2003. július 15.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. július 15-én (kedd) 9.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Erdős Péter mb. kabinetvezető, Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető, Bodzai Tiborné dr. humánerőforrás-vezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Dr. Müller János irodavezető, Szmodics Józsefné irodavezető, Kámán László intézményvezető

 

Litter Nándor: Mindenkit tisztelettel köszöntök. Soron kívüli ülést hívtunk össze. Két napirendi pont kiegészítésre teszek javaslatot. Nyílt ülés keretei között javaslom megtárgyalni a Thury Szakközépiskola elnevezésének változtatása napirendi pontot. Zárt ülés keretei között pedig javaslom, hogy a kincstárnál végzett ellenőrzés témáját vegyük fel 21. napirendi pontként. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, kérdés?

Dr. Kolonics Bálint: Ismét 21 napirendi pont szerepel a meghívón. Mi ezek közül, ami valójában a soron kívüliséget indokolja és mi az, ami ezek közül halasztható és normális munkaterv szerinti munkatempóval megtárgyalható? Költségvetést módosítani nyáron nem biztos, hogy megfelelő eredményt hoz. Az SZMSZ 10. § (5) bekezdése úgy rendelkezik a soros ülések időpontjáról, hogy a közgyűlés július és augusztus hónapban nem ülésezik. Kivétel a soron kívüli ülések. Jegyző úr válaszát várom erre.

Sajni József: Napirend előtt szeretném tájékoztatni a közgyűlést a MÁV NTE Női Kosárlabda Club Kft. kérelmével kapcsolatosan.

Gelencsér Gábor: Napirend előtt szeretnék hozzászólni a keleti városrészben templomépítés ügyében.

Polai József: Javaslom, hogy a 18. és 19. napirendi pontokat együtt tárgyaljuk.

Litter Nándor: Elfogadom a javaslatot.

Bicsák Miklós: Napirend előtt a Hársfa és Ifjúság utca lakóinak a kérését szeretném tolmácsolni.

Litter Nándor: Olyan súlyos ügyeket tárgyalunk, például pályázatokkal kapcsolatosan, ami ha halasztást szenved, akkor a pályázati határidőket figyelembevéve nem tudunk a pályázatokon sikeresen részt venni. Ezért fontos a soron kívüli ülés összehívása.

Dr. Kelemen Marcell: A féléves beszámolóhoz szükséges módosítani a költségvetést, hogy a Gazdálkodási Osztály a TÁH felé le tudja adni a féléves pénzügyi beszámolót, ezért át kell vezetni a költségvetésen azokat a módosulásokat, amelyek június 30-ig történtek. Az SZMSZ 10. § (5) bekezdése valóban úgy szól, hogy július, augusztus hónapban a közgyűlés nem ülésezik, ugyanakkor a (6) bekezdés azt mondja, hogy a polgármester soron kívüli ülést hívhat össze, valamint különböző esetekben össze kell hívni a soron kívüli ülést. A (7) bekezdés pedig azt mondja, hogy ezt 8 napon belülre kell kitűzni. Valóban nem szerencsés az SZMSZ-nek ez az egymással ellentmondó szabályozása, ezt véleményem szerint módosítani kell. Úgy gondolom az, hogy július, augusztus hónapban a közgyűlés nem ülésezik, arra vonatkozik, hogy nincsenek soros ülései, de amikor az önkormányzat érdeke úgy kívánja, akkor rendkívüli ülést a polgármester összehívhat. De az lenne a legmegnyugtatóbb, ha ezt a kitételt a közgyűlés hatályon kívül helyezné.

Kelemen Z. Pál: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. évi munkaterve szerint június 24-én és augusztus 26-án van közgyűlés. Számunkra nyilvánvaló volt, hogy ami a kettő között, az soron kívüli és attól soron kívüli.

Litter Nándor: Kérem, hogy az előbbi kiegészítésekkel együtt fogadják a napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendelet módosítására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti átalakítása (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Javaslat az egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer kialakítására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Városi Kincstár Nagykanizsa, Eötvös tér 7.

 7. Javaslat a nevelési és oktatási intézményekben egyes oktatási formákra fizetendő térítési és tandíj összege megállapításainak szabályairól szóló rendeletre (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Javaslat befektetői területekkel kapcsolatos intézkedésekre (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: McDonalds Kft. Horváth László műszaki igazgató 1097 Budapest, Gyáli u. 3/B,

  FIDATO Kft. Vigh Tiborné ügyvezető Nagykanizsa, Miklósfa u. 1.

  Péter Tibor és Fia Automobil Kft Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 11-45.

 11. Javaslat a “Nemzedékek Háza” elnevezésű bérlakás projekt pályázatára (írásban)
 12. Előadó: Litter Nándor polgármester

 13. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ellátási szerződés megkötésére hajléktalanok otthona létesítésére és működtetésére (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete Antal Istvánné Nagykanizsa, Sugár u. 8. Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Dr. Baracskai Józsefné megyei titkár 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

 15. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú lakóház felújítási programjának megvalósítására (írásban)
 16. Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. A Nagyváthy u. felújítása (írásban)
 18. Előadó: Litter Nándor polgármester

 19. Belügyminisztériummal együttműködési megállapodás pénzeszköz átadásáról okmányirodai feladatok ellátására (írásban)
 20. Előadó: Litter Nándor polgármester

 21. Javaslat Kórházrekonstrukciós ad-hoc bizottság létrehozására (írásban)
 22. Előadó: Litter Nándor polgármester

 23. Javaslat a Kanizsa Újság kft. ügyvezető főszerkesztői munkakörre vonatkozó pályázati feltételekre (írásban)
 24. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 25. Thury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola elnevezésének módosítása (szóban)
 26. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 27. Javaslat városi kitüntetés adományozására (írásban)
 28. Előadó: Litter Nándor polgármester

 29. Javaslat a lakáseladásból még fennálló követelésállomány faktorálására (írásban)
 30. Előadó: Litter Nándor polgármester

 31. Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 12. szám alatti ZÉTA Rt bérlemény kiváltására (írásban)
 32. Előadó: Litter Nándor polgármester

 33. A Csapat Művelődési Otthon értékesítése (írásban)
 34. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Csizmadia Tamás ügyvezető KANIZSATREZ Kft. Nagykanizsa, Erzsébet tér 2.

 35. Telekértékesítés Nagykanizsa Palini városrészben (írásban)
 36. Előadó: Litter Nándor polgármester

 37. Nagykanizsa, Zrínyi u. 18., a Zárda u. 2. szám alatti, valamint a 3110/9 hrsz-ú ingatlanon található egyes épületek és a bagolai 348/2 hrsz-ú ingatlan használatának átengedése (írásban)
 38. Előadó: Litter Nándor polgármester

 39. Támogatás a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete, valamint a Fakosért Városrész-szépítő Egyesület részére (írásban)
 40. Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. Az új térségi hulladéklerakó üzembehelyezésével kapcsolatos feladatok (írásban)
 42. Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. A Nagykanizsa, Irtás u. 8., valamint a Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. szám alatti lakások bérlőkijelölési jogának cseréje, a Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. szám alatti lakás bérlőjének kijelölése (írásban)
 44. Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

 45. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstárnál végzett ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)
 46. Előadó: Budai István bizottsági elnök

 47. Fellebbezések (írásban)

 

Litter Nándor: A munka megkezdése előtt a ki nem hirdetett határozatokat ismertetném.

 

Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető főszerkesztői pályázat lebonyolításával kapcsolatos vizsgálat

 

183/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztői munkakörére kiírt pályázati eljárás során a hivatal köztisztviselői megfelelő gondossággal, a közgyűlési határozatnak megfelelően jártak el.

 

 

Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető főszerkesztői pályázat elbírálása

 

184/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 2003. július 1-től 2003. október 31-ig a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Maros Sándort, a főszerkesztői feladatok ellátásával Nagy Imrét bízza meg.
  2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Maros Sándor és Nagy Imre együttes illetményét maximum a korábbi ügyvezető főszerkesztő illetményének erejéig állapítsa meg.

   Határidő: 2003. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  3. 2003. szeptember 30-i benyújtási határidővel pályázatot ír ki a Kanizsa Újság Kft. ügyvezető főszerkesztői munkakör betöltésére. A pályázatot a legutóbbi kiírással azonos tartalommal kell megjelentetni azzal a kivétellel, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges gyakorlati idő egy évben kerüljön meghatározásra, valamint meg kell határozni azon tevékenységi köröket, amelyek a munkakör betöltésével egyidejűleg nem folytathatók.
  4. Határidő: 2003. július 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  5. Felkéri a jegyzőt, hogy a bizottságok bevonásával tegyen javaslatot a pályázati kiírásban feltüntetésre kerülő, a munkakör betöltésével egyidejűleg nem folytatható tevékenységi körök meghatározására.
  6. Határidő: 2003. július 15.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  7. felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető főszerkesztői munkakör sikertelen pályáztatása esetére a közgyűlés bizottságainak bevonásával tegyen javaslatot a további teendőkre.

Határidő: 2003. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető

Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

Tájékoztató a 2003. I. félévi tárgyi eszközértékesítések, vásárlások helyzetéről

 

185/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003. I. félévi tárgyi eszköz értékesítések, vásárlások helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

A volt Thury György Laktanyában lévő portaépület értékesítése

 

186/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a nagykanizsai 3110/16 hrsz-ú, volt Thury György laktanya területén lévő portaépületet a hozzátartozó kb. 1624 m2 földterülettel.

Kikiáltási árként a felépítmény vonatkozásában 9.000 eFt + Áfa, a földterület vételáraként 6.200 Ft/m2 árat jelöl meg úgy, hogy a telekmegosztás költségei vevőt terhelik.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Vizsgálat a hús-hentesáru beszerzései árának alakulásáról

 

187/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a hús- és hentesáru beszerzési árának alakulására vonatkozó vizsgálatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

 

Javaslat a

 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. H. lph. 3/1. szám alatti önkormányzati bérlakás,
 2. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/b. 10/61. szám alatti önkormányzati bérlakás,
 3. Nagykanizsa, Csengery u. 33/b. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére, illetve
 4. Nagykanizsa, Teleki u. 14. szám alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására

 

188/2003.(VI.24.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. H. lph. 3/1. számú, kettő szoba, 59 m2 alapterületű, összkomfortos önkormányzati bérlakás bérlőjéül határozott időre, 5 év időtartamra Hóbor Károlyt és feleségét (Nagykanizsa, Sugár u. 13.) jelöli ki.
  2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg.
  3. a fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetésére az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak az irányadókak.

Határidő: 2003. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató)

 

189/2003.(VI.24.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Sallai Tibornéval az Ingatlankezelési Intézmény a Csengery u. 33/b. fsz. 1. szám alatti lakásra határozatlan idejű bérleti szerződést kössön. A lakás felújítását a bérlő saját költségén végzi el. Felhatalmazza az IKI vezetőjét a szerződés megkötésére.
  2. Határidő: 2003. augusztus 31.

   Felelős : Kámán László intézményvezető

  3. A Sallai Tiborné által lakott Teleki u. 14. szám alatti lakás az önkormányzat felé visszaadásra kerül. A lakás szolgálati jellege megszűnik. Egyúttal Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakásra a nagykanizsai CKÖ részére 2025-ig (az épület térítésmentes használatba adásához hasonlóan) bérlőkijelölési jogot biztosít.

Határidő: 2003. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 

190/2003.(VI.24.) számú határozat

  1. A MOL Hotels RT. v.a. kötelezi magát, hogy a Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/b. 10/61. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési jogáról lemond és azt üresen a tulajdonos önkormányzat felé leadja.
  2. Határidő: 2003. június 30.

   Felelős : Kámán László intézményvezető

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a szóban forgó lakás bérlőjének a MÁV NTE női kosárlabda szakosztályát jelöli ki öt évre azzal a céllal, hogy a játékosok elhelyezését biztosítsa. Ha bármilyen okból az önkormányzat a szakosztály támogatását megszünteti, a lakást kötelesek 30 napon belül a bérbeadó részére leadni.

Felkéri az Ingatlankezelési Intézmény vezetőjét a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2003. június 30.

Felelős : Kámán László intézményvezető

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

Sajni József: Az előző közgyűlésen olyan határozat született, hogy a MÁV NTE Női Kosárlabda Club Kft. indulásával kapcsolatos nevezési díjjal az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság foglalkozzon és a saját hatáskörébe utalta ennek a biztosítását a tartalék terhére. A bizottság ezt az ügyet megtárgyalta és született egy olyan határozat, hogy “a bizottság felkéri a MÁV NTE Női Kosárlabda Club Kft-t, hogy a támogatási kérelme közgyűlés elé terjesztése megalapozása céljából a bizottság részére küldje meg a 2002/2003 üzleti évről készült beszámolót, a kosárlabda sportág hosszabbtávú működtetésére vonatkozó koncepcióját, valamint a tulajdonos MÁV NTE és egyéb szponzorok támogatására vonatkozó kötelezettségvállalását. A meglévő és a fentiek szerint meghatározott dokumentumok alapján a bizottság a támogatási kérelmet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti.” Ez nem történt meg és a bizottság ezt nem tudta megtárgyalni, mivel nem látta. Nem láttuk biztosítottnak a pontos működést, ezért olyan bizottsági határozatunk született, hogy a bizottság a 400.000 Ft-os nevezési díjat a Kanizsa Diákkosárlabda Klub részére biztosítja és az ő indulásukat támogatja, amire ígéretet kaptak ők, hogy az NB-I/B-ben való indulásuk lehetséges.

Gelencsér Gábor: Mindannyian az ülés előtt megkaptuk a keleti városrész lakóinak levelét. Ezt szeretném ismertetni. “A Kazanlak krt., Munkás u. és Városkapu krt. lakóinak közvetett úton tudomására jutott a fenti utcák által körbezárt zöldterületen építendő létesítmény terve. Időközben birtokunkba került Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének előterjesztése a 2003. június 21-ei önkormányzati ülésre, amely már pontosabb ismereteket adott számunkra. Az érintett lakóházak lakóinak túlnyomó többsége mély megdöbbenéssel szembesült a terület beépítésének szándékáról. Az érintett házak lakói nagy számmal fejezik ki tiltakozásukat a zöldterület bármilyen célú beépítésével szemben, ragaszkodnak a zöldterülethez, mint lakásuk értékének szoros tartozékához. Különösebb szervezés nélkül napok alatt 429 tiltakozó aláírás gyűlt össze, amely tiltakozó íveket eredeti példányban átadtunk Gelencsér Gábor képviselő úrnak. Miután a templom létesítéséről a rendezés terv módosítása előtt sem kérték ki az érintett lakosság véleményét, amelyről mi most bizonyosságot adunk, bízunk a közgyűlés bölcs mérlegelésében és kérjük Önöket a zöldterület eredeti méretében való megtartására. A terület jelenlegi minőségének javításában a lakosság partnere lesz az önkormányzatnak, felajánljuk segítségünket.” Három lakó írta alá a levelet. Múlt héten elég nagy visszhangot keltett ez az építkezési terv a lakók körében. Több fórumot is tartottak ez ügyben, melyeken én részt vettem. Az volt a lakók meglátása, hogy nem a templom ellen vannak ők, hanem ezt a zöldterületet szeretnék megtartani gyermekeik számára. Ott ők hoztak létre játszóteret saját anyagokból, ők nevelték a növényzetet, fákat. Díjat nyertek ezzel a területtel. Szeretnék ezt jelenlegi állapotában megtartani. Ezért kérném a polgármester urat, hogy a holnapi tervtanácsi ülés döntése figyelembevételével ezt a napirendi pontot terjessze újra a közgyűlés elé.

Bicsák Miklós: Mint területi képviselők megkaptuk a polgármester úr által javasolt bizonyos keretet. Az északi városrész, főleg a Hársfa, Ifjúság utca gondjainak a megoldására ez a keret nagyon minimális. Ennek a két utcának a 30-40 évvel ezelőtt épített járdái nagyon rossz állapotban vannak. Emiatt évek óta interpellálok. A lakosság jogosan fel van háborodva, hogy ez a keretet, 1 millió Ft-ot, hogyan lehet gazdaságon felhasználni. Kérem polgármester urat, szíveskedjen átgondolni, hogy ezekre a súlyos problémákra egy bizonyos forrást biztosítson.

Litter Nándor: Tudjuk, hogy nagy adósságaink vannak az utak és járdák rendben tartásával kapcsolatosan. A következő évi költségvetésnél kifejezetten kell majd erre gondolnunk. Ez a keret a legsúlyosabb ügyek megoldására szolgál. A cél az, hogy ezt a keretösszeget a jövőben növeljük.

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendelet módosítására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Papp Judit: A bizottságok által tárgyalt költségvetési rendeletmódosítási javaslatunkat ki szeretném egészíteni még 7 + 1 tétellel. Önök kézhez kaptak egy újabb költségvetési rendelet tervezetet, amelybe beépítettünk még újabb tételeket, amelyek a következők: a kórház gép-műszer beszerzésével kapcsolatban az átvett pénzeszközöket zároltuk és céltartalékként terveztük meg a bevételi oldalon. Ez az állami támogatás mellékletben található. A közgyűlési határozatok alapján öt újabb tételt fog még tartalmazni a költségvetési rendeletmódosítás: a Huszti téri lámparendszerrel kapcsolatosan 4.209 eFt előirányzatról döntöttek a 142. számú határozatukban. A Kanizsa Újság veszteség elhatárolása a felvett hitel terhére 75 eFt. Látóhegyi ivóvízhálózat építés lakosságtól átvett pénzeszköz terhére, amely 8.922,5 eFt. A Dél-Zalai Hulladéklerakó Kht. törzstőke emelésével kapcsolatosan hibáztunk az első költségvetési rendeletmódosításnál, mert 1 millió Ft a kht-ban Nagykanizsa részaránya és csak 500 eFt-ot terveztük be, ezt most korrigáltuk. A Hazavárunk ösztöndíj fedezet előirányzat átcsoportosítása pedig megtörtént ugyancsak közgyűlési határozat alapján. Ezen kívül mindannyian tudják, hogy a kórházi rekonstrukcióval kapcsolatban átmenetileg az intézményi életveszély keretet csökkentettük. Most mivel már kötelezettségeket kell vállalni ennek az előirányzatnak a terhére és sajnos minimális összeg áll rendelkezésre, ezért a céltartalékon belül átcsoportosítottunk az intézményi életveszély keret javára 15 millió Ft-ot. Ezek azok a tételek, amit átvezettünk. Ezen kívül van még egy 56 eFt-os bevételi és kiadási előirányzat kiegészítésünk, ami a Cigány Önkormányzat tegnapi költségvetési rendelet módosításából eredő eltérés. Ők ezzel az egy tétellel többről határoztak, amit mi még korábban nem építettünk be ebbe a rendeletmódosításba. Összességében a költségvetési rendelet módosítása a felveendő folyószámlahitel összegét év végén 75 eFt-tal módosítja 398.991 eFt-ról 399.066 eFt-ra, ez a Kanizsa Újság veszteségrendezéséből ered.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a költségvetés módosított előirányzatait, ezeket a változatokat osztályvezető asszony ott már jelezte. Mi javasoljuk ezt a módosított változatot elfogadni. A 2. számú mellékletben a II/2. pont alatt a bérleti díj bevételeknél a hulladéklerakó bevételei között előirányoztunk 31, majd 37 millió Ft-ot. Még mindig nincs aláírva az a szerződés, amely ezt szentesítené. Mi szeretnénk a bérleti díjat további 18 millió Ft-tal megemelni amiatt, hogy a lerakónak az eredményét gyakorlatilag át szeretnénk venni a költségvetésbe. Úgy tudom, hogy erre olyan ajánlatok vannak, hogy ezt csak úgy fogadja el a hulladéklerakót üzemeltető cég, ha ez már a 2004. év bérleti díj előlege lenne. Ettől én óva intem a közgyűlést, mert nincs eldöntve, hogy ki üzemelteti a lerakót. E témában fel kellene gyorsítani az eseményeket. A 4. melléklet I. működési kiadási között jelentős növekményt találok a személyi juttatásokban, ezeket terhelő járulékokban és a dologi kiadásokban. Ez a három tétel kb. 150 millió Ft-ot tesz ki. Ez minek a következménye?

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az osztályvezető asszony által elmondott módosításokkal elfogadta és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

  Szányiné Kovács Mária: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének távollétében jelzem, hogy 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

  Sajni József: A Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság többségi szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt.

  Scháb György: Az anyagban csak előirányzatokat találunk, tényidőszaki teljesülési adatokat nem, pedig év elején megbeszéltük azt, hogy a költségvetést ilyen kiegészítésekkel együtt kívánja a közgyűlés a jövőben tárgyalni. Ebből adódóan én úgy gondolom, hogy felelős döntést nem nagyon tudunk hozni a tényadatok ismerete nélkül. Az elmúlt években jellemzően kritikus pont szokott lenni a tárgyi eszköz értékesítés időarányos teljesülése. Ez most hogyan áll? A jelenlegi forráshiány mértéke micsoda?

  Dr. Papp Judit: A működési kiadásokkal kapcsolatban tájékoztatnám Önöket, hogy a személyi juttatások látszólag jelentős növekményének ilyen összetevői vannak, a nagyobb tételeket kiemelve: átvezettük a népszavazással kapcsolatos jutalomtételt, ami önmagában 4.908 eFt. Ezen kívül a céltartalékba elkülönítettünk egy összeget a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók és a kht., kft. dolgozók, illetve hivatali dolgozók félévtől 8 %-os béremelésére. Ennek kihatása a személyi juttatásoknál 2.000.318 Ft. Az Okmányiroda 12 millió Ft-os támogatást kapott az államtól, mely összeg csak részben lett felhasználva, de jutalom kifizetésére került sor, ez egy 2 millió Ft-os tétel volt. Ezen kívül több apróbb előirányzat módosítás is szerepel még, például mint az Atlétikai Szövetségtől kapott versenybírói díjak, Város Napi kitüntetések céljára kifizetett személyi juttatások. Ennek a vonzata a járulékoknál ugyanígy megtalálható. A dologi kiadások a jelentősebb tételeket ismertetném: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszközei is felhasználásra kerültek, ezért itt mutatkoznak meg. Önök döntöttek az SZCET városrehabilitációs munkák elvégzésével kapcsolatosan, ami 7.200 eFt. Az EU csatlakozással kapcsolatosan átvett pénzeszközök is szerepelnek a dologi kiadások között plusz tételként. Polgármesteri keretből történt felhasználás 3 millió Ft összegben, ami szintén itt került elkönyvelésre. Scháb úr kérdésével kapcsolatban mondanám, hogy pénzügyi elemzést az értékeléseink során, a féléves, háromnegyed éves, éves értékeléseinkkor szándékozunk adni. A tárgyi eszköz értékesítéssel kapcsolatban mondanám, hogy a 2. számú táblázatból nagyon jól megmutatkozna, ha lenne tényadat. Jelentős elmaradás van a tárgyi eszköz értékesítésben, ami a földterület és az ingatlanértékesítésre vonatkozik, ugyanakkor ezzel szemben az Ipari Park területének a hasznosításában előrelépések vannak és a július, augusztusi hónapban a finanszírozási tervünkben is nagyobb összeget szerepeltetünk, ami a földterület értékesítéséből fog majd befolyni. A mai napon 550 millió Ft-os folyószámlahitel igénybevételnél tartunk. Hónapról hónapra vizsgáljuk a finanszírozás alakulását egészen az év végéig, hónapról hónapra folytatunk korrekciós tárgyalásokat azokon a területeken, ahol lehetséges kiadásokat megfogni és átcsoportosítani.

  Litter Nándor: A legutóbbi közgyűlésen a tárgyi eszköz értékesítésről egy részletes tájékoztatást adtunk, tehát nem nulla. Elmaradás van a tervezettől. Az NSR Hulladéklerakót Üzemeltető társasággal kapcsolatosan elmondanám, hogy a 37 millió Ft bérleti díjat a taggyűlés elfogadta. Megállapodás még nem született az ügyben, mert az ügyvezető úr által hozzám eljuttatott megállapodásban a hosszú távú üzemeltetés is bekerült, éppen ezért én ezt nem írtam alá, mert ebben a kérdésben még nem döntött az önkormányzat. Ezért áll az ügy. A további 18 millióval kapcsolatban már döntött a közgyűlés, hogy amennyiben ők nem járulnak hozzá, hogy bérleti díjként kapjuk meg, akkor osztalékként fogjuk elvonni. Ennek megfelelően fogok eljárni a taggyűlésen. Az összes 23 millió Ft körül van, 18 millió Ft nem fog hozzánk jutni. További kérdések, vélemények nincsenek. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  42/2003.(VII.16.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2003.(VII.16.) számú rendelete a 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti átalakítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Erre a napirendi pontra azért van szükség, hiszen jegyző úr is néhány hónapja kezdte meg tevékenységét, én magam is rendelkezem most már közel 8 hónapos tapasztalatokkal, és ezeket a tapasztalatokat egyesítve próbáltunk meg egy hatékonyabb, jobb szervezeti struktúrára javaslatot tenni, amelyeket korábbi képviselői javaslatok és egyéb bizottsági észrevételek is alátámasztottak, különös tekintettel a jogi iroda létrehozását szeretném kiemelni. Látható, hogy bizonyos kérdések még nyitva maradtak, hiszen az a tervünk, hogy a kincstárral kapcsolatos kérdések végrehajtására, ami egy későbbi napirendi pontban kerül megtárgyalásra, egy menetrend szerint kerülne sor az egész szervezeti struktúra korszerűsítésére és végleges kialakítására. Ha elfogadjuk ezt az új szervezetet, hatékonyabban és jobban fogja szolgálni a közgyűlés és saját munkánknak a támogatását, ezért kérem Önöket, hogy vita után fogadjuk el ezt az új szervezeti struktúrát.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodással a határozati javaslat mindkét pontját elfogadta. A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, de lesz egy olyan napirendi pont, ami a kincstár sorsával foglalkozik, úgy gondolom, hogy a Polgármesteri Hivatal átszervezésének szerves része kellene, hogy legyen a kincstár sorsa feletti döntés. Én ide egy harmadik határozati javaslatként javasolnám, hogy döntsünk most arról, hogy a kincstárt megszüntetjük, nem szüntetjük.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő észrevételt teszi: számosfajta különböző összegű pénzkiutalást ad ki a Szociális Osztály. Ezt a kincstár fizeti ki, ugyanis nem lehet ott a kifizetőhely, ahol a döntés van. Átszervezéstől függetlenül, vagy éppen az átszervezéssel összefüggésben szükségesnek tartjuk, hogy a kifizetés helye és az utalványozó helye egy épületben legyen az átszervezésben. Így kívánja ezt a lakosság és az ügyfelek érdeke. Ezzel együtt a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést. A rendeleti javaslattal kapcsolatban mondanám, hogy a Polgármesteri Kabinetnek része a Tourinform Iroda, amely tulajdonképpen egy nem élő iroda még, ezért a határozati javaslatban kérném módosításként elfogadni, hogy a Tourinform Irodára a határozat 2004. január 1-jétől vonatkozzon.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság mindkét eredeti határozati javaslatot támogatja. Amíg a Közterület Felügyeletet egyhangú szavazással, addig az Okmányiroda önállósítását, ami létszámbővítéssel jár, csak többségi szavazással fogadtuk el. Ezzel is szeretném jelezni, hogy ahol létszámbővítéssel járó átalakítást végzünk, ott óvatosan bánjunk ezzel a kérdéssel.

Szányiné Kovács Mária: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 1.: az Okmányiroda önálló osztályként történő működtetéséhez 1 fő osztályvezetői létszámbővítéssel egyetért. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal álláshelyszámát és bérkeretét módosítja, amelynek forrása a céltartalék a normatív állami támogatás visszafizetésére. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 2.: Felkéri a jegyzőt, hogy készíttessen akciótervet, amely megalapozza, hogy miért előnyösebb a Közterület Felügyelet önálló intézménykénti működése és ezt döntéshozatal céljából terjessze a közgyűlés elé. 3.: Egyetért, hogy a Tourinform Iroda 2004. január 1-jétől működjön.

Scháb György: A Polgármesteri Hivatal jelenlegi szervezeti felépítésében kerestem a belső ellenőrzést és a revizorokat. Nem tudom, hogy ők szervezetileg melyik egységben vannak, mert ha jók az ismereteim, akkor úgy tudom, hogy a jelenlegi felépítésben a jegyző alá tartoznak. Véleményem szerint ez helytelen. A jegyző, aki a hivatal működéséért és tevékenységéért felel, ezért az ellenőrzés nem lehet őnála. A belső ellenőrzésnek és a revizoroknak a polgármester irányítása alatt kell működniük.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a határozati javaslatokkal egyetértve többségi szavazattal támogatta a közgyűlési tárgyalást. A jelenlegi módosítás szervezetileg jobbnak tűnik, mint az előző, ebben később lehet majd állást foglalni. Az egyes osztályokon belül a feladatmegosztást nagyon konkrétan tisztázni kell majd, hogy lehetőleg tiszta profilú legyen a dolog, és itt a Művelődési és Sportosztályra is gondolok, ahol komoly gazdasági feladatokat is ellátnak.

Röst János: Budai István javaslata lényegében megegyezik a következő napirendi pont 1. határozati javaslatával, ezért azt kérném Budai úrtól, hogy ezt most ne emeljük be ide, mert külön tárgyaljuk a kincstár működtetését, esetleges megszüntetését. Vita tárgya volt több fórumon a Gazdálkodási Osztálynál korábban működő Vagyongazdálkodási Irodának a működtetése, ami jelenleg nem ott szerepel. Ha a kincstár működtetését vizsgáljuk, akkor ennek az egy elemnek még az esetleges megváltoztatását később visszahozhatjuk. Mindenképpen megfontolás tárgyává teszem, hogy a Vagyongazdálkodási Iroda a gazdálkodási egységhez tartozzon.

Litter Nándor: Ezzel a felvetéssel kapcsolatosan az előterjesztésben szerepel egy kitétel, amelynek az a lényege, hogy a kincstárral kapcsolatos ügyek lezárásakor a vagyongazdálkodásról is dönteni kell.

Dr. Kelemen Marcell: A belső ellenőrök, illetve a revizorok hivatali szervezeti egységen belüli elhelyezkedésével kapcsolatos észrevételre reagálnék. A hivatal egy intézmény, egy közigazgatási szerv, aminek a jegyző a vezetője. A jegyzőt nem lehet megfosztani attól, hogy a belső ellenőrök vagy a revizorok munkáját irányítsa és vezesse. Végképp azért nem, mert én tartozom felelősséggel az ő munkájukért. Értem, hogy képviselő úr mire utal, arra, hogy a revizorok olyan intézmények ellenőrzését is végzik, amely nem a jegyző közvetlen befolyása alá tartoznak, de tekintettel arra, hogy a hivatal szervezeti része, ezért a revizorok, illetve a belső ellenőrök munkájára vonatkozóan utasítást a jegyző adhat, illetve az ő munkájukat is én ellenőrzöm.

Budai István: Nem vonom vissza a javaslatomat. Azt kértem a közgyűléstől, hogy döntsön. Ha a közgyűlés úgy látja, hogy nem ért egyet ezzel a javaslattal, akkor szavazzon nemmel. Mindenki előtt ismeretes ez a dolog, sőt a Pénzügyi Bizottságnak van egy olyan javaslata, majd ott elmondom, mi is úgy gondoltuk, hogy ezt elő kell készíteni és határidőben úgy megszabni ezt a döntést, hogy azt majd akkor döntsük el, amikor ez tisztességgel elő lesz készítve. Ebben vagy döntünk, vagy nem döntünk. Ennek szerves része a kincstár kérdése, be szeretném integrálni a Polgármesteri Hivatal szervezetébe.

Röst János: Egyetértek képviselő úrral, nekem is az a véleményem, hogy meg kell szüntetni ilyen formán a kincstár működését, de ezt 10 perccel később fogjuk tárgyalni külön napirendként. Nem azt kértem, hogy vessük el a javaslatot, hanem azt, hogy ne ennek a napirendnek a keretén belül döntsünk erről.

Zakó László: A határozati javaslat 1. pontjában az Okmányiroda önálló osztályként történő működtetéséhez 1 fő osztályvezetői létszámbővítést kívánnak elfogadtatni, ugyanakkor az előterjesztésben ennek indokaként az szerepel, hogy a várható közigazgatási reform keretében létrejövő kistérségi központok kikerülnek, és fokozottabb feladatok hárulnak majd az okmányirodára. Ez a közigazgatási reform ügy még elég gyerekcipőben jár, eléggé megoszlanak a vélemények mind a parlamentben, mind a közéletben ennek mikéntjét illetően. Úgy gondolom, hogy egy kicsit elébeszaladunk az eseményeknek, ha már most döntünk az 1. határozati javaslatban erről a plusz főről. Ezt a részét nem tudom támogatni.

Scháb György: Köszönöm jegyző úr tájékoztatását. Nem szerettem volna csorbítani jegyző úr kompetenciáját a hivatal működését illetően. Úgy gondolom, hogy az operatív működésben a jegyző a vezetést és az ellenőrzést gyakorolja, a csoportvezetőkön és osztályvezetőkön keresztül. Azt továbbra sem tartom elfogadhatónak, hogy a jegyző munkája felett nincs belső hivatali kontroll. Úgy gondolom, hogy a belső ellenőrzésnek, illetve a revizoroknak a polgármester irányítása alá kellene tartozni. Nem tudom, hogy törvényileg ez van-e szabályozva, ha nincs, akkor egyéb szervezetépítési és strukturális szempontok miatt én ezt a megoldást tartom indokoltnak.

Litter Nándor: Azt a javaslatot tenném, hogy a belső ellenőrző szervezetre vonatkozó vitát zárjuk le. Megkérném Tóth László urat, mint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vezetőjét, hogy a következő közgyűlésre ezzel kapcsolatosan szóbeli tájékoztatást adjon, hogy a bizottság hogyan foglal állást ebben az ügyben. Jegyző úr véleményét el tudom fogadni, és abban is találok okos indokokat, amit Scháb úr elmondott, de ez egy szakmai kérdés, és ennek megfelelően kellene eljárnunk.

Bicsák Miklós: Nem értek egyet az Okmányirodánál az 1 fő létszámbővítéssel, mivel az előterjesztés 6. oldalán az szerepel, hogy a Polgármester Hivatal engedélyezett álláshelye jelenleg 187 fő, a közgyűlés 2003. évi költségvetése rendeletében 10 fő létszámleépítést jelöl meg. Ebbe valóban beleszámítanak a nyugdíjasok is, de a létszámbővítés és a létszámleépítés ellentétes egymással.

Kelemen Z. Pál: Értem Budai úr szándékát, de ne főzzük meg azt a nyulat, amit még nem lőttünk le. Ha megtesszük az Okmányiroda átszervezését, akkor eléje futunk az eseményeknek. Ha nem tesszük meg, akkor az események után kullogunk. Az előbbi eset a jó, mert akkor legalább felkészültek vagyunk.

Dr. Kelemen Marcell: Bicsák úr létszámbővítéssel kapcsolatos észrevételére reagálnék. Az csak az első lépés, hogy a közgyűlés elfogadja a hivatal szervezeti felépítésére vonatkozó módosítást, ezt a szervezetet meg kell tölteni szakemberekkel, és ahhoz, hogy az Önök és a lakosság elvárásainak megfelelő, hatékony és eredményes munkát végezzünk, ehhez szakemberekre van szükség. A feladatokhoz embereket is kell rendelni. Ebben az előterjesztésben szerepel más szervezeti módosítási javaslat is, amely nem igényel létszámbővítést, mert ezt házon belül meg tudjuk oldani, van olyan szakemberünk. Ez a javaslat azért történt, mert abban az esetben, ha az Okmányiroda önálló osztály lesz, szükség van egy vezetőre és egy helyettesre. Ez két vezetői státuszt jelent. Jelen pillanatban egy vezetői státuszunk van.

Litter Nándor: Több hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Szociális jellegű ügyekkel kapcsolatosan, a segély és egyéb kifizetésekre megnyugtató lehet az, hogy egyben kívánjuk tartani. Egy nyitott kérdés van, hogy az Okmányirodának ez a plusz 1 fő osztályvezetői létszám bővítését engedélyezi-e a testület. Ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatokról. Továbbra is fenntartom itteni javaslatomat, és kérem, hogy ennek megfelelően fogadjuk el az 1. számú határozati javaslatot. De először szavazzunk Budai úr módosító indítványáról, hogy a kincstár megszüntetésével kapcsolatos döntésünket itt hozzuk meg, hogy december 31-ével szűnjön meg. Azt javaslom, hogy ezt az önálló határozati javaslatot itt ne szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A Tourinform Irodával kapcsolatosan a rendeletben szerepel, hogy 2004. január 1-jétől kerül kialakításra a szervezet. Ennek megfelelően nyitott ez a kérdés. Akkor így ez elfogadható, nem kell külön határozatot hoznunk erről. A határozati javaslat 1. pontjának a létszámbővítéssel kapcsolatos részéről szavazunk. A módosító javaslat szerint létszámbővítés nélkül valósuljon meg az Okmányiroda kialakítása. Az eredeti javaslatot támogatom.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Az eredeti határozati javaslatról döntünk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

191/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az Okmányiroda önálló osztályként történő működtetéséhez 1 fő osztályvezetői létszám bővítést biztosít.
  2. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal álláshely számát és bérkeretét módosítja, amelynek forrása a céltartalék a normatív állami támogatás visszafizetésére.

    

   Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 2003. augusztus 31.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

  3. felkéri a jegyzőt, hogy készíttessen akciótervet, amely megalapozza, hogy miért előnyösebb a közterület-felügyelet önálló intézménykénti működése és ezt döntéshozatal céljából terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2003. szeptemberi soros ülés

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Kulbencz Ferenc felügyelet vezető)

 

 

Litter Nándor: Rendeleti javaslatról szavazunk. Jegyző úr egy kiegészítés adott, a Városfejlesztési Osztálynál Városfejlesztési és Városrendezési, városrendezési szerepel városfejlesztési helyett. Ezzel nem értek egyet.

Dr. Kelemen Marcell: Városrendezési és Beruházási Iroda maradjon a neve. Ez egy elírás.

Litter Nándor: A mellékletben szereplő városfejlesztésivel értek egyet, ami kiosztásra került. Ezt kívánja módosítani a jegyző úr, vagy Karmazin úr városrendezésire. A magam részéről nem értek ezzel egyet, tehát a városfejlesztési a kiosztott mellékletben szereplő elnevezéssel értek egyet. Ennek megfelelően szavazzunk a rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

43/2003.(VII.16.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2003.(VII.16.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2003.(V.28.) számú rendelettel módosított 26/2003./IV.23./ számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 1. Javaslat az egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer kialakítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Városi Kincstár Nagykanizsa, Eötvös tér 7.

 

Litter Nándor: A kincstár létrehozását az önkormányzati gazdálkodás fejlesztése, javítása útján megtett első lépésnek gondolom. A következető fejezet az, hogy egy egységes, erős gazdálkodási rendszert alakítunk ki. Ez egy második lépcsőfok, ez nem feltétlenül arról szól, hogy a kincstár rosszul végezte a munkáját, hanem fejleszteni akarjuk ezt a tevékenységet, és ugyanúgy, mint minden más gazdálkodó és más szervezeteknél ez egy rendkívül erős funkció. Kérem Önöket ennek a javaslatnak a támogatására.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság úgy foglalt állást, hogy a javasolja a közgyűlésnek, hogy bízza meg a polgármestert, terjessze a szeptemberi soros közgyűlés elé a Városi Kincstár önálló intézményként 2003. december 31-i megszüntetésével kapcsolatos részletes feladattervét, az átszervezés lebonyolításának javasolt menetével és időben ütemezésével együtt. Két határidőt javaslunk. Az előkészítésre szeptember 30., a megszüntetésre pedig december 31-et. Ismételten mondom, hogy abban szerettem volna döntést, hogy egyáltalán ez a kérdés előkerüljön-e így. Most is azt mondom, hogy először meg kell vizsgálni, a vizsgálat után döntsünk. A Pénzügyi Bizottság határozata ezt sugallja. Mindenképpen oda kell eljutnunk, hogy megfelelő előkészítés után mondjuk ki, hogy megszüntetjük a kincstárt, de ez ne legyen bizonytalan dolog. Kérem, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadják el.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a közgyűlésnek tárgyalásra javasolta az előterjesztést. Ha lehet, a közgyűlés most ne mondja ki a december 31-i megszüntetést, még pedig azért, mert nem látom, hogy ennek milyen folytatása lesz. A közgyűlés egyszer már döntött a kincstár létrehozásáról, ez három év után megszűnt. Akkor intézményvezetőként is többen azt mondtuk, hogy ez bizonyosan nem fog jól működni és nem is működött jól. Úgy gondolom, hogy ha most kimondjuk, ennek biztosan megvan a maga megalapozottsága azok tekintetében, akik ezt javasolják. Én sem azt mondom, hogy ne szűnjön meg, de nem látom a folytatást, és nem szeretném, ha ez a közgyűlés abba a hibába esne, mint a másik, hogy egy ötletroham eredményeként azonnal megszüntetjük. A kincstár teljesítménye folyamatosan javult, nagyon sok hibával, hiszen nem volt a környezetében sem olyan, akitől tanulhattak volna. De ha most kimondjuk, és nem látjuk a következőt, ez most elhamarkodott döntésnek tűnik. A kincstár vezetője, aki lemondott tisztségéről, valószínűleg megvolt az indoka erre, de az, hogy a kincstár működése ilyen volt, amilyen, ez több oknak köszönhető. Ez nem az ő személyes hibája, ez az egész gazdasági egység hibája volt. Őt magát, mint embert és szakembert, jónak tartottam, a kincstár szakembergárdája nem rossz, jó szakemberek vannak ott.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az eredeti formában elfogadásra javasolja az előterjesztést. A határozati javaslat nem holnaptól szünteti meg a kincstárt, hanem december 31-től. Van átmeneti idő. A határozati javaslat 2. pontja az, hogy a szeptemberi soros közgyűlés elé a polgármester feladattervet terjesszen. Akkor látni fogjuk, hogy mi történik és milyen formában történik meg. Ami pedig a kincstár működésével kapcsolatos észrevételeket illeti, a mai nap folyamán kaptunk egy anyagot, nem olvashatom fel, mindezek alapján is azt állítja képviselőtársam, hogy ott nem történtek szabálytalanságok és rendellenességek, amiért nem az intézmény vezetője felelős?

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak más javaslata is van, azonban az alapjavaslattal, hogy a szeptember soros közgyűlés elé a Városi Kincstár önálló intézmény megszüntetésével kapcsolatos részletes feladattervet a polgármester terjessze elő, ezzel egyhangúlag egyetértettünk. Többségi szavazással fogalmaztuk meg azt a kérdésünket, hogy a Vikárius Kft által megfogalmazott megtakarítási lehetőségek mennyiben teljesültek, vagy nem teljesültek. Nálam az az okmány is, amit a Vikárius Kft. a korábbi döntés meghozatalánál leírt, és itt nagyon súlyos 40, 70, 25 milliók fogalmazódnak meg. Ha ezek teljesültek volna, és az idei költségvetésünkből kilátszik, hogy 4,5 %-kal nagyobb arány az állami támogatás, mint a korábbi évben volt, akkor ez több száz millió Ft. Ha ez most kézzelfogható lenne, akkor nem lennénk abban a gondban, amiben vagyunk, hogy a folyószámlahitel állományunk olyan magas, mint amilyet osztályvezető asszony az előző napirend során mondott. Szeretnénk tisztán látni ebben a kérdésben, és nem személyi felelősöket keresünk, de jó lenne tudni azt, hogy azok a bizonyos előnyök, amiket a tanulmányban megfogalmaztak, realizálódtak-e, ha nem, akkor miért nem. A bizottság döntésének másik része az, hogy a bizottság kéri, a szeptemberi bizottsági ülésén kaphasson választ arra – nem személyekben, struktúrában gondolkodunk pillanatnyilag –, hogy a kincstár milyen feladatokat végzett el, és ezeket a feladatokat, amik részben könyvelési, részben ellenőrzési, részben anyagbeszerzési feladatok voltak, azokat milyen struktúrával, milyen szervezetben, hol kívánjuk elvégeztetni a jövőben. Annak lehetőségét is kérjük megvizsgálni, hogy a továbbiakban hogyan lehetne a kincstár által elvégzett feladatokat, ha a kincstár megszűnik, a továbbiakban is közalkalmazottakkal elvégeztetni.

Scháb György: Véleményem szerint is elhamarkodott döntés lenne most pálcát törni a kincstár sorsa felett. A megszűnésig valóban van átmeneti idő, de ha most döntünk, akkor a döntéstől kezdve a megoldási alternatíva egy irányba fog kibontakozni. Ezt az anyagot alkalmatlannak tartom döntésre, döntés előkészítésre azért, mert általánosságokat fogalmaz meg, és nagyon fontos szempontokat figyelmen kívül hagy. Természetes, ha egy háromlépcsős rendszerből kétlépcsőset csinálunk, akkor az egyszerűsíti a folyamatot, javíthatja a hatékonyságot, gyorsíthatja a sebességet, de azt senki nem vizsgálta meg ebben az anyagban, hogy mi van akkor, ha visszafelé vagy a másik irányba csinálok ebből két lépcsőt. Nem tartalmaz az anyag azzal kapcsolatban kimutatásokat, hogy a kincstár eddig mennyibe került a városnak. Nem elhanyagolható szempont, hogy ha mi eddig száz milliókat beleöltünk egy szervezetbe, akkor az igenis mérleges tárgya kell, hogy legyen, hogy egy tollvonással megszüntetjük vagy nem. Abban mindannyian egyetértünk, hogy a kincstár sajnos hibákkal tarkítva működött, de úgy gondolom, ha vannak szakmai hibák, akkor azoknak meg kell keresni a forrását, és arra kell döntést hozni. Hogy hibák vannak, nem azt jelenti, hogy egy szervezettel kapcsolatos elképzelés rossz. A hivatalban nincsenek hibák? Ki garantálja azt, ha a kincstár feladatait a hivatalba integráljuk, akkor az hiba nélkül fog működni. Meg kell szüntetni azokat a párhuzamokat, amik pillanatnyilag jellemzik a kincstár munkáját. Nevezetesen az egyes intézmények továbbra is ellátják azokat a feladatokat, amiket korábban, a kincstár mellett is, de úgy gondolom, hogy ez a vizsgálat, ami a döntést előkészíteni hivatott, nem kellő alaposságú.

Zakó László: Ha az előző közgyűlés döntése értelmében 28 millió Ft-ért megbízta a Vikárius Kft-t, amely cég egy munkát tett le az asztalra, akkor mindenképpen megérdemel az ügy annyit, hogy vizsgáljuk meg, hogy az a munka jó volt-e. Ha jó volt, akkor mi volt az oka annak, hogy az előterjesztésben hosszasan fel vannak sorolva az el nem végzett munkák. Ha a végén nem találunk személyi felelőst az ügyben, mert a kincstárnak is volt felettes szerve, akkor az a legkevesebb és ezt kezdeményeztem a bizottsági ülésen, hogy a Vikárius Kft-vel a továbbiakban az önkormányzat ne kerüljön semmilyen üzleti kapcsolatba.

Röst János: A Vikárius előtt is volt élet, a kincstári rendszer akkor is működött. Nem arról szólt akkor sem a történet, hogy a kincstárt ne működtessük. Az akkori döntés a kincstárt önálló intézményként működtette és átvett feladatköröket a többi társintézménytől. A mostani beterjesztés hasonlóképpen gondolkodik, csak ellenkező előjellel, ami visszaállítaná a kincstár működését hivatali keretek közé. Maga a kincstári funkció nem szűnne meg természetesen, annak a feladatkörét csoportosítaná át, illetve szüntetnék meg egyes tevékenységi köreit. Javaslom, hogy a közgyűlés fogadja el a beterjesztett anyagot, ugyanis azt nem lehet megcsinálni, hogy szeptember közepén, végén még két döntést hozunk, mert gyakorlatilag a költségvetés elkészítése miatt 2004-et akkor lehet tervezni, ha már egy világos szerkezettel működik a Polgármesteri Hivatal. Ez a döntés azt is eredményezi, hogy a jelenleg működő iskoláknál és egyéb intézményeknél a gazdasági ellátási feladatköröket szintén meg kell határoznunk, hogy milyen módon és mit végeznek el. Ez időigényes, ezt nem lehet akkor megcsinálni, ha szeptember, október környékén kezdenénk el újra tárgyalni. A döntés egyértelmű és egyszerű. Abban kell dönteni a közgyűlésnek, hogy önálló intézményként kívánja-e működtetni a kincstárt vagy nem. Azt követően külön meg kell vizsgálni, hogy ennek a létszám, illetve többi technikai részletei hogyan alakulnak ki. Ha ezt később tennénk meg, akkor 2004-től ezt a lépést már nem tudjuk elvégezni.

Kereskai Péter: A két egybegyúrt határozati javaslatot, amit Budai úr javasolt, elfogadásra javasolnám, mert feloldja azokat az ellentmondásokat, amik elhangzottak, aggályokat, amik a jövőre vonatkoznak. Ebből az anyagból nem derült ki világosan, hogy mitől fog működni a kontrolling, mitől lesznek jobbak a közbeszerzési eljárások. Az a határidő, amit a közgyűlés elé terjesztésre szabunk, 2003. szeptember 30., illetve, hogy december 31-ével megszüntessük a kincstár, elfogadható. Önmagában elfogadható az, hogy a háromszintűből kétszintű legyen, és ily módon szüntessük meg a kincstárt, viszont a lebonyolítás menetében az a probléma, hogy az önkormányzati döntés július, augusztusban lesz, utána jön a többi feladat. Ha a két határozati javaslatot egyként fogadjuk el, akkor ez a probléma megoldódik.

Budai István: Amikor többször vitattuk a Vikárius munkáját, akkor mindig azt a választ kaptuk, hogy hosszabb távon fog beérni, nem lehet ezt egy-két év távlatából értékelni. Ez a távlat nem következett be, mert még csak két éve működik. Nem tudunk semmi olyan jót mondani, hogy milyen jó volt a Vikárius javaslat. Évekig dolgoztak az intézmények ezen az anyagon, sok felesleges munkával, mire az a javaslat megszületett. Ez nem 28, hanem én úgy gondolom, hogy 60-100 millió körülire saccolom az összköltségét a Vikárius tevékenységének. Ezt az egészet most ki kell dobnunk az ablakon. Fordítsuk meg ezt a kérdést úgy, hogy készítsük elő, vizsgáljuk meg és utána döntsünk ebben a dologban. Azt kellene megnézni, hogy mi a teendő, és utána eldönteni, hogy hogyan szüntessük meg.

Dr. Szabó Csaba: Az intézmények működéséről az önkormányzatnak semmivel sincs több információja a kincstár működése óta, mint volt azelőtt. Az intézményvezetőknek sincs több információja arról, hogy mi mibe kerül nekik, mint volt azelőtt. Ez így egészen biztos, hogy nem működhet. Egy 10 milliárd Ft-nál nagyobb éves költségvetésű város gazdálkodásának valamilyen üzemviteli-szerűséget kell tartalmazni. Az informatika bőven ad arra lehetőséget, hogy egy feleslegesen háromszintűre tervezett rendszert kétszintűre átvezessünk. Ami az átvezetés időpontját illeti, ezt csak határnapon lehet megcsinálni. Ha nem hozzuk meg időben a döntést, akkor ez a dolog át fog csúszni 2004-re, azzal a fajta üzemgazdasági tekintetben tudatlansággal, amivel működik a város. A szakértő olyan technikákat alkalmazott, ami mindenkinek a birtokában van, aki rendelkezik egy fajta gazdálkodási szemlélettel és az a foglalkozása, a nullabázisú költségvetéssel.

Kelemen Z. Pál: Annak a közgyűlésnek tagja voltam, amelyik megkapta a Vikárius tanulmányát és emlékezünk rá, hogy a kincstár működésére, szervezeti formájára, hatáskörére négy verziót állított fel annak idején a Vikárius. Mind a négyet aggályosnak tartottuk és képviselőcsoportunk nem támogatta. Nagyjából ugyanazok az elvek alapján, amit Szabó Csaba képviselő úr elmondott. Ma is aggályosnak tartom ezt a fajta működési formát, és nem tudom támogatni. Az előterjesztés szerint döntsünk.

Némethné Rózner Ildikó: 2000. évben Nagykanizsa város közgyűlése történelmi és úttörőnek nevezhető döntést hozott a Városi Kincstár megalakításával. 40 intézményi egység gazdasági integrációját határozta el egy gazdálkodó szervezetbe. Az országban elsőként és a feladatait tekintve egyedülállóként hozták létre ezt az intézményt. Mindannyian jól tudjuk, hogy a Városi Kincstár megalakulása az intézmények nagy ellenállása közepette zajlott le. Megalakítását követően mindennemű segítség nélkül kellett működését elindítani, a gyakorlatban jelentkező problémákat, akadályokat folyamatosan kiküszöbölni. Mind a kincstár, mind az intézmények, mind az önkormányzat, a rendszer minden szereplője tisztában van, illetve kell, hogy legyen azzal, hogy egy ilyen nagy rendszer kialakítása, az optimális megoldások megtalálása több éves folyamat eredményeként valósulhat meg. Az ország több településén tervezik hasonló intézmény létrehozását, melynek során a kincstár tapasztalatait is kérik. A kincstár a részben önálló intézményektől sem hatáskört, sem kötelezettség-vállalást, sem felelősséget nem vont el, így nem sértette jogi személyiségüket. A két és fél év működése során értünk el eredményeket, követtünk el hibákat, voltak emberi tévedéseink. Az elért eredményekről szeretném tájékoztatni Önöket. A költségvetés-tervezés területén legnagyobb eredményként mondhatjuk el az azonos elv alkalmazását, amely alapján megteremtődött az intézmények esélyegyenlősége, ennek következtében a tulajdonosi érdekek egységes érvényesítése valósulhatott meg 2003. évre. Az intézmények elemi szintű költségvetése szintén egységes formában és tartalommal készült. A kincstár előtti időszakban minden intézmény igyekezett a saját lobbiját érvényesíteni az ú.n. költségvetési egyeztető tárgyalások során. Az előzőekben elmondottak lehetőséget adnak arra vonatkozóan, hogy az azonos típusú intézmények összemérhetősége, összehasonlíthatósága megvalósult. Pénzügyi feladatok ellátása során kezdetben a legnagyobb nehézséget az egy bankszámla alkalmazása jelentette. 2000. évre a kincstár kezdeményezésének köszönhetően az intézmények külön alszámlával rendelkeznek, mely lehetővé tette a 2001. év végén jól látható és szükségszerűvé váló kincstári struktúra változtatását, és ezt követően 2002. évben szükségessé vált a szervezeti változatás a kincstáron belül, melyre vonatkozóan az SZMSZ el is készült, de sajnos a közgyűlés ezt tavaly szeptemberben nem tárgyalta. A pénzügyi feladatok ellátása során a legnagyobb eredményt a 2003-ban szinte naprakészen működött likviditási ütemterv alapján történő pénzügyi utalások rendszere jelenti. Az egységes folyószámla rendszer, valamint ezen zárt rendszerből készített adóbevállalások egységes, egy szemlélettel történő elkészítése is előnyt jelent. Megvalósult az integrált, zárt könyvelési rendszer, egységes szemlélet alkalmazása a könyvelés során és a beszámolók elkészítése során. A legnagyobb nehézséget itt is a 2001. évben alkalmazott egy bankszámla jelentette. 2002. évtől az alszámlák bevezetésével viszont lehetővé vált intézményenként a bevételek nyilvántartása, könyvelése, amely a könyvelés területén is minőségi javulást eredményezett a 2002. éves beszámoló elkészítésekor. Az analitikus nyilvántartások kialakítása, a nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásában jelentkező múltbeli hiányosságok folyamatos megszüntetése a 2003. év júniusában egységes elvek szerint végrehajtott ….

Litter Nándor: Egy kicsit rövidebben kérem. Nem szeretnék számtalan példákat hozni azoknak a megcáfolására, amit Ön elmondott, mert akkor ennek a sorolása fog következni. Olyan kijelentések legyenek, amelyek nem cáfolhatók. Számtalan kérdésben ellenpéldát tudnék mondani.

Némethné Rózner Ildikó: Valóban nem volt előttünk példa, nem volt egyetlenegy olyan intézmény, amely alapján tudtunk volna példát szerezni a működésre, és ezek a kis eredmények valahol felhozhatók a kincstár működése során. Annyival szeretném befejezni, hogy kérem arra a közgyűlést, hogy bárminemű döntésük szülessen a kincstár működésével kapcsolatban, úgy gondoljuk, hogy az eddig elért eredményekből kell tovább építkezni, tovább kell fejleszteni őket, és a város számára legoptimálisabb intézményi gazdálkodási rendszert kell megtalálni.

 

Litter Nándor: Nem a kincstári tevékenységek szűnnek meg, hanem ezek egységes irányítás alá kerülnek. Akik azért aggódnak, hogy a befektetett eszközök, erőforrások, amit a kincstári rendszer kialakítására eddig ráfordítottunk, azok nem hasznosulnak, elvesznek, ez nem igaz. Nem lehet olyan szervezet sehol a világon, ahol kétfejű sasként működik a gazdasági tevékenység irányítása. Tudnám sorolni a költségvetés készítésekor azt a rengeteg zavart, ami ebből adódott. Nem kívánom elsorolni, mert úgy gondolom, hogy valóban nagy teljesítményt végeztek a kincstár munkatársai, és ezért köszönetet kell nekik mondani, de mindenkinek úgy kell felfogni, hogy ez egy továbbfejlesztése a mostani rendszernek, és nem feltétlenül az ott dolgozók munkájának az értékítélete. A határozati javaslatokról döntenénk. Megpróbálom beépíteni a képviselőtársak által elmondott javaslatokat a határozati javaslatok közé. Ennek megfelelően javaslom, hogy az 1. pontban fogadjuk el azt, hogy a kincstár december 31. napjával megszűnik, jogutódja a Polgármesteri Hivatal. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Budai úr, Pénzügyi Bizottság véleményét beépítve megpróbálom a 2. határozati javaslatot összerakni. A közgyűlés megbízza a polgármester, hogy terjessze a szeptemberi soros közgyűlés elé a Városi Kincstár önálló intézmény megszüntetésével kapcsolatos részletes feladattervet. Ez két részből áll, egyrészt az átszervezés lebonyolítására egy ütemterv, amelynek a határideje szeptember 30., és ennek végrehajtására vonatkozó határidőkkel összeállított feladatterv, amelynek a vége december 31. Papp Péter úrnak volt még kiegészítő javaslata és javaslom, hogy ide építsük be, hogy az átszervezés előkészítése során ki kell térni a feladatok delegálására, pontos meghatározására, hogy ezeket a feladatokat kik és milyen szervezeti struktúrában fogják végezni, illetve vizsgálatot kell arra végezni, hogy közalkalmazotti státuszban végrehajtható-e ez a feladat. Kérem, hogy erről szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak volt még egy javaslata, hogy a Vikárius Kft. anyagaiban szereplő javaslatok, elképzelések mennyiben valósultak meg az elmúlt időszak során, és ebből adódóan milyen előnyöket, megtakarításokat értünk el. Nem könnyű feladat, ezért a határidő legyen az októberi közgyűlés időpontja.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

192/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. elfogadja a Városi Kincstár 2003. december 31. nappal történő megszüntetését. A Városi Kincstár jogutódja a Polgármesteri Hivatal.
  2. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Városi Kincstár megbízott vezetője,

   Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

  3. megbízza a polgármestert, hogy terjessze a szeptemberi soros közgyűlés elé a Városi Kincstár önálló intézmény megszüntetésével kapcsolatos részletes feladattervet az átszervezés elbonyolításának javasolt menetével és időbeni ütemezésével. Az átszervezés előkészítése során javaslatot kell készíteni a feladatok delegálására, illetve meg kell vizsgálni azok közalkalmazotti jogviszony keretében történő ellátásának lehetőségét.
  4. Határidő: az átszervezés lebonyolítására vonatkozó ütemterv elkészítésére 2003. szeptember 30.

   az átszervezés végrehajtására vonatkozó feladatterv elkészítésére 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

  5. felkéri a polgármestert, vizsgálja ki a Vikárius Kft. által a Városi Kincstár létrehozása esetére megfogalmazott javaslatok, megtakarítási lehetőségek megvalósulását.

Határidő: 2003. október 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a nevelési és oktatási intézményekben egyes oktatási formákra fizetendő térítési és tandíj összege megállapításainak szabályairól szóló rendeletre (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Szmodics Józsefné: A javított változat van Önök előtt. Nem tartalmi változásokat tartalmaz ez a javítás egy oldalban, hanem a rendeletszámok és a bekezdésszámok változtak, mivel az oktatási történybe bekerült egy fejezet és ezzel tolódtak a paragrafusok. Az intézményekben fizetendő térítési és tandíj összegének megállapításáról szól, melyet a közoktatási törvény VIII. fejezetének 117. §. 4. pontja a fenntartó számára kötelező teszi, hogy szabályokat fogalmazzon ebben a kérdésben.

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság különös tekintettel arra, hogy az intézmények is megkapták és véleményezhették, és egyetértettek ezzel, módosító javaslat nem érkezett az intézmények részéről, javaslom a közgyűlésnek is elfogadásra.

  Papp Péter Pál: Javaslom, hogy a napirend címét egészítsük ki azzal, hogy javaslat egyes oktatási formákért fizetendő térítési díjra, mert így esetleg, ha valaki megnézi a 7. §-t, hogy a térítési díjat tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, nehogy valaki azt higgye, hogy ez az étkezési díjra is vonatkozik, mert az is térítési díj. A rendelet címében is jó lenne deklarálni.

  Litter Nándor: Nincs több hozzászóló, a vitát lezárom. Ez a címbeni módosítás elfogadható-e?

  Szmodics Józsefné: Elfogadható, de egy pontban szerepel, hogy a térítési díjra ezek a feltételek nem vonatkoznak.

  Litter Nándor: A félreértések elkerülése végett javaslom, hogy a címben ez a változtatás kerüljön végrehajtásra, csak az oktatási formákért fizetendő térítési díjakról van szó. Szavazzunk a rendeleti javaslatról.

  A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  44/2003.(VII.16.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 44/2003.(VII.16.) számú rendelete a nevelési és oktatási intézményekben egyes oktatási formákra fizetendő térítési és tandíj összege megállapításának szabályairól.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 3. Javaslat befektetői területekkel kapcsolatos intézkedésekre (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: McDonalds Kft. Horváth László műszaki igazgató 1097 Budapest, Gyáli u. 3/B,

FIDATO Kft. Vigh Tiborné ügyvezető Nagykanizsa, Miklósfa u. 1.

Péter Tibor és Fia Automobil Kft Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 11-45.

 

Litter Nándor: Egy módosítást teszek az előterjesztésemmel kapcsolatosan, amely a Vásárcsarnok melletti területet érinti. Ez a döntés további egyeztetéseket igényel az ingatlan tulajdonosával annak érdekében, hogy a Vásárcsarnok környezetében esetleg milyen épületeket tudunk elfogadni, illetve esetleg egy csereterület vagy más megoldás elfogadható-e. Ezt a részét kiveszem az előterjesztésből.

Bicsák Miklós: Javaslom, hogy a tulajdonosoknak adjuk meg a szót.

Szűcs Attila (McDonalds Kft.): A 7. főút mellett a leágazó utcában az Opel elé szeretnénk kihelyezni egy 22 m magas reklámhordozót, ami a vendégeket a 7-es útról lenne hivatott beterelni. Áprilisban megszereztük az ezzel kapcsolatos összes hozzájárulást az önkormányzattól, közútkezelőtől, stb. Zalaegerszeg volt hivatott ezt az építési engedélyezési eljárást elbírálni, aki elutasította, mivel ebben a kereskedelmi és gazdasági övezetben ilyen magasságú oszlopot elhelyezni a rendelet értelmében nem lehetett. Mivel mi a 7-es úthoz közelebb szerettünk volna menni, de többszöri elutasítást kaptunk, és ez volt a legközelebbi hely, a láthatóság szempontjából ez a méretű oszlop, ami nálunk standard, és ez az, ami lemodellezve látszik. Ezért kérjük az Önök pozitív döntését ebben az ügyben.

Vigh Tiborné (FIDATO Kft.): Szeretnénk, ha végre valami döntés születne. Öt éve várunk erre. Úgy tudjuk, hogy nincs olyan csereterület, amit az önkormányzat fel tudna ajánlani, és nyilván olyan döntést szeretnénk, ha támogatna a közgyűlés, amit a bizottsági ülésen elfogadtak.

Papp Péter Pál: Az előterjesztés összefoglalásának 4. pontjában szerepel, hogy az előterjesztés szerinti rendezési tervi előírások hatályon kívül helyezése a 2003. évi költségvetést nem érinti. A következő éveket? Mely évet és milyen összeggel?

Szányiné Kovács Mária: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság határozata: a bizottság egyetért a McDonald Kft. 1839/72 hrsz-ú ingatlanon 22 m magas reklámoszlop felállításával azzal, hogy a területre vonatkozó rendelet ne módosuljon. Szavazati arány: 4 igen, 1 tartózkodás. A Kampf és Társa Kft. kérelmét a bizottság támogatja. A rendezési terv előterjesztés szerinti módosításával egyetért 5 igen szavazattal. A bizottság a Péter és Fia Kft. kérelmét abban az esetben támogatja, ha az autópálya műszaki megoldásának változása hivatalosan is megerősítésre kerül. Szavazati arány: 5 igen. A Vásárcsarnok és környéke Rt. tervezett módosításával, tervezési munka elhatározását polgármester úr levette napirendről.

Zakó László: A McDonald reklámhordozójával kapcsolatban az állásfoglalásom az, hogy az a 7 m, ami itt a vitatott hosszbeli különbség, ezt a 7 m esélyt adjuk meg a nagykanizsai hurka és lángossütőknek a Vásárcsarnokban és az étteremtulajdonosoknak. Nem támogatom a magas oszlopot.

Karmazin József: Az összefoglaló projektlapon szereplő mondat valóban félreérthető, mert további évek költségvetését sem érinti, ugyanis egy hatályon kívül helyezés azt jelenti, hogy az általános szabályok szerint bírálható el a kérelem. A Vásárcsarnok melletti területtel kapcsolatban olyan értelmű közgyűlési állásfoglalás még nem született, amely a csereterület vagy a terület megvétele iránt történőintézkedésről szólt volna. Ez a kérdés nyitott. A reklámhordozóval kapcsolatban arról van szó, hogy amikor a rendezési terv készült, akkor sem a megrendelőnek, sem a terv készítőjének nem terjedt odáig a fantáziája, hogy egy olyan reklámberendezés elhelyezésének az igénye is felmerülhet, ami egy standard, tehát a McDonalds ezt alkalmazza minden ilyen létesítményénél. Nem látom akadályát ennek a 7 m-es magasságnövelésnek.

Litter Nándor: A bizottság véleményében elhangzott, hogy végleges-e az autópálya nyomvonala. Úgy tudom, hogy ez végleges.

Karmazin József: Az autópálya kiviteli tervei elkészültek és ez végleges megoldás.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Szavazzunk a rendeleti javaslatokról: Hevesi és Boszorkány u., valamint az általános rendezési tervre vonatkozóan.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatokat elfogadja és az alábbi rendeleteket alkotja:

 

45/2003.(VII.16.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2003.(VII.16.) számú rendelete Nagykanizsa, Hevesi és Boszorkány utcáktól keletre fekvő terület szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 35/2000.(VII.7.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

46/2003.(VII.16.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2003.(VII.16.) számú rendelete a Nagykanizsa, Általános rendezési terv külterület szabályozási tervéről szóló 36/1995.(XII.19.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Az Alkotmány utca – belterületi határ vasútvonallal – tervezett autópálya nyomvonal által határolt területtel kapcsolatos határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

193/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány utca – belterületi határ vasútvonal – tervezett autópálya nyomvonal által határolt területre vonatkozó szerkezeti tervet a 3. számú melléklet szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott tervi tartalmat az egész városra kiterjedő településszerkezeti tervben szerepeltesse, amennyiben a Nemzeti Autópálya Rt., vagy az autópálya tervezője a tervezett autópálya kétszintű csomópont műszaki megoldásának változását hivatalosan megerősíti.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

 

Litter Nándor: A belterületi határvonal megállapítására és módosítására vonatkozó rendeleti javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja.

 

 

 

47/2003.(VII.16.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2003.(VII.16.) számú rendelete a belterületi határvonal megállapítására és módosítására vonatkozó többször módosított 43/1995.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a “Nemzedékek Háza” elnevezésű bérlakás projekt pályázatára (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Simánné Mile Éva: Igyekeztünk egy újszerű és a mostani kiírásnak megfelelő programmal előállni. A legfőbb szempont az volt, hogy a városnak egy olyan területét használjuk fel, melyben a tervezés igazodik a városrész építészeti adottságaihoz, illetőleg egy rehabilitálást is szolgálna az új projekt.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.

Bicsák Miklós: Örülök a javaslatnak, kérem a közgyűlést, hogy támogassa.

Papp Péter: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot.

Litter Nándor: Kérem, hogy a határozati javaslatot az itt leírtaknak megfelelően szavazzunk meg. Kérem, szavazzunk.

 

A Közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

194/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a BM által meghirdetett “Önkormányzatok bérlakás állomány növelésének támogatása” című lakáspályázatán a “Nemzedékek Háza” elnevezésű projekttel vegyen részt.
  2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációhoz szükséges engedélyeztetési tervet- figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2/2003. (I.29.) sz. helyi rendeletben előírtakra – készíttesse el, melynek forrása a 2003. évi költségvetés pályázati keretéből biztosított.
  3. felkéri a polgármestert, hogy a projekt tervezetben II. sorszámmal jelölt (albérlők háza), jelenleg magántulajdonban lévő ingatlan terület megvásárlására irányuló tárgyalásokat folytassa le és a megállapodás- tervezetet terjessze a közgyűlés elé.
  4. szükségesnek tartja, hogy a tervezett projekt illeszkedjen Palin városrész rendezési tervébe. Ennek előkészítését és végrehajtását a pályázat benyújtási határidejéhez kell igazítani.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

Kámán László IKI igazgató

SZÜNET

 

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ellátási szerződés megkötésére hajléktalanok otthona létesítésére és működtetésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete Antal Istvánné Nagykanizsa, Sugár u. 8. Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Dr. Baracskai Józsefné megyei titkár 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Litter Nándor: Technikai jellegű ez az ügy. Korábbi döntésünket kellene apró módosítással megerősítenünk.

Simánné Mile Éva: Az ÜJKB megtárgyalta a szerződéstervezetet és javasolta az egyes pont módosítását, melyet a szakma elfogadott. A módosításnak az a lényege, hogy elsősorban Nagykanizsa igazgatási területén élő hajléktalanokra vonatkozzon ez az ellátás. Kérem, hogy a kiosztott módosítással együtt nézzék a szerződést és úgy fogadják el az előterjesztést.

Dr. Horváth György: Egyértelműen támogatom, mert hasznos kezdeményezésről van szó.

Papp Péter: Az ellátási szerződés 12-es pontjában szeretném azt megkérdezni, hogy szerződésszegés esetén a szerződésszegő köteles az ellátásban részesülő folyamatos gondozását, elhelyezését biztosítani, de meddig?

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

Simánné Mile Éva: Ha szerződésszegés akár a mi, akár a szerződő fél hibájából történik, az önkormányzat felelőssége akkor sem kerülhető meg.

Zakó László: Szeretném kérdezni, hogy a környéken élők véleménye ki lett-e kérve, illetve a leendő főiskolai épület milyen távolságban lesz?

Simánné Mile Éva: Ezen terület sorsáról az önkormányzat már 2000. évben már határozott, hogy szociális feladatok ellátására használja fel.

Litter Nándor: Kérem, hogy a határozati javaslatról döntsünk. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

195/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő, hajléktalanok otthona létesítésére és működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére.

Határidő: 2003. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú lakóház felújítási programjának megvalósítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A közgyűlés néhány hónapja tárgyalta az IKI működését, akkor határoztuk el, hogy lakásfelújításokra egy programot kell készítenie az IKI-nek ez a program elkészült. Az anyag módosításra került, hiszen néhány napja jelent meg egy új pályázati lehetőség, mely a Bartók Béla 1. hsz. alatti épület felújítására ad egy reménybeli jelentős összegű támogatást. Az IKI ennek megfelelően átdolgozta ezt a finanszírozási tervet. Kérem, hogy támogassák ezt a felújítási programot.

Röst János: A határozati javaslat 2. pontjának az utolsó mondata, úgy hangzik, hogy a 30%-os önkormányzati önrészt biztosítja a faktorálásból befolyó bevétel terhére. Ezt szeretném elhagyni ezt a mondatot és helyette a 2004. évi költségvetés terhére kerüljön be. Azért javaslom, mert zárt ülésen fogjuk tárgyalni a faktorálás témakörét és ott én ezt visszajavasolnám, hogy ott ez a bevétel ezt a célt szolgálja, hogy ha a közgyűlés hamarabb dönt most mint a faktorálásról, így nem lehet olyan önrészt javasolni ami még nincs eldöntve.

Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Két kérdést felvetnék, hogy az anyag 8-9 oldalán szerepel a Báthory u. 5 és 7 szám alatti épületek felújítási szükségessége. Javasolnám, hogy az IKI vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy ezen két épület esetében a tetőtér értékesítésével megszerezhető-e az a forrás, amivel az épület felújítása elvégezhető. A másik, hogy sok olyan épület van, ami részben önkormányzati, részben magántulajdonban van. Ezekhez felújítási alapot képeznek, melyet az IKI saját költségvetése terhére minden évben minden hónapban biztosít. Kiváltható-e ez az összeg átutalása önkormányzati határozattal, hogy az önkormányzat nem havi rendszerességgel utalná át ezeket az összegeket, hanem önkormányzati rendeletben rögzítenénk, hogy a felújítás során az önkormányzat a ráeső részt megfinanszírozza.

Dr. Csákai Iván: Szép az anyag, csak az nincs rögzítve, hogy melyik nem a mi tulajdonunk és melyik a mi tulajdonunk. Olyan épülettel is foglalkozunk amely jelenleg az ÁPV Rt tulajdonában van.

Litter Nándor: Ez lényeges kérdés, kérem Kámán Lászlót, hogy erre válaszoljon.

Kámán László: A Honvéd u. 44. számú ingatlanról van szó. Aminek az értékesítését beterveztük ebbe az egész elképzelésbe. Jelenleg a Zala-Somogy Megyei Téglaipari Vállalat tulajdonában, IKKV kezelésben van. Az értékesítés előtt célszerű és indokolt ezt a területet önkormányzati tulajdonba venni. Ha az értékesítés előtt állunk akkor már önkormányzati tulajdonban lehet ez az ingatlan.

Szányiné Kovács Mária: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A bizottság a középtávú lakóház felújítási programra vonatkozó előterjesztést elfogadja. A 2004. évre meghatározott programok megvalósításával egyetért felhatalmazza polgármestert, hogy a BM által meghirdetett “Önkormányzatok bérlakás állomány növelésének támogatása” című lakáspályázaton 50 db használt lakás vásárlásával vegyen részt. A következő évekre vonatkozó projektek megvalósítását a mindenkor érvényben lévő pályázati lehetőségek figyelembevételével az adott időszakra vonatkozó éves költségvetések elfogadásakor határozza meg.

Polai József: A Dózsa u. 73-75-el kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Mintegy 1 Mrd forint az az összeg, amit erre az épületegyüttesre állami támogatás formájában szeretnénk rákölteni, 100 db lakásról van szó. Nem lehetne-e több lakást kialakítani értve itt a lakásonkénti 10 MFt-ot. Nem inkább több lakást kellene létrehozni, kell-e ennyit rákölteni a lakásokra.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.

Kolonics Bálint: Csákai képviselőtársam felvetésére a magam részéről nem kaptam megnyugtató választ a tulajdonviszonyok kérdésében. Jegyző urat kérdezném, hogy megnyugtató választ kaphatunk-e erre, hogy konkrétan a Honvéd u. 44. szám alatti ingatlannak ki a tulajdonosa.

Litter Nándor: Egyértelmű volt Kámán úrnak a válasza, hogy ki a tulajdonos. Azt javaslom, hogy egészüljön ki a határozati javaslatunk még egyel, amelyben felhatalmazzák a polgármestert, hogy kezdeményezze ennek a tulajdonnak a megszerzését.

Csákai Iván: Csupán annyi, hogy az egyiknél ez előfordult, az összes többi ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, vagy sem. Kérem, hogy nézzenek utána, hogy azokkal az ingatlanokkal foglalkozzunk amelyek a mi tulajdonunkban vannak.

Kámán László: A Honvéd 44. valóban nem önkormányzati tulajdonú ingatlan. Úgy gondolom, hogy az eladásig meg lehet tenni azokat a lépéseket, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön.

Csordásné Láng Éva: A Bajcsy Zs. 38/A alatt lévő vegyes hasznosítású épületről szeretnék kérdezni. Ott felnőtt rendelők, gyermek rendelők, gyógyszertár működik és felül van két lakás. A rendelők a jelenlegi szabványnak sem felelnek meg. A lakásfelújítás 2009-re van ütemezve, addig mi történik a földszinti résszel? Úgy érzem, hogy az időpontokkal komoly gondok vannak.

Kámán László: Felvetése teljesen indokolt. Az más kérdés, hogy mely ingatlanok felújításával kezdünk és melyekkel fejezzük ezt a középtávú felújítási programot be. Legégetőbb problémája a Bartók u. 1-nek van.

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatokról. Az első pontról kérem a szavazatukat.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. pontban Röst János kiegészítésével egyetértek, ennek megfelelően az utolsó mondat: A 2004. évi költségvetés terhére biztosítja az önkormányzati önrészt. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A harmadik pont következik. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Negyedik pont Papp Péter javaslatának megfelelően: Az IKI dolgozzon ki egy elképzelést a Báthory úti lakások tetőtér beépítésére, ennek a lehetőségnek az értékesítésére vonatkozóan. Október 31-i határidővel. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az ötödik pont. Az IKI a különböző törvények figyelembe vételével vizsgálja meg, hogy a felújítási alapra történő befizetéseket ki tudjuk-e váltani, hogy ezek a források az éves aktuális felújításokra csoportosíthatók át. Október 31—i határidővel. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Hatodik pont. A Honvéd u. 44. tulajdonviszonyának rendezését azonnal meg kell kezdeni és a felvetésben szereplő egyéb észrevételt is át kell tekinteni, nehogy újabb hasonló eset előforduljon, szeptember 30-i határidővel. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

196/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a középtávú lakóház felújítási programra vonatkozó előterjesztést elfogadja
  2. a 2004. évre meghatározott programok megvalósításával egyetért, és felhatalmazza polgármestert, hogy a BM által meghirdetett: “önkormányzatok bérlakás állomány növelésének támogatása” című lakáspályázaton 50 db használt lakás vásárlásával vegyen részt.
  3. A pályázathoz szükséges önrészt a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja.

   Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Kámán László, IKI intézményvezető

  4. a következő évekre vonatkozó projektek megvalósítását a mindenkori érvényben lévő pályázati lehetőségek figyelembevételével, az adott időszakra vonatkozó éves költségvetések elfogadásakor határozza meg.
  5. Határidő: folyamatos

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Kámán László, IKI intézményvezető

  6. felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy vizsgálja meg a Báthory úti lakások tetőtér beépítésének lehetőségét, és az értékesítésre vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
  7. Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Kámán László, IKI intézményvezető

  8. felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy a különböző jogszabályok figyelembevételével vizsgálja meg a felújítási alapra történő befizetések kiváltásának lehetőségét annak érdekében, hogy ezen források az éves aktuális felújításokra átcsoportosíthatóak legyenek.
  9. Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Kámán László, IKI intézményvezető

  10. felkéri a polgármestert, hogy a Honvéd u. 44. számú ingatlan tulajdonviszonyainak rendezésével kapcsolatos intézkedéseket mielőbb tegye meg.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

 

 

 

 

 

 1. A Nagyváthy u. felújítása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Ez egy régi adóssága az önkormányzatnak. A lakóktól az elmúlt évben be is szedtük a hozzájárulást.

  Stróber Gábor: Ez egy régi keletű téma, kérem a közgyűlést, oldjuk meg ezt a problémát. Ezúton felajánlok a képviselői keretem terhére 400.000 forintot. Kérem az ügy támogatását.

  Szányiné Kovács Mária: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem támogatja a javaslatot.

  Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja a javaslatot azzal a kitétellel, hogy a 2.477.401 Ft + ÁFA beruházásnál vegyük figyelembe azt, hogy 150.000 forintot a Pedagógus Lakásfenntartó Szövetkezet, 400.000 forintot Stróber Gábor képviselőúr ajánlott fel.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Magánkérés, hogy az a fedezet, amit megjelöltünk a közvilágítás rekonstrukcióból megmaradt 5 millió forint meg van-e?

  Dr. Papp Judit: Ez a fedezet az önkormányzat költségvetésében így nem áll rendelkezésre.

  Dr. Kolonics Bálint: Az lenne a kérdésem, hogy az eltelt egy év alatt amióta a pályázat eredményét kihirdették, milyen változás következett be az út állapotában?

  Litter Nándor: Amikor ez az előterjesztés készült újabb ajánlatot kértek.

  Szányiné Kovács Mária: A bizottságnak műszaki probléma volt az egyik kifogása.

  Litter Nándor: Budai úr kérdésére válaszolva javaslom, módosítsuk a forrás megjelölését, osztályvezető asszony javaslatára a normatív állami támogatások visszafizetése keret tudja biztosítani ezt a beruházási fedezetet. Illetve Papp Péter javaslatára kiegészülne a határozati javaslat azzal, hogy a felhasználásra kerül Stróber Gábor képviselői keretéből 400.000 Ft felhasználásra kerül, illetve a lakók által befizetett 150.000 forint. Kérem, szavazzunk!

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  197/2003.(VII.15.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagyváthy utca 2060/4. helyrajzi számú ingatlan útrészének és a hozzá kapcsolódó önkormányzati út 2.477.401 Ft összegű felújításával. A költségek fedezetét a normatív állami támogatások visszafizetése keret, a lakók által befizetett 150.000 Ft, valamint Stróber Gábor önkormányzati képviselő keretéből 400.000 Ft terhére kell biztosítani. Az utat a felújítás után önkormányzati tulajdonba veszi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést és az átadás-átvételi megállapodást aláírja.

  Határidő: felújításra: 2003. augusztus 31., az átvételre:

  2003. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

   

   

   

   

 3. Belügyminisztériummal együttműködési megállapodás pénzeszköz átadásáról okmányirodai feladatok ellátására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a javaslatról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  198/2003. (VII.15.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatallal létrejövő okmányirodai postázási költségek címén pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás megkötésével. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

  Határidő: 2003. július 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető

   

   

 5. Javaslat Kórházrekonstrukciós ad-hoc bizottság létrehozására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Mint előterjesztő, egy kiegészítést tennék az ad-hoc bizottság állandó meghívott tagjaira, mivel szakterületileg Kelemen Z. Pál érintett az ügyben, javaslom, hogy ő, mint állandó meghívott szerepeljen ebben a bizottságban és van egy tévedés, amit korrigálni kell, hogy az állandó meghívottak egyike sem rendelkezik szavazati joggal.

Röst János: Javaslom, hogy a Fogyatékkal Élők Szociális Otthona beruházáshoz is létre kellene hozni egy ad-hoc bizottságot, vagy pedig ennek a bizottságnak a hatáskörébe utalni ennek a koordinálását. A külső szakértő tiszteletdíjára. vagy a városfejlesztési vagy az ügyrendi bizottság a következő közgyűlésen a polgármesteri beszámolóban adjon egy javaslatot.

Litter Nándor: Egyetértek annyi módosítással, hogy akkor ebben a bizottságban nem dr. Szabó Csabának kell részt vennie.

Kelemen Z. Pál: A Fogyatékkal Élők Szociális Otthon vezetője Karasuné Lőczi Judit, ő váltsa ki dr. Szabó Csabát.

Dr. Csákai Iván: Állandó meghívottként javasolnám abba a bizottságban Simánné Mile Évát.

Litter Nándor: Néhány személyben történő módosítással egy bizottság fogja végezni a kórház és a fogyatékosok otthonának az építését ez az ad-hoc bizottság fogja felügyelni, amelyben a következő módosítások lesznek: kórháznál Dr. Szabó Csaba működik közre, a fogyatékosok otthonánál Karasuné Lőczi Judit, Kelemen Z. Pál bekerül az állandó meghívottak közé és az otthon vonatkozásában pedig Simánné Mile Éva fog közreműködni. Díjazást nem kapnak a tagok. Ez alól kivétel a külső szakértő, amelyre a következő közgyűlésre kérünk egy javaslatot. Az állandó meghívottak nem rendelkeznek szavazati joggal. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

199/2003.(VII.15.) számú határozat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Kórház “E” és “B” épület rekonstrukciójához, valamint a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye beruházáshoz ad hoc bizottságot hoz létre.

A bizottság tagjai:

Állandó meghívottként szavazati jog nélkül:

Határidő: A beruházás megvalósítására:

2006. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

48/2003.(VII.16.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2003.(VII.16.) számú rendelete a 28/2003.(IV.24.) számú rendelettel módosított 2/2003.(I.29.) számú “A közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó és az értékhatár alatti közbeszerzésekről” szóló rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a Kanizsa Újság kft. ügyvezető főszerkesztői munkakörre vonatkozó pályázati feltételekre (írásban)
 2. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Litter Nándor: Az anyagból látható, hogy milyen szabályok között kell eljárni, és milyen szabályokat kell érvényesíteni. Kérem, szavazzunk a javaslatról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  200/2003.(VII.15.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Újság Kft ügyvezető-főszerkesztői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírást a következőkkel egészíti ki.

  Az ügyvezető nem folytathat gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 25.§-ába, valamint Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 191.§-ába ütköző tevékenységet, valamint haladéktalanul köteles bejelenteni a polgármesternek tudományos, oktatói illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenység létesítését.

  Határidő: 2003. július 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető

   

   

 3. Thury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola elnevezésének módosítása (szóban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Szmodics Józsefné: Az iskola kéréssel fordult a közgyűlés felé, hogy a nevüket, amely jobban kifejezi tevékenységüket Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola névre változtassa. A szükséges fórumok ezzel egyetértettek. Valamint törvényi kötelezettség is. Szükséges az alapító okiratban való átvezetés is.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

201/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nevét Thury György Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátó Szakképző Iskola névre változtatja.

Felkéri a polgármestert, hogy ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2003. augusztus 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Cseke Zoltán igazgató)

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 12.05 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2003. szeptember 2. 1.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Fegyelmi Tanács 2003. szeptember 2-án (kedd) 9.00 órakor tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető

 

Litter Nándor: Szeretném megköszönni a vizsgálóbiztos munkáját, aki nagyon alapos munkát végzett. Megkérdezem a fegyelmi eljárás alá vontakat, hogy kérik-e zárt ülés tartását?

Gőcze Gyula: Nem kérem a zárt ülést.

Némethné Rózner Ildikó: Nem kérem a zárt ülést.

 

Napirendi pontok:

 1. Gőcze Gyula fegyelmi ügye (írásban)
 2. Előadó: Papp Péter vizsgálóbiztos

 3. Némethné Rózner Ildikó gazdasági vezető fegyelmi ügye (írásban)

Előadó: Papp Péter vizsgálóbiztos

 

 

 1. Gőcze Gyula fegyelmi ügye (írásban)
 2. Előadó: Papp Péter vizsgálóbiztos

  Litter Nándor: Gőcze Gyula munkaviszonya augusztus 15-ével megszűnt, így a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az eljárást ellene meg kell szüntetni. Erre vonatkozóan a soros ülésünkön kell dönteni.

   

   

 3. Némethné Rózner Ildikó gazdasági vezető fegyelmi ügye (írásban)

Előadó: Papp Péter vizsgálóbiztos

 

Litter Nándor: Megkérem Papp Pétert, hogy ismertesse megállapításait Némethné Rózner Ildikó ügyében.

Papp Péter Pál: A revizori jelentés, a Pénzügyi Bizottság és a polgármester úr levele alapján kezdtem meg a vizsgálatot. Alapjában három alapvető, egymástól elkülöníthető témában vetődött fel a fegyelemsértés léte vagy nem léte, amit kivizsgáltam. Az első a Kincstár tulajdonában és használatában lévő gépkocsik használata. Ezzel kapcsolatban arra a megállapításra jutottam, hogy Némethné Rózner Ildikó, mint utas vett részt azon az ominózus pécsi úton, és az ő oldaláról, mint tanulmányi szerződéssel rendelkező közalkalmazott, szabály szerint járt el. Felelősség őt ebben a kérdésben nem terheli. Mint gazdasági vezetője, mint helyettes vezető a belső elszámolási rendben a gépkocsik elszámolási rendjében feltárt, rögzített hiányosságok esetében mennyiben terheli felelősség, megállapítani nem lehet, mert sem a kincstár szervezeti és működési szabályzata nem rendelkezik erről, illetve a dolgozónak a munkaköri leírásában erre vonatkozóan utalás nem szerepel. A rendszeres személyi juttatások 2003. évi tervezése és végrehajtása területén arra a megállapításra jutottam, hogy a kincstár leírta és bizonyíthatóan írásban eljuttatta az önkormányzat felé a költségvetési tervét. Hogy miért annyi és az alapszámoktól milyen mértékű eltérés van, ezt lábjegyzetben okkal megindokolta, ezt a képviselőtestület a költségvetés jóváhagyásakor elfogadta. Ehhez képest az I. félév költségvetés teljesítéséhez mérten 0,1 %-os eltérés van. A költségvetés tervezés és a költségvetés végrehajtása során a helyettes gazdasági vezető részéről fegyelemsértés nem történt. Az, ami a vitára mégis okot adhatott, az lehetett, hogy ez kellően nem volt ledokumentálva. Az az egyeztetési jegyzőkönyv, aminek meg kellett volna születnie, az az ígéret, ami az önkormányzat vezetése részéről elhangzott, az írásban, mint emlékeztető nem került felvételre. Ha ilyen hiányosság meg is állapítható, az szerintem a kincstár vezetőjére róható fel.

A vagyonnyilvántartásokkal kapcsolatosan, elsősorban az intézményi vagyonnyilvántartások, ezen belül konkrétan a Vécsey iskola vagyongyarapodásának a helyzetével kapcsolatban Némethné Rózner Ildikó felelősségét a mulasztásokért meg tudom állapítani. Neki, mint a kincstáron belül betöltött feladatkörében felelős az oktatási intézmények nyilvántartási rendjéért. Felelősség terhelheti a szabályzatok el nem készítéséért. Enyhíti az ő felelősségét az én szememben, hogy ebben a fegyelemsértésben segédkezet nyújtott az a jogszabályi körülmény és az a Nagykanizsán sajnálatosan bevett gyakorlat, ami működik. Konkrétan arra gondolok, hogy amikor a Vécsey iskolának az aktiválása megtörtént önkormányzati beruházásból, akkor erről egy üzembehelyezési jegyzőkönyvet kapott meg a kincstár, hogy 132 millió Ft-os beruházás megtörtént a Vécsey iskolában. Ebből 25 millió Ft a tervezés bonyolítása, 100 millió Ft az építészet, 7 millió Ft a felszerelés. A felszerelés a mai napig nem volt tételesen rögzítve, hogy mi az a felszerelés. Ez alapján nem is lehetett bevételezni. Itt a mulasztást annyiban követte el, hogy nem telefonon kellett volna jelezni, hanem írásban erélyesen kellett volna kezdeményeznie ezt. Másrészt, amit a társintézmények a Vécsey iskolának féléve, egy éve átadtak, papíron nem rendezték az állóeszköz átadási-átvételi bizonylatokon, az az egyik iskolában már hiány volt, ami a másik iskolában többlet. Itt az iskolák felelőssége, nagyvonalúsága, hanyagsága megállapítható. Amiért szerintem Némethné Rózner Ildikót valamilyen szintű felelősség terheli, hogy a kincstár kétéves működése alatt nem sikerült egy tényleges, valós intézményi leltárt lebonyolítani. Ehhez neki, mint vezetőnek, erőteljesebb munkát kellett volna végezni. Ebből az egy pontban gondolom, hogy felelősség terheli. A meglévő iratokból nem tudtam megállapítani, hogy jogszerű-e az, hogy a kincstár vezető helyettese, mint közalkalmazottal szemben fegyelmi eljárást folytasson le az önkormányzat, az a képviselőtestület, aki nem őt nevezte ki. Ezt jogilag vizsgálni kell a fegyelmi határozat meghozatala során.

Némethné Rózner Ildikó: Megköszönöm Papp Péter vizsgálóbiztos korrekt eljárását a fegyelmi ügyemmel kapcsolatban. A Vécsey iskolával kapcsolatos analitikus nyilvántartásnál feltárt hiányosságokkal kapcsolatban elmondanám, hogy igazából a kincstárnál a társintézmények a nagyértékű tárgyi eszköz vagyonnyilvántartása 2001. január 1-jétől kezdődött folyamatosan átvételre, illetve számítógépes segítségével a nyilvántartás felvezetése. Valóban a revízió során egyszer már feltárták a revizorok, hogy itt hiányosságként tapasztalható, hogy a rögzítés, illetve a nyilvántartás vezetésénél pontosításra nem kerültek úgy a tárgyi eszközök, hogy például a TV, illetve a számítógépek esetében nem volt konkrétan odaírva, hogy milyen márkájúak. Ennek megfelelően a kincstárban mi április 30-ai fordulónappal írtunk egy ütemtervet a társintézmények felé, ahol utasítottuk őket, hogy egy leltározást hajtsanak végre és a leltárfelvételi íveken ezeket a hiányosságokat pótolják. Ez többé-kevésbé megtörtént úgy, hogy volt olyan intézmény, aki valóban az azonosítókat feltüntette a leltárfelvételi íveken és ez alapján a kollégák rögzíteni tudják a pontos azonosítókat a tárgyi eszközökre vonatkozóan, de volt olyan intézmény és köztük volt a Vécsey iskola is, ahol ez nem történt meg. Az ellenőrzési jelentést az analitikus nyilvántartással kapcsolatban a Papp Péter vizsgálóbiztos által történt kihallgatáskor olvastam, ugyanis ez a jelentés hivatalosan kincstárba nem került. Erről egy 2003. július 3-án kelt jegyzői levelet kaptunk a kincstárba, ahol a 7.002 Ft-os rekonstrukciónak a hiányosságát jelezték, illetve egy mondatban van megjegyezve, hogy a tárgyi eszközök pontosítására vonatkozó hiányosságok újrafeltárását a revizori jelentés a célellenőrzés során megállapított. Nem akarom kimenteni magam, mert valóban a kincstár valamennyi dolgozójának felelőssége, hogy jól menjenek a dolgok, és az analitikus nyilvántartás is rendben legyen, de ezzel a hiányosságról én a jegyzői levélből szereztem tudomást. 2003. július 3-át követően kórházban voltam és ott olvastam ezt a jelentést. Ezt Papp Péter úrnak is elmondtam. Ennek megfelelően szóban kértem a kollégákat, hogy írjanak egy levelet az intézmények felé, akiknél még előfordul ilyen hiányosság, hogy nem pótolták az eszközök azonosítását a leltárfelvételi íven, illetve a Vécsey iskolának, hogy ő elmulasztotta, valamint a rekonstrukcióval kapcsolatban az állományba-vételi bizonylatot, illetve a kisértékű eszközöknek a nyilvántartásba vételét, ami a társintézménynél történik, pótolja. Úgy érzem, hogy mihelyt tudomást szereztem erről a dologról, azonnal intézkedtem. Ez a levél csatolva van az anyaghoz, igaz, hogy Borbás Árpádné írta alá, mert én nem dolgoztam abban az időben, de megpróbáltuk a mulasztást pótolni. Tudom, mivel korábban revizorként dolgoztam, hogy az intézményeknél sajnos mindig lesznek hasonló jellegű hiányosságok, ahol több embernek a munkáján múlik az, hogy az a nyilvántartás pontos legyen. Ott nagyon nehéz naprakészen, pontosan vezetni. A kincstár működése – ezt mindenki tudja – nagyon összetett feladat, és nagyon sok problémával találkoztunk. Igaz, hogy írásban kellene jelezni ezeket a problémákat, de a minden hiányosságot, minden észrevételt mindig írásban közölnénk a mulasztóval, akkor egy kollégának másról se szólna az ideje, csak arról, hogy állandóan levelet irogatna.

Litter Nándor: Tájékoztatom Önöket, hogy az ügyről zárt ülésen kell dönteni. Most a téma megtárgyalása a feladatunk.

Bicsák Miklós: A közgyűlés mi alapján indított fegyelmit? Nem munkáltatója Némethnének. Nincs közgyűlési határozat a kincstár vezetőjeként történő megbízására vonatkozóan. A SZMSZ szerint Borbás Árpádné is Gőcze Gyula általános helyettese. A fegyelmi elindításakor a jogszabályi hivatkozott 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletnek nincs 189. §-a. Itt nem-e tévedés, elírás történt? A kérdéseimre választ várok.

Scháb György: A következetességet hiányolom a vizsgálatból abból a szempontból, hogy természetesen nem dicséretes, ha egy önkormányzat gazdálkodásában hiányosságok lelhetők fel, de ennek a mértéke szerintem a dokumentumokból kiszűrhető információk alapján koránt sem üti meg azt a mértéket, ami alapján ekkora ügyet kellett volna ebből csinálni. A vizsgálóbiztos felvetette, hogy a vagyonleltár ki nem alakítása róható fel igazából az érintett kolléga felelősségében. Az önkormányzatnál tizenakárhány éven keresztül nem tud elkészülni a vagyonleltár Súlyban a kettő hogyan aránylik egymáshoz? Abban a kérdésben történt-e felelősségrevonás, kezdeményez-e bárki valamilyen intézkedést tenni?

 

Dr. Csákai Iván: A kft-k belső ellenőri vizsgálatáról nemrég olvastunk jelentést. Hasonló nagyságrendű, sőt, nagyobb nagyságrendű “szabálytalanságok, visszaélések” történtek. Még ejnye-bejnye sem történt. Azonos fajsúllyal kellene mérni az egészet. Van vagyonkataszter, de mindig kiderült, amikor rákérdezünk egy vagyonra, akkor még se a miénk, például a Tavasz utcai orvosi rendelő. Az, hogy márkanév nincs bejegyezve, vagy az, hogy nem a miénk, ez két különböző dolog és valamennyi közgyűlés nem tudta létrehozni a vagyonkatasztert. Az előterjesztéssel kapcsolatban hiányérzetem van. Az előterjesztésben határozati javaslat miért nem szerepel? A határozati javaslat minden közgyűlési anyaghoz hozzátartozna. A képviselőknek kellene tájékozódni, hogy mi a véleménye a vizsgáló bizottságnak, tehát a határozati javaslatot nagyon hiányolom.

Röst János: Bicsák úr azon kérdésére, hogy jogszerű volt-e a fegyelmi elindítása, jegyző úr majd valószínűleg válaszolni fog. Az tény, hogy a közgyűlés nem hozott olyan döntést, hogy megbízta volna Rózner Ildikót ezzel a munkakörrel. Ennek a pótlását meg kell ejteni. A polgármester úr megbízása arra az időszakra szól, amíg közgyűlés nem működik. A mai napon a soros közgyűlés keretében a kincstár vezetőjének megbízását döntsük el.

Sajni József: Közalkalmazottakról szóló törvény szerint közalkalmazottnak akkor adható fegyelmi büntetés, ha kötelezettségét vagy kötelességét szándékosan és súlyosan megszegi. A vizsgálóbiztosi jelentésből és az elhangzottakból is azt látom, hogy ez a kettő együtt nem áll fenn. Az előzőekben is elhangzottakkal egyetértve ezt nem lehet megállapítani.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság kapta azt a feladatot, hogy a vizsgálati jegyzőkönyvet minősítse. Mi úgy minősítettük, hogy az abban foglaltak fegyelmi vizsgálatot igényelnek és azt kértük a közgyűléstől, hogy vizsgálja az ügyet. Mi nem fegyelmi eljárást kértünk, hanem azt, hogy vizsgálja meg az ügyet. Azzal én is egyetértek, hogy minden esetet ilyen súllyal kellene vizsgálni. Nem feltétlenül fegyelmit kell adni, ha az elkövetett vétség súlya olyan, de ki kellene vizsgálni más esetekben is. Ebben legyünk következetesek. Az előző ciklusok során is folytatott a Pénzügyi Bizottság ilyen vizsgálatot, melynek jegyzőkönyvei valahol elültek. Most vagyunk abban a helyzetben, hogy a kérdésben valamilyen döntést hozzunk, és a jövőben hasonló módon járjunk el.

Litter Nándor: A vizsgálóbiztos megállapításaival, a témakörrel kapcsolatosan tegyenek fel kérdéseket, észrevételeket, ez tartozik a nyilvános ülésre, ezt követően a véleményeket, a döntés előkészítését zárt ülésen kell megtenni.

Papp Péter Pál: Most Fegyelmi Tanácsként ülésezünk, az érvényes közalkalmazotti törvény szerint a vizsgálóbiztos nem javaslatot tesz a büntetés mértékére, hanem arról mond véleményt, hogy megállapítása szerint fegyelemsértés történt vagy nem. Erről mindhárom esetben véleményt mondtam. A Fegyelmi Tanács döntése az, hogy szükség van-e büntetés kiszabására.

Dr. Fodor Csaba: A fegyelmi büntetést zárt ülésen kell meghozni. Azt javaslom viszont, hogy a közgyűlés ne tartson zárt ülést, köszönje meg a vizsgálóbiztos jelentését, kérjük meg a két meghallgatottat, hogy a jövőben pontosabban végezzék munkájukat és fejezzük be az ügyet.

Dr. Kelemen Marcell: A Kjt. szerint akkor történt fegyelmi vétség, ha dolgozó a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi. Fontos, hogy egy lényeges kötelezettségszegésről legyen szó, illetve vétkessége fennálljon, ami lehet gondatlan, vagy szándékos is akár.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Megállapítom, hogy a vizsgálóbiztos megállapításait senki nem vitatta, az elhangzott vélemények ezt elfogadták. Megállapítható Némethné Rózner Ildikó felelőssége. Zárt ülésen arról kell döntenünk, hogy jogszerűen vonjuk-e fegyelmi eljárás alá. A Fegyelmi Tanács nyílt ülését lezárom. Zárt ülést rendelek el.

Zárt ülés

 

Litter Nándor: Ismertetném a zárt ülésen hozott döntést.

 

235/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Némethné Rózner Ildikó ellen indított fegyelmi eljárás során a vizsgálóbiztos által tett megállapítások helytállóak. A közgyűlés egyetért azzal, hogy mivel a fegyelmi eljárás során vizsgált időszakban a Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstár vezetői feladatait nem Némethné Rózner Ildikó látta el, fegyelmi büntetés kiszabására nincs lehetőség.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy a feltárt hiányosságokat. mielőbb szíveskedjen kijavítani.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 9.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2003. szeptember 2. 2.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. szeptember 2-án (kedd) 10.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető, Erdős Péter mb. kabinetvezető, Gerencsér Tibor kabinetvezető, Karmazin József osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szmodics Józsefné irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Gáspár András ügyvezető, Schmidt László ügyvezető, Kámán László igazgató

 

 

Litter Nándor: Megállapítom, hogy a testület határozatképes, ezzel az ülést megnyitom. Ki nem hirdetek határozatok kihirdetése következik.

 

 

Javaslat városi kitüntetési adományozására

 

202/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2003. október 23. nemzeti ünnephez kapcsolódóan “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett kitüntetésben részesíti a Nagykanizsán hagyományos nemzetközi Jazz Fesztivál kiemelkedő rendezési tevékenységéért

  1. Dr. Beke Árpád nyugalmazott orvost
  2. Kiss Imre nyugalmazott zenei szerkesztőt.

  1. felkéri a polgármestert, hogy az emlékplakettet a 2003. október 9-11. megrendezésre kerülő Jazz Fesztivál megnyitóján adja át.

Határidő: 2003. október 11.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. humánerőforrás-vezető

Javaslat a lakáseladásból még fennálló követelésállomány faktorálására

 

203/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az OTP Faktoring Követeléskezelő Rt. (Budapest, Semmelweis u. 10.) ajánlatát elfogadja. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a jelzálogjogok törlésének költsége az önkormányzatot, az új jelzálogjogok bejegyzésének a költsége a faktoráló céget terheli. Felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére.
  2. egyetért azzal, hogy a faktorálásból befolyó bevételeket csak lakásfelújításokra, illetve új lakás építésére lehet felhasználni.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 12. szám alatti ZÉTA Rt. bérlemény kiváltására

 

204/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Nagykanizsa, Csengery u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú üzlet ZÉTA Rt. részére történő eladását 35.000 eFt + ÁFA vételáron, ha a Nagykanizsa, Erzsébet tér 12. szám alatti ZÉTA Rt. által bérelt önkormányzat tulajdonú üzlethelyiségek térítésmentes átadásán túlmenően a Nagykanizsa, Ady u. 1. szám alatti irodaházban bérelt helyiségek összes területét két ütemben (I. ütem 2003. december 31-ig, II. ütem 2005. december 31.) szintén térítésmentesen az önkormányzat felé visszaadásra kerülnek.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötés megkötésére azzal, hogy szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a ZÉTA Rt. igazolja jogosultságát a szerződés aláírására.

A közgyűlés egyetért azzal, hogy kísérletet kell tenni arra, hogy a szerződésben rögzítésre kerüljön az átadásra kerülő ingatlan jelenlegi funkciójának megtartása.

Határidő: 2003. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

A Csapat Művelődési Otthon értékesítése

 

205/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az önkormányzat és a KANIZSATREZ Kft. között 2001. március 6. napján kelt adásvételi szerződést érvénytelennek tekinti, mert a szerződés nem tükrözi a felek akaratát.
  2. fenntartja a 19/2000.(II.5.) számú határozatában foglaltakat.

A KANIZSATREZ Kft. a támogatás és a tényleges vételár különbözetét vételi ajánlatként készpénzben térítse meg az önkormányzatnak.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft-vel a végleges adásvételi szerződést az értékbecslésben megjelölt bruttó 26.899.80 Ft felépítmény + 3.800 Ft/m2 földterület vételáron kösse meg.

A Kft. ügyvezetőjét a határozatban foglaltakról tájékoztatni kell.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Városfejlesztési Osztály)

 

Telekértékesítés Nagykanizsa Palini városrészben

 

206/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa-Palin városrészben a Herkules utca folytatásában található (hrsz.: 4744-től 4751-ig) 8 db építési telket 6.000 Ft/m2 kikiáltási áron.
  2. Az ingatlanok közművesítését az önkormányzat vállalja 2004. május 31. napjáig.

   A versenytárgyalás akkor eredményes, ha az önkormányzat az értékesíteni kívánt valamennyi ingatlan eladja.

   Az ingatlanok értékesítéséből befolyó vételárat a terület közművesítésére kell fordítani.

  3. megbízza a polgármestert azzal, hogy gondoskodjon rendezési tervi módosításáról, majd ezt követően a Herkules utca folytatásában található 8 db (hrsz.: 4753-tól 4760-ig) ingatlan megosztásáról Az ingatlanok közművesítéséről az önkormányzat gondoskodik, az értékesítés nyilvános versenytárgyaláson szakaszosan történi.

Határidő: 2004. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Nagykanizsa, Zrínyi u. 18., Zárda u. 2. szám alatti, valamint a 3110/9 hrsz-ú ingatlanon található egyes épületek és a bagolai 348/2 hrsz-ú ingatlan használatának átengedése

Támogatás a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete, valamint a Fakosért Városrész-szépítő Egyesület részére

 

207/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 55/2003.(II.25.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a nagykanizsai 2027 hrsz. alatt nyilvántartott Nagykanizsa, Zrínyi u. 18. szám alatti ingatlant Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézményének kezelésébe adja azzal, hogy a kezelő az ingatlant a Nagykanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány részére adja bérbe.
  2. 106/2003.(IV.22.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a nagykanizsai 2046/2 hrsz. alatt nyilvántartott Nagykanizsa, Zárda u. 2. szám alatti ingatlant Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézményének kezelésébe adja azzal, hogy a kezelő az ingatlant a Nagykanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány részére adja bérbe.

  3. hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykanizsa, Zrínyi u. 18. szám alatti ingatlant és a Zárda u. 2. szám alatti ingatlant az Ingatlankezelési Intézmény a Nagykanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány részére öt évi határozott időre bérbeadja azzal, hogy a bérlő a bérleti díjat nem köteles megfizetni.
  4. hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat bérbeadja a nagykanizsai 3110/9 hrsz-ú ingatlanon található parancsnoki épületet és oktatási épületet a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete részére 30 évi határozott időre azzal, hogy a bérlő a bérleti díjat nem köteles megfizetni.
  5. hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat bérbe adja a bagolai 348/2 hrsz-ú ingatlanon található volt iskola épületet a “Fakosért” Városrész-szépítő Egyesület részére 10 évig tartó határozott időre azzal, hogy a bérleti díjat nem köteles megfizetni.
  6. az ingatlanok használatának átengedésére vonatkozó szerződésekkel egyetért azzal, hogy a végleges bérleti díjakat - a felvetett problémák vizsgálatát követően - a polgármester állapítsa meg.
  7. egyetért azzal, hogy a térítésmentés használat biztosítása miatt a bérleti díjként fizetendő ÁFA összegét az önkormányzat támogatásként biztosítsa a bérlő szervezetek részére.

Megbízza a polgármestert a 2003. II. félévre vonatkozó támogatási szerződések megkötésével, egyben felkéri, hogy

az éves támogatási összeget a bérleti szerződésben véglegesen rögzítésre kerülő bérleti díj figyelembevételével az éves költségvetésbe külön soron terveztesse be.

A támogatás forrása: az intézményi csoportmegszűnések, összevonások, átszervezések miatt céltartalékba helyezett összeg.

Határidő: 2003. július 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Városfejlesztési Osztály)

 

Az új térségi hulladéklerakó üzembehelyezésével kapcsolatos feladatok

208/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat számára a jelenleginél előnyösebb tulajdoni szerkezet elérése érdekében kezdeményezzen tárgyalás a Nagykanizsa-Saubermacher-Ryno Kft-ben társtulajdonos Saubermacher-Pannónia Kft. tulajdonosaival tulajdonrészük kivásárlása vagy csökkentése céljából.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a Saubermacher-Pannónia Kft-vel készítsen elő megállapodást annak biztosítása érdekében, hogy a cég érdekeltsége megteremtődjön a beszállított mennyiség növelése és a jó kapcsolatos fenntartása érdekében.

   Határidő: 2003. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

  3. úgy határoz, hogy a polgármester tegyen lépéseket egy új, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő hulladéklerakót üzemeltető gazdasági társaság létrehozásának előkészítésére, és az erre vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
  4. Határidő: 2003. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

  5. megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Nagykanizsa környéki települések polgármestereivel egy kölcsönös előnyökön nyugvó, térségi együttműködés kialakításáról, amelynek célja a környező települések bevonása a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásába, a hulladéklerakót működtető társaságban tulajdonrész biztosításával.

Határidő: 2003. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

 

A Nagykanizsa, Irtás u. 8., valamint a Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. szám alatti lakások bérlőkijelölési jogának cseréje, a Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. szám alatti lakás bérlőjének kijelölése

 

209/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa, Irtás u. 8. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési jogát 5 év időtartamra elcseréli az Egészségügyi Alapellátás kezelésében és használatában lévő, Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. szám alatti szolgálati lakás bérlőkijelölési jogára.
  2. a Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. szám alatti lakás bérlőjéül, a Városi Kórháznál fennálló munkaviszonya időtartamára, legfeljebb azonban 5 év határozott időtartamra Dr. Kisjós Balázs belgyógyász szakorvost jelöli ki azzal, hogy a Nagykanizsa, Irtás u. 8. szám alatti lakást rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban köteles az Egészségügyi Alapellátás részére átadni.
  3. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg.
  4. a fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetésére az önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
  5. a 471/2001.(XII.18.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2003. augusztus 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató és

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstárnál végzett ellenőrzések tapasztalatairól

 

210/2003.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstárnál végzett pénzügyi vizsgálat megállapításai alapján a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettség vétkes megszegésének alapos gyanúja miatt Gőcze Gyula igazgató és Némethné Rózner Ildikó gazdasági vezető ellen fegyelmi eljárást indít.
  2. vizsgáló biztosként mindkét ügyben Papp Péter önkormányzati képviselőt jelöli ki.

Határidő: 2003. augusztus 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. humánerőforrás-vezető)

 

Előterjesztés a gázközmű-vagyonnal összefüggésben az Önkormányzat részére átadott Magyar Államkötvények értékesítéséről

 

234/2003.(VII.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő 33.880.000 Ft értékű Magyar Államkötvényt 100%-os nettó árfolyamon + 4,7354% felhalmozott kamattal, bruttó 104,7354 árfolyamon értékesíti az ajánlattevő Államadósság Kezelő Központ Rt. részére az ajánlati felhívásban szereplő feltételekkel.

Megbízza a polgármestert az eladással kapcsolatos szerződés aláírásával.

Határidő: 2003. július 29.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária irodavezető)

 

Litter Nándor: Napirendi pontok módosítására teszek javaslatot. A zárt ülésre tervezett meghívó szerinti 18. napirendi pontot visszavonom. 18. napirendi pontként vegyük fel “Javaslat a 4381/1 hrsz. ingatlant terhelő jelzálogjog áthelyezésére” című előterjesztést. 19. napirendi pontként vegyük fel “Önrész biztosítása a szelektív hulladékgyűjtő szigetek bővítésére benyújtott pályázathoz” című előterjesztést. 20. napirendi pontként Gőcze Gyula ügyében a döntésünket. 21. napirendi pontként “Javaslat a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosításra” című előterjesztést. 22. napirendi pontként “Javaslat a Halis István Városi Könyvtár Alapító Okiratának kiegészítésére” című előterjesztést. 23. napirendi pontként “A Thury téren GYISM pályázati pénzeszközök igénybevételével az EU – szabványoknak megfelelő új játszótér építése” című előterjesztést. 24. napirendi pontként “Tájékoztató az ingyenes tanulói tankönyvtámogatás megvalósításának jogszabályi hátteréről” című előterjesztést. Ezen kívül javaslom, hogy a kiadott sorrendet változtassuk meg. Az Interpellációk, kérdések után tárgyaljuk meg a meghívó szerinti 10. napirendi pontot. Ezután a meghívó szerinti 6. napirendi pont következne. Megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel?

Papp Péter Pál: Kérem, hogy a meghívó szerinti 13. napirendi pontot vegyük előre polgármester úr által említettek után.

Halász Gyula: A meghívó szerinti 16. pont levételét kérem, és a következő ülésen való tárgyalását. Ehhez a napirendhez nem érkeztek be az írásos javaslatok.

Litter Nándor: A Gázközmű vagyonnal kapcsolatos döntésünket zárt ülésen kell megtárgyalnunk. “Előterjesztés a gázközmű-vagyonnal összefüggésben az Önkormányzat részére átadott Magyar Államkötvények értékesítéséről”. Kérem, hogy ezen módosításoknak megfelelően a napirendi pontokat fogadják el.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)

 1. “Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok” PHARE CBC pályázaton való részvétel (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság 2002. évi munkájáról, a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 1. Védett fogyasztói körbe javasolt szervezetek jegyzékének véleményezése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 1. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról a 2002. január 1. – 2003. június 30. közötti időszakban (írásban)
 2. Előadó Litter Nándor polgármester

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Javaslat a Délzalai Víz-és Csatornamű Rt-ben képviselendő önkormányzati koncepcióra (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat létrehozása (írásban)
 10. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 11. Javaslat a BURSA Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozásra (írásban)
 12. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 13. Az Alsószabadhegyi u. útburkolat felújítása (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

 15. Javaslat a Szakosított Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 16. Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a Keleti városrészt érintő járda és kerékpárút építésére vonatkozóan (írásban)
 18. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a Magyar Plakát Múzeum létesítésére vonatkozóan (írásban)
 19. Stróber Gábor képviselő önálló indítványa MAORT ltp. építésügyi korlátozásának felülvizsgálatára vonatkozóan (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 1. Javaslat a 4381/1 hrsz. ingatlant terhelő jelzálogjog áthelyezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 1. Önrész biztosítása a szelektív hulladékgyűjtő szigetek bővítésére benyújtott pályázathoz (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 1. Gőcze Gyula fegyelmi ügye (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 1. Javaslat a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosításra (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár Alapító Okiratának kiegészítésére (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. A Thury téren GYISM pályázati pénzeszközök igénybevételével az EU – szabványoknak megfelelő új játszótér építése (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Tájékoztató az ingyenes tanulói tankönyvtámogatás megvalósításának jogszabályi hátteréről (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 9. Előterjesztés a gázközmű-vagyonnal összefüggésben az Önkormányzat részére átadott Magyar Államkötvények értékesítéséről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

 

Kelemen Z. Pál: Interpellációk, kérdések napirendi pont tárgyalásakor kérdést szeretnék feltenni. Címe: Mit tehetünk a talajszennyezés ellen, különösképpen ott, ahol teljes a közművesítettség, tehát a csatornázottság is?

Bicsák Miklós: Interpellálni szeretnék szóban. Tárgy: Palii Általános Iskola , óvoda állapota.

Budai István: Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a közvilágítási rekonstrukcióval kapcsolatos, a másik pedig a városszemlékkel.

Dr. Horváth György: Napirend előtt szeretnék szólni a Deák Emlékbizottság zalaegerszegi üléséről. Kérdést szeretnék feltenni a Város Napja elszámolásával kapcsolatban.

Polai József: Két kérdést szeretnék feltenni a kiskanizsai temető rendezésének ügyével, valamint Horváth János vállalkozó területvásárlási igényének rendezésével kapcsolatban.

Stróber Gábor: A Nagyváthy utcával kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Zakó László: Napirend előtt szeretnék hozzászólni a Keleti városrészben meghiúsult templom ügyében.

Vargovics József Árpádné: Napirend előtt a város tisztaságával kapcsolatban szeretnék észrevételt tenni.

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

Dr. Horváth György: Pénteken voltam a megyei Deák Emlékbizottság ülésén. Mindenhová jár pénz, Nagykanizsa egy fillért sem kapott. Leadtam a programot, hogy Nagykanizsa hogyan készül. Erről a Zala Hírlapban egyetlen szó sincs. Sértő a városra nézve.

Litter Nándor: Megkérem a média jelenlévő képviselőit, hogy ennek a programnak a népszerűsítésében vegyenek részt.

Zakó László: Sajnálkozásomat szeretném kifejezni amiatt, hogy a Keleti városrészben tervezett templom építése meghiúsul. Azt szeretném kívánni az ott élőknek, akiknek a javát szolgálta volna a templom megépülése, hogy az elmaradt szellemi táplálékukat azért jó helyről pótolják. Kívánom azt, hogy a parkra vigyázzanak továbbra is és őrizzék meg úgy, hogy az nekik megfelelő legyen.

Vargovics József Árpádné: Képviselőtársaim is említtették, hogy mennyire szemetes a városunk. Ha a régi ruhapiacot megnézzük, a fóliákkal fedett pavilonok egyszerűen kiábrándítóak. A Magyar utca végén a körforgalomnál az a három szerencsételen tuja megint csak szégyeníti a városunkat. Az a kérésem, hogy már tegyünk azért valami konkrétat, hogy ne ilyen jelzőkkel illessék meg városunkat.

Litter Nándor: A terveink között szerepel a Zrínyi utcai piacnak máshová történő áttelepítése. Ezzel kapcsolatosan megkezdtük az egyeztetéseket, hogy hol tudnánk egy megfelelő helyszínt felajánlani.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Szmodics Józsefné: A polgármesteri tájékoztató határozati javaslatának 5. pontját szeretném kiegészíteni a következők szerint: “a Pipitér Óvoda, a Rozgonyi Óvoda, és a Péterfy Sándor Általános Iskola alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja és egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 55/5/2003.(II.25.) és az 53/7/2003.(II.25) számú határozatát”.

Dr. Csákai Iván: A 2. oldalon 2. ponthoz szeretnék hozzászólni. A közlekedésbiztonsághoz hozzátartozik az, hogy bizonyos helyeken lakó-pihenő övezetben, olyan utcákon, ahol lassítani szeretnénk a forgalmat, fekvőrendőrt helyezünk el. A városban járva jó néhány helyen előjelző táblák nincsenek. Kinizsi utca környékén is van olyan hely, ahol nem jelzik előre, nincs sebességkorlátozás. A fekvőrendőrök telepítése ne arra szolgáljon, hogy tönkre teszi a gépkocsit. A 4. oldalon a 9. ponthoz szeretnék még hozzászólni. Az Önkormányzat 10 mFt erejéig kezességet vállalt. Ez kölcsönös szerződés, vagy csak adtunk 10 mFt-ot? Az Önkormányzat felé milyen szerződésben biztosítja ez a Strukturális Alap, hogy számunkra valamit teljesít?

Budai István: A Keleti városrész templom ügyével kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Többen megkérdezték tőlem, hogy korábban az egyház részére átadott Thury laktanyai kápolnának mi a sorsa? Ennek a vallásos közösségnek az is megnyugtató lenne, ha abból valamikor egy imaház kialakulhatna.

Cseresnyés Péter: Több kérdést szeretnék feltenni. Az első a 4. oldal 9. pontjával kapcsolatos. Eddig mit csinált a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht? Az Önkormányzat 10 Ft forint erejéig kezességet vállalt, megérdemelte-e a Kht., ha megérdemelte, akkor csinált-e azóta valamit, amióta ezt a 10 mFt kezességet mi vállaltuk? A 8. pontnál kiigazítást szeretnék kérni. A mezőőri szolgálaton mindenképpen gondolkodnia kell a városnak. Meg kell valósítani előbb-utóbb. Határidőt tűzzünk ki annak érdekében, hogy mire kívánjuk ezt a mezőőri szolgálatot felállítani. Ha nem megy, akkor mondjuk ki, hogy anyagi okok miatt erre három-négy évnél előbb nincs lehetőség. A 7. oldalon a Női Kard Világkupa támogatásával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Hány forinttal támogatja a város a most már tudomásom szerint csak csapatversenyt? A 9. oldalon a Szabadhegyi vízvezeték építésével kapcsolatban szeretnék kérdezni. Milyen vízvezeték építéséről van itt szó? A 11. oldalon a 26. ponttal kapcsolatban lenne kérdésem. Igaz-e az a sajtóhír, hogy nem törvényes módon került egy aláírás a környező épületek tulajdonosaitól begyűjtésre? Ha ez igaz, akkor abban az esetben szeretném tudni, hogy az ÜJKB foglalkozott-e ezzel a kérdéssel és mi a véleménye erről a dologról? A 14. oldalon a regionális hulladékgazdálkodási kivitelezéssel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy miért csúszik a kivitelezés? A 16. oldalon a 46. pontnál szeretném kérdezni, hogy történt-e pályáztatás az itt megvalósítandó munkára? Az ÜJKB foglalkozott-e ezzel a témával, ha igen akkor véleménye, vagy határozata van-e erről?

Gelencsér Gábor: Olvashattuk Balás Béla püspök úr levelét, hogy most nem kíván a Keleti városrészben új templomot építeni. Határozati javaslatom lenne, hogy a templom építésével kapcsolatos 172/2003.(VI.24.) számú és a 306/2002.(XII.11.) határozatunkat vonjuk vissza.

Papp Nándor: A 2. oldal 3. pontjához szeretnék hozzászólni. Még az előző közgyűlés gyakorlatilag 16 hónappal ezelőtt döntött a Palin 4310/67 hrsz-ú ingatlan telkesítése, hasznosítása feltételeinek megteremtése ügyében. Az eltelt 16 hónapot soknak érzem, és fel kellene gyorsítani a továbbiakban ezt a dolgot, hisz jelenleg még csak a tervezési stádiumban vannak a dogok. Nagyon helyeslem, hogy az Önkormányzat közművesített telkeket adjon el. A 6. oldalon 15. a pontnál a Lakáskoncepció összefésült változatát nem ártana látni a képviselőknek. A 8. oldalon a 20. pontnál a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság a bemutatott táblát elfogadta, és kivitelezésre javasolja. A Látóhegyi ivóvíz hálózat önkormányzati beruházással történő megvalósulásával kapcsolatban az ingatlantulajdonosokkal és a VIZMŰ-vel az egyeztetések folyamatban vannak. Itt kérnék új határidő megjelölést, mert valamilyen módon ebben is előre kellene lépnünk. A 22. oldalon a határozati javaslat 6. pontjához szeretnék hozzászólni. Az a félelmem, hogy egy évvel később a. 15mFt-os önrész elég lesz-e, illetve hozzá kell-e rendelnünk nagyobb összeget?

Cserti Tibor: Többen érintették a sajnálatos módon elmaradt Szabadhegyi 7-es közlekedési csomópont tárgyévi meghiúsulását. Tragédiák sorozatának kell ezek szerint bekövetkeznie, hogy megnyugtató módon rendezésre kerüljön a dolog? Pályázatot tudomásom szerint ebben az évben kell benyújtani. Ez a határozati javaslat következetesen azt mondja, hogy ez a 15 mFt önrészt ehhez rendeli. Ezt javaslom én is jóváhagyni. Az előterjesztők részéről több olyan határozati javaslat van, amelynek forrása az itt felszabaduló előirányzat. Arra kérném a képviselőtársaimat, hogy majd, amikor a későbbi pontokat megszavazzuk, már most gondolkodjanak az előterjesztők arról, hogy ehhez az előterjesztésükhöz milyen szabad forrást jelölnek meg. A Zalai Hírlapban olvastuk, hogy bizonyos hulladékgyűjtő edények kihelyezésére került sor a városban, amit rekord gyorsasággal mindjárt a polgármester úr meg is szüntetett. Erről egy rövid tájékoztatást szeretnék.

Tóth László: Tájékoztatom a közgyűlést és Cseresnyés Péter képviselőtársamat, hogy az ÜJKB 2003. augusztus 27-i ülésén a 253/2003.(VIII.22.) számú alábbi határozatát hozta:

Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Ryno Út, Hídépület Karbantartó és Építő Kft. között kötendő szerződés kapcsán megállapítja, hogy az tartalmában nem megfelelő, hiányos műszaki tartalommal készült. Amennyiben a megrendelt munka nem készül el az idei évben, úgy a felelős megállapítását kéri. Felkéri a Városfejlesztési Osztályt, hogy a tervezetet a következő bizottsági ülésre terjessze elő. Határidő: a következő bizottsági ülés, Felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető.

Papp Péter Pál: Szabadhegyi vízvezeték építés és pályázattal kapcsolatban Cseresnyés Péter felvetésére szeretném azt a tájékoztatást adni és a közgyűlés részére, hogy arról van szó, hogy a szabadhegyi lakások vízellátása saját erőből kiépített vízmű rendszeren történik, amit nem vett át a VÍZMŰ üzemeltetésre. Ami a VÍZMŰ tulajdonát képezi vízvezeték rendszer az a Teleki, Sánci úton Sáncon keresztül megy, és a Szabadhegyi úton megy. Ennek a vezetéknek egy része kétcolos vezeték. Erre kötöttek rá engedéllyel és egy magán vízmű társulatként üzemeltetik. Ez a rendszer ma két hiányossággal bír, ami miatt a VÍZMŰ üzemeltetésre nem veszi át. Az egyik az, hogy nincs meg az elvárt, előirt víznyomás adott esetekben nem mindig áll fenn ez, de nagyfogyasztás esetén igen. A másik az, hogy azok a tűzivíz csapok, amik a VÍZMŰ-nek előírása - és nyilván az ott lakók érdekeit is képviselik - azok hiányoznak. Ezért, hogy a rendszer teljesen egyensúlyba kerüljön, a VÍZMŰ részére átvehető legyen, az tűnik a legcélszerűbb megoldásnak, hogy ezt a vízműrendszert a Péterfay utca oldaláról, irányából összekötve a városi rendszerrel egyrészt a szükséges víznyomás biztosítható lenne, másrészt a rendszernek a jósága, a biztonsága is nőne az által, hogy bárhol (Sáncban vagy Szabadhegyi úton) vagy ezen a részen, hogyha vezeték meghibásodás miatt valamilyen elzárásra kerül sor, akkor még a másik irányból a rendszer megtáplálható, tehát csak szakaszolhatóvá válik. Egy nagyon kis szakasz esik ki a vízellátásból. Erre készített egy tervet és egy költségvetést az önkormányzat, amit pályázatra nyújtottunk be.

Polai József: A templomépítéshez szeretnék még hozzászólni. Elhangzott, hogy vonjuk vissza azt a határozatot, amellyel a területet az egyház számára biztosítottuk. Én az szeretném kérni, hogy egyelőre még ne vonjuk vissza ezzel a határozatunkkal egy egyház számára biztosított területet, hiszen nem biztos, hogy az ügy már lezárult. elképzelhető, hogy még a püspök úr részéről esetleg újabb megkeresés fog történni. Abban az esetben lehetőség volna a további tárgyalásokra. Ezt a visszavonást megtehetjük néhány hónappal később is.

Kereskai Péter: A 16. oldalon a 43. ponttal kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Volt egy döntésünk, mely szerint önkormányzati bérlakást jelöltünk ki. Olvashatjuk, hogy a MÁV NTE a mai napig nem írta alá szerződést. Információm szerint nem is fogja. Hosszú távon nem kíván ebben a bérlakásban bérlőket elhelyezni. Az lenne a javaslatom, hogy más bérlőt kellene keresni erre az önkormányzati lakásra.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kísérletet teszünk a felvetett kérdések megválaszolására. Strukturális Alappal kapcsolatban több kérdés is felvetődött. Nem egy konkrét pénzátutalásról van szó. Ez már többsör megbeszéltük. Itt arról van szó, hogy amennyiben veszteséges lenne a gazdálkodás, akkor 10 mFt erejéig hely állunk értük. Erre reményeink szerint nem kerül sor, hiszen pénzügyi ügyeik rendezettek. Ez az egyik oldala. A másik. Meg van az a munkatársa, aki Nagykanizsán dogozik. Korábban problémaként vetettük fel, hogy a korábban eltávozott Horváth Krisztina helyett nem vettek fel senkit. Megvan az új kolléga, aki tapasztalt területfejlesztési ügyekben, hiszen korábban a Nagykanizsa és Környező Települések Kistérségi menedzsere volt. Keresik már a második személyt, aki szintén ezt a tevékenységet segítené és ápolná. Szeretném, ha olyan helyre kerülnének, ahol még jobban szem előtt vannak. A város közvéleménye, a vállalkozók még erőteljesebben információt szereznek arról, hogy Ők itt működnek. Női kardvilág kupáról korábban döntöttünk. Másfél millió volt előző évben. Ugyanakkora összegről van szó. Itt csapatversenyről volt eddig is szó. Legalábbis ebben az évben csapatverseny volt. Különböző egyeztetések során lehetne esetleg egyéni versenyre kiterjeszteni, én a gondolataim közé felveszem, amikor ezekről egyeztetések folynak. ISPA ügyekről. Tavaly december óta folyik az egyeztetés. Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy a megegyezések, megállapodások megszülettek. Itt a nagytérségi hulladéklerakóról, illetve az egész hulladékgazdálkodási rendszerről van szó. Úgy néz ki, hogy rövid időn belül feláll a gesztori szervezet. A vezetőjében, munkatársaiban dolgok jelenlegi állása szerint megegyezés van és a munka megindulhat. Ettől függetlenül egy külön tanácsadó bevonásával a pályázatok tervezésre vonatkozóan kiadásra kerültek. Azoknak az értékelése tegnap megtörtént. A konzorciumi tanács a meglevő problémák mellett is a munkát végezte és reményeink szerint a program a pénzügyi ütemtervnek megfelelően meg fog valósulni. Templom kérdését vetették fel többen. Azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy nem volt egyértelmű és lezárt a mi elhatározásunk, döntésünk, hiszen még attól tettük függővé, hogy a méretek, a közlekedés és egyéb más kérdéseket hogyan old meg a tervező. Ebben folytak egyeztetések. A Tervtanács is vizsgálata a kérdést. A tervek ismeretében megkezdtük a lakossági egyeztetéseket is. Ennek az időpontja is már ki volt jelölve, a második időpontja augusztus 28-ra és azt megelőző napon érkezett meg püspök úr lemondó levele. A templomépítés Nagykanizsán továbbra is támogatandó, hiszen kezdetektől fogva valamennyien támogattuk. Azt hiszem a helyszínnel volt probléma. Fliszár Károly plébános úrral így előzetesen elkezdtük egy újabb helyszín felkutatását, és ekkor érkezett meg a lemondó levél. Én úgy gondolom, hogy törölni kell a korábbi határozatainkat egy olyan közös elhatározással, amit valamennyien korábban megfogalmaztunk. Egy újabb megkeresés esetén jobban előkészítve, megfelelő helyszínen valamennyien támogatjuk a templomnak a megépítését. Hulladék edényekkel kapcsolatban kérem Karmazin urat, hogy segítsen. Valóban én utasítottam Gáspár Andrást, hogy ezeket az edényeket szedjék le a belvárosból. Ennek két oka volt. Ezzel az edénnyel, ami most itt megjelent volna, körülbelül a harmadik, vagy negyedik fajta edény jelent volna meg a belvárosban. Ha mi azt szeretnénk, hogy ennek egy olyan történelmi hangulata legyen, amit szeretnénk hosszú távon is másoknak is bemutatni, megismertetni, akkor a korábban elhatározott és egy kicsit rusztikus hangulatot tükröző edényeket kell elhelyeznünk, függetlenül attól, hogy ezt ingyenesen kaptuk. Reklámfelületek kerültek volna elhelyezésre rajta. Ezért szedettem le. A másik jogi jellegű. Nem voltak meg előzetesen a szükséges egyeztetések. Városfejlesztési Bizottságnak, Főépítésznek és egyéb más szerveknek is hozzá kellett volna ehhez járulni, hogy ezek elhelyezésre kerüljenek. Útügyekkel kapcsoltban megkérem Gáspár Andrást a válaszadásra. (korlátozó táblák, fekvőrendőr)

Gáspár András: Átnézzük a várost, ahol fekvőrendőr van, és megnézzük, hol hiányoznak táblák és ezt kihelyezhetjük. Még a héten megpróbáljuk.

Partiné dr. Szmodics Györgyi: Korábban a testület foglalkozott a mezőőri szolgálat bevezetésével. Akkor olyan döntés született, hogy a hegyközség üzemeltetné és akkor az önkormányzat nyújtana támogatást. E tekintetben folytattunk le egyeztetéseket. A hegyközség nem tudja vállalni. Hogyha a testület úgy dönt, akkor az Önkormányzat vállalhatja fel a mezőőri szolgálat üzemeltetését. Azt tudni kell, hogy ez nem kötelezően ellátandó feladat. Az is biztos, hogy anyagiakban pénzbe kerül, de elviekben kihozható nullára, gyakorlatilag azonban a beszedett mezőőri járulék soha sem teljes. Ezért szükséges lenne esetleg egy döntés, hogy mikor kívánja a testület ezt bevezetni, vagy mikor kíván erre fordítani. Erre Önöknek kell határidőt mondani.

Litter Nándor: Ha egy költségbecslést kapnák és ezt valamikor ebben az évben még megtárgyalnánk. Ez elfogadható-e Cseresnyés úr? Tehát, hogy egyáltalán ez mibe kerülne.

Cseresnyés Péter: A felvetésem arról szólt, hogy döntsünk, hogy tudjuk-e csinálni, vagy nem. Ne legyen olyan mondat, hogy megfontolandó.

Litter Nándor: Az előző mondat azt tartalmazza, hogy nem tudjuk jelenleg felvállalni.

Cseresnyés Péter: Akkor döntsük azt, hogy anyagi megfontolások miatt nem foglalkozunk vele.

Litter Nándor: Akkor anyagi megfontolásból javaslom, hogy nem foglalkozunk vele. Thury kápolnával kapcsolatosan Budai úr felvetésére válaszolva. úgy gondolom, hogyha a Thury Laktanya megtelik élettel, akkor feltehetően majd a funkcióját is elnyeri ez a kápolna. Ettől függetlenül egy érdeklődő levelet fogok elküldeni az egyház felé, hogy mikorra tervezik ennek az átalakítását és felújítását.

Karmazin József: A Nagyváthy utca útfelújításával kapcsolatban tájékoztatásul elmondanám, hogy 2002. május 3-án részletes műszaki tartalom megjelölésével kértünk árajánlatot három kivitelező cégtől. Ebben szerepel a részletes műszaki tartalom, a méretek, a minőség és a különféle rétegek kialakításának előírásai. Ezt követően május 13-án hozta meg polgármester úr az alapberuházói döntést, melyben kijelölte nyertesként a Ryno Kft-ét. A Ryno Kft. az ajánlatában szintén tételesen megjelölte, hogy mit fog készíteni, milyen műszaki tartalommal és az alapján készült el az a szerződéstervezet, amely már nem ismételte meg ezeket az adatokat. Nem is utal arra, hogy esetleg melléklete lenne ennek a szerződésnek. Ezért ezt kiegészítéssel fogjuk a bizottság elé visszavinni. A kivitelezővel egyeztetve mintegy egy hónapos a kivitelezési munka átfutási ideje, ezért ez elkészülhet október hó végéig. A Palinnal kapcsolatos előkészítő munka gyorsításával kapcsolatban. A közgyűlés által hozott korábbi döntés vonatkozott a területtel kapcsolatos rendezési tervi és telealakítási teendőkre, amelyeket végrehajtottunk. A telkek értékesítésével kapcsolatos közműtervek csak olyan szakaszokban készülhetnek, ahogy az értékesítés során befolynak az összegek. Elkezdődött a nyolc telekkel az az értékesítés, amely visszaforgatva további terültek feltárására ad lehetőséget. Kérdésként hangzott el, hogy a lakáskoncepció megújítása milyen ütemben halad. Ez tekintettel arra, hogy a lakásépítési pályázathoz is kötődő feltétel, ezért mindenképp a közgyűlés elé kerül. Információm szerint a szeptember végi közgyűlésre. A Látóhegyi ivóvíz ellátásával kapcsolatban pillanatnyilag patthelyzet alakult ki, hiszen az az ajánlat, amit a kivitelező, üzemeltető VÍZMŰ tett, nem találkozott a beruházók, építtetők igényével, ezért pillanatnyilag nem látjuk annak a megoldásnak a lehetőségét, hogy akár egy újabb határidőben megegyezés szülessen. Természetesen az egyeztetéseket folytatjuk. A Szabadhegyi csomóponttal kapcsolatban több oldalról merült fel a kérdés. Úgy tűnik, hogy azok az előkészítési feltételek, amelyeket a pályázati kiírás tartalmaz, ez évben teljesíthetők. Részben költségvonzata van, részben pedig azért, mert ez a munka több mint 100 tulajdonost érint. Pedig csak mintegy 2000 m2 területet kell az úthoz biztosítani. Ennek a költsége fedezetére jelöltük meg a most rendelkezésre álló összeget. Nem javasolnám, hogy más ettől független pályázati célokhoz használjuk fel az előirányzatot.

Litter Nándor: A 15 mFt feltehetően nem szükséges ahhoz.

Karmazin József: Teljes egészében nem szükséges.

Litter Nándor: Így lehet más céloknak is a forrása ez.

Karmazin József: A hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban arra utalnék vissza, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság több esetben foglakozott hasonló ajánlatokkal. Részben azért, mert nem megfelelőek voltak, részben azért, mert az ajánlatok összehasonlíthatósága nem volt biztosítva, ezért nem tudott a bizottság olyan álláspontot kialakítani, amely megoldotta volna a belvárosi reklámozás kérdését. Most itt egy ilyen hulladékgyűjtő reklámfelületes konstrukció van, amelynek az előkészítő munkálatai során figyelembe kellett venni a városközpont rendezési tervében előírt szabályozást, amely előírja az egyeztetést, a közterületek rendjéről, használatáról szóló önkormányzati rendelte előírásait, valamint a helyi építészeti értékekről szóló rendeltet, amely egész városközpont területét védelem alá helyezi és bizonyos értelemben további egyeztetéseket ír elő bármiféle beavatkozás esetén. Negyedikként említhetném a Szervezeti és Működési Szabályzatot, amely meghatározza azt, hogy a bizottságnak milyen szerepe van ebben a kérdésben. Mindezekről tájékoztatást adunk a VIA Kanizsa Kht-nak.

Litter Nándor: A határozati javaslatok között a 6. pont, ahol a Szabadhegyi csomópontra megjelölt 15 mFt szerepel, abból körülbelül mekkora összeget fog elvinni a területeknek a rendezése?

Karmazin József: Ha csak a pályázathoz szükséges terület birtokbavételét számítjuk ki, akkor ez mintegy 5 mFt-ot igényel, de vannak olyan elkötelezettségek az Alsószabadhegyi út mentén csapadékvíz elvezetési és egyéb ügyekben, ami miatt célszerű volna azokat is figyelembe venni. Így egy 10 mFt körüli összeg.

Dr. Kelemen Marcell: Csersenyés Péter képviselő úr felvetésére szeretnék reagálni az Ady utcai Zerkowitz udvar néven folyó beruházással kapcsolatban. A Polgármesteri Hivatalban nekem címzett levélben értesültem arról, hogy az építéshatósági eljárás során az egyik szomszéd az állítja, hogy Ő nem írta alá a fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozatot, amelyet egyébként az ügyirathoz csatoltak. Az, hogy ez valóban így történt, vagy sem, ez nem az én tisztem vizsgálni. Magánokirat hamisítás bűntettének alapos gyanúja miatt feljelentést tettem a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon. Augusztus 25-én a nyomozást elrendelték. A rendőrség ki fogja deríteni, hogy mi ebben az ügyben az igazság. Részünkről ebben az ügyben további intézkedést nem tudunk tenni.

Litter Nándor: Úgy érzem, hogy valamennyi felvetést érintettünk.

Cseresnyés Péter: Azt szeretném kérni Gáspár András úrtól, hogy ne csak előjelző táblában gondolkozzunk. Nem vagyok otthon a KRESZ előírásaiban, de jó lenne utánanézni, hogy mit kíván meg törvény szerint a fekvőrendőr elhelyezése. Minden autót vezető ember számára figyelemfelhívó lehet az előjelző tábla nélkül az, hogy más színű legyen.

Dr. Csákai Iván: Részben kaptam választ a Strukturális Alappal kapcsolatban. Arra nem kaptam választ, hogy megállapodási szerződésünk van-e velük?

Litter Nándor: Ezt a szerződést tárgyalta a közgyűlés. Amikor a 10 mFt kötelezettségvállalásról döntöttünk, akkor a szerződést tárgyaltuk. Ha szükséges, akkor átadjuk ezt a szerződést. Dr. Kelemen Marcell jegyző urat kérem, hogy a szerződést adjuk át Csákai képviselő úrnak. Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4. pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5. pontjáról, azzal a kiegészítéssel, hogy a Pipitér Óvoda, a Rozgonyi Óvoda, és a Péterfy Sándor Általános Iskola alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja és egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 55/5/2003.(II.25.) és az 53/7/2003.(II.25) számú határozatát.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6. pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő határozati javaslat 10. pontjáról, ami 9-re módosul, mivel a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató a végén fogom elfogadtatni.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő határozati javaslat 11. pontjáról, ami 10-re módosul.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő határozati javaslat 12. pontjáról, ami 11-re módosul.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő határozati javaslat 13. pontjáról, ami 12-re módosul.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő II. határozati javaslat 14. pontjáról, ami 13-ra módosul.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő II. határozati javaslat 15. pontjáról, ami 14-re módosul.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő II. határozati javaslat 16. pontjáról, ami 15-re módosul.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Gelencsér Gábor határozati javaslatát teszem fel szavazásra, amelynek megfelelően a közgyűlés visszavonja templomépítéssel kapcsolatos korábbi két határozatát. A 306/2002.(XII.11.) és a 172/2003.(VI.24.) számú határozatát, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat korábbi állásfoglalásának megfelelően egyetért azzal, hogy Nagykanizsán templom épüljön megfelelő helyszín és mindféle egyeztetési eljárások betartásával.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy a közgyűlés a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

236/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 135/1/2000.(IV.25.), a 129/27/2002.(IV.30.), a 236/8/2002.(IX.10.), 271/4/2002.(X.1.), a 272/1,2/2002.(X.1.), a 273/2002.(X.1.), a 343/2002.(XII.13.), a 344/2,3/2002.(XII.13.), a 350/2/2002.(XII.13.), a 46/2003.(I.28.), az 53/2,5,7,8/2003.(II.25.), az 55/1-11/2003.(II.25.), a 73/12/a/2003.(III.25.), a 80/4/2003.(III.25.), a 82/2/2003.(III.25.), a 100/12,13,16,18/2003.(IV.22.), a 106/1,2,3,4,5/2003.(IV.22.), a 107/2003.(IV.22.), a 114/2/2003.(IV.23.), a 139/1,2/2003.(IV.23.), a 140/2003.(IV.23.), a 142/6,9,10/a,b,c,11/a,b,c,12,13,14,15/a, 16,21/2003.(V.27.), 145/1-5/2003.(V.27.), a 146/2003.(V.27.), a 147/1-3/2003.(V.27.), a 148/2003.(V.27.), a 149/2/2003.(V.27.), a 150/3/2003.( V.27.), a 151/2003.(V.27.), a 152/1,3/2003.(V.27.), a 157/2,6/2003.(V.27.), a 158/1-6/2003.(V.27.), a 161/1-3/2003.(V.27.), a 169/5,6,9,10,11,14,16,17/2003.(VI.24.), a 170/1,2/2003.(VI.24.), a 176/1-4/2003.(VI.24.), a 179/2003.(VI.24.), a 182/2003.(VI.24.), a 184/1-3/2003.(VI.24.), a 188/1-3/2003.(VI.24.), a 189/1,2/2003.(VI.24.), a 190/1,2/2003.(VI.24.), a 191/1/2003.(VII.15.) a 195/2003.(VII.15.), a 197/2003.(VII.15.), a 198/2003.(VII.15.), a 200/2003.(VII.15.), és a 201/2003.(VII.15.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  1. a 80/1/2002.(III.26.) számú – közlekedésbiztonsági helyzetre vonatkozó – határozatot hatályon kívül helyezi.
  2. a 142/22/2003.(V.27.) számú – az intézmények alapító okiratának módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. március 31-ig meghosszabbítja.
  3. egyetért a Hivatal részvételével a közigazgatási szervek minőségfejlesztésének támogatására kiírt pályázaton.

A pályázat feltételeként szükséges 750 eFt önrészt a 2004. évi költségvetési rendeletében biztosítja, és azt a Pályázati Felhívásban megjelölt támogatással együtt a projekt megvalósítására fordítja.

Határidő: pályázat benyújtási határideje: 2003. szeptember 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  1. A Pipitér Óvoda 73/8/2003. számú közgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát 2003. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
  2. 6. Gyermekcsoportjainak száma: 6

   21.6. Zárórendelkezések

   Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása 2003. szeptember 1.

  3. A Rozgonyi Óvoda 53/7/2003. (II.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát 2003. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
  4. 12. Intézmény szakágazati besorolása (TEÁOR) és megnevezése:

  Szakágazat megnevezése

  Kódja

  ALAPFOKÚ OKTATÁS

  801000

  13. Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük)

  Alaptevékenység és az intézmény egyéb tevékenységeinek meghatározása:

  Kód

  Megnevezés

  80111-5

  Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés

  55231-2

  Óvodai intézményi étkeztetés

  75176-8

  Intézményi vagyon működtetése

  14. Az intézmény által ellátandó kiegészítő tevékenység (szakfeladatok és megnevezésük):

  Kód

  Megnevezés

  80112-6

  Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése (az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30. § (2) (3) és a 121. § (1) 14. pontjában meghatározott feltételek megléte esetén szakértői vélemény alapján integrált nevelés)

  55241-1

  Munkahelyi vendéglátás

  75192-2

  Önkormányzatok elszámolásai

  22.6. Zárórendelkezések

  Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása 2003. augusztus 1.

 1. A Péterfy Sándor Általános Iskola 55/2003. (II.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát 2003. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

10. Intézmény szakágazati besorolása (TEÁOR ) és megnevezése:

Szakágazat megnevezése

Kódja

ALAPFOKÚ OKTATÁS

801000

11. Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük)

 

Kód

Megnevezés

80121-4 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai ellátás

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés

75176-8 Intézményi vagyon működtetése

12. Az intézmény által ellátandó kiegészítő tevékenysége:

Kód

Megnevezés

80122-5 Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása (az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30. § (2) (3) és a 121. § (1) 14. pontjában meghatározott feltételek megléte esetén szakértői vélemény alapján integrált nevelés)

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok

92403-6 Diáksport

55142-5 Egyéb szálláshely szolgáltatás

55241-1 Munkahelyi vendéglátás

75192-2 Önkormányzatok elszámolásai

Az egyes alaptevékenységek székhely és telephely, illetve szervezeti egységek szerinti megoszlását a szervezeti és működési szabályzatban meg kell határozni.

  1. a Pipitér Óvoda, a Rozgonyi Óvoda, és a Péterfy Sándor Általános Iskola alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja és egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 55/5/2003.(II.25.) és az 53/7/2003.(II.25) számú határozatát.

Határidő: 2003. szeptember 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. egyetért azzal, hogy a 7-es főút-szabadhegyi csomópont átépítését úgy kell előkészíteni, hogy a beruházás 2004. évben megvalósulhasson.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a csomópont átépítéssel érintett ingatlanok feletti rendelkezési jogot a pályázat ismételt benyújtásához biztosítsa. Ennek forrásául a 2003. évi költségvetésben a fenti célra biztosított 15 mFt-t jelöli meg.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  3. felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsa, Sugár u. 5. sz. alatti ingatlanon lévő volt színház és mozi épület műemléki védelem alá vonásáról az érintetteket értesítse, annak helyi védelem alóli kivonásáról gondoskodjon.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  1. egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa, Alkotmány u. 0459. hrsz-ú ingatlanon a Thury Múzeum próbaásatást folytasson. A munka elvégzéséhez szükséges forrásként a közgyűlés 1.500.000,. Ft-ot különít el a 2003. évi költségvetés céltartalékában lévő projekt önrészből.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a próbaásatás végzésére vonatkozó vállalkozási szerződést a Múzeummal kösse meg.

Határidő: 2003. október 15. a szerződés megkötésére

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  1. hozzájárul a Nyugdíjas Köztisztviselők Nagykanizsai Klubja elnevezéséhez a “Nagykanizsa” név használatához. A Klub, valamint a Nyugdíjas Bizottság működéséhez biztosítja a Vasemberház Dióssy terem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 2.) térítésmentes használatát.
  2. Határidő: 2003. szeptember 3.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  3. a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nevét THURY GYÖRGY KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA névre változtatja.

Felkéri a polgármestert a módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2003. szeptember 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. a civil szervezetek támogatására rendelkezésére álló előirányzatból a beérkezett igényeket figyelembe véve az alapítványokat az 1. sz. melléklet szerint támogatja, egyidejűleg a további pályázati támogatásokról szóló tájékoztatást elfogadja.
  2. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat a támogatásról értesítse, és a támogatásról szóló megállapodásokat írja alá.

   Határidő: 2003. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  3. egyetért a Huszti téri csomópontban a negyedik gyalogos átkelőhely kialakításához kapcsolódó munkák elvégzésével, amely a meglévő járdákkal való – akadálymentes – kapcsolatot biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezésre kérjen árajánlatokat, és azok alapján a munkát rendelje meg. A költségek fedezete a normatív állami támogatások visszafizetésének maradványa keretből biztosítható, legfeljebb 150 ezer forint+ÁFA összeghatárig.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész osztályvezető)

  1. egyetért azzal, hogy Kovászna polgármesterének meghívásra 2003. szeptember 19-21-én Litter Nándor polgármester vezetésével küldöttség utazzon Kovásznára. A küldöttség tagjai: Göndör István országgyűlési képviselő, Kelemen Z. Pál önkormányzati képviselő és Zakó László önkormányzati képviselő.
  2. Határidő: 2003. szeptember 21.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető)

  3. egyetért azzal, hogy az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata ez évi őszi ülésén Zadarban. részt vegyen Csordásné Láng Éva képviselő és Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető, a szervezet koordinátora és Bajzek Beáta főiskolai tanársegéd.
  4. Határidő: 2003. szeptember 20.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gerencsér Tibor mb. kabinetvezető)

  5. egyetért azzal, hogy az Osztrák-Magyar Corvinus Kör 15 éves jubileumi ülésén 2003. szeptember 19-én Bécsújhelyen részt vegyen Röst János alpolgármester, Domina Erzsébet pályázati referens és egy tolmács.
  6. Határidő: 2003. szeptember 19.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gerencsér Tibor kabinetvezető)

  7. visszavonja a templomépítéssel kapcsolatos 306/2002.(XII.11.) és a 172/2003.(VI.24.) számú határozatát azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat korábbi állásfoglalásának megfelelően egyetért azzal, hogy Nagykanizsán templom épüljön megfelelő helyszín és mindféle egyeztetési eljárások betartásával.

  1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Kelemen Z. Pál: Jelzésem ellenére két kérdést szeretnék feltenni. Mit tehetünk a talajszennyezés ellen különösképpen ott, ahol teljes a közművesítettség, tehát a csatornázottság is? Az utóbbi évtizedben Nagykanizsa külvárosi részein a közműhálózat jelentős fejlesztésen ment keresztül, Kiskanizsán, Miklósfán, stb., megépültek a csatornák. Ennek ellenére a lakosság teljes egészében nem kötött rá a csatornahálózatra. A korábbiakban itt tárolókban gyűjtötték a szennyvizet és ezt szippantóskocsik szállították el, de ezek a tárolók úgy épültek, hogy sörösüvegeket raktak az aljába, egy misungréteggel betakarták, és az átadás után, kitörték a sörösüvegeket és a tárolóból szikkasztó lett és szennyezte a talajt. Reméltük, hogy a talajszennyezettség a csatornázottsággal megoldódik. Nem oldódott meg. Nem kötöttek rá, kinek nem volt pénze, volt, aki nem akart, mert korábban még a szippantást is megtakarította. Olykor szennyvízszivattyúkkal a patakokba, élővizekbe ürítik ezt. Ez nagy környezeti szennyezés. Van környezetterhelési adó az országban. Kérem az illetékes szakbizottságot, képviselőtársaimat, gondolkodjunk azon, hogy egy ilyen adót bevezessünk, és arra késztessük azokat, akik nem kötöttek rá a szennyvízre, hogy ezt megtegyék. Azt javaslom, hogy adóztassunk.

Igaz-e, hogy az Építészkamara Nagykanizsai Tagozata megtiltotta tagjainak, hogy részt vegyenek a tervtanácsban?

Bicsák Miklós: A Palini Általános Iskola és Óvoda épületének állapotával kapcsolatban szeretnék interpellálni. Kérem a közgyűléstől az azonnali tervezését, korszerűsítését és fejlesztését forrásokat megjelölve a költségekre, valamint soron kívüli ügyintézését, mert a jelenlegi állapotok nem felelnek meg a feltételeknek, a közegészségügyi előírásoknak. Az iskolát és óvodát ellátó konyhahelyiség állapota olyannyira leromlott, hogy a padlózat leszakadozása miatt szinte élet- és balesetveszélyes, a falak salétromosak, düledezettek, hasadások tátonganak a falakon, valamint beázások nyomai is láthatók a nyílászárók környékén. Palin lakossága és iskolás-óvodás gyermek szülei nem járulnak hozzá, hogy az óvodát bármilyen okokra hivatkozva bezárják és a konyhát nem helyszíni működtetéssel biztosítsák, ezért kérik a tisztelt közgyűlést, hogy azonnal intézkedni szíveskedjenek. Az ügy nem tűr halasztást. Az épület jelenlegi állapotát képekkel kívánom alátámasztani, mely képek igazolják az épület jelenlegi leromlott viszonyát. Forrása: normatív állami támogatás visszafizetésének keretéből, hitelkeret felhasználásából, a Thury laktanya portaépületének értékesítéséből. Határidő: 2003. december 31., felelős Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere. Jegyző úrnak átadom az interpellációmat.

Stróber Gábor: Kérdésem az lett volna, hogy a zordabb idő beállta elkészül-e még a Nagyváthy utca, de Cseresnyés Péter képviselőtársam felvetése révén Karmazin úrtól erre választ kaptam.

Polai József: Horváth János kiskanizsai vállalkozó, aki színes és egyéb fémgyűjtéssel foglalkozik, már több mint egy éve kéri egy terület kijelölését, amit megvásárolhatna. Az Ipari Park területén, de bárhol vásárolna területet. Időközben levelet küldtünk Dr. Heller Márta vezető tervezőnek, akinek a segítését kértük abban, hogy milyen területet javasolna Nagykanizsa területén ilyen célra kijelölni. Kérném, hogy mielőbb rendeződhessék ez a dolog.

A kiskanizsai temető kerítése már évtizedek óta kidőlt állapotban van, több autónyi törmelék és egyéb más szemét halmozódott fel, amelyet nem a lakosság halmozott össze, hanem valószínűleg a műköves vállalkozók. Kérem, hogy a közgyűlés szíveskedjen támogatni kérésemet. Gáspár úrtól időközben kaptam egy levelet, amelyben részben tesz ígéretet arra, hogy valamilyen beavatkozást fog ott tenni, de csak a nyugati oldalt említi. A keleti oldalra, amely sokkal jelentősebb probléma, nem tesz ígéretet, illetve részben kerítés elbontást és egyebeket említ, de nem tesz ígéretet arra, hogy új kerítéssel vagy felújítással, a szemét elszállításával orvosolja a problémánkat. Kaptam tőle egy árajánlatot, amelyet egy cégtől kért. Az árajánlat szerint törmelék karolása, gépkocsira rakás, szállítás 500 eFt, gödörásás, törmelék elföldelése 500 m3 – 500 3 földet kell ahhoz mozgatni, hogy az itt található szemét gödörbe kerülhessen – 2.342.500 Ft. Ezt az árajánlatot soknak tartom. Kérném Gáspár urat, hogy szíveskedjen esetleg kiskanizsai vállalkozóktól is legalább a munkák egy részére árajánlatot kérni, lehet, hogy kevesebből is megoldható. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a költségvetés céltartalékából szíveskedjen ezeket a munkákat támogatni.

Budai István: A közvilágítás rekonstrukciója szerződés tartalmazta-e a fém kandeláberek festését? Felülvizsgálták-e a be nem világított térségek lámpával történő ellátását? A mi körzetünkben is vannak olyan területek, ahol sötétben félelmetes közlekedni, pl. a Hevesi iskola és óvoda közti átjáróban.

Korábban döntöttünk arról, hogy városszemléket tartunk. Ez holt halt el? Szerintem ez nem működik.

Dr. Horváth György: Egy képviselő miért nem nézheti meg a Város Napi elszámolást? 4 millió Ft-ról volt szó. Emlékszem, hogy milyen feltételekkel szavaztuk meg. Erre nem volt lehetőség. Ha nincs meg a hivatalnak, nekem megvan, bízzuk meg a Pénzügyi Bizottságot, tételesen vizsgálja meg az egyes tételekre felhasznált összegeket, a teljes összeget, hogy mire fordították. Azok a beruházások, illetve termékek, amelyek több évre szólnak, amelynek egy részét az önkormányzat fizetett, azok hova kerülnek és miért oda, erről mi tudomása van a városnak? Arról volt szó, hogy tételesen kell elszámolni.

Litter Nándor: További kérdés, interpelláció nem volt. Képviselő betekinthet, és be kell, hogy tekintsen, aki be akar tekinteni. A mi pénzünkből végzett beruházás jellegű beszerzések tulajdonjoga a város illeti. Már nem 4 millió Ft-ról van szó, hiszen az Európai Uniós Csatlakozás Kommunikációs Közalapítványnál nyertünk forrást, és ez csökkenti ezt a tételt. Az elszámolás meg kell, hogy történjen.

Karmazin József: Kelemen Z. Pál képviselő úr kamarával kapcsolatos kérdésére: a jogszabály is előírja, illetve közgyűlési döntés is volt arra a korábbi évek előkészítése során, hogy a kamarát vonjuk be. Ugyanakkor a kamara nem reagált ezekre a kérdésekre sürgetés ellenére sem. Tehát nem kívánt részt venni ebben a munkában. A nagykanizsai építészek valamennyien kamarai tagok, így elképzelhető, hogy ha kijelöltek volna delegáltat, az nem lett volna más, mint aki egyébként is tagja a tervtanácsunknak, sőt a kamara alelnöke, aki nagykanizsai, szintén tagja ennek a testületnek.

A Generációk Háza elkészítésével kapcsolatos kamarai levél kapcsán elmondanám, hogy több egyedi építészeti tervezés kapcsán kerestük már meg a kamarát, de szinte valamennyi esetben ugyanez volt a reagálás, hogy nem kívánnak részt venni a munkában, mert alacsonynak találják azt a díjazást, amit meg tud nevezni a beruházó. Hasonló volt a templom előkészítés ügyében is. Az okozza az előkészítő munka nehézségeit, hogy a beruházási szabályzatunk és a tervezési pályázatokra vonatkozó miniszteri előírások – nem mondanám, hogy nincsenek összhangban, mert talán nem is kell –, de az önkormányzati rendeletnek valamiféle utalást kellene adni arra, hogy az építészeti pályázatok esetében milyen eljárási mód alkalmazandó, és ez esetben az Ingatlankezelési Intézmény előkészítő munkája során jutott a kamara erre a véleményre. Ettől függetlenül a kiírt pályázat eredményesnek tűnik, beérkeztek az ajánlatok a tervezési munkára, amelynek a tervtanácsi megtárgyalás a jövő héten történik, ezt követően pedig a bíráló bizottság fog dönteni a további tervezésről.

Gáspár András: Budai úr kérdésére válaszolnám, hogy a városszemléket, amennyi ránk tartozik, folyamatosan végezzük. Vannak, akikkel ez már lezajlott, folyamatosan végezzük ezt. A közvilágítás korszerűsítés kizárólag a lámpafejekre terjed ki, ez lesz az önkormányzat tulajdona, ha ez a pénzügyi konstrukció befejeződik. A kandeláberek, vezetékek a DÉDÁSZ tulajdona. Több alkalommal felhívtuk a DÉDÁSZ figyelmét, hogy nem csak a festés probléma, hanem a kandeláberek rozsdásodnak is. Az egész városra kiterjedően elvégezték a be nem világított területek felmérést, tervezését, de a koncepció előkészítési szakaszában minden képviselőt felkértünk arra, hogy jelezze a körzetében, ha ilyen terület van. Ez nagyon sok helyen meg is történt, és ennek megfelelően végeztettük el a korszerűsítést. Megnézzük, hogy lehet-e megoldást találni és hogy milyen szinten valós a probléma, mert valószínűleg a jelenlegi áremelés következményei jelentkezni fog nálunk a költségvetési igényben is, lehet, hogy csökkenteni kellene adott területek megvilágítását.

Budai István: A válasz első részét elfogadom, bár a festést sürgetni kellene. A be nem világított területre vonatkozó válasszal is egyetértek, csak annyit mondanék, hogy sem én, se Gelencsér képviselő úr sem kapott felhívást arra, hogy jelezzük ezeket a területeket. Most megkérem Gáspár urat, hogy ezt mérjék fel. Ezen kiegészítésekkel a választ elfogadom.

Litter Nándor: Kelemen képviselő úr elfogadja a választ?

Kelemen Z. Pál: Igen.

Litter Nándor: A többi kérdésre írásban fogunk visszatérni. Az korábbi interpellációk, kérdésekre adott válaszok megtalálhatók az anyagban. Csákai Iván képviselő úr az adott választ elfogadja-e? Tájékoztatom, hogy a tegnapi napon találkoztunk a háziorvosokkal és az Alapellátási Intézmény más munkatársaival és több kérdésben próbáltunk egyezkedni. Továbbra is kérik, hogy az iparűzési adó, amely több mint 3 millió Ft terhet jelent számukra a korábbi állapothoz képest, kerüljön valamilyen módon visszaforgatás a rendelőkbe, vagy az általuk használt ingatlanokba, vagy általuk végrehajtott beruházásokat támogassunk. Megegyeztünk arról is, hogy az önkormányzati média lehetőséget ad arra, hogy különösen a háziorvosi szolgálatnál igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassuk a lakosokat. Ígéretet tettem arra, hogy a 2004. évi költségvetésnél foglalkozunk az ügyeleti díj mértékével. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatót kérünk Zalaegerszegről. Esetleg az időponti beosztásokat is átalakítjuk.

Dr. Csákai Iván: Ilyen kiegészítéssel elfogadom a választ. Egy kitételem van. 13 év alatt a háziorvosi szolgálatnál a rendelők felújítására minden ciklusban történt egy döntés. Eljutottunk az első rendelő felújításáig, utána mindenki megnyugodott és vártuk a következő ciklust. Jelenleg megtörtént egy rendelő felújítása, nehogy ez a ciklus is úgy teljen el, hogy a mi általunk hozott döntést a folyamatosságot biztosítva a következő közgyűlés fogja végrehajtani.

Litter Nándor: Dr. Kolonics Bálint nincs jelen, a következő közgyűlés visszatérünk a dologra. Sajni József elfogadja a választ?

Sajni József: Igen.

Litter Nándor: Polai József?

Polai József: Igen.

Litter Nándor: Budai István?

Budai István: Igennel és nemmel is válaszolhatnék, de nem teszem, mert megszólíttattam a válaszlevélben. Ugyanis arra hivatkozik a válaszadó, hogy a költségvetésben az én közreműködésemmel csökkentettük a köztisztaságra megszabott díjat. Ez igaz, és kemény vitát folytattunk akkor amiatt, hogy egyes területeken szükségszerű-e az a gyakoriság, amivel a takarítás folyik. Mi azt állítottuk, hogy nem, illetve úgy kell szerződni, amilyen gyakorisággal takarítanak. Abba beleavatkoztunk, hogy a díjat csökkenteni kell. Abban én nem mondtam vélemény, hogy hol nem kell takarítani. Most úgy tűnik, hogy a keleti és az észak-keleti városrész, illetve a peremkerületek egyáltalán nincsenek takarítva. Ez nem volt fair játék, mert az a véleményem, hogy az ottani emberek is megérdemelnék, hogy havonta egyszer kitakarítsák az ő körzetüket. Megvizsgáltam egy ma érvényes szerződést, valóban nincs benne a peremkerületek takarítása, benn van a belváros, az is mintegy 20-25 %-kal csökkentett mértékben, és az sem úgy van benn, hogy naponta, mint korábban, hanem úgy, hogy igény szerint, és a teljes keleti városrész és a peremkerületek kimaradtak. Sokkal nagyobb arányban csökkent az elvégzendő feladat, mint a díjcsökkentés. Ezeket a közüzemi szerződéseket meg kellene nézni, és olyan szerződéseket kellene kötni, hogy a tisztességesen elvégzett munkát fizessük meg. Azzal a megjegyzéssel fogadom el a választ, hogy a szerződéseket felül kell vizsgálni.

Litter Nándor: Ezt tervezzük is. Halász Gyula a választ elfogadja-e?

Halász Gyula: A választ elfogadom azzal a kitétellel, hogy konkrét nevekkel, cégmegjelölésekkel kérem tájékoztatni a közgyűlést, hogy milyen cégekkel folyt ez a tárgyalás. Nem szeretnénk, ha elhalna ez a dolog azért sem, mert a munkanélküliség mérséklése a városban a legfontosabb teendő. A barnamezős beruházásokat mindenképpen preferálni kellene.

Litter Nándor: A Gazdaságfejlesztő Kht. összeállítja ezt a listát. A volt Sörgyár területét egy befektető részére mutatták, és ott szerepel a lehetséges területek között, ahol ő beruházna.

 

 

3. "Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok" PHARE CBC pályázaton való részvétel (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Ez egy nagyon fontos dolog. Olyan források nyílnak meg, amelyeket jó lenne megszereznünk a város fejlődése érdekében. Az anyagban leírtaktól eltérően az iskola fejlesztésével kapcsolatos pályázathoz az önrészt a Rotary Rt. szakképzési hozzájárulásából fogjuk finanszírozni, ezt nem kell vállalnia az önkormányzatnak.

Szij Bálint: Ezt a projektet úgy készítettem el, hogy egy osztrák-magyar Phare CBC program keretében meg lehessen valósítani a szennyvíztisztító területén.

György Pál: Amennyire lehetett, az anyagot áttekintettem. Az eredetileg kiküldött anyag 4./I. pontjában az összköltség 636 millió forintban van megjelölve és az az Euro mennyiség, amit pályázni lehet, 351 millió forintként van feltüntetve, amiről azt írja az anyag, hogy az összes bekerülési költség 90%-a. A közgyűlés előtt kiosztott anyag összköltség tekintetében áfa-mentesen 793 millió forintot jelöl meg, ami 1029 millió forint áfával együtt, míg az anyag úgy írja, hogy ez tartalék nélkül 1029 millió forint. Szó volt arról, hogy ilyen üzem már működik Ausztriában, ezen kívül van-e több ilyen üzem, van-e referencia e tekintetben? Az első anyag 2. oldalán a II. pontban 54 millió forint van megjelölve, hogy új tanulmány készüljön meglévő tanulmányok összefoglalása céljából. Ha ez megvalósul, akkor nagyon részletező, konkrét tanulmánynak kell lennie. Ezt bele kell foglalni a határozati javaslatba, amelyik ezt a tanulmánykészítést elfogadja. Csak abban az esetben javaslom elfogadni, ha a tanulmánykészítés szerződésébe ezek a konkrétumok bele lesznek foglalva. A szennyvíziszaphoz visszakanyarodva, ha komposzttá alakítjuk, akkor ez a komposzt hova kerül? Ausztriában azt mondták, hogy élelmiszeripari célra nem lehet felhasználni.

Litter Nándor: Folyamatos egyeztetés zajlott az elmúlt hetekben, napokban. A probléma abból adódik, hogy itt áfa nélkül szerepel ez a szám és ez itt nem került megjelölésre.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a témával kapcsolatban négy határozatot hozott. Egyrészt a PHARE CBC pályázat 2. komponensét, ami a környezeti körülmények javítását szolgálja, 6:1 arányban támogatja. A korszerű energiahasznosításra vonatkozó pályázatot 6:1 arányban támogatja a bizottság. A 3., 4. határozatában pedig a CÉH Rt. támogatásával történő pályázat benyújtását 5:2 arányban támogatja. Részt vettem az ausztriai tanulmányúton, és az előkészítési munkában is részt veszek. Hova tenné Nagykanizsa azt az évente keletkező 55-60.000 m3-nyi szennyvíziszapot, ha nem kezdjük el hasznosítani. Ezt valahogy hasznosítani kell. Az az 55-60.000 m3 szennyvíziszap a módszer alkalmazásával lényegesen csökken, környezetbarátabb anyag lesz. Az így képződő gázmennyiség a most forgalomban lévő földgázhoz 70-80% energiatartalommal bír, de ez alkalmas gázmotorok üzemeltetésére. A számokat lefordítva van egy beruházási költség és van egy pályázati lehetőség, amik nem egyeznek. A beruházás három komponensből állna. Egyrészt lehet pályázni egy összegre – 1.300.000 Euro-ra, vagy 900.000 Euro-ra. Ennek a pályázott összegnek a 10 %-át helyi forrásként előre kell finanszírozni, ezt az osztrák partner vállalja, de amennyivel többe kerül a beruházás, mint amennyi a saját forrás és a pályázati összeg, a különbözetet hitelből biztosítaná az önkormányzat. Ez a projektszámítás azt eredményezné a hitelt is figyelembevéve, 7 éves banki törlesztés mellett, hogy 7 év alatt évente 34 millió Ft nyeresége lenne a vállalkozásnak, aminek 90 %-ában az önkormányzat a tulajdonos. A törlesztő részletek kifizetése után a 8. évtől pedig 101 millió Ft lenne ennek a vállalkozásnak a nyeresége mai áron számolva. Ezt a beruházást el kellene indítani. A pályázat benyújtására nagyon kevés az idő.

Karmazin József: Az a tanulmány, amely a Regionális Tanács által támogatottan készült, nem tudott előbbre jutni, mert a műszaki tartalom az ellenérdekű szakértők által vitatott. A megújuló energiák hasznosításának széles skálája közismert. A pályázati kiírás tartalmaz olyan lehetőséget, hogy egy komplex tanulmány készüljön, amit mi kiegészítettünk azzal, hogy Nagykanizsa és térségére vonatkozzon. Az általunk megjelölt, pályázat útján elnyerhető összeg nem feltétlen jelenti, hogy a teljes összeget el fogjuk nyerni. Az elkészítő munkák úgy folynak, hogy nemcsak egy írásos dokumentum áll majd rendelkezésünkre, hanem a két országban különféle konferenciákat, szakmai tanácskozásokat és képzéseket tartalmaz, azok költségei is hozzájárulnak. Az iskola pályázatával kapcsolatban ismeretes, hogy a közgyűlés ezt a beruházást támogatja és címzett támogatásként be is nyújtottuk. Eddig nem járt sikerrel, talán ez a lehetőség sikerre vezeti az iskolának a megújuló energiák terén folytatott képzését, és a szükséges eszköz, épület beruházást. A pályázathoz csatolni kell a közgyűlés döntését, ezért nem volna célszerű, ha a két CÉH-es pályázatnál szerepelne a határozatban az is, hogy milyen sikerdíjas konstrukcióban készül az anyag. A határozati javaslatnak azt az utolsó 5 sorát külön sorszámmal kellene feltüntetni.

Szij Bálint: Az összegek első kalkulációjánál nem voltak figyelembevéve az ÁFA összegek. Eredetileg egy pályázatot kívántunk benyújtani. A költségbontást a pályázati előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A pályázatban kötelezően elő vannak írva különböző összegek, amelyeket nem lehet megkerülni. Többek között jogászi költségek, projektvezetői költségek. Hasonlóan meg kellett határozni az üzemelő szakemberek képzését. A végtermékben max. 1-2 % biológiai maradvány marad, illetve vannak ásványi anyagok, amik nem bontódnak le, illetve víz. A végtermék tartalma attól függ, hogy milyen a szennyvíziszap. A szennyvíziszapot jelen pillanatban kihordják a földekre bizonyos időközönként, részben tárolják. Ez az EU-s csatlakozást követően be lesz határolva, csak kétszer lehet a szennyvíziszapot a földekre kivinni. Ennek a tárolása a közbenső időben nagyon nagy gondot jelent. Ezzel a berendezéssel a baktériumok lebontásával metángázt tudunk termelni, ezáltal a szerves anyagok lebomlanak, és visszamaradnak ásványi anyagok és víz. Ausztriában ezeket locsolásra is fel lehet használni. A visszamaradt szárazanyagot betömörítjük, és komposztálásra használjuk fel. Nem tudok arról, hogy ezt a komposztált anyagot Ausztriában nem lehet kihordani. Ősszel, télen ez az anyag a talaj javítására felhasználható. A biogáz motor által termelt hőt három helyen lehet felhasználni, egyrészt ha egy iskolát földgázzal fűtik, akkor azt a hőenergiát, amit a motorok termelnek, nagyrészt fel tudnánk használni. Ez a mai növekvő gázárak mellett sokkal kedvezőbb lenne.

Litter Nándor: Hány helyen működik ilyen berendezés?

Szij Bálint: Ausztriában, illetve Németországban vannak cégeink. Ausztriában pillanatnyilag 18 berendezést üzemeltetünk, Németországban is több helyen vannak berendezéseink.

Dr. Fodor Csaba: Valóban 55-60.000 m3 szennyvíz keletkezik, de ebből az iszap jóval kevesebb, a szennyvíz durván kilencvenegynéhány %-a víz, a többi az iszap, amit erre a célra fel lehet használni. Ezért a kérdésem az, hogy ma biztosított-e a fűtőalapanyag ellátása ennek az erőműnek mind szennyvíziszap területén, mind a mezőgazdaságban, illetve a kiskertekben keletkező biohulladék oldalról? Biztosított-e a termelt villamos energia meghatározott áron való átvétele az értékesítés során, és ennek a pótlólagos beruházási költségei szerepelne-e ebben a táblázatban? Biztosított-e a hőenergia átvétele meghatározott módon, legalább előszerződéssel, és biztosított-e az, hogy tudjuk, hogy ha a Cserháti iskolát szeretnénk vele fűteni, akkor annak a teljes beruházási költsége ebben a táblázatban szintén megtalálható és az önkormányzatot pótlólagos beruházás e körben nem terheli, beleértve az esetleges épületgépészeten végzendő átalakításokat is? Támogatom a beruházást, csak nem ezzel a konstrukcióval. A kérdéseimet már bizottsági ülésen feltettem, de azt a választ kaptam, hogy majd a választ később megkapom. A pályázaton esetleg elnyert pénzek átadhatók-e más gazdasági társaságnak, vagy az önkormányzat maga kell, hogy beruházást folytasson belőle? Ha nem adhatók át, akkor nehezen látom azt a pénzügyi konstrukciót, amelyet elénk tártak, mert az akkor így nem valósítható meg. Ha nem adható át ez a pénz, akkor a kft. mire fog hitelt kapni, kié lesz a megvalósult mű, hogyan lesz az aktiválva? Ha átadható, akkor a szerződéssel vannak gondjaim, akkor ez sem jó. Ezt a szerződést ebben a formában nem támogatom. Egy alaposan kimunkált szándéknyilatkozat, társasági szerződés tervezet, szindikátusi szerződéssel itt lehetne előttünk, mert ezek a további működés során fontos együttműködési szabályokat rögzítenének. Mindezek ellenére véleményem szerint a pályázatot be kell adni azzal az együttműködő partnerrel, aki itt van, csak azt kérem, hogy mielőtt eldől, hogy nyerünk vagy nem, döntsünk a következő fontos feltételekről, ahol a pénzügyi, gazdasági szabályokat lehetne rögzíteni.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Röst János: A megújuló energiaforrások ténye a jövő iparága lesz Magyarországon és az Európai Unióban is. Az EU-ban ez jelenleg 6 %, Magyarországon 3 %, de a tervezet szerint 10 % fölé kívánják emelni az EU-s országokban, ami azt jelenti, hogy 2004-től ez ránk is vonatkozni fog. A jelenlegi szennyvíziszap mennyisége, ami évente termelődik, illetve a mellette még biohulladékként keletkező termékmennyiség az erőmű biztonságos működtetését szavatolja-e? A komposztálható anyag értékesítése megoldható vagy saját erőből, vagy más vállalkozó bevonásával. A termelődő folyékony anyag jelenti a nagyobb gondot, amiről a Vízmű véleménye szükséges a tekintetbe, hogy ennek a befogása, kezelése megoldható-e így, vagy egyéb ártalmatlanító vagy szűrő berendezés beépítése szükséges. Javaslom, hogy a pályázatot támogassa a testület. Uniós csatlakozást követően ilyen pályázatra nincs lehetőség. Ha a számok félév múlva nem azt tükrözik, ami a város számára kedvező, ezt még visszamondhatjuk, így anyagi kár a várost nem éri.

Zakó László: Határozott nemtetszésemnek szeretnék hangot adni. Ezzel az anyaggal az önkormányzat mikor találkozott először? Lassan tudatosságot vélek felfedezni abban a tendenciában, hogy a közgyűlés olyan határidőkkel kerül döntési helyzetbe, amely megalapozott döntésekre nem elegendőd. A tegnapi Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági ülésen ehhez az anyaghoz kaptunk egy kiegészítés, itt a közgyűlésen is kaptunk egy kiegészítést. Eddig azt hittem, hogy a kettő ugyanaz. Hogyan hozzak egy olyan döntést - több százmilliós hitelfelvételről van szó -, amikor az utolsó pillanatban kapunk kiegészítéseket, az egészről alig van idő tárgyalásokat folytatni. Szép, ha pályázni lehet, de az önrészt mindig mellé kell tenni, és most olyan összegről van szó, hogy nem tudjuk, mennyit kapunk mellé. Azt is honnan tudjuk, hogy egy másik partnerrel nem tudnánk-e olcsóbban megoldani a pályázatot. A CÉH Rt. ajánlatát tálcán kínálják felénk, és vagy elfogadom, vagy nem fogadom el, és akkor az én lelkemen szárad, hogy a határidőből kicsúszva a beruházásból nem volt semmi. Nem lehetett volna ezt a júliusi soron kívüli ülésre beterjeszteni? Tegnap nem kaptunk határozott választ a m3-k számát illetően. Nem fogom tudni támogatni – nem a műszaki tartalom miatt – az előterjesztést, mert a rendelkezésre álló idő minimális, egymással ellentmondó anyagokat kapunk, egyszerűen beleűznek egy olyan határozati javaslat elfogadásába, aminek nem lehet meggyőződni a valóságos tartalmáról és értéről. A tendencia ellen is felemelem a szavam.

Papp Nándor: Az 1. pontot 4 igen, 3 tartózkodással, a 2. pontot 5 igen, 2 tartózkodással támogattuk. A 3. pontot 3 igen, 4 tartózkodás mellett nem támogattuk. Fodor úr ismertette kételyeinket. Rendkívül fontos lenne megnézni, hogy a képződő szennyvíziszap mennyisége hosszútávon megfelelő-e, minősége be van-e vizsgálva, valamint a járulékos költségeket, mert enélkül sok százmilliós hiteleket felvállalni nem szabad. A céllal egyetértünk.

Papp Péter Pál: Most már 13 éve éljük ezeket a pályázati időszakokat. Ez a pályázatot kiírók szándéka, hogy nagyon rövid határidőt adnak azért, hogy a pályázók körét ezzel is szűkítsék. Nem csak az önkormányzat hibás ebben. A Vízművel a pályázat előkészítői is tárgyaltak, így tudjuk évente 55-60.000 m3 szennyvíziszap 6 %-a a szerves anyag, amit ebben az erőműrendszerben fel lehet használni. Azért arra a helyszínre telepítenénk a gépcsoportot, mert az anyagbázis ott állna rendelkezésre. Nemcsak a szennyvíziszapra hoznánk létre ezt a rendszert, hanem mindenféle szerves anyag megsemmisítésére, feldolgozására. Az energiát téli időszakban önkormányzati intézmény fűtésére lehet felhasználni, amihez egy 500 m-es távvezeték kiépítése lenne szükséges. Nyári időszakban a hűtőkapacitás megnő a Gyümölcskert Kft-ben, akkor ott egy adszorpciós eljárással hűtésre lehet felhasználni. Az, hogy az önkormányzat lesz a pályázat nyertese, a beruházó, az természetes, és az is egy természet dolog, hogy ez alvállalkozásba kiadja, és az is természetes, ha a működtetésre létrehoz egy gazdálkodó szervezetet. Az önkormányzat nem kell pénz tenni ehhez, a pályázható összeg 10 %-ával kell rendelkezni, és ezzel az összeggel az osztrák partner szállna be.

Cserti Tibor: Támogatom az elképzelést. Az a kérdés, hogy rendelkezünk-e elegendő információval a döntéshozatalhoz a mai napon, és ha igen, elérhetjük-e a célt? Az anyagnál egy folyamatos fejlődést tapasztaltam. Az a véleményem, hogy az előkészítés lehetett volna jobb. A mai napon a pályázati lehetőség megszavazása mellett a polgármester úr a felvetett problémákat, ha kell a bizottsági tagokkal, ha kell ad hoc bizottság bevonásával kezelje. Pótlólagos beruházási lehetőséggel kiváltunk ezzel bizonyos feladatokat a Vízműnél. Vannak olyan egyéb kötelezően ellátandó feladatok, mint dögkút kérdése, amit ki lehet ezzel váltani. A beruházás nagy értékű, gyakorlatilag helyi foglalkoztatást fog teremteni. Adjunk zöld utat a beruházás pályázati anyagának elkészítéséhez, és egy pozitív döntés esetén menet közben az összes működéssel, műszaki és jogi észrevételekkel kapcsolatos kérdések kezelhetők. Mindennek pénzügyi kockázata van, ennek is, ez kezelhető. Jelenleg a pályázatban szereplő önrész felajánlása kedvező konstrukciónak tűnik.

Röst János: A megfogalmazott szakmai kételyekre Szij Bálint és a Vízmű részéről Zajon Imre választ tud adni. Ezt követően szünetet kérnék.

Szij Bálint: Az, hogy miért ez a berendezés kerüljön megépítésre, elmondanám, hogy ennek a berendezésnek az európai szabadalmi joga a miénk, ilyen típusú berendezés csak a mi engedélyünkkel valósítható meg. Az, hogy miért a mi irodánk jelentkezett erre, azt nem tudom, de mi Ausztriában és Magyarországon is megpróbálunk alternatív megoldásokat találni. Mi javasoltuk ezeket a megoldásokat a városnak, felvetettük, hogy ilyen lehetőség van-e, és a Vízmű segítségével tudtuk a helyet, az alapadatokat meghatározni. Gyakorlatilag július 21-én kaptuk meg az alapadatokat. Ezután nekünk is számításokat kellett végeznünk a gazdaságosság meghatározása céljából. Az 5-6 %-os szárazanyag tartalom a biogáz berendezés üzemeléséhez túl kevés. Ehhez még biológiai hulladékokat terveztünk (lekaszált fő, kukoricaszár, gallyak), melyeket fel tudunk használni. Ezzel kapcsolatosan szerződések még köttettek. Ehhez kell a pályázat elnyerése, a város hozzájárulása. Ahhoz képest, hogy a pályázat májusban lett meghirdetve, idő kellett az alapadatok beszerzéséhez, illetve a számítások elvégzéséhez, a pályázat összeállításához. Az összegek azért változtak, mert a VÁTI – ahova a pályázatot be kell nyújtani – javasolta, hogy két pályázatot adjunk be egy helyett, mert a két pályázat összes támogatása nagyobb.

Zajzon Imre: Évente 1700-2000 tonna szennyvíziszap keletkezik szárazanyagra vetítve. Ez a teljes működéshez nem elégséges. A többi kérdésre Szij úr megadta a választ.

Dr. Fodor Csaba: Minden kérdésemre, különösen a jogiakra nem kaptam választ, de javaslom, hogy polgármester úr úgy módosítsa az előterjesztést, hogy a mai napon kapott szerződést a közgyűlés tekintse tárgytalannak. A közgyűlés támogassa a pályázat benyújtását, de az elhangzott kérdésekre a válasz sürgősen kerüljön kidolgozás, készüljön egy kft. társasági szerződés tervezet, szindikátusi szerződés tervezet. Ezt a felek parafálják azzal, hogy ehhez nem nyúlnak. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálást nyert, akkor ezek a szerződések értelemszerűen aláírásra kerülnek. De azok a feltételek már a döntés meghozatala előtt biztosak legyenek, hogy miként fogunk együttműködni. Az önrészt nem viheti ki a társaságból. Ezt határozati pontként vegyük fel október 31-i határidővel.

Cseresnyés Péter: Mindenképpen támogatandó ez az elképzelés, jó lenne, ha megvalósulna. A sok megfogalmazódott kétség között nem hangzott el, hogy egy sikeres pályázat esetén, ha mégis úgy gondoljuk, hogy mégse valósuljon meg a beruházás, mennyibe kerülne a városnak a dolog, ugyanis a szerződéstervezet szerint a pályázat nem kerül semmibe, ugyanakkor az eredeti előterjesztés szerint a CÉH Rt. sikerdíjat és a sikerdíj mellett valamennyi pénzt is kér? A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzott, hogy az sürget bennünket, hogy itt a beadási határidő, ugyanakkor az utolsó pillanatban kaptunk olyan információkat, amik napról napra, sőt a közgyűlés során is bővülnek. Miért csak a közgyűlési döntés előtt kapunk erről információkat, mikor tulajdonképpen a tárgyalások július környékén elkezdődtek? Erről a közgyűlést egy informális közgyűlésen például tájékoztatni lehetett volna.

Papp Péter Pál: Négy határozati javaslat van. Az első szól a szennyvíziszap felhasználásról, a második a biogázmotorról, a harmadik a város megújuló energiahasznosításáról, a negyedik pedig az iskola fejlesztéséről. A biogáz és a program, amely keretén belül 1,3 és 900 ezer Euróra lehet pályázni, úgy szól, hogy a pályázat előkészítése nem kerül pénzbe. A 3., 4 határozati javaslat egy más dolog, az az ahol a CÉH Rt. benn van. Ha nem nyerünk pályázatot, nem úgy nyerünk, hogy ez kedvező, vissza lehet lépni, ez az első két határozati javaslatra vonatkozott csak. Ott a pályázat beadása effektív költségen kívül pénzbe nem kerül.

Cserti Tibor: Jogilag jobban elő kellett volna készíteni a témát. A mellékelt szerződés aláírása nélkül is a döntés megtörténhet a pályázati anyagról. A határozati javaslat az aláírásra külön kitételt nem fogalmaz meg. Számomra egy dolog fontos, hogy jogilag hova tovább. Ha a polgármester a közgyűlés jóváhagyása nélkül az első két határozat alapján aláírja a szerződést, akkor se követ el nagyobb nonszenszt, hiszen ráutaló magatartással a közgyűlés erre felhatalmazná. A pályázat beadás kezelhető, megtudtuk, hogy miért került kettébontásra a pályázat, döntsünk.

Zakó László: Papp Péter az előbb azt mondta, hogy nem kerül pénzbe. De a CÉH Rt-vel kötendő megbízási szerződés 8. pontja szerint ….

Litter Nándor: Papp úr az első két pontról beszélt.

Zakó László: Ha a hivatal pályázatfigyelői apparátusa megerősödött, miért a CÉH Rt-vel közösen készítjük a pályázatot?

Litter Nándor: Különböző pályázatokról van szó. Kérek javaslatot arra, hogy a CÉH Rt-nél nem ezzel a szerződési feltételekkel kell megkötni a szerződést, de ne kapcsoljuk össze a kettőt. Két különböző ügyről van szó. Mindegyik pályázatnál osztrák partner is kell, aki felelős társunk a pályázati folyamatban. Ügyrendi javaslatom lenne, hogy zárjuk le a vitát, és tartsunk szünetet, ahol a felvetődött kérdéseket egymás között megbeszélhetjük.

Dr. Szabó Csaba: Ügyrendi javaslatom, hogy vita már ne legyen.

Litter Nándor: Szünetet rendelek el.

 

Szünet

 

Litter Nándor: A szünetben történt egyeztetéseknek megfelelően a vitát lezárom. Tisztáztuk azokat a kérdéseket, amelyek jogi, gazdasági oldalról felmerülhettek. Ezek a megoldások bekerülnek a megkötendő megállapodásba. Négy határozati javaslat szerepel, ezek közül kettő a biogáz erőművel kapcsolatos, ez független a másik két határozati javaslattól. A harmadikban a megújuló energiaforrások feltárása, mint tanulmány elkészítése szerepel, a negyedik pedig az iskola fejlesztése. Kérem, hogy ennek megfelelően szavazzunk az első határozati javaslatról. Még egy módosító javaslatom lenne, hogy a 25 %-os ÁFA visszaigénylése miatt a Gazdaságfejlesztő Kht. nyújtsa be a pályázatot, ő visszaigényelheti az ÁFA-t. Az önkormányzat vállal garanciákat a szerződés teljesítéséért, ellenjegyzi a szerződést, amit a Szij vállalattal megkötünk. Szavazzunk az 1. határozati javaslattól, amely a szennyvíziszap kezelésére vonatkozik.

 

A közgyűlés 19 szavazatta és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 2. határozati javaslatról, amely a biogáz hasznosító berendezés létesítésére vonatkozik.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Önök előtt található az a szerződés, amelyet a Gazdaságfejlesztő Kht. kötne meg az önkormányzat ellenjegyzésével. A szünetben történt egyeztetések alapján tájékoztatom Önöket, hogy a szerződés hogyan módosulna, amiről Szij úrral is egyeztettem: A 2.c. pont: a tulajdonjoggal szó után kiegészül azzal, hogy a szavazati arányok is ennek megfelelően alakulnak. A 4. pont teljes egészében törlésre kerül, hiszen ezt a Gt. szabályozza. Ennek a lényege, hogy a tagokat, illetve a taggyűlés által kijelölt tagokat elővásárlási jog illeti meg. Az 5. pont a szerződés felmondás, az utolsó szó, a felbontani szó a felmondani szóra módosul. Kérem, hogy ennek megfelelően szavazzunk arról, hogy ez a szerződés megköthető, azzal a kiegészítéssel, hogy október 31-ig ki kell dolgozni a társasági szerződés és a szindikátusi szerződés tervezetét.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az eredeti 2. határozati javaslatról fogunk szavazni, amely a Nagykanizsa és vonzáskörzete lehetőségei az energiaforrások megújítása területén tanulmány elkészítésére vonatkozik.

Zakó László: A szavazás előtt választ kérek arra, hogy hogyan kerül a képbe ez a társaság, nincs-e alternatívája?

Litter Nándor: Zakó úr javasolta, hogy a szerződés szerinti összeg kifizetésére csak akkor kerül sor, ha a pályázatot befogadták. Ez mindkét határozati pontra vonatkozik. A szerződést is így kell módosítani.

Zakó László: Szij úrtól választ kaptunk arra, hogy ők Európában ennek a letéteményesei, de egy pályázat megírásához miért kell őket választani?

Litter Nándor: Ez egy bonyolult műszaki és egyéb feltételeket igénylő feladat. Ez az Rt. ajánlkozott arra, hogy részt vesz az önkormányzat által megcélzott pályázatok kidolgozásában, és így került ide a CÉH Rt. A befogadás nem jelent eredményességet. Így kell módosítanunk ezeket a szerződéseket. Ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk annyi módosítással, hogy a sikerdíjra vonatkozó szabályozásokat külön határozati pontban fognak megjelenni.

Zakó László: Miért nem pályáztatjuk meg ezt a vállalkozást?

Litter Nándor: Erre nem volt idő. A korábban ajánlkozó céget választottuk ki. Kérem, szavazzunk a 2. határozati pontról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az eredeti 3. határozati javaslatról szavazunk, amely a Zsigmondy-Széchenyi iskolára vonatkozik – azokkal a kiegészítésekkel, amelyeket az előbb elmondtam, tehát csak a pályázat befogadása esetén történik meg a díj kifizetése, illetve a sikerdíjra vonatkozó szabályozás külön határozati pontban fog megjelenni. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

237/2003.(IX.2.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Gazdaságfejlesztő Kht. az önkormányzat garanciavállalása mellett az osztrák Szij Ingenieurbüro-val, mint partnerrel együttműködve részt vegyen a Miniszterelnöki Hivatal által kiírt “határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok” pályázat II. komponensén (környezetvédelmi infrastruktúra beruházások) szennyvíziszap kezelése témakörben. A beruházás összköltségéből a pályázati kiírás szerinti 1.300.000 euro támogatásra kell pályázni. A pályázathoz szükséges 39 millió Ft saját erőt az osztrák partner biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt az osztrák partnerrel közösen készíttesse el és nyújtsa be.
  2. Nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges szervezet felállításával a beruházáshoz hiányzó forrás hitelből történő fedezésével kapcsolatos előterjesztést terjessze a közgyűlés elé elfogadásra.

   Határidő: a pályázat benyújtására 2003. szeptember 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Gazdaságfejlesztő Kht. az önkormányzat garanciavállalása mellett az osztrák Szij Ingenieurbüro-val, mint partnerrel együttműködve részt vegyen a Miniszterelnöki Hivatal által kiírt “határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok” pályázat III. komponensén (megújuló energiaforrások használatának ösztönzése) biogáz hasznosító berendezés létesítése témakörben. A beruházás összköltségéből a pályázati kiírás szerinti 900.000 euro támogatásra kell pályázni. A pályázathoz szükséges 27 millió Ft saját erőt az osztrák partner biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt az osztrák partnerrel közösen készíttesse el és nyújtsa be.
  4. Nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges szervezet felállításával a beruházáshoz hiányzó forrás hitelből történő fedezésével kapcsolatos előterjesztést terjessze a közgyűlés elé elfogadásra.

   Határidő: a pályázat benyújtására 2003. szeptember 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  5. A szennyvíziszapkezelés és a biogáz hasznosítás pályázattal kapcsolatos partneri szerződés – figyelembevéve az elhangzott módosításokat – megköthető azzal a feltétellel, hogy ki kell dolgozni a társasági szerződés és a szindikátusi szerződés tervezetét.
  6. Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat részt vegyen a Miniszterelnöki Hivatal által kiírt “határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok” pályázat I. komponensén (Tanulmányok és emberi erőforrás-fejlesztés) a “Nagykanizsa és vonzáskörzete lehetőségei az energiaforrások megújítása területén” című tanulmány elkészítésére vonatkozóan, 54 millió forint támogatási összeg elnyerésére. A pályázathoz szükséges 6 millió forint saját forrást a Közgyűlés 2004. évi költségvetésben biztosítja a céltartalékban elkülönített projekt önrész terhére.
  8. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció CÉH Rt által történő elkészíttetésére, benyújtására.

   Határidő: 2003. szeptember 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  9. A “Nagykanizsa és vonzáskörzete lehetőségei az energiaforrások megújítása területén” című tanulmány pályázati dokumentáció elkészítésének költségét (480.000,- Ft + ÁFA=600.000,- Ft) a Közgyűlés a 2003. évi költségvetésében a céltartalékban elkülönített projekt önrész terhére biztosítja, míg az elnyert pályázati támogatás után fizetendő 5 % sikerdíjat (csak a pályázat befogadása esetén) a 2004. évi költségvetésben kell szerepeltetni.
  10. Határidő: 2003. szeptember 15. a pályázat benyújtására

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat részt vegyen a Miniszterelnöki Hivatal által kiírt “határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok” pályázat III. komponensén (Megújuló energiaforrások használatának ösztönzése) a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Erdész utcai telephelyén kialakítandó, a megújuló energiaforrások hasznosítását oktató új szaknak helyet adó épület létesítésére vonatkozó pályázattal, 243 millió forint támogatási összeg elnyerésére. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges 27 millió forint saját forrást 2004. évi költségvetésben biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció CÉH Rt-vel történő elkészíttetésére, benyújtására.
  12. Határidő: 2003. szeptember 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  13. A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Erdész utcai telephelyén kialakítandó, a megújuló energiaforrások hasznosítását oktató új szaknak helyet adó épület létesítésére vonatkozó pályázati dokumentáció elkészítésének költségét (1.350.000,- Ft + ÁFA=1.687.500,- Ft) a Közgyűlés a 2003. évi költségvetésében a céltartalékban elkülönített projekt önrész terhére biztosítja, míg az elnyert pályázati támogatás után fizetendő 5 % sikerdíjat, valamint annak 25 %-os ÁFÁ-ját (csak a pályázat befogadása esetén) a 2004. évi költségvetésben kell szerepeltetni.

Határidő: 2003. szeptember 15. a pályázat benyújtására

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság 2002. évi munkájáról, a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Fonyódi György: A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság területén a határhelyzet, a túloldali helyzet nyugodt, a feladatainkat a terv szerint végeztük az értékelt időszakban. A szomszédokkal a viszony megfelelő. Uniós felkészülési feladatainkat időarányosan végrehajtottuk. Az értékelt egy év alatt kettős feladatot láttunk el, egyrészt a napi tevékenység folytatása, illetve ezzel párhuzamosan az uniós követelmények teljesítése. A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság léte, nem léte nincs napirenden, sőt létszámában és technikájában növelésre került. Ez uniós feltétel is, hiszen a szlovén viszonylatú határszakasz belső határ lesz, a horvát határszakasz marad külső határszakasz. 2004. május 1-től, az uniós tagság napja nagy változást a Vám- és Pénzügyőrség életében jelent. 2004. április 30-án éjfélkor a Vám- és Pénzügyőrség levonul az államhatárról. Viszont a határ nem marad őrizetlenül és ellenőrizetlenül, hisz a határon megállás nélküli áthaladás csak a schengeni normákat követően következik majd be, amely a határőrség részére 2006-ban van meghatározva. Ez a határidő elegendő, pillanatnyilag is van olyan felkészült az állomány, hogy ezeket a feladatokat jelenleg is el tudná látni. Jelentős létszámnövelés került végrehajtásra ezévben és van tervezve a jövő évben is. 52 főt vettünk fel, frissen végzett iskolázott állományt, és kb. hasonló létszám van tervezve a jövő évre is. A határőrség tevékenysége bővülhet, hisz jogszabályi változások már eddig is bővítették a határőrség jogkörét, hatáskörét. A rendészeti feladatok részbeni ellátása is a határőrség feladatai közé tartoznak. A mélységi határőrizet és migrációs háló fejlesztése irányába a határőrség is jelenleg halad. Ezt célozzák az új, korszerű technikai eszközök. Jelenleg együttműködési megállapodások alapján a rendőrséggel, vámmal, de még a munkavédelmi felügyelőséggel is akciózunk különböző munkavállalók után, sajnos nem eredménytelenül. Az elvégzett feladat annyiban volt sikeres, hogy mivel a nyári forgalom különleges volt, ennek ellenére úgy le tudtuk vezényelni az ellenőrzési technológiák módosításával, hogy például Letenyén 30 percen belül sikerült tartani a várokozási időt. Rendkívül magas és intenzív forgalom volt ebben az évben. A teherforgalomban némi torlódás előfordult a rédicsi határátkelőnél, ami a vámkezelés technológiájából adódik, de különösebb problémát nem okozott. Itt a megoldást a 2004-es változás fogja okozni, hiszen a teherforgalom a személyforgalommal azonos ellenőrzési forma alá esik. Letenyén úgy tervezzük az átkelőt, hogy különválasztjuk a személy és a teherforgalmat az autópálya elkészültével. Ennek egyeztetése jelenleg is folyamatban van a horvátokkal. Ehhez egy új hidat is kell építeni az autópályával együtt, azon fog haladni a személyforgalom és a jelenlegi forgalmi sávon pedig a teherforgalom, ami szintén bizonyos gyorsítást jelent.

  Litter Nándor: Tárgyaltam a Határőrség Országos Parancsnokságával és ők is nagyon jó véleménnyel voltak az itt folyó munkáról.

  Zakó László: Van-e kimutatás arról, hogy egy határsértő étkeztetése, szállásolása, tolmács fogadása, orvosi ellátása és kitoloncolása mennyibe kerül átlagosan és ez éves szinten összes mennyit tesz ki?

  Fonyódi György: Válaszolni azért nehéz a kérdésre, mert rendkívül sokféle kategória van. Nem mindegy, hogy milyen állampolgár, milyen körülmények között fogjuk el, hogy a bíróság foglalkozott-e vele vagy saját hatáskörben szabálysértésként kitoloncoljuk. Ha egészségügyi problémával kórházba kerül, a határőrség állja a teljes számlát. A napi átlagos ellátásuk 2.000 Ft körül van, de rendkívül sok a járulékos költség. Nagyon magas tétel a tolmács díja, főleg a kurrens nyelvek, hiszen a tolmács annyit kér, amit akar. A migráció szerencsére jelentősen csökkent, és míg 2-3 évvel ezelőtt 3-4000 főről volt szó, jelenleg az összes jogellenes cselekmény közelíti az 1500 főt. A kimondottan zöldhatáros létszám a korábbi 3-4000 főről lecsökkent 350-400 főre. Ennél pontosabban nem tudok válaszolni, de írásban meg tudom küldeni Önnek.

  Litter Nándor: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  238/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság 2002. évi tájékoztatóját a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról elfogadja. A testület elismerését fejezi ki a végzett munkáért.

   

  Budai István: Javaslom, hogy ezután a tűzoltóparancsnok urat is számoltassuk be.

  Litter Nándor: Arról döntöttünk, hogy a 13 napirendi pontot előbbre hozzuk, azt követően javaslom a tűzoltóság beszámolóját megtárgyalni.

   

   

 3. Védett fogyasztói körbe javasolt szervezetek jegyzékének véleményezése (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Bajzáth László: 2002. decemberében egy kormányrendelet megjelent. Ez alapján kellett sorolni a fogyasztókat védett, illetve létfontosságú fogyasztóknak, ami azt jelenti, hogy valamilyen áramkimaradás lenne, akkor egy rotációs rendszerben mindenféleképpen biztosítani fogják, hogy ezek a fogyasztók megkapják a szükséges árammennyiségek. Az előkészítő munkához hozzátartozik, hogy a Megyei Védelmi Bizottság az áramszolgáltatókkal tárgyalást folytatott, és az áramszolgáltatók a régi ismereteik alapján kijelölte azokat a fogyasztókat, akik ebbe a körbe tartoztak. Ezt a listát a polgármester úr részére megküldték, hogy a képviselőtestület véleményezze. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kapott listán egy-két fogyasztó nem volt pontosan behatárolható, ezért tárgyalásokat folytattunk az áramszolgáltatóval, illetve azokkal a szervezetekkel, akiknél tudjuk, hogy a biztonsági rendszerük, illetve a lakosság ellátása érdekében létfontosságúak, és behatároltuk azokat a fogyasztókat, akikkel ki akarjuk egészíteni a listát. Az Önök által megkapott előterjesztésben szerepel, hogy mi az, amivel szükségesnek tartottuk kiegészíteni a listát. Ezek nemcsak Nagykanizsa környékén helyezkednek el, de a város ellátása érdekében figyelembe kellett venni őket. Ezt egyeztettük a Vízművel, azokkal a vállalatokkal, akik itt vannak a környékünkön, és tudjuk, hogy veszélyes anyagot tárolnak. Volt olyan cég, akinek olyan ellátási rendszere van, hogy saját maga meg tudja oldani a problémát. Az eredeti írás alapján a képviselőtestületnek is véleményt kell mondani a listáról, és amennyiben van olyan létesítmény, ami hiányzik a listáról, azt fel fogjuk terjeszteni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy erre annál is inkább szükség van, mivel amikor január a nagy hidegek voltak, akkor már áramellátási gondok léptek fel, sőt a paksi erőmű meghibásodása, illetve a helyreállítás elhúzódás miatt, illetve az elektromos import korlátozása miatt szükség lehet arra, hogy teljes lista álljon rendelkezésre.

  Cserti Tibor: Javaslom a lista módosítását. A húsgyártásnál a védett szervezetek körében az 5. szám alatt – anélkül, hogy üzleti hírnevet rontanék – javaslom az ott megjelölt szervezett kiemelését, helyette pedig a Kanizsahús 2000 Kft. listára történő felvételét. Az érintettekkel előzetesen egyeztettem. A kenyérgyártásnál pedig egy kiegészítést javasolnék. Tekintettel arra, hogy Nagykanizsa esetében csak kettő szervezet van ilyen védett kategóriában, Kondricz Albert felvételét javaslom, mivel az ellátásban nagyon nagy súlya van.

  Bajzáth László: A kiegészítésben a Kondricz Kft. felterjesztettük. Az eredeti listában pedig a Bonbonetti Rt. van benn.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. Egyetlen formai hibát szeretnénk javíttatni, és mi ezzel fogadtuk el. A határozati javaslat első mondatának vége úgy szólna, hogy “…. körzetében lévő védett és létfontosságú fogyasztókra tett javaslattal – a tett és a javaslattal közé kérjük beilleszteni, hogy a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együtt. Így javasoljuk a határozati javaslatot elfogadni.

  Halász Gyula: Az anyagban szerepel L és V jelzés a különböző létesítmények címe mellett. Ez mit jelöl pontosan? Létfontosságú és védett. Létezik olyan, hogy LV?

  Bajzáth László: Vagy az egyik, vagy a másik.

  Halász Gyula: Melyik a magasabb szintű?

  Bajzáth László: A létfontosságú fogyasztó.

  Litter Nándor: Nincs több kérdés, észrevétel. Ezen módosításokat a mellékleten átvezetve kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot – a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal egyeztetett javaslatot.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  239/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése - az elhangzott kiegészítést figyelembevéve - egyetért a Nagykanizsa és honvédelmi körzetében lévő védett és létfontosságú fogyasztókra tett, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal egyeztetett javaslattal.

  Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés véleményét a védett fogyasztók listájával együtt a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz terjessze fel.

  Határidő: 2003. szeptember 10.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

   

   

 5. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról a 2002. január 1. - 2003. június 30. közötti időszakban (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Egri Gyula: Három kiegészítésem lenne. A technikai állománytáblát felülvizsgálta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ugyanis a 7-es főút miatt Nagykanizsára betettek egy műszaki mentőszert és darut. Egy eszközről van szó, ami 170 millió Ft értékű. Vagy a jövő, vagy az azt követő évben lehetne rá pályázni. A 7-es főút teljes vonalát a nagykanizsai tűzoltóság védi, illetve nekünk van két felső küszöbértékű létesítményünk egész dél-nyugat magyarországi térségben, és ez az eszköz nekünk nagyon szükséges. A közelmúltban történt a különböző tűzoltó gépjárművekkel kapcsolatos balesetekre tekintettel felülvizsgáltattuk a ….. típusú a gépjárműveinket, amelynek javítási költsége kb. 750.000 eFt, amit a saját költségvetésünkből természetesen finanszírozunk.

  Litter Nándor: A belügyminiszter nagykanizsai látogatásakor született a mentőszerv beszerzésére vonatkozó elhatározása. Megköszönöm Egri Gyula úrnak, hogy a korábbi vezetés során kialakult állapot megszűnt, és az Ön irányításával nyugodt tevékenység folyik a tűzoltóságnál. A megyei igazgatóság is nagyra értékeli az itt folyó munkát. Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  240/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beszámolóját elfogadja. A testület elismerését fejezi ki a végzett munkáért.

 7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Papp Judit: Cserti képviselő úr részéről bizottsági ülésen felmerült egy javaslat az előterjesztés módosítására. Ezt szeretném kiegészítésképpen elmondani. A 2003. I félév értékelésének táblarendszerének 9. számú mellékletében a felhalmozási célú pénzeszköz átadások között három tényleges teljesítésnek nincs előirányzata. Ezt szeretnénk pótolni most a rendeletmódosítás keretében, ami tulajdonképpen a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét nem változtatja meg, csak átrendeződést okoz benn oly módon, hogy a beruházások előirányzata csökken a DÉDÁSZ-nek az Ipari Parkkal kapcsolatban történő átadás 2.100 eFt-jával, illetve a hulladéklerakó miatti DÉDÁSZ-nek történő pénzátadás 523 eFt-jával. Ez csökkenti a beruházás összegét, növeli a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát. A harmadik tétellel pedig a működési célú pénzeszköz átadást korrigáljuk, csökkentjük 260 eFt-tal, ami a bajcsai szennyvíz csatornához történő átadás. Ennek a felhalmozási célú pénzeszköz átadások között van a helye.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság annyi észrevételt tett, hogy ilyen költségvetést szeretne máskor is látni, hiszen a fősorok nem változnak, csak a sorok között van átrendeződés, és akkor talán tudnánk tartani az eredeti elképzeléseinket. A könyvvizsgálói jelentéssel egyetértek, a Szita úr is szép elemzést adott erről az anyagról. A kettőt együtt ajánlom a közgyűlésnek elfogadásra.

  Cserti Tibor: Rendhagyó volt a 2003. esztendő a költségvetés jóváhagyását illetően is, tudtuk, hogy feszített költségvetésről van szó, az összes tanulságaival együtt már a könyvvizsgáló is felhívta a figyelmet a tervezés fázisában, annak elfogadásakor. Ez igazolódni látszott a féléves végrehajtás tükrében. A működést, a folyamatosságot és igény szerinti felújítások, beruházások fedezetét, és a támogatási rendszert a hivatal apparátusa technikailag működteti, a likviditási helyzetet kezelték, ezért az apparátust köszönet illeti. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén indítványt a jogszerűség megtartása érdekében tettem, mivel előirányzat nélküli teljesítéseket is tartalmazott a beszámoló. Arra még felhívnám a figyelmet, hogy a dologi előirányzatok között a működési kiadások előirányzat felhasználása lényegesen nagyobb a korábbi időszakban megszokottnál. Ahhoz, hogy a költségvetési év teljes egészében végrehajtható legyen, megítélésem szerint további takarékossági intézkedésekre lesz majd szükség.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a beszámolót és a rendeletmódosítást összevontan tárgyalta, mindkettőt tárgyalásra alkalmasnak találta, és elfogadásra javasolja azokkal a kiegészítésekkel, amiket Cserti úr az előbb elmondott. A végrehajtásra vonatkozó anyag 13. oldalán szerepel az Alsószabadhegyi út csomópont kialakítás. Ez még a 9. számú mellékletben is teljes összeggel szerepel. Ezt úgy kellene korrigálni, hogy amint Karmazin úr mondta egy korábbi napirendnél, hogy ez valószínűleg csak 10 millió Ft-ot igényel idén, akkor az 5 millió Ft felszabadul azokra a célokra, amik majd a következő napirendeknél forrásként jelölik. Idén a fogyatékkel élők otthonának a költségvetése úgy készült el, mintha januártól december 31-ig egy helyen, ugyanazon feltételek mellett dolgoznának. Nagy feladatot jelentett, aminek több oldalon is költségkihatásai lehetnek, vannak és voltak, illetve lesznek is. A szociális otthont át kellett költöztetni. Itt mások lesznek az energiaköltségek, új szerződést kell kötni, többlet működési költségek is felmerülnek. Ezek a változások érintik a fogyatékkal élők költségvetését, érintik az önkormányzati költségvetés egyéb forrásait és érintik a kórházét is. Célszerű lenne akár a polgármesteri beszámolóban egy pontban megemlíteni, hogy mibe került és ki mit áldozott erre.

  Röst János: A szabadhegyi úttal kapcsolatban elmondanám, hogy a következő költségvetési módosításnál kerülnek átvezetésre, mert jelenleg a döntések még nem történtek meg.

  Szita László: A költségvetési rendeletmódosításhoz észrevételem szóban nincs, kiegészítést nem szeretnék tenni. A féléves beszámolóról mondanám el tapasztalataimat, illetve a felülvizsgálatról alkotott véleményemet. A 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról készült I. félévi tájékoztatót felülvizsgáltam. Négy területet érintettem a felülvizsgálat során. Az első a beszámoló összetétele, szerkezete. A második, ami felülvizsgálatra került, az adatok megbízhatósága, a harmadikban az előirányzatok módosítása, és ami nagyon fontos, a pénzügyi helyzet értékelése, elemzése. Törvényességi szempontból a legfontosabb az, hogy a polgármesternek az államháztartási törvény szerint minden év szeptember 15-ig el kell készíteni a testület részére a tájékoztatót. Ennek a polgármester úr eleget tett. Az államháztartási törvény azt mondja ki, hogy a költségvetés végrehajtását, időarányos alakulását a tájékoztatóban értékelni kell. Ezt kétféle módszerrel lehet megközelíteni. Egyrészt úgy, hogy a teljesítési adatokat a módosított előirányzathoz abszolút összegben lehet viszonyítani és az eltéréseket ki lehet mutatni, vagy pedig a teljesítési adatokat mind a bevételekre, mind a kiadásokra vonatkozóan a módosított előirányzathoz %-os arányban viszonyítjuk. Ilyenkor az időarányos alakuláshoz lehet viszonyítani a költségvetés végrehajtását. Ezek a tájékozatóban pillanatnyilag nem szerepelnek, csak az abszolút összegek. Azt tartanám a jövőben célszerűnek, ha a következőben erre sor kerülne. Az adatok megbízhatóságáról annyit mondanék, hogy a könyvelésre épültek. A tájékoztató 1. számú mellékletében többek között az ÁFA-visszatérítés összege egyszer a felhalmozási célú bevételek, a másik táblázatban pedig a működési bevételek között szerepelnek. Ezt egyértelműen a felhalmozási bevételek között kellene kimutatni. A pénzmaradvány elszámolásnál a módosított előirányzat és a tényleges pénzmaradvány között elég jelentős az eltérés. Ez elsősorban abból adódik, hogy az előirányzatok nem kerültek módosításra. Négyszer módosította a közgyűlés a költségvetését, ezt a rendeleten átvezették, ezek a rendeletmódosítások a törvényességi követelményeknek megfeleltek. Cserti úr is említette, hogy vannak előirányzat nélküli teljesítések, amit a mostani rendeletmódosítással lehet rendezni. Ezt a 3., 6. és 9. számú mellékletben tapasztaltam. A pénzügyi helyzet értékeléséhez szeretném hozzátenni, hogy az Önök előtt lévő adatok a június 30-i állapotban felelnek meg. Ebből tendenciákat lehet levonni. Az I. félév pénzügyi helyzetéről azt látom, hogy a költségvetés a végrehajtás során a saját bevételekből, az átvett pénzeszközökből, az állami támogatásokból finanszírozható volt, és ehhez hozzá kell tenni, hogy természetesen a folyószámlahitel is igénybevételre került. A likviditási problémákat mutatja az is, hogy igaz, hogy halmozottan szerepelnek mind a bevételek, mind a kiadások között, hogy 1,7 milliárd Ft hitel felvételére került sor, és ez a költségvetés bevételi és kiadási között szerepelnek. De ha így nézzük, akkor tulajdonképpen a költségvetés eladósodása nem indult be, de ugyanakkor viszont, ha a bevételek között megnézzük, akkor még szerepel egy vissza nem fizetett 330 millió Ft, ami viszont a hitelek növekedését. Természetesen ez év végére változhat. A finanszírozásról annyit mondanék, hogy úgy láttam, ha a költségvetés működési célú és a felhalmozási célú részét próbáljuk értékelni, akkor úgy látszik, hogy a működési költségvetés a bevételi oldalról az időarányosat meghaladóan teljesült, ugyanakkor a felhalmozási célú költségvetésben a bevételeknél látszik a probléma ugyanúgy mind az elmúlt évben, az ingatlanértékesítésekből és telekértékesítésekből tervezett bevételek nem folytak be. Ezek még változhatnak. A számok szerint az épületek, építmények és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésénél a teljesítés féléves szinten 6,1 % volt, ugyanakkor a földterületek értékesítésénél kicsit magasabb, 25,8 % állapítható meg. A II. félév során azt látszik, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani elsősorban a felhalmozási célú bevételek beszedésére. Annak ellenére, hogy a bevételek se folytak be a felhalmozás területén, szükség lenne egy takarékos, megfontoltabb gazdálkodásra elsősorban a működtetés, de a beruházások, felhalmozás terén. Az I. félévi tájékoztatót összességében elfogadásra tudom javasolni azzal, hogy nagyon fontos lenne, hogy a bevételek beszedésére és a takarékosabb gazdálkodásra az önkormányzat nagyobb figyelmet fordítson.

  Röst János: Megfontoljuk könyvvizsgáló úr tanácsait.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság. A rendeletmódosítást 4 igen és 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja. Az I. félévi tájékoztatót 4 igen és 3 tartózkodással elfogta a bizottság. A 6 %-osan realizálódott értékesítés elég riasztó. Ezen komolyan kellene változtatni. A tervezett felhalmozási és tőke jellegű bevételek is16 %-on realizálódtak. Az NSR milyen indokkal nem írta alá a szerződést az önkormányzat? Így a számla nem kerülhetett kibocsátásra. A Csengery úti iparterület értékesítése még mindig nem történt meg.

  Röst János: A Saubermacher céggel több tárgyalást folytattunk. Jelenleg is tárgyalás alatt van a téma. A szerződés nem jött létre, ilyen értelemben a bevétel nem tudott realizálódni. Ez egy másik napirendnek lesz a témája.

  Scháb György: A két napirendet összevontam szeretném elmondani a véleményemet. Elismerve a költségvetés által felmutatott ezévi eredményeket, néhány kritikai észrevételt tennék, illetve a várható alakulással kapcsolatban aggályomat fogalmazom meg. Az elmúlt évek gyakorlata nem változott a tekintetben, hogy nem megalapozott anyagok kerülnek a közgyűlés elé. Itt utalnék ismét a cashflo kimutatásra, amit minden egyes alkalommal kérek és továbbra sem szerepel a költségvetés mellett. Ilyen anyagokból nem lehet megfelelő döntéseket hozni az év hátralévő részében. A bevételek eddigi teljesülésének alakulásából talán nem túlzó, ha azt prognosztizáljuk, hogy az év hátralévő részében többször lesz még napirendi pont a költségvetési rendelet módosítása. Vannak olyan általános észrevételek az I. féléves értékelésben, amikkel nem tudok egyetérteni. Ilyen például az értékelés 5. oldalán található azon észrevétel, hogy a gazdaság teljesítményének növekedése esetén egy reális decemberi feltöltéssel számolva esélyünk lehet arra, hogy az éves előirányzat teljesülése megvalósuljon. Ez az iparűzési adóra vonatkozik. Egy kicsit aggályosnak tartom ezt a prognózist, és eddigi véleményeket kiegészíteném azzal, hogy nemcsak vagyonértékesítési oldalról, hanem adó oldalról is kicsit szkeptikus vagyok az éves tervszám várható alakulását illetően. Nem csak Nagykanizsán, hanem Magyarországon nem látom azt a gazdasági aktivitás növekedést, amire egy ilyen prognózist fel lehet építeni. Ebből adódóan hiányolok egy olyan forgatókönyvet, ami azt taglalná, hogy abban az esetben, ha az éves tervszámok nem valósulnak meg, akkor milyen forgatókönyv szerint kíván eljárni a város. Nem látom a hiteltáblát sem. Szintén érdekelne a 30 napon túli szállítói követelések egyenlege is. Ez is jelentősen befolyásolhatja a koncepciót. Mindent összevetve, a pozitívumok elismerése mellett aggályaim vannak, hogy az év végén jelentős takarékossági intézkedéseket kell esetleg bevezetni, mert a teljesülés nem fog oly mértékben megvalósulni, mint ahogy azt terveztük.

  Budai István: Mivel a két napirend összemosódott, az I. félévi végrehajtással kapcsolatban mondanám el a Pénzügyi Bizottság álláspontját. Egy részét Scháb úr elmondta, például a cashflo kérdésében, illetve felvetődött, hogy a tárgyi eszköz értékesítést jobban kellene menedzselni. Az örvendetes a számomra, hogy a működési bevételekből fejlesztünk, mert a korábbi években ez fordítva volt. Röst úr már adott választ, hogy az NSR-féle 37 millió Ft miért nem került aláírásra. Véleményem szerint egy kivárásos taktika. De vannak olyan információim is, hogy ma már a régi szeméttelepet az NSR nem is használja, hanem helyette magának kijelölt szemétlerakót, a gödrök betemetésével foglalkozik. Ezt meg kellene vizsgálni. A megfogalmazódtak kérdések, és az, hogy a II. félévben talán felpörögnek az események, talán az év végén egy jobb évről számolhatunk be.

  Cseresnyés Péter: A rendeletmódosítás magyarázó szövegrészében az található, hogy a behajthatatlan követelések törlését javaslatunk szerint a Polgármesteri Hivatal esetében a polgármester, az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti. Valami ellenőrzés, vagy utólagos kontroll lesz-e? Vizsgálja-e valaki, hogy a képződött behajthatatlan követelésnek van-e felelőse, és ha van felelős, akkor lesz-e ennek következményei? A féléves beszámolóval kapcsolatban kérdezném, hogy elemezte-e valaki, hogy mi az oka annak, hogy az ingatlanértékes ilyen mértékben elmaradt a tervtől? Van-e ennek felelőse? Ugyanez a kérdés felmerül bennem a bevételek 16 %-os realizációjával kapcsolatban. Mind a két esetben jó lenne megvizsgálni az, hogy mik az okok. Alpolgármester úr azt mondta, hogy az NSR bérleti díja azért nem folyt be, mert a szerződéskötés nem történt meg, és az volt a válasz, hogy miért nem történt meg, mert még folynak a tárgyalások. Jó lenne ezt lezárni. Valaki halogatja ennek az aláírását. Azt kellene kideríteni, hogy mi az oka ennek, és a megfelelő konzekvenciákat ebből a későbbiek során le kell vonni.

  Dr. Papp Judit: A fogyatékkal élők költözetése miatti többletköltségekkel kapcsolatban elmondanám, hogy történt egy előzetes egyeztetés, annak alapján úgy látjuk, hogy az utolsó negyedévben várható, hogy korrigálni kell az intézmény működési kiadásait, de hogy milyen mértékben, ezt még nem tudjuk. A hiteltáblát, a 30 napon túli szállítói követelés kimutatást valóban nem csatoltunk. Ez eddig nem volt része a féléves beszámolónak. Ha a közgyűlés úgy dönt, hogy bővebb tartalommal kívánja a beszámolókat megkapni, akkor kérem, erről döntsenek. A behajthatatlan követelésekkel kapcsolatban mondanám, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglalt esetekben végezhető el a behajthatatlan követelés leírása. Ezek az esetek a következők néhány fontosat kiemelve: a végrehajtási eljárás során nincs fedezet a követelés behajtására, vagy a felszámolási adósságrendezési eljárás során, illetve kisösszegű követelések tekintetében, ami most 80 eFt maximumot jelent, illetve amikor bíróság előtt nem érvényesíthető. Természetesen a hivatalban is és az intézményekben is a hivatalvezető és az intézményvezető vizsgálja, hogy felmerül-e jogosság a behajthatatlan követelés leírása során a törvényben foglalt feltételeknek megfelelően. Ez alapján intézkedik, amit a könyvvizsgáló is ellenőrzésével érinteni fog.

  Röst János: A vagyonértékesítéssel mi sem vagyunk megelégedve. A következő négy hónapra mindenképpen megpróbálunk egy olyan munkamegosztást elkészíttetni a kollégákkal, amely ezt egyrészt felgyorsítja, másrészt a lehetőségeken belül átcsoportosítják a bevételeket.

  Dr. Csákai Iván: A vagyonhasznosítással kapcsolatban javasolnám megvizsgálni azt, hogy ha a telek értékes, de a felépítmény annyira rossz állapotú, hogy az riasztja el a beruházó (Király u. 43-45.), nem érné-e meg ledózerolni az épületet és csak a telket értékesíteni. A költségvetésben a felújítások között szerepel a Teleki u. 3. szám alatti orvosi rendelő. Ez örömteli, hogy megvalósult. Remélem, hogy nem ez az utolsó ebben a ciklusban.

  Litter Nándor: A legutóbbi közgyűlésen tárgyaltuk az NSR-rel kapcsolatosan képviselendő álláspontot. Abban egyeztünk meg, hogy arra törekszünk, hogy a tulajdonrészünket növeljük a társaságon belül. Ebben nem tudtunk eddig megállapodni. Ők ahhoz kötik a társasági szerződés módosítását, hogy hosszú távú megállapodást kössünk először velük ebbe a kérdésben. Megpróbálni nyomást gyakorolni ránk a 37 millió Ft kifizetésével kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy rövid időn belül el tudjuk zárni ezeket a folyamatokat és január 1-jéig visszamenőleg megkapjuk az önkormányzatot illető részt.

  Scháb György: A 6., illetve 9. havi teljesülési számok között van-e érzékelhető különbség? Az ingatlanértékesítésre gondolok. Vagy 8. hó végi.

  Röst János: Nem tudunk erre válaszolni, ugyanis ilyen anyag nem készült. Nem ez a napirend tárgy. Hozzászólás hiányában lezárom a vitát.

  Cserti Tibor: Van különbség a 6. és 9. havi teljesítési adatok között. A működést illetően arányos, a vagyonértékesítést illetően maradt helyben az eredeti állapot, ott nem történt előrelépés. Egy rövid táblázat van egyébként információképpen Önök előtt.

  Röst János: A rendeleti javaslatról szavazunk. Az osztályvezető által előzetesen elmondott korrekciókat figyelembevéve.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  49/2003.(IX.3.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2003.(IX.2.) számú rendelete a 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Röst János: A 2003. I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról szavazunk.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  241/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003. évi költségvetés I. félévi beszámolójáról készült tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

   

   

   

 11. Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt-ben képviselendő önkormányzati koncepcióra (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A múlt évben a Vízmű vállalat Rt-vé alakult. Az átalakulás során szindikátusi szerződés és az alapító okirat elkészítésével alapozták meg a tevékenységet. Az azóta eltelt időszakban felhalmozódtak olyan tapasztalatok, amelyek mindenképpen értékelésre szorulnak. Az igazgatóság elindította az alapító okiratban és a szindikátusi szerződésben is célként meghatározott dolgozói részvény kibocsátását. A május 28-i közgyűlésen ebben az ügyben nemmel szavaztam, ezért kérem, hogy ezzel kapcsolatosan határozzuk meg azt az álláspontot, amit képviselnem kell a Vízmű közgyűlésén. Az anyagban szerepel, hogy egyéb más kérdések is felmerültek a dolgozói részvény meghatározáson kívül. Az egyik, hogy jelentős fejlesztések előtt áll a Vízmű, hiszen a rendszerek felújításra szorulnak. Elindítottunk a PHARE pályázatot, ahova 25 millió Ft-ot biztosítottunk a használati díjból. A pályázat kidolgozása folyamatban van, várhatóan év végéig elkészül. Amennyiben ez sikeres lesz, akkor jelentős változások fognak történni Nagykanizsa szennyvízhálózatának felújításában. Bizonyos anomáliákat tapasztaltunk a közműfejlesztési hozzájárulások szabályozását illetően. Egyrészt a mi szabályozásunkban nincs pontosan meghatározva az a tétel, hogy ha valaki egy nagyobb objektumot épít, és több rákötés van, akkor milyen hozzájárulást kell fizetnie, illetve előnyös lenne, ha az egy rendszeren lévő önkormányzatok egységesen szabályoznák a közműfejlesztési kérdéseket. A dolgozói részvénnyel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy nagyon alapos és körültekintő döntésre van szükség, hiszen egyrészt ez szerepelt az alapító okiratban, másrészt a dolgozók képviselői, illetve maguk a dolgozók is várják, hogy dolgozói részvény kerüljön kibocsátásra. Ez nem igazán előnyös az önkormányzat számára. Meggyőződésem, hogy a dolgozók részére is tudunk ajánlani olyan megoldásokat, amelyek a dolgozói részvényekkel szemben előnyösebb konstrukciókat jelentenének. Ezt tartalmazza ez az anyag. Ennek érdekében a dolgozók képviselőjével, a szakszervezeti titkárra folytattam egy előzetes egyeztetést. Tegnap érkezett egy válasz, hogy az ott megismert egyéb megoldásokat – amely természetesen a Vízmű költségeinek a terhére történnének – nem fogadják el. Tovább kell egyeztetni és mind a két fél számára elfogadható megoldásokat kell keresni. További sarkalatos kérdés, hogy ha olyan terveket határoznánk meg a Vízmű részére, amelyek nyereséget is tartalmaznának, így forrásokat tudnánk teremteni a szükséges felújításokra, beruházásokra. Ezt úgy kellene meghatározni, hogy ez a nyereségtartalom egy üzleti terv időszakában lehetőséget biztosítson a szükséges fejlesztéseknek a finanszírozására.

Papp Péter Pál: Mivel a bizottsági ülés előtt került kiosztásra az üzemeltetői szerződés, ezért a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság úgy döntött, hogy érdemben az üzemeltetői szerződést nem tárgyalta, sem el nem utasította, sem el nem fogadta. A határozati javaslat 2. pontjában szereplő víziközmű fejlesztési hozzájárulás megállapítási, beszedési és elszámolási rendjének felülvizsgálatát és az ehhez kapcsolódó rendeletmódosítás aktualitását elfogadja, egyhangúlag támogatja a bizottság. A határozati javaslat 1. pontjában szereplő, az alapító okirat 6.6. pontjának részét képező dolgozói részvény című fejezet módosításával, bevezetésével kapcsolatosan a bizottság egyhangú véleményt részlegesen tudott alkotni. Egyhangú vélemény volt az, hogy az előterjesztett formában történő bevezetéssel nem ért egyet. Az, hogy mi legyen a következő lépcső, hogy egyértelműen mondjuk azt, hogy nem értünk vele egyet, és nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, vagy felkérjük a polgármester urat, hogy további tárgyalásokat folytasson a tulajdonostársakkal, a Vízmű Rt. dolgozóival, érdekképviseleti szerveivel és menedzsmentjével, vagy ezeket a tárgyalásokat egy önkormányzat által létrehozott ad hoc bizottság folytassa le, ezek között a szavazatok megoszlottak, egyik alternatíva sem kapta meg a többséget.

Dr. Fodor Csaba: Az ügyrendi javaslatom az, hogy a közgyűlés az 1. határozati javaslatot ne tárgyalja, mivel a már kidolgozott javaslattal nem értünk egyet, míg az, amit ajánlunk helyette, arra azt mondjuk, hogy majd meglátjuk. Ezt ma a közgyűlés ne tárgyalja, halassza el. Ma információ hiányában felelősen döntést nem fogunk tudni hozni. Kérem, döntsünk arra, hogy tárgyaljuk-e vagy ne az 1. határozati javaslatot.

Kelemen Z. Pál: Tiszteletben tartom Fodor úr véleményét, lényegében közel áll az én véleményemhez. Nekem erre van módosító javaslatom. Tárgyalhatjuk a dolgot, de az 1. határozati pontot szeretném módosítani másféleképpen, ami nem üti azt, amit Fodor Csaba mondott.

Litter Nándor: Ügyrendi javaslatról döntünk. Nem támogatom a javaslatot. Fodor Csaba javaslatáról döntünk, hogy az 1. határozati pontról most ne hozzunk döntést.

 

A közgyűlés 9 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Kelemen Z. Pál: Amikor ezt a koncepciót több képviselőtársaimmal átnéztük, voltak bizonyos szempontok, ami szerint értékeltük. Például ne járjon további vízdíjemelkedéssel, érvényesüljön a tulajdonosi érdek, ami lényében azonos az 1. ponttal, de gazdaságival is társul. A Vízmű munkavállalóinak érdeke is messzemenően érvényesüljön és a Vízmű hatékonysága növekedjen szolgáltatói és gazdasági viszonylatban. Külön tárgyaltuk az alapító okirat 6.6. pontját, az volt az alapelv, hogy nem lehetünk demagógok, egyoldali szemléletűek, és nem lehetünk türelmetlenek egy ilyen kérdés megoldásában, mikor közös érdekünk, hogy a Vízmű dolgozóinak jogos érdeke is érvényesüljön a döntéssel kapcsolatban. Ezért a határozati javaslat 1. pontjára módosító indítvány tennék: ….. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Rt. Alapító Okirat 6.6. fejezetéből egy megfontolt, kiérlelt, lehetőség szerint konszenzuson alapuló döntés érdekében az összes érintett bevonásával (tulajdonosok, munkavállalók, igazgatóság vagy menedzsment). A tárgyalásokon, az egyeztetéseken vegyenek részt az illetékes szakbizottságok elnökei (Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság). Határidő: folyamatos, felelős: Litter Nándor, Budai István, Papp Péter és Tóth László. Kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot, mert sokféle érdek ügyködik az alapító okirat 6.6. pontja körül, és nem hozhatunk olyan határozatot, amely ellentétes a tulajdonos érdekével, és nem védjük meg a munkavállalókat.

Litter Nándor: Az 1. határozati pont második bekezdését nem érintette a javaslat. Azt továbbra is elfogadásra javasolja képviselő úr. Támogatom Kelemen úr javaslatát. Ez azt biztosítja, hogy az elmúlt években bekövetkezett vagyonvesztést figyelembevéve tudunk olyan megoldásokat keresni, amik mindkét félnek az érdekeit szolgálja. A dolgozói érdekképviseletek, a munkavállalók megismerjék azt az elképzelést, amit mi gondolunk a dolgozói részvény helyett. Ennek alapos ismeretében tudják kialakítani álláspontjukat. Rendkívül fontos, hogy egyeztetnünk kell a többi önkormányzattal, hiszen Nagykanizsának a korábbi 80 %-hoz képest most csak 47 %-os tulajdonrésze van, és majdnem minden döntés 80 %-ban hozható meg.

György Pál: Az előterjesztés 2. oldalán szerepel az, hogy így a különböző egyéb vállalkozási területeken, mint csatornaépítés, vízhálózat építés területén elért árbevétel nyeresége nem a tulajdonos döntése alapján kerül felhasználásra. Ebből az következik, hogy ezen területen jelentkező munkákat a Vízmű végzi. Az a véleményem, örülnék, ha a határozati javaslatok közé felvennék, hogy egy szolgáltató társaságnak nem feltétlenül fontos kivitelező csapatokat fenntartani, hiszen számos ilyen társaság működik a városban, a város környékén, ezeket a munkákat versenyhelyzetben el lehet végeztetni. Ha átlátható viszonyokat akarunk teremteni, akkor ezen csoportokból önálló vállalkozásokat kell szervezni, akár olyanokat, amelyek a Vízmű tulajdonában vannak, akár privatizálni ezeket. Kérem, hogy a koncepciót ezzel egészítsük ki. Az üzemeltetői szerződés II.4. pontban az utolsó mondat úgy szól, hogy az előzőekben felsorolt munkákat az üzemelő hálózaton csak a Vízmű Rt. végezheti. Milyen munkák ezek? Bekötések, felszerelések, kiváltások, összeköttetések, megszüntetések. Úgy látom, hogy ezek olyan munkák, amelyek a Vízmű felügyeletével, de nem biztos, hogy csak általa végezhetők. Más kivitelezői is végezheti ezeket. Ennek a mondatnak az elhagyását javaslom a szerződésből. A VI.4. pont azt mondja, hogy az önkormányzat a viziközművek bővítési beruházásainak és felújítási munkáinak bonyolítására, indokolt esetben pályázat írhat ki. Mi az indokolt eset? Ez a kitételt itt teljesen felesleges. Javaslom, hogy az “indokolt esetben” két szó legyen elhagyva. Tehát pályázatot ír ki. Pályázat alapján történjenek ezek a munkák. A VII.5. pont: a felújításnak minősülő sürgős hibaelhárítások szükségességét, teljesítését bármikor ellenőrizheti az önkormányzat. Milyen az a felújításnak minősülő sürgős hibaelhárítás? Itt fogalomzavar van, kérem feloldani. IX.2. pont második mondata azt tartalmazza, hogy az önkormányzatnak lehetősége van az amortizáció mértékén felüli fejlesztésre is, amennyiben bővítő beruházásokat tervez megvalósítani. Ha minden felsorolnánk, hogy az önkormányzatnak mi mindenre van lehetősége, még 20 oldalt hozzácsatolnánk ehhez a szerződéshez. Ez a mondat felesleges. X.1. pont második mondata szerint a szolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő üzemeltető ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet nyújtson. Milyen kategória a működéshez szükséges nyereség? Szerintem ilyen nincs. Ezt is pontosítani kell. Működési nyereség lehet. A X.8. pont szerint a szerződő felek rögzítik, hogy a szennyvízbírság fedezete a csatornadíj. Ezt kérem megmagyarázni.

Litter Nándor: Amit beszed a Vízmű, annak a terhére kell ezt kigazdálkodni.

György Pál: A Vízmű szennyvízbírságot fizet? Akkor ezt kérem pontosítani.

Zajzon Imre: A Vízmű nagy építési csapata 12 főből áll, ami a szükséges hibaelhárításokat, illetve kiváltási munkákat végeznek. Nem ragaszkodunk minden munkához. Az ott képződő nyereség a veszteséges vízágazatnak a kompenzálására szolgál. A szerződés II.4. pont: ez azért került be, hiszen arra garancia, hogy milyen fertőzést okozhat egy külső vállalkozó, ezt mi nem akarjuk felvállalni. Erre már volt sajnos példa. VII.5. ponttal kapcsolatban mondanám, hogy a felújítási szabályzatban le van írva, hogy mi minősül felújításnak, például egy szál csőnél a legkisebb gyártási hossznál nagyobb hosszúság már felújításnak minősül. Előre nem tudjuk megmondani, hogy felújítás lesz-e vagy sem, csak a munka során. IX.2. pont arról szól, hogy ha az önkormányzat úgy dönt, hogy a díjban nagyobb mértékű használati díjat akart érvényesíteni, mint ami az amortizáció mértéke, ezzel plusz forrásokhoz jut, erre lehetősége legyen. X.1. pont: a nyereség szót ki kell venni. A X.8. pont: A szennyvízbírság a társaságra kirótt szennyvízbírságot jelenti, amit a Környezetvédelmi Felügyelőség szab ki ránk abban az esetben, ha a tisztítótelepről eltávozó szennyvíz nem felel meg a határértékeknek. Van csatornabírság is, amit a mi javaslatunkra a jegyző szabhat ki. Ez Nagykanizsán az utóbbi években nem volt jellemző. A szennyvízbírság 30%-a a jelenlegi magyar szabályozás szerint visszakerül az önkormányzatokhoz.

Cserti Tibor: Meggyőződésem, hogy ha valaminek értelme lett volna, akkor annak igen, hogy szakbizottsági szinten tárgyaljuk az üzemeltetési szerződésről. Jó lett volna, ha elhalasztjuk az üzemtetői szerződés tárgyalást, és a bizottságok állásfoglalások ismeretében tűzhetnénk napirendre. Ha eddig kibírta ezt az egy évet, még pár hetet kibír. Ügyrendi javaslatom, hogy vegyük ezt le a napirendre, és mindenki adja be hozzá az észrevételeit.

Litter Nándor: A napirend részét képező üzemeltetői szerződést nem tárgyaljuk tovább. Mindenkit megkérek, hogy fogalmazza meg az észrevételeit, jutassa el Erdős Péterhez, illetve a következő közgyűlést megelőző bizottsági munkában ezt az anyagot meg tudja tárgyalni.

Cserti Tibor: A 2. határozati ponttal kapcsolatban szerintem konszenzus van. Fokozottan szolgálja Nagykanizsa városban a beruházók érdekeit, világos feltételrendszert teremt, de védi a Vízművet is a végrehajtással kapcsolatosan. Ennek a soron kívüli előkészítését is javaslom határidő kiszabásával. Úgy gondolom, hogy ehhez két hónap elegendő. Az alapító okirat módosítása valószínűleg nem ment végbe, egyoldalúan a város fagyasztani tudná. Akkor tudnánk konstruktívan ebben a kérdésben előbbre jutni, ha előremutató javaslatot fogalmaznánk meg. Nagyon konstruktívnak tartom a frakciónak azt a javaslatát és elfogadásra javaslom. Bízom benne, hogy megoldást fog hozni. A határozati javaslat második részével kapcsolatban szakmai észrevételem van, és nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez igazán helyes. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén a többségnek az volt a véleménye, ha nem kell, akkor nem muszáj az államot is nyereségoldalról támogatni, a feladatokat úgy is meg lehet oldani, hogy az üzleti terv elfogadásakor befeszítjük a céget, kemény, de teljesíthető feladatsor elé állítjuk, és ennek alapján a tervezett beruházásokat, felújításokat megoldjuk. Ugyanazt a célt egy hatékonyabb formában is el lehet érni.

Röst János: Amikor az előző közgyűlés ezt a döntését meghozta, akkor egy nagyon sikeres átalakulást mondhatunk magunkénak, konszenzus volt a pártok között a kérdésben. Nyilvánvaló, hogy kompromisszumra kell törekedni a kistelepülésekkel, hiszen ők attól féltek, hogy ha Nagykanizsa 80 % körüli tulajdonrésszel bír az Rt-ben, teljes mértékbe ki vannak szolgáltatva. Ilyen értelemben alakult ki a 47,5 %-os nagykanizsai tulajdonrész. Ez arra elég, hogy a véleményét, akaratát keresztül vihesse olyan módon, hogy ha változtatást kívánnak elérni akár a szindikátusi szerződésben, akár az alapító okiratban. Arra viszont nem elég, hogy a saját véleményét átvigye. Arra kell törekednünk, hogy megnyerjük a társtelepüléseket arra, hogy támogassák az önkormányzat véleményét, illetve akaratát. A szindikátusi szerződésben szerepelt, hogy 5 évig nem kíván osztalékot fizetni a részvénytársaság. Ennek az volt a célja, hogy úgy is lehet fejleszteni, hogy nem fizetünk osztalékot, hanem az üzleti tervnél úgy határozzuk meg a feladatokat, hogy azok a fejlesztések, amik a tulajdonost érintik, megvalósuljanak. Ilyen értelemben végig kell gondolni a 6 %-os nyereség elfogadtatását. Az anyag erre lehetőséget ad, hiszen úgy került megfogalmazásra, hogy “törekedjen a gazdálkodás tervezése üzleti terv jóváhagyása során az üzleti terv jóváhagyása során 6 %-os eszközarányos nyereség elfogadtatására. Ezt a polgármester úr hatáskörébe kell helyezni, hogy a tárgyalások során ezt el tudja érni. Javaslom a módosításokat Kelemen képviselő által elmondottak szerint elfogadni. A kimunkált szerződés a Vízművel konszenzust tartalmaz, vélhetőleg jelentős módosításon nem fog keresztülmenni. Én is javaslom, hogy a következő közgyűlésen tárgyaljuk.

Zakó László: Nem értek egyet semmi olyan törekvéssel, ami az önkormányzati befolyás csökkenésével jár együtt, tehát nem támogatom az 1. határozati javaslatnak azt a fajtáját sem, amely más módon kívánja az önkormányzat befolyását csökkenteni. Úgy gondolom, hogy az alapító okiratot, ha szükséges, lehet módosítani. Nem hiszem jó az, ha a víz fogyasztásának növelésével, vagy az árának emelésével hozzuk olyan helyzetbe a Rt. tulajdonosait, ami ellenhat. Akkor legyünk mi részvénytulajdonosok minél nagyobb mértékben. Nem támogatom a dolgozói részvény kibocsátását.

Cseresnyés Péter: Amennyiben Kelemen képviselő úr javaslatát elfogadjuk, akkor a további tárgyalások eredményét jelentő javaslat a közgyűlés elé fog kerülni?

Litter Nándor: Igen.

Cseresnyés Péter: Egyetértek az üzemeltetői szerződés levételével, mivel a külső bizottsági tagok csak hétfőn kapták meg az anyagot. Így nem lehet felelősen dönteni.

Litter Nándor: A szerződés egyszer már kiosztásra került. Akkor is levettük a napirendről, mivel nem volt megfelelően előkészítve. Abban némi módosítás történt. A tanulmányozásra lehetőség lett volna.

Dr. Kolonics Bálint: Támogatom, hogy az 1. pontot érdemben ne tárgyaljuk, véleményemet erről a bizottsági ülésen is kifejtettem. Az üzemeltető szerződéssel kapcsolatban elmondanám, hogy nyelvtanilag értelmezhetetlen a szerződés. Egy szerződés nem kerülhet úgy aláírásra, hogy már itt magyarázatra szorul. Jogvita esetén ezt ki és hogyan fogja magyarázni? Egyszerű magyarsággal és tiszta érthetőséggel meg kell fogalmazni vagy magyarázatot kell hozzá mellékelni.

Litter Nándor: Erre fogunk törekedni.

György Pál: Nem mindenre válaszolt a főmérnök úr, de most egy hónap áll rendelkezésre, hogy ezeket tisztázzuk.

Litter Nándor: Volt egy javaslata György úrnak, hogy törekedjünk arra, hogy támogassuk az önkormányzat részéről azt, hogy vállalkozásba adja a Vízmű a munkák egy részét. Tehát vállalkozási tevékenységet ne végezzen a Vízmű.

Zajzon Imre: Az említett 12 fős csapat gyakorlatilag a társaságnak azt a tartalékát képezi, hogy ha valamelyik tápvezetékünkön vagy nagyobb műtárgyunkon hiba van, akkor ne kelljen keresgélni, tehát gyors hibaelhárítással foglalkoznak.

Litter Nándor: Akkor az ezen kívüli beruházásokat, mint az Ipari Park területén végzett munkát ki végezte.

Zajzon Imre: A vízvezetéket mi csináltuk, a csatornát pedig kiadtuk vállalkozónak.

Litter Nándor: Kérem, hogy ismerje meg ennek a volumenét, és térjünk erre a kérdésre vissza. A harmadik határozati javaslatot törültük. Az 1. határozati javaslatban foglaltakat Kelemen Z. Pál elmondta. Megkérem, hogy újra olvassa fel.

Kelemen Z. Pál: ………… kezdeményezzen tárgyalásokat az Rt. Alapító Okirat 6.6. fejezetéről egy megfontolt, kiérlelt és lehetőség szerint konszenzuson alapuló döntés érdekében az összes érintett bevonásával (tulajdonosok, munkavállalók, igazgatóság). A tárgyalásokon és egyeztetéseken vegyenek részt az illetékes szakbizottságok elnöke (Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság). Határidő: folyamatos, felelős: Litter Nándor polgármester, Budai István, Papp Péter, Tóth László bizottsági elnök).

Litter Nándor: Ehhez kapcsolódik még a második bekezdés, ami a 6 %-os nyereség elfogadtatására irányul, mint cél. És ha vannak egyéb eszközöket, amiket nagyon nehéz érvényesíteni egy Rt-nél, megpróbálni, ha hatékonyabb eszközöket is találunk. Mielőtt erről döntenénk, az érdekképviselet képviseletében megjelent kolléga szeretne szólni.

Csapó István: Szeretném a kollektíva állásfoglalását felolvassam. A mai napon a Délzalai Vízmű Rt. üzemi tanácsa és szakszervezeti együttes ülést tartott, melyen tájékoztattam a testületek képviselőit a 2003. július 21-én a Polgármesteri Hivatalban polgármester úrral és Göndör István folytatott megbeszélésről. Ekkor Önök ismertették velem, hogy továbbra sem támogatják a dolgozói részvény bevezetését, hanem ehelyett valamilyen általunk még nem ismert, a Délzalai Vízmű Rt. által létrehozandó alapítványt javasolnak. Tisztelt Polgármester Úr! A Délzalai Vízmű Vállalat átalakítása során a Munkatörvénykönyve 65. § (3) bekezdés a.) pontjában foglalt üzemi tanács és szakszervezeti bizottsági véleményezési jogunkkal éltünk, és az átalakuláshoz hozzájárulásunkat adtuk. Véleményünk kialakításánál jelentős súllyal bírt az a tény, hogy az alapító okirat tervezet dolgozói részvény kibocsátást tartalmazta. Tisztelettel tájékoztatom arról, hogy az együttes üzemi tanács és szakszervezeti bizottsági ülés továbbra is ragaszkodik az alapító okiratban foglaltakhoz, melyet Nagykanizsa közgyűlése által felhatalmazott polgármester és valamennyi részvénytársasági polgármester aláírásával elfogadott.

Zajzon Imre: A 6 %-os nyereség tervezetéhez szeretnék néhány gondolatot elmondani. A szindikátusi szerződés a társaság első 5 éves időtartama alatt nem tervez nyereséget, és ezt írásban deklarálták.

Litter Nándor: Nem ez szerepel benne. Az szerepel, hogy a nyereség visszaforgatásra kerül, és osztalék nem kerül kifizetésére. Ez lényeges különbség.

Zajzon Imre: A társaság nyeresége és a közművek fejlesztése nem függ össze, mert a közművek fejlesztése a tulajdonos feladata, a társaság nyeresége pedig, ami a társaság gazdálkodásában elért nyereség. Ezért raktuk be a szerződésbe a magasabb használati díjat, mert mi szerencsésebbnek tartjuk, hogy inkább ezt a módszert válasszuk, mert így jóval nagyobb összeget tud majd az önkormányzat fejlesztésre fordítani.

Litter Nándor: Erre utalt Cserti úr, hogy egyéb módszerek is vannak, amivel ugyanezt a célt elérhetjük. Ezt a kiegészítést elfogadtuk.

Cseresnyés Péter: Ügyrendi javaslatom lenne. Ha jól értettem, akkor az 1. pont határozati javaslatának a két részét egyben szavaznánk meg. Javaslom különvenni.

Litter Nándor: Külön fogjuk venni. Szavazunk arról, amit Kelemen Z. Pál felolvasott.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Külön szavazunk a második bekezdésről azzal a megjegyzéssel, hogy vagy törekedni kell arra, hogy egyéb módszerekkel a használati díjnak a növelésével ugyanezeket a célokat elérjük, hogy nagyobb források álljanak rendelkezésre a szükséges fejlesztésekhez.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 2. határozati javaslatról.

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

242/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. közgyűlésén kezdeményezzen tárgyalásokat az Rt. Alapító Okirata “6.6. A dolgozói részvény” című fejezetéről egy megfontolt, kiérlelt és lehetőség szerint konszenzuson alapuló döntés érdekében az összes érintett bevonásával (tulajdonosok, munkavállalók, igazgatóság).
  2. A tárgyalásokon és egyeztetéseken vegyenek részt az illetékes szakbizottságok elnökei (Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság).

   Határidő: folyamatos

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Budai István bizottsági elnök

   Papp Péter bizottsági elnök

   Tóth László bizottsági elnök

  3. felhatalmazza a polgármestert, hogy törekedjen a gazdálkodás tervezése, az üzleti terv jóváhagyása során 6 %-os eszközarányos nyereség elfogadtatására, a vízdíjak rendkívüli emelkedése nélkül, vagy törekedni arra, hogy egyéb módszerekkel, például a használati díj növelésével érjük el a fejlesztésekhez szükséges források biztosítását.
  4. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  5. szükségesnek tartja a víziközmű fejlesztési hozzájárulás megállapítási, beszedési és elszámolási rendjének felülvizsgálatát, a helyi rendelet pontosítása érdekében szükséges mértékű módosítását, és az egy szolgáltatási területen lévők vonatkozásában egységes szabályok kialakítását.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 

 

 1. Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat létrehozása (írásban)

Előadó: Tóth László

 

Litter Nándor: Az SZDSZ és az MSZP frakciók támogatták azt, hogy könnyítéseket tegyünk azon szabályozásokon az SZMSZ-ben, amelyek lehetővé teszik, megkönnyítik a településrészi önkormányzatok létrehozását. Ezeket tavasszal átvezettük az SZMSZ-en. Ennek eredményeként megkezdődött Kiskanizsán a településrészi önkormányzat szerveződése. Az aláírásokat összegyűjtötték, és ennek megfelelően van itt az anyag.

Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a múlt szerdai ülésén megtárgyalta az előterjesztést és azt a határozatot hozta, hogy a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat 5 fővel alakuljon meg maximum. Akkor azt a feladatot kaptuk, hogy ellenőrizzük le a népesség-nyilvántartás helyi rendszerében, hogy megfelelnek-e az aláírások. Ezt ismertetném. A benyújtott íveken szereplő személyek, aláírások száma 697 db, a felülvizsgálat után hitelesnek elfogadott személyek, aláírások száma 553 db. Személyi azonosító hiánya, állandó lakcím hiánya, hibás adatok miatt el nem fogadott személyek, aláírások száma 144 db. Kiskanizsán 2003. augusztus 29-én választásra jogosultak száma 5133 fő. A rendeletünk úgy szabályozza ezt a kérdéskört, hogy 10 %-nak az aláírása kell, tehát megállapítjuk, hogy a hitelesnek elfogadott személyek száma 553 fő, szemben a minimálisan elfogadott 514-gyel, tehát érvényes a kezdeményezés.

Polai József: Számomra meglepetésként hatott, bár azon már túl voltunk, hogy az aláírásgyűjtés megtörtént és azonosultunk azzal a helyzettel, hogy lehet, hogy nem is kellett volna nekünk ezt elvégezni, hiszen a rendeletünk alapján mi már létrehoztuk a részönkormányzatunkat. Tekintettel arra, hogy korábban már, három évvel ezelőtt is működött, azt gondoljuk, hogy nem lett volna erre szükség, hiszen a részönkormányzat újraalakítása nem szükséges, az már egyszer létrejött, csak a tagjainak újraválasztása, jelölt állítása szükséges minden ciklusban, amikor ezt kezdeményezi a lakosság. Valami törvénysértés történhetett, hogy az SZMSZ-ből törölve lett az erre vonatkozó rész. Bár én is kerestem és a 26/2003.(IV.23.) számú rendeletünkben már alakítottuk, és itt nem találok olyan részt, ami át van húzva, de valami alapján mégis az történt, hogy a részönkormányzatra vonatkozó adatokat törölték, és ezért volt szükség arra, hogy újra aláírásgyűjtést kelljen kezdeményeznünk.

Dr. Kelemen Marcell: Volt egy korábbi SZMSZ, ami alapján az előző településrészi önkormányzat létrejött. Ez az SZMSZ úgy szólt, hogy a közgyűlés településrészi önkormányzatot hozhat létre az önkormányzati ciklus időtartamára. Ennek a zárórendelkezése úgy szólt, hogy a hatálybalépés előtt létrehozott településrészi önkormányzat működésére is ezen rendeletet kell alkalmazni. Ez 2001. március 13-án került elfogadásra, és azt követően kihirdetésre. Tehát a korábbi településrészi önkormányzat jogfolytonossága az önkormányzati választások megtörténtével megszűnt.

Polai József: Ez azt jelenti, hogy négyévenként újra kell ezt végigjárni? Szeretném már most arra felhívni a figyelmet, ha lehet, akkor e ciklus végén nem kellene megszüntetni, és akkor nem kellene újra ezt az utat végigjárni, csak a jelöltek felállítása és kiválasztása válik szükségessé. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az SZMSZ-ünk módosítása eléggé késői időpontra tevődött, tehát 6 hónapon belül kellett nekünk ezt megejteni, és bármennyire is mondhatjuk, hogy ketten, illetve hárman képviseljük Kiskanizsán, úgy gondoljuk, hogy az érdekeink képviseletében a lakosság úgy ítéli meg, hogy valamiféle hátrányt szenvedett Kiskanizsa az által, hogy tulajdonképpen már majdnem egy éve működik ez a testület és még csak most tudja felállítani a részönkormányzatot.

Dr. Kelemen Marcell: Szeretnék eloszlatni egy tévhitet. Bár a településrészi önkormányzatnak önkormányzat a neve, de nyilvánvaló, hogy ez nem egy önkormányzati jogokkal felruházott szervezet. Ez kb. azzal a státusszal azonos, mint a bizottság. Egy önkormányzat van Nagykanizsán, ez Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, és ez az önkormányzat gyakorolja az Alkotmányban és az Ötv-ben foglalt jogokat. A településrészi önkormányzat egyfajta képviselőtestület, amelynek tagja a településrészen megválasztott önkormányzati képviselő, valamint a helyi szabályok alapján oda beválasztott személyek. Mindazokat a jogokat gyakorolja, amellyel a közgyűlés ezt a szervet felhatalmazza, delegál számára jogokat, feladatokat és hatásköröket. Nyilvánvaló, hogy újabb és újabb közgyűlés létrejövetelekor, önkormányzati választáskor, ahogy a bizottságok létrehozataláról, megszüntetésükről is az SZMSZ-ben a közgyűlés rendelkezik, így a településrészi önkormányzat létéről vagy nem létéről is dönthet.

Litter Nándor: IV. 23-án fogadtuk el az SZMSZ-ünket, tehát ezt az aláírásgyűjtés már korábban is megtörténhetett volna. Akkortól készen álltunk arra, hogy létrejöjjön ez a településrészi önkormányzat.

Csordásné Láng Éva: A határozati javaslat kipontozott helyére és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsággal ellentétben szeretnénk, ha a Kiskanizsai Részönkormányzat 7 fővel alakulhatna meg. Mint kiderült, több mint 5000 választópolgára van Kiskanizsának, és így maximum 5 fővel vehetnének részt az egyébként nem képviselőtagokon kívül a kiskanizsai lakosok. A számok vonatkozásában elég furcsának tűnt az, hogy több mint 100 aláírás jogszerűtlen volt, az többségében abból adódott, hogy a személyi azonosító számukat nagyon sokan nem tudják, mert nincs meg nekik és helyette személyigazolvány számot írtak, amit természetesen nem fogadtak el a bizottság tagjai. Az, hogy ha 7 fővel alakul meg a részönkormányzat, a városnak többletköltséget nem jelent.

Polai József: Tóth Lászlótól szeretném megkérdezni, hogy a bizottság által javasolt 5 fős bizottságban szerepel-e már a két önkormányzati képviselő? Ha igen, akkor viszont én is kérném, hogy 7 főre módosuljon a részönkormányzat tagsága.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Egy vitatott kérdés van, hogy 5, illetve 7 fővel alakuljon meg a részönkormányzat. Jogszabályi akadálya nincs, hogy 7 fővel alakuljon meg. Ez a maximum. Ha a két helyi képviselő azt kéri, hogy 7 fővel alakuljon meg, akkor támogatnunk kell ezt a hatékonyabb működés érdekében is. Ennek megfelelően a határozati javaslatot szavazásra teszem fel. Tehát 7 fővel alakul meg a részönkormányzat. Az előterjesztő ezzel egyetért.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

243/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 7 fővel létrehozza a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzatot.

Területe:

Északról és Nyugatról: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási határa

Délről: a 033/9 hrsz-ú Öreg Erdő és a 016/1 hrsz-ú ingatlan Északi telekhatára

Keletről: a Principális csatorna tengelyvonala által határolt, illetve ezek által közrezárt terület.

A testület nem önkormányzati képviselő tagjaira jelöltet állítani 2003. október 10-ig lehet.

Felkéri a jegyzőt, hogy a jelöltállításról hirdetményt tegyen közzé a Zalai Hírlapban és a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban.

A közgyűlés a részönkormányzati testület vezetőjét és tagjait a 2003. októberi soros ülésén választja meg.

Határidő: a hirdetmény közzétételére: 2003. szeptember 12.

a részönkormányzati testület megválasztására: 2003. októberi soros ülés

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

Tóth László bizottsági elnök

 

 

Litter Nándor: Rendeleti javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja a következő rendeletet alkotja:

 

50/2003.(IX.3.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2003.(IX.3.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 43/2003.(VII.16.) és a 31/2003.(V.28.) számú rendelettel módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a BURSA Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozásra (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Bizottságunk megtárgyalta ezt a napirendi pontot és a határozati javaslatban szereplő 3.300.000 forint helyett 6.000.000 forint tervezését kéri bevenni. Indokaink: Eddig a BURSA ösztöndíj 2,3 mFt, a Hazavárunk ösztöndíj 4 milliós, a város tanulmányi ösztöndíja 1,8 millió, ez mintegy 8,1 millió. A “Hazavárunk” és a tanulmányi ösztöndíj közgyűlési határozat szerint megszűnt. Ugyanakkor szó volt arról , hogy ez kerüljön rá a BURSA ösztöndíjra, hiszen a nappalai tagozaton felsőfokon továbbtanuló nagykanizsai fiatalok megérdemelnék azt, hogy tudjuk támogatni őket. Tehát itt volt 8 mFt. Az I. félévi költségvetés beszámolójának 10. oldalán van egy kitétel, ahol úgy néz ki, hogy ennek az ösztöndíjnak már megvan a fedezete, illetve megvan más célra történő felhasználása. Azt kérném, hogy ez kerüljön ide és nem a 8 millió, 6 millió forint. Ebben minden bizottsági tag maximálisan egyetértve döntött. Azokat a feladatokat, amit itt kell megoldani a félévi beszámolónak a 10. oldalán úgy gondolom, hogy nem ebből kellene. A rendelet kiegészítését ma kaptuk meg. Azzal, hogy a 3.000 forint helyett csak 2.000 forint legyen a legalacsonyabb összeg, magam részéről nem értek egyet. A 3.000 forintot meghagynám. Nem értek egyet azzal sem, hogy az öregségi nyugdíjminimum 100 %-ában határoznák meg feltételként a juttatás összegét. Ez jelen pillanatban 21.800 forint. Ez nagyon minimális összeg. 150 %-ban kérném meghatározni az öregségi nyugdíj minimum az 1 főre jutó nettó jövedelmet.

Litter Nándor: Megfontolásra javaslom. Ha felemeljük 150 %-ra, akkor növekszik azoknak a köre, akik elvileg jogosultak erre, viszont a 2.000 forintot a javaslattól eltérően 3.000-nél próbálja megtartani. Tehát ott meg szűkíti a kört. A 3 milliót meg 6 millióra emeli.

Sajni József: Akkor maradjon a 3000.

Papp Péter Pál: A GVIB megtárgyalta az előterjesztést. Amiben egyetértettünk a bizottsági ülésen az, hogy az összeghatár a nyugdíjminimum 100 %-ában, hanem 150 %-ában legyen meghatározva. Azt, hogy mekkora forrás álljon rendelkezésre és, hogy 2,3 vagy 5.000 forint legyen, illetve 3, 3,3 vagy 6 mFt legyen az évente felosztható keret, ebben már a bizottság nem jutott egyik alternatívánál sem többségben.

Polai József: Mi is a 150 %-ot tudnánk támogatni. Javaslom, a 6 millió helyett 7 millió forintra a BURSA Hungarica keretét megállapítani.

György Pál: Sajnos az álláshirdetések túlnyomó többsége nem diplomás könyvtáros, mérnök, közgazdász, jogász keresésével van tele, hanem ács- állványozót, kőművest, maróst, esztergályost keresnek. Hogyha mi bővítjük tovább a körét azoknak, akiket bármilyen segítséggel olyan irányba vezérelünk, amilyen irány aztán zsákutcába vezet, mert kikerülve az életbe nem fog állást kapni, mint ahogyan már most sem kapnak állást nagyon sokan, akik felsőfokú végzettségűek, akkor véleményem szerint nem teszünk jót. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a jó képességű szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező fiatalokat ne támogassuk. Olyanoknak nem kell a zsebébe diplomát dugni erőszakkal, akik az élet más területén sokkal boldogabban és jobban megállnák a helyüket, akkor, ha megfelelő irányokat szabnának nekik felelős politikusaink.

Litter Nándor: Ez egy nagyon összetett társadalmi kérdés.

Dr. Kolonics Bálint: Szeretnék a fiatalokat itthon látni és a fiatal kvalifikált munkaerőt ebben a városban foglalkoztatni. Szeptember 2-a van. Eltelt egy nyár, ami időszak alatt frissen végzett fiatalok hagyták el az egyetemeket, főiskolákat és bizony kanizsai fiatalok. A többségétől sajnos azt kellett hallanom, hogy nem tudtak ebben a városban munkát találni. Azt szeretném kérni polgármester úrtól, hogy mindez kevés lesz, ha mi támogatjuk anyagilag a fiatalokat. Törekedjen eleget tenni a választási ígéreteinek és igenis, hogy olyan jelegű munkahelyeket teremtsen a városban, ami igenis, hogy a kvalifikált, jó és a magasan kvalifikált munkaerőt veszi fel és így a fiatalokat nemcsak támogatjuk, de utána foglalkoztatni tudjuk a saját városunkban és így a városunk előnyére is szolgál az Ő szellemi képességük.

Cseresnyés Péter: Szeretném azt, hogyha Nagykanizsa képviselőtestülete és a képviselői nem a diploma megszerzése ellen szólnának. Nem jó üzenet az, hogyha mi azt mondjuk, hogy nem kell feltétlen felsőoktatásban részt venni olyan fiataloknak, akik mondjuk tanulmányi eredményeik alapján viszont jogosultak lennének erre. Azt hiszem, hogy fiatalokat a felsőoktatásba, az iskolába beverni akaratuk ellenére nem lehet. Ne akarjuk meghatározni innét, hogy Nagykanizsáról hány fiatal megy főiskolára, vagy egyetemre.

Sajni József: Széchenyi Istvánnak van egy mondása: A kiművelt emberfők mennyisége egy országnak kisebb, vagy nagyobb szerencséje. Mi még nagyon sokára leszünk olyan helyzetben, hogy akár mezőgazdaságban, vagy iparban, vagy bármiben mi kitűnjünk, de lehet, hogy a szellemi teljesítményünkkel vihetjük még valamire ebben a nagy Európában. Segítsük Őket, hiszen kvalifikált munkaerőre van szükség leginkább.

György Pál: Itt többen vagy félreértették, vagy szándékosan félremagyarázzák az, amit én közvetíteni szerettem volna. Szó sincs arról, hogy a jó képességű és az odavaló fiatalok ne tanuljanak. Én a felsőfokú munkanélküliség termelése ellen emelek szót.

Szmodics Józsefné: A tavalyi évben közel 200 pályázat érkezett erre a szociális alapon pályázható ösztöndíjra. Ebből 76 pályázót tudunk támogatásban részesíteni és körülbelül 60 volt azoknak a száma, akit a pénzhiány miatt kellett elutasítani, holott jogosultak lettek volna a rendeletben megfogalmazottak alapján a támogatásra. Az kell tudni még a BURSA ösztöndíjról, hogy amennyit az önkormányzat támogatásra fordít, ugyanannyit kapnak még a felsőoktatásban tanuló diákok támogatásként a kormánytól.

Kelemen Z. Pál: SZMSZ szabályozza a hozzászólás tartalmát, a tárgytól való eltérést. Kérném a jövőben, ha tárgytól való eltérést észlel, figyelmeztesse a felszólalót.

Csordásné Láng Éva: Maximálisan támogatnám a 3000 forint minimál összeget. Pontosan az elmondottak miatt, hogy az állam ehhez ugyanannyival járul hozzá, tehát ilyen szempontból a gyereknek nem mindegy. Ha már ácsot képeszünk, akkor szeretném mondani, hogy nekik viszont 12.500 forint a képzési szerződés alapján a havi juttatásuk.

Nagy József György: Nem szabadba megfeledkezni azokról a fiatal felnőttekről sem, akik levelező tagozaton szeretnék a tanulmányaikat a felsőoktatásban elvégezni. Bejelenteném, hogy az idén a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat bűvköréből gyakorlatilag kikerült fiatal felnőttek, mintegy nyolcan kezdenék meg és kezdik meg a tanulmányaikat különböző felsőoktatási intézmények levelező tagozatán, és nagyon nehéz helyzetben vannak. Olyan jelentős tandíjakat kell fizetni, ami nagyon megszorítja a pénztárcájukat.

Zakó László: Az előttem hozzászólók némelyike úgy állította be ezt az ösztöndíjat, mint hogyha egyfajta brókerfizetés nagyságú lenne. Módosító javaslatom, hogy legalább értéke legyen ennek az ösztöndíjnak, amivel esetleg el tudjuk képzelni, hogy valakit a városunkhoz tudnunk kötni, 5.000 forint legyen. Támogatni fogom a magas összegű keretösszeg megszavazását.

Litter Nándor: Konkrét javaslata 5.000 forint. Módosító javaslatok szavazása következik. Tavaly 2.300.000 forint volt, ez most 6.000.000 forintra emelkedne az egyik javaslat szerint. Szavazzunk az 5.000 forintról, mint minimális összeg.

Sajni József: Osztályvezető asszony szerint, amennyiben magas az önkormányzati támogatás úgy nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem kapnak a BURSA-tól támogatást a gyerekek.

Szmodics Józsefné: Az előző rendeletben is úgy volt, hogy minimum 3.000 és maximum 5.000 forint, mert ehhez még megkapja a felsőoktatásban tanuló hallgató plusz annyit, akkor is 10.000 forintos havi támogatás és ahhoz még a tanulmányi ösztöndíjat is megkapja. Ha emeljük az adható összeget, akkor kevesebb tanulót tudunk támogatni.

Litter Nándor: Akkor szavazzunk először az összeg nagyságáról, arról, hogy 6.000.000 forintot fordítunk erre a célra.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ezekkel a módosításokkal kérem, szavazzunk a határozati javaslatról először, és 6.000.000 forint az önkormányzati rész.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

244/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzatnak az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2004. évi fordulójához való csatlakozással, az. 1. számú mellékletben szereplő Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyilatkozatot (2. számú melléklet) írja alá. A polgármester a 2004. évi költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 6.000.000 forintot tervezzen be.

Határidő: 2003. szeptember 30., 2004. március 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

Litter Nándor: Sajni József 3.000 forintos összegben javasolta meghatározni a minimális összeget. Kérem, erről szavazzunk. Én a magam részéről ezt nem támogatom.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Módosító javaslatként elhangzott, hogy ne az öregségi nyugdíj minimum 100 %-ban határozzuk meg ezt a jövedelemhatárt, hanem ennek 150 %-ban.

 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az előző módosításokat figyelembe véve döntünk a rendeletről. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

 

51/2003.(IX.3.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2003.(IX.3.) számú rendelete a 19/2002.(II.27.) számú rendelettel módosított 53/2000.(XI.29.) számú, a felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai fiataloknak adható szociális ösztöndíj szabályairól szóló (Bursa Hungarica) rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Az Alsószabadhegyi u. útburkolat felújítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 6 igen, 1 tartózkodással egyet ért.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. A bizottság nem az Alsószabadhegyi utca felújítása ellen van, de azt gondoljuk, hogy a felvázolt felületi kiegyenlítés azt csak teljesen tüneti kezelés. Egy-két hónap múlva gyakorlatilag tönkre fog menni. Utaltunk arra, hogy a Cseresznyés utca tavaly le lett aszfaltozva és miután az alépítménye olyan az utcának, már feltöredezik, gyakorlatilag megy tönkre. Úgy döntöttünk 7 igennel, hogy a szeptemberi közgyűlésig az előterjesztő kérjen árajánlatot a Szabadhegyi utca felújításának minél jobb minőségű és tartósabb elkészítésére.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

Papp Nándor: Azt gondolom, hogy először a bizottság módosító javaslatát kellene megszavazni. Jobb minőségű felületi lezárás legyen legalább.

 

Karmazin József: A bizottság kérésére kértünk árajánlatot. 5 cm-es aszfaltréteg beépítésével, kátyúzással és padkarendezéssel 6,7 mFt bruttó összeg a teljes költség.

 

 

Gáspár András: A két kategória nem összehasonlítható. Ha a közgyűlés erre talál fedezetet, mindenképpen a kátyúzás, kiegyenlítés és az 5 cm aszfaltréteg a javaslatom. A két árajánlat között nem akkora az eltérés, hogy az elsőt szabadjon megcsinálni. Én a másodikat javaslom.

Karmazin József: Forrást megjelöltük az eredeti határozatban.

Litter Nándor: De itt egy magasabb összegről van szó.

Karmazin József: Nem tudom, hogy az rendelkezésre áll-e még.

Litter Nándor. A forrás rendelkezésre áll ugyanezen a soron, ami itt megjelölésre került. Szakértői vélemény alapján javaslom, hogy a második változatot fogadjuk el. Kérem, szavazzunk a módosító javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

245/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Alsószabadhegyi u. legfeljebb 6.602.400 Ft összegű útfelújításával. A meghatározott műszaki tartalomra ismételt kivitelezői ajánlatokat kell kérni. A költségek megoszlása: lakossági hozzájárulás: 1.000.000 Ft, Papp Péter önkormányzati képviselő keretéből: 400.000 Ft, a normatív állami támogatások visszafizetése keretből 5.202.400 Ft. Felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés megkötésére, miután az 1 millió forintot a lakók az önkormányzat számlájára befizették.

Határidő: 2003. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Szakosított Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: Egy rövid kiegészítést tennék. Az Alapító Okirat módosításában a közterület jelölése a mellékletben átvezetésre került, de sajnos a főokiratban kimaradt. Kérem a közgyűlést, hogy az egységbe szerkesztett Alapító Okirat 11. pontját is módosítsák, mely arra vonatkozik, hogy alap és szakellátás esetében is az intézmény kötelezően ellátandó működési területe kizárólag Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területe. Ahhoz járuljanak hozzá, hogy a Polgármester úr és a Jegyző úr már a javítottat írják alá.

  Litter Nándor: Még mielőtt szavaznánk, szeretném köszönetemet kifejezni a kórháznak valamennyiünk nevében, hogy közreműködő és együttműködő volt a fogyatékosok elhelyezésével kapcsolatosan. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról a módosításokat figyelembe véve.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

  246/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szakosított Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását – az elhangozott módosításokat figyelembevéve – elfogadja.

  Felkéri a Polgármestert, hogy a módosítások Alapító Okiratában történő átvezetéséről gondoskodjon.

  Határidő: 2003. szeptember 2.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

   

   

 3. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a Keleti városrészt érintő járda és kerékpárút építésére vonatkozóan (írásban)
 4.  

  Litter Nándor: Bizottsági szakaszba utaljuk a képviselői indítványt. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  247/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Halász Gyula képviselőnek a Keleti városrészt érintő járda és kerékpárút építésére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására valamennyi bizottságát felkéri.

  Határidő: 2003. szeptember 30.

  Felelős : Valamennyi bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

   

   

 5. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a Magyar Plakát Múzeum létesítésére vonatkozóan (írásban)
 6.  

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy bizottsági szakaszba helyezzük.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  248/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Halász Gyula képviselőnek a Magyar Plakát Múzeum létesítésére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására valamennyi bizottságát felkéri.

  Határidő: 2003. szeptember 30.

  Felelős : Valamennyi bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

   

  Halász Gyula: A “Hozomány Program”-mal kapcsolatban kértem a napirend elnapolását. Indokom, hogy június 26-ra polgármester úr kiszignálta a hivatal munkatársának az írásbeli vélemények kérését, ami ez idáig nem történt meg. A hivatal munkatársával én konzultáltam, hogy ezt pótolják és ezért kértem azt, hogy a következő közgyűlésre kerüljön be ez a téma. Nem az én saját javaslatomról, véleményemről van szó, hanem azoknak az intézményeknek, személyeknek a véleményéről, akik meghatározóak Nagykanizsa városában.

  Litter Nándor: Ennek megfelelően fogjuk végrehajtani.

  Röst János: Arra kérem Halász Gyulát, hogy módosítsa a véleményét. Ha most nem helyezzük bizottsági szakaszba, akkor ezt csak a következő közgyűlésen tehetjük meg. Az jelenti, hogy még egy közgyűlést meg kell várni ahhoz, hogy tárgyalhassuk. Javaslom, hogy helyezzük ugyanúgy bizottsági szakaszba és a bizottság akkor tárgyalja, ha megvan már az írásos vélemény.

  Halász Gyula: Elfogadom alpolgármester úr javaslatát

  Litter Nándor: Mivel ezt már levettük az elején a napirendek közül, ezért az eredeti változat szerint folytatjuk a munkát.

   

   

 7. Stróber Gábor képviselő önálló indítványa MAORT ltp. építésügyi korlátozásának felülvizsgálatára vonatkozóan (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: Bizottságunk 2 igen, 5 nem szavazattal elutasította a javaslatot.

  Stróber Gábor: Tudott dolog, hogy a MAORT lakótelepen két tábor alakult ki. Az egyik, aki változtatásokat kezdeményezett a másik pedig, aki a konzervatív oldalt képviseli. Kezdeményeztem, hogy hívjunk össze egy beszélgetést. Ez megtörtént. 10 fő jelentős fajsúlyú személy jött össze. Ott született az a döntés, hogy próbálkozzunk meg ezzel a demokratikus módszerrel, hogy összehozunk egy szakértőkből álló bizottságot, aki tegyen esetleg javaslatot az újonnan beköltözők és a régiek közül is, akik kérik, hogy az életkörülményeik javuljanak. A bizottság döntését tudomásul veszem.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  249/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egy szakértőből álló állandó bizottság felállítását – amely a MAORT-telep fejleszthetőségét hivatott engedélyezni és szankcionálásra javaslatot tenni – elutasítja.

   

   

 9. Javaslat a 4381/1 hrsz. ingatlant terhelő jelzálogjog áthelyezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Schmidt László: Az Ipari Park előközművesítése során elnyert pályázati összeg másfélszereséig a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács, illetve a Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium jelzálogot jegyeztetett be az Ipari Park 1/A ütemére, tehát az Inkey Kápolna területére. Ezzel a jelzálogjoggal az ingatlanokat továbbértékesíteni sajnos nem tudjuk. Történtek lépések ennek a jelzálognak az áthelyezésére, illetve bankgaranciával történő kiváltásra, azonban a pénzintézet által közöltek szerint a bankgaranciát is csak úgy tudják biztosítani, hogyha ingatlanfedezettel történik ennek a jelzálognak a megoldása. Mi úgy gondoltuk, ha már mindenképpen más ingatlant kell felajánlani, amire át lehet tenni ezt a jelzálogot, hogy egyáltalán értékesíthetők legyenek ezek az ingatlanok, célszerűbb ezt már a bankgarancia felhasználása nélkül megtenni, mert akkor külön pluszban nem kell fizetnünk. Így viszont a telekosztási részek és ez a dolog egyben el tudnak készülni. Lehetőség nyílik arra, hogy az eddig megkötött adásvételi előszerződéseket adásvételi szerződésként fordítsuk át.

Bicsák Miklós: Mire várható, hogy a vállalkozások elkezdhetik valóban a saját érdemi munkájukat a telkeken?

Scmidt László: Azon vagyunk, hogy minél előbb felgyorsítsuk ezeket a folyamatokat. Itt a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsnak kell még egy döntése. A telekosztási részek tulajdonképpen készen vannak. A bejegyzési procedúra egy-két napon belül megoldható. Nagyon bízom benne, hogy szeptember 30-ig a végleges adásvételi szerződések meg tudnak köttetni.

Papp Péter Pál: A GVB támogatja a jelzálogjog áthelyezést.

Litter Nándor: Mivel több hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

250/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Park 4381/1 hrsz. ingatlant terhelő 36.829.500 Ft értékű jelzálog Nagykanizsa, Arany J. u. 5-7 számú, 918/1 és 964 hrsz-ú ingatlanokra történő áthelyezésével egyetért, támogatja és egyben az ingatlanok hasznosítására vonatkozó 139/2003.(IV.23.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Felkéri a Polgármestert, hogy a jelzálogjog átvezetéséhez szükséges lépéseket tegye meg a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács felé.

Határidő: 2003. szeptember 10.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

 

 

 1. Önrész biztosítása a szelektív hulladékgyűjtő szigetek bővítésére benyújtott pályázathoz (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyetért a határozati javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy megbízza a polgármestert azzal, hogy a szemétszállítással megbízott szolgáltatóval a bérleti szerződést kösse meg. Ennek ez a folytatása.

Dr. Horváth György: Dicséretes a szándék. Arra hívnám a figyelmet, több helyről jelentkezett igény erre, hogy legyen valamilyen közvélemény-kutatás, hogy hol kerüljenek kialakításra ezek a szigetek.

Litter Nándor: Tehát az érintett képviselő bevonásával végezzenek a helyszínre vonatkozóan egy felmérést.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Röst János: A pályázat már nyert, a BM honlapján Nagykanizsa város mellett jelzésképpen az összeg fel van tüntetve.

Litter Nándor: Ennek megfelelően szavazzuk meg a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármester felhatalmazást kap a bérleti szerződés megkötésére, illetve, hogy a VIA Kanizsa, a szolgáltató közreműködésével és az érintett képviselő bevonásával meg kell határozni azokat a helyeket, ahova ezek az edények elhelyezésre kerülnek.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

251/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. támogatja a Belügyminisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázaton benyújtott kezdeményezést, 8 darab – a már meglévő típussal azonos – új hulladékgyűjtő sziget kialakítását. Biztosítja egyben a pályázat sikeres elnyerése esetén az önerőhöz szükséges 1.200.000.- Ft nettó pénzösszeget a 7/2003.(II.17) számú, a 2003. évi költségvetésről szóló rendeletében az Alsószabadhegyi utcai körforgalom kialakítására benyújtott pályázathoz önkormányzati saját erőként elkülönített pénzösszeg terhére.
  2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szemétszállítással megbízott szolgáltatóval a bérleti szerződést megkösse.
  3. egyetért azzal, hogy a VIA Kanizsa Kht., illetve a szolgáltató közreműködésével, a helyi önkormányzati képviselők bevonásával meg kell határozni az új hulladékgyűjtő szigetek kialakítására alkalmas helyszíneket.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kulbencz Ferenc osztályvezető)

 

 

 1. Gőcze Gyula fegyelmi ügyének megszüntetése

 

Litter Nándor: A kincstár vezetőjének fegyelmi ügyének megszüntetéséről kell határoznunk a reggeli órákban elmondottak szerint. Ehhez kapcsolódóan javaslom, hogy Némethné Rózner Ildikót bízzuk meg 2003. szeptember 3-től 2003. december 31-ig terjedő időszakra, a kincstár átszervezéséig, a hivatalba történő beintegrálásáig a kincstár vezetői feladatok ellátásával. Először a fegyelmi eljárás megszüntetéséről szavazunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Némethné Rózner Ildikó megbízását javaslom a holnapi naptól. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Döntenünk kell a megbízott vezető illetményéről. Javaslom, hogy azonos legyen Gőcze Gyula bérével, ami százötvenegynéhány ezer forint + a vezetői pótlék. Tehát azonos Gőcze Gyula illetményével. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

252/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstár vezetője, Gőcze Gyula ellen indított fegyelmi eljárást megszünteti, mivel időközben közalkalmazotti jogviszonya megszűnt.
  2. a Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstár vezetői feladatainak ellátásával 2003. szeptember 03-tól 2003. december 31-ig terjedő időszakra Némethné Rózner Ildikót bízza meg, illetményét a korábbi vezető illetményével azonos összegben állapítja meg.

Határidő: 2003. szeptember 3.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető)

 

 

 1. Javaslat a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Szmodics Józsefné: Az iskola alapító okiratában szerepel a közlekedés gépészeti szakmacsoport, csak nem a kötelező feladatai között. Az eddig nem oktatott szakmák támogatására az Oktatási Minisztérium, a Hírközlési Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési Intézet hirdetett pályázatot, és csak akkor tudják benyújtani szeptember 6-ig, ha az alapító okiratban a kötelező feladatokhoz kerül a közlekedés gépészeti szakmacsoportnál az autószerelő szak oktatása.

  Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el ennek megfelelően az előterjesztést.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  253/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Alapító Okiratának 10. pontját kiegészíti az alábbiak szerint:

  10. Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük)

  Kód

  Megnevezés

  80221-1

  Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

  Gépészeti szakmacsoport

  Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

  Mezőgazdasági szakmacsoport

  Autószerelő

  Felkéri a polgármestert a módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére.

  Határidő: 2003. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   

 3. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár Alapító Okiratának kiegészítésére (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Szmodics Józsefné: Szintén egy pályázat miatt szükséges a kiegészítés. A hátrányos munkaerő-piaci rétegek számára munkaerő-piaci kereslet és kínálat egymásra találása érdekében pályatanácsadás nyújtása. A feladat ellátása az önkormányzat felé semmiféle anyagi terhet nem jelent.

  Tóth László: Ez mennyire illik bele a könyvtár szolgáltatásai közé?

  Szmodics Józsefné: Az egyéb kiegészítő tevékenységek körébe belefér, mert ezt már korábban kérte a könyvtár. Ezt körbejártuk, hogy van-e valamilyen akadálya annak, hogy ez megtörténjen. Nincs akadálya.

  Litter Nándor: Úgy tudom, hogy jelenleg is végzi ezt a tevékenységet a könyvtár. Alapvetően számítógépes rendszereken keresztül nyújt ilyen szolgáltatást összekapcsolódva a Munkaügyi Központtal. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  254/2003.(IX.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Halis István Városi Könyvtár Alapító Okiratának 10 E pontját az alábbiakkal egészíti ki:

  Hátrányos munkaerő-piaci rétegek számára a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egymásra találása érdekében pályatanácsadás nyújtása.

  Felkéri a polgármestert a módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére.

  Határidő: 2003. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 5. A Thury téren GYISM pályázati pénzeszközök igénybevételével az EU-szabványoknak megfelelő új játszótér építése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Gáspár András: A pályázatot szeptember 15-ig kell benyújtani. Korábban pályáztunk a Thury térre. A környező gyermeklétesítmények és a jelentős gyalogos forgalom miatt itt célszerű elhelyezni. Katalógusból kell kiválasztanunk a pályázandó játszóteret. Mi tettünk egyre egy javaslatot, és ennek megfelelő összeget írtunk be az előterjesztésbe. Ehhez szükséges lenne egy döntés. Akkor tudunk pályázni, ha az önrészt az önkormányzat biztosítja.

Tóth László: Messzemenőkig támogatom a pályázatot. Nagykanizsai vállalkozó ebben a témakörben nem jöhet képbe, hogy szombathelyit kell megbízni?

Gáspár András: Van nagykanizsai vállalkozó. Háromféle kategória van, 300 m2 alatt, 300-700 Minden érdekeltnek m2-ig és 700 m2 feletti játszótérre. Egy nagykanizsai vállalkozó van, aki pályázott, a World 2000 Kft. Tőlük már eddig is vettünk nagyon jó minőségű játékokat. Csak nem került bele abba a katalógusba, ahonnan választani kell, illetve olyan kategóriába került be, amire nem szabad pályázni, 2.600 eFt az ő játszótere. A katalógus azt jelenti, hogy az abban szereplő játszóteret kell megépíteni. Az ár a kerítés megépítését nem tartalmazza, azt egy 500 eFt-os támogatásból, illetve a saját közcélú foglalkoztatásból a munkát adva hozzá próbáljuk azt elkészíteni.

Cserti Tibor: Módosítani kell a költségvetési rendeletet a következőképpen. A szelektív hulladékgyűjtésre nettó volt 1,2 mFt, bruttó 1,5 mFt. Azt mondtuk, hogy Szabadhegyre a 15 millió Ft-ból megmarad 10 mFt., akkor a maradék összeg nem teszi ki ennek a fedezetét. Tehát az a javaslatom, hogy Szabadhegyre 9.789 eFt-ot különítsünk el, és akkor pontosan futja a különbözet a játszótérhez szükséges önrészt.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Szavazzunk az 1. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A szabadhegyi út vonatkozásában Cserti úr javaslatát elfogadva 9.789-re módosul a korábban meghatározott 10 millió Ft. Kérem, hogy szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

255/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. A Thury téren megvalósítandó játszótér építési programmal egyetért. Felkéri a Via Kanizsa Kht. ügyvezetőjét, hogy a program megvalósítása érdekében készítse el az önkormányzat által benyújtandó pályázatot a GYISM által kiírt IFJ-JK-03 jelű pályázati felhívásra.
  2. Határidő: 2003. szeptember 15.

   Felelős : Gáspár András ügyvezető

  3. felhatalmazza a polgármestert a GYISM által kiírt IFJ-JK-03 jelű pályázati felhívásra készített pályázat aláírására. Az önkormányzat a program megvalósításához nyertes pályázat esetén 3.711.750 Ft saját erőt biztosít a 2003. évi költségvetés terhére. A fedezet forrása a 7. sz. főközlekedési út és Szabadhegyi út csomópont fel nem használt előirányzata.
  4. Határidő: 2003. szeptember 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  5. egyetért azzal, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására és jelen határozat 2. pontjában meghatározott önrész felhasználását követően a Szabadhegy – 7-es főút csomópont építés Közútkezelő Kht. részére történő felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata 9.789 eFt-ra módosul.

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Gáspár András ügyvezető

Dr. Papp Judit osztályvezető)

 1. Tájékoztató az ingyenes tanulói tankönyvtámogatás megvalósításának jogszabályi hátteréről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Szmodics Józsefné: Ebben az anyagban arról tájékoztatjuk Önöket, hogy kik és milyen formában jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra, illetve arról, hogy 9190 fő tanulói létszám alapján igényeltük le a 2.400 Ft/tanuló után járó normatív támogatást, és ebből 2727 főnek jár az ingyenes tankönyvellátás. Ez nem végleges adat, mert menet közben a rászorultságot igazolják, akkor biztosítani kell a jogszabályi feltételeknek megfelelően az ingyenes tankönyvellátást a tanulók számára. Három iskolában történt meg az, hogy előre előleget szedtek, mivel ki kellett egyenlíteni a tankönyvszállító számláját. Ezeknek a visszafizetése megtörtént, és így reméljük, hogy a szülők felháborodása is csökkent.

Sajni József: A tájékoztatót annyiban szeretném kiegészíteni, hogy szeretném kérni a városban lakó kedves szülőket, hogy legyenek türelemmel, hiszen az iskoláknak ez nagy munka, hiszen olyan szociális ellátásról van itt szó, amit odavarrtak az iskolák nyakába. Ez rendkívül nagy teher, és azzal a létszámmal, amivel minden iskola dolgozik, nem kis feladatot jelent. Eddig az volt a megszokott, hogy a tanulók valamilyen normatívát kaptak, és majdnem minden iskola egyenlő arányban a tanulók között ezt felosztotta. Jelenleg ez 2.400 Ft tanulónként. Ehhez jön még az, hogy a térítésmentesre jogosult létszám alapján minden tanuló 5.600 Ft kiegészítő támogatásban részesül, azt kapja meg az önkormányzat. Sajnos az 5.600 Ft nem elég arra, hogy ingyenes biztosítsák a tanulók számára a tankönyvet, ezért a rendelet értelmében a 2.400 Ft tanulónkénti támogatásból kell hozzátenni annyit, hogy a rászorulóknak az ingyenes tankönyve biztosított legyen, illetve akik ebbe a kategóriába esnek.

Ez a rendszer szerintem nem igazságos, de ezt az iskoláknak így kell végrehajtani.

Papp Nándor: Biztos, hogy a törvényben van bent, hogy jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül?

Szmodics Józsefné: Igen.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Kérem, fogadjuk el a tájékoztatót.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

256/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingyenes tanulói tankönyvtámogatás megvalósításának jogszabályi hátteréről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 16.25 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

2003. szeptember 30.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. szeptember 30-án (kedd) 20.50 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető, Erdős Péter mb. kabinetvezető, Gerencsér Tibor kabinetvezető, Deralits Balázs osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Hári László irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Gáspár András ügyvezető, Schmidt László ügyvezető, Kámán László igazgató, Némethné Rózner Ildikó mb. igazgató

 

 

Litter Nándor: Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt közgyűlés! Mindenkit tisztelettel köszöntök, egyrészt a vendégeinket, akik megtisztelték a közgyűlésünket, illetve Önöket, az önkormányzat tagjait, valamint a Hivatal munkatársait. Javaslom, hogy kezdjük meg a munkánkat. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Mielőtt a mai érdemi munkánkat megkezdenénk kihirdetem a ki nem hirdetett határozatokat.

 

Előterjesztés a gázközmű-vagyonnal összefüggésben az Önkormányzat részére átadott Magyar Államkötvények értékesítéséről

 

257/2003.(IX.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő 22.310.000 Ft névértékű Magyar Államkötvényt 98 %-os nettó árfolyamon, megnövelve a szeptember 2-ig felhalmozott kamattal, a nettó árfolyam 98,53 %-án (figyelembe véve az allokációs és az értékpapírszámla-nyitás költségeit is) értékesíti az ajánlattevő Magyarországi Volksbank Bank RT. részére.

Megbízza a polgármestert az eladással kapcsolatos szerződés aláírásával.

Határidő: 2003. szeptember 3.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

 

Litter Nándor: Napirendi pontok elfogadására kerül sor. A napirendi pontok kiegészítésére teszek javaslatot. Elég sok kiegészítő anyag van. Zárt ülésen javaslom megtárgyalni a Kitüntetési cím adományozása című előterjesztést, a Palini telkek értékesítésével kapcsolatos most kiosztott előterjesztést. Tárgyalnunk kell a Nagykanizsa rendőrkapitányával kapcsolatos előterjesztést, amelyet nyílt ülésen tárgyalunk. Halász Gyulának két önálló képviselői indítványa volt, ezeket tűzném napirendre. Következő téma “Információs technológia az általános iskolában” című pályázaton való részvétel. A bizottsági üléseken elhangzottak alapján különböző kiegészítő anyagokat adtunk ki önöknek, erre majd külön a napirendeknél felhívjuk a figyelmet. Javaslom, hogy a rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos anyagot a polgármesteri tájékoztató után tárgyaljuk, illetve kérés érkezett hozzám, hogy a Nagykanizsai építészeti értékek című anyagot is hozzuk előre, ezt az interpellációk után tárgyaljuk.

Sajni József: Kérném, hogy a 15. napirendi pontot szíveskedjen elsőnek venni, ugyanis a pályázat elkészítéséhez szükséges a közgyűlés határozata. Kérném, hogy a tájékoztatóban a 0. évfolyammal kapcsolatos téma kerüljön előre a jelenlévők okán.

Dr. Csákai Iván: Kérdést szeretnék feltenni a fekvőrendőrökkel kapcsolatban.

Dr. Kolonics Bálint: Két kérdést szeretnék feltenni peres eljárások címmel.

Halász Gyula: Egy kérdést szeretnék feltenni képviselői indítványok, interpellációk, kérdések írásban történő leadása utáni válaszokkal.

Zakó László: Napirend előtt szeretnék szólni a múlt heti Autómentes Nappal kapcsolatban.

Bicsák Miklós: A 2. napirendi pontnál Palinban továbbra is ázunk-fázunk három buszmegállóval kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Kelemen Z. Pál: Kérdést szeretnék feltenni, hogy meddig marad a krízispont a Hevesi úton?

Sajni József: A Csónakázó tónál lévő szánkópályával kapcsolatban szeretnék kérdést feltennei.

Polai József: Kérdésem lenne, hogy mi az elképzelés a jövőben a kiskanizsai Szent Flórián téri volt óvodával kapcsolatban illetve a kirendeltségi épület rossz állapotára való tekintettel készülődik-e valamilyen fejlesztés, tervezés az épülettel.

Vargovics József Árpádné: Kérdést szeretnék feltenni a sétálóutcával kapcsolatban.

Litter Nándor: Kérem, hogy az előbb elmondott módosításokkal és új napirendi pontokkal együtt szíveskedjenek elfogadni a napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város létszámcsökkentéseivel kapcsolatos kiadásokhoz. (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Javaslat az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotására (írásban)
 8. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 9. Interpellációk, kérdések (írásban)
 10. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) sz. rendelet módosítására, Ipari Park területértékesítés során alkalmazható kedvezmények biztosításáról (írásban)
 11. Előadó: Litter Nándor polgármester

 12. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2003. (II. 17.) számú rendelet módosítására (írásban)
 13. Előadó: Litter Nándor polgármester

 14. Nagykanizsa, Kisfaludy u. - Csány u. Szemere u. - Ady u. által határolt tömb szabályozási terve és helyi építési szabályzata (írásban)
 15. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 16. Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb szabályozási terve és helyi építési szabályzata (írásban)
 17. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 18. Nagykanizsa, Alkotmány u.-4056 hrsz-ú út-vasút – 4089 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó rendezési tervi előírások hatályon kívül helyezése (írásban)
 19. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 20. Befektetői terület építési feltételeinek biztosítása (írásban)
 21. Előadó: Litter Nándor polgármester

 22. Városi Kórház “E” és “B” épület rekonstrukciója engedélyokirat jóváhagyása (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Fogyatékkal Élők Integrált Intézmény engedélyokirat jóváhagyása (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. Céltámogatással megvalósuló kórházi gép-műszer beszerzés engedélyokiratának jóváhagyása (írásban)
 27. Előadó: Litter Nándor polgármester

 28. Javaslat az egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer kialakítására (írásban)
 29. Előadó: Litter Nándor polgármester

 30. Javaslat a Közterület Felügyelet önálló intézményként való működtetésére (írásban)
 31. Előadó: Dr. Kelemen Marcell Jegyző

 32. Javaslat a jelentősebb városi rendezvények megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)
 33. Előadó: Litter Nándor polgármester

 34. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére vonatkozó ütemterv elkészítéséhez szakértő igénybevételére (írásban)
 35. Előadó: Litter Nándor polgármester

 36. Javaslat a Vécsey Zsigmond Általános Iskola és a Zrínyi Miklós Általános Iskola szervezeti összevonására. (írásban)
 37. Előadó: Litter Nándor polgármester

 38. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakáskoncepciójának elfogadására (írásban)
 39. Előadó: Litter Nándor polgármester

 40. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú Környezetvédelmi Programja (2004-2006.,2007., írásban)
 41. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 42. Beszámoló a Városi Kórház szakmai és gazdasági tevékenységéről (írásban)
 43. Előadó: Litter Nándor polgármester

 44. Tájékoztató a hulladéklerakó építés beruházás állásáról (írásban)
 45. Előadó: Litter Nándor polgármester

 46. Kanizsa Diákkosárlabda Klub NB I/B-s csapatának támogatási kérelme (írásban)
 47. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 48. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a “Hozomány program” újratárgyalására vonatkozóan (írásban)
 49. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a “Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím alapítására vonatkozóan (írásban)
 50. Halász Gyula képviselő önálló indítványa új buszváró létesítésére vonatkozóan (írásban)
 51. “Információs technológia az általános iskolákban” című pályázaton való részvétel (írásban)
 52. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 53. A Nagykanizsa, Fő u. 4. szám alatti társasházban található ingatlanrész értékesítése (írásban)
 54. Előadó: Litter Nándor polgármester

 55. A Nagykanizsa, Csengery u. 5. sz. alatti társasházban található ingatlanrész értékesítése (írásban)
 56. Előadó: Litter Nándor polgármester

 57. A volt Thúry György Laktanyában lévő portaépület értékesítése (írásban)
 58. Előadó: Litter Nándor polgármester

 59. Területértékesítés Nagykanizsa Palin Városrészben (írásban)
 60. Előadó: Litter Nándor polgármester

 61. Javaslat "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozására (írásban)
 62. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 63. Fellebbezések (írásban)

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A 0. évfolyammal kapcsolatosan kérem a tájékoztatást.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A múlt hétvégén dőlt el, hogy a 0. évfolyam milyen formában működhet. Öt középiskolánkból négy kéri az előévfolyam indítását, amihez tudni kell, hogy a meglévő, jóváhagyott osztályszámok terhére indul. A finanszírozásban a gimnáziumi normatíván felül 66 ezer forintot kap az önkormányzat.

Cserti Tibor: Ezzel kapcsolatban az a meggyőződésem, hogy nem állt az előterjesztő a helyzet magaslatán, a jó szándék mellett sem, amikor két esetben is a Zalai Hírlappal kapcsolatos bérleti konstrukcióról bennünket tájékoztat. Tessék csak elolvasni a 7. pontot. A Raco Hungária Kft. a másik dolog. Azt érzékelem ebből a tájékoztatásból, hogy mi mindent megtettünk, csak a másik fél nem lép. Úgy gondolom, hogy ezt a határozatot érdemben megint csak meg kellene ítélni, hogy fenntartjuk-e ezt az álláspontot. A 9. pontnál kérném a tájékoztatást, hogy elfogadta vagy sem.

Cseresnyés Péter: Az egyik polgármesteri tájékoztató kiegészítésben a Rozgonyi óvodának az alapító okirata a téma, ezzel szeretnék egy kérést megfogalmazni. Úgy tudom, hogy a Rozgonyi óvodához fog tartozni a konyha. A másik dolog az eredeti polgármesteri tájékoztatóban van a 7. oldalon a 7. pont. Örülök, hogy ez a munka meg fog indulni és ez hasznos lesz a városnak.

Kelemen Z. Pál: Megkaptuk a 0. évolyamról az előterjesztést, ez nem lehet része a polgármesteri tájékoztatónak, ez egy önálló napirendi pont. Ezt szívesen megszavazom. Ha ezt megtárgyaltuk, akkor térjünk rá a többire.

Litter Nándor: Megkérdezem Sajni urat, hogy ez volt a javaslata? Teljesült a kérés? Megkérdezem, hogy valakinek van-e kérdése a 0. évfolyammal kapcsolatban valakinek. Erről külön szavazzunk. Kérem a határozati javaslat első pontjára a szavazatukat.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozat javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Csákai Iván: Cseresnyés képviselőtársam felvetette a Raiffeisennel kapcsolatos dolgot, véleményem szerint megérdemelt volna ez a téma egy külön napirendi pontot. A 9. ponthoz kapcsolódva köszönjünk a tájékoztatást, hogy csak bérleti szerződést lehetett kötni a Bartók B. u. 6-ra. Május 27-ei határozata volt a közgyűlésnek. Ez előtt egy héttel még senki nem intézkedett semmiről. A Polgármesteri Hivatalban ez alatt az idő alatt mit csináltak? A 10. napirendi pontnál visszaköszön az, ami a Szent Imre utcai szociális otthonnal kapcsolatos, hogy annak idején az önkormányzat tulajdonba vehette volna az otthont.

Papp Nándor: Az 5. oldalon a 13. pontban úgy gondolom, hogy nem én voltam ennek a felelőse. Ennek ellenére a bizottságunk természetesen maximálisan támogatta a szobor felállítását.

Litter Nándor: A vitát lezárom, további hozzászólások nincsenek. A Raco Hungária kérdéskörre szeretnék válaszolni. A közgyűlési döntéseknek megfelelően az egyeztetések, tárgyalások megtörténtek. A cég gazdasági igazgatójával eljutottunk szinte a megegyezés határáig. Arról tájékoztatott minket, hogy a cég tulajdonosi körében változások álltak be és türelmünket kérte, hogy amíg a tulajdonosok áttekintik az ügyletet. Rendszeres a kapcsolatunk. Javaslom, hogy december 31-ig toljuk ki a végrehajtási határidőt. Raiffeisen szerződéssel kapcsolatosan ez egy együttműködés az önkormányzat és a Raiffeisen részéről. Hasonló szerződéseket másokkal is szeretnénk megkötni. Zalai Hírlappal kapcsolatban kérem Szűcs Mariannát, hogy segítsen.

Dr. Szűcs Marianna: A Zalai Hírlap Kft. ügye előrébb tart, mint ahogy itt szerepel. Az ÁFA-val kapcsolatosan egyeztettünk. Az, hogy erre a beszámításra lehetőség legyen, amit a közgyűlés is megszavazott, ezért a bérleti szerződést a Zalai Hírlap Kft-vel nem az IKI fogja kötni, hanem a hirdetéseket megrendelő önkormányzat. A szerződés már csak aláírásra vár.

Litter Nándor: Kérem, hogy a módosítást szövegszerűen írjuk le és kérem ide, hogy ennek megfelelően tudjunk szavazni. Rozgonyi óvoda ügyében kérem a választ.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A szervezeti és működési szabályzatban fekete-fehéren rögzíteni kell az együttműködés szabályait. Miután el is kezdtük az egyeztetést ebben a témakörben, remélem, hogy elegendő idő lesz december 31-ig hogy ennek a részleteit tisztázzuk.

Dr. Szűcs Marianna: A Bartók Béla u. 6. szám alatti üzlethelyiség értékesítésével kapcsolatban szeptember 15-ig kellett volna Pataki úrnak nyilatkozni, hogy a közgyűlés által megállapított 23 millió forint vételárat elfogadja-e. Pataki úr nyilatkozott, hogy nem fogadja el. Tehát nem jött létre a szerződés, a helyiséget azóta bérbeadás útján hasznosította az IKI. Az Existtel kapcsolatban összefoglalva a közgyűlés nem szavazta meg, hogy a polgármester úr aláírhatja a csereszerződést, ami már egyszer ugyan megköttetett talán ’92-ben. A közgyűlés nem szavazta meg, de a használati viszonyok ennek a csereszerződésnek megfelelően alakulnak, tehát mi használjuk a Zemplén u. 6 szám alatti két orvosi rendelőt, az Exist pedig használja a gyógyszertárat a Vasemberházban. Maradtak a tulajdoni viszonyok, mivel nem tudtuk megkötni a csereszerződést. Május óta nem jelölte meg az igényét összegszerűen. A használati viszonyok és a tulajdon viszonyok az önkormányzat érdekének megfelelően vannak.

Litter Nándor: Papp Nándor nevét tévesen tüntették fel, ott az én nevem kellene, hogy szerepeljen. Elnézést kérünk a tévedésért.

A határozathozatalra fog sor kerülni. Kérem, hogy szavazzunk az 1. határozati javaslatról

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 5. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 6. határozati javaslatról

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 7. határozati javaslatról. Cserti Tibor?

r

Cserti Tibor: Javaslom, hogy a határozati javaslat vége így hangozzék: “…Céltartalék pályázatokhoz önrész terhére biztosítja.”

Litter Nándor: Szavazzunk újra ezzel a korrekcióval!

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Raco Hungáriával kapcsolatos döntésünk a következő. A 141/2003. (IV.23.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2003. december 31-ig meghosszabbítjuk. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az eredeti 9. javaslat következik, mert a 8. kétszer szerepel a pótlólag és eredetileg kiosztott anyagok között. A Raiffeisen Ingatlan Rt következik. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 10. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 11. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Engedjék meg, hogy Vargovicsné által irányított testületnek köszönetemet fejezzem ki valamennyiünk nevében. A hétvégén Horvát napok voltak szombaton Nagykanizsán és a Zrinyíekről csodálatos előadásokat hallhattunk. A Zrínyi Gárda felvonult a városban. Nagyon impozáns volt a rendezvény és köszönjük a szervezést.

A kiegészítésben szereplő 8. következik. Támogatása VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht részére. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 14. határozati javaslat következik. Péterfy Sándor Általános Iskola. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az eredeti 12. határozati javaslat következik. Kérem, szavazzunk először Cserti úr javaslatára, hogy tudomásul vesszük Czobor Zoltán lemondását.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk, hogy a GVB külsős tagjának Katz Rudolfot megválasztjuk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 15. határozati javaslatról.

Papp Péter Pál: Kérem, hogy a 8. határozati javaslatnál szerepeljen, hogy az érintett lakosság a felújításhoz 1.000.000 Ft összeggel járult hozzá.

Litter Nándor: Kérem a jegyzőkönyvvezetőket, hogy ezzel egészítsék ki majd a szöveget. Kérem, szavazzunk akkor a 15. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 16. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 17. határozati javaslatról, annyi módosítással, hogy Sajni József úr helyett Röst János alpolgármester úr és a Horvát Kisebbségi Önkormányzat részéről Kertész Rózsa vegyen részt. Kérem, szavazzunk!

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a fontosabb eseményekről és intézkedésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Tóth László: A Polgárőrségnek nyújtott helyiségről nem szavaztunk.

Litter Nándor: A Rózsa u. 6. szám alatti épületet a Polgárőrség részére adjuk bérbe. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

 

258/2003 (IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 17/2002.(II.26.), az 53/10,11/2003.(II.25.), a 81/1,2,/2003.(III.25.), a 106/6/2003.(IV.22.), a 141/2003.(IV.23.), a 142/7,15/b,19/2003.(V.27.), a 143/2003.(V.27.), a 152/2/2003.(V.27.), a 160/2003.(V.27.), a 162/2003.(V.27.), a 169/19/a/2003.(VI.24.), a 177/1/a,2/2003.(VI.24.) és a 178/2/2003.(VI.24.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

  1. a 142/5/2003.(V.27.) számú – ingatlanértékesítésre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. december 31-ig meghosszabbítja.
  2. a 169/18/2003.(VI.24.) számú – Nagykanizsa, Sugár u. 3. sz. alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. december 31-ig meghosszabbítja.
  3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat nevében kösse meg a Zalai Hírlap Kiadói Kft-vel, figyelemmel arra, hogy a bérleti díj beszámítása csak az önkormányzattal szemben lehetséges.
  4. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  5. az átszervezésben érintett óvodákban tett munkáltatói intézkedésekről, a teljesített és a várható kifizetésekről szóló beszámolót elfogadja.
  6. Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. a kollégiumi férőhely-pályázat keretében megítélt kollégiumi férőhelyekről szóló tájékoztatót elfogadja.
  8. Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  9. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt, KAC “Z3” Környezet-egészségügyi keretre “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő beépítetlen területek parlagfű-mentesítése a 2003. évre” témában benyújtott pályázat 345.000 Ft önrészét Céltartalék pályázatokhoz önrész terhére biztosítja.
  10. Határidő: 2003. október 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Kulbencz Ferenc Felügyelet vezető)

  11. a 141/2003. (IV.23.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2003. december 31-ig meghosszabbítja.
  12. egyetért azzal, hogy az önkormányzat 5.600.000 Ft támogatást nyújt a VIA Kanizsa Városüzemeltető KHT részére. Az összeg fedezete: 5.200.000 Ft a normatív állami támogatások visszafizetésének maradványa keretből, 400.000 Ft Papp Péter önkormányzati képviselői keretéből. Az érintett lakosság a felújításhoz 1.000.000 Ft összeggel járult hozzá. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzátadásról szóló megállapodást aláírja.
  13. Határidő: 2003. október 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  14. a Raiffeisen Ingatlan Rt. és a Nagykanizsai gazdaságfejlesztő Kht közötti együttműködést szabályozó keret megállapodás aláírására felhatalmazza a Kht ügyvezetőjét. A közösen szervezendő inkubátorház projekt keretfeltételeinek tisztázása után a konkrét önkormányzati szerepvállalás alternatíváit kéri a közgyűlés elé terjeszteni.
  15. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Schmidt László

  16. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
  17. Elismerését és köszönetét fejezi ki a Horvát Kisebbségi Önkormányzat eddigi tevékenységéért.

  18. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
  19. Elismerését és köszönetét fejezi ki a Cigány Kisebbségi Önkormányzat eddigi tevékenységéért.

  20. Czobor Zoltán Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság külsős tagjának 2003. augusztus 31-ével történő lemondását tudomásul veszi egyben új külsős bizottsági tagnak Katz Rudolfot 2003. október 1. napjával megválasztja.
  21. Határidő: 2003. október 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  1. Péterfy Sándor Általános Iskola 2003. IX. 2-án elfogadott Alapító Okiratát az alábbiakkal egészíti ki:
  2. 14. Az intézmény által ellátandó kiegészítő tevékenysége:

  Kód

  Megnevezés

  924014 Sportintézmény, sportlétesítmények működtetése

  551414 Üdültetés

  A 22.6. Zárórendelkezések

  A Péterfy Sándor Általános Iskola 73/8/2003. (III.25.) számú határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.

  23.3.2 Telephely szerint:

  sz. intézménytípus (szakfeladat):

  Intézményegység

  Férőhelyek száma

  801214

  Rózsa u. 9.

  300

  924014

  Vívócsarnok

  551414

  Napközis Zöldtábor

  200

  Összesen

   

  500

 1. A Rozgonyi Óvoda 73/8/2003. (III.25.) számú határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. jóváhagyja a Litter Nándor polgármester és a Green Recycle International hulladék-feldolgozó vállalkozás között létrejött, egy energetikai központ létrehozásáról szóló és mellékelten csatolt szándéknyilatkozatot.

  1. egyetért azzal, hogy a PHARE 2002-2003 Területfejlesztési Programra kiírt pályázaton az Önkormányzat az Erzsébet tér – Magyar u. – Ady u. – Kinizsi u. által határolt tömb részleges rehabilitációjával induljon. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot megalapozó munkarészeket a Hitessy és Bartucz Kft-vel 3.000.000 Ft+ÁFA=6.237.500 Ft összegű sikerdíjat érvényesíthet a projekt önrész terhére készíttesse el, az arra vonatkozó vállalkozási szerződést megkösse. Nyertes pályázat esetén a Kft további 4.990.000 Ft+ÁFA=6.237.500 Ft összegű sikerdíjat érvényesíthet.

A közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési terveket a polgármester elkészíttesse a projekt önrész terhére, legfeljebb 4,2 mFt összegben.

Határidő: a pályázat benyújtására 2003. november 7.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. egyetért azzal, hogy a horvátországi Dózsa György Magyar Kultúregyesület Haraszti Őszi Nap rendezvényén 2003. október 11-én Röst János alpolgármester úr és a Horvát Kisebbségi Önkormányzat részéről Kertész Rózsa vegyen részt.
  2. Határidő: 2003. október 11.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gerencsér Tibor kabinetvezető)

  3. 1.) a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola számára a 2004/2005-ös tanévtől engedélyezi egy-egy nyelvi előkészítő osztály indítását angol és német nyelvi csoporttal a jóváhagyott tanulócsoportok terhére. A képzés többlet tanteremigényt nem okozhat.
  4. Határidő: 2003. október 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   2.) felkéri a polgármester, intézkedjen a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosításáról.

   Határidő: 2003. október 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. felhatalmazza az Ingatlankezelési Intézményt arra, hogy a Nagykanizsa Rózsa u. 6. sz. alatti 38 m2 alapterületű irodahelyiség jogosulatlan használatának megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
  6. A kiürítést követően a helyiséget a Miklósfai, a Kisfakosi, a Látóhegyi, a Kisbagolai-hegyi, a Förhénci és a Keleti Városrész Polgárőr Egyesületek részére kell bérbe adni. A bérleti díj 50Ft/m2 + ÁFA, az ingatlan használatával kapcsolatos költségeket a bérlők viselik.

   Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  7. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 

Litter Nándor: Katz Rudolfnak le kell tennie az esküt.

 

Katz Rudolf leteszi az esküt.

 

 

 1. Nagykanizsa Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Szeretném kérni Molnár urat, hogy egy rövid programot mondjon el részünkre, hogy hogyan képzeli el munkája megvalósítását Nagykanizsán.

Dr. Nemes Zoltán dandártábornok: A Nagykanizsai Rendőrkapitányság előző vezetője jó eredményeket ért el. Az elkövetkező időszakban joggal számíthatunk a térség gazdasági fellendülésére, ez hatással lesz a térség bűnözésére, közlekedésrendjére. Több új kihívással nézünk szembe. Feladatok lesznek a körzeti megbízotti feladatok terén és a polgárőr szervezetekkel való együttműködésben. Ezekhez a feladatokhoz kerestünk a pályázat során megfelelő embert. Mindezek alapján alkalmasnak tartjuk Dr. Molnár József alezredes urat erre a feladatra és ehhez kérem az Önök támogatását a kinevezéséhez.

Dr. Molnár József: Szeretném folytatni a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon azt a munkát, amit Horváth alezredes úr megkezdett. Csatlakozva a tábornok úrhoz, javítani kell a kanizsai kapitányság bűnügyi felderítési mutatóit. Véleményem szerint sok lehetőség rejlik a kapitányság állományában, ami ezt biztosítani fogja. Mindenképpen előrelépést szeretnék elérni a kábítószer-üldözés kapcsán, továbbá szeretnék előrelépést elérni abban, hogy a város belterületén a prostitúció, mint jelenség visszaszorításra kerüljön. Fontos Nagykanizsa területén a közlekedésbiztonsági helyzet.

Litter Nándor: Megkérdezem a közgyűlés tagjait, kérdés vélemény van-e?

Cseresnyés Péter: Jobban örültünk volna annak, hogy ha nagykanizsai rendőrtiszt kap kinevezést. Ettől függetlenül munkájához sok sikert kívánunk.

Dr. Kolonics Bálint: A pályázat nyertesének gratulálok. Az előterjesztés készítőjének azonban nem, mert én ilyen formában ezt az előterjesztést, mint határozati javaslatot nem tudom elfogadni és megszavazni. Ugyanis a dandártábornok úr tájékoztat bennünket a pályázat eredményéről és kéri a képviselőtestület véleményét a rendőrségi törvény alapján. Az előterjesztésben a határozati javaslat úgy szerepel, hogy a vezető kinevezésével egyetért. Azt gondolom, hogy ha a véleményünket kéri ki a dandártábornok úr, akkor nem dönthet a testület abban, hogy egyetértünk pusztán. Egy megyei jogú város önkormányzatának igen is legyen véleménye és írásba foglaltan az előterjesztésben milyen elvárásai vannak, és mennyiben méltatja esetlegesen a pályázat nyertesének a személyét. Véleményt nyilvánítsunk a pályázó személyéről. Nekünk nem egyetértenünk kell, hanem véleményt kell nyilvánítani.

Bicsák Miklós: Palinban megszaporodtak a besurranásos lopások. Mit kíván ön tenni a város peremkerületén észlelhető problémák megszüntetése érdekében? Még nagyobb gond, hogy éjszaka közlekedve a városban a szórakozó helyeknél a parkolási gondok nagyok. Ez városi probléma. Ezt meg kell oldani.

Dr. Molnár József: A körzeti megbízotti rendszer áttekintése folyamatban van, tehát annak egy eredménye lehet egy palini körzeti megbízotti státusz létrehozása. A kérdés második részére a válasz az, hogy a rendőri jelenlétet mindig az aktuális problémákhoz kell igazítani, természetesen mihelyt ebben döntési jogköröm lesz, áttekintem a problémát, és szolgálatszervezéssel megpróbáljuk ezt megoldani.

Zakó László: Elismerve a rendőrkapitányság eddigi munkáját, úgy gondolom, hogy egyáltalán nem baj, hogy az új vezető nem helybéli.

Tóth László: Részt vettem Miklósfán a városkörnyék hat polgárőr egyesületének a rendezvényén és ott ígéretet tettem, hogy meg fogom kérdezni öntől, hogy milyen szerepet szán ön a polgárőrségnek a rendfenntartás területén.

Dr. Molnár József: Mindenképpen szorosan együtt szeretnék működni a polgárőr szervezetekkel. Célként tűztem ki, hogy valamilyen szinten a polgárőr szervezeteket egy közös szervezetté összekovácsolni.

Szányiné Kovács Mária: A belvárosi szórakozóhelyeken történő fegyelmezetlenség sok gondot okoz, különösen hétvégeken. Előre felhívom a figyelmét, hogy sokszor fogom Önt zavarni. Bízom abban, hogy a működése hathatós lesz, és a Király utcában és a Széchenyi téren szórakozó emberek kicsit meg lesznek fékezve.

Polai József: Ha már felmerült a körzeti megbízotti szervezet létrehozásának a lehetősége, akkor hadd tegyem hozzá, hogy Kiskanizsán is problémák vannak. Javasolnám, hogy ha erre sort kerít Ön, akkor egy értekezlet keretében bennünket is hívjon meg, és akkor érdemben tudnánk ott ezekről a dolgokról tárgyalni.

Papp Péter Pál: A rendőri jelenlét nagyon jó visszatartó erő. Egy élő folyamatos kapcsolatot kellene kialakítani a polgárőrségekkel. Szeretném Gersei úrnak ez úton köszönetemet kifejezni az elmúlt negyedévi tevékenységéért.

Litter Nándor: Köszönetet mondok mindannyiunk nevében Gersei úrnak. Elfogadom Kolonics képviselőtársam véleményét, hogy fogalmazzuk meg álláspontunkat. Kísérletet teszek arra, hogy ezt röviden tömören megfogalmazzam. Tehát az önkormányzat egyetért Dr. Molnár József rendőr alezredes Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetői kinevezésével a szakmai képzettsége, eddigi szakmai pályafutása, személyes képességei a bűnmegelőzés iránti elkötelezettsége miatt, értékeli vezetői képességeit. Elvárásaink munkájával kapcsolatosan egyrészt a Nagykanizsa Rendőrkapitányság erősítése a polgárok biztonságérzetének növelése és a bűncselekmények felderítésének a javítása. Kérem, hogy ezekkel a mondatokkal egészítsük ki a határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

 

259/2003. (IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel Dr. Molnár József r. alezredes Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetői kinevezésével a szakmai képzettségére, eddigi szakmai pályafutására, személyes képességeire, a bűnmegelőzés iránti elkötelezettségére tekintettel egyetért. Értékeli vezetői képességeit, elvárásai munkájával kapcsolatosan egyrészt a Nagykanizsa Rendőrkapitányság erősítése, a polgárok biztonságérzetének növelése és a bűncselekmények felderítésének a javítása.

Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a Zala Megyei Rendőrfőkapitányt tájékoztassa.

Határidő: 2003. október 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető)

 

 

 1. Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város létszámcsökkentéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ennél a napirendnél is és a költségvetésnél is elmondanám azt a módosítást, hogy a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola jelezte, a gépészeti szakon nincs annyi tanulócsoportja, egy szakmai álláshely megszüntetését kéri. Ha élni tudunk a pályázattal, akkor utólag beemeljük, de nem valószínű, hogy a holnapi pályázaton befogadják utólagos pótlásra. A költségvetés módosításánál, ahol jóváhagyják a létszámot, ott egy fővel csökkentsék a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola álláshelyeinek számát.

  Zakó László: Bejelentem, hogy nem fogok szavazni, mert nem akarom áldásomat adni az eddigi iskola összevonásokra. Az ellenszavazatommal viszont nem szeretném megakadályozni azt, hogy a város ehhez a pénzhez hozzájusson.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az előterjesztést javasolja elfogadni.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazattal támogatja a javaslatot.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

  260/2003.(IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat 2003. évi a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére kiírt pályázaton való részvételével, mely 38 fő pályázható létszámcsökkentést és 48.891.525 Ft összegű egyszeri hozzájárulási igényt tartalmaz.

   

  Intézmény megnevezése

  Eredeti álláshely

  Változás: csökkentés, növekedés

  Módosított álláshely

  Pályázott létszám
  csökkentés

  Felmentés

  Végkielégítés

  TB járulék (29 %)

  Munkaadói járulék (3 %)

  Összesen

   

   

   

   

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Kertvárosi Óvoda

  23,50

  -1,00

  22,50

  1

  531 227

  1 239 570

  513 531

  53 124

  2 337 452

  Pipitér Óvoda

  25,00

  -3,00

  22,00

  2

  994 932

  541 248

  445 492

  46 085

  2 027 757

  Rozgonyi Óvoda

  33,00

  -4,00

  +7,00

  22,00

  1

  733 591

  1 485 791

  643 621

  66 581

  2 929 584

  Hétszinvirág Óvoda

  24,00

  -7,00 +7,00

   

  24,00

  6

  3 193 792

  7 317 000

  3 048 129

  315 325

  13 874 246

  Hevesi Óvoda

  23,50

   

  23,50

  1

  976 009

   

  283 043

  29 280

  1 288 332

  Bolyai János Általános Iskola

  78,41

  -1,81

  77,60

  2

  911 948

  548 000

  423 385

  43 798

  1 927 131

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  76,78

  1,51

  75,27

  1

  831 504

   

  241 136

  24 945

  1 097 585

  Általános Iskola Kiskanizsa

  57,69

  -4,23

  53,46

  2

  1 520 000

   

  440 800

  45 600

  2 006 400

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  63,42

  -0,92 +0,50

  92,70

  5

  2 063 100

  3 740 400

  1 683 015

  174 105

  7 660 620

  Zemplén Győző Általános Iskola

  42,26

  -12,56

  0

   

   

   

   

   

   

  Vécsey Zsigmond Általános Iskola

  26,04

  -4,34

  21,70

  3

  1 413 314

  3 154 236

  1 324 589

  137 027

  6 029 166

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  68,81

  -4,01

  64,80

  1

  1 124 500

   

  326 105

  33 735

  1 484 340

  Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

  125,39

  -1,93

  123,46

  2

  573 908

   

  166 433

  17 217

  757 558

  Dr.Mező Ferenc Gimnázium és Közgazd. Szakközépiskola

  110,06

  -0,55

  109,51

  2

  659 900

   

  191 371

  19 797

  871 068

  Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

  193,20

  -31,10

  162,10

  9

  1 676 534

  1 808 530

  1 010 669

  104 553

  4 600 286

  Összesen:

   

   

   

  38

  17 204 259

  19 834 775

  10 741 319

  1 111 172

  48 891 525

  A létszámcsökkentéssel együtt járó döntések előkészítése, végrehajtása során az intézmények létszámhelyzete felülvizsgálatra került, és az önkormányzat élt az intézmények közötti létszám átcsoportosítás lehetőségével.

  Az önkormányzat a 2002. szeptember 30-át követő - az illetékes Munkaügyi Bíróságnál eljárás alatt nem álló - létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos többletkiadásaihoz nem részesült a 2002. évi pályázat keretében támogatásban.

  A pályázatban szereplő munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

  Határidő: 2003. október 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

   

 3. Javaslat az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotására (írásban)
 4. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

   

  Litter Nándor: A 3. számú melléklet módosul az utólag kiosztott kiegészítés szerint.

  Lovrencsics Lajos: Javasoljuk, hogy a döntést követően a közgyűlés jelöljön ki egy bizottságot, hogy vizsgálja felül a jelenlegi helyzetet, és ha megállapítja a szabálytalanságokat, azoknak a megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Például az Olaj-telepi problémákat hoznám fel példaként.

  Stróber Gábor: A felvetett problémát Papp Nándor úrnak jeleztem.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a rendeleti javaslat megalkotását támogatja 8 igen, egyhangú szavazattal.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

   

  52/2003.(X.1.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2003.(X.1.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Interpellációk, kérdések (írásban)
 6.  

  Litter Nándor: Bicsák Miklós elfogadja-e az adott választ?

  Bicsák Miklós: Elfogadom a választ.

  Litter Nándor: Polai József elfogadja a választ?

   

  Polai József: A színes és vasfém hulladék felvásárlására vonatkozó választ elfogadom. A temető kerítésének és belső rendjének helyreállításával kapcsolatban azt az értesítést kaptam, hogy a jövő évi költségvetésben a Via Kanizsa Kht. fogja ezt tervezni. Kérném a május 30-i határidő megállapítását.

  Litter Nándor: Dr. Kolonics Bálint elfogadja a választ?

  Dr. Kolonics Bálint: A választ elfogadom.

  Litter Nándor: Kelemen Z. Pál elfogadja a választ?

  Kelemen Z. Pál: Idéznék a válaszból. “Akik zárt szivárgásmentesen kialakított közműpótló berendezéssel rendelkeznek, nem kötelezhetők a csatornahálózatra való rákötésre annak ellenére sem, hogy az már az adott területén kiépítésre került.” Lehet, hogy a rendelet szerint igaz, de egy önálló képviselő indítványban a későbbiekben …. egy viszonyszám nyugtatna meg ebben a kérdésben, hogy mennyi volt a vízfogyasztás és mennyi a szippantás. Akkor ki fog derülni, hogy elfolyatták-e a szennyvizet, vagy elszivárgott-e a talajba, vagy valóban jó-e az a kialakított közműpótló berendezés. Egyébként a válasz korrekt, elfogadom.

  Litter Nándor: Dr. Horváth György elfogadja a választ?

  Dr. Horváth György: Elfogadom a választ.

  Litter Nándor: A korábban kérdésre jelentkezők következnek.

  Dr. Csákai Iván: Ismét a fekvőrendőrrel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az előjelzőtáblák továbbra is hiányoznak. Kérem a Via Kanizsát, hogy vizsgálja meg, hogy a Rákóczi utcában a szakemberei fektették-e le a fekvőrendőrt, vagy a lakók rakták le, szakszerűen van-e lerakva.

  Dr. Kolonics Bálint: A régi volt piaccal kapcsolatban kérdezném, hogy valóban folyamatban van-e polgári peres eljárás a pályázat nyertese és az önkormányzat között? Ha igen, akkor ez a polgári per hol tart, van-e I. fokú ítélet?

  Információim szerint a Zala Megyei Bíróságon polgári per van folyamatban Németh Ferenc és az önkormányzat között. Milyen követelés iránt folyik ez a per, mi az összefüggés a polgári per és a Király u. 31. számú udvart érintő csereszerződés aláírása között, mi az akadálya a csereszerződés aláírásának?

  Halász Gyula: Írásban nyújtottam be önálló képviselői indítványokat, kérdéseket és interpellációkat. Azért tettem ezt, hogy a közgyűlés munkáját megkönnyítsem. Ezekre részben kaptam csak választ, illetve a polgármesteri tájékoztatóból hiányoznak ezek az anyagok. A Fő út 13., illetve az információs táblarendszerrel kapcsolatos interpellációmra mikor kapok választ? Az egyik iktatási ideje június 30., a másiké augusztus 25.

  Bicsák Miklós: Palinban három helyen, az Alkotmány utca a Somogyi kastéllyal szemben, a gyógyszertár mellett, illetve Kámáncsnál a buszmegálló nem készült el. Éveken keresztül ígéreteket kaptam. Miért nem lehetett a buszmegállókat kihelyezni?

  Kelemen Z. Pál: Nagykanizsán több közlekedési krízishely is van, talán a legsúlyosabb a Hevesi utca. Tudom, hogy ez csak akkor fog megoldódni, ha az elkerülő út megépül. De itt van egy krízispont, a Hevesi utca és a Rózsa utca kereszteződése. Szinte mindennap tapasztalom azt az ellehetetlenülés a Rózsa utca és a Hevesi utca közlekedésében, különösen a tömegközlekedésben, amit ez a pont okoz. Balesetveszélyes az ottani forgalom. Van-e valamilyen koncepció – ha már az egész utca gondját nem tudjuk megoldani – erre a krízispontra, megváltoztatni a közlekedési rendet ezen a helyenn olyan módon, hogy az autóbuszok csúcsforgalom idején is ki tudjanak fordulni a Rózsa utcából a Hevesi utcába?

  Sajni József: Van-e valamilyen elképzelés vagy terv arra vonatkozóan, hogy a Csónakázó-tónál lévő kilátó alatti szánkópálya tereprendezése a hóesésig megtörténik? A tavalyi működési formájában ez életveszélyes. Ezt érdemes lenne megoldani az erdészettel közösen, hiszen ők keresztüljárnak a területen.

  Polai József: A Polgármesteri Hivatal kiskanizsai kirendeltségének Szent Flórián tér 30. szám alatti épülete nagyon rossz állapotban van. Milyen elképzelések vannak az épülettel kapcsolatban?

  A volt óvoda épületével kapcsolatban se pénzt nem kérek, azt sem kérem, hogy áldozzanak rá. Csak az a kérdésem, hogy mi az épülettel kapcsolatos elképzelés?

  Vargovics József Árpádné: Tudomásom szerint már a korábbi években többször is felvetődött a sétáló utca kialakításának fontossága a belvárosban. Ezzel kapcsolatban van-e előrelépés?

  Zakó László: Múlt héten egy hétköznap került sor az autómentes nap lebonyolítására a városban, amely teljes kudarcba fulladt. Újabb példája annak, hogy Európai Uniós szándékot minden kontroll nélkül utánozzuk. Nagykanizsának sem az úthálózata, sem a tömegközlekedési fejlettsége nem teszi alkalmassá az ilyen rendezvények megtartását. A kivezényelt óvodások káros anyag terhelését hosszú hónapokra elintéztük. Ekkora dugó régen volt a városban, mint múlt héten. Ellentétes hatást értünk el, hiszen mindenki elkésett, mindenki ideges volt, több üzemanyag fogyott, több volt a káros anyag kibocsátás. Mi értelme volt ennek az autómentes napnak a megrendezésére? Kérem, hogy elkövetkezendő 10 évben ilyen nem történjen még egyszer.

  Dr. Szűcs Marianna: A régi piaccal kapcsolatos pernek I. fokon vége van. A pályázó kérte a bíróságtól, hogy hozza létre az adásvételi szerződést az önkormányzat és az ajánlatot tévő között. Ettől a keresetétől azonban elállt, úgyhogy a perfeljegyzést lehet törölni az ingatlanról, tehát ez a per nem lesz akadálya az ingatlan hasznosításának. Egyebekben a bíróság 860.000 Ft megfizetésére kötelezte az önkormányzatot kártérítés címén. 200.000 Ft perköltséget kell fizetnie a felperesnek az önkormányzat részére. 55 millió Ft kárigénye volt a felperesnek.

  A Németh Ferenc és az önkormányzat közötti perekről nem tudok tájékoztatást adni. Utána fogunk nézni és írásban válaszolunk. Németh úrral beszéltem, ő azt mondta, hogy államigazgatási jogkörből eredő kártérítés iránt folyik a per abból eredően, hogy az önkormányzat nem adott ki építési engedélyt a Király u. 31. számú területre, ebből neki kára származott. Írásban adunk választ. A csereszerződés aláírása nem történt meg.

  Litter Nándor: A két dolog összefügg. Ugyanazzal a területtel kapcsolatosan ő perel bennünket, mi pedig nagyvonalúan biztosítunk neki egy csereépületet, rendbe tesszük azt, amit ő elrontott, és közben perel bennünket.

  Dr. Szűcs Marianna: Arra a területre kért volna építési engedélyt - a garázsokkal ennyiben függ össze. Írásban válaszunk erre.

  Karmazin József: A Fő út 13-mal kapcsolatban képviselői indítvány alapján megkerestük az építtetőket és az építési engedélyben jelölt valamennyi érdekeltet értesítettük arról, hogy a homlokzati csapadékvíz elvezetés megoldásával kapcsolatban észrevételek merültek fel. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság kezdeményezésére egy szakmai bizottság külön helyszíni szemlét is tartott, melynek eredményeként javaslat született arra vonatkozóan, hogy van olyan megoldás, amely alkalmazásával elkerülhető a jelenlegi állapot. A tervező készít erre javaslatot, és a tervek beérkezése után fogjuk értesíteni a képviselő urat.

  Régi kérdés, hogy Nagykanizsán lesz-e és mikor sétáló utca. Többféle álláspont létezik. Vannak olyan városrendezési tervek, melyek teljes mértékben nem zárják ki a forgalmat a Fő útról, csak ú.n. gyalogosközpont név alatt a gyalogosok elsőbbségét biztosító forgalmat alakít ki. Ennek több feltétele van, elsősorban a városközpontot elkerülő utcaszakaszok megépítése. Mindemellett készíttetünk egy olyan forgalomtechnikai anyagot, amely több változatban vizsgálja azt, hogy milyen közlekedési beavatkozásokkal érhető el fokozatosan ez az állapot. Ez a dokumentáció most van szakmai egyeztetéseken, különféle fórumokon. Mai is itt volt a tervező egy egyeztetésen és 17-én lesz a közlekedés szereplőivel egy egyeztetés, valamint a Kreatív Klub is tárgyalja a tervező javaslatát. Ezt követően a közgyűlés bizottságai elé terjesztjük és a közgyűlés fog dönteni arról, hogy ennek a javaslatnak mely munkarészei milyen ütemezésben valósíthatók meg.

  Litter Nándor: A kiskanizsai volt óvoda ügyével kapcsolatban az Együtt Kiskanizsáért Egyesület képviselőivel, illetve a Múzeum és szakemberek bevonásával készül egy elképzelés arra, hogy milyen funkciója legyen az épületnek. Pályázati forrásokat és más lehetőségeket kívánunk arra kihasználni, hogy az épület funkciója kialakuljon.

  A kirendeltség épületével kapcsolatos felvetésre írásban válaszolunk.

  A többi megválaszolatlan kérdésre írásban fogunk válaszolni. Javaslom, hogy a sípályától kezdve a fekvőrendőri helyszíni egyeztetés a Via Kanizsa Kht. és az érintetett önkormányzati képviselő részvételével történjen meg, ezután próbálunk változtatni ezeken az állapotokon.

  Halász Gyula: A kérdésre adott választ elfogadom azzal, hogy mind a Városfejlesztési Osztály, mind a Építéshatósági Osztály fokozottan kísérje figyelemmel a helyi védelem alatt álló, illetve a műemléki épületeket, és a Csengery u. 2-re is kérnék majd választ.

  Litter Nándor: A Csengery u. 2-vel kapcsolatosan megkezdődött egy egyeztetés. Tettünk egy ajánlatot, amely a pénzügyi konstrukciót tartalmazta volna megoldásra. Az érintett lakók, illetve a közös képviselő erre még nem reagált.

  Dr. Kolonics Bálint: Az első kérdésemre megkaptam a választ. A második kérdésemmel kapcsolatban szerintem az itt ülő képviselőtársam nem mindegyike informált ebben a kérdésben, ugyanis az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elé került vissza ez az ügy, aki a feladatát el is végezte, el is fogadta a végleges szerződés-tervezetet, aláírásra alkalmasnak találta. A bizottsági ülésen hangzott az el, hogy nem kerülhet aláírásra a szerződés a polgármester úr utasítására. Ezért tettem fel a kérdést, hogy mi az összefüggés a két ügylet között a megkötendő csereszerződés és egy folyamatban lévő peres eljárás között. Egy hete volt ez a tárgyalás a Zala Megyei Bíróságon és az önkormányzat a saját maga peres ügyéről nem rendelkezik információkkal.

  Litter Nándor: Soron kívül tájékozódni fogunk és értesítjük képviselő urat és a közgyűlést is. A megválaszolatlan kérdésekre írásban fogunk válaszolni.

   

   

 7. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) sz. rendelet módosítására, Ipari Park területértékesítés során alkalmazható kedvezmények biztosításáról (írásban)

 

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a napirenddel kapcsolatban a következő határozatokat hozta: Az 1. § első francia bekezdéssel többségi szavazattal egyetért. A bizottság többségi szavazattal 6 hónap fizetési könnyítést javasol. A vételár 40 %-os erejéig biztosítható kedvezménnyel a bizottság többségi szavazattal egyetért. Azt, hogy 5 millió Ft-os vételárig kedvezmény adható, azzal egészítenénk ki többségi szavazattal, hogy felső határ kerüljön megállapításra, amivel a kisbefektetőket támogassuk, ezért a 25 millió Ft-os vételár feletti kedvezményt a bizottság nem támogatja. Mivel valószínűleg a befektető hitelt vesz fel és az ingatlant a hitelbírálatnál nem tudja szerepeltetni, mivel az önkormányzat által nyújtott kölcsön miatt a tulajdonjoga csak a vételár teljes kiegyenlítése után kerül bejegyzésre, javasoljuk, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a szerződéskötés során olyan garancia kerüljön beépítésre, ami lehetővé teszi a befektető hitelképességének növelését.

Cserti Tibor: A rendeletalkotás során olyan rendeleti feltételeket kell meghatározni, amelyek nem vitathatók, ezért további pontosításokra van szükség. A rendelet 1. § első bekezdésében az szerepel, hogy “az utóbbi három évben évente legalább”. Ezt pontosítani kell úgy, hogy jelen rendelet hatályba lépését megelőző három naptári évben évente és átlag. A helyi adó fogalmát pontosítani kell a helyi adók tekintetében is. A rendeletalkotó az építményadóra és a helyi iparűzési adóra gondolt, ezért a helyi adó után zárójelben meg kell nevezni az építményadót és az iparűzési adót. Bárminemű kedvezmény időtartama valamikor kezdődik, ezért azért a rendeletben szerepelnie kell, hogy az adásvételi szerződés aláírásától számított időponttal kezdődik. Rögzítsük, hogy tervezett munkahelyteremtő beruházások finanszírozásának könnyítésére szolgál a kedvezmény. Ha ezt belefogalmazzuk az 1. § első bekezdésében, akkor tehetünk egy olyan megszorítást, hogy ilyen kedvezményt legalább 10 fő foglalkoztatását meghaladó ingatlanvásárláshoz kapcsolódjon. Ezt a létszámot rugalmasan lehet csökkenteni. Az ingatlanvásárlástól számított 3 éven belül kötelezze erre magát a vásárló. Meg kell fogalmazni azt, hogy nem adható támogatás azon vállalkozásoknak, akiknek bárminemű köztartozása áll fenn, és a köztartozások esetében a helyi önkormányzattal fennálló bárminemű tartozását, a bérleti díj tartozásait is beleértem.

Kereskai Péter: A második bekezdéssel kapcsolatban annyi megjegyzésem lenne, hogy akár a 6 hónapot is el tudom fogadni, de nem hiszem, hogy ez a befektetőnek problémát fog okozni, ugyanis itt területértékesítésről van szó, és amíg az nincs a tulajdonukban, nem tudnak hitelt felvenni. Azzal egyetértek, hogy 5 millió Ft-os vételárig kedvezmény nem adható, de felső határt ne szabjunk.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Támogatom, hogy egy éves időszakot határozzunk meg, hiszen fél év túl rövid idő, és mire a beruházások megvalósulnak, erre az időszakra szükséges ennek a kedvezménynek a biztosítása. Elfogadom a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak azt a javaslatát, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tegyen kísérletet a hitelfelvétel megoldására. Nem korlátoznám felülről a vételárat a kedvezmény adása során. Cserti úr felvetéseivel egy kivételével egyetértek. A 10 fő meghatározását nem támogatom. Csak azt rögzítsük, hogy munkahelyteremtő beruházáshoz biztosítjuk a kedvezményt, de korlátokat ne szabjunk.

Cserti Tibor: Visszavonom ezt a javaslatomat.

Litter Nándor: A módosító indítványokról szavazunk. Szavazzunk arról, hogy 6 hónap legyen az egy év helyett.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: 25 millió Ft-os felső korlátot javasolt a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Javaslom, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgálja meg, hogy tudunk-e olyan szerződési szabályt hozni, amely lehetővé teszi a tulajdonjog bejegyzéséig a hitelfelvételt.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Cserti úr javaslata volt, hogy kerüljön pontosításra az, hogy építményadóról és helyi iparűzési adóról van szó. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Cserti úr javaslata volt, hogy pontosítsuk a rendeletben, hogy jelen rendelet hatálybalépését megelőző három naptári évben éves átlagban 100 eFt helyi adót (építményadó és helyi iparűzési adót) fizetett a helyi vállalkozó. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A kedvezmény nyújtásának feltétele, hogy a vevőnek semmiféle köztartozása nincs az önkormányzat felé.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A fizetési könnyítést az adásvételi szerződés megkötésétől számítjuk. Kérem, szavazzunk erről is.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Fodor Csaba: Javaslom, hogy a rendelet végleges szövege kerüljön ismertetésre. Ha az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot bízzuk meg valamilyen vizsgálattal, akkor ezt a rendeletet keresztül kellene vezetni, vagy ezt a rendeletet vissza kellene vonni és a már megszavazott módosításokkal együtt visszahozzuk a bizottság vizsgálata után, mivel azt a rendeletbe nem írhatjuk le, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a vizsgálata után valamit mond. Ezért javaslom, hogy ha a bizottság kialakítja állásfoglalását, az kerüljön be a rendeletbe, és a következő közgyűlésre végszavazásra kellene a rendeletet visszahozni.

Litter Nándor: Annyi módosítással fogadom el a javaslatot, hogy most fogadjuk el a rendeletet, alkalmazzuk, és amennyiben az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság talál megoldást, akkor módosítjuk a rendeletet. Így elfogadható?

Dr. Fodor Csaba: Igen.

Cserti Tibor: A rendelet hatálybaléptetése mellett párhuzamosan kell egy határozatot hozni, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot felkérjük a vizsgálat lefolytatására.

Litter Nándor: Felolvasom a rendelet azon részét, ami változott.

“Az Ipari Park területén történő területértékesítés során a finanszírozás könnyítésére kedvezmény biztosítható a helyi vállalkozások számára a vételár maximum 40 %-a erejéig kamatmentesen az alábbi feltételek teljesülése esetén:

Papp Péter Pál: Az is elhangzott, hogy munkahelyteremtő céllal.

Cserti Tibor: A tervezett munkahelyteremtő beruházások könnyítése érdekében.

Litter Nándor: ….. könnyítésére, a munkahelyteremtés elősegítése érdekében biztosítjuk a kedvezményeket.

Bicsák Miklós: Ne hagyjuk figyelmen kívül azokat a vállalkozásokat is, akik készpénzben fizetnek. Azoknak is adjunk valamilyen kedvezményt, akik készpénzben fizetnek.

Litter Nándor: Felteszem szavazásra a rendeleti javaslatot.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotja:

 

53/2003.(X.1.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2003.(X.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/2003.(III.21.) számú rendelettel módosított 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Hozzunk határozatot arról, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés olyan módon történhet-e, hogy a vállalkozó hitelt tudjon felvenni. A legközelebbi közgyűlésen adjon erről tájékoztatást. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Bicsák úr javaslatával kapcsolatban kérjük meg a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy a felvetést tárgyalja meg, hogy milyen további kedvezmények biztosíthatunk a vállalkozók részére. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

 

 

261/2003.(IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg az 53/2003.(X.1.) számú, az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/2003.(III.21.) számú rendelettel módosított 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosításáról szóló rendeletben foglalt kedvezmény biztosításának jogi lehetőségét, melynek alapján a kedvezményezett számára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés olyan módon történhet-e, hogy a vállalkozó hitelt tudjon felvenni a vásárolt ingatlanra.
  2. Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Tóth László bizottsági elnök

   (Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

  3. felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy vizsgálja meg az 53/2003.(X.1.) számú, az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/2003.(III.21.) számú rendelettel módosított 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosításáról szóló rendeletben foglalt kedvezményen felül az önkormányzat milyen további kedvezmények biztosításával tudná a helyi vállalkozásokat támogatni.

Határidő: 2003. október 31.

Felelős : Papp Péter bizottsági elnök

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2003.(II.26.) számú rendelet módosítására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 5 igennel és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazattal közgyűlési tárgyalásra és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igennel és 2 tartózkodással a rendeletmódosítást támogatja.

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság többségi szavazattal a rendeletmódosítást támogatja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: Kérem, hogy a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola sorában a jóváhagyott létszámnál, a szakmai álláshely számoknál a 117,1-t 116,1-re módosítsák, mert egyébként nincs jogcíme a dolgozó elbocsátására az intézmény vezetőjének, de nem tud feladatot adni a dolgozónak.

  Scháb György: Eddig mindig hiányoltam az elkövetkező hónapokra vonatkozó finanszírozási terv részét a költségvetési előterjesztéseknek. Köszönöm, hogy ez most az anyagban megtalálható. Továbbra is hiányzik azonban a hiteltábla. Tekintettel arra, hogy szeptember végén járunk, látszik, hogy a költségvetés bevételi oldalának teljesülése kritikus lesz. Az ezzel kapcsolatos intézkedési tervre egy javaslatot szerettem volna látni ebben az anyagban. Konkrétan két területet szeretnék kiemelni, az egyik a vagyonértékesítéssel kapcsolatos lemaradás. Az eddigi tényszámnak durván a négyszerese van prognosztizálva az év hátralévő hónapjára, ami irreális. A másik az NSR-rel kapcsolatosan beállított 37 millió Ft a bevételek között, aminek a teljesülése szintén kétséges lehet. A Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, hogy nem indokolt a információnyújtás gyakorisága. Szerintem ez indokolt.

   

  Litter Nándor: Valamennyi felvetéssel egyetértek. Nyomatékosan kérem, hogy a hiteltábla is jelenjen meg a legközelebbi alkalommal, illetve az év hátralévő időszakára vonatkozóan a problémák megoldására vonatkozó elképzelések is. További hozzászólás nincs. Kérem, hogy az osztályvezető asszony által elmondott kiegészítéssel együtt fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

   

  54/2003.(X.1.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2003.(X.1.) számú rendelete a 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Nagykanizsa, Kisfaludy u. - Csány u. - Szemere u. - Ady u. által határolt tömb szabályozási terve és helyi építési szabályzata (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: Időközben a területi főépítész záróvéleményezése is megérkezett, amelyet csatoltunk az előterjesztéshez. A rendelet szövege nem változik, azonban szükség van arra a törvényesség érdekében, hogy egy későbbi dátumú rendelet álljon rendelkezésre, mint a területi főépítész levele.

  Scháb György: Hogyan fordulhat elő, hogy az előző határozatunk törvénytelen? Itt vannak jónéhányan, akik a törvényességet felügyelik. Ha jól értettem, amit Karmazin úr is mondott, arról van szó, hogy a főépítészi záróvéleménnyel nem rendelkeztünk a döntés meghozatalakor, akkor miért volt szükség a döntésre? A mostani előterjesztés mindenben megfelel-e a törvényességi szempontoknak? Arra gondolok, hogy ha az előző közgyűlési határozat törvénytelen volt, akkor a most előterjesztett határozatot mindenféleképpen új határozatnak kell tekinteni. Ha ez így van, akkor nem szükséges-e újra azokat a procedúrákat végigjárni, amiket a korábbi, törvénytelen határozat meghozatalakor az önkormányzat megtett? Például a 30 napos kifüggesztés, lakossági egyeztetés, stb. Ebben a főépítészi véleményben nem szerepel, hogy záróvélemény, de ez annak tekinthető? A határozathozatali közgyűlés és a mai közgyűlés között volt egy közmeghallgatás, ahol volt egy olyan lakossági észrevétel, amely arról szólt, hogy az önkormányzatot törvényességi okokra, hiányosságokra való hivatkozással a lakók be fogják perelni. Kérem a hivatalt is, a jegyző urat is, hogy most mindenben úgy járjunk el, hogy erre ne teremtsünk jogalapot. Láttam azt a megállapodást, amelyet az alpolgármester úr aláírt a beruházóval. Ezen dátum nem szerepel, csak az, hogy 2003. július. Ezen a jegyző úr aláírása nem szerepel. A közmeghallgatáson tett észrevétel valóban szerepel, hogy a beruházó vállalkozó kötelezettség átvállalása csak a közvetlen szomszédokra terjed ki. Ha jól tudom, azon a területen van egy foghíjtelek a Szemere utcai ingatlantulajdonosok és a Zerkowitz udvar között, amellyel – ha a megállapodás így marad – azt érjük el, hogy az önkormányzatra száll át jónéhány kötelezettségvállalás a Szemere utcai lakókkal kapcsolatban.

  Litter Nándor: Annak idején ismertettem a főépítész szóbeli álláspontját, amit előző nap ismertetett velem. Akkor kaptunk egy olyan tájékoztatást, hogy csak a főépítész egyetértő véleménye mellett léphet hatályba a rendelet. Jó lenne, ha befolyástól mentesen hoznánk meg döntéseinket, és nem a vállalkozói akarat érvényesítése lenne, ami a döntésünket befolyásolja.

  Kereskai Péter: Aláírta-e a beruházó VIN-2000 Kft. azt a bizonyos kártérítési nyilatkozatot?

  Litter Nándor: Nem írta alá. Amit Röst úr aláírt, semmis, mert sem jegyző úr, sem én nem írtuk alá, azt visszavontuk, mivel nem szerepeltek benne azok a kitételek, amiket nem csak a közmeghallgatáson, hanem amit korábban a közgyűlés megfogalmazott. Állandó tárgyalás folyik a Kft-vel. A mai napra is ígérte, hogy eljuttatja nekünk az aláírt megállapodást.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igennel és 3 tartózkodással a szabályzat dokumentációját támogatja. Május 7-én több mint egy év eltelt az építéssel kapcsolatos rendezési tervvel kapcsolatos bonyolításban. 2002. szeptember 10-én döntés született a beépítésről. Május 15-én kompromisszumos megoldás született az ügyben. Nagyon sok változtatás történt az eredeti elképzeléshez képest, pl. a 4,5 méteres épületmagassággal a Zerkowitz udvar lezárása. Jobbak lettek a környező épületek rendezési tervi előírásai, stb. Vita abban volt, hogy a 6 épület megépülhet vagy sem. Néhányan úgy gondoltuk, hogy konszenzus született, de a hangfelvétel hibája miatt ez nem bizonyítható.

  Stróber Gábor: A hivatal földszintjén kihelyezett tájékoztató tervrajz szerint 42 lakás valósul meg. Ezzel győzték meg a lakókat. Most 68 lakásról van szó. A lakók a 42 lakáshoz adták a beleegyezésüket. Ha a lakók a félreinformálás miatt visszavonják azon aláíró nyilatkozatot, új jogi helyzet áll-e elő? Szerintem egy jogi ügylet két fél azonos akaratán alapszik. Már a bontásnál is problémák voltak. Nem tudom, hogyan értelmezzem a területi főépítész levelét. “A jelenleg még érvényes rendezési terv tárgyi tömbre vonatkozó részét korábban hatályon kívül helyezték.” Érvényes vagy hatályon kívül van helyezve? Én sem tekintem a főépítész ezen nyilatkozatát záróvéleménynek, ugyanis a legutolsó mondat, hogy a javasolt beépítést továbbra is elhibázottnak tartom. Kíváncsi lennék arra, hogy a kivitelezés során milyen műszaki ellenőrzések történtek. A közmeghallgatáson elhangzott, hogy “a kolléganőm többször járt kint és mindent rendben talált”. Szeretném, ha a közgyűlésnek bemutatnák írásban, hogy milyen ellenőrzések történtek a kivitelezés során. Kérem, hogy egy Csány és egy Szemere utcai lakost hallgassunk meg, akik néhány videofelvételt is be kívánnak mutatni.

  Cserti Tibor: Itt helyi építési szabályzatról van szó. Én javasoltam azt, hogy az akkori beépítési és szabályozási terv módosítással összefüggő bárminemű módosítással keletkező esetleges kárt az önkormányzat zárja ki, nemcsak a közvetlen szomszédok esetében, hanem bárminemű kárt. Remélem, hogy az a megállapodás, amit alpolgármester úr kötött, a közgyűlés határozatának megfelelő tartalommal rendelkezik. Ha most a főépítészi véleménnyel nem kerülne korrigálásra, akkor a beruházóval összefüggésben a városnak lenne-e kártérítési kötelezettsége? Ezt szeretném kizárni.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs.

  Karmazin József: Scháb úr kérdezte, hogy miért volt szükség májusban a döntésre. Papp Nándor úr megválaszolta, hogy egy olyan konszenzusos helyzet alakult ki, amikor a döntés már nem volt halasztható. Ez nem az első ilyen példa, és nem is az utolsó. Azért záróvéleménye ez a területi főépítésznek, mert az előzetes eljárásban is nyilatkozott, és miután elkészült a terv, akkor adta meg a záróvéleményét, és ezt igazolja az is, hogy a levéléből idézett mondat után kitér arra a területi főépítész, hogy a döntéshozó előtt ismertetni kell a levelét és küldjük meg a dokumentációt valamennyi érdekelt részére. Ezzel ő a kérdést lezártnak tekinti. Most annyiban új rendelet születik, hogy új dátumot kap, de a rendelet tartalma változatlan. Cserti úrnak teljes mértékben nem tudok válaszolni, de arra a részre, hogy a közgyűlés által megalkotott rendelet alapján kapott építési engedélyt az építtető, ez nem így történt, ugyanis az építési engedély korábbi keltezésű, tehát a rendelet, amely ma is hatályban van, tulajdonképpen ezzel nem változik.

  Cserti Tibor: Mi lesz akkor a jogi helyzet, ha ezt az előterjesztést nem fogadjuk el? Kerülhet-e a város olyan jogi helyzetbe, hogy ezzel összefüggésben további kártérítési igénnyel szembekerülhetünk?

  Karmazin József: Bizottsági ülésen is felmerült az a kérdés, hogy mi van a régi rendelettel, ha ez az új nem kerül elfogadásra. A most hatályban lévő rendelet független attól, hogy van egy ilyen formai hiányosság, hatályban van, működik továbbra is. Nem lesz rendezési terv nélkül város.

  Dr. Peszleg József (Nagykanizsa, Szemere u. 7/b.): ….. falon építhető-e nyílászáró? Itt van az a terv, amit Önök elfogadtak, megépítettek, sőt ellenőriztek. Ezen a … falon a jelenlegi építési törvényben megadott szabályzók ellen, törvényellenesen nyílászárók vannak. Akkor mit ellenőriztek? Ha maga a tervdokumentáció törvényellenes, az építés törvényellenes, akkor mit ellenőriztek? Jegyző úrnak van-e érvényes ellenjegyzési joga? Itt van az a szerződés, amit Röst János aláírt, ez polgári úton érvényesíthető Önökkel szemben. Ez az építési engedély, amit kiadtak, 68 lakásról szól. Amit Önök itt leírtak, a következő: ezen korábbi döntés hatályon kívül helyezésével és új, változatlan tartalmú rendelet kibocsátásával a törvénysértés megszüntethető. Ha törvénysértés történt, akkor az a határozat, amire ez az építési engedély ki lett adva, hatályon kívül van. 42 lakásra van építési engedélyre. A kivetítőn látszik, hogy a szomszéd telkekről milyen látványt nyújt. Az, hogy a lakók miért akarnak kártérítési pert, a képek önmagukért beszélnek. Az előterjesztésben az van, hogy a terv a befektetői, beruházói és önkormányzati érdekeket figyelembevéve készült. A lakosság hol van? Önöknek nem a lakosságot kellene képviselni? Az előterjesztés szerint a rendezési terv hatályon kívül helyezésével a főépítészi vélemény ismeretében ismételt elfogadásával a terv jóváhagyásának jogszerűsége biztosítható. Az engedélyeztetéshez, illetve a tárgyaláshoz minimum feltétel, hogy Önök 30 napra kihelyezik ezt a javaslatot, lakossági fórumot, egyeztetést tartanak, és utána tárgyalhatnak Önök erről. Önöknek most nincs joguk szavazni erről. Ez törvény. Papp Nándor úr is azt írja, hogy az építési törvénnyel ellentétes a határozat. Akkor nincs érvényben lévő határozat. Karmazin úr és jegyző úr megtévesztették az önkormányzatot, ez foglalkozás körében elkövetett …. cselekedet, aminek van jogi háttere. Polgármester úr miért dolgozik ilyen emberekkel tovább?

  Litter Nándor: Költői kérdés volt, hogy jegyző úrnak van-e ellenjegyzési joga. Természetesen neki ellenjegyzési joga van. Nem írta alá a megállapodást, ezért az érvénytelen.

  Karmazin József: A hozzászóló megismételte az előterjesztésben foglaltakat. Ezek idézetek voltak, nem tudok ehhez semmit hozzátenni.

  Dr. Kolonics Bálint: Célszerű lenne jegyző úr véleményét kikérni. Olyan önkormányzati rendelet, ami egy magasabb szintű jogszabályba, az építési törvénybe ütközik, hatályban van, vagy sem? Itt egy büntető eljárás is indult és van folyamatban egy aláírás kapcsán. Mi történik akkor, ha a bíróság jogerős ítéletével megállapít valamit, ami esetleg nem az ott szereplő ember saját kezű aláírása, tehát valakinek hiányzik a hozzájáruló nyilatkozata, akkor mi a jogi helyzet?

  Papp Péter Pál: Itt két teljesen különböző dologról beszélünk. Előttem van egy előterjesztés, ez egy adott háztömbnek a szabályozási terve, helyi építési szabályzata. Ezt így el tudom fogadni. Ebben az van leírva, hogy ebben a háztömbben mik a védett épületek, milyen magasra, milyen beépíthetőségű, milyen zöldterület arány. Ez egy jó előterjesztés. Itt mindenki az Zerkowitz udvarról beszél. Ha most ezt megszavazzuk, akkor mi sérül, és annak milyen jogi és milyen pénzügyi következményei lesznek? Ki az, aki itt hibázott? Kiadtak építési engedélyt, amit nem lett volna szabad? Mi történt?

  Dr. Kelemen Marcell: A közgyűlés korábban a jelenlegi rendezési tervvel azonos szövegezésű rendezési tervet fogadott el. Ezzel megváltoztatta az építési szabályokat, és erre a tömbre speciális helyi építési szabályokat alkotott. Az Építéshatósági Osztály ez alapján dolgozik, és egy építési engedély kiadása során azt kell vizsgálnia, hogy egy adott települési rendezési terv milyen szabályokat tartalmaz. A módosított építési engedély a közgyűlés által elfogadott rendelet alapján került kiadásra a Zerkowitz ügyben. Jelen pillanatban azért van itt ez a rendelet-tervezet, mert a közgyűlés úgy fogadta el az elmúlt alkalommal ezt a település rendezési tervet, hogy az épített környezet védelméről szóló törvény előírásával ellentétben nem állt rendelkezésre főépítészi vélemény. Ugyanakkor ez a főépítészi vélemény eljárási szempontból garanciális jellegű. Konzultáltam alkotmánybírósággal, ritka az, amikor eljárási szabály megsértése miatt hatályon kívül helyeznek egy önkormányzati rendeletet. Ez ebbe a kategóriába tartozik. Ez a rendelet jelenleg érvényes és hatályos, alkalmazható, sőt alkalmazandó is. Az építési hatóság nem vizsgálhatja azt, hogy ez hogyan lett megalkotva, ahogy a törvényeket sem vizsgáljuk. Visszamenőleges hatállyal az alkotmánybíróság nem semmisíti meg a jogszabályokat, kivéve büntetőügyekben. Most azért történik ez a rendezési terv elfogadása, hogy a korábban eljárási szabálysértéssel megalkotott helyi rendelet a főépítész vélemény és hozzájárulása rendelkezésre állásával azonos tartalommal elfogadásra kerüljön. Az építési engedély hatályos, jogerős, végrehajtható. Ha a bíróság jogerős ítéletével megállapítja, hogy valaki, aki fellebbezési joggal rendelkezik, nem tette meg a nyilatkozatát a fellebbezési jogról való lemondással kapcsolatban – nyilvánvaló, hogy az ügyfél, akinek jogos érdekét sértette az építkezés, nem tudta gyakorolni a fellebbezési jogát –, ilyen helyzetben még nem voltam, de továbbra is van egy jogerős építési engedély. Valószínűnek tartom, hogy a bíróság hatáskörébe tartozik, hogy megsemmisítse és azt mondja, hogy ez törvénysértő, mert valaki nem tudta gyakorolni a fellebbezési jogát. Egyébként ellenjegyzési jogom van, és ezt az ellenjegyzési jogomat nem gyakoroltam az ominózus megállapodás ügyében.

  Stróber Gábor: A lakókat félretájékoztatták, ők azon meggyőződés alapján egyeztek bele ebbe az építkezésbe, közben az építtető mást épít. Nekik van-e joguk elállni a szerződéstől? Az előterjesztés elismeri, hogy törvénysértés volt. Kinek volt az érdeke? Szerintem azért volt érdeke a szakosztálynak, hogy építési engedélyt ki tudjon adni.

  Litter Nándor: Karmazin úr a helyszínen kifejtette, hogy ő nem támogatja, ilyen szempontból a szakosztály véleménye egyezett az enyémmel.

  Dr. Kelemen Marcell: Nem tudom képviselő úr, hogy milyen szerződésről van szó. Az ügyfél a részére kézbesített határozatban és a jogszabályban biztosított fellebbezési jogról mond le. Más egy hatósági eljárás és más egy két fél közötti szerződés.

  Dr. Kolonics Bálint: Jegyző úrnak részben igaza van, de azt gondolom, hogy ez a rendelet függetlenül attól, hogy törvénysértő, hatályban van mindaddig, amíg az erre jogosult, akár a bíróság ki nem mondja azt, hogy törvénysértő mivolta miatt ez érvénytelen. Hatályon kívül nem helyezi, akkor jönne a probléma, hogy ha nem fogadnánk el az új határozati javaslatot és ez a helyzet állna elő. Amennyiben valakinek a hozzájáruló nyilatkozata hiányzik, megállapítják, hogy az valóban nem történt meg, nem jogszerűen került oda, akkor hiányzik egy hozzájáruló nyilatkozat, ami az engedélyezési eljáráshoz kellett volna – a jelen helyzetben ezt pertechnikailag lehet pótolni, ugyanis a bíróság az ítéletével pótolná, mivel itt olyan nyomós közérdek, illetve különös méltánylást érdemlő magánérdek szolgálná ezt, hogy a bíróság ezt a nyilatkozatot pótolná. Stróber úr felvetése érdekes kérdés, hogy ki mihez járult hozzá. Ha valaki 42 lakás építéséhez járult hozzá, ez nem 68. Ez a megtévesztés tipikus esete.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. 5 szünetet rendelek el a rendeletalkotás előtt.

   

  Szünet

   

  Kulcsár Csongor: Amikor a körforgalom épült, akkor le lettek bontatva családi házak. Kérem az itt jelenlévőktől, hogy ne szavazzák meg most a rendeletet. Egy hét alatt jogilag gondolják végig. Utána kellene járni azokat a lehetőségeknek, amik ma felmerültek és azoknak is, amelyek a mai nap nem kerültek szóba, és akkor felelősségteljesen tudnak dönteni azzal kapcsolatosan, hogy a mostani jogi problémák hogyan fognak lezajlani.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

   

  55/2003.(X.1.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2003.(X.1.) számú rendelete a Nagykanizsa, Kisfaludy u. – Csány u. – Szemere u. – Ady utca által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb szabályozási terve és helyi építési szabályzata (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Ugyanaz a helyzet, mint az előzőnél.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igennel és 3 tartózkodással a rendeleti javaslat közgyűlés elé terjesztését támogatja. A bizottság nem támogatja a Huszti tér 1-2. szám alatti ingatlanon álló épület árkádjának megvásárlását (6 igen, 2 tartózkodás).

  Halász Gyula: Egy hibára szeretném felhívni a figyelmet. A 3. tömb szabályozási vonalánál egy probléma van, ugyanis az szabályozási vonal, ami a jelenlegi úttestet érinti. Az úthoz közelebb esik, mint ahogy a mélygarázs van. Ha ez a szabályozási vonal megvalósul, egy fallal le van zárva, akkor a mélygarázs megközelíthetetlen, ez jogi problémákhoz is vezethet a következőkben, illetve az itteni utat meg kellene hagyni. Kérem, hogy ezt a szabályozási vonalat módosítsuk úgy, hogy a mélygarázs megközelíthetővé váljon.

  Karmazin József: Ott nincs fal, ahol képviselő úr mondja. A szabályozási vonal egy folyamatos vastag vonallal van jelölve, az építési vonal pedig pontozott vonallal. Ez a terület nem beépíthető. Nem befolyásolja a garázs megközelítését ez a közterület szabályozási vonal.

  Papp Nándor: Az a szabályozási vonal a vastag vonal, a szaggatott vonal pedig a területfelhasználási módnak a határa. Ez gyakorlatilag végig út. Ez egy technikai dolog, hogy ott választotta el a kettő jelölésben.

  Cserti Tibor: Az időközben kiadott, illetve módosított építési engedély szinkronban van-e az általunk elfogadni kért szabályozási tervvel? Keletkezhet-e ennek az elfogadásával esetleg olyan kártérítési igény, amit ki kell zárni egyébként?

  Karmazin József: Tekintettel arra, hogy ez a szabályozási lap nem változott, feltételezem, hogy ennek figyelembevételével került kiadásra az engedély.

  Halász Gyula: Csak azt szerettem volna tisztázni, hogy jogi következménye nem lesz annak, ha ezt így elfogadjuk. Építészetileg rendben van, jogilag rendben van.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

   

  56/2003.(X.1.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2003.(X.1.) számú rendelete a Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: A határozati javaslatról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

  262/2003.(IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a Nagykanizsa, Huszti tér 1-2. szám alatti ingatlanon álló épület árkádjának megvásárlását. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Pillér-I. Kft-t tájékoztassa.

  Határidő: 2003. október 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 7. Nagykanizsa, Alkotmány u. - 4056 hrsz-ú út - vasút - 4089 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó rendezési tervi előírások hatályon kívül helyezése (írásban)
 8. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

   

  Karmazin József: A tervezett beruházás érdekében, mivel a pályázat beadási határideje nem teszi lehetővé a rendezési terv módosítását, és amúgy is ez év végétől hatályon kívül helyeződnek jogszabály erejénél fogva ezek a tervek, próbáltunk egy olyan természetes határvonallal körbehatárolható területet kijelölni, amely minimális mértékben veszi a hatályos tervből ezt az akcióterületet.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igennel és 2 tartózkodással az előterjesztés határozati és rendeleti javaslatát támogatja.

  Cserti Tibor: Az előterjesztésben érintett ingatlanok érintenek-e önkormányzati tulajdonon kívüli egyéb területeket is?

  Karmazin József: Igen, érintenek.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

   

  57/2003.(X.1.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2003.(X.1.) számú rendelete a Nagykanizsa Általános Rendezési Terv szabályozási előírásairól szóló, többször módosított 12/1995.(IV.25.) számú rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

  263/2003.(IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Alkotmány u. – 4056 hrsz-ú út – vasút – 4089 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó településszerkezeti tervet a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

  Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott tervi tartalmat az egész városra kiterjedő településszerkezeti tervben szerepeltesse.

  Határidő: 2003. november 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

   

   

   

   

   

 9. Befektetői terület építési feltételeinek biztosítása (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: Itt szintén egy hatályos rendezési terv részlet hatályon kívül helyezéséről van szó szintén annak érdekében, hogy ne kelljen költséget ráfordítani a területrész rendezési tervének módosítására.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

   

  58/2003.(X.1.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 58/2003.(X.1.) számú rendelete a Nagykanizsa, Északi Városrész egyszerűsített részletes rendezési tervéről szóló 41/1997.(XI.4.) számú rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 11. Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukciója engedélyokirat jóváhagyása (írásban)
 12. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 6 igennel javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést elfogadni.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

  Kereskai Péter: Egy számhiba van a táblázatokban, a címzett támogatás a beruházás költségfedezeténél a 2006. évben mindenhol 408.977 eFt, és 108 millió szerepel.

  Litter Nándor: Tudunk róla és javítani fogjuk. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

  264/2003.(IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az 1.413.307 eFt összköltségű Városi Kórház rekonstrukció önkormányzati beruházással. Felhatalmazza a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

  Határidő: - a beruházási okmány aláírására: 2003. október 15.

  - a beruházás befejezésére: 2006. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

   

   

   

   

   

 13. Fogyatékkal Élők Integrált Intézmény engedélyokirat jóváhagyása (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Megindul a szociális intézmény kialakítása és az ezzel kapcsolatos okmányok aláírására van szükség.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést elfogadta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

  265/2003.(IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 451.388 eFt összköltségű “Értelmi Fogyatékosok Szociális Intézményének kialakítása az Űrhajós úti óvodában” (hrsz.: 360/19) önkormányzati beruházással. Felhatalmazza a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

  Határidő: - a beruházási okmány aláírására: 2003. október 15.

  - a beruházás befejezésére: 2005. június 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 15. Céltámogatással megvalósuló kórházi gép-műszer beszerzés engedélyokiratának jóváhagyása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter Pál: Ez az önkormányzat költségvetését nem érinti, a saját forrást a kórház biztosítja, a 40 %-ot pedig kormányzati pénzből céltámogatási pályázaton nyertük el. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

 

266/2003.(IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a 29.500 eFt összköltségű kórházi gép-műszer beszerzés önkormányzati beruházással. Felhatalmazza a polgármestert a beruházási okmány aláírására. A beruházás fedezete 11.800 eFt összegű céltámogatás, illetve a Városi Kórház költségvetésében szereplő 17.700 eFt.
  2. a Városi Kórház a saját forrás összegét fejlesztési célú pénzátadásként a beruházó részére átutalja, az önkormányzat a 2003. év költségvetés rendeletében szerepelteti.

Határidő: - a beruházási okmány aláírására és fejlesztési célú pénzátadásra: 2003. október 15.

- a beruházás befejezésére: 2004. július 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Szabó Csaba főigazgató

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat az egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer kialakítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Fodor Csaba: Az előterjesztés első határozatát sem támogattam, ezt sem fogom támogatni. A kincstár létrehozásakor bizonyos racionalitások amellett szóltak, hogy ezt meg kell tenni, de nem így. Ez a lépés rosszabb lehet annál, mint a létrehozása. Az előterjesztés számomra azért nem megfelelő és ezért döntést sem fogunk tudni hozni, mert hiányoznak azok a számadatok, amelyek egyfajta gazdasági döntés meghozatalához szükségesek lennének. Szeretném tudni, hogy mennyivel kerül többe a költségvetés személyi során, ha 40 közalkalmazottból kb. 40 köztisztviselő lesz. A közalkalmazotti és a köztisztviselői bértábla miként változik? Információim szerint a jövedelmek nőnek. Ehhez hozzá kell még számolni a 13. havi fizetést, ami nem egyhavi, hanem a törvény szerint 1,5 havi és vannak egyéb olyan juttatások, amelyek a köztisztviselőknek járnak és a közalkalmazottaknak nem. Ez mennyiben emelné meg a Polgármesteri Hivatal személyi sorait a 2004. költségvetésben a 2003. éves bázishoz viszonyítottan? Nem látom a dologi kiadási sorokat, amelyek nyilvánvalóan jelentősen változnak, hiszen olyan infrastrukturális rendszert kell kiépíteni, ami most még nincs meg az Erzsébet téren, viszont teljesen ki van alakítva az Eötvös téren. Kinek lesz jobb, ha ez visszakerül a hivatalon belül? Lesz egy hatalmas szervezet, ami nem biztos, hogy el fogja tudni látni azokat a feladatokat, amelyeket az előterjesztés tartalmaz. Az intézményeknek biztos, hogy nem lesz jobb, mert körülbelül a részbeni önállóságuk ugyanaz marad. A mostani kincstár felépítés alkalmas lehet arra, hogy kisebb kincstár belső átalakításokkal ezt a működést ésszerűvé, hatékonnyá, gazdaságossá tegyük. A Kontrolling Osztály szerepét értem, olyan feladatai lennének, amelyek alapvetően önkormányzati feladatok, de ezt most is megteheti a Gazdasági Osztály a kincstár véleménye alapján. A kincstáron belül működik egy cash-management rendszer, a polgármester, jegyző az ezekkel kapcsolatos ügyeket bármikor megtekintheti, ez csak kisebb számítástechnikai fejlesztés kérdése. Amikor a kormány kb. 10 %-os köztisztviselői létszámleépítést tervez a központi közigazgatási szerveknél, nem célszerű nekünk jelentős köztisztviselői létszámot bővíteni. A kincstár már úgy-ahogy bedolgozta magát, meg kell keresni, hogy hol tudnánk javítani a működésen, és a kincstár működését tegyük olyanná, amilyenné polgármester úr és jegyző úr és magunk is elvárjuk, fogalmazzuk meg az elvárásainkat, kérjük számon, de ezen a szervezeti intézmény kereten belül. Ne integráljunk vissza egy intézményt a hivatalba, ne hozzunk létre a hivatalban felduzzasztott köztisztviselői létszámot.

Dr. Csákai Iván: Egyetértek Dr. Fodor Csabával. A karbantartói részleg átkerül az IKI-hez. Az IKI-nél megszoktuk, hogy a bevételeiből kevesebb marad ott, mint amennyire szüksége lenne, és ezzel a 7 emberrel ismét létszámbővítés fog történni. Egyetértek azzal, hogy a jelenlegi kincstárnak kellene jobban működnie, hisz nem tudni, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül ki az elsődleges kapcsolat a jelenlegi intézmények között. Ha az intézmények részben önállóak lesznek, gazdasági vezető nélkül nem tudnak működni. Ha az SZMSZ-t módosítjuk, azt külön napirendként kellene behozni, nem egy előterjesztés függelékeként, azon máshol is kellene módosítani. Meg kellene jeleníteni, hogy hány fővel nő a Polgármesteri Hivatal létszáma és mi lesz a kincstár dolgozóival.

Tóth László: Csatlakozom az előttem szólókhoz. Én is hiányolom az előterjesztésből a személyi és pénzügyi hatások bemutatását. Van-e összefüggés a napirendi pont tárgyalása és a polgármesteri tájékoztató mellékletében egy megbízási szerződés felmondása között? Az Üzemeltetési Iroda előterjesztésben feltüntetett feladatait hogyan gondolják?

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az 1. határozati javaslat kisebbséget kapott, a 2-5. pontot többségi szavazással elfogadtuk. Saját véleményem szerint ez az előterjesztés hiányos, de elfogadható, már csak azért is, mert ha elfogadjuk, akkor ez az anyag arra jó, hogy ez alapján lehet azokat a személyre szóló, létszámra szóló, dologi kiadások esetében Ft-ra szóló, irodára szóló tervezést, költségvetés előkészítést elvégezni, amire szükség van ahhoz, hogy októberben, de legkésőbb novemberben ezt a határozatot meg tudjuk hozni. Vannak nyitott kérdések, nyilvánvaló, hogy menet közbeni egyeztetésekkel és a szervezéseknél kell tisztázni. Nagyon fontos, hogy a most elfogadott elvek alapján a következő közgyűlésre egy részletesebb anyag kerüljön elénk.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az 1-8. pontokat többségi szavazattal elfogadta, a 9. pontot egyhangúlag nem fogadta el azért, amit az előttem szólók már elmondtak. Saját véleményem az, hogy a kincstár működése az eltelt három év alatt folyamatosan javult. Az intézményeknek a kincstár léte egyre jobb lett a maga hibáival együtt. Nem ismerjük sem a személyi, sem a tárgyi feltételeket, nem tudjuk, hogy ez az önkormányzat jobb lesz vagy sem. Véleményem szerint az előterjesztésről nem kellene szavazni, én a kincstár megszüntetését sem szavaztam meg, mivel akkor sem lehetett látni, hogy ez mivel jár. A kincstár létrehozásakor ugyanezek a kérdések merültek fel. Beigazolódott, hogy senkinek nem lett jobb.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 1 igennel, 3 tartózkodással és 2 nemmel nem fogadta el az előterjesztést. Azt már eldöntöttük, hogy a kincstárt megszüntetjük. Az előterjesztés az elképzeléseket tartalmazza, azt hogy milyen költségkihatások lesznek, még ki kell dolgozni. Ezt a kérdést még nagyon sok szempontból meg kell vizsgálni. Egyetértek Dr. Fodor Csabával abban, hogy nem lehet tudni azt, hogy mennyibe kerül, ha a közalkalmazottakból köztisztviselők válnak.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. A napirend kapcsán konzekvens maradok, ha nem akartam a kincstár létrehozását, most sem akarom, bár attól, hogy valamit létrehoztunk, ami nem változtatott semmin, sőt rontott, nem jelenti azt, hogy meg is tartsuk. Ha annál jobbat tudunk, akkor mindenképpen a kincstár megszüntetésének formáját meg kell találnunk.

Dr. Szabó Csaba: A 192/2003. számú határozattal a kincstár megszüntetése megtörtént. Ezt a stratégiai lépést egy másiknak kell követni. Különféle becslések vannak arra, hogy mibe került a kincstár a városnak. Azt mindenki elmondta, hogy nem jól működött. Nem értem azokat a képviselőtársaimat, akik most aggályoskodnak, hogy miért tartanak attól, hogy egy háromszintűre szabályozott gazdálkodást egy kétszintűre alakítanánk át úgy, hogy a pénz felhasználása közvetlenebbül legyen ellenőrizhető. Természetesen hiányoznak azok a feltétlenül szükséges kellékek, amitől a dolog működőképessé válik, sőt költségszámítások is hiányoznak. Ezeknek az előkészítésére még van idő. A döntést azonban most meg kellene hozni. Mint költségvetési intézményvezető tapasztaltam, hogy mit jelent az, amikor a források és költségek összevezetése közvetlenül a vezető előtt történik. Szeretném figyelmeztetni költségvetési intézményvezető kollégáimat, hogy ezzel szembe kell, hogy nézzenek. Ha ez kétszintű gazdálkodás formájában történik, akkor nemcsak abban lesznek érdekeltek, hogy a költségvetési tételek év végére elfogyjanak, hanem abban is, hogy racionális gazdálkodás folyjon. Szükségesnek tartom, hogy a feleslegesen háromszintűre kiépített rendszert egyszerűsítsük és egy kontrollingot telepítsünk föléje. A kontrolling egy különálló szakma, azt ki kell tudni építeni, annak kiépítése legalább egy évet fog igénybe venni, azután hasznosul az a sok információ.

Dr. Fodor Csaba: Az a határozati javaslatom, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Városi Kincstár szervezetéről szóló 192/2003. számú határozatot. Erről szavazást kérek, mert ha ez többséget kapna, okafogyottá válna a többi előterjesztés.

Scháb György: Dr. Szabó Csaba véleményéhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy a stratégiai akkor stratégia, ha úgy döntök egy megszüntetés mellett, ha ott van a döntés mellett az alternatíva a további teendőkről. Ha nincs stratégiai, az kényszerhelyzetet teremt. A rossz döntést revidiálni is lehet.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Én a korábbi döntésünkkel és az előterjesztés szerinti javaslattal értek egyet. Már korábban is elmondtam, hogy valóban arról döntöttünk, hogy a kincstárt ebben az állapotában megszüntetjük, de a kincstár által ellátott funkciók nagyon fontosak, azok továbbra is így fognak működni. A költségvetés-készítéskor is kiderült, hogy nincs egy kézben ennek az irányítása, összehangolatlan az egész tevékenység. Egy kézben kell lennie a gazdasági irányításnak. Múltkor leírtuk, hogy 16 millió Ft többletköltséget jelent a kincstár beintegrálása a hivatalba. Az előterjesztés szerinti szervezeti felépítés szerinti szervezetek vezetői fogják meghatározni, hogy milyen létszámmal kell továbbműködni, akkor lehet a többletköltség végleges számait meghatározni. Egy kontrolling szervezetnek nagy sokrétű feladatai vannak, amelyeket eddig már többször hiányoltunk. Ezzel a javaslattal arra törekedtem, hogy próbáljuk meg korszerűsíteni a gazdasági folyamatokat. Továbbra is kérem, hogy fogadják el. A felvetett feladatokat, például az SZMSZ-módosítást el kell végezni. Az új szervezet feladatai között azok a közbeszerzési kérdések tartoznak ide, amelyeket a kincstár eddig végzett. A Tóth László által felvett szerződés felmondására azért került sor, mert a költségvetés elfogadásakor meghatározott feladattervben arra gondoltunk, hogy végiggondoljuk egy önkormányzati beruházó részvénytársaság létrehozását. Szeptember 30. volt a felmondási határidő. A feladat az, hogy a szerződés lejártáig, december 31-ig végiggondoljuk azt, hogy továbbra is az eddigiek szerint folytatódjon ez a beruházási tevékenység vagy nem.

Scháb György: A kincstár megszüntetésére vonatkozó előterjesztéssel az volt a problémám, hogy általánosságokat tartalmazott, ami nem lehet döntési alap. Nem látom arra a garanciát, hogy ha ezek a folyamatok bekerülnek a hivatalba, akkor ez mitől lesz jobb. Támogatom Fodor úr azon javaslatát, hogy szavazzunk erről a kérdésről.

Sajni József: Jogosnak tartom polgármester úr részéről is azokat a felvetéseket, hogy ez egy működési szerkezeti változást kell, hogy hozzon. Ha ez a hivatal keretén belül történik, akkor eddig miért nem működhetett, hiszen a hivatal alá volt rendelve a kincstár. A hivatal a kincstár működésére eddig is befolyással lehetett volna. A megfelelő személyi feltételek adottak-e? Az intézményeknek nagyon kicsi mozgásterük van a gazdálkodásra.

Litter Nándor: Nem volt alárendeltségi viszonyban a hivatalnak a kincstár.

Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr által megfogalmazott célok elérhetőek a kincstár jelenlegi felállásával is. Az intézmény önálló jogi személy, önálló vagy részben önálló gazdálkodással, az intézményvezető felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Ha ezt az intézmény megszüntetjük és beintegráljuk a hivatalba, akkor a Polgármesteri Hivatalban osztályvezetői rangok lesz és köztisztviselők, akik felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. Az intézmény a közgyűléshez tartozik, míg az osztály működése a jegyzőhöz tartozik. Célszerűbb lenne, ha a feladat-meghatározás, az ellenőrzés az intézménynél maradna és a polgármester úr az intézményvezető fölött közvetlenül elláthatja a munkáltatói jogokat. A számonkérést is oda lehetne telepíteni, a kontrollingot is ki lehetne építeni akár a hivatalban, akár a kincstárban.

Papp Péter Pál: Az, hogy ne tudjuk például azt, hogy mibe kerül egy zöldtábor, mibe kerül a vívócsarnok és bizonyos speciális szakfeladatok, ez nem megengedhető, se intézmények között, se a kincstárban. Egy kontrolling-rendszer ennek alapján megteremti, hogy tisztán lássunk. Akkor tudunk jó döntéseket hozni, ha a valós adatok birtokában vagyunk, ezért támogatom az előterjesztést.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Dr. Fodor Csaba javaslatáról szavazunk, miszerint a 192/2003.(VII.15.) számú határozatát hatályon kívül helyeznénk. Nem támogatom a javaslatot.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: A rendeleti javaslatot visszavonom, a következő közgyűlésre visszahozzuk. Az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy Röst úr kéri, hogy vizsgáljuk meg, hogy az óvoda vonatkozásában jelentkező feladatbővülés indokol-e esetleg bérváltozásokat. Dr. Pintérné Grundmann Fridát kérem, hogy ezt a vizsgálatot végezze el. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. számú pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 3. pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 4. pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az 5. pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 6. pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 7. pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 8. pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 9. pontról szavazzunk azzal a kiegészítéssel, hogy a pénzügyi hatásaival kiegészítve kell az előterjesztést elkészíteni.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

267/2003.(IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.a. 2004. január 1-től a Központi Óvodai Konyhát a Rozgonyi Óvoda intézményegységeként működteti. Az intézményegység létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1 fő intézményegység vezető

14 fő konyhai dolgozó,

4 fő gépjárművezető.

1.b. felkéri a polgármestert, vizsgálja meg, hogy a Központi Óvodai Konyhának a Rozgonyi Óvodában történő működtetésével járó feladatbővülés indokolja-e az intézményvezető illetményének megemelését.

Határidő: 2004. január 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Némethné Rózner Ildikó mb. igazgató

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. felkéri a Rozgonyi Óvoda vezetőjét, hogy a további működéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
  2. Határidő: 2004. január 1.

   Felelős : Borsos Péterné óvodavezető

  3. 2004. január 1-jétől az intézményi karbantartást a Városi Kincstár szervezetéből az Ingatlankezelési Intézmény szervezetébe helyezi át 7 fővel.
  4. Határidő: 2004. január 1.

   Felelős : Némethné Rózner Ildikó mb. igazgató

   Kámán László intézményvezető

  5. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény vezetőjét, hogy a további működéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
  6. Határidő: 2004. január 1.

   Felelős : Kámán László intézményvezető

  7. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény vezetőjét, hogy az óvodák, bölcsődék és szociális intézmények vonatkozásában készítsen középtávú felújítási és karbantartási tervet és azt terjessze a közgyűlés elé elfogadásra, melyet a 2004. évi költségvetés tervezése során figyelembe kell venni.
  8. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  9. a szervezeti változással egyidejűleg a részjogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket teljes jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekké alakítja.
  10. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

   Simánné Mile Éva osztályvezető

   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens)

  11. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal szervezetében megvalósuló egységes gazdálkodási rendszerből adódó szervezeti változásoknak megfelelően készítse el a részben önálló intézmények és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratai módosítását és terjessze a közgyűlés elé elfogadásra.
  12. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

   Simánné Mile Éva osztályvezető

   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dr. Nemesvári Márta egészségügyi referens)

  13. felkéri a jegyzőt, hogy kösse meg a részben önálló intézményekkel a gazdálkodás munkaszervezési és felelősségi rendszerére vonatkozó együttműködési megállapodást és azt terjessze jóváhagyásra a közgyűlés elé.
  14. Határidő: 2003. decemberi soros közgyűlés

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

  15. felkéri a polgármestert, hogy a jegyzővel egyetértésben az októberi soros közgyűlésre jóváhagyásra terjessze elő az átalakított hivatali szervezet zavartalan működéséhez szükséges létszám javaslatát annak pénzügyi hatásait is bemutatva.

Határidő: 2003. októberi soros közgyűlés

Felelős : Litter Nándor polgármester

Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Némethné Rózner Ildikó mb. igazgató

Bodzai Tiborné Dr. humánerőforrás-vezető)

 

 

 1. Javaslat a Közterület Felügyelet önálló intézményként való működtetésére (írásban)
 2. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 6 igennel az előterjesztéssel egyetért, mivel 2004. évben már az önkormányzattól nem kér támogatást és nyereséget is produkál. Ezt az eredményt úgy kívánja elérni, hogy regionális feladatok ellátására is vállalkozik, melyből 24 millió Ft-os árbevételt kíván realizálni, aminek nem tudom milyen alapja van, de Nagykanizsán is van annyi feladat, amelyet el kellene látni, ezért nem hiszem, hogy a környező települések közterület felügyeletét is kellene látnia. Javaslom, hogy ezt a közgyűlés gondolja át. Az 1. számú melléklet szerint 12.350 eFt-os kaszáltatási költséget kalkulálnak, ennek a forrását az előterjesztésben nem látom. Ezt miből kívánják megvalósítani? A Pénzügyi Bizottság ülésén erre azt a választ kaptam, hogy a forrást pályázatok útján szeretnék biztosítani. Sokkal konkrétabban alá kellene támasztani a kérdést. Az előterjesztésből hiányzik, hogy a 2002. évhez nem csatlakozik egy 2003-as várható eredménykalkuláció.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással a javaslatot elfogadta annak ellenére, hogy sok kérdésünkre nem kaptunk választ.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 7 szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

  Cserti Tibor: Minden olyan törekvésnek, ami a regionális szerepkör erősítése irányába hat, teret kell adni.

  Bicsák Miklós: A Közterület Felügyelet a lehetőségeihez képest tette a dolgát. Véleményem szerint meg kell adni a lehetőséget az önálló működéshez.

  Zakó László: Én is támogatom a javaslatot, ugyanakkor a szervezetet bővíteni kellene.

  Dr. Kolonics Bálint: Egyetértek Budai úrral, mivel az itt leírt számok mögöttes hátterét nem látom, sok bizonytalanságot tartalmaz. A betervezett pluszfeladatok bérköltség vonzatát sem látom. Ha önálló intézmény lesz, akkor a hatósági jogkört ez az intézmény hogyan fogja gyakorolni? Az előterjesztés szerint egy ember a jegyző irányítása alatt végzi ezt a feladatokat, de az ellátandó feladatok nagysága miatt véleményem szerint egy fő ehhez kevés. A továbbiakban intézmény formában a hatósági jogkört a Közterület Felügyelet hogyan gyakorolná, illetve ha átalakulna intézménnyé, milyen formában és hogyan maradnának köztisztviselők? Az előterjesztés 4. oldal 3. pontjában törvénymódosító javaslatsort olvasok. Hatályban van már ilyen magasabb rendű jogszabály a régiókra vonatkozóan vagy nem? Mert ha nem, akkor érdemes lenne megvárni a törvény megszületését, és utána lehetne a régióban a környező településekre is kiterjeszteni a feladatokat. Támogatom a törekvést, csak nem látom kellőképpen indokoltnak és számokkal alátámasztva, hogy ez valóban jobb lenne.

  Budai István: Mivel több oldalról elhangzott az, hogy nincs kellőképpen alátámasztva az, hogy mi lenne, ha regionális feladatokat is ellátna a szervezet, azt javaslom, hogy konkrétabban alátámasztva hozzuk vissza a javaslatot, most ne döntsünk a kérdésben.

  Cserti Tibor: Kérem Budai urat, járuljon hozzá, hogy az elhangzás sorrendjétől függetlenül az én javaslatomról szavazzanak először, tudniillik ez az előterjesztés már volt a közgyűlés előtt. A kérdés az, hogy a szakmai feladatellátás hatósági vonatkozásban működtethető-e és a helyén van-e? E tekintetben számomra mérvadó a jegyző ellenjegyzése. Az anyagon ez nem szerepel. Amennyiben jegyző úr megerősíti véleményével, és utólag pótolja az ellenjegyzési kötelmét, akkor ez az anyag a mai napon szakmailag jóváhagyható. Ha erre nem kerül sor, kérem Budai úr javaslatának megszavazását.

  Dr. Kelemen Marcell: A hatósági jogkör gyakorlása természetesen nem kerülhet ki a Polgármesteri Hivatalból, az jegyzői feladat és hatáskör. Ha a Közterület Felügyelet önálló költségvetési szerv lenne, akkor egy személyt környezetvédelmi hatósági feladatokra kell alkalmazni. A Közterület Felügyelet akkor is szabhat ki helyszíni bírságot, ha önálló intézményként működik, a szabálysértési ügyek elbírálása továbbra is a Polgármesteri Hivatalban történik, ami jelenleg is így van, a Közigazgatási Osztályon. A Ktv-t módosították, és akkor foglalták bele, hogy önkormányzat esetében ez egy speciális helyzet, hogy nemcsak a Polgármesteri Hivatal dolgozói, hanem az önálló Közterület Felügyelet dolgozói is köztisztviselők, azzal a különbséggel, hogy felettük az intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény vezetője felett a kinevezési, felmentési, fegyelmi jogkört a közgyűlés, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester. Nem tudok a regionális szereppel kapcsolatos törvénymódosításról, azt tudom, hogy a kistelepülések társulásukat hozhatnak létre a közterület felügyeleti feladatok közös ellátására. Cserti urat kérem, hogy pontosítsa a kérdését, nem tudom, hogy milyen ellenjegyzésről van szó, én vagyok a napirend előterjesztője.

  Cserti Tibor: Időközben megtaláltam a jegyzői aláírást. Így a feladatellátás szakmai és racionális működtetése a jegyző által javasolt vagy nem, figyelembevéve a regionális szerepkörbővülést is? Ha támogatott a jegyző által, akkor a javaslatot az eredeti formájában döntésre továbbra is javaslom.

  Dr. Kelemen Marcell: Érzékeltem az ellentétes véleményeket. Van egy önálló képviselői indítvány, ami a Közterület Felügyelet önállóságára vonatkozik, amellyel polgármester úr nem ért egyet. Véleményem szerint ezeket a feladatokat a jelenlegi szervezeti körben is meg lehet valósítani, ha a közgyűlés ezt jóváhagyja, csak lassabban. Én azt is közöltem Kulbencz úrral, hogy mindenben támogatom a törekvéseit, ha az a közterület felügyeleti munka javítására irányul. Úgy ítélem meg, hogy a kérdés önmagában véve nem is az, hogy a Közterület Felügyelet önálló lesz-e vagy sem, hanem az, hogy a közgyűlés a Közterület Felügyelet által javasolt feladatokat támogatja-e. Ahhoz közgyűlési döntés kell, hogy a Közterület Felügyelet például más településeknek is végezzen ilyen feladatokat.

  Litter Nándor: A kérdés az, hogy jól látja el a feladatát vagy nem. Én nem azzal nem értek egyet, hogy önálló legyen, hanem ha új feladatokat adunk neki, vagy bevállal új feladatokat, és ellátjuk a kistérség feladatait, őrzés-védési feladatokat, akkor kevesebb figyelem fog irányulni azokra az alapfeladatokra, amelyek rendkívül fontosak a XXI. században környezetvédelmi szempontból. Ha elfogadjuk a javaslatot, akkor ezeket a feladatokat ne végezze addig, amíg törvényi kötelezettsége nem lesz. Szavazzunk Budai István ügyrendi javaslatáról, hogy még jobban járjuk körbe a javaslatot, egy következő alkalommal még egyszer tárgyaljunk erről. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 7 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Kulbencz Ferenc: Azért merült fel az a gondolat, hogy intézményként működjünk tovább, mert a közterület felügyeletekről szóló törvény lehetőséget biztosít erre, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy a falvak társulásos formában is működtethetnek közterület felügyeleteket. A falvak 100%-ában nem működtetnek közterület felügyeletet, viszont azok a gondok és problémák jelentkeznek ott is, ami nálunk jelentkezik. Ahhoz, hogy Nagykanizsa kistérségi szerepét tudjuk erősíteni, gondoltuk, hogy felvállalhatnánk ezeket a problémákat, de ez nem a Nagykanizsára fordított munka rovására történne. Vannak olyan lehetőségek, amik nagymértékben csökkentik az odafordított élő munkaerő igénybevételét, ez pedig az, hogy egy térfigyelő kamerarendszer kiépítésével – amit Nagykanizsán terveztük és erre pályáztunk – a falvakban egy műholdas összeköttetéssel el tudunk helyezni térfigyelő rendszereket, és azokat a problémákat, amik náluk felmerülnek egy nagyon minimális munkaerő szükséglettel el tudjuk látni. Ha falvakat összefogva olyan pályázatokban is részt tudunk venni, amire most nem volna lehetőségünk, illetve segíthetjük őket a pályázat megírásában. Az előterjesztésben szereplő számadatok nem légből kapottak, a környező települések polgármestereivel történt tárgyalásokon alapszanak. Mi azt látjuk, hogy pénzügyi akadálya van annak, hogy továbblépjünk.

  Litter Nándor: Mitől több lesz több pénz, ha önálló egységgé válik a mostani hivatali szervezet? Pályázni most is lehet, a térfigyelő rendszerre most pályáztunk. Új forrásokat nem látok. Addig, amíg a törvény nem írja elő, hogy kistérségi feladatokat lássunk el, nem tartom jónak ezt megtenni. Nagyon sok feladat van Nagykanizsán, ezeket kell minél magasabb szinten és minél előbb megoldani, erre kell pályázni. Nem javaslom, hogy az őrzés-védés területre kiterjedjen a tevékenység, ezt a módosítást szeretném szavazásra feltenni.

  Dr. Kolonics Bálint: A város érdekeit úgy tudjuk képviselni, ha elsősorban városi feladatok ellátását biztosítjuk megfelelő szinten, és ha ez működik, akkor utána vállaljunk a régióban további szerepeket. Jelen előterjesztést a város érdekét szem előtt tartva nem tudom megszavazni.

  Scháb György: A jövőbeni célok és lehetőségek érdekében mérlegeljük azt az alternatívát, hogy abban az esetben, ha sikerül az Ipari Parkot betelepíteni vagy sikerül az inkubátorházat életre lehelni, akkor ott felmerülhetnek őrzés-védő feladatok, amelyeket nem biztos, hogy idegen pályázóknak kellene kiadni, hanem ha az önkormányzatnak van egy olyan külső cége, aki ezt el tudja látni, akkor ez az önkormányzat részéről történő támogatás mértéke csökkenthető.

  Litter Nándor: Én nem hoznám létre, alapfeladat, hogy a környezetvédelemmel összefüggő kérdéseket oldja meg magas színvonalon. Ha ez tökéletesen működik, akkor kell vállalkozni, és újabb feladatokat vállalni.

  Scháb György: A lehetőségét tartsuk fenn.

  Litter Nándor: Akkor holnap elkezdenek vele foglalkozni.

  Bicsák Miklós: A felsorolt városokban ez hogyan működik?

  Litter Nándor: Van, ahol jól, van, ahol kevésbe. Nincs egységes gyakorlat. Több hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Javaslom, hogy az őrző-védő feladatokat ne végezzen az intézmény. Ki ért ezzel egyet?

   

  A közgyűlés 8 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Új szavazást rendelek el, félreérthető volt, amit mondtam. Azt javaslom, hogy ne végezhessen őrző-védő feladatokat. Ki ért ezzel egyet?

   

  A közgyűlés 7 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Térségi feladatokat mindaddig ne végezzen, amíg erre törvényi kötelezettsége nincs. Ki ért ezzel egyet?

   

  A közgyűlés 12 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

   

  268/2003.(IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. január 1. napjától a Közterület Felügyeletet intézménnyé alakítja, az intézmény vezetői teendőivel Kulbencz Ferencet bízza meg.

  Felkéri a jegyzőt, a Közterület Felügyelet alapító okiratának elkészítésére, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendelettervezet elkészítésére.

  Határidő: 2004. január 31.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető

  Kulbencz Ferenc közterület felügyelet vezető)

   

   

 3. Javaslat a jelentősebb városi rendezvények megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Ehhez az anyaghoz volt kiegészítés, amelyben a jelenlegi ismereteink szerint a várható időpontokat határoztuk meg. Egyéb módosításokat is szeretnék tenni az előterjesztésen. Az első pontban az Idősügyi Tanács javasolja, hogy az idősek hete, ami október 13-a körül kezdődik október második vagy harmadik hetében is legyen egy központi rendezvény, ez gesztus értékű dolog. Javaslom, hogy ezzel egészítsük ki az előterjesztést. Illetve a 11. pontban egy új francia bekezdést javaslok, egy kiegészítő mondatot, tehát, hogy a pályázó által megszerzett állami költségvetési támogatás 50%-a az önkormányzati támogatást csökkentené, tehát ennyivel módosulna, hogy arra ösztönözzük, hogy ha vannak pályázati lehetőségek akkor mégis csak pályázzon. A 6. pontban javaslom, hogy a bizottsági elnökök tanácsa bírálja el a pályázatokat, és ezt követően kerüljön a közgyűlés elé. A 8. pontban javaslom, hogy pontosítsuk az első francia bekezdést, tehát egy pályázó az összes rendezvényre adhat pályázatot, vagy egyenként is adhat pályázatot, az önkormányzatnak joga van eredménytelennek hirdetni, illetve részeredményt is hozhat. Illetve a negyedik francia bekezdésben szerepel, hogy nem lehet köztartozása, és ezt nyilatkozattal kell igazolni, ezt a közbeszerzési szabályok szerinti eljárásban kell igazolnia. A 11. pont második francia bekezdésében utolsó szó a biztosít után a következő szöveggel egészülne ki, hogy az éves költségvetésében meghatározott támogatást biztosítja.

  Zakó László: Alapvetően nem értek egyet az előterjesztéssel. Első módosító javaslatom, hogy a pályázat kiírása helyett bízzuk meg a HSMK-t ennek a megszervezésével. A másik a jótékonysági gála tervezett időpontját javaslom áttenni advent idejéről a báli szezonra, tehát a december 11-et kérném januári februári időpontra módosítani. A borfesztivált javaslom, hogy bor és dödölle fesztiválnak kereszteljük el. A legfontosabb javaslatom, hogy ezt ne külső pályázó készítse elő, hanem a megfelelő számban és képességben rendelkezésünkre álló saját embereink.

  Sajni József: A bizottságunk egyetért az A, D programokkal azzal a kiegészítéssel, hogy egészüljön ki a program a Jazz Fesztivállal. Amit polgármester úr javasolt, egyetértek azzal a kiegészítéssel és hivatkozom a 8. pont az 1-5 francia bekezdésére, kérném, hogy az idősek hete kerüljön úgy megrendezésre, hogy ebben a városrészek is szerepeljenek.

  Dr. Horváth György: A pályáztatás esetén úgy kell kiírni a pályázatot, hogy minden év szeptember 30-ig, október végéig eldönteni és akkor idejében tudnának készülni erre.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a napirendet némi módosítással. Van még egy javaslatunk, de ez nem volt osztatlan sikerű, hogy az A és a C pont vonódjon össze. Az 5. pontot a referenciák után kiegészítenénk, hogy rendelkezzen a pályázó szakirányú képesítéssel.

  Tóth László: Ne csak a pályázónak kelljen igazolni, hogy nincs köztartozása, hanem ha konzorciumban történik a megvalósítás, akkor a konzorcium minden egyes tagjára.

  Halász Gyula: 2004. évre javaslom az EU csatlakozással összefüggő ünnepségek megpályáztatását. Javaslom a főiskolások bevonását a városi programok koordinálásába.

  Cseresnyés Péter: A 8. pontban az utolsó bekezdésben úgy kellene, hogy nem vehet részt a pályázatban az a szervezet, amely önmagában vagy tagja más vállalkozás révén elszámolási kötelezettségének nem tett eleget mondjuk az önkormányzat felé. Szeretném, ha a pályázat kiegészülne azzal, hogy a város mivel támogatná a szervezőket. Fontosnak tartanám, ha bent lenne egy önkormányzati csoport vagy személy, aki a kapcsolattartó lenne. Úgy gondolom, hogy a szeptemberi időpontnál korábban is megszülethetne a kiírás.

  Papp Péter Pál: Az elbírálás szempontjaihoz még egyet szeretnék felvetni, hogy aki társrendezvényt tud ehhez valahogy szervezni.

  Gerencsér Tibor: Sajni képviselő úr javaslatához fűzném hozzá, hogy ezekben az esetekben egy esemény megrendezőjét keressük. Halász képviselő úr javaslata volt az EU csatlakos napjának felvétele. Előtte lesz a Város Napja ünnepség. Két javaslat is hangzott el, hogy ne kössük le magunkat, hanem évente mindig újra pályáztassuk meg a rendezvényt. Ha mi valóban jelentős rendezvényt kívánunk szervezni, akkor ezt csak egy olyasfajta rendezői biztonsággal lehet megtenni, hogy a rendező már a rendezvény idején tudja, hogy a következő évit is ő fogja szervezni.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy ösztönözzünk minden olyan közösséget, ami az önkormányzat keretei között működik, hogy vegyen részt ezeken a pályázatokon.

  Zakó László: De ha csak ők végeznék ezt a munkát, akkor nem kerülne pénzünkbe.

  Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a HSMK szervezze meg az összes rendezvényt.

   

  A közgyűlés 3 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Jótékonysági gálára vonatkozó javaslatról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 2 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Egyetértek a dödölle felvetéssel. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: Jazz Fesztivál felkerülését nem támogatom. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 4 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Idősek hete terjedjen ki a többi városrészre. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: Kanizsa Napok és a Város Napja módosításról kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 6 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Szakirányú képesítést nehéz lenne meghatározni. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 5 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Az EU csatlakozás legyen egy kiemelt rendezvény. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 3 szavazattal, 16 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Cseresnyés úr következő javaslata, hogy mit ad még a város intézmények, terek és egyéb vonatkozásban. Javaslom, hogy várjuk meg a pályázók igényeit.

  Cseresnyés Péter: Általánosságba tegyük be, hogy mit tudunk adni, hogy a közterületek, helyiségek közül melyeket adjuk ingyen.

  Kelemen Z. Pál : Pályázni csak részletesen kidolgozott szakmai finanszírozási és közterület felhasználási tervezettel lehet.

  Litter Nándor: Akkor ezzel egészítsük ki a 10. pont második bekezdését. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: Referens kijelölése volt a javaslat, ezt jegyző úrral együttműködve minden rendezvénynél lesz egy kijelölt személy, aki ezt a koordinációt végzi. Azok a módosítások, amelyeket elmondtam, természetesen beépülnek az anyagba. Társrendezvények az 5. pontban. A konzorcium és az alvállakozások vonatkozásában is be kell nyújtani ezeket a dokumentumokat a közbeszerzés szabályai szerint.

  Zakó László: A 11. pont első bekezdéséből vegyük ki, hogy a rendezvényekhez erkölcsi támogatást nyújtunk.

  Litter Nándor: Egyetértek vele, kivesszük, nem kell róla szavazni. Akkor az előzőről szavazzunk.

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: Kérem, hogy az elhangzott módosításokkal együtt szavazzunk a pályázatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

   

  269/2003. (IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiemelt városi rendezvények színvonalának emelése érdekében pályázatot ír ki ezen események megrendezésére. Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt tartalommal – figyelembevéve az elfogadott módosításokat – a pályázatot tegye közzé a helyi sajtóban.

  Határidő: 2003. október 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Gerencsér Tibor kabinetvezető)

   

   

 5. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére vonatkozó ütemterv elkészítéséhez szakértő igénybevételére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: A bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és támogatja a 3. pont részletezésével.

Papp Péter Pál: A Gazdsági Bizottság ezt a napirendet támogatta heves vita után.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is elfogadta a határozati javaslatot. Osztályvezető asszonyt kérdezném, hogy ez a költségvetésben tervezett forráson felüli összeg, vagy nem?

Dr. Horváth György: Itt egy összetett rendszerről van szó. Hosszú évek pedagógiai, módszertani problémájáról van szó.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ez nem csak az eszközök felsorolásáról szól. Nincs olyan jegyzék, ami az eszközök árát tartalmazná. Kérem önöket, hogy azt a pénzt, amit a szakma ilyen áron próbál megszerezni, járuljanak hozzá. Nem okoz többletet a költségvetésben.

Sajni József: Mi megcsináltuk az eszközjegyzékünket részletesen, beadtuk a fenntartónak, aki elkészítette az ütemtervet, az ütemtervből 2003. szeptemberig valamennyi megvalósult.

Cserti Tibor: Támogatom az előterjesztést egy megkötéssel, hogy a 2. pontot ki kellene egészíteni. A megállapodást úgy kell elkészíteni, hogy az INFOtec Kft a témával összefüggő szakmai pályázatok elkészítéséhez is támogatást biztosítson.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az első pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2 pontról Cserti úr kiegészítésével együtt.

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

 

270/2003. (IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért, hogy a közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzék teljesítésére vonatkozó költségvetési ütemtervet és az ahhoz kapcsolódó helyzetfelmérést, az OKVÉ-hez benyújtandó kérelem előkészítését az INFOtec Kft végezze el 2003. december 15-ig 500 eFt+ÁFA értékben.
  2. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dr. Papp Judit osztályvezető)

  3. 2004. január 1-től kezdődően 5 éven keresztül a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék folyamatos nyilvántartásához és működtetéséhez igénybe veszi az INFOtec Kft szolgáltatását, melynek minden év április 30-ig esedékes díja 150 eFt+ ÁFA, amely összeg az infláció mértékével évente változik. A megállapodást úgy kell elkészíteni, hogy az INFOtec Kft. a témával összefüggő szakmai pályázatok elkészítéséhez is támogatást biztosítson.
  4. Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges pénzügyi fedezetet 2003 évben a vidéki önkormányzatoktól befolyt összeg terhére, 2004 évtől pedig a mindenkori éves költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Dr. Papp Judit osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Vécsey Zsigmond Általános Iskola és a Zrínyi Miklós Általános Iskola szervezeti összevonására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 1. határozati pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. határozati pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. határozati pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. határozati pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 5. határozati pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 6. határozati pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 7. határozati pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

 

271/2003. (IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 2004. július 1-jétől a Vécsey Zsigmond Általános Iskolát jogutódlással megszünteti, és jogutódlással szervezetileg összevonja a Zrínyi Miklós Általános Iskolával. A létrejött új intézmény szervezete általános iskola, neve Zrínyi Miklós Általános Iskola.
  2. A tanulócsoportok elhelyezését amíg pedagógiailag indokolt, a jelenlegi formában biztosítja.

Határidő: 2004. július 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintéré Grundmann Frida osztályvezető

Benedek Miklós igazgató

Faller Zoltán igazgató)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az összevont intézményre (Zrínyi Miklós Általános Iskola ) magasabb vezetői állására pályázatot ír ki.Az igazgató munkáját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 1. számú melléklet első rész 2. pontjában meghatározottak szerint igazgatóhelyettes(ek) és tagintézmény-vezető segíti.
  2. Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Benedek Miklós, a Vécsey Zsigmond Általános Iskola igazgatójának megbízását 2004. július 1-jével visszavonja és közalkalmazottként történő továbbfoglalkoztatását biztosítja. A magasabb vezetői pótlékot beosztásától függetlenül 2004. augusztus 31-ig folyósítja.
  4. Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban hozott döntésekről a határozat, a megszüntető, illetve az alapító okirat megküldésével – nyilvántartásból való törlés, illetve nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a Zala Megyei TÁH-ot, Oktatási Minisztériumot.
  6. Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dr. Papp Judit osztályvezető)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vécsey Zsigmond Általános Iskola ingó vagyonát a csökkenő tanulócsoport-számnak megfelelően fokozatosan a jogutód intézménynek adja át.
  8. Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az átszervezésből adódó feladatokat hajtsák végre, biztosítsák, hogy a dolgozók a végrehajtás időszakában rendelkezésre álljanak.
  10. Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Benedek Miklós igazgató

   Faller Zoltán igazgató

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenfogalmi Szakképző Iskola felmenő rendszerben vegye birtokba a Vécsey Zsigmond Általános Iskola épületét.

Határidő: 2009. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Cseke Zoltán igazgató)

 

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakáskoncepciójának elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat 1. pontjának első mondatát módosításra javasolja. A város hosszabb távú fejlesztése (fejlődése) érdekében az önkormányzat a lakásgazdálkodás egyik meghatározó szereplője.

Papp Péter Pál: A GVB egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

Papp Nándor: A VKIB elfogadta a határozati javaslatot.

Polai József: A koncepció kapcsán szeretnék javaslattal élni. Probléma jelentkezik a telkek értékesítése kapcsán lakossági igényként. Felhívom a figyelmet a következőre, hogy Kiskanizsán a Szokol-domb végre belterületté lett minősítve, itt kellene a telkek kialakításán gondolkozni. Kiskanizsán 1970 óta nem volt telekértékesítés. A következő javaslatom lenne, hogy a közgyűlés kérje fel a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Szokol-domb tulajdonosaival, ha kell pénzintézetek bevonásával.

Litter Nándor: A szakosztály munkatársai összegyűjtötték Nagykanizsán önkormányzati telkekre vonatkozóan, hogy hol lehet lakásépítést folytatni. Ez kb. 20 terület.

Zakó László: Javaslom, hogy a határozati javaslat első pontjából azt a szót, hogy legoptimálisabban javítsuk optimálisan. Az optimális fokozhatatlan kifejezés.

Röst János: A Szokol-domb területét több alkalommal tárgyalta a közgyűlés. Az önkormányzatnak gyakorlatilag a rendezési terven kívül nincs rá hatása. A lakóknak kell szövetkezni és kezdeményezni a telkek kialakítását. Készül a Nemzeti Lakásprogram és ez a határozat később ki fog egészülni annak a megfogalmazásaival.

Litter Nándor: Ez nem a lakáskoncepcióhoz tartozó téma. A vitát lezárom. Elfogadom Kelemen Z. Pál módosító javaslatát. Kérem, szavazzunk az első határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

 

272/2003. (IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003-tól 2006-ig szóló lakáskoncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja, és mindezek alapján az alábbi fő célkitűzéseket és intézkedéseket irányozza elő:

  1. A város hosszabb távú fejlesztése (fejlődése) érdekében az önkormányzat a lakásgazdálkodás egyik meghatározó szereplője. A fiatal korosztály városban tartásának, illetve ide vonzásának leghatékonyabb módja a munkához és lakáshoz jutás elérhetősége. Ennek érdekében a jelen előterjesztés szerinti lakáskoncepciót a közgyűlés kiindulási alapként elfogadja. A koncepcióban felvázolt eszközöket, megoldási módokat figyelembe véve felkéri a polgármestert, hogy készítsen egy olyan átfogó elemzést és lehetőségeihez képest a legoptimálisabban irányozza elő az önkormányzati bérlakás állomány növelését.
  2. Határidő: 2004. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  3. Lakbér- és közüzemi díj hátralékosokkal szemben az Ingatlankezelési Intézmény folyamatosan és következetesen érvényesítése az előterjesztésben jelzett szankciókat, minden eszközzel vissza kell állítani a fizetési fegyelmet.

Határidő: folyamatos

Felelős : Litter Nándor polgármester

Kámán László IKI intézményvezető

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú Környezetvédelmi Programja (2004-2006., 2007., írásban)
 2. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a határozati javaslatot támogatja.

  Halász Gyula: Egy kiegészítésem lenne. 2004-2006. és 2007. évi környezetvédelmi programról van szó. Javasolnám, hogy az Izraelita Hitkösség temetőjén keresztül vezető szennyvíz kiváltását vegyük be ebbe a tervbe. Tudniillik ez az önkormányzat tulajdonában van és kegyeleti és más megfontolások alapján szükség lenne a kiváltásra.

  Litter Nándor: Melyik ponthoz javaslod?

  Halász Gyula: 2002. szeptember 25-i jegyzőkönyv van a kezemben, ahol a polgármesteri hivatal munkatársai részt vettek és ennek a költsége ekkor 50-60 millió volt és az előző polgármester ígéretet tett arra, hogy a 2003. évi költségvetésben ezt szerepelteti. Tudjuk azt, hogy ez az új polgármesterre is kötelező hatású.

  Litter Nándor: 17. pontként szerepeltessük az egyes számú mellékletben 50 millió forintos tétellel.

  Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

  273/2003. (IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetvédelmi program 2002. évi végrehajtásáról szóló beszámolót, és a 2004-2006. (2007.) évi középtávú Környezetvédelmi Programot – az elfogadott módosítást figyelembevéve – elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a Programba foglaltakról, az érintett szerveket, valamint a lakosságot tájékoztassa.

  A program végrehajtásától évente a Közgyűlésnek számoljon be.

  Határidő: 2004. május 3. (a 2004-2006. (2007) évi program éves

  végrehajtásáról szóló tájékoztatásra)

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

  Kulbencz Ferenc Közterület Felügyelet vezető)

   

   

   

   

 3. Beszámoló a Városi Kórház szakmai és gazdasági tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Kelemen Z. Pál: A SZEB elismerését fejezte ki a kórház dolgozóinak a végzett munkáért és a határozati javaslatot elfogadta.

Zakó László: Papp Péter úr a bizottsági szakaszban nekem adta át az elnöklést azzal, hogy személyesen érintett az előterjesztésben, így tudom bejelenteni, hogy GVB a napirendi pont tárgyalását javasolta. Kezdeményeztem, hogy a határozati javaslat első pontjának utolsó mondatát vegyük ki a határozati javaslatból. Ezt elutasította a bizottság. Ugyanakkor azt megszavazta, hogy ez egy külön pontként szerepeljen. Az előterjesztésben van egy számszaki hiba a 4. oldalon a növekedés nem 130, hanem csak 30%-os.

Budai István: A PB is megtárgyalta ezt a napirendet és támogatja. A számszaki hibára visszatérve mi úgy vettük észre, hogy ez nem 130, hanem 134%.

Cseresnyés Péter: A szájsebészetre szükség lenne. Kérdésem, hogy az ellátott beteglétszám növekszik, a gyógyszerfelhasználás ehhez képest arányaiban csökkent. Erre tud-e a főigazgató magyarázatot adni?

Papp Péter Pál: Két számot szeretnék pontosítani, ha a 2001. a bázis év, akkor 2002. évben 134% a növekedés 34%. A nem rendszeres személyi juttatások 2001. évben 131.687.000, 2002-ben 219.235.00 Ft volt. Személyi juttatásra 832 millió forintot fizetett ki a kórház 2001-ben, 2002-ben pedig 1.000.199.000 forintot.

Dr. Szabó Csaba: Sajnálattal jelzem, hogy az egész világ egészségügyi ellátásában probléma a kapacitások optimalizálása és a várólisták ezzel kapcsolatos egyidejű fellépése. Változások következtek be a szakorvosképzésben. A szájsebészet olyan szakág, amire nincs pályakezdő kereslet. Meghirdettük az állást. A kórházunkban a kollégák költség-hatékonyan dolgoznak.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, olyan formában, hogy kettébontjuk a határozati javaslatot Zakó úr felvetése alapján. Kérem, szavazzunk az 1. pontról.

A Közgyűlés 22 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

 

274/2003. (IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Városi Kórház beszámolóját a 2002. II. félév – 2003. I. félév során végzett szakmai és gazdasági tevékenységéről elfogadja.
  2. elismerését fejezi ki a végzett munkáért.

 

 

 1. Tájékoztató a hulladéklerakó építés beruházás állásáról (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság elfogadta a napirendet. A próbaüzemre vonatkozó dátumok nem szerepelnek, mi megfogalmaztunk olyanokat, hogy jó lenne betenni 2003. november 1. napját kezdetnek, befejezésre pedig december 31. napot. Üzembe helyezésre pedig január 1. napját.

  Papp Nándor: Bizottságunk a határozati javaslatot támogatta.

  Papp Péter Pál: A GVB megtárgyalta, és elfogadta a javaslatot.

  Litter Nándor: Megkérdezem Tárnok Ferencet, hogy a határidőre vonatkozó javaslatok teljesíthetők-e?

  Tárnok Ferenc: A létesítmény maga várhatóan október-november hónapban üzemeltetésre átadható. Ezek a határidők vállalhatók.

  Litter Nándor: Kérem, döntsünk a határozati javaslatról. Budai úr segítsen a határidők vonatkozásában.

  Budai István: A 7. pontnál 506 millió 508-ra módosul a beruházási költség előirányzat. A próbaüzemet kezdetét 2003. november 1-re, a befejezését pedig december 31-re. Az üzembe helyezést 2004. január 1-re javasoljuk.

  Litter Nándor: Kérem, hogy ezekkel a határidőkkel fogadjuk el a javaslatot. Kérem, szavazzunk!

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

  275/2003. (IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért 508.711 eFt összköltségű Nagykanizsa-Bagola regionális hulladéklerakó építés társult települések által megvalósuló önkormányzati beruházással. Felhatalmazza a polgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.

  Határidő: a beruházási okmány aláírására: 2003. október 15.

  a próbaüzem kezdetére: 2003. november 1.

  a próbaüzem befejezésére: 2003. december 31.

  az üzembehelyezésre: 2004. január 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. Kanizsa Diákkosárlabda Klub NB I/B-s csapatának támogatási kérelme (írásban)
 4. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

   

  Litter Nándor: Ehhez kaptunk egy kiegészítő anyagot.

  Hári László: A MÁV NTE Kosárlabda Kft. kérelmét megtárgyalta az OKISB és különböző feltételeket szabott. Ezeket a feltételeket nem teljesítette. Ekkor a bizottság úgy döntött, hogy a követelményeknek megfelelő Kanizsa Diákkosárlabda Klub NB I/B-s felnőtt női bajnokságban indulását támogatja. A határozat úgy készült el, hogy az önkormányzat 1,8 millió forinttal támogassa a Klub működését az őszi szezonra, majd a tavaszi szezonra kért 3,8 millió forintos támogatást azzal a feltétellel, hogy a jelzett szponzorok által nyújtott támogatással ez az önkormányzati rész csökkenjen.

  Litter Nándor: Két kiegészítésem lenne a 2. bekezdéshez, amelyben a 2004. évi támogatás feltétele az, hogy a 2003. évről nem csak az adott támogatásról, hanem a teljes költségvetése átlátható legyen és egy beszámoló érkezzen hozzánk. A forrás a Kanizsa Design részére a költségvetésben megszavazott 4 millió forint.

  Sajni József: A város sportja érdekében kérném a támogatásukat.

  Zakó László: Kérdezném, hogy a mellékletben a személyi jellegű kiadások ezek leszámlázott tevékenységek?

  Hári László: Természetesen számlázott alkalmazottak megbízási díj fejében.

  Szányiné Kovács Mária: A klub kb. 10 éve működik Nagykanizsán és utánpótlással foglalkozik. Kérem Önöket, támogassanak bennünket.

  Bicsák Miklós: Ragyogó dolog az utánpótlás. A belső harcok úgy érzem, hogy nem szűntek meg. Felmerülnek az emberben a kételyek.

  Cserti Tibor: Úgy érzem vakvágányra ment a dolog. Itt pénzügyi támogatásról van szó. Javaslom zárjuk le a vitát.

  Litter Nándor: Jogosak Bicsák úr felvetései, de az tudni kell, hogy már egy más egyesület kereti között működik a klub. Kérem, szavazzunk Cserti úr javaslatáról, hogy szavazzunk-e.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

  Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy a következő évi első félévi támogatás feltétele a teljes körű elszámolás, illetve a forrás vonatkozásában a Kanizsa Design részére meghatározott keretösszeg. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

   

  276/2003. (IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Kanizsa Diákkosárlabda Klub 2003/2004. évi NB I/B-s felnőtt női bajnokságban történő szereplésével.

  A bajnokságra összesen 5.600 eFt támogatást hagy jóvá, amelyből a 2003. december 31-ig szóló őszi idényre 1.800 eFt támogatást biztosít.

  A bajnokság tavaszi időszakára a verseny- és élsport keret terhére (2004. július 30-ig) 3.800 eFt támogatást irányoz elő, ami a külső támogatók által biztosított összeggel csökken. A 2004. év első félévi támogatás feltétele a teljes körű előző évi elszámolás.

  A közgyűlés megbízza a polgármestert olyan tartalmú támogatási szerződés megkötésével, amelyben a támogatott a támogató felé gazdálkodásáról teljes körűen elszámol.

  A 2003. évi támogatás forrása a Kanizsa Design Kft. részre meghatározott keretösszeg.

  Határidő: 2003. október 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  Sajni József OKISB elnöke

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

   

   

   

 5. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a "Hozomány Program" újratárgyalására vonatkozóan (írásban)
 6.  

  Kelemen Z. Pál: Nagykanizsát erről ismerik a világon a legtöbben. A magam részéről nem tudom támogatni az indítványt.

  Halász Gyula: Bár az én nevemmel van jelezve ez az indítvány, amikor szavaznak, akkor többek között a városunk művelődésével, oktatásával foglalkozó emberek javaslatairól szavaznak. Azt javaslom, hogy fogadjuk el a Vasemberházat, illetve polgármester úr véleményét kérem, hogy melyiket támogatja a felsorolt javaslatok közül. Nyilvánítson véleményt, mint a város első polgára.

  Litter Nándor: Én erre válaszolni fogok, de úgy gondolom, hogy volt erről egy szavazás és azt magamra nézve kötelezőnek gondolom. Nekem a Vasemberház, ami a legszimpatikusabb. Tudomásul veszem a múltkori döntésüket, és én nem kívánom azt felülvizsgálni.

  Sajni József: Az OKISB a következő javaslatot tette, hogy egyetért az előzőekben hozott közgyűlési döntéssel.

  Zakó László: Ha az Eu egy sok nemzetiségből álló szövetség, akkor gondolom Halász képviselőtársamnak semmi kifogása, hogy egy hasonlóan színes nemzetiségű országgal állok elő, méghozzá Nagymagyarországgal. Én meg a Nagymagyarország emlékművet javaslom.

  Dr. Kolonics Bálint: Én szívesen emlékezem a “Megy a gőzös…” kapcsán Krúdy Gyula, akár a vasútállomáson a Resti a régi fényében és szívesen emlékezem erre.

  Litter Nándor: A kérdés az, hogy tárgyaljuk-e ezt az ügyet. Kérem, szavazzunk!

   

  A közgyűlés a javaslatot 6 szavazattal, 20 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és az alábbi határozatot hozza:

   

  277/2003. (IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Halász Gyula képviselőnek a “Hozomány program” újratárgyalására vonatkozó önálló képviselői indítványa újratárgyalásával nem ért egyet.

   

 7. Halász Gyula önálló képviselői indítványa “Nagykanizsa Biztonságáért kitüntető cím létrehozására (írásban)
 8.  

  Litter Nándor: Javaslom, hogy bizottsági szakaszba utaljuk az indítványt. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

  278/2003. (IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Halász Gyula képviselőnek a “Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím létrehozására vonatkozó önálló képviselői indítványának megtárgyalására felkéri valamennyi bizottságát.

  Határidő: 2003. október 31.

  Felelős : valamennyi bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

 9. Halász Gyula önálló képviselő indítványa a Városkapu körúton új buszváró létesítésére (írásban)
 10.  

  Litter Nándor: Javaslom, hogy bizottsági szakaszba utaljuk az indítványt. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

   

  279/2003. (IX.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Halász Gyula képviselőnek a Városkapu körúton új buszváró létesítésére vonatkozó önálló képviselő indítványának megtárgyalására felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot.

  Határidő: 2003. október 31.

  Felelős : Papp Nándor bizottsági elnök

  Papp Péter bizottsági elnök

  Budai István bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

   

   

 11. “Információs technológia az általános iskolákban” című pályázaton való részvétel (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A műszaki, szakmai részhez nem tudok hozzászólni ennek az előterjesztésnek a kapcsán. Az anyag röviden tartalmazza, hogy miről van szó. Négy általános iskolánk felel meg ennek a feltételnek, hogy ezt a pályázatot egyáltalán benyújthatja-e.

Cserti Tibor: Az a javaslatom, hogy ez szakmai kérdés és ruházzuk fel az oktatási bizottságot az ezzel kapcsolatos döntéshozatalra.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Kérem, hogy ne a mi osztályunkat hatalmazzák fel, mert ez műszaki téma.

Litter Nándor: 61 millió forint pályázati pénz érhető el iskolánként. A határidő rövid. Az a feladat, hogy felhatalmazást kérek arra, hogy keressek olyan céget, aki maximum 500 eFt díjazásért iskolánként a pályázatot elkészíti, illetve sikeres pályázat esetén 2% sikerdíj fizethető. A pályázat két részből áll.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A négy iskola, aki egyáltalán megfelel a feltételnek, a Hevesi Sándor, a Péterfy Sándor, a Rozgonyi és a Zrínyi Általános iskola. Az az egyik feltétel, hogy integráltan neveljen fogyatékos tanulókat, illetve hátrányos helyzetű tanulókat.

Cserti Tibor: Továbbra is az a javaslatom, hogy adjunk zöld utat ennek a dolognak. A forrása is rendben van. Hatalmazzuk fel a polgármestert ennek a lebonyolítására.

Papp Péter Pál: Nem tudom, hogy az önkormányzat megszavazta volna-e a kórházpályázatoknál a sikerdíjat a főigazgató és az én részemre az általunk elkészített pályázatokért.

Cserti Tibor: Úgy érzem, ez egy másik típusú érdekeltségű rendszer. Arra kérek mindenkit, szavazza meg.

Dr. Fodor Csaba: Papp Péternek teljesen igaza van. Adjuk meg a polgármesternek a felhatalmazást. De túlzottnak tartom a fix díjat és akkor még a sikerdíjat. Ha négy iskoláról van szó, olyan nagyon eltérő pályázatok nem lehetnek. Összegről ne döntsünk, azt javaslom, hogy polgármester úr rövid határidőn belül zártkörű versenytárgyalásra hívjon meg legalább három céget és a legjobb ajánlatot egyeztesse a gazdasági bizottsággal és írják alá a szerződést és nyújtsuk be a pályázatot határidőben.

Sajni József: Pályázatról van szó és vissza nem térítendő támogatásról. Ezt mindenhogyan a közgyűlésnek be kell vállalni. A beadási határidő október 31.

Litter Nándor: Én Fodor Csaba képviselő úr javaslatát elfogadom. Ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk arról, konkrét összeg meghatározása nélkül, hogy kérjünk be ajánlatokat erre vonatkozóan és a gazdasági bizottsággal egyetértésben döntsünk erről az ügyről. Kérem hogy ezen módosításokkal együtt szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

280/2003. (IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok elkészítésére legalább három cég meghívásával zártkörű versenytárgyalás keretében – a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság bevonásával – válassza ki a legkedvezőbb ajánlatot.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2003. október 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 20.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester