2003. október 28.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. október 28-án (kedd) 9.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető, Gerencsér Tibor kabinetvezető, Erdős Péter mb. kabinetvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Schmidt László ügyvezető, Gáspár András ügyvezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető, Némethné Rózner Ildikó igazgató

 

 

Litter Nándor: Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt közgyűlés! Mindenkit tisztelettel köszöntök, egyrészt a vendégeinket, akik megtisztelték a közgyűlésünket, illetve Önöket, az önkormányzat tagjait, valamint a Hivatal munkatársait. Javaslom, hogy kezdjük meg a munkánkat. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.

 

 

 

Beke János részére “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetés átadása

 

Javaslat "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozására (írásban)

 

285/2003.(IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a városban élők életkörülményeinek javítását szolgáló valamint kiemelkedő közéleti tevékenységéért Beke Jánosnak “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományoz.
  2. felkéri a polgármestert, hogy az adományozásról szóló oklevelet, a “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kisplasztikát és nettó 100.000 Ft. pénzjutalmat a 2003. október 23-i nemzeti ünnep alkalmával adja át.

Határidő: 2003. október 23.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető)

 

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás aláírása

 

 

Litter Nándor: Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

 

A Nagykanizsa, Fő u. 4. szám alatti társasházban található ingatlanrész értékesítése

 

281/2003.(IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Fő u. 4. szám alatti, 1953/1/A/11 hrsz-ú lakás 20,32 m2 alapterületű részét és az 1,4 m2 alapterületű WC-t értékesíti Andrasek Zoltán és felesége részére 2 millió Ft-ért.

Felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy a befolyó vételárból az önkormányzati részen a szükséges felújítási és átalakítási munkákat végeztesse el.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

A Nagykanizsa, Csengery u. 5. sz. alatti társasházban található ingatlanrész értékesítése

 

282/2003.(IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa, Csengery u. 5. sz. I. em. 2. szám alatti, 2432/2/A/6 hrsz-ú, 76 m2 alapterületű lakás értékesítéséhez a hozzátartozó 28,86 m2 alapterületű közös előszobai tulajdoni résszel együtt Kováts Miklós Nagykanizsa, Zsigárdi köz 33. sz. alatti lakos részére 100.000 Ft/m2 vételárért.

A vételárat az Ingatlankezelési Intézmény köteles önkormányzati bérlakás vásárlására fordítani.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

A volt Thury György Laktanyában lévő portaépület értékesítése

 

283/2003.(IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése közvetlenül értékesíti a nagykanizsai 3110/16 hrsz-ú, volt Thury Laktanya területén lévő portaépületet a hozzátartozó kb. 1.624 m2 földterülettel a Kanizsa Nyomdaipari, Kereskedelmi és Kiadói Kft. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. részére. A felépítmény vételáraként 9 millió Ft + 25 % Áfa, összesen 11,25 millió Ft, a hozzátartozó földterület vételáraként 6.200 Ft/m2 árat jelöl meg. A területmegosztás költségei a vevőt terhelik.

 

Figyelembe véve a 6/2003/17. (I.28.) Közgyűlési határozatban megjelölt 10,5 millió Ft-os értékbeszámítást, az ingatlan vételárának kiegyenlítésével egyidőben a Kanizsa Nyomdaipari, Kereskedelmi és Kiadó Kft. jogosult számlát benyújtani 8,4 millió Ft + 25 % Áfa, összesen 10,5 millió Ft összegről bérleti jog ellenértéke jogcímén. A beszámításra figyelemmel a fizetendő vételár a földterület tényleges nagyságának függvényében kb. 10,8 millió Ft.

A közgyűlés hozzájárul, hogy a vevő az ingatlan vételárából fennmaradó összeget az alábbi ütemezés szerint teljesítse:

3,2 millió Ft-ot szerződéskötéskor,

5,0 millió Ft-ot 2004. december 31-ig,

1,3 millió Ft-ot 2005. december 31-ig,

A vételár fennmaradó hányadát – a földterület tényleges nagyságának függvényében – 2006. december 31-ig.

Felhatalmazza a polgármestert a jelölt terület megosztására és az adásvételi szerződés aláírására.

A terület nagysága a végleges telekmegosztást követően alakul ki.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Területértékesítés Nagykanizsa Palin Városrészben

 

284/2003.(IX.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 206/2003.(VII.15.) számú határozatát visszavonja.
  2. értékesíti a Palin városrészben található 4744-4751 és 4753-4760 hrsz-ú ingatlanokat a KERÉP IMMO Kereskedelmi és Építőipari Bt. 8749 Zalakaros, Nyírfa u. 28. szám alatti gazdasági társaság részére 56.678.850 Ft vételáron.

Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy szerezze be a KERÉP IMMO Bt. nyilatkozatát miszerint a fenti áron és feltételekkel az ingatlanokat megvásárolja.

Határidő: 2003. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: A meghívóban nem szereplő napirendi pontok napirendre vételét javaslom:

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

A meghívóban szereplő 23. napirend anyaga és a meghívóban szereplő 6. napirend javított új anyaga 2003. október 22-én került kiküldésre.

Dr. Csákai Iván: Két kérdést szeretnék feltenni. A Francia Napokkal és az Eötvös téri pavilonokkal kapcsolatban.

Röst János: Napirend előtt kérnék szót a Deák ünnepségekkel kapcsolatban.

Polai József: Napirend előtt kérdezném az Ipari Parkkal kapcsolatban, a körzetemben lakó vállalkozó miért nem fizetheti be a bérleti díját e hónapra? Szeretném kérni, hogy a meghívó szerinti 18. napirendi pontot az interpellációk után tárgyaljuk.

Bicsák Miklós: Interpellációk, kérdések napirendnél szóban szeretnék interpellálni.

Dr. Kolonics Bálint: Kérdést szeretnék feltenni nem fizetett bérleti díj tárgyában.

Cserti Tibor: Kérdést szeretnék feltenni a temető melletti közúti híd állapotával kapcsolatban.

Dr. Fodor Csaba: A meghívó szerinti 26. napirendi pontot a pályázó kérésére szeretném, ha nyílt ülésen tárgyalnánk.

Kelemen Z. Pál: Csordánsé Láng Éva megérkezésekor tárgyaljuk a 18. napirendet az 5. napirend után.

Stróber Gábor: Helyi járatos buszmegálló ügyében szeretnék kérdést feltenni. Forgalomtechnikai dolgokat megvitatni Szemere és Csengery utca sarkán.

Zakó László: A 24. napirend zárt ülés tartására van előterjesztve. A bizottsági szakaszban a jelöltek nem ragaszkodtak a zárt üléshez. Kérem, hogy a nyílt ülés tárgyalásáról döntsünk.

Sajni József: A 24. napirendnél van pályázó, aki kérte a zárt ülést.

Litter Nándor: Elfogadom azt a javaslatot, hogy a 18. napirendet 5. napirendi pont után tárgyaljuk. Ha nem érkezik meg Csordásné Láng Éva, akkor csúsztatjuk.

Dr. Kelemen Marcell: Nyilvános a közgyűlés ülése. Csak abban az esetben tarthat zárt ülést, hogyha az érintett a nyilvános üléshez nem járul hozzá.

Litter Nándor: 23. napirendként jelölöm meg az eredeti 26. napirendi pontot. Kérem, hogy a módosításokkal együtt szavazzanak a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat vezetőjének és tagjainak megválasztása (írásban)
 5. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 47/2001.(X.10.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 7. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 8. Javaslat az 55/2000. (XII. 13.) sz. önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet módosítására (írásban)
 9. Javaslat 35/1995. (XII. 12.) sz. a lakások bérleti díjáról szóló helyi rendelet módosítására (írásban)
  Előadó: Litter Nándor polgármester

 10. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosítása (írásban)
 11. Előadó: Litter Nándor polgármester

 12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa, Északi városrész RRT-ről szóló 41/1997.(XI.4.) sz. rendeletének módosítása (írásban)
 13. Előadó: Litter Nándor polgármester

 14. Javaslat célhitel felvétel engedélyezésére (írásban)
 15. Előadó: Litter Nándor polgármester

 16. Javaslat az Ipari Park I/B ütem út és vízi közművei engedélyokiratának jóváhagyására és a finanszírozáshoz szükséges hitelfelvételre (írásban)
 17. Előadó: Litter Nándor polgármester

 18. Egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer kialakításának létszám és pénzügyi vonzata (írásban)
 19. Előadó: Litter Nándor polgármester

 20. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzatának módosítása (írásban)
 21. Előadó: Litter Nándor polgármester

 22. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díjairól szóló szabályzatának módosításáról (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének irányelvei (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési jogának átadására (írásban)
  Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök
 27. Javaslat intézményvezetői pályázatok kiírására (írásban)
 28. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 29. EU strukturális alapok pályázati lehetőségei (írásban)
 30. Előadó: Litter Nándor polgármester

 31. Javaslat Kanizsa TV Kft. ügyvezetői pályázat kiírására (írásban)
 32. Előadó: Litter Nándor polgármester

 33. Javaslat Tourinform Iroda magasabb vezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)
 34. Előadó: Litter Nándor polgármester

 35. Javaslat a hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítására (írásban)
 36. Előadó: Litter Nándor polgármester

 37. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár tevékenységéről (írásban)
 38. Előadó: Czupi Gyula igazgató

 39. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a Magyar Plakát Múzeum létesítésére vonatkozóan (írásban)
 40. Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár vezetői megbízására (írásban)
 42. Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. Polai József képviselő önálló indítványa a MURA I. távvezeték felújítása tárgyában (írásban)
 44. Polai József képviselő önálló indítványa a Nagykanizsa, Bajcsai u. – Varasdi u. – Kisrác u. Felsőtemető u. – Pápai utca által határolt tömb területére vonatkozó új típusú rendezési terv készítésére (írásban)
 45. Nagykanizsa Csengery u. 3795/7 hrsz-ú ingatlanon lévő határőr sportpálya hasznosítása (írásban)
 46. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

   

   

  Zárt ülés:

 47. Előterjesztés a BM által meghirdetett bérlakás program pályázathoz szükséges határozati javaslatok meghozataláról (írásban)
 48. Előadó: Litter Nándor polgármester

 49. Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető – főszerkesztői pályázat elbírálása (írásban)
 50. Előadó: Litter Nándor polgármester

 51. Javaslat a Zala Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Napirend előtti felszólalások:

Röst János: A közelmúltban ünnepelte az ország, hogy Deák Ferenc 200 évvel ezelőtt született. Az ünnepség kiemelkedő helyszíne volt Zala megye. Nagykanizsa méltó módon ünneptelte a Deák ünnepséget. A Deák szobor avatását megtisztelte jelenlétével Lampert Mónika belügyminiszter és Kovács Kálmán informatikai miniszter a kormány részéről. Szeretném megköszönni a szponzorok támogatását, az ünnepi műsorban fellépők szereplését és a szervezők munkáját. A köszönő szavak mellett nem lehet elmenni a Söjtörön történt MIÉP-es provokáció mellett. Az ott történtek szégyenletesek voltak. Erre nem lehet magyarázat, erre nem lehet politikai indok. A polgármesteri beszámolóban benyújtok egy határozati javaslatot, amely tartalmazza, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város elítéli a MIÉP söjtöri provokációját. Október 23-át 15. alkalommal ünnepelhette a város.

Zakó László: A MIÉP nevében is tiltakozom az ilyen megbélyegzés ellen, hogy ott provokáció történt volna. A MIÉP mindenben törvényesen járt el.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A 2. oldalon a 62/2002. sz. határozathoz szeretnék hozzászólni. A határozat szerinti adat oka fogyottá teszi a meghívó szerinti 22. napirendi pontot. Erre a 22. napirendi pont előterjesztője a költségvetési tárgyalásnál visszatérhet. A 4. oldalon a 169/2003. sz. határozat határidő hosszabbításával nem értek egyet. Kérek tájékoztatást arról, hogy a Műszer Automatikával hogyan áll az ügy. A 196/2003. sz. határozattal kapcsolatban kérem megvizsgálni, hogy miért van az ismételten, hogy a nem alkalmas iratokkal rendelkezik az önkormányzat? A 205/2003. sz. határozattal kapcsolatban kaptunk egy tájékoztatót, és nem lehet tudni, hogy mégis hogyan áll. A 208/1,2,3/2003. sz. határozattal kapcsolatban - az NSR-től a 37 mFt-ból eddig a kapott költségvetési táblázat alapján 0 Ft folyt be. Miért van ez?

Cseresnyés Péter: Jegyző úrtól kérdezem, hogy Röst úr javaslatával kapcsolatban nem kellett volna szavazni arról, hogy ez bekerüljön a polgármesteri tájékozatóba?

Dr. Kelemen Marcell: Ez nem egy önálló napirend volt, ami az alpolgármester úr részéről elhangzott. Ő a polgármesteri tájékoztató keretében kívánja ezt megtenni. Ez nem a napirendek szavazásának a része.

Cseresnyés Péter: A FIDESZ frakció ebben a szavazásban nem vesz részt. Nem azért, mert egyet ért azzal, ami Söjtörön történt, hanem azért, mert semmi sem bizonyítja azt, hogy ami ott történt, azt a MIÉP okozta.

A 4. oldalon a Műszer Automatikával kötendő szerződés kapcsán szeretnék hozzászólni. A mai nap folyamán fogunk tárgyalni egy célhitel felvételről. Ha ez az értékesítés megtörtént volna, a pénzösszeg befolyt volna városhoz, akkor nem biztos, hogy nekünk ezt a 48 milliós hitelösszeget fel kellene vennünk. Előnyben kellene részesíteni a helyi vállalkozót. Nem értek egyet a határidő hosszabbítással. Ha nem érdemes a Műszer Automatikával tárgyalni, akkor meg kell keresni azt a vevőt, aki ténylegesen ki is fogja fizetni az ingatlan ellenértékét. A 8. oldalon a biogáz hasznosító üzemről szóló pályázathoz szeretnék hozzászólni. Úgy tudom, hogy a pályázat formai okok miatt elutasításra került. Hol áll most ez a pályázat?

Dr. Kolonics Bálint: A 3. oldalon a 8. ponthoz szeretnék hozzászólni. Azt gondolom, hogy ez a jogvita nem most kezdődött. Megint egy olyan döntést hozott a polgármester úr, hogy függőben hagyja és megoldatlanul a Király u. 31. sz. alatt lakók ügyét. A folyamatban lévő peres ügy nem érinti azt, hogy ez a csereügylet létrejöjjön és a szerződés aláírásra kerüljön. Ez a határozatot ettől függetlenül végre kellene hajtani. Ha ez nem kerül aláírásra, akkor ez a polgármester úr mulasztása lesz. A 4. oldalon a 9. ponttal kapcsolatban az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalta ezt a kérdést. Ez a vételár már befolyt volna az önkormányzat számlájára, ha helyi vállalkozót támogattunk volna. Kinek az érdeke a Műszer Automatika Kft-t erőltetni, mint vevőt? Az önkormányzat ez év június 11-én megkötötte az adásvételi előszerződést, aminek nyomán nem annak tartami elemivel kibővítve készült el az adásvételi szerződés. A határidő már lejárt. A felek vállalták a szeptember 30-át, ameddig megkötik az adásvételi szerződést. A szerződés aláírásának napjától számított 15 napon belül egy összegben vállalta a vételárat megfizetni a vevő. Ezzel szemben az adásvételi szerződésben már olyan kitételeket fogalmaznak meg, amely a telephely engedély megadásának napjától számított 15 naphoz köti a vételár kifizetését. Ha egyszer kötelezettséget vállaltunk egy előszerződésben arra, hogy ilyen feltételekkel megkötünk egy adásvételi szerződést, akkor ettől ki és miért tér el, amikor a közgyűlési határozat is erről szól. Olyan feltétel teljesítéséhez szeretné kötni a vevő a vételár kifizetését, ami nem is az önkormányzattól függ. Ez a szerződést nem szabad ilyen formában aláírni. Az 5. oldalon a 15. ponttal kapcsolatban azt gondolom, hogy erről már volt egy közgyűlési döntés. Az eredeti szerződéshez képest van-e változás? Ki a kivitelező? Mi volt az eredeti határidő? A vállalkozói díj vonatkozásában van-e változás? A 11. oldalon a 2. ponttal kapcsolatban milyen vállalkozói díj ellenében vállalta a Rendezvényszervező Stúdió és milyen vállalkozási díj ellenében vállalja a ZSÁ-NI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.?

Röst János: Határozati javaslatom a következő a napirend előtti felszólalásom kapcsán.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata elítéli a Deák Ferenc 200. születésének évfordulóján a söjtöri szülőházánál történt MIÉP és MIÉP szimpatizánsok által szervezett provokációt, ami sérti Deák Ferenc emlékét, ami méltatlan Söjtör, Kehidakustány, Nagykanizsa, Zala megye polgáraihoz és méltatlan a magyarsághoz.

Budai István: A 2. oldalon a 2. ponttal kapcsolatban miért akarjuk a Kazanlak krt-t a Pásztor utcával összekötni? Kérem ezt javítani.

A 3. oldalon az 5. ponttal kapcsolatban kérem a jegyzői kabinet vezetőjét, hogy sürgősen a gazdasági társaságok felé ezt az ajánlatot tegye meg, ha a közgyűlés is egyetért vele, hogy már az idei tervüket a segédanyagnak megfelelően tudják elkészíteni.

Polai József: A 9. oldal 26. pontjával kapcsolatban ismerete, hogy megszüntettünk két ösztöndíj pályázati rendszert. Maradt a Bursa Hungarica. A Hazavárunk ösztöndíj volt az a pályázati rendszer, aminél nem volt feltétel a szociális rászorultság. A másik kettő már kimondottan rászorultság alapján állapítja meg a támogatási összeget. A két rendszer megszűnése következtében a Bursa Hungarica rendelkezik mintegy 6 mFt-os összeggel. A három együtt 8.300.000 forinttal rendelkezett volna. Világosan látható, hogy itt a cél az volt, hogy esetleg némi megtakarítást tudjunk eszközölni. A rászorultság alapján nem tudják sokan ezt a lehetőséget igénybe venni majd, hiszen mintegy 60 ezer forintos szülői fizetés mellett már nem férnek be a támogatottak körébe.

Zakó László: Kérem polgármester urat, ha hozzászólásom után még Röst alpolgármester úr hozzá kíván szólni, akkor tartsa be polgármester úr az SZMSZ szabályait és nekem is adjon szót.

A MIÉP söjtöri rendezvénye minden tekintetben törvényes volt, mind a bejelentést illetően, mind a végrehajtást illetően. A fütty a tetszésnyilvánítás egyik formája. Olyan, mint a taps, csak esetleg más érzést közvetít. A tojásdobálás MIÉP-hez való kötődése nem bizonyított. Nem tudjuk ki volt. Akár provokáció is lehetett volna.

Dr. Fodor Csaba: A 169/2003. sz. határozattal kapcsolatban, figyelemmel arra, hogy ez a helyzet állt elő, az önkormányzatnak mindenképpen érdeke megkötni az adásvételi szerződést a vevővel. Kérdés az, hogy milyen adásvételi szerződést érdemes megkötni. Bizonyos módosításokat végre kellene hajtani ezen a szerződésen.

A 4. pontban törölni kell, hogy az előszerződés ezen adásvételi szerződés melléklete.

A 4. pont utolsó kettő bekezdésében az átlaglétszámról és a kötbérről beszél. Az átlaglétszámot tárgyévre számítjuk, akkor értelmezhetetlen a töredékévben történő foglalkoztatás változás. Ha ez igaz, akkor nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy nem egész szám, hanem tizedes szám jön ki. Célszerű lenne az átlaglétszámot meghagyni, és a tizedesekhez igazítani valamifajta kötbérösszeget.

A 6. pont úgy tűnik, hogy nem az önkormányzat érdekeit szolgálja. Az önkormányzatnak olyan fizetési határidőt kell kitűzni, amelyben az önkormányzat érdekei érvényesülnek. Ne jegybanki alapon számoljuk. Másfélszereset el tudnék fogadni.

A 7. ponttal kapcsolatban aggályom van. Birtokba lép a vevő a szerződés aláírásakor. Birtokba Ő akkor kerül, amikor majd kifizeti a teljes vételárat. Az meg akkor akarja kifizetni, amikor megvan a telepengedély. A polgármester úr akkor adja ki a tulajdonosi hozzájárulást. Így akkor január elsején nagy valószínséggel az ingatlan még az önkormányzat tulajdonában áll, holott Ő már birtokon belül van. Ezt törölni javaslom. Lépjen birtokba. Viselje a terheit. Hozza az ingatlan hasznait és pont van ennek a mondatnak a végén. Kapjuk meg ezt a pénzt lehetőség szerint legkésőbb 2003. december 31-ig.

Röst János: Minden politikai pártnak, minden polgárnak joga van a gyülekezési joghoz és a szabad véleménynyilvánításhoz. Ebben egyet értünk. Vannak etikai, erkölcsi normák, amiket illik betartani.

Cseresnyés Péter: Remélem Röst úrnak megvannak a bizonyítékai arra, amit mondott.

Kelemen Z. Pál: Frakciónk egyértelműen támogatja Röst János úr előterjesztését. Én ott voltam Söjtörön. Lehet, hogy nem MIÉP-ek voltak, csak annak látszottak. Megvan a maga szimbolikája egy pártnak. Amikor odaérkeztünk, a sportpálya felől zárt alakzatban emberek vonultak Árpádsávos zászlókkal. Az a szimbolikája a MIÉP-nek. Ezek az emberek odajöttek, és tönkre tették egy falu ünnepségét. Tény az, hogy akik ott tüntettek, szélsőjobboldaliak voltak. Tény az, hogy egyetlen MDF-es zászlót, egyetlen FIDESZ-es zászlót, egyetlen szegfűs, egyetlen madaras zászlót a helyszínen nem láttam lobogtatni, csak ezeket. Kell ennél több bizonyíték?

Cserti Tibor: Módosítanám a Műszer Automatikával kötendő szerződés 12. pontját. A kiegészítést az első bekezdést követően tenném. A vevő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a telephely engedély megszerzéséhez szükséges kérelmet komplex módon és hiánymentesen jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül a területileg illetékes szakhatósághoz benyújtja. Természetesen, ha ez 15 napon belül nem megy, hanem maximum 30 nap. Kösse valamiféle határnaphoz a vevőt telepengedély benyújtásához.

Zakó László: A Deák emlékházhoz vonuló MIÉP-es tömeg egyikénél sem láthatott képviselőtársam pártjelvényeket, pártzászlót. Egyrészt, mert nem vittünk magunkkal, másrészt, ha vittük volna, sem engedték volna a rendfenntartó erők. Nemzeti színű zászlókkal vonultunk az épülethez, miután az egész településen egyetlen egy nemzeti színű zászló sem volt felhúzva.

Litter Nándor: A Deák emlékművel kapcsolatos vitát szeretném lezárni. Én is részt vettem ezen az ünnepségen és láttam az Árpádsávos zászlókat.

Dr. Kolonics Bálint. A Műszer Automatikával kapcsolatban a jövőre nézve szeretném kérni, hogy sokkal komolyabb tárgyalási pozícióba helyezkedjen, aki a város képviseletében tárgyal. Példátlan az, hogy bármilyen anyagi garancia nyújtása nélkül úgy egy vételárelőleg, mintegy foglaló megfizetése nélkül valakivel szerződést kötünk és így egy kötelmi jogviszonyt keletkeztetünk és elkötelezzük magunkat és a város ingatlanjait lekötjük. Mi az előnyös az önkormányzatnak abban, hogy ilyen jellegű akár előszerződéseket, akár adásvételi szerződéseket köt?


Litter Nándor:
A vitát lezárom. Igaza van Kolonics képviselő úrnak abban, hogy a városnak valóban nagy szüksége lenne erre a 41 millió forintra. A Műszer Automatika 25 fő foglalkoztatását vállalta Nagykanizsán. Amikor erről a kérdősről beszélünk, azért ezt a tényt nem szabadna elfelejtenünk. Ez a cég egy rendkívül jó hírű cég. A városnak nagyon fontos lenne, ha letelepedne Nagykanizsán és nem más helyszínt választana. Dr. Fodor Csaba és Cserti úr módosító javaslatait el tudom fogadni. Javaslom, hogy határozzunk meg, hogy egy határidőig mindenképpen be kell fizetni a vételárat, egyébként elállunk a szerződéstől.

A Keleti városrésszel kapcsolatban jogos a felvetés. Javaslom – ha Halász Gyula egyetért vele -, hogy kezeljük ezt a kérdést a 2004. évi költségvetés keretei között. Akkor ezt a napirendi pontot levesszük a mai ülésünkről.

 

Dr. Szűcs Marianna: A Kanizsa Trez Kft-vel kapcsolatban előre nem jutottunk. Egyeztető tárgyalásokat kezdeményeztek volna. Mi azt kértük, hogy konkretizálják az igényüket. A Kanizsa Trez igénye 230.000.000 forint kártérítés. Innentől kezdve nem nagyon tudunk egyezkedni. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is úgy foglalt állást, hogy az önkormányzat nem ismeri el, hogy ebben az ügyben jogellenes magatartást tanúsított volna. Innentől kezdve a kárigényüket nem ismerjük el. A Kanizsa Trez Kft-nek megírtam, hogy mi az önkormányzat álláspontja. Az önkormányzat úgy gondolta, hogy igazságügyi szakértőt kellene közösen megbízni azzal, hogy értékelje fel azokat a beruházásokat, amit a Kanizsa Trez Kft. az ingatlanon végzett, és ez képezhetné az elszámolás alapját. Kárigényt nem ismerünk el. Úgy gondolom nem valószínű, hogy meg tudnunk egyezni. Ebből peres eljárás lesz.

Litter Nándor: Számos olyan ingatlanunk van, ami rendezetlen. Az elmúlt 13 évben valamiféle oknál fogva még a Polgármesteri Hivatal sincs a nevünkre írva, mint kezelők szereplünk. Elindítottunk, hogy az összes olyan ingatlan, amelynek a sorsa rendezetlen, kerüljön a város nevére. Szerződésben kell megegyezni a másik használóval.

Dr. Szűcs Marianna: A Honvéd u. 44. kapcsolatban szeretném mondani, hogy időközben ez rendeződött. Időközben megkaptuk a Vagyonátadó Bizottság határozatát, amivel az önkormányzat tulajdonába adta a Honvéd u. 44. sz. alatti ingatlant. Meg kell várni, amíg jogerőre emelkedik ez a határozat és a Földhivatalba benyújtani.

Litter Nándor: NSR-el kapcsolatban nem jutottunk előre. Elküldtük többszörösen már azokat az álláspontokat, amit mi képviselünk. Állítólag útban van az ajánlatuk. Bízom benne, hogy novemberben ezzel kapcsolatban közgyűlés elé kerülhet a probléma rendezése. Biogáz ügyben valóban formai okok miatt utasították el a pályázatot. Ez a munka nem veszett kárba. Az EU csatlakozással összefüggésben megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek megnyílnak. Ezek már a jövő év elején újra beadhatók. A biogáz ügy szerepel a nagykanizsai szennyvíz rekonstrukciós programban is. A Király u. 31. - én állítottam meg valóban ezt a szerződéskötést. Azt kérem, hogy a mai napon döntsön a közgyűlés, hogy végrehajtjuk-e a korábbi határozatunkat. A Nagyváthy utcával kapcsolatban én úgy gondolom, hogy a határozat végrehajtásról van tájékoztató.

Partiné dr. Szmodics Györgyi: A ZSÁ-NI Kereskedelmi Betéti Társaság 4.000 Ft díjat ajánlott. A Rendezvény Szervező Stúdió 1.896 Ft+ÁFA díjért végezte.

Litter Nándor: A gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügy, úgy gondolom, hogy rendben van, hiszen a segédanyagok holnap kerülnek kiadásra. Kazanlak krt. - Pásztor u. vonatkozásában elnézést kérek, Kérem, hogy ezt véglegesen javítsuk.

Kérem, az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Szűcs Marianna: A Műszer Automatikával kötendő adásvételi szerződés 4. pontjában törlésre kerül, hogy az előszerződés a szerződés melléklete. A 6. pontban az lenne a célszerű, ha a vételár kifizetését nem kötnénk telephelyengedély megszerzéséhez, hanem birtokbaadáskor kifizetné ezt a 10 mFt-ot, amit vállalt, legkésőbb december 31-ig átutalná a teljes összeget. Nem kellene a telephely engedélyhez kötni. A foglalkoztatási kötelezettségénél a kötbér kikötést nem tudtam teljesen értelmezni.

Litter Nándor: Tizedesre állapítsuk meg.

Dr. Szűcs Marianna: A jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő összeg a késedelmi kamat. A 7. pontban a naptári évre kikötött adófizetési kötelezettség törlésre kerülne. A birtokba lépéstől követően viseli az ingatlan fenntartásával kapcsolatos terheket.

Cserti úr módosító indítványával azért nem értek egyet, mert ha nem kötjük a vételár kifizetését a telephely engedély megszerzéséhez, akkor nem tudom, hogy van-e értelme kikötni a szerződésben, hogy mikor kell benyújtania, és milyen határidővel nyújtsa be ezt a telephely engedélyt.

Cserti Tibor: Mindenféleképpen ki kell kötni egy olyan határidőt, hogy meddig kell benyújtani a telephelyengedély kérelmet, mert egyébként hat hónapig kamatmentesen hiteleznénk neki. ……. Ebben az esetben akkor elfogadható …….

Litter Nándor: Kérem, hogy a módosító javaslatoknak megfelelően fogadjuk el a szerződést.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az előterjesztés szerinti 3. határozati javaslat törölve. Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 4. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 5. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 6. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 7. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 8. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 9. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 10. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Döntsünk a Király u. 31. szám alatti ingatlanügyben. Korábbi döntésünk az volt, hogy az ingatlancserét végrehajtja az önkormányzat a vállalkozóval. Aki most igennel szavaz, megerősíti a korábbi döntésünket. Én azt javaslom, hogy addig függesszük fel, amíg ez a peres ügy nem rendeződik.

Dr. Kelemen Marcell: Arról kellene szavazni, hogy ki ért egyet azzal, hogy a Király u. 31. sz. alatti ingatlant az önkormányzati ingatlanra elcserélje az önkormányzat függetlenül attól, amit polgármester úr mond, felfüggesztésre kerüljön. Polgármester úr a felfüggesztés mellett van. Aki egyet ért a cserével annak ellenére, hogy polgári peres jogvita van a két fél között ugyanezt az ingatlant érintően. Aki nemmel szavaz, az a polgármester úr álláspontjával ért egyet.

Cserti Tibor: Hogyha visszavonja az ügyfél a pert, akkor arra az estre adjunk felhatalmazást ennek a végrehajtására.

Litter Nándor: Nem akarja visszavonni.

Dr. Kolonics Bálint: Arról, hogy elcseréljük-e a két ingatlant, már hoztunk közgyűlési határozatot. Itt a végrehajtásról van szó. A szerződés aláírásáról. Arról van szó, hogy egy szerződés aláírását a polgármester felfüggeszti. Erről kell szavazni, hogy ki ért azzal egyet, hogy a szerződés aláírását a polgármester úr felfüggessze.

Litter Nándor: Arról szavazzunk, hogy ki ért azzal egyet, hogy ne írjuk alá azt a szerződést, amelyről korábban döntött az önkormányzat.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 11. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kiegészítő polgármesteri tájékoztató Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ megvalósításával kapcsolatos határozati javaslat 1. pontjáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 4. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Polgármesteri tájékoztató kiegészítés Huszti téri negyedik gyalogátkelőhely kialakításával kapcsolatos határozati javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Phare 2002-2003 Területfejlesztési Porgram keretén belül helyi fejlesztések megvalósításával kapcsolatos határozati javaslat 1. pontjáról.

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 3/a. pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 3/b. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 4/a. pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 4/b. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az Információs technológia az általános iskolákban kapcsolatos határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Röst úrnak volt egy határozati javaslata a söjtöri Deák ünnepséggel kapcsolatban. A vitát lezártuk.

Zakó László: Jegyző úr állásfoglalását kérem abban, hogy az SZMSZ szerint szabályos-e egy pillanatnyi ötletből benyújtott, szóban előterjesztett határozati javaslat megszavazása? Véleményem szerint még a sürgősségi beadvány kritériumának sem tesz eleget.

Dr. Kelemen Marcell: A közgyűlés azokat a kérdéseket tárgyalja, amelyek előterjesztés formájában a közgyűlés elé kerülnek. Van sürgősségi indítványra lehetőség. A sürgősségi indítványt a polgármesternél kell rövid indoklással az ülést megelőző nap 12,00 óráig előterjeszteni, valamint van napirend előtti hozzászólás, amely azt mondja, hogy a vitának és határozathozatalnak helye nincs. Azt kell megítélni Önöknek, hogy a Röst alpolgármester úr által felvetett határozati javaslat bekerült-e a polgármesteri tájékoztató keretei közé, vagy nem, ami előterjesztésként funkcionál a közgyűlés előtt. Egyfajta javaslatként erről dönthetnek.

Litter Nándor: A polgármesteri beszámoló egy önálló napirend volt. Ezzel kapcsolatosan volt egy kiegészítő határozati javaslat. Felteszem szavazásra Röst János úr javaslatát.

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja, és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

303/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 325/1998.(XII.15.), a 62/2002.(II.26.), 309/2,4/2002.(XII.11.), a 47/2003.(I.28.), a 77/7/2003.(III.25.), a 108/2003.(IV.22.), a 114/2003.(IV.23.), a 154/1,2/2003.(V.27.), a 173/2/2003.(VI.24.), a 186/2003.(VI.24.), a 193/2003.(VII.15.), a 194/1-4/2003.(VII.15.), a 196/6/2003.(VII.15.), a 197/2003.(VII.15.), a 202/2003.(VII.15.), a 203/2003.(VII.15.), a 204/2003.(VII.15.), a 205/2003.(VII.15.), a 207/2003.(VII.15.), a 209/2003.(VII.15.), a 236/4,5,7,8,9,10,11,12,13,15/2003.(IX.2.), a 237/1,2,4,5,6,7/2003.(IX.2.), a 239/2003.(IX.2.), a 244/2003.(IX.2.), a 246/2003.(IX.2.), a 251/2003.(IX.2.), a 252/2003.(IX.2.), a 253/2003.(IX.2.), a 254/2003.(IX.2.), a 255/2003.(IX.2.) és a 259/2003.(IX.2.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 169/4/2003.(VI.24.) számú – Műszer Automatika Kft-vel adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. november 30-ig meghosszabbítja.

Az adásvételi szerződést a következők szerint módosítja:

  1. a 208/1,2,3/2003.(VII.15.) és a 142/20/2003.(V.27.) számú – NSR Kft. eredménytartaléka, illetve a Kft. átalakításával kapcsolatos feladatokra vonatkozó – határozatok végrehajtásának határidejét 2003. december 31-ig meghosszabbítja.
  2. jóváhagyja Horváth Lászlóné Pipitér Óvoda vezetőjének mellékfoglalkozását.
  3. Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  4. egyetért azzal, hogy a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának Alapító Okirata az alábbiak szerint változzon:

  1. - A társulás jogállása szempontjából az I. fejezet 5. pontja

“részben önálló jogi személy” helyett

“Önálló jogi személy”-re változik.

“A társulás alapító és felügyeleti szerve: a társulás létrehozásában részt vevő alábbi önkormányzatok:

  1. Zala Megyei Önkormányzat
  2. Nagykanizsa
  3. Zalakaros
  4. Újudvar
  5. Csapi
  6. Fityeház
  7. Sand
  8. Liszó
  9. Surd
  10. Nagyrécse
  11. Felsőrajk
  12. Kerecseny
  13. Homokkomárom
  14. Hosszúvölgy
  15. Zalakomár
  16. Zalaszentjakab
  17. Miháld
  18. Magyarszentmiklós
  19. Nemespátró
  20. Nagybakónak
  21. Fűzvölgy
  22. Sormás
  23. Orosztony
  24. Kisrécse
  25. Belezna
  26. Murakeresztúr
  27. Molnári
  28. Zalasárszeg
  29. Zalaújlak

 

A költségvetési szerv kinevezési rendjére vonatkozóan a III. fejezet 23-as pontja

“A taggyűlés – tagjai sorából, 2/3-os többséggel, - 3 tagú Elnökséget választ.”-ról

A taggyűlés, - tagjai sorából, 2/3-os többséggel, nyílt szavazással – 3 tagú Elnökséget – külön-külön név szerint Elnököt, I. Alelnököt és II. Alelnököt – választ.”-ra változik

továbbá a III. fejezet 27. pontja

“ A taggyűlés 5 tagú Felügyelő Bizottságot választ.” –ról

A taggyűlés a tagok több mint 50%-a szavazatával 5 tagú Felügyelő Bizottságot választ.”-ra változik.

Valamint a III. fejezet 31. pontja

“A taggyűlés 5 tagú Számvizsgáló Bizottságot választ.”-ról

A taggyűlés a tagok több mint 50%-a szavazatával 5 tagú Számvizsgáló Bizottságot választ.”-ra változik.

- A gazdálkodási jogkörre vonatkozóan a IV. fejezet 41-es pontja kiegészült az alábbiakkal:

A társulás a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.”

A IV fejezet 44-es pontja az alábbiakkal módosul:

Számlakezelő: OTP Bank RT.

Számlaszám: 11749015-15432694-32760002

A VI. fejezet a Területfejlesztési Alap létrehozásáról a következő:

VI. Fejezet

A Területfejlesztési Alap /TEFA/ létrehozása, igénybe vételének módja

46. A Társulás tagjai a társulási Megállapodásban kitűzött célok megvalósítása, - összhangban a Megyei Területfejlesztési Tanács céljaival- így különösen:

- Infrastrukturális beruházások, közmű, út, stb.

- önkormányzati intézményfejlesztés, felújítás,

érdekében Területfejlesztési Alapot (TEFA) hoznak létre, visszatérítendő kamatmentes támogatás formájában. A támogatást tagönkormányzatok vehetik igénybe pályázataik önrészének kiegészítéséhez. A támogatás összege a szükséges önrész max. 50%-a, de legalább min. 500.000.-Ft lehet. Az elbírálásnál előnyt élveznek a több települést érintő beruházások, illetve azon települések melyek még nem részesültek támogatásban. A támogatás max. 4 évre folyósítható, amelyből 1 év türelmi idő kérhető, de a támogatás visszafizetése a folyósítástól számított 4 éven belül esedékes. .

47. A TEFA támogatást nem lehet működési költségekre igénybe venni és felhasználni.

48. A Területfejlesztési Alap- ba a taggyűlés által megállapított évi 50.000.-Ft/ település összeget köteles elhelyezni minden tag ( alap visszapótlása), kivéve a Megyei Önkormányzatot. A befizetés minden évben április 30.-ig esedékes. A visszapótlandó összeghez minden évben hozzáadódik az előző évi kamat összege. Hozzáadódhat még az előző évi pénzmaradvány egy része is, ha a közgyűlés úgy dönt. Amely település a TEFA alaphoz nem járul hozzá ( nem fizeti a 50.000.-FT/település/év összeget) az nem is részesülhet belőle.

Az 50.000.-Ft/település / évhozzájárulást 4 éven belül kell fizetni, míg az alap összege el nem éri a 10 Millió Ft-ot, azután az Alap szabályai felülvizsgálatra kerülnek.

49. Az évi hozzájárulási összeget a tagok a Társulás által megadott számlaszámra, átadott pénzeszközként utalják át. Az alapba történő befizetés első határideje 2004. április 30.-a

50. A TEFA felosztható része: évente minimum 2.500.000.-Ft, maximum a rendelkezésre álló alap 50%-a. A felosztható összegről a Társulás közgyűlése évente a költségvetés tárgyalása során dönt.

51. Az Alapból való igénylés rendje:

A/. A TEFA bizottsághoz kell benyújtani a kidolgozott pályázatot 1. példányban a költségvetéssel együtt, az igényelt kölcsön mértékére és a támogatás igénylése indokaira való hivatkozással A bizottság igérvényt ad a pályázónak, amennyiben nyer a pályázata, akkor a támogatási szerződés megkötése után a pénzt is átutalja. Támogatás csak nyertes pályázathoz folyósítható. A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a település, amely minden évben rendszeresen fizeti a hozzájárulást.

B/. Az Alap igénybevételi pályázat és elbírálás határidejét a TEFA bizottság az adott évben a mindenkori pályázati kiírásokhoz igazodva állapítja meg. A pályázatokat a bizottság bontja fel az elbírálás előtt. Egy település egy évben csak egy pályázatot nyújthat be.

52. Az Alapból való támogatás odaítélésére az héttagú TEFA Bizottság jogosult. A TEFA Bizottság Elnökét a tagjai közül választja. A bizottságba 1 főt delegál a Zala Megyei Önkormányzat, 6 főt a társulás tagjai delegálnak, a Társulást 3 körzetre osztva, minden körzetből 2-2 főt. A bizottság tagjaira a körzetek tesznek javaslatot, megbízatásukról a taggyűlés dönt.

 

53. Az egyes körzetekbe tartozó települések:

1. régió Dél-i körzet 2. régió Észak-i körzet 3. régió Kelet-i körzet

Belezna Sormás Nagyrécse

Surd Homokkomárom Kisrécse

Nemespátró Hosszúvölgy Zalasárszeg

Liszó Füzvölgy Nagybakónak

Murakeresztúr Magyarszentmiklós Csapi

Molnári Újudvar Zalaújlak

Fityeház Felsőrajk Zalakaros

Sand Kerecseny Zalakomár

Nagykanizsa Orosztony Zalaszentjakab Miháld

54. A TEFA Bizottság tagjainak megbízatása 4 évre szól. A TEFA Bizottság tagjai az elnök kezdeményezésére visszahívhatók. A TEFA Bizottság a saját működési rendjét a megalakulást követő első ülésén maga állapítja meg . A bizottság csak akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatait 2/3-os szótöbbséggel hozza.

  1. a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása Alapító Okiratának módosítását egységes szerkezetbe foglalva elfogadja és ezzel egyidejűleg az eredeti Alapító Okiratot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2003. október 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejl.menedzser)

  1. egyetért a házasságkötési szertartások közreműködői pályázat kiírásával.
  2. Felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval kötendő szerződés aláírására.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető)

  3. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számára a mellékelt tervezési és beszámolási rendszer alkalmazását előírja. Az üzleti terveket és a negyedéves beszámolókat 2004. évtől ennek megfelelően kell összeállítani.
  4. Felelős : Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

   (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

  5. egyetért a Nagykanizsa, Palin új városrészre vonatkozó rendezési terv mellékelt fejlesztési programban foglalt módosításával. Ezzel egyidejűleg a 142/2003. (V.27.) sz. határozatban szerepelő határidőt hatályon kívül helyezi. Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv elkészíttetéséről a módosított fejlesztési program szerint gondoskodjon és azt döntésre terjessze a közgyűlés elé.
  6. Határidő: 2004. II. 28. (a módosítás közgyűlés elé terjesztésére)

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  7. a Nagykanizsa-Miklósfa 2160 hrsz-ú ingatlanon lévő Romlottvár műemléki védettség alá vonását tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a műemléki környezetnek kijelölt ingatlanok tulajdonosait a védelem alá vonásról tájékoztassa, illetve az ebből eredő kötelezettségekre figyelmüket hívja fel.
  8. Határidő: 2003. november 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  9. egyet ért azzal, hogy a Király u. 31. szám alatti ingatlannal kapcsolatos bírósági per befejezéséig a nagykanizsai 11 hrsz-ú ingatlan és a 31/11 hrsz-ú ingatlan 8380/11571 részének cseréjére vonatkozó szerződés ne kerüljön aláírásra.

  1. a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. ügyvezetői feladatiak ellátásával a társaság további sorsának tisztázódásáig az ügyvezetői feladatok ellátásával Schmidt Lászlót bízza meg.
  2. a Logisztikai Szolgáltató Központ kialakítása során a vámszolgálati hely kialakításával egyetért, felkéri a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht-t a vámszolgálati hely kialakításával kapcsolatos szerződés előkészítő operatív teendők elvégzésére.

Határidő: 2003. november 30.

Felelős : Schmidt László ügyvezető

  1. A projekt fejlesztése érdekében tárgyalásokat kell kezdeni a lehetséges közreműködőkkel, a megkezdett tárgyalásokat pedig le kell zárni annak érdekében, hogy a tervezett központ szakmai arculata meghatározható legyen, és a leendő befektetőkkel, tulajdonostársakkal együttműködve hatékonyan szolgálja a térség gazdasági szereplőinek igényeit, érdekeit.
  2. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

  3. A logisztikai központ szakmai arculatának meghatározása során el kell készíteni a leendő befektetők igényeinek is megfelelő középtávú üzleti tervet, át kell gondolni az ipari park és logisztikai központ üzemeltetés és fejlesztés lehetőségeit, szervezeti kereteit, melyet a közgyűlés elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

  1. egyetért a Huszti téri csomópontban a negyedik gyalogos átkelőhely kialakításához kapcsolódó munkák elvégzésével 181.700 Ft + ÁFA összegért. A költségek fedezete a normatív állami támogatások visszafizetésének maradványa keretből biztosítható
  2. Határidő: 2003. november 15.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  1. jóváhagyja a “Városközpont É-i tömb Erzsébet tér - Magyar u. - Arany J. u. - Kinizsi utca által határolt tömbbelső” tömbrehabilitációs munkáival kapcsolatos akciótervet, s egyetért a pályázaton való részvétellel.
  2. Határidő: 2003. november 7.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 2002/000-315.01.06, 2003/004-347-05-05 sz. “Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” c. Phare program keretében az 1. komponensre történő pályázaton való részvétellel, s az 1 komponens megvalósításához szükséges önerőt maximum 21.995.000 Ft (86.255 EURO) összegben a 2004. és 2005. évi költségvetésében biztosítja.
  4. Határidő: 2003. november 7.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  1. egyetért a 2002/000-315.01.06, 2003/004-347-05-05 sz. “Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” c. Phare program pályázati felhívása keretében az önkormányzat részéről a 2. komponensre történő pályázaton való részvétellel, s a projekt komponensének megvalósításához szükséges önerőt – maximum 14.428.000 Ft (56.580 EURO) összegben a 2004. és a 2005. évi költségvetésében biztosítja.
  2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előszerződéseket a tervezett körforgalom által érintett ingatlanok tulajdonosaival megkösse az értékbecslő által megállapított forgalmi értéken, maximum + 10 % eltéréssel.

Határidő: 2003. november 7.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  1. egyetért a 2002/000-315.01.06. 2003/004-347-05-05 sz. “Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” c. Phare program pályázati felhívása keretében az önkormányzat részéről a 3. komponensre történő pályázaton való részvétellel, s a megvalósításához szükséges önerőt, 3.498.000 Ft (13.718 EURO) összegben a 2004. és a 2005. évi költségvetésében biztosítja.
  2. vállalja a komponens programjában tervezett 15 fő (8 fő félállású) létszám további 12 hónapra történő továbbfoglalkoztatását azzal, hogy a többletköltségek forrását lehetőleg pályázatokból kell biztosítani.

Határidő: 2003. november 7.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető

és kijelölt projektkoordinátorok)

  1. egyetért a Péterfy Általános Iskola (Nagykanizsa, Attila u.2.) által az “Információs technológia az általános iskolákban” című Phare program 1. és 2. alprogramjára, a “21. századi iskolája” keretében meghirdetett pályázaton való részvételével, s a szükséges 6.107.500 Ft (25.000 EURO) önrészt a projekt megvalósításához a 2004. évi költségvetésében biztosítja.
  2. Határidő: 2003. október 30. (a pályázat benyújtása)

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Bagarus Ágnes igazgató

   Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  3. egyetért a Zrínyi Miklós Általános Iskola (Nagykanizsa, Zrínyi u. 38.) által az “Információs technológia az általános iskolákban” című Phare program 1. és 2. alprogramjára, a “21. századi iskolája” keretében meghirdetett pályázaton való részvételével, s a szükséges 6.718.250 Ft (27.500 EURO) önrészt a projekt megvalósításához a 2004. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2003. október 30. (a pályázat benyújtása)

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Faller Zoltán igazgató

Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  1. elítéli a Deák Ferenc 200. születésének évfordulóján a söjtöri szülőházánál történt MIÉP és MIÉP szimpatizánsok által szervezett provokációt, ami sérti Deák Ferenc emlékét, ami méltatlan Söjtör, Kehidakustány, Nagykanizsa, Zala megye polgáraihoz és méltatlan a magyarsághoz.
  2. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

  Dr. Csákai Iván: A Francia Napok megrendezése az önkormányzatnak mennyibe került?

  Az Eötvös téri pavilonokkal kapcsolatban kérdezem, hogy kinek az érdeke az, hogy továbbra is az ideiglenes pavilonok ott csúfoskodnak az Eötvös téren? Talán más érdekeltség is fennáll? Nem tudom elfogadni, hogy 3.500 Ft-os havidíj annyira szükséges az önkormányzatnak. A tulajdonviszonyokat is szeretném tisztázni. Kinek a területén állnak ezek a pavilonok?

  Litter Nándor: A konkrét számokkal kapcsolatban írásban válaszolni fogunk. A Francia Napok összességében jól sikerültek, egyetlen gyenge pontja a gazdasági rész volt, bár három vállalkozás képviselője jelen volt, itt volt az ITD Hungary vezérigazgatója, aki francia specialista. Az ezen kívüli kísérőprogramok szerintem nagyon jól sikerültek. Ezt folytatni kell, hiszen ennek eredményeként már korábbi szervezések nyomán számtalan befektető kereste meg Nagykanizsát. Jobban elő kell készíteni a rendezvényeket.

  Kámán László: Az Eötvös tér 11. szám alatt két pavilon található. A felépítmények magántulajdonban vannak, az önkormányzat csak a területet adja bérbe. Az egyik pavilon 24 m2-es része van önkormányzati tulajdonban, ezért 2.760 Ft-ot fizetnek. 8 m2 magántulajdonban van, tudomásom szerint Pikler úr tulajdona, ez a Kiss Gyuláné bérleménye. Szilvási János és Jánosnénak van egy 32 m2-es bérleménye. Szintén a felépítmény magántulajdonban van, 4.040 Ft-ot fizet. A szerződések határozatlan idejűek, 30 napos felmondási idővel. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy ezeket meg akarja szüntetni, akkor a bérbeadó részéről az IKI a szerződésben foglalt feltételekkel a szerződést felmondja, s nekik a felépítményt 30 napon belül el kell távolítani.

  Litter Nándor: A tömbrehabilitációs programunk remélhetőleg azon a területen meg fog valósulni, akkor vége lesz ennek az állapotnak.

  Polai József: Már nem első alkalommal szólalok fel Horváth János színesfém és vashulladékgyűjtő vállalkozóval kapcsolatos probléma ügyében. Az elmúlt közgyűlésen az interpellációra kapott választ elfogadtam, hiszen Horváth úr az Ipari Parkban azt a területet, amit számára felkínáltak, elfogadta. Ennek ellenére nem értem, hogy a mai közgyűlésre miért kaptam meg még egyszer ugyanezt az írásbeli interpellációs választ. Viszont nem kaptam arra a kérdésre választ, ami a kiskanizsai kirendeltség épületének felújítására vonatkozott. Horváth János ügyével kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet, hogy ő egy levelet juttatott el Önökhöz és a Gazdaságfejlesztő Kht. vezetőjéhez is, amiben kifejezte azon szándékát, hogy szeretné befizetni a bérleti díjat, de nem kapta meg az ehhez szükséges számlát. Mi a probléma ebben az ügyben?

  Scmidt László: Horváth úrral több ízben történt egyeztetés a laktanyák területén történő elhelyezés kérdésében. Valóban a legutolsó álláspont szerint egy bérleti szerződés jött létre. Ennek azonban feltétele volt az, hogy az általa igényelt épületeket a korábbi bérlő visszaadja. A visszaadásra vonatkozóan megtörtént az egyeztetés, időközben azonban arról értesítettek bennünket, hogy a Horváth úr által bérelni kívánt raktárakat felnyitották, onnan bizonyos dolgok eltűntek, emiatt a korábbi bérlő rendőrségi feljelentést tett, és azt jelezte, hogy addig nem kívánja visszaadni ezeket a bérleményeket, amíg a rendőrségi nyomozás le nem zárul. Ezért az a helyzet állt elő, hogy mi nem tudjuk azokat a szerződéses feltételeket teljesíteni, amiket Horváth úrral szemben vállaltunk, ezért Horváth úrral egyeztettünk is a probléma megoldásával kapcsolatban. Horváth úr ezért nem tudott számlát kapni, két irányban ezekre az épületekre nem számlázhatunk.

  Bicsák Miklós: A Hársfa és az Ifjúság utca járdáinak állapota tűrhetetlen. Kérem, hogy a 2004. évi költségvetésben ezeknek a járdáknak legalább az egyik oldalon történő felújítása kerüljön beépítésre. Miért nem történnek meg ezek a felújítások? Van erre fedezet. Kérem polgármester urat, hogy ezen a területen tegyen egy bejárást a járdák állapotának megtekintése céljából.

  Litter Nándor: Vállalom a helyszíni bejárást. Nagyon sok járda és út Nagykanizsán olyan állapotban van, hogy szükséges lenne a felújításuk. Bízom abban, hogy ezeknek a problémáknak a megoldására többet tudunk költeni.

  Dr. Kolonics Bálint: A Palina Kft. közel három éve használja a Rozgonyi u. 1. szám alatt lévő irodahelyiséget úgy, hogy bérleti díjat nem fizet, ugyanakkor jogcím nélkül tartózkodik a helyiségben. Az elmaradt bérleti díj több millió Ft-ot tesz ki. Ki ezért a felelős?

  Kámán László: A Rozgonyi u. 1. szám alatti közel 100 m2-es irodát először a Magyar-Orosz Gazdaságfejlesztési Alapítvány bérelte bérleti szerződéssel. Utána a Palina Kft., aki ugyanezt a tevékenységet folytatta, szintén térítésmentesen bérelte az irodát 2001. december 31-ig. Ezen időszak után, mivel szerződésük lejárt, kértük a hivatalt, hogy állapítsa meg a bérleti díj összegét, mivel az IKI, mint bérbeadó nem tudja eldönteni, hogy ez a Kft. a város szempontjából megfelelő gazdasági tevékenységet végez-e vagy sem. Erre a levelünkre válasz nem érkezett. Polgármester úr két hete levélben utasított, hogy a Nemzetközi Gazdaságfejlesztési Alapítvánnyal – aki jelenleg a bérleményben tartózkodik – kössünk szerződést 1.200 Ft/m2 + ÁFA áron és visszamenőlegesen az 1.200 Ft/m2 használati díjat érvényesítsük 2001. december 31. után. Erre vonatkozóan az IKI a kezdeti lépéseket megtette, a polgármesteri levélben foglaltakat érvényesíteni fogja.

  Cserti Tibor: Méltatlan környezeti állapotnak tartom a kórházi híd vasszerkezeti elemeinek a jelenlegi állapotát. Tipikus példája annak, hogy az önkormányzat rossz tulajdonos. Már negyedszer interpellálok ebben a kérdésben. Első ízben felhívtam arra a figyelmet, hogy a kivitelezőt kiengedtük a jogi kötelemből és az okozott kár teljes mértékű megtérítéséből, vagy a hiba megszüntetéséből. A nagyobb kár megelőzése köti az önkormányzatot is. Ismételten kérem polgármester urat, hogy intézkedjen ennek szellemében, hogy a következő esztendőben méltó körülmények között haladjunk át halottainknak a kegyeletet megadni.

  Gáspár András: A Via Kanizsa Kht. nem végez sem felújítást, sem beruházást. A járdafelújítás nem a mi témánk, ezt a Városfejlesztési Osztály végzi. A Kossuth téri híd sem érint bennünket. Az első interpellációt követően a beruházó érvényesíteni akarta garanciális kötelezettségeit. Két évvel ezelőtt kértünk felújításra árajánlatot, képviselő úr második interpellációjára. 1,5 millió Ft-ért el lehetett volna végeztetni a megfelelő munkákat, akkor leállított bennünket a közgyűlés azzal, hogy érvényesítse a beruházó a garanciális kötelezettségét. Ez a per folyamatban van. Tavaly azt vállaltuk, hogy 20-30 %-ban a Via Kanizsa Kht. átvállal ebből a költségből, ami számunkra 2-2,5 millió Ft nagyságrend lett volna. A kivitelező vállalt volna kb. 50 %-ot, az önkormányzat két részletben, egyrészt mint beruházó a Polgármesteri Hivatal, másrészt mint üzemeltető a Via Kaniza Kht., összességben mintegy 50 %-ba kerültek volna ezek a munkák, mivel ahogy képviselő úr is mondta, későn próbálta a beruházó érvényesíteni a garanciális kötelezettségét és túlhaladta a törvényben meghatározott időt. Egy hónappal ezelőtt kaptam egy kérdést, hogy idén is tudjuk-e ezt tartani, mivel úgy látszik végére ér ez a jogvita. Az válaszoltam, hogy nem, mi idén erre nem tudunk fordítani.

  Litter Nándor: Kelemen Z. Pál elfogadja-e a kérdésére adott választ?

  Kelemen Z. Pál: A Rózsa utca és Hevesi utca kereszteződésével kapcsolatos választ korrekt, de nem megnyugtató. A jelenlegi helyzeten az sem fog változtatni, ha az Állami Közútkezelő Kht. 2005-re megépíti a déli elkerülő utat. A válaszban az szerepel, hogy a kis távolság miatt újabb körforgalom létesítését várhatóan sem a Kht., sem a hatóság nem engedélyezi. Amit nem próbálunk meg, az úgysem sikerülhet. Meg kell próbálni, tarthatatlan állapotok vannak ezen a területen.

  Stróber Gábor: Lakossági megkeresésre vetettem fel ezt a témát. Magántulajdon előtt lévő buszmegállóról van szó. A tulajdonos sérelmezi, hogy buszváró hiányában a falnak támaszkodva állandóan összesározzák a falát. Már kártérítést is kapott ez ügyben. A buszmegálló a Vécsey és a Csengery utca sarkán található. A Volán érdeklődésemre tájékoztatott, hogy lakossági kérésre helyezték ide annak idején a buszmegállót. A nagy távolság miatt annak idején ez indokolt volt. A tulajdonosnak az a kérése, amennyiben lehetséges, helyezzék át vagy szüntessék meg a buszmegállót.

  A Csengery utca, Szemere utca, Ady utca, Kisfaludy utca forgalmát érintő problémáról tájékoztatnám Önöket. A tehergépjárművek szinte csak ezen az egy útvonalon közelíthetik meg Gyékényes, Miklósfa, illetve Nagykanizsának ezen részén lévő üzemeket, telepeket. Akkora itt a terhelés, hogy szinte remegnek az ablakok, a falak repedeznek. Itt szintén zavarja a közlekedést egy helyijáratos buszmegálló, ami a Szemere utca felső végén van. Vizsgáljuk felül ezen tömbnek a teherforgalmát. Amennyiben lehetséges, a Kisfaludy utcában a 3,5 tonna helyett módosítsuk vagy 5 tonnára, vagy osszuk meg a teherforgalmat a két utca között.

  Litter Nándor: November 6-án délelőtt 10 órakor informális közgyűlésen tárgyalja a közgyűlés Nagykanizsa belvárosának forgalomjövőképével kapcsolatos ügyeket. Ez a kérdéskör ott megvitatható. Amennyiben ott nem kap képviselő úr megnyugtató választ, akkor kérem, hogy úgy folytassuk a közös gondolkodást.

  Horváth György képviselő az interpellációjával kapcsolatos választ elfogadja-e?

  Dr. Horváth György: Elfogadom a választ.

  Litter Nándor: Polai József elfogadja a választ?

  Polai József: Nem kaptam választ a kiskanizsai kirendeltség épületének felújításával kapcsolatos kérdésemre, ezért azt megismétlem.

  Litter Nándor: Zakó úr elfogadja a kérdésre adott választ?

  Zakó László: A választ nem fogadom el.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk erről. Javaslom, hogy a választ fogadjuk el.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a választ elfogadja.

   

  Litter Nándor: Bicsák Miklós úr elfogadja a választ?

  Bicsák Miklós: Elfogadom a választ.

   

  Szünet

   

   

 3. Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat vezetőjének és tagjainak megválasztása (írásban)
 4. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

   

  Litter Nándor: 257 ajánlás kellett ahhoz, hogy a közgyűlés dönteni tudjon az esetleges megválasztásról. Megkérem a jelölteket, hogy néhány mondatban mutatkozzanak be.

  Horváth Attila: Korábban pedagógusként dolgoztam, illetve újságírással is foglalkoztam. Úgy tűnik, hogy mostanában sikerül végleg az újságírás felé orientálódnom. Úgy érzem, hogy a kapcsolataim és ismereteim alapján tudnék valamit tenni Kiskanizsa érdekében.

  Horváth Jánosné: A Kiskanizsai Általános Iskolában tanárként dolgozom, emellett az “Együtt Kiskanizsáért Egyesület” elnökeként tevékenykedem. A közösségért évek óta dolgozom. Úgy hiszem, ismerik ezt a jellegű munkámat.

  Kálcsics László: Nyugdíjas vagyok, Kiskanizsán születtem, mezőgazdasági vállalkozóként dolgozom. Az előző önkormányzati ciklusnak tagja voltam. Kiskanizsán igyekszem mindenben részt venni, ahol tehetek valamit azért, hogy Kiskanizsa előbbre jusson. Ígérem, ha megválasztanak, ezt fogom tenni.

  Peti József: Kiskanizsán élek, nagykanizsai vállalkozó vagyok, a Metál Légtechnika Kft-nek vagyok az ügyvezetője. Két gyermekem van.

  Dolmányos Erzsébet: Lévén, hogy tősgyökeres kiskanizsai vagyok, ugyan közel 20 évet nem töltöttem itthon, de úgy gondolom, azokat a tanulmányokat, tapasztalatokat, amelyeket szereztem – különösképpen a kulturális területre gondolok – hasznosítani tudnám a testület tagjaként.

  Szentgyörgyvölgyi Tibor: Idén végeztem a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának földrajz szakán. Jelenleg is a Pécsi Tudományegyetemre járok jogász-levelező szakra. Egyetemi éveim alatt is aktívan részt vettem a közösségi munkában, és úgy éreztem, hogy ebben a formában is megmérettetem magam.

  Varga Mária: Tősgyökeres kiskanizsai vagyok. Végzettségem gazdasági szakember. Kiskanizsa érdekében elég sokat tettem eddig is. A lakosság kért meg, hogy mérettessem meg magam.

  Dr. Kelemen Marcell: Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy a településrészi önkormányzat tagjait, illetve az önkormányzat képviselő tagjai közül a vezetőjét az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság előterjesztésével nyílt szavazással minősített többséggel választja meg a közgyűlés. Két tag adott, a két településrészről megválasztott önkormányzati képviselő. Öt főt kell a hét szükséges számú érvényes ajánlással rendelkező jelölt közül Önöknek megválasztani.

  Litter Nándor: Kérem, hogy az előterjesztés szerinti sorrendben kezdjük meg a szavazást. Ács György nem érte el a szükséges 257 ajánlást. Mindenkinek öt igen szavazata van. Horváth Attiláról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a jelöltet támogatja.

   

  Litter Nándor: Horváth Jánosnéról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 6 tartózkodással a jelöltet támogatja.

   

  Litter Nándor: Kálcsics Lászlóról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 4 tartózkodással a jelöltet támogatja.

   

  Litter Nándor: Peti Józsefről szavazzunk.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal és 10 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Litter Nándor: Dolmányos Erzsébetről szavazzunk.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 3 tartózkodással a jelöltet támogatja.

   

  Litter Nándor: Szentgyörgyvölgyi Tiborról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Litter Nándor: Varga Máriáról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Litter Nándor: 7 tagú a testület, 2 fő automatikusan tagja, 4 fő kapta meg a szükséges 15 szavazatot. A két 14 szavazatot elért személy vonatkozásában újraszavazunk.

  Cseresnyés Péter: Jegyző úrtól kérdezem, hogy lehet-e még szavazni ezek után?

  Dr. Kelemen Marcell: Nyilvánvaló, hogy aki 15 szavazatot kapott, a településrészi önkormányzat nem képviselő tagjává lett választva. Jelenleg 6 fős a településrészi önkormányzat. A többieket azzal, hogy nem kapták meg a 15 szavazatot, nem választotta meg a közgyűlés. Ha a közgyűlés úgy dönt, hogy közöttük ismételten dönt, ebben kellene közös álláspontja jutni. Jelenleg 4 fő lett érvényesen megválasztva.

  Dr. Fodor Csaba: Új szavazást kérnék, mert egy helyen nem szándékom szerint nyomtam a gombot, Peti Józsefnél.

  Litter Nándor: Meg kell választani az ötödik tagot, mivel az SZMSZ-ben 7 tagú testület van meghatározva. A későbbi viták elkerülése végett szavazzunk erről. Arról fogunk szavazni, hogy megválasszuk-e az ötödik tagot.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

   

  Halász Gyula: Úgy gondolom, hogy mindhárom jelöltről szavazzunk.

  Tóth László: Az SZMSZ 23. § (7) bekezdése szerint határozati javaslatról és rendelet elfogadásáról egy alkalommal lehet szavazni.

  Cseresnyés Péter: Az ilyen helyzetek elkerülése végett mi a napokban be fogunk nyújtani egy önálló képviselői indítványt, ami az SZMSZ módosítását próbálja elérni, ugyanis többször is előfordulhat majd ilyen a későbbiekben főleg személyi ügyek szavazásánál. Azt szeretnénk, ha lenne egy előszavazás, és az alapján, hogy ki hány igent kapott, egy rangsort állítanánk fel. Most is el lehetett volna dönteni, ha így szavazunk, hogy ki az öt képviselő, aki a részönkormányzatnak tagja lehet. Ragaszkodjunk ahhoz, amit Tóth képviselő úr elmondott. Ennek az SZMSZ-nek és egy ilyen szavazásnak ez a következménye.

  Litter Nándor: Abban az esetben is kijöhetett volna két 14-es szavazat. Tiltja-e valami, hogy most újraszavazzunk?

  Dr. Kelemen Marcell: Az SZMSZ 23. § (8) bekezdése szerint, ha a szavazás körülménye felől kétség merült fel, a szavazást az elnök a közgyűlés döntése esetén megismételtetheti. Az, hogy kétség merült-e fel, tág fogalom.

  Kelemen Z. Pál: Az első fordulóban négy ember bejutott az önkormányzatba. Nem lenne etikus most ezt a jogukat megvonni semmilyen új szavazás címén. Ha valaki tévesen szavazott a többi esetben, ott kérhet újraszavazást, a többieknél, de nem az első négy embernél.

  Dr. Kelemen Marcell: Mindig a személyi kérdéseknél fordul elő, hogy valami kétség merül fel, hogy hogyan kellene szavazni. 5 főt kellett volna megszavazni, de minden személyről külön tette fel polgármester úr a szavazást, minden személyre szavazhatott minden képviselő öt igennel, hisz többet nem juttathat be a településrészi önkormányzatba. Négy személyt érvényesen megszavazott a közgyűlés, úgy gondolom, hogy a róluk való szavazással kapcsolatban nem merült fel kétség. Esetleg a három személlyel kapcsolatban felmerült-e kétség. Fodor képviselő úr azt mondta, hogy ezért kéri a szavazás megismétlését Peti úr esetében. Az ilyen esetek megelőzése céljából jobb technikát kell majd alkalmazni.

  Cserti Tibor: Elfogadom jegyző úr érvelését, de kétségek gyötörnek a további két be nem jutott személy esetében is, és mindhárom kétségébresztő szavazás esetében szavazzunk újra. Ügyrendi javaslatként kérem kezelni.

  Cseresnyés Péter: Szerintem nem kompromisszumra van szükség, hanem egy olyan SZMSZ-re, amely alapján biztosan lehet dönteni. Nincs második fordulóra lehetőség, innentől a jogszabályok fellazításáról van szó. Kérdés, hogy a Közigazgatási Hivatal ilyen esetben mit szól.

  Litter Nándor: Négy személyt megválasztottunk. Az SZMSZ-ben elhatároztunk, hogy ez a testület 5 + 2 taggal fog működni. Meg kell az ötödik tagot választanunk. Van három személy, aki az első körben nem kapta meg a szükséges szavazatot, a három személy vonatkozásában új szavazást fogok elrendelni, és aki megkapja a szükséges 15 szavazatot – mindenkinek csak egy igen szavazata lehet –, az a testület tagja lesz.

  Zakó László: Számolta-e eddig is valaki az öt leadható szavazatot? Milyen módon rögzítettük, mert a számítógép ugyan rögzítni, de annak a folyamos ellenőrzéséről ki gondoskodik?

  Röst János: 116 igen lett leadva, ha ezt visszaosztom öttel, akkor 25,1 fő vett részt a szavazásban. Az történhetett, hogy volt olyan képviselőtársam, aki mind az öt szavazatát nem használta fel. Emiatt nem kellene újraszavazni. Fodor úrnak sincs ilyen indoka, mert az, hogy Ő nem jól szavazott, nem ilyen indok. Azzal egyetértek, hogy ez a három főt szavaztassuk újra. Az SZMSZ módosítását pedig most is megtehetjük.

  Zakó László: Az is lehet, hogy valaki mind a hét személyre szavazott, és a többiek távol tartották magukat a szavazástól, és már önmagában szabálytalan volt a szavazás. Ha így szólnak az előírásaink, akkor győződjünk meg annak betartásáról is.

  Litter Nándor: Három személyről szavazunk, mindenkinek egy igen szavazata lehet. Peti Józsefről szavazzunk.

   

  A közgyűlés 10 szavazattal és 15 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Litter Nándor: Szentgyörgyvölgyi Tiborról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 6 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 13 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Litter Nándor: Varga Máriáról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 10 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Litter Nándor: 5 perc szünetet rendelek el, amíg ellenőrzik a szavazatok helyességét.

   

  Szünet

  Dr. Kelemen Marcell: Megvizsgáltuk az igen szavazatok arányát. Amikor mind a hét jelöltről szavazott a közgyűlés, senki nem szavazott öt igennél többel, az a szavazás teljesen érvényes volt. A négy személyt a közgyűlés megválasztotta a településrészi önkormányzat tagjává. A megismételt szavazásban Sajni József képviselő úr kétszer nyomott igent, ezért az előzetes megállapodás szerint a szavazás körülményei felől kétség merülhet fel.

  Litter Nándor: Új szavazást fogok elrendelni. Tisztelettel kérem azon képviselőtársaimat, akik élharcosai voltak – különösen Polai úr – annak, hogy Kiskanizsán megalakuljon a településrészi önkormányzat, szíveskedjenek részt venni a szavazásban. Peti Józsefről szavazzunk.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal és 12 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Litter Nándor: Szentgyörgyvölgyi Tiborról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 6 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 15 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Litter Nándor: Varga Máriáról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 7 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 13 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

  Dr. Kelemen Marcell: Négy személyt megválasztottak Önök a településrészi önkormányzat tagjává. Van két képviselő tagja a testületnek, akit nem kell megválasztani. Hat fővel feláll ez az önkormányzat. Határozatképes lesz. Abban kellene dönteni, hogy a további egy tagot megválasztja-e a közgyűlés a későbbiek során, vagy módosítja az SZMSZ-t, hogy a testület hat főből áll. Az is előfordul, hogy egy képviselőtestület nem annyi létszámmal áll fel, ami a törvényben elő van írva. A határozatképesség a lényeg.

  Litter Nándor: Egyeztetések után esetleg későbbi közgyűlésen visszatérünk arra, hogy megválasszuk-e a hetedik tagot. A testület vezetőjét kell megválasztanunk.

  Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság Csordásné Láng Évát javasolja.

  Zakó László: Polai Józsefet javaslom.

  Litter Nándor: Megkérdezem Csordásné Láng Évát, hogy vállalja-e?

  Csordásné Láng Éva: Igen.

  Litter Nándor: Polai József vállalja?

  Polai József: Igen.

  Litter Nándor: Az elhangzás sorrendjében szavazunk. Először Csordásné Láng Éváról döntünk. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a jelöltet támogatja.

   

  Litter Nándor: Polai Józsefről szavazzunk.

   

  A közgyűlés 6 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 11 tartózkodással a jelöltet nem támogatja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  304/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat vezetőjének és tagjainak a közgyűlés működésének időtartamára az alábbi személyeket választja meg.

  Vezető: 1. Csordásné Láng Éva önkormányzati képviselő

  Tagok: 2. Polai József önkormányzati képviselő

  3. Horváth Attila

 5. Horváth Jánosné
 6. Kálcsics László
 7. Dolmányos Erzsébet

Határidő: 2003. október 29.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

Csordásné Láng Éva: Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy a részönkormányzat létrehozásáért Polai képviselőtársam kardoskodott már a legelső közgyűlésen és az SZMSZ módosítását nagyon szorgalmazta, hogy a Kiskanizsai Részönkormányzat megalakulhasson, és Ő volt az, aki a szavazás időtartama alatt a gépét kikapcsolta, viszont igennel szavazott akkor, amikor a részönkormányzat vezetőjét meg kellett szavazni. Bízom abban, hogy a részönkormányzat eredményesen fog működni és ehhez kérem a képviselőtestület tagjainak támogatását.

Polai József: Valóban én szorgalmaztam a részönkormányzat megalakítását. Etikusnak találom, hogy nem szavaztam azért, mert az itt megjelent hét jelölt közül a szavazatommal nem szerettem volna bárkit is kibuktatni. Úgy is lehet azonban ezt nézni, hogy nem etikus, mert akkor kit juttattam volna be, ha nem szavazok. A részönkormányzat szervezése időszakában volt egy komoly cél, hogy lehetőleg csak öt jelölt legyen és annál több ne. Ezért vagyok így a szavazástól elhatárolódva.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 47/2001.(X.10.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Cserti Tibor: Van-e jelenleg vagy a jövőre nézve valamilyen pénzügyi kihatása?

  Dr. Kelemen Marcell: Plusz pénzügyi hatása nincs a rendeletmódosításnak. Azok a hivatali dolgozók kerültek vissza közszolgálati jogviszonyba, akiket 2001. július 1-jétől szerveztek ki a közszolgálati jogviszonyból. Ezzel a közszolgálatban dolgozók száma látszatra csökkent, de ezek a személyek továbbra is a közigazgatási szervek alkalmazottjai maradtak, csak a Munka Törvénykönyve hatálya alá kerültek munkajogilag. Egyébként – a jogszabály előírta – mindazon juttatásokat meg kellett kapniuk, mint a köztisztviselőknek, pl. étkezés hozzájárulás, ruházati költségtérítés. Egy ismételt törvénymódosítás következtében azok, akik ügykezelői feladatokat látnak el, bekerültek a köztisztviselői törvény hatálya alá. A fizikai dolgozók pedig továbbra is a Munka Törvénykönyve hatálya alatt maradnak.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról.

   

  A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  59/2003.(X.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003.(X.29.) számú rendelete a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 47/2001.(X.10.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat az 55/2000.(XII. 13.) sz. önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet módosítására (írásban)
 4. Javaslat 35/1995.(XII.12.) sz. a lakások bérleti díjáról szóló helyi rendelet módosítására (írásban)

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: A rendelet-tervezet 4. §-a egy utolsó mondattal kiegészülne, hogy a felfüggesztett döntésről a közgyűlés a soron következő ülésén határoz. A szakosztály és az IKI-vel történt egyeztetés alapján ezzel egyetértünk. Kérem, hogy ennek figyelembevételével szíveskedjenek az előterjesztést elfogadni.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Egy szó kiegészítését kérnék a 1 §. második sor közepére, ahol egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjat, itt pontosítani szeretnénk, hogy az a nettó jövedelem.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 234. számú határozatában egyhangúlag a fenti módosítással egyetért, és a közgyűlés támogatását kéri. A módosító indítványt osztályvezető asszony elmondta a 4. §-sal kapcsolatban.

  Dr. Csákai Iván: A bevezető szöveg félreérthető. A harmadik francia bekezdésben új elem továbbá a lakáscserénél, hogy a határozott idejű mellett határozatlan idejű is. Ezt kérem nem tudomásul venni, változatlanul maradjon, hogy határozott lakásbérleti szerződéseket kötünk, hisz a határozott idejűnél is lehetséges lakáscsere.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatokról ezekkel a kiegészítésekkel – nettó jövedelem, illetve a felfüggesztő döntést a következő közgyűlésen fogjuk tárgyalni. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatokat elfogadja és a következő rendeleteket alkotja:

   

  60/2003.(X.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 60/2003.(X.29.) számú rendelete az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  61/2003.(X.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 61/2003.(X.29.) számú rendelete a lakások bérleti díjáról szóló többször módosított 35/1995.(XII.12.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosítása (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Azt az 5 ingatlant kivettük a listából, amelyek esetleges városfejlesztési céloknál olyan helyen helyezkednek el, ami különböző városrehabilitációs akciókat esetleg zavarna, ha magántulajdonba kerülne.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsághoz a vita során érkezett egy módosító indítvány, az 110. számú, Erzsébet tér 18. szám alatti iroda listából történő törlésére, ez 1 igen szavazatot kapott 6 nem ellenében. Az alaprendeletet 6 igennel és 1 nem szavazattal a bizottság elfogadta, és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a következő módosításokkal javasolja elfogadni a határozati javaslatot: az Ady u. 18-20. számú épületnél piaci értékű eladásról lehetne szó, a Csengery u. 2. szám alatti ingatlannál a remélhetőleg hamarosan befolyó összeg felét az épületre kellene fordítani. Az Erzsébet tér 18. számú ingatlan esetében érdemes lenne megvizsgálni a tetőterében két lakás kialakításának lehetőségét.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzottak Papp Nándor úr által elmondott módosító javaslatok, melyet a bizottság 1 igennel, 2 nemmel és 1 tartózkodással nem fogadta el. Az előterjesztést a bizottság 3 igennel és 1 nemmel a bizottság elfogadta és a közgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

  Cseresnyés Péter: Több helyen olvastam, hogy azért kell levenni a tilalmi listáról egyes ingatlanokat, mert már nem tulajdonos a város. Nem az a normális eljárás, ha el akarunk adni valamit, akkor először levesszük a tilalmi listáról, megvizsgáljuk, hogy érdemes-e eladni vagy sem, és utána értékesítjük? Ha ez az ésszerű eljárás, akkor kérem, hogy legközelebb bármilyen ingatlan eladására sor kerülne, a hivatal figyelmeztesse a közgyűlést, hogy az ingatlan tilalmi listán van vagy sem. Ezt a kötelességét a hivatal illetékese elfelejtette megtenni. Az Erzsébet tér 18. számú ingatlan túl nagy érték ahhoz, hogy levegyük a tilalmi listáról. Mi a célja annak hogy levegyük a tilalmi listáról? Ha el akarjuk adni, akkor erről nekünk jó lenne tudni. Ha nem ez a cél, akkor nem értem, hogy miért vegyük le a tilalmi listáról. Akkor, amikor több tucat bérlakást akarunk építeni, vásárolni, és ezzel kialakítani, felújítani lakásokat, egy belvárosi ingatlant erre a célra tudnánk felhasználni. Korábbi közgyűlésen már felmerült, hogy például orvosoknak nehezen biztosítottunk megfelelő lakást az elhelyezésükre. Egy belvárosi ingatlan felújítást követően megfelelő lenne ilyen emberek elhelyezésére. Ez az ingatlan egy vagy két lakás kialakítására alkalmas lenne.

   

  Litter Nándor: Ez a megoldás kivitelezhetetlen, a jelenlegi bérlő a MOL-tól vette át a bérleményt és határozatlan idejű szerződése van. A belvárosban az emeleti részek értékesítésre kerültek, ez az oka annak, hogy nincs okunk arra, hogy kivételt tegyünk ezzel az ingatlannal kapcsolatban.

  Cseresnyés Péter: Nem lehet indok, hogy ha a többit eladtuk, akkor adjuk el ezt is. A határozatlan idejű szerződés pedig nem azt jelenti, hogy a végtelenségig tart, azzal is lehet valamit tenni. Javaslom, hogy ne vegyük le a tilalmi listáról.

  Litter Nándor: Egy olyan javaslat volt, ami az előterjesztéssel ellentétes. Először erről szavazunk. A javaslat az volt, hogy az Erzsébet tér 18. számú ingatlan ne kerüljön le a listáról. Nem értek egyet a javaslattal. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 5 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

   

  62/2003.(X.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2003.(X.29.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa, Északi városrész RRT-ről szóló 41/1997.(XI.4.) sz. rendeletének módosítása (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a határozati javaslattal egyetért, és kéri a módosítást.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az Északi városrészre vonatkozó rendeleti javaslatról

  A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  63/2003.(X.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2003.(X.29.) számú rendelete a Nagykanizsa, Északi Városrész egyszerűsített részletes rendezési tervéről szóló 41/2003.(XI.4.) számú rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: A 12/1995. számú rendelet módosítására vonatkozó javaslatról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  64/2003.(X.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2003.(X.29.) számú rendelete a Nagykanizsa Általános Rendezési Terv szabályozási előírásairól szóló, többször módosított 12/1995.(IV.25.) számú rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 9. Javaslat célhitel felvétel engedélyezésére (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Cseresnyés Péter: Ez azt jelenti, hogy az Ipari Park eladásából nem érkezett be megfelelő pénz, és szükség van arra, hogy célhitelt vegyünk fel az Ipari Park útjának a finanszírozásra?

  Litter Nándor: A lényeg az, hogy az a cég, aki ott a logisztikai központot építette, vállalta, hogy megépíti az utat az egyéb közművekkel együtt, és 2004. szeptember 30-ig megelőlegezte volna az önkormányzatnak. Ez hitelnyújtást jelentett volna az önkormányzat részére. Ezt egy korábbi szerződésünkben így vállaltuk. Amikor ezt a halasztott fizetést tárgyaltuk, akkor arról döntöttünk a közmeghallgatást követő ülésünket, hogy nem tőlük veszünk fel hitelt, hanem a bankunktól. Ez ennek a döntésnek a végrehajtása.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igennel és 1 nemmel a hitelfelvétellel egyetért, figyelembevéve a hitel átütemezést, és úgy ítéljük meg, hogy ezt a terhet még elbírja a város költségvetése.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 5:2 arányban elfogadta, és támogatásra javasolja az előterjesztést.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal egyetért a célhitel felvételével.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  305/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselőtestülete 48.625 eFt összegű célhitel OTP Bank Rt-től történő felvételéről dönt.

  A hitel célja: Útépítés – Ipari Park

  A hitel futamideje: 5 év

  A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.

  Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

  A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

  Határidő: 2003. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

   

  Litter Nándor: Kérem, döntsünk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  65/2003.(X.29.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 65/2003.(X.29.) számú rendelete a 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 11. Javaslat az Ipari Park I/B. ütem út és vízi közművei engedélyokiratának jóváhagyására és a finanszírozáshoz szükséges hitelfelvételre (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 1. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. pontról szavazunk.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

306/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért az Ipari Park I/B ütem 32.546.750.- Ft vízi közmű beruházással. Felhatalmazza a polgármestert az engedélyokirat aláírására.
  2. Határidő: 2003. október 29.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

  3. egyetért az Ipari Park I/B ütem 38.900.000.- Ft + ÁFA = 48.625.000.- Ft útépítés beruházással. Felhatalmazza a polgármestert az engedélyokirat aláírására.
  4. Határidő: 2003. október 29.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

  5. egyetért az Ipari Park I/B ütem 9.771.550.- Ft + ÁFA járulékos költségeivel.
  6. a Szabadics Kft-vel kötendő vállalkozói szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2003. október 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer kialakításának létszám és pénzügyi vonzata (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság nem tárgyalta az előterjesztést, mivel a bizottsági ülés időpontjáig az nem készült el. Részben a saját, részben az intézményi munkaközösség vezetőivel történt egyeztetés alapján felvetődött észrevételeket szeretném ismertetni. A 2003. évi költségvetés készítésekor közteherviselésről volt szó. Az oktatási intézmények nagy részt vállaltak a város gazdasági helyzetének stabilizálódásában. Ezen a területen 38 munkaviszony megszüntetésére került sor, ezt más területeken hiányolom. Az előterjesztés szerint az összevonás után 13 fő munkaviszonya szűnne meg, ebből 2 fő átkerülne a Tourinform Irodához. Az itt szereplő gazdaságossági számítások nem állnak meg, ugyanis az átkerülő 35 fő köztisztviselő lesz, aminek hosszú távon kihatásai vannak. A Gazdálkodási Osztály a javaslat szerint 40 fővel működne. Kérném, hogy a Gazdálkodási Osztály vezetőjének kiválasztását követően a csoportokon belüli létszámokról a hivatal egyeztessen az intézményekkel és bizottságunkkal is. Az intézmények is egyeztetést kérnek majd, hiszen a feladatok leosztásánál nagyon fontos, hogy a rendszer működésképes legyen.

Röst János: Nagyon fontos a folytonosság, ezért a létszámok a későbbiekben pontosításra kerülnek. Módosító javaslatom, hogy az Üzemeltetési Iroda kerüljön a Jegyzői Kabinet hatáskörébe.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 3 igennel, 1 nemmel ajánlja a javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra. Egyetértek azzal, hogy a most kialakított létszám változni fog. Röst úr javaslatát az előkészítés során kellett volna felvetni. Csak rövidtávon igazak az előterjesztésben feltüntetett számok amiatt, hogy közalkalmazottak köztisztviselőkké válnak.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az 1. és 2. pontot nem, a 3. és 4. pontot támogatta.

Cserti Tibor: 5 fő létszámcsökkentésre teszek javaslatot az átszervezés időszakában, amelyet a következőképpen tartom elképzelhetőnek: belső megosztást elfogadva a Kontrolling Osztálynál 2 fő, mivel 1 fő normatíva elszámoló és tervezés-előirányzat nyilvántartó nem szükséges. Másrészt a Számviteli Iroda könyvelésénél 1 fővel, a Pénzügyi Irodánál 1 fő pénzügyi ügyintézővel csökkenthető a létszám, illetve a gépkocsivezetők száma is csökkenthető. A leépítés egyszeri vonzatával most beépíthető. Nem ragaszkodom azonban pontosan az ilyen struktúrában történő létszámcsökkentéshez.

Cseresnyés Péter: Az előterjesztésben szereplő közalkalmazotti létszámleépítés már a kormányzati programnak Nagykanizsát érintő része vagy sem?

Dr. Szabó Csaba: A kórháznál mintegy 3 milliárd Ft-os költségvetés, mintegy 900 dolgozó összes bér, munka- és táppénz ügyével együtt a kontrollingot, a számvitelt és a pénzügyet 7 + 3 fővel látjuk el teljes informatikai háttérrel. 22.000 féle anyaggal dolgozik a kórház. Az induláskor kell a munka elvégzéséhez szükséges létszámot meghatározni. Szeretném megfontolásra ajánlani Röst úr és Cserti úr javaslatát.

György Pál: Az előterjesztésben szereplő létszámot túlzónak tartom. A város polgárainak az az érzése, hogy nem csak a létszám magas, hanem a dolgozók nem látják el a feladatokat. Mind a létszám, mind a minőség tekintetében komoly lépések szükségesek ahhoz, hogy a közvélemény is elégedett legyen.

Sajni József: Cserti úr által javasolt létszámleépítéssel kapcsolatban csak a leépítendő dolgozók számában gondolkodjunk, nem feladatban.

Litter Nándor: A mai egyeztetés során még felvetődött a munkavédelemi és tűzvédelemi feladatok ellátása is, amelyek az Üzemeltetési Iroda feladatkörébe fognak tartozni. Azt javaslom, hogy ha a vezetők kiválasztásra kerülnek, akkor vizsgáljuk felül, hogy lehet-e még további létszámcsökkentést alkalmazni. Szeretném, ha az átszervezésnek ebben a szakaszában az intézmények és a kincstár között kialakult kapcsolatok nem sérülnének. Javaslom, hogy a jövő évben térjünk arra vissza, hogy indokolt-e további létszámcsökkentést végrehajtani. Egyéb feltételeket is meg kell teremteni, hogy hatékony gazdálkodás történjen. Javaslom, hogy további létszámcsökkentésről most ne döntsünk. Igaz, hogy az oktatási intézmények vállalták a nagyobb részt a racionalizáló intézkedések során. De ez nem csak az intézményeket érintette, a társaságainknál is jelentős költségcsökkentést hajtottunk végre. Nincs összefüggés a kormányzati létszámcsökkentésekkel az előterjesztés szerint leépítés, a kormány az állami szektorban határozta el a 10%-os létszámcsökkentést.

Cserti Tibor: Nem ragaszkodom a javaslatomhoz. Elvi megfontolásokat kell tenni egy átszervezés kapcsán. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az önkormányzat hatékonyabban akarja működtetni, gazdálkodási szempontból irányítani és kontrollálni a szervezeteit. Ennek ez az irány egy lehetőséget szab. A kincstár jogutóddal történő megszüntetése álláshelyszám csökkentést indukál, ilyenkor pedig az állam dotál. Később már nem jogutóddal történő megszüntetésről beszélünk, ezért akkor nem dotál.

Litter Nándor: Ez nem igaz, a továbbiakban is dotál, hiszen 5 milliárd Ft-ot hagy majd jóvá az állami költségvetésben, amennyiben további létszámcsökkentéseket határoznak el az önkormányzatok.

Cserti Tibor: Egy ilyen átszervezés felveti az elhelyezési és informatikai problémákat. Az elhelyezésre és az informatikai beruházásra vonatkozó javaslatot is tartalmaznia kellett volna az előterjesztésnek. Az előterjesztésben szerepel 1 fő informatikus alkalmazása, ugyanakkor az önkormányzat működtet egy önálló kht-t, akkor meg kell határozni, hogy kinek mi a feladata. A kompromisszum érdekében hajlandó vagyok visszavonni a javaslatomat, de az előterjesztőnek az egyezség érdekében pár fős csökkentést kellene előterjesztenie.

Dr. Kelemen Marcell: Január 1-jétől Önök engem fognak felelőssé tenni azért, hogy az Önök által eldöntött szervezeti felépítés hogyan működik. Kell egy megfelelő szervezeti rendszer, illetve kellenek megfelelő személyek. A jelenlegi felállás szerint öt pénzügyi vezetőre lesz szükség. Amikor a közgyűlés eldöntötte, hogy a kincstárt megszünteti, akkor nem a létszámleépítés volt a cél, hanem az önkormányzat gazdálkodásának racionálisabbá tétele, a kétközpontúság megszüntetése, egy hatékonyabb gazdálkodás. Ez 13 fő létszámcsökkentéssel is jár. Kérem, hogy egy bizonyos idő után térjünk vissza a létszámkérdésekre, a közgyűlés tegye lehetővé számunka, hogy a gyakorlat során tapasztalatokat szerezhessünk ennek a szervezetnek a működéséről, és meg fogjuk tudni mondani, ha felesleges létszám van még ebben a szervezetben. Nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy átgondolatlanul létszámot csökkentene a közgyűlés, és nem tudnánk ellátni a feladatot, vagy nem eredményesen. Az előterjesztésben az irodákra vonatkozóan megjelent számokat a hétköznapi működés fogja kialakítani. Megfelelő számítástechnikai eszközökkel valóban csökkenteni lehet a létszámot, és hatékonyabbá lehet tenni a gazdálkodást. Ismerve a hivatal számítástechnikai eszközeinek minőségét, jelentős összeget kell az önkormányzatnak arra áldozni, hogy ezt megfelelő szintre hozzuk. Másrészt egy egységes önkormányzati gazdálkodási szoftver 10 milliókban mérhető. E tekintetben az Önök támogatását kérjük.

Litter Nándor: Most nem tudok létszámcsökkentre vonatkozó javaslatot tenni. Az I. negyedévben erre visszatérünk és a lehető legnagyobb gondossággal fogjuk megtervezni, hogy a munka folyamatossága biztosított legyen. Kérem, hogy fogadják ezt el. Támogatom Sajni úr javaslatait, hogy az egyes szervezetek között átjárhatóság biztosított legyen a feladatok vonatkozásában. Az Üzemeltetési Iroda feladatköre a munka- és tűzvédelemmel bővüljön. Ki kell jelölni a kapcsolattartókat, amit az igazgatói értekezlet vezetői kértek. Ezt megtesszük. Elfogadom Röst János javaslatát, hogy az Üzemeltetési Iroda a jegyzőhöz tartozzon. Cserti úr visszavonta a létszámcsökkentésre vonatkozó javaslatát. Kérem, döntsünk az 1. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

307/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 2004. január 1-től az óvodai és bölcsődei titkári munkaköröket az intézményekhez csatolja. Felkéri a polgármestert, hogy az áthelyezésükhöz szükséges intézkedéseket tegye meg.
  2. Határidő: 2003. november 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Némethné Rózner Ildikó igazgató)

  3. az egységes gazdálkodási rendszer kialakításával kapcsolatban 13 fő létszámleépítést rendel el, melyből 2 fő létszámot a Tourinform Iroda működtetéséhez kell biztosítani.
  4. A Polgármesteri Hivatalban 2004. január 1-től 208 álláshelyet állapít meg.

   Az egyes szervezetek közötti átjárhatóságot a feladatok vonatkozásában biztosítani kell.

   Ki kell jelölni az intézményi kapcsolattartókat.

   Az Üzemeltetési Iroda feladatköre kibővül a munka- és tűzvédelmi feladatokkal.

   Határidő: 2004. január 1.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Bodzai Tiborné Dr. humánerőforrás vezető

   Dr. Papp Judit osztályvezető

   Némethné Rózner Ildikó igazgató)

  5. felkéri a jegyzőt a Tourinform Iroda alapító okiratának elkészítésére.
  6. Határidő: 2003. novemberi soros közgyűlés

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető

   Gerencsér Tibor kabinetvezető)

  7. felkéri a polgármestert, hogy 2004. évben nyújtson be pályázatot a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz.

Határidő: 2004. október 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 

Litter Nándor: Kérem, döntsünk a rendeleti javaslatról azt a módosító javaslatot figyelembe véve, hogy az Üzemeltetési Iroda a Jegyzői Kabinethez tartozik.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

66/2003.(X.29.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 66/2003.(X.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 50/2003.(IX.3.), 43/2003.(VII.16.) és a 31/2003.(V.28.) számú rendelettel módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzatának módosítása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság a 133/2003. számú határozatával 5 igen szavazattal elfogadta, és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság is elfogadásra ajánlja.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 225. számú határozatával 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  308/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díjairól szóló szabályzatának módosítását elfogadja.

  Felkéri az intézmény főigazgatóját, hogy intézkedjen a módosított szabályzatnak az érintett lakosság részére történő közzétételéről.

  Határidő: 2003. november 1.

  Felelős : Dr. Szabó Csaba főigazgató

   

   

 3. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díjairól szóló szabályzatának módosításáról (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a szabályzat módosítását egyhangúlag támogatja.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.

  Litter Nándor: Döntsünk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  309/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi alapellátási Intézmény térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díjairól szóló szabályzatának módosítását elfogadja.

  Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy intézkedjen a módosított szabályzatnak az érintett lakosság részére történő közzétételéről.

  Határidő: 2003. november 1.

  Felelős : Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének irányelvei (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság a 144/2003. számú határozatával, 3 igennel, 1 nemmel elfogadásra ajánlja. Én a 15. ponthoz azt javasolnám, hogy el kell jutni ahhoz, hogy a szerződések, valamint az elszámolások teljesítmény alapján kerüljenek megoldásra. Kérem, hogy ezzel a módosítással fogadja el az irányelveket.

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a 165/2003. számú határozatával a következő döntést hozta: az eredeti formában az előterjesztést nem támogatja 1 igen, 3 nem és 1 tartózkodással. Javasoljuk, hogy a 14. pontban, a 21. századi iskolája egy pályázat, ami előfordulhat, hogy nem nyer.

  Litter Nándor: Ez nem pályázat, ez hitel.

  Sajni József: Ennek ellenére a következőt kérjük: készüljön az intézményekben egy olyan állapotfelmérés, ami nem az intézmények jelzésére épül, és ez alapján szülessen meg olyan felújítási terv, ami elfogadható az intézmények számára is egy prioritási sorral együtt. A 10. pontban az szerepel, hogy a közalkalmazotti pótlékokon felül további pótlék bevezetésére nincs lehetőség. Ez terjedjen ki minden területre, ne csak a közalkalmazotti, a köztisztviselői rendszerre is terjedjen ki. Kérem, hogy ezekkel a kiegészítésekkel szíveskedjenek elfogadni.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 6 igennel, 1 tartózkodással elfogadta a költségvetési irányelveket, amihez az alábbi kiegészítéseket szeretné fűzni: az irányelvek között jelenjen meg, hogy a hitelállományt 2004. évben nem kívánjuk emelni, illetve meghatároznánk, hogy milyen mértékű hitelállomány mellett működik az önkormányzat 2004. évben. A költségvetés tárgyalása során szeretnénk látni, hogy bizonyos sarokszámok mögé bizonyos analitikák kerülnének. Szeretnénk, ha az intézményi költségvetés szerkezete úgy alakulna ki, hogy különbontva egy intézmény költségvetésében az önkormányzati törvény szerint kötelezően ellátandó, az intézmények nem kötelezően ellátandó, de az önkormányzat részéről az intézmény részére átruházott feladatok, és az önkormányzat által önállóan vállalt feladatoknak a költségei bevétel és kiadás oldalon egymástól elhatárolva kerülnének megjelenítésre.

  Dr. Horváth György: A 15. pont második mondatát kibővíteném távlatokban. Meg kell határozni a városüzemeltetési feladatoknak nemcsak az ellátási szintjét, de a módját is.

  Cseresnyés Péter: A 12. ponttal kapcsolatban kérdezném, hogy ha a távolléti díj, táppénz, betegszabadság nem tervezhető, akkor honnan lesz rá fedezet, ha lesznek ezekkel kapcsolatos költségek? A 11. ponttal kapcsolatban kérdezném, lehet, hogy 0 Ft lesz ez a keret? Mert az is elképzelhető, hogy ebben a programban kimondottan intézmény-felújításra nem tudunk pályázni.

  Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság munkája során megfogalmazódott, hogy új szerepbe kell az egész tervező munkát helyezni, és az, hogy a koncepció beterjesztését megelőzték az irányelvek, azt a nyitottságot mutatja, hogy a jelenlegi kabinet és a szakmunkatársak kíváncsiak azokra a peremfeltételekre, amiket a képviselőtestület a számukra szab. A bizottságok kinyilvánították, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy csak azokkal a feladatokkal számoljunk, amelyek kötelezően ellátandóak, de külön kell venni minden olyan feladatot intézménysorosan, amit felvállalt az önkormányzat, hogy döntési alternatívák legyenek majd a végső tervezési fázisban. Az is fontos, hogy a bizottság kinyilvánította azt, hogy a hitelállomány ne növekedjen. Ha november 30-ig a koncepció olyan állapotban kerül elénk, hogy döntésre alkalmas, akkor a peremszámok jóváhagyásával a belső szerkezeti arányokkal és konkrét előirányzatukkal kell foglalkozni a végső tervezés fázisában.

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a javaslatok beépíthetők. Sajni úrnak a 14. ponttal kapcsolatos igénye elfogadható, hiszen ez a munka már elkezdődött.

  Bodzai Tiborné dr.: Sajni úr javaslatával kapcsolatban arra hívnám fel a figyelmet, hogy a köztisztviselői törvény szerkezete nem ugyanaz, mint a közalkalmazotti törvényé. A közalkalmazotti törvényben bizonyos pótlékok az illetmény részét képezik, a köztisztviselői törvény rendelkezései szerint az önkormányzatokat és a központi közigazgatási szerveket szétválasztja a törvény. Itt a képviselőtestületnek kell meghatározni bizonyos pótlékok megállapítását. Ezt Önök megtették az SZMSZ módosításban. Jelenleg csak azokat a pótlékokat alkalmazzuk a hivatalban, amelyet Önök állapítottak meg, többet nem is alkalmazhatunk.

  Sajni József: Elvileg a testület a közalkalmazottak részére is megállapíthatnak külön pótlékot?

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: A két törvény között alapvető különbségek vannak. A plusz végzettségeket a közalkalmazotti törvény úgy ismeri el, hogy magasabb kategóriába sorolja be a közalkalmazottat, a köztisztviselő esetében lép életbe az, amit a kolléganő kiemelt, hogy testületi hatáskörbe van utalva, hogy milyen illetménypótlékot állapít meg. A 10. pont módosítását kérném egyrészt, mert azt sugallja, mintha lett volna más pótlékrendszer a közalkalmazotti rendszerben, mint amit a törvény előír. A közoktatási törvény módosításába bekerült egy ú.n. teljesítmény pótlék lehetősége. Az sem új pótlékot jelent, hanem a túlórát váltaná ki. Kérem, hogy ez a pont úgy módosuljon, hogy az eddigieken kívül továbbit nem engedélyez, vagy pontosítsa úgy, hogy ezt a teljesítménypótlék tervezését nem engedélyezi.

  Zakó László: Én nem tudom támogatni az előterjesztést.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy az elhangzottakat építsük be az irányelvekbe. Kérem, hogy szövegszerűen fogalmazzuk meg a 10. ponttal kapcsolatos módosító javaslatot.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: A közalkalmazotti törvényben lehetővé tett teljesítmény pótlék bevezetését nem támogatja vagy nem engedélyezi.

  Litter Nándor: Ezzel kiegészül a 10. pont. Kiegészül a kötelező, önként vállalt feladatok külön tervezésével, és a hitelállománnyal kapcsolatos javaslattal. Bár adott szituációban lehet, hogy fel kell vállalnunk olyan hiteleket, hogy fontos céljainkat megvalósítsuk. Kérem, hogy ezekkel a módosításokkal fogadjuk el az irányelveket.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  310/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi a polgármestert, hogy a költségvetési irányelvek – elfogadott módosításokkal – figyelembevételével készítse el a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetési koncepcióját és terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2003. november 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

   

   

 7. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési jogának átadására (írásban)

Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

 

Cserti Tibor: A határozati javaslat 2. pontját javaslom módosítani úgy, hogy felkéri az IKI igazgatóját, hogy a határozat 1. pontjában foglaltak szerinti önkormányzati bérlakásokra a bérleti szerződést kösse meg a Kórház által kijelölt bérlőkkel.

Kelemen Z. Pál: Egyetértek azzal, amit Cserti úr mondott, egyértelműsíti a határozati javaslatot.

Simánné Mile Éva: Az IKI-nek nem a beköltöző személyekkel kell megkötni a bérleti szerződést, hanem az intézménnyel, azért mert így a személyek bármikor változhatnak. Így garantált a bérleti díj megfizetése.

Cserti Tibor: A bérlőkijelölési jog gyakorlása azt jelenti, hogy valaki gyakorol egy bérlőkijelölési jogot és a bérleti jogviszony rajta kívüli másik két alany tekintetében jön létre. Az előterjesztés ebben az olvasatban arról szól, hogy a Kórház gyakorolja a bérlőkijelölési jogot és a magánszemélyek természetesen változhatnak, de a bérleti szerződést az IKI az adott magánszeméllyel kell, hogy megkösse. Az, hogy milyen garanciális elemet építenek be a bérleti díj megfizetésére, egy további háttérszerződés kérdése lehet.

Kámán László: Cserti úrnak igaza van. A bérlőkijelölési jog jogosultja azt jelenti, hogy megmondja azt a személyt, akivel a bérbeadó szerződést köt. Ha bérlő jelen esetben a kórház, akkor olyan közgyűlési határozatot kell hozni, és a kórház lesz a bérlő és mondja meg, hogy abba a lakásba ki költözhet. Ez jogszabály ellenes, mert bérlő másnak a lakást nem adhatja át. Cserti úr eredeti javaslata a törvényeknek megfelel.

Simánné Mile Éva: Itt értelmezésbeli probléma van. Az 1. pontban az van, hogy a kórház számára átadja a bérlőkijelölési jogot, vagyis arra kéri fel az IKI-t, hogy a kórházzal kösse meg a szerződést.

Litter Nándor: A cél egyértelmű. A Kórház fogja megmondani, hogy ki lakik ezekben a lakásokban, és Cserti úr javaslatának megfelelően szavazzunk erről.

Cserti Tibor: További határozati javaslatot kérek akkor megszavaztatni, hogy a Kórház, aki a bérlőkijelölési jog jogosultja, amennyiben nem kerülne sor a bérleti díj megfizetésére, szavatolja ennek kiegyenlítését.

Kelemen Z. Pál: A negyedik bekezdés szerint az intézmény vezetése azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a bérleti szerződés ne egyenként köttessék meg, hanem az intézmény határozott időre gyakorolhassa a bérlőkijelölési jogot, így a szerződés a két intézmény (az IKI és a Kórház) között köttetik meg. Ez teljesen egyértelmű. A lakbért a bérlő fizeti a Kórháznak, de a Kórház azt a pénzt befizeti az IKI-nek. Jogilag rendben van.

Kámán László: A szándékot értem, de ha a Kórházzal kötök bérleti szerződést, és abban magánszemély lakik, a lakástörvény alapján fel kell mondani a jogviszonyt, mivel a bérleti jog nem átruházható lakásnál. Ha bérlőkijelölési jogot kap a Kórház, akkor neki meg kell mondania, hogy milyen bérlővel kössek bérleti szerződést.

Papp Péter Pál: Mindegyik megoldást el tudjuk fogadni. Számunkra az a lényeg, hogy azok a kórházi orvosok, akik a nővérszállón laktak, vagy akiket most kívánunk felvenni, és nem rendelkeznek lakással, átmenetileg valahol el tudjuk helyezni, amíg a nővérszállót a Fogyatékkal Élők Szociális Otthona céljára használja a város. Azt nem szeretnénk, ha mindig testületi döntés kelljen, ha egy orvos elmegy vagy egy új orvost felveszünk. Számunkra az is kezelhető, ha írunk egy levelet, hogy valaki elment, más felvételre került, ő kapja meg a lakást, és megkapja.

Kámán László: Többszörös bérlőkijelölési jogot kell a kórháznak biztosítani.

Litter Nándor: Tehát a Cserti úr javaslata elfogadható. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. pontról szavazzunk azzal a módosítással, hogy az IKI a Kórház által kijelölt személyekkel kösse meg a bérleti szerződést.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

311/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. 2/10. 38 m2 1 szoba komfortos, a Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. 1/2. 38 m2 1 szoba komfortos, valamint a Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. 3/3. 2+2 fél szoba összkomfortos lakások bérlőkijelölési jogát az önkormányzat határozott időre, legfeljebb a feltételek bekövetkezéséig (a Nővérszálló használatra alkalmas állapotba történő visszaadásáig) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza számára átadja.
  2. Felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozat 1. pontjában foglaltak szerint a Kórház által kijelölt személyekkel a bérleti szerződést kösse meg.
  3. A fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetésére az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak az irányadóak.

Határidő: 2003. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató)

 

 

 1. Javaslat intézményvezetői pályázatok kiírására (írásban)

Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 

Litter Nándor: Mivel kiegészítés nincs, kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

312/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. §-a alapján pályázatot hirdet a

magasabb vezetői beosztásának ellátására a határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.

A pályázati kiírásban a hatályos jogszabályok által előírt követelményektől nem kíván eltérni.

 

 

 

Megbízza a polgármestert a pályázat megfelelő közzétételének lebonyolításával.

Határidő: 2004. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. EU strukturális alapok pályázati lehetőségei (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Most már láthatók azok a vonalak, amelye mentén pályázati lehetőségek nyílnak meg az önkormányzat előtt EU források megszerzésére.

 

Papp Nándor: Bizottságunk a határozati javaslatot támogatja.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

313/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése indokoltnak tartja, hogy a 2004-ben megnyíló EU pályázati lehetőségek előkészítő munkálatai megkezdődjenek.

Ennek érdekében – értékhatártól függően a megfelelő jogi keretek között – ki kell választani az alábbi nagyprojekt pályázat(ok) írására alkalmas közreműködő szervezetet/szervezeteket, lehetőség szerint sikerdíjas ellentételezést vállalva.

= Eötvös tér É-i tömb (Eötvös tér-Hunyadi u.-Rozgonyi u.-Huszti Gy. tér)

és/vagy

= Zsinagóga-tömb (Fő u.-Ady E.u.-Zrínyi M.u.-Bazárudvar) és a

Bazárudvar) és a Bazárudvar K-i tömbje (Fő u.-Csengery u.-Zrínyi M.u.-

Bazárudvar)

Az előkészítő dokumentáció költségeit a 2004. évi költségvetésben szerepeltetni kell a várhatóan sikeres pályázatok 2004. évi önrészével együtt.

A pályázat-előkészítésben közreműködő kiválasztásával összefüggő esetleges 2003. évi költségek fedezetét a tervezési előirányzat biztosítja.

Határidő: 2003. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

 1. Javaslat Kanizsa TV Kft. ügyvezetői pályázat kiírására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: A határozati javaslatot módosítani szeretném. Újra Maros Sándorral kössön az önkormányzat 5 évre vonatkozó munkaszerződést. A szerződési feltételek kerüljenek felülvizsgálatra és kerüljön az önkormányzat elé.

  Cseresnyés Péter: Itt is, ahogy a bizottsági ülésen, előrebocsátom, hogy nem szeretném azt, ha precedenst teremtenénk arra, hogy bármiféle önkormányzati tulajdonban lévő kft-nél, vagy olyan kft-nél, ahol önkormányzati érdekeltség van, a pályáztatás lehetőségét elvessük. Ha a frakció úgy gondolja, hogy Maros Sándor alkalmas erre a posztra, akkor írjunk ki egy olyan pályázatot, amire Ő mindenképpen tud pályázni, de adjuk meg a lehetőséget arra, hogy más is pályázhasson.

  Zakó László: Nem mehetek el szó nélkül a felkínált két pályázati felhívás szövegezése mellett. Több éves szakmai gyakorlatot várnék el és a média területén megszerzett gyakorlatot kirészletezném.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Két érdemi kiegészítés érkezett az eredeti határozati javaslathoz. Maros Sándor esetében, illetve a Kanizsa TV. Kft. ügyvezetői pályázat esetében ne írjunk ki pályázatot, hanem hosszabbítsuk meg az ügyvezető mandátumát. Ez többségi szavazással alulmaradt. Felvetődött, hogy írjunk ki pályázatot, de szigorítsuk a pályázat feltételeit. Nem a média, hanem a televíziózás területén szerzett szakmai gyakorlattal szigorítsuk. Ez a javaslat sem nyerte el a többséget. Végül 4 igen, 3 nem szavazással, illetve 1 nem, 2 tartózkodással az eredeti javaslat kapott a bizottsági ülésen többséget. A magam részéről egyet értek polgármester úr javaslatával.

  Cseresnyés Péter: A pályáztatásnál az alábbi feltételeket javaslom: felsőfokú iskolai végzettség, vagy öt éves szakmai gyakorlat és erkölcsi fedhetetlenség.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Felteszem szavazásra Cseresnyés Péter módosító javaslatát.

   

  A közgyűlés 9 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az általam elmondott javaslatról. Nem írunk ki pályázatot. Megbízzunk újabb 5 évre Maros Sándort. A szerződését kell áttekinteni a közgyűlésen, hogy kívánunk-e rajta változtatni.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  314/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa TV Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával 2004. január 4-től 5 év időtartamra Maros Sándort bízza meg.

  Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződését felülvizsgálatra terjessze a következő közgyűlés elé.

  Határidő: 2003. november 25.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Erdős Péter mb. kabinetvezető)

   

   

 3. Javaslat Tourinform Iroda magasabb vezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja.

  Cserti Tibor: Mi indokolja a határozatlan időre szóló feltétel kiírását?

  Dr. Kelemen Marcell: Azért határozott idejű, mert közalkalmazotti státuszba kerül a Tourinform Iroda vezetője és dolgozója. Ezt a közalkalmazotti törvény előírja.

  Papp Nándor: Bizottságunk a határozati javaslatot támogatta.

  Litter Nándor: Egy módosítást szeretnék tenni, a pályázati feltételek között a szakmai gyakorlatnál az előny szót töröljük, feltétel legyen.

  Sajni József: Valóban határozatlan idejű a kinevezése, de a vezetői megbízás is?

  Bodzai Tiborné dr.: A közalkalmazotti törvény pontosan úgy szól, hogy a magasabb vezető, valamint a vezetőbeosztás ellátásával történő megbízás határozatlan időre szól és a miniszter határozott időre szóló megbízást előírhat. Előírja ezt az oktatási intézmények és egyéb intézmények tekintetében, de ez mivel egyéb szolgáltató költségvetési szervnek minősül, a miniszternek ilyen rendelete nincsen. Úgyhogy itt határozatlan idejű a vezetői megbízás is és a magasabb vezetői megbízás is.

  Cserti Tibor: Az előbb döntöttünk az alapító okiratnak ez elkészítéséről. Nincs még Tourinform Iroda intézmény. Az intézményt jogszerűen az alapító okiratával jogszerűen nem hoztuk létre és gyakorlatilag vezetői feltételekről határozunk itt.

  Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslatról.

  A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  315/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. november 30-i benyújtási határidővel pályázatot ír ki a Tourinform Iroda magasabb vezetői beosztására. A pályázatot az előterjesztéshez mellékelt tartalommal kell kiírni. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsága véleményezése után a polgármester terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2003. december 20.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Gerencsér Tibor kabinetvezető)

   

 5. Javaslat a hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az előterjesztés egy olyan témát kezel, amelyben két fogalom fordul elő, és egyiknek sincs tisztázott meghatározása. Az egyik a hátrányos, a másik az életminőség javítása. Az előterjesztés tartalmazza azokat a határozati javaslatokat, amelyek egyrészt a közoktatási törvény előírásából adódnak. Ehhez a programhoz a következő tanévtől külön normatívát határozott meg az Államháztartási Törvény, illetve a javaslatban szerepel a képesség kibontakoztató és az integrációs normatíva, ami kötelezően előírja ezeknek a programoknak a kidolgozását.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és elfogadta az előterjesztést. Egyetértek azzal, hogy egy módszertani programot is ki kell alakítani, de ki kell alakítani egy szociális kezelésű programot is.

Dr. Fodor Csaba: A határozati javaslatok 3. és 4. pontjához szeretnék hozzászólni. Szeretném, ha a közgyűlés pontosítaná ezeket a megfogalmazásokat. Mind a kettő úgy kezdődik, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja. Kinek javasoljuk? Mi nem javasolunk, mi azt mondjuk az Oktatási Bizottságnak és az Egészségügyi bizottságnak, hogy végezzen el bizonyos feladatokat, megfelelő határidőben pedig terjessze a közgyűlés elé. Nem is felkérnünk kell, hanem utasíthatjuk akár a két bizottságot, hogy lássák el ezeket a feladatokat. Szeretném, ha pontosításra kerülnének a megszövegezések. Különösen a 4. pontra gondolok, ahol én nem azt gondolom, hogy készüljön részletes vizsgálat az igények felmérésére. Én azt gondolom az igények felmérését követően, annak eredményére alapozva készüljön egy vizsgálat, vagy készüljön egy jelentés, ahol be kell mutatni az ellátás formáit és a vizsgálatnak nem tartalmaznia kellene azokat, amik itt fel vannak sorolva, hanem a vizsgálat eredményeként egy konkrét határozati javaslatokba öntött megoldási javaslatokat kellene a közgyűlés elé terjeszteni, mert ez ebben a megfogalmazásban végrehajtható ugyan, csak minek. Azt szeretném, ha pontosított feladat meghatározások lennének, végrehajthatók és ezeket számon is lehetne kérni, mert a feladat a fontos és nem maga a vizsgálat.

Sajni József: Az előterjesztés részletes. Ha valaki végignézi, akkor jól látja, hogy szerteágazó, bonyolult és sokrétű feladatot kell megoldani. Egyetértek Kelemen Z. képviselő úrral. Fodor Csaba képviselő úrral abban értek egyet, hogy ez konkrétabb megfogalmazást igényel. A konkrétumokban az, hogy ezeket ki kell dolgozni, és el kell végezni. Minden egyes pontban az eredményről valamilyen határozati javaslat is szülessen.

Papp Péter Pál: A 2004. december 31-i határidőket nagyon késői határidőnek érzem. Mind a négy határozati javaslatnál azt mondanám, hogy hozzuk előre ezeket a határidőket amennyiben lehet. 2004. június 30-ig ezek a javaslatok készüljenek el és kerüljenek a közgyűlés elé.

György Pál: Ilyen rossz előterjesztést az utóbbi egy évben még nem fogtam a kezemben. A cím nincs összhangban a tartalommal és határozati javaslatokkal. A beltartalom túlságosan terjengős és sok helyen érthetetlen. A helyesírási hibákról már nem szólok, mert felesleges úgy látom. El tudnám azt képzelni, hogy minden egyes önkormányzati ülésre a képviselők eldöntenék azt, hogy véleményük szerint abban a paksamétában, amit az alkalomra a kezükbe kaptak melyik a legrosszabb előterjesztés. Azt valamilyen formában jegyeznénk és valamilyen formában azon osztály, vagy azon munkatárs munkájának értékelésében szerepet kaphatna. Azt kellene elérni, hogy ne az lenne odaírva az előterjesztés elejére, hogy Művelődési és Sportosztály, hanem lenne ott felsorolva, hogy ki követte el ezeket az irományokat. Lehet olyat is csinálni, hogy a legrosszabbat akár leközölni a Kanizsa Újságban, hadd lássa a közvélemény is, hogyan dolgoznak. Vannak olyan előterjesztések, amelyek teljesen kifogástalanok ebből a szempontból. A jegyző úr figyelmébe is ajánlom.

Kelemen Z. Pál: Az előterjesztés véleményem szerint szakmailag megállja a helyét, legalábbis, ami a szociális részét illeti. Ha ez az előterjesztés a nehéz helyzetben lévők sorsán akar segíteni, akkor nem az a cél, hogy lejárassuk, hanem hogy hozzátegyük a saját szellemi tőkénket, jó szándékunkat és ott támogassuk, ahol lehet.

Vargovics József Árpádné: Úgy érzem, hogy az ilyen megjegyzésekkel, amit az előbb hallottunk, egy kicsit uszítjuk a lakosságot. Felelőséggel nem mondhatjuk azt, hogy a hivatal dolgozói munkájának a minősége romlott. Ha vannak részterületek, akkor konkrétan mondja el képviselőtársam, de azt, hogy a hivatal komplex munkájára vonatkozik, ez így nem igaz. Az meg pláne nem állja meg a helyét, hogy majd a Kanizsa Újságban kihirdetjük, illetve majd cukorkával fogjuk megjutalmazni azokat, akik jól végzik munkájukat. Emberek vagyunk. Mindegyikünk a saját területén követhet el hibát.

Zakó László: Ezeket a problémákat, amit tárgyal az anyag, a város nem tudja megoldani.

György Pál: Nem én mondom, hogy nem változott a hivatal munkája, hanem a lakosság. Az előterjesztést olvassa el, majd megérti, hogy mire céloztam.

Papp Péter Pál: Ez az anyag nem kormány-specifikus. Ha akár egy gyereket meg tudunk menteni, akkor már megérte beszélni erről a kérdésről.

Litter Nándor: Kérdezem osztályvezető asszonyt, hogy a határozati javaslatokkal kapcsolatos módosításokat meg tudjuk tenni?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A 4. pontnál a szakosztály vezetője majd elmondja, hogy milyen módosítást kér. Részemről egyetértek azzal. Ennek miden sorát az annak a területnek megfelelő szakember írta. Ezek nem zsargonszavak, ezek szakkifejezések.

Simánné Mile Éva: A 4. határozati javaslattal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat tette ezt annak reményében és tudatában, hogy javít a helyzeten akkor, amikor még nem jelent meg a törvény. Tudatom a közgyűléssel, hogy időközben megváltozott a törvény. Olyan kötelező elemeket ír elő az önkormányzatnak 2004. január 1-től, amit tartalmazz ez a pont, például a 2 szociális munkás foglalkoztatását, az ilyen terveknek az elkészítését. Ezt úgy lehet módosítani, hogy arra kéri fel a közgyűlés az önkormányzatot, hogy a törvényben előírtak tartsa be. Amikor majd a költségvetésről tárgyalnak, és azon intézménynek jön ide az álláshely-szám növekedése, akkor kérem, hogy emlékezzünk mindannyian erre a pontra és erre a problémakörre.

Litter Nándor: Arra, amit kértem, nem kaptam választ. Egyrészt, ha tudtuk, hogy a törvény megváltozott, akkor azt a szóbeli kiegészítésben el kellett volna mondani. A 3. határozati javaslattal kapcsolatban kérem a véleményt.

Dr. Pintérné Grundmann Firda: Készüljön javaslat a pedagógusoknak a fejlesztő pedagógiai módszerek elsajátításában stb. Vagy készítse el a szakosztály. Határidő: 2004. szeptember 1.

Litter Nándor: Ugyan így a 4. határozati javaslat is. Ezen módosításokkal kiegészítve kérem, hogy szavazzunk a határozatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

316/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. utasítja az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy hátránykompenzáció feladatainak koncentráltabb ellátására a közoktatás intézményrendszerében dolgozza ki a fejlesztő központ működésére vonatkozó javaslatot.
  2. Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Sajni József, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. utasítja az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy az intézményekben, ahol koncentráltan jelennek meg hátrányos helyzetű, illetve tanulási-beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók, készüljenek önálló programok komplex felméréssel és feladat-meghatározással. A komplex kezelő-programmal rendelkező intézmények programjainak támogatására az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság dolgozzon ki javaslatot.
  4. Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Sajni József, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. utasítja az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy készítsen a pedagógusoknak a fejlesztő-pedagógiai módszerek elsajátítására, a hátránykompenzációhoz szükséges, valamint konfliktuskezelő, mediátori ismeretek megszerzésére egy továbbképzési programot.
  6. Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős: Sajni József, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. egyetért azzal, hogy az önkormányzat teremtse meg a szakmai hátterét a mentálhigiénés gondozásnak, valamint a kríziskezelésnek. Készüljön részletes vizsgálat az igények felmérésére, az ellátás formáinak bemutatására. A vizsgálat eredménye alapján készüljön határozati javaslat, mely tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat keretében ellátható lelkisegély-vonal, valamint a csellengő fiatalokra irányuló lakótelepi szociális munka feltételeit és megvalósításának lehetséges módozatait.

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Kelemen Z. Pál a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár tevékenységéről (írásban)
 2. Előadó: Czupi Gyula igazgató

   

  Czupi Gyula: A 2. oldalon alulról a 3. bekezdés végén rossz a sorrend. Azt szerettük volna jelezni, hogy váljunk egy olyan intézménnyé, ahol irodalmi, zenei és képzőművészeti élményhez jut az érdeklődő. Az a célunk, hogy a Kárpát-medencei és a magyar könyvtárosság figyelmét tudjuk iránytani, szinte maradéktalanul teljesült. Az a megtiszteltetés érte a könyvtár kollektíváját, hogy ebben az esztendőben elnyertük az év könyvtára címet.

  Dr. Csákai Iván: Az anyag bemutatta azt a magas színvonalú munkát, amit ebben a könyvtárban végeznek.

  Papp Péter Pál: A könyvtár beszámolóját a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta. Kétféle vélemény hangzott el. Az egyik, hogy a könyvtárnak további nyitási lehetősége van a civil szervezetek felé. A múlt héten a Vasemberház Dióssy-termében tartott értekezleten hangzott el a nagykanizsai könyvkereskedők részéről, hogy a könyvtár a beszerzéseit nem mindig helyi forrásból valósítja meg.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, 140/2003. számú határozatával 4 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy a könyvtár gazdálkodásáról többet szeretett volna hallani.

  Bicsák Miklós: Azt szeretném kérdezni, hogy Palin városrész mikor kap egy fiókkönyvtárat?

  Sajni József: Az OKSB 160/2003. számú határozatával 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. Kiskanizsán a fiókkönyvtár működése akadozó. Ha a könyvtár bevételi oldalát néztük, akkor a rendezvények száma elég sok. 3.000 Ft-os bérleti díj van megállapítva egy-egy helyen. A nyitva tartásnál érdemes lenne gondolkodni rajta, hogy a nyári időszakban hogyan lehetne ennek a folyamatosságát bővítve megoldani.

  Czupi Gyula: Van egy szakmai elvárás a helyi vállalkozókkal kapcsolatban. Ez pedig az, hogy az egész magyar könyvtermésből válogatva gyarapítsuk a könyvtárat és ez technikailag a Nagykanizsán megjelenő könyvkínálatból nem valósítható meg. A HSMK-tól nem vettünk át semmiféle funkciót. Az intézmény csak könyvtárpropaganda céllal szervez rendezvényeket. Egyetértek a fiókkönyvtárakkal kapcsolatos felvetésekre. A múlt esztendőben adhattunk előre bérbe termeket. Magunk kezdeményeztük, hogy az alapító okirat módosuljon. A fenntartó által jóváhagyott, tudott terembérleti rendszerben adjuk bérbe a termeket. A nyitva tartást illetően egyetértek a felvetéssel. A mostani létszámmal ennek a lehetőségét nem látom.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  317/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszönve az intézmény vezetőjének és munkatársainak áldozatos tevékenységét, a Halis István Városi Könyvtár beszámolóját elfogadja.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

  Zakó László: Kérem Önt, hogy egy olyan előterjesztésnél, ahol beszámolót el kell fogadni, válasszuk ketté az elfogadást és a dicséretet.

   

   

 3. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a Magyar Plakát Múzeum létesítésére vonatkozóan (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Fodor Csaba: A határozati javaslatot felesben tudnám megszavazni. Az első mondatát semmiképpen sem. Azzal egyetértek, hogy a Kiskastély udvarán található magtárépületét vizsgáljuk meg. Szeretném látni a költségoldalát. Ha lehet, akkor vegyük ketté a határozati javaslatot.

  Litter Nándor: Az Orfeusz program tartalmazza, hogy pályázati forrásokból szeretnénk az Erzsébet tér északi tömböt az itt felsoroltak szerint rehabilitálni. A projektnek része a magtárépület felújítása. Az a projekt egy évig az üzemelési költségeket, a foglalkoztatásnak a költségeit is biztosítja. Azt követően kell esetleg az önkormányzatnak vállalnia.

  Egészítsük ki azzal, hogy elviekben támogatja, és akkor nem kell kettébontani a határozatot.

  Papp Nándor: A magtárépület alkalmasságának a felmérést nem megvizsgálni kell, hanem el kell készíteni. Egyrészt az állagfelmérést, másrészt az állapotfelmérést. Alaprajzi méretek, keresztmetszet, homlokzatok korrekt felmérése.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban a következő határozatot hozta: Az előzetes elvi támogatását megadja ahhoz, hogy a Magyar Plakát Múzeum létrehozásához az illetékes szakosztály egy projekt tervezetet a közgyűlés elé terjesszen.

  Litter Nándor: A módosításokra figyelemmel kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, melynek megfelelően elviekben támogatjuk, illetve azokat a felméréseket és vizsgálatokat el kell végezni, amit Papp Nándor mondott.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

   

  318/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elviekben támogatja a Magyar Plakát Múzeum létrehozását.

  A múzeum elhelyezéséhez a Kiskastély udvarán található magtár épület alkalmasságának vizsgálatát el kell készíteni (állapotfelmérés, állagfelmérés).

  A feltételek tisztázását követően a múzeum létrehozására vonatkozó projektet terjesszen a közgyűlés elé.

  Határidő: 2004. április 30.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész osztályvezető

  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár vezetői megbízására (írásban)
 6. Előadó: Czupi Gyula igazgató

   

  Litter Nándor: Czupi Gyula igazgató urat kérdezem, hogy beleegyezik-e a nyílt ülés tárgyalásába?

  Czupi Gyula: Egyetértek a nyílt üléssel.

  Litter Nándor: Egy pályázat érkezett, amely Czupi Gyula pályázata.

  Zakó László: Fontos elütési hibára szeretném felhívni a figyelmet. A vezetői pótlék nagyságát %-ban rosszul írta a határozati javaslat.

  Litter Nándor. Nem írta rosszul, a törvényben így szerepel.

  Sajni József: Bizottságunk 161/2003. számú határozatával 4 igen és 2 tartózkodással javasolja elfogadásra Czupi Gyula pályázatát.

  Litter Nándor: Átolvasva a pályázatot és a szakértői vélemények is ezt állapították meg. Egy ilyen intézménynél elengedhetetlen a gazdasági kérdésekkel való foglalkozás. Erre vonatkozóan mik az elképzelései?

  Czupi Gyula: A pályázat írásakor arra gondoltam, hogy alapvetően paraméterei nem változnak a működésnek. Ezt feltételezve írtam le azt, amit leírtam. El kellene érni, hogy a dokumentum beszerzés kerete az tartson kapcsolatot azzal, hogy a dokumentumok ára növekszik. Egyéb költségnemeknél azt tartottam fontosnak megjegyezni, leginkább az arányokra felhívva a figyelmet, hogy amellett, hogy ez az arány jelentősen csökkent a költségvetésünkben, mindemellett helyes volna növelni. A költségvetésnek pedig azon része, ami a saját bevételeinkkel kapcsolatos, jelentősen nőtt. Az volna a célszerű, hogy ez a fajta saját bevételi rész legyen vagy ennek a dokumentum beszerzési rész növelésének a lehetőséget adó forrása, vagy pedig mindig biztosítsa azt, hogy egy ilyen modern épület ilyen is maradjon. Amikor az újévi költségeket meg kellett állapítani, akkor a szerződésünk miatt, ami a minimálbérhez köti a takarító vállalkozónak a költségeit, nem növekedett, ebben az esztendőben milliós nagyságrendű megtakarítást jelentett fenntartónak, illetve a költségvetésünknek. Az energiagazdálkodás kapcsán folyik az a vizsgálat, hogy lehet az épületnek optimalizálni a fogyasztását.

  Litter Nándor: A pályázat jelentős hiányosságának tartom, hogy a mai világban nem foglalkozik megfelelő mélységgel a gazdasági ügyekkel.

  Halász Gyula: Mikor tervezik a kollektív szerződés létrehozását?

  Kelemen Z. Pál: Aggályosnak tartom a pályázat üzemgazdasági részét.

  Czupi Gyula: Egyetértek azzal, hogy politikai rendezvények tartása nem kell, hogy az épületben legyenek. A jegyző által előírt kötelezettségeket teljesíteni kell, mely ingyenes használatot tesz lehetővé. Más esetekben pedig terembérlet fejében biztosítunk lehetőségeket. A rendezvények minősítésében kérek tanácsot, vagy segítséget. A bevételben az intézmény érdekelt. Akkor állt meg a kollektív szerződés megkötésének folyamata, amikor kiderült, hogy a költségvetésünkben nincsenek tervezhető plusz dolgok, nincsenek ilyen előírások, hogy bizonyos kollektív szerződésben biztosított plusz anyagi juttatásokat tudnánk adni. A legfőbb kérdések ezekkel voltak kapcsolatosak. Mivel a minimumra van beállítva a költségvetés, nincsenek források és nincsenek lehetőségek.

  Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 9 tartózkodással a javaslatot nem támogatja.

   

  Litter Nándor: Információm szerint 90 napon belül új pályázatot kell kiírni, addig meg kell bízni Czupi Gyulát a feladatok ellátásával. Kérem, szavazzunk arról, hogy a pályázati szakasz lezárásáig Czupi Gyulát bízzuk meg a könyvtárvezetői feladatok ellátásával.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  319/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Czupi Gyulának a Halis István Városi Könyvtár vezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatát nem támogatja. A vezetői feladatok ellátására új pályázatot ír ki. A pályázati szakasz lezárásáig a könyvtárvezetői feladatok ellátásával Czupi Gyulát bízza meg.

  Határidő: 2004. március 31.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 7. Polai József képviselő önálló indítványa a MURA I távvezeték felújítása tárgyában (írásban)
 8. Litter Nándor: Javaslom, hogy az anyag kerüljön bizottsági szakaszba. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  320/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Polai József képviselőnek a MURA I. távvezeték felújítására vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot.

  Határidő: 2003. december 16.

  Felelős : Papp Nándor bizottsági elnök

  Papp Péter bizottsági elnök

  Budai István bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Jegyzői Kabinet)

 9. Polai József képviselő önálló indítványa a Nagykanizsa, Bajcsai u. - Varasdi u. - Kisrác u. - Felsőtemető u. - Pápai u. által határolt tömb területére vonatkozó új típusú rendezési terv elkészítésre vonatkozóan (írásban)
 10.  

  Polai József: A Ráckertről van itt lényegében szó.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy bizottsági szakaszba utaljuk a képviselői indítványt.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  321/2003.(X.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Polai József képviselőnek a Nagykanizsa, Bajcsai u. - Varasdi u. - Kisrác u. - Felsőtemető u. - Pápai u. által határolt tömb területére vonatkozó új típusú rendezési terv elkészítésre vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot.

  Határidő: 2003. december 16.

  Felelős : Papp Nándor bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Jegyzői Kabinet)

   

   

 11. Nagykanizsa, Csengery u. 3795/7 hrsz-ú ingatlanon lévő határőr sportpálya hasznosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Mindenképpen fontos a város számára, hogy a sportfunkciót megőrizze. Kérem, támogassák a javaslatot.

Papp Nándor: Bizottságunk a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

67/2003.(X.29.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 67/2003.(X.29.) számú rendelete a Nagykanizsa Általános Rendezési Terv szabályozási előírásairól szóló, többször módosított 12/1995.(IV.25.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

322/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa, Csengery u. 3795/7 hrsz-ú ingatlan a jövőben sport célú felhasználást tegyen lehetővé. Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy a terület sport célú felhasználásának megalapozásához gondoskodjon a döntés szerinti funkció településszerkezeti tervben való szerepeltetéséről.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  1. felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsa, Csengery u. 3795/7 hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban folytasson további tárgyalásokat, és annak eredményéről a közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2004. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 15.30 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2003. november 20.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. november 20-án (Csütörtök) 8.45 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának I. emeleti tárgyalóterme

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Papp Nándor, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető

(Közgyűlés tagjai telefonon értesítve a soron kívüli ülés időpontjáról SZMSZ 10. § (6), 11. § (3) bekezdése alapján)

Napirendi pont:

 1. A Phare 2002-2003 Területfejlesztési Program keretén belül helyi fejlesztések megvalósítására benyújtott pályázattal kapcsolatos 303/2003.(X.28.) 13/b. valamint a 13/c/1. számú határozat módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Mindenkit tisztelettel köszöntök. Soron kívüli ülést hívtunk össze a Phare 2002-2003 Területfejlesztési Program keretén belül helyi fejlesztések megvalósítására benyújtott pályázattal kapcsolatos 303/2003.(X.28.) 13/b. valamint a 13/c/1. számú határozat módosítására.

Az írásos anyagot mindenki megkapta ezzel kapcsolatosan, kérem az észrevételeket, hozzászólásokat.

Cserti Tibor: Milyen változás volt a műszaki programban?

Karmazin József: Műszaki program nem változott. Időközben elkészültek a tervek, megszülettek a hatósági engedélyek. A költségvetés készítése során derült ki, hogy az összegek módosulnak.

Cserti Tibor: Az összeg EURO-ban legyen meghatározva.

Cseresnyés Péter: Miért hivatkoztak formai hibákra? Ez egy terv elkészítéséről szól, vagy tényleges történik-e valami ezzel kapcsolatban? Van-e határidő?

Litter Nándor: Sikernek tartom, hogy a pályázat ideáig eljutott. A beadott dokumentumokat alapvetően elfogadták. Néhány kiegészítést, pontosítást kérnek tőlünk. Nincs komolyabb akadálya annak, hogy ezt a pályázatot befogadják.

Karmazin József: A feladat nemcsak a tervről, hanem a megvalósításról is szól. Ezzel kapcsolatban részletes ütemterv készült.

Litter Nándor: Tartottunk egy informális közgyűlést ebben a témakörben. A közgyűlés is döntött arról, hogy a saját erő biztosítását fogja hozzárendelni.

Zakó László: Az önrész az hány százalék?

Litter Nándor: 10 %.

 

Cseresnyés Péter: 2005 végére 2006-ra valósul ez meg?

Litter Nándor: 2005. végére.

Cserti Tibor: Meg kell tanulni pályázati rendszerben gondolkodni. Nagy eredménynek tartom, hogy ezt a pályázatot elfogadták.

Litter Nándor: Kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról azzal a módosítással, hogy az összeg EURO-ban kerül meghatározásra.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a módosítással együtt a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

326/2003.(XI.20.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 303/2003.(X.28.) 13/b. valamint a 13/c/1. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 2002/000-315.01.06, 2003/004-347-05-05 sz. “Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” c. Phare program keretében az 1. komponensre történő pályázaton való részvétellel, s az 1 komponens megvalósításához szükséges önerőt 74.863 EURO összegben a 2004. és 2005. évi költségvetésében biztosítja.
  2. Határidő: 2003. december 31., 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  1. egyetért a 2002/000-315.01.06, 2003/004-347-05-05 sz. “Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” c. Phare program pályázati felhívása keretében az önkormányzat részéről a 2. komponensre történő pályázaton való részvétellel, s a projekt komponensének megvalósításához szükséges önerőt 65.070 EURO összegben a 2004. és a 2005. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2003. december 31., 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 9.00 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

2003. november 25.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. november 25-én (kedd) 9.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Gerencsér Tibor kabinatvezető, Deák tamás osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Beznicza Miklós irodavezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Hári László irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Tóthné Krémer Mária irodavezető, Némethné Rózner Ildikó Városi Kincstár vezető, Schmidt László ügyvezető

Megjelentek: Dukát Éva a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa, Zalatnai László, Horváth Ferencné a ZALA VOLÁN képviseletében.

 

 

Litter Nándor: Mindenkit tisztelettel köszöntök. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem a képviselőket és a város lakosságát, hogy a támogassák a II. Világháborús emlékmű létrehozását. A Városfejlesztési Osztályon a támogatói nyilatkozatok beszerezhetők. 2003. december 13-án jótékonysági gálát szervezünk, melynek mottója “Szép ruhában járni, kelni”. Azon fiatalokat szeretnénk támogatni a befolyó bevétellel, akiknek a ruházkodásukkal gondjuk van. November 27-én a Dán Nagykövetség Környezetvédelmi Üzleti Napot tart Nagykanizsán. A rendezvény 9.30 órakor kezdődik HSMK-ban. Kérem a lakosságot és képviselőtársaimat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a rendezvényen.

Ki nem hirdetett határozatok kihirdetésére kerül sor.

 

Előterjesztés a BM által meghirdetett bérlakás program pályázathoz szükséges határozati javaslatok meghozataláról

 

323/2003.(X.28.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 50 db használt lakás vásárlása esetén 30 %-os önrészt vállal, melynek összegét 94.903 eFt-ot, nyertes pályázat esetén a szerződés megkötése előtt az önkormányzat elkülönített al-számlaszámra helyez. Az önkormányzati önrész forrásaként a lakáseladás törlesztő részleteiből fennálló követelésállomány értékesítéséből a 2003. november 1-jei állapot szerint befolyt összeget jelöli meg. Igénybevételükre vásárolt lakások vételárának kiegyenlítésekor kerülhet sor.
  2. Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő 4062, 4063, 4064, és jelenleg még magántulajdonban lévő 4065, 4067 hrsz-ú ingatlanból (összesen: 668 m2) kialakításra kerülő, 50 lakás építésére alkalmas területen épülő “un. Nemzedékek Háza” projekt esetén 30 %-os önrészt vállal, amelyből 25.937 eFt az ingatlan értéke, a fennmaradó készpénz összeget: 98.899 eFt-ot nyertes pályázat esetén szerződés megkötése előtt az önkormányzat elkülönített al- számlaszámra helyez. A pályázat során összesen 333 m2 nem lakás célú helyiség (2 db orvosi rendelő, teleház, kisüzlet, 10 garázs) kerül kialakításra 48.564 eFt keretösszeggel, amit 100 %-ban önkormányzati forrásból kell fedezni. Az önkormányzati önrész forrásaként a költségvetésben erre a célra elkülönített összeget és/vagy a nem lakás bérlemények többlet bérleti díjából befolyó összeget jelöli meg. Igénybevételükre az építkezés megkezdésekor kerülhet sor.
  4. Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami, pályázati támogatással épített és vásárolt lakásokat 20 évig folyamatosan bérlakásként üzemelteti, ezen időtartam alatt azokat el nem idegeníti. Bérlakások működtetésével és kezelésével az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg.
  6. Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a pályázati dokumentációkhoz szükséges kötelezettségvállaló nyilatkozatokat tegye meg.
  8. Határidő: 2003. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy nyertes pályázat esetén a projektet felül kell vizsgálni az olcsóbb, hatékonyabb megoldások érdekében.

Határidő: 2004. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető - főszerkesztői pályázat elbírálása

324/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetőjévé, egyben a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztőjévé Luif Ibolyát 2003. november 1. naptól 2007. október 31. napjáig megválasztja.

Az ügyvezető bérét 240.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére.

Határidő: 2003. november 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter mb. jegyzői kabinetvezető)

 

 

Javaslat a Zala Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására

 

325/2003.(X.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Zala Megyei Közgyűlés által alapított díjakra és kitüntető címekre az alábbiakban felsorolt személyeket, illetve szervezeteket javasolja:
  2. Zala Megye Díszpolgára: Fejtő Ferenc

   Zala Megye Közigazgatásáért Díj Takács Ferencné

   Zala Megye Egészségügyéért Díj Dr. Dúll Gábor

   Zala Megye Szociális Gondoskodásáért

   és Gyermekvédelméért Díj Karasuné Lőczi Judit

   Zalai Közművelődésért Díj Fehér Imre

   Zalai Pedagógus Díj Mayer Ferenc

   Zala Megye Sportjáért Díj Soproni Tibor

   Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Díj Kozma Lajos

   Zala Megye Sportjáért Nívódíj Nagykanizsai TUNGSRAM Sakk Klub NB I-es felnőtt sakkcsapata

   Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Nívódíj Kanizsa Diák Kosárlabda Klub

   Közművelődési Nívódíj Bojtár Népzenei Együttes

   Pedagógiai Nívódíj Péterfy Sándor Általános Iskola

   Zala Megyei Sajtódíj Lendvai Béla

   Zala Megye Közszolgálatáért Díj Bajzáth László

   Zala Megye Gazdaságáért Díj Hohl László

   Civil Társadalomért és Kisebbségekért Díj Deme Dávid

   Vajda Lajos Díj Stamler Lajos

  3. Felkéri a polgármestert, hogy a javaslatokat továbbítsa a Zala Megyei Közgyűlés Elnökének.

Határidő: 2003. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. humánerőforrás-vezető)

 

Litter Nándor: A meghívóban nem szereplő napirendi pontok napirendre vételének javaslata:

Cseti Tibor úr, ha megérkezik szeretném kérni tőle, hogy ezt ne tárgyaljuk. Egyéb szponzori támogatásból megoldható az egyesület támogatása.

Előadó Kelemen Z. Pál bizottsági elnök. Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.

Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Egy kiegészítő anyag a közgyűlési anyaggal együtt, egy kiegészítő anyag 2003. november 21-én, kettő kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra.

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)

Két kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra. (állatmenhely, hulladékdepónia üzemeltetés témakörben)

 1. A kéményseprőipari közszolgáltatási díj megállapítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra.

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra.

 1. Javaslat a Kanizsa TV Kft. ügyvezetőjének munkaszerződésére (írásban, javaslat zárt ülés tartására)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egy kiegészítő anyag 2003. november 21-én kiküldésre került.

 1. Nagykanizsa, Király u. 43-45. sz. ingatlan értékesítésére (írásban, javaslat zárt ülés tartására)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra.

 1. Nagykanizsa 218 hrsz-ú ingatlan értékesítése írásban, javaslat zárt ülés tartására)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra.

 

Papp Nándor: Napirend előtti köszönetet szeretnék tolmácsolni. Kettő témában interpellációt szeretnék beolvasni.

Dr. Csákai Iván: A meghívó szerinti 22. napirendi pontot kérem a meghívó szerinti 5. napirendi ponttal együtt tárgyalni. Tudomásom szerint december 5-én az NSR cégvezetőjének mandátuma lejár. Fel kellene venni a pályázat kiírását a mai napon napirendre.

Kelemen Z. Pál: A polgármesteri tájékoztató III. kiegészítőjét kérem önálló napirendi pontként tárgyalni. A beterjesztett két önálló képviselői indítványhoz nincs határozati javaslat. Ilyen esetben egy képviselői indítvány interpellációnak tekinthető.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni a közúton való veszélyes átjárással kapcsolatban.

Zakó László: Kérdést szeretnék feltenni a város peres ügyeivel kapcsolatban.

Stróber Gábor: A Csengery úti aluljáró karbantartása kinek a feladata?

Polai József: Bajcsai szennyvízhálózattal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Szányiné Kovács Mária: A régi piac ügyével kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Dr. Kolonics Bálint: Szeretném kérni, hogy a meghívó szerinti 7. és 8. napirendi pontot cseréljük meg. A meghívó szerinti 25. napirendi pontot javaslom nyílt ülésen tárgyalni. Mi az oka a zárt ülésen való tárgyalásnak? Kérdést szeretnék feltenni gázáremelés címmel.

Tóth László: A TESCO-os buszjárat és az Eötvös tér viszonylatában kérdést szeretnék feltenni.

Litter Nándor: Egyetértek Dr. Csákai Iván és Dr. Kolonics Bálint napirendi ponttal kapcsolatos javaslataival. Kelemen Z. Pál polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatos javaslatával is egyet értek.

Gerencsér Tibor: A pályázók kérték, hogy az anyagukat kezeljük bizalmasan.

Litter Nándor: Jegyző úr álláspontja szerint semmi nem indokolja, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. Elfogadom a nyílt ülésre vonatkozó javaslatot. Az NSR pályázatot nem tudjuk napirendre venni. A tíz évvel ezelőtt megkötött szerződésből adódóan nem mi választjuk ki az ügyvezetőt, hanem mindent 75 %-os többséggel lehet eldönteni. Folyamatosak az egyeztetések. Kérem, a módosításokkal együtt szavazzunk a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Polgármesteri Hivatalban az étkezést igénybevevők köréről és a nyersanyagnorma megállapításáról szóló 13/1997. (III.18.) sz. rendeletének hatályon kívül helyezése (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. A kéményseprőipari közszolgáltatási díj megállapítása (írásban)
 7. Előadó: Litter Nándor polgármester

 8. A helyi tömegközlekedés 2004. évi díjának megállapítása (írásban)
 9. Előadó: Litter Nándor polgármester

 10. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a Városkapu körúton új buszváró létesítésére vonatkozóan (írásban)
 11. Előadó: Litter Nándor polgármester

 12. Beszámoló a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, a közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól, a költségelszámolásról, valamint a 2004. évi díj megállapítása (írásban)
 13. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 14. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról (írásban)
 15. Előadó: Litter Nándor polgármester

 16. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 17. Előadó: Litter Nándor polgármester

 18. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének koncepciójára (írásban)
 19. Előadó: Litter Nándor polgármester

 20. Javaslat az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett “Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, terjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása” című IHM-ITP-17 jelű pályázaton történő indulásra (írásban)
 21. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 22. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár igazgatói álláshely pályázati kiírására (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei Alapító Okiratának módosítására, Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstár megszüntető okiratának elfogadására (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. Javaslat a Közterület Felügyelet alapító okiratának elfogadására (írásban)
 27. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 28. Nagykanizsa délkeleti főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat építéshez végleges címzett támogatási igény benyújtása (írásban)
 29. Előadó: Litter Nándor polgármester

 30. Városi Filmszínház hasznosításhoz végleges címzett támogatási igény benyújtása (írásban)
 31. Előadó: Litter Nándor polgármester

 32. Kórházi gép-műszer beszerzés céljellegű decentralizált támogatással (írásban)
 33. Előadó: Litter Nándor polgármester

 34. EU Régió West/Nyugat Pannónia Jövőkép és Fejlesztési Stratégia (írásban)
 35. Előadó: Litter Nándor polgármester

 36. Az egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer kialakításával és a létszámleépítéssel kapcsolatos feladatok (írásban)
 37. Előadó: Litter Nándor polgármester

 38. A Szegénység elleni Program 2004. évre átütemezett cselekvési terve (írásban)
  Előadó: Litter Nándor polgármester
 39. Tájékoztató a 2003/2004-es tanév óvodai, általános iskolai, középiskolai indításáról (írásban)
 40. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 41. Papp Nándor képviselő önálló indítványa Halvax József síremléke és környékének felújítására vonatkozóan (írásban)
 42. Móricz Zsigmond Művelődési Ház telephelyként való bejegyzése (írásban)
 43. Előadó: Litter Nándor polgármester

 44. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997.(XI.4.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 45. Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök.

 46. Papp Nándor képviselő önálló indítványa “Virág Benedek” Szavalóverseny témájában (írásban)
 47. Javaslat a jelentősebb városi rendezvények megrendezésére (írásban)
 48. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 49. Javaslat a Kanizsa TV Kft. ügyvezetőjének munkaszerződésére (írásban)
 50. Előadó: Litter Nándor polgármester

 51. Nagykanizsa, Király u. 43-45. sz. ingatlan értékesítésére (írásban)
 52. Előadó: Litter Nándor polgármester

 53. Nagykanizsa 218 hrsz-ú ingatlan értékesítése írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Nyílt ülés:

 1. Nagykanizsa 218 hrsz-ú ingatlan értékesítése írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Zárt ülés:

 3. Csarnok Üzletház hasznosítása (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Szociális intézményi elhelyezéssel kapcsolatos panaszok elbírálása (írásban)
  Előadó: Litter Nándor polgármester
 6. Fellebbezések (írásban)
 7. Palini városrészben ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester.

 

 

 

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Tóth László: Szeptember 30-án a közgyűlés úgy döntött, hogy egy cégnek áttételeken keresztül értékesíti 56 mFt-ért a palini telkeket. Akkor volt egy második pályázó is, aki nyolc napon belül fizetett volna. Miért nem kérdezzük meg, hogy a továbbiakban is fenntartja-e az álláspontját a vásárlással kapcsolatban?

Beznicza Miklós: Megkérdeztük, de nagyon hirtelen jött neki az ajánlat. A legközelebbi közgyűlésig, decemberig a választ meg fogja adni.

Bicsák Miklós: Palinban nagyon sokan szeretnének családi házas építkezéseket folytatni. Mit ígérhetek az érdeklődőknek?

Litter Nándor: Bicsák úr javaslatára először megpróbáltuk magánszemélyeknek értékesíteni az ingatlanokat. Nem volt megfelelő jelentkező. Ezért tértünk vissza az eredeti javaslathoz, hogy vállalkozói alapon bonyolítsuk le a dolgot.

Budai István: Polgármesteri tájékozató II. kiegészítéséhez szeretnék hozzászólni. A pénzügyi bonyolítást is a VIA Kanizsa Kht. kapja?

Karmazin József: Kompletten kapja meg a VIA Kanizsa Kht. a pénzügyivel együtt.

Dr. Csákai Iván: A polgármesteri tájékoztató 4. oldalán a 10. ponthoz szeretnék hozzászólni. Az utolsó szó, hogy “megkötésére nincs szükség” helyett a “nincs lehetőség” jobban kifejezné, hogy mi szerettük volna, de nem jött össze.

Litter Nándor: Módosítjuk ezt a szót.

Dr. Kolonics Bálint: A VIN 2000 Kft-vel kapcsolatos megállapodás tervezete már régebben megszületett. Mi az oka annak, hogy ez idáig nem került elfogadásra és aláírásra.

Litter Nándor: További kérdések, vélemények nincsenek. A vitát lezárom.

Dr. Kelemen Marcell: A VIN 2000 Kft-vel hosszadalmas egyeztetés zajlott a megállapodás pontos szövegéről. Ezért nem került ez aláírásra. Elég sok feszültséget keltett ez az egész ügy. Most a közgyűlés tehet pontot ennek a végére.

Litter Nándor: A VIN 2000 Kft. egyetért a megállapodásban leírtakkal. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is támogatta a megállapodás aláírását. Jegyző úr egy közgyűlési megerősítést kért, hogy végelegesen pontot tudjunk tenni az ügynek a végére.

Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő VIN 2000 Kft-vel kapcsolatos határozati javaslatáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő II. határozati javaslatáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A polgármesteri tájékoztató IV. kiegészítőjével kapcsolatos határozati javaslatot ismertetném: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Park 1/a ütem vásárlására előszerződést kötött vállalkozókkal a végleges adásvételi szerződés megkötését támogatja. Felkéri a polgármestert, hogy a szerződéseket írja alá. Határidő: 2003. december 10., felelős: Litter Nándor polgármester, operatív felelős: Schmidt László ügyvezető. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

327/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 6/10/2003.(I.28.), a 13/4/2003.(I.28.), a 63/2003.(II.25.), a 142/17/2003.(V.27.), a 169/12,13/2003.(VI.24.), a 177/1/b/2003.(VI.24.), a 180/2003.(VI.24.), a 192/3/2003.(VII.15.), a 196/2,4,5/2003.(VII.15.), a 237/3/2003.(IX.2.), a 250/2003.(IX.2.), a 257/2003.(IX.2.), a 258/7,9,13,17,18,19/2003.(IX.30.), a 260/2003.(IX.30.), a 262/2003.(IX.30.), a 264/2003.(IX.30.), a 265/2003.(IX.30.), a 266/2003.(IX.30.), a 269/2003.(IX.30.), a 275/2003.(IX.30.) a 276/2003.(IX.30.) és a 280/2003.(IX.30.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 6/10/2003.(I.28.) sz. határozat szerinti feladat végrehajtását felfüggeszti. Felkéri a polgármestert, hogy a Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park területének hasznosításáról folyamatosan adjon tájékoztatást a közgyűlés részére, és jelezze a rendezési terv készítés indításának igényét.

Határidő: 2003. december 31., 2004. február 28., 2004. április 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. jóváhagyja a VIN 2000 Kft-vel kötendő megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
  2. Felelős: Litter Nándor polgármester

   Határidő: 2003. november 30.

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  3. felkéri a VIA Kanizsa Kht-t, hogy a Honvéd Hagyományőrző Egyesület által építendő II. Világháborús emlékhely létesítésével kapcsolatos lebonyolítói feladatokat lássa el.
  4. Határidő: 2004. április 15.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   Gáspár András ügyvezető

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  5. az Ipari Park 1/a ütem vásárlására előszerződést kötött vállalkozókkal a végleges adásvételi szerződés megkötését támogatja.
  6. Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződéseket írja alá.

   Határidő: 2003. december 10.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Schmidt László ügyvezető)

  7. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

  Papp Nándor: Állatmenhely ügyében és hulladékdepónia üzemeltetés témakörben kívánok interpellálni. (Ismertette írásban beadott interpellációit.) Kérdésem, hogy a lehetséges-e, hogy a 2004. évi költségvetésben az állatmenhely ügye szerepeljen? Hulladékdepóniával kapcsolatban kérdezem van-e lehetőség pozitív felgyorsuló folyamat indítására?

  Bicsák Miklós: Napirend előtt kértem szót. A buszmegállóból 6.45-7.45-ig a legnagyobb diákáradat indul el. Nem az Erzsébet téri gyalogátkelőhelyen mennek át, hanem a Bolyai Általános Iskola oldalán, a parkon keresztül a nyomda felé, a Rozgonyi, illetve Kinizsi saroknál, telefonfülkénél. Ez által hatalmas közlekedési dugókat okoznak. Kérem polgármester úr intézkedését.

  Litter Nándor: Egyetértek a felvetéssel. A VIA Kanizsa Kht-val együtt próbálunk valamit az ügyben tenni.

   

  Papp Nándor: Napirend előtt elmaradt a köszönetnyilvánításom. (Ismertette írásban is kiosztott köszönetnyilvánító levelét I. Kanizsa Chess 2003. sakk nagymester és nemzetközi mester versennyel kapcsolatban.)

  Zakó László: Nem haszontalan dolog beszélni a város peres ügyeiről. Szeretném kérdezni polgármester urat, hogy van-e akadálya annak, hogy a képviselők egy csomagban megkapják azokat az ügyeket, darabszámra, perértékre, amely ügyek előtt állunk. 100 milliós tételekről van szó.

  Litter Nándor: Nincs akadálya. Ilyen anyag létezik. Ki fogjuk adni a képviselőknek a mai ülés után. Ezek az ügyek nem ennek a testületnek az időszakában keletkeztek.

  Stróber Gábor: Választókörzetemben két vasúti aluljáró van. Az egyik az Erdész utcában, a másik a Csengery utcában. A Csengery útival a lakók jelzése alapján sok a gond. Ott éjjel menedékhely van, azt követően ott hagyják, amit odacipeltek. Sőt nyilvános illemhelyként is használják. Tudomásom szerint a vasúti aluljárók karbantartása a MÁV feladata. Tudomásom szerint a VIA Kanizsa Kht. több esetben is jelezte a MÁV felé, illetve kérte, hogy szüntessék meg, vagy zárják el a gyalogosforgalmat ott. Kérem polgármester urat, hogy ez ügyben tegyen lépéseket.

  Polai József: Mint tudjuk a bajcsai városrész szennyvízelvezetési igénye nincs a nyertes pályázók körében. A lakosság lakáskassza takarékosságot kezdeményezett már évek óta azzal a céllal, hogyha majd hozzá kell járulni a településrészen a szennyvízhálózat kiépítéséhez. Szeretnék tudni, hogy a jövőben lesz-e lehetősége Bajcsa városrésznek a pályázatokban való részvételre továbbra is.

  Litter Nándor: Egyesíteni fogjuk a programokat és a nagykanizsai csatorna felújításához kapcsolódnak ezeknek a külső városrészek programjai is. Ez szintén PHARE támogatással fog megvalósulni. A Magyar Államnak és PHARE-nak a támogatása 90 %-os. Bízom abban, hogy az egyesített projekt sikeres lesz.

  Szányiné Kovács Mária: A belvárosban a régi piac állapota városunk egyik szégyenfoltja. A piacteret egy per terheli. Nem tudom, hogy ez a peres ügy hol tart. A régi piac ilyen rendezetlenül nem maradhat.

  Dr. Szűcs Marianna: A per I. fokon lezajlott. Az önkormányzatnak fizetni ki kell Szabadi Csabának 800.000 Ft kártérítést. Szabadi Csabának viszont 200.000 Ft-ot perköltség címén. Tehát körülbelül 600.000 Ft fizetési kötelezettsége lenne az önkormányzatnak. Az ítélet nem jogerős. Az eljáró ügyvéd úgy tájékoztatott bennünket, hogy fellebbezést nyújtottak be, és a II. fokú eljárást meg kell várni. A régi piac hasznosításának egyébként nincs akadálya. A perfeljegyzés törölhető. Megkértem az eljáró ügyvédet, hogy kérje a bíróságtól a perfeljegyzés törlését, mert Szabadi úr elállt azon keresetétől, hogy hozza létre a bíróság a szerződést az önkormányzat és közte. Csak kártérítésre tartja fenn az igényét. Az pedig az ingatlan tulajdonjogát nem érinti.

  Karmazin József: Elkészült az a tömbrehabilitációs terv, amely ezeknek a területeknek a további sorsát rendezi. A decemberi közgyűlésre tervezzük ennek az anyagnak az előterjesztését.

  Dr. Kolonics Bálint: A kormány ígéretével ellentétben a gáz ára emelkedik. Ez az áremelés minden közintézményt, rajtuk keresztül pedig az önkormányzatokat súlyosan érinti. Polgármester urat kérdezem, hogy kiszámította-e, hogy mekkora összeget teszi ki városunk esetében a kormány által megemelt gáz ára a közintézmények esetében? Elegendő lesz-e városunkban az idei évben a közintézmények fűtésére szánt keret? Előfordulhat-e olyan helyzet, hogy az önkormányzat intézményei fűtés nélkül maradnak a jövő évben? Miből gazdálkodja ki Nagykanizsa önkormányzata a gázáremelés okozta többletköltség fedezetét jövőre? Milyen fejlesztések, beruházások, kedvezmények esnek áldozatul a kormány intézkedéseinek a jövőben? Ezeket a kérdéseket a FIDESZ frakció nevében teszem fel. Egyszer már feltettük október hónapban és nem kaptunk rá választ.

  Litter Nándor: Összeállt az anyag, amelyben felmérték a gázáremelkedés többletköltségeinek hatását. Ezt a kimutatást el fogjuk juttatni Önökhöz. Emlékezetem szerint 34 millió forint + ÁFA éves szintű hatásról van szó. Meggyőződésem, hogy ezt ki fogjuk tudni gazdálkodni. 2003-ben évben pedig úgy látom, hogy azok a tartalékok, amiket képeztünk a költségvetésünkben, biztosítani fogják azokat a többletkiadásokat, amelyek szükségesek a gázszámlák rendezésére.

  Röst János: A kormánydöntés valóban nem pozitív egyetlenegy önkormányzat számára sem. Egy komplex egység a költségvetés. Nem valami helyett, javára és költségére lesz elfogadva.

  Tóth László: Meg akar-e állni a TESCO-os járat az Eötvös téren?

  Horváth Ferencné: A TESCO-os járat, mint céljárat üzemel a TESCO megnyitása óta. Ez a járat január 1-jétől vált díjkötelessé. Korábban teljesen ingyenes járat volt és a TESCO megrendelésére közlekedik. A TESCO és ZALA VOLÁN között lévő együttműködési megállapodás alapján szerződéses járatként, mint szerződéses járatról is menetrend készül és a TESCO megjelölte azokat a megállókat, hol kívánja a járatot megállítani. Úgy gondolom, hogy a 2004. éves díjak megállapítása során a TESCO-val megpróbáljuk elérni, hogy egyezzen bele abba, hogy az Eötvös téri megállónál is megállhasson a járat.

  Litter Nándor: A VOLÁN saját hatáskörben nem tudja ezt megoldani?

  Horváth Ferencné: Nem.

  Litter Nándor: Interpellációk, kérdések napirendet lezárom. Kérdezem, hogy az írásban kiadott válaszok elfogadhatóak-e?

  Halász Gyula: Az első interpellációmmal kapcsolatban további kérdést tennék fel, hogy hogyan tovább? Ez a Csengery 2-vel kapcsolatos interpelláció. Az önkormányzat miképpen viszonyul ehhez a problémához? A második interpellációval kapcsolatban jeleztem és azóta sem történt rá változás, hogy Nagykanizsa centrum táblát helyezzünk ki Balaton felé bejövetelre, illetve a plakátragasztásokkal kapcsolatos témában semmilyen előrelépés nem történt. Javasok egy egyeztető tárgyalást a DÉDÁSZ, KÖGÁZ, MATÁV és a szórakozóhelyek működtetőivel együtt. A Fő út 13-al kapcsolatban hogyan és milyen formában kíván érvényt szerezni az önkormányzat a helyi rendeletének és a tulajdonosi szerepköréből adódó elvárásoknak? Mikor várható végleges megoldás ebben a témában? Ebben az esetben el tudnám fogadni az interpellációkra adott tájékoztatókat.

  Litter Nándor: Csengery u. 2-vel összefüggésben tettünk egy ajánlatot a lakóknak, hogyan lehetne a homlokzat felújítást lebonyolítani. Ennek az a lényege, hogy nekik jelentős bevételeik vannak a különböző helységek kiadásából. Ezt be kellene áldozniuk, hogy a későbbiekben a felvehető hitellel összefüggő terheket ebből vállalják, fizetik. Új tulajdonos van a földszinti részeken. Vele kell egyeztetni. Illetve az önkormányzati tulajdoni részek elcserélésével majd ezek értékesítéséből befolyó pénzzel lehetne indítani a programot. Információs táblarendszerrel kapcsolatban javaslom, hogy tartsunk egy egyeztetést az érdekeltekkel.

  Dr. Kelemen Marcell: A Fő út 13. ügye nincs lezárva. Jelenleg II. fokon tart az ügy. A csatornára nem kapott engedélyt a vállalkozó.

  Halász Gyula: A plakátragasztással kapcsolatban azt hiszem, hogy a közútkezelővel könnyen megoldható az, hogy egy táblát kihelyezzenek Nagykanizsa belvárosára vonatkozóan, illetve az információs táblarendszerrel kapcsolatban pedig nyilvánvalóan elfogadom azt a tájékoztatást, hogy a közgyűlésnek a költségvetés tárgyalásakor kell erre visszatérni.

  Litter Nándor. Ezekkel a kiegészítésekkel együtt elfogadja a választ?

  Halász Gyula: Igen.

  Litter Nándor: Dr. Kolonics Bálint képviselő urat kérdezem, hogy elfogadja-e a választ? Fenyves Jenő úrral tartottunk egy egyeztetést. Megismerve a tényeket, egyetértett azzal az intézkedéssel Ő maga is, amit én léptem ebben az ügyben.

  Dr. Kolonics Bálint: A kérdésem lényege az, hogy mióta tart ez a jogvita az önkormányzat és Németh Ferenc között? Fenyves Jenőn kívül még sok más ember lakik abban a lakótömbben, és úgy gondolom, nem mindenki osztja ezt a véleményt.

  Dr. Szűcs Marianna: Nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor kezdődött a per, de én úgy tudom, hogy ez egy régebben folyamatban lévő ügy már.

  Litter Nándor: Ezzel a kiegészítéssel a tájékoztatást elfogadja képviselő úr?

  Dr. Kolonics Bálint: A kérdésre adott választ elfogadom, de tartom az eredeti álláspontomat.

  Litter Nándor: A legutóbbi közgyűlésen megerősíttek engem ebben a döntésemben a képviselőtársaim. A napirendi pontot lezárom.

   

   

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Polgármesteri Hivatalban az étkezést igénybevevők köréről és a nyersanyagnorma megállapításáról szóló 13/1997.(III.18.) sz. rendeletének hatályon kívül helyezése (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Kolonics Bálint: Csak az önkormányzati konyhát érinti ez a hatályon kívül helyezendő rendelet?

  Litter Nándor: Igen. Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  68/2003.(XI.26.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 68/2003.(XI.26.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban az étkezést igénybevevők köréről és a nyersanyagnorma megállapításáról szóló 13/1997.(III.18.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2004. évi díjának megállapítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Egy módosítást szeretnénk tenni. Az indoklási részben szerepel, hogy 3 %-os ÁFA- emelkedés valósult ezen a területen. Ez pontatlan. Már korábban 25 %-os ÁFA került megállapításra. Ennek megfelelően kérem, hogy így értelmezzék a javaslatot.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság azzal a kéréssel fordult a Füstfaragók Kft-hez, hogy készítsen egy újabb változatot ezek figyelembevételével és 7,5 %-os emeléssel. Ezt a 7,5 %-os emelést fogadta el a bizottság 6 igen szavazattal, azzal a szigorító megkötéssel, hogy kérjük azt, hogy 1.000.000 Ft-ot eszközfejlesztésre fordítsanak a Füstfaragók Kft-nek.

Litter Nándor: El tudom fogadni ezt a javaslatot.

Csordásné Láng Éva: A KTÖ megtárgyalta a napirendi pontot és 4 igen, 1 nem szavazattal a rendeleti javaslatot támogatja.

Litter Nándor: A vitát lezárom. El tudom fogadni a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatát, amely 7,5 %-os emelést tartalmaz arra való tekintettel, hogy a szükséges fejlesztéseket legalább 1 mFt-os összegben az üzembiztonság érdekében el kell végezni. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

69/2003.(XI.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 69/2003.(XI.26.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló többször módosított 13/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. A helyi tömegközlekedés 2004. évi díjának megállapítása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Zalatnai László: Egy öt éves szerződés él a ZALA VOLÁN és az önkormányzat között 2000. decembertől. 2003. november 15-én a Magyar Közlönyben megjelent 2003. évi LXXXVII. törvény módosította a rendeletet, a PM-mel a helyi díjszintemelést nem kell egyeztetni, így az önkormányzatoknak a díjszintemelés mértékében teljesen szabadkeze van. Ha a díjszintemelés kicsi, a veszteséget a városnak finanszíroznia kell. A tanuló-nyugdíjas árkiegészítés nem árbevétel arányos lesz, hanem fix összeg, ez a megyei jogú városokban 1.900 Ft/db. Pozitív elem az állami normatív támogatás. 10 milliárd Ft-ról biztosan tudunk, melynek 1/3-a 104 vidéki városé. Szó van még 2 milliárd Ft-ról, de erről úgy tudom, hogy Budapest centrikus teljes egészében. Számításaink szerint Nagykanizsa esetében ez 20 millió Ft-nál talán nem lesz kevesebb, jó esetben közelíthet a 40 millió Ft-hoz. Az ÁFA 12 %-ról 15 %-ra változott. Az EU csatlakozás a normatívák lényeges szigorításokat és foglalkoztatási szintben való megfelelést, létszámnövelést fog jelenteni, ami elől nem lehet kitérni. Az elmúlt évek során a ZALA VOLÁN lényegesen több fejlesztést végzett, mint ami támogatást kapott. A 15 %-os nettó díjszintemelési javaslattal látom annak realitásának, amellyel az elmúlt évek lemaradását legalább szintre lehetne hozni és megfelelő színvonalú tömegközlekedést lehetne biztosítani.

  Litter Nándor: Mivel még nem tudjuk, hogy a költségvetés milyen normatív támogatási összeggel fogja támogatni Nagykanizsát, olyan döntést kell hoznunk, amely rugalmasan kezeli a ZALA VOLÁN és az önkormányzat kapcsolatát. Támogatom a 15 %-os díjemelést olyan megkötésekkel, hogy 25 millió Ft-os állami támogatást vegyünk figyelembe. Ha ennél több lesz az állami támogatás, akkor módosítani kell a megállapodásunkat. A ZALA VOLÁN tervei szerint 2 db autóbusz – kérésünk az, hogy környezetvédelmileg megfelelő “zöldbuszok” – beszerzésére kerülhet sor Nagykanizsán, ehhez viszont 10 millió Ft támogatást kell átadni a városnak. Az eredeti tervek szerint 40,3 millió Ft-ot kellett volna a jelenleg érvényben lévő megállapodás alapján átadni. Az állami normatíva tisztázódása után egyéb ügyekben is – esetleg egy buszforduló vagy buszmegálló létesítése – megállapodhatunk.

  Polai József: A lakosság terhei alapján ez a 10 %-os díjemelés egy kissé meghaladja azt a mértéket, amit szívesen támogatnék. Más város példája alapján (BKV, Zalaegerszeg) meg kellene próbálni, hogy a város hozzájárulásával a veszteségkompenzáció ne legyen ekkora mértékű, hanem jóval kevesebb, akár az 50 %-a

  Litter Nándor: Arányaiban nagyobb támogatást kapunk, mint például a BKV.

  Halász Gyula: A Városkapu körúton lévő autóbusz-végállomás karbantartását, burkolat, illetve a mellette lévő zsákutca útburkolat felújítását tervezik-e 2004. évben? Maximálisan támogatom polgármester úr “zöldbusz” vásárlására történő felhívását – különösen a “32-es” vonalán.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet, de akkor a többletinformációknak nem voltunk birtokában. Többségi szavazással a 10 %-ot támogattuk. Ismerve a többi megyei jogú város és megyeszékhely tarifát, el tudom fogadni a 15 %-ot, egyrészt azért, mert az állami támogatással a 15 %-os tarifaemeléssel az önkormányzat terhei olyan mértékben csökkennének, ami nagyon kedvező lenne. A 2 db autóbusz beszerzése is nagyot lendítene a buszközlekedés színvonalán. Ha meg tudnánk teremteni annak a lehetőségét, hogy például Nagyfakosra újra bejárjanak a buszok, mindenképp a lakosság komfortérzetét javítaná. 13 városban már most magasabbak a tarifák, 6 városban alacsonyabbak és 3 városban ugyanazok a tarifák, mint Nagykanizsán. A 15 % elfogadását javaslom.

  Dr. Csákai Iván: A 15 %-os nettó díjemelés ellen vagyok. A busszal közlekedőknek a 15 %-os díjemelés nagyon sokat fog jelenteni. Röst alpolgármester a Zalai Hírlapban nyilatkozott, hogy nagyon jól állunk. Ha olyan jól állunk, akkor a ZALA VOLÁN támogatásában az önkormányzat nagyobb mértékben vegyen részt, ne a lakosságra hárítsa át ezt.

  Csordásné Láng Éva: A KTÖ 5 igen szavazattal a rendeleti javaslatot támogatja, ugyanakkor ezeknek a plusz információknak mi sem voltunk birtokában.

  Bicsák Miklós: Támogatni tudom a 15 %-ot. Bízom abban, hogy Korpaváron megoldódnak azok a problémák, amiket írásban is jeleztem már a VOLÁN-nak is.

  Röst János: Javaslom, hogy a felvetett problémákat a tárgyalások végső fázisában külön igényként tárgyaljuk meg a ZALA VOLÁN Rt-vel. Az, hogy az önkormányzat hogyan áll, mindig viszonylagos. Az előző négy évhez képest jól állunk.

  Litter Nándor: Volt egy menetrend egyeztetés a ZALA VOLÁN képviselőivel és a hivatal munkatársaival, ahova meghívtuk képviselőtársainkat, a menetrend ügyeket ott lehetett felvetni. A problémák másik része pedig városfejlesztési kérdés.

  Zakó László: Nem értek azzal egyet, hogy más városok tarifáihoz igazítanánk a nagykanizsait. A jövedelemviszonyokat is figyelembe kell venni és az itt élők érdekeit kell képviselni, amit azzal tudunk megtenni, ha olcsóbban tudnak buszjegyhez, bérlethez jutni. A ZALA VOLÁN megkapja a támogatást a várostól, amelyről legalább tudom, hogy jó helyre kerül.

  Litter Nándor: A módosító javaslatokat elfogadtam. Ennek megfelelően döntsünk a rendeleti javaslatról az általam elővezetett módosítással, amelynek lényege az, hogy 15 %-os mértékű díjemelés történik meg a helyijáratok vonatkozásában.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  70/2003.(XI.26.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 69/2003.(XI.26.) számú rendelete a helyi tömegközlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló többször módosított 32/1998.(XII.15.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: A határozati javaslatról döntünk, amelynek lényege az, hogy módosítanánk azt a szerződést, ami a ZALA VOLÁN, illetve az önkormányzat között fennáll, feltételezve 25 millió Ft-os állami normatívát, 10 millió fejlesztési támogatást ad át a város. Amennyiben ez a normatíva változik, módosítjuk a szerződésünket. 2 db autóbusz beszerzése ennek a másik feltétele. Amennyiben véglegesül az állami normatíva összege, akkor felülvizsgáljuk a mostani határozatunkat is. Kérem, erről döntsünk.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  328/2003.(XI.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zala Volán Rt-vel kötött üzemeltetési szerződés 3.3. pontját olyképpen módosítsa, hogy az önkormányzat által 2004. évben biztosított veszteség kompenzáció mértéke – 25 millió Ft-os állami normatíva, és 2 db új autóbusz beszerzése mellett – 10 millió Ft. A kompenzációra a fedezetet külön megállapodás szerinti ütemezéssel (2004. március 15. és november 15. határnappal) biztosítja.

  Az állami normatíva változása esetén a határozatot felül kell vizsgálni.

  Határidő: a megállapodás megkötésére: 2003. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Erdős Péter településgazdálkodási referens)

   

   

 3. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a Városkapu körúton új buszváró létesítésére vonatkozóan (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Halász Gyula: A Városkapu körúton található helyijáratos busz végállomásnál egy új buszváró létesítésére irányul az indítványom azért, mert a ZALA VOLÁN által működtetett buszváró helyiség kicsi, és vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nincs nyitva. Lakossági kezdeményezés érkezett ebben az ügyben. Ezt egy reklámcég ingyen megépítené, az önkormányzatnak csak területet kell biztosítani. Veszprémből értesítést kaptam, hogy a buszváró létesítését az üzleti tervükbe betervezték. Ez csak részben vonatkozik a ZALA VOLÁN-ra. A bizottságok kifogást nem emeltek, többnyire azt a verziót támogatták, hogy önkormányzati forrás bevonása nélkül oldjuk meg ezt a problémát.

  Zalatnai László: A Városkapu körúti decentrum alatti 1 m-rel nagyobb területet a ZALA VOLÁN megvásárolta az önkormányzattól. Arra saját beruházásban építette decentrumot, melynek a közepén van egy váróterem. A váró 5,30 – 20,30 óráig tart nyitva. Annyit el tudok képzelni, hogy polikarbonát előtetőt készítünk elé, ami az autóbusz profilig nyúlik ki, így a váróterem zárvatartása alatt is védi az utazókat. Új váró létesítését azon a helyen nem tartom elképzelhetőnek.

  Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról, melynek a lényege, hogy költségmentes megoldással, Zalatnai úr által elmondott módon történhet meg ennek a kialakítása.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  329/2003.(XI.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Városkapu körúti új buszváró létesítése a meglévő buszváró előtetővel történő ellátásával valósuljon meg.

  Határidő: 2004. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 5. Beszámoló a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, a közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól, a költségelszámolásról, valamint a 2004. évi díj megállapítása (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a napirenddel kapcsolatban 7 igen szavazattal felkéri a jegyzőt, hogy saját hatáskörében eljárva a hivatal revizorai, illetve a Közterület Felügyelet bevonásával végeztessen vizsgálatot visszamenőlegesen is a folyékony hulladék elszállításának módjáról, szállítójáról, kitérve az önkormányzati intézmények hulladékgazdálkodására is. A bizottság a rendeletmódosítást, mely 8 %-os díjemelést tartalmaz, támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a többletbevétel különbözetét eszközfejlesztésre kell fordítani.

  Dr. Kelemen Marcell: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság kérésére intézkedtem. A revizorok megvizsgálták az önkormányzat intézményeit, ahol folyékony hulladékszállítás történik. Egy helyen valóban megállapítást nyert, hogy nem az önkormányzat által kijelölt szolgáltatót vette igénybe az intézmény. Polgármester úr levélben tájékoztatja az intézményeket, hogy a jövőben ezt a szolgáltatót vegyék igénybe. Intézkedtem arról is, hogy a Közterület Felügyelet tegye meg az intézkedéseket ez irányban.

  Bicsák Miklós: A vállalkozó maximálisan ellátja feladatát. Kérem, hogy a 8 %-os áremelést támogassák.

  Csordásné Láng Éva: A KTÖ 5 igen szavazattal a rendeleti javaslatot támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a beszámolóban foglaltakat akár bizottsági szakaszban, akár közgyűlésen önálló napirendként tárgyalni kell.

  Papp Péter Pál: Szeretném megköszönni, hogy jegyző úr ilyen gyorsan válaszolt a felvetett kérdésre. De csak a kérdések egy részére kaptunk választ. A felkérés arra is irányult, hogy nem csak a normál folyékony hulladékkal mi történik, hanem a veszélyesnek minősülő folyékony hulladékra is kiterjedt a kérdés. Ilyen pedig minden élelmezési üzem zsírcsapdájában keletkezik. Ezeket kommunális szemétként vagy veszélyes hulladékként kezelik-e, illetve az, amit emelt áron, veszélyes hulladék elszállításaként számláznak az intézmények konyháinak, a szállítócég valóban veszélyes hulladékként kezeli-e? Szeretnénk, ha a veszélyes hulladék szállítását az intézmények bejelentenék és a hivatal, a Közterület Felügyelet pedig kontrollálná, hogy a szállítás hova történik.

  Litter Nándor: Ezeket a feladatokat el kell végezni.

  Budai István: A 242. számú kormányrendelet kimondja, hogy amennyiben a költségkalkulációban szereplő árakat nem fogadja el az árjóváhagyó hatóság, akkor díjkompenzációs kötelezettsége van. Ebből eredően tárgyalni kellene arról, hogy ha az 5 %-ot fogadjuk el, akkor nyilatkoztatni kellene a szolgáltatót, hogy a kompenzációról lemond-e vagy sem. Ha nem, akkor a 8 %-ot indokolt megszavazni.

  Litter Nándor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 8 %-ra vonatkozó javaslatát, illetve a folyékony hulladék kezelésével és vizsgálatával kapcsolatban elfogadom, és kérem, hogy ezekről szavazzunk. Tehát ezeket a vizsgálatokat el kell végezni a veszélyes folyékony hulladék kezelésével kapcsolatosan. Kérem, erről döntsünk.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  330/2003.(XI.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a Közterület Felügyelet bevonásával végeztessen vizsgálatot a veszélyesnek minősülő folyékony hulladékok kezelésére, az előírásoknak megfelelő elszállítás ellenőrzésére vonatkozóan.

  Határidő: 2004. január 31.

  Felelős: dr. Kelemen Marcell jegyző

  (operatív felelős: Kulbencz Ferenc Közterület Felügyelet vezetője)

   

  Litter Nándor: Rendeleti javaslatról döntünk, 8 %-os díjemelést határozunk meg.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  71/2003.(XI.26. számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 71/2003.(XI.26.) számú rendelete a települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 7. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a tájékoztatót elfogadásáról.

  A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  331/2003.(XI.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

   

   

 9. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadni a rendeletmódosítást.

  Dr. Horváth György: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság támogatja a rendeletmódosítást.

  Scháb György: Szomorú, hogy a tervezet szerint működési deficittel számol a város oly módon, hogy az adóbevételek a tavalyi évhez képest jelentősen növekedtek. A működési bevételek és a működési célú kiadások között egy durván 50 milliós nagyságrendű működési deficit képződik. Továbbra sem látom biztosítottnak azt, hogy a felhalmozási célú bevételeknél felsorolt összegek pénzügyi teljesülése ebben az évben hogyan fog megvalósulni. Például az NSR-tétel, illetve ugyan a Vagyongazdálkodási Iroda tett arra vonatkozóan utalást, hogy 202 millió Ft-os bevételre számít ebben az évben a tárgyi eszközértékesítésből - ezzel kapcsolatban vannak kérdőjeleim különösen akkor, ha ebben a 202 millió Ft-ban a lazsnaki kastély is szerepel. Az anyag erre vonatkozóan is tartalmaz utalást, hogy valaki szándéknyilatkozatot tett a lazsnaki kastély megvásárlására – ennek a részleteit nem ismerjük –, az idő rövidségére tekintettel a pénzügyi teljesülését nem látom megvalósíthatónak ebben az évben. A PHARE-tétellel kapcsolatban kérdezem, hogy miért nem került ez eddig elszámolásra? Ugyanez a kérdésem az Osztrák-Magyar Napokkal kapcsolatban. A jövő évi gázáremeléssel kapcsolatban polgármester úr azt mondta, hogy az önkormányzat fedezetet különített el. Ezt nem láttam sem az idei anyagban, sem a jövő évi koncepcióban, hogy ez hol található meg és mekkora nagyságrenddel.

  Litter Nándor: Kaptunk egy kérdést a gázáremelés költséghatásával kapcsolatban, amire eddig még nem válaszoltunk. Az anyag napokkal ezelőtt készült el. 34 millió Ft + ÁFA-ról van szó. Az anyagot át fogjuk adni a FIDESZ-frakció részére.

  Scháb György: Abban az esetben, ha elsősorban ezek a felhalmozási célú bevételek nem teljesülnek, milyen forgatókönyve van a városnak? Ezt a forgatókönyvet még mindig nem látom.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést elfogadja, és közgyűlési tárgyalásra javasolja. A 18. számú melléklet tartalmazza a szociálpolitikai kiadásokat, arról a beszámolóban nincs szó, megint bekerült a kincstárba, ezért konkrétan nem tudtuk tárgyalni a szociális szféra költségvetését. Várhatóan a 2004. évi koncepciónál a speciális célú támogatásoknál ezt már kibontottabban látjuk. Ezek ellenére kérem az előterjesztés elfogadását.

  Tóthné Krémer Mária: A PHARE és az Osztrák-Magyar Napok elszámolása most van folyamatban, tehát a III. negyedévi beszámolóban még nem szerepelhetett. Most van egyeztetés a PHARE-Irodával és e hónapban történik a végleges lezárás.

  Litter Nándor: A többi felvetéssel egyetértek, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy tudjuk biztosítani a költségvetés idei teljesítését. Jó lenne, ha teljesülnének az ingatlanbevételek, de a későbbi napirendi pontoknál látjuk, hogy vannak sikeres akcióink is, amelyek remélhetőleg biztosíthatják a várható adatok megvalósulását. A december 11-i ülésünkön visszatérünk arra, hogy szükséges-e valamifajta intézkedést tennünk annak érdekében, hogy a város finanszírozható legyen. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  72/2003.(XI.26.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 72/2003.(XI.26.) számú rendelete a 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 11. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének koncepciójára (írásban)
 12.  

  Litter Nándor: Még elég sok a tervezési bizonytalanság. Ezeket mindenféleképpen figyelembe kell vennünk. Egyrészt a normatívák változnak folyamatosan még az állami költségvetés elfogadásával összefüggésben. Számtalan pályázatot szeretnénk benyújtani, illetve folynak különböző címzett támogatásokra vonatkozó pályázataink, amelyek remélhetőleg sikeresek lesznek. Ezekhez az önerőt mindenféleképpen biztosítani kell, ezért szerepel a koncepcióban, hogy információkat, ajánlatokat kell kérjünk akár kötvénykibocsátásra, amelyre eddig azért nem került sor, mert nem volt olyan lehetőség, amelyhez a forrásokat biztosítani kellett volna. Tehát a működőképesség mellett a szükséges és megvalósítandó fejlesztésekhez a források biztosítását tartom nagyon fontosnak.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 1 ellenszavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a közgyűlés 2004. évi hitelfelvételét 400 millió Ft-ban maximalizáljuk. Azzal én is egyetértek, hogy a beruházásokra, fejlesztésekre nagy gondot kell fordítani, előtérbe kell helyezni ezeket, és ha megfelelő lehetőség van, akkor ahhoz akár a kötvénykibocsátás vagy hitelfelvétel napirendre kerülhet.

  Dr. Horváth György: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a 182/2003. számú határozatával az előterjesztéssel és kiegészítéssel egyetért, az intézmények felújítására készüljön intézmény-felújítási terv, és arra legalább 300 millió Ft-os keretösszeg szerepeljen a 2004. évi költségvetésben. A felújításokat külső szakértői bizottság rangsorolja. A dologiakban céllal leadott normatív támogatáson túli támogatások tervezése esetén a bizottság 5 %-kal történő emelést javasol.

  Scháb György: Egyetértek polgármester úr által elmondottakkal. Valóban a működőképesség fenntartásán túlmenően most már stratégiai irányba is el kellene mozdulni. Pillanatnyilag nem látom, hogy mitől lesz olcsóbb a tervezetként beállított 800 millió Ft-tal a működésünk a jövő évben, amikor az infláció és az energiaárak inkább ellenkező irányú elmozdulást indokolnak, és nem látom a felhalmozási szuficit mögött sem a tartalmat. Úgy gondolom, hogy egy költségvetést nem lehet komplex módon értelmezni anélkül, ha a képviselőtestület nincs tisztában azzal, hogy milyen vagyongazdálkodás folyik a városban, ezért kérem, hogy a jövő évben a költségvetést úgy kezeljük, hogy a képviselőtestület kapja meg a vagyonnyilvántartást, és tételesen nyomon tudjuk követni azt, abból, ami vagyonértékesítés történt, feléltük vagy az a vagyon konvertálódott más formában.

  Kelemen Z. Pál: A koncepcióban speciális célú támogatásokként szerepel a szociálpolitikai feladatok megoldásához szükséges előirányzatok. Ez összeg az 1. számú mellékletben 386.115 eFt, ami lényegében azonos az ideivel és ez aggályos egyrészt a rászorulók részére nyújtott támogatások valorizálása szempontjából, ebből nem lehet megvalósítani a támogatások értékállóságát, másrészt a “Szegénység elleni Program”, aminek van beruházási és működtetési hatása. Mindezek alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 245/2003. számú határozatával az előterjesztést azzal a módosítással, hogy a “Szegénység elleni Program”-ját a koncepcióban szerepelteti a város, és az bekerül a költségvetésbe, 7 igennel, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

  Csordásné Láng Éva: A részönkormányzat 4 igennel, 2 ellenszavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja ugyanazzal a megjegyzéssel, hogy a hitel év végén nem haladhatja meg a 400 millió Ft-ot. Év közben ettől el lehet tekinteni.

  Zakó László: Az MSZP nem ilyen koncepció előterjesztésével nyerte meg a választásokat, ez a vegetálás, stagnálás költségvetésének koncepciója. Ezt nem tudom támogatni. Ez az egész kormányzattal szembeni kritika.

  Cserti Tibor: Ha belepillantunk a költségvetési számokba, nem igazolják vissza azt, hogy vegetálásról lenne szó, de azt sem állíthatjuk, hogy egy ragyogó költségvetés előkészítésének koncepcionális szakasza, mert arról messze nincs szó. Az igazság a kettő között keresendő. Irányelveket hagytunk jóvá a 2004. évi költségvetéssel kapcsolatban, melynek alapján került elénk a koncepció. A koncepció előremutató, fejlődött, de még nem a teljes. A koncepciónak nemcsak a törvényben foglalt kötelem teljesítésének az igazolásának kell lennie, hanem a tervezés végleges szakaszában a továbbfejlődésnek a kérdésre is választ kell adnia. E tekintetben a koncepció hiányos. Azt vártam, hogy a koncepció határozati része azt mondja, hogy a költségvetési főösszeget jóváhagyja, a továbbtervezésben enged egyfajta mozgást és a belső arányokat is eszerint jóváhagyja. ….. A belső arányokat mindenképpen rögzíteni kell. Támogatom ezt a fajta szerkezeti megoldást, de ezt határozattal meg is kellene erősíteni. Szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy a források nem bővíthetők. Bővíthetők. A részletes bevételek indoklásánál a koncepció leképezi az állami költségvetésből, illetve a régióban megfogható általános tendenciákat, ami minden esetben Nagykanizsára nem igaz. Nagykanizsán késleltetve indult be az ingatlanpiac, amelyben élénkülés várható rövidtávon, 2004-ben mindenképpen Ez az illetékbevételeknél azt jelenti, hogy többletbevételek várhatók. A helyi adók tekintetében nem értek egyet azzal, hogy a várható növekmény 6 %. 8-10 %-os növekmény várható. De a biztonságos tervezés érdekében egyetértek ezzel. A tárgyi eszközértékesítés esetében befeszítést látok. Teljesen mindegy, hogy kölcsönt vesz fel az önkormányzat, vagy kötvényt bocsát ki, a lényeg, hogy külső forrást vonunk be. A kérdés, hogy külső forrás bevonása mennyivel jár. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság szerint a kötvénykibocsátás sokkal drágább, mint a hitelfelvétel. Ezt nem javaslom a koncepció részeként kezelni és támogatni. Ha külső forrás bevonását tervezzük, akkor alternatív lehetőségként meg kell vizsgálni ezt a kérdést is, és az olcsóbb források döntsenek. Alaposan oda kell figyelni arra, hogy a további tervező munka számára a működési és fenntartási kiadások előirányzatánál meg kell vizsgálni, hogy mi a kötelező feladatellátás és mi egyéb feladat, hogy döntőképes helyzetbe kerülhessen a közgyűlés.

  Litter Nándor: Ha korábban döntöttünk volna a kötvénykibocsátásról, akkor kedvezőbbek lettek volna a feltételek, mintha most hitelt vennénk fel. Nagyon nehéz előzetesen megtervezni, hogy mikor jobb, ha kötvényt bocsát ki, vagy ha hitel vesz fel a város.

  Kereskai Péter: A határozati javaslatot javaslom módosítani. Nem a 2004. évi hitelfelvétel, hanem a folyószámlahitel felvétel év végi összegét kell 400 millió Ft-ban maximálni. Én sem értek egyet azzal, hogy 2004 a stagnálás éve lesz, látva a következő napirendeket. A kötvénykibocsátással kapcsolatban mondanám, hogy nem lehet előre megmondani, hogy melyik a kedvezőbb megoldás.

  Dr. Kolonics Bálint: A hitelfelvétel összegében a FIDESZ-frakció elfogadja a szakbizottságok álláspontját a 400 millió Ft-ban maximálva, ezért azt javasolom, hogy a határozati javaslatot bontsuk két részre, szavazzunk először a koncepció elfogadásáról, ott húzzuk ki, hogy az előterjesztés szerint, és a második határozati javaslatban döntsünk a hitelfelvétel maximált mértékéről.

  Scháb György: A kötvénykibocsátás a konkrét kondíciókon túlmenően olyan előnyöket is hordoz, amelyeket itt már többször kihangsúlyoztunk, és egy hitelfelvétel nem tud biztosítani a városnak, hogy a teljes futamidő végén egy összegben lehet a tőkét visszatörleszteni, és ha öt év múlva a város nincs abban a helyzetben, hogy ezt megteheti, akkor egy újabb kibocsátással ez az egész refinanszírozható.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy fogadjuk el Cserti Tibor javaslatát, hogy ha ilyen akciókra sor kerül, akkor a hitelfelvétel és a kötvénykibocsátást vessük egybe.

  Röst János: Korábban a költségvetési koncepció tárgyalásánál kívánsághalmazt szoktunk hallani, ami elérhette a hiányoldallal a 2 milliárdot is. Ehhez képest a tavalyi és idei költségvetési koncepció kezelhető, korrekt számokat tartalmaz. Az ez évi indításoknál több mint 3 milliárdos fejlesztési, felújítási program indul el Nagykanizsán. Ilyen léptékű beruházási program az elmúlt 10 évben nem indult el Nagykanizsán. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság által javasolt 400 millió Ft maximalizált hitelfelvétel el lehet fogadni, ez kezelhető.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság is azt a határozatot hozta, hogy a határozatot bontsuk ketté, egyrészt a koncepció elfogadására – kihúzva az “előterjesztés szerinti” szövegrészt, másrészt a hitelkeret nagyságrendjére.

  Papp Péter Pál: Így megtartanám.

  Litter Nándor: A vagyonkataszter kiadásával teljes egészében egyetértek. Mindenki megkapja CD-n az anyagot. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javasolta, hogy a felújításokat rangsoroljuk. Készül a “XXI. század iskolája” program, amellyel pályázni szeretnénk. Ez rövid időn belül befejeződik. Az tartalmazni fog rangsorokat, megoldási ütemezéseket. Ez a kérés ezzel teljesülni fog. Nem javaslom, hogy konkrétan 300 millió Ft-ot rögzítsünk, most résztételeket nem szabad rögzíteni, mert olyan korlátokat jelent, amit esetlegesen felül fogunk írni. Ugyanez a helyzet a dologi kiadásokkal, hiszen nem ismerjük a végleges normatívákat. Egyetértek Kelemen Z. Pállal, hogy a szociális szóval egészítsük ki a megnevezést. A többi részével kapcsolatosan a későbbiek során fogunk döntéseket hozni. Javaslom, hogy a határozati javaslat maradjon egyben. Döntsünk Cserti Tibor javaslatáról, hogy fogadjuk el a költségvetés fő sarokszámait, illetve a 2004. évi folyószámla hitel év végi összege 400 millió Ft-ot ne haladja meg. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  332/2003.(XI.25.) számú határozat)

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglalt fő sarokszámokkal elfogadja.

  A 2004. évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a koncepció előírásainak érvényesülését biztosítani kell.

  A közgyűlés a 2004. évi folyószámlahitel-felvétel év évi összegét 400.000.000 Ft-ban maximalizálja

  Határidő: 2004. február 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

   

   

 13. Javaslat az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett “Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, terjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása” című IHM-ITP-17 jelű pályázaton történő indulásra (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Budai István: A Pénzügyi Bizottság a 161/2003. számú határozatával, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslatot.

Litter Nándor: Javaslom, hogy így fogadjuk el, nem lezárva, hogy az “A”, a “B” vagy a “C” komponenst választjuk, a korlát a 20 millió Ft-os maximális önrész, és a szakemberekre kell bíznunk és az egyes programoknak az ismeretében, az elnyerhetőség figyelembevételével kell a végleges döntést meghoznunk. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat három pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

333/2003.(XI.25.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt IHM-ITP-17 jelű pályázatára és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására és a pályázat benyújtására.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges önrészt, 20 millió forintot a 2004. évi költségvetésben biztosítja.
  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Kanizsanet Kht-t és a jegyzőt a pályázati dokumentáció elkészítésére.

Határidő: 2003. december 14.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Silló Barnabás ügyvezető)

 

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár igazgatói álláshely pályázati kiírására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Polai József: Nem lenne szükség erre a napirendi pontra, amennyiben a szocialista frakció azonos álláspontot képviselne a saját kultuszminiszterével.

Papp Péter Pál: A pályázat elbírálási határideje március 31. Az állás április 1-től tölthető be. Ezt nem lehet előrébb hozni?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Azért nem javaslom előbbre hozni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a közlönyön való átfutás ennyi időt vesz igénybe. Elő van írva, hogy 30 napot várni kell a benyújtásra, újabb 30 nap szakértői bizottság döntésére, és azt követően 30 napon belül dönt a képviselőtestület. Ha korábban jelenik meg a közlönyben, akkor az előbbi 30 napokat betartva meg lehet hozni a döntést.

Zakó László: Miben különbözik ez a kiírás a korábbitól?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Két pontban különbözik. Az intézményre vonatkozó gazdálkodási tervet és a kitűzött célokról egy összefoglalót kérünk az eredeti kiíráshoz képest.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a két határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

334/2003.(XI.25.) számú határozat

 

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár igazgatói állására.

A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály címére 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. sz. kell megküldeni.

A pályázatot meghirdető szerv

1.

Meghirdetett munkahely

2.

Képesítési és egyéb feltételek

3.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

4.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
8800

Halis István Városi Könyvtár

Nagykanizsa,
Kálvin tér 5.
8800

igazgató

Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség;
5 év szakmai gyakorlat;
A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,

 • végzettséget igazoló okirat másolatait,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

 • az intézmény vezetésé-re vonatkozó szakmai programot,
 • összefoglalót a kitűzött célokról,
 • az intézményre vonatkozó gazdálkodási tervet.

A munkakör betölthető:
2004. április 1-től

A magasabb vezetői megbízás 2004. április 1. napjától 2009. március 31. napjáig 5 év határozott időre szól.

Pbhi: a megjelenés-től számított 30 nap

Pehi: 2004. március 31.

Illetmény: Kjt alapján

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Halis István Városi Könyvtár igazgatói állására beérkező pályázatok szakmai szakértői véleményezésére a következő bizottságot kéri fel:

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei Alapító Okiratának módosítására, Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Kincstár megszüntető okiratának elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a három határozati javaslatról egyben.

 

A közgyűlés 13 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Cserti Tibor: Jellegét tekintve a három határozati javaslat elválasztható. Külön szavazást kérek mindhárom esetben.

Litter Nándor: Akkor szavazzunk az 1. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. határozati javaslatról döntsünk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 3. határozati javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

335/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratait elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok aláírására:
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

   Attila Óvoda

   Hevesi Óvoda

   Rózsa Óvoda

   Kertvárosi Óvoda

   Vackor Óvoda

   Micimackó Óvoda

   Rozgonyi Óvoda

   Hétszínvirág Óvoda

   Pipitér Óvoda

   Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

   Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

   Bolyai János Általános Iskola

   Hevesi Sándor Általános Iskola

   Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

   Vécsey Zsigmond Általános Iskola

   Rozgonyi Úti Általános Iskola

   Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

   Zrínyi Miklós Általános Iskola

   Péterfy Sándor Általános Iskola

   Általános Iskola Kiskanizsa

   Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

   Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

   Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

   Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

   Thúry György Kereske3delmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

   Hevesi Sándor Művelődési Központ

   Móricz Zsigmond Művelődési Ház

   Halis István Városi Könyvtár

   Farkas Ferenc Városi Zeneiskola

   Nevelési Tanácsadó

   Szakosított Szociális Intézmény

   Egyesített Szociális Intézmény

   Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

   Egyesített Bölcsőde

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Alapellátási Intézménye

   Szociális Foglalkoztató

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye

   Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az Alapító Okirat módosítások miatt bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéséről.

   Határidő: 2003. december 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

  3. elfogadja a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Alapító Okiratát és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
  4. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az Alapító Okirat alapján a törzskönyvbe való bejegyzésről.

   Határidő: 2003. december 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

  5. elfogadja a Városi Kincstár megszüntető okiratát és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről.

Határidő: 2003. december 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Közterület Felügyelet alapító okiratának elfogadására (írásban)
 2. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Litter Nándor: Egy módosítást javaslok a 14. pontban, a 7 db iroda biztosításával kapcsolatban. Mivel ott 11 fő dolgozik, vizsgálni fogjuk, hogy szükséges-e a 7 db iroda átadása. Úgy módosítanám az előterjesztést, hogy a szükséges irodák, illetve egyéb ingó tárgyak átadására kerül sor, leltár szerint. Tehát irodát biztosít.

  Dr. Kolonics Bálint: A 9. pont tartalmazza az intézmény jogállását és gazdálkodási körét, aminek keretében arról rendelkezik az alapító okirat, hogy az intézmény a környező településeken ellátja a közterület felügyeleti feladatkört a felek megállapodása alapján. A 10. pont az intézmény működési területét szabályozza úgy, hogy a működési terület Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A két pont között ellentmondás van. A jegyző úr válaszát várom arra a kérdésre, mely szerint a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja az intézményvezető felett, jelen szervezeti egység akkor hogyan tud hatósági jogkört ellátni?

  Dr. Kelemen Marcell: A 9., 10. pont közötti összefüggésre is reagálnék. A 9. pontban arról van szó, hogy az alapító okirat lehetőséget ad a Közterület Felügyeletnek, hogy a későbbiek során egyedi megállapodás alapján más önkormányzatok közigazgatási területén is lásson el közterület felügyeleti feladatkört, amelyből bevétel van. Kulbencz úr egy ilyen bevételi költségtervet készített az elmúlt alkalommal. A 10. pontban pedig az van, hogy csak Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozik. Ezt az ellentmondást úgy kellene feloldani, hogy a 10. pontba bele kellene írni, illetőleg a megállapodás szerint a megállapodással érintett önkormányzatok közigazgatási területén. Az az Önök döntése, hogy lehetőséget kívánnak-e adni a Közterület Felügyeletnek erre. Arra a kérdésre, hogy a Közterület Felügyelet láthat-e hatósági feladatkört, a hatósági feladatkör kizárólag arra vonatkozhat ezután, amely a közterület felügyeletről szóló törvényben meghatározott hatósági feladatok ellátását jelenti. Ami a jegyző hatásköre, azt továbbra is a Polgármesteri Hivatal fogja ellátni a Közigazgatási Osztály keretein belül, a 11 fős Közterület Felügyeletből ezért 1 fő a hivatalban marad.

  Papp Péter Pál: A szeptember 30-i ülésünkön azért döntöttünk az önálló intézmény mellett, mert így bizonyos gazdálkodási előnyök az önkormányzat terhének csökkenése irányába fognak hatni. Ezek fennállnak még akkor is, ha az alapító okirat így fogadjuk el, ahogy itt van? Azaz az intézmény működési területe Nagykanizsa, illetve az állami feladatok ellátása mellett vállalkozói tevékenységet nem folytathat az intézmény.

  Kulbencz Ferenc: Igen. Végül is az, hogy az intézmény működési területére Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe került, arra gondoltunk, hogy a megállapodások, amik létrejöhetnek a községekkel, csak január után történhetnek meg, tehát egyelőre Nagykanizsa közigazgatási területe a működési területünk, és minden megállapodással az alapító okirat kiegészítésre kerülne. Az őrzés-védelem pedig törvény adta felhatalmazásunk, a más hová nem sorolt szolgáltatások közé tartozik, így nem vállalkozási tevékenységként látjuk el, ezért nem szükséges, hogy vállalkozói tevékenységet folytassunk.

  Cserti Tibor: Egyetértek azzal, hogy a 9. és 10. pont közötti ellentmondás jegyző út által elmondottak szerint kerüljön megoldásra. Nem szeretném, ha az alapító okiratot minden egyes megállapodást követően módosítani kellene. A megállapodásokat a közgyűlésnek egyébként jóvá kell hagyni, amelyet a polgármesteri tájékoztató keretén belül megtehetünk, és nem kell az alapító okiratot minden egyes esetben módosítani.

  Dr. Kolonics Bálint: Elfogadom Cserti úr javaslatát, inkább most tágítsunk a működési körön.

  Litter Nándor: Elfogadom az elhangzott módosításokat, ennek megfelelően szavazzuk meg az alapító okiratot.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  336/2003.(XI.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 268/2003.(IX.30.) számú határozatban foglaltak alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület Felügyelete alapító okiratát – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – elfogadja, az alapító okiratban foglaltakkal egyetért.

  Felkéri a Jegyzőt és a Közterület Felügyelet vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

  Határidő: 2004. január 1.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Kulbencz Ferenc Közterület Felügyelet vezető)

   

   

 3. Nagykanizsa délkeleti főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat építéshez végleges címzett támogatási igény benyújtása (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igennel, 1 tartózkodással a határozati javaslatot támogatta.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság a 5 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozati javaslatot.

  Kereskai Péter: Mi alapján került meghatározásra az 51,3 %-os saját erő? Lakosságszám alapján. Az igényelhető címzett támogatás jelentősen eltér a mi esetünkben ez az összeg a többi településtől. Mi ennek az oka?

  Cserti Tibor: Válaszolva a kérdésre, olyan településrészekről van szó, mint Nagykanizsa-Bagola és Kisfakos. Ha a beruházás ezen a nyomvonalon megvalósul, akkor egy viszonylag nagyon kis lélekszámú településen élőket érint, de arányosan sokkal nagyobb beruházási teherrel jár ez az adott társulat esetében. Ez az arány ezt a fajta többlet beruházási igényt akceptálja.

  Litter Nándor: Tehát a fajlagos költség magasabb. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  337/2003.(XI.25.) szám határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a Nagykanizsa DK-i főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna építés címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

   

  I. A beruházás pénzügyi forrásai:

  I.1. A beruházás összköltsége: 1.360.315 ezer forint

  I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 73.817 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.

  I.3. A saját forrás összegéből:

  Saját bevétel: 42.937 ezer forint

  Lakossági hozzájárulás: … 30.880 ezer forint

  (Amennyiben a beruházás megvalósításához

  víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik,

  úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági

  hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni.)

  Hitel: ………….. ezer forint

  Egyéb állami támogatások ………….. ezer forint

  ebből:

  KAC: ………….. ezer forint

  VICE: ………….. ezer forint

  TERKI: ………….. ezer forint

  CÉDE: ………….. ezer forint

  Egyéb: ………….. ezer forint

  EU támogatások: ………….. ezer forint

  Egyéb: ………….. ezer forint

  I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

  Lekötött betét: ………….. ezer forint

  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 42.937 ezer forint

  Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmű

  juttatás): ………….. ezer forint

  Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemelteté-

  séből, koncesszióból származó bevétel: ………….. ezer forint

  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormány-

  zati körön belül): ………….. ezer forint

  Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények,

  egyéb értékpapírok értékesítése: ………….. ezer forint

  Osztalék- és hozambevétel: ………….. ezer forint

  Egyéb (rövid megnevezéssel): ………….. ezer forint

  Összesen: 42.937 ezer forint

  1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás

  összege (szennyvízberuházás esetén): 160.. ezer forint/bekötés.

  1.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja (Cct.: 10.§. (3) b)). Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§.-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az 1.6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

  Ezer forintra kerekítve

  Ebből

  No.

  Megnevezés

  Összesen

  …….

  …….

  …….

  …….

  …….

  éves ütemek

  1.

  Saját folyó bevétel

  1.1.

  Helyi adók

  1.2.

  Illetékbevételek

  1.3.

  Bírságok

  1.4.

  Kamatbevételek

  1.5.

  Egyéb sajátos bevételek

  2.

  Rövid lejáratú kötelezettségek (az 1990. évi LXV. törvény

  88. § (6) bekezdése szerint)

  2.1.

  Tőke- és kamattörlesztés

  2.2.

  Lízing díj

  3.

  Korrigált saját folyó bevétel

  [(1.-2.)*0,7]

  4.

  Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható fizetési kötelezettségek (az önkormány-zat részére legfeljebb ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény) (3.³ 4.)

  II. A településrendezési tervvel való összhang:

  A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a 36/1995. képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

  III. Tulajdonjog:

  A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények alatti pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak által veszélyeztetett állami tulajdonú közintézmények veszélyelhárítása) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per-, és igénymentes ingatlanon valósul meg.

  E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell (kivéve szennyvízcsatorna-hálózat építése, egészségügyi gép-műszer beszerzés). A pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a veszélyeztetett ingatlan (állami, önkormányzati tulajdonú közintézmény, belterületi közút, közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját.

  IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:

  Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el. / elidegenítette. (a megfelelő szöveg aláhúzandó).

  Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja (Cct. 19. § (2) ).

  Határidő: Címzett támogatás végleges igénybejelentése:

  2003. december 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

   

 5. Városi Filmszínház hasznosításához végleges címzett támogatási igény benyújtása (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Mint korábbi közgyűlésünkön is bejelentettem, kaptunk egy értesítést a Belügyminisztertől, hogy a Városi Filmszínház felújításához 90 %-os állami támogatást biztosítanak, amennyiben december 15-ig a szükséges dokumentumokat prezentálni tudjuk. Ennek az első lépcsője a határozat elfogadása.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a beruházást támogatja, 7 igen, egyhangú szavazattal.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  338/2003.(XI.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a volt Filmszínház épület műemlék-jellegű bővítéses rekonstrukciója (zsinórpadlás, belső szintosztásával), címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

  I. A beruházás pénzügyi forrásai:

  I.1. A beruházás összköltsége: 486.606 ezer forint

  I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 48.661 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.

  I.3. A saját forrás összegéből:

  Saját bevétel: 48.661 ezer forint

  Lakossági hozzájárulás: ………….. ezer forint

  (Amennyiben a beruházás megvalósításához

  víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik,

  úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági

  hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni.)

  Hitel: ….…….. ezer forint

  Egyéb állami támogatások .……….. ezer forint

  ebből:

  KAC: ………….. ezer forint

  VICE: ………….. ezer forint

  TERKI: ………….. ezer forint

  CÉDE: ………….. ezer forint

  Egyéb: ………….. ezer forint

  EU támogatások: ………….. ezer forint

  Egyéb: ………….. ezer forint

  I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

  Lekötött betét: .……….. ezer forint

  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 48.661 ezer forint

  Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmű

  juttatás): ……….. ezer forint

  Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemelteté-

  séből, koncesszióból származó bevétel: ……….. ezer forint

  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormány-

  zati körön belül): ……….. ezer forint

  Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények,

  egyéb értékpapírok értékesítése: ……….. ezer forint

  Osztalék- és hozambevétel: ……….. ezer forint

  Egyéb (rövid megnevezéssel): ……….. ezer forint

  Összesen: 48.661 ezer forint

   

  1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás

  összege (szennyvízberuházás esetén): ………….. ezer forint/bekötés.

  1.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja (Cct.: 10.§. (3) b)). Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§.-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az 1.6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

  Ezer forintra kerekítve

  Ebből

  No.

  Megnevezés

  Összesen

  …….

  …….

  …….

  …….

  …….

  éves ütemek

  1.

  Saját folyó bevétel

  1.1.

  Helyi adók

  1.2.

  Illetékbevételek

  1.3.

  Bírságok

  1.4.

  Kamatbevételek

  1.5.

  Egyéb sajátos bevételek

  2.

  Rövid lejáratú kötelezettségek (az 1990. évi LXV. törvény

  88. § (6) bekezdése szerint)

  2.1.

  Tőke- és kamattörlesztés

  2.2.

  Lízing díj

  3.

  Korrigált saját folyó bevétel

  [(1.-2.)*0,7]

  4.

  Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható fizetési kötelezettségek (az önkormány-zat részére legfeljebb ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény) (3.³ 4.)

  II. A településrendezési tervvel való összhang:

  A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a 35/2001 (VI. 27.) sz. képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

  III. Tulajdonjog:

  A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények alatti pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak által veszélyeztetett állami tulajdonú közintézmények veszélyelhárítása) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per-, és igénymentes ingatlanon valósul meg.

  E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell (kivéve szennyvízcsatorna-hálózat építése, egészségügyi gép-műszer beszerzés). A pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a veszélyeztetett ingatlan (állami, önkormányzati tulajdonú közintézmény, belterületi közút, közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját.

  IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:

  Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el. / elidegenítette. (a megfelelő szöveg aláhúzandó).

  Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja (Cct. 19. § (2) ).

  Határidő: Címzett támogatás végleges igénybejelentése:

  2003. december 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

   

 7. Kórházi gép-műszer beszerzés céljellegű decentralizált támogatással (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést támogatja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek a határozati javaslatot.

Litter Nándor: A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogatja ennek a fejlesztésnek a költségeit, melyet ezután is szeretnénk megköszönni. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

339/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a 77.000 eFt összköltségű kórházi gép-műszer beszerzés önkormányzati beruházással. Felhatalmazza a polgármestert a beruházási okmány aláírására. A beruházás fedezete 4.715 eFt összegű céljellegű decentralizált támogatás, illetve a Városi Kórház költségvetésében szereplő 72.285 eFt.
  2. a Városi Kórház a saját forrás összegét fejlesztési célú pénzátadásként a beruházó részére átutalja, az önkormányzat a 2003. év költségvetés rendeletében szerepelteti.

Határidő: - A beruházási okmány aláírására és fejlesztési célú pénzátadásra: 2003. december 15.

- A beruházás befejezésére: 2004. január 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Szabó Csaba főigazgató

Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 1. EU Régió West/Nyugat Pannónia Jövőkép és Fejlesztési Stratégia (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy ezt az anyagot tekintsék egy munkaanyagnak. Javaslatainkat a tanácsülésnek el kell fogadni.

Zakó László: Véleményem szerint, amit mellékeltben csatoltak az előterjesztéshez, már megjárt ki tudja hány fórumot, hány dossziét, hány anyagot, mindig más és más összeállításban. Arra sem vették az előterjesztők a fáradságot, hogy az anyagot olvashatóvá tegyék. Logikai kapcsolatot nehezen tudok találni egy-egy fejezetek között. Minősíthetetlen a fizikai kidolgozása, az összeállítása hiányos. A tartalom közhelygyűjtemény. Akiknek a határozati javaslatot továbbítani kell, ha ezt elfogadjuk, azok már ezen, rég túl vannak.

Litter Nándor: Utóbbi kijelentése nem így van. Az 1. számú mellékletben mi összefoglaltuk, hogy mivel szeretnénk kiegészíteni ezt az anyagot. Ehhez kellett volna észrevételeket tenni. Október 16-án kapcsolódtam be az anyagba, ezt követően én azonnal hoztam a közgyűlés elé, amikor a végleges anyagokat megkaptuk. Folyamatok nincsenek lezárva. Február végéig a megadott kiegészítésekkel bővítve fogja újra tárgyalni majd ez a munkacsoport. A megyei közgyűlések tárgyalták, mihozzánk nem jutott el abban a szakaszban, amire Zakó úr utalt.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az anyagot tárgyalta. Az egészségüggyel V.7. fejezet foglalkozik Burgerland kérdésében. Irigykedtem egy ilyen szakszerű összeállítás miatt és hiányolom, hogy nekünk még ilyenünk nincs. Az előterjesztést, ha figyelmesen elolvastunk, amely szakmailag hozzánk tartozott, akkor példamutatónak találom. Mi megyei jogú város vagyunk és a megyei határozatok általában nem vonatkoznak ránk. Nagykanizsa ilyen kérdésben önállóan dönt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztést elfogadja és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

Dr. Csákai Iván: Sármellék fejlesztése nincs támogatva. Kerékpárútra fedezet nincs. A vasútfejlesztés kérdőjeles, hogy mikor fog megvalósulni. Az egész előterjesztésben Nagykanizsa nagyon minimálisan szerepel.

Litter Nándor: Egyetértünk. Azért tettük ezt az 1. számú kiegészítést, hogy az Ön által is említett fejlesztések legalábbis elvi szinten kerüljenek be. Az anyag nem egy fejlesztési stratégia, ehhez közvetlenül nem kapcsolódnak fejlesztési források. Itt arról van szó, hogy a három Nyugat-dunántúli megye és Burgeland együttműködik ilyen, vagy ehhez hasonló fejlesztési irányokban. Megpróbálják majd együttesen megkeresni azokakat a fejlesztési forrásokat, amelyek ezt a stratégiát segítik megvalósítani. Konkrét összegeket ebben a szakaszban nem tudunk és nem is lehet hozzárakni.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen és 2 tartózkodás mellett az anyagba javasolja a miklósfai albarétumot felvenni, a Magyar Plakát Múzeumot szerepeltetni, valamint a kisvasúti hálózatot szerepeltetni. Az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.

Halász Gyula: Az anyagban Zala megye, beleértve Nagykanizsa is nagyon gyengén szerepel. Győrffy úr azt ígérte, hogy Nagykanizsáról két fő fog dolgozni ebben a csapatban. Nem tudom, hogy dolgozik-e ez a két fő. Javasolnám, hogy a projektbe vegyük be a megújuló energia kérdését.

Litter Nándor: Szerepel a kiegészítésben.

Halász Gyula: Javaslom, hogy vegyük bele az anyagba a nagykanizsai vásárközpont kialakítását, mint stratégiai célt.

Litter Nándor: A vitát lezárom. Egyetértek a kiegészítésekkel. Tehát a miklósfai albarétum, Plakát Múzeum, Zala megyei erdei kisvasutak fejlesztése és a nagykanizsai vásárközpont. A javaslatok figyelembevételével kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

340/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az EU Régió West(Nyugat Pannónia JÖVŐKÉP ÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA dokumentumot megismerte.

Támogatja azt a kezdeményezést, mely elősegíti a két határmenti régió középtávú fejlesztési elképzelései megvalósítását, a munkacsoportok tevékenységei és javaslatai alapján.

Egyetért azzal, hogy a nyolc elkülönített tématerületre kidolgozott fejlesztési javaslatok közül minél több projekt megindulhasson, elsősorban az Interreg forrásainak a figyelembevételével, melyek mellett a két régió strukturális alap projektjei is megvalósulnak, megfelelő forráskoordinációval.

Határidő: az Eurorégió Tanácsa értesítésére 2003. november 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Az egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer kialakításával és a létszámleépítéssel kapcsolatos feladatok (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Hozzászólás nincs. A vitát lezárom. Egy módosításom lenne a 4. határozati javaslatban 2003. január 1-je szerepel, az 2004. január 1-jére módosul. Kérem, a módosítással együtt szavazzunk a határozati javaslatokról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

341/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Városi Kincstár megszűnésével a bölcsődei titkári munkakört az Egyesített Bölcsőde szervezetébe integrálja, és 2004. január 1-i hatállyal az intézmény álláshely-számát eggyel növeli.
  2. Felkéri az intézményvezetőket, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető

   Némethné Rózner Ildikó igazgató

   Torma Lászlóné bölcsődevezető)

  3. a Városi Kincstár állományában lévő óvodai titkári munkaköröket az óvodák szervezetébe integrálja, és 2004. január 1-i hatállyal a

intézményi álláshely-számát egy-egy gazdasági ügyintézői álláshellyel növeli.

Felkéri az intézményvezetőket, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető

Némethné Rózner Ildikó igazgató

Óvodavezetők)

  1. a Városi Kincstárban 2003. december 1-i hatállyal 5 álláshelyet megszüntet az alábbiak szerint:
  2. Szakmai álláshelyek: részlegvezető 1 álláshely

   könyvelő 2 álláshely

   vezetői betöltetlen 1 álláshely

   Nem szakmai álláshely: gépkocsivezető 1 álláshely

   A létszámleépítés többletköltségeit (4 fő felmentési időre járó átlagkeresete, végkielégítése, egyéb juttatások

   összege, és járulékai) az intézmény részére pótelőirányzatként biztosítja.

   Határidő: 2003. december 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető

   Némethné Rózner Ildikó igazgató)

  3. a Polgármesteri Hivatalban 2004. január 1-i hatállyal 8 álláshelyet megszüntet az alábbiak szerint:

Szakmai álláshelyek: ügyintéző 7 álláshely

Nem szakmai álláshely: fizikai alkalmazott 1 álláshely

A létszámleépítés többletköltségeit a 2004. évi költségvetés tartalmazza.

 

Határidő: 2004. január 1.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető

Bodzai Tiborné dr. humán-erőforrás vezető)

 

 

 1. A Szegénység elleni Program 2004. évre átütemezett cselekvési terve (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy támogassák a programot.

Dr. Csákai Iván: A fürdő és mosoda megvalósítását támogatni lehet, de a kihasználtságról fogunk kérni állandóan beszámolót.

Litter Nándor: Egyetértek azzal, hogy folyamatosan figyelemmel kell kísérni ennek az egységnek a működését. Meggyőződésem, hogy a hátrányos helyzetű embereknek a felemelkedésük, munkavállalásuk ezekkel a módszerekkel is szükséges, hogy támogatást nyerjen.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 251/2003. számú határozatával az előterjesztést elfogadja, a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság a 156/2003. számú határozatával a határozati javaslatot javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Nagy József György: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. Javasolja a közgyűlésnek is elfogadásra.

Cserti Tibor: A 4. pont tekintetében kérem az előterjesztőt, hogy jelölje meg a határidőt és a felelőst.

Dr. Horváth György: Ez egy nagyon fontos első lépés, amelyet a város megtesz.

Simánné Mile Éva: Tekintettel arra, hogy 2004. július 1-jén indulna a szolgáltatás, június 30-át javaslok elfogadni a közgyűlésnek.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk együtt a határozati javaslatokról a kiegészítéssel együtt.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

342/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szegénység elleni Program 2004. évre ütemezett cselekvési tervét az alábbiak szerint határozza meg:

  1. Az új típusú szolgáltatás színhelyéül: Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. III. lph. fsz. 1.,2.sz. alatt található önkormányzati bérlakásokat, 144m2 alapterület biztosításával jelöli ki. Felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a kijelölt lakások által érintett bérlőket a jogszabályi előírásokra figyelemmel helyezze el.
  2.  

   Határidő: 2004. március 31.

   Felelős: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

   (Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató, Simánné Mile Éva osztályvezető)

  3. Felkéri a Polgármestert, hogy a szolgáltatás megvalósításához szükséges 6381 (e) Ft pénzeszköz forrásként történő biztosításáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2004.évi költségvetésében gondoskodjon.
  4. Határidő: 2004. február 15.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit osztályvezető)

  5. A szolgáltatással kapcsolatos kivitelezési és üzemeltetési feladatokkal az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg. Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény tevékenységi körével kapcsolatos dokumentumok (alapító okirat, SZMSZ,) felülvizsgálatáról és korrekciójáról gondoskodjon. Dolgozza ki és terjessze a közgyűlés elé a szolgáltatások igénybevételének feltételeit és határozza meg a fizetendő térítési díjak mértékét.
  6. Határidő: a kivitelezés és az intézmény tevékenységi körével kapcsolatos dokumentációk elkészítésének tekintetében 2004. június 30. üzemeltetési feladatok tekintetében: visszavonásig

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató, Dr. Papp Judit osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető)

  7. Felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatás biztosításában közreműködő társszervekkel (Kórház, ÁNTSZ, Alapellátási Intézmény, CKÖ,) kössön együttműködési megállapodást a vállalt tevékenységi körök vonatkozásában.
  8. Határidő: 2004. június 30.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

  9. Felkéri a VIA Kht-t és a Szociális Osztályt, hogy a már korábban megkötött megállapodás alapján a szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges 2 fő közcélú foglalkoztatott státuszát biztosítsa.

Határidő: a szolgáltatás biztosításának időtartama

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Gáspár András ügyvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető)

 

 

 1. Tájékoztató a 2003/2004-es tanév óvodai, általános iskolai, középiskolai indításáról (írásban)

Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az egyik mellékletben az általános iskoláknál a tankönyvről szóló kimutatásnál a Vécsey Általános Iskola és a Zrínyi Általános Iskola létszáma fel van cserélve.

Dr. Horváth György: Az előterjesztés mutatja, hogy megfontolt tervező munkáról volt szó. Ha az osztályadatokat megnézik, egyetlen eltérés van, tehát alapos és pontos munkát végzett az osztály és a bizottság egyhangúan javasolja az elfogadását.

Cserti Tibor: A Dr. Mező Ferenc Gimnázium esetében fél álláshellyel meg kell emelni a kollégiumi nevelőállások helyének számát. Ez nem köszön vissza határozati javaslatban. Saját hatáskörben le tudta rendezni az intézményvezető, vagy pedig kér közgyűlési hozzájárulást?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A fogalmazás azért úgy történt, mert a Közoktatási törvény taxatíve előírja, hogy hétvégén ügyeletet kell biztosítani. Nem lehet készenléttel kiváltani. Az intézkedés megtörtént. Az intézmény esetében felülvizsgálatra kerül sor, mert a költségvetés költésében problémák voltak. Úgy gondoljuk, hogy annak az áttekintése és lezárása után fogjuk a forrásokat, - ha jár ehhez többletforrás - biztosítani.

Cserti Tibor: A választ elfogadom, de akkor ezzel a feladat kiegészítéssel együtt kerüljön a határozati javaslatba elfogadásra.

Litter Nándor: A vitát lezárom. Kiegészítjük ezzel a résszel, amit Cserti úr mondott. Elfogadja a közgyűlés a tájékoztatót az iskolai óvodai évek indításáról kiegészítve azzal, hogy az itt megjelent változásokhoz szükséges-e az önkormányzatnak forrásokat biztosítani, vagy megoldható-e az adott intézménynek a költségvetési keretei között. Ezt a vizsgálatot el kell végezni. Ha szükséges. akkor február 28-ig vissza kell hozni a közgyűlés elé. Ennek megfelelően szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

343/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2003/2004-es tanév óvodai, általános iskolai és középiskolai indításáról szóló tájékoztatót elfogadja.
  2. a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola többlet finanszírozási igényéről 2003. évi gazdálkodásuk áttekintését és a 2004. évi költségvetés előkészítését követően dönt.

Határidő: 2004. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Papp Nándor képviselő önálló indítványa Halvax József síremléke és környékének felújítására vonatkozóan (írásban)
 2.  

  Litter Nándor: Gáspár Andrást utasítottam arra, hogy ezt a munkát, amit Ön felvetett, végezzék el, valamint mérjék fel azokat a síremlékeket, amelyeknek a gondozása indokolt lenne. Próbáljanak meg szponzorokat keresni.

  Papp Nándor: Egyetértek vele.

  Litter Nándor: Nem kell megerősíteni ezt közgyűlés által.

   

   

 3. Móricz Zsigmond Művelődési Ház telephelyként való bejegyzése (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Van-e ezzel kapcsolatban kiegészítés?

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: Fontosnak és jónak tartjuk, ha ez az iskola elkezdi ebben az épületben a tevékenységét. Itt egy jogi probléma volt, amikor a bejegyzés megtörtént. Egy éves szerződéssel adta ki a Zala Megyei Főjegyző az engedélyt az iskola működésére ezen a telephelyen. Mi ezt az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság javaslata alapján megkifogásoltuk. A Főjegyző Asszony visszavonta egyébként az engedélyt és nyilvánvaló, ahhoz, hogy az engedélyt ki tudja adni, ezt a pontot pótolni kell. A közoktatási törvény értelmében legalább három évre kell, hogy szerződéssel rendelkezzenek a helyiség bérlésére vonatkozóan ahhoz, hogy ő a működési engedélyt kiadja.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  344/2003.(XI.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a “FUND” Cigány Alapfokú Művészeti Iskola telephelyként bejegyeztesse a Móricz Zsigmond Művelődési Házat.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997.(XI.4.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 6. Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök.

   

  Simánné Mile Éva: Az elsődleges szempont az önkormányzati lakásgazdálkodás optimalizálása. Minden esetben azt kell elősegíteni egy nyugdíjasházi elhelyezésnek, hogy további családokat tudjon az önkormányzat megfelelő szintű lakásokba elhelyezni.

  Kelemen Z. Pál: Kétféleképpen lehet ebbe az intézménybe bejutni. Egyrészt pénz fizetésével, licit alapján, másrészt önkormányzati bérlakás leadásával. A rendelet úgy szól, hogy a legnagyobb négyezetméter területű öröklakás az, amelyik előnyt élvez. A lakásgazdálkodás szempontjából a nagyobb szobaszám fontos.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  73/2003.(XI.26.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2003.(XI.26.) számú rendelete a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997.(XI.4.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

   

   

   

 7. Papp Nándor képviselő önálló indítványa "Virág Benedek" Szavalóverseny témájában (írásban)
 8.  

  Papp Nándor: Határozati javaslattal záros határidőn belül ki fogom egészíteni az indítványt.

  Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy bizottsági szakaszba helyezzük az indítványt.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  345/2003.(XI.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Papp Nándor képviselőnek a "Virág Benedek" Szavalóversenyre vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, valamint a Pénzügyi Bizottságot.

  Határidő: 2003. december 30.

  Felelős : Sajni József bizottsági elnök

  Papp Péter bizottsági elnök

  Budai István bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

   

   

 9. Javaslat a jelentősebb városi rendezvények megrendezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Gerencsér Tibor: A pályázatok kiküldése után kaptunk egy értesítést a Nagykanizsai Főiskolától, miszerint a pályázatban benyújtott nyilatkozatát visszavonja, de a Város Napja rendezésében továbbra is részt kíván venni. Ennek megfelelően az igazolásokat sem küldte be, amit a bizottsági elnökök tanácsa kért.

Budai István: A bizottsági elnökök tanácsa 2003. november 11-én tárgyalta ezt az anyagot. Az ott hozott határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság elé vittük. A határozati javaslat 1. pontját elfogadásra javasoljuk 5 igen szavazattal. A 2. pontot 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasoljuk. A 3. pontnál javasoljuk, hogy a Jótékonysági gálára való pályázatot egészítsük ki azzal, hogy ne minden éven az allergiás gyermekek javára szóljon ez a felajánlás, hanem más-más célokra. A 2004-es gála az allergiásoké legyen, a 2005-ös a szociálpolitikai rászorultaké legyen és a 2006-os pedig környezetvédelem támogatására fordítsák. Vagy pedig legyen egy olyan összefoglaló, hogy szociálpolitikai, egészségügyi és környezetvédelmi kérdések. Tehát ne legyen egy céltámogatás. A 4. pontot 5 nem szavazattal nem támogatjuk. Az 5., 6., 7. pontot 5 igen szavazattal támogatjuk.

Halász Gyula: Célszerűnek tartanám összevonni a Május 1. ünnepséget a Város Napjával. Minden olyan rendezvény esetében, ami nemzetközi vonatkozású, próbáljuk meg a nagykövetségeket, illetve a kulturális intézeteket bevonni. Itt az anyagban nem szereplő Jazz Fesztiválra is gondolok. Ezzel a helyi forrásokat tudnák csökkenteni. Próbáljuk meg a Nagykanizsáról elszármazott híres művészeket, zenészeket és közéleti embereket bevonni ezekbe a rendezvényekbe.

Zakó László: Igazán nagy tömegeket azok a fesztiválok vonzanak, ahol ételről és italról van szó. Ezért ne vessük el a Bor és Dödölle Fesztivált.

Litter Nándor. Egyetértek Zakó úrral.

Röst János: Egy próbát megér a Bor és Dödölle Fesztivál. A határozati javaslat 6. pontjára szeretnék tenni egy pontosítást. A szponzori támogatások felkutatása nem jegyzői hatáskör. Tehát felkéri a polgármestert, hogy a szponzori támogatások felkutatásával, valamint a jegyzőt a pályázati források igénybevételével a nagyrendezvények finanszírozásának önkormányzati költségeit a lehetőségek szerint csökkentse. Felelős: Litter Nándor polgármester.

Kelemen Z. Pál: Május 1-je egész másról szól. Az ünnepeket a helyükön ünnepeljük. Tehát Halász Gyula képviselő úr javaslatát nem támogatom. Kérem, a Bor és Dödölle Fesztivált támogassák.

Litter Nándor: Javaslom, hogy ne egyesítsük ezt a két időpontot.

Cserti Tibor: Jó lenne, ha az éveket azért alárendelnék valami főbb motívumnak.

Papp Péter Pál: A határozati javaslatnál a Jótékonysági gálával kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez a gála nagyon magas színvonalú. Itt viszont olyan együtteseket szerveznénk be, ami egy helyi, szerényebb. Egyetértek a céllal. A Bor és Dödölle Fesztivállal egyetértek, de ilyen már van máshol is. Inkább helyhez kötődő rendezvény megnevezésében tudnék gondolkodni.

Budai István: A bizottsági elnökök tanácsa úgy döntött, hogy azt kéri a Polgármester úrtól, hogy a szerződést egy olcsóbb megoldású rendezvényre kösse meg. Egyes igazolások hiányoztak. Kértük, hogy a közgyűlésig pótolják. Ez megtörtént-e?

Gerencsér Tibor: A pályázók többsége küldött be anyagot, de annak a kilenc feltételnek, ami a közbeszerzési törvényben bent van, egyetlenegy pályázó sem felelt meg. A legtöbbet a Régi Jó Egyesület nyújtotta be. Javasom, hogy szerződéskötésig pótolják legkésőbb ezeket az igazolásokat.

Polai József: Véleményem szerint a Régi Jó Hagyományőrző Egyesületnek valamiféle elszámolási kötelezettsége még hátra van. Az, hogy a Dödölle Fesztivált máshol is megrendezték, attól még nálunk is működhetne.

Litter Nándor: A Régi Jó Hagyományőrző Egyesületnek nincs elszámolási problémája.

Dr. Horváth György: Kértem, hogy nézhessem meg az elszámolást a Régi Jó Hagyományőrző Egyesülettel. Nem került rá sor. Van egy kettőség. Nívós legyen és olcsó. A kettő nem megy. Abban kell gondolkodni, hogy ennek egy folyamatnak kell lenni. Igenis kell ez a három év. A pályázóknak lehet bizalmat szavazni.

Papp Péter Pál: Én nem a művészeti együttesek színvonalát akarom bírálni. Az nem Jótékonysági gála, amikor mi 146 eFt-os támogatás, 66 eFt HSMK, 78 eFt szponzori támogatással teltházas rendezvény esetén 780 eFt, tehát közel fél millió forint gazdasági eredményt tudunk produkálni. Ez nem Jótékonysági gála az én olvasatomban. Vagy azt mondom, hogy drága belépőjeggyel egy szponzorizálás címén olcsó fellépő díjat kérő nagyművész, akiért elmennek drága belépőjeggyel is, vagy pedig nem a HSMK termébe szorítom be, hanem kiviszem a térre.

Dr. Csákai Iván: Annyit azért tudni kell, hogy a báli szezon miről szól. A báli szezon az alapítványoknak a báljait sorolja. A Jótékonysági gálára többet kell nyújtani.

Budai István: Elkészült a jegyzőkönyv. A vizsgálat nem állapított meg különösebb problémát az elszámolásokkal. A bevételek 176 eFt-al meghaladták a kiadásokat. A vizsgálószemélyek azt javasolják, hogy az önkormányzati támogatást ennyivel csökkentsük.

György Pál: Sokkal inkább összejön 500 ember 10 eFt-ért egy jótékonysági célra, mint 3000 ember egy tál gulyásért valahol kint a téren. Az alapítványi bálok meg fognak kezdődni, de a városban hiányozni fog egy olyan rendezvény, amely rendezvényen a kialakulóban lévő, vagy már meg is lévő városi elit meg tudja mutatni magát. Ezt a kört kell megcélozni, amikor Jótékonysági gáláról beszélünk. Ennek a körnek kell egy megjelenési lehetőséget, egy jótékonykodási lehetőséget, mellesleg egy színvonalas műsort is biztosítani.

 

Litter Nándor: A vitát lezárom. Megkérdezem a pályázók képviselőit, hogy kívánnak-e szólni a szavazás előtt? Nem. Szavazzunk a határozati javaslatokról. Én úgy értelmezem Halász Gyula képviselő javaslatát, hogy legyünk figyelemmel a városnapi rendezvények vonatkozásában, mivel közel van május 1-je. Nem vonnánk össze, de mikor az EU csatlakozás időpontjával kapcsolatos ünnepségeket, programot szervezzük, akkor legyünk tekintettel a Város Napi ünnepségekre, ezzel a megjegyzéssel, hogy ezt biztosítani fogjuk. Kérem, a szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, a szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 3. pontjáról figyelemmel az elhangzottakra. Egyrészt évente határozzuk meg a célt. Lesz december 13-án egy Jótékonysági gála. Várjuk meg ennek a tapasztalatit és módosítsuk a december 31-ét, január 31-re. Akik ebben a napirendi pontban hozzászóltak, elfogadják-e? Úgy látom, hogy igen. Kérem, hogy ezekkel a módosításokkal szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor. 4. határozati javaslatnál kialakult a nagyjából a vélemény, hogy ilyen programokra szükség van. A jelszó, szlogen körül alakul ki vita. Javasolnám, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a városi művelődési szakembereknek a bevonásával gondolják ezt még egyszer végig, hogy a bor mellett kell-e még valami mást megjelölni és mi legyen az. Ide már nem hozzuk vissza, hanem az Ő véleményüket figyelembe véve fogjuk meghatározni ezt a célt, és a támogatás csökkentése, ami egyébként bent volt az eredeti anyagban is és javasolta a Pénzügyi Bizottság is. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk 5. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk 6. határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy a szponzori támogatások felkutatása nem jegyzői hatáskör. Tehát felkéri a polgármestert, hogy a szponzori támogatások felkutatásával, valamint a jegyzőt a pályázati források igénybevételével a nagyrendezvények finanszírozásának önkormányzati költségeit a lehetőségek szerint csökkentse. Felelős: Litter Nándor polgármester.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 7. pontjáról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A határozati javaslatot kiegészítenénk egy 8. ponttal. A szerződéskötéseknek az a feltétele, hogy azokat a hiányzó dokumentumokat, amiket kértünk a pályázat kiírásakor, csatolni kell. Addig nem kerülhet sor a szerződéskötésre. Szavazzunk erről.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

346/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a kétnapos, hivatalosan szombaton este záródó Város Napja rendezvényt évente mindösszesen 4 millió forinttal támogatja.
  2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Város Napja megrendezésére a Régi Jó Hagyományteremtő és Őrző Egyesület és a Héliosz-N Kulturális Szolgáltató Bt. tagokból álló pályázó konzorciummal a 2004, 2005. és 2006. évekre a szerződést kösse meg. A nyertes konzorcium, tekintettel a 2004. évben esedékes EU-csatlakozással kapcsolatos ünnepségekre, egyeztessen a Polgármesteri Hivatallal. A szerződést aláírás előtt a Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tárgyalja meg!

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

  3. a Kanizsa Napok Kiállítás és a Vásárra benyújtott pályázatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kanizsai Napok Kiállítás és Vásár megrendezésére a Zalaegerszegi Vásár Kft-vel a 2004, 2005. és 2006. évekre a szerződést kösse meg. A szerződést aláírás előtt a Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tárgyalja meg!
  4. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

  5. felkéri a Jótékonysági gálára pályázó HSMK-t, hogy pályázatát dolgozza át, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályával egyeztetve évente határozzon meg más konkrét jótékonysági célt, tegyen javaslatot a rendezvény színvonalának emelésére!
  6. Határidő: 2004. január 31.

   Felelős : Papp Ferenc, a HSMK igazgatója

  7. felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a városi művelődési szakemberek bevonásával keressen megfelelő címet a “Bor és Dödölle Fesztivál” munkacímmel tervezett rendezvénynek, valamint tegyenek javaslatot a rendező HSMK számára a kevesebb önkormányzati költséggel való megrendezésére.
  8. A Közgyűlés indokoltnak tartja, hogy az önkormányzati kezdeményezésű, nem pályáztatott városi rendezvények szervezésére elsősorban az önkormányzati intézményeket kell felkérni.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

  9. megköszöni a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesületnek az Idősek Hete rendezvény megszervezésére irányuló pályázat készítésében végzett munkáját, de a pályázatot nem fogadja el, a pályázati felhívás e rendezvényre vonatkozó részét eredménytelennek tekinti. Felkéri az Egyesített Szociális Intézményt az Idősek Hete rendezvény megszervezésére azzal, hogy az általa korábbi években szerevezett rendezvénysorozatot terjessze ki az intézményen kívülre és vonja be a külső városrészeket is!
  10. Határidő: 2004. október 31.

   Felelős : Koller Judit, az ESZI igazgatója

  11. felkéri a polgármestert, hogy szponzori támogatások felkutatásával, valamint a jegyzőt, hogy pályázati források igénybevételével a nagyrendezvények finanszírozásának önkormányzati költségeit a lehetőségekhez szerint csökkentse.
  12. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  13. felkéri a jegyzőt, hogy a felsorolt nagyrendezvényekhez jelöljön ki a Polgármesteri Hivatalból egy-egy személyt, aki a szervezők és az önkormányzat között a koordinációt végzi.
  14. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

  15. felkéri a pályázókat, hogy szerződéskötés előtt csatolják pályázatukhoz a közbeszerzési törvényben használatos igazolásokat. A nyertes pályázókkal csak ezen feltétel teljesítése esetén köthető szerződés.

Felelős: Litter Nándor polgármester

Határidő: 2004. január 31.

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 

Litter Nándor. Halász Gyula javasolta, hogy kanizsai személyeket próbáljunk meg felkutatni és ezekre a rendezvényekre meghívni. Ezt nem akarom határozatba foglalni, de ezt megtesszük. Kérem gondolkodjunk a költségvetés időszakáig, hogy melyeik lehet az a kiemelt cél, amely a 2004. évet ennek tudná szentelni.

 

Zárt ülés

 

 1. Nagykanizsa 218 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Szavazzunk a rendeleti javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

74/2003.(XI.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 74/2003.(XI.26.) számú rendelete a Nagykanizsa, Északi Városrész egyszerűsített részletes rendezési tervéről szóló 41/1997.(XI.4.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Szavazzunk a rendeleti javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

75/2003.(XI.26.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 75/2003.(XI.26.) számú rendelete a Nagykanizsa Általános Rendezési Terv szabályozási előírásairól szóló, többször módosított 12/1995.(IV.25.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.15 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2003. december 11.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. december 11-én (csütörtök) 11.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Gerencsér Tibor kabinetvezető, Deák tamás osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Kulbencz Ferenc osztályvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Beznicza Miklós irodavezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Hári László irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Némethné Rózner Ildikó Városi Kincstár vezető, Gáspár András ügyvezető, Schmidt László ügyvezető

 

 

Litter Nándor: Mindenkit tisztelettel köszöntök. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

A közgyűlés megkezdése előtt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: Litter Nándor polgármester) és a ZÁÉV Rt. (képviseletében: Baksa Attila elnök-vezérigazgató) között - a Városi Kórház fejlesztésére, korszerűsítésére és a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítására - ünnepélyes szerződés aláírására került sor.

 

Litter Nándor: Elsőként ki nem hirdetett határozatok kihirdetésére kerül sor.

 

Javaslat a Kanizsa TV Kft. ügyvezetőjének munkaszerződésére

 

347/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa TV Kft. ügyvezetőjének munkaszerződést az elfogadott módosításokat figyelembevéve jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Az ügyvezető bérét 240.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: a megállapodás megkötésére 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Erdős Péter településgazdálkodási referens)

Nagykanizsa, Király u. 43-45. sz. ingatlan értékesítésére

 

348/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a Nagykanizsa, Király u. 43-45. számú ingatlanokat közvetlenül a Kötő Ingatlan Beruházó és Forgalmazó Kft. (Nagykanizsa, Király u.15.) részére. A vételárat a földterület vonatkozásában 41.100.000 Ft-ban, a felépítmények vonatkozásában 1.600.000 Ft + Áfa összegben, azaz bruttó 43.100.000 Ft-ban határozza meg.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a vevő 5.000.000 Ft foglalót 2003. november 20-án zártkörű versenytárgyaláson megfizetett. Felek a végleges adásvételi szerződést 2003. december 15-ig kötik meg, az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül vevő a vételár fennmaradó részét, 38.100.000 Ft-ot az eladó számlájára átutal. A területre vonatkozó részletes rendezési tervi előírásokat az adásvételi szerződésbe kell belefoglalni, annak mellékletét kell, hogy képezze. A vételár teljes kiegyenlítéséig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanokon a tulajdonjogát fenntartja. A szerződésben 2 éves - az adásvételi szerződés aláírásának napján érvényben lévő részletes rendezési terv szerinti – beépítési kötelezettséget ír elő az önkormányzat. Ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint visszavásárlási jogot köt ki.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József város főépítész, osztályvezető)

 

Nagykanizsa 218 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

349/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a nagykanizsai belterület, 218 hrsz-ú, 1036 m2 nagyságú, beépítetlen terület közvetlen értékesítéséhez a Berkecz Bt. (1185 Budapest, Pataki u. 25.) részére üzemanyagtöltő állomás létesítése céljából.

A vételár nettó 10.000.000 Ft, amelyet köteles a vevő ügyvédi letétbe helyezni, az összeg átutalására az üzemanyagtöltő állomás építési engedélye jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül kerül sor.

Amennyiben az adásvételi szerződés aláírása 2004. év áthúzódik és a vételárat ÁFA terheli, úgy az általános forgalmi adót a vevő köteles megfizetni.

A vételár teljes kiegyenlítéséig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanra tulajdonjogát fenntartja.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanra 2 éves beépítési kötelezettséget ír elő, ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint visszavásárlási jogot köt ki.

Vevő az építési engedélyt legkésőbb az adásvételi szerződést követő 90 napon belül köteles benyújtani. Amennyiben az építési engedélyt az eljáró hatóság nem adja ki, úgy az adásvételi szerződés hatályát veszti.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2004. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József város főépítész, osztályvezető)

Csarnok Üzletház hasznosítása

350/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a Csarnok Üzletházban található emeleti üzlethelyiségeit 137.000 Ft/m2 + Áfa eladási áron.

Amennyiben nem sikerül az üzlethelyiségeket értékesíteni, úgy fel kell kutatni azokat az önkormányzati intézményeket, melyek a Csarnok Üzletházba áttelepíthetők.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az emeleti tulajdonosokkal és bérlőkkel az üzletek egy tömbben történő elhelyezése érdekében.

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Szociális intézményi elhelyezéssel kapcsolatos panaszok elbírálása

 

351/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szőke Szilvia, Újudvar, Kanizsai u. 2. és Smolcz Lászlóné, Liszó, Kanizsai u. 61. szám alatti lakosok szociális intézményi ügyben benyújtott - az érdekképviseleti fórum döntését kifogásoló – kérelmeit megvizsgálta, az ügyben feltártak alapján az intézményvezető felelősségre vonását nem tartja indokoltnak, ezért a panaszokat elutasítja.

 

Palini városrészben ingatlan értékesítése

 

359/2003.(XI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 284/2003.(IX.30.) számú határozatot visszavonja.
  2. felkéri a polgármestert, hogy a 22.227 m2 összterületű, Palin városrészben található, 4744-4751 és 4753-4760 hrsz-ú ingatlanok vételi lehetőségét ajánlja fel a SZABAU Kft. (Zalakaros, Csermely u. 1.) részére az általa korábban megajánlott kb. 46.000.000 Ft vételáron azzal, hogy a teljes vételárat 2003. december 31-ig ki kell egyenlíteni. A közgyűlés ezen vételi ajánlata 2003. november 30-ig áll fenn.
  3. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

  4. amennyiben a SZABAU Kft. a felajánlott vételi lehetőséggel nem él, úgy az ingatlanokat nyílt versenytárgyaláson, a kb. 46.000.000 Ft-ot m2-re visszaosztva, 100 Ft-ra kerekített kikiáltási áron kell értékesíteni.

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

Litter Nándor: Kérdezem, hogy napirend előtti felszólalások vannak-e?

Cseresnyés Péter: Napirend előtt szeretnék szólni eljött a nyílt beszéd ideje címmel, és egy kérdést szeretnék feltenni a kérdéseknél, hogy milyen hátránya szármázik a városnak az állami támogatás ÁFA tartalmából?

Dr. Kolonics Bálint: Kérdést szeretnék feltenni folyamatban lévő peres ügyek címmel.

Papp Nándor: Bizottságunk határozatát szeretném napirend előtt beolvasni.

Polai József: Interpellációs kérdésem lenne: van-e még tennivaló az Ipari Parkkal kapcsolatban?

Bicsák Miklós: Kérdéseknél a Palin és Korpavár városrész buszmegállójának az állapotával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Interpelláltam ezelőtt három hónapja és nem kaptam rá választ.

Vargovics József Árpádné: A hétvégi bállal kapcsolatban szeretnék napirend előtt szólni.

Gelencsér Gábor: Kérdést szeretnék feltenni a keleti városrész bevásárlóközpontjainak gyalogos megközelítésével kapcsolatban.

Litter Nándor: Napirendek jóváhagyására kerül sor. Az ülés előtt nagyon sok anyag került kiosztásra. Szünetet fogok biztosítani arra, hogy ezt át tudják nézni.

A meghívóban nem szereplő napirendi pont napirendre vételének javaslata:

Javaslat a Zsidók Zala megye társadalmában 1920-1945 című dokumentumkötet támogatására (írásban)

Az Egészségügyi Alapellátás keretében működő felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti díj hozzájárulás, baleset és betegbiztosítás kötése az ügyeletben résztvevők számára (írásban)

VIA Kanizsa Kht. által megrendelt elkerülő út finanszírozási ügye (írásban)

Kanizsa Újság Kft. többlettámogatási ügye (írásban)

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

Polgármesteri tájékoztató (írásban)

A helyi adórendeletek módosításai (írásban)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2004. évi víz- és csatornadíjainak megállapítása. (írásban)

Nagykanizsa-városközpont fejlesztési akcióterve és a forgalomcsillapítási feladatok (írásban)

Alternatív energia concerto pályázat támogatása (írásban)

A meghívóban zárt ülésre tervezett 26. napirendi pontot visszavonom. Ezt január hónapban fogjuk tudni megtárgyalni.

Kérem, hogy a kiegészítésekkel együtt szavazzunk a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Nagykanizsa-városközpont fejlesztési akcióterve és a forgalomcsillapítási feladatok (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. A helyi adórendeletek módosításai (írásban)
 7. Előadó: Litter Nándor polgármester

 8. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáira és térítési díjára (írásban)
 9. Előadó: Litter Nándor polgármester

 10. Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, a 2004. évi díjak megállapítása, valamint a hulladéklerakás díjának meghatározása.(írásban)
 11. Előadó: Litter Nándor polgármester

 12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2004. évi víz- és csatornadíjainak megállapítása. (írásban)
 13. Előadó: Litter Nándor polgármester

 14. A Tűzoltóság technikai eszközeinek korszerűsítésére irányuló pályázat benyújtása (írásban)
 15. Előadó: Litter Nándor polgármester

 16. Partneri részvétel a Concerto programban (írásban)
 17. Előadó: Röst János alpolgármester

 18. Az Egészségügyi Alapellátás keretében működő felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti díj hozzájárulás, baleset és betegbiztosítás kötése az ügyeletben résztvevők számára (írásban)
 19. Előadó: Litter Nándor polgármester

 20. Javaslat a Nagykanizsa MJV 38/2002.(VII.3.) számú rendelet módosítására a központi közműnyilvántartásról (írásban)
 21. Előadó: Litter Nándor polgármester

 22. Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. alapító okiratának módosítására (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Javaslat a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására (írásban)
 25. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 26. Javaslat a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2004. évi célok meghatározására (írásban)
 27. Előadó: Litter Nándor polgármester

 28. Javaslat a Kanizsa NET 2000 Informatikai Kht. ügyvezetői pályázat kiírására (írásban)
 29. Előadó: Litter Nándor polgármester

 30. Javaslat Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat törvényes működésének helyreállítása (írásban)
 31. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 32. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. évi munkaterve (írásban)
 33. Előadó: Litter Nándor polgármester

 34. Nyilatkozat a Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési Programjáról (írásban)
 35. Előadó: Litter Nándor polgármester

 36. A lakásépítések területi kínálata és a terület előkészítések biztosításának feltételrendszere (írásban)
 37. Előadó: Litter Nándor polgármester

 38. Javaslat a közoktatási intézményekben kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére (írásban)
 39. Előadó: Litter Nándor polgármester

 40. Javaslat a Kulturális Alap felosztására vonatkozó alapelvek és elbírálási szempontok elfogadására (írásban)
 41. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 42. Javaslat a 2004. évi Városi Rendezvénynaptár elfogadására (írásban)
 43. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 44. Javaslat a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház további működésére (írásban)
 45. Előadó: Litter Nándor polgármester

 46. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a “Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím létrehozására vonatkozóan (írásban)
 47. Előadó: Litter Nándor polgármester

 48. Polai József képviselő önálló indítványa a Nagykanizsa, Bajcsai u. Varasdi u. – Kisrác u. – Felsőtemető u. – Pápai u. által határolt tömb területére vonatkozó új típusú rendezési terv elkészítésére vonatkozóan (írásban)
 49. Előadó: Litter Nándor polgármester

 50. Sajni József képviselő önálló indítványa Miklósfa városrészben a közterületek rendbetételére vonatkozóan (írásban)
 51. Javaslat a Zsidók Zala megye társadalmában 1920-1945 című dokumentumkötet támogatására (írásban)
 52. Előadó: Litter Nándor polgármester

 53. Javaslat a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. részére pályázati előfinanszírozás biztosítására (írásban)
 54. Előadó: Litter Nándor polgármester

 55. Javaslat a Kanizsa Újság Kft. veszteségfinanszírozására (írásban)
 56. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 57. Fellebbezések (írásban)

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Cseresnyés Péter: Múlt héten az SZDSZ-es sajtótájékoztatón Alpolgármester úr nyilatkozott, hogy “Nagykanizsán csökkent a munkanélküliség, hiszen több ezer munkahelyet sikerült teremteni.” Pár nappal később egy hír jelent meg a Munkaügyi Központ adatai alapján: “Nagykanizsa térségében kisebb a regisztrált munkanélküliek száma, mint egy évvel ezelőtt volt, idén novemberben százzal kevesebb munkanélkülit tartanak nyilván, mint tavaly, akkor egyébként közel 3.100 regisztrált munkanélküli szerepelt a kanizsai központ nyilvántartásában.”

Azt kérdezem, hogy hol van ez a több ezer munkahely? Ki hallott róla? Polgármester úrnak erre érdemes lenne reagálnia, hogy egyet ért-e ezzel az állítással, hogy Nagykanizsán több ezer munkahely létesült?

Röst János: Nem tudom, hogy Cseresnyés Péter jelen volt-e a sajtótájékoztatón? Amit idéz, az úgy nem igaz. A következőket mondtam a sajtótájékoztatón: A munkanélküliség emelkedése megállt. A korábbi 7,7 %-ról 7,3 %-ra csökkent, amely azt jelenti, hogy jelentős számú új munkahely jött létre. Létszámot, számot nem említettem. Nem tudom, hogy melyik sajtótermék nyilatkozta ezt. Ilyen a Zalai Hírlapban sem hangzott el.

 

Kelemen Z. Pál: Nem vagyunk politikai pártok szócsövei. Nagykanizsai képviselők vagyunk, és nagykanizsai érdeket védünk. Ha majd lesz önálló véleménye és mondanivalója Cseresnyés Péternek Nagykanizsán a várossal kapcsolatban, azt nagyon szívesen meghallgatom.

Litter Nándor: Én nem olvastam ezt az ezer fős nyilatkozatot. Azzal az értékeléssel értek egyet, hogy igaz, nem jelentősen, de egy kicsit gyarapodott a munkahelyek száma, kicsit csökkent a munkanélküliség.

Papp Nándor: Bizottságunk az Élettér Egyesület elhelyezésével kapcsolatban a 165/2003. számú határozatával a következő döntést hozta: a bizottság javasolja azt, hogy az Élettér Egyesület elhelyezhetőségének a vizsgálata 2004. március 30-ig megtörténhessen. A tulajdonosokkal a kapcsolatot fel kell venni. Az ingatlanok tulajdonjogát az önkormányzatnak meg kell szereznie, amennyiben ár és egyéb problémák nem lépnek közbe. Az adásvétellel kapcsolatos szerződést elő kell készíteni, az ahhoz szükséges forrásokat a 2004. évi költségvetés tervezetében kérjük szerepeltetni.

Vargovics József Árpádné: Polgármester úr kezdeményezésére hétvégén szerveződik a bál. Kérem képviselőtársaimat, hogy részvételükkel mutassak példát a város lakóinak. Kérem a város lakosságát is, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez. A báli bevételt a város szegény gyermekeinek ruhavásárlására fordítjuk.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter Pál: Polgármesteri tájékozató kiegészítéséhez, az állandó kiállítások megrendezéséhez szeretnék hozzászólni. Támogatom azt, hogy ehhez még 4 millió forintot a jövő évi költségvetésben elhatároljuk. Van egy megyei intézmény Nagykanizsán, a múzeum, a Megyei Múzeumok Igazgatósága kezelésében. Ehhez ő, ha valamit tesz, akkor Nagykanizsa járuljon hozzá? Ezzel nem értek egyet.

Litter Nándor: Több mint 600 millió forint kerül felosztásra a minisztérium szintjén. Információim szerint jó eséllyel indulnánk arra, hogy Nagykanizsán egy állandó kiállítás kerüljön létrehozásra. Mivel 20 %-os önrész kell hozzá, és ennek felét biztosítaná a megyei közgyűlés, a másik felét kellene biztosítani Nagykanizsa városának, hogy ez az állandó kiállítás létrejöjjön.

Sajni József: A polgármesteri tájékoztatót szeretném kiegészíteni azzal, hogy a közgyűlés elfogadta a Közművelődési és Közgyűjteményi Intézmények hét éves továbbképzési tervét. Ebben, ha változás történik, szintén a közgyűlés a kompetens abban, hogy ezt jóváhagyja. Mivel egy esetben változik a továbbképzésnek a témája egy adott munkatárs esetében, ezért kérem, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint ehhez a közgyűlés járuljon hozzá.

Tóth László: Az INSZA-BAU Kft-vel kötendő szerződés 8. pontját az alábbiak szerint kérjük elfogadni: Amennyiben az eladó a törlési engedélyt 2004. január 31. napjáig a Földhivatalhoz nem nyújtja be úgy a felek az 5. pontban írt késedelmi kötbért kötik ki.

Cseresnyés Péter: A polgármesteri tájékoztató határozati javaslatának 3. pontjánál egy peres ügyben, vagy valamiféle nézeteltéréssel kapcsolatban kell dönteni?

A napirend előtti hozzászólásomat még szeretném kiegészíteni: Az hogy elhangzott-e, amit mondott alpolgármester úr, vagy sem, a 8800. hu. oldalon meg lehet nézni. Még mindig fenn van a szöveg.

Litter Nándor: Ezt a részét zárjuk le a vitának.

Röst János: Cseresnyés Péter, ha úgy gondolja, szünetben elmondom, hogy mi hangzott el a sajtótájékoztatón.

Papp Nándor: A Thúry György Múzeum témájához szeretnék hozzászólni. Rendkívüli módon szomorú vagyok öt év után is, mert én ott megértem a kollégáim között, hogy milyen odaadással és szakértelemmel hozták létre az “Ember és Erdő Zalában” című kiállítást, ami egyszerűen brutális módon szét lett verve öt évvel ezelőtt. Ott az lett ígérve, hogy fél éven belül teljesen új önálló kiállítás lesz. Ez a probléma nem jött volna léte, ha azt a kiállítást még hagyták volna ténylegesen odáig, amíg komoly pénzek nem kerülnek.

Az INSZA-BAU Kft-vel kapcsolatban a korábbi vevő visszalépett?

Litter Nándor: Igen.

Dr. Horváth György: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Thúry György Múzeumot eddig is támogatta nem kis pénzösszegekkel. Ezt most is javaslom. Papp Péter képviselő társamnak mondom, hogy Nagykanizsa az egyetlen település Zala megyében, amely a Deák ünnepségekre egyetlen fillért sem kapott, ha jól tudom 8,2 millió Ft-ért. A megyei megnyitó ünnepségen Gyimesi polgármester úr egyetlen település nevét nem említette meg, ahol Deák működött. Ez Nagykanizsa volt. Meglepődtem a 4 millió forinton. Kételkedem abban, hogy mi ezt meg fogjuk kapni.

Litter Nándor: Ezt az összeget csak akkor kell kifizetni, amennyiben a kiállításra az államtól a 40 milliót, illetve a 20 %-kal csökkentett összeget 32 mFt-ot megkapjuk.

További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. A K& H Kft-ét bíztuk meg a közgyűlés döntésének megfelelően arra, hogy az Erzsébet tér északi tömb úgynevezett Orfeusz pályázaton támogassák a tevékenységünket. Sajnos két nappal a beadási határidő előtt bejelentették, hogy nem tudják befejezni a munkát. A hivatal munkatársai és a Gazdaságfejlesztő Kht. munkatársa közreműködésével összeállították a pályázati anyagot. Tóth László felvetésével egyetértek a szerződés kiegészítésével kapcsolatban.

Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 4. pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Nyugat-Pannon Eurorégióval kapcsolatos határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az INSZA-BAU Kft-vel kapcsolatos ingatlanértékesítésről azzal a kiegészítéssel, amit Tóth úr mondott.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 3779/20 hrsz-ú, valamint a 3779/21 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjával kapcsolatos döntésünkről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a V. kiegészítő határozati javaslat 1. pontjáról, ami a nővérszálló elhelyezésével kapcsolatos.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a V. kiegészítő határozati javaslat 2. pontjáról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a V. kiegészítő határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Kanizsa Uszoda Kft. póttámogatásáról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az Alsószabadhegyi utcával kapcsolatos határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal egyhangúlag a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Thúry György Múzeummal kapcsolatos határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Halis István Városi Könyvtár 7 éves továbbképzési tervének módosításáról.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Egy személy esetében változik. Nem indult az a tanfolyam, amire jelentkezett és ezért történt a változás.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

360/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 258/16/2003.(IX.30.), a 275/2003.(IX.30.), a 303/5/b,,12,13/a,b,c/1,2,d/1,2,14/a,b/2003.(X.28.),a 304/2003.(X.28.), a 306/1-4/2003.(X.28.), a 308/2003.(X.28.), a 309/2003.(X.28.), a számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. 261/1,2/2003.(IX.30.) számú - vagyonrendeletben foglalt kedvezmény vizsgálatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2003. december 31-ig meghosszabbítja.
  3. a K& H Euroconsulting Kft részbeni követelését ismeri el az Önkormányzat, mivel a Vállalkozó a kötelezettségének nem tett eleget. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Vállalkozót értesítse. Amennyiben a tájékoztatást követően jogvita keletkezik, úgy tájékoztassa a Közgyűlést, és a lehetséges lépésekre tegyen (kihatásukkal együtt) javaslatot.
  4. Határidő: 2004. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  5. a mellékelt adásvételi szerződés-tervezetet jóváhagyja.egyetért azzal, hogy a Nyugat-Pannon Eurégió 2004. februárban Brüsszelben tervezett bemutatkozásán önkormányzatunktól Litter Nándor polgármester mellett további négy fő, a frakcióvezetők vagy a frakciók delegáltjai és Cserti Tibor önkormányzati képviselő vegyenek részt.
  6. Határidő: 2004. február 29.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Polgármesteri Kabinet Vezetője)

  7. hozzájárul a Nagykanizsa-Palin, Herkules utcában található 16 db telek értékesítéséhez az INSZA-BAU Kft (Zalakaros, Csermely u. 1.) részére, a mellékelt adásvételi szerződés-tervezetet azzal a kiegészítéssel hagyja jóvá, hogy a szerződés 8. pontja a következőkkel egészül ki: “Amennyiben az eladó a törlési engedélyt 2004. január 31. napjáig a Földhivatalhoz nem nyújtja be, úgy a felek az 5. pontban írt késedelmi kötbért kötik ki”.
  8. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, valamint megbízza, hogy a rendezési terv módosítását haladéktalanul kezdeményezze.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  9. hozzájárul a nagykanizsai 3779/20 hrsz-ú, valamint a 3779/21 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez a 7.251.300 Ft összegben a Temesi-Gránit Kft. (Nagykanizsa, Szentendrei u. 65.) részére.
  10. Felhatalmazza a polgármestert a Temesi-Gránit Kft-vel kötendő szerződés aláírására.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  11. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló Szociális és Egészségügyi Bizottság tájékoztatóját elfogadja.

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 2003. április 26-án kötött együttműködési megállapodást jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja, és egyben felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzattal 2003. szeptember 27-én kötött együttműködési megállapodást jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja, és egyben felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. Személyzeti és Törvényességi Iroda vezetője)

  1. egyetért azzal, hogy

  1. A Fogyatékkal Élők Szociális Otthona Városi Kórház Nővérszállóján történő elhelyezéséből eredő dologi költség növekedését az intézmény 2003. évi költségvetésében biztosítani kell.
  2. Határidő: 2003. december 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

  3. A használati jogviszonyból eredő önkormányzati kötelezettségek (szakdolgozók térítési díj támogatása, albérleti díj térítés) fedezetét a 2003. évi költségvetésben a hivatali dologi költségek átcsoportosításával kell fedezni.
  4. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

  5. Az a. és b. pontban foglalt kötelezettségeket figyelembe kell venni a 2004-2005. évek költségvetési tervezésekor.

Határidő: 2004. január 31. és 2005. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kontroling Osztály vezetője)

  1. a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. részére 500.000.-Ft működési célú póttámogatást nyújt, melynek fedezete a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. bérleti díj befizetése.
  2. Határidő: 2003. december 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

  3. egyetért az Alsószabadhegyi utca Pásztor utcától délre eső kb. 150 m-es szakaszának mészkőterítéses felújításával, melynek összköltsége 952.500 Ft. Ehhez az ingatlantulajdonosok 200.000 Ft-tal járulnak hozzá. A fennmaradó 752.500 Ft-ot az elmaradt Szabadhegyi csomópont építés előkészítésének előirányzata maradványából kell finanszírozni.
  4. Határidő: 2003. december 20.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  5. a Thúry György Múzeum “Az emberek, utak, kapcsolatok (Dél-Zala évezredei)” című állandó kiállítás megrendezéséhez szükséges pályázati önrész 50 %-át 4 millió Ft összegben, 2004 második felében biztosítja.
  6. Határidő: 2004. január 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. a Halis István Városi Könyvtár 2000. január 1. – 2006. december 31. közötti időszakról szóló 7 éves továbbképzési tervének módosítását – mely szerint Schmidt Judit esetében ECDL Európai számítógép-használóira változik a képzés típusa - jóváhagyja.
  8. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  9. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések

Cseresnyés Péter: Polgármester úr tudott-e arról az év vége felé, hogy a támogatások ÁFA-ját 2004-ben nem igényelhetik majd vissza az önkormányzatok? Amennyiben igen, felvetette-e a Miniszterelnök úrnak, hogy az önkormányzatoknak, jelen esetben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának ez nehézségeket fog okozni, vagy más fórumon történt-e valamiféle jelzés Nagykanizsa város vezetése, önkormányzata részéről? Tervezi-e, hogy végeznek valamiféle számításokat arra vonatkozóan, hogy mekkora veszteséget jelenthet ez a legújabb megszorítás városunk számára? Tudunk-e arról, vagy tudnak-e arról, hogy milyen beruházások, fejlesztések kerülnek veszélybe akkor, ha ez így életbe fog lépni.

Litter Nándor: Információim szerint ezek a döntések még nem zárultak le teljesen. A Parlament újra fogja vizsgálni ezt a kérdést. Göndör Istvánnal beszéltem, hogyha szükséges, akkor ennek a támogatását tegye meg. Jelen pillanatban is korlátozott volt az a lehetőség, hogy az önkormányzat visszaigényelhesse az ÁFA-t. Egyrészt a beruházásaink vonatkozásában csak akkor, ha üzleti célú hasznosítása volt. Ez az elmúlt egy évben egyszer sem fordult elő. A beruházásainkat így ez nem érinti. Nem érinti a pénzátadásainkat sem. Tehát a különböző intézményeinknek a pénzátadását (televízió, újság), hiszen most is úgy adtuk át, hogy az ÁFA-t tartalmazta. Erről több ízben vitatkoztunk, de a könyvvizsgáló és más szervezetek javaslata alapján ÁFA-val együtt rendeztük ezeket a kérdéseket. Jelen pillanatban nem tudom, hogy ez most bennünket sújt-e egyáltalán. A végleges döntés után ezzel kapcsolatban számításainkat el fogjuk végezni.

Dr. Kolonics Bálint: Nem kaptam a kérdésemre teljes körű és kimerítő választ, ezért feltenném ismételten a kérdést, hogy a Polgármester úrnak van-e tudomása arról, hogy más személyek is indítottak pert, konkrétan pedig a szabálytalan telekmegosztás miatt, közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt az önkormányzattal szemben a Király u. 31. szám alatt lakó emberek közül? A gázáremeléssel kapcsolatos ismételten feltett kérdésünkre még mindig nem kaptunk választ.

Litter Nándor: Szóban ezt a választ legutóbb elmondtam. Holnap ki fogjuk adni írásban is. Személyes információm van Fenyves úrtól, hogy ő is pert indított. Én tárgyaltam vele az elmúlt hetekben a Király u. 31. ügyében, akkor tájékoztatott, hogy ő is perre ment az önkormányzattal. Elég furcsának tartom egyrészt a lakosok részéről is, akinek a problémáját megoldjuk, van, aki perre megy az önkormányzattal szemben. Megoldjuk a vállalkozó problémáját is, hiszen ő azzal a területtel jelen pillanatban nem tud mit kezdeni, és ő is perre megy az önkormányzattal. Épp azért volt az a döntés, amit múltkor az önkormányzat testülete is megerősített. Hivatalosan jegyző úr fog erről a perről tájékozódni és írásban elküldjük a választ.

Bicsák Miklós: Van-e mód 2004. I. negyedévében a szokásos törvényes közmeghallgatást Palin városrészben megtartani? Mikorra várható az, hogy az Alkotmány utcában, a gyógyszertár előtt és Korpvavár, Kámáncs megállónál buszmegállót létesítsenek?

Litter Nándor: Bízom benne, hogy 2004. évben tudunk megoldásokat találni, hogy legalább részben megvalósuljanak ezek a beruházások.

Gelencsér Gábor: A Keleti városrészben több bevásárlóközpont épült az utóbbi években. Sajnos a gyalogos megközelítésük a mai napig csak részben megoldott. Csapadékos időben az emberek kénytelenek vagy sárban, vagy az úttesten közlekedni. Mindkét variáció rendkívül balesetveszélyes. Milyen lépéseket tett és fog tenni a jövőben az önkormányzat, hogy ezt a tarthatatlan helyzetet megoldja?

Litter Nándor: A TESCO és környéke gondolom elsősorban. Ott egyébként megoldott szerintem a közlekedés. A TESCO vezetőjétől ígéretet kaptam arra, hogy megoldásokat keresnek arra, hogy ott a járdákat kialakítják.

Polai József: Van-e még az Ipari Park területén olyan bérlő, akinek nincs rendezve bérleti jogviszonya végérvényesen, illetve olyan, akinek felülvizsgálatra vár a bérleti szerződése?

Schmidt László: (Mikrofon hibája miatt a válasz nem hallható.)

Szányiné Kovács Mária: A Fő u. 2. szám alatt a Kanizsa Áruház egy részében, ahol most a bank átépítése folyamatban van, szeretném interpellációmat elmondani. A Kanizsa Áruház fölötti lakóközösség 42 lakás L alakban körbeöleli az úgynevezett Kanizsa Áruháznak az épületét és a tetőtere az egy szintet jelent. Az átalakítás folyamán az a probléma merült fel, hogy a kéményeket itt a tetőn kivezetik. A kivezetés problémát okoz, mert a lakók, miután a Fő út felől nem tudnak szellőztetni, így a belső udvar felől helyezték el a hálószobájukat. Most úgy tűnik, hogy ott sem tudnak szellőztetni, mert az égéstermék szag a lakásukba beáramlik. Azon túl ott tervezik elhelyezni a klímaberendezésnek a szerkezetét is a tetőn. Ez a zümmögés meg a zaj, amit ki fog bocsátani, szintén a lakók nyugalmát veszélyezteti. Zalaegerszeg az eljáró hatóság. Itt Nagykanizsán nem tudtam elérni intézkedést. Ott budapesti telefonszámot adtak. Egy hölggyel kellett volna kapcsolatba lépnem, Selyei Zsuzsannával, de őt sem tudtam telefon elérni. Ott tart az ügy, hogy az építkezés folyik. 42 család a közös képviselő irányításával egy kérelmet írt alá, hogy fejezzék be és visszavonják a hozzájárulásukat, mivel a Szombathelyi Környezetvédelmi Hatóság sem reagált az ő problémájukra.

Litter Nándor: Dervalits úr fel fogja venni a zalaegerszegi hatósággal a kapcsolatot és igyekszik ezt a problémát velük egyezetve megoldani.

Ezzel ezt a napirendet lezárom. Amire most nem adtuk választ, arra írásban fogunk válaszolni.

 

 

 1. Nagykanizsa-városközpont fejlesztési akcióterve és a forgalomcsillapítási feladatok (írásban)

Előadó: Litter Nándor

 

Karmazin József: Nagykanizsa adottságai indokolják, hogy figyelemmel a városközpont megújítására vonatkozó próbálkozásokra, ez a munka szervezetten és akciószerűen elinduljon. Ezt a törekvést erősíti, hogy az EU-s pályázati lehetőség lesz olyan vissza nem térítendő támogatásokhoz jutni, amelyek ezt a munkát elindítják, életben tartják. A történelmi városmag jól körülhatárolható, közel azonos méretű tömbökre osztható, így lehetőség van arra, hogy egy-egy tömböt komplex akcióterületnek tekintve a megújulást elindítsuk. Az egész központ területére egy akcióterv készült, ezzel párhuzamosan vizsgáltuk a belváros forgalomcsillapításának lehetőségét is. Itt kapcsolódott össze a két munka, hiszen alapvető követelmény volt, hogy ez a megújulás komplex legyen, kiterjedjen a közterületekre és azokra, a ma még gépjárműforgalommal erősen terhelt területekre, amelyek a jövőben egy kedvezőbb környezeti hatást kiváltva megteremtsék a gyalogos forgalom elsődlegességét. Nem sétáló utcáról van szó. A határozati javaslat úgy próbálta rangsorolni a feladatokat, szétválasztani a különböző adottságú területeket, hogy egyrészt a már elindult EU-s pályázati lehetőségek körében a Zsinagóga-tömb kapjon elsőbbséget, másrészt a volt piac-tömb és a Múzeum tér tömbje, ahol lényegesen magasabb az önkormányzati telektulajdon aránya. Ott egy vállalkozói szemléletű pályázat kiírásával előbbre lehessen hozni a munkák indítását.

Aczél Gábor: Amennyiben az önkormányzat úgy gondolja, hogy a rendezési terv bizonyos részeit belátható határidőn belül meg kívánja valósítani, szükség van egy részletesebb tervre, ami nemcsak műszaki, hanem pénzügyi forgatókönyvet is tartalmaz. Jelenleg erről van szó. Munkánk során először a rendezési tervet vizsgáltuk meg a megvalósíthatóság, illetve az építészeti megjelenés szempontjából, és több módosító javaslatot tettünk. Ez nem helyezi hatályon kívül, és nem helyettesíti a jelenleg hatályos rendezési tervet. Amennyiben ezek a javaslatok tetszést nyernek, akkor a rendezési terv ilyen értelmű módosítására szükség lesz. A fejlesztési akcióterv egy kötelezően beadandó munkarésze lesz azoknak a pályázatoknak, amelyeket a város a közeljövőben el kíván készíteni. Az akcióterv azon alapul, hogy a fejlesztések nagy részét ne az önkormányzat, hanem magánvállalkozók hajtsák végre, az önkormányzatra csak annyi teher háruljon, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a magántőkét megmozdítsa. A városközpontban nagyon sok olyan terület található, ami vállalkozók számára értékesíthető és a vállalkozók ott megvalósíthatják azt, amit a rendezési terv tartalmaz. Ez az összes infrastrukturális kiadásnak kb. az 50 %-a. Sikeres pályázás esetén ez az arány tovább javulhat.

Szálka Miklós: Nagyon jónak tartom, hogy az akciótervet és a forgalomcsillapítási feladatokat az önkormányzat együtt kezeli. Nagykanizsának nagyon jók az adottságai mind az építészeti karakter, mind a zöldterületek állapota vonatkozásában. Egy olyan javaslatot tártunk Önök elé, amelyhez nem kellenek nagy források, sőt nagyon kevés forrásra van szükség, a terveket lépésről lépésre meg lehet valósítani. A belvárosban nagyon nagy a forgalom – főleg a teherforgalom – egyrészt a korlátozás hiányából, másrészt kiscsomópontok kialakításának hiányából kifolyólag. Nagykanizsa központjának nem az autósokat kell szolgálnia, hanem a gyalogosokat, széles gyalogjárdák szélesítésével. A Király utca, Zrínyi utca kereszteződéséhez hasonlóan a Huszti téren, illetve az Arany J. utca, Magyar utca kereszteződésében is ki lehet körforgalmat kialakítani.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi megállapításokat tette: a bizottság az előterjesztést kiinduló anyagként jónak találja, a forgalomcsillapítás kérdésében a bizottság álláspontja a Tervtanács álláspontjával megegyezik. Az előterjesztéshez az alábbi vélemények hangzottak el: az Eötvös téri parkoló megnyitását a Fő útra, elhibázottnak találják, mivel az keresztezi a kerékpárutat. Az anyag nem tartalmaz föld alatti parkolókat, például a piactömbnél a későbbiekben kívánatos lenne. A HSMK előtti parkoló kikötését tovább bonyolítja a buszmegálló, erre figyelemmel kell lenni. A Zrínyi és Rozgonyi utca egyirányú utca lehet a parkolás párhuzamos megtiltásával. A változással érintett területeken részfórumokat kell tartani. Az 5 tonnás járműveket a városközpontból ki kell tiltani. Az ülés megkezdése előtt a határozati javaslat módosítása kiosztásra került.

Véleményem szerint nagyon fontos a külső és belső körgyűrű megvalósulása lakossági és egyéb sérelmek nélkül. Ez után következhet a forgalomcsillapítás. Ehhez a rendezési tervben is szerepel a Kalmár utca kikötése, az Arany J. utca összekötése a Királyi Pál utcával, a Zrínyi utca összekötése a Kórház utca elejével. Ezeket folyamatosan kell megvalósítani, igazán akkor lesz eredményes a belváros forgalomcsillapítása.

Csordásné Láng Éva: A határozati javaslatot szeretném egy 6. ponttal kiegészíteni, mely szerint a programba be kellene építeni a tömegközlekedésre vonatkozó jövő évi terveket is. Kérem, hogy a 2004. évi költségvetésbe a közgyűlés erre különítsen el külön tételt. Ehhez a Műszaki Egyetem vagy a győri közlekedésmérnököket kérjük fel. Bízom abban, hogy a Zrínyi és Király utcai körforgalomhoz hasonló nem fog több épülni. Első helyen szerepeltetném a kerékpárutak kialakítását, mivel ez nagyon fontos lenne minden területen.

Dr. Csákai Iván: Az anyagban nem szerepel a Zrínyi utca bekötése a Kórház utca, Teleki utca felé.

Litter Nándor: Benne van.

Dr. Csákai Iván: A forgalomcsillapítást csak akkor lehet elérni, ha a körgyűrűk megvalósulnak.

Halász Gyula: Nagyon fontos a Kalmár utca kikötése az M7-esre, ez vállalkozói szempontból is érdekes lehet, hiszen amennyiben ez megvalósul, a PLAZA felőli oldalon felszabadulnak olyan telkek, amelyeket közművesíteni és értékesíteni lehet, másrészt a Magyar utca forgalomcsillapítását is megoldaná. Ez környezetvédelmi szempontból is fontos lenne, hiszen a távolsági buszjáratokat ki lehetne vinni a városból. A régi piactömb hasznosítása során az engedélyeket úgy kellene megadni, hogy itt térszint alatti parkolókat kellene létesíteni. Az új területek kialakításánál – pl. észak-keleti városrész – úgy adjuk meg az engedélyeket, hogy ott gyalogos utat, járdát is létesítsenek.

Röst János: Szakmailag kiváló anyag készült, egyben kezeli a belváros kérdését. Ez azért is fontos, mert korábban a Bazár-udvar és térsége egy egységet képezett, ami jelenleg nem működik. Ha ezeket a célokat el tudjuk érni, akkor egységes tömbként tud megjelenni a Csengery út, Fő út, Erzsébet tér, Zárda utca és Zrínyi utca belső tömb, és ha az Ady utca, illetve a Zárda utcát sétáló jellegű utcává alakul, egy sétáló tömb jelenthet, ami a kulturális élet helye lehet. Kérem az előterjesztés támogatását - különösen a feladatkörök lebontását tartalmazza -, hiszen nem lehet tovább halogatni a forgalomcsillapítás elindítását.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja az akcióterveket. Nagyon fontosnak tartjuk a tömbrehabilitáció megvalósulását. A sétáló utcával kapcsolatban felvetődött, hogy a Sugár utca, Fő út és Rozgonyi utca közötti részével nem kellene-e ennek kapcsán számolni, illetve az, hogy a tervezőt fel kellene kérni, hogy ennek lehetőségét vizsgálja meg. A kiosztott határozati javaslatok finomítják az eredeti határozati javaslatot.

Cserti Tibor: Azok közé tartozom, akik egy lakályos, hangulatos polgárváros jövőképét tűzték ki maguk elé, ez az anyag szakmai megalapozottságával és ütemezésével ahhoz kíván segítséget nyújtani. Az akciótervhez a pénzügyi feltételeket is kell biztosítani. Javaslom, hogy ütemezve már a 2004. évi költségvetés keretein belül lebontva biztosítsunk ehhez előirányzatot. Ugyanakkor a határozati javaslat 1. pontját úgy javaslom jóváhagyni, hogy egyúttal a részletes kritérium katalógussal kapcsolatos kiegészítést a tervező elvégzi.

Szányiné Kovács Mária: A belváros tömbrehabilitációjával kapcsolatban nagy lehetőség áll előttünk. A Zsinagógával kapcsolatban pályázatot fogunk benyújtani, és ez belső tér nagyon szépen kialakulhat, mivel teljes azon a területen teljesen önkormányzati tulajdon van. A belső udvarrendszer kialakítására fejlesztő társaságot lehetne létrehozni, piaci alapon lehetne megszervezni, működtetni. Szeretném, ha a határozati javaslatba bekerülne, hogy a belső udvar megvalósítása induljon el. Azt szeretném, ha ebben a ciklusban ez ügyben történne valami.

György Pál: Azt kérem, hogy ha a belváros teherautó forgalmának a felülvizsgálatára és korlátozására sor kerül, ez ne csak a belvárosra vonatkozzon, hanem az egész városra terjedjen ki.

Dr. Csákai Iván: A Fő úthoz csak akkor lehetne hozzányúlni, ha mimimum a belső körgyűrű kész van. A kiküldött anyag csak a jelenlegi helyzetet rögzítő térképet tartalmazza.

Litter Nándor: Az összes dokumentációt nem akartuk kiküldeni, mivel ez tartalmazza a lényeget.

Stróber Gábor: A város legforgalmasabb pontja a posta és környéke. Ennek a kereszteződésnek a szöge miatt a nagyméretű járművek kikanyarodása nagyon nehézkes. Az Ady úton meg kellene szüntetni az ingyenes parkolást, azt a templom előtti területre kellene áthelyezni. Ez felgyorsítaná a teherforgalmat és buszforgalmat ezen a területen. A Kisfaludy utcán a gyalogosforgalom akadályozza a közlekedést. Az iskola előtt szükség lenne egy védőkorlát kialakítására, amivel ösztönöznénk a diákokat a szabályos közlekedésre. A forgalomcsillapításnak nagy jelentősége lesz, amikor a tervezett, bányászpálya és a templom közti átkötő út elkészülne, a teherforgalmat a Zrínyi utcáról, Ady utcáról át lehetne terelni erre a területre. A legmegnyugtatóbb a várost elkerülő út megépítése lenne.

Karmazin József: A Zsinagóga-tömbbel kapcsolatos feladatok a most kiosztott határozatban kiemelve szerepelnek.

Szálka Miklós: A jelenlegi 50 férőhelyes művelődési központ előtti parkolót javaslom a Fő útra kikötni, mivel a parkolótól délre gyakorlatilag az Eötvös tértől a Deák térig, Csengery utcáig gyalogos övezet jöhetne létre. A Fő út szélén lenne egy kerékpár sáv, aminek forgalombiztonsági szerepe is van.

Litter Nándor: Fontosnak tartom a vállalkozói tőke bevonását, hiszen ehhez a városnak nem lesz meg a szükséges forrása. Pályázatokat is szeretnénk nagy számban elkészíteni. Nagyon fontos, hogy a lakossággal konzultáljunk ezekben a kérdésekben, és mindig csak azt valósítsuk meg, aminek a feltételeit megteremtettük. Megkérnénk Szálka urat, hogy a Sugár út elejének sétálóutcává történő kialakításának lehetőségét vizsgálják meg. Egyetértek Cserti Tibor felvetésével, hogy a 2004. évi költségvetésben már teremtsük meg az első lépések feltételeit. A tömegközlekedés plusz határozatként szerepeljen, valamint a teherautó forgalmat vizsgáljuk, és ha szükséges, korlátozzuk az egész város vonatkozásában.

Halász Gyula: A Kalmár utca kikötésének vizsgálatát javasoltam az M7-sre. Ebből a szempontból a közművesítés, telekalakítás akár még vállalkozói alapon is megvalósulhat.

Litter Nándor: Szavazzunk a módosított 1. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A kiegészítő anyagban szereplő 2. számú határozati javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A kiegészítő anyag 3. számú határozati javaslatáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A kiegészítésben szereplő 4. határozati javaslat következik.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az eredeti 5. határozati javaslat következik.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A határozat 6. pontja lesz, hogy a Sugár utca sétáló utcává történő átalakításának, a Kalmár utcának az elkerülő szakaszra való kikötésének vizsgálata, illetve a teherautó-közlekedés egész városban történő szabályozásának, korlátozásának felülvizsgálata.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 7. pont lesz, hogy a tömegközlekedés jelenlegi rendszerét forgalomtechnikai szempontból vizsgáljuk felül és próbáljuk meg ennek a fejlesztését az anyagban megtervezni.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

361/2003.(XII.11.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a

dokumentumokban foglalt javaslatokat elfogadja azokkal a kiegészítésekkel, melyek a Regionális Operatív Program várható pályázati tartalmi követelményeit kielégítik.

A tervező egészítse ki a dokumentációt a részletes kritériumkatalógus és a speciális kritériumok, pályázathoz szükséges és elégséges tartalmi elemeivel.

Szükségesnek tartja, hogy az akciótervet és különösen a forgalomcsillapítási tervet az elkezdett fórumokat folytatva széleskörben megismerje a lakosság, és a fejlesztésben érdekelt szakmai-, társadalmi-, lakossági közösségek.

A dokumentumok bemutatására és vitájára, a javaslatok-, vélemények megismerésére a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal egyeztetett ütemterv alapján kerüljön sor.

Határidő: 2004. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Papp Nándor VKIB elnöke

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. A Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a vegyes tulajdonú gazdasági társaság (SEM)-modell alapján készüljön vizsgálat a sikeres tapasztalatok nagykanizsai alkalmazhatósága körülményeiről.
  2. Ki kell dolgozni a társaságalapítás feltételeit, bemutatva a jövőbeni működés előnyeit. Ennek érdekében tárgyalásokat kell kezdeményezni a lehetséges partnerekkel, kialakítva az üzleti terv tervezetét.

   A Zsinagóga tömbben lévő tulajdonviszonyok egységessége indokolja a fejlesztő társaság létrehozását az e tömbben jelentkező feladatok szervezésére végrehajtására.

   Határidő: 2004. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. A tömbrehabilitációs akcióterv végrehajtása során figyelemmel kell lenni arra, hogy

Határidő: a projekt társaság működése megkezdésétől 3 hónap

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. Kiemelt előkészítési feladatot igényel

A volt Piac-tömb jelentős mértékű önkormányzati tulajdonrészeire tekintettel körültekintő, részletes pályázati dokumentáció segítségével kell a megfelelő referenciával és programmal rendelkező befektető-lebonyolító-szervező partnert kiválasztani.

A fejlesztési akcióterv tömbre vonatkozó céljait és feladatait a pályázat feltétele közt kell szerepeltetni, a mellékelt projekt dokumentum szerint.

A beépíthető terület adottságai lehetővé teszik, hogy az üres és korlátozásmentes önkormányzati telekrészt önálló építési területként kezeljük. Ennek beépítésével biztosítható, hogy a terület átépítése elkezdődjön, és ösztönző hatással legyen a további területrészekre.

A Múzeum tér tömbje rekonstrukciós feladataira olyan pályázati dokumentáció készüljön, mely alapján a megvalósításban közreműködő a beépítéseket, felújításokat, közterületmegújítási feladatokat komplexen kezelve irányítja, a többszereplős feladat végrehajtásával..

A kiírást a mellékelt projekt dokumentum szerint kell előkészíteni.

A Közgyűlés felkéri a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságát, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságát, hogy a két pályázati kiírást véleményezze.

Az egyeztetett kiírás alapján kell – a jogszabályi előírásokra figyelemmel – a vállalkozói ajánlatokat beszerezni.

Határidő: a pályázati kiírás elkészítésére 2004. január 15.

a pályázat meghirdetésére: 2004. január 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Papp Nándor bizottsági elnök

Papp Péter bizottsági elnök

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. A belváros forgalomcsillapítási feladatai közül a tervező- és az egyeztetésben résztvevők javaslatai alapján gondoskodni kell arról, hogy az I. ütemben végrehajtható feladatok a 2004. évi tervekbe 55 millió Ft összeggel beépüljenek.

a csatolt feladattervben foglalt ütemezés figyelembevételével.

Határidő: 2004. december 10.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. A forgalomcsillapítási javaslat kiegészítéseként meg kell vizsgálni

Határidő: 2004. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. Az eddig készült közlekedési városfejlesztési és rendezési dokumentumokat is figyelembevéve készüljön részletes vizsgálat és javaslat – a város teljes területét átfogóan – a tömegközlekedés helyzetéről illetve továbbfejlesztésére.

A városi közlekedésfejlesztési intézkedések a közlekedési hálózat műszaki-, forgalomtechnikai fejlesztése a tömegközlekedési javaslatokat kimunkáló dokumentációval összhangban valósuljon meg.

Határidő: 2004. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 1. A helyi adórendeletek módosításai (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kiegészítő anyag kerül kiosztásra, amely azt a problémát oldja fel, hogy bizonyos társaságok előtársaságként működnek és a jelenlegi szabályozás ezt az állapotot nem kezeli. Három évig kapnak adókedvezményt. Törvényi változás miatt az előtársasági állapot is előáll, minden bejegyzés előtt lévő társaságnál, ezt a kiegészítő anyag úgy kezeli, hogy nem számít bele az adókedvezmény időszakába. Az adórendelet eddig is így került alkalmazásra. A módosítással ezt a gyakorlatot erősítenénk meg. Kérem, szavazzunk a helyi iparűzési adóra vonatkozó rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  76/2003.(XII.12.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 76/2003.(XII.12.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 46/1997.(XII.9.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az építményadóra vonatkozó rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  77/2003.(XII.12.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 76/2003.(XII.12.) számú rendelete az építményadóról szóló többször módosított 40/1996.(XI.26.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáira és térítési díjára (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  78/2003.(XII.12.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 78/2003.(XII.12.) számú rendelete a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és térítési díjairól.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, a 2004. évi díjak megállapítása, valamint a hulladéklerakás díjának meghatározása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Budai István: Amióta létezik alapdíj, azóta minden évben visszatérő téma ennek a rendezése, ugyanis olyan érvek szólnak ez ellen, hogy a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás nincs mindig arányban egymással. 2001. január 1-ig ez nem is volt probléma, erre a törvényes feltételek adottak voltak, de a 242. számú Kormányrendelet kimondja, hogy hogyan kell a hulladékdíjat megállapítani, eszerint az indokolt költségek, ráfordítások és az eredmény, valamint az elvégzett szolgáltatás mennyisége hányadosaként kell a díjat megállapítani. Van arra precedens, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette ezt. Örülök, hogy az előterjesztő is belátja, hogy ezt a kérdést valamilyen formában kezelni kell, ezért javaslom, hogy azt a változatot fogadja el a közgyűlés, amely az alapdíj teljes megszüntetésére irányul.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 1 ellenszavazat mellett azt a javaslatot javasolja elfogadásra a közgyűlésnek, amely a 126 Ft-os alapdíjat és ennek függvényében a 14 %-os díjemelést tartalmazza. A 242. számú Kormányrendelet azt is leírja, hogy az átalány jellegű díjelem, illetve a díj meghatározására kiható vélelem közszolgáltatás jellegében összefüggésben kivételesen alkalmazható a közszolgáltatás díjának meghatározásakor. Ennek átmeneti fenntartását azért is indokoltnak tartanánk – alkalmazva a korábbi határozatunkat, miszerint az alapdíjat folyamatosan leépítjük –, mert úgy ítéljük meg, hogy a mostani, jó minőségű szilárd hulladék szállítást fenntartaná, és a továbbiakban is biztosítaná.

Dr. Csákai Iván: Az az érzésem, hogy az önkormányzat akar magas bevételhez jutni. Ez a lakosságra áthárított költség, ezt kommunális adónak hívják, ha a lakosságot megterheljük azért, hogy nagyobb legyen a költségvetés bevétele. Frakciónk az inflációval történő díjemeléssel ért egyet. A város lakói eddig is tisztességesen fizettek a szemétszállításért, amely hol megfelelő volt, de legtöbbször nem volt az. A tulajdoni hányadnál az Nagykanizsa önkormányzatának érdekeit figyelembevéve a 75 % + 1 szavazat lenne a megfelelő. A vezető személyéről pedig pályázat útján kellene dönteni.

Budai István: A 4. § szerint valóban átalány díj jellegű elemet tartalmazhat, de úgy, hogy a közszolgáltatást igénybevevők jogainak és érdekeinek figyelembe vételével kivételesen alkalmazható. Ma olyan kivételes esetet, olyan jogsérelmet, jogelőnyt nem tudnánk mondani. A törvényi szabályozást be kell tartani.

Csordásné Láng Éva: A KTÖ többségi szavazattal alapdíj nélkül 8 %-os díjtételemelést javasol elfogadásra.

Cserti Tibor: Lerakó díjtételeket is magában foglaló anyagról tárgyalunk, ami egy hosszas szakmai vita végső álláspontja. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többsége 14 %-os emelést szavazott meg, de volt egy kiegészítő javaslatom – amit a bizottság elfogadott. A szakmai célkitűzések és megváltozott körülmények alkalmazása mellett a 14 %-os díj elfogadása csak abban az esetben indokolt, amennyiben a megváltozott körülményekhez igazodó fejlesztések és egyéb feladatellátások is megvalósulnak. Ennek a biztosítása két irányban történhet. Vagy az érintett társaság üzleti tervének jóváhagyása már ezeket a feladatokat tartalmazza, vagy egy együttműködési keretmegállapodás mellett a polgármester ezen feladatellátásokat és fejlesztéseket az érintett társaság.. biztosítja. Ezért a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslata: a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 14 %-os díjemelés elfogadása mellett kössön szerződést a Saubermacher Pannónia Hulladékgyűjtő Kft-vel olya módon, hogy biztosítja az előterjesztésben szereplő fejlesztések és feladatok tételes megvalósítását. Ezt módosításként kérem, megszavaztatni.

Cseresnyés Péter: A határozati javaslat 2. pontja szerint a közgyűlés egyetért a Kft-vel kötendő társasági, szindikátusi és közszolgáltatási szerződéssel. Azt, hogy egyetértek-e a szerződésekkel, csak akkor tudom eldönteni, ha ezeket látom. Nem tudom, hogy kaptam-e erről írásos anyagot. Ha nem kaptam, akkor úgy tudok dönteni felelősségem teljes tudatában, hogy ezeket átolvasom, és ehhez értő jogi szakemberekkel megbeszélem, hogy minden elfogadható-e számunkra. Ezt az anyagot hiányolom az előterjesztésből.

Litter Nándor: Úgy tudom, hogy mindenki megkapta az anyagot.

Dr. Kelemen Marcell: Egy törvényben foglalt kötelezettségemnek szeretnék eleget tenni. Az Ötv. a jegyzőnek feladatul rója, hogy amennyiben az önkormányzat döntése esetén bármilyen törvénysértést észlel, jelezze. A 3. számú melléklet elfogadását javasolom azért, mert úgy gondolom, hogy született egy alkotmánybírósági határozat, amely Gyula város önkormányzati rendeletét semmisítette meg. A határozat indokolása teljesen egyértelmű. Úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben alkalmazható Nagykanizsa Megyei Jogú Város szemétszállítási alapdíja esetében. Megítélésem szerint és az alkotmánybírósági határozat sem vett figyelembe egyéb szabályokat, hanem a következőképpen szól: “a hulladékgazdálkodási törvény a rendeletalkotási felhatalmazáson túl mellőzhetetlen előírásokat is tartalmaz a képviselőtestület számára a díjmegállapításhoz. Eszerint a hulladékkezelési közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, a közszolgáltatás jellegét a kezelt hulladék mennyiségét és minőségét a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordításaihoz és a működés fejleszthető fenntartásához szükséges költségeket alapul véve a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani”. Ez a külön jogszabály egy kormányrendelet, amely így szól – az alkotmánybírósági határozat szerint: “a kormányrendelet 7. §-a szerint a közszolgáltatási díj megállapítása az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik. Az egységnyi díjtétel a gyűjtőedény egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék tömege vagy térfogata szerint meghatározott díj lehet. Gyula város önkormányzat rendeletmelléklete a hulladékszállítási díjtételeket nem kizárólag a gyűjtőedényzet egyszeri kiürítési díját, illetve az elszállításra átvett hulladék tömege vagy térfogata alapján határozta meg, hanem úgynevezett rendelkezésre állási alapdíjat is meghatározott”. Ez pedig, mivel alacsonyabb rendű jogszabály, sérti a magasabb rendű jogszabály rendelkezéseit. Önök természetesen olyan döntést hoznak, amilyet jónak látnak.

Papp Péter Pál: Nagykanizsán, ami a szemétkezelésben alapvetően probléma volt, az, hogy a lakosság nem a hulladékkezelési szabályzatnak megfelelő módon járt el a szemétlerakás során. Ami a szemétszállítás tárgykörébe tartozik, azt a cég szerződés szerint elvégezte. Véleményem szerint egy egységes lerakói díjat úgy kell megállapítani, amiből a városnak van haszna. Mi nem a nagykanizsaiaktól akarunk hasznot szedni, hanem azoktól a településektől, akik szintén idehozzák a szemetet, mert azt mi nem tudjuk, nem akarjuk Nagykanizsa területén elhelyezni, befogadókká válni. Ha ebből nyeresége lesz a városnak, akkor ezt tisztességesnek tartom. Ezt a nyereséget a városlakók érdekében fogjuk felhasználni. Nem csak az a közszolgáltatást igénybevevők érdeke, hogy minél olcsóbb legyen a díj, hanem az is, hogy lehetőleg mindenki vegye igénybe. Működjön ez a rendszer teljes egészében Nagykanizsán. Egyetértek azzal, hogy hosszabb távon megszűnjön az alapdíj, de ezt jobban elő kell készíteni, és a lakossági szerződéseket is teljes egészében át kell alakítani.

Kelemen Z. Pál: A város érdeke a közszolgáltatást igénybevevők érdeke is, a törvényesség betartása, és az alkotmánybírósági határozat végrehajtása, ezért az alapdíjat én sem támogatom. Támogatom az előterjesztés 3. variációját. Nincs burkolt kommunális adóról, nyereségről, nyerészkedésről szó, hanem rentabilitásról. A 14 %, nem 14, ha alapdíj nincs, akkor mindannyian tudjuk, hogy mennyi. A KTÖ javaslata nem jelent emelést, még inflációkövetést sem. Reálértéken díjcsökkentést jelent. Alapdíj nélkül kb. reálértéken lehet tartani, 10-12 %-on a szemétszállítást. A 14 % azt a rentabilitást biztosítja, ami a szeméttelep fenntartása jelent. Nem minden körzetben jelentkezik egyformán ez a hatás.

Dr. Csákai Iván: Nagykanizsán fizetnek 14 %-ot. Ez valóban nem 14 %, hanem 17 %, mert ÁFA is van rajta. Az alapdíjat nem töröljük el, hanem beépül a szemétszállítási díjba. Ezért az infláció mértékével egyet.

Budai István: A törvény mondja azt, hogy kivételes esetben alkalmazható. Az illegális szemétlerakók keletkezését nem az árral szabályoznám. Azoknál a településeknél, ahol az önkormányzat megszervezte a hulladékgyűjtést, ott kötelezően igénybe kell venni, és ha ezt nem teszi a lakosság, akkor büntethető.

Makrai Márton: A Hulladékgyűjtő Kft. a helyi rendeletek alapján végzi a munkát. A 110 literes edényt használókat a 3. változat esetében 30, illetve 40 %-os emelés érinti. Ez több mint 15.000 embert érint a városban. Kérem, hogy a 2. változatot fogadjuk el. Ezzel is meg fog szűnni az alapdíj, nem egy év, hanem kettő év alatt. Ezzel eleget teszünk a törvényi kötelezettségnek, mert a törvény szerint kivételes esetben alkalmazható átalánydíj. Mikor kivételes ez az eset, ha nem akkor, amikor 40 %-os díjemelést akarunk ráhárítani egy csoportra.

Litter Nándor: 1993-ban kötött a korábbi önkormányzat szerződést, amelyben a városi hulladéklerakó kezelését biztosító társaságban 51, illetve 49 %-os tulajdoni részaránnyal működtette a Saubermacher cég, illetve Nagykanizsa város a szemétszállításra. Tavasz óta teszünk arra kísérletet, hogy egyezségre jussunk a társasággal. Sikerült abban megállapodni, hogy az ügyvezetőt a város jelöli – szakmailag megfelelő személyről van szó –, illetve Saubermacher-Pannónia hajlandó átadni 10 %-os tulajdonrészt a városnak. Abban, hogy milyen feltételekkel, még nincs megegyezés. Szóbeli megállapodás szerint az üzleti tervet a város hagyná jóvá, hiszen 51 %-kal ezt megteheti. Ez alól kivétel a nyereségfelosztás és egyéb más, pl. stratégiai- és árkérdések. Ezek a változtatások biztosítják azt, hogy a város érdekei az elmúlt időszakhoz képest esetleg jobban tudjanak érvényesülni. Ezért, kérem, hogy az ezzel kapcsolatos döntéseket támogassák. Schmidt Lászlót javaslom ügyvezetőnek megválasztani. Ez ellen – a megegyezés szerint – partnerünk nem emelhet kifogást, hiszen az ő szakmai végzettsége kielégíti azt, ami a megállapításban szerepel. Vízellátási-csatornázási üzemmérnök és környezetvédelmi szakmérnök. Ezt, mint kiegészítő határozati javaslatot teszem. Elfogadom Cserti úr javaslatát, hogy a polgármester kapjon egy olyan feladatot, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft-vel a megemelt szolgáltatási díjakat figyelembevéve a fejlesztések és egyéb más kérdésekben jusson megállapodásra. Támogatom azt a javaslatot, ami az alapdíj nélküli díjemelést tartalmazza. Ezek szerint 14 %-os díjemelés és az alapdíjaknak az egy év alatt történő megszüntetése, figyelembevéve jegyző úr által elmondottakat, hogy alkotmánybírósági döntés van egy konkrét gyakorlatra vonatkozóan, hogy ezeknek az alkalmazása jogellenes.

Cseresnyés Péter: Most döntenénk a leendő Kft. vezetőjéről is egyben?

Litter Nándor: Igen.

Cseresnyés Péter: Konzekvensen ragaszkodom ahhoz, amit már több hónapja mondok, hogy minden olyan gazdasági társaságnál, amely önkormányzati tulajdonban van, ha vezetőt akarunk választani, az a tisztességes, ha pályázatot írunk ki. Schmidt Lászlót el tudom fogadni, de kérem, hogy írjunk ki pályázatot, nézzük meg, hogy pályáztatás után ki legyen a legmegfelelőbb vezetője ennek a Kft-nek.

Litter Nándor: December 5-én a mostani ügyvezetőnek lejárt a szerződése, döntési helyzetben vagyunk. A megegyezés olyan rövid idővel ezelőtt történt, ezért javasolom, hogy a vezetőválasztás így történjen meg. Ha ezt a közgyűlés elfogadja, akkor kiegészítő javaslatot teszünk, hogy a Gazdaságfejlesztő Kht. vezetői munkakörére pedig írjunk ki pályázatot. Módosító javaslat volt, hogy alapdíj nélkül 6 %-os emelésre kerüljön sor. Nem támogatom. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy alapdíj nélkül és 8 %-os díjemelésre kerüljön sor. Nem támogatom.

 

A közgyűlés 3 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy 14 %-os díjemelésre kerüljön sor alapdíj nélkül, és az itt meghatározott lerakási díjakat figyelembevéve a lerakón.

A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

 

79/2003.(XII.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 79/2003.(XII.12.) számú rendelete a települési szilárd hulladék szállítási és lerakási díjáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Határozati javaslat 1. pontjáról szavazunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A következő határozati javaslat: a közgyűlés egyetért azzal, hogy Schmidt Lászlót jelölje az önkormányzat a hulladéklerakót üzemeltetőt társaság ügyvezetőjének.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 4. pont Cserti úr javaslatát figyelembevéve, hogy a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Saubermacher-Pannónia Kft-vel folytatandó tárgyalásokon – figyelembevéve az emelt díjakat – biztosítsák, hogy a fejlesztését és egyéb feltételeket tartalmazza a társaság üzleti terve.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 5. határozati javaslat: a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezető munkakörére pályázatot írunk ki a mellékelt pályázati kiírás szerint.

Tóth László: A pályázati feltételeknél az szerepel, hogy a vezetői gyakorlat előnyt jelent. Véleményem szerint legyen kritérium a legalább két vagy három éves vezetői gyakorlat.

Litter Nándor: Lehet ezt preferálni akkor is, ha beérkeznek a pályázatok.

Tóth László: Ez a módosító indítványom.

Litter Nándor: Módosító javaslat volt, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen, hogy kettő év vezetői gyakorlata legyen. Azzal egyetértek, hogy előnyös, ha vezetői gyakorlattal rendelkező személy kerül oda, de ne legyen kizáró feltétel, hogy ha találunk olyan személyt, aki alkalmas erre, és esetleg még nem volt vezető. Itt nem egy nagy szervezet vezetőjéről van szó. Kérem, szavazzunk a módosító javaslatról. Nem támogatom.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk a pályázati kiírásról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

362/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a bagolai hulladéklerakó telepen 2004. év során a közszolgáltató beszállítására alkalmazandó lerakási díjjal kapcsolatban azt az álláspontot képviseli, hogy 2004. évben is lerakási díjátalányt alkalmazunk az inflációval, teljesítménynövekedéssel, bérleti díjnöveléssel korrigált mértékben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek pontosítását a lerakót üzemeltető önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság üzleti tervének jóváhagyásakor végezze el.
  2. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   a hulladéklerakót üzemeltető társaság ügyvezetője

  3. egyetért a Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft-vel kötendő társasági szerződéssel, szindikátusi szerződéssel és közszolgáltatási szerződéssel. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
  4. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  5. egyetért azzal, hogy Schmidt Lászlót jelölje az önkormányzat a hulladéklerakót üzemeltetőt társaság ügyvezetőjének.
  6. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  7. felkéri a polgármestert, hogy a Saubermacher-Pannonia Kft-vel folytatandó tárgyalásokon – figyelembe véve az emelt díjakat – biztosítsák, hogy a szolgáltatás fejlesztését és a díjemelési javaslatban szereplő egyéb feltételek megvalósítását tartalmazza a társaság üzleti terve.
  8. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  9. a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezető munkakörére pályázatot ír ki a mellékelt pályázati kiírás szerint.

Határidő: 2003. december 20.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető

Karmazin József városi főépítész osztályvezető

 

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2004. évi víz- és csatornadíjainak megállapítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Módosító javaslatom lenne a határozati javaslat 1. pontjához. Ne legyen közös pénzügyi alap, ami azt jelentené, hogy a közös pénzügyi alapban átjárhatóak lennének a források, és mindig odakerülne elköltésre, ahol a vállalaton belül a legnagyobb gond van. Elvileg a Nagykanizsán beszedett használati díjat elkölthetnék más településeken. Ezt nem támogatom. Rendkívül fontos, hogy forrásokat képezzünk arra, hogy a Nagykanizsán eléggé elavult csatornarendszer, vízrendszer felújításához megfelelő eszközeink legyenek. A lényege az lenne a változtatásnak, hogy legyen pénzügyi alap, de ne közös pénzügyi alap, hanem önkormányzatonként külön nyilvántartott pénzügyi alap, amelyről minden évben el kell számolnia a VÍZMŰ-nek. Ez azt biztosítja, hogy a forrásokat, legalábbis ezen a szinten a VÍZMŰ-nél, az adott településeknél rendelkezésre állnak, és hát az önkormányzatok esetlegesen nem tudják ezt saját forrásaikba bevonni. Tehát kivéve azt, amit egyébként is a VÍZMŰ javasol, hogy 2004. évben még kifizet az önkormányzatnak. Tehát azon kívüli összegekről van szó.

Zajzon Imre: Arra szeretném a képviselőtestület figyelmét felhívni, hogy van egy alapító okirata és egy szindikátusi szerződése a társaságnak. Nyilván a mi dolgunk az, hogy ahhoz tartsuk magunkat. Természetesen, ha a tulajdonosok meg tudnak egyezni, és jó kompromisszumra tudnak jutni, akkor nekünk azt is tudomásul kell vennünk.

Cseresnyés Péter: Mindamellett, hogy ezeket az elképzeléseket támogatni tudom elviekben, még mindig nem látom azt, hogy nagyon komolyan átalakulna a VÍZMŰ, vagy erőfeszítéseket tenne annak érdekében, hogy tiszta, átlátható viszonyok lennének ott. Először a VÍZMŰ-nek ki kellene mutatni, hogy milyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy azt a közműhasználati díjat, ami elvárható lenne, hogy a közmű használatáért fizessen az egyes önkormányzatoknak, jelen esetben Nagykanizsának, hogyan tudja kigazdálkodni. Abban az esetben, hogyha a VÍZMŰ nagy önmérsékletet mutatva más egyéb költségek terén, költekezés terén azt mondja, hogy ennél többet már nem tudok kiszorítani, kellene a lakosságra terhet rakni csak.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Szavazzunk a rendeleti javaslatról azzal, hogy a rendelet hatályba lépésének feltétele a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. 2003. december 12-i közgyűlése által történő elfogadása.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

80/2003.(XII.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 80/2003.(XII.12.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, számlázásáról, és a díjfizetés feltételeiről szóló többször módosított 27/1995.(X.3.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet hatályba lépésének feltétele a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. 2003. december 12-i közgyűlése által történő elfogadása.)

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy az önkormányzat nem támogatja a Közös Pénzügyi Alap létrehozását, hanem az egyénenkénti, tehát önkormányzatonkénti, településenkénti Pénzügyi Alap létrehozását támogatjuk és ennek éves elszámolására van szükség az önkormányzatok és a VÍZMŰ között. Egyben megbízza a polgármestert, hogy ennek megfelelően képviselje a város álláspontját a VÍZMŰ közgyűlésén. Tehát az 1. pontról szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az üzemeltetési szerződés elfogadásáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

363/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. nem támogatja az Önkormányzatok Közös Pénzügyi Alapjának létrehozását. Megbízza a polgármestert, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. közgyűlésén képviselje azt az álláspontot, miszerint legyen pénzügyi alap, de ne közös pénzügyi alap, hanem önkormányzatonként külön nyilvántartott pénzügyi alap, amelyről minden évben el kell számolnia a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt.-nek. A használati díj felhasználását, elszámolását így helyi önkormányzatonként és évente szükséges megtenni.
  2. nem támogatja a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. dolgozói részvénykibocsátását, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vízmű Rt. közgyűlésén azzal ne értsen egyet, egyben tegyen javaslatot, hogy az Rt. közgyűlése bízza meg az Igazgató Tanácsot egy dolgozói érdekeltségi rendszer kidolgozásával, amely a részvénynél hatékonyabban ösztönzi a dolgozókat. Az érdekeltségi rendszer fedezetét pedig 2 %-os eredményjavulással teremtse meg.
  3. Határidő: 2003. december 12.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  4. úgy dönt, hogy az ivóvíz-szolgáltatás 2004. évi díjában 5 Ft/m3, a csatornaszolgáltatás díjában 18 Ft/m3 használati díjat épít be, amelynek felhasználásáról külön előterjesztés és fejlesztési terv alapján dönt.
  5. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt-vel a város tulajdonában lévő víziközmű vagyon működtetésére vonatkozó üzemeltetői szerződést aláírja.

Határidő: 2004. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

Papp Péter Pál: Van három olyan napirend, amelyhez vendégek érkezetek. A meghívószerinti 14. napirend, a háziorvosok támogatása és a Concerto Program. Kérem ezeket a napirendeket előre venni.

 

 

 1. A Tűzoltóság technikai eszközeinek korszerűsítésére irányuló pályázat benyújtása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Egri Gyula: Azt, hogy miért van erre az eszközre nekünk szükség, azt az előterjesztésben megfogalmaztuk. A pályázati lehetőségeket elbíráló szervezetek támogatnak bennünket.

  Litter Nándor: A pályázat elbírálása után kísérletet teszünk arra, hogy esetleg részletfizetéssel egyenlítsük ki az önerőt. Illetve az M7-es autópálya megépítésére való tekintettel esetleg, mint a katasztrófavédelemhez szükséges eszközként önerő nélkül is megkaphatnánk. Ezt a Belügyminiszter Asszonynál majd kezdeményezni fogjuk. Ezt a kiegészítés nem kívánom határozati pontban rögzíteni. Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  364/2003.(XII.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója által kiírt pályázaton való részvétellel, a hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére 1 db 35 tonnás névleges teherbírású autódaru beszerzéséhez szükséges összeg elnyerése céljából.

  A pályázathoz szükséges 39 millió Ft önrészt a 2004. évi költségvetésben biztosítja.

  Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

  Határidő: pályázat benyújtása 2003. december 31.

  Felelős. Litter Nándor polgármester

  Egri Gyula tü. alezredes tűzoltóparancsnok

  (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

   

 3. Partneri részvétel a Concerto programban (írásban)

Előadó: Röst János alpolgármester

 

Röst János: A szakmai anyag kiosztásra került. Ehhez készült javaslat az előterjesztés részeként. Az a kérésem, hogy a második számút vegyük figyelembe. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat partnerként, illetve a partnerség meghiúsulása esetén megfigyelő státuszban részt vegyen az EU Concerto programban. A partneri, illetve a megfigyelői szándéknyilatkozat aláírásával egyidejűleg megállapodást kell kötni a pályázatot benyújtó osztrák céggel, mely az alábbiakat is tartalmazza: A felek tudomásul bírnak arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város anyagi terheket csak a program részletei megismerését követően, külön közgyűlési döntés alapján vállal. Ezen nyilatkozattétel nem zárja ki, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata más módot is keressen az energiaracionalizálási feladatai megoldására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a partneri, a megfigyelői szándéknyilatkozatot, illetve a fenti megállapodást. Ez a pályázat magalapozhatná Nagykanizsa és térségének az energiaracionalizálási programban való részvételének a kidolgozását. Ez egyfajta PEA jellegű pályázat, amely elnyerése után lehet meghatározni későbbi projekt részvételt.

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

365/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat partnerként, illetve a partnerség meghiúsulása esetén megfigyelő státuszban részt vegyen az EU Concerto programban.

A partneri, illetve a megfigyelői szándéknyilatkozat aláírásával egyidejűleg megállapodást kell kötni a pályázatot benyújtó osztrák céggel, mely az alábbiakat is tartalmazza:

Felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a partneri, a megfigyelői szándéknyilatkozatot, illetve a fenti megállapodást.

Határidő: 2003. december 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Az Egészségügyi Alapellátás keretében működő felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti díj hozzájárulás, baleset és betegbiztosítás kötése az ügyeletben részvevők számára (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Az előzmény a háziorvosok által írt levél, melyet Önökhöz jutattak el. Abban szerepel még egy rész az iparűzési adóról, amely tisztázásra került, hogy törvényi változás miatt a jövőben nem lesz mód arra, hogy elengedjék. Megfogalmazódott az az igény, hogy visszaforgatásra kerüljön a rendelők karbantartására, illetve felújítására. Elkészült az intézmény által a 2004. évre szóló felújítási és karbantartási igény. A költségvetés is elkészült a karbantartásra. Ez egy 2.648.000 forintos karbantartást jelent, melyet az ingatlankezelési Intézmény fog Önök elé terjeszteni a költségvetésbe. Azért nem került bele ebbe az előterjesztésbe, hogy véletlenül se az legyen, hogy két helyen szeretnénk pénzt kérni. A felújításról a Városfejlesztési Osztály fog dönteni és az ő anyagukkal fog a közgyűlés elé kerülni.

  Dr. Szabó Csaba: Elfogadhatónak tartom, hogy a nagykanizsai önkormányzat saját forrással támogatja az ügyeleti szolgálat díjazását, azonban ezt én egy feltételhez javasolnám kötni. Ez pedig egyfajta költségtakarékosság szemléletének az elvárása az ügyelet szolgálatától. Amennyiben az önkormányzat megszavazza, hogy a forrásával kiegészíti az ügyeletet, javaslom azt a feltételt szabni, hogy ez csak akkor épüljön be hosszabb távon a költségek közé, hogyha az ügyelet megmutatja, hogy költségérzékenyen tudja felhasználni a forrásokat a gyógyszerfelhasználás területén.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet, 6 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadni azzal, hogy a biztosítási díj nem haladhatja meg a 350.000 forintot.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság is az előterjesztéssel egyetért, támogatja, viszont egy kérést fogalmazott meg, hogy 2004. év során dolgozzon ki az önkormányzat egy olyan alapellátást támogató, vagy pénzügyi működését szabályozó egységes szerkezetű rendszert, amiben megmondjuk, hogy mi évente mennyit adunk az alapellátás biztosításához. Egységesen egy évben egyszer tárgyaluk ezt meg.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Egyetértve Papp Péter és Dr. Szabó Csaba képviselőkkel különösen a gyógyszerfelhasználás területén racionálisabb gazdálkodás szükséges az alapellátásban is és a jövő évben egy ilyen vizsgálatot, vagy egy önálló képviselői indítványt fogunk beterjeszteni ebben a kérdésben.

  Szányiné Kovács Mária: Úgy gondolom, hogy az előttünk lévő előterjesztést most fogadjuk el. Később pedig, amit társaim javasoltak, azokat vizsgáljuk meg. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy Nagykanizsa közigazgatási területén élő emberek a városi ügyelethez tartozhassanak.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. A vidéki ügyeleteknél 20 %-os emelést hajtott végre kormányzat és kimaradtak a városi ügyeletet ellátók. Ezért gondoltam arra, hogy ezt nekünk valamiféle módon rendeznünk kell. Szeretném kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, amit Budai úr mondott, hogy maximum 350.000 Ft, illetve a feltétele ennek a biztosításának egy racionális gyógyszerfelhasználás történjen. Ezt bízzuk az Egészségügyi és Szociális Bizottságra. Összehasonlításokat végezzen a város környékkel és egyéb más adatokkal. Ennek megfelelően határozza meg azokat a mutatókat, amit elvárunk az alapellátástól a gyógyszerfelhasználás tekintetében. Bízzuk meg az intézményvezető asszonyt, hogy teljesüljön az az elvárásunk, hogy egy teljes körű áttekintése történjen meg az ügynek. Egyszerre döntsünk. Ezzel kiegészítve kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  366/2003.(XII.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátás keretében működő felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet 20 % díjemeléséhez (havonta 316.000,-Ft, éves szinten 3.800.000,-Ft),valamint a biztosítás kötéséhez maximum 350.000,-Ft éves díjjal hozzájárul azzal a feltétellel, hogy racionális gyógyszerfelhasználás történjen.

  Felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy végezzen összehasonlításokat, amelyet figyelembevéve határozza meg a gyógyszerfelhasználás tekintetében elvárható mutatókat.

  Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az ügyelet gyógyszerfelhasználásának teljes körű áttekintése történjen meg.

  Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy intézkedjen a 2004. évi költségvetésbe való beépítéséről.

  Határidő: 2003. december 20., 2004. január 31.

  Felelős: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

  Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

   

   

 3. Javaslat a Nagykanizsa MJV 38/2002.(VII.3.) számú rendelet módosítására a központi közműnyilvántartásról (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dervalits Balázs: 2003. évben a KanizsaNet Kht. továbbadta megbízását a Földmérő Kft-nek. A Földmérő Kft. folyamatosan végezte a tevékenységét, azonban az elmúlt évben nem történt szerződéskötés vele, így a konkrét összeget, amiért ezt a szolgáltatást ellátta, nem tudta igénybe venni. Hasonló problémák elkerülése végett célszerűnek tartottuk, hogy módosítsuk a rendeletet.

  Litter Nándor: Szerződéskötésnél figyelembe fogjuk azt is venni, hogy milyen díjbevételre számíthat a társaság a kiadott közműtérképek vonatkozásában és a díjat ennek megfelelően szabad csak meghatározni. További hozzászólás nincs. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

  A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  81/2003.(XII.12.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 81/2003.(XII.12.) számú rendelete a központi közműnyilvántartásról szóló 38/2002.(VII.3.) számú rendelet módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Javaslat a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht. alapító okiratának módosítására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Főügyészségi vizsgálat alapján szükséges ezeknek a módosításoknak az átvezetése. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  367/2003.(XII.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. alapító okiratát az alábbi 8.3. ponttal egészíti ki:

  A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő bizottság és az ügyvezető véleményét beszerezni.

  A véleményezés beszerzése az érintettektől írásban történik oly módön, hogy az alapító a javaslatokat a döntést megelőzően 30 nappal köteles megküldeni a felügyelő bizottságnak és az ügyvezetőnek, akik kötelesek 15 nap alatt a javaslatok tárgyában véleményüket írásban az alapító részére megküldeni.

  Utasítja a Közgyűlés az ügyvezetőt, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nyújtsa be a Zala megyei Cégbírósághoz.

  Határidő: 2003. december 20.

  Felelős : Schmidt László ügyvezető

   

   

 7. Javaslat a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására (írásban)

Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Cseresnyés Péter: Az előttünk lévő évben nem biztos, hogy szerencsés az, hogyha a város két első embere illetményét és költségtérítését megnöveljük. Mi nemmel fogunk szavazni.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk az előterjesztést szerinti határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza.

 

368//2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Litter Nándor polgármester illetményét 2004. január 1. naptól a 37.000 Ft, helyi illetményalap 14-szeresében, 518.000 Ft. összegben állapítja meg. A polgármestert, választása szerint költségátalány illeti meg, amely illetménye 20 %-ának megfelelő összegű.
  2. Röst János főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2004. január 1. naptól a polgármester illetményének 80 %-ában, 414.400 Ft. összegben állapítja meg. Az alpolgármestert, választása szerint költségátalány illeti meg, amely illetménye 10 %-ának megfelelő összegű.

Határidő: 2004. január 1.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

 

 1. Javaslat a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2004. évi célok meghatározására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Kelemen Marcell: Ha elfogadják az előterjesztést, átfogó általános célokat határoznak meg, amelyek természetesen szervezeti egységre és köztisztviselőkre egyenként, egyénenként le lesz bontva és mindenkinek úgynevezett teljesítménykövetelményeket fogunk előírni. Év végén értékeljük, hogy ezek a teljesítménykövetelményekben foglalt célok miként valósultak meg.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem szavazzunk, az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

369//2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-Felügyelet köztisztviselői 2004. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
  2. Határidő: 2004. február 28. - az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása

   2004. december 31. - a teljesítés értékelése

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Dr. Kelemen Marcell jegyző

   Kulbencz Ferenc felügyelet-vezető

   (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

  3. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/F. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2004. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: 2004. január 31. - az egyéni teljesítménykövetelmé-

nyek meghatározása

2004. december 31. - a teljesítés értékelése

Felelős : Litter Nándor polgármester

Egri Gyula tűzoltóparancsnok

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

 

 1. Javaslat a KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. ügyvezetői pályázat kiírására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Módosítást szeretnék ebben az ügyben tenni. Folyik a közös gondolkodás arról, hogy ez a Kht. egy önálló, önkormányzattól független szervezetként működjön tovább. Természetesen leválasztva belőle azokat a részeket, amelyek a hivatal és az önkormányzati szférának az alap és a mindennap szükséges igénybeveendő szolgáltatásait biztosítja. Silló Barnabásnak a vezetői megbízását hosszabbítsuk meg fél évvel, és addig eldőlne ez a kérdés, hogy megakarjuk-e szüntetni, vagy idegen szervezettel ellátni ezt a feladatot a város vonatkozásában. Erre a vizsgálatra javaslom, hogy március 31-ig kerüljön sor, amelynek eredménye nem, akkor kiírjuk a pályázatot a KanizsaNet ügyvezetői munkakörére, ha más szervezeti formában kell működni, akkor pedig arról kell dönteni az önkormányzatnak. Egy ilyen határozati javaslatmódosítást kérem, hogy fogadjanak el.

  Cseresnyés Péter: Támogatjuk ezt az elképzelést. Kaphatnák-e valamiféle tájékoztatást arról, hogy milyen lehetőségek vannak?

  Litter Nándor: Folynak tárgyalások különböző munkabizottságokban. Nincs még konkrét anyag. Kérem, hogy jelöljék azt a személyt, aki ebben a munkában részt vesz. Átadjuk, ahogy meglesz minden dokumentum. Ennek megfelelően kérem, hogy ezen módosított javaslatról szavazzunk, hogy fél évre meghosszabbítjuk Silló Barnabásnak vezetői megbízatását és március 31-ig el kell végezni ezt a vizsgálatot. A vizsgálat eredményétől függően döntünk arról, hogyan tovább.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  370//2003.(XII.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Silló Barnabás ügyvezető megbízatását 2004. február 8-tól 6 hónappal, 2004. augusztus 8-ig meghosszabbítja. Megbízza a polgármestert, hogy a társaság jövőbeni működésével kapcsolatos döntés előkészítéséhez szükséges vizsgálatokat folytassa le, majd a javaslatot döntésre terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2004. március 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. Javaslat a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat törvényes működésének helyreállítása (írásban)

Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 

Cserti Tibor: Szavazzunk két részben. Először el kell döntetnünk, hogy javasoljuk-e a 7 főre történő kiterjesztést. Ha nem, akkor helyreállt a törvényes rend, mert úgy módosítjuk, hogy 6 marad. Ha meg igen, akkor értelemszerűen 3 javasolt van, azok közül pedig a választást meg kell ejteni.

Litter Nándor: A hozzászólások előtt szavazásra teszem fel a kérdést, hogy ki ért azzal egyet, hogy 7 fővel működjön a Településrészi Önkormányzat az SZMSZ-nek megfelelően.

Polai József: A Részönkormányzat a B változatot javasolja.

Dr. Szűcs Marianna: SZMSZ szerint 3-7 fő. A 6 sem törvénytelen. Ha 6 fő mellett döntünk, akkor az előző határozatot kell módosítani.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy 7 fővel működjön.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Kelemen Z. Pál: Csordásné Láng Évának halaszhatatlan ügyben el kellett mennie, de vissza fog jönni, kérem, hogy ebben a kérdésben a jelenlétében szavazzunk.

Dr. Kelemen Marcell: Ha ragaszkodunk ahhoz a szisztémához, ami az SZMSZ-ben van, akkor mindenkinek egy szavazata van. A három jelölt közül mindenki egyre igennel tud szavazni.

Litter Nándor: Ha nem sikerül most megválasztani úgy gondolom, hagyjuk nyugvóponton ezt a kérdést. 6 fővel működnek. SZMSZ-nek megfelel az állapot. Módosítjuk a határozatunkat. Az anyagban szereplő 3 személyről döntsünk. Mindenkinek egy igen szavazata van. Peti Józsefről szavazzunk.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

 

Litter Nándor: Szentgyörgyvölgyi Tiborról szavazzunk.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

 

Litter Nándor: Varga Máriáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 2 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 10 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

 

Litter Nándor: Megállapítom, hogy eredménytelen volt. Ennek megfelelően javaslom, hogy döntsünk arról, hogy 6 fővel működik tovább a Településrészi Önkormányzat.

Cserti Tibor: Ügyrendiként előterjeszteném még egyszer. Szerintem a három szavazat ismeretében indukálódtak újabb gondolatok. Ismételjük meg a szavazást a két legtöbb szavazatot kapott között.

Cseresnyés Péter: Az SZMSZ alapján szavaztunk a múltköri közgyűlésen a Kiskanizsai Részönkormányzat tagjairól. Szavaztunk kétszer, háromszor eredménytelenül. Hat ember is, ha akar dolgozni, nagyon jól együtt tud dolgozni. A FIDESZ frakció nem vesz részt a szavazásban.

Kelemen Z. Pál: Egyetértek Cserti képviselővel.

Halász Gyula: Egyetértek Cseresnyés Péter képviselővel. Nem javaslom a megszavazást. Abban az esetben pedig, ha még egyszer szavazásra kerül sor, az SZDSZ frakció nem fog szavazni.

Dr. Kelemen Marcell: A szavazásnak van érvényes eredménye. Az érvényes eredmény szerint nem választott újabb tagot a Településrészi Önkormányzatnak. Újra szavazni abban az esetben lehet, hogyha valamilyen kétség merül fel a szavazással kapcsolatban. A döntést meghozta a közgyűlés. Egyébként a határozat rendelkezik arról, hogy 7 fős a Településrészi Önkormányzat. Az SZMSZ azt mondja, hogy a közgyűlés döntése értelmében 3-7 fő lehet. Nincs annak akadálya, hogy a korábban hozott határozatot módosítsa a közgyűlés. és azt mondja, hogy 6 fővel működik ezen túl a Településrészi Önkormányzat.

Litter Nándor: Elfogadom jegyző úr véleményét. Ennek megfelelően az ügyet lezárom, és azt javaslom, hogy a korábbi döntésünket, amikor 7 főben határoztuk meg, vonjuk vissza és 6 fővel működhet a Településrészi Önkormányzat. Kérem, erről szavazzunk.

Cserti Tibor: A tartalmi munka elősegítése érdekében Önök, úgy láttam, hogy többségében politikai kérdést csináltak belőle. Ezennel visszavonom a javaslatomat. Álljon helyre a törvényes rend.

Bicsák Miklós: Az ilyen fajta hozzá állás miatt szégyellem magam képviselőtársaim nevében is.

Litter Nándor: Ne csináljuk ebből politikát. Jegyző úr szakmai álláspontja rendezte ezt a kérdést. Kérem Önöket, hogy vonjuk vissza korábbi döntésünket, amelyben 7 főben állapítottuk meg a Településrészi Önkormányzat létszámát, és a jövőben 6 fővel is működhet. Kérem, szavazzunk igennel.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

371//2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja 243/2003.(IX.2.) számú határozatát úgy, hogy a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzatot 6 fővel hozza létre.

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. évi munkaterve (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter Pál: A munkaterv január 27-re tervezett napirendjén szerepel a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének a módosítása, illetve a május 25-i programban szerepel a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata. Javaslatom, hogy ezt a két témát egy ülésnapon tárgyaljuk.

  Dr. Horváth György: A munkatervet áttanulmányozva megállapítottam azt, hogy rendkívüli gondosan készült. Elfogadásra javaslom.

  Dr. Kelemen Marcell: Papp Péter képviselő úr által elmondottakra reagálnék. Azzal értenék egyet, hogy januárban is és májusban is tárgyaljuk. Januárban azért, mert a hivatal átszervezése miatt szükséges módosítani az Ügyrendet. A változások okozta szükséges módosításokat kellene Önöknek elfogadni minél hamarabb. Utána a felelősségi körök, a döntési kompetenciák átdolgozása, vagy a szavazás módja és az, ami ezzel kapcsolatban a hivatal Ügyrendjét érinti, szerepelhetne az SZMSZ-ben.

  Papp Péter Pál: Elfogadom jegyző úr javaslatát úgy, hogy akkor januárban a strukturális változásokat tárgyaljuk, májusban pedig a hatásköri változásokat.

  Budai István: Szeptember 28-ra terveztük az önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékozatót. Szeretném, ha ezt az augusztusi közgyűlésen tárgyalnánk. Augusztusban nincs közgyűlés? Akkor maradjon.

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak volt egy olyan döntése, hogy az Egyesített Szociális Intézmény évente egyszer beszámol a közgyűlésnek. Nem szerepel a munkatervben. Ezzel egészítsük ki.

  Cserti Tibor: Nem tartom szerencsésnek azt, hogy egy témával kétszer foglalkozzunk. Normálisan működő gazdasági társaságok esetében egy ülésen, de több napirend keretében először elfogadják az előző évi végrehajtásról szóló beszámolót, stb. Nálunk május 25-én van a munkaterv szerint az előző évi jóváhagyása, ugyanakkor a március 30-i ülésre van terve az üzleti tervek jóváhagyása.

  Litter Nándor: Költségvetésünket elfogadjuk, ezt követően azonnal a 2004. évi üzleti tervükről is döntünk.

  Cserti Tibor: Feltételezem, hogy március 30-án el tudjuk fogadni az előző évi beszámolójukat is?

  Litter Nándor: Nem, május 31. a határidő, amire le kell a mérleget adni. További hozzászólás nincs. A vitát lezárom. A hivatali Ügyrenddel és SZMSZ-el kapcsolatban, ahogy Papp Péter mondta, hogy akkor januárban a strukturális változásokat tárgyaljuk, májusban pedig a hatásköri változásokat. Illetve fel kell vennünk, hogy a Szociális Intézmény számoljon be 2004. évben is. Időpontjában egyezzünk meg az intézmény vezetőjével, és úgy kerüljön be a munkatervbe. Ezen módosításokkal együtt kérem, hogy fogadjuk el a munkatervet.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  372//2003.(XII.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. évi munkatervét a módosításokkal együtt elfogadja.

  Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv végrehajtásáról gondoskodjon.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

   

   

 3. Nyilatkozat a Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési Programjáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Kérem, hogy a nyilatkozatot támogassuk.

Cseresnyés Péter: Ezt nem kellene támogatni. Lamperth Mónika miniszter asszonynak az önkormányzatok megerősítésén kellene fáradoznia.

 

Kelemen Z. Pál: Örömmel fogadtam ezt a tájékozatót. Ez a fajta közigazgatási reform politikától függetlenül csak jót hozhat Nagykanizsának. A nyilatkozat megtétele pedig erkölcsi kötelességünk nekünk kanizsaiaknak, akik ettől a közigazgatási rendszertől 1920 óta szenvedünk.

Litter Nándor: Egyetértek Kelemen Z. Pállal. Amikor az informális közgyűlésen tárgyaltuk ezt az úgynevezett IDEA programot, akkor a 28 képviselő közül gyakorlatilag 1 képviselő kivételével mindenki támogatta a közigazgatás ilyen irányú átszervezését, amely a kistérségek és így Nagykanizsa pozíciójának erősítését szolgálná.

Cseresnyés Péter: Nem arról beszéltem, hogy kistérségben nem kell gondolkodni. Arról, hogy ez egy zászló ebben az esetben és nem látom realitását, hogy az a cél, ami ebben meg van fogalmazva, meg fog valósulni. Nagykanizsához hasonló helyzetben lévő város, például Hódmezővásárhely is nagyon szépen fejlődött. Nem azzal kell foglalkozni, hogy mi van körülöttünk, hanem a város dolgával.

Kelemen Z. Pál: Hogy mennyire ez a kistérségi gondolkodás uralkodik az egyik legjelentősebb politikai pártban, a FIDESZ Magyar Polgári Pártban, az is mutatja, hogy feloszlatja megyei szervezeteit, és kistérségi szervezeteket hoz létre a választókörzetekhez kapcsolódva.

Cseresnyés Péter: Képviselőtársam, ha valamiről nem tudja, hogy miért mi történik, akkor nem kellene hozzászólni.

Dr. Szabó Csaba: Mi Nagykanizsa érdekében ülünk itt.

Röst János: Kanizsa városnak érdeke a megye megszűnése.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Szavazzunk arról, hogy egyetértünk a nyilatkozatban szereplő mondatokkal és célokkal.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

373//2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése a kormány közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról szóló nyilatkozatában foglaltakkal egyetért, a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítése iránti elkötelezettségét a programhoz való csatlakozással erősíti meg.

A Közgyűlés határozatáról a BM Közigazgatási államtitkárságát értesíteni kell.

Határidő: 2003. december 20.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős. Dr. Szűcs Marianna Önkormányzati és Jogi Iroda vezetője)

 

 

 1. A lakásépítések területi kínálata és a terület előkészítések biztosításának feltételrendszere (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: Ez a munka már korábban elindult. 21 területet vizsgáltunk meg előzetesen az anyag összeállítása során, ebből kiemeltünk hét olyan területet, amelynél úgy láttunk, hogy bizonyos szempontok elősegítik azt a törekvést, hogy a területek kialakítsa megindulhasson. Ezek egy része olyan, amelyekben önkormányzati tulajdonrész is van, más területek pedig magánerőből, magántelkeken indulhatnak el. Utaltunk a rendezési tervi szabályozás munkarészben arra, hogy a jóváhagyáshoz szükséges területi főépítészi egyetértést megkértük. Ma telefonon érdeklődtünk, és a területi főépítész elküldte az egyetértő levelét, telefonon úgy nyilatkozott, hogy a rendezési tervek jóváhagyásának nincs akadálya részéről.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal a határozati és rendeleti javaslattal egyetért, tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Polai József: A Szokoldombon érdekelt tulajdonosokkal értekezletet tartottunk az ő kérésükre. Amikor 1996-ban már volt erről szó, meghiúsultak ezek a tervek. Akkor a tulajdonosoknak már érvényes árajánlatuk volt, amivel – nem tudni miért – mégsem éltek. A Szokoldomb tulajdonosai azzal a kéréssel fordulnak polgármester úr felé, hogy szíveskedjenek tárgyalásokba bocsátkozni az ottani földtulajdonosokkal, és szeretnék azt kifejezni, hogy ők jelenleg is mindenben egységesek és szervezettek, hajlandók tárgyalni. Valószínű, hogy bizonyos kedvezmények adására is készek. Az a kérésük, hogy a Szokoldombot egységes keretben kezeljük, ne csak az 1,1 ha-os terület legyen a témája a Szokoldombnak, hanem attól nagyobb.

Halász Gyula: A Péterfai utcát érintő lakóterület kialakításával kapcsolatban két ingatlan van megjelölve, ami értékesítésre vár, illetve lakóterületként meg van jelölve. Fel kellene hívni a leendő építők figyelmét arra, hogy itt közép- és nagynyomású gázvezetékek mennek, különböző közművek. Ennek tudatában készüljön el a beépítési terv, ami alapján itt létrejöhetnek épületek. Ez a két telek, ami be van jelölve, településszerkezetileg hogyan illeszkedik ahhoz az utcaképhez, ami a Péterfai utcát jellemzi?

Sajni József: Nagy örömmel látom, hogy a terület-előkészítésben a miklósfai területen három rész is megnevezésre került. Ez az ott lakóknak és a Miklósfára költözni vágyóknak is örömére szolgálhat. Ez alapja lehet annak, hogy a jelenleg telek nélküli településrészen megoldódik az a probléma, ami már nagyon régi. Kérem a tisztelt közgyűléstől, hogy a hasznosítást megalapozó rendezési terv is lehetőleg készüljön el, és a továbbiakban ezeknek a területeknek a beépítését is segítse.

Litter Nándor: Azzal egészíteném ki az itt leírtakat, hogy a Haladás utca végén lévő részeket is vonjuk vizsgálat alá. Ez többször felvetődött és ebben még nem léptünk előre, hiszen információink szerint ott olyan önkormányzati területek vannak, amelyek különösebb ráfordítás nélküli beépíthetők. A Szokoldombbal kapcsolatos felvetést elvileg támogatom. Egy olyan fajta megoldásra van szükség, hogy bevonjuk az ezen a területen lévő önkormányzati területeket, keresünk olyan vállalkozót, aki az egész projektet megoldja, hogy nehogy egy olyan akcióhoz csatlakozzunk, aminek a végén jelentős önkormányzati kiadások vannak, és a telkek pedig az önkormányzat tulajdonában maradnak. Azt is segíteni és támogatni kell, hogy az egy kellemes lakóövezetté alakuljon. Javaslom a Péterfai területtel kapcsolatos kiegészítést, ahogy Halász Gyula kérte.

Polai József: Legalább annyiban döntsünk, hogy a tárgyalások kezdődjenek meg. Az önkormányzat a Szokoldombon lévő földekkel kapcsolatos tárgyalások során előnyös helyzetbe kerülhet.

Litter Nándor: Teljes mértékben egyetértek. Ezt építsük be.

Karmazin József: Halász Gyula arra vonatkozó kérdésére, hogy a Péterfai utcai területet ábrázoló mellékleten bejelölt két terület hogyan illeszkedik majd az elvárható utcaképhez – itt arról a félreértésről van szó, hogy ez önmagában így nem építési telek, hanem egy területnek a vége, amelyhez csatolva a Péterfai utcáig, kialakíthatók ezek a rendezési terven jelölt területek. A Haladás utcai területeket az előterjesztés 4. oldalán a 7. pontban részleteztük. Itt az szerepel, hogy a rendezési terv pillanatnyilag ugyan zöldterületként, illetve sportterületként tartalmazza ezeket a már belterületen lévő földrészleteket. Itt a december 31-i jogszabályi hatás miatt ezeknek a lakótelekként történő felhasználását a rövidesen közgyűlés elé kerülő szerkezeti terv biztosítani fogja.

Litter Nándor: Kérem, hogy ezekkel a kiegészítésekkel - annyival módosítva, hogy a Szokoldomb tulajdonosaival kezdődjenek meg a tárgyalások a jövőbeni fejlesztések, együttműködés vonatkozásában – így együtt fogadjuk el a határozati javaslatokat.

Cserti Tibor: Meggyőződésem, hogy ez egy olyan stratégiai anyag, amelynek a rendezési része elismerést érdemel mindenképpen. Egyúttal, amikor lakásépítési területi kínálatot tárunk fel, az egy olyan stratégiai anyag, munkamódszer, ami az önkormányzatnak egyúttal a gazdasági pozícióját is meghatározza a későbbi időszakban. A mai döntésünkkel bizonyos területeket vonunk belterületbe, bizonyos területeket felértékelünk, ott jogos önkormányzattal szemben megfogalmazódott későbbi igényeket támasztunk saját magunk számára. Más városok úgy csinálják, hogy először tulajdont szereznek, a pozíciójukat biztosítják, utána rendezési tervet módosítanak. Ezért tartózkodni fogok a témánál, mert kértem a bizottsági ülésen az előterjesztőt, hogy ilyen értelemben ezt az előterjesztést vonja vissza.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról egyben.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

374/2003.(XII.11.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a Szepetneki utca déli oldalán, a Szentendrei utcától északra, Palin Új városrészben és a Szokoldomb területén új – elsősorban önkormányzati - lakótelkek kialakítása elinduljon.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati telkek kiajánlásával az egyes területek hasznosítását segítse elő. Ennek érdekében az egyes területek hasznosítására készüljön pályázati kiírás, megfelelő garanciákat tartalmazva a fejlesztés komplex megvalósítására.

   Amennyiben a pályázat nem hoz megfelelő eredményt a polgármester az érintett ingatlanok tulajdonosaival folytasson tárgyalásokat a szükséges földterületek megvásárlására vonatkozóan, annak eredményéről a Közgyűlést tájékoztassa. Ezzel párhuzamosan készüljön igényfelmérés az egyes lakóterületi fejlesztési lehetőségekre figyelemmel.

   Határidő: 2004. január 15. a pályázat kiírására és az építtetői igények felmérésére

   2004. február 28. a tulajdonosokkal való egyeztetésre

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az új lakótelkek kialakításának megalapozásához a 2004. évi költségvetés céltartalékában 50 millió forintot különít el. Ez az összeg képezi az alapját a megvalósítás elindításának (területvásárlások, tervek készítése, művelésből való kivonás, stb).
  4. Határidő: 2004. február 28. az összeg 2004. évi költségvetésben történő szerepeltetésére

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Palin Új városrészben található 4770., 4772. és 4778. hrsz-ú ingatlanok hasznosításának előkészítése, új lakótelkek kialakítása mielőbb megtörténjen. Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkarészeket készíttesse el, és a megvalósítás költségeihez pályázati úton forrásokat vonjon be.
  6. Határidő: - a telekalakítási munkarészek és a hiányzó engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetésére, engedélyeztetésére 2004. február 28.

   - a pályázati dokumentáció benyújtására 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város felkéri a polgármestert, hogy a Szentendrei utcától északra lévő területre vonatkozó rendezési terv elfogadását követően gondoskodjon az érintett külterületi ingatlanok belterületbe csatolásáról, termelésből való kivonásáról, a hasznosítást meglapozó tervek és munkarészek elkészíttetéséről és engedélyeztetéséről. Ezen munkarészek elkészülte után a megvalósításhoz szükséges önkormányzati forrás csökkentésére irányulóan nyújtson be pályázatot.
  8. Határidő: 2004. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Szokoldomb telektulajdonosaival folytasson tárgyalást az ingatlanok hasznosítására, esetleges megvételére vonatkozóan, arról a közgyűlést tájékoztassa.
  10. Határidő: 2004. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  11. A Péterfai utcát érintő lakóterület kialakításával kapcsolatban fel kell hívni a leendő beruházó figyelmét, hogy a beépítési terv készítése során legyen figyelemmel arra, hogy a területen különböző közművek haladnak.

 

Litter Nándor: Rendeleti javaslatról szavazunk – Általános Rendezési Terv szabályozási előírásai.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

82/2003.(XII.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 82/2003.(XII.12.) számú rendelete a Nagykanizsa Általános Rendezési Terv szabályozási előírásairól szóló, többször módosított 12/1995.(IV.25.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Rendeleti javaslatról szavazunk – Nagykanizsa, Általános rendezési terv külterületi szabályozási tervéről.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

83/2003.(XII.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 83/2003.(XII.12.) számú rendelete a Nagykanizsa, Általános rendezési terv külterület szabályozás tervéről szóló 36/1995.(XII.19.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Az előterjesztés szerinti következő – településszerkezeti tervlapra vonatkozó –határozati javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

375/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Lakáskoncepcióban lakóterületi fejlesztésre jelölt területekre (Gárdonyi utcától keletre lévő terület, Pityer utcától délre lévő terület, Szepetneki utca déli oldala) vonatkozó településszerkezeti tervlapot a 11. sz. melléklet szerint elfogadja. Ezt a tervi tartalmat kell a továbbiakban készülő településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat alapján alkalmazni.

(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határidő: 2003. december 31. Intézkedés a településszerkezeti tervbe történő beépítésre

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: A következő – a Nagykanizsa lakáskoncepció szerinti lakóterületekre – vonatkozó rendeleti javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

84/2003.(XII.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 84/2003.(XII.12.) számú rendelete a “Nagykanizsa lakáskoncepció szerinti lakóterületek” helyi építési szabályzatáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: A belterületi határvonal megállapítására és módosítására vonatkozó rendeleti javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

85/2003.(XII.12.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 85/2003.(XII.12.) számú rendelete a belterületi határvonal megállapítására és módosítására vonatkozó többször módosított 43/1995.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a közoktatási intézményekben kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja a javaslatot. Én is támogatom, még akkor is, ha bennem belső viszonyítási kérdések merülnek fel. A palini iskolánál a kötelező eszköz-, felszerelési, felújítási igény 131 millió Ft, ami viszonylag egy új iskola, ehhez képest a Bolyai iskola fele ennyit nem kapna, pedig az rosszabb állapotban van. Ugyancsak rosszabb állapotúnak tűnik a Zrínyi iskola, az csak a harmadát kapná. A Zeneiskola van a legrosszabb állapotban, az pedig csak a 10 %-át kapná. Ezeket az aránytalanságokat nem értem, de a lényegével egyetértek és támogatom.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A mellékelt felújítási táblázat tájékoztató jellegű, nem ezt fogadják el, csak a taneszközre vonatkozó táblázatot. A szám azért tűnik aránytalannak, mert a palini iskolában az óvoda is benne van, és a palini óvoda a legrosszabb állapotban lévő nevelési intézmény. A Bolyai iskola jelezte, hogy nem közölte azt az adatot, ami a felújításra és beruházásra vonatkozik, így nem került be, de nincs jelentősége, mert az eszközjegyzéket fogadják.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 4 igennel javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk egyben a határozati javaslatokról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

376/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeire vonatkozó kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítéséről szóló előterjesztéssel egyetért.
  2. Határidő: 2003. december 31.

   Előadó : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

    

  3. a taneszköz beszerzési tervre az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kötelezettséget vállal, annak megvalósítását a beterjesztett ütemezés szerint biztosítja.
  4. Határidő: 2003. december 31.

   Előadó : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dr. Papp Judit osztályvezető)

  5. felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet az Országos Közoktatási Értékelési- és Vizsgaközponthoz az 1. számú mellékletben elfogadott kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék ütemezés engedélyezésére.

Határidő: 2003. december 31.

Előadó : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. Javaslat a Kulturális Alap felosztására vonatkozó alapelvek és elbírálási szempontok befogadására (írásban)

Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 4 igennel javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a javaslatot azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 1. pontjában módosítani kívánja a felosztást úgy, hogy a kiemelt csoportok és rendezvények 50 %-a mellett módosítja a 30 % és 20 %-os arányt úgy, hogy 40 % lenne a sportbizottság pályázatán kiosztható összeg, és 10 % az, ami év elején nem tervezhető vagy tervezett programokra lenne. Hisz minden egyes szervezetnek tudnia kell, hogy abban az évben mit szeretne megvalósítani, ehhez nyújtja be a pályázatát, így kisebb esély lenne arra, hogy a fennmaradó viszonylag nagy részre, 20 %-ra lehetne számítani év közben. Az elbírálásnál egy külön szakmai grémium foglalkozna azzal, hogy mely csoportot vagy előadót venne a kiemelt kategóriába. Ennek konkrét megfogalmazása a későbbiekben történne meg.

Dr. Horváth György: Az alapelvek szerencsésen alakulnak, tehát finomodik az előző évekhez viszonyítva, jó alap lesz az elbírálásra. A csoportok, egyének kapják a pénzt, viszont ha a városnak szüksége van a fellépésre, akkor nem nagyon jelentkeznek. Éppen ezért a szerződéskötésekkor a kulturális ügyintézőnek meg kell határozni, hogy hány fellépést vár el a város. A Rendezvénynaptár kiváló alapot nyújt ahhoz, hogy a bizottság az alapján döntsön. Ajánlom a javaslat elfogadását.

Litter Nándor: Támogatom a bizottság 1. pontra vonatkozó javaslatát, tehát a b., 40 %, a c., pedig 10 % legyen, illetve határozzuk meg azt az értékelési feltételeknél, hogy elvárható, hogy a támogatott csoportok a városi rendezvényeken térítésmentesen fellépjenek. Kérem, a módosításokat figyelembevéve egyben szavazzunk a határozati javaslatokról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

377/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kulturális Alap odaítélésére az alábbi alapelveket fogadja el:

Az alap

  1. 50 %-a a kiemelt csoportok és rendezvények támogatását biztosítja. A támogatás minimuma 150 e Ft.
  2. 40 %-ára az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság pályázatot ír ki (1. számú melléklet).
  3. 10 %-a az év elején nem tervezhető programok megvalósítására fordítható.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Sajni József az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. a Kulturális Alap elbírálási szempontjait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
  2. 2.1. A pályázónak a város kulturális életében betöltött helye, szerepe, tradíciója, szakmai minősítése.

   2.2. A megelőző évben hány külföldi, belföldi, városi rendezvényen szerepelt.

   2.3. Az előző évi támogatás elszámolási rendjének betartása.

   2.4. Az önkormányzati térítésmentes szereplések, fellépések száma.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Sajni József az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. az 1. számú mellékletben található pályázati felhívással egyetért.
  4. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

   Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Sajni József az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. a 2. számú mellékletben szereplő pályázati adatlapot elfogadja.
  6. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Sajni József az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. a 3. számú mellékletben szereplő Pályázati Szerződést elfogadja.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Sajni József az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a 2004. évi Városi Rendezvénynaptár elfogadására (írásban)

Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részéről a Rendezvénynaptárral kapcsolatban az az álláspont született, hogy alapvetően elfogadható annak ellenére, hogy több olyan program is bekerült, ami elvileg nem valószínű, hogy a honlapon nagyobb érdeklődésre tart majd számot. A következő évben valami kritériumot kell majd mellékelni, hogy lehetőleg azok kerüljenek be, amelyek nagyobb érdeklődést kelthetnek. Javaslom, hogy a mindenkori városi rendezvénynaptár ne csak kulturális, hanem a város minden rendezvényére terjedjen ki, és együtt kellene elfogadni. Például a sportrendezvények. Akkor nem fordul elő az, hogy valami duplán kerül be, vagy esetleg kimarad rendezvény. Elektronikus úton a Városi Könyvtár gyűjtse ezeket össze és készítse el. Akár a hivatalt is ki lehetne ebből vonni. Ennek a megjelenését szintén meg lehetne oldani a honlapon.

Litter Nándor: Az utóbbi felvetéssel nem értek egyet, ezt a hivatal munkatársainak kell összefogniuk, hiszen így biztosítható, hogy egy egész városi rálátással készül a rendezvénynaptár.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Egy vagy két évvel ezelőtt született az a döntés, hogy ne együtt jelenjen meg a kettő, hanem külön. Ennek egyébként nincs akadálya.

Litter Nándor: A jövőre vonatkozóan én is jónak tartanám, ha ez együtt történne meg, hiszen akkor összehangolhatjuk az eseményeket. Jövőre lesz 60 éve, hogy a Holocaust szörnyű eseményei megtörténtek. Javaslom, hogy városi rendezvényként ez a megemlékezés kerüljön megrendezésre. Kérem, fogadják kiegészítő javaslatként az előterjesztő részéről.

Halász Gyula: A kezemben van egy meghívó a Rákóczi-évfordulóval kapcsolatban. Mélyen színvonal alatti, a meghívó Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. Tiltakozom. Ilyen silány meghívóhoz nem adhatjuk a nevünket. Bent szerepel az emléktábla. A Műemlékvédelmi Hivatalnak az állásfoglalása itt van a kezemben. Nincs engedély.

Dr. Horváth György: A Városi Rendezvénynaptár időben és jól elkészült. A sport hozzákapcsolása helyes, de nem lehetséges, hiszen a versenynaptárak ez után készülnek el. Érintett vagyok a Rákóczi-ünnepséggel kapcsolatban. Amennyi pénzt megszavazott a közgyűlés, annyival gazdálkodunk, és azt hiszem, takarékosan. Hogy így veti fel Halász Gyula - akkor, amikor a Rákóczi Emlékbizottság ülésezett, egyszer sem volt ott. Akkor beszéljen valaki, ha valamit csinál. Az a lényeg, hogy színes legyen, és egy lapért fizessünk 17.000 Ft-ot? Ez pedig csak papíráron készült el. Nem az a lényeg, hogy színes vagy nem. Hanem mi van belül. Az ilyen hangot visszautasítom. Az emléktáblával kapcsolatban természetesen igaza van, mert a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság Halász Gyula kivételével mindenki megszavazta. Tessék dolgozni. Erre nincs szükség.

Litter Nándor: Ez nem a napirendhez tartozik. Ezt külön megtárgyaljuk a főépítésszel és a bizottsággal, hogy mi a teendő ebben a helyzetben. Konkrét javaslat a Holocaust Emléknapon kívül nem volt az anyaghoz, kérem, hogy a rendezvénynaptárt így fogadjuk el azzal a megjegyzéssel, hogy egyrészt elektronikus úton is terjeszteni kell és gyűjteni kell az információkat, javaslatokat hozzá, a sporttal együtt kell a következő évi rendezvénynaptár kialakítani. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

378/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a mellékletben foglaltaknak megfelelően – kiegészítve a Holocaust 60. évfordulójával kapcsolatos emléknap megrendezésével – a rendezvények rangsorolásával egyetért és azokat a Városi Rendezvénynaptárban megjeleníti.
  2. egyetért azzal, hogy a rendezvénynaptárt elektronikus úton is terjeszteni kell, az azzal kapcsolatos információkat, javaslatokat össze kell gyűjteni.
  3. egyetért azzal, hogy a következő évi rendezvénynaptár a sporteseményeket is tartalmazza.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház további működésére (írásban)

 

Polai József: Szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy a bajcsai kultúrház ilyen formában talán a működéshez lehetőséget fog kapni, a fenntartása, működtetése megoldottá fog válni. A Nagyrác utcai majdan felszabaduló iskola épületében pedig a felsorolt lehetőségek helyhez jutnak.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részéről az fogalmazódott meg, hogy ez kiadásokkal is jár, például a Kisrác iskolának a 8 tanterme nem kevés működési kiadásokkal jár, ennek tartalommal történő megtöltése sem kis probléma. A fenntartó részéről jelentős többletkiadást fog eredményezni. Javaslom, hogy a kulturális élettel vagy ellátással kapcsolatban egy olyan önkormányzati felmérés készüljön, ami Nagykanizsa, illetve a külső területek kulturális ellátottságát lenne hivatott felmérni, erre egy olyan javaslatot tenni, hogy milyen megoldás szülessen arra, hogy minden terület ellátott legyen.

Litter Nándor: Egyetértek Sajni József javaslatával, a határozatot kiegészítjük ezzel. Ezzel foglalkoznunk kell. Tehát készüljön egy felmérés, hogy hogyan lehet a külső területek lakosságát jobban bevonni ebbe a kulturális szolgáltatásba. Mikorra lehetne ezt vállalni?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: 2004. februári közgyűlés.

Litter Nándor: Tehát február 28. Akkor ennek megfelelően a hat határozati javaslatot fogadjuk el.

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

379/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. elfogadja, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház a Kiskanizsai Általános Iskolával közösen használja a Nagyrác utcai tagintézmény felszabaduló helyiségeit.
  2. Határidő: 2004. január 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. felkéri a két érintett intézmény vezetőjét, hogy a 2004. január 1-jétől 2005. július1-jéig terjedő időszakra készítsen megállapodást a közös működtetésre vonatkozóan.
  4. Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Farkas Tibor igazgató

   Silló Zsolt igazgató)

  5. az Általános Iskola Kiskanizsa Nagyrác utcai tagintézmény épületét 2005. július 1-jétől a Móricz Zsigmond Művelődési Ház telephelyeként működteti.
  6. Határidő: 2005. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. a 2003. november 25-én elfogadott Hevesi Sándor Művelődési Központ alapító okiratából törli az alábbi pontokat.
  8. 3-as pontban: Az intézmény telephelye:

   Közösségi tér 8800 Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.

   14-es pontban: Az intézménynek átadott vagyonnal kapcsolatos rendelkezések

   Ingatlan sorszáma Helyrajzi száma Terhelés, szolgalmi jog

   5. Bajcsai 85 hrsz. -

   17-es pontban: Mellékletek

   Telephely szerint:

   sz. intézménytípus Intézményegység Férőhelyek száma

   (szakfeladat):

   921815

   921925 Törökvári u. 65. -

   Határidő: 2004. január 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  9. a 2003. november 25-én elfogadott Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okiratát kiegészíti az alábbi pontokban.
  10. 3-as pontban: Az intézmény telephelye:

   Az intézmény két telephellyel rendelkezik.

  Közösségi tér 8800 Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.

  Általános Iskola Kiskanizsa, 8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.

  14-es pontban: Az intézménynek átadott vagyonnal kapcsolatos rendelkezések

  Ingatlan sorszáma Helyrajzi száma Terhelés, szolgalmi jog

  1. Bajcsai 85 hrsz. -

  17-es pontban: Mellékletek

  Telephely szerint:

  sz. intézménytípus Intézményegység Férőhelyek száma

  (szakfeladat):

  921815 Törökvári u. 65. -

  921925

  801000 Nagyrác u. 26.

  Határidő: 2004. január 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. felkéri a polgármestert, vizsgálja meg a város egész területének kulturális ellátottságát, amennyiben szükséges, tegyen javaslatot a város valamennyi területére való kiterjesztésének módjára.

Határidő: 2004. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím létrehozására vonatkozóan (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Támogatom a kitüntető cím létrehozását, mivel nagyon sokan áldozatkész munkát végeznek ezen a területen. A biztonság nagyon fontos, és ezért az erkölcsi elismerést biztosítanunk kell. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  86/2003.(XII.12.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 86/2003.(XII.12.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 18/1997.(IV.15.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Polai József képviselő önálló indítványa a Nagykanizsa, Bajcsai u. - Varasdi u. - Kisrác u. - Felsőtemető u. - Pápai u. által határolt tömb területére vonatkozó új típusú rendezési terv elkészítésére vonatkozóan (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Polai József: Kiskanizsának ennek a tömbjéről 1972-ben készült tudomásom szerint a rendezési terv. Ezt a tömböt annyira körbeépítették, hogy megközelítési lehetősége egyetlen út, amely a Bajcsai utcában található régi, szűk, önkormányzati út. A Bajcsai u. 17. és 19. számú ingatlanok között húzódó mezőgazdasági területre vezető földút nagyon keskeny, a járművek ott nem tudnak közlekedni, hozzáérnek a ház oldalához. Ebből nagyon sok probléma adódott, különösen a két szomszéd és a tömbbelsőben tulajdonnal rendelkező között. A tömbbe egy új levezető utat kellene valamilyen módon meghatározni. Erre alkalmas lenne egy magánkézben lévő terület, amelyet új rendezési terv készítésével elő lehetne segíteni. Az előterjesztés azt szorgalmazza, hogy a tömbbelső rendezési tervét hárítsuk az ott földet birtokló emberekre. Azt kérem, hogy ezt a problémát oldjuk fel valamilyen formában, és teremtsünk lehetőséget arra, hogy egy új út épülhessen. A szomszéd ingatlanon élő Horváth Lívia jelezte polgármester úrnak, hogy vásárlási szándéka van a jelenleg utat képező területre. Ennek a költsége visszafordítható lenne a rendezési terv kiadásaira. Azt nem kívánom, hogy addig, előre eladjuk a területet, amíg egy új út nem létesülne. A tömbbelsőben Bolf László a birtokán egy torony felállítására a Nokia-nak bérbe adott egy területet. A Nokia-val olyan szerződése van Bolf úrnak, amely kimondja, hogy hajlandó lenne a Nokia ide egy szilárd burkolatú utat építeni akkor, ha egy, a lejáratra alkalmas területet az önkormányzat biztosítani tud. Javaslom, hogy tárgyalást kellene kezdeményezni a Nokia és Bolf úr kapcsolatáról, meg kellene fontolni, hogy Horváth Lívia vételi szándékát tudnánk-e támogatni. Szeretném, ha igen. A Nokia nyilván azt nem fogja megvásárolni. 1989. július 16-án kelt határozat alapján már erre az útra is súlykorlátozást vezettek, 2,5 tonnára korlátozták azon járművek súlyát, amelyek oda lemehetnek. Ezt senki nem tartja be.

Karmazin József: Annyiban módosult a problémakör, hogy Polai úr a tömbbelső megközelítésének gondját is felvázolta. Függetlenül az igényelt rendezési terv készítésétől ezt korábban lehet teljesíteni, ugyanis a szerkezeti terv adhat megoldást a tömbbelső megközelítésére az itt elhangzott különféle változatok egyeztetése alapján. A rendezési terv készítésére vonatkozóan a bizottság álláspontját tartom szakmailag elfogadhatónak.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a határozatát azért ilyen formában hozta, mert ott tudomásunk szerint 120 tulajdonos van, azoknak az érdekeit össze kell hangolni. Ettől függetlenül az útnak a megközelítése egy lényegesen kisebb probléma. Azt a bekötő utat, amit egy ottani lakos felajánlott, a megközelítést a rendezési terv készítésétől függetlenül meg lehetne oldani. Hogy ki finanszírozza ezt, döntés kérdése.

Litter Nándor: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot, és az út kérdésében kezdjünk tárgyalásokat. Ezzel a kiegészítéssel kérem, hogy fogadják el ezt a határozati javaslatot. Polai úr elfogadható?

Polai József: Mikor kezdünk tárgyalni?

Litter Nándor: Január 31-ig. Így elfogadható?

Polai József: Igen.

Litter Nándor: Ezzel a határidővel kérem, hogy szavazzunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

380/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa, Bajcsai u. – Varasdi u. – Kisrác u. – Felsőtemető u. – Pápai utca által határolt tömb területére vonatkozó rendezési terv készíttetésével egyetért azzal, hogy annak költségét előzetesen a területen érdekelt tulajdonosok vállalják.
  2. egyetért azzal, hogy a tömbbelső megközelítésének megoldásával kapcsolatban tárgyalásokat kell folytatni.

Határidő: 2004. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelő: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 1. Sajni József képviselő önálló indítványa Miklósfa városrészben a közterületek rendbetételére vonatkozóan (írásban)
 2.  

  Sajni József: Az előterjesztésből egyértelműen kitűnik, hogy miről van szó. Van egy 60 méteres útszakasz, a Miklósfa út és a Bem u., illetve a Miklósfa út és az Iskola út szakasza. Ez rendkívül sok problémát vet fel, és ezt nagyon időszerű lenne megoldani, különös tekintettel arra, hogy nemsokára beindul az autópálya építése, és a gyékényesi bányából feltehetően nagy mennyiségben hordják fel a sódert. Szeretném kérni, mivel ebben a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a kompetens, ha megtenné a bizottság vagy képviselője, hogy a helyszínen tájékozódnának.

  Litter Nándor: Kérjük, hogy a bizottság részéről legyen egy helyszíni szemle.

  Papp Nándor: Megoldjuk.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a bizottsági szakaszba utalásról.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  381/2003.(XII.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Sajni József képviselőnek a Miklósfa városrészben a közterületek rendbetételére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot.

  Határidő: 2004. január 10.

  Felelős : Papp Nándor bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

   

   

 3. Javaslat a Zsidók Zala Megye társadalmában 1920-1945 című dokumentumkötet támogatására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kérem, hogy támogassuk ennek a kötetnek a létrejöttét.

  Halász Gyula: Részben az én hibámból került be ez a 150.000 Ft az anyagba, egy más könyvkiadás támogatása révén mondtam ezt a rossz számot. Azt kérem, hogy az eredeti anyaghoz csatolt melléklet alapján 300.000 Ft-tal támogassa Nagykanizsa városa ezt a kiadványt. Egy fontos dokumentumról van szó, Nagykanizsa és környékéről elhurcolt 3000 áldozat emlékével, múltjával foglalkozik. Sok adósságunk van az itteni zsidósággal kapcsolatban. Szép gesztus lenne, ha ezt a megyei kiadványt – amelynek nagy része Nagykanizsával foglalkozik – támogatnánk.

  Dr. Horváth György: Javaslom a támogatást. A Zala Megyei Levéltárban egy nagyon tudatos forrásfeltáró munka folyik. Ezek a könyvek sorozatban jelennek meg. Ezekből a város is mindig kapott.

  Litter Nándor: Hiányolom, hogy hány példányt kapunk a támogatás fejében, illetve hány példányban fog ez a dokumentumkötet elkészülni. Úgy gondolom, hogy feltételt is kell szabnunk, ha 300.000 Ft-tal támogatjuk, hogy milyen példányszámot kérünk, hogy ezeket az iskolákban, könyvtárban, más intézményeinkben elhelyezhessük. Elvileg támogatom a 300.000 Ft-ot, amennyiben a 300.000 Ft arányában a példányszámból részesül a város.

  Dr. Horváth György: Általában 50 példányt szokott kapni ezekből a sorozatokból a város.

  Litter Nándor: Akkor a 300.000 Ft arányában kérünk példányt. Kérem, hogy az így módosított határozati javaslatról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  382/2003.(XII.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Németh László és Paksy Zoltán levéltárosok a zsidók Zala megye társadalmában 1920-1945 című dokumentumkötet-megvalósítását 300.000 Ft–tal támogatja, amennyiben a támogatási összeg arányában részesül a város a kiadványból.

  Határidő: 2004. január 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. részére pályázati előfinanszírozás biztosítására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Költségvetésünkben 7 millió Ft-ot biztosítottunk erre. A szükséges forrás az előfinanszírozást jelentené, hiszen addig nem tudjuk a pályázatot lehívni, míg a teljes dokumentáció elkészítésének a költségét ki nem fizettük, amely szükséges feladat a város részéről. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  383/2003.(XII.11.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. póttámogatásra irányuló kérését támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a 21.250.000 Ft összegű támogatás átadásához szükséges intézkedés megtételére.

  Az összeg forrása az alábbi

  - 2003. évi jóváhagyott felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7.000.000 Ft

  - 2004. évi pályázati támogatás megelőlegezése 10.000.000 Ft

  - 2004. évi önkormányzati támogatás megelőlegezése 4.250.000 Ft

  Határidő: 2003. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

   

   

 7. Javaslat a Kanizsa Újság Kft. veszteségfinanszírozására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Luif Ibolya: Az ügyvezetői feladatok átvételekor az intézkedések egyike volt a Kanizsa Újság Kft. 2003. október 31-ig zárásával elkészülő mérleg megismerése, illetve a mérleg összeállítása. Ezen mérlegben derült ki, hogy a Kanizsa Újság Kft. 4,4 millió Ft-os hiánnyal rendelkezik ezen időpontban. Abban az esetben, ha nem történt volna változás az ügyvezetésben és változatlan feltételekkel működött volna tovább az újság, akkor ez a hiány év végére a kincstár prognosztizálása alapján 5,7 millió Ft-ot ért volna el. Az elmúlt 6 hétben sikerült néhány olyan intézkedést megtenni, aminek eredményeképpen ennek a veszteségnek a dinamikáját csökkenteni lehetett. Így többek között pályázati összeghez tudtunk jutni, tudtuk rendezni az egyik munkatársunk bérének költségét, illetve tudnunk két hirdetésszervezőt felvenni, akiknek a belépésével december hónapban már 100 %-ban növelni tudtuk a heti hirdetési bevétel nagyságát. Ezekkel az intézkedésekkel összességében, 1,8 millió Ft-tal sikerült ezt az előre prognosztizálható veszteséget csökkenteni. Ugyanakkor 3,8 millió Ft-tal már az év végéig hátralévő időben nem tudunk mit kezdeni, ezt a veszteséget már nem tudjuk ilyen rövid idő alatt pótolni. A pótköltségvetési kérelemnek az a legfontosabb indoka, hogy a gazdasági társaság veszteségmentes legyen ahhoz, hogy ne záródjunk ki a 2004. évben kiírandó, illetve már most is kiírt, folyamatban lévő pályázatokból, ahol alapfeltétel az, hogy veszteségesen nem működhet a pályázó. A veszteség jövő évi elkerülése érdekében több olyan területet is leltünk, ahol tudjuk azt garantálni, hogy a következő évben ne fordulhasson elő az, hogy a lap veszteségesen gazdálkodik. Egy megelőlegezett bizalmat szeretnék kérni, hogy támogassák kérésünket.

Sajni József: Személyes ügyben az érdekelt jelenléte nélkül lehet-e nyílt ülésen szólnom? Lukács Ibolyáról van szó.

Litter Nándor: Nem lehet itt erről szólni, mivel ez az ügyvezető feladata.

Sajni József: Kérdést lehet feltenni?

Litter Nándor: Nem ildomos. Az ügyvezető feladata, hogy megoldja az ügyeit.

Sajni József: Az önkormányzat esetében több esetben is előfordul, hogy peres ügyek vannak. Jelen esetben éppen a szerkesztőségnél. Ez általános gyakorlat lehet-e, hogy perveszteség esetén az illető, aki valamiben tévedett, és ez perveszteséggel jár, ez munkaviszony megszűnéssel is jár-e? Lesz-e ilyen gyakorlat? Amennyiben a rendkívül felmondás nem áll meg a Munkaügyi Bíróság előtt, vagy a bíróság előtt II. fokon, ennek lesz-e olyan konzekvenciája, amit a főszerkesztő asszonynak kell levonni?

Luif Ibolya: Egy lezárt bírósági ügyünk van, jogerős ítélettel, ami közel 400.000 Ft nem vagyoni kártérítéssel járt. A rendkívüli felmondás ügyében számtalan konzultációt folytattam Dr. Erdős Erdős Lászlótól kezdve munkajogászokig bezárólag számos szakemberrel, akiktől azt az egyöntetű véleményt kaptam, hogy Lukács Ibolya korábbi főszerkesztő esetében, mivel bizonyosságot nyert a súlyos gondatlanság, a rendkívüli felmondás ténye megállapítható. A rendkívüli felmondás dokumentumanyaga, ami tértivevényes ajánlott levéllel Lukács Ibolya részére kézbesítve lett, jogászok által elkészített dokumentum. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem kell azzal számolnunk, hogy a Munkaügyi Bíróság minket e téren elmarasztal. A kártérítés megállapítása érdekében is megtörténtek a meghallgatások, és polgári törvénykönyv, illetve a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megpróbáljuk ezen összeget természetesen valamilyen módon jogi úton visszaszerezni. A mai napon egy következő tárgyaláson vettem részt I. fokon, ami szintén a Kanizsa Újság Kft. ellen folyik, jó hírnév megsértése miatt nem vagyoni kártérítésben 1 millió Ft-ra perlik az újságot. Az eset szintén Lukács Ibolya korábbi ügyvezető-főszerkesztő tevékenysége alatt történt. Az I. fokú bíróság ma ítéletet is hozott, amelyben megállapították a jó hírnév megsértését, sajtó-helyreigazítást és 200.000 Ft nem vagyoni kártérítést ítéltek, plusz perköltség megfizetését. Várjuk, hogy a Dr. Varga Endre által képviselt felperes ezen ítéletet elfogadja-e vagy sem. Megpróbáltam peren kívüli egyezségre jutni az ügyben, sajnos a felperes, Markotán Tibor visszautasította az általunk felajánlott lehetőséget, amely újságcikk megjelentetését tartalmazta, amely véleményem szerint hatásosabb lett volna a sajtó-helyreigazításnál. Nem lehet gyakorlat, hogy rendkívülii felmondással váljunk meg munkatársaktól. Ez alól az az egyetlenegy eset kivétel, ha gazdasági kárt okoz, és olyan erkölcsi hátrányba sodorja a lapot, ami ezt követeli meg. A 400.000 Ft nem vagyoni kártérítés másfél lapszámnak a nyomdai és terjesztési költsége. Az 1 millió Ft pedig négy teljes lapszám. Szeretném elkerülni, hogy a kollégáim máskor ilyen hibába essenek, ezért a sajtótörvényt, az etikai kódexeket valamennyi munkatárs részére átadtam, és erről rendszeresen beszélgetni fogunk.

Litter Nándor: Részt vett-e a Kanizsa Újság Kft. részéről az előző bírósági tárgyaláson valaki?

Luif Ibolya: Nem vett részt senki.

Litter Nándor: Még azt a fáradtságot sem tettük meg, amikor bíróságra mennek ellenünk, hogy valaki elmenjen és védekezzen.

Tóth László: A mellékletben vannak számomra érdekes megállapítások és figyelemkeltő dolgok. Az impresszumban megnéztem, hogy hátha találok rá valami utalást, hogy mekkora darabszámban jelenik meg az újság. A 3. pont szerint október 16-tól a Zalaegerszeg-Celldömölk szállítási útvonalat 55 Ft/km-rel számlázza lapszámonként. Ezt hogy kell értelmezni? Értelmezhetem úgy is, hogy 55 Ft-ba kerül egy lap szállítási költsége, akkor viszont horribilis a szállítási költség, mert az árus példány ára 65 Ft. Döbbenetes a késedelmes, illetve elmulasztott ÁFA befizetések miatti összeg. A bevételnövelő intézkedéseknél nem egészen értem, hogy mit jelent az, hogy Nagy Krisztina munkabérének és járulékainak rendezése a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.

Luif Ibolya: A Zalai Nyomda felszámolta az ofszet rotációs nyomdatechnikáját, ahol a Kanizsa Hetilapot előállították. Ezért a lap akkori vezetésének új nyomdát kellett keresnie, ezt Celldömönkön találta meg. A terjesztővel az éves szerződés arról szólt, hogy Zalaegerszegről szállítja Nagykanizsára az újságot, amely szállítási költséget tartalmazza a terjesztés díja, a 2,5 Ft. Mivel megváltozott a nyomda helyszíne, ahonnan az újságot Nagykanizsára kell hozni, ezért még a korábbi ügyvezetéssel abban állapodtak meg, hogy a Zalaegerszeg-Celldömölk útvonalat minden héten kiszámlázza a szerkesztőségnek. Ennyivel megnövekedett a terjesztés költsége minden héten. Nagy Krisztina úgy került a szerkesztőségbe munkatársnak, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vállalta a munkabérének megfizetését, és munkaeszközének a biztosítását. Ezt a számítógépet a szerkesztőség meg is vásárolta, és Nagy Krisztinát 2002. október óta foglalkoztatja. Azóta azonban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem utalt át semmilyen formában sem Nagy Krisztina számára pénzt, amiből munkabérét és járulékait fedezni lehetne. Ez hiányként jelentkezett. Felkerestem Teleki László államtitkár urat, azóta sikerült az ügyet rendezni. Találtunk egy olyan megfelelő formát, amivel Teleki László államtitkársága az idei évre vonatkozóan ezt az összeget rendezni tudja, és a következő évre is megtaláltuk azt a megfelelő formát, amivel Nagy Krisztinát foglalkoztatni és taníttatni tudjuk. Az ÁFA-ról nem tudok mit mondani. Ezeket be kellett volna fizetni, valamiért ez nem történt meg. Az 1,7 milliós inkasszót a múlt héten nyújtotta be az APEH.

Budai István: Nem lep meg ez a veszteség, hiszen az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy minden év végén a mérleg szerint eredmény negatív volt, és pótbefizetéssel rendeztük a sorokat. Most legalább előbb, mint a mérleg, felismertük ezt a helyzetet. Az a véleményem, hogy ezt le kell rendezni, mert ha nem, akkor pótbefizetéssel kell élnünk, vagy a gazdasági társaságokról szóló jogszabály szerint el kell járni vele szemben. Ha a saját vagyona a törzstőke kétharmadára csökken, akkor vagy fel kell számolni, vagy rendezni kell. Ezt nem kell megvárni. Bízom abban, hogy az új vezetéssel ez a helyzet megváltozik, és talán az utolsó év, amikor ilyen kérdésekkel kell foglalkoznunk.

Röst János: A veszteségpótlást rendezni kell. Viszont nem tudok egyetérteni Lukács Ibolya felmentésével. Ha annak a költségét nézzük, amit állítólag Ő okozott azzal, hogy ezt a pert elvesztette az önkormányzat kft-je, ez durván 400.000 Ft. Ha megnézzük azt a kárt, amit a közgyűlés okozott a kinevezési procedúrában, és ez le van vezetve a tényezőknél, akkor legalább a városvezetés ugyanilyen hibás a testülettel együtt a károkozásban, és minket viszont azonnali hatállyal nem mentettek fel.

Litter Nándor: Nekünk nem kell arról döntenünk, hogy Lukács Ibolyát az ügyvezető felmenti vagy nem. Döntsünk a határozati javaslatról. Módosító javaslatom, hogy nem a polgármesteri keret lenne a forrás, hanem a Gazdaságfejlesztő Kht. által befizetésre kerülő 8 millió Ft, amely nem szerepel költségvetésünkben. Kérem, hogy ennek megfelelően fogadják el az 1. pontot.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

384/2003.(XII.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kanizsa Újság Kft. póttámogatásra irányuló kérését támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a 3.864.000 Ft összegű támogatás átadásához szükséges intézkedés megtételére. A póttámogatás forrása a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. pótlólagos bérleti díj befizetése.
  2. Határidő: 2003. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: dr. Papp Judit gazdálkodási osztályvezető)

  3. kötelezi a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetőjét, hogy a veszteséget okozó körülmények, gazdálkodási feltételek megszüntetésére dolgozzon ki olyan intézkedési tervet, amely már a 2004. évi gazdálkodásban is megszünteti a veszteséget.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős : Luif Ibolya ügyvezető

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 16.35 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester