2004. január 29.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. január 29-én (csütörtök) 9.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, ZaKó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Megyesi Tiborné osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Hári László irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Gáspár András ügyvezető, Schmidt László ügyvezető, Kámán László intézményvezető

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. A kiküldött napirendi pontokhoz kiegészítéseket szeretnék tenni.

A meghívóban nem szereplő alábbi napirendi pontok napirendre vételét javaslom:

Előadó: Litter Nándor polgármester

Előadó: Litter Nándor polgármester

Előadó: Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4.  

Személyi kérdések vonatkozásában, amiket zárt ülésre terveztünk az adott napirendi pontoknál fogunk majd dönteni meghallgatva az összes jelenlévő érintettet, hogy kívánják-e, hogy zárt ülésen tárgyaljuk a kérdést. A meghívóban szereplő 16. napirendi pont nem zárt ülésen kerül megtárgyalásra. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel?

Röst János: Napirend előtt szeretnék kérni két percet. Szeretnék válaszolni a FIDESZ frakció levélbeli megkeresésére.

Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 17-es napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaljuk.

Dr. Kelemen Marcell: Az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy abban az esetben lehet zárt ülést elrendelni, hogyha az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés, döntés önkormányzati érdeket sértene. Önöknek kell eldönteniük, hogy sért-e.

Papp Péter Pál: A meghívóban szereplő 14-es, 15-ös napirendet vagy vegyük előre, vagy határozzuk meg időben, hogy mikor tárgyaljuk.

Litter Nándor: Előre fogjuk venni.

Dr. Horváth György: Javaslom a meghívóban szereplő 7-es napirendet előre venni.

Litter Nándor: A javaslatot elfogadom.

Bicsák Miklós: Interpellációk, kérdések napirendnél szeretnék kérdést feltenni a palini, korpavári buszmegállókkal kapcsolatban.

Kelemen Z. Pál: Interpellációk, kérdéseknél szeretnék kérdést feltenni “érvényes-e még az útfelújítási sorrend, amit a VIA Kanizsa Kht. készít” címmel.

Dr. Csákai Iván: Interpellációk, kérdéseknél két kérdést szeretnék feltenni. A Thúry Laktanyánál a bérleményekkel kapcsolatban és a költségvetéssel kapcsolatban.

Polai József: Az interpellációk, kérdések napirendnél két kérdésem lenne. Az egyik a bajcsai városrész kulturális életéhez kötődő, a másik padig a bajcsai városrész telekkialakításához.

Papp Nándor: Interpellációk, kérdések napirendnél két kérdést szeretnék feltenni a Kaán Károly 3324 hrsz-ú ingatlan megosztásával kapcsolatban, valamint a Hevesi utcai Általános Iskola tornatermének ismételt beázásával kapcsolatban.

Budai István: Kérdést szeretnék feltenni a 79/2003. számú közgyűlési rendelettel kapcsolatban.

Zakó László: Polgármester úrhoz kérdést szeretnék intézni a szocialista polgármesterek találkozójával kapcsolatban.

Dr. Kolonics Bálint: Kérdést kívánok feltenni a kátyúzással, és a Csengery utca 1-3. szám alatt élő lakók problémájával kapcsolatban.

Litter Nándor: A 14-es, 15-ös és a 7-es napirendi pontokat a meghívóban szereplő 2-es napirendi pont után fogjuk tárgyalni. Zárt ülés vonatkozásában Cseresnyés Péter úr javasolta, hogy a meghívóban szereplő 17-es napirendet nyílt ülésen tárgyaljuk.

Kelemen Z. Pál: Azt, hogy zárt ülést tartunk, vagy nyíltat, szavazás kérdése, de mind a két érdekeltet meg kell kérdezni, mert sérülhet a város érdeke, és sérülhet a várossal kapcsolatban álló személy érdeke. Az Ő távol létében ilyen kérdésről nem dönthetünk.

Dr. Kelemen Marcell: Véleményem szerint ez nem személyi kérdés. Ez egy ingatlanértékesítés. Azt kell az Ötv. értelmében a közgyűlésnek mérlegelnie, hogy az ingatlanértékesítés nyílt ülésen való tárgyalása sért-e önkormányzati, gazdasági érdeket.

Litter Nándor: Nem javaslom, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk, mivel nincs itt a másik érintett. Szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem, a módosításokkal együtt szavazzunk a napirendekről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4.  

 5. Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörének betöltésére (írásban)
 6.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Javaslat a Tourinform Iroda vezetői munkakörének betöltésére (írásban)
 8.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Javaslat a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola megüresedett igazgatói álláshelyének betöltésére (írásban)
 10.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 11. Javaslat a Pannon Tükör című folyóirat támogatására (írásban)
 12.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 13. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelet 4. és 5. sz. mellékletének módosítására (írásban)
 14.  

  Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 15. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2004.(…) számú rendelete a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 78/2003.(XII.12.) számú rendeletének módosításáról (írásban)
 16.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. Ellenőrzési munkaterv a 2004. évi felügyeleti ellenőrzésekhez (írásban)
 18.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 19. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közhasznú társaságok alapító okiratának módosítására (írásban)
 20.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 21. Javaslat az egységes szerkezetbe foglalt közoktatási feladatellátási, intézményhálózat fejlesztési terv és az önkormányzati minőségirányítási program elfogadására (írásban)
 22.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 23. Javaslat a 2004/2005-ös tanév óvodai jelentkezés és általános iskolai beiratkozás lebonyolítására (írásban)
 24.  

  Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 25. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város szociális szolgáltatásszervezési koncepciójának elfogadására (írásban)
 26.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 27. Beszámoló a szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi, valamint lakásügyi feladatok ellátásáról (írásban)
 28.  

  Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

 29. Papp Nándor képviselő önálló indítványa a “Virág Benedek” Szavalóverseny támogatására vonatkozóan (írásban)
 30.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 31. A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat Vezetőjének megválasztása (írásban)
 32.  

  Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 33. Javaslat a sportszervezetek átmeneti támogatására (írásban)
 34.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 35. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a nagykanizsai zsinagóga tetőszerkezetének rendbetételére vonatkozóan (írásban)
 36.  

 37. Javaslat a Szakosított Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 38.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 39. Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. szám alatti irodahelyiség bérlő részére történő értékesítésére (írásban)
 40.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. Javaslat a 189/2/2003.(VI.24.) sz. közgyűlési határozat módosítására (írásban, bizalmas)
 42.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. Fellebbezések (írásban)
 44.  

Napirend előtti hozzászólások:

Röst János: Cseresnyés Péter és a FIDESZ frakció az iránt érdeklődik levélben, hogy tavaly vettem-e fel kedvezményes lakásvásárlási kölcsönt. Sem én, sem a családtagjaim nem vettünk fel kedvezményes lakásvásárlási kölcsönt. Cseresnyés Péternek két kérdést tennék fel. Milyen a viszonya a kereszténységhez, meg van-e keresztelve? Volt-e MSZMP-tag, illetve funkcionárius a családjában?

Cseresnyés Péter: Röst úrnak köszönöm a válaszát, csak ennyi volt a célunk, hogy megkérdezzük. A kérdésére fogok válaszolni szünetben négyszemközt.

Röst János: Így nem tudom elfogadni Cseresnyés Péternek a véleményét, ugyanis ez is érinti a közhangulatot. Másrészt pedig a hitelességét kétségbe vonhatja a választópolgár.

Zakó László: Kérem polgármester urat, vessen véget ennek a párbeszédnek. Közelmúltban a TV nyilvánossága előtt a fővárosban egy ügyvéd a bírónő vallása felől érdeklődött. Minden fórumon elítélték ezt a magatartást. Kérem, hogy ezt Ön is tegye meg.

Cseresnyés Péter: Továbbra is tartom, hogy négyszemközt fogok válaszolni a kérdésére. Ugyanis az, hogy én meg vagyok-e keresztelve vagy, hogy az én családomban volt-e pártfunkcionárius, az nem közügy. Hogy én az voltam-e, ez lehetne közérdeklődésre számot tartó adat, de nem énvelem kapcsolatban tette fel ezt a kérdést.

Litter Nándor: Lezárom a vitát.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A 3. oldalon a 8-as ponthoz szeretnék hozzászólni. Nagy örömmel vettünk részt a szemétlerakó avatásán, de volt egy furcsa dolog a szemétlakónál. A szemét lerakása a zöldterületre történt, majd a zöldterületre feljött a komposztáló gép és onnan túrta le alulról. Szakszerűbben kellene üzemeltetni ezt a lerakót. A 42-es pontnál egy kérdésem van. A 2004-es költségvetést ki készíti és hol? Melyik bizottság tárgyalta már?

Kelemen Z. Pál: A szemétlerakóval kapcsolatban lenne kérdésem. Ott voltunk az átadási ünnepségen. Döbbenettel tapasztaltuk, hogy a kivitelezési és a beruházási táblát valaki az átadás időpontjára letakarta, és arra egy cég emblémáját tette ki. Ebben a kérdésben kérek intézkedést. A Pénzügyi Bizottság tavaly november óta hiányosan dolgozik. Javaslom Kalmár István okleveles közgazdászt a bizottságba.

Litter Nándor: Kalmár István személyéről nem tudunk szavazni, mert nincs jelen az érintett. A következő ülésen tudunk erre visszatérni. Nem tudjuk feltenni neki a kérdést, hogy vállalja-e a feladatot.

Zakó László: A 17. oldalon a 2-es ponthoz szeretnék hozzászólni az Európai Unióhoz való csatlakozás megünneplésével kapcsolatban. A csatolt mellékletben semmilyen ünneplésről nincs szó. Kérem ezt korrigálni. Nem támogatom az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.

Dr. Kolonics Bálint: A 11. oldalon a 39-es ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ki a nyertes pályázó? Kivel került a megállapodás aláírásra? A Huszti téri lámparendszer felújítása sajnos teljes mértékben nem csökkentette a balesetveszélyt. A diákok fegyelmezetlen módon, az úton és nem a gyalogos átkelőhelyen közlekednek. Kérem polgármester urat, tegye meg a szükséges intézkedéseket a balesetveszély megelőzése érdekében.

György Pál: A szemétlerakóval kapcsolatos kérdésére szeretnék válaszolni Csákai képviselőnek. Az a zöld terület, ami füves területnek látszott, tulajdonképpen fenyőfa aprólékkal letakart tömörített személt volt. Az autók már tömörített szeméten hajtottak be a leöntési helyre. Ott öntötték le a szemetet és onnan túrta be azokra a helyekre, ahol még nem volt szemét. Ez a tömörített szemét kb. 2-2,5 m vastag. Ezt lefedik, és utána kap egy újabb 2-2,5 m vastag szemétréteget. Amit az aszfaltozott úttól a konténeres szemétlerakók megtettek a leöntési helyig, az szeméten vezetett keresztül, csak olyan szépen letakarták, hogy úgy tűnt, minthogyha egy téli zöld füves részt lett volna.

Papp Nándor: A 3. oldalon az 5-ös pontnál szeretném megkérdezni, hogy közgyűlési döntés volt az, hogy más vállalkozás, vagy magánszemély is megveheti-e a Csengery út mentén található 3779/14 hrsz-ú ingatlant? A 8-as ponttal kapcsolatban. Vissza kell állítani az eredeti táblát. A 20. oldalon a 6-os határozati javaslatnál reményeim szerint történtek lépések az idegen, illetve a magánterületek megvásárlása tekintetében, mert ha nem történt, akkor hiába hosszabbítottuk meg a határidőt.

Tóth László: (Ismertette a Vállalkozók Klubja támogatási kérelmét. Levélmásolatban a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Nagyon helyesen az önkormányzat támogatja a vállalkozásokat. Úgy gondolom, hogy a helyi vállalkozásokat is kellene segíteni legalább azzal, hogy területet biztosítunk, természetesen a piaci áron történő területértékesítéssel. MEDISTAR Kanizsa Bt-vel kötendő megbízási szerződésben olvasom, hogy a telephelye a Városi Kórház területén van. A kórházban hány ilyen gazdasági társaság van? Javaslom, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság februári ülésére minden intézmény mutassa ki, hogy a területén milyen gazdasági társaságok működnek bejegyezve. Az önkormányzat területén nagyon jó, hogy alkalmazunk polgári szolgálatosokat, de egy idő után nem lesz ez a lehetőség. Úgy gondolom, hogy akkor majd a közhasznú munkások felé kellene fordítani a tekintetünket.

Cserti Tibor: A RACO H Kft-vel kapcsolatos tájékoztatást nem tartom tárgyszerűnek és pontosnak. Volt egy határozat, ami nem került végrehajtásra. Ki kell mondani, hogy mért nem. Milyen határidőig tervezünk újabb lépéseket az ügyben?

Budai István: A 6. oldalon a 20-as pontnál szeretném megkérdezni, hogy a Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. a költségvetésünkben szerepelő bérleti díjat befizette-e?

Litter Nándor: Igen.

Budai István: A 18. oldalon a 3-es ponttal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy van-e arra információ, hogy mennyi a Hulladéklerakó Kft-nek a megvásárlás időpontjában a saját vagyona?

Litter Nándor: 18,5 millió forint.

Polai József: 12. oldal 42. pontjához szeretnék hozzászólni. Mekkora összeget kap a részönkormányzat Kiskanizsán és a peremterületen?

Papp Péter Pál: Támogatom a Vállalkozók Klubjának végleges helykialakítását. Határozati javaslatként szeretném mondani, hogy utaljuk ezt bizottsági szakaszba. Egyetértek György Pál képviselő válaszával, a szemétlerakással kapcsolatban. A MEDISTAR Bt. rendelőt bérel a kórház területén. Azt, hogy itt telephelyként jelölte meg, pontosítani kell. Erről magam sem tudok.

Bicsák Miklós: Az 5. oldalon a 15. ponttal szeretnék kérdést feltenni. A város részére a teljes végösszeg befolyt-e?

Dr. Csákai Iván: A Vállalkozók Klubjával kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Nem kellene most gondolkodni róla, hogyha annak idején a Vállalkozók Klubja nem szenved vereséget az ipartestületi székházzal kapcsolatban. A Gazdasági Bizottság annak idején 8:7 arányban mást hozott ki győztesnek.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Bagolával kapcsolatban kollégáim válaszoltak. A költségvetésen dolgozunk. Tervünk az, hogy február 17-én tárgyalná az önkormányzat első menetben, ha szükséges, akkor második menetben. Folynak az egyeztetések. Jövő héten felgyorsul a folyamat. Kelemen Z. Pál Bagolával kapcsolatos felvetésével teljes mértékben egyetértek. Intézkedtem, hogy a tábla kerüljön vissza. Elfogadható, gondolom a Pénzügyi Bizottsággal kapcsolatos felvetésem. Zakó László EU kampánnyal kapcsolatos felvetésével nem értek egyet.

Partiné dr. Szmodics Györgyi: A házasságkötési szertatásokra kiírt pályázatra négy pályázat érkezett. Azok közül a bizottság a ZSÁNI Bt-ét választottuk és vele került a szerződés megkötésre.

Litter Nándor: Huszti téri forgalommal kapcsolatban intézkedni fogok.

Dr. Szűcs Marianna: A H-Szarvas Kft-vel kapcsolatban a tájékoztatás téves volt. Eddig többszöri kiírás után sem sikerült ezt a területet eladni.

Karmazin József: A Szabadhegy - 7-es főút csomópont kialakításával kapcsolatban a telekalakítási munkarészek elkészítése folyamatban van. Ez a módosított határidő arra irányul, hogy a terület megszerzése eddig várhatóan lebonyolítható lesz.

Litter Nándor: Vállalkozók Klubjával kapcsolatban én is támogatom, hogy részesítsük előnyben a nagykanizsai vállalkozásokat egy adott terület értékesítésénél. Lesz két olyan terület, amelyet december 11-én döntöttünk el, hogy pályázati úton, komplex városrendezési terv részeként szeretnénk, ha beépülne. Az egyik a piac ügye, hogy meg kell hirdetni. A másik pedig, a Múzeumtéri tömbbelső a tüdőszűrővel és azzal a bizonyos üres területtel együtt. A Vállalkozók Klubja is pályázhat ezekre a területekre. Ebben a levélben konkrét javaslatot nem tettek. A bizottságok vizsgálják meg, ha konkrét javaslatuk van, mely területekre kívánnak esetlegesen építkezni. Javaslom, hogy kerüljön bizottsági szakaszba. A MEDISTAR Bt-vel kapcsolatban úgy gondolom, hogy Papp Péter válaszolt a kérdésre. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak joga, hogy az intézmények vonatkozásában megvizsgálja azt, hogy milyen hasonló esetek fordultak elő. Az osztalékelőleggel kapcsolatos kérdésre válaszoltam. Polai József kérdésére a költségvetés keretei között fogunk választ adni. A Platán sorral kapcsolatosan az összeg befolyt.

Kelemen Z. Pál: Nem kérek választ arra, amit elmondok. Hét-nyolc évvel ezelőtt az Iparkamara és nem a vállalkozók köre szerette volna megszerezni a könyvtár épületét, amely úgy áll ma, ahogy áll. Azóta is lelkiismeret furdaláson van, hogy nem jól döntöttünk. Kerüljük el ezt a lehetőséget. Támogatom Papp Péter javaslatát, hogy a Vállalkozók Klubjának kérése minél előbb bizottsági szakaszba kerüljön. Magyarország másodszor lép be az Európai Unióba. Először I. István király idején, akkor sem tetszett mindenkinek, de ettől még a történelem legnagyobb pillanata és nem ők a magyar történelem meghatározói, hanem Szent István.

Litter Nándor: A vitát lezárom. Szavazzunk a 1-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 2-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 3-as határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 4-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az 5-ös határozati javaslatról. A szerződés szerint vizsgálnunk kell majd az esetleges kötbér dolgát. Szerződés alapján ezt meg fogjuk tenni, hogyha erre a szerződés lehetőséget nyújt.

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 6-os határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 7-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 8-as határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 9-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 10-es határozati javaslat a.) pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 10-es határozati javaslat b.) pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 10-es határozati javaslat c.) pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 10-es határozati javaslat d.) pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 11-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 12-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjéről az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának képviseletével kapcsolatban.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjéről a közoktatási intézmények alapító okiratának kiegészítésével kapcsolatban.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A laktanyák területén a közmű feladataink végrehajtása ügyében került kiosztásra egy határozati javaslat és egy előterjesztést.

Schmidt László: A DÉDÁSZ Rt-vel rendeztük a dolgot, hogy a RACO nélküli közműigényekről van ebben az esetben szó. Ennek a hátterét most tudtuk megteremteni. Az ajánlatok konkrétak ebben az ügyben. Az adásvételi szerződésekben kezeltük a kérdéskört. A gázelosztó hálózatnál szintén ez volt a probléma. Decemberig tisztázódott. Megrendeltük a KÖGÁZ-nál a munkák elvégzését. A laktanyaterületek esetében alapvetően ahhoz, hogy telephelyengedélyt kapjanak a vállalkozások, vízre és elektromos áramra van szükségük. Az elektromos áram a parancsnoki épület és környezetében tulajdonképpen rendelkezésre állt. Az ivóvízvezeték jelent problémát. A VÍZMŰ-től mi ajánlatot kértünk az ottani rendszernek a felülvizsgálatára. Tettek egy ajánlatot, ami alapján ezeket a munkákat Ők azért, mert a vállalkozások sürgették, el is végezték. Jelen pillanatban ezen a részen minden egyes vállalkozás rendelkezik ivóvíz bekötéssel és villannyal. Nagyobb gondot a hátsó hangárépületek feltárása, illetve a Kossuth Laktanyában lévő vállalkozások feltárása jelenti, amire vonatkozóan a Vízmű Rt. ajánlata e héten, kedden érkezett meg. Az elektromos energia vonatkozásában volt a legnagyobb problémánk. Októberben az összes akkor rendelkezésünkre, velünk szerződéses kapcsolatban álló bérlő számára kiküldtünk egy értesítést és egy igénylő lapot, amit kértünk, hogy juttassanak el hozzánk, hogy az igényeket pontosan összesíteni tudjuk. Felhívtuk a figyelmüket a novemberi számla kiküldésekor, a decemberi számla kiküldésekor. Ennek ellenére december közepéig 12 vállalkozó küldte be, hozta vissza ezt a jelentkezési lapot, ami alapján nyilván nem lehetett tervezni. Most ott tartunk, hogy összestől személyes utánajárás alapján begyűjtöttük ezeket a papírokat. Tehát konkrét információink vannak arról, hogy most már mire lehet számítani. A DÉDÁSZ Rt. ennek alapján az előzetes terveket elkészítette. Remélhetőleg rövid időn belül sor kerülhet az elektromos rendszer kiépítésére is.

Bicsák Miklós: Ezek a vállalkozások ez év első felében szeretnének üzemet, illetve munkahelyet létesíteni Nagykanizsán, de az időpont nincs rögzítve.

Cseresnyés Péter: Jó lenne az ott bérlő, leendő bérlő vállalkozókkal egy találkozót összehozni. Egy fórumot kellene kijelölni erre, ahol a vállalkozók nyilatkozhatnának arról, hogy ennek a területnek a hasznosításában hogyan tudnak közreműködni.

Litter Nándor: Teljes mértékben egyetértünk. Úgy gondolom, hogy az elmúlt egy év arról szólt, hogy partnerei akartunk lenni a helyi vállalkozóknak. Rendszeresek a találkozóink velük. Kérésének megfelelően felhívjuk a laktanya bérlőit, hogy egy ilyen találkozásra kerüljön sor.

Schmidt László: A DÉDÁSZ Rt-vel egy megállapodás megkötéséről van szó. A határidőről meg kell egyezni velük. A KÖGÁZ Rt. szerződése értelmében, ha jól emlékszem, június 1-re mindenféleképpen a gerincvezeték elkészül. Ez nem akadályozza meg a vállalkozókat abban, hogy a belső vezetékeket elkészítsék, és a rákötés megtörténjen.

 

Litter Nándor: Ma reggel Röst alpolgármester úrral és a DÉDÁSZ-al tárgyaltunk. Ez az egyik kérdés volt, amit felvetettünk. Szerződésekben megpróbáljuk, arra fogunk törekedni, hogy minél rövidebb legyen ez a határidő. További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítésének az Ipari Parkkal kapcsolatos 1-es számú határozati javaslatáról, amely kereti között a város az Ipari park 1/A ütemben az elektromos energia ellátásához szükséges szerződést a DÉDÁSZ-al megköti annak érdekében, hogy az elektromos áram a befektetők részére, a beruházók részére biztosított legyen. Ez 20.262.500 forint. Ebből természetesen a hozzájárulásokból vissza fog térülni a város részére egy jelentősebb összeg.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítésének az Ipari Parkkal kapcsolatos 2-es számú határozati javaslatról. A laktanya területén szintén az elektromos ellátás biztosítása érdekében. Ez már a várost terhelő összeg, hisz a mi általunk bérbe adott ingatlanok vonatkozásában nekünk kell állni az elektromos hálózat fejlesztését. Természetesen ott a tulajdonnal rendelkező, vagy majd később tulajdonnal rendelkező társaságoknak szintén fizetniük kell az arányos részt. Ez 6.311 eFt a vezetéképítés és 1.751.000 az alapkapacitás biztosítása.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A vízvezeték építés 14. 034.278 Ft-ot igényel a város részéről, a vízbekötés vonatkozásában pedig 5.844.873 Ft-ot. Ez a 2-es pont, csak kettéválasztottam. Szavazzunk, mert nem soroltam fel a vízbekötés költségeit. A jegyzőkönyv miatt úgy gondolom, hogy szükséges lenne. A 2-es pontot most egyben megszavazzunk.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Polgármesteri tájékoztató kiegészítése a Nagykanizsa- Bagola Városrész Szépítő Egyesület kimutatása a kapott támogatás felhasználásról 2000-2002. évben.

György Pál: A tájékoztatónak a mellékletébe belenéztem. A keretmegállapodásban bizonyos célok fel vannak sorolva. Nekem úgy tűnik a részletezésből, hogy a pénz nagyobbik része nem erre a célokra van fordítva, vagy egy nagyon jelentős része nem erre a célra van fordítva. Írószer költség például több százezer forintos nagyságrendben szerepel az anyagban. Különösen az első évben. Virág, sportkörtámogatás, étkezés és így tovább. További olyan tételek, amely több tíz ezres vagy százezres mértékben véleményem szerint nem azt a célt szolgálják, amely cél meg lett határozva a támogatási szerződésben. Javaslom, hogy egy alaposabb vizsgálat keretében derítsük fel azt, hogy ez a nagyon jelentős összeg, ami ennek a városrésznek a korábbi közgyűlés által meg lett ítélve vajon a jó cél érdekében van-e felhasználva. Nem kellene-e ezt a hosszú távú megállapodást felülvizsgálnunk, átalakítanunk?

Tóth László: A keretmegállapodás 4. pontja azt mondja, hogy az Önkormányzat a keretszerződés időtartama alatt folyamatosan szem előtt tartja és elősegít Bagola városrész kiemelt fejlődését. Én is úgy gondoltam, hogy akkor, amikor ez a keretszerződés aláírásra került, hogy a városrészre kerül fordításra. Javaslom, hogy ezt a keretmegállapodást az Önkormányzat vizsgálja felül. Ez határozati javaslat is. Fektessük új alapra.

Litter Nándor: Nagykanizsán a régi és az új lerakó vonatkozásában is béke van. Köszönhető annak, hogy működik egy Városszépítő Egyesület, aki egyrészt sokat tesz a városrészért, szervezi az ottani társadalmi életet és hozzájárul ahhoz, hogy ez a béke tartósan fennmaradjon. Nagykanizsának megér annyit ez a béke. Annak nem vagyok ellen, hogy esetleg egy felülvizsgálat megtörténjen a jövőben és a pontosabb célokat, a pontosabb felhasználásokat szabályozza. Azt kérném mindenkitől, hogy az alapszerződést támogassa, hogy 6 mFt-ot biztosít a város. Kérdezem Poprádi urat, hogy elfogadható-e az, hogy a Gazdasági és a Városfejlesztési Bizottság részvételével egy közös gondolkodás induljon meg a jövőt illetően, hogy milyen célokra használható fel az összeg?

Poprádi Zoltán: Az anyagban az irodaszereknél 1000-1500 forintos felhasználásról van szó. Amikor elkészült 2000-ben a megállapodás, 29-én februárban a közgyűlés Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága tárgyalta. Törvényességi szempontból a megállapodás egyeztetésre került. Az egyesület működése során a törvényességi szempontoknak megfelel. Számolva azzal, hogy valaki nincs tisztában azzal, hogy milyen okmányokat és mit használunk fel, és hogy történik a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása, elhoztam a legutóbb benyújtott okmányhalmazunkat. Minden évben a közgyűlést követően az egyesület a közgyűlés után 8 nappal a számláiról elkészíti az adathalmazát. Egy tájékoztató jellegű anyagot készít, és ezt az önkormányzathoz leadja. Ez megtörtént 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben és meg fog történni a jövőben is. A felhasználás során azokat a feladatokat, amelyeket beterveztünk, igyekeztünk maradéktalanul végrehajtani. A végrehajtás során azonban, ha visszaemlékeznek a támogatási szerződés elsődleges pontjaira, ahol a szennyvízhálózat kiépítéséről volt szó és mi vállaltuk közben, hogy majd járdát építünk, részt veszünk az utaknak a rendbehozatalában. Ezeket mind elhalasztottuk azokért, hogy mindez a feladat majd akkor kerüljön végrehajtásra, mikor már a szennyvízhálózat kiépítésre kerül. Hogy most erre nekünk van 6 vagy 7 millió forintunk, amihez mi nem nyúltunk, de mi erről szívesen adtunk és adunk is bármikor tájékoztatást. Az egyesület ezt a pénzt nem olyan célokra használja, ami egyébként nem a megállapodásban történt, vagy került volna rögzítésre.

Litter Nándor: Megkérdezem a hozzászólásokra jelentkezőket, hogy a javaslatom elfogadható-e, hogy a bizottságok egyeztetnek a jövőben, hogy milyen felhasználások kell, hogy esetleg preferáltak legyenek az egyesületen belül.

Tóth László: Nem vitatom, hogy törvényesen működik a Városszépítő Egyesület. Nem vontam kétségbe azt sem, hogy minden szabályosan zajlott az elmúlt három évben. Valószínűleg azért szavazta meg az akkori testület ezt a támogatást, hogy az a városrész fejlődjön. Utakra, járdákra, a hegyi utak karbantartására, építésére. Ezzel szemben ezeket a célokat nem láttam megvalósulni a kimutatásban. A testület most látta először ezt a beszámolót. Nem azt kezdeményeztem, hogy bontsuk fel, hanem azt, hogy helyezzük új alapokra ezt a keretmegállapodást. Egyetértek azzal, amit polgármester úr mondott.

Litter Nándor: Poprádi úr elfogadható? Egyrészt elfogadjuk a múltról szóló beszámolót. Megkérjük a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy egy ilyen konzultációt folytasson le az egyesülettel.

Poprádi Zoltán: Természetesen minden elfogadható. Állunk elébe a jövőben is.

Litter Nándor: Ezzel a kiegészítéssel. amit tettem, kérem, hogy fogadják el a határozati javaslatot.

Papp Nándor: Semmi más bajom nincs az egésszel, hogy 2002. év végén majdnem 9,5 mFt átvitel, tehát magyarul maradvány volt a számlájukon.

Litter Nándor: Ez így igaz. Ők utaltak arra, hogy a csatornaépítésre tartogatják ezt a pénzt.

Papp Péter Pál: Ez a keretszerződés és ez a megállapodás még akkor köttetet Bagolával, amikor én még nem voltam önkormányzati képviselő. Én tűröm, most már támogatom, és mindenképp szeretném érvényben tartani ezt. Nyilván az idők szavának megfelelően részmódosítások lehetségesek. A társadalmi béke ennyit megér a városnak. Ez az egyesület az egyesülettel szemben támasztott szabályoknak és az önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően működik. Az a része, hogy ekkora pénzt ők spejzolnak, ez a megállapodásnak megfelelően történik, mert bent van, hogy a csatornázás, ami most el fog indulni, a lakossági forrás kétharmadát kitevő összeg erejéig ez a pénz erre felhasználható. A megállapodásban bent van, hogy a település kulturális és sportéletének a támogatása. Az, hogy százezreket költ irodaszerre nem igaz. Három év alatt 38.172 Ft-ot költött irodaszerre.

Bicsák Miklós: Támogatom polgármester úr javaslatát. Az a pénz jó gazda módjára oda kerül, ahová kell.

György Pál: A részletezésre rátekintve voltam kénytelen szólni. Nem azt vitatom, hogy Városszépítő Egyesület törvényesen, vagy törvénytelenül működik. Készséggel elismerem, hogy törvényesen működik. Azon benyomások alapján szóltam egy vélt pazarlás ellen, amilyen benyomások itt a közgyűlésben érnek. Ezen részletes kimutatásban pedig az utolsó néhány tételt, ha felolvasom, akkor ilyent találok, hogy üzemanyag, rendezvényszervezés, pogácsa stb. Semmi olyan, ami azt a célt szolgálná, ami a fő célok között le van fektetve. Semmi mást nem kérek, csak amit a polgármester úr javasolt, hogy vizsgáljuk felül ezt a szerződést.

Poprádi Zoltán: A VIA Kanizsa Kht-val kötöttünk egy szerződést. Úgy, ahogy bent van a tervezetben, közcélú munkásokat kapunk. Mivel nincs pénzük, úgy beszéltük meg, hogy a fűnyíró használatához mi fogjuk biztosítani az üzemanyagot.

Litter Nándor: A vitát lezárom. A közgyűlés nevében szeretném megköszönni a Városszépítő Egyesület munkáját. Egy közös konzultáció nyomán a prioritások meghatározásra kerülnek, különösen a csatornaépítés vonatkozásában. A határozati javaslat kiegészül azzal, hogy a Városfejlesztési Bizottság közös konzultáció alapján megtárgyalja főbb prioritásokat a Városszépítő Egyesület vonatkozásában. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítéséről a Környező Települések Területfejlesztési Társulatának pályázatával kapcsolatban.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

1/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 344/1998.(XII.15.), a 68/2000.(II.29.), a 387/2001.(X.30.), az 1/2002.(I.15.), a 17/2002.(II.5.), az 54/1/2002.(II.26.), a 227/2002.(VII.2.), a 249/2002.(IX.10.), a 259/1,2/2002.(IX.10.), a 346/2002.(XII.13.), a 6/9,17/2003.(I.28.), az 50/2003.(II.14.), a 83/2,3/2003.(III.25., a 87/2/2003.(III.25.), a 110/1-4/2003.(IV.23.), a 141/2003.(IV.23.), a 142/5,9,20/2003.(V.27.), a 149/1,3/2003.(V.27.), a 153/2003.(V.27.), a 158/7/2003.(V.27.), a 169/4,18/2003.(VI.24.), a 178/1/2003.(VI.24.), a 192/1,2/2003.(VII.15.), a 208/1-3/2003.(VII.15.), a 242/2,3/2003.(IX.2.), a 245/2003.(IX.2.), a 258/4,10/2003.(IX.30.), a 263/2003.(IX.30.), a 267/1/a,b/2,3,6,7/2003.(IX.30.), a 270/1,3/2003.(IX.30.), a 275/2003.(IX.30.), a 282/2003.(XI.30.), a 283/2003.(IX.30.), a 303/6,9,13/b,c/1,2/2003.(X.28.), a 305/2003.(X.28.), a 307/1,3/2003.(X.28.), a 310/2003.(X.28.), a 311/1-3/2003.(X.28.), a 313/2003.(X.28.), a 322/1/2003.(X.28.), a 323/1-4/2003.(X.28.), a 324/2003.(X.28.), a 325/2/2003.(X.28.), a 327/2,3,5/2003.(XI.25.), a 328/2003.(XI.25.), a 333/1-3/2003.(XI.25.), a 334/1,2/2003.(XI.25.), a a 335/1-3/2003.(XI.25.), a 337/2003.(XI.25.), a 338/2003.(XI.25.), a 339/1-2/2003.(XI.25.), a 340/2003.(XI.25.), a 341/1-3/2003.(XI.25.), a 346/1,2,4,5,6,7/2003.(XI.25.), a 347/2003.(XI.25.), a 359/2/2003.(XI.25.), a 360/8/a,b//2003.(XII.11.) a 362/5/2003.(XII.11.), a 368/1-2/2003.(XII.11.), és a 378/1-3/2003.(XII.11.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2.  

  3. a 386/III/1999.(XII.12.) számú határozat évenkénti határidejét hatályon kívül helyezi.
  4.  

   Felkéri a polgármestert, hogy az 1999-ben elfogadott akadálymentesítési programot vizsgáltassa felül, és azt úgy terjessze a Közgyűlés elé megtárgyalásra, hogy a 2004-re ütemezett feladatok végrehajtásához szükséges összeg a költségvetésben elkülöníthető legyen.

   Határidő: 2004. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  5. a 366/2001.(X.30.) számú - minőségirányítási rendszer tanúsítását végző szervezet megbízására vonatkozó - határozatát hatályon kívül helyezi
  6.  

    

  7. a 309/3/2002.(XII.11.) számú – ZALAERDŐ Rt. szerződés módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. június 30-ig meghosszabbítja.
  8.  

  9. a 70/2003.(II.25.) számú – Eötvös tér 16. sz. alatti garázsok hasznosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. június 30-ig meghosszabbítja.
  10.  

  11. a 236/6/2003.(IX.2.) számú – 7-es főút szabadhegyi csomópont átépítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. március 31-ig meghosszabbítja.
  12.  

  13. a 242/1/2003.(IX.2.) számú – Délzalai Víz- és Csatornamű Rt-vel kapcsolatos feladatokra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. május 31-ig meghosszabbítja.
  14.  

  15. biztosítja a “Felkészülten az Unióba” című pályázat benyújtásához a 300 000 Ft, azaz, háromszázezer forintos önrészt.
  16.  

   Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvánnyal a támogatási szerződést kösse meg.

   Határidő: 2004. január 27.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Polgármesteri Kabinet)

  17. elfogadja a Saubermacher–Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. ajánlatát, és a Nagykanizsa-Saubermacher-Ryno Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. üzletrészének 10 %-át, mint tag 3 millió Ft vételáron megvásárolja. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
  18.  

   Határidő: 2004. február 29.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

    

  1. egyetért “A családok felemelkedése a megélhetési körülmények javításával” című pályázat (Pályázó: Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat) PEA keretében történő projekt előkészítés végrehajtásával, kötelezettséget vállal a kidolgozott projekt EU-s pályázati Alaphoz történő benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő önrészt biztosítja.
  2.  

   Határidő: 2006. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Polgármesteri Kabinet)

  3. egyetért az “Egy együttműködési modell a készségfejlesztéssel megteremtett esélyegyenlőségre” című pályázat (Pályázó: Péterfy Sándor Általános Iskola) PEA keretében történő projekt előkészítés végrehajtásával, kötelezettséget vállal a kidolgozott projekt EU-s pályázati Alaphoz történő benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő önrészt biztosítja.
  4.  

   Határidő: 2006. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Polgármesteri Kabinet)

  5. egyetért “Az általános iskolai tanulmányok befejezéséért és a diploma megszerzéséért” című pályázat (Pályázó: Zsigmondy Vilmos – Széchenyi István Szakképző Iskola)PEA keretében történő projekt előkészítés végrehajtásával, kötelezettséget vállal a kidolgozott projekt EU-s pályázati Alaphoz történő benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő önrészt biztosítja.
  6.  

   Határidő: 2006. május 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Polgármesteri Kabinet)

  7. egyetért az “Eséllyel az Unióban” – hátrányos helyzetű fiatalok képezhetőségének és foglalkoztathatóságának javítása című pályázat (Pályázó: VIA – Kanizsa Városüzemeltető Közhasznú Társaság) PEA keretében történő projekt előkészítés végrehajtásával, kötelezettséget vállal a kidolgozott projekt EU-s pályázati Alaphoz történő benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő önrészt biztosítja.
  8.  

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Polgármesteri Kabinet)

  1. a közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi, és a helyi Rehabilitációs Bizottságban végzett feladatok ellátására kötött, Megbízási Szerződésben rögzített összeget havi 296.000.-Ft-ra emeli 2004. január 1-től.
  2.  

   Egyúttal elfogadja a megbízási szerződés előterjesztés szerinti módosítását, a megbízási jogviszony határozatlan idejűvé alakítását, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

   Határidő: 2004. február 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Bodzai Tiborné Dr. irodavezető)

  3. az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának képviseletére Szabóné Dr. Csányi Mariann és Dr. Papp Judit részére 2002. december 11. napján adott megbízást visszavonja.
  4.  

   Az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának képviseletével 2004. január 29. napjától kezdődően Dr. Kelemen Marcell jegyzőt és Dabi Gabriella gazdálkodási osztályvezetőt megbízza.

   Határidő: 2004. január 29.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  5. az
  6.  

Általános Iskola és Óvoda Miklósfa

Általános Iskola és Óvoda Palin

Általános Iskola Kiskanizsa

Bolyai János Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Péterfy Sándor Általános Iskola

Rozgonyi Úti Általános Iskola

Vécsey Zsigmond Általános Iskola

Zrínyi Miklós Általános Iskola

alapító okiratának 15. pontját kiegészíti

15. Az intézmény szakmai önállósága és különleges feladatellátása:

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása

Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

alapító okiratának 13.pontját kiegészíti

13. Az intézmény szakmai önállósága és különleges feladatellátása:

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása

Határidő: 2004. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

    

  1. az ipari park 1/A ütem területének elektromos energia ellátásához a hálózat kiépítésének költségeit finanszírozza az építkezések mielőbbi elkezdése érdekében. Felkéri a Polgármestert, hogy a DÉDÁSZ Rt-vel a hálózatépítésre kötendő megállapodást írja alá. Az elektromos ellátó hálózat kiépítése után a területet vásárlók felé a teljesítményigényüknek megfelelő arányos részt az adásvételi szerződések szerint tovább kell számlázni.
  2.  

   Határidő: azonnal

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetője)

  3. a laktanya területek elektromos energia és vízellátó rendszerének használhatósága érdekében:
  4.  

Ennek alapján a teljes vízellátó hálózat megvalósítás várható költsége:

melyek a megvalósításra ajánlatok bekérésével pontosítani kell.

Határidő: megrendelésre és ajánlatok pontosítására azonnal

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetője)

  1. Nagykanizsa – Bagola Városrész Szépítő Egyesület beszámolóját a 2000-2002. évben kapott támogatás felhasználásáról elfogadja azzal, hogy a Városfejlesztési Bizottság közös konzultáció alapján tárgyalja meg a főbb prioritásokat az egyesület vonatkozásában
  2.  

   Határidő: 2004. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  3. egyetért a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása által – a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett Közmunkaprogramra – benyújtandó pályázat beadásával, és részt kíván venni a programban. Vállalja az ahhoz szükséges – Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső – önrész biztosítását. A program lebonyolításában partnerként a VIA Kanizsa Kht. vesz részt.
  4.  

   Határidő: 2004. február 16.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gáspár András ügyvezető)

  5. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.
  6.  

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A Nagykanizsai Vállalkozók Klubja kérelmére az elvi támogatás a hozzászólók részéről is megnyilvánult. Konkrét igény figyelembevételével a bizottságok kezdjék meg a tárgyalást a probléma megoldásáról.

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

 

Bicsák Miklós: Palinban és Korpaváron négy olyan buszmegálló van, ami nem fedett. Az emberek kint állnak a szabadban. Ezt a problémát meg kell oldani. Ebben az ügyben kérem polgármester úr segítségét.

Litter Nándor: Bízom benne, hogy a költségvetés során meg tudjuk oldani ezeket a problémákat.

Kelemen Z. Pál: 2001-ben nem kis munkával a VIA Kanizsa Kht. elkészítette a járdák és utak állapotának a felmérését Nagykanizsán. Ebben súlypontozták azt, hogy melyik járdák a legrosszabbak és melyek a legkevésbé rosszabbak. Ez egy létező sorrend. A közeledő tavasszal csak akkor szólaljunk meg járdaügyben, ha megfelelő forrás, vagy egyéb okok híján nem valósul meg ez a sorrend. Erre igazából nem is kérek választ, csak éppen önmérsékletet.

Dr. Csákai Iván: A Thúry Laktanya területével kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az ottani helyiségek hasznosulása, bérbeadása hogyan áll, a jelenlegi bérlők hogyan kerültek oda, milyen szerződés és feltételek alapján, a volt tornaterem felújítását ki végzi, a nyílászárókat ki cseréli ki és milyen közgyűlési felhatalmazás alapján?

Jelenleg egy provizórikus költségvetést láttunk. A végszámokat nem tudjuk. Nemhogy a képviselők nem tudnak önálló képviselői indítvánnyal előállni, de az intézményeknek is körülbelül 10 napjuk van arra, hogy átgondolják költségvetésüket. Nem elég ez az idő.

Litter Nándor: Az első kérésre választ fogunk adni. Mit ott bérbe nem adtunk semmit. Korábbi alpolgármester úr egyéni és külön intézkedésekkel adta bérbe a különböző helységeket. Írásban fogunk majd erre válaszolni, hogyha valami változás történik majd ebben az ügyben.

A költségvetési munka folyik. Az intézmények már tavaly november óta foglalkoznak a saját költségvetésükkel. Úgy gondolom, hogy elég idő áll majd mindenkinek a rendelkezésre, és ha egy menetben nem végzünk, akkor két menetben fogjuk majd ezt végrehajtani.

Polai József: Két interpellációval szeretnék élni. A bajcsai városrész kulturális életében komoly előrelépést jelent, hogy a közművelődési feladatokat 2004-től a Móricz Művelődési Ház láthatja el. Az igényeket felmértük lakossági fórum keretében. Megfogalmazódtak olyan kérdések, hogy klubfoglalkozásokat igényelnének. Az óvodában található használaton kívüli szoba és raktárhelyiség a fent nevezett célokra átadható-e úgy, hogy a városrészben az óvodai ellátás továbbra is minden követelménynek megfelelően, szakszerűen biztosított legyen? Kérném az utca felől történő, az óvodától elkülönülő bejárás lehetőségének megvizsgálását és a szükséges költségek biztosítását ehhez. Szintén a bajcsai városrészhez kötődik, hogy nincsenek olyan üres építési telkek, amelyek a fiatal családoknak a letelepülését megoldhatná és az építtetőnek választási lehetőséget biztosítana. A hatályos településrendezési tervek Nagykanizsán több olyan területet jelölnek ki, ahol a jövőben családi házas jellegű épületek építésére alkalmas telkek kialakítását teszi lehetővé. Bajcsán egy külterület ingatlantulajdonosa (Pintér Károly Nagykanizsa, Törökvári u. 108. szám alatti lakos) kezdeményezte a tervben rögzített telekrész belterületbe csatolását. Kérem polgármester urat, hogy szíveskedjen a bajcsai 028/9 hrsz-ú, 3,6 hektár gyep elnevezésű terület belterületbe vonását kezdeményezni. Bajcsán kíván-e az önkormányzat telekkialakítással építési lehetőséget biztosítani az ott élőknek és a betelepülni szándékozó fiatal családoknak?

Litter Nándor: Mindkét felvetésre írásban fogunk válaszolni. Bajcsán van egy kultúrteremnek nevezett szoba, ami most is eléggé kihasználatlan. Úgy gondolom nem célszerű újabb termeket erre a célra biztosítani. Azt kellene jobban kihasználni, ami most rendelkezésre áll. A kulturális területen dolgozó kollégák meg fogják ezt az ügyet vizsgálni, és ennek megfelelően válaszolunk rá.

Papp Nándor: A Kaán Károly utcai megosztásáról döntött az elmúlt év végén a Városfejlesztési és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. Valószínű elhangzott, hogy ez akár két lakás építésére is alkalmas. Ezzel szemben a megosztás úgy készült, hogy a fele telek is felezve lett, tehát két önálló telekként. Azt gondolom, hogy Zalaegerszegen, amikor meglátták ezt a beterjesztésünket, akkor hangosan felnevettek. 2002. február 16-án vagy 11-én el lett fogadva Katonarét rendezési terve, ahol mint minimumot kijelöl, hogy 600 m2-es telek alatt nem lehet és az OTÉK meghatározza, hogy 14 m-nél keskenyebb telket nem szabad kialakítani. Szerintem semmilyen akadálya nem lett volna, hogyha csak felezve kérjük a telket. Továbbra is ragaszkodni kéne ahhoz, hogy továbbra is megosztásra kerüljön ez a telek. A Hevesi Iskola tornaterem héjazatának beázásával kapcsolatban sajnos nem is egészen egy évvel ezelőtti döntésünk előre vetette az árnyékát, hogy teljesen feleslegesen fogunk beinvesztálni.

Litter Nándor: A kérdéseket nem nagyon tudtam azonosítani, valószínű a bizottság majd rendbe teszi ezt az utóbbit.

Dr. Szűcs Marianna: A Kaán Károly utcai telekkel kapcsolatban előterjesztés készül és be fog menni a februári bizottsági ülésekre. Ott lehet javaslatot tenni ennek a rendezésére majd. Az a határozati javaslat, hogy nyílt versenytárgyaláson értékesítsük, mert a megosztást nem hagyták jóvá.

Budai István: December 12-én hoztunk egy határozatot a szilárd hulladékszállítás és lerakás díjairól. Az előterjesztés mellékleteként megkaptuk azt a fajta változatot, amely alapdíj nélküli és 14 %-os díjemelést tartalmazott. Ennek a rendeleti javaslatnak az 5. §-ban lévő díjakhoz képest a rendelet, ami véglegesen leírásra került az egyszeri ürítésnél 19 %-os, a heti kétszeri ürítésnél pedig 16 %-os magasabb díjakat tartalmaz. Ez hogyan fordulhatott elő?

Zakó László: Polgármester úr a közelmúltban a miniszterelnök úr meghívására részt vett egy tanácskozáson, megbeszélésen, ahová a szocialista polgármesterek voltak hivatalosak. Oda nem, mint szocialista, hanem mint polgármester is elment. Úgy gondolom, hogy az ott elhangzottak közérdeklődésre tarthatnak számot. Szeretném, ha a nyilvánosság előtt megosztaná a találkozó fontosabb gondolatatait.

Litter Nándor: A sajtóban másnap elmondtam, hogy én milyen kérdéseket vettem fel. Nagykanizsa számára fontos ügyeket. Bárkivel találkozom, legyen miniszterelnök, miniszterek, mindig felvetem autópálya, ipartelepítés, ingatlanügyeinket. Miniszterelnök úrral az ország helyzetéről, arról, hogy hogyan kívánja folytatni a jövőben a kormányzást, valamint a súlyponti kérdésekről beszélgettünk.

Dr. Kolonics Bálint: Az első kérdést a kátyúzás témakörben tenném fel. Az előző évben megkötötte az önkormányzat a VIA Kanizsa Kht-val a megállapodást. Az utak állapota úgy lett meghatározva, hogy mindig az előző évi állapot volt az a zsinórmérce, ami a szükségszerű. Abban az évben minőségileg fenntartandó állapotot jelenti. Ebben az évben, illetve tavalyi évben sem interpelláltam és kérdeztem e témakörben, mert nem láttam változást. Most viszont változást láttam egy útszakasz állapotában, méghozzá január 5-én. A kátyúzás, ami megtörtént a fagyban, amire idáig nem került sor jó időben - ez egy hétfői nap volt -, akkor a kátyúzás megtörtént: Szemmel látható volt, sőt az autóból is érzékelhető volt, de szerdára már semmi nyoma nem volt. Ezt ki rendelte meg, mennyibe került, ki csinálta meg, és mennyit fizetett ezért a város? Polgármester úr ismeri-e a Csengery utca 1-3. szám alatt lakó emberek életét a hétvégi időszakban? Tudja-e, hogy a pincében óvóhelyként szereplő pincehelyiséget az önkormányzat vendéglátóegység céljára hasznosítja bérbeadás utján és ott hétvégén zenés szórakozóhely működik, ami hajnali 3, 4, 5 óráig nyitva tart? Többségében idős emberek is laknak ott. Polgármester úr ismeri-e az ott lakó emberek problémáját? Ha igen, akkor milyen lépéseket tett ez ügyben?

Litter Nándor: Írásban fogunk erre válaszolni.

Papp Nándor: Nem a bizottságokhoz kell visszahozni azt az anyagot, hanem korrektül a megosztást meg kell csinálni. Az a jó döntés, amit a két bizottság egymástól függetlenül hozott. Felében megosztható az a telek. Nem értem, hogy miért nem lehet megosztani. Csak negyedelni nem lehet.

Szányiné Kovács Mária: Mint a terület választott képviselője ismerem a Csengery u. 1-3. szám alatti épülettel kapcsolatos problémát. December 19-én zajszint-mérésen voltam magam is jelen. A pincéből olyan jellegű zaj nem hallatszott, ami miatt lehetne büntetni. Leginkább ott látom a problémát, hogy hosszan tart a szórakozóhely nyitva, és amikor feljönnek a szórakozóhelyről az ott parkolók, az autók ajtaját csapkodják, a motorokat túráztatják és ez az, ami tűrhetetlen. Úgy ítéltem meg, hogy annyira nem jön fel a zaj a pincéből, inkább az ott szórakozók viselkedése az, ami zavaró. Éjszaka azon a területen meg kellene tiltani a parkolást.

Röst János: Arra kérem Kolonics Bálint képviselő urat, hogy jelezze, hogy hol van a probléma. Általában nem lehet arra válaszolni, hogy valahol történt egy kátyúzás. Melyik útszélen, illetve melyik szakaszon. A kátyúzás önmagában nemcsak téli időszakban jön létre. Ez egy folyamatos művelete az útjavításoknak.

Dr. Kolonics Bálint: A Széchenyi téri lottózó előtti útszakasz. Szányiné képviselő asszony valóban az ott lakó emberek érdekeit képviseli-e? Ez az eset a következőképpen történt. Az ott lakó emberek közös képviselőjükön keresztül kérték a zajszint-mérést. Ugyanis zenés szórakozóhelyként szombat este működik. Logikus, hogy szombaton megyek és érdeklődök az után, hogy honnét, milyen zaj szivárog ki. Tudomásom szerint a képviselő asszony szombaton nem ért rá és a szombatra megszervezett zajszint-mérés ezért került megtartásra pénteken. Nyilvánvaló, hogy pénteken ott zenés est nem volt.

Szányiné Kovács Mária: Szombatra tervezetem a zajszint-mérést, de miután a szervezés több napot igényel, szombatra már minden egység tudta, hogy megyek zajszint mérni. A szombatot ezért változtattam meg péntek éjszakára. Pénteken ugyanúgy szórakoztak, mint máskor. Úgy gondolom, hogy képviselem a körzetemnek az érdekeit. A Rendőrkapitány úrral is beszéltem erről a kérdésről. Keressük a megoldást.

Litter Nándor: A mi Közterület Felügyeletünk, illetve Hatósági Osztályunk fog majd ebben intézkedni, hogy megállapítsák, hogy ott valóban szabálytalan tevékenység folyik-e. Erről értesíteni fogjuk a felvetett kérdés kapcsán képviselő urat.

Megkérdezem, hogy a korábban feltett interpellációkra a válaszok elfogadhatóak-e?

Polai József: Igen.

Dr. Csákai Iván: A Francia Napokkal kapcsolatban tettem fel kérdést. Megítélésem szerint nem volt annyira sikeres. Túlzásnak tartom ezt az összeget. Nem tudom elfogadni.

Litter Nándor: Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk erről. Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a tájékoztatót.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással Dr. Csákai Iván képviselő interpellációjára adott választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Bicsák képviselő úr a választ elfogadja?

Szányiné Kovács Mária: Bicsák képviselő úrnak el kellett mennie, de megbízott azzal, hogy tolmácsoljam, hogy a választ elfogadja.

Litter Nándor: Stróber Gábor képviselő úr a választ elfogadja?

Stróber Gábor: Igen.

Litter Nándor: Papp Nándor képviselő úr a választ elfogadja?

Papp Nándor: Elfogadom azzal a feltétellel, hogy gondolom a tulajdonosokkal is fel lett véve a kapcsolat.

Litter Nándor: Igen.

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörének betöltésére (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A pályázók kívánják-e a napirend zárt ülésen történő tárgyalását? Nem kéri senki. Füstös János kíván-e kiegészítést tenni a pályázatában foglaltakhoz?

Füstös János: Nem kívánok élni a kiegészítés lehetőségével.

Litter Nándor: A bizottsági elnököket kérem, hogy adjanak tájékoztatást a bizottsági meghallgatásról.

Papp Péter Pál: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság együttes ülésen hallgatta meg a négy érvényes pályázatot benyújtót. Hosszas vitát bonyolítottunk le, hogy a pályázatot eredményesnek vagy eredménytelennek hirdessük meg. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság többségi szavazással úgy döntött, hogy a pályázat eredménytelen legyen. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság pedig úgy döntött, hogy a pályázat legyen eredményes. Füstös János, Gosztonyi Ilona, Vass István és Vincze József meghallgatását követően egyik pályázó sem nyerte el azt a többséget, amivel támogatni lehetne a kinevezésüket.

Röst János: Ügyrendi javaslatom, hogy a személyi meghallgatást követően a vita lezárása előtt 5 perc szünetet tartsunk.

Cserti Tibor: Arról kell szavazni, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozata alapján eredményesnek, illetve eredménytelennek minősítjük-e a pályázatot. Ha az a döntés születik, hogy a pályázat eredménytelen, akkor már nincs miről szavazni.

Litter Nándor: Meg kell hallgatni a pályázókat. Ezt követően lehet dönteni, hogy a bizottság javaslatáról lehet-e dönteni. A szavazás módját pedig az SZMSZ tartalmazza. Gosztonyi Ilona kíván-e kiegészítést tenni a pályázatához?

Gosztonyi Ilona: A bizottsági ülésen visszaléptem a pályázattól. Egy szemléletváltást hoztam volna a magyar gondolkodásba, hogy amikor az ember kilép az országból, akkor nyitott szemmel járjon. A közműfejlesztést minden egyéb költség nélkül meg lehetne valósítani. Erre gondoltak-e?

Cseresnyés Péter: Azt szeretném kérni minden képviselőtársamtól, hogy lehetőleg érvényes legyen a mai szavazás, találjunk egy olyan embert a jelöltek között, akit ki lehet nevezni a kht. élére, mert a tegnapi bizottsági ülésen és az itt elhangzottak alapján úgy érzem, hogy a gondolkodás bizonyos irányból nem ebben történik.

Litter Nándor: Vass István kíván-e kiegészítést tenni a pályázati anyagához?

Vass István: Részletes kiegészítést nem szeretnék tenni. Azzal nem értek egyet, hogy egy …. nem lehet konkurenciaként felfogni, amikor a jelenlegi tevékenységemnek a hatását nézik a jövőbeni elképzelésekkel.

Litter Nándor: Vincze Józsefet kérem, ha van kiegészítenivalója, szíveskedjen megtenni.

Vincze József: A pályázatomban és a tegnapi meghallgatáson próbáltam kiemelni azokat a legfontosabb pontokat, amelyeket szerintem meg kell tenni ahhoz, hogy előrelépés történjen befektetői területen és munkahelyteremtés területén. Ezek után, ha érvénytelen lesz a pályáztatás, szeretném majd megkérdezni, hogy mi volt az oka ennek.

 

Szünet

 

Litter Nándor: Kérem Tóth Lászlót, indokolja meg, hogy miért javasolja az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázat eredménytelenné való nyilvánítását.

Tóth László: Nem szeretném megindokolni. Többen úgy gondoltuk, hogy a pályázók pályázati anyaga nem felelt meg a mi elvárásainknak.

Cseresnyés Péter: Nem első alkalom, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kiír egy pályázatot, majd több pályázat kiírása után talál a közgyűlés a pozícióra egy embert. Úgy gondolom, hogy a nagykanizsai önkormányzat komolyságát kérdőjelezi meg abban az esetben, ha itt érvényteleníteni fogjuk ezt a pályázati kiírást. Azt kérem mindenkitől, hogy ezt a szavazáskor legyen szíves figyelembe venni.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság javaslatáról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Ahhoz, hogy a kht. törvényes működése fennálljon, meg kell valakit bízni vezetőnek. A másik szempont, hogy jelenleg az önkormányzatnak van egy kft-je, amely hasonló jellegű profillal működik. Ez az Ipari Park Régió Kft., amely az Ipari Park és Logisztikai Központ működtetését végezné. Mindkettőnek Schmidt László a jelenlegi vezetője, aki február 1-jétől már nem dolgozik egyik kft-nél sem. Ahhoz, hogy ez gyakorlatilag is megtörténjen, az ő megbízatását is vissza kell vonni, és a kft. élére meg kell bíznunk egy időtartamra kollégát. Javaslatom a következő:

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Csóri Krisztinát a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjévé 2004. február 1. napjától 2004. április 30-ig terjedő időtartamra megbízza. Személyi alapbérét 230.000 Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére. (Csóri Krisztina jelenleg a kht-nál dolgozik felelős beosztásban. Ilyen értelemben a jelenlegi egységből célszerű megbízni vezetőt, ugyanis ő ismeri a munkafolyamatokat.)
 2.  

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének pályázatát 2004. február 5-ig kiírja a jelenlegi kiírásnak megfelelően, azzal a változtatással, hogy egyetemi végzettség helyett felsőfokú végzettség kerül meghatározásra. Határidő: 2004. február 5., Felelős: Litter Nándor polgármester, Operatív felelős: Bodzai Tiborné irodavezető.
 4.  

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy a cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2004. február 15., Felelős: Csóri Krisztina ügyvezető.
 6.  

  A másik kft-re szintén lenne javaslatom hasonló jelleggel:

 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Park Régió Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, Schmidt Lászlót 2004. január 31. határnappal felmenti a beosztásából és megbízza Lelkó Tamást az ügyvezetői feladatok ellátásával 2004. február 1-jétől 2004. december 31-ig. Személyi alapbérét havi 230.000 Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére. Határidő: 2004. február 5., Felelős: Litter Nándor polgármester, Operatív felelős: Bodzai Tiborné irodavezető.
 8.  

  Az 1. pontnál a határidő és a felelős a most javasoltak szerint kerül megállapításra.

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy a cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2004. február 15., Felelős: Lelkó Tamás ügyvezető.
 10.  

Zakó László: Egy színjátéknak vagyunk fültanúi, és ez a színjáték már hosszú évek óta tart és mindig egy-egy újabb felvonáshoz akkor érkezünk, amikor pályázatot kell kiírni, azt el kell bírálni, és valakit meg kell bízni a feladat elvégzésével. Több ezer ember véleményét tolmácsolom akkor, amikor azt mondom, hogy szánalmas komédia, ami itt folyik. Itt évek óta egy-egy poszt pályázati úton való betöltésekor a pályázati kiírás már egy előre elképzelt és már startra készen álló ember személyét írja körül. Az ilyenhez nem tudok asszisztálni. Most is kiírtunk egy pályázatot, a pályázatok beérkeztek, a tegnapi bizottsági meghallgatáson nem merült fel egyetlen képviselő részéről sem olyan kifogás bármelyik pályázóval szemben, ami nyomán érthető lenne, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítjuk. Egy olyan városban, ahol büszkén mondjuk, hogy szellemi potenciál a térségben városunk, ahol a munkanélküliség magas számot mutat, hogy ne legyenek értelmes, tettre kész, ügybuzgó pályázók, felsőfokú vagy egyetemet végzettek közül, nem tudom elhinni. A pályázati kiírást nem kell puhítani semmivel sem, sőt újat sem kell kiírni. Úgy érzem, hogy a mostani pályázat megfelelt az elvárásainknak, pályázók is voltak, kérem, hogy ne rontsuk tovább a helyzetet, amiben vagyunk.

Dr. Csákai Iván: Amellett, hogy puhul a pályázati kiírás, az elhangzottak alapján a jelenleg pályázók közül beadhatják-e egyáltalán a következő alkalomra a pályázatukat vagy lesz-e hozzá kedvük, ha mi így állunk hozzá? Mi indokolja a két megbízási szerződés lejártának dátumbeli különbségét?

Litter Nándor: A kht. vonatkozásában újabb pályázatot akarunk kiírni. Az Ipari Park Kft. vonatkozásában pedig tapasztalatokat szerzünk, hogy Lelkó Tamás hogyan végzi a munkáját.

Cseresnyés Péter: A két gazdasági társaság ügyvezetői munkáját egy ember látta eddig el Schmidt László személyében. Ha a javaslatokat elfogadjuk, két vezetői pozíció jön létre. Vajon ez is a takarékossági programnak a része vagy sem?

Litter Nándor: Ugyan volt ügyvezetője minkét társaságnak, de egy személy töltötte be. A mai napon és a vállalkozók részéről állandóan bírálatokat kapunk arra vonatkozóan, hogy az Ipari Parkban és laktanyákban az egyre növekvő feladatokat nem tudjuk megfelelő színvonalon elvégezni, és ahogyan bővül majd az oda beköltöző vállalkozások száma, létrejön az inkubátorház, ennek érdekében szükséges, hogy egy önálló munkakörben egy személy lássa el azt a feladatot, és ezért tette Röst János Lelkó Tamásra vonatkozó javaslatát.

Kelemen Z. Pál: Amit most tettünk, az a pályázati rendszer bírálata. Bizonyos tisztségekbe, bizonyos pozíciókba nem helyes pályázattal embereket választani. A gazdasági élet általános gyakorlata nem így működik. Gazdasági társaságok élére választunk vagy keresünk megfelelő vezetőket. Ilyenkor egy nagy cég megkeres egy fejvadász céget, ha nem találnak rá megfelelő személyt és az keres nekik. Most mi ezt a gyakorlatot követjük, tehát ami történt, a gazdasági életben a pályáztatás nem mindig működik.

Dr. Kolonics Bálint: Alpolgármester úrtól kérdezem, hogy Csóri Krisztina a megbízást elfogadná-e?

Litter Nándor: Igen.

Dr. Kolonics Bálint: Az a manővere a közgyűlésnek, hogy elodázzuk a dolgokat és ismételten módosításra kerül a társaság alapító okirata és cégbírósági bejegyzése, mibe kerül az adófizetőknek? Azt el tudtam volna fogadni, ha nem tudunk megegyezni a személyek tekintetében, úgy lett volna eredménytelen a szavazás, hogy nem tudtunk volna senki megválasztani. De ezt nem tudom elfogadni, hogy eredménytelennek nyilvánítjuk a pályázatot azért, mert nagy felelősségünk van a tekintetben, hogy közvetett módon a munkahelyteremtést szolgálná Nagykanizsán, hogy az Ipari Park milyen formában és milyen hatékonyan működik, illetve fog működni. Olyan pályázókkal találkoztunk, akik vállalkozásokat működtetnek vagy vállalkozásokban dolgoznak. Ez elgondolkodtató, mert felvetődik a kérdés, hogy mi ennél jobban működünk, nekünk kevesek Ők, alkalmatlanok?

Papp Péter Pál: Ha eredménytelennek hirdetjük a pályázatot, szerintem jól döntünk. Az együttes bizottsági ülésen 25 bizottsági tag vett részt. A négy pályázó közel a legtöbb szavazatot kapott pályázó 6 szavazatot kapott. Ilyen szavazati aránnyal nem szabad egy gazdaságfejlesztő kht. vezetőjét kinevezni. Legalább az 50 %-ot el kellene érni ahhoz, hogy most és a későbbi munkák során is a bizalmunkat élvezzék.

Dr. Szabó Csaba: A téma már nem a tárgyról szól, a szavazás is megtörtént. Fejezzük be a vitát.

Cseresnyés Péter: Nem az dönti el egy leendő vezetőnek az alkalmasságát, hogy a megválasztásakor hány szavazatot kapott, hanem az, hogy el tudja-e látni a feladatát vagy sem. Az a probléma, hogy az alkalmasságot kérdőjelezzük meg.

Litter Nándor: A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk Röst János határozati javaslatairól. 1. pont: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Csóri Krisztinát a Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjé 2004. február 1-jétől 2004. április 30-ig megválasztja. Személyi alapbérét havi 230.000 Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére. Ezzel párhuzamosan Schmidt László megbízását visszavonja. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A közgyűlés új pályázatot ír ki a kht. ügyvezetői munkakörére. A feltételek egy ponton változnak, felsőfokú végzettségűre változik a kiírás, a többi részében változatlan marad. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 3. határozati javaslat: a cégbíróság felé intézkedik a kht. ügyvezetője a kht. működésében beállt változások átvezetéséről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 4. határozati javaslat a Nagykanizsai Ipari Park Régió Kft-vel kapcsolatban: Schmidt László ügyvezető megbízatását 2004. január 31-jével visszavonjuk és ügyvezetőnek Lelkó Tamást nevezzük ki 2004. február 1-jétól 2004. december 31-ig. Alapbére 230.000 Ft.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 5. határozati javaslat: az ügyvezetőt megbízzuk, hogy a változásokat a kft. vonatkozásában a cégbíróságnál vezessék át.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

2/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
  2.  

2.a. Schmidt Lászlónak a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht-nál betöltött vezetői megbízatását 2004. január 31. nappal visszavonja.

2.b. A közgyűlés Csóri Krisztinát a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjévé 2004. február 1. naptól kezdődően, 2004. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja. Személyi alapbérét havi 230.000 Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére.

2.c. A közgyűlés a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörének betöltésére új pályázatot ír ki. A korábbi pályázati kiírás pályázati feltételei közül az egyetemi végzettséget felsőfokú iskolai végzettségre módosítja.

Határidő: 2004. február 5.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

  1. felkéri az ügyvezetőt, hogy kht. működésében bekövetkezett változások átvezetése érdekében a cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.
  2.  

Határidő: 2004. február 15.

Felelős : Csóri Krisztina ügyvezető

4.a. Schmidt Lászlónak a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Szolgáltató Kft-nél betöltött vezetői megbízatását 2004. január 31. nappal visszavonja.

4.b. A közgyűlés Lelkó Tamást a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjévé 2004. február 1. naptól kezdődően, 2004. december 31-ig terjedő időtartamra megválasztja. Személyi alapbérét havi 230.000 Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére.

Határidő: 2004. február 5.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

  1. felkéri az ügyvezetőt, hogy kft. működésében bekövetkezett változások átvezetése érdekében a cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.
  2.  

Határidő: 2004. február 15.

Felelős : Lelkó Tamás ügyvezető

 

 

 

 1. Javaslat a Tourinform Iroda vezetői munkakörének betöltésére (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Bordás Kornélia visszavonta a pályázatát. Iván Zsuzsanna nincs jelen. Pfeifer Balázs kívánja-e kiegészíteni a pályázatát?

  Pfeifer Balázs: Nem kívánom kiegészíteni a pályázatomban leírtakat.

  Litter Nándor: Kérdés van-e a pályázóhoz? Nincs. Megkérdezem Lukács Gabriellát, hogy szeretné-e kiegészíteni a pályázatát?

  Lukács Gabriella: Nem szeretném kiegészíteni.

  Papp Nándor: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság együttes ülésen a két bizottság minkét jelöltet alkalmasnak találta a Tourinform Iroda magasabb vezetői posztjára.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a két jelöltről. Az SZMSZ-ünk szerint mindenkinek csak egy igen szavazata van. Kérem, szavazzunk Pfeifer Balázs személyéről.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a jelöltet támogatja.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Lukács Gabriella személyéről.

   

  A közgyűlés 1 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 13 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Iván Zsuzsannáról.

   

  A közgyűlés 15 ellenszavazattal és 11 tartózkodással a jelöltet nem támogatja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  3/2004.(I.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Pfeifer Balázst a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Tourinform Iroda vezetői munkakörének betöltésére alkalmasnak tartja, és a Magyar Turizmus Rt. szakmai egyetértésének kikérését követően, 2004. február 1. naptól kezdődően határozatlan időre kinevezi. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint állapítja meg.

  Határidő: 2004. január 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

   

   

 3. Javaslat a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola megüresedett igazgató álláshelyének betöltésére (írásban)
 4.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Kér-e zárt ülést a jelölt? Nem.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag tudomásul vette Dr. Balogh Imre lemondását a vezetői posztról. A bizottság egyúttal megköszöni az Ő eddig végzett vezetői munkáját. A bizottság egyhangúlag javasolja, hogy a jelen pillanatban is általános igazgatóhelyettes Nemes Istvánt a közgyűlés bízza meg.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 1. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

4/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Dr. Balogh Imre a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának vezetői megbízásáról való lemondását és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését kérésének megfelelően 2004. január 31-gyel tudomásul veszi.
  2.  

   Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 2004. január 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Í(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola vezetői feladatainak ellátásával 2004. február 1. – 2004. július 31. időszakra Nemes Istvánt bízza meg a Kjt-ben meghatározott illetménnyel és vezetői pótlékkal:
  4.  

   Besorolása: H11

   Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény: 172.000 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerése

   Kjt. 66. §(2-3) bekezdés alapján: 10 % 17.200 Ft

   Garantált illetmény összesen: 189.200 Ft

   Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés: 10.000 Ft

   2003.09.01. – 2004.08.31.

   Vezetői pótlék (pótlékalap 250%-a): 42.750 Ft

   Járandóságok összesen: 241.950 Ft

   Határidő: 2004. január 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola magasabb vezetői beosztásának ellátására az alábbi feltételekkel.
  6.  

A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1.

2.

3.

4.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7.

8800

Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Nagykanizsa,

Platán sor 3.

8800

igazgató

Egyetemen szerzett tanári végzettség

5 év szakmai gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell:

 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program
 • végzettséget igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • büntetlen előélet

Illetmény: Kjt szerint

Az állás 2004. augusztus 1 napjától 2009. július 31 napjáig 5 tanévre szól.

Pbhi: a közzétételtől számított 30 nap

Pehi: a közzétételtől számított 90 napon belül

Pc.: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

F: Dr. Pintérné Grundmann Frida

Tel.: 93/500-780

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2004. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Pannon Tükör című folyóirat támogatására (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Lackner László: Levelünk megírása óta a Megyei Önkormányzat felvállalta a főszerkesztő státuszát és a Megyei Ifjúsági Házban kinevezték, a Pannon Tükör főszerkesztői feladatkörét kell ellátni. Zalaegerszeg város pedig a leírói és titkárnői feladatok státuszra tett ígéretet. Ennek megvalósulása folyamatban van. Kérem, támogassák munkánkat.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság érdemleges határozatot nem hozott. A vita három téma körül sarkult ki. Az egyik, hogy 600.000 vagy 800.000 Ft legyen a támogatás összege. A másik az, hogy lapszámonként vagy időszakonként. A harmadik téma pedig az volt, hogy milyen elszámolást kérjünk a Pannon Tükörtől. A szavazatok úgy oszlottak meg, hogy érvényes határozatot nem hoztunk.

Dr. Horváth György: Egy olyan folyóiratról van szó, amely 10. éve van már jelen. Országos terjesztésű, nagyon színvonalas folyóiratról van szó. A költségtervezetet nézve azt javaslom a Zalai Írók Egyesületének, hogy a nagyobb városokban kérjék meg a diákbizottságokat a lap terjesztésére. A határozati javaslatokat – egyetértve a 800.000 Ft-tal - szeretném azzal kiegészíteni, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az ötödik szám után nézze át a folyóiratot és tegyen javaslatot a további támogatásra – a nagykanizsai írók, alkotók, művészek műveinek a folyóiratban való megjelenése érdekében.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Pannon Tükör folyóiratot a 2004. költségvetési évben lapszámonként 100.000 Ft-tal támogassa.

Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy mindaddig nem támogatja a Pannon Tükörrel kapcsolatos szerződés megkötését, amíg a vitás támogatási szerződések elszámolása meg nem történik.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyetért a támogatás biztosításával a Pannon Tükör részére. Abban volt vita, hogy lapszámonként utólagos finanszírozással vagy más szisztémával történjen a támogatás. Többségi szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a támogatás a kért összegben, két alkalommal történjen meg utólagos elszámolással.

Zakó László: Papp Péter nem teljesen hűen tolmácsolta a bizottsági munka lényegét, mert elhangzott olyan javaslat is, hogy ne támogassuk a folyóiratot. Ez az én véleményem volt. Elismerve a lap nívós kivitelét, városunk jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy ekkora összeget ilyen célra fordítson. Úgy gondolom, hogy az a PR-érték, amit remélünk a laptól, nekünk sokba kerülne.

Budai István: Az zavaró körülmény, hogy összevont lapszámok jelennek meg. A Pénzügyi Bizottság által javasolt lapszámonként 100.000 Ft-ot a megjelent lapok száma után fizessük, az elvégzett munkát díjazzuk.

Tóth László: Egyetértek Budai István és a Pénzügyi Bizottság álláspontjával. Ha támogatom a javaslatot, akkor csak ebben a formában tudom támogatni. Erre az évre a költségvetésben ilyen célra mekkora összeg szerepel, ez milyen arányban van az előttünk lévő kérelem összegével?

Röst János: A folyóiratot támogatásra érdemesnek tartom. Először döntsünk az összegről, ezt követően pedig döntsünk arról, hogy utófinanszírozással támogassuk, vagy pedig a megállapodásban rögzítettek szerint. Javaslom, hogy negyedévenként és 200.000 Ft legyen a támogatás.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A tavalyi szintnek megfelelően 12 millió Ft-ot kértünk a 2004. évi költségvetésből. Tudomásom szerint a tervezésnél 10 millió Ft került beállításra ezen a soron.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén elhangzott egy kérdés, ami megalapozta a bizottság határozatát, mégpedig az, hogy a Pannon Tükörnek milyen elszámolatlan ügye van az önkormányzattal szemben esetlegesen, ami még tartozásként áll fenn. Ugyanis a bizottság ebben a kérdésben következetes. Akinek az önkormányzat felé bármilyen tartozása van, azzal nem javasolja a szerződéskötést az önkormányzat részéről. Erre a kérdésre a bizottsági ülésen sem, és itt a közgyűlésen sem kaptam választ. Addig nem tudok lelkiismeretesen dönteni, amíg erre a kérdésre választ nem kaptam.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az összeggel elszámolt a Pannon Tükör. Nem rajtunk keresztül működött a megállapodás. A megjelent példányszám körül voltak viták, mert összevont példányszámok jelentek meg.

Dr. Kolonics Bálint: Módosító indítványom lenne. Napoljuk el a kérdést addig, amíg előttünk dokumentáltan megismerhetővé válik, hogy a Pannon Tükör szerződésszerűen betartotta-e azt, amit a támogatással ellentétben az önkormányzat tőle várt, az elszámolás megtörtént-e. Amennyiben megtörtént, akkor természetesen a támogatásomra számíthat a Pannon Tükör. Módosító javaslatom elhangzott bizottsági ülésen is. Nem kimerítő választ kaptunk a kérdésre.

Lackner László: Mi valamennyi összeggel elszámoltunk. Tavaly nem kaptunk támogatást. Egy korábbi időszakban Tarnóczky Attila alpolgármester úr Orsós Jakab úrnak bizonyos kérdéseket tett fel. Orsós úr akkor már nagyon beteg volt, hamarosan meghalt és ez a levél nem került hozzám. A napokban erre válaszoltam. Elszámolatlan ügyünk egymás között nincs.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Összegszerű elszámolatlan dolog nem is volt. A két utolsó számot összevontan adták ki. Ilyen van a gyakorlatban.

Lackner László: Voltak olyan évek, amikor nem minden önkormányzat támogatta a korábbiakban hasonló mértékben a lapot, ezért került sor arra, hogy összevontan jelentek meg lapszámok. A szerződéstervezetben és levélben leírtak idén megvalósulnak, az évente hat lapszám meg fog jelenni, ugyanis a Megyei Önkormányzat 2 millió Ft-tal, Zalaegerszeg város szintén 2 millió Ft-tal támogatni fogja a lap kiadását és még két státusszal. Lenti, Keszthely és Hévíz is fogja támogatni a lapot.

Litter Nándor: Én is javaslom, hogy támogassuk a lapot, hiszen nagykanizsai költők, írók is nagyobb teret fognak kapni, mint a múltban. Horváth György által elmondott javaslattal megfelelő kontrolt tudunk gyakorolni a folyamatok felett. De több módosító indítvány is volt, amelyekről természetesen szavaznunk kell. Dr. Kolonics Bálint fenntartja meg módosító javaslatát? Hiszen az elszámolás megtörtént.

Dr. Kolonics Bálint: Írásos formában betekintésünk semmiben volt a bizottság részéről. Még mindig vitás az, hogy összevontan jelentek meg lapszámok. Nem sikerült engem meggyőzni. Fenntartom a javaslatomat.

Lackner László: Soha a támogatással kapcsolatosan sem Nagykanizsa város, sem egyéb önkormányzat nem kötötte ki, hogy éves szinten hány lapszám jelenjen meg. Ilyen értelmű tartozásunk nincs. Mi szeretnénk a hatot fenntartani, ettől az évtől úgy tűnik, hogy erre megvan az esély. Korábbi években néha valóban összevont lapszámokkal kellett megjelennünk anyagi hiány miatt.

Litter Nándor: Kérem Kolonics urat, hogy fogadja el ezt az érvelést.

Dr. Kolonics Bálint: Elfogadom.

Litter Nándor: Ki ért azzal egyet, hogy a támogatás összege 600.000 Ft legyen? Én a 800.000 Ft-ot támogatom.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Arról nem kell szavazni, hogy nem támogatjuk a folyóiratot, mivel ha valaki, nem szavazza meg egyik támogatási összeget sem, akkor az eredmény ugyanaz. Kérem, szavazzunk a 800.000 Ft-os támogatási összegről.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy lapszámonként 100.000 Ft-tal, utólagos elszámolással támogassuk a folyóiratot.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az ötödik lapszámot követően az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság által létrehozott szakmai bizottság tekintse át, hogy a jövőt illetően fontos-e az önkormányzati támogatás. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

5/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Pannon Tükör című folyóiratot a 2004-es költségvetési évben lapszámonként 100.000 Ft-tal, utólagos elszámolás mellett támogatja, és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó támogatási szerződés aláírására.
  2.  

   Határidő: 2004. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a lap szakmai támogatása céljára hozzon létre egy szakemberekből álló 5 fős csoportot.
  4.  

   Határidő: 2004. március 31.

   Felelős : Sajni József az OKISB elnöke

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság által létrehozott szakmai csoportot, hogy az 5. lapszám megjelenését követően – a nagykanizsai szerzőknek a lapban történő arányos megjelenésének biztosítása érdekében – a folyóiratot tekintse át és tegyen javaslatot a lap további önkormányzati támogatására.
  6.  

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Sajni József az OKISB elnöke

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelet 4. és 5. sz. mellékletének módosítására (írásban)
 2.  

  Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  1/2004.(I.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2004.(…) számú rendelete a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 78/2003.(XII.12.) számú rendeletének módosításáról (írásban)
 4.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  György Pál: Az anyagot áttekintve néhány kérdés merült fel bennem, melyekre osztályvezető asszony példás gyorsasággal válaszolt. Az egyik kérdésem, hogy a város költségvetését mennyivel terheli az, ha bizonyos személyek ebédjéhez hozzájárulást adunk? Az nem tekinthető pénzügyi hatásnak, ami az előterjesztésben szerepel. A pénzügyi hatás az az 1.648 eFt, amelyet kifizetünk bizonyos személyek ebédjének támogatására, amely személyek nem az ebéd kiadási helyén fogyasztják el azt, hanem hazaviszik. Miért csak azoknak adunk támogatást, akik esznek ebből a körből? Azoknak miért nem adunk, akik nem esznek? Hányan veszik ezt igénybe és hányan maradnak ki belőle? A 178 lehetséges személyből 109-en veszik igénybe a válasz szerint. Keveslem a 178 személyt, mert szerintem az intézményrendszerből sokkal több nyugdíjasa van a városnak. Vajon vannak-e olyanok, akik reklamálnak azért, hogy a lehetőséget nem veszik igénybe és a napi 70 Ft-ot nem kapják meg? Ez a kérdés konkrétan nem került megválaszolásra, de kikövetkeztethető a válaszból, hogy voltak, akik már reklamáltak emiatt. Nem látom az indokát annak, hogy bizonyos csoport a város pénzéből olyan kedvezményekhez jut, amelyekhez más nem. A város költségvetéséből nem erre kellene költeni.

  Litter Nándor: Az elvekkel egyetértek, de ennek az étkeztetésnek a formája az, hogy a nyersanyagnormát megfizeti mindenki. Az a direkt kiadás, amii elsősorban jelentkezik egy-egy ételadag előállításánál, az a nyersanyagnorma, ezt megfizeti az érintett fogyasztó, ezen kívül fizet még a rezsiköltségből is valamennyit. Az igaz, hogy támogatást nyújtunk, de a változó költségeket megtéríti az érintett személy, az állandó költségeinkből pedig elvisz egy szeletet.

  Csordásné Láng Éva: Azokról a pedagógusokról vagy közalkalmazottakról van szó, akik a város tízezreit nevelték. Az, hogy kap, vagy nem kap támogatást, nem kizárás van, akár mind a 178 személy igénybe vehetné. Ezek az emberek ennyit talán megérdemelnek.

  Papp Péter Pál: Azon a véleményen vagyunk, hogy adjuk meg ezt a nyugdíjasainknak, mivel így úgy tud adni az önkormányzat a valamikori dolgozóinak, hogy nem kerül neki pénzbe.

  György Pál: Azon nem csodálkozom, hogy pedagógus képviselőtársam hogyan szól hozzá, mivel érzelmileg ehhez a réteghez kötődik. De akik a gépek mellett dolgoznak, az adójuk révén megteremtik a lehetőséget arra, hogy a pedagógusok fizetést kaphassanak, azért nyugdíjas korukra ők is megérdemelnének bizonyosfajta támogatásokat, hasonlóképpen, ahogy a pedagógusok megérdemelnek. Mindenkinek adni nem tudunk. Az ellen szóltam, hogy kivételeket tegyünk. Tudom, hogy a konyhák a költségeik egy részét más egyéb költségek felé hogyan kenik el. Arról külön vitát lehetne nyitni, hogy szükség van-e ennyi intézményi konyhára. Ha már ilyen jellegű vállalkozások vannak a városban, nem azokat kellene-e igénybe venni azért, hogy még olcsóbb legyen az étkeztetés, és azért legyen olcsóbb az étkeztetés, hogyan több pénzünk maradjon járdára, útra, kultúrházra stb.

  Sajni József: Jelen pillanatban a konyhákon semmiféle elkenés nincs.

  Litter Nándor: György Pál nem ezekre a konyhákra gondolt.

  Sajni József: Ezek a konyhák nagyon jól látják el a feladatukat, ebben az irányban ne gondolkodjunk. Az itt nevezetteket támogatni kell. Nem értem, hogy a két támogatási érték között miért van ekkora különbség, hiszen ha valaki éthordóban viszi el az ételt, az ugyanannyi munkával jár majdnem, mint ha kiadják. Sőt az éthordók tárolásával, elhelyezésével kapcsolatban is magas követelmények vannak. Ha valaki helyben étkezik, az kapja meg ugyanúgy, és 30 %-ot javaslok mindkét esetben, és akkor nincs differencia.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy Sajni úr vonja vissza a javaslatát. Tavaly ugyanez a vita fellángolt. Akkor hosszas egyeztetések után ezt a konstrukciót kitaláltuk, ami az APEH-hal szemben is védhető. Ezt ne vitassuk újra.

  Sajni József: Ezt megtehetem, de ekkora különbségre nincs ok.

  Cseresnyés Péter: Pontosan ezek miatt a problémák miatt hoztuk vissza Szányiné képviselőtársammal a múlt évben ezt a napirendi pontot. Szerintem ne vitatkozzunk. Azok, akik GYES-en, GYED-en vannak, vagy nyugdíjasok, megelégedéssel veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Ha valami problémájuk van, akkor azt úgyis fogják jelezni, és akkor a következő évben vitatkozzunk erről. Ez a rendszer működik.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  2/2004.(I.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2004.(I.30.) számú rendelete a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 78/2003.(XII.12.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Ellenőrzési munkaterv a 2004. évi felügyeleti ellenőrzésekhez (írásban)
 6.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottságnak kiegészítő javaslata van a munkatervhez. 9. pontként kerüljön be a Kórház 2003. évi gazdálkodásának ellenőrzése, 10. pontként pedig a Pénzügyi Bizottsággal közösen a polgármester által kijelölt gazdasági társaságok működésének ellenőrzése a megbízólevélben megadott szempontok szerint.

  Litter Nándor: Támogatom a két kiegészítő javaslatot. Kérem, ennek megfelelően fogadjuk el az ellenőrzési ütemtervet.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  6/2004.(I.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. évi intézményi ellenőrzési munkatervet – a mellékletet kiegészítve az elfogadott módosításokkal – azzal, hogy az év folyamán szükség szerint további vizsgálatok rendelhetők el.

  Határidő: 2005. április 30.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

   

   

 7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közhasznú társaságok alapító okiratának módosítására (írásban)
 8.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Szűcs Marianna: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott és egyetértek a javaslattal, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a második bekezdésben a könyvvizsgáló szervezetre vonatkozó szövegrésznél a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve helyett az “alapító” szó kerüljön. A javadalmazási szabályzat I. 4. pontját törölni kellett volna, véletlenül bennmaradt. Ez nem szerepel valójában a szabályzatban.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazattal módosításként javasolja, hogy a határozati javaslat 1. pont első bekezdésében, ahol az ügylet értéke az 5 millió Ft-ot meghaladja szöveg helyett 5 és 15 millió Ft között a polgármester, 15 millió Ft felett az alapító hatáskörébe tartozik a szerződések jóváhagyása. A határozati javaslat 2.b, pontjába pedig az, hogy melyik az az érték, ami a társaság tevékenységébe tartozik és a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon be kell jelenteni, itt 10 millió Ft-ot javaslunk szerepeltetni. A következő javaslatunk a javadalmazási szabályzat II. fejezet 2. pontjára vonatkozik, a jutalomra úgy, hogy a d. alpontban a céljutalom mértéke kerüljön kiegészítésre, hogy célonként minimum 1 havi, maximum 6 havi személyi alapbér lehet. Ezzel lehetővé tenné, hogy egy gazdasági társaságnál esetleg egy naptári évben ne egy, hanem kettő vagy több cél is meghatározásra kerülhessen. Az f. pontot javasoljuk azzal kiegészíteni, hogy a céljutalom kifizetésének előfeltétele az legyen, hogy az érintett, a célnak megfelelő szakbizottság hozzájárulásával a polgármester javaslatára a Pénzügyi Bizottság ellenjegyzésével fizethető ki a céljutalom. Pontosítás végett szeretnénk azt is rögzíteni itt, hogy a jutalom forrása a gazdasági társaság költségvetésében biztosított.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat 1. pontjában szereplő 5 millió Ft-ot 15 millió Ft-ra emeljük fel. A javadalmazási szabályzat 2. pont – ahol a jutalomról van szó – a. pont egészüljön ki azzal, hogy a jutalom csak a közgyűlés által az üzleti terv jóváhagyásával egy időben meghatározott feladatok teljesítéséhez kötött céljutalom lehet. Előre meg kell határozni az éves célfeladatokat. A d. ponthoz javasoljuk, hogy a minimum 1 havit hagyjuk ki, úgy szerepeljen, hogy maximum 6 havi lehet. A g. pontban az előlegre vonatkozó szabályokat javasoljuk kihagyni, csak azt tartjuk elfogadhatónak, ha azt leírjuk, hogy céljutalom évente egy alkalommal adható. Az eredmény ismeretében az év végét követően lehetne megoldani. Úgy gondoltam, hogy a forrást is meg kell jelölni, de én nem forrást jelölnék meg, hanem a személyi juttatások között számolható el, amelyre pótköltségvetési igénnyel nem léphet fel a gazdasági társaság.

Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az alábbi módosítási javaslatokkal támogatja a javadalmazási szabályzat elfogadását:

A II. 1. pont c, pontja a következőképpen módosulna: a munkabért a közgyűlés legalább évente egyszer – az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg – felülvizsgálja és az ügyvezető teljesítményét figyelembevéve állapítja meg.

A 3. b, pont: Amennyiben a munkáltató a munkaviszonyt a határozott idő letelte előtt megszünteti – ide javasoljuk betenni, hogy ide nem értve a rendkívüli felmondás esetét.

4. pont: taxatíve fel kellene sorolni, hogy milyen egyéb juttatásokban gondolkodik az önkormányzat.

A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó tiszteletdíj b. pontjában azt javasoljuk elfogadásra, hogy a tiszteletdíj mértékét a Gt-ben meghatározottak figyelembevételével egyenlő mértékben kell meghatározni.

Dr. Szabó Csaba: Budai úr által beterjesztett módosításokkal kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy annak egyik eleme azt fixálja, hogy megmerevíti a mai időkben rendkívüli alkalmazkodóképességre ítéltetett gazdasági társaságok és egyéb szervezetek működését azzal, hogy az üzleti terv benyújtásakor és kizárólag akkor lehet célfeladatot meghatározni, mivel ez azt jelenti, hogy akkor egész évben többet nem lehet. Módosító javaslatom, hogy a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatának ezt az elemét külön szavazzuk.

Kelemen Z. Pál: A határozati javaslat 1. pont első francia bekezdésében javaslom, hogy a gazdasági társaság hatáskörében 15 millió Ft-ig tartozzon az önálló szerződéskötés, 15 millió felett a közgyűlésé lenne. Ezzel leegyszerűsödne a döntéshozatal.

Kereskai Péter: A 2.a. ponttal kapcsolatban úgy gondolom, hogy meg kell határozni év elején a célfeladatot az üzleti tervvel együtt. Az 5-15 millió Ft-tal kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyjából körülhatárolható, hogy mely cégek jöhetnek szóba ebben az esetben. Azt tartanám helyesnek, ha 15 millió Ft-ot határoznánk meg. Olyan szerződésekről van szó, amelyek ezt az összeghatárt meghaladják. Ebben valóban döntsön az alapító.

Budai István: Olyan nagy jelentőséggel nem bír, hogy hol húzzuk meg a határt azokban a szerződésekben, ahol a 70-80 és nagyobb összegű éves szerződéseket kötünk. Nyugodt szívvel elfogadhatjuk a 15 millió Ft-ot is, mert ez nem befolyásolja a városüzemeltetési szerződésekre vonatkozó előírásainkat.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy a határozati javaslat 1. pont első francia bekezdésében 5 és 15 millió Ft között a polgármester, 15 millió Ft felett az alapító hatáskörébe tartozzon a szerződések jóváhagyása.

A közgyűlés 11 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A másik javaslat erre a pontra vonatkozóan, hogy 15 millió Ft-ig saját hatáskörben, 15 millió Ft felett pedig a közgyűlés hagyja jóvá a szerződéseket.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ügyrendi javaslat volt, hogy az 1. pont első bekezdésében az alapító szó kerüljön kiegészítésre. Papp Péter javasolta, hogy az 2. b. pontban 10 millió Ft kerüljön meghatározásra. A javadalmazási szabályzatban technikai módosítás, hogy a I. 4. pont törlésre kerül. A II.1. c. pontjában az ügyvezető teljesítményének figyelembevételével kerül megállapításra a munkabér. Ezeket a módosító javaslatokat elfogadom, így átvezetésre kerülnek. A jutalom csak a közgyűlés által előre meghatározott szó bekerül. Ezt szintén támogatom. Budai úr azt javasolta, hogy ez évente egy alkalommal kerüljön meghatározásra, míg más vélemény szerint, hogy menet közben is lehessen meghatározni célokat a változásokat figyelembevéve. Ezért erről külön szavazunk. Én az éves célok meghatározása mellett vagyok, főleg, ha átfogó célokat szeretnénk meghatározni. Először a Pénzügyi Bizottság javaslatáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A d. pontnál javaslom, hogy Papp Péter javaslatát fogadjuk el, hogy célonként 1-6 havi céljutalom határozható meg. Elfogadom Papp Péter javaslatát, így nem kell erről szavazni. Tehát maximum hat havi jutalmat lehet adni. Papp Péter javasolta, hogy az érintett szakbizottság hozzájárulásával a Pénzügyi Bizottság ellenjegyzésével fizethető ki jutalom. Az f. pont így módosul. Ezt elfogadom, így szavazni nem kell róla. A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy előleg ne legyen. Ki ért ezzel egyet. Én nem támogatom.

 

A közgyűlés 13 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Mivel nem igényel minősített többséget a kérdés, így a javaslat elfogadásra került. A 3.b. pontban kiegészül a mondat azzal, hogy kivéve a rendkívüli felmondással. Ezen kívül bekerül, hogy a jutalom kifizetésének forrása a gazdasági társaság költségvetése. Ki ért egyet Tóth László javaslatával, hogy az egyéb juttatásokat részletesen szabályozzuk?

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Budai István: Javasoltam, hogy a céljutalomra póttámogatás a költségvetésből nem igényelhető.

Litter Nándor: Ezt beépítjük az anyagba. Kérem, hogy egyben szavazzuk meg a határozati javaslatokat a melléklettel együtt.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

7/2004.(I.29.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági és közhasznú társaságok alapító okiratát az alábbiak szerint egészíti ki:
  2.  

 

Az okirat aláírásától számított harminc napon belül letétbe kell helyezni továbbá a cégbírósághoz azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenes vagyont juttat, feltéve, hogy annak értéke az 1.000.000 Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl.: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az írásos véleményt vagy az ülésről készült jegyzőkönyvet, illetve annak kivonatát az alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Amennyiben a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik, úgy a polgármester írásban köteles felhívni a véleményezés gyakorlására jogosultat véleménye közlésére azzal, hogy a jogosult véleményezési jogát a megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül gyakorolhatja. A megkeresésnek tartalmaznia kell, hogy amennyiben a véleményt a jogosult a meghatározott időben nem adja meg, úgy a polgármester a döntést a jogosult véleménye nélkül fogja meghozni.

Az alapító döntését az ügyvezetővel és a felügyelő bizottság elnökével a határozat meghozatalától számított 8 napon belül írásban közölni kell.

Határidő: 2004. március 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Önkormányzati és Jogi Iroda)

  1. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságoknál a közgyűlés határozata alapján kezdeményezze a társasági szerződés módosítását az alábbiak szerint:
  2.  

  1. A Könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének.
  2.  

  3. A gazdálkodó szervezet és tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó olyan ügyletet köt, amelynek értéke a 10.000.000 Ft-ot nem haladja meg.
  4.  

Az okirat aláírásától számított harminc napon belül letétbe kell helyezni továbbá a cégbírósághoz azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenes vagyont juttat, feltéve, hogy annak értéke az 1.000.000 Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

Határidő: 2004. március 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Önkormányzati és Jogi Iroda)

  1. A közgyűlés az előterjesztés mellékletében foglaltak, illetve az elfogadott módosítások szerint megalkotja az önkormányzat egyszemélyes tulajdonaként működő gazdasági és közhasznú társaságok javadalmazási szabályzatát.
  2.  

Megbízza a polgármestert azzal, hogy az önkormányzat többségi befolyásával működő gazdasági társaságoknál kezdeményezze a javadalmazási szabályzat elkészítését.

 

Határidő: 2004. március 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Önkormányzati és Jogi Iroda)

 

 

 1. Javaslat az egységes szerkezetbe foglalt közoktatási feladatellátási, intézményhálózat fejlesztési terv és az önkormányzati minőségirányítási program elfogadására (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Törvényi kötelezettségnek tettünk eleget, amikor ezt az anyagot összeállítottuk. Ez egy szakmai anyag és költségvetési vonzata nem lehet ebben a pillanatban, mert a szükséges intézkedések mindegyikére külön közgyűlési előterjesztés készül gazdasági számításokkal és minden személyi kihatására vonatkozóan. Az anyagban szereplő törvényi hivatkozást a költségvetési törvény máris módosította.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, melyet nagyon jó színvonalúnak talált. A bizottsági ülésen az alábbi módosító javaslatok hangzottak el. Az 51. oldalon a 4.3. pontot kérjük kiegészíteni: az intézmény-hálózatra vonatkozó korszerűsítési és felújítási programterv. Az 53. oldalon az intézmények egyeztetések ellenére kimaradt a Hevesi Iskolának az emelt szintű oktatásra vonatkozó kérése, illetve vállalása. A testnevelés és a művészeti nevelés terén szeretnék, ha a kiemelt szintű oktatás bekerülne az anyagba.

Polai József: Az anyagban szerepel, hogy a legrosszabb állapotban alapfokú iskolák és óvodák épületállománya van. Úgy gondoljuk, hogy a Batthyány Gimnázium C épületére is ráférne a felújítás. Ezt szeretnénk figyelembe ajánlani. Mely iskolába járhat ma Nagykanizsán mozgássérült gyermek, mely iskola akadálymentesítése történt meg? Gimnáziumi osztályok lényegesen magasabb átlaglétszámmal is működnek, mint amit a törvény jelenleg előír. A jövőben felvetődhet a csoportlétszámok csökkentése? A 3.2.11. pontból hiányzik a környezetvédelem gondolata, ezért ennek megfogalmazását szeretnénk ide belevenni, hogy a környezet tudatos nevelése, hatékonyságának növelése szerepeljen benne. Erdei iskolák alkalmazása, igénybevétele például. A felújítások sürgős intézkedést igényelnének. Az anyag azt mondja, hogy óvodai csoport további leépítésére várhatóan nem lesz szükség, de a tagóvodát mégis említi, mint lehetséges megoldást. Egy Nagykanizsától 10 km távolságra található, jelenleg tagóvodaként nyilvántartott óvodai csoport intézmény és nem tagóvoda. Az intézményfenntartói, ellenőrzési tervnél a felsorolásból hiányoljuk a kollektív szerződés említését. Úgy, mint a pénzügyi és törvényességi ellenőrzésnek, a túlórák, helyettesítések nyilvántartása és elszámolása esetében szükségesnek tartjuk a kollektív szerződésben történő szabályozást.

Papp Péter Pál: Rossz hír, hogy 1996 és 2003 között 946-tal csökkent Nagykanizsán az általános iskolai korú létszám, és azok a gyerekek már megszülettek, akik 2009-ben fognak majd beiratkozni, és az a mai naptól számítva újabb 987-tel csökkenti az általános iskolai létszámot. Ha 25 fős tanulócsoporttal számolok, akkor 77 tanulócsoporttal kevesebb lesz 2009-ben Nagykanizsán, mint 1996-ban volt. Ez 12 év alatt nagyon drasztikus gyermekszám csökkenés. Jó lenne azt is látnunk, hogy a városnak melyek azok a földrajzi részei, ahol inkább előfordul a gyerekszám csökkenés, mert óhatatlanul a csoportmegszüntetéseknél figyelembe kell venni. Az anyag arra is jó, hogy bármelyik bizottság a megállapításokat a munkájában figyelembe vegye. Az oktatásra ajánlott szakmacsoportoknál a felsorolás tekintetében szeretném felhívni a figyelmet, hogy a városban egyidejűleg jelentkezik a munkanélküliség és a munkaerő hiányának gondja is. Többen említették, hogy fémszerkezeti munkák terén megfelelő képzettségű munkaerő nem áll rendelkezésre Nagykanizsán. A határozati javaslatot szeretném egy 5. ponttal kiegészíteni: a közgyűlés felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot egy intézményi vezetői értékelési rendszer kidolgozására, mely a szakmai feladatellátáson túl kapacitás kihasználtságot is értékel és egy eredményérdekeltségi jutalom alapjául is szolgálhat.

Sajni József: Módosító javaslatom: a 29. oldalon a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javításai pontjai közé érdemes lenne felvenni az intézmény fenntartó társulás létrehozásának lehetőségét, ugyanis itt a regionalitás erősödésével, illetve feltehetően azon önkormányzatok, amelyek a kötelező feladatellátás keretében nem tudják felvállalni a közoktatási intézményeik működtetését, esetleg a városban fogják megtalálni ezen ellátási kötelezettségük teljesítését.

Litter Nándor: Ez a 29. oldalon a 3.2.9. pontjának ötödik bekezdésében szerepel.

Sajni József: Ha ez intézmény fenntartó társulást is takar, akkor igen. A társulás lehet egy regionális, stb. az intézmény fenntartó és egy regionális társulás. Két különböző dolog, ugyanis az intézmény fenntartó társulásnak közvetlen hozadéka van, hiszen a költségvetés preferálja, és amennyiben lehetséges és a jogszabályi lehetőségek adottak, akkor ezt akár ebben az évben vagy a következő évben lehet kötni. A lehetőségét bennhagynám. Papp Péter úr által javasolt intézményvezetői értékelés és ennek az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsághoz történő juttatása nem lenne rossz, csak ennek olyan paramétereket kellene meghatározni, ami az intézményekben úgy teljesíthetők, hogy az intézményeknek olyan kompetenciájuk van, amire kívülről nincs ráhatás. Olyan elemeket kell ide bevenni, hogy valóban teljesüljön.

Dr. Szabó Csaba: A 2003-as adatok ismeretében nem állt meg Nagykanizsán a születésszám csökkenés. Legalább a stagnálást szívesen láttuk volna. Az oktatás és az egészségügy is a maradékelven való működtetés kategóriájába tartozik. Szeretném képviselőtársaim figyelemébe ajánlani az anyag ismeretében is, hogy a mi feladatunk a pedagógilag szükséges és a gazdaságilag lehetséges megoldás lesz mindaddig, amíg ez a program nem teljesül.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A felvetett módosítási javaslatokat nem kell megszavazni, mert nem határozatot hozunk a szükséges intézkedéseknél. Mi el tudjuk fogadni. Ha ahhoz hozzájárulnak, hogy ezeket a módosításokat átvezessük, akkor az automatikusan megtörténhet. Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy az általános iskolák és az óvodák vannak a legrosszabb állapotban, legalábbis az épületállományt illetően. Akadálymentesítéssel pillanatnyilag egyetlen iskolánk sem rendelkezik. Két iskola vállalja fel hosszabb távon majd a feladatot, és erre vonatkozóan most kíván pályázatot benyújtani. Az egyik a Rozgonyi Általános Iskola, a másik pedig a Péterfy. Középiskolával közösen kell benyújtani. Az egyik párja a Zsigmondy, a másiknak pedig a Mező Gimnázium, hiszen a gyereknek az első osztálytól az érettségiig biztosítani kell az akadálymentesítést. A környezeti neveléssel kapcsolatban, mint ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, kérem tiszteletben tartani, a cél és a feladat két különböző dolog. Szerepel egyébként célként, de az, ami itt elhangzott, az már feladatnak minősül. A tagóvoda jogilag tagóvodának minősül. Az anyag egyébként nem tartalmazza a bajcsai tagóvoda megszüntetését. Ha valaki ezt kiolvasta belőle, nyilván tanulmányozta a mellékletben lévő táblázatot, hisz a gyerekszám ezt joggal felveti. Ez egy intézményegység. Természetesen a jogi feltételeket be kell tartanunk majd, ha bármilyen intézkedésre sor kerül. Szeretném jelezni, hogy az ellenőrzési tervben hiányzik a kollektív szerződés, nem is kerülhet be. A kollektív szerződésbe nincs beleszólási és ellenőrzési jogosítványa a fenntartónak, az szakszervezeti hatáskör. Egy kötelezettsége van az intézménynek, hogy ha pénzügyi vonzata van a kollektív szerződésben rögzítetteknek, akkor azt köteles egyeztetni a fenntartójával. Az intézmény társulás esetében néhány fogalom keveredik. Nagykanizsa jelenleg is intézménytársulás formájában működik mindazon környező önkormányzatokkal, akikkel megállapodást kötött a feladat ellátására. Az intézménytársulásnak van egy fajtája, amit külön díjaz, 9.000 vagy 10.000 Ft különbözet van a bejáró normatíva és a társulás között, de az közös intézményfenntartást jelent. A közös intézményfenntartásnak az a jogi feltétele, hogy akivel közösen fenntartjuk, annak ugyanolyan beleszólási jogosítványt kell biztosítanunk az intézményfenntartás minden kérdésében, költségvetés megállapítás, vezető kinevezés, beruházás, stb. Jelenleg Magyarországon nincs példa nagyváros és kistelepülés ilyen szintű társulására. Ha szabad iskolaválasztást biztosítunk a kistelepülésnek is, ha társulunk, ami kötelező alkotmányilag, abban a pillanatban a tizenvalahány intézményünk mindegyikébe beleszólási jogosítvánnyal rendelkezik elvileg. Akkor mindent meg kell tárgyalni mind a két önkormányzattal. Természetesen, mivel a közigazgatás átszervezés ebben az irányban lépéseket tett már, az első adandó alkalommal élni fogunk ezzel a lehetőséggel, ha jogilag tisztázódott, hogy milyen alapon és hogyan lehet ezeket működtetni. A gyermekszám csökkenéssel kapcsolatos változásokkal tisztában vagyunk, de a fogyás létszámát nem lehet elosztani 25-tel, hisz közben elindult egy újabb folyamat a sajátos nevelési igényű, tehát a fogyatékos tanulókat integráltan kell oktatni. A fogyatékos kettő, illetve három tanulónak számít. Ez azt jelenti, hogy az átlaglétszámainkban elsősorban 20 főben kell gondolkodnunk, hogyha a csoportlétszámokat jóváhagyjuk. Ez ezzel együtt azt jelenti, hogy csoportok megszűnésére sor kerül. Az anyag határozottan kiemeli, hogy csoportmegszüntetéseket és nem iskola megszüntetést javasoljunk, hisz közben olyan új feladatokat kell ellátni az oktatási intézményeknek, amelyeknek teremigénye van. Mi is gondolkodunk a földrajzi, területi eloszlás szerinti vizsgálaton, de az hosszabb időt igényel. A szakmacsoportok esetében teljes mértékben jogos a felvetés. Figyelembe kell venni, hogy mi hiába támogatjuk különböző kedvezményekkel, a szülő és a gyerek nem választja ezeket a szakmákat. Polai úr felvettette, hogy az anyag nem a törvényi átlaglétszámmal számol. Az átlaglétszám egy mutatószám a közoktatási törvényben. Az átlaglétszám egy jelzés a fenntartónak, hogy ezen létszám megléte esetén érvényesül a közoktatási törvény azon paragrafusa, hogy a normatíva lefedi a két évvel ezelőtti finanszírozás 90 %-át. Semmilyen kötelezettséget nem jelent arra vonatkozóan, hogy ezt a létszámot kell betartani. Ha ennél kevesebb gyerek van, akkor tudja a fenntartó, hogy több kerül a gyerek, ha ennél több van, akkor bizonyos fokig a költséghatékonyság ilyen értelemben kedvezőbbé válik.

Litter Nándor: Javaslom, hogy Papp Péter javaslatát 5. pontként szerepeltessük, eszerint a közgyűlés felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy az intézményvezetők értékelési rendszerével foglalkozzon, alakítson ki valamifajta normákat, amelyek alapjául szolgálhat egy esetleges érdekeltségi rendszer kialakításának is. Kérem, ezen módosításnak megfelelően az öt határozati javaslatot együtt szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

8/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt “Közoktatási, feladat-ellátási intézményhálózat fejlesztési terv és önkormányzat minőségirányítási programot”. A program 2004. február 1-jén lép hatályba és 2010. augusztus 31-ig hatályos. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
  2.  

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. az Intézkedési tervet kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A szükséges intézkedések végrehajtásáról minden esetben gazdasági számításokkal alátámasztott önálló előterjesztés alapján dönt.
  4.  

   Felelős : Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot az intézményfenntartói ellenőrzési terv kidolgozására és annak jóváhagyására
  6.  

   Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot az önkormányzati minőségirányítási program folyamatszabályozásának elkészítésére és jóváhagyására.
  8.  

   Határidő: 2005. december 31.

   Felelős : Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  9. felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot egy intézményi vezetői értékelési rendszer kidolgozására, mely a szakmai feladatellátáson túl kapacitás-kihasználtságot is értékel és egy eredményérdekeltségi jutalom alapjául is szolgálhat.
  10.  

Határidő: 2004. május 31.

Felelős : Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a 2004/2005-ös tanév óvodai jelentkezés és általános iskolai beiratkozás lebonyolítására (írásban)
 2.  

Előadó: Sajni József bizottsági elnök

Sajni József: Az anyagból lehet látni az óvodai csoportokkal, jelentkezésekkel, illetve általános iskolai beiratkozásokkal kapcsolatosan azokat a számokat, amelyek az e tanévivel megegyezők, tehát összesen 58 óvodás csoportra, illetve 19 első osztállyal számol az anyag. Ez megfelel a létszámnak, a realitásnak.

Litter Nándor: Kérem, hogy a három határozati javaslatot egyben szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

9/2004.(I.29.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004/2005-ös tanévben 58 óvodai csoport finanszírozását biztosítja az alábbi intézményi bontásban
  2.  

  Óvoda

  Csoportszám

  Kertvárosi

  6

  Vackor

  7

  Pipitér

  6

  Rozgonyi

  6

  Hétszínvirág

  6

  Micimackó

  3

  Attila

  6

  Hevesi

  6

  Rózsa

  6

  Miklósfa

  4

  Palin

  2

  Összesen:

  58

  A módosítás jogát fenntartva felkéri az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, hogy a jelentkezések alakulásáról a Közgyűlést tájékoztassa.

  Határidő: 2004. május 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
 2.  

  1. a 2004/2005-ös tanévben az általános iskolákban az első évfolyamon 19 tanulócsoport finanszírozását biztosítja az alábbi intézményi bontásban:
  2.  

  Általános Iskola és Óvoda Miklósfa

  1

  Általános Iskola és Óvoda Palin

  1

  Általános Iskola Kiskanizsa

  2

  Bolyai János Általános Iskola

  3

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  3

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  2

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  2

  Rozgonyi úti Általános Iskola

  2

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  2

  Rózsa úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

  1

  Összesen:

  19

  A módosítás jogát fenntartva felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a beiratkozás alakulásáról a Közgyűlést tájékoztassa.

  Határidő: 2004. május 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. az intézmények kötelező beiskolázási körzeteit a 2004/2005-ös tanévtől a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 2.  

Határidő: 2004. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az óvodai jelentkezéseket és általános iskolai beiratkozásokat 2004. március 29. és 2004. március 30. napján tartja.
  2.  

Határidő: 2004. március 16.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város szociális szolgáltatásszervezési koncepciójának elfogadására (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Simánné Mile Éva: A határozati javaslat 2. pontjában az operatív felelős a feladatmegosztás következtében Dencsné Szabó Edit lesz.

Halász Gyula: Az anyag 21. oldalán található 7. pont szerinti szegénység elleni program, amely a szociális depót érinti. Az a kérésem, hogy a 2005. június 30-ai időpontot hozzuk előbbre. Eddig is meglévő igény volt ennek a depónak a kialakítása. Kérem, hogy a depó létrehozását gyorsítsuk fel és még ebben az évben kerüljön kialakításra.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 1/2004. számú határozatával 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

Dr. Csákai Iván: A VI. fejezetben “Idősek” címszó alatt az utolsó francia bekezdés úgy hangzik, hogy férőhelybővítéssel kapcsolatban meg kell fontolni az idősek otthona, gondozóháza szétválasztásának lehetőségét. Az idősek otthonát, a gondozóházat nagy nehezen kialakítottuk, az az indok, hogy a gondozóház az idősek otthonában van, eleve predesztinálja, hogy a gondozottak oda át akarnak kerülni. De ha Miklósfa vagy Palin végén van a gondozóház, azok az emberek is szeretnének az idősek otthonába bekerülni. Mindegy, hogy onnan kiköltöztetjük vagy sem. A férőhelybővítésnek van másik útja. Ha a költségvetési számokat megismerjük, önálló képviselői indítványként elő fogom terjeszteni a bővítést. Itt van egy olyan kitétel, hogy lehetőséget nyújt, ha a gondozóház kikerül, a demencia ellátó részleg kialakítására. Tudom, hogy ez egy központi rendelkezés, és ezt a központi rendelkezés az idősek otthonához rendeli, de szakmailag nem járható. Ezt felfele kellene jelezni, hogy nem az idősek otthonában kellene a demencia részleget kialakítani. Ehhez kapcsolódva a 4. pont fenntartó-nem állami résztvevőknél meg kellene említeni, hogy 1992 óta próbáltuk már az úgynevezett ápolási otthon létrehozását, akár magánüzemeltetővel, hisz az önkormányzat abból sem tudna 100 %-ig kilépni, és oda lehetne a demencia részleget létrehozni.

Simánné Mile Éva: A tervezési koncepció törvényi kötelem, de mi már tudjuk, hogy a szociális törvény teljes mértékben átírásra kerül, ezért fogalmaztunk nagyon óvatosan. Azt gondolom, akkor vagyunk fair-ek Önökkel szemben, ha azt állítjuk, hogy ez a terv elkészült, aztán majd, ahogy jönnek a törvényi módosítások, évről-évre idejövünk. Senkinek sem célja, hogy előre olyan költségekre köteleztesse el az önkormányzatát, ami nem is biztos, hogy úgy lesz. Kérem, hogy ennek tükrében vizsgálják az anyagot.

Dr. Szabó Csaba: Osztályvezető asszony kicsit mértéktartó értékelése ellenére én ugyanazt szeretném megfogalmazni erre az előterjesztésre, ami a város szociális munkájának a stratégiája tulajdonképpen, mint ami elhangzott a pedagógiaira. Szép munka, minden benne van, ami benne lehet. Csakhogy nem egy operatív terv, azaz e pillanatban nincsenek olyan közvetlen vonzatai – természetesen Csákai képviselő úrnak igaza van, a következő évi költségvetés is kell, hogy tartalmazzon a szociális ellátásra vonatkozóan valamilyen sort. Meg fog történni. Ahogyan a születés létszáma csökken, azzal nem párhuzamosan, hanem fokozott mértékben nő az idősek, illetőleg a szociálisan rászorulók tömege. A város büszkélkedhet azzal, hogy van szegénység elleni programja. Azt gondolom, hogy ez az, amire építkezni kellene e pillanatban elsősorban. Fontos részletkérdésnek tartom azt, amit Csákai képviselő úr említett, a kérdést nemcsak orvosként látja belülről, hanem a szociális várospolitikával megelőzően már régóta foglalkozó képviselőként is. Azt gondolom, hogy mégis azt kell mondanom neki, hogy a szükséges és a gazdaságilag lehetséges kompromisszumát kell, hogy együtt keressük.

Litter Nándor: Halász Gyula javaslatával elvileg egyetértek, javaslom, hogy a költségvetésnél térjünk erre vissza, hiszen az elképzelések szerint ezt a depót a Vöröskereszt üzemeltetné, és amennyiben tudunk további forrásokat a Vöröskeresztnek átadni, akkor a kialakításhoz is esetleg tudnak még támogatókat szerezni, mert az épület rendelkezésre áll, csak az átalakítása lenne fontos, hogy beleférjen az ide évbe. Tegyünk meg mindent, hogy ez beleférjen. Ezen észrevételek mellett, és azzal a módosítással, ami a határozati javaslat 2. pontjában jelenik meg – mely szerint Dencsné Szabó Edit az operatív felelős – kérem Önöket, hogy egyrészt köszönjük meg az anyag készítőinek a szakszerű munkát, másrészt ezzel a három határozati javaslattal az önkormányzat szociális szolgáltatásszervezési koncepcióját fogadjuk el és támogassuk 2004 és 2007 évek vonatkozásában. Kérem, hogy együtt fogadjuk el a három javaslatot.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

10/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepcióját a 2004-2007-es évekre elfogadja és az abban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében

  1. felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy - figyelemmel az időközbeni jogszabályváltozásokra is - a koncepcióban az egyes évekre ütemezett feladatok teljesítésére az érintett intézményvezetők bevonásával készítsen javaslatot.
  2.  

   Határidő: a koncepcióban egyes célokra ütemezett határidő

   Felelős : Kelemen Z. Pál, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

   (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

  3. felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban ütemezett feladatok végrehajtása költségeinek a vonatkozó év költségvetésében való megtervezéséről gondoskodjon.
  4.  

   Határidő: a koncepcióban egyes célokra ütemezett határidő szerinti tárgyévi költségvetés elkészítésének határideje

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető

   Simánné Mile Éva osztályvezető)

  5. felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltakat 2005. december 31-ig vizsgálja felül és a szükség szerint módosított, kibővített koncepciót terjessze a Közgyűlés elé.
  6.  

Határidő: 2005. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló a szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi, valamint lakásügyi feladatok ellátásáról (írásban)
 2.  

  Előadó: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

   

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 3/2004. számú határozatában egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolót, és a közgyűlésnek tárgyalásra elfogadásra javasolja. Az anyagból kitűnik, hogy mennyire leterhelt a szakosztály. A bizottság a 4/2004. számú határozatában elismerését fejezte ki a végzett munkaért, és kérem a közgyűlést, hogy határozatban ezt erősítse meg.

  Litter Nándor: Kérem, döntsünk a határozati javaslatról, kiegészítve azzal, hogy megköszönjük a szociális terület munkatársainak az áldozatkész tevékenységüket 2003. évben.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  11/2004.(I.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2003. évi szociális, lakásügyi és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

  A közgyűlés köszönetét fejezi ki a szociális terület munkatársainak a 2003. évben végzett áldozatkész tevékenységükért.

   

   

 3. Papp Nándor képviselő önálló indítványa a "Virág Benedek" Szavalóverseny támogatására vonatkozóan (írásban)
 4.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Horváth György: Nagyon sajnálom, hogy a Piarista Iskola nem jelezte ezt az országos versenyt a Kulturális Naptárba. Erre szükség lett volna. A Deák-ünnepségek kapcsán bizonyították azt, hogy abban művészi színvonalon részt vettek. A Deák Emlékbizottság nem kis összeggel támogatta a Piarista Iskolát. Ha egy országos szavalóverseny az eseménynaptárban szerepelne, az a városnak is dicsőség lenne. A határozati javaslat úgy lenne jó, ha 150.000 Ft-tal támogatnánk, mert ha a néhány millió Ft-ból 150.000 Ft-ot adunk, a másik versenyre pedig 20.000 Ft-ot, mert nem jut több.

  Cseresnyés Péter: Módosító javaslatom, hogy a közgyűlés szavazza meg a kért összeget a szavalóverseny megrendezéséhez.

  Dr. Horváth György: Nem szabad szavazni, ugyanis a Kulturális Alap felosztása az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság hatáskörébe tartozik.

  Cseresnyés Péter: A Pannon Tükörnél megszavaztuk, a Pannon Tükör ugyanúgy pályázhatott volna a Kulturális Alaphoz. Egy országos szavalóversenyről van szó. Határozzuk meg, hogy ez után pályáztassunk. De ha a Pannon Tükörnél az előbb úgy szavaztunk, akkor szavazzunk ennél az eseménynél is egyenesben.

  Litter Nándor: Módosító javaslat volt, hogy a közgyűlés 150.000 Ft-tal támogassa a “Virág Benedek” Szavalóversenyt. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 9 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az eredeti határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  12/2004.(I.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Piarista Iskola nyújtson be pályázatot a “Virág Benedek” Szavalóverseny megrendezésére a 2004. évi kulturális alapra.

  Határidő: 2004. február 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 5. A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat Vezetőjének megválasztása (írásban)
 6.  

  Előadó: Tóth László bizottsági elnök

   

  Litter Nándor: Polai úr elvállalja a részönkormányzat vezetését?

  Polai József: Természetesen. Újra felhívnám a figyelmet a kellő segítő anyagi támogatásra.

  Cserti Tibor: Meglepetés volt, hogy Csordásné Láng Éva lemondott. A képviselő asszony kívánja-e pár szóval válaszolni, hogy mi volt az oka a lemondásnak?

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról?

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  13/2004.(I.29.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. január 29. napjától kezdődő hatállyal a közgyűlés működésének időtartamára a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat vezetőjéül Polai Józsefet választja meg.

  Határidő: 2004. január 29.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

 7. Javaslat a sportszervezetek átmeneti támogatására (írásban)
 8.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Az elmúlt évi költségvetési támogatások során egy kiegészítést tettünk a határozati javaslatok közé, amely szerint a polgármester felhatalmazást kapott volna arra, hogy az előző időszak támogatási összegeit figyelembevéve abban az átmeneti időszakban, amíg a városi költségvetés el nem készül, a télen is jelentős tevékenységet folytató sportszervezetek részére támogatás adható az 1/12-ed résznek megfelelően. Jegyző úr véleménye szerint, mivel nem voltak nevesítve ezek az egyesületek, új döntésre van szükség. Illetve szeretnénk kérni, hogy a jövő évben még egyszer ez már ne forduljon elő, így kapjunk felhatalmazást arra, hogy a következő évben már az 1/12-ed rész átadható ezeknek az egyesületeknek. Kérem, hogy támogassák az anyagot.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a határozati javaslat 6. pontját egészítsük ki azzal, hogy az előző évi összes támogatás “maximum” 1/12-ed része.

  Dr. Horváth György: Kérem, hogy az Izzóval kapcsolatban ne most szavazzunk, hanem zárt ülésen. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén történt valami, amit kértem, hogy tisztázzunk és ez a mai napig nem történt meg. Ezzel kapcsolatban ott lenne egy javaslatom. Itt nem akarom mondani, mert személyt érint.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy ezt a témát zárt ülésen folytatjuk. Az érintett a teremben van? Úgy gondolom, hogy olyan információk várhatók itt, hogy szükséges a zárt ülés tartása. Szavazzunk, arról, hogy zárt ülést tartunk-e a témában.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

   

 9. Halász Gyula képviselő önálló indítványa a nagykanizsai Zsinagóga tetőszerkezetének felújítására vonatkozóan (írásban)
 10.  

 

Litter Nándor: Képviselő úr sürgősségi indítvánnyal adta be az önálló indítványát. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság már foglalkozott a kérdéssel.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a közgyűlés előtti kiosztott határozatot fogadta el. Kiegészítésem volt a témával kapcsolatban, hogy miután nem biztos, hogy elég a 30 millió Ft, azt gondolom, ha elkezdődik a tető felújítása, akkor teljesen be kell fejezni, és ha ez egy-két millió Ft-on múlik, akkor annyi legyen, mivel kb. 4-5 évvel ezelőtti költségvetés áll rendelkezésre.

Litter Nándor: Javaslom, hogy újra fel kellene mérni a költségeket, és akkor lehet az összegekről pontosan beszélni, ezért a 30 millió Ft-ot üresen hagynám, a többi részével egyetértek, hiszen a Strukturális Alapoknál szerepelt ez a kiemelt cél, esetleg külön állami forrásból megvalósulhat ez a beruházás. A határozatot a 30 millió Ft kivételével támogatom, és a költségvetésünk állapotának függvénye, hogy mit tudunk erre a feladatra biztosítani.

Halász Gyula: Mindenkit arra kérek, hogy szavazzuk meg ezt a 30 millió Ft-ot azzal a megkötéssel, amit Papp Nándor képviselőtársam mondott. Ne hagyjuk függőben, hogy a költségvetésben lesz pénz vagy nem lesz. 20 éve vár ez az épület felújításra. A mostani felújítás életmentő dolog. A tulajdonost, mint fenntartót az örökségvédelmi törvény kötelezi az állapot megőrzésére. Zala megyében egyedül Nagykanizsán nem újították még fel a zsinagógát.

Cserti Tibor: Kérem képviselőtársamat, hogy legyen egy kicsit pragmatikus. Ha annak idején nem került volna sor az épület megvásárlására, akkor a mai napig állami vagy egyházközösségi tulajdont képez az épület, és akkor ez a fajta érv nem állná meg a helyét. A város eddig sokat fordított rá a lehetőségeihez képest. A polgármester úr javaslatával egyetértek. Honnan vette képviselő úr a 30 millió Ft-ot? Javaslom, hogy képviselő úr fogadja el polgármester úr javaslatát.

Papp Nándor: A tetőt, ha elkezdjük, teljesen be kell fejezni. Ha ez nem történik meg, akkor nincs értelme nekiállni.

Röst János: Kérem Halász Gyula képviselőtársamat, hogy legyen türelmesebb két hétig. A költségvetés sarokszámai gyakorlatilag a hét végére elkészülnek. Mindenki elkötelezett amellett, hogy ezt az ügyet támogassa. Ha most negatív szavazásra kerül sor, akkor azt a költségvetéskor nem tudnánk korrigálni. Kérjék be a tetőfelújítás bekerülési költségeit, és ennek birtokában támogatni fogom, bármekkora összegről lesz szó.

Dr. Szabó Csaba: A szavazatomat szeretném megindokolni. Számomra az is lényeges, hogy egy képviselői indítvány hogyan van előterjesztve. Nemet fogok szavazni.

Zakó László: Az épület zsinagóga, vagy volt zsinagóga? Nem mindegy.

Litter Nándor: Volt zsinagóga.

Zakó László: Akkor kérem, hogy minden előterjesztésben ezt így szerepeltessük.

Litter Nándor: Kérem, hogy a jövőben figyeljünk erre.

Halász Gyula: 2000-ben történt egy felújítás az északi tetősíkot illetően, akkor készült egy részletes költségelemzés, ami tartalmazta a tervezést és az egész tetőszerkezet felújításához szükséges költséget. Ebből elkészült az északi tetősík. Ez a 35-40 millió Ft egy referenciaszám.

Litter Nándor: Én is támogatom a témát, de a költségvetés arról szól, hogy rangsorokat kell állítani. Kérem, hogy a bizottsági határozati javaslatot a 30 millió Ft kivételével támogassák. Ez a módosító javaslatom.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

14/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Halász Gyula önkormányzati képviselő indítványára megerősíti azon szándékát, hogy a volt Zsinagóga műemlék épület megóvását, rekonstrukcióját céljai között szerepelteti.
  2.  

  3. a 2004-es költségvetésben a volt Zsinagóga tetőszerkezetének felújítására az önkormányzati hozzájárulás összegét biztosítja. Ennek megfelelően, a tetőszerkezet felújítását még ebben az évben befejezi.
  4.  

  5. A 361/2003. (XII.11.) sz. határozatával összhangban, a kiemelt EU Strukturális Alapok pályázat előkészítését fel kell gyorsítani, gondoskodva a szükséges szervezeti-szervezési feltételek biztosításáról.
  6.  

  7. Felkéri a polgármestert, hogy a tömbrehabilitációs előkészítő munka állásáról adjon tájékoztatást.
  8.  

Határidő: 2004. február 25. és a felújítás befejezésére 2004. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Szakosított Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

15/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szakosított Szociális Intézmény alapító Okiratának módosítását elfogadja. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosítások Alapító Okiratban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2004. február 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

Dr. Kelemen Marcell: Úgy gondolom, hogy a sportszervezetek átmeneti támogatásáról szóló napirend zárt ülésen történő tárgyalására nincs törvényes lehetőség, ugyanis ez nem zárt ülésre tartozó téma. Ha képviselő úrnak valamilyen személlyel kapcsolatos véleménye van, akkor az vagy vállalható nyíltan, vagy nem hangozhat el az érintett jelenléte nélkül, mert zárt ülést csak akkor lehet tartani, ha az érintett személy nem járul hozzá a nyilvános üléshez. Márpedig a közgyűlés ülései nyilvánosak, a közgyűlés ilyen esetben nem tarthat zárt ülést, mert ez sértené annak a személyiségi jogait, akiről itt zárt ülésen szó lenne. Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe döntésük meghozatalakor.

Röst János: Arra kérem Horváth képviselőtársamat, hogy magáról az összegről döntsünk, a személyi kérdést pedig tárgyaljuk meg zárt ülésen, ugyanis ha ellentmondás lehet, akkor annak korrekcióját a sportegyesület egész évi támogatásánál a költségvetésnél tudjuk még korrigálni. Az egyesületeknek ezekkel az összegekkel el kell számolni. Ha olyan vetődik fel, ami az egész financiális részt érintheti, akkor azt tudjuk korrigálni a költségvetéskor.

Cserti Tibor: Mint az Izzó Sportegyesület elnökségi tagjaként azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy nyílt ülésen ebben a témában, illetve a sporttámogatás egészében döntsünk, mert két különböző dologról van szó. Itt két embernek a személyes, akkori konfliktusáról van szó, ami feloldásra került. Ha kell, akkor ennek egyéb vonatkozásai nem közgyűlésre tartozó módon – ha úgy gondolja Horváth képviselőtársam – még rendezhető, de a sporttámogatás és az egyesületek működésének jelenlegi helyzete nem tűr halasztást. Zárt ülés tartása eleve indokolatlan ebben a témában, igaza van jegyző úrnak.

Dr. Horváth György: Etikai probléma, amit felvetek, a pénzzel függ ez a probléma össze. Én azt mondtam, hogy azt a részt el akarom mondani, utána döntsünk.

Litter Nándor: Akkor nyílt ülésen folytatjuk jegyző úr véleménye alapján:

 

 

 1. Javaslat a sportszervezetek átmeneti támogatására (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A 6. határozati javaslatban volt egy módosító javaslat, hogy az előző évi összes támogatás “maximum” szóval egészüljön ki. Kérem, hogy így együtt szavazzuk meg a hat határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

16/2004.(I.29.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt átmeneti támogatásával a sportszervezet működési és létesítményüzemeltetési költségeire összesen 2.086.755,- Ft támogatást hagy jóvá az alábbiak szerint.
  2.  

A létesítmény üzemeltetési költség közvetlenül a szolgáltató felé fizethető ki a mellékelt egyedi megállapodás szerint.

Az átmeneti támogatás az éves támogatás részét képezi az a szerződés szerint esedékes első részletnél levonásra kerül.

A közgyűlés megbízza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.

Határidő: 2004. február 10.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsai IZZÓ Sportegyesület átmeneti támogatásával a sportszervezet működési költségeire összesen 834 e Ft támogatást hagy jóvá.
  2.  

   Az átmeneti támogatás az éves támogatás részét képezi az a szerződés szerint esedékes első részletnél levonásra kerül.

   A közgyűlés megbízza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.

   Határidő: 2004. február 10.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsai Tungsram Sakk Klub, átmeneti támogatásával a sportszervezet működési költségeire összesen 1.262 e Ft támogatást hagy jóvá.
  4.  

   Az átmeneti támogatás az éves támogatás részét képezi az a szerződés szerint esedékes első részletnél levonásra kerül.

   A közgyűlés megbízza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.

   Határidő: 2004. február 10.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Kanizsa Kosárlabda Klub DKG-EAST átmeneti támogatásával a sportszervezet működési költségeire összesen 1.182 e Ft támogatást hagy jóvá.
  6.  

   Az átmeneti támogatás az éves támogatás részét képezi az a szerződés szerint esedékes első részletnél levonásra kerül.

   A közgyűlés megbízza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.

   Határidő: 2004. február 10.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az ANTS Baseball Club átmeneti támogatásával a sportszervezet működési költségeire összesen 860 e Ft támogatást hagy jóvá.
  8.  

   Az átmeneti támogatás az éves támogatás részét képezi az a szerződés szerint esedékes első részletnél levonásra kerül.

   A közgyűlés megbízza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.

   Határidő: 2004. február 10.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a sportszervezetek átmeneti támogatásával. Javasolja, hogy a költségvetési rendeletbe az kerüljön beépítésre oly módón, hogy az Önkormányzat egyéni kérelem alapján támogassa a város költségvetésének elfogadásáig a sportszervezet működését, melynek mértéke havonta az előző évi összes támogatás maximum 1/12-ed része.
  10.  

Megbízza a polgármestert az átmeneti támogatások engedélyezésével.

Határidő: folyamatos

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 17/2004.(I.29.) - 18/2004.(I.29.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 19/2004.(I.29.) – 22/2004.(I.29.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell Litter Nándor
          jegyző

polgármester

 

 

 

2004. február 17.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 17-én (Kedd) 9.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, ZaKó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Dervalits Balázs osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Megyesi Tiborné osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Hári László irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Gáspár András ügyvezető, Kámán László intézményvezető, Kulbencz Ferenc Közterület Felügyelet vezetője

Meghívott: Dukát Éva Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki ne hirdetett határozatok kihirdetése következik.

 

Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. szám alatti irodahelyiség bérlő részére történő értékesítésére

17/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. szám alatti ingatlant 20 millió Ft + ÁFA vételáron, a 31/1997.(VII.1.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Fodor Ügyvédi Iroda részére.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Az ingatlan társasházalapító okiratának elkészítése és a társasházzá alakítással kapcsolatos összes költség viselése a vevő feladata.

Határidő: 2004. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

Javaslat a 189/2/2003.(VI.24.) sz. közgyűlési határozat módosítására

 

18/2004.(I.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 189/2/2003.(VI.24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

  1. A Nagykanizsa, Teleki u. 14. szám alatti önkormányzati bérlakás teljes alapterületét a CKÖ által működtetett Kisebbségi Házhoz csatolja 2025-ig a 104/2/2002.(III.28.) számú közgyűlési határozatban foglalt feltételekkel.
  2.  

Határidő: 2004. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a napirendről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

Napirendi pont:

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetése (I. forduló, írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: 2002. évben a választások során kötött SZDSZ és az MSZP koalíció az “Együtt Nagykanizsáért Program” megvalósítását tűzte ki célul. Eltökéltük ennek a programnak a teljes körű végrehajtását. 2003. év az erőgyűjtés éve volt, ahol igyekeztünk a város költségvetését rendbe tenni, új alapokra helyezni. Az intézményhálózatot átalakítottuk, hatékonyabbá tettük. Átszerveztük a hivatalt, és egy jó működési rendszert hoztunk létre. Létszámcsökkentést valósítottunk meg. Lépéseket tettünk a tisztább, korrupciómentes ügyintézés felé. Elindítottuk a Szegénység Elleni Programunkat. Hozzájárultunk ahhoz, hogy Nagykanizsán erősödjön a gazdaság és csökkenjen a munkanélküliség. Büszkék lehetünk arra, hogy egyedül a mi kistérségünkben csökkent a munkanélküliség a Zala megyei kistérségek közül. Mindezt adó- és támogatáspolitikánkkal értük el. Megkezdtük az Ipari Park betelepítését. Ezen kívül jelentős beruházások kezdődtek meg városunkban. Valamennyi területen megtakarításokat értünk el annak érdekében, hogy megkezdhessük azokat a fejlesztéseket, amelyek elengedhetetlenek Nagykanizsa város érdekében. 2004. évi költségvetésünk Nagykanizsa fejlesztéséről szól, éppen ezért Kanizsa Fejlesztési Programnak hívjuk. Ez a költségvetés nem az önkormányzatról, nem a pártokról, hanem a városról és az itt lakó emberekről szól, ezért mindenkit kérek ennek a költségvetésnek a támogatására. Ez a költségvetés biztosítja az intézmények megfelelő színvonalú működését. Végrehajtásához azonban takarékos és teljes körűen odafigyelő gazdálkodásra van szükség. Ennek a költségvetésnek a lényege Nagykanizsa fejlesztése. Folytatódik 2004-ben a másfélmilliárdos kórházfejlesztés, a 460 mFt-os fogyatékkal élők épületének a kialakítása és a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása. Megkezdjük a mozi felújítását, a Bagola-Fakos szennyvízhálózat megépítését. Elindítjuk a tömbrehabilitációs programunkat. Ennek keretei között az Erzsébet tér északi tömbjét felújítjuk, korszerűsítjük, és vállalkozói területeket alakítunk ki. Meghirdettük a régi piac és a Rozgonyi út, Múzeum tér belsőnek a korszerűsítési programját. Itt vállalkozók közreműködésére is számítunk. Folytatni fogjuk az Ipari Park közművesítését. Erre 100 mFt saját erőt szánunk és pályázatok révén ezt további 100 mFt-al szeretnénk kiegészíteni. Kialakítjuk a Gábor Áron Laktanyában a logisztikai funkció lényeges elemét, a vámszolgáltató helyet. Ez megítélésem szerint jelentős lökést fog adni a logisztikai tevékenységnek Nagykanizsán. Folytatni fogjuk a Szegénység Elleni Programunkat. 50 db szociális bérlakást alakítunk ki, közfürdőt és szociális depót szeretnénk létrehozni. Nagy erővel folytatjuk a szennyvíz rekonstrukció előkészítését és a program keretei között reményeink szerint 2005. II. félévben Nagykanizsán megkezdődhet ez a munka. Régi adóságunkat törlesztjük azzal, hogy jelentős forrásokat, 150 mFt-ot fordítunk út-, járdakorszerűsítésre. A sport területén újszerű megoldásokat akarunk bevezetni. Egyrészt “nyitott tornatermek” akciót akarjuk elindítani. A finanszírozást is meg szeretnék változtatni, illetve a régi sportiskolai rendszert akarjuk megújítani. Jelentős forrásokat szeretnék fordítani a zöldterületekre és a kerékpár utak megépítésére. Részt veszünk a XXI. század iskolája programban. Ennek teljes költsége 140 mFt. Kidolgoztuk, és végre szeretnék hajtani ennek első ütemét, a város úthálózatának fejlesztési munkálatait jelentős pályázati pénzek bevonásával. Előkészítettük és a munka megindult az Európa Uniós projektek kidolgozására. Ennek keretei között a Csónakázó-tó, a Zsinagóga megújuló energiaforrások projektjeit fogjuk kidolgozni. Megkezdjük 53 mFt-al az uszoda-rekonstrukciót. 100 mFt-ot fogunk költeni a Veszprémi Egyetem keretei között a főiskolai kampusz kialakítására, és 14 mFt-al fogjuk támogatni a főiskola működését. Ezen kívül több olyan fejlesztést szeretnék elindítani, amelyek vállalkozók részére biztosítanak befektetési lehetőséget. Így megvalósulhat az, amit megválasztásunk óta kezdeményezünk és elindítottuk, hogy a vállalkozói szféra és az önkormányzat egyre jobban összekapcsolódjon. Mindenkit arra kérek és szólítok fel, hogy ezt az előterjesztést támogassa.

Kiegészítést szeretnék tenni. Az anyag keretei között kiosztásra került a nagykanizsai önkormányzat önként vállalt feladatairól egy tájékoztató, amely gyakorlatilag csak az oktatási ágazatnak a fejezeteit tartalmazza. Ez egy munkaanyag, most ezt nem kívánom, hogy megtárgyaljuk. Ezt az anyagot ki fogjuk egészíteni az önkormányzat területének egyéb részeivel, ahol szintén vannak ilyen hozzájárulások az önkormányzat részéről. Ennek egy összefoglaló anyagát fogjuk majd a későbbiekben megtárgyalni. Kérem, hogy az üzemeltetési támogatások során egészítsék ki a Helyőrségi Művelődési Háznak nyújtandó 500 eFt-os támogatással. Ezen kívül a Vöröskereszt támogatását, ahol 5 mFt támogatás szerepel, 500 eFt-tal javaslom megemelni annak érdekében, hogy már 2004-ben kialakításra kerülhessen a szociális depó a Thury Laktanya területén. Módosítani kívánom a támogatások során, ahol a Régi Jó Hagyományőrző Egyesület részére adandó 4 mFt sorát, de csak ott a szöveges részt, hiszen ott egy konzorcium nyerte el ezt a 4 mFt-os támogatást és nem a Hagyományőrző Egyesület. Javaslom módosítani az önkormányzati képviselők részére vásárolandó laptop sorát, és ezt javaslom, töröljük és ebből 10 mFt-ot javaslok áthelyezni informatikai fejlesztések önrészéhez. Ezen kívül 0,2 mFt-al javaslom, hogy dolgozzuk ki tanuszoda megépítésének a tervkoncepcióját, így a 14 mFt-ből 10,2 mFt-ot költünk el. Javaslom, hogy a rendeleti javaslat 33. §-át módosítsuk, ne kössük meg azt, hogy ezt intézményi eszközbeszerezésekre kell fordítani, hanem bármire elkölthetik, 70 % maradjon náluk és 30 %-al csökken az önkormányzati támogatás. Javaslom egy új ponttal kiegészíteni a rendeleti javaslatot, amelynek megfelelően április 30-ig javaslatot kell tenni az önkormányzati közgyűlésnek arra, hogy az intézményvezetők milyen érdekeltségi rendszer kereti között működjenek. Javaslom, hogy a 25 § utolsó előtti sorába egy kiegészítés kerüljön, a visszafizetés. Arról van szó, hogy a normatív állami hozzájárulásokkal kapcsolatos pontatlan adatszolgáltatás az intézményeket terheli, de ezt a szankciót csak akkor alkalmaznánk, hogyha egy komplex vizsgálat is alátámasztja azt, hogy az intézmények mulasztást követtek el ebben a kérdéskörben. Ezen módosításokkal kérem, hogy tárgyaljuk meg és fogadjuk ezt a költségvetést.

Dencsné Szabó Edit: Az ülés előtt kiosztásra került a független könyvvizsgálói jelentés, a hiteltörlesztések táblája, és a 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterv. Ezen kívül még a kiküldött anyagban történt kiigazításokat, módosításokat is összefoglaltuk. (Jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Litter Nándor: Még egy kiegészítést tennék. A 11. számú mellékleten, ahol az önkormányzat felújítási kiadásai szerepelnek, egy ponttal szeretném kiegészíteni, a palini óvoda felújítása 18 mFt-al, ez csökkenti a 140 mFt-os egyéb kiadásunkat, amit a XXI. század iskolájánál terveztünk iskola felújításokra. Tehát az összeg változatlan, csak külön soron szerepeltetjük a palini óvodát.

Mai ülés menetrendje. Meghallgatjuk a könyvvizsgálót. Ezt követően a bizottsági elnökök tájékoztatnak bennünket arról, hogy a bizottsági üléseken milyen értékelést adtak a költségvetésről, majd ezt követően a vitára kerül sor. Időbeli korlátozás nincs.

Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy ezt az ülésünket, amelyik tárgyalná a költségvetést halasszuk el, mivel sok kiegészítést kaptunk, a jövő heti soron ülésen újra napirendre tudnánk venni.

Litter Nándor: Ezt nem bocsátom vitára. A napirendet elfogadtuk. Ott senkinek nem volt semmiféle észrevétele. Ma itt ezt az anyagot megtárgyaljuk, természetesen, ha nem tudjuk befejezni és olyan körülmények állnak elő, hogy szükséges a folytatása a költségvetés tárgyalásának, akkor ezt meg fogjuk tenni. Nem volt olyan jelentős kiegészítés, ami a költségvetés lényegét, szerkezetét érintené.

Kelemen Z. Pál: A tárgyalásnál először tárgyaljuk a rendeleti részt, illetve a rendeleti rész összefüggéseit a költségvetés mellékleteivel, utána a költségvetés mellékletein menjünk végig táblák szerint.

Litter Nándor: Egyetértek a javaslattal.

Szita László: (Független könyvvizsgálói jelentés jegyzőkönyvhöz csatolva.) Azok a kiegészítések, amelyek most írásban megjelentek Önök előtt, nagyrészt a könyvvizsgáló véleményének, az én észrevételeimnek az alapján került pontosításra, kiadásra. Nem volt feladatom, hogy a költségvetést célszerűségi, hatékonysági, gazdasági szempontból értékeljem. Arról, hogy tartamában mi szerepel az előterjesztésben, mi szerepel a rendelettervezet előirányzataiban, a könyvvizsgáló nem tud véleményt mondani, mert nem döntési hatásköre van. Az, hogy milyen arányban, hogyan történik a bevételeknek és a kiadásoknak az összeállítása és tervezése és jóváhagyása, a testület hatáskörébe tartozik.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság tegnap megtárgyalta a költségvetést. Mindenre kiterjedő vita után 6 igen szavazattal a költségvetést tárgyalásra alkalmasnak tartja. Észrevételeink legnagyobb része a költségvetésben átvezetésre került. Szeretném, hogy ezekről részletesebben a táblázatoknál szólhassunk.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság is megtárgyalta az anyagot. Papp Péter elnök úr távollétében szeretném ismertetni a bizottság véleményét. A bizottsági szintű tárgyaláskor még a könyvvizsgálói jelentés nem állt rendelkezésünkre. A bizottsági tagtársaknak egy jelentős része hangot adott annak, hogy az anyag érdemi tárgyalására viszonylag kevés idő áll rendelkezésre. Ennek ellenére a bizottság a költségvetés tervezetét megvizsgálta, 5 igen, 1nem és 2 tartózkodás mellett az anyagot tárgyalásra alkalmasnak találta. A bizottság által tett módosításokat majd a költségvetés vitájában az adott aktualitásnál szeretném ismertetni.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság február 12-i ülésén megtárgyalta a költségvetés előterjesztését, 4 igen és 2 nem szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja. Megállapítottuk, hogy több olyan új eleme van a költségvetésnek, amit eddig nem lehetett tapasztalni. Mindféleképpen az intézmények a legnagyobb fogyasztói az önkormányzat költségvetésének. Azt is figyelembe kell venni, hogy ezek menetközben a létszámhoz lettek igazítva. Összevonásra kerül a Zrínyi és a Vécsey iskola. Ez is egy költségmegtakarítást fog eredményezni. Sem a tavalyi, sem az idei intézkedések pénzügyi hatása nem érződik jelen pillanatban nagyon. Ez majd valószínűleg a következő évtől jelenik meg érezhetően a költségvetésben. A költségvetés készítésekor az intézményeknél 1,5,-2 %-os illetményalap megvonás történt. Ezt alapvetően az intézmények nehezményezték. Azonban beépült a rendeletbe az a garancia, hogy amennyiben az intézmények nem önhibájukból lépik túl, abban az esetben kiegészíti a fenntartó. A dologi kiadásoknál – ami eddig nem volt a költségvetésben – sikerült érvényesíteni azt, hogy a nem kötött felhasználású előirányzatok 3 %-al megemelésre kerültek. A XXI. század iskolája pályázattal kapcsolatban bízzunk benne, hogy olyan pályázat lesz, amiben a fenntartó bekerülése meg fogja oldani a problémáink nagy részét. Az eszközfelújítások nagy gondot okoznak az intézményeknél. Az amortizáció olyan szintű, hogy az intézményi költségvetés nem tud velük lépést tartani. Erre majd oda kell figyelni, hiszen nullára íródott eszközökkel kell sokszor megoldanunk a feladatot. Előkerült az intézményvezetői jutalmazás, az intézménye bevételek megosztása. Azok az új elemek, amelyek megjelennek a költségvetésben, nagyon üdvözlendők. Az egyik a nyitott iskola akció, amibe kezdetként négy iskola csatlakozik. Ehhez költség is járul, jelen pillanatban a költségvetés 2 mFt-al támogatja. A sportiskolai képzés elindul, hiszen törvény teszi lehetővé, hogy valamilyen formában ezt a rendszert a fenntartó működtesse. Jelen pillanatban 15 mFt-al szerepel a költségvetésben. A költségvetésben minden tétel, ami valamilyen összefüggésben van a sporttal, 130 mFt környékén van. Legnagyobb tétele a verseny- és élsport 60 mFt-al. A többi pedig különböző kisebb tételekből tevődik össze. A kultúrára 10 mFt van ahhoz, hogy pályázati úron a kultúrában résztvevők hozzájuthassanak támogatáshoz. Ez az előző évi összeg. Jelenleg a Gazdasági és az Oktatási bizottság együttesen tárgyalja a civil szervezetek támogatását. Ezt a közgyűlés oldja fel. Egy bizottság hatáskörébe utalja ennek az összegnek a felosztását. Az ifjúság különböző módon támogatott. Elsősorban az oktatási intézmények azok, akiknek ilyen feladattal kötelezettségük van. Ezen kívül pedig megmarad a Bursa Hungarica 6 mFt-os támogatása, amit a felsőoktatásban részt vevő továbbtanulók vehetnek továbbra is igénybe.

Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalta a költségvetést és egyhangúlag támogatta, közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta, támogatja az elfogadását.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést. 6:1 arányban elfogadta, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A bizottsági vita során elhangzott, hogy az önkormányzatiság 12 éve alatt ennyi pénz ebbe az ágazatba még nem érkezett. Pozitív jelenségként értékelte a bizottság azt, hogy a Szegénység Elleni Program elindult és része a programunknak. Az alapellátásban a háziorvosok iparűzési adójánál visszaforgatásra kerül a rendelőkben felújításra ez az összeg a későbbiekben. A 19. § foglalkozik a bizottságunkkal. A bizottság tagjai nehezményezték és a jövőben ennek változtatását kérik, hogy a szociális és egészségügyi feladatok támogatására nyújtott 2-2 millió forint elégtelen. A bizottság megfogalmazott egy módosítást a 19. §-ban a 25. számú szociálpolitikai feladatoknál. Kerüljön be a melléklet. Ha majd tárgyaljuk, erre lesz javaslatom, a gyógyszertámogatás, tehát a 12. § 4.200 eFt-ja kerüljön be ide a pontozott fejezetek közé az átjárhatóság és a ráfordíthatóság szempontjából.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta a költségvetés tervezetét, 5 igen, 2 tartózkodással a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találja. Módosítási javaslat, hogy a közműnyilvántartás karbantartása szerepeljen a költségvetésben 7 mFt-al. A KanizsaNet számoljon el a 2003. évben kapott támogatásról. A rendelet 11. §-ban szerepeljen az írásban szó.

Polai József: A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat sajátos szemszögéből próbálta áttekinteni a költségvetés tervezetét. Szomorúan tapasztalta, hogy még azokat a feladatokat sem jelölték, vagy nem érzékeljük belőle, amely képviselői indítványok, interpellációk útján lettek kérelmezve. Annak reményében, hogy lehet ezen még változtatni, a részönkormányzat 3 igennel és 1 nemmel támogatja további tárgyalásra a költségvetést.

Litter Nándor: Kérem, hogy először a költségvetési rendelettel kapcsolatos véleményüket mondják el.

Cseresnyés Péter: Ha jól értettem, polgármester úr azt mondta, hogy miután elmondták a bizottsági elnökök a bizottságok véleményét, utána a képviselőcsoportok mondhatnak néhány mondatot a költségvetéssel kapcsolatban.

Litter Nándor: Képviselőcsoportokról nem beszéltem, de nincs akadálya.

Cseresnyés Péter: Úgy kell döntenünk ma, hogy volt olyan külsős bizottsági tagunk, aki egy héttel ezelőtt kapta meg tárgyalásra az anyagot, a képviselők többsége is nem több, mint egy hete kapta meg ezt úgy, hogy nem kaptunk adósságtáblát, hiteltáblát, nem kaptunk vagyonkatasztert, nem kaptuk meg a szakvéleményt, amit, ma reggelt láttunk. Szakmai szempontból ezek az adatok, ezek a táblázatok szükségesek lettek volna ahhoz, hogy ma érdemben vitatkozni és dönteni tudjunk. Miért soron kívüli ülésen tárgyaljuk ezt? A közgyűlés éves programjában januárra be volt tervezve egy vita a költségvetésről. November óta nem láttunk semmi olyan adatot, semmi olyan anyagot, ami a most megszületendő költségvetésre utalt volna. Reméljük, hogy a következő években ennél szélesebb lehetőséget kapunk mind időben, mind az adatok, anyagok tekintetében a költségvetés megtárgyalására.

Kelemen Z. Pál: Képviselőcsoportunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a költségvetést. Ez egy jó költségvetés az utóbbi évek egyik legjobb költségvetése. A vagyonkataszter és az adósságtábla kérdése: bármelyikünk bemegy a hivatalba, el tudja ezt olvasni, az illetékes szakosztálynál megtekintheti. A képviselőnek jogában áll bármilyen adathoz hozzájutni, megfelelő titoktartási szinteken a képviselőtársaival vagy a bizottsági tagokkal közölni. Aki ezt nem teszi, az vagy nem járt a hivatalba, ami egy képviselőnek a dolga, vagy nem érti, ami egy képviselővel elő sem fordulhat, vagy része az ellenzéki PR-nak, mert azt el sem tudom képzelni, hogy városi ügyekben ellendrukker legyen itt a testületben.

Halász Gyula: Az SZDSZ frakciója megtárgyalta a költségvetést. A tervezés fázisától folyamatosan nyújtottuk be módosító javaslatainkat, ami itt az utolsó napon is megjelent. A 2003-as évhez képest, ami a stabilizáció éve volt, úgy ítéljük meg, hogy ez a 2004-es költségvetés a kibontakozás, a harmadik évezred költségvetése.

Röst János: A költségvetést általában nemcsak önmagához képest lehet értékelni. A költségvetéseket lehet értékelni egymáshoz viszonyítva. Alapjaiban más típusú költségvetés készült 2004-re. A korábbi vagyonfelélés helyett egy vagyongyarapodást céloztunk meg. Fejlesztési hiteleket veszünk fel, nem pedig kizárólag működési hiteleket.

Dr. Fodor Csaba: Összességében elfogadhatónak tartom a költségvetést. A rendeleti javaslat 8 §-ának (5) bekezdését kérem törölni. A (10) bekezdésnél nem pontos a megfogalmazás. A tavaly év végi ÁFA törvény módosítása, ami január 1-jétől lépett hatályba, azt gondolom, hogy ilyen esetekre ÁFA-át nem tartalmaz, de erre majd a könyvvizsgáló úr véleményét kérem. A támogatások ÁFA-mentesen kerülnek átadásra és nem ÁFA-val. Azt tartanám célszerűnek a jövőre vonatkozóan, ha a város költségvetésének elfogadásakor egyidőben, e napirendi pont keretén belül a gazdasági társaságok, kft-k és kht-k üzleti terveit is elfogadnánk. A Kanizsa Fejleszti Terv szerintem nagyon jó célokat tartalmaz. Kiegészítő javaslatom lenne még a rendelethez, amely arra vonatkozna, hogy 2004. június 30-ig a vagyonrendeletet vizsgáljuk felül. A 10. számú mellékletnél hiányzik a cégek felsorolásából az Ipari Park Régió Kft. külön soron. A 18. mellékletben közvetett támogatásokról beszélünk. Ez esetben fizetünk-e ÁFA-t? A bérleti díjak fizetés nélkül vagy ÁFA-val mennek? Ez esetben mi történt? Ezeknek az ÁFA-ja, ha van, akkor hol van tervezve?

Litter Nándor: Magam részéről a 8. § (5) bekezdésre vonatkozó javaslatot elfogadom.

Szita László: Mindenféle államháztartásból nyújtott támogatás ÁFA-mentes. Nem lehet felszámítani ÁFA-t január 1-jétől kezdve. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek is, ha bármilyen támogatást adnak, vagy közvetlenül beszerzésre, például gépbeszerzése, akkor csak a saját ÁFA-köteles bevétel arányában lehet visszaigényelni. A közhatalmú tevékenység nem tartozhat az ÁFA-körbe. Ez az Európa Unió irányelveivel összhangban került módosításra.

Litter Nándor: Van egy tartalékunk, akkor így lehet értelmezni ezt a javaslatot. Gazdasági társaságok üzleti tervével egyet értek. Elfogadom, hogy 2004. június 30-ig vizsgáljuk felül a vagyonrendeletünket, és ez épüljön be a szövegbe. Ipari Park Régió Park Kft. anyagát jövő héten tárgyalni fogjuk. Kérem, hogy kerüljön be a rendelet szöveges részébe, hogy meg kell osztani az Ipari Park Fejlesztő Kht. részére nyújtandó támogatást két blokkra a Régió Ipari Kft-vel, március 31-i határidőként.

Tóthné Krémer Mária: Mivel a 18. számú mellékletet az Ingatlankezelési Intézmény rendelkezésünkre bocsátotta, kérem, hogy az Ingatlankezelési Intézmény vezetőjét hallgassák meg ÁFA-ügyben, mert a hivatal nem ÁFA-köteles.

Kámán László: Ezek az intézmények 50 Ft + ÁFA bérleti díjat fizetnek, aminek az 50 Ft nettó része elengedésre kerül. Tehát az ÁFA összegét, 12,50 Ft-ot megfizetik az Ingatlankezelési Intézménynek, ami az adóhivatal felé utalásra kerül. A 18. táblázatot szeretném módosítani. A Magyar-Orosz Gazdaságfejlesztési Alapítvány részéről visszaadásra került az iroda, és elmaradt használati díjra a bérbeadó Ingatlankezelési Intézmény perli az alapítványt.

Dr. Csákai Iván: A Szegénység Elleni Programnál a közfürdőnél az IKI az üzemeltető. Álláshely hol szerepel? Az IKI kapott-e álláshelyet? 6,9 millió forintba kerül a közgyűlés döntése alapján ez az átalakítás. Értesülésem szerint ez 10 millió alatt nem áll meg. Milyen soron, hol szerepel ez a beruházás? Tárgyi eszközök értékesítésénél az év végére, hogy túl teljesítettük, hát nem tudom a háromnegyed éves beszámolónál 20 % teljesült, hogy a 305 millió forint az, mit teljesít túl a 405 millió forintos tervhez képest? A tárgyi eszközöknél szerepel üzletrészek értékesítése, de nem szerepel az osztalék. Az hol szerepel? Ez a rendeleti részben szerepel. Az intézmények 2 %-kal kevesebbet kapnak. Ennek van-e valami megtakarítása? Mennyi a megtakarítás? A táblázatoknál lehet látni az igazgatási feladatoknál, hogy 7,5 mFt megtakarítás van. A 8. oldalon a 19. §-nál a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, főépítészi tervezési feladatokra 28,2 mFt. Kevés a tervezési díj.

Litter Nándor: Volt egy egyeztetésünk, amikor beszéltünk erről a 3 %-ról. Kérem, hogy vegye figyelembe, hogy az energiaköltségek külön kerülnek megtervezésre. A 2003. évi mennyiségeknek megfelelően az új árakat figyelembevéve kerültek az intézményeknél kiszámolásra. Éppen ezért a dologi költségek emelkedése nem 3 %. Nem lehet összehasonlítani az intézményi összes finanszírozást a tavalyi évivel, hiszen az intézmények struktúrájában változások következtek be. Egyrészt az intézmények közül kijött a Kincstár, azonkívül iskolák, óvodák vonatkozásában változások következtek be. Ha ezeket a korrekciókat elvégeznénk, akkor lehetne összehasonlítani összességében az egyes részeket.

Kámán László: A Dózsa u. 75. szám alatt kialakítandó fürdővel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az engedélyeztetési terv elkészült. A kiviteli tervre most fogunk megbízást adni. A kiviteli terv tartalmazza a tételes költségvetési kiírást. Természetesen nyílt pályázaton a kivitelezés meg lesz pályáztatva. Valószínű, hogy többe kerül a költségvetésben elfogadott összegnél, mert bizonyos szempontból az akadálymentesítést nem vettük figyelembe, de erre csak akkor tudok válaszolni, hogyha a kivitelezésre kijelöltük a kivitelezőt, aki a munkát el fogja végezni. Az üzemeltetésnél közhasznú munkások lesznek biztosítva a VIA Kanizsa KHT részéről. A bér ott lett nekik megállapítva.

Litter Nándor: Tárgyi eszköz értékesítésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy sokkal jobban állunk, mint az előző évben. Bízom abban, hogy sikerül ezt a tervet teljesíteni, hiszen látszik is a következő mellékletekből, hogy már olyan értékesítési szerződéseket kötöttünk, amik áthúzódnak erre az évre, illetve folyamatban vannak már más szerződések.

Karmazin József: Az előző évről áthúzódó mintegy 2,5 mFt-os tervezési feladaton felül ebben az évben az új terv folytatása szerepel. Erre a tervezőtől egy korábbi ajánlat áll rendelkezésre, amely még nincs a mai árral érvényesítve. 25 mFt-ot jelzett. Ha figyelembe vesszük, hogy ennek a munkának az átfutási ideje körülbelül egy év, mindenképpen át fog húzódni a befejezése a 2005-ös évre. Azok a tervezési feladatok, amelyek valamilyen hatályban maradó terv módosítására irányulnak, azokat mindig a kezdeményező költségére végeztetjük el. Ez ma már szinte általánossá vált. Azok a további tervezési feladatok pedig, amelyek a Kanizsa Fejlesztési Programban jelennek meg, illetve konkrét beruházásokhoz kapcsolódnak, nem ebben a sorban találhatók.

Litter Nándor: Az osztalékra, üzletrészre vonatkozóan az a tapasztalat, hogy igazán nem jön osztalék. Elég körülményes a kapcsolattartás ezekkel a cégekkel. Befolyást nem tudunk gyakorolni a működésükre. Célszerű lenne az értékesítése ezeknek az üzletrészeknek. Külön előterjesztésben fogjuk ezt idehozni, hogy milyen árajánlattal menjünk ezekhez a cégekhez. Tavalyi évben 10 mFt alatt volt az osztalék. DKG és egyéb változások vonatkozásában nagyon nehezen tervezhető és osztalékterv nem szerepel a 2004. évi költségvetésben.

Cserti Tibor: A napirend tárgyalásával a törvényi kötelemnek eleget tettünk. Az előterjesztés kezelhető. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a költségvetés ma már újszerű állapotban és főleg a korábbi számvevőszéki és a könyvvizsgáló által tett megállapításokkal együtt a jövő tervezésének elfogadott szakmai alapja. A költségvetés kötelező szakmai elemein túlmenően a közérthető módon, informatív táblákkal történő kiegészítése kívánatos. A kontrolling munka megerősítése erre lehetőséget ad. Javaslom ezzel marketing szempontból a továbbfejlesztését is. Ez a költségvetés alapvetően az elmúlt évek hatásai alapján a működési területet próbálta kordában tartani, és nagyon pozitív, hogy a lehetőségek keretein belül a dologi működtetésre a korábbi évek korlátozása mellett idén lehetőséget biztosít. Fel kell hívnom a figyelmet, hogy nagyon árnyaltan, de a könyvvizsgálói észrevételekből kihallottam azt, hogy célszerűségi, hatékonysági elemzések végzése nem feladata a könyvvizsgálónak, de bemutatta számunkra, hogy egy közepes eladósodottsági mértékben van jelen pillanatban a város, a hitelfelvételek szerkezete nem aggasztó, de azon belül a működtetésre felvett 2 %-os hitelfelvételről van szó. A jövőt illetően, tendenciájában még inkább feladatunk a költségvetés működési területének, a működési bevételek és kiadások szerkezetének karbantartása, mert tendenciájában nem igaz, hogy ha a költségvetés nettó hitelállománya nem növekedett, a jövő fejlesztésének érdekében ma beáldozunk valamit, működésre felvesszük a 328,5 mFt-ot, ugyanakkor működési hiteltörlesztésre mindössze 106 mFt-ot fordítottunk. Ez a tendencia az elmúlt időszakban nem ezt tükrözte. Célszerű a fejlesztési hiteleket olyan területek irányába fordítani, amelyek alapvetően gyarapítják az önkormányzat vagyonát. De nem mindegy, hogy milyen területen. De felhívom a figyelmet, hogy olyan fejlesztéseket valósítunk meg, ami a későbbi működési terheket növelni fogja. A hitelfelvétel úgy van eltolva, hogy annak a törlesztési üteme csak a 2006-2007-2008-as években terheli jobban majd a költségvetést. Törekedni kell arra, hogy a forgalomképes vagyon állományának mielőbbi növelésére kerüljön sor, hogy a város és az önkormányzat gazdasági eltartó-képessége is növekedjen. Ebből a szempontból kiemelkedő szerepe van az önkormányzat által létrehozott Gazdaságfejlesztő Kht-nak, amely mindenféleképpen az önkormányzat fejlesztési programjának szerves részét kell, hogy képezze, ezért annak megvalósítására kiemelt figyelmet kell fordítani.

A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javasolja, hogy önkormányzati intézmény alapítványt ne támogasson, tehát a 8. § (5) bekezdését töröljük. Természetesen, amit a vita elején a főszámokkal összefüggésben elmondtunk, újra kell számolni a végszavazás során. Módszertanilag azt javaslom, hogy miután az összes módosítást elvégeztük, az apparátus számára hagyjunk időt a főszámok átvezetésére, illetve a végszavazás pontosítására. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a 16. § esetében azt javasolja, hogy egészüljön ki egy közbenső kiegészítéssel, hogy nemcsak az ingatlanvagyon vagy egyéb célú hasznosításról legyen szó, hanem a helyiségek és parkolók bérbeadásáról is. Itt eleget teszünk egy ombudsmani észrevétel rendeleti szintű beemelésének. A 21. § esetében azt javasolja a bizottság, hogy az alábbiakkal egészüljön ki: a fenntartott intézmény 30 napon túli – ide kerüljön beemelésre a következő szövegrész: és lejárt határidejű tartozásállományáról. A rendelettervezetbe kerüljön be, hogy a közgyűlés tagjai a hitelállomány alakulásáról 2006-ig kapjanak tájékoztatót, mivel informatív jellegű tábla és kötelező kellék.

Litter Nándor: Egyetértek Cserti úr által elmondott valamennyi javaslattal, és kérem, hogy vezessük át a rendeleten.

Tóth László: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak a KanizsaNet Kht. elszámoltatásával kapcsolatos felvetésével kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a 2003. évben a kht. erre vonatkozóan nem kapott pénzt, ezért nincs miről elszámolniuk. Sőt a Földmérő Kft. által benyújtott számla ÁFA-ját azonban kifizetették.

Zakó László: A bizottsági ülésen részletesen elmondtam véleményemet az előterjesztésről. Ez az előterjesztés hemzseg a magyartalan kifejezéstől. Remélem, hogy korrigálva lesz. Nemtetszésemet szeretném amiatt kifejezni, hogy a könyvvizsgálói jelentést az ülés előtt kaptuk meg. A jelentés végén találtam meg a hitelállomány ütemezését, valóban nem kaptuk meg minden ellenkező híreszteléssel ellentétben. Az előterjesztés tele van csúsztatással. Ezek közül az egyik: “az intézményi egyéb dologi kiadások előző évihez viszonyított 3 %-os emelésével igyekszünk lépést tartani a dologi költségek emelkedésével”. A KSH előrejelzése alapján az inflációs növekedési ütemnek a fele mértékében nő ez az összeg.

Litter Nándor: Már mondtam, hogy az energia is benne van. Ez a 3 % az energián felül van. Kérem, hogy ezt fogadjuk el, mert a mennyiségeknek megfelelően átvezettük.

Zakó László: Az összegzés szerint: “az előterjesztésből megállapítható, hogy a működési költségek csökkentésére tett intézkedések hatására a város költségvetésének egyensúlya biztosítható”. Plusz a nem kevés hitellel, és így már más, mert a hitel növelésével minden hiány egyensúlyba hozható. “A felhalmozási kiadások a felhalmozási bevételekkel és felhalmozási hitellel történő finanszírozás a város vagyonának gyarapodását teszi lehetővé." Persze, hogy így lehet értelmezni, hogy a hitellel együtt. “A költségvetés pazarló gazdálkodása nem ad lehetőséget” – kérdezem, hogy amúgy mi adna pazarló gazdálkodásra lehetőséget? A rendelet 19. §-ban sokallom, hogy Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság kezében adjuk 60 millió Ft elosztásának lehetőségét. Az Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos 100 millió Ft-os pályázati önerővel kapcsolatban mondanám, hogy nemrég polgármester úr sajtótájékoztatón megnyugtatta a közvéleményt, hogy a 600 milliós megígért, de meg nem kapott pályázati pénz kiesése nem okoz gondot, mert ezt más forrásból igyekszünk megszerezni. Hol van az a más forrás?

Litter Nándor: A 60 millió Ft-tal kapcsolatban SZMSZ módosításra lenne szükség. Kérem, hogy akkor az SZMSZ módosításra tegyen javaslatot, és ennek megfelelően akkor megtárgyaljuk, hogy jó helyen van-e az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságnál ennek a 60 millió Ft-nak a felosztása. Jobb lett volna, ha megkapjuk a 600 millió Ft-ot, de úgy gondolom, hogy azokkal a pályázatokkal, amiket az infrastruktúrára szeretnénk benyújtani, illetve az inkubátorház és egyéb fejlesztések kapcsán reményeink szerint elnyerünk majd az évek során új forrásokat, azok majd ezeket pótolni tudják. Az Ipari Park és a Logisztikai Központ vonatkozásában nem látok különösebb problémát a megvalósításban. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan költségvetés, amivel nagy lépést teszünk annak érdekében, hogy a Nagykanizsán lakók jobb körülmények között éljenek.

Dr. Kolonics Bálint: Én is nehezményezem, hogy egy héttel ezelőtt vettem kezembe az előterjesztést. Ami még nagyobb hiányosság, hogy a könyvvizsgálói jelentést most kaptam meg. A könyvvizsgálói jelentés lényeges része, hogy a 2004. évben felvett hitel az önkormányzat költségvetését a 2004. évet követően fogja terhelni. Lehet, hogy ez a harmadik évezred költségvetése. A terheket tekintve valóban az lesz. A felvett hitelállomány kiadási megoszlása, a működési és a fejlesztési kiadások közti különbség valóban a fejlődést szolgálná akkor, ha a fejlesztési célú kiadásokra a költségvetés nagyobb hangsúlyt fektet összegszerűségében. Amit a működésre költünk el, az nem fogja a fejlődés útjára emelni a várost. A könyvvizsgáló is kitér a jelentésében a hitel végső felhasználását illetően, és úgy fogalmaz, hogy a működési célú hitel a végső felhasználás miatt kedvezőtlennek minősíthető. Osztom a könyvvizsgáló véleményét a tekintetben is, hogy az eszközfelújításra és pótlására tervezett felújítási kiadások, amelyek 0,5 %-ot tesznek ki, csak a szükségletek töredékét képezik. A Kanizsa Fejlesztéséért Programot tartalmilag üresnek találom. A célokkal egyet tudnék érteni, de a kérdésem az, hogy ezt tartalmilag mivel kívánja polgármester úr kitölteni?

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy az a programból, amit nem kötelező mellékletként csatoltunk, kiolvasható, hogy hogyan kívánjuk fejleszteni Nagykanizsát. A bevezetőmben már ismertettem, hogy milyen beruházásokat folytatunk 2003. évről áthúzódóan, illetve milyen új beruházásokat akarunk megkezdeni, illetve minek az előkészítését fogjuk elvégezni a tervezés szintjén, illetve biztosítjuk hozzá a pályázati önrészeket. Úgy gondolom, hogy ezek egy olyan egységes egészt alkotnak, amely a gazdasági élettől kezdve a kultúra, a városüzemeltetés, és a városélet szinte minden területét felölelik, és az elmúlt években ezekre nem sok pénz jutott. Úgy gondolom, hogy most lehetőségünk van arra, hogy ezt a hitelt felvegyük. Nagyon fontos az, hogy egyrészt olyan beruházásokra költsük el, amelyekből később profitálhatunk. A kritikákkal általában egyetértek, de például 2004. szeptember 1-jétől az öt nagykanizsai középiskolából négyben megindítjuk a nulladik évfolyamot. Ez például a működési költségeknek egy olyan része, ami az itt élők és Nagykanizsa fejlődését tudja biztosítani.

Papp Nándor: Tóth úrnak válaszolnám, hogy egy kb. egy évvel ezelőtti megállapodás úgy szólt, hogy támogatásban fog részesülni a KanizsaNet. Ha tévedtünk, akkor elnézést kérek mindenkitől. A sportcélú feladatoknál az új sportcentrum reménybeli megvalósítását, illetve a tervezési és pályázati előkészítését üdvözlendőnek tartom. Arra nagyon kellene vigyázni, hogy legalább egy 3000 fős csarnokot kellene létesíteni, mert az már idegenforgalmi fejlesztésre, különböző rendezvényekre, sportfesztiválokra, táncversenyekre is alkalmas lenne. Abban nem vagyok biztos, hogy egy ekkora létesítmény pályáztatására a betervezett 5 millió Ft elég.

Litter Nándor: Itt nem a pályázatokról van szó, hanem az előkészítésről, a tervek elkészítéséről. Gyurcsány Ferenc meghirdette, hogy a Sportminisztérium minden megyében meg fog építeni egy új sportcsarnokot, és mivel Zalaegerszegen van már egy nagy sportcsarnok, zalaegerszegiekkel egyetértésben olyan megállapodás született, hogy ennek a színtere esetlegesen Nagykanizsa lenne.

Papp Nándor: A tárgyi eszközök értékesítésénél szerepel a 2003. évi várható 306.589 eFt, a 2004. évi tervezett előirányzatban szerepel 59,3 millió Ft-tal a 2003. évről áthúzódó tételek, részben a földterület értékesítésből, részben egyéb értékesítésből. Remélem, hogy a 306.589 eFt a tulajdonképpen a várható és teljesülést jelenti, mert ha a várhatónál 365.889 milliónak kellene így lenni. Ha ez nem igaz, akkor az 59,3 millió Ft kétszer szerepel. Erre választ kérnék.

Dencsné Szabó Edit: A 2003. évi várható adatok között a 2003. évi tényadatok szerepelnek már, tehát ami ténylegesen tárgyi eszköz értékesítésből befolyt az önkormányzathoz. A 2004. évben szereplő adatoknál a 2003. évről áthúzódó tételek 2004. évben fognak befolyni, tehát nem szerepel duplán.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 19. §-ban a Szociális és Egészségügyi Bizottságra vonatkozó részből a második bekezdésben kéri az alábbiakat: “a 25. számú szociálpolitikai, egészségügyi feladatok 2004. évi kiadásait tartalmazó táblázatban az 5-12. pontokban szereplő jogcímek előirányzatait a jogcímek között átcsoportosíthatja és ebben az esetben az alanti felsorolás felesleges.”

Litter Nándor: Elfogadom a módosítást, így beépül az anyagba.

Bicsák Miklós: Nagyon örülök, hogy egy ilyen költségvetés került elénk. Az integrált szociális intézmény megépülése külön öröm számomra. Az utak, járdák felújításával kapcsolatban 150 millió Ft szerepel a költségvetésben. Bízzunk abban, hogy a fejlesztési terv meg fog valósulni. Úgy látom, hogy a város életében olyan fejlődés indul el, ami 9 év alatt nem volt.

Sajni József: Zakó képviselő úr azon felvetésére válaszolnék, hogy a verseny- és élsport szánt 60 millió Ft meghaladja az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság kompetenciáját. Úgy gondolom, hogy ez az összeg eddig is ennél a bizottságnál volt. 2003. december 11-én a közgyűlés elfogadta a sportegyesületek, illetve a verseny- és élsport teljesítményarányos finanszírozásának rendszerét, tehát ez irányadó számunkra. A kört természetesen ki lehet bővíteni, de képviselő úrnak bármilyen elképzelése van, és alkalmazni tudjuk, nagyon szívesen látjuk a felvetését és véleményét. Kérjük, hogy azt szíveskedjen előterjeszteni. Biztos, hogy az a megoldás, hogy több bizottság ugyanarról tárgyal, szinte összeegyeztethetetlen időben és egyéb téren is, például a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsággal történő együttes döntés. Kérem is, hogy a közgyűlés döntse el, hogy a két bizottság közül melyik hatáskörébe tartozzon. Az a javaslat, hogy mivel elvileg az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság kezében fut össze minden pályázat és minden támogatás, ami a kultúrához, a sporthoz, a szabadidőhöz kapcsolódik, azt kapja meg az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, mert nagyobb rálátással bírunk. A 3 %-os dologi előirányzat emelés a nem kötött felhasználású előirányzatra vonatkozik. A kötött felhasználású előirányzatot a szakosztály a megfelelő mértékben megemelte. Ez a 6 %-os inflációval valóban nem egyező, de mivel a korábbi években ez nulla automatizmussal működött, ezt a 3 %-os emelést egy kis lépésnek tartom, és remélem, hogy ez majd emelkedni fog. Ha lehetséges, akkor az integrált intézményeknél – Palin és Miklósfa esetében –, mivel a kontírozásnál már megvannak a szükséges adatok, amelyek az intézményeknél külön van bontva az iskola és az óvoda felhasználása, ezért kérem kimutatni külön, hogy az iskola és az óvoda költségvetésében ez hogyan alakul. Ez azért is fontos lenne, hiszen a környező települések kötelező feladatellátását egyre többen veszik igénybe Nagykanizsán. Gondolom, hogy a költségszámolásnál célszerű lenne, ha tudnánk pontosan, hogy az iskolában és az óvodában ez hogyan alakul.

Litter Nándor: A rendeletbe írjuk be, hogy az integrált intézményeknél meg kell bontani az egyes alintézményekre a költség és bevételek felosztását. Én támogatnám, hogy a civil szervezetek részére nyújtandó támogatás felhasználásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság döntsön. Van-e ezzel kapcsolatosan ellenvélemény? Nincsen. Akkor egyetértve, így módosul. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot töröljük.

Scháb György: A rendelettervezetben az szerepel, hogy “elengedhetetlen, hogy minden költségvetési évben pályázati források megszerzésével és beruházások megvalósításával gyarapítsuk az önkormányzat vagyonát, valamint növeljük a bevételeinket. Ennek kiemelt szempontnak kell lennie a költségvetés összeállítása során.” Mindkét oldalról elhangzott a vagyonkataszterre való hivatkozás. Én is hiányolom. Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy CD-n a képviselők ezt meg fogják kapni. A vagyonkataszter tartalmának ismerete nélkül nem tudunk beszélni arról, hogy az önkormányzat vagyona gyarapodott vagy nem. Egyetértek azzal, hogy a 2003. év a stabilizáció éve volt és az idei év költségvetése tartalmaz egyfajta előremutatást abban az értelemben, hogy a város, ha külső források igénybevételével is, de megpróbál fejlesztésekkel foglalkozni. Ezzel kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az egyes táblák vonatkozásában olyan adategyezőtlenségeket lehet tapasztalni, ami a kalkuláció hitelességét veti fel. A Pénzügyi Bizottság ülésére megkaptuk a hitelállomány és törlesztésütemezési táblát, 1.456 millió Ft adóssággal számol. Ma, amit kaptunk, az 1.222 millió Ft-ról szól. Itt több mint 200 milliós különbség van. Ha a 2004. évre betervezett 438 milliós törlesztési terhet összevetem a főtábla adatával, amit a könyvvizsgáló jelentése is megerősít, akkor ott 367 millió Ft szerepel, van egy 70 millió Ft-os különbség. Ez komolytalan és hiteltelen. Stratégiai és koncepcionális kérdés, hogy el kell fogadni mindenkinek, hogy a város önerőből nem tud fejleszteni, ehhez hitelfelvételre van szükség, viszont a hitelcélokban nagyon kis súlyt képvisel az a hányad, ami a város jövedelemtermelő képességét javítja. Hosszú távon látni kell, hogy most a város hitelfelvevő pozícióban van, és ezt a hitelt majd a következő években vissza kell fizetni. Erre két forrás van: vagy tárgyi eszköz értékesítésből fogjuk majd a törlesztéseket előteremteni, akkor pedig nem beszélhetünk vagyongyarapodásról, vagy pedig a működési oldalról kell szuficitessé tenni a költségvetést, hogy működési bevételből tudjunk hitelt törleszteni. Akkor lehet vagyongyarapodásról beszélni, ha az önkormányzat eljut majd arra a szintre, hogy működési bevételekből tud hitelt törleszteni. Nyilván ez erre az évre nem lehet reális cél. Csak azt szeretném előre jelezni, hogy nem látok akkora súlyt a jövedelemtermelő képesség javításával a fejlesztési célú hitelek felhasználásában, hogy a város működési bevételi oldalról látványos növekedést tudjon elérni. Az elmúlt két évben a saját bevételeink növekménye nem annak köszönhető, hogy a város gazdasági aktivitása nőtt, hanem adminisztratív intézkedéseknek, pl. az SZJA nagyobb hányada maradt itt, növeltük a gépjárműadót, csökkentettük az iparűzési adó kedvezményeket. Ez a növekedési ütem már erre az évre látványosan lelassult.

Litter Nándor: Elnézést kérek, hogy a CD nem került kiadásra. Kérem, hogy ez haladéktalanul történjen meg. Az elemzéssel nagymértékben egyetértek. Azért van néhány fejlesztés előkészítés alatt, ahonnan jövedelemforrásaink képződhetnek, pl. az Ipari Parkkal, Thury laktanyával kapcsolatosan, illetve egyéb olyan fejlesztéseket is generálhatunk akár a piac és egyéb olyan területeken, ahonnan a megjelenő vállalkozásoktól nagyobb adóbevételekre számíthatunk. Nagyon kényes kérdés, hogy a növekedés feltételei és a hitelek visszafizetésének a feltételei kialakuljanak. Bízzunk abban, hogy egyre többet tudunk arra fordítani, hogy az alapjainkat tudjuk majd a későbbiekben növelni. Az a mindennapi munkánk része kell, hogy legyen évről évre, hogy a működő rendszereink struktúráját, működését állandó felügyelet alatt tartani és próbáljuk csökkenteni a működési költségeinket. Azt tudjuk, hogy már be van építve olyan változás akár az iskolarendszer csökkentésébe, Vécsey Iskola, Nagyrác Iskola, ahol a kifutó tanulócsoportok miatt csökkeni fognak a költségek. Azok a következő években éreztetik hatásukat. Valóban fontos az, amit Scháb úr elmondott.

Scháb György: A működési oldal javításában a racionalizálás egy dolog, aminek az eszköze a költségcsökkentés. A másik oldal a stratégiai tervezés, a bevételi potenciálok megteremtése.

Litter Nándor: Nemcsak rajtunk múlnak azok a folyamatok.

Polai József: Polgármester úrtól kérdezem, hogy ha Kiskanizsán jár és emberekkel fog találkozni, hogyan fog a szemükbe nézni akkor, ha ezt a költségvetést meg kell nekik magyarázni, ha ilyen kérdést tesznek fel.

Litter Nándor: Nyugodtan nézek mindenki szemébe, mert úgy érzem, hogy keményen dolgozom, tehát én a kiskanizsaiak szemébe is nyugodtan fogok belenézni.

Polai József: Meglepetten láttam, hogy azon kérések, amelyeket mi megpróbáltunk közvetíteni, nem szerepelnek az anyagban, még csak nem is utalnak semmilyen soron a mi feladatainkra. A Kanizsa Fejlesztéséért Program keretében szeretnék néhány ügyért szót emelni. Például a sportcentrumot hol fogják megépíteni, mekkorára tervezik? Lesz-e ennek anyagi fedezete vagy csak terv lesz? A XXI. század iskolájának programjáról az a véleményünk, hogy ez az összeg még a tanuszoda és a Batthyány Gimnázium C épületének felújítására sem lesz elegendő tétel. Az volna a célunk, hogy a korábbi időszakhoz képest – amikor is 300-350 millió Ft szerepelt intézmény felújításokra – ezt lehetne-e követni, mert ez nem lesz elegendő. A civil szervezeteknek juttatott 898 eFt-os összeg kevés. Nem leszünk civilbarát önkormányzat, ha így állunk hozzá. Annak örülök, hogy polgármester úr felvetette, hogy ennek az összegnek az elosztását az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság hatáskörébe adná. A Kanizsa Fejlesztési Programban csak 3 millió Ft szerepelt akadálymentesítésre. EU előtt állunk. Nem szerepel az eredeti szöveges részben az intézményeknél, csak a hivatali táblában volt jelen az engedélyezett béralapból a kötelező 2 %-os megtakarítás. Ezzel is terheljük az intézményeinket. Szeretném javasolni, hogy keressük annak a lehetőségét valamilyen formában, hogy a közalkalmazottaknak legalább egyszeri bérjuttatást – mivel elmarad a béremelés – próbáljunk adni, mintegy 10.000 Ft-os összegben, vagy próbáljunk mintegy 6 %-os béremelést önkormányzati keretből biztosítani. Képviselői indítvány keretében kérelmeztem a ráckerti tömb lejárati új útja. Nem látok utalást a költségvetésben erre a feladatra. A MURA-I. távvezeték, amit három bizottság támogatólag megtárgyalt, miért nem szerepel még a következő közgyűlési előterjesztések körében sem? Itt mi a probléma? Több járdát is kértünk – polgármester úr hivatott fel bennünket telefonon, adjunk le néhány feladatot 2004-re. Bízom benne, hogy meglesz majd valahol a 150 milliós fejlesztési tervben. Akkor miért nem látunk bizonyos számokat? Egyéni képviselőként ez az egy jobboldali körzet, amit én képviselek, ne kerüljön abba a helyzetbe a 14 másik körzettel szemben, hogy nekem “ökölharcot” kell folytatnom azért, hogy valamit ki tudjak kényszeríteni a javunkra. A peremkerületi pénzek meghatározásánál miért nem vesszük figyelembe Bajcsát egy önálló peremkerületként? Hiszen a két körzetnek kell osztozni azon a kis összegen. A Cigány utca végén kértük polgármester úrtól írásban a CKÖ-vel közösen egy autóbusz-forduló költségeinek megtervezését a költségvetésben. Nem találtuk ezt sem. Arra szeretnék választ kapni, hogy a 150 milliós út-, járda- és hídfelújítás között meghúzódnak-e vagy egyéb más helyen, céltartalékban?

Litter Nándor: Ismerni kellene a testület működési rendjét, és nem keresni benne olyan számokat, amelyek nem lehetnek benne, mert például a keleti rész járdái sincsenek benne. Az egy második szakasz. Most azt kell eldöntenünk, hogy 150 milliót akarunk-e erre a célra fordítani vagy nem. A második lépcső lesz az, hogy hol költjük el ezt a 150 millió Ft-ot. Ne emlegessük azt, hogy jobboldali körzet és baloldali körzet, mert eddig, ami a bajcsai és a kiskanizsai részben megvalósult, mi soha nem tettünk ilyen különbséget. Én minden nagykanizsaiért szeretnék dolgozni. Kérem Polai urat, hogy ilyen megkülönböztetéseket ne tegyen. Tavaly terveztük a közműfejlesztési hozzájárulásokat, másrészt a költségvetésben szerepelt egy összeg, hogy mennyit akarunk ilyen célra fordítani, ezt követően a Vízmű megadta számunkra, hogy melyek azok a legfontosabb munkák, amelyeket el kell végezni, és a közgyűlés döntött arról, hogy ezeket indíthatják. Először a forrásokat kell eldöntenünk, hogy milyen területekre mennyit akarunk fordítani. A ráckerti probléma a jövő heti közgyűlésen napirenden lesz. Béremelésre nem tudunk fordítani ebben az évben. A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban felhívom a figyelmet arra, amit az IKI táblája mutat, hogy a különböző civil szervezeteknek mennyi támogatást nyújtunk bérleti díjon keresztül. Nem csak a 898 eFt szerepel, hanem egyéb módon, természetben is nyújtunk támogatásokat és külön soron is szerepel. Azt is figyelembe kell venni, hogy jelentős alapok nyílnak meg a civil szervezetek részére, több milliárd Ft-ra pályázhatnak majd.

Kereskai Péter: A rendeleti javaslat második oldal 4. § (2) bekezdésében van szó a folyószámlahitel-felvétel összege. Az első mondatot javaslom úgy módosítani – mivel ez nem egészen van összhangban a számokkal, amelyeket az 1. számú melléklet főtáblájából látunk –, hogy a közgyűlés a folyószámlahitel keretösszegét 600 millió Ft-ban maximalizálja, de december 31-i fordulónapon a folyószámlahitel összege nem lehet több 330 millió Ft-nál. Ugyanis itt 400 millió szerepel, viszont 328.559 eFt szerepel a számok között. Ezt a rendeletben is így kellene megerősíteni. A hitelállománnyal kapcsolatban elhangzott és a könyvvizsgálói jelentés is tartalmazta, hogy nem kedvező a működési hitel. Valóban nem az. Viszont azt a tendenciát kell látnunk, hogy ez évről évre csökken. A hosszú lejáratú hitelekkel kapcsolatosan mondanám, hogy nem mindegy, hogy milyen hiteleket vesz fel a város, ha már fejleszt. Ha jól tudom, itt kedvező kamatozású hitelekről van szó hosszabb türelmi idővel, ezt mindenképpen érdemes felvenni. Egyetértek azzal, amit Scháb György mondott, hogy kétféle módon lehet ezeket visszafizetni. Ha megnézzük a Kanizsa Fejlesztési Programban szereplő két legnagyobb tételt – út- és járdaépítés, vagy Ipari Park közművesítés – valóban nem számszerűsíthető, hogy ezek milyen működési bevételeket fognak tenni. Viszont egy másik oldalról közelítve azt mondanám, ha ezeket nem tesszük meg – hozzásorolva még a közlekedésfejlesztést – akkor az esélye sincs meg annak, hogy ezek számszerűsíthetők legyenek a jövőben. Egyébként a hosszú távú hitelfelvétel nagyon sok helyen már bebizonyította, hogy ilyen hosszú távú eladósodás jelentős fejlődéssel jár.

Litter Nándor: A 400 millió a decemberben elfogadott hitelkeretet jelenti, most 328 millióra alakult. Módosítjuk 330 millió Ft-ra. Kérdezem kollégáimat, hogy jó lesz-e ez így?

Tóthné Krémer Mária: Azért szeretném, ha nem ezt fogadnák el, mert egyrészt a koncepcióban 400 millió Ft-ot határozott meg maximális hitelkeretnek a közgyűlés, másrészt, ha most bemaximáljuk azzal az összeggel, amit Kereskai úr mondott – módosító indítványok is hangzottak el, amelyekkel esetleg változhat a hitel összege –, újra meg kellene szavaztatni a hitelfelvétel összegét. Évközben nincs lehetőség módosításra. A keret viszont rendelkezésre áll. Az OTP ennyit biztosít a részünkre, és a közgyűlés is biztosította ezt, hogy a későbbi döntésekhez ez a keret rendelkezésre álljon.

Kereskai Péter: 600 millióig bármikor elmehetünk, de a célkitűzésünk az, hogy december 31-én ne legyen több, mint 328.559 eFt. Ezt a rendeletben le kell fektetni. Valóban a koncepcióban 400 millió volt, de én nem a maximális hitelvételt akarom bekorlátozni, csak a december 31-eit tudjuk tartani.

Budai István: El lehet fogadni Kereskai úr javaslatát, mert az a célunk, hogy a költségvetés számait tartsuk. Ha ez igaz, akkor tartsuk a 328 milliót. Azt szeretném kérni, hogy a rendelettervezet az 5. § (2) bekezdésében a 10. mellékletet javítsuk ki 14-re, mert a céltartalékot a 14. melléklet tartalmazza. A 8. § (14) bekezdésében, ahol a polgármester jogkörévé teszi a céltartalék felhasználását, azt kérném, hogy ez a mondatot bővítsük ki azzal, hogy a céltartalékkal való gazdálkodás jogköre a bevételek teljes teljesülésének arányában megszabott feladatok vonatkozásában a polgármestert illeti meg a közgyűlésnek történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

Litter Nándor: Elfogadom. Az előző javaslat is módosításra kerül.

Stróber Gábor: Többen is mondták, hogy kicsit késve kaptuk meg az anyagot. Mint új képviselő valóban így érzem, de több módja lehetett volna az informálódásnak. Például a tapasztaltabbaktól véleményt kérhettek volna. Polai képviselőtársam hozzászólása indított arra, hogy egy határozati javaslatot tegyek arra vonatkozóan, hogy a városrészében a költségvetés nem tervez semmit. A képviselői keretet idén beemeltük duplájára, az ő esetében még a dupláját is megdupláztuk. Amennyiben képviselőtársam a költségvetést nem szavazza meg, úgy nem fogadja el ezt a felkínált lehetőséget sem, akkor lehet a választókörzetében magyarázkodni, hogy miért nem valósulnak meg a városrészben beruházások. Javaslom, hogy az egyéni képviselők esetében csak azok vehessék a képviselői keretet igénybe, akik a költségvetést megszavazták.

Litter Nándor: Nem javaslom, hogy ezt fogadjuk el. Mi a városrész lakosságával vagyunk kapcsolatban, nekünk az a városrész is fontos.

Dr. Szabó Csaba: Elfogadtunk egy ügyrendet, és most kezdtünk kívánságlisták közlésébe átmenni. A költségvetés egy szabályozási eszköz, nem pedig kívánságlista. Ez a város annak issza a levét, hogy az elmúlt nyolc évben kívánságlisták alakultak ki. Az elmúlt időszak testülete egy olyan 800 millió Ft-os gázközmű vagyont adott oda működési célra, aminek évtizedes távlatban fogja inni a város a levét.

Polai József: Stróber Gábortól kérdezném, hogy mitől dupla a képviselői keret Kiskanizsán? Kiskanizsa két választókörzet és ehhez Bajcsát is hozzá lehet tenni. Harmadik igényként jelentkezik a településrész lakóinak igénye.

Litter Nándor: A szöveges résszel kapcsolatos vitát lezárom. Az általam támogatott módosításokról nyilatkoztam az elhangzás időpontjában. Maradt-e olyan javaslat, amiről nem nyilatkoztam és nem épült be a rendeleti részbe? Ha nem, akkor az eljárásjogi részekről szavazzunk azon módosításokkal együtt, amelyek elhangzottak, és amelyeket a kollégák átvezetnek.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Szünet

 

Litter Nándor: Az 1. számú melléklettel kapcsolatban van-e észrevétel? Nincs. A 2. számú melléklettel kapcsolatban van-e észrevétel?

Papp Nándor: A lakáskölcsön törlesztésnél miért nem szerepel sem a tavalyi évben, sem az idei évben összeg? A IV. egyéb bevételeknél.

Litter Nándor: Faktoráltuk a bérlakás-állományunkat, amiatt másik fejlesztési soron szerepel.

Dr. Kolonics Bálint: Az ingatlanértékesítésből befolyó bevételek a 2003. évben megjelölt 94 millió Ft realizálódott-e? A 2004-ben tervezett bevétel, ami várható, mi alapján számolták ki, melyik ingatlanok várnak értékesítésre?

Litter Nándor: Ezt részleteztük a 4. számú mellékletben.

Dencsné Szabó Edit: A 2003-ban feltüntetett adat tényadat, tehát befolyt az a bevétel.

Budai István: Javaslom, hogy a 2. számú mellékletet tárgyaljuk a 7. számú mellékletig, mivel a 2. számú melléklet azoknak az összesítője.

Litter Nándor: Elfogadom a javaslatot.

Budai István: A 2. számú mellékletben a 2003-as várhatóban a V. 2. pontban a folyószámlahitel forgalma található. A Pénzügyi Bizottság ülésén javasoltuk, hogy ezt ki kellene emelni az összesen sorból is, mert a hozzá nem értőt zavarja, hogy 20 milliárd Ft-os költségvetési végösszeg bevételéről beszélünk, holott az a 4.431 millióval kevesebb.

Litter Nándor: Javaslom, hogy itt szerepeljen továbbra is ennek az összes forgalma, számoljunk belőle átlagot, és az átlag kerüljön be.

Budai István: De ha itt szerepel is, a végén le kellene vonni, és a legutolsó sor lenne egy anélküli sor. A nettó összeg szerepeljen.

Scháb György: Az egyik észrevételem nekem is az lett volna, hogy legyen konzekvens, ha a 2003-ban benne van, akkor a legyen benn a 2004-ben is, vagy vegyük ki mindkettőből. Csatlakozva a főtáblához, a hitelösszegek nem egyezőségére ismét szeretném felhívni a figyelmet. Itt van 367 millió és a két hiteltáblában pedig, amit kaptunk tegnap, illetve ma, ettől eltérő összegek szerepelnek. Nem is kevéssel.

Dencsné Szabó Edit: A Pénzügyi Bizottság ülésén kiosztásra került hiteltábla, annak egy módosított változatát kapták meg ma. A tegnapi táblában annyi a különbség, hogy ott a 2004. évi törlesztések között a folyószámla hitelkeret 2004. április 30-ai lejárattal 400 millió Ft-tal szerepel. Ez nem áll összefüggésben a felhasználási ütemtervvel, hogy április 30-án, amikor lejár a hitelkeret és új hitelszerződést kötünk, akkor mennyi lesz az április 30-án fennálló folyószámla hitelkeret felhasználásunk. Ezzel került módosításra a hiteltábla. Úgy gondoljuk, hogy így konzekvens, és így összehasonlítható mindegyik tábla.

Scháb György: Azt értem, hogy miért került módosításra. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ami itt be van állítva erre az évre kamat és tőketörlesztés tehernek, az a főtáblában nem annyi, hanem 70 millióval kevesebb.

Litter Nándor: Kérem, hogy ez Scháb Györggyel együtt egyeztessük.

Polai József: A 140 millió Ft-os célhitelünk lehetősége realizálódik-e?

Litter Nándor: Ha megcélozzuk a XXI. század iskolája programot, amennyiben ez nem sikerül, akkor egyéb hitellel, a többi beruházási hitellel együtt fogjuk felvenni ezt a 140 millió Ft-ot. De nagyon bízunk benne, hogy sikerül a XXI. század iskolája program.

Polai József: Ezt a pénzt pályázattal lehet igénybe venni iskoláink részéről?

Litter Nándor: Mi fogunk pályázni. Most van egy felmérés, amiről korábban már adtunk tájékoztatást, amely keretei között szakértő cég a munkatársaink bevonásával felméri és rangsorolja a legszükségesebb munkálatokat, ütemezi három évre előre, és ha ez meglesz, akkor kell arról döntenünk, hogy a tervezett 140 millió Ft figyelembevételével milyen munkálatokat valósítunk meg. Azt tudni kell, hogy ebben benne van a Széchenyi Iskola is, mert a piaristák miatt ki kell onnét vonulnunk. A 8. számú melléklettel kapcsolatosan van-e észrevétel?

Budai István: Ugyanúgy javaslom, hogy mivel a 8. számú melléklet a kiadások összesítője a 15. számú mellékletig, a 15. számú mellékletig együtt kellene tárgyalni. A Pénzügyi Bizottság ülésén az egyik kiemelt téma volt a működési célú pénzeszköz átadások között a 10. táblában a városüzemeltetésre adott 467.306 eFt. Megfogalmaztuk, hogy ez mögé konkrétabban teljesíthető, mérhető szerződésállományt kell majd produkálnunk. Vitatéma volt a villamos rekonstrukcióra fordított hitel törlesztése is. Ezt a témát vizsgáljuk meg, hogy pénzügyileg hogyan alakult. Úgy emlékszem, hogy az akkori döntés nem ez volt, ami a táblában van.

Litter Nándor: Rendben, egy határozati pontként ezt rögzítjük. Nem arra kötött a korábbi önkormányzat megállapodást az ELMIB-bel, hogy ő garanciát vállal arra, hogy milyen szolgáltatást nyújt, hanem elvégzi a beruházást, és annak a következményei, hogy mennyibe kerül a közvilágítás és egyéb dolgok, azt az önkormányzatnak kellett vállalnia. Itt egy feladatunk lehet, hogy tudunk-e mi kedvezőbb kondíciójú hitelt felvenni, mint ahogy most nekünk az ELMIB hitelez. Ezt mindenképpen meg kell vizsgálni. Tudunk kedvezőbb kondícióval hitelt felvenni, és akkor átalakítjuk ezt a konstrukciót, amiből néhány millió forint éves szinten megtakarításként jelentkezhet számunka. Tehát fel kell mondanunk az ELMIB-bel ezt a megállapodást, és kedvezőbb kondíciókkal veszünk fel hitelt. Ezt külön határozatként kérem rögzíteni.

Papp Nándor: A 9. számú táblázattal kapcsolatban kérdezem, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Horvát Kisebbségi Önkormányzat esetében a személyi juttatások közti hatszoros eltérés miből alakul? A 11. számú mellékletben a címjegyzékes lakóház felújításra a 63 millió Ft-ot keveslem, és a könyvvizsgáló is erre világított rá az értékelésében. A 12. számú mellékletnél az első folyamatban lévő beruházásoknál az 1-5. pontig keverednek a summa összegek, valamint az önrész. Ez félrevezető információkat adhat. A Kórház E és B épületénél, a fogyatékkal élőknél, valamint a volt városi filmszínház rekonstrukciójának az összes összeg szerepel, a hulladékkezelő rendszernél, valamint a dél-keleti főgyűjtőnél pedig csak az önrész.

Litter Nándor: Az az oka ennek, hogy háromnál mi vagyunk a bonyolítók, a másik kettőnél pedig van egy gesztori szervezet, tehát nem rajtunk keresztül fut át az egész program. Nekünk itt csak önrészünk jelenhet meg. A címjegyzések felújítással kapcsolatban úgy tudom, hogy a tavalyi évben 33 millió Ft volt.

Kámán László: A tavalyi évben 30 millió Ft volt, az idén 63 millió Ft lett tervezve. A következő közgyűlésre hozzuk be egyrészt az elmúlt év tételes elszámolását és a 2004. évre vonatkozó javaslatot.

Litter Nándor: Ez megduplázása az eddigi összegeknek. Természetes, hogy sokkal több kellene, hiszen nagyon nagy állományról van szó. Ennyit tudunk most vállalni. A Palini óvoda bekerült ide 18 millió Ft-tal. Szeretném korrigálni a 0,2 %-ot, mert ha valóban 25 millió Ft-tal osztunk, akkor valóban 0,2 %, de egyrészt itt van a 63 millió Ft, amit a lakásállomány felújítására költünk, illetve felveszünk 140 millió Ft-ot, amiből jelentős részt szintén az iskolák, óvodák felújítására fordítunk. Számításaim szerint 1 % körüli összegről van szó.

Tóthné Krémer Mária: A kisebbségi önkormányzatok önálló önkormányzatok, a költségvetésüket maguk határozzák meg kiadási és bevételi szinten is. A nagykanizsai önkormányzatnak az a kötelessége, hogy ezt beépítse saját költségvetésébe. A cigány kisebbségnél személyi juttatásra azért fordítanak többet, mert főállású dolgozók is vannak a kisebbségnél, a többi esetben viszont a pályázati pénzeknél megbízási szerződésekkel és egyéb szerződésekkel látják el a feladataikat. A Horvát Kisebbségi Önkormányzatnál egy főállású tisztségviselő van, a feladata is kisebb, létszámilag is kisebb szervezet, mint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A nagykanizsai önkormányzathoz a támogatással kapcsolódnak.

Papp Nándor: A 13. számú melléklettel kapcsolatban fel szeretném hívni a figyelmet a ZALA VOLÁN Rt. 37,5 millió Ft-os támogatására. Várunk egy 25 milliós központi támogatást.

Litter Nándor: 25 millióval számoltunk. Zalatnai úr tájékoztatása szerint ez több lesz, meghaladja a 30 milliót. Nincsenek pontos információnk róla. Külön megállapodásban kell rögzítenünk azt, és ha több lesz, akkor a 10 millió Ft csökken a megállapodásnak megfelelően.

Papp Nándor: A 14. számú melléket 42. pontnál a zöldtábor vizesblokkal kapcsolatos dolgokat nem tartom fejlesztésnek, mert legfeljebb hibaelhárítások lesznek.

Litter Nándor: Felmérés alapján állítottuk be ezt az összeget. Egyéb program is van.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az Erdei Iskolára benyújtottuk a pályázatot. Úgy értelmeztem képviselő úr felvetését, hogy felújítási kategóriába tenné inkább. Valóban az, mert e nélkül az ÁNTSZ nem adja már ki a működési engedélyt.

Litter Nándor: Kérem, hogy tegyük át ebbe a kategóriába.

Dr. Csákai Iván: A 8. számú melléklettel kapcsolatban tudom, hogy előírás, hogy szerepeljenek a folyószámlahitel törlesztés, folyószámlahitel forgalom, de ez torz számokat ad meg, hisz nem ekkora összegről van szó. Nem 4 milliárd, hanem elképzelhető, hogy 450 millió mozog, és ebből jön ki a 4 milliárd. Ezt valahol jelezni kellene, mert így a 2004-es költségvetés …

Litter Nándor: Ezt megvitattuk.

Dr. Csákai Iván: A 9. számú mellékletben a dologi és egyéb kiadásoknál a 477 millió Ft-ot – annak ellenére, hogy az egyeztető tanácson kaptam rá valami választ – alultervezettnek érzem. A 10. számú mellékletben a kht-k, kft-k a költségvetése alultervezett. Erre többszörösen vissza kell térni. A 14. számú mellékletben szerepel néhány összeg, például a 20. sor, a polgármesteri keret, 15 millió Ft. Ez a 15 millió Ft mire szolgál? Képviselőcsoportunknak 5 millió Ft lenne elfogadható. A 33. soron a képviselői keret 20 millió Ft. 15 képviselő van, 1 millió Ft-tal ezt 15 millió Ft-nak lehet venni. A 35. soron szerepel 1,6 millió Ft. Számozás nélkül kaptunk mellékleteket és az egyik számozatlan mellékletben szerepel a diákönkormányzat és az úszásoktatás is ugyanúgy, hogy állami normatíva szerint kap 1,6 millió Ft-ot és az önkormányzat az állami támogatáson felül 1,6 millió Ft-ot ad. A melléklet szerint 3,2 millió Ft, a főtáblán 1,6 millió Ft szerepel. Az úszásoktatásnál a 8 millió valahány százezer forint. Hol szerepel az, hogy az állami normatívát is megkapják?

Bicsák Miklós: A 32. soron a polgárőrségek támogatása 150.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra nőtt. Ennek a polgárőrök nagyon fognak örülni. A palini óvoda külön sorba nem kerül vissza a 11. számú mellékletbe a célok megnevezéséhez?

Litter Nándor: Bekerül.

Cserti Tibor: Polgármester úr a vita elején említette a HEMO-nak, Vöröskeresztnek 0,5-0,5 millió Ft-os kiegészítést. Úgy gondolom, mivel bizottsági szinten is felvetődött ez….

Litter Nándor: Megvan a forrása. 14 millió Ft-ot csökkentettük ….

Cserti Tibor: További hitelcsökkentési lehetőségeket javaslok. Az igazgatási feladatoknál értelemszerűen – 9. számú melléklet – kizárólag a dologi kiadási előirányzatok fedezetére a 477.805 eFt-on belül a Thury laktanya őrzése ma már a jelenlegi állapotában rendkívül drágának tűnik. 3-4 millió Ft-tal ez csökkenthető jobb szervezés mellett, vagy a tulajdonba adás megtörténtével, ezért ez az összeg felszabadíthatónak tűnik. A Városvédő Egyesület részére 0,5 millió Ft-os működési támogatást kérem, hogy támogassanak, külön megállapodás keretében, olyan konstrukcióban, hogy egyúttal a város számára további reprezentatív dologi feltételeket jelentsen.

Litter Nándor: Javaslom, hogy mivel volt néhány javaslat, ami számszerű változtatásokat jelent, szavazzunk ezekről. Javaslat volt, hogy a polgármesteri keret 5 millió Ft-ra csökkenjen. Én nem támogatom. Ki ért egyet Csákai Iván javaslatával, hogy a polgármesteri keret 5 millió Ft legyen?

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Cserti Tibor javasolta, hogy a dologi kiadásokat 3,5 millió Ft-tal csökkentsük. Egyetértek ezzel, de van egy szerződés, aminek nem tudom, hogy mikor jár le a határideje. Fel tudjuk-e mondani? Tehát 3,5 millió Ft-tal csökkentjük az őrzés-védelmet azzal, ha vizsgálat után szükséges, visszatérünk rá. Javaslom, hogy fogadjuk el.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Cserti úr javasolja, hogy a Városvédő Egyesület 500 eFt-os támogatást kapjon. Támogatom a javaslatot. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: A 8. számú mellékletben a speciális célú támogatásoknál a nagy emelkedés mit takar? 5 millió volt tavaly, idén 386 millió Ft-ra van ütemezve. A Pannon Tükör támogatása milyen sorban szerepel? A Holocaust Emlékmű általános, vagy cigány, vagy zsidó holocaust, és mennyi ennek a teljes beruházási költsége? Ez csak egy részét képezi, vagy pályázati pénz is van-e benne? A 14. számú melléklet 18. soron kötelező eszközjegyzék feltételeinek teljesítése 2008-ig. Az előző közgyűlésen tárgyaltunk erről. Mennyi lesz az egész összeg, ha az ez évi tervezett 34,3 millió Ft. Nagy számnak tűnik. Ugyanitt az intézményi életveszély elhárítás 25 millió Ft. Életveszélyt tervezni számomra képzavar, mert vagy életveszélyes már, vagy várjuk, hogy valami életveszélyes lesz. Mitől ennyi és mit értünk ez alatt?

Tóthné Krémer Mária: A Pannon Tükörnek nem szerepel a költségvetésben támogatás. A speciális támogatások esetében előző évben a kincstár létezésével a szociális segélyezés a kincstárhoz tartozott és ott történtek a kifizetések is. Mivel ez évtől a Polgármesteri Hivatalhoz tartoznak az intézmények, tehát a segélyezések visszakerültek a hivatalba, és itt szerepeltetjük ezeknek a kifizetéseit.

Litter Nándor: A Pannon Tükör támogatását a korábbi döntésünknek megfelelően – 600 eFt-ról volt szó – kérem átvezetni a megfelelő mellékleten. A Holocaust Emlékművel kapcsolatban várhatóan 15 millió Ft lesz a költség, és a MAZSIHISZ-szel történt egyeztetés alapján a várostól ezt a 3,5 millió Ft-ot kérik. Pályázni kívánnak, és saját erőt csoportosítanak hozzá.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A közgyűlés decemberben tárgyalta az eszközjegyzék öt éves ütemezését, amit közben elfogadott az OKÉV, megkaptuk az engedélyt. Az első év ezzel az összeggel került tervezésre, körülbelül ugyanez évente, tehát kb. 40 milliós nagyságrenddel terheli 5 éven keresztül az önkormányzat. Ez a szigorúan minimális jegyzék egyébként.

Litter Nándor: Az intézményi életveszély elhárítás előre nem látható olyan munkálatok, amelyeket nem tudunk tervezni. Vis maior keretnek tekinthető, ha valami tönkremegy, és nem terveztük.

Zakó László: Első közgyűlésünk egyikén a Hevesi Iskola tetőszigetelésével kapcsolatban két árajánlatot kaptunk, Horváth György képviselő úr javaslatára választottuk ki a nyertes kivitelezőt. Azóta lavórban hordják a vizet az iskolában.

Litter Nándor: Garanciális munkában el kell végezni.

Zakó László: Nem tudom, hogy mennyi volt a szavatosság, csak ha ilyenek lesznek az igénybevétel fejezetei, akkor érdekes év elé nézünk.

Cseresnyés Péter: Oda kellene figyelni, hogy mennyire megalapozott szakmailag egy ajánlat és milyen megoldást-e ad, megcsináljuk-e komolyan azt a munkát, amire pályázatot adtak be, vagy amiről döntünk. Örülök, hogy az önkormányzat és a hivatal rugalmasságát bizonyítva közel egy év után sikerült elérni azt, hogy a közműhasználati díjként a város ne csak egy jelképes összeget kapjon, hanem egy olyan összeget, amiből a közműfejlesztést és a beruházásokat reményeim szerint fedezni lehet. A 6. számú mellékletben azt látom, hogy 71 millió Ft kerül közműhasználati díjként befizetésre az önkormányzat számlájára.

Litter Nándor: Két helyen szerepel, egy 25 és egy 5 millió Ft-os

Cseresnyés Péter: 4,5 millió Ft-os. Úgy emlékszem, hogy van egy 2 millió Ft-os tétel is, de nem biztos, hogy nem ide kapcsolódik. Ha 71 millió Ft-ot kap a város a közműfejlesztésre, beruházásra, akkor miért kb. 40 %-át költi erre el? Tartalékba helyezi-e ezt a pénzt az önkormányzat, vagy pedig azt a rossz gyakorlatot próbáljuk folytatni egy nagyobb összeggel, mint ami az elmúlt években történt? Tehát a közműhasználati díjként kapott összeget nem arra fordítjuk, amire azt akarjuk. Kelemen Z. Pál képviselőtársam azt mondta, hogy ha hiteltáblára, adósságtáblára vagy vagyonkataszterre van szükségünk, menjünk be a hivatalba és rendelkezésünkre állnak. Biztos, hogy ez így is van, mert ezt többször tapasztaltam. De úgy gondolom, hogy a hivatal dolgozói nem azért vannak, hogy ha 28 képviselő egy olyan dologért megy be, amit automatikusan hozzá lehet tenni egy költségvetéshez, és a költségvetésben való tájékoztatásnak alapját kell, hogy képezze. Scháb képviselőtársam az elmúlt hónapokban többször kérte éppen emiatt a költségvetés negyedéves beszámolókhoz ezeket a táblákat. Ne kelljen nekünk azzal zavarni a hivatal dolgozóit, amivel fölösleges munkától megkímélve egy-egy alkalommal a kezünkbe tudják ezt adni. Remélem, hogy ez így fog működni, és ezt nem zaklatásnak veszi bárki is a képviselők részéről vagy politikai PR-nak, mert nem arról van szó, hanem arról, hogy a munkánkat könnyítjük meg ezzel.

Litter Nándor: Valóban nem történt meg a vagyonkataszter átadása. Elnézést kérek. Remélem, hogy napokon belül átadásra kerül. Úgy emlékszem, hogy a múlt év utolsó két közgyűlésén a hitellel kapcsolatos táblázatok rendszere megvalósult. Bízom benne, hogy a jövőt illetően mindig rendelkezésre állnak majd ezek a táblázatok. A közműhasználattal kapcsolatosan valóban csak ezek a tételek szerepelnek az anyagban, hiszen említettem, hogy indul egy 10,6 milliárdos csatorna és a tisztítómű felülújítási projekt, amiből 4,6 millió a város területét érinti. Kb. 0,5 milliárd forintra van szükség ahhoz, hogy az önrészt tudjuk biztosítani, hiszen részben ezért emeltük meg a használati díjakat. Erre kell gondolnunk, hogy a jövőben ezt a 0,5 milliárdot meg kell takarítanunk, és biztosítanunk kell az önerőt. Azért nem költjük el az egészet, bár máshol elköltjük, ez igaz.

Cseresnyés Péter: Az azt jelenti, hogy jelen pillanatban a durván 40 millió Ft más területen elköltésre kerül és majd, amikor ez a több mint 10 milliárd forintos beruházás elkezdődik, ebben az esetben a költségvetésből a város fogja az önrészt biztosítani más forrásból?

Litter Nándor: Így van.

Gelencsér Gábor: A 14. számú melléklet fejlesztései között a 39. pontban szerepelnek a Kanizsa Fejlesztési Terv beruházásai. Ennek a melléklete részletezi, hogy mire költenénk ezt az 532 millió Ft-ot. Az itt szereplő tételek kibontására mikor kerül sor?

Litter Nándor: Ugyanúgy, mint a XXI. század iskolája és egyéb más programok esetében, a későbbiekben, amikor megszavaztuk ezeket a tételeket, a szakemberek javaslata alapján fogjuk ezeket a tételeket kibontani, hogy ezek a fejlesztések, beruházások melyik területen fognak megvalósulni. Ezt egy-másfél hónapon belül meg kell tenni.

Gelencsér Gábor: Azért tettem fel a kérdést, hogy nehogy az legyen, hogy a következő közgyűlésen pedig önálló képviselői indítványok tömegét kapjuk, ami ezt a felosztást fogja megcélozni. Lesz-e ennek konkrét időpontja, hogy melyik közgyűlésen, milyen formában fogjuk ezt megtenni?

Litter Nándor: Remélem, hogy legkésőbb az áprilisi közgyűlésen, de talán már a márciusin is meg tudjuk tenni. Feltehetően szakaszosan fogjuk, tehát különböző kérdésköröket az előkészítettség állapotának megfelelően külön időpontban fogjuk beadni.

Polai József: A 10. tábla lenne hivatott arra, hogy tartalmazza a településrészi önkormányzatnak a támogató összegét. Kérem, hogy ide vegyük fel.

Litter Nándor: Miről van szó?

Polai József: Korábban a településrészi önkormányzatnak is volt 5 millió Ft-ja, amit elkölthetett azokra a feladatokra, amiket közösen meghatároztak. Szeretném, ha lenne ilyen az idei költségvetésünkben is.

Litter Nándor: Nem támogatom, hiszen azért van a képviselői keret, hogy biztosítsa a teljes lefedettséget a város minden részén. Ahol nincs településrészi önkormányzat, ott hátrányba kerülnének a városlakók. Volt konkrét javaslat?

Polai József: 5 millió Ft, annyi szokott lenni.

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk erről. Én nem támogatom, mert egyenlőtlen helyzet alakulna ki a városban.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Papp Nándor: A Kanizsa Fejlesztési Tervnél a kiemelt folyamatban lévő beruházások közül feltételesen hiányolom a II. világháborús emlékhely a szerepeltetését a költségek között. Ezen belül is eredetileg úgy szólt a kiírás, és egy fél évig érvényben is volt, hogy a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítványnak lehetett utalni a támogatási összegeket. A korábbi közgyűlésen úgy döntöttünk, hogy a Via Kanizsa Kht. megkapja. Azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget az 1 % erejéig fenn kellene tartani, ha máskor nem, akkor szeptemberi realizálással, de bizonyos összegeket lehessen rá utalni, és szeptember, október körül ez az alapítvány megkapná és ebből az esetlegesen hiányzó pénzeket még finanszírozni lehetne.

Karmazin József: A II. világháborús emlékmű tervezésével és megvalósításával kapcsolatos koordinációs feladatok során holnap lesz egy egyeztetés, amikor a tervező bemutatja a munkát, és várhatóan akkor lehet majd meghatározni, hogy milyen költségekkel jár. A Környezetvédelmi Alapítvány vállalta, hogy a befolyó támogatásokat kezeli. A mai napon kb. 350-400 eFt jött össze egyéni adományokból.

Litter Nándor: A lehetőségünk az, hogy a legközelebbi közgyűlésen visszatérünk rá és szerepeltetjük.

Papp Nándor: Szeretném, ha aki az 1 %-ot ide kívánja utalni, az még a továbbiakban is tehesse meg.

Litter Nándor: Képviselő úrnak van információja a költségekről? 1,8 millió Ft-ra emlékszem, hogy annyit igényeltek a várostól.

Papp Nándor: Igen. Gyakorlatilag kb. 1 millió Ft-os fedezet hiányzik.

Litter Nándor: Az a javaslat, hogy egészítsük ki 1 millió Ft-tal?

Papp Nándor: Igen, és annak a lehetőségét kapjuk meg, hogy az alapítványhoz még az 1 %-okat át lehessen utalni. De a legegyszerűbb az lenne, ha az 1 millió Ft-ot tudnánk szerepeltetni.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a II. világháborús emlékmű felállításához a céltartalékban 1 millió Ft-ot szerepeltessük. Kérem, hogy szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Kolonics Bálint: A 10. táblán szerepel a civil szervezetek támogatása. Én is kevésnek tartom ezt a 898 eFt-os éves támogatást a civil szervezetek részére. A 12. számú mellékletben a gép, berendezés, felszerelés vásárlásánál szerepel a Polgármesteri Hivatal részére szoftvervásárlás, illetve az Építéshatósági Osztály részére szoftverfejlesztés. Azt gondolom, hogy ez mindegyik szoftvervásárlást jelent. Itt egyben és alpontokban foglaltan pontosabban kellene megjelölni a beruházást. A 9. pontban szerepel a képviselők részére note book vásárlás. Igen, ezt korábban már valóban töröltük, köszönöm.

Litter Nándor: A civil szervezetek támogatását 1,5 millió Ft-ra emeljük meg. Kérem, hogy támogassák a javaslatot.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Kereskai Péter: A 14. számú mellékletnél a céltartalékban működési célra a 36. pontban van egy 200 milliós összeg, és a szöveg úgy hangzik, hogy intézményi adófinanszírozásra. Ehelyett azt javaslom beírni, hogy intézményi alulfinanszírozás visszapótlására.

Litter Nándor: Igen, javítsuk így.

Sajni József: A fejlesztési tervnek van egy 22. sora, turisztika, idegenforgalom 3 millió Ft. Ilyen célra máshol nem is láttam külön tételt. Ez most csak a Csónakázó-tó EU-projektje? Más tételt ilyen célra én nem láttam a költségvetésben. Van-e valahol még ilyen célra elkülönített összeg?

Litter Nándor: A Tourinform Irodánál van még, ha jól emlékszem, 11 millió Ft.

Sajni József: Létezik az ominózus és most már védetté nyilvánított Romlottvár. Ha mást nem, akkor próbáljuk meg támogatni az állagmegóvását. Mire a felújítására sor kerül, tönkremegy. Ha más nem, készüljön egy felmérés, hogyan lehetne ezt tovább építeni, vagy mit lehet vele kezdeni. Javasolnám a felmérést és ehhez valamilyen összeget kellene rendelni. Az összeget nem tudom megmondani, mert nem tudom, hogy mennyiért lehet ezt megoldani.

Litter Nándor: Javaslom, hogy határozatként fogadjuk el, hogy a felmérést végezzük el és térjünk vissza rá egy későbbi időszakban erre.

Cseresnyés Péter: Visszatérnék a 12. számú melléklet 3. fejezethez, a gép-, berendezés, felszerelés vásárlásához. Visszamennék a 9. ponthoz a képviselők részére sorhoz. Azt tudom, hogy a polgármester úr javaslatára kivettük ezt a sort, csak nem tudom, pontosan mire javasolta a pénz átcsoportosítását. Javaslom az Internetes hálózat kiépítését a képviselők részére ebből a pénzből.

Litter Nándor: 14 mFt képviselői laptop vásárlást kivettük. 10 mFt számítástechnikai pályázatok önrészéhez került és 0,2 mFt-ért készítenénk egy tanulmány tervet arról, hogy esetleg egy tanuszodát megérné-e megcsinálni, illetve hol helyezhető el működés szempontjából. Jöttek még javaslatok a Vöröskereszt 500 eFt-os, a Helyőrségi Művelődési Ház 500 eFt-os támogatása és a 18 mFt a Palini óvoda felújítása külön soron szerepelt.

Röst János: Képviselői csatlakozással kapcsolatban. Nagy része kiépült. Vannak még olyan épületek Nagykanizsa város területén, ahol az átjátszóállomás nem működtethető technikai okok miatt, de erre a KanizsaNet Kht. tett egy ígéretet, hogy ebben az évben befejezi. Nem jelentős költségről van szó. Úgy gondolom, hogy az ő költségvetésüknek kell ezt tartalmaznia, illetve fedezetet nyújt erre. Úgy tűnik, az a pályázat, amit benyújtottunk az IHM-hez, vélhetően nyert. Ez egy 20 mFt-os pályázat volt. Ez azt jelenti, hogy 40 mFt lesz ebben az évben már most, ami rendelkezésünkre áll. Emellett szeretnénk pályázni szintén egy 10, 20, 30 mFt-os pályázatra, aminek az önrészét mondta polgármester úr.

Litter Nándor: Határidőt szeretnék szabni ehhez a képviselői csatlakozásokhoz. Kérem, hogy a márciusi közgyűlésig készüljön a polgármesteri tájékoztató keretei között egy tájékoztató, hogy kinél van megoldva, és akinél nincs megoldva, akkor azt mikorra tudjuk megoldani. Alpolgármester urat megkérjük, hogy ezt a tájékoztató készítse el.

Cseresnyés Péter: Nem lehetne csinálni intranet rendszert Nagykanizsán a képviselők és a hivatali dogozók számára?

Litter Nándor: Az intranet működök a hivatal és intézményei között.

Cseresnyés Péter: Amit ki lehetne bővíteni a képviselők felé.

Litter Nándor: Ha ez a kapcsolat meglesz, akkor rá tudnak csatlakozni.

Cseresnyés Péter: Szerintem a note book-ok pénzéből meg lehet oldani.

Gelencsér Gábor: Azt ne felejtsük el, hogy a tavalyi költségvetésben erre a kiépítésre kért összeget megfeleztük. Azokra a tárgyi eszközökre, ami kellet a kiépítéshez, nem volt megfelelő fedezet. Ha már meglenne a kapcsolat minden képviselőnél, akkor jó lenne, ha a hivatalban úgy készülnének el az anyagok, hogy az tényleg elérhető legyen. Jelen pillanatban a határozatokat, a közgyűlési jegyzőkönyveket nem tudtam elérni. Azt nem tudom, hogy folyamatosan készül-e, azon a szoftveren keresztül kellene, amit a KanizsaNet készített. Erre kérnék választ.

Dr. Kelemen Marcell: A hivatali hálózaton rajt van a rendeletek és a határozatok tára. Ha ezt össze tudnák kapcsolni az összes képviselővel, akkor nincs annak akadálya, hogy bárki ezt megnézze, de nem azon a programon fut természetesen. Az egy plusz feladat lenne arra rátenni. Ha ez kiépíthető lenne az intranetes hálózaton, akkor semmi akadálya.

Dr. Csákai Iván: Melyik a valós diákönkormányzat?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Polgármester úr azzal kezdte, hogy a hátsó munkaanyagot ne vegyék figyelembe. Én is kérem, hogy ne vegyék figyelembe. Nincs köze hozzá. Egyébként nincs normatívája sem a diákönkormányzatnak, sem az úszásoktatásban. A munkaanyagban szerepel azon a soron, de nem kap dupla finanszírozást. 1,6 eFt-ot adunk a diákönkormányzatnak és 6 mFt-ba kerül az úszás. A hátsó munkaanyag két soron hoz, valóban hoz az egyiken. Kérem, hogy töröljék ki, mert nincs hozzá normatíva.

Papp Nándor: A közműnyilvántartás költségei, amit bizottságunk meghatározott, hogy a tavalyi 3 és az idei 4mFt-al szerepeljen a költségvetésben, az hol van?

Litter Nándor: A Földmérő Kft. még nem mutatta be azt, hogy milyen bevételei keletkeznek. Úgy nem lehet 4 mFt-ot adni egy cégnek, hogy nem tudjuk, hogy mennyibe kerül neki ennek a rendszernek a fenntartása, karbantartása, mennyi feladata van vele, mennyi bevétele származik belőle, és ezt követően lehet megmondani, hogy mennyi kiegészítés szükséges hozzá. A mai napig ezt az adatot én nem láttam.

Papp Nándor: A tavalyi 3mFt-ból sem kaptak egy fillért sem.

Litter Nándor: El tudom azt fogadni, hogy esetleg tervezzük be. Javaslom, térjünk erre vissza. Egyeztetünk a Földmérő Kft-vel. A 16. számú melléklettel kapcsolatban van-e észrevétel? A továbbiakban esetleg a többivel?

Cserti Tibor: Az IKI tájékoztatott bennünket, hogy a 18. számú táblából a MOGA Alapítvány kikerül, ilyen értelemben módosul a végösszeg. Automatikusan kérjük átvezetni.

Litter Nándor: Ezt módosítani kell akkor. A vitát lezárom. Megkérdezem, hogy minden önálló javaslattal foglalkoztunk-e?

Zakó László: …..Kht. üzlet támogatása. A minisztérium erre rászorult, mert azt mondta, hogy nagyon sokan ugranának a lehetőségre, hogy üzlethelyiséget adjanak, és ott létesítsék ezt a pontot. Kicsit túlzottnak tartom, hogy ebben az anyagilag jól felturbózott minisztériumban nekünk kell, hogy támogatást nyújtsunk.

Litter Nándor: Nekünk ez nagyon fontos volt, hogy idekerüljön. Kevés az olyan regionális intézmény, amely Nagykanizsát választotta székhelyéül. Mi ennyivel járultunk hozzá, hogy ezt itt megvalósuljon.

Röst János: Ez a regionális központ a város rangját emeli. Egy lelakott épület helyiségéről van szó, és ezt az épületrészt úgy gondolom, hogy profi szinten felújították. Ha kiszámoljuk, hogy mennyi támogatást kap és emellett mekkora összeget fordított a felújításra, ami magas színtű, akkor úgy gondolom, hogy körülbelül mindenki jól járt.

Litter Nándor: További észrevételek nincsenek. Szünetet tartunk. Azt kérem a munkatársaimtól, hogy ezeket a változásokat szíveskedjenek átvezetni. A rendeletmódosításokat, egyéb határozatokat is rögzítettük. Döntöttünk róluk. A főösszegeket kérem, hogy vezessék át és azokról fogunk együtt szavazni.

 

Szünet

 

Litter Nándor: Volt két határozatunk, amit rendeleten kívül határoztunk el. Az egyik, hogy a közvilágítás rekonstrukcióval kapcsolatos kölcsönszerződés kiváltásának lehetőségét megvizsgálja a Pénzügyi Bizottság 2004. április 30-ig. Kérem, ezt szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatost elfogadja.

 

Litter Nándor: A másik határozat a Romlottvár állagmegóvásával kapcsolatos felmérések elvégzése és egy programterv készítése. Ezt is szintén 2004. április 30-ig kellene, hogy elvégezzük. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

23/2004.(II.17.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a közvilágítás-rekonstrukcióval kapcsolatos kölcsönszerződés kedvező hitellel történő kiváltásának lehetőségét vizsgálja meg.
  2.  

   Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Budai István bizottsági elnök

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  3. egyetért azzal, hogy készüljön felmérés és programterv a Romlottvár állagmegóvása érdekében.
  4.  

Határidő: 2004. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: Önök előtt van Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. évi költségvetéséről szóló rendelete. Ennek megfelelően a bevételi és kiadási főösszeg 16.362.136eFt-ban kerül megállapításra, amelynek a részletezettségét itt olvashatják. A folyószámlahitel összege nem változott, 328.559.000 forint. Az itt végrehajtott különböző változtatásoknak megfelelően a beruházási hitel csökkent néhány millió forinttal, tehát 619.196.000 Ft-ra módosul. Az egyéb tételeket olvashatják a rendelet első és második oldalán. Megegyeztünk az összes olyan módosításban, ami a rendeletet érinti, illetve végrehajtották a mellékelt táblázatain is a módosításokat, és annak eredményeként jöttek ezek a végszámok. Kollégáim végigviszik az összes módosítást minden olyan anyagon, ami szükséges a költségvetés rendeletéhez és mellékletéhez. A jövő heti közgyűlésig mindenkinek a rendelkezésére bocsátják.

Kérem, hogy a költségvetési rendeletet és az ehhez kapcsolódó melléketeket a 3. §-ban felsorolt fő bevétel és kiadási összegekkel, és azokkal a módosításokkal, amit menetközben a vita során elvégeztünk, szavazzák meg.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja.

 

3/2004.(II.18.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2004.(II.18.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.55 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor

jegyző

polgármester

 

 

2004. február 26.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 26-án (csütörtök) 9.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Junger Mónika ügyintéző, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Megyesi Tiborné osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Szamosi Gábor irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Szabó István főmérnök, Lelkó Tamás ügyvezető, Kámán László intézményvezető

Meghívott: Bajzáth László Polgárvédelmi Parancsnok, Dukát Éva Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársa

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. A kiküldött napirendi pontokhoz kiegészítéseket szeretnék tenni.

A meghívóban szereplő 10-es napirended visszavonom.

A meghívóban nem szereplő napirendi pontok napirendre vételét javaslom:

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2.  

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló többször módosított 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2.  

 1. Az Ateir Kft és Malteire Souflet Magyarország Kft. kérelme (írásban)
 2.  

 1. Feladatmegosztás a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ KFT között (írásban)
 2.  

 1. Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel megkötött hosszú távú keret-megállapodás módosítására, valamint a 2004-2006. évekre szóló középtávú támogatási szerződés jóváhagyására (írásban)
 2.  

A meghívóban szereplő 8-as napirendi pontnál az Engedélyokirat címe téves, helyes cím: Engedélyokirat Vámszolgálati hely kialakításához

A 8-as napirendet zárt ülésen tárgyaljuk.

Dr. Csákai Iván: Február 25. a kommunizmus áldozatainak megemlékezésének a napja. Egy perces főhajtással emlékezzen meg a közgyűlés erre a napra.

Kelemen Z. Pál: Támogatom Csákai képviselő javaslatát. Minden politikai rendszer áldozatáról meg kell emlékeznünk, ahol igazságtalanság és jogsértés történt. A múlt században volt 10 politikai kurzus és 9 kurzusváltás. Az utolsótól eltekintve mindegyiknek megvolt a maga áldozta, mindegyikről meg kell emlékezni az adott napon erről. Megjegyzem, hogy én még nem hallottam arról soha, hogy Magyarországon lett volna kommunizmus. Meg kell emlékezni olyan emberekről, mint Demjén Pál, Rajk László, Jusztusz György, Pálfi György, Szalai Tibor, Nagy Imre, Maléter Pál, Angyal István, Szőnyi Tibor, élőkről és élettelenekről, élőkről és halottakról Gőncz Árpád, Mécs Imre.

Halász Gyula: Napirend előtt szeretnék szót kérni együtt Nagykanizsáért témában.

Tóth László: Napirend előtt szeretnék szólni a harmadik nagykanizsai térinformatikai konferencia tárgyában.

Bicsák Miklós: Kérdések, interpellációknál szeretnék kérdést feltenni az ügyben, hogy Palin városrésznek milyen lehetőségei vannak arra vonatkozóan, hogy körzeti rendőr kihelyezésére kerüljön sor.

Dr. Kolonics Bálint: Napirend előtt szeretnék szólni a Csengery u. 3. szám alatti lakók ügyében. A kérdések, interpellációknál kérdést szeretnék feltenni a Király u. 31. szám ügyében. Már feltett kérdés után szeretnék érdeklődni.

Dr. Csákai Iván: Vásárcsarnok ügyében indított perekkel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Kelemen Z. Pál: Kérdést szeretnék feltenni arra vonatkozóan, hogyan oldható meg gyorsan és tartósan a Rózsa utcai bölcsőde beázása?

Dr. Horváth György: A fogadóórák és az IKI illemhelyek ügyében kérdést szeretnék feltenni.

Polai József: Kérdést szeretnék feltenni a Kincstár megszüntetésével kapcsolatban.

Szányiné Kovács Mária: Az interpellációk, kérdéseknél a Sugár u. 3. számú épülettel kapcsolatosan szeretnék szólni.

Sajni József: Interpellációk, kérdéseknél kérdést szeretnék feltenni a közgyűlés által decemberben elfogadott lakóterületekkel kapcsolatban.

Stróber Gábor: Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik részt vettek az Olajtelepen a platánfák karbantartásában, így a VIA Kanizsa KHT-nak és a Tűzoltóságnak. Interpellációk, kérdéseknél az Olajteleppel kapcsolatban egy kérdést szeretnék feltenni.

Litter Nándor: Egyetértek Csákai képviselő javaslatával, hogy egy perces néma felállással adózzunk a kommunizmus emléknapja után egy nappal az áldozatok előtt.

 

Egy perces néma felállással megemlékezés.

 

Litter Nándor: Kérem, a módosításokkal együtt szavazzunk a napirendekről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4.  

 5. Tájékoztató a felső küszöbértékű veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatokról (írásban)
 6.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évi költségvetéséről szóló többször módosított 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 8.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeni és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000. (V. 31.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 10.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 11. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 12.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 13. Az Ateir Kft és Malteire Souflet Magyarország Kft. kérelme (írásban)
 14.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 15. Javaslat a belügyminisztériumi lakáspályázatokhoz szükséges pályázati kiírások, illetve rendeletek megalkotására (írásban)
 16.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel megkötött hosszú távú keret-megállapodás módosítására, valamint a 2004-2006. évekre szóló középtávú támogatási szerződés jóváhagyására (írásban)
 18.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 19. Feladatmegosztás a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ KFT között (írásban)
 20.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 21. Javaslat a helyi kirakodóvásár (iparcikkpiac) áthelyezésére (írásban)
 22.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 23. Beszámoló a 2003. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről és a 2004. évre tervezett címjegyzékes felújítási munkákról (írásban)
 24.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 25. Sajni József képviselő önálló indítványa Miklósfa városrészben a közterületek rendbetételére vonatkozóan (írásban)
 26.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 27. Javaslat az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett, “Helyi közösségek gazdasági versenyképességét és a lakosság életkörülményeit javító önkormányzati informatikai fejlesztések támogatása” című IHM-ITP-18 jelű pályázaton történő indulásra (írásban)
 28.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 29. A Nagykanizsa Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park területének rendezése (írásban)
 30.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 31. Siroma-Plast Kft. útépítése és területcseréje (írásban)
 32.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 33. Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ KFT által kialakítandó vámszolgálati hely (írásban)
 34.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 35. Javaslat a vásárcsarnokban lévő önkormányzati tulajdonú üzletek Ingatlankezelési Intézmény kezelésébe történő átadására (írásban)
 36.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 37. Nagykanizsa, Király u. 25. sz. alatti üzlethelyiség értékesítése (írásban)
 38.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 39. EXIST Kft. ajánlata a Vasemberházban lévő gyógyszertár tulajdonjogának rendezésére (írásban)
 40.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. Javaslat a Postakert u. 25/F. 1. lph. Fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszony folytatásának elbírálásra (írásban)
 42.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 43. Fellebbezések (írásban)
 44.  

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

Halász Gyula: Hivatalosan is szeretném bejelenteni az SZDSZ frakció nevében, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnál etikai vizsgálatot kezdeményezünk Cseresnyés Péter elmúlt időszakban tett kártékony nyilatkozatai miatt. Kérjük továbbá az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság állásfoglalását abban, hogy Cseresenyés Péter az SZMSZ-ben megfogalmazott eskü szövegéhez híven mennyire tartja be ezeket a nyilatkozatait, és viselkedésével mennyire járul hozzá Nagykanizsa jó hírének megőrzéséhez. A médiában megjelent kifejezései - például gyilkos kór, már egyetlen kór okozó is teljes összeomlást okozhat – kijelentései úgy gondoljuk a város jó hírnevét csorbítják. Ennek megfelelően felszólítjuk képviselőtársunkat, hogy álljon el ezektől a kártékony nyilatkozatoktól, ha pedig ezt nem teszi meg, kezdeményezzük, hogy az önkormányzat peres úton védje meg érdekeit.

Tóth László: Harmadik alaklommal kerül megrendezésre 2004. március 10-én Nagykanizsán a Halis István Városi Könyvtárban a harmadik nagykanizsai térinformatikai konferencia. Arra kérem jelen lévő képviselőtársaimat, valamint a város térinformatika iránt érdeklődő lakóit, hogy vegyenek részt ezen a színvonalas rendezvényen.

Dr. Kolonics Bálint: A Csengery u. 3. szám alatt további problémákról, zajszint mérésről értesültem a sajtón keresztül. Valóban, amikor ott zajszint mérés történik, akkor a zajszint mérés nem lépi túl a megengedettet. Ez érdekes dolog, mert egyébként valóban a lakók által elmondott mértékben elviselhetetlen zaj jön a pincéből. Vajon miért és honnét megy ki az információ? Mibe kerül a városnak ez a zajszint mérés? Azt gondolom, hogy ez a pince egy önkormányzati tulajdon, amit az önkormányzat bérbeadás útján hasznosít. Mérlegre kellene tenni azt a bérleti díj bevételt, ami az önkormányzat számlájára befolyik, és az ott lakó embereknek az elviselhetetlen életkörülményeit. Szombat éjjel meggyőződtem róla, hogy a zajszinten kívül az ott lakó emberek által elmondottakkal alátámasztva még milyen problémák jelentkeznek. Az ott lévő kapubejárónál az odajáró vendégeknek a hányása, vizelete, az eldobott üvegek, bármi fellelhető, amit napokon keresztül senki nem takarít el. Kérem a polgármester urat, hogy szíveskedjen átgondolni, és mérlegre tenni, hogy ilyen módon hasznosítja az önkormányzat továbbra is ezt az üzlethelyiséget és ezzel ilyen kártékony hatással, amit ez a vendéglátás ott okoz, az ott lakó emberek életét megkeseríti, vagy pedig elgondolkodik azon, hogy talán más módon kellene ezt a pincehelyiséget hasznosítani.

A FIDESZ frakció nevében két gondolatot szólnék Halász Gyula felvetéséhez. A sajtótájékoztatókat mindig a FIDESZ frakció nevében közlik a médiák. Aki liberális elveket vall, mint az SZDSZ, addig tartja meg ezt az alapelvet, amíg az Ő véleményének akar hangot adni. A demokrácia olyképpen működik, hogy másnak is van szabad véleménye és lesz is. A véleménynyilvánítás szabadságába ez belefér. Bejelentem, hogy a FIDESZ frakció továbbra is meg fogja fogalmazni a véleményeit, a kritikáit a nyilvánosság előtt és ezt a médiában közzé fogja tenni a nélkül, hogy ezt megküldené az SZDSZ székházba, hogy ott cenzúrázzák.

Szányiné Kovács Mária: Azt, hogy kiszivárgott-e a zajszint mérés, nem tudom megítélni. Pénteken és szombaton is teljes két irányban folyt a zajszint mérés. A szombat éjszakaiban vettem részt. Az első emeleti lakásban is mértük. Valóban nem volt az a zajszint, amit jeleztek a lakók. A zajszint mérő megígérte, hogy amint az a zajszint magasabb lesz, akkor az éjszaka bármely órájában tíz percen belül ott lesz és mérni fog. Azzal egyetértek, hogy az udvarban rendetlenség van. A Környezetvédelmi Felügyelettel felvettem a kapcsolatot, hogy többször felügyeljék azt a területet.

Partiné dr. Szmodics Györgyi: Az üzletek működésével kapcsolatban hatósági ellenőrzésre a jegyző jogosult. A jegyző nevében ezeket a hatósági jogköröket a mi osztályunk gyakorolja. Kolonics képviselő felvetésére a szükséges intézkedéseket megtettük. Méréseket végeztünk. Ez nem a Közterület Felügyelet mérése. Hatósági jogkörben mi intézkedtünk. A mérés eredménye alapján a vonatkozó jogszabályok szerint a szükséges intézkedést meg fogjuk tenni. Ez egyedi hatósági ügy és erről bővebb információt nem mondhatok, mert az államigazgatási eljárási törvény szerint egyedi hatósági ügyről tájékoztatást csak az érintetteknek adhatunk. A bérlemény önkormányzati tulajdon. Határozott időre lett megkötve. A bérlemény felmondható, ha a bérlő az együttélési szabályokat megszegi. Az Ingatlankezelési Intézménnyel e tekintetben felvettük a kapcsolatot. El kell dönteni, hogy felmondásra kerüljön-e ez a bérlemény és a későbbiekben esetleg az önkormányzat ennek a kiadásával nem számol. A felmondás indokának valósnak kell lenni, és bizonyítani kell. Amennyiben ez nem kerül bizonyításra, akkor a határozott idő miatt kártérítéssel tartozik a bérbeadó.

Bicsák Miklós: Figyelmeztetni lehet a vállalkozót, lehet büntetni, de ne indítsunk ellene hadjáratot.

Litter Nándor: Ezt a témát zárjuk le. Úgy érzem Kolonics képviselő nem vállalkozásellenes, hanem azt kéri, hogy azok a törvények, rendeletek, amik szabályozzák ezeknek az üzleteknek a működését, betartásra kerüljenek. Ha nem tudunk egyenesbe jutni, akkor kell lépéseket tenni.

Dr. Kolonics Bálint: Nem vállalkozóellenesen szóltam. A más módon való hasznosítás alatt értem azt, hogy a kocsma helyett működjön talán nyugdíjasklub és akkor nincsenek ilyen kártékony hatások.

Röst János: Nagyon sajnálom, hogy a FIDESZ frakció minden tagja egyetért a gyilkos kór a kanizsai költségvetés megfogalmazásával. Eddig azt hittem, hogy ez Cseresnyés Péternek egy felelőtlen elszólása. Ez viszont az jelenti, hogy tudatos, azt jelenti, hogy a FIDESZ frakció ezek szerint tudatosan akar kárt okozni a városnak.

Kelemen Z. Pál: Engem nem lepett meg Cseresnyés Péter nyilatkozata, betudom Cseresnyés Péter kudarcos országgyűlési szereplésének.

Dr. Csákai Iván: Röst János alpolgármester úrnak szeretném mondani, hogy elő kellene venni az elmúlt négy év sajtónyilatkozatait, amit ott Ő alakított, az ugyanezt a kritériumot elérte.

Litter Nándor: Ebben a kérdésben a vitát lezárom. Továbbra is az kérném a FIDESZ frakciótól, hogy keressük azokat a megoldásokat, ahol változtatni kell a költségvetésen. Mindent megteszek, ha ezek beilleszthetők ebbe a programba, hogy ezt megvalósítsuk.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vezetőjével kiválóra értékeltük a Nagykanizsai Tűzoltóparancsnok 2003. évi munkáját a társadalmi kapcsolatok, a városban történő beágyazottsága, együttműködése az önkormányzatokkal alapján. Pozitívan értékeltük, hogy helyreállította a bizalmat a vezetés és a beosztottak között a Tűzoltóság állományában. A 2004. évi feladatok között olyan pontokat határoztunk meg, amely elsősorban a technikai fejlesztést segítenék elő.

Zakó László: A Nyugat-Pannon Eurorégió brüsszeli bemutatkozásán részt vevő delegáció úti jelentésével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ez az egész út mennyibe került, ki fizette és valós gyakorlati haszna mi volt?

Litter Nándor: Bemutatkozott a Nyugat-Dunántúl kultúrája, hogy a régió milyen gazdasági erőt képvisel és valóban fogadások is voltak. Ezen kívül olyan komoly szakmai tárgyalásokat is lebonyolítottunk, amelyek egyrészt segítik majd a városnak, a régiónak azt a csatlakozásban remélt kapcsolatrendszerének a kialakítását, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk a jövőt illetően. Megismerkedtünk a kint működő rendszerekkel, hogy működik régió, a Régiók Tanácsával, a működési modelljével. Meg fogjuk hívni a Régiók Tanácsának magyarországi megbízottját. Segít nekünk abban, hogy a vállalkozók és egyéb más szervezetek sikeresek legyenek a csatlakozási folyamatban. A költségvetésben 2 millió forintot terveztünk erre a programra. A tételes elszámolás még nem érkezett meg. Pontosan nem tudjuk még, hogy ez mennyibe fog kerülni. Előzetes kalkulációk szerint ennél kevesebbe fog kerülni majd. A Győri Balettól elkezdve zenekarok mutatkoztak be a régiót képviselve. Itt nemcsak a mi kiutazásunk költségeit fedezi ez az összeg.

 

Dr. Csákai Iván: A 12. oldal 7-es pontjában szerepel, hogy környezetterhelési díj 7 Ft+15 %-os ÁFA. Tehát ez 8 Ft. Ez plusz 4%-os díjtételemelést jelent a lakosság számára. Az ármegállapítás után behozott ilyen összeg nem tudom, hogy tisztességes-e a lakossággal szemben. Ez összesen 18 %-os díjtételemelést jelent. Meg kellene gondolni, hogy volt egyszer egy ármegállapítás, amikor az intézmény nem hozta be ezt a tételt, hogy most jelenleg gazdálkodja ki a 14 %-os emelésből.

Van a függelékben a Nagykanizsa Észak-keleti Városrész Rt. módosításhoz fejlesztési elhatározás. Be van jelölve a Honvéd utca, Balatoni utca területe, ahol családi házas övezetként működik és itt egy 7,5 méter magasságot szeretnének elérni. Lehet, hogy ez egyedileg csak egy helyre, de ha több helyre, akkor meg kellene gondolni, hisz a Honvéd utcában a csatornahálózat a további terhelést nagyon nem viseli el. A múlt héten is a szennyvíz feltört. Hogyha itt a családi házas övezetben az egyszintes 4,5 méter magasságot elkezdjük 7,5 méterre emelni, nagyobb lesz a megterhelés. Nem tudom, hogy ez járható-e?

Litter Nándor: Amikor tárgyaltuk a víz- és csatornadíjakat, akkor az előterjesztésben szerepelt, hogy a környezetterhelési díj még a későbbi információk alapján, amikor a rendelet megjelenik, akkor növelni az a díjat, amit megállapodtunk. Az 50 % a megfelelő beruházásokra kerül felhasználásra, itt főleg a szennyvíztisztítással kapcsolatosan akkor, az visszaigényelhető nem a lakosság számára, hanem a Vízmű, illetve az önkormányzat számára.

Karmazin József: Az építési törvény által előírt lépés arról szól, hogy a közgyűlésnek előzetesen dönteni kell arról, hogy a terület szabályozásának a módosítását kezdeményezi-e, és ezt követően vizsgáltatjuk meg a tervezővel a közmű és infrastruktúra helyzetét is. Csákai képviselő felvetését figyelembe fogjuk venni.

Kelemen Z. Pál: A 12. oldal 7. pontjához szeretnék hozzászólni. Illetékes szakemberek vizsgálják ki, hogy miféle környezetterhelési díjjal terhelhető az, aki nem köt rá a csatornára.

Dr. Kelemen Marcell: Ugyanaz a jogszabály, ami ezt a környezetterhelési díjat központi szinten rendezi, úgynevezett talajvédelmi bíráságot vezet be ez év július 1-jétől, amelyet a helyi adóhatóság fog kiróni azon személyekre, akik nem veszik igénybe az önkormányzat által biztosított csatornaszolgáltatást. Itt csak azokról a személyekről lehet szó, ahol egyébként ki van építve a szennyvízhálózat. Két lehetősége van az állampolgárnak, vagy ráköt a csatornára és akkor nemcsak vízdíjat fizet, hanem a csatornaszolgáltatás díját is megfizeti, valamint ezt a 8 Ft-os környezetterhelési díjat. Amennyiben nem, úgy minden köbméter után fogjuk kiszabni ezt az úgynevezett talajterhelési díjat. Erről részletes tájékoztatást adunk az áprilisi közgyűlésen.

Tóth László: A Városi Főépítész feladat- és határkörében készült rendezési tervek Nagykanizsán című melléklet első oldalán 1-14-ig sorszámmal vannak olyan rendeletek megnevezve, amelyek 2004. január 1-jétől hatályukat vesztették. Mivel nincsen törvényi hivatkozási alap, és úgy gondolom, hogy ezeket a rendeleteket hatályon kívül kell helyezni, javaslom, hogy a határozati javaslatok közé ez kerüljön be.

Szeretném megkérdezni, hogy a Honvéd utcától északra a Petőfi utca, Honvéd utca és a Dózsa György utca által határolt tömbbelsőre milyen tervek vannak? Olyan információk birtokába jutottam, hogy ott beruházások indulnának meg, és ehhez módosítani kellene az ottani szabályzásokat.

Karmazin József: A rendeletek, hogy hatályon kívül helyeződtek a jogszabályok erejénél fogva, erre vonatkozóan kaptunk a minisztériumtól is iránymutatást, amelyek megerősítettek bennünket abban, hogy nem kell újra foglalkozni ezekkel, ugyanis a törvény mondta ki, hogy hatályon kívül vannak, tehát nem szükséges az önkormányzatnak külön is kezelni. Az Észak-keleti városrész rendezési terv módosításának kérdésében hasonlóan, mint a többi területeknél, konkrét igények alapozzák meg a módosítás kezdeményezését. A költségeket mindig a kezdeményezők viselik. Ebben az esetben az itt feltüntetett konkrét igényekről tudunk, de ha van még ehhez, akkor azt beépítjük ebbe a változtatásba, és kezelni tudjuk. Kérjük képviselő urat, hogy majd ezt az információt juttassa el.

Papp Nándor: A 11-es oldal 5. pontjához szeretnék hozzászólni. Úgy tűnik, hogy a módosítások után mi kötelezővé fogjuk tenni a szabadon álló beépítést. Ezt így nem lenne túl helyes elfogadni, mert akik ott vannak, és netán egy családi házat szeretnének bővíteni, vagy a saját telkén szeretne építkezni, akkor nyilvánvaló, hogy azokat nem lehet ellehetetleníteni. Az rendben van odáig, hogy a társasházaknak lehetőségeket kellene biztosítani a beépítésre. Nyilvánvalóan meg kellene határozni a társasháznak alkalmas minimális teleknagyságot, amit ki kell tudni alakítani annak, aki társasházat kíván ott építeni nyilván, akkor onnét fogja tudni, hogy ha mondjuk a keleti oldalán ennek a tömbnek szeretne egy társasházat építeni, akkor tudná, hogy minimálisan hány telket kell összevonni. Arra vonatkozóan a szabadon álló, az természetesen nyugodtan mehetne, de például van ott egy 10, 11, 12 méter széles önálló telek, és oda az építtető szeretne építeni, akkor őneki is meg kell adni a lehetőséget, hogy egylakásos házat építsen, vagy bármit. Kötelezővé nem szabad tenni. Azt, hogy ennek a területnek a Balatoni utca és a Petőfi utca sarkán lévő három telket összekívánná vonni és a mostani helyett rendezetté tudná tenni társasházakkal, akkor azt mondom, hogy nem kellene gátolnunk, de ezeket mindenképpen be kell építeni a rendezési tervi módosításokba, amiket elmondtam.

Karmazin József: Az előterjesztésnek is az a szándéka, hogy a konkrét igényeket kezelje. A szabályozás nem fog minden egyes telekre módosítást eredményezni, hanem akár telkenként is lehet a szabályzást kezelni.

Dr. Fodor Csaba: Az 5. oldalon a 16/6-os ponthoz szeretnék hozzászólni. Tartható a február 28-i időpont? A határozatban lehet, hogy miden vevőt, akit akkoriban a közgyűlés kijelölt és még tartja a szándékát, akkor nevesíteni kellene, mert ebben csak egy szerepel, aki valóban meg kívánja vásárolni, de én úgy tudom, hogy van más vásárló is.

A palini telkek értékesítésével kapcsolatban ígéretet tett az önkormányzat, hogy a hálózatfejlesztési hozzájárulás költségeit nem hárítja át, illetve nem szabja ki a vevőre. Erre jogunk van figyelemmel a tavaly júniusban elfogadott közműfejlesztési költségbefizetéséről szóló saját rendeletünkre? Egy szerződéssel adhatunk mi felmentést a rendelet alól? Ez azt jelenti, hogy aki megvette ezt a területet, nem fizet közműfejlesztést. Ha valaki vesz egy üres telket, ami előtt közművek mennek, akkor az viszont köteles kifizetni az önkormányzatnak a közműfejlesztést, vagy ha vesz egy olyan házat, amit lebont, és helyette egy másik házat épít és korábban az előző háznál be volt kötve a közműve, akkor ő is köteles közműfejlesztést fizetni?

Karmazin József: A 3779/20 ás a 3779/21 hrsz-ú ingatlanokra két vevő van, a Temesi Kft. és Kiss László. A határidőt javasoljuk április végéig meghosszabbítani.

Erdős Péter: A jelenlegi közműfejlesztési hozzájárulás fizetéséről szóló rendeletünk azt mondja, hogy fizetni kell a közműfejlesztési hozzájárulást. Nyilván ezt az önkormányzat szabja ki, őneki joga van, mondjuk egy szerződésben azt mondani, hogy adott esetben eltekintenek a megfizetésétől. Ebben a szerződésben az van, hogy meglévő közművekre ez a kft. térítésmentesen rácsatlakozhat. Többek között pont az ilyen esetek miatt javasoltuk, hogy ezt a rendeletünket pontosítani kellene, hogy most minden közműfejlesztési hozzájárulás teljes összegétől mentesül ilyen esetben valaki, vagy pedig egy bizonyos részétől. Hogy ez pontosan mekkora összeg, akkor lehetne megmondani, ha az adott ingatlanokra már meglennének a tervek.

Dr. Fodor Csaba: A választ nem tudom elfogadni, mert ehhez nincs joga az önkormányzatnak. Az önkormányzat jogszabályt alkot a ráirányuló szabályok szerint és ezt, mint a közhatalom egyik szereplője teszi meg. Ha pedig ingatlant értékesít, akkor a polgárjog szabályai szerint ugyanolyan fél, mint a másik szerződő partner, tehát ezt nem teheti meg, hogy a polgárjogi szerződéseiben saját maga a közjogi hatalmánál fogva hozott saját magára vonatkozó és másokra vonatkozó rendeletét felrúgja. Kivételt képez, ha a rendeletben bent van az a mondat, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy jár el, mintha ez a rendelet nem is élne. Attól tartok, hogy ez jogszabálysértő. Hátrányos helyzetbe hozzuk azokat, akik magánforgalomból vesznek építési telket, családi házat építenek rá, és amikor rá akarnak kötni a szennyvízre, akkor őnekik ki kell fizetni a közműfejlesztési hozzájárulást.

Litter Nándor: Ezt annak idején így értékesítettük. A legközelebbi közgyűlésre végezzünk ezzel kapcsolatban vizsgálatokat.

Polai József: A 9. oldal 30. pontjához szeretnék hozzászólni. A vizsgálati igény az, mire irányul? Kiskanizsa lakossága részéről nincs szándék erre a területre beépítési tervet kérni, hanem csak annak az úrnak a megváltása egy új úttal, amely megszüntetné az ottan problémákat.

Jelentkezett egy újabb kiskanizsai polgár is (Szilajka József), aki felkínálná a Bajcsai u. 27. számú ingatlanát ennek az útnak a céljára. Esetleg vele is javaslom felvenni a kapcsolatot.

Litter Nándor: Az út megoldás a legközelebbi alkalommal közgyűlés elé kerül.

Karmazin József: Képviselő úr hatályban lévő kezdeményezése arra irányult, hogy a tömb feltárására és beépítésére készüljön javaslat, amit a közgyűlés kiegészített azzal, hogy fel kell mérni az erre vonatkozó igényeket, mert ennek a tervezési költségeit a kezdeményezőknek kell vállalni. Ezt követően a sajtóból értesültünk róla, hogy képviselő úr is korrigálta ezt az elképzelését és ma már csak a mezőgazdasági terület úttal való feltárásáról van szó. Módosítani kellene ezt a kezdeményezést, hogy ne kelljen foglalkozni a tömbbelső beépítésével, ami várhatóan igényoldalról egyébként is kudarcra van ítélve. Tegnap jutottunk mi is ehhez az információhoz, hogy van konkrét felajánlás ennek az útnak a megoldására, ezért ebben az irányban dolgoznánk tovább.

Cserti Tibor: Sokszor nehéz helyzetben van az önkormányzat egyrészt, mint jogalkotó jár el, másrészt meg jogalkalmazó is. Javaslom, hogy minden esetben tekintettel arra, hogy generális átfogó jellegű szabályozás módosításáról van szó, előzetesen a Városfejlesztési Bizottság ülésén át kellene futtatni a polgármesteri beszámolókat is. Egy beszámolót kellene készíteni az eddigi eltelt jogalkalmazási tapasztalatokról.

Litter Nándor: Kérem Karmazin urat, hogy a Városfejlesztési Bizottságon keresztül történjenek minden esetben ezek a módosítások.

Szavazzunk a határozati javaslat 1-es pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 2-es pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 3-es pontjáról, azzal a módosítással, hogy a határozatot 2004. április 30-ig hosszabbítjuk meg.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 4-es pontjáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 5-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 6-os pontjáról. Közműfejlesztés itt nem volt.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 7-es pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 8-as pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 9-es pontjáról azon megjegyzések figyelembevételével, ami több hozzászólásban is elhangzott.

A közgyűlés 24 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 10-es pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 11-es pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 12-es pontjáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 13-as pontjáról azzal megjegyzéssel, amit jegyző úr mondott, hogy július 1-ig ki kell dolgozni azokra vonatkozó szabályokat, akik nincsenek rákötve a csatornarendszerre talajterhelési bírság vonatkozásában.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 14-es pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 15-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

24/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 49/2003.(II.14.), a 73/11/2003.(III.25.), a 174/2003.(VI.24.), a 262/1-4/2003.(XII.11.), a 267/4,5/2003.(IX.30.), a 268/2003.(IX.30.), a 307/2/2003.(X.28.), a 312/2003.(X.28.), a 330/2003.(XI.25.), a 336/2003.(XI.25.), a 339/1-2/2003.(XI.25.), a 341/4/2003.(XI.25.), a 346/3,8/2003.(XI.25.), a 348/2003.(XI.25.), a 360/5,9/a,b,c,10,11,12,13/2003.(XII.11.), a 361/1,4,6/2003.(XII.11.), a 363/3/2003.(XII.11.), a 364/2003.(XII.11.), a 365/2003.(XII.11.), a 366/2003.(XII.11.), a 367/2003.(XII.11.), a 369/2/2003.(XII.11.), a 373/2003.(XII.11.), a 374/1/2003.(XII.11.), a 375/2003.(XII.11.), a 376/1-3/2003.(XII.11.), a 377/1-5/2003.(XII.11.), a 379/1,4,5/2003.(XII.11.), a 380/1-2/2003.(XII.11.), a 382/2003.(XII.11.), a 383/2003.(XII.11.) és a 384/1-2/2003.(XII.11.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2.  

  3. a 261/1,2/2003.(IX.30.) számú – Vagyonrendeletben foglalt kedvezmények vizsgálatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. március 31-ig meghosszabbítja.
  4.  

  5. a 360/6/2003.(XII.11.) számú - Nagykanizsai 3779/20 hrsz-ú és 3779/21 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. április 30-ig meghosszabbítja.
  6.  

  7. a 363/1,4/2003.(XII.11.) számú - Délzalai Víz-, és Csatornamű Rt-vel megkötendő üzemeltető szerződés, valamint Egyéni Pénzügyi Alap szabályzat elkészítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. március 31-ig meghosszabbítja.
  8.  

  9. a nyári óvodai ügyeletet 2004. július 1-től augusztus 20-ig az alábbiak szerint biztosítja:
  10.  

   2004. július 5-23-ig a Kertvárosi Óvoda,

   2004. július 26-augusztus 20-ig a Micimackó Óvoda.

   Határidő: 2004. szeptember 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  11. egyetért a mellékelt INSZA-BAU Kft-vel kötendő szerződéstervezet módosításával, annak érdekében, hogy az adás-vételi szerződés is tartalmazza a területen belül eltérő méretű telkek eltérő fajlagos m2 árát.
  12.  

   Egyebekben az eredeti okirat adatai változatlanok.

   Határidő: 2004. március 16.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  13. a Nagykanizsa Szabadhegy városrész rendezési terve – mellékletben foglalt fejlesztési elhatározás szerinti – módosítását elhatározza.
  14.  

   A tervezési munkák finanszírozására – megbízás előtt – az érdekeltekkel megállapodást kell kötni, a szükséges keret önkormányzati átvételére.

   Határidő: a terv módosítására 2004. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  15. egyetért a Nagykanizsa, Vásárcsarnok és környéke rendezési terv mellékelt feljegyzési programban foglalt módosítását.
  16.  

   Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításának elkészítéséről gondoskodjon és azt döntésre terjessze a közgyűlés elé.

   A tervezési munka akkor indítható, ha a kezdeményező vállalja és szerződéskötés előtt biztosítja a szükséges tervezési díjat.

   Határidő: 2004. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  17. a Nagykanizsa, Récsei u. – Boszorkány u. – Dózsa u. – Hevesi u. és a Honvéd utca – Balaton utca – Balatoni u. – Petőfi u. által határolt tömböt rendezés alá vonja.
  18.  

   Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosítását az 1. sz. melléklet szerinti fejlesztési elhatározásban foglaltaknak megfelelően készíttesse el, és azt elfogadásra terjessze a Közgyűlés elé.

   A tervezési munka indításának feltétele, hogy a kezdeményező vállalja a szükséges összeg biztosítását, a tervezési munka megrendeléséig.

   Határidő: 2004. március 31. a terv módosításának elkészítésére

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  19. egyetért az Ipari Park területén lévő 113-as transzformátor állomás DÉDÁSZ Rt-nek történő térítésmentes átadásával. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadásról szóló megállapodást aláírja.
  20.  

   Határidő: 2004. február 29.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  21. a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nagykanizsai Irodájának 2003. évi beszámolóját elfogadja.
  22.  

  23. a hulladék szállítási díj megállapításáról szóló 2003. december 11-i előterjesztésről a tájékoztatást tudomásul veszi, mely szerint a települési szilárd hulladék szállítási és lerakási díjáról szóló 79/2003. (XII.12.) számú közgyűlési rendelet az önkormányzat által elfogadott ürítési díjtételeket tartalmazza.
  24.  

  25. a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. mint közcsatorna szolgáltató vízterhelési díj áthárítására vonatkozó javaslatával – amely szerint a csatornaszolgáltatásról kiállított számlán a szennyvíz mennyiség alapulvételével 7 Ft/m3 + 15 % ÁFA kerül a szolgáltatást igénybe vevőkre áthárításra – egyetért.
  26.  

   Ki kell dolgozni azokra vonatkozó szabályokat, akik nincsenek rákötve a csatornarendszerre talajterhelési bírság vonatkozásában.

   Határidő: 2004. július 1.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  27. Dr. Horváth István r. alezredes Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság külsős tagságáról történő lemondását tudomásul veszi, egyben új külsős tagnak Dr. Molnár József r. alezredes Kapitányságvezetőt megválasztja.
  28.  

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

  29. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.
  30.  

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések, (írásban)
 2.  

 

Litter Nándor: Megkérdezem Polai József képviselő urat, hogy az interpellációjára adott választ elfogadja-e?

Polai József: Igen, elfogadom.

Litter Nándor: Csákai képviselő úr a kérdésére a választ elfogadja-e?

Dr. Csákai Iván: A 3-as sorban szereplő tételnél a tornacsarnok milyen határozat alapján került az áruház használatába?

Litter Nándor: Írásban fogunk válaszolni, hogy milyen döntés alapján került átadásra. A 3. sorban szereplő válasz kivételével elfogadja-e választ?

Dr. Csákai Iván: Így elfogadom.

Litter Nándor. Dr. Kolonics képviselő elfogadja-e a választ?

Dr. Kolonics Bálint: A választ elfogadom. Az szeretném kérni a jövőben, hogy holmi útfelújítás látszatát ne keltsük.

Litter Nándor. Polai képviselő elfogadja-e a választ?

Polai József: Azt el tudjuk fogadni, hogy a kirendeltségi épület, illetve iroda át lesz helyezve az óvoda területére és a kirendeltségi helyiséget kapja meg klubfoglalkozás céljára a kultúrház. Javaslom, hogy az óvoda helyiségeiben a nem használatos területet hasznos célra használjuk fel, akár egy vagy két lakás kialakítása. A választ úgy tudom elfogadni, hogy vizsgálják meg és valamilyen felújítási szándékot mutassunk ebben az ügyben.

Litter Nándor: Az egész bajcsai kultúrház, iroda, óvoda problémájával külön szeretnék foglalkozni, mert beavatkozásokat igényel. Külön visszatérünk a bajcsai ingatlanok problémájára. Így elfogadható?

Polai József: Igen.

Litter Nándor: Szányiné Kovács Mária képviselő asszony a választ elfogadja?

Szányiné Kovács Mária: Valamilyen szinten el tudom fogadni.

Litter Nándor: Olyan információim vannak, hogy nagyon közeli állapotban van a bank és a lakók megegyezése.

Bicsák Miklós: Palin városrésznek szüksége lenne körzeti megbízottra. Kérem polgármester urat, hogy a Város Rendőrkapitánnyal vegye fel a kapcsolatot ez ügyben.

Litter Nándor: Ez ügyben tárgyalunk majd a rendőrkapitány úrral.

Dr. Kolonics Bálint: Az intézményi gázáremelés milyen hatással lesz az önkormányzat költségvetésére, illetve a többletköltségekre? Mikor kapunk erre végre már választ? A Király u. 31-el kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy a folyamatban lévő perekről, illetve egy konkrét per esetében történt változás. Ez hol tart, milyen fejlemények vannak, milyen esélyei vannak a városnak? Ennek tudatában polgármester úr fontolóra veszi-e azt, hogy talán megoldja az ott lakó emberek problémáját? A felfüggesztett közgyűlési határozatot esetleg végrehajtsuk? Aláírjuk-e a csereszerződést?

Dr. Szűcs Marianna: Tegnap volt tárgyalás a Király u. 31. ügyében. Ennek a kimeneteléről semmit nem tudok mondani, ugyanis a bíróság ezt elhalasztotta. További bizonyítékok becsatolását kérte az önkormányzattól. Nem tudom megmondani, hogy mi várható ebben a perben egyelőre.

Litter Nándor: A gázárról valóban készült egy írásos anyag, mi szóban itt ismertettük, de írásban is át fogjuk adni. 16 mFt kiegészítést is kaptunk a többletköltségek finanszírozására. Kérem jegyző urat, hogy az írásos dokumentumot adjuk át.

Dr. Csákai Iván: A Vásárcsarnokkal kapcsolatban több per folyt. Szeretnénk írásban választ kapni, hogy a perek hogyan állnak? Mi lett a végkifejlet, főleg a kisebbségi tulajdonossal kapcsolatban?

Litter Nándor: Röviden elmondjuk, de írásban is átadjuk.

Dr. Szűcs Marianna: Erről semmit nem tudok mondani. Nem tudok róla, hogy ez írásban meg jött volna.

Litter Nándor: Szóbeli tájékoztatást kaptam. Írásban még nem érkezett meg. Javaslom, ha megérkezik, akkor adjuk át. Illetve újabb igénnyel jelentkezett a kisebbségi tulajdonos.

Kelemen Z. Pál: Hogyan háríthatjuk el gyorsan, jó minőségben és tartósan a Rózsa utcai bölcsőde beázását? Ebben a kérdésben már másodszor fordulok az önkormányzati fórumokhoz. A legutóbbi Szociális és Egészségügyi bizottsági ülésre Kámán Lászlót is meghívtuk erre a napirendi pontra, amit én kezdeményeztem. A dolognak az eredendője az, hogy megkeresett a Rózsa utcai Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány és a Rózsa utcai bölcsőde szülői munkaközössége, hogy a hét éve több-kevesebb szünettel beázó épületre találjunk valamiféle megoldást.

Kámán László: (Mikrofonhiba miatt a válasz nem hallható.)…. munkatársával Zieger Vilmosnéval, hogy sürgősen szakértői véleményt kérünk, és utána sürgősen leülünk a kivitelezővel, és azt fogjuk tőlük kérni, hogy más műszaki megoldással az egész tetőszigetelését végezze el. Ezen intézkedésekről a polgármester urat, vagy szükség esetén a közgyűlést is tájékoztatni fogjuk.

Dr. Horváth György: Polgármester úrnak mi a véleménye arról, hogy február elején egyetlen szocialista képviselő fogadóórája nem jelent meg a Zalai Hírlapban? Novemberben leadtam az egész évit. Ez nem az első eset, én most már rosszindulatot tételezek fel ez ügyben. Nem tudom, hogy miért csinálja ezt a Zalai Hírlap. Úgy tudom, hogy a hivatal is korrektül járt el. Nagykanizsán sok helyen még az udvaron vannak az illemhelyek. Ezek nem esztétikusak. Arra kérem majd a választ, hogy önkormányzati lakásokhoz kapcsolódva körülbelül hány ilyen hely van a városban.

Litter Nándor: Nem hiszem, hogy a Zalai Hírlap a szocialista képviselőket sújtaná azzal, hogy nem jelenik meg a fogadóórák időpontja. Mi is jeleztük nekik, hogy többet ilyen ne forduljon elő. A problémát, úgy gondolom, rendezni fogják.

Kámán László: A közel 1500 bérlakásból jelenleg 65 olyan lakás van, ahol külső WC-t működtetünk. Ezek költsége a téli két-három hónapos vízfolyatás miatt elég magas. Próbáltuk vizsgálni más műszaki megoldásokat, elsősorban itt a WC-k fűtésére gondolunk, de olyan bérlők használják ezeket a WC-ket, hogy mindenféle fűtőberendezés csak pár napig marad a helyén. Az elmúlt időszakban több intézkedés történt – elsősorban Ligetvárosban –, hogy a külső WC-ket megszüntessük. Ott körülbelül 20 db WC lett három évvel ezelőtt megszüntetve. A lakásfelújításoknál azt vizsgáljuk mindig, hogy a lakásban megoldható-e a WC elhelyezése. Ez jelentős költséget von maga után, de ezt üres lakásfelújításoknál el szoktuk végezni. Arra kérem polgármesterurat és a közgyűlést, hogy írásban válaszoljak önöknek és a képviselő úrnak.

Polai József: Miért nem kaptunk írásos anyagot a Kincstár megszüntetésével kapcsolatban?

Litter Nándor: Több alkalommal kaptak. Háromszor tárgyaltuk legalább az ügyet.

Polai József: Arról, hogy mennyibe került a megszüntetése?

Litter Nándor: Arról is.

Polai József: Szeretném írásban megkapni még egyszer.

Litter Nándor: Át fogjuk adni.

Sajni József: Decemberben a közgyűlés elfogadta a lakáskoncepció szerinti lakóterületek rendezési tervét. Ez Miklósfán három területet érint. A Városfejlesztési Osztály kérte a lakosságot, hogy jelezze szándékát, ha lakást építene, illetve ha telket vásárolna. Ennek a határideje február 27. volt. A lakosság kéri, hogy ez a határidő tolódjon ki március 10-ig, mert addig a kérdőíveket le tudják adni. Van-e ennek akadálya?

Litter Nándor: Nincs akadálya, március 10-ig fogadják a kollégák az igényeket.

 

Stróber Gábor: Az Olajtelepen az egyik lakásnál építkezés folyik, szerintünk jogtalan, amit én szóban jeleztem Főépítész úrnak, aki állítólag az Építéshatósági Osztályra átadta írásban kivizsgálásra az ügyet. Ez még az ősz folyamán történt. Azóta nem kaptunk érdemi választ. Történt-e intézkedés, netalántán szankció is?

Litter Nándor: Kérem jegyző urat rövid időn belül, válaszoljunk, hogyan áll az ügy.

Dr. Fodor Csaba: Valóban én is azt a tájékoztatást kaptam a hivataltól, hogy ők többször leadták a fogadóórák időpontját, de valaki a Zalai Hírlapnál megtiltotta ennek a közlését. Hogy ez így volt-e, nem firtatom. Kérem, szíveskedjenek részemre átadni a Zalai Hírlap és Nagykanizsa Megyei Jogú Város között létrejött bérleti szerződést, ami a régi Király utcai bérleményre vonatkozik. Arra az időszakra vonatkozó esetleg másfajta szerződést, ami az együttműködést szabályozta. Ugyanezeket kérem a mostani Erzsébet téri ingatlannal kapcsolatosan, a bérleti szerződést, és ha van másfajta jellegű szerződés, akkor azt is.

Litter Nándor: Ez rendelkezésre áll. Be kell jönni a hivatalba, és a kollégák megmutatják.

Szányiné Kovács Mária: A régi könyvtár épületét a héten végigjártam kívül is, belül is. Katasztrofális a helyzet, amit ott találtam. Az úton nem lehet közlekedni, mert a csatornarendszer tönkrement, ömlik a víz a járókelők fejére. Áldatlan állapot, ami ott van. A Sugár u. 1. szám alatt egy társasház működik a könyvtár szomszédságában. Ők kerestek meg azzal, hogy a tűzeseteket és a hajléktalanok beköltözéseit, garázdálkodásait hogyan élték meg. A tűzesetekkel kapcsolatban nagyon nagy félelemben élnek. Az a falon, amely a könyvtár épületével közvetlenül érintkezik, a második tűzesetnél nagyon átforrósodott. A tűzoltóknak fecskendőkkel hűteni kellett a falat. Az épületben zömében nyugdíjasok laknak, ők azt mondják, hogy a lakásukon kívül szinte más vagyonuk nincs, és a tűzeset során nagyon féltek, hogy mi lesz. Mivel az út nagyon keskeny, a szemben lévő házsor ugyanúgy félt. Úgy gondoljuk, hogy a tulajdonosoknak nemcsak jogaik, hanem kötelességeik is vannak, és ezekre a kötelességekre nekünk rá kellene világítani – felhívva a Közigazgatási Osztály figyelmét –, mert talán szankciókat lehetne alkalmazni az épület őrzésével, karbantartásával kapcsolatosan.

Litter Nándor: A rendőrséget megkértem, és sűrítik ott a járőri tevékenységüket. De ez nem elegendő. Ezek a problémák valóban aggódást válthatnak ki a lakókból, csak attól félek, hogy ha a Közigazgatási Osztály fellép, akkor a tulajdonosokat még rosszabb helyzetbe hozzuk, mint amiben jelenleg is vannak.

Partiné dr. Szmodics Györgyi: Az ingatlan magántulajdon, gyakorlatilag a Közigazgatási Osztály lépni nem tud. Ha az épület esetleg életveszélyes, akkor esetleg az építéshatóság tud kötelező határozatot hozni. De mivel felszámolás van folyamatban, nagyon nehéz a végrehajtás is.

Dr. Kelemen Marcell: Megerősítem az osztályvezető asszony által elmondottakat. Nagyon kevés olyan lehetőség áll a rendelkezésünkre, ami valós eredményt érne el. Ugyanakkor nincs is gazdája jelen pillanatban az épületnek, hiszen addig, amíg felszámolás alatt áll, nehéz bárkivel szemben is intézkedni, és bármilyen szankciót kiszabni, és valamilyen végrehajtást elérni.

Papp Nándor: Megegyezés történt a felszámolóval és a bejegyzés is folyamatban van, illetve talán már meg is történt a 16-18 tulajdonos részére. Holnap fognak bemenni az Építéshatósági Osztályhoz, hogy mi kell még ahhoz, hogy az építési engedély átszálljon az ő nevükre. Tudomásom szerint hamarosan elkezdik saját maguk őriztetni az ingatlant. Talán most már megoldódik az épület ügye.

Bicsák Miklós: Mivel a taxi-placc közterületet, javasolnám elzárni a magántulajdonban lévő ingatlantól, hogy ne tudjanak abba az ingatlanba átmenni.

 

 

 1. Tájékoztató a felső küszöbértékű veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatokról (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Bajzáth László: (Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat.)

  Litter Nándor: Kérem Bajzáth urat, hogy a média munkatársainak adjon szakmai segítséget a veszélyes üzemek bemutatására vonatkozóan.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a tájékoztatást elfogadta. A szirénák felújításával kapcsolatosan kérdés merült fel. Örömmel tapasztaltuk, hogy a szirénák felújítása folyamatban van. Az ülésen elhangzott, hogy a bizottság a következő ülésén tájékozódni kíván, hogy a városban lévő, eredetileg óvóhelyként nyilvántartott létesítmények funkciójuknak megfelelő állapotban vannak-e.

  Bajzáth László: A szirénákkal kapcsolatban megkaptuk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság levelét. Eszerint a védekezés beindítására, a lakosság tájékoztatására monitoring-rendszer került kialakításra, ami magába foglalja az automata gázérzékelőket, majd után a riasztóberendezéseket, amelyek nemcsak a jelet tudják leadni, hanem közölni fogják azokat a magatartási rendszabályokat, amit meg kell valósítani. A pályázatot kiírták, közbeszerzési eljárás alatt van, ezután a megvalósítás biztosítani fogja, hogy ha már ezek a műszerek érzékelni fogják, automatikusan beindul a mozzanat. Kérem, hogy a képviselők részére hadd adjak a tervezetekből egy-egy példányt, hogy a lakosságot tájékoztatni tudják.

  Litter Nándor: Kérem, hogy adjuk át, ha ezek elkészülnek. Kérem, hogy fogadjuk el a tájékoztatót.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  25/2004.(II.26.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a felső küszöbértékű veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2003. évi költségvetéséről szóló többször módosított 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 4.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság a napirendet határozatképtelenné válása miatt nem tudta tárgyalni, ugyanis Marton István külsős tag bejelentette, hogy az ülés munkájában nem kíván részt venni, mivel “mélyen etikátlannak tartja, hogy a közgyűlés első olvasatban a 2004-es költségvetést elfogadta, és mivel ez az anyag akkor már készen volt, amikor a 2004-es költségvetést tárgyaltuk, előtte a közgyűlés elé kellett volna hozni”. Ezen bejelentése után Marton István kivonult, így a bizottság határozatképtelenné vált. Úgy ítéltem meg a helyzetet, hogy így mi ebben nem foglalhatunk állást.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen, 1 tartózkodással az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

  Dr. Csákai Iván: A költségvetésben a 2003-ról várható 500 millió aktívummal mutatja be a 2004-es költségvetés a 2003-ast. Jelenleg a kezünkben van egy olyan táblázat, ahol 110 millió passzívummal számol. Gyakorlatilag a két anyag egy időben készült. A jelenleg kezünkben lévő anyag 110 millió vagyonfelélést mutat be. A VIA Kanizsa Kht., a Vízmű több helyen szerepel ugyanabban a táblázatban. Jó lenne, ha ezek mindig egymás mellett szerepelnének, hogy látni lehessen, hogy a végösszeg mit jelent. A 7. számú mellékletben, a felújítási programban 2003-ban módosított előirányzat 29.670 eFt, ezt most módosítjuk újra. Ez a 29.670 eFt tudomásom szerint el lett költve. Ha ezt módosítjuk 21 millióra, akkor a 8 milliót honnan teremti elő az IKI?

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 4 igennel, 1 nemmel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést 7 igennel és 2 tartózkodással elfogadta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

  Dr. Fodor Csaba: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén is szóvá tettem, hogy én sem tartom szerencsés eljárásnak, hogy a 2004. évi költségvetés készítése során, amikor a 2003. évi számadatok ismertek voltak, a 2003. évi kiadási sorokat tartalmazó tájékoztató anyag …….. 500 millió Ft eltérés van, arról nem beszélve, hogy a 2004. évi 130-140 millióval kevesebb. Ha akár tájékoztató jelleggel is közölnek velünk adatokat, azok olyanok legyenek, amelyeknek a hivatal már a birtokában van, ne legyen több százmilliós eltérés, ami alkalmas arra, hogy megtévessze a képviselőket.

  Litter Nándor: Megtévesztésről szó sincs. Aki ismeri a pénzügyi-számviteli rendszereket, az tudja, hogy a társaságok még májusig módosítgatják az adataikat pontosan azért, mert olyan elszámolások vannak, amelyek még folyamatban lévők, és állandó korrekciós tényezőket kell még bevenni az elszámolások végleges körébe.

  Tóthné Krémer Mária: A felújításoknál a módosított előirányzat azért 8 millióval kevesebb, mert ezek az előirányzatok valóságban teljesültek, tehát a lakóház felújítás és a 30 millió Ft, az 552 eFt differenciával teljesült, csak az IKI-nek átadásra kerülnek a pénzek. Ugyanígy az érintésvédelem és tűzvédelem, nem a Polgármesteri Hivatal fizeti ki, hanem az intézményekhez előirányzat módosításként kerül át, tehát ezért kellett itt csökkentenünk az előirányzatot, ott viszont emeltük. A költségvetésben szerepeltetett várható teljesítések a tényleges teljesítéseket takarják, ami azt jelent, hogy ez azért alacsonyabb, mert az intézményi alulfinanszírozás, ami 268 millió december 31-én, nem szerepel a teljesítésekben, a pénzmaradvány elszámoláskor szerepel majd, de ennek egy részét a 2004. évi költségvetésben a céltartalékban, mint alulfinanszírozás már szerepeltettük.

  Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  4/2004.(II.27.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2004.(II.27.) számú rendelete a 2003. évi költségvetésről szóló 7/2003.(II.17.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Szünet

   

   

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeni és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 6.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal (egyhangúlag) a következő módosítással javasolja a rendelet elfogadását:

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe:

(3) A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok:

 1. ha e rendelet másként nem rendelkezik, a havonta mérhető rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap nettó átlagáról kiállított munkáltató igazolás, amelytől eltérni csak akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban tartós romlás vélelmezhető. A méltányosságot a Szociális és Egészségügyi Bizottság állapítja meg.
 2.  

Kérem, hogy ezt a közgyűlés fogadja el.

Litter Nándor: Támogatom a javaslatot. Ennek megfelelően szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

5/2004.(II.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2004.(II.27.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(VI.31.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Kérem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság kérésének megfelelően készüljön el a rendelet egységes szerkezetbe foglalása. A rendelettel kapcsolatos módosító javaslatom, hogy részletfizetést az esetleges ingatlanvásárlásoknál kérheti a vevő, de ezt attól függően, hogy milyen értékű ingatlanról van szó, külön kell a döntést hozónak engedélyeznie. Tehát kérelem esetén nem automatikusan kell ezt biztosítani az önkormányzatnak.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást a következő módosításokkal: a 2. számú melléklet 151. sorában javasoljuk, hogy az ingatlan csak üzletként kerüljön feltüntetésre. A 210. sorszám alatti Teleki u. 10. szám alatti ingatlan kerüljön ki a listából, javasoljuk értékesíteni az egységes városkép kialakítása érdekében. Az IKI feladatait rögzítő 1. számú melléklet utolsó francia bekezdését javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy az ezzel kapcsolatos analitikus nyilvántartás és elszámolások vezetése is az IKI feladata lenne.

Dr. Fodor Csaba: Már hosszú idő óta felmerülnek olyan igények, amelyek arra irányulnak, hogy önkormányzat vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 2. számú mellékletben felsorolt el nem idegeníthető ingatlanok közül valamilyen logikus és pártatlan szisztéma alapján határozza meg, hogy melyek azok, amelyeket esetleg értékesíteni lehet. Ezzel kapcsolatban határozati javaslat kiegészítésem, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 30-ig megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlanok közül melyek azok, amelyeket értékesítésre ki lehet jelölni. Ez nagyon alapos vizsgálatot igényel, és célszerű megfontolni. Környezetünkben több város élt az ingatlanok értékesítésével. Jelentős beruházási, felújítási költségektől szabadult meg az önkormányzat, és jelentős bevételekre tett szert. A 2004. évi költségvetés, valamint annak 20. mellékleteként prognosztizált hitelfelvételek alakulása indokolhatja azt, hogy az önkormányzat ilyen jelentős terheket, amennyiben lehetősége van, ne vállaljon, vagy ha vállal, akkor legalábbis biztosítsuk annak lehetőségét, hogy ezeket a visszafizetési kötelezettségeknek eleget tudjunk tenni határidőben, netán előtörlesztést is teljesíthessünk, amennyiben az ott megfogalmazott célok megvalósulnak. Egy vizsgálatot megér, különös tekintettel, hogy vannak most is igények, másrészt olyan bérlemények, amelyek nem kerültek kiadásra, illetve üzleti tevékenység ezekben a bérleményekben nem folyik. Ha a vizsgálat eredménye az lesz, hogy bizonyos ingatlanokat értékesítünk, akkor annak bevétele 100 %-ban a felveendő hitel csökkentésére lehet felhasználni.

Kelemen Z. Pál: A rendeletmódosítás 1. §-a – amely az eredeti rendelet 2. § (3) bekezdésére vonatkozik – ebben a formában az elővásárlási jogot hitbizománnyá teszi. Az a) pont azt mondja, hogy a bérlőt, a bérlő házastársát és gyerekeit illeti meg elővásárlási jog. Ez az idők végéig így tartana. A rendelet ezen szakaszát javaslom úgy módosítani, hogy a bérlőt, illetve özvegyét illesse csak meg elővásárlási jog. Kimaradna a bérlő házastársa és gyermekei ebből a fejezetből. Egyetértek azzal, hogy ezt a listát felül kell vizsgálni, de nagyon óvatosnak kell lenni, ugyanis én is és a testület is állandó nyomás alatt áll, hogy értékesítsük ezeket az ingatlanokat. Néhány évvel ezelőtt, amikor ezt felülvizsgáltuk, 240 millió Ft értékesítési összeget állapítottak meg, aminek az éves hozadéka 60 millió Ft volt. Ez 25 %. Ez azóta csak javult. Ha a befektetésem 25 %-ot hoz az eladási árhoz képest, én el nem adnám. Nekünk úgy kell gazdálkodnunk a város vagyonával, mintha a sajátunk lenne.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javasolta a 210. sorszámú ingatlan törlését, amelynek én voltam az indítványozója. Időközben Kámán úrral pontosítottuk, hogy ez nem az az ingatlan, amelyre mi gondoltunk. Városképi szempontból az az ingatlan már lekerült a listáról korábbi felvetések alapján. Ez az ingatlan viszont rendezési terv miatt célszerű, ha továbbra is bennmarad. Kérem, hogy a 210. sorszámú ingatlan továbbra is maradjon a listában rendezési tervi okok miatt, de üzlet megjelöléssel.

Kámán László: Polgármester úrral együtt egy sor intézkedés történt arra vonatkozóan, hogy a belvárosi üzletek bérleti díját piaci bérleti díjra hozzuk fel, és a szerződések kb. 80 %-a meg is van kötve. Az éves bevétel kb. 240 millió Ft évente. Az a kérdés, hogy Nagykanizsán vagy környékén tudunk-e olyan ingatlanbefektetéseket eszközölni, ami ennél jobbat hoz, 3.000-3.500 Ft/m2 árnál jobbat hoz úgy, hogy gyakorlatilag a nem lakás bérleményekre minimálisat költünk. Ezek nagy része társasházakban van, a társasházakkal együtt fizetjük a felújítási költséget, stb., de ez pár ezer Ft nagyságrendű. Úgy gondolom, hogy ennél jobb befektetés nincs, mint hosszú távon megtartani ezeket a nem lakás célú bérleményeket.

Litter Nándor: A javasolt módosításokat elfogadom. Kérem, hogy ezeket építsük be a rendeletbe. Kérem, hogy a részletekben történő fizetésre vonatkozó javaslatot is fogadjuk el. Javaslatommal beépítettem az előterjesztésbe.

Karmazin József: A 2. számú melléklet megjegyzés oszlopában szerepel, hogy városrendezési terv az indok. Az ma már több helyen nem igaz, mert a rendezések tervek változnak. Azt javaslom, hogy azt tüntessük fel, hogy városrendezési érdek.

Litter Nándor: Ez elfogadható.

Dr. Fodor Csaba: A részletfizetési kedvezményt akkor is célszerű mindenesetben a közgyűlés elé terjeszteni. Amennyiben a részletfizetés egy éven túli, akkor érintheti a költségvetést, és ezért arról a közgyűlés határozzon, hogy bizonyos részletfizetési kedvezményt megad vagy nem.

Litter Nándor: Elfogadom a javaslatot.

Röst János: Részben osztom azt a javaslatot, hogy a tilalmi listán lévő ingatlanokat felül kell vizsgálni, mivel azok egy része rendezési terveket, másik része gazdasági érdeket érinthet. Fodor úr által javasol határidőt korainak tartom, június 30-i időpontot javaslok azzal a megkötéssel, hogy ami rendezési terv miatt nem kerül fel a listára, későbbi időpontban lehet még korrigálni.

Litter Nándor: Tehát június 30-ra módosul az időpont. De nem olyan régen vizsgáltuk fel ezt a listát. Ha állandó felülvizsgálat alatt tartjuk, akkor nem tudunk ellenállni annak a nyomásnak, hogy azt a célt, hogy honnét tudunk ennyi pénz bérleten kívül máshonnét beszerezni, teljesíteni kell.

Dr. Szűcs Marianna: A részletfizetés engedélyezése akkor is a közgyűlés hatásköre, ha nem egy éven túli részletfizetésről van szó?

 

Litter Nándor: Elfogadható úgy éven belül, akinek a döntési kompetenciájába tartozik, éven túlinál pedig a közgyűlés.

Dr. Szűcs Marianna: A vagyonrendelet a részletfizetés engedélyezését a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalja. Az éven belüli maradjon a Pénzügyi Bizottságnál, az éven túli pedig a közgyűlésnél?

Litter Nándor: Igen, így legyen. Ennek megfelelően át fogják dolgozni a rendelet. A többi javaslat beépül a rendeletbe. Kérem, hogy szavazzunk a rendeleti javaslatról az elhangzott módosításokkal együtt.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

6/2004.(II.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2004.(II.27.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Kámán László: Azt mindenképpen tisztázni kellene, hogy milyen értékhatárnál kell a közgyűlés elé behozni ezeket a szerződéseket.

Litter Nándor: Ez tisztázott, mert a vagyonrendeletben szerepel, hogy kinek mikor van döntési joga. Ez nem változik. A következő közgyűlésre visszahozzuk a vagyonrendeletet, hogy az ehhez kapcsolódó módosításokat be tudjuk emelni.

Litter Nándor: Kérem, hogy döntsünk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

26/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért az Ingatlankezelési Intézménnyel 1997. június 18-án kelt s a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének lebonyolításáról szóló megbízási szerződés megszüntetésével, és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.
  2.  

   Határidő: 2004. március 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

  3. felkéri a polgármestert, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) számú rendelet mellékletét képező tilalmi listát felülvizsgálatot követően terjessze a közgyűlés elé.
  4.  

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

 

 1. Az Ateir Kft. és Malteire Souflet Magyarország Kft. kérelme (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság érdemben a napirenddel nem tudott foglalkozni, mivel az ülés előtt kiosztott térkép a bizottsági ülésen nem állt rendelkezésre. Kiegészítésként kértük a 7-es főközlekedési út, valamint a 74-es út csomópontját. Ezt most megkaptuk. Értesüléseim szerint a Közlekedési Felügyelet tegnap hozzájárult a balra nagyívben való kanyarodáshoz is a telephelyre. Láthatólag nem befolyásolja az autópálya védősávját. A 74-es út tervezett nyomvonal korrekciójánál úgy gondolom, hogy állami kivásárlás fog történni. Ezekkel a kiegészítésekkel támogatható a kérelem. A Malteire Souflet Magyarország Kft. kérelmét 6 igennel, 1 tartózkodással támogatta a bizottság.

  Dr. Fodor Csaba: Az Ateir Kft-vel kapcsolatosan kíváncsi lennék, hogy ki az, aki ilyen felelőtlen ígéreteket tesz, és felelőtlenül tájékoztatja a beruházni szándékozókat. Egy komoly beruházó, aki zöldmezős beruházást akar végezni, először szakemberrel előveteti az építési szabályokat, amelynek része a rendezése terv, tehát az sem árt, ha a beruházó is körültekintő. De egyetértek a módosítással. A sörgyárral kapcsolatosan fontos nekünk, hogy saját magunk zöldmezős ipari parkos beruházásnak oly módon konkurenciát teremtünk? Mi ebben a mi érdekünk? Azt látom, hogy jelentős munkahely létesül, de azt nem látom, hogy hány darab és mikor. Ez nem jelent nekünk konkurenciát, nem jelenti azt, hogy a mi általunk elképzelt Ipari Parkban kevesebb lesz a befektető?

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely hozzátesz valamit ennek a városnak a gazdaságához. Egy speciális kapcsolatrendszerrel bír, amelyet nem biztos, hogy mi ugyanúgy tudunk helyettesíteni. A Gazdaságfejlesztő Kht-nak nem csak az a feladata, hogy az Ipari Parkban és a Logisztikai Központban telepítsen le befektetőket, hanem az egész város gazdasági életét próbálja meg megpezsdíteni. A Klaus GmbH először nálunk akart bérelni épületeket a laktanyában, és tovább keresve a városban, megtalálta a sörgyárat. Nekünk egy általános érdek által vezéreltetve örülnünk kell annak, ha bárhol ilyen fejlesztés megvalósul.

  Lelkó Tamás: Az elmúlt években az tapasztalható volt, hogy akik idejöttek Nagykanizsára – ilyen a Klaus GmbH is – először költségkímélésképpen azt mondja, hogy bérleti díjban gondolkodik, utána gondolkodik zöldmezős beruházásban. Ezt nekünk ugyanúgy támogatnunk kell. Mi vittük a sörgyárba. Ez egy kisebb költség, de lehet, hogy évek múlva be fog települni.

  Zakó László: Az előterjesztés első felében leírt mondat, mely szerint az adásvétel során, melyet a Gazdaságfejlesztő Kht. végzett, a vevőt arról tájékoztatták, hogy ingatlan az Ipari Park része, beépítési feltételei is azzal egyezők, beépítés magassága max. 60 %, építménymagasság 12,0 m, és közben kiderült, hogy ez nem így van. Ha a közgyűlés nem fogadná el ezt a módosítást, akkor perre viszi a vevő ezt az ügyet, akkor ilyenkor ki a felelős?

  Litter Nándor: Ha tudtuk volna ezt előre, akkor is ide jutott volna az ügy, mert a vevőnek akkor is ez az érdeke megjelent volna. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  7/2004.(II.27.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2004.(II.27.) számú rendelete a 31/1999.(VII.14.) számú, a gazdasági területek helyi építési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat a belügyminisztériumi lakáspályázatokhoz szükséges pályázati kiírások, illetve rendeletek megalkotására (írásban)
 4.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Kámán László: (Röviden összefoglalja az előterjesztést.)

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Mivel ennek a rendeletnek a megléte minden további hasonló jellegű pályázatnak előfeltétele, ezért kérek mindenkit, hogy fogadjuk el ezt a rendeletet.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a napirendet. Mi úgy javasoltuk, hogy összeg megjelölése nélkül pályázzon. Úgy gondolom, hogy ennek különösebb jelentősége nincs.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igennel, 2 tartózkodással támogatta mindhárom pályázati rendszert.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a három rendelet javaslatról úgy, hogy március 1-jén lépnek ezek majd hatályba.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeleteket alkotja:

 

8/2004.(II.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2004.(II.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítési, felújítási támogatásáról (Kódszám: LEP-2003-LA-2).

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

9/2004.(II.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2004.(II.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatásáról (Kódszám: LEP-2003-LA-6).

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

10/2004.(II.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2004.(II.27.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásáról (Kódszám: LEP-2003-LA-7)

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a három határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

27/2004.(II.26.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a három projekthez tartozó (NEP-2003-LA-2, NEP-2003-LA-6, ÁTBP-2003-LA-3) pályázati kiírások tartalmával. Hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott rendeleteknek, és pályázati felhívásoknak megfelelően a projektek meghirdetésre kerüljenek.
  2.  

   Határidő: 2004. március 1.

   Felelős : Karmazin József főépítész, osztályvezető

   (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

  3. A külső pályázati lebonyolító kiválasztására - a feladat pontos meghatározása mellett – kanizsai vállalkozóktól ajánlatot kell kérni.
  4.  

   Megbízza a polgármestert, hogy a legelőnyösebb ajánlatot tevővel a megbízási szerződést kösse meg.

   Határidő: 2004. április 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József főépítész, osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városfejlesztési Osztály vezetőjét, hogy a pályázatokhoz szükséges egész városra vonatkozó lakóépület felújítási programját készítse el, és azt a Közgyűlés elé terjessze elfogadásra.
  6.  

Határidő: 2004. június 30.

Felelős : Karmazin József főépítész, osztályvezető.

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel megkötött hosszú távú keret-megállapodás módosítására, valamint a 2004-2006. évekre szóló középtávú támogatási szerződés jóváhagyására (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Az ülés előtt kiosztásra kerültek a kiegészítő anyagok, amelyek a bizottsági szakaszban felvetődött problémákat kezeli.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság módosító indítványai megtalálhatók a most kiadott módosításban.

  Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy az akkori előterjesztésben foglaltakat nem támogatja, javasolja az előterjesztés teljes mértékben történő átdolgozását. Olyan feltételrendszer kiépítését kértük beépíteni, amely mindkét félnek megfelel a továbbiakban.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a határozati javaslatot támogatta, és üdvözli a beépített módosításokat.

  Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk az ülés előtt kiosztott hosszú távú keret-megállapodás módosításról, valamint a 2004-2006. évekre szóló középtávú támogatási szerződésről. Először a keret-megállapodás módosításról szavazzunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a támogatási szerződésről.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  28/2004.(II.26.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel 2000. május 10-én megkötött hosszú távú keret-megállapodás módosítását, valamint a 2004-2006. évekre szóló középtávú támogatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására.

  Határidő: 2004. március 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 3. Feladatmegosztás a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. között (írásban)
 4.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Ehhez kapcsolódik az az egyoldalas kiegészítés, amit az ülés előtt osztottunk ki, amelyben a két szervezet részére nyújtandó önkormányzati támogatás szerepel. Ennek az összege megegyezik a költségvetésben jóváhagyott összeggel, amelyet jóváhagytunk a Gazdaságfejlesztő Kht. részére.

Tóth László: A meghívó szerinti 8. számú napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk, és az ott meghozandó döntésünk érinti a 9. napirendi pont 2. számú határozati javaslatát. Hogyan tudjuk feloldani ezt a látszólagos ellentmondást?

Litter Nándor: A vámszolgáltató hely kialakításának költsége már eredetileg is beépült a költségvetés tervezetébe, ami itt megosztásként szerepel. Amennyiben ott nemmel szavazunk, akkor korrigálni kell. A korábbi egyeztetések alapján úgy gondolom, hogy nem lesz akadálya, hogy elfogadjuk.

Dr. Fodor Csaba: A költségmegoszlással kapcsolatosan rendeletmódosítási javaslatot terjesztek elő. A 3/2004. számú rendelet 10. számú mellékletének módosítását javaslom, ahol akkor is kértem, hogy tüntessük fel a Gazdaságfejlesztő Kht-t és a Kft-t külön-külön soron. Ez nem történt meg, így nincs lehetőség arra, hogy átcsoportosításra kerüljön sor. Javaslom, hogy a költségvetés 10. számú mellékletét ezekkel a sorokkal módosítsuk.

Dr. Kelemen Marcell: Ha most nem is módosítja a közgyűlés a költségvetési rendeletet, legalább adjon felhatalmazást a polgármesternek vagy nekünk, hogy a következő közgyűlésre ezzel a költségmegosztással hozzuk ide a költségvetési rendeletet. De az a legjobb, amit képviselő úr mondott, mert ez precízen megfogalmazható, hogy ez a melléklet kiegészül a Régió Kft. sorral, és a Gazdaságfejlesztő Kht. kapna 9.750 eFt-ot, a Régió Kft. pedig 33.731 eFt-ot. A 10. számú melléklet így módosulna. Ennek megfelelően tudnánk átadni az időarányos részt a két szervezetnek.

Litter Nándor: Elfogadva ezt a javaslatot, ennek megfelelően szavazunk. Kérem, az előbb elmondottak szerint döntsünk a 3/2004. számú költségvetési rendelet módosításáról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

11/2004.(II.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2004.(II.27.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004.(II.18.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 1. számú határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 4. pontban szereplő 4. pontra a következő közgyűlésen tennénk javaslatot. Erről most nem szavazunk. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 5. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 6. pontról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

29/2004.(II.26.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a volt Kossuth Lajos és Gábor Áron laktanyák területén kialakításra kerülő vállalkozói övezet kezelésével, üzemeltetésével, valamint a volt katonai objektumok és az ipari park közmű kialakításának előkészítésével megbízza a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ KFT - t.
  2.  

   Határidő: folyamatos

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Lelkó Tamás ügyvezető)

  3. A Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ KFT. létrehozza, kezeli és működteti a VPOP által igényelt érdeksemleges vámszolgálati helyet/vámudvart. Valamint együttműködési megállapodást köt önkormányzati ellenjegyzéssel a VPOP regionális hivatalával és a vámudvarban működő vámeljárási tevékenységet folytató vállalkozásokkal.
  4.  

   Határidő: 2004. május 01.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Lelkó Tamás ügyvezető)

  5. Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ KFT feladata a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségében, a helyi logisztikai szövetségben a képviselői feladat ellátása, valamint a régióban működő logisztikai vállalkozásokkal történő kapcsolattartás, és a logisztikai központban.
  6.  

   Határidő: 2004. május 01.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Lelkó Tamás ügyvezető)

  7. A KFT elhelyezésére az önkormányzat a Logisztikai Központ területén kialakításra kerülő Vámszolgálati helyet jelöli meg.
  8.  

   Határidő: 2004. május 01.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Lelkó Tamás ügyvezető)

  9. A Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. keretein belül a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódóan az alábbi feladatok kerülnek megvalósításra:
  10.  

Határidő: 2004. május 01-től folyamatos

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetője)

 

 

 1. Javaslat a helyi kirakodóvásár (iparcikkpiac) áthelyezésére (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Módosítva az előterjesztést, javaslom, hogy az 1. pontot bontsuk ketté, amelynek az első részében arról döntetnénk, hogy megszüntetjük ezt a piacot, ugyanis időközben levélben fordultak hozzám a Király úti piac üzemeltetői, hogy ők szívesen befogadnák az itteni személyeket. Ne zárjuk le azzal az ügyet, hogy át kell költözniük a vásárcsarnok mellé. A határozati javaslat második részét opcionális jelleggel tartsuk meg, amennyiben további vizsgálatok szükségessé teszik ennek a létrehozását, akkor végezzük ezt el.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén még a vásárcsarnok melletti zöldövezet szerepelt elhelyezési lehetőségként. Azt a bizottság nem támogatta. A bódéváros megvizsgálását kell majd eszközölni a későbbiekben, hogy milyen módon fog megtörténni.

Litter Nándor: A Király úton van megfelelő számú hely. Magánpiac van, nem az önkormányzat végzi az üzemeltetést, hanem a piac üzemeltetője ajánlotta fel levélben, hogy nagyon szívesen befogadná ezt a részt. Ezért javasoltam azt, hogy először döntsünk arról, hogy a Zrínyi úton megszüntetjük, és amennyiben nem odamennek, akkor a később visszatérünk arra, hogy érdemes-e máshol egy ilyen jellegű piacot létrehozni.

Papp Nándor: Tehát oka fogyott lett a javaslat, ami a bizottság előtt volt.

Dr. Kelemen Marcell: A napirend abból indult, hogy a vasárnapi bolhapiac idején új iparcikkeket is árulnak a vásárcsarnok előtti részen. Ezért petíciót nyújtottak be ezek a személyek, akiket onnan el akartak küldeni. Innen indult a dolog, hogy ha van igény arra esetleg, hogy a vásárcsarnok környékén nemcsak használtcikkeket, és nemcsak a vásárcsarnokon belül, hanem a vásárcsarnokon kívül is lenne ilyen iparcikkpiac.

Tóth László: Tudom támogatni polgármester úr javaslatát. Úgy gondolom, hogy nem kellene zöldterületet elfoglalni olyan vásárok megtartására, amely nem kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Támogatnám, hogy a következő közgyűlésre nézzük meg a Király utcai piacra való esetleges telepítésének lehetőségét.

Litter Nándor: Azzal nekünk nem kell foglalkoznunk. Amennyiben ez megoldódik, akkor az ügy lerendezettnek tekinthető erről az oldalról. Ezért javasoltam, hogy hagyjuk nyitva a vásárcsarnok melletti ilyen piac létesítését, és akkor foglalkozzunk vele, ha esetleg a Király úton ez nem valósul meg.

Kelemen Z. Pál: Két előterjesztést láttam. Az utolsóban a határozati javaslat 1. pontjában a Csarnok Üzletház személygépkocsi parkolójába való áthelyezéséről van szó. Ezzel nem értek egyet. Annak a parkolónak a területi csökkentése felelőtlenség.

Litter Nándor: Most módosítottam ezt az előterjesztőst, hogy ezt a részét felfüggesztjük, és később térnénk vissza erre.

Kelemen Z. Pál: De én támogatom azt a zöldterületet, ami az eredeti projekt előterjesztésben van. A vasárnapi piac már nem az, aminek indult. A piaci szabályozás szerint nem is lehetne villamos-ipari terméket árusítani a vásárcsarnokban. A rendelet nem tartható be. A vásárcsarnok mellett és nem a parkolóban ki kell alakítani egy árusítóhelyet. Egyetértek a harmadik javaslat megfontolásával, de a parkoló szűkítése nélkül. Ami a zöldterületek védelmét illeti, nem értékes zöldterületről van szó, hanem olyan területről, amely elválasztja az utat a parkolótól valamilyen szélességben. Úgy gondolom, hogy egy önkormányzati tulajdonú cégnek vásár rendezése vagy fenntartása üzlet. Ha lehetőség van arra, hogy a közhasznú társaság jó üzletet kössön, miért akadályozzuk, miért nem támogatjuk?

Litter Nándor: Gáspár András vetette fel azt a javaslatot, melyet elmondtam.

Sajni József: A leendő faházak megfelelnek-e minden tekintetben azon előírásoknak, amelyeket ilyen üzletekkel szemben támasztanak azon kereskedelmi követelmények, amelyek az Unióhoz való csatlakozásunk által egyre szigorodnak? A vásárcsarnokban jelenleg elég sok üres üzlet van. Célszerű lenne ez irányban ezt az iparcikkpiacot terelni.

Cserti Tibor: Polgármester úr tájékoztatott bennünket, hogy ezt az előterjesztést így visszavonta, helyette új javaslatot tett. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megvizsgálta annak a hatását, hogy ütközik-e ez valami jogi akadályba. Az ügyvezető tájékoztatott bennünket, hogy lezárultak a szerződések, és új szerződések időszaka előtt állunk, tehát jogilag joghátrányba se a bérlők nem kerülnek, se az önkormányzat. Az a kérdés, hogy a polgármester számára van-e valami méltányos feladat, hogy az elhelyezésről gondoskodjon? Ő azt mondja, hogy ilyen irányban vizsgálatot fog végezni. Arról kell szavaznunk, hogy az ottani helyen megszüntetjük a piacot. Erről kérnék szavazást.

Litter Nándor: Egy bizonyos idő után visszatérhetünk arra, hogy mi történt az árusokkal, szükséges-e valamifajta beavatkozás a vásárcsarnok környékén.

Szabó István: Megvizsgáltuk a vásárcsarnok környékét iparcikkpiac létesítése szempontjából. A határozati javaslatban szereplő parkoló esetében a parkoló melletti zöldterületre gondoltunk, csak valami másolási hiba folytán lemaradt az előterjesztésből az a térképi melléklet, ami a parkoló északi oldalán a meglévő zöldterületet jelöli iparcikkpiaci helyszínként. Azért is praktikus lenne ez a terület, mert a nagyparkoló teljes területe a nagyvásárok napjaira helybiztosítással fedett.

Litter Nándor: Gáspár úr ma reggel hívott fel, hogy így kérte módosítani az előterjesztést, amivel egyetértettem. Nem kellene ezt tovább folytatni.

Szabó István: Ezek nem minősülnek üzletnek, tehát az elképzelt faházak esetében piaci árusítóhelyként funkcionálnak, nem vonatkoznak rá az üzletnyitásra vonatkozó szabályok.

Dr. Fodor Csaba: Az előterjesztés így jó, ahogy van. Megszüntetjük ott a piacot, viszont adunk egy lehetőséget, hogy amennyiben valaki át akar költözni, biztosítunk neki helyet. Mondjuk meg, hogy körülbelül hol lesz ez a hely. Az veszélyes, hogy nekünk ír valaki azért, hogy mi szüntessük meg a piacunkat, és ezeket az embereket tereljük be az ő gazdasági vállalkozásába. Lehet ilyen üzenete? Mert van. Ebben nem fogom támogatni az előterjesztést, mert ez kockázatos és veszélyes lépés. Mi szüntessük meg azzal, hogy biztosítunk másik helyet máshol. Az az indok, hogy városképi szempontból nem felel meg az önkormányzat által működtetett piac, vonatkozik a Király úti piacra is. Mondjuk azt, hogy megszüntetjük a piacot, lehetőséget biztosítunk ott, ahol a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság mondta, és erre akkor térjünk vissza, amikor az ottani jelenlegi bérlőkkel elkészül egy felmérés, hogy kik hajlandók átmenni ide.

Halász Gyula: Ezek után javaslom a téma napirendről való levételét.

Litter Nándor: Én azt javasoltam, hogy amennyiben nem költöznek át a Király úti piacra, akkor térjünk vissza erre az ügyre. Az nem igaz, hogy a Király úti piac üzemeltetőinek érdekeit képviseljük. Továbbra is azt kérem, hogy így szavazzunk. Mérjük fel, hogy akik jelenleg a Zrínyi úton vannak, átmennek-e a Király útra, ezt követően térjünk arra vissza, hogy szükséges-e létrehozni ezt a rendszert.

Cserti Tibor: Jogilag lejárt szerződések vannak, tovább nem kívánjuk a piacot üzemeltetni. Akkor mondjuk ki, hogy megszüntetjük. Nincs annak semmi akadálya, hogy külön határozatot hozzunk, hogy mérjük fel a további igényeket, amennyiben erre igény mutatkozik, és hajlandóságot mutatunk ennek a kielégítésére. Ezzel a feladattal bízzuk meg a polgármestert.

Litter Nándor: Ezt ismételtem el a módosító javaslatomban, elfogadva az észrevételeket.

Kelemen Z. Pál: A határozati javaslathoz kiegészítésem. Akkor döntünk helyesen, ha alternatívát biztosítunk. Mondhatjuk azt, hogy lejárt a szerződés. Ajánljunk fel választási lehetőséget a számukra. El tudom fogadni a vásárcsarnok parkolójának északi oldalát.

Litter Nándor: Ez volt a módosító javaslatom.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a parkoló és az út közti északi részt elvetette, mert nevetséges, hogy az utca felé 2 méter magas ablak nélküli helyiségek néznének. Ellenben a déli oldalon el tudjuk képzelni ugyanezt a zöldterületen.

Papp Péter Pál: Két határozati javaslatot kellene hozni. Egyrészt megszüntetjük a Zrínyi u. 18-20. szám alatt, másrészt pedig bízzuk meg a Via Kanizsa Kht-t, mérje fel az igényt, hogy hányan keresnek rajtunk keresztül helyet, és erre keressük meg a megoldást. Az északi oldal valóban nem megfelelő, a déli oldal felelne meg.

Litter Nándor: Egyetértés alakult ki ebben a kérdésben. Kérem, hogy szavazzunk 1. pontként arról, hogy megszüntetjük a Zrínyi úti piacot.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. pont szerint felmérjük az igényeket a Via Kanizsa Kht-n keresztül, hogy van-e igény az ott megszűnő árusítóhelyeket üzemeltetők részére esetleg a vásárcsarnok környékén árusítóhely kialakítására. Ezt március végéig meg lehet tenni. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság és a Tervtanács közreműködésével születnének meg ott az építmények. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

30/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa, Zrínyi u. 18. és 20. sz. ingatlanok között jelenleg működő helyi kirakodóvásárt megszünteti.
  2.  

   Határidő: 2004. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gáspár András ügyvezető)

  3. felkéri a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht-t, hogy a Nagykanizsa, Zrínyi u. 18. és 20. sz. ingatlanok között jelenleg működő helyi kirakodóvásár területén árusítóhellyel rendelkezők körében mérje fel, hogy igényt tartanak-e a Csarnok Üzletház környékén kirakodóvásár kialakítására.
  4.  

Határidő: 2004. március 31.

Felelős : Gáspár András ügyvezető

 

 

 1. Beszámoló a 2003. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről és a 2004. évre tervezett címjegyzékes felújítási munkákról (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Dupláját költjük a lakásfelújításokra, mint 2003. évben. Azokat az elmaradásokat, amik a lakásfelújítás területén megvannak, igyekszünk ezzel az emelt ütemmel pótolni.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a határozati javaslatot támogatta. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnál felmerült, hogy a Dózsa Gy. u. 73-75. szám alatti épületek funkcióját meg kellene határozni. El kell dönteni, hogy az épületegyüttessel hosszú távon a város mit akar csinálni.

Litter Nándor: Ott 110 család lakik. Nagyon nehéz meghatározni, hogy mit akarunk vele. Egy reményünk, van, ami nem biztos, hogy megvalósul. Teleki úrral már több ízben egyeztettünk, hogy indul a telep-felszámolási program. Az Ő információi szerint az ilyen jellegű telepek is bele fognak tartozni ebbe a rekonstrukciós programba. Reményeink szerint az I. félévben kialakul a program tartalma. Talán sikerül ebben a programban részt venni az épületegyüttessel.

Papp Nándor: Ez 12 éves téma. Csak romlik az állapota, és mégis folyamatosan költünk rá.

Litter Nándor: Ez Röst János becslése szerint több mint 600 millió Ft. Ez volt eddig is az akadálya annak, hogy bármi is történjen itt.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság szintén megfogalmazta, hogy a Dózsa Gy. u. 73-75-tel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala halaszthatatlan.

Litter Nándor: Szakértő bizottságok azt mondják, hogy az ügy halaszthatatlan. A szakértő bizottságoktól elvárható lenne, hogy legalább gondolati szinten valamit mondjanak, hogy ezt a halaszthatatlan ügyet hogyan lehet megoldani.

Budai István: Nem most kell azt eldönteni, hogy mi legyen a sorsa, hanem foglalkozni kell vele, hogy mire lehetne azt olyanná tenni, hogy a város szempontjából is megfelelő legyen. Például megfelelne főiskolai képzésre.

Litter Nándor: Hova tesszük a lakókat?

Budai István: Ez a mi problémánk. Ezzel foglalkozni kell.

Litter Nándor: Foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mert tavaly júniusban tárgyaltuk a lakásfelújítási programunkat, és akkor elfogadtuk, hogy a Dózsa Gy. u. 73-75. számú épületet felújítjuk.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a források felhasználásával a 2003. évi célt megvalósította az IKI. A 2004. évi munkákra tervezett összeget és felsorolást támogatja a bizottság. A bizottság elfogadásra javasolja, hogy az előterjesztés szerinti felújítások valósuljanak meg. Itt is szerepel egy 10.084.911 Ft-os sor, ami 11 lakás felújítását a Dózsa Gy. u. 73-75. szám alatti épületre hozza. A bizottság is szívesen venné, és a Városfejlesztési Osztálytól kérjük, hogy valamilyen fejlesztési, hasznosítási koncepciót erre az épületre ki kellene dolgozni.

Cserti Tibor: A költségvetés és a jóváhagyott címjegyzék között összhangot kellene teremteni. 2,9 millió Ft-tal kevesebb összegre vonatkozó a határozati javaslat, mint ami a költségvetésben szerepel. Javaslom, hogy a költségvetés 11. számú mellékletét egyúttal módosítsuk és csökkentsük az előirányzott 60,1 millió Ft-ra a címjegyzékes lakóház felújítási előirányzatot és ugyanott képezzünk 2,9 millió Ft általános felújítási tartalékot.

Litter Nándor: Elvileg egyetértek a javaslattal. A munkákra nincsenek még árajánlataink. Az egész program bizonytalan, hogy milyen költségen tudjuk megvalósítani, és már átcsoportosítunk ebből az összegből. Nem értek vele egyet. Akkor írjunk oda 2,9 millió Ft tartalékot.

Kelemen Z. Pál: Óva intenék mindenkit attól, hogy a Dózsa Gy. u. 73-75. szám épületben a 11 lakás felújítását kivegye a listából. Kérem, szavazzák meg egyben.

Zakó László: Nincs pénz a Dózsa Gy. u. 73-75. szám alatti épület felújítására. Ha valamikor a parlament úgy döntene, hogy ezt magas támogatásban részesítené, és 10 %-os önrészt mellé kellene tenni, az is 100 milliós nagyságrend. Nincs erre pénz. Ezt vegyük tudomásul. Egyenként fel lehet a lakásokat újítani, egységes képet így soha nem kap az épület. Ha pedig minden bennlakót kiköltöztetünk a város által vásárolandó bérlakásokba, annak a folyamatnak az időhorizontja is sok-sok év.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról azzal a módosítással, hogy a tervezett felújítási program 60,1 millió Ft. 2,9 millió tartalék. Amennyiben ennek a felhasználására nem kerül sor, akkor külön kell dönteni, hogy akár új lakásfelújításra költjük vagy az általános tartalékba fog bekerülni. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

31/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. közgyűlés a 2003. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
  2.  

  3. A 2004. évre vonatkozó címjegyzékes felújítási munkákat jóváhagyja, a munkák elvégzésével az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg. Hozzájárul ahhoz, hogy 60,1 millió Ft + 2,9 millió Ft tartalék erejéig a részletezett felújítási munkákat a 2004. évi költségvetésében elkülöníti, és azt abból finanszírozza. Amennyiben a 2,9 millió Ft tartalék a felújítási munkák során nem kerül felhasználásra, a felhasználás módjáról a közgyűlés dönt.
  4.  

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

 

 1. Sajni József képviselő önálló indítványa Miklósfa városrészben a közterületek rendbetételére vonatkozóan (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Sajni József: Kérem képviselőtársaimtól, mivel rendkívül forgalmas útról van szó, és jelenleg nagyon rendezetlen az a terület, balesetveszélyes is, szíveskedjenek a határozati javaslatot elfogadni.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság határozata valóban támogatja a képviselői indítványban leírtakat. A helyszíni bejárást is, de ott tudomásunk szerint idegen területet is érint ez az átépítés, és ennek a kiküszöbölését is kértük.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  32/2004.(II.26.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal a képviselői kezdeményezéssel, hogy Miklósfa településrész központjában a Miklósfa u. -Bem J. u. - Iskola u. csomópontját rendezni kell.

  A helyszíni bejárás során – melyre az érdekelteket meg kell hívni – meg kell határozni a szükséges műszaki építési, valamint a forgalomtechnikai feladatokat.

  A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal egyeztetve készüljön a tér rendezésére engedélyezési terv. A tervek birtokában kell meghatározni azokat a költségeket, melyek biztosítása nélkülözhetetlen a feladat megoldására, és meg kell jelölni annak forrását.

  Határidő: a terv elkészíttetésére 2004. április 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  Papp Nándor VKIB elnök

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

   

 3. Javaslat az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett, “Helyi közösségek gazdasági versenyképességét és a lakosság életkörülményeit javító önkormányzati informatikai fejlesztések támogatása” című, IHM-ITP-18 jelű pályázaton történő indulásra (írásban)
 4.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Röst János: (Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Papp Péter Pál: Sajnálom, hogy az anyagot a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság késve kapta meg, és érdemben nem tudtuk tárgyalni, mivel a bizottság már nem volt határozatképes. A jelenlévők többsége támogatta - ahogy én is - az előterjesztést.

Zakó László: Én voltam az, aki bizottsági ülésen jeleztem, hogy nem kívánok a szavazásban részt venni, miután a bizottsági ülés utolsó perceiben kaptuk kézhez az anyagot. Miután másodmagammal voltam ilyen állásponton, ezért valóban nem volt határozatképes az ülés. Városi portál kialakítására most is van lehetőség, sőt az Interneten Nagykanizsa iránt érdeklődők a bőség zavarával küzdenek, az más kérdés, hogy egyik portál sem tudja maradéktalanul bemutatni a várossal kapcsolatos információkat. Vannak olyan oldalak is, amelyek évek óta nem frissültek. Megint egy olyan pályázat támogatására akarnak bennünket rábírni, amely túl azon, hogy hoz néhány 10 millió Ft-ot, de nekünk is komoly összegbe kerül. Attól, hogy valamilyen pályázati pénzt lehet nyerni, aminek önrésze van, ne jelentse automatikusan számunkra, hogy minden pályázaton részt vegyünk. Az, hogy Győrben és Ferihegyen ilyen rendszer már ki van építve, nekem ez nagyon kevés. Nem támogatom az előterjesztést, mert nagyon komoly anyagi vonzata van.

Budai István: A 10 millió Ft-os önrészt milyen forrásból kívánjuk előteremteni?

Litter Nándor: Szerepel a költségvetésben. Amikor a laptop vásárlásra tervezett összeget kivettük, akkor került be ez a 10 millió Ft.

Halász Gyula: Az SZDSZ frakciója maximálisan támogatja a pályázatot. Más városok komolyabban veszik ezeket a fejlesztéseket. A határidő is szorít, hiszen a pályázathoz csatolni kell az önkormányzati döntést, ezért is fontos, hogy ma ebben a kérdésben döntés szülessen.

Zakó László: Nem nyertük még meg azt a pályázatot, amire ez épül.

Litter Nándor: Ez egy önálló pályázat. Nem arra épül.

Röst János: 10 millió Ft szerepel a költségvetésben erre a célra, az önrész biztosított. Ha ebben az évben közel 80 millió Ft-ot tudnánk fordítani erre a fejlesztési célra, akkor jelentős lépéseket tudnánk tenni.

Litter Nándor: Én is arra kérek mindenkit, hogy támogassa a javaslatot. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

33/2004.(II.26.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Informatikai és Hírközlési Minisztérium IHM-ITP-18 jelű pályázatára, s felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
  2.  

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges önrészt, 10 millió forintot a 2004. évi költségvetésben biztosítja.
  4.  

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció elkészítésére és benyújtására.
  6.  

Határidő: 2004. március 12.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Silló Barnabás ügyvezető igazgató)

 

 

Litter Nándor: Kiosztásra került, hogy mely képviselőknél került kiépítésre az Internet-kapcsolat. Én is kérem, hogy kössék be az Internet-kapcsolatot.

Csordásné Láng Éva: Talán nem egyedül vagyok, akinek egyébként Internet-szolgáltatása van. Nincs kiépítve hozzánk a mikrohullám. El kellene dönteni azt, hogy mi az olcsóbb. Átvállalja-e a költségvetés az Internet-használatot ott, ahol egyébként nincs kiépített Internet-hálózat? A hálózat kiépítése lényegesen költségesebb, mint a meglévő Internet támogatása.

Dr. Kolonics Bálint: Korrigálást szeretnék kérni. Úgy tűnik a listából, mintha nálam működne az Internet. Jobban tükrözné a jelenlegi állapotot az a megfogalmazás, hogy kiépítés alatt. Ez idáig sosem működött.

 

 

 

 1. A Nagykanizsa Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park területének rendezése (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

Karmazin József: (Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

12/2004.(II.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2004.(II.27.) számú rendelete a Nagykanizsa Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park Helyi építési szabályzata hatályon kívül helyezéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem, hogy egyben szavazzunk a két határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

34/2004.(II.26.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az Ipari Park és a Logisztikai Szolgáltató Központ területén tervezett telekalakítási és építési eljárások előkészítő szakaszában – már a befektetői területek adás-vételi eljárásától – folyamatosan gondoskodjon a városrendezési, építészeti érdekek képviseletéről.
  2.  

   A Közgyűlés Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága, az Önkormányzati Tervtanács és a városi főépítész útján kell biztosítani a fejlesztések tervszerűségét, a lehetséges mértékű összehangoltságát.

   A tett intézkedések hatásáról, évente a rendezési tervek hatályosulásáról szóló előterjesztésben számoljon be.

    

   Határidő: 2005. és 2006. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   Papp Nándor bizottsági elnök

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a város egész területére kiterjedő, jóváhagyás előtt álló szerkezeti terv alapján olyan ütemezésben készüljenek az egyes városfejlesztési akcióterületek szabályozási tervei, hogy a legfontosabb fejlesztések területére azok még 2004-ben rendelkezésre álljanak.
  4.  

Ezek sorában elsők között kell elkészíttetni az EU pályázatokhoz nélkülözhetetlen, elsősorban egyes belvárosi tömbök terveit és az Ipari Park-Logisztikai Szolgáltató Központ befektetői területeinek a terveit.

Határidő: 2004. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 35/2004.(II.26.) - 40/2004.(II.26.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 41/2004.(II.26.) – 44/2004.(I.29.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 13.30 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2004. március 30.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 30-án (kedd) 9.00 órakor tartott soros üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József György, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető

Meghívott: Szalabán Attila Zalai Hírlap munkatársa

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik:

 

Siroma-Plast Kft. útépítése és területcseréje

 

35/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben szereplő ügyletek és az ehhez szükséges telekalakítások lebonyolításával.
  2.  

A felhatalmazás kiterjed:

  1. az önkormányzatot terhelő kiadások-bevételek egyenlegének megfelelő összeget legfeljebb, 19.800.000 Ft összeget a 2004. évi költségvetésben az ingatlanvásárlás előirányzatának átcsoportosításával biztosítja.
  2.  

  3. a 037/42, illetve 037/40 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanok esetében eltekint az útfejlesztési hozzájárulás megfizetésétől, amennyiben a tulajdonosok a tervezett út építéséhez szükséges földterületet ellenérték nélkül az önkormányzat tulajdonába adják. Egyben meg kell vizsgálni a 037/38, 037/39, 037/40 hrsz-ú területek megvásárlásának lehetőségét és azok szükségességét.
  4.  

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy jogszabályi, illetve egyéb akadálya nincs-e annak, hogy az útépítés önkormányzatot terhelő része átadásra kerüljön a Siroma-Plast Kft-nek azzal a céllal, hogy az útépítés teljes beruházását lebonyolítsa.

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

 

Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. által kialakítandó vámszolgálati hely

 

36/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a logisztikai szolgáltató központ területen kialakítandó vámszolgálati hely létesítésével egyetért.
  2.  

   A vámszolgálati hely kialakítására beérkezett ajánlatok közül a közbeszerzési bizottság által kiválasztott Kanizsa Kft. ajánlatát, bruttó: 17.086.238,- Ft-ot fogadja el és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésre, azzal a feltétellel, hogy a kivitelezői szerződés hatályba lépése kizárólagosan a VPOP és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. (önkormányzati ellenjegyzés mellett) közötti vámszolgálati hely működtetésére vonatkozó megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

   Határidő: 2004. március 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. ügyvezető)

  3. egyetért a 17.086.238.- Ft összköltségű “Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. által vámszolgálati hely kialakítása” önkormányzati beruházással. Felhatalmazza a polgármestert a beruházási okmány aláírására. A beruházás fedezetét, 17.086.238 Ft-ot a 2004. évi költségvetés rendeletében a beruházások között szerepelteti.
  4.  

Határidő: a beruházási okmány aláírására: 2004. február 27.

a beruházás befejezésére: 2004. április 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Javaslat a vásárcsarnokban lévő önkormányzati tulajdonú üzletek Ingatlankezelési Intézmény kezelésébe történő átadására

 

37/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vásárcsarnok Üzletház emeletén található, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézményének kezelésébe adja.

Határidő: 2004. március 31.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

Kámán László intézményvezető)

 

Nagykanizsa, Király u. 25. sz. alatti üzlethelyiség értékesítése

 

38/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Király u. 25. szám alatti 138,61 m2 alapterületű üzlethelyiséget 18.000.000 Ft + ÁFA, azaz 22.500.000 Ft vételáron értékesíti az ÖKOHÁZ Kft. részére.

A vételár 20 %-át, azaz 4.500.000 Ft-ot foglaló címén az adásvételi szerződés aláírásakor, a vételár 80 %-át, azaz 18.000.000 Ft-ot az adásvételi szerződés aláírását követő 6. hónapban köteles a vevő megfizetni, évi 11 % kamattal növelve.

A közgyűlés a vételár teljes kiegyenlítésig tulajdonjogát fenntartja.

Határidő: az adásvételi szerződés aláírására: 2004. március 31.

a vételár teljes kiegyenlítésére: 2004. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

EXIST Kft. ajánlata a Vasemberházban lévő gyógyszertár tulajdonjogának rendezésére

 

39/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a gyógyszertár megváltását az Exist Kft. által ajánlott 80.000.000,- Ft-os értéken, de támogatja a gyógyszertár megváltását az értékbecslő által meghatározott forgalmi értéken, amely 37.300.000.- Ft + ÁFA. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az ügylettel kapcsolatos szerződés aláírására.

Határidő: 2004. március 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

 

Javaslat a Postakert u. 25/F. 1. lph. Fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszony folytatásának elbírálására

 

40/2004.(II.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Dr. Bedő Ildikó Nagykanizsa, Postakert u. 25/F. I. lph. fsz. 2. sz. lakos határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítására irányuló kérelmét elutasítja. Kötelezi a bérlőt, hogy a fenti bérlakást 2004. március 31. napjáig, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át az Ingatlankezelési Intézménynek.
  2.  

  3. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozat 1. pontjában foglaltak szerint a bérlakás visszavételéről gondoskodjon.
  4.  

  5. a Postakert u. 25/F. I. lph. fsz. 2. sz. bérlakást – figyelemmel a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) sz. rendelet 7. §-ban foglaltakra – tartalék állományba helyezi.
  6.  

Határidő: 2004. április 5.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI igazgató)

 

A meghívóban nem szereplő napirendi pont napirendre vételét javaslom:

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között kötendő Együttműködési megállapodásra (írásban)
 2.  

 1. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2004. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)
 2.  

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
 2.  

A meghívóban szereplő 7-es napirendi pontot 13.00 óra körül tárgyaljuk.

 

Kelemen Z. Pál: Napirend előtt szeretnék szólni a jó ízlés és a közerkölcs nevében.

Zakó László: A meghívóban szereplő 21. és 22. napirendi pontot vegyük előre, amennyiben az érintettek beleegyeznek, nyílt ülésen kérem tárgyalni.

Szányiné Kovács Mária: Napirend előtt szeretnék szólni a Király u. 31. és a Fő út 2. lakóközösség ügyében.

Budai István: A meghívóban szereplő 5-ös napirend nem került a Pénzügyi Bizottság elé. Javasoljuk a napirend levételét.

Litter Nándor: Egyetértek a felvetéssel. Kérem, hogy a Pénzügyi Bizottság következő ülésére kerüljön be az anyag.

Dr. Csákai Iván: A parlagfű irtásával kapcsolatban tennék fel kérdést.

Papp Nándor: Köszönetnyilvánítást szeretnék mondani, és egy kérdést szeretnék feltenni a kérdések között ……József síremlék ügyében és a volt kosaras piac ügyében.

Polai József: A kérdések között szeretnék két kérdést feltenni a belvárosi férfi klubbal és a MURA I. távvezetékkel kapcsolatban.

Bicsák Miklós: Két témában szeretnék szóban interpellálni. A Magyar utcai körforgalom. Kérdésem lenne a kirakodóvásár környékével kapcsolatban.

Dr. Kolonics Bálint: Kérdést szeretnék feltenni a régi piactér területével kapcsolatban.

Dr. Horváth György: Napirend előtt szeretnék szólni a “jereváni rádió” címmel. Kérdést tennék fel az utcák takarításával kapcsolatban.

Scháb György: Kérdést szeretnék feltenni pályázatírással kapcsolatban.

Tóth László: Kérdést szeretnék feltenni a MÁV újabban tervezett 7 órás személyvonat megszüntetése tárgyában. Meddig sújtja a várost a MÁV?

Litter Nándor: Zakó László képviselő javasolta, hogy a 21-es és a 22-es napirendi pontokat hozzuk előre és nyílt ülésen tárgyaljuk. Úgy látom, hogy Bogár Imre nincs itt, nem tudunk a 21-es napirendről dönteni. Az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek megbízására vonatkozóan pedig meg kell előzni a beszámolóknak a napirend tárgyalását. Javaslom, hogy maradjon úgy, ahogy terveztük, amikor a 22-es napirend következik, akkor kell majd döntenünk, hogy nyílt ülés lesz-e vagy zárt, illetve mind a kettőnél kell majd dönteni.

Zakó László: Tartozunk annyival a pályázóknak, hogy felajánljuk nekik azt a lehetőséget, hogy hozzuk előre.

Litter Nándor: Legfeljebb a 15-ös napirendnél tudnák tárgyalni a 22-es napirendet. Természetesen, ha most mindenki jelen van és nyilatkoznak arról, hogy a nyílt üléssel egyet értenek. Megkérdezem, hogy ki akar zárt ülést. Mivel senki, ezért 15. napirendi pontként fogjuk tárgyalni a 22-es napirendet.

A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e egyéb észrevétel? Amennyiben nincs, kérem ezen két módosítással szavazzuk meg a napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4.  

 5. Nagykanizsa Északkeleti városrész szabályozási terve és helyi építési szabályzatának módosításáról szóló 36/2003.(V.28.) sz. rendelte hatályon kívül helyezéséről (írásban)
 6.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002.(V.2.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 8.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Az OÉSZ alapú rendezési tervek elfogadásáról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (írásban)
 10.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 11. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között kötendő Együttműködési megállapodásra (írásban)
 12.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 13. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények alapító okiratának módosítására (írásban)
 14.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 15. Beszámoló a Micimackó Óvoda tevékenységéről (írásban)
 16.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa tevékenységéről (írásban)
 18.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 19. Beszámoló a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola tevékenységéről (írásban)
 20.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 21. Beszámoló a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tevékenységéről (írásban)
 22.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 23. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. évi külkapcsolati eseményeiről és javaslat a 2004. évi külkapcsolati tervre (írásban)
 24.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 25. Javaslat nevelési-oktatási intézmények vezetőinek megbízására (írásban)
 26.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 27. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár vezetői megbízására (írásban)
 28.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 29. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről (írásban)
 30.  

  Előadó: Dr. Molnár József r. alezredes Kapitányságvezető

 31. Projekt Iroda létesítése a Polgármesteri Hivatalban (írásban)
 32.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 33. Kórházi gép-műszer beszerzéshez céltámogatási igénybenyújtás (írásban)
 34.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 35. Tájékoztató a 2003. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)
 36.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 37. Előterjesztés az önkormányzat által már megszerzett, de az ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett ingatlanok rendezéséről (írásban)
 38.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 39. Javaslat céltámogatás maradványról történő lemondásra (írásban)
 40.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. Halász Gyula képviselő önálló indítványa Informatikai Tanácsadó Testület létrehozására (írásban)
 42.  

  Zárt ülés:

 43. Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT ügyvezetői pályázatának elbírálása (írásban)
 44.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 45. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
 46.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

  Tóth László

  Sajni József

  Papp Nándor

  Kelemen Z. Pál bizottsági elnökök

 47. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2004. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)
 48.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 49. Nagykanizsa, Szent I. u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése (írásban)
 50.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 51. Az állam tulajdonába lévő vállalkozói vagyon önkormányzati tulajdonba vétele (írásban)
 52.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 53. Tájékoztató a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Murasped Kft. közötti megállapodásról (írásban)
 54.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

 55. Fellebbezések (írásban)
 56.  

 

Napirend előtti hozzászólások

Kelemen Z. Pál: Országos napilapok megírták, hogy férfi klub nyílik Nagykanizsán, a Sugár úton. A jó ízlés és a közerkölcs nevében szólalok fel. Ne olyan helyen nyíljon, ahol ez sérti az állampolgárok ízlését, ahol veszélyeztetheti az ifjúságot. Tiltakozom a klub létrehozása ellen. Lehet, hogy van rendeleti hézag ebben a kérdésben, bár véleményem szerint nincs. Kérem képviselőtársaimat, hogy együttesen fogjunk össze, hogy egy ilyen intézmény ott ne valósulhasson meg. Kérem a polgármester urat és a jegyző urat, hogy ezt a közízlést és jó erkölcsöt sértő intézményt ne engedélyezzék a Sugár úton.

Litter Nándor: Jegyző úrral napok óta foglalkozunk az üggyel, hogy a jogszabály keretei között tehetünk-e valamit. Tájékoztatni fogjuk a közgyűlést ezekről a lépésekről.

Zakó László: Ne csak a Sugár úton ne engedélyezzék, hanem a város egész területén. Jegyző úr törvényességi vizsgálatot is végezzen gyámhatósági szemlélettel, hogy járható-e az a többször hangoztatott tulajdonosi nézet, mely szerint 14 éves kortól már bevonná klubtagságba az érdeklődőket. Tiltakozom ez ellen.

Szányiné Kovács Mária: A Fő út 2. ügyében szeretném elmondani, hogy sajnos előrelépés nem történt. Április 1-jén egy műszaki bejárást hoznak létre használatba vételi engedély kiadásához. Erre a bejárásra nem hívták meg a tulajdonosokat és ezt Fő út 2. lakóközössége sérelmezi. Ők semmiképpen nem kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy ez az állapot fennmaradjon. Szeretnék, ha elbontatnák a tetőn lévő kéményrendszereket. Megpróbálják műszaki szakemberek igénybevételével megvizsgáltatni. Ehhez kérem a szakosztály és a hivatal támogatását.

Király 31. lakóközössége ügyében Fenyves Jenő úr megkeresett. (Megkereső levél jegyzőkönyvhöz mellékleve.)

Röst János: A Fő út 2. műszaki bejárása megtörtént. Nem Nagykanizsa város az eljáró hatóság. Nem tud közreműködni ilyen értelemben képviselő asszony kérésének. A terveket áttekintettem. Készült egy tervmódosítás, amely már csökkentett mértékben zavarja a tető kihasználtságát. Így is jelentős mennyiségű szellőző rendszer kerül kiépítésre ott. A kéményre nem találtam utaló jelet a változtatásra. Mindenképpen a fennmaradási engedélynél a lakóközösségnek nyilatkoznia kell, hogy elfogadják-e ilyen módon, illetve megállapodnak egy bérleti szerződéssel, vagy nem. Amennyiben nem fogadják el, akkor ez nyilvánvalóan bírósági útra fog terelődni.

Litter Nándor: A Király u. 31-el kapcsolatosan Németh úr ügye miatt állítottuk meg a területcserét. Köszönjük Fenyves úr levelét. Tárgyaltam múlt héten a ház képviselőivel és közösen kellene megkeresnünk képviselő asszonnyal, hogy milyen megoldást tudunk ebben az ügyben tenni.

Bicsák Miklós: Szóbeli interpellációm a Magyar utcai körforgalmi részére vonatkozik. A város figyeljen oda, hogy a körforgalmi rész rendezett legyen (virágosítás).

Dr. Horváth György: A múlt közgyűlésen meglepődve hallottam nevemet elítélően Cseresnyés Péter úrtól, aki azt mondta, hogy én ajánlottam valakit és hogy milyen munkát végzett. Utána néztem. Elmentem az iskolába. Valóban jön a Jereván rádió. Beázik a tető, de nem az, amelyet az illető csinált, akit én ajánlottam. A hivatal illetékes vezetője kimondta, hogy a nevezett mindig kiváló munkát végzett, ez esetben sem ázik be a tető, illetőleg nem ez a tető, amit csinált, sőt mindig kedvező ajánlatokat tesz és a város érdekében így tevékenykedik. Nem tudom mi volt képviselő úr szándéka. Az, hogy engem lejárasson? 45 évet tanítottam. Nem bocsátottak el, nem adtak fegyelmit. Nem hiszem, hogy olyan rosszul végeztem a munkámat. A vállalkozót akarja lejáratni? Nem értem a szándékot. Nagyon rossz néven veszem az ilyen megjegyzést, mert teljesen ártatlan voltam. Egyértelműen visszautasítom.

Cseresnyés Péter: A jereváni rádió példázata nagyon jó volt. Ugyanis a múlt közgyűlésen itt sem voltam. Valakivel össze tetszik keverni. Úgyhogy, ha legközelebb napirend előtt vádaskodik, legyen szíves, nézzen utána, hogy mi hangzott el és kinek a szájából. Valószínű, ha mondtam is volna valamit azzal kapcsolatban, biztos, hogy a vállalkozót nem hibáztattam volna. Ugyanis akkor, amikor ez a döntés megszületett, hogy miként történjen meg annak a bizonyos tetőnek a szigetelése, akkor sem a vállalkozót hibáztattam volna, és nem azt mondtam, hogy a vállalkozó rosszul fog dolgozni, hanem azt mondtam, hogy az az eljárás, amit ajánlott, nem a tökéletes megoldás.

Zakó László: Én voltam az a képviselő, aki ezt elmondta. A levegőben én sem szoktam beszélni, én is tájékozódtam és azt az információt kaptam, hogy a tetőbeázás ennek a munkának az eredménye. Ha ez nem így van, akkor megkövetem Horváth képviselő urat ezennel nyilvánosság előtt. Ha ennyire sértve érzi magát, amit nem szerettem volna, akkor viszont jobban figyeljen a körülményekre, és ne vádoljon meg olyan képviselőt, aki itt sem volt akkor.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk az előterjesztést szerinti határozati javaslat 1-es pontjáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztést szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Cseresnyés Péter: Polgármesteri tájékoztatónál vagyunk?

Litter Nándor: Bejelentettem, hogy a polgármesteri tájékoztató következik. A vitát megnyitom. Beszélgetés folyt azon a szakaszon. Vártam egy percet, senki nem jelent meg a monitoron és megkezdtem a szavazást. Az ülés vezetésének ez a szabályos rendje.

Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-as pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4/a. pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4/b. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6-os pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7/a. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7/b.,c pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8-as pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztatóról a helyi kirakodóvásár áthelyezésével kapcsolatban, amelyek közül a B./ változatot javaslom.

 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztatóról az IBR bevezetésével kapcsolatban.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztatóról a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatásával kapcsolatos határozati javaslat a.) pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztatóról a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatásával kapcsolatos határozati javaslat b.) pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztató határozati javaslatáról a saloi küldöttség összeállításával kapcsolatosan.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztató határozati javaslatáról a weisi delegáció összeállításáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztató határozati javaslatáról a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola fejlesztési koncepciójával kapcsolatos címzett támogatási pályázaton való részvételről.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztató határozati javaslatáról a Hevesi Sándor Művelődési központ rekonstrukciós beruházásával kapcsolatos címzett támogatási pályázaton való részvételről.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztató határozati javaslatáról a Főiskolai kampusz kialakításával kapcsolatos címzett támogatási pályázaton való részvételről.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztató határozati javaslatáról a Zsinagóga épület hasznosításával kapcsolatos címzett támogatási pályázaton való részvételről.

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztató határozati javaslatáról Nagykanizsa Miklósfa városrész Lakáskoncepció szerinti lakóterületek rendezési tervének, a mellékletben foglalt fejlesztési elhatározás szerinti módosításáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk kiegészítő polgármesteri tájékoztató határozati javaslatáról a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács részére készített tájékoztatóról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

45/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 60/1/2003.(II.25.), a 272/2/2003.(IX.30.), a 303/8/2003.(X.28.), a 322/2/2003.(X.28.), a 327/2/2003.(XI.25.), a 332/2003.(XI.25.), a 342/2/2003.(XI.25.), a 343/2/2003.(XI.25.), a 360/3/2003.(XII.11.), a 361/2/2003.(xII.11.), 369/1/2003.(XII.11.), a 374/1-3/2003.(XII.11.), a 379/2003.(XII.11.), az 1/8,11,12,13,14/a,b, 16/2004.(I.29.), a 2/2/a-c,3,5/2004.(I.29.), a 3/2004.(I.29.), a 4/1-3/2004.(I.29.), a 10/2/2004.(I.29.), a 12/2004.(I.29.), a 13/2004.(I.29.), a 14/1-4/2004.(I.29.), a 15/2004.(I.29.) a 16/1-6/2004.(I.29.) és a 18/2004.(I.29.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2.  

  3. a 170/1//2002.(VI.5.) és a 76/2003.(III.25.) számú - Nagykanizsa, Szabadhegy városrész közművesítés beruházási programjára vonatkozó – határozatokat hatályon kívül helyezi.
  4.  

  5. 1/9/2004.(I.29.) számú - Saubermacher–Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. ajánlatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. március 31-ig meghosszabbítja.
  6.  

    

  1. a Hevesi Sándor Művelődési Központ a NEC VT 660 K típusú projektor vásárlásához benyújtott pályázatát támogatja.
  2. A pályázati önrészként 285.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít. Forrása a 3/2004.(II.18.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről 14 számú melléklet Művelődési Osztály 7 millió forintos pályázati önrésze.

   Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a telephelyeként működő bajcsai közösségi tere által benyújtott pályázatát támogatja. Pályázati önrészként 435.540 Ft önkormányzati támogatást biztosít. Forrása a 3/2004.(II.18.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről 14 számú melléklet Művelődési Osztály 7 millió forintos pályázati önrésze.
  4.  

Határidő: 2004. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. a Nagykanizsa, Fő u. 4. sz. alatti, 1953/1/A/12 hrsz-ú lakás 20,32 m2 alapterületű részét értékesíti Andrasek Zoltán és felesége részére 2 millió Ft vételárért.
  2.  

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 281/2003. (IX.30.) számú határozatát a fentiek szerint módosítja.

   Felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy a befolyt vételárból az önkormányzati részen a szükséges felújítási és átalakítási munkákat végezze el.

   Határidő: 2004. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városi Főépítész, osztályvezető)

  3. egyetért a Halis István Városi Könyvtár 2 fő szakalkalmazottjának továbbképzési mentességével.
  4.  

   Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

    

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Alapító Okiratának 10. pontjában felsorolt, térítés ellenében végezhető szolgáltatások körét kiegészíti a 17.) oktatás alponttal.
  2.  

  3. A 10.e) pontot a következőképpen módosítja:
  4.  

   10.e) A tűzvédelmi hatóságok és engedélyező hatóságok részére tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalást ad ki. Felkérésre tűzvédelmi szakvéleményt készít.

  5. A 10.) pontot kiegészíti az f) ponttal:
  6.  

10.f) Tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végez, és szükség esetén

szankcionál.

Felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe történő elkészítésére.

Határidő: 2004. március 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

  1. a 30/2004. (II. 26.) számú határozat 1. pontjának határidejét 2004. április 15-re módosítja.
  2.  

   Felkéri a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht-t, hogy a megszüntetésre kerülő Zrínyi utcai kirakóvásáron árusító kereskedők köréből jelentkező 4 fő részére a Csarnok Üzletház környezetében az árusítás feltételeit teremtse meg (kirakóvásári helyszín vásári bejegyzése, árusítópavilonok telepítése engedélyezési eljárásának lebonyolítása, terület előkészítés stb.).

   Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Gáspár András ügyvezető

  3. az IBR bevezetéséhez szükséges előkészítő feladatok elvégzéséhez hozzájárul.
  4.  

   Felkéri a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház főigazgatóját és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

   Határidő: 2004. május 30.

   Felelős : Dr. Szabó Csaba főigazgató

   Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

    

  1. egyetért “A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében” című pályázat (Pályázó: Péterfy Sándor Általános Iskola) PEA keretében történő projekt előkészítés végrehajtásával, kötelezettséget vállal a kidolgozott projekt EU-s pályázati Alaphoz történő benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő önrészt biztosítja.
  2.  

   Határidő: 2006. május 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs polgármesteri kabinetvezető)

  3. egyetért “A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében” című pályázat (Pályázó: Zsigmondy Vilmos – Széchenyi István Szakképző Iskola) PEA keretében történő projekt előkészítés végrehajtásával, kötelezettséget vállal a kidolgozott projekt EU-s pályázati Alaphoz történő benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő önrészt biztosítja.
  4.  

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs polgármesteri kabinetvezető)

    

  1. egyetért azzal, hogy Salo finn testvérváros meghívására 2004. május 26. és 30. között küldöttség utazzon Saloba. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a küldöttség összeállítására.
  2.  

   Határidő: 2004. május 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs polgármesteri kabinetvezető)

  3. egyetért azzal, hogy az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata 2004. június 3-4-én az ausztriai Welsben tartandó ülésén részt vegyen a város delegációja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a delegáció összeállítására.
  4.  

Határidő: 2004. június 5.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs polgármesteri kabinetvezető)

    

  1. egyetért a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola fejlesztési koncepciójával, s címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a benyújtásra kerülő két féle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy 391080 eFt összköltségű beruházásként az Erdész u. 30. sz. alatti telephelyen “alternatív energiaprogram” épület építését kívánja megvalósítani.
  2.  

  3. A beruházás saját forrásaként 39 108 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.
  4.  

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtásához 2004. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

    

  1. egyetért a Hevesi Sándor Művelődési Központ rekonstrukciós beruházásával, címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy a 748 540 eFt összköltségű beruházásként többfunkciós közösségi tér kialakítását (konferenciaterem, szekció termek), a meglévő rekonstrukciójával, részbeni átépítésével, átalakítással kívánja megvalósítani.
  2.  

  3. A beruházás saját forrásaként 74 854 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.
  4.  

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtásához 2004. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

    

  1. egyetért Főiskolai kampusz kialakítása beruházással, címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy a 1 416 020 eFt összköltségű beruházásként a volt Thury laktanya területén a meglevő épületek rekonstrukciójával, átalakításával, bővítésével, területalakítással kívánja megvalósítani.
  2.  

  3. a beruházás saját forrásaként 141 602 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.
  4.  

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtására: 2004. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

    

  1. volt Zsinagóga épület hasznosításának címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy 729.650 ezer Ft összköltségű beruházásként a volt Zsinagóga épületben közművelődési célú közösségi ház kialakítását műemléki felújítással, bővítéssel kívánja megvalósítani.
  2.  

  3. a beruházás saját forrásaként 72.965 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.
  4.  

Határidő: Címzett támogatás előzetes igénybejelentése: 2004. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  1. egyetért a Nagykanizsa Miklósfa városrész, Lakáskoncepció szerinti lakóterületek rendezési tervének, a mellékletben foglalt fejlesztési elhatározás szerinti módosításával.
  2.  

   Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításának elkészítéséről gondoskodjon és azt döntésre terjessze a közgyűlés elé.

   A tervezési munka akkor indítható, ha a kezdeményező vállalja és a tervezői szerződéskötés előtt biztosítja a szükséges tervezési díjat.

   Határidő: a terv elkészítésére 2004. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

    

  3. megismerte a közlekedési ágazatnak a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsa részére készített tájékoztatóját. Megállapítja, hogy Nagykanizsa és térsége – Zala Megye déli része – régióban elfoglalt helyzetének javulásában meghatározó lehet a közlekedési funkciók fejlődése.
  4.  

   A régió kiegyenlített fejlesztése, az egyes területek kohéziója alapvetően az ÉD-i gazdasági tengely– közlekedési folyosó létének van alárendelve.

   A fentiek indokolják, hogy az M9 gyorsforgalmi út Zala Megyét érintő szakaszolása, rangsorolása nem lehet függvénye az M76 gyorsforgalmi út építésének. Az ezzel kapcsolatos érvek sorában nem érvényesülhetnek egyes területek kizárólagos érdekei.

   A Közgyűlés felhívja a Tanács és a közlekedési ágazat központi és megyei képviselői figyelmét a döntés meghozatalát megelőző alapos vizsgálat és körültekintő egyeztetés szükségességére.

   Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az érdekelteket tájékoztass.

   Határidő: 2004. április 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  5. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.
  6.  

 

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések, (írásban)
 2.  

  Dr. Csákai Iván: A parlagfű mentesítésében Nagykanizsa 1994-től nagyon aktívan részt vett. Múlt évben magas színvonalon megtörtént a parlagfű mentesítés. Értesülésem szerint pályázható pénz nem lesz a központi pénzből. Ez a pályázati önrész be lett fagyasztva. A költségvetésben hol biztosítunk erre pénzt, anyagi fedezetet, hogy legalább olyan szinten, mint tavaly a parlagfű mentesítés megtörténjen?

  Litter Nándor: Írásban válaszolunk.

  Papp Nándor: Megköszönöm az összes résztvevőnek a gyors eljárást városunk - 1868 –1870 – első polgármesterének Halvax József síremlékének helyreállítása érdekében. Miután a közeljövőben lesz a Halvax József halálának az évfordulója egy kisebb ünnepélyes avatást el tudnánk képzelni.

  Litter Nándor: Megoldjuk. Kérem a Polgármesteri Kabinetet, hogy szervezzék meg.

  Papp Nándor: A kispiaccal kapcsolatos kérdésem pedig a belvárosi 010 tömb, a volt kosaras piac értékesíthetősége attól függ elsősorban, hogy az önkormányzat előzetesen megállapodjon a tulajdonosokkal. A közelmúltban résztulajdonos váltás történt. Kérdezem, hogy akár közvetett kapcsolat van-e az ügylet és bármely önkormányzati képviselő között?

  Litter Nándor: Erre én nem tudok válaszolni, csak ha megkérdezem.

  Tóth László: Én válaszolok. Nekem nincs semmilyen kapcsolatom.

  Litter Nándor: A magam nevében én is tudok válaszolni.

  Papp Nándor: Azt kérdeztem, hogy van-e bármely önkormányzati képviselőnek köze az ügylethez? Nyilatkozzon!

  Litter Nándor: A vásárláshoz? A beruházáshoz?

  Papp Nándor. Igen, pontosan.

  Litter Nándor: Hogyan képzeli a választ, hogy mindenki nyilatkozzon írásban?

  Papp Nándor: Igen.

  Litter Nándor: Kérem, hogy a kérdést írásban írja le. Nekem sincs semmi közöm hozzá.

  Papp Péter Pál: Nekem semmi közöm a piactérhez. Sem a kosarashoz, sem a másikhoz. Ezt hajlandó vagyok szóban elmondani, de levelezni nem.

   

  Litter Nándor: Kérem a kérdést pontosan megfogalmazni és eljuttatni minden képviselőhöz, és nyilatkozzanak.

  Polai József: Három kérdésem lenne. Egyet írásban is benyújtottam polgármester úr felé a Kiskanizsai Részönkormányzat nevében. Lényege, hogy kapnak-e a jövő évben a peremterületi városrészek az ott élők létszámának figyelembevételével a jelenleginél nagyobb mértékű támogatást sürgős feladatainak finanszírozásához? Férfiklubbal kapcsolatban egyetértek az előttem szólókkal. Tegyünk valamit, ami ezt meggátolná. Hat hónappal ezelőtt indítványoztam a MURA I. távvezeték 70 m-es bajcsai szakaszának cseréjét. Mind a három bizottság támogatta ezt az indítványt. Tudunk arról, hogy a VÍZMŰ szakemberi is azt hangoztatták, hogy veszélyben van öt lakóház, amennyiben ezt a szakaszt nem cseréljük ki. Mikor kerül közgyűlés elé az indítványom? Miért nem vesszük ezt az ügyet komolyabban?

  Litter Nándor: A peremkerületekkel kapcsolatban ezt a közgyűlést nem érheti bírálat, hiszen bevezette azt a rendszert, ami korábban még nem Nagykanizsán, hogy a peremkerületekre külön forrásokat biztosított. Mi ezt nagyon komolyan vesszük és továbbra is úgy gondoljuk, hogy lehetőségeinkhez képest növelni kell ezeket a kereteket és a jövőben is akarjuk ezt működtetni. MURA I. távvezetékkel semmi gond nincs. Úgy tudom, hogy az időjárás miatt a VÍZMű szakemberei kérték, hogy mivel télen nem tudják megcsinálni, ezért a tavaszi munkáknál az első helyen szerepel.

  Dr. Kolonics Bálint: A régi piactér területével kapcsolatban az alábbi kérdéseket kívánom feltenni, amire írásban várnám a polgármester úr válaszát. Mi értelme volt a régi piac területén nem csekély összegért egy kis részen lévő felépítmény elbontásának? Milyen határozat alapján történt ez a bontás? Jogerős volt-e ez a határozat? Jogszerű volt-e ennek a határozatnak a végrehajtása, a bontás? Lesznek-e következményei a felépítmény ilyen formában történő elbontásának?

  Litter Nándor: Írásban fogunk rá válaszolni. Ezt mindenkinek tudnia kell, hogy ez a város érdekeit szolgálta. A döntést én hoztam meg ebben az ügyben azért, hogy tiszta helyzet alakuljon ki.

  Scháb György: 2003-ban, illetve 2004-ben a város milyen pályázatokat nyújtott be? Ezeknek a pályázatoknak mi volt a célja? Mi volt az összvolumene? Ebből mennyi lett volna az igényelt támogatás összege és mennyi a saját erő? Abban az esetben, ha ezek a pályázatok elutasításra kerültek, akkor annak mi volt az indokolása? Foglalkoztatunk-e pályázatok írásával kapcsolatosan bármilyen külső vállalkozót, ha igen, akkor milyen kondíciók mellett? 2004-ben értelemszerűen a futó projektekre is gondolok, amik még esetleg nem kerültek elbírálásra. Írásban kérem a választ.

  Röst János: A sajtóban olvashatták képviselő társaink, hogy az Informatikai Minisztérium által kiírt pályázatokon többen nyertünk. Az egyik ilyen volt ……….. millió forint, amit megítéltek a város számára. Négy kisebb pályázat szintén nyert. Az Egyesített Szociális Intézménynél kettő pályázat 2 millió forint értékben. Hevesi Művelődési Ház több mint 1 millió Ft értékben. A Halis István Városi Könyvtár kettő pályázata több mint 2 millió Ft értékben.

  Litter Nándor: Több olyan döntés született, amely megközelíti a 3 milliárd forintot, azok a címzett beruházások, amelyek a térségünkben valósulnak meg, azok nem pályázatok voltak, hanem a benyújtott címzett támogatási igények, amik messze meghaladják az előző időszak összegeit.

  Tóth László: Miért és meddig bosszantja a MÁV a nagykanizsai utazóközönséget? Az április 4-én megváltozó menetrendben törli a MÁV a Nagykanizsán 7,00 órakor induló személyvonatot, mely Fonyódig minden megállóhelyen és állomáson megállt, ez azt jelenti, hogy nagyon sok balatoni üdülőtulajdonos nem tud megfelelő időben kiérni a telkére, mert a 7,00 órás vonat helyett 8,00 órakor induló vonat csak Balatonmária-fürdőn és Balatonfenyvesen áll meg.

  Litter Nándor: Továbbítjuk a MÁV felé a kérdést.

  Dr. Horváth György: Mi értelme vannak annak, hogy szakadó esőben söpörjék az utakat?

  Gáspár András: Azért söpörték, mert akkor lehet felsöpörni. Száraz időben nem lehet feltakarítani a port.

  Bicsák Miklós: A kosaras piac bekerített része tele van vasládákkal és szeméttel. A hajléktalan emberek ott alszanak. Kérem a terület rendezését.

  Litter Nándor: Kérdezem Csákai képviselő urat, hogy a korábbi kérdésére adott választ elfogadja-e?

  Dr. Csákai Iván: Igen elfogadom. A másik választ is elfogadom, de a peres ügy végkifejletéről majd kérek tájékoztatást.

  Litter Nándor: Dr. Horváth György képviselő urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

  Dr. Horváth György: Igen, elfogadom.

  Litter Nándor: Stróber Gábor képviselő urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

  Stróber Gábor: Elfogadom, de majd a végkifejletről a tájékoztatást írásban kérem.

  Litter Nándor: Dr. Kolonics Bálint képviselő urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

  Dr. Kolonics Bálint: A gázáremeléssel kapcsolatban tudomásul veszem a választ. A “Soproni Italbank”-kal kapcsolatban nem tudom mire vélni a választ. Ha az a válasza, hogy jogszabályokról felvilágosít a válaszában, és tehetetlenek vagyunk, nem tudunk mint tenni, akkor nem tudom elfogadni, mert a válaszból ez tűnik ki. Azóta előkerült új dolog ezzel kapcsolatosan, ami szintén problémát jelent. A lakóközösség épületbiztosítást akar közösen kötni a felépítményre. Problémaként jelentkezik a biztosítási társaságok felé ajánlatkérés kapcsán az, hogy az épületnek a vízfőnyomó vezeték főcsapja abban a pincében van, ami pontosan ez az önkormányzati tulajdonban álló pincehelyiség, és ilyen formában hasznosítja az önkormányzat, tehát ebből az következik, hogy a korlátozott nyitva tartás miatt időben korlátozott módon lehet csak a vízfőnyomó csapot elzárni. Ezzel az esetleges vízkároknál a kárveszélyenyhítés nem adott a lakók számára. Ilyen jogukban is korlátozva vannak. Egyáltalán nem biztos, hogy tudnak közösen biztosítást kötni a felépítményre a vízkár miatt.

  Litter Nándor: Az első megjegyzésre én úgy gondolom, hogy a legutóbbi közgyűlésen Partiné választ adott. A második válaszra a választ elfogadja?

  Dr. Kolonics Bálint: Nem fogadom el a választ. Vártam volna, hogy a szerződéssel kapcsolatban egy nyilatkozatot polgármester részéről, hogy mire törekedjünk a pincehelyiség jövőbeni hasznosításával kapcsolatosan. Mérlegeljük-e az ott lakók problémáit, vagy pedig azt mondjuk, hogy nem ilyen formában kívánjuk hasznosítani.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a válasz elfogadásáról.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a választ elfogadja.

   

  Litter Nándor: Kérdezem Polai képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ a Városi Kincstár megszüntetésével kapcsolatban?

  Polai József: A választ nem tudom elfogadni, mert én a kérdést arra irányítottam, hogy megtudjam, hogy mennyibe került a megszüntetés, helyette kaptam korábbi előterjesztéseket. Ezekből nem jöttem rá, hogy mennyi ez az összeg, amennyibe kerülhetett.

  Litter Nándor Úgy gondolom, hogy az előterjesztés egyértelműen tartalmazza az ezzel kapcsolatos költségcsökkentéseket. Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e választ.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a választ elfogadja.

   

  Litter Nándor: Kelemen Z. Pál képviselő úr elfogadja a választ a Rózsa úti bölcsőde tetőbeázásával kapcsolatban?

  Kelemen Z. Pál: A választ elfogadom.

   

   

 3. Nagykanizsa, Északkeleti városrész szabályozási terve és helyi építési szabályzatának módosításáról szóló 36/2003.(V.28.) sz. rendelete hatályon kívül helyezéséről (írásban)
 4.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Csákai Iván: Az előterjesztést csodálkozva olvastam, ’96 magasságában arra való tekintettel, hogy nem beépíthető, ezért volt a javaslat, hogy garázs legyen. A garázs meg lett torpedózva. Eladjuk építési teleknek. Értesüléseim szerint a Honvéd 43. telekszélessége, építési telekszélességet nem éri el. Több mint 20 évvel ezelőtt a Kisberki utcai sarokház érvényes építési engedéllyel épített oda házat, erről a telekről szolgalmi útról garázsbejáratot, erről a telekről szolgalmi úttal kaput. Most ezzel a lakóval mi lesz? Az a garázs nem alakítható át belső közlekedésre, hisz erre a belső oldalon rá van építve. Az előterjesztő körülnézett-e, hogy milyen következményekkel jár a két szomszéd lakóra való tekintettel ez az eladás, és nem egy újabb problémás ügy fog a Közigazgatási Hivatalhoz menni.

  Papp Nándor: Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, a hatályon kívül helyezését javasolta. Kétségtelen az a tény, hogy problémás lesz ezeknek a területeknek az értékesítése, mert a ……beépítés az a Kisberki utca felől eléggé kérdőjelesen tudna megvalósulni. Azt viszont biztos, hogy a bármikori szomszéd teljes joggal kérdőjelezte meg a garázsokkal való beépítését ennek a teleknek Nem lesz egyszerű dolog.

  Karmazin József: Az előterjesztésben mi is utaltunk ezekre a várható problémákra, amelyeket Csákai képviselő úr jelzett. A határozati javaslat éppen ezért nem hozza meg azt a döntést még, hanem ebben az irányban a vizsgálatot írja elő. A szolgalmi jogot természetes, hogy az ingatlanra rá kell jegyeztetni mielőtt bármi történne vele.

  Dr. Csákai Iván: Ilyen feltételek mellett a hasznosítás az önkormányzatnak megéri-e?

  Litter Nándor: Meg kell keresni azt a lehetséges megoldást, ami a szomszédok problémáját és az egész terület rendezését elősegítheti. Bízzuk ezt a szakemberekre. További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletét alkotja:

   

  13/2004.(III.31.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 13/2004.(III.31.) számú rendelete Nagykanizsa Északkeleti városrész szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 64/2002.(X.2.) számú rendelete módosításáról szóló 36/2003.(V.28.) sz. rendelete hatályon kívül helyezéséről.

   

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  46/2004.(III.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsa, Honvéd utca 1847/49. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson való értékesítését lakótelekként készítse elő.

  Vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az Északkeleti városrész más területén van-e lehetőség gépjármű tárolók kialakítására.

  Határidő: 2004. május 31.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és s személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002.(V.2.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 6.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Felhívom a figyelmet a rendelet 7. szakaszának 5/D szakaszára a szociálpolitikai kerekasztal létrehozására.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  14/2004.(III.31.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2004.(III.31.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002.(V.2.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 7. Az OÉSZ alapú rendezési tervek elfogadásáról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: Az építési törvény által hatályon kívül helyezett helyi rendeleteknek a hatálytalanításáról van szó. Ez jogtechnikai kérdés volt. Mi úgy értelmeztük, hogy a törvény erejénél fogva ezek már nem alkalmazhatók.

  Litter Nándor: Szavazzunk a rendeleti javaslatról.

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  15/2004.(III.31.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2004.(III.31.) számú rendelete az OÉSZ alapú rendezési tervek elfogadásáról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 9. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között kötendő Együttműködési megállapodásra (írásban)
 10.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a 16/2004. számú határozatával 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta. Több olyan elem van az előterjesztésben, amit majd a szabályzatokban kellene megfogalmazni.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Az Együttműködési megállapodás 3. oldal III. bekezdés legfelsőbb sorában javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy az intézmény mielőtt a Kontroling Osztálynak átadja a költségvetési tervet, az intézményt felügyelő szakfelügyeletét ellátó szakosztály nézze meg ezt a költségvetési tervet. A 4. oldalon javaslom kiegészíteni a kötelezettségvállalás nyilvántartásánál a legelső sorban, hogy nem minden intézmény esetében, hanem minden részben önállóan gazdálkodó intézményre vonatkozik. Az 5. oldalon az első francia bekezdésben egy nem együttműködési megállapodásban való megfogalmazás szerepel, azt írjuk, hogy kérjük. Kérem, a kérjük szót egy felszólító szóval kiegészíteni. Az 5. oldal kiadás a pénzügyi teljesítéseket megelőző munkafolyamatoknál nem gondolom azt, hogy a beosztásokat kellene megnevezni, hanem mondjuk azt, hogy az érvényes Államháztartási törvény és Kormányrendelet szerint kell eljárni. A kötelezettségvállalásnál a pénzügyi teljesítés időpontjánál az intézmény a fizetési határidő lejárta előtt mondjuk legkésőbb három nappal köteles az átutalásra a számlát benyújtani, így a hivatal sem hivatkozhatna arra, hogy ő azért késett, mert későn kapta. Ezzel javasolnám kiegészíteni.

  Sajni József: Bizottságunk 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. Mindezt megelőzte az illetékes szakosztályok részéről az az egyeztetés, amit lefolytattak az intézményekkel és kérték az intézményeket, hogy véleményezzék ezt az anyagot. A vélemények, ami beépíthetőek voltak, beépültek az anyagba.

  Cseresnyés Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elég sok javaslat hangzott el. Nekem volt egy észrevételem a 4. oldalon a kötelezettségvállalás nyilvántartás részben a 4. bekezdésben. Így szól a megállapodás szövege: “Az intézmények kötelezettségvállalója az intézmény vezetője, annak távolétében a helyettese, vagy az általa megbízott személy. Az intézményi kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Kontroling Osztályon kijelölt kapcsolattartó kontroling ügyintéző jogosult. A kötelezettségvállalás összege, amennyiben meghaladja mind utalás, mind készpénzkifizetés esetén (azonos típusú kiadások esetén) a 100.000 Ft-ot, ellenjegyzésre a Kontroling osztályvezető, illetve helyettese jogosult.” Az 5. oldalon van egy olyan gondolat, hogy “100.000 Ft feletti egyösszegű kötelezettségvállalás esetén a Kontroling Osztály ügyintézőjével történjen előzetes egyeztetés.” Ha én jól értelmeztem ezt a dolgot, akkor az történik, hogy ügyintézővel egyeztetek 100 eFt feletti kiadásról, ugyanakkor az osztályvezetővel irattatom alá. Abban az esetben, ha itt véletlenül valamit eltérés van, tehát az ügyintéző engedélyez egy ilyen eltérést, az osztályvezető meg azt mondja, hogy ezt nem kellett volna. Hozzuk egy szintre az egyeztetést, vagy az aláírást.

  Cserti Tibor: Kimaradt egy javaslat. A költségvetési törvény szabályozza az előkészítések rendjét. Ennek az első üteme a költségvetési koncepció elkészítése. Az előttünk lévő költségvetés az elmei költségvetések összeállításának határnapjára vonatkozóan egy időpontot jelöl meg, hogy tárgyév 10-e, de nem szól a költségvetési koncepció készítésének egyetlenegy mozzanatáról sem. Annak ellenére, hogy a törvény szabályozza, ha helyi szintű szabályosáról van szó. A bizottság egy kiegészítő határozati javaslatot fogalmazott meg: Az évenkénti költségvetési koncepció elkészítésében való intézményi közreműködés módját és ütemét jegyzői javaslat alapján a polgármester szabályozza. Kérem ezt megszavaztatni.

  Dr. Kelemen Marcell: Ez látszólagos ellentmondás. Arról van szó, hogy a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének felelősségével a Kontroling Osztályvezető, illetve a helyettese tartozik. Ugyanakkor nincs arra mód, hogy minden egyes önálló költségvetési szerv pénzügyesével, vagy intézményvezetőjével ő személyesen egyeztessen. Ez egy technikai megoldás. Ezt követően, miután az ügyintézővel egyeztetett, hisz minden egyes költségvetési szervnek van egy kijelölt ügyintézője a hivatalban, aki a kapcsolatot tartja, és folyamatosan figyelemmel kíséri az adott intézménynek a költségvetés alakulását, de kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Kontroling Osztályvezető van felhatalmazva.

  Cseresnyés Péter: Javaslatomat továbbra is fenntartom, ha mód és lehetőség van rá, hozzuk egy szintre ezt a dolgot, vagy pedig fogalmazzunk meg egy olyan gondolatot, amivel ezt az ellentmondást fel lehet oldani. Tehát, hogy a Kontroling Osztály vezetője és az ügyintéző egyeztessen ezekről a dolgokról. Írjuk le, ha már ennyire részletesen kidolgozzuk ezt az Együttműködési megállapodást, akkor ebben az esetben írjuk le ezt is.

  Litter Nándor: Én úgy értelmezem, hogy egy egyeztetés történik, mert ez egy nagy összegű kifizetésnek értelmezhető és ezért egy ügyintézői szintű egyeztetés előzze meg, mielőtt a Kontroling Osztályvezető, vagy helyettese foglalkozik a dologgal.

  Dr. Kelemen Marcell: Az intézményeknek az volt elvárásuk, hogy legyen egy pontosan megjelölt személy, aki az ő ügyeikkel foglalkozik rendszeresen, napi szinten bármikor fordulhatnak hozzá segítségért és neki ez a feladata. A kötelezettségvállalás ellenjegyzése egy olyan pénzügyi feladat, aminek a címzettje a jegyző ilyen esetekben is és természetesen ezt megfelelő szintig indokolt átruházni ennek a hatáskörnek a gyakorlását. Én úgy látom indokoltnak, hogy Kontroling Osztályvezető az, ahol kell összpontosulnia ennek a feladatnak azért, hogy ő átlássa a teljes intézményrendszernek a financiális helyzetét. Ugyanakkor a napi szintű aprólékos egyeztetés pedig legyen a Kontrolon Osztály ügyintézőjének a feladata.

  Cseresnyés Péter: Ahogy én értelmezem, akkor ez a bizonyos intézményi vezető, aki ott a gazdasági ügyeket vagy a pénzügyeket intézi, elmegy a Kontroling Osztály ügyintézőjéhez egy 100 eFt-os kötelezettségvállalás egyeztetése kapcsán. Ott történik egy egyeztetés, amire ez az ügyintéző csak bólint vagy nem bólint és majd a Kontroling Osztályvezetővel való egyeztetés után mondják-e azt, hogy igen mehet ennek a 100 eFt-nak az elköltése. Ha az ügyintéző bólint, abban az esetben keletkezik egy hézag, hogy az osztályvezető, vagy a helyettese, aki az aláírásért felelős, ő esetleg még mondhatná azt is, hogy mégsem. Itt látom a problémát. Ha az ügyintéző egyeztet mindig a Kontroling Osztályvezetővel, és ő felelősen bólinthat arra a kérelemre, ami befutott hozzá, ebben az esetben rendben van a dolog, ha ez nem így történik, akkor lehet probléma.

  Litter Nándor: Az egyeztetés nem bólintás. Aki aláírja, az hozza meg a végső döntést. Ők meg csak egyeztetnek, hogy tervbe illeszkedik-e, a források rendelkezésre állnak-e.

  Cseresnyés Péter: Így elfogadható.

  Szányiné Kovács Mária: Az intézményekben dolgozó gazdasági ügyintézőkre nagyon nagy feladatsor hárul. Vannak intézmények, ahol eddig is komoly létszámfeszültséggel dolgoztak, nagyon leterheltek voltak. Nagyon soknak tartom a feladatot. Ez meg kellene vizsgálni.

  Litter Nándor: Jegyző úr nyilatkozott. Papp Péter és Cserti képviselő javaslatait beépítik a megállapodásba.

  Budai István: Azt is tartalmazza ez a megállapodás, hogy el kell készíteni azokat a szabályzatokat, amelyek majd a részletes tevékenységet szabályozzák. Mindezt ott kellett volna leírni.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról az elhangzott módosítások beépítése mellett.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  47/2004.(III.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együttműködési megállapodásokat - az elhangzott módosításokkal együtt - elfogadja. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egyes részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel az egyedi megállapodásokat e megállapodások keretei között kösse meg.

  Határidő: 2004. április 30.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella Gazdálkodási Osztály vezetője

  Dencsné Szabó Edit Kontrollong Osztály vezetője)

   

   

 11. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények alapító okiratának módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter Pál: Az alapító okiratok 2. pontjában konkretizálnám. Nem azt írnám, hogy az alapító szerv, vagy az önkormányzat, vagy a jogelődje, hanem vagy az önkormányzat hozta létre, vagy a jogelődje. A 9-es pontban a vagyonnal való gazdálkodásban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Általánosan beírnám, hogy a vagyonrendelet szerint kell eljárni. Nem írnám be a vagyonrendelet számát. A 8. pontban az intézményvezető megbízásának a rendje a közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén. Úgy gondolom, hogy pillanatnyilag a terveink között sem szerepel az, hogy intézményvezető ne közalkalmazott legyen. Mi a szükségessége, hogy ez a megjegyzés itt szerepeljen?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Nincs akadálya a konkretizálásnak. A kinevezés rendjére vonatkozóan azért került be – ez egyébként a jogszabályi átemelés a minisztériumi ajánlás alapján –, mert több helyen problémát okoz, ha nem az intézménynél van közalkalmazotti jogviszonyban az illető, akkor a testületek kinevezik vezetőnek, de elmulasztják, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt is létesítsenek ugyanazon intézményben a dolgozóval. Ezért került be, hogy előbb közalkalmazotti jogviszonnyal kell rendelkeznie azon intézményben, és utána nevezhetjük ki magasabb vezetőnek.

Litter Nándor: Volt még a vagyonrendelet. Jegyző úr véleménye szerint ilyen módosítás végrehajtható. Nincs semmi akadálya. Kérem, szavazunk a határozati javaslatról egyben.

Cseresnyés Péter: Kérem, hogy külön szavazzunk.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1-es pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 2-es pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 7 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 3-as pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

48/2004.(III.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakban felsorolt nevelési-oktatási intézmények módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratait elfogadja
  2.  

  Attila Óvoda

  Hétszínvirág Óvoda

  Hevesi Óvoda

  Kertvárosi Óvoda

  Micimackó Óvoda

  Pipitér Óvoda

  Rozgonyi Óvoda

  Rózsa Óvoda

  Vackor Óvoda

  Bolyai János Általános Iskola

  Általános Iskola Kiskanizsa

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  Rozgonyi úti Általános Iskola

  Rózsa úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

  Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

  Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

  Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

  Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és

  Idegenforgalmi Szakképző Iskola

  Farkas Ferenc Városi Zeneiskola

  Nevelési Tanácsadó

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vécsey Zsigmond Általános Iskola megszüntető okiratát elfogadja.
 2. Határidő: 2004. június 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 4.  

Határidő: 2004. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 1. Beszámoló a Micimackó Óvoda tevékenységéről (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását a közgyűlésnek.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  49/2004.(III.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Szabóné Bohrát Margit vezetői és az óvodai közösség szakmai tevékenységét, a Micimackó Óvoda beszámolóját elfogadja.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 3. Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa tevékenységéről (írásban)
 4.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Zakó László: Kérem, ha egy jelentést, vagy egy beszámolót el is fogad a testület, ne kényszerítsük rá a testületi tagokat minden esetben, hogy ugyanazzal a határozattal elismerését is kifejezze a munka iránt. Semmi kifogásom ellene és végig meg fogom szavazni, de ez így nincs rendjén, mert más dolog egy beszámolót elfogadni és más egy dicséretet adni.

Litter Nándor: Visszatérjünk az előző napirendhez?

Zakó László: Nem szükséges. Elvi megfontolásra ajánlom.

Litter Nándor: Ennek megfelelően a határozati javaslatot kettébontjuk.

Dr. Horváth György: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta a beszámolót. Javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Két részre fogjuk bontani a határozati javaslatot. Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Javaslom, hogy fejezze ki a közgyűlés köszönetét egyrészt Sajni József igazgató úrnak és az alkalmazotti közösségnek.

Cseresnyés Péter: Ez most új határozati javaslatként?

Litter Nándor: Zakó úrnak volt egy javaslata, hogy ne együtt szavazzuk meg a beszámoló elfogadását és az elismerés kifejezését. Ezért a határozatot kettébontottam. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

50/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa beszámolóját elfogadja.
  2.  

  3. megköszöni Sajni József igazgató tevékenységét, az alkalmazotti közösség együttműködő szakmai munkáját
  4.  

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 1. Beszámoló a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola tevékenységéről (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Janzsó Antal: Köszönetemet szeretném kifejezni a tantestület, a tanulóifjúság és a magam nevében a közgyűlés irányába, hogy ezt a témát napirendre tűzte. Az iskolavezetés filozófiája nem a panaszkodás volt, hanem a lehetőségek megkeresése és kiaknázása. Azoknak a tárgyi feltételeknek, amelyek az elmúlt időszakban kialakultak az Ady u. 74/A. szám alatt, döntően nem nagykanizsai forrásból, hanem országos forrásból táplálkozott. Köszönöm mindazon társintézménynek, a fenntartónak, a gazdálkodó szervezeteknek, kis- és nagyvállalkozásoknak, akik az iskolában folyó nevelő-oktató munka feltételrendszerének megteremtésében segítségünkre voltak. Arra kérem a közgyűlés minden tagját, a szülőket, hogy a jövőben is adjanak meg minden támogatást az utódomnak, hogy a Cserháti Szakképző Iskolának ne csak dicsőséges múltja, szép jelene, hanem reményteli jövője is legyen.

Sajni József: Bizottságunk a beszámolót megtárgyalta és támogatja a határozati javaslatnak azon részét is, mely szerint Janzsó Antal igazgató úrnak 27 éves igazgatói munkája alapján címzetes igazgatói címet adományoz az önkormányzat.

Budai István: Megköszönöm a magam nevében is az igazgató úrnak és a tantestületnek és mindenki munkáját, aki abban közreműködött, hogy az iskola ide fejlődjön, ahol most tart. Kérem, hogy az utódja is továbbvigye ezt a stafétabotot.

Papp Péter Pál: Elfogadásra javaslom a javaslat mindegyik pontját. A beszámoló 8. oldalán a javaslatokat se felejtsük el. Ha beszámolót elfogadjuk, akkor majd jövőre, vagy utána ezek a javaslatok újra elénk kerülnek, mint konkrét javaslatok és megvalósulásához esetleg a mi döntésünkre is szükség van, akkor se felejtsük el, hogy egy ilyen jó iskolásról van szó és, hogy mi elfogadtuk ezt a beszámolót. Egy ilyen támogatást azt hiszem, hogy meg kellene előlegeznünk.

Litter Nándor: Csatlakozom azokhoz, amit az előttem szólók elmondtak. Janzsó Antal úr tudjuk, hogy nyugdíj előtt áll. és még ebben az időszakban is olyan aktív, hogy a Regionális Szakképző Központnak az ügyével nagyon behatóan foglalkozik. Ezt külön meg szeretném köszönni. Hogyha itt elfogadjuk a beszámolót ebben még döntést nem hozunk, hogy ennek a regionális szakképzési központnak a pályázatán részt kell vennünk, kikkel kell együtt részt vennünk és ennek a részleteit ki kell munkálnunk. Ezen a szakosztály dolgozik. Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk a beszámolót.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy megköszönjük a munkájukat.

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy Janzsó Antal részére 27 éves igazgatói munkájának elismeréséül címzetes igazgatói címet adományozzon a közgyűlés.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

51/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola beszámolóját elfogadja.
  2.  

  3. megköszöni Janzsó Antal igazgató és a tantestület szakmai tevékenységét.
  4.  

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. Janzsó Antal 27 éves igazgatói munkájának elismeréséül címzetes igazgatói címet adományoz.
  6.  

Határidő: 2004. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tevékenységéről (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: A beszámolót bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Kérem, a közgyűlést, hogy határozati javaslatokkal egyetértve fogadja el a beszámolót.

Budai István: Köszönöm igazgató úrnak és a tantestületnek a munkáját.

Cseresnyés Péter: Az intézményvezetőknek, a testületeknek, az óvodai dolgozóknak és az intézményi dolgozóknak a FIDESZ frakció nevében szeretném megköszönni áldozatos munkájukat. A további ott dolgozóknak pedig sikeres munkát kívánok.

Litter Nándor: A magam nevében is szeretném az iskolának és külön Mayer Ferenc úrnak is megköszönni ezt a hosszú időn keresztül kifejtett kiváló tevékenységét. Sok sikert kívánunk az intézménynek a további munkájához. Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk a beszámolót.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy megköszönjük a munkájukat.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy Mayer Ferenc úrnak 23 éves igazgatói tevékenységének elismeréséül címzetes igazgatói címet adományozzon a közgyűlés.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

52/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Iskola beszámolóját elfogadja.
  2.  

  3. megköszöni Mayer Ferenc igazgató tevékenységét és a tantestület szakmai munkáját.
  4.  

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. Mayer Ferenc 23 éves igazgatói tevékenységének elismeréséül címzetes igazgatói címet adományoz.
  2.  

Határidő: 2004. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

Szünet

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. évi külkapcsolati eseményeiről és javaslat a 2004. évi külkapcsolati tervre (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a határozathoz a következő kiegészítéseket javasolja: a kereskedelmi kamarával egyeztetni kellene az ütemezést, Nagykanizsa honlapján idegen nyelvű anyag is legyen olvasható, ezen belül az EU csatlakozással kapcsolatosan a szomszédos országokkal, nagykövetségekkel szorosabbá váljék a kapcsolattartás.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot azzal, hogy a 2004. évi külkapcsolatok során a gazdasági kapcsolatokat kellene erősíteni bizonyos szinten.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással az előterjesztést elfogadásra javasolja.

Zakó László: Nem tudom támogatni a határozati javaslatot, illetve az ez évi programokat. A Francia Napokról csak annyi jelent meg a beszámolóban, hogy részt vett Fejtő Ferenc, városunk díszpolgára is. Arról kevesebb szó esik, hogy milyen kudarccal végződött ez a rendezvény. Minden forintot sajnálok, amit erre a területre fordítunk. Kovászna, Pucheim, esetleg Gleisdorf viszonylatban tartsuk fenn a kapcsolatot, a többit pedig sorvasszuk el. Idén 1 millió Ft-ot szánunk az EU-csatlakozás ünnepére, miközben a városban számtalan kátyú található, ezért azt mondom, hogy inkább erre fordítsuk ezt a pénzt.

Litter Nándor: Közel 200 milliót fordítunk közterületekre, utakra ebben az évben, ez 15 éve nem fordult elő.

Cseresnyés Péter: A 2003. évvel kapcsolatosan kérdezném, hogy a táblázat utolsó sorában külkapcsolatokra durván 6,5 millió Ft szerepel. Ez valószínűleg a tervszám. Fölötte van a tényszám, 24,7 millió Ft. Úgy gondolom, hogy ez a március 3. és április 30. között megrendezett civil szervezetek közreműködése az EU-csatlakozás előkészítésével kapcsolatos programok növelte meg. Nem látom, hogy ez a 13 millió Ft, ami költségként szerepel ebben a sorban, hogyan áll össze, hiszen a megjegyzés rovatban 9,5 millió Ft szerepel és egy olyan mondat, hogy a részletezés mellékelve. Ezt a részletezést nem találtam meg. Ez a 6,5 millió Ft hogyan 24,7 millió Ft? Egyéb észrevételeimet Zakó László már elmondta.

Tóth László: Az előterjesztés 4. oldalán az szerepel, hogy több-kevesebb rendszerességgel évente cserélünk delegációt testvárosainkkal, kevésbé intenzív Kazanlakkal. A 2004. évi rendezvénytervben nem látok kazanlaki programot. Megszakadt ez a testvérvárosi kapcsolat? Tavaly még az önkormányzat küldött delegációt. Úgy tudom, hogy jó a kapcsolat. Kazanlakkal az idén mi lesz?

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság alapvetően elfogadta, és elfogadásra ajánlja a külkapcsolati tervet. Jelen pillanatban 1,5 millió Ft az a keret, amire lehet pályázni, és ez hat testvérváros esetében 250 eFt. Kérésünk, hogy fel kellene mérni, hogy a civil szervezetek és az intézmények milyen kapcsolattal rendelkeznek jelen pillanatban a városban. Esetleg ezeket a kapcsolatokat hogyan tudja a város továbbfejleszteni, illetve támogatni, hiszen elsősorban az intézményekben sok helyen vannak élő kapcsolatok. Szerintem a város ki is tudná jobban használni, illetve támogatni tudná. A következő évi költségvetésbe kérem, hogy ez alapján ezt az alapot emeljük meg, esetleg több támogatást biztosítani.

Litter Nándor: Ez határozati javaslat?

Sajni József: Igen.

Fehérvölgyi Szabolcs: A következő közgyűlésre eljuttatunk Önöknek egy táblázatot, ahol meg van bontva a külkapcsolati költségvetés. Abból ki fog derülni, hogy mennyi pályázati pénzt nyertünk különböző helyekről, ami külkapcsolat területén került felhasználásra. Innen adódik a 6,5 és a 24,5 millió Ft különbsége. Kazanlakot meghívtuk a csatlakozási ünnepségre, egyelőre nem válaszoltak vissza. Néhány évre visszamenőleg áttekintve a külkapcsolatokat, igaz az a megállapítás, hogy minden várossal van valamilyen kapcsolat, de nem volt minden évben látogatás oda-vissza. A testvárosi alap nem került minden évben teljesen kihasználásra, van lehetőség az alapon belül átcsoportosításra egyik város javáról a másik javára, amennyiben ott több szervezetnek lenne arra igénye, hogy valamilyen közös programban részt vegyen.

Bicsák Miklós: Tavaly részt vettünk Kazanlakban a Rózsafesztiválon. Külön öröm volt számunkra, hogy Nagykanizsa városra a mai napig nagy szeretettel emlékeznek. Sajnálnám, ha ez a kapcsolat megszakadna.

Litter Nándor: Meghívtuk őket Nagykanizsára, tehát mi szeretnénk, ha ez a kapcsolat élő maradna.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság ülésén is felvetődött a tervezett és a ténylegesen felmerült költségek közötti különbözet, ott elhangzott, hogy a más forrásból származó ilyen irányú bevétel 19 millió Ft volt: Tehát ilyen vonatkozásban bizonyos megtakarítás is mérhető a költségvetéshez viszonyítva.

Gerencsér Tibor: Az elmúlt évben külkapcsolat terén két jelentősebb pályázati eredmény emelte meg a külkapcsolati célokra szánt keretet. Az egyik az Osztrák-Magyar Napokhoz a PHÁRE-CBC 8 millió Ft-os támogatás. Ezen kívül az Európai Kommunikációs Közalapítványhoz pályáztunk egy 7 milliós összegre, itt a 7 milliós önrészünket virtuálisan szerepeltettük, ebből a 7 milliós önrészből 3 millió volt, amit a közgyűlés valóságosan jóváhagyott, és mi elköltöttünk. A másik 4 millió pedig különböző költségvetési támogatásoknak a feltüntetése volt, Városi Televízió, Kanizsa Újság címére, így emelkedett meg ez az összeg.

Litter Nándor: Tehát partnereket vontunk be a pályázat során, és ők biztosították az önrész további tételeit.

Halász Gyula: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság részéről Papp Nándor elmondta a véleményt, melyet úgy egészítenék ki, hogy a külkapcsolati tervezetet át kell értékelni, ami az elmúlt 10-12 év metodikájára épült, most azonban egy új dimenzió lesz az EU-csatlakozással. Éppen a brüsszeli utunk erősítette meg azt a vélekedésemet, hogy a polgármester úrnak egyfajta EU-követként kell működnie a város nevében, ami azt is jelenti, hogy a nagykövetségekkel intenzívebb kapcsolatot kell kiépíteni, és a testvérvárosok szempontjából is azokat az Uniós tapasztalatokat, amikkel ők rendelkeznek, meg kell próbálni a saját hasznunkra fordítani. Ennek legyen tervezett rendje, hogy ebben az évben milyen nagykövetségekkel, milyen nemzetközi szervezetekkel, milyen programot akarunk megvalósítani.

Cseresnyés Péter: Pontosítanám, hogy mit szerettem volna kérni. Az érdekel, hogy március 3. és április 30. közötti rendezvény 13 millió Ft-os költsége hogyan jön ki, mert ebből nem derül ki, és van egy másik sor is, ahol nem derül ki, hogy hogyan jön ki egy 9 millió Ft-os költség, mert a PHARE-CBC támogatásba be van írva 330.240 Euro és önrész 4.100 Euro. Akárhogy is számolgatom, az a 9 millió Ft sehogy se jön ki. Azt kérem, hogy a hivatal mielőtt kiadja az előterjesztést, nézzék át, hogy a számok jók-e.

Gerencsér Tibor: Bizottsági üléseken már szót ejtettünk róla, hogy egy adminisztrációs hiba van, középen egy nullával több szerepel. Ez a szám többször előfordult már, többen ismerik, és ezért gondolom, nem is észrevételezték. 33.240 Euroról van szó ebben az esetben.

Litter Nándor: Kérem, ha vannak ilyen bizottsági észrevételek, akkor azt mondjuk itt el, hogy ne maradjunk tudatlanul.

Vargovics József Árpádné: Mint a Horvát Kisebbségi Önkormányzat vezetője, kötelességemnek tartom, hogy a Horvátországgal való kapcsolat kiszélesítését szorgalmazzam. Múlt héten voltunk Csáktornyán, és előkerült a két város közötti kapcsolat. Ők tényleg komolyan gondolják, hogy erősítsük a kapcsolatot annál is inkább, mert talán még inkább rá vannak szorulva a pályázatoknál a mi kapcsolatunkra. Bízom benne, hogy ez évben többször találkozunk, és eredményes lesz, és kisebb költséggel.

Litter Nándor: Horvátország felé számtalan esetben az elmúlt évben kezdeményeztük, hogy a kapcsolatok jöjjenek létre, az ő oldalukról voltak problémák. Kérem, hogy az elhangzott módosításokat – 33.000 és egyéb módosítások – fogadjuk el. Egy konkrét javaslat volt, hogy 4. határozati javaslatként vegyük fel, hogy végezzünk felmérést az önkormányzati intézmények vonatkozásában. Azt javaslom, hogy csak önkormányzati intézmények vonatkozásában, a civil szervezeteknél elég nehéz lenne ezt a felmérést elvégezni, mert nagyon sok civil szervezetünk van. Az önkormányzati intézmények vonatkozásában javasolnám, hogy ezt elvégezzük. Ez lenne a 4. határozati javaslat. Kazanlakkal kapcsolatban a meghívásunk megtörtént. Belefér a tervezett költségekbe a Kazanlakkal történő kapcsolattartással kapcsolatos költség is.

Gerencsér Tibor: Az idei külkapcsolati tervben szerepelt a Város Napjához a testvérvárosok vezetőinek meghívása, április 30-nál a testvérvárosok szakembereinek meghívása. Ez a meghívás elment. Erre a rendezvényre hívtuk meg Kovászna és Kazanlak város küldöttségét. Bízom benne, hogy a meghívást el is fogadják.

Litter Nándor: 200.000 Ft-ot Kazanlakkal kapcsolatban külön soron jelenítsünk meg. Kérem, hogy Papp Nándor által javasoltakat építsük be az anyagba, mindegyiket támogatom.

 

Zakó László: Ennyire komoly az egész, hogy ha kimaradt, akkor szavazzuk be. Ennyi a súlya a többi kapcsolatnak is.

Litter Nándor: Akkor nem kell részt venni egy utazáson sem.

Cserti Tibor: A Pénzügyi Bizottság elmondta, hogy a gazdasági terület irányába kellene átstrukturálni ezeket a látogatásokat, mellette megtartani azt a fajta várospolitikai magatartást, ami az EU-csatlakozás irányában még inkább lehetőséget teremt a város számára. A pénzügyi feltételrendszer mindenki számára adott. Volt egy nevesítési javaslat, egyébként teljesen mindegy, mert az a keret ebből a szempontból lehetőséget ad. Ügyrendi javaslatom, hogy zárjuk le a témát.

Litter Nándor: Kérem, hogy Papp Nándor és Tóth László által javasolt módosításokkal fogadjuk az anyagot. Először a 2003. évről szóló beszámoló elfogadásáról szavazzunk.

A közgyűlés 18 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 2004. évi külkapcsolati tervről az elhangzott módosításokkal: gazdasági részek erősítése, kiegészítve Kazanlakkal és egyéb elhangzott változtatásokkal, amit kérek átvezetni.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 4. pont: felmérést kell végezni az önkormányzati intézmények, esetleg gazdasági társaságok vonatkozásában a jelenlegi külkapcsolatokról, és egy összehangolt terv készítése a következő évre. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

53/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az önkormányzat 2003. évi külkapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja.
  2.  

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  3. az önkormányzat 2004. évi külkapcsolati tervét – az elfogadott módosításokkal kiegészítve – elfogadja. Felkéri a polgármestert a külkapcsolati terv végrehajtására.
  4.  

   Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  5. a városban működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és intézmények testvérvárosi kapcsolatainak támogatására fordítható összeget a 2004. évi költségvetés 9. sz. mellékletében az igazgatási feladatokon belül a dologi és egyéb folyó kiadásokra tervezett összegből elkülönítve, a Testvérvárosi Alap 1,5 millió Ft-os keretében határozza meg.
  6.  

   Ezt az összeget – a hat testvérváros esetében városonként 250 ezer Ft-ot - saját forrásaik kiegészítése céljából pályázati úton nyerhetik el azok a szervezetek, melyek a testvérvárosok szervezeteivel közös programot valósítanak meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást 2004. július 1. – 2005. június 30. közötti programidőszakra készíttesse el és tegye közzé a sajtóban.

   A pályázatokat a külkapcsolati referens előterjesztése alapján a bizottsági elnökökből álló kuratórium bírálja el.

   Határidő: A pályázat kiírására: 2004. április 30.

   A pályázatok elbírálására: 2004. június 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  7. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményei, esetleg a városban működő gazdasági társaságok körében külkapcsolataik megismerése céljából végezzen felmérést, melyet a 2005. évi külkapcsolati terv összeállítása során figyelembe kell venni.
  8.  

Határidő: 2004. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

Zakó László: Valóban voltam Kovásznán. De Kovásznára, mint egy magyar városra tekintek.

Litter Nándor: Hiteltelen ez a magyarázkodás.

 

 

 1. Javaslat nevelési-oktatási intézmények vezetőinek megbízására (írásban)
 2.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Micimackó Óvoda vezetői pályázatára Szabóné Bohrát Margit jelenlegi intézményvezető nyújtotta szakmai programját. Megkérdezem a pályázót, hogy kíván-e kiegészítést tenni a pályázatához.

Szabóné Bohrát Margit: Köszönöm, nem.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 7 igen szavazattal támogatja Szabóné Bohrát Margit pályázatát. Kérem támogatását.

Cseresnyés Péter: Ezek a pályázatok a személyes adatokat tartalmazó adatokon kívül bizalmasan kezelendők-e tovább vagy sem? Harmadik személy is megnézheti-e a későbbiekben?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Amennyiben a pályázatot benyújtó erre felhatalmazást ad, igen, minden más esetben önálló szellemi terméknek minősül. A jogszabály szerint a döntést hozók kaphatják meg a teljes pályázati anyagot.

Cseresnyés Péter: Minden pályázótól megkérdezném, hogy beleegyezik-e abba, hogy esetleg a későbbiekben valaki megnézhesse a pályázatot a személyes adatokat kivéve.

Szabóné Bohrát Margit: Ki számít kívülállónak? Kinek szeretné a pályázatomat megmutatni?

Cseresnyés Péter: Visszavonom a kérdésemet. Általános kérdés volt.

Litter Nándor: Kérem, döntsünk arról, hogy 2004. szeptember 1-től 2009. július 31. napjáig 5 nevelési évre a Micimackó Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Szabóné Bohrát Margitot bízzuk meg az előterjesztésben meghatározott feltételekkel.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A miklósfai óvoda és általános iskola vezetői kinevezése következik.

Csordásné Láng Éva: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyetértve a közalkalmazotti, illetve nevelőtestületi véleményekkel, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Litter Nándor: Javaslom, hogy 2004. szeptember 1-től 2009. július 31. napjáig, 5 évre az Általános iskola és Óvoda Miklósfa intézményvezetői feladatainak ellátásával Sajni Józsefet bízzuk meg, az előterjesztés szerinti fizetési feltételekkel. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola intézményvezetői megbízása következik.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatja a pályázó vezetői kinevezését.

Litter Nándor: Johanidesz István kíván-e kiegészítést tenni a pályázatához?

Johanidesz István: Köszönöm, nem kívánok.

Dr. Horváth György: A tantestület 85 %-a támogatta a pályázót.

Litter Nándor: Kérem, hogy 2004. augusztus 1. napjától 2009. július 31. napjáig, 5 évre a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Johanidesz Istvánt bízzuk meg az előterjesztés szerinti feltételekkel. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola intézményvezetői feladatainak ellátásáról szóló döntés. Két pályázat érkezett. Egyrészt Balogh László igazgató-helyettes, illetve Dénes Sándor igazgató-helyettes nyújtotta be pályázatát. Megkérdezem Balogh Lászlót, kíván-e kiegészítést tenni a pályázathoz:

Balogh László: Méltányos elbírálást kérek magammal szemben az esélyegyenlőség nevében. Tíz évig voltam igazgató-helyettes a Batthyányban. Ez alatt az idő alatt minden tőlem telhetőt megtettem az iskolámért. Talán joggal hivatkozhatok a folytonosságra az iskolavezetésben. Nem egyszerűen csak munkahely volt számomra a Batthyány. Végzettségem, tanulmányaim, tapasztalataim, önkormányzati munkám, kapcsolati tőkém, szakmaiságom után lehet ambícióm az igazgatói kihívásra és feladatra. Az embernek úgy kell megtanulnia a dolgot, hogy csinálja, mert bár hiheti, hogy meg tudja csinálni, nem lehet ebben addig biztos, amíg nem próbálkozott vele. Tudom, mi működik jól, s mi működhetne jobban az iskolában. Az eddigi iskolavezetés erényeit továbbápolva, hibáiból tanulva szeretnék tovább dolgozni. Elsősorban pedagógiai vezető szeretnék lenni. Jó beiskolázásunkat, nevelőtestületi felkészültségünket és légkörünket megőrizve egyszerre hagyományápoló, tehetséggondozó és esélyteremtő iskolát szeretnék csinálni. A pályázatomra büszke vagyok, vállalom minden sorát. A nevelőtestület 76 %-ban támogatta szakmai, vezetői programomat. Ez kellő alap lehet arra, hogy tisztelettel kérjem a közgyűlés támogatását. Tisztelt Közgyűlés! Miért hátrány és bélyeg az, ha az ember politizált, tisztességesen politizált, és szakmaiság mentén tette a dolgát az önkormányzatban? Ez a munka akár előtanulmányként is felfogható az iskolavezetéshez. Kérem, ítéljék meg, lehetett-e velem együttdolgozni az elmúlt négy éves önkormányzati ciklusban mint képviselő, mint bizottsági elnök. Amikor Önök a jövőről döntenek, kérem, ne pártszempontok, hanem egyéb fontosabb szempontok alapján döntsenek. Ilyen változatlanul érvényes és legfontosabb érték a munka. Ennek mentén kezdődhet bármiféle összefogás. Számomra a közösségi felelősség fontosabb az egyéni érvényesülésnél. Ezért jó szívvel idézem okulásul Kölcseyt. “Távol vagyunk a büszkeségtől magunkat csalhatatlanoknak gondolni. A velünk ellenkező véleményűektől soha sem kívántuk, hogy elveinknek hódoljanak. Tőlük azt kérjük, bennünk csak a meggyőződés tisztaságát tekintsék. S ha szív és ajak egybehangzik, egyenességünket bűnnek ne tartsák, s engedjék nekünk a vigasztalást, lelkünk üdvösségét saját hitünk szerint kereshetni.”

Litter Nándor: Ennek megfelelően szeretnénk eljárni, köszönjük az instrukciókat. Ez a célunk, hogy ilyen döntést hozzunk.

Dénes Sándor: Magamról és munkámról annyit, hogy az elmúlt 22 évben, amit a pályán töltöttem, a pedagógus mesterség mindenegyes lépcsőfokát bejártam az osztályfőnöki munkától kezdve a mostani feladatom, az igazgató-helyettesi munkáig. Mindig igyekeztem a képességeim alapján tisztelettel és becsülettel dolgozni, amit a tanítványaimtól, a szüleiktől, és kollégáimtól, vezetőimtől mindig meg is kaptam. Kaptam, de adtam is, úgy gondolom, és ezt szeretném vezetőként is tenni, hogy adni és úgy gondolom, hogy kapni is fogok. Nem kis feladat a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola vezetői feladata, egy 1100 fős iskolát vezetni, de úgy gondolom, hogy az elmúlt évek szakmai ismeretei, az a tisztelet és megértés, együttérzés, amit mindig megkaptam, és szeretet, az elég erőt ad nekem ahhoz, hogy tovább tudjam vinni a gimnáziumot ugyanolyan eredményesen és jól, ahogy ezt az elmúlt években elődeim tették. Célom, hogy továbbra is a Batthyány Gimnázium városunk, a régió egy eredményes és jól működő intézménye legyen, hogy büszkék lehessünk mindannyian, a város lakói az iskolára, és ezért kívánok tenni és dolgozni.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a pályázatokat és pályázókat megismerve úgy döntött, hogy 2 igen, 1 nem, 3 tartózkodással Balogh Lászlót, 4 igen és 2 tartózkodással Dénes Sándor pályázót támogatja. Személyesen részt vettem a tantestületi, illetve a közalkalmazotti értekezleten. Az itt tapasztaltak nem segítették a bizottság munkáját, hiszen sem a tantestületi, sem a közalkalmazotti értekezleten nem hangzott el kérdést a pályázók felé, nem volt vélemény. Ezt mindenféleképpen szóvá kell tenni, hisz az adott közösségben bizonyosan kialakul valamilyen értékrend vagy elképzelés a vezetővel kapcsolatosan. Így a bizottságunk nem támaszkodhatott ezekre a véleményekre, amikre szeretett és kellett volna.

Polai József: Ki kell jelenteni, hogy két nagyon kiváló pályázóval állunk szemben. A döntés nem könnyű. Saját nevemben is azt mondhatom, hogy mindkét pályázót régóta ismerem, mindkettőt mind szakmai, mind magatartás alapján sokra becsülöm. Vegye figyelembe a tisztelt közgyűlés a szavazáskor azt, hogy a nevelőtestület milyen arányban döntött a két pályázó között.

Cserti Tibor: Sokan elmondták előttem, hogy a Batthyány Gimnázium léte, működése mindig meghatározó volt a város oktatási életében, de méltán mondhatom talán még a kulturális életét is. Nagyon fontos, hogy az oktató-nevelő munka folyamatos és zavartalan legyen. Mindkét pályázóról hallottuk, hogy tisztességes, becsületes, szakmailag megalapozott pályázóról van szó, akiről az előkészítő munkában véleményt is alkottak. A város stratégiája tudatos-e, ha olyan intézményekről van szó általában, ami meghatározó a város életében, hogy van-e vezetői munkára való felkészülés, van vezetői munkára való továbbképzés, átképzés, lehet-e tanulni ezt a szakmát? Ha lehet, akkor az tényleg, és az azon való hétköznapi megmérettetés. Ha erre valami predesztinál valakit, akkor a tudatos nevelői munka mellett a vezető munkának a helyettesi megbízatás. Jelen esetben szerencsések vagyunk, hisz mindkét jelölt egyébként helyettesi megbízott is volt. Balogh Lászlóról úgy tudom, hogy 10 éves munkája alatt az intézményben meghatározó vezetői munkát folytatott. Ha bizonyított valaki 10 éven keresztül, mert az ellenkezőjét a gyakorlatban nem tapasztaltuk, akkor automatikus átmenet, nagyon könnyű döntési helyzetben lettünk volna most. Ott van mellette vezető munkatársa, aki előtt fél évvel kinevezésre került.

Litter Nándor: Mindenkinek egy igen szavazata van. Ki az, aki Balogh Lászlót szeretné a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatójának az előterjesztésben meghatározott fizetési kondíciókkal? Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Dénes Sándor vezetői megbízásáról szavazunk az előterjesztésben meghatározott kondíciókkal.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

 

54/2004.(III.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2004. szeptember 1. napjától 2009. július 31. napjáig – öt nevelési évre – a Micimackó Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Szabóné Bohrát Margitot bízza meg.
  2.  

   Fizetési fokozat: G 10

   Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény: 149.100 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

   Összefüggő illetménynövekedés:

   Kjt. 66. § alapján 5 % 7.455 Ft

   Garantált illetmény összesen: 156.555 Ft

   Összesen kerekítve: 156.600 Ft

   Vezetői pótlék, pótlékalap 200 %-a 34.200 Ft

   Járandóságok összesen: 190.800 Ft

   Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2004. szeptember 1. napjától 2009. július 31. napjáig – öt tanévre – az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa intézményvezetői feladatainak ellátásával Sajni Józsefet bízza meg.
  4.  

   Fizetési fokozat: G 12

   Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény: 159.600 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

   Összefüggő illetménynövekedés:

   Kjt. 66. § alapján 8 % 12.768 Ft

   Garantált illetmény összesen: 172.368 Ft

   Összesen kerekítve: 172.400 Ft

   Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a 39.330 Ft

   Járandóságok összesen: 211.730 Ft

   Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2004. augusztus 1.napjától 2009. július 31.napjáig – öt nevelési évre – a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Johanidesz Istvánt bízza meg.
  6.  

   Fizetési fokozat: H 12

   Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény: 178.450 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

   Összefüggő illetménynövekedés:

   Kjt. 66. § alapján 10 % 7.455 Ft

   Garantált illetmény összesen: 196.295 Ft

   Összesen kerekítve: 196.300 Ft

   Vezetői pótlék, pótlékalap 250 %-a 42.750 Ft

   Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés

   2004.01.01.-2004.08.31. 7.000 Ft

   Járandóságok összesen: 246.050 Ft

   Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2004. augusztus 1. napjától 2009. július 31. napjáig – öt nevelési évre – a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Dénes Sándort bízza meg.
  8.  

   Fizetési fokozat: I 9

   Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény: 177.600 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

   Összefüggő illetménynövekedés:

   Kjt. 66. § alapján 10 % 17.760 Ft

   Garantált illetmény összesen: 195.360 Ft

   Összesen kerekítve: 195.400 Ft

   Vezetői pótlék, pótlékalap 250 %-a 42.750 Ft

   Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés

   2004.01.01.-2004.08.31. 12.000 Ft

   Járandóságok összesen: 250.150 Ft

   Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a kinevezésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
  10.  

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár vezetői megbízására (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Tájékoztatom Önöket, hogy a szünetben telefax érkezett hozzám. A faxot Bogár Imre írta, melyet szeretnék Önöknek ismertetni: “Az elmúlt hetekben kialakult helyzet miatt a Halis István Városi Könyvtár vezetésére benyújtott pályázatomat ezennel visszavonom. Döntésemet nem a személyemet érintő támadások és nemtelen fenyegető névtelen írások hatására hoztam meg, hanem sokkal inkább a könyvtár további működésének érdekében. Annak a munkának érdekében, amelyet a könyvtárosok tiszteletreméltó elhívatottsággal és magas színvonalon végeznek. Vannak azonban olyanok, akiknek semmi sem drága. Személyem miatt hozzám eljutott hírek szerint ma már a könyvtári dolgozókat zaklatják, próbálnak nyomást gyakorolni rájuk. Az Ő érdekükben kényszerültem erre a lépésre. József Attila szavait idézve: nem lehetek tehertétel a város közösségét szolgáló munkájukban. Előzetes bizalmukat megköszönve, maradok tisztelettel Bogár Imre.”

  Ennek megfelelően megkérdezem Czupi Gyula urat, hogy nyilvános ülést kér-e vagy zárt ülés?

  Czupi Gyula: Nyílt ülést kérek.

  Röst János: 5 perc szünetet kérnék.

  Litter Nándor: 5 perc szünetet rendelek el.

   

  Szünet

   

  Litter Nándor: Megkérdezem Czupi Gyulát, kívánja-e a pályázatát kiegészíteni?

  Czupi Gyula: (Röviden ismerteti a pályázatában foglaltakat. Hozzászólásának egy része a hangfelvételen nem hallható.)

  Sajni József: (Hozzászólásának egy része a hangfelvételen nem hallható.) …….. A közalkalmazotti közösség mindkét pályázóról pozitívan nyilatkozott. A szakértői véleményeket külön-külön megvizsgáltuk. Az egyik teljes mértékben elfogult volt, szerintem valójában nem is szakértői vélemény volt. A másik két véleményben nagyrészt pozitív vélemények voltak Bogár Imréről is. Amiért a több igen szavazat Bogár Imrére esett, az volt, hogy megvan a szakmai végzettsége, másrészt az Ő vezetői gyakorlata, meglehetősen nagy műveltsége, nyelvtudása, és az önkormányzati ismeretei, ha mindezt összeadjuk, valószínű, ha a könyvtárban ilyen felállás lett volna, a könyvtár javát szolgálhatta volna. Természetesen Czupi Gyulával együtt. A könyvtár biztos, hogy szakmailag megerősödött volna. Ez a bizottság véleménye volt, ami miatt meglehetősen nagy és vehemens támadás ért személy szerint engem és a bizottság döntését. Ez érthető volt az ellenzék részéről, de a módja, módszere viszont nem. A 8800.hu minden olyan véleménynek adott teret, ami szerintem átlépi azt a határt, amit egy ilyen orgánum megengedhet. Mindenki kifejthette és kifejtheti a véleményét, de ennek a módja normális határok között kell, hogy legyen. Most új helyzet állt elő. Úgy gondolom, hogy Czupi Gyula abból, ami a bizottsági ülésen is elhangzott, ezekből okulva a könyvtár az eddigi szakmai színvonalon fog tovább működni.

  Röst János: Bogár Imre több diplomás, több nyelven beszélő, EU-kapcsolatokkal rendelkező, jelentős vezetői gyakorlattal bíró humánszakember, aki többek közt a zenei életben zenekar-vezető, szellemi vetélkedőkön Zala megyét képviselve országos bajnok csapatkapitányként működött közre. Jelentős számú publikációja volt, és Zalaegerszegen megbecsült és elismert vezetője. A róla szóló vélemények között voltak olyanok, amelyek elbírták a nyomdafestéket, voltak, amelyek nem. Zakó Lászlót idézném, aki megkérdőjelezte a demokráciát, hogy egyáltalán több jelölt indulhat, kifogásolta a jelölt zalaegerszegi lakhelyét, arról nem beszélt, hogy Ő is Zalaegerszegen született, egyébként Cseresnyés Péter is. Diszkriminációs megjegyzése volt az életkorra vonatkozóan, akkor hogyan magyarázza meg Zakó László Csurka István 70 évét. Politikai támadások között politikai figurának lett beállítva Bogár Imre, és Czupi Gyula pedig valamilyen szintű áldozatnak. Ha a politikát megnézzük, Bogár Imre SZDSZ-FIDESZ polgármestere volt Zalaegerszegnek és MDF-es alpolgármesterrel működött együtt. Nem volt és jelenleg sem tagja az SZDSZ-nek. Ezzel szemben Czupi Gyula MDF-alapítótag, MDNP-tag, és FIDESZ-tag, ahonnan nem saját önszántából távozott, legalábbis szerinte. Ezek a politikai támadások nemcsak Bogár Imrét érték, hanem az én személyemet, polgármester úr személyét, a képviselőtestület jelentős tagjait, bizottsági tagokat. Úgy gondolom, hogy ez méltatlan egy választáshoz, méltatlan egy kinevezéshez. Ennek az ügynek a legnagyobb vesztese maga a könyvtár volt. Czupi Gyulával régi jó barátságban vagyunk, emberi kapcsolataink kiválóak, ezt Ő is meg tudja erősíteni, de a kinevezés nem emberi kapcsolat kérdése, hanem vezetői döntés, alpolgármesteri, képviselői döntés. Az elmúlt 5 évnek egy jelentős része zajlott a régi könyvtárban, amiről szakmai emlékeim nem maradtak fenn, az új könyvtárat Czupi Gyulával együtt építettük egy bizottsággal. Azt hiszem korrekt együttműködés volt közöttünk és mindketten a könyvtár javát szolgáltuk. Ez az épület európai szintű, amelyet meg kell őrizni Nagykanizsa város kulturális életének és nem szabad megengedni, hogy bármely rendezvénysorozattal ezt az épületet lelakjuk. Sajnos az elmúlt időszakban majdnem kétnaponként volt rendezvény, ami azt jelenti, hogy összességében másfél év alatt 167 rendezvényt tartottak, ami nem megengedhető, mivel ennek költségei bevételi oldalon nem akkora összegek, hogy egyáltalán a fenntartási költségeket fedezzék. Emellett nem megengedhető az sem, hogy többdiplomás könyvtárosok székeket cipeljenek. A diszkón és lakodalmon kívül majdnem minden rendezvény volt már itt. Vissza kell térni a könyvtári funkcióhoz, és ezt elvárom a mindenkori igazgatótól. Nem beszélve arról, hogy politikai rendezvények nem lehetnek jelen. Ez a könyvtári funkció nem erről szól, politikai rendezvényeket kizárólag művelődési házakban lehet tartani, s erre a közgyűlésnek fog tenni egy ajánlást az SZDSZ-frakció, ami megtiltja, hogy itt politikai rendezvény zajlódjon. A mai napon megelőlegezem a bizalmat Czupi Gyulának, viszont elvárom Tőle azt, hogy a vezetői elvárásokat, a jogszabályokat betartsa, mert első lesz az, aki ez ellen fel fogok lépni.

  Kelemen Z. Pál: Arról van szó, hogy elolvastunk pályázatokat, és a pályázatok alapján egy vagy több jelölt közül választunk. Kezd a dolognak politikai és nem szakmai felhangja lenni, kezd a vita elmérgedni, enyhén szólva nem arról szólni, amiről egy intézményvezető kinevezéséről kellene szólni. Ezért tisztelettel kérem polgármester urat, ha úgy érzi, hogy a hozzászólásokban a szakmaiságon kívül bármi más megjelenik a tárgyhoz nem tartozóként, szíveskedjen megvonni a szót.

  Zakó László: Sajni József bizottsági elnök tájékoztatójával kapcsolatban mondanám, hogy rendszeres internetező vagyok, olvastam egy interjút Sajni úrral az egyik internetes portálon, amelyet utána levettek, de máshol megjelent. Ha az ott elmondott véleményét vállalja, akkor meg kell, hogy kérdezzem, hogy mennyi szakmaiság volt abban a válaszban, amit a riporter kérdésére adott. Én elolvastam mindkét pályázó pályázatát, és szembe tudom állítani a kettőt. Bogár úrral szemben, akit tudtommal személyesen nem ismerek, nincsenek előítéleteim, benyújtott egy 6,5 oldalas szellősen írt, számtalan gépelési és helyesírási hibával terhelt pályázati anyagot. Voltam bátor megjegyezni egy sajtótájékoztatón, hogy nem biztos, hogy szerencsés, hogy egy Egerszegről átjáró – valóban Egerszegen születtem, semmi problémám nincs Zalaegerszeggel –, az életkorára sem diszkrimináló megjegyzést tettem, csak jeleztem, hogy nem biztos, hogy az a szellemi frissesség, ami a könyvtár igazgatásához kell, jobban megvan Bogár úrban, mint Czupi úrban. Zárójelben jegyzem meg, hogy a kettőjük közti bérkülönbség közterhekkel együtt éves szinten 1,5 millió Ft, ha jól számoltam. Sajni úr bizottsági véleményével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy semmi konkrét, szakmailag megalapozott érvet nem tudott a bizottság öt tagja felhozni Bogár úr mellett. Ezt kifogásoltam. Az internetes portálok hangvételének milyenségéről lehet beszélgetni, küzdeni ellene, de ezzel együtt kell élni, és a másság tisztelete azt is magába hordozza, hogy elfogadjuk, amit ott írnak a hozzászólók. Az a szempont, amely miatt Czupi úr első pályázatát nem fogadta el a közgyűlés, messzemenőkig pótolva lett, részletes, több oldalon át taglalt, gazdasági kérdésekkel foglalkozó pályamunkát adott be. Ez konkrétan hiányzott Bogár úréból. Úgy érzem, hogy itt valami alkusorozat történt a háttérben, vagy folyamatban van, amelynek részleteiről nem tudok, mert ennek feltételezésével tudom csak megérteni, hogy miért kellett szakmai indok nélkül Bogár úr pályázatát támogatni. Bogár úr mellett felhozott iménti érvek, mely szerint európai uniós kapcsolatai vannak, több nyelven beszél, városvezetői tapasztalata, stb., nem biztos, hogy konkrétan pont egy szakmai munkát végző könyvtárnál olyan nyomósan kell, hogy latba essenek. Azt tudom Zalaegerszeg város rendszerváltozás utáni első ciklusáról, hogy a legnagyobb adósságát a város abban a négy évben halmozta fel.

  Litter Nándor: Bogár úr visszavonta a pályázatát, nem beszéljünk róla.

  Zakó László: Visszavonta, de vannak olyan jelenségek, ami mellett ennek ismeretében sem mehetünk el szó nélkül.

  Litter Nándor: Azért ismeretlenül mégiscsak felszólította, hogy vonja vissza a pályázatát.

  Zakó László: Teljesen jó szándékból.

  Litter Nándor: A megismerés szükséges lett volna.

  Zakó László: Megismertem a pályázatát.

  Cseresnyés Péter: Választ nem várok a kérdésemre. Vajon ki fogja meghatározni azt, hogy mi politikai rendezvény és mi más rendezvén, vagy milyen korlátozó intézkedések jönnek majd az elkövetkező időkben, mert valaki úgy gondolja, hogy ezeket a dolgokat Ő meg tudja és megteheti?

  Litter Nándor: Erre kísérletet fogunk tenni, mert úgy gondolom, hogy egy könyvtárnak az író-olvasótalálkozóktól, és nem a politikai rendezvényektől kell hangosnak lennie, és ez az elvárás a könyvtár igazgatóval szemben. Többet hallunk arról, hogy itt politikai rendezvények vannak, minthogy író-olvasótalálkozók. Azt szeretnénk, ha ez a jövőben így lenne.

  Halász Gyula: Czupi úrnak körülbelül másfél évvel ezelőtt elmondtunk a véleményünket, mint SZDSZ-frakció és egyes képviselők. Másfél évvel ezelőtt elmondtuk Czupi úrnak, hogy mi a könyvtárat a magyar és az egyetemes kultúra szentélyének tekintjük, amibe politikai rendezvény nem való. Elmondtuk azt is Czupi Gyulának, hogy Nagykanizsa régiós szerepre törekszik, ezért próbáljon meg a nyelvtudásban előrelépni, egyébként ezt az egyik szakértői vélemény is hiányosságként jegyzi meg. Elolvastam Czupi úr pályázatát, és mivel egy jelölt van, nem térek ki rá részletesen, az apróságokat majd megbeszéljük, de azt, hogy a berendezések rugalmas átrendezésének köszönhetően nagyszabású rendezvényeket kíván tartani, nem tudom támogatni, sem lakodalmat, sem bálokat, sem politikai rendezvényeket, olyanokat sem, ami be van jelentve, olyanokat sem, ami nincs bejelentve. Az SZDSZ részéről egyetlen politikai rendezvényt sem tartottunk a ház falai között, amióta fennáll, és ehhez a jövőben is tartani kívánjuk magunkat.

  Cseresnyés Péter: Szerintem nem lett volna probléma akkor, ha tartottak volna. Sajnálom, hogy polgármester úr azt mondta az előbb, amit mondott, mert ezek szerint Ön vagy valaki az Ön környezetéből indikálja a jogot majd, hogy eldöntik, hogy mi politikai rendezvény és mi nem az. Tökéletesen egyetértek Zakó képviselőtársammal, egy író-olvasótalálkozó is lehet politikai rendezvény, még ha nem is annak hirdetik meg. Ha Önök erre akarnak menni, akkor nagyon-nagyon a határmezsgyéjén járnak a demokrácia megcsúfolásának.

  Zakó László: Amennyiben a politikai rendezvényeket kitiltjuk a könyvtárból – ami ellen nem tiltakozom –, szeretnem, ha a vallási rendezvényeket is kitiltanánk a könyvtárból.

  Dr. Kolonics Bálint: Nagy érdeklődéssel hallgattam azt a magasröptű eszmecserét, ami egy ilyen személyi jellegű kérdés körül kibontakozott. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy beszélgessen emberekkel és kérdezze meg, hogy mit szólnak az ilyen jellegű vitákhoz, amelyek minden szakmaiságot nélkülöznek, amelyek ilyen személyi kérdések közül kibontakoznak. Az biztos, hogy egy pályázatot szeretnénk elbírálni, és a jelen pillanatban egy érvényes pályázó van, Czupi Gyula személye. Szerettem volna, ha Czupi Gyula szakmaiságáról és az Ő pályázatáról hallok. Tartsuk tiszteletbe Bogár urat, de mivel Ő a pályázatát már visszavonta, súlyozottan Czupi Gyula pályázatáról kellett volna érdemben beszélni. A két pályázatról egyetlenegy megjegyzést szeretnék tenni, ha a pályázati kiírást részletesen megnézzük, akkor egy érvényes pályázat lett volna csak, Czupi Gyula pályázata, mivel a másik pályázó pályázata nem tartalmazza azokat a mellékleteket, amelyeket a pályázati kiírás kötelező kellékként felsorol. Ne csináljunk politikát az ilyen jellegű személyi kérdésekből. Ez soron következő probléma lesz, amit meg kell oldani a közgyűlésnek, ami felvetődött vezetői kinevezéstől függetlenül, hogy milyen jellegű rendezvényeknek adjon helyet a könyvtár. Szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy nagyon nehéz elválasztani egy történelmi előadást egy politikai rendezvénytől. Meg fogom majd kérdezni, hogy ki minek minősíti, mert azt gondolom, hogy a történelmünket vállalni kell, és ha egy ilyen jellegű előadás elhangzik, azt talán való a könyvtárba, még ha ennek folyamodványa is az, hogy esetlegesen a mai politikai helyzetnek vannak történelmi gyökerei.

  Litter Nándor: Mivel a másik pályázó visszavonta pályázatát, egy pályázóról kell döntenünk. Kérem, szavazzunk arról, hogy Czupi Gyulát bízzuk meg 2004. április 1-től 2009 március 31. napjáig 5 évre a Halis István Városi Könyvtár vezetői feladatainak ellátásával. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  55/2004.(III.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv., valamint a végrehajtásról rendelkező többször módosított 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján 2004. április 1. napjától 2009. március 31. napjáig – öt évre – a Halis István Városi Könyvtár vezetői feladatainak ellátásával Czupi Gyulát bízza meg.

  Fizetési fokozat: H 8

  Kjt. 1.sz.melléklete

  szerinti garantált illetménye: 152.650 Ft

  További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

  összefüggő illetménynövekedés 10 %: 15.265 Ft

  Kjt. 66. § (2)-(3) bek.

  Garantált illetmény összesen (kerekítve) 167.900 Ft

  Vezetői pótlék 225 %: 38.500 Ft

  Járandósága összesen: 206.400 Ft

  Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

  Határidő: 2004. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 3. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről (írásban)
 4.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Molnár József: (Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat.)

  Halász Gyula: Az éjszakai garázdaság, rongálásokkal, falfestésekkel, illetve törés-zúzásokkal szemben mit kívánnak tenni a jövőben?

  Dr. Molnár József: Nem mondhatnám, hogy jellemző bűncselekmény ez, valóban van, de nem olyan mértékben, hogy jellemző lenne. Minden bűncselekményt, minden jogsértő cselekményt a rendőrség sem tud megakadályozni. Abban az esetben, ha ilyen jogsértő cselekményre sor került és visszatérően sor kerül, ilyenkor természetesen rugalmasan reagálunk azzal, hogy a járőrútvonal tervünket átvariáljuk, tehát abba az irányba fogjuk küldeni a járőröket. Maga a járőrszolgálati sűrűség mindig az adott időszaknak megfelelő és az adott járőrútvonal terv szerint teljesítik a járőrök a járőrözési tevékenységüket. Mindig mindenhol nem tudunk ott lenni. Ennek érdekében a polgárőr szervezetek létrehozását szorgalmazzuk, és a polgárőrséggel nagyon szoros kapcsolatot tartunk fenn. Egyrészt az alakuláshoz nyújtunk segítséget, másrészt a munkájuk során oktatást biztosítunk ahhoz, hogy a polgárőrök a törvények és a jogszabályok betartásával tudják ellátni a feladatukat.

  Sajni József: Köszönetet szeretnék mondani az intézmények nevében azért, hogy nyitottak újfent az intézmények irányába, mégpedig úgy, hogy felajánlották segítségüket elsősorban a drogokkal kapcsolatban, de mondhatnám azt is, hogy megfelelő segítséget nyújtanak a közlekedésben, elsősorban az intézmények környékén, vagy hogy nálunk oktatták azokat a gyerekeket, akik a forgalomszabályozásban részt vesznek a feljárónál. Ez a személyes jelenlét, ami tapasztalható a város, ha tovább így folytatódik, bízzunk benne, hogy ezek az eredmények is javulnak.

  Papp Péter Pál: Köszönetemet fejezem ki az elvégzett és a statisztikai adatokból jól megmutatkozó tevékenységüknek. De amikor egy beszámolóról beszélgetünk, akkor hadd mondjak olyan területet, amit rendőrkapitány úr is mondott, hogy tovább lehet lépni. A prostitúcióval kapcsolatban mondanék egy területet, a Teleki utca, Kaposvári út elején, amely egy fertőzött terület ezen a téren. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy ami rendetlenséget maguk után hagynak, talán ha a rendőrség munkáját kiegészítenénk közterület felügyelők munkájának bevonásával, lehet, hogy komplexen nagyobb eredményt tudnánk elérni. A másik kérdés, amit szeretnék felvetni, az éjszakai, hétvégi szórakozóhelyek. Tapasztalom azt, hogy péntek, szombat este ilyen szórakozóhely környékén messziről látszik, hogy ott fiatalok által látogatott szórakozóhely van, mert a környék is megtelik fiatalokkal. Az, amit ma már jogszabály szerint nem lehet, közterületen fogyasztanak feltételezhetően nemcsak szeszesitalt, hanem mást is. Ezeknek a szúrópróbaszerű ellenőrzésével nemcsak ezeket a nem kívánatos eseményeket, hanem ezeknek a következményeit, amit diszkóbalesetnek hívunk, és ami most már idén és tavaly is előfordult Nagykanizsán, lehet, hogy elébe tudnánk menni. A harmadik terület a polgárőrség léte. Örömmel nyugtázom, hogy a választókerületemben például Fakoson és Látóhegyen van polgárőrség. Amióta ezek működnek, nem volt betöréses lopás. A kettő közötti pár száz méteres területen idén is, tavaly is volt betörés. Tényekkel lehet igazolni azt, hogy a polgárőrség mennyire eredményes és hathatós munkát végez a maga területén. Erre hívnám fel a magunk és a rendőrség figyelmét is, hogy a polgárőrséggel való együttműködés mennyire fontos és mennyire eredményes tud lenni. Azt kérném, hogy a rendőrség az információval, kapcsolattartásával, annak technikai biztosításában legyen fogadókész. Tudom, hogy rádiókat kaptak a polgárőrök, ezt köszönettel nyugtázom az Ő nevükben is, de hogy ez tényleg élő legyen, megmaradjon, másrészt az önkormányzat is minden segítséget adjon meg. Arra gondolok, hogy az, ami az idei költségvetésünkben szerepel, az utalás ne decemberben történjen meg.

  Litter Nándor: Megtörtént a szerződés aláírása.

  Polai József: A Településrészi Önkormányzat, a kiskanizsaiak nevében kezdeményezek egy fórumot, amit Ön kezdeményezne, ahol elbeszélgethetnénk arról, hogy esetleg még közlekedés problémák szempontjából, illetve olyan éjszakai randalírozások, ahol játszótéri elemeket, padokat rongálnak, mit lehetne tenni megelőzés szempontjából.

  Dr. Molnár József: Mindenre nyitott vagyok. Egyeztetünk, hogy Ön milyen körre gondolt, és akkor természetesen megtartunk egy egyeztetést.

  Polai József: Szeretném, ha felhívást intézne Ön a képviselők felé, és aki azon részt venne, azok között. Javasolnám a peremterületeknek feltétlenül, Kiskanizsa ott lenne.

  Dr. Horváth György: Valóban az Önök által végzett munkát és az eredményeket a beszámoló nagyon jól tükrözi. A látható rendőrséggel kapcsolatban jelzem, hogy már az egyszerű ember is észrevette, és örömmel nyugtázzák. Ezt nyilván folytatni kell. A prostitúcióval kapcsolat a Magyar utca, Rákóczi utca környékén lakók köszönik, hogy észrevehető változás van. A közúti rendszerrel kapcsolatban gratulálok. Ezek a városnak olyan problémái, amelyeket hamarosan vagy az elkövetkező időben meg kell oldani. Mutatja, hogy nyitott szemmel járnak és a legfontosabb dolgokra hívják fel a figyelmet. A városnak ezt egyértelműen támogatni kell az elkövetkező időben, tudva azt, hogy egyszerre nem lehet ennyi mindent megoldani, de lépésről lépésre biztos, hogy sikeres lesz a tevékenység.

  Cseresnyés Péter: A beszámoló 4. oldalán azt olvashatjuk, hogy 2002. évben hacsak a várost nézzük, 28 %-kal csökkent a bűnesetek, bűncselekmények száma, és ez 2003-ban még tovább csökkent 13 %-kal. E mögött a számok között mi van, mi az oka e számok csökkenésének az Önök véleménye szerint? Azért, mert mi kanizsaiak jobbak lettünk, vagy azért, mert nőtt a rendőri munka hatékonysága, vagy azért, mert valami jogszabályi változás történt és bizonyos cselekmények nem számítanak annak?

  Dr. Molnár József: Országos szinten a bűncselekményi szám csökkenéséről beszélhetünk. Hol csökken a bűncselekményi szám, hol növekszik. Ennél alább nem hiszem, hogy csökkenthető. Az lenne jó, ha ezt tudnánk tartani. Való igaz, hogy ez a bűncselekményi szám csökkenés legfőképpen a rendőri munka hatékonyságának a növekedése miatt következett be, de az is igaz, hogy a bűntető törvénykönyv módosítása miatt néhány bűncselekmény megszűnt bűncselekmény lenne, illetve megszűnt egyáltalán a jogsértő cselekménynek is lenni. Ezen kívül egyes cselekményfajták eltűnőben vannak, amelyek döntően megemelték a bűncselekményi számokat. Statisztikáról beszélünk, ami mindig egy meghatározott oldalról méri a bűncselekmények számát. A statisztika megmutatja azt, amit meg kell mutatnia. Szerintem hatékonyabb a rendőrség. Az, hogy az állampolgárok javultak vagy nem, azt nem lehet kijelenteni, se cáfolni.

  Dr. Kolonics Bálint: Támogatásomat szeretném kifejezni és biztatni a kapitányságot arra, hogy a bűnmegelőzés keretei között a társadalommal való olyan jellegű kapcsolattartás, amiről Ön is említést tett és a hétvégén megtörtént, és láttam, hogy a kapitányság részéről résztvevő munkatársak örömmel vettek részt egy ilyen jellegű rendezvényen, ahol ilyen szoros kapcsolatot tudtak kialakítani a városi polgárokkal. Úgy tudom, hogy a kapitányságnak erre lehetősége van, de nem megfelelő számban érkezik hozzájuk felkérés ez ügyben. Ők mennének. Arra kérem a közgyűlés által az intézményvezetőket, a civil szervezetek vezetőit, hogy menjenek és kérjék a kapitányságot és hívják meg Őket rendezvényekre, ahol a kapcsolatot tudnák tartani polgárokkal, és ezzel hatékonyan szolgálnák a bűnmegelőzést.

  Dr. Molnár József: Ezt én is szeretném kérni. Bármi olyan rendezvényre, ami tömegeket mozgat meg, mindenhova elmegyünk nagyon szívesen, akár közlekedésbiztonsági, baleset-megelőzési, akár bűnmegelőzési standdal, illetve előadással bárhova elmegyünk.

  Vargovics József Árpádné: Szeretnék gratulálni a múlt évi eredményeikhez. A közterületi prostitúcióval kapcsolatban a Magyar utca és Dózsa Gy. utca sarkán az az állapot, ami ott van, 9 óra után igaz, hogy a hölgyek száma már csökken, de forgalomlassítást idéz elő az ottani állapot. Kérem, hogy gyakrabban járőrözzenek ott a rendőrségi autók.

  Dr. Molnár József: Valóban gyakrabban fognak járőrözni az autók, de tudni kell azt, hogy ahogy az időjárás jobbá vált, egyre több prostituált jelent meg a területen, főleg a városon belül.

  Zakó László: Gratuláció mellett kérésem – miután a város meglehetősen fokozott izgalmi állapotban van a napirend előtt tárgyalt férfiklub miatt –, hogy mielőtt az első komolyabb jogsértés bekövetkezne, kérem, hogy a Sugár utca felé is küldjön járőrautót.

  Dr. Molnár József: Keressük a megoldást.

  Kelemen Z. Pál: A közrendnek nincsenek látható jelei, de a közrendetlenségnek vannak. Ez a polgárok közérzetét befolyásolja. Nagyon gyakran előfordul, hogy szeméttárolókat gyújtanak fel, borítanak fel, a szemetet kiborítják, a villanyoszlopokon önkényuralmi jelképeket, nyilaskeresztes matricákat lehet látni emlékműveket rondítanak el festékekkel, faasztalokat törnek el, facsemetéket törnek ki. Azt kérem, hogy annak érdekében, hogy a városban jobban érezzük magunkat, szíveskedjenek a hétvégi időszakban erélyesebben járőrözni.

  Dr. Molnár József: Ez előbb felsorolt cselekmények egy eseménysor eredménye volt. Egy vandál társaságot nagyon nehéz kivédeni, ha a bejelentés késve érkezik, mert akkor érkezik erről bejelentés, amikor az illetők nincsenek már a területen. Ebben az esetben be tudtuk azonosítani az elkövetőket.

  Litter Nándor: Kelemen Z. Pál által említett eseteknél nemcsak rendőrségi ügyekről van szó, egész társadalmunk problémája. Ezt csak a rendőrség nem fogja tudni megoldani. Szerény eszközeivel az önkormányzat is tesz bizonyos lépéseket, hogy az a rendőrséggel az együttműködés még jobb legyen. Egyrészt létrehoztuk a Közbiztonságért Alapítványt, amely keresztül támogatást biztosítunk, - igaz, csekély összeggel – technikai fejlesztésekhez. Már az előző rendőrkapitány is tagja volt az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak, hogy a kapcsolat még szélesebb körű legyen, és az informálódás hatékonyabb legyen. Egy új kitüntetést is létrehoztunk pár hónappal ezelőtt, Nagykanizsa Közbiztonságáért, hogy azokat az embereket, akik az ezen a területen dolgoznak, próbáljuk meg még jobban elismerni. A polgárőrség részére juttatandó összeget megemeltük 200.000 Ft/polgárőrség összegre. Kaptunk ajándékba egy Westel-telefont, ezt is rövidesen adni fogjuk adni az egyik polgárőrségnek, hogy hatékonyabbá váljon a munkájuk. Szeretném kiemelni, hogy bármikor kértem alezredes urat, hogy vannak például közlekedéssel kapcsolatos problémák, azonnal megjelentek a rendőrök és segítettek a problémákat megoldani. Nagyon elégedett vagyok általában a mai viszonyaink között az önkormányzat és a rendőrség együttműködésével. Ez vonatkozik a megyei kapitányságra is. Ezt szeretném megköszönni Önöknek és Önökön keresztül a rendőrség állományának is.

  Dr. Nemes Zoltán: A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai vezetése alapvetően jónak ítéli a kapitányság munkáját. Azok a pozitív irányú folyamatok, amelyek már korábban elindultak a kapitányságon, töretlenül folytatódnak tovább. A Nagykanizsai Rendőrkapitányságnak része van abban, hogy mérséklődtek a bűncselekmények. Mondhatom azt, hogy a megyében a legjobb volt a Nagykanizsai Rendőrkapitányság felderítési gyakorlata. Bízom abban, hogy ez folytatódik. A Megyei Főkapitányság a működés feltételeit biztosítja, ahogy megtette eddig is. Az elmúlt évben a Nagykanizsai Rendőrkapitányság teljesítette a legtöbb közterületi óraszámot. Biztosítottuk az ehhez szükséges létszámot és anyagi fedezetet, hogy ez megvalósulhasson. A jövőben is szükség szerint ezeket a forrásokat biztosítjuk. A kapitányság földszinti része viszonylag elhasználódott – ebben az évben szeretnénk felújítani az aulát, illetve az akadálymentesítést is megoldani a kapitányságon. A kapitányság állománya nagyon sokat tett a bűnmegelőzésért. A csoport létszáma bővült, és a jövőben is aktívan fog tevékenykedni. Kérném az Önök segítségét ahhoz, hogy azok a pályázható pénzek, amire mi nem pályázhatunk, csak civil szervezetek vagy önkormányzatok. Segítsenek abban, hogy ide a területre minél több pályázaton bűnmegelőzési célra megszerezhető pénz érkezzen. Ez nagyon fontos lenne valamennyi itt lakónak és nekünk is. Köszönöm a segítségüket, támogatásokat.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról azokkal a kiegészítésekkel és javaslatokkal, amelyek elhangzottak.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  56/2004.(III.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót – az elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal – elfogadja.

   

   

 5. Projekt Iroda létesítése a Polgármesteri Hivatalban (írásban)
 6.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Módosítást szeretnék tenni az anyagban – bizottsági üléseken hangzott el –, a határozati javaslat 1. pontjának alulról a 3. francia bekezdés zárójeles részében szerepel a műszaki ellenőrzés, ahol a műszaki szót kihúzzuk.

Papp Péter Pál: Határozati javaslatként javaslom, hogy ezzel egyidejűleg a Projekt Irodában felvételre kerülő munkatársakkal szembeni elvárásainkat fogalmazzuk meg: főiskolai, középiskolai végzettség, nyelvismeret.

Litter Nándor: Felsőfokú végzettség a három munkatárs vonatkozásában, egy középfokú nyelvvizsga.

Dr. Kelemen Marcell: Alapvető elvárás egy Projekt Irodában dolgozókkal szemben, hogy felsőfokú végzettségűek legyenek kivétel nélkül.

Litter Nándor: Kivétel az adminisztrátor.

Dr. Kelemen Marcell: A javaslat nem szerepel adminisztrátor. Egy fő a hivatalban dolgozik jelenleg, három fő felvételére kerülne sor. Nagyon fontos lenne, ha tudnánk egy olyan személyt találni, aki az új közbeszerzési törvénnyel, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban megfelelő ismeretekkel rendelkezik, hisz ez is egy nagyon fontos feladat. Most a feladathoz kell embert keresnünk.

Litter Nándor: Meg kell határozni a három fő részére a felsőfokú végzettséget, nyelvvizsga. Adminisztrátornál pedig azok a feltételek, amelyek ….

Dr. Kolonics Bálint: Örülök, hogy az előterjesztés napirendre került. Maximálisan egyetértünk az előterjesztés céljával, mely szerint mennyire fontos az, hogy a pályázatfigyelés, előkészítés és a pályázatírás megfelelőképpen működjön a városban. Hogy vette azt figyelembe az előterjesztő, és hogyan fog működni a pályázatírás érdekeltségi rendszere? Arra gondolok, hogy amennyiben egy gazdasági társaságot egy megbízási szerződéssel megbíz az önkormányzat, egy kötelemre szerződik. Ez azt jelenti, hogy a pályázattal elnyert pénzösszeg adott esetben %-ban meghatározott része illeti meg díjként a pályázatírót. Amennyiben ez a hivatalon belül fog működni, akkor milyen érdekeltségi rendszer lesz az, ami megfelelőképpen ösztönzi a pályázatokat készítő személyeket, hogy ez maximálisan és olyan hatékonysággal működjön. Ezt azért kérdezem, hogy a megfelelő hatékonysággal tudjon működni. Tájékoztatást szeretnék kérni – a személyi előirányzathoz a szükséges összeg utólagos biztosítása hova van betervezve, és mennyit tesz ki? Ezt tudjuk-e már?

Litter Nándor: Hasonló érdekeltségi rendszert szeretnénk kidolgozni, amit Ön elmondott. Erről jegyző úrral csak előzetes tárgyalásokat folytattunk, de a sikerhez kötötten valamifajta céljutalmazási rendszert szeretnénk kidolgozni, pontosan azért, hogy érdekeltek legyenek ebben a munkában, és az eredményes munkájuktól függjön a javadalmazásul. A másik kérdéssel kapcsolatban én nem engedtem beírni konkrét költségvetési tételeket, mert még nem tudjuk pontosan, hogy milyen megtakarítások lesznek. Természetes megtakarítások vannak egy működő rendszerben, betegségek, egyéb megtakarításokból adódóan, ezért gondoljuk, hogy amikor tisztábban látjuk a költségvetés kb. októberi időszakában, hogy egyáltalán szükséges-e a beavatkozás költségvetési oldalról. Pillanatnyilag az a javaslatunk, hogy így induljunk neki és amennyiben a képződő megtakarítások nem nyújtanak ennek az Irodának a működésére fedezetet, akkor fogjuk kérni a közgyűléstől, hogy módosítsuk a hivatal költségvetését. A költségvetésben biztosítva vannak, mert mindig képződnek megtakarítások, a kérdés az, hogy ez elegendő lesz-e.

Zakó László: Támogatom a javaslatot. Szeretném, ha az Iroda nevét megváltoztatnánk. A Projekt Iroda elnevezés magyartalan. Kérem, hogy vagy Fejlesztő, vagy Fejlesztési Iroda legyen a neve.

Litter Nándor: Javaslatot kérek.

Zakó László: Tettem javaslatot. Mondjon valaki jobbat.

Dr. Kelemen Marcell: Az érdekeltségi rendszerrel kapcsolatos úgy gondolom, hogy az összes többi hivatali dolgozót rá kell szorítani a munkára, a többi hivatali dolgozói is ellátja a feladatát a havi munkabéréért. Ezeknek az embereknek ez lesz a feladatuk, ezért kapják a fizetésüket. Más osztály is írt már pályázatot a hivatalban, nem kapott ezért külön sikerdíjat. Például: Művelődési Osztály, Szociális Osztály, vagy legutóbb a Városfejlesztési Osztály az utolsó három nap, amikor a K & H Consulting pályázatíró cég visszalépett a pályázat elkészítésétől. Ismereteink szerint vélhetően ez majd 200 millió Ft-os pályázati sikert eredményez, de erről még a hivatalos döntést nem kaptuk meg. Természetesen ezért, hogy ösztönözzük ezeknek az embereknek a munkáját, polgármester úrral ki fogunk találni valamilyen ösztönzési módszert. Egy munkáltatói és munkavállalói jogviszonyban napi szinten lehet befolyásolni egy beosztott munkáját, míg egy vállalkozási szerződés során elég nehéz napi kapcsolatban lenni, olyan szinten a másik fél munkájába beleszólni, ami egyébként az eredmény elérése szempontjából szükséges lenne.

Dr. Kolonics Bálint: Tisztelet a kivételnek, de azt gondolom, hogy a pályázatírás és annak eredményességére nem lehetünk annyira büszkék. Nyilvánvalóan oka van ennek az Irodának a létrehozására. Olyan pályázatok születtek és olyan formai alaphibák miatt történtek azoknak az elutasítása, ami miatt nyilván szükség van ennek az Irodának a létrehozására. Nyilván ha valaki ott dolgozik, annak ez a dolga. Ezt nem is vitatom, de egészen másról beszéltem, és ez a lényegi része, hogy valahogy igenis érdekeltté kell tenni, mert ez pénzről szól.

Litter Nándor: Megerősítettem, hogy ez így fog működni. Ki fogunk dolgozni egy rendszert. Itt nem csak a Projekt Irodáról van szó, hiszen a szakmai osztályokkal, vagy akár intézményekkel együtt kell működni. Azzal nem értek egyet, hogy az elmúlt időszakban sikertelenek voltunk. Nem ez az elsődleges indoka annak, hogy létrehozzuk ezt az Irodát, hanem azért, hogy még összehangoltabb legyen a tevékenység. A helyzet megváltozott, megnyíltak új alapok, új pályázati források, ezért van elsősorban szükség erre a változásra. Állítom, hogy sikeresek voltunk az elmúlt időszakban. Decemberi információ szerint több mint 70 %-ban nyertek az önkormányzati szférából beadott pályázatok. Meghaladja a 3 milliárd Ft-ot.

Cserti Tibor: Egyetértek az indokoltságával mindenféleképpen. A jegyző úr jól érzékeli, hogy a Projekt Iroda munkatársai nem tudják megoldani a feladatot, ha nem működnek együtt a hivatal egyéb osztályaival. Ha pedig így van, akkor én kérem, hogy úgy készítsék elő az érdekeltségi rendszert, hogy kiterjedjen a projekttevékenység egészére. A határozati javaslathoz kiegészítő javaslatom van: amennyiben szükség van pótelőirányzatra, azt biztosítjuk, de mivel szerződésről van szó – a munkaszerződés tartós kötelezettségvállalás, kihat a jövőre –, akkor a pótelőirányzatot illetően november 30-ig terjesszék ide.

Litter Nándor: Ezt beépítjük. Az elnevezést Pályázati Irodára módosítjuk. A költségvetésre vonatkozó előterjesztést november 30-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően kérem, hogy szavazzunk az 1. pontról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról azzal a kiegészítéssel, hogy november 30-ig kell előterjesztést készíteni arról, hogy érintett-e a költségvetés az iroda működésével kapcsolatosan.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

57/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Polgármesteri Hivatalon belül létrehozott Pályázati Iroda fő feladataiként az alábbiakat határozza meg:
  2.  

(közhasznú szervezetek, más önkormányzatok, kamarák, profitorientált szervezetek)

(közbeszerzési eljárás lebonyolítása, ellenőrzések)

Határidő: 2004. április 30.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  1. a Polgármesteri Hivatal álláshely számát 2004. május 1. napjától kezdődően – a Pályázati Iroda létrehozásához szükséges 3 fő létszámbővítés figyelembevételével - 211 főben határozza meg.
  2.  

   A létszámbővítéshez szükséges személyi előirányzatot költségvetésében pótlólag az általános tartalék terhére biztosítja.

   Felkéri a jegyzőt a Pályázati Iroda létrehozásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

   Határidő: 2004. április 30.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  3. felkéri a polgármestert, hogy – amennyiben a Pályázati Iroda működése szükségessé teszi –, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
  4.  

Határidő: 2004. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

Dr. Kelemen Marcell: A rendeleti javaslatban az Üzemeltetési Iroda hibásan szerepel. Valóságban a Jegyzői Kabinet része.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

16/2004.(III.31.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2004.(III.31.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 66/2003.(X.29.), 50/2003.(IX.3.), 43/2003.(VII.16.), a 31/2003.(V.28.) és az 1/2004.(I.30.) számú rendelettel módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Kórházi gép-műszer beszerzéshez céltámogatási igénybenyújtás (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja az előterjesztést.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztést, de kéri a közgyűlést, hogy külön határozatban mondja ki, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza által bevállalt saját erő finanszírozás és annak későbbi következménye miatt a város költségvetésében többletteher nem keletkezhet.

  Litter Nándor: Nem javaslom ezt a javaslatot elfogadni, mert ha valahol valami gond van, akkor hova forduljon, mint a tulajdonos önkormányzathoz. Az elmúlt évben is biztosították azokat az önrészeket, amelyeket bevállaltak.

  Dr. Szabó Csaba: Úgy érzem, személyes éle van ennek a második előterjesztésnek. Elég nehéz volna felsorolni, hogy még mi minden ne csináljon a kórház. A kórház működése esetében még nem volt arra példa, hogy beszerzés érdekében az önkormányzathoz fordultunk volna a tervezésben elkövetett hiba és likviditási gondok miatt.

  Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja.

  Budai István: Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke köteles vagyok a bizottság által hozott határozatokat Önök elé terjeszteni. A közgyűlés pedig vagy elfogadja, vagy nem.

  Zakó László: Dr. Szabó Csaba képviselőtársam milyen minőségében szólt hozzá? Most vannak azok a pillanatok, amikor olyan helyzet áll elő, hogy dönteni kell, hogy mint kórházigazgató szólt hozzá, vagy mint képviselő.

  Litter Nándor: Nem érinti az önkormányzat költségvetését a javaslat, hanem hagyjuk, hogy ők benyújtsanak egy ilyen pályázatot, és pénzt szerezzenek a kórháznak. Annyiban érintett, hogy Ő terjeszti ide.

  Cserti Tibor: Javaslom, hogy fejezzük be a vitát, méltatlannak tartom.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk először a Pénzügyi Bizottság javaslatáról. Én nem támogatom.

   

  A közgyűlés 1 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  58/2004.(III.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kórházi gép-műszer beszerzés céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

  I. A beruházás pénzügyi forrásai

  I.1. A beruházás összköltsége: 20.625 ezer forint

  I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 12.375 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.

   

   

   

  I.3. A saját forrás összegéből:

   

   

   

   

   

  Saját bevétel:

   

  12.375 ezer forint

  Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás megvalósításához víziközműtársulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni)

   

  .- ezer forint

  Hitel:

   

  - ezer forint

  Egyéb állami támogatások

   

  - ezer forint

  ebből:

   

   

  KAC:

  - ezer forint

   

  VICE:

  - ezer forint

   

  TERKI:

  - ezer forint

   

  CÉDE

  - ezer forint

   

  Egyéb:

  - ezer forint

   

  EU támogatások:

   

  - ezer forint

  Egyéb:

   

  - ezer forint

   

  I.4. A képviselő-tes tület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

   

   

  Lekötött betét:

  ............... ezer forint

  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

  ezer forint

  Privatizációból származó bevétel (pl. gázközműjuttatás):

  ............... ezer forint

  Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel:


  ............... ezer forint

  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül):

  12.375 ezer forint

  Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése:


  ............... ezer forint

  Osztalék- és hozambevétel:

  ............... ezer forint

  Egyéb (rövid megnevezéssel):

  ............... ezer forint

  Összesen:

  ............... ezer forint

  I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás összege (szennyvízberuházás esetén):


  ............... ezer
  forint/bekötés.

  I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I.6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

   

  Ezer forintra kerekítve

   

   

   

  Ebből

  No.

  Megnevezés

  Összesen

  .............

  .............

  .............

  .............

  .............

   

   

   

  éves ütemek

   

   

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  1.

   

  Saját folyó bevétel

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.

  Helyi adók

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.

  Illetékbevételek

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.

  Bírságok

   

   

   

   

   

   

   

  1.4.

  Kamatbevételek

   

   

   

   

   

   

   

  1.5.

  Egyéb sajátos bevételek

   

   

   

   

   

   

  2.

   

  Rövid lejáratú kötelezettségek [az 1990. évi LXV. törvény 88. § (6) bekezdése szerint]

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.

  Tőke- és kamattörlesztés

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.

  Lízingdíj

   

   

   

   

   

   

  3.

   

  Korrigált saját folyó bevétel [(1.-2.) x 0,7]

   

   

   

   

   

   

  4.

   

  Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható fizetési kötelezettségek (az önkormányzat részére legfeljebb ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény) (3.4.)

   

   

   

   

   

   

  II. A településrendezési tervvel való összhang

  A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a ..... számú képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

  III. Tulajdonjog

  A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények alatti pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak által veszélyeztetett állami tulajdonú közintézmények veszélyelhárítása) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per- és igénymentes ingatlanon valósul meg.

  E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell (kivéve szennyvízcsatorna-hálózat építése, egészségügyi gép-műszer beszerzés). A pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a veszélyeztetett ingatlan (állami, önkormányzati tulajdonú közintézmény, belterületi közút, közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját.

  IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése

  Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el/elidegenítette (a megfelelő szöveg aláhúzandó).

  Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja [Cct. 19. § (2) bek.].

  Határidő: a céltámogatási igény benyújtására: 2004. április 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  17/2004.(III.31.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2004.(III.31.) számú rendelete a módosított 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Jegyző úr jelzi, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2004. évi üzleti tervének jóváhagyása című napirend tévesen került a nyílt ülések közé. Van-e valakinek kifogása, hogy zárt ülésen tárgyaljuk?

  Zakó László: Javaslom, hogy nyilvánosan tárgyaljuk.

  Litter Nándor: Azt javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. Aki igennel szavaz, az a zárt ülés mellett dönt. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 13 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Új szavazást rendelek el, mert úgy gondolom, hogy ez gazdasági érdekeinket sérti.

  Zakó László: Az előbb szavaztunk. Miért szavazunk újra?

  Litter Nándor: Mert Cserti úr indítványozta.

  Zakó László: Ez mindennek a netovábbja.

  Kelemen Z. Pál: Ügyrendi javaslatom, hogy mivel Zakó úrnak az volt a javaslata, hogy ezt nyílt ülésen tárgyaljuk, ezért Zakó képviselő úr javaslatáról kell szavaznunk.

  Litter Nándor: Nem így van, mert a napirendi pontok között nyílt ülésen szerepel, ezért arról nem kell szavazni. Új szavazást kérek. Kérem, hogy szavazzunk újra arról, hogy ez járt ülésen történjen. Aki igennel szavaz, egyetért a zárt üléssel.

  A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

   

   

 3. Tájékoztató a 2003. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)
 4.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadni azzal, hogy a 2002. évi ÁSZ vizsgálatról a Pénzügyi Bizottság elé egy részletesebb előterjesztést készítsenek a hivatal dolgozói. A beszámolóban szerepel, hogy 2003. második felétől a magáncélú gépkocsi használat után az SZJA-t megszüntették a hivatalban. Ezzel kapcsolatban felvetődött az a kérdés, hogy akkor ezzel együtt megszűnt-e magáncélú gépkocsi használat, mert ha nem szűnt meg, akkor ennek olyan vonzata lehetne, hogy ezt téríti-e az igénybevevő, vagy természetbeni juttatásként kapja, és akkor belépnek különféle adókövetkezmények? Erről is kértünk tájékoztatást a Pénzügyi Bizottság részére. Határidőként 2004. május 31. határidőt adtunk.

  Dr. Kelemen Marcell: Egyetlenegy gépjárművet sem használnak magánhasználatra, ezért teljesen indokolatlan volt, hogy ezért adót fizetett az önkormányzat, hisz polgármester úrral megszüntettük, jegyzői utasításban szabályoztam a gépjárműhasználatot, külön engedélyeztetésre kerül minden egyes gépjárműhasználat, például, ha saját maga vezeti a gépkocsit. Korábban csupán arról volt szó, hogy sokkal egyszerűbb volt nem pontosan, precízen vezetni a menetlevél, mint pontosan megjelölni, hogy melyik utcába mentek helyszínelni, akár városon belül is. Ezt teljesen rendben van most a hivatalban.

  Cseresnyés Péter: Ha jól értettem, Budai úr bizottsági véleményként mondta azt, hogy a 2002. évi ÁSZ vizsgálat megvalósulását kérte a bizottság. Ezt az anyagot én is szeretném megkapni. Jegyző úr azt mondta, hogy magáncélra nem használták a gépkocsikat. Ha valaki hazamegy autóval és megy a munkahelyére, ez magáncél vagy nem? Ha ilyen történik.

  Dr. Kelemen Marcell: Az magáncél.

  Budai István: Köszönöm jegyző úr válaszát. Magam részéről egyetértek vele, mert ha azért kellett megszűntetni egy ilyen adónemet, mert nem volt alapja, akkor az természetes dolog. Majd a Pénzügyi Bizottságot erről külön tájékoztatom. Erre nem kérünk külön választ. Viszont a 2002. évi ÁSZ vizsgálatról annyit mondanék, hogy a Pénzügyi Bizottság úgy tartotta, hogy elég röviden elintézték az ÁSZ vizsgálat ügyeit. A beszámolóban erről annyi szerepel, hogy a 2002. évi ÁSZ vizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedések vizsgálata feltárta, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatok gyakorlatban történő megvalósulása teljes körűen nem történt meg. Ez így nem elég, ezért kértünk részletesebb ismertetőt erről.

  Zakó László: Azon ne menjünk túl egy rövid mondattal, hogy a tájékoztatást tudomásul veszi a közgyűlés. Ha következetesek vagyunk, illene egy újabb pontba bevenni, hogy az ÁSZ jelentésben foglaltakat a maga eszközeivel az intézmények vezetői felé a továbbiak során fokozottabban ellenőrzi, vagy valamilyen reakció legyen. Több oldalon a visszásságokról van szó, mi pedig egy határozati javaslatban csak annyit írunk, hogy ezt tudomásul vesszük.

  Litter Nándor: Ez az ellenőrző csoport feladata, hogy keresse a hibákat, problémákat. Konkrétan mi a javaslat, szövegszerűen?

  Zakó László: 1. pont: A tájékoztatást tudomásul veszi. 2. pont: a jelentésben leírt hiányosságok megszüntetésére felhívja a figyelmet a továbbiakban a hiányosságok megszüntetésére.

  Litter Nándor: A feltárt hiányosságoknak az a sorsa, hogy azok a szervezetek, ahol ezeket a hiányosságokat feltárták, jelentésben tesznek arról tanúbizonyságot, hogy ezeket megszüntették. Ezt erősítsük meg?

  Zakó László: Szeretném, mert vegyük csendesen tudomásul a hiányosságokat.

  Litter Nándor: Még egyszer kérem pontosan, szövegszerűen megfogalmazni a javaslatot.

  Zakó László: A vizsgálat eredményét, a feltárt hiányosságokat …

  Litter Nándor: Az összesre gondolja?

  Zakó László: Igen, miután itt több vizsgálatról volt szó, és mindegyik tapasztalattal zárult.

  Litter Nándor: Tehát az egyes vizsgálatok

  Zakó László: Az egyes vizsgálatok eredményeiből levonható következtetések …… Én csak jeleztem, hogy ahogy dicsérünk, úgy marasztaljunk is el határozatban. Ahhoz, hogy teljesen szabatos legyen, le kellene írnom.

  Litter Nándor: Akkor most nincs módosítási javaslat. Van konkrét, szövegszerű javaslat?

  Zakó László: Vissza lehet térni erre egy 5 perc múlva? Nem.

  Litter Nándor: A vizsgálatok megállapításaival kapcsolatban jelentést tesznek arra, mit tettek, hogy megszűnjenek ezek a problémák. Most ez elegendő, vagy mit tegyünk?

  Zakó László: Csak jeleztem, hogy jogosan sokszor megdicsérjük határozatban az intézmény munkáját, amely erre méltó a végzett munkája alapján. Most pedig sorban tártak fel olyan hiányosságokat.

  Litter Nándor: 3000 főt foglalkoztató szervezetben, 17 milliárdos költségvetésnél előfordulnak hiányosságok. Ezeket ki kell javítani, majd jelentést tesznek, hogy hogyan küszöbölik ki a hiányosságokat.

  Cserti Tibor: Ügyrendi javaslatom, hogy zárjuk le a vitát. Nem azért javaslom, mert Zakó úrnak nem indokoltnak tűnő javaslata van. Csak az a problémám, hogy nem arról tárgyalunk, amiről szó van. A tájékoztatóból levonhatjuk azt, hogy hasznosak az ellenőrzések, és mindenféleképpen a rendezettség irányába kell, hogy mutassanak. Zakó képviselőtársam pedig azt mondja, hogy azokat a szervezetek, akiket ellenőrzött, biztassuk arra, hogy még jobban csinálják. Az ellenőrzések szerepe, módszertana nagy tudomány, egy folyamat, ami jegyzőkönyv készítésével zárul, és az érintettek, amelyen hiányosságot feltárnak, rászorító intézkedések megtételére is kötelezik őket. Javaslom, hogy Zakó úr menjen be a hivatalba és nézze át ezeket a jegyzőkönyveket, és meg tud győződni arról, hogy minden egyes esetben az, amit Ön kért, megfogalmazásra kerültek és érvényesülnek. Zárjuk le ezt a napirendi pontot.

  Litter Nándor: Elfogadható így? Köszönöm. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, amelynek megfelelően elfogadjuk a tájékoztatót az ellenőrzésekről.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  59/2004.(III.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003. évben végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

   

   

 5. Előterjesztés az önkormányzat által már megszerzett, de az ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett ingatlanok rendezéséről (írásban)
 6.  

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter Pál: Ha legközelebb ilyen előfordul és lesz, arról a polgármesteri tájékoztatóban kérnék információt a rendezésekről.

Dr. Kolonics Bálint: Szerintem hiányos az előterjesztés, csak az önkormányzat által már megszerzett, de az ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett ingatlanokról van szó. Vannak olyan ingatlanok is, amelyek önkormányzati tulajdonban voltak, vagy az ingatlan-nyilvántartás szerint még van is esetleg, és problémás, félig-meddig feledésbe múlt szerződések, amelyek még hatályban vannak, ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetési problémák vannak. Megkérem Tóth Lászlót, az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökét, hogy erősítsen meg, hogy helyesen mondom-e, mert úgy tudom, hogy ez a bizottsági ülésen nem egy esetben fordult elő. Javaslatom az, hogy mivel az előterjesztés így nem teljes, egészítsük ki az önkormányzat által elidegenített és még az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre nem kerülő ingatlanokkal, és egyben kerüljön a közgyűlés elé, hogy teljes képet kapjunk erről.

Litter Nándor: Kiegészítésként én is el akartam mondani, hogy nem csak ezek az ingatlanok nem rendezettek, amelyek ebben az anyagban szerepelnek. Nap, mint nap kerülnek elő évtizedes ügyek, amelyeknek a rendezését most kell elvégezni egyrészt a Jogi Irodának, másrészt a Vagyongazdálkodási Irodának. Később fogjuk tárgyalni az állami tulajdonban lévő ingatlanok ügyét, de még azok között is van olyan, amire korábban már megállapodást kötött az önkormányzat, hogy csere útján tulajdont. Elhatároztuk, hogy megpróbálunk ennek a végére járni.

Dr. Kolonics Bálint: Kérem kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy határidőt tűzünk és felhatalmazzuk a polgármestert arra, hogy abban a tárgykörben is, amit én említettem, tájékozódjon és tárja fel azokat a problémás szerződéseket és kerüljön a közgyűlés elé. Olyan határidőt szabjunk, ami tartható.

Litter Nándor: Egyetértek ezzel, csak itt hosszú, mondhatnám, hogy másfél évtized problémáit kell rendezni. Nem tudom, hogy mikorra lehet vállalni.

Dr. Kolonics Bálint: Határozati javaslati módosításom az, hogy 2. pontba építsük be: a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy készítessen tájékoztatót az önkormányzat által már elidegenített, de az ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett ingatlanokról, és ezt 2004. szeptember 30-ig terjessze a közgyűlés elé.

Litter Nándor: Amit mi idegenítettük el?

Dr. Kolonics Bálint: Igen.

Litter Nándor: Amit mi elidegenítettünk, az legyen annak a gondja, aki megvette tőlünk. Én nem ezekre gondoltam.

Dr. Kolonics Bálint: Én ezekre is gondolok, mivel a még nem indított, de a jövőben esetleg megindításra kerülhetnek peres ügyek. Vannak olyan ingatlanok, ahol szerződések készültek ingatlanokra, de az ingatlan-nyilvántartás szerint a mai napig az önkormányzat a tulajdonos.

Litter Nándor: Ezeket nem tartom annyira aggályosnak, hiszen a vevőknek kell gondoskodni arról, hogy kikérjék az eladótól, hogy a fizetési feltételeket teljesítették. Én pont az ellenkezőjére gondoltam, ami a mi oldalunkról sokkal problémásabb és nehézkesebb. A már megszerzett, de az önkormányzat javára bejegyzésre még nem került ingatlanokra gondoltam.

Dr. Kolonics Bálint: De vannak olyan ingatlanok, amelyek nem találkoznak az önkormányzat érdekeivel, az önkormányzat nem kívánná azokat elidegeníteni, és amíg az ingatlan-nyilvántartásban átjegyzésre nem kerül, addig az önkormányzat a tulajdonos. Lehet, hogy akár jogsértő módon került sor ezeknek az elidegenítésére. Ez alapján felül lehetne ezeket vizsgálni, meg lehetne találni a felelőst, aki olyan szerződéseket esetleg aláírt, ami akkor akár helyi jogszabályokba, akár rendezési tervbe ütközött, stb. Erre fényt tudnánk deríteni.

Litter Nándor: Tehát egy 2. ponttal egészüljön ki, hogy tekintsük át az értékesítéseket, hogy ezek átvezetésre kerültek-e a Földhivatalnál, és az, amire én gondoltam, az önkormányzat által megszerzett ingatlanok bejegyzésre kerültek-e.

Cserti Tibor: Belegondoltam abba, amit Kolonics képviselőtársam javasolt, minden egyes esetben menjünk végig az önkormányzati értékesítéseken – időbeli hatályt ennek is kell szabni, 50 évre, nem tudom –, és kérjük ki a tulajdoni lap másolatot. Ez nagyon nagy szakmai és pénzügyi teher is az önkormányzat számára. Ezt a célt úgy is el lehetne érni, hogy akinek tudomása van a gyakorlatban ilyen jellegű esetekről, és ez az önkormányzat számára visszaszerezhető tulajdonnal is járna, előnyös a tulajdonosi pozíció szempontjából, azt tegyen bejelentést a Vagyongazdálkodási Irodán, és annak a végrehajtására szabjunk határt. Ezt módosító javaslatom is egyben.

Litter Nándor: Ez így elfogadható?

Dr. Kolonics Bálint: Időrendben visszafelé elindulunk, elővesszük a szerződéseket, minden szerződés mellett ott kell lenni a földhivatali határozatnak, amivel sor került a tulajdonjog törlésére, illetve bejegyzésére. Amennyiben valami kérdés felmerül, az önkormányzat be tudja kérni a tulajdoni lapot, térítésmentesen meg fogja kapni.

Dr. Szűcs Marianna: Irreális, amit Kolonics képviselő úr kér. Nem tudom, hogy mennyi időre menjünk vissza. Ezek a szerződések mindig akkor kerülnek elő, ha felmerül valami probléma, és akkor a közgyűlés mindig tárgyalja őket. Elsősorban arra kell helyezni a hangsúlyt, ami az előterjesztésben is szerepel, tehát az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra. Az, amikor valaki megvásárolta tőlünk az ingatlant, az ő érdekkörében merül fel, hogy ezt bejegyeztesse az ingatlan-nyilvántartásba. Amennyiben erre sor kerülne, úgy a közgyűlés megtárgyalja, mint ahogy megtárgyalta az EXIST Kft. ügyét. Ezek a szerződések olyan régiek, hogy annak alapján a vevő nem tudja bejegyeztetni a tulajdonjogát, kénytelen az önkormányzathoz fordulni azért, hogy új megállapodást írjunk alá, amivel a Földhivatalhoz fordulhat. Nem kapunk már ingyen tulajdoni lapot.

Litter Nándor: Egy bizonyos időre tudjuk vállalni, de hosszú időre ne menjünk vissza. A mi időnk nyílt dolog. Meddig menjünk vissza időben? 90 évre?

Dr. Kolonics Bálint: Ha függő jogi helyzetek vannak, az önkormányzatnak kötelessége, hogy legalább tájékozódjon ezekről. Ha konkrét szituációban nem áll érdeke lépni, a másik félnek kellene bírósághoz fordulni, legalább tájékozódjunk, hogy mi vár ránk.

Litter Nándor: Nemes a gondolat, csak ez rengeteg időt és energiát veszel a szervezettől. Azt javasolnám, hogy 2000-től kísérlet jelleggel végezzünk kutatást, és meglátjuk, hogy van-e értelme tovább folytatni. Így elfogadható? Ez lenne a 2. határozati javaslat kiegészítve azzal, amit én mondtam, hogy az önkormányzat által szerződésben átvett, de még át nem jegyzett ingatlanokat is meg kell vizsgálni.

Röst János: Ki ért egyet az 1. ponttal?

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 2. pontról, amely tartalmazza Kolonics Bálint javaslatait.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadja:

 

60/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a rendezetlen jogállású önkormányzati ingatlanokról szóló tájékoztatást elfogadja.
  2.  

   Felkéri a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztésben foglalt ingatlanok jogállásának rendezéséhez szükséges intézkedések megtételére.

   Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Önkormányzati és Jogi Iroda)

  3. felkéri a polgármestert, hogy 2000. évig visszamenőleg végezzen vizsgálatot az önkormányzat által már elidegenített, de az ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett, valamint az önkormányzat által már megszerzett, de az ingatlan-nyilvántartás még át nem vezetett ingatlanok felkutatása érdekében, és az erről szóló tájékoztatót terjessze a közgyűlés elé.
  4.  

Határidő: 2004. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat céltámogatás maradványról történő lemondásra (írásban)
 2.  

  Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

  Cserti Tibor: Az elmúlt időszakok alapján az a tapasztalatot, hogy a maradványról nem mondtunk le. Nem volt arra mód és lehetőség, hogy az anyagi, műszaki tartalom kitöltésre kerüljön legalább részben? Költői kérdés volt.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  61/2004.(III.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2000. évi önkormányzati Közlöny 7. számában közzétett Kormány közlemény alapján a szilárdhulladék-lerakó építéshez céltámogatás igénybevételére volt jogosult. A beruházás befejeződött, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormány által jóváhagyott 2001. évi céltámogatási keretből 9.928.628 Ft maradványról lemond.

  Határidő: 2004. március 30.

  Felelős : Litter Nándor

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

   

   

 3. Halász Gyula képviselő önálló indítvány Informatikai Tanácsadó Testület létrehozására (írásban)
 4.  

 

Halász Gyula: (Ismerteti a képviselői indítványban foglaltakat.)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a képviselői indítvány bizottsági szakaszba történő utalásáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

62/2004.(III.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Halász Gyula képviselőnek az Informatikai Tanácsadó Testület létrehozására vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri valamennyi bizottságát.

Határidő: 2004. április 30.

Felelős : valamennyi bizottság elnöke

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 63/2004.(III.30.) - 73/2004.(III.30.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 74/2004.(III.30.) – 78/2004.(III.30.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.40 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester