2002. április 23.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. március 26-án tartott ülésének 2002. április 23-án (kedd) 14.00 órakor tartott folytatólagos üléséről.

Az ülés helye:             Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

                                   (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak:             Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Zámbó Tamás beruházási ügyintéző, Vargovics Józsefné HKÖ elnöke, Gerócs László Kanizsaber Kft ügyvezetője.

Megjelentek: Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Bakonyi Erzsébet a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa.

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Először is ki nem hirdetett határozatokat olvasnék fel, tájékoztatjuk a kedves vendégeket és egyben a TV és a sajtó nyilvánosságát. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.

A nagykanizsai 86 hrsz-ú Arany János utcában található ingatlan értékesítése:

97/2002.(III.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a nagykanizsai 86 hrsz-ú, 849 m2 területű az Arany János utcában található ingatlant 4.5 millió Ft vételáron a Primer 2000. Kft részére.

Az ingatlanra 2 éves beépítési kötelezettséget és ennek biztosítására elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.

Amennyiben vevő az ingatlant nem építi be a megadott határidőn belül, abban az esetben az Önkormányzat a visszavásárlás jogát a szerződéskötéskor megállapított vételáron fenntartja.

Határidő:           2002. május 31.

Felelős  :          Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

Nagykanizsa Csarnok-Üzletház hasznosítása:

98/2002.(III.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       bérbe adja az üzlethelyiségeket 3 év időtartamra úgy, hogy az első évben 320 Ft/m2/hó + ÁFA, a második évben 800 Ft/m2/hó + ÁFA, a harmadik évben 1.000 Ft/m2/hó + ÁFA bérleti díjat és 600 Ft/m2/hó közösköltséget kell új bérlőnek fizetnie.

reklámfelületet biztosít a Kanizsa Újságban 8 héten keresztül állandó megjelenítéssel a Csarnok-Üzletházban lévő összes önkormányzati tulajdonú helyiség bérlő részére alkalmanként 200 Ft/ÁFA hirdetési díjért.

Határidő:     2002. december 31.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

2.       felkéri a Vagyongazdálkodási Irodát, hogy az intézőbizottsággal együtt vizsgálja meg, hogy az önkormányzati tulajdonú üzletek miként vonhatók össze, miként és mennyiből lehetne kialakítani egy közvetlen gyaloghidat a Kalmár utca és a Vásárcsarnok I. emelete között.

Határidő:     2002. április 30.

Felelős  :    Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

Elővásárlási jog gyakorlása a Nagykanizsa 6 hrsz-ú Nagykanizsa Erzsébet tér 11. sz. alatti ingatlanra:

99/2002.(III.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagykanizsai 6 hrsz-ú ingatlanra – törvényen alapuló – elővásárlási jogát nem gyakorolja.

A közgyűlés döntéséről a kérelmező Zala Megyei Közgyűlés Elnökét értesíteni kell.

Határidő:           2002. március 31.

Felelős  :          Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

Kanizsa Újság Kft Felügyelő Bizottságának levele:

110/2002.(III.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Kanizsa Újság Kft Felügyelő Bizottságának, valamint az ügyvezető-főszerkesztő ügyében felmerült vitás kérdéseket vizsgálja meg, majd erről a közgyűlést az áprilisi soros ülésen tájékoztassa.

Határidő:           2002. április 30.

Felelős  :          Böröcz Zoltán bizottsági elnök

Ezek voltak az eddig ki nem hirdetett határozatok.

Szeretném mindannyiunk nevében köszönteni Teleki László urat, aki országgyűlési képviselőként reményeink szerint eredményesen fogja képviselni a várost és természetesen innen köszöntünk minden képviselőt, aki Nagykanizsa városának képviselőjeként, illetve Nagykanizsán szerzett jogot arra, hogy képviselőként működhessen, vagy dolgozhasson ennek a térségnek, illetve a város érdekében. Kívánunk jó munkát, de természetesen ezt egy másik alkalommal, más körülmények között is meg fogjuk ismételni.

Laci, szeretnénk remélni, hogy az időd nem szólít el minden alkalommal a közgyűlésről és ugyanolyan hasznos tagja leszel, mint eddig voltál. Köszönjük szépen.

Javasolnám, mivel az elmúlt alkalommal elkezdtük a polgármesteri tájékoztatónak a határozati pontjainak az elfogadását, ezért egy olyan javaslattal élnék – és kérem, hogy fogadják el, hogy zárt üléssel kezdenénk. Ugyanis a 22. számú határozati javaslat a kitüntetési javaslat, és ezeket kérném, hogy akkor most mindjárt az elején döntsük el. Ez kiegészítés volt a polgármesteri tájékoztatóban. A 22. számú javaslatról van szó. Kérem semmi gond, akkor külön napirendre vesszük, de akkor nem ebben a közgyűlésben, hanem a soron kívüliben.

Tarnóczky Attila: Úgy látom, hogy itt több dolog keveredik egymással. A polgármesteri tájékoztatónak hogy ha előveszik jó egynéhány kiegészítése van, benne a címzett támogatások ügye például. Az ennek a mai közgyűlésnek a témája meggyőződésem szerint. Hozzátenném, hogy ez a bizonyos két vagy három Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett adományozás ugyancsak az.

Tüttő István: Végül is Önök dönthetnek úgy is, hogy megtárgyaljuk most. Kérem szavazzunk arról, hogy tárgyalható-e, illetve dönthetünk-e róla.

Kelemen Z. Pál: A kezemben tartom azt az ominózus előterjesztést, amely nem kiegészítés, mert rá van írva a napirendi pont címe. Nem kiegészítés a polgármesteri beszámolóhoz. Ezt a közgyűlés egyik bizottsága terjesztette be. Már ezért sem lehet a polgármesteri beszámolóban tárgyalni róla.

Tüttő István: Elnézést kérek, de ott van még külön három ilyen kiegészítés.

Kelemen Z. Pál: Én erről az egyről beszélek. Mivel nem vagyunk zárt ülésen, nem nevezhetem meg a napirendet.

Tüttő István: Én akkor azt tanácsolom, hogy ne válasszuk külön. A kitüntetésre a javaslatokat akkor vegyük külön blokkba, még akkor is, hogy ha polgármesteri tájékoztató kiegészítéseként szerepel.

Napirendi pontok:

1.       Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Tüttő István polgármester

2.       Interpellációk, kérdések

1.       Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Akkor sorban úgy, ahogy abbahagytuk a 2. számúval folytatjuk. Megnyitom a vitát. A polgármesteri tájékoztatónak az 1. számú határozati javaslatát már az elmúlt alkalommal Önök elfogadták. Most a 2. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Ez a 16. oldalon van az eredeti anyagban. Kérem, szavazzunk. Kérem, akkor megnyitom a vitát, mielőtt szavaznánk, mert újabb kiegészítés van, és ha valakinek azzal kapcsolatban valamilyen észrevétele van, azt megteheti. De csak a kiegészítéssel foglalkozzunk, azt kérem.

Kiss László: A beszámolóban két pont van, amit én szóvá tennék. Az egyik pont, hogy polgármester úr a bizottsági struktúra átalakítására vonatkozó közgyűlési határozat felett úgy tért napirendre, hogy egyszerűen meg akarja szüntetni a lehetőséget, hogy a közgyűlés a bizottsági struktúrát átalakítsa. Erre vonatkozóan egy határozat, hogy erre visszatérünk, még úgy vélem a határidő nem telt le, ezzel a közgyűlésnek foglalkoznia kell. Ez az egyik dolog.

A másik dolog pedig. Volt egy kérdés és egy igény a közgyűlés részéről, hogy a Hivatal adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy hogyan fordulhattak elő azok az anomáliák, amikről a kettővel ezelőtti közgyűlésen szereztünk tudomást a Sugár u. 3. épületével kapcsolatban. Erre nem került sor és hiányolom, hogy a polgármester úr a polgármesteri beszámolóban erre a kérdésre nem tért ki. Én kérem, hogy ezt a kérdést ismét tűzzük napirendre és a közgyűlés foglaljon állást arra vonatkozóan, hogy a kérés ellenére mégsem szerepel ez a közgyűlés napirendjén.

Tüttő István: Én úgy emlékszem, hogy a polgármesteri tájékoztatóban utalás történt rá, hogy nem lett elmulasztva a Sugár u. 3. Külön napirendi pont lesz a 30-i közgyűlésen és akkor tájékoztatjuk Önöket, mert ennek az anyagnak az elkészítésére nem volt lehetőség rajtunk kívülálló okokra utalva. Kérem így elfogadni, hogy vissza fog jönni az anyag, 30-án lesz napirend. Azt pedig én magam nem tudom megakadályozni, hogy Önök bármilyen döntést hozzanak akár bizottsági szerkezet, vagy bárminek az átalakításában. Én úgy tudom, hogy a közgyűlés úgy foglalt állást – legalábbis ezt így érzékeltem – hogy ne ésszerű most olyan változtatásokat eszközölni az egész bizottsági rendszerben, amely mondjuk két hónapig még ezzel a metodikával fog működni, hiszen jönnek a nyári szabadságok. Én nem látom értelmét, de ha Önök úgy gondolják, hogy utána az új közgyűlés megint átalakítsa, nem tartom értelmes dolognak.

Dr. Csákai Iván: A 12. oldalon szerepel a 4-5. francia bekezdés. Ezt tanulságként a közgyűlésnek és tanulságként azoknak, akik döntenek, hogy ki pályázik és ki nyeri el a pályázatot az Irtás u. Postakert u. beruházásánál nagyon oda kellene figyelni a legközelebbi ilyen beruházásoknál, odaítélésnél, hogy ne történjen meg ugyanaz, ami most, hogy plusz költség terheli a közgyűlést, plusz költség terheli az önkormányzat költségvetését azért mert „ az elmaradt egyeztetések miatt”. Itt felmerül az, hogy a tervező gyakorlatilag nem nézte meg a területet, nem nézte meg a telepet. Nagyon kérem, hogy akik a pályázatokat elbírálják, komolyabban vegyék, hogy sír-nevet alapon igenis amennyiért vállalja valaki, annyiért valósítsa meg. Nem lehet az, hogy 10-14 millió Ft-tal többe kerüljön az önkormányzatnak, mint amit a pályázatban kiírtunk. Ez ugyanolyan törvénysértés szerintem, mint hogyha pályáztatás nélkül adnánk ki a munkát.

Tüttő István: Annyiban szállnék csak vitára, egyébként egyetértek Csákai úrral, hogy amennyiben pótmunkákra kerül sor és azt a megrendelő elfogadja, akkor nem törvénysértésről van szó, hanem sajnos többletköltségről.

Balogh László: Mivel a sajtóban még nem kapott nyilvánosságot, néhány mondat erejéig szeretném felhívni itt is a figyelmet arra, hogy az OKSB hatáskörében a kulturális alap felosztása megtörtént. Közel 130 pályázó 24.5 millió Ft-os igénnyel állt elő. Közel 10 millió Ft-tal tudtunk visszajelezni. Néhány esetben azonban szükséges a közgyűlés döntése. Ez az alapítványok támogatását jelenti. Ez a 6 alapítvány szerepel a 8. határozati javaslati pontban. Az OKSB a kulturális alap felosztását egyhangúlag támogatta. Kérem az Önök támogatását is ebben a hat konkrét esetben is.

Budai István: Én csak röviden csatlakozni szeretnék ahhoz a megállapításhoz, amit a Csákai úr az előbb elővezetett. Egy helyszíni szemlén megvizsgáltuk ezt a dolgot és én úgy gondolom, hogy a Pénzügyi Bizottságnak az a döntése, mi szerint mi kimondtuk azt, hogy csak a műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák többletköltségét ismerhetjük el, az ebben az esetben úgy néz ki, hogy helyes, reális, de tanulságként levonhatjuk azokat a dolgokat, amiket a Csákai úr elmondott, hogy ezt nem most kellene eldönteni, hanem a tervezési szakaszban, amikor az első kapavágásokat elvégezték, vagy még el sem végezték. A szintezéskor, mert ha úgy maradt volna, ahogy mi azt megnéztük, akkor ott a garázsokat meg sem lehetett volna közelíteni gyakorlatilag. Vannak ebben olyan pótmunkák, amelyeket forgalmi rend szempontjából is el kell végezni.

Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést ma már nem tehetjük meg, hogy nem fogadjuk el, de tanulságként azért szolgáljon nekünk tanulságként, hogy ilyen többet ne forduljon elő. Azért ha megnézzük a közbekötési költséget, meg a pótmunkák összegét, akkor itt óriási különbség van. Viszonylag a kisösszegű beruházáshoz egy nagy összegű többlet.

Tüttő István: Egyetértve, hiszen az előbb is jeleztem, hogy teljesen egyetértek vele, csak Csákai úrnak azért mondtam, hogy most hiába nem törvénytelen, mert ha el kellett fogadnunk azt a plusz munkát. Én arra utaltam. A tanulságokat levonjuk. Lezárom a vitát, kérem szavazzunk a 2. számú határozati javaslatról. A határidőket értelemszerűen módosítjuk, mert ugye közben eltelt az az idő. Egyetértek egyébként Marton úr felvetésével. Kérem, akkor értelemszerűen a határidő módosul áprilisra.

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 3. számúról kérem a határozatukat.

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 4. számú határozatról kérem a döntést.

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

Tüttő István: Az 5. számúról kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 5. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 6. számúról kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 7. számúról a határozatot.

A közgyűlés24 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 7. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 8-ról kérem a szavazatot.

A közgyűlés 22 szavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 8. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 9. számú határozatról a döntést.

A közgyűlés 22 szavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 9. pontját elfogadja.

Tüttő István: Úgy látom, folyamatosan ki-be kapcsolják valakik a gépüket. Kérem a 10-ről a határozatot.

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a határozati javaslat 10. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 11-ről a döntést.

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 11. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 12-ről a határozatot.

A közgyűlés 21 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 12. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 13-nál a.) és b.) verzió van. Én az a.)-t javaslom, de ezt Önök döntik el. Kérem, szavazzunk. Először az a.)-ról szavazunk.

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 13. pontjának a.) verzióját elfogadja.

Tüttő István: Akkor ugye a 14. marad a végére. Akkor a 15. számú pontról kérem a döntésüket. Az pedig a Szociális Intézmények 2003-2009. között tervezett rekonstrukciós programja. Kérem, erről szavazzunk!

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 15. pontját elfogadja.

Tüttő István: Most jön a 16. pont és az a 16., amelyet az előbb véletlenül a 15-ként akartam. Ez a Zsinagógával kapcsolatos. Címzett támogatáshoz szükséges a mi javaslatunk.

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 16. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 17-ről a döntést.

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 17. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 18-ról. Szakosított Szociális Intézmény jogszabályi feltételeinek kialakítására címezett támogatási pályázaton való részvételről. Elnézést, Marton úr egy hibát talált, azért azt hallgassuk meg.

Marton István: A 3. oldal második bekezdésében a zárójeles részben: „az intézmény életveszély miatt januárban kiköltöztetésre került”. Ez 2001. január volt.

Tüttő István: Igen, rendben van, átjavítjuk. Köszönöm. Akkor szavazzunk most a 18-ról. Elfogadva azt, amit Marton úr mond.

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 18. pontját elfogadja.

Tüttő István: Most a 19. számú következik. Délkeleti főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatos döntés.

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 19. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 20. számúról a döntésüket.

A közgyűlés 22 szavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 20. pontját elfogadja.

Tüttő István: Elfogadtuk, hogy a Nagykanizsa északkeleti főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna hálózat közös beruházással. Ehhez címzett és céltámogatás.

A 21-ről kérem a szavazatukat. Ez gyakorlatilag ugyanabból a körből származó döntés, csak most Szepetnek és térségének a bekapcsolása.

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 21. pontját elfogadja.

Tüttő István: Most érkeztünk el oda, hogy a kitüntetésekről kellene döntenünk. Zárt ülést tartanánk. Én kérdezem, hogy van-e hozzászólásuk a 22-hez, annak az a-b-c-jéhez. Ha javasolhatom, szavazzunk róla. Kérem, ha nem említünk neveket, hanem csak a számokat tudomásul vesszük. Kérem akkor a 22/a-ról a döntésüket.

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 22/a pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a b.)-ről a szavazatukat.

A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 22/b. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a c.)-ről a szavazatukat.

A közgyűlés 21 szavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 22/c. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 23-ról a döntést. Itt ezeknek a forrását is meg kell teremteni. Ezek a kitüntetésekkel összefüggő költségek.

A közgyűlés 18 szavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 23. pontját elfogadja.

Tüttő István: Ezek után kérem az eredeti 14-ről a szavazatukat.

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 14. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

121/2002.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 226/1/2001.(VI.26.) számú – a kiskanizsai Gondozóház hasznosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. április 30-ig  meghosszabbítja.

2.       a 245/2001.(IX.4.) számú – zártkerti hegyi utak elnevezésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. december 31-ig meghosszabbítja.

3.       a 439/2001.(XII.18.) számú – mobil plakátragasztó táblák terveztetésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. április 30-ig meghosszabbítja.

4.       a 464/2001.(XII.18.) számú – HSMK elektromos hálózatának átépítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. április 30-ig meghosszabbítja.

5.       a 469/2/2001.(XII.18.) számú – ingatlan értékesítésre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 10-ig meghosszabbítja.

6.       a 30/2/2002.(II.5.) számú – munkahelyteremtésre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 30-ig meghosszabbítja.

7.       az alapítványok támogatását az Oktatási Kulturális és Sportbizottság javaslatával megegyezően a fenti költségvetési rendelet 10/1 számú mellékletében szereplő összegből az alábbiak szerint biztosítja:

Fsz.                                                        Alapítvány (csoport) neve Forint

1.       Aranymetszés Alapítvány                   

- Működés.                                         100.000,-

2.       Cantare ’97 Alapítvány

- Városi vegyeskar működése.                                                                                                         400.000,-

3.       Cserfő Jazz Land Alapítvány

- Cserfő Jazz Land Jazz Fesztivál

                                                                   szervezési költségei.                    150.000,-

4.       Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

- Honvéd Kaszinó Rock And Roll csoportjának

Rendezvényeken, fesztiválokon való szereplése                                                                                50.000,-

- Non-profit szervezet működése                                                                                                      200.000,-

- Honvéd Kaszinó Aerobic Csoportjának

                                       fesztiválokon, rendezvényeken való

                                                                    részvételének támogatása.                                     50.000,-

- Mazsorett és Mazsorett Utánpótlás csoport

                                        Országos minősítésen, fesztiválon való

                                                                   részvételének támogatása                                                                                                                                                                                100.000,-

5.       Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány

- Kanizsai esték előadássorozat támogatása.                                                                                     100.000,-

6.       Tarisznya Alapítvány

- Magyarországi fesztiválokon való szereplés.                                                                                      50.000,-

Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott támogatások végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő:   2002. április 30.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

8.       hozzájárul 2 db gépkocsi beszerzéséhez a dologi kiadások előirányzatai között nevesített 6 mFt összegben szereplő lízingdíj  átcsoportosításával a beruházási célú kiadások közé. Egyidejűleg engedélyezi a beruházások között szereplő kismotor beszerzések előirányzatának (800 eFt ) gépkocsi beszerzésekre történő átcsoportosítását. Hozzájárul, hogy az 1 db használ gépkocsi értékesítésre kerüljön 1.600 eFt értékben. Ennek pótlására ugyanezen értékben 1 db új gépkocsi lízingelése történjen meg, amelynek 2002. évi lízingdíját 1.800 eFt-ot a dologi kiadások között előirányzatként jóváhagyja.

Határidő: 2002. április 15.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

9.       a hóeltakarítási munkák 2002. évi előirányzatát 8.000 eFt-tal megemeli. A költség finanszírozásának fedezetéül a lakásprogram megvalósításának tervezett önrésze szolgál.  

Határidő:   2002. december 10.

Felelős  :               Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós osztályvezető)

10.   egyetért a Nagykanizsa Irtás u., Postakert u. útépítésével kapcsolatos, Ryno Kft-vel kötött vállalkozási szerződés pótmunkákról szóló szerződésmódosításával, és a hozzá tartozó 6.455.266,- Ft díjjal. Felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére.

Határidő:   a munkák befejezésére:  2002. április 15.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

11.   a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/1999.(IV.30.) számú rendelet 2. számú függelékében meghatározott bizottsági rendszert nem módosítja.

12.   az Ablak Zalára Közalapítvány működőképességének fenntartása érdekében a kuratórium jelenlegi

Elnökének                                            Litter Nándornak a MOL HOTELS RT vezérigazgatójának, Nagykanizsa Bősze Kálmán köz 5.

Tagjának                                              Wilheim Gábornak a Kanizsa Trend Kft. ügyvezető-igazgatójának, Nagykanizsa Törökvári utca 140.

Felügyelő bizottsága tagjának:               Dr. Polai Józsefnek a Postabank Rt. fiókvezetőjének, Nagykanizsa Kossuth tér 5.

mandátumát meghosszabbítja.

Felelős  : Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Burján Emese kabinetvezető)

13.   a Szociális Intézmények 2003-2009. időszakára tervezett rekonstrukciós programját a melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő:   a program benyújtásának határideje (2002. március 31.)

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

14.   a.)

volt Zsinagóga épület hasznosításának címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy 698.791 ezer Ft összköltségű beruházásként a volt Zsinagóga épületben közművelődési célú közösségi ház kialakítását műemléki felújítással, bővítéssel kívánja megvalósítani.

b.       vállalja, hogy bármely koncepció nyer támogatást, 10 % saját forrást – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben -, valamint a működtetési feltételeket és költségeket az éves költségvetési rendeletben biztosítja.

Határidő: Címzett támogatás előzetes igénybejelentése:          

                 2002. április 25.

 Megvalósítás: 2005. december 31.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

15.

a.       egyetért a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola jogszabályi feltételeinek kialakítására címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy 568.951 ezer Ft összköltségű beruházásként a jelenlegi épület rekonstrukciós bővítéssel kívánja megvalósítani.

b.       vállalja, hogy bármely koncepció nyer támogatást, 10 % saját forrást – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben, - valamint a működtetési feltételeket és költségeket az éves költségvetési rendeletben biztosítja.

Határidő: Címzett támogatás előzetes igénybejelentése:

                 2002. április 25.

Megvalósítás: 2005. december 31.

Felelős :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

16.

a.       egyetért az Szakosított Szociális Intézménye jogszabályi feltételeinek kialakítására címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy 451.388 ezer Ft összköltségű beruházásként a volt Űrhajós úti óvoda épületében rekonstrukciós bővítéssel kívánja megvalósítani.

b.       vállalja, hogy bármely koncepció nyer támogatást, 10 % saját forrást – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben, valamint a működtetési feltételeket és költségeket az éves költségvetési rendeletben biztosítja.

Határidő: Címzett támogatás előzetes igénybejelentése:          

                 2002. április 25.

                    Megvalósítás: 2005. december 31.

       Felelős:   Tüttő István polgármester                                          

      (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

17.   egyetért a nettó 1.226.033 eFt összköltségű, Nagykanizsa délkeleti főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna hálózat építés közös beruházással. A Közgyűlés a beruházás saját forrásaként 64.718 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.  Felkéri a gesztor Iharosberény Község Önkormányzatát, hogy a címzett támogatásra a beruházási koncepciót a „Helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről” szóló 1992. évi. 89. törvénynek megfelelően nyújtsa be.

Határidő:  a címzett támogatási igény benyújtására: 2002. április 25.

Felelős : Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

18.   egyetért a nettó 1.022.147 eFt összköltségű, Nagykanizsa északnyugati főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna hálózat építés közös beruházással. A Közgyűlés a beruházás saját forrásaként 19.537 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.  Felkéri a gesztor Zalaszentbalázs Község Önkormányzatát, hogy a címzett támogatásra a beruházási koncepciót a „Helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről” szóló 1992. évi. 89. törvénynek megfelelően nyújtsa be.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2002. április 25.

Felelős : Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

19.   egyetért a nettó 1.678.320 eFt összköltségű, Szepetnek és térsége regionális szennyvízcsatorna hálózat építés közös beruházással. A Közgyűlés a beruházás saját forrásaként 99.963 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.  Felkéri a gesztor Szepetnek Község Önkormányzatát, hogy a címzett támogatásra a beruházási koncepciót a „Helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről” szóló 1992. évi. 89. törvénynek megfelelően nyújtsa be.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2002. április 25.

Felelős  : Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

      20.

a.       Szabó Péternek a Kodolányi János Főiskola mb. főigazgatójának a nagykanizsai felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett eredményes munkájáért a "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakettet adományozza, valamint az adományozást megörökítő díszoklevéllel ismeri el  intézményfejlesztő munkásságát.

b.       Fekete Gábornénak a Kodolányi János Főiskola gazdasági szaktanácsadójának a nagykanizsai felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett eredményes munkájáért a "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakettet adományozza, valamint az adományozást megörökítő díszoklevéllel ismeri el  intézményfejlesztő munkásságát.

c.       Fábián Mártának a kovásznai közélet kiváló személyiségének Nagykanizsa és Kovászna közötti sokrétű testvérvárosi kapcsolat kialakítása és fejlesztése érdekében végzett áldozatos munkájáért a "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakettet adományozza, valamint az adományozást megörökítő díszoklevéllel ismeri el tiszteletre méltó munkásságát.

Határidő:   2002. április 26.

                Fábián Márta esetében 2002. október 31.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

21.   a 2002. évi költségvetés céltartalékában szereplő „Városi kitüntetések személyi és dologi költsége” előirányzatot 1 400 000 Ft-tal, 3 400 000 Ft-ra megemeli.

Határidő:   2002. április 26.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós osztályvezető)

22.   a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős : Tüttő István polgármester

2.       Interpellációk, kérdések

Tüttő István: Én megkérek mindenkit, hogyha véletlenül a felírtak közül kimaradt volna valaki, mert énnálam úgy van feljegyezve, hogy Tóth Zsuzsanna képviselőnő kérdezni kívánt, Marton úr szintén kérdezni kíván, Bicsák úr interpellációt kért. Nem tudom, hogy volt-e valaki, aki ilyen szándékát kifejezte és én most nem olvastam fel. Úgy látom nem volt, köszönöm.

Tóth Zsuzsanna: Kinézünk az ablakon, nagyon jó idő van. Azt hiszem a legjobb idő a hídépítésre. Szeretném megkérdezni polgármester urat, ugye a kishídra végre bekerült a költségvetésbe a keretösszeg, lesz-e ebből valamikor valami, hol tart az ügy. Ez lenne az egyik kérdés és akkor megkérdezem a másikat is egyben.

A másik pedig a Király u. 31. szám alatti problémával kapcsolatos. Az előző, március 26-is soros ülésen döntött a testület arról, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége folytasson tárgyalásokat a tulajdonossal. A határidő: május 31. Aztán birtokomba került egy levél, amelyet jegyzőnőnek címzett Németh Ferenc úr, amelyben arról tájékoztatja jegyzőnőt, illetve a Hivatalt, hogy ő ott fel fogja törni az aszfaltburkolatot és földsávval el fogja teríteni az egész belső udvart. Egy hónap eltelt azóta, van-e valami eredmény. Igaz, hogy a határidő május 31., de a lakók megnyugtatása érdekében kérdezem, hogy hol tart az ügy.

Tüttő István: Az első kérdésére képviselőnőnek megkérem Karmazin urat, hogy tájékoztasson a jelenlegi állásról.

Karmazin József: A költségvetés jóváhagyását követően elkészítettük a 2002. évi feladatainknak a tételes ütemezését, amely szerint a kishídra a pályázati dokumentációt elkészítettük és elkészült a kiírás anyaga is. Egy zártkörű meghívásos pályázatot fogunk kiírni. A jövő héten hozzuk nyilvánosságra, amelyben szerepel a komplex feladatmegoldás azzal a céllal, hogy a kivitelező készíttesse el az elhatározott költség kereten belül azokat a műszaki alternatívákat, amely a legkedvezőbb megoldás kiválasztására is lehetőséget nyújt. A pályázat beérkezésének határideje: május 30-a lesz. Így lehetőség lesz arra, hogy egy június 15-i tervbírálatot követően a kivitelezés szeptember vége, október elejére elkészüljön. A pályázat mivel speciális műszaki feladat, ezért meghívásos körben gondolkodunk és kiválasztottuk azokat a cégeket, amelyek erre alkalmasak. Legalább négy ilyen szervezetet kívánunk felkérni ajánlattételre.

Tüttő István: Nem tudom, elfogadja-e képviselőnő.

Tóth Zsuzsanna: Igen, köszönöm szépen.

Tüttő István: A Király u. 31-gyel kapcsolatban jegyzőnőt kérdezem, hogy most kívánunk-e szólni, vagy írásban tájékoztatjuk.

Jegyzőnő jelzi, hogy írásban tájékoztatjuk képviselőnőt. Természetesen az írásos anyagot mindenkinek megküldjük.

Marton István: Azóta, hogy én szólásra jelentkeztem, négy teljes hét telt el. Akkor az volt a kérdésemnek a címe, hogy hogyan tovább ipari park. Ez a kérdés most kéréssé szelídül – azt kell, hogy mondjam, ugyanis én sérelmeztem, hogy abban az időintervallumban – a megelőző két hétre gondolok – állandóan megjelentek sajtótájékoztatók, nyilatkozatok és semmi nem történt az ég egy világon. Én azt kérem polgármester úrtól elsősorban, hogy miután Ön írásos ígéretét bírja a leendő miniszterelnök úrnak a laktanyák megszerzésére – amely ügyben sajnálatos módon amióta üresek az elmúlt hét esztendőben semmi nem történt. Az a dolognak a lényege részemről, hogy az őszi ülésszak első ülésére kérek tájékoztatót, hogy hogyan állunk laktanya-ügyben, mert addigra a 90 nap bőségesen letelik.

Tüttő István: Igen, természetesen a 90 napot attól kell számítani, ahogy ezt a Medgyessy úr annak idején megfogalmazta. Örülök, hogy aggályai vannak máris Marton úrnak. Természetesen most nem tudok válaszolni. Én is abban a reményben ülök itt, hogy ezek az ígéretek valóra válnak.

Bicsák Miklós: Én nagyon kérem tisztelt képviselőtársaimat, figyeljünk. Legalább annyi tiszteletet, ha valaki beszél, hogy odafigyelünk, nehogy úgy járjunk, mint itt az előttünk felszólaló Marton úr. Nem tudtuk végighallgatni, mert a figyelmünk más irányba terjedt.

Talán úgy gondoltam, hogy nem is fogok interpellálni, de nem tehetem meg, mert a tisztelt lakosság az I. választókörzetemben mint öntudatos állampolgár a múlt vasárnap lezajlott országgyűlési választáson öntudatosságukat kifejezve és kötelességüket, elmentek választani, vagy mentek volna. De sajnos történt megint egy baleset. A lényeg: járdáink, az útjaink nagyon rosszak. Én úgy érzem, hogy a városi költségvetésünkben megvan az az összeg, akárhogy is, akármilyen forrásokból most már ne a besorolásokról meg az egyébről, hogy sorrendiségről beszéljünk, hanem kezdjük el és csináljuk az utakat, járdákat. Ezt a lakosság nagy tisztelettel kéri. Kéri Palin, kéri Nagykanizsa város északi része a Garay-tól az Úrhajósig és jogosan felvetik, hogy miért van ez a testület. Csak mondja, ígérget-ígérget és a feladatok azt, amiket el kellene végezni mint adófizető polgároknak is, akik befizetik és jogosan várják, semmi szolgáltatást nem kapnak. Az egyik néninek a bokája a régi faluban kibicsaklott. Lehet, hogy humorosnak tűnik képviselőtársaim, de ez így történt. Ment az idős néni, hogy leszavazzon és megbotlott, mert olyanok a járdák, hogy sajnos Palin városrészben nem voltak megcsinálva. Meg ugyanez az északi részben is mondhatom 30 éve. Miért nincs erre a városnak pénze?

Tisztelettel kérdezem és interpellálok, hogy igenis kezdjük már el ezeket az útjavításokat, illetve járdajavításokat. Meg van rá az a megfelelő forrás, mert meg kell csinálni. Hiába, hogy majd-majd, nem lehet. Jogos a kérés és kérem a tisztelt közgyűlést is és a polgármester urat, hogy most már dolgozzunk és tegyük a dolgunkat.

Tüttő István: Természetesen nem tudok mást válaszolni, mint igaza van képviselő úrnak. Azok a járdák, amelyek balesetmentesen nem lehet közlekedni, azok nem felelnek meg a követelményeknek és sajnálatos, hogy ilyen baleset bekövetkezett. Egyet szeretnék jelezni, hogy az útjavításnak az ideje most indul, hiszen az időjárás sem tette eddig lehetővé. De ez nem azt jelenti sajnos, hogy mindenütt megtörténik majd a javítás. Erre készült egy program, amit Önök jóváhagytak. Azt kell ellenőriznünk, hogy a szerint megy-e a munka és azt kell nekünk folyamatosan támogatnunk. Én kérem, hogy ennek a szellemében kezeljük ezeket a kérdéseket.

Úgy emlékszem nem volt több kérelem. Ezek után kérdezem tisztelt képviselőtársaimat – Dr. Csákai Iván urat először, hogy az írásban megküldött választ, elfogadja-e?

Bicsák úr, elfogadja a válaszomat?

Bicsák Miklós: Igen, elfogadom.

Tüttő István: Kérdezem Csákai urat, hogy elfogadja-e a választ?

Dr. Csákai Iván: Egy héttel ezelőtti egyeztetés után az ott elhangzottak után elfogadom, ha azokat a kiegészítő dolgokat megcsinálják.

Tüttő István: Igen. Köszönöm. Dr. Horváth Györgyöt kérdezem.

Dr. Horváth György: Elfogadom a választ. Az előző közgyűlésen azt kellett mondani, hogy megköszönjem a gyors választ. Sajnos a helyzet nem változott, vagy nem sokat változott, de bízzunk abban, hogy talán valamikor rend lesz. Köszönöm a gyors és korrekt választ.

Tüttő István: Bicsák urat kérdezem, hogy volt egy Hársfa út, Ifjúság út, Űrhajós utcákban mikorra várható a járdajavítás, akkor az előbb adott választ elfogadhatom-e erre adott válasznak?

Bicsák Miklós: Igen, köszönöm.

Dr. Horváth György: Tisztelt polgármester úr, volt még egy kérdésem, azt kifelejtette. Tarnóczky úrnak köszönöm a választ a Romlott Várral kapcsolatban. Eltelt most már még egy hónap. Jött valami válasz, csak ennyit kérdezek. Elfogadom a választ.

Tarnóczky Attila: 15 napon belül válaszolok.

Tüttő István: Május 6-ra érkezik a válasz.

(A közgyűlés ezen napirendi pont megtárgyalása után a soron kívüli ülésen folytatta munkáját, melyet az erről készült jegyzőkönyv tartalmaz.)

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén a folytatólagos ülést 14.55 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Szabóné Dr. Csányi Mariann  
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. április 23.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. április 23-án (kedd) 14.55 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye:             Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

                                   (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak:             Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Zámbó Tamás beruházási ügyintéző, Vargovics Józsefné HKÖ elnöke, Gerócs László Kanizsaber Kft ügyvezetője.

Megjelentek: Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Bakonyi Erzsébet a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa.

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Rátérnénk a soron kívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadására.

Kérdezem, hogy az 1. számú napirendi pontról a döntésüket kérem. Csákai úr tájékoztatna minket egy javaslatról a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. számú rendelet módosításával kapcsolatban. Szavazzunk róla. Fel kell venni napirendre.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 2. számúról a döntésüket. Ez a városi kórház „E” és „B” jelű épületének rekonstrukciója előzetes címzett támogatási igény benyújtásáról. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: A 3. pedig a volt Filmszínház hasznosításához előzetes címzett támogatási igény benyújtása. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

1.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997.(XI.4.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

2.       Városi Kórház „E” és „B” jelű épületek rekonstrukciójához előzetes címzett támogatási igény benyújtása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

3.       Városi Filmszínház hasznosításához előzetes címzett támogatási igény benyújtása (ír.)

Előadó: Tüttő István polgármester

4.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 18/1997.(IV.15.) számú rendelete módosítására (szóban)

Előadó: Tóth László bizottsági elnök

Tüttő István: Önök a sajtóból értesültek, nem mi tájékoztattuk a sajtót, hanem az egyik érintett valószínű. A Tűzoltósággal kapcsolatban érkeztek panaszok. Ennek a kivizsgálására egy bizottságot kell létrehozni. Erre vonatkozóan a lépéseket én magam megtettem. Felkértem a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét, igazgatóját, hogy szíveskedjen delegálni három szakértőt abba a bizottságba, amely megvizsgálja a bejelentéssel kapcsolatos dolgokat. Kellene három embert jelölnie az Önkormányzatnak, aki ennek a bizottságnak a munkájában részt venne. Nem tudtuk korábban Önöket erre felkérni. Én mindenképpen részt kell, hogy vegyek ebben a bizottságban, még két embert kellene delegálni. De ha Önök megbíznak azzal, hogy két olyan embert, aki ehhez a témához ért felkérünk, nem kizárt, hogy Önök közül fog kikerülni. Akkor hatalmazzanak fel rá és akkor megoldjuk.

Kérek javaslatot nevekre. Kettő embert kérek. Van-e javaslat? Kiss László úr egyszer javasolva. Kiss László úr elfogadja?

Kiss László: Igen, elfogadom.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy ez inkább munkajogi, munkaügyi kérdés. Fogunk egy jogászt delegálni és akkor azt hiszem meg is lesz. A jogászról gondoskodom én, ha megbíznak vele. Kérem, akkor szavazzunk a javaslatról. Egybe, az egészről. Nem lehet hagyni, hogy olyan hangulat alakuljon ki, hogy a munka rovására menjen.

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

122/2002.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnoka és a Tűzoltóparancsnokság készenléti szolgálata között kialakult helyzet rendezésére vizsgálóbizottságot hoz létre.

A vizsgálóbizottság tagjai:         Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről  3 fő szakértő

Tüttő István polgármester

                                               Kiss László képviselő

                                               1 fő hivatali jogász

Határidő:         2002. június 15.

Felelős  :         Tüttő István polgármester

1.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

Tüttő István: Talán úgy lehetne fogalmazni, hogy ez egy nagyon ésszerű javaslat, gondolom nagy vita nem lesz rajt.

Dr. Csákai Iván: Tulajdonképpen énnekem itt sokat nem kellene mondani. Az önkormányzat lakáskoncepciójába belefér, egyértelműen szükséges ezt meghozni.

Tüttő István: Azért mondtam, hogy ez ésszerű. Marton úr múltkor azt mondta a bizottsági ülésen, hogy csoda, hogy korábban nem jutott eszünkbe. Nem vitatkozom vele. Lezárom a vitát, szavazzunk róla.

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

24/2002.(IV.24.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2002. (IV.24.) számú rendelete a nyugdíjasok házában lévő lakások bérletéről szóló 36/1997.(XI.4.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

2.       Városi Kórház „E” és „B” jelű épületének rekonstrukciójához előzetes címzett támogatási igény benyújtása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Köszöntöm a Kórház vezetőit. Kérdezem van-e kérdés, észrevétel?

Nagyon röviden. A kórházunk további fejlesztésének programja van Önök előtt és ehhez forrást szeretnénk szerezni közösen.

Kiss László: A következőket szeretném elmondani. Én úgy vélem, hogy egy ilyen nagy horderejű dolognak az előkészítését megfelelő időben kell elkezdeni és ennek következtében egy ilyen komplex anyagot, ahogy az önkormányzat ügyrendje és Szervezeti és Működési Szabályzata is előírja, a bizottságoknak is ki kell küldeni tárgyalásra. Ezt az anyagot egyetlen egy bizottság sem látta, senki nem tárgyalta. A bizottságok nem tudtak előzetesen véleményt nyilvánítani, nem kaphattak kiegészítő információkat és így most gyakorlatilag megint a sürgetettség állapotában vagyunk tekintve, hogy az anyagban szerepel, hogy április 25. a beadási határidő. Megint promt kell, költségvetést érintő kérdésekben több százmillió Ft-os elkötelezettséget vállalni a közgyűlésnek négy éves költségvetést érintően.

Én úgy vélem, hogy ez nem fair eljárás sem a Kórház és sem a Hivatal részéről. Szeretném, hogy ha ez a gyakorlat megszűnne, és ezt kérem nyomatékosan jegyzőkönyvbe venni, mert ez sajnos évek óta gyakorlat. Tekintve, hogy itt céltámogatási igényekről van szó, én részemről az előzőekben elmondott fenntartások mellett egyet tudok érteni az előterjesztéssel, de van néhány kérdésem, ami néhány praktikus dolog, ilyen a hétvégi és az éjszakai orvosi ügyeletnek az elhelyezése. Mert úgy vélem, hogy szakmai szempontból is az lenne az indokolt, hogy egy éjszakai orvosi ügyelet a kórházban kapjon helyet, nem pedig a kórháztól távol.

És van egy másik dolog. A kórház környékén fennálló áldatlan állapotok a parkolást illetően. Ha valaki beteg és gyógykezelésre, vizsgálatra megy, biztos, hogy nem akar hosszan gyalogolni, viszont az ott lévő parkolóhely ma már nem tudja ellátni azokat a feladatokat, mint amit kellene. Alkalmatlan arra, hogy a kórházi betegforgalomhoz kapcsolódó gépjárművek parkolását megoldja. Én úgy vélem, hogy egy ilyen rekonstrukció kapcsán ezeket a problémákat is kezelni kell és én ezt az anyagban nem látom, hogy ezek a problémák, ezek a gondok – amik mindennapi gondjai Nagykanizsa város lakosságának – kezelve lennének.

Én arra szeretném kérni az előterjesztőt és az előterjesztőket, hogy a végleges kiviteli terveknél, azoknak a módosításánál ezen problémák megoldását mindenféleképpen tartsák a szemük előtt.

Tüttő István: Azt szeretném jelezni, hogy ez a közgyűlés döntött arról, hogy vigyük ki a kórházból az ügyeletet, úgyhoy most nagyon nem lehet érte elmarasztalni a kórházat.

A másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy április 25-ig mindenképp be kell nyújtani ezt a pályázatot, az pedig ha jól számoltam még két nap. Nincs mód arra, hogy ezt a Kiss úr által javasolt időeltolást megtegyük. Gyakorlatilag ilyen esetben semmi különös nem történik az önkormányzat részéről. Amennyiben nem tudja vállalni ennek a forrását, akkor hiába nyer a pályázaton, legfeljebb elesünk a pénztől. Azt pedig most, csak azért, hogy egy bizottság megtárgyalja és gyakorlatilag a pályázati benyújtás ideje után már arról döntsön, hogy milyen jó lett volna, hogy ha beadtuk volna, azt most én nem tartom ésszerűnek. Kiss úrnak, amit elmondott, azt el tudom fogadni és nem is kifogásolom amit említett, csak értsük meg, hogy ennek a mostani pillanatban sajnos az idő szorítása miatt nem tudunk eleget tenni.

Kiss László: Én azt kértem, hogy ez a gyakorlat, ami már évek óta jellemzi a Hivatalt.

Tüttő István: Elnézést, nem a Hivatal intézte ezt, ez a kórháznak a pályázata.

Kiss László: Polgármester úr, az előterjesztő aláírásában én úgy látom, hogy Ön írta alá.

Tüttő István: Az természetes, mert én vagyok az Önök megbízásából a kórháznak a főnöke.

Kiss László: És április 16-án, ha az odakerült, közben lehettek volna bizottsági ülések. Ezeket meg lehetett volna tárgyalni. Én azért mondom, hogy ha itt egy ilyen nagy horderejű dologról van szó, akkor a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat tartsuk be. Ha mi mindig kivételt teszünk, ez oda fog vezetni, hogy a bizottsági ülések teljesen feleslegessé válnak, vagy csak tyúkper jellegű dolgokban fognak állást foglalni és nem több százmillió Ft-os beruházások ügyében.

Tüttő István: Értem én, csak az a gyanúm, hogy az elmúlt egy hétben kevés idő lett volna arra, hogy Önök ezt megtárgyalják. Kiküldeni sem lehetett volna.

Zsoldos Ferenc: Nem vitatom képviselőtársam véleményét, mert amit elmondott, az helytálló, de azért egy dolgot ne felejtsen el, hogy egyelőre pályázatról van szó. A költségvetést valóban eléggé keményen érinti majd amennyiben a pályázat sikerrel zárul, de arról se feledkezzünk meg, hogy amennyiben a pályázat sikeres, akkor 90% az, ami állami költségvetésből, és 10% ami a helyi költségvetésből származik. Ezen a pályázaton veszíteni nem lehet, úgyhogy ebben a dologban én a magam részéről nem mellékesnek tartva, mert megvan a bizottságoknak a maguk fontossága, azt nem vitatom, de ebben az esetben úgy érzem, hogy éppen a pályázat célja és határideje miatt mi minden további nélkül dönthetünk ebben, mégpedig igennel a város és a kórház érdekében.

Cserti Tibor: Én a magam részéről is egyetértek azokkal a felvetésekkel, amik azt mondják, hogy igen nagy horderejű beruházásról van szó, térségi regionális beruházásról van szó. Alaposabban meg kell fontolni ennek a szakmai, műszaki tartalmát, pénzügyi terheit. Ugyanakkor ismerve az eddigi gyakorlatot, azt tudom, az idő pénz, és gyakorlatilag jó időben tempósan lépni nem is egyszerű feladat és ebből a szempontból, ha tulajdonosi fejjel közelítünk a dologhoz, márpedig ugye az önkormányzat nem közelíthet másképpen, tulajdonosa az ingatlan-együttesnek amit a kórház üzemeltet. Azt mondom, hogy igenis minden lehetőséget ki kell használni ahhoz, hogy a térség ellátása szempontjából időben a rekonstrukciós jellegű fejlesztéseket lépje meg.

Ebből a szempontból egy olyan anyag került ide elénk, ami ezt a szűkös időt kihasználva az összes zavaró tényező mellett megoldási javaslatot ad a minimális önerő biztosítása mellett gyakorlatilag a pályázati feltételeket biztosítja. Én azt mondom jó szívvel megszívlelem mindazokat a hozzászólásokat, aminek azért valóságalapja van és ezt meg kell mindenkinek szívlelni, az a.) változatot fogadjuk el, erről szól egyébként a beterjesztett javaslat is. Ez egy olyan szakmai program, ami mellett hogy ha nyer a pályázat és a nyerésnek esélye van - és most itt mindenféle esélyfeltételek részismertetésétől én most eltekintenék, de tényleg jó sanszunk van erre a dologra - az igaz, hogy fogja terheli a későbbi évek költségvetését és ebből a szempontból azért szóltam hozzá, mert javaslatom van és ez egy kompromisszumos javaslat ebből a szempontból, hogy az önkormányzat egészítse ki a határozati javaslatot egy olyan dologgal, hogy a 10% sajáterő biztosításának forrásbevonási lehetőségeit pedig a későbbiek során, ha pozitív a döntés, akkor záros határidőig megvizsgálja. Nyilván a tárgyévi költségvetési vonzatát biztosítani kell, nincsen pardon, pozitív esetben is, mert az tárgyévi költségvetés, de a későbbi évekre vonatkozóan pedig nézze meg a forrásbevonás lehetőségét. A 10% önkormányzatot terhelő saját forrás kiváltásának a lehetőségeit. Én most nem jelölném meg itt, hogy hogyan, nyilvánvaló a társközségeknek a bevonásáról van szó, de a lehetőségét adjuk meg neki. Ezzel a kiegészítéssel.

Tüttő István: Ezen pályázatokról kb. jövő év februárja körül dönt a Parlament és azt hiszem, hogy nem követünk el nagy hibát, hogy ha adunk lehetőséget erre a következő testületnek is, hogy ebben állást foglaljon. Azzal pedig nem értek egyet, hogy most úgy fogalmazzuk meg, ahogy Cserti úr, mert akkor nem lehet pályázni, hiszen nekünk garanciát kell vállalni, különben azt kérdezik, hogy miért pályázunk, ha most arról írunk, hogy majd megvizsgáljuk, hogy tudunk-e biztosítani. Tibor, amit mondtál az rendben van, de nem lehet ezt határozatban elfogadni, mert akkor a szöveg nem alkalmas arra, hogy a pályázatot támogatja.

Cserti Tibor: Természetesen úttörő módon javasoltam a dolgot.

Marton István: Én kb. azt kívántam elmondani, amit polgármester úr is mondott. Ha elfogadnánk Cserti úr javaslatát, akkor még anélkül, hogy itt most belemennék jogi bonyodalmakba, de kegyetlen nagyokat okoznánk magunknak. Úgyhogy csak így szabad elfogadni, ahogy itt le van írva kérem képviselőtársaimat.

Cserti Tibor: Miután kétszer rám gyalogoltak ebben a kérdésben és ez már megint magas labda volt, nem elvtelen és nem olyan dolgot javasoltam a tisztelt közgyűlésnek. Értem és tudom, tanultam, gyakoroltam a pályázat lehetőségeit. Én azt javasoltam, bátorkodtam javasolni, ha pozitív a döntés jövő évben, akkor a saját erő biztosításához ne kizárólag önkormányzati forrásokat, hanem meg kell nézni a 10% kiváltásának az egyéb irányú lehetőségeit. Ez nem negligálja az első határozatot, hanem pozitív irányban megerősíti és nem kell félreértelmezni, nem kell leszólni a másiknak a javaslatát mindjárt.

Tüttő István: Elnézést kérek Cserti úr, nem leszóltuk, csak javasoltuk, hogy ne tegyünk most bele semmi kikötést és gumitalpú cipőben vagyok, remélem nem volt fájdalmas.

Tarnóczky Attila: Ez a nyolcadik címzett pályázati kérelmünk, aminek a beadásáról döntünk. A következő lesz a kilencedik. Javaslom a vita lezárását.

Tüttő István: Kérem, szavazzunk róla.

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Szavazzunk az 1. számú határozati javaslatról, amely egyben az a.)  verzió.

A közgyűlés 26 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 2-ről a szavazatukat.

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

123/2002.(IV.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért Városi Kórház „B” és „E” épület rekonstrukciója beruházással, címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció közül az „A” változatban a részletezett 1.413.307 eFt összköltségű megoldást szerepelteti preferált célként.

2.       a beruházás saját forrásaként 141.331 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít. 

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására:

                 2002. április 25.

Felelős:   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

3.       Városi Filmszínház épület hasznosításához előzetes címzett támogatási igény benyújtása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Itt szeretnék bejelentei a határozati javaslattal kapcsolatban a 3. számú határozat javaslatot elhagynánk  mint előterjesztő, ezt kívánom bejelenteni.

Van-e észrevétel? Úgy látom nincs, kérem szavazzunk a  határozati javaslatokról.

Kérem az 1.számú  határozatról a döntést. Kérem az 1-esről a döntésüket. Kérem, szavazzunk!

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

Tüttő István. Kérem a 2-ről a szavazatukat.

A közgyűlés 21 szavazattal, és 5 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

Tüttő István:  Elnézést kérek a polgármesteri tájékoztatóból kimaradt. Marton úr figyelmeztetett rá. Ingatlan csere, ugye a Hevesi utca 6 szám alatti Szolgáltatóház emeletén egy 194 m2 – es összalapterületű önkormányzati tulajdonú helyiséget a Városi Fiókkönyvtár használja. És itt a Kanizsa Kft tulajdonában ugyancsak van itt egy pont akkora területű rész, és észszerű és egy picit nagyobb is és észszerű lenne ennek a két helyiségnek az elcserélése, mert így könnyebben lehetne a könyvtár munkáját végezni, vagy kialakítani, és magának a Kanizsa Kft-nek is ez lenne előnyös. Kérem, hogy erről kinek mi a véleménye.

Tarnóczky Attila: Hogy kell-e róla szavazni én nem tudom. Azt jelzem, hogy a vagyonrendelet ilyen esetekben nem mond semmit. Azt javasolom, hogy azért azt vegye tudomásul ezt a szándékot a közgyűlés.

Tüttő István: Mert senki számára nem hátrányos ez. Kérem azért a döntésüket, hogy képviselhetjük-e azt a javaslatot, ami ide le van írva. Nem határozatképpen, hanem.

Marton István: Teljes mértékig egyetértek ezzel az anyaggal, azzal hogy azért, pontosítani kellene ott egy mondatot. Gyakorlatilag mindenféle költség felmerülését a kezdeményezőnek kell viselni. Ez az én kérésem.

Tüttő István: Kérem, akkor e szerint fogunk szavazni. Kérem, szavazzuk így meg. A kezdeményező állja a költségeket, mi pedig elfogadjuk a csere ajánlatot. Kérem, szavazzunk. Hát deklaráljuk, hogy állja, bár ő eleve így kérte. Polgármesteri tájékoztató része volt.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és következő  határozatot hozza:

124/2002.(IV.23.) számú  határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért Városi Filmszínház hasznosítása beruházással, címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy a  479.731 eFt összköltségű beruházásként többfunkciós közösségi tér kialakítását rekonstrukcióval, átalakítással, bővítéssel kívánja megvalósítani.

2.       a beruházás saját forrásaként 47.973 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít. 

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2002. április 25.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

4.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 18/1997.(IV.15.) számú rendelete módosítására (szóban)

Előadó: Tóth László bizottsági elnök

Tóth László: Az Ügyrendi Bizottság rendkívüli ülésén a következő határozatát hozta, miszerint tekintettel az előállt helyzetre azt javasoljuk a tisztelt közgyűlésnek, hogy azt a javaslatot fogadjuk el, miszerint erre az egy alkalomra felfüggesztjük a rendeletet. Ugye erre már volt a múltkoriban precedens. Ez volt a polémia tárgya többek között, hogy ha most módosítjuk a rendeletet kettőre, akkor folyamatosan két főre kell kiadni. Ha ez nem megy, akkor emeljük fel két főre, aztán legfeljebb a következő alkalommal meg módosítjuk vissza.

Tüttő István: Egyébként a rendeleteink ma is úgy fogalmaznak, hogy adományozható, nem kötelező. Nem egyszer fordult elő, hogy nem adtuk ki, mert akkor ki kellett volna adni. Ha csak azt írjuk be, hogy nem egy, hanem kettő adományozható, ezzel nem döntöttük el, hogy kettőt kell adni. A bizottság eldöntötte a javaslatát, arról kell döntenünk. Elnök úr ismertette. A bizottság meg is határozta, hogy mikor adható így.

Tarnóczky Attila: Akkor remélem jól értem elnök úr, hogy most a bizottság Szirmai Istvánt beterjeszti ezen rendeletmódosítás után, amit mondott elnök úr, hogy egy passzus kerüljön bele a rendeletbe valahova, hogy 2002-ben kettő adható ki, az szerintem mindenki számára megnyugtató.

Tüttő István: Köszönöm, erről szavazzunk.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

25/2002.(IV.24.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2002.(IV.24.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 18/1997.(IV.15.) számú rendelete módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Tüttő István: Tisztelt közgyűlés, ha megengedik, akkor ismét azt kérném, hogy ne tartsunk szünetet, hiszen soron kívüli ülés összehívását kezdeményezték elegendő számban képviselőtársaim. Amelynek témája lenne javaslat a Nagykanizsa, Oktatásáért, és Nagykanizsa Kultúrájáért, és Nagykanizsa Sportjáért kitüntető cím adományozására. Előadó: Balogh László bizottsági elnök úr lenne.

Kérem, szavazzunk, ugye ez egyben zárt ülés is lenne. De egyáltalán, hogy tárgyalni kívánják-e és utána zárt ülést rendelünk. Szavazzunk!

A közgyűlés 21 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Napirendre tűztük, és kérem, a zárt ülés feltételeit megteremtjük, addig nem kell szünetet tartani.

(A közgyűlés ezen napirendi pont megtárgyalása után zárt ülésen folytatta munkáját, melyet a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmaz.)

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 15.15 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Szabóné Dr. Csányi Mariann  
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. április 25.

 

Kivonat:           Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. április 25-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

Előterjesztés az Északkeleti városrészben történő terület értékesítéséről

128/2000.(IV.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

2.       hozzájárul ahhoz, hogy az 1839/80 hrsz-ú ingatlan mellékelt térképkivonaton jelölt 1806 m2 területű részét kérelmezők megvásárolják 3.800 Ft/m2 fajlagos áron, az északkeleti  városrész szabályozási terv módosításának elfogadása után. Azt megelőzően csak adásvételi előszerződés köthető a területre. Az ingatlan előtt húzódó közterületen kiépített útcsonkra és közművezetékekre történő rácsatlakozás költségei vevőt terhelik.

Vevő a földterületet csak a mindenkor hatályos rendezési terv szerint hasznosíthatja.

Az önkormányzat a kialakításra kerülő ingatlanra a beépítési kötelezettség biztosítására 3 éves elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlannyilvántartásba.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:  2000. május 31.

Felelős  :  Tüttő István polgármester

Kmf.

Dr. Tuboly Marianna
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. április 26.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. április 26-án (péntek) 19.00 órakor tartott ünnepi üléséről.

Az ülés helye:         Hevesi Sándor Művelődési Központ színházi terme

                                   (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak:         Fekete Gáborné

                                   Szabó Péter                        

Boros Józsefné

Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola képviseletében: Merksz Andor igazgató

                                   Kanizsa Kft képviseletében: Cseke Csaba ügyvezető

           

                                   Horváth Gézáné

                                   Kollmann Pál

                                   Rezsek Győző

                                   Dr. Horváth László

                                   Lehota János

                                   Soós Sándor

Micimackó Óvoda nevelőtestülete képviseletében: Szabóné Bohrát Margit vezető óvónő

Szirmai István

Balogh Tibor

Vuk Lajosné

Kremzner Géza

Orbán Pál

Városvédő Egyesület képviseletében: Lovrencsics Lajos

Dr. S. Nagy Katalin professzor asszony meghívottak és vendégeik

Göndör István, Kovács Kálmán és Teleki László országgyűlési képviselők

a közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Kazanlak és Salo testvérvárosok küldöttségei.

A zeneiskola trombitás növendékei által előadott városi szignált követően Tüttő István polgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta ünnepi beszédét, majd ezt követően a kitüntetetteknek átadta a díjakat.

A díjátadások után a zeneiskola énekegyüttese Baráth Yvette vezényletével előadta Farkas Ferenc: Göcseji Madrigál című művét.

A produkció után Tarnóczky Attila alpolgármester Igaz Istvánnak és Lengyel Györgynek átadta a Város Bora díjakat.

Ezután Kollonay Zoltán zongoraművész a Szombathelyi Vonósokkal együtt előadta Magyar Fantázia című saját szerzeményét.

SZÜNET

(A szünetben további kitüntetések átadására került sor.)

Az ünnepi közgyűlés második részében az ExperiDance Tánctársulat mutatta be Román Sándor Ezeregy év című koreográfiát.

A díszelőadás végén Tüttő István polgármester 22.00 órakor bezárta az ünnepi ülést.

Kmf.

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. április 30.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. április 30-án (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.                                                                                                                                                                                                                 

Az ülés helye:             Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

                                   (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak:             Antalics Dezső, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, kelemen Z. Pál, Kiss László, marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Teleki László, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Burján Emese kabinetvezető, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Szamosi Gábor irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Hans Roth Saubermacher Pannónia ügyvezetője.

Megjelentek: Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Bakonyi Erzsébet a Kanizsa Dél-zalai Hetilap munkatársa.

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Úgy látom határozatképesek vagyunk. Köszöntöm kedves vendégeinket, a média képviselőit, a televízió nézőit és a Hivatal osztályvezetőit, hivatalvezetőit, irodavezetőit.

Engedjék meg, hogy mielőtt a napirendi pontokról döntenénk és a mai munkát hivatalosan elkezdenénk, egy nagyon kedves kötelezettségemnek tegyek eleget. Ehhez pedig Tarnóczky úrral közösen hátravonulnánk a hátsó mikrofonhoz, hogy onnan mondjuk el, hogy miről is van szó.

Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem körünkben Fábián Mártát. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 121/2002. számú határozatával a következőképpen döntött. Fábián Mártának a kovásznai közélet kiváló személyiségének Nagykanizsa és Kovászna közötti sokrétű testvérvárosi kapcsolat kialakítása és fejlesztése érdekében végzett áldozatos munkájáért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza.

Nagyon sok szeretettel nyújtom át mindannyiunk nevében az emlékplakettet és az ezt igazoló oklevelet. Mindannyiunk Márta nénije nagy szeretettel és örömmel fogadtuk, hogy éppen ma találkozhatunk a közgyűlésen és talán egy kicsit fájt a szívünk, amikor a Város Napján valóban több száz ember előtt nem tudtuk ezt a méltán kiérdemelt elismerést átnyújtani, de azért örülünk, hogy elég gyorsan tudtuk ezt pótolni természetesen azzal, hogy Ön ide érkezett körünkbe. Még egyszer nagy szeretettel gratulálok és köszöntöm.

Fábián Márta: Tisztelettel és hálával tartozom az önkormányzatnak ezért a magas kitüntetésért, de engedjék meg, hogy én ezt úgy vegyem át, hogy nem csak egyedül nekem szól, hanem a férjemnek, mert annak idején ketten alakítottuk ki a Zsoldos polgármester úr – nem tudom – uralkodása alatt a testvérvárosi kapcsolatokat. Én annak örülök, hogy ahogy mindig neveztem, Kovászna kistestvér, Nagykanizsa a gazdag és nagy testvér, amely minket annyiszor segített, amiért nem csak a magam, hanem úgy gondolom Kovászna város lakói nevében is tisztelettel és hálával tartozom és köszönetet mondok. Én arra szeretném kérni Önöket, a jelenlévőket, hogy ha majd mi kidőlünk a sorból, akkor ezt a szép megkezdett hagyományt ne hagyják abba, ápolják és ne feledkezzenek meg rólunk, akik a Kárpát kanyarban Kőrösi Csoma Sándor és Mikes Kelemen szülőföldjén mindig nagy-nagy szeretettel, szerény képességeink közt várjuk Önöket, hogy látogassanak el hozzánk. Még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönöm és a további munkához sok sikert és jó egészséget kívánok mindannyiuknak.

Tüttő István: Remélem a továbbiakban is ez a magasztosabb lelkületű hangulat fog uralkodni. A napirendi pontok meghatározása következik.

A meghívóban nem szereplő előterjesztések közül szeretném, ha sorra eldöntenénk, hogy kívánjuk-e a mai nap tárgyalni.

Tóth László képviselő úr önálló indítványt nyújtott be éppen az előbb a központi közmű nyilvántartási rendelet megalkotására vonatkozóan. Kérem a napirendre vételről a döntésüket.

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Dél-Zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat átalakulása, az átalakulással kapcsolatos döntések. Kérem, hogy ezt is fogadjuk el, mert május elejére minden tulajdonosnak prezentálnia kell a képviselő testületének a döntését. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Csákai úr önálló képviselői indítványa is itt van előttem. Ő a helyi iparűzési adóról szóló 7. § (14) bekezdésével kapcsolatban kér majd a bizottsági döntés után közgyűlési döntést. Kérem, vegyük napirendre az Ő indítványát. Szavazzunk a Csákai úr javaslatáról!

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Egyébként azért nem ismeretem a tartalmát, mert majd ha odaérünk, akkor erről szó fog esni.

Kérem felvenni napirendre elővásárlási jog gyakorlása Nagykanizsa, Teleki u. 2/a. szám alatti ingatlanra. Kérem szavazni, a bizottságok tárgyalták.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Kérem a döntésüket az írásban kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Most pedig mód nyílik arra, hogy Önök tegyenek javaslatot, kérjenek esetleg napirend előtti hozzászólásra lehetőséget, kérdést tegyenek fel a megfelelő napirendnél. Úgy látom nincsen ilyen kérés.

Kérem, hogy döntsünk az elővásárlási jogra vonatkozó napirendnél kérem, hogy a zárt ülésen tárgyaljuk meg. Kérem erről a szavazatukat.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Ezt követően kérem a szavazatukat a Vízmű személyi kérdésekre vonatkozó döntéséről zárt ülésen foglaljunk állást.

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Kérem, hogy sorba vegyük akkor már a zárt ülések témáját. A fellebbezéseknél kötelező a zárt ülés. A 18, 19, és a 20. számúról kérem a döntést.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy Hans Roth úr személyesen kérte, itt járt a Város Napi ünnepi díszelőadáson és akkor kérte személyesen, hogy a Saubermacher-Pannónia cég napirendi pontjával kapcsolatos ügyben mindenképpen szeretne jelen lenni és 19 óra 30 percre tud ideérni. Azt kérte, hogy addig ezt ne tűzzük napirendre, amíg Ő ide nem ér. Éppen ezért én azt kérem, hogy fogadjuk el rugalmasan, mert pontosan meg nem tudom mondani, hogy hányadik napirendi pont lenne menet közben. Ha ideért, akkor tűzzük napirendre az Ő kérésének megfelelően. Kérem erről a szavazást.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Valószínű normál menetben is odáig húznánk el, de döntsük így el.

Még mielőtt elkezdenénk a napirendi pontokat egy meghívó érkezett a részemre és arra kért igazgató nő, hogy mindenkinek szíves figyelmébe ajánljam.

A Péterfy Sándor Általános Iskola tisztelettel meghívja Önt, illetve Önöket 25 éves jubileumi ünnepségére. Ez pedig május 9-én csütörtökön 17 órakor kerül sorra a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében. Kérem, ha idejük engedi, akkor ezen vegyenek részt.

Dr. Gőgös Péter: Az imént lehet, hogy későn nyomtam meg a gombomat, az interpellációknál szeretnék szóban interpellálni balesetveszélyes közlekedési tábla címmel.

Mayer Ferenc: Tekintettel arra, hogy a 13. napirendi pont úgy tűnik számomra, hogy nagyon sok érdeklődőt érint, sok intézményvezetőt érint, ezért szeretném kérni, vagy javasolni, hogy a 13. napirendet vegyük előre. Nem tudom egészen pontosan megmondani, hogy mi a törvényes, hogy a költségvetés végrehajtása elé lehet-e egyáltalán hozni, de valahol ott legalább a 4., 5., 6. napirendi pontként javasolom tárgyalni.

Tüttő István: Egyébként a közgyűlés dönthet úgy is, hogy elsőként tárgyalja. Én úgy gondolom, hogy kedves szülők, legalábbis a szülői körre tippelek és pedagógusok nagy valószínűséggel jobb, ha szabadidejüket nem a költségvetés tárgyalásával kapcsolatban töltik itt ebben a szép időben, én kérem, hogy az első helyre tegyük a napirendi pontot. Szavazzunk róla!

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Bicsák Miklós: Én is átsiklottam az előbb, amikor tetszett említeni, hogy nincs kérdés, vagy egyéb. Én tisztelettel kérném utólag, hogy a kérdéseknél egy szociális ügyben szeretnék kérdezni a polgármester úrtól és a közgyűléstől.

Marton István: Miután a nyílt ülés napirendjeinek sorrendjéről is döntöttünk, én megkérdezem polgármester urat, hogy a zárt ülésnél milyen sorrendet javasol, lévén, hogy plusz témát is javasolt az előbb. Nem láttam, a 20. az maradt, nem lett az kivéve?

Tüttő István: Nem vettük ki azzal a logikával, hogy várhatóan a döntést ismerjük, de döntsük el és akkor utólag nem lehet arra hivatkozni, hogy ezt is lehetett volna válaszolni.

Marton István: És akkor a plusz napirendet hova tegyük?

Tüttő István: Kérek rá javaslatot.

Marton István: 21-nek mondjuk.

Tüttő István: Rendben van, legyen 21. Kérem, erről szavazzunk.

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

1.       Beszámoló a 2002/2003. tanévi óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról, az induló tanév szervezéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

2.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

3.       Interpellációk, kérdések

4.       Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

5.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtása (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

6.       Javaslat a 2001. évi pénzmaradvány felosztására a 2002. évi költségvetési előirányzatok módosítására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

7.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi egyszerűsített éves beszámolója (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

8.       Javaslat a szociális és közművelődési intézményvezetők határozott időre szóló kereset-kiegészítésére (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

9.       Ipari Park koncepció és intézkedési terv (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

10.   A köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározása (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attil alpolgármester

11.   Javaslat a HACCP rendszer előírásainak biztosítására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

12.   Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosítására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

13.   Javaslat „Nagykanizsa Fejlesztéséért Közalapítvány” alapító okiratának elfogadására (ír.)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

14.   Nagykanizsa Szabadhegy új közterületek elnevezése (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

15.   Nagykanizsa Bajcsai u. 13. sz. ingatlanra tervezett út nyomvonalának korrekciója (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

16.   Nagykanizsa Kisberki u-i lakásépítési igény (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

17.   Dr. Csákai Iván önálló képviselői indítványa (írásban)

Zárt ülés

18.   Javaslat a nyugdíjasházi bérlakás bérlő kijelölésére (írásban)

Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

19.   A nagykanizsai 1197 hrsz-ú Nagykanizsa, Sugár u. 3. sz. alatti ingatlan helyzete (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

20.   Nagykanizsai 1970 hrsz-ú volt piac terület értékesítése (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

21.   Elővásárlási jog gyakorlása a Nagykanizsa, Teleki u. 2/A szám alatti ingatlanra (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

22.   A Délzalai Víz- Csatornamű és Fürdővállalat átalakulása, az átalakulással kapcsolatos döntések (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

23.   Fellebbezések (írásban)

Nyílt ülés

24.   Tóth László önálló képviselői indítványa (írásban)

25.   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

1.       Beszámoló a 2002/2003. tanévi óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról, az induló tanév szervezéséről (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Tudom, hogy az OKSB elnöke hivatalosan távol van, képviseli-e valaki az OKSB-t? Mayer úr?

Mayer Ferenc: Az OKSB elnöke engem kért meg, hogy röviden ismertessem az OKSB állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy a beszámoló, az előterjesztés és a határozati javaslat az teljesen egyértelmű, különösebb magyarázatra nem szorul. Mégis el kell mondanom azt, hogy tulajdonképpen a bizottság alaposan megtárgyalta nyilván az intézményvezetők jelenlétében ezt a nem kis fejtörést okozó dolgot, ami a Zrínyi iskola beiskolázásával kapcsolatban történt. A körülmények azok egészen pontosan szerepelnek itt az előterjesztésben. Meg kell mondanom, hogy minekután az iskola igazgatóját a bizottság meghallgatta és meghallgatta több intézményvezetőnek is a véleményét, a bizottság az eredeti közgyűlési határozat felülvizsgálatát nem tartotta egyhangú szavazással nem tartotta indokoltnak. Úgy hogy azt javasolja, hogy a 19 normál tanulócsoport finanszírozását az alábbi megosztásban engedélyezze a közgyűlés továbbra, a táblázat egészen pontosan tartalmazza. Tisztában voltunk és tisztában vagyunk nyilván valamennyien azzal, hogy milyen helyzet állt elő. Meg kell mondanom és ez már a magánvéleményem, a következményei nem egészen világosak számomra. Ha ebből vita kerekedik, akkor később majd természetesen fel fogom tenni a kérdéseimet. Ennyi a bizottságnak a határozata.

Bicsák Miklós: Nagy tisztelettel kérném polgármester urat és a tisztelt közgyűlést, hogy a Zrínyi Általános Iskola első osztályba beíratott szülők képviselőjének szíveskedjék a közgyűlés majd megadni a témánál a szót.

Tüttő István: Van-e valakinek még észrevétele? Akkor megadnánk a szülőknek a szót, ha valaki szóvivőként jelentkezne. Kérem a mikrofonhoz fáradni és a nevét legyen szíves bemondani.

Tóthné Birics Gyöngyi: Az első osztályba iratkozott gyermekek szülői kértek meg, hogy mondjam el a kérésünket, tolmácsoljam a közgyűlésnek és polgármester úrnak, mert mi kéréssel érkeztünk. Én úgy érzem, és ezzel valamennyi szülőtársam bizonyára egyetért, hogy ebben a kialakult helyzetben a legnehezebb a gyerekeknek, ill. azok szüleinek lenni, hiszen én úgy gondolom, hogy minden családban a gyerek a szeme fénye a családnak és amikor elindul az ember oda, hogy iskolát válasszon, akkor sok-sok szempontot mérlegelve végül esetenként családi viták után eljut egy döntéshez. Ilyenkor bizony a kisgyereket is már úgy irányítja, hogy ez lesz majd az iskolád. Különösen itt a szülőtársak egy része ezt már olyan tudatos döntésként hozta meg, hogy a másik nagyobbik testvért már egyszer ide íratta. Így nem is igazán esetleges volt ez a döntés. Mi akik a nagyobbik gyerekünket már ide írattuk, tudtuk, hogy milyen pedagógiai programot, milyen pedagógus párost választottunk ki a gyermekünknek és nagyon szeretnénk kérni Önöket, hogy ezt a deklarált jogunkat, hogy a gyermekünknek a lehető legjobb pedagógiai programot, a legmegfelelőbb nevelőket válasszuk ki, tessenek bennünket ebben támogatni. A másik, hogy úgy érzem, hogy a felkínált három pedagógiai program, ami a Zrínyi iskolában működik és hosszú évekre visszamenőleg eredményesen működik, nagyon szomorú lenne, ha az intézmény vezetőjét most arra kényszerítenék, hogy a három pedagógiai programból, lévén, hogy csak kettő osztályra kapott beiskolázási engedélyt, egyiket nem indíthatja. Ez mindenkinek olyan helyzet, hogy ha egyik újamat harapom ez fáj, ha azt harapom az fáj. Mi alapján fogja azt mondani igazgató úr, hogy a három pedagógiai programból ezt igen és ezt pedig nem. A másik oldala pedig úgy gondolom, hogy amúgy sem színes a paletta, amiben a gyerekek választhatnak, ill. hát nem a gyerekek, hanem a gyermek képviseletében a szülők. Bizony úgy gondolom, hogy ezt nem kellene tovább szűkíteni, még akkor sem, hogy ha én tisztában vagyok azzal, hogy ez esetenként gazdasági problémákat vet fel, de gondoljuk meg, hogy a gyerek nem káposztafej, akit nem lehet sorolóba rakni és ide-oda beszuszakolni. Mi ezt mind végiggondoltuk és arra is szeretnék utalni, hogy az is nagy örömmel tölt el bennünket, hogy világnézetem szerint már választhattam volna a városban egy másik iskolát is, a Piarista Iskolát, hát akkor bocsánat, szeretnék én most pedagógiai programot választani. Választottunk is és nagyon szépen kérjük Önöket, hogy nagyon-nagyon meggondolva próbáljanak a gyerekek érdekei szerint még egyszer erről a kérdésről beszélni és segíteni bennünket, akik nagyon bízunk abban, hogy pozitív döntés fog születni és a mi kisgyerekeink nem fognak úgy szeptemberben iskolába menni, hogy ez egy külön béka lenyelését fogja számukra jelenteni. Ezen kívül úgy gondolom, hogy törvénytisztelő, adófizető állampolgárként sem veszítem el a hitemet abban, hogy az én ügyem jó helyen van és Önök ezt jól képviselik.

Dr. Baranyi Enikő: Én ezt a hozzászólásomat úgy gondolom, hogy többször is átgondoltam és végiggondoltam. Magam részéről az oktatási bizottság véleményalkotásának egy részével teljes mértékben egyet tudok érteni, hisz végül is valamifajta határt illik, kell szabni és ha erre lehetőség van, akkor azt jó betartani. Mégis most egy kicsit más értelemben folytatom tovább a mondataimat, más gondolatok jegyében. Azért alapjában véve itt korábban eléggé határozott szülői akarat, kérés fogalmazódott már meg, amikor az Iskolaszék és a Szülői Munkaközösség nevében 35 szülő kérelmet eljuttatott a működtetőhöz, a tulajdonoshoz a Polgármesteri Hivatalba. Mindezen túlmenően a költségvetés adta lehetőségek azért szűkre szabottak, még el is tudom fogadni azt, hogy az előterjesztésben a tanulócsoport létszámában nem volt deklarálva, nem volt módosítva, hogy két osztály helyett három indulhat. De azért és itt már a gyermekekkel foglalkozó szakember szólal meg belőlem, amikor gyerekekről van szó, akik valahol elkezdik a tanulmányukat és ha jól értelmezem, akkor a 2002-2003-as tanévben finanszírozott elsős tanulócsoportok száma változatlanul kettő osztály a Zrínyi iskolában. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen, hogy így mondjam az intézményben foglalkoztatott, az intézménybe beíratott gyerekekkel szemben meg nem engedhető. Én nem azt gondolom, hogy a többi iskolától létszámarányosan, ha kevesebb gyerek van, elvonni kéne, de azzal a feltétellel, hogy az előzetes felméréseket is jobban figyelembe véve én nem sújtanám azt a harmadik első elemista osztályt az ott dolgozó pedagógusokat azzal, akik egyébként ez jó, hogy ha egy iskolához valaki saját eddigi tapasztalata alapján és a tradíciók alapján is ragaszkodik, hogy ezért finanszírozási kiesése legyen az intézménynek. Tisztelettel tehát azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy ebben gondolkozva tudomásul véve és elfogadva azt, hogy ez a fajta és itt elnézést kell kérnem az intézmény igazgatójától, mert nem értek egyet azzal, hogy ilyen létszámú túljelentkezést elfogadjon, tehát ezt szeretném ismételten hangsúlyozni, de el nem fogadhatom viszont a mondatnak azt a második részét, hogy azért mert még egy osztálynyi gyermek szülei ott kívánják a gyermekek tanulmányait folytatni, ezért hogy így mondjam elvonást, tehát a létszámhoz képest kevesebb összegből kelljen a színvonalas és a szülők szerint is és én is úgy gondolom, hogy az itt ülő pedagógusok is azért ezt elismerik, az oktatást, hogy így mondjam csonkítani, hisz egyébként sem olyan bő ez a keret, amiből könnyű egy plusz osztályt fenntartani. Nagyon kérem, hogy amit mondtam, azt gondolják végig, és támogassák, hogy ha jó szívvel végiggondolják, azt hiszem, hogy úgy nagyjából el is lehet ezt fogadni.

Tarnóczky Attila: Először is szeretném leszögezni, hogy az OKSB semmiféle döntést nem hozott. Ezt a döntést, amit az OKSB végrehajtott, ezt a közgyűlés hozta. Egyébként ugye az SZMSZ-ünk az OKSB jogkörébe adja a közgyűlés által engedélyezett osztálylétszám iskolákhoz sorolását, de tavaly, amikor döntöttünk, akkor egy külön közgyűlési határozat szólt arról, hogy a Zrínyi iskolában kettő első osztály iskolázható be. Ezt a döntést mi hoztuk és nem ok nélkül, hiszen 480 elsős beiratkozását prognosztizálta az osztály és eggyel sem iratkozott be több. Magyarul a 20 osztályban a 480 gyerek igen ideális körülmények között elhelyezhető. Ilyen vonatkozásban tehát nem történt semmi, más vonatkozásban igen. A sok igazgató kolléga közül egy úgy döntött, tudatosan úgy döntött, hogy Kanizsa oktatásügyét túszul ejti, mert erről van szó. Ennek az intézkedésnek, amelynek jogalapja nem volt részéről, a jóváhagyás a következő járadékkal fog járni. Innentől kezdve – egyébként igazgató kollégák már ezt jelezték – bármelyik iskola, bármelyik oktatási intézmény vezetője, óvodától középiskoláig. Semmibe véve közgyűlési döntéseket, annyi gyermeket vesz fel intézményébe, amennyit tud és akkor következik a káosz világa, az a világ, ahol aki bírja, marja rendszer fog érvényesülni. Azt nem kell bizonygatnom, hogy ezzel a fajta technikával a gyerekek számát egy iskolában lehetne növelni, de városi szinten nem lehet megváltoztatni. Ez egy szép világ lenne, a közgyűlésnek az ilyen irányú felelőssége csökkenne, megszűnne, de aki úgy gondolja képviselőként, hogy csak kényelmes és kellemes döntéseket hozhat négy év során, az bizony téved, de nem is lenne igaz a dolog, mert innentől kezdve azzal a kérdéssel kellene szembesülnünk, hogy hol nem férnek el az oda jelentkezett gyerekek és hol kell bezárni az iskolákat. Azért gondolják meg mennyire mélységesen igazságtalan mondjuk had említsem meg a Zemplén iskolát, ahol nem engedtünk beiratkozni első osztályba gyermekeket. Úgy tetszenek gondolni, hogy ha az iskola igazgatója semmibe veszi ezt a döntést, nem tudott volna más iskoláktól egy osztálynyi gyereket összetrombitálni? Bizony tudott volna. Én kérem, hogy ha ebben a városban szabályozott körülményeket akarunk, akkor az OKSB döntési jogosítványát ne vonjuk vissza. Időnként, mivel választott testületek képviselik a közérdeket, azok bizony sérülnek. Olyankor sérülnek, amikor egy testület erőtlennek bizonyul és erőtlennek egy esetben bizonyulhat, ha ugyanakkor gyávának bizonyul. Én nem hiszem, hogy a kanizsai közgyűlés ezt erkölcsi oldalról megengedhetné magának.

Dr. Horváth György: Nyolc éve van módom részletesen figyelemmel kísérni a beiskolázásokat. A következő a megállapításom. Az illetékes osztály mindig nagy körültekintéssel járt el és az oda leírt osztályszámoktól nagyon ritkán volt eltérés a nyolc év alatt, pedig nem három tanulócsoportról volt szó. Köztudott az is, hogy a Zrínyi iskolával előtte is volt már probléma, amikor én az Oktatási Bizottság elnöke voltam, hasonló módon és ha megnézzük az iskolába beírtakat, bizony a felső osztályokba is problémák vannak. Én azt hiszem, hogy ez nem engedhető meg. Az igazgató úr súlyosan vétett. Ő neki tudomásul kell venni, hogy ki az Ő munkaadója és ezt nem teheti meg. Nem érzelmi kérdés ez, hanem a város olyan szempontú jövője, hogy legyen választási lehetőség, különféle iskolatípusok, ill. osztálytípusokba és akkor az oktatás megy. Ugyanezen a napirendi pontnak a része az óvodai beiratkozás. Akik emlékeznek rá, hogy micsoda cirkusz volt az óvodáknál és kérem az óvodáknál zavartalanul folyik a munka, semmivel sem csökkent a színvonal. Most is azt mondom, azt a határozatot, amely egyszer a közgyűlés hozott, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtöltötte tartalommal, azt szavazzuk meg.

Tóth László: Tarnóczky úr kijelentésére reagálva szeretném mondani, hogy sem erőtlen, sem gyáva nem vagyok, ezért javaslom és egyben Faller igazgató urat felmentem a túsz szedés vádja alól, javaslom határozati javaslatként, kérem megszavazni, hogy a 201/2001. (VI.25.) számú határozatunkat úgy módosítsuk, hogy a mai nappal a közgyűlés a Zrínyi Miklós Iskolában három tanulócsoportot engedélyez indítani.

Mayer Ferenc: Nagyon nehéz helyzetben vagyok intézményvezető, sőt igazgatói munkaközösség vezető minőségemben is szólni kell. Szeretném elmondani, hogy itt van ám előttem egy olyan levél, amit ugyancsak aláírt 18 szülő és kérték nyomatékosan, hogy Ők bizony a Zemplén Győző Általános Iskolába szeretnének beiratkozni, mert testvérvonzata van, meg a szokásos indokokkal. Itt az intézményvezető egyszerűen végrehajtotta a közgyűlésnek a határozatát, ez az egyik amit mondani szeretnék. A másik, figyelmesen végighallgattam a kedves szülőt, aki aggódott. Kérem szépen semmi aggodalomra nincs oka a szülőnek, tekintettel arra, hogy a Zrínyi Iskola igazgatója tanulói jogviszonyt létesített ezekkel a gyerekekkel, bizony ezt az osztályt el kell indítani, ezt tudomásul kell venni, de ennek a következményeit most tisztázzuk, mert ha ez így marad, tehát következmény nélkül marad, teljesen egyetértek Tarnóczky Attila alpolgármester úrral, tökéletes, totális káosz lesz ágazatokban. A közgyűlésnek a finanszírozásról kell dönteni. Természetesen a közgyűlés ha most úgy dönt, akkor igen, vagy ha azt mondja, hogy nézzük meg, hogy a Zrínyi Iskola költségvetésében van-e annyi tartalék, hogy finanszírozni tudja a harmadik osztályt, akkor rendben van, ha nem tudja finanszírozni, akkor természetesen a közgyűlésnek most már csak egyetlen lehetősége marad, hogy a hiányzó fedezetet biztosítani fogja. De azzal viszont egyet kell értenem most már csak a többi intézményvezető presztízsének óvása miatt is, hogy én is ragaszkodnék ahhoz, hogy a Zrínyi Iskola igazgatójára nézve ennek valamiféle következménye legyen, ha úgy tetszik, akkor kimondom, hogy már pedig fegyelmi vizsgálatot kell indítani, mindenképpen ezt javaslom. Ez nem fogja a gyerekek sorsát érinteni. Teljesen szeretném megnyugtatni a szülőket, itt erről szó sincs, hogy akkor őket ide küldjük, vagy oda küldjük. De ezt nem tesszük meg – még egyszer mondom – attól a pillanattól kezdve diszkrimináltuk az intézményvezetőket és ennek beláthatatlan következményei lesznek az elkövetkezendő években.

Kiss László: Nehéz szívvel szólók hozzá, megmondom miért. Magam is a Zrínyi Iskolába jártam valamikor és a gyerekeim is oda jártak, de akkoriban ez nem volt gyakorlat, hogy az intézmény vezetője a munkaadójának, a felettes hatóságának a határozatait egyszerűen figyelmen kívül hagyja és a város közgyűlésének a határozatát, a város közgyűlését semmibe vegye. Én is azt hiszem, hogy ha a tanulói jogviszony létrejött, ezt az osztályt el kell indítani, ezt végig kell csinálni, viszont ez példátlan amit az igazgató úr elkövetett és én úgy vélem, hogy tőlünk nyugatra, egy kicsit fejlettebb demokráciákban ilyenkor a közalkalmazott tudja, hogy mi a kötelessége.

Marton István: Azt hiszem, hogy akik figyelemmel kísérték közéleti tevékenységemet, azok nyugodt lélekkel megállapíthatják, hogy én mindig a szigornak a lehető legnagyobb szigornak voltam a híve. Zrínyi Iskola esetében komoly érzelmi kötődésem van, hiszen a három gyermekem is járt ebbe az iskolába. Most is a szigor híve vagyok és azt hiszem, hogy nem nagyon tehetünk mást, mint amit nagyon szépen megvilágított Mayer képviselőtársam, aki szintén intézményigazgató, méghozzá a város legnagyobb intézményének az igazgatója. Tehát a gyermeki és a szülői jogok nem sérülhetnek, de ennek valamilyen következményének kell, hogy legyen. A szigorúságról és itt a legfrissebb példa, amit fél órája tettek elénk, kiegészítés a mai közgyűlésre kiküldött polgármesteri tájékoztatóhoz, ennek ha valaki megnézi a 13. pontját, abban bizony az van, hogy 83 millió Ft visszafizetési többletkötelezettségünk keletkezett amit a TÁH úgy torol meg, hogy a nettó finanszírozás keretében előirányzott csökkentésként már zárolt is tőlük. Tehát én nem szeretem, hogy ha a súlyarányok eltolódnak és az egyik oldalon nagyon szigorúak akarunk lenni, példát akarunk statuálni, a másik oldalon meg a 10 és a 100 milliók viszont röpködnek. Azt hiszem, hát ha Mayer igazgató úr befejezte volna az egyik mondatát, akkor talán már szólnom sem kellett volna, valóban nem lehet elmenni eme esemény mellett büntetlenül, mellesleg ezt 12 évvel ezelőtt is probléma volt már, amikor én először lettem képviselő és hát én is voltam az OKSB elnöke, tudom, hogy ez mit jelentett akkor is. Azt hiszem, hogy az igazgatónak a felelősségre vonása az megkerülhetetlen, mert különben, ahogy mondani szokták, a lovak között lenne a gyeplő és mindenki azt csinálna, amit akarna továbbiakban. Én a magam részéről az igazgató úrnak egy megrovást minden további nélkül hajlandó leszek megszavazni, ha a fegyelmi vizsgálat megtörténik, de tenni az ellen, hogy ez az osztály elinduljon a továbbiakban, mint ahogy Mayer úr kifejtette, nem áll módomban.

Tarnóczky Attila: Én úgy gondolom, van itt egy alapvető tévedés, valószínűleg információ hiányában. Az OKSB határozata, ami azt mondja, hogy két első osztály finanszírozását vállalja a közgyűlés, az nem tiltja meg a harmadik osztály indítását. Minden iskolában plusz finanszírozásban ott van a kötelező óraszámokon felül 20% óraszám. Ha most utána számolnak, ez kb. 1/5-nyi rész, a Zrínyi Iskolában ha jól emlékszem van 23 osztály, magyarul kb. 4,5 osztálynyi plusz finanszírozás ott van a Zrínyi Iskolában. Igazgató úrnak, tehát meg van a módja arra, hogy erre a plusz finanszírozásra alapozva ezt az osztályt beindítsa. Ez az egyik dolog. A másik dolog. Engem már tetszettek fegyelmi biztosnak nagy lelkesedéssel megválasztani, azóta is kacagva ébredek, ha az esetre gondolok, de ez a kisebb dolog, hogy mi történik, tegyük fel, hogy megrovást kap igazgató úr, akkor azt üzeni a többi igazgatónak, hogy egy megrovás, egy plusz osztály. Mi az üzenet lényege? De van itt egy nagyobb baj. Lesznek körök, amely szemében Faller igazgató úr egy hőssé válik, pedig nem hős.

Kelemen Z. Pál: Két koncepcionális kérdésről kellene beszélnünk, egyik a jelenlegi iskolarendszerünk. A Zrínyi Iskola nem egyedi abban a tekintetben, hogy több diákot vesz fel, nem több osztályt indít a többi iskola, de több diákot vesz fel, mint amennyi egy ideális osztálylétszám lenne elsőben. Öt iskolában vettek fel több diákot és öt iskolában kevesebbet. A Zemplént nem számolom, mert az nem indult. Tulajdonképpen a szülők szavaznak ilyenkor, hogy melyik iskolába viszik a fiukat, lányaikat, melyik iskolát tartják életképesnek, jó pedagógiai programmal rendelkezőnek és melyiket nem. Akkor a kérdés már nagyon egyszerű lenne számunkra, mert azt kellene mondani, hogy azt az iskolát, amelyet nem igényelnek a szülők, azt zárjuk be és azt az iskolát, amelyet igényelnek a szülők és rá szavaznak, tartsuk nyitva. Ez nem ilyen egyszerű. Ha józan ésszel végiggondoljuk a kérdést, akkor látjuk azt, hogy kiket fogunk olyan helyzetbe hozni, hogy előbb-utóbb be kell zárniuk? Pl. a Vécseyt. Kit fogunk olyan helyzetben hozni, hogy előbb-utóbb be kell zárni? A kiskanizsai iskola felét. Elmondhatják, hogy a kiskanizsaiak többsége a belvárosba hozza a gyerekét és ezzel eldöntötte a kiskanizsai iskolának a sorsát, de próbálnánk megtenni, mert volt már rá eset és hogy ennek milyen következményei lesznek. Tehát nagyon nehéz a döntés. Gondolják csak végig az utóbbi években bezártuk a Hunyadit, a Petőfit és a Nagyrác iskola felét és most a továbbiakra lenne szükség, ami tulajdonképpen ésszerűség szerint indokolt is lehet, hiszen 2000-ben kétszer annyi általános iskolás volt, mint ma és ez a tendencia nem fordult meg azóta sem, sőt tovább csökkennek. Lehet, hogy jövőre, ha megnézzük a korfát, valószínű, kevesebb első osztályosunk lesz, mint idén és még ennyi első osztályos iskolát sem lehet indítani. Ami a Zrínyi Iskola ügyét illeti, az a Tóth László képviselőtársam javaslatához csatlakoznék és azzal értek teljes mértékben egyet, de mindenképpen szükségszerű lenne az önkormányzatnak újra gondolni az általános iskolák sorsát a jövőben, a jövőre nézve. Itt egy OKSB-s kezdeményezésre egy közgyűlési kezdeményezés kellene, hogy vajon el tud-e ez a város tartani 10-11 általános iskolát, vajon szükség van-e ennyi iskolára, mert ahogy ma látom, a szülők úgy döntenek, hogy nincs. Akkor próbáljuk valahogy a lakosság igénye után szabni az iskolai szervezeti rendet. Mindezek tükrében kérem a szakágért felelős alpolgármester urat, hogy kezdeményezze ennek a dolognak az újragondolását, hogy intézmény megtartó, vagy intézmény ésszerűsítő iskolapolitikát folytatunk és akkor valószínű, hogy elkerüljük az ilyen anomáliákat.

Tarnóczky Attila: Az én szakmai – nem politikai – szakmai véleményem az, hogy Nagykanizsán az általános iskolák száma éppen megfelelő, figyelembe véve a következő években az elsősök számában bekövetkező csökkenést is. Természetesen az osztályok számának csökkenése nem akadályozható meg. Ez az én véleményem, hogy meg kell tartani mindegyik intézményünket, akár úgy is, hogy ezekben az intézményekben, ezekben az épületekben a diákok tágasabban lesznek, nem csak osztálytermek lesznek, hanem adott esetben közösségi termek, vagy szaktantermek, ott ahol nincsenek. A másik választás, hogy szabad utat engedünk, olyan iskola épületekben, ahol szükségtantermekben tanítanak, még bezsúfoljuk a gyerekeket, másokat pedig be kell zárni, vagy kiadni egy részét nem tudom miféle vállalkozási célra, mert üresen fognak tátongani. Egy dolgot ne tessenek gondolni, hogy ha az iskola bezárási eljárás mellett dönt a közgyűlés – én ezt ellenzem, leszögezem – akkor itt ugyanennyi szülő fog ülni, csak szerepcsere fog történni és Ők fognak tiltakozni ez ellen. Én szerintem az Ő érdekeik igazán jogosak, hiszen ha elolvasták az előterjesztésben, hogy a Zrínyi Iskola körzetében 22 elsős gyermek van, mind a 22 fel lett véve. Most aki a Varasdi utcában lakik, azt én hogyan kényszerítsem arra, hogy ne viszonylagos közelségben, mondjuk másfél kilóméterre utazzon, hanem sokkal nagyobb távolságra. Tehát a peremkerületi iskoláknak a megtartása, Palin, Miklósfa, Kiskanizsa, véleményem szerint egy olyan teendő, amit egyszerűen nem semmizhetünk, nem űzhetünk ki a gondolatainkból, hiszen itt apró gyerekekről van szó, nem lehet kivárni, hogy fél várost átbuszozzák, még akkor is, ha vannak szülők, akik szeretik a belvárosi iskolába vinni a gyereküket pl. Kiskanizsáról. Nagyrészük nem ilyen.

Röst János: A felelősség kérdésébe én nem mennék bele, ugyanis akkor elő kellene venni az elmúlt négy év történéseit, hiszen az önkormányzat, jelenlegi testület, talán hetente szegi meg a saját rendeleteit. Egy pontosítást szeretnék tenni Tóth Lászlóhoz, amennyiben Ő elfogadja. Így hangzana a módosító javaslatom: az általános iskolák 2002/2003 tanévben finanszírozott elsős tanulócsoportok számát a Zrínyi Miklós Általános Iskolánál három tanulócsoporttal hagyja jóvá. A 201/2001. számú határozat 4. pontját visszavonja, pénzügyi fedezet DKG osztalék kifizetése.

Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, a vitát lezárom. Határozati javaslatot ismertetem. Tóth László úrnak volt egy módosító indítványa, kérem megismételni a Röst úréval. Módosító indítvány a Röst és Tóth László uraknak a közös indítványa, amelynek lényege az, hogy a 2002/2003-as tanévben finanszírozott elsős tanulócsoportok száma a Zrínyi Miklós Általános Iskolában nem kettő, hanem három, tehát a szöveg úgy lesz megfogalmazva, hogy három. A finanszírozottra értettétek? Mert másképp nem is lehet, mert az osztály mindenképp beindul. Kérem szavazzunk erről.

A közgyűlés 11 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Minősített többség kellett volna, ahhoz még három szavazat hiányzott. Kérem, szavazzunk akkor az eredeti verzióról. Első határozati javaslat az, hogy a beszámolót elfogadjuk.

A közgyűlés 9 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 10 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját nem fogadja el.

Tüttő István: Kérem a 2-ről a szavazást.

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja és a következő határozatot hozza:

127/2002. (IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 201/4/2001.(VI.26.) számú határozatot hatályon kívül helyezi és a 2002/2003 tanévben a Zrínyi Miklós Általános Iskolában három első osztály finanszírozását vállalja.

Határidő:      2002. szeptember 1.

Felelős  :       Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

2.       2002/2003 tanévben az évközi jelentkezéseket figyelembe véve 62 óvodai csoport működését engedélyezi.

Határidő:      2002. szeptember 30.

Felelős  :       Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

Tüttő István: Köszönöm, az első napirendi pontot bezárjuk, megköszönöm az Önök jelenlétét, az iskola működni fog.

Mayer úr elnézést a javaslatát szavazásra tesszük fel, mivel az Igazgatói Tanácsnak az elnökének a javaslatáról van szó. Pontosítsuk a javaslatot.

Mayer Ferenc: Egyáltalán nem vagyok nyugodt, mert akkor most valójában semmi nem történt és ez senki számára nem lehet megoldás. Nagyon kérem képviselőtársaimat, hogy ebben az ügyben bizony most itt Á-t kell mondani, vagy B-t kell mondani. Szeretném megismételni. Nincs arra lehetősége a közgyűlésnek, hogy ezeket a tanulókat elirányítsa onnan, egyszerűen azért, mert az igazgató úr ezekkel a tanulókkal tanulói jogviszonyt létesített. Magyarán ott bizony három tanulócsoport fog indulni. Ezt eddig is tudtuk, hogy elvileg meg van a lehetősége. A finanszírozásról van szó, de ahhoz, hogy a három tanulócsoportot elindíthassa – márpedig más választás nincs – ahhoz bizony most a közgyűlésnek ezt meg kell szavaznia, mert él egy olyan határozat, miszerint csak két tanulócsoport indulhat a Zrínyiben. Tehát ez elkerülhetetlen ez a kérdés. Ebben az ügyben dönteni kell, újra kell szavazni, mert különben.

Tüttő István: Nem kell újra szavazni. Megmondom miért. Ugyanis, amit eldöntöttünk az eddig teljesen szabályos volt. A szavazás arról szólt, hogy finanszírozott első három legyen. Magyarul ezt nem fogadtuk el. Most szavazunk arról, hogy három. Tehát nem újra szavazunk, hanem még szavaznunk kell.

Mayer Ferenc: Én szerintem nem olyan egyértelmű ez a jelenlévők számára. Akkor volt nekem még egy javaslatom, ha úgy tetszik és akkor erről is kérnék szépen szavazást. Arról volt szó, hogy azért ezt már mégsem hagyhatja szó nélkül a fenntartó, már csak a többi iskolára való tekintettel sem, mert ez súlyosan sérti az összes többi nagykanizsai intézményt, vagy intézményvezetőt, ha ez a dolog következmény nélkül marad. Én azt javasoltam, hogy igen is fegyelmi, én nem mondom, hogy megrovás, vagy ez, vagy amaz, de egy fegyelmi vizsgálat induljon el és a fegyelmi vizsgálat eredményeképpen döntsön majd a közgyűlés.

Tarnóczky Attila: Ugye két határozati javaslat volt, az egyik egy beszámoló elfogadása, aminek az az egyszerű oka, hogy a közgyűlés átadta a döntés hatáskörét az Oktatási Bizottságnak. Egyébként nem is tudom hogy lehet ezt csak így egyszerűen visszavonni, mert az SZMSZ ezt tiltja, SZMSZ-t kellene hozzá módosítani. Az Oktatási Bizottság döntése pedig egyértelmű, igazgató úrra bízta, hogy ha Ő beindítja a harmadik osztályt, akkor Ő hogyan finanszírozza. Elmondtam hogyan lehet. A 20 % többlet óraszámból lehet. Így döntött az Oktatási Bizottság. Ezt lehet megváltoztatni, de az előbb elmondottak figyelembevételével természetesen.

Dr. Baranyi Enikő: Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a beszámolót el lehet fogadni. Abban az esetben, hogy ha egy harmadik határozati. Tehát én úgy gondolom, hogy abban lehetne még egy harmadik határozati pontot ehhez hozzátenni, hogy a 2002/2003-as tanévben a Zrínyi Általános Iskola három elsős tanulócsoportját engedélyezi, finanszírozását biztosítja, mert a gyerekeket nem szabad azért hátrányos helyzetbe hozni, erről szól ez a történet. Most nekem teljesen mindegy, hogy a Tóth László, vagy a Röst János volt a másik javaslattevő. A lényeg az, hogy három osztály indul, legyen hozzá finanszírozás és ebben az esetben teljes mértékben – hogy így mondjam – nem jó szívvel, mert sajnálom, de azt kell mondanom, hogy igen, az intézmény igazgatójával szemben pedig a fegyelmit el kell indítani. Hogy annak mi lesz a végkimenetele, milyen következménnyel jár személyére vonatkozóan, az egy másik dolog. Azzal most nekünk itt foglalkoznunk nem kell, csak azzal a plusz huszonvalahány első osztályos gyerekkel.

Bicsák Miklós: Az első napirendi ponttal kapcsolatban ügyrendi javaslatom van a finanszírozással kapcsolatban név szerinti szavazást kérek. Kérem megszavaztatni.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy Önök már eldöntötték ezt a kérdést. Nem tudom miről beszélnek, ebben az ügyben már döntés született. Tehát három tanulócsoport fog működni, az igazgató úr megoldja a harmadiknak a működését. A vitát lezártam, sőt a napirendet is.

Mayer Ferenc: Szeretném megismételni a javaslatomat. Most már harmadszor szeretném megismételni. Egyébként azért a finanszírozás kedves képviselő társaim nem olyan egyszerű, ahogyan itt sok képviselőnek ez tűnik, mert abban az esetben ha három tanulócsoport indul és ezt az igazgatónak úgy kell megoldania, hogy a szabadon felhasználható órakeretből kell ezt finanszíroznia, ebben az esetben természetesen a Zrínyi Iskola többi osztályába járó tanulóját sújtjuk, még pedig keményen. Még egyszer mondom, kikerülhetetlen a finanszírozás ezek után, de ragaszkodom a következményeihez. Ezt a javaslatomat már háromszor, vagy négyszer elmondtam, mert ha nem, akkor az összes többi intézményt alázzuk meg.

Tüttő István: Kérem akkor szavazzanak arról, hogy újra akarnak szavazni. Nem fogom újra feltenni, mert döntöttek ebben, vagy kérem szavazzunk róla. Ha Önök igennel szavaznak, akkor újra szavazhatnak az egészről.

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: A kérés az volt, hogy név szerinti szavazás legyen. Kérem erről is szavazni.

A közgyűlés 9 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Egyszerű szótöbbség nincs meg, mert 12 szavazat kell. Írásban kell benyújtani. Maradjunk abban, hogy Bicsák úrtól írásban megkaptam. Kérem a jegyzőnőt, olvassa fel a névsort. Arról szól, amit a Mayer úr is az előbb kétszer elmondott. Ez pedig azonos azzal amit a Tóth úr és a Röst úr is megerősített, tehát 2002/2003 tanévben finanszírozott elsős csoportok száma a Zrínyi esetében három. Egy újabbat fogok majd szavazásra feltenni, de ha akarják, akkor egybe is kapcsolhatjuk Mayer úr javaslatát, hogy egyben fegyelmi eljárás indítását kezdeményezzük, de azt egy külön szavazással döntjük el. Kérem először a név szerinti szavazást.

Tóth Zsuzsanna: Előre bocsátom, hogy megszegem az SZMSZ-t, és nem biztos, hogy ügyrendi téma lesz, amit el fogok itt mondani. Nem akartam eredetileg hozzászólni ehhez a témához, mert nem tudok elfogulatlan lenni az iskolával és az igazgató úrral kapcsolatban, azonban ez a káosz, ami itt kibontakozott, az SZMSZ teljes körű felrúgása, ráadásul olyan személyek próbáltak itt felszólalni, a maguk igazát, ill. a szülők igazát képviselőtársaim bizonygatva, aminek most már felszólalásuknak erősen politikai felhangjai is vannak, még ha azt sokan nem is hallják. Ez az ügy azt hiszem mindenféleképpen precedens értékű és nehogy legyen valaki ebben a teremben, aki azt hiszi, hogy egyetlen egy és ez a probléma ezzel a kérdéssel, hogy most itt akár hogy is döntünk, meg fog oldódni, egész biztos nem fog megoldódni és hamarosan eljön az az idő, hogy át kell rendeződni az iskolák térképének városunkban. Én most nagyon szépen kérek mindenkit, fogadjuk meg Mayer úrnak az indítványát, szavazzuk meg – mindenki, kivétel nélkül – a harmadik osztálynak a finanszírozását és nagyon félve mondom ki és nehéz szívvel, de tényleg a többi iskolaigazgatóra való tekintettel a fegyelmi eljárás szükségességét. Azt hiszem, hogy azért volna fontos, hogy ebben a kérdésben egyöntetűen foglaljunk állást most és itt, hogy mindenféle politikai kampánydolgoktól elhatárolódhassunk.

Tüttő István: Ez nem volt ügyrendi és úgy tudom nem is kampány időszak van. Kérem akkor olvassuk sorba a neveket.

Antalics Dezső: Igen.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Balogh László nincs.

Dr. Baranyi Enikő: Igen.

Bicsák Miklós: Igen.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Birkner Zoltán távol van.

Böröcz Zoltán: Igen.

Budai István: Igen.

Dr. Csákai Iván: Igen.

Cserti Tibor: Igen.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Dr. Fodor Csaba nincs.

Dr. Gőgös Péter: Igen.

Gyalókai Zoltán: Nem.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Györek László nincs.

Dr. Horváth György: Nem.

Dr. Kalmár Béla: Igen.

Kelemen Z. Pál: Igen.

Kiss László: Nem.

Marton István: Igen.

Mayer Ferenc: Igen.

Röst János: Igen.

Tarnóczky Attila: Nem.

Teleki László: Igen.

Tóth László: Igen.

Tóth Zsuzsanna: Igen.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Törőcsik Pál nincs itt.

Tüttő István: Nem.

Zsoldos Ferenc: Igen.

A közgyűlés 17 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Ugyanis én azért lettem felelőssé téve az önkormányzat által, hogy én képviseljem az eredeti álláspontot, tehát nem lehet igent mondani. A következőről már nem név szerinti szavazást, hanem a gombok megnyomásával Mayer úr kezdeményezése, hogy kezdjünk vizsgálatot az ügyben, és eljárást megindítjuk és vizsgáló biztost jelölünk ki. Kérem szavazzanak.

A közgyűlés 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: A vizsgálóbiztos személyére kérnék javaslatot.

Tóth Zsuzsanna: Javaslom Tóth László urat, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét.

Tüttő István: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét bízza meg a közgyűlés a vizsgálat lefolytatásának vezetésével. Tóth urat kérdezem, hogy van-e olyan ellenvéleménye, hogy ezt nem tudja megcsinálni.

Tóth László: Elvállalom.

Tüttő István: Szavazzunk róla.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

128/2002. (IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       Faller Zoltán igazgató ellen a Kjt. 46. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettsége vétkes megszegésének alapos gyanúja miatt – a 201/2001. (VI.26.) számú közgyűlési határozat  4. pontjában foglaltakkal ellentétesen két tanulócsoportnál magasabb létszámú 67 tanuló jelentkezését regisztrálta és valamennyivel tanulói jogviszonyt is létesített – fegyelmi eljárást indít.

2.       a fegyelmi vétség kivizsgálására vizsgálóbiztosként Tóth László képviselőt jelöli ki. Felkéri a vizsgálóbiztost, hogy a kijelöléstől számított 15 napon belül folytassa le a vizsgálatot és a vizsgálati eljárás lezárásától számított 8 napon belül az ügy iratait saját véleményével a közgyűlésnek adja át.

Felelős:     Tüttő István polgármester

                  Tóth László vizsgálóbiztos

2.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Kérem, hogy járuljanak hozzá az Ipari Parkkal kapcsolatos 8. számú napirendi pont előrehozatalához. A pesti vendégek azt kérték, hogy szeretnének visszasietni. Végigmegyünk rajt, és annak részeként.

A polgármesteri tájékoztatót Önök írásban megkapták, kaptak hozzá kiegészítést is. Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm mindazon képviselőtársaimnak az aktív részvételét a Kanizsa Napokon, akik természetesen erre vállalkoztak és jelenlétükkel könnyítették a munkánkat. Az általános tapasztalat az, hogy a rendezvények visszhangja pozitív, a külföldi vendégeink is egyértelműen megfogalmazták, hogy soha ilyen jó programon nem vettek részt még Nagykanizsán. Ez természetesen csak egy része a polgármesteri tájékoztatónak.

Kérdezem Önöket van-e észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban, tegyék meg.

Tarnóczky Attila: Annyival szeretném kiegészíteni polgármester úrnak a szavait, megköszönöm én is a részvételüket természetesen, viszont lenne egy kérésem is. Aki visszajelzi kedves képviselőtársaim a díszelőadáson a részvételét, vagy legyen szíves eljönni, vagy jelezze, hogy nem jön el, hiszen abban az esetben ott elég sokan várnának arra az ülőhelyre és megtelhetne a terem.

Budai István: Én azzal szeretném kezdeni a hozzászólásomat, hogy szeretném megkérni a polgármester urat, hogy a 10. oldalon a 21-es pontnak a határidejét ne csak az A/5-ös témában hosszabbítsuk meg, hanem az A/8-aséban is, mert én úgy gondolom, hogy itt egy intézkedési tervet fogadtunk el és én szeretném, ha a bevezető szövegben leírtaknak megfelelően az intézkedési terv megvalósításáról is szó esne. Itt egy tényleírást kaptunk, amit megköszönünk és megerősíti azon véleményemet, legalábbis az enyémet, amelyet eddig is vallottam. A határidő módosítás május 31. legyen.

A 14. oldalon a 29. ponthoz. Húzódik a Hevesi Sándor Művelődési Központ elektromos hálózatának átépítése és itt kapunk olyan javaslatot, van egy ilyen javaslat benne, hogy három-fős bizottságot alakítsunk az egyeztetéshez. Én ehhez, mivel itt van egy erősáramú szakember, ezért én javaslom a magam részéről a bizottságban Kelemen Z. Pál urat beválasztani.

A következő téma, amit a Redilco, illetve a NagyPlus Rt. végelszámolásával kapcsolatosan szeretnék elmondani. Pénzügyi Bizottsági ülésen is az volt a véleményünk, hogy szeretnénk utána döntést hozni, ha a végelszámolást elrendelő napot követő nappal összeállított záró mérleg adatait megismerhetnénk. Ugyanis mi kaptunk korábban egy olyan tájékoztatást, hogy a meglévő pénzügyi eszközök fedezetet nyújtanak a végelszámolás költségeire is, és most viszont találkozunk egy olyan igénnyel, hogy további tizenegynéhány milliós többletköltség, aminek a 35%-át nekünk finanszírozni kellene. Én úgy gondolom, a magam részéről nem látom tisztán, hogy ez miből van. Illetve tisztán látom, de a mellékelt költségkalkulációban olyan tételek szerepelnek, amit én úgy gondolom érdemes lenne megvizsgálni. Többek között olyan kérdések merültek fel bennem, hogy elszámolunk, kérünk üzemanyagköltségre és bérelt gépkocsi szerepel ebben. Gondolom a Sólyom úr erre tud válaszolni, hogy miből van. Bérlünk irodákat, holott senki sem lakja, legalább is én úgy gondolom, hogy nem lakja senki. Aztán én úgy gondolom, hogy vita téma lehetne ilyen rövid munkaviszony, vagy vezérigazgatói tevékenység után a végkielégítés mértéke, nagyságrendje. Ha valaki ezt úgy megnézi, akkor azért eléggé húzós témának tűnik. Én szeretném, ha ez a kérdés ne úgy oldódna meg, mint már volt rá példa, hogy szoktuk mondani, hogy idő előtti és szakmaiatlansággal vádoltuk azt a döntést, hogy elrendeltünk olyan végelszámolást, amit talán nem kellett volna akkor. Nehogy ezzel is úgy járjunk, hogy egy olyan végelszámolás mellett döntöttünk, amiből majd egy hosszú-hosszú folyamat lesz és nem érünk a végére.

Röst János: Azzal kezdeném tisztelt polgármester úr, hogy a polgármesteri beszámolónál jelenleg is 21 határidő módosítást kér polgármester úr. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen le kellene csökkenteni, mert közgyűlésenként hasonló jelleggel, hasonló nagyságrenddel van beterjesztve határidő módosítás.

Egy kérdésem lenne a 11. oldal 30. pontjánál, ez pedig a Csengery u. 89. szám alatti ingatlan értékesítéséről szól, hogy a bent lévő bérlőkkel van-e még tennivalója az Önkormányzatnak, vagy nincsen, mert ezt az anyag nem tartalmazza.

A polgármesteri tájékoztató 7. pontja a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala 2002. februárjában szakmai vizsgálatot tartott a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálatnál. Erről készült egy jegyzőkönyv, egy levél, amelyet tájékoztatásképpen megküldött nekünk polgármester úr, viszont intézkedési tervet ennek kielégítésére nem találtam. Felolvasnék belőle: „A családgondozók létszáma, illetve az egy családgondozóra jutó esetek száma nem felel meg a szakmai szabályoknak. Felhívom a fenntartót, hogy a szükséges személyzeti létszám alkalmazásáról haladéktalanul intézkedjék.” A beterjesztés nem tartalmaz intézkedési tervet és épp ezért lenne egy javaslatom, hogy a következő közgyűlésre a Zala Megyei Gyámhivatal vizsgálatának megállapításainak kezelésére a májusi soros közgyűlésre javaslat készül. Felelős: Tüttő István polgármester.

Kiss László: A 14. oldalon szereplő 29. napirendi ponttal kapcsolatban szeretnék véleményt nyilvánítani, tekintettel, hogy ez egy önálló képviselői indítványt tárgyal, ez az általam benyújtott önálló képviselői indítvány, amit a közgyűlés valamikor annak idején bizottsági szakaszba utalt. A bizottságok közül egyedül az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalta ezt a témát, a többi bizottság nem tárgyalta, azt szeretném megtudakolni, hogy ennek mi az oka, ki a felelőse ezeknek a határidőknek az elmulasztásának? Ezen szerepelt, hogy három fő, akit név szerint is javasoltam bizottsági megtárgyalásra, nem került a bizottságoknál megvitatásra a kérdés és így a polgármesteri beszámoló keretében kerül vissza, én azt hiszem, hogy ez ellentmond az SZMSZ-nek. Itt a közgyűlésnek erre vissza kellene térni, meghatározni a három főt, ennek kapcsán Budai úr részéről is elhangzott most egy javaslat, de ezt az ügyrend és az SZMSZ szerint kellett volna tárgyalni és végigvinni és az előre megszabott határidő, ami azt hiszem eléggé bő volt, azon belül végre kellett volna hajtani. Négy és fél hónap, én szeretném jegyzőnőtől megtudakolni, hogy ki a felelőse ezeknek a határidőknek a Hivatalban, majd annak idején szükség esetén egy interpellációt is be fogok ebben a határidő-nyilvántartás és szerződés-nyilvántartás és hasonló témákban nyújtani.

Dr. Csákai Iván: A 2. oldalon az 1. lapon az 1. pont, a 163/1994. mindent elmond. Lassan lejár a tíz év elidegenítési tilalom, itt nagy kedvezményeket adtunk, ennek ellenére részletfizetést sem teljesít valaki. Legközelebb énszerintem a közgyűlésnek sokkal szigorúbb feltételek mellett kellene ilyen támogatásban részesíteni valakit.

Tanulságos a 11. oldal utolsó francia bekezdése, amely a hulladékgyűjtő Kft-vel kapcsolatos megjegyzést tartalmazza. Nagyon tanulságos. Megjegyezzük, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának több munkatársa – ez ’98-ban történt – és az akkori jegyző a szerződés végső formájával, tartalmával több ponton nem értett egyet, aminek hangot is adott, sőt a jegyző a szerződés ellenjegyzését meg is tagadta. A végső döntést az aláírásról azonban politikai döntésként az önkormányzat képviselőtestülete meghozta, így az aláírásra került. Tanulságos betét. Kérem a továbbiakban is ezt, hogy ne legyen ilyen megjegyzés a továbbiakban.

Gyalókai Zoltán: Én is végigmennék egy-két apróságon. A 4. oldal 6. pont, gyakorlatilag a Csapatművelődési Otthon. Uraim, ha Önök jól emlékeznek, ez az ügy 2001. január 30-án született ez a határozat. Azóta az elmúlt lassan 15 hónapban gyakorlatilag nem történt semmi. A vállalkozó kezdené már építeni a lakásokat, nem tudom elhinni, hogy a Hivatalnak a fogaskerekei ilyen lassan őrölnének. Ez egyszerűen hihetetlen.

Következő oldal teteje. Szeretném, ha a polgármester így kapásból megmondaná, hogy melyik az a 4662-es hrsz-ú beépítetlen terület, ugyanis az előterjesztés ezt nem tartalmazza, én meg fejből nem tudom sajnos.

Következő: szintén ezen az oldalon a 10. pont a palini városrészben lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása. Uraim, itt is az első határozat az 2001. VI. 5-én született, és a jelenlegi módosítás arról szól, hogy még kb. ¾ év határidő módosítást adjunk nekik. Uraim, borzasztóan sok a határidő módosítás. Igazából én nem tudom, de valami nagyon nem stimmel a Hivatalban.

Következő kérdésem a 10. oldal 21. pont. A polgármesteri beszámolóban fogjuk tárgyalni az önkormányzati szilárd hulladékgazdálkodás feladata témakört, vagy külön napirendként, ugyanis mind a kettőhöz vannak határozati javaslatok. Szerintem legtisztább lenne, hogy ha ezt külön napirendként a hulladékgazdálkodás feladataként tárgyalnánk, nem pedig a polgármesteri beszámolóként. Itt sem értem a május 31-i határidő módosítást.

Tüttő István: Ez egy rendeletről szól.

Gyalókai Zoltán: Igen, de gyakorlatilag a határozati javaslatban nevek is elhangzanak.

Hevesi Sándor Művelődési Ház, itt már két képviselőtársam megemlítette, én is szerettem volna ezt mondani.

A 18. oldal 23/2002. számú határozat, mivel, hogy itt határidőig nem történt semmi, a határidő lejárt, ezért javaslom a határozat visszavonását. Kérem ezt a polgármester úrtól megszavaztatni.

Platán sori kazánház környezet hasznosítási javaslat, itt is szintén határidő módosítást kér polgármester úr. Igazából nem tudom, mert ezzel a témával sokat foglalkoztunk. Nem tudom, hogy nem lehetett volna ezt előkészíteni eddig? Egyszerűen nevetségesnek tartom. Ez a 19. oldal 45. pont, a 26/2002. számú határozat a Platán sori kazánházak földterületének értékesítése. Szerettem volna erre az időre már erről előterjesztést látni, nem pedig egy újabb határidő módosítást.

20. oldal 50. pont, a 48/2002. Uraim, ezeket a területeket négy vállalkozónak tudtommal elígértük és el akarjuk adni, nem igaz, hogy az előkészítés során nem tudta senki a Hivatalból, hogy az ingatlan nem értékesíthető mivel, hogy szántóterületként van nyilvántartva. Ez a határozat kb. másfél-két hónapos és akkor érdekes módon senki nem közölte velünk, legalább is nem tudok róla.

Még egy-két apróság van. A határozati javaslatok közül a 31. oldalon az első nagy csomagban kérem a polgármestert, hogy a negyedik sor közepén lévő, 422/2001-est külön szavaztassa meg, alulról az ötödik sorban a 26/4/2002-est külön szavaztassa meg és az alulról a második sorban a 63/2002-es határozatot külön szavaztassa meg.

Még egy apróság. A most kiadott anyagban, fogalmam sincs miért, de 13. pontként szereplő dolgot az Államháztartási törvény kezdetűt, szeretném tudni, hogy mi ez a 83 millió Ft visszafizetési kötelezettség, ugyanis az előterjesztés ezt nem tartalmazza és szerintem legjobb lenne ha ezt a város nem hitelfelvétellel, hanem a pénz nem elköltésével tudná kigazdálkodni.

Cserti Tibor: Engedjenek meg pár öreg mondatot a beszámolóval, tájékozatóval kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy tényleg a határozatok végrehajtásának 1/3 részéhez határidő módosítást kérni, miután nem is egyéni jelleggel fordul elő, hanem most már rendszeres a közgyűlés munkájában, azt kell, hogy mondjam, mindenféleképpen tartalmi felülvizsgálatra szorul. El tudom képzelni – sokszor elhangzott ez is – hogy a feladatszabás olyan, hogy nem igazodik annak az időigénye egy normális szakmai munka végrehajtásához, akkor ezen kell változtatni, és ha nem végrehajtható, akkor a határozathozatal időpontjában kell ezzel kapcsolatosan jelezni a végrehajtóknak, hogy igen uraim, más jellegű szakmai összefüggések miatt ebbe nem férünk bele.

Én a magam részéről, néhai nagyapám szavaival élve, a „nem akarásnak nyögés a vége”. Elfogadhatatlan, mindenféleképpen egyfajta utóelemzést kérnék én, ha úgy tetszik, akkor az Ügyrendi Bizottság munkájának a homlokterébe is javaslom.

Két mondatot a laktanyák kérdéséről. Szerintem az is baj, hogy ha van laktanya terület, mert van ilyen laktanya terület, amivel nem tudunk jól gazdálkodni, ez a volt Dózsa Laktanya területe, vagy a Thury Laktanya területe. Itt említette már képviselő kollégám, hogy bizonyos tekintetben hosszú időn keresztül annak a rendezési tervi előkészítése akadályozza a vállalkozás vagyongazdálkodás vonalát. Ez igaz. Van, ahol már megvalósult produktum van, annak az építészeti megoldását már sokszor ostoroztuk, itt gondolok én magam részéről mindenféleképpen a Plus Áruházra. Amikor akkor kiadtuk az építési engedélyt, akkor nem volt tiszta pl.., hogy még a hozzá kapcsolódó út nincs is a birtokunkban, most azt kell megvenni. Egyébként az ÁPV Rt. most vár ezzel kapcsolatosan, ezért minden további folyománya a dolognak az háttérbe szorul. Ez ékes példája annak, hogy nem tudunk a meglévő vagyontárggyal gazdálkodni, hát ha még nincs is a birtokunkban. Ezért most meg szeretném kérdezni, hogy április 30-ával lekettyent az a határidő – vagyis a mai napon – amikor a határozat kötelezte polgármester urat, hogy a még meg nem szerzett laktanya tekintetében a kanizsai vállalkozók konzorciumával – ha jól mondom a nevet – megkötött opciós szerződéseket szíveskedjék felülvizsgálni, vagy egyáltalán felülvizsgálat alapján ha jól emlékszem a határozat pontosan úgy szól, hogy amennyiben az ellehetetlenülés ténye bizonyítható, vagy a város számára fokozott hátránnyal jár, adott esetben hogy ha megkapjuk, akkor még inkább, akkor ezzel kapcsolatosan tegyen intézkedéseket a szerződés felbontására. Ennek a végrehajtására mindenféleképpen kérnék szépen legalább szóban egy tájékoztatót.

Van még egy határidőben lévő dolgunk, amiben nem kaptunk megint tájékoztatást, ez pedig az Eötvös téri felső irodaépületünknek az udvari részére vonatkozott. Mert ugye a felépítmény tekintetében mind a két volt kazánház értékesítésre került, egy picit eklektikus módon a földterület megmaradt önkormányzati tulajdonnak és az elmúlt időszakban – emlékszik rá a képviselőtestület – akkor döntöttünk a tekintetben is, hogy a földterület is értékesítésre kerülhet. Most annak érdekében, hogy rendezett városkép jöjjön létre, azt mondtuk, hogy a felépítménynek a középső részét, a garázsok beépítési lehetőségét mindenféleképpen meg kell vizsgálni és még az építés folyamatban van, praktikus módon könnyen organizálható módon erre vonatkozó döntést kéne hozni. Ne halasszuk ezt a döntést, kérem a vizsgálat eredményéről a mai napon a tájékoztatást. Mindenféleképpen az a javaslatom, hogy a pótlólag megkapott anyagnál a 12. és 13-as pontra vonatkozóan kiegészítő határozatot hozzunk. A 12. arra vonatkozik, hogy a hitelszerkezetet strukturálja át az Önkormányzat. Ez valójában nagyon fontos dolog, de nem ilyen hevenyészett módon. Gondolom azért került ez ide, és nem a költségvetés részeként, mert a pénzintézet nyomja maga előtt a végrehajtó vonalat és beajánlott egyfajta alkupozíciót. Én meg úgy gondolom a tisztelt képviselőtestület nevében, hogy van olyan nagy fontosságú ez a kérdés, hogy legalább Pénzügyi Bizottsági hatáskörbe utalva kerüljön megnyugtató módon előkészítésre és végrehajtásra. Itt nem csak a hitelszerkezet átstrukturálásáról van szó, hanem igenis kemény költségdimenziókról, nemcsak ütemezés kérdéséről, hanem kondíciókról is, és azért a hitelszerkezeten belül nyilvánvaló a kamatkondíciók élesen változhatnak. A szoc. bérlakás témája a célhitel vonatkozásában. Nem szeretném húzni a sort, javaslom Pénzügyi Bizottság hatáskörbe utalni.

Befejezésképpen én megnyugtatni szeretném azért a tisztelt képviselőtársaimat, hogy jobb dolog egy normatív állami hozzájárulás felülvizsgálatát időben megejteni. Mert hiszen okosabb települési önkormányzatok felül szokták ezt a dolgot tervezni, hogy menet közben pótlólagos kamatmentes kölcsönként funkcionáljon, azonban időben le is kell tudni róla mondani a felülvizsgálat kapcsán. De hogy ha viszont tisztelt volna bennünket az előterjesztő, akkor ennek a felülvizsgálatnak a két oldalas anyagát benyomja ide elénk, hogy lássuk azt, hogy mely normatív soroknál hol volt felültervezve és gondolom a népesség, vagy az ellátottak számának az alakulásánál hol volt túlságosan felülbecsülve a dolog, mert nyilvánvaló tervezési pontatlanságot is jelent. Ezt pótlólag mindenféleképpen kérem Pénzügyi Bizottsági ülésre beterjeszteni.

Dr. Baranyi Enikő: Egyszer a 6. oldalon a 12. pont, konkrétan a 226/2001. határozat. Szabad-e tudni, hogy hol tartanak a Sarlós Boldogasszony Plébániával a tárgyalások? Történt-e már megállapodás, vagy pedig mikorra várható? Hisz ez már nem az első határidő meghosszabbítás és összeget tudhatunk-e?

Tüttő István: Aláírásra került, 5.000 Ft.

Dr. Baranyi Enikő: Köszönöm szépen. A 16. oldalon 35. számmal jelzett, a 1/2002. számú határozat. Itt most úgy gondolom, hogy jobb, ha nem konkrét név jelölésével próbálok rákérdezni. Utánanéztem a jegyzőkönyvből és ezek alapján meg szeretném kérdezni, hogy milyen újfajta helyzet és szituáció állt fenn, hogy a közgyűlés határozatával a felügyelő bizottság tagsági lemondását kezdeményezte, hisz megítélésem szerint összeférhetetlenség nem állt fenn, illetve a felkérés időpontjához képest semmiféle változás nem volt. Ezt úgy gondolom, hogy egy megfontolt, körültekintő előterjesztés és elfogadás után ily formában lerendezni enyhén szólva méltánytalan a felügyelő bizottsági tagokkal, avagy taggal szemben.

Tüttő István: A közgyűlés döntött így, név szerint mindenkire vonatkozott, és én mindenkinek elküldtem a felkérő levelet. De meg kell, hogy mondjam válasz nem érkezett több helyről, illetve egy válasz érkezett, aki jelezte, hogy nem kíván lemondani. Ennyi a tény, közgyűlési döntés alapján írtam a levelet.

Dr. Baranyi Enikő: Talán pont az az illető, aki miatt én most felszólaltam, aki itt is meg van jelölve név szerint?

Tüttő István: Nem.

Dr. Baranyi Enikő: Ugyanis a magam részéről ezt méltánytalannak és meggondolatlan és tisztességtelen döntésnek érzem akkor, amikor ugyanaz a helyzet és szituáció állt fenn, semmi nem változott a felügyelő bizottsági tagok státuszát, vagy társadalmi egyéb funkcióját tekintve, ezt követően rá három, vagy hat hónap múlva jön egy ötlet és akkor azt mondjuk, hogy kérjük a lemondását. Itt polgármester úr ebben az esetben természetesen egy közgyűlési döntésnek a végrehajtója volt, ezt azért mondom így. Akkor kérdezném a kérdést feltevőktől, hogy milyen fajta összeférhetetlenség volt, vagy milyen újfajta státusz, ami alapján ezt a kérdést fel lehetett vetni?

Tüttő István: Én úgy emlékszem Röst úr vetette ezt fel, de megkérem, hogy. Arról szólt a felvetés, hogy van pártelnök, aki összeférhetetlen volt Röst úr véleménye szerint a felügyelő bizottsági tagsága.

Röst János: Baranyi Enikő felvetésére nagyon egyszerű válaszom van. A választási kampány időszakában két pártelnök és két parlamenti képviselőjelölt volt a felügyelő bizottság tagja a Kanizsa Televíziónak. Én úgy gondolom, hogy a pártatlan tájékoztatás érdekében nem megengedhető az, hogy pártelnökök felügyelő bizottsági tagságot lássanak el. Hasonló felvetés volt a Kanizsa Újságnál, ott szintén egy pártelnök volt bent a felügyelő bizottságban. Én úgy gondolom, hogy nekik maguktól kellett volna lemondani.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy Mészáros úr válaszolt és nem fogadta el, indokolta, hogy nem kíván lemondani.

Dr. Baranyi Enikő: Már csak azért sem tudok ezzel egyetérteni, mert nem is olyan régen közgyűlésen itt elhangzott az is, hogy más helyzetben mi a felügyelő bizottságnak a hatásköre és a kompetenciája messzemenően egy újság esetében is. Ez megítélésem szerint nem összeférhetetlen, de a közgyűlésre vonatkozóan szerintem egy negatív bizonyítványt tölt ki, hogy egy felügyelő bizottsági tagságot ilyenre hivatkozva – hogy így mondjam – visszahívjuk, miközben hat éven keresztül már ugyanannak a pártnak a pártelnöke. Értelmetlen szerintem és sértő.

Tüttő István: Nem hívtuk vissza, végül is mi nem menthetjük fel. A felmentéséről nem intézkedtünk, csak udvarias formában felkértük, hogy erről a tisztségéről mondjon le.

Dr. Horváth György: A tájékoztatóval kapcsolatban két dologról szeretnék szólni. Az egyik a 77/1998-as határozat. Azt hiszem, hogy a határozatok döntő többségének ilyennek kéne lenni, hiszen az utolsó mondata azt jelenti az óvodákkal kapcsolatban, hogy a március 31-i beszámoltatás után hatályon kívül helyezi. Mit bizonyított ez? Valószínű azt, hogy volt a közgyűlésnek egy bölcs döntése, ezt a megfelelő szakigazgatási szerv következetesen végrehajtotta és ennek az eredménye, hogy úgy mondjam, akik emlékeznek rá, tudják, hogy a rend lett. Természetesen támogatva a hatályon kívül helyezést.

A 27. oldalon olvastam, tudom, hogy ezen nem lehet így segíteni, ez a Kossuth ünnepséggel kapcsolatban nagy hazafiak vagyunk, nagyon-nagyon sokan, nagyon szép számmal voltak ott résztvevők, de azt a 120-150 embert én mind ismertem és ez egy kicsit szomorú volt, néha nagy hazafiak jönnek ide különböző alkalmakra pénzt kérni, és gyakorlatilag akiknek illett volna ott lenni, azok közül senki nem volt ott. De ezt vonatkoztathatom esetleg más ünnepségekre is, amikor a nagy öntudat jobban buzoghatnak, nem csak a pénzkéréskor.

Kiss László: Az előző hozzászólásomhoz szeretnék ismét visszatérni. Akkor kifogásoltam, hogy nem került bizottsági szakaszban megtárgyalásra ez az indítvány, és ez úgy tűnhetett, hogy szeretném ezt megismételtetni. Nem erről van szó. Nem akarom én a határozat végrehajtását itt semmiféleképpen sem korlátozni, ezért lenne egy módosító javaslatom. Ez a Hevesi Sándor Művelődési Központ elektromos hálózat átépítési munkái, a 464/2001-es határozat. Ezért egy módosító javaslatom van. A határozat szerinti határidő meghosszabbítás 2002. május 31-ig el tudom fogadni akkor, ha most a közgyűlés meghatározza a közgyűlés tagjai közül azt a három főt, aki részt vesz az egyeztetésen. Budai István képviselőtársam részéről elhangzott egyszer Kelemen Z. Pál úr neve, én korábban javasoltam Marton István és Gyalókai Zoltán urakat, én kérem, hogy a közgyűlés a határozat megszavazásakor az Ő személyüket határozza meg résztvevőként és akkor a május 31-i határidő módosítást én el tudom fogadni. Ez módosító indítvány.

Cserti Tibor: Egyetlen kérdést hadd tegyek még fel, az előbbi hozzászólásomnál kifelejtettem. Tekintettel arra, hogy az Ipari Park témaköre a tájékoztatóhoz kapcsolódik, tájékoztatónak megjelent a költségterve 2002-re. Ez az előttünk fekvő költségterv egy öt pontos dolog, amiről a második már kifizetésre került. A kérdésemnek a lényege az, hogy ez a 4381/1 hrsz-ú ingatlan, emlékeznek rá, hogy külön előterjesztésként szerepelt előttünk, ez a Kanizsa Trend tulajdonának a megvásárlása abban az ominózus felhevült vásárlási időszakban. Itt kifizetésre került egy nagy összegű 852.355 Ft-os ügyvédi költség. Azt szeretném megkérdezni, hogy gyakorlatilag hogy értékeli polgármester úr, illetve mit tartalmaz először is, arányban áll-e a végzett szolgáltatással ez az összeg, ha igen, akkor én is megnyugszom.

Marton István: Kiss képviselőtársam javasolta a részvételemet szakértőként egy bizottságban, én úgy gondolom, hogy bár szakmailag ez egy szép feladat lenne, de morális alapon nem vállalhatom, hiszen ezzel kapcsolatos álláspontomat már többször kifejtettem és az elfogultság veszélye kétségtelen, hogy ebben az esetben részemről fennáll. A kérdéseim, amiket eredetileg felírtam, azok részben megválaszolást nyertek, mert más képviselőtársaim is feltették őket, de azért még maradt így is szép számmal.

A 4. oldalon a 7. a városi szignál kiválasztása, hangszerelése, átdolgozási munkáinak elvégzése. Itt egy mondat, elkészültek, kifizetési határidőre megtörtént. Én sajnálom, hogy a képviselők elől az összeget titkolják talán, amennyibe ez került, miközben az előző napirendi pontnál szerepelt az összeg is. Ebből csak azt akarom kihozni, van amikor szerepel, van amikor nem szerepel.

Döbbenten tapasztalom a 7. oldalra húzódik át a 6-ról a 13. pont a Szent Imre úti ingatlanra vonatkozó tulajdoni igény érvényesítése, amely lassan egy évtizedes téma lesz és csak jönnek a határidő módosítások és semmi nem történik érdemben.

A következő napirendi pontnál Szabadhegyi állattartás ellenőrzésénél az utolsó mondatnál, ami a másik szarvasmarha telepre vonatkozik, nem tudom, hogy melyik az a másik, de érdekelnek a részletek, ezt szeretném, ha a Hivatal majd közgyűlésen kívül a tudomásomra hozná.

A 8. oldalon a 16. pont. Én azt hiszem, ez itt egy ingatlan megszerzését célozza kisajátítási eljárással. Semmi sem változott azóta, amióta a döntés megszületett, még akkor sem, ha be van írva, hogy hírtelen nincs rá fedezet, miközben annak idején volt, akkor kellett volna ennek érvényt szerezni. Ez az önkormányzati földeknek a 2. számú megközelítési lehetősége Szabadhegyen. Ezt semmiképp sem javaslom elfogadásra.

A 21. ponttal nem kívánok most foglalkozni, lévén, hogy az önálló napirend lesz, de az itt leírtakat azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül korrektnek tartom a hivatal részéről, ezt akkor majd részletes vitában ki is fogom fejteni.

A 13. oldalon a 25. pont megírja, hogy a 2002-es költségvetésben a háziorvosi körzetek felújítására 9 millió Ft, gép-műszer beszerzésre 2 millió Ft biztosításra került. Kérdezem, hogy hova, konkrétan a felsorolást, mert annak idején is itt komoly vita volt és született ez a megoldás, hogy nem részletezik, de gondolom, hogy a realizálásnál ez már nem lehet olyan nagy titok.

Tüttő István: A pályázat itt volt Önök előtt és a döntést meghoztuk, hogy annak a cégnek mit adunk.

 

Marton István: Hogy hova kerül ez a 9 millió felhasználásra, milyen összeggel. Legalább egy kétsoros beszámolóban talán jó lenne megemlíteni.

A másik a 18. oldalon a 41. pont az ingatlanértékesítés a McDonald’s Kft. részére. Furcsa számomra az utolsó előtti mondata. A McDonald’s beruházást egy másik cég fogja megvalósítani és az ingatlant ez a cég vásárolja majd meg. Én úgy gondolom, hogy a közgyűlési döntés értelmében az veheti meg, akinek mi eladtuk és nincsen átcedálás ebben az ügyben. Javaslom az eljárás újrakezdését. Nem is lehet más.

Szomorúan olvasom a 27. oldal második bekezdésével kapcsolatban, hogy a Kanizsa Főiskola jövőjének részletes kidolgozása és a májusi közgyűlésen terjesztik elénk a Veszprémi Egyetem Kanizsa Főiskolai karának koncepcióját, illetve az ehhez szükséges intézkedési tervet. Kérem főiskola ügyben koncepciókkal – ahogy mondani szokták prózaian – tele van a padlás. Én emlékszem olyanra, hogy ennek a közgyűlésnek az elődje 15 millió Ft-ot szavazott meg az akkreditálás előkészítésére. A pénz elfogyott és semmi az ég egy világon ebben az ügyben nem történt. Ugyanis ebben a pillanatban nekünk nincs főiskolánk, bár nagyon szeretnénk, hanem a Veszprémi Egyetemnek egy kihelyezett képzési helye van. Nem kar, nem főiskola, de örömmel várom, ha nem túl pénzigényes megoldással májusban találkozhatunk.

A következő oldalon, a 28-on örömmel olvasom, hogy az Alsó-szabadhegyi utca kialakításához szükséges ingatlanrészek megszerzésére a Hivatal megtette a megfelelő lépéseket, illetve már vannak szép számmal – ahogy értesültem – pozitívan visszajelző tulajdonosok. Gyakorlatilag tényleg elkezdődött az adásvételi szerződések előkészítése.

Tüttő István: De szép számmal van negatív visszajelzés is.

 

Marton István: Olyan is van, de a lényeg az, hogy előre megyünk. Azt még nem tudom pontosan, hogy a lejegyzési dokumentáció módosítása mit takar, de ez szakmai kérdés, utána lehet ennek majd még nézni.

Végül, de talán nem utolsó sorban a 31. oldalon a 11-ben megkapjuk a NagyPlus Rt. végelszámolásával kapcsolatos iratanyagot. Ezzel foglalkoztak már más képviselőtársaim is, amelyben a mellékletből kiderül, hogy végveszélyként elhangzott, hogy ha nem töltjük fel pénzzel ilyen-olyan formában, akkor felszámolásba kell átvinni. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül előkészítetlen Rt alakításban volt részünk tavaly július 13-án, aki nézte az azt megelőző közgyűlést, az tudhatja, nem fogok szomorkodni, ha átmegy felszámolásba és ezt is javaslom a testületnek, hogy ne tőkésítsük fel.

Tarnóczky Attila: Marton képviselő úr kérdésére reagálnék részben ebben az esetben. A főiskoláról annyit, hogy megítélésem szerint kevés sikertörténeteink egyike a főiskola és jobb ezzel a várossal nem történhetett volna, hogy létrejön az állami felsőoktatás keretében a Veszprémi Egyetemnek a kihelyezett tagozata. Hogy az annak idején megszavazott, akkreditációra megszavazott pénz eltűnt, elfogyott az akkreditációs anyag kidolgozására, az természetes. Akik abban reménykedtek, hogy valaha is lesz alapítványi főiskola, azok gondolkozzanak el, hogy mit szavaztak meg, bár a szavazás végeredménye úgy gondolom legalább elvezetett idáig, ami történt és sikeresen történt és ennyiből dőlt el az a szavazás, amit én magam nem támogatta, utólag nem helyteleníthető, hanem helyeselhető a kiadások ellenére.

Városi szignál. Egészségügyi Alapellátás felújítása. Tisztelt Közgyűlés! El lehet jutni odáig, hogy mindegyik beszámolóhoz mellékeljük az eredeti előterjesztést, hogy mindenki emlékezzen, hogy mi volt abban. Eredeti előterjesztésben az volt, ebben a szignál esetben, hogy Baráth Zoltán igazgató urat felkéri a közgyűlés, hogy fúvós négyesre, fúvós zenekarra, vonós négyesre, szimfonikus zenekarra és ütős hangszerekre végezze el a zenei feldolgozást 100.000 kemény forintért. Ez történt meg a Város Napi díszülésen hallhatták is az egyik változatot.

Ugyancsak benne volt az Egészségügyi Alapellátás előterjesztésben, hogy a Szociális Bizottságra bíztuk azt, hogy a rendelkezésre álló keretet ossza el az egyes intézmények között.

A 41. pont esetében akkor lenne egy javaslatom, mert hogy ha a közgyűlés használni nem tud a városnak, legalább ne ártson. Ha már egyszer úgy döntöttünk, hogy a McDonald’snak eladjuk ezt a területet, akkor kérem ne kezdjük újra az egészet. Inkább a határozati javaslatok során járuljunk hozzá, hogy az új tulajdonos, az új vevő részére is eladjuk. A McDonald’s nem egy élelmiszer áruház, hanem egy vendéglátóipari egység, de hogy ha ezt meg akarjuk akadályozni, akkor tessék nemmel szavazni.

 

Böröcz Zoltán: Csupán összegzésként – ha úgy tetszik - szeretném elmondani, hogy a HSMK elektromos hálózatának átépítésével kapcsolatban létrejövendő, ún. bizottság, vagy nem bizottság, ilyen meghallgató teamre rengeteg javaslat érkezett és csak emlékeztetni szeretnék, hogy egy korábbi közgyűlésen éppen a Kiss úr képviselői indítványával összhangban már elhangzottak nevek, és akkor emlékeim szerint akkor elhangzott Röst János úr, aki egyébként beruházói, tervezői gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőr a gépészet területén. Ma elhangzott Kelemen Z. Pál úr neve és Gyalókai úr neve. Én mindhárommal egyetértek, ezt szeretném elmondani összegzésképpen ha úgy tetszik, mert itt olyan nevek fognak elhangzani, ha nem állítjuk meg ezt a lavinát.

Gyalókai Zoltán: Marton úr mivel nem vállalta el a HSMK elektromos felülvizsgálatára, ezért javasolom Röst János urat, remélem Ő elvállalja ebben a felülvizsgálatban való részvételt.

A 28. oldal 9. pont negyedik bekezdés. Felkérem a polgármestert, hogy a „Gripen program”-mal kapcsolatos tájékoztató lesz, akkor mindenképpen a nagykanizsai kamarákat és a városkörnyéki kamarákat értesítse erről a programról külön levélben, hogy megfelelő létszámban a kamarai tagok ezen részt tudjanak venni.

Tüttő István: Egyébként, ahogy itt szerepel, május 16-án lesz. Természetesen. Köszönöm. Lezárom a vitát, több hozzászólás nincsen. Még akkor szót adok Dr. Sólyom Gábor úrnak, akit külön köszöntünk, mert jelentkezett, hogy a felvetésekre reagálni kíván.

Dr. Sólyom Gábor: Köszönöm szépen, hogy meghallgatnak. Megmondom őszintén, hogy két órára érkeztem, mert akkorra hívtak, most már fél öt van, úgy hogy kicsit rövidebbre fogom a mondanivalómat, mert vissza kell még érnem Budapestre, már biztosan elkéstem a következő megbeszélésemről.

A következőt szeretném Önöknek elmondani. Mint olvasták, én vagyok a NagyPlus Rt végelszámolója, azért mondom, mert most már harmadik mivoltomban találkozom Önökkel, de remélem, hogy negyedik mivoltomban nem fogok, mert a NagyPlus Rt végelszámolása vége felé közeleg. El szeretném mondani, hogy a különbség az az összeg, amit Önök olvastak, hogy március 4-én olyan tájékoztató hangzott el a NagyPlus Rt közgyűlésén, hogy az alaptőkének a megmaradó része elégséges a felszámolás végéig és utólag kiderült, hogy ez mégsem elégséges. Ez egyszerűen abból fakadt, hogy kb. egy nappal előtte a március 4-i közgyűlés előtt egy nappal derült ki számomra, valamennyiünk számára, hogy a cégnek nincs jövője, mert mind Önök, mind a Redilco tulajdonosai úgy döntöttek, hogy a cég végelszámolását fogják kérni, és ezen idő alatt már nem volt lehetőség pontos számításokat végezni arra, hogy mennyi összeg kéne ahhoz, hogy a cég végelszámolása időben és pontosan megtörténjen. Most pontos adatok vannak az Önök által kért, kijelölt nagykanizsai székhelyű Pannon Consult könyvelőcég jóvoltából. Az Ő számításuk alapján fordultam Önökhöz és kértem ezt az összeget, hogy szavazzák meg.

Tájékoztatom Önöket, hogy az összeg 65%-át a Redilco Real Estate postafordultával átutalta a cég egyszámlájára. Részükről semmiféle kétség nem merült fel, ugye az összeg jogos. Arra is szeretném Önöket emlékeztetni, hogy itt felvetették azt, hogy nekem, mint volt igazgatóság elnökének miért fizetett ki a cég 10 hónapnyi összeget. Egyszerűen azért, mert megszavazta az utolsó közgyűlés a NagyPlus Rt-nek egyhangúlag, hogy nekem 10 hónap jár és ezért történt az összeg kifizetése már, de csak akkor, amikor már a Redilco kifizette ezt az összeget az egyszámlára, nehogy a cég csődbe menjen.

Szeretném Önöket tájékoztatni, amint ezek szerint írásban is megkapták ezt a tájékoztatást, hogy amennyiben Önök nem szavazzák meg a 3 millió Ft összegnek az elfogadását, akkor a másodiki, csütörtöki közgyűlése a cégnek valószínű a végelszámolásból a felszámolásba történő átmenetét fogja meghatározni. Én nagyon sajnálatosnak tartanám, mert hogy ha van még olyan remény, hogy a Redilcoval Önök egy más feltétellel, más valamikor szeretnének egy céget létrehozni, azt hiszem, hogy ez végleg elvenné az olasz cégnek a kedvét, hogy valaha Nagykanizsán, vagy akár Magyarországon kezdeményezzen valamit.

Beznicza Miklós: A Cserti képviselő úr amit felvetett, erre szeretnék reagálni, és itt volt egy kérdés is. A 83 millió Ft-ról az információ, ez két évre előre becsült adat az intézmények adatai alapján az óvodák és a középiskoláknál ennyi mindig bent van, és ezt kamatmentesen használjuk.

A következő, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg. Természetesen megtárgyalhatja a Pénzügyi Bizottság, csak ehhez közgyűlési döntés kell ennek az átütemezéséhez és a legközelebbi közgyűlési döntési likviditási problémák lesznek. Itt a kettő közötti különbség mindössze 0,1% és ha megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, vagy nem tárgyalja, akkor is 500 millió Ft a folyószámla hitelkeretünk, az OTP nem ad többet, mert nincs rá lehetőség jelenleg és ha megnézzük az adósságteher táblát, jövőre 700 millió Ft visszafizetése szinte lehetetlen. Át kell, hogy ütemezzünk ennek megfelelően.

Cserti Tibor: Új információt nem kaptam a második tájékoztatás esetében. Én továbbra is azt javaslom, hogy itt az előterjesztés, mivel kőkemény tartalmi kérdés, ne döntsön most a közgyűlés, hanem a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalja, ahova a Pénzügyi Bizottság ülésére szíveskedjék meghívni az OTP igazgatóját is. Miért? Azért, mert az OTP pályázat keretében elnyerte az önkormányzat számlavezetési feladatait, beleértve nyilvánvalóan a hitelezési feladatait is. Azzal kapcsolatosan voltak vállalt kondíciói. Itt a Pénzügyi Bizottságnak azt a fajta kontroll szerepet kell betöltenie, hogy ennek a hiteleknek az átstrukturálása és nekem még egyszer mondom olyan revolverezés ne történjen, hogy igen, mert nem lehet fenntartani egy hétig a finanszírozási házi feladatok megoldását, de igenis fenn lehet tartani, ha kell, akkor ezzel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság folyamatosan ülésezve iránymutatást ad a Gazdasági Osztály részére. Így látatlanban egyoldalú felhatalmazást a közgyűlés részéről nem javaslok jóváhagyni.

Kiss László: Itt az előbb a NagyPlus Rt-vel kapcsolatos beszámolórész tárgyalása során elhangzott az igazgatósági elnök úr részéről, hogy a társaság közgyűlése megszavazta az igazgatósági elnök úr részére a 10 havi végkielégítés kifizetését. Ezt szeretném megkérdezni az Ipari Park Fejlesztő Kht képviselőjétől, mint a közgyűlés tagjától, hogy megtörtént ez, milyen szavazati arányokkal történt meg, mert azt hiszem ez az egyetlen pont abban a vonatkozásban, hogy ez a kifizetés jogos-e, vagy sem. Tekintve, hogy a munkaszerződés annak idején vezérigazgatóként készült, arra viszont a cégbírósági bejegyzés kapcsán nem kerülhetett sor a vezérigazgatókénti alkalmazásra. Ez egy másik szerződés kapcsán kellett, hogy megtörténjen, ami igazgatósági ülésen nem került tárgyalásra. Feltételezem, hogy a közgyűlés, a tagok döntöttek ebben a kérdésben, és ezért szeretném ezt megkérdezni.

Beznicza Miklós: Sajnos újra azt kell mondanom, hogy nem bírja ki az egy hónapot az Önkormányzat, finanszírozási gondok vannak. De szeretném, hogy semmilyen felhatalmazást külön nem kérünk, az eredeti rendelet szövegét szeretném elolvasni. A hitel vonatkozásában a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására szükség szerint vegyen fel hitelt az adott célnak legmegfelelőbb feltételekkel. Az egyes hitelcélok és fedezeti vagyontárgyak megjelölésével a polgármestert bízza meg.

Cserti Tibor: Válaszolni szeretnék polgármester úr, mert valamit nem értünk, vagy nagyon nem akarjuk érteni. Itt egy hitelszerkezet átstrukturálásáról van szó. Meglévő hiteleknek a kiváltása és középtávra történő átütemezése, mellette nyilvánvaló a tárgyévi költségvetés finanszírozásáról, ami további pótlólagos hitelfelvétellel jár, sőt továbbiakban a normatív állami támogatás elszámolása következtében a következő napirendi pontra jelezték, hogy 83 millió Ft további hitelfelvételi igény lesz, amikor fél évre visszatérünk. Ez egy komplex csomag. Más kérdés a finanszírozás, más kérdés a hitelszerkezetnek a vizsgálata. Én azt indítványoztam, hogy igen, mivel olyan volumenű kérdésről van szó, szíveskedjék a polgármester úr akceptálva egyébként a helyi rendeleti felhatalmazást is, ezt a témát végső döntés előtt, az OTP-vel történő végső megállapodás előtt az OTP igazgatóját is meghívni, a Pénzügyi Bizottsági ülésre beterjeszteni. Úgy gondolom a Pénzügyi Bizottság, mint szakmai kontroll szerepet be kell, hogy töltsön. Vagy ha osztályvezető úr nem ezzel ért egyet, és a polgármester úr ezt akceptálja, akkor ezt is tudomásul vesszük, nyilvánvaló konzekvenciával együtt.

Tüttő István: Szavazni fogunk Cserti úr javaslatáról.

Röst János: Meg szeretném kérdezni polgármester urat, hogy a NagyPlus Rt-vel kapcsolatosan tájékoztatót kaptunk, viszont beterjesztést, amiről szavazni lehet, azt nem. Meg kívánja-e fogalmazni szavazásra az előterjesztést.

Tüttő István: Itt megkérem Schmidt László urat, mert Őnála van egy határozati javaslat, kérem ismertesse. Két verzió van. Az egyik az, hogy elfogadjuk azt a végelszámoló úr – Dr. Sólyom Gábor úr részéről – amit előterjesztett, a B verzió az, hogy nem. Illetve lehet ez egyetlen egy is, hogy ezt kérjük megszavazni, amennyiben nem a döntés, akkor értelemszerűen a legközelebbi ülésen, csak ezt tudjuk képviselni.

Schmidt László: Ez a két variáció van. A Kiss úr kérdésére válaszolva a NagyPlus Rt. tulajdonosi közgyűlésén március 5-én azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a végelszámolás lebonyolítására fedezetet nyújtanak a társaságnál lévő pénzeszközök. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az Ipari Park Fejlesztő Kht felügyelő bizottságának állásfoglalása alapján a végelszámoló személynél nemmel szavaztunk, majd pedig a végkielégítés mértékénél annak tükrében, hogy elégséges lesz a pénz a végelszámolásra, jóváhagytuk a végkielégítés kifizetését. Hozzáteszem ehhez azt, hogy ennek igazándiból jelentősége nem volt, mert a 35%-kal mi kevesek voltunk ahhoz, hogy bármilyen irányban is befolyásoljuk ezt a kérdést.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy nekem 17 órára át kell mennem a HSMK-ba. 130 éves évfordulóját ünnepli a Zrínyi Iskola. Sajnálom, hogy éppen a polgármesteri tájékoztató közben és amikor én átadom a megfelelő módon ezeket, ami erre az alkalomra illik, utána sietek vissza.

Böröcz Zoltán: Abban a szerencsés helyzetben voltunk Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy a NagyPlus Rt. végelszámolásával, illetve annak költségeivel kapcsolatos problémakör épp akkor érkezett az Önkormányzathoz és így a Schmidt úr tudott bennünket tájékoztatni a helyzetről, pontosabban áttekinthettük ezeket az irományokat, okmányokat, amik itt előttünk vannak.

Én azt gondolom, szent meggyőződésem, akkor is elmondtam, hogy amennyiben jogi döntésbeli, vagy döntés jogosultságbeli tévedések nincsenek ezekben az elkötelezettségekben, legyen az bérleti szerződés, legyen az bármilyen folyó kiadás, legyen az végkielégítés, vagy bármelyik tételre gondolok, ebben az esetben az Önkormányzat nem tehet mást – igazából nem tehet mást, nem nagyon van alternatívája – minthogy a végelszámolás költségeiből a ráeső részt vállalja. Én egészen komolyan gondolom azt, hogy amit mi műveltünk így együttesen természetesen magával ezzel a NagyPlus Rt létrehozásával, kialakításával, szindikátusi szerződéssel, most már megszűntetéssel is, ehhez nem igazából úgy tettük, mint a gazdaság egy szereplője, leginkább úgy tettük, mint egy ezer fele húzó, vagy legalább 27 fele szóló vektor. Igazából nem tudtunk határozottan és egyértelműen elköteleződni a megvalósítása mellett – remélem jól fejezem ki magam és utólag nem fog senki szidni érte – de a lényeg az, én azt gondolom, hogy bármilyen gazdasági tranzakció, érintsen az magánembert, érintsen gazdasági társaságot, adott esetben önkormányzatot, azzal a kockázattal vesz részt bent, és azzal a nyerési eséllyel, amit előre számít és azoknak a kockázatoknak a vállalásával, amelyek adott esetben megszüntetéssel együtt jár. Én nem hiszem, hogy az Önkormányzat későbbi megítélésének és legyen szó Redilcoról, bármilyen befektető társaságról, de legyen szó egyéni befektetőről is, sokat használna az, ha mi most azt mondanánk, hogy nem vállaljuk be a végelszámolással kapcsolatos költségeket és felszámolás útjára térünk. Megismétlem azt a véleményemet, amennyiben valós az és eddigi információm szerint valós, hisz Kiss úr egyébként jogos válaszára Schmidt úr ezt a választ adta, hogy ezek a döntések elköteleződések, amik óhatatlanul NagyPlus Rt-nek kell helytállnia, valósak, jogilag helyesen történtek és a megfelelő döntési szinten, akkor azt gondolom, nem tehetünk egyebet, mint azt, hogy azt mondjuk, kérem a ránk eső 35%-ot vállaljuk és a dolog végelszámolása ezzel befejeződik.

Tüttő István: Lezárom a vitát, több jelentkező nem volt. Elnézést kérek, átadnám Tarnóczky alpolgármester úrnak a levezetést a záró szavazásnál. Sajnálom pont most kell elmennem, mert 17.00 órakor kezdődik. Végül is mindenki jöhet, de nekem feltétlenül ott kell lennem.

Tarnóczky Attila: A határozati javaslatokról szóló szavazás történik. Első pontban Gyalókai képviselő úr kérte a 422-es és a 63-as, 26/4/2002. külön szavazását. Ezt figyelembe véve, ezeket kivéve kérem szavazzanak az első pontról, a másik háromról külön szavazunk.

A közgyűlés 19 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Következik külön a 422/2001-es határozat esetében a szavazás.

A közgyűlés 12 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Következik külön a 26/4/2002. számú javaslat, a Platán sori kazánházakról van szó. Kérem, szavazzunk. Elnézést kérek, én nem megyek össze-vissza, én a javaslatok szerint megyek.

A közgyűlés 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Végül a 63/2002-es javaslat következik, a H-Szarvas esete. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés12 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: Következik a 2. határozati javaslat. Kérem, szavazzanak.

A közgyűlés 15 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 3. határozati javaslat következik. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: Következik a 4. határozati javaslat. Kérem, szavazzanak.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 5. határozati javaslat következik. Szavazzunk.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 5. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 6-os következik. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 7-es következik. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 7. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 8-as, minősített többség szükséges ehhez. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 8. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 9-es következik. Kérem, szavazzuk meg, abból baj nem lehet.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 9. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 10-es határozati javaslatról szavazzunk.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 10. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 11-es következik. Kérem, szavazzanak.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 11. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 12-es következik, minősített többség szükséges.

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 ellenszavazattal a határozati javaslat 12. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 13-as, kérem, szavazzanak.

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 13. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 14-esnél elfogadva Budai képviselő indítványát vegyük úgy, hogy az A/5, mellett az A/8 is említve van, kérem szavazzanak.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 14. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 15-ös következik. Kérem, szavazzunk!

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a határozatot javaslat 15. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 16-os következik. Kérem, szavazzanak.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 16. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 17-ről döntsünk.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 17. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: A 18-as esetében legyen akkor a határozat kiegészítve a személyi döntésekkel, először arról szavazzunk biztosítás okán. Kérdezem, hogy a megjelölt képviselő urakról Kelemen, Röst és Gyalókai képviselő urakról egyben szavazhatunk-e, kifogásolja-e valaki? Akkor kérem a bizottság tagjainak őket megválasztani. Kérem a döntésüket, minősített többség kell.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Ezzel a kiegészítéssel kérem, szavazzunk a 18. pontról.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 18. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 19. pont következik, döntsünk.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 19. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 20-as pont.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 20. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 21. pont következik.

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 21. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 22. pontról kérem a döntésüket.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 ellenszavazattal a határozati javaslat 22. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 23-as. Gyalókai képviselő úr ott valamit javasolt, nem emlékszem pontosan mit, vagy tévesen jegyeztem fel?

Gyalókai Zoltán: Vonjuk vissza a határozatunkat.

Tarnóczky Attila: Magam ezt a visszavonást nem támogatom. Először a módosító javaslatról szavazunk. Gyalókai képviselő úr javaslata, hogy vonjuk vissza ezt a határozatot, kérem döntsenek.

A közgyűlés 7 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tarnóczky Attila: Kérem az eredeti 23-ról a döntésüket.

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 23. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 24. pont következik.

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 24. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 25-ös pontról kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 25. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 26-os.

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 26. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: A 27-ről majd egy másik napirend keretében döntünk. 28-as következik, minősített többség szükséges, kérem döntésüket.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 28. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 29-es, ugyancsak minősített többséget igényel.

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 29. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 30-as, kérem szavazatukat, minősített többség kell.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 30. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 31-es, kérem döntésüket.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 31. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: Vegyük a másik tájékoztatót. 32-ről később szavazunk. 33-as következik. A 33-as helyett Cserti képviselő úr azt javasolta, hogy az ügyet – hadd ne fogalmazzam meg most pontosan – adjuk a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe. Jegyzőnő jelzi, hogy önkormányzati rendeletellenes, ennek ellenére felteszem szavazásra, magam nem támogatom. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 9 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tarnóczky Attila: Kérem a 33-as eredetiről döntésüket, minősített többség kell.

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 33. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: 34-es határozati javaslatról döntsünk.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 34. pontját elfogadja.

Tarnóczky Attila: Határozati javaslat ugyan nincs, de szóban megfogalmazódott, aminek a lényege, hogy a NagyPlus Rt. végelszámolásához biztosít a közgyűlés pótbefizetésként 3.277.750 Ft-ot. Kérem döntésüket biztosítjuk-e, kérem szavazzanak. Forrása hitelfelvétel, május 15. a határidő.

A közgyűlés 10 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tarnóczky Attila: Véleményem szerint egy szavazás van hátra, ha nem tévedek a 32-es, ha nem, akkor kérem a jelzésüket.

Röst János: Amit kértem én módosító javaslatot, ez pedig a Zala Megyei Gyámhivatal megállapítására vonatkozott, erről kérnék szavazást. „A Zala Megyei Gyámhivatali vizsgálat megállapításainak kezelésére a májusi soros közgyűlésre javaslat készül. Felelős: Tüttő István polgármester.”

Tarnóczky Attila: Erről szavazunk, a közgyűlés ebben az ügyben döntött emlékeim szerint már egyszer.

Röst János: Egészen más felvetésről van szó, ugyanis amiről Ön beszél, az egy 100%-ra kiegészülő létszám, viszont jelenleg sem éri el a 75%-ot a Gyermekjóléti Szolgálatnak a létszáma, illetve nem elégíti  ki a gyermekekre jutó ügyiratkezelésre sem a létszámot. Én emiatt kértem azt, hogy készüljön előterjesztés, amit alpolgármester úr mond, az nyilván beépíthető, amennyiben ez így van.

Tarnóczky Attila: Kérem döntésüket.

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: 32-es utolsó határozati javaslat következik, kérem döntésüket.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

129/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 192/1/2000.(VI.6.), a 273/2/2000.(VII.5.), a 113/1,2/2001.(IV.24.), a 179/1-4/2001.(VI.5.), a 207/1,2/2001.(VI.26.), a 227/14/2001.(VI.26.), a 354/2001.(X.9.), a 409/1,2/2001.(XI.6.), a 411/21/2001.(XI.6.), a 416/2001.(XI.27.), a 419/1/2001.(XI.27.), a 422/2001.(XI.27.) számú határozattal elfogadott intézkedési terv A/8., a 438/2001.(XII.18.), a 440/2/2001.(XII.18.), a 444/2001.(XiI.18.), a 449/2/2001.(XII.18.), az 503/14/2001.(XII.18.), a 8/1,2/2002.(II.5.), a 9/1,2/2002.(II.5.), a 10/1,2/2002.(II.5.), a 11/1-3/2002.(II.5.), a 12/1-3/2002.(II.5.), a 15/2002.(II.5.), a 18/2002.(II.5.), a 21/2002.(II.5.), a 25/2002.(II.5.), a 26/4/2002.(II.5.), a 43/1,2/2002.(II.5.), a 46/34,36/2002.(II.5.), a 47/2002.(II.12.), a 49/1,2/2002.(II.12.), az 53/1,2/2002.(II.26.), az 54/2,3/2002.(II.26.), az 56/1,2/2002.(II.26.), az 59/2002.(II.26.), a 61/2002.(II.26.), a 63/2002.(II.26.), a 64/2002.(II.26.), a 70/1,2/2002.(II.26.) és a 72/4,5,6,7,11/2002.(II.26.)     számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.       a 163/a-g/1994.(VII.4.) számú – Szepetneki utcában ingatlan értékesítésére   vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét  2002. augusztus 31-ig  meghosszabbítja.

3.       a 77/2/1998.(III.24.) számú – összevont óvodák működési tapasztalataira vonatkozó – határozat határidejét hatályon kívül helyezi.

4.       a 154/3/2000.(V.9.) számú – volt bölcsődei épületek hasznosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 10-ig meghosszabbítja.

5.       a 28/2001.(I.30.) számú – Csapatművelődési Otthon értékesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

6.       a 117/2/2001.(IV.24.) számú – ingatlan érétkesítésére vonatkozó -  határozat végrehajtásának határidejét 2002. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

7.       a 188/2/a,b,3/2001.(VI.5.) számú – palini városrészben ingatlan hasznosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. december 10-ig meghosszabbítja.

8.       a 188/4,5/2001.(VI.5.) számú határozatot hatályon kívül helyezni.

9.       a 226/1/2001.(VI.26.) számú – kiskanizsai volt Gondozóház bérbeadására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. május 15-ig meghosszabbítja.

10. a 227/9/2001.(VI.26.) számú – Szent Imre utcai tulajdonosi igény érvényesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002.szeptember 30-ig meghosszabbítja.

11. a 316/1-3/2001.(IX.11.) számú – Zala Erdő Rt.-vel történő ingatlancserére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. november 10-ig meghosszabbítja.

12.   a 367/2001.(X.30.) számú – szabadhegyi városrészben földterület kisajátítására vonatkozó – határozatot hatályon kívül helyezi.

13. a 409/3/2001.(XI.6.) számú – palini kerékpárút építésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

14. a 422/2001.(XI.27.) számú határozattal elfogadott intézkedési tervek A/5. és A/8 – melyek a környezetvédelmi rendelet alkotására vonatkoznak – pontját 2002. május 31-ig meghosszabbítja.

15. a 439/2001.(XII.18.) számú – mobil plakátragasztó helyek létesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 10-ig meghosszabbítja.

16.   a 450/1/2001.(XII.18.) számú – oltóvíz ellátás biztosításának felfülvizsgálatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 10-ig meghosszabbítja.

17. a 461/2001.(XII.18.) számú – miklósfai városrészben buszmegálló létesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 30-ig meghosszabbítja.

18.   egyeztetést kezdeményez a szükséges munkálatok meghatározása céljából a HSMK elektromos hálózatának korszerűsítésére vonatkozóan. Egyetért azzal, hogy a szakértői egyeztetésen bizottsági tagként részt vesznek: Kelemen Z. Pál, Röst János és Gyalókai Zoltán képviselők.

A 464/2001.(XII.18.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2002. május 31-ig meghosszabbítja.

19.   a 468/2/2001.(XII.18.) számú – Csengery u. 89. szám alatti ingatlan értékesítésre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. május 15-ig meghosszabbítja.

20.   a 14/2002.(II.5.) számú – törmeléklerakó létesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 10-ig meghosszabbítja.

21.   a 17/2002.(II.5.) számú – Kft.-k, Kht.-ék negyedéves beszámolójára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. április 30-ig, 2002. július 30-ig, 2002. október 30-ig, 2003. január 30-ig meghosszabbítja.

22.   a 20/2002.(II.5.) számú – ingatlan értékesítésre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 30-ig meghosszabbítja.

23.   a 23/2002.(II.5.) számú – Fő út 13. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. december 10-ig meghosszabbítja.

24.   a 45/2002.(II.5.) számú – palini városrészben Közösségi Ház létesítéséhez terület biztosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 10-ig meghosszabbítja.

25.   a 48/1-5/2002.(II.12.) számú – Csengery úti iparterület értékesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. december 10-ig meghosszabbítja.

26.   az 58/1,2,3/2002.(II.26.) számú – Touorinform Iroda működésérésre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. szeptember 30-ig az 58/4/2002.(II.26.) számú határozatot 2002. november 30-ig meghosszabbítja.

27.   egyetért azzal, hogy a palini 4310/67 hrsz-ú terület É-i részének telkesített kialakítását követően gondoskodni kell az értékesítés feltételeinek megteremtéséről.

Határidő:   a rendezési terv

                 módosítás elhatározására:     2002. május 31.

                 a terv jóváhagyására és az értékesítés

                 meghirdetésére:                     2003. június 30.

Felelős:     Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

28.   hozzájárul a Belvárosi Bölcsőde kialakításának előirányzat növekedéséhez az intézmény bútorzatának várható összegével 1.500 eFt-tal, egyúttal az Irtás, Postakerti útépítés, közvilágítás előirányzatát 1.500 eFt-tal csökkenti.

Határidő:   2002. szeptember 30.

Felelős :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József főépítész osztályvezető)

29.   a

            - Bolyai János Általános Iskola

            - Hevesi Sándor Általános Iskola

            - Általános Iskola Kiskanizsa

            - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

            - Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

            - Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

            - Péterfy Sándor Általános Iskola

            - Rozgonyi Úti Általános Iskola

            - Rózsa úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

            - Vécsey Zsigmond Általános Iskola

            - Zemplén Győző Általános Iskola

            - Zrínyi Miklós Általános Iskola

            - Nevelési Tanácsadó

            - Állami Zeneiskola

            - Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

            - Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

            - Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

            - Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

- Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és      Szakmunkásképző Iskola

            - Hevesi Sándor Művelődési Központ

            - Móricz Zsigmond Művelődési Ház

            - Városi Könyvtár

            - Kertvárosi Óvoda

            - Micimackó Óvoda

            - Hétszínvirág Óvoda

            - Pipitér Óvoda

            - Rozgonyi – Arany Óvoda

            - Vackor Óvoda

            - Hevesi Úti Napköziotthonos Óvoda

            - Attila Úti Napköziotthonos Óvoda

            - Rózsa Óvoda

            - Egyesített Bölcsőde

            - Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

            - Nagykanizsa MJV. Önkormányzat Egészségügyi Alapellátási Intézménye

            - Egyesített Szociális Intézmény

            - Szakosított Szociális Intézmény

            - Szociális Foglalkoztató

  - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési     Intézménye

  - Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstár

  - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

  - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza

  - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítását elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzatok módosításának aláírására.

Határidő:         2002. április 30.

Felelős :          Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós osztályvezető)

30.   elismerését fejezi ki a Pipitér Óvoda, a Hevesi Sándor Művelődési Központ, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház vezetőjének és dolgozói kollektívájának a színvonalas program előkészítéséért, lebonyolításáért.

Határidő:   2002. május 30.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

31.   felhatalmazza a polgármestert az alábbi hitelek felvételére:

·        214.217 e Ft összegben folyószámla hitel 2003. évi visszafizetéssel a már jóváhagyott 300.000 e Ft-on felül

·        160.000 e Ft összegben célhitel a lakásprogram megvalósításának saját erejére 5 év futamidővel évi azonos összegű törlesztéssel

·        130.000 e Ft összegben célhitel a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola 8 tanterem emelet ráépítésére 5 év futamidővel évi azonos összegű törlesztéssel.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

Határidő: folyamatos minden hónap 31-ig

Felelős  : Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós osztályvezető)

32.     hozzájárul ahhoz, hogy Kanizsai Főiskolai Hallgatói Önkormányzat székhelyeként a Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 33. szám alatti ingatlant a Zala Megyei Bíróságnál bejelenthesse.

Felelős  :  Tüttő István polgármester

33.     felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítő Központnál és a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett a Zala Megyei Gyámhivatali vizsgálat megállapításaiban foglalt teendők végrehajtása érdekében a májusi soros közgyűlésre készítsen javaslatot.

Határidő:  2002. május 28.

Felelős :   Tüttő István polgármester

34.   a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős:    Tüttő István polgármester

3.       Interpellációk, kérdések

Dr. Gőgös Péter: Kiskanizsán a Pivári utca Bajcsy-Zsilinszky úti bevezető szakaszán van egy közlekedési tábla elhelyezve a járdán. A tábla amúgy is alacsonyabb az átlagosnál. Ennek a táblának a főtáblája alá, mely egy sebességkorlátozó tábla, elhelyeztek egy teherautóval behajtani tilos táblát. Ezt követően ez alá a tábla alá egy újabb táblát, amely kb. 150, 145 cm magasságban helyezkedik el a tábla szintjében. Balesetveszélyes a tábla, mint ahogy arról a rajta a szélén elhelyezkedő vérnyomok is árulkodnak. Több-kisebb baleset történt. Kérném ennek a veszélynek a mielőbbi elhárítását.

Tarnóczky Attila: Az interpellációra 15 napon belül válaszolunk és remélem addigra meg is oldjuk a kérdést, ezt kérem osztályvezető úrtól, illetve a segítségét kérem.

Bicsák Miklós: Én annyiban kérném elnök urat, hogy a szociális kérdésem már okafogyottá vált. Ha helyette meg tetszik engedni, a választókörzetemben nagyon fontos – közben a lakosság részéről kaptam telefont és kérték, hogy hagytam ezt a témát, de úgy gondoltam van itt egy aktuális téma. A polgármesteri tájékoztatóban nem kérdeztem, de most kérdezném tisztelettel: az Űrhajós utca és járda a költségvetésben nem szerepel. A tavalyi évben a 2001. évben ez bent volt a költségvetésben. Nagyon szomorú vagyok tisztelt alpolgármester úr, hogy az idei évben nem került be, pedig nagyon fontos és állandóan problémák vannak azon a területen. Ezt kérdezném tisztelettel, hogy nem akkora összeg, hogy van-e lehetőség, mert ezt meg kellene a lakosság részére a járdát a Magyar utcával összekötő, az a 80 m-es járdarészről a buszmegállóról sem tudnak a volt Építőipari Szövetkezet jobb oldalán a kis idős nyugdíjasok a Hársfa, Ifjúság utcából is közlekedni. Nagyon rossz állapotban van, mert csak az autóúton tudnak ott közlekedni.

Tarnóczky Attila: A kérdésre nem tudok választ adni. Azt képviselő úr is tudja, hogy a költségvetést nem polgármester úrral mi ketten fogadtuk el, hanem a közgyűlés. Ha mi van benne, azért ez a 27 ember a felelős. Természetesen bármilyen tétellel ki lehet egészíteni, ha van erre kezdeményezés és a többség azt mondja, hogy igen. Erre a kérdésre írásban fogunk választ adni.

Tóth Zsuzsa képviselőasszony véleményét kérem, hogy az írásban adott interpellációs választ elfogadja-e vagy sem?

Tóth Zsuzsanna: Köszönöm, a választ elfogadom.

4.       Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

Dr. Csákai Iván: Leírtam a bizottsági véleményt, az szerepel benne. Kérem megszavazni.

Tarnóczky Attila: Hozzászólások következhetnek. Úgy látom hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Rendeleti javaslatról legyenek szívesek dönteni.

A közgyűlés 15 szavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

26/2002.(V.2.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2002.(V.2.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

5.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtása (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: Én szívesen dolgoznék, alig dolgoztam még ma. Elhangzott egy javaslat, hogy tartsunk szünetet. Kérem, szavazzunk róla.

A közgyűlés 8 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Kedves képviselőtársaim, én azt javaslom,  mivel bizonytalan a helyzet , kezdjük el a vitáját, akik itt vannak, akiket érdekel a téma, gondolom a véleményüket elfogják mondani erről a vaskos előterjesztésről. A vitát megnyitom.

Budai István: Mivel olyan nagy volt a tolongás itt, azért gondoltam, hogy hozzászólók, mert nem jelentkezett senki. Én röviden szeretném elmondani a 2001. évi költségvetésünk végrehajtásáról, hogy mint ahogyan a könyvvizsgálat is kifogásolta a gazdasági társaságokról, de én korábban is szoktam ilyeneket mondani, hogy a gazdasági társaságokról rövid tájékoztatást azért jó lenne minden éven adni ha nem a költségvetési táblákban, de a szöveges részben azért én úgy gondolom lehetne. Tudniillik, kiesik a megfigyelési körünkből ez a terület, mert olyan címen tudunk csak tájékozódni, hogy mennyi támogatást kaptak, hogy aztán ezek ezzel hogy gazdálkodtak, hogy sáfárkodtak, mit végeztek, erről én úgy gondolom az intézményekhez hasonlóan egy pár mondatot azért lehetett volna mondani. Ezt azt hiszem korábban is kifogásoltam én. Én jónak tartanám ezt a gyakorlatot azért bevezetnénk egyszer majd valamikor az életben. Ennyit a szöveges beszámolóhoz.

A táblázatoknál mint ahogy minden éven amióta azt hiszem képviselők vagyunk leszögezhetjük, hogy nem állt meg, továbbra sem állt meg a vagyonfelélés  folyamata. Én itt ugye azt olvasom ki ebből, hogy a működési kiadási többlet, ami 728 000 016 Ft ezt a felhalmozási bevételi többletből finanszíroztuk, tehát nem szerencsés az a helyzet, amikor mi feléljük azt a vagyoni értéket, amit sikerült esetleg értékesíteni, vagy felhalmozási bevételt kaptunk valahonnan. Azt ugye működésre fordítjuk. Így végső soron a város vagyonát csökkentettük. Én elég sokat számolgattam a bevételi többlet, ami 440.668 e Ft ezt a Pénzügyi Bizottsági ülésen kiveséztük, hogy miből eredhet a pénzmaradvánnyal az hogyan klappol. Végén megállapítottuk, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, mert ez nem teljesen azonos kategória. Csak ezt azért mondom el, ha valaki most számolgatna, akkor ne fáradjon vele, mert nem érdemes.

Én még annyit elmondanék talán, és ugye többször hangoztatjuk a szöveges beszámolóban, hogy gazdaságos, meg okos odafigyeléssel körültekintő, céltudatos gazdálkodással a stabilitásunkat megőriztük és tervezett hitelfelvétel töredékével gazdálkodtunk. Én azért mégis azt mondanám, hogy a 16. tábla, azért nem erről árulkodik. Mert ha mi március 27-én a 23/2002. határozatunkkal majdhogynem a tényszámokra módosítunk egy költségvetést, mert akkor már arra módosíthattuk volna, ha azt terjesztették volna elénk. Akkor nem értem, hogy mégis miért vannak olyan túllépések, mit tudom én irodaszernél, 19%- nyomtatványnál 17%- hajtó és kenőanyagnál 18%- egyéb készletek vásárlás beszerzésnél 67%- aztán, 21%-kal léptük túl az adathálózat, a telefonszámlát, aztán 23-kal berendezések gépek karbantartását. Majdnem háromszorosa lett az egyéb üzemeltetés és fenntartási költségek összege, mint a módosított előirányzat. Én úgy gondolom, hogy ez nem valami körültekintő céltudatos gazdálkodásra vall és én vártam erre a magyarázatot, és remélem, hogy erre ezt megkapjuk, mert azért ez engem irritál, hogy március 27-én, ez év március 27-én, nem tudjuk azt, hogy milyen összegeket kell módosítanunk nekünk egy költségvetési előirányzatot, hogy azt ilyen mértékekben ne lépjük túl. Erre Beznicza úr gondolom itt  mosolyogsz, majd megadod a választ, de én azért mégis arra gondolok, hogy akkor már olyan hű de nagy dolog nem történhetett március 27-e után.

Cserti Tibor: Azt hiszem, hogy bizottsági üléseken volt alkalmunk alaposan megtárgyalni a zárszámadás előttünk levő tervezetét. Azt lehetne mondani, hogy egy zárszámadásról nagyon sok vitát nem lehetet lebonyolítani, tanulságait azért azt hiszem illik levonni mindnyájunknak. Tartalmi tanulsága az összegezve, hogy sodródik a város pénzügyi gazdálkodása és tovább folytatódik a vagyonfelélés. Aminek mindenféleképpen gátat kéne vetni, át lehet ütemezni gyakorlatilag a kiadásokat. Át lehet ütemezni a felálló hitelszerződéseket, erőlködések vannak a korábbi napirend pontnál is megfogalmaztam. Összességében egy jó tükörképe a 2001. évi gazdálkodásunknak ez a zárszámadás. Ugye itt egyesek már megkérdezték, hogy mi lett volna, ha nem kapjuk a gázközmű vagyont és további olyan eseti jellegű bevételeket. Akkor bizony ma már nagyon kemény csőd közeli helyzetben lett volna a város költségvetése. No, hogy valami pozitívumot is mondjunk. A pozitívum az, hogy a döntéshozók akkor tudnak talán igazi döntéseket, vagy legalább is megalapozott szakmai döntéseket hozni, hogyha az elénk kerülő előterjesztés elemzésre alkalmas állapotban, tartalmilag és formailag is jön vissza.  És hogyha már munkát fektetett bele az apparátus, akkor igazán arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az előterjesztés színvonal javult, gyakorlatilag ez a szerkezeti összeállítás, az elemző anyagi irányába ment el, és szeretném felhívni különösképpen tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy az intézményhálózat vonatkozásában is, bizony tartalmaz olyan összehasonlító adatokat, ami alapján összevethetők az egy feladat mutatóra jutó költségek. Nyilván forrás oldalról is. Mit ad az önkormányzat, mit ad az állam, mit ad díjbevétel. Sok irányú tapasztalat levonására ad lehetőséget, és a magam részéről azt hiszem képviselőtársaim nevében is ezt az apparátusnak megköszönöm, és további ilyen színtű anyagok előterjesztését javaslom.

Ugyanakkor a könyvvizsgálói észrevételt is figyelembe véve, feltétlenül határozati javaslatot szeretnék előterjeszteni kiegészítésképpen. Ugye felhívja a könyvvizsgáló is a figyelmet arra a tényre, hogy bizony a korábbi időszakhoz képest is romlott a város adómorálja és helyi adóbevételek tekintetében nagyon tetemes adóhátralék, 189. 707 eFt adóhátralék van a fordulónapon kintlévőségben, aminek a behajtására bizony fokozott intézkedéseket kell tenni, és ez a hivatalvezetés számára azt kell, hogy eredményezze, hogy számunkra záros határideig, én javaslom ennél egy laza határidőt, mondjuk május 31-t intézkedési terv kidolgozását. Én tudom, hogy többletmunka ez, többlet feladat, egyúttal többlet előirányzattal is járhat a dolog adott esetben. Én magam részéről szívesen szavaznék meg akár célprémiumot is, mert konkrét feladat végrehajtására, nyilvánvaló feltételeket is kell biztosítani. De ugyanez vonatkozik egyébként az Illetékhivatal esetében is. És az Illetékhivatalban amúgy is van premizálási rendszer, de hogy milyen szintű elémaradások vannak, azért azt viszont egyeztetni kéne, és nyilvánvalóan nem véletlenül hívta fel a könyvvizsgáló is a figyelmet. hogy ez a zárszámadás részének kellene lenni. Az eddig kint lévő illetékállomány. És mivel én árgus fülekkel hallgattam és nem kaptam választ a polgármesteri tájékoztatónál két kérdésemre. Mivel mind a kettőnek pénzügyi vonzata is van, most ismét megkérdezem: hogy árpilis 30-i végrehajtással a Kanizsa Vállalkozók Konzorciumával kapcsolatos opciós szerződések felülvizsgálatra kerültek-e? Ha nem, akkor miért nem? Ha igen, akkor milyen végeredménnyel. A másik, mivel pénzügyi vonzata lehet, hogy az Eötvös tér irodaház mögötti  garázs építésének lehetőségét megvizsgálta-e a határnapra a hivatal? Ha igen, akkor mi a végeredmény, ha nem, akkor meg miért nem?

Tarnóczky Attila: Az opciós szerződéssel kapcsolatban Tóth László képviselő úr,  illetve a bizottság elnöke, ebben a minőségben talán valami választ tud adni, foglalkozott-e az Ügyrendi és Jogi Bizottság ezzel a kérdéskörrel. Én magam nem foglalkoztam, a laktanya ügyekben, illetve az Ipari Park ügyekben magam a előkészítési munkákban nem veszek részt munkakörömből adódóan. Az adóhátralék behajtására intézkedési terv kidolgozásáról szavazni fogunk. Megkérem viszont osztályvezetőurat, hogy a március 27-i üggyel kapcsolatban Budai képviselő úrnak legyen szíves választ adni.

Beznicza Miklós: Sem az intézményeknek, sem a Polgármesteri Hivatalnak a tételes költségvetését soha nem hozzuk ide. Az intézmények sem hozzák, csak a kiemelt előirányzatokat. Itt csak a hivatalt tetszik látni, de csak a kiemelt előirányzatok jóváhagyása szükséges, azon belüli mozgás lehetőség fent áll. Most is ez tudom mondani, nem tudok mást mondani.  A helyi adóhátralékra, intézkedési terv semmi akadályát nem látom ide lehet hozni, amit a Cserti képviselő úr mondott, hogy Illetékhivatalnál a Nagykanizsát megillető részre gondoltál gondolom. Kaptam én ezt megkértem az Illetékhivataltól, csak valószínűsíthető értékeket tud adni az Illetékhivatal, de így szó szerint, hogy valószínűsíthetően 161 millió Ft, de ennek ez annyira esetleges, hogy a behajtására még százalékos arányban sem tud Csuti úr erre nekem választ adni.

Tóth László: Cserti úr kérdésére a következőt tudom válaszolni. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a múlt heti bizottsági ülésen foglalkozott ezzel a témakörrel annak kapcsán, hogy polgármester úr megbízta, Dr. Erdős László ügyvéd urat. hogy készítsen egy ilyen előterjesztést, egy szakmai véleményt. Nem kívánnék most belemenni most a részletekbe, de a bizottság állásfoglalása a következő volt. Addig, amíg a város nem kapja meg a lakatanyák tulajdonjogát, addig nem kívántunk ezzel a kérdéskörrel érdemben foglalkozni.

Tarnóczky Attila: Volt képviselő úrnak még egy kérdése Karmazin osztályvezető úr talán az Eötvös téri telkek ügyéről talán tud valamit mondani.

Karmazin József: A területen 4 gépkocsi tárolására van hely kialakítva, amelyet a Hivatal gépkocsijai foglalnak el. Vizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy egy új beépítés hogyan tudná befogadni ezt a funkciót is, erre készül az a bizonyos beépítési vázlat, amelynek a költségbecslése ismeretében vállaltuk a határozatra jelentés kapcsán a május végi határidőt.

Cserti Tibor: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökétől ezt a felvetést, vagy nem is tudom, hogy minősítsem, nem tudom elfogadni. Van egy közgyűlési határozat, ami kötelezi a polgármestert, nyilvánvalóan keresztül kiadhatja házi feladatnak az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak, hogy igen meg kell vizsgálni ezt a kérdést és erről tájékoztatni kell a közgyűlést. Az okos ember előre felkészül szituációkra és azt mondta, hogy ennek bekövetkezésekor, ezt kívánom tenni.  És ehhez kéri a tisztelt közgyűlés jóváhagyását, hogyha kell. Itt most kapatunk én legalábbis a magam részéről egy olyan „róka fogta csuka” helyzetben érzem magam. Kaptunk egy olyan dolgot, hogy igen negligáljuk a közgyűlés döntését. Igaz, hogy kötelez bennünket a foglalkozásra, de nem kívánunk vele foglalkozni. A másik kérdésre vonatkozóan meg Miklós, nem fogadom el a választ. Azért nem fogadom el, mert szóval a könyvvizsgáló itt nem véletlenül észrevételezte. Jelenlegi rendszerben az Illetékhivatali számítógépes rendszerének a következőt kell produkálni. Nagykanizsa város illetékességi területén kivetett illeték összesen, ebből befolyt, ebből hátralék. Három számot kérünk, és ezt be kell állítani mérlegbe. Egyébként a kint lévő illetéknek az összege ugye, nyilvánvaló ő náluk is szép prémium ennek a behajtása házi feladatként, és maga a prémium megállapítása vezető szinten is, és a szervezet szinten is ehhez az egy számhoz kapcsolódik. Köszönöm szépen.

Tarnóczky Attila: Azt tudom mondani, most az Ügyrendi és Jogi Bizottság dolgait ne vitassuk meg. Polgármester úr tudomásom szerint ezt az álláspontot elfogadta, be fogjuk Önöknek terjeszteni, ha úgy gondolják Önök, hogy ezt felül kell bírálni, akkor felülbírálják.

Gyalókai Zoltán:  A pénzügyi beszámoló 20. oldalán itt érdekes dolgokat láttam, és tulajdonképpen a Hivatal mégis csak odafigyel a költekezésre. Ugyanis itt le van írva, hogy a HSMK tulajdonképpen 8 millió Ft-tal többet költött az előirányzatnál. Igaz, hogy év közben többször figyelmeztetést kapott. Szeretném megkérdezni alpolgármester urat, hogy ez milyen konzekvenciákat von le és figyelmeztetést kapott-e a HSMK igazgatója ebben a témában.

Tarnóczky Attila: A következő történt. Három intézmény volt érintve kisebb-nagyobb tétellel, akik túllépték a költségvetésüket. Összehívtuk a Kincstárral az intézmények képviselőit polgármester úrral, és a következő megállapodásra jutottunk, ha csak ki nem vonulnak persze az intézmények, és Önök ezt felül nem bírálják. Hogy ezen az alapon költségvetést a dolog precedens jellege miatt nem módosítunk. A háromból kettő vállalta, hogy az idei költségvetésből a hiányt kigazdálkodja. A HSMK  esetében még azon kívül 2 évet kért az idei éven kívül. Ebben maradtunk megegyezés szintjén. 

Van-e még kérdés, felvetés? A vitát lezárom.  Cserti Képviselő úrnak a határozati javaslatáról szavazni fogunk természetesen, előtte azonban a rendeleti részről döntsünk. Kérdezem Önöket, sajnos rendeleti javaslat nincs, de szóban mondom a rendelettervezetet elfogadják-e minősített többséggel lehet dönteni. Kérem, álláspontjukat.

A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

27/2002.(V.2.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 27/2002.(V.2.) számú rendelete a 2001. évi költségvetési zárszámadásról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Tarnóczky Attila: Cserti képviselő úr javasolta, hogy május 31-i határidővel a Hivatal dolgozzon ki az adóhátralék behajtásával kapcsolatos intézkedési tervet. Kérem, döntsenek erről az indítványról.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot  elfogadja és következő  határozatot hozza:

130/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályát az adóhátralék behajtásával kapcsolatos intézkedési terv kidolgozására.

Határidő:         2002. május 31.

Felelős  :         Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

(Operatív felelős: Beznicza Miklós osztályvezető)

6.       Javaslat a 2001. évi pénzmaradvány felosztására a 2002. évi költségvetési előirányzatok módosítására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila polgármester

Böröcz Zoltán: Arról volt szó pénzmaradvány elosztásánál, hogy három tétel tekintetében és aki előtt van, ebből az egyik a Polgármesteri Hivatal, tekintetében azt javasoljuk, hogy a pénzmaradvány felosztására ne kerüljön sor és inkább később akár egy 2002. évi költségvetés módosítás során történjen meg a dolog rendezése, és ez egészen pontosan a 40 558 eFt-os tétel, 2085, és a 2892-es ezer Ft-os tételek igen valóban.

Dr. Csákai Iván: A 12. számú mellékletben egy beszúrást, egy módosítást szeretnék kérni járda, kerékpárút és út. Ennyi.

Tarnóczky Attila: Járda, kerékpárút és út. Én magam a javaslatnak azért nem örülők, mert ezt a felsorolást lehet hosszabbítani, de hogy ha pénzt nem adunk  hozzá, akkor csinálunk egy intézkedést, ami tartalma nem tölthető meg anyagi fedezet hiányában.

Köszönöm szépen, én még annyi javaslatot tennék, hogy ha Pénzügyi Bizottság javaslata nem kerül elfogadásra, hogy a Zrínyi Iskola pénzmaradvány visszapótlásához egy külön határozati javaslatban rendelkezzünk arról, hogy ebből a visszapótolt összegből kell megoldania az iskolában felmerült munkaügyi per önkormányzatot terhelő kiadásait. Ez 2.5 millió Ft- körül van.

Cserti Tibor: Megmondom őszintén, énnekem ellenjavaslatom van ezzel kapcsolatosan azért, mert van egy helyzet különösen a Zrínyi Általános Iskolában. Van mellette egy munkaügyi per. Most gyakorlatilag ennek a jogkövetkezménye mindenféleképpen az intézményt terhelik elsődlegesen és nyilvánvalóan csak másodlagosan a fenntartót. Az előbbi esetben ráadásul precedens értékű volt a tanulócsoportok indításával összefüggésben a döntésünk. Biztosítottuk hozzá döntéssel a 2002. évi beiskolázás kapcsán a 3. tanulócsoport működtetésének a fedezetét is. Amennyiben a alpolgármester úr javaslata elfogadásra kerül, akkor én azt mondom, hogy ugyanakkor tekintettel, hogy több tanulócsoport nem indul a városban, csak ugye átrendeződik, mert több gyerek nem lesz ez által, akkor nézzük meg a városi szintű intézményellátás egészét, és a tanulócsoportoktól arányosan az átcsoportosított pénzösszeg fedezete kerüljön zárolásra.  Azt hiszem, logikusnak tűnik a gondolat.

Tarnóczky Attila: Logikusnak tűnik, csak nem így döntöttek. Önök eggyel több iskolai osztály indítását engedélyezték, mint ami a költségvetésben meg van tervezve. Ennek nem hogy hozadéka nincs. Ennek plusz kiadása van. Úgyhogy máshonnan nincs mit elvonni, hacsak valaki elő nem áll egy javaslattal, hogy hol nem kell első osztályt indítani, amit én meg nem fogok támogatni. A javaslatomat így fenntartanám, a vitát pedig lezárom.

Szavazás következik. Ugyancsak az előzőek szerint a rendeletről kell szavazni első menetben, de Csákai úr kérte a rendelet szövegében az út kiegészítést a megfelelő táblában, ahogy elmondta. Kérem, erről döntsenek. Minősített többség kell hozzá rendeletmódosításról lévén szó.

A közgyűlés 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tarnóczky Attila: Böröcz Zoltán képviselő úr legyen szíves megismételni, hogy mi a javaslatot, mert pontosan én nem értettem őszintén bevallom, hogy hol, mit kell elhagyni.

Böröcz Zoltán: ……2085, és a 2892-es ezer Ft-os tételek valóban, köszönöm.

2892 eFt, valamint az intézmények és Polgármesteri Hivatal táppénz betegszabadság stb. 40 5558 eFt……. amennyiben pedig ez megjelenik  költségvetési módosítással….

Tarnóczky Attila: Akkor azt kérdezném, hogy hova kerüljön a rendeletbe, milyen címszó alá ez a pénzösszeg? Jó, érthető talán. Kérem döntésüket, minősített többség kell az elfogadáshoz. Természetesen igazgató úr nem zavar semmit, annyiban persze zavarja költségvetésben ezek az igények semmilyen szinten nem fognak szerepelni és ide kell jönnünk, mindenhogyan ide kell jönnünk egyébként, és kérni a valóságos kiadások, valóságos fedezetét. Kérem, döntsenek. Minősített többség kell.

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Ezzel a módosítással az egész rendeleti javaslatról döntünk. Kérem, szavazzanak!  Minősített többség kell.

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

28/2002.(V.2.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2002.(V.2.) számú rendelete  a 2002. évi költségvetésről szóló, módosított 14/2002.(II.13.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

7.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi egyszerűsített éves beszámolója (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: Kérem hozzászólásukat, ha van, bárki is legyen az. Úgy látom nincs, a vitát lezárom. Kérem, döntsenek a határozati javaslatról, minősített többség kell véleményem szerint hozzá. Szavazzunk!

AA közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

131/2002.(IV.30.) számú  határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi egyszerűsített mérlegét, a 2001. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, a 2001. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, a 2001. évi egyszerűsített eredmény-kimutatását elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy a könyvvizsgálatról készített jelentést az Állami Számvevőszék részére küldje meg. Egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

Határidő:         2002. június 30.

Felelős:           Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós osztályvezető)

8.       Javaslat a szociális és közművelődési intézményvezetők határozott időre szóló kereset-kiegészítésére (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila:  A polgármester úr élve jogával ezt a már egyszer tárgyalt és ugyancsak kis híján, de mégiscsak elvérzett előterjesztést újra visszahozta, újabb meggondolásra. Én kérném, tényleg fontolják meg. Egy pontosítást tennék a  határozati javaslat „A” pontjában. A mondat vége a szakmai szorzójának mindenkori különbözete helyett a következő lenne, mert ez így értelmes igazán, - a mindenkori szakmai szorzók különbözetének, és az érintettek garantált illetményének szorzata - ez van ugyanis leírva az előterjesztésben tartalmilag.  Kíván-e valaki hozzászólni?

Kiss László: Alpolgármester úr, én továbbra is fenntartom az előző közgyűlésen elmondott véleményemet. Akkor a közgyűlés azt hiszem felelősséggel döntött. Ezt az eljárást csak óvodai dedóhoz tudom hasonlítani, amikor egy hónapon belül ugyanazt a témát minden különösebb indok nélkül visszahozzák a közgyűlés elé. Ez a közgyűlés döntésének a semmibevétele, maximálisan tiltakozom ez ellen. Én úgy vélem, most is azt mondom, a város ne legyen pápább a pápánál. Amit egyszer az állam meghatározott ne karja azt a város felülbírálni. Mindenféle egyéni és csoport és nem tudom milyen érdekek alapján. Határozottan, leghatározottabban tiltakozom ez ellen az eljárás ellen.

Tarnóczky Attila: Tudomásul vettem képviselő úr, én az Ön véleményét tisztelem, bár általában nem tudom elfogadni, ebben az esetben az eljárás az SZMSZ által törvényes úton történt. Ilyen szó nem érheti a ház elejét.

Dr. Baranyi Enikő: Kérdésem lenne, hogy a tárgyaló bizottságok hogyan foglaltak állást az előterjesztéssel kapcsolatosan, hisz ez vissza kellett, hogy újra kerüljön, és határozati javaslatok némileg módosultak-e? Itt a „B” pontra szeretnék rákérdezni alpolgármester úrtól, mert valahogy én úgy emlékszem, hogy az eredeti az egy évre szóló volt.

Tarnóczky Attila: Nem.

Dr. Baranyi Enikő: Ugyanígy, én kérdezem, mert akkor lehet, hogy nem jól emlékszem. A másik pedig az, hogy a forrásként megjelölt Széchenyi Lakásprogram maradványa hol tartunk? Mennyi a maradványa? Mennyire számolnak.

Tarnóczky Attila: Utóbbit kérdezem osztályvezető úrtól, hogy ha tud választ adni, az előterjesztés  semmit sem változott az előző szóbeli kiegészítés kivételével, ami viszont pontosított csupán, ennek megfelelően bizottságok nem tárgyalták újra, hiszem egyszer már kialakították a véleményüket. Nem ez a kereset-kiegészítés, ez az érintettnek addig jár míg igazgató abban az intézményben. Mihelyt nem igazgató, akkor elveszti, ha igazgató egyfajta automatikusan jár, igen.

Kelemen Z. Pál:  Mindnyájan tudjuk, hogy az államok, a kormányok és a parlamentek nem tökéletesek és általában tökéletlen törvényeket hoznak. Csak az egy párt rendszerben vannak tökéletes törvények, és tökéletes kormányok. Ebből következik, hogy bizonyosfajta aránytalanságok kialakulnak rendeleti síkon, különböző szakmák között ahhoz képest, hogy melyik szakmának milyen az érdekérvényesítő képessége.

A mi bizottságunk a Szociális és Egészségügyi Bizottság két területet nézett: a Szakosított Szociális Intézetet és az Egyesített Bölcsődét, a szociális szférát vizsgálta első sorban, és az ESZI-t – illetve hármat - és arra megállapításra jutott, hogy rendkívüli a béraránytalanság. De ugyanez elmondható a közművelődésben is, mert ha egy könyvtáros könyvtárban, iskolában könyvtáros, akkor kevesebbet kap, attól függ, hogy melyik szektorban dolgozik. Valójában, ugyanabban a szakmában, és ugyanazt végzi. Az intézményvezetők között is hasonló aránytalanságok alakultak ki. Sőt az aránytalanságok fokozódtak, hogy a szociális szférában, hiszen a pótlékok az intézményvezetőket néha náluk képzetlenebb emberek mögé sorolták. Én nem veszem szent írásnak ezt az 1.43-1.26-1.20, és az előterjesztő sem tekinti annak, különben nem terjesztette volna be ebben a formában. Mégis kiragadom az egész dologból, a szociális szférában foglalkoztatott embereket és a szociális intézmények vezetőit. Aki ismeri a szféra helyzetét, aki ismeri az ott elvégzett munkát, az megérti, hogy miért teszek megkülönböztetést a többiekhez képest, ezért külön nem is kívánom indokolni. Mindenképpen arra kérem képviselőtársaimat, hogy amennyiben nem kívánják egyben és csomagban elfogadni. Én egyben és csomagban is el tudom fogadni.  De amennyiben nem kívánják egyben és csomagban mindegyiket elfogadni, legyenek tekintettel arra a mostoha és áldatlan állapotokra, amelyik a szociális szférában dolgozik. Csak egy példát mondok: Nyugat-Dunántúlon  megvizsgáltuk az intézményvezetők bérét,  ebben a szférában a legalacsonyabb az intézményvezetők bére és ebben a szférában foglalkoztatottaknak 68%-a minimálbérért dolgozik. Kérem, ha igaz lelki ismertükre hallgatnak, és mondom, hogy én csak a szakág bére mellett állok ki - a többiek mellett is kiállnék, de ez a legmostohább terület - mindenképpen támogassák azt, hogy a szociális intézményvezetők ezt a járulékos költségeket béreikhez megkaphassák.

Tarnóczky Attila: Képviselőasszony válaszára megkaptam az adatot: 5.732 eFt ez a még létező összeg.

Dr. Gőgös Péter: Kelemen Z. Pál teljesen egyetértek. Javasolnám mindjárt elsőként szavazzunk a szociális szférában dolgozóknak a béréről külön, azt követően a többiekről.

Tarnóczky Attila: Én ha megengedik fordítva fogok eljárni, felteszem egyben szavazásra a döntésre a kérdést, és utána hogy ha nem megy át akkor Önök indítványa szerint felteszem, nem tudom, hogy. Ez nem volt ügyrendi javaslat, ez egy módosító indítvány volt.

Dr. Baranyi Enikő: Kérdezni szeretném, hogy történt-e vizsgálódás a célból, hogy e szférában dolgozók minimálbéren lévő dolgozók létszáma, hogy viszonyul a többi intézményekhez képest. Más szóval megközelítve, azt gondolom, hogy az igazán számomra elfogadható, és támogatandó az lehetne, hogy vagy azt mondjuk, hogy a szférában dolgozók általában a munkájukhoz képest lemaradást mutatnak, ennek megfelelően a minimálbér plusz x százaléka, magyarul a minimálbéren lévők is és az intézményvezetők is akkor az önkormányzat által munkájuk elismeréseként  ha nem is havi, hanem egyösszegű kifizetést évente egyszer kapnak. Ez még sokkal jobban igazodik az én elképzelésemhez.

Tarnóczky Attila: Féltem, hogy idejutunk. Az előterjesztés hét igazgató kereset kiegészítésről szól, azért, mert igazgatók. Ugyanakkor emlékeztetnénk mindenkit, hogy már évek óta ebben szférában az önkormányzat bérkiegészítést fizet. Ez most is létező dolog, aminek egy részét valóban a minimálbér jelentős mértékű emelése eltűntette, de ma is létezik, ma is létezik. Az a vád, hogy nem vagyunk érzékenyek erre a problémára, úgy gondolom, nem megalapozott a dolgozók többségénél.

Kelemen Z. Pál: Én a minimálbért és az alkalmazottak bérét csak a szféra helyzetének bemutatására akartam felhasználni. Azt akartam ezzel ecsetelni, hogy ez nem olyan szféra, ahol nagyon jól fizetett vezetők és nagyon rosszul fizetett beosztottak vannak. Itt ma a vezetők béréről döntünk és kérem, ezt csak úgy felvezetésként mondtam el, és kérem ezt így vegyék figyelembe.

Kiss László: Pontosan ezt a helyreigazítást akartam megtenni, amit Kelemen Z. Pál képviselőtársam önmagától is megtett, hogy uraim itt nem a minimálbért kereső dolgozókról van szó, hanem a vezetőknek a vezetői pótlékon felüljáró többlet kiegészítéséről. Semmi másról.

Tarnóczky Attila: Így van képviselő úr, pontosan így van. Köszönöm, a vitát lezárom.

Mivel itt többen azt mondták, hogy két részben szavazzunk, szavazzunk két részben. Elsőként az első 4 intézményt tenném fel, a határozati javaslat elmondott szövegének megfelelő eljárás tekintetében. Gondolom a bölcsődéket is ide kell érteni, vagy nem? Kérem döntsenek, 14 igen szavazattal lehet dönteni.

A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Következik a három közművelődési intézmény. Kérem, döntsenek, ehhez 14 igen szavazat szükséges.

A közgyűlés 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

132/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazatban dolgozó intézményvezetők részére 2002. január 1. napjától kezdődően kereset-kiegészítést állapít meg az alábbi feltételekkel:

a.)     a kereset-kiegészítés mértéke az oktatási, valamint a szociális és közművelődési ágazat törvényben előírt a mindenkori szakmai szorzók különbözetének és az érintettek garantált illetményének szorzata

b.)     a kereset-kiegészítés a vezetői megbízatás időtartamáig jár

c.)     a kereset-kiegészítés mértéke a szakmai szorzók törvényi módosulásának figyelembevételével, költségvetési évenként kerül meghatározásra

d.)     a fentiek szerint meghatározott juttatást a „garantált összegen felüli – munkáltató döntésén alapuló – illetmény rész”-ként kell szerepeltetni a munkaügyi dokumentumokon

e.)     a 2002. évi költségvetésben a fenti célra 797.874 Ft-ot biztosít, melynek forrása a céltartalékban szereplő lakásprogram megvalósítás összegének maradványa.

Határidő:   a TÁH-hoz történő bekerülés határideje (minden hó 5. napja)

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív Felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida és Simánné Mile Éva osztályvezetők)

9.       Ipari Park koncepció és intézkedési terv (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: A határozati javaslatot annyiban egészíteném ki, hogy itt az előterjesztés belsejében lévő összesítést a kért kiadások fedezetéről tessék úgy érteni, hogy az első  határozati javaslatban konkrétan benne van nem csak úgy, hogy szükséges forrásokat biztosítja. Számszerűen átkerült oda az 1 határozati javaslatba. Kérdezem ügyvezető urat, hogy az előterjesztéshez szöveges kiegészítést óhajt-e tenni? Kérdésre fog válaszolni. Önöké a szó.

Kiss László: Csak arra szeretném a figyelmét felhívni, hogy egy órával ezelőtt a testület többsége a szünet tartása mellett szavazott, ennek ellenére folytattuk az ülést. Most kérném a szünet elrendelését.

Tarnóczky Attila: Szünet emberek 20 percre.

Szünet

Tarnóczky Attila: Ugye ott tartottunk, hogy ezt az Ipari Parkos előterjesztés vitáját megnyitottuk, kérem a hozzászólásokat.

Gyalókai Zoltán: A Kht. ügyvezetőjétől kérdezném, hogy itt a leírt anyagban egy munkatervet láttam, de én úgy emlékszem, hogy szóba került régebbiek tárgyalása során és azóta milyen hirdetések reklámok, illetve megkeresések történtek az Ipari Parkkal kapcsolatban. Nyilván befektetőkre gondolok.

Tarnóczky Attila: Még gyűjtenék kérdéseket, ha vannak. Nincsenek. Ügyvezető úr öné a szó.

Schmidt László: Annyit kiegészítésként elmondanék az anyaghoz Gyalókai úr kérdésére is válaszolva egyben, hogy az anyag összeállításánál, ahogy az elején is jeleztem, több közgyűlési döntést kellett figyelembe venni. A Közgyűlés döntései között többek között az is szerepelt, hogy elsősorban ingatlanfejlesztő vonatkozásában lépjünk tovább, próbáljunk meg ingatlanfejlesztő partnert keresni. Ez ügyben tettünk lépéseket: egy ajánlat is érkezett hozzánk, ezt polgármester úr részére tegnapi napon továbbítottam, megküldtem. E mellett betelepülni szándékozó vállalkozók részéről érkezett megkeresés, közelmúltban jártak itt nálunk. Olyan információnk van, hogy rövidesen érkeznek vissza, tetszett nekik a terület, várjuk a konkrét válaszokat bízzunk benne, hogy megkeresnek bennünket. Ez egy 6 hektáros befektető lenne. Egyelőre ennyi, de a közgyűlés határozata alapján folyamatosan kell ezt a tevékenységet folytatnunk és nyilván arról folyamatosan fogunk tájékoztatást adni, hogy mi történt ebben az ügyben.

Tarnóczky Attila: Gondolom, ügyvezető úr a bizalmasabb információk tekintetében is nyitott egy ….értem, értem.

Dr. Baranyi Enikő: Nagyon nagy várakozással és figyelemmel próbáltam átnézni ezt az előterjesztést. Ha ismételnék, akkor elnézést kérek, késve érkeztem vissza. Az első, amit elöljáróban szeretnék mondai, hogy március 2-i  közgyűlésen azt hiszem, hogy  egységesen önkritikát is gyakoroltunk és itt azt hiszem, hogy Cseri úr mondta, hogy nem igazán tettünk úgy, mint a gazdasági szereplőktől az elvárható egy más kérdés kapcsán. Akkor azt mondtuk, hogy ez az Ipari Parknak ilyen értelemben történő indítása, valahogy úgy nézett ki, hogy feltételezett jó szándék mellett és ellenére valójában a hozzáértés hiányában is születtek meg, és az információ hiányában azok az előterjesztések - és itt gondolok a szindikátusi szerződésre is - , amelyek nem igazán adtak lehetőséget arra, hogy megfelelő betekintése és választási lehetősége legyen a közgyűlésnek. Az akkori  határozatunk és a javaslatunk az volt, hogy ezen a közgyűlésen pedig arról kérünk egy részletes tájékoztatást, hogy az eltelt hat, illetve most már mondhatnám nyugodtan nyolc hét alatt mi történt? A mi történtből annyi, hogy egy olyan koncepciós intézkedési tervkerült az asztalunkra, amely szerintem dátum nélkül kettő évvel ezelőtt is már megvolt, vagy legalább is meg kellett volna lenni.

A magam részéről szeretném kiemelni, hogy akkor dönt megítélésem szerint helyesen a közgyűlés, hogy ha logikai sorrendben bizonyos kérdésekben elsősorban dönt. Nevezetesen abban, hogy ezt az Ipari Parkot Nagykanizsa Önkormányzata az Ipari Park Kht-én keresztül önállóan és egyedül akarja elvégeztetni, avagy - és erről is volt már szó a március 2-i közgyűlésen - vagy pedig az másik alternatíva, hogy a partnert keres. Én ezeket a partneri kapcsolatokat szerettem volna tudni, hogy alakult-e már valami konkrét tartalommal akár abszolút bizalmas módon, és akkor már a koncepció - hogy így mondjam - két vonalon futtatva kellett volna, hogy a közgyűlés asztalára kerüljön. Ha egyedül történik, akkor milyen személyi feltételekkel és milyen szakmai tapasztalattal meri az Ipari Park Kht. ezt javasolni és meri a testület rábólintással az igenlő szavazatát erre adni. Vagy pedig a partneri kapcsolatokon belül, milyen eltérő konstrukcióval, üzleti megállapodással valósítható meg az első komoly lépés az Ipari Park Kht-val kapcsolatosan.

A közgyűlés elő terjesztett anyag első bekezdése után én úgy érzem, hogy itt is vannak véleménykülönbözőségek, ugyanis a helyzet elemzés alapján azt írja, hogy alapkérdésként merül fel, hogy ingatlanfejlesztő bevonásával, vagy a nélkül történjen és azt hiszem, hogy a következtetés az nem feltétlenül helytálló. Én úgy gondolom, hogy egy partner megkeresése esetében nem lehetne értékesített területekből befolyt területfejlesztésre fordítani, ezt szeretném, ha megmagyarázná a Schmidt úr, ugyanis én úgy gondolom, hogy ez így nem helyt álló. Ez csak egy megállapodás kérdése, ha van megfelelő partnerük.

A másik dolog. A tapasztalat hiányában nem érezhető-e túlzónak, avagy felesleges pénzköltekezésnek, hogy egy önálló megvalósítás esetén önálló marketingmunkát kell végezni. Itt is megint utalnék arra, hogy a partneri kapcsolat Nagykanizsa város számára lételem. És ez nemcsak azt jelentheti, hogy valaki, aki tapasztalattal rendelkezik, hanem valószínű, hogy kell tudni találni, és történtek-e a közgyűlés  határozatának megfelelően ilyenfajta megkeresések és kiajánlások., akik egyrészt magyarországi avagy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek, tőkével rendelkeznek, mondhatnám így ingatlanfejlesztő Rt-vel, hogy így mondjam. Történet-e kapcsolatfelvétel? Erre vonatkozóan miért nem látok én a koncepcióban, az elképzelésekben megfelelő konkrét javaslattételt, kidolgozva azt is, hogy egy ilyen partneri kapcsolatnak milyen előnyei lennének.

Én úgy gondolom, hogy a közgyűlésnek ma, ezen a napján nem a határozati pontok elfogadása az elsődleges feladata, hanem annak az eldöntése, hogy ez a város a képviselőtestület, illetve a Kht. képes-e egyáltalán ebben a dologban önállóan elindulni, avagy - és itt lenne a döntésnek a lényege - partneri kapcsolatot.

Azt azért el szeretném mondani alpolgármester úrnak, hogy majd hasonló módon én is ügyrendi gombot fogok nyomni, amikor majd elfelejt szólni, akár polgármester úr, akár pedig maga. Köszönöm szépen. Majd még visszakérhetem a szót, ez nem SZMSZ-szel ellentétes ugye?

Tarnóczky Attila: Természetesen nem, bocsásson meg nekem, hogy teljesítem a kötelezettségemet, amit egyébként elég sokszor Ön is polgármester úron számon kér, hogy nem teszi meg. Mielőtt a választ meghallgatjuk még Dr. Gőgös Péter képviselő úrnak is megadom a szót.

Dr. Gőgös Péter: Ígérem nem élek vissza az idejükkel. Itt áll előttünk egy remek Ipari Park fejlesztési koncepció. Hasonló koncepciók voltak, lesznek. Sajnos mindig a koncepcióknál topogunk, és itt akadunk el. Úgy érzem, hogy ennek a rendszernek a Kht-nak, az önkormányzatnak a kapcsolata, egy óriási tehetetlenséget rejt magában. Egyetlen dolog hiányzik véleményem szerint. Egy olyan operatív intézkedési lehetőség, egy olyan intézkedési módszer a Kh. részéről, illetve a Kht vezetője részéről, amely gyakorlatilag gördülékennyé tudná tenni a cégekkel való tárgyalást a ipar valós letelepítését. Én azt hiszem, hogy Schmidt úr most már látott annyit az országban, járt többféle Ipari Parkban és találkozott annyi szakemberrel, hogy van némi rálátása azokra dolgokra, hogy mivel lehetne operatívabbá tenni. Én nagyon szeretném, hogyha elmondaná a véleményét és ezt a véleménycsomagot írásban is letenné és megfontolnánk, hogy bizonyos jogosítványokból egy kicsit többet adjunk a kezébe, Bizonyos dolgokat egy kicsit rugalmasabban lehessen intézni, hogy valamivel lépjünk előrébb, ne csak koncepciókon tapogassunk.

Böröcz Zoltán:  Azt gondolom, mégiscsak hasznos volt átolvasni, mindenképp hasznos volt elkészíteni ezt az anyagot, amit Schmidt Lászlóék készítettek. A következőt szeretném nem is tudom, hogy kérdésként megfogalmazni, vagy megerősítést várni erre a kérdésre. Az az érzésem, sőt egészen biztosan az a véleményem, hogy ugye két út van előttünk, mint ahogy  ezt az anyag tartalmazza is. Az egyik az út az mindenképpen az, hogy befektetőket keresünk, illetve keres a Kht, illetve befektetőkkel különböző szerződéseket köt. Folyamatosan gondoskodik a közművesítésről és folyamatosan gondoskodik a betelepüléséről. Ez adott esetben azt jelenti, hogy ilyen méretű Ipari Park, ami mondjuk nálunk egypár ezer ember foglalkoztatását esetleg megoldaná, ez számtalan sok, de több tíz üzleti partnert jelent adott esetben a betelepülni szándékozó üzleti partnert jelent adott esetben. És ez egy bizonyos üzleti irány.

A másik irány az, hogy mindenképpen profi ingatlanfejlesztő céggel veszünk fel kapcsolatot, ilyen volt kísérletképpen a Redilco is nyilván. De elképzelhető, hogy más is lesz, mint ahogy az anyagban erre utalás is történt. Nekem ami nagyon fontos pillanatnyilag és fogadjátok el tőlem, hogy ez talán általános véleményünk lehet remélem, hogy osztjátok ezt. Az az, hogy pillanatnyilag nem vagyunk abban a helyzetben, nincs annyi egyéni befektető, hogy elköteleződjünk egy irányban, és nincs olyan profi ingatlanfejlesztő cég a láthatáron, aki egy egész terület betelepítésére szándéknyilatkozatot adott volna, vagy képes lenne. Nekem az a kérdésem a Schmidt Lászlóék felé, támogatva azt természetesen, hogy marketing anyag kell, támogatva azt, hogy együttműködő partnert kell kiválasztani, kiviteli terveket kell készíteni, időprogramban a grafikon szépen mutatja. Engedélyeztetések, és egyéb eljárások kellenek, hogy az utolsó pillanatig várjunk, nehogy olyan elkötelezettséget vállaljunk, vagy olyanfajta tervezést hajtsunk végre az Ipari Parkon, amelyik bármelyik megoldást a kettő közül kizárná. Én egyébként általában azt gondolom, hogy nagyipar, de ha nagy ingatlanfejlesztő cégre bíznánk a megvalósítást, azt nagy valószínűséggel nem akadályozná meg azt, hogy egyes befektetők települjenek rajta keresztül az Ipari Park területére. De ha fordítva indulunk el, az azt veszélyt hordozza magában, hogy a másik alternatívát kizárjuk. Nevezetesen, ha ingatlanfejlesztő cégről van szó, annak valóban 10-20-50-100, Isten tudja mennyi hektár terültre lesz szüksége. Ez az elkötelezés ma még nem történjen meg, ezt szerettem volna ezzel mondani. Ez az anyag egyébként számomra ezt itt nem is vetíti elő ezt az elköteleződést.

Annyit azért hadd mondjak és Dr. Gőgös Péter urat erősítve, amikor azt a kérdést teszi fel, hogy van-e olyan cégünk, aki profi módon önállóan teljes jogkörrel határkörrel járhat el az ügyekben. Na és én azt szeretném mondani, vagy azt szeretném hinni, hogy van, és ez az Ipari Park Kht is lehet, ehhez viszont nem az Ipari Park Kht-nak kell alapvetően megváltozni, az önkormányzat és Kht viszonyában, hanem azt gondolom, hogy nekünk, az Önkormányzatnak. Soha nem adtunk igazán mozgásteret számára a tárgyalásokhoz. Soha semmi jogkört nem biztosítottunk, mindig mindenben igazából csak kérdéseket fogalmaztunk meg vele szemben. Sem jogkört, sem felelősséget hozzá, sem lehetőséget nem biztosítottunk. Ha a viszonyunk változásáról van szó, akkor nekünk, a testületnek kell ebben az értelemben változni az az érzésem.

Tarnóczky Attila: Én sok tekintetben egyetértek elnök úrral az ingatlanfejlesztő cég esetében is. Egy nagy különbség van. Ingatlanfejlesztő cég esetében egy tárgyalás során eldönthető, hogy mi az az előfeltétel amely mellett Ingatlanfejlesztő cég ezt az egész ügyet elvállalja. Ezt eldöntheti az önkormányzat, hogy elvállalja a maga részéről, vagy nem. A másik úton viszont azzal szembesülünk, hogy állandóan újabb és újabb terhek érhetik az önkormányzatot.

Cserti Tibor: A téma fontos, többször körbejártuk. Én azt hiszem, hogy nagyon nagyfokú időkésedelemben voltunk már, ha visszatekintjük a történelmet. A Redilco-t már mindenki értékelte a maga módján, minden esetre itt van most egy Kht-énk, aki koncepció igénnyel áll elénk. Én nézem a másik oldalt kár, hogy Birkner úr nincs itt, mert legutóbb ugye ők voltak, akik külön szorgalmazták, hogy azonnali hatállyal értékesítsünk rövidtávon és ide  a befektetőket, és külön hozattak egy határozatot is ha jól emlékszem, hogy kérjük a kormány segítségét. Kértük a Kormány segítségét, azt hiszem az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem kaptunk semmit, legalább is ettől a Kormánytól, ebben az időszakban, eddig. No bízzunk benne, hogy mindenféleképpen további terület-kiegészítés is megilleti a várost, hiszen erre vonatkozóan az új Kormány várható miniszterelnökétől is írásos levelünk van. Bízzunk benne, hogy lesz.

Én magam kifejezettem bizottsági szinten is tényleg csak abban látom megoldást, hogy ingatlanfejlesztést, saját Kht tekintetében, és annak minimális tervezési és kivitelezési vonzatát biztosítani kell. Az alapközművek kiépítése nélkül gyakorlatilag nem megy. Ezzel kapcsolatosan a legszükségesebb muníció azt hiszem Kht-nak meg van. Egyetlen egy kérdést tetem fel a polgármester beszámolónál, tájékozatónál, erre nem kaptam választ. Gondolom, most illik mindenféleképpen rá válaszolni. Nem szoktam általában kukacoskodni, de itt a költségtervben van egy olyan tétel, ami a 2-es szám alatt fémjelezett egy ügyvédi költség. Ismert a bútorgyári terület megvásárlásához, ugye egyetlen-egy adásvételi szerződés 852.355 Ft-ba került ügyvédi költség címén. Nem tudom, hogy megalapozottan indokolt volt-e vagy nem? Egyet tudok, hogy a közjegyző okiratba foglalás költségei is közjegyzővel együtt ennél mérsékeltebb. Ha erre kapok választ, akkor már az elején is azt mondtam megnyugszom, hogy megalapozott volt.

Tarnóczky Attila: Azt hittem, hogy a hozzászólók száma csökkeni fog, de Marton képviselő úr már odaátról is sikeresen szót kért valamilyen módon Baranyi képviselőasszony révén úgyhogy megkérem Schmidt László ügyvezető urat, hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljon, hiszem most már elé szép csokor van.

Schmidt László: Megpróbálok sorba menni, bár nem írtam fel mindenkinek a választ. Baranyi képviselőasszonynak válaszolnám, hogy valóban volt egy ilyen közgyűlési határozat, de volt egy olyan is, hogy nekünk össze kell állítani egy fejélesztési koncepciót. Szeretném azt is jelezni, hogy nem tétlenkedtünk és ha jól emlékszem, akkor Gyalókai úr kérdésére elmondtam, hogy van olyan ajánlatunk, ami ingatlanfejlesztésre vonatkozik és a finanszírozás keretében működtethető. Én azt gondolom, hogy ennek a szakmai részét nem a nagy nyilvánosság előtt, hanem egy bizottsági munkában kell valamilyen módon megtárgyalni. Polgármester úr részére én ezt az anyagot a tegnapi napon megküldtem, ma megkapta, tovább tudunk ezen a vonalon lépni.

Maga az Ipari Park fejlesztés kérdésben, hogy kht, vagy ingatlanfejlesztő? Szeretném azt leszögezni, hogy nem mindegy, hogy milyen ingatlanfejlesztőről van szó, abban is többfajta létezik. És a mi problémánk igazándiból abból adódik, hogy véleményünk szerint ezért nem is tudtunk állást foglalni ebben az anyagban feltehetően valamilyen öszvér megoldásra kell, hogy hagyatkozzunk. Ez azt jelenti, hogy aki megjelenik nálunk, annak az igényeit megpróbáljuk mi kezelni, de kell egy olyan együttműködő partner, aki egy elég laza együttműködés keretében tulajdonképpen vállalkozhat arra, vagy vállalkozik arra, hogy az általa szervezett befektetőknek a problémáit, finanszírozási gondjait, egyéb dolgokat kezeli egy ingatlanfejlesztés keretében. Ez az egész kérdéskör egyetlen egy dolog köré csoportosul, mégpedig a köré, hogy mi az önkormányzat szándéka az Ipari Park területén lévő földterületekkel. Ha az a szándék, hogy egy összegben minél rövidebb időn belül az eddig befektetett pénzeszközeit visszakapja, ezt is el lehet fogadni. Nyilvánvaló, akkor egy olyan típusú ingatlanfejlesztő irányába kell elindulnunk, vagy valamilyen nagyon nagy cég irányába kell elindulnunk. Ha nem ez a szándék, hanem az, hogy az önkormányzati területek minél nagyobb védelme mellett megpróbáljunk akár kisebb vállalkozások számára minél tágabb lehetőséget biztosítani, és őket minél nagyobb számban idevonzani, akkor egy olyan együttműködő partnerre van szükségünk, aki ebben feltehetően segíteni tud, nem akarja birtokolni a földterületet, viszont érdekelté tehető abban, hogy ő dolgozzon ebben a rendszerbe. Ez az ajánlat egyébként, ami a kezemben van, az nagy vonalakban erről szól, ő nem kér tőlünk semmi egyebet, csak azt, hogy együttműködhessen ebben az egész kérdéskörben és finanszírozhasson. Nyilván úgy, hogy ez az önkormányzatnak ez egy fillérjébe nem kerül utána. Megítélésem szerint egyébként több ilyen cég is van és a határozati javaslatokhoz annyi kiegészítést akkor már hadd tegyek, hogy arra adjon ugyan a közgyűlés felhatalmazást, hogy ezek között egy ajánlatkéréssel hadd mérjük, vagy próbáljuk megmérni ezeket lehetséges egyéb közreműködőket.

A Cserti úr kérdésére röviden reagálva. Tájékozódtunk mi is teljesen természetesen, ami előtt ugye ügy szerepel a papírokon, hogy ez a bizonyos ügyvéde díj kifizetésre került. Szeretném jelezni Önnek, hogy a közjegyzőknél a limitált ár egy ilyen szerződéses összeg esetében, amire ez vonatkozik, valóban elmarad ettől mintegy 30-40 ezer Ft-tal. Kb. ekkora a különbség és ebben az esetben a plafonárat alkalmazzák. Megnéztük, utánanéztünk ennek. Hozzáteszem, hogy a szokásos ügyvédi költségnek ez kb. harmadrésze, amennyiért ez a szerződés megköttetett. Más része az, hogy a közjegyzőnél ez az eljárási folyamat csak akkor történhet így meg, hogy ha ott általa egy készített okiratba foglalt módon történik meg ez a dolog. Míg nyilván az ügyvédnél az ellenjegyzés az teljesen rugalmasan tudott lebonyolódni ebben a rendszerben. A másik része az, hogy ez az ügyvéd úr esetében egy folyamat volt, ez egy féléves munkának a vége, ahol a szokásos ügyvédi költségek alatti szerződéssel Ő dolgozott este, Ő dolgozott hétvégén, dolgozott többször. Az más kérdés, hogy jelen esetben itt a telekár is nagyon nagy volt. Szeretném jelezni, hogy egyébként a szerződési összegben még alkudtunk. Polgármester úrral, ügyvéd úrral és általam aláírt emlékeztető tanúskodik erről. Még annál is kevesebbet fizettünk, ami eredetileg a szerződésben volt rögzítve.

A jogosítványok és egyéb dolgok kérdésében én azt gondolom, hogy ezzel az Ipari Park kérdéssel akkor lehet előre menni, hogy ha viszonylag tág határokat biztosítunk, mint a területek hasznosítása, mint pedig az eljáró személyek számára. Mit értek ez alatt?  Teljesen természetesen semmi olyat, ami az önkormányzati szabályokkal ellentétes lenne, vagy legalábbis ne lenne abba az irányba terelhető ez a gondolatmenet. Ez alatt azt értem, hogy jelen esetben is egy ingatlanfejlesztő bevonásánál én úgy gondolom, hogy a Kht-nak a konkrét betelepülőknek a munkáját is tovább kell vinnie. Az más kérdés, hogy olyan érdeketeket, olyan partnereket kell keresnie, akik érdekeltek lehetnek abban, hogy bedolgoznak ebbe a rendszerbe. A döntés mechanizmusok vonatkozásában. Betelepülő vállalakozó számára meggyőződésem szerint a jelen önkormányzati szabályozók alapján roppant nehéz lesz területet értékesíteni az önkormányzat oldaláról. Egyáltalán az átfutási ideje olyan hosszú ennek a dolognak, hogy nem lehet rugalmasan, normálisan és hatékonyan kezelni ezt a kérdéskört. Én ebben azt érzem, hogy valamivel nagyobb bizalommal, ennek a paraméterinek kereteinek a rögzítésével kezelhető lenne ez a dolog. Mire gondolok itt? Itt arra gondolok elsősorban, hogy  olyanfajta kategóriákat kellene rögzíteni, hogy mit szeretne az önkormányzat a befektetett pénzéből viszont látni. Ha azt szeretné viszont látni, hogy az az összeg legalább visszajöjjön, akkor azt lehet mondani, hogy ezt kell megtenni, innentől tudjuk azt, hogy mennyi a telekár, tudjuk azt, hogy miről tárgyalhatunk, miről lehet egyezkedni. Majd pedig a polgármester úr számára kell nyilván egy olyan felhatalmazás, hogy egy Ügyrendi és Jogi Bizottsági jóváhagyással mondjuk, de rövid időn belül egy adásvételi szerződést tudjon kötni egy vállalkozással.

A közművesítés kérdésénél és szintén ideérünk vissza ehhez, hogy a befektetett pénzeszközökkel az önkormányzat szándéka. Az én megítélésem szerint és az eddigi ismereteink, becsléseink alapján - bár erre jelen pillanatban nem tudtunk konkrét javaslatot tenni, mivel az elkészített terveknek a költségbecslései még nem állnak rendelkezésünkre -  de az alaptapasztalat az, és a tegnapi napon a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács által körbejárt Ipari Parkokból is ez szűrődött le, hogy minimálisan a gerincvezetékek kiépítését, a feltáró út és a főgerinc vezetékek kiépítését az önkormányzat pályázati források bevonásával próbálja megoldani. Ez egyébként a többi Ipari Parknál is tapasztalat volt, hogy anélkül, hogy valamilyen módon nincsen az a terület feltárva egyszerűen képtelenség, legalábbis lényegesen nehezebb tovább lépni vele. Mi úgy ítéljük meg, hogy jelen helyzetben az lehet egy reális megoldás, hogy a jelenleg közművesített terület árának az értékesítéséből befolyó összeget kiegészítve egy pályázati forrással gerincközművek, és a feltáró út kiépítésével tovább lehet menni - ütemezetten természetesen - és szorítkozva arra, amit feltétlenül meg kell tenni a terület feltárásához. Semmilyen kisebb bekötőút, mellékközművek, vagy bekötővezetékek megépítéséről nincsen szó, csak a gerincvezetékekről. Ezt is a vízi közmű és az út esetében mondom, az energiaközműveket teljesen más vonalon lehet az én megítélésem szerint kezelni.

Tarnóczky Attila: Ügyvezető úr, véleményem szerint nem az a kérdés, hogy az önkormányzat  gyorsan akar a pénzéhez jutni, vagy lassan. A kérdés az, hogy gyorsan akar-e munkahelyeket teremteni újabb önkormányzati terhek vállalása nélkül, vagy ugyanezt lassan akarja csinálni, beláthatatlan önkormányzati terhek magára vállalásával. Ez szerintem a kérdés? És hogyha Ön ezekre kérdésekre választ vár a közgyűléstől, akkor ezeket a kérdéseket határozati javaslatban fel kell tenni, és akkor tudunk dönteni. Ilyen előterjesztést készíteni mielőbb meggyőződésem szerint. És ne haragudjon, nem adunk, én legalább is fel nem teszem szavazásra, felhatalmazást a jelentkezők megmérettetésére. Ez a dolguk, mérjék meg őket. Nem kell ehhez felhatalmazás. Ez a kérés tovább kiskorúsítaná az Ipari Park Kht.-t, amit nagyon nem szeretnék.

Cserti Tibor: Én kaptam egy választ az általam feltett kérdésre. Nem volt egyértelmű Laci, meg kell, hogy mondjam őszintén. Vagy egy konkrét adásvételi szerződésnek az ellenjegyzéséről van szó, vagy pedig egy féléves munkának az elismerése. Először err3 kérnék határozott választ. Ha egyetlen egy adásvételi szerződés megkötése, nyilvánvalóan egy ügyvédi ellenjegyzés mellett és kontra alternatíva az, hogy közjegyző okiratba foglalt adásvételi szerződés hozott anyagból, ha egyetlen szerződés ennyibe kerül a Kht-nek, ráadásul polgármesteri segédlettel és azt mondtad, hogy megpróbáltunk még alkudozni is. Ha ennyire képes a Kht, akkor szomorú vagyok. De hogy ha egy féléves munkának, tartós jogviszonynak az elismerése, ahol kismillió adásvételi szerződés van mögötte, ugye az önkormányzati kötödés alapján, azt tudomásul veszem. Nem egyértelmű számomra melyik változatról van szó.

Dr. Baranyi Enikő: Én a határozati javaslatra szeretnék tenni javaslatot. Mi szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Park projekt megvalósítását elsősorban nemzetközi és hazai referenciákkal rendelkező együttműködő partnerrel kívánja megvalósítani. Én azt hiszem, hogy ez fenntartja annak a lehetőségét és kifejezi azt, hogy az Ipari Park Kht messze nem felesleges, nagyon is fontos és kulcsszerepet tölt be, de ugyanakkor ha ez a  határozati pont elfogadásra kerül, akkor érzek garanciát arra, hogy mint ahogy most is van a Schmidt úrnak a kezében bizonyos megkereső cég, ingatlanfejlesztő Rt. ajánlattétele, akkor azokról szerintem, hogy dönteni tudjunk - nézem az időt  alpolgármester úr közben - azokról szerintem nekünk tudnunk kellene, hogy legyen lehetőségünk, hogy így mondjam belelátni ezekbe az ügyekbe. Én óva kérem és intem a közgyűlést, hogy tényleg beismertük március 2-án, hogy ez a mi tapaszdalainkat, képességeinket maghaladó dolog. Ez nem szégyen, ez egy természetes dolog a közgyűlés összetétele alapján. De akkor próbáljunk már olyan partnerek felé nyitni, akiknek már van itthon Magyarországon is ilyen típusú tapasztalata és nemzetközi referenciákkal rendelkezik. Ez nem hátrány, csak előny lehet a város számára.

Dr. Fodor Csaba: Áttekintettük ezt a Kht által készített anyagot, amiben nekem gondjaim vannak az a következő. Ezzel az anyaggal mást nem tudunk csinálni mint, azt mondjuk, hogy köszönjük szépen és fogadjuk el, vegyük tudomásul.  A bajom aztán ezután kezdődik, ugye, hogy nincs mögötte határozati javaslat, egy kicsit kínban vagyok, hogy miről szavazzunk?

Tarnóczky Attila: Van kettő.

Dr. Fodor Csaba: Lesz igen, az egyik az, hogy fogadjuk el. A másik az, hogy 8 millió Ft körüli összeget, ami a mellékletben meghatározásra került, ezt a költségvetésében a közgyűlés a város költségvetésben külön soron biztosítsa a Kht-nak, mert hiszen ezt a pénzeszközt nem bocsátottuk a rendelkezésére, az eddigi költségvetési rendeletben, holott én azt gondolom, hogy erre pénzre szüksége van, hiszen helyettünk végzett el, mármint az önkormányzat helyett végzett el olyan munkát, amely ennyibe került. Ő megelőlegezte, de most már feltétlenül ezt rendelkezésre kell bocsátani, egy részét legalábbis.

A további gondom azért az ezzel az anyaggal, hogy igazi konkrét, pontos körülhatárolható lépéssorokat nem tartalmaz. Ugyan van benn egy sávos terv, ami jobb lenne, ha nem lenne. Én nem igen szeretem az olyan sávos ütemterveket, amelyek féléves időtartamokat tartalmaznak. Azt gondolom, hogy ezek a nagyjából meghatározott feladatok, amelyeket még célszerű lenne talán tovább bontani is és egyhavi ütemtervet készíteni, mert abból lehetne kristálytisztán látni, hogy mit szeretnénk. Továbbá azt gondolom, hogy a közgyűlésnek pedig el kellene dönteni, hogy mik azok a feladatok, amelyeket elvár a Kht-tól. Két, nagyjából felvázolt alternatíva van. Alpolgármester úr utalt rá, és én teljesen egyetértek azzal, hogy a mi érdekünk, a város érdeke nem az, hogy azonnal megszabaduljunk ettől a földterülettől, hanem a város érdeke az, hogy ezt szükségszerűen munkahelyteremtésre fordítsuk, és ezen valóban olyan munkáltatók települjenek meg, amelyek lehetőség szerint, több mint 10, vagy több mint 50 főt foglalkoztatnak. Ezzel azt szerettem volna mondani, hogy nem egy-két, vagy 10 fő alatti, vagy esetleg netán még 500 fő alatti vállalkozások települjenek csak be. Vannak olyan feladatok, amelyet a Kht-nek végre kall hajtani, és erre a falhatalmazást meg kell, hogy kapja. Az ingatlanok a jelen állapotában hiába önkormányzati tulajdonúak, megosztottságuk önálló helyrajzi számmal ellátott önálló ingatlanok alkalmatlanok arra, hogy ezen bármifajta beruházó megjelenjen. Nagyobb beruházó természetesen. Ezekkel valamifajta telekrendezést végre kell hajtani, ez egy feladat. Nem látom, hogy ezt mikor kívánják, pontosan mikor, ennek nem lehet besaccolni, hogy majd jövőre meg majd valamikor, ezt most el kell kezdeni.

Szeretnék rövid határidőn belül olyan anyagot kapni, akár bizalmasan is, amiben az egyik variációban az egy, vagy kettő, legfeljebb kettő ingatlanfejlesztő társasággal, ami lehet magyarországi, nemzetközi, nincs kifogásom egyik ellen sem olyan profi céggel, ahol már kidolgozott megállapodási javaslat van, ha nem is szerződésszerűen, de pontosan tudjuk, hogy miről szól a történet. Mellette viszont szeretném látni azokat a vállalkozásokat, amelyek pontosan, ha teszik a Polgári Törvénykönyv alapján kötött szándéknyilatkozattal kijelentik és  ajánlati kötöttséggel természetesen, hogy mekkora területre igényük, hány főt kívánnak foglalkoztatni, milyen tevékenységet kívánnak ott végezni és ez legyen a másik oldal. Akkor tudunk dönteni, mert így aztán már bocsánat a kifejezéséért, de igen jól el fogunk tudni beszélgetni, de ebből egy centimétert nem haladunk előre. Én azt kérem, hogy ezt fogadjuk el, adjuk meg a 8 millió Ft-ot. Fogadjuk el Baranyi képviselőasszony határozati javaslatát és kötelezzük egyúttal arra a Kht ügyvezetését, rövid határidőn belül, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, amiket mondanak, akkor rövid határidőn belül, mondjuk legyen az május 31-ig döntésre alkalmas anyagot adjon ide a közgyűlésnek, mert e nélkül  egy lépést nem fogunk tudni előre menni.

Marton István: Örömmel állapítom meg, hogy ez a két év nem múlt el nyomtalanul a tisztelt képviselőtestület tagjain, mert az előttem szólók kivétel nélkül jobbnál jobb ötletekkel támogatta ezt az ügyet és próbálja előbbre vinni. Azzal is tökéletesen egyetértek, hogy azért ide közép, és esetleg nagyvállalkozó becsábítása kell, hogy legyen a cél. Ugye annak ismeretében, hogy nagy bajban vagyunk, hogy nem kaptuk meg a laktanyákat, de lehet, hogy még nagyobb bajban lennénk, ha már megkaptuk volna őket. Miért mondom ezt?  Ebben az országban több mint 200 Ipari Park működik, az átlagos kapacitáskihasználtságuk 20%, vagyis 80%-a nincs kihasználva. Ez azt jelenti, hogy vannak olyanok, amelyek jó térségekben vannak. Például Fehérváron, ha jól emlékszem 5, vagy 6 van már és ott bizony elég nagy a kapacitáskihasználás, vannak olyanok, ahol meg semmi nincs. Mindenképpen az a véleményem, mivel egyetértek azokkal az előterjesztésekkel, amik határozati pontonként futnak, hogy a nem számozott anyagnak, ugye a dátumozott rész lenne az utolsó, vagyis 10 oldala, az előtte lévőn a 9. oldalon, amikor vázolja két megoldást, én megítélésem szerint alapvetően csak a 2-es jöhet számításba, amelynek az a lénye, hogy meglévő területekre a ráfordított összeget a területhasznosítása során az rétékesítések bevételeivel tovább fejleszti a területet. Magyarul, az összes közműnél, anélkül, hogy most belemennék a részletekbe, mert az anyag egyébként belemegy valamennyire, mindegyikből a gerincvezetékeket kell kiépíteni jól meghatározott nyomvonalon. Nem biztos, hogy pont a széle lesz ez stratégiai kérdés ezt el kell dönteni, és utána a pénzt visszaforgatni. Mert ha jól emlékszem az alapvető stratégiai cél is az volt, hogy nem kell ebből nekünk kijönni milyen nagy nyereséggel, nekünk az lényeg, hogyha több száz, vagy esetleg pár ezer munkahelyet tudunk teremteni. És így ezért értek egyet azzal, amit elmondott a képviselőasszony mellettem, a doktor úr, már másodszor kell megdicsérem, mert orvos létére egészen kiválóan kezeli ezt a kérdést már. A Fodor urat azt azért nem dicsérem meg, mert őtőle meg ezt elvárom a végzettsége meg gyakorlata alapján, egyébként tökéletesen egyetértek az általa elmondottakkal.

Kiss László: Eredetileg nem akartam hozzászólni, de mivel elhangzottak olyan dolgok, amiket nem tudok szó nélkül hagyni, mindenféleképpen el kell mondanom. Schmidt úr itt hivatkozott arra, hogy bizonyos anyagokat polgármester úrnak megküldött. Én azt hiszem, hogy ezek az anyagok nem csak polgármester úrra, hanem a testületre is tartoznak, azok nélkül egy koncepció nem lehet teljes. Akkor egy koncepcióról hogyan beszéljünk, hogyan hagyjuk jóvá, ha bizonyos anyagokat nem tartalmaz. Maximálisan egyetértek Dr. Fodor Csaba Gazdasági Bizottsági elnök úrral, hogy zárt ülésen, a közgyűlés zárt ülésén ezek az információk mind kerüljenek a közgyűlés tagjai elé. Záros határidőn belül legyen több alternatíva kidolgozva úgy, ahogy ő ezt elmondta. Ez véleményem szerint maximum május vége, de inkább 3 héten belül, és akkor valóban jóvá tudunk egy koncepciót hagyni minden információ birtokában, ahol mindent ismerünk. Nem pedig egy én azt hiszem eléggé brosúra ízű ez az összeállítás. Nagyon sok ollózás van benne, és kevés konkrétumot tartalmaz a mi Ipari Parkunk vonatkozásában. Én azt kérném az előterjesztőtől, hogy ezen konkrét információk birtokában legyen a koncepció kidolgozva és zárt ülésen, tényleg térjünk rá vissza, mert az a város jövőjét meg fogja határozni, és ezt nem csak ilyen áttételes információ, hogy polgármesterúr tudja, mi nem tudjuk, így nem hagyhatjuk jóvá.

Dr. Gőgös Péter: Hogy előző gondolatimat folytassam és a rendszer tehetetlenségét csökkentsük, egy 4. határozati javaslatot próbáltam megfogalmazni. Miszerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Ipari Park Fejlesztő Kht vezetőjét arra, hogy tegyen javaslatot az ipartelepítés meggyorsításhoz szükséges hatáskörök kht-nak történő átadására.

Schmidt László: Ha jól emlékszem zömében, akkor csak egy kérdés volt Cserti úr részéről. Erre pedig az a válasz az egész munkafolyamatra volt egy megbízási szerződése az ügyvéd úrnak.

Tarnóczky Attila: A vitát lezárom. Szavazás következik. Elsőként az eredeti határozati javaslat első két pontját teszem fel szavazásra. Utána Baranyi, Fodor és Dr. Gőgös képviselők javaslatával foglalkoznánk, ha megfelel.

Az 1. pont következik azzal kiegészítéssel, amit jeleztem, hogy az anyag táblázatában szereplő, részletezett költségeket az 1. pontba beemelnénk, és annak megfelelő összegszerűséggel szavazzunk. Forrása a hitelkeret növelése lehet jobb híján, mást én nem tudok mondani. Kérem a döntésüket az így kiegészített első pontról.

Kiss László: Én úgy vélem az előbb elmondtam, hogy információk hiányoznak, a koncepció így nem lehet teljes. És ezért nekem az a véleményem, hogy ezeket a határozati javaslatokat így nem lehet elfogadni, nem lehet koncepciónak tekinteni a dolgot. Nekem ez a véleményem. Én arra kérem, hogy térjünk erre vissza, minden információ birtokában, ahogy ezt Fodor képviselőtársam kérte. Vegyük tudomásul a tájékoztatót és a határozatokkal pedig várjuk meg a részletes, mindenre aprólékosan kiterjedő tájékoztatást.

Schmidt László: Kiss úrnak csak annyit szeretnék válaszolni, hogy ebben az anyagban az általam jelezett és megérkezett dokumentumokban lényeges elemei benne szerepelnek.

Tarnóczky Attila: Akkor annyi javaslatot tán tehetek, hogy az 1. pont úgy szóljon, hogy a technikai munkarészek végrehajtásához szükséges forrásokat a szerint a részletezés szerint, ami az anyagban szerepel, biztosítjuk. Erről dönteni kéne igennel, vagy nemmel. Aki nem akar, az nemet nyom meg. Mert való igaz, hogy az időrendi ütemezés a későbbiekben például változhat a Fodor képviselő úr javaslatának megfelelően. Kérem, szavazzanak a kért kb. 8 millió Ft fedezetét biztosítják-e hitelkeret növelésével. Minősített többség kell.

A közgyűlés 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tarnóczky Attila: Akkor véleményem szerint Dr. Baranyi Enikő képviselőasszony javaslatával kell folytatni.  Határozatszerűen legyen szíves megismételni képviselőasszony.

Dr. Baranyi Enikő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Park projekt megvalósítását elsősorban nemzetközi és hazai referenciákkal rendelkező együttműködő partnerrel kívánja megvalósítani.

Tarnóczky Attila: Köszönöm egyértelmű, kérem a döntésüket. Igen, vagy nem.

A közgyűlés 16 szavazattal  (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Következik Fodor képviselő úrnak a javaslata, azt is kérem megismételni.

Dr. Fodor Csaba: Én meg azt hittem elnök úr figyel. Köszönöm szépen.

Tarnóczky Attila: Figyelek, de meg nem tudnám ismételni kérem.

Dr. Fodor Csaba: Én magam is nehéz helyzetben vagyok. A lényege az, hogy ezen anyag alapján konkrét előterjesztés készüljön, és akkor, amit a Marton képviselő úr mondott 2-es pontot vesszük ketté. A lényege az, hogy vagy egy, legfeljebb kettő ipari park fejlesztő, vagy ingatlanfejlesztő céggel eljutni majdhogynem a konkrét megvalósításig. A másik oldala pedig az, hogy az eddig rendelkezésre álló betelepülni szándékozó beruházókkal, befektetőkkel felvenni a kapcsolatot és ha tetszik, ajánlati kötöttséggel szándéknyilatkozatot kérni tőlük, hogy mekkora területre van igényük, mit kívánnak ott milyen tevékenységet végezni, és mind e mellett kb. hány főt kívánnak foglalkoztatni. Ehhez és akkor, ha ez a két csomag áll a rendelkezésünkre, akkor ebből fogunk tudni dönteni.

Tarnóczky Attila: Május 31. határidővel?

Dr. Fodor Csaba: Igen, és azzal, hogy normális sávos ütemtervet kérünk szépen.

Tarnóczky Attila: Kérem ez is értelemszerű gondolom, szavazzanak róla.

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila:  Gőgös képviselő úr javaslatát nem ismertetem újra, nagyon pontosan meg volt fogalmazva a jegyzőkönyvben szerepel, tán emlékeznek rá. Kérem, szavazzanak róla.

A közgyűlés  16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

133/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       az Ipari Park projekt megvalósítását elsősorban nemzetközi és hazai referenciákkal rendelkező együttműködő partnerrel kívánja megvalósítani.

2.       felkéri az Ipari Park Kht ügyvezetőjét, hogy a meglévő befektetők és a jövőbeni befektetés szervezésnek a bemutatása céljából sávos diagramm formájában készítsen ütemtervet.

Határidő:   2002. május 31.

Felelős  :   Schmidt László ügyvezető

3.       felkéri az Ipari Park Fejlesztő Kht ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot az ipartelepítés meggyorsításhoz szükséges hatáskörök kht-nak történő átadására.

Határidő:   2002. május 31.

Felelős  :   Schmidt László ügyvezető

Tarnóczky Attila: A 2-es pontról nem kell szavazni véleményem szerint az eredeti 2-es pontról.  Az 1-es miatt értelmét vesztette, pillanatnyilag.

10.   A köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározása (írásban)

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

Tarnóczky Attila: A döntés nem igényel minősített többséget. Igényel-e jegyzőnő kiegészítést, nem igényel ő sem. Igényelnek-e hozzászólási lehetőséget? Önök sem igényelnek, a vitát lezárom.  Egy határozati javaslat van kérem a döntésüket.

A közgyűlés 14 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

134/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselői teljesítménykövetelések alapját képező célokat 2002. évre az alábbiakban állapítja meg.

Átfogó cél: ·         Az Ipari Park adta lehetőségeket kihasználva a város gazdasági fejlődésének ösztönzése, a vállalkozásélénkítés és a foglalkoztatási helyzet javítása.
Tevékenységi cél: ·         A helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és szolgáltatások színvonalának emelése, a szolgáltatásokat igénybevevő polgárok megelégedettségének javítása.
Funkcionális cél: ·         Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása és hatékony felhasználása, a takarékos gazdálkodás mellett a város gazdasági menedzseléséhez szükséges pénzügyi-szakmai háttér biztosítása.
Eseti cél: ·         Az önkormányzati vagyonkataszter elkészítése.

 

A megállapított kiemelt célok alapján a közgyűlés felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségének megfelelően, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a munkaköri leírások alapján a köztisztviselőkkel szemben a követelményeket 2002. május 31-ig határozza meg, s vele szóban és írásban közölje azt.

Határidő:         2002. május 31.

Felelős  :         Tüttő István polgármester

                       Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

11.   Javaslat a HACCP rendszer előírásainak biztosítására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila:  Oka az, hogy Kincstár végre jogosítványszerűen foglalkozhasson a kérdéssel.
A vitát megnyitom. A vitát lezárom. Kérem szépen, szavazzanak a határozati javaslatról.  Minősített többség kell kérem, döntésüket.

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

135/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a céltartalékként az 1. számú mellékletben felsorolt intézményeknél a HACCP rendszer kialakítására biztosított 13.500 e Ft – a 2. számú mellékletben bemutatott tervezett felhasználás mellett – átadását a Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstár részére.

Határidő:         2002. december 31.

Felelős  :         Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Gőcze Gyula igazgató)

12.   Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának elfogadására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: A határozati javaslat ott van Önök előtt. Véleményem szerint minősített többséget igényel. Egyben szeretném, hogy ha nincs ellentétes javaslat a nevezett személyek megbízását feltenni majd szavazásra. Vitát lezárom. Kérem, döntsenek a határozati javaslatról.

A közgyűlés  15 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

136/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalapítvány kuratórium alelnökének Mayer Ferencet a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóját, a kuratórium tagjának Pucsák Katalint nyugállományú óvodavezetőt, a Felügyelő Bizottság tagjának pedig Gőcze Gyulát a Városi Kincstár vezetőjét négy éves időtartamra jelöli.

Határidő:         2002. május 15.

Felelős  :         Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

13.   Javaslat „Nagykanizsa Fejlesztéséért Közalapítvány” alapító okiratának elfogadására (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila:  „A” és „B” változattal, mindkettő minősített többséget igényel.

Dr. Horváth György: Szomorúan kell azt mondanom, hogy volt egy nemes célja egy nagyszerű embernek amelyet a város nem tud teljesíteni. A tárgyalás során odáig jutottunk Dr. Tolnai Sándorral, aki a végrendelet másik végrehajtója, hogy a város ne fogadja el a felajánlott összeget. Erre lehetőség van, erre az alapítványra, és ennek ezt az összegét két részre két másik alapítványnak, amelyet szintén támogatott Cseke Ferenc tanár úr adja és támogassa. Szomorúan mondom ezt, de azt hiszem, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Alpolgármester úrnak, mondom elnök úrnak a módosító javaslatot. A határozati javaslatban nincs megnevezve pontosan az egyik alapítvány neve. Az új Kanizsai Kórházért Alapítvány a név, és odaadnám adószám, számlaszám, cégbírósági bejegyzés is bent van.

Dr. Gőgös Péter: Tolmácsolnám a tegnapi Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat véleményét a napirendi ponttal kapcsolatban. Tekintettel az elhunyt végakaratára, ők javasolnák az „A” pont megszavazását. Magyarul a Közalapítvány létrehozását. Indok a következő volt. A csekély összeg ellenére még a csekély, alig egy néhányezer forintos kamatból is bizony lehetne tisztes 50, 30 és 20 ezer Ft-os díjakat is pályázatokra kitűzni.

Kiss László: Én egyéni véleményt szeretnék itt közzé tenni. Nekem az a véleményem, hogy a város nem teheti meg egy olyan emberrel, mint Cseke tanár úr volt, hogy a végakaratának nem tesz eleget. Én úgy vélem, hogy valóban az „A”  határozat felen meg az Ő végakaratának. A városnak ezt tiszteletben kellene tartania, adott esetben a felajánlott összeget még a saját pénzével is kiegészíteni és így valóban létrehozni egy alapítványt, amivel tényleg a várost fejlesztheti. Bármilyen az alapító okiratban meghatározott célra. Nekem az a véleményem, hogy a városnak, tekintve, hogy a város ezt a pénzt feltétekkel kapta. Ezeket a feltételeket teljesítenie kell.

Tarnóczky Attila: A vitát lezárom. Felhívom a figyelmet arra, hogy mindkét változat elfogadása minősített többséget igényel. Többen kellene, hogy legyünk, mert adott esetben előfordulhat, hogy egyik változatot sem fogadjuk el és ez senkinek nem volt célja.

Az „A” változattal kezdem. Gondolom, hogy az 1-és 2-es pontot lehet nyugodtan egyben szavaztatni, minősített többség kell hozzá. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 6 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a határozati javaslat „A” változatát nem fogadja el.

Tarnóczky Attila: A „B” változatban Horváth  képviselő úr kérésére az „- ½ részben szó után az következne, hogy az Új Kanizsai Kórházért Alapítvány számára – kérem, szavazzanak ehhez is minősített többség kell.

A közgyűlés 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat „B” változatát nem fogadja el.

14.   Nagykanizsa Szabadhegy új közterületek elnevezése (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: Magam részéről jelzem, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslataival kezdem majd a szavazást és akkor hadd legyen annyira önző, hogy megjegyezzem, hogy minden tiszteletem Gleisdorfé, Pucheimé és most nem említem az eredeti előerjesztésből a többit. Olyan neveket adni egy kanizsai utcának, amelyet az ott lakók majd kénytelenek lesznek betűzni idegeneknek, nem igazán célszerű. Kazanlak ebből a szempontból kivétel, mert magyaros hangzása van.

Marton István: Nem nagyon látom, bár itt a később kiosztott anyagokban látok ilyeneket, hogy hogyan foglaltak állást a bizottságok, még ez sem teljesen pontos. Azon egyszerű oknál fogva, hogy ha megnézzük a B jelű közutat, ami észak-keleten van a Cseresnyés utca alatti utca az már egyszer kettő évvel ezelőtt el lett nevezve. Úgy döntött a közgyűlés, hogy Betyár utca legyen. Az alatta lévő a A jelű közút az pedig Vadvirág utcának lett ugyanakkor elnevezve. Javasoltam és a bizottságok támogatták, hogy az E jelű közúttól futólag ne legyen külön neve – de ez a módosításban már úgy is szerepel, hanem magyarul az legyen a Vadvirág utca meghosszabbítása. Egy utca, amit egy másik utca keresztez, az ne legyen két név, mert úgy egyébként meg nem túl hosszú utca. Ezen kívül még a H jelű közútnak a Salo-t javasolták Városfejlesztési Bizottsági ülésen. Ezeket én mint a terület önkormányzati képviselője tudom támogatni jó szívvel.

Tarnóczky Attila: A vitát lezárom. Ahogy ígértem, a Városfejlesztési Bizottság határozatát egyesével teszem fel szavazásra. Ha jól értem Marton képviselő urat, a B jelű utca Betyár utca neve az létező utcanév. Akkor arról nem szavaznánk.

Következne a „D” jelű, Déva utca elnevezés. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 13 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: E jelű, Vadvirág utca. A maradék részének a megmaradt része is Vadvirág utca lenne. Kérem, erről szavazzunk.

A közgyűlés 14 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: „F” jelű utca egyik darabkája Kovászna utca. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 13 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Másik fele Puchheim utca. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 3 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tarnóczky Attila: Ide majd újabb javaslatot kérünk adott esetben. „G” jelű utca. Pillanatnyi javaslat Gleisdorf utca, kérem döntsenek.

Marton István: Az az alapvető gondom tisztelt hölgyeim és uraim, hogy az „F” jelű utcára az vagyon írva a módosításban, hogy Kovászna és Puchheim utca az Alsószabadhegyi utcával tagolva. Ez súlyos tévedés, mert az Alsószabadhegyi utca éppen a másik irányban van. Ez a felső szabadhegyi utca és elfogadom azt, amit Kelemen képviselőtársunk mondott, hogy ne tagoljuk, hanem legyen az egész Kovászna utca. Kérem az „F” jelűről egy újabb szavazást.

Tarnóczky Attila: Kérem szavazzanak arról az indítványról, amit képviselő úr feltett, hogy az „F” jelű utca teljes egészében Kovászna utca. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 14 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: A „G” jelű utca Gleisdorf utca a javaslat szerint. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 2 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tarnóczky Attila: „H” jelű utca Barátos utca a bizottság javaslata szerint. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Gelence utca lenne az „I” jelű utca. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 14 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: A „K” jelű utca a Tűzér utca nevet viselné. Kérem, döntsünk.

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Következik a 2. határozati javaslat értelemszerűen. Kérem, döntsenek. Egy utca név nélkül maradt, de ezt el tudjuk viselni egy darabig.

A közgyűlés 14 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

137/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 45/2001.(IX.27.) számú rendelettel elfogadott Nagykanizsa, Szabadhegy Városrész és környéke RT szabályozási tervén D, E, F, H, I  és K jelű utcákat az alábbi névvel jelöli meg:

„D” jelű utca            Déva utca

„E” jelű utca            Vadvirág utca

„F” jelű utca                        Kovászna utca

„H” jelű utca            Barátos utca

„I” jelű utca             Gelence utca

„K” jelű utca            Tűzér utca

2.       felkéri a polgármestert, hogy az új közterületi elnevezések nyilvántartásokba való átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő:   2002. június 30.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

15.   Nagykanizsa, Bajcsai u. 13. sz. ingatlanra tervezett út nyomvonalának korrekciója (írásban)

Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

Antalics Dezső: Bár a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, a tegnapi településrészi önkormányzati ülésen aggályok merültek fel abban a tekintetben, hogy az előterjesztésben nem szerepel egy alternatív megnyugtató megoldás, ugyanakkor egy rendezési tervben szereplő útról viszont az előterjesztés azt tartalmazza, hogy funkciót váltson. Következésképp ez így nem kellően előkészített anyag a Településrészi Önkormányzat szerint és az ottani határozat egyértelműen azt mondja, hogy a településrészt érintő lakossággal megvitatva új előterjesztés készüljön és az alternatív megoldás is természetesen ennek az előterjesztésnek tartalmaznia kell következésképpen javasolja a napirendről való levételt, amelyet mint előterjesztő akceptálok és leveszem napirendről ezt az előterjesztést.

16.   Nagykanizsa Kisberki utcai lakásépítési igény (írásban)Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnökAntalics Dezső: Egyhangú döntések értelmében kérem az elfogadását.

Tarnóczky Attila: Ki óhajt hozzászólni? A vitát lezárom, mert senki. Rendeleti javaslat következik. Minősített többség kell hozzá.

A közgyűlés 8 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a rendeleti javaslatot nem fogadja el.

17.   Dr. Csákai Iván önálló képviselői indítványa (írásban)

Tarnóczky Attila: Javaslom az indítvány bizottsági szakaszba utalását. Kérem döntésüket.

A közgyűlés 14 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

138/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottságot Dr. Csákai Iván képviselőnek a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 46/1997.(XII.9.) számú rendelet módosítására vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására.

Határidő:         2002. május 31.

Felelős  :         Dr. Fodor Csaba bizottsági elnök

                       Böröcz Zoltán bizottsági elnök

                       Tóth László bizottsági elnök

SZÜNET

(A közgyűlés ezen napirendi pont megtárgyalása után zárt ülésen folytatta munkáját, melyet az erről készült jegyzőkönyv tartalmaz.)

24.   Tóth László önálló képviselői indítványa (írásban)

Tóth László: Az önálló képviselői indítványomban leírtam, hogy mire vonatkozik. Nem kívánom szóban kiegészíteni. El tudom fogadni a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak a kiegészítő határozati javaslatát, hogy mi szerint a feladatra vonatkozóan készüljön költségterv a költségbecslés ismeretében a 2003. évi költségvetés tárgyalásakor a forrásról dönt a közgyűlés. Ezt kértem a Városfejlesztési Bizottságban is.

Tarnóczky Attila: Én azt javasolnám – és örülnék, hogy ha Tóth képviselő úr támogatná – hogy ne május 31. legyen a határidő, mert esküszöm, hogy ezt is módosítani fogjuk, hanem egy hónappal többet adjunk a rendelet kidolgozására.

Tóth László: Elfogadom.

Tüttő István: Tóth úr mivel elfogadta, erről külön nem szavazunk. Kérem, akkor szavazzunk az 1. számú határozati javaslatról és természetesen úgy, hogy a határidő módosul június 30-ra.

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

Tüttő István: 2-ről kérem a határozatot. Természetesen kiegészítve a bizottság által javasoltakkal.

A közgyűlés 17 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

152/2002.(IV.30.) számú határozat

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

egyetért a központi közmű-nyilvántartási rendelet megalkotásával.

Határidő:   2002. június 30.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Silló Barnabás ügyvezető)

2.       a 2002. évi önkormányzati feladatokra vonatkozóan a költségbecslés ismeretében költségvetési tervet készít, melynek fedezetéről a 2003. évi költségvetés tárgyalásakor gondoskodik.

Határidő:   2002. szeptember 30.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Silló Barnabás ügyvezető)

25.   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Köszöntöm a Saubermacher Pannónia Gazdasági társaság képviselőit. Köszöntöm Hans Roth urat, a cég tulajdonosát és elnézését kérjük, hogy egy kicsit megvárakoztattuk. Az önkormányzat pedig a kérésének megfelelően megtárgyalja és megvárták az Önök érkezését, úgyhogy talán ezzel a kettős gesztussal kompenzálni tudjuk az időbeli eltéréseket.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása című napirendi pont következik.

Önök előtt teljes mértékben ismert, hogy jelenleg Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a környezetének településeinek, illetve Nagykanizsának a hulladékgazdálkodásában meghatározó szerepet lát el a Saubermacher Pannónia Kft. Hosszú idő óta működik együtt a város ezen feladat végrehajtása érdekében. Ez az együttműködés 1993-tól létezik és 1995-ben a közös megegyezéssel a felek módosították az együttműködés bizonyos tartalmi részeit. A jelenleg hatályos vállalkozási szerződés pedig 1998. áprilisában került aláírásra. Közben az Önkormányzatot az Állami Számvevőszék vizsgálta és a vizsgálata kapcsán megállapította, hogy az 1998. április 7-én aláírásra került szerződést meg kellett volna előznie egy közbeszerzési eljárásnak, mert ebben az esetben a szerződésről az Önkormányzat az előzőt határozatában hatálytalanította. Ez okozta azt a problémát, amely most azt a kérdést is egyben felveti, hogy az Önkormányzat pályázati felhívással köteles közbeszerzési formában ennek a dolognak eleget tenni, vagy pedig megkötünk egy olyan szerződést, amely a két fél által hosszú egyeztetés után tartalmazza mindazokat a kitételeket, amelyeket az Önkormányzat a korábbi szerződéssel kapcsolatban kifogásolt. Magyarul ebben kell ma állást foglalnunk.

Szeretném azt is jelezni, hogy a Saubermacher Pannónia Gazdasági Társaság közmegelégedésre végzi a feladatellátást. Szeretném azt is érzékeltetni, hogy a társaság a környező településekkel már megkötötte azt a szerződést, amelynek mi is még a döntése előtt állunk. Azt is tudjuk, hogy a cég jelentős beruházást kíván eszközölni Nagykanizsán. Természetesen nem csak Nagykanizsa javára, hanem a térség javára is. Területvásárlási szándékkal, egyben technológiai fejlesztéssel, valamint a szelektív gyűjtés, valamint az ún. gyűjtő udvarok megépítésével jelentősen előrelépne ez a térség a hulladékgyűjtés technológiájában és az Európai Unióhoz való felzárkózásban. Egyben abban is döntést kell hoznunk, hogy ezt a változatot támogatjuk, mert ezzel a változattal időt nyernénk, hiszen ha most kiírunk egy ún. közbeszerzési eljárást, azzal elképzelhető, hogy ebből az évből teljesen kiszaladunk és ne felejtsünk el valamit: minden képviselő azt állítja, hogy ha mi kiírunk egy pályázatot, akkor is a Saubermacher fogja megnyerni.

A kérdésem a következő: szükséges-e ilyen önigazolásra kb. fél éves időtávlatban. Én úgy gondolom, hogy sokkal ésszerűbb lenne, ha az Önkormányzat azt a változatot támgatná, amely az új jogszabályoknak megfelelő és előzőleg egyeztetett vállalkozási szerződés módosítását fogadnánk el és ennek eredményeképpen azt lehet mondani, hogy „holnaptól elkezdődhet a város számára és a környezet számára rendkívül fontos fejlesztések sorozata”. Ennyit kívántam hozzáfűzni.

Budai István: Én úgy gondolom, amit a polgármester úr elmondott, abban sok igazság van és valóban az a része ennek igaz, hogy a hulladékgyűjtéssel foglalkozó Kft munkájával, a fejlesztéseivel mi maximálisan egyetértünk és éppen ezért fogalmazódott meg bennünk az, hogy ha megméretteti magát egy pályázaton valószínű, mint helyben ismert, meg bejáratott cég könnyebben tud nyerni, mint egy vadidegen.

Ha figyelemmel elolvassuk az előterjesztést és a polgármesteri tájékoztatónak az ide vonatkozó részét, akkor azt azért megállapíthatjuk, hogy több törvénysértést követtünk el a szerződéskötések és annak módosításai során. Én ezt az előterjesztést és a polgármesteri tájékoztatót még szeretném kiegészíteni, illetve fokozni azt a helyzetet, ami a mellett van, hogy igenis meg kell mérettetni magát és pályáztatni kell.

1992-ben Nagykanizsán nem az volt a kérdés, hogy szemétszállítást ki végzi, meg mi a probléma, hanem az volt a kérdés, hogy úgy prognosztizálták a hulladékdepót, hogy 1994. évben betervezik. Meghirdetett az Önkormányzat akkor egy pályázatot és idézném a pályázati hirdetményt, valamint a pályázat célját: az volt a pályázati hirdetmény, hogy „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa városban keletkező szilárd hulladék gyűjtésére, ártalmatlanítására, feldolgozására és a maradék hulladék elhelyezésére fővállalkozói formában”. Ez azt hiszem nem közömbös. „A pályázat célja: hogy a jelenlegi hulladékproblémákat meg kell oldani, a jelenlegi hulladékgyűjtő rendszert korszerűsítése, a keletkezett hulladékmennyiség minél nagyobb hányadban történő újrahasznosítása lehetőségének feltárása, a lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentése.” A jelenlegi hulladéklerakó helyett  - és itt van, amit én mondok, hogy a megjelölt területekre adaptálható – több terület volt – új, környezetbarát technológia megvalósítása. Ez volt a pályázat célja. Azt állítom, hogy jelenleg nincs olyan szerződése a városnak a hulladéklerakóval, amely ennek a pályázati kiírásnak, ezeknek a feltételeknek megfelelne, ugyanis a pályázatot elbíráló bizottság akkor úgy döntött a pályázati kiírással ellentétesen, hogy megváltoztatja annak a lényegét, megváltoztatja azt, hogy a hulladék lerakására önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságot hoz létre. Gyakorlatilag kivette az egész pályázatból a hulladéklerakást, amiért létrehozták az egészet, és megmaradt az együttműködési szerződést, amit 1993. valamikor július 7-én aláírtak csak a szemétszállításra. Itt azért továbblépnék. Többször módosították, nem mindig a szállító cég hibájából, néha az Önkormányzat hibájából is, mert nem állt rendelkezésre a fedezet, amely a szelektív gyűjtés bevezetéséhez kellett volna és azokat gyakorlatilag közösen teremtették meg annak ellenére, hogy az eredeti szerződésben a szelektív hulladékgyűjtést a hulladék szállítást vállaló gazdasági társaság vállalta. Időközben aztán ebből szépen kinek a hibájából, kinek nem, de visszavonultak és az 1995-ös szerződés módosítás már ennek értelmében született, de az 1998. április 7-i szerződést én folyatnám. Ott viszont egyértelműen az volt a probléma, hogy hatályon kívül helyezte az 1993-as szerződést, azt a szerződést, amelyet módosítani akartak, az hatályon kívül helyeződött megszűnt a módosítás lehetősége. Mert hiszen ha nincs mit módosítani, akkor nem jó a módosítás sem és akkor új szerződésnek minősült ilyen formában – én úgy fogom fel – és ha viszont új szerződés, akkor érvényes rá a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabály, de nem csak a közbeszerzési eljárása vonatkozó szabályokat sértette ez az eljárás, hanem sértette az 1995-ös 42. rendeletet a közszolgáltatásról, ami akkor kötelező pályáztatást írt elő.

Nekem az a véleményem, hogy a sorozatos szabálysértést és ezt az Állami Számvevőszék mind leírta, megjegyezte és nekem az a véleményem, hogy ezeket a szabálytalanságokat úgy tudnánk egyszer és mindenkorra megszüntetni, hogy ha új pályázatokat írnánk ki és elfelejtetnénk ezt az időszakot, amikor mi sértegettük ezeket a szabályokat. Az akkori jegyző Dr. Takács Anikó nem is jegyezte ellen a szerződést pontosan abból a meggondolásból, mert az általuk beterjesztett módosításokat az akkori közgyűlés nem fogadta el és azok a módosítások olyanokat tartalmaztak. (Elnézést, még egy mondat és befejezem.) Nekem az a véleményem, hogy a tisztelt közgyűlés akkor dönt bölcsen, ha a pályáztatás mellett dönt, nem is értem egészen pontosan, hogy ha a város megelégedettségére dolgozik a Saubermacher Pannónia, hogy akkor miért fél attól, hogy megméretteti magát. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy mindenki megnyugvását szolgálná ez a megoldás. Azért is javasolnám ezt, mert a városnak nem az az érdeke, hogy továbbvigye azt a helyzetet, amit eddig elkövetett. Továbbvigye azt az általam magasnak tartott díjat, amelyet az ellenszolgáltatásért szed. Én úgy gondolom, hogy nekem – meg talán a képviselőtestület – is akkor képviselné helyesen ezt az ügyet, hogy ha igenis a pályázat során bizonyos előnyöket a város érdekében is megpróbálná elérni. Ezért tisztelettel kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a pályáztatás mellett foglaljon állást. Természetesen, ha nem úgy sikerülne, akkor sem sértődnék meg, mert hiszen én már egyszer elmondtam, mert ért engem ilyen vád, hogy elfogult vagyok. Nem akarok én szemétgyűjtéssel foglalkozni. Nem akarom én visszacsinálni a város gazdálkodási vállalkozását. A korábban elkövetett törvénysértéseket szeretném egyszer és mindenkorra megszüntetni, nyugvópontra tenni azokat a problémákat, amik eddig feszítettek.

Cserti Tibor: Azt hiszem érdekes helyzet előtt állunk. A bizottságok megvitatták széleskörűen az előtt levő előterjesztést és minden olyan érv, ami itt elhangzott, ott alaposan megvizsgálásra került terítékre. Először is azt tényleg le kell szögezni, hogy mi az Önkormányzat feladata. Az, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátása, ami az Ötv-ből adódik. Nevezetesen, lakossági hulladék elszállítása, szállíttatása. Ebből a szempontból nem függetleníthetjük magunkat a történelemtől, az előzményektől. Itt van az a kissé pejoratív értelmű dolog, amit én a magam részéről Budai István képviselő társamnál is jó szándékú felvetésnek tartom. Ő is azt akarja, hogy hosszabb távra az Önkormányzat alap feladatellátása megfelelő jogi, gazdasági és műszaki keretek között megoldódjon. Ebből a szempontból az a jogi megokolása a dolgoknak, ami egyébként a számvevőszéi vizsgálatból is adódik, logikusnak tűnik. Én a magam részéről gazdasági megfontolásból közelítek mindig a dolgokhoz, mert feltételezek valamit. Feltételezem azt, hogy az előttünk szereplő előterjesztés jogi aspektusai törvényességi szempontból rendben vannak, hiszen van az Önkormányzatnak jegyzője, vannak jogászai és előzetesen ezt az előterjesztést megvizsgálták. Bármelyik változat gyakorlatilag az önkormányzati alapfeladat megoldásához elvezethet. Most akkor ezek után már csak számomra a gazdasági kérdések és megfontolások vetődhetnek fel. Melyik a hosszabb távú megoldás, melyik a város lakóinak a leggazdaságosabb megoldás és melyik az az EU konformú műszaki megoldás, hogy figyelemmel az új környezetvédelmi normákra is, ami házi feladatot előbb-utóbb meg kell oldani. Ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy senki nem vitatta a jelenlegi gazdasági társaság műszaki megoldásait és a jövő irányába Nagykanizsán megvalósítandó fejlesztési elképzeléseknek jogosságát. Ebből a szempontból ha úgy tetszik én a magam részéről egy picit itt az ő fejükkel gondolkodva majdnem hogy ilyen bizalmatlansági indítványnak, vagy megmérettetésnek is tartanám magamat ebből a szempontból. Miért? Azért, mert az Önkormányzaton kívüli normál gazdasági szervezetek, azon szerződései, amelyek az alapfeladatot jól és gazdaságosan megoldják és tartós bizalmi kapcsolatra épülő kapcsolat alakul ki, akkor annak a megtartása és erősítése a legfontosabb. A jog ezt csak elősegítheti, ezt alátámaszthatja, de semmiféleképpen nem negligálhatja. Ebből a megfontolásból közelítettek azt hiszem végérvényesen a bizottságok, hiszen a szavazataik előttünk fekszenek. A Városfejlesztési Bizottság támogatta többségi szavazattal. A Pénzügyi Bizottság támogatta ebből a szempontból. Gyakorlatilag az Ügyrendi Bizottság támogatta, ami a jogi aspektusokat vázolta fel. A Gazdasági Bizottságnál volt – ha úgy tetszik sport nyelven szólva döntetlen – a kérdés, mert 4 támogató, 4 nem és 3 tartózkodó. Ebből a szempontból azt tudnám mondani, hogy az Önkormányzat szakbizottságai támogatták a b.) változat elénk kerülő előterjesztési javaslatot. Magyarul a társasággal a szerződés úja alapokra helyezését az új jogi környezetnek megfelelően és a feladatellátás további zavartalan megoldását azzal, hogy minden olyan közvetlen fejlesztési elképzeléseit is kell, hogy támogassa a társaságnak sajátos eszközeivel és beleértem nem csak a közvetlen vagyongazdálkodási és működtetési házi feladatokat, hanem természetesen az építési igazgatási és más hatósági feladatellátást is. Ebből a szempontból egy aspektusra kell még kitérni, hogy nem csak közvetlen városi feladatok ellátásáról van szó, hanem azért fel kell villantani azt a dolgot is, hogy igenis regionális feladatok ellátásában is gondolkodunk és ebbe az irányba korábban hoztunk már előzményként döntéseket, aminek semmiféleképpen nem javaslom gátat szabni.

Befejezésképpen tudom, hogy az idő pénz és nem csak a közbeszerzési eljárásnak az időigénye pénz, hanem maga a közbeszerzési eljárásnak a lebonyolításának a technikai megoldása is pénz és ebből a szempontból minden gazdálkodó szervezet számára az idő pénz, sürget bennünket és ha megoldjuk pragmatikusan a feladatokat, akkor a b.) változat mellett döntenék és erre kérem a képviselőtársakat. Elnézést, hogy hosszú voltam, de én azt hiszem, hogy befejezésképpen egyetlen egy dologra azt szokták mondani, hogy igen bizonyos kérdéseknél már elhangzott ma este, hogy nincs köztes megoldás. Igen, vagy nem van. Ebből a szempontból biztos, hogy dönthetünk a b.) változat mellett.

Marton István: Polgármester úrnak volt egy nagyon figyelemreméltó mondata, amivel én személy szerint is tökéletesen egyetértek, nevezetesen, amikor azt mondta polgármester úr, hogy minden képviselő a Saubermacher-t tippeli befutónak. Én magam is a cégnek a szakmai tevékenységével kapcsolatban gyakorlatilag csak elismerést hallottam. De azért el kell mondani, hogy amit Budai képviselőtársam itt nagyon részletesen, alaposan, okosan kifejtett, az mind igaz. És hogy ha valaki a határozati javaslat a.) és b.) pontja előtti bő egy oldali anyagból csak az utolsó fél oldalt olvassa el, az nem nagyon szavazhat másként – ha a jog talaján akar állni, miként Budai képviselőtársam is javasolta – vagyis az a.) változat szerint. A mindenki befutója az olyan ám, hogy 99, meg még egy néhány tizedes erejéig tényleg biztos, de emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy mondjuk 1968-ban a mexikói olimpián a Balczó Andrástól biztosabb befutóra nem is gondoltunk. A Balczó úr 7 ponttal kapott ki. Az abszolút favorit is meg tud botlani. Én úgy gondolom, hogy a cégeknek is szükségük van arra, hogy időről időre megmérettessenek. Nem értek azokkal egyet, akik azt mondják – de az is lehet, hogy voltak, akik rá is játszottak a sürgetettség állapotára azért nem értek egyet velük, mert az Állami Számvevőszéknek a vizsgálata – ami 5 oldalon keresztül taglalta az elmúlt 7-8 évnek a nevezzük úgy törvénytelenségeit, mert azért az egy borzasztó dolog, hogy egyetlen egy szerződést sem, sőt egyetlen egy módosítást sem jegyzett ellen a mindenkori jegyző és bizony-bizony ilyenekből három van a mai napig. Úgy gondolom, hogy nem minden a legtisztábban zajlott, de azért mondom, hogy a sürgetettség állapotában nem szabad lennünk, mert októberben zajlott le ez az ominózus számvevőszéki vizsgálat. Ez azt jelenti, hogy ahol most tartunk, április utolsó napján itt tarthattunk volna már az idei év januárjában is. Én nagyon bízom benne, hogy a Saubermacher ha a pályázat kiírására kerül sor, elnyeri. Minden bizonnyal én is rájuk szavazunk és még abban is bízom, hogy újabb 10 év múlva újból pályáztatni fog az akkori Önkormányzat, mert bizony-bizony az elkényelmesedés ellen ez az egyetlen jó módszer.

Kiss László: Úgy vélem, hogy Budai István képviselőtársunk által elmondottakban nagyon sok igazság van. Ennek az egész szövevényes szerződésrendszernek a jogi hátterét egyszer és mindenkorra a közgyűlésnek tisztázni kell. Ez saját érdeke. Abban is tökéletesen igazat adok az előttem szólóknak, hogy a Saubermacher Pannónia Kft által végzett településtisztasági szolgálatok végzésével és szolgáltatásokkal mindannyian meg vagyunk elégedve, kivétel a lakosságnak egy bizonyos rétege, akinek vannak információi arról, hogy a környékbeli településeken és más településeken milyen áron történik ez a szolgáltatás nyújtása. Legtöbb vád a közgyűlést ebből a szempontból éri, hogy annak idején nem eléggé konzekvensen, nem elég körültekintően figyelt oda a szolgáltatás átalakulására. Ez egy bizonyos kényszerpálya is volt. Én úgy vélem, hogy ezt a dolgot is tisztába kell tenni és valóban gazdasági oldalról kell ezt a kérdést megközelíteni, de nem úgy, ahogy Cserti képviselőtársam tette, mert az egy nagyon egyoldalú megközelítés volt. Itt azt kell figyelembe venni, hogy mi megrendelők vagyunk és a megrendelő adott esetben válogathat. Nyugati világban – és ezt mindenki nagyon jól ismeri a Saubermacher Pannónia Kft-nél és a Saubermacher cégnél is – az a jelszó, hogy a konkurencia élteti az üzletet. Nekünk ezt a konkurenciát a mi tevékenységünkből nem szabad kikapcsolni. Időnként van rá lehetőség, most egy törvényi módosítás kapcsán ezt a lehetőséget megkapta az Önkormányzat. Tökéletesen elégedettek vagyunk ezzel a szolgáltatással, nyújtójával és meggyőződésünk, hogy ha részt fog venni – és reméljük, nagyon reméljük, hogy részt fog venni a pályázaton – ő fogja nyerni, mert három lóhosszal vezet egy kívülről ide betelepülni szándékozó szolgáltatóval szemben. Viszont időnként valóban meg kell nekik is méretniük magukat és ezt nem vehetik rossz néven a szerződéses partnerüktől, jelen esetben az Önkormányzattól, hogy időnként azt mondja, hogy jó, akkor üljünk le, nyílt kártyákkal játsszunk, mindenki tegye meg az ajánlatát és akkor ennek megfelelően mi ki tudjuk választani azt, aki nekünk a legmegfelelőbb műszaki szinten a legnagyobb megelégedésünkre és a legjobb áron fogja ezt szállítani. Nekem meggyőződésem, hogy ők lesznek azok, mivel nekik olyan előnyük van itt a helyismeret, a helyi adottságok, telephely, egyebek vonatkozásában, amit más nem tud itt első betelepülésben önmagának biztosítani. Énnekem is az a javaslatom, hogy az a.) változatot kell elfogadnunk. Ugyanakkor van egy kérdésem jegyzőnőhöz. Itt a határozati javaslatoknál van egy zárójelbe tett fél mondat, hogy elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Én úgy vélem, hogy ez elírás, mert egy ilyen horderejű kérdésben feltételezhetőleg minősített többségre van szüksége a közgyűlés részéről.

Dr. Fodor Csaba: Ha eddig nem tudtam volna, hogy melyik variációt szavazzam meg, akkor kellő mértékben meggyőzött engem Kiss László képviselő úr, hogy csak a b.) változatot szabad megszavazni.

Azt gondolom, ha valóban már mindenki eldöntötte, hogy lesz pályáztatás, vagy nem lesz pályáztatás, de a jelenlegi szolgáltató a befutó, akkor én azt gondolom, hogy nem szerencsés köröket futni, tiszteletköröket, mint abban az ominózus viccben.

Nézzük valóban a gazdaságosság oldaláról kell megvizsgálni a kérdést. Tudomásom szerint ez a társaság a szolgáltató cég regionális feladatokat már a tekintetben ellát, hogy a környezetünkben lévő jó párszor 10 községben, faluban a hulladékot gyűjti. A városban külön szerződések alapján tőlünk függetlenül - hála Istennek - a gazdálkodó szervezetektől is gyűjti a hulladékot, nem a lakossági hulladékgyűjtés keretében. Ezek tények és ezek adottak. Az Önkormányzattal is hosszú távú kapcsolatban áll ez a társaság, mert – én most az évre nem nagyon emlékszem, de talán kettő esztendeje, hogy kb. akkor pályáztatta meg a város a közterületeinek karbantartását, takarítását. Emlékeim szerint ezen a pályázaton is ez a gazdasági társaság nyert. Oly mértékben beágyazódott ez a gazdasági társaság a jelenlegi közszolgáltatás tekintetében a város életébe, hogy azt hiszem és mindamellett, hogy mindenki, aki eddig szólt a napirendi ponthoz, csak a megelégedés hangján beszélt nagyon helyesen – én magam is ezt tenném – fölöslegesnek tartom megmozgatni egy teljes apparátust: pályázatot kiírni, közbeszerzést kiírni a maga szigorú feltételeivel, határideinek betartásával, utána elbírálni, amikor mindenki tudja, hogy esetleg mi lesz a vége, amit mondjuk előre közbeszerzésnél nem illik elmondani, meg nem is lehet. Igazából én azt hiszem, hogy ez egy valóban felesleges és sok munka lenne. Valóban ennek a gazdasági társaságnak a szakmai tevékenysége és ennek a megítélése jó, maga a szakbizottság, Környezetvédelmi Bizottság is gondolom ezért támogatta többségi határozatával ennek az előterjesztésnek a b.) pontját.

Ami az árak és a szolgáltatások viszonyát illeti, valóban Nagykanizsa város és a környező települések között bizonyos eltérések vannak a díjak tekintetében. Ezek az eltérések Gazdasági Bizottsági ülésen a társaság képviselőjétől elhangzott, ezek az eltérések a szolgáltatás minőségének a változásait, különbözőségeit jelenítik meg az árban. Nem mindegy, hogy heti kétszeres szállítás, vagy heti egyszeres szállításról van szó. Nem mindegy, hogy ezen túlmenően még milyen szolgáltatásokat nyújt a társaság az adott területen. Az árak tekintetében ha már a gazdaságosság szóba került. A törvény borzalmasan szigorú eljárási rendet ír elő és maga ez a szerződés is – csak hogy világos legyen -. Nem kénye-kedve szerint alakítja a szolgáltatási díjakat egyetlen közszolgáltató társaság sem ma Magyarországon, akinek a tevékenysége a hulladékgazdálkodásról szóló törvény és egyéb jogszabályok hatálya alá tartozik. Mi azt kívánjuk rögzíteni a szerződésben, hogy egy független könyvvizsgáló leellenőrzi a költségelemeit, megnézi a gazdasági társaságnak, hogy az ő árképzése megfelel-e az előírásoknak, nem tartalmaz-e olyan költségeket, amelyeket nem lenne szabad tartalmazzon. Ez alapján tesz javaslatot majd a könyvvizsgáló a közgyűlésnek a díjak megállapítása tekintetében. A törvény még ennél is szigorúbb mert azt mondja, hogy amennyiben a közgyűlés nem fogadja el, vagy a döntéshozó testület – jelesen mi – az új díjat, az nem jelenti azt, hogy ezt nem kell kifizetni, csak az el nem fogadott mértékben az Önkormányzatnak kell helytállni. Az Önkormányzatnak kell kipótolni a lakossági díjat, a könyvvizsgáló által megállapított és elfogadott értékre. Gazdaságosság kérdésében a pályázat nem nyújt semmit, mert ezeket a díjakat minden évben felül kell vizsgálni. Irreleváns ebből a szempontból, hogy valaki pályázik és azt mondja, hogy ingyen fogom szállítani a hulladékot, de bármelyik pillanatban a törvény szerint – és hiába írunk mi bármit a szerződésben – a törvény szerinti eljárási rendben ő bármikor a valós költségei alapján ezt a díjat megemelheti és a város köteles lesz kifizetni.

Én azt gondolom, hogy maga a jogszabály szándékosan szabott szigorú feltételeket éppen azért – és ebben nem értek egyet Kiss képviselő úrral – mert a közszolgáltatás ezen fajtájában bizony-bizony éppen nem a konkurencia a lényeges kérdés, hanem a lényeges kérdés az én szempontomból a díjak milyensége – de ezt a törvény maga lerendezi – fontos kérdés a szolgáltatás minősége és borzalmasan fontos kérdés számomra a megbízhatóság. Mert azért mégis egy hulladékszállításról van szó, amely közegészségügyi kérdéseket is felvethet, amennyiben a szolgáltatás minősége és a megbízhatóság mondjuk nem az lenne, mint amit Önök mondtak, hogy az maximális ennél a cégnél. Én magam azt javaslom a tisztelt közgyűlésnek, hogy az előterjesztés b.) pontját szíveskedjenek megszavazni.

Tüttő István: Azért szeretném azt a részt is eloszlatni, hogy nekünk egy érvényes szerződésünk van. Ugyanis ha egy közbeszerzést valamelyik fél nem teszi meg, nem hirdeti meg és szerződést köt valakivel, akkor a törvény nem arról szól, hogy a közbeszerzést megkerülő által kötött szerződés törvénytelen, hanem megszegte a szabályokat és ezért valamilyen büntetést kell fizetnie, de a megkötött szerződést ezért nem kell felbontani. Ráutaló magatartás van az Önkormányzat, illetve a város igénybe veszi a szolgáltatást még akkor is, hogy ha az Állami Számvevőszék megállapította, amit megállapított. Egy hatályos, érvényben lévő szerződés módosításáról van szó. Nehogy azt higgyük, hogy ha ezt mondjuk megerősítjük, a módosítást elfogadjuk, hogy abban az esetben a jogsértés fenn fog állni. Nem áll fenn.

Budai István: Elnézést, hogy még egyszer szólok. Én azt szeretném megerősíteni, amit itt többen elmondtak, hogy nem az ellen szólok, hogy a szolgáltatás minősége meg a szolgáltatás gyakorisága, meg a szolgáltatás technikai fejlesztése, fejlettsége milyen. Én azzal maximálisan egyetértek, hogy ezzel meg vagyok elégedve. Én azért mondom és az előttem szólók érlelték meg bennem ezt a dolgot, hogy még egyszer szót kérjek, hogy gazdasági oldalról biztos, hogy így van, ahogy mi elmondjuk, meg ahogy ti elmondjátok Fodor Csaba különösen. Furcsának tartom azt, hogy pontosan a jogi oldalát felejtjük el ennek és a jogi oldalát kell nekem a joghoz naivnak, laikusnak elmondani. Én csak figyelmébe ajánlanám a tisztelt közgyűlésnek a 241/2000. rendeletnek a 32. §-át, amely a közszolgáltatási szerződés módosításáról szó. ami kimondja, hogy az önkormányzat képviselőtestülete és a közszolgáltató egybehangzó akarattal akkor módosíthatja a közszolgáltatási szerződést jogszabályba meg nem határozott tartalmi elemeit, ha pályázati kiírástól elemi eltérést nem eredményez. Énnekem az a véleményem, hogy nincs az a pályázat, amelyikkel ezt össze lehetne hasonlítani ezeket a szerződéseket. Én ezért merem azt mondani, hogy ezeket a jogi problémákat kellene lerendezni egy esetleges pályáztatással és akkor minden probléma megoldódna. Én merem állítani, hogy talán megnyugvás lenne a szolgáltatónak is, elismerést jelenthetne a szolgáltatónak is, hogy ha egy új pályázat esetén megnyerné a pályázatot. Én nem mondom azt, hogy olyan pályázatot írjunk ki, ami neki testhez áll. Azért az biztos, hogy a helyben lévő óriási előnnyel rendelkezik. Felmérhetetlen. Én kérném is, hogy ezt vegyék figyelembe. Nem sértődök én akkor sem meg, hogy ha ez nem így lesz, ahogy én elmondtam. Én tiszteletben tartom a Saubermacher Pannónia érdekeit is, de én úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket el kellett mondani, mert nem mindegyikőtök foly bele talán olyan mértékben az ügyben, mint én annak idején. Egyrészt bent voltam, ott voltam, köztük éltem. A pályázat során én is valamennyire közreműködtem. Nekem az a véleményem, hogy ezt igenis meg kellene szívlelni.

Röst János: Én azt hiszem, hogy a vita végén már elég nehéz újat mondani, éppen ezért én nagyon rövid leszek. Mások által is már többször elhangzott, én megismételném, hogy számomra három dolog határozza meg a döntésemet. Az első a szolgáltatás színvonala, a másik a díj mértéke, a harmadik pedig a szerződéses garancia. Én azt hiszem, hogy a szolgáltatás színvonalát csak dícsérni lehet Nagykanizsán. Nagyon jó színvonalon működik a cég. A díj mértékével meg lehet elégedve Nagykanizsa város lakossága, ugyanis ha összehasonlítjuk a többi településszerkezettel – itt nyilván nagyobb településekre gondolok megyeszékhelyekre, megyei jogú városokra – akkor Nagykanizsa nincsen hátrányos helyzetben. A harmadik pedig a szerződéses garancia. Én azt hiszem, hogy ez a szerződéstervezet, ami előttünk fekszik, ezeket az elemeket gyakorlatilag tartalmazza. Amennyiben pályáztatást szavazna meg a testület, akkor én megkockáztatom azt a véleményt, hogy lehet, hogy nem ez a testület fog ebben dönteni, hanem a következő az idő eltolódása miatt. Vagy pedig pont a helyi kampánynak a közepébe érkezik a döntés, amitől én óvnám a testületet. Én éppen ezért azt javaslom, hogy ennek az ügynek a rövidre zárásával ebben az esetben a b.) változatot szavazza meg a testület.

Gyalókai Zoltán: Itt mindenki a.)-t és b.)-t mond. Én azt mondom, hogy az ÁSZ jelentés miatt idéznék itt az 1998-as április 7-én kötött szerződésből. A különböző bizottsági egyeztetések hatására oly mértékben változott, hogy az már inkább új szerződésként, mint módosításként felfogható. Így kerültek az azt megelőző szerződések végén hatályon kívül. Ez a megoldás pályázat nélkül megszegte a közbeszerzésről szóló 1995. tv. előírásait. Uraim! Amilyen szerződés most előttünk van, én garantálom, hogy ebben is olyan módosítások vannak, amely szintén megszegi a közbeszerzésről szóló törvényt. Nyugodt lelkiismerettel meg lehet szavazni a b.) variációt. Én biztos vagyok benne, hogy lesz olyan képviselőtársunk, aki ezt meg fogja támadni, ugyanis Fodor úr világított rá itt a lényegre, hogy ebben a szerződésben a városnak köteles költségei vannak, ami egyértelműen gazdasági kérdés és szerintem a szavazás csak minősített többséggel eldönthető.

Tüttő István: A köteles költség eddig is volt, a Fodor úr csak a törvényt idézte, amely arról szól, amit Fodor úr elmondott, megismételni nem akarom. Lezárom a vitát. Jegyzőnő felé elhangzott egy kérdés, kérem a választ.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Még egyszer gyorsított eljárással végignéztem azokat a szabályokat, amiket eddig is úgy gondolom, hogy tudtunk és most sem találtam arra utaló okot, hogy ehhez minősített többség legyen szükséges. Abban az esetben, amikor már a díj meghatározására kerül sor, az már rendeletalkotással történik és abban az esetben már mindenképpen minősített többség lesz a szükséges.

Tüttő István: Lezárom a vitát. Végül is új javaslatok nem érkeztek, csak körbejártuk az a.) és b.) verziót. Először az a.) verziót teszem fel szavazásra. Én megadom a szót, de úgy érzem nem befolyásolja a döntést, de tessék.

Gyalókai Zoltán: Szerintem befolyásolja a döntést. Szavazás előtt kettő perc szünetet kérek a frakció nevében.

Tüttő István: De azt kérem, hogy akkor előbb hallgassuk meg a cég képviseletében még a szavazás előtt.

Makrai Márton: Olyan dolgok hangzottak itt el, amelyek a cégre nem jó fényt vetnek és ezt szeretném helyre tenni és arra szeretném kérni a polgármester urat, hogy azt engedje meg, hogy a jogi részét a Saubermacher ügyvédje tegye meg és utána a Roth úrnak engedjen meg egy rövid hozzászólást.

Dr. Hubay Gyula: Jogi aggályok merültek fel a szerződéskötéssel kapcsolatban annak korábban előéletét illetően, illetőleg a törvényi szabályozással kapcsolatban milyen szerepe van. Most egyértelműen szeretném azt nyilvánvalóvá tenni azt a nyilvánvaló tényt, hogy a jogalkotó szándéka az új hulladékkezelésről szóló jogszabály-megalkotásakor nem az volt, hogy érvényes polgári jogi együttműködéseket negligáljon. Nem az volt, hogy szerződéseket szüntessen meg és eredményesen és közmegelégedéssel működő szolgáltatások működésében gátat szabjon, hanem az volt a jogalkotó célja, hogy az európai elvárásoknak megfelelően a hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást átláthatóvá, világossá és egységes szabályozás keretébe foglalja. Az Önkormányzat előtt most fekvő szerződés lényegében nem jelent mást, mint az új törvényi szabályozásnak való megfelelőséget az új szerződés szinte szó szerint a törvény és a vonatkozó kormányrendelet szabályait tartalmazza. Ténykérdés, hogy itt több éve Nagykanizsán folyik egy közszolgáltatás. Bárkiben hogy ha felvetődne az, hogy itt a szerződések korábban bármilyen okból megtámadhatóvá válnának, vagy váltak volna én szeretném azt tisztázni, hogy maga a jogviszony léte és érvényessége nem kérdőjelezhető meg, hiszen ténykérdés, hogy folyt egy szolgáltatás, ténykérdés, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése megtörtént. Ténykérdés, hogy a felek jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően egymással együttműködtek. Abban az esetben, amennyiben folyik egy ilyen szolgáltatás, működik közmegelégedésre egy közszolgáltatás én csak javasolni tudom a tisztelt képviselőuraknak, hogy a civiljogi együttműködésre vonatkozó legalapvetőbb polgári jogi alapelvet a jóhiszeműség és tisztességesség elvének megfelelő együttműködés elvét tartsák tiszteletben és ha egy közszolgáltató közmegelégedésre végzi a munkáját, akkor használják ki a jogalkotó által biztosított azon lehetőséget, miszerint az érvényes jogviszonyt szabályozó szerződések meghosszabbíthatók akkor, hogy ha az érvényes jogviszonyt a hatályos szabályozásnak megfelelővé teszik a felek. Jelen esetben ez történt: az új szerződés azt gondolom abszolút mértékben támadhatatlan, hiszen az új törvényi szabályozás tartalmazza a vonatkozó kormányrendelet szabályait. Lényegében megfelel a törvényi elvárásoknak.

Hans Roth: Szeretnék Önöket még pár percig fenntartani. 9 éve itt álltam Önök előtt, akkor egy másik teremben voltunk. Megnyertük a kiírást és akkor egy 15 évre szóló hulladékártalmatlanítási szerződésről volt szó, amelyet aztán alá is írtunk. A jó tudás és jó lelkiismeretünk alapján lezártuk ezt a szerződést. Sokukat az akkori időből ismerek. Nagyon sok pontnál aggódtak Önök képviselők, hogy a szerződésben foglaltakat be tudjuk-e tartani, hogy a munkatársak megtarthatják-e munkahelyüket, vagy felmondanak-e nekik. Nagyon sok pozitívumot hallottam a munkánkról, köszönöm szépen. Amikor elkezdtünk szolgáltatni, 30 emberrel kezdtünk. Jelen pillanatban 60 embernek adunk munkát. Azért jöttünk össze, hogy a törvényi előírásnak eleget tegyünk a meglévő szerződést módosítsuk. Ahogy említettem, egy egységes, egyetértő megoldást kell találnunk.

Nagy fejlődés előtt állunk a cégben. Az utóbbi évek eredményeképpen nagy szolgáltató lettünk 100.000 embernek a hulladékával törődünk. Természetesen különböző áron, ugyanis különböző a szerződések tartalma. Van, ahol egy héten egyszer jövünk, van ahol két héten egyszer jövünk. 90 szerződést meghosszabbítottunk már Nagykanizsa környékén. Elkezdjük a szelektív hulladékgyűjtést terjeszteni. Ezért szeretnénk egy hulladékgazdálkodási központot építeni, ahol a szelektíven gyűjtött hulladékot kezeljük. Ez ismét újabb 40 munkahelyet jelent és kb. 300 millió Ft-os beruházási értéket képvisel. Visszatekintve a múltra. Az összes szerződést a város kívánságára módosítottuk, a város óhajára módosítottuk. Maga a hulladéklerakó város kívánságára került ki ebből a témakörből. Újat nem is tudtunk volna alkotni. Nagykanizsa és környéke számára a jövőben is egy megbízható partner szeretnénk maradni. A nemzetközi kapcsolatokat kihasználva továbbra is szeretnénk a várost támogatni. Továbbra is szeretnénk a város társadalmi életét támogatni, amelyik egyetlen-egy szerződésben sem állt. Ezért szeretném Önöket tisztelettel kérni ugyanúgy mint 8 éve, mert a szerződésünk lényegében amit megkötöttünk még a mai napon is él. Másodsorban szeretnénk Önöket a bizalmunkról biztosítani mindenekelőtt a Saubermacher csapat részéről és a leendő 40 munkatársunk részéről is, mert azt gondolom, hogy azzal el tudjuk érni, hogy ökológiai szempontból Nagykanizsa előkelő helyet foglalhat el. Köszönöm szépen az eddigi bizalmukat és kérném, hogy ahogy mi eddig megtettük, Önök is adják meg ezt a bizalmat számunkra.

Tüttő István: A vitát lezárom, szavazásra kerül sor. Két perc szünetet kérnek.

SZÜNET

Tüttő István: Az egyeztetésre sor került. Kérem az a.) verzióról a szavazatukat.

A közgyűlés 7 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat a.) pontját nem fogadja el.

Tüttő István: Kérem a b.) verzióról a szavazatukat.

A közgyűlés 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat b.) pontját elfogadja és a következő határozatot hozza:

153/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft-vel 1998. április 7-én megkötött vállalkozási szerződést módosítsa, azaz az új jogszabályoknak megfelelő, az önkormányzat érdekeit szem előtt tartó, az előterjesztéshez mellékelt „Vállalkozási szerződés módosítása” c. megállapodást aláírja. (A módosítás eredményeként a szintén mellékelt egységes szerkezetű közszolgáltatási szerződés jön létre.)

Határidő:         2002. május 15.

Felelős  :         Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető)

Tüttő István: Megszavaztuk, hogy a vállalkozási szerződés módosítását aláírjuk, és ahogy mondtam nem vesztünk időt és folytatjuk együtt a munkát. Természetesen a Saubermacher-Pannónia cégnek azt kívánjuk, hogy olyan városban és olyan régióban tevékenykedjen tovább, amely nem csak az Ő megélhetésüket biztosítja bizonyos fokig, hanem egy olyan korszerű technológia kiépítésében is együtt tudunk majd működni, amely az Európai Unióba való bekerülést megelőzően is már biztosítja az itt élők számára a korszerűbb technológiai feltételeket. Ehhez természetesen várjuk is, hogy mindazok a vélt és várható fejlesztések, amelyeket éppen a Saubermacher-Pannónia vezetése, illetve Roth úr is jelzett, hogy akkor ezek mielőbb megvalósulnak mindannyiunk javára.

Hans Roth: Nagyon szépen köszönöm a bizalmukat. Nagyon büszke vagyok, hogy Nagykanizsán dolgozhatunk és ugyanúgy, ahogy 9 éve, most is megígérem Önöknek, hogy amit Önöknek ígértünk, azt be fogjuk tartani és remélem, hogy 9 év múlva újból itt állhatok Önök előtt, hogy ezt a szerződést is meghosszabbítsuk. A munkatársaim felelősek azért, hogy ezek az ígéretek megvalósuljanak és ők nagyon sokat harcolnak ezért, hogy ez így is legyen.

Tüttő István: Köszönjük a viszont jókívánságokat. Mindnyájan reméljük, hogy 9 év múlva is találkozunk.

Bezárom a közgyűlést. Felhívom az Önök figyelmét, hogy holnap május 1-jén a város Csónakázó tavi térségében színvonalas programok várják az érdeklődőket. Találkozzunk ott is.

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 21.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. május 30.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 30-án (csütörtök) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye:             Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

                                   (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak:                  Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Dr. Gőgös Péter, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Burján Emese kabinetvezető, Szamosi Gábor irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Tóthné Krémer Mária irodavezető, Mátyás József irodavezető, Pásztor Lajos közterület felügyelő, Gőcze Gyula városi kincstár vezetője, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető, Schmidt László ügyvezető, Maros Sándor ügyvezető, Silló Barnabás ügyvezető, Godena József Liszó község polgármestere, Szabó Lászlóné minőségirányítási megbízott, Vargovics Józsefné HKÖ elnöke.

Megjelentek: Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa.

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés, kedves képviselőtársaim! Köszöntöm kedves vendégeinket, a média képviselőit, a Hivatal osztályvezetőit, irodavezetőit, képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.

A mai soros közgyűlésünk napirendi pontjainak meghatározása következik. Szeretném jelezni az írásban kiküldött napirend pontok közül a 18. számút a Honvéd Hagyományőrző Egyesület kérelmét, az Ő kérelmükre levesszük most napirendről és a következő közgyűlésen tárgyaljuk meg, mert jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai nap elfoglaltságuk miatt. A kiküldött írásos javaslaton kívül a következő napirendi pontok felvételéről kérem a döntésüket:

Csecsemők meningitek védőoltásának támogatása. Előterjesztője lenne Dr. Baranyi Enikő önálló képviselői indítványa egyben. Kérem, hogy döntsünk, hiszen olyan fontos ügyről van szó, amely a gyermekeket érinti. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Most a sorrendről még nem döntöttünk.

Javaslom „B” csoportos Baseball Európa Bajnokság rendezésének támogatása. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 19 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Cserti Tibor képviselő úr önálló indítványa Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezésének támogatásával kapcsolatban. Kérem erről is a szavazatukat.

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Ezek után kérem, szavazzunk a napirendi pontokról. Van-e észrevételük, hogy a sorrenden, vagy egyebet. Még valaki javasol-e napirendet? Én közben szeretném javasolni, hogy a 12-13-14-es napirendi pontok - mivel önkormányzati tulajdonú Kft-k és Kht-k ügyeit tárgyalja a szokásos okok miatt - kérem, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. Kérem erről a szavazatukat.

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Akkor azt javasolnám, hogy a zárt ülésekről a döntésünket hozzuk meg most már véglegesen. Egyébként javaslat volt zárt ülésre a 20-21-22-23-24-25-ös és még lenne a polgármesteri tájékoztatónak egy része, amely szintén zárt ülésen kerülne tárgyalásra, kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Az automatikusan zárt ülésről nem kell külön dönteni. Ezek után döntsünk a napirendi pontokról.

Birkner Zoltán: Annyi lenne a kérésem, hogy bizottsági üres helyek feltöltések ügyében polgármesteri tájékoztató keretében ebben kérem, adjanak tanácsot lehetne-e döntést hozni. Ez lenne az első kérésem. A másik pedig napirend előtt szeretnék majd kérni 2 percet, hogy ha mondhatom most már ezt, hiszen a napirendi pontokról van szó. A téma az gratuláció és kérés, egy időben, és egy helyen és szeretnék feltenni két kérdést: az egyik a Király utca 31. a másik pedig a Tourinform  Iroda ügyében.

Kelemen Z. Pál: Egy kérésem lenne. A megüresedett bizottsági helyek ügyében való tárgyalást az első szünet utánra halasszuk el. Szeretnék egyeztetni képviselőtársaimmal, mivel érintettek vagyunk az ügyben és nem a polgármesteri beszámoló keretében.

Tüttő István: Birkner úr elfogadja ezt?

Birkner Zoltán: Igen, elfogadom.

Tüttő István: Akkor maradjunk abban, hogy első szünet után akkor kérem automatikusan vezessük elő.

Dr. Csákai Iván: Egy megjegyzés először. Közgyűlés előtt kaptunk egy másfélórára való átolvasnivaló anyagot. Ezt nem tudom hogy lehet kezelni.

A másik az, hogy 16-os napirendi ponthoz az érintett fél meg van hívva. Meghívtuk, úgyhogy kérném szépen előre venni az interpellációk utánra a Kisberki utcai lakásépítési igényt.

Tóth László: Napirend előtt szeretnék hat mondatot elmondani. Együtt a városért, együtt Nagykanizsáért gondolatkörről.

Röst János: A napirend előtt szeretnék kérni két percet, hogyan tovább Nagykanizsa címmel, valamint a kérdések közt szeretnék feltenni kérdést a jegyzőasszonynak. a képviselők vagyonbevallásának ügyében.

Tóth Zsuzsanna: Kérdéseknél szeretnék kérni két percet: kérdést tennék fel közgyűlési döntés végre nem hajtásának tárgyában.

Kiss László:  Szóbeli interpellációt szeretnék előterjeszteni határidők vonatkozásában. Erre kérnék lehetőséget.

Balogh László: Interpellálni szeretnék egy hatos problémacsokor ügyében.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék lakossági köszönetet mondani: két percet kérnék, és a kérdéseknél ugyancsak szeretnék egy-két percet.

Böröcz Zoltán: Napirend előtt kettő percet szeretnék kérni a gyermekek védelme Nagykanizsán tárgyban.

Cserti Tibor:  A kérdések között egy rövidke kérdésre szeretnék lehetőséget kapni. Lényege, meddig hagyjuk még rozsdásodni a kórházi hidat?

Tüttő István: A kórháznak van hídja? A vasúti híd, amely áthidalja a temető és Kossuth tér közti részt.

Dr. Baranyi Enikő:  Egy percet szeretnék majd kérni: kinek a feladata Fő utca képével kapcsolatos észrevételem, kérdésem.

Tüttő István: Úgy látom nincs több, akkor kérem, döntsünk a napirendi pontokról, azzal a megkötéssel, ami elhangzott javaslatban Dr. Csákai Iván részéről a 16-ost hozzuk a 3. helyre. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 22. szavazattal  (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

Nyílt ülés

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

3.       Nagykanizsa, Kisberki úti lakásépítési igény (írásban)

       Előadó: Tüttő István polgármester

Zárt ülés

4. Önkormányzati tulajdonú Kft-k, Kht-k támogatásának általános forgalmi adó tartalmának meghatározása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

5. Az önkormányzati tulajdonú Kft-k, Kht-k 2001. évi mérlegbeszámolóinak jóváhagyása      (írásban)

Előadók:    Maros Sándor ügyvezető

Lukács Ibolya ügyvezető

Czoma Péter ügyvezető

Gáspár András ügyvezető

Schmidt László ügyvezető

Silló Barnabás ügyvezető

6.       Beszámoló az önkormányzati tulajdonú Kft-k, Kht-k felügyelő bizottságainak 2001. évi munkájáról (írásban)

Előadók:    Dr. Károlyi Attila

                        Kovács Tamás

                        Litter Nándor

                        Györek László

                        Dr. Tanczenberger Sándor

                        Mészáros József

7.       Javaslat az önkormányzati tulajdonú Kft-k, Kht-k ügyvezetői bérének megállapítására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

8.       Dr. Tolnai Sándor tűzoltóparancsnok ügye (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

9.       Faller Zoltán igazgató fegyelmi ügye (írásban)

Előadó: Tóth László bizottsági elnök

Napirend előtt:

Birkner Zoltán: Polgármester úr, képviselőtársaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Azzal kell kezdenem, hogy frakcióm nevében szívből gratulálunk az országgyűlési képviselőknek. Szívből gratulálunk Kovács Kálmán úrnak a miniszteri megbízatásához, Teleki László barátunknak az államtitkári megbízásához és természetesen Göndör István úrnak és Cseresnyés Péter úrnak rendkívül eredményes munkát szeretnénk kívánni.

Egy hihetetlen jó pozícióba került Nagykanizsa azzal, hogy képviselőink nagyon sikeresen léptek előre pozíciókban és feladatokban, éppen ezért egy olyan pillanatot él meg most Nagykanizsa, hogy az elmúlt 12 év nehézségeit lehetőségünk lesz leküzdeni. Arra szeretném megkérni képviselő urakat, miniszter urat, államtitkár urat, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a legfontosabb kérdésben, a munkahelyteremtésben Nagykanizsa előre tudjon lépni. Mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az eddigi gyakorlathoz képest, most mi legyünk a sikeres város és többiek nézzenek fel ránk. Ehhez kapcsolódik egyébként a kérdésem is polgármester úrhoz. Polgármester úr, három hónap eltelt azóta, hogy az Ipari Parkunk szabad és üres: 45 hektáros területről van szó. Arra szeretném kérni polgármester urat, hogy ezentúl minden közgyűlés előtt Nagykanizsa közvéleményét tájékoztassa arról, hogy mi történt annak érdekében, hogy végre valamit lépjünk előre a munkahelyteremtés ügyében. Arra kérem polgármester urat, hogy tegye meg és tájékoztassa a lakosságot, hogy személyesen milyen elképzelései vannak a siker érdekében. Természetesen ez azért lenne fontos, hogy látszódjon, hogy azért mindannyiunknak ugyanaz az elképzelése a jövőről ebben a városban politikai pártállástól függetlenül, és természetesen a személyes cselekedetek azok sokkal biztatóbbak.

Tóth László: Örülők, hogy Birkner úr felszólalása rímel az enyémére. Bízom az együtt gondolkodásban és az együtt dolgozásban is.

Együtt a városért, együtt Nagykanizsáért. Soha nem volt ennyire fontos és talán soha nem volt még ennyire időszerű a város politikai erőinek, közösségeinek összefogása, mint napjainkban. Az természetes, hogy gondolkodásmódunk eltérő és céljaink sem esnek egybe, de városunk érdeke mindennél előbbre való. A 2002. évi országgyűlési választások üzenete: nemzetünk szomjas a tiszta beszédre, a szavak és tettek egységére, az adott szó becsületére, a nyílt színen való köpönyegforgatás, hazudozás azonnali abbahagyására, a korrumpálódott politikusoknak közszínpadáról való lesöprésére. A kanizsaiak bölcsességének is köszönhetően mindezekhez 2002. áprilisában megteremtődtek a feltételek. Még sohasem volt ekkora esélye a városnak. A városból négy képviselő jutott a parlamentbe, ebből három kormánypárti.

A fentiek szellemében arra kérem azon képviselőtársaimat, akik a város érdekében félre tudják tenni egyéni ambíciójukat, pártjuk érdekeit Nagykanizsa felemelkedése érdekében csatlakozzanak a „Becsülettel együtt Nagykanizsáért” elv gyakorlati megvalósítására. Kérem azokat, akik a fentebb leírtakkal azonosulni tudnak, egyetértésüket aláírásukkal erősítsék meg. Csatlakozni a közgyűlés ideje alatt nálam lehet.

Röst János: Először is szeretném megköszönni Birkner Zoltánnak és a FIDESZ-nek a jó kívánságait. Őszintén örülők neki, mert úgy tűnik a konszolidálás irányába mutat. Tóth László hozzászólásához hasonló, amit én is szeretnék elmondani és a címe is az, hogy hogyan tovább Nagykanizsa, viszont pár gondolattal bővebb az övénél.

Nagykanizsán felemás helyzet van. Egyrészt most van egy lehetőség a kormányzati felállás miatt, hogy sikeresek legyünk, ugyanis egy miniszter, egy államtitkár és egy frakcióvezető helyettes, alkalmat ad arra és okot, hogy optimistán nézzünk előre. Én abban is bízok, hogy Cseresnyés Péter FIDESZ-en belül támogatásra tud szert tenni, amikor kanizsai ügyről, kanizsai programokról van szó. Éppen ezért az MSZP és az SZDSZ-es képviselők az együtt Kanizsáért programhoz természetesen csatlakoznak és arra kérik Cseresnyés Pétert is, hogy szintén ezt tegye meg.  Ezen kívül van még két parlamenti képviselő, aki Nagykanizsán született, de nem kanizsai képviselő, ez pedig Balogh József MSZP-s Győr polgármestere, valamint Kuzma László FIDESZ-es képviselő, aki Somogy megyében lett képviselő Barcson. Mind a ketten Nagykanizsán születtek. Én arra kérném a polgármester urat, hogy levélben gratuláljon a két képviselőnek és kérje fel őket, hogy segítse Nagykanizsa város törekvéseit. Szeretném javasolni a polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, jegyzőasszonynak, hogy készüljön egy lobbi program egy cselekvési program, ami konkrét céloknak a megfogalmazásával, konkrét eseményeket tartalmazva és azt megvalósításában közreműködő személyekkel egyeztetve ezt készítsék el és szívesen felajánlom a munkámat is ebben a dologban és a kapcsolatrendszert is SZDSZ-en belül. Hiszen az SZDSZ-ben négy jelentős minisztérium van és úgy gondolom, hogy a város számára nagyon fontos területeket kormányoznak.

A jövőképet illetően ez egy optimista helyzet, viszont pesszimista része az a város életének, ami jelenleg van: ez pedig a költségvetés és a pénzügyi helyzete. A polgármesteri beszámolóból megtudhattuk, hogy a pénzügyi helyzet ismét egy csőd közeli állapotban van és megmondom őszintén most már negyedik éve teszem szóvá, hogy a költségvetés készítésénél reálisan kell tervezni a bevételi oldalt, illetve a havi pénzügyi megvalósítást kezelni kell és karban kell tartani. Az eddigi helyzetet az az 1,2 milliárd Ft-os gázközmű vagyonnak a felélése megoldotta, elfedte, de nem kezelte. Éppen ezért, hogy valamifajta előremutatás legyen és a nagykanizsai önkormányzat az utódjainak ne egy romhalmazt hagyjon maga mögött, szintén kérném polgármester urat, hogy a jövő hétre hívja meg egyeztetésre a közgyűlésben lévő pártok képviselőit, illetve a civil szervezeteknek a delegáltjait és készüljön egy olyan jellegű program, ami a közgyűlésnek a kifutásáig tart. És nyilvánvaló, hogy ez pótköltségvetést is jelent, és ezt a következő közgyűlésre a júniusira mindenképpen be kell hozni és meg kell tárgyalni. Én azt hiszem, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor joggal mondanak rólunk Nagykanizsa önkormányzatáról nagyon negatív dolgokat és az eddigi megítélésünk sem túl pozitív. Én úgy gondolom, hogy nem szabad tovább rontani a közgyűlésnek a helyzetét sem.

Bicsák Miklós: Nagyon röviden lakossági köszönetemet szeretném kifejezni, és kértek az 1. számú választókörzetem a Garay utcától a Korpavár településig, nagyon meg vannak elégedve, ezt az időjárás bizonyította, hogy lépést tart a VIA Kanizsa Kht a fűnyírással és a parkok rendbetételével. Ha a Kht így dolgozott volna régebben - nem akarom megróni őket - ahogy most tartják a tempót, akkor a lakosság az elmúlt években is maximálisan megelégedett volna, úgy, mint jelen pillanatban. Én azt kérem tőlük, hogy a továbbiakban is a város összes területén a fűnyírást, vagy ehhez hasonló munkálatokat hasonlóképpen lássák el.

Böröcz Zoltán: Az elmúlt héten, vagy hetekben történt egy tragikus baleset Vas megyében, ami arra invitál, hogy Nagykanizsa városban valamiféle megelőző intézkedést lenne szükséges tenni. Nevezetesen egy mobil kézilabda kapu, kispályás labdarúgó kapu - ha úgy tetszik – borult rá egy kisgyermekre, aki ugye sajnálatos módon elhunyt. Akkor derült ki a híradásokból, hogy ez eléggé általános probléma. Az elmúlt években ez a harmadik tragédiával végződő eset és Nagykanizsán is volt már egyébként képviselőtársaim segítenek, és rengeteg sérülést tudnak ezek a kapuk okozni. Én azt gondolom, hogy nem interpellálok ebben a kérdésben, de azt gondolom, hogy jegyzőasszonyt fel kellene kérni - és ezennel meg is teszem - felkérem arra, tekintettel arra, hogy nagy számban vannak ezek a kapuk Nagykanizsán játszótereken, intézményhálózatunkban számtalan van belőlük. Sport egyesületeknél elsősorban ott, ahol utánpótlással foglalkoznak, hogy egy körlevélben az intézményeink felé szíveskedjék intézkedni a tekintetben, hogy vizsgálják meg ezeknek a műszaki állapotát. Most tudtam meg, hogy egy nagyon egyszerű műszaki megoldással azt mondhatom, hogy költség nélkül igazából, ideiglenesen rögzíteni lehet ezeket és ebben az esetben nem fordulhat elő, hogy ilyen súlyos tragédiák következzenek be. Azt gondolom, hogy ez most nagyon aktuális, napokon belül megtehető és feltétlenül még a nyári vakáció előtt meg kell, hogy történjen.

Birkner Zoltán: Polgármester úr, elnézését kérem, hogy megzavarom a munkájában, de volt egy kérésem, amit nem szeretnék megszavaztatni, de szeretném, hogy ha polgármester úr röviden beszámolna arról, hogy hol tartunk a három hónap alatt az Ipari Park betelepítések ügyében.

Tüttő István. Én nem felejtettem el, de arra gondoltam, hogy a polgármesteri tájékoztatóban beszámolok, amikor elérünk ahhoz a napirendi ponthoz.

A ki nem hirdetett határozatokról szeretném tájékoztatni kedves nézőket és a jelenlévőket, a média képviselőit.

Javaslat a nyugdíjasházi bérlakás bérlő kijelölésére:

139/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a Nagykanizsa, Kodály u. 10. 1/14. szám alatti nyugdíjasházi 25 m2 -es, összkomfortos lakás bérlőjéül Mátyás Ferencné Nagykanizsa, Magyar u. 2. szám alatti lakost jelöli ki.

2.       felhatalmazza az IKI vezetőjét, hogy a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg.

Határidő:           2002. május 15.

Felelős  :          Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI vezetője)

A nagykanizsai 1197 hrsz-ú, Nagykanizsa, Sugár u. 3. sz. alatti ingatlan helyzete

140/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Ügyrendi és Jogi Bizottságot a nagykanizsai 1197 hrsz-ú, Nagykanizsa Sugár u. 3. szám alatti ingatlan helyzetére vonatkozó előterjesztésben foglaltak megvizsgálására.

Határidő:           2002. májusi soros közgyűlés

Felelős  :          Tóth László bizottsági elnök

Nagykanizsai 1970 hrsz-ú volt piacterület értékesítése

141/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a nagykanizsai 1970 hrsz-ú, volt piacterület értékesítésével kapcsolatban többváltozatú határozati javaslatokat tartalmazó előterjesztés készüljön.

Határidő:           2002. szeptember 30.

Felelős  :          Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

Elővásárlási jog gyakorlása a Nagykanizsa, Teleki u. 2/a szám alatti ingatlanra

142/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Teleki u. 2/A szám alatt található 5. számú lakásra vonatkozó elővásárlási jogával élni kíván, azaz az ingatlan 30/144-ed tulajdoni hányadát Szabó László és Szabó Lászlóné javára bejegyzett holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelten 2 millió Ft vételárért az önkormányzat megvásárolja.

Határidő:           2002. augusztus 31.

Felelős  :          Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

A Délzalai Víz-Csatornamű és Fürdővállalat átalakulása, az átalakulással kapcsolatos döntések

143/2002.(IV.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.                  jóváhagyja a Délzalai Víz-Csatornamű és Fürdő Vállalat részvénytársasággá történő átalakulását az alábbiak szerint:

A vagyonmérleg tervezet és vagyonleltár tervezet időpontja:

2001. december 31.

Az átalakult vállalat neve: Délzalai Víz-és Csatornamű Rt

A társaság tőkestruktúrája:

·         saját tőke               916.953 e Ft

·         jegyzett tőke           695.000 e Ft

·         tőketartalék            182.000 e Ft

·         eredménytartalék      26.259 e Ft

·         lekötött tartalék         12.701 e Ft

2.                  elfogadja a társaság igazgatóságának, felügyelő bizottságának személyi összetételét, valamint a könyvvizsgáló és a vezérigazgató személyét az alábbiak szerint:

Az igazgatóság tagjai: Bedővári Pál, Somogyi András, Fekete István, Kovács Antal

Az Rt igazgatóságába Marton István Nagykanizsa, Szekeres J. u. 15. szám alatti lakost delegálja. Egyidejűleg javasolja az igazgatóság elnökének.

A felügyelő bizottság tagjai: Dr. Kelemen Marcell, Tóth Sándor, Dr. Nagy Árpádné, Ács László, Rádics László.

Az Rt felügyelő bizottságába Dr. Fodor Csaba Nagykanizsa, Haladás u. 31. szám alatti lakost delegálja. Egyidejűleg javasolja a felügyelő bizottság elnökének.

A társaság könyvvizsgálója: WH Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Brachtl Elemér bejegyzett könyvvizsgáló

A társaság vezérigazgatója: Kovács Antal

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok megbízatása, valamint a könyvvizsgáló és a vezérigazgató megbízatása a 2006. évi mérlegbeszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig szól.

3.           elfogadja a vállalat átalakulási tervét, az átalakulással létrejövő Délzalai Víz- és Csatornamű Rt Alapító Okiratát, és a társaság tagjainak együttműködését szabályozó Szindikátusi Szerződést.

felhatalmazza Tüttő István polgármestert az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés aláírására.

4.           a Délzalai Víz- Csatornamű és Fürdő Vállalat gazdasági társasággá történő átalakulásának napjával elvonja a vállalatban lévő az előterjesztés „közmű elvonás” megjelölésű mellékletében felsorolt közmű vagyont és egyben kijelenti, hogy az elvont közművagyont az átalakulás cégbírósági bejegyzésének napjától kezdődően az átalakulással létrejött részvénytársaság bérleti szerződés keretében üzemeltesse.

5.           a Délzalai Víz- Csatornamű és Fürdő Vállalat gazdasági társasággá történő átalakulásának időpontjában a „melléklet az apportálandó tárgyi eszközökről” megjelölésű mellékletben megjelölt tárgyi eszközöket apportálja az átalakulással létrejövő részvénytársaságba 12 mFt értékben.

Határidő:   2002. augusztus 31.

Felelős  :  Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy a jövő héten (nem a jövő héten, hanem az azt követő héten) 10-én kerül sor ennek az alakuló ülésére és természetesen arról majd tájékoztatjuk a közgyűlést, hogy milyen módon zajlott le.

Birkner Zoltán:  Elnézését kérem polgármester úr, egy válasz gombot nyomtam, ugyanis napirend előtt Tóth képviselőtársam felszólalásában kezdeményezett egy „Együtt a városért, együtt Nagykanizsáért” képviselőknek szóló mozgalmat. Én nem tudom, megkérhetném-e Tóth képviselőtársamat, hogy jöjjön be, mert neki szeretném ezt címezni. Rendívül szívesen csatlakoznék magam és frakcióm nevében ehhez a mozgalomhoz, hogy ha ebből két aprócska bekezdés ki kerülne. Hadd olvassam fel azért, mert innentől kezdve nekem nagyon politika gyanús az egész.

A 2002. évi országgyűlési választások üzenete: nemzetünk szomjas a tiszta beszédre, a szavak és a tettek egységére az adott szó becsületére, a nyílt színen való köpönyegforgatás, a hazudozás azonnali abbahagyására, korrumpálódott politikusoknak a közszínpadáról való lesöprésére. Ez még hagyján, de jön a folytatás és innentől kezdve rendkívül zavar a dolog.

A kanizsaiak bölcsességének köszönhetően mindezekhez 2002. áprilisában megteremtődtek a feltételek. Abban az esetben, hogy ha ezt a meglehetősen átlátszó két politikai bekezdést képviselőtársam hajlandó kivenni, én leszek a legelső, aki ezt alá fogom írni, és ezt azért voltam kénytelen most elmondani, mert napirend előtt kaptuk ezt a felszólítást, amihez szívesen csatakoznánk, csak, ha ilyen politikai ízű, akkor én ebből ki szeretnék maradni. Szeretnék Nagykanizsáért tenni, de nem az MSZP politikai kezdeményezéséért. Úgyhogy kérem képviselőtársamat, hagyja ki ezt a két bekezdést ebből és akkor az elsőként szeretném az Ön által kezdeményezett „Együtt Nagykanizsáért, együtt városért” mozgalmat aláírni.

Tüttő István: Majd természetesen a részletekre személyesen is rá lehet térni.

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Mielőtt megadnám a szót Önöknek az észrevételekkel, kérdésekkel kapcsolatban, amely a napirendi ponthoz tartozik, Birkner úr kérésére a következőt tudom röviden mondani. Megalakult a Kormány, a képviselőtestület, Önök tárgyalták két alkalommal, illetve ma is fogják tárgyalni az Ipari Parkkal kapcsolatos előterjesztést. Szeretném jelezni, hogy kedden tapasztaltcserére utazunk Székesfehérvárra és Tatabányára az Ipari Park kapcsán alpolgármester úrral és az Ipari Park ügyvezetőjével. És még egy jelzést kaptam, hogy a jövő hét elején, vagy azt követő hét elején találkozónk lesz az ÁPV Rt-ben, vagy pontosan még nem tudom, hogy hol, de az ügy a katonai laktanyákkal kapcsolatos.

Szeretném azt is jelezni, hogy eleve mind a három laktanyát megpróbáljuk az ügy érdekében a város számára megszerezni és kértem még Törőcsik urat, hogy nála van az az összegyűjtött információs-csomag amely az összes honvédségi ingatlanokra vonatkozik, hogy azokat is megpróbáljuk annak függvényében, hogy mire hasznosíthatók. Ha ésszerű célra hasznosíthatók, akkor azzal kapcsolatban is tárgyalást folytatunk.

Amit konkrétan mondai tudnék az talán annyi, hogy van japán és belga érdeklődés. A belga közvetítő az gyakorlatilag spanyol ipari hátteret takar. Ez a két konkrét érdeklődés van most. Azért nem lehet róluk még többet mondani, mert a belga-spanyol érdeklődés az egyben egy Horvátországi megkeresés után várható, hogy visszatér, vagy nem tér vissza.

Szeretném azt is jelezni, hogy informált, megkeresett minket az Invorg Rt ismét és felajánlotta együttműködési szándékát, amely az Ipari Park hasznosításával kapcsolatban tette meg ajánlatait. Természetesen a részletes ajánlat a bizottságok elé, illetve a közgyűlés elé fog kerülni. Egyelőre személyes találkozóra került sor, ők kezdeményezték, itt jártak Nagykanizsán.

Jelenleg ennyit tudok mondani. Remélem, hogy a következő közgyűlésre mindazokról, amit az ÁPV Rt-ben fogunk tárgyalni azokról pozitív eredményekről lehet majd beszámolni. 

Dr. Baranyi Enikő: Én most a polgármester úr által közöltekre szeretnék nem válaszolni, hanem ahhoz kapcsolódóan kérdést feltenni. Felmerült a szó arról, hogy Székesfehérvárra és Tatabányára, vagy Tatára fognak menni. Lát-e arra módot és lehetőséget, hogy a város vezetősége és a Kht igazgatóján túlmenően képviselők is ezen az úton részt vegyenek, hisz végül a döntés az végül egy-két személyes, hanem csoportos döntés lenne. Milyen elvek alapján történt ezeknek a Ipari Parkoknak a kiválasztása meglátogatásra, van-e tervbe véve további Ipari Parkoknak a felkeresése?

Tüttő István: Az egyik oka az, hogy a Székesfehérvári Ipari Park egy nagyon jól működő Ipari Park, és a tatabányai szintén, ez volt az igazi indok. Ismereteink szerint nem azonos, egy teljesen ellentétes szisztéma szerint működnek és azt akarjuk megvizsgálni, hogy a kettő milyen úton halad, illetve lehet-e ötvözni őket, vagy számunkra melyik lenne az észszerűbb. Az, hogy még valaki eljöhet, az csupán annak a kérdése, személykocsival megyünk, vagyunk hárman. Mondjuk egy ilyen hosszabb útra négy ember utazása az, ami észszerű. Egy ember még megítélésem szerint befér az autóba. Ha valaki úgy gondolja, hogy velünk tart és nem tartja társaságot elfogadhatatlannak, akkor szívesen elvisszük.

Dr. Baranyi Enikő: Akkor, ha jól értelmezem, az sem kizárt, hogy akár saját gépkocsival további 3-4 ember is elmehetne a képviselőtestületért, hisz végül ez valóban együtt Kanizsáért lenne és párt semleges lenne.

Tüttő István: Én úgy gondolom, hogy nem akarok senkit lebeszélni az utazásról, nem fogja befolyásolni ennek a tapasztalatcserének a hatékonyságát, ha most csak hárman megyünk, hiszen szóval nem arról van szó, hogy baráti vagy együttműködést akarunk velük kötni, hanem információért megyünk. De bárki jöhet, csak akkor időben szólni kell, mert jelezni kell, hogy hányan megyünk. Én három személynek a nevét adtam meg. Most döntse el valaki, hogy akar-e még jönni és akkor közvetítjük.

Dr. Baranyi Enikő: Szeretném jelezni, hogy ha lehet, akkor én el szeretnék menni. Ha további képviselő, akkor én megyek saját személygépkocsival.

Tüttő István: Nem szükséges, mert úgy négyen beférünk, ha más nem jön.  Úgy látom nem akar, de azt kérném, hogy akkor holnap reggel be kellene mondani, ha valaki jönni akar, mert azt azért illik megmondani, hogy kik lesznek, mivel egy Ipari Parkba van ahova nem lehet csak úgy besétálni.

Cserti Tibor: Elnézést kérek, hogy tényleg untatom a tisztelt képviselőtársaimat. Előttünk vastag anyag fekszik. Őszintén szólva egy működési feladatok között tartom számon a magam részéről, hogy ki mikor hova utazik az alapfeladata ellátását illetően. Untatjuk hosszú perceken keresztül a közgyűlést. Kérem szépen, racionálisan pörgetni polgármester úr, ha lehet. Nem akartam senkit megsérteni, elnézést kérek.

Birkner Zoltán: A polgármesteri beszámoló kapcsán lenne egy megjegyzésem, illetve fel szeretnék olvasni a kanizsai közvéleménynek egy nagyon fontos mondatot. A MÁV Rt-vel egyeztető tárgyalások folytatásáról számol be polgármester úr nekünk és következővel záródik ez a beszámoló. Személyes tárgyalás során mind a vezérigazgató úr, mind pedig szakigazgatója megerősítette, hogy a tervezett szervezeti változásoknak a helyi foglalkoztatásra nem lesz negatív hatása. A tárgyalások pozitív hozadéka, hogy egy IC járat nagykanizsai viszonylatban visszaállításra kerül.

Gyakorlatilag azért tartottam nagyon fontosnak ezt felolvasni, mert polgármester úr nem is olyan régen valóban egy riadt bejelentést tett, amely szerint ugye itt elképesztő munkahely leépítés fog lezajlani. Én nagyon örülők annak, hogy polgármester úr megszervezte ezt a találkozót. Örülők annak, remélem, hogy nekünk is volt ebben részünk, hogy semmiféle személyeket érintő létszám leépítés nem fog történni Nagykanizsán és hasonlóra szeretném bíztatni polgármester urat. Szerettem volna ezt már korábban is, hogy polgármester úr akadályozza meg a nagy cégek leépülését - a mindenkori polgármestert persze és a képviselőtestületet. Ez volt az első sikeres akció, ha csak a sörgyárra, vagy a bútorgyárra gondolok, akkor elszomorodok ilyen ügyben. Polgármester úr, azért tartottam fontosnak ezt elmondani, hogy kanizsai közvélemény is tisztában legyen azzal, hogy  nagyobb volt a ennek szerencsére a füstje, mint a lángja.

Tüttő István: Bár ahhoz annyit hozzá kell tennem, hogy voltak olyan esetek, éppen a sörgyár esete, amelyben valószínű, hogy a testület önmagában kevés volt, hiszen ezt egy nagy világcég döntése eredményeként, vagy következményeként szüntették meg a sörgyárat. Azt azért lehet látni jó néhány példán keresztül - most nem akarok messzebb, mint Győr például - lehet bizonyos lépéseket tenni, de az eredmény az általában nem azokon múlik, akik szeretnék azt megváltoztatni, hanem azokon múlik, akik azt megváltoztathatják, az pedig a tulajdonos.

Dr. Csákai Iván:  Az anyagot átnézve a 6. oldalon a 14. pontban leírtak megnyugtatóak, de mi a helyzet? Erről mi nem tudunk semmit? Szóval az, hogy a laktanya területének értékesítésre létrejött előszerződést jogi szakértő átnézte, Ügyrendi és Jogi Bizottság megnézte, és tudomásul vette. Ez megnyugtató számunkra, csak mint képviselő, egy kicsit furcsán érzem magamat, hogy nem tudom, hogy miről van szó tulajdonképpen ezek után. Hogy megnyugtatóan zárult az ügy.

A másik a 14. oldal 4. pontja egy furcsa strófa számomra. Vagy magyarnyelvből kellene elégtelent adni valakinek, vagy matematikából. Vagy mind a kettőből. Én nem tudom szóval, hogy, hogy kell értelmezni azt, hogy a Postakert út építésére 9.5 millió Ft-ot, míg az utak melletti területek rendezésére 2.5 millió Ft-ot különítettek el. Ez eddig tiszta. A következő: a feladatok végrehajtásához, az utóbbi összeget teljes mértékben, míg az előbbiből 6.303 millió Ft-ot elköltöttek. Elnézést, elköltöttek. A fennmaradó összegből 1.5 millió Ft-ot a Belvárosi Bölcsőde üzemeltetésére a közgyűlés átcsoportosított.

Tüttő István: Csákai Iván úrnak igaza van.

Dr. Csákai Iván: A végösszeg ezek után marad 4 millió Ft. Én nem értem az egészet, mert vagy én vagyok  értetlen, vagy pedig aki nyelvet nem ismeri, az fogalmazta meg, mert számomra 1, 696 millió Ft maradt ezek után. Ha ilyent leírnak egy polgármesteri tájékoztatóban, akkor ha véletlenül nem elég figyelmesen olvassuk át a többi anyagot, hány ilyen elírás van? Nagyon kérem, hogy odafigyelni, hisz erre az összegre több jelentkező van. Számomra kezelhetetlen.

A 15. oldalon hídtervezés 8. pontban. Az Alsószabadhegyi úton a tervezési díj szerződés szerinti összege, X Ft. Módosított összege ennek az 50%-val megnőtt. Ki határozott úgy, hogy 50%-kal megnőtt? Ki kötötte az első szerződést és milyen alapon módosított? Milyen alapon kötötte az első szerződést az illető, és sír-nevet alapon miért nem úgy készítette el?

Tüttő István: Dr. Csákai Iván úrnak igaza van. Az elsőnél egy összegről van szó, csak itt még be lett keverve egy hibás szóval, mintha megnöveltük volna. Nem történt sajnos ilyen 9.5 millió Ft-ról volt szó. Ennek megvan, hiszen itt még maradt is.

Tarnóczky Attila: A szöveg rossz. Valóban csak úgy lehet érteni, ahogy Csákai képviselő úr állítja. De a valóság nem ez, ahogy itt le van írva. A valóság az, hogy ez a mondat a feladatok végrehajtására, helyesen így szól: a feladatok végrehajtására összesen 6.303671 Ft-ot fordítottunk. Az összesből 9.5 + 2.5 azaz 11 millió Ft-ból, vagy 12 millió Ft-ból.

Balogh László: A tájékoztatóhoz ma pluszban adott anyag legutolsó oldalának legutolsó határozati javaslatába egy sajtóhiba csúszotté. A Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjai közül alelnök lemaradt Mayer Ferenc személyében. Kérem, hogy ez a pontosítás történjen meg, mert így precíz és fair a dolog.

Tüttő István: Egyébként én is kerestem a Mayer urat a névsorban, de nem találtam. Köszönjük a kijavítást, és jogos az észrevétel, hiszen mi delegáltuk.

Tóth László:  A polgármesteri tájékoztatóhoz pénteken mindenki kézhez vethette Beznicza úrnak a kiegészítését. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2002. május 27-i ülésén két határozatot hozott. Kértem a Polgármesteri Hivatal illetékeseit, hogy ezeket a határozatokat a mai közgyűlésre minden képviselőtársam ismerje meg. Mivel hogy ez nem történt meg, ezért fel szeretném olvasni, hogy milyen határozatokat hoztunk.

Intézkedési javaslatok a Gazdálkodási Osztály által készített polgármesteri tájékoztató kiegészítéséhez. A bizottság 8 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő  határozatot hozza:

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság kéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a 2002. június 30-i határnapig lejárt, illetve lejáró szerződések pénzügyi teljesítését mutassa ki, a fizetési elmaradások egyidejű ütemezésével. A II. félévre a Polgármesteri Hivatal havi bontásban készítse el a pénzügyi ütemtervet. Határidő: 2002. május 30-i közgyűlés.

A másik  határozatot szintén 8 szavazattal (egyhangúlag) fogadta el: az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolja a közgyűlésnek elfogadásra, hogy ezentúl - azaz júniustól - állandó melléklete legyen a  polgármesteri tájékoztatónak az önkormányzat likvidítási helyzete. Kérem a jegyzőnőt, hogy ezen  határozati javaslatokat hajtsa végre.

Cserti Tibor: Olvastuk a polgármesteri tájékoztató 22. oldalán a 15. szám alatti határozati javaslatot. Csak gratulálni tudok és tényleg örvendetes tény, hogy szakmai jellegű eladásra Polgármesteri Hivatal munkatársai kiutaznak és remélhetőleg sikeresen szerepelnek. Senki ne vesse rám a követ, hogy szőrös szívű vagyok, de azt hiszem, hogy az ma már alapvető, ha kell, akkor alkalmazási követelmény is, hogy a külföldi kiküldetés elrendelése a lehető legegyszerűbben, legpraktikusabban és a jelenlegi helyzetben – hisz az előbb hallottuk az indoklást - a legolcsóbban történjen meg. Ezért egy módosító indítványt tennék én magam részéről. Legutolsó sorban – a 4. sorban jelzett - és gépkocsivezetővel részt vegyen. Két úri emberről van szó. Én azt hiszem az egyéni kiküldetés elrendelése gépkocsivezető nélkül is megtörténhet. Ez azt jelenti, hogy akár saját gépkocsi használatot fizetve megtakarítható egy szállás költség is természetesen a külföldi kiküldetés napidíjjal. Elnézést kérek, nem a gépkocsivezető ellen vagyok, nehogy személyi oldala legyen a dolognak. Ezért úgy szíveskedjenek az indítványomat fogadni, hogy ennek a figyelembevételével történjen. Ennek a módosítására.

Tüttő István: Ilyenkor azt meg kell nézni, hogy tudnak-e vezetni azok, akik mennek. Ha nem, akkor mindenképp szükség van a gépkocsivezető személyére.

Kelemen Z. Pál: A 78/2002. ez a 6. oldal alján található MÁV Rt-vel való egyeztető tárgyalások folytatásához szeretnék hozzászólni. A helyzet nem olyan rózsás, mint ahogy itt le van írva. Tény az, hogy a MÁV Rt-t bizonyos dolgokban jobban el tudjuk érni, mint akármilyen magán vállalkozást, ugyanis a MÁV Rt állami vállalat, ahol még érvényesülhetnek foglalkoztatás politikai megfontolások is. Magán tőkénél ez nem. Utalnék arra, hogy Zalaegerszegen éppen most rúgja az utolsókat a városban a Flextronics a sajtó információi szerint.

Visszatérve a MÁV-ra. Én nem vagyok olyan büszke ettől az egy IC járattól, mert ez tulajdonképpen nem jelenti tulajdonképpen a négy évvel ezelőtti állapothoz való visszatértést, amikor valóban kitűnő IC ellátás volt. Különösen van egy fél IC-énk is, ami nemzetköziként is működik, és ez a vonat nem rendelkezik azokkal a pontossági garanciákkal, mint minden más országosan működő IC járat. Másrészt a MÁV-nál továbbra is folytatódnak átszervezések privatizálások, folytatódik a MÁV ingatlan vagyon egy részének néha nem észszerű értékesítése, mindaz, ami az elmúlt 4 évben a MÁV ingatlanvagyon lenyúlásával megtörtént. Végső soron mi, akik vasutas dolgozóként én ismerem a helyzetet ebben a térségben, vagy ebben a szakmában, talán más vasutas kollegáimhoz hasonlóan. Azt mondhatnám, hogy továbbra is kapcsolatot kell tartani a város egyik legnagyobb foglalkoztatójával és mindenképpen meg kell akadályozni azt, hogy ebben az ősi iparágban, ebben a hagyományos kanizsai iparágban dolgozók kerüljenek az utcára, üzemek szűnjenek meg, vagy szerveződjenek át a város számára és mondhatom, hogy város számára nem kívánatos módon.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy készül egy olyan anyag, amely a képviselők részére kerül majd átadásra, melyben a legfontosabb számunkra, legalább rendkívül fontos kérdéseket taglalja, melyben várjuk az érdek érvényesítő munkájukat, természetesen ez is benne lesz többek között.

Kiss László: Van egy konkrét téma, amihez hozzászeretnék szólni, de az előzőekben elhangzottakhoz szeretnék hozzáfűzni valamit, ez pedig a sörgyárnak a témája, ami itt szóba került. Polgármester úr részéről akkor elhangzott, hogy itt a tulajdonosok hozhatnak csak döntéseket. Volt előttünk egy ellen példa is Győr esetében, amikor a Danone, mint tulajdonos be akarta  zárni a győri gyárat, de a győri polgármester és Polgármesteri Hivatal is testület felvállalta azt, hogy egy sajtókampányt indítanak a Danone ellen és eredménnyel jártak. Ezt azért kellett elmondanom, mert itt ebben a testületben is elhangzott ez az indítvány, hogy indítsunk egy sajtókampányt a tulajdonos ellen és azt hiszem, ha ezt megtesszük, akkor a sörgyár ma is működne. Csak ennyit.

A következő 93/2001.(IV.3.) számú  határozattal kapcsolatban, ami az én munkahely-teremtési  javaslatomra vonatkozik, szeretnék szólni. Itt a 2001. IV.3-i határidő, ez már egy módosított határidő volt, mert az indítvány 2000. novemberében kelt arra vonatkozóan, hogy a város különítsen el pénzösszegeket az aktív munkahelyteremtésre. Ez akkor nem került a költségvetésbe beépítésre. A közgyűlés IV.3-án olyan  határozatot fogadott el, az elmúlt évben 2001. április 3-án olyan  határozatot fogadott el, hogy a 2000. évi zárómérleg ismerete és tárgyalása kapcsán fogunk erre visszatérni. Erre megszabta a 2001. XII.18-i határidőt. Annak már lassan egy fél évvel idejemúlt, és most egy féléve után jön a hivatal avval, hogy ezt a határidőt ezért még hosszabbítsuk meg szeptember 15-ig. Hölgyeim és uraim! Jeleztem már, hogy interpellálni szeretnék ebben a tárgyban. Azt szeretném kérdezni, ki a felelőse a Hivatalban a határidők betartásának? Azt hiszem jogos a kérdés. 2000. novemberi indítványra volt egy 2001. XII.18-i határidő. Annak a módosítását kéri a Hivatal 2002. május 30-án. Egy félévvel a lejárta után. Uraim, ez már több mint kabaré.

Tüttő István: Szerintem a javaslat is az volt, hogy ne minősítsem túlzottan finoman. Azért nem döntött úgy a közgyűlés, hogy az Ön javaslatát elutasítja, mert én úgy gondolom, hogy ma is józanul, ha belegondolnak, hogy egy fő létszám bővítésért 300 eFt-ot engedünk ez az adóból. Én úgy gondolom, hogy nem lehet felvállalni.

Kiss László: Elnézést polgármester úr szeretném folytatni, ha megengedné, mégpedig azért, mert itt ebben az indoklásban két dolog össze van mosva. Az egyik az én aktív munkahelyteremtésre vonatkozó javaslatom, a másik pedig az iparűzési adóból többlet foglalkoztatottként évente, fejenként 150 eFt iparűzési adó elengedése. Amire itt hivatkozik a szöveget indoklást készítő, az ez a kérdés. Ami ma szerepel már a mi helyi adórendeletünkben. Itt évente többlet foglalkoztatottként 150 eFt-ot valóban el lehet engedni. És ennek kiértékeléséről beszültünk mi az Adóügyi Irodával, hogy most bevallások után kiértékelhető a helyzet és látható, hogy ez valóban teremtett-e plusz munkahelyeket. Ez két különböző téma polgármester úr. A másikkal a Hivatal abszolút nem fogalakozott.

Tüttő István: Én biztos, hogy továbbra is úgy értékelem, hogy túlzott kötelezettségvállalás lenne az önkormányzat részéről, ha ezeket a számokat bevállalná. Biztos vagyok benne, hogy érdemes foglalkozni vele, de nem ilyen mértékben.

Birkner Zoltán: Polgármester úr, Ön ennek a közgyűlésnek a levezető elnöke, nagyon kérem arra, hogy legyen olyan kedves a minősítésektől mentesen hozzászólni amikor képviselőtársam valami hibára felhívja a figyelmet. Hiszen azt gondolom, hogy képviselőtársam hozzászólása nem az ügy minkéntjéről szól, a tartalmi részéről, hanem az eljárásjogi hiba történik-e, amikor 2000. után két év után sikerül, vagy másfélév alatt sikerül egy semmilyen választ kapnia, éppen ezért kérem Önt, hogy ha tőlünk elvárja, hogy minősítés mentesen legalábbis odafigyelve egymásra tegyünk megjegyzéseket. Én ezt Öntől úgy szintén kérem.

Tüttő István: Jeleztem, hogy nem biztos, hogy jól cselekszem, most elnézést kérek.

Röst János:  Dr. Csákai Iván képviselőtársam már érintette a 6. oldalon lévő 14. pontot: ez pedig a laktanya értékesítésére létrejött előszerződésnek jogi szakértői értékelését tartalmazza. Én azt hiszem, hogy teljes mértékben igaza van Dr. Csákai Ivánnak, amikor azt mondja, hogy nem elég, hogy a jogi bizottság megvizsgálta, én úgy gondolom, hogy közgyűlés előbb tájékoztatni kell. Én ehhez ragaszkodnék és szeretném javasolni, határidő módosításként június 30-át. És az a kérésem, hogy a júniusi közgyűlésre minden képviselőtársam velem együtt kapja meg ezt a tájékoztatót, mert úgy gondolom, hogy ennek az értékelése azontúl, hogy jogi szakértésről szó van, politikai döntést és szakmai döntést is kell hozni ebben az ügyben és ezt kérném kezelni módosító javaslatként. Következő Mészáros Józsefnek megkaptuk a levelét, amiben ő nem mond le a Kanizsa TV-nél lévő felügyelő bizottsági tagságáról. Én úgy gondolom, hogy ez most már helyes, mert olyan értelemben, mint korábban volt már nem összeférhetetlen, ugyanis nem parlamenti pártnak a pártelnöke. Amikor én tettem erre javaslatot, hogy a médiumnál, hogy Kanizsa TV-nél, Kanizsa Újságnál, lévő felügyelő bizottsági tagok, akik párt elnökök, nem igazán szerencsés politikailag és etikailag se a szerepkörük, hogy ezt a lemondást fontolják meg, az is motiválta, hogy  közülük ketten Cseresnyés Péter és Mészáros József abban az időszakban parlamenti képviselő jelöltek is voltak egyúttal. Én úgy gondolom, hogy a szándékom továbbra is helyes volt. Ilyen értelemben Cseresnyés Péter megoldotta a helyzetet, mert lemondott és ezt köszönöm neki. Mészáros Józsefnek a lemondása pedig ilyen értelemben már nem indokolt. Azért sem mondom, mert parlamenten kívüli pártnak az elnöke és ilyen értelemben a televízióra, médiumra a hatása nem túl jelentős. 

Még egy rövid megjegyzésem lenne, ez pedig a Városi Kincstár vezetőinek a beszámolója. A képviselőtársaink elolvasták a tájékoztatót, egyértelműen kiderült, hogy a beszerzéseknél alig mérhető, vagy egyáltalán nem mérhető az a fajta előny, árelőny, amit létrehozásakor ezt többek közt Tarnóczky Attila alpolgármester is jelzett. Csak azért beszélek neki, mert pont rám nézett. Én azt hiszem, hogy megérne egy misét gyakorlatilag az a tény, hogy a Városi Kincstár átvilágítását is megejtse a testület és ez nem kerülne pénzbe úgy gondolom, hogy belső erőkkel ez úgyszintén megoldható. Mert akkor végre kiderülne, hogy működési költségek az eddigi felhalmozott kiadások ami már a létrehozása 100 millió Ft-os nagyságrendben volt, az elemzés, illetve a telepítéssel, hogy valójában ebben az 1-1,5 évben valós hasznot hajtottak-e, illetve csak egy jó szándékú feltételezés volt, aminek nem volt szakmai alapja.

Tüttő István: Az utóbbiról annyit, hogy biztos emlékszik rá Röst úr, hogy szerepel egy napirendi pontban az ellenőrzésekkel kapcsolatos terv. Abban szerepel a kincstár ilyen jellegű átvilágítása. A Pénzügyi Bizottság is tervezi ennek a megvizsgálását ismereteim szerint és mi is terveztük. Teljesen egybeesik az elképzelés azzal, amit Röst úr javasolt. Nem azért vizsgáljuk meg, hogy pejoratívan állunk hozzá. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet a munkát jobbá tenni, illetve van-e olyan lehetőség, hogy azok a problémák, amik megvannak azok megszüntethetőek legyenek.

Tarnóczky Attila: Tisztelt képviselő úr, örülők, hogy aláírta azt a felhívást, aminek nem is tudom mi a címe „Együtt Kanizsáért”. Én is az együttműködés híve vagyok, ha alá nem is írom. De, hogy ha tényleg együtt akarunk működni, akkor százmilliós nagyságú valótlanságokat nem kell itt állítani. Ez az egyik dolog.

A másik kérdése, mi volt az első felvetése? Nem emlékeszem, köszönöm. Cseresnyés Péter úr nem az Ön kérésére mondott le, hanem országgyűlési  képviselővé választották, és innentől kezdve, mint minden országgyűlési képviselőnél, ez a betöltött tisztség összeférhetetlen valóban.

Röst János: A vita helyett egy rövid mondat. A városi Kincstár létrehozása kedves Tarnóczky Attila alpolgármester úr közel százmillió Ft-os költségbe került. Számolja össze gyakorlatilag egy átvilágítás költségeit, ehhez adja hozzá létrehozásának a költségeit és egyéb, esetleg büntetés költségeit, amit eddig elviseltünk. Ezt összeadja, akkor gyakorlatilag lehet, hogy pont nem százmillió Ft, de a közelében jár ez az összeg.

A másik pedig Cseresnyés Péternek a lemondása, valószínű nyilván közrejátszott, hogy képviselő lett, de én elvártam volna tőle, hogy már korábban ezt megtegye.

Tarnóczky Attila: Nem könnyű válaszolni az ilyen felvetésekre. A kincstár létrehozásának költségeként felszámolhatjuk természetesen a focicsapatnak a támogatását, az Olajbányász Fúvószenekar támogatását és még mindent, és akkor lassan eljutunk félmilliárdig. Azt nem tudom, hogy átvilágításnak mi köze van kedves képviselőúr a kincstár létrehozásának költségéhez. Semmi.

Budai István: Nn egy helyesbítést szeretnék kérni. A 15. oldalon a hídtervezés  címszó alatt azt írja az előterjesztő, hogy  a kaposvári út Péterfai árkot átívelő közúti kút, az szerintem valami híd lehet, mert a kút nem szokott átmenni az árkokon.

A másik dolog meg az, amely kapcsolódna Röst úr felvetéséhez, a 2. oldal 1. pontjában, ugye azt kérik, hogy szüntessük meg, vagy fejezzük be most már ezt mivel pénzügyi fedezetet nem igényel az átvilágítás és a kincstár alapítás költsége, valamint a Vikárius további munkájára nem tartunk igényt. Én kérném szépen - és csatlakoznék a Röst János felvetéséhez - hogy erről, ha kaphatna a képviselőtestület egy ilyen zárójelentést, hogy milyen ráfordítások és milyen eredmények születtek ennek kapcsán. Mert én úgy gondolom, ez megérne azért egy megnyugtató misét.

Bicsák Miklós: Én a polgármesteri tájékoztató a fontosabb kérdések eseményekről, én ugyancsak köszönettel kezdeném a tisztelt Polgármesteri Hivatalnak, hogy sikerült odáig eljutnunk, hogy Korpavár városrész településének nagyon örömömre és remélem, hogy a lakosság is most már megnyugvásként fogja ezt elfogadni, hogy szeptember 30-ig a telekhatárig meg fog történni a gáz bevezetése, akkor nem kell izgulni, hogy a nyáron a tűzifa beszerzéssel, hogy mint az idős nénik, bácsiknak, hogy fog történni. Én köszönöm a Hivatal azon vezetőinek, polgármester úrnak is még egyszer, hogy ez ez év tavaszán illetve, az év elején elindult és akkor végre szeptember 30-ig megtörténik és akkor hamarosan már több családnál felgyulladhat a gázláng. Nagyon köszönöm még egyszer az intézkedést.

Dr. Baranyi Enikő: Nagyon röviden. Minden szinten ködösítés: ezt a polgármesteri tájékoztatóhoz szeretném mottóként választani. Egyetértek Dr. Csákai Iván, és egyetértek Röst János képviselőtársaimmal. Szó szerint ezt írtam be előre magamnak. Szóval én úgy gondolom, hogy ha a városnak megfelelő koncepciója és megfelelő kreatív személyek lennének, akik döntési helyzetben és előkészítő helyzetben vannak, akkor kérem szépen a laktanya területének előszerződés kötésében igen is rendkívül aktív és kreatív megnyilvánulást láttam. Most az eddigi hozzászólások kapcsán viszont az a rossz érzésem kezd kialakulni, mint hogy ha a város lakosságában, mintegy azt a tudatot sikerült volna az eredményes eddigi munka alapján elérnünk, hogy bizony kérem szépen, a laktanyák eddigi tulajdonba nem kerülése, egyben az Ipari Park megakadályozását jelentette. Én ezt szeretném hangsúlyozottan megkérdezni, valóban meggyőződése ez polgármester úrnak, mert ezt többször elhangzott, több helyen és több fórumon. És ugyan már, ha majd a 9. napirendi ponthoz fogunk jutni, akkor remélem, hogy arra lesz majd módom és lehetőségem, hogy az időtologatás, a ködösítések utáni időtologatások, ugyan a munkahelyteremtést sürgetik, előbbre hozzák? Nem kérem szépen gurgulázzuk magunk előtt ezt a labdát, hol ki kisebbet, hol ki nagyobbat rúg bele. De az biztos, hogy az olló kinyílt, és ez a kinyílási folyamat remélhetőleg megfordítható.

Én azt szeretném kérni polgármester úrtól, hogy ebben a kérdésben próbáljon röviden, számomra remélem, hogy reális és elfogadható választ adni és megnyugtatót.

Tüttő István: Ha most szemtelen akarnék lenni, akkor ez a hozzászólás legalább olyan ködös volt.

A következőt mondanám: a 100 hektárról mindenki tudja, hogy nem azért beszéltünk és laktanyákról nem azért beszéltünk, mert a laktanyák nélkül nem lehet Ipari Parkot készíteni. A 100 hektár az olaszokkal történő együttműködésnek volt az alapfeltétele. Ma mondhatjuk, hogy kérem, ha nincs 100 hektár, akkor lehet Ipari Parkról beszélni, de nem lehet az olaszokkal való együttműködésről, hiszen az ennek az egyik problémakörnek az okaként megszűnt.

A következő pedig az, most azért elmondanám röviden, hogy mi az a ködösítés, amit nem értenek. A bizottság megtárgyalta azt a jogi szakértői véleményt, amely a laktanyák úgynevezett opciós szerződésével kapcsolatban készült. A közgyűlés úgy döntött, hogy a polgármester kérjen fel jogi szakértőt, hogy vizsgálja meg, hogy az opciós szerződés felmondható-e jogi következmények nélkül. Ez volt a lényege. Ez a jogi szakértői vélemény pedig arra figyelmeztetett minket, hogy ne tegyük. Ez volt a lényege. Ugyanis, ha mi felmondjuk, akkor olyan helyzetet teremtünk, amelynek alapján a másik fél követeléssel élhet irányunkban. De mivel nem teljesültek azok a feltételek, amely az opciós szerződésben szereplenek, ezért jogkövetkezménye nincsen, hiszen a laktanyákhoz nem jutottunk hozzá. Eladásáról sem lehet beszélni, mivel nem vagyunk tulajdonban. De most van az a helyzet, hogy bekövetkezhet, hogy hozzájutunk. Most felteszem a kérdést, bekövetkezik, milyen kár ér bennünket, ha jelképes összegért megkapjuk? És azért az összegért eladjuk, ami az opciós szerződésben szerepel azoknak a vállalkozóknak, akik azt a 22 hektárt már használják. Semmiféle kár nem következik. Szeretném jelezni, hogy ez volt a lényege ennek az úgynevezett Ügyrendi és Jogi Bizottsági döntésnek, hogy ezt elfogadta.

Marton István: Két dologgal szándékozok foglalkozni, illetve harmadikként a most elhangzó úgynevezett jelképes összegről.  A jelképes összeg az kinek-kinek egészen mást jelent. Én elbírom képzelni, hogy az a jelképes összeg az több lesz, mint az előszerződés összege. Akkor viszont bizony- bizony kár éri az önkormányzatot, de evvel nem akarok mélyebben foglalkozni.

Tüttő István. De lehet 3 Ft is amennyiért meg akartad venni annak idején labdarúgó klubot.

Marton István: 3 Ft is lehet valóban, sok százmilliós Ft-os teherrel igen. De nem ezzel akarok én most fogalakozni és főleg felkérem polgármester urat, hogy ne próbáljon személyeskedni, mert abba ha én belemennék, akkor itt csúnya dolgok kerekednének.

Arról beszélnék, hogy most gyakorlattá vált, rendszeres gyakorlattá a képviselők ülés előtti túlterhelése. Miért mondom? Május 16-i dátummal kaptunk polgármesteri tájékoztató 16 oldalon mellékeltekkel együtt. Mai napon az ülés előtt mondjuk másfél órával újabb 10 oldalt kaptunk mellékletekkel együtt. Ezt azt jelenti, és ezen kívül még kaptunk kb. fél kilógramm papírt, amiből ugye, ha valaki mondjuk negyedórával ülés kezdete előtt jön, fel kellene a közgyűlésen készülnie ahhoz, hogy minden kérdéshez kellően szakszerűen tudjon hozzászólni.

Én nem is ezzel akarok érdemben és mélyebben foglalkozni, hanem azzal, hogy bizony kaptunk mi május 24-i dátummal a Gazdálkodási Osztály vezetőjétől egy, egy oldalas kiegészítést, ami költségvetés helyzetét taglalja. Vissza kell mennem a februári költségvetés elfogadáshoz, amikor én ott elmondtam és utána a helyi sajtótól kezdve a városi televízióig több helyen nyilatkoztam, hogy nem tudom, hogy az igennel szavazók átgondolták-e, egyáltalán átlátták-e, hogy a több, mint félmilliárd Ft-os hitelkerettel  elfogadott költségvetés, az utánam a vízőrön költségvetése lett. Korábban ugye 350 millió Ft-ra tervezett hiánytól való eltérés, nem csak azt jelenti, hogy mennyi hitelt kell felvenni a városnak az idén, hanem egyúttal azt is, hogy a jövő évi hitel tőke- és kamattörlesztései közel ¾ milliárd Ft-ot tesznek ki. Így a jövő év végéig mintegy egy és negyedmilliárd Ft visszafizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak.

Az utánam a vízözön költségvetése nekem nem csak azt jelenti, hogy az utód testületre megoldhatatlan gazdasági nehézségeket hagyunk, hanem azt is tudatában vagyunk annak, a bajt már másnak kel orvosolnia. Mondtam ezeket itt és a tömegkommunikáció különböző csatornáinak február végén, március elején. Én úgy gondolom, hogy ezt kiegészíthetem azzal is, hogy az érintetteknek lelkiismeretükkel és bizony ősszel a választókkal is el kell majd számolniuk. Ezzel kapcsolatban és itt most nagyon konkrétan azt mondanám, hogy 12 éves praxisomban az többször előfordult, hogy képviselőtársaim  az itt ülők közül is néhányan, jó magam is beszéltünk pótköltségvetésről, sürgettük, de a Hivatal részéről a mostani alkalom kivételével nem hallottam, mármint, hogy kezdeményezte volna.

Azért mondtam el az előzőeket, hogy mit mondtam én a költségvetés vitájában, mert ki kell, hogy jelentsük, hogy nem Isten csapás szerűen most jelentkeztek ezek a gondok, hanem ezek meg vannak bizony az első perctől kezdve, mármint az elfogadás percétől csak valamilyen oknál fogva, ezt most hozták tudomásunkra. És itt elég egy konkrétumot említeni, hogy közel 1.5 milliárd Ft-ra tervezett eszközértékesítési előirányzatból a mai napig gyakorlatilag nem jött be semmi, mert százalékosan ki sem mutatható olyan kicsi az a 10 millió Ft-os nagyságrendű összeg - hangsúlyozzon közel 1.5 milliárd Ft-ból. Bíztam abban, hogy esetleg ezzel kapcsolatban konstruktív javaslata lesz mondjuk polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, esetleg jegyzőnőnek, hogy ezeket az óriási gondokat, hogy lehet a jövőt illetően kezelni, mert ha nem ez történik, akkor itt elbírom képzelni, hogy képviselőtársaim még a mai napon is megszavaznak, jó néhány 10 millió Ft-nyi többletkiadást miközben a bevételeink a tájékoztató alapján úgy tűnik, hogy az Istenért sem akarnak jönni.

Tüttő István: Egyébként az a tájékoztató, az azért lett csatolva és lett csatolva egy olyan intézkedés is amely részemről került aláírásra. És szeretném jelezni, hogy készül egy pénzügyi intézkedési terv, és azt is merem remélni, hogy Marton István úr által jelezett szigorral fogják a jövőben mindazokat a kérdéseket eldönteni, amelyek pénz kiadással járnak.

Birkner Zoltán: Polgármester úr, nem véletlenül kérdeztem Öntől és gondolom Ön is érezte, hogy az Ipari Park betelepülése sok szempontból megoldás. Hiszen ne felejtsük el azért, hogy egy picit finomítsam ezt a képet. Egyébként tételszerűen Marton úrnak, Röst úrnak szó szerint igaza van abban, hogy bizony pillanatnyilag nem vagyunk jó helyzetben. Polgármester úr döntését és lépését helyénvalónak tartom. Abban igaza van egyébként Marton úrnak, hogy ebben az ügyben tovább kell még lépni, hogy milyen fontos trom feladataink vannak annak érdekében, hogy likviditási gondok megszűnjenek. De azért is jeleztem, hogy az Ipari Park betelepülése fontos lenne, hiszen azért ott 45 hektár megvásárolt terület van. Hadd mondjak egyetlen egy pozitívumot a sok negatívum mellett. Ha ez nem lenne, akkor még apró esélyünk sem lenne arra, hogy munkahelyteremtés történjen ebben a városban. Nem történt igazából ebben az ügyben – ezt mindannyian tudjuk – semmiféle átütő, de még nagyon kicsi dolog sem. Mégis azt mondom, hogy ez egy jó befektetés volt tavaly és idén, amikor ez a 45 hektáros terület megvásárlásra került, mert ez az egyetlen egy esélyünk pillanatnyilag a jövőépítés szempontjából. Ha ennek a költségeit letetszenek vonni a kiadási oldalról, akkor egy kicsit finomodni fog ez a kép, mint amit most elmondtunk. Természetesen mindenkinek igaza van abban, hogy ettől függetlenül ebben a pillanatban likviditási gondok márpedig vannak.

Tüttő István: Teljesen igaza van Birkner úrnak, nem akartam ezzel külön foglalkozni. Önök is emlékeznek rá, hogy egy nagyon nyomott áron és 650 millió Ft-ra van értékelve, ez még a szindikátusi szerződésben az olaszokkal szereplő összegről van szól. Én azért remélem, hogy ennél lényegesen kedvezőbben lehet majd értékesíteni. Az Ipari Park területének értékesítése azonnal enyhíti ezt a problémát.

A másik gond az, hogy az ún. adó feltöltések esetén túlszaladt a várható eredményről az értékelése a vállalkozóknak, ugye többet adtak be, de ezt előre nem lehetett pontosan tudni. Azok az adóbevételek, amelyeket reméltünk, azok nem érkeztek be. Éppen ezért intézkedési terv készül arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet azokat a meglévő dolgokat felgyorsítva forrássá tenni, amelyben van remény a gyors intézkedésre.

Kelemen Z. Pál: A mai vitával kapcsolatban engedjenek meg nekem egy észrevételt az opciós szerződés előkészítésre, vagy az iparűzési adó kérdésében, vagy más kérdésekben is ma úgy éreztem, hogy valamiféle aránytévesztés van, hogy lőjj a polgármesterre, ha nem találod el, az alpolgármester is jó, de a jegyzőt is le lehet lőni nevezetű történet, miközben megfeledkezünk a saját felelősségünkről. Megfeledkezünk arról, hogy itt mi 27-en vagyunk, igaz a polgármesteré a végrehajtó hatalom, de csak azt hajthatja végre, amit mi itt döntünk, amire mi itt feljogosíthatjuk és csak azt kérhetjük számon tőle. Ha ez többségi oldalról hangzik el, akkor el kell mondani, hogy ezt a várost az elmúlt négy évben két koalíció együttműködése határozta meg. Ez a Fidesz koalíció és az MDF-Kisgazda koalíció. Valljuk meg és ismerjük el, hogy nem valósulhatott meg semmi ebben a városban, amit Ők nem akartak, és minden meghiúsult, amit Ők nem akartak. Ha ez nem így történt, akkor ez azért történt nem így, mert nem értettek egymást egymás között. Minden döntésünk és minden cselekedetünk a mi hibánk, természetesen nem egy felelő nélkül, egyforma mértékben. Nem hiszem azt, hogy nekünk itt képviselőknek az lenne a feladatunk, hogy tisztára mossuk a kezünket. Mi, én érzem a felelősségemet az elmúlt négy évig, remélem képviselőtársaim is ilyen önkritikus módon nyilatkoznak majd egészen addig, amíg a hivatalunk tart.

Birkner Zoltán: Elnézést kérek a kanizsai tévénézőktől. Nem is tudom mióta datáljuk azt Kelemen képviselő úr, azt az időpontot, amikor a választások előtt megszoktam, hogy minden közgyűlésen kaptunk valami ütést az Önök oldaláról, amikor vagy Tiszta Kéz Mozgalom, vagy valami, vagy valakinek a csendes kritizálás és hangos kritizálása folyt. Lezajlottak a választások képviselő úr, Önök nyertek, arra kérném Önt ettől a pillanattól kezdve, hogy ha mi szakmai hozzászólást teszünk, és én bizony tehetek a polgármester úrnak kritikai megjegyzést, amire Ő egyébként válaszol is nekem, amit én elfogadok általában, hiszen közös hajóban evezünk, én azért nagyon el szeretném kerülni már most elkezdi Kelemen képviselőtársam azt a munkát, hogy kire kell mutogatni, hogy ha valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük. Képviselőtársam nagyon jól érzi, hogy 27-en vagyunk és bizony ha sikertelen a polgármester, sikertelen a közgyűlés, akkor az mindannyiunkra visszahullik és ha sikeres a polgármester és sikeres a közgyűlés akkor az úgyszintén mindannyiunkat dicsfénybe emeli. Éppen ezért nagyon kérem Önt, hogy én nem szeretnék belemenni olyan mutogatásban, hogy ’94-98 között, meg a többi időszakban mi volt, meg hogyan volt, mert nincs értelme. Baj van, ezt mindannyian érezzük. A bajt azt meg kell oldani. Egyébként nagy baj nincs, az a baj, hogy sok minden szépül, épül ebben a városban, de sajnos munkahelyteremtésben nem tudtunk előre lépni. De még egyszer elmondom három hónap óta minden esélyünk megvan rá és én várom azt a pillanatot, amikor polgármester úr örömmel be fogja jelenteni, hogy sikerült és majd akkor gondolom Kelemen képviselőtársam meg azt fogja elmondani, hogy a szocialista polgármesternek köszönhetően. Igen, mindannyiunknak köszönhetően, vagy mindannyiunk felelősségének eredménye az, hogy sikerül-e valami vagy sem.

Tüttő István: Egyébként örülnék, ha mindannyiunk sikereként számolhatnék be. Remélem be is fogunk számolni. Szeretném azt is emlékezetükbe hozni, bár nem sokan voltak, két olyan rendezvényt is tartottunk most egymás után a városban, amely szintén azon célokat szolgálja, amiről szó esett. A munkahelyteremtést, a Grippen program ismertetésére került sor és azzal kapcsolatos tájékoztatók hangzottak el és éppen a napokban került sor a városmarketing és a befektetés ösztönzés című konferenciára, amelyről sajnos azt kell, hogy elmondjam, hogy pontosan, akiket ebben az ügyben vártunk, nem jöttek el. Nem jöttek el a vállalkozók, nem jöttek el azok az emberek, akik egyébként előszeretettel bírálják személy szerint a testületet is, hogy nem akar ez ügyben tenni. Remélem, hogy a távolmaradásuk az nem végzetes, hiszen arra kértem a jelenlévőket akik eljöttek, hogy közvetítsék ismerősök, hasonló vállalkozások körében mindkét programot. Szeretném azt is jelezni, biztos találkoztak az információval a Grippen programnál az ún. kiemeltebb területekre vonatkozó súlyponti helyeknek a végleges eldöntése az még nem történt meg. Ha Kanizsa és az itteni vállalkozók tudnak olyan ajánlatokat tenni, amelyben a svéd cégek megfelelő partnert találnak, akkor Nagykanizsa éppen olyan célpontja lehet ennek a nagyszabású programnak, mint mondjuk más város, vagy más terület.

Tóth László: Elgondolkodtam, hogy csak egy témában szóljak-e hozzá, vagy kettőben. Az elsővel kezdem. Amikor ismertettem az Ügyrendi és Jogi Bizottság két határozati javaslatát, akkor elfelejtettem mondani, hogy nagyon szeretném és most javaslom, hogy ez közgyűlési határozati javaslati rangra emelkedjen. Kérem erről a polgármester úr majd szavaztassa meg a közgyűlést, hogy közgyűlési határozattá emeljük.

A másik pedig a Birkner úr és polgármester úr, Kelemen képviselőtársam közötti párbeszédekkel kapcsolatban szeretném emlékeztetni Birkner képviselőtársamat, hogy a szocialista frakció nevében 1998. november 24-én és azt követően 1998. december 15-i közgyűlésen napirend előtti felszólalásaimmal szerettem volna felhívni a figyelmet az általunk legfontosabbnak tartott feladatokra. Ez elhangzott a közgyűlésen, meg lehet nézni a jegyzőkönyveket. ’99 októberi Kanizsa Újságban is megjelent, amit most felolvasok: Egy a munkahelyteremtés, a munkanélküliség csökkentése érdekében képviselőtestületi állásfoglalás kialakítása alapelvek rögzítése. Nem emlékszem arra Birkner úr, hogy a polgári koalíció jelenlévő képviselői nagyon támogatták volna a szocialista frakció ezen javaslatát.

Birkner Zoltán: Tisztelt képviselőúr, rosszul emlékszik. Támogattuk a javaslatát, támogattuk a gondolatát, sőt részt is vettünk közösen, talán éppen Böröcz úrral és még néhányan egy olyan munkában, amikor azon tűnődtünk, hogy pl. a költségvetést hogyan lehet logikusan készíteni. Ne oda menjünk vissza én azt kell, hogy mondjam Önnek uram, hogy ki mit tett, ki nem tett ebben az ügyben. Nem hiszem, hogy itt huszonhetünk közül van egyetlen egy ember, aki nem látná ennek a fontosságát. Éppen ezért én nem szeretem se a sikerek, se a kudarcok, az egyiknek a kisajátítását, a másiknak pedig az ellenkező oldalra lapátolását. Nagyon egyszerű az oka ennek, együtt nevetünk és együtt sírunk Tóth képviselőtársam, ha tetszik, ha nem. Éppen ezért mondom és bíztatom polgármester uramat, mert azt gondolom, hogy sok minden múlik egy jó előterjesztésen, sok minden múlik a nagy és közös munkán, hogy bizony ennek érdekében most mindent tegyünk félre és ezért dolgozzunk, tegyünk és a polgármester úr előterjesztésekkel fog minket bombázni, ötletei lesznek. Én arra kérem még vasárnap este is hívjon fel, kérdezze meg, hogy van-e a frakciónknak erről véleménye és meg fogom mondani hétfőn reggelre neki. Tegyük már félre azt, hogy jobb és baloldal. Ön kezdeményezte pont a napirendek előtt azt, hogy együtt Nagykanizsáért, együtt a városért mozgalom, most akkor miről beszél képviselőtársam.

Dr. Baranyi Enikő: Én nagyon jól tudom, hogy emiatt megint csak elmarasztaló szavakat kaphatok, de a magam részéről úgy érzem, hogy itt egy csomó önmutogatós képviselő van. Mindenki kényszert érez arra, hogy szóljon és még egyszer szóljon és azt gondolom, hogy ez nagyon szégyen és szomorú is. Én, amikor más város képviselőtestületi tagjaival szoktam beszélni, kérem szépen elmondják azt, hogy tudjátok mi a különbség Nagykanizsa és a többi városnak a képviselőtestülete között? Az, hogy a város érdekében nem aláírásokat gyűjtenek, össze tudnak fogni. Én a magam részéről egy ideig most hallgattam, de azért azt el szeretném mondani, hogy semmi mást nem éreztem, ami észrevétel elhangzott az ominózus laktanya 15. oldalon lévő pontjával kapcsolatosan, vagy az egyéb hozzászólásoknál, higgyék el képviselőtársaim, mint egy olyan típusú észrevételt, olyan típusú kritikát, ami azért van, hogy jobban csináljuk. Ezen túlmenően az összes többi, hogy így mondjam párbajozás, szó fricskározás tisztességtelen a város lakosságával szemben. Akkor le kell menni az ülésről és külön kint a teremben kiabáljunk egymásra azt, amit akarunk.

Én szeretném elmondani, hogy Kelemen Z. képviselőtársam az én nevemben, ezekben az esetekben nagyon szépen kérem tisztelettel, ne beszéljen. Én minden helyzetben úgy gondolom, hogy én sem másképp, mint remélem, hogy mindannyian szándékunkat tekintve legalább, próbáltam dolgozni, bármit aláírni és bármit megszavazni, amit jó lelkiismerettel és tisztességgel meg tudtam tenni. Most a hátralévő időben én nagyon fontosnak azt tartanám, hogy ezt a gazdasági – én itt nem akarom kimondani – a mostani helyzetben próbáljuk az árkokat nem tovább mélyíteni uraim, hanem próbáljunk együtt dolgozni, mert tényleg Nagykanizsáról van szó.

A másik dolog egyetlen egy központi kérdés legyen ebben a közgyűlésben: a prioritás, a költségvetés helyzete és az Ipari Park és a munkahelyteremtés. Az összes többi tárgyalható, tárgyalandó, de valahol a sorrendben azt kérem, hogy mindenki eszében, szívében ennek legyen prioritása.

Tüttő István: Én is javaslom, hogy az árkokat ne mélyítsük, mert azokon megint hidakat kell építeni és az tudjuk milyen sokba kerül.

Röst János: Én napirend előtt javasoltam polgármester úrnak, hogy a testületben lévő pártok vezetőit, illetve a civil szervek vezetőit hívja meg egy beszélgetésre. Akkor úgy gondolom, hogy ezt a vitát megspórolhattuk volna. Nem beszélve arról egy kis rövid megjegyzéssel, hogy két és fél évig mégis csak MSZP-Fidesz koalíció volt és a szerelmi civódás – meg mondom őszintén – kicsit engem is most untat.

Mondanék egy konkrét gondolatot. Visszatérnék gyakorlatilag a laktanya területére. Én azt hiszem, hogy ez a része a dolognak kezelhető. Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy a következő közgyűlésre ez napirendi pontként jöjjön vissza, és azt hiszem lehet erre jogi megoldást keresni, hogy ebből az opciós szerződésből az önkormányzat sikeresen kijöjjön. Arra kérném polgármester urat, hogy tegye fel szavazásra, hogy a júniusi közgyűlésnek egy napirendi pontja legyen, nyilván értékelve a jogi szakértő véleményét és ezt akár zárt ülésen is megtárgyalhatjuk. Nem beszélve arról, hogy a közgyűlésről készült jegyzőkönyv. Én tisztelettel kérném polgármester urat, hogy ezt másoltassa ki, abban a percben kiderül, hogy akkor ki mit mondott ebben az ügyben. Készült egy szavazásról egy jegyzőkönyv, ki lehet mutatni, hogy ebben az ügyben ki hogy szavazott.

Tüttő István: Bár meg kell, hogy mondjam teljesen mindegy ki hogy szavazott, ahogy a többség döntött, az a fontos.

Tarnóczky Attila: Az én helyemről nem illik azt javasolni, hogy a polgármesteri tájékoztató vitáját zárjuk le, nem is fogom tenni, de azt jelzem, hogy miközben sokan próbáljuk a nézőknél a saját arculatunkat kedvezőbbé tenni és lehet, hogy ez egyeseknek sikerül is, de együttesen a hatás az katasztrofális.

Marton István: A Tarnóczky úr által elmondottakkal alapvetően egyetértek, de ennek ellenére mégis fel kell, hogy frissítsem Kelemen Z. Pál képviselőtársam memóriáját. Ugyanis én nem szoktam ilyen jellegű csatározásokban részt venni, aki nézi rendszeresen a közvetítéseket, az tudja. De a valamikori FKgP-MDF frakció egyetlen tagjának az aláírását sem lehet látni azon a frakciók közötti együttműködési megállapodáson, ahol pl. Kelemen képviselőtársam aláírása ott van, és amiről Röst képviselőtársam beszél.

Tüttő István: Lezárom a vitát. Szavazásra tesszük fel a határozati javaslatokat. Kérem, hogy az 1. számú határozati javaslatról a döntésüket hozzák meg. Cserti úrnak volt egy módosítása, azt tudom, a gépkocsivezetővel való részvételt javasolja, hogy hagyjuk ki.

Kérem, aki úgy kívánja, hogy erre az utazásra úgy menjen el a két érintett személy, hogy Ők vezessék a gépkocsit. Meg kell ahhoz kérdeznem, ha jelen vannak, hogy egyáltalán vállalják-e vagy sem. Gerencsér urat kérdezem, nincs itt.

Dr. Baranyi Enikő: Én azt tanácsolnám - és nem tudom, hogy Cserti képviselőtársam el tudja-e fogadni - 100%-kal egyetértek egyébként az észrevételével, hogy egy képviselői indítvány, vagy pedig az erre vonatkozó helyi rendeletünk módosítását kéne, hogy így mondjam megszavazni, hogy ettől a naptól kezdve akkor ez fog életbe lépni, hogy nem gépkocsivezető. Teljesen felesleges. Két férfi ember beül a kocsiba, ilyet nem mondjanak, hogy egyiknek sincs jogosítványa.

Tüttő István: Kérem, nem kell ezen vitatkozni, döntsék el, szavazzák. Kérem, szavazzunk Cserti úr módosító indítványáról, amely arról szól, hogy a gépkocsivezető részvétele nélkül. Minősített többség kell hozzá.

A közgyűlés 10 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Röst János: A 75/2002. számú határozatnak a végrehajtása. A következőképpen kérnék szavazást róla, hogy a laktanyaterületek értékesítéssel létrejött előszerződések jogi szakértő értékelésének megvitatását a közgyűlés júniusi közgyűlésen napirendre tűzzük.

Tüttő István: Kérem szavazzunk róla.

A közgyűlés 16 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tóth László: A közgyűlés arra kéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a 2002. június 30-i határnapig lejárt, illetve a lejáró szerződések pénzügyi teljesítését mutassa ki, a fizetési elmaradások egyidejű ütemezésével, a II. félévre a Polgármesteri Hivatal havi bontásban készítse el a pénzügyi ütemtervet, ez az egyik. A második pontja pedig, javasolja a közgyűlés elfogadásra, hogy ezentúl állandó melléklete legyen a polgármesteri tájékoztatónak az önkormányzat likviditási helyzete. Ezt a két határozati javaslatot kérem megszavaztatni.

Tüttő István: Kérem szavazzunk róla.

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Kiss László: A 3. határozati javaslattal kapcsolatban a határidő módosítás csak június 30-ig tudom elfogadni és ezt kérném.

Tüttő István: Rendben van, június 30. Akkor kérem az 1. számú határozati javaslatról a döntésüket.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 2-ről.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 3-ról az előbb szóltunk, a határidő június 30. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 4. számú határozatról a szavazást.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 ellenszavazattal a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

Tüttő István: Az 5-ről a szavazást kérném. Ez az a határozati javaslat, ahol jelen van Dr. Hajdú Katalin Nagykanizsa, Teleki u. 146. számú lakos. Eljött, ha valakinek lett volna kifogása, vagy kérdése, de azt hiszem el is döntöttük már.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 5. pontját elfogadja.

Tüttő István: Köszönjük, hogy részt vett és innen egyenesen tudhatja, hogy bizalmat kapott erre a feladatra. Köszönjük szépen és jó munkát kívánunk.

A 6. számúról kérem a döntést.

A közgyűlés 17 szavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 7-ről a döntést.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 7. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 8. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 8. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 9. számú határozatról a szavazást.

Elnézést kérek, most tájékoztatnak, hogy vissza kell térnünk a 7. számú határozati javaslathoz, mert amikor elkészült ez a határozati javaslat, akkor még a Közútkezelő Kht-val együttműködve készítettük volna el a pályázatot, de most jött a jelzés, hogy nem vállalta be és így a VIA Kanizsa Kht-ra kell ezt a feladatot meghatároznunk. Kérném akkor újra szavazzunk a 7-es számnál, tehát nem a Közútkezelő, hanem a VIA Kht. lesz az együttműködő. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 7. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 9-re visszatérve, ugye 3.5 millió Ft-ról döntünk a maradékból. Kérem így a szavazatukat.

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 9. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 10-től a szavazatukat.

A közgyűlés 19 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 10. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 11. számúról a szavazatot.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 11. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 12-ről.

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 12. pontját elfogadja.

Tüttő István: 13-ról a szavazatot. Minősített többség kell.

A közgyűlés 17 szavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 13. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 14-et kihúznánk, mert írtunk már levelet, hogy senki nem képviseli a várost, megindokoltuk, hogy most nem tudunk elmenni.

A 15-nél a módosítást nem támogattuk, akkor most az eredetit, mert a Cserti úrnak volt a módosító indítványa. Erről kérem a döntést.

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 15. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 16-ról a szavazást.

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 16. pontját elfogadja.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy még nem biztos, hogy részt veszek, de elvi döntést kellett hozni.

A 17-ről kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 20 szavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 17. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 19-ről a szavazatukat, A) és B) változat. A fenntartható mobilitás. Azt hiszem különösebben nem egy olyan tételről van szó, amelyen sokat kellene meditálni. A fenntartható város azt jelenti, hogy fenntartjuk a régi dolgainkat, megőrizzük a környezetünket, vigyázunk az egészségre, a közlekedésbiztonságra, egészségesebbé tesszük. Ezzel függ össze. Kérem az A) változatról a szavazatukat.

A közgyűlés 13 szavazattal és 8 tartózkodással a határozati javaslat 19. pontjának a.) változatát elfogadja.

Tüttő István: Következik a 20-as. Nagyon röviden. Megkeresett minket Usztics Mátyás úr, azt hiszem a bizottsági üléseken, ahol ezt tárgyalták, elmondtuk, hogy az a szándék, hogy egy filmsorozat készül, hasonlóan a Kisváros, vagy nem tudom pontosan milyen sorozatok voltak. Ebben részt vett korábban Szigetvár, Nyíregyháza, Dunaújváros lehetne még néhányat említeni. Most részt vesz Zalaegerszeg és Nagykanizsát is megkeresték. Önök elolvashatták, hogy mihez kérik a pénzt, mennyit kérnek és milyen feltételekkel.

Kérdezem Önöket, van egy olyan változat, hogy nem támogatja, ez az A) változat és van egy olyan, megköszönjük a megkeresést és x Ft. Szeretném jelezni, hogy bizottság tárgyalta.

Tarnóczky Attila: Én magam az A) változatot támogatom. Azt szeretném jelezni viszont, hogy szerintem először a B) változatról illene szavazni, az minősített többséget igényel, de megítélésem szerint az A) változat egy fillérbe sem kerül, ott az egyszerű többségnek elégnek kell lenni.

Tüttő István: A bizottság nem támogatta, a nem támogatásról egyhangúlag döntött. Az A) változatról kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 20. pontjának a.) változatát elfogadja.

Tüttő István: Nem tudjuk befogadni az ajánlatot.

Kérem a 21-ről a szavazatukat. Azzal a kiegészítéssel, hogy az alelnök úr Mayer Ferenc.

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 21. pontját elfogadja.

Tüttő István: Ezek után kérem az eredeti 18-ról a döntésüket.

A közgyűlés 19 szavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 18. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

154/2002.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 97/2,3/1999.(IV.13.), a 361/2/2001.(X.9.), a 415/2001.(XI.27.), a 451/2001.(XII.18.), a 123/2002.(IV.23.), a 449/1,2/2001.(XII.18.), a 46/37/2002.(II.5.), a 65/2002.(II.26.), a 66/6,7/2002.(II.26.), a 67/2002.(II.26.), a 73/1,2,3/2002.(III.4.), a 74/3/2002.(III.12.), a 77/2002.(III.12.), a 78/2002.(III.26.), a 79/2002.(III.26.), a 81/2002.(III.26.), a 83/2002.(III.26.),. a 111/2002.(III.26.), a 112/1,2,3/2002.(III.26.), a 113/1,2/2002.(III.26.), a 116/3,4/2002.(III.26.), a 117/1,2/2002.(III.26.), a 121/7,8,10,13,14/b, 15/b,16,17,18,19/2002.(IV.23.), a 124/1,2/2002.(IV.23.)  a 129/27/2002.(IV.30.) és a 130/2002.(IV.30.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.       a 495/2/2000.(XII.12.) számú – közoktatási feladatok ellátására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. szeptember 30-ig  meghosszabbítja.

3.       a 93/2001.(IV.3.) számú – munkahelyteremtésre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2002. június 30-ig meghosszabbítja.

4.       a 116/1/2002.(III.26.) számú – a külkapcsolati tervben foglaltak végrehajtására – vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. április 30-ig meghosszabbítja.

5.       felhatalmazza a polgármestert, hogy a XX. számú háziorvosi körzet működtetésére dr. Hajdú Katalin Nagykanizsa, Teleki u. 146. szám alatti lakossal a megbízási szerződést kösse meg.

Határidő:   2002. június 1.

Felelős  :  Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens)

6.       hozzájárul ahhoz, hogy a dologi kiadások között szereplő 1.800.000 forint lizingdíjból 215.000 forint átcsoportosításra kerüljön a beruházási célú kiadások között szereplő járműbeszerzés előirányzatához.

Határidő:   2002. június 15.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

7.       egyetért azzal, hogy a Délkeleti elkerülő út – Déli forgalmi út projekt előkészítésére a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht-val együttműködve pályázat készüljön.

A pályázathoz szükséges 2.0 millió forint sajáterőt biztosítja. Ennek forrása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002. (II. 13.) számú rendelete a 2002. évi költségvetésről 12. táblájának 10. sora alapján biztosított.

Határidő:   a pályázat benyújtására 2002. május 31.

Felelős   :  Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

8.       a 470/2001 (XII.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Értékesíti a nagykanizsai 3585 hrsz-u ingatlan 156/20000 illetőségét Farkas Györgyné Nagykanizsa Csengery u.14. sz. alatti lakos részére az ingatlanforgalmi értékbecslés

által meghatározott 140.000 Ft vételárért.

Határidő:   2002. július 31.

Felelős   : Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

9.       egyetért azzal, hogy a 2002. évi költségvetésben Irtás, Postakert út építésre elkülönített összegből megmaradt 3.5 millió Ft terhére a Sétakert járdájának 180-200 m-es szakasza felújításra kerüljön. Felkéri a polgármestert, hogy a feladat végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő:     2002. december 15.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

10.   egyetért azzal, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „Örökségünk” pályázatra az információs táblarendszer kialakítására pályázatot nyújtsunk be.

A pályázathoz szükséges 1,0 mFt önrészt biztosítja, az a Közgyűlés 14/2002. (II.14.) sz. rendeletével elfogadott 2002. évi költségvetése 12. sz. mellékletében – mint pályázati önrész – rendelkezésre áll.

Határidő:   a pályázat benyújtására 2002. május 31.

Felelős  :               Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

11.   a Kinizsi u. 990/2. hrsz-ú ingatlant „Kinizsi udvar”, míg az Ady u. 33-35. sz. alatti ingatlanok udvarát „Czerkowitz udvar” névvel jelöli meg.

Felkéri a kezdeményezőket, hogy az udvarok megjelölését rögzítő táblákat – a meglévő táblákhoz hasonlómódon készítsék el és helyeztessék ki az udvarok előtti járda burkolatába.

Határidő:   2002. október 30.

Felelős  :  Tüttő István  polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

12.   támogatja a Dél-Zalai Mentorhálózat pályázati programot. A programhoz szükséges önrészt 360.000 forintot a pályázati önrész előirányzat terhére biztosítja.

Határidő:   2002. október 30.

Felelős  :               Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Burján Emese kabinetvezető)

13.   egyetért azzal, hogy a Zala Megyei Munkaügyi Tanács 2002. június 6. és 10. között Norvégiába tervezett szakmai tanulmányútján Tüttő István polgármester részt vegyen.

Határidő:   2002. június 10.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operaív felelős: Burján Emese kabinetvezető)

14.   egyetért azzal, hogy az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata 2002. június 6-7-én Brünnben megrendezésre kerülő rendezvényén Gerencsér Tibor külkapcsolati referens és Somogyi Ottó irodavezető előadást tartson és gépkocsivezetővel részt vegyen.

Határidő:   2002. június 7.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operaív felelős: Burján Emese kabinetvezető)

15.   egyetért azzal, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2002. július elején Brüsszelbe szervezett szakmai tanulmányútján Tüttő István polgármester részt vegyen.

Határidő:   2002. július 30.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operaív felelős: Burján Emese kabinetvezető)

16.   egyetért azzal, hogy a város részt vegyen „A városban a kocsim nélkül” európai kampányban. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges teendőket végezze el.

Határidő:   2002. június 15.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

17.

a.)     tudatában van annak, hogy segíteni kell polgárait a fenntartható mobilitást jobban szolgáló közlekedési eszközök igénybevételében, ezzel együtt a város egészségesebbé tételében, közlekedésbiztonsági helyzetének javításában.

Egyetért azzal, hogy a közgyűlés csatlakozzon a fenntartható városi mobilitást szorgalmazó európai indítványhoz és elhatározza részvételét az

„Európai Autómentes Nap” szervezése 2002. szeptember 22-én, vasárnap,

(mely kibővíthető szeptember 21. szombatra) kezdeményezésben.

Felkéri a polgármestert a 2002. évi KARTA aláírására, valamint a dokumentumnak a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Önálló Osztályához történő továbbítására.

Határidő:   2002. június 7.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Gáspár András VIA Kanizsa Kht ügyvezetője)

b.)     a rendezvény sikerének és közös európai jellegének biztosítása céljából vállalja az általános kötelezettségek és az 1. sz. mellékletben foglalt sajátos szempontok érvényre juttatását.

Határidő:   2002. szeptember 22.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Gáspár András VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője)

18. a Budapest-i GÉNIUSZFILM Nagykanizsát és környékét bemutató filmsorozat ajánlatát köszönettel veszi, de a film készítését a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság döntésére is figyelemmel nem támogatja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Usztics Mátyás rendező-producert tájékoztassa.

Határidő: 2002. június 10.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

19.

a.)     a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumába

Muszatics László és

Tislér Jolán

szakértőként történő kijelölésével egyetért.

b.)     a Zala megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság személyi összetételéről rendelkező részének módosításával az alábbiak szerint egyetért:

A Kuratórium elnöke:          Spilák Józsefné

A Kuratórium alelnöke:        Mayer Ferenc   

A Kuratórium tagjai:                        Bogár Imre

                                         Várbíró László

                                         Lakner Lajos

                                         Pucsák Katalin

                                         Muszatics László

                                         Dr. Németh József

                                         Tislér Jolán

A Felügyelő Bizottság elnöke: Bényi Zoltán

                                       tagjai:   Gőcze Gyula

                                                   Muhoray Árpádné

Határidő:    2002. május 31.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

20. egyetért azzal, hogy a 75/2/2002.(III.12.) számú határozat alapján létrejött a laktanyaterületek értékesítésének előszerződéseire vonatkozó jogi szakértő értékelését a közgyűlés a következő ülésén megtárgyalja.

Határidő:  2002. július 9.

Felelős  :  Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

21. felkéri a jegyzőt, hogy a 2002. június 30-i határnapig lejárt, illetve a lejáró szerződések pénzügyi teljesítését mutassa ki a fizetési elmaradások egyidejű ütemezésével, valamint a II. félévre a Polgármesteri Hivatal havi bontásban készítse el a pénzügyi ütemtervet.

     Határidő:    2002. június 30.

     Felelős  :    Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

     (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

22. úgy határozott, hogy júniustól folyamatosan az önkormányzat likviditási helyzete a polgármesteri tájékoztató mellékletét képezze.

Határidő:    folyamatos minden közgyűlés

Felelős  :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

23.   a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Tüttő István polgármester

Kiss László: Területek elnevezéséről - ha jól tudom - az SZMSZ-ünk úgy rendelkezik, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak állást kell foglalni, adott esetben megkérdezi a helytörténeti ismeretekkel rendelkező helyi szervezeteket.

A 11. pontban szereplő Kinizsi Udvar és Czerkowitz udvar esetében ez nem történt meg, ezért kérném ennek a határozatnak a visszavonását és az SZMSZ szerinti eljárásnak a lefolytatását.

Tarnóczky Attila: Azt kell mondjam, hogy ezek az udvar elnevezések nem olyanok, mint egy utca elnevezések. A mi megkérdezésünk nélkül bárki az udvarára kiírhatja, hogy Kisudvar, Nagyudvar, Szépudvar. Örülnünk kellene annak, hogy van egy civil kezdeményezés, ami így akarja elismertté tenni – egyébként nem megalapozatlanul – a két udvart a lakosság körében.

Én javaslom, hogy ne helyezzük ezt hatályon kívül, amit hoztunk, annál inkább, mert az a ház az egyik a Kinizsi utcában már készen van gyakorlatilag.

Kiss László: Én ragaszkodom az indítványomhoz.

Tüttő István: Mivel ügyrendi javaslat volt, kérem szavazzunk, hogy Kiss úr javaslatának megfelelően újra tárgyaljuk.

Kiss László: Már csak a névadás miatt is én azt hiszem, hogy sokkal találóbb, frappánsabb neveket is tudnánk találni, mint a Kinizsi, vagy adott esetben a Czerkowitz helyett.

Tüttő István: Valószínű a Czerkowitzot nem úgy találták ki, hanem az egy hagyomány alapján kialakult név.

Kiss László: Én úgy vélem, hogy valamilyen kanizsai nevet kellene oda találnunk.

Tarnóczky Attila: Akkor kénytelen leszek egy kis helytörténeti ismertetőt rendezni. Czerkowitz Lajos kanizsai borkereskedő család tagja volt, Övé volt az az épület és az alatta lévő pincerendszer a századforduló idején, amelyből most ugye építkezés indul. A Kinizsi Pált talán nem kell magyarázni, gondolom a Kinizsi utcában van és ezért találták ezt a nevet. Egyébként még egyszer megjegyzem, ezek magántulajdonú épületek, a gazdája olyan nevet akaszt a ház falára, amit akar. Akár mit mond a közgyűlés és az illetékes bizottság is.

Bicsák Miklós: Én úgy gondolom, hogy a Kinizsi utcát nem kell bemutatni. Nagykanizsa város mondhatom híres utcája. Amikor 35 éve a GE megnyitotta a város lakossága előtt a munkalehetőséget, a Kinizsi utca egy nagyon forgalmas utca a mai napig is, és az ott élő emberek, azok, akik ott építik, mint magán – Tarnóczky alpolgármester úr is elmondta – hadd válasszák Ők meg, hogy annak a Kinizsi Pálnak a nevét, mint magánemberek, lakók, viseljék szívükhöz és a történelem hagyományának megfelelően.

Tüttő István: Szeretném arra is emlékeztetni Önöket, hogy nem határozati pontban döntöttünk róla, hanem csak elfogadtuk, hogy ezek a lakók ezt a nevet kívánják használni. Szavazzunk arról, amit Kiss úr javasolt, mert nem szeretném sérteni a szabályt.

A közgyűlés 3 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

2. Interpellációk, kérdések (írásban)

Birkner Zoltán: Gyakorlatilag a két kérdésből egyet szeretnék feltenni, ugyanis arra szeretném megkérni Tóth Zsuzsa képviselőtársamat, hogy a másik kérdésemet fogalmazza bele a saját interpellációjába, kérdésébe is.

Egyetlen egy kérdésem az a Tourinform iroda. Jegyzőnő, polgármester úr, én tudom, hogy mind a hárman mi nagyon akarjuk. Én azt is tudom, hogy eljutottunk már odáig, hogy azt hiszem, hogy a képviselőtársaim is egyetértenek azzal, hogy Magyarországon ma a gazdasági fejlődésnek egyik motorja lehet a turizmus. Most Nagykanizsa ebben sajnos egy kicsit az átlag mögött kullog. 120 tourinform iroda működik az országban és ebből sajnos egyik sem nagykanizsai. Most már meg van rá a paripa, meg van hozzá tulajdonképpen a helyszín is ki lett választva. Elvileg nincs akadálya annak, hogy holnapután Nagykanizsán tourinform iroda működjön, sőt frencize rendszerben megkaptuk azt az elvi hozzájárulást a tourinform irodákat működtető országos szervezettől, hogy igen, Nagykanizsa is elindíthatja végre ezt a programot.

Jegyzőnő, polgármester úr, az a kérdésem, hogy ha nem sikerült első körben belső pályázaton találni embert, mi a megoldás, ugyanis ne essen ez áldozatául annak a huzavonának, a húzd meg, ereszd meg játéknak, hogy kell-e plusz létszám a Hivatalba, vagy nem kell plusz létszám a Hivatalba. Én nagyon szépen kérem Önöket, ha konstruktív javaslatuk van, keressenek meg, kérjék a frakciómon keresztül a támogatást, nagyon szívesen megteszem, de arra kérem Önöket, hogy a következő hónapban legyen meg ez a tourinform iroda, ugyanis nincs több időnk erre sem. Ha nem nyitjuk meg nyáron, akkor már nincs túl sok értelme.

Tüttő István: Támogatom a tourinform iroda létrehozását, a jegyzőnővel megoldjuk a kérdést június végéig.

Röst János: Egy rövid megjegyzés Birkner Zoltánhoz. Örülök neki, hogy felvetette, én is támogatom, és remélhetőleg megoldódik ez a kérdés.

A következő kérdést szeretném feltenni a jegyző asszonyhoz. A mai napig a képviselőtestület tagjai közül hányan adták le a vagyonnyilatkozatukat. Itt emlékeztetem a testület tagjait arra, hogy tavaly decemberben javaslatomra a testület megszavazta annak a lehetőségét, hogy önkéntes alapon a képviselőtestület tagjai elkészítik a vagyonbevallást. Én úgy gondolom, hogy etikailag nagyon fontos, hogy a városvezetés és a testületnek a tagjai gyakorlatilag előadják azt, hogy történt-e vagyongyarapodás, vagy nem történt. Üvegzsebű politikusként gondolkoznak-e vagy pedig nem. Akkor a közgyűlésen többen jelezték, hogy ők ezt megteszik, kíváncsi vagyok, hogy betartották-e a szavukat.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: 2001. évben, arra az évre vonatkozóan vagyonnyilatkozatot nyújtott be Balogh László képviselő úr, Röst képviselő úr, Tarnóczky Attila alpolgármester úr, Zsoldos Ferenc képviselő úr és Mayer Ferenc képviselő úr.

Tüttő István: Ennek akkor van értelme, ha a ciklus elején nyújtják be, az utolsó héten való benyújtásnak különösebb értelme nincsen.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy az SZMSZ lehetővé teszi, hogy a kérdésemre adott válaszra én megadjam a választ, hogy elfogadom-e, illetve méltassam. Köszönöm a választ. Úgy gondolom, hogy a 27 fős testületből ez szégyenteljes, hogy mindössze 5-6 fő élt ezzel a lehetőséggel. Én továbbra is kérném Önöket, hogy önkéntesen tegyék meg, mert meg fogom kérdezni ciklikusan a hátralévő időszakban.

Tóth Zsuzsanna: Mint azt említettem a legelején, egy közgyűlési döntés végrehajtásával kapcsolatban szeretnék feltenni kérdést, nevezetesen a Király u. 31. tömbbelsővel kapcsolatban. Érdeklődve vártam, hogy a mai polgármesteri beszámolóban valamiféle információt kaphatok az önálló képviselői indítványom tárgyában, nevezetesen, hogy milyen lépéseket tett a Hivatal annak érdekében, hogy a tömbbelsőnek az ügye rendeződjön. Az első határidő április utolsó napja volt, amit eltoltunk május utolsó napjára, vagy 30-ra. Még mindig semmi választ nem kaptunk.

Szeretném megkérdezni a jelenlévő illetékesek valamelyikét, hogy tájékoztasson engem, a közgyűlést, illetve az érintett lakókat arról, hogy hol tart ennek a határozatnak a végrehajtása.

Tüttő István: Kérdezem Karmazin urat, hogy tud-e válaszolni. Ha írásban válaszolunk az is elegendő. Érdemi választ most nem tudunk adni.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Képviselő asszony, elnézését kérem, de annyit tudok az ügyről konkrétan, hogy a tárgyalások ebben a kérdésben Németh úrral elindultak. Nem tudom, hogy az osztály ebben a kérdésben miért nem tájékoztatta közben képviselőasszonyt, de mai nap folyamán maximális választ adunk erre, illetve a holnapi nap folyamán pedig a határozat végrehajtására sor kell, hogy kerüljön.

Tóth Zsuzsanna: Az az egy kérésem volna, hogy ez a válasz valami módon kapjon nyilvánosságot, akár a Kanizsa Újság hasábjain.

Cserti Tibor: Kérdezni szeretnék. Kérdésemet úgy fogalmaztam, hogy meddig tűrjük még, hogy rozsdásodjék a Kórház melletti vasúti híd. Fogalmazhatjuk temető melletti vasúti hídnak is, mert igazán neve nincs. Nem olyan régen 1996-ban került átadásra a tényleg impozáns híd és Isten óvott bennünket, pontosan ott voltam az előkészítés és végrehajtás stádiumában, akkor Magyar József képviselőtársunk intenzív javaslatára lett ez a vasúti híd igazán vasbeton szerkezetű híd. Ugye a változatoknak a többsége egyébként vasszerkezetet javasolt és majdnem az valósult meg. Isten óvott tőle, hogy nem vasszerkezetű híd lett valójában.

Ismert, hogy két alkalommal interpelláltam. Az első interpellációm arra vonatkozott, hogy akkor még 5 éven belüli garanciális szavatossági jogok egyértelműen megfoghatók voltak, érvényesíthetők lettek volna. Vártam egy évet, a híd közben csak rozsdásodott, az impozáns híd nagyon csak romlásnak indult. Kaptam többféle válaszokat, intézkedéseket, nyilván a jog keretét is figyelembe vették, de körülbelül tükröződött az a munka és intenzitás, mint ami végigvonult ennek a rendszernek a munkáján. Vártam megint egy évet, eltelt. Most megint megkérdezem, hogy ezt a kérdést szép lazán, hogy meddig tűrjük, hogy rozsdásodjék ez a híd. Természetesen a korlátokról van szó. Most körülbelül, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy tényleg nem elég egy egész önkormányzati ciklus arra, hogy viszonylag egyszerűnek tűnő szakmai feladatot meg tudjunk oldani? Ezért valakik most már tényleg felelősek, vagy elszabotálják a végrehajtást. Erre határozott választ szeretnék kapni. Lehet, hogy nem is most. Igazán nem tudnék olyan választ kapni erre a dologra, amit magamtól lereagálnék és nem csak egyéni dologról van szó, nyilvánvaló a város lakossága. Nagyon sokan várták ezt a hidat, elkészült. A fenntartás, működtetés nem csak ezen a területen, minden területen fontos, de itt szembetűnő és a következő időszaknak nagyfokú állagromlását előzhettük volna meg vele. Most már csak utólag bizonyos művi megoldásokkal pótolhatjuk nagy költségráfordítás mellett ezt az elmaradt feladatot.

Tüttő István: Eleve egy jobb festéssel kellett volna ezt bevonni. Kérdezem az osztályt, hogy tudunk-e most erre válaszolni, mert ez nem a VIA Kht-hez tartozik.

Karmazin József: Felvettük a kapcsolatot a kivitelezővel és jeleztük felé ezt a garanciális problémát, azonban elzárkózott a kérdés megoldásától annak ellenére, hogy a szerződésben van utalás arra, hogy egy későbbi időpontban átfesti a hidat. A szerződésben feltehetően gépelési hiba folytán van egy félreérthető mondat, és ezen folyik még a vita. Ennek a lezárása nem történt meg, úgy hogy további egyeztetések szükségesek és jogi szakértő bevonása.

Tüttő István: De természetesen a festést is meg kell oldani.

Bicsák Miklós: Nagy tisztelettel kérdezném: a közelmúltban mint iparos társaim, kisiparosoknak a kérését, vagy kérdéseit szeretném nem kft-kről és bt-kről kívánok beszélni, hanem azon kisiparosokról, akik már több évtizede Nagykanizsa városban vannak, mint kézműves iparosok. Sorolnám a szakmákat: kosárfonó, festő, asztalos, cipész, órás, kefekötő, fodrász, díszmű-kovács. Hasonló és ilyen szakmák, akik egyedül, vagy két személlyel tanuló képzéssel igyekeznek a mesterséget a jövőre és a jövő ifjúsága részére megóvni, képezni. Ezek a mesteremberek kérdezik tisztelettel a város vezetésétől rajtam keresztül, hogy szíveskednek-e a ciklus végéig találkozni egy ilyen találkozón. Szeretnének tájékozódni, mint kisiparosok, hogy hogyan tovább Nagykanizsa városában. Ez a kérdésem. Nem pont a nyári szabadság, még mielőtt lejár az önkormányzati ciklus, esetleg egy szeptemberi hónapban. Tisztelettel kérném és kérdezném, hogy van-e rá mód az Ipartestület Székházában a Berzsenyi utcában.

Tüttő István: Természetesen mód van rá, felvesszük a kapcsolatot a kamarával és egyeztetünk egy időpontot. Az más? Akkor az Ipartestülettel. Szeptember lenne a jó? Meg fogjuk találni. Meghívjuk a képviselő hölgyeket, urakat és aki tud, majd eljön.

Dr. Baranyi Enikő: Első számú kérdésem a vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó. Családtagokra milyen mélységig és milyen szélességi körben kell kiterjeszteni. Ettől a pillanattól válik igazából értelmessé, vagy értelmetlenné az egész.

Igazából a kérdés, amiért én a közgyűlés előtt bejelentkeztem. Kérdésem az lenne, polgármester úr szeretném megkérdezni történt-e tudomása szerint arra vonatkozó lépés, hogy esetleg a Sugár utcai OTP előtt lévő – mint egy magánház előtt lévő – kis zöld területen Szirtes OTP Fiókvezető igazgató úrral arra vonatkozóan, hogy ott valamit be kellene ültetni, mert ott szűz föld van és gyom, ott az ablak és a bejáratok környékén. Rontja a városképet. Nem a Park Kft feladata én úgy gondolom. Nem Mózes úr idejét emlegetem, csak azt tudom mondani, hogy rontja a városképet. Ez pontosan a Fő utcának az OTP ablakainál van. Ott van ilyen beton kertrész kialakítva. Jó, meg fogom nézni.

Akkor megsejtették, hogy meg fogom kérdezni, de megvan és ez a lényeg.

Tüttő István: Lényeg az, hogy nézze meg és ha nem, akkor visszatérünk rá.

Ezek után szóbeli interpellációkra kerül sor.

Kiss László: Interpellációmat a Polgármesteri Hivatal vezetéséhez kívánom intézni és a kérdésem az, hogy a Hivatalon belül ki a felelős a kitűzött határidők betartásáért. Erre a mai nap folyamán több apropó is kínálkozott. Volt a 3. számú határozati javaslat a polgármesteri beszámolóban, amikor egy 2001. december 18-án lejárt határidőnek a módosítására most május 30-án tér vissza a Hivatal. Voltak korábban olyan esetek, hogy közgyűlési határozat alapján bizottságoknak kellett volna egy kérdéssel foglalkozni, a bizottságok nem foglalkoztak vele. Tóth Zsuzsa képviselőtársunk is éppen egy ilyen határidős problémát feszegetett az előbb. Még egyszer ki a felelős a kitűzött határidők betartásáért. Erre szeretnék egyértelmű választ kapni és még egy kérdésem lenne.

Azt is szeretném tudni, hogy az elmúlt egy évben történt-e határidők be nem tartása miatt a Hivatalon belül bárminemű felelősségre vonás.

Ha már nálam van a szó, szeretnék egy kérdést is feltenni. Ez pedig Közterület Felügyeleti téma. Az Ady E. utcában a Fotószervíz, Búvárbolttal szemben évek óta már ott áll egy trabant személygépkocsi, már papírhirdetményekkel tele van ragasztva, festékkel le lett öntve, valaki át próbálta festeni. Nem tudom meddig lesz ez még ott, amíg apró darabonként el nem hordják, vagy esetleg történik valamilyen intézkedés.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: A határidők betartásáért minden határozat vonatkozásában megjelölésre kerülnek a felelősök, illetve ezen belül az operatív felelősök. Ezek tulajdonképpen múlt év közepe óta már következetesen megjelenítésre kerülnek a határozatoknál. A határidő betartása az operatív felelősöknek a felelőssége tulajdonképpen, de azt azért hozzá kell tennem ezekhez a határidő kérdésekhez, hogy osztályvezetőin és nem csak a képviselő úr, illetve több képviselőúr többszöri ilyen irányú jelzése kapcsán én felhívtam az összes osztályvezetőnek a figyelmét arra, hogy határidő módosítás kérésére csak abban az esetben kerüljön sor, ha az tényleg valóban indokolt, illetve ezt meg kell előzni. Nem azzal, hogy két-három éves határidőket szabunk meg, hanem lehetőség szerint próbáljuk meg optimálisabban felmérni egy feladat végrehajtására vonatkozó határidő szükségességét, hiszen nagyon sokszor első felindulásban úgy gondoljuk, hogy ezt gyorsan meg tudjuk oldani és az élet produkál olyan dolgokat, hogy ennek a lehetősége sajnos nem adott, illetve az még hozzá tartozik, amikor határidő hosszabbításra kerül sor, én minden osztályvezetőtől, minden operatív felelőstől azt kértem, hogy egyértelműen indokolja meg, hogy mi az oka annak, hogy határidő hosszabbítást kér. Most ez az ok sokféle lehet és valóban előfordul az, hogy egy polgármesteri tájékoztatóban több határidő módosítás is bekerül, de én azt szeretném azért kérni, hogy a határidő hosszabbításokat ne vegyük teljes mértékben egy kalap alá, mert azért ügy és ügy különböző és nagyon sok esetben, sőt azt mondom az esetek többségében ezek indokoltak is.

A határidő hosszabbítások vonatkozásában külön jegyzői utasítás van, hogy ezeket a kérdéseket mindenki fokozottan határozza meg a határidőket és ennek megfelelően a saját felelőssége súlyozott ebben a kérdésben. A másik kérdés még az volt, hogy felelősségre vonás a határidő csúszás vonatkozásában, felelősségre vonás történt-e. Fegyelmi eljárás ez ügyben – mert ez a szélső vége ennek a felelősség kérdésének mindig – nem történt. Viszont jegyzői szóbeli figyelem felhívás több alkalommal is történt. Megtörtént az utolsó is úgy gondolom, innentől következnek a további lépések.

Tüttő István: Megkérdezem Kiss urat, elfogadja-e a választ.

Kiss László: Elfogadom polgármester úr, köszönöm szépen.

Balogh László: Legutóbbi fogadóórám és a városlakók megkeresése révén hat problémakörre szeretnék utalni és konkrét kérdést feltenni nagyon röviden. Teszem mindezt azért, hogy a nyilvánosság erejét is segítségül hívjam az esetleges megoldások érdekében.

A Balatonmáriai Ifjúsági Tábor felújítása nem került be az idei évi költségvetésbe, holott a tábor jelenlegi állapota és az ÁNTSZ által jelzett kifogások ezt indokolnák. Milyen intézkedéseket tervez polgármester úr, hogy az idei nyáron lehetséges legyen a táboroztatás, mert egyenlőre ez megkérdőjeleződött.

Kettes: A május 1. utca páratlan oldali járdája a kétszázadik a város járdáinak felújítási programjában. Egyébként írásban eljuttattam a polgármester úrhoz a kérdéseimet. Mint önkormányzati képviselőhöz, az ott lévő 15 ház lakói által aláírtan mégis kérelmet nyújtottak be a járdaszakasz felújítására. Annak balesetveszélyes volta miatt. Polgármester úr, mi várható egy ilyen helyzetben, mikor kerül egy kétszázadik járda a felújítandók közé?

Hármas: A Kölcsey utca problémája a következő: Az utcában a közelmúltban három jelentős építkezés is volt. Könyvtár, Kölcsey utca 8. és 18. szám alatt. Az építkezések és hozzájuk párosuló nagy tehergépjármű forgalom miatt néhány ház fala megrepedezett, az utca és a járda burkolata tönkre ment, ráadásul nem egyirányúként használják az utcát és a megállni tilos táblát is beszedték. Polgármester úr, az ott lakók kérdik, történik-e érdemi intézkedés az eredeti állapot visszaállítására, forgalomtechnikai változtatásra?

Négyes: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése ilyen és ilyen számú határozata alapján az önkormányzat értékesítette a Kinizsi u. 47. szám alatt lévő ilyen és ilyen helyrajzi számú 18 m2-es szükséglakást. Az ingatlan birtokbaadása mégsem történt meg azóta sem, mert a szükséglakást használó elhelyezése nem kivitelezhető. Polgármester úr, mit ér egy olyan érvényes közgyűlési határozat, amelyet nem lehet végrehajtani? Mit szándékozik tenni a tényleges végrehajtás érdekében?

Ötös: A Sugár utca 3., a volt mozi épület környéke és a Károlyi kert, mint a belváros legfrekventáltabb helyeinek egyike, az arra járók sokaságának véleménye szerint nagyon szemetes. Én magam is próbáltam már tenni a probléma megoldása érdekében, de nem látványos sikerrel. Polgármester úr, tisztelettel kérem segítsen a helyzet megszűntetésében.

Hatodik: Az Igazgatói Munkaközösség tegnap egy egynapos tanulmányi úton volt Lendván és a Mura-vidéken. Itt döbbentem rá, hogy milyen sok szállal kötődik Nagykanizsa és Lendva környéke egymáshoz, hiszen pl. mindketten a történelmi Zala megye részei voltunk. Polgármester úr, látja-e a realitását annak, hogy a jövőben Lendvával valamiféle partnervárosi kapcsolatba kerüljünk, mert ennek Lendva esetében mindenképpen lenne értelme.

Polgármester úr, tisztelettel kérem véleményét az általam felvetetett problémacsokor kapcsán írásban.

Tüttő István: Akkor nem válaszolunk szóban, mert tudnék egy jó részére szóban is válaszolni. Tarnóczky urat azért megkérem az Ifjúsági Tábor ügyében már ma aláírtam bizonyos ügyeket. Tarnóczky úr tájékoztatja Önöket.

Tarnóczky Attila: Hadd mondjam el szóban is, de le is írhatjuk természetesen, hogy akik a táborba igyekeznek gyerekként, illetve a szüleik ne aggódjanak. A mai napon ment ki a kivitelező cég, hogy a hétvégén, illetve a jövő héten elvégezze azokat a munkákat, amelyek feltétlenül szükségesek a tábor megnyitásához.

Tüttő István: Korábban a kivitelezést aki végezte, ugyanazt bíztuk meg. Ő tudja, hogy melyik vezeték hol van elhasználódva.

Tarnóczky Attila: A nagyobb probléma az, hogy a tábornak a tetőszerkezete tönkrement, teljes tetőcserére lenne szükség. Valóban a költségvetésben nem szerepel, ezt ősszel tudjuk megtenni annak függvényében, hogy a balesetveszélyes, illetve életveszélyes tartalékból addigra marad-e akkora összeg, ami ehhez szükséges.

Tüttő István: Ha humorosan akarnék válaszolni, akkor a kétszázadik helyre sorolt javítás, csak a százkilencvenkilencedik után következhet, de a VIA Kht-t újra megbízzuk, hogy ha tényleg életveszélyes, vagy balesetveszélyes a kérdés, akkor megkérjük, hogy értékeljék újra és kérnék egy tájékoztatást, hogy a legközelebbi alkalomra, illetve határidőn belül válaszolni tudjunk.

A Károlyi kert és egyéb ügyben pedig megpróbáljuk a szemétmentesítést megoldani.

A Lendvával való együttműködésnek van már egy formája, a Mura-Dráva régióban már működünk együtt, de nem látom lehetetlennek. Nem rajtam múlik, ha Önök közösen úgy döntenek, hogy felvesszük hivatalosan a kapcsolatot a két város között, akkor erre sor fog kerülni. Akkor azt kérném, - nem visszadobva a labdát - hogy önálló képviselői indítványként, vagy akár hivatkozva az Igazgatói Munkaközösség által tett látogatás tapasztalataira kezdeményezze képviselő úr ezt a gondolatot, hogy döntse el a közgyűlés, egyébként válaszolunk írásban is.

Karmazin József: Tóth Zsuzsa képviselőasszony kérésére a Király utca 31. belső udvar megszerzése ügyében tárgyaltunk Németh Ferenc úrral és kétfajta ajánlatot tett. Az egyik a Fő úti Moris üzletet kéri cserébe a területért és 10 millió Ft-ot, a másik változatban pedig a terület belső részén 25-30 garázs építésének a lehetőségét és ennek fejében a fennmaradó területet pedig térítésmentesen adná át. Erről előterjesztést készítünk a következő közgyűlésre.

Tüttő István: Úgy látom nincs több interpelláció szóban, megkérdezem Bicsák Miklós urat, hogy az írásban kiküldött válaszra a válaszát adja meg, hogy elfogadja-e vagy sem.

Bicsák Miklós: Már négy éve én is bombázom a tisztelt közgyűlést, az önkormányzatot, hogy ez az Űrhajós utca, ami valóban áldatlan állapot és azért térek vissza mást nem kéthavonta, hogy megoldódjon, egy részéig elkészült. Az a forgalmas utca, ami az Űrhajós utcán keresztül és a gyalogosok, most jó megint nyár van, de bejön az őszi esőzés, a jobb oldalon a volt Űrhajós Építőipari Szövetkezet mellett lévő buszmegállóhoz közlekednek rengeteg nyugdíja a Hársfa, az Ifjúság, Űrhajós utcából és még sorolhatnám, és nincs járda ki a Magyar utcára a 74-es útig. Én azért kérem a tisztelt közgyűlést, ezzel a témával összefügg az önálló képviselői indítványom, hogy ami forrás megvolt már tavaly is szavazva az Űrhajós utcára, hogy az önálló képviselői indítványban megjelöltem, hogy szíveskedjenek támogatni, hogy elkészüljön ugyanúgy hasonlóan tudom a város többi súlyos gondokkal küzdő utcákban is, de azért a besorolásnál már ezt lehet érezni, hogy nagyon aktuális, mert nincs gyalogjárda és csak a közúton közlekednek, ami nagyon veszélyes és balesetveszélyes.

Ha a közgyűlés támogatja, akkor elfogadom, hogy megoldódjon ez a kérdés.

Csak úgy tudom elfogadni, hogy ha támogatja az önálló képviselői indítványomat, hogy megoldódjon, más különben nem tudom elfogadni a választ, amit eddig kaptam tisztelt polgármester úr.

Tüttő István: Dr. Gőgös Pétertől kérdezem, elfogadja-e a választ?

Dr. Gőgös Péter: Elfogadom a választ és szeretném megköszönni Gáspár András úrnak és a VIA Kanizsa munkatársainak, hogy a balesetveszélyes táblát eltávolították, illetve a problémát rendezték 24 órán belül.

Ugyancsak szeretném nekik megköszönni a kiskanizsai lakosok nevében egy korábbi szóbeli kérésemnek eleget tettek villámgyorsan, miszerint a temetőben egy második koszorúszállító eszközt rendszeresítettek.

3. Nagykanizsa, Kisberki úti lakásépítési igény (írásban)

     Előadó: Antalics Dezső bizottsági elnök

Antalics Dezső: Nagyon szeretném, ha ezt az igényt, amely a lakásépítés feltételeinek javítását eredményezi, ugyanakkor a korábbi rendezési tervvel is összhangban van, az sem tiltja, hogy ezt a módosítást, miután a bizottságunk támogatta egyhangúlag és az Ügyrendi és Jogi Bizottság szintén, hogy a közgyűlés támogatná és megszavazná.

Tóth László: Én abban az esetben tudom támogatni az előterjesztést, amennyiben a rendezési terv módosításakor figyelembe veszik a megváltozott igényeket, ugyanis a rendezési terv ilyen irányú változásának az lesz a következménye, hogy az északkeleti városrészben az építendő garázshelyek száma lecsökken. Én ezt nem tudom elfogadni a magam részéről, de hogy ha a közgyűlés olyan határozatot hoz, hogy a rendezési tervek akként kell megváltoztatni, hogy valahol máshol ki lehet jelölni garázsépítésre helyet, akkor feltétel nélkül tudom támogatni. Annál is inkább meggondolandó ez a határozati javaslatom, miszerint hamarosan 44 lakásos épület épül. Az elmúlt másfél évben több 10 lakás épült, nem mindegyikhez van garázs, megnövekedtek a garázsigények a területen. Én abban az esetben tudom támogatni ezt a javaslatot, ha ezzel párhuzamosan a rendezési terv e vonatkozásában módosulni fog.

Dr. Csákai Iván: Az ottani lakók ugyanazt, amit Tóth képviselőtársam mondott, ezt az igényt adták elő. Itt garázsoknak volt kijelölve a hely, meg kis üzleteknek, itt az építés sokba került volna és ezért nem valósult meg. Igény van itt a lakhatásra, ugyanakkor van a közgyűlésnek egy határozata az átmenő teleken 20 db garázsnak az építésére. Ezt az ott lévő egyéb területen plusz garázsépítéssel ki lehet egészíteni. Én azt hiszem, hogy ennek semmi akadálya nincs, csupán végre kellene hajtani azt, hogy az ide tervezett 20 garázs megépülhessen és a további lakók is eladhassák azt a telekrészt és oda is lakóház épüljön.

Cserti Tibor: A magam részéről is támogatom az előterjesztést. Hosszasan lehetne meditálni egyébként arról, hogy alakult ki ez az állapot. Ez egy előre mutató rendezési irány. Konkrét funkcionális igényekkel is egybe esik. Egy kiegészítést szeretnék tenni természetesen a rendeleti javaslathoz. A rendeletmódosítás következtében előállt bárminemű költséget az önkormányzat magára nézve nem vállalhat.

Tüttő István: Kérdésem lenne, hogy ez együtt járhat-e költségnövekedéssel?

Karmazin József: Nem jár költségnövekedéssel ez a beavatkozás.

Zsoldos Ferenc: A magam részéről is javasolom a rendeleti javaslat módosítását. Annál is inkább, bár egyetértek azzal, hogy garázsokra mindenütt szükség van, hiszen a gépkocsik egyre értékesebbek. Nyilvánvaló, hogy azok biztonságosabb elhelyezésére is szükség van, de én mindenképpen elsőbbséget érzek azok iránt az igények iránt, amelyeket saját erőből lakásépítéssel már tulajdonban lévő telek vonatkozásában meg akarják oldani a saját gondjukat. Én kérem a képviselőtársakat, hogy ennek megfelelően szíveskedjenek támogatni a javaslatot.

Cserti Tibor: Elnézést kérek hogy ugyanabban a témában kétszer szólok, de szeretném megkérdezni akkor a szabályozási lapokon történő tervi átvezetést ki végzi és mennyiért?

Karmazin József: A rendezési terv munka alatt van, hiszen a területen más befektetők elindították ennek a tervnek a felülvizsgálatát és itt egy apró szabályozási elemnek az illesztéséről van szó, tehát a Kanizsaterv által készítendő tervezési munkánál nem jelent ez többletfeladatot, sem pedig többlet tervezési díjat.

Bicsák Miklós: Támogatom Antalics úr és a terület képviselőjének, Dr. Csákai úrnak a hozzáállását, részemről is támogatni fogom.

Tüttő István: A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról. Minősített többség kell, kérem a gombok megnyomását.

Az természetes, amit kért Tóth László úr, azzal együtt értendő.

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

29/2002.(V.31.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2002.(V.31.) számú rendelete a Nagykanizsa, Északkeleti Városrész RT-ről szóló, többször módosított 52/1999. (X.13.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Tüttő István: Azt hiszem elhárultak az akadályok. Kívánjuk, hogy minél előbb megépítsék azt a házat. Szeretném jelezni, hogy zárt üléssel folytatnánk.

SZÜNET

(A közgyűlés a szünet után zárt ülésen folytatta munkáját, melyet az erről készült jegyzőkönyv tartalmaz.)

Tüttő István polgármester a nyílt ülést 16.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. június 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 30-án (csütörtök) tartott 2002. június 5-én (szerda) 14.00 órakor tartott folytatólagos üléséről.

                                                                                                                                                                                                                      

Az ülés helye:             Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

                                   (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak:             Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Tóthné Krémer Mária megb. osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Mátyás József irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Hári László irodavezető, Schmidt László ügyvezető, Váradi Istvánné CKÖ elnök-helyettese, Vargovics Józsefné HKÖ elnöke, Godena József Liszó Község polgármestere, Muhoray Árpás pv. ezredes, tanácsos megyei igazgató, Nyitrai József, Dr. Tolnai Sándor tű. alezredes tűzoltóparancsnok, Faller Zoltán igazgató.

Megjelentek: Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Bakonyi Erzsébet a Dél-Zalai Hetilap munkatársa, Magyar Éva az RTL Klub tudósítója.

Napirendi pontok:

Zárt ülés

10.   Dr. Tolnai Sándor tű. alezredes tűzoltóparancsnok ügye

Előadó: Tüttő István polgármester

Nyílt ülés

11.   Tájékoztató a körjegyzőség munkájáról

Előadó: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

12.   „B” csoportos Baseball Európa Bajnokság rendezésének támogatása

Előadó: Tüttő István polgármester

13.   Cserti Tibor önálló képviselői indítványa

14.   Javaslat a 2002. július 1-től esedékes lakbéremelésre a 35/1995. számú lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Tüttő István polgármester

15.   Környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet

Előadó: Tüttő István polgármester

16.   Építmény adó rendelet módosítása, az adó megfizetésének új formája

Előadó: Tüttő István polgármester

17.   Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Dr. Csákai Iván önálló képviselői indítványa alapján

Előadó: Tüttő István polgármester

18.   Tájékoztató a 2001. évben végzett felügyeleti tulajdonosi és belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó: Tüttő István polgármester

19.   Az önkormányzat gazdálkodó szerveinek 2002. évi felügyeleti tulajdonosi és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének ütemezése

Előadó: Tüttő István polgármester

20.   Javaslat az Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ teljesítésével kapcsolatos operatív teendőkre

Előadó: Tüttő István polgármester

21.   Javaslat az Okmányiroda működési feltételeinek javítására

Előadó: Tüttő István polgármester

22.   Intézkedési terv a Családsegítő Központnál és a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett Zala megyei Gyámhivatali vizsgálat megállapításaiban foglalt teendők végrehajtására

Előadó: Tüttő István polgármester

23.   Nagykanizsa, Szabadhegy városrész közművesítés beruházási programja

Előadó: Tüttő István polgármester

24.   Bicsák Miklós önálló képviselői indítványa

25.   Dr. Baranyi Enikő önálló képviselői indítványa

Zárt ülés

26.   A nagykanizsai 1197 hrsz-ú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti ingatlanok helyzete

Előadó: Tüttő István polgármester

27.   A Király u. 43-45. sz. ingatlan értékesítése

Előadó: Tüttő István polgármester

28.   Nagykanizsa, Sugár u. 10-12. szám alatti, 12 számú lakás értékesítéséről

Előadó: Tüttő István polgármester

29. Városi Filmszínház épület értékesítése

 Előadó: Tüttő István polgármester

30.   Fellebbezések

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm kedves vendégeinket, a média képviselőit, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit, irodavezetőit, kedves képviselőtársaimat köszöntöm. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom. Folytatólagos közgyűlésen veszünk részt, amely szerint Dr. Tolnai Sándor ügyével zárt ülésen folytatjuk a mai nap programját.

Beadvány érkezett felénk több oldalról a Zrínyi Iskolának a tanárai, a Szülői Munkaközössége egyben Faller Zoltán igazgató személyes levele érkezett meg és egy minisztériumi levél, amelyet remélem Önök már megkaptak. Én kértem, hogy Önök elé tegyék időben, mert ezek a levelek ma érkeztek. Szeretném azonban azt is jelezni, hogy ahhoz, hogy tárgyalja ezt a közgyűlést, csak soron kívüli ülésen teheti meg. Arra pedig csak a mostani közgyűlés befejezése után van lehetőség. Aztán van még ez jogi probléma, hogy három nappal előbb ki kellett volna értesíteni az érintetteket, hiszen ebben az ügyben a jelenlévő közgyűlés fegyelmi tanácsként működik. A fegyelmi tanács pedig döntését meghozta. A közgyűlésnek joga van azonban úgy dönteni, hogy újra napirendre tűzi. Az újra napirendre tűzés pedig egy soron kívüli ülésen lehetséges. Egyébként elindult a maga útján a folyamat, Önökön múlik, hogy ezt milyen módon kezelik.

Bicsák Miklós: Egy kicsit el vagyok keseredve, de nagy tisztelettel kérném most hallom, hogy tekintettel a nagyfokú érdeklődésre és a megjelentek nagy számára kérném tisztelettel a polgármester urat, hogy szíveskedjék második napirendi pont szerint tárgyalni a Zrínyi Iskola igazgatója ügyét.

Tüttő István: Második napirendként semmiképpen nem. Arra ügyeljünk, hogy ennek formai feltételei is vannak és a Közigazgatási Hivatal felügyeli a mi szabályos eljárásainkat. Valószínű, hogy ezt megkifogásolja, hogy ha nem úgy járunk el.

Birkner Zoltán: Abban az esetben, ha a közgyűlés úgy dönt, hogy kívánja ezt a napirendi pontot tárgyalni, egyetlen egy megoldás létezik, 8 képviselőtársam aláírásával indítványozni kell egy rendkívüli közgyűlés összehívását és volt már rá precedens, hogy megfordítottuk a közgyűlések menetét. Nem tartom elképzelhetetlennek azt sem, hogy most is kivételt tegyünk. Természetesen, ha 14 támogató kéz lesz és abban az esetben a két közgyűlést megfordítanánk és a rendkívüli közgyűléssel kezdődhetne és utána pedig folytatódhatna a folytatólagos közgyűlés. Én azt gondolom, hogy ennek egyetlen egy megoldása van: ha 8 képviselő ezt indítványozza, akkor polgármester úr erről szavaztathat.

Tüttő István: Kérem akkor megvárom, amíg az aláírásokkal igazolják, hogy soron kívüli ülés összehívására mód lehessen.

Röst János: Teljes mértékben egyetértek Birkner Zoltán képviselőtársammal, de szeretném azt elmondani, hogy polgármester úrnak joga van és lehetősége a soron kívüli közgyűlés összehívására egymagában is. Ha úgy dönt Ön, hogy összehívja, akkor ez az akadály elhárul egyébként. Én is azt javasolnám, hogy kezdjük a rendkívüli közgyűléssel, amennyiben ez elfogadásra kerül.

Szeretnék még egy dolgot kérdezni: ez pedig egy elmaradt napirendi pont, amelyik a Kanizsa Kft-ről szól. Az elmúlt közgyűlésen úgy döntöttünk, hogy a folytatólagos közgyűlésnek lesz a témája a javadalmazás megállapítása, valamint a felügyelő bizottság beszámolójának véleményezése. Ezt nem érzékeltem a napirendi pontok között. Kérdezném polgármester urat, hogy kívánja-e tárgyaltatni. Ha beterjeszti, akkor erről nem kell szavaztatni, ha nem, akkor én javaslattal élnék.

Tüttő István: Legalábbis nem emlékszünk erre, hogy ez így lett volna. A jegyzőkönyvét a Kanizsa Újság Kft felügyelő bizottságának mellékeltük. A NagyPlus Rt-ről volt szó, de itt van az anyag.

Nekem nincs a soron kívüli ülés ellen kifogásom.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: A közgyűlés vonatkozásában a fegyelmi eljárás lefolytatása az egy külön eljárás. Abban az esetben a közgyűlésnek fegyelmi tanáccsá kell átalakulnia és ebben a kérdésben a közgyűlés hozott egy döntést. Természetesen a közgyűlés minden döntését megváltoztatathatja, csak itt ebben az esetben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény is szabályozza, nem csak az Ötv., illetve az SZMSZ az eljárás rendjét és a Kjt. pontosan úgy szabályozza ezt a kérdést, hogy a fegyelmi tanács a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított 15 napon belül tárgyalást tart. Ez az elmúlt közgyűlésen határidőben megtörtént és a közgyűlés mint fegyelmi tanács meghozta a döntését. A fegyelmi tanács tárgyalását viszont úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három munkanappal megkapják. Ez jelen esetben nem áll fent, hiszen értesítést fegyelmi eljárásról, illetve a közgyűlés fegyelmi tanácsként való eljárásáról az érintett nem kapott. A közgyűlés egyébként a kérdést belátása szerint eldönti.

Tüttő István: Nem vitába szállva jegyzőnővel, valószínű, hogy nem okoz gondot, hiszen az érintett jelen van és ha elfogadja természetesen.

Dr. Baranyi Enikő: Én azt szeretném kérdezni, hogy jegyző asszonynak van-e azzal kapcsolatosan véleménye, avagy ellenvéleménye, mire int és figyelmeztet. Polgármester úrnak joga és lehetősége egy testületi döntést – mert mi a múltkor testületi döntést hoztunk – egy testületi döntéssel szembehelyezkedni és azt mondani, hogy ezt felfüggeszti. Ebben az esetben, hogy ha ez történne, akkor talán egyszerűbb lenne a dolog, mert a felfüggesztés és egy gyors, három mondatos előterjesztés és ismételt napirendre tétel miszerint a korábbi döntésekkel szemben polgármester úr javaslatot tehet enyhébb fegyelmi eljárásra vonatkozóan is és akkor a testület egyértelműen dönthet, hogy egy fegyelmi figyelmeztetés vagy pedig még az ez alóli mentességet is megszavazza. Tisztelettel és készséggel felajánlom a napirendi pont gyors lediktálását, hogy ha ez valami gondot jelentene a Hivatalnak.

Tüttő István: Amit Baranyi képviselőnő elmond, az így igaz, de ez csak ebben az esetben igaz, ha a polgármester így látja helyesnek. Nekem nem volt kifogásom a döntés ellen, tehát én nem is hívom így össze.

Tóth László: Vitába kívánnék szállni jegyzőnő azon megállapításával, hogy csak három nap elteltével lehetne összehívni. Az én véleményem szerint az önkormányzatra, testületére nem a Kjt. ide vonatkozó passzusai vonatkoznak egyértelmű, hanem az 1990. évi LXV. tv., ami az önkormányzatokról szól és abban pedig nincsen semmi ilyen jellegű kitétel, hogy három nap meg ennyi meg annyi. Az érintett is itt van, meg ott van a polgármester úr előtt a 8 képviselő által aláírt kezdeményezés.

Tüttő István: Ilyen jogi probléma már nincsen, mert megtörtént az aláírás.

Kiss László: A jegyzőnőhöz lenne egy kérdésem. Jegyzőnő az előbb kifejtette, hogy miért vonatkozik ránk a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, mint fegyelmi tanácsra. Elmondta, hogy a kiértesítés nem történt meg három nappal az ülést megelőzően. Hogy ha ennek ellenére a fegyelmi tanács lefolytatja az ülését törvényesen jár-e el, vagy sem. Ez a kérdésem.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Az én megítélésem szerint nem jár el törvényesen, de valóban jogi vitát ne folytassunk ebben a kérdésben, mert azt gondolom, hogy ez nem vezet előbbre. Ezt a problémát meg kell oldani. Elmondanám, hogy a Kjt. maga szabályozza azt, hogy ha a helyi önkormányzat képviselőtestülete fegyelmi eljárást folytat le, akkor mi az eljárási szabály és annyi, hogy a fegyelmi ügyben a fegyelmi tanács feladatainak ellátása fegyelmi büntetés kiszabása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Ez tulajdonképpen az eljárást magát ilyen szempontból nem változtatja a Kjt. szabályait, mert akkor a közgyűlés, amikor fegyelmi ügyben eljár, a Kjt. szabályai szerint jár el és fegyelmi tanácsként jár el. Nem úgy, mint közgyűlés jár el, hanem mint kinevező munkáltató jár el és fegyelmi tanácsként gyakorolja a jogait. Ettől függetlenül soron kívüli ülésen ezt a kérdést a közgyűlés megtárgyalhatja, megvitathatja. Egy biztos, hogy van egy döntés. Ezt a döntést ha a közgyűlés meg akarja változtatni, akkor vissza kell vonni és a szabályszerű az én véleményem szerint, hogy értesíti az érintettet és a kérdést napirendre tűzi és fegyelmi tanácsként eljár az ügyben, de a közgyűlés a maga által elképzelt megoldást választhatja.

Tüttő István: Azt is szeretném jelezni, hogy vissza lehet vonni a döntést, de újabb fegyelmit indítani vagy bárminemű fegyelmit kiróni ezek után már nem lehet. Kérem ezt is tudják remélem.

Birkner Zoltán: Magam azok között voltam, akik kezdeményezem, hogy ha ilyen szép számban megjelentünk, akkor tárgyaljunk az ügyről. Fontosak voltak ezek a kérdések, hiszen jogilag meg kell valljam őszintén, számomra sem teljesen tiszta az ügy. Jegyzőnő kimondta a döntő szót. Az ő feladata egyébként, hogy a jogszerűség a mai nap működjön. Jegyzőnő azt mondta, hogy fegyelmi tanácsként nem tudunk jogszerű döntést hozni. Én éppen ezért, hogy lépjünk tovább egy picit az ügyben azt javaslom, hogy hallgassuk meg az érintett feleket és természetesen szabjunk utána neki egy határnapot arra, hogy akar-e ezen változtatni az önkormányzat a döntésén vagy sem. Egyébként jelezni szeretném, hogy elég kevesen vagyunk, azért a mindenféle módosításhoz is 14 szavazat szükséges. Éppen ezért én nem javaslom egyébként ma magunknak, hogy ha ennyien vagyunk, hogy erről döntést hozzunk. Azt megtehetjük – illetve nem tudom, hogy megtehetjük-e, hogy bármit is felfüggesztünk – én azért azt szeretném kezdeményezni, hogy kezdjük el ezt a megbeszélést, a rendkívüli közgyűlést és nagyon-nagyon óvom magunkat attól, hogy bármilyen törvénytelen döntést hozzunk pro vagy kontra egyébként – mind a kettő ügyben. Szeretném, hogy ha ennek a napirendnek a tárgyalása lezajlik, arra jegyzőnő egy nagyon konkrét állásfoglalást tenne, hogy akkor most felfüggeszthetjük, hozhatunk-e más döntést vagy el kell halasztanunk és addig kezdjük el a munkát.

Röst János: Jegyzőasszonyt kérdezném meg, hogy az elmúlt közgyűlésen hozott döntésünk teljes mértékben jogszerű volt-e illetve hogy munkajogi szempontból megtámadható-e azon kívül, hogy mondjuk erre joga van az illetékesnek. Kérdezném, hogy milyen határnappal lett felmentve – nem emlékszek erre a pontra, illetve hogy meg lett-e jelölve a helyettesítése, mert erre sem emlékszem.

Azt akarom megkérdezni a tisztelt jegyző asszonytól, hogy ilyen értelemben a döntésünk jogszerű volt-e, illetve mindent kielégít-e annak függvényében, hogy ha munkajogi per kezdődik, hogy akkor nem az önkormányzat lesz elmarasztalva ebben az ügyben.

Tüttő István: Röst úr jól emlékszik, a határidő nem lett meghatározva.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: A döntés jogszerű volt, a határidőnap tűzése nem történt meg, hogy a döntést melyik időponttól létezik, illetve a helyettesítés és az eljárás rendje, de azt gondolom, hogy az átmeneti időszakra az iskola SZMSZ-e ezt a kérdést szabályozza, hogy ki helyettesíti a nem létező igazgatót.

Tóth László: A bevezetőben hallottuk, hogy itt keletkeztek ügyiratok, egyik képviselőtársam már hiányolta ennek a meglétét. Kérem, hogy osszák ki a képviselőtestületnek és ne zárkózzanak el a megismerése elől.

Tüttő István: Napirendre tűzés után osztjuk ki, mert addig felesleges.

Tóth László: Akkor ezentúl kérem ezt a gyakorlatot elfogadni, hogy addig ne kerüljenek a testület elé anyagok, amíg nem vettük napirendre.

Tüttő István: Ez egy bizalmas anyag, semmiképpen nem akartuk kitenni addig. Nem fogadom el ezt az érvelést. Nem adtuk ki, nem is fogjuk kiadni, amíg el nem döntik, hogy ma tárgyalják. Ha nem tárgyalják, akkor kiküldjük majd levélben, vagy mindenkihez kézhez.

Kiss László: Én úgy vélem, hogy a mai nap egy folytatólagos közgyűlésre jöttünk össze. Annak van egy napirendje, döntsünk erről. Amint megszületik majd az az irat, amivel a rendkívüli közgyűlést valaki kezdeményezi, akkor döntsünk annak az elfogadásáról vagy sem. Ha megszületett már az irat, akkor döntsünk, hogy hajlanak vagyunk-e ezt napirendre tűzni vagy sem és térjünk rá a munkánkra. Ne az legyen, hogy bennünket mindenféle ad hoc helyzettel kényszerítik különböző olyan eljárásokra, amiket már egyszer lezárt a közgyűlés. Ha újra napirendre akarjuk venni, annak megvan a maga módja: nem úgy, hogy megszálljuk a közgyűlést. Én alapvetően tiltakozom ez ellen az eljárásmód ellen. A törvényességet kérem maximálisan betartani.

Tüttő István: A törvényességet nem sértjük. 8 képviselő aláírta a soron kívüli napirendet. Kérem szavazzunk arról, hogy napirendre tűzzük-e soron kívül most. Kérem szavazzunk akkor. Aki igennel szavaz, a napirendre tűzést támogatja.

A közgyűlés 11 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Folytatólagos ülésen pedig megtárgyaljuk először Dr. Tolnai Sándor ügyét.

SZÜNET

(A közgyűlés ezek után zárt ülésen folytatta munkáját, melyet az erről készült jegyzőkönyv tartalmaz.)

Tüttő István: Ismertetném a zárt ülésen Dr. Tolnai Sándor ügyében meghozott határozatot:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, Dr. Tolnai Sándor tű. alezredes – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/D. §-a alapján – vezetői beosztását indokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonja és a vezetői beosztás visszavonását követő 30 napon belül részére az adott fegyveres szerv valamely szervezeti egységénél képzettségének, végzettségének, rendfokozatának megfelelő másik beosztást, ennek hiányában más alacsonyabb beosztást fog felajánlani részére.

2.       a vezetői beosztás visszavonásával egyidejűleg pályázatot ír ki a tűzoltó parancsnoki feladatok ellátására.

Határidő:     2002. június 10.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

3.       a pályázat elbírálásáig a parancsnoki feladatok ellátásával Egri Gyula tű. alezredest, jelenlegi parancsnok-helyettest bízza meg.

Határidő:     2002. június 6.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

Tüttő István: Megkezdjük a munkát. Megvagyunk annyian, hogy döntésképesek vagyunk. Szeretnék önökkel ismertetni egy vizsgálatról szóló tájékoztatást. Az Állami Számvevőszék komplex vizsgálatot kezdeményezett Nagykanizsa Önkormányzatánál, de szeretném jelezni, hogy nem egy kivételes esetről van szó, mert terv szerint most négyévente a településeket az Állami Számvevőszék egy nagyon részletes előre meghatározott program szerint átvizsgál. Éppen ezért szeretném Önökkel csupán azt az információt megosztani, hogy a vizsgálat előkészítése a mai nap megtörtént, a kapcsolattartó személynek Tóthné Krémer Máriát jelöltük ki és körlevelet intéztem a gazdasági társaságok vezetőihez és az intézmények vezetőihez, hogy Tóthné Krémer Máriának amennyiben az Állami Számvevőszék információt kér, akkor neki haladéktalanul a kért információt megadják. Azért tájékoztatom Önöket, ha bármilyen ilyen jellegű dologgal találkoznak, akkor ez egy bejelentett, hivatalos vizsgálat, amely az önkormányzat gazdálkodás, tevékenység teljes körére kiterjed. E mellett még a vizsgálat kiterjed a Pénzügyi- és a Gazdasági Bizottság munkáira is és még egy, amit említésre mindenképpen feltétlen fontosnak tartok. Külön vizsgálják a Horvát Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét is.

Ennyit kívántam Önöknek erről a megkezdődött vizsgálatról tájékoztatást adni.

11.   Tájékoztató a körjegyzőség munkájáról

Előadó: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

Tüttő István: Van-e önöknek kérdése, észrevétele? Úgy látom nincsen, lezárom a vitát. Döntsünk a határozati javaslatról.

Godena József: Szeretném megköszönni a támogatásukat, hogy eddig is támogatták Liszó Község körjegyzőségét Nagykanizsával és ugyanakkor szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a munkát, Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyzőnőnek, jegyzőnő megbízottjának Szabó Lászlónénak és mindannak az osztálynak és mindazon dolgozóknak, akik eddig is segítették Liszó Község fejlődését és akik nem segítették, azok ezután fogják segíteni – bízok benne. Liszó a Hivatal munkája által egy jó irányba megindult, fejlődésnek indult. Liszó Község fő cselekvési programjának irányának a turizmus mellett Nagykanizsa pihenő és üdülő körzetté való válását jelölte meg. Ebbe az irányba is a segítségek megtörténtek. Megnyugtató érzés, jó érzés az, hogy tudom azt, hogy mellettem és a falu mellett egy olyan hivatali apparátus van, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Tovább én nem is rabolom az idejüket. Nagyon sok jó munkát kívánok Önöknek. Legyen gyümölcsöző ez a munka, mert ez is Liszónak a fejlődését és az embereknek a jólétét szolgálja.

Tüttő István: Polgármester úr, nagyon köszönjük, de azért szeretném jelezni – mivel eddig ez nem történt meg és az apropója is megvan – az Állami Számvevőszék vizsgálata erre a körjegyzőségi munkára is ki fog terjedni. Szeretném azért figyelmét felhívni, hogy meg fogják keresni majd a megfelelő szakemberek ennek kapcsán a hivatalt is.

A határozati javaslatról döntünk. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

162/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a körjegyzőség Liszó községben végzett munkájáról készített tájékoztatót elfogadja.

Felelős:           Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

12.   "B" csoportos Baseball Európa Bajnokság rendezésének támogatása

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Köszöntöm a Baseball Sportegyesület képviselőjét. Önök tudják, hogy a baseball egy eléggé új sportág Magyarországon és büszkén mondhatjuk, hogy Nagykanizsa ebben a sportágban hosszú idők óta a legjobbak között van, illetve a legjobb teljesítményt nyújtja, sőt az európai csapatok között is már jelentős helyezést, szerepet tölt be.

Kéréssel fordult hozzánk a szervezet.

Balogh László: Szeretném röviden méltatni Nagykanizsa nemzetközi szintű sportrendezvényeit, ami az elmúlt időszakban, illetve előttünk a nyári időszakban történik. Csak tényleg nagyon röviden. Volt kard világkupa, military nemzetközi bajnokság, lesz ultrakönnyű repülők Európa Bajnoksága, lenne ez a „B” csoportos baseball Európa Bajnokság és lenne a Tour de Hongrie kerékpáros nemzetközi – nem is akármilyen nemzetközi – körverseny. Ezek mindegyike nemzetközi rangot képvisel és azt hiszem, hogy bármely megyei jogú város büszke lehetne rá és lenne rá, ha ennyi sportrendezvény történik viszonylag kis pénzügyi támogatottsággal, ami persze nem jelentéktelen főleg a részünkről nem jelentéktelen, de mégis azt gondolom, hogy itt sokkal többet érő üzenetű mindenféle tekintetben mindegyik sportrendezvény, amit itt emlegettem. Hogy értsék az előterjesztést szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem szervezési és egyéb költségekről van szó, hanem infrastruktúra fejlesztésről. A lényege az, hogy kb. 5 millió Ft-os értékben infrastruktúra fejlesztés történne egy ilyen csekéllyel, 1.9 millió Ft-os támogatás mellett, melynek révén a volt Thúry Sporttelep amúgy szomorú kinézetű állapotát rendbe lehetne hozni. Éppen ezért az OKSB 8 igen szavazattal egyhangúlag a közgyűlési előerjesztést elfogadta és azt a határozatot hozta, hogy elismerésünket fejeztük ki a Nagykanizsai ANTS Baseball Club eddig elért hazai és nemzetközi eredményeiért és egyetértettünk az Európa Bajnokság Nagykanizsán történő megrendezésével és a rendezéshez szükséges – és itt hangsúlyozom , hogy sportlétesítmény fejlesztése költségeinek fedezésére az 1.9 millió Ft-os összeget, annak jóváhagyását javasoljuk. Kérem, támogassák.

Dr. Horváth György: Valamiben még példát mutatnak: nem csak a pénzkérdésben, hanem a végzett tevékenységben. Én tudom azt, hogy – bár felszínesen – hogy ők mit dolgoznak ott azon a területen a Thúry pálya területén és köszönhetjük nekik is és Dominikéknak a Kanizsa Tenisz Clubnak, hogy olyan rendbe van az a terület és egyértelműen támogatom, hiszen a távlati cél nagyon reális, amit Gondi úr és csapata kitűzött. Reméljük, hogy úgy fog realizálódni, hogy kanizsai olimpikonok is lesznek a következő olimpián.

Tüttő István: Nincs több észrevétel, ezért a vitát lezárom. Kérem, döntsünk a határozati javaslatról. Önök előtt is vannak a bizottsági javaslatok. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 19 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

163/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerését fejezi ki a Nagykanizsai ANTS Baseball Club eddig elért hazai és nemzetközi eredményeiért.

Egyetért a „B” kategóriás Baseball Európa Bajnokság Nagykanizsán történő megrendezésével.

A rendezéshez szükséges sportlétesítmény fejlesztések költségeinek fedezésére a Nagykanizsai ANTS Baseball Club részére 1.930.000 Ft támogatást biztosít.

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A támogatás forrása hitel.

Határidő:         2002. június 30.

Felelős  :         Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

13.   Cserti Tibor képviselő önálló indítványa

Cserti Tibor: Egyetlen egy mondatot engedjenek meg az önálló képviselői indítványomhoz. Balogh László elnök úr olyan ékesen szólt az előbb egy másik egyesület munkája kapcsán, hogy azt én meg nem próbálom. Ez az előterjesztés gyakorlatilag egy másik sportágnak hasonló jellegű eseményéről szól. Én úgy gondolom, megéri a támogatásukat, az anyag meg magáért beszél.

Marton István: Az anyagból kiderül, de azért rá kell, hogy kérdezzek, ugye az van a határozati javaslat tervezetben, hogy összesen 1.5 millió Ft önkormányzati támogatást biztosít az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy az OKSB által korábban megítélt 300.000 Ft felett 1.2 millió Ft-os többlet ugye?

Tüttő István: Igen, erről van szó.

Balogh László: Csak röviden szeretném erősíteni az álláspontot és ugyanazt nem mondom el, mint az előbb. Való igaz, hogy a MAPEI-t eddig minimális mértékben támogattuk és ne felejtsük el azt, hogy ennek a sportrendezvénynek a média-támogatottsága tényleg hatalmas. Ekkora összeg tényleg szükséges lenne ahhoz, hogy itt és megtörténhessen ez a dolog. Az előterjesztés sürgősséggel jött el, ilyen formában az OKSB nem tárgyalta, de még előzetesen, amikor még nem ilyen formájúvá vált a dolog, akkor az elvi támogatottságot egyhangúlag annak idején az OKSB megadta. Kérem, hogy Önök is támogassák. Én is teljes kerékpáros mivoltommal kiállok mellette.

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy azok a megjelölt források, amelyek az iparűzési adóbevétel várható bevétele, sajnos nem várható.

Tarnóczky Attila: Egy hete mindenki szembesült azzal a költségvetési helyzettel, ami nálunk fennáll. Ennek folytán költségvetésben szereplő tételek kerültek egyelőre halasztásra. Többek között életveszélyes dolgok, mint az Arany János Óvoda tetőszerkezetének a rendbetétele. Úgyhogy majd legyenek szívesek polgármester úrnak valami tanácsot adni, hogy a költségvetésben szereplő tételek közül mik azok, amiket finanszírozni kell és mik azok, amik csak úgy meg lettek szavazva, de nem gondoltuk komolyan. Egyébként mindkét céllal tökéletesen egyetértek. Mindkét sportág valóban figyelemreméltó eredményeket ért el és a kérelmek is szerények, de ettől függetlenül ez a probléma azért fennáll tisztelt képviselő urak az előző előterjesztésben és most is.

Tüttő István: Úgy látom nincs több észrevétel, lezárom a vitát. Kérem szavazzunk!

A közgyűlés 15 szavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

164/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Magyarország egyik kiemelt sportrendezvénye, a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny nyitónapja 2002. augusztus 4-én Nagykanizsán kerüljön megrendezésre.

A verseny előkészítési és lebonyolításai feladatainak támogatásához – figyelembe véve az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság által megítélt 300.000 Ft támogatási kérelmet is – összesen 1.5 millió Ft önkormányzati támogatást biztosít. Az 1.2 millió Ft támogatási keret forrása a helyi iparűzési adóbevételek várható többlete.

Határidő:         2002. június 30.

Felelős  :         Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária megb. osztályvezető)

14.   Javaslat a 2002. július 1-től esedékes lakbéremelésre a 35/1995. számú lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítására

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Önök előtt van az anyag. Tudják azt is, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság mit javasolt. Úgy látom nincs észrevétel, lezárom a vitát.

Kérem a döntésüket. Először az a.) variációt tenném fel szavazásra az a 20% + 9.2% 2. számú melléklet. Azt szeretném még hozzátenni, hogy itt a rendeletmódosításnál azt a szót betennénk, hogy … helyett az lenne, hogy mely rendelet mellékletét tartalmazza. Nem lesz 4 melléklete. Nem kell a 4. Először az a.) variációról szavazunk. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: A rendeleti javaslatot kérem megszavazni. Minősített többség kell.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

30/2002.(VI.6.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2002.(VI.6.) számú rendelete a lakások bérleti díjáról szóló többször módosított 35/1995.(XII.12.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

15.   Környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Az anyag a rendelkezésre áll. Néhány módosításról szól ez a rendeletmódosítás. Valószínű, hogy az állandó módosítás az egyre jobbá teszi reményeink szerint. Azért szeretném jelezni mint előterjesztő felhívnám a figyelmet, hogy én 6 módosítást javaslok és természetesen fel van sorolva, hogy ki milyen módosításokat javasol: bizottság, egyének, illetve képviselők.

Marton István: A rendelet elfogadását támogatom, de az Ügyrendi Bizottságnak volt talán három apró módosítási javaslata. Kérem azokat figyelembe venni.

Tüttő István: Elfogadom az észrevételt, úgyhogy kérem akkor szavazzunk a rendeletről és annak a módosításáról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

31/2002.(VI.6.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2002.(VI.6.) számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

16.   Építmény adó rendelet módosítása, az adó megfizetésének új formája

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Egy olyan ajánlat van előttünk és maga a rendeletmódosítás is arról szól, hogy az OTP Rt csoportos adóbefizetés formájában segítségünkre lenne, amennyiben ezt elfogadjuk ennek a kezelésére.

Budai István: Csak azért nyomtam meg a szót kérek gombot, mert a javaslat, amely az előterjesztés vége felé van azt mondja, hogy a helyi iparűzési adó esetében ezt a formát nem tartja megoldhatónak, mivel az iparűzési adó félévente változik és nehéz meghatározni az adóalanyoknak azt a keretösszeget, amely a számláról leírhatóvá válik. Én úgy gondolom, hogy ez nem így van, mert hiszen változó összegeket is az OTP rendez, azt meg nem lehetne elképzelni, hogy pl. a telefonszámlát vagy akármilyen változó összeget lehívhatnának az OTP betétszámlánkról. Én úgy gondolom, hogy azért a Hivatal megfelelő időben, megfelelő összegek átadásával – ha az adózó is megbízza az OTP-t ezzel - akkor ez rendezhető. Én úgy gondolom, hogy ez az utolsó bekezdés a javaslatoknál ki kellene hagyni. Végső soron nem kellene ezzel foglalkozni, mert a helyi iparűzési adót is ugyanúgy be lehet szedni. Nem tudom, hogy az adós úr tudna erre mondani valamit. Biztos, hogy megoldható.

Somogyi Ottó: Csak annyit szeretnék hozzátenni ehhez a dologhoz, hogy valóban van mód és lehetőség ennek az iparűzési adónak is ebben a formában történő beszedésére, viszont most az egyszerűség kedvéért egyelőre csak a gépjármű adó és az építmény adó formáját szeretnénk kipróbálni, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtünk, mert nem olyan egyszerű ezt azért lebonyolítani. Az iparűzési adó viszont van márciusi előleg, van májusi előleg, elszámolás, újra előleget kell megállapítani. Nem egy fix összegű adó, ami az építményadó és a gépjárműadó esetében, de könnyen kezelhető. Ezért gondoltuk, hogy ezt a lehetőséget egyelőre csak ebben a két adónemben tervezzük, viszont hogy ha olyan tapasztalataink lesznek nyilvánvalóan az iparűzési adóba is megadjuk ezt a lehetőséget.

Tüttő István: Lezárom a vitát. Kérem szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendelet alkotja:

32/2002.(VI.6.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 32/2002.(VI.6.) számú rendelete az építményadóról szóló többször módosított 40/1996.(XI.26.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

17.   Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Dr. Csákai Iván önálló képviselői indítványa alapján

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Énszerintem fogadjuk el, a vita lezárása van.

Marton István: Mivel az Ügyrendi Bizottságnak nincs itt az elnöke, ezért én ismertetném az Ügyrendi Bizottságnak a módosító indítványát, amely szó szerint idézem: „adómentességben részesül az a vállalkozás aki/amely Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházában egészségügyi tevékenység vállalkozásban való ellátására megbízási szerződést kötött. Az adómentesség az ügyeletes és készenléti szolgálat után kifizetett díjakról származó árbevétel adóalapja után vehető igénybe. Azt hiszem ehhez nem kell kommentár. Ezt egyhangúlag elfogadta az Ügyrendi Bizottság.

Tüttő István: Én felolvasom: adómentességben részesül az a vállalkozás, aki/amely Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházával egészségügyi tevékenység vállalkozásban való ellátására megbízási szerződést kötött. Az adómentesség az ügyeleti és készenléti szolgálat után kifizetett díjakból származó pénzügyileg rendezett árbevétel adóalapja után vehető igénybe. Marton úr javasolta. Kérem az előterjesztés is tartalmazza. Kérem, szavazzunk róla.

A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

33/2002.(VI.6.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 33/2002.(VI.6.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 46/1997.(XII.9.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

18.   Tájékoztató a 2001. évben végzett felügyeleti tulajdonosi és belső ellenőrzési tapasztalatairól

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Az ellenőrzésünk elsődleges feladata, hogy a gyakorlatot a valós helyzetet összehasonlítsa a jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban foglaltakkal. Ennek függvényében állapította meg a Revizori csoport: Ágoston Károlyné és Artner Lászlóné az itt leírtakat. Van-e észrevétel?

Budai István: Én úgy gondolom, hogy az előterjesztés, vagy a beszámoló egy nagyon jó beszámoló, azonban a 3. oldal közepe felé tesz egy megállapítást, amely az én fogalmaim szerint valamelyik gazdasági társaságnál negatív árrést állapít meg, nem is kis mértékben. Én úgy gondolom, hogy ezt a témát talán jobban körül kellene járni még mielőtt más nem járja körül. Nem kell erről szót ejteni, valaki egy gazdasági társaság, amely negatív árrést ért el, amely előveti az árnyékát egy esetleges ÁFA problémának, vagy egy esetleges társasági adó fizetési kötelezettség kialakulásának. Én úgy gondolom, hogy a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, hogy felvállalnánk azt a kérdést ha még nem rendeződött – de én hallottam már olyasmit is, hogy ezt a Hivatal meg az illetékes gazdasági társaság már rendezte, de ha nem rendezte, akkor a Pénzügyi Bizottság ezt nagyon szívesen megnézné és segítenénk abban a vonatkozásban, hogy ne maradjon ez a helyzet így. Valószínű, hogy a támogatás és a bérmunka – kiszámlázott teljesítmény körüli zavarok okozzák ezt a dolgot és azt gondolom, hogy ezt helyre tudnánk mi tenni, vagy segítenénk helyretenni.

Még van egy észrevételem. A beszámoló 4. oldalán a külső ellenőrzéseket, ellenőrzési munkatervben felvetteket különféle szervezeteknél: itt megemlíti a beszámoló az általam elég sokat emlegetett Járgányjavító Kft-nek a bérleti díj befizetésével kapcsolatos dolgokat. Nem tudom, hogy ez egy újabb vizsgálatra vonatkozik, vagy arra-e, aminek a határideje május 31-én volt előirányozva a kérésemre, mert ha erre vonatkozna ez a megállapítás, akkor én azt hiányolom, hogy e témában nem kaptunk újabb tájékoztatást. Korábban egyszer kaptunk, de ez a május 31-i határidő. Talán a jegyző tud erre konkrétan választ adni.

Cserti Tibor: Engedjék meg, hogy a magam részéről is úgy minősítsem az előterjesztést, hogy szakmailag alapos, átfogó és ráadásul tömörített, mert a végeredményt tükrözi. Gondolom, hogy a vizsgálatok mögött azért a jegyzőkönyvek lényegesen több dologról árulkodtak volna. Én azt hiszem, hogy amikor egy munkát értékelünk és általános tájékoztató tapasztalatokról beszélünk, akkor az általános minősítés mellett értékelni kellene azoknak a munkáját is, akik végezték az ellenőrző tevékenységet. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában is pozitívnak minősíthető, ha úgy tetszik, akkor egy plénumot is megragadva a képviselőtestület nevében én úgy gondolom, hogy köszönet illeti az ellenőrző csoport munkáját és továbbra is csak arra bíztatnám őket a magam részéről is és gondolom képviselőtársaim mindegyike, hogy kellő szakmai alapossággal a tényfeltáró helyzetelemző munka mellett, ami egyébként nagyon hálátlan terület ezt tudjuk a jó szándékú tanító, nevelő, a szakmai munka előremutatása irányában végezzék nevelő tevékenységüket is.

Egy általános dologra rámutat az előterjesztés és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a beruházások, felújítások esetében az önkormányzat a beszerzés stádiumát – és erről az anyag élesen szól – a használatbavételi eljáráshoz kapcsolódó vagyonjogi nyilvántartásokat bizony nem vezette a jogszabályoknak megfelelően. Az aktiválási feladatok, az üzemeltetési okmány alapján az önkormányzat valós vagyonjogi gyarapodása bizony nem minden esetben került be az önkormányzat vagyonmérlegébe. Ez nem csak vagyonjogi nyilvántartás kérdése, ez már jogi kategória a felelős őrzés és egyáltalán a vagyonkezelésnek a kategóriája. Én azt hiszem, hogy ezen a területen további intézkednivalók is vannak és bár az anyag az tartalmazza, hogy a jegyzőnő munkatervet készíttetett és lebontotta felelősökre, de arról nem kaptunk tájékoztatást, hogy milyen határidővel, de gondolom, hogy a bizottsági munkában a területeket a megszabott feladatok végrehajtására viszont egy alkalommal tájékoztatást adunk és én ezért szóltam, ezért kértem hangot.

Tüttő István: Lezárom a vitát. Cserti úr kiegészítő javaslatával, amelyben köszönetet mondunk a revizori csoport munkájának magas szintű elvégzéséért, azzal kiegészítve kérem a tájékoztatót vegyük tudomásul. Szavazzunk!

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

165/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2001. évben végzett felügyeleti, tulajdonosi és belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi, egyben köszönetet mond a Polgármesteri Hivatal Revizori Csoportjának munkájuk magas szintű elvégzéséért.

19.   Az önkormányzat gazdálkodó szerveinek 2002. évi felügyeleti tulajdonosi és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének ütemezése

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Elkészültek azok a programok, amelyek a vizsgálatot célul tűzték ki.

Röst János: Egy módosító javaslatom lenne, ez pedig az 1. számú melléklet felügyeleti ellenőrzések címszó alatt a 6. pont és pedig így hangozna a kiegészítés: „az önkormányzat oktatási és kulturális intézményeinél a kezelt vagyon bérbeadásának vizsgálata, kiemelt figyelemmel a politikai jellegű és pártrendezvényekre.” Az ellenőrzés időpontjának pedig a november helyett júniust javasolnék. Ahogy nézem a munkatervet, júniusban van ugyan ellenőrzésre program, viszont úgy gondolom, hogy belefér ebbe az időszakba és túl közel vagyunk azokhoz a pártrendezvényekhez, amik megtörténtek az elmúlt negyedév alatt. Én úgy gondolom, hogy a vizsgálat emiatt is korrekt lenne, ha ezt most ejtenénk meg.

Gyalókai Zoltán: Én is a mellékletekben a tulajdonosi ellenőrzéseknél a Kanizsa Uszodát és a Kanizsa Újság ellenőrzési időpontját megcserélném szívem szerint. A Kanizsa Újság tulajdonosi vizsgálatát júniusra tenném, az Uszodáét pedig szeptemberre.

A 2. számú mellékletben pedig a 3. pont – a mindenki Sportpályánál lévő szálláshelyek hasznosítása stb – mivel hogy ott felújítások is készülnek ebben az évben, én mindenképpen a felújítás ellenőrzését is bevenném az ellenőrzésbe. A 2. számú mellékletben pedig a 3. pont – a mindenki Sportpályánál lévő szálláshelyek hasznosítása, díjának megállapítása, a bevételek beszedésének és nyilvántartásának rendjének az ellenőrzéséhez. Úgy tudom, hogy a Mindenki Sportpályánál felújítás történik az idén, és hogy ha egyszer már decemberi az ellenőrzés, én szeretném a felújítás ellenőrzését is.

Kiss László: Ugyancsak az 1. számú mellékletre vonatkozóan lenne javaslatom. Úgy az önkormányzati tulajdonú gazdasági vállalkozásoknál, mint az önállóan gazdálkodó intézményeknél kérném, hogy a meglévő selejtezési szabályzatokat és a selejtezési eljárások lefolytatásának a törvényességét és módozatait is ellenőrizze a Hivatal.

Cserti Tibor: Egyetlen javaslatom van nekem is. Az én véleményem, hogy a 2. számú mellékletben az ellenőrzési munkaterv belső ellenőrzés esetében a 2. pontnál telefonköltség csökkentésére próbál meg javaslatot tenni, bár az időpont április hó, nem tudom, hogy ez megvolt-e már. Ha igen, akkor látom már rázzák a fejüket valamikorra szeretném kiterjeszteni az irodaszer, papír, és nyomtatványköltségekre is, mert az előttünk levő anyagok tanúsága szerint is ebben van még tennivaló. Ha kell, akkor külön pont erejéig. Talán nem lesz akkora terjedelmű házi feladat, de eredménnyel, költségcsökkentéssel viszont járhat.

Tüttő István: Igen, mert ugye a kincstárnak van egy olyan feladata is, hogy a nagybeszerzések árengedménye annak kedvező hatással kell lennie a gazdálkodásra.

Gyalókai Zoltán: Elnézést polgármester úr, egy gondolatot még kifelejtettem. Javaslom, hogy egy-egy részellenőrzés lezárása után a polgármesteri beszámolóban kapjunk egy tájékoztatást az ellenőrzésről.

Zsoldos Ferenc: Nagyon egyetértek Cserti úr véleményével, én azért egészen friss példával szeretném egy kicsit konkrétabbá tenni. Az anyagban, vagy az anyaghoz már megkaptunk egy jó vastag több száz aláírással megerősített beadványt. Nem tudom, hogy miért kellett ezt itt még ugyanúgy kiosztani. Hol készült ez a ma itt kiosztott anyag? Ha a Hivatal készítette, akkor figyelmetlenség mindenképpen. Ha az iskola, akkor is költségvetési pénzből. A tisztelt polgármester úr! anyagról van szó.

Tüttő István: Lezárom a vitát. Azt majd megnézzük, mert úgy tudom, hogy volt az SZM részéről, volt a pedagógusok részéről, szülők részéről, a diákönkormányzat részéről. Az, hogy több jelent meg, az nem biztos, hogy ugyanazt többször adtuk ki, hanem ugyanazt mások is beadták.

Kérem, szavazzunk. Én elfogadom azokat a módosító indítványokat, amik elhangzottak mindenki részéről. A javaslatokat elfogadtam, csak név szerint nem említettem. Röst úrét is. Kérem, akkor szavazzunk.

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

166/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 2002. évi felügyeleti és tulajdonosi ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja azzal, hogy az év folyamán szükség szerint további cél- és témavizsgálatok rendelhetők el.

Határidő:   2003. április 30.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

2.       felkéri a Polgármesteri Hivatal illetékes belső szervezeti egységét, egy-egy részellenőrzés lezárása után a polgármesteri beszámolóban adjon tájékoztatást az ellenőrzésről.

Határidő:   folyamatos

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

20.   Javaslat az Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ teljesítésével kapcsolatos operatív teendőkre

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Ezt visszahoztuk. Szeretném röviden tájékoztatni Önöket, hogy tegnap Székesfehérváron és Tatabányán tanulmányoztuk az ottani szisztémákat. Általában elmondható az a logikai következtetés, hogy egyik helyen sem igazán az önkormányzat foglalkozik vele, hanem Székesfehérváron egy amerikai ingatlanfejlesztő társaság és a logisztikai rész tartozik az önkormányzathoz. Az utak az önkormányzat kezelésében maradnak és ami nagyon fontos, mindkét helyen a szakaszos ún. fejlesztést valósítják meg. Nem úgy, hogy előre az infrastruktúrát kialakítják, mert erre példát éppen Tatabányát mondtak, hogy kialakítottak egyik részen előre és sajnos fel kellett szedni, mert az oda települő igényének nem felelt meg. Még amit erről el kell mondani, hogy előnyösebb helyzetből indultak abból a szempontból, hogy Fehérváron a szovjet laktanyák kerültek ingyen, jelképesen át, míg Tatabánya esetében már meglévő építőipari vállalkozásokból indult ki az ipari park és ezekből az építőipari vállalkozásokból nőtt ki az a fejlesztő társaság, amely ennek az ügyeit intézi. Mindkét helyen az önkormányzatnak megvan egy megfelelő szervezete, amely koordinál, illetve Tatabányán – hasonlóan, ami itt a javaslatban is szerepel – a gazdaságfejlesztő társaság olyan feladatokat is ellát, amely messze meghaladja az ipari parkkal kapcsolatos tevékenységet. Erről írásos anyagokat is tudtunk beszerezni és szeretnénk ezeket a tapasztalatokat hasznosítani a mi esetünkben is. Ezt kívántam hozzátenni.

Dr. Baranyi Enikő: Az előterjesztéssel kapcsolatban elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy úgy érzem, hogy az április 30-án hozott határozati javaslatunkkal szemben egy általánosság szintjén mozgó olyan beszámolót, vagy tájékoztatást kaptunk, ami ismételten csak rendkívül csekély konkrétumot jelent. Örömmel hallgattam viszont polgármester úrnak a tájékoztatását, jobb később, mint soha. Erre ezt tudom mondani. Ezeket az információkat azt hiszem, hogy 4-6 év alatt már réges-régen, de legalábbis a NagyPlus Rt megalakítása előtt már nekünk tudnunk kellett volna. Konkrétan rendkívül hiányolom, hogy itt egy megint általánosság szintjén mozgó tájékoztatás jelenik meg és ennek mintájára – nem olvasom fel, mert gondolom a lakosság is nagyon unná, hogy ha ezt végig olvasnám – de az 1. oldalon a hatékony együttműködés keretében – és itt folytatja tovább – kérem szépen ez olyan, amit le lehetett írni 5 évvel ezelőtt is, le lehet írni ma is, de ez nem viszi előbbre az ipari park dolgát. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy sokkal de sokkal konkrétabb és erőteljesebb megfogalmazásra lenne szükség és cselekvésre. Másik dolog, hogy az az érzésem fogalmazódott meg a 2. határozati javasltra is gondolnék, hogy miért kell itt mindenről újra szavazni. Az előző közgyűlésen úgy emlékszem, hogy egyértelmű volt a közgyűlésnek a véleménye, hogy a fejlesztés ilyen technikai költségessége ezt a 8 millió Ft-ot elutasította. Egyetlen egy dolog van, ami a határozati javaslatnak megfelelő – de ez nem elég, mert több együttműködő partnerről volt szó – ez pedig a Raiffeisen Ingatlanközvetítő Rt-nek a megkeresése. Ezeket azt hiszem, hogy még ehhez egyet, kettőt hozzátéve kellene minél hamarabb elindulnunk. 3 nap és fél hónap telt el, görgetjük magunk előtt a labdát továbbra is ezt gondolom.

Budai István: Én azért kértem szót, hogy szeretném értelmezni a határozati javaslat 4. pontját, tudniillik így nem lehet értelmezni, mert gyakorlatilag ez a 8 millió Ft nincs meg pénzben, mert a NagyPlus Rt törzstőkéjének a felemelését mi a föld ellenértékében gondoltuk. Amikor értékesítjük a földet, akkor adunk abból a tőkeemelésre valamennyit. Mivel azt nem kellett adni, ezért megmaradt a föld, de nem maradt meg a készpénz. Nekem az a véleményem, hogy ezt így mobilizálni ezt a kérdést nem lehet, hacsak nem arra a 8 millió Ft-ra gondolt az előterjesztő, amit már egyszer nem szavaztunk meg a mostani végelszámoláshoz szükséges törzstőke emeléshez. Én úgy gondolom, hogy ezt jó lenne tisztáznunk, mert ha ez úgy van, ahogy én elgondolom, akkor itt más forrása ennek nem lehet, mint a költségvetési bevételek, vagy hitel, mert ez a pénz nincs meg.

Tüttő István: Nekem lenne egy javaslatom. Az a javaslatom, hogy ezt a 8 millió Ft-ot akkor tudjuk biztosítani, amennyiben a Kht konkrét lépéseket tud tenni annak érdekében, hogy a terület eladásra kerül és akkor ezen akcióból az önkormányzat dönthetne úgy, hogy a 8 millió Ft-ot visszaadja és akkor megteremtődik a feltétele. Most külön hitelfelvételt én sem támogatok. Ha ezzel a módosítással Önök támogatnák, akkor visszahagyásos módon kezelhető lenne – ha ezzel egyetértenek.

Marton István: Az a gondom ezzel, hogy némi időbeli eltéréssel mindig ugyanazt járjuk körbe tisztelt uraim és hölgyeim, mert ha azt mondom, hogy a határozati javaslatnak van az 1. pontja, azt az első másfél sort, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az ipari park fejlesztés kapcsán tett lépésekről szóló tájékoztatót elfogadja – eddig én ezt el tudom fogadni. De ami utána van, hogy „és megbízza a Kht ügyvezetőjét, hogy a további szervező munka során az eddigi érdeklődők mellett további lehetséges partnereket keressen és az ajánlatot tevő vállalkozásokkal a lehetséges együttműködési kereteket dolgozza ki, melynek eredményének jóváhagyására terjessze a közgyűlés elé” ez ahogy számolom, ez kb. a 3. dobásuk ebben a témakörben, mert először ezt a Kht-t ezért hoztuk létre, másodszor a később hivatkozott 2000. novemberi megállapodás ennek a részletes és tételes kibontását tartalmazza és akkor itt meg harmadszor is ugyanezt előírnánk. Kérem, ha ezt nem látszattevékenységnek hívják, akkor semminek.

A 2. pontnál: „felhatalmazza a közgyűlés az Ipari Park Fejlesztő Kht ügyvezetőjét, hogy az önkormányzat képviseletében a befektetés szervezés témakörében, az önkormányzat és a Kht között 2000. novemberében létrejött megállapodásban rögzített feladatok tekintetében eljárjon.” Ha ezt nem tette meg ebben a másfél évben, akkor nem tudom, hogy mit tett. Akkor valami borzasztó dolog történt. Azt hiszem, hogy ezt nem is kell mélyebben kibontani.

A 4. pontról ugyanaz a véleményem, amit a Budai képviselőtársam mondott. Én ebben számtalan feleslegességet érzékelek. Ez egy üres járat, nincs feladat, ki kell pipálni, kész.

Tüttő István: Kérdezem, hogy a 4. pontot elfogadjuk-e azzal a módosítással, amit javasoltam. Majd erről dönteni kell. Kérem szavazzunk róla, lezártam a vitát. Természetesen az üzletről előbb értesül az önkormányzat, csak elviekben ez lehet forrása. Én mást nem tudok megjelölni. Kérem, erről szavazzunk! Ez egy módosító indítványom volt. Csak akkor tudjuk ezt finanszírozni, ha értékesít.

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról. Elfogadtam a módosítást, de szavazni kell arról, ameddig a pontot kitettem. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

Tüttő István: A 3. pontról szavazunk. A 2. pontot visszavonom.

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 3. pontját elfogadja és az előbbiekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

167/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       az ipari park fejlesztés kapcsán tett lépésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

2.       a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht nevét a hatékonyabb és szélesebb körű kapcsolatépítés céljából Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht elnevezésre módosítja. Utasítja az ügyvezetőt, hogy a változás cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Határidő:   2002. június 30.

Felelős :    Schmidt László ügyvezető

3.       az ipari park fejlesztés technikai feladatainak megvalósításához szükséges 8 millió Ft-ot abban az esetben biztosítja, ha a Kht konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy a területet eladja.

Határidő:   folyamatos

Felelős  :   Schmidt László ügyvezető

21.   Javaslat az Okmányiroda működési feltételeinek javítására

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Kérem, van-e észrevételük? Le van írva, hogy a feladatok hogyan vannak. Lezártam a vitát, szavazzunk az 1/a változatról először.

A közgyűlés 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 1/a változatát elfogadja.

22.   Intézkedési terv a Családsegítő Központnál és a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett Zala megyei Gyámhivatali vizsgálat megállapításaiban foglalt teendők végrehajtására (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Kérdezem, van-e észrevételük az anyaggal kapcsolatban? Teljesíteni kell, hiszen a vizsgálatban jelezve van. Kérem, szavazzunk róla. Egyben szavazunk róla, hiszen egy intézkedési terv  a vizsgálat. Nem tudunk mást tenni, mint meg kell csinálni.

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

168/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

a Zala Megyei Gyámhivatali vizsgálat megállapításaiban foglalt teendők végrehajtására az alábbi intézkedési tervet fogadja el:

1.        a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat álláshely számát/munkakör beosztását az alábbiak szerint állapítja meg:

CSSK részleg álláshely szám
intézményvezető, szakmai vezető 1
családgondozó 5
GYJSZ részleg  
szolgálatvezető családgondozó 1
családgondozó (+1 létszámmal) 4
asszisztens 1
gazdasági ügyintéző feladatokat is ellátó adminisztrátor 1
hivatalsegéd, takarító 0.75
mindösszesen: 13.75

 

2.        felkéri a jegyzőt, hogy a hivatásos gondnoksággal összefüggő feladatokat telepítse az illetékes szakosztályhoz.

3.        felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a meglévő létszámon belüli feladatátcsoportosításokat hajtsa végre, és az átképzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

4.        felkéri a szakbizottságot, hogy a létszám normatíva felülvizsgálatát az éves beszámoltatáskor végezze el.

Határidő:  A CSSK álláshely szám/munkakör tekintetében:

2002. december 31.

                 A GYJSZ álláshely szám/munkakör tekintetében:

2002. december 1.

Felelős  :  Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

Böröcz Zoltán: Az az érzésem, hogy az Okmányiroda-kérdésnek még utána kellene néznünk, mert én nem így gondolom, hogy a b.) variációnak vannak alpontjai, hanem egy számozási tévedés folytán az elfogadott a.) változatnak is megvannak ezek a pontjai. És akkor természetesen simán átmegy, csak szavazzuk végig, nehogy utólag vissza kelljen majd menni.

Tüttő István: Csak én ránéztem, hogy b.) változatnak négy alpontja van, ezért nem szavaztattam. Az a.) változat ment át. A 2-3-4-ről szavazzunk.

Kérem a 2-ről a szavazatukat. Vissza kell mennünk az Okmányirodához.

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 3-ról a szavazatukat. Ez az elektronikus ügyfél előjelző rendszerről szól.

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

Tüttő István: Kérem a 4-ről a szavazatukat.

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

169/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Okmányiroda a lehetőségei maximális kihasználásával igyekszik az illetékességi körzetéhez tartozó települések polgárainak jogszabályban meghatározott okmányügyeit kulturáltan, közmegelégedésre intézni. Az Okmányiroda a jelenlegi létszámmal és technikai felszereltséggel az ügyfélszolgálati munka minőségét már nem tudja javítani. A megoldás érdekében a közgyűlés a következőket határozza:

                                   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.        az Okmányirodának 2 fő, a Gazdálkodási Osztálynak 1 fő létszámot biztosít. A létszámbővítés pénzügyi fedezete az Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj bevétele.

Határidő:  2002. június 6.

Felelős  :  Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző)

2.        egyetért azzal, hogy az Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj bevétele – leszámítva a létszámbővítés fedezetét – visszaforgatásra kerüljön az Okmányiroda bővítésére, technikai fejlesztésére, az ügyfélszolgálati munka komfortosítására.

Határidő:  2002. november 30.

Felelős  :  Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző)

3.        egyetért azzal, hogy az Okmányirodába telepítésre kerüljön a Technopolis Kht által kifejlesztett elektronikus ügyfél előjegyző rendszer. A mielőbbi telepítés ügyében a jegyző kezdje meg a tárgyalásokat.

Határidő:  2002. szeptember 30.

Felelős  :  Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

(Operatív felelős: Mátyás József irodavezető)

4.        indokoltnak tartja, hogy az Eötvös tér 16. szám alatti épületben kihelyezett postahivatal működjön. Ez ügyben a jegyző kezdeményezzen tárgyalásokat a Postával. Az egyeztetés eredményéről a közgyűlés tájékoztatást kér, amely után meghatározza a további feladatokat.

Határidő:  2002. augusztus 31.

Felelős  :  Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

(Operatív felelős: Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető)

23.   Nagykanizsa, Szabadhegy városrész közművesítés beruházási programja

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: A bizottságok tárgyalták, itt vannak a javaslataik. Kérdezem, hogy van-e észrevétel?

Marton István: Azt kell, hogy mondjam, hogy az anyag korrekt, bár némi szomorúsággal vettem tudomásul, hogy az anyagi források beszűkülésének eredményeként időbeni eltolódás van, de ennek ellenére azt mondom, hogy ebben a pillanatban érdemben jobbat nem lehet csinálni, úgyhogy ezért elfogadásra javaslom.

Tarnóczky Attila: Az a javaslatom lenne, hogy az első mondatot, ott a vesszőnél az ütemezés végrehajtásáról alakuljon ponttá. Következzen egy második mondat, hogy a közgyűlés az éves költségvetésben a konkrét célok meghatározásáról és az előirányzott szerepeltetéséről dönt. Ez a második mondatrész ugyanis egy olyan kötelezettségvállalás, ami mindent jelenthet, meg semmit is természetesen, nincs tartalma pillanatnyilag.

Tüttő István: Elfogadom.

Cserti Tibor: Én a magam részről átfogó jelleggel támogatom a javaslatot. Egy esetre viszont felhívom a figyelmet. Tudomásom szerint a csapadékcsatorna esetében egy érintett tulajdonos egyeztetést hívott össze még az építési engedélyezési eljárást megelőzően. Gyakorlatilag azt kifogásolta, hogy a csapadékvíz-csatorna, ami a szennyvízcsatornától elkülönülten kerül kiépítésre ezen a tervezési területen, az a nyílt árokba tudomásul szerint a bakónaki patakba folyik bele, vagy az általunk ismert Potyli patakba. Az Ő területét szeli ketté és olyan színtű károsodást okoz a területén, ami gyakorlatilag a további beépítést megakadályozza. Gyakorlatilag ennek hiányában, mivel észrevételét megerősítette írásban, nem emelkedett jogerőssé az építési engedély. Ez pedig kihatással lehet értelemszerűen az egész megvalósításra, hátráltathatja a program terv szerinti kivitelezését is. Én azt kérem az előkészítőktől, hogy a vízi közmű ezen részére, amennyiben értelmes nyomvonal-módosítási lehetőség van, ami az önkormányzat részéről költségcsökkentéssel jár, illetve az érintett páciens szempontjából pedig az Ő károkozását megakadályozhatja, akkor még időben módosítani szükséges. Ezzel kapcsolatos koordinációt tájékoztató jelleggel szerintem a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésére kérem visszahozni. Egyébként a programot meg jóváhagyásra javaslom.

Tüttő István: Elfogadom, amit Cserti úr javasolt. Kérem osztályvezető urat, hogy akkor erről intézkedni kell. Lezárom a vitát, szavazzunk a határozati javaslatról azzal a módosítással, amit Tarnóczky úr javasolt, mert elfogadtam. Szavazzunk!

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

170/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a Nagykanizsa, Szabadhegy városrész beruházási programot a melléklet szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a programban foglaltak ütemes végrehajtásáról.

A közgyűlés az éves költségvetésben a konkrét célok meghatározásáról és az előirányzat szerepeltetéséről dönt.

Határidő:   2003. február 28., 2004. február 28., 2005. február 28.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

2.       felkéri a polgármestert, hogy a Szabadhegy 13466/68 hrsz-ú ingatlanra tervezett csapadékvíz elvezető tervezettől eltérő műszaki megoldását vizsgáltassa meg.

A témával kapcsolatos ügyet tájékoztató jelleggel a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elé kell terjeszteni.

Határidő:   2002. november 30.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

24. Bicsák Miklós önálló képviselői indítványa

Bicsák Miklós: Úgy, ahogy a múltkori közgyűlésen is említettem, kérném a tisztelt közgyűlést, mivel hogy ez egy több éve húzódó ügy, tavaly megvolt rá a forrás, de nem teljes egészében, én kérném a tisztelt közgyűlést, hogy támogassa az önálló indítványomat, mert ahogy annak a városrésznek az Űrhajós utca a jelenlegi állapota is olyan, hogy meg kell ezt oldani. Hiába húzzuk-halasszuk, itt a lehetőség, hogy ezek a munkálatok megkezdődjenek, mire az ősz és a tél beáll, hogy az ott élő nyugdíjasok meg a gyerekek részére az a járda, út elkészüljön, hogy támogassa a tisztelt közgyűlés.

Gyalókai Zoltán: Szeretném a közgyűlés figyelmét felhívni, hogy az előterjesztésben szereplő pénz nem létezik. Emlékeim szerint ezt az egy héttel ezelőtti közgyűlés kimondta, valamilyen más forrást kellene erre megnevezni.

Bicsák Miklós: Én szeretném tisztelettel megkérdezni az osztályvezető urat, hogy milyen lehetőség van, vagy ahogy itt a képviselőtársam elmondta, valóban ezek a források nem léteznek, akkor utána meg kívánok nevezni egy forrást.

Karmazin József: Valóban a május 30-i ülésen született egy 154/2002. számú határozat, amelyben a 4.196.339 Ft-ot a Sétakerti járdára ígérte a közgyűlés, ez a forrás már nem áll rendelkezésre.

Bicsák Miklós: Akkor én mondanám a forrását: a többlet iparűzési adó többletbevételét tudnám megjelölni és kérném a tisztelt közgyűlést, hogy támogassa, mert indokolt most már 5 éve megy ez a különböző bombázásom az Űrhajós utca út, járda és valóban egy életveszélyes terület.

Tüttő István: Kérem, fogadjuk el a javaslatot. Úgy szól a javaslat, hogy az iparűzési adó többletbevételére. Szeptemberben kiderül. Amennyiben elfogadják a javaslatot és megszavazzák, az teljesíthető abban az esetben, ha van többletbevétel. Ha nincs, akkor nem valósítható meg. Kérem a szavazatokat.

A közgyűlés 11 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadja el.

25.   Dr. Baranyi Enikő önálló képviselői indítványa

Tüttő István: Megkérjük képviselőnőt, hogy nagyon röviden mondja el a gennyes agyhártya-gyulladással kapcsolatos indítványát.

Dr. Baranyi Enikő: Az előterjesztést a gennyes agyhártya-gyulladások megelőzésére vonatkozik. A lényege az, hogy az 1 éves kor alatti, csecsemőkorúak leginkább veszélyeztetettek. Számszerűsítve 3 védőoltást kell adni 12 hónapos korig TB támogatással ez minden családnak 3x2457 Ft költséget jelentene. Az oltóanyagot forgalmazó cég kedvező ajánlata és megkeresése nem csak Nagykanizsának szól, hanem az ország más régiójában is hasonló módon és formában támogatják az 1 éves korúak oltását, ugyanakkor egy bizonyos – megítélésem szerint nem számottevő – összegről van szó plusz önkormányzati támogatással mintegy hasonló módon, ahogy az idősebb korúaknál neumomax 23 esetében szerintem méltányosan és jól döntött az önkormányzat, most itt is egy ilyen típusú, ehhez hasonló támogatási formához kérném a segítséget. Ez azt jelenti, hogy Nagykanizsa városában az ötszáz-valamennyi csecsemőkorú 50%-os oltási gyakorisággal ingyen megkaphatná ezt az oltást. Ez az előterjesztés második oldalán összegszerűen is megjelenik, hogy mekkora összegű támogatást kellene adni. A forrása megvan. Nem gyógyszer-támogatási keret – az osztállyal közben egyeztetve – a szociális alapból ez finanszírozható lenne. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakmai döntés lenne és egyben ez mintegy kifejezné azt a fajta gondoskodást a lakosság, illetve a város vezetősége részéről az 1 éves csecsemőkorúakig, mert egy fontos védőoldás, amely azt hiszem, hogy ma sajnos a lakosság egy jelentős részének a költsége miatt nem elérhető, illetve a csecsemők számára nem biztosítható.

Próbáltam korrektül leírni, hogy milyen motivációi vannak a cégnek és mitől válik ez sürgetővé.

Tüttő István: Lezárom a vitát, szavazzunk.

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

171/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 0-12 hónapos korcsoportban a Meningitec védőoltást támogatja 50%-os oltási gyakorlattal, 3 oltás/csecsemővel számolva.

Határidő:         azonnal

Felelős  :         Tüttő István polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens

Dr. Baranyi Enikő önkormányzati képviselő, gyermekorvos)

SZÜNET

(A szünet után a közgyűlés zárt ülésen folytatta munkáját, melyet az erről szóló jegyzőkönyv tartalmaz.)

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 17.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. június 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 30-án (csütörtök) tartott 2002. június 5-én (szerda) 19.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

                                                                                                                                                                                                                      

Az ülés helye:             Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

                                   (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak:             Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Törőcsik Pál, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető.

Megjelentek: Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Bakonyi Erzsébet a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa.

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Természetesen meg kell szavazni a napirendi pontokat. A javasolt napirendi pont Kanizsa TV Kft felügyelő bizottság tagjának megválasztása. Szeretném jelezni, hogy mivel a törvényileg elért minimum alatt van, így nem működhetne. Tehát meg kell mindenképpen szavazni. Kérem szavazzunk róla, hogy tárgyaljuk.

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Kérem a NagyPlus Rt mérlegbeszámolójáról szóló napirendi pontra tűzést.

A közgyűlés 13 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Az Ablak Zalára Közalapítvány alapító okiratának módosításáról kérem a szavazatokat.

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

Zárt ülés

1.       Kanizsa TV Kft felügyelő bizottság tagjainak megválasztása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Nyílt ülés

2.       Ablak Zalára Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

2.       Ablak Zalára Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Az alapító okiratban rögzített 4 éves mandátumok lejártak. Döntenünk kell, hogy ebben az ügyben mi a szándékunk.

Marton István: A határozati javaslat 3. pontjában az áll, hogy az alapító okiratot a kuratórium, valamint a felügyelő bizottság összetételéről rendelkező részt módosítja. A kuratórium elnöke X. Y. MOL Hotels Rt vezérigazgató. Szerintem az már nem állandó funkció, teljesen értelmetlen, hanem X. Y. magánember.

Tüttő István: Igaza van Marton úrnak, korrigálni kell.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Azért került ez a napirend vissza most a közgyűlés elé, mert a közgyűlés az előző ülésén rendbe tette ezt a kérdést, megtette azt, amit tennie kellett, de a megyegyűlés kérése volt az, hogy ez kerüljön vissza, mert indokolttá vált az alapító okirat módosítása egyéb vonatkozásban is, illetve Kanizsát illeti a Magyar Rádió Rt képviselőjének a jelölése is és azt mi tulajdonképpen az előző ülésen nem szerepeltettük. Ugyanazt a személyt, Kovács Zoltán urat tettük erre a harmadik helyre. Ezért került ez vissza és kérem, hogy szíveskedjenek elfogadni. Június 21-én tárgyalja a megyei közgyűlés ezt a napirendet.

Tüttő István: Észrevételét Marton úrnak elfogadtam, jogos. Egybe szavazzunk róla.

A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

188/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       az Ablak Zalára Közalapítvány Kuratóriumába

elnöknek:   Litter Nándort

tagnak  .     Wilheim Gábort

                  Kovács Zoltánt

Felügyelő Bizottságába tagnak:       Dr. Polai Józsefet

4 évre kijelöli.

2.       az Ablak Zalára Közalapítvány Alapíró Okiratának 8.A.) pont második bekezdéséből törli az „önkormányzati” szót, a harmadik bekezdés második mondatából törli „az első 4 évre” szövegrészt.

3.       az Alapító Okiratnak a Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság személyi összetételéről rendelkező részét módosítja.

„A Kuratórium elnöke:         Litter Nándor,

tagjai:           Wilheim Gábor, a Kanizsa Trend Kft ügyvezető igazgatója,

Kovács Zoltán, a Magyar Rádió Rt RNI Pécsi Körzeti és Nemzetiségi Szerkesztőségének vezetője,

Dr. Halász Imre, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola tanára,

Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója.

A Felügyelő Bizottság

elnöke    :         Kósa Zoltán, a Consulting Kft ügyvezető     igazgatója

tagjai      :         Horváth Miklós, a TESZ Zala Megyei Szövetsége ügyvezető elnöke

Dr. Polai József, a Postabank Rt nagykanizsai fiókvezetője”

Határidő:   2002. június 15.

Felelős  :   Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

4. a 121/12/2002. (IV.23.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 19.35 órakor bezárta. (A hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. június 12.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. június 12-én (szerda) 14.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.                                                                                                                                                                                                                       

Az ülés helye:             Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

                                   (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak:             Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Tóthné Krémer Mária irodavezető, Faller Zoltán igazgató.

Megjelentek: Pásztor András a Zalai Hírlap munkatársa, Tar Mihály az RTL Klub tudósítója.

Tüttő István: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, a média képviselőit, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit, vezetőit. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Az elmúlt alkalommal egyszer kísérletet tettünk egy képviselők által kezdeményezett soron kívüli ülés megtartására, akkor nem szavazták meg Önök az újratárgyalást. Megismételte ismét 8 képviselő ezt a kérését és ezért én egy soron kívüli ülés összehívását kezdeményeztem.

A napirendi pont címe lenne: Faller Zoltán fegyelmi ügyének felülvizsgálata. Kérem a döntésüket, hogy kívánják-e tárgyalni? Minősített többség kell hozzá. Kérem a szavazatukat.

A közgyűlés 9 szavazattal, 6 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Nagyon sajnálom a kedves vendégeinket, de sajnos a szabályaink nem teszik lehetővé, hogy tárgyaljuk.

Tóth László: Én mielőtt megszavaztattam volna polgármester úr a napirendi pontot, vagy a közgyűlés előtt szerettem volna a napirend előtt mondani, így most akkor most szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy mai keltezésű levelet felolvassak.

„Tóth László képviselő úrnak, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének! Helyben. Tisztelt elnök úr! A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsági tagságomról a mai nappal lemondok. Lemondási szándékomat és a lemondás indokát Önnel már szóban korábban közöltem, de most írásban is megerősítem azt a véleményemet, mi szerint elfogadhatatlannak tartom, hogy az önkormányzati testület fontos és kifejezetten az Ügyrendi és Jogi Bizottság állásfoglalást igénylő kérdésekben immáron nem először teljesen figyelmen kívül hagyja az ÜJB sok esetben egyhangú határozatait és állásfoglalásait minden komolyabb megfontolás, vagy indoklás nélkül a testületi ülésen hozott adott esetben hirtelen jött ötletektől vezérelt javaslatok alapján. Ilyen körülmények között a bizottsági munkának semmi értelmét nem látom. Néhány korábbi eset miatt ugyanezt már megfogalmaztam, azonban most kétségtelen érintettségem. Iskolaszéki elnöki megbízásom okán a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatójának a beosztásából való fegyelmi hatályú visszahívása apropóján döntöttem a lemondás mellett. Nem részletezem most azokat az okokat, amelyek folytonosan felszínen tartják a Zrínyi Miklós Általános Iskola három sorosból minden alapos ok és indok nélkül két sorossá tételének szándékát, minden esetre e törekvés mögött meglátásom szerint sem közérdek, sem szakmai megfontolás nem áll, mint ahogy az már az 1996/97-es tanévnyitás során ugyanezen tárgykörben a Szülői Munkaközösséggel írott levelünkben megfogalmaztuk. Mindenesetre az igazgató által figyelmen hagyott önkormányzati határozat nyilvánvalóan a közoktatási törvénybe ütközik, és ennek megfelelően kellett volna értékelni az igazgató magatartását. Az ÜJB-nek erre az ügyre vonatkozó határozata ezért támogatta a fegyelmi vizsgáló bizottság minden szempontot körültekintően mérlegelő álláspontját és határozati javaslatát. Az önkormányzati döntéshozatal kapcsán felvethető egyéb kifogások: önkormányzati képviselő az ÖTV rendelkezései szemben történő kizárása a szavazásból, illetőleg a fegyelmi intézkedés hatályba léptetésének elmulasztása szintén arra ösztönöznek, hogy a bizottsági ténykedéseket befejezzem. A bizottság és az Ön további munkájához sok sikert kívánok. Tisztelettel: Dr. Hári Tibor. Nagykanizsa, 2002. június 12.”

Tüttő István: Akkor 15.30 órakor folytatjuk egy másik soron kívüli üléssel.

Bicsák Miklós: Nagy tisztelettel köszöntöm a pedagógusokat és a megjelent szülői képviselőket. Nagyon szégyellem magam és ezt nem mondhatom el remélem – azért mondom remélem a képviselőtársaim nevében, akik nem képviselték magukat a mai napon, holott tudták, hogy ez az a rendkívüli közgyűlés milyen célból vagy egyébből fog összejönni a Zrínyi Iskola igazgatójának a felmentésével kapcsolatban. Én a szülőktől és a pedagógusoktól elnézést kérek azon képviselők nevében, akik megszavaztuk, hogy ma ez a közgyűlés létrejöjjön. Kedves Szülők! Ám látják, hogy mi van ebben a testületben, hogy szavaznak a képviselők. Majd ősszel így döntsenek!

Tüttő István: Szeretném jelezni, hogy nem vagyunk közgyűlésen.

Röst János: Igen, lehetséges, de én úgy érzem, hogy ott vagyunk, mert még nem lett bezárva. Az a kérésem, hogy lehet, hogy le lett zárva, de ügyrendivel szót kértem, addig még lehetőségem van, elnézést kérek. Az a kérésem, hogy van Ön, vagy pedig a jegyző asszony mondja el a jogi helyzetet, hogy jelenleg mi a jogi helyzet. Meggyőződésem, hogy teljes mértékben bizonytalanság van az iskola részéről. Elvileg nincs felmentve Faller Zoltán, mégis fel van mentve, másrészt nincs a helyettesítése megoldva, illetve nem történt intézkedés. Amennyiben mégis fel van mentve, úgy ki legyen írva helyére a pályázat.

Tüttő István: Egyet tudok mondani. Mivel nem döntött a közgyűlés arról, hogy mettől érvényes, ezért ennek a megtárgyalása elkerülhetetlen lesz a közgyűlés számára. Addig Faller Zoltánnak nem tudom átadni ezt a határozatot.

Dr. Baranyi Enikő: Én úgy gondolom, hogy az itt ülő pedagógusokkal szemben a hivatásukat gyakorló – hogy így mondjam – gyermekeinkkel foglalkozó pedagógusokkal szemben is – tiszteletlenség az, ami most itt történt. Én nem kívánok ehhez politikai és semmiféle választási kampányú felhangokat – hogy így mondjam – kérni, azt azonban szeretném tisztelettel megismételni polgármester úr felé, hogy a múltkor is felvetett kérdésem a véleményével továbbra is ellentmondó-e. Nevezetesen polgármesteri döntés hatáskörében is – hogy így mondjam – egy meghozott döntés egy fegyelmi tanács döntését ugyan nem tudom, hogy felül lehet-e bírálnia, vagy felfüggesztenie, de mindenképpen azt kérném, hogy egy 5 perc technikai szünetet ha engedélyeznének, semmiféle garanciavállalás nélkül, de ezt én mindenképpen nagyon hiszem és szeretném, hogy ezt a kérdést napirendi pontra fogjuk venni és esetleg egy egységes és nagyjából már érthető módon megfogalmazandó döntést tudunk hozni. Egyébként polgármester úrnak a fegyelmivel kapcsolatos döntésnek megfelelően ki kell értesítenie az intézmény igazgatóját, de akkor is kell visszatérnünk a kérdésre, hiszen időpontról nem volt szó benne. Nem volt szó értesítésről. Inkább úgy gondolom, hogy ismételten meg kellene tárgyalni napirendi pontként, avagy fegyelmi tanácsként a közgyűlésnek. Én egy 5 perc technikai szünetet szeretnék kérni.

Tüttő István: Semmi akadálya. Szeretném jelezni, hogy nem vagyunk közgyűlésen, mert senki nem szavazta meg. Lehet mondani, de közgyűlésen kívül.

Marton István: Szeretném, ha valaki az elnöki asztalról meggyőzne engem, hogy az a fegyelmi döntésünk egyáltalán érvényes-e, mert szerintem egy olyan döntés, ami nincs határozathoz kötve, az nemlétező döntés, az maximum az indulatok felkeverésére alkalmas. Lévén, hogy az előbb polgármester úr is mondta, hogy nincsen ledátumozva. Ami tényleg megtörtént. Ezek után még arra is kíváncsi vagyok, hogy ennek ki a felelőse, mert nyilván mindennek van elméletben felelőse is és mondjuk 3000-ben, vagy 4000-ben fog ez érvénybe lépni én nem tudom, mert ez ebben a pillanatban nem léphet érvénybe. Ez nem jogerős döntés magyarul. Ez az én véleményem, mert minthogyha a Faller úrnak még azt sem mondta volna senki sem, hogy ejnye-ejnye. Szerintem pillanatnyilag ez a helyzet. Ez az egyik.

A másik pedig, hogy a következő 1 év múlva esedékes soron kívüli közgyűlésre vonatkozik. A javasolt napirendi pontok közül mindjárt az első: 2002. évi gazdálkodás. Ide van írva írásban. Az előterjesztések a közgyűlés előtt kerülnek kiosztásra. 1 órára vagyunk a közgyűléstől, azt hiszem eléggé vaskos témakörben és semminemű anyagot nem látunk. Ezek után én úgy látom, hogy az a közgyűlés – ha létrejön egyáltalán -  ha ez az egy oldal az uraim, akkor közlöm kapásból és helyből, hogy én a következő közgyűlésen nem leszek jelen. Azt hiszem, hogy ez egy elég vaskos kérdéskör ahhoz, hogy idejében tájékoztatva legyenek a képviselők és ez nem történt meg ismétlem.

Tüttő István: A sajtónak szeretném felolvasni azokat a ki nem hirdetett határozatokat, amelyeket az elmúlt közgyűlésen hoztunk. Én szünetben is ismertethetem. Uraim, azt hiszem felesleges egymás idegeit húzni, elmentem haza. Ha meg akarják tartani az ülést, ide lehet ülni.

SZÜNET

Tüttő István: Tisztelt képviselőtársaim! Önök is látják, hogy a kedves vendégeink nem hagyták el az igazgatójukat, hogy pontos legyek. Éppen ezért én élve a jogommal soron kívüli ülést kezdeményezek és ugyanazzal a napirendi ponttal szeretném Önöket arra kérni, hogy szavazzunk arról ismét, hogy megtárgyaljuk Faller Zoltán fegyelmi ügyével kapcsolatos kérdést. Aki igennel szavaz, az a megtárgyalás mellett dönt. A szükséges szavazatok számának el kell érnie a 14-et. Kérem, szavazzunk!

A közgyűlés 14 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

Napirendi pont:

1.       Faller Zoltán fegyelmi ügyének felülvizsgálata

Előadó: Tüttő István polgármester

Tüttő István: Önök megkapták azokat az anyagokat, amelyben a jelenlévők – de gondolom sokkal többen, mert az aláírások számából arra lehet következtetni, hogy lényegesen többen kérték Faller Zoltánnak a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatójával kapcsolatos fegyelmi büntetés visszavonását.

Bicsák Miklós: Tisztelt polgármester úr, tisztelettel kérem, hogy legyen olyan kedves napirend előtt a Zrínyi Általános Iskola szülői munkaközösség képviselőjének, illetve a tantestület képviselőjének majd szót adni.

Cserti Tibor: Ahhoz, hogy én képviselőtársaimmal együtt érdemben tudjak a mai nap közreműködni, szeretném, hogy ha a polgármester úr, illetve a jegyző ismertetné a jogi helyzetet, egyáltalán milyen minőségben tárgyalnak most a képviselők: lehet mint közgyűlés és természetesen lehet, mint fegyelmi tanács. Ilyen értelemben a jogi helyzet nagyon fontos és ha követett el a tisztelt közgyűlés hibát az elmúlt alkalommal, valószínű a ráutaló jelek azt mutatják egyébként, hogy jogi szempontból biztos eljárási hiányosságok felmerültek, akkor ennek az elkerülése érdekében mindenképpen szükséges ennek a kérdésnek az elején történő tisztázása. Ezt egyébként Röst képviselőtársam az elején már kérdezte. Nem kérek újat a Nap alatt. És hogy ha ez megtörténik, akkor érdemben természetesen mindenkinek a demokrácia alapján a szólásszabadságot javaslom én magam is megadni.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Egy tény, hogy volt egy fegyelmi tanácsi ülés, ahol mint munkáltató a közgyűlés járt el és ezen a fegyelmi tanácsi ülésen.

Tüttő István: Egy kérdést még fel kell tennem, hogy Faller úr hozzájárul-e, hogy nyilvánosan tárgyaljuk ezt az ügyet.

Faller Zoltán: Igen.

Tüttő István: Igen, köszönöm, mert ha nem, akkor zárt ülést kellene elrendelnem.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: A közgyűlés hozott egy döntést. Ezt nem lett volna kötelezettsége a közgyűlésnek meghozni, hiszen a fegyelmi eljárás kapcsán lehetősége lett volna arra, hogy további bizonyítási eljárás céljából ezt a fegyelmi eljárást meghosszabbítsa, de a közgyűlés meghozta ezt a döntését. Most a közgyűlésnek az én jogi álláspontom szerint tulajdonképpen két lehetősége van. Az egyik lehetősége az, hogy hatályában tartja, nem változtatja meg a döntését. A másik lehetősége pedig az, hogy hatályon kívül helyezi, mert itt tulajdonképpen újra tárgyalásra a fegyelmi eljárási szabályok alapján nincs lehetőség újra elkezdeni, hiszen újabb bizonyítási eljárásról lenne szó. Azt meg lehetett volna előző alkalommal tenni, hogy ezt a határidőt a közgyűlés kéri és akkor lefolytatásra került volna ez az eljárás, de most én úgy gondolom, hogy a közgyűlésnek, mint fegyelmi tanácsnak kell eljárnia ebben az ügyben. Amennyiben úgy gondolják, hogy a határozatukat hatályon kívül kívánják helyezni, ezt a döntést meg lehet hozni, viszont módosítani tulajdonképpen nem lehet. Új fegyelmi eljárást kell tulajdonképpen elrendelni és annak az eredményeként ismételten meg lehet hozni egy ilyen, egy másfajta, vagy bármilyen döntést tulajdonképpen. Ennyit a jogi helyzetről.

Dr. Baranyi Enikő: Annak a lehetőségnek a megadása mellett, hogy a Szülői Munkaközösség, illetve még egy hozzászóló lenne a hozzászólási jogot a közgyűlés esetleges egyértelmű döntése alapján megadjuk ügyrendi javaslatom a következő: ismerjük az előző közgyűlésben a számunkra biztosított adatok alapján a szituációt, a helyzetet és ügyrendi javaslatom, hogy a közgyűlés vonja vissza a május 30-án hozott döntését. Itt akkor felmerült még az is, hogy milyen indokkal ilyen háttérszólás volt: akkor elmondanám, hogy itt van a kezemben a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. és a lényeget mondanám el, hogy végül is ez egy első alkalommal elkövetett vétség, újabb kötelezettségszegés elkövetésére való visszatartásként én úgy gondolom, hogy az előző közgyűlés és az azt követő dolgok lényegében garanciát jelentenek arra, hogy a Zrínyi Iskola igazgatójával kapcsolatban hasonló jellegű fegyelmi vétség, vagy hasonló problémák nem fognak ismétlődni. Vonjuk vissza ezt a döntést. Ez az ügyrendi javaslatom.

Kelemen Z. Pál: Elöljáróban engedjék meg, hogy képviselőcsoportunk a súlyánál fogva fontosnak kezelte a kérdést. A nyolc fős képviselőcsoportból hét fő jelen van, egy igazoltan távol.

A tárgyra térve. A fegyelmi tanács ülésének a vizsgálóbiztosi jelentést követően 15 napon belül létre kell jönni, ez meg is történt. Született döntés, ami nem döntés, mert nem tartozik hozzá határidő. Egy döntés akkor döntés, ha határidő van benne. Nincs mit visszavonnunk, legfeljebb hoztunk egy érvénytelen döntést. Újra tárgyalni nem lehet, mert letelt a 15 nap. Ebből adódóan alakilag és jogszerűen véleményem szerint nincs miről tárgyalnunk: Faller Zoltán úr nem kapott fegyelmi büntetést. Ennyit a dologról. Nem kell újra tárgyalni, mert szabálytalanságot követtünk el. Visszavonni nincs mit, mert nem hoztunk döntést.

Cserti Tibor: Ezek szerint azt állította képviselőtársunk, hogy igen, van egy olyan határozat, amely egyébként nincsen hatályban, nem kell visszavonni, illetve megítélésem szerint van egy határozat, de maximum az támadható, vagy éppen törvénysértő. Erre kérnék jegyzőnőtől egy határozott választ. Szeretném még egyszer a jogi helyzetet. A másik pedig szeretnék arra választ kapni, hogy ha abba az irányba dönt a tisztelt képviselőtestület, hogy újra kívánja tárgyalni a témát, mégpedig a korábbit hatályon kívül helyezve, új fegyelmi eljárást kíván lefolytatni, akkor ebben az esetben elhangzott az a másik nagyon kemény állítás, hogy kicsúszott a rendelkezésre álló időből. Kérnék szépen erre is választ, hogy igen, megvan-e a határnapon belül az újratárgyalás érdemi lehetősége, vagy kicsúszott ilyen értelemben a tisztelt képviselőtestület az érdemi határidőből.

Tóth Zsuzsanna: Engedjék meg, hogy miután képviselőtársaim már jogi szempontból megközelítették a kérdést, egy más aspektusból szólaljak fel az ügy kapcsán. Az elmúlt négy év alatt hasonló fajsúlyú kérdésben, véleményem szerint hasonló szigorral kellett volna dönteni, ezt én úgy ítélem meg, hogy nem így tettük. Számomra továbbra is garancia arra, hogy az elkövetkezendőkben is ezt hasonlóképpen fogjuk tenni mi a közgyűlés. Véleményem szerint a büntetés mértéke nem áll arányban az igazgató úr által elkövetett úgymond hibával. Úgy ítélem meg, hogy két héttel ezelőtt a beterjesztés alapján meg kellett volna szavazni, hogy igazgató úr kapjon megrovást, jutalom megvonást, vagy bármilyen további hiba esetén felmentést helyezzünk kilátásba a részére, de ez a jogi helyzet, ami jelenleg fennáll vagy nem áll fenn, mindenféleképpen nem illik az ügyhöz. Igazgató úr eddigi szakmai munkájával kapcsolatban nem volt szakmai kifogás. Kérném, hogy fontoljuk meg eddigi állásfoglalásunkat és én indítványoznám, hogy vonjuk vissza az előző döntésünket. Még azt hadd mondjam hozzá – nem utolsó soron – arra is gondolunk, hogy mi magunk képviselők mikor hibáztunk az elmúlt négy év során akár és azt hiszem, hogy az sem elhanyagolandó dolog, hogy itt láthatjuk, hogy a tantestület egy emberként és kitartóan áll ki az igazgatója mellett. Azt hiszem, hogy ez valamit jelent.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Akkor röviden. Ezt a döntést visszavonni lehet, újra tárgyalni nem ma.

Tüttő István: Kérem, lezárom a vitát. Kérés volt, hogy szólhasson a tisztelt szóvivője a tantestületnek, vagy a szülői munkaközösségnek. Tessék parancsolni, megadjuk a szót.

Peszlegné Henzsel Valéria: A Zrínyi Miklós Általános Iskola történelem-ének szakos tanára. Kollégáim jóvoltából én szeretném a kérésünket Önök elé tolmácsolni a mai napon.

Mi azért jöttünk ide, hogy kérjük Önöket, hogy ezt a bennünket sérelmesen érintő kérdést még egyszer tűzzék napirendre. Nagyon megköszönve …Köszönöm mindazoknak, akik végig úgy találták, hogy szükséges erről az ennyi embert, ennyi gyereket, ennyi szülőt érintő kérdésről beszélni. Kérjük szépen a polgármester urat, hogy Faller Zoltánt súlytó súlyos fegyelmi büntetéséből mentse fel. Kérem vegyék figyelembe döntésüknél, hogy Faller Zoltán vezetése alatt a Zrínyi Miklós Általános Iskola jól működött. Az igazgató a tantestülettel egy korrekt és tartalmas munkakapcsolatot tudott létrehozni. Az iskola eredményeiről az elmúlt három évben, amelyek minden területen és minden tekintetben megállták a versenyt. Felsorolást nem kívánunk tartani. Kérem vegyék figyelembe azt, hogy az igazgató úr nem önös érdekében cselekedett, hanem …iskolában jelentkezni szándékozó gyereke, azok szülei is ……………gondolom a ………Bárki az Ötv-ben …indokolná, egy olyan döntést talál, ami minden érintettnek megfelelt volna. Azon túlmenően érdeklődtünk a sajtóból, hogy máshol is történtek visszaélések a beiskolázás témáját illetően, de soha nem történt ilyen súlyos elmarasztaló ítélet. Kérem fontolják ezt meg.

Végül elgondolkodtak-e azon, hogy mit jelenten iskolánk jövője szempontjából a város feltétlenül patinás ……………intézménye szempontjából az, ha dinamikus, konstruktív és a mai kor igényeinek megfelelni tudó igazgatót felállítanának. Kérem mi azzal a biztos tudattal adjuk az Önök kezében a döntést, hogy tudjuk, hogy Önök a Zrínyis gyerekek, szülők és tanárok érdekeit nem fogják figyelmen kívül hagyni.

Tüttő István: Jelezték, hogy valaki a Szülői Munkaközösség részéről kíván szólni. Tessék.

Simonné Kovács Valéria: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Szülői Munkaközösségének vezetője vagyok. Nem kívánom megismételni a pedagógusok képviseletében elmondottakat, hasonlóan azt tudom elmondani én is a szülők és az iskola kapcsolatáról. Mint írásbeli beadványunkban jeleztük, kérjük a T. Közgyűlést a kialakult jogi helyzetnek megfelelően, hogy vonja vissza az igazgatói fegyelmi határozatát. Méltánytalannak tartjuk a súlyos büntetést.

Cserti Tibor: Ha jól érzékeltük, azért tettek fel eljárásjogi kérdéseket az elején, hogy visszavonni vissza lehet, új eljárást lefolytatni nem lehet a témában. Most ügyrendiként javaslom, hogy ha szólni akar Faller Zoltán igazgató úr, akkor most tehesse meg és utána meglátjuk, hogy mi lesz.

Faller Zoltán: Köszönöm a lehetőséget. Én először is azért szeretnék elnézést kérni, mert amikor a múltkor tárgyalták ezt az ügyet, nem értem haza és utólag azt mondom, hogy bármilyen jól át kellett volna szervezni az előttem levő programot. Igazából azt szeretném kinyilvánítani most, hogy nem az önkormányzat határozata ellen szerettem volna itt cselekedni és ezt a hibát elkövetni, hanem az iskolát megkereső szülők és gyerekek érdekében. Egy olyan helyzet teremtődött amit Önök is megkaptak, hogy a még fogadóképes iskolákba irányítsam a gyerekeket, ez ott okozott problémát, hogy Miklósfa, Palin, Kiskanizsa, a Vécsey Iskola nem minden esetben felelt meg a …….., ezért kérjük, hogy együtt, még azt hiszem a döntés előtt, az utolsó pillanatot megvárva tárgyaljuk meg ezt az ügyet. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem sikerült, és ebben én is nagyon hibásnak érzem magam, hogy egyáltalán Önöknek ezzel az üggyel egyáltalán foglalkozni kellett. Mert én azt mondom, hogy az előkészítő stádiumban jó kommunikációval ez megoldható lett volna. Valós igények jelentkeztek és azt hiszem az apró részleteket meg lehetett volna oldani. A leendő első osztályosok a városban tudjuk, és én nem szeretnék tovább az önkormányzat …… Tudomásul veszem azt, hogy …Azt azért szeretném jelezni, hogy azon kívül, hogy pénzügyi problémát okozott ez a közgyűlés számára, én azt hiszem, hogy a szülők ………finanszírozzák, a szülői igényeket ezáltal kielégítik. Szeretném megnyugtatásul, vagy nem megnyugtatásul elmondani, hogy én tudomásul veszem azt, amit az önkormányzat hoz intézményhálózati körben, hogy milyen intézményt tetszettek fenntartani és elnézést azért, hogy ha nem voltak információim, ami informatív volt és túlléptem ezzel a megadott hatáskörömet.

Bicsák Miklós: Kérném a képviselőcsoportunkkal egyeztetve név szerinti szavazást szeretnék kérni.

Tüttő István: Kérem a szavazatukat erről.

A közgyűlés 13 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Gyalókai Zoltán: Faller úr után szeretném meghallgatni az illetékes osztály vezetőjének a véleményét az ügyről.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A jegyzőnő elmondta a jogi helyzetet, én a múlt közgyűlésen elmondtam azokat a szakmai észrevételeket. Önök előtt két szakértői vélemény is van, illetve az egyik szakértői vélemény, a másik pedig egy állásfoglalás, amely tartalmazza is a végén, hogy milyen hatályú. Nem kívánok semmit hozzátenni.

Kiss László: Tekintve, hogy van előttünk egy szakértői vélemény erről az ügyről, én szeretném meghallgatni a város igazgatói testülete elnökének a véleményét, a Mayer úrnak a véleményét erről az ügyről. Korábban Ő elmondta, most szeretném az új helyzetben ismét hallani a véleményét.

Tüttő István: Szeretném a figyelmet felhívni, hogy nem folytatunk most már vizsgálatot, nem folytathatunk. Az lenne a javaslatom, hogy Tarnóczky urat még meghallgatjuk és utána döntünk.

Tarnóczky Attila: A hozzászólásom messzemenően nem ügyrendi, viszont messzemenően támogatom Bicsák képviselő szavazását, a név szerinti szavazás legyen, kérését név szerinti szavazás ügyében. Engedjék meg, hogy pártos jellege ne legyen a hozzászólásomnak, felolvassak egy idézetet a Népszabadságból.

„Az egészségügy átfogó racionalizálása évtizedek óta azért nem halad egy tapodtat sem előre, mert a döntéshozók időről-időre berezelnek, a határozottan testületekben és utcai megmozdulásokban megjelenő csoportérdektől, ugyan létezik ezekkel szemben és felett, egy fontosabb, az egészet érintő érdek, annak képviseletével azonban olyan szervezetek vannak megbízva, amelyek ebben a csatában rendre hitványnak és erőtlennek bizonyulnak. A Parlament, a Kormány, az önkormányzatok.”

Tüttő István: Bár azt megkérdezhetnénk, hogy az újság idézett valakit, vagy pedig az újság ezt kommentálva leírta.

Dr. Baranyi Enikő: Nem szeretném ismételni, volt egy ügyrendi javaslatom, ezt kiegészítette Bicsák Miklós képviselőnek a javaslata és én úgy gondolom, hogy ezt követően most már csak szavaznunk kellene ebben a kérdésben.

Kiss László: Az előbb kértem, hogy az igazgatói testület elnökének a véleményét hallgassuk meg erről a szakértői véleményről és az új helyzetről. Szeretném, hogy ha ez elhangzana és kérem, hogy Fodor képviselőtársam is tartsa be a parlamentáris játékszabályokat.

Tüttő István: Mayer úr ismertette és úgy tudom, hogy az igazgatói munkaközösség véleményét ismertette, itt volt előttünk írásban is. Kérem lezártam a vitát.

Tóth Zsuzsanna: Frakcióm nevében 1 perc szünetet szeretnék kérni.

SZÜNET

Tüttő István: Letelt az egy perc, kérem helyet foglalni.

A határozat a következőképpen szól Dr. Baranyi Enikő előterjesztésében hangzott el, de végül is a hozzászólások ezt erősítették.

Nagykanizsa Megyei jogú Város Önkormányzata Faller Zoltán fegyelmi vizsgálatával kapcsolatban hozott döntését visszavonja. A 160/2002.(V.30.) számú határozatát 2002. június 12. nappal hatályon kívül helyezi.

Jegyzőnő felolvassa sorban a neveket. Aki igennel szavaz, az a visszavonás mellett dönt. Aki nemmel, az pedig az eredeti helybenhagyását tartja jónak.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Antalics Dezső nincs.

Balogh László: Nem.

Dr. Baranyi Enikő: Igen.

Bicsák Miklós: Igen.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Birkner Zoltán nincs.

Böröcz Zoltán: Igen.

Budai István: Igen.

Dr. Csákai Iván: Nem.

Cserti Tibor: Tartózkodom.

Dr. Fodor Csaba: Igen.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Dr. Gőgös Péter nincs.

Gyalókai Zoltán: Nem.

Györek László: Nem.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Dr. Horváth György nincs.

Dr. Kalmár Béla: Nem.

Kelemen Z. Pál: Igen.

Kiss László: Tartózkodom.

Marton István: Igen.

Mayer Ferenc: Igen.

Röst János: Igen.

Tarnóczky Attila: Nem.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Teleki László nincs.

Tóth László: Igen.

Tóth Zsuzsanna: Igen.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Törőcsik Pál nincs.

Tüttő István: Igen.

Zsoldos Ferenc: Tartózkodom.

Tüttő István: Kérem az összesítést. Minősített többség kell. Személyi kérdés és minősített többséggel hozott döntést nem lehet simán visszavonni. Kérem jegyzőnőt, ismertesse az eredményt.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: 12 igen, 6 nem és 3 tartózkodás.

A közgyűlés 12 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadja el.

Tüttő István: Az eredeti döntés maradt folyamatban. Akkor tisztelt hölgyeim és uraim, megkérem Önöket, hogy döntsünk határidőben, hiszen ez az egy pont. Ha a közgyűlés nem vonta vissza, mert nem vonta vissza a döntését, akkor meg kell határozni, hogy mikortól érvényes. Megkérdezem, hogy most megtehetjük ennek a pótlását.

Azt szeretném jelezni, hogy ha kiadjuk ezt a határozatot, kézbe adjuk, akkor automatizmus válik. A kézhezvételtől számított 15 napig lehet fellebbezni, illetve jogorvoslattal élni. Itt a Munkaügyi Döntőbíróság fog ebben a kérdésben dönteni. Ezt szeretném jelezni.

Röst János: Én azt hiszem arra nincs lehetőség polgármester úr, hogy ma döntsünk a határidő pontosításról. Csak új eljárás esetében lehetne ezt megtenni, erre pedig nincs lehetőség. Én arra kérném a jegyző asszonyt, hogy a Közigazgatási Hivatalt keresse meg, aki valószínű új eljárásra kötelezi a nagykanizsai önkormányzat testület tagjait ebben az ügyben, mert ha a közgyűlés határozata pontatlan, vagy nem jogszerű, akkor gyakorlatilag érvénytelen. Ha érvénytelen, akkor pedig a Közigazgatási Hivatalnak kötelessége ezt jelezni és új eljárásra kötelezi a közgyűlés tagjait.

Kelemen Z. Pál: Lényegében én is megerősíthetem Röst János mondanivalóját. Hoztunk egy érvénytelen határozatot, amit most nem vontunk vissza. A határozat azért volt érvénytelen, mert nem volt határideje, tulajdonképpen nem is volt mit visszavonnunk és egy érvénytelen határozathoz új határidőt csatolni, abból meg kifutottunk az időből. Ez a nesze semmi fogd meg jól vis major állapota. Egyszerűen nem dönthetünk ebben a kérdésben ilyen formán. Az természetesen lehetséges, hogy a Közigazgatási Hivataltól véleményt kérünk, de én nem vagyok hajlandó semmilyen határidő kérdésben szavazni és nem vagyok hajlandó részt venni addig a közgyűlésen, míg határidőről döntünk.

Tüttő István: Kérem, akkor eleve visszavonom ezt a javaslatomat, megvárjuk a Közigazgatási Hivatal szakértői véleményét és azt követően az ügy vagy folytatódik, vagy lezárul. Köszönjük a megjelenést. Viszont látásra.

(A közgyűlés ezen napirendi pont megtárgyalását követően soron kívüli ülésen folytatta munkáját, melyet az erről szóló jegyzőkönyv tartalmaz.)

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.05 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. június 12.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. június 12-én (szerda) 16.05 órakor tartott soron kívüli üléséről.                                                                                                                                                                                                                       

Az ülés helye:             Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

                                   (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak:             Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Böröcz Zoltán, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Tüttő István, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Tóthné Krémer Mária irodavezető.

Megjelentek: Pásztor András a Zalai Hírlap munkatársa, Tar Mihály az RTL Klub tudósítója.

Tüttő István: Tisztelt közgyűlés! Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom. Nyílt ülés van, kihirdetem a határozatokat.

A nagykanizsai 1197 hrsz-ú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti ingatlanok helyzete

172/2002.(VI.5.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       hozzájárul ahhoz, hogy a nagykanizsai 1197 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan tulajdoni lapján széljegyen szereplő vevők tulajdonjogát a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze.

A hozzájárulás feltételét az önkormányzat az alábbiakban határozza meg:

-          a vevők megállapodnak az eladó Kft-vel abban, hogy a szükséges építési munkák elvégzésének kötelezettsége tekintetében a Kft helyébe lépnek és a munkákat elvégzik,

-          vevők a Kft-től átvállalják a parkoló megváltási díj fizetésének kötelezettségét és a 2.000.000 Ft parkoló megváltási díjat megfizetik az önkormányzat részére,

-          az önkormányzat a vevők tulajdonjogának bejegyzéséhez az ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom fennmaradásával járul hozzá, amelynek törlése csak az építési munkák elvégzését és a használatbavételi engedély kiadását követően lehetséges.

Határidő:     2002. december 31.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

2.       egyetért a Pénzügyi Bizottság azon javaslatával, hogy a kialakult helyzetet egy olyan bizottság vizsgálja, amelybe delegált lesz a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 1-1 tagja.

Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjét vizsgálja ki, hogy a Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban milyen mulasztás történt és azt ki okozta.

Önkormányzati tulajdonú Kft-k, Kht-k támogatásának általános forgalmi adó tartalmának meghatározása

155/2002.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2002. évi költségvetésről szóló 14/2002.(II.13.) számú önkormányzati rendelet 8. § (11) bekezdése, valamint a Városi Kincstár által készített szakmai anyag alapján felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja felül az önkormányzati tulajdonú Kft-k, Kht-k 2002. évi költségvetési működési célú támogatások ÁFA tartalmát. A vizsgálat megállapítása alapján újólag meg kell állapítani a támogatások nagyságrendjét, valamint azok jogcímét.

Határidő:           2002. augusztus 31.

Felelős  :          Tüttő István polgármester

                        Gőcze Gyula Kincstár vezetője

(Operatív felelős: Burján Emese kabinetvezető)

Az önkormányzati tulajdonú Kft-k, Kht-k 2001. évi mérlegbeszámolóinak jóváhagyása

156/2002. (V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a VIA Kanizsa Kht. 2001. évi mérlegbeszámolóját 69.271.000 Ft főösszeggel és 93.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2001. évben képződött veszteséget a 2002. évben a Kft gazdálkodja ki. Egyben elfogadja a közhasznúsági jelentést.

2.       a KanizsaNet Kht. 2001. évi mérlegbeszámolóját 41.286.000 Ft főösszeggel és 7.768.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Egyben a közhasznúsági jelentést is elfogadja.

Kötelezi az ügyvezetőt, hogy a törvény előírásainak megfelelően gondoskodjon a közhasznú szerveződés módosításáról és pontosításáról 2002. június 30-ig. A módosításnál a könyvvizsgáló véleményét vegye figyelembe.

2002. november 30-ig mérlegszerű kimutatást kér a 2002. évi várható gazdálkodásról.

3.       a KanizsaNet Kht esetében az adózott eredmény felhasználásáról a következőképpen dönt.

A képződött nyereség, 7.768.000 Ft eredménytartalékba helyezését javasolja.

Határidő:     2002. augusztus 30.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Silló Barnabás ügyvezető

                            Gőcze Gyula a Városi Kincstár vezetője)

4.       a Kanizsa Újság Kft. 2001. évi mérlegbeszámolóját 1.768.000 Ft főösszeggel és 7.260.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.

5.       a Kanizsa Újság Kft. esetében az adózott eredményről a következőképpen dönt.

A képződött veszteség, a 7.260.000 Ft visszapótlását javasolja. Felkéri a polgármestert, hogy a forrás biztosítására önálló előterjesztésben tegyen javaslatot.

Tekintettel a visszatérő problémákra felkéri a polgármestert, hogy önálló előterjesztés keretében dolgozzon ki alternatívákat a Kanizsa Újság Kft, illetve az általa ellátott feladatok ellátására és javaslatát az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság előzetes véleményével terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:     2002. augusztus 31.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

                  Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

(Operatív felelős: Lukács Ibolya ügyvezető

                      Gőcze Gyula a Városi Kincstár vezetője

                      Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

6.       a Kanizsa TV Kft 2001. évi mérlegbeszámolóját 12.180.000 Ft főösszeggel és 5.338.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

7.       a Kanizsa TV Kft esetében az adózott eredmény felhasználásáról a következőképpen dönt.

A képződött nyereség, 5.338.000 Ft eredménytartalékba helyezését javasolja.

Határidő:           2002. augusztus 30.

Felelős  :          Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Maros Sándor ügyvezető

                                  Gőcze Gyula a Városi Kincstár vezetője)

8.       a Kanizsa Uszoda Kft. 2001. évi mérlegbeszámolóját 52.118.000 Ft főösszeggel és 119.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

a 2002. évi költségvetés terhére előzetesen finanszírozza meg és soron kívül fizesse ki, vagy utalja át a Kft számlájára azt a pénzösszeget, amellyel az APEH tartozását rendeznie kell. Felkéri a polgármestert, hogy dolgoztasson ki az uszodával kapcsolatosan valamifajta anyagot a tulajdonlásra és az ÁFA, valamint a szolgáltatások igénybevételi díjával kapcsolatosan.

9.       a Kanizsa Uszoda Kft. esetében az adózott eredmény felhasználásáról a következőképpen dönt.

A képződött nyereség 119.000 Ft eredménytartalékba helyezését javasolja.

Határidő:     2002. augusztus 30.

Felelős:      Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Czoma Péter ügyvezető

                            Gőcze Gyula a Városi Kincstár vezetője)

10.   az Ipari Park Fejlesztő Kht. 2001. évi mérlegbeszámolóját 41.044.000 Ft főösszeggel és 24.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja. Egyben elfogadja a közhasznúsági jelentés is. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2001. évben képződött 24.000 Ft veszteséget a Kht a 2002. évben gazdálkodja ki.

11.   az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által leadott 2002. évi I. negyedéves beszámolókat tudomásul veszi.

12.   az NSR Kft 2001. I. negyedéves mérlegbeszámolóját tudomásul veszi.

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú Kft-k, Kht-k felügyelő bizottságainak 2001. évi munkájáról

157/2002.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a KanizsaNet Kht felügyelő bizottságának beszámolóját tudomásul veszi.

2.       felkéri a Kanizsa Újság Kft felügyelő bizottság elnökét, hogy a 2002. június 5-i folytatólagos ülésre felügyelő bizottság jelentését terjessze be.

Határidő:     2002. június 5.

Felelős  :    Dr. Károlyi Attila FB elnök

3.       a Kanizsa TV Kft. felügyelő bizottságának beszámolóját tudomásul veszi.

4.       a VIA Kanizsa Kht felügyelő bizottságának beszámolóját tudomásul veszi.

5.       a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht felügyelő bizottságának beszámolóját tudomásul veszi.

6.       a Kanizsa Uszoda Kft. felügyelő bizottságának beszámolóját tudomásul veszi.

7.       Cseresnyés Péternek, a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht felügyelő bizottsági tagságáról történő lemondását 2002. május 1-i hatállyal tudomásul veszi.

8.       a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht. felügyelő bizottság tagjának választja Adorján Árpádot.

Határidő:     2002. május 31.

Felelős  :    Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

9.       Cseresnyés Péternek, a Kanizsa TV Kft. felügyelő bizottsági tagságáról történő lemondását 2002. május 1-i hatállyal tudomásul veszi.

Javaslat az önkormányzati tulajdonú Kft-k, Kht-k ügyvezetői bérének megállapítására

158/2002.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       Czoma Péternek, a Kanizsa Uszoda Kft ügyvezetőjének bérét 2002. január 1-től, visszamenőleges hatállyal 160.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra emeli.

Határidő:     2002. június 30.

Felelős :     Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

2.       Gáspár Andrásnak, a Via Kanizsa Kht ügyvezetőjének bérét 2002. január 1-től, visszamenőleges hatállyal 250.000 Ft-ról 280.000 Ft-ra emeli.

Határidő:     2002. június 30.

Felelős :     Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

3.       Maros Sándornak, a Kanizsa TV Kft ügyvezetőjének bérét 2002. január 1-től, visszamenőleges hatállyal 160.000 Ft-ról 180.000 Ft-ra emeli.

Határidő:     2002. június 30.

Felelős :     Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

4.       Schmidt Lászlónak, a Nagykanizsai Ipari Park Fejlesztő Kht ügyvezetőjének bérét 2002. január 1-től, visszamenőleges hatállyal 220.000 Ft-ról 240.000 Ft-ra emeli.

Határidő:     2002. június 30.

Felelős :     Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

5.       Silló Barnabásnak, a KanizsaNet 2000 Kft ügyvezetőjének bérét 2002. január 1-től, visszamenőleges hatállyal 200.000 Ft-ról 220.000 Ft-ra emeli.

Határidő:     2002. június 30.

Felelős :     Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető)

Tüttő István: Most el kell fogadnunk, hát ez kell most olyan kell, nem muszáj, hanem erkölcsi  kötelességünk lenne elfogadni. Napirendi pontok:

2002. évi gazdálkodásról szeretnénk Önöket tájékoztatni és Ingatlan értékesítés feltételeinek módosítása, amelyet javaslok, hogy egyben tárgyaljuk a kettőt, mert ezek szorosan összefüggenek egymással. Kérdezem Önöket, hogy elfogadják-e napirendi pontként ezeket.

A közgyűlés 15 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Napirendre vettük. Kérem akkor az Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai 55/1 hrsz.-ú, Nagykanizsa, Király u. 9. szám alatti ingatlanra és majd döntünk arról, hogy zárt ülésen legyen. Kérem, szavazzunk a napirendre vételről először.

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Tüttő István: Az lenne a tiszteletteljes javaslatom, hogy zárt ülésen folytassuk, hiszen olyan kérdésekről van szó, amely nem tartozik a nyilvánosságra.

A közgyűlés 15 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

Zárt ülés

1.       2002. évi gazdálkodás (írásban)

 Ingatlan értékesítés feltételeinek módosítása (írásban)

 Előadó: Tüttő István polgármester

2.       Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai 55/1 hrsz-ú, Nagykanizsa Király u. 9. szám alatti ingatlanra (írásban)

Előadó: Tüttő István polgármester

(A közgyűlés ezek után soron kívüli zárt ülésen folytatta munkáját, melyet az erről készült jegyzőkönyv tartalmaz.)

Tüttő István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 16.25 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Tüttő István
jegyző
polgármester

 

 

 

2002. június 18.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. június 18-án (kedd) 16.30 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye:             Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

                                   (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak:             Antalics Dezső, Balogh László, Dr. Baranyi Enikő, Bicsák Miklós, Birkner Zoltán, Böröcz Zoltán, Budai István, Gyalókai Zoltán, Györek László, Dr. Horváth György, Dr. Kalmár Béla, Kelemen Z. Pál, Kiss László, Marton István, Mayer Ferenc, Röst János, Tarnóczky Attila, Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Zsoldos Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Vukné Dr. Kálovics Marianna kabinetvezető, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Tóthné Krémer Mária irodavezető, Janzsó Norbert vagyongazdálkodási ügyintéző, Tárnok Ferenc beruházási ügyintéző, Gőcze Gyula városi kincstár vezetője.

Megjelentek: Lukács Ibolya a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője, Nagy Csaba a Zala Rádió munkatársa, Váradi Istvánné a CKÖ képviseletében.

Tarnóczky Attila: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, a sajtó munkatársait – érdeklődők nincsenek – a Hivatal munkatársait és mindenkit egyszóval. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

A soron kívüli ülés összehívására az Önöknek kiküldött előterjesztés alapján kerül sor. Jelzem, hogy rendelkezésre áll a szükséges képviselői aláírás szám is a rendkívüli közgyűlés megtartására. Megindokolni azzal tudnám, hogy a múltkor hozott döntésünk, amely a Pénzügyi Bizottságot hatalmazta fel az adott körben a döntések meghozatalára a közgyűlés helyett, át nem adható hatáskör okán a közgyűlés által megerősítendő döntést kíván az OTP esetében.

Javaslatom a következő lenne: ha döntöttünk a napirendre tűzésről, akkor javasolni fogom, hogy a tárgyalás első fele – mivel ott az önkormányzat vagyonának értékesítése gazdasági érdekeinket sértheti – zárt ülésen kerüljön tárgyalásra. Az előterjesztett két rendelet vitája, illetve meghozatala viszont szintén törvényi okokból nyílt ülésen történjen. Kérem szépen elsőként döntésüket arról, hogy az előterjesztett napirendet óhajtja a közgyűlés megtárgyalni. Minősített többség szükséges a döntéshez.

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

Napirendi pont:

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évre engedélyezett hitelfelvétele (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attila: Kérdezem, hogy az előterjesztés vitájának első felét zárt ülés formájában tarthatjuk-e? Ehhez is minősített többség kell. Kérem, döntsenek.

A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tarnóczky Attila: Kérem a zárt ülés feltételeit megteremteni. Azt tudom mondani, hogy a Pénzügyi Bizottság intézkedési terve fog szerepelni.

(A közgyűlés ezek után zárt ülésen folytatta munkáját, melyet az erről szóló jegyzőkönyv tartalmaz.)

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évre engedélyezett hitelfelvétele (írásban)

Előadó: Tarnóczky Attila alpolgármester

Tarnóczky Attia: Nyílt ülésen folytatjuk a munkát. Szeretném ismertetni az első javaslatot. E szerint a határozati javaslat arról szól, hogy 600.000 e Ft-ig engedélyezünk egy folyószámlahitelt, illetve a célhitel fedezetének céljának a lakásprogramot neveznénk meg és a 64.858 e Ft-os másik célhitelnek pedig a Vécsei Iskola rekonstrukcióját. Kell szavazni a határozati javaslatról, majd a rendeleti javaslatról. Kérem döntésüket a határozati javaslatról. Kívánja-e valaki, hogy külön szavazzunk? Kérem döntsenek arról, hogy külön szavazunk!

A közgyűlés 3 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Tarnóczky Attila: Kérem döntésüket a határozati javaslatról.

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

191/2002.(VI.18.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 129/31/2002.(IV.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

·         600.000 e Ft-ig engedélyez folyószámlahitel felvételt 2003. évi visszafizetéssel

·         160.000 e Ft összegben célhitel felvételét engedélyezi a lakásprogram megvalósításának saját erejére, öt év futamidővel, évi azonos összegű törlesztéssel

·         64.858 e Ft összegben célhitel felvételét engedélyezi a céltámogatással megvalósuló Vécsey Általános Iskola rekonstrukciójának saját erő biztosításához.

kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

Határidő:         folyamatos minden hónap 31-ig

Felelős  :         Tüttő István polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária irodavezető)

Tarnóczky Attila: A rendeleti javaslat ezeknek a döntéseknek az átvezetését jelenti a költségvetési rendeletünkben. Kérem döntésüket. Minősített többség szükséges ehhez is.

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

34/2002.(VI.19.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/2002.(VI.19.) számú rendelete a 2002. évi költségvetésről szóló, módosított 14/2002.(II.13.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Tarnóczky Attila: A második javaslatunk szerint a nyári szünet idejére végeredményben a Pénzügyi Bizottság megkapná a közgyűlésnek, illetve a bizottságoknak az értékesítéssel kapcsolatos hatáskörét, hogy a működőképesség erre az időre is fennmaradjon a közgyűlés összehívása nélkül. Nincs felső határa. Itt az önkormányzati rendeletben szereplő ingatlanok értékesítési feltételeiről van szó. Kérem szépen döntésüket. Minősített többség szükséges hozzá.

A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

35/2002.(VI.19.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 35/2002.(VI.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 41/2000.(XI.21.), 37/2001.(VI.27.) és a 8/2002.(II.6.) számú rendelettel módosított 10/2000.(III.31.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Tarnóczky Attila: Köszönöm szépen a megértésüket, a közgyűlést bezárom.

Tarnóczky Attila alpolgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.25 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

Kmf.

Dr. Gyergyák Krisztina
Tarnócky Attila
aljegyző
alpolgármester