az intézmények munkáján és megítélésem szerint a város is egy szakszerű intézményi karbantartással nézhetne szembe. Ugye itt le is van írva, hogy ezt majd meg kell, hogy tárgyaljuk, erre javaslat fog készülni és a közgyűlésnek döntenie kell, mert el is kell majd készíteni akkor az IKI-nek az új feladatait és azt is meg kell szabni, hogy hány főt és ezzel együtt mennyi forrást is kap, hiszen anélkül nem oldható meg. El kell rajt gondolkodni. Csákai úr lehet, hogy át fogja értékelni a mostani véleményét, ha majd ez a dolog ide kerül a közgyűlés elé. Most csak ezt akartam említeni.

Tóth László: Formabontó leszek, mert ugye azt kérték, hogy a mai napon kiosztott mellékleteket ne tárgyaljuk, de a ma 13.00 órakor összehívott Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalt egy előterjesztést és úgy gondolom, hogy ezt feltétlenül a mai nap folyamán meg kell ejteni. Tehát magyarán az előterjesztés a NagyPlus Rt alapító okirat tárgyában benyújtott képviselői beadvánnyal köthető. Az Ügyrendi Bizottság a mai ülésén megállapította, hogy egy korrekt előterjesztés, mindenben megfelel az előírásoknak.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a következő határozatot hozta és ezért ezt kérem, hogy engedjék meg, hogy felolvassam szó szerint. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a mai ülésén megállapította, hogy a 2001. július 26-ára összehívott közgyűlési anyagból egyértelműen megállapítható, hogy az aláírt alapító okirat tartalmilag jelentősen eltér a közgyűlés által jóváhagyottól. Az így előállt jogellenes állapot megszüntetésére az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. Tehát ezzel kezelhető az a dolog, amiről az előterjesztés szól.

Balogh László: Az OKSB nevében szeretnék egyszer egy pontosítást tenni. A 30. oldalon a 22. határozati javaslatoknál található – amely beszámoló a 2001/2002. tanévi középiskolai beiskolázásról és javaslat az érettségire épülő szakképző évfolyamok indítására. Az “A” pont rendben van, a “B” pont az érettségire épülő szakképzések induló évfolyamain a következő maximális tanulócsoport számokat hagynánk jóvá. Itt végleges adatot tudok mondani, mert itt a beiratkozás közben lezárult, így a Batthyányiban az osztályszám: 1, a Mező Ferenc Gimnáziumban és Szakközépiskolában: 4, a Cserhátiban: 5 helyett 4, a Thúryban maradt a 4, a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolában pedig 5 helyett 4. Így összesen 19 helyett 17, így precíz és korrekt az elfogadandó határozati javaslat és a “C” pontban is kérnék szépen egy helyesbítést. Így szól az az első mondat: “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése azt javasolnám, hogy a 2001/2002. tanévben ezt a részt kihagynánk és akkor folytatódna így a határozati javaslat, hogy- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolák számára az érettségire épülő szakképzések induló évfolyamain a 2. pontban engedélyezett maximális tanulócsoport számból csak annyi finanszírozását biztosítja, amennyi az egyes iskolák központi statisztikai adatszolgáltató lapján feltüntetett 13. évfolyamos tanulók létszámának 23-mal történő osztásakor kapott szám egész része. - A lényeg az, hogy nem csak erre a tanévre vonatkozóan, hanem az ezután következő tanévekre vonatkozóan is hozzuk meg ezt a határozatot, így nem kell ezt állandóan évente visszahozni és ebben már volt annak idején közmegegyezés. Azt kérem, hogy így történjék egy helyesbítés.

Tüttő István: Egy kérésem lenne. Ugyanis az a táblázat, ami előttem van, az nem azonos azzal, amit elmondtál, illetve egyes esetekben azonos, mintha a korrekció ott lenne. Az lenne a kérésem, hogy ismét olvasd fel a számokat.

Balogh László: Két esetben történt változtatás az osztályszámban. A Cserháti esetén – igen, itt 7 van ebben – az 4, és a Zsigmondy Széchenyi esetén 5 helyett 4. Való igaz, nálam egy még egy előzetes. És a 21 helyett 17. Igen, elnézést, nálam a bizottsági előterjesztés volt.

Tüttő István: Jó, csak a szavazásnál azt tudjam feltenni, ami a helyes.

Balogh László: Egy rövid megjegyzésem a magam nevében is lenne, mert a tájékoztató tartalmazza a Kinizsi u. 79. szám alatti vendéglátóegység általam már kétszer is felvetett problémájáról a rendőrségi kivizsgálás utáni helyzetet. Néhány mondatot muszáj, hogy szót ejtsek erről. Ez egy sokéves, soktényezős problémahalmaz. Én magam több körben igyekeztem utánajárni és nagyon sok szempontból sikerült azonosulnom az ott lakók többségének problémájával. Nehezen tudom elfogadni, hogy egy lakó-pihenő övezeten éjszakai kerthelyiséggel is bíró vendéglátóegység működjön. Természetesen értem a másik oldal vállalkozói érdekét. Én magam egy kompromisszumos megoldást szerettem volna. A vendéglátóegység nyitvatartási idejének korlátozását. A közigazgatási eljárás során ez nem sikerült. Az ott lakók egy részének nevében meg is történt ezután a fellebbezés, így az ügy nem zárult le. Kérem ne felejtsék el, sajnálatos, hogy az ilyen típusú ügyek eljuthatnak akár a bíróságig is. Bizonyára vissza kell még valamilyen módon rá térni. Lehet, hogy már más fórumon.

Dr. Horváth György: A Nagymagyarország emlékművel kapcsolatban meglepődve olvastam a műszaki leírás első mondatát szeretném, ha a polgármester úr értelmezné, hogy mit jelent ez.

Tüttő István: Nem vagyok építész, de törekszem rá.

Dr. Horváth György: “A szobor az Eötvös téri közparkban található és mondanivalójának megváltozásával a téren, de más helyen kerül felállításra.” A műszaki leírásban.

Tüttő István: Engedjék meg, hogy ne válaszoljak. Nem tudok rá válaszolni. A mondanivaló kétféleképpen értelmezhető szerintem. Ha ráírjuk, hogy mi az a szobor, ami. Tehát egy idegen ember, ha idetéved és lát egy szobrot, amelynek nem biztos, hogy a megjelenítése alapján egyáltalán lehet következtetni, hogy miről szól, mert szólhat két embernek a mondjuk egy eseményen való részvételéről vagy arról szól, hogy ez a szobor kinek, vagy minek az emlékére van állítva. Hogyha ez nincs feltüntetve, akkor világos, hogy nem derült ki. Aztán van egy másikféle emlékmű, amely egyértelműen kifejezi, hogy akit ábrázol, vagy amit ábrázol az minek az alapján lett megalkotva. Hát engedjék meg, én most ebben nem tudok állást foglalni, hogy most pontosan mire értendő ez, de szerintem e körül van az igazság.

Röst János: Az 1. oldalon a 2. pontra tennék javaslatot a meghosszabbításra. Ez pedig a 323/1999.sz. határozat. Az Olajbányász Sportcentrum tulajdonjogának megszerzéséről. Kérnék határidő módosítást. Én úgy gondolom, hogy december 31-ig módosítjuk az időpontot, talán valami eredményre mindenképpen tudnánk jutni. és semmiképpen sem örülnék annak, hogy ha ez kimaradna. A polgármesteri beszámoló 23. oldalán a 8. pontnál kaptam egy levelet a VIA Kanizsa Kht-től nagy tisztelettel megköszönöm elfogadom a válaszukat, és remélem, hogy városban lévő hirdetőtáblák, amelyek nem elégítik ki esztétikailag, vagy egyéb szempontokból a közvéleményt, azok lekerülnek, illetve amelyik balesetveszélyes, az pedig elbontásra kerül. Szeretnék kérdést feltenni a polgármester úrtól. A… tartalmazza a közbeszerzési döntőbizottságnak egy határozatát, amellyel a 5 millió Ft-ra bírságolja a Városi Kincstárat. Kérdezném, hogy kíván-e polgármester úr, valamiféle vizsgálatot indítani ebben az ügyben. Illetve a bizalmas felirat szó mit jelent az anyagon, mert úgy gondolom, hogy ez közérdek.

Tüttő István: Rendben van. Válaszolnék most erre a felvetett kérdésre. Jelentést kértem már erről a helyzetről hogy alakult ki. És természetesen Önöket is tájékoztatjuk, hogy mi volt az oka, illetve mi volt egyáltalán a 4 plusz 1 millió Ft-os bírságnak a kiszabásának az alap problémája. Két okból szeretnénk tanulni is belőle, Tehát felhívni a figyelmet, hogy ilyen ne forduljon elő, mert úgy tűnik az én megállapításom szerint, de nem biztos, hogy az a helyes. Hogy pályázat kiírása már eleve ezt az eredményt kellet, hogy hozza, hiszen előre nem lett úgy meghatározva a súly számítás, hogy az momentum legyen a legfontosabb, ami számunkra úgy tűnt, hogy legfontosabb, az ár kérdése. A súlyozás alapján ez egy harmadrangú súllyá vált. és ugye világos, hogy így a magasabb áru akár 12 millió Ft-tal magasabb áru ajánlattevő az kitűzött pályázati szempontok alapján nyerő kellett, hogy legyen. Hát világos, hogy az a bizottság, amelynek az a dolga, hogy pontosan összevesse a kiírást, és a teljesülést, nem tudott mást megállapítani. De azért szeretném, ha Önök is ebből megismernék a lényegét, én most itt látom a problémát meg kell vizsgálnunk, hogy pályázati kiírásnál, hogy lett ez kiírva, kik voltak, akik ezt eldöntötték, illetve rendelkeztek-e azzal az ismerettel, amelynek elkerülését eredményezhette volna, természetesen ezt megvizsgáltjuk. Röst úr 323/1999. sz. határozatról szeretném jelezni, hogy tárgyalásaink tovább folynak. A következő közgyűlésen a KÖGÁZ Rt. ajánlata is idekerül a közgyűléshez, és a bizottságok elé, amely tartalmazza ezen létesítmények átadásának lehetőségét. De természetesen együtt kel eldöntenünk, hogy az az ajánlat, amely ennek csereként a KÖGÁZ részéről megfogalmazódott, az elfogadható-e részünkről. Hát erre Röst úr javaslatát én magam részéről támogatom. Nagyvalószínűséggel év végéig, ha egyáltalán ez az ügy kezelhető, addig végre pont kerülhet erre az ügyre. Erre ennyit kívántam válaszolni.

Birkner Zoltán: Had kezdjem azzal, amivel Csákai úr befejezte. A 4. oldal 13. pontja Futball Club Kft. támogatása. Van egy kedves munkatársam Horváth Jánosnak hívják, és ne haragudjanak, hogy most egy ilyen személyes élményt mesélek el, de azt hiszem ez segíti a megértését a felháborodottságomnak. Ő imádja futballt, mindig mindenkor kijárt a csapatot támogatni, de ma már nincs bent abban a 300 főben, aki kijárt. És mindig megállítom, amikor a Batthyány-ban összefutunk és elmondja véleményét a közéletről, és a kanizsai közvéleményt nagyon érdeklő futballról is, és megígértem neki, hogyha legközelebb lehetőségem lesz, akkor ezt véleményét közvetíteni fogom. Ő azt a kérdést tette fel nekem, hogy valóban minden alkalommal, amikor egy ilyen megállapodást megkötünk, mondjuk egy sportegyesülettel, elég körültekintően járunk-e el, hogy mindig mindenféle teljesítmény után jár –e az a bizonyos 20 millió/félév. És én vissza szeretnék térni arra, amit Csákai képviselőtársam indítványozott, én nem szeretném, hogyha Csákai Iván képviselőtársam egyéni képviselői indítvány formájában nyújtaná ezt be. Én meg szeretném kérni a Polgármesteri Hivatal adott szakosztályát, hogy foglalkozzon az üggyel. Szeretném azt, ha lehetséges, azt a szerződést módosítatni, még hozzá úgy, hogy az 1-től a 8-ig helyezésig járna 20 millió Ft-os támogatás. Ugyanis az nem jövőkép, hogyha kanizsai futballcsapat egy folytában pofozógép szerepet tölt be. Kiesik, majd mivel más városok nem adnak 40 milliót egy másik futballcsapatnak, ennek köszönhetően aztán visszakerülünk, mert nem tudott elindulni helyette másik csapat. Hátha erre van nekünk tényleg szükségünk, meg a 322,6 nézőre, és ez elviszi a városi sporttámogatásoknak még mindig a közel felét. Akkor azt gondolom, hogy revideálnom kell az eddigi nézetemet, én nem szeretném megszavazni még egyszer ugyanezt a támogatást, ugyanis csak abban az esetben, hogyha ez minőségi sporthoz lesz kötve. A minőségi pedig szerintem a legrosszabb esetben 8. helyezés. Ha ez alatt szerepel, a csapat ne kapjon a várostól támogatást akár olyan áron is, hogy kezdjünk el újra felépíteni egy teljesen új 24. ligás csapatot, sokkal tovább jutunk vele, minthogy minden évben, minden alkalommal előkerül ez az ügy. Tehát én nagyon szeretném kérni, hogyha ez úgy folytatódna, ez a 13. pont, hogy a város a következő közgyűlésre előkészíti ennek a szerződésnek a felülvizsgálatát, azt hiszem egy picit elhamarkodottan kötöttünk meg a szerződés azon pontját. Ez lett volna az első, amihez hozzászólnék.

Tüttő István: Elnézést Birkner úr egyetértek azzal, amit elmondtál, egyetlen kivétellel, hogy sajnos nem pofozógép a focicsapatunk, hanem őt pofozzák.

Birkner Zoltán: Bocsánat, tehát igen a pofon másik oldalán áll. Igen tehát nem ő adja, hanem kapja. Bocsánat igaza van polgármester úrnak. Ez lett volna az első megjegyzés. A másik az Tóth képviselőtársamhoz szól. Én kérem, Tóth úr, Ön, aki általában a jognak, és a jogszerű működésnek a fő szószólója, tekintsen most el attól, hogy nekünk szavaznunk kellene a második polgármesteri tájékoztató anyagról. Mert én miután Ön mondta lekezdtem keresni, és idegességemben nagy nehezen megtaláltam, hogy a 25. oldal után van ez az anyag, amire kérte, hogy szavazzunk, és nem olvastam át. Tehát ha most itt hirtelen végig kérdezném a képviselőtársamat, hogy tudják-e, hogy Ön miről beszélt az előbb, akkor én tudom, hogy ennek van előzménye. Arra kérném, hogy tekintsük, hogy ezt a folytatólagos közgyűlésen erről szavazunk. Nem késünk el ugyanis akkor, én nem szeretnék, most ezért mondjuk egy órás szünetet kérni, hogy végig olvassam ezt az anyagot, azt gondolom, hogy ennek nincs itt ma az ideje. Tehát Öntől kérem, hogy tekintsen el ettől.

Tóth László: Jó.

Birkner Zoltán: Köszönöm szépen.

Zsoldos Ferenc: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Polgármester Úr! A 23. számú határozati javaslattal kapcsolatosan kényszerültem szólni, Nagyon köszönöm, hogy a Puchheimbe utazó delegáció tagjaként számoltak velem. Sajnos nem merem vállalni az utat, és ennek elsősorban egészségügyi oka van. Köszönöm szépen a megtisztelést, és megtiszteltetést, egyben javasolnám, hogy Városvédő Egyesület elnökségi tagját Cserti Tibor urat a felszabadult helyre, mint delegáció tagját, szíveskedjenek majd tisztelt képviselőtársaim elfogadni. Engedjenek meg még egy gondolatot, a már többször visszatért témaként jelentkező volt Tanácsköztársaság Emlékművel kapcsolatosan. Ugye nagyon- nagy terv alapján Kerényi szobrászművész úr, néhai szobrászművész úr, egy nagy terjedelmű szoborcsoport megvalósítására kapott annak idején megbízást. De a költségek olyan jelentős mértékűre nőttek, és később illetékes “politikai körök” vagy “művészeti körök” úgy döntöttek, hogy emlékmű csoportot felállítani túlzottan költséges, és eszmei tartalma is félreérthető, mert “Fiatalok a szélben” címet kapta volna ez az emlékmű csoport, vagy szoborcsoport. Hát így a rektorátus a már kiöntött szobrok egy részértől igyekezett megszabadulni, és hát végeredményben ajándékként kapta meg Nagykanizsa. Szívesen fogadtuk annak idején, mert hiszen kevés szobor volt a városban. Más részt az ajándékozás feltétele az volt, hogy hát fiatalok, szél kicsit rongyos lengő-bongó zászló, ez nagyon jól egyesíthető Tanácsköztársaság gondolatával. Hát így lett Tanácsköztársaság emlékmű.

Tüttő István: Mint a szabadság szobor Pesten, az sem annak készült.

Zsoldos Ferenc: Igen, az is másnak készült. Hát, hogy az eszmei mondanivalóját ez mennyiben tartalmazta, ez mindig az adott kor politikai, és ideológiai vonatkozásai döntötték el. A kanizsaiak találóan valahogy soha nem érezték ezt Tanácsköztársasági emlékszobornak. Nem véletlenül nevezték el “Jancsi és Juliska” szobornak. Nagyon találó módon. Egyébként művészettörténeti tekintetben is értékes ez a szobor, mert hiszen egy adott kor művészeti irányzatát jeleníti meg. Amelyik korból Kanizsán ilyen jellegű szobor még nem volt. Én a magam részéről is sajnálom, hogy a szobor megcsonkítását érzem abban, hogy tulajdonképpen egy kő sámlira helyezték. Igaz, hogy az alacsony emberek, meg a gyerekek tekintetében ez előnyős, mert könnyen rálátható. Feleslegesnek tartottam volna én is és ez a Városvédő Egyesületnek is a véleménye az eredeti magasságba visszaállítani, de azért, a szoborrész nagyságának van egy esztétikai művészeti követelménye, hogy mérethez kell mindig a posztamenst, vagy magyarul a talapzatot igazítani. És ezzel végeredményben azok a tisztelt urak, akik hát ilyen ellentmondásos, egyébként ellentmondásos szakvéleményt adtak, és javasoltak a kivitelezők számára, bizony nem álltak a feladatuk magaslatán, és a szakértelműket is kétségbe vonom, nagyon

finoman fogalmazva. Én is úgy emlékszem rá, hogy nem a közgyűlés döntésének, tehát határozatának megfelelően került elhelyezésre a szobor, ami egyébként, sem az értékéből, sem jelentőségéből nem von le semmit. Azt megszokta Kanizsa közönsége, hogy az Eötvös téren van, és minden további nélkül fenntartva, az előbb említett bírálatomat, vagy kritikámat, én a magam részéről elfogadhatónak tartom. Nem nagyon kell kutatni, hogy milyen szellemiség, és eszmeiség van ebben a szoborban, mert a direkt módon politizáló szobrok azok általában művészeti értelemben mindig sikertelenek voltak. És ezt a kiegészítő mondatot értse mindenki úgy, ahogy akarja, mert felállításra kerültek olyan szobrok, vagy emlékmű a városban, ami a művészeti tekintetben messze nem jelent értéket. Bár ugyanakkor eszmeiségében, történelmi metszetben nézve a dolgot, nem bírálom az emlékmű restaurálását, visszaállítását, amit nevezhetünk Nagymagyarországnak, vagy nevezhetünk bármi másnak.

Mayer Ferenc: Szeretnék egy rövid időre visszatérni ahhoz, amit Röst képviselőtársam kérdezett, felvetett. Ez a bizonyos közbeszerzési eljárás kapcsán, és nem is talán konkrétumok annyira engem nem érdekelnek. De azért ennek a tanulságát, és egy-két dologban azért szeretném azért tájékoztatni a közgyűlést. Én nem értek egyet polgármester úr azon megállapítással, hogy a gond ott volt, ahogyan kiírták a pályázatot. egyáltalán a gond ott volt, hogy ez egyáltalán valakinek az eszébe jutott, hogy ilyen pályázatot ki kellene írni. Mert szeretném, ha tudnák kedves képviselőtársak, hogy az élelmiszervásárláson az önkormányzatnak semmiféle haszna, vagy megtakarítása nem származhat, de semmiféle vesztesége sem származhat. Ugyanis nem is akarok durva példát mondani, de itt arról van szó, hogy másnak a pénzével elkezdtünk mi itten mindenféle közbeszerzési eljárást meg én nem tudom mit szervezni. Azt tudniuk kell, hogy az étkezést igénybevevők azok mindenkor a nyersanyagot kifizetik, azt semmi másra nem költheti az illető intézmény, mint élelmiszer nyersanyag vásárlására. Ebből adódva már eleve nem értettem, hogy mi a fenének kell itten kiírni. Mert az önkormányzat szempondjából a büdzsé szempontjából teljesen minden, hogy ki, kinél, mennyiért vásárol. Ezzel szemben született egy kierőszakolt közbeszerzési eljárás ebben a témában, aminek tapasztalatairól ugyan szólhatnék már is egy-két, de ezt én úgy gondolom, hogy elhamarkodott lenne. Én feltételezem polgármester úr, hogy az eredetei határozatunk miszerint november tájékán valamikor megfogjuk hallgatni a tapasztalatokat az elemzést a kincstár működéséről, akkor úgy is vissza kell, hogy térjünk erre a kérdésre. Azért nem is értettem, hogy hogy került a csizma az asztalra. Feltételezem, hogy ez a bizonyos bírság motiválta talán vezetőséget arra, hogy kérte, hogy erről számoljon be a kincstár. Nos én úgy gondolom, hogy akik kiírták a pályázatot polgármester úr az nem kérdés, hogy rendkeletek-e ismeretekkel. A legelemibb ismeretekkel nem rendelkeztek. Ha valaki végig olvassa ezeket jogászi elemzéseket, akkor egyértelműen kiderül. Magyarán mondva, hogy egészen világos legyek és egyértelmű. Ezen tehát nem spórolhat meg, és nem veszíthetett volna eleve semmit az önkormányzat, mert másnak a pénzéről van szó. Ellenben létesítettünk egy intézményt, létesítettünk egy státuszt ezen ügyek intézésére. Most pedig kifizettük azt az összeget, amit ha nem kellett volna kifizetni, és mondjuk a konyha ellátottságára fordítunk, most sokkal jobban jártunk volna.

Tüttő István: Nem kívánok vitatkozni, de egy biztos, hogy Mayer úrnak nincsen teljesen igaza, annak ellenére, hogy arról beszél, hogy más pénzéről, ezzel sem értek egyet, mert ez is a mi pénzünk. És ráadásul azzal sem értek egyet, hogy ha azon spórolunk, akkor mondjuk jobban járhattak volna, mondjuk éppen a gyerekek, akiknek ugyanabból a pénzből, ha olcsóbban vesszük, többet lehet adni. Szóval, én nem teljesen tudok azonosulni, azzal az érveléssel, hogy itt fölösleges bármilyen törekvés is, hiszen van erre egy keret. Na jó, de hát a keret adva van, és ehhez egy viszonylag fajlagosan kisebb értékű vagy beszerezhető élelmiszer áll szemben, akkor mégis csak valami előny van. De ebbe most ne menjünk bele hosszan, hiszen rengeteg al tényezőből is áll. Egy biztos, hogy ez nem volt egy sikeres döntés. Azért abban meg mégis csak igazam van, hogy a döntés akkor volt rossz, amikor ki lett tűzve a pályázat azon alapján, mert a szerint valóban nem lehetett megtakarítani, mert az inkább a minőséget, és az egyéb szempontokat preferálta, és az ár az egy kicsit pedig háttérbe szorult. És világos, hogy így 12 millióval többet kérő ajánlat nyert volna. Hát természetesen a bizottság ezt megnézte, hogy 12 millióval többet kéne fizetni X cégnek, akkor úgy döntött, hogy inkább a 12 millióval kevesebbet ajánlót fogadja el, de ez már nem felelt meg a kiírásnak. Tehát itt volt a fő probléma. Meg fogjuk azért vizsgálni.

Bicsák Miklós: Polgármester úr engedje meg nagyon röviden két kis dologban véleményemet elmondjam, amit itt Mayer igazgató úr, illetve a pályázattal, én és a Zala Hús Rt.

Tüttő István: Ne mondjunk neveket.

Bicsák Miklós: Igen, megfellebbezte az eljárást. Már csak talán azért is szomorú vagyok, mert már több évtizede, mint vállalkozó kisiparos dolgozók ebben a városban, és mindig igyekeztem a szakmám, az üzleti világban tisztességesen eljárni, hogy úgy szolgáljam ki a kuncsaftjaimat, ahogy azt elvárják tőlem. De amikor itt megláttam és olvastam az anyagot, hogy Közbeszerzési Tanács megbüntetett bennünket 4 millió Ft-ra, hát ezért az ….. kérem szépen mert nem úgy sikerült ez a dolog lebonyolítása. Én úgy érzem, hogy ilyenkor az adófizetők pénzét herdáljuk. Ez nagyon szomorú tisztelt képviselőtársaim, hogy nincs átgondolva. Micsoda dolog, milyen jogon merünk mi itt felelőtlenül most 4 millió Ft-ot kifogunk fizetni, mert nem úgy sikerült, ez az eljárás. Ez nagyon szomorú higgyétek el. Na jó ebben bent van személyesen az én pénzem is, mint Nagykanizsa város helyi adófizető polgára. És benne van nagyon sok száz másik polgárnak, illetve lakosnak, vállalkozónak, bérből, fizetésből élő embereknek a pénze. Ez nem jó dolog, ha nem jól sáfárkodunk, akkor aki nem érti az ne csináljon ilyen dolgot. Ez az én véleményem, nagyon meg kell gondolni. Most itt olvasom, egy másik gondolattal, én nem akarok reklámot, de Palinba el kell menni, ott nagyon olcsón lehet almát venni. Én mint helyi képviselő találkoztam itt a közbeszerzésnél, meg ehhez hasonló, sokkal magasabban van megjelenítve, vagy tudomásom szerint az alma beszállítás az iskoláknak, gyertek el Palinba, hogy kinél. Mennyivel nagyon olcsóbban be lehet szerezni. Másik gondom tisztelt képviselőtársam Birkner Zoltán, egyetértek mindenben, de ha megengeded én is a 324 szurkolónak több évtizede, és város sportot szerető, bármelyik sportot, kézilabda, kosár benn vagyok. Ne most ugráljunk, hogy így meg úgy, ott, akik megszavazták, vagy megszavaztátok, hogy ez ilyen kezekbe került Nagykanizsa város labdarúgása, azok a képviselők gondolkozzanak el. Mert egy városnak állandóan a negatív hangja, eddig Kanizsának mindig a jó hangja, illetve a sajtója volt a labdarúgás, a sport. Ha egy városnak nincs megfelelő szintű labdarúgása, akkor a többi sport is ott van, ahol most van. Én úgy gondolom, hogy most kapaszkodunk, mert süllyedünk. Akármilyen támogatás, de nem jó kezekben van ez az egész dolog. Valóban mondtad Zoli, hogy 44. osztállyal induljunk, ez nem megoldás. Tessék körülnézni 50 km-re Zalaegerszegen jó kezekben van. Piacgazdasággal menedzsment, akik átgondolják olyan emberek szponzorok jelentkeznek, de nálunk inkább itt az ellendrukkerek jelentkeznek. Köszönöm szépen.

Tüttő István: Bicsák úrnak egyetlen egy megjegyzésem lenne. Egyetértek azzal, amit mondott, de azért azt figyelembe kell venni, pontosan a zalaegerszegi példát említve, hogy ott nem az önkormányzat támogatja a labdarúgást. Ott a Zala Hús Rt. óriási mértékben finanszírozza, és szeretném, ha elhinnék nekem, Egerszeg városa, ebben arányaiban, amennyit a zalaegerszegi labdarúgásra költenek összességében, igen csak nem meghatározó mértékű az ő részvétele. Hát ezt szerettük volna korábban elérni. Hogy az önkormányzat támogatja, hiszen ma is a legnagyobb támogatója a kanizsai labdarúgásnak. Messze a közelében nincsen senki, aki ennek megközelítő támogatója lenne, hát világos, hogyha ez a helyzet változna, és az önkormányzat továbbra is tartaná azt az általa ajánlott összeget, és mások pedig ehhez lényegesen még többel hozzájárulnának, akkor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata sem azon törné a fejét, hogy szabad-e egyáltalán ilyen színvonalú sport teljesítményt ilyen összeggel támogatni? Tehát itt van a nagy probléma. Tudomásul kell venni, az önkormányzat erején felül vállal ma is a támogatás kapcsán, ebben a kérdésben. Erején felül vállal, és szomorúan kell tapasztalnia, hogy semmiféle eredménye nincsen. Újra kell gondolni. Én megmondom őszintén, hogy ennek tárgyalását mindenképp napirendre fogjuk tűzni, és egyetértek azzal is, hogy keresni kell a megoldást. Nem azt mondom, hogy a sportot teljes mértékben ezt a területét vissza kell szorítani, de ha így működik, akkor bizony el kell gondolkodni azon, hogy nem kéne-e elölről kezdeni az egészet.

Birkner Zoltán: Kedves Bicsák Miklós képviselőtársam! Mindig tiszteltem a nagyvehemenciával elmondott futballtámogató hozzászólásait. Egy kicsit azért állok értetlenül, a hozzám, nekem, felém címzett elmondottakhoz, mert én azok között voltam, akik támogatták, Marton-Bicsák duó tulajdonba kerülését ebben az ügyben. Talán saját képviselőcsoportjának a tagjait kellene megkérdezni ez ügyben.

Tüttő István: Képzeld milyen nagy bajban lennének most.

Birkner Zoltán: Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig sajnos nem sok minden változott, tehát én arra időszakra is emlékszem mikor mindenféle verziót kipróbáltunk. Ez az egész 3 év ez fociról szólt itt Nagykanizsán, vagy legalább is az időnk egytizede biztos erre ment el. És azokra az emlékezetes ígéretekre is pontosan emlékszem - elnézést a szóismétlésért - amikor Bicsák úr 100%-ig állította, hogy itt aztán holnapután akkora szponzori kör jön, hogy majd ide lesz Buda. (Aztán, nem a Pista). Aztán vártuk ezt az óriási támogatói kört, és valahogy nem jött. Tehát azért kérem, Bicsák Miklós képviselőtársamat, hogy most ne szócsatába kerekedjünk, hanem. És Ön ne nézzen rám olyan szemrehányószemmel, ahogy az előbb tette, mert én nem érzem ebben semmilyen szinten ludasnak magamat, hanem próbáljuk meg ezt akkor polgármester úr javaslatát megfelelően közösen megoldani. És ha kell, akkor bizony azon is el kell gondolkodni, hogy a tulajdonosváltás már nem segítene az ügyön.

Tüttő István: Bár hozzá kell tennem, hogy a tulajdonosváltásba már nekünk nem sok beleszólásunk van.

Dr. Horváth György: A határozati javaslatok 18. részérben a “B” változat helyett a következőt javaslom, módosító indítványként. Felszólítja a beruházót, hogy a 49/2001.(II.27.) közgyűlési határozat 1. számú pontjában foglalt áthelyezési határozatot az emlékmű módosítása nélkül a határozatban megjelölt helyen hajtsák végre. Erről szólt a polgármesteri megbízatás, és erre szolgált fedezetül a meghatározott költségkeret. Egyidejűleg a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Hivatalban járjon el azon személyek ellen, aki a közgyűlési határozattal ellentétes tervre építési engedélyt adott.

Kiss László: Először is szeretnék köszönetet mondani Zsoldos Ferenc képviselőtársamnak a ominózus szobor előtörténetére vonatkozó kiselőadásáért. Mert azt hiszem, hogy belepillanthattunk a szobor születésébe, abba gondolatiságba, ami tulajdonképpen ezt az egész szobrot ihlette, “Fiatalok a szélben”. Ha valaki ránéz azt hiszem most is ezt látja. Én arra kérném a képviselőtársaimat, ne csináljunk ebből kardinális kérdést, hogy annak idején akkori politikai szükségszerűség kapcsán milyen nevet adtak ennek a szoborcsoport egy részletének, és hogyan helyezték el. Én arra kérem Önöket, hogy hagyjuk ezt a szobrot ott ahol van, amit tulajdonképpen a Képzőművészeti Rektorátus hasonló módon így javasolt elhelyezni. Leírta, hogy ebben az intimebb környezetben nem indokolt a magas posztamens. Én arra kérem, hagyják meg a kanizsai lakosoknak azt lehetőséget, hogy lássanak abban szobornak, amit akarnak. És élvezzék mint egy műalkotást, ne politikai csatározások tárgya legyen. Köszönöm.

Kelemen Z. Pál: Nem ebben a kérdésben szerettem volna felszólalni, majd az is elmondom, amiért másodszor. Képviselőtársam politikai vitát azt kavart, aki megváltoztatott egy közgyűlési határozatot. Erről ennyit. A másik része jut eszembe. Ez egy gyönyörű szobor volt, aminek gyönyörű nemes kő posztamense volt. Tényleg, hol van ez a posztamens most? Hol a nemes mészkő, ezt majd úgy érdemes lesz megvizsgáltatni a hivatallal, hogy hova került, mert ez a város tulajdona. Amiért jelentkeztem hozzászólásra, az a Tóth László képviselőtársam javaslatához csatlakozva. Igaz, hogy most kaptuk meg külön ezt az anyagot, ezt a 100 oldalnyi anyagot. Ez a kérdés a város életében egy kardinális kérdés. Ennek a végén a jegyző előterjesztése olvasható, amely önálló napirendi pontként is megáll. És én arra kérném a polgármester urat, hogy az előterjesztést - a jegyzői előterjesztést - jelen közgyűlés napirendjére tűzze, vagy tűzesse, annál is inkább, mert az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással fogadta el. Tehát ezt a kérdést mindenképpen tárgyalni kell, ennek a közgyűlésnek a folytatólagos részén. Tehát kérem, hogy a napirendet e szerint módosítsa.

Tüttő István: Ez ügyrendi javaslat?

Kelemen Z. Pál: Igen. Ügyrendi javaslat polgármester úr.

Tüttő István: Szavazunk róla. Aki igennel szavaz, egyetért azzal, hogy önálló napirendként pótlólag vegyük fel, és ugye valószínű, hogy a folytatólagoson, természetesen, jövő héten. Aki igennel szavaz az egyetért azzal, hogy napirendi pontként jövő héten tárgyaljuk. Szavazzunk, akár jövő héten, a folytatólagoson.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Elfogadtuk ezt a napirendi pontot és majd tárgyaljuk. Úgy látom nincs több észrevétel lezárom vitát. Bocsánat Marton úr volt még emlékszem, csak most nem látszik.

Marton István: Tisztelt Közgyűlés! Én ehhez a jelentéshez a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve tájékoztatóhoz, elég sok kiegészíteni valót találtam, de hála Isten azért vártam ki az utolsó hozzászóló posztját, jó néhányat képviselőtársam már szóvá tettek. Viszont vannak olyanok amik még említésre sem kerültek és én ezekkel, akarok foglalkozni. Ezeknek a száma is az egy tucatot megközelíti. Rögtön az 1. oldalon van a 2. számú az 323 /1999. (X.26.) sz. határozat. Az Olajbányász Sportcentrum tulajdonjogának megszerzését rögzítette. Kérem, én azt néztem ezt az anyagot alaposan a végén, amikor szavazni kell a határozatokról, ott én még semminemű határidő módosítást láttam az ügyre. Kérdésem az, hogy ez tévedés, vagy esetleg szándékosan nem kért polgármester úr határidő módosítást? Ehhez még kiegészítésként el kell, hogy mondjam, hogy közgyűlés annak idején egy 3 fős bizottságot választott erre a témakörre, úgy mint Tüttő István polgármester, Törőcsik Pál alpolgármester, és jó magam. Ez bizottság elkezdett dolgozni, ugye a határidő lejárta előtt, ha jól emlékszem június első felében én, mint a bizottság egyik tagja kidolgoztam az addigi ismeretek alapján egy javaslatot, amely javaslattal nem volt szerencsém találkozni, sem közgyűlési, de még sajnos bizottsági szakaszban sem. Tehát nagyon kérek mindenkit, hogy itt határidő módosítást kell megszavazni. Teljesen mindegy, hogy a városi 1. számú futballcsapat, hogy szerepel, de pályának lenni kell, mert van egy siralmas jelen, és azért a jövő talán hosszabb távon nem rövid, de hosszabb távon.

Tüttő István: Foci volt és foci lesz.

Marton István: Igen csak pillanatnyilag ne beszéljünk róla igen. 2. oldalon a 4. pont a munkahelyteremtés érdekében tett intézkedések. Hát ebben egy gyöngyszemnyi mondatot találtam tisztelt hölgyeim és uraim. A 2. bekezdés, ami egy mondat így szól. A város képzési rendszerének fejlesztése során már számolunk az Ipari Parkba betelepülni szándékozó befektetők szakmai igényeivel. Hát, aki ezzel tud számolni, az a főtéren nálam jelentkezhet, mert csúcs időben is hajlandó vagyok szívességet tenni. De hát, amikor még azt sem ki akar oda betelepülni, akkor, hogy tudunk mi a szakmai igényekkel számolni.

Tüttő István: Elnézést kérek itt egyetlen egy raggal van a baj. Nem igényeivel számolunk, hanem számítunk az igényeire. És teljesen más.

Marton István: Ez teljesen mást jelent.

Tüttő István: Én most módosítottam.

Marton István: Jó, köszönöm, akkor elvesztette aktualitását az előző mondani valóm, de örülök neki, hogy polgármester úr figyel. Sőt gyorsan reagál is a jelen esetben. Igen hát nem tartózhatott az osztály utolsók közé. A 3. oldal 6. pontja egy csomó lejárt határidőről van itt szó, mert például ez a 6. pont is szeptember 1-én tervezik a bejezést. Hát azon túl vagyunk, és hogyha ki tudnak nekünk osztani kiegészítést, akkor aminek lejárt a határideje, mert hát elismerem ez 3 héttel korábban lett szállítva, akkor legalább írják oda, hogy ez megtörtént. Így van ez megtörtént.

Tüttő István: Így van ez megtörtént.

Marton István: A 13. pont a 4. oldalon, amit Bicsák képviselőtársam feszegetett, hát polgármester úr nem egészen pontos választ adott, sőt akár mondhatnám azt is, hogy megtévesztő részben, mert bizony-bizony Zalaegerszeg a megyénkben lévő másik Megyei Jogú Város az 25% erejéig részvénytársasági tag, azért mondom ezt bárki kikérheti ezek nyilvános adatok. Magyarul a kezében van a blokkoló kisebbség, és annak a költségvetésnek a 25%-a maradjunk annyiban sokkal, de sokkal több, mint a mi támogatásunk. Ez nem azt jelenti, hogy én megakarom növelni ilyen ….

Tüttő István: Jó csak most gondolj bele, ha 40 millióval támogatjuk a focit a 25%- alapján az 160 millió lenne.

Marton István: És mennyi a költségvetése ZTE Rt-nek?

Tüttő István: Én most nem arról beszélek, hanem arányokat mondtam, hogy Nagykanizsai Önkormányzat sajnos nem olyan arányban van jelen.

Marton István: Ez kétségtelen, de ennek az a hátulütője ráadásul, hogy tulajdonos 100%-ig kivonultunk, miközben mi vagyunk messze a legnagyobb szponzor, sőt azt kell, hogy mondjam talán csak már az egyedüli szponzor, és ez borzasztó.

Tüttő István: Erről beszéltem csak.

Marton István: Hát ugye Kelemen Z. Pál képviselőtársam is helyesen szúrta ki a tájolásokkal vannak gondok, mert ugye itt írják észak-északkeleti perem, amire dél-délkelet. Erről nem érdemes sokkal többet említeni. A 8. 23. pontban szerepel 3 témakör is, ahol a Dráva-Mura Eurorégió megállapodásának elősegítése. Hát kérem az Ügyrendi Bizottság a legutolsó ülésén ezt tárgyalta. Ha azt mondom, hogy ez szerződés tervezet katasztrofális, mert sorozatban, nemmel számban és esetben nincsenek a mondatok egyeztetve. Ezért nincs az a magyartanár, aki a 10 éves gyereknek szekundát adna. Tehát itt még van ilyen feladat is nem csak másmilyen.

Tüttő István: Bár szeretném a nyelvi problémákat elismerve. A lényeg az, hogy ez az egész szerződéstervezet a többi már működő Euro Uniosrégiónak a mintájára készült, tehát én megkérem majd a döntéshozókat, hogy ne azon lovagoljunk, hogy

most van-e nyelvtani hiba, természetesen azt ki kell javítani. De a lényeg azért nem ezt tartalmazza.

Marton István: A koncepciót a Ügyrendi Bizottság se vitatta polgármester úr. A 9. oldalon a 25. pont szintén az ÁPV Rt-től ugye ilyen birtokbavételi dologról van szó, ami augusztus 27-én kerül rá sor. Kérdésem, hogy megtörtént-e? Remélem megtörtént.

Tüttő István: Megtörtént.

Marton István: És amit már többen feszegettek csak más megközelítésben 10. oldalon a 29. az önállóan gazdálkodó intézmények saját bankszámlájának megszüntetése témaköre. Ami szerintem nem azt jelenti, hogy kincstáron belül az intézményeknek legalább egy kis alszámlájuk ne legyen. Mert én komoly anomáliákról értesültem, amik bizony–bizony kiküszöbölhetők lennének, ha lenne alszámlájuk az intézményeknek. Remélem a 34. pontban a Cserhát Sándor féle iskola kezdésre a tantermek elkészültek, mert ugye az van írva, hogy augusztus végére elkészülnek. Hát azon túl vagyunk. Remélem, hogy például az augusztusban várható megjelenése a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói állására kiírt pályázatnak szintén megtörtént, szeptember elejére, és egy nagyon érdekes témára hívnám fel a figyelmet a 21. pontban.

Tüttő István: Én csak egyre hívnám fel a figyelmét Marton úr 7 perc 30 másodperc.

Marton István: Igen figyelem az órát, azért leszek ilyen rövid, mert mint említettem már sokat elmondtak előttem. A 21. oldalon a 63. pont a 238/2001. (VII.12.) számú határozat. Majd ezen határozatban hivatkoznak a 199/2001. (VI.26.) számú határozatra, és jelentkezzen az a képviselőtársam, aki tudja, hogy ez miről szól. Én úgy gondolom, hogy a a témát illő lenne megnevezni, akkor is, ha egyszer, nem pediglen kétszer kerül megemlítésre. Az 23. oldalon a 9. pont az már a tájékoztató a fontosabb intézkedésekről. De mivel az idő halad, én erről majd a konkrét napirendnél Szabadhegynél fogok majd érdemben beszélni. Amit Bicsák képviselőtársam mondott a kisárutermelőkről, azt hiszem pont az almát hozta fel példaként. Én magam sem hiszem, hogy nagyon nagyba beszereznénk sok mindent, hangsúlyozom sok mindent, jobban lehet, mint azzal családias légkörrel, hogy intézmények - általában iskolákról van szó - már maguk kisárutermelőit évek során beépítették, ez nagyon tisztességes szolid árfekvést értek el. Tehát én azt hiszem, és ez a frissesség rovására is megy, megítélésem szerint. És itt még egy dologról kell beszélnem, és megígérem, hogy be is fejezem. Szóba került a NagyPlus Rt. illetve azzal kapcsolatos utólag leadott kiegészítés. Ennek kapcsán én úgy gondolom, hogy illik megemlíteni, hogy Ügyrendi Bizottság kijelölt egy három képviselőből álló bizottságot, akinek az feladata, hogy Ipari Park és Logisztikai Központ gondolat körének felmerülése után keletkező első okirattól, mondjuk augusztus 31-ig keletkezett mindennemű iratot átvizsgáljon. És ennek egyetlen egy célja van, én jó magam azért veszek részt ennek bizottságnak a munkájában, mert szeretném tudni azt, hogy a várhatóan novemberben aktuális tőkeemelésnél milyen gombot kell megnyomni. Mert azért azt hiszem itt ülő minden képviselőtársamnak teljesen tiszta és párt semlegesen mindkét oldalról kijelenthetik, hogy ennek az előkészítettsége messze nem azon a fokon állt, mint amin kellett volna egy ilyen nagy horderejű ügynél, ami lehet, hogy a 3. szabadon választott önkormányzat legnagyobb horderejű beruházása lesz.

Tüttő István: Köszönöm a bíztató szavakat Birkner úr következik.

Birkner Zoltán: Egy indítványom lenne Marton úr legutolsó gondolathoz, az indítványom az úgy szólna, hogy emeljük fel ezt a Ügyrendi Bizottság szintjéről, a közgyűlés szintjére ezt a bizottságot. Akkor a Fidesz frakció nevében azt indítványozom, hogy ugyanazon megfogalmazással, amit most Marton úr egyébként megtett. Tehát szó szerint ehhez csatlakoznék. Szeretném, hogyha ez a 3 tagú bizottság kiegészülne 5 tagúvá. Pontosan azért, hogy a kicsit szélesebb körben, és kicsit összetettebben lehetne ezt a kérdést, és közgyűlési megbízással lehessen megtenni ezt a vizsgálatot. Én is nagyon szeretném, hogyha novemberben tudnám, hogy mire nyomom a gombot. És a javaslatom az, hogy Kiss László képviselőtársam, mint az elnökség tagja kerüljön be ebbe a bizottságba, kifejezetten így. És Gyalókai Zoltán képviselőtársam pedig, mint a vizsgálóbizottság tagja kerüljön be ebbe a bizottságba, és így alakuljon ez egy 5 tagú vizsgálóbizottsággá, ez az indítványom, és kérem, majd erről szavazzunk.

Tüttő István: Kérem, egyetlen egy javaslatom van, ne nyilatkozzanak a sajtónak. Az lenne a kérésem, mert az olasz félnek van egy ilyen határozott kérése, hogy ez egy vizsgálat, ami nem olasz befektetők ellen irányul, ez gondolom szóba se került. Hanem azt kívánja megállapítani, hogyan lehet odáig eljutni, hogy ez biztonsággal működőképes beruházássá váljon. Reméljük, hogy ennek semmi akadálya nem lesz. Marton úr ügyrendi gomb.

Marton István: Tisztelt Közgyűlés! Erről valóban elfeledkeztem, ez teljesen természetes, mert egy folyamatban lévő vizsgálatról, aminek ugye az Ügyrendi Bizottság szeptember végi határidőt szabott. Részletekről beszélni tökéletesen értelmetlen dolog. Egyébként attól a perctől kezdve, hogy vizsgálatot ugye elkezdtük, nem is nyilatkozik senki. Ez teljesen evidens dolog, de azért nem árt beszélni róla, hogy hát bizony-bizony ez nagyon bizalmas anyag kell, hogy legyen, egészen a végeredmény ismertetéséig, illetve a közgyűlési elfogadásáig. Ha végeredmény, amiben bízom nagyon, mert hát ugye említettem, hogy ez egy milyen súlyú dolog megítélésem szerint. Pozitív, akkor ellehet mondani minden szépet és jót. Ha negatív, akkor az egy új helyzet, de hát erre nem is merek gondolni egyelőre. És akkor javaslatom, ha a testület, tudjuk többsége, mert ehhez minősített többség kell azt hiszem, ezzel egyetért. Akkor először az Ügyrendi Bizottság által kijelölt bizottságot kéne aulálni, mert nehogy az legyen, hogy mondjuk esetleg, két átmenetileg is két bizottságba tag valaki, ugyanarra témára.

Tüttő István: Hát most azért azt el kell dönteni, hogy ez a bizottság most integrálódik és közösen végzi a munkáját, vagy Ügyrendi Bizottság bizottsága működik és emellett még.

Marton István: Nem. Én speciel úgy gondoltam, ahogy a Birkner úr is mondta, hogy ezt a bizottságot legalább 2 fővel ki kell egészíteni, és az az 5 fő már nem Ügyrendi Bizottság vizsgálóbizottsága, hanem a közgyűlésé, mert ez egy magasabb szint.

Tüttő István: Rendben van, csak akkor a Ügyrendi Bizottság elnökét is kérdezném, hogy ez számukra, ez a megoldás mennyiben jobb, vagy …

Tóth László: Én el tudom fogadni, hogy egy szinttel magasabb testület vizsgálja a folyamatot, részemről.

Tüttő István: Kelemen Z. Pál úr még ügyrendi gombot nyom, és akkor utána szavaznánk erről.

Kelemen Z. Pál: Az ügyrendiségét az a második részre tartom, az első egy megjegyzés, hogy hát körülbelül ez a 25. olyan közgyűlési bizottság lesz, amit úgy ismerek, és eddig mindegyik roppant hatékony volt, illetve, hatékonytalan.

Tüttő István: Na, azért vannak kivételek.

Kelemen Z. Pál: Én nem emlékszem arra. Én azt hiszem, hogyha egy bizottság… Ami igazán hatékonyak voltak, azok általában a bizottsági vizsgálatok voltak, a meglevő bizottságoknak, a bizottsági albizottságok. Vagy az ad hoc bizottságok, de egy dolgot, és már ügyrendi része dolognak. Nagyon nehezen tudom elképzelni Kiss László urat egy ilyen bizottságban. Nem a személye miatt, hiszen egy részt igazgatósági tag. Más részt egy ilyen egyeztető bizottságban már megint tag. Ebben a bizottságban én kérem Kiss úr ne vegyem részt. Inkább élvezze a hasznát annak munkának, amit ez a bizottság produkál. Azért ne vegyen részt, hogy majd a bizottságok kapcsolatot tartanak egymás között. Én a Pénzügyi Bizottság vezetőjét javasolnám ebbe a bizottságba, egyszerűen azért, mert a legtöbb ilyen jellegű vizsgálatot ő folytatta le. És ami hatékony volt, és eredményes, amire visszatudok emlékezni még az az ő munkájának is érdeme. Én személy szerint Böröcz Zoltán javaslom.

Tüttő István: Rendben van. Birkner úr még, akkor utána szavazunk.

Birkner Zoltán: Elnézést ezt elfelejtettem mondani. Én tovább megyek a gondolatban, én azt szerettem volna kérni, hogy október 31-e körül járjon le ennek a bizottságnak a mandátuma. Megmondom miért. Tényleg mindannyian érezzük, hogy ez egy óriási formátumú dolog, az ipari beruházás, különösen, ha álmaink szerint valósul meg. Annak még a látszatát is kerülni szeretném, hogy a képviselőtestület ezen bizottsága nem azért dolgozik, hogy az ügyet előre vigye. Na most pontosan időben ez úgy lenne szerencsés ha ez lezárulna, hogyha a döntés előtt - az novemberben lesz a döntés, egy október végi időpontra - ennek a bizottságnak javaslatai lennének. Azt hiszem, hogy ez viszi előre az ügyet. Egyébként Kiss László személyében azért nem igazából értem Kelemen Z. Pál kérését, természetesen szavazni fogunk erről. Én azért szeretném, hogyha Kiss László képviselőtársam vállalná ezt szerepet. Ugyanis személyében azt gondolom, hogy lassan olyan ember kerül be ebbe a bizottságba, aki a leginkább különösen az elmúlt időszak felkészülésének köszönhetően nagy rálátása van erre ügyre. Tehát ha valakinek javaslatai lehettek, ami előre mutat, akkor azt gondolom, hogy egy igazgatósági tag. Egyébként meg ha még egyszer mondom ez a bizottság úgy működik, hogy előre mutat, akkor külön örülnék neki, hogyha olyan ember lenne ebbe benne, aki pillanatnyilag a legtöbb információval rendelkezik.

Tüttő István: Én azt hiszem, hogy lezárom a vitát. Elhangzott javaslat, hogy terjesszük ki két fővel. És elhangzott javaslat a nevekre. Kiss László urat megkérdezem, hogy személy szerint ezt a kérdést, hogy tudná kezelni? Mert, hogyha a Kiss úr azt mondja, hogy ebben most nem kíván részt venni, akkor nem is tenném fel szavazásra.

Kiss László: Az előzőekben úgy érzékeltem, hogy elhangzott egy olyan javaslat, hogy erre térjünk vissza következő folytatólagos ülésen.

Tüttő István: Már erre? Hát nem úgy hangzott el.

Kiss László: De hát az Ön részéről hangzott el egy ilyen javaslat.

Tüttő István: Ja nem, csak ugye közben újra elővették. Én most azt mondom, hogy nyugodtam lehet ezt a bizottságot 5 tagúvá választani, egy szinttel feljebb.

Kiss László: Én úgy vélem, hogy ez a bizottság a megalakulásnak az előzményeivel foglalkozik, igaz? És Cserti úrnak ebben azt hiszem igaza van. Én úgy vélem, amúgy is sor kerül ebben a témában zárt ülésre. Ahol én szeretném a közgyűlést tájékoztatni az igazgatósági ülésen elhangzottakról, ezt az egész ügyet komplexen kezeljük a zárt ülésen.

Tüttő István: Akkor vegyük úgy, hogy ott döntünk erről. Én elfogadom, remélem Önök is nem döntünk most erről. Akkor döntünk, amikor ezt tárgyaljuk részleteiben. Kérem, lezártam a vitát. Elhangzott módosító indítvány Röst úr részéről, hogy 323/1999. sz. határozatunkat határidő módosítással jelöljük meg 2001. december 31-ig. Ez a sportlétesítmény megszerzése, illetve hát az ezzel kapcsolatos feladatok. Aki egyetért azzal, hogy a határidőt módosítjuk, szavazzon.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Szeretnék egyre rákérdezni, az menetközben nem került rá sor. A víz-, és szennyvíz rekonstrukciós program, amely a vízminőség javítását és szennyvízhálózat korszerűsítését célzó fejlesztési program elkészítését a Vízmű által a folyamatban van. Hát ugye ez egy eléggé húzós, több mint 5 milliárdos témáról van szó. Szóval mindenképp visszakerül a közgyűlés elé, hiszen ennek az egyéb terheivel is számolnunk kell. De hát ezt csak úgy mellékesen megemlítettem. Kelemen Z. Pál javasolta az emlékművel kapcsolatban, megismételnéd a javaslatot? Dr. Horváth György, bocsánat. Akkor megkérem, hogy felelősségre vonás felírtuk. Felszólítja a beruházót, hogy (elnézést kézzel van írva nem biztos, hogy pontosan tudom egyből olvasni). Felszólítja a beruházót, hogy 49/2001. sz. közgyűlési határozat 1. számú pontjában foglalt áthelyezési határozatot, az emlékmű módosítása nélkül a határozatban megjelölt helyen hajtsák végre. Erről szólt a polgármesteri megbízatás, és erre szolgált fedezetül a meghatározott költségkeret. Egyidejűleg a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy hivatalban járjon el azon személyek, személy ellen, aki a közgyűlési határozattal ellentétes építési engedélyét kiadta.

Birkner Zoltán: Úgy ezt akkor úgy kell értelmeznünk, hogyha majd a Kerényi szoborral kapcsolatos döntés előtt állunk, ha esetleg a “B” megszavazásra kerül, akkor ennek ez lenne a módosítás tartama. És ezt elfogadjuk a “B”-nek ezen módosítását, az ugye nem azt jelenti, hogy az egyben az egész 18. pontnak az “A”. vagy “B”-jét változtatjuk meg. Tehát azért ezt tisztázzuk. Mert én például nem értek ezzel egyet természetesen, azért mondom.

Tüttő István: Akkor ott térünk vissza rá, csak ugye a módosítókkal kell kezdeni, de ez itt egy kicsit nehezen…

Kelemen Z. Pál: Ez gyakorlatilag így néz ki, hogy amikor a 18. ponthoz érünk módosítás a “B”-ban van. A polgármester azt teszi fel először szavazásra. Ennyit jelent.

Tüttő István: Rendben van, kérem, akkor szavaznánk a határozati javaslatokról. Nem tudom van-e olyan, ami elkerülte a figyelmemet és… Csákai úr tessék.

Dr. Csákai Iván: Polgármester úr, a 13. a 4. oldalon, nem hiszem, hogy önálló képviselői indítványként kellene nekem visszahozni.

Tüttő István: Beszéltünk erről, a sportosztály fogja Birkner úr javasolta, de ez lehet határozati javaslat is. Most döntsünk erről. Tehát a sportosztály készít erről egy anyagot, és ide kerül a bizottságra felülvizsgálni. Kérem, szavazzunk. Én csak egy lehetőségre említetem, hogy akár képviselői indítvány is lehet.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Az OKSB részéről, pedig a 22-es határozati javaslatnál volt egy módosítás, és ott ugye én kéretem egy pontosítást az osztályok számáról, és van még egy kiegészítés. “C” pontként szerepelne a 22. számú határozati javaslatban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Középiskolák számára az érettségire épülő szakképzések induló évfolyamain az engedélyezett maximális tanulócsoport számból, csak annyi finanszírozását biztosítja, amennyire az egyes iskolák központi statisztikai adatszolgáltató lapján feltüntetett 13. évfolyamos tanulók létszámának 23-mal történő osztásakor kapott szám egész része. Ha valamely tanulócsoportban több szakma párhuzamos képzése folyik, annak többletköltségeit az intézmény a számára nem kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló órakeretből biztosíthatja. Ez az a “C” pont. Kérem, szavazzunk erről,

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérdezem Gyalókai úr ügyrendi gombot nyomot?

Gyalókai Zoltán: Igen polgármester úr, köszönöm. Úgy érzem, hogy Marton úr nem

kapott választ több kérdésére. Például a 63-ban is mi az, amit visszavonunk?

Marton István: Nem, már bocsánat a 63-sal nekem az volt problémám, hogy két rendelet, hogy határozat számra hivatkozunk, és nem tudjuk a témát. És ez sajnos visszaköszön az elmúlt 11 év gyakorlatából. Hát itt mindem képviselőnek van rá módja, hogy bemenjen a hivatalban, mert eléggé káros. Akkor mondom, hogy ilyen és ilyen témában, hoz egy alaphatározatot, ekkor és ekkor módosítottuk, azt vége.

Tüttő István: Elfogadjuk Marton úr észrevételét, mert Marton úr nem úgy ette föl ezt az észrevétel, hogy ő nem tudja, hogy miről döntünk, hanem jó lenne ha, akkor megkérdezem Marton úr, amit Gyalókai úr észrevételezett, éppen az Ön védelmében, szükség van-e rá, vagy nincsen?

Marton István: Mondjuk nem árt, ha elmondják, hogy mi az a 238/2001. sz. határozat.

Tüttő István: El fogjuk mondani, el fogjuk mondani. De azt feltételeztük, hogy Marton úr tudja. Egyébként ez a sajtó tájékoztatása miatt kell csak. Akkor a kérem az 1. határozati javaslatról a döntésüket.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 2. számú határozatról a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem, a 3-ról. Egyszerű szótöbbség kell.

 

A közgyűlés 24 (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem, a 4-ről a döntést. Elnézést kérek elég sablonos lesz, mert csak a mondom a számokat.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Az 5-ról kérem, a döntést. Egyszerű szótöbbségű döntés.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 6-ról a szavazatot kérem.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 7-re kérem a szavatokat.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 8-ról döntsenek.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 9-ről a határozati döntést.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 10-ről kérem.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 11-ről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 12-ről a szavazataikat, az át nem vételről kell szavazni. Ha valaki úgy érzi, hogy módosítaná a szavazatát, akkor törölhetjük. Kérem, újra. Át nem vét, mert itt ugye nem kívánjuk átvenni. Akkor meg kellene ismételni a szavazást, mert ugye itt át nem vételről döntünk. Köszönöm az észrevétel.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István. 13-ról a döntést kérem.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 14-ről kérem a szavazatokat

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: 15-ről kérem. Ismételjük meg a szavazást Bicsák úr kikapcsolja a gépét.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor Bicsák úr bekapcsolhatja a gépét. Kérem a 16-ról a döntést.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 17. határozati javaslatról kérem, a szavazatokat.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Most jön a 18. itt jön a Horváth úrnak a ”B”. Felolvassam ismét, mert az előbb megtettem.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Kérem akkor az a 18. “A” változatról a szavazást.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem, a 19/A. Kérem a szavazatot. Hát a módosítót nem fogadtuk el utána az eredetit kell.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással javaslatot elfogadja.

 

Röst János: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak volt egy döntése, amely alapján ezt visszavonta és egy későbbi időpontban tárgyalni fogja. Kérem törölni ezt a pontot.

Tüttő István: Elkerülte a figyelmemet, köszönöm. Tehát ezt majd újra tárgyaljuk.

Még egy pontosítás van. A fogalmazás a 21/B-ben úgy hangzana, hogy a határozat alapján a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakközépiskola – ez a b. pontra vonatkozik – előirányzatot 6 millió Ft-tal megemelte, ezért az egyensúly biztosítása érdekében szükségesnek tartja az intézmény előirányzata ugyanezen összeggel történő csökkenését. Tehát nem tennénk be az I. és II. féléves időpontot. Az volt az észrevétel, hogy rendeleti javaslatot kell erre készíteni. Kérdezem, hogy ezzel hogy állunk, vagy csak a határozattal foglalkozzunk és a rendeleti javaslatot pedig pótlólag behozzuk. Kérdezem, hogy ez a megoldás járható-e, ha rendeleti javaslattal is ki kell egészíteni akkor pótlólag behozzuk, de most döntsünk a határozatról.

Cserti Tibor: Ügyrendi javaslatom, hogy még előttünk áll a fél éves költségvetési tájékoztató elfogadása, gyakorlatilag rendeletet kell módosítani. Oda be kell tenni.

Tüttő István: Akkor a határozatot elfogadjuk és a rendeletnél figyelni kell arra, hogy bekerüljön. Kérem szavazzunk a 21-ről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A módosításokkal együtt a 22-ről kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 23-ra vonatkozóan a szavazatot. Itt Zsoldos úr javasolta, hogy Cserti úr utazzon Ő helyette, mert egészségi okok miatt nem tudja vállalni az utat, így tenném fel szavazásra. Elnézést, nincs javaslatom, kérek javaslatokat.

Birkner Zoltán: Egy javaslatot tennék Kiss László képviselőtársam személyében, aki beszél németül.

Tüttő István: Kérek javaslatot még. Én Marton István képviselő urat javaslom.

Kiss László: Birkner Zoltán képviselőtársamat javasolnám még a delegáció tagjaként.

Tüttő István: Én Teleki urat javasoltam volna, de nem tud elmenni, egyeztettük már. Akkor ezek szerint az a létszámkeret, amely rendelkezésre állt, kitöltjük. Kérem szavazzunk, Cserti úr, Marton úr, Kiss úr, Birkner úr a hiányzók helyett és plusz egy fő. Kelemen és Tóth László urakat is javaslom. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Emlékeznek rá, a Böröcz úr javasolt korábban két főt.

Marton István: Csak, hogy később ne legyen vita, akik javasolt személyek voltak, azok értelemszerűen nem saját magukra szavaztak, hanem összes többire.

Tüttő István: Biztos, hogy nem magukra szavaztak. Röst úr ügyrendi gomb.

Röst János: Javasolnám Czupi úr meghallgatását a Könyvtár ügyében a döntés előtt, ill. ebből egy pici vitát kellene lebonyolítani, mert van értelmezési probléma a pontok között.

Tüttő István: Szeretném kérdezni, hogy van mód arra, hogy meghallgassuk? Nincs itt.

Röst János: Lenne egy módosításom, ugyanis a 24. pont A változatában szerepel egy fő ruhatárosi álláshely is, amely nem egyezik meg a B változattal, ugyanis ott ilyen nem szerepel. Gyakorlatilag ha a B-t megszavazzuk, akkor viszont ruhatárost nem adunk az intézményhez. Javaslom, hogy a B-be értődjék bele plusz egy főnek a költsége.

Czupi Gyula: Az általam ismert változat az valóban úgy szól, hogy vagy két fő takarító növekmény és még dologi, és egy fő ruhatáros. A másik változat az, hogy vállalkozásba adni a takarítást és természetesen egy fő ruhatáros. Arra kérem a közgyűlést, hogy tegye lehetővé, hogy kísérletképpen akár, hogy egy ilyen fajta közintézmény takarítása külső vállalkozóval történjen. Azt gondolom, hogy ez nem volna tanulság nélkül való.

Tüttő István: Nem akarom befolyásolni a közgyűlést, valószínű, hogy az lenne ésszerűbb. Kérem szavazzunk az A-ról, hiszen az következik.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 15 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tüttő István: Kérem a B-ről a szavazatot.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérdésem lenne, hogy minek a terhére? Természetesen az intézmény terhére. Nem így gondoltuk? Nem tudok más forrást megjelölni, én hitelfelvételt nem fogok megszavazni. Maradjunk abban, hogy a gáz közművagyon terhére és akkor majd meglátjuk. Úgyis arról külön döntenünk kell annak a felhasználásáról, legfeljebb abból most egy mikro grammnyit leemeltünk. Meg kell jelölnünk a forrását, kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 25-re kérem a szavazatokat.

 

A közgyűlés 22 szavazattal 1 tartózkodással az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

244/2001.(IX.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 342/2/1999.(XI.30.), a 99/2/2000.(III.28.), a 285/15/2000.(VII.5.), a 363/10/2000.(X.10.), a 441/2000.(X.10.), a 495/3/200.(XII.12.), az 565/2000.(XII.19.), az 1/1/2001(I.2.), a 20/1,a,b,2/2001.(I.30.), a 35/2001.(II.27.), a 36/1/2001(II.27.), a 40/1-3/2001.(II.27.), a 64/2001.(III.12.), a 96/13,17,20/2001(IV.24.),a 114/2001.(IV.24.),a 116/1,2,3/2001.(IV.24.), a 129/1/2001.(IV.24.), a 133/2,4/2001.(V.7.),a 136/12,13,14/a,b,c,17, 18/2001.(V.29.), a 137/1,2/2001.(V.29.), a 138/2/2001.(V.29.), a 139/2001.(V.29.), a 142/2001.(V.29.), a 146/2001.(V.29.), a 147/2001.(V.29.), a 149/2001.(V.29.), a 150/2001.(V.29.),a 151/2001.(V.29.), a 152/2001.(V.29.), a 153/2001.(V.29.), a 154/2001.(V.29.), a 155/2001.(V.29.), a 174/1,2/2001.(VI.5.), a 176/1,2,3,4,5,6/2001.(VI.5.), a 189/1-4/2001.(VI.5.), a 191/1,a,b,c,/2001.(VI.5.), a 194/2001.(VI.26.), a 195/2001.(VI.26.), a 197/1,3/2001.(VI.26.), a 198/2001.(VI.26.), a 200/2001./VI.26.), a 202/1/2001(VI.26.), a 203/1,2/2001.(VI.26.), a 204/1/2001.(VI.26.), a 208/2001.(VI.26.), a 216/2//2001.(VI.26.), a 224/1-3/2001.(VI.26.),a 225/2001 (VI.26 ) a 227/6,10,11,13/a,b,17,19/2001.(VI.26.), a 232/2001.(VI.26.), a 234/2001.(VII.12.), a 235/2001.(VII.12.), a 236/2001 (VII.12), a 238/2/2001.(VII.12.) és a 261/1,2,7,10/2001.(III.6.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

  1. 323/2,3/1999.(X.26.),számú – a Nagykanizsai Olajbányász Sportcentrum tulajdonjogának megszerzése – határozat határidejét 2001. december 31-ig meghosszabbítja.

  1. Utasítja a művelődési és sportosztályt, hogy az I. Futball Club Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálatáról, valamint a támogatás megadásának előfeltételére vonatkozó javaslatokat tartalmazó előterjesztést- bizottsági tárgyalást követően – terjessze a közgyűlés elé.
  2. Határidő: 2001. október 2

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. a 64/2/1999.(III.9.) számú - a Vécsey és Babóchay utcák közötti ingatlan értékesítése - határozat végrehajtásának határidejét 2002. december 31.-ig meghosszabbítani.

  1. A 154/3/2000.(V.9.) számú - a Sugár és Batthyány utcai volt bölcsőde épületének hasznosítása - határozat végrehajtásának határidejét 2002.március 31.-ig meghosszabbítja.

  1. a 437/2000. (X.10.) számú – víz- és szennyvíz rekonstrukció – határozat végrehajtásának határidejét 2001. december 31-ig meghosszabbítja.
  2. a 489/3/2000.(XI.28.) számú - fűtői, karbantartói álláshelyek felülvizsgálata, - az 548/5/2000.(XII.19.) számú - IKI terület igénye - határozatok végrehajtásának határidejét 2001. december 31.-ig meghosszabbítja.
  3. A 19/2001.(I.30.) számú – Kinizsi u.3. alatti lakások elidegenítése- határozat végrehajtásának határidejét 2001. október 31-ig meghosszabbítja.
  4. a 28/2001.(I.30.) számú - Thury Laktanya területén található földterület értékesítése – határozat végrehajtásának határidejét 2001. december 31.-ig meghosszabbítja.
  5. a 31/2001.(I.30.) számú - Király u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítése - határozat végrehajtásának határidejét 2001. szeptember 30.-ig meghosszabbítja.
  6. a 117/1/2001.(IV.24.) számú - ingatlan érétkesítése - határozat végrehajtásának határidejét 2001. szeptember 30.-ig meghosszabbítja.
  7. a 118/2001.(IV.24.) számú ingatlan értékesítése - határozat végrehajtásának határidejét 2001. szeptember 30.-ig meghosszabbítja.
  8. a 156/2001.(V.29.) számú - önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek támogatásának az üzleti terveikhez igazítása – határozat végrehajtásának határidejét 2001. szeptember 30.-ig meghosszabbítja.
  9. a 209/2/2001.(VI.26.) számú - Vízvezeték közművek át nem vétele – határozat végrehajtásának határidejét 2001. szeptember 15.-ig meghosszabbítja.
  10. (a 210/2001.(VI.26.) számú - kápolna átadása a Jézus Szíve Plébániának – határozat végrehajtásának határidejét 2001. szeptember 15.-ig meghosszabbítja.
  11. a.) 226/1,3/2001.(VI.26.) számú Kiskanizsai Gondozóház használatba adása -határozat végrehajtásának határidejét 2001. szeptember 30.-ig meghosszabbítja.
  12. Az 565/2000.(XII.19.) számú határozatát úgy módosítja, hogy 1148/1/A/13 helyrajzi számú ingatlan vevője Bicsák Egyszemélyes Nyomdaipari Kft. helyett PRINTECH Kft.

Határidő: 2001. december 31.

Felelős: Tüttő István polgármester

  1. Az 565/2000.(XII.19.) számú határozatát úgy módosítja, hogy 1148/1/A/13 helyrajzi számú ingatlan vevője Bicsák Egyszemélyes Nyomdaipari Kft. helyett PRINTECH Kft.
  2. Határidő: 2001. december 31.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. Nagykanizsa Király u. 23 szám alatt a 43. hrsz. ingatlanra tett értékesítési ajánlatától eláll, az ingatlant a 31/2001. (I.30.) számú határozatban megállapított
  4. 12 000 Ft/m2 vételáron nyilvános versenytárgyaláson értékesíti.

   31/2001. (I.30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi

   Határidő: 2001. december 31.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  5. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának mellékelt módosítását elfogadja.
  6. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 2001. szeptember 5.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  7. a szoborelhelyezéseket a bemutatott dokumentumok alapján tudomásul veszi. A “Kerényi Jenő: A Tanácsköztársaság emlékműve” című szobor helyét és az alacsony szobor talpazatot – figyelemmel a jogerős építési engedélyt megalapozó Hszle/15/2001 sz. Képző- és Iparművészeti Lektorátusi szakvéleményre – elfogadja. Egyidejűleg 49/2001 (II.27) Kgy. sz. határozat 1. pontját ennek megfelelően módosítja.
  8. Felelős: Tüttő István polgármester

   Határidő: változatlan

  9. a város közigazgatási területére készítendő városrendezési terv pályázati előkészületeiről adott tájékoztatót elfogadja,
  10. Törekedni kell arra, hogy a tervező által megjelölt megbízói adatszolgáltatások határidőben történő teljesítésével az elhatározott tervezési ütem tartható legyen. A 2001. évi költségvetésben e munkára rendelkezésre álló összeg célirányos felhasználását biztosítani lehessen.

   A Közgyűlés egyetért a városfejlesztési koncepció – településszerkezeti terv 2002. évre tervezett ütemével, és az ahhoz szükséges 16.800 eFt előirányzatot a 2002. évi költségvetésben biztosítja.

   Határidő: szerződéskötésre 2001. szeptember 30.

   a tervezési munkára 2002. november 15.

   Felelős: Tüttő István polgármester

    

  11. a.) Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanműhelyrendszerének átalakítására 6 millió forintot különít el a felújítási célú kiadások között.
  12. megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal 142/2001. (V. 29.) sz. határozat alapján a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakközépiskola előirányzatát 6 millió Ft-tal megemelte, ezért az egyensúly biztosítása érdekében szükségesnek tartja az intézmény előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentését. Határidő: 2001. szeptember 04.

   Felelős: Tüttő István polgármester

   (Operatív felelős: Beznicza Miklós osztályvezető)

    

  13. a.) a 2001/2002. tanév középiskolai beiskolázásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2001. szeptember 30.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

b.) a 2001/2002. tanévre a középiskolák számára az érettségire épülő szakképzések induló évfolyamain a következő maximális tanulócsoport-számokat hagyja jóvá:

Középiskola

Osztályszám

Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

1

Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

4

Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

4

Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola

4

Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

4

Összesen:

17

Határidő: 2001. szeptember 30.

Felelős: Tüttő István polgármester

  1. a középiskolák számára az érettségire épülő szakképzések induló évfolyamain az engedélyezett maximális tanulócsoport számból csak annyi finanszírozását biztosítja, amennyi az egyes iskolák központi statisztikai adatszolgáltató lapján feltüntetett 13. évfolyamos tanulók létszámának 23-mal történő osztásakor kapott szám egész része. Ha valamely tanulócsoportban több szakma párhuzamos képzése folyik, annak többletköltségeit az intézmény a számára a nem kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló órakeretből biztosíthatja.

Határidő: 2001. szeptember 30., évente szeptember 30.

Felelős: Tüttő István polgármester

  1. egyetért azzal, hogy 2001. október 18. és 21. között Puchheimbe a következő összetételű delegáció utazzon:
  2. Vezetők és képviselők:

   Tüttő István polgármester és neje

   Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző és férje

   Dr. Kereskai István, a megállapodást aláíró polgármester és neje

   Marton István

   Kiss László

   Birkner Zoltán

   Kelemen Z. Pál

   Tóth László

   Cserti Tibor képviselők

   6 fő köztisztviselő a jegyzőnő kijelölése alapján,

   Vendéglátó családoktól 6 x 2, összesen 12 fő,

   Orff ütősegyüttes 10 fő diák + 1 vezető tanár

   Határidő: 2001. október 18.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Könyvtár takarítási feladatellátását vállalkozásba adással biztosítja.

  1. A 10/2001.(III.14.) számú, a 2001. évi költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott álláshely-számot 2,5 fővel lecsökkenti és a munkaviszony megszüntetések pénzügyi vonzatát (felmentés, végkielégítés) pótelőirányzatként biztosítja. Az önkormányzat az álláshely-szám csökkenéssel a létszámcsökkentéses pályázaton részt vesz.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tüttő István polgármester

  1. A feladatellátásra 1.102.000 Ft összeget a Városi Könyvtár költségvetésében dologi pótelőirányzatként biztosít.
  2. Határidő: 2001. október 1.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. jóváhagyott intézményi álláshely-számot 1 fő ruhatárosi álláshellyel megemeli, melyhez 222.400 Ft személyi juttatást és járulékot biztosít.

Határidő: 2001. október 1.

Felelős: Tüttő István polgármester

A pótelőirányzatok forrása a GÁZ Közmű vagyon után jutatott privatizációs bevétel.

  1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Egy javaslatom lenne. A Förhénci Horváth Gyula úrnak el kell utaznia, legalább azzal foglalkozzunk. Rátérünk a 14. számú napirendi pontra. Javaslata volt zártkerti “hegyi” utak elnevezésére.

 

 1. Javaslat a volt zártkerti “hegyi” utak elnevezésére. (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Meghívott: Horváth Gyula Nagykanizsa, Jakabkuti u. 86.

Tüttő István: Azt tudni kell, hogy az a szervezet amelyiknek Förhénci Horváth Gyula a vezetője, egy évben egyszer foglalkozik ilyen kérdésekkel. Megkérdezzük a döntését, vagy a javaslatát a hegyközségnek milyen javaslata van. Itt le van írva egy csomó javaslat, szíveskedjék tájékoztatni minket.

Horváth Gyula: Nagy örömömre szolgál, hogy a Nagykanizsai Hegyközség képviseletében megjelenhettem itt Önök előtt. Az már kevésbé öröm számomra, hogy egy határozati javaslat elején kiszerkesztve jelent meg az a szervezet, amely úgy gondolom, hogy az egy éves alakulása óta talán méltó lett volna arra, hogy Önöknek bemutatkozzon itt. Tudva levő ugyanis és örömmel jelentem Önöknek, hogy 1999. május 19-én a Magyar Országgyűlés úgy döntött, úgy módosította az 1997-es bortörvényt, hogy Nagykanizsa is a minősített bortermő helyek közé tartozzon. Ezzel Nagykanizsa városa egy olyan klubba került be, amelyet talán Szekszárd, Tokaj, Villány, Sopron, Veszprém – de talán sorolhatnák más településneveket is – fémjelezne. Amikor először kerültem kapcsolatba ezzel a határozati javaslattal, ill. tervezettel, akkor elsősorban felháborodott hangot üthettem csak meg, hiszen az 1994-ben meghozott törvény a hegyközségekről és az 1997-es törvény a borgazdálkodásról, egyértelműen a hegyközségek jogosítványai közé sorolja a területét érintő szakmai, gazdasági, közigazgatási és egyéb ügyek kérdését javaslattételi joggal. A szomorú az, hogy még mielőtt egy ilyen határozati elképzelés született volna a Hegyközséget a képviselőtestület, ill. a hivatal részéről senki nem kereste meg. Ez nem gátol meg bennünket abban, hogy ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozzunk, hiszen ez törvényes kötelezettségünk. Viszont ez egy olyan súlyú probléma, amire sem a hegybíró, sem a hegyközség választmánya Önöknek végleges választ nem adhat mindaddig, amíg a hegyközség közgyűlése erre rá nem bólintott. Törvények értelmében minden hegyközségnek évente egyszer kell közgyűlést tartani, és ez a bevált gyakorlat szerint a gazdasági évet lezáró november hónapban, annak is a vége táján szokott megtörténni az országban mindenütt. Így lesz ez a Nagykanizsai Hegyközség esetében is, ezért kérem a T. Közgyűlést, hivatkozva a hegyközségi törvényre, annak 13. és 40 §-ára, a bortörvényre, annak 29. §-ára és a Nagykanizsai Hegyközség alapszabályára és rendtartására, hogy szíveskedjenek ezt a kérdést legalább decemberig elnapolni. Egyébiránt az a javaslat, amit előkészítés után az Önök asztalára tettek, sajnos íróasztal mellett született és a legfinomabban is fogalmazva dilettáns, ráadásul törvénysértő is. Abban senki nem vitatkozik velem, hogy érdemes olyan neveket adni a dűlőknek, a dűlőutaknak, amelyek régóta gyakorlattá váltak és a köznyelvben forognak, amennyiben ilyenek nincsenek, akkor az összes szakmai és egyéb érvet megfontolva érdemes a dűlőket elnevezni és ha ezek megtörténtek, akkor érdemes az ezekhez vezető utakat is ezekről elnevezni. Csak egy példát szeretnék kiemelni. A bortörvény 2. és 6. §-a értelmében direkt termő szőlőfajtáról semmiféle dűlőutat, sem dűlőt nem érdemes elnevezni. Ebben az előterjesztésben sajnos van ilyen, az Otelló. Korábban számomra érthetetlen módon változott és nem tudom, hogy milyen lépcsőben, akkor a Nohás is benne volt, de a lényeg az, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy Nagykanizsa is a minőségi bortermő helyek közé termett. Érdemes volna elmélyedni az általam említett törvényekben, mert azzal, hogy Nagykanizsa városa is bekerült a minősített bortermő helyek közé, ezzel számos olyan lehetőséget is megkapott, ami előírás ezen települések számára és ezt a mi államunk, és ezen kívül az Európai Unió is elég bőkezűen szokta honorálni, hogy ezeknek a feltételeknek megfeleljünk. Érdemes tehát foglalkozni ezen törvényekkel. De mi a probléma? A probléma az, hogy különleges minőségű bort is lehet ezeken a területeken termelni, a Nagykanizsát övező szőlőhegyeken is, adottságok is megvannak hozzá. Ma már vannak olyan termelők is, akik erre képesek, csak mindaddig amíg nincsen védett nevű terület, megfelelő szabályozás mellett, addig erre az Országos Borminősítő Intézet ilyen engedélyt nem ad ki.

Tüttő István: Egy kérésem lenne. Az eldőlt, hogy Önök kérik, hogy decemberre tegyük át, akkor túlságosan ezzel foglalkozni most nem érdemes, döntsünk abban, hogy elfogadjuk a javaslatot, mert a hegyközség novemberben fog dönteni és akkor meghallgatjuk. Figyelembe véve, hiszen javaslattételi jogköre van. Kérem ebben döntsünk.

Horváth Gyula: Számomra ez is egy elfogadható megoldás, viszont úgy gondolom, ha már a bizottságok foglalkoztak és leírt javaslat született, akkor legalább a tanulságait érdemes lett volna elővenni, de ha nincs rá igény, akkor én megköszönöm azt is, ha decemberre elnapolják.

Tüttő István: Gondolom a hegyközség írásos javaslattal fog élni. Előtte az lenne a kérésünk, hogy a közgyűlés előtt még egy-két héttel kellene tájékoztatni minket, és akkor a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság annak az anyagnak a figyelembe vételével elkészíti azt a javaslatot, amely lehet, hogy merőben új lesz, mint ami itt le van írva. Nem lenne jobb a január?

Horváth Gyula: Erről a kérdésről mi november végén döntünk, hogy Önök mikor tűzik napirendre, az már nem az én dolgom. Nem jelent joghátrányt.

Tüttő István: Amiket elmondott Horváth úr azokat meg kell szívlelnünk, tanácsolom, hogy fogadjuk el a javaslatát.

Dr. Horváth György: A bizottsági ülésen minket úgy tájékoztattak, hogy Önöknek küldtek ki papírt – mert azt mondta, hogy semmiféle értesítést nem kapott – és erre június 30-ig kellett volna válasz. Ha az a válasz jön addig, hogy nem tárgyaljuk meg, akkor nincs ez a herce-hurca és nem kellett volna végighallgatni az Ön fejtegetését. Most valaki nem mond igazat, mert azt tetszett mondani, hogy nem kapott értesítést, bizottsági ülésen pedig állandóan arról volt szó, hogy nem jött a válasz, hiszen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kétszer vagy háromszor is tárgyalta ha jól emlékszem és ezért meglepő.

Tüttő István: Itt le van írva: “A döntésről a Hegyközséget a hivatal több alkalommal tájékoztatta, kérve az előterjesztéshez kapcsolódó észrevételeiket, javaslataikat. A megkeresés másolatát a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat elnökének is megküldtük. Sem a megjelölt határidőig, sem azt követően nem érkezett megkereséseinkre válasz.”

Karmazin József: Az előterjesztésben pontosan leírtuk, hogy többször megkerestük a Hegyközséget és valószínű, hogy Horváth Gyula úr nem arra utalt, hogy nem kapott levelet, hanem hogy nem tudtak rá megalapozott választ adni.

Tüttő István: A megkeresés szó nem ezt jelenti. Cserti úr ügyrendi gombot nyomott.

Cserti Tibor: Őszinte örömömre szolgált, hogy … jelzőktől a napirend tárgyalásának megkezdésére a tanulságaival együtt, hát a dilettáns jelzőt pedig kezeli az, akinek a hatáskörébe tartoznak azok. Mindenesetre nekem két kérdésem lett volna, hogy tárgyalta-e a Hegyközség és a településrészi önkormányzat. Tekintettel a kialakult helyzetre … javaslat érkezett, ez a javaslatom és ezért nyomtan ügyrendi gombot, hogy alakítsunk egy munkacsoportot, kérjük fel a jelenlévő Hegyközség vezetőjét, a településrészi önkormányzat vezetőjét és az előkészítőt – én a közgyűlési előterjesztőben Karmazin József főépítészt látom – egy közvetlen munkacsoport alakítására. A szükséges átvezetéseket ha kell a jogosítványok alapján, döntések címén az anyagban vezessék át. Határidő ismételt közgyűlés elé terjesztésére jövő év február 28., legkésőbb a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg.

Tüttő István: Ez egy határozati javaslat volt, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

245/2001. (IX.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése munkacsoportot hoz létre – a volt zártkerti “hegyi” utak elnevezésére vonatkozó egyeztetések lefolytatása, a közgyűlés elé kerülő javaslatokat tartalmazó előterjesztés elkészítése érdekében – melynek tagjai:

Horváth Gyula a Hegyközség vezetője

Antalics Dezső a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat vezetője

Karmazin József városi főépítész

Határidő: az előterjesztés közgyűlés elé terjesztésére 2002. február

28., de legkésőbb a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg

Felelős: Tüttő István polgármester

 

Tóth László: Nem kívántam a napirend kapcsán megszólalni, és nem is kívánok tyúkper jellegű dolgokkal foglalkozni, de meg kell, hogy mondjam most már – nem bántva a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzatot – ilyen megfontolásból, hogy nem tárgyalta a településrészi önkormányzat. Ugyanúgy nem tárgyalta, amikor mennek Palinba a Városfejlszetési Egyesület, a Miklósfai sem, a Bagolai sem, a Bolgár Hadsereg utcában lakók sem tárgyalták, tehát ez nálam nem kitétel.

Tüttő István: Lezártuk a vitát, ezzel a döntésünkkel vissza fogjuk hozni. Kérésünk az, hogy a novemberi döntéséről a Hegyközség tájékoztasson minket. Megköszönöm a megjelenést.

Következik az Jelentés az interpellációk és kérdések intézéséről szóló napirendi pont.

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

Tüttő István: Jelentkeztek kérdés feltevésre.

Röst János: A városban többen megkerestek, hogy a GE Hungary Rt-ben, közismertebb nevén a Tungsramban jelentős létszámleépítés várható. Kérdezem polgármester urat, hogy van-e erről tudomása, ill. javasolnám, hogy rendszeresen találkozzon a GE vezetőjével, ill. a Munkaügyi Központtal munkaügyi kérdésekben. Örülnék, ha a polgármester megnyugtatná a közvéleményt, hogy ezek a hírek nem igazak.

Tüttő István: Engem is ilyen kérdésekkel kerestek meg, sőt a sajtó is. A következőt tudom erre mondani. Azonnal felvettem a kapcsolatot a GE vezérkarával. Ők kategorikusan kijelentették, hogy az információ teljesen hamis, semmiféle ilyen jellegű dologról nincs szó. Budapestről kaptam külön erre vonatkozóan jelzést. Tudomásul kell venni, hogy ez a nagy gyár valószínű a nyári szabadságolások idején az ún. megrendelés állománya változik és ezzel összhangban van a leállási időszaka is. Ezek azok az időszakok amikor évek óta és most más azt lehet mondani, hogy évtizedek óta a gyár, akár Tungsramként hívják, akár GE a tulajdonos, alkalmazkodik ehhez a hullámzó teljesítmény igényhez. Azt a megnyugtató választ kaptuk, hogy semmi ilyen ún. tendenciózus kérdésről nincs szó, de egyet azonban kértek. A GE rendkívül érzékeny minden olyan hírre, ami számukra akármilyen mértékig is a hírnév csorbításának az irányába mutat. Éppen ezért én azt kérem, hogy azon kívül, hogy ezeket az információkat megszereztem és ezeket az információkat kaptam, megkérem Önöket, hogy a GE-vel kapcsolatban semmiféle találgatásokba ne menjünk bele, fogadjuk el – természetesen a megfelelő szintű vezetés részéről – adott információt és örüljünk annak, hogy egy ekkora gyár működik Nagykanizsán, mely 4000-nél több dolgozót foglalkoztat. Az, hogy most abban az állományban, ahol az ún. a munkaerő közvetítői szektor dolgozik, az ún. visszafogott termelési időszakban ez a 100-150 embert érintő mozgás bekövetkezik 4000-nél több létszám esetén nem kell különösebb fekete felhőket látni ebben az ügyben. Én természetesen csak azt tudom közvetíteni, amiket nekem elmondtak. Megnyugtattak arról, hogy semmi ilyen probléma nincsen, sőt a gyár – legalábbis Nagykanizsán – jó eredményeket mutat fel és azt is bátran mondhatom, hogy a GE tervei között még további fejlesztések is vannak. Tehát nem arról szól a jövőkép, amiről itt a pletykák szólnak. Ráadásul a GE azt is közölte velünk, hogy van egy személy aki folyamatosan ilyen jellegű híreket próbál kelteni, akinek a munkájával kapcsolatban merültek fel kifogások és nagyon rossz dolog az, ha egy embert ér sérelem, aztán egy szárnyra kap és abból egy általános tünetet próbálunk kiszűrni. Én ezt tudom mondani, a válasz az, hogy nincs probléma, de hozzá kell tennem, hogy az információkat nem én találtam ki, hanem a GE megfelelő szintű vezetésétől kaptam. Nem azért mondom, hogy megnyugtassak bárkit is, az információk onnan származnak, ahol - ezeket bizton mondhatom - tudják, hogy igaz, vagy sem.

Következő kérdésfeltevő Kelemen Z. Pál úr, két kérdést kíván feltenni.

Kelemen Z. Pál: Az első kérdésem, hogy miért nincs közvilágítás a Dózsa Gy. és a Honvéd utca kereszteződésében? Tulajdonképpen ez a kereszteződés csak a Kresz szerint kereszteződés, valójában egy úttorkolat. Nemrégiben arra jártam és az utolsó világító test, vagy lámpa a Kisberki utca …… és ebbe a lejtésbe nem lehet belátni annyira, itt már biciklistát is el lehet ütni. Indokolt lenne, hogy itt közvilágítás legyen, mert megnőtt a gyalogos, kerékpáros forgalom. Ugyanis ez az északi városrészt köti össze az észak-keleti városrész bevásárló, szolgáltató központjával, tehát mindenki erre jár a TESCO, a PENNY és a SPÁR felé. Ráadásul rengetegen használják ezt az utat azért, hogy az M7-nél ne menjenek ki a Balatoni útra és kikerüljék a körforgalmat. Rendkívül forgalmas rész, itt jó közvilágítás kellene. Kérem polgármester urat, hogy szemlélje meg a helyet és vegye fel az illetékessel a kapcsolatot.

A második kérdésem: Mikor lesz falusi szintű strandja Nagykanizsának? A kérdés nem véletlen, mert Zalában mindenütt termálvíz van, strandokat építenek, még pedig gyönyörűeket Bázakerettyétől, Kehidakustányig, Lentitől Zalacsányig egymás után épülnek a strandok, miközben Nagykanizsán ez a téves nézet uralkodott el, hogy a nagykanizsaiak nem szeretik a strandjukat. Ez nem igaz. Ha rendes, megfelelő kultúrált strandja lenne Nagykanizsának, bizony sokan járnának erre a strandra. Elkeseredetten olvastam a kiegészítő 20. szakaszát, ahol a strand rekonstrukcióra az elkülönített 40 millió Ft sem használták fel. Tény az, hogy ebben a kérdésben ez a képviselőtestület és az előtte lévő kettő nem tett meg mindent. Ennek első sorban az az oka, hogy a képviselőtestület ¾ részének Balaton mellett vagy Zalakarosban van víkendháza, nem feltétlenül érzékeny erre a kérdésre, de tény az, hogy Nagykanizsán építeni kell strandot, bővíteni és nem abban a mucsai tempóban, ahogy elterveztük, hanem megyei jogú városhoz méltó módon, még akkor is, ha ez pénzbe kerül. Legyen rendes 50 méteres uszoda, termálvíz, kultúrált szép gyerekmedence, mert a városiak igénylik ezt.

Tüttő István: A közgyűlés döntött, hogy érdemben lépni kívánunk ebben a kérdésben, de azt is tudni kell – hiszen az anyagból kiderül, amire utalt Kelemen Z. Pál úr -, hogy közbeszerzés alapján lehet csak ezeket a kérdéseket kezelni. A közbeszerzési pályázatunkra beérkezett árajánlatok azonban majdnem a dupláját teszik ki, mint amennyi pénzt most erre vállalni tudtunk volna. Az pedig nem lehet, hogy elköltünk azért 40 milliót. Tehát kinek adtuk volna a 40 milliót, mindenképpen aki ezt a beruházást végzi, közbeszerzési pályázaton kell, hogy elnyerje ezt a munkát. Több tárgyalást folytattunk a tervezőkkel, próbáljuk a költségeket lejjebb vinni, természetesen bizonyos kompromisszum mellett, hiszen nem lehet a minőség és a szolgáltatás szintjét oly mértékig lecsökkenteni, hogy valóban igaz legyen az, amit Kelemen Z. Pál úr mond, hogy a jelzővel azonos legyen, mert akkor nem érdemes. Tehát mi megpróbáljuk, jövőre biztosan állíthatom, hogy az újra kiírt közbeszerzési pályázat, amely már sajnos át fog nyúlni a jövő évbe. Jövő év tavaszán reményeink szerint elindulhat az a beruházás, amely Nagykanizsának az egész fürdőjét, strandját, az ottani medencék teljes áttervezett, megfelelő, szép környezetet biztosító formában elindul ez a beruházás. Pályázni is kell természetesen, hiszen a pénzeket azok a települések, amelyeket említett Kelemen Z. Pál úr, ezek a települések sok százmillió Ft-ot nyertek pályázaton. Ennek a pályázatnak az anyaga elkészült. Éppen a pályázatot elkészítő céggel szintén leültünk, tárgyaltunk, átbeszéltük, hogy mit hogyan kell végezni, mikor kinek mi a feladata. Ez az év sajnos a közbeszerzési pályázati kiírás után beérkezett pályázatok alapján úgy tűnik, hogy csak jövőre oldható meg. Jövőre azonban meg fog épülni az a medence, amely éppen a legnagyobb gondot kezeli, a kinti medencének a legnagyobb egységét fogjuk felújítani. Arról majd lehet dönteni, hogy mindjárt meleg vízzel töltjük fel, hogy egy termál része is lesz a fürdőnek, és megépül a gyermekmedence és ezt követően olyan sportolásra alkalmas területek kiépítésére is sor kerül a strand területén, amely megítélésem szerint szép is lesz, vonzó is lesz és reményeink szerint a kanizsaiak is örömmel fognak majd a strandra menni. Egyről nem szabad elfeledkezni, hogy éppen a pályázatunk azt a célt szolgálta, hogy Nagykanizsa is belépjen abba a körbe, hogy termál programba belépjünk, ezt pedig nem lehet másképp megtenni, a Széchenyi Tervbe pályázunk. Reményeink szerint Nagykanizsa is részesül majd olyan támogatásban, amely ebből a szempontból szükséges, hiszen itt több szám millió Ft-nak az igénye van. Nem hiszem, hogy a város önmaga fel tud vállalni egy olyan fürdő építését, amely egy új kút fúrásával jár, aztán akár egy ilyen AQA parknak a finanszírozását sem tudjuk felvállalni, hiszen lehet arról beszélni, hogy mi olyan dolgokra költjük a pénzünket ami helyes cél, vagy nem helyes, de mi úgy gondoljuk, hogy a könyvtár az fontosabb volt először. Azt is elismerjük, hogy a fürdőre fordítani kell, hiszen ezért döntött úgy a közgyűlés, hogy erre 60 millió Ft-ot áldoz. Később a keretek bevizsgálása után 40 millió Ft-ra csökkentettük, de ez elegendő lesz ahhoz, hogy ez a feladat jövőre elinduljon.

Kelemen Z. Pál ügyrendi gombot nyom.

Kelemen Z. Pál: Polgármester úr, köszönöm a válaszát. Láttam két képviselőtársam válaszra jelentkezett, tőlük nem kérdeztem semmit, ezért kérem, hogy ne adjon nekik szót, ellenkező esetben kénytelen vagyok elmenni az épület legkisebb helyiségébe, valami hasznossal tölteni az időt. Arra kérem polgármester urat, hogy tartsuk magunkat az ügyrendhez. A 42. § megmondja, hogy mi az ügyrend, a kérdés és interpellációk módozata, kinek teszi fel az ember és milyen formában. Én nem szólítottam meg senkit.

Tüttő István: Röst János ügyrendi gombot nyom.

Röst János: Azt akartam szintén kérni polgármester úrtól, hogy ne adja meg a szót, nem lehet vitát nyitni, feltéve ha személyes érintettség nem áll fenn, én nem láttam egyébként senkit se megszólítva. Értelmetlennek látom, hogy egy kérdés kapcsán megint egy órát beszélgessünk, utána pedig mindenki elmegy egy órás szünetre.

Birkner Zoltán: Kelemen képviselőtársamnak pontosabban kellett volna fogalmazni, amikor azt a megjegyzést tette, hogy az itt ülők 2/3-ának itt, vagy ott van ilyen-olyan üdülője, magánháza, ezért nem foglalkozik az üggyel. Hát ez engem felháborít. Ha nem így vezeti elő képviselőtársam, az életben nem nyomtam volna válasz gombot. Nem csak a magam nevében mondom, mert én kijártam a strandra és azzal amit elmondott Kelemen képviselőtársam, egyébként teljesen egyetértek, hogy a strandot rendbe kell hozni és emlékeztetni szeretném arra, hogy megszavaztunk 240 millió Ft-ot négy éves ütemezésre egy teljes felújítási programra és beadta a város valóban a pályázatot. Tehát megint csak, hogyan tálalunk egy ügyet és akkor Kelemen képviselőtársam még egy viccesnek és intelligensnek nem nevezhető megjegyzéssel vezeti le a hozzászólásomat, ill. hozzászólásunkat, ezt pedig külön kikérem magamnak, menjen el nyugodtan oda képviselőtársam bármikor.

Dr. Baranyi Enikő: A frakció nevében, és egy kicsit úgy is mondhatom, hogy többünk nevében tisztelettel szeretném ugyanakkor Kelemen képviselő társamat – aki természetesen elvonult, de azért én mégis be fogom fejezni a mondatomat – felkérni arra, hogy kénytelenek vagyunk elutasítani azt az általános és nem megalapozott negativisztikus észrevételt, hogy érzéketlenek, mert balatoni és egyéb nyaralók miatt a nagykanizsai strandot nem látogató képviselők nem érzékelik a problémát. Én úgy gondolom, hogy ez a napirendi pont arra alkalmas, hogy olyan általános, negativisztikus és egyébként pedig – hogy így mondjam – valóban olyan populáris szövegtől mentes kérdésfeltevések, interpellációk és konstruktív jellegű probléma felvetésekre kerüljön sor és a magunk részéről ennek a hangnemnek maximálisan az elutasítását és rosszallását szeretnénk kifejezni.

Tüttő István: A Honvéd utca és a Dózsa György utca közvilágítását meg fogjuk vizsgálni.

Dr. Csákai Iván: Annak ellenére, hogy Kelemen Z. Pál úgy szólt, hogy ne szóljak hozzá, amnéziában szenved Kelemen Z. Pál. Négy hónappal ezelőtt kaptam én egy olyan ígéretet, hogy a világítás rekonstrukcióval együtt ez meg lesz oldva, ugyanakkor amikor ott a közparkban a játszótér fog épülni. A közgyűlésen ez elhangzott.

Tüttő István: Röst úr, ügyrendi gomb.

Röst János: Arra kérem polgármester urat, hogy határozottabban vezesse a közgyűlést. Az nem működik, hogy egy kérdés kapcsán már ötödik hozzászólás zajlik le, ez teljesen abszurd.

Tüttő István: Megkérek mindenkit, ha csak kérdést feléjük nem irányítják, akkor most ne jelentkezzenek. Kérdést kíván feltenni Kiss László úr.

Kiss László: Azt ígértem, és címként azt mondtam be, hogy meddig kell, hogy terjedjen egy önkormányzati képviselő memóriája és emlékezete. Itt van nálam a Nagykanizsa-Palin városrész Általános Iskola rekonstrukciójára és bővítésére annak idején benyújtott javaslat, melynek során a javaslat megállapítja, hogy a fő profilként kezelt oktatás mellett jelentős szerep hárul az intézményre a városrész egyéb kulturális, sport és közösségi életének, feladatainak betöltése során. Itt van mellette egy szakértői vélemény is, amely ugyancsak azt hangsúlyozza, hogy az intézmény a felújítását és bővítését követően a városrész kulturális és sportrendezvényeinek a centrumává is válhatna. Ezen megfontolások kapcsán a közgyűlés 1997-ben jelentős önerő, 32.183 eFt felvállalásával végrehajtott egy beruházást, amelynek 321.825 eFt volt a végösszege, ennek kapcsán felújításra és jelentős bővítésre került a palini általános iskola. Úgy is, mint a palini közösségi élet egyik jelentős helyszíne, gyakorlatilag színtere. Ennek nagyon jó példája volt az, amikor a közgyűlésünk ott közmeghallgatást tartott és ugyanilyen apropóból a Zalai Hírlap falujárás című műsora ugyancsak megjelent ott és egy egész délutánt betöltő műsort tartott színházi előadással is körítve. Mindezek ismeretében nagyon meglepődtem a Zalai Hírlap múlt csütörtöki számában megjelent cikken. Ez az augusztus 31-i Zalai Hírlap, Nagykanizsa és környéke című oldalán megjelent, hogy egy új faluház megépítését szorgalmazza képviselő. Én úgy vélem, hogy a közgyűlés és a város jelenlegi gazdasági helyzetében az előzőekben elhangzottak alapján, ahol ugyancsak jelentős szempont volt a felújításnál a közösségi élet színterének a biztosítása, úgy vélem, hogy kicsikét könnyelmű, ha a képviselő úr ilyen igényeket igyekszik támasztani a választókörzetében és azt hiszem, hogy felelőtlen a város költségvetésével szemben is. Én arra kérem, hogy képviselő úr emlékezzen vissza arra, hogy négy évvel milyen apropóból indult ez a beruházás és egy több száz millió beruházást ne kezdeményezzen feleslegesen a város kasszája terhére.

Tüttő István: Csupán azt észrevételezem az előbb elhangzottakból, hogy Kiss úr nagyon ravaszul fogalmazta meg a kérdést, mert végül is nem kérdezett, hanem egy költői kérdést tett fel és arról kifejtette a véleményét.

Cserti úr ügyrendi gombot nyomott.

Cserti Tibor: Nagyon tisztelem képviselő kollégámat, de amennyire ismerem az SZMSZ-t, a közvetlen képviselő kollégájának kérdést nem tett fel e napirendi pont kapcsán. Úgy gondolom, hogy ilyen jellegű provokáció … jó szándék … Ne raboljuk a drága időnket, ezt itt el lehetett volna intézni kint a majdnem egy órás szünetben az előbb. Arra kérem polgármester urat, hogy … napirendi pont kapcsán …

Tüttő István: Következő kérdésre jelentkezett Budai István úr.

Bicsák Miklós: Úgy gondolom nagyon röviden, úriemberhez méltóan – mert annak érzem magamat – ilyen méltatlan, uninteligens viselkedést, amit Kiss László képviselőtársam csinál, hiába próbálkozik, vagy hivatkozik erre vagy arra, Palin városrész települése igényli azt a faluházat, szüksége van rá. Ő könnyen beszél, de remélem jövőre majd a választásokon másképp fog beszélni. Palin lakossága akkor is meg fogja mutatni, hogy ott közösségileg összefogva fog épülni és ezt a városnak kötelessége megszavazni, azért is, mert olyan vállalkozók élnek, dolgoznak Palinban, akik komoly adófizetői Nagykanizsa városnak. Egy ilyen képviselői hozzászólással, aki csak kötekedik, és kerékkötője a város közgyűlésének, ilyen a jövőben remélem nem lesz közöttünk.

Tüttő István: Kiss László úr ügyrendi gomb.

Kiss László: Válaszolni szeretnék. Csak annyit szeretnék Bicsák képviselő-társamnak mondani, hogy ugyanezeket a megállapításokat, amit Ő irányomban tett, én is elmondhattam volna egy hónappal ezelőtt az autóbuszvonal átszervezésével kapcsolatos interpellációja kapcsán.

Budai István: Az előző vita után megpróbálom higgadtan feltenni a kérdésemet és szeretném, ha ebből nem gerjedne ilyen indulat. Én a kérdésemet a polgármester úrhoz tenném fel, hogy mit kíván tenni az önkormányzat, ill. a Polgármesteri Hivatal a közterületek szennyezettségének megszüntetése érdekében? Nap mint nap szembesülök a keleti városrészben, de gondolom az egész városra elmondhatnám, a közterületeknek a kutyaürülékkel való szennyeződésével. Ugyanis a Birkner úr elmondta és üdvözölendő a homokcsere, bár jobb lett volna, ha ebből nem csinálunk politikát, mert abban volt egy kis politikai felhang, hogy a Fidesz szervezte. Mindegy, hogy ki szervezte, örülök, hogy megoldódott. A Kapocs című műsorban én is ezt többször mondtam, de én ezt nem sajátítom ki, de kérem szépen borítékolom, hogy két hét után az ugyanolyan fertőzött, mint amikor a homokot ki nem cserélték. Nincs a keleti városrésznek egy olyan négyzetmétere, ahol ne találkoznánk ürülékkel és én ezt nem a TV-ből és a riportokból tudom, hanem onnan tudom amikor belelépek. Kérném szépen, hogy ebben valamilyen intézkedést szíveskedjenek foganatosítani. Én gondolok a Közterület Felügyelet ilyen irányú működtetésére is.

Tüttő István: Van is egy ilyen előterjesztés, hogy növelni kell a létszámát. Valószínű, hogy ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy ezen feladatoknak jobban eleget tudjon tenni.

Dr. Csákai Iván: Örömmel lehet tapasztalni, hogy szeptember vége, októberben át lesznek adva a Postakert utcában épülő házak. Kérdésem lenne, hogy az Irtás utcában az aszfaltnak a megépítését a régi épületekre, vagy az új épületekre való tekintettel építik olyan magasra? Szeretném megkérdezni, hogy a vízelfolyás hogy lesz megoldva a régi épített Irtás utcai házaknál? Az eddig ott parkoló autók hogy fognak onnan kiállni egy ilyen magas kerékvetővel körülvett aszfaltról és nem utolsó sorban szeretném megkérdezni, hogy a Postakert utca, Balaton utca közötti járda, amelyik tudtommal közgyűlési határozattal úgy volt, hogy az iskolakezdésre megépül, az mikor épül meg? Jelenleg a Ford tereprendezést végez, ott aszfaltozás fog folyni és még a járdának nyoma sincs. A közgyűlési határozatot mindenhol be kellene tartani és jelenleg akkora autóforgalom van, hogy ott a gyalogos forgalmat az autók között nem tudom elképzelni és a gyerekeink ott járnak. Kérem odafigyelni és kérek intézkedést, hogy a járda megépüljön és kérem megnézni azt, hogy miért lett annyira magasra felemelve az Irtás utcában az út.

Tüttő István: Csákai úr meg fogjuk vizsgálni, mert azon problémák kezelhetők, amit Csákai úr említett megfelelő lehajtó részek kiépítésével. Mindenképp megnézzük, és akkor Csákai urat tájékoztatjuk.

Következő kérdező Cserti Tibor úr.

Cserti Tibor: Két szerény kérésre kaptam lehetőséget. Az egyik a Levente utca Bagolai sor kereszteződésben van egy korlát. Az arra szolgál, hogy a Levente utcáról érkezők elfeledkeznek magukról, akkor ne rohanjanak le a Budapest-Nagykanizsa vasútvonalra. Nagyon sok balesetet előzött meg ez a korlát, de nagyon sokan át is szakították ezt nagy tehergépjárművel és bizony feszültséget okozott. A közelmúltban ugyancsak volt egy ilyen jellegű baleset, azóta sincs helyreállítva ez a korlát. Nem akarom ezt a dolgot fokozni, a korlátban károkozás is történt, tehát kötelező … ismertük, hogy ki a személye. Másik pedig, hogy azonnali helyreállítást igényel ez a dolog, nem igényelne költségráfordítást sem. Kérdésemnek a lényege és most nem kérek rá választ a műszaki intézkedésig, hogy mikorra kerül erre sor?

Másik kérdés. Kicsit félszeg humorral úgy tettem fel a kérdést, hogy a kórházi híd miért nem festi magát? A kérdésfeltevést az motiválta, hogy egy évvel ezelőtt kb. már megkérdeztem, és akkor a Beruházási Szabályzat alapján még valószínűsíthető volt, hogy valamiféle szavatossági témák kapcsán a városnak külön költségráfordítás nélkül kezelhető lett volna. Senki sem emlékszik rá, hogy … igen, a város ékessége … temetői híd. A vasszerkezete erősen korrodált ma már, mindenféleképpen gyors intézkedés kellene. Ha ezt elmulasztották, én direkt nem kérdezem meg, hogy ki a felelős ezért, polgármester … kell a hivatallal, ha úgy gondolja, de viszont határozott intézkedést kérek arra vonatkozóan, hogy miért nem tett semmit az alábbi ügyben.

Tüttő István: Megnézzük és azt is megnézzük, hogy forrása van-e, mert csak úgy festegetni és javítani nem tudunk, hogy nincs rá keret.

Dr. Baranyi Enikő képviselőasszony kért szót, kérdést tesz fel.

Dr. Baranyi Enikő: A kérdésemnek a mottója az lenne, hogy “aggódom értük”. Én sokat gondolkoztam azon, hogy valójában a mi régi szép építészeti értékeinknek mi is a jelene és leginkább, hogy mi lesz a jövője. Legújabban az Apolló Mozival kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy van-e a város vezetőségének és a hivatalnak konkrét kiforrott véleménye, koncepciója a mozi hosszabb távú működtetésével, ill. funkció kialakításával kapcsolatban, kiváltképp akkor amikor a városban a lehető legkülönbözőbb mendemondákról van szó és legjobb tudomásom szerint Tóth László képviselőtársunknak egy olyan javaslata volt, vagy önálló képviselői indítványa összesen három alaklommal, amely funkció megjelöléssel közgyűlési határozattal megerősített formában nem igazán lehetne kérdés és nem igazán lehetne szóbeszéd tárgya. Legfeljebb csak akkor, ha a közgyűlés ezt a határozatát már visszavonta.

Másik kérdésem mi történik azokkal az épületeinkkel, amelyek tulajdonjogának átadásával vagy értékesítése kapcsán. Bizony az előző testületi időszakban is és itt Bicsák képviselőtársamra is hivatkoznék, komoly viták voltak, adjuk, ne adjuk, kinek adjuk, Iparkamarának adjuk-e, Sugár u. 3. nevezetesen. Nem tudom, hogy polgármester úr mikor járt arra felé. Azt megszokni nem lehet, hogy műanyag nyílászáró szerkezet került az épületre. Elfogadni szerintem nem lehet azokat a beton alapzatokat, ami az épülethez kerül, amelyeken itt-ott most már kezd a vakolat is megbomlani. Én azt szeretném hinni, hogy ezeket az épületeinket, amelyek építészeti értékek, Kanizsa őslakóinak emlékei is lehetnek, amelyek hozzákötik, ezeket azt hiszem jobban kellene megőriznünk, ill. körültekintőbben kellene a funkció váltások kapcsán eljárnunk.

A harmadik e csoportba soroló kérdésem ugyancsak Lazsnak sorsa. Nem gondolkozik-e a polgármester úr azon, hogy ún. hasznosításra vonatkozó akár ún. ötletbörzét lehetne tartani, vagy megkérdezni, hogy vajon milyen funkciót tudnának a lakosok adni ötletként, amelyet utána ide lehetne hozni, hogy ne kizárólag a hivatal, vagy valaki csak, hogy így mondjam valamilyen egyéni elképzelés alapján próbáljon ezeknek funkciót adni.

Tüttő István: Végül is amit képviselőnő elmond, nem csak a polgármesternek kell feltenni. Nekem van ötletem nem egy ezekre, csak megkérdezem, hogy ki fogja megoldani és kivitelezni, vagy finanszírozni, mert pl. a lazsnaki kastélyból egy csodálatos szállodát lehetne csinálni, oda lehetne csinálni egy termálfürdőt, hiszen ott 7 hektár földterület van, amely kimondottan alkalmas lenne egy rezervátum szerű park, ami ott található. Széchenyi Terv. Az előbb említettem, hogy ebben az ügyben is készül egy pályázat, de van egy megkeresés is, egy befektető részéről, aki érdeklődött ugyanezen körben és ugyanezen hasznosítási javaslattal. A Sugár u. 3-mal nem az volt a problémánk, hogy az az épület nekünk nem tetszik, és nem akarjuk megóvni, csak nem volt annyi pénzünk rá, több száz millió Ft, hogy annak a felújítását elvégezzük. Eladásra került, tulajdonosa volt, és azóta tulajdonosváltás is történt. Tehát az önkormányzatnak beleszólási joga legfeljebb abban van, hogy megnézi a terv szerint készült-e. Erre vonatkozóan több bírság kiszabására is sor került. Most pontosan nem ismerem, hogy hol tartanak ezek az ügyek, jegyzőnőt kérjük fel, hogy vizsgálja meg, hogy vizsgáltassa ki és azt követően tájékoztassa Önöket, hogy mik a lehetőségeink. Az ötletbörze nem rossz gondolat, egyébként más esetben is lehetne alkalmazni. Mivel a jövő héten kedden közmeghallgatás lesz, innen is fordulhatunk a lakossághoz, hogy ilyen kérdésben is várunk javaslatokat. Tehát ezt az alkalmat is meg lehet ragadni arra, hogy az ötletbörze működjön. Ugyanakkor olyan is elképzelhető, hogy egy ládát helyezünk ki a polgármesteri hivatalnak a bejáratához, amelyre felírjuk, hogy ötletláda és különböző ötletekkel bárki, bármivel bombázhat bennünket. Persze több olyan ötlet is lesz, amely számunkra kellemetlen, de azokat majd szelektálni kell.

Még egy kérdésre jelentkező van, Tóth László úr tessék. Először Bicsák úr, majd utána Tóth úr.

Bicsák Miklós: Nagyon örülök, hogy az előttem felszólaló Dr. Baranyi Enikő főorvos asszony és polgármester úr is Lazsnakot megemlítette. Azért egy szomorú jelenségről el kell mondanom, mielőtt kérdésemet feltenném, hogy nap mint nap, mi ott mellette Teleki László barátommal eljárunk, arról a T. Közgyűlés nem gondoskodott, nem a polgármester úrhoz dobom a felelősséget, hanem igen is a közgyűlés felelőssége, hogy egy ilyen gyönyörű objektumot, ahogy Önök itt az előbb elmondták, akkora területtel ott hagytuk őrizetlenül. Palin lakossága, vagy aki Nagykanizsára jár be, bárki elmegy, kérem egy kicsit viccesnek hangzik, de személyesen is láttam, az esti szürkület, főleg a nyugati oldalon, ahol nincs közvilágítás, a bástya kerítésnél, mint a szöcskék úgy ugrálni ki az emberek esténként kifelé. Széjjel hordják (lopják) azt az objektumot, ezt a lakosság is jelezte. Múlt hét pénteken a Közterület Felügyeletet hívtam fel, hogy nappal menjenek. Én mint magán ember, mint a terület képviselője is nem megyek be az objektum területére, mert kívülről zárva van, soha nem tudhatom, hogy kivel állok szemben, de ez áldatlan állapot. Kérdésem, hogy nem éri meg a városnak T. Közgyűlés, polgármester úr, hogy egy ilyen drága, amiben gondolkodik a város, annyi közmunkás és egyéb, hogy legalább nappal egy személy, de estére kettő három ember odatenni őrzés céljából. Higgyék el, ismerem gyerekkorom óta azt a területet, nagyon tönkre fog menni, ezzel csökkenni fog az értéke. Nagyon kérem és a lakosság is kéri, hogy a T. Közgyűlés lépjen ebben a kérdésben.

Tüttő István: Tájékoztatom Bicsák urat és a lakosságot is, ez mai információ, azért nem tudtam pontosan, hogy milyen kérdés fog elhangzani, de a következő a tájékoztatás. Ma beszerelték ebbe a kastélyba azt az ellenőrző rendszert ……..műszaki átadása holnap lesz. Hát amennyiben ez teljes mértékben megfelel az elvárásoknak, akkor tisztelettel jelzem az oda menni szándékozóknak, hogy erre is számítsanak, mert kellemetlen helyzetbe fognak kerülni. Tehát arról nincs szó, hogy nem kívánjuk ezeket őrizni, csak úgy tűnik, hogy azokat az épületeinket, amelyeket személyek őriztek, nem lehetett igazán megfelelő védelemnek tekinteni, mert nagyon sok “jó” példát tudok mondani, hogy az őrző-védő szolgálatok mellett gyönyörűen széthordják az épületeket. Nem tudom, hogy most van-e ebben még egy kis asszisztencia is, de talán ezeket a berendezések pártatlanul fognak jelzést adni és akkor ugye az intézkedés megtörténik a rendőrség részéről. Ez nem pártpolitikai téma, hanem megfelelően kell érteni.

Tóth László: Kérdésem: korlátozható-e Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén az állampolgárok pihenéshez és alváshoz való joga? Ugyanis az elmúlt időben többen megkerestek a Kórház utcai illetve az Eötvös téri társasház lakói közül, hogy este 10.00 óra után nem tudnak pihenni, aludni, mert a Kórház utca túloldaláról a vendéglátóhelységből nagy hangerővel szól a zene.

Tüttő István: Melyik ez a vendéglátó?

Tóth László: Ez a Country Club nevű vendéglátóegység. Kérdésem az, hogy meddig kell eltűrni az ott lakóknak ezeket a hangzavarokat?

Tüttő István: A válaszom az, hogy megvizsgálja az osztály, de átadom a szót osztályvezető asszonynak.

Partiné Dr. Szmodics Györgyi: Tisztelt Képviselő úr! Tájékoztatni szeretném, hogy a nyári időszakban rendszeresen tartunk a vendéglátóegységeknél éjszakai ellenőrzést. Utoljára augusztus hónapban a rendőrséggel közösen történt egy ilyen átfogó ellenőrzés és ezt a kérdéses egységet is akkor ellenőriztük. Abban az időpontban ilyen jellegű zavaró tevékenységet éppenséggel nem tapasztaltunk. Természetesen ismételten meg fogjuk nézni ezt az egységet, és amennyiben ilyen jellegű tevékenység van, akkor szükséges jogszabályi előírásoknak megfelelően el fogunk járni, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezünk, vagy hogyha a zaj mérhető és olyan fokú, akkor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogunk lépni.

Tüttő István: Véget ért a kérdések sora. Ezek után megkérdezem Önöktől – illetve most látom, hogy Györek úr egy szóbeli interpellációra volt jelentkezése – megadjuk a szót, tessék.

Györek László: Bizonyára mindenki tudja, hogy Nagykanizsán a bérlakások helyzete nem éppen rózsás. Reméljük ez rövidesen valamennyire majd javulni fog és mindig nagy gondot okozott az ebben való elhelyezése a rászorultaknak. 1999 és 2000-ben a vonatkozó rendelet szerint – ugye az odaítélési joga egyrészt a bizottságot, másrészt a polgármestert illette meg. Ez változott most 2001-ben, itt most azt hiszem, csak a bizottság az, aki ebben döntéshozó. Én azt szeretném kérni a polgármester úrtól egy megkeresés miatt, hogy 1999. és 2000. évből a saját hatáskörben odaítélt lakásokról egy tájékoztatást a következő közgyűlésre, ha tudna nyújtani, ezt megköszönném.

Tüttő István: Megkérem majd az IKI-t, hogy ezt összesítse, mert csak rajtuk keresztül ment. Rendben van. Ezek után kérdezem a tisztelt képviselőtársaimtól, akik interpellációt nyújtottak be és részükre a válaszokat megküldtük, hogy kinek mi a véleménye? Kiss László urat kérdezem először, hogy el tudja-e fogadni az adott választ.

Kiss László: Igen polgármester úr, elfogadom.

Tüttő István: Budai István úr?

Budai István: Tisztelt polgármester úr, én is elfogadom a választ azzal, hogy igaz a válaszlevél, mert akkor az volt a helyzet, amit leírtak, hogy átalakítás alatt állt ez a Bagaméri című mulatóhely, de a nyitás után ugyanúgy visszaállt a rend. Ugyanúgy zavarják a lakosságot, több panasz érkezett azóta is. Én kérném, hogy ezt azért tartsuk melegen ezt a témát, de a választ elfogadom, mert tényleg akkor így történt, ahogy le van írva.

Tüttő István: Köszönöm. Tóth László urat kérdezem.

Tóth László: A választ elfogadom azzal a kikötéssel, hogy amennyibe a biológia lehetővé teszi a faültetést – nem vagyok kertészmérnök – abban az esetben megfelelő időben és megfelelő helyen természetesen újra szeretném ültetni azt a tölgyfát.

Tüttő István: Köszönöm. Horváth György úr interpellál.

Dr. Horváth György: Az édesanya a következő levelet írta: “édes fiam, azt a levelet, amelyben 1.000 Ft-ot kértél, nem kaptam meg”. Jelentem alásan, olyan dolog történt a képviselőtestület életében, amire én nem emlékszem. Valószínű, hogy nem is volt. Olvasom: “A mai közgyűlésen elhangzott interpellációjára válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk.” Gondolkodtam, hogy visszavonjuk-e az interpellációmat, vagy sem. Én azt kérdezem, hozzátéve azt, hogy Gáspár András úrral a messzemenőkig elégedett vagyok, most nem vele igazán fénykép nélkül nagyon sok mindent megcsinál a környezetemben azt hiszem, hogy le a kalappal előtte és amilyen munkát végeznek, hiszen mint már mondtam, Nagyné felkeresett, beültetett a kocsijába és végigjártuk, azoknak a problémáknak a nagy része megoldódott.

Na de hozzátéve azt, hogy ezt a választ mégsem tudom így elfogadni. A következőről van szó. A közgyűlés 381/1997. számú határozata azt jelentette tulajdonképpen a Kórház utca 8-14. szám alatti lakóknak garázs-elővásárlási jogot biztosított. Tehát így szól pontosan a határozat, idézném Gáspár úr korrekt válaszát – így szól, csak a végét olvasom, hogy a “bérbeadás során a Kórház u. 8-14. szám alatti lakosok részére előbérleti jogot, míg a HSMK részére továbbra is ingyenes használatot biztosít.” Tehát ebben úgy érzem, hogy itt a jog egyértelműen kiket illet, a Kórház utcai lakókat illeti meg. Most a következő dolog történt, hogy nem a Kórház utcai lakók, nem csak azok kaptak, hanem az Eötvös téri lakók is kaptak ott ketten, jóllehet a határozat erről nem szól. A dolog szépséghibája az, hogy ez a határozat 1987-en született, a lejárat – ha jól emlékszem, elnézést, ha tévedek – 1998. május volt, tehát akkor vége. Na most azóta, hogy hogyan történt az elosztása vagy nem elosztása a lakásoknak, ez rejtély. A határozatot a ……A közgyűlési határozatot nem változtattuk meg. Én nem emlékszem legalábbis semmiféle bizottsági ülésen, még itt a közgyűlésen sem. Tehát, hogy mások kapják ott a garázst, szóval itt van az én problémám, illetve pontosan nem az én problémám, hanem akik engem ezzel megkerestek. Na most azért mondtam jegyzőnőnek az etikusságot, mert ha minden esetben ez történne, ez lenne a jó, hogy elhangzik az interpelláció és mindjárt itt a válasz is. Azt hiszem, ez gyakorlat lenne. És most kezdem megérteni a Zalai Hírlap mai cikkét, ugye lehetett ezt olvasni. A következőt kérem. Hangsúlyozom azt, hogy engem megkerestek. A következőt kérem a jegyzőnőtől, hogy vizsgálja felül. A határozat így szól, hogy nekik jár a garázs, nekik van elővételi joguk. Az, hogy ezelőtt két vagy három évvel ezelőtti állapotot érvényesítsenek, azt hiszem ez nem jogszerű. Nem hiszem, hogy jogszerű lenne. Meg kellett volna kérdezni és akkor úgy dönteni. És valószínű, hogy ez lenne a megoldás. Még egyszer hangsúlyozom azt, hogy tessék megvizsgálni jogilag, mert ha 1998-ban jelentkezik valaki …………… elköltözés. Azt hiszem, ez természetes dolog. És ezért én így most mondom mindjárt a választ, így nem tudom elfogadni, jóllehet minden érvelésével teljes mértékben Gáspár úrral egyetértek. És akkor kérném a jegyzőnőt, hogy mi a válasza, illetőleg legyen ez gyakorlat. Ez nagyon jó lenne akkor, aki beadja idejében az interpellációt és akkor megkapja mindjárt a választ, vagy először a választ, és utána beadja az interpellációt.

Tüttő István: Nem valószínű, hogy azért került erre sor, mert ezt a jövőben teljesen általános gyakorlattá akarjuk tenni, hanem itt egy kész válasz volt. Meg fogjuk vizsgálni, hogy az a döntés, amit a közgyűlés hozott, azzal mennyire van összhangban a gyakorlat. Világos, hogy ugye a jog kimondja, hogy az elővásárlási joggal való, tehát az is törvénytelen, hogyha nem kérdezzük meg a jogosultat, hogy kíván-e vásárolni, esetleg még semmissé is teheti a szerződést.

Dr. Baranyi Enikő: Ez volt az a napirendi pont, interpelláció, amihez jeleztem, hogy én is hozzá szeretnék szólni. Hasonló helyzetben vagyok, mint Horváth képviselőtársam. Engem is megkerestek pontosan ugyanezen garázsnak az elosztásával illetve a döntéshozatallal kapcsolatban. Én egy kicsit most más megvilágításban szeretném ezt az egész dolgot helyezni. Egyrészt úgy érzem, hogy a közgyűlési határozatoknál rendkívül körültekintően és sokkal precízebben, pontosabban kellene megfogalmaznunk dolgokat. Például nem lakosokat, hanem tulajdonjoggal rendelkezőket kellett volna beírni. A következő - és tényleg abszolút próbálok itt korrektül végigmenni – igen, elővásárlási jog nincsen. Ez nem elővásárlási jog, hanem csak egy szándéknyilatkozat azoknak a részéről, akik egyébként úgy tudom, hogy a határidőn belül – tehát 1998. május 31-e előtt már nem tudom, akkor kérem, hogy az ügyvezető igazgató úr korrigáljon, ha nem így van – tehát már ezen a határidő, hát akkor a közgyűlési határidőn túl történt ez a bérleti jogra vonatkozó szándéknyilat. Viszont az is igaz, hogy a tulajdonos nevében eljáró ügyvezető igazgató úr mintegy ráutaló magatartást tanúsított érthető módon – és ezt nem elmarasztalásért kell, hogy említsem – amikor igen, feladata volt az, hogy a 18 garázshelyre 18 leendő bérlőt próbáljon szerezni, avagy próbáljon kijelölni. Én úgy gondolom, hogy a képviselőtársam interpellációjához csatlakozva jó lenne, hogyha a dolgokat megpróbálnánk rövidíteni, hisz most már a garázs kész van. Mielőbb jó lenne, ha a bérleti jogért – hogy így mondjam – a tartós bérleti jogért történő inkasszáció is megtörténhetne, illetve bérleti díj beszedése. Magyarul el kellene foglalni és működtetni kellene mielőbb a garázst. Tehát most azt kellene a közgyűlésnek eldönteni, hogy kívánja-e a 1997. évi 181. számú határozatot felülbírálni, módosítani és mindenképpen az lenne célszerű, hogyha mégis a közgyűlés erről döntene, akkor olyan fékeket, korrekt fékeket behelyezni, amiben a lakástulajdonos megnevesítése is megtörténne és hogy csak azok szerezhetnek itt jogot, akinek személygépkocsija van és úgy rendelkezik tulajdoni joggal és bérleti vagy tulajdonjoggal a garázsbérleti vagy tulajdonjoggal nem rendelkezik Nagykanizsa közigazgatási területén belül. És bizony azt is be kellett volna akkortájt írnunk, hogy a megszerezhető bérleti jog egy autó férőhely/lakás. És akkor azt hiszem, hogy sokféle vita, vagy pedig kialakult félreértések a lakók talán kiküszöbölhető lett volna.

Cserti Tibor: Azt hiszem …………Horváth tanár úrnak a felvetésében és időközben tájékozódtam a Gáspár András úrral ebben a témában. Javaslom a következőt. Számomra egyébként képviselő számára tulajdonosi pozícióból történő megközelítés kérdése. Tekintettel arra, hogy van egy kialakult jogi előfeltételei, énszerintem alkalmas az idő arra, hogy ezen a héten áttekintést nyerjen a két képviselő bevonásával Gáspár úrnak is ez egy javaslat, hogy inkább a részletes feltételeket ismeri …..igényeket is, és a következő folytatólagos közgyűlésen megoldási javaslatot is mondana számunkra, akkor döntési helyzetbe leszünk. Én most megmondom őszintén, felelősségteljesen nem tudnék dönteni. Nem hiszem, hogy más is tudna, még ilyen információk birtokában. Zárjuk le ezt a napirendi pontot és ilyen értelemben hozzuk vissza a következő alkalommal.

Tüttő István: Nem biztos, hogy ezt a gyorsaságot követjük, hát ami elő van írva.

Dr. Horváth György: Az az ügyrendi javaslatom, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság vizsgálja meg ezt a határozatot, mert mi csak egyről tudunk, tehát az előbb említettről és annak a szellemében tegye meg a javaslatát.

Tüttő István: Itt elhangzott néhány olyan észrevétel, amit Baranyi Enikő képviselőnő is mondott. Érdemes ezeket átgondolni, mert lehet, hogy hosszabb távon saját magunknak is könnyebbé tesszük az ilyen jellegű szerződéseinket. Ügyrendi javaslata volt Cserti úrnak, megismételné?

Tibor azt javasolta, hogy vizsgálja meg az Ügyrendi Bizottság a képviselő bevonásával. Gáspár úr egyeztessen, készítsen.

Csak Te azt javasoltad, hogy már a folytatólagos közgyűlésre. Én azt túl rövidnek tartom. Ettől függetlenül, ha egy interpelláció érkezik, akkor nekünk kötelességünk ugyanezt az utat végigjárni, tehát e szerint fogunk eljárni.

Mi a probléma?

Kelemen Z. Pál: Nem lett elfogadva, az interpelláció.

Tüttő István: Ki nem fogadta el?

Kelemen Z. Pál: Dr. Horváth György.

Tüttő István: Ő nem is kapott választ.

Kelemen Z. Pál: Nem kért, de kapott.

Tüttő István: Nem kell most elfogadnia, hiszen éppen abban döntöttünk, hogy ki kell vizsgálni. Akkor milyen válaszra várunk? Pontosan azért, mert határidő előtt megkapta a választ. Egyszerűen most vegye úgy, hogy kapott egy előzetes választ, amire már reagált, amit nem fogad el. A határidőn belül megkapja azt a választ, amire reményeink szerint igenlő választ fog adni.

Akkor az önálló képviselői indítványokkal folytatjuk, mert ebben állapodtunk meg. Nem kell szavazni, hiszen ezt most adta be. Kezdjük az önálló képviselői indítványokkal.

 

 

 

5. Marton István önálló képviselői indítványa (írásban)

Tüttő István: Én azt tanácsolom, hogy bizottsági szakaszba utaljuk. Önálló képviselői indítványokkal folytatjuk.

Marton István: Tudom, hogy a teljesen normális menetrendje ennek a dolognak az, hogy bizottsági szakaszba kell utalni, de ezt a 23. napirendi pontként tartottuk nyilván. Én úgy gondolom, hogy tartozik azokra is, akik nem olvasták a tisztelt képviselőtársaim közül, de talán a szélesebb nyilvánosságra is. Nevezetesen ezt az önálló képviselői indítványt azért adtam be, mert amiről hosszú, de nagyon hosszú évek óta – mondjuk 1993. óta beszélünk – az úgy néz ki, hogy a közeljövőben realizálódhat. Nevezetesen a bagolai hulladéktárolónak az egészen más alapokon és EU kompatíbilis megépítéséről lenne szó. Az állami pénzek – ha jól emlékszem - tavaly nyár óta erre meg vannak és úgy nézem, hogyha most nagyon összeszedjük magunkat, akkor is a jövő esztendőben lehet ebből valami. Azért is adtam be ezt az indítványt, mert ugye az idei költségvetésből 520 millió Ft szerepel erre a 13. számú mellékletben előirányzatként, mely összegből több mint 354 millió Ft az előbb említett állami forrás, ez a 6. számú mellékletben került kibontásra. Na most én úgy gondolom, hogy a versenysemlegesség érvényesülése érdekében kell, hogy javasoljam, hogy az NSR Kft ügyvezetőjét – mely kft a jelenlegi depó üzemeltetése mellett deklarált céljának tekinti az újnak építésében való aktív részvételt a majdani üzemeltetéssel együtt – vagyis Ferencz József urat – a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság külső tagját bizottsági tagsága alól Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének visszahívással kell mentesíteni. Mellesleg az előző év június 20-án elfogadott 96. számú törvény hatályba lépését követően egyébként sem lehetne Ferencz úr bizottsági tag. Na most ami a döntő, az én szememben, hogy egy félmilliárdos önkormányzati beruházást végző, vagy abban akárcsak közreműködő kft vezetője az ezzel kapcsolatos stratégiai döntések előkészítésében, befolyásolásában vagy kiváltképp meghozatalában nem vehet részt. Ezért javaslom továbbá, hogy a beruházás komplett megvalósítására a könyvtár építéshez hasonlóan eseti bizottságot hozzon létre a közgyűlés. Ez ebben az esetben még talán azt kell, hogy mondjam, hogy fontosabb, mint a könyvtár építésénél volt. Itt aki figyelt a mai napon, az érzékelhette, hogy kemény milliócskákat lehet bukni egy valamilyen szinten, de mindenképpen rosszul előkészített közbeszerzési pályázaton, hiszen 4 milliót egyszer, meg utána 1 milliót sikerült elkótyavetyélni.

Na most a helyzet azért bonyolultabb még a könyvtár 1 milliárdos beruházásától is, mert ez nem egy normál közbeszerzési eljárás tisztelt hölgyeim és uraim, hanem egy nemzetközi versenyeztetést kell lebonyolítani. Ami azt jelenteni, hogyha a közgyűlés nagyon gyorsan dönt – és itt ez az önálló képviselői indítványomnak a lényege – és mondjuk a következő közgyűlésen létrehozza – és én nem véletlenül nem írtam ide neveket – de egy legalább 5 fős bizottságot kell létrehoznia és ha ez a bizottság nagyon jól dolgozik, akkor kb. inkább jövő év áprilisában, mint márciusában talán végeredményt is lehet hirdetni. Hangsúlyozom, ez legalább egy féléves eljárás. Jövő áprilisáig nem kristályosodik ki tisztelt hölgyeim és uraim, akkor ehhez a beruházáshoz a mostani közgyűlésnek már érdemben sok szava nem lesz, mert akkor sajnálatos módon áttolódik a következő esztendőre és akkor ugye már a 4. közgyűlés dönthet ezekben a kérdésekben.

Tütő István: Pesszimista vagy, Pista?

Marton István: Nem vagyok pesszimista, én csak a veszélyeket vázolom, és próbálom a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat arra sarkallni, hogy nagyon gyorsan, tehát már a jövő hónapban mindenképpen döntsenek ebben az ügyben. Mellesleg az 1. pontnak – vagyis a Ferencz úrnak a visszahívásával kapcsolatos állásfoglalásomat finoman fogalmazva sem finomította az a körülmény, hogy a 8 millió Ft osztalék visszaosztásával kapcsolatban az NSR Kft arra az álláspontra helyezkedett, amire helyezkedett. De ez csak egy törpe adalék az egészhez. A dolognak a lényege, hogy időben kell lépni ez a 2. határozati javaslata, az 1. pedig a versenysemlegesség biztosítása. Mert én egészen biztos vagyok benne, ha ő ebben részt venne, akkor az összes vesztes fél – aki csak egy ici-pici kis esélyt is érez – az mind meg fogja támadni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a döntését. Bennfentes információ, stb. nem akarok ebbe mélyebben belemenni, majd szakbizottsági üléseken azt hiszem ezt, ha a megfelelő szakbizottság igényli, akkor ragozhatjuk részletesebben.

Tüttő István: Marton úr azzal kezdte ugye, hogy bizottsági szakaszba kell utalni, kérem akkor erről döntsünk.

Dr. Fodor Csaba: Nem, hát erről vita van polgármester úr.

Tüttő István: Vita, miért?

Dr. Fodor Csaba: A meghívóban ez napirendi pont.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy Marton István véleményének az 50%-ával egyet lehet érteni, ez pedig a 2. pont. Én is javaslom, hogy hozzuk létre ezt az 5-fős bizottságot. Az 1. pont megszavazása jelenleg értelmetlen, ugyanis a Marton István által hivatkozott jogszabály 2002. év végétől lép hatályba, tehát az új testület felállításától. Ennek alapján nagyon sokan nem fognak beleférni semmilyen bizottságba. Én nem hiszem, hogy a döntést meg kellene hoznunk. A hídon mindig akkor kell átmenni, amikor az ember odaér, tehát nem előtte.

A másik pedig az, hogy igazság szerint ez a döntési pozíció nem most fog bekövetkezni, hanem lehet, hogy fél évvel később. Lehet, hogy fél év múlva Ferencz József maga fogja azt kérni, hogy ne legyen bizottsági tag, de ezt előre megelőlegezni fél évvel korábban, én úgy gondolom, hogy nincs értelme neki.

A másik, hogy a Gazdasági Bizottság 15-fős, én nem hiszem, hogy Ferencz Józsefnek van akkora hatása a 14 másik képviselőtársra, vagy bizottsági tagra, hogy ezt a döntését meghozhassa. Én úgy gondolom még a FIDESZ-ről is, hogy felnőtt emberek vannak ott és nehéz őket befolyásolni.

Dr. Fodor Csaba: Én is azt gondolom, hogy abban Röst képviselő úrnak teljesen igaza van, Marton képviselő úr ezt a jogszabályt azért idézte így, ahogy idézte, hogy alkalmas legyen arra, hogy akik nem ismerik, azokat megtévessze, és ezért nagyon örülök, hogy Röst képviselő úr pontosan elmondta, hogy miről szól a történet a hivatkozott törvénnyel kapcsolatosan.

Egyébként logikátlannak is érzem az egészet, mert ha létrehozzuk ezt az ad hoc bizottságot – hasonlóan mint a könyvtár építési ad hoc bizottságot – akkor azok a döntési hatáskörök és csomópontok átkerülnek ehhez az ad hoc bizottsághoz, innentől minthogy a Gazdasági Bizottságnak nem volt köze a könyvtárhoz, könyvtár beruházás, közbeszerzési pályáztatásához, az eljáráshoz, magához a döntéshez és a folyamatos ellenőrzéshez, így ha létrehozzuk ezt az ad hoc bizottságot, nem lesz köze a depóniához sem. Tehát igazából az a logikai eszmefuttatás, amelyet az első részben Ön felvezetett, az ebben az összefüggésben nem állja meg a helyét képviselő úr, tehát így valóban alkalmas sok mindenre, de erre nem, amit Ön az 1. határozati javaslatában javasolt.

Én azt gondolom egyébként, hogy aki üzemeltet valamit, az igenis legyen bent abban a bizottságban, amely bizonyos döntéseket meghoz. Éppen ezért én nagyon örültem, hogy Czupi Gyula igazgató úr részt vett a könyvtár ad hoc bizottság munkájában, a közbeszerzés elbírálásában, az építkezés ellenőrzésében Önökkel együtt. Ön ennek az örömének, Marton képviselő úr ennek az örömének a könyvtár avatásán hangot is adott, amivel teljesen egyet tudok érteni, hiszen köszönetét fejezte ki az összes bizottsági tagnak és tisztességgel, becsülettel végezték a munkát. Én azt gondolom, hogy valóban ez most arra alkalmas, hogy egy újabb határozati javaslatra, amivel a képviselő úr is egyetértett – és akkor beterjesztem én is ezt módosításként – hogy ezt az előterjesztést bizottságok tárgyalják meg és utána, amint megvannak ezek az egyeztetések, javaslatok, kerüljön vissza a közgyűlésre.

Tüttő István: Még egy észrevételem van. 354 millió Ft állami forrás – ez így nem pontos, mert annak egy jó része Phare támogatás, hát az nem állami forrás, hanem Euro Unio-s forrás.

Marton István: Ebben Önnek igaza van, én ezt nem óhajtottam kibontani. Ennek az a lényege, hogy ez az egész kérdéskör nekünk belekerül egy bő 150 millió Ft-ba, a másik 354-5 millió Ft-ot pedig az állam meg a Phare, meg ki tudja még honnan lehetne, de szerintem még további forrásokat is erre az ügyre lehet esetleg mozgósítani.

Tüttő István: Vannak jelentkezők is.

Marton István: De nem ez a dolog lényege. Nagyon örülök neki, hogy Fodor úr még emlékszik rá, hogy én a könyvtárépítő ad hoc bizottság minden egyes tagját megdicsértem azért, hogy szívvel-lélekkel dolgoztak, csak ugye mint ahogy ő engem csúsztatással vádol a 2000. évi LXXXXVI. törvénnyel kapcsolatban én ezt azt hiszem, hogy eléggé egyértelműen leírtam, hogy hatályba lépését követően egyébként sem lehet tagja – és engem nem érdekel egyébként, hogy Ferencz urat ki jelölte ebbe a bizottságba – nyilván, aki jelölte az majd kiderül, az delegálhat helyette bárkit, én készséggel megszavazom, én csak arra emlékszem, hogy az előző közgyűlés Gazdasági Bizottságba ki javasolta, de azt most momentán nem kívánom elmondani. De Fodor úr részéről viszont ott a csúsztatás, hogy Czupi úr mint a könyvtár igazgatója volt tagja ennek a bizottságnak és nem tulajdonosként, és ez itt a döntő kérem szépen, nem egy vállalat birodalom tulajdonosaként tevékenykedett bizonyos előnyöket levadászva, kihalászva a saját vállalata vagy éppen vállalatai számára. Én úgy gondolom, hogy ez a döntés nem késlekedhet és nekem mély meggyőződésem, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésében szereplő hölgyek és urak lesznek olyan bölcsek, hogy ezt a döntést rendkívül nagy fölénnyel fogják meghozni és tulajdonképpen nem is nagyon várok több ellenkező szavazatot, mint ahányan szóltak ellene.

Kiss László: Kénytelen voltam már mind az összes létező gombot megnyomni. Úgy vélem, hogy egy önálló képviselői indítvány első beterjesztésekor afelett az SZMSZ szerint nem nyitható vita. Én úgy vélem. Ezeket a kérdéseket bizottságok nem tárgyalták meg, az itt feltüntetett beruházási összegeket senki nem tárgyalta meg, úgy vélem, ezeket zárt ülésen kellett volna tisztázni, megbeszélni, mert az önkormányzat érdekeit is sérti. Pályázati feladatok lesznek ezekkel kapcsolatban a jövőben. Én úgy vélem, hogy ezeket nem lett volna szabad most itt megtárgyalni.

Tüttő István: Önálló napirendről van szó, tehát semmilyen hiba nincsen. Legfeljebb abban igaza van Kiss úrnak, hogyha valóban gazdasági érdekeket sért, akkor jobb, ha ezt nem mondjuk.

Kiss László: Én úgy vélem bizottsági szakaszba kellett volna utalni és utána a közgyűlésen még egyszer tárgyalni.

Tüttő István: Elnézést kérek, mindenki akkor beszéljen, hogyha szót kap.

Kiss László: Kérem, tessék ezt megszavaztatni polgármester úr! Kérem ezt ügyrendi javaslatként megszavaztatni most.

Tüttő István: Micsodát, de miről szavazunk, mert én magam sem tudom.

Kiss László: Hogy az önálló képviselői indítványt a közgyűlés bizottsági szakaszba utalja. A vitát a bizottsági viták után folytatja le, amikor érdemben foglalkozik a kérdéssel.

Tüttő István: Ügyrendi vita van.

Kelemen Z. Pál: ………bizottsági szakasz előtt. Tehát mindenki elmondhatja a véleményét a kérdésről, mert lehet, hogy a vita után nem utaljuk bizottsági szakaszba. Ilyen lehetséges. Én is azt mondom, hogy ez a kérdés – megnyugtatom Kiss képviselőtársamat – ez bizottsági szakaszba fog kerülni, de ez nem zárja ki a vitát.

Budai István: Én azt szeretném elmondani, hogy azzal értek egyet, hogy a bizottsági szakaszba vissza kell utalni, azonban nem a Ferencz József miatt mondom, hanem általában mondom, hogy nem szerencsés az, hogy olyan gazdasági társaságok ügyvezetői bizottságba ülnek, amelyek szoros kapcsolatban állnak a város költségvetésével. Hát ő egyike annak, aki szoros kapcsolatban áll. Én kezdetektől fogva nem is értettem egyet azzal, hogy ő bizottsági tag legyen. Egyáltalán, ha van más ilyen, akkor azzal sem. Én úgy gondolom, hogy azért is kell foglalkozni Marton úrnak a képviselői indítványával, mert a közeljövőben megítélésem szerint a hulladékgazdálkodással kapcsolatban felpörögnek az események. Közeledik a szerződéskötés, szerződésmódosítás időpontja – ha lesz ilyen – közeledik a szerződés lejárta, hogyha nem módosítjuk. Megítélésem szerint itt rövid – pár hónapon belül – komoly viták fognak zajlani hulladékgazdálkodási ügyben és én úgy gondolom, hogy én bízom benne, hogy a Ferencz Józsefnek van olyan önkritikája, hogy meggondolja, hogy ebben a kérdésben bizottsági tagként részt vegyen.

Tüttő István: Személyi kérdésekről nem illik a jelen nem lévő esetében ilyen dolgokat tárgyalni. Kérem ügyrendi javaslat ide, vagy oda, lezártam a vitát. Kérem szavazzunk, bizottsági szakaszba utaljuk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

246/2001.(IX.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Marton István képviselőnek, a szilárd hulladékdeponia megvalósításának előkészítésére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Határidő: 2001. október 31.

Felelős: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Böröcz Zoltán bizottsági elnök

Antalics Dezső bizottsági elnök

Tóth László bizottsági elnök

 

 

 

6. Bicsák Miklós önálló képviselői indítványa (írásban)

Bicsák Miklós: Polgármester úr, melyikkel is kezdjem? Egy van, igen én tisztelettel a tisztelt közgyűlésnek, bizottsági szakaszon. A legfontosabb a Korpavár gázellátása. Amit kértem a tisztelt közgyűléstől, már a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság akkor is az önálló képviselői indítványomban indítványoztam, hogy a tisztelt közgyűlés 3,5 millió Ft-ot szavazzon meg Korpavárnak, hogy ez évben a KÖGÁZ-zal is tárgyaltam személyesen és ígéretet tettek, ha Nagykanizsa város közgyűlése hivatalosan is megrendeli mivelhogy Kámáncs és Újudvar felé az elágazásnál az ún. aszfaltozó üzem is megépült és őnáluk is történik az ún. gáz bevezetése, Hosszúvölgy, Zalaegerszeg irányából Nagykanizsa felé közvetlen Korpavár városszéli települést is érinti. Én úgy gondolom, hogy a tisztelt közgyűlésnek csak az a dolga, hogy egyedül, ahogy már nagyon sokszor hangoztattam, hogy sem a megyében, talán az országban nincs egy olyan városszéli település, ahol még közmű – gáz és illetve csatorna nincs – a településnek, hogy a gázmű bekötésével kapcsolatban ezt a 3,5 millió Ft-ot megszavazza. A lakosság részéről aláírásukkal is biztosítottak, hogy hozzájárulnak a lakosság ráeső részére, a többit pedig a KÖGÁZ is megfelelő áron – 10 millió Ft-on aluli összeget ki merem mondani, hogy a KÖGÁZ tájékoztatott annak ellenére, hogy még a tavalyi évben, vagy ezelőtt magasabb összegről volt szó, de a KÖGÁZ nagyon korrekt árajánlattal, ha Nagykanizsa város közgyűlése megbízza, akkor ez évben, ahogy én a lakosságnak is elmondtam és bízok is benne, hogy még bekapcsolják a gázt Korpavár településen. Nagyon fontos tisztelt képviselőtársaim, mert nagyon sok idős ember van, akiknek most szüksége lenne, nem tudják az ún. fa meg egyéb fafűrészelést vállalni. Várják a gázbekötést, és jogosan várják ezt a Kanizsa város közgyűlésétől. Én kérem Önöket, hogy erre ezt a megfelelő összeget, amit kértem, szíveskedjenek támogatni és a munkát a tél beállta előtt végezzék el. Műszakilag tájékoztattak, hogy ez egy kéthetes munka, pillanatok alatt a telekhatárig be tudják a gázközmű-rendszert vezetni. Én kérem tisztelettel, hogy szíveskedjenek támogatni.

Tüttő István: Akkor sorba kell mennünk, most ezzel foglalkozunk. Tehát a korpavári gáz. Kérem, mivel ez költségvetést érint, mindenképp bizottságnak kell rá javaslatot tenni. A Gazdasági tárgyalta? Még nem. Akkor kérem bizottsági szakaszba utaljuk, a hiányzó bizottsági ajánlásokra szükség van. Kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

247/2001.(IX.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bicsák Miklós képviselőnek, a korpavári gázellátásra vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Határidő: 2001. október 31.

Felelős: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Böröcz Zoltán bizottsági elnök

Antalics Dezső bizottsági elnök

 

 

 

7. Dr. Baranyi Enikő önálló képviselői indítványa a 60 évnél idősebb lakosság

Pneumo Coccus fertőzését megelőző oltásáról (írásban)

Dr. Baranyi Enikő: Tudom, hogy van lehetőség szóban ismertetni, nem szeretném az időt rabolni. Három mondatban annyit szeretnék elmondani, hogy egy aktív védőoltásról, a pneumocossus 23-ról van a képviselői indítványban megjelölve. Egy olyan oltóanyag, amely a különböző szervi érintettséggel járó streptococcus pneumoniae fertőzéseket okozza. Leírtam részletesen, úgy gondolom és remélem érthető módon, hogy mit jelent az, hogy az aktív védőoltással a betegségek lefolyása megszelidíthető, illetve egyáltalán a fellépésük, kialakulásuk megakadályozható. Feltüntetésre került, hogy melyek az ún. rizikócsoportba, tehát kiváltképp fogékony populációk, korcsoport, illetve mely betegségben szenvedőknél lép fel gyakrabban. Egy mondattal engedjék meg, hogy mint gyakorló gyerekgyógyász, akinek egyébként az oltással kapcsolatban még a magyarországi szélesebb elterjedése előtt is volt gyakorlatom, nem szerepel a gyermekpopuláció. Ennek oka az, hogy két éves kor alatt az élőben ellenálló-képesség miatt ezzel védőoltást beadni nem indokolt, hisz védettség nem alakul ki, később pedig csak valamilyen krónikus gyermekkori betegség esetén.

Összességében egy olyan Nagykanizsa város területén élő 60 év feletti korcsoport védőoltására tett ajánlást és javaslatot az önálló képviselői indítvány, amely egy megfelelő oltási gyakoriság mellett kétszer kétezer oltóanyag beszerzését és kampányoltását jelentene. Végül is én úgy kérem, hogy a képviselői indítvány tanulmányozása után a szakmai indokoltságon túlmenően kiváltképp kérem az elbírálásnál figyelembe venni azt, hogy az oltóanyag beszerzéséhez plusz költségvetési forrást megjelölni nem kell, hiszen erre fedezetként a 2001. évi szociálpolitikai feladatokra előirányzott összegből megfelelő elkülönített rész, elkülönítésre lehetőség van.

A határozati javaslatok 2. pontjához egy módosítást szeretnék bejelenteni. Az Egészségügyi Bizottság elnök urával már egyeztettem és osztályvezető asszonytól elnézést kérek, én úgy gondolom, hogy ennek a kampányoltási akciótervezetnek természetesen az osztály – és ha elnök úr elfogadja – az én segítségemmel is, de mindenképpen felelősének Dr. Csákai Iván elnök úrnak és az egészségügyi referensnek kellene lenni.

Tüttő István: Talán még annyit (csak halkan). Ez jelentős bevételt jelent azon gyógyszertárnak, amelyik forgalmazza. Meg kell majd állapodni, hogy valahogy osszunk is majd abból a nyereségből, jó és akkor tovább enyhíthetjük ezt a problémát. Kérem bizottsági szakaszba. Nem tudom tárgyalta-e minden bizottság? Tudom, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Jó, akkor szavazhatunk róla.

Dr. Csákai Iván: Csak saját hatáskörében a kiosztott rendelkezésre álló pénzeszközről döntött a bizottság.

Tüttő István: Akkor nekünk ezt jóvá kell hagyni. Erősítsük meg, és akkor nem kell visszahozni. Egy pillanat, az osztály jelez valamit, nehogy véletlenül valamit rosszul csináljunk.

Simánné Mile Éva: Azt szeretném jelezni, hogy valóban ezt a bizottság megbeszélte és valóban a pénz erre elkülönítésre került, tehát van rá fedezet. Azt azonban majd fontosnak tartanám, hogy a kampánynak a technikai lebontásában majd a felelősöket meg kell jelölni. Én úgy gondolom, hogy azért ennek elsősorban felelőse polgármester úr, és majd a polgármester úr a hivatalon belül pedig szabályozza a szakmai kérdéseket.

Tüttő István: Rendben van. Megbeszéltük ezt már egyébként a területtel, de egyetértek vele. Kérem, akkor erősítsük meg ezt a bizottsági döntést, egyetértve az osztállyal. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

248/2001.(IX.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 60 évnél idősebb lakosok Pneumovax 23 védőoltását támogatja.
  2. kampányolási akciótervezetet elkészíti, 2 x 2000 oltóadag megrendelését engedélyezi. Oltóanyag beszerzéséhez fedezetként a 2001. évi szociálpolitikai feladatokra előirányzott összeget jelöli meg.

Határidő: 2001. október 30.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

8. Bicsák Miklós önálló képviselői indítványai

- az Űrhajós utcai volt Óvoda környékének rendezése (írásban)

- az Ifjúság és Hársfa utcai gyalogjárda javítása ügyében (írásban)

 

Bicsák Miklós: Hasonlóan itt látom most már magam is belegabalyodok, hogy melyik bizottság tárgyalta kezdem én először is a palini kerékpárút, az ún Ifjúság és Hársfa utca járdái. Itt el kívánom mondani, hogy nehogy vád érjen, hogy én csak Palin lakosságát képviselem, én ugyanúgy mint megválasztott egyéni képviselő az Űrhajós utca, az ún. északi városrészt is szívemen viselem és kívánom nekik a dolgaikat, problémáikat igyekezetemnek és tudásomnak megfelelően képviselni. Az Űrhajós, illetve Hársfa és Ifjúság utcáról tisztelt képviselőtársaim el kell mondani, az ún. Önök még nagyon kisgyerekek voltak, amikor elnézést kérek többségében az ún. KISZ lakótelepként épült az északi városrész. Ha végigmennek a Hársfa utcában, a 40 éve készült gyalogjárdák … téglával lerakva, ezt tapasztalhatják. A Hársfa utca lakossága jogosan veti fel a kérdést, hogy azóta semmi nem történt. Ugyanez a bitumenozás az Ifjúság utcában is, ahol azóta, amióta ezek az ún. tömblakások, vagy ilyen kicsi magán- családi jelleggel épült kis emeletes házak épültek, a gyalogjárdákhoz nem lett hozzányúlva. Az ún. fagyökerek, a bitumen a nyári melegben, ahogy biológiailag is terjednek és kinyomják ilyen kis hegyek keletkeznek a gyalogjárdán és balesetveszélyesek az idősek részére tudni kell, hogy ez a városrész egy kicsikét idősebbekből tevődik össze a lakosság létszáma. Nagyon kérem a képviselőtársaimat, itt már Pénzügyi és Gazdasági Bizottságon, sőt Városfejlesztésin is átment, hogy jogos ez a kérés. Tudom, hogy sorrendiségben, ahogy elhangzottak a város különböző részeinek a sürgős elvégzendő településrésznek a jogos kéréseit teljesíteni kell, de azért valóban olyan sorrendben, ami reális, hogy azt a tisztelt közgyűlés szavazza meg.

El kell mondanom még itt az önálló képviselői indítványomban a palini kerékpárutat, amint mondtam. Állandóan azt mondjuk, hogy egészséges kerékpározásért. Hát veszélyes. Nem azért, hogy én nem tehetek róla, hogy sajtó megkeres, mint a terület sokat dolgozó képviselője, miért ne legyek egy kicsikét – engedjék meg, hogy mert mindig megtalálnak, amikor dolgozom a területen és belém botlanak a sajtó képviselői, hogy mit keresel itt. Jó a lakossággal a kapcsolatom és kérik is, hogy jelenjek meg, én igyekszem is. Ott nőttem fel tisztelt képviselőtársaim. Mint lokálpatrióta a kötelesség köt, hogy igyekezzem a területen lévő gondokat erőmhöz képest megoldani. Röviden. Nagy gond az a kerékpárút, nagy gond. Mindnyájan, ha eljönnek és képviselők végigmennek rajta meglátják, hogy balesetveszélyes. Nem akarom magyarázkodni, én javítást kértem. Én nem egy új utat, a javításra szánt megfelelő beton szegéllyel ellátva, újra egy réteget, a maga betonszegély a műszakiak elmondottak szerint megkötné az ún. Szociális Otthontól az iskoláig lévő útnak a tartását. Jönnek újra a téli fagyok, balesetveszélyes, felfagy. Még nagyobb összegbe fog kerülni, azt csak a városnak kell megfizetni.

A másik problémám az ún. Űrhajós utca, amit már többször jeleztem. Úgy tudom, hogy egy néninek történt is valami balesete Horváth itt az önálló képviselői indítványomban, ő perli is majd a várost, vagy már perelte, én nem tudom. Őneki eltört a lába, mert az út olyan, amilyen, vagy a gyalogjárda. Tájékoztatott a város Műszaki Osztálya, hogy az Űrhajós utcának a tervei készülnek. Ez már egy kis megnyugtatás. Az ún. Magyar utcára való rákötés a járdával. Ennek nagyon örülök, hogy már lépés. Már csak azért is, mert tavaly már megvolt a forrása az Űrhajós utca gyalogjárda, illetve annak a bizonyos kis pár száz méteres közútnak az elkészítésére.

Harmadik önálló képviselő – ez még nem volt egyik bizottságnál – ezt itt leírtam és olvasták a tisztelt képviselőtársaim, az Űrhajós utca, volt óvoda környékén nagyon korrektül lakossági felhívásra mentem ki és győződtem meg, ahogy itt az önálló képviselői indítványomban is leírtam. Tisztelt képviselőtársaim ezek a gondok, problémák fennállnak. Nem nagy összeg kell, higgyék el, de ahogy már kérdőíven is feltettem, egy objektumra oda kell figyelnünk, ha már nincs használatban, mert ott nagyobb károk keletkezhetnek. Mindenki másképp tekint akkor oda, hogyha nincs mozgás, vagy élet abban az objektumban. Én azt kérném erre az önálló indítványomat, hogy szíveskedjenek támogatni, hogy bizottsági szakaszba kerüljön, ez az Űrhajós utcai óvodával kapcsolatban, mert nem nagy összegről van szó, lehet, hogy az a 120.000 Ft sem kell, de ezeket a kis gondokat nagyon sürgősen el kellene végezni, mert nagyobb összegek fogják a város büdzséjét megterhelni. Ezeket a kéréseim, ahogy a többi képviselőtársaimnak is gondok a járdák, meg egyéb problémák, én kérem, hogy a szíves támogatásukkal az önálló képviselői indítványomat támogassák.

Tüttő István: Megkérem Önöket, hogy túl sokat ne fűzzünk hozzá.

Dr. Horváth György: Én leírtam tisztességgel évekkel ezelőtt azt, hogy hogyan néz ki az Árpád utca. Nem húztam az időt és természetesen nem történt változás. Azt is megértem, hogy nincs rá pénz. De ezt a módot most nem Bicsák úrra vagy valakire, ezt nem szabad követni. Én úgy tudom, hogy 100%, csináltatott felmérést. Ők meg tudják állapítani szakmailag azt, hogy melyik a legrosszabb utca. Csináljuk azt, de ezt én nem tartom etikusnak. Ez a módszer. Most nem az, hogy ne csinálják meg a járdákat – nehogy félreértsenek – és én nem mondtam azt, hogy igenis a Via megcsináltatta a Dózsa György utca, Virág Benedek utca sarkát, megcsináltattak a Magyar utcán egy szakaszt, Dózsa György utcán egy hosszú szakaszt – ez relatív, ez a hosszú szakasz megcsináltatása – de valahogy úgy érzem, hogy egy kicsit önmagunkon kellene felülemelkedni. Gondoljuk végig, mert ez nem szavazat kérdése, hanem a járda állapota kérdése. És természetesen akkor úgy kell tervezni a költségvetésbe, hogy ennyire jut, és akkor azt mondhatom a választópolgárnak, hogy az idén nem jut, de a jövőre jut. Most elnézést, nem tartozik egészen ide, de le is írtam – igaz, még választ nem kaptam rá – pl. a hegyi utak, a Szentgyörgyvári út. Tessenek rá emlékezni, tavaly volt 5 millió Ft – hát az 5 millió Ft-ot nem tudom, hogy hova költötték, de hogy az utat nem hozták úgy rendbe, ahogy kellett volna, ez egyértelmű. Én a polgármester úr figyelmét is felhívom, ezt kellene úgy érzem szorgalmazni és akkor tisztességes módon a város polgárai, akár melyik városkörzetben laknak, az igények szükség szerint elégítették ki.

Tüttő István: Ezzel éppen összhangban van az a bizottsági állásfoglalás vagy javaslat, amit határozat formájában is elfogadott a bizottság, a Pénzügyi Bizottság, hogy akkor fog ebben érdemben állást foglalni, amennyiben egységesen áttekintjük és ez összhangban van a Horváth úrnak az elképzelésével, hiszen akkor egy ilyen jellegű sorrendet is fel lehet állítani.

Birkner Zoltán: Remélem, hogy Bicsák Miklóson kívül is vannak még jól dolgozó képviselők ebben a testületben. Kedves Miklós kicsit zavarban vagyok, mert a bizottsági ülésen a szavazás alkalmával – és akkor most nem tudom, hogy mit tegyek. Te azt szavaztad meg, hogy a kéréseidet egy az egyben vegyük le, ne kerüljön döntésre addig, amíg nem készül el a Horváth úr által előbb említett anyag. Akkor most azt nem tudom, hogy az előbbi 10 perces hozzászólás ennek az előkészítését jelentette, vagy az azóta megváltozott véleményedet fogalmaztad meg, ugyanis éppen képviselőcsoportod javasolta ezt, amit egyébként Te is megszavaztál a Gazdasági Bizottsági ülésen. Légy szíves most segíts nekem, hogy most akkor mi alapján döntsek.

Tüttő István: Ha lehet, röviden.

Bicsák Miklós: Köszönöm a nagyon kedves és jószándékú hozzáállásodat, de a lakosság az szent és sérthetetlen. Tegnap is megkerestek, gondok vannak, nekem kötelességem a lakossági kérést tisztelt képviselőtársam és jogosan kérik, ahogy mindnyájan jogosan kérjük, én ezt tolmácsoltam. Ahogy megszavaztuk, de az élet, a gyakorlat másképp dönt. El kell végeznünk és valóban sürgősségi, de akkor valóban a szakmai sorolást döntsön, hogy azon városrészeknél azok a jogos kérések, amit a képviselők kérnek, olyan sorrendben legyen elvégezve.

Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Bicsák képviselőtársam! Bár Birkner úr elvette a kenyeremet, mert ugyanerre szerettem volna felhívni az Ön figyelmét emlékeztetve arra a nem régi Gazdasági Bizottsági esetre, amikor a belvárosi járdák felújítása mellett kardoskodtam és pont Ön volt az, aki felhívta a figyelmemet, hogy álljak el ettől az indítványomtól, hogy akármelyik városi járda is legyen felújítva és csomagba kezeljük. Úgyhogy most ismét szeretném felhívni az Ön figyelmét és akkor a saját véleményét kérem szépen, hogy változtassa meg ugyanúgy, ahogy engem kért arra annak idején.

Tüttő István: Lezárom a vitát. Bizottsági szakaszba utaljuk Bicsák úr indítványát. Kezelhetjük egy blokkba?

Bicsák Miklós: Ez volt már három bizottságba, egybe, amibe még nem volt.

Birkner Zoltán: Ez meg lett már tárgyalva polgármester úr.

Tüttő István: Hát akkor szavazzunk róla.

Birkner Zoltán: Az első kettőről lehet.

Tüttő István: Igen, mert a járdákkal kapcsolatban, az koncepció. Kérem, Űrhajós óvoda menjen bizottsági szakaszba. Kérem szavazzunk erről. Erről szavazunk, tehát az Űrhajós útiról, ami a sorrendben az első volt. A 24. számú napirend. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

249/2001.(IX.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bicsák Miklós képviselőnek, az Űrhajós utcai volt Óvoda környékének rendezésére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Határidő: 2001. október 31.

Felelős: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Böröcz Zoltán bizottsági elnök

Antalics Dezső bizottsági elnök

Tüttő István: Következik a Korpavár. Azt bizottsági szakaszba utaltuk. Kérem szépen a következőt tudom mondani. A járdáink rendbe hozására több mint 1 milliárd Ft kellene. Azt mondom, hogy szavazzunk róla, de 3,5 millió Ft-ot én most hitelre nem tudok megszavazni. Én hitelre semmit nem fogok megszavazni, akármiről van szó.

Bicsák Miklós: Elnézést kérek polgármester úr, a forrásnak megnevezzük – nem csak én, itt bármelyik képviselőtársunk a környezetvédelmi birság.

Tüttő István: Egy pillanat. Én a magam részéről mondtam. A többiek megszavazhatják. Én nem.

Kelemen Z. Pál: Nem véletlenül a napirendi pontok tárgyalásánál saját három fős csoportunk képviselői indítványával kapcsolatban is elmondtam. Ezeket a kérdéseket egyenként összefüggéseiből kiragadva tárgyalni nem lehet. Kanizsa út- és járdahálózata komplexkérdés. Tudom, hogy aki ott lakik, annak a saját járdája a legfontosabb. Tudom, hogyha valaki egy valamilyen városrészben képviselő, akkor nem érdekli annyira a többi városrész járdahelyzete, de azé érdekli, ahol őt megválasztották. Nyilvánvaló törekvések, és én ezt tiszteletben is tartom. De ha ezt nem tárgyaljuk komplexen, együtt és nem mondjuk meg, hogy ez a legsürgősebb itt közgyűlésen és nem az, aki mögött a legerősebb frakció van, vagy a legjobban lobbizik. Tudniillik itt egymás rovására fogjuk elosztogatni a pénzeket járdaügyben és így csak a lakosság járhat rosszul. Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést komplexen, együtt kell tárgyalni. Van nekünk erre kiváló bizottságunk, a Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság – két kiváló bizottságunk, ja meg a Pénzügyi három kiváló. Tárgyaljuk együtt a kérdést. Állítsunk fel egy sorrendet, melyek azok a járdák, amiket először kell megcsinálni, melyek azok az utak, amiket először. Szerintem ezt a VIA jobban tudja mint mi 27-en együtt és elmondhatja a bizottság előtt és úgy tárgyaljuk le. De ha így szétszedjük, szétszaggatjuk a témát, sehova nem fogunk jutni polgármester úr. Én azért javasoltam – és akkor Gőgös úr tiltakozott – hogy tárgyaljuk egy csomagban, együtt az összes kérdést.

Cserti Tibor: Azért kértem ügyrendi gombot, mert valahol egyetértek Kelemen Z. képviselő úrral és tudom, hogy ilyenkor nem illik hozzászólni, de egy észrevételem van. Mit akarnak osztogatni, amikor pénz az nincs. Na most ettől a perctől kezdve nem tudom, hogy mibe akarnak dönteni. Kérem is a napirendi pont lezárását a tisztelt képviselő úr szíves tudomásulvételével.

Tüttő István: Kérem, ettől függetlenül azt tanácsolom, amit maga a Pénzügyi Bizottság megfogalmazott, arról szavazzunk. Annak ellenére, hogy most nem fogunk pénzt megszavazni, esetleg járdára, de mindenképpen ésszerű a következő időszakra a költségvetésre egy olyan anyagot elkészíteni, amely a jövő évben ezen kérdések közül a legfontosabbakat ki fogja emelni. Kérem, erről szavazzunk.

Birkner Zoltán: Elnézést kérek a képviselőtársaimtól, én úgy gondolom, ha megbeszéltük elég hosszasan sikerült megbeszélnünk illetve meghallgatnunk Bicsák úr előadását, én most már nagyon szeretnék róla szavazni. Én most már nem szeretnék úgy elmenni innét, hogy ne szavazzak erről a kérdésről. Természetesen kialakult véleményem van és az elején is ugyanezt kérdeztem Bicsák úrtól. Ezért tettem fel neki, hogy visszavonja-e ezt az indítványát, hiszen a Gazdasági Bizottságon ezt szavazta meg. Azt mondta, hogy az idő azóta elhaladt efölött. Én most már nagyon szeretnék erről szavazni. Természetesen és nem Bicsák úr ellenében, de nem fogom tudni megszavazni, hiszen ténylegesen nincs rá pénz. De én polgármester úr kérem szépen, ha végigjátszottuk mind a kettőt, akkor szavazzunk róla.

Tüttő István: Jó, hát egybevonva. Ifjúság és Hársfa utca 1. számú határozatról kérem a szavazatukat.

Tóth László: Azt indítványozom, hogy az önálló képviselői indítványok tárgyalása után polgármester úr zárja be a mai ülést, mert a mai nap alulmúltuk önmagunkat. Fél 8 van, fél 8 elmúlott, még mindig a 4. napirendi pontnál tartunk. Ezután jön a költségvetés, szóval arra vonatkozik az indítványom, hogy zárjuk be.

Tüttő István: Egy pillanat. Eleve elfogadtuk, hogy a 34. számút még megtárgyaljuk.

Kérem szavazzunk. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Ifjúság és Hársfa utca gyalogjárda felújításával. Kérem szépen, én egyetértek vele, csak pénz nincs rá. Szavazzunk.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Nem szavaztuk meg, a 2. pontról nem kell szavazni, mert ugye hát értelmetlen. Én azért mindenképpen azt megszavaztatnám, amit a Pénzügyi Bizottság javasolt, hogy ezt a kérdést komplexen nézzük át és hozzuk majd a közgyűlés, illetve a bizottságok elé ennek az elemző anyagát. A járdák kérdését. Szavazzunk. Október 30. a költségvetés már akkor készül.

Böröcz Zoltán: Bocsánat polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! Hadd javasoljam azt, hogy felelősen ezt akkor tudjuk megcsinálni, amikor a költségvetési koncepcióval foglalkozunk. Látjuk, hogy mennyi lehetőségünk van, és a szakmai sorrendeket akkor tudjuk rögzíteni. Én azt gondolom, ha most egy olyan november 30-as határidőt önmagunk számára meghatározunk az jó, mert …… látszik, hogy mire lesz fedezetünk abba a fontossági sorrendbe. Tehát önmagunk számára nyugodtan november 30-at.

Tüttő István: Én is november 30-at javasoltam. Szavazzunk.

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:

250/2001. (IX.04.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a város járdáinak felújítására vonatkozó javaslatokat komplexen kezeli, azt a költségvetési koncepcióval egyidőben – előzetes bizottsági döntéseket követően – tárgyalja és a pénzügyi fedezet ismeretében, a fontossági sorrend figyelembevételével határoz.

Határidő: 2001. november 30.

Felelős: Tüttő István polgármester

és valamennyi bizottság elnöke

 

 

 1. Dr. Gőgös Péter önálló képviselői indítványa a Varasdi, Kisrác és Bajcsai utcák járda burkolatának javítása ügyében.

Dr. Gőgös Péter: Hangsúlyoznám, hogy itt nem egy egyszerű járda ügyről van szó, hanem egy olyan útról, aminek korábban az egyik felét feljavították, a másik felét nem. Ezt követően ráterelődött a buszközlekedés, nagy terheltségű út lett, Kiskanizsának a második legforgalmasabb útja és csapnivaló. Járda gyakorlatilag az egyik oldalon sincs használható, az út gyalogosforgalom számára is járhatatlan. Nyilván nem az egész útszakasz felújításáról van szó, hanem csak arról a kis szakaszról, amelyik kimaradt a korábbi felújításokból.

Tüttő István: Ugyanaz a véleményem, támogatni támogatom, de pénz nincsen, tehát értelemszerűen költségvetési tételként be lehet tenni majd jövőre, amennyiben a rangsorban így határozunk.

Kérem szavazzunk. Az 1. számú határozati javaslat, Gőgös Péter képviselő úr indítványa.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 2. számú határozatról a szavazatukat.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:

 

251/2001. (IX.04.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Varasdi utca Kisrác utcától a Bajcsai útig terjedő szakaszának felújításával.
  2. felkéri a VIA Kanizsa Kht-t a következő munkák elvégzésére:

  1. Az úttest aszfaltszőnyegezése 710 m hosszban padkarendezéssel.
  2. a.) változat + útpadka megerősítés 10 cm vastag mészkővel + ároktisztítás 1240 fm-en.
  3. b.) változat + járdaaszfaltozás 710 fm hosszaban.

Határidő: 2001. október 31.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A forrását ki jelöli meg, mert én nem tudom? Hitelből nem lehet. Bicsák úr ügyrendi gombot nyomott.

Bicsák Miklós: Ügyrendi javaslatom lenne. Nagyon furcsának hallom és korrektül a polgármester úr szájából, hogy nincs rá pénz. Milyen dolog az, amit a Fidesz frakció művel itt. Nagykanizsa városnak azon települése mint Palin, vagy az Űrhajós utca, nem olyan polgárai a városnak? Kérdezem itt nyíltan a Fidesz Frakciótól. Szégyellem helyükbe magamat.

Tüttő István: Marton úr ügyrendi gomb, tessék.

Marton István: Én a magam részéről el tudom fogadni, mert elég gyakran járok Kiskanizsán, bár nem ott választottak képviselővé. Ez a 710 méter, egy katasztrófális állapotú úttest. Úgy gondolom, hogy akár a jövő évi költségvetésbe is betehetjük, akár az első ilyen utas témának is. Én nem tartom valószínűnek, hogy technikailag ez lebonyolítható ebben a három hónapban, amely itt karácsonyig még vissza van. Ez nekem teljesen mindegy, ha befér az idei évbe én megszavazom ezt is, mert tudom, hogy az milyen állapotban van, mert az első fele az útnak egészen jó, az meg minősíthetetlen és nagy terhelés alatt áll.

Tüttő István: Nem arról van szó, hogy nem támogatjuk, hiszen minden utca amelyik ilyen állapotban van világos, hogy támogatandó.

Dr. Gőgös Péter: Nem bízom a jövő évi költségvetés összeállításban. Szeretném megkérdezni Gáspár urat, hogy elvégezhető-e még az idén ennek a 710 méteres szakasznak a felújítása.

Gáspár András: El.

Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Bicsák Miklós úr szeretném megkérni Önt, hogy a kritikán aluli hozzászólásoktól legyen szíves tartózkodjon és amennyiben Ön nem járt azon az útszakaszon, akkor kérem szíveskedjen elmenni oda, megvizsgálni és megnézni és azután mérlegelje önmagában azokat amiket elmondott.

Kiss László: Csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy Marton úrnak a felvetését elfogadom, én is támogatom, és amennyiben ez műszakilag megoldható, akkor meg kell oldani. A következő napirendnél, amikor én is sorra fogok kerülni, én fogok tudni azt hiszem forrást megnevezni.

Bicsák Miklós: Tóth Zsuzsának csak azt szeretném mondani, hogy nem tudom a szüleihez hogy jár Palinba helikopterrel-e, vagy egyéb, hogy nem látja milyen az utak állapota.

Tüttő István: Lezárom a vitát, a döntést meghoztuk ez ügyben.

Következő Kiss László önálló képviselői indítványa.

 

 1. Kiss László önálló képviselői indítványa a Miklósfai városrész gyalogjárdáinak felújítása ügyében.
 2. Kiss László: Miklósfán 30 éve épült utoljára járda, még a Miklósfa Községi Tanács beruházásában. Helyenként nincs is járda. A VIA Kanizsa három vagy öt éve meglévő felmérése szerint a Bem utcai járdaszakasz a harmadik helyen szerepel az évek óta felújítandók között, de még egy fillér sem került ráfordításra. Én azt kérem, hogy ebben az évben a miklósfai járdafelújításra a közgyűlés 4,5 millió Ft összeget biztosítson. Én ide a beruházás fedezetéül a környezetvédelmi bírságokból befolyt többletbevételt jelöltem meg, ez is egy jelentős forrás lehet, amennyiben az újjáalakuló felügyelet megfelelően fogja a tevékenységét végezni, de van egy másik forráslehetőség is, a mai közgyűlésre kiküldött tájékoztatóból kaptuk meg, hogy sajnos nem nyert a pályázatunk a miklósfai kerékpárútra, mert az arra elkülönített saját rész ilyen felhasználása, rendelkezésre áll, természetesen olyan feltétellel, hogy azt a jövő évi költségvetés során a közgyűlés ismét rendelkezésre bocsátja. Tehát ez lenne a kiskanizsai beruházásnak és a miklósfai beruházásnak is a forrása. Hangsúlyozom azzal, hogy a jövő évre erre a célra, pályázati célra ezt az összeget ismételten biztosítanunk kell.

   

  Tüttő István: Szavazzunk róla, lezárom a vitát.

   

  A közgyűlés 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el, és a következő a határozatot hozza:

   

  252/2001. (IX.04.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet – Kiss László képviselő által önálló indítványként beterjesztett – Miklósfa városrész járdáinak felújításával.

   

  Tüttő István: Kérdezem van még Kiss László úrnak indítványa?

   

 3. Kiss László önálló képviselői indítványa a miklósfai ravatalozó felújítási támogatási kérelme (írásban)
 4. Kiss László önálló képviselői indítványa utca elnevezések módosítása ügyében

  Kiss László: Igen, amiket most szeretnék beterjeszteni és kérném a közgyűlést, hogy utalja bizottsági szakaszba.

  A rendszerváltás után 12 évvel Nagykanizsán még mindig létezik olyan utcanév, amely az elmúlt időszak egyik önkényuralmi jelképére utal. Az Alkotmánybíróság határozatban tiltotta meg ezen önkényuralmi jelképek használatát, ezért úgy vélem, hogy az erre utaló utcanevet is időszerű lenne megváltoztatni. Ezen esetben konkrétan a Csengery utcáról, a Sörgyári vasúti átjáró után lévő, keletre nyíló utcáról van szó, hrsz. 3811, amely a hivatalos Földhivatali térképek szerint még ma is a Vöröscsillag utca nevet viseli. Kérem, hogy a közgyűlés, az illetékes bizottságok és a helytörténeti szakértő bevonásával az utcanév megváltoztatásához szükséges eljárást folytassa le. Javaslatok az utcanévre: Járványkórház utca, mivel ott található az utca végén, Állatkórház utca, az utca elején van, és Sörgyár utca, a Sörgyár környékén van.

  Határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3811 hrsz-ú közút elnevezését Vöröscsillag utcáról ………… adott utcára változtatja. Határidő: 2001. október 1., Felelős: Tüttő István polgármester. Ez volt az egyik.

  A következő: Miklósfa városrészben a köztemető ravatalozója kb. 30 évvel ezelőtt épült. A lakosság folyamatos kérése és jelzései ellenére a kezelő forrás hiányában a mai kor igényeinek megfelelő átalakítást, felújítást nem tudta elvégezni. A helyi lakosság kezdeményezésére a Városszépítő Egyesület és az Egyház támogatásával gyűjtés indult a fenti cél megvalósítása érdekében, amelyet lehetőségeihez mérten a temető üzemeltetője is támogat. A gyűjtés során már több százezer forintos összeg összegyűlt. Én úgy vélem, hogy Miklósfa lakossága joggal várja el az önkormányzat részéről, amikor Sáncban új ravatalozó épült, Palinban új ravatalozó épült, hogy a közgyűlés ezt a kezdeményezést támogassa. Ezért kérem, hogy a kezdeményezés sikeres megvalósítása érdekében a kor színvonalának megfelelő felújítást a közgyűlés 1,2 millió Ft-tal támogassa. A ravatalozó átalakításának tervezett befejezési ideje 2001. október 20.

  Határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miklósfai Ravatalozó lakossági adományok bevonásával történő felújítását 1,2 millió Ft-tal támogatja. A támogatási összeg fedezetéül a környezetvédelmi és szabálysértési bírságokból befolyó összeget jelöli meg, ill. az előbb elhangzottak szerint. Határidő: 2001. október 30. Felelős: Tüttő István polgármester.

   

  Tüttő István: Kérem ezeket mind bizottsági szakba utaljuk. Kérem döntsünk róla.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozza:

   

   

   

   

  253/2001. (IX.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Kiss László képviselőnek a miklósfai ravatalozó felújítása támogatására, valamint utcanevek megváltoztatására vonatkozó önálló indítványainak megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

  Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

  Pénzügyi Bizottság

  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

  Ügyrendi és Jogi Bizottság

  Határidő: 2001. október 31.

  Felelős: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

  Böröcz Zoltán bizottsági elnök

  Antalics Dezső bizottsági elnök

  Tóth László bizottsági elnök

   

   

   

  Tüttő István: Van olyan napirendi pont, amit határidő miatt mindenképp meg kell tárgyalni.

   

 5. Budai István, Kelemen Z. Pál, Tóth László önálló képviselői indítványa a keleti városrész Eötvös tér, Teleki u. Balatoni út által határolt terület járdarekonstrukciós programjára (írásban)

 

Kérem a most benyújtott önálló képviselői indítványokat egy szavazással bizottsági szakaszba. Kérem szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozza:

 

254/2001. (IX.04.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Budai István, Kelemen Z. Pál, Tóth László képviselőknek az Eötvös tér, Teleki u. Balatoni út által határolt terület járdarekonstrukcióra vonatkozó önálló indítvány megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Határidő: 2001. október 31.

Felelős: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

Böröcz Zoltán bizottsági elnök

Antalics Dezső bizottsági elnök

Tüttő István: Az volt a javaslat, hogy az ingatlanértékesítések évközi helyzetéről szóló tájékoztató előzze meg a költségvetést. Javasolnám a 34-est meg kell tárgyalnunk, aztán az útlejegyzéses napirendet, mert a határideje miatt feltétlenül meg kell tárgyalni. Birkner úr ügyrendi gomb.

Birkner Zoltán: Igen polgármester úr, most már elnézést kérek, mert látom, hogy közben polgármester úr is hasonló dologra gondol, hogy azt a kettő-három nagyon sürgős ügyet, és az összes többit napoljuk el, ill. folytatólagos közgyűlésre utaljuk át. Tehát a költségvetést azt egy percig se, tehát azt gondolom, hogy az ma este nem lenne ildomos.

Tüttő István: Elnézést kell kérnünk a könyvvizsgáló úrtól, ill. a képviselőjüktől, hogy nem került sor és így ők az idejüket nem tudom milyen módon töltötték, de bizonyára tudtak volna kellemesebb helyen tartózkodni. Elnézésüket kérjük még egyszer, mivel ma már nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni rá, ezért kérjük Önöket, hogy a legközelebbi közgyűlésen, de akkor azt mindjárt döntsük is el, hiszen az eredeti program szerint a jövő héten nem közgyűlés, hanem közmeghallgatás van. Kérek javaslatot, hogy hány órakor kezdődjön. Kilenc órakor kezdődjön a közgyűlés és a közmeghallgatás 15 órára van tervezve. A közmeghallgatást inkább olyan időpontra kell tenni, hogy nagy valószínűséggel többen ráérnek. Én tanácsolom, hogy 9-től közgyűlés, és közmeghallgatás 16 órától. Szavazzunk erről.

Dr. Baranyi Enikő képviselőnő kíván szólni, ügyrendi.

Dr. Baranyi Enikő: Tudom, hogy meg fogja a testület szavazni a reggel 8 órai kezdést. A 9 óra még rosszabb, mert ha azt mondanánk, hogy 6-tól 8-ig leszünk és este 6-tól éjfélig, azt is el tudnám fogadni, a szombatot is jobban. Tehát én úgy gondolom, hogy többségünk közalkalmazotti munkaviszonyban végzi a fő feladatát, és ez nem olyan egyszerű dolog, hogy ezt így lehessen. Én úgy gondolom, hogy ezt valami formában jó lenne az SZMSZ-ben is leszabályozni, hogy folytatólagos közgyűlés esetén melyik a legkorábbi időpont, vagy milyen nap, amikor ezt folytatni lehet.

Tüttő István: Szavazzunk, hiszen mindenkinek nagy valószínűséggel nem felel meg, hiszen a soros közgyűléseinken is sokan mindig hiányoznak. Szavazzunk arról, hogy 9 órakor kezdődne a közgyűlés, 16 órakor pedig a közmeghallgatás, amennyiben nem sikerülne befejezni, akkor a közmeghallgatás után még talán marad annyi idő, hogy a befejezésre is sor kerül. Kérem szavazzanak erről.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:

255/2001. (IX.04.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése folytatólagos ülését 2001. szeptember 11-én 9,00 órakor, a közmeghallgatást 16,00 órakor tartja.

 

 

Tüttő István: Folytatnánk a 34-es számúval. Mivel zárt ülésre menne ez a 34-es, akkor azt tanácsolom, kérem, hogy itt van a Király 31-es és akkor a végére hagyjuk a zárt ülést.

 

13. Előterjesztés a Nagykanizsa, Király u. 31/I/J. lakóközösségek kérelme alapján

Tüttő István: A következő a probléma. Ha ma nem döntünk, kiszaladunk abból az időből, amely az ügy kezelése szempontjából fontos. Dönteni kell, mert a határidő 8 nap és a lejegyzés sok millióba kerül. A következőt javaslom: felfüggesztjük a 281/1999. számú határozatunk végrehajtását újabb határozathozatalig. A második pedig úgy szól, hogy a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 281/1/1999. számú határozat végrehajtása tárgyában tett, lejegyzésre irányuló kérelmét vonja vissza. Ugyanis erre már csak egy-két napunk van, tehát magyarul ma dönteni kell. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés következő soros ülésére a probléma megoldására tett javaslatát terjessze a testület elé. Kérem van-e ezzel kapcsolatban észrevételük.

Röst János: Arra kérném fel a polgármester urat, hogy küldjön hírnököt a tűzoltós képviselőkhöz, ugyanis kint vannak a terem előtt és elnézést kérjünk tőlük, hogy megvárakoztattuk őket és, hogy következő alkalommal jöjjenek el.

Tüttő István: Hívjuk be a tűzoltókat, hiszen gyakorlatilag csak egy rövid tájékoztatót.

Kérem szavazzunk az első pontról. A 281/1999. számú határozat 1. és 5. pontját függesztjük fel. Kérem szavazzunk erről.

Tóth Zsuzsanna: Elnézést, de egy mondatot szerettem volna mondani.

Tüttő István: Tessék mondja el.

Tóth Zsuzsanna: Én is úgy szavaznék, ahogy az imént a táblán kivillant, ugyanakkor mivel a választókerületnek vagyok a képviselője, el kell azt mondanom, hogy parkolási gondok adódhatnak, amik eddig sem voltak rendezve és állítólag Karmazin úrnak van egy újfajta koncepciója újabb parkolóhelyek kialakításáról. Csak annyit kérdeznék, hogy erősítsen meg ebben nagyon röviden és menjünk is tovább.

Tüttő István: Pontosan ez az amit elő fogunk terjeszteni. Megoldást találunk az egész ügyre, hát lehet, hogy egy-két embernek ez nem tetszik, de biztosítjuk a parkolást, biztosítjuk a belső udvarhoz való bejutást és az önkormányzatot nem hozzuk olyan helyzetbe, hogy rendkívül magas költségekkel megvásárol olyan földet, amit nem lenne szerencsés. Van-e még észrevétel? Elfogadható képviselőnő?

 

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 2. számú határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 3. számúról a döntésüket.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozza:

 

256/2001. (IX.4.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 281/1999. (IX.28.) számú határozata 1. és 5. pontjának végrehajtását újabb határozathozatalig felfüggeszti.
  2. Határidő: 2001. szeptember 30.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 281/1/1999. (IX.28.) sz. határozat végrehajtása tárgyában tett, lejegyzésre irányuló kérelmét vonja vissza.
  4. Határidő: azonnal.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a Közgyűlés következő soros ülésére a probléma megoldására tett javaslatát terjessze a testület elé.

Határidő: 2001. szeptember 30.

Felelős: Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda)

 

Tüttő István: A Bursa Hungarica szintén pályázati és a határidőből nem tudunk kicsúszni. Ez az eredeti 16. számú.

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati rendszer 2002. évi fordulójában való részvételre és a 31/2001. (VI.27.) számú helyi ösztöndíj rendelet módosítására (írásban)
 2. Tüttő István: A Bursa Hungarikában már döntöttünk korábban. Az a kérésem, hogy esetleg az Oktatási Bizottság ha valamit kívánna ehhez megerősíteni, kérem tegye meg. Ez egy ösztöndíj rendelet módosítás.

  Kérem szavazzunk róla, először a rendeleti javaslat.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért és a következő rendeletet alkotja:

  38/2001. (IX.05.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2001. (IX.04.) számú rendelete az 53/2000. (XI.29.) számú szociális (Bursa Hungarica) ösztöndíjrendelet módosításáról.

  ( A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

  A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért és a következő rendeletet alkotja:

  39/2001. (IX.05.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2001. (IX.04.) számú rendelete a 31/2001. (VI.27.) számú helyi ösztöndíjrendelet módosításáról.

  ( A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Tüttő István: A határozati javaslatot kérem még megszavazni.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozza:

  257/2001. (IX.4.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2002. évi fordulójához, az 1. sz. mellékletben szereplő Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyilatkozatot (1. sz. melléklet) írja alá. A Közgyűlés a 2002. évi ágazati költségvetésben a célra 2.300.000 forintot különít el.

  Határidő: 2001. szeptember 30.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

 3. Javaslat emléktábla elhelyezésére és az Állami Zeneiskola névváltoztatására. (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Meghívott: Baráth Zoltán Állami Zeneiskola igazgatója

Tüttő István: Kérdésem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele? Amennyiben nincsen észrevétel, akkor szavazzunk a határozati javaslatról, az 1. számúról először.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem a 2. számú határozati javaslatról a döntést. Minősített többséget igényel.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozza:

 

 

258/2001. (IX.04.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Zeneiskola nevét Farkas Ferenc Városi Zeneiskola névre változtatja.
  2. Egyúttal az intézmény Alapító Okiratát a névváltozás tekintetében módosítja.

   Határidő: 2001. szeptember 15.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy 2001. december 15-én Farkas Ferenc Emléknap keretében szülőházára emléktábla kerüljön, és ehhez biztosítja a szükséges 100000 Ft-ot, a hitelkeret terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2001. december 15.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Nyilvános ülésre hozzuk előre a 34-est.

Akkor a 7. napirenddel folytatnánk, a “Hazavárunk” Ösztöndíj.

 

 1. “Hazavárunk Ösztöndíj” (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

  Tüttő István: Kérdezem van-e valami észrevétel, ill. valami javaslat? Böröcz úr.

  Böröcz Zoltán: A Pénzügyi Bizottság ma rendkívüli ülésén tárgyalta a Hazavárunk támogatás alapítvánnyal kapcsolatos előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság többségi döntéssel az előterjesztést nem támogatja. Alapvetően két okból nem támogatta. Az egyik: én személy szerint egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy a Hazavárunk támogatási rendszer bárkit arra ösztönözne, hogy Nagykanizsára visszajöjjön főiskola, egyetemi, vagy bármilyen végzettsége után. Ez nem lehet valós indok. Bárkivel hajlandó vagyok természetesen vitába szállni. Egyedül a kanizsai munkahely teremtés az, amelyik okot adhat arra, hogy a kanizsai fiatalok Nagykanizsán találjanak maguknak munkát és itt gyümölcsöztessék tudásukat. Bizonytalan a pénzügyi hatása, mint tudjuk nem hasonlítható össze sem Zalaegerszegével – ahol már alkalmazzák – sem semmi mással. A másik ok pedig a költségvetés jelenlegi helyzetében egyszerűen felelőtlenségnek tartom akár az A, akár a B alternatíva elfogadását. Az egyik alternatíva arról szól, hogy végzős hallgatókat támogatnánk, a másik pedig arról, hogy támogatnánk a kezdőket és felmenő rendszerben nyilván évről-évre a többit is. Azt gondolom legfeljebb olyat tudnék elfogadni, ami abszolút szociális alapon ad támogatást ahhoz, hogy a távol tanuló fiatalok hazautazzanak. Én azt gondolom, hogy ez így nem támogatható, a bizottság részéről egyáltalán nem.

  Balogh László: … belül, ez csak egy becslés Nagykanizsán – tekintélyes szám. Felszorozva, egy szintén becsült adattal, ez kb. 8 millió Ft-os kiadást jelente a jövő évi költségvetésbe. Való igaz, ez több mint a 2 millió Ft-os tanulmányi ösztöndíj, mint a 2,3 millió Ft-os bursa szociális alapú ösztöndíj, de nem ez a sok – ez a véleményem – hanem ez a másik kettő – mármint nem a 8 millió Ft a sok, hanem a másik kettő kevés. És mindenképpen egyértelmű számomra és a bizottságunk számára is, hogy segítheti képzett fiatalok visszatérését a városba, ha csak néhány tízen jönnek vissza, ebből a 800-ból, már az is eredmény. Ezek mind becsült adatok. Én ilyen szempontból optimista vagyok. Azt gondolom, hogy ekkora gesztust tehetünk. Jó a cím, “Hazavárunk” érzelmileg is motiválhat, bár igaz, hogy a kezdet kezdetén ez párthoz kötődő önálló képviselői indítvány volt – Tóth Zsuzsanna jóvoltából – de jó volt közben látni azt a kezdetkor, hogy mégis a pártokon felülemelkedő konszenzust éreztem én annak idején. És az OKSB nevében szeretném azt előtárni, hogy mi javasoltuk azt, hogy a “Hazavárunk ösztöndíj” rendelet 2. §-ában a magyar állampolgárságú szerepeljen és magyarországi felsőoktatási intézményre vonatkozzon. A 3. § (4) bekezdésében a másodosztályú vasúti menetjegy kiegészítés is szerepeljen. Ezt egyhangúlag támogattuk, mint ahogy azt is egyhangúlag támogatta az Oktatási Kulturális és Sportbizottság, hogy “C” változatként szavazzunk arról is, hogy ne csak az első és az utolsó évfolyamot érintse a javaslat, hanem a “Hazavárunk ösztöndíj” azok részére állapíthatók meg, akik a 2001/2002-es tanévben kezdik meg vagy folytatják tanulmányaikat. Ezt 9 igennel, 1 nemmel támogattuk, tehát ezek alapján minden főiskolás és egyetemista nagykanizsai diákra vonatkozna ez. Akár elsős, akár utolsó éves, akár közbülső éves. Kérem a támogatásukat.

  Tüttő István: Ez mekkora összeget jelent?

  Balogh László: 8 millió Ft-ot.

  Tüttő István: Ez a teljes körre vonatkozik?

  Balogh László: A jövő évben.

  Tüttő István: Rendben van.

  Dr. Baranyi Enikő: Először is én nagyon nagy örömmel és jóérzéssel vettem ennek az előterjesztésnek az ötletét is. Jó érzés látnom, hogy összességében úgy látom, hogy biztonságos, vagy remélem jó vágányra kerül ez a kérdés megítélése. Én óvva inteném azonban attól a testületet, hogy a “Hazavárunk” ha remélem, hogy ez az ösztöndíj – ez nem is igazán ösztöndíj – ez egy utazási támogatás – fogalmazzunk így – ez nem csak kizárólag szociálisan rászorulókra vonatkozna. Végül is a szociális rászorultság alapján a kollégiumi férőhely, illetve az egyéb támogatásokra – ha nagyon szűkre szabott és mértéktartó keretet, de tudunk lehetőséget vagy valamifajta támogatást adni. Egyetértek Böröcz képviselőtársamnak azon mondatával is, hogy itt a munkahelyteremtés – ez a kardinális kérdés valóban, de egy nagyon-nagyon fontos másik dolgot szeretnék említeni. Ezek a 18 éves kortól, az otthonból kikerülő gyerekeknél bizony a család és a város is ezzel a meleg belső hangulatot adó szóval, hogy “Hazavárunk” nagyon sok mindent kifejez. Én a magam részéről a költségvetés helyzetét átérezve és látva mindezek ellenére is úgy gondolom, ha egy ilyen fantasztikusan jó és egy ilyen értelmes szép cél egy előterjesztésben már megjelent, akkor ne késlekedjünk a bevezetésével és nem tennék különbséget abban sem, hogy első vagy másodéves, tehát kezdi vagy folytatja tanulmányát a diák a 2001/2002. tanévben. Én mindenképpen azt a változatot kérem, hogy mérlegeljék és szavazzák meg, amelyik ezeknek a diákoknak ezt a fajta lehetőséget megadja.

  Tóth Zsuzsanna: Nagyjából Balogh László bizottsági elnök már összefoglalta azokat a dolgokat, amelyeket még esetleg mint az önálló képviselői indítvány indítványozója hozzáfűztem volna. Ugyanakkor szeretném még arra felhívni a figyelmüket és főként Böröcz úr figyelmét is, hogy ösztöndíj rendszerünk kiteljesítése történne meg abban az esetben, illetve sokkal kerekebbé válna az ösztöndíj rendszerünk, ha ezt a “Hazavárunk” ösztöndíjat is biztosíthatnánk a tőlünk eljáró felsőoktatásban tanulók részére. Más hasonló nagyságrendű városokban már létezik, él ez az ösztöndíj és valóban – mint ahogy az imént is elhangzott – maximum 8 millió Ft-ot vonna el a város kasszájából. Gondoljunk bele, hogy mennyire kicsi része ez a költségvetésünknek és gondoljunk bele abba, hogy a jövő generációjáról van szó, akiket valóban vissza kellene csábítani és reméljük lesz hova.

  Röst János: Én úgy gondolom, hogy támogatandó maga a beterjesztés, viszont azért nézzük át a változatokat. Az “A” változat azt jelenti gyakorlatilag, hogy azok kapjanak legelőször, akik megkezdik a tanulmányaikat. Igazából a támogatás nekik lenne a legfontosabb anyagi szempontból, mert mindig az iskolakezdés a legnehezebb a finanszírozás szempontjából. Érzelmileg viszont a “B” változatot lehetne javasolni, mert haza azt lehet várni, aki már valamit befejezett. Öt éven keresztül elég nehéz valakit hazavárni és ilyen értelemben ezt lehetne támogatni. A “C” változatnál aki mindenkit besorolna ebbe a kategóriába – és ez 8 millió Ft-ot jelentene – igazából, aki mindenkinek ad, az senkinek sem ilyen értelemben. Én ezt nem támogatnám. Arról nem beszélve, hogy 8 millió Ft-ért lehetne venni két lakást és azoknak odaítélni, akik házaspárként Kanizsára visszatelepszenek és elvégzik a főiskolát, egyetemet. Ilyen szempontból ebből több haszna lenne a városnak, mint az, hogy mindenkinek mondjuk havonta 1.000 Ft-ot kifizet.

  Én azt javasolnám, hogy abban gondolkodjunk, hogy az “A” és a “B” változat közül melyik az a motiváció, amely legjobban a fiatalokat megfogja.

  Teleki László: Én azt hiszem, hogy mindkét oldalról meg kellene nézni azt, hogy mennyire fontos ez az ösztöndíj rendszer, illetve ez a támogatás, mert ha a diákokat nézem, akkor azt mondom, hogy abszolút támogatható és kell támogatni és tényleg valóban én nem hiszem, hogy szociális alapon kellene kezelni ezt a dolgot. A másik oldala pedig a szülők. Én azt hiszem, hogy a találó jelmondat, hogy “Hazavárunk” azt hiszem minden szülő számára érzelmileg is kötődik valamilyen szinten a városhoz, az ittléthez, mert ugye a szülő itt maradt és innen küldi el a gyerekét különböző főiskolai illetve egyetemi tanulmányra. Én mindenképpen azt javaslom, hogy a szülőknek az itteni léte, illetve a gyereknek esetleg a letelepedése mindenképpen arra invitálja jómagamat, hogy mindenképpen megszavazzam ezt a bizonyos előterjesztést, és azt a változatot, hogy mindenki kapja meg. Én úgy érzem, hogy a jövő évi költségvetés terhére 8 millió Ft-ot erre az esetre én azt hiszem, hogy mindenkinek jó lenne megszívlelni, hogy ezt meg kellene megszavazni. Mind a két esetben, tehát a szülők és a diákok számára is ez fontos lehet.

  Kelemen Z. Pál: Próbáljunk egy kicsit együtt gondolkodni. Egy támogatásnak akkor van értelme, ha az kapja, aki rászorul. A támogatás mindig rászorultság elvén alapul. Az ösztöndíj mindig valamilyen céllal a kvázi ösztöndíj is valami céllal jön létre. Vagy tanulmányi eredményt honorál, vagy az a célja, hogy az, aki kapja, az velünk tanulmányi szerződést kötve, vagy hozzánk vonzódva ebben a városban maradjon és itt telepedjen le. Ez az ösztöndíj, ez a támogatás itt kvázi ösztöndíj, vagy ez a támogatási forma éppen erre nem alkalmas. Amikor valaki eldönti, hogy Nagykanizsán akar élni, vagy Nagykanizsán képzeli el a jövőjét az egyetem elvégzése után, megkérdezi, hogy hova menjen dolgozni. Mit fogok csinálni? Imádom Nagykanizsát, csak éppen felkopik az állam. A dolognak a lényege az, hogy ez pont azt a célt nem éri el - érzelmileg nekem nagyon tetszik és nagyon meggyőző, de nincs bent ráció. Pont azt a célt nem éri el, amivel akarjuk azt. Én azt kérem, hogy ezen gondolkodjunk el tisztelt képviselőtársaim, hogy ebből próbáljunk kiindulni.

  Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Kelemen Z. képviselőtársam! Valóban, ahogy Ön érvel, nagyon hihető és valóban vannak jogos alapjai is annak, amit elmondott, de azt hiszem, hogy nem csak ebből a szempontból, vagy leginkább nem ebből kellene megközelíteni ezt a kérdést, hanem abból a szempontból is, hogy ez egy ösztöndíj rendszer része. És mint ilyen, azokat a diákokat, akik most tőlünk eljárnak, mindenféleképpen valami csomaggal kellene várnunk, tehát Bursa Hungarica, kollégiumi férőhely és ez volna az a része az ösztöndíj lehetőségnek, amivel kiteljesedne. Tehát nem csak a szociálisan rászorulók részére lehessen adni, és ilyen alapon ugye lehetne definiálni, hogy ki az a szociálisan rászoruló, mert mindenféle statisztikák vannak arra vonatkozólag, hogy a főiskolások és egyetemisták nagy része sajnos kénytelen munkát vállalni annak érdekében, hogy egyáltalán megélhessen, hogy hozzáférhessen azokhoz a könyvekhez, amikre szüksége van és ilyen alapon azt hiszem, hogy ez a segítség, ami egyszeri hazatérést segíthetne, elfér majdnem mindenkinek a zsebében. Nagyon szűk az a réteg, akinek nem, úgyhogy ebből a szempontból is legyen szíves kicsit átvizsgálni ezt az előterjesztést és kérem, hogy támogassa.

  Kelemen Z. Pál: Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt Tóth Zsuzsanna képviselő-asszony! Mélyen megértem a kötődését az indítványhoz. …………a támogatásra, ez valami más, mert nem támogatunk, hát ez ilyen osztogatást azért, mert diák kap valamit, de tessék már elhinni nekem, egyetlen fajta ösztöndíj nem lehet része egy ösztöndíjrendszernek csak rászorultság vagy tanulmányi eredmény datálása képen vagy éppen azért, mert ide fog jönni Kanizsára, annak célja legyen. De ennek így nincs célja, nincs értelme.

  Tüttő István: Nem tudom, hogy jól számoltam-e 1.000 Ft/ fő havonta kb?

  Cserti Tibor: Részben mindenki kialakította az álláspontját, kérem a vita lezárását.

  Röst János: Egy bejelentésem van. Elfogult vagyok a kérdésben a szavazásnál. Egyetemista fiam van, így nem kívánok szavazni.

  Tüttő István: Lezártuk a vitát, határozati javaslat. Kérem, a határozati javaslatról döntésüket. Hát azzal, mert ugye a “C” nem szerepel. Kérem, felolvassa még egyszer a “C”-t? Kérem, szavazzunk akkor a “C” variánsról, amit az OKSB elnöke ismertetett.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a rendeletre vonatkozó “C” módosító javaslatot elfogadja.

   

  Tüttő István: Akkor kérdezem a határozati javaslatról a döntésüket. Módosítás. Felolvassa? Olvasd fel, mert valaki kéri. Nem, az a határozati javaslatnak a “C” variánsa volt. Azt megszavaztuk. Azt kérem felolvasni.

  Balogh László: A 2. §-ban szerepeljen a: “magyar állampolgárságú, illetve a magyarországi felsőoktatási intézmény” megjelölés. Tehát, hogy oda járjon. A 3. § (4) bekezdésében pedig szerepeljen a “másodosztályú vasúti menetjegy” kiegészítés. Ha nincs vonatjegy, akkor a buszjegy.

  Dr. Baranyi Enikő: Remélem nem kerülte el a figyelmemet, de benne van, hogy első diploma megszerzése?

  Balogh László: Igen.

  Tüttő István: Az bent volt. Kérem, szavazzunk. Egybe szavazzuk.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az előterjesztést a módosításokkal együtt elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  40/2001. (IX.05.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2001. (IX.04.) számú rendelete a “Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól.

  (A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

   

 3. Előterjesztés a 2001. évi intézményi felújítások programjának áttekintésére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Elhalasztotta 30 nappal a bizottság a döntést, de hát ugye nincs tovább lehetőség, dönteni kell. Lejár a határidő, tehát most döntenünk kell. Kérdezem, van-e észrevétel ezzel kapcsolatban?

Kiss László: Alapvető fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban. A következőkről lenne szó. Itt a belvárosi bölcsőde kialakítása szerepel olyan programmal és olyan összegekkel, amik építésben egy kicsikét jártas emberek számára is hajmeresztőek. 700 m2-ről volt ott szó, itt megjelent a teljes beruházási költség összességében 286.133.000 Ft, ha ezt elosztjuk a 700 m2 építendő területtel, ez 183.000 Ft-os fajlagos költséget jelent. Én úgy vélem, hogy ebben a költségvetési helyzetben, amikor azt prognosztizálják, hogy itt az év végére 1 milliárd Ft körüli hitelállományunk lesz, nem szabad ilyen beruházásban gondolkodnunk. Nekem az a véleményem, hogy ezt le kell állítani, nem szabad ezzel foglalkozni. Az a véleményem, hogyha fürdőszobára van szükségem, akkor fürdőszobát építek és nem strandot veszek. Én úgy vélem, hogy ez a több mint 280 millió Ft-os beruházás semmiféleképpen nem szolgálja a város érdekeit. Bölcsődék vannak, igaz ugyan, vannak hiányosságok is, ezeket a hiányosságokat megfelelő intézkedésekkel ki lehet küszöbölni, el lehet hárítani, nem kell feltétlenül vadonatúj bölcsődét építeni. Még egyszer, ezt a 280 millió Ft-os fajlagos költségében 183.000 Ft-os költséget abszolút túlzónak tartom. Ez nem felújítás, ez abszolút újjáépítés. Én maximálisan ellenzem és kérem a képviselőtársaimat is, hogy ezt így ne szavazzák meg, ez a város pénzének pazarlása.

Tüttő István: Figyeljünk oda, mert szerintem Kiss úr nem pontosan értelmezi. Ez a teljes összeg.

Kiss László: Ez a teljes költség, két évre szól. Polgármester úr, én tisztában vagyok vele, de akkor is 700 m2 felújítása nem kerülhet 286 millió Ft-ba. Még egyszer mondom, ez a város pénzének pazarlása.

Dr. Csákai Iván: Elnézést Kiss képviselőtársam. Ugyanabban a hibába esett mint én, amikor először átolvastam ezt az anyagot, mert egy kicsit nem magyarul van megfogalmazva. Az van beírva ide, hogy a beruházás összköltsége 286 millió Ft. Elfelejtette a többes számot beírni az illető, aki ezt az anyagot készítette. Az összes beruházás összköltsége 286 millió Ft. A belvárosi bölcsőde összköltsége 127 millió Ft. Összeadva az idei 43 millió Ft meg a jövő évi 83 millió Ft-ot.

Tüttő István: Azért mondtam, hogy nem pontosan értelmezte Kiss úr. Lehet, hogy az anyag hibája, de ez összességében 286 millió Ft.

Dr. Baranyi Enikő: Én a magam részéről azt gondolom, hogy így számolva elfogadható mégis csak a négyzetméter járdafelújításra. Egy dolog biztos, hogy azért az előterjesztésben is benne van, tessék tudomásul venni, hogy nem lesz a bölcsődének működési engedélye abban az esetben, hogyha ez a folyamat nem kezdődik meg, mert biztos vagyok benne, hogy az első – hogy így mondjam kapavágásoknak, átalakításoknak egy megfelelő előrehaladott stádiumában kell lenni, hogy pár hónapra azt hiszem, hogy ez maximum 6 hónap minimum és maximum 6 hónap, hogy az ÁNTSZ meg tudja adni ezt az engedélyt.

Tüttő István: Valóban, ennek hiányában nem lesz meg.

Dr. Fodor Csaba: Bíráló bizottság, amely ezeket a pályázatokat bírálta jutott arra a következtetésre, hogy megkéri a Hivatalt, készítsen egy előterjesztést az önkormányzat részére figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendelet készítése kapcsán azt gondoltuk, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mennyit szánunk az egyik-egyik külön sorban megjelenített intézmény felújítására, hanem egy csomagban gondolkodunk és azt mondtuk, hogy ez kb. 180 millió Ft-ba bele fog férni. Ennek megfelelően ki is írtuk a pályázatot. A beérkezett pályázatokat megpróbáltuk elbírálni. A beérkezett pályázatok legkedvezőbbikének a számsorait látják itt, amely valóban a 180 millió Ft-os előirányzatot meghaladta még a 22 millió Ft-os plusztámogatást is 202 millió Ft-ra alakult, de még így is jelentősen felette vagyunk. Azt gondoltuk, hogy hosszas vita és beszélgetés után ez a pályázatbíráló bizottság arra az álláspontra helyezkedett, nem tudjuk – figyelembe véve, amit főorvos asszony is mondott – nem tudjuk felvállalni azt a felelősséget, melyik az az intézmény, amelyik nem szorul rá arra, hogy most ezeket a munkálatokat elvégezzük, illetve a bölcsőde tekintetében elkezdjük és valami előrejutásra jussunk figyelemmel arra valóban, hogy itt a működési engedélyek év végéig szólnak.

Azt gondoltuk, mindegyik egyformán fontos és ezért vettük a bátorságot, hogy a tisztelt közgyűlés elé egy ilyen előterjesztést készíttessünk, amelyben arra kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy az itteni határozati javaslatoknak megfelelően biztosítsa a forrást, mert a mi megítélésünk szerint mindegyik intézmény-felújítás, korszerűsítés nagyon-nagyon fontos. Többek között ezek között szerepel azért olyan is, amelyekből a későbbiek folyamán működési költség megtakarítások származhatnak. Gondolok itt a nyílászárók cseréjére és egyéb más energetikai célú beruházásokra is.

Kiss László: Szeretnék válaszolni, mivel valóban az előterjesztésben több részletben szerepel az összeg és egy 286 millió Ft-os összeg van csak egy összegben feltüntetve, a teljes bekerülési költség valóban a bölcsőde esetében 127.133.000 Ft, de ez akkor is ugyanaz a fajlagos költség, amit én az előbb említettem, mert a Gazdasági Bizottság ülésére én ezt kiszámoltam és 181.619 Ft a négyzetméterenkénti felújítási költség. Elképesztő, amikor 150.000 Ft-ért újonnan épített lakásokat lehet létrehozni. Most is ismétlem, ez a város pénzének a pazarlása. Én ebben a költségvetési helyzetben nem javaslom ezt a beruházást, célszerűnek tartanám a költséget felülvizsgálni és egy újabb eljárást lebonyolítani.

Cserti Tibor: Én a magam részéről másképp közelítem meg a dolgot. Szerintem nagyon egyszerű a döntési helyzetünk. Funkcionálisan szükség van az intézményre, hiszen a demográfiai adatok is azt mutatják, ………… had ne ragozzuk ezt a kérdést, szükség van rá. A jelenlegi intézményhálózat szakhatósági szempontból feltételrendszernek nem felel meg. Mindenféleképpen valamit kell csinálni rövid időn belül, ez pedig egy funkcionálisan új helyre telepített ……… amely egyébként a továbbiakban is bővíthető. Ezt hogyha gyakorlatilag elfogadjuk, akkor egyetlen kérdés vetődik fel, …….. valamiből csinálunk valamit ……… akkor mi lesz a megmaradó épülethálózattal? A Gazdasági Bizottság – Budai István vezette a Gazdasági Bizottság ülését – azt mondta, hogy akkor és csak akkor javasolja a közgyűlésnek elfogadni a Gazdasági Bizottság részéről ezt az új bölcsődét, mint átfogó beruházást, és ilyen értelemben a szerződés megkötését, amennyiben a közgyűlés kifejezi óhaját, hogy a megmaradó épületállományt a hasznosításon belül értékesíti. ………… Tehát ilyen értelemben kiegészítő javaslatot kívánok előterjeszteni a Gazdasági Bizottság nevében, hogy egyúttal a közgyűlés úgy fogadja el a bölcsőde ……… hogy a régi épületállomány értékesítését …………

Dr. Csákai Iván: Most a normál hozzászólásom az előterjesztéshez. Az előterjesztésben szereplő objektumok felújítása úgy látszik, hogy a 4. pontig megtörténik, de a Tüdőgondozóval kapcsolatban vannak problémák. Számomra az a probléma, hogy a Tüdőgondozó vezetőjétől az anyagban úgy szerepel, hogy a Tüdőgondozó vezetője azt mondta, hogy ne nyúljunk hozzá, mert nem kell csinálni. Én azért ezt másképp fogalmaznám meg. Hogyha a 3,8 millió Ft-ot akarunk egy olyan intézményre fordítani, mint a Tüdőgondozó, akkor néhány vakolatot visszaragasztunk, de semmiféle felújítás, semmiféle nem történik. Az itt leírtak tükrében – ami a 2. oldalon van az 1. pontban – tulajdonképpen el tudnám fogadni akkor, hogy a határozati javaslatban szerepelne az, hogy november 30-ig a Tüdőgondozónak a sorsát felülvizsgáljuk és november 30. után bejön a közgyűlés elé, hogy mit akarunk csinálni a Tüdőgongozóval. A kórházba, a volt gyerekosztályra áthelyezni, vagy a kórház területén egy új épületet, vagy a jelenlegi helyen a felújítást, hogy megcsinálni? Így el lehetne fogadni és javaslom, hogy a határozati javaslatokban szerepeljen, hogy a jövő évi költségvetésben mindenképpen a Tüdőgondozóval foglalkozunk. Mert az a Tüdőgondozó, mint intézmény, nem csak a tüdőszűréssel foglalkozik, hanem tudomásul kell venni, hogy beteg emberek százai állnak ott sorba és kezelésre és vizsgálatra és nem csak egészséges emberek.

A bölcsődével kapcsolatban én meg mondom őszintén, hogy nem értem a felzúdulást, hiszen közgyűlés döntött valamikor arról, hogy a 4 bölcsődéből 3-at csinálunk úgy, hogy a jelenleg parlagon levő és lepusztuló épületet, a Kisfaludy volt óvodát átalakítjuk bölcsődévé és két bölcsőde épülete felszabadul és akár annak az értékesítéséből befolyt összeget ide vissza lehet fordítani. Én nem tudom, hogy a képviselőtársaim elolvasták-e a Buzási Judit főorvos asszony által küldött levelet, amelyben le van írva, hogy tulajdonképpen meddig üzemelhet a jelenleg meglevő két bölcsőde. A Sugár utca és a Batthyány utcai bölcsőde. Gyakorlatilag kegyelemből megkapta az ideiglenes működési engedélyt erre az évre arra való tekintettel, hogy a közgyűlés ígéretet tett arra, hogy az előírásoknak megfelelő bölcsődét fog kialakítani. Most ez fog megtörténi. Ezért kell. A közgyűlés dönthet úgy, hogy a felszabaduló két épületeket értékesítéséből befolyó összeget erre fordítja, de tudomásul kell venni, hogy egy használt épület felújítása mindig többe kerül, mint egy új épületnek az építése négyzetméterenként. Ha ezt hagyjuk tovább, és a Kisfaludy utcai óvodát úgy, hogy úgy járunk a Nagyrác utcával, hogy évek múlva egyszerűbb lenne ledózerolni.

Tüttő István: Csákai úr, amit említett én nem kívánok nagyon eléje menni a dolgoknak, de azért a Tüdőgondozóról a következőt. Tegnap egyeztetett időpontban főigazgató úrral találkoztam és ezen a beszélgetésen megállapodtunk abban, hogy előkészítés tárgyát képezi a Tüdőgondozó abból a szempontból, hogy a kórház alternatív javaslatokat készít szakmai elemzés alapján, hogy amit Csákai úr elmondott – mert ugye az lehet úgy, hogy önállóan felújítjuk, integráljuk a kórházba, ennek is megvan a sok előnye, hiszen eszközvásárlás esetén más területeken is használható az a diagnosztikai műszerháttér, ami itt megoldható és ráadásul a hosszabb távon, vagy rövidebb, de nem igazán egy-két héten belüli távon ha meg tudjuk oldani a szociális résznek a kiürítését a régi gyermekosztályon, akkor a kórház rekonstrukciós folyamata nem állt meg, hanem folytatódik és ebben a kórház vezetése le fog tenni egy javaslatot a közgyűlés, illetve a bizottságok elé, mert lehet, hogy olyan megoldást találunk, amely megoldja a Tüdőgondozó kérdését, a kórház ilyen jellegű továbbfejlesztését szolgálja, egyben még talán abban is gondolkodhatunk, hogy felszabaduló ingatlanokkal forrást teremthetünk ebben a kérdésben. De most nem akarok túl részletesen belemenni, mert főigazgató urak egy elég rövid …

Böröcz Zoltán: Másodszor szólok hozzá és igazából nem szokásom, de hadd mondjam el, hogy az anyag rengeteg kritikát kapott itt képviselő urak részéről. Kiss említette irreálisnak tartja azt összeget. Nem lehet meglapozott. És itt szeretném elmondani, hogy ezt az egész témát feldolgozta és jegyezte egész a mai napig. Jelenleg betegállományba lévő, azt hiszem Tarnóczky Attila alpolgármester úr, és meg vagyok győződve róla, hogy szakmailag jól végig kísérte. Én is tagja voltam annak a bírálóbizottságnak, ahol legoptimálisabb megoldást próbáltuk megtalálni. A Pénzügyi Bizottság pedig támogatja, ezt fogadjuk el. Gazdasági is azt nem tudom, a Pénzügyi Bizottság egészen biztos. Hozzáteszem, ha Kiss úr felteszi ezt javaslatát, miszerint ez az előterjesztés nem alapos, nem jó. És új előterjesztés készül, akkor én a Kiss úrral egyet fogok érteni és rászavazok, azzal kiegészítéssel, hogy 180 millió Ft, ami költségvetésbe kiadási oldal összességében az intézményrendszer rekonstrukcióra ugye megtervezésre került, azt azonnal vegyük ki a költségvetésből, és hitelállományt ennyivel csökkentsük.

Tüttő István: De természetesen annak az ódiumát is fel kell vállalni, hogy akkor bölcsődéket kell bezárni. Kérem, lezárom a vitát szavazzunk a határozati javaslatról.

Én önöknek nagyon a figyelmébe ajánlom, hogy most lehet pénzt megtakarítani, de óriási problémát húzunk magunkra, ha most ezt a kérdést úgy kezeljük, hogy a végén aztán nem tudunk gyerekeket elhelyezni, mert az sokkal nagyobb probléma. Kérem, szavazzunk. Eredetiről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Elfogadtuk az 1. pontot, és akkor most kérem a 2-ra a szavazatot. Ez a jövő évi költségvetésben kell, hogy szerepeljen.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Szeretném jelezni, Cserti úr ügyrendi.

Cserti Tibor: A Gazdasági Bizottság tett egy kiegészítési javaslatot, hogy a felszabaduló épületállomány értékesítésére legyen - mindjárt megmutatom - döntés.

Tüttő István: Rendben van, szavazzuk meg ezt is.

Marton István: Hogyan? Nem értem.

Tüttő István: A felszabaduló épület, ha van.

Cserti Tibor: A felszabaduló épület állomány miután új bölcsődébe beköltöznek a gyerekek, kerüljön értékesítésre.

Tüttő István: Kérem, maradjunk abban, hogy ezt a kérdést vizsgálni kell és értelemszerűen kell ezt. Végül is most hosszabbítottuk meg erre vonatkozóan a határozatot, tehát gyakorlatilag már döntöttünk róla, de meg fogjuk csak erősíteni. szavazzunk róla, hogy nehogy az mondja valaki, hogy kétszer nem döntöttük el.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 ellenszavazattal a következő határozatot hozza:

 

259/2001. (IX.4.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. úgy dönt, hogy a 2001. évi intézményi felújítások között valósuljon meg a Belvárosi Bölcsőde kialakítása. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevők közül a bíráló bizottság ajánlása alapján nyertest hirdessen.
  2. Határidő: azonnal

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. – figyelemmel a pénzügyi teljesítések ütemezésére – a felújítások teljeskörű megvalósítása érdekében 2002. évi költségvetésében 83.745.000,- Ft-ot biztosít.
  4. Határidő: 2002. március 15.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  5. egyetért a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatával, hogy az új Belvárosi Bölcsőde átadását követően a régi bölcsődei épületek – Sugár u. 28., Batthyány u. 21. – értékesítésre kerüljenek.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Akkor jövő héten 9 órakor. Egy pillanat. Szeretném jelezni, hogy én jövő héten nem tudok itt lenni olyan elfoglaltságom van, ami már előre be volt programozva. És szeretném eldöntetni most, hogy ki fogja vezetni. Tarnóczky úr nem tudom pontosan most a nevében, nem tudom. A Járógipszet azt valószínű, hogy jövő héten kapja, de, hogy azt már 9 óra előtt már megkapja-e vagy sem, azt nem tudom.

Tüttő István: Akkor én megkérem Tóth urat, hogy vezesse le a közgyűlést.

Dr. Baranyi Enikő: Én szerintem tekintve, hogy a sürgős határidős napirendi pontokat megtárgyaltuk, nem igazán érzem annyira fontosnak, hogy polgármester úr távollétében történjen meg a közgyűlés, lehet azt elhalasztani. Ez a kijelölés, nem akarom most kommentálni, hogy most miért mondom, nem kívánom szerencsésnek. Te nagyon jól tudod Csaba, hogy miért mondom.

Tüttő István: Nem, nem hadd mondjam. Nem lehet, mert 15-ig el kell fogadni a beszámolót, tehát nem lehet halasztani tovább.

 

Dr. Baranyi Enikő: De figyeljetek, ide ennek van azért egy politikai háttere is. Gondolatokat ébreszthet, én ezt nagyon helytelenítem ezt a fajta dolgot polgármester úr gondolom, hogy közgyűlés megkezdésekor is tudta, hogy kedden feladata lesz.

 

Tüttő István: Nem tudtam ez nem volt munkaterv szerinti volt a mostani.

Dr. Baranyi Enikő: Mi a jövő heti?

Tüttő István: A közmeghallgatás.

 

Tüttő István polgármester az ülést 21.15 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

2001. szeptember 11. folytatólagos

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. szeptember 11-én (kedd 9,00 órakor tartott folytatólagos üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán,Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Törőcsik Pál, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva megb. osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Burján Emese kabinetvezető, Karmazin József városi főépítész, Janzsó Norbert beruházási ügyintéző, Kulbencz Ferenc irodavezető, Vargovics Józsefné HKÖ elnöke, Kámán László intézményvezető, Gáspár András a Via Kanizsa Kht ügyvezetője, Schmidt László az Ipari Park Fejlesztő Kht ügyvezetője, Dr. Tolnai Sándor tű. alezredes, tűzoltóparancsnok.

Megjelentek: Dukát Éva a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa, Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

Tarnóczky Attila: Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, meghívott vendégeinket, érdeklődőket. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Az előző ülésről megmaradt napirendek felsorolását a meghívóban megkapták. Emlékeztetném Önöket, hogy a mai napon a polgármesteri tájékoztatóhoz egy kiegészítés lett kiosztva, aminek a lényege, hogy október 11-12-13-án Nagykanizsán Stájer Napokat tervezünk rendezni. Ugyanakkor javasolnám, hogy a polgármesteri tájékoztatónak a Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtható pályázatok részéhez legyenek szívesek hozzácsatolni a most kiosztott Uszoda pályázatot, ennek a javaslatát. Talán megtehetik, hiszen technikai jellegű, ellenben megindíthatjuk a Tanácshoz a támogatási kérelmünket. Költségvetési plusz kiadást ez nem jelent.

Kérném szépen jelezzék, hogyha a javasolt napirendi pontokhoz megjegyzésük van.

Kiss László: Olyan kérésem lett volna a tisztelt közgyűléshez, hogy tekintettel arra, hogy az elmúlt közgyűlésen a zárt ülésre tervezett tájékoztatás a NagyPlus Rt első igazgatósági üléséről elmaradt, ezt szeretném a közgyűlés elején zárt ülés keretében elvégezni. Én erre kérnék módot, ha lehet.

Tarnóczky Attila: Ezzel kapcsolatban jelezném, hogy polgármester úr telefonon kérte tegnap este, hogy a NagyPlus Rt-vel kapcsolatos két napirendet – a 21. és a 22-t – halasszuk el jövő hétre, rendkívüli közgyűlés keretében tárgyaljuk. Egyrészt azért, mert a tegnapi igazgatótanácsi ülésen – elmondása szerint – új információkhoz jutott, másrészt pedig szeretne jelen lenni. Ez ügyben majd szavazást kérek. Figyelembe véve Kiss László képviselő úr indítványát is. Tessenek majd dönteni.

Bicsák Miklós: Tisztelettel kérnék 2 percet, egy közérdekű dolgot szeretnék elmondani. Most is hívtak telefonon. Én a múltkori közgyűlésen interpellációmban az Űrhajós utcai óvodával kapcsolatban, hogy mivel az intézmény elköltözött, és ott le van zárva, ma reggel felhívtak, hogy az Űrhajós utcai óvodán lévő játszószerek, meg egyéb dolgoknak az ún. kiásása, áttelepítése, illetve már történt belőle, hogy eltávolítottak idegenek. Azt szeretném a T. Közgyűléstől, vagy a Hivataltól, hogy ez lehetséges, odafigyelünk-e, hogy egy lezárt intézmény területéről bárki elviszi a játszóteret? A lakosság kéri, hogy szíveskedjenek utánanézni.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Képviselő úr! Folytatólagos ülésen vagyunk, napirend előtti felszólalásoknak itt most nincs meg a lehetősége, ellenben délután az új közgyűlési ülésen legyen szíves szót kérni és elmondani ezt a felvetését.

Birkner Zoltán: Az lenne a javaslatom alpolgármester úr, hogy a Kiss László képviselőtársam indítványa és polgármester úr kérése összehozható. Feltétlenül szerencsés lenne a Kiss László képviselőtársam ma zárt ülés keretében az első napirendi pontban elmondhatná azt, amit szeretne, hiszen pontosan, talán a csúszás miatt voltak félreértések az elmúlt héten – ugye nem volt lehetősége ezt elmondania – én szeretném, hogyha ez menne, egyébként meg egyetértünk azzal, hogyha a NagyPlus Rt ügyei ezt megkívánják, akkor egy soron kívüli közgyűlésen foglalkozzunk ezzel a témával. Én arra kérném a képviselőtársaimat, hogy azt a 15 percet adják meg Kiss László képviselőtársamnak, hadd mondja el, hogy mi történt a július 30-i első igazgatósági ülésen. Kiss úr ennek a tapasztalatairól be szeretne számolni természetesen zárt ülésen, hiszen azért ez mindannyiunk érdeke.

Tóth László: Én a magam részéről feltétlenül ragaszkodnék a 21. napirendi pont megtartásához, ugyanis ezzel a napirendi ponttal egy jogellenes magatartás megszüntetését tennénk lehetővé, ami július 13-a óta fennáll. Feltétlen kérem a közgyűlést, hogy a 21. napirendi pontot zárt ülés keretén belül tárgyaljuk meg.

Tarnóczky Attila: Kérem, szavazzunk akkor az elhangzott indítványokról. Polgármester úr javasolta elnapolását a 21. napirendi pontnak. Kérem döntésüket. Polgármester úr elnapolási indítványáról szavazunk.

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: Polgármester úr javasolta a 22. napirendi pont elnapolását is. Kérem, szavazzanak.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tarnóczky Attila: Ennek megfelelően kérem döntsenek Kiss képviselő úr indítványáról, mi szerint a 22. napirendi pontot elsőként tárgyalnánk. Kérem, szavazzanak.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: Kérem, döntsenek a javasolt zárt ülés jellegről is. Kérem, szavazzanak.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

Zárt ülés:

 1. Tájékoztató a NagyPlus Rt. igazgatóságának Ügyrendjéről.
 2. Előadó: Kiss László képviselő

  Nyílt ülés:

 3. Kiegészítés a 2001. szeptember 4-i polgármesteri tájékoztatóhoz.
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának ……/2001. (….) számú rendelete a többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/1999.(IV.3.) számú rendelet módosítására.
 6. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 7. Tájékoztató az ingatlanértékesítések évközi helyzetéről.
 8. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 9. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, valamint a 2001. évi költségvetésről szóló 10/2001. (III.14.) számú rendelet módosítására.
 10. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának …/2001.(…) számú rendelete a Krátky István díjról.
 12. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

  Meghívott: Tóth Lajos Pedagógus Szakszervezet titkára

 13. Nagykanizsa Palini Általános Iskola és környéke rendezés alá vonása.
 14. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

  Meghívott: HALA-ÉP Kft. Halász Lajos ügyvezető Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.

 15. Javaslat Nagykanizsa Téglagyári utcától keletre lévő terület rendezési tervének elfogadására.
 16. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

  Meghívottak: Berczeli Emilia tervező

  Schneff György Nagykanizsa, Kaposvári u. 72.

  Keresztes Sándor Területi Főépítész

 17. Nagykanizsa Szabadhegy városrész és környéke településrendezési terve.
 18. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

  Meghívott: Keresztes Sándor Területi Főépítész

 19. Javaslat a levegőtisztaság, zajvédelem helyi szabályairól szóló 17/2000(IV.26) számú rendelettel módosított 43/1996. (XII.3)számú önkormányzati rendelet módosítására.
 20. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

 21. Nagykanizsa gyalogos központ tervpályázata.
 22. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 23. Javaslat az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola telephely és profilbővítésére.
 24. Előadó: Balogh László bizottsági elnök

  Meghívott: Veitné Molnár Anikó kuratóriumi elnök

 25. Előterjesztés a Nagykanizsa Rozgonyi u. 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.
 26. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 27. Előterjesztés a Nagykanizsai Lakásfenntartó Szövetkezet kérelméről
 28. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 29. Előterjesztés a csatornahálózat üzemeltetésének és ráfordításainak mérséklésére és a szükséges felújítási munkáinak elvégzésére.
 30. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 31. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról.
  Előadó: Dr. Tolnai Sándor tűzoltóparancsnok
 32. Z á r t ü l é s :

 33. Fellebbezések (írásban)
 34. Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999./I.26.) számú rendelet módosításáról.
 35. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

  Meghívott: Schmidt László ügyvezető

 36. Előterjesztés a Zala Erdő Rt. és az Önkormányzat között létrejövő terület cseréről.
 37. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 38. Előterjesztés a Nagykanizsai volt Thury laktanyában lévő, a szabályozási terv alapján elbontandó műhely épületekről.
 39. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 40. Előterjesztés Nagykanizsa-Kiskanizsa 6235/2 hrsz-ú közút megjelölésű ingatlan értékesítéséről.
 41. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 42. Előterjesztés a Nagykanizsa Kinizsi u. 47. sz. alatti 18 négyzetméteres szükséglakás értékesítéséről.

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: Kérném szépen ennek megfelelően a zárt ülés feltételeit megteremteni.

Zárt ülés

Zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

Nyílt ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tóth László: Amiben van egy mondat, Törőcsik Pál úr részéről. Azt mondja, hogy “az egyéb elmondottakkal is egyetértve én ezt megtoldanám azzal, hogy én erre a célra egyhavi illetményemet felajánlom”. Ez a napirendi pont pedig a Nagymagyarország emlékmű felállításának támogatási kérelme volt. Viszont ezt az egyhavi illetményt a Nagymagyarország emlékmű tételei között nem olvastam. Kérdésem az, hogy ez miért nem szerepel bent.

Törőcsik Pál: Az elszámolás folyamatban van. Én az általam megígért összegnek nem annyit, hanem annál többet áldoztam erre. Egyébként az emlékmű végleges helyreállítása ugyanúgy folytatódni fog. Ezt tudom mondani, holnap fogok a Kormánybiztosi Hivatalhoz felmenni az elszámolás ügyében. Ennyit kívántam kiegészítésként. Úgyhogy, aki még ennyit áldozott rá, az majd jelentkezzen.

Röst János: Ide kapcsolódna a kérdésem. A beszámolóban van egy kitétel, hogy 2.3 millió Ft értékű munka elkészült, de nincs rá fedezet. Gondolom erre utalt Törőcsik Pál még a rendezésére.

Tarnóczky Attila: Válaszolni óhajt-e valaki? Én választ adni nem tudok. Úgy látom senki, a vitát szeretném lezárni. Hozzászóló nem lévén, le is zárom. Szavazás következik a 26. határozati javaslatról. Kérem döntésüket.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 26. pontját elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: 27. pont következik. Fedezetként a határozati javaslathoz megjelölöm a gázközmű vagyon kárpótlás értékpapír részét. Minősített szótöbbség szükséges. Kérem, döntsenek.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 27. pontját elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: 28. határozati javaslat következik. Kérem döntésüket.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 28. pontját elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: (Elnézést kérek, tessék törölni.) Akkor még egy szavazás van hátra. A kiosztott lapon, ugye a strandrekonstrukció ügyében beadnánk egy pályázatot a Fejlesztési Tanácshoz. Kérném, erről a határozati javaslatról dönteni. Minősített többség kell hozzá. Önrész biztosítása a költségvetésben szereplő összeg erejéig.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a 29. határozati javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

260./2001.(IX.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 49/3/2001.(II.27.) számú határozat végrehajtásától szóló jelentést elfogadja.
  2. a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján egyetért azzal, hogy a költségvetés jelen módosítása során 6.130 e Ft összeg önálló soron a Kanizsa Újság Kft. veszteségének pótbefizetéseként jelenjen meg. A pótbefizetés a gázközmű vagyon kárpótlás értékpapír része.
  3. Határidő: 2001. szeptember 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  4. a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által – a régió számára biztosított keretösszeg terhére hirdetett Phare “tükörprogram” címén – meghirdetett támogatási pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
  5. Felhívja Nagykanizsa Város vállalkozói, intézményei, lakossága szervezetei, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Közgyűlés valamennyi szervezete figyelmét arra a lehetőségre, melyet a jelen pályázat és ennek alapján a jövőbeni Strukturális Alapok fogadására felkészülés jelenthet a város, annak térsége és a régió számára, társadalmi és gazdasági téren egyaránt.

   Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a Közgyűlés bizottságait, hogy a pályázati lehetőségeket számba véve dolgozzanak ki javaslatot az önkormányzati feladatellátást elősegítő, a Közgyűlés rövid és középtávú célkitűzéseivel összhangban álló pályázat meghatározásával.

   Törekedjenek arra, hogy széleskörű együttműködés alakuljon ki a városban és térségében megjelenő pályázati igények támogatására.

   Az elvégzett munkáról és a pályázat előkészítés eredményéről, a kidolgozott javaslatokról – a beadási határidő figyelembevételével – készüljön egyeztetett közgyűlési előterjesztés.

   Határidő: 2001. szeptember 30.

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

   felkérésre: Antalics Dezső VKB elnöke

   Balogh László OKSB elnöke

   Böröcz Zoltán PB elnöke

   Dr. Csákai Iván SZEB elnöke

   Dr. Fodor Csaba GVB elnöke

   Tóth László ÜJB elnöke

  6. a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt “Kilátó” elnevezésű pályázati programban való részvétellel egyetért.
  7. A pályázathoz szükséges önrészt nyertes pályázat esetén a 2001. évi költségvetésben Strand felújítása címen elkülönített 40 millió Ft terhére biztosítja a Kanizsa Uszoda Kft részére

   A pályázat benyújtásával a Kanizsa Uszoda Kft ügyvezetőjét bízza meg.

   Határidő: 2001. szeptember 30. (pályázat benyújtása)

   2002. január 30. (közgyűlés tájékoztatása)

   Felelős : Tüttő István polgármester

   Czoma Péter ügyvezető

  8. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

Tarnóczky Attila: Én úgy emlékszem a TV közvetítésből, hogy Györek képviselő úr ügye rendeződött.

Györek László: Persze.

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának …./2001.(….) számú rendelete a többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/1999.(IV.3.) számú rendelet módosítására (írásban)
 2. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

  Tarnóczky Attila: Megkérdezem jegyző asszonyt, mivel a Hivatal vezetője mégiscsak ő, hogy kíván-e kiegészítést hozzáfűzni az előterjesztéshez?

  Szabóné Dr. Csányi Mariann: Én végül is csak egy nagyon rövid pár szót szeretnék ehhez mondani. A Hivatal vonatkozásában olyan jellegű változásokat terjesztettem eddig a közgyűlés elé, amellyel próbálom a Hivatal szerevezettségét és talán hatékonyabb működését elősegíteni. Ez a változtatás is ezt a célt szolgálja. A Városfejlesztési Osztály vonatkozásában is az egy csatornában való terelése az információknak az alapvető cél. Ezek a dolgok hatékonyabban és egymás munkájáról jobban tudva történjenek. A Közterület-Felügyelet vonatkozásában pedig azt gondolom, hogy még hatékonyabb munkavégzésre kerülhet akkor sor, hogyha közvetlen a jegyző irányítása ezen a területen. Tegnap részt vettem rendvédelmi szervek által tartott megbeszélésen, ahol a Rendőrség, Tűzoltóság illetve a Vám és Pénzügyőrség és az összes érintett szerv vezetője részt vett és itt is tulajdonképpen és hozzám kérdésként tették fel azt, hogy milyen hatékonyabb munkát tudunk végrehajtani azokban a kérdésekben, amelyet képviselő urak jogosan akár a diszkók, akár a vendéglátóegységek vonatkozásában jogosan feltesznek nekünk és próbálnak arra ösztönözni bennünket, hogy ebben a dologban lépjünk. Sajnos jogszabály hiányában vagy jogszabályok megfelelő rendelkezései hiányában igazából önmagában a hatóság – tehát a Polgármesteri Hivatalnak a hatósága – nem igazából tud eredményeket produkálni. Ehhez segítséget mindenképpen ezektől a szervektől tudunk kapni, amelyet ők tegnap is megerősítettek és a hatékonyabb munkavégzést szolgálná, hogyha közvetlenebb irányítást tudnánk ezen a területen a közterület-felügyelők vonatkozásában is végrehajtani.

  Marton István: Meglehetősen körüljártam ezt a témakört. A Szervezeti és Működési Szabályzat ekként történő módosításával egyetértek, elfogadom. Az viszont, hogy a Polgármesteri Hivatal létszáma október 1-től 3 fővel bővüljön, az számomra elfogadhatatlan. Én úgy gondolom, hogy a közterület-felügyelet a feladatainak bővülése nem azt jelenti, hogy vadonatúj embereket kell átvenni, hanem olyanok, akik ezt már csinálták, a Polgármesteri Hivatal kereteiben – most nem akarom megnevezni őket -. A felügyelet vezetőjével is folytattam eszmecserét és hát valami olyasmi kristályosodott ki, hogyha ő a hivatal jelenlegi állományából kap 2 fő növekményt, akkor tulajdonképpen 1 fő abszolút növekménnyel ez a dolog menni fog. Az, hogy most 3 fő plusz embert a Hivatal kapjon, én ezt nem tudom támogatni még akkor sem, ha a szervezeti struktúrát el tudom fogadni. Ezt javaslom, hogy képviselőtársaim is plusz egy főt szavazzanak meg.

  Antalics Dezső: Magam részéről nagyon örülök ennek az előterjesztésnek. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésein többször szembesültünk azon problémákkal, amelyet jegyzőnő felvetett hozzászólásában. Azzal is maximálisan egyetértek, hogy a Közterület-Felügyeleti Iroda hatékony működése minden kanizsai és Kanizsa környéki polgárnak fontos és a feladatai valóban megnövekedtek. Én úgy gondolom, hogy erre a szakfeladatra mindenképpen szükséges a 3 fő bővülés. Hogy ezt a Polgármesteri Hivatal állományából átcsoportosítással vagy plusz fő felvételével oldják meg, nyilván ez a jegyzőnő, illetve a közgyűlésnek a feladata, de én mindenképpen indokoltnak tartom a feladatellátásához a Közterület-Felügyeleti Iroda erősítését annál is inkább, mert itt a jelentős feladatnövelésen túl még előre bocsátom, hogy a Nyugat Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel is kialakulóban van egy forródrótos kapcsolat és a feladatok zömében délutánra, éjszakára és hétvégére is át fognak tolódni, mert anélkül nem lehet ezt a munkát hatékonyan a kanizsai polgárok érdekében elvégezni. Én mindenképpen támogatom az eredeti előterjesztést a határozati javaslatokkal együtt.

  Röst János: A Városfejlesztési Osztály létrehozása indokolt volt. Korábban egyébként Műszaki Osztályként működött. Én úgy gondolom, hogy a műszaki feladatok összecsoportosítása a beruházással mindenképpen helyes. Viszont ez a változat felvet más problémát is. Azt, hogy kikerül a polgármesteri hatáskörből – olyan funkció, amely eddig polgármesteri közvetlen volt – gondolok a főépítészi munkakörre. Ezért megkérném a jegyző asszonyt, hogy ezekre a módosításokra, ami ez maga után von, azért tájékoztassa azért a közgyűlés tagjait.

  Mindenképpen javasolnám, hogy az osztályvezetőnek a kinevezését előzze meg pályázat. Ez csak nyilván javaslat, mert jegyzői hatáskör. Elképzelhető, hogy lehetne meríteni esetleg külsős szakemberekből is. A Vagyongazdálkodási Irodának a működése én úgy gondolom, hogy időleges, ugyanis ennek a kivételét én már többször javasoltam gazdasági társaságba. A jelenleg Ipari Park Kht-nak a működése – én azt hiszem, hogy egyre vett át a NagyPlus Rt a munkakörükből és nem zárnám ki, hogy esetleg oda lehetne csoportosítani a vagyongazdálkodási munkaköröket idővel. Nyilván nem ebben az évben, hanem 1-2 éven belül.

  Budai István: Az előttem szólók arról tettek tanúbizonyságot, hogy kell ez az előterjesztés és kell erősíteni a közterület-felügyeletet. Ezzel én maximálisan egyetértek és azzal is egyetértek, hogy meg kell kísérelni belső átcsoportosítással, tehát nem létszámbővítéssel. Úgy gondolom, hogy a korábbi időszakban elég sokat foglalkoztunk ilyen városüzemeltetési, városszennyezettségi meg egyéb kérdésekkel, ez a közterület-felügyeletnek egy aktuális feladata lehetne. Én itt megjegyeztem olyasmit, hogy jó lenne, hogyha vagy a felügyeleten belül, vagy valamilyen csoporthoz odatennénk a városüzemeltetés ellenőrzését, kontrollját. Én úgy gondolom, hogy a Műszaki Osztály megszüntetésével itt valamilyen csorbát szenvedett ez a dolog és én szerintem ezt meg kellene oldani. Én javasolnám – ha úgy értette az előterjesztő, a közterület-használat az egyben a zöld terület-használatot is jelenti, különös tekintettel a zöld területen tapasztalható tiprások, tehát a meglévő gyalogutak meg egyebeknek a megszüntetése, ellenőrzése, vagy kiépítése. Ugye a magyar ember arra, megy amerre a legrövidebb úton odaér valahova. Ha oda éppen jó járdát lehetne csinálni, akkor kellene oda csinálni. Azt hiszem ilyen téma már a korábbi időszakban forgott itt a közgyűlés előtt. A közterület-védelmi szabálysértéseknél én a múltkori hozzászólásomat szeretném felidézni, hogy az állattartás, tehát az eb rendeletünknek a betartását fokozatosan kellene érvényesíteni – bár itt megemlíti az állattartáshoz kapcsolódó hatósági tevékenységet. Javasolnám, itt a 3. oldalon beszél a szelektív hulladékgyűjtés segítéséről, meg kibővítésének ellenőrzéséről. Én azt is ide hozzátenném, hogy a hulladék elhelyezésének megoldásában tegyen lépéseket. Tudni illik én úgy gondolom, hogy akkor ér valamit a szelektív hulladékgyűjtés, hogyha az utóhasznosítása megoldásra kerül. Most ez lehet, hogy nem a Közterület-Felügyelet dolga, de azért ide kívánkozna ebbe az anyagba. Még ide venném én nem csak a hatósági munkával való támogatását a közterület felügyeletének, hanem annak az ellenőrzését is. A 3. pontban ugye olyasmit ír az előterjesztő, hogy környezetvédelmi hatósági feladatok ellátásáért valamint a szelektív hulladékgyűjtésben való közreműködéséért egy környezetvédelmi csoport a felelős és ennek az ellenőrzéséért is úgy gondolom. Én ennyit gondoltam bővíteni, és hogyha úgy gondolja a T. közgyűlés, akkor szívlelje meg ezeket. Nagyon jó lenne, hogyha most már tényleg egyszer elérnénk arra a szintre, hogy a közterületeink rendben lennének.

  Böröcz Zoltán: Javaslom, hogy az eredeti előterjesztést fogadjuk el, egyetértve a Városfejlesztési Bizottság álláspontjával. Ez a fajta munkabővülés, amit a közterület-felügyelet végül is a törvény erejénél fogva kapott, valóban létszámemelést és ha szabad azt mondanom minőségjavulást indokolt. Felvetődött itt az, hogy ezt belső átcsoportosítással megoldani a Hivatal részéről. Én megmondom őszintén azért nem támogatnám, mert én minden olcsó megoldást igazából támogatunk. Mi hozhatunk be egy olyan határozatot, hogy ezt így kell megvalósítani, de lehet, hogy a jegyzőnőnek egy olyan gondot akasztunk a nyakába – hiszen ő ismeri azt, hogy a Hivatalon belül milyen egyáltalán a létszámhelyzet. Támogatni azért tudom, mert költségvetési többletet nem igényel – mint az előterjesztést tartalmazza ez a létszámbővülés – érdekes lenne viszont a belső átcsoportosításból való megoldás – amit Marton úr javasolt – ugyanis abban az esetben pedig költségvetési megtakarítás jelentkezne a Polgármesteri Hivatalban, amit el kellene vonni. Magyarul én azt szeretném mondani, hogy az eredeti előterjesztést én támogatom és ezekkel egyetértek.

  Tarnóczky Attila: Magam úgy gondolom, hogy a Hivatal létszámhelyzetét érdemes lenne egyszer alaposan áttekinteni figyelemmel arra, hogy Kht-k sorozatát hoztuk létre, amely kht-kba bizonyos feladatokkal a hivatalnokok átkerültek. Számomra ez azt jelenti, hogy továbbra is ebben a körben vannak, csak más szervezeti egységnél.

  A közterület-felügyeletnek a bővítetett működtetése bizony költségvetési fedezet igényel. Ha jól emlékszem, a közterület-felügyelet egy korábbi bizottsági ülésen arra kapott felhatalmazást, hogy a többletbevételeiből kezdjen neki a város környékét csúfító szemétdombok eltakarításának. Ez bizony keményen érinti a tervezet t létszámbővítését.

  Marton István: Csatlakozva ahhoz, amit alpolgármester úr mondott. A határozati javaslatban valóban az van, amit Böröcz úr is említett, hogy a bér, illetve annak többletbéralap, járulékok stb. a közterület-felügyelet többletbevétel terhére biztosítja. Meddig? Az idő végeztéig, vagy csak ennek a naptári esztendőnek a végéig? Több ilyen volt már az elmúlt 11 éve, ezt praxisból mondom. A következő évben automatikusan növekményként jelentkezett a költségvetés szerkezetében. Én nem akarok neveket mondani, de mint céloztam rá, a közterület-felügyelet vezetőjével én ezt az ügyet elég részletesen megtárgyaltam. Teljesen egyetértek azzal, amit a 2. oldal alján van, hogy közterület-felügyeleti irodák a hatékonyabb munkavégzés érdekében célszerű önálló szervezeti egységként működtetni. Feladatát, tevékenységi körökkel bővíteni. Pl.: - két felsorolás – fakivágási engedély kiadása, állattartási rendelethez kapcsolódó hatósági tevékenységek ellátása. T. uraim! Ezzel a feladattal 2 ember foglalkozik a Hivatalban jelenleg. Azt a kettőt át kell csoportosítani és én azért mondtam, hogy egy pluszt elbírok fogadni úgy, ahogy az alpolgármester úr is említette. Azért az illegális szemétlerakóknak ez ne menjen már a rovására, mert sajnálatos módon bőségesen van belőlük.

  Tarnóczky Attila: Végül megkérdezem jegyző asszonyt, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra?

  Szabóné Dr. Csányi Mariann: Röst képviselő úr kérte azt, hogy a Városfejlesztési Osztállyal kapcsolatosan pár szót még mondjak. A Városfejlesztési Osztály vonatkozásában a Városrendezési és Beruházási Iroda tulajdonképpen lefedné a mostani Főépítészi Iroda, illetve a Vagyongazdálkodási és Beruházási Irodának a beruházási részét, ugyanis az elképzelések és a megvalósítás ebben az esetben tökéletesen egy hullámhosszon tudna történi és a másik irodaként maradna meg a Vagyongazdálkodási Iroda. Azt gondolom, hogy szorosabb beszélő viszonyba kerülnének ezek a dolgok egymással. A pályázat vonatkozásában ugye mindig ez egy nehéz vagy érdekes kérdés is – mindegy, hogy hogyan nevezzük – ugyanis abban az esetben, ha pályázatot írunk ki, akkor feltétlenül számolunk annak az esélyével, vagy annak a lehetőségével, hogy hivatalon kívüli személy is megpályázza ezt a munkakört és ebben az esetben ugyanoda érünk vissza, amiről az előbb Marton képviselő úr is beszélt. Mert hogyha kívülről kerülne felvételre osztályvezető, abban az esetben ez megint egy plusz létszámbővítést jelentene. Itt ugye mindig arról szól ez a történet, hogy a köztisztviselő vezetői megbízása vonatkozásában a munkáltatói joggal bíró vezető viszonylag – azt mondom – viszonylag szabadabban tud szervezni és változtatni ezáltal viszont a köztisztviselő maga azért védettséget élvez és ezáltal mindenképpen ez nehezebbé teszi a pályázattal való érdembeli foglalkozás kérdését.

  A Közterület-Felügyeletnek a létszámkérdésére vonatkozóan, amit alpolgármester úr is mondott, hogy az illegális szeméttelepek felszámolása. Ugye ez a kérdés mindjárt azzal kezdődik, hogy oda ember kell, aki megnézze, kimenjen és következetesen számon kérjen, felelősségre vonja az embereket. Én azt gondolom, hogy ez is valamilyen szempontból indokul szolgál, de azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a Közterület-Felügyeleti Iroda vezetője, ha gondolják bővebb, és részletesebb tájékoztatást tud mondani. Mi az, ami igazából ezt a létszámbővítést igazolja, amit ő szeretne? Alapvetően ugye az is hozzájárul még, hogy ezek az éjszakai akciók, amikkel szeretnénk tényleg nagyobb rendet megvalósítani a városban mindenképpen azt jelenti, hogy aki éjszaka dolgozik, az nagyon kicsi az esélye, hogy nappal is fog tudni dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez indokolná ezt. Természetesen a közgyűlés eldönti, hogy a létszámkeret vonatkozásában mennyit fog nekünk megszavazni. Mi annyival fogunk dolgozni, amennyit a közgyűlés nekünk lehetőségként biztosít és természetesen amennyi ebben az egészben így belefér.

  Röst János: Én nem kívánom rábeszélni jegyző asszonyt, hogy pályáztasson. Ha meg van elégedve a hivatali dolgozókkal, akkor nagyon szívesen veszem, hogyha onnan nevez ki valakit, ez az ön hatásköre. Viszont lenne még egy véleményem. Ez pedig a Közterület-Felügyeleti Irodához telepítendő funkciók. A fakivágási engedélyek kiadása, valamint az állattartási rendelethez kapcsolódó hatósági tevékenység ellátása. Úgy tudom, hogy itt volt rendeletmódosítás, és már nincs fakivágási engedély, hanem egyéb eljárás van.

  Tarnóczky Attila: A vitát lezárom. Módosító indítvány a határozati javaslathoz érkezett Marton képviselő úr részéről. Ettől függetlenül először dönthetünk a rendeleti javaslatról, azt nem kifogásolta senki. Minősített többség szükséges, kérem szavazzanak.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 2 ellenszavazattal a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  41/2001.(IX.12.)zámú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41./2001.(IX.12..) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2001.(VI.27.), 5/2001.(III.13.), 54/2000.(XI.29.), 48/2000.(XI.8.), 44/2000.(X.11.), 43/2000.(X.11.), 53/1999.(X.20.), 23/1999.(V.20.), számú rendelettel módosított 18/1999.(IV.30.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Tarnóczky Attila: Következik a határozati javaslat. Lényegében két eredmény ez. Először a radikálisabbat tenném fel szavazásra. Marton képviselő úr javaslatát, mi szerint 1 fő bővítést javasolt. Magam támogatom, kérem szavazzanak. Minősített többség kell itt is.

   

  A közgyűlés 8 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tarnóczky Attila: Kérem, döntsenek a másik változatról, ahol 3 fő bővítés szerepel.

   

  A közgyűlés 11 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadja el.

   

  Tarnóczky Attila: Jelenleg tehát nincs létszámbővítés. A kérdésre gondolom majd még visszatérünk egy későbbi alkalommal.

   

 3. Tájékoztató az ingatlanértékesítések évközi helyzetéről (írásban)
 4. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

   

  Tarnóczky Attila: Az előterjesztés túl nagy meglepetést nem okozhat, gondolom erről mindannyian tudunk. Nem tudom, hogy ezek érvényes hozzászólási szándékok? Akkor kérem most jelezze az, aki hozzá akar szólni a témához.

  Röst János: A Gazdasági Bizottságon értékeltük ezt a beterjesztést. Én nem kívánom sem minősíteni, se egyéb megjegyzést tenni hozzá. Csak olyan kérésem lenne, hogy a költségvetésnél javasoltam azoknak a pontoknak a törlését, amelyek nem valósultak meg, illetve nem fognak megvalósulni ebben az évben. Ez pedig a laktanya-értékesítés 400 millió Ft bevétele és kiadása. A lakáscélú földterület értékesítés 35 millió Ft-tal szintén kérném a törlését majd a költségvetésnél és a lazsnaki szociális otthonnak a törlését. Az igazság az, hogy ezek a tételek már a beterjesztéskor sem voltak értékelhetőek, ugyanis látni lehetett már a költségvetés kialakítása kapcsán, hogy ezek nem fognak megvalósulni, tehát ilyen értelemben igaza van alpolgármester úrnak, ez nagy meglepetést senkinek sem okozott.

  Tarnóczky Attila: A Gazdasági Bizottság indítványaként mindezekről a kérdésekről a következő napirendben szavazni fogunk.

  Marton István: Ahhoz, hogy egy év múlva ne ilyen tájékoztatást lássunk az ingatlanértékesítés évközi helyzetéről, indított el engemet arra, hogy egy önálló képviselői indítványt adjak be. A napokban ez megtörtént és gondolom a következő közgyűlésen képviselőtársaim találkoznak vele, aminek egy mondatban az a lényege így előzetesben, hogy a lakásgazdálkodás körülményeinek jelentős javulásával – mert ugye az idei évben több lakást van módja a városnak adni - mint az előző kettőben együttvéve. A jövő évben a vagyongazdálkodási szempontok nagyobb mértékben legyenek figyelembe véve, illetve tulajdonképpen ez év végéig ezt meg kell tenni, mert különben a zsugorodó önkormányzati vagyonnak a forgatása teljességgel meghiúsul. Gondolok itt a mindenki által ismert Király u. 45. Király u. 43. stb. de nem akarok ebbe mélyebben belemenni – ez úgyis téma lesz az önálló képviselői indítványomnál.

  Tarnóczky Attila: Jelenleg más hozzászóló nincs, a vitát lezárom. Döntsünk a határozati javaslatról, kérem szavazzanak.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  261/2001.(IX.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlanértékesítések évközi helyzetéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 5. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, valamint a 2001. évi költségvetésről szóló 10/2001.(III.14.) számú rendelet módosítására (ír.)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: A könyvvizsgáló véleménye szerint a két témát külön kellene tárgyalnunk, kérem döntsenek erről, hogy szétválasztjuk-e? Úgyhogy először a beszámolót és utána a rendeleti javaslatot tárgyaljuk. Kérem, erről szavazzanak mindenek előtt.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: Felkérem könyvvizsgálónkat, hogy – illetve kérdezem pontosabban, hogy óhajt-e szóban kiegészítést a leírtakhoz fűzni? Utána a vitát elkezdjük.

Szita László: Engedjék meg, hogy rövid kiegészítést tegyek! Azért teszem ezt, mert a jelentést ki tudtuk küldeni múlt héten. Ha múlt héten került volna napirendre, akkor nyilván, hogy részletesebb tájékoztatót tartottam volna. Engedjék meg, hogy a rendeletmódosításról és a féléves tájékoztatóról együtt mondjam el a véleményemet, hiszen az előterjesztésben ezek a fogalmak és ezek a dolgok összefüggtek egymással.

A könyvvizsgálat során a jogszabályból adódóan meg kellett vizsgálni azt, hogy mennyiben felel meg ez az előterjesztés és a rendeletmódosítás az Államháztartási törvénynek, és az államháztartás működési rendjét szabályozó többször módosított 217. kormányrendelet előírásainak. Ezenkívül megnéztük, hogy az adatok mennyire pontosak, megbízhatóak és a pénzügyi helyzetet is értékeltük.

Először akkor engedjék meg, hogy a tájékoztatóról a féléves tájékoztatóról mondjam el a véleményünket. A tájékoztatót felülvizsgálva egyrészt a számszaki részt elemezve és a hozzá kapcsolódó táblázatokat vizsgálva megállapítottuk azt, hogy a napirendek egyértelműen nem voltak teljesen a rendeletmódosítás és a tájékoztató sem szétválasztva. Ezt a jelentésben egyébként megfogalmaztuk. Ezt az Államháztartási törvényre hivatkozva kellett megtennünk, tehát nem a saját véleményünket mondtuk ezzel kapcsolatban ugyanis a tájékoztató – ez az Államháztartási törvény szerint – a polgármester által beterjesztendő előterjesztést jelent, a rendeletmódosítás az pedig természetesen szintén az Államháztartási törvény szerint már a költségvetési rendeletnek a megváltoztatását jelenti. Most hogyha a tájékoztatót megnéztük, megvizsgáltuk, akkor végül is kiderült már a címből is, hogy úgy volt megfogalmazva, hogy tájékoztató a 2001. félévi költségvetés végrehajtásáról, valamint a rendeletmódosításról, tehát ez is úgy sugallta, minthogyha a kettő együvé tartozna. Másrészt pedig amit a szöveges részben meg lehetett állapítani, hogy pl. a rendeletmódosításra vonatkozóan a szöveges értékelés semmiféle adatot nem tartalmazott és ezért javasoltuk, hogy ezért is, meg hát a törvényre hivatkozva, hogy szét kellene választani és külön kellene tárgyalni. Most is és a jövőre nézve is és ezért fogalmaztuk úgy meg, végül is összességében tárgyalásra alkalmasnak tartjuk a tájékoztatót azzal, hogy külön tárgyalva és természetesen külön hozza meg a közgyűlés a határozatait.

A következő rész, az adatok megbízhatóságára, pontosításáról annyit, hogy felülvizsgáltuk azt, hogy a Hivatalban és a hozzá kapcsolódó intézményekben mennyire megbízhatóak a könyvelés adatai. Különösebb problémát nem találtunk, tehát a táblázatban lévő adatokat úgy tudjuk minősíteni és úgy tudjuk a testület előtt megerősíteni, hogy ezek megbízhatónak tűnnek. Néhány eltérés volt az 1. és 2. melléklet között, de erről részletesen nem kívánok szólni, hiszen a jelentésünk ezt részletesen tartalmazza.

A másik témánk volt a pénzügyi helyzetnek az értékelése. Úgy fogalmaztuk meg, hogy finanszírozható volt az első félévben az önkormányzatnak a költségvetése. Természetesen, hogy azóta amilyen számokat is rögzítettünk, a helyzet már lényegesen változott, hiszen több mint két hónap múlt el a június 30-i fordulónaphoz képest. Tehát itt azért a bevételek is, amiket rögzítettünk és a kiadások is azért jelentősen módosultak. Tehát finanszírozható volt, ezt a finanszírozást azért hozzá kell tenni, hogy nem a tárgyévi bevételek tették lehetővé, hanem igénybe kellett venni egy éven túli hitelt és van egy jelentős ún. rulirozo hitel is, ami a finanszírozást azért biztosította. Hogyha megnézzük azt, hogy mennyi volt a kiadások és a bevételeknek a különbsége, akkor összességében a pénzforgalmi egyenleg pozitív volt – közel 20 millió Ft, tehát 19.3 millió Ft volt – de ez nem abból adódott, hogy a tárgyévi bevételek meghaladták volna a teljesített kiadásokat.

Ami probléma a pénzügyi helyzetnél az, hogy a működési költségvetésben elsősorban különösebben a kiadások miatt nem lépték túl, viszont a bevételeket még időarányosan nem teljesítették és főleg nagyon kedvezőtlen volt az első félév végén a felhalmozás és tőkejellegű bevételeknek a realizálása. Ez mindössze csak 19.3 az ingatlanértékesítés még jelentősebb volt. A jelentésből ha megnézzük, akkor próbáltuk az első félévi időarányos előirányzathoz viszonyított felhalmozás és tőkejellegű ingatlanértékesítés bevételeknek a kieséseit megnézni. Ez 300 millió Ft-ot meghaladta. Ha a kettőt együtt nézzük, akkor 400 millió Ft-ot is meghaladta. Pontos számokat nem akarok, mert hiszen a jelentésben bent van.

A másik témakörről, a rendeletmódosításról szintén azt tudnám elmondani, hogy ugyanazokat a problémákat, amiket az előbbiekben a tájékoztatóval kapcsolatban, külön kellett választani és összességében a rendeletmódosítást felülvizsgálva azt mondjuk, hogy megfelel a követelményeknek, csak a jövőben az előterjesztéshez azért célszerű lenne egy szöveges tájékoztatót is alkalmazni és elkészíteni, hiszen úgy lenne az előterjesztés egy egész.

Visszatérve akkor összességében a tájékoztatót az első félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót a megjegyzéseinkkel együtt a tárgyalásra alkalmasnak tartjuk és a közgyűlés által elfogadásra javasoljuk. Ahogyan mondtam azzal, hogy külön kell választani és a jövőben pedig jó lenne, hogyha ez külön előterjesztés lenne és a költségvetési rendeletmódosítást, tehát a következő napirendet is engedjék meg – ahogy mondtam a bevezetőben is – szeretném értékelni. Ezt is elfogadásra javasoltuk azzal, hogy a jövőben erről is külön előterjesztés készüljön és külön hagyja jóvá a testület.

Tarnóczky Attila: Képviselőtársaim, tájékoztatásul mondom, hogy a rendelettervezet módosítására tett indítvány némi indokolása táblázatosan a mellékletekben szerepel, persze nagyon tömören, hogyha nem világos valami, kérem majd kérdezzenek rá. Akkor elsőként a beszámolóról nyitnám meg a vitát, fenntartva az elkalandozás lehetőségét, hiszen a két téma összefügg. Kérném az 5 perces időkereteket nem túllépni.

Budai István: Én úgy gondolom, hogy a könyvvizsgáló úr szóbeli kiegészítése is, de a leadott könyvvizsgálói jelentés is arról tanúskodik, hogy azért minőségi javulás állt be e téren. Én úgy érzékelem, hogy reálisan mérték fel a helyzetet. Én arra kérném, hogy továbbra is ezt a módszert kövessék. Lehet még talán egy kicsit szigorúbb is.

Most akkor rátérve a beszámolóra. Én egyetértek azzal, amit a mai Zalai Hírlapban olvastam, hogy sok a hitel, de azt szeretném elmondani, hogy a Gazdasági Bizottság ezt, amikor tárgyalta, akkor ott egy kicsit politikai síkra tereltük ezt a kérdést és én úgy gondolom, hogy most nem kellene ezzel politizálni. Azt azért elmondanám, hogy mi akkor, akik ezt megszavaztuk. mert ugye felelőssé tettek bennünket ennek a költségvetésnek a jelenlegi helyzetéért mert megszavaztuk én úgy gondolom, hogy nem ezt a költségvetést szavaztuk meg, hanem mintegy 50%-kal kevesebb hitelben gondolkodtunk, de ha a mai ismereteinket is hozzátesszük ehhez a beszámolóhoz, akkor ugye ilyen híreket hallunk, hogy majdhogynem megközelíti az 1 milliárd Ft-ot a problémánk. Gazdasági Bizottsági ülésen ez elhangzott. Énnekem éppen ezért az a véleményem, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ezt a hitelállományt leszorítsuk, mert én úgy gondolom, hogy ez már lassan kezelhetetlenné válik akkor, hogyha az a fajta módosulás, amit most már azért tudunk, hogy van közművagyon-privatizációból származó többletbevétel és egyebek, hogy ez hol áll meg. Tehát ha most kellene ezt csinálni, akkor valószínű ez a költségvetési beszámoló már nem az lenne, ami most. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jó lett volna, hogyha valamennyi perspektívát felrajzolt volna a beszámoló a jövőről, a mostani ismereteinknek megfelelően és talán kevesebbet kellett volna foglalkozni az intézményekkel, mert ha megnézzük, akkor olyan 70-80%-ban intézmények helyzetéről ad tájékoztatást. Ez is kell – mert hiszen ugyanilyen arányban a költségvetés 70-80%-át elviszik az intézmények – de én mégis arra gondolok, hogy valamennyire látni kellene és akkor talán azok a viták, hogy lesz-e Ipari Park, a Laktanya eladás vagy nem lesz szóval ezzel foglalkozni kell. Mit cél számunkra a közművagyon-privatizációjának. Mert ha ugye ennek a hitelnek a fedezetére akarjuk fordítani, amely a hangulatban bent van, akkor én úgy gondolom, hogy nincs tovább mit döntenünk. Már úgy érzem, hogy nincs tovább mit felhasználnunk, mert – hát hogy mondjam – elfogy az a pénz.

Akkor konkrétan. Én úgy gondolom, hogy itt említi ezt a laktanya dolgot a 2. oldalon a tárgyi eszköz értékesítésnél ott a 3. bekezdés környékén, tehát az utolsó előtti mondatot nem tudom érzékelni vagy értékelni, mert ugye azt mondja, hogy amennyiben a laktanyákat megszerezzük, úgy a teljesítés lehetősége vizsgálandó a létrehozott NagyPlus Rt és az önkormányzat vállalásainak viszonya a szindikátusi szerződés szerint. Mondjuk ezt én a magam részéről nem tudom érzékelni.

Van egy olyan dolog, amit én még itt felvetnék a beszámoló kapcsán és erre szeretnék választ kapni, tudni illik mi bent vagyunk egy bizottságban hárman amely a nemzeti kataszteri program vizsgálatát hivatott elvégezni Györek úr, Röst úr meg jómagam és én úgy gondolom, és itt hivatkozik arra a beszámoló, hogy a KanizsaNet Kht-tól nem kaptak megfelelő adatokat. A válasz mellette van. Azonban nem tudom, hogy ez mennyibe függ össze a mi feladatunk és az itt leírtak, mert ott olyan nagy összegek forogtak a Gazdasági Bizottsági ülésen, hogy ez 160 millió Ft és annak a 40%-a önkormányzati teher. Tehát az sem 20 fillér és én arra gondolok, hogy ez olcsóbban, vagy helyből megoldható – majd erre kérlek Laci adjál választ – mert akkor megértem, de így most énbennem keverednek ezek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy erről azért szót kellene ejteni. Hát kérem szépen én ezzel tovább nem kívánok foglalkozni. Van ilyen apróbb megjegyzéseim vannak, hogy többek között a könyvtárnál megjegyzi, hogy a működési bevételeket 40%-ban, a dologi kiadásokat pedig 69%-ban teljesítette, ennek ellenére – ja a Hevesi Művház – ennek ellenére a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. Lehet, hogy ez így van, de én úgy gondolom, hogyha túllépünk költséget és kevesebb a bevételünk, akkor a kiegyensúlyozottsággal valami probléma lehet. Bár lehet - mert csak a dologi kiadást említi – lehet, hogy más oldalon más a helyzet.

Még van egy problémám. A vásárcsarnok – ami ugye sokszor előkerült ez a dolog – és azt mondjuk, hogy a társasházasítás után az intézmény bevételei között nem jelenik meg a bevétel. Akkor hol jelenik meg és milyen mértékű? Tudniillik úgy tűnik, mintha lemondtunk volna mi a bérleti díj bevételekről, mert majd a táblázatoknál kiderül ugye, hogy a 6.5 millió Ft-os tervezett összeg majdnem meghiúsult és akkor ott megálltunk, tehát nem is tervezünk többet. Ezt ha majd annak idején odaérünk, akkor kérem szíveskedjen.

Még egy dolog, de ez már tényleg csak egy gondolattal. Korábban már elértünk addig, hogy bizonyos fokig belementünk a gazdasági társaságok minősítésébe is egy ilyen költségvetési vitában annyiban, amennyire városüzemeltetést érintett. Én úgy gondolom, hogy nem lett volna baj, hogyha most is oda lukadunk, hogy valamennyi tájékoztatást kapjunk mondjuk a városüzemeltetés helyzetéről, tudniillik ebből a költségvetésből csak azt tudjuk meg, hogy mennyi pénzt adtunk a VIA Kanizsának, de hogy az a városüzemeltetésre hogy került felhasználásra, arról nem. Én arra kérném a T. Polgármesteri Hivatalt, hogy a jövőben valamennyire erről is tájékoztasson bennünket.

Tarnóczky Attila: A KanizsaNet-tel kapcsolatos kérdésre annyit válaszolnék, hogy a leírtak igazak mindkét részről. Elég nagy időbeli eltérés van a két megfogalmazás között. Innen származik az eltérés. Én azt javaslom, hogy most ne beszéljük ki, ezért alakult ez a bizottság, hogy egy előterjesztést a közgyűlésnek tudjon készíteni. A laktanyák esetében szerintem arról van szó, hogy amennyiben megvennénk a laktanyákat és bevinnénk a NagyPlus Rt-ben apportálnánk, akkor meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán mikor és hogyan juthatunk hozzá az értékéhez. Ez egy bizonytalan összeg pillanatnyilag az idei évet tekintve.

Röst János: Én rövid leszek. Én azt hiszem, hogy a könyvvizsgáló úrnak teljesen igaza van, valóban nem lehet egy szavazással elrendezni a két napirendi pontot. Mindenképpen külön kell tárgyalni a beszámolót, illetve a költségvetésnek a helyzetét. Egyébként a másik pontnál szintén kérnék majd szót, jelzem előre. Én elolvastam az összegzést, amit a beterjesztő megtett. Szó szerint így hangzik: “A 2001. évre kitűzött célokhoz biztosított előirányzatokból az első félév feladatait megvalósítottuk, a stabilitásunkat hitelfelvétel növelésével, a közműszámlák igénybevételével megőriztük.” Én úgy gondolom, hogy ez egy rossz kifejezés, ez nem stabilitást jelent, hanem instabilitást, maximum a működőképességet őriztük meg. Én azt kérem, hogy korrigáljuk ezt a szót, mert így mindenkit félrevezethet ez a megfogalmazás, hogy Kanizsa város stabil. Egyébként meg fogom szavazni ezt is, illetve a költségvetés módosítását is és nem azért, mert egyetértek vele, hanem azért, mert nagyobb kárt okoznánk azzal, hogyha nem szavaznánk meg.

Tarnóczky Attila: A határozati javaslatban annyi módosítást végrehajtok, hogy “az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően” szóösszetétel kikerülne. Nem szeretnék úgy járni, hogy valaki is azt képzelje, hogy itt az irodalmi részben leírtak, azok valamiféle kötelező joghatállyal rendelkeznek. Képviselő úrnak igaza van, de szabályosan módosítani már nem lehet.

Böröcz Zoltán: Nagyon röviden szeretnék hozzászólni. A tájékoztatót a 2001. első félévi beszámolót elfogadásra javaslom. El kell mondjam, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésének idején még nem állt rendelkezésünkre a Szita és Tsa könyvvizsgáló cég könyvvizsgálatának végeredménye. Ma azt is hallottuk és ettől kezdve talán nyugodtak lehetünk abban a tekintetben, hogy a tájékoztató a kritériumoknak megfelel, hiszen tényleges adatokat rögzít. Ez mindenképpen egy biztosíték számunkra. Hadd mondjam el azért, hogy miközben a tájékoztatót elfogadom magam is – nem tehet mást, hiszen tényeket rögzít – aközben azért vannak mindenféle félelmeim elsősorban a költségvetési helyzetünkkel kapcsolatosan. Ugye a tájékoztatóból egyértelműen kiderül, hogy bizonyos területeken, részterületeken ugyan, de nagyon fontos, jelentős túllépések keletkeztek. Én úgy gondolom, hogyha egy részterületen mondjuk az egész évre tervezett költség elfogyott, akkor ezt jegyzői hatáskörbe valami módon vizsgálni kell, ha úgy tetszik akkor a saját belső ellenőrzési szervezetünk által vizsgálni kell, mert ott gazdálkodási felelősség merül fel, ami lehet persze, adódhat tervezésből is vagy részben a tervezésből is, de adódhat pazarló gazdálkodásból is, nem indokolt felhasználások engedélyezéséből is. Ez az egyik fajta felelősség, ami hivatalon belüli. A másik fajta felelősség az a politikai felelősség, amivel mi rendelkezünk, vagyis amikor ismerve a költségvetés helyzetét elfogadunk bizonyos dolgokat, mert szükségesnek érezzük, amit sajnos csak további hitellel tudunk finanszírozni. Hozzáteszem, hogy azért a hitelünk sem olyan egyértelmű számomra, mert legalábbis én úgy látom, hogy a hitel egy jelentős része drágább hitel, mint egy kiegyensúlyozott gazdálkodásnál erre lehetőség lenne. Hogy ennek mi az oka, igazából nem tudom. Vélhetően az, hogy ezeket a hitelkérelmeket nagyon sok esetben a legdrágább számlavezetési hiteleket vesszük igénybe, mert a hitelelbírálás vagy hosszú ideig, vagy időben nincs benyújtva és így tovább. Magyarul én azt gondolom, hogy a pénzügyi gazdálkodásunkban is egy nagyobb fegyelem és szigorúság lenne indokolt.

Érdekes a Pénzügyi Bizottság helyzete – ezt még gyorsan hadd mondjam el, biztosan beleférek az 5 percbe – mert miközben nagyon-nagy felelősséget érzünk a költségvetési egyensúly fenntartásáért és a hitelállomány csökkentéséért, aközben talán a Pénzügyi Bizottság az egyetlen bizottság, akinek a legkevesebb hatása lehetséges erre. Ugye valamennyien ismerjük, a Pénzügyi Bizottság mintegy úri gesztusként – és ez mindig is így volt hála Isten az önkormányzatiságunk történetében – általában a kisebb frakciókból szerveződik, akik valójában érdemleges hatással nem rendelkeznek a döntésekre. Más szempontból éppen az ellenőrzési jogosítványa viszont nagyon indokolt, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, hogy azokat a döntéseket, amiket év közben nem támogattunk a Pénzügyi Bizottság tagjai ám mégis bekövetkeztek a szavazatok – és ezt hadd mondjam, hogy 26 olyan döntést hoztunk és előttem van a kimutatást – ami mind a költségvetési helyzetünket rontotta, illetve a hitelkeret növelésével járt, és nem akarom felsorolni, de a városi könyvtár építésének pótelőirányzatától elkezdve intézményvezetők jutalmazásáig Széchenyi Tervhez pótelőirányzat, Batthyány úti járdafelújítás, Csengery úti burkolatjavítás, Ifjúsági Központ kialakításra szervezési költség stb. stb. Ezzel a 26 tétellel soha nem értett a Pénzügyi Bizottság elnöke, illetve jelentős számban a tagjai sem. Mégis megvalósultak, tehát tudomásul kell vennem annak ellenére, hogy nem támogattam. Szóval ez a kettősség, hogy miközben felelősséget érzünk a gazdálkodásért, legkevesebb lehetőségünk van a döntést befolyásolni. Ezt szerettem volna elsírni Önöknek, de igazából nem panaszképpen, mert ebből a demokráciából természetszerűleg ez következik. Szóval javaslom a tájékoztató elfogadását, ezt szeretném ezzel még hangsúlyozni.

Marton István: Félreértések elkerülése végett a T. könyvvizsgáló úr csak a korábbi gyakorlat betartását kéri számon vagy ajánlja, teljesen mindegy a megfogalmazás, javasolja mondjuk. Ugyanis 11 év óta ezt mindig külön tárgyaltuk. Legutoljára is, ezért nem is nagyon értem, hogy hogyan lett ez egy pontba összehozva.

Ha már itt Budai úr helyesel nekem a szomszédból, akkor azzal kezdeném, amiről ő is beszélt. Számomra egyszerűen a humor kategóriáját meríti az ki T. hölgyeim és uraim, hogyha a Hevesi Sándor Művelődési Központ az első féléves gazdálkodását kiegyensúlyozottnak minősítjük akkor, amikor a működési bevételei 40%-ra teljesültek, a dologi kiadásai viszont 69%-ra. Én megnéztem a többi számot is, hát ott sem látok semmi okot az örömre. Ez egyszerűen vicc. Ilyet nem szabad leírni. Ettől még jobban tetszene, ha humorizálni akarnék a következő oldal a másik művház – megígérem, hogy nagyon kevés példát fogok elmondani – amely az éves költségvetési támogatását már 80%-ban igénybe vette, a dologi kiadásokat viszont már 116%-ra teljesítette. Vissza kellene nyerni 16%-ot a második félévben ugye, mert az elsőben annyit költöttek. Ez tényleg humor és ide valamit lépni kell, mert amiket ide leírunk, hát lehet, hogy a szakreferensnek a szokásos populáris lózungja, de egy gazdasági szakembert nem elégíthet ki. Ennyit az apróbb példákról.

Ezen kívül én foglalkoznék a 17. számú melléklettel – ugye ami a város adósságterhének az alakulását mutatja be – csak három sorral foglalkoznék. Nevezetesen a felvett hitelek tőketörlesztésével, a felvett hitelek kamattörlesztésével, illetve a kezességvállalások témakörével. Ugye ez a gyakorlat és ezt helyesen folytatjuk ebben az évben is, hogy a tárgyév plusz három év van bemutatva. Ha valaki csinálna egy összesítő számot a jobb alsó sarokba - lehet, hogy szándékosan nem csináltak, én csináltam – akkor az a szám bizony 1.5 milliárd Ft fölötti összeget tartalmaz, ami finoman fogalmazva is tragikus. Van itt az osztályvezető úrnak ezt az előterjesztés elkészítés időpontját követő időpontban készült anyaga, ami a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatait illetve megjegyzést tartalmazza. Abban ki van írva, hogy ez a hitelszám ebben a pillanatban az éves hitelkeret közelíti a 900 millió Ft-ot. Kérem, ez elképesztő, mert azért azt el kívánom mondani, hogy 1994-2000-ig – tehát az kb. 7 év alatt - ez a szám 1.1 milliárd Ft környékén volt ami azt jelenti, hogyha az inflációt is figyelembe veszem reálértékben még csökkent is. Ebben az évben viszont “sikerült” ekkorát ugrani. Itt nem mondta ki senki, én kénytelen vagyok kimondani, gyakorlatilag a gázközmű vagyon felélése döntő részben megtörtént tisztelt hölgyeim és uraim. Majd észre fogja venni mindenki, amikor ugyanezt a beszámolót a harmadik negyedévről valamikor november utolsó napjaiban a Gazdálkodási Osztály, illetve annak a vezetője elénk teszi, mert akkor részletezve látni fogjuk azt, ami pillanatnyilag csak azokat foglalkoztatja, akik ezekben a kérdésekben egyébként is évek óta, vagy évtizedek óta otthonosabban mozognak. Úgy gondolom, hogy erre sok szót nem érdemes pocsékolni, mert a tisztánlátásra akkor lesz esélyünk, ha a harmadik negyedéves beszámolót – amiben szerepelnie kell az 1 milliárd 110.3 millió Ft-os summa összegű gázközmű vagyonnak. Remélhetőleg kibontva, hogy mi ebből a készpénz, mi ebből az értékpapír. Ez technikai részletkérdés, de azt hiszem, hogy anélkül gyakorlatilag összeomolna a költségvetésünk. És én azért mondom ezt, hogy gyakorlatilag feléltük már, mert hát nagyon-nagyon kicsi játéktér maradt. Ezt majd számon lehet tőlem kérni két hónap múlva, amikor a harmadik negyedévet tárgyaljuk. Köszönöm, és elfogadásra javaslom mind a kettőt.

Tarnóczky Attila: Én biztos nem fogom számon kérni, mert egyetértek képviselő úrral.

Kiss László: Az előttem szólók mindannyian azt hiszem részletesen elemezték a költségvetés helyzetét. Szó volt a hitelállományról, ami lassan az 1 milliárd Ft-ot közelíti. Én nem ezzel akarnék foglalkozni, hanem egy kiegészítő javaslatom lenne a határozathoz. Javaslom, hogy a közgyűlés hozzon létre a Pénzügyi Bizottság elnökének a vezetésével a közgyűlés közgazdász tagjainak részvételével egy bizottságot, amelyik vizsgálná, hogy a hátralévő időszakban mely költségvetési tételekből mit lehet megtakarítani. Mert azt hiszem, bevételnövelésre már nem nagyon van mód akkor, hogy a stabilitáshoz közelítsünk. A megtakarításra kell a hangsúlyt fektetnünk. Én úgy vélem, hogy a közgyűlésnek jogában áll ezt a bizottságot létrehozni. Ezt indítványozom és kérem erről majd a szavazást.

Tarnóczky Attila: Szívesen szavaztatok róla, de akkor neveket kérnék, hogy lehessen érdemben dönteni.

Kelemen Z. Pál: A 22. oldalon táblázatban kigyűjtve láthatjuk az első félévben kifizetett szociális segélyeket, amiből egyértelműen az derül ki, hogy időarányosnál lényegesen alacsonyabb mértékben lettek kihasználva ezek a szociális támogatások. Torzképet mutat ez a táblázat. Ugye, ha összeadjuk a támogatottak esetében az 5.219 – mondjuk a lakosság 10%-a – természetesen tudom, hogy ez nem pontos szám mert van, aki többféle támogatásban is részesülhet egyidejűleg. Valójában azt tükrözné ez a táblázat, hogy javult a szociális helyzet Kanizsán. Mióta a bizottságban vagyok és ezt a képviselőtársaim, bizottsági tagtársaim megerősítik vagy nem, a viszonyítási alapunk elavult. A mi viszonyítási alapunk tisztelt képviselőtársaim, a minimál nyugdíj. A minimál nyugdíj az utóbbi időben elmaradt a bérekhez és a nyugdíjakhoz, de főleg elmaradt a létminimumhoz képest. Amikor a jövő évi költségvetést előkészítjük, akkor nem szabad a minimál-nyugdíjat viszonyítási alapnak tekinteni, mert nagyon sok rászoruló ember 10-20-30-40 Ft-os – itt vannak a határozatok, végig lehet olvasni – túllépés miatt nem részesülhet szociális segélyben, aki egyébként rászorult lenne. Mindenképpen szükségesnek tartom – tudom, hogy nem tartozik közvetlenül a jelenlegi ………

Vetítési alapjának módosítását és még ebben az évben az új költségvetés összeállítása előtt meghozni.

Tarnóczky Attila: Megkérdezném osztályvezető urat mielőtt a válasz gomboknak szót adnék, hogy az elhangzott kérdésekre tud-e, óhajt-e válaszolni most.

Beznicza Miklós: Nagyon röviden szeretném itt megköszönni Szita úrnak a leírt anyagát, de itt szeretném elmondani, hogy egy szavazással ez soha nem ment át. Mindig két szavazás kellett hozzá eddig így volt, egy napirendi pontban volt. De volt határozati szavazás meg egy rendeletszavazás. Természetesen figyelembe véve két napirendi pont lesz, de két szavazással nem mehetett át az elmúlt 11 év alatt, meg a továbbiakban sem. Itt a gázközmű vagyon derült ki. Természetesen a gázközmű vagyonról egy hét múlva többet tudunk mondani, mert jelenleg semmit. Nincs megállapodás a birtokunkban, nem tudom mennyi lesz ebből értékpapír és mennyi a készpénz. Még egyre szeretnék itt reagálni, itt a Böröcz képviselő úr a Pénzügyi Bizottság elnöke, hogy drága hitelek. szeretném elmondani, hisz itt vannak az érintettek, hogy hitelnél úgy történik, hogy legalább 3 ajánlatot kérünk be. Törőcsik úr is itt van, mondhatom nyugodtan, mint gazdasági alpolgármester a polgármester úrral, a jegyzőnővel, velem leülve a 3 ajánlat közül választjuk ki az számunkra legkedvezőbbet.

Tarnóczky Attila. Azt kérném, hogy a két pont külön együttes tárgyalására ne folytassuk a vitát ez megoldódott Budai képviselő úr válaszol.

Budai István: Tisztelt közgyűlés azért nyomtam válasz gombot, bár nem kérdezett senki, de Kiss úrnak szeretném válaszolni, hogy Pénzügyi Bizottság már 3 tagú bizottságot hozott létre magán belül, akik ezt a feladatot elvégeznék, amit te javasoltál, hogy költségvetés várható megtakarításait, vagy költség várható megtakarításait megvizsgálná, ha ez így elég, hogy Pénzügyi Bizottság saját magán belül hozzon létre egy kisbizottságot, akkor úgy gondolom, hogy ezen már túl vagyunk. Azzal viszont egyetértek és magam is úgy gondolom, hogy kellene egy olyan ad hoc bizottság költségvetést készítő, vagy vizsgáló bizottság, aki következő költségvetés elékészítésében közreműködne, ha tudjuk. Ezt elő lehetne vezetni egyszer majd, én úgy gondolom, hogy ez nem lenne értelmetlen.

Kiss László: Elnök úr részéről elhangzott a kérdés, hogy személyi javaslatok és hasonlók. Ez a javaslatom elhangzott a Gazdasági Bizottsági ülésen is, és feltételezetem, hogy frakciók részéről, frakcióvezetői szinten volt ilyen egyeztetés. De úgy tapasztalom, hogy nem. Ennek alapján én Budai képviselőtársamnak a bejelentését tudomásul veszem és elfogadom, tehát ha már egy ilyen bizottság működik, akkor ez nagyon jó. Csak annyit kérek, hogy akkor minden közgyűlésen számoljon be, hogy kb, milyen javaslatokat tudna eddig a közgyűlés elé terjeszteni. Köszönöm. A másik bizottságról én nem akarok szólni végül is az azt hiszem frakcióvezetői kérdés.

Cserti Tibor: Engedjetek meg rövidke észrevételt a költségvetés vitájában. Azért rövidke észrevételt, mert alapvetően bármelyik képviselővel, akinek a felszólalását eddig hallottam, mind a bizottságok képviseletében is az elnök urak véleményét. Maximálisan egyetértek, hisz a Gazdasági Bizottságnak, illetve Pénzügyi Bizottságnak is tagja vagyok. A bizottságok vitája során kellő alapossággal, lelkiismerettel a költségvetés kérdései, úgy tájékoztató is mint a rendelet módosítás is egyébként, megvitatásra került. És eléggé önmarcangoló módon azt hiszem azok az észrevételek, amelynek a summája itt előjött, azok elhangzottak, tehát maximálisan egyetértek velük. Két dologra engedjenek meg reagálni. az egyik a gazdasági osztályvezetőnek az észrevétele, ami gyakorlatilag könyvvizsgálói összefoglaló jelentéshez kapcsolódott. Nem jogtechnikát kell itt kifogásolni, vagy megerősíteni, hogy egyik határozattal nyilván a tájékoztató elfogadása meg nyilvánvaló, hogy rendeletet csak rendelettel lehet módosítani. Itt arról van szó, hogy igen is a képviselőtestület is, a bizottságok már több alkalommal észrevételezték, hogy szerkezetileg egy ilyen fontosságú anyagot, azt bizony illik úgy összeállítani, hogy az a most nem akarok tényleg senkit megsérteni ugye a “mezei képviselők számára is” áttekinthető, elfogadható, könnyen eligazodható anyagot tartalmazza. Tudják, hogy mi a tájékoztató része, és mi az amiben dönteni kell. Ilyen értelemben én azt hiszem a jövőt illetően ez a könyvvizsgálói észrevétel mindenféleképpen végrehajtási szinte kell, hogy emelődjön. És akkor ennyit arról a részről. A másik egy engedtessék úgy fogalmaztam bizottsági szinteken, hogy bizony a költségvetésben az óvatosság elve, se a döntéshozatali mechanizmusban, és főleg a döntés... nem érvényesül, de a végrehajtás során sem. Mit értek én ez alatt. Egy nagyfokú felelőtlenség az a gyakorlat, és én ezt képviselőtársaim jelentős részében mindig megszűntetésre javasoltam, amikor egy előre nem látható, vagy időben nem realizálható bevételre mindjárt, főleg kiadásokat határozunk el. És főleg olyan jellegű kiadásokat, aminek a működési költségvetés területén tartós jellegű kiadási gondot okoznak, a világ legveszélyesebb dolga. Na most nem vitatva ugye azt a gondolatsort, amit Böröcz képviselő úr végig mondott. Ok –okozat összefüggését, azt a hevületet meg egyébként is -ami ugye jellemzi a Kanizsai képviselőtestületet. Én azt hiszem, hogy azok a gondolatok, amelyek ennek az évnek a specialitásában hangzottak el. Nevezetesen gázközmű vagyonnak az igazi város számára nyújtott jobb kezét meg kell ragadni. És most már nem elosztási kérdés, mert mondjuk ki kereken Marton képviselő úr ki is mondta ugye, már elosztottuk. Gyakorlatilag, már jelen pillanatban a következő napirendi pontnál. Tartós jelleggel költségvetés konszolidációs állapotát kell megcélozni. Kiss képviselőtársam is gyakorlatilag ebbe az irányba tette indítványt. Én azt hiszem, hogy ennek előkészítő munkája tényleg a Polgármesteri Hivatal munkájában, ugye gondolom a jegyző irányításával, a hátralevő időszakban kiemelt feladatot kell, hogy kapjon. Ez azt jelenti, hogy ahol szerződéssel le nem kötött munkák és olyan jellegű csorbítás nélkül, bizony a működési költségvetés területén is vannak olyan megtakarítható részek, ma még, amik talán időben, ha nem is generált módon, de pár millió Ft megtakarítást tudnak eredményezni. Most ennek alapján az első féléves költségvetés végrehajtás során is, egy nagyfokú sodródási tevékenység jellemezte Nagykanizsa város gazdálkodási munkáját. Ebben nyilvánvaló a képviselőtestület és bizottságok és Polgármesteri Hivatal együttes munkája tükröződik. Én azt hiszem ezt a fajta sodródást mindenféleképpen keményem belső koordinációs előkészítő munkával és javaslat tevéssel is ellen kéne súlyozni, és ehhez kérem én a jegyzőnőnek a markáns irányító munkáját. Javaslatait, az ő szerepét, ha ez megvalósul, akkor azt hiszem a jövő évi költségvetés tervező munka, időben indításával tényleg egy olyan színtű költségvetés állapot mellett adhatja át a következő testületnek ez a testület a várost, hogy azért lelkiismerete megnyugtató, és ebben még egyszer mondom gázközmű vagyonnak nagyon- nagy szerepe van. Ha ez nem lett volna kérdem én …. akkor mi lett volna.

Tarnóczky Attila: Más hozzászólás nincs a vitát lezárom. Tisztelt Közgyűlés a határozati javaslatról szavazunk az előbb már jelezett apró pontosítással feltéve, ha nincs olyan, aki a kérdésére választ vár és nem kapott. Úgy látom ilyen nincs. Kérem, szavazzanak a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot el fogadja és következő határozatot hozza:

 

262/2001.(IX.11.) szánú határozata

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2001. évi költségvetés I. félévi beszámolójáról készült tájékoztatót az előterjesztésben foglalatnak megfelelően elfogadja

 

 

Tarnóczky Attila: Folytassuk akkor a költségvetési rendelet módosításával, utána tartanánk szünetet. Önöké a szó, Röst képviselő úr ahogy ígérte jelentkezett.

Röst János: A költségvetésről nagyon rövid lesz a véleményem a Gazdasági Bizottság ülésén már javasoltam, hogy a költségvetésből azok a tételek már vagyonértékesítésnél nem valósulnak meg, a tervezés során kerüljenek kivételre. Ennek az összege egyébként 242 millió Ft. A III. negyedévi növekmény 35 millió Ft volt. Ezeket a tételeket a Gazdasági Bizottság egyébként támogatta is erről szavazást kérnék majd. Ezekkel a tételekkel, ha összeadom, akkor az évi hitelkeret a költségvetésé 891 millió Ft. Az elmúlt közgyűlésen szavaztunk meg költségnövekedéssel járó tételeket, így bátran mondhatjuk azt, hogy a jelenlegi tételállomány 900 millió Ft. Viszont a helyzet még ennél is rosszabb, mert a gázközmű vagyonból eleve be volt tervezve 266 millió Ft. Hogyha ezeket összeadjuk, akkor már az ez évi hitelkeret 1.166 millió Ft, az évi hiány. A gázközmű vagyon igénybevétele nélkül természetesen. Ha figyelembe vesszük, hogy eleve már 400 milliót hoztunk át a következő időszakokról, akkor jelenlegi állapot a gázközmű vagyon nélkül 1,6 milliárdos hitelállománnyal rendelkezünk. A gázközmű vagyonról még nem tudjuk, hogy milyen módon kapjuk meg a 1,1 milliárdot. nagy valószínűséggel a fele lesz készpénz a másik felel pedig állampapír. Ha névértéken tudnánk eladni az állampapírokat, akkor sem fedezné az ez évi hiánynak az összegét. Tehát ilyen értelemben a gázközmű vagyon elköltésére nem kell bizottságot létrehozni. Mert az már elfogyott. A jelenlegi gazdasági helyzet nagyon elkeserítő, és még az évnek sincsen vége. Én úgy gondolom, hogy ez a testület elég felelőtlen módon bánt a költségvetéssel. A felelősség kérdését már több esetben felvettem, de ebben a testületben senki sem akart magának felelősséget vállalni. Tekintettel arra, hogy az MSZP és Fidesz frakció most nem kívánok politizálni. csak tényként rögzítem, minden felelős posztot egymás közt osztott szét, én javasolnám annak a felelősség kérdést is osszák meg. Egyébként bármely százalékot elfogadok. A következő ciklusnak már nem lesz érdemi vagyonértékesítési lehetősége, nyugodtan kijelenthetem, hogy 2003-tól a következő testület Kanizsai Bokros csomaggal fogja kezdeni a működését. Azt nem szeretném vitatni, hogy ki szavazta meg a költségvetést, és ki nem, mert ennek nincs értelme, már csak azért sem, mert a Fidesz-s 250 millióval nö9velt összeg lett volna elfogadva, akkor most még nagyobb lenne egyébként a hitelállományunk. A júniusi közgyűlésen javasoltam én azt a bizottságot, amit Kiss képviselőtársam. Akkor nem lett elfogadva mindenki elment nyaralni, én úgy gondolom, hogy lett volna, ha a közgyűlés komolyan veszi és valamilyen módon próbáltuk, volna csökkenteni a hitelállományt, illetve a költségvetésnek a problémáját kezelnünk. Kíváncsian várom egyébként a véleményeket.

Tarnóczky Attila: Elnézést kell kérnem, Önöknél van egy “Javaslat című kiegészítés a költségvetési rendelet módosítására”. Ez kérem, tekintsék az előterjesztés részeként még hozzá úgy, hogy a 4 §-ban két bekezdés lenne, az itt leírtak lennének az 1. bekezdés, és a rendelettervezetben leírtak a 2. bekezdés, ez egy korábbi elírásnak pontosítása. Következne, kérem, szóljanak kedves képviselőtársaim, ha óhajtanak persze. Hozzászóló nincs, a vitát lezárom. Köszönöm szépen. Kedves képviselőtársaim elhangzott, illetve születtek módosító indítványok a bizottságok részéről. Ezekről kérem, döntsünk először, az anyag ott van Önöknél. A Pénzügyi Bizottság két indítványáról döntenünk kell. Egyikben a palini óvoda életveszély elhárítására kér 600 ezer Ft-ot A Polgármesteri Hivatal kapubejárata cseréjének elmaradása terhére. Kérem, döntsenek.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: A Pénzügyi Bizottság 2. javaslata arról szól, hogy településrendezési tervek forrásaként 150 eFt erejéig meg kell jelölni azt a hozzájárulást, amit általában a külső kezdeményezők ugye a költségek fedezésére biztosítanak. Kérem szavazzanak, bevételi oldalról van tehát szó.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: A 4. oldalon a Gazdasági és Városüzemeltetési bizottság javaslatai vannak Röst képviselő úr elmondásának megfelelőn 7 javaslat, tehát az itt szereplő 7 db javaslatot mindegyiket elfogadom, tehát szavazni nem kell róla a meg nem valósuló ingatlanok értékesítések kihagyásáról szól a javaslat összefoglalva. ezek után azt hiszem minden javaslatról szavaztunk, aki tud nem szavazott javaslatról legyen szíves jelezni. Az egész. Következik tehát költségvetési rendelet módosítására még szavazás, minősített többség kell a döntéshez most is , kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

42/2001. (IX.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001. (IX.12.) számú rendelete az 10/2001. (III.14.) számú költségvetési rendelet módosításáról.

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

15 perc szünet

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete Nagykanizsa város közalkalmazotti díjáról.

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat _______ /2001…..(….) számú rendelete a Kráthy István díjról.

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: Tisztelt Közgyűlés! Egyrészt jelezném, hogy a napirend halasztódása következtében szükségessé az ide vonatkozó kiegészítő rendelkezés betétele a rendelettervezetben ezt egy külön lapon ma megkapták. Ez tehát a 2001. évre vonatkozik. Ugyanakkor azt is jelezném, hogy itt a bizottsági üléseken felmerült név viták miatt az előterjesztés címét a következőképpen módosítom.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete Nagykanizsa város közalkalmazotti díjáról.

Ennek megfelelően kérem, hogy az eredeti elnevezésről ne váltsunk szót, nem szeretném, ha bármi módon valami kegyeletsértő dolog történne a tárgyaláskor. Önöké a szó kedves képviselőtársaim.

Kiss László: Korábban már személynévvel ellátva volt egy kísérlet a Polgármesteri Hivatal részéről, hogy ilyen plusz költséget, plusz terhet jelentő díjat elfogadjunk. Én úgy vélem, hogy azok az észrevételek, azok az indokok, hogy nem köthető mérhető teljesítményhez, és az hogy felesleges terhet jelent a városnak, továbbra élnek, érvényesek. Én úgy vélem, hogy ebben a költségvetési helyzetben, az előzőekben hallottuk, hogy milyen hitelteher nehezedik a városra, értelmetlen és felesleges kiadást jelentene egy újabb terhet a nyakunkba venni. Én ezt nem tudom támogatni, és részemről nem tudom elfogadni, kérem, hogy képviselőtársaim ehhez hasonlóan szavazzanak. Köszönöm.

Tóth László: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és csak azért szóltam most, illetve szólók most, hogy mindenki előtt egyértelmű legyen, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem támogatja a Kráthy díj megalapítását. 4 ige, és 2 tartózkodással, nem támogatja, tehát nem támogatja ez a vége. Köszönöm.

Tarnóczky Attila: Ilyen díj megalapítási szándék itt előterjesztve nincs. Következik Balogh László elnök úr OKSB.

Balogh László: Tisztelt közgyűlés! Bölcs és nemes intézkedés lenne, mely díjazná az …. tevékenységet a helyi közalkalmazotti szférában. Ne feledjék az ellenzők itt nagyságrenddel, a nagyságrend legalább tízszerest jelent, elmarad kiemelkedők jutalma, fizetése a versenyszférában lévőktől. Ugye nem csoda, hogy egyre több lesz a pályaelhagyó. Ugye munkahelyteremtésre és a meglévők minőségi megtartására. Mármint a meglévő munkahelyek minőségi megtartására. Nemcsak a verseny szférában, de itt is szükség van. Különben is jó lenne, ha tudomásul vennék minél többen a legnagyobb versenyszféra a nevelés, és oktatás területe. Mondom ezt, vállalom elfogultan. De lehet, hogy még mások is így gondolják. A kiemelkedő tevékenységet végző közalkalmazottak megérdemelnék a bruttó 30 eFt-os támogatást, ez az elfogult, de nem csak szívvel, de ésszel is átgondolt véleményem. Illetve az OKSB véleménye. Így az OKSB az “A” változatot, amely 45 főről beszél, 10 igen egyhangú szavazattal támogatta. Természetesen a magam részéről, akár a “B”-t is támogatnám sőt, ha most nem, akkor jövőidőben bármikor szívesen támogatnék egy ehhez hasonlót, de most maradjunk a konkrét jelenlegi helyezetnél. Sőt nálunk volt még egy apró módosító javaslat is bár a jelen felállásban ez lehet, hogy problémát okozna. Azt is javasolta az OKSB 7 igen és 3 tartózkodás szavazattal, hogy ezen sarokszámokat megtartva, tehát pénzügyileg nem belefolyva a dolgokba az egyéb kategóriába vegyük be az helyi önkormányzati fenntartású média, tehát két ilyen médium van ugye, dolgozóit is ebbe az egyéb kategóriába, ez összegezve az OKSB véleménye, jó lenne ha nem szakadékok mentén döntenénk ennek kapcsán köszönöm.

Tarnóczky Attila: Tisztelt közgyűlés egy félreértést talán tisztáznom kell a díj “A” változata és “B” változata bár így van írva valóban nem változatot jelent, arról van szó, hogy a rendelet megengedi 45 fő elismerését, és a javaslat azt terjeszti Önök elé, hogy ide évben 30 fő legyen ez a keret, amelyben mozognánk. Tehát 30 fő munkáját ismerjük el. A két változat között tehát választani nem kell. A kft-k, kht-k bevonása ebbe körbe a rendelet szellemével, címével immár ellentéte, hiszen nem közalkalmazottakról van szó.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy egy díjnak, amiből kiosztanak 45-t igazából olyan nagy értéke nincsen. Amennyiben, ha mégis elfogadná a testület ezt a beterjesztést, akkor a következőt javasolnám. 3. §. 2 pont, amely bizottság tagjaira vonatkozik, hogy azok a tagok, akik gyakorlatilag a hivatalban dolgoznak, azok ebbe ne vegyenek részt. Én nem hiszem, hogy a hivatalnak feladata lenne bármilyen díjnak az odaítélése. Ez korábbi véleményem volt most is fenntartom. A másik pedig az, hogy ezt az összeget, lehet, hogy szerencsésebb lenne, ha az intézmények megkapnák közvetlenül, ha már erről akarunk dönteni. A legtöbb iskolának intézménynek van külön-külön díja, akkor legalább egy tisztességes díjat tudnánk adni ezeknek az embereknek a munkájuk érdekében.

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk is megtárgyalta, hát mi annak idején 23 fő az a létszáma, amire a voksunkat adtuk. Ez 45 fő a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak nem elfogadható.

Böröcz Zoltán: Tájékoztatom Önöket, hogy Pénzügyi Bizottság egyetlen alternatívájában sem fogadta el az előterjesztést. Kifejezetten, és egyértelműen a költségvetés jelenlegi helyzete megítélésem szerint nem teszi lehetővé, hogy ezt a díjat létrehozzuk, bármennyire szükséges lenne a közalkalmazotti megbecsülés növelése. Köszönöm.

Tarnóczky Attila: Más hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Előterjesztőként annyit hadd reagáljak, hogy az fajta vélemény aminek a helyzetünkre hivatkozik, az szerintem nem alaptalan. Az viszont, hogy nem köthető teljesítményhez, nem igaz. Pont annyira köthető teljesítményhez, mint mindenféle kitüntetés, hogy felesleges, nem igaz. Több mint 2000 közalkalmazottból 45 fő munkája ideális esetben elismerésre méltó, különösebb számolgatás nélkül megállapítható, hogy minden vizsgálat nélkül is igaz, hogy van legalább 45, vagy sokszor kiváló munkát végző közalkalmazott ebben a városban. Hogy 45 fő kitüntetés esetében értéke a kitüntetésnek nem igaz. Kérem próbálják ki, szavazzák meg a javaslatot, azután az első kitüntetettet kérdezzük meg, hogy van-e értéke számára az elismerésnek. Ha azt mondja, hogy nincsen, akkor dönthetünk a rendelet visszavonásáról, hogy az intézmények kapják meg külön, amúgy nem jelentős összeget. Összességében nem jelentős összeget, annak viszont értelme nincs. Nem intézmények kitüntetéséről van itt szó, a munkájának elismeréséről. Szó sincs arról, hogy minden intézményben egy- egy embert ki kellene választani a jól dolgozók közül, hanem a 30, illetve 45 legjobban dolgozót kellene kiválasztani. Érdemi módosító indítvány, ha jól emlékszem nem érkezett. Tehát kérem szépen, elnézést, annyival módosítanám az előterjesztést, hogy ez se okozzon problémát, hogy a hivatal dolgozóit ebben a bizottságban tanácskozási joggal hagynám meg. Erre úgy gondolom szükség van, hiszen az érintett intézmények munkájáról elsősorban nekik van rálátása, de szavazati jogot a többiek kapnák meg. Ezzel a módosítással együtt kérem döntésüket. Először a határozati javaslatról, aztán a rendeleti javaslatról, hogyha még van értelme, mindkettő minősített többséget igényel.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 7 ellenszavazattal 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Tarnóczky Attila: A határozati javaslatot a közgyűlés nem fogadta el, ennek megfelelően a rendeleti javaslat okafogyott. Következik az eredeti 6. napirendi pont.

 

 

 1. Nagykanizsa Palini Általános Iskola és környéke rendezés alá vonása. (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tarnóczky Attila: Önöké a szó képviselőtársaim, hogyha kívánnak élni vele, tessék. Úgy látom hozzászóló nincs, következik a határozathozatal. az 1, pontról először. Véleményem szerint ez is minősített többséget igényel. Tehát az 1. pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: 2. határozati javaslat minősített többséggel döntünk, kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

263/2001. (IX.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa, Alkotmány u.- 4089 hrsz.-ú út- 4090 hrsz-ú ingatlan déli határa vasút - 4055 hrsz-ú út által határolt terület az1.sz. melléklet szerint rendezés alá vonja. A rendezési terv készítése során a 2. sz. mellékletben foglalt fejlesztési elhatározást kell figyelembe venni, mely tartalmazza a terv elhatározás célját, vártható hatásait.
  2. A tervet- elkészítését és a jogszabályi egyeztetések lefolytatását követően – elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti.

   Határidő: a terv elékészíttetésére 2002. szeptember 30.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. felkéri a polgármester, hogy a rendezési terv készíttetését kezdeményező HALA-ÉP 2000. Kft-vel – a tervezési munkavállalkozásba adását megelőzően – kössön megállapodást a tervezési díj Önkormányzat részére történő átadására. Az átadott 728.000,- Ft összeggel a költségvetésben a városrendezési tervezési feladatok előirányzatát meg kell növelni.

Határidő: 2001. szeptember 30.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Téglagyári utcától keletre lévő terület rendezési tervének elfogadására. (írásban)

Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

Tarnóczky Attila: A vitát megnyitom.

Cserti Tibor: Ez a napirendi pont, ahol arra kérem a képviselőtársaimat, hogy ezt a tervet, rendezési tervet … így nem fogadják el. Részletesen a Gazdasági Bizottság ülései során kifejtettem az álláspontom, akkor a Gazdasági Bizottság egyhangúan azokat az észrevételeket akceptálta. Miről van szó? Csak röviden. Tudom, hogy nagyon nehéz a rendezési tervi módosítás befejező stádiumába. A folyamattól egy eltérő véleményt hallgatva felelősséggel dönteni. Meghatározó városképi rendezési tervbe vonásáról van szó. Ugye a terület maga, önmagában egy exponált terület, hisz a Kaposvári meghosszabbítása és Sánci városrészi átkötő útról van szó. Annak az útnak a déli oldalának a beépítéséről, amivel szemben a másik oldalon egy igenis igényes alapvető szolgáltató jellegű csarnokok kerültek felépítésre. Gyakorlatilag a másik oldalán most egy lakófunkció kerülne meghatározásra. És a lakófunkciónak a több…. feltáró része gyakorlatilag úgy került megkomponálásra, hogy az épület… a lakóterületnek a déli oldalán helyezkedik el. Ugye mit jelent ez egyébként, hogyha bele tetszenek gondolni? Azt jelenti, most ez vulgáris megfogalmazással, hogy balról hátrafelé megjelennek az épületek mögött előbb-utóbb a legjobb szabályozás mellett is, ….. építési gyakorlat mellet is utcafronton, tehát a Kaposvári út déli oldalán…… … közlekedésben látunk egyébként, a melléképületek. Tehát óhatatlan nyilvánvalóan ilyen helyen a beépítésnél, minimum garázs megvalósítását lehetővé kell tenni, és melléképület pedig egy szabályos formában megjelennek. Hát, hogyha ez egy esztétikus városrendezés, akkor én ilyenértelemben nem szeretném a nevemet adni, és erre kérem a képviselőtestület tagjait is. Ugye a területi főépítész a nem véletlenül….. itt az előttünk levő anyagban is utalt arra, hogy nem szerencsés jó lenne, ennek a területosztásnak egy 90o -kal történő elforgatása mindenféleképpen javítaná a városképet. A másik olyan indok amit megfontolásra javaslok. Ugye valószínűsíthető és gazdasági megfontolás vezethette a tervező kezét, amikor javasolta, a … feltárásával az zártsorú beépítést. Meggyőződésem egyébként, hogy zártsorú beépítés ide történő telepítése nem a legszerencsésebb megoldás, Miért? Azért mert találkoztunk egyébként nagykanizsai gyakorlatában. Például a palini városrész első üteműben zártsorú beépítéssel. Ma más, de akkor is kijöttek a zártsorú beépítésnek a problémái. alapvetően ilyen családi házas beépítésű övezetben gyakorlatig egy olyan terület megosztás megtartását javaslom, ahol mindenféleképpen egyszerre … ugye saját tulajdonú telek kell, hogy párosuljon. Nem a mezőgazdaság kiegészítő vonzata miatt, az elején ….. Hanem alapvetően az ott kialakult, eddig kialakult beépítési mód miatt. Valószínűsíthető egyébként, hogy ez fajta intenzív beépítés az …… relatív magas fajlagos költségeit azt csökkentené. Meggyőződésem egyébként, hogyha mi változatlan formában és jóváhagyjuk ezzel a zártsorú beépítéssel, akkor gyakorlatilag az élet fogja kikényszeríteni már második, harmadik, negyedfokú hullámba ennek az áttervezésig. Hát a rendezési tervezésében van nagy gyakorlatunk egyébként már, hiszen csak az észak-keleti lakótelep beépítésére gondolunk akkor 4-5-ször is átterveztük, pontosan az ilyenjellegű történ felvetések ellenére, azt a területet is. No visszatérve erre a területre, nem véletlen javasoltam, már maga egyébként a tartalmat is, hogy tervezési szinten meg kéne oldani többek közt magának a zártsorú tömb…. és a garázsok elhelyezését. Jó, lehet egy olyan elhelyezés, hogy az épületek alá beteszem, és gyakorlatilag a viszonylag intenzív beépítés mellett, megoldható építészetileg, de én nem hiszem, hogy ez lenne a legkívánatosabb gyakorlat. No nem untatni a tisztelt képviselőtársaimat ezzel a kérdéssel, meggyőződésem egyébként, hogy viszonylag a jelenlegi tulajdonállapotokat jól próbálta közelíteni a tervező. Ennek az lenne a következménye egyébként, hogy az utcai homlokzaton meglévő 3-4 telektulajdon gyorsan értékesítésre kerülhetne. Ott kialakulna már egy olyan állapot amit, én a vevő, nem kívánatosnak ítéltem városrendezési szempontból, gyakorlatilag a további ütemeknek a beépítése pedig vagy többszöri áttervezés mellett egyfajta átmeneti fórummá………. vagy pedig hosszabb távon valósulna meg. Már pedig ennek a területnek az előkészítését, …….. mindenféleképpen egy ütemű előkészítést igényelnek.

Tarnóczky Attila: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést nem támogatja, az Ügyrendi Bizottság jogilag kifogást nem emel, a Városfejlesztési Bizottság véleményét gondolom Antalics elnök úr fogja elmondani.

Antalics Dezső: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nyolc egyhangú igennel támogatta, tehát szakmai kifogást nem emelt. Időközben képviselőtársaim megkapták a Főépítész úr feljegyzését ezzel a témával kapcsolatosan és számomra az a meglepő, hogy a GVB miután előzőleg két alkalommal is szerepelt ez a téma az ülésükön, akkor semmiféle szakmai kifogást nem emelt ezzel kapcsolatosan és a harmadikon pedig amikor nem ez volt elsődlegesen a GVB-nek a feladata. Sok igazságtartalma van annak, amit képviselőtársunk az előzőekben elmondott, ezzel együtt tulajdonképpen az előttünk levő anyag minden fórumot megjárt, minden szakhatóság véleményezte és ennek megfelelően bizottságunk ezt az állásfoglalást hozta, tehát elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Ezzel együtt itt a felmerült problémákra azért megkérem főépítész urat, hogy esetleg néhány gondolatban reagáljon.

Marton István: Mint a körzet önkormányzati képviselője nagyon nagy mértékben egyetértek azzal amit Cserti úr is és Antalics úr is mondott. Cserti úr mondandóját azért azzal kiegészíteném, hogy ezek a tűzfalak – ezt ne úgy képzelje el senki, aki minket néz, vagy hallgat, hogy – mindjárt a Teleki utcára néznek, hanem egy utcával beljebb a Búzavirág utcának a nyomvonalában haladnak és akik ezt nézik, látják, hogy nem olyan rossz minőségű házak készülnek ide, hanem nagyon elegáns házak. Számomra a leglényegesebb feltétel az, hogy a Teleki utca szélessége megmaradjon, ami a Kaán Károly utcánál kezdődik és úgy nézem, hogy ez a terv bőségesen kielégíti. Mellesleg elegáns háznak a tűzfala a Teleki utcára, ill. ott már a pataktól kezdve Kaposvári út, a temető környékén is van egy-kettő. Senkit nem zavar, pedig az jóval közelebb van a főúthoz, mint ezek lennének. Azért mondom, hogy Antalics úrral mélységesen egyetértek, mert egyszerűen nem tudom, hogy egy ügyet hol lehet lezárni, ha a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ezt a témát kétszer már tárgyalta és érdemben nem foglalt ellene állást, akkor harmadszorra ez hogy ugrott be. Kétségtelen, hogy szerencsésebb lenne ezt 90 fokkal elforgatni, ezzel maximálisan egyetértek, de ezzel együtt is fogadtunk el mi már ettől lényegesen rosszabb rendezési tervet is sajnálatosan és eléggé el nem ítélhető módon.

Tarnóczky Attila: Ez elképzelhető, a bizottságnak viszont joga van úgy dönteni, ahogy óhajt.

Karmazin József: Cserti úr véleményét azzal egészítené ki, hogy a Gazdasági Bizottság nem egyhangú szavazattal értett egyet az Ő javaslatával, ugyanis volt más szavazat is. Azt a véleményét azt hiszem el kell fogadnunk, hiszen jogában áll megfogalmazni esetleg aggályait is a tervvel kapcsolatban, azonban azt figyelembe kell venni, hogy itt egy négy-öt hónapos egyeztetési folyamatról van szó és az, hogy az utcafronton jelennek meg az épület hátsó homlokzatai, az azért vitatható, mert egy 20 méteres védő zöld sáv után a hátsó kertnek mintegy 30-40 méteres sávja következik az úttól 50-60 méter távolság adódik, ahol nem jelennek meg épületek és itt nem tűzfalról van szó nyilván, hanem egy épület homlokzatról. Én azt javasolnám, hogy semmiféle olyan szakmai érv nem merült fel, amely jogszabállyal alátámaszthatóan vitathatná ennek a tervi megoldásnak az elfogadhatóságát, ezért a közgyűlés fogadja el ezt a javaslatot.

Cserti Tibor: Tulajdonképpen reagálnom kell egy-két dologra. Döntő többséggel a Gazdasági Bizottság egyetértett ezzel a dologgal. Tényleg nagyon sajnálatos az, hogy … jönnek elő ezek a dolgok. Én a főépítész úrnak a szakmai véleményére voltam igazán kíváncsi, emberi oldalról megközelítve. Szerencsés-e ez a megoldás, esztétikus-e ez a városrendezési megoldás, vagy pedig megint egy ilyen Hevesi utcai bódésorhoz állapothoz közelítünk … sarkítottan, pontosan. Nem hiszem, én sem mondtam tűzfalat …, én azt mondtam, ha ez nem így van, akkor a tisztelt főépítész úr cáfolja meg, hogy a déli oldalon történt … beépítése esetén az északi oldal … a főépület mögött, a melléképületeknek a rendszere bizonyos időszakot … ahogy az építésigazgatósághoz beérkezik. Mivel gyakorlatilag ez a rendezési tervi megoldás a melléképületek építésének lehetőségét nem zárja ki, ezért azt meg kell engedni. Ha ez egy esztétikus megoldás, hogy egy picit úgy fogalmaztam vulgárisan, én nem vagyok szakember … és arról hátrafelé megjelennek a melléképületek, bizonyos eklektikus beépítési jelleggel, hogy ha ez egy irreális városrendezés, akkor és a főépítész úr ezt javasolja így, akkor én is támogatom. Én nem így láttam, én ennek adtam hangot. Gyakorlatilag a … nem egy szerencsés dolog a befejezés stádiumában egy városrendező előzmények mellett figyelembe véve egyébként, ha már felmerültek ezek a, azt sugallták nekünk a területi főépítész által ezek a tervtanácsosok, hogy gondoljátok át, hogy a két fő szempontra való tekintettel – akik egyébként nem ebben a városban laknak – én akceptálva a javaslatukat is, el próbáltam képzelni hogy lenne jobb egy ideálisabb, még mindig nem késő. Szerencsésebb dolgunk van, azt mondjuk felismerjük, hogy talán nem a legjobb és javítunk, mint azt mondom, hogy most keresztül erőszakolom ezt a tisztelt képviselőtestületen és anblok majd az élet bizonyít. Áttervezgetünk, piti tojásfestés lesz, de egyébként nem az ideális állapot.

Kiss László: Maximálisan egyetértek Cserti képviselőtársamnak a javaslatával. Főépítész úr elmondta, hogy jogszabályi oldalról nem támogatható Cserti úr javaslata. Úgy vélem, hogy a jogszabályok nem azok, hanem mi határozzuk meg a jövő városképét és nekünk erre kell tekintettel lenni. Valóban nem szerencsés későn, de jobb később, mint soha. Azt hiszem ezt újra kellene gondolnunk.

Tarnóczky Attila: A vitát lezárom. Kettő határozati javaslat, kettő rendeleti javaslat van Önök előtt. Elsőként a legfelső határozati javaslatról szavazunk. Véleményem szerint összefüggések miatt mindhez minősített többség kell. Kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadja el.

 

Tarnóczky Attila: Ha jól értelmezem akkor a többiről szavazni ezek után nem lehet.

 

 

 1. Nagykanizsa Szabadhegy városrész és környéke településrendezési terve
 2. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

   

  Antalics Dezső: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és természetesen a formai módosításokat támogatta és ezen felül hozott egy olyan határozatot, amely szakmailag megerősíti a korábbi döntését. Talán emlékeztetem képviselőtársaimat arra, hogy vita alakult ki az elfogadáskor a 20 méteres, ill. a 14 méteres szabályozási szélességgel kapcsolatosan. Ezen a közgyűlésen a tervező megindokolta, ill. egyértelműen kijelentette, hogy mindkét megoldás törvényesen támogatható. Ezt megerősítette a most kiosztott anyagban Keresztes Sándor Területi Főépítész is, ezzel együtt a területi szakbizottság egyhangú szavazattal javasolja a 9. pontként, tehát a módosítását a rendezési tervnek, tehát a korábbi döntéssel ellentétesen, tehát a 20 méter szabályozási szélességet az Alsó szabadhegyi út szakaszára.

  Marton István: Szeretném hallani a szakosztály, egészen konkrétan az Építéshatósági Osztálynak a véleményét ebben az ügyben mielőtt én is szólók.

  Kustány András: Az előterjesztett szabályozási tervnek a záró rendelkezésére szeretnék egy javaslatot tenni. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy a folyamatban lévő építési engedélyekre is alkalmazni kellene ezt a rendeletet, mert ha ezt a rendeletet elfogadnák, akkor – gazdasági oldalról nézve – kisajátítási problémák merülnek fel. Tehát kérném a lehetséges, a záró rendelkezést kiegészíteni azzal, hogy a folyamatban lévő építési engedélyekre is alkalmazni kellene.

  Tarnóczky Attila: Tekintsék az előterjesztést úgy a továbbiakban, hogy ez a rendelkezés benne van.

  Marton István: Maximálisan egyetértek a Városfejlesztési Bizottság 8:0 arányban – hangsúlyozom abszolút pártsemlegesen – meghozott javaslatával, hiszen ahogy ott az egyik általam tisztelt bizottsági tag elmondta, hogy a korábbi OÉSZ szabályozás szerinti 20 méter, ha az új … szerint 22 méterre kell, hogy nőjön és ennek az Alsó szabadhegyi utcának a déli 70 %-ánál ez meg is történik, akkor meglehetősen nagy engedményt gyakorol a közgyűlés az északi 31 %-on meg meghagyja az eredeti 20 métert és nem kívánja 22 méterre növelni. Úgy gondolom, hogy a jövőorientáltság érdekében – és itt nem csak az esztétikára hanem alapvetően az üzembiztosan bekövetkezendő balesetekre gondolok – megengedhetetlen ez a 14 méter. Tehát aki ismeri a terepet, az tudja, hogy én miről beszélek. Én egy csendes kertvárosi övezetben lakom, ahol a szabályozási szélesség 16 méter. Magyarul, aki nem szakember, hogy értse, a két szemben lévő kerítés között ekkora a távolság. Alig több mint 4 méteres aszfaltcsík van az út kellős közepén, egyirányú a forgalom és mégis meglehetősen keskenynek tűnik. Tehát egy városrészi gyűjtőút, ami tulajdonképpen a főutca, hogy ez ilyen keretek közé be legyen szorítva, az elképzelhetetlen. Én felolvasnám az Építéshatósági Osztálynak egy hozzám írt levelének a részletét, amit augusztus 13-án kaptam, amelyben leírja, hogy ezt fel kellene vállalni ezt a 20 métert, már csak az egységesebb településkép érdekében is és ami számomra nagyon döntő, hogy ha ez megváltozik, akkor mindenkit joghátrányba hozunk, aki hat éven át szabályosan építkezett. Itt a 2. oldal első bekezdésének az alján van ez, hogy jelentősen csorbul a hatósági munka jogszerűsége is. Hát hogy bízzon a polgár abban, hogy elfogadunk valamit, úgy építkezik egy tucat ember, vagy még több, és utána az addig szabálytalankodóknak vagy a jövőben szabálytalankodni szándékozóknak adunk igazat. Sajnálom, hogy Dervalits osztályvezető úr nincs itt, Ő végzett számításokat is, amelynek az a lényege, hogy a szabályos és szabálytalanul épült kerítések – mindegy, hogy melyiket nézem – összege durván fifti-fifti, viszont jelentős költségmegtakarítás van a mindenféle jövőorientált tevékenységen kívül is a 20 méternél, mert a csapadékvíz csatornát nem kell az úttest alá tenni. 14 méter esetén értelemszerűen nincsen számára máshol hely. Amit itt a szakosztály képviselője mondott, azzal maximálisan egyetértek, hogy a rendeletnek a kihirdetése napján kell hatályba lépnie, de a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Azt hiszem pár hónappal ezelőtt hozta meg a parlament a Balaton törvényt, eléggé simán, ahol szintén ezt hirdették ki, révén ha ez nem így lenne, akkor az ügy szinte kezelhetetlen lenne – nem a képviselőtestületnek, hanem – az érintett szakhatósági dolgozóknak. Még egyszer nagyon kérem képviselőtársaimat, hogy ahogy a szakbizottságban erről semminemű szakmai vita nem kapott politikai felhangot, úgy ezt is, ha egy mód van rá, egyhangúlag hozzuk meg ezt a döntést, korrigáljuk, igen 20 méter és a 70 %-os déli része pedig 22 méterre bővüljön föl az OTK előírásainak megfelelően.

  Tarnóczky Attila: Nem egészen értem akkor, a Városfejlesztési Bizottság javaslata szerint 20 méterszabályozási szélesség legyen elfogadva, indítványozzák teljes hosszában az Alsószabadhegyi útnak. Most akkor a 22 méterrel mi a teendő?

  Marton István: Szerintem ez gépelési hiba lehet, mert az alsó résszel érdemben ezen az egy mondaton kívül – amit én is idéztem – nem foglalkoztak. Én azt hiszem, hogy ott meg lehet hagyni a 22 métert, én ebbe tartalmilag nem óhajtok beleavatkozni. Nem óhajtok mentességeket az érvényben lévő szabályok alól kiharcolni senkinek. Magunknak se. Tehát én azt javaslom, hogy az anyagnak korrekciója, ami az 1. mellékletben van, bővüljön ki azzal, hogy az Alsó szabadhegyi utca Pásztor utcától északra lévő részén a szabályozási szélesség 20 méter. Ez egyébként az anyagban az utolsó előtti lapon a korábbi, az 5. pontja a “K1” jelű övezetekre rögzítve van, hát nyilván ha ezt így szavazza meg a testület, akkor majd a hivatal átdolgozza értelemszerűen.

  Dr. Kalmár Béla: Ebben a kérdésben egyszer már döntöttünk, azért nem értem a Marton képviselő urat, hogy hajánál fogva újra előrángatja ezt a dolgot. Úgy határoztunk annak idején, hogy 14 méter széles legyen az az út és én szerintem sem felel meg … útnak, mert ha elkészül az új 7-es, arra becsatlakozás igen bajos lesz arról a kis szakaszról, főleg ott abban a mélyedésben, el nem tudom képzelni, hogy fogják kialakítani, hogy ott a 7-es sztrádára rácsatlakozzon az a rész. Azon kívül nem is szólva arról, hogy ez sok lakosnak, akik már oda építkeztek, kerítést építettek, súlyosan sértené az érdekét, és hátrányba kerülne, bontással satöbbivel, mindennel, nem is szólva arról, hogy az önkormányzatnak is tetemes költséget jelentene ezeknek a kártalanítása.

  Anatalics Dezső: Alpolgármester úr kérdésére nagyon rövid a válasz. Mi a bizottsági ülésen csak a 14 méteres szélességgel foglalkoztunk, azt szeretnénk 20 méterre változtatni.

  Tarnóczky Attila: Marton képviselő javaslatát teszem fel szavazásra, a vitát lezárom. Maron képviselő úr még szót kér?

  Marton István: Mivel Kalmár képviselőtársam az ügyben keményen érintett személyesen, lévén, hogy a fent nevezett utcában van telke, én megkérem Őt, hogy ne szavazzon ebben az ügyben.

  Tarnóczky Attila: Kötelességem, nem szívesen teszem, de kötelességem feltenni szavazásra, hogy Kalmár képviselő úr érintettségét az ügyben megállapítják-e Önök. Magam szerint nincs ilyen érintettség, kérem szavazzanak. Tessék nyilatkozni képviselő úr, hogy érintettnek tartja-e magát.

  Dr. Kalmár Béla: Nem.

  Tarnóczky Attila: Szavazzanak az érintettségről. Az SZMSZ szerint, ha valaki jelzi egy képviselő érintettségét, az érintettségről a közgyűlés dönt. Önöknek kell minősített többséggel dönteni arról, hogy kizárjuk-e a szavazásból az érintettet.

   

  A közgyűlés 3 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 8 tartózkodással úgy döntött, hogy Dr. Kalmár Béla képviselő nem érintett e témában.

   

  Tarnóczky Attila: A rendelettervezethez egy módosító indítvány érkezett, mi szerint a rendeletben a Pásztor utcától északra lévő Alsó szabadhegyi út szabályozási szélessége 20 méter legyen. Minősített többséggel kérem legyenek szívesek erről dönteni.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tarnóczky Attila: Kérem képviselőtársaimat a rendeleti javaslat egészéről szavazzanak.

   

  A közgyűlés 9 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a rendelettervezetet nem fogadja el.

   

   

   

 3. Javaslat a levegőtisztaság, zajvédelem helyi szabályairól szóló 17/2000. (IV.26.) számú rendelettel módosított 43/1996. (XII.3.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 4. Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

  Antalics Dezső: A levegőtisztaság-, zajvédelem helyi szabályairól szóló rendeletünket a szakbizottságunk hosszasan tárgyalta. Elöljáróban szeretném elmondani, hogy természetesen a rendelet javaslattal, módosítással, kiegészítéssel egyetért, a bírságolással kapcsolatosan, hiszen ez hiányzott a rendeletünkből, tehát a szankcionálás része, be kellett, hogy kerüljön. Ezen túl felmerült – teljesen jogosan – az a kívánalom a bizottságunk részéről, hogy a levegő tisztasága érdekében arra kell törekednünk, hogy megteremtsük annak feltételeit, hogy egész évben megtiltsuk az égetést, ehhez viszont természetesen, mint ahogy a szomszédos országokban megoldották, meg kell oldani a díjmentes elszállítását ezen hulladéknak és a megfelelő hasznosítását. Tehát ezen fogunk munkálkodni, ill. még egy olyan határozata is született a bizottságnak, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a lakosságot a lehetőségekről a hulladékkal való gazdálkodásról tájékoztassuk, rendeleteinket folyamatosan értelmezzük. Tehát az információáramlást a médián keresztül folyamatosan biztosítani kell. Tehát rá kell készülnünk a feltételek megteremtésére tudati szférában is és nyilvánvalóan a tárgyi feltételeket is meg kell oldani, ill. biztosítani kell, ahhoz, hogy igazán korszerű legyen ez a rendeletünk.

  Kiss László: A rendelet 10. § (1) bekezdésében szereplő időpontokat szeretném módosítani azon szellemben, amit Antalics elnök úr az előzőekben már elmondott, hogy lehetőleg minél rövidebb időtartamra korlátozzuk az égetési lehetőséget, tekintve, hogy Nyugat-Európában papírt, növényi hulladékot, egyebeket nem szabad már égetni. Ausztriában az a gyakorlat, ha valahol füstöt látnak, akkor a rendőrség és a tűzoltóság egyszerre vonul ki és mind a kettő kiszabja a megfelelő szabálysértési bírságot. Ez a környezeti nevelés egy hosszabb folyamat. Úgy vélem, hogy ehhez nekünk is hosszú időre van szükség, hogy az emberek tudatába ezt betápláljuk és a tudat megváltozzon, ezért az a javaslatom, hogy már most kezdjük el. Ennek első lépése lehetne, ha a hivatkozott paragrafus (1) bekezdés a.) pontjában szereplő időtartamot, nevezetesen április 30-tól október 1-ig terjedő időtartamot még tovább rövidítenénk, mondjuk november 1-től március végéig és emellett párhuzamosan a helyi médiákban, a Kanizsa Újságban, a Kanizsa TV-ben felvilágosító kampányt folytatnánk, hogy miért szükséges ez a levegőtisztaság védelme érdekében és természetesen ehhez az is kellene, hogy a Közterület Felügyelet ezt a határozatot, ezt a rendelkezést fokozottan ellenőrizze és szankcionálja. Ez lenne a határozati javaslat módosításom.

  Tarnóczky Attila: Nem egészen értem a javaslatot. Az van pillanatnyilag leírva, hogy április 30-tól október 1-ig aki éget, az büntethető. A november 1. és a március vége milyen módon jön ezzel kapcsolatba?

  Kiss László: Elnézést, a külső időszakot értelmeztem én, akkor ezt növeljük, akkor mondjuk azt, hogy március 31-től november 1-ig aki éget, tehát hosszabbítsuk a tiltott időtartamot.

  Antalics Dezső: Én személy szerint el tudom fogadni Kiss úr javaslatát.

  Tarnóczky Attila: Kérem a módosító indítványról a szavazást, minősített többség szükséges hozzá.

   

  A közgyűlés 8 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tarnóczky Attila: Kérem ettől függetlenül mindenki nyitott legyen a rendelettervezet egésze iránt, kérem szavazzanak róla.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  43/2001. (IX.12.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43./2001. (IX.12.) számú rendelete a levegőtisztaság-, zajvédelem helyi szabályairól szóló 17/2000. (IV.26.) számú rendelettel módosított 43/1996. (XII.3.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 5. Nagykanizsa gyalogos központ tervpályázata

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: …..ami 2 millió Ft költséget jelent kikerül az előterjesztésből, mert más tervpályázatok esetében a megtakarítások révén a fedezet biztosítva van. Ugyanakkor jelezném, hogy ettől függetlenül persze várhatóan 2 millió Ft-ot erre rá kell költeni és nem vagyok benne biztos, hogy van értelme. Szívesebben látnám, hogyha a 2 millió Ft-ot az Ady utca sétálóutcává alakítására fordítanánk, mint papírgyártásra. Emlékeim szerint az előző ciklusból hasonló papír létezik, amit nem használtunk semmire.

Röst János: Hasonlót szerettem volna javasolni, mint Tarnóczky Attila alpolgármester úr. Úgy gondolom, hogy sem aktualitása nincsen, sem pénzügyi lehetőse ennek a megvalósítására. Az, hogy 3-4 év múlva esetleg a közgyűlés úgy döntött, akkor a kondíciói olyanok lesznek, az egy másik történet. Én most nem látom ennek az esélyét, hogy ebből komoly dolog történhessen.

Marton István: Nagyon röviden annyit, hogy amíg a belső körgyűrű nem valósul meg Nagykanizsán – magyarul ebből már csak a Zrínyi Miklós utca bekötése van az Eötvös térbe azaz 250-300 m – addig én semminemű értelmét nem látom sem ennek, sem pedig mint ahogy a legutolsó alkalommal, amikor az Ady utca sétálóutcává fejlesztése volt előttünk, hogy ebből valami is legyen. Akkor, ha ez megtörténik, akkor szabad csak nekiállni az érdemi csillapításnak, illetve a sétálóutcák kialakításának. Ennek a közgyűlésnek az életében ez már nem fog előjönni, de bízunk benne, hogy a következő megcsinálja, hiszen a kiviteli terv már megvan, éppen már csak megépíteni kellene.

Tarnóczky Attila: Más hozzászóló nincs, a vitát lezárom. A határozati javaslatokról döntünk. 1. határozati javaslat következik, kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját nem fogadja el.

 

Tarnóczky Attila: Ezek után a második határozati javaslatról szavazni nem kell. Hogy az eredeti elfogadott határozattal mit kell tenni mindezek után, azt majd egy következő ülésen egy javaslattal visszahozzuk.

A Tűzoltóság beszámolója jönne, talán azt javasolnám, hogy most akkor rendeljünk el szünetet és talán a tűzoltóparancsnok úr is a későbbiekben itt lesz.

A 12-et hagyjuk ki? Jó, köszönöm szépen. Hogyha ezt közakaratnak tekinthetem, akkor a 12. – azt hiszem, hogy a Tűzoltóság beszámolója hosszabb lesz – tehát folytassuk azt javaslom, hogyha ez senkinek nem okoz gondot, a 12. napirendi ponttal!

 

 1. Javaslat az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola telephely és profilbővítésére

Előadó: Balogh László bizottsági elnök

 

Balogh László: A múltkori sietésben sajnálom, hogy nem méltattuk eléggé az azóta már ténylegesen is Farkas Ferenc Városi Zeneiskolává minősült zeneiskolánkat, amelyre büszkék lehetünk 75 éves intézményként, ami az országban kevés ilyen van. Ez most nem arról szól, de a zeneiskolánkat jól kiegészítő Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskoláról, amely szintén örömteli, hogy létrejött Nagykanizsán. 1 év után jelenthetem, hogy több mint 500 növendéke van, így azt gondolom, hogy szükség van telephely és profil bővítésre. Ezt tartalmazza a határozati javaslat, melyet a szakmai bizottság, az OKSB 10 igennel, egyhangúlag támogatott. Az önkormányzat segít a telephelyek használatában, de jön a visszajelzés is az alapítványi iskolai részéről, amely nem kér térítési díjat nagykanizsaiaktól. Csak még annyit, hogy történt olyan visszajelzés az alapítványi iskola részéről, hogy a Zemplénben komplett képzőművészeti termet hoztak létre – ez a nyáron megtörtént – és folyamatban van több minden. Parkettáznak a Zrínyiben egy teremben, tükrök, balettrudak felszerelése folyamatban van egy másik iskolában, balettszőnyeg, mobilszínpad, 20 néptánc és társastáncruha beszerzése folyamatban, mindezek és a folytatás a telephely iskolák eszköztárát is gazdagítják. Szeretném erre is felhívni a figyelmet. Elfogadom, hogy ez egy elfogult ingyen reklám helye volt, de Nagykanizsán ilyen is van. Kérem a támogatást.

Tarnóczky Attila: Pillanatnyilag hozzászóló nincs, a vitát lezárom. Első határozati javaslatról szavazunk, minősített többség szükséges az elfogadásához.

 

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: Második, ugyancsak minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak.

 

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 2. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

264/2001.(IX.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2001./2002 tanévtől az Aranymetszés Alapítványi Művészeti Iskolában az alábbi csoportfejlesztéseket a 221/2000.(VII.4.) számú határozatban foglaltak szerint jóváhagyja.
  2. Általános Iskola Kiskanizsa: néptánc, társastánc

   Zemplén Győző Általános Iskola: képzőművészet

   Határidő: 2001. szeptember 15.

   Felelős : Tüttő István polgármester

  3. az Aranymetszés Alapítványi Művészeti Iskola további telephelyeként a Péterfy Sándor Általános Iskola bejegyzését jóváhagyja.

Határidő: 2001. szeptember 15.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

 

 1. Előterjesztés a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 5. szám alatti ingatlan értékesítéséről (írásban)
 2. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

  Tarnóczky Attila: Elnézést kérek, itt két napirend is van, ami néhány m2 eladásáról szól. A vagyonrendeletünk sajnos ezt a jogosítványt a bizottságnak, Gazdasági, Pénzügyi Bizottságnak nem adta át, módosítani kell, de addig is ilyen fülemüle ügyekkel kell foglalkoznunk. A vitát megnyitom a Rozgonyi u. 5. szám alatti ingatlan értékesítéséről.

  Gyalókai Zoltán: Érdekes, mert az eredeti előterjesztés 3 m2-ről szól, a következő már 7.5 m2-ről. Szeretném megkérdezni, hogy mennyi a valóságban? Mert hogyha azt sem tudjuk, hogy mire engedélyt, akkor nagyon érdekes képet fog mutatni a Rozgonyi u. 5. belülről.

  Tarnóczky Attila: Van aki tudja, hogy 2.7, vagy 2.6.

  Janzsó Norbert: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta úgy ezt az előterjesztést, hogy 7.5 m2-ről van szó, tehát ez a helyes. A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása is ugyanez volt, 7.5 m2 és mind a két bizottság támogatta.

  Tarnóczky Attila: A “B” változatban 200.000 Ft szerepel javaslatként, magam részéről a “B” változatot támogatnám, + ÁFA természetesen. Hozzászóló nincs, a vitát lezárom.

  A bizottsági javaslatnak megfelelően a “B” változatot teszem fel először szavazásra. Kérem döntsenek. Minősített többség szükséges.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat “B” változatát elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  265/2001.(IX.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesítésre javasolja a társasház közgyűlésének Nagykanizsa, Rozgonyi u. 5. szám alatti társasház közgyűlésének, hogy a Rozgonyi u. 5. szám alatti közös tulajdonban lévő ingatlanból 7.5 m2-t kérelmezőnekértékesítsen 200.000 Ft+Áfa vételáron.

  Felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy a határozat szerinti álláspontot képviselje a társasház közgyűlésén.

  Határidő: 2001. december 31.

  Felelős : Tüttő István polgármester

   

   

 3. Előterjesztés a Nagykanizsai Lakásfenntartó Szövetkezet kérelméről (írásban)
 4. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

   

  Tarnóczky Attila: Magam úgy gondolom, hogy a Szövetkezet kérelmének az 1. pont esetében helyet kellene adni, hiszen ezek az utak normális helyükön, az önkormányzat tulajdonában vannak. Más kérdés, hogy a szövetkezet felajánlott 150.000 Ft-ot a helyreállításhoz, azonban lényegesen többe kerül. Kérdés, hogy ezt tudjuk-e biztosítani, de nem vagyok biztos. Önöké a szó.

  Böröcz Zoltán: Őszintén szólva a Pénzügyi Bizottság egy kicsit meghasonlott volt, amikor megszavazta ezt az előterjesztést “A”, “B” ponttal, de azért szeretném elmondani, hogy azt gondolom, ahogy alpolgármester úr helyesen mondta, hogy az 1. pontban meg kellene szavazni nevezetesen ezt az útrészt, önkormányzati tulajdonban kellene venni, mert ott a helye. Csak azt szeretném ezzel jelezni, ha itt a helye és önkormányzati tulajdonba vesszük, akkor teljes összegében az útnak a felújítási költsége minket terhel. Ezért a Pénzügyi Bizottság egy olyan megoldást javasolt, aminek a lényege az, hogy a felújítást közösen a Lakószövetkezettel, mert egy részét állhatja költségnek, még állná a költséget, mert az ő tulajdonában van. Együttesen próbáljuk meg elvégezni és utána a felújított utat az önkormányzati tulajdonba vennénk át, mert ott a helye. A Pénzügyi Bizottság megoldása talán annyival kedvezőbb az 1. pont elfogadásánál, hogy bevonnánk a lakók megtakarítását is ebbe a felújításba és utána kerülne a tulajdonba. Én azt kérem, hogy ezt próbálják meg támogatni.

  Tarnóczky Attila: A Pénzügyi Bizottság javaslatához valami forrást hozzá kell tenni, hiszen a felmérést 2.4 millió Ft kerekítve a költség a Ryno szerint. Jócskán hiányzik még a felújítási költségből, valahonnan fedezni kellene.

  Böröcz Zoltán: Természetesen ez így lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy ezt most azonnal végre tudjuk hajtani. Én azt gondolom, hogy azonnal nem tudjuk végrehajtani. Megjegyzem a Pénzügyi Bizottsági ülésen – azt hiszem éppen alpolgármester úr szájából, de lehet, hogy az illetékes előadó szájából – a felmérés költsége 600.000 Ft hangzott el és mi annak a tudatában szavaztunk. A Lakásszövetkezetnek az elnöke 400.000 Ft-ról beszélt, ott kiderült, hogy ez nem valós, hiszen árajánlat 600.000 Ft-ra érkezett és ennek tudatában szavaztunk. Én azt gondolom egyébként, hogyha most azonnal nem hajtjuk végre és áthúzódik a következő költségvetési év elejére, akkor is a Lakásszövetkezet pénzének bevonásával kellene a problémát megoldani.

  Cserti Tibor: Az a megoldással értek egyet, amit a Böröcz képviselő úr mondott, hogy közös megoldást kell mindenféleképpen eszközölni. Eleve nem volt szerencsés, hogy a akásszövetkezetnek a tulajdona volt. ……Most ……típusú megoldást teremthetünk. A másik az, hogy a költségviselési arányokat illetően ugye azért a bizottsági szinteken a Lakásszövetkezet képviselője elmondta, hogy 150.000 Ft-ot erre a célra ……Innéttől tér el az én javaslatom és megfontolás tárgyává javaslom tenni, hogy az útfelújítási háziterv megoldása szerencsésebb lenne önkormányzati tervezésben és koordinálásban. Ennek gazdasági vonatkozása is van, hatékonyabban meg lehetne valósítani. Mindenféleképpen az 1. számú határozati javaslatnál a Lakásszövetkezet felajánlásában szereplő összeg szerint – tehát 150.000 Ft-ot – javaslom megjeleníteni azzal, hogy egy közös megoldásban a tisztelt képviselőtestület most …..áttételéről is és önkormányzati beruházásban valósítja meg a szükségeseket.

  Tarnóczky Attila: Nem tudom elfogadható-e Önnek, hogy az 1. pontról szavazunk, elfogadjuk, vagy nem, úgy ahogy van. A 2. pedig úgy szólna, hogy “ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lakásszövetkezet hozzájárulásához igényt ad, felkéri a Hivatalt, hogy vizsgáltassa meg a felújítás lehetőségeit és a 2002. évi költségvetésben a felújításról dönt.”

  Akkor ezt a két határozati javaslatot külön tenném fel, minősített többségű szavazással Önök elé.

  Szavazunk arról, hogy támogatjuk.

   

  A közgyűlés 11 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját nem fogadja el.

   

   

 5. Előterjesztés a csatornahálózat üzemeltetésének és ráfordításának mérséklésére és a szükséges felújítási munkáinak elvégzésére (írásban)
 6. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

   

  Marton István: Ha valaki megnézi a költségvetést, akkor itt a fenti területekre – magyarul a városban az elmúlt évtizedben épült csatornákról van szó – Miklósfa, Palin, Sánc, Katonarét, amelyre 1999. december 31-i hatállyal kötött a város önkormányzata a Vízművel egy szerződést, amelynek értelmében az önkormányzat részére a Vízmű a vagyonhasználatáért díjat fizet. Ez az idei költségvetésben 18 millió Ft-tal lett betervezve, de már félévkor meghaladta 13.5 millió Ft-ot a befizetés. Ha ez nem is ilyen ütemű lesz a második félévben, de 25 millió Ft felett vastagon. Az az én kérésem, miután a fejlesztéseknek 80%-a a kb. 61-62%-ig a mi önkormányzatunk tulajdonában lévő kanizsai területre esnek, hogy nagyon nagyfokú méltánytalanság lenne a környező kisebb településekkel szemben ezt nem elfogadni, mert akkor joggal keresnék a köztes milliókat az érintett képviselők. Úgy mellesleg de nem utolsósorban szerintem a Vízműnél néhány éven belül egy inkább 5 mint 4 milliárd Ft-os fejlesztés elkerülhetetlen lesz, de hát azt csak úgy megemlítettem. Javaslom az elfogadását.

  Tarnóczky Attila: Én úgy érzékeltem, hogy nyitott a közgyűlés.

  Röst János: Támogatnám Marton István véleményét. Egyébként Zajzon Imre jelezte, hogy érkezne, de a délelőtti időpontja nem volt neki kedvező és megfelelő és én is úgy gondoltam, hogy ebbe a délelőttbe nem fér már bele ennek a tárgyalása, tehát valószínű később fog érkezni.

  Tarnóczky Attila: A vitát lezárom. Minősített kell képviselő urak a döntéshez. Kérem, fontolják meg, kevesen vagyunk. Kérem, szavazzanak.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadja el.

   

   

   

 7. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról

Előadó: Dr. Tolnai Sándor tűzoltóparancsnok

Tarnóczky Attila: Köszöntöm a Tűzoltóság részéről parancsnok urat, kérdezem, hogy a beszámolóhoz szóban óhajt-e kiegészítést tenni?

 

Dr. Tolnai Sándor: Nem.

Budai István: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést és megköszöntük a parancsnok úr részletes és mindenre kiterjedő beszámolóját és el is fogadtuk azzal, hogy felkértük, hogy az anyagi természetű dolgokra, amit itt megemlít, kapucsere meg különféle anyagi természetű kérdések, külön készítsen egy előterjesztést a közgyűlésnek és majd a költségvetés ismeretében ebben döntünk. Úgy gondolom, ez volt a lényeg. Ezt azért mondtam el, hogy szíves tudomásukra hozzam a képviselőknek.

Tarnóczky Attila: Köszönöm a kiegészítést, ez a kiegészítés, ami Önöknél van, ez körülbelül tartalmazza talán. Annyit hozzátennék az 1. határozati javaslathoz, hogy miközben elfogadjuk a beszámolót – reményeim szerint – köszönjük meg városért végzett önzetlen munkát a tűzoltóságnak. Hosszan lehetne sorolni, hogy térítés nélkül miféle munkákat végeznek el nekünk, ill. a lakosságnak. Hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Tehát a kiegészítésben szereplő határozati javaslatokról szavazunk. Kérem döntsünk az 1. határozati javaslatról az előbb jelzett köszönettel együtt. Kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: A 2. határozati javaslat, minősített többséget igényel.

 

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: 3. határozati javaslat következik, minősített többséggel szavazunk. Kérem a jelzés után szavazzanak.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja

 

Tarnóczky Attila: A 4. határozati javaslatról kérem a szavazást.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozza:

 

 

266/2001. (IX.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról szóló beszámolót elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki Nagykanizsa Megyei Jogú Városért végzett önzetlen munkájukért.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert az aláírására:
  3. Az Alapító okirat 14. pontja – a feladatellátást szolgáló vagyon a következő bekezdéssel egészül ki: "Az ingatlan fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos költségeket az intézmény viseli.

   A fejlesztések és beruházások pénzügyi fedezetét a Közgyűlés biztosítja a kapcsolatos, időszerű BM pályázatok lehetőségeinek felhasználásával.

   Határidő: 2001. szeptember 4.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Az SZMSZ II. Fejezet 5. pontja helyébe a következő szöveg lép: “A tűzoltóság szervei a hivatásos önkormányzati, valamint az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok. A tűzoltóságok szakmai felügyeletét Zala megyében a BM Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.”

Az SZMSZ III. Fejezet 1. pontja helyébe a következő szöveg kerül: “1. Az intézmény részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.”

Az SZMSZ V. Fejezet 2.a. pont harmadik bekezdése helyébe a következő lép: “a Gazdasági Vezető (közalkalmazott), aki az intézmény költségvetési és gazdálkodási felelőse.”

A hatodik bekezdés helyébe a következő szöveg lép: “a több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott, aki az ügykezelés, irattározás, sokszorosítás, iktatás felelőse.”

A 2.c. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“A Tűzmegelőzési Osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak:

A 2.d. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

“A Gazdasági Vezető közvetlenül irányítja:

Határidő: 2001. szeptember 4.

Felelős: Tüttő István polgármester

  1. felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy vizsgálja meg, és a szükséges intézkedésekre tett javaslatokkal együtt terjessze a Közgyűlés elé a nagykanizsai vízközmű hálózat rendszerén alapuló városi tűzoltóvíz állapotokat.

Határidő: 2001. november 30.

Felelős: Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

 

Zárt ülés

Zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

A közgyűlés 315/2001.(IX.11.) - /2001.(IX.11.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 271/2001.(IX.11.) – 314/2001.(IX.11.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 1. Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges elővásárlási jogról szóló

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: Következik a rendeleti javaslat minősített többséggel.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

44/2001. (IX.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44./2001. (IX.12.) számú rendelete a településrendezési célok megvalósításához szükséges elővásárlási jogról szóló, többször módosított 2/1999. (I.26.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szünet

 

Tarnóczky Attila alpolgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 13.00 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tarnóczky Attila
jegyző
alpolgármester

 

 

2001. szeptember 11. közmeghallgatás

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001.szeptember 11-én (kedd) 14.00 órakor tartott közmeghallgatásáról.

 

Az ülés helye: a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner

Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál , Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Zsoldos Ferenc képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Pintérné Grudmann Frida Oosztályvezető, Mátyás József Okmányiroda vezető, Simánné Mile Éva mb. osztályvezető, Burján Emese kabinetvezető, Karmazin József a Városi Főépítész, Szmodics Józsefné Művelődési Irodavezető, Vargovics Józsefné a HKÖ elnöke

Megjelentek: Zakó László országgyűlési képviselő, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Marton Györgyi a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének vezetője, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa, Horváth Ferencné a Zala Volán üzemvezetője, Gáspár András a VIA KANIZSA Kht. ügyvezetője, Kámán László IKI Intézményvezető, Schmidt Lászlő az Ipari Park Fejelszető Kht. ügyvezető, Antal Istvánné Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai vezetője, dr. Kaszás Gizella Családsegítő Központ vezető, Gőcze Gyula Városi Kincstárvezető, Pozsgainé Szörcsök Erika a Weinhoffer Lászlóné Fazekas Heléna a kirendeltségvezetők és kb. 30 állampolgár.

Tarnóczky Attila. Kérem a képviselőtársaimat foglaljunk el a helyet. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Köszöntöm a Közmeghallgatás keretében megjelent érdeklődőket, véleményt nyilvánítani szándékozó vendégeinket. Előzetesen tájékoztatásként elmondanám, hogy a közmeghallgatáson Szervezeti Működési Szabályzatunk szerint a megszólaltnak 5 perces időkeret áll rendelkezésre. Arról is tájékoztatnék mindenkit, hogy közmeghallgatás Városi Önkormányzati ügyekben zajlik, tehát arra kérnék mindenkit, hogy az önkormányzatot nem érintő kérdéseket itt ne adjon elő. A jelenlévők egy része írásban jelezte, hozzá szólási szándékát. Ennek sorrendjében szeretnék haladni. Elsőként jelentkezett Fenyves Jenő úr Nagykanizsa, Király u.31.

Fenyves Jenő (Nagykanizsa, Király u. 31.): Tisztelt Közgyűlés! Nagyon rövid leszek, az időközben kialakult helyzetre való tekintettel nincs mit mondanom. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Tarnóczky Attila: Ezek szerint írásban nem kell reagálni. 2. hozzászóló, illetve véleményét kifejtő Ferincz Jenő úr, nem tudom megérkezett-e? Ferincz arra kérem, hogy az Ön által jelezett 3. pont Zakó László országgyűlési képviselő sajtóban megjelent nyilatkozata témában ne kerüljön itt kifejtésre, hogyha a sajtóban nyilatkozni akar, akkor legyen szíves ott ezt megtenni. Ez nem önkormányzati ügy. Várom akkor a két előző témához az észrevételét.

Ferincz Jenő: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az első napirendi pont, amit megjelöltem az a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának az étkezési térítési díj támogatásáról szóló rendeletével kapcsolatos. Már több mint 2 éve hajtom ezt és azóta sajnos eddig semmiféle érdemi lépés nem történt az ügyben. Nagykanizsán ezen rendelet alapján, illetve az azt megelőző rendelet alapján, 3 és több gyermekes családok nem részesülne étkezési térítési díj támogatásban. Önmagában az, hogy valakinek 3 vagy több gyermeke van a rendelet szerint kizáró tényező. Magam részéről alkotmányellenesnek tartom. A korábbi jegyzőnő Dr. Tuboly Marianna egyik hozzám írt írása szerint, ennek kizárólag gazdasági okai voltak. Én a Polgármesteri Hivatal után érdeklődtem szakemberektől, gazdasági szakemberekre gondolok elsősorban, és azt a választ kaptam, hogy Nagykanizsa vonatkozásában éves szinten, illetve Nagykanizsa teljes területét tekintve, ez a városnak évi, 2-2,5 millió Ft-jába kerülne. Bevallom őszintén, amikor ezt az adatot meghallottam megdöbbentem. Ugyanis hihetetlennek tartom, hogy itt például egy Vikárius Kft-re, ami érdemtelen volt és okafogyott, tehát nem volt rá szükség, arra volt például 60 millió Ft információm szerint, vagy Nagymagyarország szoborra volt 10 millió Ft, és még sorolhatnám azokat a fölösleges indokolatlan kiadásokat, amik ezeknek a többszörösei. Ilyen fontos szempont vonatkozásában egyszerűen elfogadhatatlannak tartom, hogy éves szinten a városnak nincs 2,5 millió Ft-ja. Úgy gondolom, hogy ez sokkal fontosabb szempont, és igen is erre lenne megfelelő gazdálkodással keret. A másik szempont, ami ehhez tartozik. Kaptam korábban egy olyan álláspontot, hogy az elutasítás indokai között az is szerepel, hogy a 3 és több gyermekeseket az állam is támogatja. Most azon túl, hogy ez igaz, ez valós tényeknek a valótlan színben történő feltüntetése. Ugyanis a gyermekek védelméről szóló törvény 1997. évi XXXI. számú törvény, azt mondja ki, hogy az állam az önkormányzat által nyújtott támogatáshoz hozzájárul. Na tehát, ha az önkormányzat nem ad 3 és több gyermekeseknek, akkor jogilag az az állami hozzájárulás sem jár. Szeretném hangsúlyozni, hogy törvény nem azt mondja, hogy az állam is támogat, hanem hozzájárul. A 2000. Az Állami Számvevőszéknek az egyik település vonatkozásában, amit Magyarországon végzett, és publikusrészbe a település neve konkrétan nem került nyilvánosságra. Az Állami Számvevőszék ennek vonatkozásában már tett egy ilyen megállapítást, hogy azon a településen ugyanezek a körülmények álltak fenn. A helyi önkormányzat, az ottani helyi önkormányzat helyi szinten elutasította a támogatási kérelmét, igényét ugyanakkor az államtól lekérte ezekre vonatkozóan a támogatást. Itt az Állami Számvevőszék megállapítása szerint az ottani helyi önkormányzatnak ezeket az összegeket vissza kellett fizetni az államkasszába. Ezek alapján alapos okom van feltételezni, hogyha ne adj Isten a Nagykanizsa Önkormányzatot az Állami Számvevőszék vizsgálni fogja ugyanez az eredmény fog kijönni. Mindezek tükrében azt javaslom, és most már nyomatékosan, mert 2 év óta semmilyen változás nem történt, hogy ezt a rendeletet ennek tükrében bírálják felül, ugyanis alkotmányosan diszkrimativnak tartom azt, hogy 3 és többgyermekesek nem kaphatnak támogatást. Önmagában azt egyébként, hogy az államtól kapnak, bár ilyen formán ahogy én ezt kifejtettem, nem indok arra, hogy az önkormányzat megtagadja. Ugyanis az Államháztartási törvény szerint az önkormányzat, és az állam illetve a kormány vagy az országgyűlés, mindegyik önálló költségvetési szerv és ilyen tekintetben egyik sem függhet a másiktól, jogilag, hangsúlyozom. Tehát ennek tükrében nem találok és nem is látok elfogadható indokot annak vonatkozásában, hogy Nagykanizsán a 3 és többgyermekes családok tekintetében miért kellett rendeleti szinten megtagadni a támogatást. Független attól, és tekintet nélkül arra, hogy ezek a 3 és többgyermekes családok milyen anyagi körülmények között élnek. Ezért nyomatékosan megkérem Önöket arra, és minden sértő szándék nélkül elsősorban a Fidesz oldalt, hogy igazolja a szociális érzékenységét és családtámogatási politikájukat, hogy támogassák a rendeletnek azt a módosítását, hogy a 3 és többgyermekesek visszakerülhessenek ebbe a körbe, és kaphassanak térítési támogatást természetesen, rászorultságtól és anyagi helyzettől függően. Tehát zárszóként ehhez csak annyit, hogy önmagában azt, hogy valakinek 3, vagy többgyermeke van, ne lehessen kizáró tényező a támogatottak köréből.

 

 

Tarnóczky Attila: Még 1 perce van Ferincz úr.

Ferincz Jenő: A másik napirendi pont. Nagykanizsán alkotmányellenes állapotok uralkodnak abban a tekintetben, hogy az állam és egyház szétválasztásának körülményei nem valósultak meg. Ugyanis az alkotmány azt mondja, hogy az állam és egyház egymástól elválasztva működik. Nagykanizsán ez nem igaz. Az állami iskolákba rendre ott vannak az egyházak hitoktatást tarnak, főleg most itt megjelent a szcientológia. Információm szerint több iskolában úgy kezdik a tanítást, hogy a gyerekek mikor bemennek reggel tanítási napkor, már ott van padjukon a szcientológiai egyháznak nyomtatványa brosúrája, irománya és ott is akárcsak MÁV-nál … erre hivatkozom, hogy ki melyik gyermek az, aki fogékony a szcientológiai oktatásra vagy körülményekre, illetve szempontokra. Mivel az alkotmány szerint állami iskolában hitoktatás semmilyen formában nem lehet, függetlenül a mindenkinek a vallásos hitétől meggyőződésétől, ezért javaslom, hogy intézkedjenek arra vonatkozóan, hogy ebbe régi korábbi állapot visszaálljon, tehát állami iskolában ne történhessen egyházi tanítás, oktatás, vagy hitélet, vagy egyházi élet semmilyen formában. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy bárkinek a vallásos hitét meggyőződését, vagy a vallásgyakorláshoz való jogát kívánom,…….. megkorlátozni, kizárólag arra akarok rámutatni, hogy alkotmányosan állami iskolában egyházi élet nem történhet. És sajnos ebbe úgy gondolom elnézést, ha sértőnek gondolják nem annak számon, de hogy ez Nagykanizsán van, ezért a Nagykanizsa Önkormányzat is felelős. Ezért kérem tisztelettel, tegyenek meg mindent annak az érdekében, hogy ez az alkotmányos követelmény ebből szempontból is visszaálljon megfelelő mederbe. Köszönöm szépen.

Tarnóczky Attila: Képviselőtársaim kíván-e valaki szólni? Úgy látom nem hivataltól? Senki sem, Ferincz úr 15 napon belül az SZMSZ szerint választ fogunk adni Önnek a kérdésére, és azokat az információkat is meg fogjuk adni, amelynek úgy látom hiányában van Ön. Következik Baracskai László úr Nagykanizsa, Király u. 31. Jó, köszönöm szépen tehát később kerül sorra. Karácsony József úr itt van-e? Talán Ő is később jön. Szeretnék az írásos jelentkezés sorrendjében haladni, nehogy valaki úgy érezze, hogy hátrányba kerül. Gondi János úr következne Nagykanizsa - Bajcsa Törökvári u. 149.

Gondi János (Nagykanizsa - Bajcsa Törökvári u. 149.)

Tisztelt Közgyűlés! Én a Nagykanizsa bajcsai városrész résznek a problémájával jöttem ide. Ugyanis végül is ott születtem, ott nőttem fel, és újra visszaköltöztem. és olyan gondokkal találtam szemben magam, ami tényleg hát annak a 876 lakosú településnek komoly probléma, az hogy 30 nincs éve járda. Hát menjen valaki végig vegye a fáradságot mind a két oldalon a hosszú falun. Nagyon szép az utca minden, csak éppen járni nem lehet rajta a járdákon. A gyerekek ezek szerint mindenütt kint vannak az úttesten. Na már most felbátorítja az utósokat az, hogy a széles utca elbírja az ő sebességüket, tízből nyugodtan mondom, hogy 8 gépkocsi 100 körüli sebességgel robog keresztül a falun. Úgy hogy ez a másik nagy gond, ahol én lakom velem szemben van buszmegálló. A buszmegálló össze van kötve a két járdával ugyan, de egymás… megközelítése életveszélye, ezt nyugodtam merem így állítani. Nekem is volt szerencsém a falu táblánál láttam egy gépkocsit, és mire 3 lépést tettem, rám dudált, hogy na tűnjek el az útról, mert ő jön. Hát szóval ilyen gondokkal küszködik ott a nép, és nem tudja kinek a panaszát elmondani. Egyszerűen nincs meghallgatás. Senki nem tudta megmondani nekem például másfél hónapja ott vagyok, hogy ki a képviselő. Ki képviseli azt a községet. Jó így is jó, de akkor kénytelen vagyok idejönni a közgyűlés elé és elmondani azt, amit tapasztalok. Tehát egyszer a járda, egyszer az, hogy nincs átkötés a buszmegállónál, erre kérném, hogy akire tartozik, vegyen annyi fáradságot és lehetőleg ne felségjelzéses gépkocsival álljon oda. Álljon le egy maszek gépkocsival és figyelje meg a forgalmat, hogy tényleg igaz-e amit mondtam, és meg fog győződni róla, hogy valóban igaz. Tehát nagyon balesetveszélyes az az úttestet arra használják a lakók, hogy szélén közlekednek az egyik buszmegállótól a másikig. Az 250 m-es távolság. Ide valamit ki kell találni, vagy 30 km-es táblát tegyenek ki, vagy fekvőrendőrt, bár azt nem nagyon hiszem, hogy megengedi az az út, mind azon által, hogy az utóbbi időben hatalmas kamionok, Murakeresztúrtól- Kanizsáig gabonát szállítanak pótkocsival, hatalmas súlyokkal, és azok is olyan 90-100-es tempóval jönnek be a faluba, és ott előttem még mindig azzal futnak, jó 4-500 méterre. Tehát az az út nem is bírja el ezt a sebességet, meg ezeket a súlyokat. Arról nem beszélek, hogy a MURA Kavics, meg a homokozó mostani forgalma például, hozzák a kavicsot le a homokbányába. Viszik a homokot lefele, hatalmas gépekkel, előbb-utóbb tönkre megy ez az út. Próbáljanak valamit tenni az a kérésem, mert nagy gond lesz ott. Addig amíg újabb baleset, halálos baleset akár egy- két évvel ez előtt volt, hogy tizen éves kisfiút a nagy sebesség miatt elütött egy gépkocsi ne történjen meg. Csak azért mert nem foglalkozik senki azzal a városrésszel. Köszönöm szépen.

Tarnóczky Attila: A felvetését kivizsgáltatom, és minden bizonnyal megtaláljuk a megoldás lehetőségeit is, amiről 15 napon belül szeretnénk tájékoztatni Önt. A felvetést a helyi képviselőnek is továbbítani fogjuk, aki nincs pillanatnyilag jelen. Nem tudom képviselőtársaim kívánnak-e hozzászólni? Nem. Következik Békési Attila úr Nagykanizsa- Korpavár Egerszegi út. 12.

Békési Attila (Nagykanizsa –Korpavár Egerszegi u. 12.)

Üdvözlöm a közgyűlés a résztvevőit, hát azt hiszem, hogy páram már megismerték az arcomat mert egyik képviselő találóan megjegyezte, már megint itt? Hát igen, megint itt. És ezt Önöknek köszönhetjük, hogy megint itt vagyunk. Azért vagyunk itt, mert ez a testület megszavaz dolgokat, ígérget, mesélget, és az egészből nem lesz semmi. Itt ugye megjelöltem a hölgynek, hogy a közműről szeretnék beszélni, ami a mai napig Korpavár városrészben nem valósult meg. Úgy a szennyvíz, ó sínen vagyunk tavaly a palini közmeghallgatáson. A közmeghallgatás résztvevői felszólalói azt mondták, ez rendben lesz. Sehol semmi, aztán eljöttünk a következő közmeghallgatásra, különböző fórumokra. A képviselők, hát azt lehet mondani mindegyik Kanizsa Újságban valamilyen interpelláció, vagy cikk révén, illetve a médiák révén felhívta a város figyelmét arra, hogy külterületen lévő városrészek, köztük Korpavár is, eléggé elmaradott állapotban vannak, és a közmű ellátás szempontjából nem éppen a csúcson. Na most úgy látszik a képviselői interpellációk, a lakossági megnyilvánulások, és egyéb dolgok nem legek ahhoz, hogy itt a tisztelt képviselőtestület vagy képviselőtestület által irányított Hivatal lépéseket tegyen az ügyben, hogy ez a pár ember, és nem csak Korpavár százegynéhány lakosára gondolok, hanem a Kanizsa peremkerületen élő emberek, valamilyen módon fel tudjanak zárkózni akár az infrastruktúra, akár más szempontból a városhoz. Na most itt a városban, ugye egypáran előttem is mondták, hogy megvalósulnak dolgok, és azt hiányolom a képviselőtestületben, hogy nem hangsúlyoznak dolgokat. Egyszerűen tudomásul kéne venni, hogy természetesen kell ugye emlékműveket állítani. A szobrok is állnak, a szökőkút is hamar 6 m-re fog verni kivilágítva. De azok az emberek akik ott élnek, most nehogy félreértsenek nem tudnak hasznot húzni, nem tudják elvezni ennek a gyümölcsöt, mert ott élnek a peremkerületben, őnekik ott helyben kell megoldani a problémáikat és nem fogja feldobni őket, hogy bejönnek egy Könyvtár avatóra tűzijátékot nézni. Na most a lényegre térve, mert nagyon rövid ez az 5 perc, amit megenged a szabályzat. Tehát az elmúlt közmeghallgatáson szintén felszólaltam a gáz ügyben, közben érdeklődtek a KÖGÁZ-nál áprilisban megtörtént az a felmérés, hogy milyen lehetőségek vannak a gáz bevezetésére. Azon kívül jelentkezett helyi vállalkozó, aki ugye helyi munkaerőt alkalmaz, helyi önkormányzatnak fizet adót, és viszonylag elfogadható áron árajánlatott tett a gázvezeték kiépítésére. A településrészen aláírást gyűjtöttünk, és ez az aláírásgyűjtés úgy történt, hogy csak azzal írattuk alá ezt a szándéknyilatkozatot, aki azt mondta, igen is én legalább telekhatárig be akarom vezetetni, tehát a gázközmű hozzájárulást kifizetem. Az, hogy valaki a házon belül mit csinál az senkinek nem dolga. De uraim az önkormányzat felöl se a képviselőnk felé, se a lakosság felé, semmiféle dokumentáció nem történt arról, hogy most akarjuk-e? Nem akarjuk? Itt vannak dolgok tervezés, a területek kijelölése, az engedélyeztetési eljárások és uraim és hölgyeim, és itt van a fűtési szezon, az emberek tőlem kérdezgetik, mert felvállaltam Bicsák képviselő úrral a problémájukat, hogy most fát vegyünk, vagy gázra gyűjtünk, vagy mit csináljunk. Ez a város ugye, nem a kormányon lévő képviselők által, valahogy kilobbizott magának 1,1 milliárd Ft a gáz, jól tessék hallgatni a Gázközmű vagyonért. Azért engedtessék meg, hogy ebből az 1,1, milliárd Ft-ból, nem tudom, hogy mennyit kapott meg a város. Meg nem tudom, hogy milyen formában kapják meg, de azt, hogy azt a 0,18% -ot legyenek szívesek közművekre fordítani, és bizony vannak elmaradott részek. Építünk Ipari Parkot, aminek kétes a kimenetele, mert itt újságban és médiákban ellentmondó hírek szállnak az Ipari Parkról. Az emberek azt sem tudják mi lesz itt, hogy lesz. de út infrastruktúra minden épül, ahol emberek élnek ott nem épül. Egyszerűen szégyellem magam, a város nevében, hogy hogyan álljak az emberek elé, akiknek azt mondtam, hogy igen is ki fogjuk hajtani. Mert nekünk is ugyan úgy jár, mi ugyanolyan adófizető polgárai vagyunk a városnak, nem vagyunk harmadrangú emberek, és egyszerűen nem értem ezt a közömbösséget, hogy költségvetésbe be van szavazva a 3,5 millió, vagy pontosan nem tudom mennyi Ft a város részéről, a bizottság elfogadja, az önkormányzat elfogadja, és nem történik semmi.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Békési úr úgy gondolom, hogy az önkormányzat 10 esztendeje Isten tudja meddig, Kiskanizsán keresztül Palinig - Miklósfáig, csatornát építünk, és ezek megmaradt külkerületi részek is céltámogatás keretében szándékunkban áll megépíteni, akárcsak a többit. De ehhez természetesen az kell, hogy ezek is a kedvezményezett körbe kerüljenek. Én úgy gondolom, hogy a külsőrészek és belső részek között valamiféle ellentétet felállítani nem kell. Egy városi könyvtár, egy városi művelődési ház, hogy helyben maradjunk az egész településé Korpavártól- Bajcsáig. Ami a gázproblémát jelenti azzal teljesen egyetértek. Gondolom Bicsák képviselő úr ezzel kapcsolatban szeretne szólni.

Bicsák Miklós: Tisztelt Békési Attila nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél és Korpavár lakosságot képviseled kérésemre már régóta., és segítesz a képviselő munkában. Nagyon röviden és bízom a közgyűlésünk bölcs döntésében, ami múltkori egy héttel ezelőtti közgyűlés volt. Korpavár városrész településnek a 3,5 millió Ft-ot megszavazta. tudom ez nem elég válasz. Több éve már, nem akarok itt hivalkodni, hogy mindig interpelláltam, kérdeztem. Ezt képviselőtársaim tudják. A lakosságnak egy szükséges, hogy itt a tél, itt a rossz idő beállta. Rengeteg idős ember él Korpavár településen, őket egy izgatná, ha a gáz bekötése megtörténne. Ezt én úgy gondolom, hogy a városi közgyűlés minden tagja tudja és szívén fogja viselni. Én merem mondani, és így gondolják, én megnyugtatásképpen azt kérem tőled, hogy lakosság felé légy szíves tájékoztasd őket, hogy én újra megkérem jelenlétedben a közgyűlést, hogy ez dolog rövid időn belül a tervek, dokumentációk, hogy valóban mint városszéli településen a megyében még sehol ilyen város, ahol a városszéli településnek sem csatornája, sem gáza, de legalább a gáz bekötése ez évben még megtörténjen. Én részemről mint település képviselő elkövetek mindent veled együtt, a lakosság türelmét kérem. Nagy feladati vannak az önkormányzatnak nem csak az én. számú választókörzetem. nagyon sok gond van. De bízok benne, hogy ez olyan besorolásba fog kerülni, hogy ez a gond probléma ez évben még meg fog oldódni. Én nagyon bízom optimista ember voltam és bízom a tisztelt közgyűlés bölcs döntésében.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Békési úr, a közgyűlés döntése tehát pozitív és meg van tájékoztatni fogjuk írásban, hogy milyen lépéseket kell Önöknek felvállalni, mint a szolgáltatást igénybevevő lakosoknak. 15 napon belül a tájékoztatást elküldjük. Marton képviselő úr szót kér? Tessék.

Marton István: Nem tudom, hogy Önök közül kinek tűnt fel a Békési úrnak azon állítása, hogy a gázközmű vagyon a kormány ellenére lett megszavazva. Ez ha így lenne az ellenzék lenne kormányon. Nagyon szép számmal ment át, és jó arányban támogatták úgy a kormánypárti, mint ellenzéki képviselők. Mellesleg az ügynek az előterjesztője és fő kiállója Zakó László képviselő űr. Ez a pontosításhoz hozzátartozik.

Tarnóczky Attila: Képviselő úrnak a mondókája megáll a talpán, úgy van ahogy Ő elmondta. Úgy, hogy szeretnék. Képviselő úr azt javaslom, hogy menjünk tovább hiszem a megjelentek meghallgatása miatt vagyunk itt.

Hajgató Sándor (Nagykanizsa, Bajcsai u. 9.)

Sajnálom, hogy polgármester úr elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni. mert annak idején Kiskanizsán két kérdést tettem fel neki, választ ez ideig még nem kaptam. Azért most kénytelen vagyok megismételni, hogy tudomást szerezzen róla a nép is. A Vágóhídi útón ’89 levágták a villanyvezetéket, azzal, hogy spórolnak. Én ’96-ban mint képviselő, akkor kértem, hogy állítsák helyre, mert azután halálos baleset is történt. ’96-ban az a válasz volt, hogy hát már nem fér bele a költségvetésbe, ’97-be szerepeltetik, akkor sem szerepelt kimaradt. Úgy látszik Kiskanizsa mindig olyan másodlagos. Azért kérném most már azt, hogy valami intézkedés történjen ez ügyben.

Na most akkor szóvá tettem Őrtorony utca végén Zsigárdi köz végén lévő fahidat le kell bontani, kisebb falukban is már beton hidak vannak. Most szombaton mikor jöttem haza hegyről, két darab ilyen nagy vas, acéllemez, volt de ma már az sincsen. Azért kérem, hogy vegyék sorra, hogy minél előbb legyen ott már beton híd. Most a forgalom jobban beindul most már az Őrtorony utcai rész jobban kiépül. Meg látom a Zsigárdi köz vége is épül.

Cigány utca északi részén a Német árok rendszerint nagy víz esetén kiönt úgy, hogy gumicsizmával közlekedhetnek csak az emberek. Erre is kértem választ, sajnos nem történt semmi.

Na most akkor van egy másik ügy a Szent Flórián téri Óvoda ügye. Olyan rossz állapotban van, hogy aki ott azt képzeli, hogy javítani vagy felújítani kell azoknak irreális terveket szövögetnek, mert azt annak idején ígéret volt rá, hogy lesz új óvoda. Hát sajnos az óvoda itt megbukott, de azt a épületet mindenképpen le kell bontani, mert plusz költséget jelent a városnak. Ugyanakkor a közlekedésbiztonság szempontjából is elég veszélyes, mert keskeny az út, hogy a Szepetneki utcába nem lehet rendesen befordulni. Már többször úgy volt, éppen, hogy csak el tudtak menni egymás mellett az autók. Tehát ez nagyon sürgős, és mondom az óvodát le kell bontani, nem eladni, nem kell itten mesterkedni most már. Ott a helyére parkolót kéne építeni, mert most már úgy néz ki Kiskanizsának két parkja volt, most már egy sincs minden tönkre lett téve az építkezések folyamán. Itt annak idején szóvá tettem, hogy ugye Király utcában azt a területet ne adják el az OTP-nek, ne építsenek, hanem parkosítsák. Hát kérem, remélem, hogy most majd szaporodik a létszám, mert a város tüdeje a zöld. És úgy néz ki, hogy itt nem az a fontos, hanem pillanatnyi pénzszerzés legyen, és utána mi történik az már nem számít. Akkor fölvetettem, hogy Vajda Cserfő, és a Nagy Cserfő között volt egy nagy kút, melynek a tetejét javítani kellett volna, azonban erre nem telet pénz egyszerűen betonlappal lefedték, most a városból kell kihordani ivóvizet. Erre is kérek választ.

Továbbá többször hiányoltam, hogy a körzet rendőri helyiség megszűnt. Ugye az volt a válasz, hogy megyei rendőrkapitány nem tart igényt rá. Kérem ne a megyei rendőrkapitány határozza meg, hogy nekünk mire van szükségünk Kiskanizsának, azt mi tudjuk. Akkor kértem azt, hogy Bajcsai utcában, Szepetneki utcában korlátozzák a sebességet, mert nincsen ott megfelelő útalap és a házak falai megrepednek, az új épületek is. Ugye annak idején volt nekem egy vitám egy bizottságban, akkor egerszegi urak azt mondták, hogy hát az nem olyan fontos, hát mondtam, hogy próbáljanak oda kijönni, ott lakni, majd megtudják. Hát Szepetneki utcában, ha nyitva van az ablak, és elmegy autó, teherkocsi, mert azért nem lassan közlekednek a kocsik, meg a súly is nagyobb. Mert ugye senki sem tartja, ami elő van írva, mert mindenki sokat szeretne keresni. Ott nem sofőr a hibás, hanem azok, akik olyan rendeletet vagy törvényt szabnak meg, hogy lehetetlenné teszik a becsületes közlekedést. Ezeket kívántam előadni, a kiskanizsai FKgP szervezet nevében. Most átadok egy példányt, hogy ne legyen ok arra, hogy nem tudnak választ adni rá.

 

Tarnóczky Attila: Köszönjük szépen. Tekintettel arra, hogy elég hosszú felsorolása volt a problémáknak. Itt is csak azt ígérhetem, hogy 15 napon belül írásban válaszolunk a kérdésekre.

Kiss Endre (Nagykanizsa, Teleki 5/C.)

Nem leszek hosszú elnézést, kérdéseim lennének 2-3. Az első az lenne, hogy van-e a városnak olyan munkahelyteremtő programja, melyben a 45- évenfelüli munkanélkülieket lehetne foglalkoztatni. akár fizikai dolgozókat, akár szellemieket, diplomásokat, illetve az adott foglalkoztatási alkalmas személyeket. Úgy tudom, hogy legújabban, oktatás politikai célra, illetve a szociálpolitikai cél 40 éveskor felettiek foglalkoztatásának elősegítése. Ha még sarkítottabban fogalmaznék, akkor megkérdezem, hogy mondjuk a városunkban mik a kilátásai jövőre nézve egy aktív diplomásnak, ha munkanélküli? Ez az egyik lenne. A 2. Nagykanizsán sajnos megszűnőben van a fémipari szakmák iparos oktatása, úgy tűnik megszűnik a valódi iparos képzés a városban Széchenyi Iskola tanműhelyének profilváltása miatt. Miatt képző rendszer veszi át ezt a feladatot? Vagy milyen szakmai utánpótlással lehet ezt a keletkezett és ma is elő iparos létszámkiesést pótolni. Na most ez a kettő lett volna a hivatalosabb része a dolognak. Mivel látom, hogy azért még van idő hát egy személyes dolgot azért, nem is, hogy kérdezzek inkább talán tegyek vagy mondjak. Hoztam ide egy csomagot, nem azért, hogy exhibicionista vagyok, annak ellenére, hogy mindenki egy kicsit exhibicionista, de azért had mutassak valamit, hogy az első kérdésre adott válasz, könnyebb legyen, vagy talán nehezebb. Mutatom és mondom, hogy miről van szó. Hoztam ide egy ilyen kis csomagot, ez 9 db keménytáblás bizonyítvány így szoktak fogalmazni szlogenbe. Hát általában normális polgároknak az egyetemig 4 van. Hát 9 db keménytáblás, egy névre szól az összes Van egy másik, ez 9 db hajlékony bizonyítványok, ez is ugyanarra névre szól, mint az előző. És akkor most jönne a kérdésem, hogy hogy lehet az, hogy ebben a városban, vannak olyan emberek, akik 18 db bizonyítvánnyal rendelkeznek és egyszerűen munkanélküliek? Ezt egyszerűen nem tudom megérteni, pontosabban megértem, mert most az vagyok én is. Na most egy másik dolog, kértem engedélyt, hogy hoztam ide egy pár festményt. Nem eladás céljából, nem is reklám célból, egyszerűen azért, hogy ember az élete során annyi mindennel foglalkozik, hogy talán azért aprózta el magát az ilyen illető, hogy nem jut neki állás most. Most az az 55-vagy 56 év, ilyenkor az első kérdésemre az volt, hogy mire számíthat egy ilyen illető? Hát ugye azért adtam ezt a két kis csomagot bemutatásra, hogy könnyebb, vagy nehezebb legyen a válasz, hogy tényleg mire számíthat. Hát vannak ismerőseim, sőt most nem fogalmazók másképpen. Vannak ismerőseim a képviselőtestületben, sőt a szenátorok. Ők szép nyugodtan nekem megmondják nekem így baráti beszélgetés alapján, hogy öreg álomvilágban élsz. Most itt van két festmény a két szélén a két kék, A harmadik is készül, most had ne mondjam, hogy mi lesz a 3-on, egy fa lesz és egy csomóra kötött kötél. Tehát azt mondja az illető nekem, te álomvilágban élsz, te ebbe a városba többet dolgozni nem fogsz hivatalosan. Hát most azért jöttem el, mert kb. 3 éve voltam itt egyszer, és akkor nem hittem el, hogy tényleg így lesz. Hát most tudomásul kell vennem, és valóban máshová néznem. Most még egy dolgot had tegyek néma tiltakozásnak szántam, ezt a kis 3 db papírt. De most nem akarom Tarnóczky úrnak, vagy pedig itt a Kiss László úrnak odaadom, ha esetleg megkérem a Lászlót, el lehet olvasni ezeket, és akkor ez alapján talán könnyebb lesz a válaszadás, és ha mégis úgy gondolják, hogy egy kicsit szélsőségesen vagy sarkítottam fogalmaztam, nem személyeskedni jöttem ide, sok kolléga, és volt kolléga is van itt Önök között. Sőt jobbak, akik másfajta viszonyba vannak velem mindenki egyformán ugye tudja az életében, hogy milyen problémai vannak a városnak. Én úgy gondolom, hogy van egy módja a városnak arra, hogy tényleg rövid távlatban, valamit tudjon tenni a 45 éven felüli munkanélküliekért, akkor sietni kell, mert ezek vagy kibuknak, nyugdíjig nem érnek meg, az az érzésem, nekem talán életszerűen szerencsém van talán az az én szerencsém. De hát én nagyon remélem, hogy másképpen lesz jövőre ezeknek az embereknek. Köszönöm szépen a lehetőséget.

Tarnóczky Attila: A probléma, amit felvetett országos gond, maga a munkanélküliség is. Sokan azt mondják, hogy pályakezdő fiatalok elhelyezkedési gondjai a legjelentősebbek, hanem a 45-től fölfelé munkájukat veszetett elhelyezkedése a legreménytelenebb, országosan, ez nem a nagykanizsai jelenség. Nehezíti a dolgot jelen esetben, hogy a közoktatás olyan értelemben szűkül, hogy gyerekek száma csökken. Tehát az iskolák működtetéséhez szükséges pedagógus személyzetis ennek megfelelően minden bizonnyal szűkül egy darabig, amíg ez a tendencia meg nem változik. az első kérdésével kapcsolatban én azt tudom mondani Önnek, hogy megkérem osztályvezető asszonyt, hogy adatait most még mai napon felvenni, és figyelemmel kísérni, hogyha bárhol adott szakmában megürülés van, akkor Önt az intézmény igazgatónak ajánlja elhelyezni. Benn is van, akkor ez az elképzelésem sajnos csődöt mond. Ezt továbbra is ígérhetem, bár a munkaerő felvétel az intézményvezetők kompetenciája. Ipari képzés ügyében meggyőződésem szerint előre lépünk. egyrészt azokat a szakmákat tanítjuk, amire igény van. Másrészt a körülményei az ipari tanuló képzésnek igen jelentősen javulnak. Ez igaz Zsigmondy-Széchenyi iskolára is, és igaz a Cserháti iskolára is, azoknak a felújításoknak, beruházásoknak a révén, amelyekről sokan tudnak. Képviselőtársaim kívánnak-e szólni?

 

Lepp Ferenc (Nagykanizsa, Irtás u. 9.)

Lepp Ferenc vagyok az Irtás utca 9. közös képviselője, és egyben képviselem az 7-9 számú ház lakóközösségét is. És az ottani építkezéssel kapcsolatban szeretnék a nyilvánosság előtt egy-két gondolatot megejteni. Azért nyilvánosság előtt, mert már írásban a hivatallal, az érintettekkel tárgyaltam, de az hiszem olyan közérdekű dolog a város érdekében, hogy egy nagyobb nyilvánosságot is megérdemel, hogy foglalkozzunk vele. Nem az ott folyó építkezéssel, a felépült házzal és a építtetővel van gondunk, ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert amikor én eljártam ezekben az ügyekben, mindig az volt a felvetés, hogy ez egyéni érdek, és én azt akarom, hogy ott építtetőt szankcionálják, bontsák le a házat. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy Nagykanizsa emberléptékű város legyen a jövőben is úgy, ahogy eddig kialakult megfelelő térrel, fás ligetes területekkel, úgy ahogy az Irtás lakótelep elkezdett kialakulni, és úgy, ahogy az “átkosban” a többi lakótelepet is, majd javaslatom lesz, és már javaslom is a tisztelt testületnek, hogy sétáljon végig a városon. Meg majd jöjjön el az Irtás utcába is nézzék meg, hogy mit alkottak, mit csináltak. Azzal az engedéllyel, azzal a területeladással, hogy ott tulajdonképpen egy szűk utcát hoztak létre, az ott lévőknek a körülményeit megfelelően rontották. Én nem csak a saját véleményemet mondom, mert ez is jött, hogy csak a saját véleményemet mondom el, mert az én kilátásomat is zavarja az a ház. Nem az. csak arról lett volna szó, hogyha itt a lakosság érdekit képviseli a tisztelt testület, a hatóság, aki erre kiadta az engedélyeket, mert azt is megkaptam, hogy itt a rendeletek be lettek tartva, minden előírás szerint történt. De én azt hiszem, hogy érdemes és kérem a jegyző asszonyt is, hogy eladásával, kialakításával kapcsolatos törvényességi vizsgálatot szíveskedjék elvégezni. Ebből adódó tanulságot mindenki a jövőre nézve hát majd vonja le. Szeretnék abból idézni, ugye, mert az anyagias világról van szó. Az ebben az ügyben érintett egyik hivatali dolgozótól a következő választ is kaptam. Nagy hatással volt a műszaki szakmai gondolkodásmódra az utóbbi évtizedben a tulajdon. Az érték előtérbe kerülése, a beépíthető területek felértékelődése, gazdasági szempontokat a döntéshozatalban erősítette, a tulajdonos építtető érdekei hangsúlyosabbak lettek. Hát elég faramuci a megfogalmazás és az egész egyébként ilyen. De kérem szépen azoknak a tulajdonosoknak az érdeke, akik mi ott vagyunk egynéhány 30-40-50 család, annak nincs érdeke? Annak az érdekeit nem kell senkinek sem védeni? Nem azért választottuk elnézést, a tisztelt képviselőtestületet, hogy a mi érdekeinket is valahol védjék? Jó előre megfelelően kérjék a véleményünket, mert ez is valóban így van, hogy a rendezési terv kifüggesztésekor jelen állapotban elfelejtettük nem elfelejtettük, hát túltekintettünk rajta. Nem gondoltunk arra, hogy ennyire közel építenek területe és másról van szó, mint arról, hogy egy 10-15-méterrel távolabb építik a házakat egymástól van lehetőség zöldterület kialakítására, van lehetőség parkolók kialakítására mint, ami előző rendezési tervben szerepelt és aki ezt akarja ezt megnézheti, mert annak véleményezésekor ott voltunk. Mondhatnám azt, hogy ezzel a mi tulajdonunk leértékelődött. Tulajdonképpen ne hasson durvaságnak, de az egésszel kapcsolatban kialakult az, hogy itt az önkormányzat felelőssége az ilyen mértékű terület kialakítással súlyosan felmerült. És lehet, hogy rendeletek ismétlem önmagamat, szabályoznak, és ezen belül van, de azért vannak olyan emberi értékek is amelyeket figyelembe kel venni ilyenkor. Én kérem szépen, hogy jövőben, tehát nem arról van szó, hogy itt most nagyon durva dolgokat tegyünk. De azt kérem a képviselőtestülettől, hogy a jövőre való tekintettel, ezt tanulságként vegye és nézzék át jobban. az ottani önkormányzati képviselőnk jobban kérje ki lakosság véleményét egy ilyen nagyszabású építkezési terv kialakításakor.

Kérem szépen, amikor a várost védjük ne csak régi értékeket, jelen értékeit, hanem a jövő szempontjából is kell az értékeket védeni. És én azt hiszem, hogy erre mindenképpen a város szempontjából nagy szükség van. Még egyszer csak tisztelettel meghívom az önkormányzat vezetőit, a testületet jöjjenek el saját lakásomban is szívesen vendégül látom Önöket, nézzék meg milyen terület kialakítására került sor. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Tarnóczky Attila Lepp úr az intelmeit, amik jogosak úgy gondolom figyelembe vesszük mindannyian. Az Ön által kért vizsgálatot jegyző asszony elvégzi és arról tájékoztatni fogja az Önkormányzat. Képviselőtársaim kíván-e valaki ehhez hozzászólni?

Dr. Csákai Iván: Annak a területnek a képviselőjeként csupán annyit, hogy amikor lakossági fórumot szerveztünk a Gáspár úr megmondhatója, sajtó képviselője és két érdeklődön kívül senki más nem volt jelen. Ez az egyik. A másrészt én jó néhányszor próbáltam úttal kapcsolatos dolgokat felvetni a közgyűlésen, legutolsó alkalommal is, és a 5. számú lakóközösség nevében majd én is olvasnék fel egy levelet.

Galamb István (Nagykanizsa, Attila u. 14.)

Elnézést kérek, de kb, 5 vagy 6 éve álltam ennél a mikrofonnál és akkor még nem volt ilyen rend, hogy 5 percet lehet csak beszélni, és éppen ezért én nem így készültem. Ha ne adj Isten hosszabb lennék elnézést kérek, de én azért nem mentem el ma Pestre egy vizsgálatra, hogy erre közgyűlésre el tudjak jönni, és el tudjam mondani a véleményemet. De igyekszem betartani az időt. A másik dolog ne haragudjanak meg a tisztelt képviselők és, amikor mellőztem a megszólítást, és az időzést ezzel időt akarok nyerni. De javaslom a tisztelt közgyűlésnek, hogy oda asztalra odalra valahol el lehet készíteni egy asztalt, üdítőt tenni rá, hogyha valakinek esetleg izgalmában kiszárad a szája, hozzászólás előtt tudjon ínni egy pohár vizet, és ne képviselő a vizét kelljen meginni. Tisztelt közgyűlés, én nagy várakozással jöttem ide, hisz az ember a abban reményben jön, hogy megoldást talál azokra, Önök nem mi bocsánat nem mi, hanem Önök megoldást találnak azokra a problémákra amely nagyon sok embert foglalkoztat, hisz eddig nagyon kevés olyan hozzászólás hangzott el, ami kimondottan egyéni jellegű érdek lett volna. Szinte kivétel nélkül mindenki közérdekkel foglalkozott. Én úgy gondolom, annak egyik oka, hogy összegyűlnek így a témák, hogy nem minden képviselő tartja meg rendszeresen a fogadóóráját. Azokon a területeken, ahol alapvető problémák vannak szerintem nem kéne várni a közmeghallgatásra, hanem ezeken a területeken lásd, Korpavár soron kívüli üléseket kéne összehívni bizottsági szinten, vagy bármilyen más szinten, ahol arra érdemes és választ tudó emberek vennének részt. És higgyék el Önök is időt takarítatnának meg, az ügy is előbbre menne, és a közvélemény is megnyugodna. Továbbiakban szeretném elmondani, hogy Nagykanizsa lakosságának egy borzalmas fájó pontja, hogy az úgynevezett rendszerváltozás óta ebben a városban a nagy ipari üzemek szűntek meg, és újak nem létesültek, olyan méretűek, amik egy 60 ezer fős város szempontjából meghatározó jellegűek lehetnének. Ez hátrányos a városnak azért is, mert sok adótól esik el, hátrányos azért is mert az országban Szabolcs után talán az egyik legmagasabb a munkanélküliség, és hátrányos azért is, mert az embereknek nincs pénzük, nincs vásárlóerő, és egyszerűen tönkremennek az ősi kereskedők, az ősi családból származó kereskedők, egymás után adják be a kulcsot. Hát gondoljunk csak bele, hogy ilyen nagy múlti cég, mint ……. arra sorsa jutott, mint amire jutott. vagy lehetne itt még tovább sorolni, még nagyon sokan ennek elébe néznek. Én én nem adok sok időt Dél-Zala áruháznak sem, hogy ugyanide fog kerülni. Tartok attól hozzáteszem, hogy ezek, multi cégek, majd amikor eljutnak oda, hogy fizetni kell, amikor megszűnnek a kedvezmények egyáltalán nem biztos, hogy itt fognak maradni Nagykanizsán, hanem majd elmennek oda, ahol majd megint jó pár évig nem kell fizetni semmit. Kérem szépen annyira jóleső érzés volt, és olyan izgalommal olvastam minden cikket, ami ezzel a Ipari Parkkal kapcsolatosan megjelent, elhangzott, sőt barátaimon keresztül érdeklődtem egyre inkább, hogy olyan rózsaszínű ködnek tűnt, hogy nem akartam elhinni. Most amikor olyan stádiumba jutott, hogy elindult valami, az alaptőke letétel megtörtént, akkor jönnek a bajok. Akkor jelentkezik olyan a legjobb tudomásom szerint, ha az olasz csak akkor hajlandó megépíteni, ha az M7-es elkészül. Arról volt szó, hogy két irányból készül az M7-es Budapest felől és Letenye felöl, ezzel szemben mi történik, az ami Letenye felöl történt a horvátok készen vannak, mi meg jóformán sehol nem vagyunk ahhoz viszonyítva. Tehát veszélyezteti ezt a beruházást. Én kérném itt tisztelt képviselő országgyűlési képviselő urakat, azokat is akik nincsenek itt, mert látom egyedül Zakó úr tisztelte meg a közgyűlést a megjelenésével, hogy annak ellenére, hogy messze elismerem az ő munkásságát amit a városért tett. Sőt azt is őszintén megmondom, hogy akkor nem örültem mikor Ön lett a képviselő, mert nem ismertem. De munkássága alapján én nagyon nagyszerű, a városért mindent tenni akaró ember vált Önből. Hát egyet sajnálok, hogy MIÉP-s lett mert hát ez nem a legszerencsésebb az én felfogásom szerint.

Tarnóczky Attila: Galamb úr eltelt az 5 perc legyen szíves befejezni, kérem rövidebbre fogni a beszédét.

Galamb István: Nem tértem el. Én úgy gondolom, hogy állampolgári jogom a véleményemet kifejteni.

Tarnóczky Attila: Igen, bizonyos keretek között.

Galamb István: Miért nem mondjátok meg a parlamentben, hogy 5 perc.

Tarnóczky Attila: Félek, hogy ott is megmondják.

Galamb István: Na úgy van erről van szó. Egyetértek a Kiss úrral abban a dologban, hogy az oktatási rendszert hozzá kell igazítani a munkaerő igényhez. Ma, ha valaki végig olvassa a Zalai Hírlapot abban szakácsnőt, cukrászt, felszolgálót stb. stb. szezonmunkára vesznek fel minimál bérrel, és többit meg zsebből fizetik. Tehát olyan oktatási rendszernek a megteremtése indokolt, amelyre szüksége van a városnak, szüksége van az iparosoknak, és akkor biztos vagyok abba, hogy több befektetőt fogunk találni. Kedves Törőcsik úr nincs hozzá jogom, de mint állampolgár mégis elmondom, végtelenül csalódtam, amikor lemondott. Ez olyan kisgyerekes játéknak tűnik valahogyan, vagy éppen menekülés a süllyedő hajóról. Én csak dacból is végig vittem volna ezt a 4 évet. És csak dacból is megmutattam volna, hogy amit elkezdtem befejezem.

Következő témám. Sajnos többször voltam Pesten is kórházban és van összehasonlítási alapom a nagykanizsai és budapesti kórházak között. Nincs erre mindig lehetőségem ilyen szinten Ilyen tisztelt közgyűlés előtt elmondani, azt kell mondanom, hogy Nagykanizsai kórház klinikai szintű ellátást biztosít a budapesti kórházakkal szemben. És ezt mind úgy valósította meg, hogy egy fillér adóság nélkül, amely az itteni vetésnek a maximális munkájának az elismerését illető. Messze van de én nem fogok eljönni még egyszer mégis azt javaslom, hogy ezért a kórház igazgató a legközelebbi városi díszpolgár adományozásakor részesüljön ebben a kitüntetésben. kérem szépen nagyon-nagyon kevés a szabad parkoló Nagykanizsán. Egyszerűen fizetőparkoló kivételével nem lehet találni szabad parkolót. Javaslom, most nagyon rövidre fogom, ha jól emlékszem Kiskosár ABC-vel szemben, ahol lent van az a presszó, ott olyan széles részt fel lehetne tölteni, ahol kb. 100 méter hosszú parkolót ki lehetne alakítani, amely a kórház közelsége miatt garantáltan mindig telitett lenne. Javaslom azt is, hogy a kórház kijáratától nyugatra, van két megállni tilos tábla, amelyet semmi nem indokol 6 gépkocsinak a helyét fogja el. Javaslom ennek a megszüntetését. Fölvetem azt is, hogy esküszöm, nem vagyok környezetbarát ellenség szeretem a szépet szeretem a virágot, de ha ilyen probléma van úgy gondolom, hogy az a virágkúp, ami a kórház előtt van megszűntethető lenne, közel 30-40 gépkocsi elhelyezését tenné lehetővé. Balesetveszély, kérném Önöket, hogy rendőrségnek hívják fel a figyelmét, hogy Teleki utcában az úgynevezett Sikátor utcával szemben gyalogátkelőhelyre sokkal nagyobb figyelmet fordítsanak. Nem 50-60-nal 70-80-nal közelítik meg az átkelőhelyet, még akkor sem hajlandó lelassítani, amikor gyalogos elindult a járdáról. addig még tragédia nem lesz. Kérem szépen a másik komoly kérdés.

Tarnóczky Attila: Galamb úr 10 percél tartunk, elnézést kérek, de….

Galamb István: Jó 2 perc alatt befejezem.

Tarnóczky Attila: Kérem szépen, hogy egy mondatot kettőt legyen szíves mondani és befejezni.

Galamb István: Szeretném felhívni figyelmet, majd eljövők a következőre és elmondom.

Tarnóczky Attila: Köszönöm.

Galamb István: A Gáspár úr által kihelyezett táblát Szentgyörgyvári hegyre, hogy 20 km-es sebességgel lehet közlekedni. Kérem megszűntetni. Senki nem kötelezhet engem arra, hogy 240 Ft-os benzinnel 20 km-es sebességgel ballagjak. Hála Isten Tarnóczky úrnak, és Tüttő úrnak a hathatos közreműködésével rendbe lett téve ez az út, és most nyugodtan elbírja az 50 km-es sebességet.

Tarnóczky Attila: De is halad senki 20-szal..

Galamb István: Javaslom e helyett a tábla helyett súlykorlátozást kitenni. Kérem szépen a Tarnóczky úr amikor vele személyesen beszéltem, akkor azt mondta, hogy ennek az útnak nincs alapja. Igen olyan amilyen, de semmiféleképpen nem arra való, hogy ez maszek ember 5-7 és 10 tonnás teherautókkal megrakva járjon ezen az úton. Ezért több ezer ember, vagy akár csak 100 embert sérelem nem érhet. Még egyetlen egy gondolat, mert ez életveszély. Ez életveszély, elnézést kérek. Az anyagi helyzet miatt egyre több a hegyre kiköltözött állandó lakosoknak száma. Se telefon nincs, se megfelelő útviszonyok, mert ami fölfelé megy Attila ismered, tehát nem mondom, hogy milyen. Azt tudnám javasolni, ha erre van lehetőség, hogy a postával kellene tárgyalni, hogy azok az állandó lakok biztos belegyeznek, azoknál én nem tudom ezeket szaknyelven nem tudom én mi neve Motorolla telefon, pénzzel működtetve legyen kihelyezve, ezt tudja mindenki. Kisbabák vannak, csecsemők, vannak a hegyen, idősemberek vannak a mentőt kell hívni, nincs hova menni. Tehát ezt mindenféleképpen meg kellene oldani. Köszönöm szépen és tisztelettel elnézést kérek a közgyűléstől, hogy nem tartottam be a szavam, de abból indulunk ki, hogy ez első hozzászóló egy fél percet használt, akkor helyen vagyunk. Köszönöm.

Tarnóczky Attila: Először is jelezném, hogy a hajó nem süllyed, mindenféle ellenkező hírrel szemben, meggyőződésem szerint. A város helyzetét talán az jellemzi igazán nem tagadva a feszítő munkanélküli problémát, ami azért arányaiban nem olyan, mint itt elhangzott, nem szabolcsi, hála Isten. Hogy a Gazdasági minisztérium felmérése szerint a magyar 150 városból Nagykanizsa, több mint 20 jellemző alapján a 31. felfelé jövőben van. ami nem ad okot arra, hogy elégedetten hátradőljünk. De arra sem, hogy Ózddal hasonlítsuk össze magunkat. Azt szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy ezeknek a multi kereskedelmi cégnek semmilyen kedvezményt a város nem ad. Tehát ezek a kedvezmények nem fognak megszűnni, mert ezek kedvezmények nem is léteznek, nem is állt szándékunkban. az oktatási rendszer alkalmazkodása egy folyamatos gyötrelmes dolog. Én úgy gondolom, hogy ez ügyben határozott lépsekkel haladunk előre. Nagyon sok mindennel egyetértek, amit Galamb úr elmondott, a részletekről egy írásos választ fogunk adni. Törőcsik Pál képviselő úr szót kér.

Törőcsik Pál: Tisztelt Galamb úr két oka is van, hogy válaszra jelentkeztem. Egyrést azért mert elhangzottak teljesen jogos észrevételek itt a nyilvánosság előtt, és szeretnék most ezekre azonnal reagálni, nehogy véletlenül az időkésés további félreértésekre adjon okot. Mindjárt az Ipari Park Logisztikai Központ beruházással kapcsolatosan szeretnék egy értelmezési problémát helyre tenni. Nevezetesen az olasz befektető fél REDILCO szándékait illetően. Azért előre bocsátom, hogy minden nyilatkozatot ezen túl csak a NagyPlus Rt. hivatalos illetve megbízott vezetői adhatnak. Amiért válaszolok azt most azért teszem, mert az olasz fél ezzel kapcsolatban egyszer egyértelműen nyilatkozott és ezt szeretném pontosítani. Ami beruházási szándékuk megvalósítását és az autópálya építését illeti. Ez projekt a tervek szerint 7-8 éves időtartamra szól. A megvalósításnak az üteme függ attól, hogy az autópálya milyen ütemben fog épülni. Hála Istennek evvel kapcsolatban kedvező fejleményeket hallhatunk és autópálya elkezdésére vonatkozóan. Tehát ezt szerettem volna pontosítani, ez egy nagyon fontos része volt. Az Ipari Park Logisztikai Központ magvalósítását tekintve a közgyűlésbe egy határozott szándék van, hogy minden erővel ezt segíti, amit nekem címzett megjegyzést illeti, én úgy érzem, hogy amit elkezdtem nem csak mint alpolgármester, de mint városi képviselő is be tudom fejezni, és remélem, hogy sikerre tudjuk vinni közösen a képviselőtestület tagjaival.

Tarnóczky Attila: Ami az érdeklődők komfort érzetének javítását illeti az egy teljesen jogos megjegyzés. Elnézést kérek, ez ügyben valóban intézkedni kell, hogy legalább ásványvíz rendelkezésre álljon.

 

Kelemen Péter (Nagykanizsa, Vadalmás u. 12,)

Tisztelettel köszöntök mindenkit, engedelmével én leülnék. Hát elnézést kérek, hogy megint idejöttem. Szoktam érdekesebbet mondani, aztán volt foganatja, avagy nem volt foganatja. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy Tarnóczky úr alpolgármester úr, nem válaszolhatja meg a mondanivalómat, szemembe nagyon lejáratta magát. Vártam ide Tüttő polgármester urat, de sajnos nem jött el. Hát szóval a mondandómmal, valahogyan úgy vagyok, hogy bajban vagyok, mert senki nem szereti az őszinte szót, az igazságot meg legkevésbé. Én nem tudom egy rothadt krumplira azt mondani, hogy jaj de szép burgonya. Hozni akartam egy újságcikket. Kimondottan Zakó képviselő úrnak, ezt az újság cikket odaadtam a Kanizsa Újság, főszerkesztőjének, gondolván, hogy majd visszakapom. Egy országos ritkaságról van szó Bajcsy- Zsilinszky Endrének a Hubai Kálmánhoz írt kétoldalas cikkéről, amit állítólag a Kanizsa Újság főszerkesztője 1,5 éve visszapostázott. Meg van írva ez az egyetlen egy olyan levél amit nem kaptam meg, és az Országos levéltárban sem találom ….…ide kerültek …….először arra gondoltam, hogy azt javaslom, mindenki lehessen két hónapig ilyen képviselő Kanizsa lakosai közül és akkor mi is részesülünk abból a juttatásból és annyit mi is tudjuk bíztatni a polgárokat, mint Önök. Nagyon rossz véleménnyel vagyok Önökről. Ne haragudjon Zsoldos úr, hogy szóba kell, hogy hozzam. Van egy arab közmondás az azt mondja, hogy a bölcsesség szemüvege a tapasztalat. Ön bizonyára egy tapasztalt, idős ember. De Ön az Ipari Parkra azt mondta két újságban is, hogy itt munkaerőhiány lesz, hogyha ez létrejön. Önnek halvány fogalma sincs a kapitalizmusról. Én dolgoztam kint, kerestem munkát és meg is kaptam és értékelték a szakmai tudásomat. Megkaptam a jó fizetésemet is, tudom hogy megy ott kint. Valahogyan úgy érzem, hogy itt Önöknek nincs meg az a tapasztalata, az a kinti szemlélete – aki már kipróbálta Svájcot, Németországot, mondjuk Franciaországot – hogy mi megy ott, hogy lehet munkát találni. Hogyan becsülik meg az embernek a munkáját és itt döntenek különböző dolgokról, és egész delegáció megy ki a város részéről úgymond kapcsolatot teremteni a városnak ilyen-olyan beruházás lévén. Szeretném tudni itt a Kanizsa Újságnak a hasábjain, hogy amikor az a delegáció hány százezer Ft-ba, vagy hány millió Ft-ba került a városnak. Ezt azért mondom, mert én tudom, hogyha egy vállalkozó megkért engem, hogy hozzak külföldi partnert, hogy az a 2-3 nap nekem ott kint teljes ellátással mennyibe került útiköltséggel együtt. Szeretném, hogyha ezt leközölnék a Kanizsa Újságban az a delegáció, aki kiment – örültem neki, hogy a Tüttő úr most nem keletre ment, hanem nyugatra – szóval arról szó sincs. Örültem neki, hogy legalább körülnézett ott is, de szeretném tudni, hogy az mennyibe került.

Ezzel kapcsolatban még csak annyit. Javasolni próbáltam a városnak, hogy a Széchenyi terv alapján, úgy mint ahogyan kint épülnek, épüljenek városrészek ilyen elemekből készült házak és épüljenek olyanok is, akinek több pénze van, azt is tudják bérelni, tehát a város építtesse meg, hogy a fiataloknak legyen lakásuk. Még csak választ sem kaptam. Én tudom, hogy mit mondtam ki. Nagyon sokan abból élnek meg Németországban, hogy még a pajtájukból is lakásokat csinálnak és a vendégmunkások, meg az egyszerűbb németek elfoglalják és fizetnek neki. Nagyon jól meg lehet belőle élni. Tehát kamatozhatott volna a városnak ez az ifjúsági városrész. Erre az volt a válasz, hogy nem is tudják, hogy kinek a tulajdona az a földterület, amit bátorkodtam javasolni.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Kelemen úr, lejárt az 5 perce, kérem nagyon rövidre fogja a mondanivalóját.

Kelemen Péter: Akkor kénytelen vagyok nagyon rövid lenni, mert két témával. …Az egyik az, hogy tekintettel arra, hogy bűncselekmény alapos gyanúja áll fent, szeretném megkérdezni a Tüttő polgármester urat. Én átadtam őneki 5 adásvételi szerződést, kiskanizsaiak kértek meg, hogy adjam át. Az 5 aláíráson, adásvételi szerződésen, külföldi számára adták el a földeket és azok a külföldiek a vételárat az …….magánbankszámlájára utalták. Adtam egy rendes mintát is, amiben a TSZ bankszámlaszáma szerepel. Tehát az a szabályos, hogy legyen összehasonlítási alapja, hogy mégis van bűncselekmény alapos gyanúja, vagy nincs. Azt szeretném megkérdezni a Tüttő polgármester úrtól, hogy melyik ügyészségnek továbbította ezt? Ez az egyik.

A másik pedig az egészségügy, ami miatt feliratkoztam. Éntőlem egyszer megvonták a szót, egyszer pedig keveset szóltam. Tarnóczky úr! Legutóbb azt mondtam Önnek, hogy pedagógusi etikátlansággal vádolom az egyik iskola igazgatóját. Ezt kivizsgálta Ön és a polgármester úr, sőt magnóra is vette. Én ott feltételeztem, én a szülő, hogy nem folytathat magánjellegű kapcsolatot egy iskolaigazgató a tanítványok pedagógusával. Azt megértettem, hogy a Tüttő úr azt mondta, hogy ez nem etikátlan.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Kelemen úr! A családi ügyeihez úgy gondolom a városnak, a képviselőtestületnek édes kevés köze van. Nem erre a fórumra való.

Kelemen Péter: Pedagógus etikátlanságról van szó, ne haragudjon. Ön volt a beosztottja Mayer úrnak.

Tarnóczky Attila: Nagyon régen, de volt ilyen igen.

Kelemen Péter: Egy pillanat. Mindenki kivizsgálhatta volna. Nem azért mert a családomról van szó, nem arról van szó ………Én azt tudom, hogy mindenki kivizsgálhatta volna, csak Ön nem és a Tüttő úr.

Az egészségüggyel kapcsolatban. Ebben a városban legalább 20 autóimmun beteg él és halálra van ítélve. Itt az előbb díszpolgári címet kívánt adományozni Szabó Csabának, én meg 25-öt kívánok neki. Megmondom azt is, hogy miért. Zala megyében, így Nagykanizsán is ebben a csodaszép kórházban nem ismerik el az autóimmun betegséget. Énnekem több alkalmam nem lesz idejönni Tarnóczky uram. Énnekem csak most van alkalmam, jövőre már nem lesz. Az a kérdésem, ha valaki autóimmun beteg, miért kell neki Budapestre járni, Pécsre, ahol elismerik, ahol kimondják, hogy autóimmun beteg és miért nem kapja meg a gyógy-ellátását itt, ebben a városban?

A másik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani. Én nagyon örülök, hogy ez a kórház – ne vonja meg a szót tőlem, mert többet nem jövök. Egyszer már megvonták a szót. Ez a kórház egy nagyon jó minősítést ért el. Bárki megkaphatja 1.5 millió Ft-ért, csak egyetlen egy hiányzik belőle, a betegellátáson kívül az a szakmai színvonal. Én írásban megtiltottam, én az állampolgár, jogom van hozzá megtiltani, hogy ebbe a kórházba be ne vigyenek a mentők. Mégis bevittek és megint félrekezeltek. Tehát szíveskedjen tudomásul venni a kanizsai kórház, hogyha valaki írásban jelzi, hogy ebbe a kórházba ne vigyék be, akkor azt tényleg ne vigyék be. Itt nem ismerik az állampolgári jogokat és az emberi méltóságot. Ezt akartam elmondani Tarnóczky úr. Nagyon sajnálom, hogy éppen Ön ül ott. Én tudom, hogy még mit akartam mondani, önre való tekintettel nem mondom, de egy megjegyzést engedjen meg, amit idézek a Göncz Árpádtól. Egyetlen olyan politikus volt, akire én nagyon-nagyon fel tudtam nézni. Azt mondta ő, hogy aki kétszer változtat véleményt, azt meg lehet bocsátani. Aki harmadszor, az gazember. Én ezt valahogy a pártoknál is így éreztem, mert ebből a pártból ki, a másikba be, harmadikba be, nagyon kényelmes szempont. Ennyit akartam mondani.

Tarnóczky Attila: Nagyon sajnálom, hogy csalódást okoztam Önnek Kelemen Péter úr. Nem állt szándékomban, nem is értem, hogy miért, de hát Önnek sok ember csalódást okozott már.

A kórház ügyben – mivel azt sem tudom, hogy ez a betegség pontosan milyen jellegű – engedje meg, hogy a kórháztól kérjünk magyarázatot, állásfoglalást. Tüttő István polgármester úrnak átadott szerződésekről én magam semmit sem tudok, nem tudom, hogy elküldte-e az ügyészségnek, bár akkor egyszerűbb lett volna közvetlenül elküldeni az ügyészségnek, hogyha olyan jellegűek az iratok. A delegáció költségeit közölni fogjuk Önnel, hogyha kívánja, akkor a Kanizsa Újságban legyen szíves megjelentetni.

A Széchenyi Terv lakásépítési programjában – és nem csak ebben, hanem a Széchenyi Terv egészében – ez az önkormányzat már-már a teherbírási határain túl részt vesz. Mindent megtesz azért, hogy az önkormányzati lakások száma növekedjék. Újabb és újabb pályázatokat adunk be, tehát nekem ilyen lelkiismeret-furdalásom nincsen.

Kelemen Z. Pál: A másodikként szerepel Karácsony úr meghallgatásra, ő munkahelyi elfoglaltsága miatt csak most tudott megérkezni, tehát amikor sor kerül rá, szíveskedjen neki szót adni.

Tarnóczky Attila: Köszönöm szépen képviselő úr. Az a szándékom, hogy az előzetesen feliratkozottak után a korábban meg nem érkezetteknek adnék szót, hogyha megfelel.

Dr. Csákai Iván: Irtás u. 5. lakóközössége kért meg arra, mivel dolgozó emberek és ebben az időpontban nem érnek rá, hogy egy levelet olvassak fel.

Az Irtás u. 5. szám alatti lakóközösség észrevételei és elkeserítő panasza a 2001. januártól elkezdett és még épülő társasháznak valamint a már kimért új út építésével kapcsolatban. “Már az építkezés, illetve alapozás időszakában sokunkban felmerült a kérdés, miért is nem tartottak lakossági fórumot, vagy értesítettek volna bennünket arról, hogy mi is az elképzelésük az Irtás u. új lakónegyed felépítésében. Ha már ekkora terület adott, kinek az elképzelése, vagy ötlete volt az, hogy szinte egy régi belvárosi utcát alakítson ki a város peremén harmadik évezredünk küszöbén? Talán, az igen szidalmazott szocialista rendszerben okosabb szervezőink és szakembereink voltak, mint napjainkban kitanult, de gyakorlattal és tapasztalattal nem rendelkező mérnök urak. Beszélünk a zöld övezetek kialakításáról, holott Önök, Tisztelt eldöntő urak, 10-11 éves fákat vágatnak ki, hogy kényelmes garázsoknak kijáratot biztosítsanak és olyan utat terveznek, aminek a szintje magasabb lesz, mint az előttünk már kiépített létező járdának. Az építkezés megkezdése előtt miért nem kötelezték és ellenőrizték a vállalkozót azzal kapcsolatban, hogy először betonelemekkel alakítson ki utat magának és ezen fuvarozzanak. Erre a vállalkozó kényelmesebbnek vélte azt a megoldást, hogy a társadalmi munkánkkal feltöltött, kiépített parkot …..nap mint nap elfoglalják. Reggelenként hangoskodnak a lépcsőházak előtt randalíroznak. Talán nekünk is előbb kellett volna úgy gondolkoznunk, hogy összefogunk, hogy lezárassuk a Dózsa György út felőli gyalogjárdánkat, mint annak idején a Balaton utcai lakosság tette jogosan. A víz kezdetét vette. Nem ártana, ha az illetékesek több figyelmet szentelnének arra, hogy itt milyen állapotok uralkodnak, milyen mocskot, sarat hagynak járdáinkon, amit már lassan 9 hónapja kénytelenek vagyunk elviselni. Ha egyáltalán ilyen esetben felelős van, avagy nem szokott lenni, jogunk van-e kárigényt bejelenteni, ha igen, mi nem tesszük azt meg, de helyében elvárjuk az építtetőtől és a vállalkozótól, hogy a Ryno Kft által építendő utat úgy alakítsák ki, azaz a szintje ne legyen magasabb mint a gyalogjárdáé. A kivágott fát és a ……levágásával kárpótolva alakítsanak ki szélesebb járdát, valamint személygépkocsinak parkírozót.

Tisztelettel kérünk minden érintett vezetőt, aki ebben az ügyben egy kicsit is elgondolkodik és tenni akar, mert az itteni építkezésnek hallomásaim szerint folytatása lesz és úgy mérlegeljük, hogy ez a normálisabb hozzáállással és elképzeléssel is megvalósítható lenne.”

Az Irtás u. 23-ból kértek a következő elmondására. Arra való tekintettel, hogy nem tudnak feljárni az ott lakók, az Irtás u. 23. előtt rodeót alakítottak ki a mozaikjárdán. 60-70 km-es sebességgel kormányozzák be az autót a járdára, nagyon balesetveszélyes, hiszen fél lépésre húznak el az autók a lépcsőház kijáratától. Változatlanul az volt a megállapodás a kivitelezővel, hogy a járdaépítés megkezdődik a Postakert, Balaton utca között – nem történt meg. Van egy másfél méteres szakasz, ahol a gyerekeink két gödör között az autók között járkálnak. Az egy kerékpárutat, amit frissen adtak át, tönkre tették. Az ottani lakók kérik a felelősség megállapítását és kijavítását.

Autó Kanizsa tulajdonosai kérték, hogy szólaljak fel, hogy ők is nehezményezik ezt a magasan megépített utat, hiszen nem fogják tudni arra használni azt a telket, amit tőlünk megvettek, amire akarták.

Tarnóczky Attila: Általában azt kérném, talán célszerűbb lenne, hogyha az érintettek maguk mondanák el az indítványaikat, hiszen egy képviselőnek más fórumok rendelkezésre állnak véleménye elmondására. Akár ilyen vélemények közvetítésére és akkor nem húzzuk a jelenlévők idejét.

Vámos Béla (Nagykanizsa, Munkás u. 5/A): A szinfónikus zenekar ügye miatt kértem szót és a színfónikus zenekar helyzetére kívánom felhívni a figyelmet. Méltánytalannak érzem egy kicsit a zenekar helyzetét, mert 1995-től egyre csökkenő támogatásban részesíti a város az együttest. Még 1995-ben közel 2 millió Ft a zenekar költségvetése – és ennek nagy része önkormányzati támogatás volt – ez az ebben az évben 170.000 Ft-ra apadt. Úgy tűnik, hogy a városnak nincs szüksége erre a 80 éves zenekarra. Sajnos tudomásul kell venni, hogy egy ekkora együttest ennyi pénzből nem lehet működtetni és nincs állandó karmester, nincsenek rendszeres próbák és így szakmailag is egyre romlik a zenekar. Mára egy koncert rendezése meghaladja már a 300.000 Ft-ot. Arra kérném a közgyűlést, hogy döntse el, hogy hathatósabban kívánja-e segíteni, vagy egyáltalán szeretné-e, ha működne a városban egy szinfónikus zenekar, vagy ha nem, akkor azt határozottan közöljék, és akkor befejezzük a működésünket.

Tarnóczky Attila: Úgy gondolom, hogy a költségvetés készítésekor erre a kérdésre mindannyiunknak választ kell adnunk.

Dalnoki József (Nagykanizsa, Kinizsi u. 74.): Egy személyes jellegű problémával fordulnék a tisztelt közgyűlés felé. De úgy érzem, hogy ez egyben nem csak személyes jellegű, hanem közérdekű is.

2001. tavaszán vásároltunk Nagykanizsán egy családi házat Kinizsi u. 74. szám alatt és ez a családi ház aránylag elég lepusztult állapotban volt és felújításra szorult. Az utcafronti rész is felújításra szorult, ezért a kerítéssel kezdtük a felújítást és én úgy érzem, ennek elég magas volt a bekerülési költsége és sajnos itt kezdődtek a problémák, mivel az utcafronti részen elhelyezkedik egy buszmegálló. A buszmegálló úgy érzem, hogy nagyban akadályozza a forgalmat és az ott közlekedőkre akár a gyalogos, akár a járművek részére közlekedési káoszt okoz. Nagyban befolyásolja az a tény, hogy amennyiben a gyalogos közlekedők közlekednek a járdán, abban a pillanatban kénytelenek lelépni az úttestre, mivel az ott közlekedőktől, ott állóktól nem férnek el. És ez megint baleseti forrást idéz. A Dózsa György úti kereszteződés léte miatt egyszerűen a buszok kénytelenek lelassítani és befordulással akadályozzák a többi járműveket, kb. már előtte 60-70-80-100 méterre meg kell állnia a személyautóknak ahhoz, hogy a buszokat elengedjék.

A másik legnagyobb probléma itt az utas morál is, ami az egyik legnagyobb probléma, hogy nem lehet előírni azt az utasoknak, hogy hogyan viselkedjenek, de sajnos szemetesnek tekintik akár az udvarunkat, vagy pedig a többi közvetlen érintett lakókat. Beszórják a szemetet, papírszeméttől elkezdve, mindenféle szemetet, papír zsebkendőt és sajnos megkeserítik az ottani közvetlen lakóknak az életét. Én kérném a tisztelt közgyűlést, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést.

Tarnóczky Attila: Dalnoki úr meg fogjuk vizsgáltatni, tájékoztatni fogjuk, bár jelzem, hogy egy buszmegállóval két probléma szokott lenni, hogy vagy túl messze van, vagy a ház előtt van. Nehéz igazságot tenni.

Dalnoki József: A másik az, még annyit hozzátennék, hogy ki lehet alakítani a buszmegállót és amennyiben itt is úgy érzem csak egy tábla függvénye az, hogy kirakják, akkor.

Tarnóczky Attila: Meg fogjuk vizsgálni.

Kollár Istvánné (Nagykanizsa, Berek köz 15.): Tulajdonképpen őszintén megmondom, én még ilyen helyen nem voltam, ezért a beszédemben elnézést, nem is készültem, csak egész véletlenül jöttem. Úgy gondoltam az én kis panaszomat elmondom itt. is.

Ugyanis már több mint egy éve, hát már másfél éve, hogy panaszt tettem, tulajdonképpen nem is panaszt tettem, hanem segítséget kértem az Önkormányzattól – Berek köz 15. szám alatt lakom – és a közvetlen szomszédomban van egy vashulladék-felvásárló. Én eleinte panaszkodtam, a régi jegyzőnőhöz mentem, mindenkihez elmentem, akitől próbáltam segítséget kérni. Meg is ígérték először, aztán próbálták vizsgálni az ügyet – hiszen már otthon van egy ilyen jó paksaméta – amire tulajdonképpen mindig elutasító választ kaptam. Szeretném kérdezni, hogy egy utcában, családi ház mellé egy méterrel hogyan lehet megengedni azt, hogy hulladékfelvásárló telep legyen? Aki ismeri a vasrakodást, a pakolást, a lemezrakodást, szóval nem akarok rosszat mondani, de aki tudja, hogy ez mivel jár – ez óriási zajjal jár. A mi házunk rettenetesen ettől dübörög, rezeg, a falai két év alatt megrepedtek keresztbe is, hosszába is, tégla irányába is végig, ezt nem lehet elviselni. Itt azóta, amióta ez működik, nálunk békés nyugalom nincs. Nem azt mondom, hogy 8 órán keresztül folyamatos, de legalább 10-15 autó ott naponta megfordul, ott azt a dübörgést elviselni nagyon nehéz. Azt tessék szíves megnézni, hogy ő nem kaphatna máshol területet, ne a házunk mellett. 1 méterrel a házunk mellé dobálják. Ha valaki vascsövet hall. Ugye Kiskanizsán laza a talaj, nagyon vizes, és azt rettenetes elviselni, hogy ott mi megy. Én sokszor szinte idegileg az ember összerezzen, hogy már megint. Az a dübörgés, rezgés, ami egy ház mellett van 1 méterrel, azt nagyon nehéz elviselni. Ezért kérném Önöket, mivel itt szépen együtt vannak. Én olyan sokfelé fordultam: Közterület-Felügyelethez, környezetvédelemhez, Szombathelyhez, ők nem is tudtak róla, hogy ilyen létezik és azt mondták, hogy ez az önkormányzatra tartozik. Onnét elutasító választ kaptam. Legyenek szívesek segítsenek, hogy ők máshol kapjanak területet, ne a családi ház mellé. Ez az utcában van, ezt nagyon nehéz elviselni. Itt pihenés szinte nincs. Rezgés, dübörgés, az ember idegileg összerezzen. Mindenhol csak elutasítottak eddig. Nagyon kérem Önöket, hogy szíveskedjenek segíteni ebben.

Tarnóczky Attila: Tájékoztatnám, hogy maga a közgyűlés ilyen engedélyeket nem ad ki, meg vissza sem vonhat, nincs hatáskörünkben. Hogy a Hivatal mit tehet, azt meg fogjuk újra vizsgálni és tájékoztatni fogjuk. Az ő mozgásterüket meg a törvények szablyák meg sajnos.

Ha megengedik, akkor most visszatérnék az első jelentkezési lapra, az ott szót nem kapottakra.

Baracskai László (Nagykanizsa, Király u. 31.): Ismételten a Király u. 31-ről szeretnék beszélni, ami a parkolási problémáinkat jelenti a továbbiakban is. Azt szeretném kérni az önkormányzattól, vagy a Polgármesteri Hivatalt, hogyha lehetséges lenne, egy bizottság felállítására. Most már tényleg mindenféle szinten meg lehetne tárgyalni az összes érintett féllel kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek lennének a parkolásra, mert most már tényleg odáig fajul a dolog, hogy lassan a belső udvarba tényleg meg fogják teríteni a földdel az egész területet és nem fognak tudni parkolni az ott lakók. Ez volna az egyik kérésem.

A másik kérésem pedig az volna, hogy itt végighallgattam az előbb az Irtás utcában lévő lakók problémáit, ugyanezek a problémák nálunk is adva lesznek a településrendezési tervből kifolyólag, tőlünk is fognak épülni 18 méterre ilyen épületek, amelyek ugyanúgy 4 emeletesek lesznek, mint a mi házunk. A lakók megkértek, hogy ugyanezt a problémát itt is képviseljem. Nálunk is ugyanezek a problémák lesznek, szinte egymás vasárnapi ebédjéből kóstolhatunk, hogyha ezt a házat meg fogják építeni. Előre is szeretném azt a problémát jelezni, mert ugyanezek a problémák nálunk is fenn fognak állni. Hogyha lehetne, ezt is településrendezési tervnek a módosításának keretein belül. Azon belül, hogyha ez a rész ismételten meg fog épülni, kb. 80 lakás lesz. Most ha számolunk, minden lakáshoz egy-egy parkolót építtetőnek az új OTÉK szerint meg kell építeni, de hogyha csak fele hozzon oda még egy autót, mert általában van már olyan család, ahol két autó létezik, ismételten parkolási problémák lesznek, mert azok be fognak kényszerülni a belső udvarba, ahol parkol mindenki. Ezt is figyelembe kellene venni.

Tarnóczky Attila: Az utóbbi kérdést a Hivatallal megvizsgáltatom. Az elsőnél a bizottság felállítását nem tartom igazán indokoltnak, rengeteg bizottságunk van már különböző témákban és talán ez anélkül is megoldódik, legalábbis abból ítélve, hogy Fenyves Jenő úr ugyancsak Király u. 31-ben visszalépett és tudomásom szerint olyan megoldás készülődik, ami a parkolási gondokat megoldja, de erről is tájékoztatni fogjuk Önt.

Karácsony József: (Nagykanizsa ,Mátyás Király u.13.)

A most felújítani kívánt strandmedence ügyében kívánnék először pár szót szólani. E strandmedence a 30’-as évek elején épült, a kor igényeinek megfelelően. Ebben az időben is pezsgő sportélet folyt a medencében, működött a városban úszó- és vízilabdaklub és békésen megfértek egymás mellett a kikapcsolódni, strandolni vágyók is. A sportolókat többek között Vértesi József olimpiai bajnok edző irányította, akik közül feltétlenül meg kell említeni Táltos Nándor 400 m-es gyorsúszó Európa bajnok, valamint Dr. Latin Ferenc többször országos bajnok hátúszó nevét. Ne feledkezzünk meg azonban a tegnap és a ma sportolóiról sem, akik közül a teljesség igénye nélkül megemlíteném Vecsey György, Ladányi Éva, Marci Csaba, Vágvölgyi Viktória, Holló Adrienn, Révész Katalin, Kaszper Gábor, Silló Dániel, Pap Viktória nevét, valamint az OB I B-ben szereplő vízilabda csapatot, akik kitartó, eredményes munkájukkal szereztek elismerést városunknak. A versenysporton túl napjainkban örvendetes módon az emberek nagy többsége igényli a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését, melynek egyik kedvelt formája az úszás. Sok ember nem teheti meg, hogy a tengerparton üdüljön, vagy valamelyik tóparton pihenjen. Ezek az emberek szívesen felkeresik lakóhelyük strandfürdőjét, ahol kulturált körülmények között regenerálódhatnak. A regenerálódás fontos része az úszás, mely önfegyelemre, kitartásra, erőkifejtésre késztet. Ezt a tényt felismerve például a város egyik gazdaságilag meghatározó nagyvállalata dolgozói részére 2000-ben több mint ezer db bérlettet vásárolt közel 1.5 millió Ft értékben. 2001. év első felében ez idáig 250 db gyermek és 650 db felnőtt bérletet vásároltak. Az úszás, strandolás feltételeinek további javításával ezen darabszámok lényegesen növelhetők. E vállalat dolgozói a strand területén lábtenisz-pályákat alakítanának ki, amivel a látogatottság tovább növelhető. A strand kihasználtságát, gazdaságosabb üzemeltetését tovább növelné a kedvelt kosárlabdapalánkok visszahelyezése, valamint a nyitvatartási idő újbóli átgondolása. Csak megjegyzem, nyáron 18.30 órakor zár a strand, amikor valójában még csak 17.30 óra van.

Visszatérve a felvetésünkre, le kívánom szegezni, ugyanis többször elhangzott, hogy nagyobb vízfelület létesítése nem indokolt, mert az kihasználhatatlan. Ismert ugye egy szlogen, mely szerint lehetetlen nincs, csak tehetetlen, tehát véleményünk szerint nem létezik kihasználhatatlan medence sem. Egy ekkora városban ezt állítani plusz még gazdasági számításokra is hivatkozni badarság. Egy szabványos, 50 m-es medence beruházási költsége általában csak 1.5-1.6-szorosa az azonos funkciójú és minőségű 33 1/3-os medencének. Ezzel szemben az 50 m-es medence használati értéke összehasonlíthatatlanul nagyobb. Az 50 m-es medence megvalósítása és annak kialakítása esetén kiválthatnánk, illetve helyettesíthetnénk a sokat vitatott Zöld Tábort. Így megoldódna sok gyermek kulturált nyári elhelyezése és mozgása. Megalapozhatná a város minőségi úszó- és vízilabdasportjának fejlesztését, a fedett uszodával együtt országos jelentőségű sportélet bázisát képezhetné. Reális esély lehetne nemzetközi sportkapcsolatok és akár nemzetközi versenyek rendezésére is. Azon túl, hogy a város hírnevét bel- és külföldön egyaránt öregbítené, élénk sportturizmus fejlődhetne ki, amiről tudjuk, hogy világtendencia. Ez utóbbi szempont üzletileg sem elhanyagolható, hiszen a nemzetközi, vagy a hazai sportversenyek, rendezvények, események résztvevői a város szállodáit és vendéglátóiparát gazdagítanák, azonkívül komoly bevételt jelentene az Uszoda Kft-nek is, melyen keresztül a város gazdasági hasznot, eredményt érhetne el. Minden későbbi fejlesztési elképzelés szempontjából is előnyös lenne, ha első lépésben az 50 m-es medence épülne meg a jelenlegi 33 1/3-os helyére, hiszen a fedett uszoda közvetlen közelében, azzal jól kihasználható funkcionális egységet alkotna.

Tarnóczky Attila: Karácsony úr, 5 percen túl vagyunk, kérem foglalja össze röviden a mondanivalóját.

Karácsony József: Nem beszélve arról, hogy a későbbiekben ez a medence is befedhetővé válhat. Bárhol helyeznénk is el később az 50 m-es medencét, annak működtetése bonyolultabb, nehezebb lenne, mint ezen a helyen. Ezentúl zavarná a szabadidős fürdőfejlesztés megvalósítását. A jelenlegi medence a felújítás után sem igazi sportmedence nem lenne megváltozott méretei miatt, sem igazi a mai irányzatnak megfelelő strandmedence nem lenne, mert azok ma amorf alakú élményelemekkel ellátott medencék. A kor követelményének és város polgárainak leginkább egy korszerű, 50 m-es medence felelne meg, mely valóban minden igényt hosszú időre kielégítene és magában hordozná a további fejlődés lehetőségét is.

Még a másik, abban igazán rövid leszek. Szomorú apropója a második felvetésemnek. Mindenki előtt bizonyára ismert, hogy vasárnap a Csengery úton egy kerékpárost halálra gázolt egy autó. Ezzel kapcsolatban csak szomorúan értesültem arról, hogy a város által pályázott kerékpárút építése elutasításra került. Ennek ellenére mégis azt szeretném kérni, hogyha az önkormányzat megvizsgálná a Csengery úton a miklósfai városrészt Nagykanizsával összekötő kerékpárút mielőbbi megvalósításának lehetőségét.

Tarnóczky Attila: Természetesen a pályázatot újra benyújtjuk mindaddig, amíg nem nyerünk.

Ami az uszoda ügyét illeti, véleményem szerint a közgyűlés egyszer hozott egy döntést, ennek a lényege, hogy ezen a helyen egy élményfürdő jellegű létesítmény jönne létre természetesen megtartva a jelenlegi sportfunkciókat. Amennyiben képviselőtársaim úgy gondolják majd, hogy ezt felül kell vizsgálni, akkor gondolom jelezni fogják. Hozzászóló Önök közül van-e? Nincsen, köszönöm. Van még két jelentkezőnk, Hári Béláné és Pilitz Rudolfné. Megkérdezem, hogy a jelenlévők közül van-e még, aki szót fog kérni, mert akkor szünetet tartanánk. Ha nem, akkor úgy gondolom, hogy ezt a két hozzászólást, véleményt még meghallgatjuk. Nincsen ugye, jól látom.

Hári Béláné:(Nagykanizsa, Király u. 8/A) Énnekem csak egy problémám van. Nehéz a bizonyítás címmel jelent meg egy cikk a Zalai Hírlapban. Partiné Dr. Szmodics Györgyi, hogy az osztályvezető szerint jó pár hasonló ügyben indítottak eljárást az elmúlt években vendéglátóhelyek ellen. A lakóknak is segíteniük kell, ugyanis az ügy tisztázását előfordul azonban, hogy a tanúk félnek az esetleges kellemetlenségtől, ami igaz is.

Nekem 1999. óta problémám van a Sissy presszóval a Király utcában. Az összes fiatal, aki Nagykanizsán szórakozik, mind oda jön le 30-40 fiatal az ablakomtól kb. 8-10 méterrel kiabálnak, kint isznak, a járdaszélére leülnek sorban, ott ordibálnak. Átjönnek a túloldalra, ott van pont szemben vele a házban, rákönyökölnek az ablakom párkányára, ott ordítoznak. Fél kettőkor kimegyek, 4 órakor kimegyek, reggel 6 órakor kimegyek, mert a nyitva tartás össze-vissza van és nem tudunk pihenni. Több család is aláírta a kérelmet, amit beadtunk a jegyzőnőnek. Most csütörtökön nekem egy tárgyalásra kell menni, de ez a tárgyalás nem tudom, hogy mire jó, mert egy tárgyalás már volt 1999-ben és nem csináltak semmit. A fiatalok le-föl randalíroznak autóval, motorral. Most már ha szólok, akkor direkt csinálják. Mindennek elmondanak, amikor kimegyek fél kettőkor, vagy 4 órakor, nem normálisnak, idegbetegnek, fél kettőkor, ha kimegyek. Idegbetegnek, odakiabálnak minden, nem mondom meg milyen szavakat, ha szólok a fiataloknak. A rendőrök milliószor kint voltak, van rendőrségi feljelentés is ellenük és nem csináltak eddig semmit. 1999. május óta. És ahogy itt van a cikkben, nehéz a bizonyítás. Hát most aláírták a lakók, de egy lakó nem jön el tanúskodni, mint ahogy ugye írták, hogy félnek.

Tarnóczky Attila: Félek, hogy nem csak a Sissy Presszó-val vagyunk így, hanem más vendéglátóegységekkel is.

Hári Báláné: Össze vissza van a nyitva tartás és reggelig. És ez egy söröző, nem egy diszkó. Sajnos úgy viselkednek, mintha diszkóban lennének a fiatalok.

Tarnóczky Attila: Én azt kérném a Közigazgatási Osztály vezetőjétől, hogy nézzük újra meg, ellenőrzéseket foganasítva, hogy egyrészt a nyitva tartást, másrészt ott a zajkeltést hogyan lehet csökkenteni.

Hári Béláné: 1 perc még, hogy a Pál utcában van a diszkó is ugye, és akik jönnek haza a diszkóból részegen fiatalok, meg nem tudom, hogy milyen állapotban, lehet, hogy kábítószeres állapotban – mert úgy hallottam, hogy ez is megy ott, azok betérnek a Sissy Presszóba, mert kint az utcán, a járdán kiabálnak tovább. Ezt legalább 8-10-en csoportban.

Tarnóczky Attila: Hallgassuk meg osztályvezető asszonyt, valamit reagálni kíván.

Partiné Dr. Szmodics Györgyi: Azt szeretném válaszolni, hogy ismerjük ennek a vendéglátóegységnek ezt a problémáját. Ebben a nyári szezonban 4 alkalommal ellenőriztük ezt a vendéglátóegységet. Közösen a rendőrséggel is történt ilyen ellenőrzés. Két alkalommal találtunk a nyitvatartási idővel kapcsolatosan szabálytalanságot és kezdeményeztünk szabálysértési eljárást. Most jelenleg az Önök beadványa alapján van folyamatban egy eljárás, ami még nem zárult le, ehhez írtam én és kértük az Önök segítségét is, mert itt muszáj lefolytatni egy bizonyítási eljárást.

Hári Báléné: Igen, csak hát a tanúk nem akarnak eljönni.

Partiné Dr. Szmodics Györgyi: A rendőrséget is megkerestük ez ügyben és próbálunk valamit lépni, amit a jogszabály nekünk megenged.

Hári Béláné: Én csak azt kérem, semmi mást, hogy legalább a nyitva tartást korlátozzák, hogy legalább – mit tudom én – 11 óráig és utána tudjunk pihenni. Én semmi mást nem kérek.

Tarnóczky Attila: Ezt is meg fogjuk vizsgálni.

Pilicz Rudolfné (Nagykanizsa, Pivári u. 19.): Az előadásom nem lesz hosszú, elég hosszú út végén járok, már gondolom, hogy vége lesz. 1997. március 17. óta nem teszek szemetet. Azóta engem minden hónapban ha nem kétszer, egyszer feltétlen felkeresnek szemétdíj megfizetéséért. Én nem beszélek más nevében, én a magaméban beszélek. Nem volt az a szemétdíj annak elengedve, akinek a családjában a nagymama volt a harmadik generáció. Én egymagam vagyok. Akinél öten vannak, annyi szemetet. Akinél heten vannak, annyi szemetet, akinél 6 szoba van, annyi szemetet fizetnek, amit én fizetek a 30 m2-es lakásom után a semmi, pici kis tenyérnyi kertemből. Én a szemetemet el tudom semmisíteni a kertben, a zöldtrágyának a szőlő levelét, a gyomlálékot, mindent, nem teszek soha sehová, sem buszmegállóba, sehova. Aki kihordja szekérszám, kocsiszám a város szélére körbe, már úgy vagyok felaknázva, azokat nem büntetik meg. Engem megbüntetnek, hogy nem teszek ki szemetet, nem szállítják el, nem foglalkoznak másképp az ügyemmel, csak csekk alapján fizess. Csak azt nem kérdik meg, hogy a 34.000 Ft-ból ki lehet-e azt fizetni, amit más a 100-at. Úgy kb. egy családban 100.000 Ft bemegy, ahol mind a kettő dolgozik vagy még a haszon a kertből, vagy mit tudom én. Nem röstellnék dolgozni, de nem tudtam venni egy kertes házat, hogy tudjak piacra járni. Nagyon szegény asszony vagyok. Én 12 éve lakok Kiskanizsán, 10 éves albérlet után egy kis tulajdont vettem, hogy ne legyek senkinek terhére. A mai napon már azt kaptam meg – elnézést kérek tegnap – hogyha falun 1.200 Ft a szemét, miért nem költözök ki? Köszönöm szépen ezt a kijelentést, ezt hivatalban kaptam.

Tarnóczky Attila: Ezért elnézést kérünk.

Pilicz Rudolfné: A kiskanizsai fórumon Tüttő István úrnak is előadtam azt hiszem itt az előadó közönség között vannak, akik hallották. Kiskanizsán tagadta a fórumon, előadtam az ügyemet és Tüttő István polgármester úr azt mondta, hogyha nem teszek ki szemetet, nem kell fizetnem. Egy kicsit várt és azt mondta, tehát ne fizesse ki. Kölcsönkérte a tollam és maga leírta, a tőlem megkérdezett címet. Mondtam neki Pilitz Rudolfné, Kiskanizsa Pivári u. 19., fel van jegyezve. És utána is csak jöttek a papírok. Nem is tudom most már, talán hogyha rám szakadna az ég bankja, akkor talán mindent ki tudnék fizetni. Nem azért vonom meg magamtól azt, ami megilletne már öreg koromban, amit sok ……valahová elmenjek………és öreg napjaimban bizony nem tudom, hogy hová menjek. Az öngyilkosságba akarnak kergetni? Nem teszek ki szemetet és nem foglalom el a szemeteseknek a kocsiját ………Miért nem lehet megérteni, hogy a 36.000 Ft, hogy mennyire csökkentik? Kaptam én a Tarnóczky Attila alpolgármester úrtól is, hogy kaptam a tanácsot, hogy menjek, kapok segélyt. 42 éves munkaviszony után tartsam a markomat tanácsi segélyért, hova süllyed ez az ország? Nagyon szépen kérem, gondolkodjanak el ezen, hova süllyedt ez az ország? Megdolgoztam én azért a szerencsétlen kis nyugdíjamért. A két gyerekemet felneveltem mindenféle támogatás nélkül. Miért nem hagynak békén a még visszalevő éveimben? Nem ártok a büdös légynek, ahol tudok, segítek. Ez van a véremben, mert szegény voltam és annak is halok meg. Biztos, hogy annak fogok meghalni. De hogyha megnyúznak, akkor már nem is tudom, hogy mi leszek. Nem tudom, hova forduljak, mert most az utolsó helyen, ahol jártam, azt mondták, kérjem a Tüttő István polgármester úrtól a leírtak alapján kérjem papíron, hogy énnekem nem kell szemetet fizetni. Nem engedik el, mert nem adok ki szemetet. Ez mindenhol így van, hogy elengedik, vagy csökkentik. Ha nem adok ki szemetet, nem teszek ……..nem nő az én szemetemtől szemétdomb. Mit engednek el a semmiből? Mennyit lehet elengedni abból? Én nagyon szépen most is megkérem Tarnóczky Attila alpolgármester urat, jegyzőnőt, akinél direkt voltam is bent, onnan is kaptam papírt, hogy töltsem ki. Ott is azt a választ adtam, hogy dolgoztam 13 éves koromtól 55 éves koromig. Most akkor könyöradományon éljek? Könyöradományon élek. Nagyon kevés nyugdíjat kaptam, azt biztos. Mert abban az időben mentem nyugdíjba, amikor a 73%-ot levették 1963-ban. Levették, mert nem volt már nyugdíjas, nem tudták elvenni a keresetéből azóta, amit a munkaviszonyomban fizettem.

Most akkor arra szeretnék kérni választ, hogy hova mehetek el, ki hallgatja meg azt, hogy az, aki nem ad ki szemetet, ne kelljen neki fizetni, ne legyen …havonta, két havonta, mert azért nem mindegy, hogy az idegeim………a sorsom, és akkor most az öreg napjaimra két éjjelem nem lehet nyugodt.

Tarnóczky Attila: A Hivatal eljárása rendelet szerint megalapozott. A testület úgy döntött annak idején, hogy azt az összeget, ami erre szolgált, átteszi a szociális támogatások alapjába azzal, hogy aki rászorult, kérjen támogatást. Továbbra is azt tudom javasolni Önnek, hogy tessék ezen a címen támogatást kérni, mert polgármester úr hiába írná le akár írásban is, hogy szerinte Önnek nem kell fizetni díjat, a rendelet szerint kell fizetni díjat. Azt meg általában nem hiszem, hogy létezik ezen a világon olyan ember, akinek nincs szemete.

Pilicz Rudolfné: Létezik. Biztos, hogy létezik.

Tarnóczky Attila: Én ezt kétségbe vonom, ne haragudjon.

Pilisz Rudolfné: Már az, hogy én nem cigarettázok, nem iszok, így nem fogyasztom a semmire a pénzemet. Viszont azt nem tudom megérteni, hogyan lehet egy közjogember, akár hivatalnok akár más, hogy valamikor volt egy szemétszállítás. Voltak tehenek, voltak disznók, tyúkok, ludak minden és nem szállították el a szemetet. Énnekem a kertem másra nem használható, meg lehet nézni akár még máma. Végig épület mellett vagyok, 5 méter széles tulajdonom van, ami 3 méter…

Tarnóczky Attila: Mégis azt javasolnám és kérném is, hogy legyen szíves kitölteni egy támogatáskérő lapot. Az anyagi problémáját ezzel meg tudjuk oldani. Most miért mindenkire terjesszük ki ezt az egész eljárást, amikor Önről van szó kimondottan.

Pilicz Rudolfné: Én azért nem kérek, ahogyan ráírtam ott bent az irodában a tanácson ráírtam a borítékra is, nem kérek, mert aki azt elrendelte, hogy minden ház egyformán fizet szemetet, annak eszébe kellett volna ahhoz lenni, hogy ebben a házban egy öregasszony lakik egymaga. A másikban 6-an, 8-an laknak 6 szobában, telekkel, két kutyával, mit tudom mivel, hogy a szemetünk nem lehet egyforma. A másik oldala, hogy én a szegény nyugdíjamból mindent úgy nem tudok kifizetni, hogy annyit fizessek, mint az, aki a másikban. …………

Tarnóczky Attila: Ezt a napirendi pontot befejeznénk. Nem fizet egyébként mindenki azonos szemétdíjat. Akinek nagyobb edénye van, többet fizet. Tájékoztatni fogjuk a felvetéséről írásban.

Pilicz Rudolfné: A kérésem az, hogy a Tüttő István polgármester úrtól, amit ő ott a fórumon megígért. Odaírta a nevemet, címemet, hogy nem tud fizetni.

Tarnóczky Attila: Továbbítani fogjuk polgármester úrnak a felvetést.

Pilicz Rudolfné: Én nem fizetek, nem tudom kifizetni. Most mondják meg, a kenyeremről a zsírt is………….azért, mert öreg vagyok?

 

Tarnóczky Attila: Nem, nem ezt javasoltam. Szünetet rendelek el tisztelt közgyűlés. Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, kedves nézőink, ezzel a közmeghallgatás befejeződött. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük mindenki segítőkész részvételét.

Engedjék meg, hogy a nyilvánosság számára jelezzem, hogy a közmeghallgatáshoz – amely Önöknél ott van kiosztva – beérkezett Lakatos Lajos úr észrevétel sorozata a kanizsai közlekedési problémákra vonatkozóan. Természetesen Őt is tájékoztatni fogjuk a felvetésekkel kapcsolatban.

Tarnóczky Attila alpolgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén a közmeghallgatást 16 órakor bezárta.

(Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

kmf.

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tarnóczky Attila
jegyző
alpolgármester

 

 

2001. szeptember 11. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. szeptember 11-én (kedd) 16,15 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

 

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Györek László, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Zsoldos Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Beznicza Miklós, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezetők, Karmazin József városi főépítész, Szmodics Józsefné irodavezető, Lukács Sándor a Határőr Igazgatóság - ezredes, rendészeti igazgatóhelyettes .

 

Tarnóczky Attila: Bicsák Miklós képviselő úr jelezte, hogy napirend előtt óhajt felszólalni. Erre van másnak is lehetősége, ha erre igényt tartanak, hiszen ez egy munkaterv szerinti ülés. Kérdezem, hogy az előterjesztett napirendi javaslattal kapcsolatban kinek van módosítási indítványa, véleménye, kérése. Úgy látom senkinek, a szavazás következik tehát a négy napirend tervezetről. Jelzés után kérem a szavazást az elfogadásról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

 1. Tájékoztató a határőrizeti, határrendi helyzetről és a határforgalom alakulásáról (írásban)
 2. Előadó: Lukács Sándor ezredes, rendészeti igazgatóhelyettes

 3. Előterjesztés a nagykanizsai volt Thury György laktanyában található csapatművelődési otthonról (írásban)
 4. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 5. Javaslat a DRÁVA-MURA EURORÉGIÓ-t megalapító keretszerződés aláírására (írásban)
 6. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 7. Javaslat a KöM – BM által kiírt hulladék közszolgáltatás fejlesztési pályázaton való részvételre (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

 

 1. Tájékoztató a határőrizeti, határrendi helyzetről és a határforgalom alakulásáról (írásban)

Előadó: Lukács Sándor ezredes, rendészeti igazgatóhelyettes

Tarnóczky Attila: Köszöntöm a Határőrség képviselőjét, kérem tegye meg szóbeli kiegészítőjét.

Lukács Sándor: A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság a határőrizeti törvényben és más jogszabályokban meghatározott feladatait a Belügyminiszter és a Határőrség Országos Parancsnoka által támasztott elvárások alapján, a külső és belső hatásokra rugalmasan reagálva, javuló gazdálkodási körülmények között, jelentős technikai fejlődés mellett eredményesen végzi. Tevékenységét – a már állandósulttá váló migrációs tendenciák mellett – a szervezett embercsempész tevékenység további erősödése, a határellenőrzési rendszer zavartalan működtetése és folyamatos átalakítása, az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő – kormányhatározatokban rögzített feladatok ütemezett megvalósítása és az új technikai eszközök szolgálati alkalmazásával kapcsolatos feladatok befolyásolták. Munkánkra jelentős hatást gyakorol, hogy a szervezet jövőbeli működésével, működtetésével összefüggő fejlesztési elképzelések túljutottak a sokoldalú tervezés időszakán, napjainkra az realitássá vált, a végrehajtás megkezdődött. A kialakított stratégiai célokban, prioritásokban alapvető változás nem következett be. Az alapfeladatok ellátásán túl, továbbra is a leendő külső határ szilárd határőrizeti rendszerének kiépítésével, valamint a leendő belső határ személyek általi szabad átjárhatóságát biztosító mechanizmusok kialakításával összefüggő szervezeti, szakmai, technikai részfeladatok kidolgozásán van a hangsúly. Az Európai Unió szakértői közvetlenül részt vesznek a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzési rendszer tervezésében, megkezdték a leendő külső és belső határ felmérését és átvilágítását. PHARE támogatással széleskörű képzési – elsősorban idegen nyelvi – programok indultak be, különböző COP programok keretében új technikai eszközöket állítottunk rendszerbe. Kedvezően befolyásolta az igazgatóság tevékenységét a működés jogi hátterének kiszélesedése, a bűnüldözési feladatok informatikai hátterének műszaki támogatása, ezen belül is a határregisztrációs rendszer beindítása.

A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság hagyományosan jó kapcsolatokat tart fenn Nagykanizsa város és a megye településeinek önkormányzataival, a határ területi lakossággal. Az elmúlt években nagyon sok fiatal találta meg számítását a határőrség kötelékében, akik ma hivatásos vagy szerződésesként dolgoznak az igazgatóságon, vagy a kirendeltségeken. Eredményeink elsősorban ezen fiatalok kitartó munkájának, helytállásának köszönhetőek. Azoknak a határőröknek, akik tudatában vannak az állampolgárok, a határtérség lakossága nyugalma, biztonságérzete érdekében végzett felelősségteljes munkának. Köszönöm szépen a figyelmüket.

Tarnóczky Attila: Szavaznunk kell a beszámoló tudomásulvételéről. Nagyon indokoltnak tartanám itt is egy olyan határozat elfogadását, amely megköszöni a városnak végzett munkát, hiszen a Határőrség nagyon sok területen – a leglátványosabb talán a városi ünnepségek témaköre – önzetlenül segítséget nyújt a városnak, mint majdnem az egyetlen fegyveres alakulat. Tehát ezt javaslom.

Dr. Baranyi Enikő: A 2. oldalon az igazgatóság tevékenységét befolyásoló tényezők az elmúlt esztendőben, a második francia bekezdésnél szerepel, hogy lecserélésre került a végrehajtás majdnem teljes gépjárműparkja. Ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy elegendő-e a gépjárműpark kapacitása a dolgozók személyszállítására?

Marton István: Az 5. oldalon szerepel a határforgalom ellenőrzés mutatói fejezetben a személyforgalom és a járműforgalom növekedése. Számomra ahhoz képest, hogy ez 200 km-nyi határszakasz a Szlovén és a Horváth együttesen és közel 7 millió fő és közel 3 millió jármű ellenőrzését kellett elvégezni, ez valami elképesztő ahhoz képest, hogy mi a Határőrség első beszámolóján tapasztaltuk, mert akkor még lényegesen kisebb volt ez a szám. Gondolom – bár nem kísértem érdemben figyelemmel – hogy a létszám ehhez képest értelemszerűen nem nőtt lineárisan.

Tarnóczky Attila: Nem tudom ismertek-e az adatok, de talán valamilyen benyomás van, hogy Letenyén az átmenő forgalom, elsősorban a horvát oldalról ideutazók számát kérdezem, hogy a tavalyi számokhoz képest növekvőben van, csökkenőben, milyen arányban változik.

Lukács Sándor: Az első kérdésre a válaszom. Tehát az elmúlt évben valóban lecseréltük a szolgálatot teljesítő állománynak a gépjárműparkját. 78 db új Niva gépkocsit kaptunk, amelyeket szinte kivétel nélkül a határőrizet és a határforgalmi kirendeltségek állományának biztosítottunk. Van olyan kirendeltségünk, amely 5 gépjárművet kapott, de van amelyik 13 gépkocsit. A válaszom az, hogy elegendő az állományunknak a szolgálatteljesítéséhez.

Dr. Baranyi Enikő: Azt akartam megkérdezni, hogy az új gépjárművek mellett minden esetben megfelelő gépjármű létszáma megadott, annyi autó megy ki, amely a biztonságos szállítását biztosítja a dolgozóknak?

Lukács Sándor: Én úgy érzem, hogy igen. A második kérdésre a hozzászólásom a határforgalmi kirendeltségek, ahol az Ön által említett utas mennyiség átlépett – oda-vissza kell érteni ezt a létszámot – valóban fölveti azt a gondolatot, hogy lényegesen több útlevél kezelőre lenne szükség, azonban számunkra a Belügyminisztérium a Kormány csak annyit engedélyezett, mint amennyivel most a kirendeltségeink föl vannak állománytáblában töltve. Ez azt jelenti, hogy nyári időszakban, amikor nagyobb a forgalom, akkor megnő a túlmunka az útlevélkezelőink részére, amit általában szabadidőben kompenzálunk, vagy pedig kifizetjük az útlevélkezelőknek. Több olyan javaslatunk ment a Belügyminisztérium felé, amelyben a rédicsi és a letenyei határforgalmi kirendeltségekre létszámbővítést kértünk. Tudni kell azt is, hogy bevezetésre került, ill. Önök tudják a határregisztrációs rendszer, ami nem minden esetben könnyítette meg az útlevélkezelők munkáját, hiszen minden útlevelet kezelni kell. Ezt a technika végzi, de akkor is 3-4, vagy 5 másodpercbe telik, amíg egy útlevelet az okmányleolvasó leolvas. Előfordul, hogy ennél több időre is szükség van, amikor téveszt, amikor nem tudja olvasni a technika. Véleményem szerint az Európai Uniós követelményeknek megfelelően létszámbővítéssel kb. három vagy négy év múlva számíthatunk, addig sajnos ilyen létszámmal kell ezt a feladatot megoldani. Tudomásunk szerint a külső határokon akkor már minden kirendeltségnek a létszáma 88 főre lesz feltöltve, amíg a mai napon ez 25-50 főig tejed. Ennyit szerettem volna a második kérdésre válaszolni.

Alpolgármester úr kérdésére Letenyén a forgalom csökkent ebben az évben a tavalyi évhez képest a horvát beutazó forgalom. Számításaink szerint, amit a statisztika támaszt alá, kb. 20-25 %-kal ez elsősorban a horvátok részéről csökkenő forgalom, a magyarok részéről nem jellemző. Ez kb. a tavalyinak és a tavaly előttinek felel meg.

Tarnóczky Attila: Nem örvendetes hír a bevásárló-turizmus szempontjából. Más kérdés nem merült fel. Köszönöm szépen a tájékoztatót. A vitát lezárom, határozathozatal következik a beszámoló tudomásulvételéről az általam jelzett kiegészítéssel legyenek szívesek szavazni.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

267/2001. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Határőr Igazgatóságnak a határőrizeti-, határrendi helyzetről és a határforgalom alakulásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
  2. elismerését és köszönetét fejezi ki a Nagykanizsai Határőr Igazgatóságnak a határrend, a határőrizet és a határforgalom ellenőrzése érdekében 2001-ben végzett munkájáért, külön köszöni a városi ünnepségek megrendezése során nyújtott önzetlen segítségét.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

 1. Előterjesztés a nagykanizsai volt Thury György laktanyában található csapatművelődési otthonról (írásban)
 2. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

  Tarnóczky Attila: Két variáció van előttünk, a magam részéről a B variációt támogatom. Egyrészt úgy gondolom, hogy a költségvetés bevételi oldala ingatlanértékesítés oldaláról erősítendő, másrészt meggyőződésem a Széchenyi Terv lakásépítési lehetőségein kívül bérlakásokat vásárolni anyagilag nem igazán kifizetődő dolog az önkormányzatnak, hiszen minden ilyen esetben az állami támogatás hiányában többe kerül nekünk egy ilyen lakás. A vitát megnyitom.

  Hozzászóló nincs, a vitát lezárom.

  Először az A javaslatról szavazzunk, kérem döntsenek.

   

  A közgyűlés 4 szavazattal, 10 ellenszavazattal, 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

   

  Tarnóczky Attila: Következik a B változat, szavazzanak.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  268/2001. (IX.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Trez Kft. részére értékesített ingatlanrész vételára 2/3 részének megfizetése esetén hozzájárul a Csapatművelődési Otthon lebontásának engedélyezéséhez.

  Határidő: 2001. október 30.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

   

 3. Javaslat a DRÁVA-MURA EURORÉGIÓ-t megalapító keretszerződés aláírására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: Azt hiszem az anyag elég tájékoztató jellegű, ha van kérdésük, véleményük.

Gyalókai Zoltán: Ügyrendi gombot nyomtam, ha egy pillanatra visszatérhetnénk az előzőhöz. Kaptunk kiegészítésként egy rajzot. Nem tudom, hogy ennek az előző napirendi ponthoz mi köze van.

Tarnóczky Attila: Ez a cég piár munkájának a része.

Gyalókai Zoltán: Ezt szeretné megvalósítani a Csapatművelődési Otthon helyén, vagy ez egy más helyen épülő ház?

Tarnóczky Attila: Arra céloz képviselő úr, hogy nincs magyarázó szöveg hozzá.

Gyalókai Zoltán: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ezt a rajzot még nem látta és nem szeretném, ha a Csapatművelődési Otthon helyén ez jelenne meg.

Tarnóczky Attila: Nem döntöttünk erről az épületről a szavazás során, ilyen gond talán nem lesz.

Akkor újra a harmadik napirendi pontnál tartunk.

Tóth László: Az előterjesztés 4/12. számú oldalán a VII. cikkely (6) bekezdésében 2. számú mellékletről rendelkezik. A mellékletek száma egynél befejeződött. Kérdezem, hogy lemaradt véletlenül, vagy pedig ez a 2. számú melléklet …

Burján Emese: A mellékletek száma hat db. Amiből az első mellékletet csatoltuk az előterjesztéshez, a keretszerződés szövegéhez, mert az összes többihez vagy az Eurórégió Tanácsa vagy az elnöksége dönt majd, akkor kerülnek a keretszerződés mellékletéhez. Ezek még eddig nem ismertek, még nem állt fel a Tanács és az elnökség.

Marton István: A határozati javaslat tervezetnél a 2.) pontban nem látom megjelölve a forrást, ez az egyik. A másik pedig ha egy anyag gondos munka eredményeként, akár tervezet formájában is több bizottságon átmenve a közgyűlés elé kerül, akkor a programtervezet című lapnak a meghívott vendégek felsorolása nem több mint nyolc, de kapásból protokolláris hibát látok, egy névnél, a miniszter az tárca nélküli miniszter, az illető nem horvát konzul és az illető nem köztársasági elnök, a többi stimmel.

Tarnóczky Attila: A második ponttal kapcsolatban úgy gondolom, hogy fedezet megnevezésére pillanatnyilag nincs szükség, hiszen 2002. évi majd elkészülő költségvetés rovására vállalnánk terheket, mivel a bevételeit sem ismerjük ennek a költségvetésnek, megnevezni sem lehetne. Természetesen a Kabinet tisztában van azzal, hogy a Magyar Köztársaság elnöke kicsoda, Mádl Ferenc professzor úr, itt egy nyomdahibáról van szó, elírásról van szó, ezzel is tisztában van a Kabinet, ezzel is tisztában van, utána nézett egyébként, de a jelenlegi státusz mégiscsak az és le van írva itt a második oldalon, hogy Göncz Árpád a volt köztársasági elnöke ennek az országnak. Tehát ezeket a hibákat természetesen a hivatalos anyagban ki fogjuk javítani, elnézést kérek érte.

Dr. Baranyi Enikő: Milyen konszenzus, vagy milyen megbeszélés alapján állították össze a meghívott magyar vendégeket, mi számított a megítélésben és ki volt, aki ezt összeállította.

Tarnóczky Attila: Úgy gondolom, hogy a kiegészítésre, kivételre most is van lehetőség.

Burján Emese: Az anyagban is említett augusztus 27-i találkozón kértük ki az érintett polgármesterek véleményét és az Ő javaslataik alapján állítottuk össze az ajánlati listát, amit a saját protokoll-listánkkal egészítettünk még ki, ill. külügyi vonatkozásban a horvát-szlovén vonalon hívtuk még meg a protokollt. Ezt a listát polgármester úr jóváhagyta és úgy küldtük ki a meghívókat.

Tarnóczky Attila: További hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Két szavazás áll előttünk, mindkettő minősített többséget igényel. Kérem döntsünk a határozati javaslatok közül az elsőről elsőként.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tarnóczky Attila: Dr. Baranyi Enikő képviselőasszony ügyrendi gombot nyomott, tartózkodni óhajtott. A jegyzőkönyvnek rögzítsük, hogy képviselő asszony tartózkodni akart.

A 2. határozati javaslat következik, kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

269/2001. (IX.11.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dráva-Mura Eurorégió megalakításával egyetért.

  1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt keretszerződést 2001. szeptember 14-én aláírja.
  2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben más városok közgyűlései módosítják a keretszerződés-tervezetet, és azok módosítások lényegi kérdéseket nem érintenek, úgy a keretszerződés módosított, végleges változatát aláírja.

Amennyiben az esetleges módosítások lényegi kérdéseket érintenek, úgy a végleges keretszerződés újból a közgyűlés elé terjeszti.

Határidő: a.) pontra: 2001. szeptember 14.

b.)pontra: 2001. december 31.

Felelős: Tüttő István polgármester

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésében 2,08436 M Ft-ot különített el az Eurorégió működésének finanszírozására.

Határidő: 2001. december 31.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

 

 1. Javaslat a KöM – BM által kiírt hulladék közszolgáltatás fejlesztési pályázaton való részvételre (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: Pályázati lehetőség. Úgy gondolom érdemes lenne élni vele. Ami talán nagyobb vitát kavarhat, az első határozati javaslatban a döntés, hogy az A. variációt – saját forrást mi vállaljuk önkormányzatként – vagy a B. variációt fogadjuk el, amennyiben elfogadjuk Saubermacher-Ryno felajánlását. Kérem a véleményüket.

Budai István: Én egy kérdést szeretnék feltenni, hogy a pályázat határideje mi, mert én ebből nem tudtam kiolvasni.

Burján Emese: Szeptember 15.

Budai István: Ha ez a határidő, akkor bajban vagyok, mert én azt akartam javasolni, hogy ez nem csak Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági kérdést vet fel, mivel ennek pénzügyi vonzata van, én a Gazdasági és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság elé is utaltam volna. A másik dolog pedig az, hogy az én megítélésem szerint a közeljövőben előjönnek ezek a pályáztatás, hulladéklerakás, hulladékszállítás kérdései, nem tudom, hogy mennyiben illik bele ez a dolog és mennyiben kötelezzük el magunkat egy bizonyos cég irányában, ha elfogadjuk azt az ajánlatot, hogy az ehhez szükséges edényzetet egy jelenlegi hulladékgyűjtéssel foglalkozó cégre bízzuk. Ez érdekelne engem, mert utána nehogy úgy járjunk, mint az általam sokat feszegetett osztalék kérdésével, hogy nem tudtunk zöld ágra vergődni e tekintetben, mert bizonyos elkötelezettségekre vállalkoztunk. Úgy gondolom annak ellenére, hogy rövid a határidő, meg jól jönne ez a kis aprópénz is biztosan, nekem az a véleménye, azzal fogadnám ezt el, hogy ami a szövegből ki is derül, hogy a hulladékgyűjtő udvar és az ehhez szükséges edényzet az önkormányzat tulajdonát képezi.

Tarnóczky Attila: Tehát úgy lehetne akkor a két változatot összefoglalni, hogy elfogadjuk a Saubermacher-Ryno ajánlatát, amennyiben az edényzet az önkormányzat tulajdonába kerül, amennyiben ez nem lehetséges, akkor viszont biztosítjuk a saját erőt.

Kelemen Z. Pál: Nem akarok kötekedni, csak egyetlen dolgot szeretnék megkérdezni. Mikor írták ki ezt a pályázatot?

Marton István: Én is azt akartam kérdezni, hogy mikor bukkant fel ez a lehetőség, mert ha ennek most napokon belül vége van, akkor ennek egy kicsit korábban kellett érkezni és akkor befért volna egy korábbi közgyűlésre úgy, hogy a bizottságokon is végigmegy értelemszerűen.

Burján Emese: Év elején, valamikor április táján került kiírásra először ez a pályázat május 31-i határidővel. Azonban olyan kevés pályázat érkezett be a május 31-ig, hogy meghosszabbították a határidejét. Nem pályáztunk először. Elmondanám, hogy akkoriban is értesítettem a pályázati lehetőségről Imre Béla kollégánkat, aki akkoriban ezzel a dologgal foglalkozott és Ő akkor úgy konzultálta meg a szakértőkkel, - tehát hat lehetőség van pályázásra - hogy nem célszerű most pályáznunk, hanem inkább következő évben, mert a PHARE és a KAC pályázatok amiket nyertünk, tartalmaznak bizonyos elemeket, amiket pedig nem tartalmaznak, arra inkább 2002. évben pályázunk. Az újra kiírt pályázat alapján 2001-ben és 2002-ben van valóban lehetőség pályázni, de a 2001. évi pályázat benyújtásában előnyt élveznek a 2000 főnél nagyobb lakosságszámmal rendelkező települések. Tehát az ismételt kiírás az ami valóban későn jutott el hozzánk, hogy meghosszabbították a határidőt augusztus végén. Én kérném, hogy annak ellenére, hogy újból felvettem a fonalat, hogy Imre Béla kollégánk már nem dolgozik itt és megbeszéltem vele is, a tender készítő cégnek a képviselőjével és ez a Budai úr kérdésére is válasz, tehát a Technoplus Kft-vel is le van egyeztetve, hogy szakmailag ez beleillik az ő elképzeléseikbe is. Leegyeztettük a Saubermacher Kft-vel is és a Vagyongazdálkodási Iroda dolgozóival is. Ez a legjobb amit most per pillanat tudunk ajánlani, hogy nem maradjunk le erről az edényzet beszerzésről, mivel a 2001. évi pályázás preferálja a 2000 főnél nagyobb lakosságszámú városokat, ezért az idén erre kellene pályáznunk.

Tarnóczky Attila: Ez augusztus végén jelent meg?

Burján Emese: Én augusztus végén tudtam meg, valóban egy E-mail-ből, hogy meghosszabbították a pályázati kiírást.

Marton István: Kérdésem az alpolgármester úr felvetéséhez kapcsolódik. Az, hogy ki mikor tud meg valamint, az lehet, hogy indifferens számunkra, ill. annyiból nem, hogy kész helyzet elé lettünk állítva ismét, de mikor írták ki. Én erre várok egy félmondatos, vagy tőmondatos választ. Lehet, hogy kiírták májusban, vagy júniusban és akkor a hivatalban augusztusban vették észre. Ez is egy válasz, de én azt nem hiszem el senkinek, hogy augusztus végén írták ki és szeptember 15. a határidő, már bocsánat, de ilyen hülye pályázattal nem találkoztam.

Tarnóczky Attila: A határidő meghosszabbítása mikor keltezett hirdetmény?

Burján Emese: A határidő meghosszabbításról egy E-mail-ből szereztünk információt, a hirdetésben nem találkoztam ezzel a határidő meghosszabbítással. A polgármester úr E-mail-jére érkezett, úgy tudom, hogy közvetlenül a Belügyminisztériumból kapta ezt az E-mail-t.

Tarnóczky Attila: Tehát a Belügyminisztérium augusztus végén közölte velünk ezt a lehetőséget, ha megengedik így fordítom magyarra. Írásban ezzel a lehetőséggel a hivatal nem találkozott. Önök találkoztak? Nem találkoztak.

Budai István: Nem vitaképpen mondom, de az előterjesztésben az áll, hogy a pályázat egy gyűjtősziget fajlagos költségét 500.000 Ft-os nettó értékben kalkulálja, mely vagyon elnyert pályázat esetén az önkormányzat tulajdonába kerülne és öt évig nem lehet elidegeníteni. Én erre mertem feltenni a kérdést, ez az egyik. Ez akkor is áll-e, ha a saját erőt nem mi adjuk és nem jelent elkötelezettséget semmilyen irányban. Nekem a kérdésem erre irányult, ha ez így van, akkor én támogatom ezt az előterjesztést, ha nem így van, akkor nem támogatom.

Burján Emese: Annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a pályázati kiírásban valóban szerepel, hogy az így létrehozott vagyon az önkormányzat tulajdonába kerül. Arra vonatkozólag a pályázati kiírásban nem szerepel kitétel, hogy az önrészt kinek kell biztosítani, mert feltételezem, hogy mindenki azt gondolja, hogy az önkormányzat ezt biztosítja.

Tarnóczky Attila: Azt hiszem, hogy túlbonyolítjuk a kérdést. Az a változat amit felvetettem, hogy elfogadjuk a Saubermacher-Ryno felajánlását, amennyiben az edényzet önkormányzati tulajdonba kerül és ha ez nem lehetséges, akkor a saját erőt magunk fedezzük. Úgy gondolom mindenféle aggályt kiküszöböl.

Marton István: Úgy gondolom, hogy az Ön felvetésének az első fele az finoman fogalmazva sem etikus. Nem etikus, ha óhajtják képviselőtársaim, kifejtem részletesebben is. Ha ezt elfogadjuk, akkor belemegyünk egy olyan utcába, ahonnan nincs visszaút. A többit meg ha esetleg igényt tartanak rá, akkor TV-n kívül.

Tarnóczky Attila: Hát ebben nem vagyok biztos. Ha nekünk lesz egy csomó szelektív hulladékgyűjtő edényünk saját tulajdonunkban, nem tudom milyen utca ez, ebből nem is kell továbbmenni. Teljesen tiszta tulajdoni viszony, azt hiszem én, de lehet, hogy naiv vagyok.

Kelemen Z. Pál: Van nekünk erre pénzünk, ott az osztalékunk a Saubermacher-Ryno-nál, ami kellő fedezetet biztosít erre. Én azt javaslom, hogy ezt jelöljük meg forrásként.

Tarnóczky Attila: Képviselő úr, azt tudja, hogy nem tudjuk onnan kivenni. Értem, hogy komolyan gondolja, de nem tudjuk onnan azt a pénzt kivenni az üzlettársunk akarata ellenére. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy semmilyen forrást. Jó, ez is egy változat.

Marton István: Felhívom a figyelmét minden képviselőtársamnak, hogy itt van egy hierarchikus rendszer az érintett cégek között és a Saubermacher-Ryno az nem azonos a Nagykanizsa Saubermacher-Ryno-val, mert ez két tulajdonos, ez pedig három, amibe mi is beléptünk, ettől a perctől kezdve nem is nagyon látom, hogy ez jogilag hogy lehet, viszont Kelemen képviselőtársamnak abban tökéletesen igaza van, hogy bizonyos ráhatást lehet gyakorolni.

Tarnóczky Attila: A vitát lezárom, akkor Kelemen képviselő úrnak a javaslatát teszem fel módosító indítványként. Kérem szavazzunk az 1. pontról, e szerint az önkormányzat maga biztosítja a fedezetét a pályázatnak, a forrása pedig az NSR Kft-ben lévő osztalékunk. Kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Ugyancsak minősített többség kell a 2. határozati javaslathoz, kérem legyenek szívesek szavazni.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Böröcz Zoltán: Az ügyrendi felszólalásomat az indokolja, hogy most hoztunk egy döntést, amely az önkormányzat érdekének megfelel az első pontban. Tehát nyilván való az osztalékból mi ezt tudjuk fedezni, csakhogy ez a döntés nem tőlünk függ, amennyiben az üzleti partnerünk, a cég másik tulajdonosa ezzel nem ért egyet, lecsúsztunk a pályázati lehetőségről. Szerintem jó döntés volt, de kellene egy olyan döntést hozni – mert szeptember 15. a határidő, és erre van egy nap, vagy kettő maximum – hogy amennyiben az osztalék kifizetését megakadályozza a másik tulajdonos, ebben az esetben és akkor lehet dönteni, hogy saját rész forrása a hitelkeret, vagy a Saubermacher-Ryno, mert lecsúsztunk akkor a pályázatról – értelem szerűen – amennyiben az NSR részéről az osztalékhoz nem jutunk hozzá.

Tarnóczky Attila: Elnézést kérek akkor azt kell mondanom, hogy ezt zárt ülésen kellene megbeszélnünk, mert ezek után ha ezt a második vagy harmadik javaslatot elfogadjuk, akkor a második, vagy az elsőnek semmi értelme nincs.

Marton István: Tehát, hogy jól értem-e Böröcz képviselőtársunk azt mondja, hogy amennyiben amit mi az előbb megszavaztunk, ha az az üzleti partner miatt meghiusul, akkor legyen alternatív forrás és ez teljesen egyértelmű. Hogy ezt a forrást hogy fogjuk előteremteni, arról most viszont dönteni kell. Elméletileg két lehetőség van rá, az egyik a hitelkeret, a másik a gázközmű vagyon értékpapír része. Ebben a pillanatban gyakorlatilag marad a hitel.

Tarnóczky Attila: Akkor javaslom az egyes határozati javaslatnak az esetleges kiegészítését. Én úgy gondolom, hogy itt teljesen tiszta a helyzet, nincs szükség semmiféle.

Röst János: Az a kérésem, hogy hallgassuk meg a Kft. vezetőjét.

Tarnóczky Attila: Kérem szíveskedjenek szavazni, hogy meghallgatjuk-e Makrai urat.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 tartózkodással meghallgatja Makrai Mártont a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. ügyvezetőjét.

 

Makrai Márton: A Tisztelt Képviselők nem tudom, hogy miért ódzkodnak attól, hogy a Saubermacher-Ryno-nak az önrész felajánlását elvállalják. Tehát a pályázati anyagban világosan ki van írva, hogy az edény az önkormányzat tulajdona kell, hogy maradjon, különben nem kapja a pályázati összeget. Mi felajánlottuk, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén került ez szóba, hogy valami számokat is hozzunk és mibe fog ez kerülni a városnak ennek az üzemeltetése, ill. karbantartása. Felajánlottuk, hogy ezt a hulladékdíj rendszeren belül, anélkül, hogy ez külön kiadásba kerülne a városnak, működtetjük annak a fejében, természetesen annak fejében, hogy a bevétel ami ebből keletkezik, az a mienk és ezt a bevételt nagyrészt a gyűjtésre, ill. a helyének környékének a tisztítására, az edények karbantartására és ennek az egész rendszernek a működtetésére fordítjuk. Tehát különösebb hasznunk úgy gondolom, hogy ebből önmagában nem lesz, de a hulladék rendszernek, a hulladékgazdálkodási rendszernek ez a szelektív gyűjtés, ez is a része kell, hogy legyen. A díjrendszeren belül kell, hogy működjön, mivel a törvény, ill. a rendelet nem ad arra lehetőséget, hogy a gyűjtőszigetekért külön díjat a lakosság részére fel lehessen számítani. Úgy gondolom, hogy egy korrekt ajánlatot tettünk arra, hogy biztosítjuk az önrészt, más az, hogy a hulladékszállítási szerződés a mai napig nem került még módosításra, de úgy gondolom, hogy az elmúlt nyolc évnek a munkája talán bíztat bennünket valamennyire, hogy sikerül ebben a szerződésben megállapodnunk és továbbra is működtetjük ezt a rendszert a kanizsaiaknak a megelégedésére, egy-két kivétellel, mert azt a közmeghallgatáson tapasztalhatjuk, hogy van egy-két állampolgár akinek ez nem felel meg.

Budai István: Makrai úr hozzászólása után én úgy gondolom, hogy megtehetem azt a javaslatomat, amit az elején elmondtam már, hogy amennyiben úgy alakul, hogy az önkormányzat tulajdonát képezik az edények, akkor a B. javaslatot fogadjuk el, adja a saját erőt és saját tulajdonunk lesz, de ez ne jelentsen semmilyen elkötelezettséget.

Tarnóczky Attila: Kedves képviselőtársaim. Örülök, hogy 5 percenként változik a véleményük. Kedves Budai képviselő úr. Kétszer javasoltam feltenni szavazásra ezt a variációt. Kiderült, hogy mégse jó, most megint jó. Én úgy gondolom, hogy mindent megszavaztunk. Felteszem a kérdést, hogy az 1. határozati javaslatot megsemmisíti-e a közgyűlés másik határozati javaslat elfogadása érdekében vagy sem. Tessék eldönteni, újabb szavazást nem fogok elrendelni bárki is kívánja.

Tehát az 1-es határozati javaslatot megsemmisítjük-e a Budai képviselő úr által elmondottak érdekében. Kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az előző határozatot nem helyezi hatályon kívül.

 

Tarnóczky Attila: Következő javaslatom lenne, fogadjunk el egy harmadik változatot, hogy amennyiben az 1. pont szerinti fedezet biztosítás lehetetlenné válik, a közgyűlés felhatalmazza polgármester urat más fedezet keresésére. Kérem szavazzanak.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozza:

270/2001. (IX.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a KÖM-BM által “Települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztése” tárgyában kiírt pályázaton részt vesz. Az önkormányzat a pályázathoz szükséges 9, 375 millió forint önrészt biztosítja.
  2. Az Önkormányzat biztosítja a pályázat fedezetét, a forrásának az NSR Kft-ben lévő osztalékot jelöli meg.

   Határidő: 2001. szeptember 15.

   Felelős: Tüttő István polgármester

  3. kifejezi azon szándékát, hogy a KÖM-BM által “Települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztése” tárgyában kiírt pályázaton 2002. évben is részt vesz.
  4. Felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a hulladékgyűjtő udvar tárgyában beadandó pályázathoz szükséges előkészítő anyagot terjessze a Közgyűlés elé.

   Határidő: 2001. december 31.

   Felelős: Antalics Dezső bizottsági elnök

  5. felhatalmazza a polgármester arra, hogy ha az 1. pontban megjelölt forrás lehetetlenné válik, más fedezetről is gondoskodjon.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

 

Tarnóczky Attila: Bicsák Miklós képviselő jelezte, hogy napirend előtti felszólalásra készül, hát napirend után legyen szíves elmondani, mert az elején nem volt itt.

Bicsák Miklós: Ahogy reggel elkezdtem, lakossági bejelentés alapján, ahogy az önálló képviselői indítványomban múlt héten indítványoztam, hogy az Űrhajós utca, amely jelenleg már nem üzemel, annak a belső udvari részén lévő, a gyerekek részére felállított játékok, játszó eszközöknek – az ún. lassan eltűnnek – a leszerelései és ez napokban is a lakosság részéről történt, hogy ki vannak már a helyéről szerelve ezek az ún. játszó elemek és az elemek egy része elszállításra került különböző helyekre. Én azt szeretném csak kérdezni és a lakosság is kíváncsi rá az Űrhajós utca, hogy hova kerülnek el, holott az önálló képviselői indítványomban kértem, hogy a közelben lévő Űrhajós utcai játszótérre az önkormányzat egy bizonyos minimális költséggel áthelyezni szíveskedjen. Mivel, hogy nincs ott őrzés, a jelzések alapján már a játszó elemekből nagyon sok eltűnt.

Tarnóczky Attila: Ha az SZMSZ szerint lenne jogosítványom a napirend előtti felszólalásra reagálni, akkor azt mondanám, hogy kivizsgáljuk a kérdést.

 

 

Tarnóczky Attila alpolgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.00 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tarnóczky Attila
jegyző
alpolgármester

 

 

2001. szeptember 26. soron kívüli 1.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. szeptember 26-án (szerda) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Simánné Mile Éva mb. osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Burján Emese kabinetvezető, Karmazin József főépítész, Szokolné Dr. Szolik Enikő irodavezető, Schmidt László ügyvezető, Kulbencz Ferenc irodavezető, Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens.

 

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap szerkesztőség vezetője, Dukát Éva a Kanizsa Dél-zalai Hetilap munkatársa, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

 

Tüttő István: Mielőtt megszavazzuk a napirendeket, szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy Kovászna városának polgármestere egy levelet küldött, amely a következőképpen szól.

“Tisztelt Polgármester úr! A Kovászna városnapok rendezvényre 2001. szeptember 28-29 és 30-án kerül sor, melyre Önt és az önkormányzat küldöttségét szeretettel meghívom. A rendezvényről utólag fogok küldeni végleges tájékoztatót. Kérem a részvételi szándékukról, valamint a személyek számáról értesíteni.”

Hölgyeim és Uraim! Mivel ez a levél nem régen érkezett, most kellene eldönteni, hiszen a 28-a pedig itt van a kertalján. Ki lenne az, aki ezt a meghívást a város képviseletében tudná felvállalni, illetve el tudna menni? Én szeretném remélni, hogy lesz rá jelentkező. Annyit tudok mondani, hogy a hivatalból Halmos Csaba úr már jelentkezett, hogy ő elmenne. Énszerintem egy kocsival kellene menni és így ez három fő, hogy kényelmesebben lehessen utazni. Még kettő. Kérem Kelemen Z. Pál úr, Marton úr.

Én javaslom, hogy szavazzuk meg a két urat. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

320/2001.(IX.11.) számú határozata

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

egyetért azzal, hogy 2001. szeptember 28-30-a között “Kovásznai városnapok” rendezvényre az alábbi személyekből álló küldöttség utazzon:

Kelemen Z. Pál és Marton István képviselők és Halmos Csaba köztisztviselő a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály dolgozója.

Határidő: 2001. szeptember 28.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Akkor megköszönöm. Természetesen, azt hiszem mondanom sem kell, ha egyvalami kis ajándékot is vigyenek magukkal. Nem a saját költségükre, hanem be kellene jönni a hivatalba és ott adnánk.

Még mielőtt elkezdenénk, annyit szeretnék még itt a nyilvánosság előtt és az Önök figyelmébe is ajánlani, hogy a mai sajtó és a tegnapi sajtó és rádió is közölte, hogy Kaposvár városa megkapta a laktanyákat olyan célra, amely szerintem a mienkéhez is hasonló. Ezt pedig Szita Károly polgármester úr jelentette be a sajtó nyilvánossága előtt. A kormány döntése alapján Kaposvár önkormányzata ingyen veheti birtokba a Magyar Honvédség második hadosztályának felszámolásával megüresedett városban Füred II néven ismert laktanyát – tájékoztatott Szita Károly polgármester. A mintegy 20 hektáros ingatlan és a rajta álló épületek átadásáról kedden állapodtak meg az ÁPV Rt-vel, az üzletről szóló szerződést pedig november 30-ig kötik meg közölte a somogyi megyeszékhely önkormányzatának vezetője. A térítésmentes átadás feltétele, hogy a város tulajdonába került területen foglalkoztatási, ifjúsági szociálpolitikai vagy iparfejlesztési célokat valósítanak meg. Én úgy gondolom, hogy ez jó hír is lehet is számunkra, mert ebben az ügyben szeretném remélni, hogy egységesen fogunk ez ügyben fordulni méghozzá éppen az illetékesekhez. Ezt csak tájékoztatásképpen mondtam.

Ezek után a napirendet szeretném, ha megszavaznánk.

Tóth Zsuzsanna: Én is szeretnék, napirend előtt két közérdekű dolgot elmondani, ha a polgármester úr adna rá lehetőséget.

Tüttő István: Mondjuk hivatalosan lehet úgy, hogyha a közgyűlés elfogadja, tehát, hogy döntsünk róla, hogy a Tóth Zsuzsanna elmondja.

Kérem, szavazzunk róla. Tóth Zsuzsanna kér közérdekű bejelentés vagy témakörben szót. Ez még a hivatalos megkezdés előtt van, hiszen még nem döntöttünk a napirendekről.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Napirend előtti hozzászólás

Tóth Zsuzsanna: Csak egy olyan téma, ami lehet, hogy nem tűnik fontosnak, de az lehet. Polgármester úrnak szeretném felhívni a figyelmét, illetve meg is kérdezném, hogy köztudott, hogy holnap a televízióban fog szerepelni Massimo Mazzi úr, az Ipari Park és Logisztikai Központ témával. Remélem, hogy sikerült egy megfelelő olasz tolmácsot erre az alkalomra szerződtetni vagy szerezni a Hivatalnak illetve az Önkormányzatnak, mert fontosnak tartanám, hogy amit Massimo Mazzi úr elmond, azt nagyon konkrétan és pontosan fordítsák le. Már csak arra való tekintettel is, hogy minden úgy hangozhasson el, ahogy az a szaknyelvnek, illetve a közgazdasági és ipari szaknyelvnek megfelel. Nehogy valaki félreértsen dolgokat, illetve a közvéleményben alacsonyabb szintű fordítás révén hamis illúziókat vagy rossz benyomást keltsünk. Ez volna az egyik.

A másik pedig a Király u. 31. épülettömböt ismét elöntötte a szennyvíz. Legutóbb két hétig állt ott az épület és ugye tudjuk a vitás dolgokat, ami ott az épülettömb körül van. Én szeretném, ha polgármester úr valami módon vagy jegyzőnő intézkedne, hogy az ott lakók ne járjanak bokáig abban a valamiben.

Tüttő István: Meg fogjuk vizsgálni. Azt pontosan nem tudom, hogy ennek a szennyvízelvezető résznek az a része, amelyik hibás, az kihez tartozik? Meg foguk nézni természetesen.

Az első felvetésére pedig azt tudom mondani, hogy már ez ügyben intézkedtünk, de Schmidt László urat kérdezném, hogy sikerült-e a tolmáccsal a megállapodást megkötni? Rendben van a tolmács? Mert gondoskodtunk róla. Reméljük, hogy minden igénynek megfelel, hiszen amit ezt Tóth képviselőnő is mondta, itt szakszövegekről is szó van és nem szeretnénk valóban, ha félreértelmeznénk mondatokat, amiből utólag mindig probléma lehet.

Röst János: Szeretnék kérni napirend után kérni 2 percet építészdíj felterjesztése kapcsán.

Tüttő István: Rendben van.

Mayer Ferenc: Én is eredetileg napirend után szerettem volna kérni egyetlen percet, de én úgy gondolom, most is megtehetem az indítványomat. Ennek a lényege az, hogy javasolom a polgármester úr módosítani a Hazavárunk ösztöndíj pályázati határidejének a módosítását mert több egyetemi hallgató jelezte, hogy a modulrendszer miatt nagyon soknak még nincs érvényes féléve. A napokban zajlanak az utolsó vizsgák és érvényes félév igazolása nélkül pedig nem tudnak pályázni. Én úgy gondolom, hogyha egy hónappal a pályázati határidőt megtoldjuk, akkor ez semmiféle gondot nem okozhat senkinek.

Kelemen Z. Pál: Köztudott, hogy két közgyűlésünk van a mai napon. Egy rendkívüli – lehet, hogy három is lesz – meg egy soros. Tény az, hogy az SzMSz-ünk nem teszi lehetővé, hogy napirenden kívül felszólalás előtte, utána bármikor legyen egy ilyen közgyűlése. Ha megszegjük az SzMSz-t, akkor minden esetben meg fogjuk szegni és akkor nincs szükség SzMSz-re. Nincs szükség működési szabályzatra. Én arra kérném a polgármester urat és a közgyűlést is, hogy a saját alkotmányunk, a saját működési szabályzatunk szerint működjünk.

Tüttő István: Még nincs közgyűlés, még lehet, hogy nem is lesz.

Kelemen Z. Pál: Volt egy ilyen felszólalás ma – ahol tartózkodtam a szavazásnál éppen erre való tekintettel – ebből egyből lesz négy-öt. Én kérem képviselőtársaimat mértékletességre és arra, hogy tartsuk be a saját szabályzatunkat és a polgármester urat, hogy ne adjon módot további felszólalásokra.

Marton István: Ha jól nézem a meghívókat, akkor kaptunk egyet soron kívülire szeptember 18-i dátummal, szeptember 21-i dátummal és szeptember 24-i dátummal, tehát ez mind a három soron kívüli, és ha figyelmesen elolvassa valaki a harmadikat, akkor harmadik első napirendje, az az önálló második, tehát a másodikat stornóba tehetjük. Azt hiszem ez a normális az ügyrendje, mert a harmadik elsője tartalmazza a másodikat, ezen kívül van még egy-két apró javaslatom. Nevezetesen az – két változatban mondom – hogy az elsőben a második napirendi pont, a NagyPlus Rt alapító okirat tárgyában beterjesztett képviselői beadványhoz való előterjesztés vitáját vagy ennek az első közgyűlésnek az utolsó napirendi pontjaként tárgyaljuk meg, vagy ha igazak a hírek, hogy erre más is kíváncsi és a partner is a későbbi órákban ideérne, akkor meg egyenesen azt javaslom, hogy az utolsó közgyűlés utolsó napirendjeként tartsuk meg.

Tüttő István: Jelezte az olasz fél, hogy szeretne a képviselője jelen lenni. Azt hiszem, hogy ezzel a kéréssel, ha hozzánk fordulnak, mindenképpen akceptálnunk kell.

Tarnóczky Attila: Egyetértve Marton képviselő úrral meg polgármester úrral, azt a technikát javasolnám, hogy kezdjük el az első összehívott ülés munkáját, szakítsuk meg a NagyPlus napirend, mint utolsó napirend előtt. Folytassuk a második összehívott közgyűléssel és a legvégén térjünk vissza az első közgyűlésre.

Tüttő István: Én ezt szavazásra tenném fel, hogy elfogadjuk-e ezt a megoldást. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor szavazzunk az első alkalomra kiküldött meghívó napirendi pontjai felől. Kérem a szavazatukat az elsőről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérem akkor a Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke településrendezési terv napirendről a szavazást.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Kérném az előterjesztés a csatornahálózat üzemeltetésének és ráfordításának mérséklésére és a szükséges felújítási munkáinak elvégzéséről szóló előterjesztés tárgyalásáról a döntésüket.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Előterjesztés a NagyPlus Rt alapító okirata tárgyában beterjesztett képviselői beadványhoz napirend.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

Napirend előtti hozzászólás

 1. Javaslat a Közterület Felügyelet személyi feltételeinek javítására (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke településrendezési terve (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

 5. Előterjesztés a csatornahálózat üzemeltetésének és ráfordításainak mérséklésére és a szükséges felújítási munkák elvégzésére (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

 

 1. Javaslat a Közterület Felügyelet személyi feltételeinek javítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Ennek a napirendjét már az előző közgyűlésen tárgyalták. Azért kértem, illetve javasoltam, hogy tárgyaljuk újra, mert a döntést abban a szituációban hozta meg a közgyűlés, hogy nagyon kevesen vettek részt már a tisztelt képviselők közül. Az ügy fontossága azonban megköveteli, hogy próbát tegyünk egy nagyobb létszámú közgyűlés esetében, hogy hátha másképpen vélekednek, mint korábban, a döntés másképp születik meg.

Marton István: Azt kívánom elmondani, amit ugyanebben az ügyben a múltkori közgyűlésen, csak talán egy kicsit rövidebben, hiszen akkor tényleg, ahogy polgármester úr is mondja, 16-an, 17-en szavazgattunk. Ott minősített többséget, tehát 14 szavazatot elérni az majdnem azonos a lehetetlennel. Mivel ez az anyag – a korábbi anyag az részletesebb volt, mint amit most kaptunk – kibontotta azt, hogy ezekkel a feladatokkal a Polgármesteri Hivatalban jelenleg is két munkatárs is foglalkozik, én akkor is azt javasoltam és most is azt javaslom, hogy azt a két munkatársat irányítsuk át a Közterület Felügyelethez és eggyel növeljük meg a létszámot. Tehát úgy lesz három fővel több a Közterület Felügyelet létszáma, hogy abból egy a nettó növekmény, kettő pedig átcsoportosítás.

Tóth Zsuzsanna: Nem közvetlen a témához kapcsolódik, de azért mégis. Ha már itt leírták nagyon szépen ebbe az előterjesztésbe és a múlt alkalommal nem volt alkalmam elmondani, hogy miféle problémákra figyelnék oda. Felhívnám a figyelmüket ezúton is, egy már régóta fennálló problémára. Erzsébet tér 8. szám alatti közterületen rendszeresen ott parkol egy Skoda, ami elállja a kapubejáratot. A Közterület Felügyelet soha semmit nem tesz ez ügyben, de többször kellett volna idős, beteg emberekhez bemenni a mentővel, nem tudtak bemenni. A lakosok tudják a közterület felügyelőnek is a nevét, aki látja az illetőt, és inkább elfordítja – nem mondom, hogy melyik irányba – a fejét és nem vesz róla tudomást, hogy ott kihágás történik. Úgyhogy én remélem, hogy azzal együtt, hogy most a három fővel bővül, odafigyel a Közterület Felügyelet jobban az ilyen dolgokra is.

Tüttő István: Valószínű, hogy fel is jegyezte Kulbencz úr.

Antalics Dezső: A legutóbbi alkalommal a részletes vitában elmondtam a véleményemet, és egybehangzóan emlékeztetném azon képviselőtársaimat, akik akkor nem vehettek részt a közgyűlésünkkor, hogy egyetértett mindenki abban, hogy a létszámbővítés három fővel indokolt a feladatok megnövekedése folytán. A vita abban, illetőleg olyan értelemben alakult ki, hogy milyen “forrásból” biztosítja a feladat ellátását a Hivatal. Az egyik verzió a Marton úr által előbb említett két fő pótlásra a meglevő alkalmazottakból, illetőleg egy új fő alkalmazása. Én akkor azt javasoltam, hogy három külső személy megbízásával lehet teljesíteni eme feladat ellátását. Tehát a három fő bővítést mindenképpen az akkori vitában a közgyűlés egyértelműen javasolta.

Tüttő István: Ugye azt is tudni kell, hogy ezek a plusz emberek az éjszakai “járőrözés” feladatainak megoldását biztosítanák. És az, hogy amit Marton úr javasolt, az átirányítása a munkaerőnek, az ettől függetlenül sem kizárt, de ennek a feladatnak a megoldásához szükséges ez a plusz három státusz. Kérem, mivel több észrevétel nincs, kérem a döntésüket ez ügyben a határozati javaslatról. Módosító indítvány Marton úr részéről az volt, hogy egy főt fogadjunk el, kettő pedig legyen átirányítva. Én pedig hozzátettem a magamét, ami ezt takarja és még a plusz a három főt. Először a Marton úréról döntünk.

 

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

321/2001.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közterület Felügyelet létszáma - feladat bővülés miatt – 2001. október 15-től 3 fő ügyintézővel növekedjen. 1 fő ügyintézőt a hivatali létszám növelésével, míg a 2 fő ügyintézőt a hivatalon belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. figyelembevételével a hivatali átlagbérnek megfelelő többletbéralapot és annak járulékát a Közterület Felügyelet többletbevételének terhére biztosítja.

Határidő: 2001. október 31.

Felelős : Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

 

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Elnézésüket kérem, szeretném köszönteni Göndör urat, országgyűlési képviselőt, aki megtisztel bennünket a jelenlétével. Köszöntöm kedves vendégeinket, a médiák képviselőit, természetesen kedves képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit.

 

 1. Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke településrendezési terve (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Önök már ebben az ügyben egyszer döntöttek. A döntésről tájékoztattuk a területi főépítészt, aki hosszas győzködés után végül is hozzájárult ahhoz a korábbi döntésünkhöz, amelyről ugye hosszú viták folytak. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az újólagos döntésünk kisajátítási eljárásokat fog még maga után vonni. Ezeknek a költségeivel is számolni kell, de ez alapjába véve csak egy jelzés. Erről Önök is tudnak, kérem váltsunk szót erről, Önöké a szó.

  Marton István: Nagyon sajnálom, hogy a múlt közgyűlésen már oly kevesen voltunk, amikor ezt a napirendet tárgyaltuk, hogy a 17 szavazó képviselőből 2 nemmel és 1 tartózkodással csak 13 igent, tehát egyetlen egyet kapott attól, mint amivel a határozattá, illetve a rendeletmódosítássá emelkedhetett volna. Én azt hittem egyébként, hogy a Városfejlesztési Bizottság elnöke ismerteti a Városfejlesztési Bizottság döntését, de hát ha ezt most nem tette meg – a múltkor egyébként megtette – akkor én megteszem. A Városfejlesztési Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta azt, hogy az Alsószabadhegyi utcának az északi 30%-a 20 méter maradjon, miként 6 éven át az volt és a déli 70%-a az új szabályozás, az OTÉK szerint 22 méteresre bővüljön. Valahogy úgy foglalt állást ez a bizottság, hogy ez 10% kedvezményt takar az új szabályozási metodikától. Mellesleg komoly építészek kétségbe vonták a lefelé való eltérésnek a lehetőségnek a megadását is, lévén, hogy ez történelmileg kialakult városrészekre vonatkozik, hogy lejjebb lehet menni az előírás szerint.

  A múltkori anyagban a Hivatal szakosztályának a vezetőjének egy nagyon jó közelítésű levelét kapta képviselőtársam – ezt csak azért mondom, mert már lehet, hogy nincs itt mindenkinél ez az anyag – aminek a lényege az volt, hogy azon állampolgárok, akik 6 éven át törvénytisztelően építkeztek, azok ezt a csökkentett méretet meghagyjuk, joghátrányt szenvednek el. Magyarul az önkormányzat a jogellenes magatartást támogatná. Én itt a kisajátítási dolgokba nem mennék bele, mert a Hivatal ezt is felmérte – jószerivel mondhatom azt, hogy fifti-fifti, de ha nem az lenne egyébként, akkor sem nagyon érdekelne, mert én törvénytisztelő állampolgárokat nem óhajtok joghátrányba hozni. Ez részemről a dolog lényege, ezért – mint ahogy már elmondtam – javaslom a korrekcióként szereplő 8 pont mellé 9. pontként bevenni azt, hogy a felső része, tehát a Pásztor utcától északra lévő terület az 20 méter, tehát 10% kedvezményt kapjon. Nagyon hangsúlyozom, hogy a Városfejlesztési Bizottság eme 8-0-s döntését párt semlegesen és egyhangúan hozta meg.

  Dr. Kalmár Béla: A múlt közgyűlésen is szó volt erről a témáról. Tulajdonképpen a Marton úr javaslata az, hogy 20 méterrel bővítsék ki azt a szakaszt, amit ő javasol én nem javaslom, mert egy elmúlt közgyűlésen megállapodtunk abban, hogy az 14 méteres szélességű legyen tekintettel arra, hogy az ottani lakosok szükségleteiket az bőven kielégíti és nem kívánok ott kerítést bontani és egyéb létesítményeket áttelepíteni. Meg különben is. Ez az egész előterjesztés nem arról szól, hogy most módosítsuk ezt a tervezetet, hanem egyszerűen arról szól, hogy amit már hatóságilag engedélyeztek, azt egyszerűen csak az áldásunkat rá kell adni és el kell fogadnunk ezt az előterjesztést.

  Tüttő István: Egy úr jelentkezik a tisztelt vendégeink közül. Szavazzunk róla, hogy meghallgatjuk. Gondolom, az ott lakók közül valaki. Kérem szavazzunk róla.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

   

  Sáfár László (Alsószabadhegyi út 96. szám): Öt hónapja mi itt ültünk elég jó számban az Alsószabadhegyi útról és aki nem tudott eljönni, azok aláírtak egy kérelmet, amely szerint kérték, hogy ez a 20 méteres út ne történjen meg különböző problémák miatt. Ekkor ez el volt fogadva. A ……főmérnök, tervező elfogadta ezt a 14 méteres út el volt fogadva. Én nem tudom, hogy mi történt azóta. Mindenki szavazott ezen, el volt fogadva, nem tudom, mi történt. Én 40 évig Amerikában éltem, most jöttem vissza pár éve és amikor szavazva van, a képviselők megkérik azok az emberek akiket ő képvisel, hogy képviselje őket az ő érdekükbe és akkor mindenki elfogadja és akkor semmi nem történik, 6 hónap múlva minden megváltozik. Akkor mindenki el volt készülve, ügyvéd itt volt velünk, aki segített volna, most mindenki megnyugodott, szépen nyugodtan az asztal alatt megcserélnek mindent. Én nem tudom, hogy valaki járt-e ezen az Alsószabadhegyi úton az utóbbi időben. Én ott építkezek, most majdnem be van fejezve a házam, de kb. másfél éve én úgy érzem, amikor megyek ezen az úton, mintha Dél-Amerikában lennék az esőerdőben, mert ezen nincsen két méter, ahol nincsen olyan lyuk, ahol körbe kell menni, mert az autónak lapos gumija lenne. Én nézem ezt a közgyűlést, mert igen érdekes nekem ahogy megy, állandóan nézem, követem a televízión és látom itt ugyanígy mint minden városban vannak ilyen anyagi problémák. Én tudom azt, hogy egy 20 méteres út sokkal többe kerül, mint egy 14 méteres út. És ha nincs szükség egy 20 méteres út, miért akarunk úgy elkölteni annyi pénzt, ami arra kell egy 20 méteresre, amikor egy 14 méterest elfogadtak mindenki és ez normális lenne oda. Az emberek elégedettek lennének, kevesebb pénzbe kerülne és mehetnénk tovább. Most elkezdtük elölről ezt az egész témát.

  Tüttő István: Köszönjük az észrevételt.

  Marton István: Mielőtt bárkit megzavarna az előttem szóló – és itt gondolom nem elsősorban a testületi tagok az érintettek – itt szó nincs 20 méteres útról, 20 méteres szabályozási szélességről van szó, ami azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen fogalmazva kerítéstől kerítésig. Gondoljanak bele abba, hogy a 7 métert azt senki meg sem kérdőjelezte soha sem, korábban sem. Az út szélességét, az mindenképpen 7 méter a 20-ban is, meg a 22-ben is. Tehát itt a szabályozási szélességről van szó és én úgy gondolom, hogy egy szakbizottság, ha 8:0 arányban szakmai alapon e mellett foglal állást, akkor én, mint a területrész képviselője nem tehetek mást, mint ezt teszem a magamévá. Annál is inkább, mert ugye itt elhangzottak ilyen-olyan aláírásgyűjtések, volt valóban pro és kontra. Az OTÉK szerinti felmentésből a régi ……szeretnénk betartani.

  Kelemen Z. Pál: A múltkori szavazáson megszavaztam, de elég aggályos a helyzet jelen pillanatban. Két kérdésem lenne, és utána tudok dönteni. Az első kérdésem az lenne – ez gazdasági jellegű – hogy körülbelül mekkora összeget jelent a kisajátítás. A második kérdésem pedig szeretném, hallani a városi főépítész véleményét a két verzióról.

  Tüttő István: A választ, kérdezem ki tudja megadni, hogy mennyi a kisajátítás várható összege? Ezt meg fogjuk adni, bár most én kapásból nem tudok rá válaszolni, mert tudnom kéne pontosan hogy hány, mekkora területet érint és hogy mennyi ennek a szakértő által felbecsült m2 ára, meg az ott lévő dolgoknak az arrébb vitele mennyibe kerül?

  Marton István: Nem óhajtom én ezt megmondani, de nem különösebben jelentős, csak azt a tényt vázolom fel, hogy az senkit nem érdekel, hogy az OÉV szerint az OTÉK-nál 22 méterre emeltnél mekkora a kisajátítási összeg, ezen a rövid szakaszon az érdekes, hogyha a 22-ből kapnak 2 méter kedvezményt, akkor mi történik még a továbbiakban? Ezt kérem a magam részéről egy kicsit furcsállom. És ez alapvetően nem lehet anyagi kérdés, de lényegesen kevesebb – ezt írásba adom – és hát ott az Építéshatósági Szakosztály vezetője, talán ő is tud rá válaszolni mind hogyha mondjuk a csapadékvíz csatornát a 7 méteres úttest alá kellene tenni. Még távol van az a kérdés, hogy ezt pontosan rögzítsük és még azt sem jelenti, hogy azokat a kerítéseket le kell most bontani, csak a hosszú távú rendezésnek nem állhatnak útjába. Kérem egy rendezési tervet évtizedekre fogad el minden testület, és nagyon hangsúlyozom nem szabad megsérteni a jogkövető magatartást tanúsító állampolgárokat, akik száma sokkal nagyobb volt az elmúlt 6 évben, mint néhány olyan kerítés, ami nem áll a helyén hát e mögött az ügy mögött természetesen csak néhány ember van, úgyhogy nem is nagyon értem én ezt a hozzászólást.

  Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, hogy az itt elhangzottak és a korábban sokszor elhangzottak között mind a két oldalon ott rejlik az igazság, csak a kérdés az, hogy igazából az arany középutat megtaláljuk-e vagy sem. Valóban felmerülnek itt olyan gazdasági kérdések, amelyeket ugye célszerű lenne, ha a döntés előtt a testület mondjuk ismerné. A 20 méteres szabályos szélességnél – amit Marton képviselő úr behajt – ott valóban szóba kerülhetnek a kisajátítási költségek. Nem csak az a költség, amiért meg kell vásárolnunk, vagy ki kell sajátítanunk az ingatlanokat, hanem nyilvánvalóan egyéb dokumentációs költséget is. Még a 14 méteres szabályozási szélességi útnál viszont olyan műszaki megoldásokat kell – ha jól emlékszem az eddigi beszélgetésekre – olyan műszaki megoldásokat kell választani, amelyek egyébként az út beruházás költségeit emelik meg. Ezzel kapcsolatosan pontos számok nem ismertek. Nem csak általunk nem ismertek, hanem még ki sem dolgozottak, ha jól tudom. Tehát én azt hiszem - és ez a tiszteletteljes és bátortalan javaslatom – hogy ebben az ügyben ma ne hozzunk döntést, készüljenek el ezek a számok, lássuk meg valóban, hogy körülbelül mennyivel kerül többe az egyik, mennyivel kerül kevesebbe a másik. Előre láthatólag prognosztizáljunk egy költséget, amelyből az kell, hogy reális, valós alapokon nyugodjék, azt követően fogunk tudni választani, mert valóban az is igaz, hogy akik itt szabályszerűen építettek, őket sem hozhatjuk hátrányba e miatt, hogy most más változatot gondolunk erre a terültre. Tudom, hogy az idő sürget, mert az Építéshatóságnál viszont több építésengedélyezési kérelem van benn, és ezek az engedélyezési kérelmek ugye mindaddig nem bírálhatók el, amíg érvényes és hatályos rendezési tervünk nincs. Én azt kérem, hogy ezt nagyon sürgősen készítsék el és hozzák vissza a közgyűlés elé, de ezek nélkül a számok nélkül nem fogjuk tudni megmondani, melyik lesz az olcsóbb megoldás.

  Tüttő István: Ügyrendi javaslat volt, kérem szavazzunk róla. Fodor úr elmondta érveit, részemről teljesen logikus, elfogadható és akkor a következő közgyűlésre visszahozzuk. Azzal a feltétellel, hogy a következő közgyűlésen az október végét értettem, mert a most keddire már nem tudnánk, hiszen szakértőket kell bevonni, ki kell számolni.

   

  A közgyűlés 9 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Tüttő István: Ezt követően akkor döntenünk kell a rendeleti javaslatról.

  Karmazin József: Kelemen úr kérdezte, hogy milyen szakmai vélemény alakult ki a rendezési terv készítése és egyeztetése során. Szeretném hangsúlyozni, hogy a teljes folyamatban párhuzamosan futott a kétfajta változat és végeredményben minden szakmai közreműködés a különböző szakágak képviselői olyan nyilatkozatokat tettek, hogy jóváhagyásra alkalmas mind a 14 méter, mind a 20 méteres szélesség. Személyes véleményemet is kérdezi Kelemen Z. Pál. Én amellett, hogy talán elfogult is lehetek ebben a kérdésben mert ezen a területen lakom azt mindenképpen hangoztatnám, hogy más területeken, ahol családi házas beépítés van, egy idő után igény merült fel arra, hogy a közterület töltse be funkcióját és legyen lehetősége akár játszótér elhelyezésre, szélesebb zöldsáv kialakítására. Erre a 14 méter semmiképpen nem lenne alkalmas és én ma is látom, hogy ezen a területen már többen sétálnak nem a kocsival és olyan körülmények között, amit itt a hozzászóló is említett, tehát mindenképpen egy szélesebb közterület tudná biztosítani azokat a differenciált funkciókat, amelyek egy ilyen lakóterületen is elvárhatók.

  Birkner Zoltán: Magában örültem volna annak, hogyha kapunk választ a Kelemen képviselőtársam által feltett kérdésre, már csak azért is mert amikor 5 hónappal ezelőtt döntöttünk erről, akkor ugyanezt a kérdést én magam is feltettem. Azt hittem, hogy az 5 hónap elegendő volt, hogy egy közelítő számot kapjunk erre. Most nem örülök neki, hogy nincs szám. Egyébként azért nem fogadtam el Fodor képviselőtársam javaslatát egyetlen egy dolog miatt, az egy hónap plusz miatt nem. Az tetszett volna, ha a polgármester úr felmeri azt vállalni, hogy jövő héten keddre elkészül ez az anyag. Ha nem készül el, akkor a magam részéről nem szeretném tovább húzni a döntés előtt ennek a kérdésnek a megválaszolását. Hallottuk, hogy főépítész úr szerint is a 20 méter ildomosabb hosszútávon. Lehet, hogy nem döntöttünk jól akkor 5-6 hónappal ezelőtt. Én azt hiszem támogatni fogom ezt az előterjesztést.

  Tüttő István: Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem a hivatal javaslata, ezért nem is készült fel erre a feladatra.

  Dr. Szolik Enikő: Szívesen elmondanám az összeget, de én azt javaslom, ha lehet, beszéljünk zárt ülésen, hiszen egyes ingatlanokra vonatkozó értékbecslések nincsenek, hanem irányárak vannak. Nem tudom, hogy ez gazdasági érdekül szolgál-e a tisztelt közgyűlésnek, hogy most megmondjam, hogy ez négyzetméterenként mennyi. A kisajátítási vázrajz alapján kb. 2.5 ha az, amit az önkormányzatnak meg kellene szerezni. Nem tudom, hogy árat is mondjak-e.

  Marton István: Az a tiszteletteljes kérésem, hogy mindenféle további jogvita megelőzése érdekében, ha ezt a rendeletet elfogadják bármilyen formában, akkor az a kérésem, hogy kiegészítő passzusként szerepeljen benne, hogy a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Pontosan amit már itt többen említettek, hogy jó pár ügy jegelve áll ebben a témakörben.

  Tüttő István: Lezárom a vitát. Marton úr módosító indítványával kezdjük, amit éppen az előbb mondott el.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

  Tüttő István: Most pedig kérem a rendeleti javaslatról a döntésüket. Minősített többség kell.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 8 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  45/2001.(IX.27.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 45/2001.(IX.27.)számú rendelete Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

 3. Előterjesztés a csatornahálózat üzemeltetésének és ráfordításainak mérséklésére és a szükséges felújítási munkák elvégzésére

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: A legutóbbi közgyűlésen hasonlóan éppen hogy határeset volt a szavazás alkalmával. Kérem ezzel kapcsolatban a véleményüket, hiszen a Vízművel kapcsolatban a városnak azért komoly feladatai vannak és a Vízmű komolyan hozzá is járul ahhoz, hogy a mi gondjaink mérséklődjenek. Kérdésem lenne, hogy az ügyet érinti a beszélgetés vagy nem, mert akkor fejezzük be.

Nincs hozzászólás, kérem a szavazatukat. Minősített többség kell a döntéshez.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

322/2001.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 4/1999. sz. Közgyűlési. határozat végrehajtása érdekében 4.000.000 Ft átadásra, kerüljön a Dél-zalai Víz és Csatornamű Vállalat részére az 1999. december 31-én kelt szerződésben meghatározott célra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vízművel a megállapodást aláírja. A pénzeszköz forrása a csatornabérleti díj többletbevétele.

Határidő: 2001. október 31.

Felelős : Tüttő István polgármester

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 14,45 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

2001. szeptember 26. soron kívüli 2.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. szeptember 26-án (szerda) 15,00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

Jelen vannak: Antalics Dezső, Balogh László, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Simánné Mile Éva mb. osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Burján Emese kabinetvezető, Karmazin József főépítész, Szokolné Dr. Szolik Enikő irodavezető, Schmidt László ügyvezető, Kulbencz Ferenc irodavezető, Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens.

Megjelentek: Marton Györgyi a Zalai Hírlap munkatársa, Dukát Éva a Kanizsa Dél-zalai Hetilap munkatársa, Nagy Judit a Zala Rádió munkatársa.

Tüttő István: Abban állapodtunk meg, hogy a 4. pontig ha eljutunk, akkor pontosan az az igény, hogy az olaszok vagy az olaszok megbízottja jelen legyen, eleve a távollétük igazolja, hogy most azt a verziót úgy folytatjuk, hogy most döntünk a második soron kívüli ülés napirendjeiről és úgy folytatjuk az ülést.

Dr. Baranyi Enikő: Szeretném kérni, hogy egyéb jellegű időhöz kötött elfoglaltság miatt, kötelezettségem miatt a 7. napirendi pont, a képviselői indítványhoz lévő módosításhoz járuljanak hozzá, hogy ez a napirendi pont előrébb kerüljön. A jelenléti ívet ezért is nem írtam alá, mert tudom, hogy el kell mennem, tehát kizárólag ez volt, amiért ezt kérem, mert fontos okom lenne elmenni. Köszönöm szépen, ha megszavazzák.

Tüttő István: Előbb elfogadjuk, hogy egyáltalán tárgyaljuk-e és akkor még egyszer megkérdezem, hogy elfogadjuk-e az előrehozatalát. Elsőként tárgyaljuk, ez a javaslat? Igen? Jó.

Tisztelt közgyűlés! A 2001. szeptember 21-én az I-31/2001. számú alatta a soron kívüli közgyűlés befejezését követő időpontra egy újabb közgyűlést hívtunk össze az alábbi napirendi ponttal: “Előterjesztés a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány részére a főiskolán tanító személyek elhelyezésének tárgyában”. Ezen közgyűlésre szóló meghívót visszavonom ezennel és akkor értelemszerű, hogy abból a háromból az egyik most sztornózásra került.

Kérem akkor döntsünk a napirendi pontokról.

Marton István: Javaslom, hogy az utolsóval a 7-el folytassuk, és azt kövesse a 6-os. Hasonló okok miatt, mint a Baranyi képviselőtársamnak.

Tüttő István: Rendben van. Kérem akkor szavazzunk elsőként a 7. napirendi pontot tenném fel szavazásra, mely önálló képviselői indítvány Baranyi Enikő képviselőnő részéről. Azt tárgyalnánk először, kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Marton úr javasolta, hogy a 6-al folytassuk, Gőgös úr önálló képviselői indítványa. Kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Egy kérdést azért feltennék. Leállt a gép, és a felvételek is hiányozni fognak, nem tudjuk a jegyzőkönyvet elkészíteni. Én most azt javaslom, hogy 5 perc szünetet tartsunk. Kérem szólni, amikor befejeződött. Hölgyeim és Uraim! Ha nem ragaszkodnak ezen napirendeknél a szó szerinti jegyzőkönyvhöz, akkor megtarthatjuk. Folytathatjuk, hogyha nem ragaszkodtok a szó szerinti jegyzőkönyvhöz.

S z ü n e t

Tüttő István: A 3. napirendi pont szavazása következik. Javaslat a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton való részvételre. Kérem szavazzunk róla, hogy tárgyaljuk-e. Gőgös Péter úr által beadott indítvány ismételjük meg, hogy a gépbe most már teljesen korrektül kerüljön be a szavazat. A 6. számú napirendről kérek ismét szavazást. A 6. lesz a 2. Kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Akkor a 3. lenne a mostani 1. Kérem a szavazatukat. Előterjesztés a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány ügyében.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: A 2. tegyük a végére, hiszen összevonható szinte. Akkor a következő napirend lenne a “Javaslat a Nyugat-Dunántúli Regionális Tanács által kiírt pályázaton való részvételre.” Ez az eredeti 3. Kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Következik a “Javaslat pályázati önrész biztosítására”.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Következik: “Előterjesztés a Nagykanizsai Lakásfenntartó Szövetkezet kérelméről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: És most utolsóként akkor az eredeti 2-ről kérem a szavazatukat. És akkor ezután jönne az elsőnek a 4-e.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Ezután következik majd az eredetiben a 4.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

 1. Dr. Baranyi Enikő képviselő önálló indítványához észrevétel (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

 3. Dr. Gőgös Péter képviselő önálló indítványa a Varasdi- Kisrác és Bajcsai utcák járdaburkolatának javítása ügyében (írásban)
 4. Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 5. Előterjesztés a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány részére a főiskolán tanító személyek elhelyezésének tárgyában (írásban)
 6. Előadó: Tüttő István polgármester

 7. Javaslat a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton való részvételre (írásban)
 8. Előadó: Tüttő István polgármester

 9. Javaslat pályázati önrész biztosítására (írásban)
 10. Előadó: Tüttő István polgármester

 11. Előterjesztés a Nagykanizsai Lakásfenntartó Szövetkezet kérelméről (írásban)
 12. Előadó: Tüttő István polgármester

 13. Ipari Park Kht. koordinálásával megvásárolt, Ipari Park területén található 4386/28 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása (írásban)
 14. Előadó: Tüttő István polgármester

  Z á r t ü l é s

 15. Előterjesztés a NagyPlus Rt. alapító okirata tárgyában beterjesztett képviselői beadványhoz (írásban)

Előadó: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

 

 

 1. Dr. Baranyi Enikő képviselő önálló indítványához észrevétel (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tüttő István: Megkérdezem Dr. Baranyi Enikőt, hogy a képviselői indítványával kapcsolatban kiegészítenivalója van-e?

Dr. Baranyi Enikő: Nincsen kiegészítenivalóm. A mostani előterjesztés is az így kialakított határozati javaslatokkal módosított határozati javaslatok elfogadását kérném.

Tüttő Isván: Megkérdezem képviselőnőt, hogy feltehetem-e egyben szavazásra?

Úgy látom nincsen észrevétel, kérem szavazzunk. Egyben szavaznánk a határozati javaslatokról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatokat elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

323/2001.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 248/1.2/2001.(IX.4.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
  2. A 60 évnél idősebb lakosok önkéntes alapon történő védőoltásához hozzájárul úgy, hogy az oltást kérők kiadásait átvállalja.
  3. A gyógyszer-hozzájárulás fedezeteként a 2001. évi szociálpolitikai feladatokra előirányzott összeget jelöli meg. A kiadás 2 x 2000 db oltóanyag önrészénél nem lehet több.

Határidő: 2001. október 30

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

 1. Dr. Gőgös Péter önálló képviselői indítványa a Varasdi- Kisrác és Bajcsai utcák járdaburkolatának javítása ügyében (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

 

Tüttő István: Megkérdezem az előadó alpolgármester urat, hogy van-e hozzáfűznivalója, illetve hát Gőgös urat is.

Tarnóczky Attila: Az előző ülésünkön szavazástechnikailag az előterjesztés igazán nem került eldöntésre, pontosabban a közgyűlés döntött arról, hogy az út felújítását el kell végezni, de nem döntött a beterjesztett variációkról. Mi a képviselő úr által beterjesztett variációk közül javasoljuk a szebb, értéktartóbb, legolcsóbb megoldást, tehát az aszfaltszőnyegezést és a padkarendezést. Annyit hadd változtassak az előterjesztés szövegén, hogy a fedezet a 2002. évi költségvetésben biztosítandó – szóljon a határozat, ha elfogadják, mert a kivitelező céggel tárgyalva a kifizetés átkerül a jövő évre.

Tüttő István: A hitelkeretre nem apellálunk.

Röst János: Én kérnék egy összeget, hogy mekkora összegbe kerül a kivitelezés, mert anélkül nem lehet megszavazni egy költségvetést érintő tételt.

Tarnóczky Attila: Pontos összeget nem tudok mondani, tárgyalások szükségesek. Egy előzetes, körülbelüli ajánlatot adott a kivitelező cég. Itt az aszfaltozás 6.4 millió Ft + ÁFA és a padkarendezés 470.000 Ft + ÁFA. Ezeket végleges számoknak ne tessék érteni, ebből szeretnénk alkudni lefelé.

Tüttő István: Nincs észrevétel. Gőgös úr kíván szólni? Kérem szavazzunk. Itt is kérdezem, hogy lehet-e egybevonni. Kérem, szavazzunk egybe.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 1. és 2. pontját elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

324./2001.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 251/2/2001. szeptember 4. számű határozatát az alábbiak szerint módosítja

Felkéri a VIA Kanizsa Kht-t a következő munkák elvégzésére:

Határidő: 2001. december 31.

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 1. Előterjesztés a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány részére a főiskolán tanító személyek elhelyezésének tárgyában (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tarnóczky Attila: Önök előtt két részletben szerepel az előterjesztés. Az első határozati javaslat megítélésem szerint egy sikerült alkotás, ami a másodikról nem mondható el. : … az elhangzottakat figyelembe vegyük. Így szólna a határozati javaslat, a második. “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagykanizsai 1847/47/A/79 hrsz-ú 1+fél szobás lakást 5 évre, határozott időre, de legfeljebb a főiskolával fennálló munkaviszonya idejére XY részére – XY neve szerepel az anyagban – bérbe adja. A fenti feltételek fennállása esetén a bérleti szerződés az 5 év elteltével a fenti módon meghosszabbítandó.” Meghosszabbítandó, ezt szándékosan mondtam, hiszen aki oda beköltözik, annak valamilyen biztosíték kell arra, hogy amíg a főiskolán dolgozik, addig a kirakás veszélye nem fenyegeti.

Tüttő István: Nem lehet úgy fogalmazni egyből, hogy addig, amíg a főiskolán dolgozik?

Röst János: Tarnóczky Attila véleményét támogatom, hasonlót kívánok én is javasolni. Egy mondat módosítás lenne, hogy a bérleti jogviszony a munkaviszony megszűnését követően 30 napon belül megszűnik. Azt hiszem ez így pontos, és egyértelmű. A másik a szeptember 12-i javaslatnál szintén lenne módosításom, az pedig így hangzana: “Magánszemély bérlő részére történő továbbadás esetén önkormányzati hozzájárulás szükséges.” Ennek az a lényege, hogy ezt az épületrészt szállásként kívánjuk odaadni, amennyiben bérbe akarja adni az intézmény, akkor kérje a hozzájárulásunkat ebben a dologban.

Gyalókai Zoltán: Az eddig elhangzottakat is maximálisan támogatni tudom, talán egy más technikai megoldás lenne, ha kanizsai felsőoktatási alapítvány – nem tudom átadható-e a bérlőkijelölési jog – de tulajdonképpen mindketten ezt mondták az előbb. Tehát gyakorlatilag bérlőkijelölési jog átadása erre a két lakásra. Talán ez lenne a legjobb és tőlem maradhat bent az 5 év és meghosszabbítandó, stb., de tulajdonképpen így a főiskolának adnánk a lakást, pontosabban a bérlőkijelölési jog lehetőségét és ezzel tudna élni és mindenféle változást saját berkein belül meg tudna csinálni.

Tarnóczky Attila: Ha ide letelepedik egy egyetemi oktató, az nyilvánvalóan egy normális bérlakásra vágyik. Ugyanolyan bérlakásra, mint nagyon sok kanizsai polgárnak van ilyen lakása. Az első esetben, amikor egy átmeneti szállás, vagy éjszakai szállásról van szó az ide utazó vendég tanároknak, ott ez a konstrukció jó, de meggyőződésem szerint az illetőt nekünk, az önkormányzat közgyűlésének biztosítani kell arról, hogy ott kanizsai pályafutása alatt nyugton lesz hagyva, lakása lesz és erre ez a javasolt konstrukció előnyösebb és jobb is, megnyugtatóbb.

Tüttő István: Az pedig mindenképp bent van, hogy a bérlő az önkormányzati rendelet alapján fizeti a lakbért és fizeti a lakással kapcsolatos szolgáltatási díjakat, tehát ez is fixálva van.

Budai István: Egyetértek az előttem felszólalókkal és a Tarnóczky úr határozati javaslat módosításával is. Amiért én hozzászólók az az, hogy nem olyan régen engem megkeresett a Bazár udvari lakók közül egy lakó, Tátrai Lászlóné, aki azt kérte, hogy próbáljak abban segíteni, hogy az itteni nagy lakását kisebbre cserélhetné. Ezt szülte a gondolatot, hogy meg kellene azért nézni, hogy esetleg a későbbiek során ez a kérdés megoldható-e és kérem vizsgáljátok meg, ha ez járható út.

Tüttő István: Megvizsgáljuk természetesen, hiszen korábban is ilyen módon próbáltuk közelíteni. Ésszerű is, hiszen minél közelebb van, annál egyszerűbb az igénybevevő részére is.

Kelemen Z. Pál: A bérlőkijelölési joggal engedtessék meg nekem egy észrevétel. A gyakorlat a korábbiakban az volt, hogy lehetett egyszeri bérlőkijelölési jogot vásárolni a különböző vállalatoknak, Honvédség, vásárolta ez a bérlemény építési árának, vagy forgalmi árának a fele, kétszeri – ez a háromnegyede, és többszörös – tehát a végtelen számú bérlőkijelölési jog, ez az építmény vagy a lakás forgalmi árának teljes összege volt. Adott esetben erről szó sem lehet, tehát arra kérném, hogy az eredeti variációnál maradjunk, mert a törvény így szól, az ingatlankezelési szabályzat lényegében ez a bérlőkijelölési jognál, amit mondtam. Tehát ebben az esetben bérlőkijelölési jogról ne beszéljünk, mert nem hiszem, hogy a főiskolai alapítvány ilyen költségekkel rendelkezik.

Dr. Csákai Iván: Budai úr felvetett egy dolgot, amely nem ide tartozik, de ehhez annyit szeretnék mondani, hogy ha a hölgy bemegy a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájára és elmondja a kívánalmait, kezelhető és eddig is kezeltünk ilyen dolgokat, nem hiszem, hogy ehhez olyan nagyon kellene nekünk hozzájárulást adni. A másik az, hogy a bizottsági ülésen a Postakert utcában épülő lakásoknál felmerült még, hogy kapunk két lakást. A bizottság úgy döntött, hogy ezt a közgyűlés kompetenciájába utalja. A bizottság javaslatot tesz és utána a közgyűlés döntene arról, hogy ki költözik abba a két lakásba is, mint ebbe a kettőbe.

Tüttő István: Csákai úrnak teljesen igaza van, hiszen soha nem zárkóztunk el egy olyan cserétől, amellyel segíthetünk valakin és ráadásul ez az az eset, amely könnyen meg is oldható.

Budai István: Nem akarom a szót szaporítani, de mivel ez a kérdés úgy vetődik fel, hogy nem ide tartozik, ezzel kezdődik a polgármesteri beszámoló, ez az egyik, a másik meg az, hogy én csak gondolat ébresztőnek gondoltam felvetni, hogy meg kell vizsgálni ezt a lehetőséget is, és ha az illető nem tudta, hogy a hivatalba kell menni, hanem eljött énhozzám, azért mert engem ismert, úgy gondolom, hogy ez nem lehet sértő a hivatalnak sem, de neked sem Iván, elnézést kérek.

Tüttő István: Maradjunk abban, hogy a hölgynek adjunk egy olyan információt, hogy keresse meg a hivatalt. Lezárom a vitát, nincs több észrevétel. Én elfogadom Röst úrnak a módosító indítványát, elfogadom azt is, amikor az önkormányzati hozzájárulásról szól, tehát mindegyiket. A Tarnóczky úr javaslatát is elfogadom. Gyalókai úrét megfontolásra javaslom, kérem döntsenek ebben az ügyben. Én a magam részéről nem támogatom. Megkérdezem Gyalókai úr fenntartja-e, mert akkor szavazni kell róla.

Gyalókai Zoltán: Nem tartom fenn.

Tüttő István: Szavazzunk a módosító indítványokkal együtt, mert én azokat elfogadtam. Két határozati javaslat van, most az elsőről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

325/2001. (IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagykanizsai 1847/A/79/ hrsz-ú 1+ félszobás lakást 5 évre határozott időre, de legfeljebb a főiskolával fennálló munkaviszony idejére Bajzek Beátának bérbe adja.

A fenti feltételek fennállása esetén a bérleti szerződés az 5 év elteltével a fenti módon meghosszabbítható.

A bérlő az önkormányzati rendelet alapján fizeti a lakbért és a lakással kapcsolatos szolgáltatási díjakat.

Bérleti jogviszony a munkaviszony megszűnését követően 30 napon belül megszűnik. Magánszemély bérlő részére történő továbbadás esetén önkormányzati hozzájárulás szükséges.

Határidő: a birtokbavételt követően azonnal

Felelős: Tüttő István polgármester

Kámán László IKI intézményvezető

 

 

 

 

 

Tüttő István: A Röst úr javaslata az elsőre vonatkozott, vagy a másodikra, mind a kettőre. Kérem akkor most a másikról szavazunk. Arról Tarnóczky úr eleve szólt, hogy azzal nincs gond.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

326/2001. (IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagykanizsai 1847/A/7/ hrsz-ú

lakást határozatlan időre bérbe adja a Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány részére. Bérlő az önkormányzati rendelet alapján lakbért fizet és fizeti a lakással kapcsolatos szolgáltatási díjakat.

Határidő: a birtokbavételt követően azonnal

Felelős: Tüttő István polgármester

Kámán László IKI intézményvezető

 

 1. Javaslat a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton való részvételre (írásban)
 2. Előadó: Tüttő István polgármester

  Tüttő István: Annyiban módosítanám a határozati javaslatot, hogy a pályázati cél megvalósításához szükséges önrész legfeljebb 265.000 Ft-ot jelentene, mert úgy tűnik, hogy mások is bevonhatók még ebbe a körbe és így a mérséklésére lehetőség kínálkozik. Van-e észrevételük?

  Szavazzunk a határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, amit hozzátettem.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  327/2001. (IX.26.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-Dunántúli Regionális Tanács által kiírt “Intelligens régió” pályázaton való részvételt támogatja. A “Pannon-vagyon” pályázati projekt megvalósítására felállított konzorciumban az önkormányzat tagként részt vesz. A pályázati cél megvalósításához szükséges önrészt, legfeljebb 265.000 Ft-ot nyertes pályázat esetén a 2002. évi költségvetés terhére biztosítja.

  Határidő: 2001. szeptember 30.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

 3. Javaslat pályázati önrész biztosítására (írásban)
 4. Előadó: Tüttő István polgármester

   

  Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy kettő is van belőle. A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejleszti Tanács támogatás elnyerésére pályázatot hirdet és a miklósfai kerékpárút. Kérem a véleményüket. Van-e hozzászólás? Először a déli elkerülő útról döntenénk. Rendkívül fontos a város életében, hogy erre egyszer sor kerüljön, mert e nélkül nem fogjuk tudni soha megoldani a belváros tehermentesítését. Kérem szavazzunk róla.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  328/2001. (IX.26.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Délkeleti elkerülő út – Déli forgalmi út projekt előkészítésére a Zala Megyei Közútkezelő KHT-val együttműködve a pályázat készüljön.

  A pályázathoz szükséges 500 ezer forint sajáterőt biztosítja. Ennek forrása a 2001. évi rendezési tervi előirányzat ez évi megtakarításából biztosított.

  Határidő: a pályázat benyújtására 2001. szeptember 30.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

   

  Tüttő István: A következő pedig a kerékpárúttal kapcsolatos döntés. Kérem szavazzunk.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  329/2001. (IX.26.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a miklósfai kerékpárút megvalósítása érdekében az “Örökségünk” pályázati felhívás alapján pályázat kerüljön benyújtásra, s ennek érdekében vállalja, hogy a beruházás megvalósításához szükséges saját erőt, azaz 50.734.437 Ft-ot 2002. évi költségvetésében biztosítja.

  Határidő: 2001. szeptember 30.

  Felelős: Tüttő István polgármester

   

   

   

 5. Előterjesztés a Nagykanizsai Lakásfenntartó Szövetkezet kérelméről

Előadó: Tüttő István polgármester

 

Tarnóczky Attila: Az utolsó ülés vitái alapján az eredeti, és már akkor is módosított határozati javaslatnak a módosított szövegét megismételném, így szólna: “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2060/4 hrsz-ú ingatlan útrészének felújítására a Lakásfenntartó Szövetkezet által felajánlott 150.000 Ft-ra igényt tart. A felújításról a 2002. évi költségvetés keretében dönt. A felújítást követően az utat önkormányzati tulajdonba veszi.” Véleményem szerint erről kellene állást foglalni.

Tüttő István: Alpolgármester úr által javasolt határozati javaslatot elfogadom.

Marton István: Az FKGP-MDF frakció nevében támogatjuk Tarnóczky úr által közölt módosítási javaslatokat annyi kiegészítéssel, hogy az ilyen jellegű és nagyságú utaknak automatikusan és értelemszerűen önkormányzati tulajdonba kell, hogy legyenek.

Tüttő István: Kérem a szavazatukat a módosított határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

330/2001. (IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2060/4 hrsz-ú ingatlan útrészének felújítására a Lakásfenntartó Szövetkezet által felajánlott 150.000 Ft-ra igényt tart. A felújításról a 2002. évi költségvetés keretében dönt. A felújítást követően az utat önkormányzati tulajdonba veszi.

Határidő: 2001. október 31.

Felelős: Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda)

 

Tüttő István: Döntsünk még abban, mert a kiadott anyag szerint a bizalmas, tehát zárt ülésen kéne megtárgyalnunk az Ipari Park területén található X számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést. Tehát azt tanácsolom, hogy akkor ne bonyolódjunk részletekbe, ne beszéljünk róla, hanem csak szavazzunk róla, de ha gondolják fel is vehetjük ezt most napirendre.

Röst János: Ha a végén zárt ülés lenne, akkor azt javasolnám, hogy Mayer képviselőtársam indítványáról szavazzunk, ill. két percben elmondanám az én javaslatomat és arról is kérnék egy rövid szavazást ha lehetőséget kapok erre.

Tüttő István: Kérem szavazzunk arról, hogy elmondhassák.

Tarnóczky Attila: Arra azért szeretném én is felhívni a figyelmet, hogy rendkívüli ülésen vagyunk, megítélésem szerint napirend után bármilyen képviselő bármit elmondhat, talán még a közgyűlés előtt is, hogy megtörtént, de határozathozatalnak helye nem lehet, különben az egész SZMSZ-t úgy dobhatjuk a sutba, ahogy van.

Mayer Ferenc: Egyetértek Tarnóczky úrral, de akkor nem lesz rá lehetőségünk, hogy ezt a határidőt módosítsuk és ezzel nagyon sok kanizsai fiatalt kizárunk a pályázati lehetőségből.

Tüttő István: Kérem akkor megtartjuk az újabb soron kívüli ülésünket. Megkérem, hogy a formai követelménynek tegyünk eleget.

Szünet

Tüttő István: Szeretném bejelenteni, hogy Mayer úrnak megadnám a szót, Ő a nyilvánosság előtt szeretne valamit ismertetni, mivel a feltételek már adva vannak ahhoz, hogy Ő ezt bejelentse és szeretnénk megragadni a televízió nyilvánosságát.

Mayer Ferenc: Az osztályvezetőnővel konzultálván visszavonom a javaslatomat, hogy módosítsuk a határidőt, de nagyon kérem a médiumok jelen lévő képviselőit, hogy szíveskedjenek nyilvánosságot biztosítani annak, hogy tekintettel arra, hogy első ízben került kiírásra a Hazavárunk Ösztöndíj, a Művelődési Osztály kellő rugalmassággal fog eljárni. Az a kérése csak, hogy a jelentkezési lapok mindenképpen fussanak be, de ha a szükséges igazolások késnek, az elkövetkezendő 2-3 hétben el fogják fogadni. Tehát a hiánypótlást el fogják fogadni, de a jelentkezést minél előbb küldjék be a Művelődési Osztálynak.

Tüttő István: Ezzel az az igény, hogy ismét egy soron kívüli ülést tartsunk, ezzel ez megszűnt.

Szeretném megkérdezni, hogy az eredeti 2. számú napirend, mely előterjesztés az Ipari Park Kht. koordinálásával megvásárolt megadott helyrajziszámú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatban lesz-e valakinek kérdése, észrevétele, mert akkor majd zárt ülést kellene tartanunk. Ettől függetlenül szavazásra fogom feltenni, hogy a NagyPlus Rt. alapító okirata tárgyában beterjesztett képviselői beadvány és ezen említett napirendet zárt ülésen kívánják-e tárgyalni. Erről szavaztatnék, amennyiben igennel szavaznak, akkor zárt ülésen tárgyaljuk, ha ez nem kapja meg a kellő számú szavazatot, akkor nyílt ülésen.

Röst János: Napirend után kértem szót, de ha zárt ülés lesz, akkor ez nem fog megtörténni. Nagyon rövid lennék, két mondattal szeretnék reagálni egy eseményre. A Magyar Tudományos Akadémia Steindl Imre-díjat támogat és erre fel lehet terjeszteni olyan építészeket, akik a város vagy városrész érdekében kiemelkedő munkát végeztek, és ez alapján szeretném javasolni a Könyvtár tervező Zalavári urat erre a Steindl Imre-díjra felterjesztésre és azért kértem a sürgősséget, mert október 15-ig kell beterjeszteni, ill. felküldeni az anyagot és erre ez a két hét még elegendő lenne. Be kell kérni a művésznek, vagy alkotónak a szakmai önéletrajzát is és e miatt tartottam fontosnak és sürgősnek – amennyiben a közgyűlés egyetért vele – ezt a javaslatot.

 

Dr. Csákai Iván: Ma kaptuk meg ezt az anyagot, én kérném azt, hogy a 2-i közgyűlésen döntsön a közgyűlés erről, hisz felmerül másnak a neve is. Mondjuk annak az embernek a neve, aki Nagykanizsát olyanná tette amilyen. A keleti városrész építését elkezdte.

Tüttő István: A magam részéről támogatom mindkét verziót, talán a kettőt össze kellene fésülni.

Tarnóczky Attila: Polgármester úr tudomásul vette támogatólag az elképzelést, maradjunk az október 2-i határozathozatalban, mert most igazából nincs rá lehetőség.

Tüttő István: Tudomásul vesszük és október 2-án.

Röst János: Köszönöm, elfogadom én is.

Tüttő István: Most döntenénk a zárt ülés kérdésében. Aki zárt ülésen kívánja tárgyalni ezen napirendi pontokat, az igennel szavazzon, aki nem az ettől eltérően. Kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

 

 

 1. Ipari Park Kht. koordinálásával megvásárolt, Ipari Park területén található 4388/28 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Nyílt ülésen folytatjuk. Ebben a tárgykörben sok olyan dolog hangozhat el, amely mások számára olyan információt is adhat, amely nem ésszerű, ezért mindenkit megkérek, hogy lehetőleg gondolja jól át mit mond és ne keveredjünk olyan helyzetbe, hogy a zárt ülésre való dolgokat nyílt ülésen tárgyalunk meg. Ha megengedik, akkor én az Ipari Park Kht. koordinálásával megvásárolt területnek az ügyében kérnék döntést először. Essünk ezen túl.

Marton István: Miután nem kapta meg a minősített többséget a zárt ülés, ez nem azt jelenti – mert én sem nyomtam rá igent – hogy ha olyan szakaszához érkezünk, akkor vagy nem mondunk ki városérdeket sértő számokat, vagy pedig egy öt percre zárttá nyilvánítjuk magunkat, annak a kérésére, aki valami olyasmit akar mondani. A városérdek nem sérülhet.

Tüttő István: Ehhez tartsuk magunkat, hogy kérje eleve a képviselő. Kérem a döntésüket az Ipari Park által vásárolt terület ügyében. Arról volt szó, hogy nem nyilvánítanak különösebb véleményt. Aki elfogadja a határozati javaslatot, az igennel, aki nem az egyéb módon szavaz.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

331/2001.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nagykanizsai ingatlan-nyilvántartásban szerepelő 4386/28 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat 426,- Ft/ m2, mindösszesen 10.007.592,- Ft-ért megvásárolja Csepregi Attila tulajdonostól a költségvetésben e célra biztosított keret terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tüttő István polgármester

 

 

Tüttő István: Alpolgármester úr ügyrendi javaslatát hallgatjuk.

Tarnóczky Attila: T. közgyűlés a magam részéről az előbb nem szavaztam a zárt ülésre, mert a kettő együtt lett feltéve, tehát annak …… annak zárt ülésen tárgyalását nem tartottam észszerűnek. Az utolsó napirendi pont esetében ebben nem vagyok biztos úgy, hogy erre én külön javasolnék zárt ülést. Tehát a NagyPlus Rt.-re javaslok önmagában zárt ülést.

Tüttő István: Tarnóczky úrnak ügyrendi javaslata van, megismételjük, akkor a szavazást. Most a NagyPlus Rt-re vonatkozóan kellene most a zárt ülséről dönteni. Kérem, aki igennel szavaz az zárt ülés mellett dönt, aki nem az ellenkezőjét választja. Kérem szavazni.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tüttő István: Zárt ülésen folytatjuk. Akkor megkérjük a nem illetékeseket, hogy szíveskedjenek kifáradni. Tehát 5 perc szünet, de kérem, ne menjünk ki. Csak annyi, hogy technikát leszerelik. Igen, tessék, Birkner úr.

Birkner Zoltán: Elnézést kérek polgármester úr, arra kérném a technika leszerelőit, hogy nem tegyék meg, mert Kiss képviselőtársamnak van egy külön kérése a személyét érintő kérdés kerül elő. Ennek az időpontját esetleg meg kellene határozni, és akkor ő kéri, mivel személyét érintő, hogy nyilvános legyen ez a része. Tehát arra kérem Önöket, hogy ne szereljék le a technikát egyenlőre, hagyjanak minket magunkra, és kapcsolják ki. Köszönöm szépen.

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készült külön jegyzőkönyv tartalmazza

 

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16,05 órakor bezárta. (Az ülésről készített hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

Kmf.

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester