2004. július 15.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. július 15-én (Csütörtök) 9.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Hári László irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető

 

Röst János: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

 

Javaslat "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett adományozására

134/2004.(VI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Habsburg Ottónak, a Páneurópai Unió elnökének hazánk Európa Uniós csatlakozását segítő kiemelkedő tevékenysége magyarországi elismeréséhez a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett és díszoklevéllel adományozásával járul hozzá.

Felkéri a Polgármestert, hogy az emlékplakettet 2004. június 27-én, Dr. Habsburg Ottó nagykanizsai látogatása alkalmával adja át, és fejezze ki a város, illetve önkormányzat köszönetét.

Határidő: 2004. június 27.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

Nagykanizsai NB-II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési szerződése

 

135/2004.(VI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nagykanizsai NB-II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési szerződés közgyűlési előkészítése érdekében bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

Röst János

Dr. Fodor Csaba

Kereskai Péter

Papp Péter

Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálása

138/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szányi Gábort a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. ügyvezetőjévé 2004. augusztus 1. napjától kezdődően 2009. július 31-ig terjedő 5 évi időtartamra megválasztja. Személyi alapbérét havi 300.000 forintban állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére.

Határidő: 2004. július 31.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

A Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2004. évi üzleti tervének módosítása

 

139/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT üzleti tervét bruttó 13.805 eFt önkormányzati finanszírozással elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2004. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.
  2.  

   Határidő: 2004. július 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, a Kontrolling Osztály vezetője)

  3. megbízza a polgármestert, hogy az üzleti tervek finanszírozásának megfelelően az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(II.18.) számú rendeletében a szükséges módosításokat kezdeményezze, amely érinti a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT részére a 10. számú mellékletben biztosított 9.750 eFt előirányzat 13.805 eFt előirányzatra történő emelését.
  4.  

Határidő: 2004. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, a Kontrolling Osztály vezetője)

 

A Kanizsa Újság Kft. 2004. évi üzleti tervének jóváhagyása

 

140/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kanizsa Újság Kft. üzleti tervét bruttó 26.266 eFt önkormányzati finanszírozással elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2004. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.
  2.  

   Határidő: 2004. július 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, a Kontrolling Osztály vezetője)

  3. megbízza a polgármestert, hogy az üzleti tervek finanszírozásának megfelelően az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(II.18.) számú rendeletében a szükséges módosítások végrehajtásáról intézkedjen, amely érinti a Kanizsa Újság Kft. részére a 10. számú mellékletben biztosított 21.850 eFt előirányzat 26.266 eFt előirányzatra történő emelését.
  4.  

Határidő: 2004. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, a Kontrolling Osztály vezetője)

 

Palin városrész telekértékesítés

 

141/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az INSZA-BAU Ingatlanforgalmi és –fejlesztő Kft. (8749 Zalakaros, Csermely u. 1.) részére értékesíti az alábbi területeit. Felhatalmazza a polgármestert a Kft. által megajánlott, illetve az ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott érték közötti összegben történő megállapodásra, az adásvételi szerződés aláírására.

4778. hrsz-ú,

8219 m2-es

4772. hrsz-ú,

7262 m2-es

4770. hrsz-ú,

13503 m2-es

4775. hrsz-ú,

3750 m2-es

4777. hrsz-ú,

6703 m2-es

Határidő: szerződés megkötésére 2004. július 30.

vételár megfizetésére szerződéskötéstől számított 15 nap

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

 

Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai 48/2 és 48/3 hrsz-ú ingatlanokra

 

142/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem kíván élni az elővásárlási jogával a 48/2 és a 48/3 hrsz-ú ingatlanokra nézve. A Közgyűlés határozatáról a kérelmezőt értesíteni kell.

Határidő: 2004. július 5.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. szűcs Marianna Önkormányzati és Jogi Iroda Vezető)

 

Javaslat a Nagykanizsa, Postakert u. 31/F. II. lph. fsz/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszony folytatásának elbírálására

 

143/2004.(VI.30.) számú határozat

Nagykanizsa, Postakert u. 31/F. II. lph. fsz/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének 2004. október 1. napjáig történő meghosszabbítását javasolja Farkas Tibor részére.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős: Litter Nándor Polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató)

Röst János: Az alábbi napirendi pontokhoz került kiegészítő anyag kiosztásra:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2003.(VI.25.) sz., az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulások szabályozásáról szóló rendelet módosítására (írásban)
 2.  

Előadó: Röst János alpolgármester

 1. Thury városrész rehabilitációja (írásban)

Előadó: Röst János alpolgármester

 1. Tájékoztató az önkormányzat intézményhálózata részére hőenergetikai és kapcsolódó szolgáltatás biztosítására lebonyolított közbeszerzési eljárásról (írásban)
 2.  

Előadó: Röst János alpolgármester

 1. Javaslat nagykanizsai NB II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési előszerződésének jóváhagyására (írásban)

Előadó: Röst János alpolgármester

Új napirendi pont napirendre vételét javaslom a nyílt ülés keretén belül utolsó napirendként, melynek előterjesztése a közgyűlés előtt került kiosztásra:

Előadó: Röst János alpolgármester

Dr. Kolonics Bálint: Mi a soron kívüliség indoka egyes napirendi pontoknál. A 2. számú napirendi pont esetében konkrétan meghatározásra került, hogy a pályázati határidő miatt indokolt a soron kívüli tárgyalás. A kollégium ügyét már rendezni lehetett volna. Az 5. számú napirendi pont tárgyalásra alkalmatlan, SZMSZ-ellenes eljárás lefolytatása során kerül ide elénk. Kérem, indokolja meg a soron kívüliséget.

Röst János: Az előző közgyűlésen döntöttünk arról, hogy soron kívüli közgyűlést tartunk. Meggyőződésem, hogy mindegyik pont olyan területet érint, amely a város életében fontos, a döntés szükséges. Ez indokolja a soron kívüli közgyűlés összehívását.

Dr. Fodor Csaba: Javaslom, hogy zárt üléssel kezdje a közgyűlés a munkáját. Egyébként el tudom fogadni a napirendi pontokat.

Röst János: El tudom fogadni a javaslatot. Módosító javaslatom, hogy az 5. pontot zárt ülésen tárgyalja a közgyűlés. Mivel más hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk arról, hogy a DK-i főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna hálózat építés beruházáshoz KÖVICE pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot vegyük fel a napirendi pontok közé.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk arról, hogy zárt ülés napirendi pontjairól. Az első: Tájékoztató az önkormányzat intézményhálózata részére hőenergetikai és kapcsolódó szolgáltatás biztosítására lebonyolított közbeszerzési eljárásról. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: A következő zárt ülési napirendi pont: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének állandó bizottságának külső nem képviselő tagjai megbízatásának módosítása. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: A következő zárt ülési napirendi pont: Javaslat nagykanizsai NB II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési előszerződésének jóváhagyására. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

Zárt ülés:

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének állandó bizottságának külső nem képviselő tagjai megbízatásának módosítása (szóban)
 2.  

  Előadó: Röst János alpolgármester

 3. Javaslat nagykanizsai NB II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési előszerződésének jóváhagyására (írásban)
 4. Előadó: Röst János alpolgármester

 5. Tájékoztató az önkormányzat intézményhálózata részére hőenergetikai és kapcsolódó szolgáltatás biztosítására lebonyolított közbeszerzési eljárásról (írásban)
 6.  

  Előadó: Röst János alpolgármester

  Nyílt ülés:

 7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2003.(VI.25.) sz., az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulások szabályozásáról szóló rendelet módosítására (írásban)
 8.  

  Előadó: Röst János alpolgármester

 9. Thury városrész rehabilitációja (írásban)
 10. Előadó: Röst János alpolgármester

 11. Javaslat a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kollégium átalakításának beruházási feladataira (írásban)
 12.  

  Előadó: Röst János alpolgármester

 13. Javaslat kollégium épületrészének bérbeadására (írásban)
 14.  

  Előadó: Röst János alpolgármester

 15. Javaslat DK-i főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna hálózat építés beruházáshoz KÖVICE pályázat benyújtására (írásban)
 16.  

Előadó: Röst János alpolgármester

 

 

Zárt ülés

 

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 164/2004.(VII.15.) – 166/2004.(VII.15.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2003.(VI.25.) sz., az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulások szabályozásáról szóló rendelet módosítására (írásban)
 2.  

  Előadó: Röst János alpolgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadni az előterjesztést azzal, hogy a határozati javaslatunkat kiegészítettük egy 2. ponttal, hogy a mellékelt együttműködési megállapodás 8., 10., 12., 13., 14. és 15. pontját az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgálja meg jogilag. Magánvéleményem, hogy ugyan jelentős értékkülönbözet mutatkozik a nettó érték és a befizetendő közműfejlesztési hozzájárulás között, de a Honvéd utca és környékének csatornázása megér annyit, hogy idő előtt elkészül, mintha apránként kerülne befizetésre a közműfejlesztési hozzájárulás.

  Dr. Fodor Csaba: Támogatom az előterjesztést és az ehhez hasonlókat is, mégis módosítási javaslatom lenne a rendelet szövegéhez, ahol a megállapodás-tervezetét egyeztetni kell. A felsorolásból a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság nem hagyható ki. Tehát azt javaslom, hogy a felsorolásba a két bizottságot vegyük be, és célszerű lenne, hogy a polgármester ezen bizottságok véleményét köteles beépíteni a megállapodásba. Nagyobb garancia, ha négy bizottság véleményezi ezeket a nem tipikus szerződéseket. Továbbiakban azt javaslom, hogy az együttműködési megállapodás 3. pont 3. bekezdésében, ahol hivatkozunk az 1. számú mellékletre, ott csak műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Ne az legyen az 1. számú melléklet, amit mi az előterjesztéshez kaptunk, amelyet a Vízmű Rt. készített. A műszaki tartalmában igen, vagy akár még ennél részletesebben is, de a pénzügyi tartalmát vegyük ki, a szerződésbe ne kerüljön be. Ennek az előterjesztésnek az ismeretében hozzuk meg a döntésünket, de ez ne legyen a szerződés tartalmi eleme. Ő csinálja meg annyiból, amennyiből meg tudja csinálni. A műszaki tartalomra kössük csak meg a szerződést, a kockázat az övé.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igennel elfogadásra javasolta az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, ami azóta szerepel az előterjesztésben, hogy közbeszerzési eljárás keretein belül szabad bonyolítani. Magánvéleményem, hogy az együttműködési megállapodás 3. pontjában a 3. bekezdés – nem tudom, hogy a Vízmű által készített költségbecslés elfogadható-e műszakilag indokolt műszaki tartalomként. Ez a tervezéssel, egyebekkel ez feltétlenül kell, hogy változzon, mert ez becslés. A műszakilag indokolt tartalmat akkor lehet behatárolni, amikor elkészült a tervezés.

  Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangúlag a következő változtatásokkal támogatja a szerződés aláírását: kerüljön ki a megállapodásból a 13., 14. és a 15. pont.

  Dr. Horváth György: Nagyon fontos előterjesztés van előttünk, hiszen a Honvéd utcai csatorna épülő lakótelepet lát el majd megfelelő csatornahálózattal. Feltétlen szükséges, hogy minél előbb elkészüljön, nehogy az legyen, hogy megépülnek a házak, és nem kapnak a lakók lakhatási engedélyt éppen a csatornaprobléma miatt. Támogatom és támogatandó a javaslat.

  Dr. Csákai Iván: Ha a 13., 14. 15. pont kikerül az előterjesztésből, akkor a hozzászólásom majdnem okafogyottá válik. Nemcsak azért lényeges ez a beruházás, mert az új lakótelep kapjon lakhatási engedélyt, hanem a jelenleg ott lakóknak a komfortérzése fog javulni azzal, ha nagyobb törzsvezeték lesz, és nem náluk jön vissza a szennyvíz. Ha nem kerülne ki a 13., 14., 15. pont, a 13. pontban megadott határidőt nem tudom, hogyan lehet kezelni. Az, hogy mennyi ideig lehet őket felszólítani, az önkormányzatnak nem nagyon van lehetősége akkor már bármi terhelést meghozni, amikor bent laknak és használatbavételi engedély nincs. A 14. pontban az, hogy közcélú beruházás – miért közcélú, más beruházásnál a csatornázás miért nem az – ez is számomra zavaró. Támogatnám Tóth képviselőtársam indítványát a 13., 14. 15. pont kivételét.

  Dr. Kolonics Bálint: A rendeletmódosítás a polgármester megállapodás megkötésére irányuló felhatalmazására vonatkozik – 100 millió Ft értékhatár felett. A rendelet-tervezet úgy fogalmaz, hogy a megállapodás tervezetét egyeztetni kell a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottsággal. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén is elhangzott, hogy ez kevés, itt módosító javaslatom az, ami az egyezik az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság javaslatával is, hogy a megállapodás-tervezet aláírásához a közgyűlés Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottsága egyetértése szükséges, csak úgy lehet a megállapodást aláírni. Egy egyeztetést követően még a polgármester saját hatáskörben eldönthetné, hogy aláírja vagy sem, tehát nincs megfelelő garancia. Ezt kérem módosításként elfogadni. A határozati javaslatban szereplő megállapodás-tervezet 13., 14. pontjait azért kellene kivenni, mert a 13. pont olyan megfogalmazást tartalmaz, hogy közműterhelésre korlátozó intézkedés. Ez mit jelent? Ha értelmezzük ezt a pontot, ez azt tartalmazza, hogy a tervezett létesítmények minden egyes rendeltetési egységének használatbavételéig közműterhelési korlátozó intézkedést az önkormányzat nem tesz. Ez esetben olyan helyzet is előállhat, hogy a beruházás megvalósul, a lakók beköltöznek és talán egy kis szerkezeti egységre vonatkozóan nem kapják meg a használatbavételi engedélyt. Ez lehet egy üzlet, egy iroda, de ott használatbavételi engedély nélkül és már rákötöttek a csatornára, adott esetben megfoghatatlan a kivitelező, mert a gazdasági társaság már esetleg még nem létezik, vagy felszámolás alatt áll, tehát nincs meg a megfelelő garancia. A közcélú beruházást azért kellene kivenni, mert a Balusztrád cégcsoport jelenne meg, mint finanszírozó és mint közcélú beruházó. Ez jelen esetben talán azt is jelenthetné, hogy nem csak a közműfejlesztés kapcsán, hanem az egész beruházást illetően Ő jelenne meg, mint finanszírozó a közcélú beruházásként. Nincs erre megfelelő garancia, hogy ez nem fog így megvalósulni, semmi szükség erre a két pontra ebben a szerződésben. A 12. pontban a becslés azt tartalmazza, hogy közel 64 millió Ft, és úgy fogalmaz a 12. pont, hogy legfeljebb 64 millió Ft ellenében. Előre nem tudjuk, hogy a közbeszerzési eljárásban mennyi lesz a legkedvezőbb elért nyertes ajánlat, ez lehet több is 64 millió Ft-nál. Ha bennmarad a legfeljebb 64 millió Ft, akkor az ez feletti részt az önkormányzatnak kell hozzátenni. Ez a megfogalmazás nem helyes, mert ebből ez fog következni. Ha ezt “legalább”-ra módosítjuk, és azt mondjuk, hogy legalább a 64 millió Ft-ot, ez a megfogalmazás már nem zárná ki azt, ha magasabb összeg, akkor azt is. Ezen módosításokkal támogatni tudom az előterjesztést.

  Kiss Gábor: A 14. pont egy formai dolog, ezt ki tudjuk hagyni. ennek csak egy reklámértéke lett volna, ami a támogatta volna a Kanizsa Invest cég legnagyobb tulajdonosát, a Balusztrád céget. A 13. pont azt a szándékot tükrözi – ha ez nem így lett megfogalmazva, akkor jogilag lehet pontosítani –, hogy az önkormányzat nem fog olyan rendeletet, vagy bármi más intézkedést hozni, ami által a közműfejlesztési hozzájárulás vagy bármi más hasonló közműterheléssel kapcsolatos díjat kiró erre a területre. Ha kell, akkor mindjárt átírjuk a szöveget.

  Röst János: Nem kell, mert a 12. pont ezt szavatolja a 13. helyett.

  Kiss Gábor: Igen, ez egy megerősítése lett volna a 12. pontnak. Akkor ezt el tudom fogadni. A 15. pontban egy olyan biztosítékot szeretnénk magunknak kapni, hogy ez a lehetőség a telekhez legyen kötve inkább, mint a céghez. Tehát ha valaki más fogja bármilyen oknál fogva ezt a projektet folytatni, akkor ez cégnévhez kötött jog legyen, hanem egy területet kapcsolódó jog legyen. Nincs ilyen szándék egyébként. Javaslom, hogy ezt a részt vagy fogalmazzuk át, hogy pontosabb legyen, de a szándék ez. A 3. pont 3. bekezdését a Vízmű úgy készítette el, hogy ez egy keret, valahogy meg kell határozni azt, hogy miről szól a szerződés, mert nem lehet egész pontosan megfogni – ezt a Vízmű Rt. szakemberei írták –, de valami keretet kell adni, hogy tudjuk, hogy meddig tartanak azok a határok, amíg ez a feladat tart. Legalább egy fizikai lehatárolást kell adni, hogy hol van, és azt, hogy ezek milyen nagyságrendű műszaki paramétereket jelent éppen azért, hogy ne lehessen olyat mondani, hogy a Balusztrád cégcsoport arra gondolt, hogy ez egy 20 mm átmérőjű csővezeték lesz, míg a Vízmű Rt. arra gondolt, hogy ez egy 800 mm átmérőjű csővezeték lesz. A kérdést döntően befolyásoló műszaki paramétereket érdemes ilyen szempontból egyeztetni, amit a Vízmű Rt. határozott meg. Ez nincs túldeterminálva. Javaslom, hogy tegyünk egy olyan mondatot bele, hogy a műszakilag indokolt változtatások beletartoznak a szerződés keretébe, mert a cél az, hogy ne lehessen kibújni alóla. Azt javasolom, hogy legyen egy olyan mondat, hogy a szerződés része egy minimális műszaki tartalom, ami működőképessé teszi ezt a rendszert akkor is, ha túlmegy ezeken a kereteken.

  Röst János: Nem ezt javasolnám. A költségbecslésnél számok vannak felsorolva, és azok vannak összeadva, azt javasolom, hogy azok a számsorok ne jelenjenek meg, hanem csak legyen felsorolva a műszaki tartalom, ami lényegében tételenként, soronként megjelenik. Ilyen értelemben a betoncső átmérő rögzített. Ha a műszaki tartalom itt megjelenik, akkor szerintem a dolog elfogadható. Azt javaslom, hogy a 3. pontnál a műszaki tartalom számszaki adatai kerüljenek ki a mellékletből, ilyen értelemben a műszaki tartalom megvan, viszont az összegek nincsenek mellérendelve. Ezt azért javaslom, mert ha a földmunka mondjuk nem 8,5 millió Ft, csak 7 millió, a másik pedig 5 millió, ezek átjárható számok. Keretösszeg van meghatározva, 64 millió Ft, ezen belül lehetnek mozgások a műszaki tartalom kereteken beül.

  Kiss Gábor: Ezt elfogadom. A műszaki tartalom meghatározásra kerül pénzügyi összegek nélkül.

  Röst János: Jó.

  Kiss Gábor: A 12. pont értelmezése: ez egy olyan becslés – a 64 millió Ft –, amit a Vízmű készített, amire nagy biztonsággal azt tudjuk mondani, hogy ez alatti szám fog érkezni. A közbeszerzésben valószínűleg nincs akkora kockázat, hogy ennél magasabb összeg legyen. A “legfejlebb”-et a “legalább”-bal kicserélni nem javaslom, mert akkor teljesen más értelmezést nyer ez a mondat, és inkább abba az irányba mennénk, hogy esetleg ezt az összeget megemeljük valamennyivel – ez is lehetséges. A “legfeljebb” pont ellentétes irányba váltja a mondatot, mint ami a célja volt. Ezt nem támogatom.

  Dr. Fodor Csaba: Nem vagyok híve annak, hogy a szerződést itt alkossuk meg. Javaslom, hogy fogadjuk el a rendeletmódosítást, mert azzal többé-kevésbé egyetértettünk, azzal a kiegészítéssel, amit javasoltunk, hogy bizottságokkal egészüljön ki, majd élve ezen lehetőséggel, bízzuk meg ezen négy bizottságot, hogy minél előbb vizsgálják felül a szerződést, és úgy tegyék a polgármester úr elé. Itt nem tudunk szerződést összeállítani. Nem árt, ha szakemberekre bízzuk.

  Kiss Gábor: Belátom, hogy az ügyrendi javaslat jogos és érthető. A szerződést sok szakember átnézte. Úgy értékelem, hogy ezek nem olyan mértékű változások, illetve ezek döntő többségét el is fogadtuk és meg is egyeztünk ebben, hogy ne tudnánk most lekezelni. Azért kérem, hogy ebbe az irányba lépjünk és próbáljuk ezt a kérdést most lezárni, mert jön a nyár, és utána a közgyűlés elé ezt a kérdést újból elő kell hozni, akkor ez hosszabb idő.

  Dr. Fodor Csaba: Nem kell közgyűlés elé hozni.

  Kiss Gábor: A bizottságok által módosított szerződést a polgármester aláírhatja?

  Röst János: Azt kérem Dr. Fodor Csabától, hogy gondolja meg az ügyrendi javaslatát, mert végülis a szerződésben lévő pontok két szavazással lezárhatóak. A 13., 14., 15. pont kivétele egy szavazást igényel, amellett módosítás igazából a 3. pont utolsó sorának elhagyása volt, ezen kívül az együttműködési megállapodással kapcsolatban más szakmai vélemény nem volt. Ha ezt megszavazzuk, akkor ez aláírásra kész állapotba kerülhet. Ebben teljesen igaza van a Balusztrád képviselőjének, az idő nekik is pénz, nyár van, nem tudjuk vállalni, hogy a bizottságok ülésezését két-három héten belül lebonyolítjuk. A helyszínen ezt megtehetjük. Kérem Dr. Fodor Csabát, hogy vonja vissza ügyrendi javaslatát.

  Dr. Fodor Csaba: Visszavonom, de akkor élek a szókérési jogommal.

  Röst János: Természetesen.

  Dr. Kolonics Bálint: A megállapodás életbelépésének napja az építési engedély jogerőre emelkedésének napja, illetve az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 hónap a beruházás elvégzésének a határideje. Mikor kerül benyújtásra az építési engedély? Rajtunk kívülálló okokon és körülményeken múlik az, hogy egyáltalán benyújtásra kerül. Másodsorban az, hogy nyilvánvalóan az engedélyeztetési hatósági eljárásnak megvannak a feltételei. A vállalkozó ennek eleget tesz-e? Ha évek telnek el, és van egy műszakilag becsült összeg, a 64 millió Ft – ez 5 év múlva is 64 millió Ft-e? Erre mi a garancia? Mikor nyújtja be a vállalkozó az építési engedélyt? Ezt kérem határidő szerint pontosan, megfoghatóan rögzíteni. Módosító javaslatom a vállalkozó nyilatkozata után, hogy mit tud vállalni. Viszontválaszom a “legfeljebb”, illetve “legalább” kérdésben az, hogy elhiszem, hogy ez a vállalkozónak jó. A “legalább” pedig nekünk. A kettő között kell a megoldást megtalálni, mert mi van akkor, ha ez több? Ebbe az utcába mi nem mehetünk bele. Ha összeget szeretnénk itt nevesíteni, akkor konkrétan és tényszerűen, amiről most szó van, az azt jelenti, hogy a műszaki értékbecslés szerinti jelenleg közel 64 millió Ft-nyi összeg, amely a mai napon ennyi iránymutatásként, de ezt nem lehet konkrétan meghatározni. A “legfeljebb” semmiképpen nem támogatható.

  Kiss Gábor: A közgyűlés már foglalkozott ezzel a kérdéssel az előző két alkalommal is, és ennek a folyománya, hogy ez a kérdés így merült fel. Az építési engedély már benyújtásra került február vagy március hónapban, és az engedély kiadásának lett a feltétele az – és a közgyűlés határozata után lett erre szükség –, hogy egy ilyen megállapodás létrejöjjön, mivel két közgyűléssel ezelőtt olyan határozatot hozott a közgyűlés, hogy egy ilyen megállapodás a feltétele annak, hogy az építési engedély kiadja. Ezzel a közgyűlési határozatnak teszünk most eleget. Minden más feltételt kielégített a cég az építési engedélyezéssel kapcsolatban. Esetleg bele tudjuk venni a szerződésbe, hogy az építési engedélyezési eljárás elindult. Be tudjuk mutatni az egész anyagot.

  Röst János: A hatósági eljárásba ne bonyolódjunk bele.

  Dr. Szűcs Marianna: Az előzetes tárgyalások során felmerült még egy olyan kiegészítés szükségessége, hogy a 11. pontban a vállalkozó bankgaranciát szolgáltat a kivitelezési kötelezettségek finanszírozására, és ennek a határideje megállapítva a szerződésben. Olyan javaslat volt, ha a másik szerződő fél is elfogadja, hogy a bankgaranciát az 5. ponthoz kellene kötni, tehát legkésőbb az építési engedély jogerőre emelkedésének napjáig kellene szolgáltatni a bankgaranciát.

  Kiss Gábor: Akkor lép életbe a szerződés.

  Dr. Szűcs Marianna: A bankgarancia szolgáltatására akkor is kellene határidőt vállalni, mert ez nyitott.

  Kiss Gábor: Természetesen lehet, csak nem az 5. ponthoz javaslom, hanem két hónap ahhoz képest.

  Röst János: Nem. A javaslat az, hogy a 11. pontban folytassuk a mondatot azzal, hogy 5. pont szerint, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy amikor az építési engedély kiadásra kerül és a szerződés érvénybe lép. Attól.

  Kiss Gábor: Ez egy technikai kérdés. Az elv teljesen egyértelmű és egyet is érték vele, hanem a bankgaranciát értelemszerűen a vállalkozó sem akar addig kérni, mivel ennek jelentős költségei vannak, amíg nem lép életbe a szerződés. Ennek a technikai sorrendje, hogy életbe lép a szerződés, mi bemutatjuk a bankgaranciát – ennek van egy technikai átfutási ideje, az egy vagy két hónap innentől – és utána az önkormányzat kiírja a közbeszerzési eljárást.

  Dr. Szűcs Marianna: Rövidebb határidőt kérnénk vállalni ennél, mint 60 nap, mert nekünk pedig a közbeszerzési eljárást el kell indítani, tehát akkor már jó lenne, ha a bankgarancia rendelkezésre állna.

  Röst János: Addig nem lehet kiírni a közbeszerzési eljárást.

  Kiss Gábor: Minimum 30 nap kell erre.

  Dr. Szűcs Marianna: Jó, akkor 30 napot vállalná a társaság.

  Kiss Gábor: Ez elfogadható.

  Dr. Szűcs Marianna: Kolonics képviselő úr felvetésére annyit szeretnék mondani a 12. pontnál a “legalább” és “legfeljebb” problémával kapcsolatban, hogy egyiket sem tartom igazán egzaktnak és jónak, se a “legfeljebb”-et, se a “legalább”-at. A “legfeljebb” számunkra nem kedvező, ahogy képviselő úr mondja, a “legalább” pedig úgy tűnik, mintha nem lehetne kevesebb. Viszont nyitott az a kérdés, hogy mi van akkor, ha az önkormányzat a közbeszerzési eljárás során nem talál olyan vállalkozót, aki ennél kevesebbért, vagy ennyiért vállalja, tehát többért tudnánk csak vállalkozót biztosítani. Akkor mi van? Ez a kérdés így nyitott.

  Kiss Gábor: Ez egy technikai dolog volt, vegyik ki magát az értékhatárt, és akkor értékhatár nélkül szülessen meg ez, és akkor a vállalkozó kockázata, hogy ez mekkora lesz.

  Dr. Szűcs Marianna: Ez így elfogadható.

  Kiss Gábor: Itt a vállalkozó is szerette volna azt, ha a város is valamelyest hozzájárul a kockázatviseléshez, és ez gyakorlatilag a város számára kockázatmentes összeg került megállapításra, de mégis szerepeljen benne. Ennek kifejezetten az volt a célja, hogy ha a közbeszerzésen valamilyen módon nem ehhez az értékhez tartozó összeg kerül megállapításra, akkor a város is szálljon be, mert a város könnyen tudja ezt kiadni a közbeszerzés keretén belül bármely vállalkozónak, miközben nincs értékhatárlimit, és egy idegen finanszírozó zsebéből veszi ki a korlátlan mennyiségű pénzt.

  Dr. Szűcs Marianna: Nyilván, csak akkor az tisztázandó, hogy ha ennél többért lenne csak vállalkozó, akkor ki viseli a többletköltséget. Ezek szerint Önök úgy gondolják, hogy akkor az a város többletköltsége lenne. Ezt viszont tisztázni kell. Akkor ezt ki kell mondani a szerződésben, ha ezt így gondolják, és ha ezt a város is el tudja fogadni. Ez egy rejtett dolog itt.

  Kiss Gábor: Nem volt szándék, hogy ez rejtett legyen. Ez volt az elképzelés ezzel kapcsolatban valóban. Ha kell, akkor ezt tegyük természetesen oda. Az volt a szándék, hogy a városnak is legyen egy minimális kockázata, és ennek csak egyetlen oka, hogy a finanszírozó nem tudja befolyásolni azt a kérdést, hogy ez mennyibe fog kerülni neki. Például rajta kívülálló okból, téves eljárás vagy bármilyen okból csak magas árajánlat érkezik be. Azt szerettük volna, hogy a városnak is legyen szándéka, hogy ez egy kedvező árú beruházásként tudjon megvalósulni.

  Dr. Szűcs Marianna: Nyilván, de előre viszont nem tudható, hogy milyen ajánlatok fognak beérkezni. Nem biztos, hogy így lesz. Elfogadható, hogy kivennénk ezt?

  Kiss Gábor: Elfogadható, mert nem jelent olyan kockázatot se a városnak, se a vállalkozónak. Csak a kockázatviselés megosztása lett volna ez.

  Dr. Szűcs Marianna: Akkor kivehető ezek szerint ez a rész.

  Kiss Gábor: Igen.

  Dr. Fodor Csaba: Nem lehetne megegyezni ezzel a cégcsoporttal, hogy fizessen nekünk a jogerős építési engedély kiadását követő 30 napon 64 millió Ft-ot? Majd mi kiírjuk a közbeszerzési eljárást, rendelkezésre áll a pénz, megcsináltatjuk belőle a Honvéd utca rekonstrukciót, ha 64 millió, akkor szerencsénk van, ha 70 millió, akkor is szerencsénk van, mert a lakosság végre jól jár azon a környéken is, csak egy kicsit többe kerül. Ne kössük az Ő fizetési kötelezettségét ehhez. Egyszerűbb lenne az ügy. Azt gondolom, hogy a 16. pontot is illő lenne módosítani. Ott a Nagykanizsa Városi Bíróság illetékességét kötötték ki álláspontom szerint helytelenül, mert az illetékességről a jogszabályok rendelkeznek, de ebben az esetben nem is köthetjük ki, mert így ellentétes a jogszabállyal. Ezt ki kell onnan venni.

  Röst János: Ha valakinek még van véleménye, és még nem mondta el, akkor próbálja meg egyszerre elmondani, mert nem tudok így szavaztatni.

  Dr. Kolonics Bálint: Meglepő, hogy itt a közgyűlésen derül ki, hogy valóban a másik szerződő fél, a vállalkozó szándéka mire is irányul, ugyanis az imént mondta azt el, hogy valóban az volt szándékuk, hogy a 64 millió fölötti összeg az önkormányzatot terhelje, adott esetben az önkormányzat is fizessen és tegyen mellé valamit. Ez nem elfogadható egy szerződéskötésnél, amikor a szerződésről kellene itt a közgyűlésen dönteni, és ez a szerződéskötést megelőző egyeztető tárgyalások során nem válik tisztán világossá. Jogszabályok is kimondják azt és a Polgári Törvénykönyv is, hogy kölcsönösen tájékoztatni kötelesek egymást a felek. Ennek most jegyzőkönyvi nyoma van, hogy itt derülnek ki bizonyos dolgok. Hogy lehet így felelősségteljesen erről a szerződésről dönteni? Ügyrendi javaslatként, amit Dr. Fodor Csaba képviselőtársam beterjesztett, beterjesztem, szavazzunk arról, hogy ezt a szerződés-tervezetet vegyük le, szakemberek nézzék át a szerződést, és utána kössük meg a szerződést. A hatósági jogkörre visszatérve, mivel a szerződés erre hivatkozik, és határidők ehhez köttetnek, és ebben határozzuk meg, akkor tessék bemutatni és ledokumentálni azt, hogy a hatósági eljárást megindítottuk, folyamatban van, ilyen feltételhez köti az engedély kiadását, és akkor el tudom fogadni, de így nem. Ezért kérem az ügyrendi javaslatot most megszavaztatni.

  Röst János: Nem értek egyet. Kolonics Bálint meggyőződésem szerint nem érti az előterjesztést. Ez a 64 millió Ft azt célozza meg, hogy a beruházás megvalósuljon. Egyébként hetvenvalahány milliót kellene fizetni a Balusztrádnak 5 éven belül, folyamatonként. Ez elhúzódó beruházást jelent, ami a városnak fontos, nemcsak a Balusztrádnak. Az a kérésem, hogy képviselőtársaim így mérlegeljék ezt a döntést, és próbálják meg a megoldás felé terelni az ügyet, mert egyébként lehet még szavanként, mondatonként elemezni – javaslom egyébként ezt Kolonics Bálintnak –, lehet az ést és a kötőjelet megkérdőjelezni, de úgy gondolom, hogy a szerződést kellene megnézni. Ügyrendi volt a javaslat. Kérem, szavazzunk arról, hogy az együttműködési megállapodást vonjuk vissza.

   

  A közgyűlés 10 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

  Dr. Kolonics Bálint: Személyes érintettség címén kértem ügyrendi gombbal szót. Visszautasítom az iménti megnyilvánulását, miszerint nem értem az előterjesztést. Ha alpolgármester úr figyelt volna, én a szerződésről beszéltem és jogkérdésekről, nem pedig a műszaki megalapozottságról és műszaki kérdésekről. Azt gondolom, hogy két jogász is elmondta véleményét, és kérném, hogy ne legyen tisztelt alpolgármester úr jogászabb a jogászoknál. Én sem ütöm bele másba az orromat.

  Röst János: Pár napirenddel ez előtt ezt tette. Feltenném módosításra, hogy az utolsó mondat a megállapodás megkötéséhez a közgyűlés Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság egyetértése szükséges. Ezzel a módosítással kérem, szavazzunk a rendeletről.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  36/2004.(VII.19.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004.(VII.19.) számú rendelet az útépítés és közműfejlesztési hozzájárulások szabályozásáról szóló 37/2003.(Vi.25.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Röst János: Határozatképtelenné vált a közgyűlés. A teremben megfelelő számban jelen vagyunk, ha valaki nem kíván részt venni a munkában, kérem, jelezze. Arra kérem képviselőtársaimat, akik jelen vannak, hogy vegyék komolyan a munkájukat. Ezeket a napirendi pontokat meg kell tárgyalnunk. Ha most nem döntünk, újra össze kell hívatnom soron kívüli közgyűlést, ugyanis olyan témák vannak, amelyeknek határideje van, például holnapi pályázati határidő. Ha továbbra is fenntartják, hogy nem kívánnak részt venni a munkában, akkor befejezzük a közgyűlést.

  Dr. Kolonics Bálint: Itt erőködünk azzal, hogy összehozzunk egy szerződést, és dolgozunk azért, hogy egy előkészítetlen anyagból egy megfelelő döntés szülessen. De ezt a hangnemet nem viseljük el.

   

  Szünet

   

  Röst János: Ismét határozatképes a közgyűlés. Folytatjuk munkánkat.

   

   

 3. Thury városrész rehabilitációja (írásban)
 4.  

Előadó: Röst János alpolgármester

 

Röst János: Az előterjesztés kettébontja a projektet, és így lehetőséget kapunk arra, hogy kedvezőbb elbírálást érjünk el. Ezért volt szükség erre az előterjesztésre. A korábbi elfogadás szerint ez egy összegben és egy tételben valósult volna meg.

Dr. Fodor Csaba: Egy 6. ponttal szeretném kiegészíteni a határozati javaslatot: a következő közgyűlésre készüljön kimutatás, amelyben a közgyűlés tagjai pontos képet kaphatnak arról, hogy miként áll a 2004. évi költségvetésbe betervezett hitelek felhasználása, miként áll a kumulált hitel, és miként állnak az előre ígért 2005. év költségvetését terhelő hitelvállalások, feltételek – gondolok itt a pályázatokra, szeretnénk látni, hogy mennyire ígérkeztünk el.

Röst János: Megígérem, hogy meg fogja kapni Fodor képviselőtársam. Nem szavaztatnám meg, mert nem ehhez a napirendhez tartozik. A polgármesteri tájékoztató része lesz. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk az 5. pontról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

167/2004.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért az 1.170.408 eFt összköltségű Thury városrész rehabilitációja beruházás két ütemben történő megvalósításával
  2.  

  3. támogatja a “Nagykanizsai Thury városrész rehabilitációja” pályázati dokumentáció benyújtását az 1/2004/ROP2.2.- Városi területek rehabilitációja pályázati kiírásra.
  4.  

   Határidő: 2004. Július 30.

   Felelős : Röst János alpolgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  5. a “Nagykanizsa Thury városrész rehabilitációja” projekt megvalósításához a szükséges saját erőt az alábbi éves ütemezésben a költségvetési rendeleteiben biztosítja
  6.  

  I. ütem

   

   

   

   

   

  2004

  2005

  2006

  Összesen

  ROP

  17 912

  518 755

  5 815

  542 482

  BM

  1 194

  34 584

  388

  36 165

  Saját erő

  796

  23 056

  258

  24 110

  Összesen:

  19 902

  576 395

  6 462

  602 758

   

   

   

   

   

  II. ütem

   

   

   

   

   

  2004

  2005

  2006

  Összesen

  ROP

  0

  505 214

  5 671

  510 885

  BM

  0

  33 681

  378

  34 059

  Saját erő

  0

  22 454

  252

  22 706

  Összesen:

  0

  561 349

  6 301

  567 650

   

   

   

   

   

  Összesen:

   

   

   

   

   

  2004

  2005

  2006

  Összesen

  ROP

  17 912

  1 023 969

  11 486

  1 053 367

  BM

  1 194

  68 265

  766

  70 224

  Saját erő

  796

  45 510

  511

  46 816

  Összesen:

  19 902

  1 137 743

  12 763

  1 170 408

  Összesen:

  Határidő: 2004. Július 30.

  Illetve 2005, 2006 évi költségvetés elfogadásának időpontja

  Felelős : Röst János alpolgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, Kontrolling Osztály vezetője)

 1. támogatja a 1/2004/ROP2.2 kiírásra benyújtandó projekt (“Nagykanizsai Thury városrész rehabilitációja”) önrészének biztosításához a pályázati dokumentáció egyidejű benyújtását a BM által kiírt EU Önerő Alap támogatására.
 2.  

 3. nyilatkozik arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Uniós pályázattal azonos pénzügyi-, műszaki tartalommal nyújtja be az EU Önerő Alap pályázatát.
 4.  

Határidő: 2004. Július 30.

Felelős : Röst János alpolgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. Javaslat a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kollégium átalakításának beruházási feladataira (írásban)
 2.  

Előadó: Röst János alpolgármester

 

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság örömmel vette tudomásul, hogy ez a felújítás elkezdődik. Szeretnénk, ha folytatódna. Igaz, hogy az első három szintre kerül most csak sor, és abban is azok, ami a legfontosabb – a homlokzat, a nyílászárók, a vizesblokk, illetve festés-mázolás. Javaslatunk, hogy akár a határozati javaslat 3. pontjaként is kerüljön be, hogy felső három szint felújítása szerepeljen a következő évi költségvetésben, ugyanis furcsa lenne, hogy az első három szinten megtörténik a felújítás, felül pedig marad a régi. Természetes nagy szükség van a felső három szint felújítására.

Röst János: Egyetértek, viszont kérem, hogy ezt ne szavaztassa meg, ugyanis a napirendnek nem ez a témája. Azt meg tudom ígérni, hogy a 2005. évi költségvetésbe ezt beemeljük, ha a közgyűlés elfogadja. Kérem, szavazzunk a 1. pontról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

168/2004.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a 15.500 eFt összköltségű, Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola kollégiumának részleges felújításával. Az alapberuházói jogokat az intézmény részére átadja.
  2.  

   Határidő: A beruházás befejezésére: 2004. augusztus 31.

   Felelős : Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola igazgatója

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. a szükséges forrást 15.500 eFt-ot fejlesztési célú pénzátadásként az intézmény részére biztosít. Forrása egyrészt a céltartalékban szereplő 13.000 eFt, továbbá 2.500 eFt az ingatlanértékesítésből származó többletbevétel, amit a céltartalékba kell helyezni.
  4.  

Határidő: A forrás átutalására: 2004. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat kollégium épületrészének bérbeadására (írásban)
 2.  

Előadó: Röst János alpolgármester

 

Röst János: Vélemény, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Röst János: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

169/2004.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítványnak 2004. augusztus 1. naptól kezdő 5 évi időtartamra bérbe adja a Nagykanizsa, Petőfi u. 5. sz. alatti, volt Hámán Kató Kollégium épületét, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola által használt helyiségek kivételével.
  2.  

  3. felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
  4.  

   Határidő: 2004. július 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

   Kámán László IKI vezető)

  5. felkéri a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatóját és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány Kuratóriumának elnökét, hogy az épület közös használatára vonatkozó megállapodást kösse meg.
  6.  

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Szermek Zoltán igazgató)

 

 

 1. Javaslat DK-i főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna hálózat építés beruházáshoz KÖVICE pályázat benyújtására (írásban)
 2.  

Előadó: Röst János alpolgármester

 

Röst János: Önrész kiváltását célozza a beterjesztés. Hozzászólás, vélemény nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

170/2004.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértett Nagykanizsa DK-i főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna építés (Nagykanizsa, Bagola, Kisfakos Városrészek) 143.613 eFt nettó összköltségű önkormányzati beruházással.

A képviselőtestület a sajáterő kiegészítésére pályázatot nyújt be Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzatra (KÖVICE) a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz és saját forrásként 52.275 eFt-ot az éves költségvetési rendeletben 2004-2006. években biztosítja.

Határidő: A pályázat benyújtására: 2004. július 16.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Röst János alpolgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 13.35 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

Bodzai Tiborné
dr. Röst János
Jegyzői Kabinet
Személyzeti és Törvényességi
Iroda vezetője
alpolgármester

 

 

 

2004. augusztus 27.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. augusztus 27-én (Péntek) 9.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Litter Nándor, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Beznicza Miklós irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető, Németh Edit ügyintéző

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ki nem hirdetett határozatokat szeretnék kihirdetni.

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének állandó bizottságának külső nem képviselő tagjai megbízatásának módosítása

 

164/2004.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az Oktatási Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság külső tagját, Halmos Ildikót 2004. július 31-vel visszahívja, helyébe 2004. augusztus 1-jével Kiss György Nagykanizsa, Szekeres J. u. 49. szám alatti lakost megválasztja.
  2. a Pénzügyi Bizottság külső tagjának Kalmár István Nagykanizsa, Wlasics út 1. szám alatti lakost 2004. augusztus 1-jével megválasztja.
  3. a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság külső tagját, ifj. Lovrencsics Lajost 2004. július 31-vel visszahívja, helyébe 2004. augusztus 1-jével Szabó Sándor Nagykanizsa, Teleki u. 56. szám alatti lakost megválasztja.
  4. a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság külső tagját, Horváth Gyulát 2004. július 31-vel visszahívja, helyébe 2004. augusztus 1-jével Lelkó Tamás Nagykanizsa, Erdész u. 37/A. szám alatti lakost megválasztja.
  5. a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság külső tagját, Dr. Polay Józsefet 2004. július 31-vel visszahívja, helyébe 2004. augusztus 1-jével Kapusi Győző Nagykanizsa, Kápolna tér 6. szám alatti lakost megválasztja.

Határidő: eskütételre a következő soros közgyűlés

Felelős : Röst János alpolgármester

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

 

Javaslat nagykanizsai NB II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési előszerződésének jóváhagyására

165/2004.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az NB II-es labdarúgócsapat támogatói együttműködési előszerződését nem támogatja.

 

Tájékoztató az önkormányzat intézményhálózata részére hőenergetikai és kapcsolódó szolgáltatás biztosítására lebonyolított közbeszerzési eljárásról

 

166/2004.(VII.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felhatalmazza a polgármestert a Prometheus Rt-vel a szerződés aláírására, amelyet a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság véleményez.
  2. Határidő: 2004. augusztus 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. 2005. évtől a szerződés szerinti összegeket az éves költségvetési rendeletébe betervezi, és a hőenergia-szolgáltatásra a fedezetet a szerződés időtartama alatt évente biztosítja.
  4. Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  5. felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy az általa hozott 184/2004.(VII.14.) ÜJKB számú határozatban foglaltakat vizsgálja ki.

Határidő: 2004. szeptember 30.

Felelős : Tóth László bizottsági elnök

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: A meghívóban nem szereplő napirendi pontok napirendre vételét javaslom:

Előadó: Litter Nándor polgármester

Előadó: Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Javaslat 2-es számú fogászati szolgálat megüresedő fogorvosi állásának betöltésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Javaslom, hogy a személyi kérdéseket vegyük előre. Először a meghívóban szereplő 20-as napirendi pontot, ezt követően a 23-as napirendi pontot tárgyaljuk meg. Megkérdezem a pályázókat, hogy zárt ülést, vagy nyílt ülést igényelnek-e?

Benedek Miklós: Nem kérek zárt ülést.

Faller Zoltán: Nem kérek zárt ülést.

Göncz Ferenc: Nem kérek zárt ülést.

Csordásné Láng Éva: Zárt ülést kérek.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 20-as napirendi ponttal kezdjük, folytatni fogjuk nyílt ülésen a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatói pályázatok elbírálásával, ezt követően zárt ülést tartunk, ahol a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatói pályázatáról fogunk dönteni. Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel?

Röst János: Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 21-es napirendi pontot vegyük le a napirendek közül. A beterjesztés nem felel meg SZMSZ szerint. Ebben az ügyben döntés született a közgyűlés által, melynek a 3. pontja tartalmazza azt, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság szeptember 30-ig terjesszen a közgyűlés elé határozati javaslatot.

Dr. Horváth György: Napirend előtt szeretnék szót kérni 1956-al kapcsolatban.

Cserti Tibor: Javaslom a meghívóban szereplő 18-as napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását.

Papp Péter Pál: A Tourinform Irodával, Palini iskolával, Egészségügyi Alapellátási Intézménnyel kapcsolatos előterjesztéseket javaslom előre venni.

Bicsák Miklós: Napirend előtt közérdekű kérdést szeretnék feltenni a buszmegállókkal kapcsolatban.

Cseresnyés Péter: Kérdezem, hogy a meghívóban szereplő mind a 25 napirendi pont indokolja-e a soron kívüli közgyűlés tartását? Röst János javaslatára reagálva itt arról van szó, hogy a FIDESZ-MPSZ képviselőcsoportja javasolta azt, hogy egy Fegyelmi Bizottságot hozzon létre a testület azért, mert nem tudjuk pontosan, hogy az intézmények fűtés korszerűsítésével kapcsolatban lefolytatott eljárás törvényes, vagy nem. Tudomásom szerint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság már hozott egy olyan határozatot, amely a jogszerűségét megkérdőjelezte ennek a lefolytatott eljárásnak. Ennek ellenére az alpolgármester úr által – és ezért tartom furcsának, hogy pont Ő hozza ezt fel – levezetett július 15-i közgyűlés megszavazta és elfogadta – szerintünk nem biztos, hogy jó törvényes módon levezetett – közbeszerzési eljárást. Ha tényleg nem jogszerűen történt, annak vannak személyi felelősei. Nyomatékosan kérem a közgyűlés tagjait, hogy törvényesség fenntartása érdekében ezt a Felügyelő Bizottságot állítsa fel, ezt a vizsgálatot folytassa le, ha van felelős, akkor azt jelöljük meg, hogy ki a felelőse ennek az esetlegesen nem törvényesen lefolytatott közbeszerzési eljárásnak.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy a ló elkerülte a szerkeret ebben az ügyben. Döntés van arról, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság beterjeszti a közgyűlés elé. Addig, amíg ezt nem teszi meg, nem készül összefoglaló jelentés. E mellett több levelet írt a FIDESZ frakció. Addig, amíg ezekre a levelekre nem kapunk választ, a mai nap nem lehet ebben állást foglalni. Egyébként nem zárkózok el előle.

Bicsák Miklós: Visszavonom a napirendi előtti kérésemet.

Zakó László: Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy olyan napirendi pontokat szeretnénk - akár az előterjesztéstől függetlenül is - zárt ülésen tárgyalni, ami a városra, vagy a képviselőtestületre nézve meglehetősen kellemetlen. Nem értek egyet Cserti képviselő úr javaslatával, hogy zárt ülésen tárgyaljuk a 18. számú napirendi pontot.

Cseresnyés Péter: Nem a szekér hagyja el a lovat, hanem vizsgáljuk ki, hogy van-e felelőse ennek a dolognak. Közbeszerzési Bizottság döntése nélkül közbeszerzési eljárást nem lehet lefolytatni.

Röst János: Cseresnyés képviselő is megszavazta ezt a bizottságot. Szívesen beszélgetek vele bármilyen témában most is és a hivatalban is.

Litter Nándor: A vitát lezárom.

Cseresnyés Péter: Ügyrendi javaslatom, hogy nyissunk erről vitát, mert igazat kell mondani. Amit Ön mondott alpolgármester úr, az nem igaz. Többek között azért, mert bizottság bizottságot nem hozhat létre. Nem erről szavaztunk.

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy a meghívóban szereplő 21-es napirendi pontot vegyük le a napirendek közül.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, ismételjük meg a szavazást, mivel nem volt bekapcsolva a gépem.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazunk arról, hogy a 18-as napirendet zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy a meghívóban szereplő 24-es napirendet zárt ülésen tárgyaljuk

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az ülés előtt kiosztott “Az önkormányzati tulajdonában lévő nagykanizsai 3110/9 hrsz-ú ingatlan megterhelése” című napirendről szavazzunk, hogy zárt ülésen kívánjuk-e tárgyalni.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 12-es, 13-as, 14-es és a 20-as napirendi pontokkal kezdjük, folytatjuk a 23-as napirenddel a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatójának kinevezésével, ezt követően zárt ülést tartunk a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatói pályázatával kapcsolatban. Ezen módosításokkal együtt kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

 

 

Napirendi pontok:

 1. Külső bizottsági tagok eskütétele (szóban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza, valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások szabályzatainak módosítása (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Tourinform Iroda alapító okiratának módosítása (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Palini Óvoda rekonstrukció (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Javaslat 2-es számú fogászati szolgálat megüresedő fogorvosi állásának betöltésére (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

 11. Javaslat a Zrínyi Miklós Általános Iskola és Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatójának kinevezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Zrínyi Miklós Általános Iskola és Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatójának kinevezésére (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Elővásárlási jog gyakorlása az 1970/H hrsz-ú régi piac területén található felépítmény ingatlanra (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Az önkormányzati tulajdonában lévő nagykanizsai 3110/9 hrsz-ú ingatlan megterhelése (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Vételi ajánlat Nagykanizsa, Alkotmány u. 160. sz. alatt található lazsnaki kastélyra (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Fellebbezések (írásban)
 10. Nyílt ülés:

 11. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)
 12. Előadó: Litter Nándor polgármester

 13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

 15. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának többször módosított 43/1995. (XII.20.) sz. rendelete a belterületi határvonal megállapítására és módosítására (írásban)
 16. Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 11/2002. (II.6.) sz. rendelete, Nagykanizsa, Katonarét helyi építési szabályzatáról módosítása (írásban)
 18. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 19. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 45/2001. (IX.27.) sz. rendelete, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról módosítása (írásban)
 20. Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 21. A "Megújuló Örökségünk-Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán" című pályázat beadásához kapcsolódó, támogató nyilatkozat, saját erő, partnerségi megállapodások. (írásban)
 22. Előadó: Litter Nándor polgármester

 23. "Kultúra 2000" - EAC/39/04 pályázaton való részvétel (írásban)
 24. Előadó: Litter Nándor polgármester

 25. Miklósfa-Csengery utca kerékpárút pályázat (írásban)
 26. Előadó: Litter Nándor polgármester

 27. Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyüjtőút építése" című pályázatához kapcsolódó 137/2004. (VI.30.) 18. pont. sz. határozati javaslat módosítása (írásban)
 28. Előadó: Litter Nándor polgármester

 29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre (írásban)
 30. Előadó: Litter Nándor polgármester

 31. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén végrehajtott közvilágítási rekonstrukció vizsgálatának eredményéről (írásban)
 32. Előadó: Budai István bizottsági elnök

 33. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának és intézményi minőségirányítási programjának fenntartói jóváhagyására (írásban)
 34. Előadó: Litter Nándor polgármester

 35. Előterjesztés a 2004/2005-ös tanév gyermek- és tanulócsoportjai maximális létszámának túllépéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatására (írásban)
 36. Előadó: Litter Nándor polgármester

 37. A Piarista Rend tulajdonában lévő nagykanizsai 1264 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonú tornacsarnok által elfoglalt részének megvásárlása (írásban)
 38. Előadó: Litter Nándor polgármester

 39. Dr. Fodor Csaba képviselő önálló indítványa a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. megszüntetésére (írásban)
 40. Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Napirend előtti hozzászólás:

Dr. Horváth György: 1956. évfordulója közeledik. Javaslom, hogy méltóképpen emlékezzünk meg erről valamiféle emlékművel.

Litter Nándor: A szeptemberi soros közgyűlésre egy javaslatot fogunk készíteni.

 

 

 1. Külső bizottsági tagok eskütétele (szóban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

  (Eskütételre megjelentek letették az esküt. Esküokmány jegyzőkönyvhöz csatolva.)

   

   

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza, valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások szabályzatainak módosítása (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Amennyiben a napirendi ponthoz kiegészítés nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  171/2004.(VIII.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény által nyújtott térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díjairól szóló szabályzatának módosításával egyetért, s 2004. szeptember 1. napjával az előterjesztéshez mellékelt szabályzatát elfogadja.

  Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy intézkedjen a módosított szabályzatnak az érintett lakosság részére történő közzétételéről.

  Határidő: 2004. szeptember 15.

  Felelős : Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

   

  Litter Nándor: Szavazzunk a kórház térítési díj szabályzatának előterjesztés szerinti határozati javaslatáról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  172/2004.(VIII.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza által nyújtott térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díjairól szóló szabályzatának módosításával egyetért, s 2004. szeptember 1. napjával az előterjesztéshez mellékelt szabályzatát elfogadja.

  Utasítja az intézmény főigazgatóját, hogy intézkedjen a módosított szabályzatnak az érintett lakosság részére történő közzétételéről.

  Határidő: 2004. szeptember 15..

  Felelős : Dr. Szabó Csaba főigazgató

   

   

 5. Tourinform Iroda alapító okiratának módosítása (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Különböző kiadványok, ajándéktárgyak árusítása kell, hogy szerepeljen az alapító okiratban, ezért került sor erre a módosításra.

  Papp Nándor: Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal a Tourinform Iroda alapító okiratának módosításával egyetért. Felmerült az önálló képviselői kiegészítés, miszerint a tevékenységi körbe vegyük fel a valutaváltó tevékenységet is. Ezt 2 igen és 4 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az alapító okirat módosításáról.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  173/2004.(VIII.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Alapító Okiratának módosítását az – előterjesztéshez mellékelt formában – elfogadja.

  Határidő: 2004. szeptember 5.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Pfeifer Balázs irodavezető)

   

   

   

   

   

 7. Palini Óvoda rekonstrukció (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Évek óta húzódó probléma, amelyet reményem szerint hamarosan megoldunk.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadta azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontjában be kellene szúrni azt a szöveget, hogy “a konyhai és egyéb berendezések beszerzésével megbízza az intézmény vezetőjét az 1. pontban előírt előirányzat terhére……”

Papp Péter Pál: A Közbeszerzési Bizottságon volt először téma az óvoda rekonstrukciója, ahol kiderült, szembesülnünk kellett azzal, hogy a költségvetésben tervezett 18 mFt-al szemben a forrásigény sokkal magasabb. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság is megtárgyalta és többségi szavazással azt javasolja, hogy e szerint realizálódjon az óvoda rekonstrukciója.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú igen szavazattal támogatja az átalakítást. Jó lenne, ha intézmények felújítása, átalakítása nem nyúlna bele az oktatási évbe. Hiányoljuk azt az intézményi műszaki állapotfelmérést, amire annak idején ígéretet kaptunk, és erről közgyűlési határozat is szól. Kérem, hogy erre majd térjünk vissza.

Litter Nándor: Egyetértek a javaslattal. Az előkészítő munkát javítani kell.

Papp Nándor: Ezeket a taktikailag jelölt előirányzatokat nagyon komolyan ki kellene küszöbölnünk, mert önbecsapás az egész. Nagyon nagy probléma volt, hogy februárban ezt a közgyűlés elfogadta és utána 3 hónapig a világon semmi nem történt. Nagyon komolyan kellene venni az előkészítéseket.

Polai József: A költségvetés készítésekor a FIDESZ frakció mintegy 300 mFt-os intézményi felújítást javasolt. Úgy tűnik, hogy már több olyan eset fordult elő, amikor túl kellett lépni bizonyos összegeket.

Litter Nándor: Ezekre a javaslatokra nem emlékszem. Egyetlenegy javaslat volt, Dr. Kolonics Bálint javaslata, hogy a civil szervezetek támogatását emeljük meg 888 eFt-ról 1,5 mFt-ra. Ezt beépítettük a költségvetésbe. Az egész költségvetést nem szavazata meg a FIDESZ frakció.

Polai József: Volt ilyen javaslat.

Litter Nándor: Nem volt ilyen javaslat. Egyetlenegy javaslat volt és azt beépítettük. Valóban késésben vannak ezek a munkák. A kritika jogos, de 300 mFt-ról szó sem volt. A frakcióvezető úrral is beszélgettem a költségvetésről. Ott sem hangzott el külön javaslat.

Cserti Tibor: A határozati javaslat 2. pontjánál az a javaslatom, hogy az intézmény vezetőjét bízza meg a beszerzéssel, de a kötelezettségvállalás előtti polgármesteri ellenjegyzéssel és jóváhagyással.

Röst János: Azokat a döntéseket, amelyek közbeszerzést igényelnek, és a költségvetést érintik, 2004. év végén meg kellene hozni, mert annak a lebonyolítása az új törvény szerint elhúzódhat. Azt kellene megoldani, hogy azok a szakmai döntések, amelyek nyári munkát igényelnek, már vélhetően decemberben megszülessenek a 2005. év költségvetési tervezésével együtt. A költségvetés elfogadása általában az év első, második hónapja. Ilyen értelmemben ezt ki tudnánk küszöbölni.

Papp Péter Pál: Volt egy olyan tartalmi változás ebben a beruházási programban, ami azt jelenti, hogy itt valamikor egy konyha felújításról volt szó, menet közben jött azt, hogy a városi szintű intézményi struktúraátalakítással kapcsolatosan egy hatékonyabb megoldás látott napvilágot, amit aztán realizálunk is, hogy megszűnik ott a főzőkonyha és melegítő konyha lesz. Ez a funkcióváltás többletköltséget jelentett. Jó lenne, ha mi márciusban azt tudnánk mondani, hogy idén ezt az iskolát, azt a konyhát, amazt a kollégiumot szeretnénk felújítani és június 15-től szeptember 1-jéig ezt a felújítást végezzék el. Ez a ma érvényes magyarországi jogszabályi környezetben nem lehetséges. Egy közbeszerzés pályázatot akkor lehet indítani, ha a forrás rendelkezésre áll. Már pedig a forrás akkor áll rendelkezésre, ha az önkormányzatnak van érvényes költségvetése. A költségvetéskor, február végén, márciusban mi eldöntöttük, hogy ennyi pénzt fordítunk felújításra és meghatároztuk, hogy ennek mi a tartama, utána lehetett kiírni a pályázatot. A pályázatot úgy lehetett kiírni, hogy egy bizottság azt jóváhagyta. A pályázat kiírása után 41 napig ezt nyilvánosan kellett tartani és 41 napnál rövidebb határidőn belül nem lehet meghatározni a pályázat beadási határidőt, majd ezt követően kellett egy bizottságnak dönteni arról, hogy itt milyen eredmény szülessen. Ez után lehetett a kivitelezői szerződést megkötni. Vannak olyan határidők, amelyek nem teszik azt lehetővé, hogy egy önkormányzati gazdálkodás mellett májusban eredményt lehessen hirdetni.

Litter Nándor: Egy dolgot még e mellett a kötöttség mellett is tehetünk, hogyha a tervező munkákat elindítjuk és a 2004. és azt követő éveknek a költségvetése terhére. Kérem, a kiegészítésekkel együtt fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A határozati javaslat 2. pontjához két kiegészítést javasoltak Az egyik, hogy a 2. pontban szereplő összeg része az 1. pontban szereplő összegnek, és ennek a felhasználáshoz polgármesteri ellenjegyzésre van szükség.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

174/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a 34.500 eFt összköltségű Nagykanizsa Palin óvoda rekonstrukciójával. A költségvetésben szereplő 18.000 eFt előirányzaton felül további 16.500 eFt-ot biztosít.
  2. Határidő: a beruházás befejezésére: 2004. október 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. a konyhai és egyéb berendezések beszerzésével megbízza – kötelezettségvállalás előtti polgármesteri ellenjegyzéssel, jóváhagyással – az intézmény vezetőjét, az 1. pontban előírt előirányzat terhére az intézmény részére 5.980 eFt-ot biztosít.

Határidő: a berendezések beszerzésére: 2004. október 15.

Felelős: Sabján Imre igazgató

(Operatív felelős: Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat 2-es számú fogászati szolgálat megüresedő fogorvosi állásának betöltésére (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Mádé doktor úr szeretné magánvállalkozásban folytatni a tevékenységét, és ezért el szeretné adni a praxisát. Az utódját megtalálta Dr. Hetey Susanna személyében. Semmiféle jogi akadálya nincs annak, hogy folytassa a praxist. Ehhez kell a közgyűlés döntése.

  Dr. Hetey Susanna: Üdvözlöm polgármester urat és a közgyűlés összes tagját. Szeretném Mádé doktor úr praxisjogát folytatni.

  Cseresnyés Péter: A napirendi pontoknál jeleztem azt, hogy nagyon sok napirendi pont van, ahol nincs megindokolva az, hogy mi a sürgősség oka. Ebben az esetben mi a sürgősség oka?

  Litter Nándor: Az ellátás folyamatossága érdekében döntetnünk kell arról, hogy ki fogja folytatni a praxist. Nem jelölte meg, hogy melyik napirendi pontokkal kapcsolatban van problémája.

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Szeptember 10-ig kellene az OEP-hez felvinni a doktornő összes anyagát. Ezért kellene a mostani döntés ahhoz, hogy még a MOP és az ÁNTSZ kiadja az engedélyt. Ha ez nem lesz meg, akkor csak októberben tudjuk kezdeni az intézést, és ez azt jelenti, hogy novemberben tudja átvenni a praxist.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  175/2004.(VIII.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 2. számú fogorvosi szolgálat funkcionális privatizációban történő továbbműködtetésével Dr. Hetey Susanna fogszakorvos személyében.

  Felkéri a polgármestert a szükséges engedélyek benyújtása után a szerződés megkötésére.

  Határidő: 2004. szeptember 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

   

   

 3. Javaslat a Zrínyi Miklós Általános és Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatójának kinevezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Megkérdezem Benedek Miklóst, hogy kívánja-e kiegészíteni a pályázatát?

Benedek Miklós: Nem kívánom.

Litter Nándor: Faller Zoltán kívánja-e kiegészíteni a pályázatát?

Faller Zoltán: Szerencsés egybeesés volt a törvényi kötelezettség, hogy a pedagógiai programokat felül kellett vizsgálni. Ezzel egy kicsit az igazgatói pályázat is próbál koherenciát mutatni. Ez egy olyan stratégiai dokumentum-együttest tud adni az intézménynek, ami a megvalósíthatóságot növeli. A vezetői motivációt és ellenőrzésértékelés oldalt szeretném erősíteni még inkább a jövőben.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság meghallgatta a pályázókat. Németh Magdolna írásban jelezte, hogy visszalép. A bizottság Benedek Miklós pályázót 2 igen, 2 nem és 2 tartózkodással, Faller Zoltán pályázót 5 igen és 1 nem szavazattal támogatja. Az eljárási rend megfelelt a jogszabályi előírásoknak, feltételeknek. Mindkét pályázót meghallgatva alakult ki a bizottság ezen véleménye a szavazatokban. Örömmel vettük, hogy jelen pillanatban mindkét vezetői állásban lévő pályázó további együttműködésről biztosította a bizottságot is és a tantestületeket is.

Cserti Tibor: Mindkét jelölttől kérdezem, hogy kinevezésük után bármelyikük kíván-e magánvállalkozást, vagy egyéb kiegészítő tevékenységet működtetni, amihez az önkormányzat hozzájárulása szükséges?

Benedek Miklós: Nem kívánok.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ha másodállás, akkor mindenhez kell a munkáltató hozzájárulása.

Faller Zoltán: A jelenlegit, az önkormányzat által engedélyezett tevékenységemet szeretném tovább folytatni. Egy Bt-nek az ügyvezetője vagyok. Irányítási részt jelent, természetesen külső segítséggel, szakértőkkel.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Nem olyan Bt-je van az igazgató úrnak, ami jelenlegi tevékenységéhez kötődik. Etikai összeférhetetlenség esete sem áll fenn. Nem oktatáshoz kötődő.

Dr. Horváth György: Faller igazgató úr miért okozott 36-38 mFt-os kárt a városnak, azért mert felvett még egy osztályt? Ki volt az, aki engedélyezte? Felolvasnék a két iskola egyesítésére vonatkozó jegyzőkönyvből mondatokat, amelyek úgy érzem, hogy fasiszta, rasszista jellegűek is. Diákönkormányzat: Nem szeretnék, ha a Vécsey-s tanulók átkerülnének az osztályunkba, illetve az iskolába, azt sem, ha Zrínyis menne Vécseybe. Legyen külön statisztika. Ne romoljon a Vécseysek miatt az iskola tanulmányi, szorgalmi és egyéb jó átlaga. A gyerekeknek mindkét iskolában hátrányos és problémát jelent a keveredés, a széttartás. El kell kerülni mindenképpen ezt. Aggodalmát fejezi ki, bár szülőről van szó, hogy nem kerülnek ki a Zrínyis osztályokba szétosztásra Vécseys tanulók. A körzethatár módosításával ne legyen a Zrínyi iskola problémás gyerekek gyűjtőhelye. Az igazgató úr erre úgy reagált, hogy nem cél egy Vécseys iskola létrehozása és adminisztratív eszközökkel van mód ennek elkerülésére. Mik lesznek ezek az adminisztratív eszközök? A szülői munkaközösség a körzethatárok megállapításával szerezzen érvényt úgy a fenntartó, hogy a Zrínyi iskola tudja folytatni ugyanilyen szinten a középiskolára való felkészítést. Ezt sértőnek érzem Nagykanizsa minden iskolájára. A hátrányos helyzetű tanulók beiskolázáskor kerüljenek más intézményekben is. Nem akarunk még egy Vécsey iskolát. Egyre kérek választ, hogy mik lesznek az adminisztratív eszközök?

Litter Nándor: Szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a mondatokat nem Faller Zoltán mondta. Ez az iskolában történt különböző egyeztetések során, akár a Diákönkormányzat és más szervezetek részéről megfogalmazott vélemények.

Faller Zoltán: Ami két évvel ezelőtt történt, azt gondolom, hogy azt nagyon mélyen megtárgyalta akkor a közgyűlés. Az egy bírósági határozattal lezárult. Azt hiszem, hogy az együttműködés azóta töretlen és jó. Továbbra is a demokratikus vezetést fogom az intézményben erőltetni, ami azt jelenti, hogy szabadon, nyíltan a tanulók, szülők és a pedagógusok is véleményt nyilváníthatnak. Itt két olyan intézményről van szó - de lehet ez a Vécsey, Bólyai vagy a Kőrösi bármelyik iskola – hogy a gyerekek ragaszkodnak a saját közösségeikhez. Úgy gondolom, hogy a pedagógusokkal, szülőkkel, gyerekekkel együtt nagyon jól együttműködve bármilyen konfliktus adódik, meg fogjuk tudni oldani. Azt hogy milyen adminisztratív eszközök és, hogy még egy Vécsey iskola ne legyen, azt gondolom, hogy ezt a törvény támogatja. Bizonyos százalék fölé nem kerülhetnek azok a gyerekek egy iskolába, egy osztályba. Az iskolaszerkezeti átalakításokkal ez is egyfajta cél volt, amit mi is támogatunk. Eddig is gondoztuk a hátrányos helyzetű tanulókat és a tehetségeket, és ez után is ezt fogjuk tenni.

Bicsák Miklós: A Zrínyi iskolával maximálisan meg vagyok elégedve. Igazgató úr is megtesz mindent. Dr. Horváth György egy kicsit erősen fogalmazott. Beszéltem a Vécseyből átkerült gyerekek szüleivel. A gyerekek jól érzik magukat, jó a hangulat.

Zakó László: Dr. Horváth György képviselőtársamat felkérem, hogy magyarázza meg, hogy az általa felolvasottban mi volt a fasiszta és rasszista.

Polai József: Polgármester úrnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy nyilvánosság előtt kihangsúlyozta, hogy ezek a szavak, amik elhangzottak Horváth képviselő úrtól, nem Faller Zoltán igazgató szájából keletkeztek, hanem az iskolában különböző egyeztetések alkalmával. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy Nagykanizsán és a környékén is roma gyerekeket is szerető pedagógusok dolgoznak.

Litter Nándor: Valóban már két, vagy három évvel ezelőtt történt az egy osztállyal több indítása a Zrínyi iskolában. Úgy gondolom, hogy ilyen sehol nem fordulhat elő. Nem tudtam a végére járni, hogy mi történt akkor igazából. Az biztos, hogy volt egy közgyűlési döntés, hogy csak két osztály indulhat. Ezt végre kellett volna hajtani. Ez már elmúlt. Magam részéről ezt már nem bolygatom. Meggyőződésem, hogy azt is jól tette Horváth képviselő úr, hogy elmondta, hogy mi szerepel ezekben a jegyzőkönyvekben. Ez valamennyiünk számára figyelmeztetés, ha ki mondjuk, ha nem mondjuk ki, hogy bennünk vannak az előítéletek. Igenis egy általános iskolának, de a többi intézménynek is nagyon sokat kell tenni azért, hogy ezek az előítéletek ne legyenek bennünk a jövőben. Kérem, szavazzunk Benedek Miklósról.

 

A közgyűlés 2 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 16 tartózkodással a jelöltet nem támogatja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk Faller Zoltánról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 ellenszavazattal a jelöltet támogatja.

 

Litter Nándor: Bérmegállapításról is döntetnünk kell. Járandóságok végösszege 180.160 Ft. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Sajni József: Kérem polgármester urat és a képviselő-testület tagjait, hogy Benedek Miklósnak az eddigi vezetői, város sportjában, környezetvédelemben végzett munkájáért adja meg a címzetes igazgatói címet.

Litter Nándor: Magam részéről támogatom. A közgyűlés nevében szeretném megköszönni Benedek Miklós eddig végzett és a jövőbeni munkáját. Kérem szavazzunk Sajni József javaslatáról.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

176/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2004. szeptember 1. napjától 2009. július 31. napjáig – öt tanévre – az Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával

  1. Faller Zoltánt bízza meg.
  2. Fizetési fokozat: G 6

   Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény: 128.100 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

   Összefüggő illetménynövekedés:

   Kjt. 66. § alapján 8 % 10.248 Ft

   Garantált illetmény összesen: 138.348 Ft

   Összesen kerekítve: 138.300 Ft

   Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a 41.860 Ft

   Járandóságok összesen: 180.160 Ft

   Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
  4. Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. Benedek Miklósnak az eddigi vezetői, város sportjában, környezetvédelemben végzett munkájáért köszönetét fejezi ki és egyben címzetes igazgatói címet adományoz.

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

Faller Zoltán: Megköszönöm a kinevezést és élni szeretnék vele.

 

A napirend tárgyalása zárt ülésen folytatódik.

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 177/2004.(VIII.27.) – 179/2004. (VIII.27.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 180/2004.(VIII.27.) – 190/2004.(VIII.27.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A 10. oldalon a Zala Volán részére tömegközlekedés felülvizsgálatára átadott összegnél vetődött fel, hogy a 7. körzetben többször vitattuk a Rózsa utcai forgalmat, és mindig azzal utasították el, hogy folyamatban van ez a felülvizsgálat. Most a Közbeszerzési Bizottság viszont elfogadott egy döntést, hogy amikor sor kerül arra, hogy ezt felmérjék, akkor ott a 7. körzet képviselőjét megkérdezik. Ott be van állítva egy buszöböl kiépítése. Nem szeretném, ha konzerválnánk a jelenlegi állapotot. Az előterjesztésben az energiaracionalizálási hitel úgy szerepel, mint hitel. Holott mi tudjuk, hogy ez már bérleti díjjá alakul. Kérem, hogy a költségvetésben a következő időszakban így szerepeljen. A 16. oldalon a gazdasági társaságokról összeállított táblázat hibás adatokat tartalmaz. Kérem, ezt szíveskedjenek kijavítani.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen és 1 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak találta. Problémaként felvetődött, hogy jó pár befizetést nem tartalmaz a tájékozató, aminek már elméletileg meg kellett volna történnie. Ilyen volt a Platán sori nyomda. Kérdésként felmerült, hogy a tavalyi I. félévhez viszonyítva össze tudjuk-e hasonlítani táblázatokat, hogy romlott-e a helyzet hitelek, bevételek tekintetében. Az ivóvízközmű használati díja, szennyvízcsatorna rendszer használati díja gyakorlatilag 71 mFt-al szerepel az előirányzatban, a teljesítés pedig nulla. Ugyanez a helyzet a használt lakások vásárlása tekintetében, ahol 177 mFt-al szemben az I. félévi teljesítés nulla. Ezt nem biztos, hogy csak a technika rovására lehet írni.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, hogy fogadják el a tájékozatót.

  Cseresnyés Péter: Több kérdésem lenne. Régi Jó Konzorciummal kapcsolatban - amelyet a 10. táblában szerepeltetnek – a tavalyi évben Horváth képviselőtársam kért egy elszámolást ezzel a bizonyos város napi rendezvénnyel kapcsolatban. Amit kaptunk annak idején, azt nagyon silánynak tartottam. Szeretném kérni, hogy egy részletes elszámolást tegyen meg a Konzorcium. Erre várom a választ úgy, hogy minden képviselőtársammal együtt megkaphassam az elszámolást. A 6. táblával kapcsolatban: mind az eredeti, mind a módosított előirányzatban az ivóvíz és szennyvíz közműhasználati díja bizonyos összeggel, összességében 71 mFt-ra betervezésre került. Itt nem került feltüntetésre ez az összeg. Mi az oka ennek? Úgy tudom, hogy problémák vannak a Csengery útnál, ahol egy magánvállalkozásnak a területén megy egy csatorna át, ami a város tulajdonában van. Miért nem fordítunk ebből a pénzből komoly összeget erre? A 3. táblázattal kapcsolatban: nagyon soknak találtam az eltérést a tervezett és a tényleges teljesítés között. Olyan részek nem kerültek betervezésre az előirányzatba, amelyik tudható volt, hisz szerződés szólt róla. Például egy bérleti díj. A 13. táblázatban a vámszolgálati hely kialakítására megszavaztunk valamennyi pénzt. Elindult ez, ha jól emlékszem 18 mFt-ról. Most már durván 50 mFt-ról beszélünk. Milyen tervezés volt ez? Tudomásom szerint azokon a helyeken, ahol ilyen vámszolgálati hely működik, többségében ez vállalkozói alapon történik. Információm szerint az önkormányzat komoly havi kiadásokba kell, hogy bele vágja a saját fejszéjét. A bevételek mellett lényegesen nagyobb kiadási vannak. Ez az jelenti, hogy hónapról-hónapra, évről-évre, ha így marad, akkor veszteséget fog produkálni ez a hely. Az információm igaz-e, ha igen, akkor mit tesz a város vezetése az ellen, hogy ezt a veszteséget minél kisebbre lehessen vinni?

  Litter Nándor: Hadd kezdjem az utóbbival. A legutóbbi alkalommal az üzleti terv megtárgyalásánál kitárgyaltuk. Nem gondolom, hogy ezt most újra meg kellene vitatnunk. Nem kívánom újra elmondani az érveimet.

  Dencsné Szabó Edit: A Régió Jó Hagyományőrző Konzorciumnak a Város Napja tekintetében valóban 4mFt került kifizetésre. 250 eFt egy összegben került a táblázatban feltüntetésre a 4 mFt-tal, de a város napi kitüntetések alkalmával került kifizetésre. A Konzorcium elszámolását megkaptuk. Itt van a Hivatalban. Fénymásolatban oda tudjuk adni. A Vízmű használati díjával kapcsolatban: valóban nem folyt be az I. félévben semmilyen bevétel. Az első hat hónapról készítette el a Vízmű az elszámolását, amit július 14-én kaptunk meg és ennek megfelelően július hónapban kiszámlázásra került az összeg. A 3. táblában valóban találhatók olyan bevételek, amelyekhez nem kapcsolódik előirányzat. Ezek nem tervezett bevételek voltak.

  Röst János: Kanizsa Desing-el a szerződést megkötöttük. Céltartalékban szerepel és a munka elvégzésre kerül hamarosan.

  Halász Gyula: A 8. számú mellékletben a I., III. sorával lenne problémám. A második és harmadik oszlopban jelentős eltérés. Ez miből adódik? Tehát a 2004. évi módosított előirányzat és a 2004. év első félévi teljesítés.

  Litter Nándor: Az egyik éves adat, a másik féléves adat.

  Cseresnyés Péter: A beszámoló 13. oldalánál az Ipari Park közművesítésével kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az utolsó két sorban a I. táblázatban az egyik 20.502.500 a másik 9.566.250 forintos tétel. Ebből a kb. 30 mFt-os tételből már befolyt bérleti díjból mennyi pénz került befektetésre, tehát abból a pénzből, amit bérleti díjként befizettek az ott működő, vagy bérleti szerződéssel rendelkező vállalkozások? Mennyi pénzt került befektetésre, vagy a város ezt a saját költségvetéséből fizette-e ki? A Fő tér 18. szám alatt lévő irodahelyiség eladásából minden pénz befolyt-e?

  Litter Nándor: Befolyt az összes. A költségvetésünkben felvállaltuk, hogy elvégezzük ezeket a közműberuházásokat. A bevételek pedig egyrészt a városhoz jönnek, másrészt pedig Régió Ipari Park költségvetésébe. A legutóbbi közgyűlésen, amikor a költségvetését tárgyaltuk, volt szó róla, hogy ennek milyen felhasználása történik. Közvetlen összefüggés a két szám között nincs.

  Kérem, hogy ennek megfelelően a tájékoztató fogadják el.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  191/2004.(VIII.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Zakó László: Ebben az előterjesztésben van az Ön választási kampánya során tett ígéreteinek be nem tartásának dokumentuma. Szegénység Elleni Program keretében ígért közfürdőt nagyon könnyen megígérte.

  Litter Nándor: Választási kampányban még nem volt Szegénység Elleni Program és közfürdő sem.

  Zakó László: Elég kellemetlen, hogy pont olyan ügyben kell felhívni az Ön figyelmét, ami jogos igény, csak ez a kampányfogás nagyon sokba került a városnak, sokszorosa annak, amit beütemeztük. Itt újra előjön a palini óvoda rekonstrukciója, ahol éppen 91 %-ot tévedtek a beruházás tervezésekor. Amikor a pénz kevés, elfogy, akkor előjönnek ezek az ügyek, és itt tárgyalni kell róla, ugyanis a pótlást meg kell szavazni. Ahogy a bizottsági munka során elmondtam, itt bújik ki a szög a zsákból, hogy ennek a fordítottja többszörösen igaz, amikor százszor ennyi alkalommal túltervezik a beruházást, ott viszont persze értelemszerűen senki nem jelentkezik, hogy megmaradt a beruházási összegnek egy jó része, de annak az eltűntetése sokkal könnyebb, mint máshol a hiányzónak a pótlása. Nagyobb odafigyelést és felelősségteljesebb tervezést kérek az illetékesektől, mert egész éves költségvetést is boríthatja egy rossz számítás.

  Litter Nándor: Fontosnak tartom a közfürdő létrehozását. Szeretnék mindent megtenni azért, hogy ez létre is jöjjön azért, mert a városban 15 % felett van azoknak a lakásoknak a száma, ahol nincs megfelelő komfortfokozat. Vigyázni kell azért a százszoros túltervezésekkel, mert akkor igazolni is kell, hogy hol vannak ezek. A költségvetés rendben van. Két év óta tökéletesen rendben van. Ki tudjuk fizetni a számláinkat. Az élet változásokat hozhat, és ezért van szükség a költségvetés néha javasolt módosításaira. Mi elképzeljük, hogy megvalósítunk valamilyen programot, és amikor a pályázatokat, a közbeszerzést lebonyolítjuk, akkor kiderül, hogy az előzetesen tervezett összegből ezt nem tudjuk megtenni. Azzal továbbra is számolni kell, hogy módosítások hónapról, hónapra lesznek. A gondosabb tervezéssel teljes egészében egyetértek.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, többségi szavazással elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen, 2 tartózkodással elfogadásra javasolta a költségvetésről szóló rendelet módosítását. Kifogásgént merült fel, hogy a közfürdő mellett egy szociális depó is szerepelt a Szegénység Elleni Program meghirdetésében. Sok mindent nem tudunk erről, hogyan áll, milyen összeget igényel a szociális depó. Felmerült az, hogy a Dióssy-terem átalakítása, korszerűsítése hogyan áll.

  Cseresnyés Péter: Szerintem a költségvetés látszólag rendben van, de valószínű, hogy a következő, vagy a rákövetkező közgyűlésnek lehet, hogy egy súlyos árat kell fizetni ezért. Például a hitelállomány, aminek a törlesztése 2006, 2007 után kezdődik el.

  Litter Nándor: Megyei jogú városok közül a legkevesebb hitelünk van.

  Cseresnyés Péter: Sok ez a hitel ennek a városnak, közben meg komoly beruházások és karbantartási munkák maradnak el, például az intézményeknél. A 10. táblázattal kapcsolatban: a VIA Kanizsa KHT támogatásánál 2004. évi módosított előirányzatnál szerepelnek még az oszlopban számok, majd a 2004. évi javasolt módosított előirányzatban nem szerepel. Mi az oka ennek? Nem fogják ezeket a pénzeket megkapni, vagy átcsoportosították, és másfajta módon fogják ezeket a munkákat elvégezni, vagy pedig az első félévben valami oknál fogva már kifizetésre kerültek, és ezért nem szerepel itt? A 13. számú melléklettel kapcsolatban: a Zala Volán támogatása és a helyi tömegközlekedésre elhatárolt pénz körülbelül 30 mFt volt, ha jól emlékszem. Mi az oka annak, hogy 10.000.000 és 2.500.000 került itt feltüntetése az eredeti előirányzatban is?

  Dr. Szabó Csaba: Nem tudom másként értelmezni Zakó képviselő úr felszólalását, mint annak az értelmezését, hogy van, vagy volt a városban olyan beruházás, amelyik kevesebbe került, mint az előirányzat és a pénz eltűnt. Én még ilyen beruházással nem találkoztam. Olyannal se nagyon, amikor kevesebbe került, mint a tervezett, de azt, hogy a pénz eltűnik, az bűncselekmény lenne. Egyfelől még is csak örömömet fejezem ki, hogy ennek a városnak második éve rendben van a költségvetése. Megkérem képviselő urat, hogy legyen szíves nevesítse, vagy oszlassa el az én rossz értelmezésemet. Melyik beruházás volt magasabbra tervezve, mint a bekerülési költség? Milyen pénzek tűntek el, hova?

  Cserti Tibor: Úgy gondolom, hogy ha komolyan próbálunk megítélni egy költségvetés módosítási előirányzatot, akkor azt kell megítélni, hogy amit az éves költségvetés során jóváhagyott az önkormányzat, az egyrészt pénzügy technikailag úgy lett-e levezényelve másrészt, hogy az a program, amit egyébként abba célrendszerbe meghatározott az önkormányzat, az milyen mértékben, hogyan lett végrehajtva. Most félévkor ennek az időarányos végrehajtása. Ez se igazán jó, mert a klasszikus dolog az lenne, hogyha ezt egy programtervbe és koordinációs ütemtervbe foglalva időben meghatározna az önkormányzat a cselekvési programját. Akkor már bizonyos határkövekhez lehetne kötni ennek a szakmai megítélését. Ennek hiányában a technikai levezénylés a polgármester úr és a vezetői hármasnak a feladata az osztályvezetőkkel együtt. A költségvetés helyzete pénzügytechnikai szempontból alapvetően megnyugtató. Ezt ritkán mondhatjuk el. Ebben több tényező van. Vannak pozitív tendenciák, és bizonyos értelemben talán olyan objektív dolgok, ami a későbbi időszakban pótlandó, tehát pénzügyi technikailag előnyös a likvidítás menedzsment szempontjából. Mik ezek? Alapvetően a működési bevételek többletet mutatnak. Az olyan vitatott kategóriák, mint például egy illetékbevétel, jelentős többletet mutatnak. Tervezés időszakában nem látszott. Nagyon sokat vitatkoztunk rajta. Kamatbevételek háromszorosa a tervezetthez képest. Azon már lehetne vitatkozni, hogy miből adódik. Ha az értékpapír-állományt megnézi az ember, akkor azt mondja, hogy a felújítások, beruházások jellegénél fogva ezek egy része áthúzódott, vagy a programhoz képest csúszást szenvedett időben, ezért értelmesen a szakosztály forgatta ezt a pénzt, kamatoztatta a város szempontjából az alapfeladatok végrehajtása érdekében. Ha ezt együttesen ítéljük meg, akkor azt mondjuk, hogy összességében köszönet a lebonyolító munkáért, mert ez a dolog így rendben van. Nagyon sok képviselőtársam felhívta arra a figyelmet, hogy az érdemi előkészítés problémái miatt több téma időben csúszást szenvedett objektív, szubjektív okok miatt. Ez a program szempontjából pótlandó a második félévben és a polgármester úr hitet tett arra, hogy igen ennek a döntő többsége teljesíthető. Ha ez így van, akkor én úgy gondolom, hogy már csak igazán a kritikus figyelmünket az előirányzat módosításokra kell, hogy szenteljük. Ez három kategória. Első: a központi előirányzatok átvezetése a terven. Második: saját hatáskörű döntések kategóriája. Ezen belül is két dolog van. Egyébként, ami a polgármester hatáskörébe lett szervezve a költségvetési rendelet végrehajtási részeként. Átnéztem tüzetesebben. Nagyobb gondot nem látok itt. Végrehajtotta a feladatot tisztességesen a polgármester úr. Érdemi döntés része a maradék. Ebbe pedig olyan kritikus dolgokat a magam részéről, ahol előirányzat nélkül már időközben végrehajtás lett volna, apróbb tételektől eltekintve nem látok. Igazán a figyelmet azokra a stratégiai kérdésekre kellene szentelni, hogy a jövő évi költségvetést programszerűen, törésmentesen előkészítjük.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztéssel egyetért. Cseresnyés úr felvetette azt a kérdést, hogy miért van az, hogy nincs módosított előirányzat a működési célú pénzeszközátadás táblázatban. Azért nincs, mert ezek átcsúsztak a célfeladatok című táblázathoz. Technikai dolog. Régóta vitatott téma, hogy a céltartalék jól kerül-e meghatározásra, céltartalék-e az, ami céltartaléknak van nevezve? Ezt a jövőben majd értelmezünk kell.

  Zakó László: Dr. Szabó Csabának válaszolnék. Két évig jártam bíróságra azért, mert igazat találtam mondani. Nem is marasztaltak el ez miatt. Én tudom, hogy mit beszélek. Fenntartom, amit mondtam. Azt is elmondtam, hogy ezt nagyon ügyes módszerekkel lehet eltüntetni. Papíron ennek a megjelenésére ne is számítson. Vannak ismereteim arról, hogy ilyenek történtek. Nem biztos, hogy a nyilvános közgyűlés alkalmas fórum arra, hogy ezekkel előjöjjek. Vannak keserű tapasztalataim. Szabadidőmben mást kívánok tenni, minthogy bírósági tárgyalásra járjak. Adott időben biztos, hogy nekem igazat fog adni.

  Litter Nándor: Hadd kérjem meg Zakó Lászlót, hogy hozzám jutassa el ezeket az információkat. Én megteszem az intézkedéseket. Nem fogom titokban tartani azokat az információkat, amiket tovább ad nekem.

  Polai József: A rendeletünkben a Kanizsa Fejlesztési Terv 2004. évi feladatai között a 9. pontban út-, járdaépítések, stb. 147 mFt-ot szerepeltetünk. Ez az összeg, amit út-, járdaépítésre fordítottunk, és amit elvégeztettünk, megrendeltünk munkát, elegendőek-e az elvégzett munkák kifizetésére? Ha elegendő, akkor hogyan fordulhatott elő az, hogy Bajácsán a Törökvári utcában a 850 m-es járdaszakasz - amelyet megszavazott a közgyűlés – helyett alig több mint 500 méter készítenek el? Erre szeretnék most választ kapni. Kérem a pótlólagos elvégeztetését a hiányzó 250 méternek.

  Litter Nándor: Írásban fogunk erre válaszolni.

  Sajni József: Javaslom, hogy a Kanizsa Fejlesztési Tervben található 10. sorban kerékpárút hálózat fejlesztése 20 milliójából a miklósfai kerékpárútra szánt 12 millió forint kerülne át a 9. sorba az út-, járdaépítések és felújítások sorába. A 9. napirend arról szól, hogy a pályázat beadásra kerül. Az a következő évben valósulna meg. Tehát ebben az évben ebből nem történne semmi. Ennek a dokumentumnak van egy olyan része, hogy amennyiben ez nem valósul meg, abban az esetben ez a miklósfai részen járdaépítésre, illetve egyéb területek rendezésére kerül felhasználásra.

  Litter Nándor: Következő közgyűlésen visszatérünk rá.

  Halász Gyula: Kérdezem, hogy a Péterfai út, Szabadhegy kerékpárúttal kapcsolatban mi a helyzet? Ez úgy volt bent az eredeti tervben, hogy miklósfai kerékpárút első ütem 12 millió, Szabadhegy, Keleti városrész 8 mFt.

  Karmazin József: A 20 mFt megosztása valóban úgy volt, hogy 12 miklósfai és 8 millió a Péterfai utcai kerékpárútra. Tekintettel arra, hogy egy évben csak egy kerékpárút pályázatot lehet benyújtani, ezért a tervezővel vizsgáltattuk azt, hogy ez az átkötő út szervizút minőségben készüljön, és akkor mind a két pályázat benyújtható. A közlekedési hatósággal történt egyeztetések során igazolódott, hogy a szervizút egy más forgalmi kategória. Kétsávos autóutat kellett volna tervezni, ezért ez a lehetőség nem áll fenn. Abban a dokumentumban, amiből képviselő út idézett, szerepel az is, hogy ez esetben a szabadhegyi vízellátás átkötő vezetékének megoldására kell fordítani ezt, és ebben az irányban tettünk intézkedéseket.

  Litter Nándor: A költségvetésben meg kell lennie a saját erő biztosításának.

  Karmazin József: A pályázat benyújtásához igazolni kell, hogy a költségvetésben a saját erő rendelkezésre áll. Csak akkor lehet ezt felhasználni, ha sikertelen a pályázat, vagy a szerződéskötés áthúzódik a 2005. évre. Ezt pedig ma még nem tudjuk.

  Halász Gyula: Egy dolog a kerékpárút megépítése és egy dolog annak az előkészítő fázisa, jelesül a terveztetés, kisajátítás, egyéb. Lehetne találni olyan feladatokat, amire már megfelelő módon elő lehetne készíteni a pályázati anyagot.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy szeptember hónapban ennek az összegnek a felhasználásáról - az elhangzottakat figyelembevéve - döntsük, hogy mire költsük el. Pályázati oldal is rendben van, mert tudjuk igazolni, hogy a költségvetésben megvan. Utána már máshová fordíthatjuk esetleg, mert az idén nem lesz belőle kifizetés. Ennek utána néznek a kollegák.

  Cserti Tibor: Nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy az önkormányzat költségvetése magába foglalja és integrálja a Cigány és a Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetését. Ezzel kapcsolatosan meg kell teremteni a jogszabályi összhangot is és ennek a részleteit a Gazdasági Bizottság a jegyző úr jelenlétében átbeszélte. A Gazdasági Bizottság egyfajta feladatra kérte fel Önöket, melynek a végrehajtásáról majd az év második felében szíveskedjenek részünkre beszámolni. Mindegyik olyan dolog, ami kezelhető, de gyakorlatilag jogszabály és törvényességi rend szempontjából ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, megelőzve a további feladatokat.

  Litter Nándor: Cseresnyés Péternek szeretnék válaszolni a Zala Volán ügyében. Döntöttek arról, hogy támogatni fogják a városok tömegközlekedését kormányzati szinten, de ennek a pontos mértéke akkor még nem volt ismert. A Zala Volán benyújtotta az igényét, ami alapján 25 vagy 30 mFt-ot kér tőlünk. 10 mFt-ot eszközfejlesztésre. A 25 mFt az kiindulási alap. Ez a tervezett támogatástól függően, ha nagyobb lesz a támogatás, mint amikor akkor gondoltuk, akkor csökkenne. Ez ide nem került betervezésre, mert akkor arról volt szó, hogy közvetlenül a Zala Volán fogja megkapni.

  Dencsné Szabó Edit: Cseresnyés Péter úrnak válaszolva: a 10. számú mellékletben a gazdasági társaságok részére történt pénzeszközátadásnál valóban nem szerepel javasolt módosított előirányzat. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a gazdasági társaságoknak a támogatását működési célú pénzeszköz átadásként terveztük a költségvetés összeállításakor. Az ÁFA törvény módosítását figyelembevéve és minél nagyobb megtakarítást szem előtt tartva ezeket átalakítottuk vállalkozási szerződés keretében adott pénzeszköznek. Tehát önkormányzat részére végzett szolgáltatás ellenértékeként kapják meg, aminek megfelelően a szakfeladatonkénti működési kiadásokhoz került az előirányzat átcsoportosításra.

  Litter Nándor: A Törökvári utcai úttal kapcsolatosan írásban fogunk válaszolni.

  Polai József: Nem választ várok, hanem a hiányzó 250 m pótlását. Műszaki átvétel következik rövidesen, ne legyünk túl azon.

  Litter Nándor: Gáspár Andrással együtt mentek ki. Én úgy tudom, hogy nem került ez bizonyításra, hogy nem olyan vastagságú aszfaltot raknak le a kivitelezők.

  Polai József: Ezt a részét most arra kérem, hogy valóban ne is firtassuk, mert helyszíni javításokat már végeztek azon a napon, tehát az, hogy a fű kinövi két-három hét után a frissen aszfaltozott felület közepét, azt gondolom, azt mutatja, hogy valami nem volt rendben. Valóban én javasoltam ott a vezető úrnak, hogy tavasszal visszatérünk, és ha garanciális problémák jelentkeznek, akkor azt ők fogják vállalni. Én a hiányzó rész pótlását kérem.

  Gáspár András: A helyszínen a főmérnök úr volt kint tőlünk a képviselő úrral, a kivitelezővel, lakókkal. Voltak olyan felvetések, amik részben jogosak. Valóban igaz, hogy az adott szakaszon a friss aszfalton kinőtt a fű. Új járdát kellett volna építeni, nem a meglévőre ráhúzni egy réteg aszfaltot, mert aki szakember, tudja, hogy ahogy megkapja a meleg aszfaltot, rögtön megindul alatta a növénynövekedés és a 2 cm-t simán áttöri egy növény. Ettől függetlenül a tavaszi bejárást mi is elfogadtuk és, hogy garanciával mindent javítsanak A vastagság megvan. A tavaszi bejáráskor, ha olyan problémákat találunk, ami technológiai hibára vezethető vissza, vagy szerződésszegésre, azt azonnal javítani kell, mert akkor már a mi üzemeltetésünkben lesz az a járdaszakasz. A hiányzóra nem tudok mit mondani.

  Litter Nándor: A hiányzót megcsináljuk. További hozzászólások nincsenek. Kérem, hogy a rendeleti javaslatról döntsünk.

   

  A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  37/2004.(VIII.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2004.(VIII.30.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának többször módosított 43/1995.(XII.20.) sz. rendelete a belterületi határvonal megállapítására és módosítására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen (egyhangú) szavazattal támogatja a rendeleti javaslatot.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeletmódosításról.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  38/2004.(IX.2.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2004.(IX.2.) számú rendelete a belterületi határvonal módosítására és módosítására vonatkozó többször módosított 43/1995.(XII.20.) számú rendeletének módosítására

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 11/2002.(II.6.) sz. rendelete, Nagykanizsa, Katonarét helyi építési szabályzatáról módosítása (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal támogatta az építési szabályzat módosítását.

Cserti Tibor: Ha ránézünk erre a tervlapra, akkor teljesen világos, hogy a Téglagyári úttól keletre eső terület egy önálló rendezési tervi munkaként került előtérbe az elmúlt időszakban hozzánk. Úgy gondolom, hogy teljesen logikus, hogy ott is módosítási szándék igénye vetődök fel, attól függetlenül, hogy a terület egysége e tekintetben is helyre álljon. Ezt követeli egyébként a Téglagyári úti garázssor kérdése is, ami szerintem rendezésre szorulna önmagába véve. Tessék ehhez a szakmának megoldható javaslatokat megfogalmazni. A Mindenki Sportpályája területe szerves része. Ott van egy üzemi terület, ami ugyan hosszabb távra úgy néz ki, hogy konszolidált állapotot mutat. Tehát az is kerüljön már be a tervlap egységes keretei közé. Ha így van, akkor megnyugtató, komplex állapotot fogunk kapni e munka végén, és nem egyenként nyúlunk hozzá a tervezési területekhez. Ez a javaslatom kiegészítésképpen.

Karmazin József: Cserti úrnak abban igaza van, hogy a szomszédos területeken is vannak olyan szabályozási problémák, amelyek beavatkozást igényelnek, azonban gondot okozna, hogy ha most a Katonarét rendezési tervéhez olyan területeket csatolnánk, amelyeknek más volt a tervezője. Egészen más konstrukcióban készült és tulajdonképpen azok a folyamatok, amelyeket jelzett - például a volt Téglagyár területén, Mindenki Sportpályáján és az üzemi területnél – már felbukkant a szerkezeti terv jóváhagyásakor is. Azt hiszem, hogy nem követünk el hibát, ha a sajátosan szabályozott egyszerűsített Katonarét tervében nem hajtjuk végre most a gyors változtatást és a további területek problémáira pedig a készülő új szerkezeti terv ad majd választ. A szerkezeti terv alapján a szerződést megkötöttük a tervezővel és nemcsak keletre és délre történő területekre tenne módosításokat, hanem a laktanya menti területek módosítását is végre fogja hajtani ez a komplex dokumentáció.

Papp Péter Pál: Elfogadom Cserti képviselő javaslatát, hogy ki kellene találni ezt a felülvizsgálatot más területekre is. Máshol is korrekcióra van szükség, de ezt a korrekciót most önállóan fogadjuk el.

Litter Nándor: Elvileg ez a program az egész városra vonatkozóan év végéig befejeződik.

Cserti Tibor: Ha a szerkezeti program magába foglalja ezt a területet is és összefut a kettő év végére, akkor erre miért van szükség? Ha viszont csak azért nem csinálhatja, mert más tervezőnél van, és már megadtuk a megbízást és belezavarodunk a megbízásokba, akkor valaki sakkozza ki nekem, mert én nem értek valamit.

Karmazin József: A Katonarét rendezési terve az építési törvény adta lehetőség keretein belül egy egyszerűsített tartalmú, ahol szabályozási dokumentáció nem is készült, hanem a helyi építési szabályzat és egy vázlatos melléklete határozza meg azokat a szabályokat, amelyeket a közelmúltban engedélyezett építkezések feszegetnek. Itt arról van szó, hogy egy gyors beavatkozásra van szükség, és ebben az egyszerűsített tervfajtában ez gyorsan végrehajtható, míg a szomszédos, környező területeknél végig kell játszani a teljes tervezési fázist.

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

192/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa, Katonarét helyi építési szabályozásának mellékelt fejlesztési programban foglalt módosításával.

Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításának elkészítéséről gondoskodjon, és azt döntésre terjessze a közgyűlés elé.

A terv módosítása képviselői kezdeményezésre történik, így annak költségeit a 2004. évi költségvetési előirányzatból a tervezési feladatok költségéből kell biztosítani.

Határidő: 2005. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 45/2001.(IX.27.) sz. rendelete, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról módosítása (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás mellett egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.

Karmazin József: Ez is magyarázatra szorul, hogy itt miért kezdeményezzük. Közismert, hogy a Thury laktanya pályázati lehetősége egy rendkívüli lehetőség ebben az évben, és annak a kapcsán merült fel az, hogy a pályázott útterület magánterületeket is érint és ennek a gyors megszerzése csak egy területcsere útján volt lehetséges. A területcserében érdekelt tulajdonos igénye volt a csere kapcsán ez a korrekció.

Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

193/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa, Szabadhegy városrész rendezési terv mellékelt feljegyzési programban foglalt módosításával.

Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításának elkészítéséről gondoskodjon, és azt döntésre terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2005. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 1. A "Megújuló Örökségünk-Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán" című pályázat beadásához kapcsolódó, támogató nyilatkozat, saját erő, partnerségi megállapodások. (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Palángi Krisztina: Nagyon rövid határidejűek most a pályázatok beadásai, és igaz, hogy folyamatos határidőre van kiírva minden pályázat, de jelentős számú beérkezett pályázat esetén zárolják ezeket a pályázatokat. Ezt azért mondom el, mert nagyon előkészítetlennek tűnhet az előterjesztés az összegek tekintetében. Viszont ha a tervezőtől a költségbecsléseket megkapjuk valószínűleg a napokban, akkor nem lesz arra lehetőségünk arra, hogy egy újabb rendkívüli közgyűlést összehívva döntsünk a pályázat sorsáról. Szeretnénk elkerülni azt, hogy a pályázat kicsússzon a határidőből, így kérem azt, hogy a mostani közgyűlésen döntsenek erről.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással támogatja a határozatokat. A számszaki pontatlanságokat kérjük korrigálni. Összeadási hiba van benn.

Zakó László: Támogatom a javaslatot, csak furcsának tartom, hogy olyan pályázatot kell benyújtanunk, aminek az egyik feltétele, hogy egy másik településsel, Zalakarossal kössünk egy megállapodást csak azért, hogy ráhúzható legyen a feltételrendszerre az, hogy turisztikai attrakció lesz a Zsinagóga. De ha ez az ára annak, hogy nyerjünk, akkor támogatom. Ez dicséri a pályázatfigyelőket, hogy bele tudnak kapaszkodni minden adott lehetőségbe, de ilyet még nem láttam, hogy egy ilyen régi műemléknek felújításához turisztikai attrakciókat kelljen nekünk teljesítenünk, hogy a pályázatnak eleget tudjunk tenni.

Litter Nándor: A kiírási feltételek szólnak erről. Egyébként tegnap beszéltem az országos hivatal elnökével, több ilyen pályázat van, ahol együttműködnek az egymás környezetében lévő települések annak érdekében, hogy közösen fejlesszék a turizmust. Tudjuk, hogy Zalakarosban több mint 1 millió vendégéjszakát töltenek a turisták, és valamennyien érezzük, hogy onnét bejárnak Nagykanizsára vásárolni, szórakozni. Úgy gondolom, hogy teljesen összefügg ez a két dolog, és Zalakarossal így szövetségre kell lépnünk, hogy közös programjainkat megvalósítsuk.

Cserti Tibor: Támogatom magát az előterjesztést, mert van értelme. Sőt, ha Zakó képviselőtársamat meg akarnám nyugtatni, akkor azt tudom mondani, hogy minden egyes esetben az elmúlt időszakban önkormányzati ciklustól függetlenül ezt a megoldást alkalmaztuk és éltünk vele. Gondoljunk csak a szennyvíztisztítóra, a kórházberuházás I. és II. ütemére, az ott kötött regionális megállapodásokra. A hulladéklerakó kérdésére. Ha valójában nem élnénk ezzel az eszközzel, akkor az önkormányzati gazdasági érdekeket nem képviselnénk kellő súllyal.

Litter Nándor: A hivataltól végleges állásfoglalás arra vonatkozóan még nincs, hogy így közösen beadható a pályázat, de a mi értelmezésünk szerint ez így működik, de a végleges választ még nem kaptuk meg tőlük. Kérem, szavazzunk határozati javaslatok 1-6. pontjáról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 7. pontról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 8. pontról.

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 9. pontról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

194/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Zsinagóga műemlék épületének kulturális célra történő felújításával az épület környezetében lévő- 361/2003 sz. határozatban elfogadott- épületek bontásával, és a Zsinagóga környezetében lévő esztétikus, funkcionálisan megfelelő park kialakításával.
  2. Határidő: 2004. október 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  3. támogatja a “Megújuló örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán” pályázati dokumentáció benyújtását az 1/2004/ROP1.1.2.- Történelmi városrészek felújítása pályázati kiírásra.
  4. Határidő: 2004. október 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  5. nyilatkozik arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Uniós pályázattal azonos pénzügyi-, műszaki tartalommal nyújtja be az EU Önerő Alap pályázatát.
  6. Határidő: 2004. október 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  7. egyetért “Megújuló örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán” című pályázat 1/2004/ROP1.1.2. kiírásra történő benyújtása esetében azzal, hogy a pályázati kiírásoknak megfelelve Zalakaros Város és Nagykanizsa Megyei Jogú Város partnerségi megállapodással alátámasztott együttműködéssel közösen adja be a pályázati dokumentációt.
  8. Határidő: 2004. október 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  9. felhatalmazza Litter Nándor polgármestert, hogy felvegye Zalakaros városával a kapcsolatot, a partnerséggel kapcsolatosan egyeztető tárgyalásokat folytasson, és az együttműködési megállapodást aláírja.
  10. Határidő: 2004. október 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  11. felhatalmazza Litter Nándor polgármestert, hogy felvegye az Izraelita Hitközséggel a kapcsolatot a Zsinagóga felújításával kapcsolatban jóváhagyott program végrehajtása témájában.
  12. Határidő: 2004. október 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív Felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető

  13. a “Megújuló örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán” című projekt megvalósításához a szükséges saját erőt az alábbi éves ütemezésben maximum az alábbi táblázatban rögzített értékig a költségvetési rendeleteiben biztosítja.
  14. Adatok ezer Ft-ban

   

  2004.

  2005.

  2006.

  Összesen

  ROP

  2.070

  225.000

  495.000

  722.070

  BM

  138

  15.000

  33.000

  48.138

  Saját erő

  92

  10.000

  22.000

  32.092

  Összesen:

  2.300

  250.000

  550.000

  802.300

  Határidő: 2004. október 30.

  Illetve 2005, 2006 évi költségvetés elfogadásának időpontja

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, Kontrolling Osztály)

 1. támogatja a 1/2004/ROP1.1.2 kiírásra benyújtandó projekt (“Megújuló örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán”) önrészének biztosításához a pályázati dokumentáció egyidejű benyújtását a BM által kiírt EU Önerő Alap támogatására az alábbi táblázatban rögzített értékig.
 2. Adatok ezer Ft-ban

   

  2004.

  2005.

  2006.

  Összesen

  ROP

  2.070

  225.000

  495.000

  722.070

  BM

  138

  15.000

  33.000

  48.138

  Saját erő

  92

  10.000

  22.000

  32.092

  Összesen:

  2.300

  250.000

  550.000

  802300

 3. felhatalmazza a Litter Nándor polgármestert, hogy a 7., illetve a 8. Pontban rögzített összegéig a saját erőről szóló nyilatkozatot, illetve a BM támogatásról szóló nyilatkozatot.

Határidő: 2004. október 30.

Illetve 2005, 2006 évi költségvetés elfogadásának időpontja

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

 

Cserti Tibor: Jogtechnikai szempontból fontosnak tartom, hogy nehogy bárkinek is támadási felületet adjunk – a 8. pontnál felhívták a figyelmet, hogy számszaki pontatlanságok vannak az előterjesztésben. A pontosított, javított sort szavaztuk meg. Ez a pályázat szempontjából is fontos. Ugyanez van a 7. pontban. A 6. pontnál pedig nem a Zsinagóga felújítása témájában általában egyeztessen polgármester úr az Izraelita Hitközséggel, hanem az itt jóváhagyott program végrehajtására vonatkozóan egyeztessen, és ez tartalmi kérdés ebből a szempontból. Így szavaztunk, és ezt ajánlja a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Litter Nándor: Jó, köszönöm a pontosítást.

 

 

 1. "Kultúra 2000" - EAC/39/04 pályázaton való részvétel (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Csordásné Láng Éva: Annyiban szeretném kiegészíteni ezt a napirendi pontot, hogy ugyan a határozati javaslatot nem módosítva, de mindenképpen kiterjesztve a közművelődési intézmények körét az oktatási intézményekre, hiszen nagyon kiterjedt nemzetközi kapcsolataik vannak az oktatási intézményeknek, és biztos, hogy segíteni tudnak ők is ebben.

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és egészítsük ki az oktatási intézményekkel. Ennek megfelelően szavazzuk meg a határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  195/2004.(VIII.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elvi hozzájárulását adja a “Kultúra 2000” rövidtávú programban való pályázat előkészítéséhez, mely nemzetközi együttműködésben megvalósuló 2005-ben realizálódó, kulturális programok szervezésére, kulturális értékeink terjesztésére irányul.

  Felkéri a Polgármestert, a pályázathoz szükséges nemzetközi egyeztetések lebonyolítására, a helyi szervezőmunka felügyeletére, a közgyűlés további tájékoztatására.

  Határidő: 2004. szeptember 28.

  Felelős : Litter Nándor

  (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető

  Pintérné Dr. Grundmann Frida, Művelődési és Sport Osztály vezető)

   

   

 3. Miklósfa-Csengery utca kerékpárút pályázat (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta, hogy a Csengery utca – Miklósfa kerékpárút megépítésére pályázat legyen benyújtva. Az felmerült a bizottságban, hogy ha 3 km drága volt, akkor annak az 1/3-áért az 1 km lehet, hogy ugyanúgy problémaként fog jelentkezni.

  Sajni József: Örülök annak, hogy ebből lassan valami realizálódik, viszont egy ellentmondásra szeretném felhívni a figyelmet. Most amikor a költségvetés módosításával kapcsolatos napirendnél említettem ennek a bizonyos pénzösszegnek a sorsát, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a határozati javaslat arról szól, hogy az önrészt a 2005. évi költségvetésben biztosítja. Ezért kértem akkor is, hogy ha ezt 2005. évi költségvetésben kell biztosítani, ezek szerint ez áthúzódó, akkor kérném azt, hogy majd ennek az összegnek a felhasználására sor kerülhessen ebben az évben. Arról volt szó, hogy erre szeptemberben visszatérünk.

  Litter Nándor: Program lesz arra, hogy mire költjük el. Ebben maradtunk az előzőekben. További hozzászólások nincsenek, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

  196/2004.(VIII.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Csengery utca – Miklósfa kerékpárút megépítésére a GKM által készített kiírásra. A beruházás összköltsége 35.625.000 Ft. Az igényelt támogatás 23.156.250 Ft. A 12.468.750 Ft összegű önrészt biztosítja a 2005. évi költségvetésben.

  Határidő: a pályázat benyújtására 2004. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

   

 5. Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyüjtőút építése" című pályázatához kapcsolódó 137/2004. (VI.30.) 18. pont. sz. határozati javaslat módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Mivel hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

197/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. támogatja a 1/2004/ROP2.1 kiírásra benyújtandó projekt (“ Nagykanizsai Ipari Park és logisztikai Szolgáltató Központ “A” jelű gyűjtőút építése”) önrészének biztosításához a pályázati dokumentáció egyidejű benyújtását a BM által kiírt EU Önerő Alap támogatására.
  2. Összes Költség: 417.710 ezer Ft

   “ROP”2.1.: 375.939 ezer Ft

   Saját erő: 41.771 ezer Ft

   Ebből BM támogatás: 25.063 ezer Ft.

  3. nyilatkozik arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Uniós pályázattal azonos pénzügyi-, műszaki tartalommal nyújtja be az EU Önerő Alap pályázatát.

Határidő: 2004. szeptember 31.

Illetve 2005, 2006 évi költségvetés elfogadásának időpontja

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Csordásné Láng Éva: Szeretném javasolni, hogy ne 6 millió Ft-tal, hanem 8 millió Ft-tal tervezzük jövő évre a Bursa-t. Úgy tűnik, hogy egyre több a rászorult gyerek, és ezzel a 2 millió Ft támogatással tulajdonképpen 4 millió Ft-tal tudjuk támogatni, hiszen az állami támogatás ehhez ugyanaz az 50 %, és ugyan nem közvetlenül a Bursa-hoz kapcsolódóan, de azt hiszem, hogy mivel az EU-s csatlakozás városunkat is egyre több kihívás elé fogja állítani, és el kellene azon is gondolkodni, hogy nem lenne-e célszerű olyan ösztöndíjat alapítani, amely helyi tehetséges fiataloknak biztosítani tanulmányi lehetőséget akár Brüsszelben, akár másutt. Ez egy külön ösztöndíj alap lenne. Nem kérek rá most választ, de megfontolás tárgyát képezheti egy-két ember vonatkozásában.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a határozati javaslattal egyetért. Azzal is – mert mi is beszéltünk róla –, hogy 8 millió Ft-ot biztosítsunk a következő költségvetési tervben.

Litter Nándor: Én is támogatom, hogy emeljük meg ezt az összeget, és egy 3. határozati javaslattal hadd egészítsem ki, hogy megkérjük Dr. Pintérné Grundmann Fridát és Fehérvölgyi Szabolcsot, ugyanis Brüsszelben vannak olyan gyakornoki lehetőségek, amelyekre esetleg önkormányzati támogatással fiatalokat tudnánk elküldeni, hogy ennek a lehetőségét, feltételeit gondoljuk végig, és erre szabjunk magunknak egy határidőt. Szerintem november 30-ig ez megtehető.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Biztos körül lehet járni, de ennek van beadási határideje. Ezt meg tudjuk nézni, hogy jelenleg milyen lehetőségek vannak ilyen gyakornoki rendszerben. Ha november 30., akkor semmi akadálya, megnézzük.

Litter Nándor: Kérem, hogy ezzel a 3. határozati javaslattal, illetve a 6 millió Ft-nak a 8 millió Ft-ra történő emelésével, amellyel a hátrányos helyzetű fiatalokat tudnánk jelentősebben támogatni, fogadjuk ezt a három határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

198/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért az önkormányzatnak az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2005. évi fordulójához való csatlakozásával, az 1. számú mellékletben szereplő Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyilatkozatot (2. számú melléklet) írja alá.
  2. Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető

   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a 2005. évi költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 8.000 EFt-ot biztosít.
  4. Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető

   Dencsné Szabó Edit osztályvezető

   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Simánné Mile Éva osztályvezető)

  5. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg nagykanizsai fiatalok - esetleges önkormányzati támogatás biztosításával - Brüsszelben gyakornokként történő foglalkoztatásának lehetőségét.

Határidő: 2004. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén végrehajtott közvilágítási rekonstrukció vizsgálatának eredményéről (írásban)

Előadó: Budai István bizottsági elnök

 

Budai István: Mint ahogy a jelentésünkben jeleztük, a közgyűlés megbízásából vizsgáltuk a közvilágítás rekonstrukció pénzügyi teljesítését. Nem vizsgáltuk a műszaki megvalósulást, mert erre nem volt kompetenciánk, de megnéztük azt, hogy a közgyűlési határozatnak, amely akkor született, a 190 millió + ÁFA-s összegnek miként felelt meg a rekonstrukció végelszámolása. Megállapításainkat leírtuk. A végkövetkeztetés talán az lehet, hogy nem a közgyűlési határozatnak megfelelő költségkereteken belül valósult meg, hanem ennél jóval magasabb összeggel. Ennek az okait is leírtuk nagyjából, hogy mikor milyen szerződések köttettek. Úgy gondolom, hogy tanulságnak jó ez, hogy hasonló esettől tartózkodjunk a jövőben. A magam részéről még azt hozzáfűzném, hogy felvetődött a vizsgálat során, hogy a ma már nem hitelnek nevezzük azt a hiteltörlesztést, hanem egy szerződéssel bérleti díjjá alakult az akkori hitelállomány. Ezeket a számlákat az ELMIB úgy adja be a hivatal felé, mint gép bérleti díj. Bennem felvetődik a gondolat, hogy ha egy lámpatestet együtt vizsgálok egy oszloppal, ami a talajhoz van rögzítve, akkor az miért nem ingatlan, és ha ez ingatlan, akkor január 1-jétől ÁFA-mentes, és akkor ez 17 milliós megtakarítást jelenthetne. Ez ügyben felvettük a kapcsolatot az APEH-val – másodszor már –, de még eddig válasz nem érkezett. Szeretnénk, ha valamilyen megoldás erre létrejöhetne, vagy kapnánk valamilyen kedvező választ erre, mert ez megtakarítást jelenthetne. Május 31. volt a határidő, de mi polgármester úrral közösen folytattunk tárgyalásokat az ELMIB-bel, hogy esetleg egy kedvezőbb ajánlatott ki lehetne-e alakítani ebből. Sajnos nem kaptunk, mert a 3. számú melléklet azt bizonyítja, hogy valamennyi beérkezett ajánlat ennél rosszabb, mint ami jelenleg van. Úgy gondolom, hogy ki kellene várnunk egy olyan kedvező kamatalakulást vagy kamatláb alakulást, amikor esetleg az önkormányzat visszavállalhatná ezt. Bennem tulajdonjogi és tulajdonviszonyok rendezése is felvetődik, tudniillik most az a helyzet, hogy az oszlopok a DÉDÁSZ-é, a lámpatestek az ELMIB-é, ezért mi fizetünk, tehát eléggé zűrzavaros állapotok uralkodnak. 90 %-os tulajdonjogot szereztünk. Nekem az a véleményem, hogy nem jól sikerült ez a rekonstrukció. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a jelentésünket fogadja el, vegye tudomásul.

Litter Nándor: Azt nem merném megállapítani, hogy nem jól sikerült a rekonstrukció. 10 millió megtakarításokat érünk el az energia-felhasználásban. Ez volt az egyik legfontosabb célja ennek a konstrukciónak, amit az előző közgyűlés kötött. Akkor, amikor az ELMIB és a nagykanizsai önkormányzat munkatársaival, a VIA vezetőivel végigbeszéltük, akkor ezt egyértelműen meg tudtuk állapítani. A többivel mind egyetértek, de ezzel nem tudok azonosulni, mert megtakarításokat ért el a város a konstrukció nyomán. Vannak problémák, hogy kié az oszlop, a lámpatest különböző tulajdonban van, stb., ezeket meg kell próbálnunk majd átgondolni, esetleg a jövőben rendezni, de a legfontosabb cél, hogy energia-megtakarítást érjen el a város, ez teljesült. Ezt Gáspár András talán számokkal is alá tudja támasztani. Ezt tényként megállapítottuk.

Gáspár András: Csak százalékban tudom. 68 %-on van most az áramfogyasztás díja a korábbi évekhez képest, a fizetés pedig tartalmazza a törlesztést. Együttesen fizetünk most annyit, mint ha az előző években az akkori beépített teljesítményt felindexálnánk a jelenlegi évre, tehát nincs többletkifizetés.

Budai István: A sikertelenségét nem elsősorban a megtakarításra értelmeztem, hanem a technikai megoldásra, tehát ami látványt nyújt. Feltételezem, ahogy láttam is, hogy elindult a festési akció, és feltételezem, hogy a dekniket is meg fogják javítani a lámpaoszlopokon, mert szerintem a városban legalább 50 %-án hiányzik az oszlopokról a burkolat. Erre gondoltam, amikor azt mondom, hogy ennél többet vártam ettől a rekonstrukciótól, hogy ilyen helyzet nem áll elő. Azt én is tudom, hogy energia-megtakarítást érjünk el

Cserti Tibor: Budai képviselőtársammal az elmúlt ciklusban szorgalmazói voltunk a mielőbbi rekonstrukciónak. Ez a feladat teljesült. Meggyőződésem, hogy lehetett volna még cizelláltabban és hatékonyabban végrehajtani, de összességében örüljünk, hogy valamit tisztességesen és gazdaságosan megoldottunk. Valójában feladataink vannak a vizsgálat eredménye kapcsán. Mondjuk ki. Olyan visszásságokra nem került sor, aminek alapján, mint munkáltatói jogkörben vagy fegyelmi jogkörben intézkedni kellene. Ilyen értelemben állapítson meg valamit a közgyűlés. Az előterjesztés megállapít olyan ésszerű javaslatot, amivel erősítsük meg a polgármester urat – a vizsgáló bizottság javasolja, hogy esetlegesen további ÁFA megtakarítás elérhető lenne, hogy törekedjenek erre, vagy lesz ebből valami, vagy nem. Szeptemberi 30-i határidőt javaslok. Meg kell vizsgálni kiegészítő jelleggel mégis, a rekonstrukció kapcsán megoldódott az alaprekonstrukciós téma, mennyiségi kiegészítésekre is sor került az ellátatlan területek vonatkozásában, és az áram-megtakarítás szempontjából nagyon fontos dolog volt, hogy milyen típusú üzemeltetési szerződést kötünk, mert maga az üzemeltetés módja és a szerződés típusa legalább olyan fontos volt a megtakarítás szempontjából, mint önmagában véve a mennyiségi beruházási technikai munka. Nem tudom, hogy e harmadik területre vonatkozóan van-e további finomítani való. Úgy gondolom, hogy van. Feladatot határozzunk meg a VIA részére, hogy a lehetséges finomításokat ezeken a területeken végezzék el. Ez további megtakarításokkal járhat. Ha ez megvan, akkor azt tudjuk mondani, hogy legalább ezen a területen egy középtávú időszakra az alapfeladatainkat megoldottuk. Tehát két kiegészítő határozati javaslatot tettem.

Litter Nándor: Illetve, amit Budai úr mondott, hogy amennyiben a jegybanki alapkamatok jelentősen csökkennek, mert most nem tudunk olcsóbban felvenni hitel, mint ami ebben a szerződésben van, akkor esetleg saját hitel felvételével olcsóbbá tudjuk tenni az egész konstrukciót. Ennek a három feladatnak a kiegészítését kérem rögzíteni, és így együtt fogadjuk el a bizottság jelentését. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 16 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

199/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén végrehajtott közvilágítási rekonstrukció vizsgálatáról készült Pénzügyi bizottsági jelentés alapján megállapítja, hogy a rekonstrukció végrehajtása során munkáltatói vagy fegyelmi intézkedést igénylő szabálysértés nem történt.
  2. felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a rekonstrukcióval kapcsolatban további ÁFA megtakarítás érhető el, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
  3. Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  4. felkéri a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht-t, hogy a rekonstrukció megvalósulására figyelemmel az üzemeltetési szerződésen a lehetséges finomításokat végezzék el.
  5. Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Gáspár András ügyvezető

  6. felkéri a polgármestert, hogy a jegybanki alapkamatok jelentős csökkenése esetén a jelenlegi hitelkonstrukció kedvező kiváltására vonatkozóan tegyen javaslatot.

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

 1. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának és intézményi minőségirányítási programjának fenntartói jóváhagyására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú igennel javasolja a közgyűlésnek is elfogadásra. Szükséges volt a pedagógiai programok 2004. szeptemberig történő felülvizsgálata, elkészítése, emellett pedig az intézményi minőségirányítási programok elkészítése. Ezeket szakértői csoport véleményezte, és ennek a pedagógiai programrészét kisebb kiegészítésekkel el lehet fogadni, az intézmények, ami hiányzik, pótolni tudják, ezek nem jelentősek. A minőségirányítási programokban pedig, ami olyan hiányosság van vagy nem teljes, azt egy konzultáció után fogják pótolni, de ez egy folyamatos munka, úgyhogy nem akadálya annak, hogy a közgyűlés most elfogadja a határozati javaslatot.

Litter Nándor: Kérem, hogy a határozati javaslat 1-3. pontjáról együtt szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

200/2004.(VIII.27.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság döntése alapján jóváhagyja a

  Kertvárosi Óvoda

  Vackor Óvoda

  Pipitér Óvoda

  Rozgonyi Óvoda

  Hétszínvirág Óvoda

  Micimackó Óvoda

  Attila Óvoda

  Rózsa Óvoda

  Hevesi Óvoda

  helyi nevelési programját.

  Határidő: 2004. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  és az érintett intézmény vezetője)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság döntése alapján jóváhagyja a
 2. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

  Általános Iskola Kiskanizsa

  Bolyai János Általános Iskola

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  Rozgonyi Úti Általános Iskola

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

  Farkas Ferenc Városi Zeneiskola

  KÖZÉPISKOLÁK

  Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

  Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

  Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

  Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

  Zsimondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

  pedagógiai programját.

  Határidő: 2004. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  és az érintett intézmény vezetője)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság döntése alapján jóváhagyja a

Micimackó Óvoda

Vackor Óvoda

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

Általános Iskola Kiskanizsa

Bolyai János Általános Iskola

Zrínyi Miklós Általános Iskola

Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Intézményi Minőségirányítási Programját.

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

és az érintett intézmény vezetője)

 

 

 1. Előterjesztés a 2004/2005-ös tanév gyermek- és tanulócsoportjai maximális létszámának túllépéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, az OKÉV-tól engedélyt kell kérni, mert egyébként hatósági eljárásban büntetheti az önkormányzatot, hogy túllépte a törvényi létszámokat. Ez a létszám, ami a határozatban szerepel, nem tükrözi ma már a valós állapotot, mert közben beköltözések, elköltözések volt, lezárultak a pótvizsgák. Kérem, hogy hatalmazzák fel – bizottsági elnök úr ismerteti a határozatot – a polgármester urat arra, hogy a postázás napján érvényes lezárt létszámmal – 30-a lesz, hétfő – kérjük meg az OKÉV-tól az engedélyt.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy egy 3. határozati javaslati pontot is javasol, azt, hogy a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az időközi létszámváltozásoknak megfelelően tegye meg a szükséges intézkedést. Ez azt jelenti, hogy menet közben módosulhatnak a létszámok, amit újra engedélyeztetni.

Litter Nándor: Ezzel a 3. határozati javaslattal együtt kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

201/2004.(VIII.27.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése saját hatáskörében meghozott döntésével engedélyezi, hogy az alábbi tanulócsoportok az iskolai osztályokra megállapított maximális létszámnál magasabb tanulólétszámmal kezdjék meg a 2004/2005-ös tanévet.
  2. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

   3. osztály: 28 tanuló

   4. osztály: 30 tanuló

   5. osztály: 32 tanuló

   Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

   1. osztály: 28 tanuló

   Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 8 osztályos gimnáziumi osztályai

   5. osztály 32 tanuló

   6. osztály 32 tanuló

   7. osztály 34 tanuló

   8. osztály 32 tanuló

   Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az általa fenntartott nevelési-oktatási intézmények a törvényileg engedélyezett maximális csoport, illetve osztálylétszámot oktatásszervezési okok miatt - az 1. számú mellékletben feltüntetettek szerint - a 2004/2005-ös tanév indításánál átlépjék. Felkéri a polgármestert, hogy az erre vonatkozó szükséges intézkedéseket tegye meg.
  4. Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az időközi létszámváltozásoknak megfelelően tegye meg a szükséges intézkedést.

Határidő: 2004. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. A Piarista Rend tulajdonában lévő nagykanizsai 1264 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonú tornacsarnok által elfoglalt részének megvásárlása (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igennel és 1 tartózkodással támogatja az ingatlan megvásárlását. Felmerült a bizottságon belül, hogy ezt már 10 évvel ezelőtti is lehetett volna rendezni.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság, mivel a határozati javaslat 2. pontjában szereplő 4 millió Ft-os támogatásnak nincs forrása a 2004. évi költségvetésben, ezért azzal a javaslattal él, hogy meg kell kísérelni, hogy a kifizetés 2005. január 31-igtörténjen meg. Saját véleményem szerint azt javasolnám, hogy az 1. határozati pontot fogadjuk el, a 2. pontot pedig ne fogadjuk el. Olyan meg nem nevezett alapítvány részére, amiről nem tudunk semmit, ne adjunk előre pénzt, mert jó lenne tudni, hogy kinek akarja adni a Piarista Rend ezt a pénzt.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésekor már ismertük a Pénzügyi Bizottság határozatát, hogy a határozati javaslat 2. pontjában szereplő alapítványi támogatás kifizetésére 2005. I. negyedévében kerüljön sor. A bizottság ezt fogadta el többségi szavazással.

  Cserti Tibor: További kiegészítést javaslok a gyakorlati megoldás elősegítése érdekében. A határozati javaslat kimondja, hogy a megvásárolt területet, ami a tornacsarnok alatt van, az 1263 hrsz-ú területhez kell csatolni. Akkor javaslom ennek a megállapodásnak a jóváhagyását, és így kérem értelmezni a közgyűlési jóváhagyást, amikor a telekalakítási munkarész is kapcsolódik hozzá. Mert amikor a hatályos jogszabályoknak megfelelően ez a telekalakítás az 1263 hrsz-ú ingatlanhoz egy az egyben nem csatlakoztatható, hanem esetleg többletterületre van szükség a piaristáktól, akkor megint egy ilyen hulladékterület keletkezik, amit megint meg kell vásárolni, tehát végérvényesen ezt a témát zárjuk le.

  Röst János: Egyetértek azzal, mit Budai képviselőtársam mondott, hogy a 2. pontban ne szavazzuk meg a támogatást. Ennek nagyon egyszerű oka van, itt egy adásvételi szerződés keretén belül egy ingatlant vásárolunk meg, amelynek nem lehet feltétele egy más típusú összeg kifizetése. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy támogatni kívánja a később megjelölt alapítványt, ezt megszavazhatja egy későbbi időpontban, de most kapcsolt módon szavazni szerintem talán nem is jogszerű. Viszont azt mindenképpen javasolnám ennek kompenzálására, hogy egy magasabb összeg kerüljön elfogadásra a vételárnál, tehát a jelenlegi 16 millió Ft + ÁFA helyett legyen 17 millió Ft + ÁFA. A 2. pont esetében, amikor tudjuk azt, hogy milyen célra kell fordítani, a többi alapítványi megjelöléssel együtt döntsünk.

  Litter Nándor: Ők megjelölték az alapítványt. A Nagykanizsai Piarista Oktatásért Alapítvány lenne.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: A nevét nem tudták megmondani pontosan, ezért nem került be pontosan az előterjesztésbe, és azóta sem közölték, de az ott a tárgyaláson elhangzott, hogy a nagykanizsai Piarista Általános Iskolának az alapítványára kerül ez a 4 millió Ft.

  Dr. Szabó Csaba: Én is azokhoz csatlakoznék, akik azt igyekeznek előmozdítani, hogy itt tiszta helyzet keletkezzen, és mivel a mostani pillanatig nem világos előttem, hogy mi itt a vételár, és mi az alapítványi támogatás, a leghatározottabban az a véleményem, hogy ingatlanbecslés alapján egyenlítsük ki a telek ellenértékét, és bízzuk a piaristákra, hogy támogassák ők a saját maguk alapítványát.

  Cseresnyés Péter: Tulajdonképpen mi a vételára ennek a teleknek? Az a bizonyos 20 millió Ft, vagy mi a vételár? Mert abban az esetben, ha 20 millió Ft a vételár, akkor nem értem a kufárkodást. Megállapodott a város a Piarista Renddel egy árban, akkor fizessük ki, és ne próbáljunk kevesebbet fizetni - többet meg ne is fizessünk -, mint a megállapodott összeg. Az, hogy mi a módja ennek a kifizetésnek, azt mondom, hogy ha alapítványra kérik ennek egy részét, mert ők ezt úgy szeretnék, és ennek nincs jogi akadálya, akkor ne kössünk ebbe bele, ha ténylegesen hozzájuk folyik be ez a pénz.

  Litter Nándor: Nem kufárkodik a város. A polgármester vezetésével tárgyaltunk a piaristákkal. A ’90-es évek elején kötött megállapodás szerint azokat az épületeket át kell adni a Piarista Rendnek 2006-ig. Ők azt a taktikát választották, hogy évente egy-egy épületrészt megkapnak, és lebegtették ennek a tornacsarnok alatti földterületnek a sorsát. Azt kértem tőlük, hogy törekedjünk arra, hogy most ebben az évben zárjuk le az összes vitás ügyeinket úgy, ahogy egyrészt a szakközépiskolai épületrészek kiürítése is lehetséges, és egyben oldjuk meg a tornacsarnok alatti földterület sorsát is. A felértékelt összeg kiolvasható az anyagból, az 16.044 eFt. Ők egyezségnek szabták ezt feltételéül, hogy kérnek még egy ilyen alapítványi támogatást is. Én nem állapodhatok meg a Piarista Renddel, mert ilyen jogosítványaim nincsenek, 5 millió Ft-ig tudok megállapodni. Ez egy lényegesen magasabb összeg volt, idáig jutottunk el, amikor a tárgyalásokat befejeztük és ideterjesztettük a közgyűlés elé.

  Dr. Szűcs Marianna: Cserti úr felvetésére szeretném azt elmondani, hogy technikailag ez az adásvétel csak úgy zajlódhat le, ha előtte a telekalakítást megrendeljük és jóváhagyatjuk. A telekalakításra vonatkozó anyagot és határozatot, valamint az adásvételi szerződést együtt kell benyújtani a földhivatalba, mert különben nem lehetséges az átvezetés.

  Cseresnyés Péter: Sajnálom, hogy félreértette polgármester úr a kufárkodást, nem a polgármester és az itt elhangzott véleményekről mondtam, hanem azt, hogy akkor fizessünk neki 16 + 1 milliót, de ha 20 millió Ft lett volna a vételár és azonban belül próbálunk meg egyezkedni és kevesebbre próbáljuk meg lealkudni itt mi, azt tartottam volna kufárkodásnak. Azért kérdeztem előtte meg, hogy végül is mennyi a vételár, mert lehet, hogy nem írták le valamilyen oknál fogva ebben az előterjesztésben, hogy ténylegesen 20 millió lett volna a vételár …

  Litter Nándor: Az ő általuk meghatározott összeg….

  Cseresnyés Péter: Most már értem, ezért kérdeztem meg.

  Litter Nándor: Ha jól értettem, Budai úr is módosítja a javaslatát elfogadva Röst János alpolgármester úr által elmondottakat. A magam részéről támogatom. Egyéb módosító javaslat Cserti úr által volt, ami a normál eljárás szerint így is meg fog történni. Ennek megfelelően a 2. határozati javaslatot javaslom, hogy töröljük, és tegyünk egy olyan ajánlatot, hogy 17 millió Ft + ÁFA vételárat határoznánk meg abban az ütemezésben, amit itt leírtunk. Ez lenne a módosítás. Hallgatva képviselőtársaim javaslataira visszavonom a 2. határozati javaslatot. Volt olyan vélemény, hogy ne fizessünk semmit, hanem majd eldönti a bíróság 5 év múlva, hogy mi történik ezzel a területtel. Legfeljebb fizetünk használati díjat.

  Dr. Szűcs Marianna: Valószínűleg célszerűbb lenne a tulajdonjogot megszerezni, mert ha nem szerezzük meg a tulajdonjogot, és fel akarjuk tüntetetni, legalább olyan mértékben rendezni akarjuk az ingatlan sorsát, hogy a felépítményt önálló hrsz-ra vetetjük – mert most teljesen rendezetlen az ingatlan sorsa –, akkor meg kellene állapodni a piaristákkal ahhoz, hogy ezt be tudjuk jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. Annak, hogy megállapodjunk, feltétele az, hogy egyszeri használati díjat fizessünk nekik, ami szinte alig kevesebb a vételárnál, ugyanis ez a használati díj azt kell, hogy kifejezze, hogy épület fennállásáig szól a használati jogviszony.

  Litter Nándor: Nem értem a problémát. Egy alkufolyamat van. Ameddig én alkudtam, az nem tetszik a közgyűlésnek. folytatódik az alkufolyamat.

  Dr. Szűcs Marianna: Csak azt mondtam, hogy a bírósági rendezés nem lehetséges a tulajdonjogra vonatkozóan, csak a használati jogra.

  Zakó László: Ha egy előterjesztés egy ingatlan adásvételt és egy alapítványi támogatást tárgyalunk, akkor több mint feltűnő, hogy ÁFA csalásról, illetve az eladó részéről pedig illetékcsalásról van szó. Ha egy értékbecslő 16.044 eFt-ban határozta meg, akkor mi magunknak miért verjük fel az árat? Ezzel el kellene tudunk számolni. Senki ne gondolja, hogy a piaristák ellen beszélek, csak a jog talaján kellene maradnunk. A hivatkozott rendelet 4. §-a, amiben a közgyűlés hatásköre az alapítvány támogatása, arról tudnánk-e részleteket, hogy milyen szövegkörnyezetbe van ágyazva?

  Litter Nándor: Ismerjük ezt a rendeletet? Fejből nem tudjuk. Egyébként nem kell az önkormányzatnak illetéket fizetni. Vigyázzunk az ilyen kijelentésekkel, hogy illetékcsalás és egyéb.

  Halász Gyula: Érveket szeretnék a polgármester úr tárgyalásaihoz adni, tudniillik, amikor a Hunyadi Iskolát átadtuk a Piarista Rendnek, akkor a Piarista Rend kapott egy étkezőt, tornatermet viszonylag jó állapotban, ami előtte nem létezett. Azt hiszem, hogy egy nagyon pozitív helyzetben kapta meg a Piarista Rend azt az épületegyüttest évről-évre. Azt gondolom, hogy érvként ezt is fel lehetne használni a tárgyalásnál.

  Litter Nándor: Alkalmaztuk ezt. Itt egy gond van, hogy amikor ’93-ban megkötötték, akkor nem voltak elég körültekintőek azok, akik ezt a szerződést aláírták, előkészítették. Nem foglalkoztak a tornaterem alatti területtel, és most futunk a veszett fejsze nyele után. Nekünk kötelezettségünk 2006-ig átadni az ingatlanokat, és nincs rendezve a sportcsarnok alatti terület sorsa. Nincsenek nagyon jó tárgyalási pozícióink.

  Cserti Tibor: Meggyőződésem, kár most utólag olyan negatív felhangokat emlegetni, ami esetleg a békés egymás mellett élést veszélyeztetni. Mindenki lássa el az alapfeladatát. Meggyőződésem, hogy rugalmas álláspontra fog helyezkedni a másik fél is, ha azt látja az önkormányzat részéről is ezt a fajta békülékeny és kiegyezésre hajlandó magatartást. Ehhez adjunk a polgármester úrnak felhatalmazást. Meggyőződésem, hogy ezzel kapcsolatosan, ha azt mondjuk alpolgármester úr módosító javaslata alapján, hogy 17 millió Ft-ban állapodjon meg, erre kapjon felhatalmazást, akkor ez egy békés tárgyalási pozíció, és vagy elfogadásra kerül vagy nem. Egyébként azt senki nem vitathatja a kialakult állapotnak megfelelően, hogy annak idején céltámogatásból épült ez a beruházás, és az állammal összefüggésben, és azt tudjuk, hogy egyébként milyen konzekvenciái annak, annak is jelzálogjogi bejegyzésére kellett volna, hogy sor kerüljön. Az is elmaradt egyébként. Azt is tudjuk, hogy senki nem veheti el az államtól, mert egyébként állami források kapcsolódtak hozzá. Ha ez így van, célszerű mindenképpen ténylegesen a valós tulajdonviszonyokat helyreállítani. Egyébként ilyenkor mindig a birtokon belül lévő felet védi a jog is. Senki nem vitatja, hogy az önkormányzat jogszerűen használja. Az sem zavar hosszabb távon, ha használati díjat fizetünk, és a földterületnek nem vagyunk a tulajdonosai, mert egyébként a felépítmény fennmaradásáig a birtokon belül lévőt védi a jog. Az a lényeg, hogy zavarmentesen használhassuk az ingatlant. Ha a 17 millió Ft-ot nem fogadják el a polgármester úr részéről, akkor ezt a kérdést zárjuk le záros határidőn belül, legalábbis az önkormányzati ciklus keretén belül ne foglalkozzunk vele.

  Polai József: Azért ne feledkezzünk el arról, amikor azt állítjuk, hogy viszonylag jó épületet adtunk vissza, hogy akkor, amikor viszont elvették tőlük, akkor 40 évig használtuk, a rend lakóinak egy éjszaka 20 percében kellett elhagyni azokat az épületeket.

  Papp Péter Pál: A 17 millió árhoz csak annyit, ha a tárgyalások folytatódnak – 16 eFt felett van m2-e ennek a teleknek. Ezt nem tartom Nagykanizsán olcsó árnak. Tisztességes árnak tartom.

  Vargovics József Árpádné: Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a tárgyalásokat, javaslom a 18 milliót, és talán akkor könnyebben egyeznek meg.

  Litter Nándor: Két javaslat van. Az egyik a maximum 17 millió Ft + ÁFA vételár az, amit felajánlunk a Piarista Rendnek, és nem támogatjuk az általuk megjelölt alapítványt. Kérem, szavazzunk erről.

  A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Zakó László: Az előbb már felvetettem, hogy döntés előtt illene ismernünk, hogy hogyan szól az a rendelet 4. §-a.

  Litter Nándor: Válaszoltam, hogy nem tudjuk fejből, mert nincs itt az a rendelet. Kérem Önöket, hogy szavazzunk még egyszer a 17 millió Ft-ról és támogassuk. Mindenki gondolja végig az ügy fontosságát. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés14 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Vargovics Józsefnének volt egy 18 millió Ft-os javaslata. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 2 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  202/2004.(VIII.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Piarista Rend tulajdonában lévő nagykanizsai 1264 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonú tornacsarnok által elfoglalt részének megvásárlására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

   

   

 3. Dr. Fodor Csaba képviselő önálló indítványa a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. megszüntetésére (írásban)
 4.  

  Litter Nándor: Javaslom, hogy bizottságok tárgyalják meg a javaslatot. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  203/2004.(VIII.27. számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Fodor Csaba képviselőnek a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. megszüntetésére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot.

  Határidő: 2004. szeptember 30.

  Felelős : Budai István bizottsági elnök

  Papp Péter bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

   

   

 5. Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Palángi Krisztina: A Regionális Fejlesztési Tanács részéről kiírásra került egy közművelődési intézmények felújítása című pályázat. A keretösszeg nagyon alacsony, az egész régióban mindössze 25 millió Ft. Mi ebből a maximális 8 millió Ft összegre szeretnénk pályázni, amelyből a Móricz Zsigmond Művelődési Ház azon műszaki tételei lennének megcsinálva, amelyek elősegítik azt, hogy ne legyen élet-, illetve balesetveszélyes az épület. Ablakokat kellene cserélni energiatakarékossági szempontból, tűzveszélyességi szempontból újra kell vezetékezni az épületet, illetve a balesetveszély szempontjából meg kell tenni a parkettázások felújítását.

Polai József: Szeretnék köszönetet mondani a Településrészi Önkormányzat és a kiskanizsai emberek nevében azért, hogy ezt a pályázatot az önkormányzat vállalja, és ezeket a fontos feladatokat igyekszik megoldani. Régóta várnak már ezek felújításra.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról egyben.

 

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

204/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Móricz Zsigmond Művelődési Ház 8.000 e Ft összköltségű felújításával az alábbi műszaki tartalom szerint:

A felsoroltak fontossági sorrendben szerepelnek. Csökkentett támogatás esetén az elnyert támogatás összegéig végzendőek el a felújítási munkák.

Határidő: 2004. szeptember 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  1. támogatja a “Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása” című pályázati dokumentáció benyújtását a Regionális Fejlesztési Tanács által a 66/2004 (IV.15.) Korm. Rendelet XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet alapján kiírt Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés támogatásra.
  2. Határidő: 2004. szeptember 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  3. a Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújításához, illetve a kapcsolódó, pályázathoz szükséges 800 ezer Ft saját erőt a 2005. Év költségvetési rendeletében biztosítja:
  4. Határidő: 2004. szeptember 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, Kontrolling Osztály vezetője)

  5. felhatalmazza Litter Nándor polgármestert, hogy a Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó “Móricz Zsigmond Művelődési Ház Felújítása” című pályázati dokumentációt aláírja.

Határidő: 2004. szeptember 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, Kontrolling Osztály vezetője)

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.25 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2004. szeptember 28.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. szeptember 28-án (Kedd) 9.00 órakor tartott soros üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Horváth Eszter osztályvezető-helyettes, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Beznicza Miklós irodavezető, Hári László irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Dr. Szűcs Marianna irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Ring Balázs Közterület Felügyelet vezető-helyettes, Gáspár András ügyvezető

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ki nem hirdetett határozatokat szeretnék kihirdetni.

Javaslat a Zrínyi Miklós Általános Iskola és Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatójának kinevezésére

 

177/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2004. szeptember 1. napjától 2009. július 31. napjáig – öt tanévre – a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával
  2. Csordásné Láng Évát bízza meg.

   Fizetési fokozat: I 10

   Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény: 184.800 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

   Összefüggő illetménynövekedés:

   Kjt. 66. § alapján 10 % 18.480 Ft

   Garantált illetmény összesen: 203.280 Ft

   Összesen kerekítve: 203.300 Ft

   Vezetői pótlék, pótlékalap 250 %-a 45.500 Ft

   Járandóságok összesen: 248.800 Ft

   Határidő: 2004. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő nagykanizsai 3110/9 hrsz-ú ingatlan megterhelése

 

178/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő nagykanizsai 3110/9 hrsz-ú ingatlanra az előterjesztésben megjelölt pályázaton elnyert 54.102.000 Ft erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

Határidő: 2004. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

 

Vételi ajánlat Nagykanizsa, Alkotmány u. 160. sz. alatt található lazsnaki kastélyra

 

179/2004.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 40 + 20 millió Ft-ért nem értékesíti a Nagykanizsa, Alkotmány u. 160. szám alatti ingatlant.

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai 1970/H hrsz-ú felépítmény ingatlanra, az 1970 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

 

206/2004.(IX.7.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nagykanizsai 1970 hrsz-ú ingatlan értékesítésére és hasznosítására 2004. szeptember 25. napjáig zártkörű pályázatot ír ki azzal, hogy a megajánlott vételárnak minimum nettó 80 millió Ft-nak kell lennie, és a pályázónak határidőt kell vállalnia az ingatlan rendezési terv szerinti beépítésére. A vállalt határidő 4 évnél hosszabb nem lehet. A rendezési terv megfelelősége szempontjából az adásvétel időpontjában hatályos rendezési tervet kell érteni.

A teljes vételárat 2004. december 31-ig ki kell megfizetni. A vételár 25 %-át a szerződés megkötésekor kell átadni az eladónak. A beépítési kötelezettség biztosítására meghiúsulási és késedelmi kötbért kell kikötni, míg a vételár megfizetésére vonatkozó garanciákat meg kell állapítani.

Valamennyi feltétel szerződésbiztosító melléklet kidolgozására a közgyűlés az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot bízza meg.

A pályázati felhívást meg kell küldeni a Firt Kft-nek, a Pillér I. Kft-nek, valamint az elővásárlási jogosult összes felépítmény tulajdonosnak.

A pályázatra meghívottak bármelyike közösen bármelyik meghívottal, illetve bármely meghívott külső befektetőtárssal közösen is nyújthat be ajánlatot.

Határidő: a szerződéses feltételek megállapítására 2004. szeptember 8.

a pályázat kiírására 2004. szeptember 10.

a pályázat benyújtására 2004. szeptember 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Tóth László bizottsági elnök

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna irodavezető)

A meghívóban nem szereplő napirendi pontok napirendre vételét javaslom:

Előadó. Litter Nándor polgármester

Előadó. Litter Nándor polgármester

Előadó. Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

Kiosztásra került még az I-VIII. havi költségvetési adatok teljesítése és a várható számok. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ismételten foglalkozott Farkas Tibor úr lakásügyével. A bizottság kéri, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést vegyük napirendre. Nem javaslom ennek a napirendi pontnak a napirendre vételét. Egy módosítás van, a Szlovén–Magyar Határmenti Regonális Fejlesztési Tanácsban történő együttműködéssel összefüggésben készült anyaghoz, a határozati javaslat módosítására. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 4. napirendi pontot vegyük le a napirendek közül. Kérem, hogy ezt a napirendet a következő októberi közgyűlésen tárgyaljuk.

Cseresnyés Péter: Az interpellációk és kérdések napirendnél egy kérdést szeretnék feltenni a könyvtárban tartandó rendezvényekkel kapcsolatban.

Dr. Csákai Iván: Egy kérdést szeretnék feltenni a Csokonai utcában az esővíz elvezetésével kapcsolatban.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni. Miért késik két éve Kámáncs-pusztán 3-4 család gázbekötése? A KÖGÁZ a mai napig nem végezte el a feladatát.

Dr. Kolonics Bálint: Kérdést kívánok feltenni a Közterület Felügyelet munkájával kapcsolatban.

Tóth László: Kérdést szeretnék feltenni. Mikor tudnak a Platán sor 1-3. szám alatti társasház lakói a házuk előtt megállni, parkolni?

Polai József: Napirend előtt szeretnék szólni Dolmányos József ökölvívó athéni szereplésével kapcsolatban. Interpellációs kérdésként két témában szeretnék kérdezni. Illegális szemétlerakók felszámolásával kapcsolatban és a Rác kerti képviselői indítványom 2003. őszi beadásával kapcsolatban.

Zakó László: Polgármester úrhoz szeretnék kérdést intézni a város akadálymentesítésével kapcsolatban.

Nagy József György: Kérdést szeretnék feltenni a Szepetnek utcai üres lakótelkekkel kapcsolatban.

Sajni József: A miklósfai térrendezéssel, és a város környéki önkormányzatokkal kapcsolatos együttműködési megállapodással kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Dr. Horváth György: A Zalai Hírlappal és a fogadóórákra adott válaszokkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Papp Nándor: Napirend előtt Zborai Gyula paralimpiai szereplésével kapcsolatban szeretnék egy javaslattal élni.

Zakó László: A napirendi pontok közül vegyük előre azokat, amelyeknek az előterjesztői itt helyet foglalnak.

Litter Nándor: Akik jelen vannak, előresorolva fogjuk tárgyalni a napirendi pontokat.

Polai József: Farkas Tibor ügyét levettük, vagy nem?

Litter Nándor: Javasoltam, hogy ne tárgyaljuk.

Polai József: Amennyiben nem tárgyaljuk, akkor el lesz utasítva a kérése.

Litter Nándor: Ebben döntöttünk a legutóbbi ülésünkön.

Polai József: Azt kérem, hogy foglalkozzunk ezzel a dologgal.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 11 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Kolonics Bálint: A napirendeket nem szavaztuk meg.

Litter Nándor: Kérem, hogy a módosításokkal együtt szavazzunk a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az “Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai régi piacon található 1970/H hrsz-ú felépítmény ingatlan 98/120-ad illetőségére” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy “A nagykanizsai 2027 hrsz-ú Nagykanizsa, Zrínyi u. 18. sz. alatt található volt Úttörő Ház használatba adása” című napirendet zárt ülésen tárgyaljuk.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy “Fellebbezéseket” zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendeket tárgyalja:

 

 

 

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. Tájékoztató a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról (írásban)
 7. Előadó: Lukács Sándor ezredes

 8. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2003. évi munkájáról (írásban)
 9. Előadó: Egri Gyula tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

 10. Nagykanizsa, Sugár u. 28. sz. alatti ingatlan (volt bölcsőde) használatba adása (írásban)
 11. Előadó: Litter Nándor polgármester

 12. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata munkájáról (írásban)
 13. Előadó: Teleki László elnök

 14. ÁNTSZ Nagykanizsa Városi Intézetének közigazgatási területén élő lakosság egészségi állapotáról szóló beszámoló a 2003. évi adatok alapján (írásban)
 15. Előadó: Dr. Buzás Judit városi tiszti főorvos

 16. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata munkájáról (írásban)
 17. Előadó: Vargovics Józsefné elnök

 18. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor felújítása, akadálymentesítése (írásban)
 19. Előadó: Litter Nándor polgármester

 20. Javaslat a Floreát Kanizsa Alapítvány új kuratóriumi tagjainak megválasztására (írásban)
 21. Előadó: Litter Nándor polgármester

 22. Szabadhegy városrész vízellátásával kapcsolatos beruházási döntés (írásban)
 23. Előadó: Litter Nándor polgármester

 24. Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola beruházási programja (írásban)
 25. Előadó: Litter Nándor polgármester

 26. Javaslat pályázat kiírására a kéményseprő-ipari közszolgáltató kiválasztására (írásban)
 27. Előadó: Litter Nándor polgármester

 28. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások kijelölésére (írásban)
 29. Előadó: Litter Nándor polgármester

 30. Részvétel a Szlovén – Magyar Határmenti Regionális Fejlesztési Tanács munkájában (írásban)
 31. Előadó: Litter Nándor polgármester

 32. Javaslat a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. további működtetésére (írásban)
 33. Előadó: Litter Nándor polgármester

 34. Az 1956-os forradalom áldozatainak emlékére szobor állítás előkészítése (írásban)
 35. Előadó: Litter Nándor polgármester

 36. Javaslat közalkalmazotti jogviszonyban állók egyszeri kereset kiegészítésére (írásban)
 37. Előadó: Litter Nándor polgármester

 38. Javaslat a cash-pool szolgáltatás bevezetésének lehetőségéről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében (írásban)
 39. Előadó: Litter Nándor polgármester

 40. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonbiztosítási szolgáltatásának ellátása 2005. január 1-től (írásban)
 41. Előadó: Litter Nándor polgármester

 42. A következő évek beruházásainak ez évi és 2005. I. félévi előkészítési feladatai (írásban)
 43. Előadó: Litter Nándor polgármester

 44. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása (írásban)
 45. Előadó. Litter Nándor polgármester

   

   

   

  Zárt ülés:

 46. Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai régi piacon található 1970/H hrsz-ú felépítmény ingatlan 98/120-ad illetőségére (írásban)
 47. Előadó. Litter Nándor polgármester

 48. A nagykanizsai 2027 hrsz-ú Nagykanizsa, Zrínyi u. 18. sz. alatt található volt Úttörő Ház használatba adása (írásban)
 49. Előadó. Litter Nándor polgármester

 50. Fellebbezések (írásban)

 

Napirend előtti hozzászólások:

Bicsák Miklós: Kérem a közgyűlést és polgármester úr személyes közbenjárását abban, hogy Kámáncs-pusztán 3-4 családnál a telekhatárig a gáz bevezetésre kerüljön. A KÖGÁZ részéről nincs szándék, hogy ez megtörténjen még ez évben.

Litter Nándor: Felveszem személyes a kapcsolatot a KÖGÁZ-al.

Polai József: Dolmányos József Kiskanizsa szülöttje és sok év ökölvívó múlt után a bírói tevékenységet kezdte el űzni. Nem kevés sikerrel, mint tudjuk, hiszen így került el az olimpiára. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a kiváló ember és sportember a nemzetközi ökölvívó bírók köréből, mintegy 1300 bíróból került egy 32-es keretbe, amely az athéni olimpiára utazhatott. Mint egy 13 alkalommal a ringben vezetett mérkőzéseket, illetve 40 alkalommal pedig pontozóbíróként. Az olimpián végig tevékenykedett és foglalkoztatva volt. A legjobb minősítéssel zárta a szereplését az olimpián, mint olimpikon. A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat javasolja a közgyűlésnek Dolmányos József nemzetközi minősítésű ökölvívó bíró athéni, kitűnő szereplésének elismerését. Fejezze ki köszönetét Nagykanizsa jó hírnevének öregbítéséért. Javasolja Nagykanizsa Város Sportjáért, vagy Nagykanizsa Város kitüntető cím adományozását.

Litter Nándor: Javaslom, hogy ezt az adott bizottságok tárgyalják meg és a későbbi ülésünkön foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. A köszönőlevelet a közgyűlés nevében el fogjuk küldeni Dolmányos Józsefnek.

Papp Nándor: Hasonló szavakkal illetném Zborai Gyula asztaliteniszező 4. helyét a paralimpián. Meg kellene neki is köszönni a kiváló szereplést. A bizottságok döntsék el, hogy milyen elismerésre, vagy kitüntetésre javasoljuk a későbbiekben.

Litter Nándor: Egyetértek a javaslattal.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A 4. oldal 11. pontban szerepel a Szegénység Elleni Programban a közfürdő kialakítása. Mik ezek az ismert okok? Az eredeti összeg és a bekerülési összeg közötti különbség hatalmas. Mi lesz a sorsa ennek a közfürdőnek? Az 5. oldalon a 17. pontban a felújítási programban az eredeti kiírás mikor volt és a végleges mikor lesz? A város tud-e önrészt erre biztosítani?

Zakó László: A kazanlaki együttműködés az előterjesztés szerint a Rózsák Napján lett megkötve. Bicsák Miklós és Kámán László vitte az aláírt együttműködési megállapodást?

Litter Nándor: Közgyűlésünk tárgyalta ezt a napirendet. Elfogadtuk az abban lévő egyes fejezeteket. Ezt követően én aláírtam és két képviselőtársunk pedig kivitte. A partnerünk ott írta alá.

Zakó László: Nem volt egy hagyományos értelemben vett megállapodás-kötés a helyszínen Ön és a bolgár fél részéről?

Litter Nándor: Nem.

Zakó László: Az európai színvonalú park kialakításával kapcsolatban van-e a tervezői szerződésnek olyan pontja, ami már automatikusan költséggel jár részünkről? Ez Európai Autómentes Nappal kapcsolatban az előterjesztésből kiderül, hogy valaki elég könnyelműen bánt az időpontokkal. Jövő időben beszél az Autómentes Napról. A közgyűlést a végleges programról tájékoztatjuk. Nagyobb odafigyelést kérek az anyag összeállítójától, hogy aktualizálja az előterjesztésben foglaltakat.

Litter Nándor: A beszámoló korábban készült, mint ahogy múlt héten az Autómentes Nap lebonyolításra került, ezért van ez igeidőben történő különbség.

Zakó László: A 10. oldalon a táblázat teljesen értelmezhetetlen. Sem az, hogy db, ezer forint. Kicsit részletesebb tájékoztatást szeretnék kérni.

Tóth László: A 8. oldalon Lelkó Tamás ügyvezető lemondással kapcsolatban mit takar az a mondat, hogy a Gazdálkodási Osztály közreműködése. A 10. oldalon az van az előterjesztésben, hogy a közoktatásról szóló törvény értelmében kötelező felvételt biztosító intézményt kell megjelölni és Sormás önkormányzata kötelező felvételt biztosító intézményként a Zrínyi Miklós Általános Iskolát kéri megjelölni. Ez azt jelenti, hogy a Sormás fogja megmondani, hogy melyik iskolába vegyük fel a sormási tanulókat? A 16. oldalon a Nyugat-Dunántúli Régió Önálló Brüsszeli Képviseletének felállításával kapcsolatban szeretném megkérdezni a kabinetvezető urat, hogy a közgyűlési határozatnak megfelelően hogyan történt ez? A mi érdekeink hogyan lesznek ott képviselve?

Dr. Kolonics Bálint: A tájékoztató 4. oldalán a 14. ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Milyen okból nem fogadták be a pályázatot? Alaki, formai, vagy tartalmi okból történt? A 14. oldalon a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy milyen intézkedés történt, mivel a parlagfű-mentesítés nem történt meg? Ezt azért is gondolom, mert a parlagfű okozta allergiás tünetek – a gyermekgyógyászok tájékoztatása szerint - háromszorosára emelkedtek. Úgy emlékszem, hogy tavaly 1,3 mFt állt rendelkezésre parlagfű-mentesítésre - erre az évre 2 mFt-ot szavaztunk meg, mivel csapadékosabb év elé néztünk. 2 mFt-ból 500.000 m2-t lehetne az én számításaim szerint lekaszálni. Miért nem történt meg a parlagfű-mentesítés? Ezzel szemben milyen intézkedések megtétele történt?

Dr. Csákai Iván: A 6. oldalon a 21. ponttal kapcsolatban: a számokból azt tűnik ki, hogy vagyonfelélés történik. 2002-ig a Széchenyi tervben Nagykanizsa város vagyona nőtt a szociális bérlakásokkal. Ezen túlmenően tanulságos az, hogy az itt leírt ingatlanoknál 21 esetben nem történt meg a telekkönyvi bejegyzés. Ki a felelős ezért és milyen intézkedéseket tesz polgármester úr, hogy ez ne történjen meg?

Dr. Horváth György: A 4. oldalon a Pannon Tükörrel kapcsolatos tájékoztatónak örülni kellene, de a tapasztalat az, hogy a Pannon Tükör semmiféle megegyezést nem kötött a várossal. Tegnap bizottsági ülésen volt erről szó. Javaslom, hogy ha radikális változás nem történik, vagy korrekt változás nem történik a Pannon Tükör részéről, akkor újra tárgyalja majd a közgyűlés és szüntessük meg a támogatást. A 22. pontot nagyon tudom támogatni.

Polai József: A 11. oldalon az Európa színvonalú park kialakításával kapcsolatban szeretnék szólni. Nagykanizsának több olyan kis parkja van, ami talán más városban ilyen szép számban nem találhatók. Kérem a várost és polgármester urat, hogy ne ilyen Európa színvonalú nagy parkban gondolkozzunk a jövőben. Látjuk, hogy a pályázati forrás nem volt elérhető. Ha elérhető lesz, gondolkozzunk inkább abban, hogy a sok meglévő kis parkunkat próbáljuk meg megyei színvonalon felújítani és karbantartani.

Cseresnyés Péter: A 9. oldalon az Új típusú személyi szolgáltatások fejlesztése Nagykanizsán projekttel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mi ez? Jó lenne, ha a polgármesteri beszámolóban legalább egy mondat erejéig ismertetésre kerülne az a problémakör, vagy az intézkedés, amit jelöltek, hogy tudjuk legalább, hogy miről van szó.

Bicsák Miklós: A Nemzedékek Házával kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy megtörtént-e újra a pályázat beadása?

Litter Nándor: A vitát lezárom. A közfürdővel kapcsolatban a pályázat alaki okok miatt volt sikertelen. A legutóbbi közgyűlésen módosítottuk a költségvetéssel kapcsolatos rendeletünket, hogy abból egyértelműen kiderülhessen az önrész, és újra beadtuk a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Várhatóan a hónap végén fogják tárgyalni. Ekkor fogunk dönteni arról, hogy pályázati támogatással vagy pályázati támogatás nélkül fogjuk ezt a projektünket elkészíteni. Lakóépületek felújításával kapcsolatban a költségvetésben nem határoltunk el.

Kámán László: Az önkormányzat három rendeletet alkotott a tavasszal: a LEP-2004-LA-2-es, a LEP-2004-LA-6-os, LEP-2003-LA-7-es – ami gyakorlatilag három belügyminisztériumi pályázat önkormányzati rendeletét jelentette. A 2-es iparosított technológiával épült lakóépületek részleges felújítása, a 6-os a teljes felújítása, a 7-es pedig termofor kémények felújítása. Ez a pályázati kiírás csak júliusban jelent meg azért, mert a belügyminisztérium ezeket a pályázatokat az LA-6-os kivételével, tehát a részleges és a termofor kémény szerepel a jelenlegi programban, a teljes felújítás nem. Ezeket csak júliusban írta ki. A pályázat beadási határideje a társasházak és a lakásszövetkezetek részéről augusztus 31. volt. Sajnos egy társasház sem jelentkezett. Ezt a határidőt meg lehet hosszabbítani, mert a belügyminisztériumi beadási határidő az önkormányzattal együtt október 31-e. A mai napig sem jelentkeztek a társasházak részéről ilyen igények. Polgármester úr amit jelzett, hogy az önkormányzati önrész két pályázat esetében nem lett biztosítva, tehát az egyharmad rész a részleges felújításnál, a termofor kéményeknél pedig a 30 %. Ez biztos, hogy nagyon sokat nyomott a latba, hogy társasházak tudjanak pályázni. Úgy látom, hogy nem nagyon tudták átvállalni, ezért is sikertelen a pályázat.

Tárnok Ferenc: Az önkormányzat megbízást adott Sólyomvári György kertészmérnöknek a tervdokumentáció elkészítésére. Sajnos időpont módosítást kért a tervező, amit mi nem tudunk elfogadni, ettől függetlenül sajnos még nem szállította le a tervet. E hét végére ígérte. Utána tehetjük meg a további lépest ebben az ügyben.

Litter Nándor: Lelkó Tamás és az új ügyvezető Szányi Gábor munkakör átadásával kapcsolatban úgy gondolom, hogy egy csomó pénzügyi kérdés van és ezért kellett a közreműködése a Gazdálkodási Osztálynak. Jogi alap nem kell hozzá. Ő végzi a könyvelését.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Elnézést kérek az ezer forint lemaradt a táblázatból. Az összegek ezer forintban értendők. Ahogy a szöveg is tartalmazza a kiküldött közel száz megállapodás – mert két részére vonatkozik – tartalmazza is, hogy január 1-jétől augusztus 31-ig, az első táblázatban rögzítésre került, hogy ki fizetett jelenleg és a nem azt jelzi, hogy visszaküldte a megállapodást, de nem fizet. Aki pedig a listán nem szerepel, az vissza sem küldte a megállapodást. Tehát nem is jelzett egyáltalán. A 2004/2005-ös tanév pedig a második rubrika. Ott is van, aki már most jelezte, hogy erre a tanévre sem hajlandó fizetni. Sormás esetében azért kérem, hogy fogadják el, mert a törvényi kötelezettség folytán nekik ezt rögzíteni kellett, miután a körzetek minden októberi közgyűlésen újra meghatározásra kerülnek – ez történik egyébként az idei évben is. Természetesen módosíthatja a közgyűlés, de felhívom a figyelmüket, hogy a kiskanizsai iskola körzetében élő gyerekek száma eléri az a létszámot, ami a két osztályba beírható. Ez a kötelező körzet azt jelenti, hogy az az iskola nem tagadhatja meg a tanuló felvételét. Ha előállna az a helyzet, hogy minden kiskanizsai tanuló kiskanizsai iskolába megy, akkor mi nem jelölhetnénk ki Sormásnak azt a körzetet. Megvannak a visszajelzéseink az óvodából, hogy ki hova szeretné a gyermekét íratni. A következő közgyűlésen napirendre kerül a körzet meghatározásra. Ha ott észrevételük van ezzel kapcsolatban, akkor azt természetesen tudjuk módosítani, és jelezzük akkor a sormási önkormányzatnak, hogy ezt a határozatot kérjük mi is javítani. Jogszabályilag minden évben újra felül kell vizsgálni a körzetet, mert a hátrányos helyzetű tanulók száma egy adott százalékot az adott iskolában nem léphet túl.

Litter Nándor: A Brüsszeli szerződés nem köttetett meg. A közgyűlés döntött, hogy milyen feltételekkel lehetne ezt megkötni. A régióban lévő önkormányzatoknak is hasonló problémáik voltak, mint nekünk. Egyeztetések folynak. A szerződés még nem került megkötésre.

Ring Balázs: A parlagfű-mentesítésre biztosított 2 mFt-os összegből a volt laktanyák, Ipari Park területe került lekaszálásra, Palinban egy nagyobb rész, Péterfai utca mellett, Szabadhegyen is egy nagyobb rész. A Közterület Felügyelet közmunkások segítségével kisebb önkormányzati tulajdonú területeket kaszáltatott le egész nyáron. A magánterületek felmérése folyamatos májustól. Felszólítottuk a területek tulajdonosait. Nagyjából eleget tettek a kötelezettségüknek, akik nem, azok ellen most folyik a szabálysértési eljárás.

Dr. Kolonics Bálint: Nem tudom elfogadni a választ. Aki kimegy a laktanyák területére, nem azt tapasztalja, hogy a parlagfű-mentesítés megtörtént. A kérdés úgy hangzott, hogy a város parlagfű-mentesítése teljes egészében megtörtént-e? Vártam volna számadatokat, hogy hány m2-nek hányszori lekaszálása történt meg ebből a pénzből.

Litter Nándor: Ezeket az adatokat kérem összeállítani és megadni képviselő úrnak.

Beznicza Miklós: A kigyűjtött adatokból nem látszik az, hogy vagyonfelélés történne. Nem is az van. Ingatlanhányadok is vannak értékesítve. Ezek tisztázása folyik a Földhivatallal olyan formában, hogy már két éven túl vagyunk, de ennek az összege nem befolyásolja olyan mértékben az önkormányzat vagyonát, ami problémát okoz. A másik három év egyeztetése is folyamatban lesz olyan formában, hogy felvettük a Földhivatallal a kapcsolatot és számítógépes összeköttetést fogunk létrehozni a Fölhivatal és a gazdálkodás között.

Litter Nándor: Vagyonfelélés nem fog megtörténni, hiszen önkormányzatunk eddig több mint 4,5 milliárd forint pályázati forrást szerzett meg. Ha ezek hozzáadódnak az önkormányzati vagyonhoz, akkor ez a néhány százmilliós tervezett vagyonértékesítés nem eredményezhet vagyonfelélést. A Pannon Tükörrel kapcsolatban azt javasolnám, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság foglalkozzon az üggyel. Az Európa parkkal kapcsolatban döntött a közgyűlés, hogy ott egy parkot fogunk létrehozni. Döntöttünk arról, hogy tervezői feladatokat fogunk pályázati úton megrendelni. Nem lehet mindig mindent újra tárgyalni. Egyetértek azzal a részével, hogy a többi területeken is fejleszteni kellene a zöldterületeket. Ezt a munkát fel kell erősítenünk anyagi lehetőségeink függvényében.

Simánné Mile Éva: Ez évben a kormány nem írta ki a pályázatot a bérlakásépítésre. Természetesen mi nem vettük le napirendről Szeretnénk változatlan formában benyújtani. Ennek az is egyik szempontja kell, hogy legyen, hogy maga a kiírás is megváltozzon. A legutóbbi információm szerint az augusztusi kormányülésen tárgyaltak erről, de nyilván a felállt helyzet miatt ez tolódik. Reményeink szerint 2005-ben beadható lesz ez a pályázat ugyanilyen formában. Amennyiben nem fog megváltozni a kiírás, akkor pedig mi teszünk javaslatot a közgyűlésnek arra vonatkozóan, hogyan bontsuk szét részleteire a pályázatot, hogy mégis kivitelezhető legyen.

Cseresnyés Péter: Nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy a 9. oldalon lévő Új típusú személyi szolgáltatások fejlesztése mit takar.

Simánné Mile Éva: Ez a regionális operatív program keretében benyújtott pályázata az önkormányzatunknak. Három fő célkitűzést említettünk meg benne. Az első a Csellengők Háza, mely este 6-től reggel 6-ig tartana nyitva, maximum 25 éves korosztályig. A második szolgáltatása pedig egy jelzőrendszeres házi gondozó rendszer kiépítése lenne, különösen a külterületeken élő idős lakosságra vonatkozóan. A harmadik pedig a családon belüli erőszaknak áldozatul esett anyák és gyermekeik, vagy apák és gyermekeik menedékházát szolgáltatná. A negyedig célkitűzése pedig az a programnak, hogy ebben a három szektorban tartós munkanélkülieket foglalkoztatna 15 hónapig az önkormányzat. Előzetes információnk szerint minden bizottsági ülésen az anyagunk átment. Már csak a hivatalos értesítőt várjuk arra vonatkozóan, hogy az 54 mFt-ot megnyerte önkormányzatunk.

Litter Nándor: Egy újabb pályázati sikerről hallhattunk. Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 16 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4. pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5. pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6. pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7. pontjáról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8. pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9. pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

207/2004.(IX.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 17/2002.(II.5.), a 236/8/2002.(IX.10.), a 70/2003.(II.25.), a 266/2003.(IX.30.), a 271/1-7/2003.(IX.30.), a 273/2003.(IX.30.), a 281/2003.(IX.30.), a 323/5/2003.(X.28.), a 342/3,4/2003.(XI.25.), az 5/1/2004.(I.29.), a 10/1/2004.(I.29.), a 24/13/2004.(II.26.), a 26/2/2004.(II.26.), a 27/1/2004.(II.26.), a 29/5/2004.(II.26.), a 45/5/2004.(III.30.), a 48/2/2004.(III.30.), az 51/3/2004.(III.30.), az 52/3/2004.(III.30.), a 60/2/2004.(III.30.), a 72/1-3/2004.(III.30.), a 79/13,15/2004.(IV.29.), a 80/2004.(IV.29.), a 82/4,5/2004.(IV.29.), a 89/2/2004.(IV.29.), a 94/2004.(IV.29.), a 100/6-14/2004.(V.25.), 101/1-3/2004.(V.25.), a 104/2004.(V.25.), a 105/1/2004.(V.25.), a 111/2004.(V.25.), a 112/1,3/2004.(V.25.), a 113/1,3/2004.(V.25.), a 114/8/2004.(V.25.), a 115/1-4/2004.(V.25.), a 116/2004.(V.25.), a 117/2004.(V.25.), a 130/1-5/2004.(VI.10.), a 131/1,2/2004.(VI.10.), a 133/1-4/2004.(VI.25.), a 134/2004.(VI.25.), a 136/1/2004.(VI.25.), a 137/7-12,15/a,b,16,17/a,b,18/a,b/2004.(VI.30.), a 138/2004.(VI.30.), a 139/1,2/2004.(VI.30.), a 140/1,2/2004.(VI.30.), 141/2004.(VI.30.), a 142/2004.(VI.30.), a 143/2004.(VI.30.), a 145/1-5,7,8/2004.(VI.30.), a 147/1/2004.(VI.30.), a 149/2004.(VI.30.), a 151/1-8/2004.(VI.30.), a 152/2004.(VI.30.), a 153/1/2004.(VI.30.), a 156/2004.(VI.30.), a 157/2004.(VI.30.), a 158/2004.(VI.30.), a 159/1/b/2004.(VI.30.), a 162/1,3/2004.(VI.30.), a 167/5/2004.(VII.15.) és a 168/1,2/2004.(VII.15.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 309/3/2002.(XII.11.) számú – ZALAERDŐ adás-vételi szerződésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. október 31-ig meghosszabbítja.
  3. a 236/6/2003.(IX.2.) számú – 7-es főút szabadhegyi csomópont építésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. december 31-ig meghosszabbítja.
  4. a 363/4/2003.(XII.11.) számú – víziközmű vagyon működtetésével kapcsolatos üzemeltetői szerződés aláírására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. október 31-ig meghosszabbítja.
  5. a 27/2/2004.(II.26.) számú – külső pályázati lebonyolító kiválasztására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  6. a 27/3/2004.(II.26.) számú – egész városra vonatkozó lakóépület felújítási program készítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2004. november 30-ig meghosszabbítja.
  7. a 118/2004.(V.25.) számú – Szent Imre u. 3. sz. alatti ingatlan vételárára vonatkozó – határozat végrehajtásnak határidejét 2004. október 31-ig meghosszabbítja.
  8. egyetért azzal, hogy az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata 2004. november 4-5-én tartandó kultúrpolitikai témájú ülésén a város delegációja részt vegyen, és ott előadást tartson. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a delegáció összeállítására.
  9. Határidő: 2004. november 6.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  10. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

  Litter Nándor: Kérdezem Dr. Csákai Ivánt, hogy a Város Napjával kapcsolatos interpellációra adott választ elfogadja-e?

  Dr. Csákai Iván: A választ részben megkaptam. A részletes táblázatot mellékelve nem kaptam meg, így nem tudom elfogadni.

  Fehérvölgyi Szabolcs: Ez az interpelláció még az előző féléves közgyűlésre egyszer már bekerült és akkor a képviselő úr nem volt jelen a közgyűlésen.

  Litter Nándor: Kérem, hogy még egyszer adjuk át a táblázatot. Így elfogadható?

  Dr. Csákai Iván: Nem fogadom el.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzuk a válasz elfogadásáról.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az interpellációra adott választ elfogadja.

   

  Litter Nándor: Kérdezem Cseresnyés képviselő urat, hogy szavazóhelyiségek átszervezésével kapcsolatos kérdésére a választ elfogadja-e?

  Cseresnyés Péter: Abban az esetben elfogadom, ha a következő alkalommal nem lesz változás. Olyan, amilyen megtörtént például a Magyar utcai szavazóhelyiség és, ha jól emlékszem a Dózsa György utcai szavazó helyiség áthelyezésével. Szerintem az nem volt indokolt. Elfogadom.

  Litter Nándor: Ígéretet nem tudok mindenre tenni, mert nem mindig önkormányzati intézményekben kerül ez megrendezésre. Legfeljebb egyeztetések folytatunk le a szavazóhelyiségek kijelölésekor.

  Bicsák Miklós képviselő urat kérdezem, hogy a lazsnaki volt Szociális Otthon környékének rendbetételére vonatkozó választ elfogadja-e?

  Bicsák Miklós: Elfogadom.

  Litter Nándor: Polai József képviselő urat kérdezem, hogy a hulladékgyűjtés és szállítás időbeosztásával kapcsolatos választ elfogadja-e?

  Polai József: A választ nem fogadom el.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a válasz elfogadásáról.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 4 tartózkodással az interpellációra adott választ elfogadja.

   

  Litter Nándor: Kérdezem Papp Nándor képviselő urat, hogy a Rákóczi emléktáblával kapcsolatos választ elfogadja-e?

  Papp Nándor: Ha lett volna júliusi soros közgyűlés, akkor elfogadtam volna. Azóta rengeteg minden történt Rákóczi emléktábla ügyben. Pozitív és negatív dolog is. Egyértelműen a pozitív dolgok közé sorolom, hogy utána Móricz István Nk. Ady u. 16. szám alatti lakos jelentkezett, hogy Ő egy 25x32 cm-es domborművet készít Rákóczi portréról. Ez időközben elkészült. Halmos Csaba közbenjárására a DKG-EAST elkészítette az öntést. Gyakorlatilag bronzból készen van a dombormű. Negatívum az, hogy szeptember 11-én foglalkoztunk először azzal, hogy az engedélyeztetés sínre kerüljön. Karácsony előtt jogerős építési engedélye ennek a táblának nem lesz. Így a választ nem tudom elfogadni.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a válasz elfogadásáról.

   

  A közgyűlés 16 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az interpellációra adott választ elfogadja.

   

  Cseresnyés Péter: A könyvtár igazgatójának kinevezésekor és annak kapcsán polgármester úr és alpolgármester úr maguknak vindikálták az a jogot, hogy Nagykanizsán mi számít és mi nem számít politikai rendezvénynek. Az ígérték, hogy valamilyen szabályzatot fognak hozni, amely maghatározza azt, hogy a könyvtár igazgatója kit engedhet be, és milyen rendezvényeket rendezhetnek a könyvtárba azok, aki bérleti díjat fizetnek ennek a teremnek a használatáért. Két alkalommal egy nagykanizsai civil szervezet szeretett volna rendezvényt tartani. Ezt írásban kérte és jelezte a könyvtár igazgatójának. A könyvtár igazgatója azt írta erre a kérelemre, hogy “A közgyűlésen elhangzottak alapján a megfelelő szabályozásig a terem bérbeadásához nem járulok hozzá.” Június 30-án polgármester úrnak tettem fel egy kérdést ebben az ügyben. Megkérdeztem, hogy mikor készül el a szabályzat. Ön azt mondta, hogy “Mások is közreműködtek ebben a szabályzásban, folyik ez a munka. Igazán nem könnyű megtalálni azt, hogy ezt pontosan szabályozzuk.” Azt mondta a válasz végén, hogy “írásban fogunk válaszolni”. Egyébként én ezt is kértem. Újabb három hónap telt el június 30. óta. Azóta nem kaptam választ sem. Ezek alapján úgy gondolom, hogy a könyvtár igazgatója nem kapott egy szabályzatot, hogy mi alapján döntheti el azt, hogy milyen rendezvényeket lehet megtartani a könyvtárban. Mikor fog elkészülni ez a szabályzat? Mikor fogok választ kapni nemcsak a június 30-ai, hanem erre a kérdésemre is?

  Litter Nándor: Egy részét nem idézte a júniusi válaszomnak. Akkor én azt is elmondtam, hogy egészen addig, amíg szabályzat nincsen, addig a könyvtár igazgatója saját belátása szerint fog dönteni. Dönthet arról, hogy milyen rendezvényeket tarthat meg. Ugyanezeket a felvetéseket idézte ugyanekkor az alkalomkor. Azóta Czupi Gyulával közöltem, hogy szabad belátása szerint dönthet, és senki nem fogja rajta számon kérni azt, hogy milyen rendezvényeket enged meg a könyvtárban megtartani a jelenlegi működési engedély és minden egyéb más érvényben lévő szabályok szerint. Erre én további válaszokat nem is kívánok adni. Ezzel a szabályzattal nem foglalkoztam. Volt egy tervezet. Az nekem nem tetszett. További szabályzat egyelőre nem készül.

  Cseresnyés Péter: Ezt a választ nem tudom elfogadni. Ön egy ígéretet tett azon a bizonyos március 30-i (ha jól emlékszem, akkor tartottuk ezt a közgyűlést) közgyűlésen, amiben azt mondta, hogy szabályzat fog készülni. Ezt az ígéretet kérem Önön számon. Kérem, készítsék el ezt a szabályzatot. Azt, hogy most Ön azt jelenti ki a közgyűlés nyilvánossága előtt, hogy a könyvtár igazgatóját felhatalmazta, hogy szabad elhatározásában döntsön arról, hogy kiket enged be, én azt gondolom, hogy ez a felelősség áthárítása. Ez a dolog nem méltó ehhez a helyhez és a június 30-i kijelentéséhez. Emlékeztessek mást is, hogy mit történt a március 30-i közgyűlésen. Az SZDSZ azt mondta, hogy javaslattal fog élni. Ezt a javaslatot is hiányoljuk. Olyan javaslattal fog élni, hogy ez a szabályozás milyen módon valósuljon meg. Mindenképpen várjuk ezt és várom én személy szerint azt, hogy milyen szabályozás fog megszületni.

  Litter Nándor: Nem fogok vele foglalkozni többet, mert sikertelen volt ennek az ügynek a szabályozása. Tessék akkor továbbra is várni.

  Dr. Csákai Iván: Nem interpelláció, hanem kérés. Kérés ahhoz a céghez, akire tartozik az, hogy esőben a Csokonai utcai óvoda nem közelíthető meg. Kérem, hogy a VIA Kanizsa KHT nézze meg, hogy mit tud tenni ez ügyben.

  Dr. Kolonics Bálint: A Közterület Felügyelet munkájával kapcsolatban a nyáron már Cseresnyés Péter képviselőtársammal kérdést fogalmaztunk meg polgármester úr felé. Mivel ezt nem a közgyűlésen tettük, ezért ez a válasz - amit a kérdésünkre kaptunk - sem került a közgyűlés elé. A kapott válasz okából fogalmazódott meg bennem további kérdés. Az alapkérdés úgy hangzott, hogy hiányoljuk a Közterület Felügyelet munkáját és a munkatársait Nagykanizsa város területén, nem látjuk a jelenlétüket. Erre megkaptuk a választ, ami arról tájékoztat minket, hogy igen hatékonyan dolgozik a Közterület Felügyelet. Kérdést pedig azért kívánok megfogalmazni, mert kaptam egy táblázatot is, ami tanulságos és érdekes számadatokat tartalmaz. A Közterület Felügyelet munkájáról készített beszámoló összehasonlítja a 2003. I. félév és a 2004. I. félév számadatait. Néhányat emelnék csak ki. A hulladékgazdálkodás körében 69 ellenőrzést tartott a Közterület Felügyelet 2003. év I. félévében. Ez év első félévében 189-et. Ez háromszoros számadat. Víz és földvédelem: ellenőrzés 2., idén 151. Tiltott parkolás: helyszíni bírság 242 volt tavaly, idén idáig 544. Kétszeres számadatok. Az ellenőrzéseknél szintén kétszeres számadatok. Éjszakai telep……. négyszeres számadat közel 64, illetve 254. Ezen számadatokon elgondolkozva az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ez vajon ezzel arányosak-e a Közterület Felügyelet bevételei? Egy háromszoros és négyszeres ellenőrzést és bírságolást követően ezzel arányban állnak-e a Közterület Felügyelet bevételei? Ha négyszer ennyit dolgoztak, tulajdonképpen bővültek-e a Közterület Felügyelet munkatársai. A munkát hogyan oldották meg? Hogy fizették ki a dolgozóknak a szabadnapokat és a túlórákat? Az előzős kérdésemhez kapcsolódóan, amit megkaptam táblázatot, amire én kitértem a hulladékgazdálkodás, a víz és földvédelem, a tiltott parkolás, éjszakai telephelyezés, ezeknek a számadatoknak a háttérszámait szeretném kérni, hogy mi alapján, mert számomra hihetetlen emelkedést mutatnak.

  Litter Nándor: Kérem, hogy ezt írásban meg kellene fogalmazni, hogy milyen adatokra van szükség, mert az előzőre tudunk válaszolni, hogy a bevételek mennyire növekedtek. Erre írásban fogunk válaszolni.

  Tóth László: A 4. számú választókörzetben felépült egy szép 15 lakásos társasház. Az ott lakók nem tudnak parkolni. Milyen megoldást lehet találni az önkormányzat és a lakók közreműködésével a parkolási gondok enyhítésére?

  Litter Nándor: Erre írásban fogunk válaszolni.

  Polai József: A 15. választókerületről szeretnék szólni. A Közterület Felügyelet, amikor én kértem a segítségüket, korrektül, azonnal a szemrevételezésre hajlandóak és segítőkészek. Nem tudom, hogy megelégedhetünk-e ennyivel különösen azokon a helyeken – mert több szemétlerakó létezik sajnos –, ahol a lakóházak mintegy 20-30 m-re vannak az ilyen szemétteleptől. Nemcsak építési törmelék, hanem egészen más természetű, egészségre úgymond járványügyi veszélyt jelentő szemeteket is gyűjtenek oda. Van-e tervezetünk és pénzügyi fedezetünk arra, hogy ezt felszámoljuk? Legalább a Kossuth Lajos utca végén található szeméttelepet. 2003. október 20-án adtam be egy képviselői indítványt, mely arra vonatkozott, hogy a Kiskanizsa: Bajcsai utca, Varasdi utca, Kisrác utca, Felsőtemető utca és Pápai utca által határolt mezőgazdasági tömb – amit mi Ráckertnek nevezünk – területére jelenleg egy nagyon szűk bejáraton lehet behajtani. Teherautók közlekednek itt és egyéb szántógépek. A megközelítése úgy lehetséges, hogy a két szomszédos ingatlan épületét veszélyezteti a szűkös hely miatt. Indítványomra ez idáig még semmiféle választ - többször jártam a hivatalban - érdemben nem kaptam. Mikor lesz új és biztonságos lejárat a Ráckertbe?

  Litter Nándor: Írásban fogunk választ adni.

  Zakó László: Az esélyegyenlőségi törvény értelmében minden magyarországi közintézményt, illetve közforgalmi helyet 2005. január 1-jéig akadálymentesíteni kell. Az országos lemaradás óriási. Érdeklődni szeretnék - és a választ írásban is elfogadom -, hogy Nagykanizsán hogyan állunk ezzel közintézményeinkben, közterületeinken? Készülnek-e már tervek arra vonatkozóan, hogy ha nem tudjuk maradéktalanul ezt teljesíteni, akkor milyen szervezési módosítások szükségesek ahhoz, hogy valamennyire eleget tegyünk ennek a törvényi kötelezettségünknek?

  Tárnok Ferenc: Az önkormányzat határozatával összhangban megbíztunk egy tervező szervezetet, aki felméri az egész önkormányzati intézmény vagyonát, hogy milyen beavatkozásokra van szükség, ez körülbelül mennyibe kerül, meghatározza a műszaki tartalmat és ennek alapján egy erősorrendet fog felállítani az önkormányzat, amikor a konkrét tervek elkészülhetnek. Egy előzetes felmérés készült, hogy mibe kerülne. Ez 2,5-3 milliárd forintos beavatkozást tenne szükségessé az intézményhálózatban. Az erősorrend alapján az önkormányzat meg fogja tudni határozni azokat a beavatkozásokat, ami lehetséges. Saját forrásból teljes egészében ezt a problémát nem fogja megoldani. Olyan előjelek vannak, hogy valószínű kormányzati szinten határidő módosításra fog sor kerülni, mert nincs olyan önkormányzat az országban, aki ezt meg tudná tenni.

  Litter Nándor: Készül erre egy program, ami feltárja a szükséges beavatkozásokat.

  Zakó László: A választ elfogadom, de mondjuk szeptember végén még a felmérésnél tartani, amikor január 1-jén már akadálymentesnek kellene lenni, egy kis késedelmet mutat, de a körülményekkel tisztában vagyok én is.

  Nagy József György: A Szepetneki utca beépítetlen telkeivel kapcsolatos a kérdésem. Közel tíz éve, hogy mintegy nyolc telket az önkormányzat eladott. Gyakorlatilag ezeknek a telkeknek a nagy részével azóta nem történt semmi. Ügyfeleim többször megkerestek ez ügyben. Szeretnének, amennyiben lehetőség van rá, itt építkezni. Ha jól tudom, a beépítési kötelezettség öt évre szólt. Amennyiben ezeken a telkeken az építkezéseket nem kezdték el, kérném az önkormányzatot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Ha van lehetőség plusz telkek kimérésére ezen a területen, azt is szívesen vennék.

  Dr. Szűcs Marianna: A Szepetneki utcai telkek ügyében megtörtént az intézkedés. Sajnos azokkal a tulajdonosokkal szemben, akikkel nem tudtunk megegyezni, pert kellett indítani. Ezek a perek folyamatban vannak. Amíg a per nem fejeződik be, addig az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem tudjuk visszajegyeztetni. Az első tárgyalás már megvolt a perben. Vannak problémák. Van kiskorú, ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonos. Valószínűleg ez egy kicsit el fog húzódni, de az intézkedés megtörtént. Ahogy az önkormányzat tulajdonjogát a Földhivatal visszajegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, lehet majd értékesíteni. Vagy újra megpróbálni ezeket a telkeket értékesíteni bizonyos feltételekkel.

  Sajni József: Milyen állapotban van a miklósfai Bem József és Iskola utcák közötti tér rendezési terve? Május végéről el lett halasztva szeptember 30-ra a határidő. Ez elkészül-e, és ha nem, akkor egy új határidőt kérnék. A következő közgyűlésre kerüljön ide ez az anyag. Van-e annak akadálya, hogy a város egy együttműködési megállapodást kössön a városkörnyéki önkormányzatokkal, mégpedig diáksport rendezvényekben való közreműködés témájában? Akár úgy is, hogy a térségi együttműködés keretében, vagy ha oda nem, akkor egy külön megállapodás keretében? Elsősorban a diákolimpiai rendezvénye megtartását, illetve lebonyolítását a város területén kellene megoldani. Ehhez jelen pillanatban nincs együttműködési megállapodás és ennek a költségeihez jelenleg nem járulnak hozzá ezek az önkormányzatok. Mi lesz a sorsa a civil szervezetek részére tervezett támogatási összegnek, ami tulajdonképpen az áprilisi közgyűléstől vajúdik és nem történik semmi?

  Tárnok Ferenc: Miklósfa településközpont tervezési feladatainak elvégzésével Sónicz István mérnök urat bíztuk meg. Ő közlekedési mérnök bevonásával készíti a terveket és október 15-i határidővel vállalta a tervszállítást.

  Litter Nándor: A sporttal kapcsolatban az osztállyal egyeztetve készítsék elő ezt a megállapodást. A civil alappal kapcsolatban én úgy tudom, hogy vissza kell hozni. Erre visszatérünk a következő alkalommal.

  Dr. Horváth György: E hónap elején ismételten nem jelent meg a Zalai Hírlapban a fogadóórák a száma. Jól tudom, hogy a hivatal semmi bűnt nem követett el. Az előtt pedig – primitív dolognak tartom, én szóltam – kétszer jelent meg a fogadóórám két héten keresztül. Ezt nem kértem. Annyira adós a város a Zalai Hírlapnak? Valamikor tavaly novemberben írtam le az egész évit. Bár, ha gondolják, hogy a 2005-öt kérik, akkor meg tudom csinálni rövid időn belül. A következő téma a képviselői fogadóórákon felvetett problémákra a válasz. Ha eljön hozzám valaki három hónap múlva és megkérdezi, hogy miért nem kapott választ, hiszen én mondtam azt, hogy postás vagyok, nekem elmondják, elviszem és kiküldik. Ez megengedhetetlen. Ha ez nem kivitelezhető, akkor van egy javaslatom jegyző úrnak is. Írják elő a képviselőknek, hogy két példányban adják a választ. Egyiket küldjék el az illetékes szervnek, a másik maradjon ott a hivatalba. Állapodjanak meg, hogy mennyi idő alatt kell választ adni. Tudom azt, hogy néha olyan kérések hangzanak el, amelyek elve nem teljesíthetők. A honpolgár elvárja ezt, hogy igenis erre Ő kapjon választ. Tessék azt mondani, hogy 150 nap a válaszadási határidő és akkor a 151. napon tényleg számon lehet kérni.

  Litter Nándor: Jobban oda fogunk figyelni a válaszadásra.

  Fehérvölgyi Szabolcs: Reagáltunk, amikor a Zalai Hírlap nemcsak az Ön, hanem a többi önkormányzati képviselő fogadóóráját is kihagyta. Egyszerűen a Zalai Hírlap tördelője egy egy héttel azelőtti anyagot tett be az önkormányzati oldalra. Polgármester úr aláírásával kiment egy megfelelő hangú tiltakozó levél. Amennyiben ez gyakrabban előfordul, hogy a Zalai Hírlap nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségét, akkor esetleg visszaküldünk egy számlát figyelmeztető jelleggel. Itt nem az újságírói tevékenységről van szó, hanem a Zalai Hírlapnak van egy szolgáltatása, ami szerint egy havi összegért az önkormányzati oldalon teret biztosít Nagykanizsa felhívásai, hírei és a képviselői fogadóórák számára.

   

 3. Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 7 igennel támogatja az előterjesztést azzal a megjegyzéssel, hogy nem az előterjesztés szerinti egyszerű, hanem minősített szótöbbséggel fogadja el a közgyűlés, mivel költségvetést érintő kérdésről van szó.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  208/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat 2004. évi a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére kiírt pályázaton való részvételével, mely 30 fő pályázható létszámcsökkentést és 39.077.758 Ft összegű egyszeri hozzájárulási igényt tartalmaz.

  2003. évben hozott közgyűlési döntés

  Intézmény megnevezése

  49/2003.IX.3 rendelet álláshely száma

  csökkentés

  54/2003.(X.1 rendelet álláshely száma

  Pályázott létszám
  csökkentés

  Felmentés

  Végkielégítés

  TB járulék (29 %)

   

  Munkaadói járulék (3 %)

  Összesen

   

   

   

   

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

   

  162,10

   

  -1

   

  161,10

   

  1

   

  725 922

   

  2 177 766

   

  842 069

   

  87 111

   

  3 832 868

  Összesen:

   

   

   

  1

  725 922

  2 177 766

  842 069

  87 111

  3 832 868

  2003. évben hozott közgyűlési döntés

  Intézmény megnevezése

  72/2003.XI.26 rendelet álláshely száma

  Átszervezés miatt

  csökkentés

  3/2004.(II.18 rendelet álláshely száma

  Pályázott létszám
  csökkentés

  Felmentés

  Végkielégítés

  TB járulék (29 %)

   

  Munkaadói járulék (3 %)

  Összesen

   

   

   

   

   

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Polgármesteri Hivatal

  190,00

  -11

  +2

  -8

  208,00

  6

  4 584 335

  2 465 161

  2 044 355

  211 486

  9 305 337

  Városi Kincstár

  71,00

  -31

  -5

  0

  4

   

   

   

   

   

  Összesen:

   

   

   

   

  10

  4 584 335

  2 465 161

  2 044 355

  211 486

  9 305 337

  2004. évben hozott közgyűlési döntés

  Intézmény megnevezése

  3/2004.(II.18) rendelet álláshely száma

  csökkentés

  37/2004.(VIII.30.) rendelet álláshely száma

  Pályázott létszám
  csökkentés

  Felmentés

  Végkielégítés

  TB járulék (29 %)

   

  Munkaadói járulék (3 %)

  Összesen

   

   

   

   

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Ft

  Általános Iskola Nagykanizsa-Palin

  37,10

  -2

  35,10

  2

  342 250

  752 500

  317 478

  32 843

  1 445 071

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  92,20

  -9

  83,20

  4

  2 143 845

  6 590 035

  2 532 825

  262 016

  11 528 721

  Vécsey Zsigmond Általános Iskola

  21,26

  3,13

  0

   

   

   

   

   

   

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  64,80

  4,10

  78,83

  6

  4 210 000

  1 320 000

  1 603 700

  165 900

  7 299 600

  Dr.Mező Ferenc Gimnázium és Közgazd. Szakközépiskola

  109,80

  -16

  93,80

  7

  2 591 068

  1 701 479

  1 244 838

  128 776

  5 666 161

  Összesen:

   

   

   

  19

  9 287 163

  10 364 014

  5 698 841

  589 535

  25 939 553

  A létszámcsökkentéssel együtt járó döntések előkészítése, végrehajtása során az intézmények létszámhelyzete felülvizsgálatra került, és az önkormányzat élt az intézmények közötti létszám átcsoportosítás lehetőségével.

  Az önkormányzat a 2003. szeptember 30-át követő - az illetékes Munkaügyi Bíróságnál eljárás alatt nem álló - létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos többletkiadásaihoz nem részesült a 2003. évi pályázat keretében támogatásban.

  A pályázatban szereplő munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

  Határidő: 2004. október 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

   

   

 5. Tájékoztató a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról (írásban)
 6. Előadó: Lukács Sándor ezredes

   

  Lukács Sándor ezredes: Az Önök részére megküldött tájékoztatónk a teljes tavalyi évet értékelte. Néhány gondolatban már utaltunk az idei év változásaira is. Szóbeli kiegészítésemben ezekre a gondolatokra kívánnék nagyobb hangsúlyt fektetni, természetesen a teljesség igénye nélkül. Hazánk uniós csatlakozásával a közfeladatot ellátók dinamikus változások részeseivé váltak. A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság országos kitekintésben is sajátos helyzetbe került, mivel egyidejűleg ellenőrzünk Európai Uniós külső és belső határszakaszt. E sajátosság kettőzi feladatainkat is. Úgy kell szavatolnunk a külső határos horvát határszakasz biztonságát, hogy közben eredményesen lépjünk fel a belső határos szlovén határszakaszon intenzíven jelentkező jogsértő cselekményekkel szemben. Ezzel párhuzamosan a belső határon meg kell felelnünk azon uniós elvárásoknak és jogos állampolgári igényeknek, amelyek a gyors és zökkenőmentes határátlépésre vonatkoznak. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a belső és külső határon olyan ellenőrzési rendszert teremtsünk meg, amely elvezet a belső határok teljes liberalizált, ellenőrzésmentes átlépéséhez. Mint köztudott és a térségben élők nap, mint nap tapasztalják azt a jelentősen megnövekedett kamionforgalmat, amely átzúdul városunkon és még Letenyéről is részben átterelődve több irányból a rédicsi átkelőn csapódik le. Ennek kezelése jelentős erőfeszítéseket követel meg tőlünk. Belső határos átkelőinken május 1-jét követően jelentős változások álltak be a határforgalom ellenőrzésében. A szlovén rendőri szervekkel együttműködve bevezettük az úgynevezett egy megállásos ellenőrzési rendet, melynek keretében a magyar és szlovén határőr egymás mellett állva, kézből kézbe adva az úti okmányokat, ellenőrzik a személy- és járműforgalmat, ezzel is elősegítve a gyors határátlépést. Alapesetben már nem bélyegezzük az uniós állampolgárok úti okmányait, hisz szlovén viszonylatban valamennyi személyi okmánnyal át lehet lépni. Az ellenőrzés külső szemlélő szerint gyakorlatilag egy megtekintéssel befejeződik. A vámszervekkel együttműködve most azon dolgozunk, hogy a külső határos letenyei közúti átkelőn is bevezessük a két szerv közös, az utas egy megállítással történő ellenőrzését. A könnyítést szolgáló intézkedésekből a kevésbé szakavatott szem is könnyen láthatja, hogy ezek bizony valamennyire a biztonság rovására mennek. Éppen ezért a határőrség az úgynevezett kiegyenlítő vagy kompenzációs intézkedések keretében, más szervekkel együttműködve 2002. nyarától megkezdve és fokozatosan erősíti a mélységi migrációs célzatú ellenőrzéseket, mellyel mintegy hálószerűen lefedjük az egész országot. Ezért láthat napjainkban az állampolgár a Balaton térségében, Zalaegerszegen, vonatokon, vagy szűkebb régiónkban, Nagykanizsa térségében is mind gyakrabban feltűnni intézkedő, járőröző határőröket. Fenti intézkedések fontosságát és jelentőségét bizonyára nem szükséges külön hangsúlyoznom, hiszen ez a jelenlét nem csak a migráció elleni fellépést szolgálja, hanem egyben a közrend, közbiztonság erősítését, a bűncselekmények megelőzését, a rendőri munka segítését. Egyébiránt a bűnmegelőzés vonatkozásában az ilyen irányú tevékenységet felvállaltuk a város és az igazgatóság közti együttműködési megállapodásban is. Az új rendszerű feladatokhoz új, erre felkészített szervezetek kellenek. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, de a határőrség már két éve tudatosan készült az uniós csatlakozásból adódó új és összetett feladatokra, megteremtette annak szervezeti és logisztikai hátterét. Ennek eredményeként ez év június 15-ei hatállyal a helyi végrehajtó szerveknél jelentős összevonásokra került sor. A zöldhatár őrizetét és a határforgalom ellenőrzését végrehajtó kirendeltségeket összevontuk. Létrejöttek a határrendészeti kirendeltségek, azokon belül különböző funkcionális szervezeti elemek, egységessé vált a vezetés. Az összevont végrehajtói létszám sokkal jobban biztosítja a feladatorientált alkalmazást, ezáltal a hatékonyságot. Egyetlen rendvédelmi szerv, így a határőrség sem képes eredményesen működni, nem lehet öncélú, hanem minden intézkedésével a köz javát, a törvénytisztelő állampolgárok személyének, javainak biztonságát kell szolgálnia. Hogy ezt az állampolgárok megelégedésére teljesíthessük, szükség van arra, hogy a lakosság széles körűen támogassa, segítse munkánkat, megértéssel fogadja még az esetenként zavarónak tűnő intézkedéseinket is. Ehhez kérem ezúton is a Tisztelt Közgyűlés segítségét. Kérem az előterjesztés és a szóbeli kiegészítésem elfogadását.

  Litter Nándor: A közgyűlés nevében is megköszönöm a határőrség munkáját. Kiemelten köszönöm meg azt az együttműködés, ami a napi munkán kívül még az önkormányzat és a Határőr Igazgatóság között kialakult, hiszen az élet számtalan területen kiválóan működünk együtt, segítjük egymás munkáját. Továbbra is bízom abban, hogy ugyanilyen jól fogunk együttdolgozni. Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk a beszámolót, és köszönetünket fejezzük ki az együttműködésért és az általuk végzett munkáért.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  209/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló beszámolót elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság által végzett munkáért, együttműködéséért.

   

   

 7. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2003. évi munkájáról (írásban)
 8. Előadó: Egri Gyula tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

   

  Egri Gyula: A beszámoló anyagán túl mindössze csak annyit szeretnék mondani, hogy két eredményes pályázatunk volt, aminek a teljesülése ez évben, illetve a jövő év elején aktuális lesz. Ezzel mintegy 300 millió Ft-tal fog a város vagyona bővülni, illetve a tűzoltóság … felszerelési, illetve technikai állománya jelentős bővülésen fog keresztül menni. A szükséges önrész előteremtésében nagy szerepet vállalt a város, amit a magam és kollektívám nevében köszönök a városnak, illetve a város közgyűlésének. Október 23-án csapatzászlót fog kapni a közgyűlés jóvoltából tűzoltóságunk. Ezt is szeretném megköszönni.

  Dr. Horváth György: A tűzoltóságnak van egy hagyományos tevékenysége a városban, amely nagyon eredményes. Nem a hivatásos tűzoltásra gondolok, hanem más területekre. Ezt köszönöm. Úgy láttam, hogy az elmúlt években ez tovább fokozódott. Azt hiszem, hogy ezért is fejezzük ki elismerésünket, hiszen ez több mint egy hivatalos szerv működése, hanem emberi kapcsolatok, a város életébe való bekapcsolódás. Ezt köszönöm Egri úrnak.

  Halász Gyula: A műemlékek megközelítésével kapcsolatban van-e valamilyen tűzvédelmi terv? A mozitűz kapcsán felvetődött, hogy több olyan értékes épület van, ami jelenleg nem áll felügyelet alatt, és ezeknek az esetleges tűzesettel kapcsolatos oltásánál problémák merülhetnek fel. Akár a Zsinagógát is említhetném, aminek a megközelítése elég körülményes tűzoltási szempontból. Létezik-e ilyen terv?

  Egri Gyula: A város különböző intézményeire és épületeire külön-külön tűzoltási tervet készítettünk, amely során a megközelítési lehetőségeket, illetve az oltási taktikát meghatároztuk egy lehetséges tűzesetnél. A Zsinagógára van meg ez a tervünk. Sajnos a volt mozi épületére nem volt, de ott gyakorlatilag nem is volt olyan nagy tűzoltás taktikai problémánk, mint amennyire egyébként az eredményből látszik. Körülbelül 4 perc alatt – riasztással együtt – érkeztünk ki, és körülbelül abban a helyzetben tudtuk az oltást befejezni, ahogy elkezdtük, tehát abban az állapotában, ahogy találtuk a tűzet, el is tudtuk oltani. Gyakorlatilag egy ilyen terv megoldható lenne, csak kellene azoknak az épületeknek a sora, amelyről a város úgy gondolja, hogy külön tervet készítsünk.

  Röst János: Az elmúlt hétvégén volt egy nemzetközi bejárás a Csillagtúra kapcsán Zalakaroson és Nagykanizsán. Arra kérem parancsnok urat, hogy tájékoztassa a közgyűlést a végeredményről.

  Egri Gyula: A Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra elnöksége a két várost megtekintette a 2009-es Tűzoltó Csillagtúra részvétele, illetve megrendezése kapcsán. A bizottság egyhangúlag támogatta a két helyszínnel történő nemzetközi rendezvény megtartását. Ez gyakorlatilag 7.000 és maximum 15.000 ember egyhetes látogatását jelentené 2009-ben. Ez egy európai méretű nemzetközi tűzoltó találkozó, különböző rendezvényekkel, amelynek az előkészítése már kb. másfél-két éve folyamatban van. A döntés a következő Csillagtúrán, 2005-ben Szlovéniában lesz, amikor a közgyűlés mondja ki a bizottság javaslatára az igent, illetve a nemet.

  Cserti Tibor: Az előttünk lévő beszámoló nem szokványos a tűzoltóság életében, de a város életében sem. Ismert előttünk, hogy a tűzoltóság, mint sajátos intézmény, akinek hányatott sorsa volt a magyar történelemben, mert mindig kétséges, hogy állami feladatot ellátó intézmény, állami fenntartású legyen-e, vagy a mindenkori kormány az önkormányzatokhoz utalják, vagy a meggyökeresedett állapot még most sem kifejlett, és ez nagymértékben a megyei jogú város kategóriájában szereplő tűzoltóságunkat, mint önkormányzati intézményt is érinti. Az elmúlt időszakban tárgyi eszközellátás oldaláról eléggé hátrányos helyzetben volt, és az állomány az ismert személyi okok kapcsán “fellazult” állapotban volt. Ez a beszámoló most törekedett arra, hogy az új parancsnok kinevezése óta eltelt időszakban bemutasson egy folyamatot. Gyakorlatilag onnan, ahonnan fel lehet állítani egy intézményt, meg lehet szilárdítani a fegyelmi helyzetet, az eszközellátottság oldaláról jelentős önkormányzati támogatással, illetve a kormányzati támogatással jelentős fejlődést lehet elérni. Ennek vannak további kilátásai – az anyag erről is szól. Megfelelő formában be lehet illeszkedni és egy olyan saját intézmény a régió életében, ami nem csak a városra fókuszál, hanem a közvetlen környezete életében jelentős segítséget ad nem csak az alapellátási tevékenységet, hanem szakhatósági tevékenységét illetően is, illetve Horváth képviselőtársam által említett átfogó jelegű társadalmi kapcsolatokról is, amelyek színesebbé teszik a hétköznapi életét. A beszámoló rávilágított arra is, hogy mindezért a lehetőségekhez mérten az anyagi javadalmazási helyzetében az állomány előbbre tudott lépni. A ranglétrán, a perspektívában történő előrelépésnek is adottak a lehetőségei. Ezért önkormányzatunknak a parancsnok úr és a tiszti állomány, és a teljes személyi állomány részére elismerésünket kifejezésre kell juttatnunk.

  Papp Péter Pál: A beszámoló önmagáért beszél. A technikai fejlődés vonatkozásában eddig elért eredmény őröm, de itt nem szabad megállni. Egyetlenegy előttünk álló feladatra gondolok, ami a tűzoltóság állományán túl nekünk is feladatot ró, az, hogy a műszaki színvonalat emeljük, illetve az, hogy az autópálya megépítése kapcsán megnövekszik a forgalom, ezáltal megnövekszik a veszélyhelyzet is – egy műszaki mentőbázist egy olyan városban ki tudjunk alakítani. Délnyugat-Dunántúlnak két fokozottan veszélyes telepe van – Újudvar, illetve a GE gyártelepe. Feladatunk, hogy egy ilyen körzetben műszaki mentőbázis legyen megfelelő technikai felszereltséggel, megfelelő állománnyal. Kérek mindenkit, aki olyan pozícióban, vagy olyan helyzetben van, ennek érdekében lobbizzon, és kérem a parancsnok úrtól, hogy ha valamilyen pályázati lehetőség van, akkor hozzon bennünket olyan helyzetbe, hogy ehhez meg tudjuk adni a megfelelő segítséget.

  Egri Gyula: E hónapban, vagy a jövő hónap végén egy 100 millió Ft-ot éri gépjárműfecskendővel fog gazdagodni parancsnokságunk. Ez újfajta tűzoltás-taktikai lehetőségeket fog nekünk biztosítani. Az oltás során kétféle kár keletkezhet. Az egyik a tűz, a másik pedig, amit mi okozunk a vízfelhasználás által. Ez egy nagyon takarékos vízfelhasználást eredményező oltási módot fog nekünk biztosítani. Egy 200 millió Ft értékű daru 2005. május hónapban lesz aktuális. Ez a daru már az autósztrádára készült, speciális autómentő daru. Gyakorlatilag minden olyan műszaki eszközzel és felszereltséggel rendelkezik, amellyel az autósztrádákon közlekedő kamionok, tehergépjárművek mentésére kiválóan alkalmas. Ez kvázi egy kis mentőbázis jelleggel fog tudni működni. Viszont nincs meg hozzá a megfelelő személyi állományunk, mert a létszámunk ezzel nem változott. Nyugat-Magyarországon, Győr mellett mi vonulunk a legtöbbet, és létszámhelyzetben gyakorlatilag ugyanott állunk, ahol Lenti, esetleg Keszthely, Zalaegerszegnek kb. a 60 %-át érjük el. Ez is egy mutatója a leterheltségünknek.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy a közgyűlés fejezze ki köszönetét az egész állománynak, parancsok úrnak különösen a Cserti úr által elmondottak miatt, a helyzet stabilitása érdekében kifejezett munkájáért, és további sok sikert kívánunk a tevékenységük során. Kérem, fogadjuk el a beszámolót ezzel a kiegészítéssel.

   

  A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  210/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2003. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

  A közgyűlés köszönetét fejezi ki Egri Gyula tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnoknak a Tűzoltóság helyzetének stabilitása érdekében végzett tevékenységéért, valamint a személyi állomány munkájáért.

   

   

 9. Nagykanizsa, Sugár u. 28. sz. alatti ingatlan (volt bölcsőde) használatba adása (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülése során a napirenddel kapcsolatban, mint új elem merült fel, hogy a Vöröskereszt megyei titkára vételi szándékot jelentett be. A bizottság döntése, hogy a Vöröskereszt vételi szándéka után alternatívaként kerüljön vissza a közgyűlésre.

  Cserti Tibor: Támogatom az előterjesztést, de a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökétől azt kérném, és kérném a közgyűlés hozzájárulását is, hogy vizsgálják meg, hogy a területre vonatkozó, jelenleg hatályban lévő szabályozási terv – melynek felülvizsgálata folyamatban van – finomítása lehetséges-e, mivel az 1091/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában jelentős korlátozó tényező a jelenleg hatályban lévő szabályozási terv. Célszerűbb hasznosítási lehetőséggel, és az önkormányzat érdekeit kevésbé sértő módon talán lehetne finomítani ezen a terven. Ha ez lehetséges, építsék be a további munka során. Alternatív jelleggel a vásárlási szándékot is már erre való tekintettel célszerű realizálni.

  Papp Nándor: Ezzel is foglalkoztunk bizottsági ülésen. Magánszemélyként szerettem volna elmondani azt, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, mivel itt valamikor út lesz, hogy nem kell-e elméletileg 2 vagy 3 métert az épületből is visszabontani, tekintettel arra, hogy ahol a csatlakozás lesz – hosszú távon a Király Pál u., Kalmár u. összekötésével egy jóval nagyobb forgalmat fog ellátni –, és ott van a legjobban összeszorítva az útcsatlakozás, ahol közintézmények vannak a közelben, és a balesetveszély csökkentése szempontjából természetesen ezt is meg kell vizsgálni. Ezt mindenképpen meg kell vizsgálni. Köszönöm a felvetést.

  Dr. Szabó Csaba: Mielőtt a technikai, illetve a városperspektíva részleteibe bocsátkoznánk, alapvető módosítást szeretnék felvetni. A város háziorvosi rendelőjével súlyos gond van. A megoldás kötelező önkormányzati feladat. Ez a megjelölt épület sokkal inkább alkalmasnak látszik háziorvosi rendelőnek, mint a vele szemben lévő, még ebben az évben kiürülő Bőr- és Nemi Beteg Gondozó Intézet. Az a javaslatom, hogy ajánljuk fel a Vöröskeresztnek vételre a Bőr- és Nemi Beteg Gondozó Intézetet, ahol mindezek a problémák nem merülnek fel, és tartalékoljuk ezt az eddig felvetett gondolatot egy majdani háziorvosi rendelő kialakítására a következő évben.

  Dr. Fodor Csaba: Egyetértek Szabó képviselő úr javaslatával, azzal a különbséggel, hogy abban ne döntsön az önkormányzat most, hogy mit ajánljon fel és vételre. Abban viszont értsünk egyet, hogy ezt az előterjesztést így most ne tárgyalja az önkormányzat, hiszen teljesen más előterjesztésről beszélgetünk. Ez egy térítésmentes használatba adásról szóló előterjesztés, és közben megjelent egy vételi szándék, ami mégiscsak egy adásvétel, és más előkészítést igényel. Arról nem is beszélve, hogy azok az ötletek, amelyeket Dr. Szabó Csaba képviselő úr mondott az előbb, mindenféleképpen megfontolandók, és lehet, hogy végrehajtandók is, és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak is könnyebb lesz a helyzete. Azt javaslom, hogy egy új határozat szülessen, amelyben a közgyűlés bízza meg a polgármester urat, hogy a szükséges a tárgyalásokat a Vöröskereszttel folytassa le, majd a tárgyalások eredményeként természetesen a szükséges bizottsági utakat bejárva kerüljön vissza a közgyűlés elé döntésre az ügy. Ha valóban olyan elhatározás van a Vöröskeresztben és a döntés és a pénz is megvan, hogy ingatlant szeretnének vásárolni, akkor talán ez október végéig lebonyolítható, és a november eleji közgyűlésre behozható, és akkor dönthetünk. Természetesen a Vöröskeresztnek a város sokat köszönhet, hiszen olyan feladatokat lát el, és olyan segítséget nyújt, amit nekünk kellene, éppen ezért a határozati javaslaton kívül kérem, hogy a polgármester úr a tárgyalásai során vegye maximálisan figyelembe, és lehetőség szerint a majd megkeresendő ingatlannak nem biztos, hogy egy esetleges versenytárgyaláson történő értékesítését, vagy az ott kialakítandó árat kellene figyelembe vennünk. Az árkérdésben a Vöröskereszt tegyen majd ajánlatot – az lenne a tisztességes.

  Halász Gyula: Az önkormányzatnak át kellene tekinteni, hogy melyek azok az intézmények, amelyek elhelyezésre várnak, és itt nemcsak a Vöröskeresztet említeném, hanem például a Nevelési Tanácsadót, a Családsegítő Központot, illetve a Gyámhivatalt is, ami olyan helyen van, hogy az akadálymentesítése ezután sem lesz megoldható, hiszen például a Gyámhivatal a II. emeleten van, és több helyen elhelyezésre várnak ezek az intézmények. Arra gondoltam, hogy egy komplexebb áttekintés kellene ebben az ügyben, mielőtt lépnénk. Ezeket az intézményeket vegyük sorra, nézzük meg azt, hogy ezeknek az elhelyezése hol lenne célszerű, és figyelembe kellene venni, ami már többször elhangzott, az akadálymentesítési szempontokat is. Az orvosi rendelővel kapcsolatban van egy Jókai úti orvosi rendelő, ami szintén problémás, tehát ezt meg kellene oldani.

  Röst János: Arra kérem Antal Istvánnét, a Vöröskereszt kanizsai vezetőjét, hogy reagáljon a felvetett kérdésekre. Amennyiben a vételre nincs anyagi fedezetük bármilyen ingatlan esetében, akkor a térítésmentes használat teljesen korrekt a részünkről, és mindenképpen támogatnám. A 10 év időtartamra történő átadást szintén támogatnám azzal a változtatással, hogy a szövegszerkezetből kerüljön ki a “változatlan feltételek esetén” szövegrész, mert azt nem lehet tudni, hogy a jelenlegi működés helyett 10 év múlva akár az Vöröskereszt, akár az önkormányzat milyen módon működteti.

  Antal Istvánné: Ismert, hogy a Vöröskereszt helyiségei nehezen közelíthetők meg. Itt a gyógyászati segédeszközök kölcsönzésére, tanfolyamok tartására, elsősegélynyújtás vizsgáztatásra, és az adományok fogadására, azok kiosztására használjuk ezeket a helyiségeket. Ez áldatlan állapot. Nagyon kevesen tudnak feljönni, magas az emelet, akadálymentesítés egyelőre szóba sem jöhet, mert csak liftet lehetne felszerelni, ami tetemes összegbe kerülne. Ezért szeretnénk, ha lehetne, a Sugár úti bölcsődét megkapni, mert a tanfolyamokat most a folyosón tartjuk, és mivel az épületben más intézmény is működik, tehát zavarjuk egymást, az irodában vizsgáztatunk. Ezeknek a megoldására nagyon jó lenne a bölcsődében a különálló épület. A szerteágazó más egyéb feladat mellett a most nyert pályázat, a jelzőrendszer kialakítása a diszpécseri szolgálattal és házigondozás megoldása is sokrétű feladatot jelent a Vöröskereszt részére, amit teljesen önként és odaadással végzünk, rengeteg támogatást nyertünk pályázaton. A következő pályázattal kapcsolatban, amit megkaptunk épületet egy lakóotthon kialakítására, ebben a lakóépületben terveztük egy közfürdő kialakítását. A pályázatot be is nyújtottuk – ugyan most nem volt kiírás, de olyan biztatást kaptunk, hogy lesz. Sok feladatot szeretnénk még a városban felvállalni. Ha már a Vöröskeresztnél volt egy olyan előirányzat, hogy kapunk pénzt az országos központból ingatlanvásárlásra, és a városban legyen a Vöröskeresztnek egy székháza, akkor nagyon örültem és megköszöntem, hogy az országos titkárságunk ilyen mértékben támogatna. Arra kérem a közgyűlést, hogy próbálják mérlegelni ezeket.

  Litter Nándor: Kérem, hogy a módosító javaslatra, a Király Pál utcai ingatlanra vonatkozó véleményét is szíveskedjen elmondani. Négyzetméterben nem túl sok a különbség.

  Antal Istvánné: Ismerem az épületet, ott két bőrgyógyászati orvosi rendelő volt. De éppen az általam előbb elmondottak – tanfolyamok, vizsgáztatás ne az irodában történjen – miatt ezt szeretnénk teljesen különválasztani, nem beszélve az adományok fogadásáról, kiadásáról. Utcáról ezeket a problémákat nem tudnánk megoldani. Azt nem kérném.

  Litter Nándor: Hány m2-es az ingatlan?

  Antal Istvánné: 227 m2.

  Litter Nándor: A jelenleginél lényegesen nagyobb.

  Antal Istvánné: Igen, csak bővül a feladatunk a diszpécseri szolgálattal, és házigondozói hálózat kialakításával, ami plusz 12 fő felvételét jelentené a Vöröskeresztnél. Ugyan nem naponta, de váltóműszakban kellene dolgozni folyamatos műszaki ellátásában.

  Litter Nándor: Magam részéről egyetértek ezzel a módosító javaslattal. Itt vannak az egyéb, közlekedést érintő problémák is. Tehát folytassuk az egyeztetést a Vöröskereszttel az ingatlanátadással kapcsolatosan, illetve a vásárlás vonatkozásában. Nem határoznánk meg konkrétan, hogy melyik ingatlanról lenne szó, hanem folytassuk az egyeztetéseket.

  Dr. Csákai Iván: Hallottam egy olyan megjegyzést a vezetőnő részéről, hogy ebben az épületben közfürdőt alakítanának ki.

  Antal Istvánné: Nem ebben, hanem a volt Thury laktanya épületében, ahol lakóotthont szeretnénk majd pályázati pénzből kialakítani. Ott lenne az a közfürdő, amit terveztünk.

  Litter Nándor: De erre pénz nincs.

  Antal Istvánné: Ez pályázati pénz, és úgy néz ki, ha nem egy, akkor két lépcsőben tudjuk megoldani.

  Litter Nándor: Döntés van erről?

  Antal Istvánné: Igen.

  Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk a módosított határozati javaslatról, amely szerint folytatni kell a tárgyalásokat a Vöröskereszttel az ingatlan átadásáról, illetve egyezkedni a vételárról.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  211/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Vöröskereszttel folytassa a tárgyalásokat az ingatlanátadással, illetve ingatlanvásárlás esetén a vételár meghatározására vonatkozóan, amelyet követően – a szakbizottságok állásfoglalása után – javaslatát terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2004. október 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 11. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata munkájáról (írásban)
 12. Előadó: Váradi Istvánné elnökhelyettes

   

  Litter Nándor: Van-e kiegészítés az anyaghoz?

  Váradi Istvánné: Nincs.

  Zakó László: A táblázatot végigolvasva egy kicsit furcsállom, hogy a CKÖ pályázott és nyert összesen 52.650 eFt pályázati összeget, ebből felhasznált 18.270 eFt-ot, és maradványban maradt több, mint 34 millió Ft. Ez az összeg a beszámoló szerint 2002-ben 2.290 eFt volt, amelyet személyi, illetve dologi kiadásra fordítottak. Ezt a szerintem igen nagy összeget mire kívánják fordítani, illetve rendben van, pályáznak, és sok sikert kívánok a pályázathoz, de milyen a pályázat elbírálási rendje, ha Önök, amit kérnék, meg is kapják, de annak csak a töredékét használják fel, és utána maradványba megy? Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben elég tekintélyes összeget szavaz meg a CKÖ támogatására. Itt nem átjárhatók-e ezek a pénzek? Mi a szándék ezzel a pénzzel? Ezek a személyi kiadások mit takarnak ebben az előterjesztésben, amit Önök a maradványpénzből finanszíroztak? Az Állami Számvevőszék mikor végzett Önöknél vizsgálatot?

  Váradi Istvánné: A gazdasági vezetőnk pontos választ fog adni ezekre a kérdésekre. A pályázati pénzeket év végén kapjuk általában, áthúzódott erre az évre is a befolyt pénz, és így ebben az évben is a pályázati pénzekből kellett gazdálkodni.

  Litter Nándor: Mielőtt válaszolna, azt kérném, hogy szavakat ne keverjünk. A pénzmaradvány nem azonos az átvitt támogatással, és az elszámolt támogatással. Ezek technikai dolgok. A pályázattal összefüggő szoros elszámolásokról van szó. A megtervezett és a pályázat során elfogadott programok végrehajtása után lehet lehívni a bizonyos összeget, amit a pályázat során elnyertek. A másik pedig, hogy az önkormányzat által átadott, és lehet, hogy az év végéig ki nem fizetett akár bérek, amelyek januárban kerülnek kifizetésre, ezek pénzügytechnikai kérdések.

  Zakó László: Nem kevertem össze, nem is azt mondtam, hogy ez mind azt takarja, de ha megnézzük soronként, akkor vannak olyan tételek, amelyek egyedi, eseti alkalmat jelentenek, és nem mind az év végén történt, hanem év közben, folyamatosan.

  Dr. Horváth György: A CKÖ tevékenysége a város szerves része lett. Itt gondolok a különböző rendezvényeken való megjelenésre, a különféle művészeti előadásokra. Azok a rendezvények, amelyeket tartanak, országos jelentőségűek. A hétvégi kollégium – azt hiszem – egyedüli az országban ezen a módon, ahogy csinálják. Több rendezvényen részt vettem, olyan előadások hangzottak el akár helyi előadóktól, akár országos jelentőségűektől, amelyek igazán megfontolandók és rendkívül magas szintűek. Hallottam azokat a vidéki roma vezetőket, akik ott beszélgettek egymás között, hogy mi folyik itt Kanizsán, mit, hogyan lehet ebből tanulni. Valószínű, hogy tájékozatlan vagyok, valószínű, hogy kevés rendezvényen vettem részt, de hiányolom, hogy Nagy József urat még egy rendezvényen sem láttam. Ön ezt hogyan látja?

  Cserti Tibor: Úgy vélem, hogy kvázi két azonos jogokkal rendelkező önkormányzatról van szó, és a CKÖ tájékoztat bennünket a tevékenységéről. A tájékoztatási kötelem abból a szempontból is fontos, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a költségvetésből a kisebbségnél folyó munkát úgy, ahogy egyébként más kisebbségi önkormányzatok munkáját is támogatja, és ezért, ha valaki beszámol az előirányzatok felhasználásáról és a nyújtott támogatások adta lehetőségekről, mi ezt megköszönjük. Ilyen értelemben a partnerkapcsolati rendszerre szerettem volna felhívni a figyelmet. Ezt azért mondtam, mert én óvakodni Zakó képviselőtársam megközelítésétől, hogy netán még el is számoltassam őket, hogy pályázati pénzből hogyan, mit használt fel, milyen maradványa van, milyen hatékonysággal. Semmi közünk hozzá. Horváth képviselőtársamhoz csatlakozva példaértékűnek tartom, hogy a CKÖ eszközeit is alapul véve, felkészültségét is alapul véve törekszik arra, hogy megfelelő szakértői hátfallal a lehetőségeket rendkívül jól próbálja kihasználni. Ehhez a munkához sok sikert és továbbiakban kitartást kívánok. Az önkormányzat által nyújtott támogatás mértékének fenntartását a későbbiekben is javaslom, mert úgy gondolom, hogy jó helyre kerül. A programok még színvonalasabbá tétele érdekében pedig, ha szükséges, akkor szíveskedjenek önkormányzatunkhoz fordulni kéréssel, támogatási javaslattal, azt tartalmi oldalról elbírálva próbáljuk meg értékelni, és a támogatási körbe bevonni. A kisebbségi munkához is sok kitartást kívánok, mert mint látjuk, az a vonal is legalább olyan heterogén, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkája.

  Nagy József György: Nem akartam a napirendhez hozzászólni, hiszen képviselőtársaim mindent elmondtak, méltán dicsérték a kisebbségi önkormányzatot. Nekem is az a vélemény, hogy a CKÖ mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelően képviselje a nagykanizsai cigányság érdekeit, és minden olyan kötelező programon részt veszek, amelyet a CKÖ szervez, amely kötelező. De ahogy én civil szervezet vezetőként meghívom a CKÖ képviselőit, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselőit, és nem tisztelik meg a rendezvényeimet, úgy engem se vonjon felelősségre, ha elmegyek egy rendezvényre, vagy nem megyek. Nem kötelezhetnek rá. Minden kötelező rendezvényen részt veszek, és ez után is részt fogok venni, és ugyanolyan elánnal veszem ki a nagykanizsai kisebbségi életből a részemet, mint bárki a településen, akár cigány képviselő, akár önkormányzati képviselő. A kisebbségi önkormányzati munkáról, és a kisebbségi közösségi munkáról van szó.

  Röst János: Megerősítem Cserti Tibor véleményét, hogy ez lényegében nem egy beszámoló, hanem tájékoztató, és a cím zavarhatta meg Zakó képviselőtársamat, mert valóban az előterjesztés elejére a beszámoló szó van írva. A CKÖ-nek tájékoztatnia kell az önkormányzatot a 2003-ban végzett munkáról. Szeretném nekik megköszönni ezt a munkát. Évek óta kiemelkedő szerepet játszanak a cigányság életében, és úgy gondolom, hogy példaértékű országos szinten is, és elismert elfogadott az ő munkájuk.

  Polai József: Nem kívánnék valamiféle döntőbíró szerepében tündökölni, de azért szeretnék a hozzászólások miatt szólni. Nem vitatható az a tény, hogy a kisebbségi önkormányzat valóban nemcsak Zala megyében, hanem az országban is elismerésre méltó munkát végez. Ismerem jól a ténykedésüket, hivatkozhatok talán arra, hogy az iskolám tanulói révén nagyon sok és szoros kapcsolat miatt is jól ismerem a helyzetet. Annyit viszont hadd mondjak az elhangzottakhoz, hogy mivel közpénzekről van szó, bízom abban, hogy minden rendben van. Nem valamiféle kifogásokat keresek, csak annyit szeretnék megállapítani, ha szabad megtennem, hogy közpénzről lévén szó, azért egy-két szót megér.

  Litter Nándor: Azzal, hogy beszéljünk róla, semmi gond nincs, csak a különböző fogalmakat nem szabad összekeverni.

  Tóth László: Nagy József képviselőtársam azon megállapítására szeretnék reagálni, miszerint a képviselőtestület tagjai egyáltalán nem tisztelik meg a rendezvényüket. Én még attól a szervezettől, amelyet ő reprezentál, nem kaptam meghívót. Ellenben a CKÖ mindenegyes rendezvényére kapok. Valószínűleg el kell, hogy gondolkodjak, hogy ez miért van.

  Nagy József György: Nem óhajtok erről vitát nyitni. Minden évben a képviselőtestület a szervezet munkájáról, habár nem kötelességem, de beszámolok. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy mit tettünk az elmúlt évben, és mit szeretnénk tenni a következő évben. Jelentős rendezvényeinkre minden alkalommal küldök a képviselőtestületnek meghívót. A rendezvényeken jó néhány képviselőtársam részt is vett. Nekik külön megköszönöm, és ezúton tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a meghívók kimentek, és október 16-án ismételten egy nagyszabású rendezvényünk lesz, amelyre mindenkit szeretettel várok.

  Papp Péter Pál: A problémákat akkor lehet megoldani, illetve az előítéleteket felszámolni, ha azokat alaposan kibeszéljük. Nem szeretnék önkritikát gyakorolni, de hadd meséljek el egy anekdotát. Két-három évvel ezelőtt megkeresett a CKÖ, hogy a hétvégi kollégiumuk étkezését hogyan lehetne megoldani, tudnánk-e ebben segíteni, a kórház közel van, ránk gondoltak. Mondtam, hogy természetes, mi megfőzzük és kivitetjük. Nem, mert nekik olyan helyiségük nincs, inkább bejönnének enni. Itt egy előítélet mocorgott bennem. Mi lesz akkor, ha a cigánygyerekek bejönnek a körházba, mégis higiénia és egyéb okok. Engedtünk. Különösen odafigyeltünk, ott étkeztek a cigánygyerekek, semmi gond velük, azóta sincs semmi gond. A cigány kollégium működése jól prezentálja azt, hogy ilyen ténykedésük van, ez nagyban segíti az ő beilleszkedésüket. Nemcsak azt, hogy ezek a gyerekek már tanulnak és felzárkóznak, hanem az, hogy tudnak ezek a gyerekek egy étteremben viselkedni, tudnak bemenni egy intézménybe úgy, hogy nem rendetlenkednek, nem randalíroznak. Ezt csak azért kívántam elmondani, mert ez csak egy szűk szelete annak, amit a CKÖ szervezésében Nagykanizsán történik. Fontosnak tartom, hogy sok ilyen legyen, és ha rajtam múlik, az ilyet támogatni fogom, az Ő munkájukat pedig köszönöm.

  Subics Mária (gazdasági ügyintéző): Valóban tájékoztatóról van szó, illetve beszámoló a 2003. évi munkáról. A gazdasági részünket a mellékletben kizárólag a pályázati támogatásokra összpontosítottuk, tehát nem a teljes gazdasági működésünket mutattuk ki a táblázatban. Ez annyit jelent, hogy a 2003. évben a CKÖ összesen 52.650 eFt összegre kért pályázati támogatást a táblázatban felsorolt támogató nemzetközi, illetve hazai szervezetekről. Az 52.650 eFt-ból a 2003. évben 18 millió Ft-ot számoltunk el a támogató felé. Például a közösségi házas PHARE-s pályázatunk, ami 18 millió Ft-ot takar, az az idei évben realizálódott, és 2004. október 5-éig vagyunk a támogatási szerződés értelmében kötelesek elszámolni. Ez egy nagyobb összeg. Illetve a Gazdasági Minisztériumtól kapott pályázati támogatásunk szintén az idei évben záródott le, így ment át ez a közel 8 millió Ft a 2004. évre. Tehát ez a táblázat kizárólag a támogatók felé elszámolási kötelezettségünket tartalmazza, hogy 2003. évben hogyan teljesítettük, illetve a maradvány a 2004. évben elszámolandó pályázatokról szól. Pályázataink nem egy-egy hónapra, hanem inkább 12 vagy 15 hónapra szólnak, ami annyit jelent, hogy 2003. évben valóban jelentős összeget kaptunk, de ennek a jelentős összegnek szinte majdnem az 50 %-a áthúzódott a 2004. évre, ami annyit jelent, hogy 2004-ben kell nekünk ezekkel az összeggel a támogató felé elszámolni, amit jelentős részben már meg is tettünk.

  Litter Nándor: Egyetértve az előttem szólókkal, szeretném én is megköszönni, és az önkormányzatnak is javaslom, hogy fejezzük ki köszönetünket a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáért, és elismerésünket mondjuk ki, hogy az oktatás, a kultúra területén végzett tevékenységük rendkívül fontos a számunkra, hiszen a cigányság felemelkedése másképpen nem képzelhető el, és kérjük, hogy ez az együttműködés a továbbiakban is ugyanilyen jól folytatódjon, történjék ez bármilyen más szervezetekben is.

  Váradi Istvánné: Meg szeretném köszönni a Polgármesteri Hivatalnak, Polgármester úrnak, Jegyző úrnak, minden olyan embernek, aki a kisebbségi önkormányzat munkáját valamilyen módon támogatja. Nyilvánvaló, hogy Önök nélkül nem tudnánk ezt az országban egyedülállóként emlegetett programot végrehajtani. Ha Magyarországra külföldi csoport érkezik, és a kisebbségért végzett munkát akarják bemutatni, biztos, hogy Nagykanizsára küldik őket. Köszönöm a segítséget, és továbbra is kérem segítségüket, támogatásukat.

  Zakó László: Azt is kérdeztem, hogy mikor volt a CKÖ-nél ÁSZ vizsgálat.

  Váradi Istvánné: Amikor a Horvát Kisebbségi Önkormányzatot nézték, akkor minket nem vizsgáltak.

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a pályázati pénzek felhasználása olyan szoros elszámolás alatt van, hogy az erőteljesebb, mint akár egy ÁSZ vizsgálat is. Kérem, hogy fogadjuk el a tájékoztatót, és azokkal az elismerő szavakkal egészítsük ki, amelyeket képviselőtársaim mondtak. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  212/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, egyben köszönetét és elismerését fejezi ki az oktatás, a kultúra területén, valamint a roma kisebbség felemelkedése érdekében végzett tevékenységükért.

   

   

 13. ÁNTSZ Nagykanizsa Városi Intézetének közigazgatási területén élő lakosság egészségi állapotáról szóló beszámoló a 2003. évi adatok alapján (írásban)
 14. Előadó: Dr. Buzás Judit városi tiszti főorvos

  Litter Nándor: Van-e kiegészítés az anyaghoz?

  Dr. Buzás Judit: Nincs.

  Halász Gyula: Az anyagot áttanulmányozva, látunk egy emelkedést a légcső-, hörgő- és tüdődaganatokat tekintve. Ebből olyan következtetést is le kell vonnunk – illetve a Tüdőgondozó kollégáival is beszélgetve –, hogy emelkedett a tüdővel összefüggő légzőszervi betegségek száma, tehát át kellene gondolnunk, hogy a városi közlekedésből hogyan tudjuk kiiktatni azokat a járműveket, amelyek csak átszáguldanak a városon. A teherautókra gondolok, akiknek nem Nagykanizsa belterületén van dolguk. Ezek az adatok túlmennek azon, hogy ápolási gondok legyenek, inkább preventív dolgokról lenne szó, amihez az önkormányzat a maga részéről azzal tud hozzájárulni, hogy áttekinti és felgyorsítja a városi utak tehermentesítését, illetve a forgalomszervezési problémákat is áttekinti.

  Dr. Buzás Judit: A 16. oldalon a Tüdőgondozó adatai végén felhívtam a figyelmet arra, hogy a tüdőrák kialakulásának 90 %-ában a dohányzásnak milyen szerepe van, és biztos, hogy a légszennyezettségnek sincs elhanyagolható szerepe. Ugyanebben az anyagban a levegőhygiéne fejezetben a Környezetvédelmi Felügyelőségtől kapott mérési adatok alapján ismételten megállapítható, hogy a Csengery utca és a Fő út kereszteződésében, ahol van egy mérőállomás, egyértelműen mutatják az adatok, hogy többszörös egészségügyi határérték túllépés van. Ez annál is figyelemreméltóbb, miután ez a város legforgalmasabb területe gyalogos közlekedés szempontjából, kisbabákat nem igazán célszerű ott sétáltatni, de felnőtteknek se. Időnként olyan légszennyezettség van a közlekedésből eredő kipufogógázok miatt. Tudom, hogy az önkormányzat már tett lépéseket - hiszen Gyékényes felől az áthaladó forgalom a város keresztül, tehát elsősorban a légszennyezettségből adódóan ez a rossz forgalmi szabályozás tekinthető okaként ennek a légszennyezésnek -, és miután elkészült a várost Gyékényes felé elkerülő része, annak a kivitelezését kellene egy kicsit szorgalmazni, vagy valamilyen más forgalomirányítással lehetne ezt megoldani. Nem csak a légszennyezéssel, hanem a belső légszennyezéssel is foglalkoznunk kellene a dohányzás miatt.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót, és köszönjük meg a munkájukat. Külön meg szeretném köszönni, hogy a városi nagyrendezvényeknél az utóbbi időben a rendezvények előtt egyeztetéseket tartottunk, hogy közegészségügyi szempontból is zökkenőmentesen tudjon lebonyolódni. További jó együttműködésben bízva, kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  213/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÁNTSZ Nagykanizsa Városi Intézetének közigazgatási területén élő lakosság egészségi állapotáról – a 2003. évi adatok alapján – szóló beszámolót elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki az intézmény munkájáért.

   

   

 15. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata munkájáról (írásban)
 16. Előadó: Vargovics Józsefné elnök

   

  Litter Nándor: Van-e szóbeli kiegészítés?

  Vargovics Józsefné: Szeretném megköszönni Nagykanizsa Megyei Jogú Város anyagi és erkölcsi támogatását, illetve segítségét, amelynek következtében is tudunk ilyen hatékonyan dolgozni. Mindenki előtt szeretném felajánlani a segítségünket Nagykanizsa Megyei Jogú Város civil szervezeteinek, intézményeinek, a vállalkozóknak, hogy maximálisan segítjük a Horvátországgal való kapcsolat kiépítését mindenkinek, aki hozzánk folyamodik. A beszámolóban szándékosan nem tértem ki a költségvetésünkre, mivel egy beszámolóról van szó, de nagyon szívesen rendelkezésre bocsátom mindazoknak, akiket érdekel, és természetesen a kérdésekre, amennyiben tudok, válaszolok. Az éves költségvetésünk 3,5 millió. Sajnálom, hogy nem tudunk annyi helyre pályázni, amennyire más szervezetek, de természetesen maximálisan minden lehetőséget kihasználunk annak érdekében, hogy bevételre szert tegyünk a programjaink lebonyolításában. Egy személyben főállásban dolgozom, tehát a bérünk nem tesz ki olyan nagy összeget.

  Litter Nándor: Mikor lesz a Horvát Nap?

  Vargovics Józsefné: Tegnap egyeztettünk a koprivnicai polgármester úrral. Ebben az évben a Horvát Napunk október 16-án lesz, és egyben szeretettel meghívom képviselőtársaimat, annál is inkább, mert egyik célunk, hogy a város vezetésének kapcsolatfelvételét erősítsük, így már első állomásként Koprivnica városával felvettük együtt a kapcsolatot. Ennek eredményeként az ottani polgármester is megtisztelt bennünket látogatásával, illetve az ottani kultúrcsoport is részt vesz ezen a rendezvényen a már hagyománnyá vált csáktornyai Zrínyi gárdával, illetve zágrábi előadókkal együtt.

  Litter Nándor: Szeretném kiemelten megköszönni azt az együttműködést, amit tapasztalok a Horvát Kisebbségi Önkormányzat részéről. Remélem, hogy viszont is ugyanígy érzik. Bízom benne, hogy így van. Megköszönve azt a kulturális, oktatási – hiszen a gyermekek oktatása is folyik az Önök szervezésében – munkát, bízom abban, hogy ez az együttműködés még további sikereket fog hozni valamennyiünk számára. Kérem Önöket, hogy fogadják el a tájékoztatót.

   

  A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  214/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata munkájáról szóló tájékoztató elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a kultúra és oktatás területén is végzett munkájáért.

   

   

 17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor felújítása, akadálymentesítése, és a Zsinagóga felújításához kapcsolódó 194/2004. (VIII.27.) számú határozat 7. és 8. pontjának módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A meghívóban nem szerepelt, hogy a Zsinagóga pályázati részeit is tartalmazza az előterjesztés.

Palángi Krisztina: A Zsinagógához kapcsolódó kiegészítéseket mind a Pénzügyi Bizottság, mind a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta. Az eredeti előterjesztésben benyújtott táblázatok egy technikai malőr miatt idejét múltak lettek. A kiegészítés négy új táblázatot tartalmaz, egy 2.a, b, pontot, illetve ugyanezt még egyszer. Arról van szó, hogy attól függően, hogy a Zsinagóga későbbi hasznosítása hogyan fog megtörténni, választhat az önkormányzat, hogy bejelentkezik-e az ÁFA körbe a bérleti díjhoz kapcsolódóan, illetve nem jelentkezik be az ÁFA körbe. Ez a későbbi hasznosítás során fog szerepet kapni. De a későbbi hasznosításhoz kapcsolódó ÁFA körhöz kapcsolódóan a pályázatot már most úgy kell beadni, hogy később a hatályos ÁFA törvénynek megfeleljünk. A kétszer két táblázat azért szerepel, mert mindenegyes a, pontban az önkormányzat a saját erejét hagyja jóvá, ami az első változatban 83.545.794 Ft, míg a második változatban 91.646.938 Ft. A kettő között csak ÁFA különbözet van, és azért nem 25 %-os az ÁFA különbözet, hiszen az állami támogatások ÁFA-jára egyéb szabályozások vonatkoznak. A második táblázatban viszont az önkormányzat a BM által kiírt EU Önerő Alap támogatását hagyja jóvá, tehát ezért van két egyforma táblázat egymás után. Értelemszerűen vagy az első a-b, pontot, vagy a második a-b, pontot hagyja jóvá a közgyűlés, hiszen egyszerre ÁFA körbe bejelentkezni, illetve az ÁFA körből kimaradni nem lehet. A Városfejlesztési Osztály további kiegészítést tett az előterjesztéshez, viszont tévesen került kiírásra, hogy ez a 8., 9. pont kiegészítése, hanem a 9. pontban fog majd szerepelni, tehát nem fogja érinteni ezt a módosítást, ami itt szerepel. A tervezők által nyújtott legvégső költségvetés miatt kellett módosítani az alaptáblázatokat is. Mindkét táblázat természetesen a maximális támogatással számol, tehát az önkormányzat a lehető legtöbbet próbálja kérni mind a BM EU Önerő Alaptól, illetve mind a Regionális Operatív Programtól.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság mindkét témában állást foglalt. A Zsinagógával kapcsolatosan az a határozat született, hogy az optimálisabb változatot javasoljuk elfogadni, tehát azt, amiben azt feltételezzük, hogy ennek a helyreállításnak elvégzése után hasznosítani tudja a Zsinagógát úgy, hogy megfelelő bérleti díj bevételre tud szert tenni. Ezért mi azt a változatot javasoljuk, ami a most kiosztott táblázat második része, tehát ahol a saját rész a 91.646 eFt összeget takarja, mindkét, tehát az a-b, táblázatban.

Litter Nándor: Nem fordítva mondta képviselő úr?

Budai István: Annak a reményében, hogy majd valamikor hasznosítjuk, és akkor az ÁFA visszaigénylés vonatkozásában nem lesz vita. A 91 milliós változat legyen az elfogadott, mert akkor nem kell most bejelentkeznünk az ÁFA körbe.

Litter Nándor: Fordítva mondta az előbb. Tehát nem jelentkezünk be ÁFA körbe.

Budai István: Abban foglaltunk állást, amiben nem jelentkezünk be ÁFA körbe.

Litter Nándor: Nem így értettük.

Tóth László: A 9. napirendi pontban az van, hogy a Balatonmáriafürdő felújítása, és itt tárgyalunk a Zsinagógáról is. A legközelebb oda kellene figyelni, hogy milyen előterjesztéseket teszünk. Egy napirendi pont keretében ne tárgyaljunk két össze nem függő tételt, akármilyen pályázati feltételről van szó. A Balatonáriafürdő Ifjúságai Táborra vonatkozó 1. pontban az szerepel, hogy a mellékelt műszaki leírás alapján történő felújítással ért egyet az önkormányzat. Nem találtam azt a mellékelt műszaki tartalmat.

 

Palángi Krisztina: A műszaki tartalmat próbáltuk mellékelni, ígéretet kaptunk, hogy ezt a mai napra meg fogjuk kapni és itt ma kiosztásra kerül. Ez nem történt meg. Ez ügyben sajnos mi sem tudunk többet tenni, de amint meg fogjuk kapni, akkor ki fogjuk osztani a közgyűlésnek. Alapvetően a felújítások abból állnak, hogy a jelenleg balesetveszélyes, tűzveszélyes épületeket rendbe rakják olyan szinten, hogy egyáltalán használhatóak legyenek. Tehát semmiféle plusz bővítést nem jelent.

Cserti Tibor: Az előttünk lévő előterjesztést kétféle szempontból célszerű megítélni. Az egyik, hogy megint el kell mondani, hogy van végre a Polgármesteri Hivatal keretei között egy olyan szervezet, aki próbálja a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérni. A téma szempontjából célszerű lenne kettéválasztani, de ha megnézzük, a pályázat tartalma és kódszáma ugyanaz. Ebből a szempontból az előterjesztőknek ezt tisztázni kell. Ha az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak az a véleménye, hogy témánként külön kell beterjeszteni, akkor ez nem okoz problémát, bizottsági ülésen erről hozzanak javaslatot. Tartalmi szempontból nekem előjött az ÁFA kérdés, és vártam a Pénzügyi Bizottság egyértelmű állásfoglalását, melyet bizonyos értelemben megkaptam. De nekem az ÁFA körbe történő bejelentkezés a bérleti díj vonatkozásában a rész-egész viszonya. Most benn van az önkormányzat? Nincs. Akkor ez miatt célszerű bejelentkezni a többi munkát is figyelembevéve? Akkor egyértelmű a válasz. Ilyen értelemben azt kérem, hogy polgármester úr azt tegye fel szavazásra, hogy célszerű-e az ÁFA körbe történő bejelentkezés, ezt támogatja a Pénzügyi Bizottság is.

Litter Nándor: Nem ezt támogatja. Csak a számokat összekeverte.

Cserti Tibor: Akkor fejtsék ki még egyszer. A szakmai állásfoglalás a Pénzügyi Bizottság kompetenciája. Az nem megkérdőjelezhető. Itt két ellentétes álláspont alakult ki véleményem szerint. A Zsinagógával célszerű mindenféleképpen foglalkozni. Erről döntöttünk. Ugyanakkor a Balatonmáriához mindenféleképpen célszerű hozzányúlni. Most, hogy annak ez a szakmai tartalma, vagy nem, az már viszont vita kérdése.

Litter Nándor: A szakmai tartalom röviden leírásra került.

Cserti Tibor: Nagyon szerettem volna látni az Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményét, hogy igen, hosszabb távra itt, ezen a helyen szeretnék elképzelni, ezzel a műszaki tartalommal. Akkor megint meg kell ragadni a pályázati lehetőséget.

Dr. Fodor Csaba: Nekem vannak problémáim az előterjesztéssel kapcsolatban, amelyek tisztázásra várnak. A Zsinagógával kapcsolatban ott, ahol a mi saját erőnk 8 millió Ft-tal változna évente, de a BM által adott saját erő kiegészítés durván 12 millió Ft-tal változik. Ez automatizmus? Az nem jelenti-e a pályázatunk negatív értelemben vett szereplését, ha mi más büdzséjére kalkulálva megnöveljük azt a pénzt, amit neki kellene nekünk adni, vagy ez már előre lefutott? Számomra ez is fontos a pályázat miatt.

Palángi Krisztina: Igen, ez automatizmus. Ez úgy van meghatározva, hogy a saját erő 60 %-át adhatja a BM. Nem tudunk ezzel mit csinálni. Nem fogja befolyásolni kedvezőtlenül a pályázatot. A Regionális Operatív Programirányító Hatóság fog ebben dönteni. A BM-ben egy olyan mechanizmuson megy át, hogy ha nyer ez a pályázat, akkor automatikusan hozzáadják ezt a BM támogatást.

Sajni József: Az OKISB nagy örömmel fogadta mindkét előterjesztést. A Zsinagógáét azért, mert egy régóta vajúdó probléma látszik megoldódni, hiszen ha a tervezett funkció szerint működik, akkor a város művészeti és kulturális életében nagyon jelentős szerepet fog játszani. Örülünk annak, hogy léteznek olyan pályázatok, amelyek eddig nem voltak, és ezek szakszerű megoldása most biztosított. Bízunk benne, hogy ezek realizálhatók. A Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor szintén nagyon régóta esedékes volt. Itt a pályázati lehetőségek által megvalósulhat egyszer ennek a műszaki felújítása, illetve a tervezett akadálymentesítése is, ami már követelmény. Nagykanizsai, illetve a városkörnyéki gyermekek számára rendkívül fontos, hogy ez jó állapotban legyen, és kultúráltan tölthessék el a gyerekek itt az idejüket. Ezen kívül pedig, ami még fontos, hogy itt működik erdei iskola is addig, amíg nincs fűtési szezon, és ez a több funkciós működés nagyon nagy haszonnal jár. Ez a felújítás tovább nem elodázható, hiszen már voltak az előző években is olyan gondok, hogy az ÁNTSZ nem engedélyezi a működést. Örömmel vettük, hogy ez a pályázatok által megoldást nyer, és kérem a testületet, hogy szíveskedjen támogatni.

Budai István: Úgy érzem, hogy egyértelműen mondtam, amit mondtam. Mindez csak akkor érdekes, ha a pályázat nyerni fog. Megismételném a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását: azt a változatot javasoljuk, amikor a bérleti díjhoz nem kötődik ÁFA, tehát majd a bérleti díjban lévő ÁFA-t nekünk nem kell befizetni. Ez az optimistább változat, mert azt feltételezzük, hogy ebből jelentős bérleti díj bevétele lehet az önkormányzatnak, ha a Zsinagógát valamilyen formában hasznosítani fogja, és megítélésünk szerint a kb. 8 millió Ft saját erő különbözet nem jelenthet akkora problémát, mint akkor majd, ha befizetővé válunk, mint ÁFA alanyok.

Kereskai Péter: A Pénzügyi Bizottság azért döntött így – mivel talán furcsának tűnik az, hogy a Pénzügyi Bizottság egy magasabb összeget javasol elfogadásra –, mert változatlan támogatási összeg mellett ez egy némiképp magasabb beruházást is jelent összértékében, és mi úgy gondolkodtunk, hogy 10, akár 15 év alatt megtérülhet ez a magasabb saját erő. Ez valóban egy optimista verzió. Viszont azt mi nem tudhatjuk, hogy az adójogszabályok hogyan változnak, így aztán az első 83 milliós verzió esetében előfordulhat az, hogy akár egy-két éven belül ez az ÁFA bejelentkezés kötelezővé fog válni. A Pénzügyi Bizottság próbált stratégiailag gondolkodni. Ez a saját erő meg fog térülni – bár nem tudjuk, hogy mennyi idő alatt, de ezért javasoltuk ez. Tehát az első a, és b, pontot támogattuk többséggel.

Cserti Tibor: Amennyiben a Pénzügyi Bizottság javaslatát szavazzuk meg, feltételezve, hogy eredményes a pályázat, és mégis bejelentkezünk az ÁFA körbe, akkor a pályázat kiírása szerint vissza kell fizetni az állami támogatás különbözetet? Vagy a Pénzügyi Bizottság álláspontjára helyezkedve nem jelentkezünk be az ÁFA körbe?

Litter Nándor: A pályázati adatlapokon fel kell tüntetni, hogy mit tesz a pályázó az ÁFA ügyekben, és ez végleges nyilatkozat ebben a kérdésben, ezt nem lehet utólag megváltoztatni.

Cserti Tibor: Akkor kialakult a döntési verzió.

Palángi Krisztina: Ha most eldöntjük, hogy ÁFA körösek leszünk, ezt következetesen később be kell tartani, illetve ha nem jelentkezik be az önkormányzat az ÁFA kör alá, azt is következetesen be kell tartani. Menet közben változtatni ezen nem lehet. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy ez a kötelezettségvállalás természetesen csak akkor él, ha a pályázatot beadjuk.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság nem tudott többségi álláspontot kialakítani egyik verzió mellett sem. Mi már ott elakadtunk, hogy optimista vagy pesszimista verzió. Melyik az optimista? Az, amelyik majdan egy jól … üzletet lát ebben? Az azt hozza magával, akkor térülne meg minél előbb ez a beruházás, ha most többet kellene fizetni. De azt is mondhatjuk, hogy az az optimista ebben, aki most kevesebbel is beéri. Számításaink szerint kb. 40 millió Ft-os bérleti díj bevételnek kellene realizálódni, hogy – felülről számolva annak 8 millió Ft az ÁFA tartalma, azaz amelyik ezt a különbséget hozza. Mennyi idő alatt lehet a Zsinagóga üzemeltetésével 40 millió Ft értékű terembérleti díjat kiszámlázni? Ismerve az önkormányzati viszonyokat, amikor mindenki olcsón vagy ingyen akar teremhez jutni, és ha itt elindul egy verseny, ami az árak ellen fog hatni – Kiskastély, új mozi, HSMK, könyvtár, Zsinagóga –, lehet hogy a terembérleti 40 millió Ft nem egy-két év alatt, hanem csak hosszabb távon fog esetleg árbevételként realizálódni. Ha 5-8-10 évben gondolkodunk, hogy 5-8-10 év alatt az ÁFA kulcsok hogyan változnak, az ÁFA jogszabályok hogyan változnak, erre csak egy perspektívát tudok elképzelni, vélelmezem, hogy hosszabb távon az ÁFA kulcs csökkenni fog. Ha csökken, akkor ennek a 40 millió Ft-nak még inkább emelkedni kellene, hogy a 8 millió különbözet bejöjjön. Akkor pedig 12 év múlva a bevétel hogyan lesz arányban a mostani kiadásunkkal? Én azt mondom, hogy azt a verziót válasszuk, amelyik kisebb anyagi terhet ró ma az önkormányzatra, mert annyira hosszú távon realizálódna, kompenzálódna ki a mostani többletköltség. Nagyon sok bizonytalan tényezője van. A BM a saját erő 60 %-át adja, ha nyerünk a pályázaton. Lehet, hogy a BM rálát ezekre a pályázatokra már, és meglesz a módja arra, hogy súgjon, hogy ezt a pályázatot támogassátok, amelyik kisebb BM-s forrást igényel, és ez is amellett szól, hogy 12 millióval ez a verzió a kevesebb. Személy szerint a 83 millió Ft-os önkormányzati részt támogatom.

Litter Nándor: Budai úr el tudja fogadni azt az érvelést, amit Papp Péter mondott?

Budai István: Ha pesszimista vagyok, akkor igen.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a Papp Péter által elmondott vélemény szerint döntsünk, és ennek megfelelően módosul ez a 7., 8. pont. Javaslom, hogy a most kiosztott, módosított anyag 2. számú változatát fogadjuk el a Zsinagóga esetében.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

215/2004.(IX.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az alábbiak szerint módosítja az 194/2004. (VIII.27.) számú határozat 7. pontját.
  2. a “Megújuló örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán” című projekt megvalósításához a szükséges saját erőt az alábbi éves ütemezésben maximum az alábbi táblázatban rögzített értékek szerint a költségvetési rendeletben biztosítja.

   Adatok Ft-ban

   

  2004.

  2005.

  2006.

  Összesen

  ROP

  4 426 054

  175 826 740

  408 497 206

  588 750 000

  BM saját erő kiegészítés

  929 733

  37 263 290

  87 125 666

  125 318 689

  Önkormányzatot terhelő saját erő

  619 823

  24 842 194

  58 083 777

  83 545 794

  Saját erő összesen

  1 549 556

  62 105 484

  145 209 443

  208 864 483

  Összesen

  5 975 610

  237 932 224

  553 706 649

  797 614 483

  Határidő: 2004. október 18.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, Kontrolling Osztály)

 1. az alábbiak szerint módosítja az 194/2004. (VIII.27.) számú határozat 8. pontját.

Támogatja az 1/2004/ROP 1.1.2. kiírásra benyújtandó projekt (“Megújuló örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán”) önrészének biztosításához a pályázati dokumentáció egyidejű benyújtását a BM által kiírt EU Önerő Alap támogatására az alábbi táblázatban rögzített értékek szerint.

Adatok Ft-ban

 

2004.

2005.

2006.

Összesen

ROP

4 426 054

175 826 740

408 497 206

588 750 000

BM saját erő kiegészítés

929 733

37 263 290

87 125 666

125 318 689

Önkormányzatot terhelő saját erő

619 823

24 842 194

58 083 777

83 545 794

Saját erő összesen

1 549 556

62 105 484

145 209 443

208 864 483

Összesen

5 975 610

237 932 224

553 706 649

797 614 483

Határidő: 2004. október 18.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit, Kontrolling Osztály)

 

Litter Nándor: A Zsinagógával kapcsolatban van még egy kiegészítő javaslat, amit most osztottunk ki, amely szerint az épület és telek együttesének a műemléki jelentőségű területté nyilvánítását kezdeményezi az önkormányzat. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

216/2004.(IX.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fő út 6. 1951/1 hrsz-ú, Fő út 6. 1952 hrsz-ú és a Fő út 8. 1948 hrsz-ú összefüggő, történetiségében a városközpont egyik jellemző épület és telek együttesének a “műemléki jelentőségű terület”-té nyilvánítását kezdeményezi.

Felkéri a polgármestert, hogy a “Megújuló Örökségünk-Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán” című pályázathoz szükséges besorolás érdekében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal útján szükséges előterjesztést kezdeményezze.

Határidő: 2004. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

Litter Nándor: Kérem, hogy figyeljünk oda, hogy az egymástól elkülönülő anyagok külön napirendi pontként jelenjenek meg, ahogy Tóth László úr elmondta. Kérem, szavazzunk a balatonmáriai pályázattal kapcsolatosan – egyben, hisz nagy egyetértés volt a pályázattal összefüggésben. Kérem, hogy az a-d-ig terjedő határozati javaslatokat együtt szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja a következő határozatot hozza:

 

217/2004.(IX.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor legfeljebb 15.000 ezer Ft összköltségű, a melléklet műszaki leírás alapján történő felújításával, akadálymentesítésével.
  2. Határidő: 2004. október 07.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  3. támogatja a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor felújítása, akadálymentesítése” című pályázati dokumentáció benyújtását az IFJ-SZ-04-A/B- ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívásra.
  4. Határidő: 2004. október 07.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor felújításához, és akadálymentesítéséhez, illetve a kapcsolódó IFJ-SZ-04-A/B- ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek fejlesztésének támogatására kiírt pályázathoz a szükséges maximum 3.750 ezer Ft. Saját erőt a 2005. évi költségvetési rendeletben biztosítja.
  6. Határidő: 2004. október 07.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  7. felhatalmazza Litter Nándor polgármestert, hogy a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumhoz benyújtott “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor felújítása, akadálymentesítése” című pályázati dokumentációt jelen határozat 1-3. pontjának megfelelően aláírja.

Határidő: 2004. október 07.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. Javaslat a Floreát Kanizsa Alapítvány új kuratóriumi tagjainak megválasztására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Cserti Tibor: Az alapító okirat a tagok kijelölésére a kvótát megadja. Az elnök személyére vonatkozóan viszont nem rendelkezik. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a közgyűlés Dr. Nádor Lászlót kijelöli elnökként. Nem a személlyel kapcsolatban van problémám, sőt támogatom. Az alapító okirat 3. pontja szerint a kuratórium tagjait az alapító tagok választják a kuratórium elnökével együtt. Ha csak mi döntünk az elnök személyéről, és nem tudjuk, hogy a másik részéről is őt jelölik és elfogadják, akkor egyoldalú lesz, és nem emelkedik jogerőre az elnök személye. Vagy az alapító okiratot kellene módosítani ilyen értelemben, vagy …

Litter Nándor: Azt javaslom, hogy megválasztja szó helyett, ajánljuk a kuratórium tagjainak, hogy Dr. Nádor Lászlót válasszák meg elnöknek.

Fehérvölgyi Szabolcs: Egyeztetve van a másik alapítóval, a Ryno-val, ők elfogadják Dr. Nádor Lászlót.

Zakó László: Mi volt a háttérben, hogy egyszerre minden kuratóriumi tag lemondott?

Litter Nándor: A polgármesteri tájékoztatónál is érintettük az Európa Park elnevezésű terület fejlesztését. Az volt a kérése a Munkás utca és környékén élő lakóknak, hogy ők a lakóközösség pénzéből is jelentős forrásokat áldoznának arra, hogy ennek a területnek a fejlesztése megtörténjen. Azon kívül felajánlják azt a szervezőmunkát, hogy civil szervezetektől, vállalkozásoktól gyűjtenének arra, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon. Egy kérésük volt, hogy néhányan bekerülhessenek egy olyan alapítványba, amelyen keresztül ez a feladat elvégezhető. Ekkor kerestük meg Dr. Málly Verát, hogy bővüljön a kuratórium tagok száma a mostani 7-ről 9-re. Ekkor jelentették be, hogy ők hosszú időn keresztül végezték a munkát, és úgy gondolták, hogy most átadnák másnak ezt a feladatot. Sértődöttség, probléma az üggyel kapcsolatosan nincs.

Röst János: Nem esett szó az alapító okirat módosításáról. Javaslom, hogy a 2. pont úgy hangozzék, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése ajánlja Dr. Nádor Lászlót a Floreát Kanizsa Alapítvány kuratóriumának elnökévé, és felkéri az alapító okirat módosításának kezdeményezésére.

Litter Nándor: Akkor az ajánlás szó kerül a megválasztja szó helyére, és az alapító okirat személyekkel összefüggő módosítását pedig kezdeményezzük.

Dr. Nádor László: Nagyon köszönjük a bizalmat. Megpróbálunk eleget tenni ennek. Nem ismerem az alapító okiratot, de ezzel a feladattal kezdjük a munkát.

Litter Nándor: Kérem, hogy a határozati javaslatról egyben szavazzunk azzal a módosítással, amit az előbb egyeztettünk.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

218/2004.(IX.28.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztja a következő személyeket a Floreát Kanizsa Alapítvány kuratóriumi tagjainak:
  2. Dr. Nádor László Nagykanizsa, Szent Rókus u. 13.

   Molnár László Nagykanizsa, Cserfa u. 15.

   Sólyomvári Géza Nagykanizsa, Munkás u. 5/C.

   Lengyák István Nagykanizsa, Nagyváthy u. 1/C.

   Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs PM kabinetvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Nádor Lászlót ajánlja a Floreát Kanizsa Alapítvány kuratóriumának elnökévé, és felkéri az alapító okirat módosításának kezdeményezésére
  4. Határidő: 2004. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs PM kabinetvezető)

  5. A közgyűlés megköszöni az Alapítvány leköszönt kuratóriumi tagjainak, és dr. Málly Vera elnök munkáját

Határidő: 2004. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs PM kabinetvezető)

 

Szünet

 

 1. Szabadhegy városrész vízellátásával kapcsolatos beruházási döntés (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Itt nem csak Szabadhegyről van szó, hanem a miklósfai városrészről is. Volt egy kérés, hogy az egyes beruházási fejezetekhez tervezett pénzösszegeket próbáljuk meg meghatározni.

Tárnok Ferenc: Megpróbáltuk meghatározni a műszaki tartalomhoz rendelt összegeket is. Maga a vízvezeték építés a Városkapu krt., Alsószabadhegyi út és a terület rendezéséhez szükséges beavatkozás, tűzcsapépítés, vezetékcserék költsége 13,5 millió Ft lenne, a Péterfai út, Alsószabadhegyi út összekötő tervezés, területszerzéshez kapcsolódó költségek 5,5 millió Ft lenne, és a hiányzó járdaszakaszok terveztetése, engedélyeztetése kb. 1 millió Ft lenne.

Sajni József: Az előterjesztésről összefoglalóan az a véleményem, hogy ügyes. Ugyanis az előterjesztés arról szól, ha a 3. pontot megnézik, ez rövid összefoglalása annak, hogy Miklósfa, illetve Ligetváros hogyan nem részesedik ebből a pénzből. Ugyanis arról szól, hogy 20 millió Ft van elkülönítve kerékpárút építésre, amelyet a közgyűlés jóváhagyásával pályázati önrész céljára kell felhasználni, illetve annak elmaradása esetén ligetvárosi és miklósfai járdaépítésre. Ebből a logikából nem következik az, hogy ez az összeg fedezni tudja a fenti műszaki tartalmú vízvezeték építést, és az átkötő kerékpárút előkészítését, illetve annak költségeit. A megmaradó összeg járdatervezésre van benn, nem járdaépítésre, miközben ez a fejlesztési tervben úgy szerepel, hogy 12 millió Ft kerékpárút építésre, 8 millió Ft Szabadhegy, Keleti városrészre – megjegyzés: amennyiben a kerékpárútra az önkormányzat nem nyer pályázati úton támogatást, az előirányzott összegből megvalósul a ligetvárosi, illetve a miklósfai járdaépítés. Ezt ebből kiemelték. Egyszer az adott szó, másrészt a leírt tények alapján fel vagyok háborodva, hogy senki engem nem tájékoztatott, hogy ilyen módosítás van, én a közgyűlés döntéséről annak idején tájékoztattam az ott élő embereket. Ezen kívül ezáltal ebben a városrészben semmi nem valósul meg. Nem azt mondom, hogy ne kerüljön sor a vízvezeték felújítására. Nem akarom bántani az ott lakókat, de úgy néz ki, hogy nagyon erős lobbijuk van. Nem tudom meddig tartható, hogy elvileg egy fordított rendszerben történt Szabadhegy betelepülése, ott emberek építettek lakásokat, most utólag pedig elkészíti az önkormányzat hozzá az összes közművet, miközben a közműfejlesztési hozzájárulást alig fizetnek, és más területeken pedig úgy adja el a város az ingatlanjait, hogy azt megfizetteti a vételárral. Épüljön meg a vízvezeték, abból a forrásból, ahonnan, de ahhoz ragaszkodom, hogy ha egyszer az élőszó, illetve a tények alapján kérem, hogy ez valósuljon meg. A határozati javaslatot nem fogom támogatni, és javaslom, hogy az eredeti elképzelés szerint történjen meg ennek a pénznek a felhasználása, tehát az a bizonyos 12 millió Ft, amit jelenleg a szabadhegyi vízvezeték felújításra terveztek, az az eredeti tervek szerint kerüljön felhasználásra.

Papp Péter Pál: Sajni úr polémiájára is szeretnék válaszolni. A szabadhegyi lakótelepen az ott lakók önerősen megépítették a vízvezetéket. Nem az ő hibájuk az, hogy közben egy Vízmű által már korábban átvett szakaszon 2 colosra lecsökken a vízvezeték. Ezért nincs meg Szabadhegyen az a víznyomás, amivel át lehetne ott venni. Ezzel ne az ott élőket büntessük. Az, hogy a műszaki tartalom és az árak milyen viszonyban vannak, erre hadd mondjam, hogy azt furcsállom, hogy az első beszélgetéskor, amikor a Vízmű főmérnöke és többen kinn voltunk Szabadhegyen, megnéztük, akkor azt mondták, hogy a vízvezetékrendszer kiépítése és arra a szintre való felhozatala – mert ami hiányzik az átvételhez, a tűzcsapok – 4 millió Ft-ba kerülne. Ezt követően azt mondtuk, hogy jó, egy Területfejlesztési Tanácshoz készüljön egy pályázat. Ehhez a pályázathoz akkor már azt mondták, hogy 6 millió. Pontosítás után – mivel ott nem nyertünk – az idei költségvetésbe 11 milliót mondtak. Most 13,5 milliót. Az eredeti ígérethez képest egy év alatt hogyan lett ez több mint háromszorosa? Nem szeretném ezt Szabadhegy kontra Miklósfa vitájára lebontani. Csak azt mondom, hogy nem az ott építkezők tehetnek arról, hogy nincs meg a szükséges víznyomás, hanem azok, akik korábban hozzájárultak ahhoz, hogy egy nem őáltaluk kivitelezett szakaszon a 105-ös nyomóvezeték 2 colosra leszűkül. Szeretném a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy Szabadhegynek ma kerékpáros összeköttetése Nagykanizsával csak a 7-es úton keresztül történik. Nagyon sokan járnak be onnan iskolába, nagyon kellemetlen még most, ha elkészül a 7-es út Szabadhegyi út csomópontja, akkor sem engedném a gyerekemet, hogy biciklivel vagy gyalog menjen ki a 7-es útra, mert közterületen, közúton – közút alatt egy kitaposott járdát értek – sem tud bejönni. Magánterületen, sárban, kötésig bozótban járva tudják megközelíteni a szabadhegyiek a Városkapu krt-i buszmegállót. Javaslatom és kérésem az, hogy a határozati javaslat második bekezdésébe, ahol szerepel, hogy “jelentő gyalog- és kerékpárút építésének előkészítése” kiegészítésként egy közvilágítást tegyünk mellé. Az oktatás 4-5 óráig eltart, sok esetben a gyerekek sötétben érnek haza. Ha már hozzányúlunk ehhez a területhez a közvilágítást is indokolt lenne megvalósítani.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság rengeteg bizonytalansággal találta szemben magát, ahogy tárgyaltuk ezt a napirendet. Miután nem ismertük, illetve a mai napig nem ismerjük az Alsószabadhegyi útnál a vezetékek milyenségét, szerettünk volna hallani a Vízmű illetékesétől részleteket erre vonatkozóan. Sajnos akkor nem sikerült. Ugyanis mi attól féltünk, hogy ha ez a 150-es vezeték megépül a Péterfai úttól, és rácsatlakozik a meglévő vezetékrendszerre, ott nem lesznek-e problémák. Mi végig abba a hiszemben voltunk, hogy ez egy zártkerthez kiépített vízvezeték van, ami nyilvánvalóan az ottani megnövekedett igényeket nem tudja ellátni. Ennek kapcsán nálunk is felmerült, hogy akkor mi a helyzet, ha ki kell cserélni a teljes vezetéket, mi a helyzet az esetlegesen a közműfejlesztési beruházások befizetésével, valamint a vízmérők megépítése, és ott a vízmérőkig gyakorlatilag minden a város feladata lenne. Ezekkel bizottsági ülésünkön nem tudtunk mit kezdeni. Ezek bizonytalanságként továbbra is fennállnak, így ilyen módon nem is tudtuk javasolni, hogy ezt megcsináljuk anélkül, hogy tudnák a háttérdolgokról.

 

Budai István: A Pénzügyi Bizottság hiányolta, hogy a határozat nem rendelkezett a fölött, hogy az átcsoportosított összegek konkrétan mennyi összeget jelentenek. Erre az előbb választ kaptunk. Ezt kérem a határozati javaslatban pótolni. Az a vita, ami előttünk kialakult, az is felvetődött a bizottsági ülésen. Voltak hozzáértő szakemberek, akik azt kérik, hogy ezt a vezetékszakaszt a jelenlegi tulajdonosok építessék ki, és utána vegyük át. Tudniillik úgy hangzott el, hogy azt valamikor megépítették saját maguknak, és most velünk akarják kifizettetni a bővítést. Nem ismerem az akkori körülményeket, csak az elhangzottakat tolmácsolom. Éppen ezért a határozatban kiegészítést javaslunk az első francia bekezdéshez, hogy a vezetékszakaszok szükséges – a tulajdonosok által történő – átépítésével kiegészítésével.

Röst János: Sajni Józsefnek teljes mértékben igaza van, elnézés kérek Tőle emiatt. Nem lehet azt megtenni, hogy a miklósfai fejlesztési célra szánt pénzösszeget teljes mértékben erre fordítsuk. Azt javaslom, hogy a határozati javaslatban a szövegszerkezet módosuljon, és kerüljön ki a kerékpárút-hálózat fejlesztés céljára előirányzott 20 millió Ft, és helyette az út-, járdafelújítás terhére szövegszerkezet kerüljön. Ez azt jelenti, hogy a Kanizsa Fejlesztési Tervben marad meg pénzösszeg ezen a tételsoron, és ennek a felújításait ebből el lehet végezni. Viszont javasolnám azt is, hogy a Polgármesteri Hivatal a holnapi naptól menjen ki Miklósfára, és azokat a terveket, amelyeket korábban már meghatározott, vizsgálja felül, és tekintse át, hogy melyik járdaszakaszokat lehet még felújítani ebben az évben, és a munkákat rendelje meg. Ezzel egy korrekciót tudnánk Sajni József felé végezni.

Halász Gyula: Részben csatlakoznék Röst János alpolgármester úr véleményéhez. Azt kérném, hogy tekintsük át a Kanizsa Fejlesztési Tervet, hogy mi az, ami még ebben az évben megvalósulhat, hiszen tudjuk, hogy építési időszak rövidesen véget ér. Biztos találunk még a Kanizsa Fejlesztési Tervben forrásokat arra, hogy mind a miklósfai, mind Városkapu, illetve Péterfai utcai beruházások megvalósuljon. Ez egy kompromisszumos javaslat lenne. Másrészt pedig a képviselők korrekt tájékoztatása is igényli azt, hogy tudjuk azt, hogy hogyan áll a Kanizsa Fejlesztési Terv.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a közgyűlés értsen azzal egyet, hogy ezek a munkálatok az itt leírt módon elinduljanak. Ez lenne az egyik határozati javaslat.

Bicsák Miklós: Nálunk is a költségvetésben szerepel az Űrhajós utca, és tudni kell, hogy a közbeszerzési eljárás, tervezés hátráltatják a beruházást. Valóban itt a tél, és semmi reményünk, mert a pályázatok annyira háttérbe szorítják, és az ott élő emberek továbbra is csúszkálnak főleg olyan utakon, amilyen van a város bármelyik részén. Ha ezt lehetne sürgetni, tudnám támogatni, hogy ezek minél hamarabb megvalósuljanak.

Csordásné Láng Éva: Aggodalmaskodom, mert az út-, járdafelújítás is nagyon célzottan meghatározott volt, és pontosan az a gondom, hogy akkor most abból melyik járda- és útfelújítás marad el, mert szintén a 14. számú választókerületben költségvetési sorokon szerepelt a 20 millióból 4 millió például a Dobó utcai járda megépítésére, és akkor mondjuk, most az marad el.

Litter Nándor: Azt javaslom, hogy most más területeket ne keverjünk bele ebbe a problémába. Azok a feladatok, amiket meghatároztunk, elvégzésre kerülnek. A közbeszerzési pályázatok miatt lehetnek csúszások, esetleg átcsúsznak a következő évre, de azok a feladatok nem csorbulnak, amiket elhatároztunk. Folynak már munkálatok – zöldfelületektől kezdve kisebb járdaszakaszok, Bajcsán elkészült a járda. Amiket nem kellett a közbeszerzési pályázati rendszerbe beilleszteni, azok már nagy részben megvalósultak.

Sajni József: Ha ennek technikai, szervezési vagy bármi problémája van, nagyon szívesen segítek.

Litter Nándor: Javaslom, hogy döntsünk arról, hogy ez a program így, ahogy van, induljon el. A második részben pedig a forrásokról a javaslatok szerint döntenénk. Nem javaslom, hogy a lakókra hárítsuk át a kiépítést. Megkérem Papp Pétert, mondja el, hogy miért nem lenne célszerű azt a javaslatot elfogadni, amit Budai úr mondott.

Papp Péter Pál: Az a vízvezetékrendszer önerős vizitársulatként működik, és a lakók ma még mindig szedik össze a pénzt, mert egy szerződésük van a Vízművel, és mindenhol van vízóra, és az alapján telkenként mérik és osztják fel – ez ott egy embert teljesen leköt. De ez a rendszer, amit ők kiépítettek, a Vízmű nyilatkozata szerint alkalmas az átvételre. Ők azért nem veszik át, mert hiányzik tűzcsap, de ennél sokkal nagyobb gond, hogy nincs meg a víznyomás. A víznyomás pedig azért nincs meg, mert az nem az önerős vizitársulat építése, hanem egy korábbi vízvezeték fejlesztés miatt, ahova ők rákötöttek a Szabadhegyi úti vízvezetékre, leszűkül 2 colosra. Azért, mert valaki 15-25 évvel ezelőtt rosszat épített, őket kell büntetni? Az, hogy azt előbb-utóbb a városnak ki kell cserélni, az indokolt, de ezt a városnak kell kicserélni, és nem az ott lakóknak. Az egész város vízellátása biztos, hogy javulna, hogy kialakulna egy körvezeték – Teleki utca, Sánc, Szabadhegyi út, Alsószabadhegy és a Keleti városrész –, ha bárhol csőtörés van, lehetne szakaszolni és az egész város ellátható. Most, ha Sáncban csőtörés van, akkor se Sánc, se Szabadhegy, se Alsószabadhegy nem kap vizet. Ettől az ellátás biztonságosabb irányba mozdulna el. A lakók azt a költséget, ha közben a Vízmű kideríti, hogy valahol nem alkalmas a vízóra az átvételre, természeten vállalják. Ők csak a városi rendszerhez való összekötést kérik.

Litter Nándor: Van-e olyan lakó, aki nem fizetett közműfejlesztési hozzájárulást? Vagy nem a saját költségén építette ki? Mert akkor nem kellene fizetni. Ezt megnéznénk, és akkor teljesülne az az elvárás, amit a Pénzügyi Bizottság mondott. Ilyen módosítással Papp Péter elfogadja?

Papp Péter Pál: Azt természetesen el tudom fogadni, hogy ha van olyan telektulajdonos, aki nincs benn az önerős rendszerben, illetve később kíván rákötni, hogy az a közműfejlesztési hozzájárulást megfizesse.

Litter Nándor: Vagy a kiépítés költségeihez járul hozzá, vagy fizetnie kell. Akkor ezzel a kiegészítéssel kérem, hogy szavazzuk meg ezt a részét. A pénzügyi részről külön döntenénk.

 

A közgyűlés 14 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Akik nem szavazták meg, kérdezem, hogy mi a probléma? Ellenvélemény nem hangzott el. Arról szavazunk, hogy ez a három program elinduljon. Javaslom, hogy szavazzunk újra.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a Városkapu krt. – Alsószabadhegyi utca vízvezeték megépítéséről, a meglévő vezetékszakaszok szükséges átépítésével kiegészítve. Ez az előzetes becslések szerint 13,5 millió. Ennek a felülvizsgálatát kérem, mert a Papp Péter által elmondott ellentmondás valóban fennáll. Ezt egészíteném azzal, hogy egyébként is a közbeszerzés és egyéb problémákat is kell ebben a körben vizsgálnunk. Kérem, hogy erről szavazzunk. Megvizsgálva, hogy akik az építéshez nem járultak hozzá, vagy pedig a közműfejlesztési hozzájárulást nem fizették meg, azt be kell tőlük szedni.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a Péterfai utca – Alsószabadhegyi utca összekötését jelentő gyalogút megépítéséről közvilágítással. Erre 5,5 millió Ft a tervezett összeg.

 

A közgyűlés 17 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Tárnok Ferenc: Sajni képviselő úrral egyeztetve két olyan kardinális járdaszakasz van Ligetváros és Miklósfa városrészben, amit meg kellene oldani. Ez a Sörgyár – Ligetváros, egy 300 folyóméteres járdafelújítási rész. Ez kikalkulálva kb. 1,8 millió Ft lenne. A Szentgyörgyvári utcai járdaépítés 300 folyóméter hosszban kb. 6 millió Ft-os összeg lenne. Ha további igény lenne még, akkor Sajni képviselő úr azt jelzi. Határozzunk meg talán egy keretösszeget a miklósfai, ligetvárosi járdaszakaszokra – 10 millió Ft.

 

Litter Nándor: Akkor ennek megfelelően tervezésre és építésre. Kérem, szavazzunk erről. Pénzügyi forrás az útfelújítási keretösszeg.

 

A közgyűlés 16 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

219/2004.(IX.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2004. évi költségvetés Kanizsa Fejlesztési Tervében szereplő, út-, járdafelújítás céljára előirányzott összegből az alábbi beruházások megvalósulásra kerüljenek:

A közgyűlés egyetért azzal, hogy azon ingatlantulajdonosnak, aki az önerős vízvezetékrendszer kiépítésé költségeihez nem járult hozzá, vagy vezetékrendszerre későbbi kívánnak rácsatlakozni, a közműfejlesztési hozzájárulást meg kell fizetnie.

Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 1. Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola beruházási programja (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Ez a Piarista Iskola területigényével függ össze. Szükséges ennek a megépítése.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatja a beruházást.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság támogatja a beruházást.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  220/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 174 456eFt összköltségű Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola bővítése önkormányzati beruházással. Felhatalmazza a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

  Határidő: - a beruházási okmány aláírására: 2004. október 15.

  - a beruházás befejezésére: 2005. augusztus 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

   

 3. Javaslat pályázat kiírására a kéményseprő-ipari közszolgáltató kiválasztására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Csákai Iván: Az 5. pont szerint 10 év időtartamra kívánjuk megkötni a szerződést. Szerintem elég az 5 év. Szeretném, ha csak 5 évre szólna.

  Röst János: Arra kérem a testület tagjait, hogy ne szavazza meg az 5 évet. Ez a tevékenységi kör olyan, hogy hosszabb távú beruházásokat igényel, és úgy gondolom, azzal, hogy meg lehet hosszabbítani 10 év után, ez kellő garancia arra, hogy egy szakszerű, jó minőségben működő cég végezze ezt a munkát. 5 évenként nem szokás az ilyen tevékenységet kiírni. Zala megyében a Zala Megyei Közgyűlés ki se írta a pályázatot, hanem meghosszabbította a térségében működő kéményseprő vállalat működését.

  Litter Nándor: Csákai úr tartja az 5 éves javaslatot? Igen, akkor kérem, szavazzunk erről. Én továbbra is a 10 évet támogatom az előbb elhangzottak alapján.

   

  A közgyűlés 10 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  221/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. november 15-i benyújtási határidővel pályázatot ír ki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2005. január 1-től kezdődő 10 éves időtartamban történő elvégzésére. A pályázatot az előterjesztéshez mellékelt tartalommal kell kiírni. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága véleményezése után a polgármester terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: a kiírás megjelentetésére 2004. október 22.

  a közgyűlés elé terjesztésre 2004. december 21.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások kijelölésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Kámán László: A két határozati javaslathoz a szerződés időtartamára vonatkozóan szeretnék módosítást kérni. Az első mondat úgy módosulna, hogy Nagykanizsai Főiskolával fennálló munkaviszonya időtartamáig, a szerződés megkötésétől számított 5 év időtartamig.

Litter Nándor: Legfeljebb.

Kámán László: Legfeljebb 5 év időtartamig. Szeretném, ha ezt mindkét határozati javaslatnál elfogadják. A két lakás beköltözhető a mai nappal, ha ezt megszavazzák.

Dr. Csákai Iván: Támogatom a javaslatot, csak vásárolt lakásról van szó. Nem szociális alapon kijelölhető-e bérlő vagy sem? Nehogy úgy járjunk, mint egy esetben már jártunk, hogy nem szociális alapon nem jelölhető ki bérlő.

Simánné Mile Éva: A pályázati kiírás feltétele az volt, hogy az önkormányzat úgy utalja ki a lakásokat, ahogy az a rendeletében szerepel. A mi rendeletünkben szerepel az a kitétel is, hogy a város érdekében fontos személyiségek letelepítése céljából, és annak is megfelelünk, hogy határozott időre kapják a bérlakást, nem pedig határozatlan időre.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság azzal a kiegészítéssel, hogy határozott idejű legyen a bérlemény, támogatta. Kérek mindenkit, hogy támogassa, hiszen a főiskola jövője szempontjából nagyon fontos az, hogy megfelelő oktatói gárda települjön le a városban, mert a létét megalapozhatja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

222/2004.(IX.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

  1. a Nagykanizsa Zemplén 7/A.I.em.8. szám alatt lévő 1,5 szobás összkomfortos önkormányzati bérlakást kiutalja Skrop Adrienn (Bodajk, Kossuth u. 24.) részére a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsai Főiskolával (Nagykanizsa Zrínyi u. 33.) fennálló munkaviszonya időtartamáig, a szerződés megkötésétől számított 5 legfeljebb év időtartamig.
  2. A lakásbérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére átadni. A bérlő fizeti a 35/1995. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakbért és a lakással kapcsolatos szolgáltatási díjakat.

  3. a Nagykanizsa Városkapu 10/C.I.em.1. szám alatt lévő 1 szobás 34 m2 alapterületű összkomfortos önkormányzati bérlakást kiutalja Heckl István (Balatonfüred Vásártér u.9/b.) részére a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsai Főiskolával (Nagykanizsa Zrínyi u. 33.) fennálló munkaviszonya időtartamáig, a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 5 év időtartamig.

A lakásbérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére átadni. A bérlő fizeti a 35/1995. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakbért és a lakással kapcsolatos szolgáltatási díjakat.

Határidő: 2004. október 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Kámán László intézményvezető

 

 

 1. Részvétel a Szlovén – Magyar Határmenti Regionális Fejlesztési Tanács munkájában (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kiosztottuk a módosított határozati javaslatot a közgyűlés kezdetekor.

  Fehérvölgyi Szabolcs: A kiosztott módosításon túl nincs kiegészítés. Azért került rá sor, mert javasoltunk néhány dolgot, többek közt azt, hogy a Nagykanizsai Ipari és Kereskedelmi Kamara is kerüljön be az együttműködő partnerek közé, készüljön minden évben konkrét munkaterv munkacsoportokra lebontva, valamint az infrastruktúra fejlesztésével foglalkozó munkacsoport lehetőség szerint kiemelten foglalkozzon a Nagykanizsát is érintő közúti és vasúti fejlesztésekkel. Ezeket a javaslatokat nagy valószínűség szerint figyelembe fogja venni majd az alakuláskor ez az együttműködés, így nem pontosan a mellékelt szerződés fog aláírásra kerülni, ezért kérem a közgyűléstől, hogy tárgyalásra hatalmazza fel a polgármester urat.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  223/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzat tagja legyen a Szlovén – Magyar Határmenti Regionális Fejlesztési Tanácsnak. Felkéri a polgármestert, hogy a tanács keretszerződését írja alá, előzetesen azonban tárgyaljon a megyei önkormányzat illetékeseivel annak érdekében, hogy az önkormányzatunk által javasolt módosításokat a tanács keretszerződésében érvényesítsék.

  Határidő: 2004. november 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

   

   

 3. Javaslat a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. további működtetésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Cseresnyés Péter: Ha jól olvastam a tájékoztató anyagban, akkor azt látom, hogy Nagykanizsa és Nagyatád maradt ebben a szövetségben, mert Lendva és körzete, Csáktornya, Muraköz megye a pozitív nyilatkozat ellenére nem kíván részt venni ebben az együttműködésben. Ha jól olvastam, akkor mi értelme van annak, hogy két magyar város egy Eurorégiót alkotva próbál szerintem teljesen reménytelenül sikert elérni pályáztatás során? Ebben a formában ennek semmi értelmét nem látom.

Litter Nándor: A Dráva-Mura Eurorégiós együttműködés alakult meg 2000-ben, ahol ezek a városok, illetve kistérségek kifejezték az együttműködés szándékát. Majd ezt követően 2002. május 2-án egy közhasznú társaságot hozott létre néhány önkormányzat és kistérség, mint munkaszervezete ennek az Eurorégiós együttműködésnek. Az együttműködés fennáll, a munkaszervezet szűnne meg, ha a többi önkormányzathoz hasonlóan Nagykanizsa is erre a döntésre jutna. Mi úgy gondoljuk, hogy most, amikor a következő néhány évben PHARE és Európai Uniós egyéb források fognak megnyílni, nagyon rossz döntés lenne, ha ezt nem használva ki, csak erre a térségre koncentrálva nem működtetnénk még a következő év végéig ezt a szervezetet, és lehetőséget adva arra, hogy új lehetőségeket megragadva bizonyítsuk, hogy életképes ez a szervezet. Erről szól ez a javaslat, kiemelten arra gondolva, hogy új források fognak ezen a határmenti szakaszokon megnyílni.

Cserti Tibor: Amíg elvi lehetőség van, addig próbálkozzunk. Magam is szorgalmazója voltam az előkészítő bizottság tagjaként. Való igaz, hogy a megcélzott eredményeknek csak töredéke valósult meg. Éppen ezért egy olyan elvi megfontolást javaslok, hogy a határozati javaslat 3. pontjaként megfogalmazásra került, hogy az ügyvezetői tisztséget pályáztassuk meg, és ennek akkor van értelme, ha beindul ismét és hozzák a várt eredményeket az első két határozati pontban foglaltak szerint, tehát ki tudjuk vásárolni a partnereket, vagy működőképes, addig egyszerű megbízás útján javaslom ezt az átmeneti időszakot áthidalni. Az, hogy ez az átmeneti időszak meddig tart – jövő év első feléig gondoltam – addig a polgármester úr vagy jegyző úr saját hatáskörébe utalva, mint munkáltató is kijelölhet valakit ennek a technikai feladatainak ellátására, természetesen ügyvezetői minőségben és az ahhoz kapcsolt javadalmazással. Most nem pályáztatnám.

Papp Péter Pál: Ha azt veszem példának, hogy Magyarország uniós csatlakozását megelőzően Ausztria, mint már EU-s tagállam milyen hasznot tudott húzni a határmenti együttműködésből, mert Magyarország EU-csatlakozását elősegítendően sok ilyen célpályázat volt, akkor azt hiszem, hogy nemcsak a magyar-horvát kapcsolatok miatt, hanem Nagykanizsa és térségének jól megfontolt anyagi haszna is származhat ebből. Mindenképpen azt támogatnám, és támogatásra javaslom, hogy ezt a szervezetet fenntartsuk.

Zakó László: Javaslom, hogy a csatolt társasági szerződés 14.1. pontjában foglaltakat határozza el, hogy a társaság megszűnik, ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését. Erről kérnék szavazást. Ha leszavaznák a javaslatomat, akkor az a javaslatom – amiről szintén szavazást kérek –, hogy ne Dráva-Mura Eurórégió legyen a társaság neve, hanem Nagykanizsa-Nagyatád Régió Térségfejlesztő névváltoztatást kezdeményezek.

Röst János: Mindenkinek a figyelmét felhívnám, hogy május 1-jétől Magyarország EU-tag. Ilyen értelemben ennek a kht-nak a fenntartása kötelező is a város számára. A forrásokat említette Papp Péter képviselőtársam. Meggyőződésem, hogy annak az előnyeit jelenleg még fel sem lehet mérni, hogy mit jelent egy pályázatnál, ha ezzel a technikával pályázunk, nem pedig úgy, hogy ez nem működik. Egyetértek azzal, amit Cserti Tibor jelzett, hogy az ügyvezető kinevezése, vagy pályáztatása mikor történjen – át lehetne ezt úgy hidalni, hogy ha a határidőt december 31-re tennénk szintén, ami gyakorlatilag egybeesik a másik két ponttal.

Dr. Fodor Csaba: A határozati javaslat 1. pontját módosítanám, az utolsó mondatot, ahol az ajánlattételt a polgármester hatáskörébe utalja a közgyűlés, melyet a Pénzügyi Bizottság elnökével kell egyeztetni. Azt gondolom, hogy a Pénzügyi Bizottsággal kelljen egyeztetni, és akkor azzal talán nem lesz gond. A többivel pedig magam egyetértek, tehát a pályáztatással is. Ha egy ilyen ügyvezetői tisztséget be akarunk tölteni, akkor azt pályáztassuk meg ilyen esetben, amikor nincs betöltve az állás.

Litter Nándor: Zakó úr javaslatairól szavazunk, aki azt javasolta, hogy jogutód nélkül szűnjön meg a társaság. Az előzőek alapján természetesen nem támogatom. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 12 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatok 1. pontjáról azzal a kiegészítéssel, amit Dr. Fodor Csaba mondott, hogy a Pénzügyi Bizottsággal kell egyeztetni.

 

A közgyűlés 15 szavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

 

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Zakó úr javaslatáról, hogy változtassuk meg a társaság nevét, és legyen Nagykanizsa-Nagyatád Térségfejlesztő Társaság. Nem támogatom a javaslatot, különösen azért, mert maga az együttműködés fennmarad. A partnereket ebből a térségből kívánjuk továbbra is keresni.

 

A közgyűlés 2 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 3. pontról, hogy a közgyűlés egyetért azzal, hogy a lemondott ügyvezető helyett pályázati úton december 31-ig újat kell választani, addig pedig a jegyző, illetve a polgármester megbízása alapján valaki töltse be ezt a tisztséget.

Dr. Kelemen Marcell: A jegyző nem lehet. Valakit kívülről.

Röst János: Nem kell ebben dönteni. A polgármester magától is megbízhatja, ugyanis kárenyhítő felelősége van a polgármesternek, és ha egy gazdasági társaságnak nincs vezetője, akkor joga megbízni.

Dr. Fodor Csaba: Nem emlékszem, hogy a volt ügyvezető miként mondott le, milyen szabályok irányadók, a Gt. mit mond a lemondásról, annak elfogadásáról, hosszabbítható, nem hosszabbítható – illetve tudom, de azt gondolom, vannak jogászok a hivatalban is, akik ugyanúgy tudják, hogy mi a követendő magatartás. Meg kellene őket kérdezni. Azt mondom, hogy pályáztassunk. Nem vagyok annak híve, hogy van, amikor kinevezünk, van, amikor pályáztatunk. Pályáztassunk, a többit pedig tessék megnézni a hivatalban lévő jogászokkal, hogy a törvény mit tesz lehetővé.

Litter Nándor: Pályáztatunk, december 31-ig új ügyvezetőt keresünk. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

224/2004.(IX.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Dráva – Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. tagtársai számára ajánlatot tesz azok üzletrészeinek megvételére. A vásárlásra csak akkor kerülhet sor, ha a kht. rendezett költségvetéssel rendelkezik, a tagok az elmaradt tagdíjaikat befizetik.
  2. Pénzbeni ajánlatot a meglévő törzstőke, illetve készpénz, vagyon nagyságrendjének megfelelően tehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az ajánlattételt a polgármester hatáskörébe utalja a közgyűlés, melyet a Pénzügyi Bizottsággal egyeztetnie kell.

   Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  3. egyetért azzal, hogy az önkormányzat a tárgyalásokat folytasson a Nagyatád Város Önkormányzatával a Dráva – Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. további működésére vonatkozóan.
  4. Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  5. egyetért azzal, hogy a lemondott ügyvezető helyett pályázat útján újat kell választani.

Határidő: 2004. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 1. Az 1956-os forradalom áldozatainak emlékére szobor állítás előkésztése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az elhatározást a feladattervben rögzítettek alapján.

Dr. Horváth György: Azon az úton, ahogy a leírtak tartalmazzák menjen, azz Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsági is támogatta.

Polai József: 2005. október 23-ra javasoljuk az emlékmű felavatását.

Halász Gyula: Nem késett el az 1956-os emlékezés, hiszen van egy kopjafa, illetve van egy Orbán Nándor emléktábla. Ezzel a határozati javaslattal egy biankó csekket töltünk-e ki? A pénzügyi része nincs meghatározva, hogy milyen értékhatárig mehetünk el.

Litter Nándor: Nincs biankó csekk, mert a közgyűlés elé kell terjeszteni az elképzeléseket.

Röst János: A kopjafát az MDF állította fel 1989-be. Az ünnep beszédet Tarnóczky Attila mondta. Az Orbán Nándor emléktáblát pedig Nagykanizsa város és Liberális Nagykanizsa Alapítvány emeltette.

Litter Nándor: Az évforduló alakítja ki bennünk azt, hogy 2006-ban kellene ezt az emlékművet felavatni. Polai úr ezek alapján az évre vonatkozó javaslatát visszavonja-e?

Polai József: Úgy gondolom, hogy maradjunk a 2005-nél.

Litter Nándor: Szavazni fogunk a javaslatról.

Zakó László: Kíváncsi lennék a túloldali képviselőtársaimra, hogy mi világosodott meg bennük, hogy Ők is támogatják ezt a szobrot.

Litter Nándor: Nem támogatják, hanem mi kezdeményeztük. Kihez intézi a kérdését?

Zakó László: Nem kérek választ.

Dr. Fodor Csaba: Tisztelt Zakó képviselő úr, én azt gondolom, hogy ez a felvetés méltatlan volt 1956 szellemiségéhez és annak a kezdeményezésnek, amit a szocialista párt képviselői tettek ennek kapcsán. Hogy bennünk mi világosodott meg, azt nem tudom, de talán Önnek is magába kellene nézni, hogy Önben mi világosodott meg. Mi azt gondoljuk, hogy nekünk 1956-hoz semmi közünk. Nekem különösen nem, akinek az édesapja részt vett 1956-ban a megmozdulásokon. Az én családomban senki nem volt állampárti rendszer elnyomó állampártjának tagja. Nem olyan neveltetést kaptam hála istennek.

Litter Nándor: Szavazunk Polai képviselő javaslatáról.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

225/2004.(IX.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére 2006. októberében emlékművet állít Nagykanizsa városban.

Az előterjesztésben részletezett feladatterv alapján az emlékmű helykijelölésére vonatkozó javaslatot és annak művészeti tartalma-, formája programját, a pályázati kiírással a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő: 2004. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat közalkalmazotti jogviszonyban állók egyszeri kereset kiegészítésére (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Felülvizsgáltuk a költségvetés várható teljesítésére vonatkozó adatait és ezen vizsgálat eredményeként úgy gondoljuk, hogy ennek a határozati javaslatnak megvan a pénzügyi fedezte. Végrehajtható ez a bérfejlesztés, mozgóbér jelleggel kifizetve a közalkalmazottak részére. Folytattunk egyeztetést az Érdekegyeztető Tanáccsal. Ott ebben megállapodtunk, amit itt szerepel ebben az anyagban. Partnerünk elfogadta, hogy ennyire van jelen pillanatban lehetőségünk. A határozati javaslatban egy módosítást tennék. A 4. sorban a tervezett kamatkiadásokból helyett tervezett kamatmegtakarítások szó szerepeljen.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság támogatja 6 igen és 1 tartózkodással a határozati javaslatot.

  Tóth László: Nem régen fogadtuk el az intézményvezetők premizálásáról szóló rendeletet. Ez a 6 %-os egyszeri kereset kiegészítés az intézményvezetőkre is vonatkozik, vagy azt nem értjük bele ebbe a körbe?

  Litter Nándor: A bértömegben bent van. Javaslom, hogy ne részesüljenek ebből az elhatározott összegből a korábbi időszakot lényegesen meghaladó jutalmazási és premizálási rendszerre való tekintettel.

  Tóth Lajos: Az Érdekegyeztető Tanácsban erről nem volt szó. Nem tartanám szerencsésnek, ha ebből az intézményvezetőket kizárnánk.

  Sajni József: 2002 óta igazából a közalkalmazottak semmiféle béremelésben nem részesültek. Sajnáljuk, hogy olyan kormányzati döntés született, hogy a fenntartó önkormányzatok csak 1 %-os támogatást kapnának ebből a bizonyos összegből, amit bérkiegészítésre fordítanak, miközben a központi költségvetési szerveknél ugyanez 3 % átlagban. Ezt tudomásul kell venni, hogy ami önkormányzatunk se tudná az 1 %-hoz az 5-öt hozzátenni. Ez több mint 200 millió Ft volt a számítások szerint. Azt kérném, hogy ez a javaslat ne valósuljon meg, hisz bértömegről van szó, és abban mindenki bent van.

  Polai József: Valóban itt egy egyszeri 6 %-os kereset kiegészítésről van szó. Mi is sajnáljuk, hogy tulajdonképpen 2 éve nem volt béremelése a közalkalmazottaknak. Saját hatáskörünkben próbáltuk-e kutatni, hogy tudnánk-e bérfejlesztést teremteni?

  Litter Nándor: Ez az, amit kerestünk, és ennyit tudunk felvállalni.

  Cserti Tibor: Nagyon tisztességes szándék vezette az előterjesztőt, hogy a jelen körülmények között mérlegelve a lehetőségeket megpróbálja a lehetőség szerint kezelni ezt a nagyon kényes kérdést. A határozati javaslat abszolút számait hagyjuk jóvá. A felosztás elveivel a polgármester urat bíznám meg. Erre kérem a közgyűlés felhatalmazását.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Javaslom, hogy a módosításommal együtt fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  226/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítésére 35.960 eFt pótelőirányzatot biztosít, melynek fedezetéül 32.033 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal működési bevételeiből, 3.927 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál tervezett kamatmegtakarításokból biztosít.

  Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.

  Határidő: a rendelet módosításra: 2004. október 31.

  a kereset-kiegészítés kifizetésére: 2004. november 3.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

   

   

 3. Javaslat a cash-pool szolgáltatás bevezetésének lehetőségéről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Fodor Csaba: Ahhoz, hogy most itt állást tudjuk foglalni, kellene egy gazdasági számítás, mely az előnyökkel kapcsolatban eligazítana bennünket. Az is egy vizsgálat tárgyát képezné, hogy korlátozza-e egy adott gazdasági társaság önállóságát, az ügyvezető önállóságát. Nem tudom, hogy adott pályázatoknál, vagy a leendő pályázatoknál nem jelent-e hátrányt esetleg egy pályázó gazdasági társaságnak a pályázaton való indulás, vagy annak pozitív elbírálása, hiszen nem tudom, de voltak olyan pályázati kiírások, amelyek azt mondták, hogy elkülönítetten kell, hogy kezelje a pénzt. Nem tudom, hogy ki és hogyan fogja kezelni ezt a rendszert. Ezek a kérdések, ha jól tudom, felvetődtek más bizottsági üléseken is. Olyan javaslatok is elhangzottak a ma délelőtti információim szerint, hogy célszerű lenne bevezetni ezt a rendszert, miután ezekre a kérdésekre és más sokkal több szakmai kérdésre meg tudná kapni az önkormányzat a választ. Javaslom, hogy a határozati javaslatot úgy módosítsuk, hogy határozzuk el, hogy bevezetjük a cash-pool rendszert, de előtte adjuk vissza bizottságoknak az általam feltett és bizottsági üléseken megfogalmazódott más kérdésékre a szükséges válaszokat adják meg a szakbizottságok és azt követően november 15-ig kerüljön ide vissza döntésre.

  Tóth László: A határozati javaslat szerint kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokról van szó. Van Nagykanizsának egy olyan gazdasági társasága, amibe más tulajdonostárs is van. Ez nevezetesen az NSR. Rá is gondoltunk-e? Ha nem, akkor miért nem?

  Litter Nándor: Kezdeményezhetjük a tulajdonostársunknál, hogy alkalmazzuk együttesen ezt a rendszert. Most mi itt a szándékunkat kifejezhetjük.

  Cserti Tibor: Bizonyos értelemben a rendszer bevezetése az önkormányzati szférában is élenjáró. Önmagában a kincstári technika már majdnem a küszöbön. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy csökkenti-e a gazdasági önállóságukat, akkor a válasz, hogy nem. A kötelezettségvállalások vonatkozásában ugyanolyan jogosítványaik vannak, mint a korábbi időszakban. Kinek jó ez alapvetően? Elsősorban a fenntartónak jó a likvidítás-kezelés szempontjából. A bevezetésről lemondani semmiféleképpen nem szabad. A konkrét szerződés végleges aláírása előtt nem csak a Gazdasági Bizottságnak kell tárgyalni, hanem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak is. A vezető pénzintézetet meg kell bízni, hogy adja meg javaslatát a cash-pool rendszer szerződéstervezetét illetően. Határidő a bizottsági szakaszra október 30., de legkésőbb november 15. Ilyen értelemben módosítani javaslom és a bizottsági szintű beépítési pontot, ahogy képviselőtársam elmondta.

   

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a cash-pool bevezetését. Azokra a problémákra, amit Fodor képviselőtársam mondott mi annyit reagálnánk, hogy a határozati javaslatot folytatnánk azzal, hogy a polgármester végezzen gazdasági számításokat ennek előnyeiről és hátrányairól. Akkor a szerződéskötésnél ezeket figyelembe lehet venni.

  Kereskai Péter: A rendszer bevezetése nem fogja csorbítani a benne lévő gazdasági társaságok pénzügyi önállóságát. Úgy gondolom, hogy ezzel financiálisan túl nagy eredményt nem lehet elérni, mivel a mi gazdasági társaságaink nem azok, aki úgy halmozzák a 10-20 millió forintokat a számláikon, viszont valamennyire optimalizálni lehet. Ezért kértük azt, hogy valamilyen számítás erre készüljön. Mindazonáltal dönthetünk most ebben az ügyben.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Javaslom, hogy a vitában elhangzottaknak megfelelően a határozati javaslat első része maradjon így, ahogy a szöveg tartalmazza, kiegészítve azzal, hogy a szerződéstervezetet és a bevezetéssel kapcsolatos előnyöket tartalmazó számításokat október 31-ig tárgyalja meg a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság.

  Dr. Fodor Csaba: Minden bizottságnak meg kell tárgyalni, mert ha szerződés, akkor Ügyrendi bizottság is kell hozzá. Az volt a javaslatom, hogy ez legkésőbb november 15-ig kerüljön közgyűlés elé, és akkor mondja ki a végső szót.

  Cserti Tibor: Ha a Pénzügyi és a Gazdasági bizottság megállapítja, hogy előnyös és jó, akkor ezt egy átruházott hatáskörbe gyakorolja. Nem szeretném még egyszer tárgyalni ezt közgyűlési szinten.

  Litter Nándor: Ha a két bizottságnak nem lesz kifogása ellene, akkor a szerződés megköthető. Kérem, erről szavazzunk.

  A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  227/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a cash-pool rendszer bevezetését valamennyi kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő Kht-re és Kft-re, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevezetéséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg.

  Megbízza a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy a szerződéstervezetet és a bevezetéssel kapcsolatos előnyöket tartalmazó számításokat tárgyalja meg. Amennyiben a bizottságok kifogást nem emelnek, a szerződés megköthető.

   

  Határidő: bizottsági tárgyalásra 2004. október 31.

  2004. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

   

   

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonbiztosítási szolgáltatásának ellátása 2005. január 1-től (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Csákai Iván: A december 31-i határidőt december 15-re javaslom.

  Tóth László: A határozati javaslat második mondatát szeretném úgy módosítani, hogy “megbízott alkusz bevonásával” kérem törölni. Bízzuk meg a Közbeszerzési Bizottságot, hogy Nagykanizsa területén működő alkuszoktól kérjen be ajánlatot, és a legkedvezőbbel kössön erre a munkára szerződést, ha egyáltalán szerződést kell erre kötni.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést azzal, hogy a határidő december 15-re legyen módosítva.

  Cserti Tibor: Akkor leszünk hatékonyak igazán, ha valaki az önkormányzat specialitásait és rejtelmeit értve segít nekünk ebben a munkában. Ettől őnekik több, vagy kevesebb pénze ilyen értelemben nem lesz. Kérem, Tóth képviselő úr vonja vissza a javaslatát.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy Tóth képviselő módosítsa úgy a javaslatát, hogy más olyanoktól, akik - és ne korlátozzuk Nagykanizsára - önkormányzati biztosításban jártasak. Akkor teljesül az is, hogy mástól is kérünk.

  Dr. Kolonics Bálint: Az előterjesztés utal az Alkusz Kft. és az önkormányzat között fennálló szerződésre. Ebből eredően kerül itt képbe az alkusz, mint közvetítő. Mit tartalmaz ez a szerződés pontosan? Milyen kötelezettségünk van nekünk az Alkusz Kft-vel szemben? Tudunk-e nélküle ebben a dologban lépni, vagy elköteleztük magunkat? Mert ez egy előfeltétele az előbbi felvetéseknek, amit részemről támogatok.

  Litter Nándor: Tudunk lépni. Másnak is adhatunk megbízást, hogy közvetítsen a biztosító és közöttünk. Képviselje az érdekeinket.

  Cserti Tibor: Abszolút korlátlan. Nem az önkormányzat fizeti a bérét. Nincs anyagi összefüggés.

  Papp Péter Pál: Úgy gondolom, hogy alkuszra szükség van, mert egy biztosítási kötvény van és ez a nagykanizsai önkormányzat teljes intézményhálózatára igaz. Ezt valakinek gondozni, kezelni kell. November 30-ig azokat a biztosítási szerződéseket fel kell mondani, amiket jövőre nem akarunk megkötni, vagy meghosszabbítani. Ha mi itt kétfordulós közbeszerzési eljárást akarunk lebonyolítani, hogy első körben kiválasztjuk az alkuszt, a második körben az alkusz által idehozott biztosítók között fogunk válogatni, akkor nem tudom, hogy ezt november 29-ig érdemben el tudjuk-e végezni.

  Kereskai Péter: Én is azt mondom, hogy Tóth képviselő álljon el a javaslatától. Mégpedig azért, mert egy alkuszról van szó, aki gyakorlatilag majdnem az összes biztosítóval kapcsolatban áll. Ilyen szempontból az ő érdekeltsége teljesen mindegy és nem azért kell őt bevonni, hogy esetleg bizonyos kondíciók tekintetében segítsen, vagy esetleg valamilyen érdekeltségen keresztül ő ebben érdekelt legyen, hanem a pályázati feltételek kiírásában látom az ő szerepét. Nehogy az legyen, hogy mi itt el kezdünk szenvedni egy olyannal, amivel még soha nem foglalkoztunk, és esetleg támadható lehet ez a pályázat, hanem akkor tényleg korrekt pályázati kiírás történhet meg.

  Litter Nándor: Tóth képviselő nem azt javasolta, hogy ne legyen. Hanem azt, hogy többtől kérjünk ajánlatot. Kérek mindenkit, hogy ezt a részét fogadjuk el.

  Cseresnyés Péter: Egyetértek azzal, amit Tóth képviselőtársam mondott. Egy gondolatot szeretnék tisztázni. Úgy gondolom, hogy nem alkuszt választunk. Biztosítót fogunk választani. Az alkusz legfeljebb segíthet abban, hogy a legmegfelelőbb ajánlattal rendelkező biztosítót kiválasszuk. Ha pályáztatunk, akkor hívjunk meg többet, ha úgy gondoljuk és válasszunk biztosítót. Ha alkusz lesz ebben a folyamatban segítségünkre, az más kérdés.

   

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy tisztáztuk a kérdéseket, kiegészítve azzal, amit Papp Péter mondott, hogy valamennyi önkormányzati intézményre és egyéb feltételekre kérjük ezt a biztosítási ajánlatot. Ezekkel a kiegészítésekkel, hogy több alkusztól kérünk ajánlatot, akik jártasak önkormányzati vagyonbiztosításban.

  Cseresnyés Péter: Javaslatom lenne és abba a határozati javaslatba be is lehetne vonni, amit Tóth képviselő mondott. Tehát ajánlatokat kérjünk. Ne alkuszoktól és brókercégektől csak, hanem önálló biztosítóktól is.

  Litter Nándor: Alkuszra szükség van. A vitás esetekben eljár helyettünk és képviseli szakmai szempontból az érdekeinket. A pályázatokat a biztosítók fogják adni. Ő közvetíti felénk a biztosítók ajánlatait.

  Papp Péter Pál: Arra nagyon vigyázzunk, hogy az alkuszt nem az önkormányzat fizeti, hanem ő a biztosítótól a megkötött biztosítási szerződés alapján. Ha mi két alkusztól kérünk ajánlatot és az egyik által kiközvetített biztosítóval kötünk szerződést, a másik alkusz a tevékenységét le fogja számlázni nekünk. Tudok olyan konkrét példát, ahol 18.500 Ft-os órabért számolt el az alkusz.

  Polai József: A napirendi pont összeállítása előtti időszakban tárgyaltak-e biztosító szakemberével? Nagykanizsán is vannak kitűnő biztosítási szakemberek és biztosítók.

  Litter Nándor: Nem a brókernek leszünk ügyfelei. Mi a biztosítónak leszünk az ügyfelei. Csak keresünk olyan személyt. Azt határoznánk el, hogy több ilyen személytől kérünk ajánlatot, hogy a legkedvezőbbet ki tudjuk majd a végén választani, aki segít bennünket a szerződés megkötésében is és későbbiekben a biztosítási események kezelésében. Nem az alkuszt keressük. A végső cél az, hogy megtaláljuk a biztosítót. A legtöbb biztosítónak Nagykanizsán van kirendeltsége. Feltehetően nem lehet más, mint nagykanizsai telephellyel rendelkező biztosító.

  Zakó László: Azt tudom, hogy általában minden biztosító valamire specializálódott és meg van az a terület, amiben ők a legolcsóbbak. Az alkuszok sokszor nem is egy, hanem több biztosítóval kötnek szerződést és az ügyfélnek mindig azt közvetítik ki, amelyik a legelőnyösebb. Az előterjesztésben fel van sorolva, hogy most milyen biztosításaink vannak, amiket szeretnénk majd továbbra is megkötni. Valószínűleg egy-egy biztosító egy-egy területre majd ad egy kimagaslóan jó ajánlatot számunkra. Én attól tartok, hogy olyan vegyes lesz a kép, hogy előbb-utóbb oda fogunk kilyukadni, hogy majd egy biztosító tesz egy kompromisszumos javaslatot, ami átlagosan jó lesz számunkra. Javaslatom az, hogy esetleg válasszuk már ketté, hogy első menetben, de gyorsan kérjünk ajánlatot a biztosítóktól mi és a megkapott ajánlatokat véleményeztessük majd az alkuszokkal.

  Dr. Kelemen Marcell: Amikor mi előkészítettük ezt az előterjesztést, akkor arra gondoltunk, hogy itt egy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ennek az első lépése az, hogy a Közbeszerzési Bizottságnak valamilyen pályázati kiírást kell elfogadnia. Ehhez szükség lenne egy alkuszra, aki szakmai segítséget nyújt. Mi a hivatalban nem tudjuk meghatározni, nincs ehhez megfelelő szakértelmünk, hogy egy biztosítási pályázati felhívást elkészítsünk és tudjuk, hogy mi az amire pályázatot lehet kiírni. Egy alkuszra azért van szükség – és most mindegy, hogy ezt megelőzi-e előtte egy kiválasztási folyamat az alkusz személyét illetően, vagy sem – azért, hogy egy megfelelő olyan pályázati felhívás kerüljön kiírásra, ami utána egyértelműen értékelhető. Ez utána már nem kerül a közgyűlés elé. Ugyanis a Közbeszerzési Bizottság a pályázati felhívást közzé teszi, ott pontosan meg lesz határozva, hogy a bírálati szempontok milyen súllyal szerepelnek az elbírálásnál. Aki, amilyen ajánlatot tesz majd biztosító – hogy ezt alkuszon keresztül teszi, vagy bármilyen biztosítási szakemberen keresztül – kifog jönni ott egy sorrend és a legkedvezőbb ajánlatot kell nyertesnek kihirdetni függetlenül attól, hogy az mely biztosító, vagy egyébként az milyen alkusszal állt szerződésben. De az önkormányzatnak lesz egy segítő szakembere, aki ezt a pályázatot segíti elkészíteni, a későbbiekben képviseli az önkormányzatot a káresetek során, és szaktanácsadást nyújt.

  Cserti Tibor: Javaslom, hogy zárjuk le a vitát. 15 éve már Nagykanizsa város önkormányzata él a biztosítási lehetőséggel. Fokozatosan tanulta meg ezt a szakmát. Most annyiban újszerű a dolog, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni ugyanarról a jól megszokott dologról, amit eddig is csináltunk.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Az elfogadható-e - vagy kér-e valaki külön szavazást a saját javaslatáról – amit én itt a korábbiakban elmondtam, hogy több alkusztól kérünk majd ajánlatot arra vonatkozóan, hogy ezt a folyamatot, amit jegyző úr is megvilágított, segítse. Módosítva a december 31-i határidőt, december 15-re, és végrehajtani ezt a folyamatot. Úgy látom, hogy más vélemény nincs. Kérem, szavazzunk a javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  228/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytasson le vagyon- és felelősségbiztosítási szerződésének 2005. január 1. napjától történő megkötésére.

  Felhatalmazza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy több önkormányzati vagyonbiztosítás kezelésében jártas alkusztól kérjen ajánlatot, állapítsa meg - valamennyi önkormányzati intézményre és egyéb feltételekre – a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó pályázati feltételeket és folytassa le a közbeszerzési eljárást.

  Határidő: - a közbeszerzési eljárás megindítására: 2004. október 31.

  - a vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés megkötésére:

  2004. december 15.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

   

   

 7. A következő évek beruházásainak ez évi és 2005. I. félévi előkészítési feladatai (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: A legutóbbi közgyűlésen felvetődött, hogy fontos lenne a következő időszakok beruházásait alaposabban előkészíteni, hogy ütemezettebben tudjon a feladat megvalósulni. Ezt kíséreljük meg ennek az anyagnak az előterjesztésével. Mindez arra lenne jó, hogy akár pályázati szakaszokban, vagy a beruházások indításakor is - ha mindez a költségvetésben természetesen megerősítésre kerül - már kész tervekkel rendelkeznénk.

  Dr. Csákai Iván: A 7-es főközlekedési útnál Szabadhegyi u. buszforduló kialakításáról a VOLÁN tud-e? Nem biztos, hogy egyetlenegy járatért oda egy buszfordulót fog létesíteni. A tömbrehabilitáció megvalósítására kis esély van. A lakók nem igényelték. Nekünk meg nincs hozzá anyagi fedezetünk. Hiányzik az előterjesztésből: öregek otthonának a továbbfejlesztése tetőtér beépítéssel, szociális bérlakás építési program továbbfolytatása, orvosi rendelők program szerinti felújítása.

  Papp Péter Pál: Kérem, vegyük fel a listára a háziorvosi rendelők felújítását.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 3 igen, 3 nem és 1 tartózkodással nem javasolja elfogadni a közgyűlésnek.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta a 2005. I. félévi előkészítési feladatokat. Úgy érzem, hogy nagyon széles frontot nyitottunk. Ha ennek 70 %-a megvalósul, akkor azt gondolom, hogy nagyon boldogok lehetünk. Értékre mondom ezt elsősorban. Akkor viszont azt gondolom, hogy 60-70 milliót kapásból ki fogunk dobni a tervezésre, és nem fog megvalósulni. A déli átkötő út fejlesztésével kapcsolatban a mostani helyét butaságnak tekintem, mert ha nem tévedek, akkor a vasútállomást kötné össze a volt tejüzem és MÁV NTE pálya között, valamint a kiskanizsai benzinkutat. Ennél sokkal kultúráltabb helyet kellene keresni, mondjuk a délkeleti átkötő út folytatása. Mélygarázsok időszerűségében nem vagyok biztos. A 11. pontban a – közterület-fejlesztés, közmű, energia, útépítés - a 2 mFt tervezett költséget kevésnek érzem. A 22. pontnál a Király u. északi tömb közmű-, útépítési programnak úgy látom értelmét, hogy az első perctől fogva az ott jelentkező befektetők fizessék ennek a terveit.

  Halász Gyula: Nem lenne-e jobb, ha a Tűzoltó Múzeum ott maradna a helyszínen? A Thúry laktanyában pedig egy új korszerű Tűzoltó Laktanya épülne, aminek a közúti csatlakozásai - mind az M 7-es, mind a Kaposvári útra, mind Kiskanizsa irányában – sokkal jobbak lenének, mind a jelenlegi helyen lévő tűzoltóságnak. A kerékpárút fejlesztésénél hiányzik a Hevesi körforgalom és MOL-kút közötti járdaszakasz, kerékpárút tervezése.

  Litter Nándor: Nem a konkrét helyszíneket kell nekünk meghatározni, hanem azt, hogy ezek a tervezési munkák elinduljanak.

  Halász Gyula: A műemlékfenntartásnak, fejlesztésnek mi a tartalma? Egy új évezredben vagyunk, nem lehet az, hogy minden évben egy szobrot felállítunk. A meglévőket sem tudjuk megfelelő módon karbantartani, felújítani.

  Cserti Tibor: Végre egy olyan anyaggal találkozom, amely beleillik egy logikai rendbe. Az anyag arra hívja fel a figyelmünket, hogy időben el akarjuk kezdeni az előkészítési munkát. Nem helyettesítettük az egyedi beruházások jogszabály szerinti engedély okiratát.

  Litter Nándor: Az egyik közgyűlésen azt kifogásoljuk, hogy nem vagyunk elég előreláthatóak, csúsznak a beruházásaink egyrészt a közbeszerzési idő hosszúsága miatt, amikor erre meg kíséreltet teszünk, akkor rengeteg kifogás van vele. Az előkészítés tervszerűségét szolgálja ez az anyag.

  Tóth László: Ebben az előterjesztésben munkahelyteremtéssel kapcsolatban egy sort sem látok. Az Ipari Parkkal kapcsolatban történt-e valami esemény?

  Litter Nándor: A táblázat 13. pontjában szerepel.

  Tóth László: Most a táblázatos, vagy az írásos részről beszélünk?

  Litter Nándor: Mindkettőről.

  Tóth László: Az írásos rész mutatja a prioritásokat?

  Litter Nándor: Az írásos rész egy felvezető szöveg, a táblázat pedig összefoglalja az egészet.

  Tóth László: Szeretném, ha dominánsabban jelenne meg a Szocialista Párt és az SZDSZ közötti koalíció álláspontja a kérdésben, hogy a munkahelyteremtésre nagyobb hangsúlyt fektessünk mint a múzeumokra és a tárházakra.

  Litter Nándor: Ez előkészítő ügyeket jelent. Ott most is folynak beruházások.

  Polai József: A Településrészi Önkormányzat tárgyalta ezt a napirendi pontot. A 16/2004.(IX.22.) számú határozatával a következő határozatot hozta: A Településrészi Önkormányzat a 2005. évben tervezett előkészítések, felújítások időben történő előkészítését a melléklet szerint támogatja – a beruházás indításokat támogatja –, de az alábbi kiskanizsai javaslatokat kéri befogadni: orvosi rendelők felújítása, Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása, családi házas lakótelkek kialakítása, Templom tér rehabilitációja, a Pápai utca, Alsó- és Felsőtemető utcák burkolatának felújítása, - azért, hogy autóbusz közlekedésre alkalmassá tegyük a két körzet összeköttetése szempontjából – a Principális Csatorna és a Mántai patak mentének tisztítása, árvízveszély és belvíz veszély elhárítása céljából.

  Litter Nándor: Ezek közül néhány szerepel, ha nem is nevesítve. A kulturális intézmények benn vannak. A lakótelkek kialakítása benn van. Ez nem feltételen egy konkrét, akármelyik településrészen elvégzendő munkát jelent, hanem egy előkészületeket átfogó feladatok megoldására és előkészítésére. Ezek még jönnek a költségvetési időszakokban, amely során a konkrét program végrehajtását szolgáló forrásokat hozzá kell rendelni.

  Sajni József: Nagyon jónak tartom, hogy egy ilyen anyag készült. Azt kifogásolom, hogy az oktatási intézmények rekonstrukciója ilyen alacsony összeggel szerepel. Nem tudom, hogy ebből mit lehet majd előkészíteni, tervezni. Javasolnám, hogy amikor ez már konkretizálódik, akkor – én azt hiszem, hogy minden külterületi képviselő nevében mondhatom – térjünk ki a konkrétumokra, külön lebontva egy-egy területre.

  Röst János: Ez nem a költségvetés, ami 2005-ös. Ez egy előkészítési anyagot tartalmaz, ami azt jelenti, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatását – ez az év példázza – nem lehet megcsinálni akkor, ha 2005. februárjában döntjük el a költségvetést, és utána indítjuk magát az előkészítési munkákat. Ez azt célozza meg, hogy előrehoznánk jó pár olyan döntést, amely az előkészítést segítené. Ilyen értelemben lehet arra realitás, hogy a 2005-ben megfogalmazott célokat el is tudjuk érni, mert ha ezt elhalasztanánk, akkor ez nem valósulna meg. Senki attól ne féljen, hogy bármely elem kimarad, vagy bekerül.

  Litter Nándor: A táblázatnál 2005-re javítjuk a 2004. évet.

  Kereskai Péter: Úgy gondolom, hogy van egy elfogadott fejlesztési programunk. Azt vettük észre, hogy 2004. évben nagyon lassan haladnak ezek a munkák. Én ezt egy figyelemfelkeltésnek értékelem, ami nagyon jó, hogy megtörtént. Arról szól a határozati javaslat is, hogy az előkészítési munkák eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. Arról van szó, hogy most meghozzuk azokat a döntéseket, hogy ezek a beruházások elindulnak. Ezek az összegek csak tervezés előkészítésre vonatkoznak. Ezekről már egyszer döntöttünk. Elhatároztuk, hogy ebben a fejlesztési tervben ezeket fogjuk megvalósítani. Az előterjesztésnek az volt a célja, hogy ezeket a munkákat felgyorsítsuk.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. Úgy gondolom, hogy a háziorvosi rendelőkkel kellene ezt kiegészíteni. Erre vonatkozóan a tervezés kb., ha évi két háziorvosi rendelőnek tervezést határozzuk el, akkor 3 mFt-al kiegészítve.

  A szociális bérlakásokkal nem tudok foglalkozni. Kész a tervünk arra a programra, amit szeretnék végrehajtani. Palinban épülne meg ez a szociális bérlakás. Tervei készen vannak. Ott nem kell előzetesen megterveznünk. Legfeljebb egy nagyon kis ráfordítással ketté kell bontatnunk a tervet, ha nem ilyen egységes programként kezelhetjük. Az öregek otthonának a tetőtér beépítése: több helyen magánvállalkozásban építenek idősek számára otthonokat. Mindenképpen megvárnám azt a pillanatot, hogy milyen igények merülnének fel még erre a szolgáltatatásra, amikor ezek a magánkezdeményezések realizálódnak. Ezt most én nem kezdeném el tervezni.

   

  Dr. Csákai Iván: Az öregek otthona bővítése nemcsak a jelenlegi igényekről szól, hanem jelenleg a jogszabály előírja bizonyos betegségcsoportnak az öregek otthonába telepítését és ezzel egy gondozóházi részleg meg fog szűnni. Van egy kötelező feladat, amit oda kell telepíteni. A másik oldala pedig az a tetőtér beépítésnek, hogy 4-5 évente a lapostető felújításra kerül. A lapostető felújítás amennyibe kerül, az majdnem, hogy az önrészt beteríti a tetőtér beépítéshez. Ezért gondolom azt, hogy ezzel kellene foglalkozni.

  Litter Nándor: Alternatív jelleggel vizsgáljuk meg ennek a fejlesztésnek a lehetőségét. Ennek megfelelően kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  229/2004.(IX.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évben tervezett fejlesztések, felújítások időben történő előkészítése érdekében az 1. sz. mellékletben – az elfogadott módosításokkal kiegészítve – szereplő beruházások indítását elhatározza.

  Az előkészítő munkákat úgy kell ütemezni és végrehajtani, hogy azok megfelelő alapul szolgáljanak a 2005. évi költségvetés előkészítéséhez, és az abban majd meghatározott beruházások ütemezett végrehajtásához.

  Az előkészítő munkák eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

  Határidő: 2005. február 28.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Az itt kiosztott előterjesztés jogászokkal, többi település polgármestereivel egyeztetésre került. Azokat a változások, amiket a Közigazgatási Hivatal kért, átvezetésre kerültek.

Cseresnyés Péter: Az alkotmánybírósági döntés megszületett szeptember 8-án és törvényi szabályzás erről. Kormányrendeletben pedig tudomásom szerint a kistérségi társulásokról nem lehet rendelkezni. Nem látom annak az alapját, hogy ez a Kistérségi Többcélú Társulás megfelelően működhessen. Kétségeim vannak a tekintetben, hogy nekünk itt jogunk van-e bármilyen döntést hozni.

Litter Nándor: Ez az alapító okirat és az együttműködési megállapodás a régi törvény szabályozása alapján készült el. Az pedig a kormány dolga, hogy rendelkezik-e arra felhatalmazással, hogy azt a 7,5 milliárd Ft-ot valamilyen módon felossza. Döntést született arról, hogy 51 mFt-ot kap ez a kistérség azokra a fejlesztésekre, amelyeket pályázat során megcéloztunk.

Dr. Kelemen Marcell: Van egy olyan erős elhatározás, hogy egy Kistérségi Többcélú Társulást kell létrehozni, de ez csak a jelenlegi társulási törvény szerint lehetett mindenütt. Ez a társulási törvény többféle társulást szabályoz. Az egyik, ami jogi személyiségű társulást tesz lehetővé, amely költségvetési szervként működik. Egy alapító okiratot kellett ezért elfogadnia, illetve egy társulási megállapodást. A pályázat benyújtásra került. Közben a Közigazgatási Hivatal kifogásolta a megállapodás, az alapító okirat néhány elemét, amelyet egy egyeztetés során módosító javaslatként odavittünk a polgármesterekhez, akik ebben megállapodtak. Így ez a megállapodás-tervezet, ez az anyag tartalmazza ezt, amit a kistérségi munkaszervezet előkészített. Ezt terjesztettük Önök elé. Az ügyet még annyi árnyalja, hogy a területfejlesztési törvényt is módosították. Létrejöttek az úgynevezett kistérségi területfejlesztési tanácsok. Ott, ahol létrejön ez az úgynevezett Többcélú Kistérségi Társulás, ez fogja ellátni a feladatot, ahol nem, ott a Közigazgatási Hivatal Vezetője fogja létrehozni ezt a Kistérségi Területfejlesztési Tanácsot. Nagykanizsa környékén ez a társulás e feladatot is el fogja egyben látni.

Röst János: Arra felhívnám mindenki figyelmét, hogy amennyiben nem szavazzuk meg ezt a beterjesztést, akkor 50 mFt fejlesztésről mond le az önkormányzat a térségből.

Litter Nándor: A Közigazgatási Hivatal egyébként rendben lévőnek találja, és az egész országban létrejöttek ezek a társulások - közel 100 térségben a 172-ből. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

230/2004.(IX.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és társulási megállapodását elfogadja.

Határidő: 2004. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna Önkormányzati és Jogi Iroda Vezetője)

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 231/2004.(IX.28.) – 232/2004. (IX.28.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 233/2004.(IX.28.) – 238/2004.(IX.27.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 15.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester