2003. január 8.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. január 8-án (szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dr. Papp Judit osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető, Gerencsér Tibor mb. pm. kabinetvezető, Fehér Ádám EU referens.

Megjelentek: Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Bakonyi Erzsébet a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa, Nagy Csaba a Zala Rádió munkatársa, valamint a Városi Televízió munkatársai.

 

Litter Nándor: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és a média képviselőit.

Megkezdjük mai ülésünket. Elnézést kérünk a késésért. Az Oktatási Bizottságnak volt az ülés előtt megbeszélése és ezért nem tudtuk megkezdeni az előírt időben mai munkánkat.

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg. Megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye? Úgy látom, hogy nincsen. Kérem Önöket, hogy szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Javaslat együttműködési szerződés megkötésére a Város Napja rendezvényeinek szervezésére (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Javaslat az EU csatlakozással kapcsolatos feladatok felügyeletét és koordinálását végző ad hoc bizottság létrehozására (írásban)
 4.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Javaslat az Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztására (írásban)
 6.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Via Kanizsa Városüzemeltető Kht felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 316/2002.(XII.11.) számú határozat, valamint a Pénzügyi Bizottság összetételének módosítása (írásban)
 8.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Előterjesztés a jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és javaslat jegyzői pályázat kiírására (írásban)
 10.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Napirendi pontok megtárgyalása előtt a 2002. december 11-i és a december 13-i ülésünkön hozott határozatok kihirdetésére kerül most sor. Engedjék meg, hogy ezt megtegyem.

 

Alapítványok, gazdasági társaságok önkormányzati képviseletének meghatározása

 

314/2002.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Tüttő István polgármester lemondását “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért” Alapítvány elnöki tisztéről tudomásul veszi.

Az Alapítvány okiratának 9. pontjában megjelölt kuratórium elnöki tisztségére Litter Nándor polgármester személyét választja. A 9. pont további rendelkezéseit változatlanul hagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás Megyei Bírósághoz történő benyújtásáról.

Határidő: 2002. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

315/2002.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Litter Nándor lemondását az “Ablak Zalára” Közalapítvány kuratórium elnöki tisztéről tudomásul veszi.

A Közalapítvány kuratórium elnöki tisztségére Dr. Baumgartner Imre személyét választja.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2002. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

 

316/2002.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht 2001. május 26-án kelt alapító okirata 2.3.2. pontjában meghatározott felügyelő bizottságának létszámát négyről öt főre emeli.

Tagjainak az alábbi személyeket megválasztja:

Makovics József

Papp Győzőné

Tóth László

Halász Gyula

Vargovics József

A felügyelő bizottság nem önkormányzati képviselő tagjainak esetében díjazásuk nem változik. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjban nem részesülhet.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2002. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

 

317/2002.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Kanizsa Uszoda Kft, a Kanizsa TV Kft, a KanizsaNet 2000 Informatikai Kht, az NSR Kft felügyelő bizottsági tagjait, a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Rt felügyelő bizottságának elnökét visszahívja, továbbá a Vízmű Igazgató Tanácsába delegált tag visszahívását kezdeményezi és helyükre 2002. december 31-i hatállyal az alábbi személyeket, illetve ahol a felügyelő bizottság létszáma három főnél kevesebb, ott a hiányzó tagokat megválasztja, a Vízmű Igazgató Tanácsába pedig az alábbi személy delegálását kezdeményezi:
 2.  

Lukács László

Solti Károly

Hederics Árpád

Lovrek Katalin

Kónya István

Molnár Szabolcs

Merksz Andor

György Pál

Gelencsér Gábor

Kalmár István

Horváth Miklós

Dr. Fodor Csaba

Böröcz Zoltán

Határidő: 2002. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

2. a visszahívott tagoknak köszönetét fejezi ki, egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a változtatásoknak a Cégbíróságon történő benyújtásáról.

Határidő: 2003. január 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

352/2002.(XII.13.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Kanizsa Újság és a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht felügyelő bizottság tagjait visszahívja és helyükre 2002. december 31-i hatállyal az alábbi személyeket, illetve ahol a felügyelő bizottság létszáma három főnél kevesebb, ott a hiányzó tagokat megválasztja.
 2.  

Schmidt István

Szentes László

Dr. Károlyi Attila

Molnár Szabolcs

Czobor Zoltán

Kovács Tamás

Határidő: 2002. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a változtatásoknak a Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

Határidő: 2002. január 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

Nagykanizsa, Rózsa u. 6. szám alatti üzlethelyiség hasznosítása

318/2002.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Magyar u. 2. szám alatt található Országos Mérésügyi Hivatal által használt felépítmény és a Nagykanizsa, Csengery u. 8. szám alatti földszinti irodák használati jogáért határozatlan időre, változatlan feltételekkel átadja a Nagykanizsa, Rózsa u. 6. szám alatti üzlethelyiséget és a hozzá tartozó pince helyiséget. A felújításra kért 5 millió Ft átadását nem támogatja.

Határidő: 2003. január 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai 3806 hrsz-ú volt Sörgyár ingatlanra

319/2002.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nagykanizsai 3806 hrsz-ú ingatlanra elővásárlási jogát nem gyakorolja.

A határozatról a kérelmezőt értesíteni kell.

Határidő: 2002. december 20.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Nagykanizsa, Ady u. 12. szám alatti 2000/A/16 hrsz-ú üzlethelyiség értékesítése

320/2002.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Ady u. 12. szám alatti, 2000/A/16 hrsz-ú, 68 m2 alapterületű üzlethelyiséget 10.600.000 Ft + ÁFA, azaz 13.250.000 Ft vételáron értékesíti Szalai Nóra Nagykanizsa, Szekeres J. u. 19. szám alatti lakos részére.

Határidő: 2002. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

Nagykanizsa, Garay u. 5/B 3/9. számú önkormányzati bérlakás bérlő kijelölése

321/2002.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 9. § (2) bekezdése alapján a Nagykanizsa, Garay u. 5/B 3/9. számú, kettő szoba, 49 m2-es komfort fokozatú önkormányzati bérlakás bérlőjéül határozott időre, legfeljebb azonban a nagykanizsai sakk-klubnál folytatott sportolói tevékenység időtartamára Vajda Szidónia és Vajda Levente Nagykanizsa, Rozgonyi u. 17. szám alatti lakosokat jelöli ki.
 2.  

 3. Felkéri az Ingatlankezelési Intézmény igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlőkkel a bérleti szerződést kösse meg.
 4.  

 5. A fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetésére az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak az irányadóak.
 6.  

Határidő: 2002. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató)

Ipari Parkkal és Logisztikai Szolgáltató Központtal kapcsolatos lépések

322/2002.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az ipari park megvalósítás hatékonyságának növelése érdekében együttműködő partnert kíván bevonni. A partner kiválasztására ajánlattétel lehetőségével meg kell keresni (direkt módon és/vagy sajtó útján) a lehetséges közreműködőket. A beérkező ajánlatokról készülő összefoglalót a közgyűlés elé kell terjeszteni.
 2.  

  Határidő: 2002. december 31. (ajánlatkérésre)

  2003. január 31. (ajánlatok beérkezésére)

  2003. február 20. (eredményhirdetésre)

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

 3. a laktanya területek hasznosítási céljaként a logisztikai szolgáltató központ kialakítását mintegy 35 ha-on támogatja, a további területeket ipari parkként hasznosítja. A konkrét hasznosítási elképzelést (jelenlegi bérlők kezelése, betelepülő vállalkozások, hasznosítási konstrukció) a terület birtokba adásáig el kell készíteni. Ennek során tisztázni kell a MÁV, a VPOP és egyéb szakmai befektetők bevonásának lehetőségét, amelyhez több ajánlat bekérése szükséges.
 4.  

  Határidő: 2003. január 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

 5. A komplex rendszer felállításához ki kell dolgozni az ingatlanhasznosítás konstrukcióit, az ahhoz kapcsolódó kedvezményrendszert, amelyek a befektetőkkel való tárgyalások során kiindulási alapot képeznek.
 6.  

Határidő: 2003. január 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

 

Zakó László: Legutóbbi alkalommal megkérdeztem, hogy mi akadálya volt annak, hogy a közgyűlést időben elkezdjük. Akkor egyéb technikai okok voltak magyarázatul megnevezve. Most is tudjuk, hogy egy bizottsági ülés húzódott el fél órát. Ezzel kapcsolatos a kérdésem: ha soron kívüli ülésnek hívjuk a mai tanácskozást, akkor miért volt szóbeszéd tárgya már hosszú napokkal ezelőtt, hogy közgyűlésről szó lesz. A Zalai Hírlapban volt utalás erre, az Interneten olvastam, hogy lesz és én voltam bátor eléggé el nem ítélhető módon polgármester urat a lakásában zavarni este ½ 8-kor, hogy lesz-e ma közgyűlés, mire azt a választ kaptam, hogy nézzem meg a postaládámat és valóban benne volt a meghívó. Ha már nem élünk az elektromos levelezés lehetőségével és külön futár hozza a küldeményt, akkor ezúton kérném, hogy legalább csöngessen be, hogy tudjak róla. Úgy általában mondom, hogy ha fél órát adunk egy bizottsági ülésnek, akkor időben korlátozzuk őket a munkában, mint ahogy ez be is bizonyosodott. Tisztelettel kérem polgármester urat, hogy a képviselőket korábban, időben az SZMSZ szerint még hogyha soron kívüli ülés feszesebb határidőket szab meg az értesítésre, akkor legalább azt a feszes határidőt tartsuk be. Nem lehet alaposan felkészülni a közgyűlésre, hogy ha azt este veszem kézbe. Ha pedig a hólapátolás helyett ezzel foglalkozom, akkor viszont nem tudok eljönni, mert olyan állapotok vannak a városban, hogy azért nem tudok idejönni. Még egyszer kérem polgármester urat, hogy időben és az SZMSZ szerinti módon hívja össze a közgyűlést.

Dr. Csákai Iván: A napirendi pontok nagy részével tisztában voltunk, hogy tárgyalni kell. Én nem hiszem, hogy előtte levő nap kell kiküldeni ilyen napirendi pontokat akkor, amikor decemberben nyugodtan mindegyikünk tudta, hogy erről tárgyalni kell. Itt vissza fog köszönni ugyanaz, ami 12 év alatt, hogy sürgősen, gyorsan tárgyaljuk és utána majd kapkodunk fél év múlva, 1 év múlva mert csont volt benne. Nem tudom, hogy mi a csont, de nagyon kérem, hogy ezeket a napirendeket azokat, amiket már december eleje óta tudunk, azt már ne előtte levő nap küldjük ki. Bőven lett volna rá idő. Nem akarom felsorolni a napirendi pontok között, hogy melyik az, amiről tudtunk, hogy kell tárgyalni. Kérem, legközelebb polgármester úr figyeljen oda, hogy ne hozza kellemetlen helyzetbe a képviselőket.

Sajni József: Én eredetileg az 1. napirendi ponthoz szerettem volna rögtön hozzászólni, de kiegészítem mégpedig azzal, hogy válaszolnék Zakó László képviselő úrnak, hiszen a bizottság valóban a kezdési időpont előtt fél órával lett összehívva és ez bizony nem volt elég arra, hogy érdemi munkát végezzünk. Pontosan azért, mert ezt az anyagot tartalmilag nem is tudtuk igazából végigtárgyalni. Én úgy gondolom, hogy ez tanulság is egyben és erre több időt kell szakítani. Éppen ezért elmondanám azt is, hogy az 1. napirenddel kapcsolatosan az OKSB olyan határozatot hozott, hogy mivel érdemben igazából nem tudtunk foglalkozni a témával, ezért ennek a napirendnek a tárgyalását pontosabban a következő közgyűlésig az OKSB erre mindenféleképpen szeretne visszatérni.

Cseresnyés Péter: Két dolgot szeretnék mondani és nem ismételni akarom az előttem szóló képviselőtársaimat: két dologra szeretném felhívni a figyelmet és szeretném kérni polgármester urat, jegyző asszonyt.

Én úgy gondolom, hogy ez a kapkodás, amivel ez a közgyűlés összehívásra került nem biztos, hogy szép jövőt vetít elénk. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a Hivatal munkatársai megfelelő munkát tudjanak végezni és jól előkészített anyagokat tudjanak a közgyűlés elé hozni, ahhoz őnekik is időre van szükségük ahhoz, hogy mi felelősen tudjunk dönteni. Ezeket a döntéseket megfelelő információk birtokában tudjuk meghozni, nekünk is idő kell. Jelen esetben az történt, hogy mindenki úgy gondolom, hogy tegnap délután vagy késő este megkapta az anyagot és vagy át tudta nézni, vagy nem és itt a közgyűlés előtt egyeztettek frakciók, beszélgettünk kisebb csoportokban az egyes előterjesztésekről.

Én úgy gondolom, hogy az összehívott közgyűlés, amely miatt tulajdonképpen összehívásra került a legfontosabb napirendi pontja alapján a rendkívüli közgyűlést össze lehetett volna hívni, viszont az első négy napirendi pont olyan tartalmú, amelyekre én biztos vagyok benne, hogy egy 2-3 órás gondolkodás nem elég, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni főként olyan esetekben, amikor tényleg – úgy ahogy Csákai képviselőtársam mondta – még esetleg az előterjesztésben csont lehet és a határozathozatal után döbbenünk arra rá, hogy nem pontosan, nem jól döntöttünk, amire én úgy gondolom, hogy már az elmúlt közgyűlésen is volt példa.

Polai József: Nekem már jóval könnyebb a dolgom, hiszen nem ilyen témáról szeretnék szólni, hanem egy egész másról, amely azért már talán örömtelibb is egyúttal.

Szeretném mindenképpen kiemelni és méltatni a Közterület Felügyeletnek ama tevékenységét, amelyet újabban észrevettem és megtapasztaltam Kiskanizsán az illegális szemétlerakó helyek felszámolása ürügyén. Mondhatom, hogy egy-egy kérésem után már rövidesen sikerült ezt a feladatot velük elvégeztetni, illetve ők ígéretük szerint meg is tartották. Bátran azt mondhatom, hogy most már nem sok az, amit még el kell vinniük. Itt egyúttal talán szeretném azt is megragadni, hogy a tisztelt választópolgárok, városrész lakók figyelmét is szeretném arra irányítani, hogy ha lehet, akkor ne vigyenek ilyen helyre szemetet. Tudják, hogy a helye annak hol van. Még egyszer köszönöm a Közterület Felügyelet irányába.

Litter Nándor: Napirend előtti felszólalások jelen pillanatban nem lehetnek, ettől függetlenül köszönöm az észrevételeket. Igyekszünk megfogadni a tanácsokat és a jövőben a közgyűlések szervezésénél ezeket szeretnénk így megvalósítani, ahogyan Önök megfogalmazták.

 

 

 

 

 

 1. Javaslat együttműködési szerződés megkötésére a Város Napja rendezvényeinek szervezésére (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság mai ülésén szintén tárgyalta az 1. napirendi pont témájával kapcsolatban és arra a megállapításra jutott, hogy egy nem létező egyesülettel – ugyanis akivel az önkormányzat szeretne szerződést kötni még nincs bejegyezve akkor kívánunk újból foglalkozni ezzel a kérdéskörrel, amikor a bírósági végzés a bizottság elé kerül.

Zakó László: Szeretnék az előterjesztett anyaghoz olyan értelemben hozzászólni, hogy elmondjam azon véleményemet, amely szerint kezdeményezem itt és most, hogy az idei évben ne tartsuk meg a Város Napja rendezvénysorozatot. Indoklásul annyit tudok felhozni, hogy az eddigi években folyamatosan lanyhult az érdeklődés. Az utolsó alkalommal tavaly majdhogynem kudarcba fulladt érdektelenség hiánya miatt. A város anyagi helyzete nem engedi meg meglátásom szerint, hogy ezt még egyszer megismételjük.

A négyévente megrendezésre kerülő Olimpiát is kénytelenek voltak nélkülözni abban az időben az egész Földön azok, akik éppen akkor háborút viseltek. Égett a Világ. Úgy érzem, hogy eléggé ég a lábunk alatt a talaj most ahhoz, hogy Nagykanizsán ne tartsunk egy olyan rendezvényt, amely meglátásom szerint kudarcra van ítélve. Ha jobban belemegyünk a beterjesztett anyagba, akkor más mondanivalóm is van, de igazából elsőként ennyit szerettem volna mondani.

Dr. Kolonics Bálint: Tóth László képviselőtársamhoz csatlakozva javasolom én is a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az 1. napirendi pontot most ne tárgyaljuk az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangúlag döntött úgy, mivel az egyesület a mai napig nem került nyilvántartásba vételre a Zala Megyei Bíróságnál, ezért egy nem létező egyesülettel való megállapodás megkötéséről nem hiszem, hogy megfelelő komolysággal tudna a közgyűlés tárgyalni.

Azt gondolom, hogy ezen túl én jómagam itt hozzájutottam egy alapszabályhoz, de a képviselőtársaimnak is kellene, hogy lássák az egyesület alapszabályát azért is, hogy ez az egyesület milyen célért jött létre, milyen egyesülettel tárgyalunk. Kellene látni a tagjegyzéket, amelynek a hiánya lehet az oka gondolom én annak, hogy ez a mai napig nem került nyilvántartásba vételre. Mondom én ezt azért, mert az előterjesztésben az szerepel, hogy ez a mi garanciánk a színvonalas rendezvény megszervezésére, hogy az egyesület vállalja, hogy “a tagsága szaktudására és tapasztalatára építve” ez lenne a mi garanciánk. Ha nincs tagjegyzékünk, akkor nem tudjuk, hogy milyen szakembereknek a szakmai hozzáállása, illetve tapasztalata a garancia számunkra, hogy ez a rendezvény magasabb szintű rendezvény lesz az idén, mint volt az elmúlt évben.

Továbbiakban még azt kérném, hogy az előterjesztés számomra ott is hiányos, ahol a program új elemeit próbálja felvázolni. Én jómagam új elemet nem találtam, a régieket találtam egy kis módosítással, illetve azt sem tudom, hogy a kívülről jövő új ötletek micsodák, illetve ha lennének, akkor a táblázatot áttekintve én erre forrást nem is látok. A táblázat utolsó rovata tartalmazza: “a külső ötletek csak további források megszerzése esetén.” Ha azt mondjuk, hogy itt ez ennyiben lenne más az idei évi rendezvény, mint az előző évi, hogy külső új ötleteket is beépítenénk a szervezés során, de más ugye most nincs rá pénz, akkor azt gondolom, hogy ez nem lesz más. Én megkérdőjelezem, hogy miért kell ehhez egy egyesületet létrehozni és nekünk egy egyesülettel megállapodást kötnünk, hogy színvonalasabb legyen ez a rendezvény, illetve nem látom a számok pontos kalkulációját, hogy ezek a sarokszámok hogyan jönnek ki és miért lesz ez a végére pontosan 8 millió Ft. Én azt kérem, hogy egy komolyabb, megalapozottabb előterjesztés kerüljön elénk a legközelebbi alkalomra, hogy megfelelőképpen tudjunk dönteni.

Vargovics Józsefné: Ha rendezvényt bonyolítunk le, készítünk egy költségvetést. Szerintem a Város Napja egyre színvonalasabb műsorral rendelkezett az utóbbi időben, de itt ebben az előterjesztésben költségvetési sarokszámokról olvasunk. A programblokkokkal kapcsolatban most 2003. van, amikor a költségvetés készítésekor szigorú intézkedéseket tervezünk.

Nekem az a véleményem, hogy szavazza meg a közgyűlés a 4 millió Ft-ot, de nem vagyok tisztában pl. azzal, hogy a gólyalábas világjátékoknál milyen konkrét kiadások vannak. Azt tudom, hogy 1.5 millió Ft-ot terveznek.

Javaslatom, hogy konkrét számokkal készüljön az előterjesztés és akkor azok után tudjuk eldönteni igazából, hogy mennyire fontos ez számunkra.

Dr. Csákai Iván: Az előterjesztést a polgármester úr írta alá. Én szeretném kérdezni, hogy aki előkészítette az anyagot egyáltalán tájékoztatta-e arról, hogy ez jelen állapotban egy nem reális előterjesztés. Megmondom őszintén engem megdöbbent, hogy egy előkészítetlen anyagot idehoznak elénk. Az előző felszólalásomhoz kapcsolódva: még néhány ilyen előterjesztés jön és abban a pillanatban hiteltelenek leszünk. Nem lehet ilyen előterjesztéseket behozni félórás átolvasás után. Nem tudom polgármester úr, hogy hogyan lehetett egy ilyent aláírni Önnek.

Cseresnyés Péter: Polgármester úr, én a bizottsági elnökök és a bizottságok véleménye alapján, valamint az itt elhangzottak alapján kérem, hogy vegyük le napirendről ezt a napirendi pontot.

Litter Nándor: Ügyrendi javaslat hangzott el, azonnal kell szavazni. Mielőtt ezt megtennénk én úgy gondolom, hogy megfelelő tájékozottsággal bírtam, amikor ezt a javaslatot aláírtam. Megfelelő információkkal rendelkeztem. Azt el tudom fogadni, hogy esetleg Önöknek nincs megfelelő információja az idő rövidsége miatt. Én megfelelően tájékozódtam, amikor ezt aláírtam.

Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatról. Ki ért azzal egyet, hogy vegyük le napirendről?

 

A közgyűlés 12 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Röst János: Szeretnék pontosítást és módosítást is javasolni. Az 1. pontnál azt szeretném javasolni, hogy lényegében ez legyen egy szándéknyilatkozat. Az elvi döntést úgy hozza meg a testület, hogy 2 millió Ft előleg összeget akkor utal át az egyesület számára, hogy ha a bejegyzése megtörtént. Itt hitelesen kell igazolni a bejegyzését. A másik 2 millió Ft-nál pedig utólagos elszámolást kérnénk. Ezzel mindennemű olyan dolog ki lenne küszöbölve, amely esetleg itt a képviselőtestület tagjai között felmerült.

A másik része pedig az, hogy a szakmai program gazdasági, oktatási, kulturális részénél ez a két bizottság pontosítsa gyakorlatilag a felhasználás előtt ezeket a tevékenységi köröket, amelyek meg lettek jelölve műsorként, illetve programként. Az Ügyrendi Bizottságnak pedig mindenképpen az együttműködési megállapodást látni kell. Ilyen értelemben az ővelük való egyeztetés szintén nem kerülhető meg. Én azt hiszem, hogy ezzel a pár pontosítással a beterjesztés elfogadható.

Dr. Fodor Csaba: Zakó képviselő úrral nekem elvi problémáim vannak amit elmondott. Én azt gondolom, hogy a Város Napi rendezvényeket meg kell tartani 2003-ban is. Erről egyébként korábbi önkormányzati rendelet szól, tehát a rendeletet kellene módosítani. Felteszem azt a kérdést, hogy kinek fontos ez a Város Napi rendezés. Kinek lehet fontos ez a rendezvénysorozat. Én hiszem azt, hogy ez a rendezvénysorozat talán a város lakosságának fontos lehet. A város lakosságának én is azt tapasztalom, hogy egyre inkább szívéhez nőtt és egyre inkább ez a belvárosi rendezvény-terület megtelik nem csak diákokkal, hanem felnőttekkel is már. Én azt gondolom, hogy ez egy örömteli kérdés.

Azzal egyetértek, amit Röst képviselő úr mondott, csak pontosítanám. Én azt szeretném, ha a 2 millió Ft-os kifizetés megtörténne, a másik 2 millió Ft tekintetében utólagos finanszírozás lenne. Azt szeretném, ha utólagos tételes, pontos elszámolás lenne. Ennek az utólagos, tételes, pontos elszámolásnak valóban az Oktatási Bizottság és a Gazdasági Bizottságon kellene, hogy megtörténjen. Azt azért javasolnám, hogy az önkormányzat olyan döntést hozzon, hogy hajlandó finanszírozni, vagy támogatni ennek a rendezvénynek a költségeit 50%-os mértékig, de maximum 4 millió Ft-ig. Én nem bánnám azt, ha ez a rendezvény 20 millió Ft-ba kerülne és mi csak abból 4 millió Ft-ot finanszíroznánk, mert akkor nagy valószínűséggel az a sok pénz látványosabb eseményekre lenne fordítható. Én azt hiszem, hogy a maximumot határozzuk meg. A költségvetési rendeletben viszont valóban majd erre külön soron el kell különíteni a pénzt.

Cserti Tibor: Azért kértem ügyrendi felszólalásra lehetőséget, mert gyakorlatilag van egy megoldás, amely talán szimpatikus lesz a Város Napját jelenleg ellenzőknek is. Az ellenzőket egyébként pozitívnak használtam, mert meggyőződésem egyébként, hogy mindenki jó szándékkal jót akar, csak lehet, hogy nem most és lehet, hogy nem ilyen feltételekkel.

Én magam részéről egyetértek egyébként Fodor képviselőtársam indokoló részével. Meggyőződésem, hogy szükség van a Város Napjára és azért nyomtam ügyrendi gombot, mert nem szeretném, hogy ha részletekkel itt a közgyűlést traktálnánk. Ezért a demokrácia játékszabályainak megfelelően hivatott bizottságok alapvetően Oktatási- és Kulturális Bizottságot kérem, hogy a vonatkozó és hatályban lévő rendeletünk alapján is egyébként, de az Oktatási, Kulturális Bizottság feladatkörének megfelelően ruházzuk át a döntési hatáskört maximum 4 millió Ft-os nagyságrendben és maximum 50%-os mértékű hozzájárulással azzal, hogy a vonatkozó szerződés nyilvánvalóan az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ellenőrizze. Tessék ügyrendi kérdésként kezelni és erről szavazni.

Litter Nándor: Ügyrendi javaslat volt, azonnal szavaznunk kell róla. A javaslat arról szólt, hogy a város rendezze meg a Város Napja rendezvénysorozatot, támogassa a rendezvénysorozatot maximum 4 millió Ft-os összeggel. Amennyiben az utólagos elszámolásnál kiderül, hogy bizonyos programok elmaradtak, vagy egyéb gondok vannak, akkor ez az összeg természetesen csökkenhet. A 4 millió Ft-ból 2 millió Ft az egyesület bejegyzése után előlegként kerüljön átutalásra a szerződés szerint az egyesületnek. A számlák benyújtása, illetve az elszámolás programok értékelése után pedig történjen meg a maximum 4 millió Ft-ig történő további finanszírozás. Az egész ügyet utaljuk szakmai program szempontjából az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe, amely véglegesíti ezeket a programokat. A szerződést pedig az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak kell véglegesíteni.

A 2. határozati javaslat értelemszerűen így van, ahogyan megszavaztuk. Jegyzőnő tájékoztatása szerint először meg kell ejtenünk a szavazást az elhangzás sorrendjében. Az ügyrendi javaslathoz nem lehet hozzászólni. Az SZMSZ szerint járunk el.

Ki fogadja el azt a javaslatot, amit én az előbb itt összefoglalóan elmondtam? Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

1/2003.(I.8.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2003. évben megrendezésre kerülő Város Napja szervezésének érdekében együttműködési megállapodás köt a Régi Jó Hagyományteremtő- és Őrző Egyesülettel. A 2003. évi rendezvény lebonyolítására legfeljebb 4 millió Ft támogatást nyújt az egyesületnek azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötésére és a támogatás első felét képező 2 millió Ft támogatás átutalására csak az egyesület bírósági bejegyzését követően kerülhet sor.
  2.  

A támogatás második felének átutalására a támogatás teljes összegre vonatkozó számlák benyújtása és a programok értékelése után kerülhet sor. Az esetlegesen elmaradó programrészekre tervezett költségekkel arányosan a támogatást csökkenteni kell.

A tervezett szerződés szövegét az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, a szerződés mellékletét képező programtervet az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság véglegesíti.

Határidő: - A szerződés szövegének és a programtervnek véglegesítésére: Az egyesület bírósági bejegyzésének Polgármesteri Hivatalban történt beadását követő 14 nap.

- A szerződés aláírására: A szerződés és programterv elfogadását követően azonnal.

Felelős: A szerződés aláírásáért: Litter Nándor polgármester

A szerződés szövegének véglegesítéséért:

Tóth László bizottsági elnök

A programterv véglegesítéséért:

Sajni József bizottsági elnök

(Operatív felelős: A szerződés aláírásáért: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

A szerződés szövegének véglegesítéséért:

Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

A programterv véglegesítéséért: Dr. Pintérné Grundmann Frida ov.)

 

2.

felkéri az önkormányzat intézményeit és az önkormányzati tulajdonú társaságokat, hogy a Város Napja szervezésében lehetőségeik szerint a Régi Jó Egyesülettel működjenek együtt.

Határidő: 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető)

 

Zakó László: Polgármester úr, most annyi mindent sorolt fel az imént, hogy miről szavazzunk egy gombnyomással: legyen Város Napja, hány millió Ft-ért, kit bízzunk meg, holott az OKSB elnök úr napirendi pont előtt az elején jelezte, hogy szeretnének erről tárgyalni. Most kihúztuk a láb alól a talajt. Polgármester úr felsorolta, hogy legyen, hány millióért, kit bízzunk meg, mikor fizessünk, holott pont erről szeretett volna még későbbiekben tárgyalni az OKSB. Én figyeltem minden szavát polgármester úr, mint mindig.

Litter Nándor: Úgy döntöttünk az előbb, hogy a programnak a véglegesítését az OKSB-nek a hatáskörébe utaltuk. Azok a kifogások, amelyeket Sajni úr megfogalmazott, azok tisztázhatóak a következő OKSB ülésen és nem kell már visszahozni véglegesítésre a programot, hanem az Ő munkájuk során véglegesül és meg fognak egyezni a Régi Jó egyesülettel ezen vezérelvek szerint, ahogyan itt szerepelt az előterjesztésben.

Zakó László: A tisztelt választóink, városlakók hogyan értesülnek arról, hogy mit tartalmaz előterjesztés, mi az, ami nekünk nem tetszik? Majd csak egy döntéssel fognak találkozni. Gyakorlatilag nem tárgyaltuk ki az anyagot ez az én nagy problémám.

Litter Nándor: Ügyrendi javaslat szerint a vitát lezártuk. A bizottsági ülések nyíltak. Kérem, hogy aki ott még hozzá akar tenni bármit a témához, akkor vegyen részt az OKSB ülésén.

 

 

2. Javaslat az EU csatlakozással kapcsolatos feladatok felügyeletét és koordinálását végző munkacsoportok létrehozására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Az előterjesztéssel kapcsolatosan engedjék meg, hogy annyit elmondjak, hogy négy fő csoportban határozhatók meg az EU csatlakozással összefüggő feladataink. Az egyik az egy kommunikációs feladatként értelmezhető. A másik, amit már korábban is megfogalmaztunk, hogy ki kell választanunk abból a több tucat projektből azokat, amelyek sikerrel indulhatnak a Nemzeti Fejlesztési Terv keretei között és forrásokat tudunk elérni az Európai Uniónál ezeknek a programoknak a támogatására. Azonkívül fel kell készülnünk az április 12-i választásokra. Ez a harmadik. A negyedik pedig, hogy a csatlakozással összefüggő szabályozásokat el kell végeznünk az önkormányzat keretei között. Legfontosabb a kommunikációs feladat, hiszen április 12. itt van a nyakunkon, és fel kell gyorsítanunk a felkészülést a csatlakozásra. Kérem, hogy adjanak számunkra olyan felhatalmazást, amelyek szerint az előterjesztésben leírtaknak megfelelően létrehozunk olyan munkacsoportokat, amelyek ezt a felkészülést a csatlakozásra elősegítik és támogatják.

Cserti Tibor: Támogatom, nem akartam hozzászólni, de támogatom maximális felhatalmazással.

Dr. Csákai Iván: Az előző előterjesztéssel kapcsolatosan annyit, hogy ha ez is ugyanúgy fog történni mint az előző előterjesztés, akkor nagyon gratulálok a polgármester úrnak.

Litter Nándor: Úgy látom, hogy más hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.

A közgyűlés 21 szavazattal és 5 ellenszavazattal a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

2/2003.(I.8.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az EU csatlakozással kapcsolatos feladatokra való felkészülés, valamint az uniós források optimális fogadása érdekében, ezen tevékenységek felügyeletére és koordinálására önkormányzati képviselők és a városban működő szakértők bevonásával a projektek előkészítésére, helyi rendeletalkotás előkészítésére és a kommunikációs feladatok kezelésére tanácsadói jellegű munkacsoportot hoz létre.

Felhatalmazza a polgármestert a munkacsoportok tagjainak felkérésére és kijelölésére. A munkacsoportok tagjai tiszteletdíjat nem kapnak

Határidő: 2003. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető)

 

3. Javaslat az Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Abból a célból készült az előerjesztés, hogy a Megyei Önkormányzattal különböző fontos témakörökben tárgyalásokat tudjunk lefolytatni. Az előterjesztésben nevek pillanatnyilag nem szerepelnek, illetve csak a polgármester neve szerepel az Egyeztető Bizottság tagjaiként a javaslatunk a következő. Alpolgármester legyen tagja ennek a bizottságnak. Legyen továbbá az OKSB vezetője, a Gazdasági Bizottság vezetője és felkérnénk a FIDESZ frakciót - mivel ők nem tudták egyeztetni az idő rövidsége miatt a jelöltjüket - hogy későbbiekben nevezzék meg azt a személyt, aki ebben a munkában részt vesz.

Az a javaslatom, hogy további tárgyalás nélkül fogadjuk el azt a személyt akit ők fognak jelölni ebbe a bizottságba. Megkérdezem van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan, illetve szóbeli kiegészítésemmel kapcsolatosan. Úgy látom, hogy nincs. Akkor javaslom, hogy a személyekről egyenként szavazzunk. Egyeztető Bizottság elnöke a polgármester. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Tagokról. Röst János személyéről kérem szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: További tagnak javaslom Papp Péter urat. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Tagnak javaslom Sajni József urat. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk arról, hogy egyetértünk azzal, hogy a FIDESZ frakció a későbbiekben nevezze meg azt a személyt aki részt vesz ebben a munkában. Ki ért egyet ezzel a javaslattal? Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

3/2003.(I.8.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyeztető Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:

Elnök: Litter Nándor polgármester

Tagok: Röst János alpolgármester

Papp Péter

Sajni József

A FIDESZ frakció a képviselő bizottsági tagról a későbbiekben dönt.

Felkéri a polgármestert, hogy a választásról a Zala Megyei Közgyűlés elnökét értesítse.

Határidő: 2003. január 9.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

 

4. Via Kanizsa Városüzemeltető Kht felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 316/2002.(XII.11.) számú határozat, valamint a Pénzügyi Bizottság összetételének módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Javaslom, hogy bontsuk ketté az ügyet. Javaslat lényege az, hogy a korábban megválasztott felügyelő bizottsági tagokat vissza kell vonni, és csak ezt követően lehet az új tagokat megnevezni, illetve kijelölni. Megkérdezem, hogy a kérdéssel kapcsolatosan van-e észrevétel, vélemény.

Cseresnyés Péter: Kérdezném, hogy itt a személyeknél nem kellene zárt ülés mivel személyi kérdésekről van szó.

Litter Nándor: Technikai jellegű dologról van szó, tehát a visszahívás. Mert korábban döntöttünk a decemberi közgyűlésen, hogy kik lesznek az új tagok, technikai hiba történt: a visszahívásról nem döntöttünk, tehát most csak ez a feladatunk, hogy ezt megtegyük.

Halász Gyula: Kérdezném polgármester úrtól, hogy Markovics József új ember, vagy csak el van írva a neve.

Litter Nándor: Makovics Józsefről van szó. Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a korábban megválasztott felügyelő bizottsági tagokat visszahívjuk. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy Scháb György december 31-ével lemondott a Pénzügyi Bizottság elnöki posztjáról, ezért jelenleg a Pénzügyi Bizottságnak nincs elnöke. Folytak egyeztetések ebben a kérdéskörben. Ennek megfelelően Budai Istvánt javasoljuk a Pénzügyi Bizottság elnökének. Scháb György marad egyébként a Pénzügyi Bizottság tagja. Tájékoztatom még önöket arról, hogy Böröcz Zoltán is lemondott a Pénzügyi Bizottsági tagságáról, tehát ő egy külső tag volt. Az ő helyére majd valakit kell jelölnünk. Ez a későbbiekben fog megtörténni. Kérdezem van-e javaslat, kérdés, vélemény.

 

Dr. Fodor Csaba: Magam is azt gondolom, hogy a külső tagokban Böröcz Zoltán külső tag helyett újat most nem kellene javasolnunk és nem is tudnánk. Hosszabb egyeztetések eredményeként kellene kiválasztani azt a szakembert, aki végül is Böröcz Zolán szaktudását tudja ott pótolni ebben a bizottságban. Ezért azt javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottságot négy fő belső taggal - képviselővel - és kettő fő külső taggal hozza létre az Önkormányzat, tehát a szöveget módosítsuk a határozati javaslatban. A három fő külső tag helyett kettő kerüljön be. És ha szükségét látjuk és megtaláljuk az alkalmas embert akkor azt gondolom, hogy a Szocialista Frakció élni fog a javaslattételi lehetőségével.

Zakó László: Szeretném megkérdezni, hogy az alakuló ülésen hozott határozatunk, mely szerint a két nagy frakció a létszámuknak megfelelő arányban jelöl bizottsági elnököket ez az elv megmaradt-e vagy sem. Magyarul Budai úrnak elnökké történő megválasztása után az MSZP frakció lemond-e valamelyik bizottsági elnöki posztjáról és ha nem akkor miért nem.

Budai István: Már egyszer voltam egy hétig Pénzügyi Bizottsági elnök és ugye akkor is azt mondtam amikor vita volt abban, hogy egyáltalán tudja-e a Scháb György úr folytatni azt a munkát amit a bizottsággal kellene a távolléte miatt én akkor ugye mondtam ilyent, hogy nem szeretnék ezzel a kérdéssel úgy járni, hogy amikor kell akkor előkapjuk a Budai István urat. Az a véleményem, akkor is az volt, hogy amennyiben a FIDESZ Frakció tud mást javasolni a frakcióból akkor én nem sértődök meg, hogy ha én nem lehetek, mert ezt én nem nagy örömmel vállalom. Vállalom, hogy ha nincs más megoldás, mert a Pénzügyi Bizottságnak működni kell, az az állapot, ami most jelen pillanatban van az tovább nem tartható. Itt van a költségvetés a nyakunkon és a Pénzügyi Bizottság egyszer ülésezett amióta az új csapat felállt.

Most is azt mondom, amennyiben van a FIDESZ Frakciónak olyan javaslata, hogy tud javasolni bizottsági elnököt úgy én szívesen félreállok ez ügyben, de amennyiben a FIDESZ Frakció is elfogadja azt a helyzetet ami most itt javaslatként elhangzott, hogy vállaljam én ezt a funkciót akkor viszont elvállalom, de nem szeretnék ebből én politikai kérdést fabrikálni, hogy egy idő után majd az jöjjön elő, hogy a FIDESZ Frakció áldozatokat hozott, vagy föladott valamilyen elveket azért, hogy mi egyel többen legyünk vagy kevesebben amit a Zakó László úr most emlegetett. Ha úgy gondolják én szívesen elvállalom, de akkor kérném, hogy támogassa ezt az elvet az ellenzék képviselő csapata is.

Cseresnyés Péter: Elveket nem adtunk föl és azért mert elveket nem adunk fel azért nem akartunk jelölni a Pénzügyi Bizottság élére senkit sem, pontosan azért mert, ahogy mi nekiálltunk a munkának ebben a közgyűlésben azzal, hogy megfelelő szakmai munkát akarunk végezni úgy gondoltuk, hogy mivel más szakember pénzügyi szakember, gazdasági szakember jelenleg a frakciónkban nincs, ezért nem jelöltünk.

Itt nem Budai István személyével van problémám nekem, hogy ha lehetne, hanem egy helyezettel van, azzal amit már az első alakuló közgyűlés alkalmával mondtam, hogy bizonyos arányokat nem tart be a baloldali önkormányzati képviselőknek a csoportja a szocialista és az SZDSZ-es Frakció, ezzel van probléma, semmi mással nincs problémánk.

Litter Nándor: Megköszönném Cseresnyés Péternek ez a nyilatkozatot a munkánkkal kapcsolatos hozzáállását amit kifejtett. Kérdezem van-e még egyéb javaslat vélemény. Amennyiben nincs a vitát lezárom. Az MSZP nem mond le másik bizottsági elnöki posztról. Ez nem is volt a vita, a beszélgetés, egyeztetés tárgya.

Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének Budai Istvánt válasszuk meg. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 7 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati arányokkal a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

4/2003.(I.8.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 316/2002 (XII.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
  2.  

   A VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht korábban megválasztott felügyelő bizottsági tagjait 2002. december 31. napjával visszahívja, a Kht 2001. május 26-án kelt alapító okirata 2.3.2. pontjában meghatározott felügyelő bizottságának létszámát négyről öt főre emeli. Tagjainak az alábbi személyeket megválasztja:

   Makovics József

   Papp Győzőné

   Tóth László

   Halász Gyula

   Vargovics József

   A felügyelő bizottság nem önkormányzati képviselő tagjainak esetében díjazásuk nem változik. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjban nem részesülhet.

   Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 2003. január 10.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  3. Scháb György a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségéről, valamint Böröcz Zoltán Pénzügyi Bizottsági tagságáról történő lemondást tudomásul veszi.
  4.  

A 294/2002.(XI.4.), valamint a 301/2002.(XI12.) számú határozatokat

hatályon kívül helyezi.

A Pénzügyi Bizottságot 4 fő belső taggal és 3 fő külső taggal létrehozza.

Elnökének: Budai István

Belső tagjainak: Kereskai Péter

Scháb György

Szányiné Kovács Mária

Külső tagjainak: Marton István

Márkus István

megválasztja.

Határidő: 2003. január 9.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

Litter Nándor: Dr. Fodor Csabának volt egy javaslata, hogy 6 főben határozzuk meg a bizottsági tagok számát. Magam részéről ennek nem látom értelmét. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a későbbiekben egy újabb személyt jelöljünk, amikor megtaláltuk az alkalmas személyt erre.

Dr. Fodor Csaba: Azért úgy illik, hogy egy módosító javaslatról, ismerve a polgármester úr álláspontját, hadd kérjük meg a közgyűlést is, legalább utasítsa el az enyémet.

De ha már egyszer magamhoz ragadtam a szót azt gondolom, azért lenne célszerű most 6 főben meghatározni meg a határozatképességet mindig a létszámhoz kell viszonyítani, hátha célszerű. De ha az új elnök úr azt mondja, hogy ha neki jó a hét, én nem csinálok ebből problémát, és ha kell akkor visszavonom a javaslatomat és akkor nem kell róla szavazni, de valami jogi megoldást találjunk rá.

Budai István: Ezzel a kérdéssel most találom magam szembe, mert frissen sült elnök vagyok, nekem ilyen gondolataim születtek az előbb, hogy nem akarom gyöngíteni a FIDESZ Frakció helyzetét, mert előre látom azt a helyzetet, hogy a Scháb György úr ezt a kérdést ellátni még pénzügyi bizottsági tagként sem tudja ellátni, mert ha olyan időpontban lesznek az ülések amikor ő nem itt tartózkodik. Szívesen veszem, ismerem a szakmai tudását, tudom azt, hogy nagyon jó szolgálatot tenne a bizottságnak, úgy érzem, hogy ezt fizikai helyzeténél fogva ellátni nem tudja. Ilyen gondolatokkal kacérkodtam, hogy mi lenne, ha az SzMSz-t úgy módosítanánk, hogy a Pénzügyi Bizottságot öt főben határoznánk meg és akkor meg van az öt fő. De ha nem így van és ez nem járható út mert akkor itt föl kellene adni még egy főt, akkor úgy gondolom, hogy a hét fő mindenképpen kellene, az a véleményem nem kellene most ezt meghatározni. Az előbb döntöttünk, hogy amennyiben a szocialista párt ebben egy személyt meghatároz, akkor azzal a közgyűlés külön szavazás nélkül egyetért.

Dr. Fodor Csaba: Visszavonom a javaslatomat.

Litter Nándor: A következő napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezem jegyző asszonyt, hogy zárt ülést kér-e.

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Nem kérek köszönöm szépen.

 

5. Előterjesztés a jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és javaslat jegyzői pályázat kiírására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Arról szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az elmúlt két és fél hónapban közös munkánk eredményeként arra az elhatározásra jutottam, hogy a közös munka, feladat megítélésében eltérések vannak Szabóné Dr. Csányi Mariann és közöttem, ezért én kezdeményeztem azt, amit itt az előterjesztésben megfogalmaztunk, hogy közös megegyezéssel bontsunk szerződést.

Kérem önöket, hogy támogassák az előterjesztést.

Cseresnyés Péter: Nehéz ilyen helyzetben és ilyen napirendi ponthoz hozzászólni és tulajdonképpen csak egy kérdést szeretnék feltenni. Az újabb jegyzőváltás mennyibe fog kerülni a városnak?

Dr. Csákai Iván: Szintén kérdésem lenne. A határozati javaslat második pontjában minden meg van határozva legalább két éves közigazgatási gyakorlat, de hogy a diploma kelte az nincs meghatározva. Szeretném, hogy ha a közigazgatási vagy jogi szakvizsgának a keltét is beleraknánk, hogy legalább három éves szakvizsgával rendelkezik.

Cserti Tibor: Azt hiszem, hogy vannak az életnek torok szorító pillanatai én ilyennek ítélem meg Dr. Csányi Mariann városunk jegyzőjének jelenlegi pillanatait is. Az elmúlt ciklusban két fő Városvédő Egyesületes majdnem frakciója tagjaként is dolgoztam vele, jelen ciklusban is, rövid időt is. Tudom, hogy itt van előttünk, hogy közös megegyezéssel történő munkaviszony megszűnésről van szó. Jogilag a közgyűlésnek deklarálni kellene, hiszen egy egyszerű bólintással a dolgot. Az élet produkál néha furcsa dolgokat. Két ember nem tud szakmailag egy mással dolgozni, akkor jobb hogy ha elválnak az utak.

Az emberi tisztességhez az is hozzátartozik, mert a szavazást bizonyos értelemben formalitásnak tekintem, miután két fő egybehangzó nyilatkozata meg van, hogy a közgyűlésnek legalább azon tagjai részéről akik huzamosabb ideig együtt dolgoztak a jegyző asszonnyal köszönjük meg neki az eddigi tevékenységét a szavazástól függetlenül. Én kívánok szakmai útján munkasikereket. Magánéletében pedig egészséget és boldogságot.

Dr. Szabó Csaba: Erős fogadalmat tettem a mai napra, hogy nem észrevételezem a képviselő társaim mai megnyilvánulásait és ezt igyekezni fogok betartani. Most viszont azt javaslom, hogy tekintettel arra, hogy az előterjesztés a jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és javaslat a jegyzői pályázat kiírásáról szól, ennél egyértelműbb megfogalmazás szavazáshoz való előkészítésre nem létezik. Előttem szóló képviselőtársammal maximálisan egyetértve kérem polgármester urat, hogy zárja le a vitát.

Litter Nándor: Mielőtt ezt lezárnánk, volt egy javaslat Dr. Csákai Iván részéről, hogy a közigazgatási vagy jogi szakvizsgának legalább három éves időtartama legyen. Ugye ez itt nem került megjelölésre, akkor erről külön kell szavaznunk. Én legalábbis nem támogatom, hogy szigorítsuk ezeket a feltételeket. Lényeg az, hogy alkalmas személyt találjunk erre a feladatra. Kérem, hogy szavazzunk Dr. Csákai Iván javaslatáról.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Cseresnyés Péter úrnak volt egy kérdése, amelyre szavazás előtt válaszolnék. A vitát lezártuk, tehát ügyrendi javaslat volt, hogy zárjuk le a vitát. Folytatom, tehát válaszolok Cseresnyés Péternek: rendes felmondás esetén 6 havi illetményt kell fizetnünk, itt az anyagban 10 havi szerepel. 4 havi plusz juttatásba kerül ez a városnak a kérdésre válaszolva.

Még egy tétellel kell a határozati javaslatunkat kiegészíteni, hiszen január 31-e után a városnak nem lesz jegyzője. Feladatunk az, hogy Dr. Gyergyák Krisztinát megbízzuk a jegyzői feladatoknak az ellátásával. Ez lenne a harmadik határozati javaslat.

Ügyrendi határozatnak megfelelően kérem, hogy akkor szavazzunk erről a három határozati javaslatról. A harmadik tétel az, hogy január 31-e után nem lesz a városnak jegyzője és Dr. Gyergyák Krisztinát javaslom, hogy bízzuk meg a jegyzői feladatoknak az ellátásával.

Ki ért egyet ennek a három határozati javaslatnak az elfogadásával? Első határozati javaslat, melyben elfogadják a jegyzői közszolgálati jogviszonynak közös megegyezéssel történő megszüntetését.

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A második határozati javaslat szerint pályázatot hirdetünk a jegyzői munkakör betöltésére az itt meghatározott feltételek szerint. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A harmadik határozati javaslat szerint február 1-től Dr. Gyergyák Krisztinát bízzuk meg a jegyzői feladatoknak az ellátásával. Kérem, szavazzunk!

A Közgyűlés 19 szavazattal 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett a javaslat 3. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

5/2003.(I.8.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző közszolgálati jogviszonyát 2003. január 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti és 10 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
  2.  

   Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 2003. január 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  3. a) pályázatot hirdet a jegyzői munkakör betöltésére az Ötv.-ben meghatározott feladatok ellátására.
  4.  

Feltételek:

- büntetlen előélet,

A munkakör 2003. április 1. napjától tölthető be.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.

A szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat a szükséges mellékletekkel együtt (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, szakképesítést és gyakorlatot igazoló okiratok) Litter Nándor polgármester címére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-701) kell benyújtani a pályázat Belügyi Közlönyben történő megjelenésétől számított 15. napig.

A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé. A pályázatok elbírálására 2003. március 21-ig kerül sor.

A pályázati kiírást a helyben szokásos módon, illetve a Belügyi Közlönyben kell közzétenni.

Határidő: 2003. január 10.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

b) a beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

Határidő: 2003. március 14.

Felelős : Tóth László ÜJKB elnök

Litter Nándor polgármester

  1. az új jegyző munkába állásáig megbízza Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzőt a jegyzői feladatok ellátásával.
  2.  

Határidő: 2003. február 1.

Felelős : Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 

Litter Nándor: Szeretném megismételni Cserti Tiborn szavait a közgyűlés nevében, egyrészt megköszönve Szabóné Dr. Csányi Mariannak az eddig végzett munkáját és sok sikert kívánunk neki a következőkben.

Zakó László: Mai nap sok kérdésre nem kaptunk választ és egy újfajta divatnak a csíráját látom kibontakozni, mely szerint valamilyen kellemetlen kérdés kerül napirendre, akkor valamelyik MSZP-s képviselőtársunk ügyrendi javaslatban kezdeményezi a vita lezárását.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy az ügyrendi kérés előtt válaszoltunk ezekre a kérdésekre. Melyik kérdésre nem válaszoltunk?

Zakó László: Eleve hibás volt a felvezetés, mert ön a jegyző asszonynak a felmentésével kapcsolatban rendelte el az első szavazást, mely határozati javaslatnak van egy második fele is 10 havi alap illetménynek megfelelő jutalomban részesíti. Tévedés ne essék, én egy fillért nem sajnálok a jegyző asszonytól, de csatolva van az előterjesztéshez a jegyző asszonynak az önhöz írt felmondó levele, amelyben külön kifejezi, hogy a polgármester úr kérésére tekintettel kéri felmentését. Ön nagyon cirkalmasan és választékosan elmondta, hogy végül is nem tudtak együtt dolgozni a jegyző asszonnyal, magyarul ön alkalmatlannak találta a feladatainak ellátására, akkor viszont a jutalom kifejezés zavarja itt az összképet.

Litter Nándor: A vitát lezárom, mert most már arról beszélünk, ami a határozati javaslatból teljesen egyértelműen kitűnt a számotokra. Szavazás után már ennek nincs értelme.

Vargovics Józsefné: A Horvát Kisebbségi Önkormányzat nevében szeretném megköszönni jegyző asszony munkáját, annál is inkább, mert múlt év közepén egy ÁSZ vizsgálaton mentünk keresztül, ami nem kis munkát igényelt tőle és én is kívánok sok sikert a további munkájához.

Litter Nándor: Mai ülésünket lezárom, mindenkinek köszönöm a megjelenést. Viszont látásra.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 16.30 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2003. január 28.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. január 28-án (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető, Erdős Péter mb. kabinetvezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Hári László irodavezető, Mátyás József irodavezető, Sámel Mónika sajtóreferens, Dr. Tőke Alajos a Zala Megyei Gyámhivatal vezetője, Kámán László intézményvezető, Lukács Ibolya ügyvezető-főszerkesztő.

Megjelentek: Ferencz Mihály polgármesteri tanácsadó, Dr. Gaál Zoltán Veszprémi Egyetem rektora, Kemer Lőrinc Dráva-Kavics és Beton Kft ügyvezetője, Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Nagy Csaba a Zala Rádió munkatársa, Vuk Anita a Városi TV Kft főszerkesztője.

 

 

Litter Nándor: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a sajtó képviselőit. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Megkaptuk valamennyien a mai napi feladattervünket, a napirendi pontokat. Ezzel kapcsolatosan lennének kiegészítéseink, amit Önök is megkaptak. Ezek közül kettő a polgármesteri tájékoztatóhoz kapcsolódik, szeretném, hogyha ezeket szintén megtárgyalnánk.

Javaslom, hogy vendégeinket tiszteljük meg azzal, hogy a velük kapcsolatos napirendi pontokat korábban fogjuk tárgyalni. Ezek közül megemlíteném a 21-es, 22-es napirendi pontot, amellyel kapcsolatosan vendégünk Dr. Tőke Alajos a Megyei Gyámhivatal Hivatalvezetője, akit tisztelettel és szeretettel köszöntünk. Itt van körünkben Zámodics Imre úr, aki a háziorvosi körzettel kapcsolatos előterjesztésben érintett, a 14-es napirendi pont, szintén korábban tárgyalnánk. Gaál rektor úr a Veszprémi Egyetem rektora jelezte előzetesen, hogy 16 órakor fog érkezni. Javaslom, hogy amint megérkezik tárgyaljuk a 16-os napirendi pontot a Nagykanizsa felsőoktatásának helyzetével kapcsolatos előterjesztést. A 20-as napirendi pontot pedig, ahol a oktatási intézményekkel kapcsolatos vizsgálatokat tekintenék át, itt meghívottak az iskolák, illetve az intézményeknek a vezetőit, javaslom, hogy korábban tárgyaljuk. Azonkívül a 10-es napirendi pontban vannak még külső vendégeink érintettek Nagykanizsa kiskanizsai városrészének a szabályozási terve ez a napirendi pont.

Én kérem Önöket, hogy ezekkel a módosításokkal fogadjuk el a napirendi pontokat. Vannak jelentkezők felszólalásra.

Napirend előtt

Dr. Fodor Csaba: A napirendekkel kapcsolatosan azt javaslom a tisztelt közgyűlésnek, hogy a 3-as napirendi pontot, valamint az 5-ös napirendi pontot szíveskedjen levenni, azokat ma ne tárgyaljuk. Azt gondolom, hogy az önkormányzat vagyonával összefüggően két rendelettervezet további pontosításokra, egyeztetésekre szorul, mint az önkormányzaton belül, mint az önkormányzaton kívül, de még is érintett és érdekelt felekkel. Arra kérem tisztelt polgármester urat, hogy ezt szíveskedjen levenni, ha nem, akkor pedig a közgyűlést arra, hogy ne tárgyalja ezt a két napirendet. Továbbá arra szeretném kérni a tisztelt közgyűlést, hogy a 27-es és a 28-as napirendi pontot szíveskedjen megcserélni, azzal természetesen, hogy a 28-as napirendi pont az igazából kettő napirend. Nem tartom szerencsések, ha egy képviselő önálló indítványt terjeszt elő, teljesen össze nem függő két ügyben, akkor a képviselő személye alapján egy napirendként tárgyaljuk. Én azt gondolom, hogy nem az előterjesztő személye adja meg a napirendek számát, hanem az előterjesztett ügyek különbözősége. E tekintetben én azt gondolom az két ügy, és ezentúl felhívom a napirend összeállítójának a figyelmét, hogy erre szíveskedjen figyelni, mert hova tovább, ha így megy akkor ezentúl két napirendi pont lesz, az egyik amiben a polgármester úr előterjesztései lesznek, a másik meg az összes többié. Ez szerencsétlen most ebben a helyzetben.

Cseresnyés Péter: Egy bejelentést szeretnék mindössze tenni, hogy két frakcióvezető-helyettest jelölnék meg a FIDESZ – MDF- MKDSZ frakció nevében, abban az esetben, ha én nem vagyok itt, Dr. Csákai Ivánt és Dr. Kolonics Bálintot.

Zakó László: Indítványozom, hogy a 30. napirendi pontként feltüntetett “Fasori dűlő” ügyének rendezése napirendi pontot vegyük ki a zárt ülés fejezetből és nyilvánosan tárgyaljuk ezt a kérdést, miután az ügy hordereje nagy érdeklődésre számot tartó jellege miatt ezt én indokoltnak tartom és semmi olyat nem tudok elképzelni, ami a zárt ülést indokolná.

Bicsák Miklós: Én a 2. napirendi pontnál a kérdéseknél kettő kérdést szeretnék tisztelettel feltenni. Közérdekű. Egy Palinnal kapcsolatos, a másik meg a Zsigmondy Vilmos kollégiummal kapcsolatban.

Dr. Csákai Iván: Polgármester úr ám blokk mondott néhány dolgot, hogy vegyünk előre. Én határozottan az SZMSZ szerint szeretném kérni, hogy a 14-es napirendi pontot az interpellációk, kérdések után a harmadikként, mert az SZMSZ szerint meg kell határozni, hogy hol, mikor tárgyaljuk. Én kérném, hogy a 14-es napirendi pontot Zámodics Imre doktornak a dolgát a harmadikként tárgyaljuk.

Kelemen Z. Pál: A kérdések napirendi pontnál szeretnék kérdést feltenni. Kérdésem címe: Hova tovább felnőtt középfokú oktatás Nagykanizsán? Valószínűleg szinkronban lesz Bicsák Miklós kérdésével. Érinti a Zsigmondy-Winklert és a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumot.

Tóth László: Napirendi pontokra teszek javaslatot. Egyetértek, hogy a 14-es napirendi pont kerüljön a 3-as napirendi pontra. Utána pedig tárgyaljuk meg a 18-as, 19-es, 20-as, 21-es, 22-es napirendi pontot. Indokom a körünkben lévő Szociális Egészségügyi Bizottságnak az elnöke, eljött hazulról, balesetét követően és ezek a napirendi pontok mindenféleképpen az Ő szakterületét érinti. 3-4 órán át tovább nem tud egy helyben ülni. Ezért kérem, hogy a képviselő társunk egészségi állapotára tekintettel ezeket tárgyaljuk meg.

Litter Nándor: Úgy látom, hogy más észrevétel nincsen. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy a 3-as napirendi pontot, amely a vagyongazdálkodás szabályairól szól, azt vegyük le a napirendi pontok közül. Tehát visszavonom. Ugyancsak egyetértek az 5-ös visszavonásával. Vállalkozók megkerestek ma reggel és úgy érzik, hogy nem megfelelően előkészített a dolog és további egyeztetést kértek tőlünk. Én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget számukra biztosítani kell. Visszavonom az 5-ös napirendi pontot is. A következő közgyűlésen fogjuk ezeket tárgyalni. Akkor tévedés volt Fodor úr, helyette a 12-es napirendi pontot gondolta? Akkor elnézést kérek a 12-es napirendi pontot vonom vissza. Ez a korábban privatizált üzleteknek a bérleti ügyének a rendezése. Akkor a javaslatoknak megfelelően egyetértek azzal, hogy a 14-es napirendi ponttal kezdjük, 18, 19, 20, 21, 22-es napirendi pontok fogják ezt követni. Ezen kívül kértünk még a 16-at és a 14-et. Ezek fogják ezeket a napirendi pontokat követni.

Felvetődött még, hogy a helyi médiával kapcsolatos ügyeket, mivel gazdasági érdekeinket sértheti zárt ülésen tartsuk, hiszen amennyiben ezek az adatok, tehát milyen finanszírozási összegeket kívánunk hozzárendelni nyilvánosságra kerülnek, és ha egy olyan fordulatot vesz majd későbbiekben a mi dolgaink, hogy pályázatot írunk ki az egész rendszernek a működtetésére esetlegesen, akkor ezek az információk kikerülhetnek

Én azt javaslom, hogy az önkormányzati médiával kapcsolatos ügyeket zárt ülésen tárgyaljuk gazdasági érdekeinkre való tekintettel. Megkérdezem, hogy ki ért ezzel egyet? Kérem szavazunk!

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 8 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Zakó úrnak volt a 30-as napirendi ponttal kapcsolatosan nyílt ülésen tárgyaluk. A magam részéről én nem értek ezzel egyet, mert az önkormányzat egy taktikai megoldást szeretne elfogadni. Reményeink szerint azt fog elfogadni, hogyan kezeljük azokat a hátralékokat, tartozásokat, amikkel az érintett személyeket szeretnénk elérni. És hogyha ez nyilvánosságra kerül, akkor úgy gondolom, hogy nem leszünk kellőképpen felvértezve abban a feladatban, hogy be tudjuk hajtani a tartozásukat. Én úgy gondolom továbbra is, hogy zárt ülésen kellene ezt az ügyet tárgyalni. Kérem, hogy szavazzunk erről. Zakó úrnak a javaslatáról szavazzunk.

Én nem támogatom Zakó úr javaslatát. Kérdezem, hogy ki ért egyet Zakó úr javaslatával?

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 18 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérdezem, hogy ezekkel a módosításokkal, illetve pontosításokkal ki fogadja el a napirendi pontokat?

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. XI. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat megüresedett háziorvosi állásának betöltése (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. A Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása, végleges címzett támogatási igény benyújtása (írásban)
 7. Előadó: Litter Nándor polgármester

 8. A Városi Kórház “E” és “B” épület rekonstrukciója, végleges címzett támogatási igény benyújtása (írásban)
 9. Előadó: Litter Nándor polgármester

 10. Tájékoztató az oktatási-nevelési intézmények szervezeti működési szabályzatának felülvizsgálatáról és a “SZAK 2001” pályázat keretében végzett szakértői vizsgálat eredményéről (írásban)
 11. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 12. Előterjesztés a gyámügyi igazgatásról és a gyámhivatal általános tevékenységéről (írásban)
 13. Előadó: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 14. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális, lakásügyi és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról (írásban)
 15. Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

 16. Tájékoztató Nagykanizsa felsőoktatásának helyzetéről, javaslat együttműködési megállapodás megkötésére (írásban)
 17. Előadó: Litter Nándor polgármester

 18. Nagykanizsa, Kiskanizsa városrésztől északra lévő terület szabályozási terve és helyi építési szabályzata (írásban)
 19. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

   

 20. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete az önkormányzati közbeszerzésekről (írásban)
 21. Előadó: Litter Nándor polgármester

 22. Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérletéről és használatáról szóló rendelet (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Javaslat a 4/2001.(I.31.) számú a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosításáról (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. Javaslat a fizetőparkolók működéséről, a közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)
 27. Előadó: Litter Nándor polgármester

 28. Javaslat a többször módosított 4/1998.(II.24.) számú az önkormányzat által fenntartott piacokon és vásárokon alkalmazandó díj megállapításáról és a díjfizetés feltételeiről szóló rendeletének módosítására (írásban)
 29. Előadó: Litter Nándor polgármester

 30. Önkormányzati tervtanács működtetése (írásban)
 31. Előadó: Litter Nándor polgármester

 32. Javaslat az illetményszerkezet átalakítására a Polgármesteri Hivatalban (írásban)
 33. Előadó: Litter Nándor polgármester

 34. Ellenőrzési munkaterv a 2003. évi tulajdonosi felügyeleti és belső ellenőrzésekhez (írásban)
 35. Előadó: Litter Nándor polgármester

 36. Javaslat az oktatási, nevelési intézmények magasabb vezetői álláshelyeinek pályázati kiírására (írásban)
 37. Előadó: Litter Nándor polgármester

 38. Javaslat “Nagykanizsa Fejlesztéséért Közalapítvány” alapító okiratának elfogadására (írásban)
 39. Előadó: Litter Nándor polgármester

 40. Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. előtársasági időszakára vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elfogadása (írásban)
 41. Előadó: Litter Nándor polgármester

 42. Javaslat az okmányirodák munkáját segítő és szervező informatikai és távközlési rendszer beszerzésére és alkalmazására (írásban)
 43. Előadó: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 44. Beszámoló a 2002. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat 2003. évi felújítási címjegyzékre (írásban)
 45. Előadó: Kámán László intézményvezető

 46. Cseresnyés Péter és Szányiné Kovács Mária képviselők önálló indítványa az intézményeknél folyó étkeztetés élelmezés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól (írásban)

Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványa a Király utca 31. szám alatti társasházak tulajdonosainak ügyében (írásban)

Zárt ülés

 1. Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 12. szám alatti ZÉTA Rt bérlemény kiváltására (írásban)
 2. Előadó: Kámán László intézményvezető

 3. Fellebbezések (írásban)
 4. Javaslat a helyi önkormányzati tulajdonú sajtóorgánumok további működésének racionalizálására (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. A “Fasori dűlő” ügyének rendezése (írásban)
 7. Előadó: Litter Nándor polgármester

 8. A cserfői hegyen található 10420 és 10422 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi ajánlat (írásban)
 9. Előadó: Litter Nándor polgármester

 10. A nagykanizsai 1841/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Mielőtt még megkezdenénk a munkát, két módosítást szeretnék tenni. Az egyik a 10-es számú határozati javaslattal kapcsolatos, amikor a Logisztikai és Szolgáltató Központtal kapcsolatos szabályozásról döntenénk, hogy ott egészítsük ki, hogy a településközpont vegyes 2 jelű területére és a Logisztikai Központ területére. Itt egy kiegészítés kerülne még rögzítésre. A 27. oldalon a 10-es számú határozati javaslatról van szó, amelynek második sorában a településközpont vegyes 2 jelű területére és a Logisztikai Központ területére, hiszen így van értelme csak az egész határozati javaslatnak. Módosítanánk a 17-es számú határozati javaslatot is. Ma reggel Brenner Árpáddal a Kanizsa Nyomda Kft. ügyvezetőjével folytattunk egyeztetést és a következőt javasolnánk. Rendkívül fontos a város számára, hogy a kanizsai nyomda a város központjából kikerüljön. Ezért is a korábbi közgyűlés egy kompenzációt szavazott meg. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen fő célunknak az elérése érdekében ezt a kompenzációt fenn kellene tartanunk egy másik épületben. Most a Platán sor 4-ről van szó, de ezt egy másik épületen érvényesíthetnénk annak érdekében, hogy a közeljövőben kikerüljön a Kanizsa Nyomda a városközpontból. Határidőként 2003. december 31-ét javaslom meghatározni.

Kelemen Z. Pál: Az előző közgyűlés időszaka alatt volt egy olyan igény a képviselőtársaimban, hogy a polgármesteri beszámoló részeként tájékoztatást kapjanak a képviselők azokról a döntésekről, amelyeket bizottsági hatáskörbe hoztak meg, és így nem volt teljes kép azokról a határozatokról, amelyek bizottsági hatáskörbe tartoznak. Ezt teszem én most és tájékoztatom a tisztelt közgyűlést arról, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a múlt héten összesen 57 lakásnak jelölt ki bérlőt. Teszem ezt azért, mert az önkormányzatiság 13 éve alatt ilyen nagy mennyiségű lakás Nagykanizsán nem került kiosztásra. Tájékoztatom a közgyűlés tagjait, hogy 11 régebbi önkormányzati lakás és 46 újonnan épült a Ligetvárosban újonnan épült lakást utaltunk ki, jelöltünk ki bele bérlőt. Megjegyezném a ligetvárosiaknál, hogy ehhez egy ünnepélyes átadás csatolódjon és kérem a polgármester urat, hogy egy ilyenfajta rendezvény legyen Ligetvárosban, hiszen mondom az önkormányzatiság 13 éve alatt ez a legnagyobb mennyiségű lakásátadás. Meg érdemli a dolog. A továbbiakban elmondanám, hogy a 11 bérlakásra, ami régebbi 210 jelentkező, a 46-ra 136 jelentkező – tehát a ligetvárosira – volt. Látszik, hogy van igény. Szükség van további szociális bérlakásépítésre. Ezt az önkormányzat lehetőségei engedik. Továbbiakban elmondanám, hogy két lakásban minőségi cserét - a régebbiekben - 8 jelentkező közül döntöttünk el, és a Ligetvárosban 8 lakásra 16 bérlő közül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Litter Nándor: Egyetértek azzal, hogy ünnepélyes átadásra kerüljön sor, jelképes átadásokra a lakások vonatkozásában. Javasolnám, hogy ezt akkor tegyük meg, amikor az utak és az egyéb közművek is elkészülnek.

Halász Gyula: A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban szeretnék kérdezni és javaslatot is tenni egyben. A fénymásoló gépekkel kapcsolatban megkaptam a hivatal válaszát, amiben tájékoztatnak arról, hogy mennyiért szerezték be a két fénymásoló gépet. Ez az I-III. negyedévi tájékoztatóval ellent mond. Tehát árban is különbség van. Gondolom itt az ÁFA miatt adódik ez, és nem látok semmi nyomát arra, hogy milyen határozat, milyen döntés értelmében született meg a beszerzés. Úgy tudom a beszerzés időpontjában még nem volt elfogadott költségvetés. Ezért is javasolnám az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak, hogy vizsgálja ki ezt az ügyet.

Bicsák Miklós: A polgármesteri beszámoló 188/2001. számú határozata a palini telkekkel kapcsolatban nagyon örülök, hogy végre megindul valami, úgy vagyok tájékoztatva és úgy emlékszem, hogy a közelmúltban lezajlott versenytárgyalás – ahogy itt a polgármesteri tájékoztatóban is bent van – a Herkules utcától az északi része, hogy nem volt sikeres. Mi továbbiakban a városnak az elképzelése ezekkel a telkekkel? Tudom, hogy kevesen voltak ezen a versenytárgyaláson, de a napokban újra érdeklődés volt, hogy mi várható a város részéről, hogy továbbra is versenytárgyalás formájában, vagy más koncepció formájában kívánja ezeket a telkeket, hogy családi beépítési házak épüljenek. Ez a kérdésem.

Kelemen Z. Pál: Egyszer válaszként jelentkeztem. Polgármester úr kérem szilárd burkolatú járdát, akkor lehet építeni, ha legalább +5 fokos hőmérséklet van. Az körülbelül április. Ezekben a lakásokban beköltöznek a hónap végén. Mindenképpen mi a bizottsági határozatban meg is fogalmaztuk, hogy tájékoztattuk a lakókat, hogy nem a legjobbak az útviszonyok oda. Tehát nem zsákbamacskát kapnak, hanem tudják azt, hogy első dolog az, hogy legyen hol lakniuk, még kicsit sárosak az utak, de majd valamikor javulnak. Én arra kérném Önt, hogy lehetőség szerint valamikor február hónap végén tartsuk meg ezt az ünnepélyes átadást. Akkor lenne időszerű és célszerű megtartani és akkor lenne a helye is.

Ha már nálam van a szó engedtessék meg, hogy egy-két észrevételt tegyek. A 4. oldalon a 9-es számú határozat a Zártkerti “hegyi” utak elnevezésére. Horváth György képviselő társam, aki Erdély nagy szerelmese és Kovászna vármegye nagy ismerője egyszer egy önálló képviselő indítványt tett az ilyen városkörnyéki területek útjainak elnevezésére, Erdélyi falvakat javasolt út elnevezésben. Azért javasolta őket, mert ezek a falvak nagy valószínűséggel belátható időn belül sajnos meg fognak szűnni. Célszerű lenne ezeknek a falvaknak a nevét a magyar tudatban és emlékezetben megörökíteni. Megörökíteni zárt kerti utakban, utcákban, terekben. Kérném, hogy ezt a Városfejlesztési Bizottság vegye figyelembe az utak és utcák elnevezésénél.

Gelencsér Gábor: Szintén a fénymásolók miatt szólnék hozzá én is. Az itt szereplő 6.321.800 forint a két fénymásolónak a nettó értéke. Azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a beszerzése során miért nem kérdezték meg KanizsaNet Kht-ét, szakmailag, hogy milyen típust ajánl és miért nem kértek tőle is árajánlatot. Ez az összeg nem igazán tükrözi a valós piaci értéket. Ennél jóval alacsonyabb a piaci értéke ennek a fénymásolónak.

Dr. Horváth György: A polgármesteri tájékoztató három részéhez szeretnék szólni. Az egyik a 4. oldalon a 9-es a zártkerti hegyi utakkal kapcsolatban én nem javaslom a határidő meghosszabbítását, azért mert a múlt héten tárgyalta az Oktatási Bizottság. Szavaztunk is az utak elnevezéséről. Hát akkor most mi lesz megint? Nevetséges. Én akkor azokat az utakat mondtam, tettem javaslatot. Úgy tudom, hogy biztos Ördögh Ferenc dr. is tett javaslatot, vagy véleményezett. Hát eddig nem érdemes húzni itt.

A 7. oldalon a 20-al kapcsolatban a következőt kell mondanom. Örülök, hogy itt a kiemelt célkitűzések között van a Tűzoltóság ezen megállapítása. Ugyanis a Petőfi 112-ben volt egy tűzeset és nem találtak tűzcsapot. Állítólag 5 millió Ft-ba kerül a tűzcsapnak a helyreállítása. Állítólag az idei költségvetésben szerepelhet. Jó lenne, ha szerepelne, mert ugyan meg tudták akadályozni a nagyobb rombolást a tűzesetnél, de hát még is ott 37 családról van szó. Nem tudom, nem ismerem a költségvetésnek az ilyen irányú tervezését, illetőleg a szándékot, de feltétlen figyelembe kell venni. A 23. oldalon a harmadik a 17-es pont, ez összefügg majd a 17-es napirenddel közvetve, itt a Romlott Várról van szó. Bizony ez azt is jelenti, hogy a városra nagy feladatot is ró, hogy a Romlott Vár dolga végső soron megoldódjon. Örülök, hogy a hivatal figyelemmel kíséri továbbra is az ügyet. Valamilyen megoldást kellene találni, majd a 17-es napirendi pontnál teszek javaslatot.

Cserti Tibor: Két témával szeretnék röviden foglalkozni. Az egyik, képviselőtársaim két esetben is érintették a fénymásoló beszerzésével kapcsolatos dolgokat. Én nem ennek a jogszerűségével, összegszerűségével szeretnék foglalkozni, hanem egy picit tartalmi irányba szeretném felhívni a figyelmet és kérem az Ügyrendi Bizottságot, hogy szíveskedjenek azon gondolkodni, hogyan lehetne a képviselők részére a bizottsági szakaszba utalt munkákhoz az előterjesztések tömegszerűségét csökkenteni. A rendelkezésre álló informatikai eszközöket célszerűen használni.

Előttünk van egy bizottsági anyag, itt van közgyűlési anyag kb. 5 kiló. Természetes dolog, hogy ezt le kell fénymásolni, és részünkre közvetíteni. Nem tartom normális dolognak a mai informatikai világban, még egyszer mondom a jogszerűség megtartása mellett rövid időn belül, milliókat lehet ezzel megtakarítani. Utána nem azt vizsgálni kérem szépen, hogy miért használódott el a fénymásoló. Ez az egyik dolog. Sokszor fogadkoztam és ez a következménye, hogy igen, amikor összeállítunk tájékoztatókat, akkor viszont racionálisan összpontosítottan lehető legrövidebb, de taralmilag megfelelő anyag legyen. Az utóbbi időben folyamatosan megint csak elharapódzott az és főleg a polgármesteri tájékoztató részeként legkönnyebb úgy tájékoztatni, hogy egy az egyben bevágjuk az érkezett leveleket. Ez egy jó dolog, mert egyébként részleteiben tájékozódhat a levelek stílusáról, tartalmáról gondolatai támadhatnak. Meg mondom őszintén, korszerű formának azt tartom, hogy valakit valami részletkérdés érdekel, akkor bemegy a hivatalba, utána néz és tájékozódik róla. Ha viszont a tulajdonosi jogkört illetően és most ez a másik téma, amit ki akarok bontani. Van két olyan konkrét előterjesztés előttünk, ami a két revizori vizsgálathoz kapcsolódott. Ez már tartalmi kérdés. A két revizori vizsgálat megállapított valamit, elfogadták az ügyvezetők, erre született egy intézkedési terv is és az intézkedési terv végrehajtására vonatkozóan van előttünk két tájékoztató. Most direkt nem nevezem meg azt a két társaságot, mert nem szeretnék hitelrontó lenni. Ha viszont már ide került elénk, ugye polgármester úr ezt jóváhagyhatja saját hatáskörébe. Ha most azért került ide elénk, hogy szíveskedjük tudomásul venni és elfogadni, akkor én ezt a két jelentést nem javaslom a képviselőtársaimnak elfogadni, mert a magyartalanságtól eltekintve hihetetlen tartalmi problémákkal találkozom és, ha ezt mi elfogadjuk, akkor egy picit a revizori munka leértékeléséről is van szó. Tehát én az Ön helyébe visszautalnám a két ügyvezetőnek. Dolgozzák át és a jelentésnek megfelelően, érdemi anyagot tegyenek ide vissza hozzánk. És még egyszer mondom, nem macerálni, molesztálni akarok ezzel senkit. Csak egy dolgot, egy mondatot idézzek. “A Kft tevékenységével összefüggő gazdasági eredmények a törvényi előírásoknak megfelelő alaki és tartalmi bizonylatok alapján történik.” Most hogyha a képviselőtársaim ebből értenek valamit – én nem értem – akkor megemelem a kalapomat. Ez a javaslatom. És még egyszer mondom racionális irányba, költségtakarékosan menjünk előre.

Dr. Csákai Iván: A 4. oldalon a 366/2001.(X.30.) számú határozat egy kicsit engem úgy mellbe vágott, hogy odaírtam, hogy kell-e? Én szerintem ez már rég elkésett, és igenis kellene már. Azzal, hogy meghosszabbítjuk 2003. december 31-ig lehet, hogy utána egy vagy két hónap alatt kell kapkodnunk és megint egy ilyen öszvérmegoldást fogunk Nagykanizsán alkalmazni, ami semmire sem jó. Igenis az ISO biztosítási rendszerre szükség van és nem olyan, hogy talán kell, vagy talán nem. Kellett volna rajta dolgozni. A következő, a 6. oldalon a 17/2002.(II.5.) számú határozatban egy tanulságos sor van Kanizsa Uszoda Kft, VIA Kanizsa Kht, Kanizsa TV. Kft nem küldött beszámolót. Na most ez egy olyan dolog, hogy állati jó gyerekek nem küldtek beszámolót, legközelebb küldjetek. Elnézést a mi Kft-énk, a mi Kht-énk. Nem hiszem, hogy egy ilyen megszorítással, hogy a következőkben figyelembe vesszük, hogy majd beszámolnak. Hát nem fognak beszámolni. A következő, ami szerintem geometriailag nonszensz, és nem tudom aki leírta az látta-e Kanizsának azt részét. A 62/2002.(II.26.) számú határozat ugyanazon az oldalon, a 6-on a Kazanlak Krt-t a Pásztor utcával akarja összekötni. Ez valahogy híddal, vagy alagúttal, vagy nem tudom mivel köti össze, mert ezt egy nonszensz. Hát azért nézzük már meg. Hát nem tudom, hogy a Főépítész, vagy valaki egyáltalán elolvassa az előterjesztést. Hát ilyen előterjesztés nem kerülhetne elénk. Hát ez egy röhej. A következő a 14. oldalon a 43-as ponton a 242/2002.(IX.10.) számú határozat szépen leír mindent. Én szeretném kérni az ÁSZ vizsgálat jegyzőkönyvét a képviselőknek és az intézkedési tervet nem úgy, hogy majd lesz, hanem az, hogy az intézkedési terv hogy áll és az intézkedési terv pontonként mit határozott el a Gazdasági Bizottság és a közgyűlés. Nagyon lényeges dolog. Köszönöm szépen.

Budai István: Én is egy-két kérdéssel kívánnék foglalkozni a polgármesteri tájékoztató 7. oldalán a 21-es pont arról szól, hogy a belváros forgalomtechnikai felülvizsgálatára határidő hosszabbítást kér. Én azt szeretném kérni, hogy ezt a forgalomtechnikai felülvizsgálatot terjesszük ki a keleti városrész egyes pontjaira is, ugyanis ez tavaly szeptember 30-i határidővel volt annak idején kitűzve. Én olyan tájékoztatást kaptam valamikor, hogy ezt valaki elszabotálta. Én kérném, hogy ezt a szabotázst oldjuk fel és végezzük el, mert addig nem foglalkozik senki a kérdéssel, amíg ott valami súlyos baleset nem történik ott a Jerikó környékén. Én erre kérném a közgyűlést, hogy ezt a kérdést tartsa napirenden és körülbelül erre a határidőre azt is el lehetne végezni.

Még egy kérdés a 10. oldalon a 29-es pontnál én már azt gondolom, hogy elcsépeltnek tartom, hogy ugye arról beszélünk, hogy a Kanizsa Újság Kft adózott eredményéről döntés született. Kanizsa Újságnak adózott eredménye nem volt, mert veszteséges volt, hanem pótbefizetés történt és azt rendeztük le mi akkoriban ugye közgyűlési határozattal.

Csákai úr hozzászólásával ott egyetértek, hogy a Kazanlak krt. és a Pásztor utcának egymáshoz semmi köze. Ez a Kalmár képviselő úrnak volt annak idején egy javaslata. Akkor már mi tisztáztuk, hogy Ő a Városkapu krt-ra gondolt, vagy a Péterfaira, hát oda a keleti faluvégre nem pedig a Kazanlak krt.-ra. Úgyhogy ezt értsük úgy, hogy most is a Péterfait kell alatta érteni.

Cserti úrral egyetértek abban, hogy a két vizsgálati eredményre, illetve vizsgálatra adott igazoló jelentés nagyon elnagyolt válasz. Igenis konkrétabb megoldásokat kellene találni. Általánosságba fogalmaz. Ilyen választ tudnánk írni mi is.

 

Sajni József: Én a lejárt határidejű határozatok közül a 6-al szeretnék röviden foglalkozni - ezt a185/2001.(VI.5.) számon jegyezték – még pedig azért mert a Miklósfa, Szentendrei út és Pityer utca közötti területek tulajdonjogának a megszerzéséről szól. Pontosabban arról, hogy ezek a területek megint nem kerültek önkormányzati tulajdonba, mégpedig a költségvetés helyzete miatt. Ez azt jelenti, hogy durván Miklósfán lassan 10 éve nincs telekkialakítás. Úgy gondolom, hogy ez a városrészek közül ilyen arányban ezt a településrészt nagyon sújtja. Természetesen az oda költözni szándékozóknak a lehetőségeit is nagyon szűkíti. Úgy gondolom és felhívnám a figyelmet arra, hogy - a 2003-as költségvetés, mint tudjuk nem nagyon teszi lehetővé – ez a terület ne maradjon ki. Ugyanis ez a település további sorsát jelentősen megpecsételné. Kérni is fogom, hogy ez igenis kerüljön vissza, mert az nem lehet, hogy 10 évig egy területen ne lehessen telket kialakítani. Horváth György képviselő úrhoz kapcsolódnék, hiszen egy bizottságban a zárt kerti utakról mi döntöttünk ez a 9-es pont. Kérném szépen azt, hogy a bizottságban ülők úgy gondolom eléggé kompetensek voltak, hogy a zártkerti hegyi utak elnevezéséről döntsenek, illetve hát javaslatot tegyenek. Én kérném a testületet, hogy szíveskedjen elfogadni ezeket az elnevezéseket, amiket ott mi egyhangúlag elfogadtunk.

Dr. Csákai Iván: Budai István képviselőtársamnak szeretném azt mondani, hogy én nagyon jól tudom, hogy miről van szó. Évek óta tudjuk, hogy a Péterfairól. És ha a közgyűlésre ide jön egy anyag, hogy Kazanlak. Elnézést! Ki készítette elő az anyagot? Polgármester úr miért nem figyelt erre? Ennyi az egész.

Dr. Kolonics Bálint: A 9. oldalon a 25-ös ponttal kapcsolatban szeretném felhívni a közgyűlés figyelmét és kapcsolódva Csákai képviselő társam által elmondottakhoz a VIA Kanizsa Kht nem küldött beszámolót. Itt a határozatban döntünk arról, hogy 8 millió forinttal megemeltük a költségvetését a hóeltakarításra a VIA Kanizsa Kht-nak. Kérdésem az volna, hogy mikor fog ezzel elszámolni? És mikor küldi a beszámolót. A beszámolót nem követeljük meg tőle, de ténylegesen már átadtunk a részére, több mint 22 millió Ft-ot

Litter Nándor: Nincsen több hozzászóló a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban? Én javasolnám, hogy Halász Gyula és Gelencsér Gábor fénymásolóval kapcsolatos felvetését együtt kezeljük. Illetve Cserti Tibor is szólt ehhez az ügyhöz. Részben legalábbis információáramlás oldaláról. Én úgy érzem, hogy akkor lenne megnyugtató ennek a dolognak a rendezése, hogyha két képviselőtársunknak a bevonásával a hivatal munkatársai leülnének együtt és az egész ügynek a folyamatát megtekintenék. Én javaslom, hogy igy fogadják el ezt az ügyet, és akkor megismerkednek teljes mélységéig az ügynek a részelteivel. Amennyiben olyan problémát észlelnek, ami közgyűlésre tartozik, akkor visszahozzuk esetleg az ügyet. Megnyugtató így Önök számára? Köszönöm szépen. Palini telkekkel kapcsolatosan én kérem Karmazin urat, hogy segítsen nekem.

 

Karmazin József: A palini telkek előkészítésével kapcsolatban pillanatnyilag beszereztük a területre vonatkozó közművesítési és energiaellátási terveket, és ezek ismeretében meghatároztuk a Vagyongazdálkodási Irodával együttműködve a telkek egységárát, és olyan versenytárgyalást készítünk elő, amely alapján a telekárba befolyt közművesítési költségek alapján az Önkormányzat készíti el a telkekhez szükséges infrastruktúrát és a lakások felépítése közben, illetve használatbavételig ezeket biztosítani fogja. Ez egy önálló projektként működik, tehát a bevételek, kiadások kiegyenlítik egymást. Számításaink szerint ez egy önfinanszírozó módon megvalósítható.

Litter Nándor: Ligetvárossal kapcsolatosan egyetértek Kelemen Z. Pál úr felvetésével. Egyeztetni fogjuk a minisztériummal, hogy mikor tudjuk ezt az ünnepélyes átadást megejteni. Dr. Horváth György érintette a zártkerti ingatlanoknak az elnevezését.

Kelemen Z. Pál úr kérte, hogy ne módosítsuk a határidőt. Jelen pillanatban választás került kitűzésre tudjuk, hogy az Európai Unió csatlakozásával kapcsolatosan április 12-re választást tűztek ki és a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet település választókerületi és szavazókör határát, sorszámát, továbbá település elnevezését, utcanevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni. Ezért kérték a kollegák, hogy ez a határidő április 30-ra terjedjen, amíg ezt az ügyet lebonyolítjuk. Kérem, hogy ezt fogadják el. Cserti Tibor felvette, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság kezdjen el foglalkozni az információáramlásnak állapotával, és hogyan tudnánk ezeket továbbfejleszteni. Költségvetésnél teszünk mi erre egy javaslatot, hogy az egyes képviselők elérhetők legyenek, és hozzá tudjanak férni az önkormányzatnak az adatállományához. De én a javaslatot el tudom fogadni, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ezt a munkát ezt a folyamatot felügyelje. Revizori vizsgálattal kapcsolatosan elmondottakkal egyet értek. Én a két ügyvezetőtől új anyag előkészítését fogom kérni. Dr. Csákai Iván a minőségbiztosítással kapcsolatosan kért információkat Dr. Gyergyák Krisztinát megkérem, hogy segítsen.

 

Dr. Gyergyák Krisztina: Az ISO 2001. szabvány szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítása a hivatalban jelenleg nem történt meg. A munka elkezdődött. Eközben a közigazgatás továbbfejlesztéséről szóló kormányhatározat ajánlásként fogalmazta meg az úgynevezett CAF minőségbiztosítási rendszer alkalmazását az önkormányzatok számára. Jelenleg ennek a központi, tehát a kormányzati szinten történő adaptációja még nem történt meg. 2003-ban várható valamikor. Ezzel kapcsolatban nincsen még pontos információ. Illetve jelenleg még folyik annak a vizsgálata, hogy az eddig elért eredményeket, az eddig elvégzett munkát hogyan tudnánk beépíteni tovább alkalmazni az úgynevezett CAF rendszerbe. Ezért kértük a határidő hosszabbítását a közgyűléstől.

Dr. Csákai Iván: Ez a határidő-hosszabbítás ez egy borzalmas. Egyszerűen lemondunk róla év végéig. Ezt nem lehet elfogadni. Ennek kellene szerepelni, tehát az ISO 2001-es vagy a CAF rendszernek kellene működni és ha december 31-ig elhúzódik, akkor ez 2004-ben sem fog működni.

Dr. Gyergyák Krisztina: csak azt tudnám elismételni, amit az előbb is mondtam, tehát központilag, kormányzati szinten nincs meg ennek az úgynevezett CAF rendszernek az adaptálása, addig mi sem tudunk lépni ez ügyben.

Litter Nándor: A Kft-ék beszámolójával kapcsolatban, a jövőben meg fogjuk ezt követelni. Egyébként a tervezést, tehát a 2003-as költségvetés előkészítése időszakában állandó kapcsolatban voltunk velük minden információt átadtak számunkra. Tehát egy kicsit enyhült ez a mondat, ami itt le van írva, de a korábbi közgyűlés még negyedéves beszámolásra kötelezte őket és a tervezés időszakában ezek elmaradtak. ÁSZ vizsgálattal kapcsolatosan a korábbi közgyűlés tagjai ezeket megkapták. Én azt szeretném javasolni, hogy akinek nincs birtokában, új képviselő, vagy a régi anyag nincs meg már nála, akkor ezt a jegyzői kabinettől szíveskedjék kérni és azok részére át fogjuk adni. Budai úr a belváros és a keleti városrész forgalomtechnikájával kapcsolatosan volt egy felvetése. Karmazin Úr kérem, hogy válaszoljon erre.

Karmazin József: A feladatot a VIA Kanizsa Kht kapta, hogy vizsgálja felül a keleti városrész ezen részének forgalmát. A két feladat a városközponti forgalomtechnikai felülvizsgálat és ez az előbb említetett, nem függ össze egymással. Ugyanis a belvárosi az azért készül, mert három területrendezési terve is hosszú idő óta függőben van azért, mert a Területi Főépítész csak akkor engedi a terveket közgyűlés elé – és erre az építési törvény alapján joga van – ha a parkolási rendszer és a forgalmi rendszer egy dokumentummal alátámasztott. Véleményem szerint a VIA Kanizsa Kht-nak meg kellene oldani ezt az elmaradt munkát. Korábban a költségvetési hiányra hivatkozva maradt el ez a munka. Feltehetően az idén tervezik ennek a megvalósítását.

Litter Nándor: Budai úr az eredmény, veszteséggel kapcsolatosan azt hiszem, hogy ezt egyformán értjük csak pontosítás volt. Köszönöm szépen.

miklósfai lakótelkekkel kapcsolatosan én a magam részéről egyet értek és azt határoztuk el, hogy az egész város területére felméréseket fogunk végezni, hogy banki és egyéb más forrásoknak a bevonásával hogyan tudunk lakótelkeket a lakossági igényeknek megfelelően kialakítani. Úgy gondolom, hogy Miklósfa is ezen területek közé kell, hogy tartozzon, ahol ezeket a lehetséges helyszíneket fel kell kutatni Köszönjük szépen.

Ha jól jegyzeteltem Dr. Kolonics Bálintnak a hóeltakarítással kapcsolatosan volt egy felvetése. Tél még tart, várható még esetleg hóesés is, tehát azt követően fog megtörténni majd. Dr. Papp Juditot kérem, hogy akkor segítsen!

Dr. Papp Judit: Csak annyit tudok mondani, hogy ez a 2002-es évi téli időszakra vonatkozó tájékoztató. Tehát az előző évi, a tavalyi.

Halász Gyula: Én a fénymásolóval kapcsolatos javaslatomra szeretnék még egy kérést tenni, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgálja.

Litter Nándor: Gelencsér Gábor részt kíván venni a fénymásolóval kapcsolatos vizsgálatban?

Gelencsér Gábor: Igen

Litter Nándor: Akkor az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot kérjük meg és Gelencsér Gábor képviselő úr, részt vesz ebben a munkában.

Bicsák Miklós: Tisztelt polgármester úr, engedelmével nem figyeltem és most újra megkérdezném, hogy kiegészítés a január 28-i anyaghoz nekem furcsának tűnik itt, hogy nem a személye, hanem itt a kommunikációs munkacsoportban miért a megyei Ipari Kereskedelmi Kamarának a munkatársa van megjelölve, amikor városunknak működik a Nagykanizsa város Kereskedelmi és Iparkamarája. Miért nem a saját kamaránkból választottunk bele megfelelő személyt? Ez lenne a kérdésem.

Litter Nándor: Véleményem szerint mind a két kamarából hívtunk meg. Tehát itt van Solti Károly és Varga Zsófia, egyaránt részt vesznek ebben a munkában. Egyébként annyit szeretnék mondani, hogy ezek a munkacsoportok nyitottak. Tehát ha olyan személyek tudnak csatlakozni hozzájuk, akik hozzá is tudnak tenni ehhez a munkához érdemben, akkor bárki csatlakozhat. Nyitott a pálya.

Dr. Kolonics Bálint: A kérdésemre nem kaptam megfelelő választ. A kérdésem úgy hangzott, hogy a – én tudom, hogy a tavalyi költségvetésről van szó - a VIA Kanizsa Kht.-nak átadott pénzösszegről az elszámolás megtörtént-e, vagy sem. Ez volt a kérdésem. Illetve mikor történik meg a tavalyi hóeltakarításra átadott több mint 22 millió Ft-ról az elszámolás?

Dr. Papp Judit: A VIA Kanizsa Kht az előző évről még nem számolt be.

 

Budai István: Dr. Kolonics Bálint úr kérdéséhez csatlakozva én úgy gondolom, feltétlenül bízom abban, hogy a tavalyi, tehát 2001/2002-es telet illetően a számla biztos hogy elkészült, mert különben nem lehetett volna kifizetni. Most erről a számláról kellene Kolonics úr, úgy gondolom elszámolnunk. Én is egyet értek azzal, hogy meg kell vizsgálni, de nem csak azt, hanem majd minden hó és ilyen munkát, különösen a hó ügyeleteket, ami ugye novembertől-márciusig tart akkor is, ha 10 fokos meleg van, hogy ezeknek a jogszerűsége meg egyáltalán a felmerült indokoltsága meg van-e, célszerűsége helyes-e. Szóval ezeket meg kell nézni. Én úgy gondolom, hogy ezt a számla azért biztos fellelhető a Polgármesteri Hivatalban, és ha ott részletes számla van és felmérési naplókkal is alátámasztották, - mert ezt mi megköveteltük annak idején és azt mondtuk, hogy ez mindig legyen a számla mellé csatolva, amelyik munkákról felmérési napló készül, - akkor annak pontosan kellene visszatükrözni, hogy a felmérési naplóknak azokat a tételeket, amiket a számlában ugye forintosítottak. Én úgy gondolom, hogy ezt egy következő közgyűlésre, vagy valamikorra rendelkezésre kellene bocsátani. Én is egyetértek Kolonics úrral, hogy felvette így ezt a kérdést.

Litter Nándor: Amennyiben addig lezárul ez az ügy, akkor a következő beszámolóhoz csatolni fogjuk majd.

Dr. Kolonics Bálint: Egyetértek Budai képviselő társammal. Számomra az volt csak ellentmondásos, hogy itt a határozatban az szerepel, hogy a tényleges felhasználásnak megfelelően adtuk át a Kht részére. Ha a tavalyi pénzösszeggel Ő nem számolt el, akkor hogy tudtuk a tényleges felhasználásnak megfelelően átadni. Itt már annak is szerepelnie kellene, hogy a tényleges felhasználásnak megfelelően átadtuk és ezzel Ő elszámolt.

Litter Nándor: Más hozzászóló nincs. A határozati javaslatokat következnek, ezekben kell döntenünk. Kérem, szavazzunk arról, hogy az első határozati pontban szereplő jelentéseket elfogadja a közgyűlés.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 6 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Második határozati ponthoz értünk ez a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos.

Kérem szavazzunk erről, aki ezt elfogadja.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 3-as határozati javaslat módosulna. A Péterfai és a Pásztor utcát összekötő útról van szó. Kérem ki ért ezzel egyet?

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 4. határozati javaslat a közlekedésbiztonsági felülvizsgálatra vonatkozik, amelynek a határidejét meghosszabbítjuk. Ki ért ezzel egyet?

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Az 5-nél az a.) pontot töröljük azt újra ki kell dolgozniuk az ügyvezetőknek. A b.) pontról kell szavaznunk. Ki ért egyet a b.) pontban szereplő határozati javaslattal?

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 5. pontjának b) változatát elfogadja.

 

Litter Nándor: A 6-os pontban szereplő határozati javaslat következik. A gazdasági társaságok beszámolóinak a határidőre történő elkészítését tartalmazza. Ki ért ezzel egyet?

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 7-es pontban a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésének határidejét hosszabbítjuk meg. Ki ért ezzel egyet?

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 7. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 8. pontban a pénzügyi ellenőrzések megállapításaival kapcsolatos határozat 2-es pontjának hatályon kívül helyezéséről van szó. Ki ért ezzel egyet?

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 8. pontját elfogadja.

Litter Nándor: A 9. határozati javaslat az Önkormányzati Tűzoltóság 2003. évi célkitűzéseit tartalmazza. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 9. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 10. határozati javaslathoz tettünk egy kiegészítést a 2. sorában a Logisztikai Központ területével bővítettük ki. Ezzel a kiegészítéssel együtt ki ért egyet a határozati javaslattal?

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 10. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 11. határozati javaslatban a Bolyai János Általános Iskola főzőkonyhájának rekonstrukciójával, gépbeszerzésével kapcsolatos döntést kell meghoznunk. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 11. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Hevesi Iskolában szintén hasonló problémákat oldanánk meg a 12. számú határozati javaslat szerinti döntésünkkel. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 12. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 13. határozati javaslatunkban a Széchenyi iskolához tartozó kollégiumban történne hasonló főzőüst csere. Itt felvetődött, hogy még vizsgálnunk kellene azt, hogy esetlegesen más módon megoldhatjuk-e ezt a problémát. Én kérem, hogy itt szavazzuk meg, mert a munkálatok elvégzése lehet hogy szükségessé teszi a cserét, de hatalmazzanak fel engem, hogyha jobb megoldást találunk akkor ettől a beszerzéstől el fogunk állni. Kérem, hogy ilyen módosítással fogadják el a 13-as számú határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 13. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 14-es számú határozati javaslatban homlokzatmagassággal kapcsolatos határozatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 14. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 15-ös számú határozati javaslatunk műemlék védettségről dönt. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 15. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 16-os határozati javaslat önkormányzati ösztöndíjak elbírálásáról szóló tájékoztatót fogadja el. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 16. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 17-es számú határozati javaslathoz tettünk egy kiegészítést, hogy a Kanizsa Nyomda ezt a 10.5 millió Ft-os értékbeszámítási jogot más épületre átveheti. Határidőt december 31-ben határoztuk meg. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 17. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 18-as számú határozati javaslatban a zártkerti hegyi utak elnevezésére vonatkozó határozat határidejének a meghosszabbítását kérjük. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 ellenszavazattal a határozati javaslat 18. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 19-es határozati javaslatot szeretném felolvasni. “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Balogh Tibornak a Somogyi Református Egyházmegye esperesévé történt beiktatása alkalmából gratulációját fejezi ki” Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 19. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 20. határozati javaslatunkban a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót vesszünk tudomásul. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 20. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Kiegészítéseket osztottunk ki a közgyűlés előtt a polgármesteri tájékoztatóhoz. Ezeken is szerepel többféle téma. Ezek szerint a Zala Megyei Munkaügyi Tanácsba a korábbi polgármester helyett a jelenlegi polgármestert delegálnánk. 2003. január 30-án lesz a Munkaügyi Tanácsnak a soron következő ülése és ott napirendi pont lesz a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár részére foglalkoztatási támogatás biztosítása, amit kezdeményeztünk a Megyei Munkaügyi Hivatalnál. Ezért rendkívül fontos, hogy a képviseletről is döntsünk és a jelenlegi városvezetés képviselje most már a Tanácsban a városunkat. Kérem, hogy ezzel értsenek egyet.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A b.) részében javaslom, hogy Tüttő István úrnak köszönjük meg a Zala Megyei Munkaügyi Tanácsban hosszú éveken keresztül végzett munkáját.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 21. pontját elfogadja.

 

Dr. Csákai Iván: A napirendi pontok előtt furcsán érzetem magamat, mert az SZMSZ szerint pontokba kellene szedni, hogy mit, hányadiknak hozzunk előre polgármester úr ezt nem tette meg, ám azt előre hoztuk. A következő miatt szólaltam fel. Az, hogy 23 igen, aztán kész. Elnézést, van nem van tartózkodás. Ha 23 igent felsorolja, tessék a nemet és a tartózkodást is, mert az SZMSZ előírja. Vagy pedig azt, hogy elfogadta nagy többséggel.

Litter Nándor: A jövőben akkor ezt így fogjuk tenni.

Zakó László: Régóta készülők ehhez a hozzászóláshoz, ami fél percnél nem lesz hosszabb, mert a közgyűlési előterjesztések minden eddigi lapjára is igaz, amit itt mondok, és sajnos azt hiszem igaz lesz későbbiek során is. Hemzsegnek a helyesírási hibáktól az előterjesztések, de annyira, hogy egy elsős elemista gyereket már kirúgnának az iskolából ilyen szintű helyesírásért. Most már nem hála isten a jelenlegi kormányzatnak. Viszont pont itt jutott az eszembe. Itt kétszer is Tüttő úrnak is megköszönjük a Munkaügyi Tanácsba hosszú évek alatt végzett munkáját. Kérem a tisztelt gépírót, hogy a helyesírás ellenőrző programot mindig indítsa be a géphez, mert rendkívül sok. Én nem szóltam eddig, de rendkívül sok. Minden lapra jut 5-6 helyesírási hiba és ilyent ne adjunk ki a kezünkből főleg, hogy ezt határozatba is foglaljuk, amik itt vannak.

Litter Nándor: A Kossuth és a Gábor laktanyákat az állam átvette. A most kiosztott kiegészítésünkben azt tervezzük, hogy ezzel kapcsolatos jogokat, a bérleti szerződések megkötését és egyéb más az ingatlankezelésével kapcsolatos jogokat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht.-ra kell átruháznunk annak érdekében, hogy az ügyeink és a feladataink zökkenőmentesen és gyorsan meg tudjanak történni és bonyolódjanak. Kérem, hogy ezzel értsenek egyet. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 22. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

6/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 64/2/1999.(III.9.), a 195/1/1999.(VI.22.), a 68/2000.(II.29.). a 92/2/2000.(III.28.), a 123/1,2/2000.(IV.25.), a 185/3/2001.(VI.5.), a 188/3/2001.(VI.5.), a 227/14/2001.(VI.26.), a 245/2001.(IX.4.), a 414/16/2001.(XI.27.), a 417/2001.(XI.28.), a 448/2/2001.(XII.18.), a 3/3/2002.(I.15.), a 23/2002.(II.5.), a 17/2002.(II.5.), a 48/1-5/2002.(II.12.), az 54/1/2002.(II.26.), a 72/13/2002.(II.26.), a 98/1/2002.(III.26.), a 115/1-4/2002.(III.26.), a 116/2/2002.(III.26.), a 121/9/2002.(IV.23.), a 135/2002.(IV.30.), a 154/17/a,b./2002.(V.30.), a 155/2002.(V.30.), a 156/5/2002.(V.30.), a 168/1-4/2002.(VI.5.), a 169/2/2002.(VI.5.), a 170/2/2002.(VI.5.), a 172/1/2002.(VI.5.),, a 174/2002.(VI.5.), a 189/2,4,5,6,7/2002.(VI.12.), a 191/2002.(VI.18.), a 192/3,5/2002.(VII.2.), a 193/2002.(VII.2.), a 197/2002.(VII.2.), a 198/2002.(VII.2.), a 200/2002.(VII.2.), a 236/12/2002.(IX.10.), a 242/2002.(IX.10.), a 247/2002.(IX.10.), a 255/2002.(IX.10.), a 270/2002.(IX.10.), a 283/1-3/2002.(X.1.), a 284/2002.(X.1.), a 285/2002.(IX.10.), a 288/2002.(X.1.), a 299/2002.(XI.4.), a 300/2002.(XI.4.), a 307/2002.(XII.11.), a 309/9,13,14,16,19,20/2002.(XII.11.), a 313/1/2002.(XII.11.) és a 337/1,2,3,,4/2002.(XII.13.) .számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 366/2001.(X.30.) számú határozat – a minőségirányítási rendszer alkalmazására vonatkozó – végrehajtásának határidejét 2003. december 31-ig meghosszabbítja.
  3. a 62/2002.(II.26.) számú – Péterfai utcát a Pásztor utcával összekötő út létesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  4. a 80/2002.(III.26.) számú határozat – közlekedésbiztonsági helyzetre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. június 30-ig meghosszabbítja
  5. felkéri a polgármestert, hogy a Kanizsa TV Kft. ügyvezetője költségtérítésének engedélyezésére vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
  6. Határidő: 2003. február 25.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  7. a 129/2002. (IV.30.) számú határozattal módosított 17/2002. (II.5.) számú határozat végrehajtását a továbbiakban is fontosnak tartja, ezért kéri az érintett gazdasági társaságok vezetőit a határidők pontos betartására. A beszámolók készítésének határideje a jövőben 2006. december 31-ig rendre a tárgynegyedévet követő hónap 30-a.

  1. a 292/2002.(XI.4.) számú – új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. április 30-ig meghosszabbítja.
  2. felkéri a Polgármesteri Hivatal illetékes belső szervezeti egységét, hogy egy-egy felügyeleti és tulajdonosi részellenőrzés lezárása után a Pénzügyi Bizottságnak adjon tájékoztatást az ellenőrzés megállapításairól, egyúttal a 166/2002.(VI.5.) számú határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.
  3. Határidő: minden negyedév 30-a

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  4. a Nagykanizsai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2003. évi kiemelt célkitűzéseit az 1996. évi XLIII. tv. XIX/A. fejezet 245/F. § (2) bekezdése alapján az alábbiakban állapítja meg:

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Egri Gyula tü. alez. tűzoltóparancsnok

  1. felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsa Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park Helyi építési szabályzatának településközpont vegyes 2 jelű területére és a Logisztikai Központ területére vonatkozó szabályozását vizsgáltassa felül az 1. sz. melléklet szerinti fejlesztési elhatározásba foglaltaknak megfelelően.
  2. A kialakult állapotra figyelemmel az építmények közötti legkisebb távolság mértékét a rendelet úgy határozza meg, hogy az építtetői érdekekre is figyelemmel biztosítsa a telkek beépítésének a lehetőségét. A vizsgálat eredményeként az 53/2001. (X.31.) sz. közgyűlési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé elfogadásra.

   Határidő: 2003. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. a Bolyai János Általános Iskola főzőkonyhájában a javíthatatlanná vált 300 l-es főzőüst valamint az UNIVERZÁLIS robotgép cseréjére bruttó 2.190 eFt-ot biztosít a 2003. évi intézményi életveszély-, balesetveszély és működést gátló munkákra biztosítandó céltartalék terhére.
  4. Határidő: a berendezések megrendelése azonnal, 2003. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  5. a Hevesi Sándor Általános Iskola főzőkonyhájában a 300 l-es főzőüst cseréjére 1.250 eFt-ot biztosít a 2003. évi intézményi életveszély-, balesetveszély és működéstgátló munkákra biztosítandó céltartalék terhére.
  6. Határidő: a berendezés megrendelése azonnal, 2003. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  7. felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolához tartozó főzőkonyhában a 300 l-es főzőüst beszerzés helyett más módon legyen biztosítva. Amennyiben csak cserével lehet megoldani úgy 1.250 eFt-ot biztosít a 2003. évi intézményi életveszély-, balesetveszély és működéstgátló munkákra biztosítandó céltartalék terhére.
  8. Határidő: a berendezés megrendelése azonnal, 2003. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  9. a 498/2000. (XII.12.) sz. határozat 3. pontjából “vevők kötelesek a tulajdonukban álló lakóépület homlokzatmagasságát a vonatkozó rendezési terv előírásainak betartása mellett az épülettől északi irányba épülő új épület homlokzatmagasságához igazítani 3 éves beépítési kötelezettséggel.” szövegrészt hatályon kívül helyezi.
  10. A határozat további részeit változatlan tartalommal fenntartja.

   Amennyiben az udvar értékesítése a lenti határidőig a három tulajdonos részére nem realizálódik, így azt a vételi szándékot fenntartó két tulajdonostársnak kell a meghatározott vételárral értékesíteni.

   Határidő: 2003. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  11. a Nagykanizsa-Miklósfa 2160. hrsz-ú ingatlanon lévő Romlottvár, a Nagykanizsa, Ady u. 3659/1. hrsz-ú ingatlanon lévő Izraelita temető és ravatalozó, valamint a Nagykanizsa, Sugár u. 5. sz. alatti, 1205. hrsz-ú ingatlanon lévő volt mozi műemléki védettség alá vonása ellen kifogást nem emel.

Határidő: 2003. február 15. A KÖH értesítésére

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. a BURSA HUNGARICA és az Önkormányzati ösztöndíj elbírálásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
  2. a 24/2002.(II.5.) számú határozatát - amely a Kanizsa Nyomda Kft részére lehetővé teszi a Nagykanizsa, Platán sor 10/b szám alatti ingatlan vételárába a Kft-t megillető bérleti jog 10.5 millió Ft értékig történő beszámítását – hatályon kívül helyezi. A Kanizsa Nyomda a 10.5 millió Ft-os értékbeszámítási joggal élhet, amennyiben az önkormányzattól telephely céljára épületet vásárol. Ezt a jogát a Kanizsa Nyomda 2003. december 31-ig gyakorolhatja.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. a 245/2001. (IX.4.) számú – zártkerti “hegyi” utak elnevezésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. április 30-ig meghosszabbítja.
  2. Balogh Tibornak a Somogyi Református Egyházmegye esperesévé történt beiktatása alkalmából gratulációját fejezi ki.

Felkéri a polgármestert, hogy erről az esperes urat írásban tájékoztassa.

Határidő: 2003. február 10.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető)

  1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

  1. a mai nappal visszavonja Tüttő István megbízatását a Zala Megyei Munkaügyi Tanácsban, egyidejűleg a képviselettel Litter Nándor polgármestert e feladat ellátásával megbízza.
  2. A polgármester a mai naptól jogosult a képviselet ellátására.

   Felkéri a polgármestert, hogy erről a Munkaügyi Tanácsot értesítse.

  3. megköszöni Tüttő István úrnak a Zala Megyei Munkaügyi Tanácsban hosszú évek alatt végzett munkáját.

Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről nevezettet tájékoztassa.

Felelős: Litter Nándor polgármester

  1. a volt Kossuth és Gábor laktanyák területének kezelői jogának gyakorlására felhatalmazza a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT-t és elrendeli a kezelési jog ingatlan nyilvántartásba való bejegyzését a KHT javára.

Határidő: 2003. február 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

 

 1. Interpellációk, kérdések
 2.  

  Litter Nándor: Bicsák úr jelezte, hogy van kérdése. Még korábban a napirendi pontok előtt.

  Bicsák Miklós: Kérdésem nagyon rövid. Kettő. Először is a választókörzetem Palin városrész, illetve hát az Űrhajós utcát is érintené. Ezekkel a buszmegállókkal. Most már úgy vagyok évek óta, hogy mindig interpellálok, kérdezek, de hát semmit az ügy előre nem megy. A súlyos dolog az Palin városrészben, és azért kérdezném és kérdezik a lakók is, hogy most már a város mikor gondolja meg magát, hogy az úgynevezett Dinter kastéllyal szemben a bejövő hajnali buszoknak egyáltalán nincs buszváró, megálló, ahol a reggeli munkába igyekvők utána későbbi időpontban diákok, nyugdíjasok stb. És a másik pedig a gyógyszertár bent a falu közepén, illetve a városrész közepén lévő gyógyszertárnál hasonlóan nincs buszmegálló, váró, ahol ebben a téli zord időjárásban el tudtak volna bújni arra a pár percre, míg a távolsági, illetve helyi járatok, helyköziek megérkeznek. Kérdezném tisztelettel polgármester úrtól, a tisztelt közgyűléstől, hogy most már ez a mostoha körülmények mikor szűnnek meg. Az elmúlt közgyűlésben is meg volt a forrása, de nagyon ügyesen az elmúlt testület ezt kiszavazta. Remélem az idei évben Palin lakosságának ezek a gondjai is megoldódnak, hogy ezek a buszmegállók felépítésre kerülnek. Kérdésem, várható-e polgármester úr és mikor? Köszönöm szépen.

  A másik kérdésem, nagy tisztelettel kérdezném, a városban az a hír járja és úgy érzem és az a korrekt a város vezetésétől és a tisztelt közgyűléstől, hogy tudjuk a felső fokú iskolának, vagy a főiskolának kollégiuma, illetve elhelyezésre van szüksége és ez a Zsigmondy úgynevezett konyha résznél lévő épületben történik. Ez egy természetes dolog, de mi lesz a sorsa a konyhának. Itt megszavaztuk a polgármesteri tájékoztatóban, de polgármester úr megjelölte, hogy majd a későbbiekben. Én úgy gondolom, hogy jelenleg is 450 főre főznek, és várható lenne még nagyobb igény is, egy nagyon felszerelt korszerű konyha ez, sőt a körülményei is olyanok, hogy a Zrínyi Iskolának is sokkal praktikusabb az átmenetel, mint esetleg a Bolyaiba átmenni ebédelni, meg a körülmények az apró, alsót tagozatos gyerekeknek városon keresztül. Gondolja meg a tisztelt közgyűlés! Kérdésem, hogy ennek a konyhának feltételen meg kell szűnni, mert azért kíváncsiak az ott dolgozók is meg a városban az úgynevezett vendégebédet eltöltő nyugdíjasok, megy egyéb. Kérdésem, hogy mi várható ennek a konyhának sorsával.

  Litter Nándor: Én azt javaslom, hogy a költségvetés kereti között térjünk vissza erre a két kérdésre, hiszen mind a kettő a költségvetésünket fogja érinteni. Akkor tudunk majd ezekre a kérdésekre együtt választ adni.

  Kelemen Z. Pál: A Winkler Szakközépiskola helyzetével, vagy jövőbeni helyzetével szeretnék foglalkozni. Az a kérdésem címe, hogy hova tovább középfokú felnőtt oktatás Nagykanizsán? Mint köztudott, hogy a Winkler Szakközépiskolában és a Dr. Mező Ferenc Iskolában felnőtteket képezünk a gimnáziumban. A Winkler-ben körülbelül olyan 350-et, a Dr. Mező Ferenc Iskolában 70-et. Azért ilyen keveset, mert tavaly megbuktatták az egész első évfolyamot, illetve pontosítom, pár hallgató maradt, de az máshol folytatta a tanulást, vagy kimaradt. A városban elterjedt a hír, és ez megerősítést is nyert, hogy a Winkler-ből ezt a fajta oktatási formát idővel, vagy azonnal át akarják helyezni a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumba. Én nem akarnám leegyszerűsíteni pletyka szintjére az egészet, mert rosszhiszemű pletykák járnak a városban, olyanok, hogy itt pedagógus kenyérharcról van szó, meg egy jelentős személyiség oda került és azt helyzetbe kell hozni. Én ezekkel a rosszhiszemű pletykákkal nem akarok foglalkozni, de felhívtam a szakosztályt és nem volt meggyőző, amit hallottam, illetve arról győzött meg a szakosztály véleménye, hogy nem feltétlenül szakmai vélemény és nem az egyetlen szakmai vélemény ebben a kérdésben. Ugyanis az ellenérvek nem állnak meg. Elhangzott az, hogy nem lehet gimnáziumi képzést végezni szakközépiskolában, ami természetesen nem igaz, hiszen úgy tudom, és ha nem jól mondom, akkor majd kijavítanak. 2005-ig ha informatikával és idegen nyelv tanulással kiegészül felnőtt képzés, akkor folytatható. Aztán elhangzott az is, hogy nincs helye a Winkler Iskolában erre, mert ott termeket kell majd átadni az iskola keretében a Piaristáknak, ami szintén nem állja meg a helyét, mert aki tudja, hogy a felnőtt oktatás fél háromkor kezdődik, olyankor minden iskola üres, tehát ahol a nappalosokat tanították ott lehet az estieket is tanítani. Aztán, hogy túl nagyra nőtt a Winkler, a mi szándékunk szerint nőtt ekkorára. Aztán, hogy a tanárok egy részének nincs egyetemi végzettsége, illetve csak részben van, és nem vihet gyerekeket érettségire, eddig is vitt, eddig is megoldották. Meggyőződésem, hogy ezután is meg fogják oldani. Az ott dolgozók fiatalok és középkorúak többsége valaha ebben az iskolában végzett ipari tanulóként. A Polaiban, majd később a Széchenyi Képzőben. Ragaszkodnak az iskolához, és ragaszkodnak a pedagógusaikhoz. Itt indult egyedül a városban képzés a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal középiskolai képzés. Első és második évfolyamnál tart a dolog. Minden érv az mellett van, hogy legalább azok, akik ott tanulnak ma ott is fejezhessék be a tanulmányaikat mindenképpen. Majd még visszatérek, amikor a Szociális Bizottság egyik jelentésében az Winkler Szakközépiskolára meg a Thury-ra más ilyen jellegű kérdésekkel kapcsolatban is szociálpolitikai kérdéssel. De tény az, hogy ezt a fajta réteget, ezt a fajta pedagógiát ebben az iskolában végzik legjobban. Ugyanis ezek az emberek, akik itt tanulnak rendkívül nehéz helyzetben vannak, munka mellett tanulnak és ennek az oktatásához külön metódus szükséges. Tehát nem látom be, nem látják be rengetegen, hogy miért kellene ezen, ilyen formában változtatni, vagy talán a rosszhiszemű pletykáknak van igazuk. Nem hinném. Tisztelettel azt kérem, hogy fontoljuk meg az ott tanulók érdekében a dolgot.

  Tisztelettel azt kérem, hogy támogassuk azokat a felnőtt embereket, akik a Winkler Szakközépiskolát választották annak a helynek, ahol leérettségizhetnek. Ne kavarjunk olyan botrányt, gondot, nehézséget, ami nem szükséges Nagykanizsa középfokú oktatásában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném kérni, hogy miután minden egyes ilyen döntésnél közgyűlési előterjesztés készül, hogy a közgyűlési előterjesztés során vitassák meg majd ezt a kérdést. Nem igazán tartom szerencsésnek, ha előre megyünk ilyen kérdésekben, hisz én itt nem akarok szakmai vitát kezdeni, hogy egyáltalán mi az, ami miatt a felnőtt oktatás áttekintése előkerült, de azért azt szeretném tájékoztatásképpen elmondani, hogy a kötelező önkormányzati feladatoknál is olyan anyagokon kell dolgoznunk, hogy vissza kell lépnünk a törvényi minimumra. Ez az egyik, ami miatt a felnőtt oktatást elő kell vennünk, hisz az óra száma a felnőtt oktatásnak a törvényi minimum háromszorosán folyik pillanatnyilag. Ez az egyik, ami miatt azt gondolom, hogy át kell tekinteni, hogy hol, milyen formában történik a képzés. Ezt az anyag tartalmazni fogja törvényi előírásokkal, szakértői vizsgálattal alátámasztva, hisz ebben az iskolában volt már szakértői vizsgálat is, nem a levelezős, hanem az érettségire felkészítés vonatkozásában a szaktanári ellátottságot illetően. Természetesen a közgyűlés hatásköre, hogy eldöntse majd, hogy hol kívánja a nem kötelező önkormányzati feladatot elláttatni.

  Litter Nándor: Nincsen több kérdés. Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy Cseresnyés Péter képviselő úr írásban intézett hozzám kérdést, amelyre én válaszoltam is, de szeretném Önökkel ismertetni röviden a kérdését, ami a VÍZMŰ Rt működésével kapcsolatosan hangzott el, vagy fogalmazta meg a mondatait. Lényegében azt kérdezi, hogy hogyan tud az ellenzék információkat kapni a VÍZMŰ Igazgatóságának közgyűlésének a munkájáról annak érdekében, hogy megfelelő tájékozottsággal bírjanak. A válaszomban én azt vállaltam, hogy a közgyűlések előtt az érdeklődők számára tájékoztatót fogunk tartani arról, hogy milyen napirendi pontok szerepelnek a VÍZMŰ-nek a közgyűlésén, illetve ha egyéb megfogalmazott kérdések vannak azokra az igazgatóság tagja, illetve felügyelő bizottság tagjának bevonásával fogjuk megadni a válaszunkat. Ilyen érdemi választ küldtem el Cseresnyés Péternek.

  Cseresnyés Péter: Még egy kérdést adtam. Nem tudom ezzel találkozott-e polgármester úr? Ez pedig a közalkalmazotti béremeléssel volt kapcsolatos.

  Litter Nándor: Az még nem jutott el hozzám.

  Cseresnyés Péter: Akkor van-e mód arra, hogy most elmondjam, vagy mivel utána kell nézni, akkor írásban még egyszer benyújtom, és arra szeretnék mindenképpen választ kapni.

  Litter Nándor: Akkor én javaslom, hogyha eljut hozzám, akkor megadjuk a megfelelő választ.

  Cseresnyés Péter: Jó. Köszönöm.

  Litter Nándor: Elfogadta képviselő úr a válaszomat a VÍZMŰ Rt-vel kapcsolatosan?

  Cseresnyés Péter: El kell fogadnom? Nem interpellációt mondtam be. Kérdésre megkaptam a választ. Köszönöm szépen. Kérdést nem kell elfogadnom nekem tudomásom szerint, csak interpellációnál.

  Litter Nándor: Kérdező nyilatkozik, hogy elfogadja-e a választ. Nem kell szavazni.

  Cseresnyés Péter: Nem fogadom el. Köszönöm szépen.

  Litter Nándor: Kelemen Z. Pál úr elfogadja osztályvezető asszony válaszát a felvetésekre.

  Kelemen Z. Pál: Tisztelt polgármester úr, hogyha tagozatvezetővel, vagy több pedagógussal nem közölték volna ezt tényként, akkor azt mondanám, hogy talán elfogadnám. Ha például ezt a szándékot közölték volna a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal elnökével talán elfogadnám, de Ő sem tudott róla. Márpedig, ha Ő nem tud róla itt semmi féle szakmai program nem indulhat a városban. Nem tudom elfogadni polgármester úr, de bizakodom benne, hogy nem hiába kérdeztem.

   

 3. XI. számú felnőtt háziorvosi szolgálat megüresedett háziorvosi állásának betöltése (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel?

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatja.

  Litter Nándor: Más hozzászóló nincs, akkor kérem szavazzunk. Ki fogadja el az előterjesztést?

   

  A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  7/2003.(I.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a XI. számú felnőtt háziorvosi szolgálat háziorvos Dr. Zámodics Imre funkcionális privatizációban történő tovább működésével azzal a feltétellel, hogy az üzemorvosi tevékenységében ellátott létszám nem akadályozza a főállású háziorvoslásban. (4 óra rendelési idő, 4 óra rendelkezésre állás).

  A közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

  Határidő: 2003. február 28.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

   

  Litter Nándor: Gratulálunk Zámodics úrnak, sok és jó munkát kívánunk Önnek az új feladathoz.

   

 5. A Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása, végleges címzett támogatási igény benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Kelemen Z. Pál: Egy apró módosítással a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja az előterjesztést. A határozati javaslat 3. pontjában a Szociális és Egészségügyi Bizottság azt kéri, hogy azzal a szakmai szemponttal történik meg az ideiglenes és végleges elhelyezése az ott ápolt fogyatékkal élő embereknek, hogy az egyidejűleg és egy helyre történjen, mert egyébként embertelen, kivitelezhetetlen, személyzettel nem megoldható.

Litter Nándor: Én ezzel egyetértek, és ezen dolgozunk, hogy ez így tudjon megvalósulni.

Papp Nándor: A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az intézmény kialakításának végleges címzett támogatási igény benyújtásával kapcsolatosan 7 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: A bizottság a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása, végleges címzett támogatási igény benyújtását támogatja. Javasoljuk, hogy az átmeneti kiköltözés költségei csökkentése érdekében igénybe kellene venni az áprilisban megüresedő rigyáci intézményt, amely jelen pillanatban a Megyei Közgyűlésnek a hatáskörében van. Én úgy tudom, hogy fogadókészség van erre, hogy meg lehessen ezt valósítani, kérjük megvizsgálni. Ennek érdekében egyeztetést kell kezdeni a Zala Megyei Közgyűlés Hivatalával.

Gelencsér Gábor: A határozati javaslat I.2. pontjában szereplő 141.331.000 Ft hibásan került ide, kérem javítsuk 45.139.000 Ft-ra.

Papp Péter Pál: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta és 8 igennel támogatja.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Litter Nándor: Több hozzászólás nincsen, javaslom, hogy fogadjuk el azokkal a módosításokkal, hogy az otthon együtt kerüljön elhelyezésre, illetve tegyünk arra kísérletet, hogy a rigyáci felszabaduló otthonban tudjuk elhelyezni a fogyatékosokat és a Megyei Önkormányzatot fel fogjuk keresni ebben az ügyben. Ki ért ezzel egyet?

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

8/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

1.

a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása, címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

 

I. A beruházás pénzügyi forrásai:

I.1. A beruházás összköltsége: 451.388.000 forint

I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 45.139 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.

I.3. A saját forrás összegéből:

Saját bevétel: 45.139 ezer forint

Lakossági hozzájárulás: ………….. ezer forint

(Amennyiben a beruházás megvalósításához

víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik,

úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági

hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni.)

Hitel: ………….. ezer forint

Egyéb állami támogatások ………….. ezer forint

ebből:

KAC: ………….. ezer forint

VICE: ………….. ezer forint

TERKI: ………….. ezer forint

CÉDE: ………….. ezer forint

Egyéb: ………….. ezer forint

EU támogatások: ………….. ezer forint

Egyéb: ………….. ezer forint

I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

Lekötött betét: ………….. ezer forint

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 45.139 ezer forint

Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmű

juttatás): ……… ezer forint

Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemelteté-

séből, koncesszióból származó bevétel: ………….. ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormány-

zati körön belül): ………….. ezer forint

Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények,

egyéb értékpapírok értékesítése: ………….. ezer forint

Osztalék- és hozambevétel: ………….. ezer forint

Egyéb (rövid megnevezéssel): ………….. ezer forint

Összesen: 45.139 ezer forint

1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás

összege (szennyvízberuházás esetén): ………….. ezer forint/bekötés.

1.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja (Cct.: 10.§. (3) b)). Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§.-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az 1.6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

Ezer forintra kerekítve

 

 

 

Ebből

No.

Megnevezés

Összesen

…….

…….

…….

…….

…….

 

 

 

éves ütemek

1.

Saját folyó bevétel

 

 

 

 

 

 

1.1.

Helyi adók

 

 

 

 

 

 

1.2.

Illetékbevételek

 

 

 

 

 

 

1.3.

Bírságok

 

 

 

 

 

 

1.4.

Kamatbevételek

 

 

 

 

 

 

1.5.

Egyéb sajátos bevételek

 

 

 

 

 

 

2.

Rövid lejáratú kötelezettségek (az 1990. évi LXV. törvény

88. § (6) bekezdése szerint)

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tőke- és kamattörlesztés

 

 

 

 

 

 

2.2.

Lízing díj

 

 

 

 

 

 

3.

Korrigált saját folyó bevétel

[(1.-2.)*0,7]

 

 

 

 

 

 

4.

Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható fizetési kötelezettségek (az önkormányzat részére legfeljebb ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény) (3.³ 4.)

 

 

 

 

 

 

II. A településrendezési tervvel való összhang:

A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a 41/1997.(XI.4.) sz. képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

III. Tulajdonjog:

A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények alatti pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak által veszélyeztetett állami tulajdonú közintézmények veszélyelhárítása) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per-, és igénymentes ingatlanon valósul meg.

E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell (kivéve szennyvízcsatorna-hálózat építése, egészségügyi gép-műszer beszerzés). A pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a veszélyeztetett ingatlan (állami, önkormányzati tulajdonú közintézmény, belterületi közút, közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját.

IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:

Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el. / elidegenítette. (a megfelelő szöveg aláhúzandó).

Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja (Cct. 19. § (2) ).

 

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2003. február 12.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

2.

a rekonstrukcióval megvalósuló integrált szolgáltatásokat biztosító intézmény Szakmai Programját jóváhagyja.

Határidő: 2003. január 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva szociális osztályvezető)

3.

felkéri a polgármestert, hogy az intézmény ideiglenes és végleges elhelyezésével összefüggő, egyéb önkormányzati feladatok határidőhöz kötött ütemtervét a márciusi közgyűlésre terjessze elő. Az ideiglenes elhelyezés során lehetőség szerint egy helyre történjen az otthon elhelyezése.

Határidő: 2003. március 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

Simánné Mile Éva szociális osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Rigyácon felszabaduló otthonban a fogyatékosok elhelyezésével kapcsolatban a Zala Megyei Önkormányzattal egyeztessen.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

5. A Városi Kórház “E” és “B” épület rekonstrukciója, végleges címzett támogatási igény benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, az előterjesztés formájában támogatja a határozati javaslatot.

Papp Péter Pál: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet, 8 igennel egyhangúlag az írt formában elfogadta.

Papp Nándor: A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 7 igen, 1 tartózkodó szavazattal a megtárgyalását támogatja.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és 5 igenlő szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.

Litter Nándor: Több hozzászóló nincsen, akkor ezen véleményeknek megfelelően kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

9/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa M. J. Város önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a Városi Kórház “E” és “B” épület rekonstrukció, címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

 

I. A beruházás pénzügyi forrásai:

I.1. A beruházás összköltsége: 1.413.307 ezer forint

I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 141.331 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.

I.3. A saját forrás összegéből:

Saját bevétel: 141.331 ezer forint

Lakossági hozzájárulás: ………….. ezer forint

(Amennyiben a beruházás megvalósításához

víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik,

úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági

hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni.)

Hitel: ………….. ezer forint

Egyéb állami támogatások ………….. ezer forint

ebből:

KAC: ………….. ezer forint

VICE: ………….. ezer forint

TERKI: ………….. ezer forint

CÉDE: ………….. ezer forint

Egyéb: ………….. ezer forint

EU támogatások: ………….. ezer forint

Egyéb: ………….. ezer forint

I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

Lekötött betét: ………….. ezer forint

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 141.331 ezer forint

Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmű

juttatás): ……… ezer forint

Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemelteté-

séből, koncesszióból származó bevétel: ………….. ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormány-

zati körön belül): ………….. ezer forint

Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények,

egyéb értékpapírok értékesítése: ………….. ezer forint

Osztalék- és hozambevétel: ………….. ezer forint

Egyéb (rövid megnevezéssel): ………….. ezer forint

Összesen: 141.331 ezer forint

1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás

összege (szennyvízberuházás esetén): ………….. ezer forint/bekötés.

1.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja (Cct.: 10.§. (3) b)). Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§.-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az 1.6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

Ezer forintra kerekítve

 

 

 

Ebből

No.

Megnevezés

Összesen

…….

…….

…….

…….

…….

 

 

 

éves ütemek

1.

Saját folyó bevétel

 

 

 

 

 

 

1.1.

Helyi adók

 

 

 

 

 

 

1.2.

Illetékbevételek

 

 

 

 

 

 

1.3.

Bírságok

 

 

 

 

 

 

1.4.

Kamatbevételek

 

 

 

 

 

 

1.5.

Egyéb sajátos bevételek

 

 

 

 

 

 

2.

Rövid lejáratú kötelezettségek (az 1990. évi LXV. törvény

88. § (6) bekezdése szerint)

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tőke- és kamattörlesztés

 

 

 

 

 

 

2.2.

Lízing díj

 

 

 

 

 

 

3.

Korrigált saját folyó bevétel

[(1.-2.)*0,7]

 

 

 

 

 

 

4.

Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható fizetési kötelezettségek (az önkormányzat részére legfeljebb ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény) (3.³ 4.)

 

 

 

 

 

 

 

II. A településrendezési tervvel való összhang:

A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a 12/1995. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

III. Tulajdonjog:

A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények alatti pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak által veszélyeztetett állami tulajdonú közintézmények veszélyelhárítása) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per-, és igénymentes ingatlanon valósul meg.

E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell (kivéve szennyvízcsatorna-hálózat építése, egészségügyi gép-műszer beszerzés). A pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a veszélyeztetett ingatlan (állami, önkormányzati tulajdonú közintézmény, belterületi közút, közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját.

IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:

Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el. / elidegenítette. (a megfelelő szöveg aláhúzandó).

Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja (Cct. 19. § (2) ).

 

Kelt: Nagykanizsa, 2003. év január hó 28. nap

 

 

...........................................

..............................................

jegyző

polgármester

     

P. H.

Eredeti aláírásokkal, vagy:

A kiadmány hiteléül:

.........................................

(aláírás, dátum, pecsét)

 

 

 

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2003. február 12.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

6. Tájékoztató az oktatási-nevelési intézmények szervezeti működési szabályzatának felülvizsgálatáról és a “SZAK 2001” pályázat keretében végzett szakértői vizsgálat eredményéről (írásban)

Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ezt megtárgyalta és megállapította, hogy az SZMSZ-ekben meglévő hiányosságok létezőek és egy intézkedési terv alapján kéri az intézményeket, hogy ezeket a Szervezeti és Működési Szabályokat a feltárt hiányosságok figyelembevételével az intézkedési terv szerint módosítsák és javítsák ki.

Litter Nándor: Más hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy a határozati javaslatban foglaltakról szavazzunk. Ki ért egyet ezekkel?

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

10/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. utasítja az alábbi intézményeket, hogy a szakértői megállapítások alapján a Szervezeti és Működési Szabályzataikat módosítsák.

  Általános Iskola és Óvoda Miklósfa

  Általános Iskola és Óvoda Palin

  Általános Iskola Kiskanizsa

  Bolyai János Általános Iskola

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  Rozgonyi Úti Általános Iskola

  Vécsey Zsigmond Általános Iskola

  Zemplén Győző Általános Iskola

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

  Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

  Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

  Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

  Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola

  Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola

  Határidő: 2003. március 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a mellékletben található intézkedési terv alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálatát végezze el és erről a közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. Előterjesztés a gyámügyi igazgatásról és a gyámhivatal általános tevékenységéről (írásban)
 2. Előadó: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

   

  Litter Nándor: Itt szeretném üdvözölni Dr. Tőke Alajost, aki a Zala Megyei Gyámhivatal vezetője is itt van körünkben. Megkérdezem, hogy esetleg az anyaghoz van-e valamilyen kiegészítés?

  Dr. Tőke Alajos: Gondolom, hogy akkor, amikor az egyes gyámhivatalokat fenntartó önkormányzatok a gyámhivatal működését először tárgyalják, akkor általában úgy állnak hozzá, mint amikor egy szakosztálynak a működését tárgyalják, holott nem egészen erről van szó. Egy kicsit más a gyámhivatal jogállása, felelőssége. Valahol talán a régi városi árvaszéknek a jogutódja, igaz annak az elnöke akkor a városi polgármester volt. Lényeges tehát, hogy itt egy önálló hatáskörrel rendelkező szervről van szó, 79 önálló hatáskört gyakorol. Olyan 79 önálló hatáskört, amire sem a jegyzőnek, sem a polgármesternek nincsen ráhatása. Ez azért rendkívül fontos, mert a vezető személyének a kiválasztásánál, a dolgozók személyének a kiválasztásánál, a megfelelő kvalifikáltságnál olyan döntéseket hoz a munkáltató, az önkormányzat, illetve a jegyző, mint munkáltatói jogkörében jár itt el, amelyek későbbiek során a városra, illetve a vonzáskörzetbe tartozó majd 90.000 emberre meghatározó jelentőségűek.

  Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy felelősséget ad a város vezetésére, a fenntartóra ebben a körben. Különösen fontos még az ügyvitelnek a szerepe, az ún. adminisztrációnak a fontossága, ugyanis itt olyan ügyekről van szó, amelyek 18-25, de gondnoksági ügyek esetén akár 60-70 évig élő ügyek, amivel minden éven eljárások fognak folyni. Nagyon nem mindegy, hogy itt milyen ügyvitel van, milyen létszámú ügykezelő személyzet, milyen a határidős kezelés, kézi irattár, központi irattár és a levéltár viszonya.

  Azt gondolom, hogy akkor, amikor az előterjesztést olvassák és ezzel kapcsolatos munkákat értékelik, ez lebegjen elsősorban a szemük előtt. Szeretném megjegyezni, hogy a létszámnorma, amit a gyámhivatalban megállapítanak, az 9.000 Fő/ügyintéző + vezető + ügykezelő. Nagyjából azt gondolom, hogy a gyámhivatal ezekkel a feltételekkel rendelkezik. Azt hiszem, hogy a gyámhivatal elhelyezésével jó megoldást sikerült a városnak találni. Úgy, mint a számítógépes hozzáférés. Egy dologban talán kell említést tenni, ez pedig a gyámhivatal eljárása polgárjogias kontra diktorius tárgyalásokat kell tartani. Olyan tárgyalásokat, ahol 8-15 embert kell tudni egyszerre leültetni elhelyezési értekezleten és más hasonlókon. Fontos, hogy a megfelelő tárgyaló szükség szerinti biztosítása rendelkezésre álljon.

  Említeném még a finanszírozást. Kétféle finanszírozása van, részben központi egyösszegű, illetve a normatív alapú finanszírozás, amelyik azonban általában nem szokta fedezni a teljes működést, tehát nem is csoda, tulajdonképpen ez már a város lakosságát is ellátja adott esetben a gyámhivatal. Összességében az előterjesztést a hozzáfűzött kiegészítéssel együtt magam részéről elfogadom és Önöknek is elfogadásra javasolom.

  Litter Nándor: Annyit szeretnék mondani, az a kiegészítés, amit kiosztottunk itt Önöknek, az már Dr. Tőke Alajos észrevételének a figyelembevételével készült. Tehát azt javaslom, hogy így együtt fogadjuk el az előttünk lévő anyagot. Ki ért ezzel egyet?

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  11/2003.(I.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyámügyi igazgatásról és a gyámhivatal általános tevékenységéről szóló beszámolót a kiegészítéssel együtt elfogadja.

   

   

   

   

   

 3. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális, lakásügyi és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)
 4. Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

   

  Dr. Tőke Alajos: Néhány mondatban szeretném jelezni, hogy az előterjesztés érinti a gyermekjóléti alapellátást, ill. a jegyzői jogkörben végzett gyámügyi gyermekvédelmi tevékenységet. Magam részéről javaslom, hogy a 2003. évi költségvetésben a gyermekjóléti szolgálatra irányadó létszámnormát szíveskedjenek figyelembe venni. Itt is egy kicsit szólnunk kell a finanszírozásról. Ha az egész összeget, amit erre a központi kormány ad erre a feladatra, nem is fordítja a város erre a célra, hiszen újra kell ezt osztani, de legalább azért ezeket az irányadó létszámnormákat majd a költségvetésben vegyék figyelembe. Még egy létszámnormát kell a figyelmükbe ajánlanom, az pedig a bölcsőde. Ismereteim szerint olyan tájékoztatást kaptam, hogy a bölcsődei létszám emelkedését tervezi a közgyűlés a költségvetésében. Itt is olyan létszámokról van szó, amelyeknek a szakmai normatívák szerint fontos, hogy biztosítottak legyenek. Még egy dolgot szeretnék mondani. Különösen fontosnak tartom, hogy a városban működik Családok Átmeneti Otthona olyan módon, hogy a szükséges félutas lakások mentén a város biztosítja az itt lévő családok részére a szükséglakásba, vagy bérlakásba történő kilépést. Ezt a nagyon jó kitalált rendszert a magam részéről példa értékűnek tartom és másoknak is mindig javaslom ennek a tanulmányozását.

  Dr. Csákai Iván: Tanulságos adatok vannak a 2. oldal tetején. A Polgármesteri Hivatalban 2002-ben 76.134 db ügyirat keletkezett, ebből 24.393 a Szociális Osztályon. 31 %. Az osztályvezető asszonynak a javaslatára a naponkénti állandó ügyfélszolgálat tette lehetővé, hogy zökkenőmentesen folyjék itt a munka. Ha lejjebb megnézzük, hogy 4 fő ügyfélszolgálati ügyintéző esetén 29 ügyfél naponta. Ha mindenkivel foglalkozik normálisan valaki, ez a másfél munkaidejét teszi ki. Ha tovább nézzük, az 5. oldalon lakás elbírálás történt 409 pályázatot kellett környezni, ebből 102 lett kiosztva. Döbbenetes adat. Alatta van azért egy sorban olyan, ami a Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy gondolta, hogy nem minden lakással Ő rendelkezzen. A közgyűlés hatáskörébe utalt 2 db-ot az utolsó bizottsági ülésen + 1 lakást közgyűlési hatáskörbe utaltunk. A 6. oldalon a közcélú foglalkoztatás 92-től kezdve gyakorlatilag Nagykanizsáról indult ki az, hogy közcélú foglalkoztatás legyen részbeni finanszírozással és Nagykanizsa ebben is példaértékű, hisz itt nagyon nagy létszámú embert be tudtunk ebbe a körbe vonni. Az egész munkáért köszönet illeti a szakosztályt, hisz mi csak valami véleményt mondunk, de ők dolgoznak.

  Litter Nándor: Más hozzászóló nincs. Köszönjük Dr. Csákai Ivánnak az elismerő szavait, amit mi is szeretnénk megerősíteni. Annyit szeretnék mondani, hogy Dr. Tőke Alajosnak az észrevételeit a tervezési munkánknál figyelembe fogjuk fenni. Kérem, hogy ezekkel az észrevételekkel, kiegészítésekkel fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  12/2003.(I.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2002. évi szociális, lakásügyi és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

   

   

   

  SZÜNET

   

   

   

   

   

 5. Tájékoztató Nagykanizsa felsőoktatásának helyzetéről, javaslat együttműködési megállapodás megkötésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Nagy tisztelettel köszöntjük valamennyiünk nevében Dr. Gaál Zoltán rektor urat a Veszprémi Egyetem részéről. Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy hosszas előkészítés után egy megállapodás tervezetet készítettünk elő a Veszprémi Egyetemmel, amely a nagykanizsai felsőfokú képzés továbbfejlesztését célozza meg. Kérem, hogy ezt tárgyaljuk meg és döntsünk arról, hogy támogatjuk, aláírjuk ezt az együttműködési megállapodást, hogy a magunk részéről legalább azok az akadályok, amik esetlegesen még megvannak, azok elháruljanak a fejlesztéssel kapcsolatosan. Én tisztelettel kérem Gaál rektor urat, hogy a Veszprémi Egyetem álláspontját legyen szíves ismertetni.

Dr. Gaál Zoltán: Nagy megtiszteltetés egy magamfajta mezei rektor számára, hogy ilyen magas közjogi méltóságok előtt kapok néhány percet arra, hogy az együttműködő partnerek közül a Veszprémi Egyetem ezzel kapcsolatos álláspontját, ill. vízióját itt elmondjam Önöknek. Tudom, hogy a felszólalások legfontosabb komponense a szónok szempontjából az, hogy legyél rövid, mert akkor szeretnek. Nyílván igyekszem ennek megfelelni, bár néhány dolgot szeretnék kibeszélni magamból, ha már egyszer lehetőséget kaptam arra, hogy itt szóljak. Szeretném azt előre bocsátani, hogy ami itt ma tárgyalás téma, ez az együttműködési megállapodás, ezt a Veszprémi Egyetem Tanácsa december 12-i ülésén egyhangú szavazással elfogadta és ezek után ajánlja gondolom polgármester úr ezt itt megtárgyalásra. Szerettem volna tisztába tenni a Veszprémi Egyetem döntéshozóinak ezzel kapcsolatos álláspontját. Szerződés, együttműködési megállapodás. A Veszprémi Egyetemnek itt az a bizalmi tőkéje és az alku ereje, hogy szerződés nélkül is tevékenykedett itt Nagykanizsán. Tevékenykedett 2000. nagyjából hóolvadás környékén találtunk egymásra és indítottuk meg az együttgondolkodást, programakreditációt, ill. az oktatásnak a megszervezését. Én azt szeretném jelezni, hogy a Veszprémi Egyetem nem levett és levetett holmikat ajánlott ide Nagykanizsára. Nem azokkal a programokkal jelentkezett itt, ami nem megy Veszprémbe, vagy Veszprém epszilon sugarú környezetében. Olyan programokat ajánlottunk ide, amik akkori legjobb tudásunk és eszünk szerint úgy gondoltuk, hogy ezek piacképes szakok és szakmák lesznek itt Nagykanizsán. Idegenforgalmi és szálloda szakkal indítottunk 2000. szeptemberében. Nagyon jól merítettünk, pedig csak pótfelvételin tudtunk meríteni. Miért esett a választás erre a szakra. Nagyjából három érv szól emellett.

Egyrészt igen kiváló természeti adottságokban gazdag dél-Zala is, de Zala. Nem csak Hévízre, Zalakarosra, hanem Lentire, Kehidakustányra, Zalaegerszegre is gondolok e mögött, ill. itt az esetek többségében a levegőben 21% oxigén van, tehát kiválóak a kondíciók, kiváló az élet minősége. Ez önmagában ilyen gerjesztő hatású európai szemüvegen keresztül.

A másik fontos érv, hogy itt van országhatár közelsége, ha abban van igazság, hogy Európa az a régiók Európája lesz, akkor ez a megye számára egy nagyon fontos kitörési pont lehet.

Harmadik pedig az, hogy nyilvánvalóan itt bizonyos szektorok visszaszorulása, óhatatlanul bizonyos szektorok előtérbe kerülését jelenti és vannak annak mesterfogásai, hogy egy európai polgár az miért költ 150 eurót éjszaka és miért nem 60-at. Nyílván a 60 és a 150 közötti különbség az azért szakmai hozzáértés kérdése is. A másik szak, amivel elindultunk, az a műszaki informatika szak volt. Nem akartunk senkit sem tönkre tenni ezzel a városban, csak azt gondoltuk, hogy egy tudás alapú társadalom, egy olyan társadalom építése közben, ahol nem is biztos, hogy a nagyok eszik meg a kicsiket, lehet, hogy inkább a gyorsabbak a lassabbakat, nagyon fontos az, hogy informatikai szempontból egy régió milyen. Gondolhatunk arra, és ezt én nagyapámtól tanultam, háborúba, szerelembe, meg az üzleti életbe nagyon fájdalmas az ezüstérem. Gondoljunk bele, még a bronz is jobb, mert az ezüstért még egy kört kell futni és általában nagy a cash.

Informatikai szempontból egy régiónak, egy mikrorégiónak versenyképesnek kell lenni. Gondoljunk arra, hogy ha valaki tőzsdezárás előtt 15 másodperccel olyan információkat kap, amit csak Ő kap meg. Gondoljanak a határidős üzletekre, a kasza visszafele is fog. Az informatikai felkészültség, az informatikai szakember ellátottsága a régió fejlődése szempontjából fontos. Szeretnénk az elkövetkezendő időszakban tovább lépni és a tovább lépésnek két komoly tartópillére van. Az egyik tartópillért azért lényeges kérdés, mert demográfiai gödör fele megyünk, ezért úgy gondoljuk, hogy már a felsőfokú főiskolai programjaink imputjáról is gondoskodni kell, nem csak a képzésről. Ezért elindítottuk a Zsigmondy-Széchenyi bázisán a műszaki informatika mérnök-asszisztens programot, amely definíció szerint inputja a műszaki informatikai főiskolai szaknak. Döntöttünk arról, éppen az idegenforgalmi és szálloda szak inputjáról gondoskodandó, hogy Kanizsa Megyei Jogú Városban a pénzügyi szakügyintézőt és a számviteli szakügyintéző programot is elindítjuk és nagyjából kész vagyunk az akkreditációval a villamosmérnök asszisztens program kialakítását illetően is. Ami előre vetíti annak az esélyét, hogy esetleg a következő főiskolai szak itt Nagykanizsán az éppen a villamosmérnöki program lenne. Elsősorban olyan területeken, amelyek kurrensek. Én személy szerint az aktív és passzív szenzorok, mechatronikai problémákra gondolok elsősorban. Ennek kapcsán szeretnék arra rámutatni, hogy a Veszprémi Egyetem az itteni ténykedése során a főiskolai kar reális megvalósítása érdekében komoly szövetségeseinek tekinti a középiskolákat.

A középiskolákkal együtt az Ő hozzáértésük integrálásával gondolkodunk egy Nagykanizsai Kar intézmény felépítésében. Szeretnék még arról szólni, hogy az egyéb tényezőket is azóta leelemezve, valójában további originális programoknak az indítása került napirendre. Úgy gondoljuk, hogy informatikában a következő bumm az az egészségüggyel kapcsolatos lesz, hiszen a beteg és az orvos közötti interfészt mi úgy ítéljük meg, hogy még informatikailag nincs teljesen rendben, ezért gondolkodunk és a fejlesztő műhelyünkben napirenden van az egészségügyi informatikai szaknak a kifejlesztése, amit azt gondolom, hogy ennek a főiskolai változatát minden további nélkül Nagykanizsán létre tudnánk hozni. Stratégiai szempontból arra hívom fel a figyelmet még, hogy minden olyan szakunk, ami Nagykanizsán megy, annak a folytatásáról, tehát a mester szintű képzéséről Veszprémben természetesen gondoskodunk. Tehát egyetlen egy programunk sem zsákutca, ami Nagykanizsán definiálásra kerül, ha úgy gondolják a leendő hallgatók, vagy leendő diplomások, hogy ez kevés, és folytatnák, természetesen mint a Veszprémi Egyetem hallgatóinak nyílt, open átjárása van más egyetemi szakokra. További főiskolai szakokra azért is szükség lenne Nagykanizsán, mert akkor a Nagykanizsán tanulók is élvezhetnék a párhuzamos képzés nyújtotta előnyöket. Ma egy tigris informatikus szabadidejében Veszprémben megcsinálja a főiskolai gazdászt is. 5 év, két diploma. Egyik egy 5 éves, a másik egy 3 éves. Nem mondom meg, hogy egy informatikus miért éppen gazdálkodási szakot választ, de könnyen lehet, hogy esetleg a pénzügyeit önállóan akarja intézni, aminek természetesen lehetnek előnyei bizonyos versenyszituációban. Befejezésül talán még annyit, hogy ez a Veszprémi egyetemnek a szándéka. Az európai régiófejlesztési programok tanulmányozása arra hívta fel a figyelmet, hogy egy régió, vagy egy mikrorégió boldogulása az általában csak hármas összefogással biztosítható. Szükség van a versenyszféra támogatására, hiszen más, nálunk fejlettebb országokban is a versenyszféra nagyon markánsan részt vesz a felsőoktatási terhek vállalásában, tehát a versenyszféra, másrészt az állami és önkormányzati szféra, illetve amit én képviselek, az akadémiai szféra összefogására. Eddig nagyon sok mindent kapott ez a program Nagykanizsa Megyei Jogú Várostól. Nagyon széppé alakult a Zrínyi utcai épület. Nagyon sokat tett ezért a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány és ezekhez a szép eredményekhez, szép teljesítményekhez szeretett volna a Veszprémi Egyetem is hozzájárulni. A Veszprémi Egyetem éppen hivatalban lévő rektora elkötelezett dél-Zala és Zala fejlesztése mellett ilyen szempontból, hiszen a Veszprémi Egyetem egyik kampusza Keszthely, az éppen Zalában van, a hivatalban lévő rektor meg 62 és 66 között ide járt a Winkler Lajos Vegyipari Technikumba, csak akkor Vörös Hadsereg út 13. volt a házszám. Engem Tibolt Jolán vett fel ebbe az iskolába és Pervely Tibortól kaptam a technikusi oklevelet. Köszönöm, hogy meghallgattak, ha van kérdésük és tudok, megígérem válaszolok.

Cseresnyés Péter: Én először is szeretném megköszönni rektor úrnak azt, hogy eljött hozzánk és egy rövid tájékoztatást adott a Veszprémi Egyetem Nagykanizsával kapcsolatos terveiről. Néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban az együttműködésről, együttműködéssel kapcsolatban mondani. Én úgy gondolom, hogy mi mindannyian azon dolgozunk most, hogy Nagykanizsa egy bizonyos lépcsőfokról előbbre juthasson és azt hiszem, hogy az egyik előbbre jutási lehetőség Nagykanizsa jó megítélése szempontjából is az, hogy felsőfokú iskola létesüljön, majd ez megfelelő módon működjön Nagykanizsán. Én azt gondolom, hogy ezt a programot, ezt az előterjesztést nekünk támogatnunk kell és az, hogy ez belátható időn belül eredményre is vezessen, mindjárt javaslatot is tennék, ugyanis az együttműködési megállapodásnak a 2. oldalán a 2.4. pontjával kapcsolatban én egy 3. határozati javaslatot is tennék, mégpedig azt, hogy ez a bizonyos kampusz területének felmérése részletes tervdokumentáció megrendelése hogyan történjen. Én azt kérem, hogy a határozati javaslatban legyen egy olyan pont, amelyik azt mondja, hogy egy engedélyezési szintű tervdokumentáció készüljön záros határidőn belül, én azt javaslom, hogy ezt április 30-ában határozzuk meg.

Halász Gyula: Én is ehhez a szakaszhoz szeretnék hozzászólni, mégpedig olyan vonatkozásban, hogy az önkormányzati lakások kiutalása minősített oktatóknak, ez egy nagyon jó dolog és azt kérném polgármester úrtól, hogy más témában is, amit éppen tárgyalunk, vagy folyamatban van, evvel a lehetőséggel éljen a város más fontos személy Nagykanizsára telepítése esetén is.

Papp Péter: Jelen napirendet a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és 9 szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és felhatalmazza a polgármester urat, hogy az együttműködési megállapodást írja alá egy mondat kiegészítéssel, hogy kérjük polgármester urat, hogy évente tájékoztassa a közgyűlést a megvalósult feladatokról, illetve az előttünk álló feladatokról. Ha lehetne még azt is hozzátenni – ezt már határozati javaslaton kívül – hogy ez a tájékoztató, ami egységes szerkezetbe foglalná végül is az egyetem és a város kapcsolatát, ami sok mindenre kiterjed, hogy ez a tájékoztató a felsőoktatási tájékoztató füzetcsomag, vagy könyv megjelenése előtt kerüljön, vagy hangozzon el, mint tájékoztató.

Annyit részben Cseresnyés úr hozzászólására, meg a GVB-nek a bizottsági ülésére visszahivatkozva annyit hadd mondjak. Azt mi is elfogadjuk és mi is támogatjuk, hogy valamilyen programterv készüljön. Az, hogy ez most építési engedély tervdokumentáció legyen, ilyen mélységű-e, azt vitatjuk, hogy jelen állapotban szükséges-e. Azt mindenképp nem tartanám elfogadható határozati javaslatnak, hogy április 30-ig építési engedély tervdokumentáció készüljön. Ezt meg akarjuk terveztetni a tervező kiválasztása pályázattal, legalább két hónapot vesz igénybe. A tervdokumentáció elkészítésére legalább 30 napot, annak az értékelésére, kiválasztására, elfogadására és az engedélyezési eljárás lefolytatására is, a szomszédoknak a véleményének a kikérésére, tehát a jogerőssé válásához legalább megint 30 napra szükség van. Azt akárhogy nézzük, április 30-ig egy ilyet lebonyolítani nem tudunk, de a magánvéleményem szerint egy programtervre lenne szükség és nem építési engedély tervdokumentációra.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is ezt az előterjesztést megtárgyalta és azt javasolta egyhangúlag, hogy a beszámolót fogadjuk el, ill. az együttműködési megállapodást a polgármester úr kösse meg. Az előző kiegészítésekkel egyetértve nagy örömmel fogadtuk azt, hogy a Veszprémi Egyetem Nagykanizsát ilyen kitüntetetten kezeli és a most elhangzottak is abban erősítenek meg, hogy Nagykanizsán a felsőoktatásnak jövője van, mégpedig szép jövője van. Úgy gondoljuk, hogy ez a város szempontjából lényeges, fontos, sőt mondhatnám azt, hogy létkérdés, hiszen az értelmiség helybeli képzése feltehetően megnyitja az utat azelőtt is, hogy a végzettek nagy számban itt maradnak majd Nagykanizsán és ez a város gazdasága és a város élete szempontjából kulturális és egyéb élete szempontjából nagyon fontos és csak köszönni tudjuk Önnek ezt az igyekezetét és ezt a munkáját.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt az előterjesztést és a határozati javaslatot változatlan formában javasoljuk a közgyűlésnek elfogadni.

Dr. Szabó Csaba: Cseresnyés képviselőtársunk kiegészítő módosító javaslatot nyújtott be, én arra kérem, hogy módosítsa a módosítást, vagy tervkoncepciót kérjen, vagy a határidőt 6 hónapban szabja meg, ez esetben azt hiszem, hogy mindannyian támogatni fogjuk a javaslatát.

Papp Nándor: Én azt gondolom, hogy mindenféle pályáztatáshoz az engedélyezési szintű terv az minimálisan kötelező. Lehet, hogy a lelkesedés mondatta Cseresnyés Péter úrral az április 30-át, de én azt gondolom, hogy ez abszolút pozitív irányú lelkesedés volt. Mindenképpen afelé kellene tendálni, hogy egy ilyen terv a rendelkezésünkre álljon.

Cseresnyés Péter: Köszönöm a hozzászólásokban a támogatást. Én azt szeretném megkérdezni először akkor Papp Nándortól, mivel Ő ebben jártas, hogy mennyi az az idő, amíg egy ilyen elvi engedélyeztetési tervet össze lehet hozni. Megmondom miért mondom én ezt, azért mondtam, mert ahhoz, hogy pénzhez jusson a város, hisz komoly pályázati pénzekhez kell jutni a városnak ahhoz, hogy ezt a kampuszt meg tudja csinálni, ahhoz egy terv kell, amit meg tudunk mutatni, hogy mit akarunk csinálni. Először azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi idő és akkor módosítsunk egy időpontot, de én mindenképpen azt javasoltam ezzel az április 30-ával, vagy azt próbáltam jelezni, hogy ne azt írjuk be, mint ami ott a megállapodásban van, hogy azonnal, mert az azonnal nem záros határidő. Határozzuk meg április 30, május 31, június 30, de addig valamit csináljunk mindenképpen és a határidő lejártával meg tudjuk nézni, hogy megtörtént-e az amit vállaltunk, vagy nem történt meg amit vállaltunk.

Papp Nándor: Mindenképpen ha minél gyorsabban nekiindulunk és elkezdjük a pályáztatást, lehet, hogy ez fél évet igénybe fog venni, de ha most nem indulunk el és nem döntünk ebben, akkor fog az lenni, hogy el fog menni egy év, meg nem tudom mennyi. Fél éven belül úgy gondolom, hogy meg lehet reálisan.

Papp Péter: Én csak annyit szeretnék pontosítani itt a vita során ami elhangzott. Ha címzett állami támogatási pályázatról beszélünk mint tervezett pályázati formához, ahhoz a pályázat beadásához programtervre, nem építési engedélytervre van szükség. A címzett állami támogatás pályázat lebonyolítási módja az, hogy amikor kiírják, akkor egy programtervet, aminek része egy elnagyolt építészrajz és egy szakmai tanulmány. Ez alapján úgymond kihirdet a Belügyminisztérium. Tehát aminek két ilyen fejezete van, egyrészt az építész szakmai, másrészt a szakmai, tehát ami az oktatás, hogy milyen funkciójú helyiségek kelljenek. Ezután a Belügyminisztérium és a szakminisztérium közösen kihirdet egy ún. kedvezményezettek listáját és a kedvezményezetteknek kell elkészíteni az építési engedély tervdokumentációt. Ez az amit ma jóváhagytunk a fogyatékkal élők és a Kórház-rekonstrukcióval kapcsolatosan. Most egy építési tervet elkészíteni, amikor fogalmunk sincs arról, hogy mikor lesz pénzünk és mennyi pénzünk lesz, én azt mondom, hogy nem lenne nagy értelme, mert egy építési engedélyben mindig előírják, hogy mikor kell a munkát megkezdeni és akkor ha nem tudjuk megkezdeni, az építési engedélybe előírt időben, akkor újra kell az építési engedély meghosszabbításáért fordulni.

Én azt mondom – tehát ismétlem – hogy csak egy programtervet készíttessünk most el, de a programtervet pályáztatás útján olyannal, hogy aki a programtervet készítette, az készítse el majd az építési engedély tervdokumentációt és a kiviteli tervet is, nehogy menet közben kényszerüljünk arra, hogy pályázatot kell kiírni és akkor meg szerzői jogi vita lesz, hogy a te programodat nekem kell tervezni, vagy fordítva.

Litter Nándor: Én úgy látom, hogy valamennyien egyetértünk azzal a megállapodással, ami itt szerepel előttünk és ez volt a legfontosabb dolog amit mi ma el akarunk dönteni. Abban is egyetértés van, hogy nagyon gyorsan neki kell kezdenünk ennek a feladatnak. El kell készíteni azokat a terveket, programokat amik szükségesek a pályázathoz. Én úgy gondolom, hogy bízzuk a szakemberekre, hogy ennek milyen időütemezése van. Én ezt a fél éves határidőt javaslom, hogy együttesen fogadjuk el. Ez idő alatt, hiszen vannak már előmunkálatok, Birkner Zoltán ott ül, együtt átbeszéltük már ezeket az anyagokat, vannak előtanulmányok, előmunkálatok, tehát mindenképpen reálisan vállalható ez a határidő és azt gondolom, hogy nosza rajta és induljunk ennek a feladatnak.

Papp Nándor: Szeretném itt megmutatni. Egy olyan terv kell engedélyezési szintű, amiben minden benne van és egy hónapon belül utána az engedélyt meg lehet kérni.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy valamennyi információ a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy ezt a döntést meg tudjuk hozni. A vitát lezárom, én Gaál rektor úrnak szeretném még megadni a szót, hogy ha ehhez a néhány megjegyzéshez, véleményhez kíván hozzátenni valamit.

Dr. Gaál Zoltán: Két mondatot még hadd mondjak. Az egyik a lakáskérdés, nagyon örülök, hogy ilyen odaadóan állnak hozzá a képviselő urak. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert a Veszprémi Egyetem nem IC professzorokban gondolkodik, hanem az adott szakok guruit le kellene telepíteni ide, mert azok az igazi professzorok, akiket az óra után is el lehet érni és lehet velük dödörészni, nem pedig a busz viszi őket a vasútállomásra természetesen. Hogy itt valami kialakuljon, a lakáskulcs az legalább olyan szépen cseng, mint pl. a polgármester vagy az én hangom – ha ezt előtte letisztítjuk. A másik kérdés az, hogy én majd úgy megyek el innen szavazás után, hogy lefényképezem ott a szavazási arányokat.

Litter Nándor: Dr. Szabó Csaba továbbra is fenntartja a javaslatát? Köszönöm.

Zakó László: Rektor úrhoz van egy kérdésem. Feltétlen támogatója vagyok minden olyan kezdeményezésnek, ami a kanizsai felsőoktatás meggyökereztetéséhez vezet, viszont azért az együttműködési megállapodásnak van egy olyan pontja, a 2.2. pontja, amely úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város, mint feladata mindent megtesz annak érdekében, hogy az ehhez szükséges fedezetet központi (állami) forrásokból biztosítsa. Ez érthető. Saját forrásait a mindenkori tárgyévi költségvetésben hagyja jóvá. Azért úgy illene, hogy rákérdezzünk, hogy feltétlen támogatásom mellett a választól szinte független, de meg kell, hogy kérdezzem, hogy milyen összeggel terheli a várost ez évente. Már mondom és tudom is, mert a Birkner úrral bizottsági szakban ezt megtárgyaltuk, hogy milliárdos összegekről van szó, de ha már együttműködési megállapodás, akkor mennyire sérül ez az együttműködési megállapodás, ha a város mondjuk, miután sötét viharfelhők gyülekeznek itt az égen, nem tudja vállalni azt, amit itt az együttműködési megállapodásban kifejezett forint összeg nélkül vállalt. Mi van akkor, hogy ha olyan szűkre kell vonni a nadrágszíjat, hogy a legjobb jóindulatunk és akaratunk ellenére sem tudjuk azt a keretösszeget biztosítani, amely minimálisan szükséges a szükséges infrastrukturális és oktatási háttér biztosításához.

Dr. Gaál Zoltán: Aki felsőoktatási intézményben gondolkodik, attól elvárható, hogy legyenek álmai. Most természetesen, hogy ott fenn a Thury Laktanya bázisán én általam most pontosan ki nem mondható időpontban lesz egy kampusz, az most a 2003. január 28-i álom. Azért kell mindenkinek dolgozni, hogy ez az álom valóra váljon. Jelenleg nincs kampusz a Thury Laktanya bázisán és a felsőoktatás folyik Nagykanizsán. Tehát nyílván valóan, hogy ha ezt az 1 milliárdot nem sikerül valahonnan, valahogy megszerezni és változatlanul kitartunk emellett az elszántság mellett, akkor nyilvánvalóan az önkormányzat által uralt épületeknek a felhasználását újra kell gondolni, ami nem biztos, hogy ilyen szép és mondjuk kampusz ívű dolog, de hát mégis megy ez az egész dolog. Tehát én bízom abban, hogy lesznek sikeres pályázataink, bízom abban, hogy a találati arányunk legalább 02 0,3-as lesz az elkövetkezendő időszakban és bízom abban is, hogy a tettek jogán esetleg majd a pályázati esélyeink is nőnek. Úgy tudom, hogy esetleg bizonyos épületek hasznosítását újragondolják az Önök előtt álló ciklusban. Ez azért felvetheti azt, hogy egy-két előadó termet találhatunk ezekben az épületekben, és akkor ha nem is az új kampuszon, de a felsőoktatásnak a minimum feltételeit meg lehet teremteni. Mondom még egyszer, ez egy ideális állapot, amikor egy kampuszba kiköltözhet egy főiskolai kar, de addig is ez a dolog működni fog az én reményeim szerint. Én ebben borzasztóan hiszek. Azt szeretném mondani, hogy ha a csillagok fele nyújtod ki a kezed, lehet, hogy nem érsz el egyet sem, de az biztos, hogy nem egy maréknyi sárral térsz meg. Én ezt ajánlom gondolkodási sémának.

Cseresnyés Péter: Nagy meglepetést fogok sokaknak okozni, ugyanis itt többszörös félreértés volt. Kérem szépen a 2.4. pontban szereplő szövegben nem azt mondtam, hogy arra legyen tervdokumentáció, hanem legkésőbb addig rendelje el az önkormányzat a tervdokumentáció készítésnek elkezdését. Ez erről szól. Sőt ezt azért mondom, hogy akkor nagy meglepetést fogok okozni, hogy szűkítem a határidőt javaslatom szerint, hogy előbb kezdjük ezt az egészet el, február 28, vagy március 31. Minél előbb. Az azonnalt pedig ki lehet tolni bármikorra. Egy záros határidőn belül úgy gondolom, hogy meg kellene határozni egy időpontot, hogy eddig mindenképpen el kellene kezdeni ezt a tervdokumentáció készítését. Akkor javaslom február 28-át.

Litter Nándor: Egyetértek akkor ezzel az utóbbi javaslattal. Addig el fogjuk kezdeni a költségvetésünkben az ehhez szükséges forrásokat biztosítani fogjuk. Egyetértek azokkal a Papp Péter által elmondott kiegészítésekkel is, hogy évente – és így a második határozati javaslatot módosítanánk azáltal, hogy évente kapjon a közgyűlés egy tájékoztatót a fejlesztésekkel kapcsolatosan, illetve akkor ezt a Cseresnyés Péter által említett határidőt február 28-át szintén beépítjük ide a határozati javaslataink közé. Ennek megfelelően én javasolnám, hogy fogadjuk el ezeket a határozati javaslatokat külön-külön, mivel egyrészt módosításra is kerültek.

1. számú határozati javaslat, hogy a közgyűlés kinyilvánítja együttműködési szándékát és a tájékoztató elfogadja. Szavazzunk, ki ért ezzel egyet?

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. határozati javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. számú mellékletben szereplő Együttműködési megállapodást aláírja. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Cseresnyés Péter javasolta, hogy február 28-ig kezdődjön meg a tervezési munka. Ki ért ezzel egyet? Kérem szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Papp Péter javaslata szerint még a felsőoktatási tájékoztató anyagok kiadása előtt kapjon a közgyűlés tájékoztatót a felsőfokú képzésről, a fejlesztésekről. Kérem szavazzunk erről, ki ért ezzel egyet?

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

13/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa Felsőoktatásának helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja és kinyilvánítja a Veszprémi Egyetemmel további együttműködési szándékát.
  2. Határidő: 2003. február 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. számú mellékletben szereplő Együttműködési megállapodást aláírja.
  4. Határidő: 2003. február 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. elfogadja, hogy a Thúry Laktanya területén a főiskolai kampusz kialakítását célzó beruházási tervezési munka 2003. február 28-ig kezdődjön meg.
  6. Határidő: 2003. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  7. felkéri a Veszprémi Egyetemet, hogy minden évben az egyetem és a város kapcsolatát tartalmazó sok mindenre kiterjedő tájékoztató a felsőoktatási tájékoztató könyv megjelenése előtt kerüljön a közgyűlés elé.

Határidő: minden év október 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

Litter Nándor: Köszönöm szépen mindenkinek azt a határozott támogatást, ami a felsőfokú képzés további fejlesztésével kapcsolatosan megnyilvánult a közgyűlés részéről. Gaál Zoltán rektor úrnak kifejezettel szeretném megköszönni az eddigi támogatását és azt a szándékot is, amit az Egyetemi Tanáccsal együtt városunkkal szemben kinyilvánítottak. A Veszprémi Egyetemnek is köszönjük az eddigi és a jövőbeni támogatást.

 

 1. Nagykanizsa, Kiskanizsa városrésztől északra lévő terület szabályozási terve és helyi építési szabályzata (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 

Papp Nándor: A Nagykanizsa, Kiskanizsa városrésztől északra lévő terület szabályozási terve és helyi építési szabályzatával kapcsolatban három észrevétel érkezett, ill. a bizottság 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta és itt kitérünk a három észrevételre is. A településrészi önkormányzat az előző ciklusban, a részéről volt egy olyan, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 40/2002.(II.5.) számú határozat 2. pontjában foglaltakat hatályon kívül helyezi a gazdasági területen az aszfaltkeverő üzem létesítését nem ellenzi. A létesítmény megépítésének lehetőségét a tervnek tartalmaznia kell. Én azt gondolom, hogy az aszfaltkeverőnél és bármilyen üzemnél el kell felejtenünk azt, hogy egy brutálisan környezetszennyező valamiről lenne szó és amúgy is a rendelkezés annyira körültekintően szól a környezetvédelmi előírások betartásáról és mindenféle szabályzatról az engedélyeztetés fázisában, hogy azt gondolom, hogy ettől fölösleges aggódnunk.

A 2. pontban volt, hogy a 0381/4 hrsz-ú ingatlant a terven a gazdasági terület részeként kell szerepeltetni figyelemmel a város és a letelepítendő vállalkozó gazdasági érdekeire. Itt arról van szó, hogy egy erdőterületként kell nyilvántartani és az állami szolgálat nyílván a saját érdekei szerint járt el, amikor azt gondolja, hogy ezt erdőként kell nyilvántartani. Azért kell ezt bennhagyni, mert nem szabad ellehetetleníteni ezt a területet, mert hogy ha viszont olyan gazdasági érdekek lesznek, akkor valószínűnek tartom, hogy érdemes akár csereerdősítéssel, akármivel ezt a problémát kiváltani. Azért gondoltuk, hogy ezt gazdasági területként kellene nyilvántartani.

A 3. pont Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Kiskanizsa városrésztől északra lévő terület településszerkezeti tervét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja, ezzel egyidejűleg a 40/2002. (II.5.) számú határozattal elfogadott szerkezeti terv hatályát veszti. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szerkezeti terv egész városra kiterjedő településszerkezeti tervbe való beépíttetéséről gondoskodjon.

Polai József: Azzal szeretném kiegészíteni Papp Nándor urat, illetve szeretném a T. Közgyűlést tájékoztatni a következőről. Arról értesültem, hogy ezt a napirendi pontot, ill. ezen anyagot valamikor a kiskanizsai településrészi önkormányzat megakadályozta és erről határozati anyag született. Én szeretném azt mondani, hogy ez egy óriási tévedésen alapul, hiszen tudom dokumentummal bizonyítani, hogy ez nem történt meg. Mi megküldtük a Városi Főépítészi Irodának is 2001. szeptember 25-i dátummal a településrészi önkormányzati képviselők aláírásával a következő dokumentációt, amiből idézek egy-két helyről és szeretném hozzátenni, hogy amit itt most felolvasnék, azokat a dolgokat most is magaménak tartom és vallom és támogatjuk ezt a tervet egyébként. A lehetőség, hogy a rendezési terv elkészültével és elfogadásával ezen zöldmezős beruházás megvalósításának városépítészeti feltétele biztosított lesz. Nagy jelentőségű eredmény és a településrészi önkormányzat által üdvözlendő fejlemény a városrész életében. Ezt küldtük mi 2001. szeptemberében. Ennek ellenére azt nem értettük, hogy miért született olyan határozat, hogy mi ezt nem támogattuk. Továbbá szeretnék még idézni ebből a dologból. A tervdokumentáció helyesen tárja fel a tervezési terület környezetvédelmi, közterület felhasználási, közlekedési, közműellátási, természeti értékek védelmével kapcsolatos jelenlegi helyzetét és megfelelő iránymutatást irányoz elő a jövőben kialakítandó felhasználási egységek tekintetében.

Megjegyzésünk, illetve módosító javaslatunk csupán a beépítéshez szánt település felhasználási egységek tekintetében van. Itt azt javasoltuk, hogy nem tartjuk indokoltnak Kiskanizsán egy új központnak a kialakítását. Valószínű tavaly ez volt egy kissé félreérthető tényező. Én azt gondolom, hogy további előnyei is lesznek ennek a beruházásnak, hiszen a városrészben további munkahelyek létesülhetnek, mindenképpen szeretném ezt kiemelni, azonkívül a település periférikus részén történő funkció elhelyezés ugyanakkor kivédi a környezetvédelmi és közlekedési nehézségeket is. Tehát ezen a területen mindenképpen üdvözölendő ez a tervezés. Annyit tennék még ehhez hozzá, hogy ha Kiskanizsán valamikor esetleg ezzel kapcsolatban félreérthető szándékok jelentek meg, az nem lehetett más, mint az, hogy mindig azt kérték az ott élő emberek, hogy ha valamikor új lakótelkek kialakítását, közművesítését határozzuk el, akkor lehetőség szerint a Szokoldomb élvezzen előnyt. Itt még csak egy mondattal szeretnék utalni arra, hogy miért hangoztatom ezt ismételten. Ezek a területek, amikről itt szó van, a tengerszint feletti magassága olyan 142, 6 m körül alakul, míg a Szokoldomb ettől mondjuk olyan 5-6-7 méterrel magasabb. 146 és 150 méter között alakulnak. Tehát azt hiszem, hogy ez volt a félreértésnek az oka valószínűnek tartom. Én kérem támogatni ezt a rendezési terv elfogadást.

Cserti Tibor: Én azt hiszem az előterjesztés támogatása mindenféleképpen célszerű, hisz munkahelyteremtés, jövőbeni foglalkoztatás lehetőségét, a város általános fejlődését célozza. Én magam is azok közé tartoztam, akik rendszeresen szorgalmazói voltak ennek a területnek. Mégis azt mondom, hogy egy apró kiegészítésem, ha úgy tetszik, akkor módosító javaslatként is szíveskedjenek elfogadni részemről azt, hogy ugye a római jog is azt mondja, kinek áll az érdekében. Akinek az érdekében áll, az érdek az nem csak általános érdek, anyagi érdek is. Ezzel a tervmódosítással, belterületbe vonással olyan költségek is rakódnak a városra, ami meggyőződésem szerint a jelenlegi helyzetben az átlagosnál nagyobb terhet róna a város Önkormányzatára. Ezért a rendezési terv készítésével kapcsolatos, tehát szerkezeti terv készítésével kapcsolatos költségviselésre kiegészítő javaslatot célszerű hozni. Az érintettek terhelése mellett az Önkormányzat egyetért a belterületbe vonással és minden további költséget az érintettek viseljék.

Papp Péter Pál: Ugyanez lett volna egy mondatban. Az átminősítés költsége kit terhel? Ha ez nem az önkormányzatot, akkor én az elhangzott érvek alapján támogatom és támogatásra javaslom.

Papp Nándor: A rendezési terv eddig sem az önkormányzatot terhelte, hanem az itt érdekelt reménybeli, jövőbeli vállalkozók és akik fantáziát láttak benne, esetleg egy lakóterület lehetőségében. Én azt gondolom, hogy eddig sem került semmiféle pénzünkbe és tévedés volt, ha azt gondolta valaki is, hogy itt azt gondoltuk, hogy a településrészi önkormányzat ettől elzárkózott, Ő az aszfaltkeverő üzem lehetősége ellen zárkózott el és ezt vitattuk meg. Nem ilyen lazán és egyszerűen, hogy két mondatban elintézve, mint ahogy én itt elsoroltam, de olyan érvek szóltak amellett, hogy ezt a lehetőséget a befektetni szándékozó vállalkozótól nem szabad elvenni.

Kemer Lőrinc: Itt 2000-ben íródott a levelünk is, ez a döntés tavaly megszülethetett volna, akkor Nagykanizsa sokszor emlegetett ma is északi városrészében már óriási építkezés zajlana. Természetesen ami itt felmerült két képviselő úr részéről, annak idején a mi megkeresésünkre indult a dolog. A Karmazin úr és itt a város anyagi életéért felelősek tudják, hogy a rendezési tervet a ránk eső súllyal mi fizettük, három cégünk és természetesen ha következő lépés a belterületbe vonás lesz és ez költségekkel jár, a világ legtermészetesebb dolga, hogy ugyanilyen százalékban mi ehhez hozzájárulunk. Kettő: Ha egy ekkora telepnek akármilyen közüzemi ellátottságra van szüksége, azt hiszem, hogy Kiskanizsának a barátom által az imént említett Szokoldomb és környékét bizonyára pozitívan érinti. Természetesen a polgármester azt mondta, hogy ennek más költségei is vannak, pl. területek kivonása. Mi próbáltunk a dolgok elé menni, mert hittünk és reménykedtünk abban, hogy a város új képviselőtestülete ilyen pozitívan fog a dolgokhoz állni, hiszen néhány száz munkahelyről van szó folyamatosan és Magyarországon három ilyen nagyközpontot tervezünk. Hittük, hogy Kanizsa lesz az első és ma megteremtődött ennek a lehetősége.

Arról csak egy mondatot hadd mondhassak, hogy az előttem szóló egyetemi képviselő Veszprémből a rektor úr, arra tessenek gondolni, hogy hány és hány beszállító lehetősége nyílik itt a Kanizsa és térségében működő, vagy még majd csak működni fogó vállalkozóknak. A kivonási költségeket mi már elő is teremtettük, tehát zajlik már ezen a területen több tíz hektárnak a mezőgazdasági művelési ágból történő végleges kivonása. Mi több azt is elkövettük - ezt el kell mondanom - mert nem tudják, hogy először mi először ezt a Császár-rétre terveztük. Kiderült, hogy a városnak jobban érdeke a természetvédelemnek, ha az egy ilyen városkörnyéki védett területté nyilvánítják. Megtettük, elcseréltük és vásároltunk új ingatlant a korábban megvásárolt 35-40 hektárunkhoz, vállalva azt is, hogy meg szeretnénk mutatni Nagykanizsán azt is, hogy ipari övezetek nem biztos úgy kell, hogy létrejöjjenek, hogy mellette szeméthalom, mint most ha bemegyünk a volt TSZ major mellett, hanem, hogy gyönyörű szép – én úgy fogalmaztam annak idején – hogy ipari és kereskedelmi zónákat, gyönyörű sétáló parkok is díszíthetnek és mi erre is kötelezettséget vállaltunk. Köszönöm szépen, igaz, hogy még nem szavazták meg, de megköszönöm előre ezt a bizalmat.

Litter Nándor: Több hozzászóló nincs, akkor javaslom, hogy a határozati javaslatokat fogadjuk el. Egyben szavazunk rólunk, van egy módosítás, azt külön fogom megszavaztatni. A módosítás azt tartalmazza, hogy az átminősítés és az egyéb költségeket azt a beruházó viselje. Ki ért ezzel egyet?

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A három eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra együttesen. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 ellenszavazattal a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

14/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 40/2002. (II.5.) számú határozat 2. pontjában foglaltakat hatályon kívül helyezi, a gazdasági területen az aszfaltkeverő üzem létesítését nem ellenzi. A létesítmény megépítésének lehetőségét a tervnek tartalmaznia kell. A termelésből való kivonás, belterületbe vonás és az egyes területek hasznosításához szükséges infrastruktúra kiépítése az érintett ingatlantulajdonosok feladata, költségei őket terhelik.
  2. A 0381/4. hrsz-ú ingatlant a terven a gazdasági terület részeként kell szerepeltetni, figyelemmel a város és a letelepítendő vállalkozók gazdasági érdekeire.
  3. a Nagykanizsa, Kiskanizsa városrésztől északra lévő terület településszerkezeti tervét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja. Ezzel egyidejűleg a 40/2002.(II.5.) számú határozattal elfogadott szerkezeti terv hatályát veszti.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szerkezeti terv egész városra kiterjedő településszerkezeti tervbe való beépíttetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: Van egy rendeleti javaslatunk, kérem szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

1/2003.(I.29.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2003.(I.29.) számú rendelete a Nagykanizsa, Kiskanizsa városrésztől északra lévő terület szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

Litter Nándor: Köszönjük szépen és sok sikert kívánunk a beruházáshoz.

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete az önkormányzati közbeszerzésekről (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: A már emlegetett ÁSZ vizsgálatnak megfelelően kell ezt újraszabályoznunk és ennek megfelelően kérem, hogy vitassuk meg és fogadjuk el a szabályozást.

  Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a január 22-i ülésén a következő kiegészítésekkel elfogadta az előterjesztést. Kezdem a leglényegesebbel. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság javasolja a 15/2003. határozatában, hogy a szakmai kamarák véleményének a kikérése után új szakértői névjegyzék készüljön, amely melléklete legyen az új rendeletnek. A második pedig a bizottság állandó tagjainak a felsorolásából az utolsó bekezdés kerüljön ki és egyben kerüljön át a szavazati jog nélküli szakmai javaslattétellel felsorolásba.

  Papp Péter: Jelen napirendet a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta és két módosító javaslattal fogadta el. A 10 § a hirdetmények közzétételénél azzal a kiegészítéssel, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzéseit köteles helyi és/vagy regionális lapban is kivonatos tartalommal meghirdetni. Ne írjuk mindig elő azt, hogy ez csak a Zalai Hírlap lehet, hanem adott esetben, ha egy kisebb horderejű, vagy csak egy helyi szolgáltatás, akkor úgy is azt favorizáljuk, hogy helyi szolgáltatót vonjunk be, legyen elegendő, hogy helyi lapban jelentetjük meg. A másik a 17. § (3) bekezdésében, ahol arról van szó, hogy a pályázatok érkeztetésénél, értékelésénél a pályázat bontási jegyzőkönyvben mit kell felsorolni. Azt javasoljuk, hogy a (3) bekezdésnek a tételes felsorolása helyett szöveg szerint az szerepeljen, hogy a meghirdetésben szereplő időpontban az addig beérkezett ajánlatokat nyitótárgyalás keretében kell felbontani és a felolvasó lap közlésével azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Itt azért mondjuk ezt a pontosítást, mert már a gyakorlatban előfordult az, hogy egy pályázatnál a pályázat beltartalmában más adatok szerepeltek, mint a felolvasólapon, így mi a jegyzőkönyvbe csak a felolvasólapért vállalunk felelősséget. Ha beltartalmi hiba van, az maga a pályázónak a hibája és akkor ezért vissza lehet utasítani, ill. bocsánat el lehet utasítani az ő pályázatát.

  Dr. Csákai Iván: A 2. § (2) bekezdése számomra megmondom őszintén úgy lenne elfogadható, hogy ha két fordulós versenyeztetést követően fix összegre történne a megállapodás. A tapasztalat mondja ezt a fix összeget, hisz évek alatt mindig az volt, hogy ha megnézzük a 18. §-t, ott bárki adhat 10 %-kal alacsonyabb árajánlatot, utána bejöhetett a közgyűléshez és hát utólag a közgyűlést megfejve szépen gazdagodott. Kétfordulós versenyeztetést követően fix összegre kérem a megállapodást. A 3. §-nál ha polgármester úr a mai nap folyamán tud nekem választ adni arra – mert a múltkor nagyon nem tudott a kérdéseimre – mit jelent, hogy a beruházás nettó előirányzat 10 %-a, vagy 5 millió Ft. Számomra ez a 10% annyit is mondhat, hogy az a 10 % lehet 17 millió, 50 millió, 100 millió, tehát ez kezelhetetlen ebben az összefüggésben és megmondom őszintén az, hogy minek nevezzük a célokmányt, vagy engedélyezési okmányt. Engemet ez nem zavar, csak egyetlen egy a problémája az egésznek, hogy ha pl. a módosítási eljáráskor a jóváhagyási eljárás szabályait kell alkalmazni, 10 %, vagy 5 millió Ft alatti előirányzat túllépés esetén a polgármester engedélyezi. A 10 % mondjuk 170 millió és 165 milliónál engedélyezi a polgármester. Szóval ez kezelhetetlen ebben az összefüggésben, mert nem lehet kezelni. Kérem ezt valahogy, nem tudom, hogy ki készítette elő, ezt nagyon meg kell gondolni, hisz ez valahol a 12 éves tapasztalatban nagyon visszaütött, nem akarom sorolni az épületeket, nem akarom sorolni a beruházásokat, ahol egyszerűen a közgyűlést lesöpörték, mert egy ilyen rendeletünk volt.

  Litter Nándor: Megmondom őszintén az első kérdésedet, felvetésedet nem értettem, kérek segítséget Karmazin úrtól, hogy értették-e, hogy mit mondott Dr. Csákai Iván.

  Tárnok Ferenc: A Csákai úr első felvetését én sem értettem, megmondom őszintén. Nem tudom hivatkozott itt a 2. § (2) bekezdésére, illetve a későbbiekre, abszolút nem is volt összefüggésben értelmezésem szerint ez a két paragrafus, nem tudok rá választ adni. Itt a (3) bekezdésben igaza lehet Csákai úrnak, tehát a 10% mérték úgy érzem polgármester úrnak adott volna egy olyan szabadságot, hogy a beruházások tárgyában az ilyen túllépést engedélyezheti. Kezelhető a kérdés, hogy legfeljebb, csak Ő soknak találta ezt. Ezen lehet módosítani.

  Litter Nándor: A második részét értettük. Esetleg javaslom, hogy a legfeljebb, vagy maximum 5 millió Ft és akkor így már tiszta.

  Tárnok Ferenc: Akkor ez értelmezési kérdés volt, ezzel kiegészíteném.

  Dr. Csákai Iván: Határozati javaslat módosítás volt a (2)-nél, én nem kérdést raktam fel, hanem azt kértem, hogy két fordulós versenyeztetést követően fix összegre legyen a megállapodás.

  Dr. Szabó Csaba: A képviselők kollektív bölcsessége majdnem oka fogyottá tette a hozzászólásomat, de mégis szabad legyen megjegyzést tennem az előbbi vitához és ez egyben magyarázatot ad arra, hogy miért nem tudtam támogatni Cseresnyés képviselő úr egyébként nagyon szimpatikus javaslatát. Az a kérésem a képviselőtársakhoz, hogy beruházási ügyben az szóljon hozzá, aki tisztában van azzal, hogy mi az, hogy tervpályázat, mi az, hogy tervkoncepció, mi az, hogy építési engedélyezési terv, mi az, hogy források, mi az, hogy beruházási okmány. Aki ezekkel nincs tisztában, ne tegyen javaslatot.

  Litter Nándor: Volt egy javaslata Csákai úrnak, hogy a rendelet 2. § (3) bekezdésében túl nagy lehetőségeket biztosít a polgármester részére ez a szabályozás. Javasolnánk akkor itt már közben elhangzottak figyelembevételével, hogy 10 %, de legfeljebb, maximum 5 millió Ft. Én javaslom, hogy ennek megfelelően módosítsuk a rendeletet. További javaslatként hangzott el, hogy helyi lapban is elegendő legyen a meghirdetés, illetve a 17 § (3) bekezdésében Papp Péter javaslatának megfelelően nyitott tárgyaláson történjen meg az ajánlatok felbontása és a felolvasó lap kerüljön ismertetésre. Azon kívül - ha jól tudom - Tóth László úrnak volt a javaslata, hogy a megbízni kívánt szakmai közreműködők személye az ajánlathoz igazodó szakmai felkészültségű legyen, melyek névjegyzékét a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság egybehangzó többségi szavazattal hagyja jóvá és évente szükség szerint megújítja. Igen, kerüljön át a másik kategóriába. Én ezeket a javaslatokat elfogadom, ezekről akkor külön nem kell szavazni. Csákai urat kérdezem, hogy ilyen módosítással a 2. § (3) bekezdésével kapcsolatos felvetés kielégítő-e?

  Dr. Csákai Iván: Megmondom őszintén, hogy engem végig zavart 12 éven keresztül az, hogy tisztességtelenül alul ajánlva az összegeket valaki elnyerte a pályázatot és utána a közgyűlés kénytelen volt 17, 50, 170, 200 millió Ft-tal túllépni a keretet. Nekem megmondom őszintén, hogy valahova bele kellene írni azt, hogy sír-nevet alapon Ő egy fix összegre vállalkozik és kész. Én tudom azt, hogy a beruházásoknál mindig vannak olyan dolgok, amik nem láthatók előre, de akkor amikor tudja előre az illető, hogy van a beruházásnak kockázata, de akkor is aláígér, és utána a közgyűléstől várja azt, hogy megszavazza a plusz pénzt és az önkormányzatot fejős tehénnek tekinti.

  Litter Nándor: Igen, akkor értem Csákai úr felvetését és jogosak ezek a gondolatok, de én úgy gondolom, hogy a szabályozás tudja ezt kezelni, csak következetesen kell betartanunk a szabályozásban foglaltakat és erre kell törekednünk, ahogyan Te elmondtad, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő. Javaslatomat elfogadtad a 2. § (3) bekezdéssel kapcsolatosan?

  Dr. Csákai Iván: Igen.

  Litter Nándor: Így akkor a javaslatokat elfogadva nem kell róluk külön szavazni, akkor együtt szavazunk a rendeletről. Kérem aki a módosításokkal együtt elfogadja, az szavazzon.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  2/2003.(I.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2003.(I.29.) számú rendelete a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

 3. Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérletéről és használatáról szóló rendelet (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Szűcs Marianna: A 10 §-a a rendelettervezetnek a (2) bekezdés, ami a bérleti díj megállapításáról szól, ott lenne egy módosítás, mert a nem lakás célú helyiségek bérbeadásával nem csak az Ingatlankezelési Intézmény foglalkozik, hanem ha a Gazdaságfejlesztő Kht. kezeli a Laktanyákat, akkor a Gazdaságfejlesztő Kht. is és ez az Ingatlankezelési Intézmény helyett az lenne javasolt, hogy az ingatlant kezelő bérbeadó szervezettel egyeztetve. Tehát ne nevezzük meg az Ingatlankezelési Intézményt, mert most így a laktanyákkal más szervezet is foglalkozik kezeléssel és bérbeadással.

  Papp Péter: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet, 9 szavazattal a következő határozatot hozta. Az alaprendeletet két módosítási javaslattal fogadta el. Az 5. § (4) bekezdésében, hogy a bíráló bizottság elnöke a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, ezt szeretnénk azzal kiegészíteni, hogy a bíráló bizottság elnöke a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, vagy az elnöke által delegált bizottsági tag. A másik javaslatunk a 14. § (3) bekezdéséhez kapcsolódik, ami (3) bekezdés úgy szólna, hogy a bérbeszámítással legfeljebb az engedélyezett, elfogadott és ellenőrzött számlával igazolt ÁFA nélküli költségek legfeljebb 50%-a ismerhető el oly módon, hogy annak havi mértéke nem lehet több a szerződés szerinti bérleti díj ½ részénél. A bérbeszámítás időtartama legfeljebb 2 év lehet.

  Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a január 22-i ülésén ezt a napirendi pontot is megtárgyalta. Elfogadásra javasolja a közgyűlésnek azzal a véleménnyel, hogy a 4. § (2) bekezdésében a rendeletszámot módosítani kell.

  Halász Gyula: Egy hozzáfűznivalóm lenne az anyaghoz. Kérném azt, hogy a következő ilyen esetben a Nagykanizsai Kereskedők és Vendéglátók Érdekvédelmi Egyesülete is kapjon anyagot, hiszen úgy vettek részt a bizottsági ülésünkön, hogy nem volt miről véleményt mondaniuk. Tehát Ők is igényelnék azt, hogy ebben a témában kifejthessék a véleményüket, ez az egyik. A másik hozzáfűznivalóm pedig az, hogy lehetőleg a nagykanizsai vállalkozókat részesítsük előnyben az ilyen bérleti dolgoknál azonos feltételek esetén.

  Zakó László: Egy módosító javaslatom van a 8. § (2) bekezdéséhez. Az opció engedélyezése a polgármester hatásköre az eredeti szöveg szerint. Én ezt kérném módosítani a polgármestert átírni közgyűlési hatáskörre. Tehát a 4. oldalon 8. § (2) pont, polgármester szót, közgyűlésre.

  Litter Nándor: Több hozzászólás nincsen, a módosítások közül egyetértek valamennyivel. Kérdezem Solti úr kíván-e szólni?

  Solti Károly: Örvendetes tény, hogy a kamara képviselője nem vendég, én szívesen végigültem és ezt esküszöm, hogy nem rosszból mondom, hanem örömmel vettem, hogy nem tart bennünket a közgyűlés vendégnek és ezért nem vette előre a minket érintő napirendi pontot. Köszönöm szépen, nem lehetett volna kihagyni. Én úgy érzem, hogy integrált szerves részét képezzük a város közéletének és ezt ez is bizonyítja.

  Az első hozzászólásom a benyújtott rendelettervezethez a következő lenne. Úgy hiszem, hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a nagykanizsai vállalkozók olyan jelentős anyagi erejét képviseli, hogy megbízottjának ebben a bizonyos bíráló bizottságban, amit a 3. pont tárgyal, helye lenne. Természetesen ezzel a közgyűlés, az önkormányzat egy gesztust tenne a vállalkozók társadalma felé, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlemények pályázatának elbírálásába bevonja a vállalkozók valamiféle képviseletét is. Ez volna az első javaslatom.

  A második javaslatom a 4. oldalon a 8. §-ban szereplő maximum 5 éves időtartamra történő bérbeadással lenne kapcsolatos. A Kamara nevében javasolom ezt 8 éves időtartamra emelni, ugyanis hosszabb távon gondolkodva az 5 év hiába, bár a rendelettervezet biztosítja az újabb 5 éves opciónak a lehetőségét, viszont ez lehetőség, hiszen az engedélyezés a polgármester úr hatásköre a rendelet szerint, amit természetesen nem kifogásolunk, de szeretnénk pontosan ezért, hogy a vállalkozók fejlesztési lehetőségeinek nagyobb teret adjunk, időben az 5 éves intervallumot 8 évre kérném szépen emelni. Még egy ponton szeretnék megjegyzést tenni, ill. véleményt nyilvánítani, az pedig a következő.

  Ugyancsak a 7. oldalon a 14. § (3) bekezdése. Ugyanis meggyőződésünk, hogy a vállalkozók az önkormányzati tulajdonú bérlemények, hiszen a megelőző pontban, a következő szerepel, olyan beruházással élhet, amelyet a bérbeadó, tehát a munkák elvégzéséhez a bérbeadó előzetesen hozzájárult. Ez esetben feltételezhető jóhiszeműen és teljes mértékben úgy gondolom, hogy olyan beruházást fog eszközölni a bérlő, amely jelentőse növeli ennek az ingatlannak az értékét és nem speciálisan növeli, tehát nem olyan az ő szakterületéhez szükséges speciális beruházás által, ami aztán a bérlemény más hasznosítása esetén elveszne. Amennyiben közhasznú – hogy így mondjam vállalkozás céljából közhasznú – fejlesztést jelent, akkor én azt szeretném kérni, hogy ez a legfeljebb 50 %, ez mondjuk jó esetben módosuljon legalább 50-re, hiszen így az önkormányzat gyakorlatilag az Ő tulajdonában lévő ingatlan értéknövekedésének a felét elismeri, nem többet, a felét és úgy hiszem ez egy nagyon szép gesztus lenne, amennyiben második javaslatom ezt a közgyűlés nem fogadná el, akkor pedig legalább, vagy legfeljebb 80%-ot kérnénk, hogy adjunk egy ilyen lehetőség egyéni mérlegelésre a polgármester úrnak. Illetőleg amennyiben a nagyobb mértékű bérbeszámítást a közgyűlés elfogadja, akkor ugyancsak kérem a legfeljebb 2 évet a pont utolsó előtti sorában legfeljebb 5 évre emelni, hiszen valószínű, hogy ha nagyobb bérbeszámítási összeg kerülne elismerésre, akkor az két év alatt az ott közölt egyéb szabályok alapján érvényesíthetetlen volna. Megragadom az alkalmat és mindannyiukat szeretettel hívom az Európai Uniós kiadványok holnap, holnapután megtekinthető kiállítására.

  Papp Nándor: Én a magam részéről a 60%-tól egyáltalán nem félnék, ami a 3. §-ban van, hiszen maximalizálva van, hogy a bérbeszámítás időtartama legfeljebb két év és a szerződés szerinti bérleti díj fele. Tehát így is, úgy is gyakorlatilag az egy éves bérleti díjig lehetne elmenni ezzel a témával. Elvi dologról van szó, de így is, úgy is maximalizálva van, tehát én azt gondolom, hogy nem kellene félnünk tőle.

  Kelemen Z. Pál: Én meghallgattam a kamara képviselőjének a véleményét és Ő derék érdekvédőként védi azoknak az érdekeit, akik megbízták ezzel. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy akiknek az érdekét védi, azok többsége maga is bérbeadó és ismerjük, hogy milyen fajta szerződéseket kötnek. Hát messze nem olyan jó kondíciókkal, mint amilyet az önkormányzat ajánl ki. Tehát mint érdekvédővel, amit mint érdekvédő mond, azzal még azonosulni is tudnék ha én is azok közé tartoznák, akiket véd, de nem a város nevében, így nem tudok azonosulni Vele, hiszen senki más ilyen kedvező feltételekkel nem ad bérbe intézményt, épületet, ingatlant, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.

  Litter Nándor: Több hozzászóló nincs. Szűcs Mariannak a kiegészítésével egyetértek. Papp Péter által elmondottakat támogatom. Tóth László úr a rendelet módosítását kérte, itt a pontos számát nem tudjuk a rendeletnek, akkor értsél azzal egyet, hogy a rendeletet megnevezzük és majd a későbbiekben kerül pontosításra. Halász Gyula pontosan nem mondta meg, hogy melyik paragrafusnak melyik részét módosítsuk, tehát így nem tudom értelmezni az Ő javaslatát. Zakó László opciós javaslatával nem értek egyet, erről akkor szavaznunk kell.

  Kamara javaslatával kapcsolatosan én javasolnám Papp Péter úr véleményét kérném ezzel kapcsolatosan, hogy bevonnánk a munkába a kamara képviselőit szavazati jog nélkül esetlegesen, hogy ott el tudja mondani az álláspontját. Mi erről a véleménye?

  Papp Péter: A kamara képviseletében Solti úr ott volt a bizottsági ülésen, más vállalkozók is ott voltak a bizottsági ülésen, a vitában részt vettek. Én úgy érzem, hogy Nagykanizsa város jelenlegi pénzügyi helyzetében ha annyit tudunk előre lépni, hogy eddig nem kaptak a vállalkozók ilyen téren engedményt, most kapnak egy olyan engedményt, hogy két évig a bérleti díj felével felérő.

  Litter Nándor: Bocsánat arról volt szó, hogy a bíráló bizottságban vegyen részt a képviselőjük, részt vehessen döntési jogosítvány nélkül.

  Papp Péter: Azt elfogadom, tanácskozási joggal természetesen.

  Litter Nándor: Támogatnám, hogy ez így történjen meg. Karcsi ez elfogadható számodra? Köszönöm. A másik két javaslatoddal, tehát a maximum 5 évnek a 8 évre emelését nem támogatom, a mérlegelési jogkörtől meg ódzkodnék, mert az elég veszélyes játék, hogy ha nagyobb százalékok között lehetne mérlegelni és egyedileg eldönteni a támogatásnak az összegét. Az 50%-nak a módosítását sem támogatom a magam részéről. Ezekről a százalékos mértékekről külön szavazunk. Két nyitott kérdés van, az egyik Zakó László úrnak az opciós javaslatával kapcsolatosan, ami a 8. § (2) bekezdését érintené. Zakó úr azt javasolja, hogy közgyűlés adhasson erre módot. Én nem javaslom ennek az elfogadását, kérem szavazzunk erről, hogy ki ért egyet Zakó László javaslatával, hogy a közgyűlés legyen az opciós jogot biztosító szervezet.

   

  A közgyűlés 9 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Nyitott kérdésként maradt meg a bérbeszámítással kapcsolatos számlával igazolt ÁFA nélküli költségek százalékos mértékének a meghatározása. Itt két javaslat volt, egyik a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak az 50%-a, másik pedig Papp Nándor úrnak a 60%-os javaslata. Én az 50%-kal értek egyet. Szavazzunk az 50%-os mértékről először. Ki támogatja az 50%-ot?

  A közgyűlés18 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: A rendelet ezen módosítások után egyben történő elfogadását kérem Önöktől. Szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  3/2003.(I.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2003.(I.29.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

 5. Javaslat a 4/2001.(I.31) számú a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosításáról (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Cseresnyés Péter: Én úgy gondolom, hogy azért módosító indítványról kellene szavaznunk mindenképpen. Tehát itt a Papp Nándornak volt egy indítványa a 60%-ról. Én úgy gondolom erről kellene mindenképpen szavazni.

  Röst János: Nem kell róla szavazni. Alternatív esetén elhangzás sorrendjében kell megejteni a szavazást, ill. a beterjesztés sorrendjében.

  Dr. Csákai Iván: Tanulságos olvasmányt kaptunk. Egyetlen egyet hiányolok, hogy valahogy le van írva, hogy 1-es körzet, 2-es, 3-as, térkép nincs mellé. Van olyan, hogy 66%-kal emelkedik, 50%-kal. Megmondom őszintén még a 300%-kal emelkedést tudom elfogadni legjobban, mert az önkormányzat épített egy ravatalozót. Az infláció valahol sokkal alacsonyabb, mint a legalacsonyabb emelkedés a 25%. Én nem tudom elfogadni ezt a magas emelkedést és főleg ott nem. Én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy mi indokolja az urnafülke 10 éves megváltásánál a 150 %-os emelkedést. Ugyanakkor az urnasírhely 10 évre csak 50%-kal. Azt magyarázza meg nekem valaki, hogy az urnafülke miért kerül drágábba, mint az urnasírhely. Valahogy olyan ad hoc-nak tűnik számomra ez az egész előterjesztés és nem lehet kezelni.

  Litter Nándor: Én azt kérném mielőtt tovább folytatnánk és a bizottságok döntéseit, javaslatát hallgatjuk meg, kérjük meg Gáspár Andrást, hogy ezekről a felvetésekről, amit itt Csákai úr elmondott, próbáljon meg válaszolni.

  Gáspár András: Legutóbb 2 évvel ezelőtt voltak emelve a temetőkben a díjak, tudom, hogy ez nem feltétlenül indok, akkor közelítettünk a többi városban alkalmazott díjakhoz. Közelítettünk ahhoz a helyzethez, hogy a Nagykanizsa, Tripammer utcai temetőben lehet, hogy rossz megfogalmazás, miből mennyi helyet lehet adni, mennyi helyet lehet biztosítani. Azt tudni kell, hogy a Tripammer utcai temető már megtelt, tehát oda régóta rátemetések történnek. Nincsen szabad hely. Lassan időszerű lenne a temető bővítése. Ennek megfelelően ahol, amerre lehet tovább haladni, amerre megfelelő számban vannak felszabadított helyek, azoknak a díja természetesen alacsonyabb, amelyek messzebb vannak a központtól, a ravatalozótól. Ahogy közelítünk a ravatalozó felé, a díjak ennek megfelelően növekedtek. Ez a korábban elfogadott rendelet – én elnézést kérek – valóban kimaradt nekünk, hogy mellékeljük a temető térképét bejelölve a különféle kategóriákat, de ugyanazt az arányt hoztuk tovább, ami a korábbiakban most már negyedik éve megy a különféle területeken, tehát nem változtattunk, mert ott külön meg volt határozva, nem változtattunk a tömbökön. Föl vannak sorolva, hogy mely tömbök mely kategóriába tartoznak, de természetesen térkép nélkül és még egyszer elnézést kérek, térkép nélkül ez nehezen értelmezhető. Az urnafülke váltás és az urnasír váltás 10 évre, ez tessék elképzelni, ez egy 10 éves bérleti díj, ahol a 10 év alatt nekünk a temetőgondnokságnak kell ennek a környezetét is gondozni megfelelő módon. A másik probléma az urnafülkével, hogy az urnafülkék fogyóban vannak, viszont nagyobb az igény az urnasírhelyre. Tehát úgy értem, hogy fogyóban vannak, hogy a kiépített – mert úgy néz rám a képviselő úr, ezért részletezem – urnafülkékben egyre kevesebb hely van, miután az elmúlt 10 éven belül volt gyakorlatilag az összes építve és vagy új urnafülkét építünk, vagy amit tapasztaltunk, ami kedvezőbb, hogy urnasírhelyet építünk. Elkezdtük mi az urnasírhely fejlesztést két évvel ezelőtt és számunkra is úgy tűnik, hogy a lakosság szívesebben veszi. Itt azért nehéz vigyázni a fogalmazásra is. Tehát az urnasírokat kedvezőbben értékeli, mint az urnafülkéket és ezeket tükrözik az árak. Továbbá a környező településeknek a településeken alkalmazott árakat – itt a hasonló nagyságrendű városokra gondolok – ahhoz képest úgy gondolom, hogy mondjuk Keszthelyen 70.000 Ft a kiemelt hely, Nagykanizsán csak 45.000 Ft és ezen nem is kívántunk változtatni. Mi összehasonlítottuk a többi településsel, hasonló nagyságrendű városoknak az alkalmazott díjait és azt mondom, hogy Kanizsa nem is a közép kategóriába, hanem a közép kategória alatt van.

  Papp Péter: A jelen tárgyalt napirendet a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, 7 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és 5 igen és 0 nem szavazattal elfogadat, azonban egy-két kérdést az Andráshoz szeretnék feltenni. Nem beszéltél arról, hogy itt az általános forgalmi adó esetleg hogyan befolyásolta, annak a változása befolyásolta-e az árakat, mert a végén a kegyeleti szolgáltatás díjára vonatkozóan megjegyzi az előterjesztés, az ÁFÁ-t nem tartalmazza. Tehát a plusz ÁFÁ-t hozzá kell tenni és az a kegyeleti szolgáltatásnál nem tudom változott-e?

  Gáspár András: Parkolóknál változott, a temetkezésnél nem.

  Budai István: Azt tudom, majd ott is mondom. Nekem az a véleményem, hogy egy-két helyen van olyan szándék is, ahol el akarjuk terelni bizonyos irányba a szokásokat. Tehát ott engedünk. Ahova nem akarjuk, tehát a betelt területekre magasabb árat alkalmazunk, hogy az igényeket visszaszorítsuk, ahova rá akarjuk a figyelmet terelni, ott pedig alacsonyabbakat. Itt a sírhelyeknél én találok ilyeneket, hogy a 2. területbe 66%-os áremelés van, a 3-as területben pedig csak 50. Tehát én ezt így értékelem, valamilyen oka is lehet ennek. Azt, amit elmondtál, hogy az urna helyek, meg az urnaváltás, az is egy szokás eredménye úgy gondolom, hogy amelyiket preferálni szeretnénk, ott kevesebbet emelünk. Én nekem az a kérésem és a Pénzügyi Bizottsági ülésen is ez felvetődött, de azóta már mástól is hallottam ilyen problémákat, ez nem ármegállapítás kérdése, hanem a rátemetés és a kettős sírhelyeknél az újraváltásnál bizonyos problémákat vetnek fel a lakók, hogy újra indítják a megváltási díjat akkor, hogy ha 10 évvel ezelőtt megváltottak egy sírhelyet és most rátemetnek, akkor újra indul a 25 év. Ez lehet, hogy nem igaz, de a lakosság részéről ilyen bejelentés már érkezett. Ugyanez az iker sírhelynél, hogy ha megvett egy iker sírhelyet és az egyikbe temetett valaki valakit, a másikba pedig nem, akkor amennyi idő eltelt a foglalt sírhelynél, azt nem veszik figyelembe, újra megvetetik amiben már halott van, azt is. Ezt a Szabó István úrral mi megbeszéltük, de ennek ellenére mégis másnap én kaptam egy ilyen jelzést, hogy ez a kérdés nem egészen helyesen van alkalmazva a gyakorlatban. Légy szíves erre majd figyelj oda, hogy ha tényleg probléma van vele.

  Gáspár András: Ezt a kérdést a gyakorlat mi a törvénynek megfelelően alkalmazzuk. Tehát nem a helyi rendeletnek, hanem a temetkezési törvénynek. Ez azt jelenti, hogy az elhunyt részére 25 évre meg kell váltani a sírhelyet. Tehát volt egy elhunyt ezelőtt 8 évvel és ugyanabba a sírba rátemetés van – és majd mondom az ikersírhelyet – ugyanabba a sírba rátemetés van most, akkor az új elhunyt számára kell 25 évre megváltani a sírhelyet de úgy 25 évre, hogy a már megváltottat ebből le kell vonni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 8 évről van szó, mert 8 év telt el a 25-ből, további 8 évet kell megváltani. Tehát szó sincs arról, hogy egy sírba valaki pár évvel ezelőtt megváltotta a sírhelyet egy elhunyt számára és most van temetés és ismét azt az időt fizetteti ki a temetőgondnokság amelyet már egyszer kifizettetett. Nem. A különbözetet kell. Tehát mindig meg legyen a 25 év, amikor temetés történik. Az utolsó temetéstől számított 25 évnek meg kell lenni, de ez úgy, hogy ha ne adj Isten mondjuk tavaly volt a temetés és ugye megváltották 25 évre, akkor összesen idén egy új temetésnél egy évet kell megfizetni és ezt is fizettetjük, ez a gyakorlat. Ismét a temetkezési törvényből adódik az, hogy a sírhelyeket, az iker sírhelyeket együtt kell kezelni, egy sírhelyként. Tehát ha van egy dupla sírhely, sírhelyet elhunyt esetén lehet váltani, mert kripta helyet lehet elhunyt nélkül, tehát volt egy elhunyt és dupla sírhelyet váltottak, ez a két sírhely együtt fut. Ha ismételten elhunyt kerül a sírba és arra az oldalra kerül, amelyikben már a korábbi elhunyt volt, igazából a sírhelynek az egyik, mondjuk a jobb oldala változatlanul üres, ennek ellenére a törvény szerint együtt mozog ez a két sírhely, mind a kettő vonatkozásában ugyanúgy a 25 évnek élnie kell. De itt is a különbözetet kell megfizetni, azt az időt ami még nincs a 25 évig lefedezve.

  Bicsák Miklós: Egy kicsit aggályaim vannak, mint Palin városrész képviselője és el kell ezt mondanom, és el is várja tőlem Palin lakossága. Évek óta a temető felújítása és megragadva az alkalmat ügyvezető úr is itt van. Tavalyi évben 2,5 millió Ft át lett csoportosítva a ravatalozónak a felújítása nem történt meg. Nem tudok egyetérteni azért ezekkel a megemelt bérekkel, ami Palin vonatkozásában van, amíg olyan szolgáltatást nem adunk a lakosság részére, akkor nem emelhetünk bért. Én kérem ígérje meg az ügyvezető úr és polgármester úr is, hogy a tavaly átcsoportosított pénzt ez évben – mert elvárja a lakosság – hogy a felújításra fordítsák. Mert egyedül a városszéli településen Palin ravatalozó. Ez hozzá tartozik az árakhoz polgármester úr és a lakosság ezt számon kéri tőlem, nekem el kell mondani. Kérem, hogy ez szerepeljen. Ez már évek óta így megy, emeljük az árakat és a lakosság meg nem kap érte semmit.

  Polai József: Én hasonló gondolattal szeretnék hozzájárulni a közgyűlés munkájához ebben a napirendi pontban, hiszen a szolgáltatási díjak miközben emelkednek, úgy gondolom, úgy érzem, hogy Kiskanizsán és Bajcsán viszont egyáltalán nem látszik, nem érződik ez a temetőkert környezetének színvonalán. Csak megjegyezném, hogy a temetőkerítése kidőlt és szeméttel van feldőlve. Bajcsán pedig a temetőben mindenképpen egy út létezik, a temetés biztonságos bonyolításához, hogy a sírhelyeken ne kelljen bukdácsolni az elhunytat szállító embereknek, mindenképpen legalább kettő mellékút megépítése szükséges nagyon sürgősen.

  Cserti Tibor: Én arra kérem képviselőtársaimat, hogy maradjunk szigorúan a napirendi pontnál és önmérsékletet tanúsítsunk. Díjakról van szó. Jogos amit felvetettek, csak azért ne vegyék igénybe a képviselőtársaik türelmét és kérem ha egyéb felvetés nincs, akkor szavazzunk a díjakról.

  Sajni József: Nem szeretném az időt húzni, ezért konkrét kérdésem lenne Gáspár András úrhoz, mégpedig az, mivel hogy a temetők között én nem látok, tehát a külterületi, városkörnyéki temetők között különösebben nagy eltérést, ezek a díjak miért jelentősen térnek el, akár a temetkezési helyek használatában, akár a ravatalozó használatában. Egy másik kérdés, ez a harmadik, hogy ez a sírbolthely váltás 100 évre, ez minden temetőre érvényes, vagy pedig a Tripammer utcaira?

  Gáspár András: A sírbolthely váltás minden temetőre érvényes. A peremterületi temetők között nem szolgáltatási színvonal különbségnek nevezném, hanem a rendelkezésre álló létesítmények állapotának a különbségéből adódnak a díjkülönbözetek, így pl. a Miklósfai temetőben a felújított ravatalozó következtében kissé magasabb lett az emelés, ugyanez a Sánci temetőben radikálisan magasabb lett, tehát itt az adott helyhez, az adott helyzethez, a temetőben rendelkezésre álló temetkezési területhez, a létesítmények állapotához vannak igazítva a díjak.

  Kereskai Péter: Azt hiszem, hogy lassan szavaznunk kéne, mert egy kicsit eltérünk Cserti Tiborhoz kapcsolódnék. Annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy mi a Pénzügyi Bizottságban elég világosan megértettük, hogy miért kell ezeket a díjakat így közelíteni a piaci árakhoz. Tehát ezzel azt hiszem semmi probléma nincs. Egyetlen dolgot hiányoltam az előterjesztésből, mindegyikben benne szokott lenni a pénzügyi hatása is, habár kegyeleti közszolgáltatási díjaknál nem szép dolog ilyenről beszélni, de ez 3 millió Ft bevételt jelent a városnak.

  Gáspár András: Igen, mi készítettünk ehhez előlapot, nem tudom hova tűnt útközben.

  Litter Nándor: Konkrét javaslatok nem voltak, ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk a rendeletről. Aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, kérem szavazzon.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

   

   

   

  4/2003.(I.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2003.(I.29.) számú rendelete a 4/2001. (I.31.) számú, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

 7. Javaslat a fizetőparkolók működéséről, a közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság szintén tárgyalta a napirendi pontot és az alábbi módosítással elfogadásra javasolja. A 8. § (2)-(3) bekezdését kérjük törölni, amely a kerékbilincs alkalmazhatóságát tiltja meg. Tehát magyarán még a rendeletben sem adunk lehetőséget annak, hogy alkalmazható legyen a városban a továbbiakban a kerékbilincs használata.

  Papp Péter: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet és 8 igen, 1 nem szavazattal egy módosítási javaslattal fogadta el a határozatot, mégpedig a 6. § (6) bekezdésében szeretnénk azt a kiegészítést, hogy általános, városra szóló éves bérletet magánszemélyek is válthassanak gépkocsi rendszámra vonatkozóan nyílván valóan.

  Cseresnyés Péter: Nekem egy kérdésem lenne az ügyvezető-igazgatóhoz, hogy világos legyen számomra, csak azért szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen ezt az áremelést az ÁFÁ-nak a mértékének a növekedése miatt kellett megtenni.

  Gáspár András: Nem egészen. Itt is két éves időtartam volt, amikor nem történt díjemelés. Az ÁFA változás egy mottója volt ennek, hogy ebben az esetben, miután már az ÁFA is bejött, jelentősebb a csökkenés ahhoz képpest, hogy ha mondjuk nem emelnénk egyáltalán díjat és úgy számolunk, ahhoz képest most jelentősebb lett volna a csökkenés. Igazából, miután társaságunk bent van a parkolókat üzemeltetők társaságában, igazából ezek a parkolódíjak az országban közel azonosan mozognak folyamatosan most már évek óta. Ez a 140 Ft-os óradíj ez jellemző a hasonló nagyságrendű városokra. Eddig volt a 120 Ft, ami ennek az alsó határa volt, mert 120 és 130 között mozgott. Az indok nem az ÁFA következtében bekövetkező bevételcsökkenés, hanem egy összetettebb dolog volt.

  Papp Nándor: Bizottságunk is megtárgyalta a napirendi pontot és a bizottság a rendelettervezet közgyűlés elé terjesztését támogatja, javasolja, akkor még nem gondoltuk, hogy a kerékbilincsekkel kapcsolatban más probléma is fel fog merülni, javasolja a parkolókban három nyelven – magyar, horvát, német – legyen feltűntetve jól látható helyen a parkoló automaták közelében a kerékbilincs alkalmazásáról szóló figyelmeztetést, de elképzelhető, hogy ez azóta oka fogyott lett.

  Cseresnyés Péter: Az előző kérdésemhez kapcsolódóan akkor mennyit jelent ez az ÁFA növekedés és mennyit jelent forintálisan az emelés, milyen mértékű?

  Gáspár András: Összességében mintegy 3 millió Ft-ról van szó.

  Cseresnyés Péter: Elnézést, 140 Ft-ból mennyi az ÁFA növekmény, tehát a 20 Ft különbségből mennyi az ÁFA növekmény és mennyi az emelés mértéke.

  Gáspár András: Eddig 12%-os ÁFÁ-ja volt, most 25%-os ÁFÁ-ja van, tehát a 13%-nyi egyszer a behozandó növekvés, meg durván még egy olyan 8%-nyi emelkedés van rajta.

  Budai István: Én csatlakoznék Tóth úrnak a hozzászólásához és határozottan tiltakozom az ellen, hogy a kerékbilincsnek bármi formáját bevezessük a városban ismételten. Az valamikor óriási energiánkba tellett, hogy megszűntettük, meg elég sok mendemonda keringett akkor körülöttünk, én nem szeretném ha most bármilyen módon ezt most visszacsempésznénk a városba, mert ez nem emberséges dolog, hogy oda láncolom, oda bilincselem a járdaszegély mellé a gépkocsit. Én úgy gondolom más megoldásokat már megtalálták. Megfelelő szankciókat, megfelelő bírságolási lehetősége ennek megvan. Ez a kerékbilincs a mai embernek már megalázó az én fogalmaim szerint és ezt nem szeretném ha újra visszahoznánk ide is. Úgy gondolom, hogy ez elfogadható álláspont, hogy ne legyen ilyen.

  Én egy olyan kérdést szeretnék még feltenni, aminek aktualitása akkor volt, amikor nagy volt a hó, de hátha még lesz hó, hogy amikor nagy hó van, akkor a parkolási dolgokat, különösen a szűk utcákban, ahol fizető parkolókat jelöltünk ki, ott azért akkor fel kellene függeszteni ezt a fizetőparkolási szolgáltatást, mert nem tudja elfoglalni a helyét a parkoló gépkocsi a járdaszegély mellett a hó miatt és annyira leszűkíti a forgalmat. Vannak ilyen területek, pl. a Királyi Pál utcában voltak ilyen gondok, hogy a hóeltakarítást is akadályozta ez a dolog, bár az nem fizető parkoló. De pl. a Sugár útnak az eleje, meg a Batthyány Gimnázium előtti szakasza, az tényleg problémás volt, hogy arra az időszakra ott akkor gondolom legalább is ne bírságoljanak a parkolóőrök, ha ilyen helyzet van. Én csak ennyit szerettem volna kérni. Gondolom ez nem olyan nagy kérés, de remélem, hogy annyi hó azért nem lesz, hogy ebből olyan nagy kiesés legyen.

  Dr. Csákai Iván: Budai képviselőtársamhoz csatlakozva én nem így mondanám el, hanem egyszerűen a 3. §-ba egy (4) bekezdést iktatnék be, parkírozási díjat akkor szedhet be, ha parkírozót alkalmassá teszi parkírozásra. Tehát akkor, amikor a havat maga az autós tapossa ki az autóval, akkor ne szedjen már.

  Vargovics Józsefné: Hozzánk több horvát állampolgár jött azzal a panasszal, hogy amíg odaállt az autójával a parkolójába, elment felváltani a pénzét, mire visszaért, már ott voltak a büntetőcédulával. Én azt hiszem, hogy ez valamennyire nem emberséges. Én kérem, hogy azért ezt vegyük figyelembe és adjunk időt, nemcsak a horvát állampolgároknak, ugyanúgy a magyarral is előfordul ez a szituáció. Nem véletlen az, biztos vagyok benn, hogy ez is közrejátszott abban, meg a kerékbilincs használata is, hogy a horvát bevásárló turizmus valamennyire csökkent itt Nagykanizsán.

  Cserti Tibor: Egy apró kiegészítést szeretnék még tenni az anyaghoz. A Gazdasági Bizottság ülésén a Gazdasági Bizottság tagjai elfogadták rendelttől függetlenül az mellett, hogy a parkírozásnak a feltétel rendszerét személy vonatkozásban is azért szalonképessé kellene tenni. Az a javaslatnak a lényege, hogy a közgyűlés kötelezze a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg a parkolóőrök ruházati ellátásának anyagi kihatásait. Tehát ezzel is egy picit a város külsőleg is demonstrálja, hogy igen, megbecsüli őket, meg akiket érint egyébként külföldiekkel, találkoznak ezek a parkolóőrök, azért valahogy szalonképesen nézzenek ki.

  Dr. Kolonics Bálint: A parkolók helyzetéhez nem kívánok itt a közgyűlésen hozzátenni Budai képviselőtársamhoz csatlakozva teljesen egyetértek vele az Ügyrendi és Jogi Bizottság vizsgálatot kezdeményez ez ügyben, hogy mennyire teljesítette a VIA Kht a szerződésben vállalt kötelezettségét e tárgyban. Én inkább oda térnék vissza, oda kanyarodnék vissza, hogy milyen előterjesztést tartok a kezemben. Én amikor ezt otthon elolvastam, számomra egyértelműen az tűnt ki és itt az elején is szerepel, hogy a jogi megalapozottság és az ÁFA törvény változást említ, ill. itt a díjtarifák mértékének az emelését tartalmazó táblázat feletti sorból is nekem az tűnik ki, hogy a bruttó díjak ÁFA tartalma növekedett 12-ről 25 %-ra. Ismételt díjemelésről van szó, ami a városi polgárok felé úgy csapódik le, hogy na az önkormányzat megint megemelte itt éppen a parkolási díjat. Én szeretném ezt egy kicsit úgy megvilágítani, hogy tulajdonképpen együttműködik nyílván az MSZP-s városvezetés az MSZP-s kormányunkkal olyannyira, hogy tulajdonképpen itt az adóbeszedést most ellátja az önkormányzat. Én a magam részéről nem tudom ezt a javaslatot támogatni. Nem kívánok egy olyan határozati javaslatot elfogadni, amivel a Kormánynak az ÁFA törvény módosításával áthárítva az önkormányzatra ezt a kötelezettséget a megnövekedett ÁFA tartalmat velünk szedessék be a polgároktól és azok után ezt az önkormányzaton kérjék szánon, hogy az önkormányzat megint díjat emelt.

  Zakó László: Egy-két jogi kérdést vet fel bennem a 14. §, ami a lakóautókra és a lakókocsikra vonatkozik. Tudniillik, ha 22 órától 06 óráig tilos nekik két óránál hosszabb ideig várakozni ilyen parkolóhelyeken, egyrészt ki ellenőrzi, másrészt erre a figyelmet fel kellene hívni. Ennek elég komoly költségei vannak. Másrészt pedig hogy győződünk meg arról, hogy az a lakóautó, lakókocsi az lakók nélkül parkírozik-e a parkolóban, vagy pedig bent laknak, mert nagy turisztikai látványosságú helyeken Ausztriában pl. nagyon sok helyen tiltják, de ott egyrészt táblával tiltják, másrész ott nagy valószínűséggel a lakóterületen kívül ott bent is tartózkodnak a lakóautókban. Vagy vegyük ki ezt az egész pontot és engedjük meg, mert nem valószínű, hogy pont Nagykanizsán valaki a Rozgonyi utcában fog éjszakázni egy lakóautóban. Vagy pedig akkor a szankciónak a módját is tisztázzuk, mert amúgy szabályosan. Közlekedésrendészeti szabály szerint szabályosan állnak le ilyenkor. Honnan tudjuk, hogy van-e benn valaki és mi a szankció. Ha meg így van és ragaszkodunk hozzá, akkor táblákkal kell felhívni rá a figyelmet.

  Gáspár András: Budai képviselő úr vetette fel a kerékbilincset. Társaságunk legutoljára ha jól emlékszem 1997. májusában bilincselt. Szeretném eloszlatni azt, hogy nekünk az eddigi bilincseléshez semmi közünk nincs közterületen, egyéb területeken. Egyébként tudomásom szerint csak felfüggesztve van a rendelet, az a rendelet, az a része, nem ez a rendelet, az egy másik rendelet és nem végérvényesen hatályon kívül helyezve. Mi fizetőparkolókban talán ha három hónapig bilincseltettünk 1997. elején, májusban volt, ha jól emlékszem az utolsó. Tehát mi nem bilincseltetünk a városban.

  Litter Nándor: Én úgy látom, hogy itt egy kérdés van, ami lezáratlan, az, hogy a lakóautókkal kapcsolatos ügyet úgy el tudjuk-e fogadni, tudod-e értelmezni. Én úgy érzem, hogy tudjuk, mert ott az is szerepel benne, hogy engedéllyel kell rendelkeznie. Más kérdés, hogy ellenőrizni lehet-e ezt a szabályt. Tehát betartható-e? Én erre kérnék választ.

  Gáspár András: Ez a lakóautóra vonatkozó rész igazából nem bennünket érint. Ez a rendelet nem csak a VIA Kanizsa működési területét érinti, nem csak a fizető parkolókról van szó, hanem az egyéb parkolásról. Azt a Közterület Felügyelet ellenőrzi és tartatja be ez a részét.

  Kulbencz Ferenc: A bilincseléshez szólnék egy-két dolgot, mert úgy érzem, hogy egy kicsit túl van misztifikálva a dolog. Mi is már több mint egy éve nem használjuk tulajdonképpen ezt az eszközt.

  Litter Nándor: Bilincselésben egyetértés van a csapatban, ki fogjuk venni innét a szabályozásból.

  Kulbencz Ferenc: Csak annyit akartam hozzátenni ehhez a dologhoz, hogy mi nem alkalmazzuk ezt az eszközt, nem is áll szándékunkban. Azért, hogy most bent marad-e a rendeletben, vagy nem marad bent a rendeletben, esetleg meg lehet hagyni, ha olyan indokolt eset van, de nem értek vele egyet. A parkírozással kapcsolatban meghallgatnám a kérdést, mert éppen.

  Litter Nándor: A lakóautókkal kapcsolatban.

  Kulbencz Ferenc: A lakóautókkal kapcsolatban, hogy lehetne ellenőrizni végül is azt, hogy a téren tartózkodik benne valaki vagy nem. Hát elvileg a Közterület Felügyelet ezt fel tudja vállalni, tehát ha szükséges és ilyen döntés születik, hogy ez megtörténjen, akkor mi vállaljuk azt, hogy tulajdonképpen ezt az ellenőrzést végrehajtjuk.

  Litter Nándor: Kérdés az, hogy a 14. § szerinti szabályozás rendben van-e a Te megközelítésedben?

  Kulbencz Ferenc: Szerintem igen.

  György Pál: Egy kérdést szeretnék még Gáspár úrnak feltenni. Szeretném előtte azonban felhívni a közgyűlés figyelmét arra, hogy a parkolási díjak nem kizárólag azért vannak szedve a városban, hogy a város bevételeit, vagy netán az aktuális Kormány bevételeit növeljék, hanem azért is, akik a városközpontban meg akarnak állni rövidebb, hosszabb időre, azok ott meg tudjanak állni. Mert ha nem lennének parkolási díjak szedve, akkor egy káosz uralkodna, nem lehetne parkolni, nem lehetne megállni, nem lehetne ügyet intézni. Az utóbbi időben egyre inkább tapasztalható az, hogy a fizető parkoló helyeken parkoló gépkocsikban nincsenek ott azok a cédulák, amiket meg lehet váltani ezeken az oszlopokon, mert a parkolók rájöttek arra, hogy ha nem váltanak ilyen jegyet és kitesznek egy cédulát az ablakukra és ezt a cédulát a következő kukába beledobják, akkor ugyanaz a helyzet, mint ha elviszik haza, vagy ha nem csinálnak vele semmit. Tehát kérdésem az, hogyan lehet kikényszeríteni azt, hogy a fizető parkolóhelyeken fizessenek is az autósok. Ismételem nem a bevétel növekedése érdekében, hanem azért, hogy egy másik autós, aki szeretné használni a parkolóhelyet, meg tudjon ott állni.

  Zakó László: Szeretném megkérni képviselőtársaimat, hogy képzeljék bele magukat a következő szituációba. Este 9 órakor megérkezik egy négytagú család egy szálloda elé. Megkérdezem, hogy a hivatalban ki az, aki kiállítja a közterület használati engedélyt a részükre. Különben ha ilyet nem tudnak találni, vagy szerezni, akkor reggelre itt a 17 § szerint 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal fogják súlytani ezt a családot, akik amúgy szállodában laknak, csak nem tudnak éppen hol megállni, mert nincs közterület használati engedélyük. Ilyenre is gondoljunk, tisztelettel kérek mindenkit.

  Röst János: Segítek Zakó Lászlónak. A 14. § nem a helyi rendeletalkotónak a szándéka, hanem törvényi szabályzás. Ilyen értelemben a törvényi szabályzás változását nem az önkormányzattól kell kérni, hanem a kormányzattól.

  Gáspár András: Javaslom, miután valóban törvényi szabályozás is szól erről a telephelyezésről, és ez annak minősül, javaslom a 14. § törlését tekintettel arra, hogy nekem tudomásom nincs az elmúlt 10 évben arról, hogy lakóautó problémát okozott volna bárhol a város parkolóiban, vagy közterületein. Tehát ezt a lakóautónak a törlése a város számára semmi különösebb problémát nem jelent. A fizetés kikényszerítése. Ma már meg van rá a lehetőség, hogy a rendszám alapján megfelelően dokumentálni tudjuk, hogy a gépjármű ott állt a parkolóban. A rendszám alapján megkapjuk a tulajdonost, bíróságra megyünk, kissé huzamos az ügy, de ma már be lehet hajtani ezeket a díjakat és meg is tesszük ezeket. Azért a hóeltakarításra szeretnék én egy pár percet vesztegetni, mert itt egy kissé több szinten el lettünk marasztalva a parkolókkal kapcsolatban és nem szeretném, ha függőben maradna ez a helyzet, csak egy két percet ha kaphatnék rá.

  A VIA Kanizsa Kht nem takarít, hanem takaríttat, megrendel munkát az alapján, amit az önkormányzat számára előírt, hogy mit kell elvégeztetnie. Ezeket tételesen ellenőrizzük, ugyanis a szerződés is úgy szól, gépnaplók vannak, hogy mit végeznek el. A fizetőparkolók mellett az egész város hóeltakarítását mi ellenőrizzük, rendeljük meg és finanszírozzuk. Nem vállalkozunk, hanem mi rendeljük meg. A fizetőparkolók üzemeltetéséből származó bevétel nyereséges, az majd ki fog derülni a pénzügyi résznél, ha az ez évi költségvetésről lesz szó, nyereséges. Nem mindegy, hogy ezt a nyereséget hova fordítom. A fizetőparkolókból elszállítattuk a havat azon a szinten minden fizetőparkolóból és összetolattuk egy helyre, azon a szinten, ami a mi statisztikai adataink alapján ebben az időszakban szükséges. Tehát ez alatt azt értem, hogy ha egy 70 fős parkolóban a mi adataink szerint januárban 20 gépkocsi szokott egész nap állni, akkor én nem szállíttattam el a 70 fő számára a havat, ugyanis azt a pénzt máshova kell fordítanom a városüzemeltetés területén. Tehát ez némileg összetettebb. Azzal pedig nem értek egyet, hogy ha egy olyan módosítás – és ez valahol módosítási javaslatként hangzott el és nehéz lenne ennek megfelelni, ill. vitára adna okot – kerülne be, hogy amennyiben a parkoló olyan állapotban van. Elnézést kérek, ha beállt a parkolóba, mindegy milyen állapotban, beállt. Igénybe tudta venni? Igénybe tudta venni. Aki nem áll be a parkolóba, attól nem kérünk díjat, ha nem tudta igénybe venni. Ez az egyik része.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. Kaptunk tájékoztatást a hómunkálatokról is. Úgy érzem, hogy minden információ rendelkezésünkre áll, hogy döntésünket meg tudjuk hozni. Javaslatok hangzottak el a 8. §-ban levő kerékbilinccsel kapcsolatos szabályozásnak a törlésére, én egyetértek ezzel, hogy töröljük. Ugyancsak javaslatként hangzott el, hogy magánszemélyek is vásárolhassanak bérleteket, teljesen természetes, tartalmaznia kell a szabálynak. Én a magam részéről elfogadom Gáspár Andrásnak a véleményét a parkolók alkalmasságával kapcsolatosan, de mivel itt egy javaslatként hangzott el, hogy ezt építsük be a rendeletbe, elég nehéz lesz meghatározni, hogy mikor alkalmas, mert ha beállsz, akkor valóban alkalmasnak tűnik, tehát én elfogadom Gáspár úrnak a javaslatát, hogy ezt ne építsük be. Azt viszont nagyon fontosnak tartom, amit Vargovicsné és mások is felvetettek, hogy a parkolóőrök munkájával kapcsolatos ellenőrzést, felügyeletet egy kicsit szorosabbra kellene fogni, ill. olyan jellegű felkészítéseket kellene részükre tartani, ami az ügyfelekkel, a parkírozókkal kapcsolatosan egy kicsit a kapcsolatukat javítja. Tehát nem lazítani a fegyelmet, hanem én azt szeretném kérni, hogy ilyen jellegű munka induljon el és ezt Te a saját hatáskörödben egy felkészítés, ill. a ruházattal kapcsolatos elvárásokat a részükre megfogalmazni, hogy egy kicsit jobb képet mutassunk magunkról, amikor főleg külföldiek, vagy akár a nagykanizsai lakosok is a parkolókat igénybe veszik. Ezt külön pontban én úgy gondolom nem kell megfogalmazni ezt, majd Tőled kérni fogjuk, hogy ezt teljesítsd.

  Lakóautókkal kapcsolatosan Röst János úr megválaszolta Zakó úr felvetését, ennek ellenére több rendezetlen kérdés van. Az első az alkalmas parkírozóhely.

  Csákai úr javasolta, hogy ezt rögzítsük a rendeletben, én nem javaslom. Kérem erről külön szavazzunk. Ki ért azzal egyet, hogy ezt szabályozzuk a rendeletben. Én nem javaslom, hogy szabályozzuk.

   

  A közgyűlés 11 szavazattal, 15 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Zakó úrnak volt a következő javaslata, hogy töröljük a 14. §-t. Elfogadod Röst úr válaszát?

  Zakó László: Itt a törvény csak az autó fajtáját írta körbe, nem tudom, hogy ott rendelkezik-e, nem tudom fejből nem vagyok jogtár, de itt csak arról van szó, hogy az ott a törvény ilyen paragrafusában meghatározott lakóautóval tilos. Ebből az derül ki, hogy ezt mi hoztuk a rendeletben ezt a pontot. A törvényi utalás az csak a jármű körülírására vonatkozik. Kérném törölni.

  Litter Nándor: Gáspár András jelezte, hogy egyetért a törléssel, én is támogatom akkor ezek után. Ennek megfelelően akkor töröljük a rendeletből, szavazni külön nem kell róla. Akkor az egész rendeletről szavazzunk ezekkel a módosításokkal együtt ki fogadja el.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  5/2003.(I.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2003.(I.29.) számú rendelete a fizetőparkolók működéséről, a közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

 9. Javaslat a többször módosított 4/1998.(II.24.) számú az önkormányzat által fenntartott piacokon és vásárokon alkalmazandó díj megállapításáról és a díjfizetés feltételeiről szóló rendelet módosítására (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter: A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal elfogadta a rendeleti javaslatot, egyetlen egy kiegészítést kérünk hozzátenni, hogy nem szerepel az állatvásártéren az elfoglalt hely után fizetendő díj ló, szarvasmarha, szamár és öszvérre, erre pótlólag kerüljön be egy adat.

  Gáspár András: Elnézést, erre most már tudok válaszolni, akkor hírtelen nem tudtam, mert meglepett, hogy miért nincs bent. Ezt a területet az egyéb vásárokra már bérbe adtuk helybiztosítással, ugyanis azok heti rendszerességgel vannak. Ugyanezt a területet még egyszer nem biztosíttathatjuk velük lóvásárra. Ennyi az indoka, tehát ezért nem is javaslom, hogy bekerüljön ide a szám.

  Tóth László: Nem vagyok én nagy állatszakértő, de itt az utolsó oldal b. pontjában sertés, tyúk, kecske, bárány vonatkozásában a 25.000 Ft-os díjat én nem tudom elfogadni. Nem akarok beleavatkozni szakmai dolgokba, csak kérdezem András, ha elviszek egy kecskét oda és el akarom adni, akkor le kell perkázni 25.000 Ft-ot?

  Gáspár András: Ez a fizetendő helybiztosítás, de elnézést kérek ha közbeszólók, olyan árakról beszélünk, amik élnek. Tehát itt változás három helyen van, a I./D-ben, és a II/A-ban, a többi helyen nincs változás, nem javaslunk emelést sehol.

  Litter Nándor: Tóth úr, a válasz elfogadható?

  Tóth László: Igen.

  Budai István: Csak annyit szeretnék mondani, hogy a Pénzügyi Bizottság változatlan formában javasolja a közgyűlésnek elfogadni ezt a határozati javaslatot.

  Dr. Kolonics Bálint: Nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Vissza szeretnék utalni röviden a polgármesteri tájékoztatóra, ahol is a 98/2002-es számú márciusban meghozott közgyűlési határozat tartalmazza a csarnok-üzletházról, annak a kihasználatlanságát. Pontosabban azt, hogy érdeklődés hiányában egyetlen üzlethelyiséget sem tudtunk bérbeadni a meghatározott feltételekkel, ill. azt is, hogy a csarnok működésének egységesítését egy költségvetési munkacsoport vizsgálta. Én úgy látom, hogy ez az előterjesztés akkor valószínű ennek a munkacsoport munkájának az eredménye, de azt vártam volna, hogy tulajdonképpen itt az élelmiszerpiac vonatkozásában is a díjváltozásról döntünk, akkor ott csak díjcsökkentés szerepeljen és ne emelés. Én nem értem igazándiból a logikáját ennek a díjemelésnek. Hogy akarjuk így még jobban kihasználttá tenni a Vásárcsarnokot. Azt gondolom, hogy valamennyire működik és megy ott az élelmiszerpiaci rész. Annyira azért mégsem menne, hogy azt mondhatnánk rá, hogy dübörög. Nem tudom, hogy miért kell azt is tönkre tenni azzal, hogy 50%-kal megemeljük a helybiztosítás díját, ami azt gondolom, hogy a város költségvetésében nem egy olyan horribilis összeg, de mégis akik hetente oda eljárnak és a portékájukat kirakják és ott kínálják, azokat sokkal súlyosabban érinti, mint esetlegesen a városnak a zsebéből kieső pénzt. Én azt gondolom, hogy ezt át kellene gondolni, nem kellene tönkretenni a Vásárcsarnokot.

  Kelemen Z. Pál: Nem feladatom Dr. Kolonics úrral vitatkozni, de azért engedtesse meg azt a megjegyzést, hogy jó szándékú, de piacra ritkán járó embert hallottunk most. Ha valami a Vásárcsarnokban jól megy, az az élelmiszerpiac, ahol hely nincsen egy jobb napon, az az élelmiszerpiac, ahol már a parkolóban sem talál helyet, az az élelmiszerpiac forgalmas napja. Az a kihasználatlanság amiről beszéltünk korábban, az elsősorban üzlethelyiségekre vonatkozik, az első emeletre, ott is jelesül az élelmiszerpiac hál Istennek Kanizsa régióihoz képest még mindig nagyon jól megy és erre legyünk büszkék.

  Sajni József: Nem szóltam volna, de Kelemen Z. Pál képviselőúr megszólíttatott engem azon a címen, vagy jogon, hogy én viszont Miklósfaiként is, és egyébként is tehát nagyon sokat jártam a piacra, sőt hát a jó anyám is sokat járt oda és úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ha megnézi valaki a piacon az őstermelői zónát, akkor azt látja, hogy nagyon sokaknak ez egy megélhetési lehetőség, hiszen idősek járnak nagyrészt oda, akik árulják azokat a portékákat, amiket árusítva valami kis bevételhez jutnak. Én Dr. Kolonics képviselőúrral értek egyet, annak ellenére, hogy lehet, hogy Ő nem járja a piacot. Én azt hiszem, hogy itt, ahogy az előzőekben lehet látni, hogy változatlanul maradtak a díjak, én javasolnám azt, hogy maradjon meg az őstermelői zónában, hiszen nagyon sokaknak ez egy megélhetési forrás és bizony őket ne sújtsuk ezzel.

  Kelemen Z. Pál: Valaha a rendelet ősét, tehát a piaci rendtartás ősét azt Baranyi képviselőtársammal alkottuk meg és emlékszem abban az időben az őstermelő meghatározására – szintén nem vitatkozni akarok – de ha ma kimegy a piacra képviselőtársam és megnézi az őstermelőt, akkor látja, hogy a Kanári szigetekről való paprikát, paradicsomot és narancsot árul a savanyúrépa mellett. Az őstermelők egy része, aki őstermelői engedély alapján árusít Kanizsa nagyon jó éghajlatú területén ezt tudom, de az őstermelői kérdést nem lehetne ennyire dramatizálni. Jószerivel alig vannak őstermelők ma már Kanizsa környékén. Vannak olyan emberek, akik ebből élnek meg, őstermelői engedéllyel. Tessék végigmenni a piacon. Én egyszer végigmegyek Veled és megnézzük együtt.

  Gáspár András: Mielőtt tovább ragoznánk, én azért szólhatnék, mert teljesen vak vágányon van mindenki. Szeretném felhívni a figyelmet két dologra. Egyszer, hogy a VIA Kanizsa Kht-nak semmi köze nincsen a Vásárcsarnok felső részéhez, az üzletekhez, egyedül béreljük az önkormányzattól az élelmiszerpiac területét és ezt működtetjük. Ennyi az egyik. A másik, hogy ha el tetszenek olvasni az első bekezdésnek az a címe, hogy helypénz. Tehát bejön a néni Kiskanizsáról, Miklósfáról a zöldségével, és 200 Ft/m2/napot fizet. 200 Ft-ot. Azonban van a kereskedő, aki úgy gondolja, hogy hozza a Kanári szigetekről a paprikát és kevés az üzlete, amit saját magának ott megvásárolt és szeretne kitelepülni az élelmiszer piacra adott helyre, ezért a második bekezdés szerinti helybiztosítást fizet. Felhívnám a figyelmet, nem ennyit fizetnek, ez licitálási alapdíj. Ennek a többszörösét fizetik, mert egymásra licitálnak. Ez az őstermelők ez a része nem érinti, ahhoz mi nem nyúltunk, amely érinti. Sőt mi javasoljuk azt, hogy az iparcikk piacon, ahol az iparcikk piacos kereskedők megélhetése mint látjuk eléggé veszélyben van, ott csökkentést javaslunk a 3.125 helyett 2.000-et. Én azért gondolom, hogy az feltételezhető rólunk, hogy azért azt amivel foglalkozunk, azt körbejárjuk és olyan javaslatot hozunk ide, ami legalább szándékosan nem rossz.

  Polai József: Én úgyszintén, mint született sáska, azért aki ismerem azt a helyzetet, hogy onnan mennyien járnak és jártak és remélem fognak is még a csarnokba és foglalják el a helyüket nap mint nap néhány száz forint eladási reményben. Én úgy gondolom, hogy az élelmiszerpiacra visszatérve inkább azt szeretném én is kihangsúlyozni, hogy igazából amióta a TESCO már működik, sokkal, de sokkal kevesebb a forgalom, mint amit a Kelemen Z. Pál képviselő úr feltételez úgy gondolom. Bizonyítani szeretném azt, hogy azok a kofák, akikről beszéltünk itt, hogy 200 Ft/m2/nap díjat fizetnek, azért bizony sokszor még ezt sem árulják meg, vannak esetek, vannak alkalmak.

  Tóth László: Javaslom, hogy a vitát zárjuk le és szavazzunk, mert még nagyon sok napirendi pont van előttünk, nem fogunk végezni, ha ilyen iramban megyünk.

  Litter Nándor: Javaslatok nem voltak a rendelethez, ennek megfelelően kérem. Díjcsökkenés van bizonyos területeken. Kérem, szavazzunk egyben a rendeletről.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  6/2003.(I.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2003.(I.29.) számú rendelete a 28/2001.(IV.6.) és a 33/1998.(XII.15.) számú rendelettel módosított 4/1998.(II.24.) számú, az önkormányzat által fenntartott piacokon és vásárokon alkalmazandó díj megállapításáról és a díjfizetés feltételeiről szóló rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

 11. Önkormányzati Tervtanács működtetése (írásban)
 12. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: Bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot. A Tervtanács működésével kapcsolatosan 5 igen 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: a Bizottság egyetért az Önkormányzati Tervtanács alakításával és a 2003. május 1-től a város és község rendezés előirányzat keretén belül a működés feltételeinek biztosításával az előterjesztés szerint”. A rendelettervezetben az alábbi módosításokat javasolja: A tervtanács tagjait 7 főben javasolja meghatározni, a tervtanács éves működésének becsült működtetési költsége csökkentése érdekében csak a bírálaton részt vevők kapjanak tiszteletdíjat. A bírálat alá vont tervek közül a 400 négyzetméteres alsó határt tartjuk elfogadhatónak. Szóbeli kiegészítést tennék az önkormányzati tervtanács reménybeli működésével kapcsolatban. Tudott dolog, hogy az elmúlt évben ez négyszer volt téma. Mind a négyszer elutasításra került és amiért mégis újra meg kell próbálni ezt, azt gondolom, hogy saját magunk érdekében létre kell hozni egy ilyen tanácsot, mert így tudjuk magunkat megvédeni a városban a jelentős frekventált helyeken előforduló anomáliáktól a színezési problémáktól. A tömeg arányában nem oda illő épületektől. Természetesen finomítani kell a dolgokat, meg kell határozni, hogy mit értünk a belváros alatt, akár utcákkal határoltan le kell határolni az egész témát. Akár a rendezési terv figyelembe vételével, meg kell határozni, hogy mikkel nem foglalkozhat a tervtanács. Nevezetesen, ilyen probléma is felvetődött, hogy ha egy államilag támogatott építkezésről van szó, akkor szabad-e a tervtanácsnak akadékoskodni netán.

  Azt gondoljuk, hogy nem szabad, természetesen vannak olyan államilag támogatott építkezések, ahol tervpályáztatás előzi meg, ott azt gondolom, hogy a tervtanácsának a dolga a pályázatoknak az elbírálásával kimerül és utána ezt nem szabadna már forszíroznunk. Aztán érdekességként felvetődtek olyan speciális épületek, amikkel szintén nem szabad foglalkozni, mint például épp a TESCO-téma volt, ahol egy bizonyos építészeti kép megjelenése az elvárható a beruházó részéről, azt gondolom, hogy ezekkel sem kell foglalkozni.

  Azt gondolom, hogy éves szinten a belváros tekintetében és a 400 m2-es nagyságú valamint a műemlék jellegű épületek esetében egy 10-12 tervbírálatról lenne szó. A bíráló bizottság összeállításánál azt gondoltuk, hogy kb 10-12 főt kellene összeírni, aki erre alkalmasnak tartunk, illetve hajlandó ezen részt venni. Ezen belül döntően nagykanizsaiakra kellene támaszkodni és egy-két vidéki és komolyabban kvalifikált szakember bevonása célszerű. A magam részéről nagyon örülnék, hogy ha ez a bizottság létrejönne és nagyon korrektül és hatékonyan segítené nem csak a bizottságunk munkáját, hanem a főépítészi hivatal és az építéshatósági osztálynak a munkáját is.

  Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 22-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi módosító javaslatokkal támogatja. Javasoljuk, hogy mentesüljön az a beruházási tervtanács minősítése alól, amely engedélyezési eljárásának felgyorsításához kivételes önkormányzati érdek fűződik. Például címzett támogatások. Azon kívül mi is azzal értünk egyet, hogy maximum 7 fővel kerüljön meghatározásra a tervtanács maximális létszáma, valamint azzal, hogy a tisztelet nem havi rendszerességgel, hanem eseti jelleggel kerüljön kifizetésre és meghatározásra.

  Cserti Tibor: Azt kell mondjam, hogy a magam nevében is, de alapvetően a Városvédő Egyesület nevében őszintén örülök, hogy ismét visszakerült ez a téma a közgyűlés asztalára. Tetszenek emlékezni, hogy jómagam is egyike voltam annak aki korábban szorgalmaztam és nagyon szomorúak voltunk, amikor gyakorlatilag elvetette a korábbi közgyűlés. Ennyit az ideológiáról, meg bevezetésről. A lényeg az, hogy kétféle álláspont alakult ki az eddigi megítélés alapján a helyi önkormányzati tervtanács működéséről és erről őszintén beszélni kell ebben a körben. Az egyik, hogy a szabályozók azt várják tőle és ebből a szempontból beszéltem a Városvédő Egyesület nevében is, hogy javuljon a városkép és olyan negatív dolgokra a városkép arculatában ne kerüljön sor amire számtalan példát tudnánk mondani és alapvédően városvédő emberek lévén ezeket a dolgokat ki akarjuk zárni. A másik dolog aminek aktualitása van, főleg a piaci célú értékesítési projektek esetében, tudjuk, hogy lobbik is működnek, tudjuk, hogy a beruházásoknak a fajlagos költségeinek minimalizálása, az nagyon fontos a beruházó számára és miket célszerű elhagyni, a nagy értékű dolgokat, amik megfelelnek a jogszabálynak és még nagyjából keresztül megy a demokrácia jellegű szabályozás mellett és elfogadható produktumban testesül meg. Ez általában azt jelenti, hogy a homlokzatok silányulnak jó magyarsággal és bizony olyan alkotások születtek meg új beruházások esetében is a városban, amire enyhén szólva a beruházás gazdaságossága mellett a hétköznapi polgár nem büszke. Én büszke szeretnék lenni, úgy hogy megtalálja a beruházó is a hasznát és mégis a városkép is javuljon. Ebből a szempontból nagyon fontos dolog, hogy igen ez a tervtanács felálljon, a megfelelő szakmai alapokon működjön. Szólni kell arról, hogy kik félnek ettől a szabályozástól. Alapvetően áttételes a beruházó akiket érint. Félnek a bürokráciától és félnek attól, hogy lehetőleg túlsúly, nagyobb hatalmi súlyt ne adjon az érintettek számára. Ebből a szempontból én őszintén tisztelem és azt hiszem a Karmazin úr, mint főépítész a tervtanács elnökének tökéletesen alkalmas, de hogy túlsúlyba ne kerüljön, ezért olyan alkotó javaslatokat is teszünk, amit mindjárt felsorolok. Mi azt az elvet valljuk, ha picit túlzással bizalomplussz ellenőrzés. Ebből a szempontból az előterjesztésnek két része van. Van egy határozati javaslat és van egy rendelet.

  A határozati javaslattal kapcsolatosan a következők a módosítási észrevételeink. Nagyon fontos, hogy az alakulás időszakában hogy jön létre a tervtanács és a működési szabályzatát ki hagyja jóvá.

  Azt mondom, hogy ennek a felelősségét a polgármester úr vegye a nyakába. Ezért a javaslat hármas pontja mindjárt, hogy Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsággal és a Városfejlesztési Bizottsággal együttesen és a véleményük figyelembe vétele mellett alkossa meg és hagyja jóvá a működési szabályzatát. Ez azért nagyon fontos, hogy azokat az anomáliákat, hogy hogyan működik, milyen költséggel működik kiknek ad, milyen gyakorisággal tiszteletdíjat, ugye itt lesz szabályozva. Azt hiszem, hogy megfelelő tisztességgel meg fogja polgármester úr inteni, ez a javaslat itt a határozatot illetően. Megyünk tovább.

  A rendeleti szabályozást illetően több olyan apró dolog van, hogy a hevület mellett én úgy érzem, a jó szándék mellett mindenképpen módosítani, javítani kell és akkor ez egyértelmű lesz. Kezdődőik mindjárt a tervtanács feladata a 2.§ Dénes bekezdésében. A Dénes bekezdésnél, hogy félre érthető ne legyen, az olyant azt javasoljuk elhagyni. Minden városközponti építmény. Mi a városvédő egyesület nevében, tetszik érteni azt szeretnénk, hogy ha a városközpontban és azokon a kiemelt frekventált területeken megjelenik egy beruházás az bizony kerüljön tervtanácsra. Lehet, hogy nem szabad, kedves alpolgármester úr, ez megítélés kérdése. Mi úgy gondoljuk, hogy azokat a létesítményeket négyzetmétertől függetlenül, szintmagasságtól függetlenül, amelyek megjelennek a városközpontban, azok bizony egy önkormányzati tervtanács létesítése esetén kerüljenek az önkormányzati tervtanács elé. Ezért az olyannak az elhagyását javasoljuk, majd szavazzunk róla. Minden valamennyi, kerüljön bele a valamennyi szó, itt jön be az F+II tehát a szintmagasság és a négyzetméter. Máris vita van belőle. Megyünk tovább.

  Az 5. pontja. amennyiben a tervtanács elnöke egyetért hát azért ilyen jogkört ne adjunk a tervtanács elnökének, tudom, hogy vannak esetek és ő nem élne ezzel a dologgal vissza, de a rendelet akkor automatizmus, hogy ha gyakorlatilag aki kéri a megbízatását, adjuk meg neki a lehetőséget, ne mérlegelje a tervtanács elnöke, hogy most ugyan megtárgyalja, ezt meg nem. Picit szélsőséges szempontból közelítek. Értsenek már meg. Hármas paragrafus, gondolom a 2 § a-h. dologra utal vissza, aki észrevételezte a két területi tervtanács nincs is ilyen h. pont benn. 2§. a-g. gondolom én. Egy picit az aljegyző segítségét kérem, kikerült mert véleményezték a h. pontot és ez kikerült belőle. 4.§. Úgy gondolom, Városfejlesztési Bizottság megerősített ebben az irányban. Hét fővel tökéletesen működhet. Elnök, szakmai titkár és öt fő állandó bizottsági tag és én mondom az öt főnél, alapvetően kit delegáljanak a kamarák. Ugye mindkettőnek a véleményét kikértük, automatikusan bekerül a kamarák delegáltjai is. És ha ez így van, akkor mindjárt hatása van az 5.§-ra és akkor visszatérünk. Tehát lehet viszonylag kevés taggal gazdaságosan működtetni. A 4.§ (3) bekezdésnél javaslatunk a következő. A tervtanácsnak működni kell és ezért a szakmai titkárnak kiemelt feladatai vannak. Ugye ő készít elő technikai műszaki, ugye ő a …gyerek akit terhelnek. Ennek a kinevezése, vagy ennek a feladatnak az ellátására a jegyző ad megbízást, tehát kerüljön ez kiegészítésre. Mert ha ez nem lenne akkor ez egy plusz feladattal terhelné a szervezetet, meg tudná oldani mondjuk a főépítész, nyilván osztályon belül. De ismerjük ezt olyan szinten a tervtanácsnak a működtetését, a tikári feladatok ellátásában, mondjuk ezt egy célfeladat is lehet és nyilvánvaló külön díjazás mellett, de a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogkört a jegyző látja el. Alkalmazottja akinek a feladat ellátására a jegyző ad megbízást. Megyek tovább.

  Az 5. bekezdést ugyan itt a négyes oldalon nem a tervtanács elnökének adnám, itt megint csak a polgármesternek van szerepe szerintem. A polgármester által meghatározott és jelentősnek ítélt beruházásnál kerüljön be az opponens. Ez nem olyan nagy gyakorisággal mehet. Erre a főépítész úr. Kedves alpolgármester úr, ennek a gyakorisága nem olyan nagy. Ezt úgy gondolom, hogy a főépítésszel mindenképpen egyeztetné a polgármester is. Akkor legyen a kettő közös döntése, ez egy kompromisszumos javaslat, én el tudom fogadni, de ne kerüljön ki a körből ilyen értelemben a polgármester. De majd döntenek önök. Gondolom egy félreértés lehet 5.§ (1) bekezdés. A tervezési munka jelképétől függően, ideológiát ne. Jellegétől nyilván, tehát javítsuk. 5.§ (4) bekezdés. Azt mondja hogy a településrendezési terv esetében a szomszédos önkormányzat főépítészét.

  Karmazin úr, úgy gondom, hogy nincs a szomszédban főépítész ugye ez kihúzhatjuk, vagy ha van akkor hagyjuk bent. De tudomásom szerint nincs, vegyük ki a főépítészét, képviselőjét viszont igen. Tehát 5§. (4) bekezdésében a főépítész kiírt. Továbbiakban érintett önkormányzat szakbizottságainak elnökét, vagy delegáltját. Nagyon fontos dolog. Ez már ideológia kérdése. Beruházó kéri a tervtanácsot, a tervtanács ülésére meg kell hívni, kiegészítési javaslatom van a beruházót. Ne az legyen, hogy a tervtanács ülésére az elnök egyetértésével, ha az elnök egyetért, akkor vagy meghívom, vagy nem a beruházót. Ő kéri, a véleményalkotás joga, tanácskozási joggal legyen ott. Ilyen értelemben az (5) bekezdés elhagyását javaslom, mert meg kell hívni a beruházót és az érintett társadalmi szakmai szervezetek képviselőit.

  Litter Nándor: Ne haragudj, de úgy érzem, hogy ez olyan tömegű módosítás, én az elméletileg aki nem műszaki ember a nagy részével egyetértek, hiszen én magam kezdeményeztem Karmazin úrnál, látva a városban egy-két olyan épületnek a kinövését a földből, amit laikusként is zavart engem, hogy indítsuk el újra ezt a tervtanács dolgot, de úgy érzem, hogy ez a nagy mennyiségű javaslatot, meg feltehetően, ahogy a korábbi frakció ülések tapasztalatai alapján azt tudom mondani, hogy itt vélemény ütközések lesznek, tehát jó lenne ha ezt esetleg külön egyeztetnénk és megpróbálnánk ezeket a véleményeket is figyelembe véve egy egységes új javaslatot összeállítani. Ezzel egyet tudsz érteni.

  Cserti Tibor: Nem szeretném elnapolni, mert szerintem nagyon könnyen átvezethetők ezek a javaslatok is, tehát nincs olyan szakmai nézetkülönbség. De ha úgy gondolja a polgármester úr, akkor vonják vissza. Én egyet értek vele, de szerintem ezek kezelhetők.

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy igen, de úgy érzem, hogy a tegnap esti vitát is figyelembe véve, hogy biztos, hogy véleménykülönbségek lesznek.

  Cserti Tibor: Akkor kérek még egy percet, elmondom a további három kiegészítést és komplexen tetszenek érzékelni és majd eldöntjük, hogy megyünk-e tovább. Ilyen értelemben kikerülne az (5) bekezdés az előzőek alapján. A 6. bekezdésben a tervtanács ülése a meghívottak illetve a meghatalmazottak, képviselőik vehetnek részt tanácskozási joggal. A tervtanácson kívüli tagja a 7. bekezdésben. Nagyon fontos. 6.§ (1) bekezdés, hogy ha hiánypótlás van, akkor ne várjunk még harminc napig, mert adott esetben a projekten belüli 15 napos határidőt javaslunk ebben az esetben. Befejezésképpen a 6.§ (7) bekezdésnél a nyilvánosak, de azon az önkormányzati képviselők meghívás nélkül is részt vehetnek tanácskozási joggal. Ez a területen működő képviselőknek, ez sajátos a tervtanács működésével kapcsolatosan. Ne legyünk szégyenlősek. Egyébként ez egy lobbi tevékenység lesz mindenképpen ezen a területen. Nekem is az a véleményem, hogy kiemeltek díjazni kell akik részt vesznek ebben. De a 10.§ azt mondja ki mindjárt az első bekezdésnél, hogy tiszteletdíj illeti meg, én azt mondom, hogy köztisztviselők és az önkormányzati képviselők kivételével. Mert a köztisztviselőt el kell ismerni másik vonalon, az önkormányzati képviselőket meg támadják ez miatt, azok meg tiszteletdíj nélkül, ha bekerülnek ebbe a dologba. Költségcsökkentésre én is lehetőséget látok, most erre felhívnám a figyelmet például a hármas pontban, eleve, hogy ha 20.000 Ft-ban határozzuk meg ezt a dolgot az sem 300.000 Ft, hanem csak 240.000, de ez már csak számolási hiba lehet.

  Zakó László: Két észrevételem van. Rövidebben fogom elmondani, az egyik amit már Cserti úr mondott, a 2.§. 5 pontjának az a tervtanács elnökének egyetértési joga. Azért itt én megkülönböztetném, hogy ha az önkormányzat valamelyik bizottsága és a polgármester kéri megtárgyalni, akkor valóban ne legyen joga ezt felülbírálni. A többi az maradhat. Viszont egy durvább dolgot találtam a 10.§-ban azért nem tartom etikusnak és talán szabályosnak sem, hogy a tervtanács a saját SZMSZ-ben dönt saját maguk díjazásuk mértékéről. Ezt innen mindenképpen ki kell venni. Nem beszélve arról, hogy el tudok képzelni amúgy honorárium nélküli munkát is részükről, de ha nem akkor ne is maguk döntsék el, hogy mennyit kapnak. Kicsit érdekes a szituáció.

  Dr. Fodor Csaba: Papp Nándor bizottsági elnök úr véleményét nem igazán osztom és azokét sem akik a tervtanács felállítása mellett kardoskodnak. Azon oknál fogva, hogy ez a tervtanács, szép célokat ki lehet tűzni elé természetesen, csak a munkája nem fog sok mindent érni, ugyanis a tervtanács konzultatív véleménye, mert mást nem tehet, nem köt senkit. Nem köti a tervezőt, nem köti az építésügyi hatóságot, nem köti a főépítészt, nem köti az önkormányzatot, de még a városfejlesztési bizottságot sem de még a nagy tiszteletű polgármester urat sem. Létrehozunk egy bizottságot, ami egyébként nem önkormányzati bizottság, ezért azt gondolom, hogy ha majd a közgyűlés létrehozza, akkor alakítsa ki ő a munkaszervezetét és dolgozzon úgy ahogy akar, ehhez nekünk ne sok dolgunk legyen.

  Visszatérve. Az a helyzet fog előállni, ráadásul olyanokat is kell vizsgálni a jogszabály szerint amit megtaláltam és beemelésre került a rendeletbe, olyanokat kell vizsgálnia, amit az építéshatóságnak kell vizsgálnia, szakmai és egyéb előírásokat, olyanokat kell vizsgálnia, amelyek adott esetben az eddig kiadott gyakorlat és az önkormányzati rendeletek alapján a városfejlesztési bizottságnak kell előzetesen véleményeznie és a főépítész úrnak pedig szintén véleményeznie kell. Most ugyanezeket a véleményeket kérjük egy olyan tervtanácstól, amely azt mondja hogy tegyük fel, hogy én nem ilyen homlokzatot gondolok el, hanem másmilyent, de ha a tervező azt válaszolja a tervtanácsnak, hogy engem nem nagyon érdekel, hogy mit mondott a tervtanács, mert ez az én általam tervezett épület homlokzata megfelel az építési törvénynek az OTÉK-nak és egyéb szabályzatoknak, az ablakok méretei megfelelnek a benapozási és bevilágítási szabványoknak meg mindennek és benyújtja az engedélyezési hatósághoz a tervet, az engedélyezési hatóság az építéshatóság kutya köteles lesz kiadni az engedélyt, bármilyen disznóságokat és csúnyaságokat írt le a majdan megvalósuló épületről a tervtanács. Kinek a munkáját segíti a tervtanács? Senkiét. Olyan feszültségeket gerjeszthet, amíg nem rendezik a magasabb jogszabályokat, tehát amíg nem kap a magasabb rendű jogszabálytól olyan hatáskört, hogy valóban előzetese véleményét kötelese szakhatóságként figyelembe venni az eljáró hatóság , addig nem tud mint csinálni, mert ha egyébként megfelel a szabályoknak ki kell adnia az építési engedélyt, bárki megfellebbezheti és a másodfok nem fogja helyben hagyni. Ha pedig figyelembe veszi, mondjuk a beruházó vagy az építtető fellebbezi meg, hogy az övé megfelel eredetiben, mert nem sárgára akarja festeni azt az épületet amire a tervtanács előírja, hanem mondjuk rózsaszínre, önmagából úgy vissza helyezik másodfokról első fokra és kiadatják az építési engedélyt, hogy csak úgy fröcsög. Szóval kinek segíti ez a munkáját? Senkinek. Ebben a felállásban senkinek. Arra alkalmas, hogy döngethetjük a mellünket és elmondhatjuk, hogy x millió forintért mi létrehoztunk egy tervtanácsot aki nagy okosságokat fog nekünk mondani, csak arra leszek kíváncsi, majd amikor a szabályozási terveket előzetesen a tervtanács véleményezi, bekerül a városfejlesztési bizottság elé, netán ott nem egészen fogjuk elfogadni, hát ha még a közgyűlés elé az meg itt módosítgat rajt, akkor mit csinálunk ezzel a tervtanáccsal?

  Azt gondolom, hogy amíg a mögöttes hatályos jogszabályokat nem tisztázzák, nem adják le, addig ez a konzultatív tanácsadó testület lehet, aztán vagy megfogadjuk a tanácsát, vagy nem, csak a közigazgatás akkor tud fogadni tanácsot, ha azt szakhatóság adja ki. Szakhatóság pedig csak az lehet, akit a jogszabályban oda rendelnek és akinek kötelessége az előzetesen kiküldött terveket véleményezni. Csakhogy, ugye itt a rendszer sem úgy működik, hogy a szakahatóságokat az eljáró hatóságoknak kell felkérni, de itt nem úgy működik, itt a tervezőnek kell elbaktatni a szakmai titkárhoz, a szakmai titkár beviszi tervtanácsra, a tervtanács 30 napon belül mond rá valamit, azt ezzel együtt beadja az eljáró hatósághoz. Szóval kinek segíti a munkáját? Így senkinek. Így létrehozunk egy szerveztet, amire azt mondhatjuk, hogy ez a gonosz építéshatóság kiadta a határozatát az építtető meg megépítette a házát szabályszerűen a tervtanács javaslata ellenére. Akkor nagyon sokat segítettünk.

  Cserti Tibor: Egyetlen egy észrevételem van. Ez így igaz ahogy elmondtad. Tehát nem kötelező, de egy dolog igen. Meggyőződésem szerint etika is van a világon. Mivel a tervtanács tagjai delegáltak az illető kamara delegáltja is ott van és a tervezőnek ilyen értelemben a kamarai tagság etikai kérdés is. Sokféleképpen lehet ezt értelmezni, azért ebben az is bent van, hogy ha tartósan a tervtanács ellenében próbál meg átvinni terveket érdekeket érvényesíteni, azért valahol az vissza kell hogy üssön.

   

  Röst János: Azzal kezdeném, hogy a tervtanácsnak mi a lényege. Nagyon egyszerű a történet, szakmai segítséget nyújt az önkormányzatnak. Hatóságot nem játszik, ilyen értelemben jogosítványai természetesen nincsenek. Nemrégen, múlt héten volt egyeztetésünk a kanizsai tervezőkkel, amelyen részt vett polgármester úr, személyem, aztán bizottsági elnök úr, illetve a főépítész úr. A jelenlévő tervezők egyetértettek azzal, hogy ezt létre kell hozni, volt nagyon sok hasznos javaslat. Egyik lényeges eleme volt az, hogy a létszámot a keretlétszámot azt ne szűkítsük le, inkább bővítsük egy 10-15 fővel látom azt a lehetőséget ami egy keretet megadhatna. Nyilván való, hogy minden esetben az ötfős bizottság működne a kisegítő személyzettel együtt. Éppen ezért javasolnám a határozati javaslat kettes pontjának a módosítását a következő szövegszerkezettel: Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet hatályba lépéséig a tervtanács kerettagjait a jogszabály keretei között figyelemmel a szakterületen illetékes szervezetek javaslatára maximálisan 15 főig kérje fel. Ami azt jelenti, hogy 15 fős keretlétszámnál már ki lehet választani minden esetben azokat a tervező kollégákat, akik azon a területen speciális tudással rendelkeznek, amelyek egy része nagykanizsai lenne, másrészt pedig vidékiek lennének. A rendelet többi pontjára mondanék pár szóban módosítást, illetve véleményt. Kezdeném Cserti Tibornak a javaslatával aki szeretné bevonni a városközpont összes létesítményét ebbe a kérdésköbe, ebben az esetben lenne igaza Fodor Csabának, ugyanis akkor játszana majdhogy nem hatósági szerepet a tervtanács. Nem hiszem, hogy 10 négyzetméteres irodahelyiségnél, vagy pedig egy butiknál tervtanács véleményét ki kellene kérni. A javaslat pont arról szól, hogy nagy jelentőséggel bíró ügyekben kérné ki a véleményt a tervtanács tagjaitól az önkormányzat. Azt gondolom, hogy ezekben az esetekben fontos lenne megszívlelni az ő véleményüket, javaslataikat.

  Szintén javasolta Cserti úr, hogy a 2.§ 5. pontjánál a tervtanács elnöke helyett a polgármester úr legyen az aki a tárgyalási pozíciót eldönti. Ezt nem javasolnám megváltoztatni, ugyanis a polgármester úr ilyen értelemben nem szakember, bízzuk meg a tervtanács elnökét annyiban, hogy ezt a jogkört ő gyakorolja. Hasonló eset a tervtanács összetételére vonatkoztatva: Cserti úr javasolta a kamaráknak a meghívását, ezt abszolút nem tartom jó ötletnek, aki tervezőként működik, az eleve tagja az építész vagy hasonló más mérnöki kamarának. Eleve már kamarai tagként van jelen, külön még a kamara jelöljön tagot azt én nem tartom jónak. A többi kamarának pedig ebben az esetben pedig nincs szerinte beleszólási joga akár az Ipari és Kereskedelmi Kamarának, illetve a másiknak sincs. Ugyanez a javaslat a 4.§ 5. pontjára vonatkozik, hogy szintén nem javasolnám polgármesteri hatáskörbe vonni.

  A 6.§ 7. pontjánál szintén javasolta Cserti Tibor, hogy a képviselők jelen lehessenek tanácskozási joggal, nincs értelme betenni, mert bármely képviselő bármely olyan jellegű tanácskozáson részt vehet, amelyet az önkormányzat szervez, ez jogállásából következik. Lényegében ezeket szerettem volna elmondani és az lenne a kérésem, hogy a közgyűlés fontolja meg a tanácsnak a létrehozását, a tervező társadalom az építész ezt várják és meggyőződésem, hogy ezen keretek között korrekten tud működni, illetve azokat a hatásokat amiket várunk tőle el tudják végezni.

  Litter Nándor: Papp Nándor bizottsági elnök úrral egyeztettem arról a javaslatomról amit korábban feltettem, én lényeges különbségeket látok. Azt érzékelem, hogy mindenki szeretné ezt a tervtanácsot, hiszen azok a fontos céljaink megvalósuljanak, amit szeretnénk, hogy ez úton is erősödnének, viszont a részletek kimunkálásában nézetkülönbségek vannak, én szeretném, hogy ha ez még egy újabb egyeztetésen menne keresztül, mert rendkívül fontos lenne, hogy ha ebben mi egyetértenénk és azt a fő célt valósítanánk, azt tűznénk ki, hogy a város főleg a belváros olyan állapotba kerüljön, hogy több száz év múlva is büszkék legyenek akik majd vissza gondolnak ránk, hogy igen ezek olyan épületek. Csaba, nem tudom, hogy ha én ezt így visszavonom. Akkor én visszavonom ezt a javaslatot értékelve és díjazva az egyetértést, hogy mindenki szeretné, megpróbálunk egy olyan egyezetett javaslatot újra idehozni, amiben a különböző vélemények összetalálkoznak.

  Röst János: Tiszteletteljes kérésem lenne képviselő társaimhoz a következő. Amennyiben rendeletet tárgyalunk, vagy hasonló jellegű munkarészt, akkor ezt ne a közgyűlésen tegyük, hanem a bizottsági szakaszban ezt megelőzően lett volna lehetősége képviselő társaimnak ilyen alapossággal, bizottsági szakaszban már megtehettük volna.

  Zakó László: Ezt a rendelettervezetet a gazdasági bizottság nem tárgyalta, nem is mondhattam volna el a véleményemet. Csak egy mondat, aki egyeztetni fog ennek az újbóli változatán azt megkérem, hogy vegye bele, hogy aki felelősséggel gondolkodik Kanizsáért akkor azt meg tudja gondolom tenni, hogy az tiszteletdíj nélkül tudja végezni és akkor meglátjuk, hogy ki az aki valóban tenni akar a városért érdek nélkül. Gondolom Röst alpolgármester úr köreiből sokan vállalják majd térítésmentesen ezt a munkát.

  Litter Nándor: Kérném, hogy ilyen személyes megjegyzéseket ne tegyünk, a fő célokat próbáljuk meg érvényesíteni amiket magunk elé kitűztünk.

   

 13. Javaslat az illetményszerkezet átalakítására a Polgármesteri Hivatalban (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Azzal kezdeném, hogy természetesen nekem semmi problémám a Hivatal dolgozóival és az ott folyó munkával nincsen, úgy gondolom, hogy tisztességgel végzik a munkájukat, viszont előttünk van egy olyan előterjesztés és ennek tartalma, amivel nem tudok azonosulni teljes mértékben. Mi az, amit nem tudok elfogadni az egyik. Tartalmilag számomra egy értelmezhetetlen dolog van ebben, amit szeretnék szó szerint felolvasni, hogy valaki esetleg jobban érti nálam. A céljutalom kifizetésének feltétele a vezető beosztású köztisztviselők esetében, hogy a költségvetési hiány ne növekedjen, míg a felsőfokú köztisztviselők esetében a költségvetési hiány csökkenjen. Ez hasonlít ahhoz, mintha én egy focicsapatot küldenék a pályára a csatároknak azt mondanám, hogy figyeljetek gyerekek nektek elég lesz a döntetlen, a hátvédeknek meg azt mondom hogy nyerni kell. Egyik érdekeltsége a másiknak, hogy az egyiknek elég, ha a szinten marad valami, a másiknak meg az hogy javul. Ez a kettő számomra elfogadhatatlan. Ez akkora ellentmondás, hogy ez ordít itt ebben a dologban, ez számomra megfoghatatlan. Sőt akkor nem írja a beosztott többi köztisztviselőt, hogy neki tulajdonképpen mi a feladata. Vezetőkről szól egyszer, egyszer meg a felsőfokú köztisztviselőkről. A középszintű, a közép-iskolázottságúakról nem szól. Ez végül is számomra így ahogy van, ez értelmezhetetlen.

A másik, ami igazán ebben engem zavar, hogy jelen pillanatban én nem, de lehet vannak akik már ismerik a költségvetésnek a szerkezetét, tudják azt, hogy hol tartunk. Megmondom őszintén én ebben és most elvileg állást kellene foglalni és most a költségvetés elkészítése vagy elfogadása előtt a határozati javaslatot el kellene fogadni mégpedig abban a szerkezetben ahogy hátul olvasható. Vagyis itt ha jól értelmezem akkor egyszer van egy 14.184. 000 forint ami illetménykiegészítésként és van a számomra valószínű ez lesz a céljutalom vagy a kettő együtt nem tudom ami 10.400.000 forintot jelent ez összesen 24 millió forintot jelent éves szinten és én megmondom őszintén, én erre most azt tudom mondani, hogy nem. Azon kívül, még egyszer mondom nem ismerem a költségvetés szerkezetét, azon kívül ismerem azt, hogy jelen pillanatban folyik az egyeztetés az intézményekkel még pedig csoportösszevonások és intézménybezárások ügyében. gondolom, hogy mindenki végig tudja gondolni, hogy egy ilyennek a bevállalása után ki kell menni akár iskolákban akár szülők elő, vagy ne adj isten kezdeményezik ezeket a fórumokat és ezt meg kell magyarázva, hogy miért van amire nincs pénz én összességében a javaslatom a következő, én a határozati javaslatban mindenféleképpen nem tudok egyetérteni, tehát ennek az összegnek a bevételével nem tudok az illetményszerkezetnél még egy dolgot szeretnék megkérdezni, hogy ez számomra nem világos megint, hogy itt található az 5. pontban az illetménypótlékok az illetményalap százalékában nyelvtudási pótlék, nem tudom, hogy ez valamihez kötve lenne, használja-e a nyelvet vagy nem használja, vagy pedig ez alanyi jogon jár, mert alul van egy alanyi jogon, hogy milyen nyelvek járnak. Tehát az akinek jár a nyelvvizsga alapján az tulajdonképpen ha használja ha nem úgy is jár, mert végül is a mi rendszerünkben úgy van, tehát hiába tud valaki nyelvet, ha nem használja nem kap pótlékot. Szeretném még ezt kiegészíteni ezzel.

Litter Nándor: Néhány mondatot szeretnék a bevezetőben elmondani. Az én megközelítésemben az a lényeg, hogy a hivatalnak a munkatársai a tavalyi évben kaptak egy fix összegű havi 10% és 15% illetménykiegészítést. A legutóbbi ülésünkön, vagy decemberi ülésünkön arról döntöttünk, hogy ez így nem megy tovább, hogy mindenféle feltétel rendszer nélkül kaphatják ezeket a juttatásokat. Úgy gondolom, hogy te említetted az iskolákat és intézményeket, nem tudsz egy olyan szervezetet sem felsorolni, ahol az előző évhez képest csökkentek a jövedelmek. Itt is azt a gondolatot kell véleményem szerint figyelembe venni elsősorban, nem szabad, hogy ha a feltételek nem változnak jövedelem csökkenést beépíteni a rendszerbe. Ez lesz az első lépés, hogy ha ezt el tudjuk fogadni, mert sehol sem volt jövedelem csökkenés akkor már csak a kifizetésnek a módjáról lehet beszélni, vitatkozni. A múltkor nem fogadtuk azt el, hogy havi szinten mindenki követelmény rendszer nélkül, vagy követelmények nélkül kapja meg ezeket a juttatásokat, akkor itt van egy másik javaslat, hogy valamilyen feladathoz kötjük. Egyébként hadd mondja el hogy az egész önkormányzati rendszerben itt Nagykanizsán a hivatal lenne az első olyan eleme ennek a rendszernek, ahol valamilyen feladathoz kötnénk egy forintnak is a kifizetését. Tehát én a magam részéről ezt nagyon tudnám támogatni, és kérnék mindenkit hogy támogassa, hiszen ezzel tudnánk ahhoz közelíteni, ahogyan a piacgazdaságban és az egyéb elemekben működik a rendszer. Ezt tartanám nagyon fontosnak és tovább is szeretnék menni majd ezen az úton, hiszen költségvetés kidolgozásánál úgy gondoljuk, hogy legalább a vezetőknél akik az egyes intézményeket vezetik, hasonló megközelítésben kellene az illetményrendszerüket, vagy a javadalmazásukat felépíteni.

Azt hangsúlyoznám még egyszer és aki, ezt elutasítja, gondoljon arra, hogy azok az emberek akiket érint ez az ügy, azoknál jövedelemcsökkenés fog bekövetkezni, tehát az önkormányzatnál sehol sem történt ez. Megítélésem szerint csak a végrehajtás módjáról lehet beszélni.

Tóth László: Ismertetni szeretném az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak a 23/2003. számúr határozatát. A hivatalban történő illetményszerkezet átalakítására vonatkozó előterjesztés kapcsán a bizottságunk javasolja, hogy a költségvetés alkotásakor kerüljön megtárgyalásra. Ezen kívül szeretnék egy újabb határozati javaslatot beemelni, ez mind képviselői jogomnál fogva teszem, tehát maradna meg az eredeti az egyes és a kettes pedig úgy szólna, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a munkába állásától számított 30 napon belül a polgármesteri hivatal vonatkozásában a javadalmazások, jutalmazások feltételrendszerét dolgozza ki és azt a polgármesterrel hagyassa jóvá.

Papp Péter: Január 21-én a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést többségi szavazással 6 igen 3 nem szavazattal azt a határozatot hozta, hogy azt javasoljuk, hogy a polgármester soron kívül készítsen új előterjesztést figyelembe véve a költségvetés általános egyensúlyának kezelésére a szakszervezet képviselőjével egyeztetve arra, hogy a jövedelemkiesést a dolgozókra lebontott konkrét célfeladatok meghatározásával visszakapják a köztisztviselők. Kisebbségben maradt az a vélemény 3 igen és 6 nem szavazattal, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő 14.184 eFt kerüljön vissza azokhoz akiknek 2003. január 1-től csökkent ténylegesen a jövedelmük a 10.400 eFt pedig feltételhez kötötten teljesítményarányosan kerüljön kiosztásra a köztisztviselők között a polgármester által meghatározottak szerint egyeztetve a szakszervezettel és a hivatal vezetésével. Ez 3 igen szavazatot kapott és 6 nem mellett. Ezek után polgármester úr, ha nálam a szó, egy – két mondatban hadd mondjam el a magánvéleményemet, mint képviselő. Úgy ítélem meg, azért jutottunk ilyen kényelmetlen helyzetbe, ami kényelmetlen nekünk képviselőknek, a hivatali dolgozóknak is, mert decemberben egy nagyon rossz előterjesztés kerül elénk. Előidéztük, azt mondom hogy sokan önszántukon kívül, nem is tudták, hogy miről döntenek egy rosszul előkészített határozat miatt, előidéztük azt a helyzetet, hogy a hivatalban van olyan dolgozó aki 5 van olyan aki 35 ezer forinttal kevesebbet kap januárban mint decemberben, ez azért sértő. Ha mi képviselő testületi tagok elvárjuk a hivataltól azt, hogy legalább úgy, én ki merem mondani, hogy jobban dolgozzanak mint az elmúlt évben, hogy többet dolgozzanak, hogy több és jobb a döntéseinket jobban előkészített adathalmazzal, információval végezzék a munkájukat, akkor mindezt olyan szituációban tőlük megkövetelve, amikor csökkentjük 10-15%-kal a tényleges jövedelmüket, én azt mondom finoman fogalmazva is ez egy hibás döntés volt. De mosom kezeimet tényleg azt mondom, hogy ez egy nagyon rossz döntés volt, hiszen az én kérdésemre nem tudták itt a jelenlévők megmondani, hogy annak mi a kihatása 5 millió vagy 50 millió forint. Tehát a lelkiismeretem tiszta, de szeretném ezt a kérdést végérvényesen tisztába tenni.

Egyetértek azzal, hogy ez a pénz kerüljön vissza a dolgozókhoz, egy része azokhoz akiktől elvettük, a másik részével pedig azzal értek egyet amit itt a jogi ügyrendi bizottság az előbb Tóth László mondott, hogy feltételhez kötötten kerüljön ki az új jegyzőnek adjuk meg a lehetőséget, hogy munkába állását követően 30 napon belül készítsen egy prémiumszabályzatot, dolgozzon ki egy feltételrendszert, ami feltételhez kötötten tenné lehetővé ezt a 10.400 eFt-nak a kifizetését, ezt körültekintően a hivatalba a szakszervezet érdekképviselet bevonásával készítsék el és mi erről ne tárgyaljunk, hanem ezt azt gondolom, hogy polgármester úr te hagyd jóvá és fogadd el.

Kereskai Péter: Egyetértek Papp képviselő társammal abban, hogy azért nem tudtunk decemberben dönteni mert nem volt jó az az előterjesztés, még annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban és talán ezt sem értik sokan és itt elvekről beszélt a polgármester úr is és a képviselő úr is, hogy milyen elv alapján. Hogy itt a konkrét számokat is megérthessük, úgy gondolom, azt el kell mondani, hogy a 14.184 eFt az a tavaly járt vezető és beosztott középfokú iskolai végzettségűeknek a jövedelem kiegészítése és a 10.400 eFt azoké akiknek eddig még nem volt, tehát a felsőfokú végzettségű beosztott köztisztviselőké. Az ő esetükben azért van, úgy gondolom hogy az első rész a vezető és a beosztott középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az a célkitűzés, hogy ne növekedjék a költségvetés hiánya, ez teljes mértékben érthető. Sajni képviselő társamnak segítsek. A felsőfokú végzettségű beosztott köztisztviselők esetében 10%-kal csökkenjen. Náluk ez ezért lehetséges mert ők eddig nem kaptak ilyen illetménykiegészítést, ha jól tudom. Egyetlen gond van ezzel a második ponttal, hogy ezt ……milyen ráhatással vannak mint beosztott köztisztviselők, hogy 10%-kal csökkenjen a költségvetési hiány. A 10.400 eFt többletköltségként akkor jelentkezik, hogy ha 10%-kal csökken a költségvetés hiánya. Ez nem okoz gondok abból a szempontból, hogy itt többlet bérköltségről beszélünk. Nyilván akkor jelentősen nagyobb része meg lesz ott forrásként. Ennyit, azt gondolom, hogy konkrét számokkal így talán egyszerűbb megérteni az előterjesztést.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendet és hát úgy végig a pénzügyi bizottsági ülésnek a hangulata az volt, hogy végső soron egyetértnünk azzal, hogy vissza kerüljön azokhoz a dolgozókhoz ez a 14.184 eFt akiktől ez gyakorlatilag levonásra kerülne 2003-ban. Azonban az is végig kísérte a pénzügyi bizottságnak a hangulatát, hogy nem ezekkel a feltételekkel mert nehezen értékelhető, sőt sok olyan dolgozó van, akinek nincs ráhatása a költségvetési hiány, vagy többlet ilyen arányú költségvetési változtatásokra. Ezért mi arra gondoltunk, hogy valamilyen emberre szabottabban, beosztásra szabottabban kellene a feltételeket megszabni és 4:1 arányban mi úgy döntöttünk, hogy ezeket a feltételeket át kellene dolgozni és akkor ugye a 14.184 eFt-nak a más feltételekkel történő kifizetésének nem lenne akadálya pénzügyi bizottság vonatkozásában. Problémásabb volt a 10.400 eFt-nak a megítélése, tudniillik ez egy új elem ebben a témában, mert ez az idei költségvetést terheli, a korábbi években ilyen nem volt. a 10.400 eFt-ot mi úgy értelmezzük, hogy ez új dolog, ennek sem látunk mi akadályát, azonban ennek a feltételeit is ki kellene dolgozni. A másik kérdés meg az, hogy munkajogilag, meg bér vonatkozási kérdésekben azért el kellene tudni dönteni, hogy ha megelőlegezünk mi, mert ugye az is benne van ebben az előterjesztésben, hogy hogy fizetünk mi erre előleget, ha egyszer előleget fizetünk, azt ha még sincs teljesítés év végén hogy lehet visszavonni. Megítélésem szerint sehogy, mert munkabért ha jóhiszeműen felvette valaki, azt 30 vagy 60 napon belül lehet csak visszavonni.

Ezeket a kérdéseket úgy gondolom tisztázni kellene, és úgy gondoljuk, hogy egyetértünk azzal, hogy a dolgozók ezt a pénzt megkapják, nem szeretnénk, ha megrövidítenénk egy forinttal is a polgármesteri hivatal dolgozóit, azonban más feltételeket kellene erre megszabni. Ez a pénzügyi bizottság döntése. Ettől függetlenül a közgyűlés úgy dönt ahogy jónak látja.

Litter Nándor: Egy mondatot szeretnék egy törvényből idézni. Prémium előleg annak ellenére nem munkabér, hogy a munkáltató a bérköltség terhére fizeti ki. Prémium előleget a dolgozó elszámolási kötelezettséggel veszi át, tehát vissza kell fizetni, ha nem szerez rá jogosultságot. Az amit itt előbb mondtál az rendben van. Megvalósítható elméletileg.

Sajni József: Egy kérdésem hadd legyen: az hogy ha ahhoz köti azt, hogy a felsőfokú beosztott köztisztviselők kapjanak valamit, akkor ők hogyan fogják csökkenteni a költségvetés hiányát miközben az önkormányzati testület dönt és ha rosszul dönt akkor elvileg csökkeni vagy nőni fog a hiány. Tehát elvileg azoknak a beosztott köztisztviselőknek erre bizonyosan van közvetett ráhatása, de a döntések itt születnek, tehát ha itt hozunk egy rossz döntést elvileg akkor ő nem fog kapni jutalékot, mert ezt mi hoztuk, nem ő hozta végül is szegényem. Elvileg a mi kezünkben van, mi hozhatunk többféle döntést is , többek között rosszat is és lehet, hogy ennek kihatása van. Ezért ez is számomra egy dolog és engedjék meg még egyszer, nehogy valaki félre értse. Nekem semmi gondom velük, csak megint az egységes elveke nem érvényesülnek. Ha az egyik szférában valami érvényesül én szeretném, hogy ha az önkormányzat a többi szférájában valami hasonló érvényesülne, mert ott is emberek vannak, ott is feladatot oldanak meg, senkitől nem sajnálom, de nem szeretem, de végül is ez mindig is egy örökös vita és egy örökös ellentét volt és gondolom én hogy senki sem szeretné ezt, gondolom én ezzel kiegészítem még. Még egyszer ezt a döntéshozatal az itt van, közvetett ráhatása van csak.

Röst János: Választ szeretnék adni Sajni Józsefnek. A beterjesztés szerint nyilvánvaló az a cél, amit Sajni úr elmondott az megvalósul, ugyanis a hasonlításai arányszámítások meg fog történni, ami azt jelenti, hogy amennyiben a közgyűlés döntött akár emelkedés, akár csökkenésről nyilván való valami korrekciós indexszel fogja ezt a elbíráló figyelembe venni. Nem arról szól a történet, hogy a közgyűlés rosszul dönt azt követően pedig a Hivatal nem fogja megkapni ezt az összeget, hanem az elfogadott költségvetéshez indexálva, hogy amennyiben az ő közreműködésük, hatásuk érte el ezt az eredményt, annak függvényében lesz megállapítva.

Cserti Tibor: Én is azok közé a képviselők közé tartozom akik azt mondták, hogy jó munkát, jó bér mellett, vagy jó jövedelem szerkezet mellett kell megkövetelni. El tudom fogadni ezt az elvet is, hogy először a köztisztviselő szférában módosítsunk ilyen értelemben, hiszen a polgármester úr ez mellett hitet tett, vagy ha tetszik egy picit a választási programjának a része is volt és én min lojális képviselő hiszek neki ezek után is. Olyan egzakt feltételrendszert szeretnénk viszont elfogadtatni, amit mindenki egyértelműen ért, kezel. Én gondolom többsége támogatja, mert ha nem támogatná nem lehet alkalmazni. Az feltétlenül indokolt szerintem, hogy azoknál akiknél jövedelemcsökkenés volt, ezt helyreállítsuk, és egyetértek további prémium meghatározási feltételekkel is. Főleg hogy az a város számára többletjövedelemmel jár, vagy egyáltalán többletelőnyökkel jár. Nem az ideológiai részével foglalkoznék, gyakorlati ember voltam és mint alkalmazott köztisztviselő, onnan kell kiindulni mi az hogy hiány mit értünk alatta. Ez az egész előterjesztés és a hiánynak a fogalmát, definiálását nem tartalmazza. Ha a hiány alatt a jóváhagyott eredeti költségvetésben jóváhagyott hitel összegét értjük, akkor ez egzakt dolog, de akkor azt mondjuk ki, hogy így. Az indexálást nem értem János, mert akkor azt mondjuk, hogy a mindenkori költségvetés módosított költségvetés előirányzat hitel összege mindig az elszámolás alapja, akkor ott nem kell indexálni, hanem automatikusan bent van, hogy a hiány összege költségvetésbe. Igaz? Ebben is egyet értünk. Na most ha így van akkor a hiánynak a mértékre vonatkozóan a várható mértékére vonatkozóan megmondom őszintém, én volt gazdasági osztályvezető nagy valószínűséggel sem tudnám megsaccolni mi lesz a várható hiány, elszámolási előleggel vagy különbözettel lehet ezt kezelni.

Azt javasolnám, hogy ha a gazdasági bizottság ülésén ennek hangot is adtam, hogy igazán egzaktan a hiány mértékére kihatással van a többletbevételek amiket nem terveztünk, másrészt az elmaradt feladatok. Az elmaradt feladatoknak egyáltalán az anyagi kihatását ennek a kezelése a zárszámadásnak a feladata. Ha azt akarjuk, hogy egzaktan mérjünk egy feladatrendszerben, akkor egy három ütemű kifizetést javasolnék én. Feltétlenül egy féléves értékelést egy év végén várható valamit és akkor a zárszámadás kapcsán legyen a végleges elszámolás. Akkor az egy egzakt dolog. Ennyivel szerettem volna hozzájárulni a dologhoz és támogatom.

György Pál: Szeretnék visszatérni a régi ideámhoz, ami lerövidítve úgy szól, hogy olyan prémium rendszer amely mindenkire érvényes és mindenki számára alkalmazva van, az nem tud jól működni. Nem tud jól működni és ez a vita máris megmutatta, hogy miért nem tud jól működni, mert vagy valaki azt kéri, hogy egyénekre legyen lebontva, vagy valaki azt kéri, hogy egységesen vonatkozzon mindenkire. Ez a kettő nem hozható össze. Prémiumot úgy láttam működni eddigi pályafutásomban, amikor valami különleges nagy feladatra cél összegeket tűztek ki és ezek teljesítése után fizették ezt ki. Ami manapság működőképes, amit manapság alkalmazni lehet, az egy teljesítményértékelési rendszer, amely teljesítményértékelési rendszerrel azokat az embereket, azokat a munkatársakat akik nem jól dolgoznak, akikkel nem elégedettek a főnökeik akikkel nem elégedettek a főnökeik, akikkel nem elégedett a közgyűlés, azokat ki lehet szűrni és azokat el kell küldeni. Nem öt vagy tíz százalékkal kevesebb pénzt adni, mert azt mindenki igazságtalannak fogja érezni. Ha a főnök mindenkit jónak értékel, de a közgyűlés úgy értékeli, hogy a főnök alá tartozó csapat nem jól működik akkor a főnök dolgozik rosszul. Nem egy megvalósíthatatlan prémiumrendszeren kell gondolkodni, hanem be kell vezetni egy mai kornak megfelelő teljesítményértékelési rendszert, nem csak itt az önkormányzati hivatalban, hanem minden más önkormányzati intézménynél is.

Papp Péter: Szeretném pontosítani. A Tóth László képviselőtársam és az én javaslatom is az volt, hogy a 14.184 eFt-ot azonnali hatállyal a régi elosztási elvek szerint akiktől elvettünk kapják vissza a 10.400 eFt-ot is biztosítsuk, ezt építsük be a költségvetésbe. Tehát azt az illetményszerkezet amit itt előterjesztett azt elfogadjuk. De a 10.400 eFt kifizetési feltételeit azt munkaköri csoportra, vagy személyre vagy kisebb csoportokra lebontva a jegyző dolgozza ki a munkába állását követő 30 napon belül, amit a polgármester úrnak kellene jóváhagyni. Tehát mi az összegszerűségében nem nyúlunk bele, csak a 10 milliónak a felosztási elveibe, tehát az ami itt a 4. oldalon célfeladatként szerepelt, ezt kellene pontosítani.

Dr. Fodor Csaba: Arra szeretném kérni, hogy ha a vitát lezárja a szavazást megelőzően szíveskedjék technikai szüntetet elrendelni, ezt a szocialista frakció vezetője, vagy vezetése most éppen vezetője mert a Pali rováson van szerencsétlen kezdeményezem én.

Vargovics Józsefné: Most már háromszor hallottam azt a kifejezést, hogy költségvetési hiány és ezt olyan szorosan kötjük a hivatali dolgozókhoz. Igazából a dolgozóknak nincs közvetlen ráhatásuk a költségvetési hiány alakulásáról. Azzal egyetértek, hogy feltétel rendszer nélkül ne adjunk nagyobb jövedelmet, de hogy várjunk el most minőségibb, hatékonyabb munkát akinek x %-kal csökkent a bére január 1-től. A másik. Papp képviselő társam javaslata, hogy az új jegyző dolgozzon ki 30 nap alatt egy feltétel rendszert. Úgy érzem, hogy az új jegyzőnek 30 nap alatt még ismerkedni kell, bízzunk benne hogy nem a munkával. Ez még nagyon korai. Bízzunk benne és én nagyon pesszimista vagyok ezzel kapcsolatban, hogy neki sikerül kidolgozni.

Mátyás József: Köszönöm, hogy lehetőséget biztosít a hivatali munkahelyi érdekvédelemnek, hogy a véleményét kifejthesse. Igaz hogy ezt a törvény is előírja, de ez eddig elmaradt. Ugyanis azt mondja a törvény, hogy a szakszervezet véleményét minden olyan esetben ki kell kérni ami a munkavállalók 10%-át érinti. Ezt a 10%-ot ez a 82 ember erősen meghaladja. Egy bizottsági ülésen volt lehetőségem elmondani a véleményem a gazdasági bizottság ülésén és ott meghallgatták és azt hiszem, hogy a véleményem ismeretében, nem nagyképűség, de lehet, hogy sikerült megosztani a bizottság véleményét és a szavazatát, lehet hogy ennek is köszönhető. Másutt erre nem volt lehetőségem és így megteszem ezt most a közgyűlés színe előtt. Lehet, hogy nem egyértelmű a tisztelt közgyűlés előtt, de azért elmondom, hogy ez a december 13-i döntés, amivel a közgyűlés megvonta, pontosabban 2003-ra nem biztosította a 10%-os illetménykiegészítést 61 középfokú végzettségű és 21 vezetői munkakört betöltő köztisztviselőnél 10%-os jövedelemcsökkentést okozott. Ez összegszerűen középfokú végzettségűeknél és ezt tudom, mert ma kaptuk meg az első januári bérjegyzékünket havi nettó 6-10 ezer forintot jelent a zsebből, a vezetői munkakört betöltőknél pedig 15-20 ezer forintot jelent. Vagyis ennyivel kevesebb kerül a dolgozókhoz. Ez egyértelmű jövedelemcsökkenés ennél a 82 embernél. Az intézkedés úgy érzem, vagyis pontosabban a 2003. évi meg nem szavazás nem csak anyagi hátrányt jelent ezeknek a köztisztviselőknek, hanem erkölcsit is, mert úgy látják, hogy nem megfelelően megbecsült dolgozói a munkáltatónak. A 2002-ben kapott illetménykiegészítés éppen azt volt hivatott elismerni, hogy egy megyei jogú város hivatalában dolgozni kiváltságot és rangot jelent, ami a bérezésben is megnyilvánul, most a bérünk mellett ezzel a 10%-kal elvesztettük ezt az erkölcsi megbecsülésünket is és a rangunkat is. Nem tudom közismert-e az, hogy a polgármesteri hivatalban 2003. elején nem volt bérfejlesztés, nem növekedett az illetményalap, most pedig az egyéb eddigi juttatást nem kapja meg 82 köztisztviselő. Ki kell mondanom azt is, hogy az előterjesztés címe elhibázott. Aki ismeri a köztisztviselői törvényt, tudja, hogy a köztisztviselői illetmény alapilletményből illetménykiegészítésből és illetménypótlékokból áll. A törvény pontosan megmondja, hogy az alapilletményt hogyan kell megállapítani, figyelemmel a köztisztviselő végzettségére és a közszolgálatban töltött idejére, tehát ez uniformizált. Ezt jelenti a köztisztviselői illetményszerkezetet. Ebből következően tudni kell a döntést hozóknak, hogy nem a köztisztviselői illetményről döntenek most, hanem a köztisztviselők jutalmazásáról a jutalom pedig nem illetmény. A jutalom az ami a jól végzett munka elismerésére szolgál, vagyis az nem jár, hanem adható és csak akkor ha arra a dolgozó rászolgált, megérdemli, átlag feletti a munkavégzése. Ezt nagyon pontosan meg tudjuk fogalmazni, meg is lehet fogalmazni és majdnem hogy személyre lebontva meg is kell határozni, mert különben a jutalom nem éri el a célját, hanem csak negatív célt fog elérni, negatív hatást.

Úgy gondolom, hogy a munkáltatónak a köztisztviselőket, vagyis hát a munkavállalóit munkabérrel kell megbecsülni és akik ez fölött tesznek azt jutalmazza. Erre gondolva arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy ne a 81-82 emberen kérje számon azt a költségvetési hiányt ami esetleg előfordulhat és pontosan arról a 61 középfokú végzettségűtől akinek rálátása, ráhatása sincs a költségvetésre. Összességében a polgármester úrral annyiban egyet értek, jutalom keret legyen pontosan személyre meghatározott összeggel, ha ezt teljesítette megkaphatja, ha nem teljesítette nem kaphatja meg. Viszont ami a köztisztviselők erkölcsi anyagi elismertségét megbecsülését jelenti, ez a minimum 10% és ezt nagyon köszönném, hogy ha megszavazná a közgyűlés ezeknek az embereknek akiknek most ennyivel kevesebb a bérük.

Litter Nándor: Több hozzászólás nincs. Szüntet rendelek el.

 

SZÜNET

 

Dr. Fodor Csaba: A határozati javaslathoz egy módosítást tennék, pontosabban egy pontosítást. Amely úgy szólna, hogy az előterjesztés melléklete szerint állapítja meg, én azt mondom, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott százalékoknak megfelelően állapítja meg, azzal, hogy a melléklet alapján a személyre szóló pontosításokat végre kell hajtani. A kettes számú határozati javaslattal kapcsolatosan amit Tóth képviselőtársam mondott, ott pedig a jegyzőnek adjunk feladatot azzal, hogy 2003. május 31-i vizsgálja felül az illetményszerkezetet illetve a ma megszavazott céljutalom feltételrendszerét vizsgálja felül, egyeztesse a polgármester úrral és lehetőség szerint, ezt már én mondom nem határozati javaslat nem biztos, hogy ennek mindig ide kellene kerülnie.

Litter Nándor: Támogatom a javaslatot.

Cseresnyés Péter: Szeretném pontosan tudni, hogy akkor miről fogunk szavazni. Kérném, hogy részletesen mondják el, hogy miről fogunk szavazni.

Dr. Fodor Csaba: Arról fogunk szavazni, hogy a határozati javaslat eddig állt egy pontból, most két pontból fog állni. Az első pontja majdhogy nem megegyezik az eredeti szöveggel, azzal, hogy a mellékletben és a melléklet alatt azt kérem szépen, hogy a javaslat az illetményszerkezet átalakítására című lapot szíveskedjenek tekinteni a köztisztviselők jelenlegi illetményszerkezetét tessék tájékoztatóként figyelembe venni tehát az e tekintetben a határozati javaslat mellékletét nem képezi. Azt mondtuk, hogy ebben a most már pontosított és tisztázott mellékletben szereplő százalékokat határozzuk meg és emeljük be ide a határozati javaslatba. Azt mondjuk, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményének megállapítására alkalmazandó illetményszerkezetet az előterjesztés mellékletében meghatározott százalékok szerint állapítja meg. Megbízza a polgármestert egyrészt, hogy a szükséges fedezet biztosítására a 2003. évi költségvetési rendeletben gondoskodjon, másrészt, hogy ezen melléklet alapján és ezen mellékletben lefedett elvek alapján a szükséges személyre szóló pontosításokat végezzék el. Volt egy kettes határozati javaslat, ami arról szólt, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a jegyzőt, hogy 2003. május 31-ig vizsgálja felül az illetményszerkezetet a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott illetményszerkezetet, valamint a ma határozattal megállapított céljutalom szerkezetet és ennek eredményét a polgármester úrral egyeztesse.

Azt már csak én jegyeztem meg és ez nem tartozik a határozatok közé, hogy remélem, ezt követően nem fog többet ide kerülni ez a kérdés, mert ezt a kérdést a költségvetés úgy is le fogja rendezni ha jól tudom a polgármesteri hivatal kiadásai között a személyi soron, ott lesz egy összeg ott el lesz különítve, az egy keretet, határt fog szabni és ezen belül a polgármester úr és a jegyző mint munkáltatói jogokat gyakorlók ezt a kérdést rendezni tudják.

Cseresnyés Péter: Továbbra is kérdésem, hogy ezzel nekik, a jövedelmük, tehát a köztisztviselőknek a jövedelme csökken, vagy nem csökken? Az a 14 millió Ft, amit kaptak az elmúlt évben az őnekik jár és a fölötte lévő pénzt fogják jutalomként kapni? A 14 millió Ft ezek szerint egy meghatározott egzakt jutalmazási leírás alapján fogják megkapni?

Litter Nándor: Úgy érzem, hogy érthető mindenki számára ami itt elhangzott, rendelkezésünkre áll minden információ ahhoz, hogy dönteni tudjunk, ennek megfelelően kérem, hogy Fodor Csaba által elmondott határozati javaslatokat így ahogyan elhangzottak egymás után szavazzuk meg. Az első határozati javaslatnak megfelelően, tehát hogy az elképzelt struktúrának megfelelően és célfeladatokhoz kötve működik a rendszer kérem erről szavazzunk!

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A második határozati javaslat azt volt, hogy az új jegyző megérkezése után át kell gondolni az illetményrendszert és a szükséges változásokat a jegyzőnek a polgármesterrel egyeztetve el kell végezni. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati arányokkal az alábbi határozatot hozza:

 

15/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményszerkezetének átalakítását az előterjesztés mellékletében meghatározott százalékoknak megfelelően állapítja meg azzal, hogy a melléklet alapján a személyre szóló pontosításokat végre kell hajtani. Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról a 2003. évi költségvetési rendeletben gondoskodjon.
  2. Határidő: 2003. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  3. felkéri a jegyzőt, hogy 2003. május 31-ig vizsgálja felül az illetményszerkezetet, illetve az elfogadott céljutalom feltételrendszerét melyet a polgármesterrel egyeztessen.

Határidő: 2003. május 31.

Felelős : jegyző

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

 1. Ellenőrzési munkaterv a 2003. évi tulajdonosi felügyeleti és belső ellenőrzésekhez (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter: Az egyes számú melléklet 5. pontjához egy fél mondat kiegészítést szeretnék fűzni és így a mondat egésze így hangzik. Középiskolák által szervezett tanfolyamok és nem kötelezően ellátott feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása. Ez lenne a vizsgálat tárgya.

  Cserti Tibor: Egy apró kiegészítésem van, amely az 1. számú melléklet 3. pontjára vonatkozik. Szeretném kiegészíteni. Úgy szól Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kincstára és a részben önállóan gazdálkodó intézmények személygépjárműveinek kihasználtságának vizsgálata. Valamint az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságaira. Egységes legyen. A négyesnél csak javítás gondolom pénzkezelési és azzal összefüggő nyilvántartásról van szó pénzkezelésénél így én nem értem.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság álláspontját szeretném ismertetni. Egyetértünk azzal, ami itt leírásra került az 1. és 2. számú mellékletben, több módosítást mi végrehajtottunk ott ahol a pénzügyi bizottság mi beemeltük ide az ellenőrzésekbe való besegítésekbe vagy belépésre az a Pénzügyi Bizottság egyetértésével találkozik. Azzal viszont egyetértünk, amit a Cserti úr mondott ezzel a kiegészítéssel, hogy a többségi tulajdonú gazdasági társaságok ilyen irányú gépkocsi használatát ellenőrizzük, vagy vizsgáljuk meg.

  Litter Nándor: Nincs több hozzászólás úgy látom. Ezekre a kiegészítésekkel én egyetértek. Ennek megfelelően kérem szavazzunk az előterjesztésről.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  16/2003.(I.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003. évi ellenőrzési munkatervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja azzal, hogy az év folyamán szükség szerint további cél- és témavizsgálatok rendelhetők el.

  Határidő: 2004. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

   

 3. Javaslat az oktatási, nevelési intézmények magasabb vezetői álláshelyeinek pályázati

kiírására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Nincs észrevétel. Kérem, szavazzunk és fogadjuk el az előterjesztést.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

17/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

magasabb vezetői beosztásának ellátására a határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.

A pályázati kiírásban a hatályos jogszabályok által előírt követelményektől nem kíván eltérni.

A közgyűlés megbízza a polgármestert a pályázat megfelelő közzétételének lebonyolítására.

Határidő: 2003. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 1. Javaslat "Nagykanizsa Fejlesztéséért Közalapítvány" alapító okiratának elfogadására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Horváth György: Nem először van itt a Cseke Ferenc alapítványnak az utolsó része, amelyet nem teljesítettünk. Szívem szerint azt mondom, mint akinek valami köze van az alapítványhoz, illetve nem is az alapítványhoz, hanem Cseke Ferenc hagyatékához, hogy a B. változatra szavaznék, hogy ennek a városért sokat tevő embernek ilyen formán is maradjon meg az emléke. Azonban amikor a végrendelet készült akkor sokkal magasabb voltak a kamatok. Ugyanis a végrendeletnek azon része, hogy csak a kamatok használhatók fel, ez nem teszi lehetővé kiadványok kiadását. Kellene előzetes becslések szerint egy 5 millió Ft az önkormányzattól, vagy valakitől, hogy ezt folytatni tudjuk. Erre azt hiszem, hogy nincs lehetőség. Éppen ezért azt javasolom, hogy az A) változatra szavazzunk. A Romlottvár Alapítvány kapja meg ezt az összeget, ezzel az összeggel és a Romlottvár Alapítvány jelenlegi pénzösszegével én úgy érzem az állagmegóvást 10-15 évre meg lehetne oldani és hát a további hasznosítás az más oldalra tartozik és ennek a feltételeit a Romlottvár Alapítvány kuratóriuma próbálja biztosítani Vándor László doktorral a megyei múzeum igazgatóval aki végezte az ásatásokat és ennek további feltételeket, lehetőségeket tudnánk biztosítani. Kérem ennyivel is áldozzon a Közgyűlés Cseke Ferencnek és az A változatot szavazzák meg.

   

  Sajni József: Az OKSB megtárgyalta ezt az előterjesztést és egyetértve akkor is tanár úrnak a javaslatával az A változatot támogatta függetlenül attól, hogy érdeklődő és mutatkozik egy befektető a Romlottvár felújítására és akkor elvileg talán az összetett pénzektől ez megvalósulhat.

   

  Litter Nándor: A hozzászólók az A). változat mellett tették le voksukat. Kérem, hogy szavazzunk és javaslom az A) változat elfogadását.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat A) változatát elfogadja és a következő határozatot hozza:

  18/2003.(I.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a “Nagykanizsa Fejlesztéséért Közalapítvány” létrehozását nem támogatja. A közalapítvány létrehozására szánt alapítóösszegű 1.300 e Ft-ot és az azóta keletkezett kamatokat a “Romlottvár Alapítvány” számára adja át.

  Határidő: 2003. május 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

 3. Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft előtársasági időszakára vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elfogadása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja az ajánlást és egyetért azzal, hogy a közgyűlés a Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. végelszámolási eljárás megindítási határidejét 2003. december 31-re módosítja, egyúttal a 235/2/2002. számú határozatot hatályon kívül helyezze.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság határozatát szeretném ismertetni. Ugyanaz, mint a Gazdasági Bizottság elnöke elmondott 5:0:1 arányban egyetértünk a határozati javaslat mindkét pontjával.

Litter Nándor: Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadjuk el. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.

 

19/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft előtársasági időszakára vonatkozó Egyszerűsített Éves Beszámolóját, a Független Könyvvizsgáló Jelentését és a Teljességi Nyilatkozatot elfogadja.
  2. Határidő: 2003. január 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  3. a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft végelszámolási megindítási határidejét 2003. december 31-re módosítja, egyúttal a 235/2/2002. (IX.3.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

 

 1. Javaslat az okmányirodák munkáját segítő és szervező informatikai és távközlési rendszer beszerzésére és alkalmazására (írásban)
 2. Előadó: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

   

  Litter Nándor: A bizottságok véleményével kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy információt kértünk, tehát a Hardware része ennek a fejlesztésnek nem szerezhető be a software nélkül, tehát csomagban adja csak a cég aki szállítja részünkre ezt a fejlesztést. Felmerült, hogy a KanizsaNet Kht-től be tudjuk szerezni, ami előnyös lett volna az önkormányzat számára mindenképpen.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta ezt a kérdést.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a fejlesztésről.

  A Közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és következő határozatot hozza:

  20/2003.(I.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az okmányirodában az Első Magyar Technopolis Kht által kifejlesztett elektronikus ügyfélelőjegyző rendszere legyen telepítve. Az eszközöket és a szoftvert nem vásárolja meg, hanem az ajánlatot elfogadva három évi tartós bérletbe veszi. A bérleti díj és az esetleges szervizköltség, valamint a diszpécser alkalmazás közterheinek fedezete az okmányirodai igazgatási szolgáltatási díjakból származó bevétel.

  Utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlatban szereplő kondíciókkal az Első Magyar Technopolis Kht-val a tartós bérleti szerződést kösse meg.

  Határidő: 2003. március 31.

  Felelős : Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

  (Operatív felelős: Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető)

   

 3. Beszámoló a 2002. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat 2003. évi felújítási címjegyzékre (írásban)

Előadó: Kámán László intézményvezető

 

Dr. Csákai Iván: Ha az anyagot átnézzük, tanulságos, hiszen jelenleg 13. éve vagyok önkormányzati képviselő. Két évvel ezelőttig nem történt semmi. Két évvel ezelőtt elindult egy, a kormány támogatásával egy önkormányzati szociális bérlakásépítés. Ebben az évben a Széchenyi Tervben 46+44+27 lakás lesz átadva. E mellé az önkormányzat, hogy a plusz lakásoknál a felújítást elvégezze én javaslom, hogy szavazzuk meg, hisz hogy ha a Széchenyi tervben kaptunk közel 600 millió forintot, nekünk tovább kell lépni, esetleg netalán tán még a jelenlegi helyzetben, hogy ha szociális bérlakás építés lesz még a jelenlegi projektekbe is be kellene szállnunk.

Papp Péter: Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra javasolja.

Papp Nándor: A bizottságunk 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta a bizottság a 2002. évi címjegyzék és munkák teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A 2003. évre szóló címjegyzéket és felújítási munkákat elfogadja, elvégzésével az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg, hozzájárul ahhoz, hogy 30 millió forint erejéig a részletezett felújítási munkákat a lakások eladásának részletfizetéseiből befolyt összegből, a lakásalapból és a nem lakás célú bérlemények eladásának bevételéből finanszírozza.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság határozatát szeretném elmondani. 5:0 arányban a határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk a közgyűlésnek

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk, nem volt eltérő vélemény az előterjesztéstől.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és az a következő határozatot hozza:

 

21/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2002. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
  2. a 2003. évre vonatkozó címjegyzékes felújítási munkákat jóváhagyja, elvégzésével az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg.
  3. hozzájárul ahhoz, hogy 30 millió Ft erejéig a részletezett felújítási munkákat a lakások eladásának részletfizetéseiből (tervezett 30 millió Ft bevétel) és (vagy) a nem lakás célú bérlemények eladásának bevételeiből finanszírozza.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

24. Cseresnyés Péter és Szányiné Kovács Mária önálló képviselői indítványa az intézményeknél folyó étkeztetés élelmezés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól (írásban)

Szányiné Kovács Mária önálló képviselői indítványa a Király utca 31. szám alatti társasházak tulajdonosainak ügyében (írásban)

 

Litter Nándor: Az SzMSz-ünk szerint a Közgyűlés a képviselői önálló indítványt vita nélkül a tárgyban illetékes bizottságok elé kell, hogy utalja. Tehát ezt kezdeményezem, tehát ezeket itt most nem fogjuk tárgyalni, és szavazzunk erről, hogy a közgyűlés ezt tudomásul veszi és elfogadja. A 27-28-ast ketté fogjuk bontani, hiszen mind a kettő ugyan arra irányul, tehát nyugdíjasok, GYES-en levők étkeztetését próbálja megoldani ezt össze fogjuk vonni és együtt fogja az illetékes bizottság ezt tárgyalni. A Király utca 31 szám alatti társasházak. Külön kell tárgyalni és külön is szavazunk róla. Az aljegyző szerint külön kell szavazni róla, tehát fogadjuk el a véleményét.

Szavazzunk arról, hogy a 27. és a 28. napirendi pontoknak az étkezéssel kapcsolatos részét bizottsági szakaszba utaljuk. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

22/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot Cseresnyés Péter és Szányiné Kovács Mária képviselőknek a 72/2002.(XII.12.) számú rendelet 2. § 4. pontjával kapcsolatban benyújtott önálló képviselői indítványának megtárgyalására.

Határidő: 2003. február 28.

Felelős : Papp Péter bizottsági elnök

Budai István bizottsági elnök

Sajni József bizottsági elnök

Tóth László bizottsági elnök

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy a Király utca 31. szám alatti társasházak tulajdonosi problémáit is bizottsági szakaszba utaljuk. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

23/2003.(I.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, Pénzügyi Bizottságot, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságot, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot Szányiné Kovács Mária képviselőnek a Nagykanizsa, Király u. 31. szám alatti társasházak tulajdonosainak kérelme ügyében benyújtott önálló képviselői indítványának megtárgyalására.

Határidő: 2003. február 28.

Felelős : Papp Péter bizottsági elnök

Budai István bizottsági elnök

Papp Nándor bizottsági elnök

Tóth László bizottsági elnök

 

Litter Nándor: Mivel a következő részben zárt ülésre fog sor kerülni a tárgyalt napirendi pontok miatt egy rövid 10 perces szüntet rendelek el.

 

SZÜNET

 

(A közgyűlés a szünetet követően zárt ülésen folytatta munkáját, amelyet az erről szóló jegyzőkönyv tartalmaz.)

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 20.00 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

Dr. Gyergyák Krisztina
Litter Nándor
aljegyző
polgármester

 

 

 

2003. február 25.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. február 25-én (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dr. Papp Judit osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Megyesi Tiborné osztályvezető, Erdős Péter mb. kabinetvezető, Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Hári László irodavezető, Bodzai Tiborné dr. humánerőforrás vezető, Pásztor Lajos közterület felügyelő.

Megjelentek: Gőcze Gyula kincstárvezető, Gáspár András ügyvezető, Schmidt László ügyvezető, Tóth Lajos pedagógus szakszervezet titkára, Benedek Miklós Vécsey Általános Iskola igazgatója, Dr. Buzás Judit városi tiszti-főorvos, Bogdán Ferenc, Szalabán Attila a Zalai Hírlap munkatársa, Vuk Anita a Városi Televízió főszerkesztője, Nagy Csaba a Zala Rádió munkatársa.

 

Litter Nándor: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, a Polgármesteri Hivatal dolgozót, a média képviselőit és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Előzetesen tájékoztatom Önöket arról, hogy kiegészítő anyagok kerültek kiadásra egyrészt a polgármesteri tájékoztatóhoz, illetve a polgármester programja, tevékenysége az elmúlt időszakban, szintén a polgármesteri tájékoztatóhoz. Megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e észrevétel?

Polai József: Szeretném javasolni, tekintettel a nevelési intézmények vezetőinek jelenlétére, hogy az ő általuk képviselt napirendi pontokat tárgyaljuk a közgyűlésünk elején, tehát helyezzük előbbre. Továbbá még azt szeretném kérni, hogy a “Fasori dűlő” ügyét pedig javasolom szintén nem zárt ülés keretében, hanem nyílt ülés keretében tárgyalni.

Dr. Kolonics Bálint: Nem a napirendi pontokhoz kapcsolódóan, hanem napirend előtt szeretnék szólni.

Litter Nándor: Milyen témakörben?

Dr. Kolonics Bálint: A szavazás rendje, és az SZMSZ-ben foglaltak betartásával kapcsolatosan.

Dr. Csákai Iván: Szintén az SZMSZ-szel kapcsolatban napirend előtt szeretnék kérni szót.

Cseresnyés Péter: Én a közgyűlés levezetésével kapcsolatban szeretnék szót kérni, és az M7-es építésével kapcsolatosan pár mondatot szeretnék mondani.

Dr. Fodor Csaba: Nagy tisztelettel arra kérem a polgármester urat, hogy az előzetesen kiküldött napirendek közül a 6. számút, a Tervtanács működtetésével kapcsolatosan, és a 20. sorszámút, ami a nagykanizsai 3461/7 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztés, szíveskedjen levenni a napirendről, és ezt ma a közgyűlés ne tárgyalja.

Röst János: Szeretnék módosító javaslattal élni, a 7. napirendi pontot kérném zárt ülésen tárgyalni, gazdasági érdekeket sérthet, és nem lenne szerencsés, hogyha nyílt ülésen tárgyalnánk. Ezen kívül szeretnék kérni kettő percet napirend előtt, évforduló kapcsán.

Bicsák Miklós: Én a kérdéseknél szeretnék kérdezni közérdekű kérdést, vállalatok és piacok kérdésekkel kapcsolatban.

Litter Nándor: Más felszólaló nem jelentkezett. Oktatási intézményekkel kapcsolatosan szólt a javaslat, hogy tárgyaljuk a polgármesteri tájékoztató és az interpellációk után, ha jól értettem. Én ezzel egyetértek. Kolonics Bálint az SZMSZ-szel kapcsolatos kérdésekről kíván szólni. Én azt javasolnám, hogy amikor az SZMSZ-t tárgyaljuk, akkor foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, a legközelebbi ülésen. Napirend előtt kíván szólni, akkor rendben van. Cseresnyés Péter M7-es és a közgyűlés levezetése.

Dr. Fodor Csaba a Tervtanáccsal kapcsolatosan kérte, hogy vegyük le a napirendről és ezzel nem értek egyet. Ezt nem vonom vissza. A 20. napirendi pont levételével egyetértek, olyan körülmények merültek fel, amit tisztázni kell még a döntésünkig. Akkor szavaznunk kell a Tervtanáccsal kapcsolatos előterjesztésről. Megkérdezem, hogy ki ért azzal egyet, hogy levegyük a napirendi pontok közül?

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Röst János a 7. napirendi pontot zárt ülésen szeretné tárgyalni. A rendeleti része nem tárgyalható zárt ülésen, a vitát zárt ülésen fogjuk lebonyolítani, elfogadom a javaslatot.

Polai József: Kértem a 17. napirendi pontnak a nyílt ülésen való tárgyalását.

Litter Nándor: Nem értek egyet vele, hogy a “Fasori dűlőt” nyílt ülésen tárgyaljuk, ezért szavaznunk kell róla. Ki ért egyet azzal, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk?

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Még egy dologról kell szavaznunk, mielőtt munkánkat megkezdjük. A napirendi pontok között javaslatként szerepel csak zárt ülésnek a tartására a 17., 18. , 19. napirendi pontok. Erről kellene szavaznunk, hogy ezzel a közgyűlés egyetért. Kérem, szavazzunk, hogy ezeket zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Több javaslat nem volt, megkérdezem, hogy ki fogadja el ezekkel a módosításokkal, hogy a mai napirendünk így alakuljon?

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Javaslat az óvodák további működtetésére (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. Tájékoztató az általános iskolák nevelési és oktatási feladatainak ellátásáról és javaslat a további működésre (írásban)
 7. Előadó: Litter Nándor polgármester

 8. Javaslat a Péterfy Sándor Általános Iskola és a Zemplén Győző Általános Iskola szervezeti összevonására (írásban)
 9. Előadó: Litter Nándor polgármester

 10. Javaslat a 2003/2004-es tanév óvodai, általános iskolai és középiskolai beiratkozására (írásban)
 11. Előadó: Sajni József OKSB elnöke

 12. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének módosítására (írásban)
 13. Előadó: Litter Nándor polgármester

 14. Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről, javaslat a város népegészségügyi programjára (írásban)
 15. Előadó: Dr. Buzás Judit ÁNTSZ főorvosa

 16. Beszámoló az Alapellátási Intézmény 2002. évi munkájáról (írásban)
 17. Előadó: Litter Nándor polgármester

 18. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002.(V.2.) számú rendelet módosítására (írásban)
 19. Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

 20. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (írásban)
 21. Előadó: Litter Nándor polgármester

 22. Önkormányzati tervtanács működtetése (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Befektetői terület építési feltételeinek biztosítása és a Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park területén (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. Nagykanizsa, Városközpont 010 jelű tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (írásban)
 27. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 28. Szentgyörgyvári IV. hegyháton működtetett vízrendszer átvétele az Éden Víztársulattól (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Zárt ülés

 1. Fellebbezések (írásban)
 2. A “Fasori dűlő” ügyének rendezése (írásban)
 3. Előadó: Litter Nándor polgármester

 4. A volt sípálya átadása Újudvar község önkormányzata részére (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti, volt kazánházak közötti garázsok hasznosítása (ír.)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Engedjék meg, hogy a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egy ki nem hirdetett határozatot hirdessek ki. A múlt ülésünkön tárgyaltuk a Platán sor 10/b. szám alatt a Szociális Foglalkoztató volt nyomdai és szabászati üzemének az értékesítését és a következő határozatot hoztuk:

A Platán sor 10/B szám alatti Szociális Foglalkoztató volt nyomda és szabászati üzemének értékesítése

 

50/2003.(II.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a tulajdonában lévő Nagykanizsa, Platán sor 10/b szám alatti ingatlanát zártkörű versenytárgyaláson bruttó 41 millió Ft kikiáltási áron.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a vevő 30 új munkahely teremtésével foglalkoztatást vállaljon. A foglalkoztatási kötelezettség biztosítására a szerződésben garanciát kell kikötni.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Napirend előtt:

 

Dr. Kolonics Bálint: Napirend előtt kívánok szólni, mivel az előző közgyűlésen a költségvetési rendelet elfogadása kapcsán szóvá tettem a határozati javaslat elfogadása körüli, a szavazás rendje körüli kétségeimet, amiket úgy gondolom, hogy az SZMSZ-nek ellentmondóan történt a szavazás rendje, illetve a módosító javaslatok szavazásra bocsátása. Ezekre a kérdéseimre nem kaptam választ és ezek után zárt ülés következett, ahol szintén nem sikerült választ kapnom a kérdésemre. Meg szeretném ezért osztani az ezzel kapcsolatos gondolatomat a közgyűléssel. Én azt gondolom, hogy mint jogszabályalkotó szerv, a közgyűlés, illetve az önkormányzat, aki helyi rendeleteket alkot, igenis, hogy példát mutatva, élenjárva kellene betartani a törvényességet, és a saját Szervezeti és Működési Szabályzatunkat.

Azt gondolom, hogy az elmúlt közgyűlésen sem így történt. Az SZMSZ tisztán, világosan fogalmaz arról, hogy a vita meddig tart, a polgármester a vitát mivel zárja le, és ezek után a közgyűlésnek mire van módja és lehetősége, illetve a tisztelt polgármester úrnak. Polgármester úr a vita lezárását követően még valóban összefoglalhatja a vitát, illetve az elhangzott módosító indítványokat, javaslatokat, de mihelyt szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, onnantól az addig a vita során el nem hangzott módosító javaslatok már szavazásra nem tehetők fel, a képviselők által beérkezett módosító javaslatokat az elhangzottak szerint kell feltenni szavazásra, ahhoz már mást hozzátenni nem lehet. Kérem a tisztelt polgármester urat is arra, hogy szíveskedjen nagyobb körültekintéssel eljárva az SZMSZ-t itt a közgyűlésen betartani. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen horderejű rendeletnek, mint a költségvetési rendeletnek az elfogadására került sor, és itt merültek fel kétségek a tekintetben, hogy nem SZMSZ-szerint folyt le a szavazás.

Litter Nándor: Figyelembe fogjuk venni azt, amit képviselő úr elmondott. Én úgy gondolom, hogy azt a fő elvet próbáltuk alkalmazni a legutóbbi szavazásnál, hogy ha új módosító javaslatok érkeznek, úgy a FIDESZ frakciójából is jó néhány olyan javaslat érkezett, aminek szerettünk volna helyt adni, hogy ezek ne plusz felhasználást jelentsenek a városunk költségvetésében és ezért megkerestük azokat a forrásokat, amivel az Önök által felvetett kezdeményezések végrehajthatók. Én úgy gondolom, hogy ez a fő cél érvényesült, és ezért azok az új javaslatok, amiket Önök felvezettek, csak ilyen módosításokkal voltak megoldhatók. Köszönöm szépen az észrevételét, a jövőben arra törekszünk, hogy ezeket, amiket elmondott, betartsuk.

Dr. Csákai Iván: Csatlakozva Dr. Kolonics Bálint észrevételéhez csupán annyit szeretnék és azért kértem először szót, még a polgármesteri beszámoló előtt, hogy kérném polgármester urat, hogy az SZMSZ szerint a feltett kérdésekre tessék már választ adni, vagy azt mondani, hogy most nem tudok, hanem a jogszabálynak megfelelően fogok majd választ adni. Az elmúlt közgyűlések, nem csak a legutolsó, hanem az előtte levő közgyűléseken is a kérdésekre nem kaptunk választ, és ezek a válaszok ott lógnak a levegőben, ezeknek a figyelmen kívül hagyása szerintem az SZMSZ-t semmibe véve történnek. Ugyanúgy nem szavaztatni meg egy módosító indítványt, amikor le van fektetve, hogy minden módosító indítványt meg kell szavazni. Emellé szeretném kérdezni azt, hogy a Polgármesteri Hivatal felépítésénél hol szerepelnek a polgármesteri tanácsadók, és ez a költségvetésben milyen rubrikában szerepelnek?

Litter Nándor: Írásban fogunk válaszolni erre a feltett kérdésre.

Cseresnyés Péter: Két dologhoz szeretnék hozzászólni. Az egyik a közgyűlés levezetésével kapcsolatos és nagyon rövid leszek. Én a polgármester urat meg szeretném kérni arra, hogy a későbbiekben esetleg az emberek ne úgy emlékezzenek ránk, mintegy vendéglátó-ipari egységben összejövő baráti társaságnak a beszélgetésére egy-egy közgyűlés alkalmával, hogy a közgyűlést úgy legyen szíves levezetni, hogy hiába tegeződünk itt nagyon sokan, egy hivatalos ülésen vagyunk, a megfelelő nexust használjuk. Én úgy gondolom, hogy a képviselők többségével tegező viszonyban vagyok, de amikor a közgyűlést vezetjük és a közgyűlésen beszélgetünk, akkor én képviselő úrnak, polgármester úrnak vagy aljegyző asszonynak szólítok mindenkit, akire éppen a titulus illik. A másik dolog, az autópályákkal kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Úgy gondolom, hogy megállapíthatjuk azt, hogy Nagykanizsa fejlődése szempontjából nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az autópálya mikor fog megépülni városunknak a határában. Mindeddig, bár húzódott az ügy és kormánypárti képviselők azt mondták még a kampány során is, hogy azonnal, hogyha az ő pártjuk vagy pártjaik alakítanak kormányt, azonnal, haladéktalanul nekiállnak az autópálya építésnek. Ez a dolog lassan most már egy éve csúszik, vagy pontosan egy évet fog csúszni, úgy nézni ki, hogyha valami megint közbe nem jön. De ennél rosszabb a helyzet, mert két héttel ezelőtt a Miniszterelnök úr, aki egy évkezdő beszédet mondott, nyilvánvalóvá tette, hogy Nagykanizsa környezetében, környékén 2006-ig nem fog megépülni az autópálya úgy, hogy Budapest és a határ összeköttetése meglenne, a horvát-magyar határnak az összeköttetése meglenne. Már most is többféleképpen kommunikálják, hogy milyen szakaszokban fog megvalósulni a 7-es autópálya építése.

Itt a napirend előtti felszólalásomban tulajdonképpen azt szeretném kérni polgármester úrtól és alpolgármester úrtól, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy az autópálya minél előbb megépüljön városunk érdekében is.

Litter Nándor: Az első felvetését is köszönöm, igyekszem majd arra törekedni, hogy ne keresztnéven szólítsam a képviselő urakat. Autópályával kapcsolatosan a tervünk az, hogy minden erőnket arra próbáljuk irányítani, hogy azok az elképzelések, amik a választások során is megfogalmazódtak, azok abba az irányba folytatódjanak, hogy az autópálya megépüljön a tervek szerint, tehát hogy 2006-ig elérje Nagykanizsát és tovább haladjon el a város mellett. Én bízom benne, hogy ezek az elképzeléseink és a munkánk sikerre fog vezetni, ehhez kérjük képviselő úrnak is segítségét és a támogatását.

Röst János: Szeretnék reagálni Cseresnyés Péternek az M7-es kapcsolatos felvetésére. Több tárgyalást folytattunk kormánytagokkal, és mindenki egyetértett abban, hogy Nagykanizsát el kell, hogy érje az M7-es autópálya 2006-ig. Viszont több bizonytalansági tényező felmerült valóban, mert nem voltak egyértelműek azok az adatok, illetve mennyiségek és összegek, amelyeket a kormány végül is elfogadott. Több olyan nyilatkozat jött napvilágra, most idézném a legutolsót, Szlányi Péter, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak az osztályvezetője tette a Petőfi Rádió Csúcsforgalom című műsorában, amelyben egyértelműen leírta, hogy Nagykanizsa-Becshely-Balatonszentgyörgy között 2006-ig megépül ez a szakasz. Tekintettel arra, hogy az osztályvezetői nyilatkozat volt, mi mindenféleképpen azt fogjuk kérni a Miniszterelnök úrtól, illetve Csillag István Miniszter úrtól, hogy tegye egyértelművé a kormány szándékát, és egyértelműen kapjunk arra választ, hogy Nagykanizsa várost mikor éri el az M7-es szakasza, illetve melyik irányból. Ezt meg tudjuk ígérni, közös érdekünk, hogy ez megvalósuljon.

Cseresnyés Péter: Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni Röst János alpolgármester urat, hogy tudomásom szerint a kormánytervezetben úgy van, hogy 2006-ig meg kell kezdeni építését a Balatonszentgyörgy és a Nagykanizsa közötti szakasznak. Tehát ez változott ezek szerint?

Röst János: Azt szeretném elmondani, hogy szeretnénk ezt pontosítani. Több előterjesztés készült a kormány elé, és ennek az elfogadása, volt ahol kilométer volt megjelölve, amibe beleférünk, de nem minden esetben esett egybe a szándék, illetve a nyilatkozat, és ezt szeretnénk pontosítani.

Kelemen Z. Pál: Engedjenek meg egy gyakorlati észrevételt az ügyrendünkkel és a napirend előtti felszólalásokkal kapcsolatban. Csak azért, hogy tényleg SZMSZ-szerűen működjünk.

Dr. Kolonics Bálint úr felszólalása megfelelt az SZMSZ-nek. Csákai Iván úr felszólalása felemásra sikeredett, a második része a felszólalásának kérdés volt, amire nem kaphat választ. Cseresnyés Péter úr felszólalásának első része, hátha nagy horderejűnek tekintjük a megszólítások módját, akkor megfelelt. A második része az interpelláció műfajába esett. Kérem, ne reklamáljanak olyanok SZMSZ kérdésében, akik maguk is megszegik az SZMSZ-t, aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.

Röst János: Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat arról, hogy ebben az évben két jeles évforduló lesz. Az egyik a Neumann János Évforduló, 100 éve született Neumann János, a számítógépnek az atyja. Országos megnyitója tegnap megtörtént, és mindenki hallhatta, hogy Polgár Judit sakkszimultánjával történ. A másik évforduló Deák Ferenchez kötődik, Deák Ferenc 200 éve született Zala megyében, Söjtörön. Kanizsán járt iskolába, középiskolába, a Piaristákhoz. A “Haza Bölcseként” lett egyébként a liberálisoknak a legnagyobb politikusa, vezére. Arra hívnám fel az intézmények, civil szervezetek figyelmét, hogy az évfordulók kapcsán nagyon sok megvalósuló rendezvény lesz, melyben vegyenek részt, illetve kezdeményezzenek ilyeneket. Szeretném felvetni, Nagykanizsán több intézménynek nincsen még névadója, szeretném javasolni és figyelembe ajánlani Deák Ferencet.

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Cserti Tibor: Három apró észrevételem lenne az anyaggal kapcsolatosan. Az egyik az általános költségtakarékosság elvet próbálja továbbra is szorgalmazni, már annak az érvényesítését. Őszintén szólva, tételes felsorolást kaptunk itt a hóeltakarítással kapcsolatos intézkedésekről. Én úgy gondolom, számomra legalábbis az mondták volna, hogy 58 esetben küldtünk ki értesítést ide meg ide, az is megfelelt volna, itt több oldallal gyarapodtunk. Én kérnék szépen a jövőben még összefogottabb tájékoztatást, és költségtakarékos módon.

A másik, arra kérnék választ, hogy a BH Régió megbízást kapott a bizonyos tömbszabályozási terv elkészítésére, hogy ez meghívásos alapon történt-e, és mi indokolta ekkora összeget ezért a tervezési munkáért kifizetni?

A harmadik az, hogy exponált téma volt a költségvetés egyensúlyának kialakítása érdekében a Zala Volán támogatási szerződésének az ütemezhetősége. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy ez a szerződés megszületett, az ütemezésre vonatkozóan információt nem kaptunk, holott ez csúcsosodott ki. Valamit erre vonatkozóan kérnék szépen válaszolni.

 

Sajni József: Két dologban szeretnék szólni. Az egyik, amit a Cserti úr itt az előbb érintett, ez a tájékoztató 7. számú pontjában a Közterület Felügyelet intézkedéseivel kapcsolatos. Találunk itt egy összesítőt, hátul, ahol szerepelnek a felszólítások és az eljárások, tehát a feljelentés címmel. Én, tekintettel arra, hogy ez egy rendkívüli tél volt, és a nyakunkba szakadt több esetben is olyan mennyiségű hó, hogy elsősorban a város nem tudta megoldani azt a feladatát, hogy letakarítsa a saját területeiről a havat, ezért én nem tartom sportszerűnek, hogy elhiszem, hogy a Közterület Felügyelet nagyon sportszerűen járt el, hogy ezeket ellenőrizte, de az, hogy 30 esetben, márpedig több esetről tudok, hogy ezek véletlenszerű esetek, ez a 30, megtörténtek az eljárások és megkapták az illetők a szabálysértésről szóló értesítőt. Kérném szépen, hogy mivel a város maga sem tudta megoldani ezt a feladatát, nagyon sokáig ott állt a hó a járdákon, ezért kérném, hogy tekintsen el a város ettől a büntetéstől ebben a 30 esetben, mert szerintem másik 130 esetben is lehetett volna eljárni, és elég rendkívüli volt a tél. Kérem, ezt a gesztust tegyük meg, ettől a város nem lesz gazdagabb, viszont az emberek hangulata valószínűleg jobb lesz, mert úgy gondolom, hogy ez így célszerű. Ez az egyik.

A másik, a 9. pontban a balatonberényi üdülővel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni, mégpedig azt, hogy mi szabályozza ennek a működését, és ha lehet írásban megkapni.

Papp Nándor: Az 5. ponthoz szeretnék hozzászólni, a víz- és szennyvíz rekonstrukciós programhoz, amelyben azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős projektről van. A molnári vízbázis védelme, a vízellátó hálózat azbesztmentesítése, ólommentése, nagykanizsai szennyvíztisztító teleppel és a csatornahálózat gondjaival foglalkozna. Itt, ha 2004-ben mi az ISPA előcsatlakozási alapot, valamint kohéziós alapot meg szeretnénk célozni, akkor azt gondolom, hogy az ideig évben a tervezéseket, nevezetesen a vízjogi engedélyezés, megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti hatástanulmányok és egyéb elemzéseket el kell végezni. Én azt gondolom, hogy nem tartható, hogy a 2003. évi költségvetésbe erre egyetlenegy fillér félre nem lett téve.

Tóth László: A polgármesteri tájékoztató utolsó oldalán van az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak a 45/2003. számú határozata, ami így szól: “a bizottság megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal 2002. évi fénymásoló vásárlása során a Hivatal közgyűlési felhatalmazás nélkül tartós kötelezettséget vállalt, illetve a hatályos beruházási szabályzatot megsértette. 2. Felkéri a közgyűlést, hogy foglaljon állást, a fénymásoló vásárlással kapcsolatosan milyen jogkövetkezményeket kíván foganatosítani.”

Mivel sajnálatos módon az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság anyaga nem került kiosztásra, ezért szeretném 2 percen belül tájékoztatni a tisztelt képviselőtársaimat az előzményekről. Halász Gyula képviselőtársunk a 2002. évi költségvetés tárgyalása kapcsán 2002. december 11-én kérdést tett fel a Polgármesteri Hivatal fénymásoló beszerzésével kapcsolatban. A képviselő úr kérdésére a 2003. január 8-ai közgyűlésen a polgármesteri tájékoztatóban adott választ nem fogadta el, ekkor a közgyűlés úgy döntött, hogy az ÜJKB vizsgálja meg a beszerzéssel kapcsolatos történéseket. Jelentem, a bizottság elvégezte ezen feladatát és a következőket terjesztem Önök elé. 2002. július 23-án egy nagykanizsai cég ajánlatot tett a Polgármesteri Hivatalban lévő fénymásoló berendezés szervizbe szállítására és nagyjavítására. Az ajánlat szerint a nagyjavítás várható költsége 1.016.709 Ft lett volna. augusztus 1-jén a Hivatal megrendelt 2 db SHARP AR 507 típusú fénymásológépet, összesen 7.902.250 Ft értékben. Az ügyiratban a rendelést megelőző árajánlatok és a következő prospektusok találhatók. Egy budapesti cégtől egy árajánlata MINOLTA digitális hálózati másoló és nyomtatóra 1.612.500 Ft-ra, egy nagykanizsai cégtől PRIPORT IP 5000 típusú gyorsmásológépre, 2.123.750 Ft-ért, és egy ugyanolyan TOSHIBA 6560 típusú fénymásológépra, ami meghibásodott, 2.500.000 Ft összegben. A megrendelt nagyteljesítményű fénymásolók 2001. szeptemberében és októberében leszállításra került, valamint üzembe is helyezték őket. Az egyik leszállított SHARP AR 507 típusú fénymásológép 2002. január 23-án, a másik pedig 2002 február 15-én került leszámlázásra és kifizetésre. 2001. szeptember 1-jén a Polgármesteri Hivatal átalánydíjas karbantartási szerződést kötött ugyanezzel a céggel, aki a 2 db nagyteljesítményű fénymásolót beszállította a Hivatalba, összesen 15 db fénymásolóra, valamint a 2 db új gépre vonatkozóan. Következő időpont 2002. május 7-én a Polgármesteri Hivatal bérleti szerződést kötött ugyanezen céggel 6 db fénymásológépre, amelyek jelenleg a Hivatalban találhatók, havi 179.625 Ft-os bérleti díjjal, 3 évre vonatkozóan. Azt hiszem, mindent elmondtam.

Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/1999. számú rendeletét, ami a beruházási szabályzatról szól, egyértelműen megállapítható a 2. § (1) bekezdése alapján, hogy az 5 millió Ft értéket meghaladó felújításokra, rekonstrukciókra és árubeszerzésekre engedélyokiratot, ezen értékhatár alatt célokmányt kell készíteni. Az engedélyokirat köteles beruházásokat a Gazdasági, valamint illetékes ágazati bizottságoknak kell véleményezni és jóváhagyásra a közgyűlés elé kell terjeszteni.

Megállapítottuk, hogy mindezek nem történtek meg, úgy gondolom, hogy ezek a mulasztások mindenféleképpen kimerítik a fegyelmi vétség alapos gyanúját. Én kérem a polgármester urat, hogy indítsunk el egy fegyelmi eljárást az ügy kivizsgálása érdekében.

Dr. Csákai Iván: Az 5. oldal tetején van egy mondat, a 2003. évi költségvetés tervezésénél az ingatlanértékesítéseket mind az ingatlan megjelölése, mind pedig a vételár megállapítása tekintetében reálisan terveztük. A költségvetésben nem így szerepel. Van egy keretösszeg, kész. Csak néhány ember tudja, hogy mit fogunk eladni. Ez jól hangzik itt a polgármesteri beszámolóban, de ez így nem igaz. A 14. pont a 305/2002. határozat, az, hogy a helyi tömegközlekedésben a Volánnak vannak veszteségei, én ezt aláírom, csak kérdés az, hogy a Nagykanizsáról fuvaroz egyebeket és a Volánnak nagy nyeresége van, akkor az önkormányzatot x millió Ft-tal kell-e megvágni, tehát egy olyan, hogy ettől a támogatástól nem tudna-e eltekinteni a Volán, hisz a nyeresége nagyon nagy. A Közterület Felügyelet, átolvasva a figyelmeztetéseket, egy érdekes dolgot tapasztaltam, hogy a Dózsa György úton a kerékpárút és a Honvéd úttól a SPAR-ig nem szerepel benne, nem szerepel benne a Kórház előtti terület, ami most már az Isten velünk van, megoldva a hó, és nem egy sávon kell közlekedni az autóknak és a taxisok mentek a biztosítóhoz, mert jó néhány visszapillantó tükör letört, hisz időnként összetalálkoztak. Azért az önkormányzatnak is kellene egy kicsit önkritikát gyakorolni, hogy nem állt a helyzet magaslatán, amikor leesett a hó. A tájékoztató a Város Napi Osztrák-Magyar Napok szervezési munkálatairól, Az első mondat: “A Város Napját szervező Régi Jó Egyesület bírósági bejegyzése megtörtént. Az egyesület a januári közgyűlés döntését követően haladéktalanul megkezdte a szervezőmunkát.” Akkor még nem történt meg a bejegyzés. Egy. A közgyűlés nem úgy döntött, hogy ők azonnal kezdjék el, hanem az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot bízta meg, hogy vizsgálja felül. A Oktatási, Kulturális és Sportbizottság határozatának a számát hiányolom itt, hisz rájuk bíztuk, hogy 2 millió Ft erejéig ők tárgyaljanak és ők hozzanak határozatot. Vagy a demokráciát ilyen magas szinten műveljük, hogy erre nincs is szükség? Ez számomra nagyon furcsa. És szeretném kérdezni, az előterjesztésben nem szerepel, hogy a Város Napja tulajdonképpen mikor lesz, melyik hónap, hányadikán?

Dr. Fodor Csaba: Nem tisztem válaszolni Csákai képviselő úr kérdésére, vagy legalábbis az egyik mondandójára, de bár velünk lenne annyira az Isten, hogy a Zala Volánnak nagyon nagy legyen a nyeresége, örülünk, ha lesz. Csak pontosításként, nehogy furcsán menjen ki a köztudatba. Ilyenről szó sincs. Viszont a most kiosztott, polgármester úr által kiosztott kiegészítés a 2003. február 25-én nem tudom micsoda, tehát a Platán sor 10/b. határozati javaslatok közül azért én nagyon örülnék, ha az előterjesztő szíveskedne a valóságot leírni, illetőleg ne csak a részvalóságot, hanem a teljesre próbáljon meg törekedni. Éppen ezért módosítanám én a szívem szerint ezt az előterjesztést, ami így szól: a zártkörű versenytárgyalást a Vagyongazdálkodási Iroda 2003. február 17. napján megtartotta, a versenytárgyalás azonban eredménytelenül zárult. Az előterjesztés szerint, énszerintem meg vessző, mert csak a Péntek DB Kft képviselője jelent meg a tárgyaláson. Így korrekt az ügy, és igaz is. Tehát ezt kérem szépen.

A következő ügy, amiben hozzászólnék, az pedig az ominózus fénymásoló ügye. Én egyetértek abban, hogy a polgármester úr és a munkáltatói jogkör gyakorlója vizsgálja ki az ügyet. De abban nem értek egyet, hogy ebben a közgyűlés és ne adj Úristen, az Ügyrendi Bizottság foglaljon állást. Ha itt valakik szabálytalanságot, ha elkövettek, azok köztisztviselők, köztisztviselők fölött, hála az Istennek, hogy a közgyűlés, meg egyetlenegy bizottsága sem gyakorol munkáltatói jogokat, így szíveskedjen az Ügyrendi Bizottság a jövőben arra szorítkozni, hogy a polgármester urat esetleg tájékoztatja az általa lefolytatott vizsgálat eredményéről hasonló ügyekben. De arra szeretném kérni a polgármester urat, szíveskedjen kicsit körültekintőbben eljárni, mint az Ügyrendi Bizottság, kicsit jobban a dolgok mélyére látni, mert hátha itt is az igazság valahol mélyebben keresendő. Mondok egy példát. Ha mondjuk egy vezető gépjárművet szeretne vásárolni és kér ajánlatot három cégtől és kap egy 500.000 Ft-osat, egy 2 millió Ft-osat és egy 6 millió Ft-osat, és van olyan hebehurgya, hogy a 6 millió Ft-osat választja, akkor feltehető a kérdés, hogy miért nem a két olcsóbbat. De ha hozzátesszük, hogy azért mert mondjuk az 500.000 Ft-os egy Trabant volt, a 2 milliós egy Suzuki, a 6 milliós meg mondjuk legyen egy Ford Mondeo, akkor már egy kicsit érhetőbb, hogy az első számú vezető miért azt vesz. Itt is hasonló volt a helyzet. A bekért adatok és a rendelkezésre álló tények szerint, amit én tudok, valóban árkülönbségek voltak a fénymásolók között, de ezek a fénymásolók műszaki paramétereit tekintve nagyon nehezen összehasonlíthatók, és e tekintetben borzasztó nehezen értékelhető, hogy az árakban miért van ez a jelentős különbség és egy gonosz lelkületű akárki miért a jobban vette meg. A SHARP típusú és megvásárolt fénymásológép valóban a legdrágább volt, de ez egy digitális rendszerű, míg a TOSHIBA egy analóg rendszerű gép volt, az én információim szerint. Ennek a fenntartási költsége tényadatokra vetítve, a MINOLTA-nak 1.47 Ft laponként, amíg a TOSHIBA-nak ajánlati árszinten 3.31 Ft. Tényadatként a Polgármesteri Hivatalban évente kb. 1.800.000 lap másolására kerül sor, a 2 Ft-os árkülönbség/lap alapján kiszámolható, hogy 3.6 millió Ft-ba került volna évente többe az olcsóbbnak tűnő TOSHIBA gép megvásárlása. Arról nem beszélve természetesen, hogy mondjuk ennek az egyik SHARP-nak Kanizsán van szervízelése. Elhangzott itt még talán a MINOLTA, aminek meg Budapesten van szervize. Ebben egy zalai újságcikkben megjelent, meg mindenki itt nem tudom milyen susmusokat vél felfedezni. Én azt gondolom, ha már egyszer valaki vizsgálódott, akkor mondjuk ki, hogy valóban ezek is a vizsgálat tárgya közé kell, hogy tartozzanak, és tényszerűen szíveskedjenek kivizsgálni.

Litter Nándor: Egyetértek azzal, amit mondott és hadd tájékoztassam akkor Önöket arról, hogy Tóth László úr felvetésére és figyelembe véve, amit Fodor Csaba mondott, vizsgálatot fogok kezdeményezni az esetleges felelősség megállapítására. Független szakértőt fogok bevonni ebbe az ügybe, és figyelembe fogjuk venni azokat a körülményeket is, amiket Fodor Csaba úr említett, és remélem, hogy akkor valóban reális képet kapunk, hogy mi történt, és erről tájékoztatni fogjuk a közgyűlést.

Zakó László: A polgármesteri tájékoztató részét képezi az utolsó két oldalon a tájékoztató a Város Napja és az Osztrák-Magyar Napok szervezési munkálatairól című előterjesztés. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Múltkor sem kaptam választ arra vonatkozóan, hogy az a nyert PHARE pályázat összege hol van beépítve az ez évi költségvetésbe, mert nem találtam. Továbbá érdeklődöm, hogy mi szükség van 4.200 Euro értékű projekt beszerzésére, csak azért, mert pályáztunk és pénz nyertünk. Nincs-e városi fenntartású intézményünknél egy projektor, nem lehetett-e volna bérelni? Mi lesz utána ennek a projektornak a sorsa? És ennek az egész Osztrák-Magyar Napoknak a költségvetésével mikor ismerkedhetünk meg? Erősen túlzottnak tartom a 8.1 + 1 millió Ft-ot, tehát több mint 9 millió Ft-os költségvetést.

Polai József: Már igazán nem szeretném unalmas állapotáig vinni a hóeltakarítás ügyét, de mindenképpen egyetértve az előttem szólók mondandójával, szeretném azzal kiegészíteni, hogy a Közterület Felügyelet a munkáját véleményem szerint egy kissé körültekintőbben kellene, hogy végezze, hiszen tudok olyan felszólítás kiküldéséről, ahol olyan család kapta meg a felszólítót, aki elszórta a havat, aki meg nem szórta el, nem kapta meg. Igaz, hogy a ház méretéből és színeiből tekintve, lehetne arra következtetni, hogy annak kettő tulajdonosa lehet a háznak, és a járda fele szakaszában a hó el volt szórva a hó, ott esetleg idős ott lakik, a másik felén pedig nem lakik ott, és aki nem szórta el, Nagykanizsa lakója ugyan, de nem fáradt el a lakóházáig, a másik házáig és nem takarítja, így olyan hibába kerültünk, hogy olyan ember kapott felszólítást, aki elszórta a saját területét, a másik pedig nem szórta el, az nem kapott.

Cseresnyés Péter: Két rövid kérdésem lenne. Az egyik a 4. oldal 8. pontban az 1/2002. határozattal kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy versenyeztetés volt-e a biztosítással kapcsolatban? A másik, a 7. oldalon a 20. pont, a 317/2002. határozat kapcsán szeretném megkérdezni azt, hogy a felügyelő bizottságok tagjai kaptak-e köszönőlevelet, vagy itt szóban köszöntük meg, vagy köszönte meg polgármester úr a közgyűlés előtt az eddigi tevékenységet? És még egy dolgot szeretnék mondani, mivel biztos akartam lenni a dolgomban, ezért szeretnék most sort keríteni a dologra, megpróbálok rövid lenni. Az MSZP-frakció vezetőjének az előbbi megszólalásával kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot mondani, három mondat lesz mindössze a 7-es út kapcsán. Ha Kelemen Z. Pál úr képviselőtársam úgy gondolja, hogy a 7-es önkormányzatot érintő nem fontos dolog, akkor nem tudom, mire véljem ezt a dolgot. A másik dolog, azt mondta, fontos dologban lehet csak hozzászólni napirend előtt. Én megnéztem az SZMSZ-t, erről szó sincs bent, egy-két kritérium van, önkormányzati dolgokkal, önkormányzati ügyekkel kapcsolatos legyen a hozzászólás. Ezt a bizonyos, aki nem tud arabusul idézetet, én úgy gondolom, jó lenne, hogyha megfogadná.

Dr. Horváth György: A Város Napjával kapcsolatban szólok, több okból is. Egyértelmű volt az, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságnak kell a programot felülvizsgálni. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ezt a programot nem kapta meg, vagy akkor én nem voltam jelen, ahol ezt tárgyalták. Azért tessék elgondolni, hogy 1,5 millió Ft-ért gólyaláb, hozzáteszem azt, hogy az egész kulturális rész 10 millió Ft-ot kap az egész város egy évre, tehát ez a következő dolog. 4 millió Ft nagyon sok pénz, és nem tudom, hogy mikor lesz a tárgyalás, mikor hagyja jóvá az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, gondolom május 29-én, mert áprilisban lesz a Város Napja. Azt hiszem, hogy ez így megengedhetetlen, megengedhetetlen azért, mert van egy előírás, van egy határozat, Csákai úr itt pontosan idézte, vagy majdnem teljesen pontosan, és erre nem történt semmi. Megkérdezem még egyszer azt, hogy az első előterjesztésben ott volt, hogy a reprezentációt a város fizeti, a 1,5 milliós gólyalábon belül is, vagy ki tartozik ebbe a reprezentációba bele? Mert ezt pontosan leírva nem látjuk. A meghívottak, most ki a meghívott? Jó lenne tisztázni és a város pénzét nem így szórni.

Dr. Kolonics Bálint: Az EU-csatlakozással kapcsolatos munkacsoportok tárgyában szeretnék én kérdést feltenni. A magam részéről én örülök, hogy ezek a munkacsoportok felálltak és elkezdték a munkát, de úgy gondolom, hogy a Hivatalban egy személy kapcsolódik a munkacsoportok munkájához, nevezetesen az EU-referens munkakört betöltő Fehér Ádám, akivel kapcsolatban szeretném megkérdezni a tisztelt polgármester urat, hogy tulajdonképpen milyen szakmai elvárásoknak kellett megfelelni, és milyen szempontok szerint történt az EU-referensünk kiválasztása? A második kérdésem az volna, hogy tulajdonképpen az EU-referensünk milyen szakirányú végzettséggel rendelkezik, mitől ő a megfelelő erre a fontos posztra?

Budai István: Elnézést kérek, hogy hozzászólok egy olyan témához, ami már többször felvetődött itt a hozzászólók között, ez nevezetesen a téli hóeltakarítás és síkosság-mentesítés. Én úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni járda és járda között, mert vannak olyan járdaszakaszok, ami a lakosság kötelezettsége, vannak olyan járdaszakasz, ami szabadvezetésű járdákról van szó, ami az önkormányzat kötelezettsége, és én úgy gondolom, hogy itt is igenis sajnos nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy ezt a kérdést, jó szívvel tudnám mondani a lakosság felé, mert mi megtettük, ti miért nem tettétek meg.

Én azért mondom, hogy ezt azért tényleg úgy kellene kezelni, hogy az utóbbi évtizedek egyik legkeményebb teléről van szó, ennek ellenére én is azt mondom, hogy többet tehettünk volna, mert hozzátennénk mindehhez a kemény télhez azt, hogy az anyagilag mit jelent a város önkormányzata költségvetésére vetítve, ha jók az információim, akkor jelenleg a Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett számlák értéke meghaladja a 29 millió Ft-ot, de hogyha figyelembe veszem, hogy a november, decemberi tél még hátra van, az év végi tél, és még van a február, március, mert ez még csak január végi állapot, akkor félő, hogy ez a téli hómunka meghaladja az 50 millió Ft-ot, az az összeg, amelyből a költségvetésbe mindössze 23 millió Ft-ot irányoztunk elő. Én úgy gondolom, hogy ezt tényleg nagyon komolyan kell venni, jelentős teher a város számára, és én biztos vagyok benne, hogy megérne egy misét, hogy ezt a kérdést megvizsgáljuk.

Sajni József: Többen is foglalkoztak a Város Napjával, és mint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke szeretnék néhány adalékkal ehhez szolgálni. Az egyik az, hogy a bizottságunk eddig érdemben nem tudott foglalkozni a Város Napi rendezvénnyel, mivel tárgyalásra kész anyag nincs. Ebben előterjesztett anyagban szerepel, hogy az előkészítője a bizottsági üléseken rendszeresen meghívott az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság delegáltja, mi Halmos Ildikót kértük fel arra, hogy vegyen részt ezeken az üléseken, és a vele pár nappal ezelőtt történt beszélgetésünkkor ő azt az információt adta számomra, hogy ez a Régi Jó Egyesület igazából nem lett bejegyezve közhasznú egyesületként, csak egyesületként, tehát őneki az az információja, tehát nem kapta meg a közhasznú címet, ez az egyik. A másik pedig az, hogy igazából még kész anyagot ő sem látott.

Én a következőt szeretném elmondani, mivel ránk testálódott, és mi ezt felvállaltuk, hogy a Város Napi rendezvénnyel kapcsolatosan ezt a komoly munkát és feladatot ellátjuk, hogy igen, mi fogjuk koordinálni és a programokat egyeztetni, ezért én a következőt tudom mondani, mert nem szeretném, ha ez így rajtunk maradna, amennyiben egy héten belül nem kapunk tárgyalásra alkalmas anyagot, akkor kérni fogom a bizottságot, hogy tovább az üggyel mi ne foglalkozzunk, és a közgyűlés jelöljön ki valakit, aki ezt érdemben és felelősséggel vállalni tudja.

Kelemen Z. Pál: A beszámoló 11. oldalán a 6. pontnál az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság február 12-ei ülésén vizsgált egy gazdasági társasággal kötendő bérleti szerződést és nem fogadta el, ezzel kapcsolatban határozatot hozott 49/2003. számon. Nem akarom vázolni a helyzetet, mert mindannyian ismerjük, hogy miről van szó és tudjuk is, hogy mi a kérdésnek a lényege. A lényeg a következő: képviselőcsoportunk úgy értékeli, hogy ez egyaránt pénzügyi és jogi kérdés. Ezért javaslom 11. számú határozatként a következőt módosítva megszavazni: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Budai István urat és Tóth László urakat, hogy a két bizottságból a 49/2003. ÜJKB határozatban foglaltakat vizsgálja ki, felelős: Budai István, Tóth László, határidő: március 30. S ha már nálam van a szó, engedtessék meg egy észrevétel. Én nem akartam negligálni az autópálya ügyét, létkérdés Kanizsának. De az viszont tény, hogy ha egy ilyen kérdést interpelláció formájában teszünk fel, akkor arra kötelező választ adni és a választ vagy elfogjuk vagy nem. Amennyiben napirend előtt tesszük fel, hacsak nem indukálunk vitát, arra válasz nem adható. Kérem, ítéljék meg, hol van jobb helyen ez a kérdés.

Cseresnyés Péter: Nem kérdés volt képviselőtársam, kérés irányul polgármester úr és alpolgármester úr felé.

Tóth László: Úgy gondolom, hogy tisztesség okán kértem szót. Fodor képviselőtársam meggyanúsította az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy nem kellőképpen járt el az ügy vizsgálata során. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok olyan széles látókörű, mint ő, nem értek a digitális és az analóg fénymásolás-technikához, de itt van a TECHNOTRADE Rt. területi igazgatója által írt levél, szeretnék felolvasni belőle valamit: Hivatkozással személyes megbeszélésünkre ezúton tájékoztatom, hogy a Polgármesteri Hivatal TOSHIBA 6560 fénymásológépét szervizbe beszállítottuk, állapotfelmérés céljából. Sorolja fel, hogy miket kellett volna csinálni, és az utolsó előtti bekezdésben, amennyiben Önök úgy döntenek, hogy ezt a készüléket megvásárolják, úgy a régi fénymásológépet 160.000 Ft-ért beszámítjuk, 1.400.000 Ft értékben az Önök rendelkezésére bocsátjuk. Az üzemeltetési díj ez esetben ugyanannyi, mint az előző gép esetében, vagyis 1.46 Ft/másolat. Ezek az árak az ÁFA-t nem tartalmaznak. Ezen kívül az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsághoz beérkezett anyagokban a TOSHIBA fénymásológépen kívül semmilyen más típusú üzemeltetési költségre nem jött ajánlat, annál is inkább, mert a SHARP-ra még árajánlatkérés sem volt.

Litter Nándor: Én azt, hiszem, hogy nagyon részletesen körbejártuk ezt a kérdést, javaslom, hogy többet ne foglalkozzunk vele és fogadják el a képviselő urak azt, hogy egy körültekintő vizsgálatot végzünk majd annak megállapítására, hogy történt-e valami szabálytalanság a beszerzésekkel kapcsolatosan. Úgy látom, hogy több észrevétel nincsen. Akkor megkérem munkatársaimat, hogy segítsenek itt a válaszok megadásában. Engedjék meg, hogy én a hóeltakarítással kapcsolatosan egy mondatot mondjak, egy bővített mondatot. Egy kemény tél volt, nagy erőpróba elé tette úgy az Állami Közútkezelő Kht-t, és a mi szerződéses partnereinket is. Sok kivetnivaló volt ebben a munkában, mi is úgy látjuk, hogy lehetne ezt jobban is csinálni, és éppen ezért, mint Önök is emlékeznek rá, a költségvetésünk egyik mellékletében szerepeltetjük azt, hogy szeretnénk ezeket a szerződéseket felülvizsgálni annak érdekében, hogy lehet-e jobban, más konstrukcióban ezt a feladatot is, és más feladatot is elvégezni. Ezen kívül vizsgáljuk azokat a számlákat, amiket Budai úr itt említett, hogy milyen tetemes költségeket jelentenek ezek a város számára, ezeknek a tartalmát is vizsgáljuk annak érdekében, hogy csak olyan kifizetések történjenek, amelyek valóban a konkrét munkák elvégzésével függnek össze. Én kérném Önöket, hogy ezt az általános tájékoztatót fogadják el, és bízzunk abban, hogy ezen vizsgálatok, illetve elemzések nyomán egy jobb rendszer fog majd kialakulni. A szabálysértésekkel kapcsolatosan nagyon nehéz így megítélni, én azt javasolnám, hogy ne foglalkozzunk vele, én meg fogom kérni aljegyző asszonyt, hogy a Közterület Felügyelettel tekintsék át ezeket a kiadott határozatokat, hogy szükséges-e módosítani ezeket.

Én kérem Önöket, hogy fogadják el a hóeltakarítással kapcsolatos ügyekben ezt a néhány mondatot.

Karmazin József: A BH Régióval kapcsolatos felvetéssel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a befektető kezdeményezésére, a közgyűlés elhatározására indult el az Ady utcai tömb rendezési tervének a készítése, és ahogy a közgyűlés döntött, a finanszírozás is a befektetőt terheli. A megbízási körülményei hosszadalmasak voltak, hiszen az építtető első körben építési engedély kérelmet nyújtott, amelynek az akkor hatályos rendezési tervvel való ütközése miatt többszörös egyeztetés vált szükségessé az éppen folyamatban lévő szerkezeti terv készítőjével, és a szerkezeti terv készítője, a BH Régió, amely többször a befektető megkeresésére is végzett számításokat, adott szakvéleményt, és végeredményben a közgyűlés kérésére hatályon kívül helyezte a tömbre általános rendezési tervet, és ezt követően a befektető javaslatára a Régió Bt. kapta a tervezési megbízást. A másik kérdés, Papp Nándor képviselő úr kérdése volt, a Vízmű ISPA projektjének a sorsa. Erről van tudomásunk és ismerjük azt a törekvést, hogy a Vízmű előkészíti ennek a pályázatnak a szakmai anyagát, a költségvetésben igényoldalként valóban a szakmai anyagok tartalmazták az 50 milliós saját részt, azonban ez nem épült be a jóváhagyott költségvetésbe. Polgármester úrral egyeztetve, amikor ez a projekt olyan szakaszba érkezik, hogy szükség lesz a döntésre, akkor ez önálló előterjesztésként fog idekerülni.

Csákai képviselő úr a polgármesteri beszámolóban jelezte, hogy az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos adatok másképp jelennek meg az ÁSZ vizsgálatra adott jelentésben, és másképp a költségvetésben. Ez valóban így van. A Hivatalban rendelkezésre áll a tételes kimutatás címenként, utcánként és telkek és épületek értékével feltüntetve. Mivel az ÁSZ vizsgálat azt javasolta, hogy a költségvetés olyan reális bevételeket tervezzen, amely valóban elérhető, ezért ebben az évben az volt a törekvés, hogy csak a feltétlen értékesíthető ingatlanok kerüljenek ebbe a listába.

Litter Nándor: Zala Volánnal kapcsolatosan Csákai úr felvetésére részben válaszolt Fodor Csaba, tehát én azt nem kívánom megismételni. Tehát pontosan azért van a kiegészítése is a városnak, egy hosszú távú szerződést, ezt még elődeink kötötték meg valamikor. Ennek megfelelően kötelezettségeink vannak, amit teljesíteni kell. Amikor ez a szerződés lejár, akkor nyílik arra lehetőségünk, hogy esetlegesen ezeken a kondíciókon módosítsunk.

Cserti úr felvetésére én azt javaslom, hogy átadjuk részedre ezt a megállapodást, amit a Volánnal kötöttünk a pénzügyi ütemezéssel kapcsolatosan.

Balatonberénnyel kapcsolatosan írásban fogunk a feltett kérdésre válaszolni. A Város Napja többször is előkerült, én azt fogom tenni, hogy egy hét haladékot adva a Régi Jó Egyesületnek, felszólítom őket, amit Sajni úr javasolt, hogy ezt a programot, költségvetést terjesszék az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elé. Nagyon bízom benne, hogy ez megtörténik, és ennek megfelelően fog a program megvalósulni.

Gerencsér Tibor: Az elmúlt alkalommal tájékoztattam arról a tisztelt közgyűlést, hogy a Város Napjára mintegy 1 millió Ft önrésszel 8,1 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat. Ennek a pénznek a folyósítása, mint akkor említettem, 80%-ban előfinanszírozás volt, 20% utófinanszírozás lesz majd, ha valamennyi számlával elszámolunk. Az akkori pályázat tételesen tartalmazza, hogy mire lehet költeni ezt a pénzt. Ebből egy olyan tárgyi beruházás van, egy projektor, amelyik kötött, más tárgyi beruházás ebben nem szerepel. A tartalom belső megítélésére nem kívánok kitérni, ez nem az én tisztem, ezt majd az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megteszi. Nem tudom, ezenkívül volt-e még olyan kérdés, amire nem válaszoltam?

Litter Nándor: A pénzmaradványban van egyébként ez az összeg, amit Zakó képviselőtársunk keres. Annyit hadd tegyek hozzá, ezzel kapcsolatos pályázatot az előző közgyűlés jóváhagyásával nyújtották be, ha módosítunk rajta vagy az egyes elemeit kiemeljük, akkor az egész projekt kerül veszélybe, tehát ezért azt javasolnám, hogy hajtsuk végre a pályázatnak megfelelően ezt a programot, hiszen az Osztrák-Magyar Napok, azok egyben egy üzletember-találkozót is jelentenek, és reményeink szerint ez hasznot fog jelenteni a városunk számára.

A Város Napját kérdezte még, időpontot Csákai úr. Ezt tárgyaltuk valamikor januárban, tehát azért megismétlem, április 25-én, 26-án lesz. Cseresnyés Péter képviselő úr a biztosítással kapcsolatosan tett fel egy kérdést, 2002-ben történt ennek a szerződésnek a megkötése, 5 pályázó közül döntöttek akkor elődeink, tehát verseny keretében döntöttek. FB tagokkal kapcsolatosan, a köszönet itt hangzott el a város nyilvánossága előtt, ezen kívül más köszönőlevél a részükre nem ment. Esetleg kezdeményezi képviselő úr? Igen, köszönöm a javaslatot, megköszönjük hivatalos levél formájában is.

Fehér Ádám munkatársunkkal kapcsolatosan tett fel Kolonics Bálint kérdést. Tájékoztatom arról, hogy marketing szakos egyetemi diplomája van, illetve Hollandiában EU Alapok Menedzsmentje egy éves angol nyelvű szakot végzet még el, és úgy gondolom, ez jogosítja fel, hogy ezt a munkakört reményeink szerint sikeresen fogja betölteni.

Thury Laktanyával kapcsolatosan Kelemen Z. Pál javaslatával egyetértek, hogy egy ilyen határozatot hozzunk, amit javasolt képviselő úr.

Zakó László: Azt már furcsállom, hogy kapunk 8 milliónyi támogatást Euro-ban, de már akkor azt előírják, hogy projektort kell venni, gondolom azt is megnevezték, hogy kitől. De nem ez a kérdés, hanem az egésznek a költségvetéséről mikor értesülünk, mert a városnak is 1 millió Ft-ja benne van. Szeretném tudni, hogy 9 millió Ft-ba mi kerül ebben az Osztrák-Magyar Napokban.

Litter Nándor: A részletes költségvetést ki fogjuk adni.

Dr. Csákai Iván: A Régi Jó Egyesülettel kapcsolatban csupán az a kérdésem, jelenleg jogszerűen dolgozik, milyen megbízás alapján, dolgozik-e egyáltalán, hisz a közgyűlés az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságra bízta. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke azt mondta, hogy nem kapott anyagot, tehát nem dolgozhat. Akkor milyen alapon szerepel itt a tájékoztatóban?

Litter Nándor: A határozatunkat ismerjük, tehát ő gyakorlatilag saját kockázatára végzi ezt az előkészítő munkát, hiszen két bizonytalan elem volt ebben, az egyik az, hogy bejegyzik-e az egyesületet, ez megtörtént. Nem terjesztette be az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elé a programnak a költségvetését. Addig nem tudunk vele szerződést kötni. Most erre kap egy hét haladékot, reményeink szerint ez megtörténik és megköthetjük velük a szerződést.

Röst János: Papp Nándornak szeretnék válaszolni, kiegészítve Karmazin József úrnak a véleményét. Az elmúlt héten egyeztettünk a Vízmű képviselőjével a minisztériummal. Jelenleg a szennyvízhálózat korszerűsítését célzó projekt célprojektként szerepel. Azt szeretnénk elérni, hogy bekerüljön a főprojekt közé. A tárgyalások erről szóltak. Különböző anyagokat kell még elkészítenünk, tervet megrendelni akkor van értelme, ha ennek a döntésnek pozitív a válasza. Nyilvánvaló, hogy közgyűlés elé fogjuk hozni, amennyiben a pozitív döntést megkapjuk.

Cserti Tibor: Azért kértem szót, mert én úgy érzem a költségvetéssel összefüggésben is, képviselőtársaim nem igénylik teljes mértékben Zakó képviselő úr felvetése alapján részletes tájékoztatást az Osztrák-Magyar Napokkal kapcsolatosan. Megmondom miért. Volt egy pályázat, a pályázatnak korábban volt egy közgyűlési jóváhagyása, annak volt anyagi, műszaki összetétele, forrásösszetétele. Annak a megvalósításáról van szó. Zakó képviselő úrnak szíve-joga egyébként ezt igényelni, kérni, ő számára akár közvetlenül is szíveskedjenek átadni, a többi képviselőtársamat, én úgy gondolom, mentesítsük magunkat a költségek alól.

Dr. Kolonics Bálint: Továbbra is kíváncsi maradtam, a kérdésemre továbbra sem kaptam, az egyikre választ, és ezt a kérdést feszegettük napirend előtt. Szeretnék az első kérdésemre is választ kapni, ami úgy hangzott, hogy milyen szakmai elvárásoknak kellett megfelelni, illetve milyen szempontok szerint a kiválasztás egy ilyen munkakör betöltésére? Erre a kérdésre várom a választ.

Litter Nándor: Írásban fogunk akkor részletes, mindenre kiterjedő választ adni. Nincs több hozzászóló, akkor ennek megfelelően a határozati javaslatokat kell elfogadnunk.

A 12. oldalon szereplő 1. számú határozati javaslatban szereplő 1. számú határozati javaslatokat, amelyben a közgyűlés tudomásul veszi a határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, kérem, ennek az elfogadásáról döntsünk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 ellenszavazattal a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. határozati javaslatunkban a Városi Rendezvénynaptár 1., 2. pontjának határidejét hatályon kívül helyeznénk. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 3. határozati javaslatunkban a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos konzorciális szerződést aláírására vonatkozó határozat végrehajtását hosszabbítanánk meg 2003. április 30-ig. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 5 ellenszavazattal a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 4. pontban a Thury Laktanya területén egy épület átadásáról döntenénk, amely gondozási központ funkciót kapna egy sikeres pályázat esetén. Funkció szerint beruházás indításának határidejét 2004. december 31-ben állapítanánk meg. Hogyha meghiúsul a program, akkor újra a közgyűlés döntene ennek az épületnek a sorsáról. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 5. határozati javaslatunkban a zalabéri ISPA-projekttel kapcsolatos hozzájárulásunkat módosítanánk. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 tartózkodással a határozati javaslat 5. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 6. határozati javaslatunkban a MEDISTAR KANIZSA Bt-vel kötött szerződést módosítanánk, illetve meghosszabbítanánk a határidejét. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 7. határozati javaslatunkban a kovásznai Kőrösi Csoma Napokon történő részvételről döntenénk. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 7. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 8. határozati javaslatunkban városi delegáció utazna az ausztriai St. Pöltenbe, 500 éves rendezvénysorozaton való részvétel. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 tartózkodással a határozati javaslat 8. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A polgármesteri tájékoztatóhoz adott kiegészítésben szerepel még két határozati javaslat. Az 1. a “Fő u. 7.” Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft-vel való kötött szerződéssel kapcsolatos döntésünkről szól, amikor elállnánk a szerződéstől. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 9. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A következő határozati javaslatunkban arról döntenénk, hogy a Nagykanizsa, Platán sor 10/B alatti ingatlant közvetlenül értékesíthessük azokkal a feltételekkel, amiket a legutóbbi közgyűlésünkön meghatároztunk. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 10. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Kelemen Z. Pál határozati javaslata következik, amelynek megfelelően a Thury Laktanya területén 2 db épületnek a bérletét egy bizottság vizsgálná Budai és Tóth László uraknak a vezetésével. Határidő március 30. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 11. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi a testület.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 ellenszavazattal a határozati javaslat 12. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

52/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 386/III/d/1999.(XII.21.), a 122/1,2/2000.(IV.25.), a 268/1-3/2000.(VII.5.), a 437/2000.(X.10.), a 228/1/2001.(VI.26.), a 453/2001.(XII.18.), az 1/2002.(I.15.), a 119/2002.(III.26.), a 192/4/2002.(VII.2.), a 242/2002.(IX.10.), a 270/2002.(IX.10.), a 304/1-3/2002.(XII.11.), a 305/2002.(XII.11.), a 308/1/2002.(XII.11.), a 309/15/2002.(XII.11.), a 312/2002.(XII.11.), a 314/2002.(XII.11.), a 315/2002.(XII.11.), a 317/1,2/2002.(XII.11.), a 318/2002.(XII.11.), a 319/2002.(XII.11.), a 320/2002.(XII.11.), a 321/3/2002.(XII.11.), a 322/1,2,3/2002.(XII.11.), a 342/2002.(XII.13.), a 347/1,3/2002.(XII.13.), a 352/1/2002.(XII.13.), a 2/2003.(I.8.), a 3/2003.(I.8.), a 4/1/2003.(I.8.) és az 5/1/2/a,3/2003.(I.8.).számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 18/1999.(I.26.) számú – Városi Rendezvénynaptárra – vonatkozó határozat 1,2 pontjának határidejét hatályon kívül helyezi.
  3. a 347/2/2002.(XII.13.) számú – hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos konzorciális szerződés aláírására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. április 30-ig meghosszabbítja.

  1. a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének térítésmentesen használatba adott Thury laktanya, Teleki u. 19/c sz. épület új funkció szerinti (gondozási központ) kialakításához a 182/1999.sz. határozat a).pontjában meghatározott kikötéssel hozzájárul.

  1. az új funkció szerinti beruházás indításának határidejét 2004. december 31.napjával állapítja meg.
  2. meghiúsuló program esetén az épület további hasznosításáról a közgyűlés dönt.

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva Szociális Osztály vezetője

Dr. Baracskai Józsefné a Megyei Vöröskereszt titkára

Antal Istvánné Városi Vöröskereszt titkár)

  1. egyetért a nagytérségi hulladékgazdálkodási feladatok megoldását tartalmazó ISPA projektben szereplő nagykanizsai népességszám 5000 fővel történő megnövelésével.

Az ehhez tartozó további 11.000 eFt-os önrészt a 2004-2005 években, a további 2.750 eFt-os előkészítési lebonyolítási költség fedezetét 2003. évben biztosítja.

Forrásaként a céltartalék pályázati projekt önrészt jelöli meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a fentiekről az ISPA projekt szakértőjét tájékoztassa.

Határidő: 2003. február 26.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. egyetért a MEDISTAR Kanizsa BT-vel foglalkozás egészségügyi ellátásra kötött megbízási szerződés 2003. december 31-ig - változatlan feltételek melletti - történő meghosszabbításával.
  2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés meghosszabbításának aláírásával.

   Határidő: 2003. március 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens)

  3. egyetért azzal, hogy a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület meghívására 2003. április 2. és 6. között 20 személyes autóbusszal küldöttség utazzon Kovásznára. A küldöttség vezetője Litter Nándor polgármester, tagjai: kettő képviselő, egy köztisztviselő, dr. Kereskai István, egy intézményvezető, a kamarák delegálása alapján költségtérítéssel kettő vállalkozó, a Bojtár Népzenei Együttes 3 fővel, a Dél-Zalai Táncegyüttes 6 fővel, egy énekes, és egy versmondó-konferanszié.
  4. Határidő: 2003. április 6.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: az előkészítésért: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető

   a kulturális műsorért: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. egyetért azzal, hogy 2003. május 15. és 18. között Litter Nándor polgármester és Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető részt vegyen az ausztriai St. Pöltenben megrendezésre kerülő “500 éves a városháza” rendezvénysorozaton.
  6. Határidő: 2003. május 18.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető)

  7. a “Fő u.7.” Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft-vel – a nagykanizsai 1188/3/A/5 és 1188/3/A/6 hrsz-ú Nagykanizsa Fő u.7.sz.alatti ingatlanokra – 2001.május 21.napján kötött
  8. adásvételi szerződéstől eláll, figyelemmel arra, hogy a vevő a szerződésben megjelölt határidővel a vételárat nem fizette meg, így az önkormányzat szerződéshez fűződő érdeke megszűnt.

   A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elállásra vonatkozó nyilatkozatot a vevővel közölje.

   Határidő: 2002 március 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  9. a közgyűlés 50/2003 (II.14.) számú határozatát annyiban módosítja, hogy
  10. azon vételi ajánlatot tevő részére, aki a határozatban megjelölt feltételekkel az ingatlant meg kívánja vásárolni a közgyűlés az ingatlant közvetlenül értékesíti.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  11. felkéri a Pénzügyi Bizottságot, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy alakítsanak közös vizsgálóbizottságot annak kivizsgálására, hogy a Thury György Laktanya területén található kettő raktárépület hasznosítására eddig miért nem kötöttek szerződést.
  12. Határidő: 2003. március 31.

   Felelős : Budai István bizottsági elnök

   Tóth László bizottsági elnök

  13. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 1. Interpellációk, kérdések
 2.  

  Litter Nándor: Bicsák Miklós úr előzetesen jelezte, hogy szólni kíván.

  Bicsák Miklós: A 2003. február 18-i Világgazdaság számában egy cikk jelent meg Nagykanizsa városunkról. Tisztelttel kérdezem polgármester urat - ugyanis a város közvélemény nagyon kíváncsi rá - hogy vállalatok és piacok ……amerikai cég még sem telepíti a hollandiai üzemét Nagykanizsára. Olyan dolgok vannak ebben a cikkben, hogy technikai adottságok meg egyéb jogi dolgokra képzelték, hogyha idetelepítenék a cégüket. Mi az oka, hogy ezek a múlti cégek megijednek és elhagyják a városunkat?

  Litter Nándor: Annyit szeretnék mondani az üggyel kapcsolatosan, hogy amikor hivatalba kerültünk első utunk egyike alpolgármester úrral és más munkatársaimmal a Hanniwell céghez vezetett, hiszen egy jelentős foglalkoztatója több más céggel együtt városunknak. Akkor tájékoztattak azokról az elképzelésekről, amiről itt Bicsák Miklós is szólt. Én is olvastam ezt a cikket. Felvettem velük a kapcsolatot, és az a kérésük, hogy mi ne nyilatkozzunk ebben az ügyben. Amikor őnekik mondanivalójuk lesz, akkor ebben az ügyben nyilatkozni fognak.

  Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy a bizalmi kapcsolat úgy alakuljon a cég, illetve a város között, hogy felesleges zavarokat ne okozzunk. Egyébként annyit had mondjak, hogy én tudom a választ, de erre nem vagyok felhatalmazva, hogy ezt elmondjam, mert titoktartásra kértek fel. Közvetlenül hozzájuk kell fordulni, aki erre a kérdésre választ akar adni. Más kérdést és interpellációt nem látok.

   

 3. Javaslat az óvodák további működtetésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Cseresnyés Péter: Polgármester úr, adtam be 3-4 hete egy csomó kérdést arra mikor kapok választ?

Litter Nándor: A válaszok készülnek, mivel nemcsak önkormányzati területeket, tehát nem a Hivatal munkájával összefüggő kérdések voltak ezekben a felvetésekben, tehát a Vízműt is meg kellett kérdeznünk, hogy pontos és alapos választ tudjuk erre adni. Az most érkezett meg, rövid időn belül a rendelkezésre tudjuk bocsátani ezeket a válaszokat. Meg fogja kapni, de mivel nem rajtunk múlott, ezért eddig nem tudtuk még ezt kiküldeni.

Sajni József: Az intézményhálózat átalakításával kapcsolatos ez az előterjesztés is, mely az óvodák további működtetéséről szól. Szeretnék egy javítás javaslatával élni mégpedig a 3. oldalon ott van egy elírás, kérném azt javítani. A szöveges részben alulról a második bekezdésben 9 óvónő és 5 dajka szerepel, miközben a statisztika 9 óvónőről és 6 dajkáról szól. Ott egy elírás van, de a fölötte lévő táblázatban ott, ha összeadjuk akkor megvan a 6 dajka illetve a 9 óvónő.

A másik, amit szeretnék elmondani, hogy az óvodahálózattal kapcsolatos átvizsgálás szerintem kellő alapossággal megtörtént. Úgy gondolom, hogy az első körben felmerült csoportszám, ami nem ennyi volt, tehát nem 4 csoportról szólt, a végén 4 csoport megszűnésével végződött és azzal az összevonással, amit az előterjesztés is tartalmaz. Ezt az OKSB 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadta. Szeretném elmondani azt is, hogy a Megyei Közgyűlés Oktatási és Humánerőforrás Fejlesztési Bizottsága ezt a felterjesztést - nem emelhet kifogást ennek tartalma ellen - jóváhagyta.

Polai József: Mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet az óvodai csoportok megszűnése kapcsán a következő tényre. Az előterjesztett anyag elénk tárja, hogy mint egy 3-4 óvónővel tárgyalásokat folytatnak előrehozott nyugdíj igénybevételének lehetőségéről. Én úgy gondolom, hogy ezt a dolgot már nem tárgyalni kellene, hanem nekünk erről már most tudni illenénk mégpedig azért, hogy esetleg a döntésünket könnyebb szívvel tudjuk megtenni, mert nem mindegy számunkra az, hogy esetleg arról szavazunk, hogy hány embert kell utcára küldenünk, vagy pedig annak tudatában szavazunk arról, hogy esetleg egy, esetleg kettő, tehát sokkal kevesebb véráldozattal lehet ezt a dolgot mindenképpen megoldani.

Szeretném azt is megemlíteni még, hogy a kiskanizsai Pipitér Óvodában 1 csoport megszűntetésével nem tudok egyet érteni. Éppen olyan körülmények között történik ez a megszüntetés, amikor itt ebben az óvodában tulajdonképpen a létszámok ilyen féle alakulása következtében valamiféle optimális munkavégzésre van lehetőségük az ott dolgozó óvónőknek és dajkáknak. Amikor a tárgyi feltételek, az optimális létszámok kialakultak, ugye tudnának igazodni a helyi óvodai programoknak a megvalósításához. Azon kívül azt is elmondhatjuk, hogy számottevő most már és egyre növekvő a hátrányos helyzetű és a roma gyermeknek a száma is ebben az óvodában. Az integráció az ő nevelésükkel kapcsolatban mindenképpen kötelesség és egy kissé talán többletfeladatokat is ró az ott dolgozókra. Ezért azt gondoljuk, hogy amikor itt ebben az óvodában a létszám, a csoportonkénti létszám olyan túlságosan nem csökkent még jelen pillanatban, hiszen úgy gondolom ha 4 csoport maradhatna, akkor mis mintegy átlag 18-19-es közel 20 fős csoportlétszámmal dolgozhatnának itt az óvónők. Ezért különösen abban a körülményben is, ami a Nagyrácban folyamatában talán elindulhat, hiszen ha az iskola – ezt ugye itt mos nem téma tudom – ott be fog zárni lehet, hogy természetes következménye lesz majd annak, hogy az ottani óvoda is egy idő után leépül. Abban az esetben pedig itt a Bajcsai úti óvodában, tehát a Pipitér Óvodában a 4 óvodai csoportra szükség lehetne. Továbbá szeretném azt is tolmácsolni, amit az Érdekegyeztető Tanács és a munkavállalói oldal fogalmazott meg. Az ő véleményük is az, hogy sajnálják, hogy az Önkormányzat ilyen kényszerű lépéseket, döntéseket kénytelen megtenni, de mindenképpen ők is azt mondják, és azt kérik, hogy lehetőség szerint vizsgáljuk azt, hogy a nyugdíjasok száma, akik előrehozott nyugdíjba mehetnének mennyi, ők is már szeretnék tudni és ennek a tudatában, tehát hogy esetleg kevesebb véráldozattal lehetne ezt a dolgot meglépni szeretnénk mi a döntéseinket meghozni. Azt kérik ők is, hogy ez a vizsgálat tulajdonképpen folytatódjon egészen addig tehát teljesen biztosan nem lehet látni azt, hogy a munkájukat elveszített óvónők esetleg még is hol, mely meglévő óvódban nyugdíjasok helyére netán kerülhetnének.

Litter Nándor: Erre vállaltunk a szakszervezettel történő tárgyalásokon kötelezettséget, tehát nyitott kapukat dönget, mert ezt felvállaltuk.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném Önöket tájékoztatni arról, mert azt gondolom, hogy a többi napirendnél előkerül, hogy itt van két tény, ami nem megfordítható. Az óvónő, a munkáltató, a vezető óvónő a felmentés tényéről majd akkor tárgyalhat, ha közgyűlési döntés született erről, hogy a csoportmegszűnés ténye bekövetkezik. Előzetes tárgyalásokat folytattak a vezető-óvónők.

Szeretném továbbá felhívni a figyelmet, hogy nincs a rendszerben, egyetlen egy nyugdíjas óvónő van, tehát az felvetés, hogy vizsgáljuk meg, hogy hol vannak nyugdíjasok, és hogyan lehet az áthelyezés tényével élni ez nem áll fenn ez a lehetőség. Még egyszer mondom egy nyugdíjas óvónő van jelenleg a rendszerben. Szeretném felhívni a figyelmet továbbá, hogy az előrehozott nyugdíj megállapíttatása egyoldalú, azaz a munkavállalónak a jogköre. Innentől kezdve a tárgyalások akikkel folynak ezeknek egy része még nem rendelkezik azokkal a feltételekkel sem, ami az előrehozott nyugdíjhoz szükséges, azaz 57. életév betöltése és a 38 éves munkaviszony. Szeretném kérni, hogy amit az Érdekegyeztető Tanáccsal is egyeztettünk természetes, hogy segítünk a vezető-óvónőknek, hisz itt ülnek ők is elmondhatják, hogy valóban folynak egyeztetések. Jelenleg úgy tűnik, hogy nagyobb véráldozat nélkül megoldható. Nem tudunk véglegeset mondani. Ez akkor végleges, ha az érintett óvónő benyújtja az előrehozott nyugdíjra vonatkozó kérelmét.

A létszámra vonatkozóan az anyaghoz csatoltunk egy 1. számú mellékletet az óvodai mutatókról és nem is kívánok részletesebben válaszolni a kérdésre az egy óvodapedagógus jutó gyermekek száma a Pipitér Óvodában 9,2,10,5, 7,3 és 8-as átlagból adódik. Ha megnézik a többi óvodánál az egy pedagógusra jutó gyermekek számát, akkor azt gondolom a felvetett problémát, miután több gyerek nem lesz a jelenleginél a változások miatt, tehát tankötelesek távozása és az új beiratkozók számában. Én azt gondolom, hogy mindazok a feladatok, amiket felvetett a képviselő úr magas szinten megoldhatóak az óvodában.

Dr. Fodor Csaba: Majdhogynem oka fogyottá vált a hozzászólásom, mert én is azt szerettem volna kérni, hogy azt szíveskedjenek megvizsgálni és az egész városra kiterjedően és nemcsak az itt érintett óvodákat figyelembe véve, ahol megszűnik, mondjuk az Aranya Úti Óvoda valóban a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét kellene megoldani. Azt én értem, hogy a munkavállaló kezdeményezheti a korengedményes nyugdíjba vonulást, de akiknek meg kell szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, mondjuk, mert nem fogunk tudni megállapodni, vagy nem kezdeményezi a munkavállaló, holott jogosult lenne, akkor helyette másnak kellene felmondanunk.

Én azt gondolom, hogy ezt mérlegeljük. Lehetőség szerint olyanoknak szüntessük meg a munkaviszonyát, akik egyébként a közalkalmazotti jogviszony megszűntetését követően nem maradnak ellátatlanok. Tehát, ha előnyugdíjjal, ha mással akkor is ellátásban maradnak. Én csak azt szeretném kérni, hogy az egész városra kiterjedően komplexen és körültekintően nézzük meg, de a választ megértettem.

Litter Nándor: Ennek megfelelően dolgoznak a kollégák.

Cseresnyés Péter: Ugyanazt mondhatom, mint Dr. Fodor Csaba képviselőtársam, hogy tulajdonképpen elmondták a nagy részét az előttem szólók, amit én szerettem volna. Néztem ezt az előterjesztést és elég sok óvónő és dajka álláshelye szűnik meg.

Én is úgy gondolom, hogy valamennyire a városi szinten kellene ezt a dolgot kezelni és nem egy-egy vezető-óvónőnek a nyakába ezt a rendkívül nagy terhet odadobni. De úgy néz ki, hogy ebben az irányban mennek a dolgok. Én azt szeretném kérdezni, hogy úgy tudom, hogy van egy nyitott tetejű alap, amelyhez a nehéz helyzetbe került önkormányzatok fordulhatnak abban az esetben, hogyha a közalkalmazotti béremelések miatt jelentős hiányok keletkeztek.

Azt szeretném megkérdezni, hogy Nagykanizsa Város jogosult-e pályázni ebből az alapból pénzre, ha jogosult, akkor megtörtént-e ez a pályázás?

Litter Nándor: Nagykanizsa város nem jogosult erre a pályázatra, nem jogosult pályázni, hiszen a különböző forrásokból, azokból a többletforrásokból, amik egyrészt a normatíva emelés, a súlyadónak a változása és az SZJA többletforrása jelent a városunk számára, amik gyakorlatilag azért kerülnek az egyes önkormányzatokhoz, hogy az 50%-os béremelést biztosítsák. Ezek együttesen 106%-ot tesznek ki ahhoz az összeghez képest, ha jól emlékszem a százalékra, tehát meghaladják a 100%-ot. Nekünk abból veszteségünk nincsen és egyébként ennek nagyon örülünk, hogy ez az 50%-os béremelés végrehajtásra kerül. Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy nehogy így szembe állítsuk a dolgokat, hogy az 50%-os béremelés miatt van probléma a város gazdálkodásával. Tehát itt erről szó sincs, mert az ehhez szükséges forrásokat a város megkapta.

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az óvodák további működtetéséről szóló határozat csomagot, hogy így mondjam. 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Litter Nándor: Más hozzászóló nincsen. Megkérdezem a közgyűlést, hogy ki az, aki elfogadja ezt az anyagot az előterjesztést.

Pontonként kell szavaznunk. 1-es számú határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. július1-jei hatállyal megszünteti a Pipitér Óvoda egy 25 férőhelyes óvodai csoportját, és ezzel egyidejűleg két óvodapedagógus és egy nem pedagógus álláshelyet. Kérem, szavazzunk erről!

 

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 2-es határozati javaslatunk. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pipitér Óvoda Alapító Okiratának módosítását a 9. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 3. határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. július 1-jei hatállyal megszünteti a Hétszínvirág Óvoda két 25-25 férőhelyes óvodai csoportját, és ezzel együtt négy óvodapedagógus és három nem pedagógus álláshelyet. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 4. határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. július 1-jei hatállyal megszünteti a Rozgonyi-Arany Óvoda Arany utcai tagintézményének egy 25 férőhelyes óvodai csoportját, és ezzel egyidejűleg két óvodapedagógus és két nem pedagógus álláshelyet. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 5. határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003.augusztus 1-jei hatállyal megszünteti a Rozgonyi-Arany Óvoda Arany utcai tagintézményét és két

gyermekcsoportját a 2003/2004-es tanévtől a Hétszínvirág Óvodában, mint jogutód óvodában helyezi el.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 5. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 6. számú határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a megszűnő tagóvoda két csoportjához tartozó közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása a jogutód óvodában megoldott. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 7. számú határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. augusztus 1-jei hatállyal elfogadja a Rozgonyi Óvoda Alapító Okiratának a módosítását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 7. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 8. határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. augusztus 1-jei hatállyal elfogadja a Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának a módosítását a 7. számú melléklet szerinti tartalommal. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 8. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 9. számú határozatunk. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. július 1-jei hatállyal megszüntet a Kertvárosi Óvoda Sánci intézményegységében egy pedagógus álláshelyet Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 9. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 10. határozati javaslatunk. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. július 1-jétől a Nagykanizsa, Arany utca 5-7. szám alatt található, Nagykanizsa 918/1 és a 964 helyrajzi szám alatti ingatlant a Rozgonyi Óvoda Alapító Okiratából törli. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a határozati javaslat 10. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 11-es számú határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintetteket, hogy a Rozgonyi Óvodából a Hétszínvirág Óvodába kerülő ingó vagyon átadására vonatkozó tervezetet készítse el és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak jóváhagyásra nyújtsa be. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 ellenszavazattal a határozati javaslat 11. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 12-es számú határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az intézkedés sorozatban érintett óvodák vezetőit, hogy az átszervezésből adódó feladatokat hajtsák végre és a felmerülő munkáltatói intézkedéseket a Kjt.-ben foglaltak szerint tegyék meg. Kötelezi azon óvodák vezetőit, amelyekben létszámcsökkentésre került sor, hogy a létszámcsökkentéshez fűződő fizetési kötelezettségek teljesítéséről számoljanak be a Közgyűlésnek. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 ellenszavazattal a határozati javaslat 12. pontját elfogadja.

Litter Nándor: 13-as határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra pályázatot nyújt be. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 4 ellenszavazattal a határozati javaslat 13. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

53/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. 2003. július1-jei hatállyal megszünteti a Pipitér Óvoda egy 25 férőhelyes óvodai csoportját, és ezzel egyidejűleg két óvodapedagógus és egy nem pedagógus álláshelyet.

Határidő: 2003. július 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Bőjti Istvánné óvodavezető)

  1. a Pipitér Óvoda Alapító Okiratának módosítását a 9. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

3. 2003. július 1-jei hatállyal megszünteti a Hétszínvirág Óvoda két 25-25 férőhelyes óvodai csoportját, és ezzel együtt négy óvodapedagógus és három nem pedagógus álláshelyet.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. 2003. július 1-jei hatállyal megszünteti a Rozgonyi-Arany Óvoda Arany utcai tagintézményének egy 25 férőhelyes óvodai csoportját, és ezzel egyidejűleg két óvodapedagógus és két nem pedagógus álláshelyet.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

5. 2003.augusztus 1-jei hatállyal megszünteti a Rozgonyi-Arany Óvoda Arany utcai tagintézményét és két gyermekcsoportját a 2003/2004-es tanévtől a Hétszínvirág Óvodában, mint jogutód óvodában helyezi el.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

6. tudomásul veszi, hogy a megszűnő tagóvoda két csoportjához tartozó közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása a jogutód óvodában megoldott.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

7. 2003. augusztus 1-jei hatállyal elfogadja a Rozgonyi Óvoda Alapító Okiratának a módosítását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Karmazin József osztályvezető

Borsos Péterné óvodavezető)

8. 2003. augusztus 1-jei hatállyal elfogadja a Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának a módosítását a 7. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

Karmazin József osztályvezető

Horváth Györgyné óvodavezető

9. 2003. július 1-jei hatállyal megszüntet a Kertvárosi Óvoda Sánci intézményegységében egy pedagógus álláshelyet.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

10. 2003. július 1-jétől a Nagykanizsa, Arany utca 5-7. szám alatt található, Nagykanizsa 918/1 és a 964 helyrajzi szám alatti ingatlant a Rozgonyi Óvoda Alapító Okiratából törli.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József osztályvezető)

11. utasítja az érintetteket, hogy a Rozgonyi Óvodából a Hétszínvirág Óvodába kerülő ingó vagyon átadására vonatkozó tervezetet készítse el és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak jóváhagyásra nyújtsa be.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József osztályvezető)

12. utasítja az intézkedés sorozatban érintett óvodák vezetőit, hogy az átszervezésből adódó feladatokat hajtsák végre és a felmerülő munkáltatói intézkedéseket a Kjt.-ben foglaltak szerint tegyék meg. Kötelezi azon óvodák vezetőit, amelyekben létszámcsökkentésre került sor, hogy a létszámcsökkentéshez fűződő fizetési kötelezettségek teljesítéséről számoljanak be a Közgyűlésnek.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

13. a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra pályázatot nyújt be.

Határidő: 2003. október 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

4. Tájékoztató az általános iskolák nevelési és oktatási feladatainak ellátásáról és javaslat a további működésre (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Az általános iskolák további működésével kapcsolatos előterjesztés kellő szakmai körültekintéssel készült el. Figyelembe vette mindazokat, amelyek a működéssel kapcsolatos fontosabb paraméterek, demográfiai hatással, a feladatellátással számol, az óraszám csökkentés hatásával és minden olyan intézményi mutatóval, amely fontos ennek a megítélésében és a feladatellátás további módjában.

Az OKSB az előterjesztést megtárgyalta és az intézményhálózat további működésével kapcsolatos határozati javaslatot 5 igen és 2 nem szavazattal javasolja elfogadni a közgyűlésnek.

Polai József: Mielőtt itt nekem dönteni kellene mindenképpen szeretném tudni, volt egy lakossági fórum Nagyrác Úti Iskola dolgával kapcsolatban és itt az előterjesztés arról szól, hogy megszűnteti stb. Tehát nem tudunk semmit, illetve én legalább is semmit nem tudok arról, hogy az ottani szülőknek, illetve a lakosságnak adott érdemi válasznak mi a végeredménye. Arról volt szó az utolsó pillanatban, hogy még átgondoljuk, volt a válasza polgármester úrnak.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Mint ahogy az anyag is utal rá zárójelben, hogy önálló előterjesztésként kerül a közgyűlés elé, tehát a stratégiai célként került ott meghatározásra. Nyilvánvaló, hogy a végső döntést ezzel nem mondja ki az önkormányzat, hisz önálló előterjesztés kell, hogy ide jöjjön. és ennek az előterjesztésnek a várható ideje egyébként március, azért mert a beiratkozást ez a tény nem befolyásolja Kiskanizsa esetében.

Papp Péter: Nem vagyok pedagógus, én csak a számokról szeretnék beszélni annak ellenére, hogy ezt a kérdéskört többféleképp meg lehet közelíteni. A szakma oldaláról, az érzelmek oldaláról, de sajnos nekünk, aki itt vagyunk képviselő-testületi tagok és a város egész működéséért felelősséggel tartozunk. Én azt hiszem, hogy az értelem oldaláról és a számok oldaláról is meg kell ezt közelíteni. Az anyag, az előterjesztés jó, korrekt. Egyetlen egy számszaki hibát vélek bent észrevenni azt, hogy az 1-es számú mellékelt szerint 2002/2003-as tanévben a tanuló 4828 az általános iskolákban. Ugyanez a tanulólétszám az 5-ös, 6-os mellékletben már 4453. Még akkor is van különbség, hogyha az első táblázat tartalmazza a Piarista Iskola és a Batthyány Gimnázium tanulóit, ahol mondjuk lehet 3 vagy 4 tanulócsoport, aminek a létszáma mondjuk 23 fő esetén 92, a 4828-ból a 92-tőt levonva még mindig nem 4453. Tehát némi nemű pontatlanság adódik.

Amiért szót kértem az valójában nem ez, hanem az, hogy mi most megközelíthetjük úgy ezt a kérdéskört, hogy micsoda érvágás, meg hogy szegény pedagógusok, szegény gyerekek hova jutnak, hova jut a város. Mert most már ismerjük azokat az adatakt, hogy 2008-ban hányan fognak Nagykanizsán iskolába járni. Ha azt nézzük, hogy ezek az adatok ugye torzulhatnak azzal, hogy költöznek el, költöznek be a városba, meg torzulhatnak, változhatnak az által, hogy a városba a környékbeli falvakból mindig hoznak be gyerekeket. Ha megnézzük ezt, akkor azt mondom, ha az elmúlt időszak adatait ha nézzük akkor 4453-ból 4462 gyereknek kellene most iskolába járni Nagykanizsán, ezzel szemben 4453. Az ilyen elköltözés miatti fogyás az még mindig nagyobb, mint ahányan bejárnak Homokkomáromból, Nagybakónakról, Surdról meg nem tudom honnan járnak még Nagykanizsára iskolába.

Azért mondom, hogy a születések számától a tanulólétszám száma az ilyen korrekciók miatt olyan 10-es nagyságrendű. Ha ezt megnézzük, az elmúlt évekre ez végig igaz. Na most, ha megnézzük ezeket a születési számokat, akkor 2005-ben 3829 gyerek jár Nagykanizsán iskolába. Ha megnézzük a születési számokat, akkor 2008-ban 3552 gyerek fog általános iskolába járni Nagykanizsán. Ez azt jelenti, hogy ha mostani, amivel elégedetlenek vagyunk város összességében, hogy 23.1-es a tanulócsoport létszám, ha ezt fenn tudjuk tartani, akkor a 3552 gyerekhez 23-as tanulócsoport létszám mellett 153 tanulócsoportra van szükség a mostani 209-el szemben. Ez 56-os többletet jelent, amivel nekünk azt mondom, hogy 4-5 éven belül számolnunk kell. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolai tanulókra, ha azt nézzük, hogy a városnak a szabadon elkölthető pénze 1,3 milliárd forint, amiről ez a képviselő-testület akik itt ülünk, mi döntünk és ebből 1.1 milliárd Ft-ot most az oktatásra adunk, az oktatásba beleértem az óvodapedagógiát is és csak 200 millió Ft az, amit egészségügyre, háziorvosokra, közlekedésfejlesztésre, kereskedelemfejlesztésre, beruházásokra és saját döntéseink alapján költhetünk el, tehát nem pántlikázott, nem normatíve érkező pénz, amit tulajdonképpen kapunk és átmegy, akkor azt mondom, hogy ez az arány, ami most 1.3-ből 1.1 milliárd Ft odamegy ez romlani fog. De ez minden határon felül nem tud romlani, mert ez az 1.3 milliárd Ft nem fog nőni. Azért én kéréssel fordulok egyrészt a jelenlévő intézményvezetőkhöz, de elsősorban képviselő-társaimhoz, hogy ezt a kérdést, amikor veszegetjük és boncoljuk, akkor ne csak érzelmi oldalról közelítsük meg ezt a kérdést, hanem tényleg a városnak a gazdasági helyzete, egyáltalán a holnapunk, mert lehet, hogy holnapra, ha ezt a módszert, amit az elmúlt 8-10 évben nem oktatáspolitikának minősítek én, hanem az oktatási helyzet szőnyeg alá söprésének és az oktatási helyzettel nem értelmes foglalkozásnak, törődésnek mondok én. Ha ezt folytatjuk, akkor lehet, hogy jövőre, vagy öt év múlva lesz itt iskola, de város nem lesz, mert nem lesz benne közlekedés, nem lesz benne kultúra, nem lesz benne semmi, mert semmi másra nem jut majd pénz.

Dr. Szabó Csaba: Sajnos folytatni vagyok kénytelen az előbb elhangzott elgondolkodtató dolgokat. Alapvetően az óvodához és az iskoláztatáshoz két dolog kell, intézmény meg gyerek. 1988-ban Nagykanizsán 1171 gyerek született a kórházból ebből 671 volt nagykanizsai. 2002-ben 409. 1998, 1999, 2000, 2001 és 2002. évben mindannyiszor 450-nél kevesebb gyermek született Nagykanizsán. Ezért én arra kérem képviselő-társaimat, főként pedig Polai képviselő urat, hogy szorgalmazza Kiskanizsán a gyermekszületések számát.

Dr. Fodor Csaba: Azokkal, amit Papp Péter és Dr. Szabó Csaba képviselő urak mondtak vitatkozni nem lehet. Ezek nagyon szigorú és száraz tények. El kell fogadnunk és ennek megfelelően kell valóban – az általános iskolákról beszélek most – az általános iskolai intézményrendszert átgondolni. Azt gondolom, hogy ez az előterjesztés egyfajta, mondjuk legyen az első lépcsőfok, de azt szeretném, ha a közgyűlés ezt elfogadja. Ez valóban csak az első lépcsőfok legyen. Számomra az nem kimerítő megoldás, intézményeket összefonunk formálisan, csinálunk egy új alapító okiratot, közben ott maradnak a felépítmények meg mit tudom én micsodák és azokat is működtetni kell.

Én azt szeretném kérni, ha az önálló előterjesztések úgy készülnének el, hogy bizony, sajnos lesz olyan intézmény, iskola, amit be kell zárni, vagy meg kell szüntetni. Figyelemmel mindazokra a számokra, amelyek elhangzottak és akkor valóban csökkenhet az önkormányzati teher, amely most úgy tűnik számomra, hogy valóban egy túlméretezett általános iskolai intézményrendszer fennáll. Valóban a költségvetésben nagyjából, egészéből 558 millió Ft plusz önkormányzati saját tehervállalást tesz kötelezővé a jelenlegi helyzet. Ezen mindenképpen változtatni kell és valóban a racionalitás felé el kell mozdulni az Önkormányzatnak. Én azt szeretném, ha már eben az évben, de legkésőbb a jövő évben, ha tetszik szigorú és drasztikus lépéseket ezen a téren meg kell tenni. Ez csak az első lépés legyen és ennek megfelelően szigorú intézkedésekkel kell végrehajtani.

Sajni József: Úgy gondolom, hogy a fiskális szemlélettel szemben szeretnék opponálni, mégpedig azért, mert ha igaz, hogy ez az 1.3 milliárd Ft, abból 1.1 milliárd Ft az iskolák része, ami szabadon felhasználható, akkor először is had mondjam azt, hogy itt kötelező alapellátásról van szó, amit egy városnak kötelezően el kell látni, ez pedig az óvodai és az iskolai ellátás. Az, hogy ez miért így alakult gondolom én, hogy ezért nem a pedagógusok a felelősek.

A jövőről annyit még szóljak. A kiadások nagy része bérköltség. Itt elhangzott az, hogy esetleg intézménybezárás, vagy intézmény összevonásról lehet még szó. Ha valaki, vagy itt a képviselő közül többen eljöttek volna Horn Gábor úr előadására, aki azt mondta, hogy nem kevesebb, hanem több pedagógusra lesz szükség az oktatási reform kapcsán. Mivel itt a kiadások nagy része bérköltség, ezért én azt mondom, hogy ne fessünk azért ilyen képet, főleg azért nem, mert én szeretném, hogyha az ifjúsággal való foglalkozás azért a városban nem egy ilyen alaphangot ütne meg, hiszen jelen pillanatban a következő van, és amit én nagyon sajnálok, hogy a pénzkivonás, a költségmegtakarítás az nem jelentkezik a maradéknak a jobb ellátásában. Márpedig ennek így kellene működni, tehát, ha valahol megszűnik, akkor a másiknak jobban kellene működni. Úgy gondolom, hogy erre kellene odafigyelni, hogy ami megmarad az igenis kapja meg azt a lehetőséget, hogy a jobb feltételekkel, hiszen azt mondjuk, hogy a jó iskola az drága iskola. Fordítva nem biztos, hogy igaz, hogy a drága iskola, jó iskola, de azért hagyjuk meg annak a lehetőségét, hogy a felnövekvő nemzedéket Nagykanizsán igenis olyan ellátásban részesüljön - és itt értem az oktatást, nevelést, - ami igenis megadja a lehetőségét annak, hogy a jövőképünk megfelelő legyen.

Zakó László: Elég csalódottan vettem tudomásul, hogy az előbbi szavazáskor, amikor az óvodák bezárásakor, összevonásáról volt szó milyen egyhangúlag tudták ezt megszavazni. Kérdezem én, hogy mi lehet fontosabb számunkra, mint a gyermekeink? Itt elhangzott, hogy lehet, hogy lesznek iskoláink, de nem lesz közlekedés meg város. Hogy ösztönözzük a fiatal szülőket a gyerekvállalásra, ha azt látják, hogy közel és távol már nem tudják hová vinni óvodába és iskolába a gyerekeiket. Számomra az egészségügy, az oktatásügy, megy mondjuk a közbiztonság három alapvetően fontos dolog. Szabó Csaba doktor úr kórház igazgató meglehetősen könnyen tud most nyilatkozni. Amikor az előbb láttam egy táblázatot , hogy milyen nagy számban van a városban elhalálozás. Többszöröse sokszor a születések számának. Bár a születések helyszíne is legtöbbször a kórház és az elhalálozások is a legtöbbször a kórházban történnek meg, de úgy látom, hogy ha képviselő úrnak csak ez alapján függene az igazgatói széke, akkor nyugodt lehetne. Nem tudom támogatni egyetlen egy iskola, meg osztály összevonását, bezárását, óvodáknak a megszüntetését, mert nem tudom, hogy kinek mennyit ér meg a költségvetésben ezen fejezetek biztosítása. Számomra nagyon sokat ér. Nem érzelmi, meg értelmi alapon kell, hanem jól felfogott érdekünk alapján kell a bezárások ellen küzdenünk miden erőnkkel és az utolsó leheletünkig is kitartani miden osztály és iskola mellett.

Polai József: Papp Péter képviselőtársam megjegyzéséhez szeretném hozzátenni, mivel Ő az értelem és a szakmaiság szempontjából közelít, akkor én azt szeretném mondani és emlékeztetni arra, hogy a szakmaisághoz az is hozzátartozik, hogy egy előterjesztés azt megvizsgálja, mielőtt itt döntenénk, hogy azokon a településrészeken milyen következményekkel járnak ezek a lépések. Többek között például a Nagyrác területén, esetleg elöregedés és ugye lakásépítések visszaszorulása, hiszen ott jelenleg telek hiányában nem is tudja megtenni igazából. A gyermeklétszám eleve nem tud fogni emelkedni. Azért iskolákat szeretnénk megtartani, de ehhez nem segítjük hozzá a településrészt, sőt ahhoz segítjük hozzá, hogy elsegítjük sorvasztani. Ezt szeretném hozzátenni, hogy azért ennek vannak ilyen következményei is.

Cseresnyés Péter: Én is arra szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy csak a számok oldaláról azt hiszem nagyon nehéz jó döntést hozni, és nem szabad megközelíteni csak a számok oldaláról ezt a kérdést. Biztos, hogy nagyon fontos az, hogy mennyi pénz jut máshova és mennyi pénzt “emészt” fel az oktatás, de azt hiszem, hogy ellátatlan területnek nem szabad maradni a városban azért, mert esetleg az ideálisnál, pénzügyi szempontból ideálisnál kisebb csoportlétszámok működnének. Legyen az óvoda, vagy legyen az iskola. Azt hiszem, hogy a számokkal lehet riogatni is, ami itt nem biztos, hogy jó lenne, és nem hiszem, hogy ezt szabad lenne, és ha lehet ezt ne is csináljuk. Megmondom, hogy miért mondom ezt. Azért, mert nem olyan régen egy műsorban hallottam elképesztő adatokat, ami sokak számára megdöbbentő volt, és sokan megdöbbentek olyanok, aki az oktatásban dolgoznak és olyanok, akik szülőként kötődnek oktatási intézményekhez. elhangzott egy képviselőtársunk szájából az, hogy oktatási intézményeknél, - már nem emlékszem rá, hogy most iskoláról volt szó, vagy más oktatási intézményről, azért mondom oktatási intézmény fogalmat. 26-szoros különbségek vannak az egy gyerekre jutó költségek tekintetében.

Én azt mondom, hogy ragaszkodjunk a tényekhez, ha nem tudunk pontosan adatokat, akkor ne mondjunk, vagy mondjuk azt, hogy megközelítően, vagy úgy tudjuk, mert itt a táblázatból kiderül, hogy köze nincs a 26-szoros költségnek egyik iskola, vagy egyik oktatási intézmény és másik oktatási intézmény tekintetében.

Kelemen Z. Pál: Papp Péter képviselőtársam hozzászólása inspirált. Racionális gondolkodása egy másfajta racionalistásra késztett engem. Először Kiskanizsa ügyében. Nem a közgyűlés akarja bezáratni Kiskanizsán az óvodát és az iskolát, hanem a Kiskanizsaiak. Roppant egyszerű a kérdés. Ahonnan 102-130 általános iskolás gyereket a városba hordanak, ott a Nagyár utcai iskolába nem jut gyermek. Aki az ítéletet kimondta az ott élők, és nem mi. Másodszor. Ha előveszik a 16-os napirendet az ANTSZ jelentését a várásról, két megdöbbentő adott fognak találni benne. Egyszer, hogy például nőnemű polgároknál több 80 éves van, mint 1 éves. Tény kérem. Még egy érdekes dolgot, hogy hol van rés ebben a rendszerben. A Népesség-nyilvántartó adata szerint 2000-ről 2001-re Nagykanizsa lakossága 664 fővel növekedett. Ugye érdekes? 51697-ről 52361-re, és ha ehhez még hozzászámolom azt kérem alásan, hogy 21-en többen haltak meg és 94-en kevesebben születtek, akkor 779-el többen lettünk Nagykanizsán egy év alatt. Amikor ezt elkezdtem vizsgálni és megkérdezni még ilyen kérdéssel foglalkozó embereket, azt mondták, hogy a bejelentkezések száma a városkörnyékről, vonzáskörzetből a beíratások idején megnövekszik. Ezek a szülők, akik Kanizsára íratják a gyereküket, ezek bezárják a helyi iskolákat ott. Olyan gyermek, hogyha ezt a 779-et felezem, közel 400 gyermek van Nagykanizsán, aki bejelentkezik egyik napról a másikra és beiratkozik és utána visszajelentkeznek, de már itt van a rendszerben. Hát ez végig kellene vizsgálni. Tehát a helyzet még annál is rosszabb, mint ahogy most látjuk. Végül engedjenek meg egy megjegyzést nem tartozik a témához, csak észrevétel. Európában ma Olaszországban legkisebb a népszaporulat, hasonló tendencia van Lengyelországban és a skandináv államokban. A népszaporulat egyetlen dolgon múlik, a nők szülési hajlandóságán. Tessék ezen elgondolkodni, hogyan bánunk az asszonyokkal, hogy milyen megbecsülése van a társadalomban a nőknek.

Polai József: Tisztelt képviselőtársam, ön megfeledkezik arról a tényről, hogy nem csak Kiskanizsáról járnak be gyermekek a belvárosi iskolákba, hanem valamennyi településrészről, a peremterületekről. Palinban úgyszintén. Miklósfáról úgy szintén. Azt gondolom, hogy nem szabadna ráhúzni Kiskanizsára ezt a gondot és szinte bűnösként felemlíteni Kiskanizsát, mert szeretném mondani, hogy leginkább legfőbb bűnös szerintem az az önkormányzat volt, aki néhány évvel ezelőtt ott a felső tagozat megszüntetésével előidézte ezt az állapotot, hogy a szülők már nem bízva az ottani iskolában, az ereje, a tekintélye megcsökkenve, tehát megtépázva nyilván nem volt számukra eléggé szimpatikus és a bizalom elvesztése után úgy gondolták, hogy inkább egyre többen íratták át, és nem a Bajcsai úti intézményben, hanem valóban a belvárosi intézményekben.

Dr. Horváth György: Utána lehet nézi régi adatnak, Polai úr nem mondott igazat. Ugyanis több évvel ezelőtt pontosan 82-en, szó sem volt a Nagyrác megszűnéséről, 82-en jól emlékszem én a számra, 82-en jártak ide be Kanizsára, onnan Kiskanizsáról. Akkor szó sem volt iskola megszűnésről. Így nem lehet megközelíteni. Én azt hiszem, hogy nem ez a napirendnek a fő gondolata. Szomorú. Ez egy tény. Kevés a gyerek akárhonnan nézzük, akármelyik oldalról. Az is elgondolkoztató, amit Kelem Z. Pál úr mondott, hogy mi legyen azokkal a gyerekekkel, akik Liszóból innen-onnan jönnek, vagy jönnének ide. Illetőleg hogyan járulnak hozzá a város költségvetéséhez.

Papp Péter: Elnézést polgármester úr, hogy ismételten szót kértem, csak egy-két dolgot szeretnék pontosítani. Én azt egy szóval nem mondtam és arra nem szeretnék senkit inspirálni, hogy Nagykanizsán a születendő, vagy a meglévő gyermekek számánál eggyel is kevesebb iskolai, óvodai férőhely legyen. Én azt mondom az itt tanuló gyerekeke számánál 10-20%-kal legyen több férőhely óvodában, általános iskolában, de 20%-nál több szabad kapacitás ne legyen, mert azt a pedagógust, azt az iskolát, azt az energiaellátást, azt az egész infrastruktúrát az önkormányzatnak kell megfizetni. Azt szeretném még pontosítani még itt a Fodor Csaba képviselőtársam is mondott egy számot, én is. Amit Fodor úr mondott 586 millió Ft, az a szám amivel az általános iskolákat a normatíván felül fizetjük Ő támogatja ez az Önkormányzat idén. Tavaly ez a szám 356 millió Ft volt. Ezt a 230 millió Ft-tal többet idén adófizetők és az egyéb pénzéből és a város egyéb bevételiből tesszük hozzá ahhoz, amit normatíve megkapnak az iskolák 812 millió Ft-ot kaptak tavaly, idén ez 1.070.000 millió forint. Itt ekkora pénzről, ilyen nagyságrendről van szó. Ezt én nem minősíteném fiskális szemléletnek, hanem egyszerűen azt mondom, ha 20%-nál vagy valamilyen mértéknél nagyobb kapacitást üresen itt tartunk ebben a városban az bűnös felelőtlenség. Igenis maradjon meg Nagykanizsának az iskolaváros jellege is, igenis tartsunk óvodát, tartsunk általános iskolát, középiskolát, főiskolát, de a megfizethetőség mértékéig. Igen az is igaz Cseresnyés képviselő úr, aki megnézte a tavalyi költségvetést, a tavalyi adatlapot volt olyan az elmúlt évben, hogy az önkormányzati támogatás mértéke egy tanulóra visszaosztva az egyik általános iskolába 26 szorosa volt, mint a másik iskolába általános iskolák között. Ezt a számot én hoztam nyilvánosságra, ha kell akkor megmondom az iskola nevét is és a forintokat is, de nem szeretném, ha itt két iskola vezetője egymásnak ugrana, mert ez nem megmagyarázható, hogy az egyik iskolába mi kerülhet 26-szor többe.

Cserti Tibor: Megfogadtam egyébként, hogy nem fogok ebben a témában hozzászólni és exponálni magamat, de Polai képviselőtársam mégis csak olyan érzelmi indulatot váltott ki belőlem, ami egy fő ha úgy tetszik válaszadási lehetőséggel is élni szeretnék. Ő úgy fogalmazott, hogy bűnös volt azaz önkormányzat az a korábbi. Annak a korábbinak én is a tagja voltam, amikor a felső tagozatot bezárták, de akkor viszont osztályvezető voltam a még korábbi stádiumban és ha tetszenek emlékezni, akkor lehet, hogy Silló Zsolt igazgató úr itt ül közöttünk az igazgatókkal együtt, én azt mondanám most és meg vagyok róla győződve, és azt hiszem a kiskanizsaiak többsége, a józanabbul gondolkodók többsége is meg van győződve, hogy a kiskanizsaiak az általános iskolájuknak a sorsát akkor döntötték el végérvényesen – a Nagyrác utcai Általános Iskola sorsát - , amikor a Piarista Általános Iskolát nem fogadták be maguk közé. Ezt alapvetően és elsődlegesen az igazgató úrral és a nevelőtestület a szülőkkel akkor érintve, szerintem félreértelmezett érdekképviselet alapján döntött ebben az ügyben. Később nagyon rövid időn belül egyébként ezt a döntést megbánták. Csak emlékeztetném Önöket és ezt időnként el szoktam mondani a két-három év alatt évenként, hogy az akkori időszakban én is a tárgyalássorozat résztvevője voltam. Gerencsér Tibor akkori osztályvezető is itt ül mellettem. Az akkori viszonylatban 100 millió forint erre a célra elkülönített pénzeszközként ott volt a kormánytárcánál lebontásra alkalmas állapotban, amiből nagyon szépen fel lehetett volna újítani a Nagyrác utcai Általános Iskolát, a Piarista …rendszerben az állam és az egyház szépen meg fért volna egymás mellett, és az urbanizáció, ami végig vonult ugye a piaristák letelepedésével a városon. Én nem ellenük szólók félre értés ne essék. Mellettük szóltunk, de megfért volna a rendszerben és nem érintett volna annyi intézmény, annyit nevelőt, annyi szülőt. Elszalasztottunk egy lehetőséget alapvetően Kiskanizsa. Elszalasztottunk 100 millió Ft értelmes fogadását. Meggyötörtük egymást és még mindig újjal mutogatunk. Ilyen minimális racionális javaslatot persze, hogy vérző sebbel fogunk sok minden irányban itt is dönteni, mert akit érint a szabályozás, az korlátozást is jelent. Az Isten szerelmére azért most már próbáljunk meg picit az érzelmek mellett a minimális józan racionalitással is dönteni.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, bármifajta önálló előterjesztés lesz, akár egyes iskolák tekintetében, akár összességében az általános iskolai intézményrendszert érintő átalakítás, egyet szeretnék kérni, természetesen mindenféle megoldás alapvetően elsődleges a gyerekek érdekeit kell, hogy szolgálja. Ez volt az elsődleges kérdés, ezt követheti a gazdaságossági kérdés. Ez azt hiszem mindannyiunk számára világos, de azt azért nagyon szeretném, illetőleg nem szeretném, ha a gyermekek érdekei oly módon fejeznék ki bármelyikünknek mint ahogy az történt egypárszor már, hogy számítógépen megszerkesztve valami felnőtt, valami levelet és aláírat egy 7.-es, vagy kisebb iskolás gyerekkel, mert azt gondolom, hogy nem igazán megfelelő és talán félrevezető is és nem is igaz. Azt hiszem, hogy abban még is csak valami, amit Polai képviselő úr mond, ha most nem is feltétlenül a Kiskanizsát érintem, de igenis azt gondolom, hogy a peremkerületeken lévő óvodákat és általános iskolákat egy kicsit másképp kell kezelni, egy kicsit másképp kell azokhoz viszonyulni már csak azért is, mert hiszen onnan a gyermekek nehezebben járnak be mondjuk egy belvárosi iskolába és már csak azért is mert énnekem szent meggyőződésem, nem kívánok iskolaneveket mondani, de tudnék négyet hirtelen, amelyeknek a jelenlegi helyük az épületben, belvárosban biztos vagyok benne, hogy egészségtelen. Biztos vagyok benne, hogy a gyerekek érdekeit, egészségét nem szolgája, hiszen van köztük olyan, aminek normálisan akkor udvara sincs, hogy mindenki kimehessen rá egyszerre. Egy szál fű nem nő, esetleg a repedésekben.

Én azt gondolom, hogy ezeknek is igenis szempontoknak kell majd legyenek az átalakítás tekintetében, mert a gyermekek érdekét az szolgálná, ha mondjuk egy olyan környezetben mint a palini, vagy a kiskanizsai iskola, vagy a miklósfai sorolhatnám, ott tanulhatnának, de a városban is vannak ilyen iskolák. Csak hát a kérdés az, hogy természetesen ez mennyire sérti a szülők, vagy egyes pedagógusok érdekeit. Csak azt nem szeretném, ha ez a gyerekek érdekeiként lenne feltüntetve.

Polai József: Most már valóban nem kívánom tovább indukálni a feszültséget és a napirendre vonatkozó anyagot sem. Annyit szeretnék azért hozzátenni, Cserti képviselőtársamnak, hogy az információ akkor teljes a piaristákkal kapcsolatban, ha azt is kimondjuk, hogy Ők mint nagyon udvarias emberek és ezt Jelenics István úr rendfőnök tartomány úr akkor elmondotta, részese voltam egy értekezletnek. Ők azt kívánták minden az Önkormányzat által felkínált iskolát, épületet megvizsgálnak, de ők ragaszkodnak a jelenleg is már azóta vissza is kapott úgymond régi, eredeti helyükhöz. Ők nem kívántak semmilyen más intézményt elfogadni. Én is ezzel befejezettnek tekintem.

Cserti Tibor: Egy mondatban tényleg válaszolok. Igen tényleg voltak olyan udvariasak. Megvolt az előzetesen elfogadott nyilatkozat és gyakorlatilag a döntés megelőző fórumokon két nap alatt a kiskanizsaiak még egyszer mondom az általános iskola igazgatójának, tantestületének és a szülői munkaközösség vezetőivel bevonva egyébként picit a tágabb környezet félreinformálva meghozták ezt a döntést. Vizionáljunk. Ma mi lenne Kiskanizsán? Lenne egy egyházi általános iskola, egysorozatú felmenő rendszerű, megteremtődne egyébként a piarista középiskola alapja, mert megteremtődött volna, meg volt a kormány támogatása és mellette, amit Ők kérték a rendházat és a templomot, és állna és virulna a Nagyrác utcai Általános Iskola.

Cseresnyés Péter: Én is csak nagyon rövid szeretnék lenni. Cserti képviselőtársam egy gondolatával kapcsolatban. Azt szeretném, hogyha a város agoniáját nem a piarista iskola megnyitásától elemezgetnék. Úgy gondolom a város nem agonizál, a másik pedig a piarista iskolának ehhez az ég világon semmi köze nincs.

Litter Nándor: Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Néhány felvett kérdésre szeretnék válaszolni. Az általános iskolai tanulólétszámot illetően az egy tanulócsoportra jutó számokat tekintve elkészült közben két nappal ezelőtt készítettük el a végérvényes változatát a megyei jogú városok összehasonlító vizsgálatának. Székesfehérvár után Nagykanizsa a második helyet foglalja el az egy tanulócsoportra jutó gyermekek számában. És az egy pedagógusra jutónál pedig az 5. 6. helyen helyezkedünk el a 19 adatot szolgáltatott városból. Én azt gondolom, hogy jelenleg az országos átlag fölötti létszámmal dolgozunk. Én ezt nem tartom egyébként rossznak még gazdasági megközelítésben sem. Szeretném mondani, hogy az 1-es számú melléklet nyilván hiányos, mert odatettük zárjelben, hogy tervezet. Ez a fejlesztési tervben a megyéhez eljuttatott fejlesztési tervben annak idején készült 200-2006-os kivetítésre. Ez azért kellet az anyag mellék tennünk, mert a megyegyűlés nyilván ennek tudatában és ennek a felülvizsgálatával, egybeesésével adhatja ki azt a szakmai véleményt, amit Sajni úr az óvodák esetében már ismertetett.

Szeretném azért felhívni a továbbiakban a figyelmet a továbbcsökkentésnél nyilvánvaló, hogy a gyereklétszám csökkenését követni kell, de a törvényi létszámok betartását a közoktatási törvény módosítása nagyon szigorúan megköveteli két oldalról. A törvényi létszámot, ha túllépi az önkormányzat, akkor a fölötte lévő létszám után nem kérhet normatívát, illetve hatósági eljárásban az igazgatót büntetni fogják. Nyilvánvaló, hogy azért arra nagyon oda kell figyelni, hogy a törvényi létszámot minden esetben tartsuk. Egyetlen-egyet szeretnék még kiemelni, a szakmai érdekek figyelembevételét, amit Fodor képviselő úr vetett fel. Egyébként a következő előterjesztés ennek szellemében készül. Én kérem, hogy azt is vegyék alapul, hogy a tanulócsoportok, ha eljutottak egy adott szintig az egy pénzbeli befektetést is jelent, hogyha 6. 7. évfolyamon belül beavatkozunk akkor kárba vész mindaz, amit az előző időszakban az Önkormányzat invesztált, de az előterjesztéseink ennek jegyében készülnek, én kérem, hogy támogassák ezt a továbbiakban is.

Litter Nándor: Én úgy gondolom, hogy pont az a nehézsége a városvezetésnek és az a felelősségünk, hogy azokat az értékeket, amik az oktatásban jelenleg megvannak és a gyermekeke érdekeit, illetve hát azokat az egyéb gazdasági érdekeket kell összehangolni, és ezt a feladatot kell nekünk megoldani, hogy ez a három együttesen érvényesüljön a döntéseikben. Több hozzá szóló nincsen, ezért én azt kérem önöktől, hogy szavazzák meg a határozati javaslatot, amely így szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolák nevelési és oktatási feladatainak ellátásáról és javaslat a további működésre című tájékoztatót elfogadja.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.

 

54/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolák nevelési és oktatási feladatainak ellátásáról és javaslat a további működésre című tájékoztatót elfogadja.

 

5. Javaslat a Péterfy Sándor Általános Iskola és a Zemplén Győző Általános Iskola szervezeti összevonására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta és megállapította azt, hogy az előterjesztés tartalmilag rendkívül alapos és mindenben a tanulók érdekeinek figyelembevételével történt. Elismerését fejezte ki a bizottság Bagarus Ágnes és Veitné Molnár Anikónak az összevonással kapcsolatos együttműködésükkel kapcsolatban, hiszen nagymértékben segítették azt a munkát, ami ezzel az összevonással együtt jár. Úgy gondolom, hogy ezt a közgyűlés is tegye meg, hiszen valóban az ő együttműködésükkel sikerült egy olyan előterjesztést letenni az asztalra, amelyik szerintem minden kritériumában megfelel. A Megyei Közgyűlés Oktatási és Humán-erőforrásfejlesztési Bizottsága is ezt elfogadja, illetve nem emel kifogást ezzel az összevonással kapcsolatban.

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 7 igen szavazattal fogadta el, a határozatát elfogadását is így javasolja.

Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság február 18-án az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Litter Nándor: Úgy látom, hogy más hozzászóló nincsen, akkor javaslom, hogy a határozati javaslatokat vegyük sorra és fogadjuk el. Ha megengedik, akkor én most nem olvasom fel ilyen hosszan, ahogy az előbb tettem, ezeket a határozati javaslatokat, hiszen valamennyiük előtt ott van, és ezek a két iskola összevonását, illetve az egyéb olyan intézkedéseket tartalmazzák, amelyeket végre kell hajtanunk.

Megkérdezem, hogy az 1. határozati pontban foglaltakkal ki ért egyet? Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 2. határozati javaslatról!

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 3. határozati javaslatról fogunk most szavazni.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 4. határozati javaslatról történik szavazás.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 5. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 ellenszavazattal a határozati javaslat 5. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 6. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 7. határozati javaslatról következik a szavazás.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a határozati javaslat 7. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 8. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 8. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 9. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 9. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 10. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 10. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 11. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a határozati javaslat 11. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 12. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a határozati javaslat 12. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: És volt még egy javaslat Sajni úr részéről, hogy a két igazgató asszonynak köszönjük meg azt a tevékenységet, ami az előkészítő munkálatok során kifejtettek, végeztek. Javaslom, hogy határozatba foglaljuk Veitné Molnár Anikó és Bagaros Ágnes igazgató asszonyoknak, köszönjük meg ezt a munkát, amit elvégeztek. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

55/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 2003. július 1-jétől a Zemplén Győző Általános Iskolát jogutódlással megszünteti, és szervezetileg összevonja a Péterfy Sándor Általános Iskolával. A megszűnő intézmény jogutódja ellátja a Napközis Zöldtábor működtetését és a Vívócsarnok üzemeltetését is.
  2. A jogutód intézmény neve Péterfy Sándor Általános Iskola.

   Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Veitné Molnár Anikó igazgató

   Bagarus Ágnes igazgató)

  3. az összevonás után a Péterfy Sándor Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízását változatlanul fenntartja. Munkáját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 1. számú melléklet első rész (2) bekezdésben meghatározottak szerint igazgatóhelyettes(ek) és tagintézmény-vezető segíti.
  4. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. Veitné Molnár Anikó, a Zemplén Győző Általános Iskola igazgatójának megbízását 2003. július 1-jével visszavonja és közalkalmazottként történő továbbfoglalkoztatását biztosítja. A magasabb vezetői pótlékot beosztásától függetlenül 2003. december 31-ig folyósítja.
  6. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Bagarus Ágnes igazgató)

  7. a Zemplén Győző Általános Iskola megszüntető alapító okiratát a 1. számú mellékletben foglaltak szerint 2003. július 1-jei hatállyal elfogadja és egyidejűleg hatályon kívül helyezi az intézmény 325/1998. (XII.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát.
  8. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Karmazin József osztályvezető

   Dr. Papp Judit osztályvezető)

  9. a Péterfy Sándor Általános Iskola alapító okiratát 2003. július 1-jei hatállyal a 2. számú melléklet szerint módosítja.
  10. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Karmazin József osztályvezető)

  11. az intézmény közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2003. július 1-jétől az alábbiak szerint csökkenti:
  12. Szakmai álláshelyek száma: 7,73

   Pedagógiai munkát segítő: 1,5

   Gazdálkodási-ügyviteli: 1,0

   Vagyonkarbantartói álláshely: 3,0

   Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Bagarus Ágnes igazgató

   Dr. Papp Judit osztályvezető

   Gőcze Gyula intézményvezető)

  13. az intézmény közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2003. július 1-jétől az alábbiak szerint hagyja jóvá:
  14. Szakmai álláshelyek száma: 62,43

   Pedagógiai munkát segítő álláshelyek száma: 1,5

   Gazdálkodási-ügyviteli álláshelyek száma: 3,5

   Vagyonkarbantartói álláshelyek száma: 11,5

   Konyhai álláshelyek száma: 13,5

   Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dr. Papp Judit osztályvezető

   Gőcze Gyula intézményvezető)

  15. az intézmény vagyonából a Zrínyi Miklós utca 18. szám alatti Nagykanizsa 2027. helyrajzi számú ingatlant kivonja és külön megállapodás alapján a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány kezelésébe adja át.
  16. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József osztályvezető

   Gőcze Gyula intézményvezető)

  17. utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban hozott döntésekről a határozat, a megszüntető, illetve az alapító okirat megküldésével – nyilvántartásból való törlés, illetve nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a Zala Megyei Területi Államháztartási Hivatalt és az Oktatási Minisztériumot.
  18. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : jegyző

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dr. Papp Judit osztályvezető)

  19. a Zemplén Győző Általános Iskola ingó vagyonát a jogutód intézménynek adja át.
  20. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József osztályvezető

   Gőcze Gyula intézményvezető)

  21. felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az átszervezésből adódó feladatokat hajtsák végre, biztosítsák, hogy a dolgozók a végrehajtás időszakában rendelkezésre álljanak.
  22. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Bagarus Ágnes igazgató

   Veitné Molnár Anikó igazgató

   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  23. felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a 2003. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz.
  24. Határidő: 2003. október 10.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  25. köszönetét fejezi Bagarus Ágnes és Veitné Molnár Anikó igazgatóknak az érintett iskolák szervezeti összevonásának előkészítő munkájában végzett lelkiismeretes munkájáért.

 

6. Javaslat a 2003/2004-es tanév óvodai, általános iskolai és középiskolai beiratkozására (írásban)

Előadó: Sajni József OKSB elnöke

 

Dr. Horváth György: Én javaslom az elfogadást, hiszen évek óta a számok, illetőleg az adatok mutatták, hogy nagyon pontos a tervezés, alig volt eltérés hosszú évekre visszamenőleg. Most is úgy látjuk, hogy nagyon alapos munkát végzett a Hivatal osztálya.

Papp Péter: Módosító indítványom lenne az 1. számú határozati javaslathoz. A második mondatba, ahol a módosítás jogát fenntartva felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, én azt a kiegészítést szeretném módosításként előterjeszteni, hogy a csoportszám növekedéssel nem járó módosítás jogát fenntartva. Innentől tovább értelemszerűen. És ugyanígy a 2. határozati javaslat utolsó mondatánál is, hogy a csoportszám növekedés későbbi lehetőségét zárjuk ki.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ez a mondat azért került be, mert ezek azért minden esetben bizonytalan számok, és előre nem pontosan prognosztizálhatók. Ha bármi változás történik a létszámban, mondjuk 40 gyerekkel kevesebb jelentkezik az első osztályba, akkor az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a közgyűlés elé hozza a tájékoztatóban javaslatát, hogy milyen irányba módosítson. Ez lehet felfelé, lehet lefelé történő javaslat is. Ezt mi így értelmeztük. Amennyiben ez gondot jelent, akkor nyilván lehet a másik módosítót is megszavaztatni.

Litter Nándor: Kérdezem, hogy Papp Péter úr javaslata elfogadható? Jó, köszönöm.

Cseresnyés Péter: Átlapozva az előterjesztést, azt láttam, hogy van egy olyan iskola, amelyik működik, amelyiket a közgyűlés nem akar összevonni, viszont első osztályt nem indíthat, ez pedig a Vécsey Zsigmond Általános Iskola. Én amikor az előző napirendhez hozzászóltam és azt mondtam, hogy jó lenne úgy átgondolni nemcsak fiskális szemlélet alapján a dolgokat, hogy az ellátatlan területeken az iskolába járás lehetőségét biztosítsuk, többek között erre gondoltam. Utánam szólt ezzel kapcsolatban kicsit részletesebben kifejtve ezt a gondolatot, ezt a véleményt, remélem, hogy nem cáfol meg, hogy ebben hasonlóképpen gondolkodunk, Fodor Csaba képviselőtársam. Én nem szeretném, hogyha egy iskolában egy el nem indított első osztály az iskolának a megszűnését jelentené. És ha jól emlékszem, Kelemen Z. Pál képviselőtársam mondta azt, hogy áldatlan állapotok vannak belvárosi iskolákban. Lehet, hogy egy arra érdemes iskolapolitikával, oktatáspolitikával például a Vécsey Zsigmond Általános Iskolát meg lehetne menteni. Én úgy gondolom, ezen el kellene gondolkozni mindenképpen nekünk.

Benedek Miklós: Itt a képviselő urak néhányan már előrevetítették azokat a dolgokat, amelyek az egyik oldalon a tényadatok, számokkal és a konkrét dolgokkal foglalkoznak, és azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy a tények nagyon makacs dolgok, ezeket nem nagyon tudjuk megváltoztatni, de nagyon fontos elgondolkodni azon is, hogy a pedagógiai és az iskolák dolga nemcsak a számokon és nemcsak a különböző tételeken alapulnak. Én ezért nagyon szeretném, hogyha a döntés előtt ezen is gondolkodnának. Tudjuk azt, beszélgettünk itt a képviselő urakkal, polgármester úrral, osztályvezető asszonnyal is ezekről a dolgokról, ugyanakkor a másik oldalon akármilyen súlyosak a tények, valahogy a szülők és a gyerekeknek a tekintete, az őhozzájuk fűződő érzelmi dolgokat egyikünk se tudja elfelejteni. És nagyon fontos, azért is szólok hozzá, hogy először is a szülőknek szeretném itt megköszönni azt a hozzáállást, amit az iskola mellett tanúsítottak és természetesen a kollégáimnak is. Nagyon szeretném, hogyha azok a gyerekek, akik hozzánk járnak és nagyon sokan hátrányos szociális, mentális környezetből érkeznek, hogyha ez a környezet, az iskola még távolabb fog kerülni lakóhelyüktől, még nehezebben fogják ezeket az akadályokat megtenni, és azt hiszem, hogy mindannyiunknak az az érdeke, hogy a gyerekek valamilyen formában sikerhez jussanak, beépüljenek a társadalomba, és minél kevesebb az elveszett, és minél több gyereknek tudjuk a kezünket nyújtani. Kérem, hogy döntésüknél ezeket a szempontokat is vegyék figyelembe, és eljött az egyik szülőnk is, szeretném, hogyha őt is meghallgatnák.

Bogdán Ferenc: A Vécsey Iskoláról csak annyit szeretnék elmondani, 4 kiskorú gyermekem van, ebből az egyik a Vécsey Iskolába jár iskolába, és nagyon szépen megkérem a tisztelt polgármester urat, hogy az első osztállyal kapcsolatban, ne szüntessék meg ezt az osztályt, hiszen a gyerekeinknek, többek között a roma gyerekeknek szükségük van erre az iskolára, többek között azért is, mert a ligetvárosi romák, akik Ligetvárosban laknak, azok egyértelműen a Vécsey Iskolába, tehát közelebbi iskolába szeretnék behozni a gyereküket. És én úgy gondolom, közel most már 17 éve, hogy közelről ismerem a Vécsey Iskola tanárait, igazgatóját, maximálisan odaállnak nemcsak a magyar gyerekekhez, hanem a roma gyerekekhez is, és ha netán valamelyik esetleg gyöngébben tanul, akkor odaállnak és igyekeznek, hogy azok a gyerekek fel tudjanak zárkózni. Mi vélünk attól, ha ez az iskola felbomlik, akkor a gyerekeket különféle iskolába, a városon belül kell elhelyeznünk, és ahogy a mostani rohanó módban mennek a tanítások, attól félünk, hogy ezek a cigánygyerekek lemorzsolódnak, és a vége az lesz, most hadd ne mondjak számokat, a zöme a kisegítő iskolában fogják befejezni az iskolájukat, amit mi szülők nem szeretnénk.

Mi azt szeretnénk, ha a mi gyerekeink is általános iskolába járhatnának, és ott tudnák befejezni az iskolájukat. Nem utolsó sorban még egyszer szeretném kiemelni, hogy az ottani tanárok, az igazgató úrral együtt hatalmas energiát tesznek annak az érdekében, hogy a cigánygyerekek ott maximálisan, normális körülmények között tanuljanak. Még csak egy nagyon rövidet, köztudott, hiszen ezzel nem tudok újat mondani, hogy a Vécsey Általános Iskola közel majdnem 140 milliárd forintba került annak a felújítása. Na most, ebbe az iskolába úgy lehettek beépítve az iskolapadok, a mosdók, a WC-kagylók, hogy az alsó tagozatos részére ez megfelelő legyen. Hallottam olyat is, hogy a Thury Szakközépiskola ebbe az iskolába költözne. Most ha ezek lejönnek ebbe az iskolába, itt az első osztály megszűnik, akkor egyértelmű, hogy itt valami változást kell tenni. Én úgy gondolom, hogy lehet, nem biztos, nem tudom, nem vagyok vele tisztában, lehet, hogy iskola felépítésének összeg az adófizetők pénzéből lett összetéve, ebből lett rendbe téve az iskola.

Én úgy gondolom, hogy ez a pénz egy ablakon kidobott pénz lenne, ha ez történne. Én ezért megkérem a tisztelt polgármester urat és a tisztelt képviselő urakat, hogy az első osztályos gyerekek részére ez az iskola továbbra is működjön, hiszen gyerekek voltak, vannak és lesznek is.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Nem szeretnék hosszabb szakmai vitába bocsátkozni. Az iskola összetétele egyértelműen indokolja, hogy ebben a formában az iskola a továbbiakban nem tartható fenn, hiszen a szegregáció minden jele jelentkezik. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozott kérése volt, hogy ezt a folyamatot akadályozzuk meg. Szeretném mondani, hogy adminisztratív eszközökkel a belvárosi iskolába ideirányítani nincs módunkban, nincs rá lehetőség. Egyébként, ha megnézik a körzethatárok jelölését, mindkét iskola, amely ezt a körzetet megkapja, még az engedélyezett osztályokhoz képest így is jóval alacsonyabb gyerekszámmal rendelkezik, mint azok a gyerekek, akik beírható, Szeretném elmondani azokat a tényeket, amelyekkel szembesültünk az elmúlt évi beiskolázásnál és hozzáteszem azt is, hogy szakmailag is van egy határ, ahol megkérdőjeleződik egy tanulócsoportnak, egy osztálynak az osztályközösségi, illetve a szociokultúrális nevelés és szociális folyamatok biztosítása a szakirodalomban mindenképpen fölötte van annak, mint az igény az idejelentkezéseknél. 2000/2001-es évben 12 kisgyerek jelentkezett első körben, 2001/2002-ben 10 gyerek jelentkezett, ekkor a Kisebbségi Önkormányzat határozott kérésére az osztály nem indult el. 2002/2003-ban 13 kisgyerek jelentkezett és a továbbiakat nem szeretném részletezni. Ehhez képest 24 kisgyerek van jelenleg az első osztályban. Ha felsorolnám, hogy honnan érkezett gyerekek, kiderülne, hogy a város különböző pontjaiból és néhány vidéki iskolából. Egyértelműen jelzi, hogy egy olyan folyamat indul el, ami az oktatásban nem kívánatos és nem tartható, hisz a meglévő hátrányoknak a leküzdése, az integrálás önmagához, a felzárkóztatásra szoruló csoporton belül nem működik. Egy nagyobb iskola vagy több iskolába történő elhelyezése biztosítja ezt a lehetőséget.

Szeretném Bogdán apukának mondani, hogy a kisegítő iskolába nem kerülhetnek ezek a gyerekek, ez a szülőértekezleten is előkerült már, a kisegítő iskolába a szakértői bizottság utalja a gyerekeket, és ez teljesen egyértelmű, hogy milyen feltételek mellett. Szeretném jelezni továbbá, hogy az iskola integráltan fogyatékos gyerekeket is fogad már, bizonyos esetekben nem rendelkeznek azokkal a feltételekkel, ami ehhez szükséges.

Csordásné Láng Éva: A határozati javaslat 4. pontjában meghatározott létszámadatokra vonatkozóan szeretnék javaslatot tenni, hogy ugyanúgy, ahogy az általános iskolában és az óvodában, nincs a tanulócsoportok, illetve az óvodai csoportok létszáma meghatározva. Én kérném, hogy a középiskolában se határozzuk meg, vagy ha igen, akkor alacsonyabb létszámban kellene meghatározni, mert a 9. évfolyamra beiratkozó és évismétlésre utalt tanulószámokkal, illetve a “10%-os fellebbezési keretszámokkal” éppen az előbb hivatkozott oktatási törvény létszámadatait nem fogják az igazgatók tartani, és akkor ennek megfelelően ők lesznek büntetőjogilag felelősségre vonva. Én kérem ezt mérlegelni.

Zakó László: Két rövid gondolat. Az egyik, hogy az igazgató úr és a tisztelt apuka véleménye mellett a képviselőtársaim szíves figyelmébe ajánlom a közgyűlés előtt szétosztott, Vécsey iskolával foglalkozó anyagot. Kérem, még a szavazás előtt olvassák el, és azért, ha tudják, vegyék ezt figyelembe. A másik a félmondat. Nem tudom, hogy az iskolának a hosszú távú sorsa mi lesz, de azért szeretném jelezni, hogy az épület sorsát fokozott figyelemmel fogjuk kísérni jó néhányan itt a városban.

Cseresnyés Péter: Nem akartam szólni eredetileg hozzá, mert úgy gondoltam, az a pár mondat, amit elmondtam, az elég ehhez a napirendi ponthoz, de úgy érzem, hogy mégis csak kell egy mondatot még mondanom. Sok indokot megértek egy iskolabezárással kapcsolatban, vagy fokozatos elsorvasztásával kapcsolatban, elfogadni viszont nem biztos, hogy minden indokot el fogok. Egy indokot biztosan nem tudok elfogadni, szegregáció fogalmát itt ma délután előhozni. Én ezt nagy hibának tartom.

Kelemen Z. Pál: Elöljáróban megjegyzem, hogy az előterjesztés szerint megszavazom, bizonyos kétségekkel. És a kétségeimet engedjék meg, hogy megosszam Önökkel. 2002/2003 évben egyszer 46, egyszer 27 lakást adtunk át Ligetvárosban. Ez kb. 100 általános iskolai korú gyermeket jelent. Készült-e arra felmérés, hogy ezek közül hány elsőosztályos? Hogy ez hogyan érinti a Vécsey Iskolában a beiskoláztatást? Mert hogyha itt van 25 elsőosztályos, már pedig valószínűleg van, mert többnyire fiatalok költöztek, akkor ezeket más iskolákba kell majd irányítani. Tehát ne tekintsük véglegesnek ezt a döntést, hanem szavazzuk meg ebben a formában, mert a jelenlegi helyzet szerint lett felmérve, és a jelenlegi helyzet, az már a tegnapi.

Sajni József: Csak Kelemen képviselő úrnak szeretnék annyiban válaszolni, hogy a leendő elsőosztályosok száma a 46 lakásban, nem tudni pontosan, mivel csak évfolyamokról kaptam én tájékoztatást, a 10 környékén van, tehát akik a leendő elsőosztályosok lesznek.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A tanköteles-korú gyerekek számában mindenki benne van, aki Nagykanizsán van pillanatnyilag. Egyébként körzetileg ez a terület a miklósfai iskolához kerül. Az előbb elhangzott, hogy jó lenne, ha egészséges környezetbe kerülhetnének a gyerekek. Ez ebben az esetben reméljük, hogy megtörténhet. De még egyszer szeretném felhívni a figyelmet, és én az előbb azért azt mondtam, hogy szegregációra utaló jelek vannak. Szeretném mondani, hogy hátrányos helyzetű kisgyerekek %-os aránya olyan magas, és ezért mondtam az előbb, hogy nem akarom itt szakmailag részletezni, az új törvénymódosítás előírja, hogy milyen esetben lehet az integrációs normatívát lekérni ahhoz, hogy ezeknek a gyerekeknek a felzárkóztatása megtörténjen. Ebben az esetben is tovább romlik ez a mutató, hisz az odaköltözött családok, azok a szociális helyzetüknél fogva zömmel sajnos ebbe a kategóriába tartoznak. Én kérem, hogy ezt a szakmai szempontot vegyék figyelembe ennél az iskolánál, hogy szeretnénk, ha szakmailag olyan lehetőségeket kapnának azok a kisgyerekek is, amit a város összes többi iskolájában megkaphatnak.

Litter Nándor: Csordásné képviselő asszonynak volt javaslata a középiskolákkal kapcsolatosan, arról kérném a véleményt.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A középiskolákkal kapcsolatban nem feltétlenül kell a létszámhatárt meghúzni, hisz az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a fellebbezéssel feltelik. Egyébként nagyon kevés a törvényi létszám fölött működő tanulócsoport még azzal együtt is, hisz az évismétlésre kötelezettek részére egy külön program indul szeptembertől, hogy a hátrányos helyzetű prioritást nyert az oktatásügyön belül. A Széchenyi Szakközépiskola például elkezdte már ebben az irányban, tehát ők egy más típusú képzésben vesznek részt innentől kezdve a 9. évfolyamon.

Azt gondolom, hogy azzal kezelhető. Azért nincs jelentősége igazából, mert ez az a szám, amit abszolút nem tudunk még megbecsülni sem az esetek nagy részében a középiskolába jelentkező gyerekek számát.

Litter Nándor: Javaslat az, hogy vegyük ki ezeket a számokat. Jó, akkor a javaslatot elfogadva ezeket ki fogjuk venni, így fogunk szavazni róla. Tanulószám.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, hogy a határozati javaslat 2. pontja, mely az általános iskolákban indítható első osztályok, vagy tanulócsoportok számát határozza meg, figyelemmel itt a Vécsey Iskolával kapcsolatosan megjelenő pro és kontra véleményekre, én azt javasolnám, hogy a közgyűlés azzal fogadja el ezt a határozati javaslatot, hogy Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, bár itt van, hogy módosíthatja, de az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot hatalmazzuk fel arra, hogy a beiratkozások függvényében dönthessen arról, hogy indul-e a Vécsey-ben vagy nem indul, mert lehet, hogy beiratkozik 24 gyerek, vagy legalábbis jelentkezik, most mondtam egy számot, és ott, én úgy tudom, hogy 8 nap áll rendelkezésre a beiratkozástól és a visszaigazolástól számítottan az adott intézményigazgatónak és a tanulói jogviszony a visszaigazolástól keletkezik és nem a beiratkozástól. Ez a 8 nap hátha lehetőséget ad arra, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság soron kívüli ülésén ebben az ügyben döntsön. Nem tudom, hogy van-e erre lehetőség, én azt gondolom, ez lenne mégis csak a megoldás kulcsa, és akkor valóban a szülők szavaznának, ha tetszik, és döntenék el, hogy akarnák-e, hogy ott első osztály induljon vagy nem akarnák.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Erre a lehetőség jogilag ilyen formában nincsen. Szeretném Önöket figyelmeztetni arra, hogy a tavalyi évben egyszer ezzel a helyzettel szembesült már a közgyűlés, ugyanis, ha ott beiratkozást hirdetünk, akkor körzetet kell kijelölni ennek az iskolának, kötelező felvevő körzetet, és ha kötelező felvevő körzetből jelentkezik gyerek, azt az iskola köteles beírni és az osztályt elindítani. Ha ezt most megteszik, akkor az egész körzethatár kijelölése felborul, tehát újra kell a körzeteket kijelölnünk. Tehát arra nincs mód, hogy most feltételes módban hirdesse meg az első osztályt itt, mert ez jogilag nem járható. Ha jogviszonyt létesített, csak az elutasításról kap határozatot a szülő, tehát a körzetbe tartozó gyereket köteles beírni ebben az esetben az iskola, tehát ott nincs már utána visszamenőlegesen mérlegelési lehetőségünk. De még egyszer mondom, hogy ebben az esetben a körzeteket felül kell vizsgálni, mert jelenleg ehhez a tanulócsoport számhoz készültek a körzetek.

Litter Nándor: Fodor Csaba elfogadja a választ? Köszönöm, akkor eláll a javaslatától.

Polai József: Figyelmet szeretnék arra terelni, hogy a sokszor többszörösen hátrányos helyzet az oka annak, hogy ezek a gyermekek ebbe az iskolába dia-spórába kényszerültek különböző hátrányok miatt. Úgy gondolom, hogy nekik ez a helyzet volt talán a jelenleg iskolarendszerben a legmegfelelőbb. Én attól félek, és előítélet nélkül szeretném, hogy ha ezt mindenki érteni, hogy magas lesz sok gyermeknek közülük, ha más iskolába átkerülnek, és én ezért nem valamiféle szegregációról beszélnék ebben az esetben.

Litter Nándor: Több hozzászólás nincsen. Dr. Fodor Csaba visszavonta a javaslatát. Csordásné Láng Éva képviselő asszony javaslatát beépítjük, elfogadtuk és a tanulók száma kikerül ebből a táblázatból, ami a 4. határozati javaslatban van.

Papp Péter javaslatával szintén egyetért osztályvezető asszony, és ezért beemeljük ide, ami arról szól, hogy csoportlétszám növekedéssel nem járó módosításra van csak lehetőség. Ez az 1., illetve a 2. számú határozati javaslatot érintené. Ennek megfelelően akkor kérem, hogy szavazzunk az 1. határozati javaslatról, amelynek megfelelően 58 óvodai csoport indul 2003/2004-es tanévben. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. határozati javaslatunkban arról kell döntenünk, hogy 19 tanulócsoport indul az általános iskolákban. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 2. a) pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Ez az a) pontja volt, a b) pontja azt tartalmazza, hogy az általános iskolai beiratkozást az 1. számú melléklet szabályzója értelmében kell lebonyolítani. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 2. b) pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A c) része a határozati javaslatnak az, hogy az intézmények kötelező beiskolázási körzetei a 2003/2004-es tanévtől a 2. számú melléklet szerinti körzetek lesznek. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 2. c) pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 3. számú határozati javaslat következik. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az óvoda és általános iskolai jelentkezéseket 2003. március 31. és 2003. április 1. napján tartja.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 4. határozati javaslat következik, amely szerint 9 évfolyamon 33 középiskolai tanulócsoport indul a 2003/2004-es tanévben. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

56/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2003/2004-es tanévben 58 óvodai csoport finanszírozását biztosítja az alábbi intézményi bontásban

  Óvoda

  Csoportszám

  Kertvárosi

  6

  Vackor

  7

  Pipitér

  6

  Rozgonyi

  6

  Hétszínvirág

  6

  Micimackó

  3

  Attila

  6

  Hevesi

  6

  Rózsa

  6

  Miklósfa

  4

  Palin

  2

  Összesen:

  58

  felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a csoportszám növekedéssel nem járó módosítás jogát fenntartva a jelentkezések alakulásáról a közgyűlést tájékoztassa.

  Határidő: 2003. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. a 2003/2004-es tanévben az általános iskolákban az első évfolyamon 19 tanulócsoport finanszírozását biztosítja az alábbi intézményi bontásban:

  Általános Iskola és Óvoda Miklósfa

  1

  Általános Iskola és Óvoda Palin

  1

  Általános Iskola Kiskanizsa

  2

  Bolyai János Általános Iskola

  3

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  3

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  2

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  2

  Rozgonyi Úti Általános Iskola

  2

  Vécsey Zsigmond Általános Iskola

  0

  Zemplén Győző Általános Iskola

  0

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  2

  Rózsa úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

  1

  Összesen:

  19

  felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a csoportszám növekedéssel nem járó módosítás jogát fenntartva a beiratkozás alakulásáról a közgyűlést tájékoztassa.

  Határidő: 2003. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. az általános iskolai beiratkozást az 1. számú melléklet szabályzója értelmében kívánja lebonyolítani.
 2. Határidő: 2003. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 3. az intézmények kötelező beiskolázási körzeteit a 2003/2004-es tanévtől a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. az óvodai és általános iskolai jelentkezéseket 2003. március 31. és 2003. április 1. napján tartja.
  2. Határidő: 2003. március 15

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a 2003/2004-es tanévben a 9. évfolyamon 33 középiskolai tanulócsoport finanszírozását vállalja az alábbiak szerint.

Középiskola

Gimnázium

Szakközép-iskola

Szakiskola

Összesen

 

oszt. szám

oszt. szám

oszt. szám

oszt. szám

Batthyány

5.évf.

1

 

 

1

gimnázium, szakközépiskola

4 osztályos

6

1

 

7

Dr. Mező

2

3

 

5

Cserháti

 

5

 

5

Thúry

 

4

3

7

Zsigmondy

 

3

5

8

Összesen:

9

16

8

33

A módosítás jogát fenntartva felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a beiratkozás alakulásáról a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

SZÜNET

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének módosítására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Megkérdezem osztályvezető asszonyt, hogy a kiosztott kiegészítésen kívül van-e hozzáfűznivalója? Nincsen.

  Budai István: Azt szeretném közölni, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet, és egy-két olyan észrevételt tett, ami talán nem is azt jelenti, hogy valami módosulna, mert hiszen tisztában voltunk azzal, hogy ez egy előirányzat módosítás, de olyan kérdések azért felvetődtek, hogy ami köztudottan nem valósult meg, azt miért szerepeltetjük mégis az előterjesztésben úgy, mint előirányzatot? Ilyen például a hulladéklerakóra előirányzott ügy. Megegyeztünk, tudjuk azt, hogy az előirányzatokat ilyen szempontból nem vesszük ki. Gondolom, majd a tényszámok magukért beszélnek annak idején, amikor majd a tényekkel hasonlítjuk a költségvetést. Az is biztos, hogy nem ez az utolsó módosítás, mert hiszen a könyvvizsgálói jelentést, ha megnézzük, akkor a zárszámadást jóváhagyó közgyűlés előtt kell közvetlenül jóváhagyni a végleges módosítást. Ha ez az, akkor tévedtem, de én úgy gondolom, még ez nem az lesz. De ha az lesz, akkor hála Istennek kell vele még egyszer foglalkozni. Akkor viszont annyit mondanék én azért, szokás szerint korábban is megtettem én azokat az észrevételeimet, amik elsősorban a főtáblával kapcsolatosan szoktunk elmondani, mert hiszen hozzászoktunk ahhoz a fajta költségvetéshez, ami szerint a működési bevételeket mindig meghaladták a működési kiadások, és általában ezt a felhalmozási bevételek többleteiből finanszíroztuk, vagy hitelből. Ma nem ez a helyzet, mert a felhalmozási bevételek, a tárgyi eszköz értékesítés bevételei is elmaradtak a kiadásoktól, és éppen ezért ezt is a célhitellel finanszíroztuk, meg hát a folyószámlahitel összege teszi ki a két túllépést, a működési és a felhalmozási túllépést. Nekem az a véleményem, hogy ebből azért azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy teljesen mindegy, hogy miből finanszírozzuk, hogyha a működést hitelből finanszírozzuk, és az olyan befektetést, amelyből nem lesz később eredmény, akkor ez mégis csak a vagyonfelélésnek az eszköze. Én bízom benne, hogy ez a kérdés meg fog állni, mert a 2003-as költségvetésben már azt gondolom ez a jelenség csitulóban van és a felhalmozási bevételeket nem használjuk fel. Egy kérdésünk lenne, és ez a Pénzügyi Bizottságon is elhangzott, és itt is elmondanám, hogy mi úgy tudtuk eddig, és én is ebben a tudatban éltem, hogy az Erzsébet téri szökőkút felújítás, illetve átrendezés költségvetési kiadást nem igényelt, mert arra különféle felajánlások voltak, a mostani módosításban mégis szerepel 11 millió Ft fölötti összeg, hogy ez végső soron mi ez, miért van ez így? Az emléktábla, vagy a dicsőségtáblán látunk több vállalkozót, akik vállalkoztak a finanszírozzák, és a végső bekerülési költsége akkor mennyi lehet, hogyha ez 11.5 az önkormányzati teher? Erre a Pénzügyi Bizottság kíváncsi lenne, és ezt mi a Városfejlesztési Bizottságtól szeretnénk kérdezni, de ha itt kapnánk rá választ, akkor örülnénk neki.

  Papp Péter: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztett napirendet. Érdemi hozzáfűznivaló nélkül, mivel hogy itt történelemről van már szó, 2002-ről, ezért 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a határozatot.

  Papp Nándor: A 16. számú melléklet 2. oldalán intézmények 2001. évi alulfinanszírozására, nyilván az alulfinanszírozás megszüntetésére, illetve kiküszöbölésére, gondolom ez így helyes. A Kanizsa Monográfia és a Diák Önkormányzat megbízási díj, azt nem egészen értem, hogy az miért van összemosva, vagy hogyan találkozik ugyanabban a sorban ez a kettő téma. Egy kicsit olyan fából vaskarikának érzem, de lehet, hogy ezt meg lehet indokolni. Az Erzsébet téri szökőkút, mindenképpen erről is szerettem volna szólni. A Városfejlesztési Bizottságnak ehhez igazából semmilyen köze nem volt, az előző megtárgyalta, alkalmatlannak találta a kivitelezésre, ennek ellenére, mint a gyorsvonat meg lett valósítva, és sajnos továbbra se, akkor se voltunk elájulva, most se vagyunk elájulva a végeredménytől. Azt gondoltuk, hogy ha lehet, akkor reményeink szerint van tételes elszámolás. Ezt jó lenne megnézni, mert ott 12 támogató cég van felsorolva, és ebből, úgy tudom, hogy például a vízvisszaforgató berendezést, vagy maga a szökőkút teljesen ingyenesen lett odaadva.

  Kereskai Péter: Budai István képviselőtársam mondta a hulladéklerakóval kapcsolatos Pénzügyi bizottsági álláspontot. Én azért annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a 6. számú mellékletben a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel céltámogatás, PHARE támogatás, és a kettő összege 105.247.000 Ft. A 13. számú mellékletben is megjelenik. Ugyanaz az összeg szerepel bevételi és kiadási oldalon is. Lényegi kérdést nem jelent, viszont ha már arról beszélünk, hogy ez javasolt módosított előirányzat, akkor ez benne lehetne egy mondjuk december 29-én, vagy december 31-ei módosításban, de ez februárban történt, február 11-én, és most került ide a közgyűlés előtt. Nem biztos, hogy szerepeltetni kell, mert mindenki tudja, hogy itt még egy kapavágás nem történt.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

  Cseresnyés Péter: Egy kérdésem lenne mindössze. A 13. táblában fogászati gép-műszer beszerzés sorban, én úgy tudom, hogy az eredeti előirányzat 10 millió Ft körül volt, ebből lett 17.5 millió Ft. Tudható-e, hogy mi az oka ennek?

  Dr. Papp Judit: A két bizottsági elnök úr felvetésére, és hogy a szilárd hulladéklerakó építés miért maradt bent, mint előirányzat a jelenlegi módosításban, azt szeretném elmondani, hogy nem akartunk tételeket kiküszöbölni, tehát úgy gondoltuk, hogy az éves elszámoláskor beszámolunk arról, hogy mi az, ami nem valósult meg, és miért nem valósult meg. A legutolsó kérdéssel kapcsolatban segítséget szeretnék kérni a műszaki vonalunktól.

  Litter Nándor: A szökőkúttal kapcsolatosan közben információt kértünk Gáspár Andrástól. 5 millió Ft volt az önkormányzati rész, 3 millió Ft volt a támogatás a Városvédő Egyesületen keresztül, plusz az ÁFA terhelte még ezeket a kiadások, és együtt 9.396.000 Ft az alapösszeg, és arra jön még az ÁFA.

  Budai István: Én ezen nem kívántam vitát nyitni, én csak arra lettem volna kíváncsi, hogy a köztudatban az volt, hogy ezt vállalkozók, meg különféle vállalkozások finanszírozzák, hogy akkor miért jelenik meg a mi költségvetésünkben ez a 11.745 ezer Ft, pontosan itt előttem van. Ha ezt a két számot összeadom, akkor úgy kell, hogy értelmezzem, hogy a vállalkozók ide mintha befizették volna, és akkor mi finanszíroztuk volna bruttó módon ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ez nem így történt, mert a bevételi oldalon a vállalkozók vállalásai nem jelennek ilyen vonatkozásban meg. Én csak fel szeretném hívni a figyelmet, hogy azért ez a nagy felajánlás nem volt olyan nagy puffanás.

  Cserti Tibor: Itt van az idő, amikor egy picit hozzá kell nekem is szólni. Ez a Városvédő Egyesület nevében egy picit az érintetteknek a mundér becsülete védelme érdekében is. Valójában próbált a Városvédő Egyesület a lehetőség keretein belül ellátni ennek a teljes körű előkészítési feladatát, de nyilvánvaló, hogy a forgalomképtelen vagyontárgyaknak, ugyanis a város főterének, mint kiemelt, exponált területnek a rendezése, az nem egyesületnek a kérdése kizárólag, hanem az a mindannyiunké, és ebből az önkormányzat vonhattak magát a feladat alól. Ezért előzetesen a Városvédő Egyesület megállapodást kötött ennek a megvalósítására vonatkozóan. Az önkormányzat részéről Tarnóczky Attila akkor alpolgármester volt ezért az együttműködésért a felelős. Erre készült egy program, ennek a műszaki részét előzetesen megtárgyalták, megtervezték. Abban a Városfejlesztési Bizottság most hangot adott, a mostani elnöke és a bizottság is, igazán a produktumtól ki van elájulva, vagy ki nem, azt nem tudom, ez szubjektív dolog. Mindenesetre az akkor alpolgármester vezetésével még a csempe kiválasztására is sor került.

  Akkor itt jön az, hogy az akkor szabályozás alapján az alapberuházói feladatok ellátására a Városvédő Egyesület nincs felkészülve, ezért az együttműködési megállapodás azt mondta ki, hogy az alapberuházói feladatokat az önkormányzat végzi, és közvetlenül és közvetve támogatja a Városvédő Egyesület, és a mögötte szponzori támogatói, vállalkozói kör, ami szélesebb volt ennél. Itt van az, hogy egyrészt természetben, másrészt effektív készpénzben.

  A Városvédő Egyesület azt a 3 millió Ft-ot készpénzben átutalta a feladatmegvalósításhoz és az önkormányzat rendelte meg, bonyolította le, és a vállalkozók nagy része, most nem szeretném egyiket sem kiemelni, mert ismert mindegyikünk által, nagyon nagy része kvázi társadalmi munkát végzett, amit vagy egy részét számlázott le vagy egyáltalán nem számlázott le és ennek alapján összeállt mű. Egy a lényeg, hogy az üzembe helyezési okmány alapján a város vagyonát gyarapította, és mindannyiunkat úgy boldogít vagy szomorít, ahogy mellette elmegyünk naponta.

  Litter Nándor: Megkérdezem, hogy van-e olyan kérdés, ami nyitott maradt a hozzászólók részéről?

  Dr. Papp Judit: Időközben érkezett információ a fogászati gépbeszerzéssel kapcsolatban. Itt képviselő úr nem tudom, hogy mire alapozza a 10 millió Ft-os eredeti előirányzatot. Itt eredeti előirányzatként nem szerepelt ez a tétel, hanem az első módosításban már a 17.767.000 Ft-tal került be és azt tudjuk elmondani információképpen, hogy 10 millió Ft volt ebből sajáterő, és a többi pedig pályázati pénzeszköz.

  Litter Nándor: Megkérdezem még egyszer, hogy minden kérdésre kielégítő választ kaptak-e kérdésfeltevők? Úgy látom, hogy igen. Kérem, hogy szavazzunk a rendeletről, amelynek megfelelően előterjesztés szerint módosítjuk a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2002. évi költségvetését. Szavazzunk erről!

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  8/2003.(II.26.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2003.(II.26.) számú rendelete a 2002. évi költségvetésről szóló, a 18/2002.(II.27.), a 28/2002.(V.5.), 34/2002.(VI.19.), a 36/2002.(VII.3.), a 63/2002.(X.2.), a 73/2002.(XII.12.) számú rendeletekkel módosított 14/2002.(II.13.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

  Litter Nándor: Dr. Buzás Judit megérkezett, javaslom, hogy azt a napirendi pontot, amelyben ő érintett, vegyük előre, és utána a kolléganőinknek a napirendjét is soron kívül elővesszük.

   

 3. Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről, javaslat a város népegészségügyi programjára (írásban)
 4. Előadó: Dr. Buzás Judit ÁNTSZ főorvosa

   

  Litter Nándor: Megkérdezem főorvos asszonyt, hogy van-e kiegészítése?

  Dr. Buzás Judit: Egy nagyon rövid bemutatkozást szeretnék a képviselőtestület részére, hiszen sok új képviselő van, és hogy a Tisztiorvosi Szolgálat egyáltalán ki, meg mi, meg hogyan kerülünk ebbe a képbe. Egy nagyon rövid ismertetést szeretnék adni magunkról.

  A Tisztiorvosi Szolgálat nagykanizsai városi intézete tulajdonképpen egy hierarchiának végpontja, ha szabad ilyet mondani, államigazgatási szervként. A városi intézet közvetlenül a lakossággal, illetve jogszabály által megfogalmazott feladatokat lát el. Az intézetünkben mindösszesen 21 fő dolgozik, 7 fő technikai dolgozó, a többiek köztisztviselők. Ebből 10 fő közegészségügyi, járványügyi felügyelő. Tekintve, hogy feladatainkból adódva a szakmai felügyelet is a Tisztiorvosi Szolgálatnál van, így a ápolói, illetve vezető védőnői szakfelügyelet is működik. Ezenkívül pedig egy dolgozónk van, aki egészségfejlesztéssel foglalkozik.

  Munkánkat az 1991. évi tisztiorvosi törvény alapján végezzük, és az határozza meg népegészségügyi feladatainkat. Ennek keretében közegészségügyi, járványügyi, egészségvédelmi feladatokat látunk el. A Tisztiorvosi Szolgálat feladata még az egészségügyi igazgatás, és megyei intézetei pedig a laboratóriumokat működtetik. A feladatainkból adódóan egyrészt szakmai szervezet, másrészt hatóságként működik, és mint hatóság, engedélyező szakhatóság, illetve ellenőrző hatóság is vagyunk egyúttal. Tehát ott, ahol ember tartózkodhat, ott a Tisztiorvosi Szolgálat mindenhol előfordul. Így a munkánk során engedélyező hatóság vagyunk az egészségügyi igazgatási feladatok tekintetében, tehát az egészségügyi vállalkozások, természetgyógyászati és az ellátáson belül az alapellátásnak az engedélyezése a feladatunk. A közegészségügyi területén is vannak olyan területek, ahol engedélyező hatóság vagyunk, így például a rendezvények kitelepülése kapcsán, illetve a különböző automatáknak egyéb vendéglátó- és kereskedelmi egységekben való működését kell engedélyeznünk. Építési engedélyekhez szakhatóságként, telepengedélyezési eljárásokhoz szakhatóságként és sok minden más, tulajdonképpen a munkánkat kb. olyan 550 jogszabály határozza, és annak alapján kell végeznünk. Úgyhogy mi egy nagyon kicsi intézmény vagyunk, és a törvényi feladatunkból adódóan végezzük a lakosság egészségi állapotát felkérésre, és minden évben, most már 1993 óta minden évben beszámolunk a lakosság egészségi állapotáról. Nem olyan régen, épp az előbb gondoltam vissza, fél évvel ezelőtt volt, ahol szintén a közgyűlés előtt az azt megelőző évi lakosság egészségi állapotáról beszámoltunk. Nagyon széles terület a népegészségügynek a területe, hiszen Önök is tudják, hogy az új népegészségügyi program kapcsán számos feladata lesz a Tisztiorvosi Szolgálatnak, amit igyekszünk megvalósítani és megoldani.

  Ennyi lett volna a rövid bemutatkozás részünkről, és én örömmel venném, ha lenne kérdésük, amire megfelelő választ is tudok adni, de ha a közgyűlésnek más adatokra, más téma vonatkozásában van igénye, hogy arról beszámoljunk, akkor nagyon szívesen és örömmel megtesszük.

  Litter Nándor: Kérdés, vélemény? Úgy látom, hogy nincsen. Mi nagyon szépen megköszönjük a tájékoztató, és úgy gondolom, hogy az a program, amit Önök a beszámoló mellé raktak, tehát annak a végrehajtása, hogy Nagykanizsa lakosságának egészségügyi állapota javuljon, azt hiszem, hogy abban van nagyon sok közös feladatunk, és ebben kell szorosan együttműködünk.

  Dr. Buzás Judit: Én nagyon köszönöm polgármester úrnak a felkérést is, hiszen azt gondolom, hogy a város ezzel egy kicsit önmagát is megelőzte, hogy felkértek, hogy a népegészségi programhoz a városi adaptációt, vagy legalábbis egyfajta irányvonalat kijelöljünk. De én úgy gondolom, hogy a megvalósításhoz, az intézmények, a civileknek a bekapcsolódása is szükséges, tehát egy városi méretű programhoz az egyeztetések, hogy ki mit vállalna fel ebből a programból, az nagyon fontos lenne. Másrészt meg úgy gondolom, hogy a népegészségi program pályáztatása előtt állunk. Egy picit úgy tűnik, mintha megtorpant volna, de én azt gondolom, hogy ennek a programnak a megvalósításához mindenképpen pénz kell, és talán van idő, felkészülés arra, hogy a pályázati lehetőségeket időben meg tudjuk tenni, illetve időben lehessen élni vele.

  Litter Nándor: Köszönöm, és a program végrehajtásában így kell együttműködnünk, ahogy Önkormányzata elmondta. Szavazni kell a beszámoló elfogadásáról. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadjuk-e az ÁNTSZ beszámolóját.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  57/2003.(II.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékozatót elfogadja.

   

 5. Beszámoló az Alapellátási Intézmény 2002. évi munkájáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Esetleg kiegészítés van-e?

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Különösebb kiegészítővel nem készültem, de nagyon szívesen állok rendelkezésükre, amennyiben kérdésük van.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az egészségügyi alapellátási intézmény beszámolóját megtárgyalta, a határozati javaslat szellemében a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Papp Péter: Az alapellátás kérdéskörével kapcsolatosan hadd említsek két kérdést. Kicsit előre mutatóan, annyira nem rémisztően, mint ahogy azt az óvodák, általános iskoláknál tettem, de egy időzített bombaszerűség az alapellátás orvosai között is van. Még pedig az, hogy nagy része az törvényes munkaidejének a vége felé jár. Most hölgy háziorvosok, azért mondok számot, nehogy megsértsem őket, de sokan vannak olyanok a háziorvosok közül, akik nyugdíj előtt 5-6-8 évvel állnak, vagy 3-4 évvel, tehát egy olyan bumm várható a közeljövőben, amikor egyszerre több háziorvos is nyugdíjba kíván menni. Ezt a pályát nekünk kedvezőbbé kellene tenni, rózsaszínűbbnek kellene bemutatnunk, mint amilyen rózsaszínűbb helyzetet kellene teremtetnünk, mint amilyen helyzet most uralkodik, mert nem fogunk háziorvost kapni. Nagyon furcsa, amit mondok, de orvoshiány van nemcsak Magyarországon, Nagykanizsán is. Valamilyen olyan elemet be kellene építenünk, valamilyen olyan fordulatot kellene megvalósítanunk, amivel Nagykanizsán a háziorvosi ellátást hosszabb távon is biztosítani lehet. Ennek egyik momentuma az lehetne meglátásom szerint, hogy az a privatizáció, amit eddig megvalósítottak a háziorvosok, egy háziorvos kivételével, az egy funkcionális privatizáció volt. Magyarul minden maradt a régiben, csak a közalkalmazotti státuszuk helyett most “vállalkozói igazolvánnyal”, mint egészségügyi vállalkozók látják el ezt a feladatot. De a rendelő és az összes többi tartozik, az maradt állami, önkormányzati tulajdonban. Ennek a karbantartása, felújítása, felszerelése, felszerelésének bővítése viszont évek óta elmaradt, ugyanígy a 2003-as költségvetésből is ez a felújítási költségsor kihúzásra került. Azt, hogy az orvosi rendelőket egy ÁNTSZ által is elfogadható minimum feltételeknek megfeleltessük, én azt hiszem, hogy ezen a téren nekünk lépni kellene, és valahogy kedvezőbbé kellene tenni a háziorvosi pályát, mert 3-5-8 éven belül gondok lehetnek Nagykanizsán.

Litter Nándor: Ez összhangban van azzal az elképzeléssel, amit a költségvetés mellett szereplő feladattervben Dr. Szabó Csaba javaslatára megfogalmaztunk.

Dr. Csákai Iván: Folytatva Papp Péter képviselőtársam gondolatmenetét, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a jelenlegi orvosi rendelők közül egy kezemen meg tudom számolni, jobban mondva egy ujjamon, hogy melyik felel meg a jelenlegi követelményeknek. Jelen állapotban privatizációra alkalmatlan, abban a pillanatban, ha privatizálva lenne, az ÁNTSZ nem fogadja el. Az eddigi közgyűlés döntéseket is be kellene tartani, a Tavasz utcai rendelővel kapcsolatban 2002-ben volt egy közgyűlés döntés, aminek alapján a gyerekorvosi rendelés és a felnőtt háziorvosi rendelés szétválik, és a Teleki u. 3-ba átköltözik. Jelenleg sem szerepel a költségvetésben ennek az átköltöztetésnek az összege.

A másik dolog, ami lényegesebb, a kérdésem, hogy szeretném kérni azt, hogy egy hónapon belül a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé kerüljön az, hogy kinek a tulajdonában vannak az orvosi rendelők, mert lehet, hogy fals, lehet, hogy nem fals, értesülések vannak, hogy nem az önkormányzat tulajdonában van néhány orvosi rendelő, és akkor nekünk másképp kell lépni. Sajnos ez előfordul.

Litter Nándor: Megkezdődött már ez a munka, tehát a feladattervünk végrehajtásával kapcsolatosan már elkezdődött ezeknek a tulajdoni lapoknak az összegyűjtése.

Dr. Csákai Iván: Ezt javasoltam, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé kerüljön egy hónapon belül az anyag.

Litter Nándor: Nem látom akadályát.

Sajni József: Először is én szeretném az elismerésemet kifejezni az alapellátásban résztvevőknek, és elsősorban az intézményekben dolgozóknak, hiszen nem könnyű a munkájuk, és úgy gondolom, hogy alapos munkát végeznek és én csak dicséret hangján tudok szólni az általam ismertekről. A másik pedig, szeretném megkérdezni, hogy a miklósfai fogorvosi rendelővel lesz-e valami? Annak a működéséről esetleg, ha valamit hallhatnék.

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Amennyit én tudok róla és amennyi az én tisztem, azokból a leszerelt gépekből az előzetes engedélyükkel egy felújított gép összeállításra került, amely kész van és Zalaegerszegen van. Én úgy tudom, hogy zalaegerszegi szerelők voltak kint Miklósfán és helyet, amit ki kell építeni, azt az ottani gondnokkal megbeszélték. Nekem még nem szólt senki, hogy szállításról lehet szó. Tehát a kiépítés, gondolom, most van folyamatban. Én ennyit tudok róla.

Litter Nándor: Elfogadható? Úgy látom, hogy nincs több hozzászólás, felvetés. Akkor javaslom, hogy a határozati javaslatunkat, azzal a kiegészítéssel, amit Csákai úr tett, hogy egy hónapon belül a Szociális és Egészségügyi Bizottság kapjon egy tájékoztatót az ingatlanok tulajdonjogáról, egészítsük ki a határozati javaslatot, és így fogadjuk el.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

58/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. elfogadja az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2002. évi beszámolóját.
  2. felkéri a polgármestert, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságot tájékoztassa az orvosi rendelők tulajdonjogáról.

Határidő: 2003. március 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

 

Litter Nándor: Hadd tolmácsoljam közgyűlésünk nevében az Alapellátási Intézmény minden dolgozójának a köszönetünket munkájukért.

Egyetértésük esetén az 5. számú napirendi ponttal folytatnánk. Megkérdezem, hogy hozzájárul-e a testület ennek a napirendi pontnak most történő megtárgyalásához?

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

10. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002.(V.2.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

 

Kelemen Z. Pál: Kérem, hogy a jelenlegi formájában szavazza meg a testület a rendelet módosítását.

Litter Nándor: További észrevétel úgy látom, hogy nincsen. Rendeleti javaslatról van szó. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002.(V.2.) számú rendelet módosítását a mellékletek szerint elfogadja. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

9/2003.(II.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2003.(II.26.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002.(V.2.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Még mielőtt a vitát megnyitnám, mindenkit tájékoztatnék arról, hogy ezt már egyszer napirendre tűztük. Bizottsági ülésen elhangzott vélemények nagy részét beépítettük az anyagba. Remélem, hogy sikerült minden észrevételt átvezetni a rendeleten.

Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság két alkalommal tárgyalta. Most a második tárgyalásán egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletet az önkormányzatnak. Már csak azért is, mert az első tárgyalás során felvetődött észrevételeink mind beépítésre kerültek. Egyetlen egyre hívnánk fel a figyelmet, hogy azokat a bent lévő számozási hibákat, amelyek bent maradtak a rendeletben – hogy példát mondjak a 7. oldalon a 7. §-nak két (3)-as bekezdése van, vagy hogy az 5. fejezetben önkormányzati intézmények vállalkozási tevékenysége §-szám nélkül van, így az lenne a 11. §. Innentől kezdve minden egyes csúszik. A formai hibákat kérnénk szépen kijavítani. Azon kívül észrevételünk nincsen.

Cseresnyés Péter: Az aljegyző asszonyhoz szeretnék egy kérdést feltenni: a bizottsági üléseken a tárgyalásra alkalmasságról döntünk ugye? Nem javasoljuk azt, hogy alkalmasnak találjuk-e vagy sem?

Dr. Gyergyák Krisztina: Attól függ, hogy a bizottság hogyan hozza meg pontosan a döntését. A határozatot milyen szövegezéssel fogadja el. Bármiről dönthetnek tulajdonképpen.

Papp Nándor: Bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot és 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: “a bizottság az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotását támogatja, közgyűlési megtárgyalását javasolja”.

Egy pár apró kiegészítést, illetve módosítást találtunk benne értelmezési problémákat. Azt gondoltuk, hogy az 5. oldalon az 5. § (4) bekezdésben a mondatnak úgy van értelme, hogy “az önkormányzat számára nem gazdaságosabb” tehát a “nem” szót úgy gondoljuk, hogy be kell tenni, hogy a mondat értelmes legyen. Ugyanis a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat elidegeníteni, megterhelni, gazdasági társaságba bevinni akkor lehet, ha a vagyontárgy kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását közhatalom gyakorlását nem szolgálja és az adott vagyontárgy más formában történő hasznosítása az önkormányzat számára gazdaságosabb. Így nem értelmes, számára nem gazdaságosabb. Azt gondolom, hogy ezt be kell tenni.

Szintén egy apró felvetés volt, hogy a 4. oldalon a (4) bekezdésben az önkormányzat által kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok ellátására alapított társaságban az önkormányzat tulajdoni hányada 51%-nál kevesebb nem lehet. Ezt úgy gondolom, hogy úgy van értelme, miután van már olyan társaság, ahol 51%-nál ez kevesebb, hogy a hatályba lépést követően.

Szintén a (6) bekezdésben az a) pontban ugyanezen az oldalon a polgármester a közgyűlés előzetes határozata szerint dönt. Azt gondolom, hogy itt az előzetesnek így értelme nincs, hanem: “a közgyűlés határozata szerint jár el”.

A 6. oldalon a 6. §-nál a b) pontban a hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítása. Itt azt gondoljuk, hogy a hitelkeret meghatározása szóösszetétel helyesebb lenne.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a vagyonrendelet tervezetünket és 5 igen szavazattal némi módosítás mellett elfogadja. És a módosítások a következők. Az 1. számú módosító javaslatunk a 4. § (6) bekezdésére vonatkozna, annak is az a) pontjára, de a Városfejlesztési Bizottság is ugyanezt mondta el és ezzel szinkronban vagyunk, hogy a közgyűlési határozat szerint jár el a polgármester. Nem előzetes közgyűlési határozat alapján dönt, hanem jár el. Ennyi módosítást gondoltunk.

A következő módosításunk a 6. § (1) bekezdésének e) pontjában gondoljuk mi, hogy nem csak az értékpapír vásárlást, hanem ki kellene egészíteni azzal, hogy az értékpapír vásárlás és értékesítésre vonatkozzon ez a megállapítás és 200 millió Ft értékhatár felett. Az e feletti értékesítésre vonatkozzon ez.

A következő javaslatunk a 7. § (3) bekezdése – az első (3) mert itt két (3)-as van mondta Papp Péter képviselőtársam – az első (3) marad a (3) és javaslom átszámozni a következőket. Ott pedig azt szeretnénk, ha megváltoztatnák, hogy a vagyoneladás esetén a részletfizetést ne a Gazdasági Bizottság hatáskörébe, hanem a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utaljuk. Ez eddig is így volt, sőt a 200 millió Ft-os értékhatár is a korábbi vagyonrendeletünkben bent volt és onnan vettük át.

A 7. § most már akkor 6. pontjával kiegészítenénk, hogy a 200 millió Ft értékhatár feletti értékpapír vásárlás és értékesítés a gazdálkodással foglalkozó szervezeti egység vezetőjének a hatáskörébe tartozik. Itt mi arra gondoltunk, hogy ez az a tétel, amikor van pénze az önkormányzatnak, akkor ne kelljen különféle fórumokhoz futni, hogy most veszek egy diszkont kincstárjegyet, vagy akármilyen értékpapírt, hanem módja legyen a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási vezetőjének abban, hogy befektesse valamilyen papírba. Én úgy gondolom, hogy ez egy rugalmas megoldásnak tűnik és amennyiben a közgyűlés is egyetért vele, akkor ezekkel a módosításokkal a Pénzügyi Bizottság javasolná elfogadását a vagyonrendeletnek.

Litter Nándor: Annyi módosítással az utóbbit, hogy a szabad pénzeszközök elhelyezése.

Cserti Tibor: Én azt hiszem volt értelme két fordulóban tárgyalni a vagyongazdálkodási rendeletet, mert hogyha általános jellegű magatartási szabályokat akarunk alkotni, amely végigvonul az önkormányzati ciklus alatt feltehetőleg és igazán érdemi költségvetési tételeket is érint a súlyos anyagiakkal együtt, akkor ez az a rendelet.

A bizottságok éppen ezért alaposan foglalkoztak vele és megítélésem egyébként az, hogyha ezzel foglalkozunk méginkább lehetne simítani egyes érdekekhez igazítani ezt a rendeletet. Meggyőződésem az, hogy alapvetően a megfelelő feltételekkel szolgál ma már a rendelet az elfogadáshoz. Ennek ellenére én magam is, de attól függetlenül, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt a dolgot megtárgyalta és igaza van látom azt a tényt, hogy igen, bizonyos dolgokat oldani kell és itt azoknál a Pénzügyi Bizottsági javaslatot tett: a polgármesteri hatáskört kellene erősíteni a gazdálkodás napi vonatkozásai miatt.

Végigmennék gyorsan. Előzetesen én leegyeztettem a javaslataimat már a vagyongazdálkodás szervezeti egységének a vezetőjével. Úgy érzem, hogy javítja, felhasználhatóbb baráttá teszi ezt a rendeletet. Javaslatom a következő, és elfogadom és nem ismétlem még egyszer azokat a javaslatokat, amelyeket már előttem elmondtak.

A 2. § (1) bekezdésénél én úgy érzem, hogy külön ki kellene bontani, hogy értékpapírokat, üzletrészeket és “részvényeket” kerüljön be külön, mert a részvények később visszakerülnek a rendeletbe. Nem követünk el ezzel hibát. Folytatom.

6. § e) bekezdése esetében az értékpapír vásárlást egy az egyben itt elhagynám. Itt jön vissza az, hogy értékpapír vásárlásra alapvetően mondjuk államkötvényt, diszkontkötvényt lehetne esetleg. Befektetési célzattal történik mégpedig naptári éven belül rövid lejárattal. Ez helyett viszont javasolnám bevenni – és itt lehet azon vitatkozni, hogy értékhatár, vagy értékhatár nélkül. Én a magam részéről azt javasolnám, hogy “részvények, üzletrészek értékesítése és vásárlása kizárólagos közgyűlési hatáskörbe kerüljön”. Ugyanakkor a szabad pénzeszközök naptári éven belüli hasznosítása értékhatártól függetlenül pedig polgármesteri hatáskör. Nyilvánvalóan akkor ki kell venni ezt a 6. §-ból és önállóan mondjuk beépíteni a 15. §-ba, vagy pedig egy külön §-t nyitni ennek a dolognak. Ez oldja fel azt a dilemmát, amibe a gazdálkodás vonatkozásában beszéltünk.

Nagyon fontos dolognak tartom és az átláthatóság és a kontrollszerep miatt, hogy kiegészüljön egy (3)-as bekezdéssel a 9. §. Nem mintha eddig is nem így lett volna, de erősítsük meg helyi rendeleti szabályozással. Javaslat a következő a (3) bekezdésnél: “a szerződéseket hatályba lépés előtt az önkormányzat jegyzője törvényességi szempontból áttekinti és ellenjegyzi”. Meg lehetne spékelni az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően. Itt ennél a dolognál logikusan kerüljön taxatíve felsorolásra nem megtámadható módon.

Érdekes dolog a 6. fejezet 11. §: vállalkozások segítése. Én azt hiszem, hogy ez az a bizonyos orvosi ruha, amikor az önkormányzat bele akarja tenni a támogatás-politikáját. Ezt egyértelműsíteni kell a gyakorlat szempontjából meggyőződésem. Az egyik javaslatom a következő: amikor az (5) bekezdésnél a második javaslatnál, amely arról szól, hogy a területre minimum 300 millió Ft beruházási költség ráfordítása mellett adható a kedvezményes feltétel, akkor én azt mondom, hogy szorítsuk meg, tegyük pontossá, hogy a területre a telekárat is beleértve vagy anélkül. Én úgy gondolom, hogy a telekár nélkül minimum 300 millió Ft nettó beruházási költségről beszélünk. A költség önmagában megadja hogy nettó, de tegyük bele, hogy nettó beruházási költség.

Befejezésképpen még van bajom a (5) bekezdésen belül a 4. megfogalmazással, a számítás módjával. Tegyük egyértelművé: hogyha arról van szó, hogyha nem teljes közművesítésről van szó az adott területen, hanem csak részben közművesített. A részben közművesítetthez képest egy arányszámot javasolok. Ad egy százalékot. Akkor a kedvezményt ezzel korrigálni kell, növelni kell a kedvezményt, vagy csökkenteni. Itt egy reciprok érték alapján történik, növelésről van szó. Akkor ezt tegyük bele a rendeletbe megfogalmazásra. Vagy pedig kérdem én az előterjesztőt, hogy hogyan értette? Akkor először visszakérdezek és utána fogalmazzátok meg jó? Én így gondolom az előterjesztőt történő konzultációt követően, hogy erről lehet szó.

A (6) bekezdésnél én gondolom az 5 ha felett további 5%-ról van szó. A “további” szót kérem betenni, hogy egyértelmű legyen.

Én is áttértem a magyarításra. A 6. fejezet (3) bekezdésénél, hogy a vagyonhasznosításból származó bevételek legfeljebb 60%-a fordítható működési célú kiadások finanszírozására – kicsit átfogalmazva, mert nyakatekert. Ugyanennél az (5) bekezdésnél pedig az a javaslatom, hogy egyértelműen mondjuk ki, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vagyongazdálkodással megbízott szervezeti egységéről van szó. Zárójelben hozzátehetjük, hogy a továbbiakban vagyongazdálkodással megbízott szervezeti egység. Nagyon fontos, mert azt mondja, hogy a feladatokat a vagyongazdálkodással megbízott szervezeti egység látja el, de ugyanakkor meg több szervezetről beszélünk az anyag kapcsán. Itt mondjuk ki azt, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vagyongazdálkodással megbízott szervezeti egysége látja el. Ez nagyon könnyen átvezethető. Ezek a javaslataim, gondolom a jobbítás szándékával.

Röst János: Módosító javaslatom lenne. A jelenlegi 11. § 6. fejezet vállalkozások segítése címszó alatt az (5) bekezdésnél szeretnék javasolni egy csökkentett tényezőt, ugyanis jelenleg a területre minimum 300 millió Ft beruházási költség ráfordítása esetén járna a biztosításnak a feltétele, kedvezménye. Úgy gondolom, hogy elég kemény összeg, ennek mindenképpen indokolt lenne egy lejjebbvitele, ugyanis kisvállalkozások esetén lehet, hogy kisebb ráfordítással nagyobb létszámot alkalmazhat. Nem mindig függ össze a beruházás mértéke a létszámnak a függvényével. Éppen ezért azt javasolnám, hogy ezt 100 millió Ft-ban határozzuk meg. Ugyanilyen korrekciót kellene elvégezni a 6. § ugyanennek a tételénél induló beruházási érték szintén 100 és 800 közé esne így. Az 5-nél nyilvánvaló, hogy a területre vonatkoztatva 100 millió Ft, a 6-nál pedig a beruházási értéknél levennénk a 300-at 100 millió Ft és 800 millió Ft közé.

Papp Nándor: Három apróságot még, ami az előbb elmaradt. A 14 § (3) bekezdésben az ipari park, illetve logisztikai központ kialakítását célzó ingatlan vásárlással és eladással kapcsolatos nem feladatokat, hanem előkészítő feladatokat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő kht végzi. Azt gondolom, hogy ez így logikus.

A 15. §-ban a bizottsági ülésen felmerült az, hogy a (2) bekezdésben a megbízott szervezeti egység a bérbeadói feladatokat ellátó ingatlankezelési intézmény helyett talán szervezet az helytállóbb lehet, mert nem biztos, hogy csak az Ingatlankezelési Intézmény ad bérbe, vagy ezzel kapcsolatos feladatokat.

Szintén a 15. § (3) bekezdésben az Ingatlankezelési Intézmény látja el a kezelésébe tartozó lakásingatlanok tulajdonos változás nélküli hasznosításával kapcsolatos – ezt úgy gondoltuk, hogy a hasznosítás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

Kelemen Z. Pál: Két javaslatom lenne módosítani. A 6. fejezet 4. § (4) bekezdése a 4. oldalon: ezt a pontot Papp Nándor képviselőtársam módosította. A következőképpen módosulna: “az önkormányzat tulajdoni hányada, valamint tulajdonosi szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet”. Nem vagyunk zárt ülésen és nem akarok ellenkező példát mondani, mindenki érti, hogy miről beszélek.

A második javaslatom: a 10. § (5) bekezdés. Két mondatból áll. A második mondat teljesen felesleges. Az önkormányzati vagyon hasznosítására irányuló eljárás kérelemre, vagy hivatalból indulhat. Ez nem zárja ki, hogy a közgyűlés bizottságai és tagjai nem kezdeményezhetik. A második mondatot kérem törölni.

Sajni József: Megpróbálok nem gazdasági szakemberként pedagógusként most én is olyanban véleményt mondani, amely nem biztos, hogy jól sül el, de a véleményem a következő.

Röst alpolgármester úr majdnem oka fogyottá tette, hogy én szóljak, ugyanis én ebből az egészből igazából ezt néztem meg, hogyha itt valóban a helyi munkahelyteremtés elősegítésére irányul ez az önkormányzati döntés, akkor mi az, amely igazából kedvező és ide vonzza azokat, akik szeretnének itt megtelepedni. Én azt hiszem, mivel a környezetünkben jobbról-balról is már vannak ipari parkok és valószínű, hogyha az út épül, akkor lesz is még esetleg, érdemes ezt figyelemmel kísérni, hogy ki az, aki le fog telepedni ilyen mellett. Én nagyon egyetértek azzal, hogy a területnél a minimum 100 millió Ft-os beruházás legyen a legalsó szint. Ez az egyik.

A másik pedig, hogy én az 1.000-nél már nem 25-ről indítanám a 300-800-nál, hanem a minimum 30-ról indítanám el a kedvezményt. Azt hiszem progresszíven kellene itt a Cserti úr is erről beszélt és én azt hiszem, hogy ott megérdemelne nagyobb kedvezményt az, aki itt van. Nem 25-ről indítanék, hanem minimum 30-ról és úgy menne felfelé.

Kereskai Péter: A 4.§ 4. pontja a 4.oldalon már több módosító javaslat is érkezett. Most ez a mondat így nem állja meg a helyét, ahogy most benne van a rendeletben, hiszen azt mondja, hogy kötelezően ellátandó, illetve önként vállat feladatok ellátására alapított társaságokban az önkormányzat tulajdoni hányada 51%-nál kevesebb nem lehet. Ez kijelentő mondat, és ez most nem így van, hiszen van olyan társaság, amelyben tudjuk, hogy 47%-a van az önkormányzatnak. Azt kellene, hogy a hatálybalépést követően.

A másik pedig a 6. § 1. pontjának e) pontja: az értékpapír vásárlása. A Pénzügyi Bizottság véleményét már elmondta Budai képviselő úr. A 200 millió Ft-os összeghatár felett lenne vásárlás és értékesítés a közgyűlés kizárólagos feladata, viszont én nem tartom szükségesnek, hogy ide beleírjuk a különböző egyéb üzletrész dolgokat, illetve részvények kibontását, ahogy Cserti Tibor mondta, mert az értékpapírba beletartozik szerintem az államkötvény, részvény és bármelyik is és ezért a 2. § 1. pontjában sem feltétlenül szükséges szerintem, hiszen benne van.

A 6. §-ra vonatkozót pedig elmondta Budai képviselő úr, amit a Pénzügyi Bizottság döntött, hogy az alatta lévő összegnél pedig a Gazdálkodási Osztály.

Zakó László: Egy apró észrevételem van a 11. § (5) bekezdésében vannak a kedvezmények biztosításának feltételeiben én egy és/vagy kapcsolatot azért oda tennék, hogy ezeknek a feltételeknek vagy egyedül kell, hogy teljesüljenek. A 4. francia bekezdést nem bekezdésbe venném, mert az már egy önálló mondat. Az már nem a biztosításnak a feltétele, hogy milyen területekre vonatkozik a kedvezmény.

Cserti Tibor: Még egyszer szót kérek és inspirált Kereskai Péter képviselőtársam felszólalása. Én magam is tudom, hogy részvényeket külön kiemeljük. Az csak egy megszorítása egy dolognak, akár később visszatérjünk konkrétan a rendeleti szabályozáson belül, de el is hagyható, hogy az értékpapír fogalmával. Ha úgy tetszik a konszenzus érdekében én vissza is állnék a javaslatomtól. Nem kommunál a 2. § (1) bekezdés. Arra viszont kérem Kereskai kollégámat, hogy tekintsen el a 200 millió Ft-os értékhatártól. Tudom, hogy ezt szabályozási eszköznek akarják a Pénzügyi Bizottság részéről is közgyűlési hatáskörbe. Az év során és remélhetőleg egyre nagyobb számban kerülünk ilyen helyzetbe 3 vagy 4 napra van szabad pénzeszköz 210 millió Ft, vagy 202 millió Ft. Kérem szépen, akkor közgyűlési hatáskörbe akarnátok telepíteni. Az én javaslatom az volt még egyszer, hogy szabad pénzeszközök naptári éven belüli hasznosítása értékhatártól függetlenül polgármesteri hatáskör legyen. Napi gazdálkodásról van szó. Ez egy gond. A kettő üti egymást, ezért én továbbra is ehhez ragaszkodnék, ha úgy tetszik.

Dr. Kolonics Bálint: A tulajdonosi jogok gyakorlása 4. fejezet 4. §-ának (2) bekezdése a lap tetején található. Ezzel kapcsolatban egy kicsit elgondolkodtat az utolsó mondatban a “továbbiakban” kifejezés. Ebből az tűnik ki, hogy idáig ez átruházható volt. Én azt gondolom, hogyha a rendelet kimondja és felruházza a közgyűlést azzal a jogosítvánnyal, hogy a bizottságaira, valamint a polgármesterre átruházhatja a tulajdonosi jogok gyakorlását, akkor nyilván ebből nem következik az egyenesen, hogy ez tovább ruházható. Ez a 3. mondat akár ki is hagyható, de ha a közgyűlés ezt bent hagyná, akkor azt a megfogalmazást tartanám helyesnek, hogy az átruházott hatáskör át nem ruházható.

A másik, amit ugyanezen az oldalon a (4) bekezdéssel kapcsolatban, amit Kelemen Z. Pál képviselőtársam felvetett, ehhez segítségképpen én azt a megfogalmazást javasolnám a tulajdoni hányad és a szavazati arány vonatkozásában, hogy a befolyás mértéke – amennyiben képviselőtársam is ezzel egyetért.

Papp Péter: Szeretném egy kicsit tisztázni a 6.§ körüli elharapózott témát. Az egyik. Az, hogy értékpapírt vásárolunk és értékesítünk, ami az önkormányzat vagyonát képezi, azzal én egyet tudok érteni, hogy a közgyűlés döntsön erről. Amiről itt most elindult a beszélgetés, az nem az önkormányzat vagyongyarapítása, vagy vagyonvesztésére vonatkozik, hanem arról az esetről szól – legalábbis én ezt vettem ki és én ezt úgy értelmezem – az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a hasznosításáról. Azt mondom, hogy ezt a lehetőséget korlátozza a 217/1998-as államháztartás működési rendjéről szóló rendelet. (Remélem, hogy a jogforrást jó számmal mondtam.) Én azt mondanám, hogy inkább hagyjuk bent, hogy értékpapír vásárlással kiegészítve értékesítése. Ez ha vagyonra vonatkozik, akkor ez közgyűlési döntés, de hogyha arról van szó, hogy az önkormányzatnak megérkezik egy adóbevétele és az önkormányzat likviditása azt lehetővé teszi, hogy ebből 100 millió Ft-ot vagy valamennyit 30 napra, 40 napra vagy akármennyi időre átmenetileg szabad pénzeszközként hasznosítjuk, akkor erre az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet szerint ezt államilag garantált befektetésre lehessen fordítani, pl.: diszkont kincstárjegyre, vagy ilyenekre. Ehhez meg adjuk meg azt mondom az osztályvezetőnek a jogot, mert ő látja, hogy mikor van milyen összegű az önkormányzat likviditását figyelembe véve szabad pénzeszköz és ezt forgassa meg. Azt mondom, hogy ehhez maximum olyan féket rendelnék én hozzá, hogy erről a polgármestert köteles tájékoztatni, vagy a polgármesterrel egyeztetni. Az egy más dolog, hogy az utalványrendelet miatt nem tudja kikerülni. Énnekem ez lenne a javaslatom, hogy ezt a két kérdéskört bontsuk külön.

Cserti Tibor: Ezt nem lehet félreérteni és másképp magyarázni. Értékpapír lehet rövidtávú és hosszabb távú. Hosszabb távra már a vagyon részre, befektetési célzattal, rövid távra meg forgó eszköz. Amikor vásárolja valaki lehet, hogy éppen olyan ajánlat van, amely aznap él és holnap már nem él. Ha közgyűlési hatáskörbe tartozik, akkor elmegy a hajó adott esetben. Az értékpapír fogalma tiszta és pontosan azok tartoznak az államilag garantált értékpapírok, amivel az önkormányzat gazdálkodhat. Javaslatom teljesen egzakt, nem lehet félremagyarázni. Az értékpapír vásárlás és értékesítés kerüljön ki a közgyűlés hatásköréből és akkor megszüntetjük ezt az anomáliát. Másik, hogy mondjuk ki, hogy értékhatártól függetlenül naptári éven belül történik. Ez azt jelenti a rövidtávú jelleget határozzon meg vele. A hasznosítása értékhatártól függetlenül a polgármester hatásköre. A harmadik javaslatom az volt, hogy a részvények, üzletrészek vásárlása és értékesítése pontosan szinkronban van azzal, amit mondtak. Miért? Hogy az 51%-ot meghaladó mértéket, vagy a befolyásolási mértéket pontosan azzal garantáljuk, hogy a közgyűlési hatáskörbe vonjuk. Értitek ezt a hármat? Az egyik az elhagyásra javasoltam pont az értékpapír vásárlást, hatáskörbe a polgármestert és a részvények, üzletrészeket meg közgyűlési hatáskörbe, aztán zárjuk le. A bonyolult kérdés egyszerű.

Kelemen Z. Pál: Válaszolok Kolonics képviselőtársam javaslatára. Roppant frappáns és tömör megfogalmazás ez a befolyás mértéke. Én nem akarok szematikai vitába belemenni, de félreértelmezhető. Én inkább az eredeti javaslatomat hagynám.

Budai István: Én nem akartam szakmai vitát folytatni ebből az egész ügyből, de az én ismereteim szerint az értékpapír fogalma nem azonos a befektetett pénzeszközök fogalmával. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy amikor itt értékpapírról beszélünk, akkor csak azt a pénzeszközt értékpapírba feketetett pénzeszközt értem én alatta, amit rövid, vagy valamilyen távra pénzeszközként tartok nyilván. A befektetett eszközök nyilván a befektetett eszközök állományába tartoznak. Ilyen alapon én úgy gondolom, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát a T. közgyűlés nyugodtan elfogadhatná, mert ez így értelmes.

Cserti Tibor: Mivel a konkrét szakmai kérdés szakmai választ követel. A válaszom az, hogy az értékpapír lehet befektetett eszköz, meg lehet forgó eszköz is. Tudják a számvitellel kapcsolatos kollégák. Attól függően, hogy a számvitelben milyen célzattal vásárolunk és milyen célzattal értékelem az állami késedelmet. Azért javasoltuk ennek a megkülönböztetését.

Kereskai Péter: Nem akarom tovább fokozni ezt a vitát, de hogyha innen kivesszük az értékpapír vásárlást, akkor automatikusan valószínűleg a 7. § (1) bekezdése fog rá vonatkozni, mint vagyontárgyra. Máris ott vagyunk, hogy minden 15 millió Ft felettinél a közgyűlés dönt a GVB, Pénzügyi Bizottság és Városfejlesztési Bizottság.

Cserti Tibor: Úgy látszik, hogy picit megkötöttem magam. Péter, ha úgy fogalmazunk – még egyszer mondom – hogy a szabad pénzeszközök naptári éven belüli hasznosítása értékhatártól függetlenül polgármesteri hatáskör, akkor ezt nem lehet félreérteni. Ezt csak egyféleképpen lehet értelmezni és alkalmazni.

Dr. Csákai Iván: Polgármester úr, itt már 20 perce megy egy vita, aminek sok értelme nincs. Vagy utaljuk vissza bizottsági szakaszba, hogyha nem tudjuk eldönteni, vagy zárjuk le a vitát és szavazzunk.

Litter Nándor: Köszönöm szépen a javaslatot. Én úgy gondolom, mivelhogy nincs több hozzászóló, akkor a vitát lezárhatjuk. A vitát lezárom én úgy érzem, de ez majd kiderül a szavazásnál, hogy tudtam követni azokat a javaslatokat, amik elhangzottak. Én azokról nem beszélek, azt a jegyzőkönyv rögzíteni fogja, amivel egyetértek. Én arról beszélnék, aminél egyrészt vita alakult ki, vagy pedig nem értek vele egyet. Így ennek megfelelően én támogatom Cserti úrnak azt a javaslatát, amely a 6. §-szal kapcsolatosan elmondott.

Ennek megfelelően az értékpapír vásárlása kikerülne a 6. §-ból. Bekerülne viszont a részvények, üzletrészek vásárlása és értékesítése, mint közgyűlési hatáskör. A szabad pénzeszközök éven belüli lekötése értékhatártól függetlenül mint polgármesteri hatáskörbe kerülne.

4. § (4) bekezdésével én egyetértek Kolonics úrral, amit mondott, hogy a hatályba lépést követő esetekre vonatkozzon, viszont van itt egy probléma az én megítélésem szerint nem szabadna az önkormányzatnak olyan kötöttséget saját magára vonatkozóan tenni, hogy a nem kötelező, tehát az önként vállalt feladatok vonatkozásában irányadó lenne az 51%-os határ. Az én megközelítésemben. Az alapfeladatok vonatkozásában úgy gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű. Én úgy tudnám elfogadni, hogyha ezt a javaslattevők is tolerálják, hogy az önként vállalt feladatok rész kerüljön ki ebből a részből.

Sajni úr javaslatának azon részével, hogy 30%-ra emeljük fel a 25%-os határt én nem támogatom, hiszen azt figyelembe kell vennünk, hogy itt jelentős beruházásokat kell az önkormányzatnak megtennie. Én úgy gondolom, hogy ez is elég ösztönző erőt kell, hogy képviseljen, amikor az ingatlanokat értékesítjük. A 100 millió Ft-os értékhatár módosítással egyetértek telekár nélkül, illetve a nettó összegre vonatkozik ez a 100 millió Ft.

Azonkívül Zakó úrnak az a javaslata, hogy az (5) bekezdés része önálló pontként kerüljön megfogalmazásra, ezzel egyetértek. Ezenkívül javaslom az értelmezési zavarok elkerülése végett, hogy az utolsó sorban: “alapján kell számítani a kedvezményt”. Azt hiszem, hogy akkor talán rendbe teszi ezt a mondatot. “Növekedés” szó törölve. Én úgy érzem, hogy törölni kell ezt az egész pontot, hiszen telekárra is számíthatók ugyanezek a kedvezmények. Én azt javaslom, hogy töröljük, értelmezési problémákat vet fel. Van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel, ha én ezt törlésre javaslom. 5 ha feletti további 5%-kal kiegészítve.

4. § (4) bekezdését elmondtam, hogy hogyan módosítanánk, újra nem ismételem el. A 6. § a) pontja utolsó sora: “szerint jár el” és nem dönt a polgármester. 6. § (1) bekezdésének b) pontja hitelkeret felvétele helyett “hitelkeret meghatározása”. Az e) pontot az előbb kiveséztük. Egy új pont kerül be, amit szintén elmondtam, illetve még egy új pont a szabad pénzeszközök felhasználására. Ezt elismételtem az előbb. A 7. § (3) bekezdésében a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utaljuk a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság helyett. A sorszámok megváltoznak és egy új (6) bekezdéssel egészül ki, amikor az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásáról lehet dönteni.

Budai István: Úgy szólna ez a 6. pont, hogy a 7. § (6) bekezdését kiegészítjük azzal, hogy a 200 millió Ft értékhatár alatti értékpapír vásárlás és értékesítés a gazdálkodással foglalkozó szervezeti egység vezetőjének hatáskörébe tartozik.

Litter Nándor: Az előbb elfogadott és beépített ponttal, a szabad pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosan ellentmondásban van.

Budai István: Nincs ellentmondásban, mert ott 200 millió Ft felettiről beszéltünk, itt pedig az alattiról beszélünk.

Litter Nándor: Éven belüli lekötése értékhatár nélkül, így kerül be a 6. §-ba. Akkor ez nem egészül ki egy (6) bekezdéssel.

A 9. § kiegészül azzal, hogy a szerződéseket az önkormányzat jegyzője hatályba lépés előtt törvényességi szempontból ellenőrzi. Ez nyomatékot akar adni, nincs vele probléma, építsük be.

10. § (5) bekezdésének utolsó mondata törölve.

Az 5. fejezettől átalakul a §-ok számozása. Az új 12. §-ban az előbb már elismételtem a változásokat. Ezt újra most nem teszem meg.

Az új 15. § (3) bekezdésében a feladatokat helyett “előkészítő” szó kerülne. Az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodással megbízott szervezeti egysége látja el – így módosul az új 14. § (5) bekezdése. Most jön az új 15. § az “előkészítő” szóval, ezt már elmondtam. Az új 16. § (2) bekezdésben az Ingatlankezelési Intézmény “szervezetre” módosulna a javaslat szerint. A (3) bekezdés utolsó sorában a hasznosításával a “lebonyolításával” kerülne.

Megkérdezem, hogy minden egyes javaslatot érintettünk-e?

Zakó László: Jeleztem, hogy a kedvezmények mértékénél az és vagy a vagy kapcsolat legyen ott. A kedvezmények az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén értendők.

Litter Nándor: Együttes teljesülésről van szó. Köszönöm szépen, így nem jelent értelmezési zavarokat. A 12. § (5) bekezdésénél a feltételeknek együttesen kell érvényesülni. Úgy gondolom, hogy akkor végigértünk a módosításokkal. Kérem, hogy így együtt szavazzuk meg.

Ki ért egyet ezekkel a módosításokkal és a vagyonrendelettel?

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

 

10/2003.(II.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2003.(II.26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

Litter Nándor: Van egy határozati javaslat is. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése valamennyi intézmény alapító okiratát úgy módosítja, hogy az alapító okiratban feltüntetésre kerül az újonnan megalkotott vagyonrendelet száma.

Kérem, hogy szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

59/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése valamennyi intézmény alapító okiratát úgy módosítja, hogy az alapító okiratban feltüntetésre kerül az újonnan megalkotott vagyonrendelet száma.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

12. Önkormányzati tervtanács működtetése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: A napirendet már tárgyalták Önök és annyit változott az anyag, amit egy vastag betűs kiemeléssel jelöltünk, amely észrevételek itt elhangzottak. Ezenkívül tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a közigazgatás korszerűsítése keretén belül olyan szakmai anyagok láttak napvilágot, amelyek foglalkoznak ezzel a tervtanács kérdéssel is, ugyanis az építéshatósági feladatok ellátása kistérségi szervezésben fog történni, illetve a szakmai anyag ezt tartalmazza a közeljövőben. Ennek során a polgármesterek kapnak olyan felhatalmazást, hogy a beadott építési engedély kérelmeket javaslattal, véleménnyel lássák el. Ebben a véleményezésben a főépítészek és a tervtanácsok kapnak majd szerepet. Kérem ezt figyelembe venni döntésüknél.

Dr. Fodor Csaba: Tettem egy hevenyészett kísérletet a napirendek megszavazásánál, hogy ezt ne vegye napirendre a közgyűlés, de így tette, így kénytelen vagyok elmondani véleményemet. Egyet elfelejtett mondani főépítész úr, jelesen azt és el is felejtették csatolni az anyaghoz, hogy a Városfejlesztési Bizottság több, mint egy héttel ezelőtti ülésén levette napirendjéről és nem támogatta ennek a tárgyalását. Ezt el kellett volna még mondani, hogy pontos legyen az ügy. Pontosítom: a szakmai bizottság nem támogatja ennek a napirendnek a tárgyalását.

Elsődlegesen én is éppen ezért azt kérem, hogy a most elmondandó indokaim alapján a T. közgyűlés ne szavazza meg. Az való igaz, hogy egy szakmai anyag köröz, amiből úgy tűnik, hogy majd valami lesz a tervtanácsokkal, de ez a szakmai anyag kötelező erőt nem jelent. Hogy ebből a szakmai anyagból mikor lesz jogszabály, az a jogszabályalkotás hosszú és rögös útjait kell, hogy kijárja, mert ahhoz bizony jogszabályokat kell módosítani – elég alaposan – hogy ennek a tervtanácsnak hatáskört biztosítsanak. A közigazgatás és az építéshatósági eljárás közigazgatási eljárás. A közigazgatási eljárás szabályait törvény határozza meg alapvetően, illetőleg az építésügyre vonatkozó speciális szabályok. Ebben az eljárási rendben a most 2 millió Ft/év megalkotandó tervtanács semmiféle jogosítvánnyal nem rendelkezik. A közigazgatási eljárásban csak szakhatóságoknak a véleményét kell figyelembe venni az ügydöntő hatóságnak. A tervtanács nem ilyen szakhatóság, tehát az ő véleményét, javaslatait az építésügyi hatóság nem veheti figyelembe a mostani törvényi szabályok alapján. Persze hozhatunk létre tervtanácsot évi 2 millió Ft-ért, semmi hiba, de mondtam, ennek a véleményezésben kötelező ereje nincsen. Sőt arra alkalmas lehet, hogy az eljárást egy kicsit megnyújtsa. Arra alkalmas lehet, hogy a tervtanács véleményét ha nem veszi figyelembe az építési hatóság, akkor az a baj. Ha figyelembe veszi és e miatt mondjuk a másodfok meg visszadobja az építési engedélyezést, akkor meg az lesz a baj. Ez jó lesz, mert így aztán a kisnyulon van sapka, vagy nincs sapka, az építéshatóság mindig a rövidebbet fogja húzni ebből az egész dologból és ezt mi magunk gerjesztjük, ezt mi magunk kívánjuk rátelepíteni a saját hivatalunkra. Mert a Polgármesteri Hivatalt csak azért hívják Polgármesteri Hivatalnak, mert az a neve, de egyébként az a közgyűlés hivatala és az mégiscsak a mi felelősségünk, hogy mifajta munkákat telepítünk rájuk. Énszerintem ma még feleslegesen.

Tehát nem szabad. Én azt gondolom és nagyon hiányoltam, örültem neki, hogy a költségvetésben nem láttam külön soron a 2 millió Ft-ot, de aztán kiderült, hogy külön soron nincs is, hanem be lett dugva valami böszme nagy szám közé. Így hát egy kicsit én úgy érzem, hogy nem voltam képben, de nem az én hibámból, hanem azért, mert elfelejtették közölni, hogy bizony-bizony korai az örömöm, mert ez a pénz el van kenve máshova. Én jobban örültem volna, ha ez a 2 millió Ft mondjuk az Oktatási Bizottsághoz kerül és akkor a civil szervezetek támogatására 2 millió Ft-tal többet tudna fordítani a város. Eléggé keserves helyzetben vannak a városban működő civil szervezetek: akár kulturális, akár sportszervezetek. Én azt gondolom, hogy Sajni József által vezetett bizottság nem tiltakozott volna, ha plusz 2 millió Ft-ot ilyen célra kap. Erre a célra én nagyon sajnálom a 2 millió Ft-ot. Majd ha jogszabály lesz, majd ha be lesz integrálva a tervtanács hatásköre és illetékességi területe meg lesz határozva és valóban kötelezően figyelembe veendő az ő javaslata, akkor minden további nélkül megszavazom, mert valóban az a tevékenység fontos lehet, amelyet ő el kíván látni.

Ha a T. közgyűlést nem győztem meg, az sem baj, van egy másodlagos javaslatom az pedig az, hogy az előttünk fekvő rendeletet kellő alapossággal módosítsuk. Az önkormányzat fontosnak érzi saját magának, akkor saját magára alkalmazza a rendeletet és csak az önkormányzat intézményei, gazdasági intézményei által végzett beruházásokat terjessze ki hatályát. Csak az önkormányzat által meghozott rendeletekre terjessze ki hatályát – értem alatta a szabályozási terveket, koncepciókat, mindent – és ne terjesszük ki a hatályát mindenki másra, boldogra, boldogtalanra. Éppen ezért módosítani javaslom természetesen a 2. § (2) bekezdését, ahol csak az a, b, c, e és f pontokat kívánnám meghagyni. E körben aztán azt gondolom, hogy nem zavarna a dolog, másodsorban azt gondolom, hogy így a működési költségként előirányzott 2 millió Ft jelentősen lecsökken, mert jóval kevesebb munkája lesz. A 2. § (5) bekezdése értelemszerűen módosul. A 3. §-t vagy törölni kell, vagy azt is értelemszerűen módosítani, és akkor valóban az önkormányzat saját magára alkotott egy rendeletet, amit majd ha jogszabály lesz a tervtanács működésére vonatkozó szabályozás központilag, akkor nagyon egyszerűen csak módosítani kell és nem kell új rendeletet alkotni.

Papp Nándor: Gyakorlatilag onnét indítom, hogy az SZMSZ-ben jelen pillanatban kötelessége a bizottságnak megvizsgálni a belvárosi ingatlanokat, annak a terveit, ami gyakorlatilag jelen pillanatban semmilyen módon nem működik. Ezt tudomásul kell venni. Az elmúlt 4 évben egyetlen egy tervet látott építési engedélyezés előtt a bizottság. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy társadalmi kontroll szempontjából az a kérdés, hogy a közgyűlés ad-e felhatalmazást egy társadalmi kontrollra. Ad felhatalmazást, vagy lehetőséget a város és környezetében lakó építészeknek, hogy tudják segíteni a mi munkánkat. Vagy pedig azt gondolom, hogy el fog lehetetlenülni a bizottsági dolog. A bizottságnak értelmetlen behozni már engedélyezett terveket és aztán megnézegetni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy társadalmi kontroll fel tudjon állni a városban és ne hulljon vissza minden egyes belvárosi építkezés a fejünkre. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a 2 millió Ft természetesen túlzott, mert ha számoljuk és kellő mértékkel azt mondjuk, hogy a 400 m2 feletti épületeket egy bizonyos körön belüli épületekkel foglalkozunk és ezen belül is sajnos az országos rendelet biztos, hogy túlszabályozott. Mindenki, a kamarák támogatták az elképzelést: 2001-ben meg lettek kérdezve és mindegyik arra hívta fel a figyelmet, hogy a túlzott szabályozásnak a bűnébe ne essünk bele. Én azt gondolom, hogy úgy van elképzelve a részünkről a téma, hogy ez nem történhetne meg. Én elsődlegesen és a tervtanács szempontjából döntőnek azt találnám, ami a 6. oldalon a b bekezdésnek a 2. mondata, hogy azt kell vizsgálni a tervtanácsnak, hogy hogyan elégíti a környezetbe illeszkedés, a rálátás és a látványvédelem követelményeit. Az összes többi pont gyakorlatilag kötelező a tervezőre nézve, kötelező a hatóságra nézve annak a betartása. Gyakorlatilag ha mi ezt jól tudjuk működtetni és egyáltalán meg kell próbálni, hogy hogyan tud ez működni és meg kell próbálni, hogy a társadalmi kontroll érvényesüljön és ne lehetetlenítsük el a bizottságunkat, mert utána állandóan az orrunk alá fogják dugni a mikrofont, hogy most akkor mondjunk már véleményt erről meg erről az épületről és csak kakukkolunk és nem fogunk tudni normális érvet mondani, hogy most akkor miért van ez megengedve. Természetesen lehet úgy is nézni, hogy most ez biztos aztán felesleges – van ilyen vélemény is meg látjuk is, hogy Fodor képviselőtársam ezt képviseli. Én azt gondolom, hogy meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ez a tervtanács el tudja kezdeni a működését és meg kell próbálni, hogy a bizonyos harmadszor emlegetett társadalmi kontrollt tudjuk biztosítani.

Cserti Tibor: Én talán nem olyan retorikusan, de megpróbálok szandinikusan magam módján érvelni az anyag mellett. Röviden. Két alkalommal exponáltam magamat a tervtanács témájában attól függetlenül, hogy ha ez nem kerül ma elfogadásra én attól függetlenül még nyugodtan fogok aludni. Úgy érzem, hogyha valaki megfelelő ideológia mentén egyfajta értékeket képvisel és a Városvédő Egyesület nevében ennek minden alkalommal hangot is adtunk, hogy igen, szeretnénk itt egy olyan polgári városban élni, ahol megfelelő környezetben, azokkal a polgári értékkel, amikhez a városépítészet értékei is hozzá tartoznak bizony hosszabb távra számunkra megfelelő módon alakulnának. Ehhez beleszólási lehetőséget látunk a tervtanács felállításában. Én nagyon örülök emlékeztetnék két fő témára. Semmi többet nem akarunk, mint ami megfogalmazódik az anyagban és örülök, hogy Röst János alpolgármester úr ettől visszaállt, mert keményen ha jól emlékszem az elmúlt alkalommal ebben ütköztünk. Mi azt mondtuk, hogy a városközpontban, a városközpont RRT területén belül minden olyan építmény, amely homlokzatot érint, vagy a meglévő épület homlokzatának megváltoztatását jelenti, bizony kerüljön egy tervtanács elé. Azon szempont alapján, amit egyébként Papp Nándor úr a Városfejlesztési Bizottság elnökeként erről beszélt. Én a mai napon azt hittem, hogy sokkal egyszerűbb lesz a dolog. Én nagyon köszönöm főépítész úrnak és a Hivatalnak azt az előkészítő munkáját, amely minden olyan felvetésünket egyébként nagyon könnyed laza munkával egy szabad kávézás mellett végig át tudtunk vezetni elfogadható szakmai módon, amely itt korrektül megjelenik önök előtt az anyagban. Azt mondom, hogy vizuálisan érzékelhető a változás, konszenzus van. Itt jött Fodor képviselő úr, én megértem az ő érveit a szakmai és a másik oldalon. Tökéletesen igaza van abból a szempontból mint ügyvédnek is, hogy az államigazgatási eljárásra és építésügyi igazgatásra abszolút nem kötelező semmiféle jó tanács. Itt jön – tetszik most érzékelni a dolgot – a kettő között a szakmai etika. Én úgy gondolom, hogy tartós jelleggel, miután megmérettődnek azok a tervezők is, akik a tervtanács elé a javasolt módon beviszik a terveket nem engedhetik meg maguknak azt, hogy tartósan olyan terveket tegyenek le az engedélyeztetés asztalára, amelyek esetleg nem ezeket a céloknak a megvalósulását szolgálja.

Én biztos vagyok benne – most mondok egy extravagáns példát, pici lesz: a TESCO-nál a mai napig is a sáron keresztül taposnak a gyalogosok befelé. Egy térkapcsolat kialakítása már az előkészítés fázisában lazán, frankón előkészíthető lett volna. Kérem szépen Kelemen Z. Pál képviselő úr nagyon sokszor foglalkozik, találkozik ilyen panaszokkal meg mindnyájan. De mondhatom, hogy nem jelenhet meg pajtaszerű épület, nem jelenhetnek meg büfés épületek, nem bontják meg a városképet belül a városközpontban azoknak a klasszikus épületeknek a homlokzatait – nem beszélve a funkciókról – nem érvelek tovább.

Én mit várok ettől a rendelettől? Nem többet, nem kevesebbet, hogy egy lakályos, otthonos polgári városban élhetnénk az értékeinknek megfelelően. Elvi lehetősége lenne ennek a ráhatására és ha ezt 2 millió Ft-ba kerül én jó szívvel megszavazom a 2 millió Ft-ot hozzá.

Papp Péter: A vita hevességére, meg az előző napirendnél, hogy visszatérve megpróbálom pontosan visszaadni a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság határozatát, amelyet 6 igen szavazattal hozott. “A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyetért azzal, hogy Nagykanizsa Város Közgyűlése megalkossa az önkormányzati tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről szóló rendeletét. Támogatja, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértve az önkormányzati tervtanács alakításával 2003. május 1-től a város és községrendezés előirányzat kereten belül biztosítsa az önkormányzati tervtanács működésének feltételeit. A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés az éves működés költségfedezetét a 2004. évtől előző évi működés tapasztalatai alapján és várható feladatok ismeretében évente a költségvetésben biztosítsa. Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet hatálybalépéséig a tervtanács tagjaként meghívható szakembereket a jogszabály keretei között figyelemmel a szakterületen illetékes szervezetek javaslatára kérje fel. Felkéri a tervtanács elnökét, hogy a működés részletes rendjét dolgozza ki és annak megállapítása előtt azt a Városfejlesztési és Idegenforgalmi, Környezetvédelmi, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságokkal való előzetes egyeztetést követően a polgármester hagyja jóvá”.

Zakó László: Azon túl, hogy Fodor Csaba képviselőtársam véleményével mélyen egyetértek, mely szerint nem szükséges véleményem szerint egy tervtanács létrehozása, de ha majd a közgyűlés így dönt – vélhetően így fog dönteni, hogy szükség van rá – akkor viszont kezdeményezem, amit múlt alkalommal is kezdeményeztem, hogy a tervtanács tagjai tiszteletdíj nélkül lássák el ezt a tisztségüket. Én úgy gondolom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban az elnök feladata megállapítani a díjat, amelyet egyeztetni kell polgármester úrral meg a szakbizottságokkal is, de mégiscsak maga állapítja meg, bár ezt kifogásoltam a múltkori alkalommal is. Egy gordiuszi csomót tudnánk átvágni azzal, hogyha a városért őszintén tenni kívánó szaktekintélyek vagy esetleg vidékiek utazási költségtérítés mellett, de szakmai honorárium nélkül végeznék ezt a munkát. Nem hiszem, hogy komoly hátrány érné őket ezzel.

Röst János: A tervtanács létrejötte úgy gondolom, hogy fontos eleme az önkormányzatnak. Abban Fodor Csaba úrnak teljesen igaza van, hogy nem hatósági eszköz, de mindenképpen civil kontroltt jelent. Viszont Cserti Tibor urat megnyugtatnám, hogy semmiféle meghátrálás nem volt, sőt javasolnák egy módosítást, ugyanis a 2. § d) és g) pontja ellentétben van egymással és ezt mindenképpen fel szeretném oldani olyan módon, hogy a d) pontból a következő szót kérném elhagyni: “minden olyan városközponti építmény és valamennyi földszint + 2 szintnél magasabb – van itt a vagy szó, azt ki kellene törölni – ezt javasolnám 400 m2-nél nagyobb beépített alapterületű építmények építészeti műszaki terveit” szövegszerkezet lenne így beépítve. A g) pontban viszont az szerepel. hogy a 100 m2-nél magasabb alapterületű városközponti építmények terveit viszont beviheti a tervtanács elnöke és a bizottság elnöke javaslata alapján. Erre a javaslatomra azért van szükség, ugyanis ne az legyen a történet, hogy egy 10 m2-es butiknak a terveit véleményeztessük akkor, amikor erre igazából a tervtanács elnöke, vagy a bizottság elnöke nem lát kellő okot. Őnekik a hatáskörükben bent van, hogy beviheti, amennyiben úgy ítéli meg, hogy szükséges, de ne legyen kötelező bevinni minden egyes kis butiknak vagy bővítésnek a terveit.

Cserti Tibor: Énszerintem látszólagos az ellentét egymás között alpolgármester úr. Én a “vagy”-ot semmiféleképpen nem hagynám el, ellenben kompromisszumra bármikor hajlandóak vagyunk, amely a cél eléréséhez vezet. Miért zavarja önt alpolgármester úr, hogyha az a civil kontrollnak igazán a szerepe, hogyha új városközpontban megjelenő létesítmény kontrolljáról van szó. Bennünket nem érdekel, hogyha egy épületen belül – mondjuk a Vásárcsarnokon belül – jelenik meg egy 20 m2-es üzlet. A kompromisszum az, hogy amelyet újonnan létesítenek és – akkor tegyünk ide egy “és”-t – amely a meglévő épületek, építménytömegek homlokzatának megváltoztatásával jár. Tetszik érteni? A belső átalakítás, korszerűsítés, amely egyként építési engedély-köteles amúgy az kerüljön ki a tervtanács köréből, de azért már ne zavarjunk bele. A városközpont az egy exponált hely. Nagyon sok beépítésre alkalmas hely nincs, de azt már engedjék meg “nekünk”, hogy azért kontrollálja a civil kontroll azt a kevés szabad helynek a beépítését és annak a módját, amely még egyszer mondom a városképi szempontból legyen nagyon zavaró, meg elő is lehet segíteni. Maga a szakmai etika kontrollálja. Lehet, hogy nem lesz ebből semmi, mert a végén Fodor képviselőtársamnak lesz igaza, ha ilyen témában nem tudunk kompromisszumot kötni.

György Pál: Az elmúlt percekben rendkívül heves és szakmainak tűnő vita zajlott le itt sorainkban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy sok hűhó semmiért, mert bármilyen szépen és jól is írjuk meg ezt a rendeletet, Fodor képviselő úrnak adok igazat abban a tekintetben, hogy ezzel nem megyünk semmire, mert nem tudjuk kikényszeríteni.

A városban folynak különféle építkezések. Láthatjuk, hogy új épületek valósulnak meg és tapasztalhatjuk azt, hogy érvényes építési engedély alapján érvényes kiviteli tervek alapján nem annak megfelelően valósulnak meg ezek az épületek, mint ahogyan az meg van rajzolva. Pedig ez esetben még akár ki is lehetne kényszeríteni azt, hogy ezek úgy valósuljanak meg, ahogyan megtervezték őket. Mégsem volt egyetlen egy visszabontás sem, mégsem volt egyetlen egy vésés sem, mégsem volt egyetlen egy átfestés sem, cserépleverés, új cserepezés stb. Na már most hogyha kikényszeríthető dolgokat nem tudunk úgy elkészíttetni, ahogyan az meg van rajzolva, akkor olyan dolgokat, amelyek legfeljebb csak ajánlás szintjén jelenhetnek meg, hogyan tudunk majd megvalósíttatni. Véleményem szerint sehogyan sem. Mindazok mellett, hogy én korábban ennek a javaslatnak az elfogadását támogattam, most azt kell mondanom, hogy felesleges munkát végzünk itt ezzel és feleslegesen raboljuk egymás idejét, mert nem fogja elérni ez azt a célt, amit jóhiszeműen most mindenki feltételez neki.

Röst János: Megosztok egy titkot György Pál úrral. Több, mint ezer lakás tervezésében vettem részt. Eddig egyetlen egy lakást nem láttam, amelyik egyébként terv szerint készült volna és semmifajta nem lett volna végrehajtva utána. Azért önmagában kikényszeríti azt, hogy minimális változásokat, de egy lakásnál egyébként elvégeznek. Ennek egyébként megvan a technikai módszere. Vagy módosítani kell a tervet, vagy pedig ha teljes mértéken olyan a terv, akkor meg kell változtatni és folyamatosan engedélyt kell kérni. Ebben semmi különlegesség nincs. Így működik a rendszer egyébként az építőiparban.

Cserti Tibor úrra visszatérve annyit mondanék, hogy én azt nem szeretném megélni, hogy egy 10 m2-es helyiségnek bármilyen módon való megépítése, átalakítása maga után vonja a tervtanácsnak az összehívását. Ez értelmetlen, gyakorlatilag megnehezíti az egész engedélyezési eljárást. Túlbonyolítja, de amennyiben úgy ítéli meg a bizottságnak az elnöke – még egyszer elmondom és a g) pont ezt rendezi – hogy a polgármester úr vagy pedig a tervtanács elnöke, hogy abban a kimondott egy esetben szükség van és úgy látja, hogy össze kell hívni, akkor lehetősége megvan. Az a kérésem kedves Cserti Tibor úr, hogy ne legyen kötelező, mert ez önmagában a beruházásokat teljes mértékben leblokkolja, gátolja és értelmetlen egyébként.

Litter Nándor: Kompromisszumos javaslatot tennék Cserti úr Röst János úr vitájával kapcsolatosan. Elhagynánk a “vagy” szót a d) pontból és a g)-ből meg törölnénk a 100 m2-ert és akkor valóban ez a néhány fő, aki úgy gondolja, hogy valami zavaró elem jöhet be, akkor kezdeményezhető, hogy tárgyalja meg a tervtanács. Egyébként minden oda kerülhet, amennyiben a Városfejlesztési Bizottság úgy dönt. Úgy látom, hogy nincs több hozzászólás. Dr. Fodor Csaba úr részéről hangzottak el javaslatok. Hadd kérjem meg, hogy ismételje el, mert nem tudtam követni.

Dr. Fodor Csaba: Én azt mondtam, hogy a tervtanács feladatait meghatározó 2. § (2) bekezdése úgy módosuljon, hogy abban tulajdonképpen csak az önkormányzatra vonatkozó, saját magunkra vonatkozó szabályok maradjanak meg. Ennek függvényében természetesen a d) és a g) pont teljes egészében maradjon ki. Az e) pont maradhat.

Litter Nándor: Én ezzel nem értek egyet. Kérem, szavazzunk Dr. Fodor Csaba úr javaslatáról!

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Fodor Csaba: Továbbiakban nincs értelme.

Litter Nándor: Zakó úr javasolta, hogy ne kapjanak tiszteletdíjat a tervtanács tagjai. Én azt javaslom, hogy maradjon a tiszteletdíj, hiszen nem csak nagykanizsai, hanem egyéb személyekről is van szó. Utazási költségtérítést javasolt helyette. Én nem értek egyet a javaslattal. Szavazzunk Zakó úr javaslatáról!

 

A közgyűlés 4 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Cserti úrnak és Röst úrnak a vitáját megoldottuk. Megkérdezem, hogy van-e még olyan javaslat, amelyről nem szavaztunk, olyan módosító javaslatról? Nincsen, akkor ezekkel a módosításokkal megkérdezném, hogy ki ért egyet a tervtanács működésének megkezdésével?

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

11/2003.(II.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2003.(II.26.) számú rendelete az Önkormányzati településrendezési és építészeti-műszaki Tervtanácsáról működésének rendjéről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

Litter Nándor: Határozati javaslatról is kell szavaznunk. Önök látják a határozati javaslatokat. Kérem, hogy ennek megfelelően sorban szavazzunk! 1. számú határozati javaslat. Ezt önök látják, én nem olvasom fel. A szükséges módosításokat, amiket a bizottságok javasoltak, ezeket átvezettük rajta. Kérem, szavazzunk az 1. számú határozati javaslatról!

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 ellenszavazattal a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 2. határozati javaslatról!

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 ellenszavazattal a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 3. határozati javaslat az ügyrenddel és az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket tartalmazza. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

60/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. - egyetértve az önkormányzati tervtanács alakításával - 2003. május 1-től a város- és községrendezés előirányzat kereten belül biztosítja az önkormányzati tervtanács működésének feltételeit.
  2. A közgyűlés az éves működés költségfedezetét – a 2004. évtől előző évi működés tapasztalatai alapján, és a várható feladatok ismeretében – évente a költségvetésben biztosítja.

   Határidő: 2004. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. felkéri a polgármestert, hogy a rendelet hatálybalépéséig a tervtanács tagjaként meghívható szakembereket a jogszabály keretei között – figyelemmel a szakterületen illetékes szervezetek javaslatára – kérje fel.
  4. Határidő: 2003. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  5. felkéri a Tervtanács elnökét, hogy a működés részletes rendjét dolgozza ki, és annak megállapítása előtt azt a Városfejlesztési és Idegenforgalmi, valamint az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottságokkal való részletes egyeztetést követően a polgármester hagyja jóvá.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

13. Befektetői terület építési feltételeinek biztosítása a Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park területén (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A vita részét megtehetjük, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, viszont a rendeletalkotás nem történhet zárt ülésen. Én megkérdezem a jelenlevőket, hogy mielőtt ezt a döntésünket meghoznánk, hogy kíván-e valaki a vitában részt venni, vagy teljesen egyértelmű számára az előterjesztés. Akkor nem kell kiüríteni a termet. Kíván-e valaki a vitában szólni? Úgy látom, hogy nem, akkor ennek megfelelően nem kell zárt ülést elrendelnünk. Van-e valakinek ezzel a dologgal problémája, amit most én teszek. Aljegyző asszony tanácsára megkérdezem, hogy a vitában kíván-e valaki szólni? Nem kívánnak. A vitát lezárom. Rendeletekről kell szavaznunk. Önök előtt ismert. Szavazzunk először a rendeletről, amelynek megfelelően a szabályozási tervet módosítjuk.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

12/2003.(II.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2003.(II.26.) számú rendelete a Nagykanizsa Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park helyi építési szabályzatáról szóló 53/2001.(X.31.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

Litter Nándor: Határozati javaslatról döntünk. A korábbi szabályozást hatályon kívül helyezzük. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

61/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park településszerkezeti terv 7-es főközlekedési út – Űrhajós u. – Magyar u. – tervezett vasúti pályatest “M” jelű utca “B” jelű gyűjtőút által határolt területre vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezi.

Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításáról az érintett szerveket értesítse, a beruházás megvalósítását segítse elő, az azzal kapcsolatos intézkedésekről a közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2003. március 5. (az érintettek értesítésére),

illetve 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

Schmidt László ügyvezető)

 

14. Nagykanizsa, Városközpont 010 jelű tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 

Papp Nándor: Bizottságunk ezt a pontot megtárgyalta és 9 egyhangú szavazattal a bizottság az előterjesztés rendeleti javaslatával egyetért. Az előterjesztés határozati javaslatát támogatja 7 igen és 2 tartózkodás mellett.

Pár szót még szólnék a rendezési tervről. A korábbi rendezési tervvel szemben lényegesen lazább a beépítés. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal a Vasemberház hozzáépítéséhez semmilyen módon nem járult hozzá és gyakorlatilag így viszont a lazább beépítéssel biztosítható a szükséges belső parkolási lehetőség a területen. Természetesen az épületek alatti garázsokkal számolva. Azt gondolom, hogy ezt jó szívvel ajánlhatom elfogadásra.

Cserti Tibor: Egyetlen egy észrevételemnek adok hangot. Egyetértek alapvetően azzal, hogy egy lazább, lágyabb beépítést kell szabályozásként itt foganatosítani, de ha ránézünk a javasolt beépítési javallatra, ami egyébként biztos, hogy nem így fog megvalósulni végleges formában. Pontosan ott, ahol az önkormányzatnak ezen az exponált területen jelentős értékű vagyontárgya van, amit az elmúlt időszakban nem sikerült értékesíteni “hála a jó Istennek” annak a területnek egy jelentős hányadára mintegy 20%-ára ma közpark funkciót húz. Ennek a közpark funkciónak az értékesítése valószínűleg korlátozni fogja majd az értékesítést és a várható beépítést is. Nem hiszem, hogy ez a fajta lazább beépítés igazán ezt igényelte volna. Hogyha ez ma mi elfogadjuk, akkor valószínűleg tartom ezt a korlátozást hosszabb távra fogjuk itt foganatosítani. Én nem tartom igazán egy kiemelt szerencsés megoldásnak ezt a dolgot. Talán, ha vártunk volna vele vagy több beépítési javaslatot hozunk lehet, hogy előbbre jutottunk volna.

Karmazin József: Nem tudom, hogy még kellett volna-e várni vele, mert hiszen ez a terv is azok közé tartozik, amelyek hosszú évek óta készülnek és azért nem sikerült közgyűlés elé terjeszteni, mert a városközpontnak a parkolási mérlege nem tudta igazolni azt, hogy ebben a tömbben jelentkező igényeket megfelelő körzetben ki tudjuk elégíteni. Ez a terv több, mint 3 éve készült és számtalan esetben volt fórumon, volt lehetőség módosítani, véleményt alkotni. Azok a megoldások, amelyek ebben a tervben születtek, nevezetesen a terület dél-nyugati sarkában jelzett kis zöld terület alapvetően nem érinti a terület hasznosításának gazdaságosságát.

Litter Nándor: Úgy látom, hogy más hozzászólás nincsen. Javaslom, hogy a szavazást kezdjük meg. Van egy rendeleti javaslatunk, amely a jelenlegi szabályozási elemeket hatályon kívül helyezi. Ez az első, amiről szavaznunk kell. Kérem, erről szavazzunk!

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

13/2003.(II.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2003.(II.26.) számú rendelete a Nagykanizsa Általános Rendezési Terv szabályozási előírásairól szóló többször módosított 12/1995.(IV.25.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

Litter Nándor: Következik a határozati javaslat, amelyben a településszerkezeti tervet az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés elfogadja és dönt arról, hogy ennek az alkalmazása szükséges a továbbiakban.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

62/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Városközpont 010 jelű (Erzsébet tér – Ady u. – Zrínyi u. – Zárda u. által határolt) – volt piactömb területére vonatkozó Általános Rendezési Terv illeszkedési lapot – mint településszerkezeti tervet – elfogadja. Ezt a tervi tartalmat kell a továbbiakban készülő településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat alapján alkalmazni.

Határidő: 2003. március 15. a településszerkezeti tervbe történő beépítésre

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: Rendeleti javaslatok következnek. Közgyűlés a rendezési tervről szóló 15/1994.(VI.13.) számú rendeletét a 3. számú melléklet szerinti állapotnak megfelelően módosítja. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

14/2003.(II.26.) számú rendelet

Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2003.(II.26.) számú rendelete a Nagykanizsa, Városközpont RRT szabályozási előírásairól szóló, többször módosított 15/1994.(VI.13.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

Litter Nándor: 2. számú rendeleti javaslat szerint a volt piac-tömb szabályozási tervét a helyi építési szabályzatát elfogadja az önkormányzat. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

15/2003.(II.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003.(II.26.) számú rendelete a Nagykanizsa-Városközpont 010 jelű tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

 

Papp Nándor: A következő bejelentésem van, hogy a közgyűlés megkezdése után érkezett egy telefonhívás Győrből, amely szerint azt gondolom, hogy az Eötvös tér északi tömb szabályozási tervéről és építési szabályzatáról szóló napirendi pontot nem le kellene venni, hanem halasztani kellene, ugyanis Győrben a területi főépítészi irodának a beépítéssel kapcsolatosan jelesül a parkolás problémájával kapcsolatban ellenérzései vannak. Komoly aggályai, fenntartásai vannak, ezért vagyok kénytelen javasolni, hogy ezt halasszuk el a következő közgyűlésre. Addigra a szakvélemény meg fog érkezni.

 

15. Szentgyörgyvári IV. hegyháton működtetett vízrendszer átvétele az Éden Víztársulattól (ír.)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Egyetlen egy fél mondat kiegészítésével 6 igen szavazattal javasolja, hogy a határozatot fogadja el a közgyűlés. Az a fél mondat pedig a következő, hogy a vízrendszert az önkormányzat az Éden Víztársulattól térítésmentesen tulajdonába vegye abban az esetben, ha szolgalmi jogok tisztázásra kerültek. Mielőtt ez az átadás-átvétel megtörténik, a telektulajdonosok járuljanak hozzá a közműszolgáltató szolgalmi jogának bejegyzéséhez.

Papp Nándor: Bizottságunk 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: “A bizottság egyetért azzal, hogy a Szentgyörgyvári hegy IV. hegyhát vízellátó rendszerét az önkormányzat az Éden Víztársulattól a szolgalmi jog bejegyzést követően térítésmentesen tulajdonába vegye, majd azt a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Rt részére üzemeltetésre átadja. Felkéri a polgármestert, hogy az átadás-átvételre vonatkozó szerződést kösse meg, az üzemeltetéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.”

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Ezen módosításoknak megfelelően szavazzunk a határozati javaslatról. Egyrészt kiegészülne azzal, hogy a szolgalmi jogot kell rendezni. Kérem, szavazzunk erről!

Cserti Tibor: Egy szempontot megfontolásra javaslok és közösen döntsünk. A térítésmentesen átvétel az önkormányzat részére ÁFA-kötelemmel jár. Gondolom akkor ennek a tudatában tesszük ezt a dolgot, vagy pedig próbáljunk ennek a dolognak az anyagi feloldásáról is egyúttal értelmes javaslatot hozni.

Litter Nándor: Én azt javaslom, hogy amennyiben ÁFA-köteles, akkor azt át kell hárítani a társulatra. Ezzel a módosítással kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot és köszönjük Cserti úrnak, hogy erre felhívta a figyelmünket. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

63/2003.(II.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Szentgyörgyvári hegy IV. hegyhát vízellátó rendszerét az önkormányzat az Éden Víztársulattól a szolgalmi jog bejegyzését követően térítésmentesen tulajdonába vegye, majd azt a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Rt részére üzemeltetésre átadja. Amennyiben az átadás ÁFA-kötelemmel jár, úgy azt a társulat fizeti meg.

Felkéri a polgármestert, hogy az átadás-átvételre vonatkozó szerződést kösse meg, az üzemeltetéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2003. április 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

György Pál: Még mielőtt bárkiben is kétségek merülnének fel az irányban, hogy én most jogosultan szólok-e vagy sem Önökhöz elmondom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 52 §-a értelmében – amit ma délben néztem meg – napirenden kívüli felszólalást nem csak a közgyűlés kezdetén lehet elvégezni, hanem a közgyűlés végén is abban az esetben, hogyha nem önkormányzattal kapcsolatos témakörben történik ez a felszólalás. Nos mivel ez nem önkormányzattal kapcsolatos témakör, és mivel ezt a polgármester úrnak előre jeleztem, úgy érzem, hogy jogosan szólalok most föl, de nem akarom Önöket sértegetni annál is inkább nem, mert felszólalásommal kérni szeretnék.

Az ülés elején én letettem Önök elé ezt a kis fakó sárga papírost, amely papíroson egy meghívó van megszövegezve. Ez a meghívó egy bálba invitálja Önöket és invitálom most a nyilvánosságon keresztül a város lakosságát is. Ez a bál pedig arra hivatott, hogy a bevétele egy része folytán ezen gyönyörű épület, a könyvtárunknak a további szépítéséhez járuljon hozzá. Ugyanis elterveztük azt a Könyvtárpártoló Alapítvány, amely több mint 10 éve működik, hogy a feljáró lépcsők melletti ablakok üvegeit kicseréljük Kustár Zsuzsa iparművész alkotásaira és ennek a finanszírozására szükség lenne az Önök támogatására is, illetve mindazoknak a támogatására, akik ezen a bálon részt vesznek. A támogatás azonban nem csak a bálon történő részvétellel valósítható meg, hanem támogatói jegyek vásárlásával is és még úgy is, hogy ha valaki az 1%-át ezen bejegyzett alapítványra, vagy alapítványhoz irányítja.

Litter Nándor: Köszönjük a bejelentést, tájékozatót. Ennek megfelelően akkor a továbbiakban zárt üléssel folytatjuk a munkánkat.

Zakó László: Csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy szép a szándék, de akkor lett volna teljes, hogyha báli szezonban lett volna ez a bál és nem a böjt időszakában.

 

 

SZÜNET

 

(A közgyűlés a szünetet követően zárt ülésen folytatta munkáját, melyet az erről szóló jegyzőkönyv tartalmaz.)

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 19.40 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

Dr. Gyergyák Krisztina
Litter Nándor
aljegyző
polgármester

 

 

 

2003. március 21. 1.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. március 21-én (péntek) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Schmidt László ügyvezető.

Litter Nándor: Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítom, hogy a képviselőknek több mint a fele jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.

A bevezetőmben elnézést szeretnék kérni, hogy pénteken délután tartjuk ülésünket, de a befektetőnek megígértem, hogy március 21-ig meghozzuk döntésünket.

Még egy másik üggyel kell kezdenem, mielőtt a kihirdetett napirendekre térnénk át. 2003. II. 26-án fogadtuk el a 10/2003. számon az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletet. Annak a záró rendelkezéseiben a 41/2000. számú önkormányzati rendeletet hatálytalanítottuk tévesen és a 10/2000. számút kellett volna. Mivel a mai két napirendi pontunk közül az egyikben erősen érintett a vagyonrendelet és azt nem szeretnénk elkerülni, hogy ha két vagyonrendelet lenne jelen pillanatban érvényben, mert akkor elég nehéz lenne az eligazodásunk, ezért 8 képviselőtársunk indítványára soron kívüli ülést hívok össze és még a meghirdetett napirendi pontok előtt döntenünk kellene erről a dologról, amit az előbb elmondtam, amit egyébként kiosztottunk mindenkinek. Talán sikerült áttanulmányozni, nem túl összetett a dolog.

A lényege az, hogy a 10/2003.(II.26.) számú rendeletnek a 19. § (2) bekezdésében a korábban megjelölt 41/2000.(XI.21.) számú rendelet, amit hatálytalanítunk, a helyett a 10/2000.(III.31.) számú rendeletet hatálytalanítanánk. Ez lenne a téma, amit meg kellene tárgyalnunk. A napirendet meg kell szavaznunk ebben az esetben is. Itt nyílt ülésről van szó, mert rendeletalkotással kapcsolatos téma van napirenden. Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel, kérdés, vélemény? Úgy látom, hogy nincsen. Kérem Önöket, hogy szavazzunk ennek a kérdésnek a napirendre vételéről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

Napirendi pont:

Javaslat a 10/2003.(II.26.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Tovább már nem is magyarázkodom, hiszen a bevezetőmben elég sok mindent elmondtam róla. Megkérdezem, hogy a témával kapcsolatosan van-e képviselőtársaimnak észrevétele, véleménye?

Tóth László: Amikor módosítjuk ezt a rendeletünket, akkor fel szeretném hívni a következőkre a figyelmet. A vagyonrendelet 12. § (11) bekezdése szerint a közgyűlés a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével a fenti kedvezményeknél kedvezőbb feltéteket is biztosíthat. Én úgy gondolom, hogy ez eléggé szűkíti a mozgásterét az önkormányzatnak, mert mi van olyankor, hogy ha most kerülnek majd elő olyan észrevételek, vélemények, hogy a kedvezmények mértékét azon kívül is növeljük, amelyekben nem foglalt állást a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság. Ha bent marad ez a kitétel, az együttes felállás esete, akkor ezzel valamit kellene csinálni. Én azt javaslom, hogy akkor vegyük már ki ezt, hogy csak a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság előzetes állásfoglalása alapján dönthet a közgyűlés a kedvezmény mértékéről.

Litter Nándor: Itt van előttem a 12. § (11) bekezdése, amely ezt szabályozza, amit hallottunk.

Tóth László: Úgy gondolom, hogy a közgyűlésnek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság előzetes állásfoglalása nélkül is adhat kedvezményeket azon felül, amit a rendelet előző passzusaiban megfogalmaztunk.

Litter Nándor: Logikusnak tűnik a dolog. Én Kolonics urat megkérdezem, hogy ebben az esetben mit javasol eljárásként. Maradhat-e így a szabályozás, vagy pedig hogy ha ilyen eljárást szeretnénk bármikor alkalmazni, akkor ez a szabály zavaró és módosítani szükséges? Kérem, legyen szíves erre válaszolni.

Dr. Kolonics Bálint: Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a bizottságok, mint szakbizottságok szakmai ajánlást, véleményt tesznek a közgyűlésnek. Segítik ezzel a közgyűlés munkáját. A közgyűlési döntést kizárólagosan és csak szakmailag befolyásolja egy bizottsági vélemény. Ettől fosztanánk csak meg magunkat. Esetlegesen akkor egy szakmai vélemény tudatában könnyebben tudunk nyilván dönteni itt a közgyűlésen. Ha ezt a közgyűlés felvállalja és az itteni tagjai a bizottságnak a képviselők, akik itt helyet foglalnak a közgyűlésen, hogy ha esetlegesen itt véleményezik a közgyűlés előtt, akkor a kedvezmény mértékével kapcsolatban itt kikérnénk a véleményüket. Lehet, hogy adott esetben az is elég lenne. Nyilván az automatizmus a mechanizmus gyorsabb lenne. Én a magam részéről – nyilván nem az én asztalom, gazdasági szakembereket kellene megkérdezni - hogy akkor nem a bizottság előtt, hanem itt a közgyűlésen. Nincs ehhez kötve a közgyűlés én azt gondolom.

Litter Nándor: Ez teljesen világos, nagyon szépen köszönöm a véleményt. Akkor Tóth úrnak a mondanivalóját úgy értelmezhetjük, hogy a közgyűlés dönthet ettől eltérően is. Amennyiben nincsen meg ennek a két bizottságnak az előzetes véleménye, akkor is alkalmazhat. Így értelmezhetjük együttesen. A jogi vélemény alapján így is értelmezhetjük. Akkor a javaslatot visszavonja Tóth úr, mondhatom így?

Tóth László: Igen, visszavonom.

Litter Nándor: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy esetleg más vélemény a soron kívüli ülés kiosztott témakörével kapcsolatosan van-e? Úgy látom, hogy nincsen. Kérem Önöket, hogy szavazzunk arról, hogy a 10/2003.(II.26.) számú vagyonrendeletünk 19. § (2) bekezdését a kiosztott anyagnak megfelelően módosítjuk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

16/2003.(III.21.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003.(III.21.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosításáról.

 

Litter Nándor: Kihirdetem a rendeletet. A 16/2003.(III.21.) számú rendeletünk, amely módosítja a 10/2003.(II.26.) számú az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletet. Ennek az 1. §-a. A rendelet 19. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közgyűlés többször módosított 10/2000.(III.31.) számú, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete hatályát veszti.

2. §: Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(A közgyűlés ezen napirendi pont megtárgyalását követően soron kívüli nyílt ülésen folytatta munkáját, amelyet az erről szóló jegyzőkönyv tartalmaz.)

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 16.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

Dr. Gyergyák Krisztina
Litter Nándor
aljegyző
polgármester

 

 

 

2003. március 21. 2.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. március 21-én (péntek) 16.20 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Schmidt László ügyvezető.

 

 

Litter Nándor: Folytatjuk munkánkat a meghívóban szereplő napirendi pontokkal összefüggésben. Javaslom a meghívóban szereplő két napirendi pontnak a megtárgyalását.

Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel, vélemény? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor szavazzunk a két napirendről!

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Zárt ülést javaslok, mivel az önkormányzat érdekeit jelentősen érintő témakörről van szó. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Úgy látom, hogy nincsen. Javaslom a zárt ülés elfogadását. Kérem, szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

Zárt ülés

 1. Merkantil Ingatlan Lízing Rt 15.000 m2-es logisztikai központjának megvalósítási feltételei (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Javaslat a gazdaságfejlesztő tevékenységgel kapcsolatos intézkedésekre (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

(A közgyűlés ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját, amelyet az erről szóló jegyzőkönyv tartalmaz.)

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 16.23 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat majdnem szó szerint tartalmazza.)

 

K. m. f.

 

Dr. Gyergyák Krisztina
Litter Nándor
aljegyző
polgármester

 

 

 

2003. március 25.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. március 25-én (kedd) 14.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Simánné Mile Éva osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. humánerőforrás-vezető, Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető, Tóthné Krémer Mária irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Hári László irodavezető, Zámbó Tamás beruházási ügyintéző.

Megjelentek: Dr. Batta István, Dr. Kelemen Marcell, Dr. Szabó András, Dr. Varga Mária Kuczoginé Tálos Amália a “Vasút a Gyermekekért” Alapítványi Óvoda vezetője, Makrai Márton ügyvezető, Lukács Ibolya ügyvezető, Czoma Péter ügyvezető, Schmidt László ügyvezető, Silló Barnabás ügyvezető, Lukács Ibolya ügyvezető, Gáspár András ügyvezető, Kámán László IKI igazgató, Győcze Gyula Városi Kincstár vezetője, Bozzay Balázs projekt menedzser a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség képviseletében, Pásztor András a Zalai Hírlap munkatársa, Nagy Csaba a Zala Rádió munkatársa.

 

Litter Nándor: Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt közgyűlés! Mindenkit tisztelettel köszöntök, egyrészt a vendégeinket akik megtisztelték a közgyűlésünket, illetve Önöket az önkormányzat tagjait, valamint a Hivatalnak a munkatársait. Javaslom, hogy kezdjük meg a munkánkat. Határozatképességet kell megállapítanom először. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.

Javaslatot tennék a napirendi pontok megtárgyalására. Egyrészt kérem vegyék figyelembe a kiküldött meghívóban levő napirendi pontokat a következő módosításokkal. A 21. napirendi pont, amely a Gazdaságfejlesztő Kht ügyeit tárgyalja és ezt a pénteki napon soron kívüli ülésünkön napirendre vettük. Ezzel kapcsolatosan Dr. Fodor Csaba javaslatot tesz arra, hogy ismételten tűzzük napirendre ezt az ügyet. Ezen belül csak egy részét kifejezetten a RACO Hungáriával kapcsolatos ügyet, természetesen ezeket zárt ülésen tárgyalnánk. Az indokokat amit Fodor képviselő úr megfogalmazott az előterjesztésében, vagy a szövegében én ezek alapján nem javaslom, hogy újra napirendi pontra tűzzük. Kérem, hogy szavazzunk erről. Ki támogatja? Én nem támogatom, hogy napirendre vegyük.

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm szépen, már vártam, hogy szót kapjak, ugyanis a közgyűlés tagjai közül Ön és én tudom, hogy mit írtam. Én azért mert én írtam, Ön azért mert Önnek adtam át a levelet, de a többiek nem tudják, tehát célszerű lenne ha tudnák, hogy miről kell szavazni. Valóban van egy olyan indítványom, ami a napirendekkel kapcsolatosan arról szól, nagyon szeretném, hogy ha a közgyűlés újragondolná a március 21-én hozott zárt ülési döntését és ma ismételten napirendre venné valóban a RACO Kft-vel kapcsolatos, ingatlanértékesítéssel kapcsolatban hozott határozat felülvizsgálatát netán talán módosítását is. A napirendi módosítási indítványomban nem tettem sem határozati javaslatot, sem semmiféle számot nem írtam, figyelemmel arra, hogy ez zárt ülésen történt és természetesen azt szeretném, hogy ha ez ismételten zárt ülésen történne, mert ezen a héten információm szerint még újabb tárgyalásokra sor kerülhet az önkormányzati képviselők a polgármester úr és az érintett cég között, tehát fontos lenne talán, hogy ezt még egyszer átnézzük. Ez volt az egyik napirendi módosítási javaslatom tisztelt polgármester úr.

Litter Nándor: Folytatom majd a többivel.

Dr. Fodor Csaba: Akkor majd szót kérek, hadd folytassam én.

Litter Nándor: Amikor 21-én döntöttünk arról, hogy hogyan kezeljük az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos igényeket akkor ezt követően én a RACO Hungária nagykanizsai vezetőjével felvettem a kapcsolatot és kértem azt, hogy folytassuk a közgyűlési felhatalmazásnak megfelelően a tárgyalásokat. Semmiféle olyan problémát nem vetett fel a kolléga ami arra enged következtetni, hogy nem tudnánk megállapodni. Tehát én a magam részéről nem kívánok ezzel foglalkozni, hogy ezt újra napirendre vegyük, de nincsen olyan információ a birtokomban, hogy ha egyszer én vezettem ezeket a tárgyalásokat, ami azt indokolná hogy újra tárgyaljunk az ügyről. Megfelelő felhatalmazások megvannak, úgy gondolom, hogy ezt követően kell visszahozni, hogy ha sikertelen lesz a tárgyalás. Én a magam részéről nem javaslom, hogy a napirendet újra tárgyaljuk. Kíván valaki ezzel kapcsolatosan szólni?

Kelemen Z. Pál: Méltányolom az Ön álláspontját, nem tudom, hogy mit ellenez és nem tudom, hogy Dr. Fodor Csaba úr mit nyújt be, ezért fogalmam sincs, hogy miről fogok szavazni. Tisztelettel arra kérem, hogy vegyük fel a zárt ülés napirendjére és ha akkor nem felel meg a feltételeknek, vagy olyan hogy nem kell vele foglalkozni akkor szavazhatunk és dönthetünk róla.

Cserti Tibor: Az én olvasatomban ugyanúgy hangzik a kétely oldaláról, hogy miről fogok szavazni. Polgármester úr előterjesztésében egy dologról hiszem azt, hogy kell szavazni, ha ő a felhatalmazások alapján úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat érdekei fokozottan hátrányos helyzetben vannak, vagy veszélyeztetve vannak és ilyen értelemben további tárgyalásra javasolja a képviselői indítvány alapján akkor gondolom, hogy így indokolt volna. Ha ezek elől elzárkózik akkor azt hiszem hogy ezt a sanszot meg kell adni nekünk a polgármesternek illetve a bizalmat, mert nálam ez bizalom kérdése.

Litter Nándor: Módosítom a javaslatomat, tehát nehogy úgy nézzen ki a dolog, hogy elzárkózom az ügynek az újratárgyalásától, az üggyel kapcsolatos érvek közgyűlés által történő megvitatásához, tehát módosítom a javaslatomat, kérem, hogy vegyük fel a napirendi pontok közé a RACO céggel kapcsolatos ügynek a megtárgyalását. Akkor nem kell erről szavazni súgja Röst János úr, tehát a napirendi. Fel kell venni napirendi pontok közé. Kérem szavazzunk róla!

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A RACO céggel kapcsolatos ügyet zárt ülésen fogjuk tárgyalni. Dr. Fodor Csaba önálló képviselői indítványt tett a 19. napirendi pont keretei között, itt van előttem a nyilatkozata amelyben visszavonja ezt az indítványt.

Dr. Fodor Csaba: A mai kiküldött napirendi pontok között van egy önálló képviselői indítványom a 19-es sorszám alatt amely a költségvetési rendeletünk felülvizsgálatára irányult volna. A mai napot megelőző időkben olyan információkat jelzéseket kaptam, amelyek az általam nem kívánt célokat és nem kívánt reakciókat váltották ki, ezért az indítványomat tisztelettel visszavonom, bár azt gondolom, fontos lett volna felülvizsgálni a költségvetési rendeletet, ha csak részben is igaz az álláspontom, akkor ez pár millió forintos megtakarítást jelentett volna és ebből a pár millió forintos megtakarításból mondjuk például a célzottan az óvodák és bölcsődék költségvetését fel lehetett volna emelni pár százezer forinttal, mondjuk egyik egyiket megsegíteni, hogy mondjuk új játékokat vásároljanak, de hát mint említettem, arra kényszerülök, hogy ezt a lépést megtegyem.

Litter Nándor: Annyit szeretnék mondani, hogy a felvetést mi valamennyien támogattuk, egyetértünk azzal, hogy ez a felülvizsgálat történjen meg, tehát semmiféle olyan kényszer nincs arra, hogy ne folytassuk erre a közös gondolkodást, tehát a leírt módon az áfa tartalmat megvizsgáljuk és amennyiben ez szükséges, ugye ez évek óta húzódó ügy szeretnénk ennek a végére pontot tenni. Tehát a napirendi pontok közül a 19. lekerül. Tóth László úrnak van két önálló képviselői indítványa. Az egyik gyakorlatilag az okmányirodával kapcsolatos, ugye jól mondom, a másik pedig az integrált közigazgatási informatikai rendszer. Magam részéről javaslom, hogy ezeket vegyük fel a napirendi pontok közé. Annyit szeretnék még elmondani, hogy két képviselőtársunknak volt korábbi időszakban két önálló indítványa a nyugdíjasok étkeztetésével kapcsolatosan különösen ennek a díjával összefüggésben a két képviselőtársunk az indítványát visszavonta azzal a feltétellel, hogy megoldást biztosítunk a nyugdíjasoknak a további étkeztetésnek az igénybevételére. Ennek megfelelően kiosztottuk azt a javaslatot, amely módosítja a 72/2002.(XII.12.) számú rendeletünket, amely megfelelő módon és jogszabályi kötelezettséget is figyelembe véve szabályozza a nyugdíjasoknak az étkeztetését. Ezt a témát akkor a napirendi pontjain közé felvesszük. Megkérdezem, hogy ezen kiegészítésekkel együtt. Napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele?

Halász Gyula: Napirend előtt szeretnék kétszer két percet kérni.

Bicsák Miklós: Majd a második napirendnél az interpellációknál szóbeli interpellációt szeretnék a tisztelt közgyűlésnek benyújtani szóban, és a kérdéseknél kettő közérdekű kérdésem lenne az egyik a játszóterekkel a témája, a másik pedig a bérlemény visszaadásával kapcsolatban.

Polai József: Szintén kétféle dologban szeretnék napirend előtt majd szót kérni.

Sajni József: Két dologban kérnék szépen két perces hozzászólási lehetőséget napirend előtt.

Budai István: A kérdéseknél egy kérdést szeretnék feltenni a hulladéklerakóval kapcsolatosan.

Dr. Csákai Iván: A kátyúzással kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni.

Kelemen Z. Pál: Napirend előtt szeretnék szót kapni Éljünk állampolgári jogunkkal címen.

Litter Nándor: Megkérdezem Önöket, hogy ki ért egyet az ilyen módosításokkal előterjesztett napirendi pontokkal. Kérem, szavazzunk!

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A napirendi pontokat elfogadtuk. Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokat kell meghatároznunk, mielőtt erről döntenénk megkérdezném a jegyző jelölteket, hogy nyilvános ülés tartására beleegyeznek-e. Egyenként kell erről nyilatkozni, kérem fáradjanak a mikrofonhoz.

Dr. Kelemen Marcell: Igen.

Dr. Batta István: Igen.

Dr. Varga Mária: Igen.

Dr. Szabó András: Igen.

Litter Nándor: Akkor a városi jegyzői munkakör betöltésével kapcsolatos napirendet azt nyilvános ülésen tárgyaljuk. Zárt ülések közé akkor felkerül a 21. napirendi pontnak a RACO-val kapcsolatos ügye, illetve javaslatot teszünk a 20. napirendi ponttól kezdődően zárt ülés tartására. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel.

Röst János: Javasolnám a 7. napirendi pontnak a felvételét, ez pedig az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervének a jóváhagyása, úgy gondolom, hogy vannak olyan terület bent, amelyek gazdasági érdeket sérthetnének a nyilvános tárgyaláson.

Litter Nándor: Egyetértek a javaslattal. További észrevétel úgy látom nincs. akkor javaslom, hogy erről szavazzunk, hogy az előbb felsorolt napirendi pontok zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra.

 

A közgyűlés 15 szavazattal 8 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: Jegyző asszony állásfoglalását kérem a tekintetben, hogy Röst János alpolgármester úr, mint a közgyűlés tisztségviselője előtt a kihelyezett táblája jogszerű-e a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlésén, ez a közgyűlési ülés kötelező kellékét jelenti, vagy pedig egy megnagyobbított hajtókájáról odakerült jelvénynek kell felfogni és hogy ha nem jogszerű akkor kérem intézkedését.

Litter Nándor: Jegyző asszonyt kérem, hogy ebben az ügyben nyilvánítson véleményt, és ebben akkor nem nyitok vitát, amit a jegyző asszony fog mondani azt fogjuk betartani. Kis türelmet kérünk, néhány perc, másodpercet kér a jegyző asszony tájékozódásra.

Dr. Csákai Iván: Az előbb egy szavazás történt amely SZMSZ ellenes volt, mert a pluszba felvett zárt napirendi pontokat külön kellett volna megszavazni, nem együttesen zárt ülést. Ez így elfogadhatatlan. Igen is ha elfogadjuk az előterjesztésben a zárt üléseket oké, de a pluszba amit felsoroltak, amit javasoltak azt külön kell megszavaztatni.

Litter Nándor: Jegyző asszony javaslatára szavazzunk akkor újra amiket Csákai úr javasol a viták elkerülése végett. Akkor javaslom, hogy Röst János alpolgármester úr javaslata szerint a 7. napirendi pontunkon szereplő a gazdasági társaságok 2003. évi üzleti tervét zárt ülésen tárgyaljuk. Kérem szavazzunk akkor erről!

 

A közgyűlés 12 szavazattal és 12 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Ha jól érzékelem, akkor Fodor Csaba úrnak a javaslata, tehát hogy a 21. napirendi pontból a RACO céggel kapcsolatos ügyeket szintén zárt ülésen tárgyaljuk, ez a másik olyan téma ami a napirendi pontokban nem szereplően kerülne zárt ülésre. Kérem önöket, hogy erről is szavazzunk, kérem önöket, hogy ezt zárt ülésen tárgyaljuk, hiszen önkormányzati érdekeket sértene a nyilvánosság. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Megkérdezem a közgyűlést, hogy akkora az előbbi zárt ülésre vonatkozó szavazást amikor megtettük akkor az elfogadható-e vagy akkor újra szavazzunk? A módosításokat megszavaztuk, akkor az összes napirendi pontról ennek megfelelően szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzői munkakörének betöltésére (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. Javaslat “Vasút a Gyermekekért” Alapítványi Óvoda nevelési feladatának megoldására (írásban)
 7. Előadó: Litter Nándor polgármester

 8. Helyi iparűzési adórendelet módosítása (írásban)
 9. Előadó: Litter Nándor polgármester

 10. Nagykanizsa, Szabadhegy városrész közművesítés beruházási programja és egyes telkek építési feltételeinek a meghatározása (írásban)
 11. Előadó: Litter Nándor polgármester

 12. Javaslat a 15/2001.(IV.4.) számú, az első lakáshoz jutók helyei önkormányzati támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)
 13. Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

 14. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2003. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)
 15. Előadó: Maros Sándor ügyvezető

  Lukács Ibolya ügyvezető

  Czoma Péter ügyvezető

  Gáspár András ügyvezető

  Schmidt László ügyvezető

  Ferencz József ügyvezető

  Silló Barnabás ügyvezető

 16. Tájékoztató a 2002. évben végzett tulajdonosi felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)
 17. Előadó: Litter Nándor polgármester

 18. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének céltámogatási pályázati igényei (írásban)
 19. Előadó: Litter Nándor polgármester

 20. Beszámoló az Ingatlankezelési Intézmény 2002. évi működéséről, valamint a lakás és nem lakás vagyon további működtetésének céljairól (írásban)
 21. Előadó: Kámán László intézményvezető

 22. Javaslat a Szent Cecília Zeneiskolával kötött megállapodás módosítására (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Javaslat az Általános Iskola Kiskanizsa tagintézményének megszüntetésére (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. Javaslat Erdei Iskola létrehozására (írásban)
 27. Előadó: Litter Nándor polgármester

 28. Javaslat a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására (írásban)
 29. Előadó: Litter Nándor polgármester

 30. Javaslat a Szegénység elleni Program meghatározására (írásban)
 31. Előadó: Litter Nándor polgármester

 32. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének középtávú külkapcsolati tervére (2003-2006 évekre, írásban)
 33. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002. évi külkapcsolati eseményeiről és javaslat a 2003. évi külkapcsolati tervre (írásban)

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 34. Tóth László önálló képviselői indítványai (írásban)
 35. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése …./2003 (….) számú rendelete a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 72/2002. (XII.12.) számú rendeletének módosításáról (írásban)
 36. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés

 37. Dr. Fodor Csaba indítványa a RACO Hungária Kft kérelmével kapcsolatban (írásban)
 38. Előadó: Dr. Fodor Csaba képviselő

 39. Javaslat a nagykanizsai 3182/2 hrsz-ú – volt lőtér – ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére (írásban)
 40. Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. A Cserfői hegyen található, 10656 hrsz-ú földterület értékesítése (írásban)
 42. Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. SZÖVIP Kft kérelme az 1970 hrsz-ú (régi piac) ingatlanra alapított földhasználati jog tárgyában (írásban)
 44. Előadó: Litter Nándor polgármester

 45. Javaslat a Nagykanizsa Fő u. 8. I. lph. 1/11. számú önkormányzati bérlakás bérlő kijelölésére (írásban)
 46. Előadó: Litter Nándor polgármester

 47. Javaslat a Nagykanizsa Postakert út 31. fsz. 1. számú önkormányzati lakás bérlő kijelölésére (írásban)
 48. Előadó: Litter Nándor polgármester

 49. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Tóth László

Sajni József

Papp Nándor

Kelemen Z. Pál bizottsági elnökök

 

Dr. Gyergyák Krisztina: Elnézést kérek, kicsit utána kellett néznem, hogy megfelelően indokolva tudjam elmondani az álláspontomat. Véleményem szerint mivel a közgyűlés jelenleg ugye hivatalos ülésén ülésezik és igazából az ide kitett nem is tudom minek nevezzem, igazából úgy gondolom, hogy nem lehet itt a közgyűlésen hivatalosan, mivel befolyásoló felirat van rajta, egyrészt párt jelkép van rajta, illetve egy igen felirat. Úgy gondolom, hogy jelenleg a hivatalos helyiségben a közgyűlés időtartama alatt ilyen nem lehet a képviselő urak előtt.

Litter Nándor: Megkérem a segítőinket, hogy vigyék el. Akkor a kiadott napirendi pontoknak megfelelően folytatjuk a munkánkat. Napirend előtti felszólalások következnek.

Halász Gyula: Április 12-én ügydöntő népszavazás lesz az egész országban, ahol az a tét, hogy sikerül-e az országnak felzárkózni, vagy elszigetelődni teljesen. A várható nehézségek ellenére, úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniós csatlakozásnak nincs alternatívája, így az SZDSZ részéről és az önkormányzati frakció részéről azt kérjük, hogy minél többen vegyenek részt a népszavazáson és minél többen szavazzanak igent.

Polai József: Két pontban szeretnék felszólalni, az egyik az volna, hogy még az elmúlt év nyarán levelezésbe kezdtem a Kiskanizsa, Bajcsai utca 113. számú ház mellett húzódó árokkal kapcsolatban, tisztítani kellett volna. Erre válasz is érkezett, hogy december hónapban még elvégezhetik ezt a munkát és szeretném jelezni, hogy még egész idáig, még a mai napig nem történ meg ennek a munkának a vállalása. Ez lett volna az egyik szeretném, hogy ha ez utólag megtörténne.

A másik felvetésem pedig az volna, hogy a tapasztalat az általában, hogy Kiskanizsán a közhasznú munkásoknak a hasznosítása elvitele gyakori, tehát meg szokott történni, hogy különböző városrészekben dolgoznak ezek az emberek. Hozzá kell tenni azt, hogy Kiskanizsán még nem fordult az elő, hogy más terület közhasznú munkásai bár ugye én globálisan Kanizsában gondolkodom, tehát nem tartanám ezt nagy problémának, hogy őket elviszik Kiskanizsáról, csak lenne elegendő feladat ott is és úgy gondolom, hogy amennyi időben órában alkalmazták őket más területeken, legalább ugyanannyit kapjunk vissza mi is más munkaerők révén és végezzenek nálunk is el feladatokat. Tehát ez komoly probléma és netán nem találnak munkát én fogok tudni jelezni és segíteni ebben.

Litter Nándor: Továbbítjuk ezt a felvetést a VIA Kanizsa felé. Információm szerint a VIA Kanizsa készíti a programot ami a tavaszi és az éves munkát összeállítja a rendelkezésre álló források szerint és a legsürgősebb munkákat fogja ebbe majd belerakni ebbe a feladattervekbe.

Sajni József: Az első az tulajdonképpen az egy bejelentés lenne, mégpedig nem másról szól, mint az, hogy Nagykanizsa-Miklósfa városrészben létrehoztunk egy konzultációs munkacsoportot ami olyan feladattal működik, közel azonos feladattal, mint a részönkormányzat, tehát de ez nem zárja ki ennek a megalakítását, de az, hogy ez elsősorban az én munkám segítésére illetve egy ilyen informális összejöveteleken, az információ áramlást biztosítjuk és erről egy példányt fogok a polgármester úrnak adni.

A másik egy felhívás lenne, még pedig azért született meg bennem a gondolat, mert a várost felveti a szemét. A családi házas lakóövezeteken kívül szinte mindenhol mindent hord a szél, tele van a város nagy része olyan szeméttel, ami a tél folyamán felhalmozódott, de az egyik helyről a másikra. Felhívásom lényege a következő lenne, most mi a Miklósfa városrészt a diákokkal kitakarítjuk, ennek kapcsán született meg az a gondolat, mi lenne akkor, hogy ha felhívnánk esetleg az általános iskolákat, hogy mindenki a beiskolázási körzetében tegye azt meg, hogy menjen végig és gyűjtené össze azt amit egyébként senki nem fog, ehhez én kérném szépen és gondolom, hogy Gáspár András úr és a Saubermacher ebben segíteni fog az összegyűjtéshez esetlegesen zsákok biztosítása, illetve annak az elszállításával.

Azt kérném, hogy egyszer az általános iskolák tegyék meg a beiskolázási körzetükben, gondolom én, hogy egy nagyon hasznos munkavégzés lenne, egyébként is most van ugye a környezetvédelmi hét. Azt hiszem, hogy ennél okosabbat nem lehet tenni egy ilyen héten, vagy akár a jövő hét elején. Ezen kívül pedig minden egyes lakóépület környékén, ahol illetékességi terület van, tehát erre is vonatkozóan, hogy szemetet gyűjtsenek össze, ott pedig azok tennék meg. Lehet hogy a város jobb képet mutatna ezek után az akciók után. Nem tudom, hogy a kérdésemet is feltehetem, vagy várjam meg a kérdésre vonatkozó időszakot.

Kelemen Z. Pál: A Szocialista képviselőcsoport nevében egy nyilatkozatot szeretnék felolvasni. Mi 13 egyénileg megválasztott képviselők: Litter Nándor, Budai István, Gelencsér Gábor, Csordásné Láng Éva, Dr. Szabó Csaba, Kelemen Z. Pál, Papp Péter Pál, Tóth László, Dr. Horváth György, Bicsák Miklós, Szányiné Kovács Mária, Fodor Csaba és Stróber Gábor tisztelettel arra kérjük választóinkat, választókörzetünk lakóit, Nagykanizsa lakóit, hogy április 12-én a népszavazáskor mondjanak igent az Európai Unióra.

Litter Nándor: Arról szeretném tájékoztatni a város közvéleményét, illetve a képviselőtársaim nagy része tud arról, hogy mi együtt a képviselők együtt is szeretnének egy ilyen nyilatkozattal fordulni a város lakosságához, bízom benne, hogy valamennyien alá fogjuk írni.

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Szeretném kérni, hogy az utólagosan kiosztott anyagokat is amiknek most sajnos elég nagy a mennyisége, de az előkészítéssel járó problémák miatt alakult így. Folytassuk ezzel a munkánkat. Annyi módosítást szeretnék tenni, hogy a 7. és a 11. oldalon kétszer szerepel ugyanaz a pont, ez egy technikai tévedés, de az értelmezését az anyagnak nem zavarja.

Cseresnyés Péter: Két ponthoz szeretnék kérdést feltenni és egy újabb kérést megfogalmazni, azért mondom, hogy újabb kérés, mert a múltkori közgyűlésen elhangzott kérdésemmel kapcsolatos kérés lesz ez is. A 3. oldal 4. pont az M7-es autópálya Becsehely-Nagykanizsa szakaszának kiépítésével kapcsolatban, szeretném megkérdezni, hogy a város vezetése tudja-e, hogy mikor fog megépülni ez az autópálya. Megmondom, hogy miért kérdezem ezt. Azért mert az utóbbi napokban, hetekben, szinte hétről hétre, napról napra változott az az időpont, annak ellenére, hogy február 19-én van egy kormány határozat, amelyik a programot, a szakaszolást behatárolta és leírta. A Kormány előterjesztése szerint 2006-ig meg kellett volna épülnie a Becsehely-Nagykanizsa autópálya szakasznak. Én Göndör István képviselőtársammal beszéltem aki, azt mondta hogy meg is fog addig épülni, az előterjesztés szerint 2006-ig el kellett volna kezdeni az építkezést Göndör képviselőtársam azt mondta 2006-ig meg fog épülni. Tegnap egy interpelláció hangzott el a Parlamentben, amire a választ a GKM államtitkára adta meg és az a szomorú adat jött a válaszból elő, hogy Nagykanizsa és Becsehely közötti szakasz megépítése 2005-ben fog elkezdődni a tervek szerint és 2007-ben fejeződik be. Balatonszertgyörgy és Nagykanizsa közötti szakasz 2005-ben fog elkezdődni és 2009-ben fogja elérni a várost.

A kérdésem az, hogy a városvezetés hogy tudja ezt, az időpontokat, a másik, hogy ha nem biztos ez az egész időpont, hogy az egyik kormánypárti képviselő mást mond, mint az államtitkár, akkor azt szeretném kérni úgy ahogy múltkor is kértem, hogy járjunk a végére, ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy mi Nagykanizsaiak milyen gyorsan érünk le az Adriai tengerpartra, hanem arról, is szó van, hogy a beruházók akiknek fontos az autópálya jönnek, vagy nem jönnek ezek a beruházók. A másik kérdésem, a polgármesteri beszámolóval kapcsolatos egyik pont a 6. oldalon a 3. pont a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos szerződéstervezet, hogy ha mód és lehetőség van rá szeretnénk elkérni és megnézni, és mindjárt ez alapján a pont alapján a határozati javaslatoknál a 2. pontban azt hiszem összefügg ez a két pont, egyetért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek fűtéskorszerűsítési programjával a pályázati dokumentációt véleményezi a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja.

Azt a javaslatot, módosító indítványt tenném, hogy ne a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatásköre legyen, hanem a testületé. Itt nem két forintról van szó, nagyon komoly pénzekről fogunk dönteni, ebben az esetben, hogy ha ez meg fog valósulni.

Litter Nándor: Hadd reagáljak erre, mindjárt amit tudok. Az M7-es autópályával kapcsolatosan levelet juttattunk el Medgyessy Péter miniszterelnök úrhoz, és választ kérünk arra, hogy mikor fog megépülni az autópálya, tehát ebben és sok másban is teljesen közös állásponton vagyunk. A másik dolog, hogy április 1-én, ott tévesen szerepel sajnos, mert ez egy korábbi időpontja volt az Autópálya Rt vezérigazgatójának amikor Nagykanizsára jön, tehát április 1. napja az új időpont amikor ide érkezik, tehát akkor fogunk személyesen egyeztetést tartani ezekről az ügyekről. Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan, itt nem tudom, hogy pontosan mire gondoltál, de itt még szerződésről nincs szó, egyenlőre még nincs szerződés, most csak arról van szó, hogy kiírnánk a pályázatot és várnánk erre a pályázatra ajánlatokat. A pályázati kiírást állítaná össze véleményezni a Gazdasági Bizottság. Ezt követően a szerződést, ott nagy horderejű ügyről van szó, az ide kerül a közgyűlés elé Egyetértek a javaslattal, mi így értelmeztük a leírtakat. Kérem akkor, hogy ezt így elfogadni.

Gelencsér Gábor: A 8. oldalon a 6. pontban szerepel a fénymásolók vizsgálatának a jelen helyzete, szeretnék ebbe egy határidőt kérni és hogy az előzetes egyeztetésünk alapján az áprilisi közgyűlésbe kapnánk meg ennek az eredményét.

Litter Nándor: Ezzel egyetértek, ezt a határidőt rögzítjük, ezzel kiegészítjük a feladatot.

Dr. Csákai Iván: A 3. oldalon az 5. pont a Kanizsa TV Kft ügyvezetőjének a költségtérítésének engedélyezése, ez most engedélyezés, vagy figyelmeztetés. Mert engedélyezem, úgy hogy fölhívom a figyelmét, de ez ott van, hogy engedélyezem, de utána csak figyelmeztetem. Egy kicsit furcsa. A válasz, a polgármester úrnak a polgármesteri tanácsadókkal kapcsolatban számomra ez elfogadhatatlan a válasz, hisz ez nem egy eseti, egyedi felhatalmazás, egy egyedi megbízás, egy hosszú lejárató kötelességvállalás az önkormányzat részéről és hogy ha egy ilyen van akkor ezt az SZMSZ-ben mint intézményt rögzíteni kell, hogy lehet egy ilyen. Igen is az SZMSZ-ben kell szerepelnie és külön soron kell szerepelnie a költségvetésben, mert az hogy az Ügyrendi, Jogi Bizottság erre áldását adta, ez számomra furcsa, mert az Ügyrendi és a Jogi Bizottság is láthatta volna, hogy ez egy hosszú lejáratú kötelezettségvállalás, amelyik nem megy csak úgy, hogy na most áldást adok rá és több millió forint szépen elmegy.

A 13. oldalon szeretném, hogy ha a 10. szakaszt, vagy a 10. pontot valaki magyarról magyarra lefordítaná számunkra. Ingatlankezelési Intézmény és a Szociális Foglalkoztató azon dolgozóinak további bérfejlesztésére etc. etc. tehát egyszerűen, ha elolvassa valaki ezt normálisan ezt az egész szakaszt, akkor nem tudja miről van szó. Én tudom, hogy miről van szó, hogy túlfizetés volt, és hogy a küszöbnek kell elérnie azt, amíg elérik az emberek, de nem ez van ide leírva. Ez egy abszolút magyartalan megfogalmazás. És van egy, nem tudom, hogy a Kórház főigazgatója egyet érte-e velem az alapító okiratban az intézmény felügyeleti szerve a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, de a szakmai felügyeletet a megyei ÁNTSZ gyakorolja. Ennek is kellene szerepelni benne. Az törvényi kötelezettség, akkor azt nem kell.

Litter Nándor: A Kanizsa TV Kft-vel kapcsolatosan belső ellenőri vizsgálat állapította meg, hogy nem voltak teljesen rendben a saját gépjárműhasználatok. Erre szólítottam fel az ügyvezetőt, hogy a törvényes rendet állítsa helyre és takarékosan bánjanak ezekkel a költségekkel. Ez az egyik rész e a dolognak, a másik része, hogy az ügyvezető saját gépjárműhasználatát, csak a munkáltatói jogokat gyakorló engedélyezheti és e nélkül nem történhet meg saját gépjárműhasználat. Pontosan erről van szó, ha nem sikerült visszatükrözni akkor elnézést kérek.

Tanácsadókkal kapcsolatosan úgy gondoljuk jogi értelmezésben, ez így rendben van ahogy leírtuk. A jogosítványok megvannak, tehát nem érzek problémát. Szociális Foglalkoztató, Ingatlankezelő a lényeg az, hogy mindaddig plusz béremelésben nem részesülhet az a csoport, akiknél a korábbi közgyűlési határozatot nem tartották be, a lényege ez, mi úgy érezzük ebből ki lehet olvasni, de ha nem akkor ha szükséges a pontosítás akkor azt kérem tőled, hogy ezt a pontosítást légy szíves tedd meg. Kórházzal kapcsolatosan rendeződött a dolog.

Halász Gyula: Kérdést szeretnék feltenni a 7. oldal 4. pontjával kapcsolatban, ez a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal kapcsolatos. Mikor ír ki pályázatot a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nagykanizsán megüresedő helyre, illetve az ígéret szerint mikor bővíti egy fővel a nagykanizsai létszámot?

Litter Nándor: Megkérem a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési ügynökség képviselőjét, hogy egyrészt, hogy ha szükséges, akkor kiegészítést tegye meg az anyaghoz, illetve a 2003. évi aktuális tervekről néhány mondatban és akkor Halász Gyulának a kérdésre is lehet válaszolni.

Bozzay Balázs: A napirenddel kezdeném ha megengedi képviselőúr és polgármester úr. A beszámolót képviselőtársaik látták, ehhez külön kiegészítést nem tennék, inkább, hogy ha csak kérdésük van ezzel kapcsolatosan akkor természetesen nagyon szívesen. Ezt megelőzően annyit szeretnék mondani, hogy Győrffy Gábor úr az Országos Területfejlesztési Tanács mai ülése miatt nem tudott jelen lenni. Ezen a Nemzeti Fejlesztési Tervet és a Területfejlesztési törvény módosítását tárgyalják és a regionális elnök urat képviseli, helyettesíti, elnézését kéri Önöktől.

A 2003. évi tervekkel kapcsolatosan azt emelném ki, hogy az egyértelműen a felkészülés ideje lesz a régió részére a felkészülést pedig négy olyan témában emelném ki, ami talán a képviselő urak figyelmét is felkeltik. Az első lesz egy úgynevezett Mátra program amelyikben szakértőket kérdeznek meg a strukturális alapokra képeznek ki szakértőket 20-20-20-at képeznek ki a három strukturális alapba. Tulajdonképpen az infrastruktúra fejlesztésbe, a szociális témakörökbe és az agrártémakörökbe. Ez Nagykanizsa térségében mindegyik adott témakörre egy-egy fő képzését jelenti. Hiszen kistérségenként, kistérségi KSH körzetenként 3-3 főről van szó. Rendkívül fontos még a projekt fejlesztő alap, amelyik kapcsán a magyar kormányzat 7 milliárd forintot tud biztosítani projektek előkészítésére. Ez a projekt előkészítő alap, ez az úgynevezett PJF angol rövidítéssel, várhatóan a jövő hónap során kerül meghirdetésre, ennek kapcsán a régióban 7-8 kulcsprojekt kerülhet olyan mértékben kidolgozásra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv forrásaira azonnal benyújtható legyen. Országosan ez mintegy 10-120 projektet jelent. Ez még pontosan nem tudható milyen területekre, hiszen ennek a témakörei kötődni fognak a Nemzeti Fejlesztési Tervnek operatív programjaihoz. Ez lenne a harmadik témakör amivel a régió foglalkozni fog, illetve a regionális tanács, a regionális ügynökség. Ennek kapcsán március 31-ig országosan lezárul a Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiai része, április 30-ig az úgynevezett operatív programok amik teljesen konkrétan tartalmazzák a szakmai célokat, és mint egy októberig zárul le olyan szinten a Nemzeti Fejlesztési Terv, amelyik már a 2004. évtől élő pályázati kritériumok szintjén tulajdonképpen meghatározzák a teendőket. Természetesen mindezen feladatokat még befolyásolni fogja a területfejlesztési törvény és azért hagytam ezt a végére, mert akkor ennek kapcsán válaszolnék is erre a felvetésre. Területfejlesztési törvény módosítása ugye Önök előtt is talán ismert, hogy folyamatban van. Remélhetőleg mi is most már azt reméljük, hogy viszonylag rövid zárt időn belül ez tisztázásra kerül. Nagyon sok mindent ez befolyásolni fog a régióknak a működésében, a régiók és a megyei jogú városok működésében ennek a kapcsolatában például a megyei jogú városok és a kistérségeknek a képviseletének a kapcsolatában a többi egyéb kérdésben. És azt kell elmondanom, hogy sajnos ezzel párhuzamosan, ehhez kötődik a részben financiális háttereknek a megteremtése. Itt válaszolnék akkor a kérdésére. A regionális fejlesztési ügynökség polgármester úr az tagja a regionális fejlesztési tanácsnak, látta a tavaly évi pénzügyi beszámolóját sajnálatos módon a regionális fejlesztési ügynökségnek nem csak a Nyugat-dunántúlinak, bármelyiknek Magyarországon a finanszírozási konstrukciója úgy néz ki, hogy a finanszírozási struktúrájából most már lassan 20%-ot sem ér el az állami támogatás ez csak azt a részt érinti az állami támogatás, ami a regionális tanács működéséhez kötődő kiadásokat fedezi. Emellett az ügynökségnek a további tevékenységét pályázatokból döntően ezzel is az a probléma, hogy döntően utófinanszírozásos pályázatokból kell megoldania, és miután a törzstőkéje olyan alacsony, hogy áthidaló megoldásokat sem tud hitelből fedezni, ezért tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy amíg ez a likviditási helyzet áll fenn addig most az ügynökség olyan helyzetben van, hogy a létszámbővítés lehetősége sajnos nem áll fent, egészen addig amíg az első szabad forrásunk nem áll rendelkezésre erre. Gyórffy Gábor úr egy decemberi fórumön Önöknek erre ígéretet tett, hogy itt bővítés fog megtörténni amit a március 6-i regionális tanács ülésén ismét megerősített, azzal a pontosítással, hogy ez a finanszírozás sajnos a likviditási helyzet miatt az a finanszírozási forrást várjuk, amelyik szabadon felhasználható, vagy munkatársat vehetünk fel, ez várhatóan meg fog oldódni. Azt gondolom, hogy a mostani elképzeléseink szerint legkésőbb egy olyan félév tájét, olyan 6. hónap táján várható a finanszírozásnak a rendelkezésre állása. Nem tudom hogy ez a válasz kielégítő volt-e?

Halász Gyula: Köszönöm a tájékoztatását, engem ez a válasz nem elégít ki, hiszen a Győr-Moson-Sopron megyében a tanácsnak a 80%-a dolgozik, még azt hiszem Szombathelyen egy fő, Zalaegerszegen úgy tudom Önnel együtt két fő. Én nem igazán tudom ezt az álláspontot elfogadni, de köszönöm a tájékoztatást.

Litter Nándor: Még egy kiegészítés lenne a beszámolóhoz, hogy a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodás 6.1. pontjának kell kiegészülnie, hogy térítésmentesen kerül átadásra a Rozgonyi u. 1. szám alatti ingatlan, korábbi megegyezés szerint ez csak pontosítást jelent, és eddig is így került átadásra, csak véletlenül ez a szó kimaradta megállapodás tervezetből, kérem, hogy értsék ezt bele.

Budai István: A polgármesteri tájékoztató 8. oldalának 7. pontjával kapcsolatosan szeretnék én egy-két gondolatot elmondani amikor ezt a 243/2002. határozatot hozta a közgyűlés, akkor az vezérelt bennünket, hogy az Uszoda törzstőkéjét nem indokolt ilyen szintre emelni, mert ez egye későbbi időpontban egy esetleges veszteségrendezés, vagy bármilyen tőkemozgás esetén hátrányos helyzetet hozhat. Ez volt a mi akkori álláspontunk, akkor döntött a közgyűlés és ebbe én úgy érzem, hogy akkor nem is döntött rosszul, hogy tőketartalékot ad át. Na most időközben ugye fölvetődött ez a dolog, hogy ez így nem jó, mert csak törzstőke emeléskor, vagy alapításkor lehetne ilyent megtenni. Elég sokat foglalkoztam az utóbbi időben ezzel és fölvettem a kapcsolatot a Szita úrral, az önkormányzat könyvvizsgálójával, nehezen ugrott be a neve, és közösen körbejártuk ezt a dolgok a könyvvizsgálói kamarával együtt és arra a megállapodásra jutottunk mi, hogy úgy lehet ezt a kérdést legalizálni, illetve helyrehozni, hogy az uszoda részére folyósított 44.5 millió Ft-ból egy kisebb hányadot, vagy kisebb összeget, ezt félmillió forint nagyságrendben javaslom, törzstőke emelésre a 44 millió Ft-ot pedig tőketartalékba kellene továbbra is adni. Ezzel nem növelnénk jelentősen a jegyzett tőkét. Azért is merem ezt mondani, mert írásbeli anyagot is beszereztük. Itt azt mondja a tőketartalék növelésére vonatkozó szabály, hogy egységnyi jegyzettőke emelése bármekkora jegyzett tőke felemelés hozzájárulást is megalapozhat. Hogy ha ez így van és ennek egy feltétele van, az ,hogy a jegyzettőke emelése cégbíróságon be kell jegyeztetni.

Arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a közgyűlési határozatot ennek megfelelően módosítsa és akkor ez megfelel a törvényi előírásoknak. Leírtam az általam javasolt határozati javaslatot, amely a következőképpen szólna, hogy Nagykanizsa Uszoda Kft részére visszafizetési kötelezettség nélkül átadott 44, 5 millió forintból 500.000 Ft-ot a törzstőke emelésére, 44 millió Ft-ot pedig a tőke tartalékként kell elszámolni. A törzstőke emelést a cégbíróságon be kell jegyeztetni. Határidő április 30. Felelős Litter Nándor polgármester és az ügyvezető. Amennyiben Önök is ezzel egyetértenek akkor majd így kérem ezt megszavazni. Még egy dologról szeretnék nem ez ügyben még egy témában az Innoprofil vizsgálatával kapcsolatosan ugye a 10. oldalon a 15. pontban beszélünk arról, hogy megvizsgálta ezt az eseti bizottság ezt az ügyet, ugye mindkét fél részéről bizonyos mulasztást érzünk és ennek kivizsgálását kérjük, de mi ennél továbbmentünk, mi azt is javasoljuk a jegyzőkönyvben, hogy meg kell állapítani a bérleti díj nagyságát intézkedéseket kell tenni annak behajtására. Meg kell állapítani ott elfogyasztott közüzemi szolgáltatások díját, mert ugye az sincs kiszámlázva és hát ugye körülnéztünk mi, hogy az Innoprofil kérte, hogy az ottani beruházások érétkét számítsuk be az eddig föl nem számított bérleti díjak összegébe, hát ilyent mi nem tapasztaltunk, ami ott van az minimális érték. úgy gondolom, hogy ezzel együtt kellene így a témát tárgyalni.

Polai József: Az 5. oldal 9. pontjához szeretnék hozzászólni, a főiskolai kampusz kialakításával kapcsolatos pályázati forrásigényünkkel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, miszerint úgy kaptunk tájékoztatást, hogy kétségessé teszi a forrás elnyerését valami körülmény, azt szeretném kérdezni, hogy az Oktatási Minisztérium tájékoztatójában mi szerepel ami kétségessé tette a címzett pályázati támogatás igénybevételét, illetve mi az oka annak, hogy nem felelünk, meg, ha nem felelünk meg a pályázati kiírásnak, illetve milyen más forrásokat vehetünk igénybe, azért, hogy ezt a pályázatot, illetve munkálatokat megtudjuk indítani.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az akadályozza meg, hogy ki van írva a pályázati feltételek között, hogy milyen területen lehet pályázni és ez a pályázati kiírás a felsőoktatási intézményeket nem tartalmazza, és határozott céllal, tehát halmozottan hátrányos területen elhelyezkedő iskolákra vonatkozik, tehát tételesen felsorolja azokat a prioritásokat amik mellett be lehet nyújtani. Még egyszer felsőoktatási intézményre nem is vonatkozik a pályázati kiírás.

Litter Nándor: Annyit kiegészítésül hozzá szeretnék tenni, hogy találkozunk az Oktatási Minisztérium politikai államtitkárával és a címzett támogatások közé szeretnénk bevenni, tehát mindenképpen megoldást keresünk, hogy ez elindulhasson. Egyébként a tervezési munkálatok elindultak tehát az amit a közgyűlés elhatározott az a tevékenység folyik.

Tóth László: Csákai képviselőtársam kár hogy nincs a teremben, de minden olyan esetben amikor az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságban levő képviselőtársaim, bizottságtag társaimnak a szakmai, emberi hitelét tisztességét illetve nem kellően megalapozott kritikai észrevételeket tesznek a bizottság munkájával kapcsolatban azt már több alkalommal, erőteljesen és ezúttal is visszautasítom. Képviselőtársam elolvasta volna a 9. oldal 10. bekezdését egyértelmű volt a bizottságnak az állásfoglalása és úgy gondolom, hogy mindenben megfelelt a törvényi előírásoknak is.

Papp Péter: Pontosítani szeretném, ami a határozatok között a 16. oldalon a 10. pontban szerepel, tényleg értelemzavaró. Az öt soros határozatnak az ötödik sora onnan, hogy amíg, azt javaslom úgy pontosítani, hogy amíg a bértábla szerinti besorolási bérük nem éri el a meglévő tényleges besorolási bérüket. És akkor ez így a valóságot fejezi ki.

Csordásné Láng Éva: Egy kiegészítést szeretnék tenni a 11. oldal 7. pontjánál az általános iskolák felsorolásánál. A Zemplén Győző Általános Iskola kimaradt az alapító okirat módosítás kapcsán, holott ugye június végi határidővel szűnik meg az intézmény, tehát kérem, hogy kerüljön be.

Litter Nándor: Nincs több hozzászólás, úgy érzem, hogy itt a menetközben a felvetődő kérdésekre választ adtunk, azokat a kiegészítéseket amik az egyes határozati javaslatok pontosítását jelentik azt elfogadom és támogatom ennek megfelelően kérem hogy szavazzunk a határozati javaslatokról.

Első határozati javaslatunkban a 242/2002.(IX.10.), a 246/2002.(IX.10.), a 270/2002.(IX.10.), a 309/11/2002.(IX.10.), a 6/5,15,19/2003.(I.28.), a 7/2003.(I.28.), a 8/1,2/2003.(I.28.), a 9/2003.(I.28.), a 13/1,2,3/2003.(I.28.), a 14/1-3/2003.(I.28.) és a 17/2003.(I.28.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 5 ellenszavazattal a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Második határozati javaslat, a fűtésrekonstrukcióval kapcsolatos feladatok elindításáról határoznánk és az úgy valósul meg, ahogy Cseresnyés képviselőtársam. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Harmadik határozati javaslat szerint újra pályáznánk a Turizmusfejlesztési program tekintetében az Uszodára vonatkozó fejlesztésekre. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 4. a következő, itt sorszámozási hiba van. Ezt annyiban módosítanám az elhangzott képviselői indítványnak megfelelően, hogy én Győrffy Gábortól fogom kérni, hogy legalább az eredeti állapotot állítsuk helyre minél előbb és amennyiben az ügynökségnek a financiális dolgai rendeződnek akkor ígéretnek megfelelően a második munkakör betöltését is kérjük. Kérem önöket, hogy ennek megfelelően szavazzunk az új 4. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Az 5. pont: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyása. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 5. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 6. határozati javaslat következik. Budai úr módosító javaslatát figyelembe véve úgy módosulna ez a rész, hogy 44 millió forint tőketartalékba, ha jól figyeltem, és 0,5 millió forint pedig törzstőke emelési célt szolgálna, kérem, hogy ennek megfelelően ezt fogadjuk el. Kérem szavazzunk!

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 7. határozati javaslatban a Halis István Városi Könyvtár és a Móricz Zsigmond Művelődési Háznak a továbbképzési tervét hagyjuk jóvá. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 7. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 8. határozati javaslat szerint ezeknek a felsorolt intézményeknek amit kiegészítünk a Zemplén Győző Általános Iskolával fogadjuk el az alapító okiratait egységes szerkezetbe foglalva. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 8. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 9. határozati javaslatunk szerint Az utógondozásban részesülő fiatalok elhelyezését elősegítvén 3 év határozott időtartamra a Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. 5/5. szám alatti, 30 m2 alapterületű, egy szoba, komfort fokozatú lakást a Zala Megyei Önkormányzat részére biztosítja. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 9. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A következőkben a 10. határozati javaslat szerint elfogadja a közgyűlés, hogy a rendkívüli hó-helyzet miatt a többletköltségek részbeni fedezésére pályázatot nyújtunk be. Igen abszolút számok szerepelnek a kiegészítésünkben, tehát azok bekerülnek ide a határozatban és ezt a kettőt együtt értelmezve szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 10 pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 11. számú határozati javaslat szerint az Ingatlankezelési Intézmény és a Szociális Foglalkoztató dolgozóinál a további bérfejlesztések ügyeit szabályoznánk a leírtak szerint annyi módosítással amit Papp Péter úr elmondott, utolsó előtti sor, utolsó előtti szavától, tehát amíg a bértábla szerinti illetmény el nem éri a meglevő tényleges béreket. Ugye tehát így fogalmaztál, ha jól emlékeszem. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 18 szavazattal 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 11. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Következő 12. határozati javaslatunkban a Horvát Kisebbségi Önkormányzat illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő szerződés-megállapodást hagynánk jóvá, azzal a kiegészítéssel, amit az előbb én itt felolvastam, tehát, hogy térítésmentesen történik meg továbbra is a helyiségeknek az átadása. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 12. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A kiegészítésekben újabb határozati javaslatok szerepelnek. Kérem, hogy külön szavazzunk ezekről. Így a 13. javaslat következik, itt a számozás szintén változik, ezért megértésüket kérem. A 309/18/2002.(IX.11.), a 19/1/2003.(I.28.) és az 58//2/2003.(II.25.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Következik a 14. határozati javaslat, amelynek megfelelően az Oktatási Kulturális és Sportbizottság javaslatot tesz különböző alapítványok és szervezeteknek a támogatására. Kérem, hogy a Bizottság javaslatának megfelelően ezt fogadjuk el. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 15. határozati javaslat következik. Amely a Nemzeti Földalapról szóló rendelet szerint a Helyi Birtokhasznosítási Bizottságba kell egy személyt megválasztanunk, és itt nincs javaslat, ezért van egy kis apró zavar. Megkérdezem, hogy van-e javaslata a képviselőtársaimnak?

Kelemen Z. Pál: Szavazzuk le a többi határozati javaslatot, utána kérnénk pár perc technikai szünetet és akkor erre a pontra térjünk vissza.

Litter Nándor: Köszönöm szépen, a javaslatot elfogadom.

Következik a 16. számú határozati javaslat, amelynek értelmében Gleisdorf város polgármesterének meghívására március 28-án a polgármester és két köztisztviselő Gleisdorfba utazik. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 17. határozati javaslat következik. Kanizsa Zsinagóga Alapítvány alapítói felkértek bennünket, hogy két személyt jelöljünk a kuratóriumba én javaslom Halász Gyula önkormányzati képviselőt és Szamosi Gábor köztisztviselőt jelöljük a kuratóriumba. Kérem, hogy értsenek ezzel egyet. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 17. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A 18. határozati javaslat következik, amelyben egyetértésünket fejezzük ki, a BM-mel kötendő okmányirodával összefüggő többletfeladatok egyszeri támogatására vonatkozó szerződés megállapodás aláírására. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 19-ről azaz a régi 20-ról szavaztunk összevontan az előbbi vis major keret megállapításánál, pályázati elfogadásnál. A 21-el összefüggésben ami most ugye 20.-á alakul a polgármester kapna egy felhatalmazást arra, hogy a Régi Jó Hagyományteremtő és Őrző Egyesülettel kapcsolatosan a város napjával összefüggésben a szerződést kösse meg, ez azért került ide vissza, mert azt el kell mondani, hogy a Régi Jó Egyesült teljesítette azokat az elvárásokat amik az önkormányzati közgyűlés meghatározott számára, egyrészt a regisztrálásra került, mint egyesület, másrét az OKSB elfogadta azt a programot költségvetéssel együtt amit elé terjesztette, tehát azok a feltételek amit mi meghatároztunk megvalósult. Az Ügyrendi Bizottságnál amikor a szerződést tárgyalták akkor egy újabb feltételt támasztottak az egyesülettel kapcsolatosan, még pedig azt, hogy kiemelten közhasznúvá váljon. Ugye ez feltehetően és ők is kinyilvánították, hogy ez számukra ez egy fontos cél, hiszen azokat a támogatásokat amik vonatkozásában megcélozzák a helyi vállalkozásoknak az együttműködését azok ugye kedvezőbb feltételekkel kerülhetnek hozzá. De mi ezt nem határoztuk meg szerződéskötési feltételként, ezért kérem az Önök felhatalmazását arra, hogy aláírásra kerülhessen a szerződés.

Dr. Csákai Iván: Egy kérdést szeretnék feltenni, itt szépen, hogy aláírás. Az OKSB-nek 2 millió Ft erejéig adtunk megbízást, hány millió forintig szól ez a szerződés amit meg fogunk kötni?

Litter Nándor: Nem adtunk az OKSB-nek felhatalmazást, ők azt a feladatot kapták, hogy egyrészt a programot tekintsék át, hogy ez megfelel-e a város elvárásainak, azon kívül egyeztessék a programhoz tartozó költségelemeket. Mi azt határoztuk meg, hogy 4 millió forint erejéig támogatjuk ezt a rendezvényt, az első részletet a szerződés aláírását követő 8 napon belül utaljuk át a 2 millió forintot, majd amikor az egész program lebonyolódik akkor pedig elszámolás keretei között újra áttekintve a számlákat meg minden egyéb dokumentumot történik meg a másik részletnek az átutalása. Tehát ebben állapodtunk meg, erről van közgyűlési határozat. Ennek megfelelően kérem Önöket, hogy a 20. határozati javaslatot fogadják el. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 21. határozati javaslatban azt kérném megszavazni, hogy 19.879.000 Ft további előirányzatot tegyünk a hó eltakarítási munkák fedezésére, hiszen a rendkívüli hó helyzet miatt a tervezett 23 millió Ft nem elegendő a kiadásoknak a finanszírozására. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Akkor következik a 22. számú határozati javaslatunk, amelynek megfelelően a közgyűlés elfogadja a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatást. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 19 szavazattal 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Akkor most következik az a nagyon rövid 2 perces szünet és azonnal folytatjuk a munkánkat.

 

SZÜNET

 

Litter Nándor: Folytatjuk a munkánkat, elnézést a kicsit hosszabbra sikerült szünetért. Közben tisztázásra került, tehát mindenképpen szükséges a mai napon megválasztanunk a személyt, mert egyébként akkor lecsúszunk a határidőről. Megkérdezem, hogy a képviselőtársaim közül valakinek van-e javaslata a Birtokhasznosítási Bizottságba történő jelölésre.

Kelemen Z. Pál: Az eredeti 16. ami 15. határozati javaslathoz Schmidt István urat javasoljuk. Schmidt István úr vízépítő mérnök, a VÍZMŰ Rt-nél dolgozik, Füzvölgy polgármestere, közigazgatási gyakorlata onnan van, hogy egy ciklusban a Megyei Közgyűlés tagja volt, a Megyei Közgyűlés bizottságának tagja jelen pillanatban is és kiváló vízépítő és földhöz értő szakemberként ismertük meg.

Litter Nándor: Van-e más javaslat? Úgy látom, hogy nincs. Akkor kérem szavazzunk erről. Javasom Schmidt Istvánt erre a feladatra.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

73/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 242/2002.(IX.10.), a 246/2002.(IX.10.), a 270/2002.(IX.10.), a 309/11,18/2002.(IX.10.), a 6/5,15,19/2003.(I.28.), a 7/2003.(I.28.), a 8/1,2/2003.(I.28.), a 9/2003.(I.28.), a 13/1,2,3/2003.(I.28.), a 14/1-3/2003.(I.28.), a 17/2003.(I.28.), a 19/1/2003.(I.28.) és az 58/2/2003.(II.25 számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. egyetért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek fűtéskorszerűsítési programjával. A pályázati dokumentáció véleményezését a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja.

Határidő: a közbeszerzési pályázat meghirdetésére: 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. indokoltnak tartja, hogy a város stratégiai céljai közt szereplő projektek előkészítése illeszkedjen a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében megteremtett pályázati lehetőségekhez.

Ezek körében a welness fürdők, illetve a már meglévő létesítmények rekonstrukciója, szolgáltatásainak fejlesztése, azok pályázati előkészítése a közvetlen feladat.

A Közgyűlés elhatározza a fentieket megalapozó komplex megvalósíthatósági tanulmány és a pályázati dokumentáció aktualizálásának elkészítését, valamint azon feladatok elvégzését, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a pályázat a kiíró Miniszterelnöki Hivatal által befogadásra kerüljön és eséllyel induljon a állami támogatásért folyó versenyben.

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Miniszterelnöki Hivatalnak a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében meghírdetett pályázaton történő részvétellel, és ehhez a szükséges önrészt biztosítja.
  2. Egyetért azzal, hogy a pályázati anyagok aktualizálását az Uszoda Kft bonyolítsa le, melynek költségeit a Kanizsa Uszoda Kft viseli.
  3. Támogatja, hogy a pályázati anyag aktualizálásával, komplex elkészítésével az AQAPROFIT HUNGÁRY Kft. – mint az eredeti pályázati anyag készítőjét bízza meg a lebonyolító.
  4. Felkéri az Uszoda Kft ügyvezetőjét, hogy az AQAPROFIT Kft-vel a polgármester jóváhagyó ellenjegyzésével – az önkormányzat érdekeit is szem előtt tartva, a szerződést kösse meg, a pályázati anyagot nyújtsa be.

Határidő: pályázat benyújtási határideje: 2003. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Czoma Péter Uszoda Kft ügyvezető

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. a Nyugat-dunántúli Regionális Tanács munkájáról adott tájékoztatást tudomásul veszi.
  2. Felkéri a polgármestert, és a Tanács Bizottságaiba delegáltakat, hogy a regionális folyamatokban képviseljék Nagykanizsa és térsége érdekeit az eredeti állapot helyreállítása, valamint a második munkakör betöltése érdekében.

   Kiemelten kezeljék az Uniós csatlakozással összefüggő feladatokat, a felkészülés programjaiban érvényesítsék a város és a vonzáskörzete projektekben megjelenített célkitűzéseit.

   Felkéri a polgármestert, hogy a 2003. évi munkáról számoljon be.

   Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
  4. Határidő: 2003. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Egri Gyula tű. alezredes, tűzoltóparancsnok)

  5. a 243/2002.(IX.10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
  6. A Kanizsa Uszoda Kft részére visszafizetési kötelezettség nélkül átadott 44.5 millió Ft-ból 500.000 Ft-ot a törzstőke emelésére, 44 millió Ft-ot pedig a tőketartalékként kell elszámolni. A törzstőke emelést a cégbíróságon be kell jegyeztetni.

   Határidő: 2003. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Czoma Péter ügyvezető a cégbírósági bejegyzésért

  7. a Halis István Városi Könyvtár, Hevesi Sándor Művelődési Központ, Móricz Zsigmond Művelődési Ház
  8. 2000. január 1. – 2006. december 31. közötti időszakról szóló 7 éves továbbképzési tervének módosítását jóváhagyja.

   Határidő: 2003. március 25.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  9. az

1.

Attila Óvoda

2.

Hevesi Óvoda

3.

Rózsa Óvoda

4.

Kertvárosi Óvoda

5.

Vackor Óvoda

6.

Pipitér Óvoda

7.

Rozgonyi – Arany Óvoda

8.

Hétszínvirág Óvoda

9

Micimackó Óvoda

1.

Bolyai János Általános Iskola

2.

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

3.

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

4.

Hevesi Sándor Általános Iskola

5.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

6.

Péterfy Sándor Általános Iskola

7.

Vécsey Zsigmond Általános Iskola

8.

Rozgonyi Általános Iskola

9.

Rózsa úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

10.

Zrínyi Miklós Általános Iskola

11.

Zemplén Győző Általános Iskola

 

1.

Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

2.

Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

3.

Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

4.

Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

5.

Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola

1.

Hevesi Sándor Művelődési Központ

2.

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

3.

Halis István Városi Könyvtár

   

1.

Farkas Ferenc Városi Zeneiskola

2.

Nevelési Tanácsadó

  1. Szakosított Szociális Intézmény
  2. Egyesített Szociális Intézmény
  3. Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
  4. Egyesített Bölcsőde

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza
  2. Szociális Foglalkoztató

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok aláírására.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Simánné Mile Éva osztályvezető

Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens)

  1. a 283/2002.(X.1.) sz. határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

Az utógondozásban részesülő fiatalok elhelyezését elősegítvén 3 év határozott időtartamra a Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. 5/5.szám alatti , 30 m2 alapterületű, egy szoba, komfort fokozatú lakást a Zala Megyei Önkormányzat részére biztosítja.

Határidő: 2003. április 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

  1. megállapítja, hogy a 2002/2003. évi tél rendkívüli időjárása vis maior helyzetet teremtett, melyet saját erejéből csak részben tud feloldani. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet értelmében a vis maior támogatási igényt a felmerült költségek és a költségvetési előirányzat különbözeteként jelentkező 19.878.917 Ft-ra benyújtsa.
  2. Határidő: 2003. március 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. az Ingatlankezelési Intézmény és a Szociális Foglalkoztató azon dolgozóinak további bérfejlesztésére, - akik részére 2002. szeptember 1-vel a közalkalmazotti törvény szerint garantált illetményen felül határozatlan idejű munkáltatói döntésen alapuló illetményt is megállapítottak, - költségvetési előirányzatot mindaddig – első alkalommal 2003. évben – nem biztosít, amíg a bértábla szerinti besorolási bérük nem éri el a meglévő tényleges besorolási bérüket.

Határidő: 2006-ig minden év január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Berlinger Henrikné igazgató

Kámán László intézményvezető

Gőcze Gyula intézményvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 2003. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  1. az alapítványok támogatását az Oktatási Kulturális és Sportbizottság javaslatával megegyezően a költségvetési rendelet 6. számú mellékletében szereplő összegből az alábbiak szerint biztosítja:

Fsz. Alapítvány (csoport) neve Forint

  1. Tarisznya Alapítvány 100.000.-
  2. Kanizsai Múzeumért Alapítvány 50.000.-
  3. Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
  4. - Zala Megyei Zeneiskolások Kamarazenei Találkozója 80.000.-

   - Szimfonikus Zenekari koncertek rendezése 500.000.-

   - Szimfonikus Zenekar Újévi koncertjének támogatása 100.000.-

   - Kanizsai Fúvósötös koncertjének támogatása 100.000.-

   - Orrf Együttes 10 éves jubileumi koncert támogatása 100.000.-

   - Rézfúvós Quartett ifjúsági koncertjeinek támogatása 100.000.-

  5. Mikkamakka Alapítvány Nagykanizsai Játéktára 70.000.-
  6. Aranymetszés Alapítvány 100.000,-
  7. Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány
  8. - Honvéd Kaszinóért Színjátszó Köre 100.000.-

   - VI. Kárpát-medencei “Csengey Dénes”

   vers- és prózamondó verseny elődöntői 400.000.-

   - Rock and Roll csoportja 100.000.-

   - Modern tánc csoportja 100.000.-

   - Mazsorett csoportja 150.000.-

  9. Cantare ’97 Alapítvány (Nagykanizsa Város Vegyeskara) 500.000.-
  10. Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány 60.000.-
  11. Egész Világ Alapítvány 30.000.-

Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott támogatások kiutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2003. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. tv. és a 108/2002. (XII. 13.) FVM rendelet alapján a helyi birtokhasznosítási bizottságba Schmidt Istvánt választja.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott személy nevét a hivatkozott FVM rendelet 1., sz. mellékletén haladéktalanul közölje a Nemzeti Földalap Megyei Irodájával.

   Határidő: 2003. április 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. egyetért azzal, hogy Gleisdorf város polgármesterének meghívására 2003. március 28-án Litter Nándor polgármester kettő köztisztviselővel Gleisdorfba utazzon.
  4. Határidő: 2003. március 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető)

  5. egyetért azzal, hogy a “Kanizsai Zsinagóga Alapítvány” kuratóriumában az önkormányzatot Halász Gyula képviselő és Szamosi Gábor köztisztviselő képviselje.
  6. Határidő: az alapítvány értesítésére: 2003. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető)

  7. egyetért a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatallal létrejövő - az okmányirodai többletfeladatok egyszeri támogatására vonatkozó - megállapodás megkötésével. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető)

  1. felkéri a polgármestert, hogy a Régi Jó Hagyományteremtő és Őrző Egyesülettel a Város Napja szervezése érdekében az együttműködési megállapodást írja alá.
  2. Határidő: 2003. március 25.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető)

  3. további 19.879 eFt előirányzatot hagy jóvá hóeltakarítás céljára, a 7/2003.(II.17.) számú költségvetési rendeletben elfogadott összegen felül. A többletkiadás fedezete a folyószámlahitel igénybevétele.

Határidő: 2003. március 26.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

  1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

2. Interpellációk, kérdések

 

Litter Nándor: Bicsák Miklós volt az első aki jelezte, hogy szól.

Bicsák Miklós: Szóbeli interpellációmat lakossági kéréssel kívánom felolvasni. Az Űrhajós utca környezetében számos gazdasági tevékenységet végző üzem, vállalkozás van. Ezek többsége nagy számú teherforgalmat bonyolít a hét minden napján. A teherautók, kamionok csak reggel határozat órától este tíz óráig közlekedhetnek be a termelő egység területére, a köztes időszakban pedig a lakóházak környezetében parkolnak, zavarva az ott lakók nyugalmát. A kamionok ugyanis egész éjszaka érkeznek. Hideg időben a fűtés biztosítása érdekében a vezetők gyakran indítják újra járműveiket, vagy járatják folyamatosan azok motorjait. Ez az éjszakai pihenést a lakók részére szinte lehetetlenné teszi. Problémát jelent az is, hogy a kamionok vezető szükségleteiket járműveik környezetében közterületen végzik el, szemetüket ott szétszórják (ételmaradék, csomagolóanyagok, stb. Ez nem csak a városképet rontja, de közegészségügyi szempontból is veszélyt jelent a környéken lakókra. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/1996. számú rendeletének 15. §-a egyértelműen tiltja a fenti időszakban a szállító járművek közterületen történő telephelyeztetését. A fenti két probléma gyors intézkedéssel rövid idő alatt rendezhető, melyre az alábbi javaslatot teszem. A Közterület Felügyelet dolgozóinak szolgálati idejét úgy szervezze, hogy a problémás időszakban hétköznapokon az esti, éjszakai órákban kezdetben egy-két héten át folyamatosan, majd egyre ritkítva tartson ellenőrzést az érintett területen. Az éjszakai munkavégzéssel érintett dolgozók nappal kapjanak pihenőidőt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A probléma eredményes megoldása esetén a hivatali szervezet dolgozói eseti jutalomba részesüljenek. Határozati javaslat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az Űrhajó utcai éjszakai kamion telephelyeztetés felszámolása ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az intézkedésről azok eredményéről a Közgyűlést a soron következő ülésein tájékoztassa. A közgyűlés javasolja a jegyzőnek, hogy a probléma felszámolása esetén az arról készített beszámoló közgyűlési elfogadása esetén az ellenőrzést végző, intézkedő közterület felügyelőknek eseti jutalmat ítéljen meg. Határidő 2003. május 30. Felelős a jegyző.

Litter Nándor: Maximálisan egyetértek vele, hogy erőteljesebben fel kell lépnünk ezekben az ügyekben. Megkérdezem Kulbencz urat, hogy esetleg kiegészítést akar-e tenni? Ugye a feladatunk az, hogy egyrészt 15 napon belül reagáljunk erre, de nem is ez a legfontosabb, hogy írásban válaszoljunk, hanem a tényleges valós intézkedések történjenek meg itt és más helyeken is, ahol hasonló állapotokat lehet megállapítani.

Kulbencz Ferenc: Egyetértek az elmondottakkal és a felügyelet ebbe a problémába már a múlt időbe is, tehát nem csak most találkozott ezzel a problémával, hanem rendszeresen próbáltuk ellenőrizni. Most viszont a javaslatnak megfelelően megtesszük azokat a lépéseket, hogy egy folyamatos átfogó ellenőrzést teszünk azon a területen, tehát ez azt jelenti, hogy a jelenlegi gyakorlatunkban ez úgy történt általában, hogy heti egy alkalommal ellenőriztünk és ugye meghatározott városrészekben előfordultak ezek a problémák, akkor most ezt megtesszük úgy hogy egy héten keresztül minden nap ellenőrizzük ezt a környéket illetőleg a közeljövőben is ide összpontosítjuk tulajdonképpen az éjszakai ellenőrzésünknek az idejét és bízok benne, hogy ezek a problémák egy nagyon rövid idő múlva megszűnnek.

Budai István: Egy kérdést akartam feltenni a hulladéklerakó építésével kapcsolatosan de közbe itt körülnéztem és úgy tűnik, hogy a kérdésre adandó válasz nem lenne teljes, mert nincs ki erre nekem választ adna. Úgy gondoltam, hogy az ügyet én megpróbálom másképpen kivizsgálni és a közgyűlést kérem majd később arra, hogy ezzel foglalkozzon ezzel a témával. Előttem van egy olyan sötét folt ami ez ügyben nem látok tisztán. Szeretném ezt körbejárni még egyszer.

Dr. Csákai Iván: Nagyon kemény telünk volt, ezt tudjunk. Nagyon sok kátyú van. Ezt a kátyúzást jelenleg száraz kátyúzással oldják meg. Mi indokolja azt, hogy most már amikor jó idő van, nem aszfalttal, hanem duplán dolgozva oldják meg ezt a kérdést, szárazkátyúzás két nap alatt kiverődik, újra kell. Ez nagyon sok pénzbe kerül.

Gáspár András: A kátyúzás télen úgynevezett finn aszfalttal történik. Ennek az a sajátossága, hogy nem éppen költségkímélő technológia ugyanis pénzbe kerül, de sokat nem ér adott helyzetben. Egy két hétig, hónapig a téli időjárás alatt megmarad ott ahol elhelyezték, tehát a kátyúkban, viszont tavasszal kiverődik. A végeleges kátyúzást azt akkor lehet elvégeztetni, amikor az aszfalt keverőtelep beindul. Tehát ez független minden kivitelezőtől. Ők csak eladnak aszfaltot, bármely kivitelező megvásárolja tőlük az aszfalt keverőtelep elindításának két feltétele van egyszer a kedvező időjárás, ami gyakorlatilag úgy tűnik, hogy lassan már adott, viszont ők akkor indítják be a keverőtelepet, hogy ha nagyobb mennyiségű megrendelésük van, és ez a kátyúzásra nem vonatkozik. Tehát komolyabb útfelújítási munkákat rendelnek tőlük különbféle cégek és ekkor tudják be indítani. Úgy becsülöm, hogy ez április 15-18-a körül lehet várhatóan, de ebbe még beleszólhat az időjárás. Tehát mi csak akkor tudunk véglegesen kátyúztatni, hogy ha már lehet anyagot kapni hozzá.

Litter Nándor: A jegyzeteim szerint további kérdés, interpelláció nem volt.

Polai József: A Kiskanizsa Zsigárdi köz vége és a Zalahús Rt vágóhídi utca közötti útszakaszról eltávolított közvilágítás tárgyában kértem, illetve interpelláltam és az ön által kapott válasz, amit írásban most megkaptam nem tudom elfogadni sajnos, mert azt tudom mondani, hogy az indoklásokban szereplő új út, tehát a 7-es út ami elkerülő szakasza ott a közelben található Letenye irányában bonyolítja a forgalmat illetve Budapest, Nagykanizsa belváros irányába, attól még ez az útszakasz forgalmas használatban van annak ellenére, hogy kerékpárral egyéb más járművekkel is veszik igénybe. Az útja is rendkívül rossz, nagyon sötét és már lehet tapasztalni, hogy a sötétség leple alatt a környező az út melletti környező területeken óriási mértékű szeméthalmazt helyeztek már el, ami külön gondot fog jelenteni a közterület felügyeletnek. Úgy gondolom, hogy nemcsak ez indokolná a közvilágítás visszaállítását, hanem az amit leírtam interpellációmban a közbiztonság a biztonságos közlekedés és az az igény, ami megfogalmazódik a lakosság körében, mely szeretné ott magát biztonságban érezni közlekedése alkalmával.

Gáspár András: Nem egészen ismerem a választ, mi írtunk rá valamit, mert előzetesen hozzánk került az anyag, nem tudom, hogy ugyanezt tetszett-e megkapni. Lényeg az, hogy itt jó 15 éve volt közvilágítás ami irányfényes közvilágítás volt, tehát sima egyszerű izzólámpák kis tányérral, ez a régi rendszer, ezt folyamatosan javítani kellett, mert külterület lévén elég nagy volt a rongálás. Akkor leszereltette a tanács, tehát ez jó 15 éve volt és igaz, hogy jelentkezett többször igény, de most a közvilágítás korszerűsítésbe nem lehetett beépíteni, mivel új hálózatot kell oda kialakítani és a jelenlegi oszlopok amik ott vannak ezek a UPC faoszlopai erre nem helyezhető el. Tehát az nem megoldás, hogy a jelenlegi faoszlopokra minden, ahogy az interpellációban néztem, hogy mindegyik oszlopra helyezünk lámpát, ezekhez kábelt kell fektetni, oszlopot kell építeni és igazából értem azt, hogy az a néhány ember, és lehet hogy sok ember Ön szerint, az ő számukra problémát okoz a sötétség, de úgy gondolom, hogy ez a városnak nem az az útszakasza ahol feltehetően égető lenne a közvilágítás megoldása és a költsége arányai a használati értéket tekintve jóval nagyobb beruházást igényel mint ami használati értéket igénybe vehetnének ott az emberek.

Litter Nándor: Megkérdezem képviselő urat, hogy egyrészt a választ, az írásbeli választ, illetve a mostani kiegészítést figyelembe véve elfogadja-e?

Polai József: Nem tudom elfogadni sajnos.

Litter Nándor: A közgyűlést megkérdezem, hogy elfogadjuk-e a választ? Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 19 szavazattal 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a választ elfogadja.

 

Halász Gyula: Kérdést szeretnék feltenni a kérdésem pedig a következő. Előtte egy kis bevezető. Gondolom mindenki tapasztalja, hogy a belvárosban és a külvárosban egyaránt elszaporodta a grafittik a házak falán, műemlékek épületein és mindenhol. A graffitizők már odáig mentek, hogy mobiltelefonszámukat is ráfestik a falra, az lenne a kérdésem, hogy polgármester úr mit kíván tenni, hogy ez az állapot valamilyen szinten megszűnjön illetve csökkenjen.

Litter Nándor: Nem tudok itt erre mit válaszolni, írásban fogunk.

Bicsák Miklós: Két nagyon jó szándékú kérdésem van, közérdekű. Az első. Mit tesz a város itt a tavasz a kismamák már szeretnének a játszótéren a játszóterek a kicsikkel sétálni, leülni és sajnos a kutyabarát vagyok, állatbarát, de a kutyusok járják a játszótereket a környezetet. De mellette nem az a probléma a kérdésem tisztelt polgármester úr a játszótereken ez a hideg tél az időjárás megviselte a játszószereket, a játékokat. Ezeknek a felújítása karbantartása mikor történik meg. Ez az első kérdésem. Második kérdésem egy kicsit fájó szívvel, mert akkor nagyon sokan megtudják, hogy hol elmentek az évek felettem. Kezemben tartom ezt a gyönyörű patinás Muskátli Cukrászdával kapcsolatos a foto gyűjteményemből, az albumomból vettem elő és felnagyítottuk. Kérdésem visszaadják a vállalkozások a bérleményt. Kétségbe vannak esve Nagykanizsa város igen régi polgárai, idős polgárai, hogy mi lesz a sorsa ennek a Muskátli Cukrászdának? Kínai üzletet kíván a város vezetése bérleményként vagy pedig meghagyva maga patinás jellegét ennek a cukrászdának, mert bizony vannak olyan vállalkozások esetleg, ha valahol, kinek nem sikerül vannak, hogy úgy üzemeltetik, hogy a hagyományoknak megfelelően a régi nosztalgiázás még egyszer megkívánom mutatni ragaszkodnak hozzá, hogy üzemeljen. Kérdésem polgármester úrtól, hogy mi szükséges a városnak a közgyűlésnek, a városvezetésnek, hogy kínaiakat, vagy egyéb bevételekhez jussunk, vagy meghagyjuk a régi hagyományokat. Én nem fogom támogatni, mint kínai, vagy egyéb kereskedelmi, pedig vállalkozó vagyok. Én ragaszkodom a régi hagyományokhoz. Kérem a szíves válaszát.

Litter Nándor: Kérem munkatársaimat, hogy segítsenek a válaszadásban. Egyrészt Kulbencz urat kérem, másrészt Kámán László urat.

Kulbencz Ferenc: A probléma ami itt felvetésre került azt mi is tapasztaltuk. Különösen a nagymennyiségű hó az egy nagy mennyiségű kutyaürüléket hagyott maga után, miután elolvadt. Ezért gondoltuk azt, és a múlt hét péntekétől kezdve a közmunkások amik a felügyelet rendelkezésére állnak tulajdonképpen ezeket a kutyaürülékeket illetve szemeteket szedik össze a közterületekről. Az Erzsébet téren kezdtük el ezt a feladatot. A Széchenyi teret befejeztük és a következő napokban megyünk az Eötvös térre, illetve az egész városban szeretnénk ezt a feladatot végrehajtani. Úgy számoltuk, hogy két-három hét alatt tulajdonképpen tisztává tudják, tudjuk idézőjelben kutyaürüléktől mentesíteni tudjuk a várost. Ezt a folyamatot szeretnénk a továbbra is folytatni. Azt jelenti, hogy ha olyanokat tapasztalunk, hogy valamelyik közterületen nagyobb mennyiségben található az ilyen jellegű hulladékok akkor ezeket a későbbiekben is összeszedjük. Illetőleg, hogy ha azt tapasztaljuk, hogy az a kutyatulajdonos aki nem a rendeletünknek megfelelően végzi a kutyák sétáltatását és tetten érjük tulajdonképpen ilyen esetekben akkor a jogkörünknél fogva tulajdonképpen ezt meg fogjuk büntetni.

Kámán László: Bicsák képviselő úrnak a következőt tudnám válaszolni. Deák 13. szám alatt Joós Lajos bérleménye a több mint 200m2-es üzletnek amiből 114 m2-t egy befektető cégen keresztül a Vodafone mobilszolgáltató cégnek átadott. Ő egy privatizált bérleti joggal rendelkezik, ezt gyakorlatilag azt csinál vele amit akar. Nyugodtan átadhatja annak akinek, olyan feltételekkel amilyennel akarja, ehhez a bérletjog átruházáshoz önkormányzatunknak hozzá kell járulni. Mi azt úgy gondolom azt nem vizsgálhatjuk, hogy abban a bérleményben milyen tevékenységet folytatnak. Úgy gondolom, hogy a jogosult ezt a tevékenységét be akarta fejezni. Úgy gondolom az a cukrászda nem biztos, hogy olyan nagyon jól ment, látva, hogy csak páran voltak benne. Ezt ő megtehette, most egy másik bérlő ezt kivette, vállalta azokat a feltételeket, amiket meghatároztunk. Az épület helyi védelem alatt áll, hogy ha a külső homlokzaton akármilyen módosításokat kíván végezni ez természetesen építési engedély köteles és a városfejlesztési bizottságnak a hozzájárulása szükséges. Tudomásom szerint ilyent ő nem tesz a bérleményen belül pedig minimális átalakításokat végez. A probléma egészét nézve mi azt szeretnénk természetesen, hogy ha a belvárosban olyan üzletek jelennének meg, amik exkluzívek, általában Nyugat Európában erről van szó. A kereslet – kínálat viszonyok úgy alakultak és az a réteg ami az exkluzív ruha nemüket más termékeket megvásárolná az jelentéktelen. Olyan üzletekre van szükség ahol a többség olcsó áron tud vásárolni. Ez azt jelenti, hogy olyan bérlemények lesznek a belvárosban amik ilyen cikkeket árulnak ez továbbra is azt jelenti, hogy több kínai bolt megjelent. A mi bérleményeinkben is vannak például a postával szemben most bérelték ki. Ezen le kell gondolkodni, hogy ez hosszabb távon mit jelent. Eben az egy esetben úgy gondolom, hogy még egyszer visszatérve erre hogy a Joós Lajos úr szabadon átadhatta azt a jogot amivel ő rendelkezett és szabadon megállapodhatott azzal a befektetővel aki a Vodafone mobilszolgáltató céget idehozta.

 

Litter Nándor: Megkérdezem Bicsák Miklós urat, hogy az egyes felvetésére adott választ elfogadja-e.

Bicsák Miklós: Köszönöm az igazgató úrnak is ezt a szíves széles tájékoztatást, de mint vállalkozó magán véleményemet kívánom elmondani és azon idős nagykanizsai lakosoknak a véleményét. Van fiatal vendéglátó vállalkozás aki szívesen vállalta volna. Ez baráti kötetlen mai délelőtt és tegnap is kihangsúlyozta a város felkínálta-e a lehetőséget, hogy hasonló vállalkozás történjen a helyiségen, ha utána esetleg nem igénylik, nem veszik ez üzlet, piac egyértelmű akkor ki kell adni, de ezt mi elhalasztottuk. Azt kérném polgármester úrtól, hogy ha nincs még megkötve az előzetes szerződés nem ártana egy kört futnánk. Piacgazdaságban ragaszkodnak és vegyük figyelembe a városunkért a már nyugdíjasaink sokat tettek.

Litter Nándor: Még egyszer megkérdezem, hogy az egyes kérdésre adott választ elfogadja-e a képviselőúr?

Bicsák Miklós: Köszönöm szépen, elfogadom.

Litter Nándor: Akkor erről szavaznunk nem kell. Több kérdés, interpelláció jegyzeteim szerint nincs.

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzői munkakörének betöltésére (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Írásban az előterjesztést megkapták valamennyien. Javaslatom szerint azzal kezdjük a munkánkat, hogy maximum öt percben megkérjük a jegyző jelölteket, hogy esetleges kiegészítéseket, vagy egyéb információkat mondjanak el számunkra, annak megfelelően, hogy felelősségteljes döntést tudjunk hozni. Dr. Batta Istvánt kérem meg először erre a feladatra.

  Dr. Batta István: Pályázati anyagomból kiderül, hogy elméleti felkészültségemre, illetve gyakorlati tapasztalataimra alapozva pályáztam meg a jegyzői álláshelyet. Mindezt egzisztenciális okokból tettem. Pályázati anyagomat azzal kívánom kiegészíteni, hogy végleges letelepedési és lakásvásárlási szándékkal jönnék Nagykanizsára. Eladtam Felsőzsolca városában a családi házamat, tehát minden anyagi lehetőségem lehetőségemre áll, hogy itt lakást vásároljak. A pályázati anyagomat és annak elkészítését főleg az önkormányzati munka oldalára fordítottam és főleg azt fejtettem ki és az ottani elképzeléseimet fejtettem ki. Kevesebb időt, illetőleg papírt használtam fel, magába a szakági területeknek a részletes kidolgozásába, hisz ez adott. Most is elhangzott egy képviselői üzenet az új jegyzőhöz, a Gagarin, vagy az Űrhajós út problémája nagyon sok olyan problémával kell megküzdenünk, ugye itt lesz április 12-e a választások lebonyolítása a helyi választási irodának a működtetése, másodsorban az SZMSZ felülvizsgálata ugye választást követő hat hónapon belül ugye ezt meg kell tenni az új jegyzőnek.

  Hogy ha engem választanak Önök jegyzőnek, mindenek előtt szeretnék a hivatali apparátussal megismerkedni, szeretnék a várossal megismerkedni és bővebb információkat kapni a városról. Úgy gondolom, hogy minden városban és minden nagyobb településen a jegyző a munkáját főleg a szakági vezetőkön keresztül irányítja és az is gondolom, hogy egy nagyon-nagyon értelmes munkamegosztás, egy látszólagos munkamegosztás van a jegyző és az aljegyző között is. És nem csak az aljegyző feladata csak a jegyző helyettesítésére terjed ki alkalomadtán. Ismétlem, rengeteg feladat, probléma vár az új jegyzőre, mindegy hogy én leszek, vagy ki lesz négyünk közül. Azt kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy végleges letelepedési szándékom Nagykanizsára irányul. Az állásomat kinevezésem esetén holnaptól, jobban mondva elsejétől el tudom foglalni, tehát ez sem jelent számomra problémát és amennyiben kérdésük van kérem szíveskedjenek feltenni. Őszintén válaszolok mindenre.

  Litter Nándor: Köszönöm szépen a kiegészítést. Akkor arra a kérdésre, amit itt fel kellett volna tennem, hogy mikortól tudja betölteni a munkakört utolsó mondataiban a választ megadta. Annyit mondok, kiegészítésként, hogy részt vettem az Ügyrendi Bizottságnak a munkájában amikor a jegyző jelölteket meghallgatta a bizottság. Ott a kérdéseimet feltettem, megfelelő módon tájékozódtam. Megítélésem szerint én itt további kérdéseket nem kívánok feltenni.

  Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdést, véleményt kívánnak-e mondani ebben a pillanatban Dr. Batta úrhoz? Úgy látom hogy nincs. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítését és felkérem Dr. Kelemen Marcellt, hogy maximum öt percben kiegészítést illetve egyéb mondanivalóját a pályázattal kapcsolatosan, munkakörrel kapcsolatosan mondja el.

  Dr. Kelemen Marcell: Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzői munkakörére a pályázatomat két ok miatt nyújtottam be. Az egyik az szakmai, a másik az érzelmi. A szakmai: ez a szakmám, jegyző vagyok jelenleg is három diplomával rendelkezem, elvégeztem nem olyan régen a jogi egyetemet és ez egy jelentős szakmai kihívást jelent számomra és meggyőződésem, hogy a szaktudásommal, eddigi gyakorlatommal hozzá tudok járulni Nagykanizsa város munkájához, illetve fejlődéséhez. A másik az érzelmi. Itt nőttem fel, jelenleg is itt élek, igaz nem Nagykanizsán, hanem Nagyrécsén, de én kötődöm ehhez a városhoz és úgy gondolom, hogy jegyzőként ennek a városnak az érdekében szeretnék tevékenykedni. Elég részletes pályázatot igyekeztem írni, pályázatomat két fő részre bontottam, egyrészt az önkormányzati, másrészt az államigazgatási ügyekre igyekeztem a lehető legrészletesebben vázolni az elképzeléseimet, szakmailag én ezt nem kívánnám ismételni és kérem a tisztelt közgyűlést, hogy bátran kérdezzenek tőlem bármit, amit úgy gondolnak, hogy szükséges.

  Tóth László: Két rövid kérdésem lenne. Hogyan kíván együttműködni a közgyűléssel, illetve milyen szerepet szán az informatikának a helyi közigazgatásban?

  Dr. Kelemen Marcell: Az első kérdésre válaszolva. Az önkormányzati jogokat a közgyűlés gyakorolja, az önkormányzati szinten a legfőbb döntéshozó szerv, a jegyzőnek kiemelt feladata, hogy a közgyűlést mindenben segítse, kidolgozott előterjesztések legyenek, kellőképpen átgondoltak legyenek ezek, szakmailag alátámasztottak és törvényesek. Mindenben azon leszek amennyiben az Önök választásra rám esik, hogy az Önök munkáját megkönnyítsem, segítsem. Ezt gondolom az előterjesztések kapcsán is, de gondolom azzal is, hogy a felkészülés során a közgyűlésre való felkészülés során a hivatalnak annyira nyitottnak kell lennie a hogy a képviselői kérdésekre érdeklődésekre választ kell adni.

  A másik kérdésre a válaszom az, hogy ma már köztisztviselő informatikai ismeretek nélkül nem tud boldogulni az én követelményem jegyzőként minden beosztottammal szemben most is és a jövőben is az lesz, hogy az alapvető informatikai képességekkel rendelkezzen és a szakmai szoftvereket tudja kezelni. Tehát ennek nincs alternatívája.

  Bicsák Miklós: Nagyon röviden kérdezném tisztelettel. A hivatali munka átszervezésében ha Ön nyerné a jegyzői pályázatot, van-e elképzelése, vagy hogy képzeli a jövőt?

  Dr. Kelemen Marcell: Azt hiszem, hogy egy frissen kinevezett jegyzőnek az első feladata az, hogy megismerje a hivatali apparátust és a szervezetet. Természetesen ahogy az önkormányzati törvény is kimondja erre van mód, hogy át lehet szervezni egy hivatalt, de csak akkor, hogy ha szükséges, ha a feladatok indokolják. Én erre most konkrét választ nem tudok adni, nyilvánvaló nem ismerem a kanizsai hivatalt, mélyreható részletes ismereteim nincsenek, majd lesznek, és ha úgy látom, akkor a polgármester úrral közösen természetesen megtesszük a javaslatunkat, de ez a közgyűlés hatásköre, hogy a hivatalt, a Hivatal szervezeti felépítését megváltoztassa, vagy bármilyen átszervezésről döntsön.

  Litter Nándor: Úgy látom, hogy további kérdések nincsenek. Egy kérdés lenne, amit fel kell tennem, hogy mikortól tudja betölteni a munkakörét?

  Dr. Kelemen Marcell: 2003. április 1-től.

  Litter Nándor: Megkérem Dr. Szabó András urat, hogy kiegészítését illetve egyéb információkat tegyen.

  Dr. Szabó András: Úgy gondolom, hogy a jegyzőnek alapvetően két fontos területe van a munkájának, a sok minden más mellett. Az egyik az, hogy olyan ütőképes hivatalt hozzon létre, amelyik a város érdekeit jól szolgálja, olyan hivatalt, ahol az emberek jó hangulatban érzik magukat és ahol az ügyfelek magas színvonalon vannak kiszolgálva. Ahhoz, hogy jó hivatalt tudjak létrehozni, ahhoz a vezetői elképzelések a következők. Nagyon precízen meghatározott feladatokat nagyon pontosan, emberre szabottan meghatározni. Nagyon pontosan meghatározni a hatásköröket, nagyon pontosan meghatározni az ellenőrzésnek a rendszerét, a követelményeket, és folyamatos rendszeres állandó ellenőrzés annak érdekében, hogy a munka minél magasabb színvonalon tudjon folyni. A hivatali munkába a követelmények a dolgozókkal szemben a kulcsszavak, jogszerűség, az uniós ismeretek, és az elektronikának az ismerete. A másik terület a közgyűlés és a polgármester munkájának a segítése. Én itt azt tartom fontosnak, hogy biztosítva legyen minden közgyűlési tag számára az információáramlás. Mindenkinek egyformán rendelkezésére fogok állni és minden információt biztosítani fogok minden közgyűlési tag számára. Minden szükséges előterjesztés kidolgozásában szívesen részt veszek, természetesen, hogy ha engem kívánnak választani. Elnézést nem akarom az időt húzni, ha van kérdésük akkor arra szívesen válaszolok.

  Litter Nándor: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdés van-e? Úgy látom, hogy nincs. Ismét megkérdezem Öntől is, hogy mikortól tudná betölteni a munkakört.

  Dr. Szabó András: Legkorábban április 18-án.

  Litter Nándor: Megkérem Dr. Varga Máriát, hogy maximum öt percben a szükséges kiegészítést illetve elképzeléseinek a rövid összefoglalóját tegye meg.

  Dr. Varga Mária: Varga Máriának hívnak, akik nem ismernének, azoknak elmondanám, hogy öt évet dolgoztam a Polgármesteri Hivatalban és jelenleg egyéni ügyvédként dolgozom. Kérdéseikre szívesen válaszolok.

  Litter Nándor: Be tetszett fejezni? Megkérdezem képviselőtársaimat van-e kérdés? Nincs. Azt meg kell kérdeznem Öntől is, hogy mikortól tudná betölteni a munkakört?

  Dr. Varga Mária: Május 1-től.

  Litter Nándor: Javaslatot teszek arra, hogy a szavazás módja, hogyan bonyolódjon le. Azt javasolnám, hogy mindenkinek egy igen szavazata legyen és amennyiben az első körben nem sikerül minősített többséget, tehát 15 szavazatot elérnie egy jelöltnek, akkor a második körben a kettő legtöbb szavazatot elért jelölt kerüljön csak, és akkor a két jelölt közül válasszuk ki a városnak a jegyzőjét. Megkérdezem, hogy ezen javaslatommal kapcsolatosan van-e észrevétel, kérdés? Nincs. Megkérem Önöket, hogy fogadják el ezt a javaslatot, hogy ez lesz a szavazás módja. Tehát mindenkinek egy igen szavazata lehet. Azt jelenti, hogy névsor szerint megyünk a szavazásban és mindenkinek egy igen szavazata lehet, ugye négy jegyző van, tehát nem lehet megtenni, hogy mindenkit igen szavazattal támogatunk. Megkérdezem van-e kérdés. Ha az első körben nincs meg a 15 szavazat egy személyre, akkor újabb szavazásra kerül sor, de ott már csak a kettő legtöbb szavazatot kapott személyről fogunk szavazni. Megkérdezem még egyszer van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, javaslat? Úgy látom nincs.

  Akkor kérem Önöket, hogy a szavazás módjára tett javaslatomat fogadják el. Kérem, szavazzunk!

   

  A közgyűlés 20 szavazattal 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: Betűrendes sorrendben fogunk szavazni. Megkérem Önöket, hogy szavazzunk arról, hogy ki ért azzal egyet, hogy Dr. Batta István legyen Nagykanizsa város jegyzője? Kérem szavazzunk.

   

  A közgyűlés 14 ellenszavazattal és 10 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Dr. Kelemen Marcell jegyzői pályázatáról kell szavaznunk. Kérem, szavazzunk!

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: Dr. Szabó Andrásról kell szavaznunk. Kérem, szavazzunk!

   

  A közgyűlés 8 ellenszavazattal és 14 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Dr. Varga Máriáról kell szavaznunk. Kérem, szavazzunk!

   

  A közgyűlés 2 szavazattal 10 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: És ezt követően megállapítom, hogy a közgyűlés döntésének megfelelően április 1-től, hiszen Dr. Kelemen Marcell ezt az időpontot vállalta, Dr. Kelemen Marcell lesz Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője. Egyrészt én gratulálok neki, másrészt pedig a három másik pályázónak nagy tisztelettel szeretném megköszönni, hogy részt vett a pályázaton, egyéni életükben további sok sikert kívánok.

  Dr. Szabó Csaba: Eltévesztettem az utolsó szavazásnál a gombot és kétszer igennel szavaztam, tehát az enyém az utolsó szavazásnál tévedés volt.

  Litter Nándor: Akkor a negyedik jelölt esetében újra szavazunk, akkor így rendben van minden. Akkor Dr. Varga Máriával kapcsolatosan kérem, hogy újra szavazzunk.

   

  A közgyűlés 1 szavazattal 10 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Ezt követően újra megállapítom, hogy Dr. Kelemen Marcellt választottuk árpilis 1-től a város jegyzőjének. A munkabéréről kell döntenünk, szavazni kell. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e vélemény. Úgy látom nincs. Akkor kérem, hogy a határozati javaslatnak megfelelően szavazzunk a jegyző illetményéről. Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, szavazzon igennel. Kérem, szavazzunk.

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza.

   

  74/2003.(III.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a jegyzői munkakör betöltésére Dr. Kelemen Marcellt 2003. április 1. naptól kinevezi.

  A jegyző illetményét a Ktv. vonatkozó rendelkezései alapján kinevezéskor 240.900 Ft. alapilletménnyel, 96.360 Ft vezetői illetménypótlékkal és 12.045 Ft körjegyzői pótlékkal, összesen 349.300 Ft., száz forintra kerekített összegben állapítja meg.

  Határidő: A kinevezést követő hónap 5. napja

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. Humán-erőforrás vezető)

   

  Halász Gyula: Tisztelt Kelemen Úr! Az SZDSZ képviselőcsoportja nevében gratulálunk a jegyzői megválasztásához, további jó munkát kívánunk.

  Cseresnyés Péter: Én is a FIDESZ frakció nevében szeretnék gratulálni az új jegyzőnek és a munkájához továbbiakban sok sikert kívánunk.

  Kelemen Z. Pál: Nálam fejeződik be az udvariassági kör. Jó munkát, jó egészséget kívánok Kelemen Marcell úrnak.

   

 3. Javaslat "Vasút a Gyermekekért" Alapítványi Óvoda nevelési feladatának megoldására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Itt Budapestről érkeztek vendégeink. Megkérdezem osztályvezető asszonyt kíván-e kiegészítést tenni? Nem. Köszöntöm a Magyar Államvasutak részéről itt levő vendégeinket, illetve az alapítványi óvoda munkatársait, vezető asszonyát. Megkérdezem, hogy esetleg Önök kívánnak-e szólni?

Kuczoginé Tálosi Amália: Elöljáróban, tisztelttel köszönöm mindazoknak a munkáját, akik az óvodánk megmentéséért, továbbműködésének érdekében tevékenykedtek, vagy gondolkodtak az elmúlt két hónapban. Ugyanis örömmel fogadtuk januárban azt az általunk konstruktívnak és igazán előrelátónak tartott javaslatot, kezdeményezést, amely a ligetvárosi óvodával való összevont működtetésünket vezette fel, hiszen ez nem csak a mi szüleink, és a mi gyermekeink érdekeit, hanem azon városrész érdekeit is figyelembe vette. A mi elképzeléseink arról szóltak, hogy a két óvoda egyesítve minimum 60-as létszámmal egy erős stabil intézményként működhetett volna tovább hosszabbtávon és természetesen a ligetvárosi óvoda dolgozóival együtt. Sajnos összefogásunk hiányában erre nem került sor és ennek következtében vagy egyéb események következtében mi most megszüntetésre kerülünk. Nem vagyok benne biztos, hogy a ligetvárosi óvoda hosszú távon megmarad és éppen ezért abban sem vagyok biztos, hogy ez a városrész óvodai ellátása biztosított lesz hosszútávon. Céljaink elérése érdekében több képviselőt üdvözölhettünk az óvodánkban. Az volt a célunk, hogy megismertessük velük az intézményünket hiszen igazán jó adottságokkal rendelkezik, igazán kiegyensúlyozott környezettel nagyon jó tárgyi felszereltséggel, önálló tornateremmel, nagy zöld udvarral, tágas belső térrel, új bútorzattal.

Azt hiszem, hogy az óvodai nevelési programunk is kiváló, még akkor is, ha van olyan képviselő úr, aki nem szereti az egyedi programokat. Úgy gondolom, hogy sem tárgyi körülményeink, sem épület adottságaink, sem pedagógiai gondolkodásmódunk miatt nem kellett volna szégyenkeznie az önkormányzatnak, ha a saját óvodái körébe fogadott volna bennünket. Azért beszélek múlt időben, mert az Oktatási Bizottsági ülés javaslata sajnos az, hogy ne kerüljünk ebbe a körbe. Én igazán sajnálom, hogy az ott általam elmondottakat az önkormányzat ellen intézett vádbeszédnek minősítették nem ez volt a szándékom, én csupán szerettem volna tájékoztatást kapni a gyerekek a szülőket, gyerekeket munkatársakat foglalkoztató kérdésekre. Ugyanis nem tudjuk, hogy az eredetivel ellentétes döntés miért születik. Én nem akarom azokat elmondani amiket ott elmondtam, viszont néhány kérdést szeretnék feltenni annak érdekében, hogy ne csak találgassunk, hanem tudjuk is, hogy mi van a döntés hátterében.

Az előterjesztés, amely Önök előtt van, foglalkozik azzal, hogy a kuratórium elnöke levélben kereste a polgármester urat az óvoda átadása ügyében. Egy január 27-i tévényilatkozatában a polgármester úr tájékoztatta a közvéleményt, amit egyébként mi nagyon boldogan fogadtunk, miszerint tervbe vették az óvodánk átvételét és a ligetvárosi óvodával való összevonását. A MÁV vezérigazgató-helyettesével folytatott tárgyalás után egy újabb nyilatkozatban jelezte a polgármester úr, hogy a tárgyalás sikertelen volt, de tovább folytatódik. A Kanizsa újság február 27-i számában az volt olvasható, az ügyben döntés még nincs, a tárgyalások tovább folytatódnak. Ha meghatározzák az árat, azt követően tud a város lépni és dönteni. Az előterjesztésben ami önök előtt van, az szerepel, hogy a MÁV a február 19-i tárgyaláson felajánlotta az intézmény továbbműködtetése esetén az épültet ez év végéig ingyenes használatra, majd azt követően felajánlotta annak bérlési lehetőségét. Én tulajdonképpen a következőket szeretném megkérdezni, ismételten. Hogy a február 19-i tárgyalást követően sor került-e újabbra és mi lett annak az eredménye ha nem mi volt az oka. Mennyi költséget jelentett volna vajon az önkormányzat számára az óvoda bérleti díja, meghatározta-e ezt a MÁV vagy nem. Tervezik-e a tárgyalások továbbfolytatását, vagy az önkormányzat részéről gyakorlatilag lezártnak tekinthető az ügy. Nem tiszteletlenségből zaklatásból kérdezem, hanem azért, mert tőlem folyamatosan néhány napja többen ismerősök, szülők, sajtó képviselői azt kérdezik mi történt, miért nem valósult meg az eredeti elképzelés. Az Oktatási Bizottsági ülésen feltettem még azt a kérdést, hogy vajon készült-e gazdasági számítás arról, hogy az óvodán önkormányzati fenntartásban való működtetése mennyi terhet rótt volna az önkormányzatra. Tettem három olyan javaslatot ami ha együtt áll, akkor az egy gyerekre jutó költségünk lényegesen csökkenne és valószínűsítem, talán el is érné az önkormányzati jelenlegi mutatókat. Még egy utolsó kérdés, hogy biztos-e az, hogy egy jól felszerelt, egy jó adottságokkal lévő óvoda megszüntetése-e a cél, illetve, hogy igazából ez jó-e a városnak. Megértem az önök helyzetét és a végén tisztelttel csak azt kérem, hogy gondoljanak a gyermekeinkre akik a jelenben tulajdonképpen a jövőt hordozzák a miénket is egyúttal és nem csak a sajátjukat és azt kérem, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ezek a gyermekek a legkisebb sérülésekkel vészeljék át ezt a váltást és változást. Végezetül most már csak három nem nagykanizsai érdekében szólók, ugyanis egyik már nem tart arra igényt, amire tegnap még négyen. Ez a három kisgyermek nem nagykanizsai, MÁV-os gyermekként került hozzánk. Azt kérném, legyenek szívesek fogadják be óvodáikba, a szülők választása alapján viszonzásképpen arra való tekintettel, hogy a MÁV 51 éven keresztül Nagykanizsa óvodáztatási költségeit kímélve több ezer nagykanizsai gyermeket nevelt nagykanizsai óvónők közreműködésével. Ha kérdésük van, és tudok akkor szívesen válaszolok.

Sajni József: Igazából megint egy olyan téma van előttünk, ahol egy nagykanizsai intézmény sorsáról van szó, most már sokadszor. Úgy gondolom, hogy az óvodával kapcsolatos mindenféle szakmai és emberi kérdésben alapos körültekintéssel minden körülményt figyelembe véve készült el a határozati javaslat.

Az OKSB megtárgyalta ennek az óvodának az ügyét és olyan határozatot hozott, hogy az OKSB elismeri és meg is köszöni egyben az alapítványi óvoda eddigi szakmai munkáját és minden körülményre tekintettel az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartotta és a határozati javaslat elfogadását kéri. Ez tulajdonképpen tömören és röviden úgy gondolom talán ki kellene azzal egészíteni, hogy az óvodába járó nagykanizsai gyerekek elhelyezését a szülők által választott önkormányzati óvodában külön felvételi eljárásban az önkormányzat, illetve a szakosztály biztosítja, úgy hogy a gyermekek és a szülők gondolom én ezt megelégedéssel fogadják.

Papp Péter: Magam azok közé tartozok akik kint voltam és megnéztem az óvodát. Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Semmilyen kritika nem hangzott el az ott folyó munkával kapcsolatosan és senki nem nyilatkozott úgy senki nem mondott olyant, hogy ez az óvoda az óvodapedagógiai munkára azok amit a szülők szeretnének, vagy elvárnak egy óvodával szemben ez arra alkalmatlan. Építészetileg felszereltségében is. Tehát ez egy jó óvoda. Sajnos ezt a kérdést nem így kell feltenni. Hanem úgy kell feltenni, hogy ezt az óvodát fel tudja-e vállalni a nagykanizsai önkormányzat a vasúttól vagy sem. És ezért a mi bizottságunk úgy döntött, öt igen egy nem és két tartózkodás mellett, hogy az eredeti határozati javaslatot támogatja azaz, hogy az óvodát mi nem javasoljuk átvételre, viszont a város összes óvodájában, illetve a város óvodáinak bármelyikében az óvodásban most odajáró gyerekek mindegyikét vállaljuk és elhelyezzük. Ehhez még csak egyetlen egy mondatot, nyilván ez szomorú és kellemetlenül érinti az odajáró gyermekeket, de egy kicsit a mi lelkiismereti terhünket az enyhítse, ezt az óvodát a vasút zárja be. Mi csak nem vesszük át.

Dr. Fodor Csaba: Nem örülök én ennek az előterjesztésnek egy csöppet sem. Több képviselőtársammal, legalább is akikről tudok szintén kimentünk ebbe az óvodába, megnéztük. Nem vagyok óvodapedagógus nyilvánvalóan, tehát ilyen egyfajta szakmai szemmel nem tudom megítélni az ott folyó munkát, azt viszont meg tudom ítélni, hogy ez az óvoda valóban kiválóan felszerelt. Azon óvodák közé tartozik, ahol külön tornaterem áll a kisgyermekek rendelkezésére egyrészt, belső udvar, ami viszonylag távol van a forgalmas úttól, hiszen egy belső zárt épületekkel és kertekkel zárt területen van, szépen kialakítva. Bennem is megfogalmazódtak egyes kérdések, amelyet az óvoda vezetője feltett, itt a bérleti díj tekintetében, mert abban elég szűkszavú valóban ez az előterjesztés, mert csak azt írja, hogy bérleti díjért adnák oda hasznosításra. Hogy mekkora lenne ez a bérleti díj, 1 Ft, 100.000 vagy 1 millió Ft, azt mondjuk nem látjuk benne. Ebben a körben nem is fogok tudni dönteni. Megértem a MÁV-ot végül is egy gazdálkodó szervezet, azt teszi amit általában a gazdálkodó szervezetek teszik, megpróbálnak racionálisan és gazdaságosan működni és ebbe a profilba ha tetszik nem fér bele az ilyen jellegű tevékenysége. Az önkormányzatnak egy kicsit viszont másképp kell gondolkoznia azt gondolom, hogy az önkormányzat hasonló módon mint egy gazdálkodó szervezet ha tetszik gyerekekre lebontott fajlagos költségek alapján csak ezeket figyelembe véve a döntéseit nem hozhatja meg.

Az önkormányzatnak a gazdaságossági szempontokon túlmenően álláspontom szerint van ellátási kötelezettsége, ellátási feladata és felelőssége a városban lakók felé ha tetszik és hogy ha ezek a városban lakók éppen kisgyerekek akkor különös tekintettel van felelősségünk. Nem vagyok híve azoknak, hogy az ilyen jó körülmények között lévő intézményeinket fajlagos számok alapján bezárjuk annak lennék inkább híve és azt mondom, hogy ha tetszik nem is támogatom a határozati javaslatot, annak lennék inkább híve, hogy szíveskedjenek további egyeztetéseket lefolytatni ha másként nem menne, valami úton módon ezt az intézményt, magát az épületet és az ingatlant belátható időn belül tulajdonba venni és az óvodát pedig működtessük tovább, teremtsük meg a feltételeket, ha tetszik.

Bicsák Miklós: Azon képviselőtársaim közé tartozom aki személyesen, talán régebben is jártam még ifjú titán koromban abban az épületben. Nagyon röviden. Külön köszönöm, hogy elmondta az alapítvány vezetője azokat amiket elmondott, nagyon el van a lakosság azon része, hogy a város ilyen egyszerűen lemond egy felajánlott intézményről egy óvodát. Mindig hivatkozunk gazdasági, illik tudnom mint gazdasági ember, hogy úgy kell sáfárkodni ahogy a napjaink engedik, vagy a jövő a piacgazdaságban is. De azért én is úgy érzem, hogy ha futunk egy kört elnézést a sportos kifejezésért biztos megtalálnánk azt a módját, hogy ezt az alapítványi óvodát a város megmenthetné a megfelelő szakembereknek az átgondolásával akire ez tartozik, hogy nem egyszerű tollvonással nem vesszük át. Itt valóban gyerekek sorsa egyéb emberekről van szó, igaz, hogy az alapítványi óvoda alkalmazásában vannak nem a városéban, de ha mi így mindenről lemondunk és eldönti ilyen racionálisan a város közgyűlése, hogy nem vesszük át, nagyon rosszul tesszük, mert azért meg kell hallgatni a város lakossága véleményét is és maga annak az épületnek az ideális környezetét, nem elérzékenyülésből kívánom mondani, de egy csodás az az óvoda. A többi óvodáinkhoz bizony kimagaslóan az intézménynek az elhelyezése, az ott lévő megfelelő kevés létszámú gyermeknek a foglalkoztatása az mind megtette a hatását, hogy olyan gyermekek is kerültek ki mint a többi óvodáinkból kiváló pedagógusainknak az óvónőknek a képzése alapján. Mi meg egyszerűen csak nemet mondunk. Kérem önöket gondoljuk meg és ne egyszerű határozati javaslattal nem veszünk át egy intézményt. A másik tisztelt polgármester úr, úgy gondolom, ha felajánlotta az alapítvány az épületet, hogy szerződéses formában, vagy bérlet formában, hiszen ennek a városnak jön az Európai Unió állandóan arról beszélünk oktatási központban vagy megfelelő olyan helyiségekre oktatási dolgokra fel lehetne használni megfelelő bérlemény formájában. Ha mi mindenről csak lemondunk akkor mi lesz holnap velünk. Nagyon kérem tisztelettel gondoljuk át az egészet. Én sem tudom a határozati javaslatot támogatni.

Litter Nándor: Néhány dolgot azért hadd tisztázzak mielőtt folytatnánk a vitát. Az alapítvány nem ajánlott fel semmit, mert nem az alapítvány tulajdonában van. A MÁV ajánlotta fel azt, hogy bérleti rendszerben tovább folytathatnánk, ugye az nem a tulajdonjogot jelenti tisztelt képviselőtársaim, a MÁV azt ajánlotta fel, hogy piaci áron adna el nekünk ezt az ingatlant, egy ideig engedné, hogy béreljük.

Én csak ezt azért szerettem volna hangsúlyozni, hogy további vitánk ezen gondolatok mentén folyjék. A másik. A MÁV a mai napig még nem adott még konkrét összeget arra vonatkozóan, a vagyonértékelésük most folyik. Ismerve a nagykanizsai ingatlanviszonyokat és a mi óvodai helyzetünket, hogy számos intézményünkben szabad kapacitások vannak. Nem gondolom, hogy most óvodát kellene vásárolnunk.

Stróber Gábor: Kezdetektől fogva én is tartottam a kapcsolatot az óvodával és úgy szintén polgármesterünkkel is. A polgármestertől mindig felhatalmazást kértem a tárgyalások folyamatáról, állásáról és annak az intézményvezetőjének a tájékoztatására. Hát sajnálattal kell megállapítani a tényadatokat, a szakosztály előterjesztette, hogy létszám gondokkal küzdenek a belvárosi óvodák, ennek kapcsán a vasúti óvodát nem képes tovább üzemeltetni illetve átvételét megtenni. De én felteszem azt a kérdést 51 évvel ezelőtt nem állítom, csak valószínűsítem, hogy ezt az óvodát ingyen és bérmentve, vagy legalább is a területet ingyen és bérmentve kapta meg a vasút akkor az volt a jelszó, hogy mindent a gyermekekért. Manapság semmit a gyermekekért. Én nem tudom elképzelni, hogy a vasút is valahogyan nem tudna úgy közelíteni, hogy jutányos megközelítéssel tovább lehetne üzemeltetni. Tovább nem akarom részletezni a kérdést mert előttem szólók azt hiszem elmondták. Tényleg beleremeg az ember szíve, amikor gyermekekről van szó és ilyen merev elutasításokkal találkozik, úgy hogy kérem tisztelt képviselőtársaimat gondoljuk át a lehetőséget, vagy ha még van lehetőség a vasúttal való tárgyalásra kérném polgármester urat, hogy folytassa még azt tovább. Annak ellenére bizony fel kell készülni az óvodai átjelentkezésekre stb. én ezt megértem de úgy érzem polgármester úr, tényleg úgy mondtuk, hogy nem futottunk le minden kört ez ügyben.

Budai István: Én is azok közé tartozom akik megnéztük az óvodát és tényleg úgy gondolom, hogy a város egyik legjobban felszeret óvodája és a legjobb körülmények talán ott vannak. Sajnálom, hogy olyan helyzet alakulhat ki, hogy ha az óvoda úgy ahogy van ott hagyjuk, akkor pár év múlva az az ebek harmincadjára kerül. Ennek ellenére úgy gondoltam, amikor megnéztük és az óvoda vezetőnővel beszélgettünk, hogy bizonyos kompromisszumokat talán lehetne kötni a vasúttal, tehet a városnak is meg a vasútnak is egy előnyös megállapodás születhetett volna ebből a dologból. Úgy érzem, és előttem szóló Papp Péter úr is elmondta, hogy ezt nem mi hozzuk ezt a helyzetet így előre, hanem a vasút azzal a magatartásával, hogy piaci alapokra helyezte, hogy piaci árakon adná el az önkormányzatnak. Arra kérem a vasút vezetését ezen a fórumon is, ezt azért gondolja át és amennyiben egy kompromisszumos megoldásra juthatnánk akkor úgy gondolom, hogy a város is előnyös helyzetbe kerülhetne meg a vasút sem kerülne olyan állapotba. Nem hiszem, hogy a MÁV problémáját ez az épület, vagy még az országban nem tudom hány ilyen óvoda van, hogy ezek az épület együttesek eladása húzná ki a slamasztikából, hogy így mondjam. Kérem ismételten, hogy ezt vizsgálják felül, ha lehet akkor mindenki megelégedésére döntsünk.

Zakó László: Az élet úgy hozza, hogy minden közgyűlésre jut legalább egy iskolabezárásról vagy óvodamegszüntetésről szóló napirendi pont. Már elmondtam, nem is kívánom megismételni magamat, de úgy gondolom, hogy vannak az életnek olyan területei ahol nem feltétlenül sőt, egyáltalán nem a pénzt kell nézni, hanem azt ami mögötte van. Úgy gondolom, hogy a gyermekek és legyen óvodások és iskolások az ügy szempontjából teljesen lényegtelen mindent pénzt meg kell, hogy érjen nekünk is és a városnak is, tehát a szülőknek városnak egyaránt. Nem tudom elfogadni a határozati javaslatot. Úgy gondolom hogy, olyan tételekre fizetünk egyébként pénzeket, amelyek bőven fedeztet nyújtatnának az óvodák további fenntartására, gondolok itt a gólyalábra, meg a sár dagasztásra meg az Uniós szemfényvesztés támogatására. Ami pedig a MÁV-ot illeti, érzelmi töltettel lehet közelíteni a kérdéshez, de ha ők egyszerűen arról döntenek, hogy ezt nem kívánják tovább működtetni akkor mi ne érzelmileg próbáljunk a MÁV-ra hatni, fogadjuk el, hogy a döntésük végeleges és innentől kezdve próbáljunk mi a saját érzelmeinkre hatni és utána az ő döntésüket végelegesnek feltételezve átvenni ezt az óvodát és működtetni.

Dr. Szabó Csaba: Úgy gondolom, hogy egy ilyen előterjesztés, ami gyerekekről szól is csak racionális érvek mentén kezelhető és engem egészen biztosan a döntés meghozatalakor racionális érvek fognak vezérelni az erkölcsieken túl. Nagy nehézségek árán túljutottunk a nagykanizsai tulajdonban önkormányzati működtetésben üzemelő óvodák kapacitásának racionalizálásán. 10 óvodai dolgozót elbocsátottunk, vállaltuk ennek a konzekvenciáit. Akkor most itt van egy olyan, nem a mi hatáskörünkbe működő intézmény, akinek a tovább működtetését pénzért felvállaljuk. Nem tudnék az előző döntésemmel, de az elbocsátott óvodai dolgozókkal sem találkozni becsületesen, hogy ha most nem szavaznám meg ezt az előterjesztést.

Kelemen Z. Pál: Mindenek előtt azzal kezdem, hogy egyet kell értenem Zakó László úrral, nem érzelmi kérdés. De tisztelt Zakó úr nem is demagógia kérdése. Tény az hogy ha valaki érzelmileg közelíthet ehhez a dologhoz az én vagyok, az unokám oda járt. Vasutas vagyok, a kollégáim mind vasutasok, ha valakinek iszonyúan fáj ez az óvoda az nekem fáj. De lássuk be, hogy ennek az óvodának a bezárását nem mi mondjuk ki hanem a MÁV. Lássuk be, hogy az a MÁV, aki rugalmas volt a Kodály Zoltán Művelődési Ház átadásában a városnak, rugalmatlan volt egy óvoda kérdésében akkor kire kell haragudni. Ami a közellátási feladatainkat illet. Kérem szépen a városban annyi óvodai férőhely van, hogy két MÁV óvoda befér. Minden gyereknek igénye szerint lesz hely. Sajnálom a vasutas óvodát, de mint Szabó Csaba mondta ez a racionalitás és ez a valóság. A gyerekek nem fognak károsodni remélem.

Polai József: Nem fogom ismételni az előttem szóló képviselőtársaimat, annyit azért szeretnék én is megemlíteni, hogy személyesen jártam ebben az óvodában, nem úgy mint óvodás gyermek, hanem most néhány héttel ezelőtt. Annyit azért tényleg mondanék, hogy rendkívül jól felszerelt óvodáról van szó és úgy gondolom, hogy jelen helyzetünkben, amely kissé elriaszt minket, hogy ezt az óvodát átvegyük, szeretném azt megkérdezni javaslatként említeni, hogy nem attól tartunk-e igazán mi, hogy mi önkormányzati óvodai dolgozókat küldtünk el és most ezért átvállalnánk a MÁV óvoda dolgozóit, nem volna talán erkölcsös és az emberek szemébe nézni és amit említett képviselő társam így nehéz lenne. Javaslatként azt szeretném felvetni, hogy talán lehetséges volna még egyszer a tárgyalások kezdeményezését olyan irányba folytatni, hogy a MÁV vezetőit arra kérni, hogy még egy évig üzemeltessék az óvodájukat és talán jövőre egy kedvezőbb gazdasági környezetbe kerülve mi átvennénk és egy ilyen ígéretet és egy ilyen megállapodást esetleg megtenni velük szemben.

Vargovics Józsefné: Én sem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, de valahol mégis azokról a gyerekekről van szó, aki egyre kevesebben vannak és igen is a gyerekek megérzik ezt a változást. Nekem az a javaslatom, ha van lehetőségünk béreljük az óvodát bizonyos határig és a szakembereink üljenek össze hátha valami megoldást találnak mert valahogy úgy érzem, hogy az intézmények bezárásával csorbul Nagykanizsa város vezetőinek tekintélye is.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném felolvasni azt a levelet amit a tárgyalás eredményeképpen a vezérigazgató helyettes küldött. Nem az egész levelet olvasom fel. Ettől az időponttól kezdve, ez a tanév vége, a vállalat további támogatást nem nyújt és törvényi kötelezettségének megfelelően a lehető leghatékonyabban kíván gazdálkodni a tulajdonába levő és az intézkedésben érintett ingatlanok vonatkozásában. Továbbiakban az érintett ingatlant a MÁV Rt üzleti céljainak megfelelően kívánja hasznosítani. Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy 12 óvoda sorsáról van szó országos szinten minden megyei jogú várossal aki ilyen kérdés elé került felvettem a kapcsolatot. Egyetlen városban nem merült fel az óvoda további működtetése.

Hadd mondjam el Szombathely megoldását ahol egyetlen intézményt zártak be az eddigiek, nem is kívánnak a következő időszakban sem bezárni. Elhelyezik a gyermekeket és majd utána tárgyalnak a MÁV-val hogy esetleg az óvodát megvásárolják, vagy bérbe veszik, mert az épület állagát jónak tartják. De az, hogy ők tovább működtetik az óvodát, ez sehol nem került elő. Nagyon nem akarom az időt húzni, és ezért ne vegyék rossz néven, hogy szakemberként a számokkal szembesítem Önöket, nem akarok arra utalni és nagyon köszönöm, hogy ilyen felelősséggel átérzik, hogy kisgyerekek sorsáról van szó, de kérem ne felejtsék el, hogy egy hónappal, két hónappal ezelőtt is kisgyermekek sorságról volt szó, egy ugyanilyen nagyságrendű óvodát zártunk be, az Arany Óvoda egységről van szó, azok a gyermekek ugyanúgy sérülnek, mert ki kell, hogy mondjam, igen is sérülnek a gyerekek, még szerencse, hogy olyan csodásan van összerakva a gyerek, hogy ezt a sérülést, hogy ha kellően foglalkoznak vele, viszonylag hamar feldolgozzák de nagyon kérem önöket, hogy amikor a saját óvodáinkban ilyen racionalizálásra kényszerülünk és a várható beiratkozások azt jelzik, hogy további szabad kapacitásaink vannak, kérem ne vegyék át az óvoda működtetését, szakmailag nem tudom elfogadni, hadd tegyem hozzá, ritkán mondtam ilyent, erkölcsileg sem tudom elfogadni ezt a döntésüket. És a végére hagytam, de szeretném azért a számokkal szembesíteni Önöket. A benyújtott, az óvoda vezetője által benyújtott információk alapján és kihangsúlyozom, hogy ez az óvoda nem tartozik semmilyen szinten a hatáskörünkbe, tehát nyilván korlátozottan áll rendelkezésünkre információ ezért a szakmai működésre nem is kívánok kitérni, de annyit engedjenek meg, hogy elmondjam, hogy örülök hogy elmentek az óvodába, nagyon kérem Önöket, hogy a saját óvodáinkat is látogassák meg, két óvodának nincs pillanatnyilag tornaszobája, de az összes többinek is jól felszerelt tornaszobája, az óvodáink egy része felújított, nem kívánom ezt tovább részletezni, de javaslom, hogy az összehasonlítás kedvéért, hogy megnyugodjanak, hogy az önkormányzati óvodákban is jó helyük lesz ezeknek a kisgyermekeknek. A MÁV tervezése szerint egy kisgyermekre eső költség 320.000 Ft körüli összeg, a nagykanizsai adatok alapján az átszervezés előtti adat pedig 213 Ft volt, hogy szembesüljünk azzal, hogy az átvételnél ezt a különbözetet vállaljuk fel és ha szóba kerül a bérlési díj akkor erre még rátevődik a bérlési díj és azt kell, hogy mondjam, hogy az óvodások száma nem növekszik. Sérelmezték tegnap, igazuk van, de le kellett, hogy írjuk, hogy ennek az óvodának a megszüntetése az átvétele a gyerekeknek valamennyire korrigálja azokat a problémákat amivel szembesülünk az önkormányzati óvodákban.

És még egyet kérek, ne felejtsék el, itt már elhangzott ez a mondat, nem Nagykanizsa önkormányzata zárja be ezt az óvodát, a MÁV Rt. döntött úgy, hogy ezt az óvodát nem kívánja tovább működtetni. Zárásképpen: nagyon kérem Önöket, ne felejtsék el, egy hónappal, két hónappal ezelőtt hasonló volumenben saját óvodáinkról elég kemény döntést mondtunk ki.

Dr. Fodor Csaba: Nem igazán szívesen emlegetném az Arany Óvodát, mert nekünk azt mondták, hogy életveszélyes azért kell bezárni. Akkor most igaz vagy nem igaz. Ha igaz, akkor én ezt nem tartom gusztusosnak fölhándálni és a szemünkre vetni, ugyanis akkor a kettő között nincs semmiféle kapcsolat.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az egyik épületet életveszélyessé nyilvánította az önkormányzat, tehát a két óvoda épületének az egyikre vonatkozott. Az Arany Óvoda megszüntetésének a fő indoka nem az épületnek az állapota volt, hanem az, hogy a három csoportban összesen 52 kisgyerek volt, hasonlóan a Hétszínvirág Óvodához, és a Hétszínvirág Óvodának a létszámcsökkenése lehetővé tette, hogy egy vadonatúj felújított óvodában elhelyezést nyerjen az az Arany János úti óvoda, amely nyilvánvalóan nem az ideális körülmények között került elhelyezésre, de az elsősorban a létszám indokolja azt, hogy a saját ágazatunkban átszervezést kellett végrehajtanunk.

Dr. Horváth György: A határozati javasat el nem fogadása esetén attól tartok, hogy egy hónap múlva, vagy másfél hónap múlva egy kanizsai óvoda bezárásáról lenne szó, ahonnan megint 7-8 embert el kellene küldeni. Sajnos ettől tartok én, mert a racionalitás mást kíván. Nem lehet az véghez vinni, amit szeretnénk, hiszen az lenne az ideális, hogy még kisebb csoport létszámokkal dolgozzanak az óvodák ez gazdaságilag nem lehetséges, ha most ezt az előterjesztést nem szavazzuk meg akkor két hónap múlva egy másikat fogunk megszavazni, ahonnan akármelyik óvodát mondom ugyanígy fognak elbocsátani, ráadásul hadd mondjam, hogy a mi dolgozóinkról van szó, Kanizsa által fenntartott óvodáról.

Röst János: Azt hiszem, hogy a képviselőtestület tagjai az eddigi döntéseiket sem jókedvükben hozták meg, amikor intézménybezárásokról döntött, illetve szűkítésekről döntött. Mostani döntés szintén nem ennek az aspektusából születik, itt osztályvezető asszony elmondta a MÁV-nak az álláspontját, azt hiszem, hogy az önkormányzat nem tehet mást, mint hogy ezt a döntést meghozza fájó szívvel. Arra viszont mindenképpen ígéretet kell tennünk, hogy a gyerekek elhelyezése az garantált, azt is megígérhetjük, hogy az a három nem kanizsai kisgyereknek az elhelyezését az önkormányzat be tudja vállalni, mert úgy gondolom, hogy erre a három főre megoldást tudunk találni, de ettől eltérő döntést nem hozhat. Nem akarom elmondani a jelenlegi hiánynak a kérdést a költségvetésbe, nem akarok belemenni személyi kérdésekbe, mert ezeket a döntéseket korábban meghoztuk én azt kérem, hogy fájó szívvel de mondja ki a határozati javaslatot az önkormányzat.

Papp Péter: Csak szeretném emlékeztetni önmagunkat arra, hogy testületi ülésen, bizottsági üléseken, illetve a költségvetés előkészítésének szakaszában nagy vitákat folytattunk arról, hogy hány óvodát, hány óvodai csoportot zárjunk be. Az ésszerű a számok oldaláról megközelítve azt mondtuk, hogy 10 óvodai csoportot, ebből nyögve-nyelve betudtunk zárni illetve át tudtunk helyezni 4 óvodai csoportot, most a kapacitásunkat ilyen helyzetbe ne bővítsük még föl egy 60-70 férőhellyel az 1650-es kapacitásunkat, ahova jövőre talán 1200 óvodás fog járni. 30%-nál nagyobb kihasználatlanság, szabad kapacitás lesz amit nekünk fűteni, takarítani, illetve óvodapedagógussal ellátni kell, mert ha nem húszan, hanem csak tízen vannak ott, ugyanannyi pedagógus kell.

Azt mondom, hogy fontoljuk meg ezt a döntést kényszerű döntés, persze, hogy kényelmetlen, az érintett gyermekeknek, az érintett óvodapedagógusoknak és az óvoda dolgozóinak, de ezt a terhet Nagykanizsa önkormányzata most már csak azért se vállalja át, mert jövőre amikor megint elővesszük, hogy óvodai csoportot kell bezárni, akkor hogy nézünk azoknak az óvodapedagógusoknak a szemébe akik évek, vagy évtizedek óta már az önkormányzat dolgozói voltak.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Azért nem lehet halogatni a döntést, hogyha azt az ígéretünket be akarjuk tartani, hogy a kisgyerekeket a szülők által igényelt óvodákba helyezzük el, mert március 31. és április 1. a beiratkozás napja. Ha mi nem tudjuk külön eljárásban előtte beíratni ezeket a gyerekeket, akkor után az a helyzet áll elő, hogy maradék helyekre jutna elhelyezés és már most is a tegnapi szülői értekezleten kiderült, hogy nagyon sokan, legalábbis úgy tűnt, a Szent Imrét választanák, tehát már ott ki kellett, hogy mondjuk, hogy az elmenő gyerekek létszáma maximum 7-8 gyerek elhelyezését teszi lehetővé abban az egy óvodában. Még így is korlátolt bizonyos fokig a lehetőségünk, de a csoportos elhelyezést is felajánlottam, ahogy az előterjesztésben szerepel, a Kossuth óvoda változatlanul fenntartja ezt az ajánlatát, sőt a mai napon a Rozgonyi Óvoda kibővítette, hogy a Rozgonyi Óvoda is áll a feladat elébe, ha az a döntés születik, hogy csoportosan helyezzük el.

Zakó László: Konkrét számok megjelölése nélkül utalni szeretnék arra, hogy a tisztelt képviselőtársaim a mai nap még hátralévő részében meg fognak olyan döntést szavazni, ahol majd az én meglátásom szerint több tízmillió forintot dobnak ki az ablakon, Ipari Park területéről van szó. Azért ilyenkor arra is gondoljanak, amikor itt csámcsogunk olyan összegeken, amin nem volna szabad, és még mielőtt néhány embert gombnyomásra késztetnék azzal, hogy ez demagóg szöveg, így van tisztelt Kelemen képviselőtársam, azért nagyon egysíkúan nézik ezeket az előterjesztéseket. Minden úgy megközelíteni, hogy ezt nem éri meg a városnak fenntartani. Megkérdezem, hogy ha kis létszámú csoportok lennének a városban, de ez az iskolai osztályokra is vonatkozik, akkor Önök nem hallottak még arról, hogy mondjuk egy pedagógus vagy egy óvónő sokkal többet tudna foglalkozni időben egy gyermekkel, hogyha kevesebb gyermek jut egy pedagógusra? Mindent csak ennyire száraz számokon keresztül tudnak megközelíteni?

Bicsák Miklós: Én arra kérem Önt tisztelettel, hogy tessék megadni az alapítványnak a szót.

Litter Nándor: Meg fogom adni. Elsőnek adtam meg neki a szót, csak úgy gondoltam, hogy meghallgatja mindenkinek a hozzászólását, és azt követően újra megadom a szót.

Kuczoginé Tálosi Amália: Egy kiegészítést szeretnék tenni, a vezérigazgatóságtól érkezett levelet szeretném kiegészíteni. Ott hagyta abba osztályvezető asszony, hogy a továbbiakban az érintett ingatlant a MÁV Rt. üzleti céljainak megfelelően kívánja hasznosítani. Ezt követően az következik, hogy a fentiek mellett társaságunk nyitott az önkormányzat bármely, az ingatlant érintő alternatív javaslatára, ha az jobban szolgálja a gyermekek, szüleik, a pedagógusok és más munkavállalók érdekeit és nem ellentétes a MÁV Rt. terveivel. És még annyit a pénzösszegről, ha nekem most volna 10.426.000 Ft-om, akkor ezt az óvodát tudnám működtetni. Gyakorlatilag éves szinten 10.426.000 Ft a forráshiányunk.

Elmondtam az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságon azt, hogy melyek azok a költségcsökkentő tényezők, amelyek ugyanazt a költséget eredményeznék a mi óvodánkban is, mint az önkormányzat óvodáiban, hiszen ha ez az óvoda önkormányzati működtetésbe kerülne, akkor először is nyilvánvalóan több gyerek jelentkezne ide, mert nagyon sok olyan kisgyerek nem jött hozzánk, aki nem tudta megfizetni azt a bizonyos önköltség térítési díjat, amit az alapítványi óvodában meg kellett fizetni. Vannak, akik ezért nem igényeltek bennünket, és a létszámunk gyakorlatilag, hogy 40, ennek is köszönhető. A másik, önkormányzati fenntartásban nyilvánvalóan ez az óvoda nem működhetne önállóan, tehát a vezetői pótlék, a helyettesi pótlék mind kikerülne a bérköltségből, nyilvánvalóan a közalkalmazotti bértáblázat lenne érvényes, ez éves 1.5 millió Ft-ot jelentene. Ez már mindjárt 225.000 Ft-ra csökkentené az egy gyerekre jutó költséget. Természetesen ehhez hozzá kell tenni az önkormányzat által működtetett központi konyha rezsiköltségét, ami nem tudom, majd mikor kerül megtárgyalásra, mert éppen január 1-jétől terhelnek bennünket 89%-kos rezsivel, amit szintén nem értek, de ez most nem ide tartozik, talán majd egy következő közgyűlésen. Ugyanis arról 2001. márciusában volt egy közgyűlési határozat, amiben megfogalmazódott, hogy támogatásként rezsiköltség nélkül kapjuk az étkezést. Na most akkor rászámoljuk ezt a rezsiköltséget vagy nem számoljuk rá?

Sajni József: Tulajdonképpen egész eddig a vitából egy momentum kimaradt, mégpedig a Ligetvárosi óvoda. Amennyiben ez az óvoda tovább üzemelne, az természetesen a Ligetvárosi óvodának a létét megkérdőjelezné, illetve annak a területnek az ellátását megkérdőjelezné. Innentől egy nagyon sajátos problémával állna szemben az önkormányzat, ami azon a területen jelentkezik, és természetesen biztosítani kellene a gyermekeknek az utaztatását és egyebeket. Tehát ezek mind költségként merülnének fel. Úgyhogy ez egy adalék még ehhez.

 

Litter Nándor: Valóban az volt az első gondolat, hogy a Ligetvárosi óvoda megszüntetésével az ott lévő gyerekeket ide hoznánk át. Mivel azzal olyan feszültségeket gerjesztenénk, mert az ott lévő szociális körülmények miatt ez a változat nem kapna a szülők részéről támogatást, még az eddig elmondottakon kívül azt gondolom, hogy nem lehet ezt felvállalni. Nagyon nehéz szívvel és az összes érvet meghallgatva, megértve és nem szeretnénk, hogyha jövőre hasonló problémákkal kellene szembenézni a többi intézményeinknél és ezt végiggondolva én azt javaslom, hogy hozzuk meg itt a döntésünket és a támogassuk az előterjesztést. Kérem Önöket, hogy szavazzunk az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

75/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a “Vasút a Gyermekekért” Alapítvány Óvodájának önkormányzati intézményként való további működtetését nem vállalja. Az óvodába járó nagykanizsai gyermekek elhelyezését a szülők által választott önkormányzati óvodában külön felvételi eljárásban biztosítja.

Határidő: 2003. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

SZÜNET

 

 1. Helyi iparűzési adórendelet módosítása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter: Csak annyit szeretnék mondani, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta, többségi szavazással egyetért a határozati javaslattal.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

  Litter Nándor : További hozzászólás nincsen, úgy látom. Megkérem Önöket, hogy szavazzunk.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal és 1 tartózkodással a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  17/2003.(III.26.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2003.(III.26.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 46/1997.(XII.9.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

 3. Nagykanizsa, Szabadhegy városrész közművesítés beruházási programja és egyes telkek építési feltételeinek a meghatározása (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta március 17-én a napirendi pontot, és a határozati javaslattal egyetért 9 igen, 0 tartózkodás és 0 nem mellett, ellenben apró módosításokat tettünk az előterjesztéshez, mégpedig az építési előírásokkal kapcsolatban. A határozati javaslatban a Tűzoltó Parancsnoksággal csak a téma általános megvitatásokkal kelljen egyeztetni, nem mindenegyes terv esetében. Ezt 9 igen, 0 tartózkodás és 0 nem mellett gondoltuk így elfogadni. Az Önkormányzati Tervtanács véleményére figyelemmel szövegrész a rendeletben ne szerepeljen, mert szerintünk ez teljesen felesleges. A Tűzoltóság elhagyása mellett szól az is, hogy földszint + tetőtérig gyakorlatilag a jelen rendelet szerint a Tűzoltó Parancsnokságot nem kell megkeresni. Ezt 8 igen, 0 tartózkodás és 0 nem mellett fogadtuk el. A következő a probléma, 12 méternél keskenyebb ingatlanok esetében a fenti kedvezményeket nem kellene figyelembe venni, tehát ez gyakorlatilag egy ikresítetten történő beépítésre lenne alkalmas. Még nekem lenne a határozathoz egy módosító javaslatom. Sajnálom, hogy akkor ott a bizottsági ülésen nem jutott eszembe. A következő a helyzet: 14 méternél a 6 méter oldalhatár távolság meghagyásával 8 méter széles épületet szabad építeni, ami úgy normálisan már beépíthető és megtervezhető. Ez az általunk elfogadott, ha minden nélkül fogadnánk ezt a módosítást, hogy 4 méterig le lehet menni az oldalhatár távolsággal, ezt kb. azt az anomáliát vetni fel, hogy például egy 13.5 méter széles teleknél 9,5 méteres épületet szabadna építeni, én azt gondolom, hogy Szabadhegy esetében ezen belül is maximálni kellene 8 méter szélességben a tervezhető épületet. Nem kell mindenáron arra törekedni, hogy a 4 méterig be lehessen építeni, tehát ez annyit jelent, hogy egy 13,5 széles épületnél 5,5 méterig lehetne levenni az oldalhatárt, tehát a 8 méter kikötését, én azt gondolom, hogy ezt támogatnunk kellene és támogatni lehetne. A napirenddel kapcsolatos, amit megtudtunk, a bizottsági ülésen gyakorlatilag ez nem szerepelt, hogy úgy tudom, hogy egy csomó emberrel megegyeztek a kisajátítási témában, történtek tárgyalások, és én azt gondolom, hogy itt a terület kisajátítását folyamatba kellene tenni és minél előbb a végleges, majdan elérhető, a 20 méteres, meg egyéb, ha 14 méter lesz, 20 méter lesz, az OSZ szerint volt még a megépítése az egésznek az elindítása, és ezért akkor az 20 méterben szerepelt, az OTÉK 22, szerintem ezt a meglévő beépítésnél szerintem a 22 méternél már nem kellene figyelni, csak az új telekalakításoknál.

  Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság időben később tárgyalta ezt a napirendet, mint a Városfejlesztési Bizottság és ismertük azt a módosító javaslatot, amit Papp Nándor képviselőtársam beterjesztett, és a Gazdasági Bizottság azzal a módosítással 7 igen, 1 tartózkodás mellett javasolja a képviselőtestületnek most elfogadásra a határozati javaslatot. Annyit szabad legyen hozzátennem, ha Szabadhegyről tárgyalunk, képviselőtársaim most kaptak szabadhegyi lakók közül többek aláírásával egy levelet, amiben az ott uralkodó áldatlan közlekedési állapotokra hívják fel a figyelmet. Ezt a legközelebbi időszakban bizottsági szakba szeretném vinni, és az a kérésem, hogy bizottsági üléseken, illetve ha testületi döntést igényel majd a döntésünk, akkor a testületi ülésen a minimális lakhatás feltételeit biztosítsuk Szabadhegy városrészben.

  Litter Nándor: Úgy látom, nincs több hozzászólás. Akkor ezekkel a módosításokkal, amit a Városfejlesztési Bizottság megtett, amit pluszban, az is, természetesen fel fogom olvasni. Megkérdezem, hogy a kisajátításokkal kapcsolatosan tudunk-e válaszolni?

  Zámbó Tamás: Több ingatlantulajdonossal megkezdtük a tárgyalást, a megállapodást előkészítettük, aláírásra viszont nem kerültek a költségvetés év közbeni módosítása miatt. Kisajátítási eljárással ugyanez a helyzet, kezdeményeztük, de nem fejeződött be a költségvetés módosítása miatt. Egy esetben történt adásvételi szerződés megkötése, erre vízelvezetés miatt volt szükség.

  Litter Nándor: Akkor azokkal a módosításokkal a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondott, tehát hogy a Tűzoltó Parancsnoksággal csak a téma általános megvitatásakor kell egyeztetni, Önkormányzati Tervtanács véleményének szövegrész a rendeletben ne szerepeljen, illetve 12 méternél keskenyebb ingatlanok esetében a fenti kedvezmények nem vehetők figyelembe, illetve volt egy kiegészítő egyéni javaslat, hogy maximum 8 méter széles épület építhető.

  Papp Nándor: És hogy nem kell mindenáron a 4 méterhez ragaszkodni …

  Litter Nándor: Így van. Ezekkel a kiegészítésekkel én javaslom a határozati javaslat elfogadását.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  76/2003.(III.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Szabadhegy városrész beruházási programot az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a programban foglaltak ütemes végrehajtásáról, a további évek költségvetésében a célok meghatározásáról és szerepeltetéséről, annak terhelhetősége függvényében az éves előirányzatok szerint.

  Határidő: évente 2006-ig február 28.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

  Litter Nándor: A rendeleti javaslat szerint el kell fogadnunk a 2. számú melléklet szerint Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítását. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

   

   

   

  18/2003.(III.26.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2003.(III.26.) számú rendelete a Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 45/2002.(IX.27.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

 5. Javaslat a 15/2001.(IV.4.) számú, az első lakáshoz jutók helyi önkormányzati támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)
 6. Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

   

  Litter Nándor: Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

  Kelemen Z. Pál: …. azzal az észrevétellel, hogy képviselőtársam felhívta egy tárgyi tévedésre a figyelmemet. A második bekezdésben az áll, hogy sem az elmúlt, sem az idei évben nem biztosított költségvetési fedezetet, a tavalyi évben volt rá 5 millió Ft fedezet, de nem fizettük ki.

  Kérem, úgy vegyék figyelembe az előterjesztést, hogy az idei évben nem biztosított, mert a tavalyi évben volt egy minimális összeg biztosítva. Nem kívánom külön indokolni a leírtakat. A bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

  Dr. Csákai Iván: A közgyűlésnek tárgyalásra javasolta a bizottság. Itt azért amellett, hogy volt az az 5 millió Ft, amiből nem tudom mennyit, azért az első lakáshoz jutóknak fizettünk ki, azért van egy olyan mondat, amit nem tudom, hogy honnan vesz az előkészítő. Az, hogy a támogatást igénybe venni kívánók száma pedig jelentősen csökkent. Akkor, hogy ha felfüggesztettünk valamit 2001-ben, és nem ítéltünk oda, nem lehetett beadni kérvényt, akkor ezt nem lehet így megállapítani, hisz nagyon sokan, nem is lehet csodálkozni rajta, de nagyon sokan érdeklődte, hogy hol van, lesz-e ilyen. Arra lehet hivatkozni, hogy jelenleg a költségvetés nem bírja el.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, akkor kérem, hogy szavazzunk a rendeleti javaslatról, amely szerint hatályon kívül helyezzük ezt a rendeletünket.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 6 ellenszavazattal a rendeleti javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  19/2003.(III.26.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2003.(III.27.) számú rendelete a 16/2002.(II.27.) számú rendelettel módosított 15/2001.(IV.4.) számú, az első lakáshoz jutók helyi önkormányzati támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

   

 7. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2003. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Maros Sándor ügyvezető

Lukács Iboly ügyvezető

Czoma Péter ügyvezető

Gáspár András ügyvezető

Schmidt László ügyvezető

Ferencz József ügyvezető

Silló Barnabás ügyvezető

 

Litter Nándor: Én egy kiegészítést szeretnék hozzátenni, hogy az NSR-rel kapcsolatos taggyűlési tárgyalások nem fejeződtek még be. december 30-án volt az első tárgyalásunk az üzleti tervről, ahol függőben hagytunk bizonyos kérdéseket, de azok a részek, amelyek pillanatnyilag a költségvetésben szerepelnek, 31 millió Ft-os bérleti díjat fizeti az NSR a városnak, tehát az elfogadásra került. Én úgy gondolom, hogy további finomítások után még esetleg ez az összeg növelhető. A közeli napokban kerül sor az üzleti terv véglegesítésére, hiszen Ferencz úr nem tartózkodott Magyarországon, ezért ez nem tudott lebonyolódni. Ezért én egy olyan nyitottságot kérek, hogy ez még tovább változhat, természetesen a költségvetésünk javára.

Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy az NSR-ről ne szavazzunk, vegyük le és legközelebb beszéljünk róla, Ha még változhat, akkor miről döntünk?

Litter Nándor: A magam részéről el tudom fogadni a javaslatot, a taggyűlés után akkor visszahozzuk a közgyűlés elé ezt az üzleti tervet.

Budai István: Ott folytatom, ahol Cseresnyés képviselőtársam abbahagyta. Úgy gondolom, hogy nem is közgyűlési határozat az NSR üzleti tervének elfogadása, ugyanis az egy többségi tulajdonú, de nem egyszemélyes gazdasági társaság. Abban a gazdasági társaságban a polgármester képviseli a tulajdonost, és mi úgy gondoljuk, én legalábbis, a Pénzügyi Bizottság ülésén is erről beszélgettünk, hogy a kft. taggyűlése fogadja el az üzleti tervet, mi a polgármester urat hatalmazzuk fel az üzleti terv elfogadására vagy nem elfogadására. Ha már itt az NSR-nél ragadtunk, akkor én azt gondolom, hogy mi a polgármester urat azzal indítsuk útnak a taggyűlésre, hogy ezt az üzleti tervet így, ahogy van, ne fogadja el, ugyanis mondta is, hogy nem végleges, de itt olyan költségtényezők vannak, amelyeket megítélésem szerint nem indokolt, hogy felmerüljenek. Különös tekintettel a bérköltségre. Ha megnézik a képviselő urak, hölgyek, akkor itt olyan magas bérköltséggel gazdálkodik ez a gazdasági társaság, hogy – így fogalmaztam Pénzügyi Bizottsági ülésen – ha a többiek megtudnák, akkor elsárgulnának ez ügyben, tudniillik jelentősen többszöröse a bérköltség a más gazdasági társaságokhoz viszonyítva. Én számokat most nem akarok mondani szándékosan, mert akarom, hogy üzleti érdekeket sértsek, de azért ezt érdemes lesz majd megvizsgálni. Érdemes lesz megvizsgálni a gépjármű és közlekedés dolgait. Itt 30.000 km-t irányoz elő az egyik gépkocsira. Egy nagykanizsai székhelyű, nagykanizsai tevékenységet folytató gazdasági társaságnál nagyon soknak tartom. Amellett még saját gépkocsi használatot fizet, aztán van egy kismotor, ami ugyancsak fogyaszt. Szóval itt 1 millió Ft körüli gépkocsi költség jelenik meg. Nagyon magasnak tartom én a magam részéről a telefonköltséget. Tehát ezekkel a dolgokkal meg kellene barátkozni. Nem értem, például van egy olyan promóció és képzés című fejezet, amiben az van zárójelbe téve, hogy bagolai futball egyesület támogatása. Miért promóció. Én még előszedtem az idegen szavak szótárát is, nem tudtam összehozni a promóció fogalmát ezzel a tevékenységgel. Úgy gondolom, ezt magyarosítani kellene. Az idegen szavak szótárában ezt találtam, hogy előlépés, előléptetés és kinevezés a promóció. Lehet, hogy más jelentése is van.

Litter Nándor: Marketingben más jelentése van, de ebbe most ne menjünk bele.

Budai István: Nem is azért mondtam, de nem értem, hogy a bagolai egyesület támogatása ……

Litter Nándor: Azt kérem, hogy az NSR-rel kapcsolatos most ne tárgyaljuk.

Budai István: Pontosan ezért akarom most elmondani, hogy ennek ismeretében én arra kérem a polgármester urat, hogy finomítsák ezt a dolgot, és nagyjából illeszkedjen bele azokba a városi költségelemekbe, amit mi a gazdasági társaságainknál más vonatkozásban is megteszünk.

Dr. Kolonics Bálint: Az aljegyző asszony véleményét szeretném kikérni, hogy ha többségi tulajdonos az önkormányzat, akkor valóban a közgyűlés döntése szükséges az NSR esetében. Így van-e ez valóban?

Dr. Gyergyák Krisztina: Én Budai úrnak, illetve a Pénzügyi Bizottságnak a véleményével értek egyet, mivel a taggyűlés dönt az üzleti tervről, s jelen esetben a taggyűlés nem a közgyűlés, nem úgy, mint az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál. Tehát ebből kifolyólag a taggyűlésen a polgármester képviseli az önkormányzatot, mint az egyik tagot, tulajdonképpen, és a közgyűlés felhatalmazása szerint jár el, az ő képviseletében jár el a taggyűlésen. Ez a véleményem.

Budai István: Azt szeretném indítványozni, hogy gazdasági társaságonként kellene akármilyen sorrendben végigmenni az NSR után.

Litter Nándor: Van-e még az NSR-rel összefüggésben valakinek valamilyen észrevétele? Amennyiben nincsen, akkor én egyetértek azzal a javaslattal, ami megfogalmazódott Cseresnyés Péter részéről, hogy most vegyük le a napirendről.

Zakó László: Én bizottsági szakaszban is elmondtam és idetartozik, hogy az értékelést a kft. ügyvezetője azért írja alá, és akkor úgy kerüljön a képviselők elé.

Dr. Fodor Csaba: Az NSR üggyel összefüggésben azt javaslom, az egészet vegyük le napirendről és hozzuk vissza. Normálisabb átdolgozás után.

Litter Nándor: Először Dr. Fodor Csaba javaslatáról szavazunk, hogy az összesen vegyük le a napirendről. Én nem javaslom, hogy levegyük. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Cseresnyés úr javaslatával egyetértek, tehát erről akkor nem kell szavaznunk. Én az NSR-rel kapcsolatos előterjesztésrészt visszavonom, tehát erről nem kell szavazni, a többit pedig most itt fogjuk tárgyalni az előbbi szavazásnak megfelelően.

Dr. Fodor Csaba: Azért kértem az előbb, hogy gondoljuk meg és vegyük le az egészet, mert igazából túlzott jelentősége a dolognak nincsen, hiszen a költségvetés eleve elrendelte már egy hónapja a társaságaink működésének feltételeit elég alapossággal, vagy nem kellő alapossággal, de elrendelte. A saját bevételek tekintetében nyilvánvalóan nem, de az önkormányzat által finanszírozott jelentős összegek tekintetében igen, tehát túl sok mozgásterünk nincs. Nem sürget bennünket az idő ahhoz, hogy ezeket az üzleti terveket elfogadjuk, már csak azért sem, mert van olyan gazdasági társaság, amelynek az üzleti tervét szerintem a képviselő urak egy része nem is ismeri. Azért nem ismeri, mert kaptuk meg az anyaggal. Én magam ma délben jutottam hozzá úgy, hogy külön kértem. Ebben vannak olyan megállapítások, amelyeket biztos, hogy a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megkapott, ez egy háromoldalas anyag, de az előterjesztésben ehhez képest egy fél oldalas valamifajta táblázat van, ami valóban arra nem nyújtott kellő alapot, hogy az ember értelmesen és átgondoltan tudjon dönteni ezekben a kérdésekben. Azért kértem, hogy vegyük le, mert bár visszavontam az önálló képviselői indítványomat, a véleményem azért abban nem változott, hogy igenis ezeket az üzleti terveket adott társaságoknál, nem mindegyiknél, de át kell vizsgálni. Figyelembe kell venni az ÁFA törvény 22. §-ában írottakat, figyelembe kell venni ezen szakaszhoz fűzött APEH állásfoglalást, és ezt értelmezni kell közgazdász, pénzügyi szakemberek bevonásával, talán nem árt, ha jogászt is megkeresnek, és ennek megfelelően kell az üzleti terveket átvizsgálni. Több társaságot érint például említhetném a Kanizsa TV Kft-t, említhetnem az Uszoda Kft-t, a Gazdaságfejlesztő Kht-t, talán meg lehetne említeni bizonyos mértékben a KanizsaNet-et, de ezeket át kellene vizsgálni. Vannak olyan cégek, a Kanizsa TV Kft-nél például 8 millió valamennyi van beállítva ÁFA-ként, meg kellene nézni, hogy ez valós, nem valós, valamit ezzel csinálni kellene, figyelemmel az általam előbb hivatkozott jogszabályt és APEH állásfoglalást. Nem vagyok képes most ilyen előterjesztések alapján egyik gazdasági társaság üzleti tervéről sem dönteni, mert ha kicsi részigazságom is van az előterjesztésben, akkor nem vagyok hajlandó nem tényleges, valós számok alapján üzleti terveket elfogadni. Arról nem is beszélve, hogy a felügyelő bizottsági jelentéseket is most kaptuk meg, és bizony egyesekben ott is bizonyos kérdések, kétségek vetődnek fel. Tehát én ezért kérem, hogy vegyük le. Természetesen megértettem a többség álláspontját és nem támogatom.

Litter Nándor: Ezt az ÁFA ügyet, úgy gondolom, rendeztük olyan szempontból, hogy Te visszavontad, én megígértem, hogy az a vizsgálat, amit kezdeményeztél, el fogjuk végezni, és annak megfelelően kezdeményezzük ott, ahol szükséges a terveknek a módosítását. Kanizsa TV. Kft. üzleti tervéről tárgyalunk.

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság utolsóként tárgyalta a Kanizsa TV Kft üzleti tervét, és épp az előbb említett ÁFA kérdéskör miatt, ami felmerült, és amiatt is, hogy mi minden üzleti tervet megkaptunk, igaz, hogy volt benn 14 soros és volt benn 37 oldalas. Azért én azt gondolom, van kis kft., nagy kft., de ekkora térfogatbeli különbségek üzleti tervek között nem szabad, hogy legyenek. A másik az összességében, hogy mindegyik kft-hez nem kaptunk felügyelő bizottsági jelentést. Volt, amelyikhez érdemit kaptunk, volt amelyikhez egysorost kaptunk, volt amelyikhez olyat kaptunk, ami nem felügyelő bizottsági jelentés volt, hanem az ügyvezetőnek az üzenete, hogy mit kér még, meg miért nem tud felelősséget vállalni a kft-jéért, de a nagyobbik többsége a kft. üzleti terve mellé nem csatolt felügyelő bizottsági jelentést, ezért a Kanizsa TV-nek az üzleti tervét 1 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett a mi bizottságunk nem javasolja elfogadásra a közgyűlésnek.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és mi már jobb helyzetben voltunk, mert időközben a teljes üzleti tervet gyakorlatilag megkaptuk, kivéve a felügyelő bizottsági jelentést, mert azt most kaptuk meg azzal a magyarázattal, hogy nem volt a felügyelő bizottsági jelentés ott, hogy most alakult meg egy újabb csapat, és én úgy gondolom, hogy ezt most így együtt el lehetne fogadni annak ellenére, mert a lényeg azért a kiküldött anyagban bent van, tehát az összesített anyag. Inkább olyan észrevételem van, hogy ez az egész szöveges előterjesztés egy olyan sirámot jelent az én forgalmaim szerint, hogy ha a mostani pénzügyi források mellett megszűnnek a következő magazin műsorok, hogy a “Házban, ház körül”, a “Paletta”, a Mi várunk”, az “Oppá”, a “Körjárat”, a “Sajt”, az “Önök mondták” és a “Kapocs”, akkor én nem tudom, hogy mi marad ezen túl, mert majdnem mindent felsoroltam, de lehet, hogy valamit nem. De nekem az a véleményem, és a Pénzügyi Bizottságnak is ez a véleménye, hogy mindezekkel a problémákkal együtt a Kanizsa Televíziónak ebből kell gazdálkodni, és a költségvetésben előirányzott források értékéig a Pénzügyi Bizottság egyetért, elfogadja az üzleti tervét, és úgy gondolom, és telefonon én értekeztem a Maros úrral, ő maga is ezzel így ért egyet.

Dr. Fodor Csaba: Teljesen egyetértek Papp Péter elnök úrral, ezt az üzleti tervet így valóban ne fogadjuk el. A Pénzügyi Bizottságot meg nem értem. A Kanizsa TV Kft-nek van egy műsorszolgáltatási szerződése az ORTT-vel. Ebben kötelezettségeket vállalt, hiszen azért kapott műsorszolgáltatást. Ha lecsökkentett pénzzel üzemeltetjük ezt a céget, és valóban fennállnak ezek a lehetőségek, akkor a saját szerkesztésű műsorok ideje nem tudja elérni a napi négy órát, ha már pedig ez így van, akkor a szerződést meg kell szűntetni. Már egyszer ezt kipróbáltuk, hogy milyen borzasztó nehéz még egyszer megszerezni ezt a műsorszolgáltatási lehetőséget.

Én azt gondolom, hogy ezt nagyon alaposan át kell gondolni, és igaza van a Gazdasági Bizottságnak, ezt a közgyűlés így ne fogadja el, kérje vissza, figyelemmel arra ráadásul, amit én mondtam az ÁFA tekintetében is.

Litter Nándor: Hadd csatlakozzam ehhez, én másképp tudom. Saját készítésű műsornak számít az ismétlés, valamint vásárolt filmeknek a bemutatása. Maros Sándor véleménye szerint a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének az égvilágon semmi akadálya nincs ilyen önkormányzati támogatás mellett. Nincs akadálya a szerződés teljesítésének.

Zakó László: Én nemmel szavaztam a bizottságban az üzleti tervre, tudniillik én akkor egy 14 soros kis táblázatot kaptam, amit nem fogadtam el üzleti tervnek. Jelzem, hogy a kft ügyvezetője utána felhívott és kétségbeesetten mondta, hogy ők készítettek, csak nem jutott el hozzánk, és én azt hittem, hogy időközben eljuttatják a képviselőkhöz. Én mind a mai napig, eddig a percig nem láttam a kft. üzletét, nem tudom, miről kellene szavazni. Ezért kérem levenni a napirendről, a napirendi pontok közül.

Cserti Tibor: Érdekes napirendi pontot tárgyalunk. Igazán a mondanivalóban az általános jellegű résznél kellett volna elmondanom, és elnézést kérek, hogy általános jelleggel megfogalmazom a Kanizsa TV-nél pontosan, de őrá, ha valaha igaz, akkor tényleg igaz lehet. Egyrészt az üzleti terv elfogadásának ma költségvetés elfogadását követő stádiumban igazán aktualitása van. Általában normális gazdasági társaság az előző év mérlegbeszámoló elfogadásával egyidejűleg szokták az üzleti tervet az azt követő napirendi pontok között megszavazni. Ilyen értelemben időben vagyunk. Igazában a költségvetés előkészítésének stádiumában, tehát a 2003. évi költségvetés előkészítése mikor kezdődött? Szeptember, október végén, a megalapozó, belső számítások, és igazán ez a munka az év végén felgyorsult. A költségvetés elfogadásával az alapvető működési feltételek a támogatási rendszer szempontjából meg véglegesítődtek. Ebből a szempontból én tökéletesen egyetértek azokkal a képviselőkkel, ami a Fodor Csaba képviselőtársunkban is munkált, hogy akkor az adott konkrét gazdasági év szempontjából az önkormányzat által ellátandó feladatokat, amikor az adott konkrét költségvetési évre megfogalmazzuk, akkor egy megállapodás keretén belül a lehető leghatékonyabban biztosítsuk az adott támogatási összeg felhasználását, és ezen belül nem mindegy, hogy mekkora összeget fizetünk be adóként, jelent esetben ÁFA-ként a tisztelt magyar államnak, és mennyi marad effektív a támogatott tevékenység ellátására. De ez helyre tehető, ettől függetlenül az üzleti tervek bármelyike elfogadható lenne. A második olyan álláspontot és általános jellegű felvetést azért hadd mondjak el, ami kijött a Gazdasági Bizottság ülésén és jó szívvel, Papp képviselő urat akkor helyettesítettem és a bizottsági tagok megbízást adtak arra, hogy mondjam el Önöknek közgyűlés előtt is, hogy bizony a jövőt illetően bármelyik önkormányzati gazdasági társaságnak az üzleti tervére vonatkozóan mindenféleképpen egyfajta általános jelleggel a tartalmat és formát javítani kell. A formáról nem beszélek, sokféleképpen lehet, a tartalomról igen. A tartalomnak mindenféleképpen az üzleti terv kategóriájának megfelelő kell, hogy legyen. Befejezésképpen mindenféleképpen az elterjesztett anyagnak tartalmaznia kell az előnyöket és a hátrányokat, hogy …… mit tudunk megvalósítani és stratégiailag hova jutunk ezáltal. Itt jelen pillanatban a költségvetési támogatások véglegesítésének a birtokában én úgy gondolom, egyetlenegy társaság, mégpedig a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Társaság lóg ki ebből a sorból a sajátos feladatok ellátása szempontjából, míg a többi az általában a közfeladat ellátásnak egy sajátos szegmensét ragadja meg. A kht esetében pedig az a bizottságnak az általános javaslata, hogy működési jellegű támogatást semmiféleképpen az önkormányzati rendszer keretében nem tud elképzelni, és ez gyakorlatilag a Számvevőszéki vizsgálatban és a minisztériumi állásfoglalásokban körvonalazódott, mert ha az önkormányzat létrehoz egy ilyen jellegű szervezetet, akkor a vagyonellátást úgy biztosítsa, hogy annak a működtetői hozamából legalább a fenntartás működési jellegű kiadásaira fedezetet nyújtson. Tehát önkormányzati támogatás, mint ilyen maximum a likviditás kezelés vetődhet csak fel. Ezek az általános jellegű dolgok. A Kanizsa TV esetében azt el kell, hogy mondjam a mundér becsülete érdekében, és nem az én mundérom ez, de miután megkerestek, és felhívták a figyelmemet is, hogy az önkormányzati gazdasági társaságok üzleti tervének előkészítése több hullámba került be a hivatalba is, és itt jelen esetben elkallódott a tényleges üzleti terv. Végső soron én megkaptam azt a változatot is.

Én a magam részéről azt mondtam, hogy ha az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság gondolom, majd megnyilvánul, és elmondja, hogy az a szakmai tartalom a csökkentett támogatás mellett, számára elfogadható, és a közfeladat ellátása szempontjából azt a minimum mértéket megüti, akkor nekem, mint képviselőnek abszolút nincsen semmi aggályom ezzel a témával kapcsolatosan. Nyilván fájlalom az adott műsoroknak egy jelentős részének az elvesztését, ha az alapfeladatot betölti. Én azt mondom, hogy ennek keretén belül a Kanizsa TV-nek az a 14 soros kritikai észrevételét akkor itt most mellőzzük egy picit, mert valahol megvan, jóváhagyható, de egyébként az …….. nem zavar.

Litter Nándor: Egy dolgot szeretnék mondani és mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy a Kanizsa TV és a Kanizsa Újságnak az ügyét költségvetési szempontból is külön előterjesztésként tárgyaltuk. Ott azok a kérdések, amit itt most többen érintenek, azok a műsorszerkezettel elkezdve, terjedelem, azokat alaposan megtárgyaltuk és azoknak a visszatükröződése most ez az üzleti terv. Ezen két társaság vonatkozásában azt hiszem, hogy az előkészítettség rendkívül jó.

Sajni József: Részben azért is megszólíttattam, részben pedig azért, mert valóban mi ezzel már találkoztunk, ezzel a szakmai tervvel, és akkor valóban a bizottságunk ezt elfogadta, és igazából egyetértett azzal a pénzügyi kerettel, amivel ez a szakmai program megvalósítható volt, és jelen pillanatban ez köszön most vissza összegszerűen is.

Papp Péter: Úgy gondolom, én voltam az, elárulom, aki a Kanizsa TV Kft-nél igennel szavazott, hogy még ezt a 14 soros – mert én azt a változatot kaptam – üzleti tervet is fogadjuk el, mert azzal, hogy mi elfogadjuk, vagy nem fogadjuk, igazándiból nem történik semmi. Ha itt most mi megnézzük azt, amit Fodor képviselőtársunk felvetett, és én bízom abban, hogy ennek több kft-nél lesz üzleti haszna, hogy az a haszon hol fog lecsapódni majd, mennyiben az önkormányzat büdzséjében, mennyiben a kft-knek, ezt majd, azt hiszem, mindenképpen vissza kell hozni testületi ülésre és testületi döntést kell hozni, és vagy a kft-k üzleti tervét, vagy az önkormányzat költségvetését, vagy mind a kettőt módosítunk kell. De én úgy gondolom, hogy azzal erős kritikával, hogy ez az én olvasatomban nem elégíti ki az üzleti tervvel és a felügyelő bizottsági jelentéssel szemben támasztott követelményemet, én azt mondom, hogy ettől ez még egy üzleti terv, amit mivel a költségvetés sarokszámát ez a képviselőtestület fogadta, határozta a Kanizsa TV Kft részére, én azt javaslom, fogadjuk el ezt az üzleti tervet.

Litter Nándor: Cserti úr véleményét is figyelembe véve javaslom, hogy a határozati javaslatok egy 8. ponttal egészüljenek ki, hogy a hivatal készítsen az üzleti terv készítésének általános szabályaira vonatkozó propuskát vagy támogató anyagot az egyes társaságoknak és az lesz az elvárás velük szemben, hogy ezen anyagnak megfelelően készítsék el a jövőben az üzleti tervüket. Javaslom azt is, hogy a felügyelő bizottságok számára is adjunk egy támogató anyagot, amelyben ismerjük, hogy mit kell érinteniük szintén a felügyelő bizottságoknak a törvényi előírásokat figyelembe véve, hogy ne csak egy ilyen általános támogató vagy elutasító vélemény kerüljön megfogalmazásra, hanem a törvényi előírásban foglaltakat érintsék a véleményük során. Ezt a Hivatalnak el kell készíteni, és ezt kiadjuk a társaságok részére. Én kérem, hogy ezt majd szavazzák meg, amikor a 8. határozati javaslatként ezt érinteni fogjuk. További hozzászólás nincsen, akkor a határozati javaslatról a Kanizsa TV vonatkozásában kérem, hogy szavazzunk, az előterjesztésnek megfelelően fogadjuk el az üzleti tervét.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Kanizsa Újság Kft üzleti tervét tárgyaljuk.

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadja és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az üzleti tervet. Itt egyetlenegy kiegészítést teszünk hozzá, egy kérést fogalmaztunk meg a hivatal felé, mivel a felügyelő bizottság kéréseket fogalmazott meg a jelentésében, hogy ezeket a kéréseket a hivatal jegyezze elő, vegye nyilvántartásba, és ha a költségvetés úgy alakul, illetve, ha nem, akkor a jövő évi költségvetésnél ezeket a kéréseket mindenképp vegyük elő és tárgyaljuk újra, valamint azt a főszerkesztő asszony előadta Gazdasági Bizottsági ülésen, hogy a hivatal a 12. oldal kitöltésére nemcsak szövegszerűen adott neki – főszerkesztő asszony így fogalmazott – utasítást, hanem a formátumra is. Azt kérném, bizottságunk kérését tolmácsolom a hivatal vezetése felé, hogy az az ominózus 12 oldal megtöltésében a tartalmában igen, de a formájában a szerkesztést, hogy milyen betű, milyen bekezdésekkel, hogyan, ebben adja meg hivatal a főszerkesztő asszonynak a szabad kezet.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Zakó László: A bizottság ülésén a kft. ügyvezetőjétől megkérdeztem, hogy Halász Gyula képviselőtársunk, SZDSZ ügyvivő gazdasági társasága továbbra is szerződéses viszonyban áll-e a kft-vel, és azt a választ kaptam, hogy igen, ezért ezt minimum etikátlannak tartom, nem tudom ezt a határozati javaslatot támogatni.

Cseresnyés Péter: Egy kicsit ismételném Papp Péter képviselőtársamat. Elmondtam a bizottsági ülésen, és most is szeretném elmondani, hogy a hivatal egy kicsit nagyobb önmérsékletet tanúsítson azokban az anyagokban, azoknak az anyagoknak a kiadásában, amit átad a Kanizsa Újságnak megjelentésre. Azt szeretném kérni, és azért kérem ezt az önmérsékletet, hogy a Kanizsa Újság tudja az újság funkcióját is betölteni, tehát azt a pár szabad oldalt, amit hagytunk nekik, azt tényleg újságként tudja megjeleníteni.

Litter Nándor: Azért szeretnék itt kapcsolódni, hogy akik nézik a mai közgyűlésünket, ők is tudják, hogy miről van szó. Tehát az elmúlt két alkalommal megjelenő Kanizsa Újságban megjelent egy-egy önkormányzati rendelet, tehát nem egyéb beavatkozásról van szó a Kanizsa Újságnak a munkájába és szerkesztésébe, hanem ez olyan nagy teret kapott, amit mi el akartunk juttatni a lakossághoz ezekkel a rendkívül fontos rendeletekkel, hogy gyakorlatilag egyéb más elképzelt és fontosnak tartott hírek kiszorultak. Én fogadom a kritikát, már olyan szempontból, hogy ezt koordinálni kell, lehetőleg apróbb betűvel kell esetleg kinyomtatni, hogy maradjon azokra az egyéb információkra is hely, amit el kell juttatni a lakossághoz. Köszönjük szépen az észrevételeket.

Röst János: Csatlakoznék az előttem szólókhoz abban, hogy a Kanizsa Újságnak a példányszáma mellett nyilván a terjedelme is fontos, hogy mindenkihez eljusson. Az a 16 oldal valójában, amennyiben jelentős mértékben kerül bele önkormányzati anyag, nem tölti be azt a funkciót, amit egy hetilaptól elvárnánk. Én bízom abban, hogy az év második felétől erre lehetőséget kap maga az újság, hogy alkalomszerűen, de több oldalszámon megjelenjen mindenképpen. Zakó Lászlótól annyit kérdeznék, hogy korábban felvetettem kérdésként, hogy Ön, illetve a MIÉP tartozik-e pénzzel a Kanizsa Újság hirdetésre, akkor azt válaszolta, hogy Ön nem. Akkor most megkérdezem a MIÉP-től, tartozik-e hirdetési pénzzel? Mert ha igen, akkor ezzel a költséggel meg tudnánk emelni a tervét a Kanizsa Újságnak.

Bicsák Miklós: A Kanizsa Újsággal kapcsolatban csak egy költségcsökkentési javaslatom volna fejlesztés szempontjából. Ha megengedné a polgármester úr és a tisztelt közgyűlés, elmondanám, az én elemzés szerint ennek az újságnak a nyomtatásához érdemes volna azon gondolkodni, hogy vásárolnánk egy – szakmailag nem akarok belemenni – találnánk ennek megfelelően egy olyan ofszet gépet, ami ennek a minőségnek, ennek a lapnak az oldalszámát még növelhetnénk is, és sokkal gazdaságosabb lenne, esetleg még külső – velem szemben még konkurencia is – más szolgáltatást is el tudna ez a gép látni, és bizony tudná a város közgyűlése csökkenteni a Kanizsa Újságnak szánt éves összeget, ami most már több éven keresztül tapasztalva, mint képviselő, hogy mindig vita volt a költségvetésnél, hogy ennyi megy a Kanizsa Újságra, annyi megy. Ha egy ilyen fejlesztést végrehajtanánk, kidolgozva, amiben szívesen felajánlom szakmai segítségem, véleményem, lehetne gondolkozni ezen és a jövőben meglátnánk. Hisz annyi munkanélküli nyomdász, gépmester van a városban, szakember is van hozzá, nem kell ehhez nagy létszám. De maga a gép minősége, ami 8-10 millió Ft-ból meg lehetne egy olyan állapotú, minőségű gépet, ami hosszú távra is megoldaná Kanizsa városnak, Kanizsa Újságnak a nyomtatását, szerkesztését, informatika, mindent helyben tudnánk. És ezek a nyomdaköltségek, stb. mind csökkenthetők.

Litter Nándor: Köszönöm Bicsák úrnak a felajánlását, akkor én kérlek, hogy ebben a kimunkálásban vegyél részt, üzleti terv, jelenérték számításnak az elkészítésében, hogy ki tudjuk számolni, hogy megéri-e ez a beruházás.

Zakó László: Személyes érintettség miatt kértem szót. Múltkori alkalommal is visszautasítottam azt a feltételezést, hogy én adósa lennék a Kanizsa Újságnak, vagy bárki másnak adósa lenne. Visszautasítom. Az, hogy a MIÉP adós-e a Kanizsa Újságnak, az alpolgármester úr hivatalból kérdezze meg, tudakolja meg, nekem nincs erről tudomásom.

Röst János: Köszönöm a felvetést, meg fogom tenni. Egyébként az Ön kampányát csinálta a MIÉP pont ebben az adott időszakban.

Litter Nándor: Megkérem a jelenlévő képviselőket, hogy érdemi részekről, a Kanizsa Újság üzleti tervével foglalkozzunk. Úgy látom, hogy nincsen több hozzászóló. Bicsák Miklós felajánlását még egyszer nagy tisztelettel megköszönjük. Számoljuk végig, hogy valóban megtérül-e ez a beruházás, amiről beszélt, és akkor javaslom, hogy a 2. számú határozati javaslatunkat fogadjuk el, amelyben elfogadjuk a Kanizsa Újság üzleti tervét 21 millió Ft-os önkormányzati támogatással.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A napirend következő részében a Kanizsa Uszoda Kft. üzleti tervét tárgyaljuk.

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, 7 igen, 1 tartózkodással az 50.800.000 Ft-os önkormányzati támogatással a Kanizsa Uszoda Kft. üzleti tervét elfogadásra javasolja.

Budai István: Én is annak a kötelezettségemnek teszek, hogy bejelentsem, hogy a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a témát, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag ajánlja elfogadásra.

Litter Nándor: További hozzászólás nincsen, akkor javaslom, hogy 3. határozati javaslatunkat fogadjuk el, amely szerint elfogadjuk a Kanizsa Uszoda Kft üzleti 50.800.000 Ft önkormányzati támogatás mellett.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 4. határozati javaslatunkról nem szavazunk, hiszen levettük a napirendi pontok közül. KanizsaNet Kht. üzleti tervét tárgyaljuk a következőkben.

Gelencsér Gábor: A felügyelő bizottsági megtárgyalta ezt az üzleti tervet, találtunk is bent javításra szoruló tételeket, ezt javítottuk, így került az anyag a közgyűlés elé. Ha megnézzük a dátumokat, láthatjuk, hogy ez egy február 3-ai dátummal készült üzleti terv, tehát még jóval előbb készült, mint elfogadtuk volna magát a támogatást a KanizsaNet Kht. részére, tehát ezért van ez a különbség a két szám között, maga az igénylés és az elfogadott támogatás között, ezért nyilván, hogy át kell alakítani ezt a tervet és így kérném elfogadásra ezt a határozati javaslatot.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt az üzleti tervet is, és bár nagy nehézségek árán tudtuk tárgyalni, mivel pont az összesen sorok nem látszanak az üzleti tervben, erre nagyon oda kellene figyelni a következő időszakban. Ennek ellenére úgy döntöttünk 5 igen szavazat mellett, hogy a közgyűlésnek elfogadásra ajánljuk úgy, hogy a költségvetésnek megfelelő összegre kell az üzleti tervet átdolgozni.

Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet. Az a kérésünk, hogy a KanizsaNet Kht. ügyvezetőjét kérjük fel, hogy 2003. április 4-ig módosítsa úgy az üzleti tervét, hogy az összhangban legyen az önkormányzat költségvetésével. Ezt a határozati javaslatot javasoljuk a képviselőtestületnek elfogadásra. Ezt a bizottság 7 igen, 1 tartózkodás mellett teszi.

Litter Nándor: További hozzászólás nincsen. Akkor ennek megfelelően javaslom, hogy fogadjuk el az 5. határozati javaslatunkat, amely szerint április 4-ig át kell dolgozni a KanizsaNet Kht-nek az üzleti tervét.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A Gazdaságfejlesztő Kht. üzleti tervét tárgyaljuk a következőkben.

Papp Péter: A Gazdaságfejlesztő Kht. üzleti tervét érdemben nem tárgyalta a Gazdasági Bizottság, mivel annyira képlékeny volt az üzleti terv bevétel-kiadási oldala, és a felügyelő bizottsági jelentés sem állt rendelkezésünkre.

Budai István: Úgy gondolom, hogy a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együtt tárgyalta ezt az üzleti tervet, és talán ha nem így van, akkor Cserti úr javítson ki, mert ő volt jelen ezen a bizottsági ülésen, és az együttes ülésen eléggé megvitattuk ezt a dolgot. Most hirtelen nem tudok mondani számokat, de elfogadtuk az üzleti tervet és ajánljuk elfogadásra a közgyűlésnek.

Cserti Tibor: A vélt ellentétet feloldani kívánandó, két alkalommal tárgyalta a Gazdasági Bizottság. Először valójában az az állapot volt, amit Papp elnök úr mondott, és éppen ezért tárgyalta még egyszer a Pénzügyi Bizottsággal közös ülésen, ahol gyakorlatilag az a többségi vélemény született, ami határozati javaslatként megjelenik. Kérném ennek a támogatását.

Litter Nándor: Igaza van Papp Péternek is, mert hiszen a napokban döntöttünk nagyon fontos kérdésekről, amik jelentősen befolyásolják majd a kht üzleti tervét, tehát igaz az a javaslat, hogy ezen információknak megfelelően át kell dolgozni. További hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 6. pontban megfogalmazott határozati javaslatról, amely szerint április 4-ig át kell dolgozni a kht üzleti tervét.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a határozati javaslat 5. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A VIA Kanizsa Kht üzleti tervét tárgyaljuk a következőkben.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a VIA Kanizsa üzleti tervét. Felvetődött egy 1.400 e Ft körüli összeg, amely számszaki tévedés volt az üzleti terv és a költségvetés között. Itt van Gáspár András, gondolom, hozzászól majd, ha szót kap. Mi ott úgy egyeztünk meg, hogy egyelőre nem vesszük ezt figyelembe és kérjük, hogy fogadja el a VIA Kanizsa is azt az álláspontot, hogy most emiatt a költségvetést nem módosítjuk, mert megítélésem szerint a városüzemeltetés vonatkozásában úgyis előkerül a költségvetés módosítás problémája. Hát ha más nem, akkor a Fodor Csaba képviselőtársam előadása miatt is, az ÁFA kezelés miatt is előkerül, és a hómunka, bár a hómunkára most fedezetet szavaztunk meg korábban. Ennek ellenére megítélésem szerint ezzel foglalkoznunk kell, és akkor egyben változtassunk. Egyelőre mi azt kérjük, hogy a közgyűlés úgy foglaljon állást, és ez a Pénzügyi Bizottság egyhangú véleménye volt, hogy a költségvetésnek megfelelő összegeket állítsa be a VIA Kanizsa az üzleti tervébe, és erre módosítsa a költségvetését.

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy javasoljuk, a hivatal illetékes szervezeti egysége a VIA Kanizsa Kht. és a Ryno Kft. között létrejött szerződést felül, elsősorban a hóeltakarítás vonatkozásában. Hosszasan vitatkoztunk ezen a Gazdasági Bizottsági ülésen, és ezért fogalmaztuk meg ezt a kérést.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ezt most nem kell most újra elfogadnunk, hiszen ezt a bizonyos 22 vagy 23 pont között szerepel, amit a költségvetés keretei között már feladattervünkben meghatároztunk. De egyetértek azzal, amit mond.

Cseresnyés Péter: Egy kérdésem lenne. A Csónakázó-tónál lévő vendégházat ki üzemelteti? És ha véletlenül a VIA üzemelteti, akkor szerepel-e a kiadás-bevétel oldalon? Mert én nem találtam meg itt az üzleti tervben.

Litter Nándor: A VIA üzemelteti.

Gáspár András: Mi üzemeltetjük az önkormányzat megbízása alapján. Minimális nagyságrendű a bevétel és a kiadás is. A Csónakázó-tó bevételeinél és kiadásainál szerepel, nincs önálló tételként, ugyanis éves szinten összesen olyan 80.000 Ft maga a bevételi része. Ennek a magyarázata az, hogy többnyire a hivatal vagy intézményei számára “adjuk bérbe”, azért idézőjelben, mert pénzt ezért nem kapunk. A korábbi Gazdasági bizottsági döntés szerint vagy önköltségen vagy ingyenesen adjuk ezeknek az igénylőknek.

Dr. Kolonics Bálint: Egy mondatot találtam az üzleti tervben, ami miatt szót kértem, és ilyen formában nem igazán tartanám én ezt az üzleti tervet elfogadhatónak. Az üzleti terv általános részében az első oldal utolsó sorában kezdődik az a mondat, ami úgy szól “az egyeztetések a pénzügyi ráfordítások csökkenését célozták úgy, hogy a város közterületeinek állapotában jelentős romlás ne következzen be.” Ez még önmagában nem is lenne probléma, ha az üzleti tervet továbblapozva olyan mércéket találnák, amihez a színvonalat méri a kht Az elmúlt évi állapotokra hivatkozik mindenhol, legyen ez út, járda, legyen ez parkgondozás. Kérdezem én, hogyha jelentős romlás nem következik be, de valamilyen szintű romlás ezek szerint bekövetkezik, és minden évben az előző évi mércéhez mérjük az állapotokat, akkor hova jutunk? Akkor odajutunk nyilván, hogy felújítás, beruházás szükséges, amihez az önkormányzatnak kell a zsebébe nyúlni. Itt a fenntartásra rendelkezésre költségeket igenis, hogy úgy kellene felhasználni, hogy a színvonal maradjon, sőt javuljon a fenntartásokkal, ne romlás következzen be. Egy kérdésem lenne az ügyvezető úrhoz. Azt szeretném megkérdezni, hogy a piacok, vásárok bevételei, a vásárcsarnok megnyitását megelőzően a piactér működése kapcsán hogyan alakultak, tehát számadatokban mit lehet mellétenni most a vásárcsarnok bevételei és kiadásai mellé? Ezek hogyan alakultak akkor?

Gáspár András: Piacok, vásárok bevétele több tételből áll, az élelmiszerpiac, iparcikkpiac, havi vásárok, ünnepi vásárok. Itt végül is az élelmiszerpiac az, ami a vásárcsarnokfüggő, hogy úgy mondjam. A bevételei gyakorlatilag azon a szinten vannak, illetve, ami díjemelések voltak, ezek jelentkeztek a bevételekben, minimális emelkedés van, viszont a kiadásai jóval megnőttek, ugyanis a vásárcsarnokban az élelmiszerpiac területére társaságunk havi 1.100 valahány ezer Ft közös költséget fizet a társasháznak, ami a szabadtéri piacon nem volt. Volt akkor is fenntartási költség természetesen, csak nem ilyen nagyságrendű. A bevételek, azok a díjnövekedéssel arányosan növekedtek, egyéb növekedés nem volt, tehát a forgalom nem nőtt, a kiadások viszont radikálisan növekedtek.

Litter Nándor: További hozzászólás nincsen, akkor ennek megfelelően kérem, hogy fogadjuk el a 7. határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, amit Budai úr tett, hogy 1.4 millió Ft …. Elfogadható így, ahogy Budai úr mondta, van megjegyzés hozzá?

Gáspár András: Önök a tulajdonosok, nekem azt kell csinálnom, amit mondanak. Én csak egyre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a költségvetésben rossz helyen szerepelnek számok. Társaságunk támogatást – a költségvetésben működési támogatások vannak – soha nem kapott. Saját bevételeinknek felét éljük fel, a másik részét pedig városüzemeltetési feladatokra fordítjuk. Tehát azt a pénzt, amit mi kapunk az önkormányzattól, erre mindig számlát bocsátunk ki út, járda zöldterület, stb. A VIA Kanizsa Kht működési támogatást soha nem kért, nem kapott, mert kapott az önkormányzattól olyan feladatokat, amelyek 139 millió Ft saját bevételt hoz a város, illetve a társaság számára, és ennek csak egy részét éljük fel. Az 1.400.000 Ft – én betartottam az egyik oldalon egy egyezséget, a másik oldalon egy számszaki hiba miatt ez nincs betartva, így lehetett volna tévedni 15 milliót vagy 150-et, és akkor még jobban áll a költségvetés.

Litter Nándor: Értem. Én javaslom azt, hogy akkor most április 4-ei időpontig korrigáljuk ezt az 1.4 milliót, mert igaza van Gáspár Andrásnak ez ügyben. Ne az év során, úgy ahogy Budai úr javasolta. Tévedésünket javítsuk ki, és ennek megfelelően készüljön el az üzleti terv. Ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk!

Budai István: Azt gondoltam, hogy rövidesen, tehát még április 4-ig teljes keresztmetszetében ezeket a költségvetési tételeket felül kellene vizsgálni egy menetben. Nekem nincs kifogásom, hogy elismerik az 1,4 millió Ft-ot, de nem kellene minden héten kétszer költségvetést módosítani, hanem csak egyszer valamikor, de akkor alaposabban. Úgy gondolom, hogy nem rossz az én javaslatom, de ha a tisztelt közgyűlés úgy dönt, hogy most ismerjük el az 1.4 millió Ft-ot, nekem az ellen sincs kifogásom.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk erről. Budai úr javaslatáról kell először szavaznunk. Ő azt javasolja, hogy majd egyszerre, későbbi időpontban kerüljön ez elismerésre, vagy a korrekció végrehajtva. Én ezt nem támogatom, mert korrekten kell eljárunk, a megállapodásainak be kell tartanunk a kft-inkkel szemben. Én ezt nem támogatom.

 

A közgyűlés 3 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 10 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Ennek megfelelően kérem, hogy a 7. határozati javaslatról szavazzunk ezen 1.4 millió Ft-os tétel korrekciót és figyelembe véve.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: A forrást határozzuk meg, a forrás hitel. Kérem, hogy erről szavazzunk!

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Megfogalmazódott egy 8. határozati javaslat, amelynek megfelelően el kell készíteni a hivatalnak az üzleti terv kötelező elemeit tartalmazó támogató anyagot, illetve a felügyelő bizottság számára meg kell határoznunk, hogy milyen kérdéseket kell érinteniük azért, hogy korrekt és a törvényi előírásoknak megfelelő legyen az a jelentést, amit nekik az üzleti tervekkel összefüggésben el kell készíteni. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e esetleg kérdés, vélemény? Úgy látom, hogy nincsen, akkor szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 7. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

77/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kanizsa TV Kft. üzleti tervét 43.000 eFt önkormányzati támogatással elfogadja.
  2. Határidő: 2003. március 25.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  3. a Kanizsa Újság Kft üzleti tervét 21.000 eFt önkormányzati támogatással elfogadja.
  4. Határidő: 2003. március 25.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  5. a Kanizsa Uszoda Kft üzleti tervét 50.800 eFt önkormányzati támogatással elfogadja.
  6. Határidő: 2003. március 25.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  7. a KanizsaNet Kht ügyvezetőjét felkéri, hogy az üzleti tervet a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően módosítsa és az átdolgozott üzleti tervet a polgármester részére nyújtsa be.
  8. Határidő: 2003. április 4.

   Felelős : Silló Barnabás ügyvezető

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  9. a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht ügyvezetőjét felkéri, hogy az üzleti tervét a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően módosítsa és az átdolgozott üzleti tervet a polgármester részére nyújtsa be.
  10. Határidő: 2003. április 4.

   Felelős : Schmidt László ügyvezető

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  11. a VIA Kanizsa Kht üzleti tervének azt a változatát fogadja el, amelyik a jóváhagyott költségvetéstől 1.4 millió Ft-tal tér el. Egyben a költségvetés parkfenntartási előirányzatát a hitelkeret terhére 1.4 millió Ft-tal megemeli.
  12. Határidő: 2003. április 4.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  13. felkéri a jegyzőt, hogy készíttessen a gazdasági társaságok részére az üzleti terv kötelező elemeit tartalmazó, valamint a felügyelő bizottságok üzleti tervvel kapcsolatos, a törvényi előírásokat tartalmazó támogató anyagot.

Határidő: 2003. május 31.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

 1. Tájékoztató a 2002. évben végzett tulajdonosi felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság állásfoglalását szeretném közölni, egyhangúlag szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasoljuk.

  Litter Nándor: Úgy látom, hogy további hozzászólás nincsen, akkor ennek megfelelően kérem, hogy a tájékoztató a közgyűlés vegye tudomásul.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  78/2003.(III.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2002. évben végzett felügyeleti, tulajdonosi és belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

   

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének céltámogatási pályázati igényei (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Ez nem érinti a város költségvetését, és ennek megfelelően kérem a támogatást.

  Cseresnyés Péter: Javaslatot szeretnék tenni ebben az ügyben, hogy a Gazdasági Bizottság vezetője legyen a felelőse annak, hogy a város számlájára befolyik ez az összeg.

  Litter Nándor: Nem lehet ezt vállalni, aljegyzőnő tájékoztatása szerint, tehát az eredeti javaslatot fenntartva kérem, hogy a további véleményeket mondják.

  Cserti Tibor: Már a komolytalanság határát súroljuk. Ennél komolyabb téma. Engedjék meg az előterjesztők, intézményi oldala, szerénysége tiltja, hogy külön indokoljanak. Én veszem azt a bátorságot, hogy kiemeljük ezt a nem kis feladatot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kórháza saját többletbevételei terhére gép-műszer vásárlási feladatokat kíván megoldani a vonatkozó című címzett támogatási keretek között. Ez az előterjesztés is ezt szolgálja. Gyakorlatilag, ha jóváhagyja a pályázatot és elfogadja a tisztelt magyar állam, és megítéli számunkra, akkor az ezzel összefüggő beruházás megrendelésére és a vonatkozó számlák kiegyenlítésére nem kerülhet sor fedezet hiányában. Nyilvánvaló, a beruházás az intézményvezető átruházott hatáskörben a Polgármesteri Hivatal keretei között zajlik, a polgármester addig nem is írhatja alá, míg a kötelezettségvállalás miatt a fedezet nem áll rendelkezésre. Komolytalanul kezdtük az elején, a város köszönetét kell, hogy kifejezze a kórház vezetésének.

  Budai István: Ugyancsak a Pénzügyi Bizottság határozatát szeretném ismertetni. 4 igen és 1 nem szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasoljuk az előterjesztést.

  Papp Péter: A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal támogatja a céltámogatási pályázat beadásának lehetőségét. Kicsit Cserti úrra és az itt elhangzottakra reflektálva szabad legyen két mondatot mondanom. Az egyik az, hogy a kórház gép-műszer vagyonának és az ingatlanállományának a fejlesztése, a bővítése a tulajdonos önkormányzat feladata lenne elviekben. A biztosító, amit megtérít a kórháznak, az a működési költség, az energiaszámla, a bér, a gyógyszer és ilyenek. Az, hogy ebben a naptári évben az önkormányzat nem tudja támogatni a kórház gép-műszer fejlesztését és egyéb fejlesztéseit, ezt tudomásul vesszük úgy is, mint kórházi vezetők, de szabad legyen azt hozzátenni, a kórháznak a gép-műszer vagyonát beszerzési áron 2-2.5 milliárd Ft-ra taksálom és egy nagyon nagy számot mondok, és egy 10 éves amortizációt veszek, ami azért az elektronika fejlett világában, meg a mostani rohanó orvostechnikai fejlődés időszakában nagyon nagy szám a 10 év, akkor évente 200-250 millió Ft-ot kellene csak azért ráfordítani a gép-műszer beszerzésekre, hogy szinten maradjon. Ebbe semmilyen bővítés, semmilyen fejlesztés nincs. Hogy mondjak egy másik számot, hogy 250 hűtőszekrény van a kórházban, a 10 év alatt ezek is tönkremennek, akkor évente 25 hűtőszekrényt kellene vásárolni. Ilyen nagy számokban beszélünk, és ehhez én úgy érzem, ha néha kérjük a tulajdonos önkormányzat segítségét, akkor ezt nem a kórház vezetői önös érdekből teszik, hanem annak 100-110.000 embernek az ellátása érdekében, akik a kórházba jönnek járó- és fekvőbetegként.

  Litter Nándor: Én is ehhez szeretnék csatlakozni, és még egyszer köszönetünket és elismerésünket fejezni ki azért az állandó kutató, fejlesztő munkáért, hogy jobb legyen a kórház működési körzetébe tartozó lakosságnak az ellátása. És még egy dolgot, ha már itt tartunk, a mi kórházunk nem tartozik azon kórházak körébe, ahol hatalmas nagy veszteségekkel működnek, tehát azt hiszem, ezért is ki kell fejeznünk állandóan az elismerésünket, hogy nem a működési forrásokat kell átadnunk a kórháznak, hanem mindig csak a fejlesztésekről tárgyalunk. Egy apró megjegyzés, ha nem haragszik, elnök úr, hogy ebben az évben is van azért műszerbeszerzésre önkormányzati támogatás. Minden elismerésem egyébként az Önöké. Ebben az évben szerepel a költségvetésben.

  Úgy látom, hogy nincsen több hozzászólás. Kérem Önöket, hogy a határozati javaslatnak megfelelően fogadjuk el az anyagot, és támogassuk a pályázatot és a gép-műszer beszerzést.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  79/2003.(III.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kórházi gép-műszer beszerzés céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

   

  I. A beruházás pénzügyi forrásai

  I.1. A beruházás összköltsége: 29.500 ezer forint

  I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 17.700 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.

  I.3. A saját forrás összegéből:    
     
  Saját bevétel:   17.700 ezer forint
  Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás megvalósításához víziközműtársulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni)    .- ezer forint
  Hitel:   - ezer forint
  Egyéb állami támogatások   - ezer forint
  ebből:    
  KAC: - ezer forint  
  VICE: - ezer forint  
  TERKI: - ezer forint  
  CÉDE - ezer forint  
  Egyéb: - ezer forint  
  EU támogatások:   - ezer forint
  Egyéb:   - ezer forint
  I.4. A képviselő-tes tület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:
   
  Lekötött betét: ............... ezer forint
  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: ezer forint
  Privatizációból származó bevétel (pl. gázközműjuttatás): ............... ezer forint
  Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel:
  ............... ezer forint
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül): 17.700 ezer forint
  Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése:
  ............... ezer forint
  Osztalék- és hozambevétel: ............... ezer forint
  Egyéb (rövid megnevezéssel): ............... ezer forint
  Összesen: ............... ezer forint
  I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás összege (szennyvízberuházás esetén):
  ............... ezer
  forint/bekötés.

  I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I.6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

   

  Ezer forintra kerekítve

   

   

   

  Ebből

  No.

  Megnevezés

  Összesen

  .............

  .............

  .............

  .............

  .............

   

   

   

  éves ütemek

   

   

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  1.

   

  Saját folyó bevétel

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.

  Helyi adók

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.

  Illetékbevételek

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.

  Bírságok

   

   

   

   

   

   

   

  1.4.

  Kamatbevételek

   

   

   

   

   

   

   

  1.5.

  Egyéb sajátos bevételek

   

   

   

   

   

   

  2.

   

  Rövid lejáratú kötelezettségek [az 1990. évi LXV. törvény 88. § (6) bekezdése szerint]

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.

  Tőke- és kamattörlesztés

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.

  Lízingdíj

   

   

   

   

   

   

  3.

   

  Korrigált saját folyó bevétel [(1.-2.) x 0,7]

   

   

   

   

   

   

  4.

   

  Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható fizetési kötelezettségek (az önkormányzat részére legfeljebb ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény) (3.4.)

   

   

   

   

   

   

  II. A településrendezési tervvel való összhang

  A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a ..... számú képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

  III. Tulajdonjog

  A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények alatti pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak által veszélyeztetett állami tulajdonú közintézmények veszélyelhárítása) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per- és igénymentes ingatlanon valósul meg.

  E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell (kivéve szennyvízcsatorna-hálózat építése, egészségügyi gép-műszer beszerzés). A pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a veszélyeztetett ingatlan (állami, önkormányzati tulajdonú közintézmény, belterületi közút, közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját.

  IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése

  Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el/elidegenítette (a megfelelő szöveg aláhúzandó).

  Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja [Cct. 19. § (2) bek.].

   

  Határidő: a céltámogatási igény benyújtására: 2003. április 2.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

   

   

   

   

 5. Beszámoló az Ingatlankezelési Intézmény 2002. évi működéséről, valamint a lakás és nem lakás vagyon további működtetésének céljairól (írásban)

Előadó: Kámán László intézményvezető

 

Litter Nándor: Néhány dolgot hadd jegyezzek meg kiegészítésként. Az egyik az, hogy az Ingatlankezelési Intézmény vezetője vállalta, hogy a jelenlegi létszámkeretén belül energetikusi munkakört fog beállítani, amely az egész város energetikusi feladatait fogja ellátni. Hiszen ahogy az előzőekben is érintettük a polgármesteri beszámoló keretei között fontos munkák elvégzése előtt állunk, és sajnos nincsen olyan személy, aki ezt hozzáértően el tudná végezni, és támogató tevékenységet tudna számunkra adni. Én ezt megköszönöm Kámán úrnak, hogy ezt felvállalta a létszámkeretén belül. A másik, az anyagban szerepel az, hogy a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve nem támogatja az intézménynek a vezetése a kintlevőségek, tehát a lakásértékesítésekkel összefüggő faktorálási tevékenységet.

Én azt javaslom, hogy ezt ne zárjuk le, hiszen olyan fontos feladataink vannak egyrészt a lakásfelújítás területén, ahogy az anyag is írja, hogy jelentős elmaradásaink vannak, én egy átgondolását javaslom ennek a dolognak, hátha sikerül egy olyan kedvező szerződést kötni valamelyik céggel, amely után azt mondhatjuk, hogy érdemes ezt az utat választani, tehát ne zárjuk még ezt le, hanem gondoljuk végig, hátha egy kedvezőbb ajánlatot tudunk megszerezni.

A másik, amit én javaslok, de tudom, hogy ebben már az előmunkálatok megkezdődtek, hogy az Ingatlankezelési Intézmény vizsgálja felül a korábbi felújítási tervet, gondolja végig, hogy milyen feladattal kell szembesülnünk, ha a lakásokat fel kell újítanunk. Tudjuk, hogy rengeteg probléma van, de azonosítsuk, hogy mekkora az a probléma az, amit el kellene végeznünk. Ezt kérem, hogy valamilyen június 30-ai határidővel ez a felülvizsgálat történjen meg, aktualizáljuk a feladatainkat. Ezen kiegészítések mellett javaslom a tájékoztatónak az elfogadását.

Papp Nándor: Bizottságunk megtárgyalta az Ingatlankezelési Intézmény 2002. évi beszámolóját és elfogadásra javasolta. Egy 2. alpontban a bizottság felkéri a polgármester urat az előterjesztésben megfogalmazott célkitűzéseket az önkormányzati lakáskoncepció felülvizsgálata során vegye figyelembe és kerüljön beépítésre.

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Egy kiegészítést fűzünk hozzá, mármint a bizottság, javasoljuk, hogy az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy tulajdonos, akinek 30 napon túli lakás, nem lakás, vagy adótartozása van, ne lehessen az önkormányzat beszállítója. Itt egy kicsit szigorítsunk, hátha ez abba az irányba mozdítaná el a dolgokat, hogy az önkormányzatnak adós bérlők száma, vagy az adósság összege egy kicsit csökkenne. És ha nálam a szó, szabad legyen még azt elmondani és arra felhívni a figyelmet, hogy a lakáskarbantartásoknak az összege az elmúlt 8-10 évben szinte nem változott. 14-17-15-18-19 millió Ft-os nagyságrendet tett ki. Ez azt jelenti, ilyen fix összegű ráfordítás mellett a lakások erősen elhasználódtak, és egyre inkább felújításra szorulnak. Ezt nekünk olyan időszakban kell figyelembe venni, és most nem politikai pártokat, csak az idő eltelését mondom, hogy a ’95-’98-ban a bérlakás értékesítés bevételéből 510 millió Ft bevétele volt az önkormányzatnak, a következő négy évben 270 millió Ft volt a bevétel, a mi időszakunkban, mostantól négy évig ez az összeg nem fogja elérni a 100 millió Ft-ot, tehát ebből a csökkenő összegből egyre többet kell nekünk ráfordítani. Csak szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, ha netán lakbéremelés vagy bármilyen ilyen források rendelkezésre állnak, akkor ezt a kérdéskört nekünk napirenden kell tartani.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta e napirendi pontot, és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta, szinte szó szerint egyezik a városüzemeltetési bizottsággal, ezért nem olvasom. Néztem, mondatról, mondatra ugyanaz. Mint magánember mondanám, hogy csatlakoznék ahhoz a dologhoz, amit Papp képviselőtársam elmondott, hogy a csökkenő lakbérbevétel problémát jelent, de a csökkentő lakbérbevétel mellett növekvő kintlévőségekről ad számot ez a beszámoló. Én arra kérném az Ingatlankezelési Intézmény vezetőit, hogy kövessenek el mindent, hogy ezt behajtsák, vagy lerendezzék valamilyen úton-módon, mert ez magától nem fog megtérül. Valamit ezért tenni kell. Egyébként a Pénzügyi Bizottságra visszatérve, nagyon jónak tartjuk mi ezt az anyagot, ott egy-két dicsérő szó is elhangzott az intézmény vezetőinek.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta március 20-án az előterjesztést, és 7 igen, egyhangú szavazattal az Ingatlankezelési Intézmény beszámolóját két mondat kivételével elfogadja, és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja. Ha kinyitják a beszámoló 7. oldalát, a 6. pont első bekezdés utolsó két mondata “Az elmúlt években ezen hátrányos helyzetű réteg élet- és munkafeltételei nem változtak meg. A felújított vagy újonnan épített szociális bérlakásokat a legrászorultabbaknak (átmenetileg, vagy tartósan hajléktalanok, alacsony jövedelmű, többnyire szociális ellátásokból élő személyek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező, lakásnélküli gyermekes családok) utalja ki a Szociális és Egészségügyi Bizottság.” Jelentem a közgyűlésnek, a Szociális és Egészségügyi Bizottság ezeknek utalja ki a lakásokat, tehát általában a legrászorultabbak kapják. De ha már itt tartunk, azért engedtessék meg, hogy elmondjam, ha lakbérhátralékot nézünk, akkor éppen ezekből a rétegekből adódik a lakbért befizetni nem tudók többsége. Sőt meg kell mondanom, hogy vannak reménytelen esetek, tudjuk azt, hogy emberek nem fogják tudni befizetni a lakbért, és nekik is lakni kell valahol. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben a jelenleginél rugalmasabb rendszert, rugalmasabb szabályozást kell készíteni, mert jogcím nélküli lakáshasználóvá válnak azok, akik nem fizetik be a lakbért. Sokkal nagyobb fokú szolidaritásnak kell ezen a téren megjelenni a rendeleteinkben. Előkészület alatt áll egy rendelet erre az esetre vonatkozóan. Összegezve még egyszer. A Szociális és Egészségügyi Bizottság kéri, hogy közgyűlés úgy vegye tudomásul a beszámolót, hogy a7. oldalon a 6. pont utolsó két mondata töröltessék, mert egyszerűen nincs értelme ennek a mondatnak.

Dr. Horváth György: Két oldalról szeretnék szólni, tekintettel, hogy a beszámoló címe ez, Ingatlankezelő munkájáról. Egyik az az áldozatvállalás és következetes munka, amelyet, engedtessék meg, hogy a választókörzetemmel kapcsolatban is tapasztaltam. Igazán minden elismerés az övüké. A legkisebb jelzésre is azonnal megjelennek és próbálnak segíteni. Ez az egyik oldal. A másik oldal, fel szeretném a figyelmüket hívni arra, hogy nem idegenkednek a lakossági fórumoktól, bármilyen olyan, akár kisebb közösségnek az összejövetele is van említve, megjelennek és ez nagyon dicséretes és látva az a heroikus küzdelmet, sokszor értelmetlen küzdelmet, amelyet folytatnak. Én javaslom a polgármester úrnak, illetve a tisztelt közgyűlésnek, hogy a határozati javaslatok végén fejezzük elismerésünket az Ingatlankezelő munkájáért. A másik része, amelyről szólnék, az a tisztánlátás, illetve jó szándék, amellyel próbálnak tervezni. Itt gondolok a Dózsa Gy. 73-73-re, én most Ligetvárost nem említem. Tulajdonképpen itt látjuk először így leírva, hogy valamit kellene csinálni, nem azt mondom, hogy nem beszéltünk róla sokat, de amikor valamikor közgyűlési napirendnek is javasoltam, akkor a hivatal nagy lelkesen kihúzta, természetesen nem sértődtem meg, tudtam, hogy miért húzták ki. Vagy az olyan esetekre is gondolok, például a Magyar u. 54., jól lehet, ez nem a körzetemhez tartozik, valóban ezek az intézkedések, ha sikerül megvalósítani, nagyon szükségesek lesznek. Ugyanez a Honvéd u. 44. Ott egy olyan lakótömbnek, tehát a Dózsa 115-117-nek csinálnak kultúrkörnyezetet, hiszen az épület, azt hiszem, hogy nagy tisztességes, nagyon szép, a környezeten is sokat változtattak, segítettek. Természetesen itt a Via Kht is hozzátartozik. És annak a telepnek a megszűntetése valóban kultúrkörnyezetet jelent, és Nagykanizsának az a része is tovább szépül ezzel a tevékenységgel. Még egyszer én elismerésemet fejezem ki külön is, amiért olyan sokszor és önzetlenül segítenek.

Dr. Csákai Iván: Az anyagot átnézve a 6. oldal alján lehet látni, hogy a karbantartásoknál a nominális értékben minimálisan nő, de reálértékben csökken a karbantartási összeg. Papp képviselőtársam említette, hogy a felújítási igényeket állítsa össze az IKI. Minden évben legalább egyszer, de hogy kétszer is összeállította és leadta többszörösen az IKI. Itt a többszörös lakbéremelésnél a helyi lakbérrendelet felülvizsgálat felülvizsgálatára kell törekedni. A 11. oldalon a gazdálkodás értékelésénél látszik, hogy az IKI, ha jól teljesít, akkor az eredeti előirányzat 110 millió elvonás megemelkedik 129 millióra, majd a részletfizetésekből befolyt összegből tulajdonképpen ebből alakul ki a felújítási keret. Egyéb bevételből volt kénytelen az IKI vezetője például a Széchenyi Tervben épített lakások környékén a parkosítást megcsinálni, hiszen ez az önkormányzat költségvetésében nem szerepelt. Ehhez, hogy karbantartás, tehát egy ilyen most néhány lakásnál tényleg egy teljes felújítás történik, de tulajdonképpen ez a felújítási kötelezettsége lenne a bérbeadónak más esetben is, és ennek nem tud megfelelni az IKI jelen helyzetben. Ezen nagyon sürgősen változtatni kell, mert előbb-utóbb, ahol vegyes tulajdonban szereplünk egy társasházban, a társasház többi tagja eldönti azt, hogy teljes felújítás, akkor az önkormányzat nagyon sokat fog fizetni. A pénzmaradványnál lehet látni, hogy 2002. évben volt pénzmaradvány, ezt csak 2003-ban lehetett elszámolni. Ez a vagyonkataszter elkészítéséért járó megbízási díj. Itt kell megemlíteni, hogy határidőre, pontosan elkészítette az IKI ezt a vagyonkatasztert, ez a mi munkánkat segíti, és az előrelépést, az előrelátást is elősegíti. A Dózsa 73-73-tel, meg ezzel a többi lakással kapcsolatban Horváth képviselőtársam megemlített néhány dolgot.

Én azt szeretném mondani, hogy a lakásépítési program továbbvitelével, a Ligetváros kertvárossá alakításával, és valamit ezzel a Dózsa 73-75-tel sürgősen kellene kezdeni, és csatlakozva Horváth képviselőtársamhoz, igenis a határozati javaslatban fejezzük ki dicséretünket az IKI dolgozóinak. Ezért a munkáért, meg azért, amit itt évek óta Nagykanizsa lakosságáért tesznek.

Röst János: Szakmailag nagyon megalapozott anyag van előttünk. Azt hiszem, hogy az IKI bemutatta az elmúlt időszaknak a problémáit, bemutatta a jelen helyzetet, és adott javaslatot is arra, hogy mi a teendő a következő időszakokban. Ebben az évben a költségvetés ennyit tett lehetővé az elvonások terén és a támogatás terén is. Bízzunk abban, hogy a következő időszakokban ettől több pénzt tudunk szánni a lakások felújítására, illetve vásárlására. A Széchenyi Terv bérlakás programjában 164 lakást pályázott meg az IKI, ebből 44 lakásnak az átadása van még ebben az évben vissza. Ha ezt 4 fővel számoljuk, akkor azt jelenti, hogy 650 embernek oldottuk meg gyakorlatilag a lakásproblémáját, ami nagy pozitív eredmény egyébként a város számára. Ennek a folytatására csak akkor van lehetősége a városnak, ha hasonló jellegű pályázatokon veszünk részt, s valamilyen szinten be tudunk kapcsolódni más lakásprogramokba. Több olyan gócpont van Nagykanizsán lakásoldalon, amelyeknek a felszámolásához kizárólag állami segítséggel van lehetőségünk. Ilyen a Dózsa 75., ilyen a Ligetváros, de vannak kisebb egységek, projektek, amelyik 10-20 lakást érintő egységet képeznek. Én azt kérném az IKI-től, hogy figyelje a pályázati lehetőségeket és minden olyat ragadjunk meg, aminél külső pénz bevonás létrejöhet. Én nem dicsérem meg őket, mert megtették. Én azt hiszem, hogy maga az anyag magáért beszél.

Sajni József: Majdnem oka fogyottá vált az, hogy hozzászóljak, de hadd egészítsem ki néhány dologgal. Az egyik az, hogy valóban rendkívül igényes és szakmailag is igényes anyag van előttünk. Ezt gondolom, mindenki tudja használni, aki bármilyen fokon ezzel kapcsolatba kerül. Szeretném azonban egy kicsit konkretizálni, mégpedig a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanok listáján lévő és itt a Dózsa György szerepel ebben, és a Csengery út, illetve a Ligetváros. A következőt, ha kérhetem, mert ebben feladatként szerepel, hogy a bekövetkezett változások miatt a rendezési terv módosítása, régi lakóépületek folyamatos felújítása. Ha kérhetném, hogy a rendezési tervnek szabjon az önkormányzat határidőt, mert nem szerepel. Én nem tudom, hogy a szeptember 30. például megfelelő vagy nem, de hogy ez határidő nélkül kerül ide be, valószínű, hogy ez nem kötelez senkit megint határidőn belül történő rendezési terv elkészítésére.

Papp Nándor: Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy gyakorlatilag nem mulasztásos törvénysértésben van 12 éve az önkormányzat a saját határozatának a megsértésében, amikor az eladások után 60%-on ingatlant kellett volna vásárolni vagy felújítani gyakorlatilag a meglévő épületeket, és sajnos az, amit Papp Péter képviselőtársunk, az előrevetíti, hogy egyre kevesebb ilyen pénzeszközünk áll rendelkezésre, és ezért gyakorlatilag én úgy érzem, hogy mi is megdicsértük az IKI-t, és sokkal jobb sorsra érdemes társaságot sok minden tekintetben a parkoló pályán parkoltatjuk és nem full-on dolgoztatjuk őket, és ezért én nagyon szomorú vagyok a magam részéről.

Litter Nándor: Nincs több hozzászólás. Megkérdezem Kámán urat, hogy kíván-e esetleg reagálni valamelyik hozzászólásra?

Kámán László: Nem kívánok polgármester úr. Köszönöm szépen a bíztató szavakat. A jövőben hasonlóképpen szeretnénk dolgozni továbbra is.

Litter Nándor: Egyrészt voltak módosító javaslatok. Egyrészt Kelemen úrnak volt a 7. oldalon, hogy azt az ominózus két sort töröljük az anyagból. Akkor ezzel az IKI vezetője, mint előterjesztő egyetért, és akkor erről nem fogunk szavazni. Én javaslom, hogy a határozati javaslatok egészüljenek ki azzal, amit itt több képviselőtársam is javasolt. Egyrészt, hogy fejezzük ki köszönetünket az IKI vezetőjének és munkatársainak az elmúlt időszakban végzett munkájukért. Megkérdezem Önöket, hogy ezzel egyetértenek-e? Szavazzunk róla!

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Én javasoltam, hogy az IKI vizsgálja felül a felújítási tervet, tehát hogy tudjunk szembesülni azzal a problémával, ami előttünk áll. Azt hiszem, hogy többen is támogatólag nyilatkoztak erről. Június 30-ig elvégezhető ez a feladat? Akkor egy ilyen határozati javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Felkérnénk Kámán urat, hogy a faktorálási ügyet vegyék újra napirendre, ebben rejlő lehetőségeket próbáljuk újra átgondolni, és akkor az önkormányzat tárgyalná, ha az előkészítés megtörténne. Mikorra végezhető el, mire vállalható?

Kámán László: Úgy gondolom, hogy június 30-ig be tudjuk szerezni az ajánlatokat.

Litter Nándor: Akkor ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 30 napon túli kintlevőséggel bíró beszállítók kerüljenek ki a beszállítók sorából.

Papp Péter: Az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy tulajdonos, akinek 30 napon túli lakás nem lakás vagy adótartozása van, ne lehessen az önkormányzat beszállítója.

Litter Nándor: Kámán úr ezzel egyetért, akkor kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Papp Nándor vetette fel, ha jól emlékszem, hogy vizsgáljuk felül a lakáskoncepciót és az egyéb meghatározott problémákat is figyelembe véve. Ez elfogadható szintén. Mikorra vállalható? Június 30. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Még egy javaslat volt. Sajni úrnak a rendezési tervvel összefüggő ügy. Azt javaslom, hogy Karmazin urat felkérjük arra, hogy tegyen javaslatot arra, hogy ez mikorra végezhető el. Mert ha jól érzékelem, most olyan szakember itt.

Simánné Mile Éva: Azon képviselőknek szeretném elmondani, akik nem voltak tagjai a múltkori testületnek, hogy a lakáskoncepciónak pontosan az a lényege, hogy nem csak egy szakágazat teszi bele a szaktudását és az értelmét és a javaslatait, hanem minden ágazat. És ha megnézik a határozati javaslatban, hogy kik az operatív felelősök, nem véletlenül van benn a városi főépítész sem, hiszen a korábbi lakáskoncepcióban kérte a testület és kellett is rendezési terveket átalakítani. Azt kérném képviselő úrtól, hogy azt fogadja el, és szerintem ezzel Karmazin úr is egyetértene, hogy ezen koncepció felülvizsgálatával együtt kerüljön majd meghatározásra, hogy mikorra tudják ők a rendezési terveket ehhez igazítani. Ez egy team-munka. Csak ezt szerettem volna jelezni.

Litter Nándor: Elfogadható így ez a javaslat? Akkor visszavonod a javaslatodat? Mert ezen határozati javaslat keretei között megvalósul. Ha jól figyeltem, akkor más külön javaslat nem volt.

Papp Nándor: Igazából a rendezési tervek folyamatos készítését a pénzügyi helyzetet is, tehát ha nem kapunk olyan pénzt, ami szükséges, tehát ez egy bizonytalansági tényező.

Litter Nándor: Ez a lakáskoncepció keretei között kezelhető. Szavazzunk az 1. határozati javaslatunkról, amelynek az a lényege, hogy elfogadjuk ezen kiegészítésekkel a beszámolót.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. számú határozati javaslat. Felül kell vizsgálni a lakáskoncepciót az itt elfogadott, meghatározott véleményeket figyelembe véve.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

80/2003.(III.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az Ingatlankezelési Intézmény 2002. évi beszámolóját elfogadja azzal, hogy a 7. oldal 6. pontjának utolsó két mondata kerüljön törlésre.
  2. Határidő: 2003. március 31.

   Felelős : Kámán László intézményvezető

  3. felkéri a polgármestert, hogy az Ingatlankezelési Intézmény felújítási tervét vizsgálja felül.
  4. Határidő: 2003. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

  5. felkéri a polgármestert, hogy a lakáseladásokból még fennálló követelésállomány faktorálásának lehetőségét vizsgálja meg és az erre vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
  6. Határidő: 2003. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

  7. felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben megfogalmazott célkitűzéseket az önkormányzati Lakáskoncepció felülvizsgálata során vegye figyelembe és abba építse be.
  8. Határidő: 2003. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető)

  9. egyetért azzal, hogy azon gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy tulajdonosok, amelyeknek 30 napon túli lakás, nem lakás vagy adótartozása van, ne lehessen az önkormányzat beszállítója.
  10. köszönetét fejezi ki az Ingatlankezelési Intézmény vezetőinek és valamennyi munkatársának az elmúlt időszakban végzett munkájáért.

 

 1. Javaslat a Szent Cecília Zeneiskolával kötött megállapodás módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Ezt az előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúan, 6 szavazattal elfogadta. A működésével kapcsolatban igazából úgy gondolom, hogy elismerés illeti őket. Nem azért, mert konkrétan a mi intézményünkben is ellátják azt a feladatot, ami összesen évről évre 40 tanulónak a zeneoktatását jelenti, hanem azért is, mert a saját építményükben, Kiskanizsán a város gyermekeit zenére oktatják. Itt volt egy olyan kiegészítés, egy dologban módosulna az előterjesztett anyag, és annak a határozata. Megkérném Csordásné Láng Évát, hogy ismertesse, mert én már nem volt jelen.

Csordásné Láng Éva: Megállapodás 4. pontját, miután ott nem volt, hogy milyen határidővel lehet felmondani, csak az, hogy március 31. nappal, de hogy mind a két intézmény esetleg ott felmondásra kerül sor, akkor fel tudjon erre készülni, úgy módosulnak, hogy a felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik és azt bármelyik fél minden év április 30-ig, augusztus 31-ei hatállyal felmondhatja.

Litter Nándor: További hozzászólás nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Én a módosítással egyetértek. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról. Az 1. határozati javaslat, hogy megszűntetjük ezt a támogatást.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. számú határozati javaslat szerint a mellékelt megállapodást kell megkötni ezzel a módosítással, amit Csordásné képviselő asszony elmondott.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a határozati javaslat 2. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

81/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 238/2000. (VII.5.) számú határozat 3.és 4. pontját hatályon kívül helyezi és az önkormányzati támogatást 2003/2004-es tanévtől megszünteti.
  2. Határidő: 2003. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

  3. a Szent Cecília Zeneiskola fenntartójának a miklósfai általános iskolában zeneoktatás céljára a 2. számú mellékletben foglaltak – (a felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik és azt bármelyik fél minden év április 30-ig, augusztus 31-ei hatállyal felmondhatja) – szerinti feltételeket biztosítja.

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 1. Javaslat az Általános Iskola Kiskanizsa tagintézményének megszüntetésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Megkérdezem osztályvezető asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Megkérdezem igazgató urat, hogy kíván-e valamit mondani? Nem. Megkérdezem bizottsági elnök urakat, hogy kívánnak-e szólni?

Papp Péter Pál: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az Általános Iskola Kiskanizsa tagintézményének megszüntetése tárgyú napirendet, és annak minden pontját többségi szavazással elfogadásra javasolja.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5:2 szavazati aránnyal elfogadta. Hozzá szeretném tenni, hogy az egyeztetések során minden érdekelt fél tudomásul vette, illetve elfogadta, itt a Közalkalmazotti Tanácstól a Diák Önkormányzaton keresztül, az iskola közössége, a szülői munkaközösség, és egyetért ezzel az intézkedéssel a Zala Megyei Közgyűlés Oktatási és Humánerőforrás Fejlesztési Bizottsága is.

Litter Nándor: További hozzászólás nincsen, akkor kérem, hogy a határozati javaslatoknak megfelelően szavazzunk. Az első szerint a kiskanizsai Nagyrác utcai telephelyen a Kiskanizsai Általános Iskola 2003/2004-es tanévtől nem indít első osztályt.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 1. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. határozati javaslatról, mely szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a tagintézményben maradó három tanulócsoportot fokozatosan integrálja a székhely intézménybe, majd 205. július 1-jén a tagintézményt tanulószállítási kötelezettségvállalás nélkül megszünteti.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 2. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 3. határozati javaslat következik. A közgyűlés a 2003/2004-es tanévben az intézmény alkalmazott létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Szakmai álláshelyek száma: 35,06, pedagógus munkát segítő álláshelyek száma: 1.5, nem szakmai álláshelyek száma: 16.9. Szavazzunk erről!

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 4 ellenszavazattal a határozati javaslat 3. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 4. határozati javaslat következik. A közgyűlés az Általános Iskola Kiskanizsa szakmai álláshelyeinek számát 2003. szeptember 1-től 4.23 álláshellyel csökkenti.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 4 ellenszavazattal a határozati javaslat 4. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 5. határozat következik, amely szerint az intézmény alapító okiratát a 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosítjuk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 4 ellenszavazattal a határozati javaslat 5. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 6. számú határozati javaslat következik, amely szerint a közgyűlés a Nagyrác utcai iskolaépületet az intézményi vagyonból 2005. július 1-től kivonja, annak hasznosításáról az intézményegység megszüntetéséig dönt.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 6. pontját elfogadja.

 

Litter Nándor: 7. számú határozati javaslat szerint a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások mérséklésére.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 7. pontját elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

82/2003.(III.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az Általános Iskola Kiskanizsa Nagyrác utcai telephelyén a 2003/2004-es tanévtől nem indít első osztályt.
  2. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a tagintézményben maradó három tanulócsoportot fokozatosan integrálja a székhely intézménybe, majd 2005. július 1-én a tagintézményt tanulószállítási kötelezettségvállalás nélkül megszünteti.
  4. Határidő: 2003. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. a 2003/2004-es tanévben az intézmény közalkalmazotti létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
  6. Szakmai álláshelyek száma: 35,06

   Pedagógus munkát segítő álláshelyek száma: 1,5

   Nem szakmai álláshelyek száma: 16,9

   Határidő: 2003. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Gőcze Gyula intézményvezető)

  7. az Általános Iskola Kiskanizsa szakmai álláshelyeinek számát 2003. szeptember 1-től 4,23 álláshellyel csökkenti.
  8. Határidő: 2003. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Gőcze Gyula intézményvezető)

  9. az intézmény alapító okiratát a 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja.
  10. Határidő: 2005. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dr. Papp Judit osztályvezető

   Karmazin József osztályvezet