2005. január 11.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 11-én (Kedd) 15.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Javaslom, hogy közgyűlésünk első percében néma felállással adózzunk a délkelet-ázsiai katasztrófa áldozati emlékének.

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot tárgyaljuk először. Kérem, hogy ezzel a módosítással szavazzunk a napirendi pontokról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendeket tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Segítségnyújtás a délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Javaslat beruházási fejlesztési hitel közbeszerzési eljárása előkészítésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Segítségnyújtás a délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Megköszönöm mindenkinek, akik a tegnapi jótékonysági gála szervezésében részt vettek. Kiemelten a nagykanizsai Vöröskereszt szervezetének, vezetőjének, munkatársainak, a Hevesi Sándor Művelődési Ház vezetőségének, munkatársainak, azon kívül Teleki László államtitkár úrnak, akitől az ötlet származott. Az elkezdett gyűjtések eredményeként több mint 1,4 mFt támogatás gyűlt össze. A támogatás gyűjtése a Hevesi Sándor Művelődési Házban a támogató jegyek vásárlásával még ezen a héten folyik. Szeretném kérni Nagykanizsa város lakosságát, vállalkozóit, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz. A napirendi pont keretei között szeretném kezdeményezni, hogy városunk is 1 mFt-al támogassa az árvízkárosultakat.

Bicsák Miklós: Mi a vállalkozók részéről hozzájárultunk a gyűjtéshez. Kérem, hogy a képviselőtestület személy szerint 2.000 Ft-ot ajánljon fel a városi felajánláson kívül.

Litter Nándor: Magam részéről támogatom a gondolatot. Tudjuk, hogy többen már tettünk ennél jelentősebb összegű felajánlásokat is. Azt kérném, hogy azok, akik ezt még nem tették meg, csatlakozzanak Bicsák Miklós javaslatához.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és egyhangú szavazattal javasolja elfogadni.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Kérem, ennek megfelelően egyben szavazzuk meg a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

1/2005.(I.11.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 2005. évi költségvetés terhére egymillió forintot utaljon át a Magyar Vöröskereszt MKB Rt-nél vezetett 10300002- 20329725-72273285 számú számlájára a délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak a megsegítésére.
  2. A segítségnyújtás forrását be kell építeni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2005-ös költségvetésébe.

   Határidő: 2005. január 31. az utalásra

   2005. február 15., a 2005 évi költségvetésbe történő beépítésre

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  3. egyetért azzal, hogy az önkormányzati médiában további felhívások jelenjenek meg a szökőár károsultjainak támogatására.

Határidő: 2005. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 1. Javaslat beruházási fejlesztési hitel közbeszerzési eljárása előkészítésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Valamennyien tudják, és a híradásokból is ismerik, hogy a Magyar Kormány támogatásával több, mint 60 milliárdos hitelprogram nyílt meg a Fejlesztési Bankon keresztül. Ezek rendkívül kedvezményes hitelek, hiszen a jelenleg szokásos kamatoknál lényegesen alacsonyabb kamatozással lehet ezeket felvenni. Itt mindössze a közbeszerzési eljárás elindításáról van szó. A város 2005. évi költségvetésében fogunk majd részletesen arról dönteni, hogy milyen célokra fogjuk ezt a hitelt felvenni. Az is előfordulhat, ha a közgyűlés úgy dönt, hogy a hitel egyáltalán nem kerül felvételre. Mivel korlátozott ennek a hitelnek a nagysága, és ha végiggondoljuk, hogy mennyi önkormányzat szeretné igénybe venni – környezetünkben több önkormányzat megtette már ezt, Zalaegerszegtől kezdve –, félő az, hogy ha a költségvetés elfogadása után indítjuk meg a közbeszerzési eljárást, akkor esetleg kicsúszunk abból a lehetőségből, amelyet ez a hitel rejt magában. Azt javaslom ebben az anyagban megfogalmazva, hogy indítsuk el – közbeszerzési eljárással kell kiválasztani azt a bankot, amely nyújtja számunkra ezt a hitelt – a közbeszerzési eljárást, gyűjtsük be az ajánlatokat az eljárás szabályainak megfelelően, és a költségvetés keretei között fogunk majd arról dönteni, hogy mire használjuk fel, és milyen mértékben vesszük ezt igénybe. Úgy is lehet fogalmazni, hogy ez egy feltételes közbeszerzési eljárásnak minősül, hiszen a tényleges szerződésről, illetve a beruházás konkrét tartalmáról később fogunk dönteni.

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm a szóbeli kiegészítést, mert a sürgősség tekintetében egyfajta választ kaptam, hogy miért kell ezt most ilyen hirtelen tárgyalnunk. Az önkormányzatnak az OTP Bank RT-vel van számlavezetői szerződése. Nem tudom, hogy ez miként rendelkezik az esetleges felveendő hitelekről, rendelkezik-e, és ha igen, akkor nem jelent-e korlátot, hogy egy más pénzintézettől feltételezhetően majd a közbeszerzési pályázat nyertesétől fel kívánunk venni körülbelül 1,1 milliárd Ft hitelt, amelyet tulajdonképpen 2006. évben meg kell valósítani ahhoz, hogy a 2007. évi májusi pénzügyi zárásnak eleget tudjunk tenni, illetve addig ténylegesen meg kellene valósítani a beruházásokat vagy felújításokat. Egyetértek azzal, hogy feltétlenül élni kell a lehetőséggel, csak nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy feltételesen elindítunk egy közbeszerzési pályázatot, el is bíráljuk, akkor az már nem feltételes lesz, hanem kötelezettséget jelent az önkormányzatra, tehát azt a szerződést meg kell kötni, és még mindig nem tudjuk, hogy mire szeretnénk elkölteni a pénzt. Úgy gondolom, hogy egy kicsit előre futottunk, sokkal nyugodtabb lennék, ha előttem lenne például az intézményhálózat felújítására felveendő hitellel kapcsolatos tényleges elképzelés, és a helyi közutak tekintetében is előttem lenne egy olyan anyag, amiből látnám, hogy valóban milyen célokra kívánjuk felhasználni ezt a hitelt, nehogy az legyen, hogy kapkodni fogunk, hogy a hitel itt lesz, és cél pedig még nincs. Akkor lenne megalapozott ez a döntésünk, ha ezek a konkrét felhasználási tényezők szerepelnének.

Litter Nándor: Tudjuk, hogy hónapokig elhúzódhat a költségvetés elfogadása, amely részletesen tartalmazza ezeket a beruházásokat, és ha ezt követően kezdjük meg, akkor előfordulhat, hogy év végéig el fog tartani az intézmény kiválasztása. Úgy gondolom, arról az oldalról kell korlátozásokat tenni, hogy hogyan kötjük meg a szerződést. Addig nem kötjük meg a szerződést, amíg nem döntünk a beruházás tartalmáról.

Dencsné Szabó Edit: Valóban egy számlavezető bankkal rendelkezhet az önkormányzat. Az önkormányzati törvény előírja, hogy költségvetési elszámolási számlát egy helyen vezethet az önkormányzat. Közbeszerzési eljárással valóban az OTP került kiválasztásra. Viszont a hitelfelvétel nem kötelező a számlavezető banknál, tehát hitelt a kedvezőbb ajánlatot nyújtó pénzintézetnél is felvehet az önkormányzat. Ehhez nem fog kapcsolódni elszámolási számla nyitása, hanem úgynevezett hitelszámlát kell majd nyitni a pénzintézetnél, amin forgalmat nem lehet lebonyolítani, hanem a költségvetési elszámolási számlára kell áttenni az összeget, hogy a forgalom ott fog bonyolódni. A közbeszerzési eljárás eredményeként egy keretszerződés megkötésére kerül sor, s amikor az egyes beruházások közbeszerzési eljárása lefolytatódik, megindul maga a beruházás, akkor kerül sor konkrétan majd a hitelszerződés megkötésére. Tehát a közbeszerzési eljárás eredménye maga a keretszerződés lenne. A keretszerződés megkötésétől számítva két éven belül kell felhasználni a keretösszeget az egyes hitelszerződések megkötésével, tehát ez a rendelkezésre tartási idő a két év, erre vonatkozik a pénzügyi elszámolás befejezésére írt határidő.

Papp Péter Pál: Az előterjesztést a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésen tárgyalta. Az előterjesztéshez csatolt mindhárom határozati javaslatot mindkét bizottság többségi szavazással támogatta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Amiben viták voltak, és ami a napirend bizottsági tárgyalása során felmerült, azok inkább garanciális kérdések, illetve maga a hitelfolyósítás és a hitelfelhasználás kérdéseire irányultak. Például a szerződéskötésnél milyen többletbiztosítékokat adjon, adhat-e az önkormányzat, illetve, hogy ne adjunk. Tehát ez a hitelt majdan folyósító pénzintézet kiválasztásánál legyen az értékelő bizottságnak egy fontos szempont. Legyen egy értékelési fontos szempont az, hogy milyen, a kötelező kamaton felül, ami itt három részből tevődik össze: az EURIBOR-ból, egy bizonyos közvetítői kamatból, amennyiért az Magyar Fejlesztési Bank - aki kezeli a Kormány által biztosított 60 milliárdot – adja a Kereskedelmi Banknak, illetve amennyiért a Kereskedelmi Bank folyósítja nekünk, hogy ezek a kamat…, milyen nagyok lehetnek. Erre nagyon figyeljünk oda, mert ez nem csak egy nagyon fontos költségelem, hanem egy megbecsülés is, főleg akkor, ha esetleg itt még szóba jöhet az önkormányzat és intézményeinek számlavezető bankja, akkor igenis elvárhatunk egy méltányosságot, vagy szeretnénk, ha méltányosan járnának el az önkormányzattal szemben. Tehát ezekről a kérdésekről vitáztunk, ami a kiírásra kerülő közbeszerzési pályázat feltételeinek meghatározásánál, illetve a Közbeszerzési Bizottság értékelésénél, mint értékelési szempontok fontos tényezők és figyelembeveendők, de az, ami alapkritérium, hogy mindhárom határozati javaslatot mindkét bizottság jelentős többségi szavazással a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Scháb György: Én is úgy gondolom, hogy maga a konstrukció támogatandó. Ilyen kedvező kondíciókkal Ft-alapú hitelt önkormányzat vagy vállalkozás ma Magyarországon nem vehet fel. Éppen ezért a város részvételét ebben a programban mindenféleképpen támogatom. Viszont az előterjesztés tartalmát illetően megint problémáim vannak, mert például ebből az előterjesztésből nem derül az ki, hogy ez Ft-alapú hitel az önkormányzat számára. Nem tudom, hogy ez a többször feltüntetett 2004. május közepi dátum valóban 2004. május közepe, vagy 2005. május közepe. Amikor majd döntünk magáról az igénybevételről és annak mértékéről, az szeretném kérni, hogy legyen egy törlesztésütemezési táblázat csatolva, hogy lássuk azt, hogy ez évről évre milyen mértékben terheli a város költségvetését. A hitelösszeg nagyságára vonatkozóan abbéli aggályomat szeretném kifejezni, hogy ha ezt az összeget összevetjük azzal, amit a tavalyi év novemberében a város költségvetési koncepciója tartalmazott, hogy az önkormányzatnak az elkövetkezendő években mi a várható hitelképessége, akkor az látható, hogy ezzel a hitelfelvétellel maximálisan kimerítjük ezt a hitelképességet, és úgy gondolom, hogy ezzel lehetetlen helyzetbe hozzuk az utánunk következő önkormányzatokat.

Papp Nándor: Polgármester úr bevezetőjéből számomra sok kérdés tisztázódott. Az is nyilvánvaló, hogy 1,2 milliárd és nulla Ft között tudunk hitelt igénybe venni ebben a programban. Éppen ezért, hogy a 60 milliárdból csak 100 vagy 120 mFt-ot fogunk kapni, akkor is kötelező a 20 éves időtartam? Nem lehet rövidebb idő alatt visszafizetni?

Litter Nándor: Ilyen kedvezményes kamatokkal szerintem a hosszú távra történő elkötelezettség a pozitív, de biztos lehet másképpen is visszafizetni.

Zakó László: Mennyi pénzünkbe kerül az, hogy most így bianco aláírjuk ezt a megállapodás-tervezetet, illetve tárgyalunk róla, és a határozati javaslatot esetleg támogatjuk? Ennek valamilyen költsége kell, hogy legyen. Polgármester úron keresztül kérem az előterjesztőt, hogy máskor figyelmesebben állítsa össze az anyagot, a bankok reklámanyagából egy az egyben ne ollózzon, mert a 3. oldal közepén az a teljes bekezdés minden kontroll, kritika nélkül át lett véve.

Cseresnyés Péter: Scháb képviselőtársam azt mondta, hogy a jövő évi koncepcióban megfogalmazott tervezhető hitel nagyságát el fogjuk érni abban az esetben, ha ezt a bizonyos hitelkeretet megkapjuk ezzel a pályázattal. Nemhogy beérjük és kimerítjük ezt a tervezhető hitelkeretet, hanem túllépjük, ugyanis a koncepcióban 1.485 mFt van a tervezhető hitel nagyságának meghatározva 2005. évre. Ha ezt az 1,2 milliárd Ft-ot felveszi az önkormányzat, ebben az esetben a már meglévő tartós hitelekkel túllépjük a 1,5 milliárd Ft-ot. Tehát egy olyan veszélyhelyzet áll elő, hogy a következő években nagyon nagy kockázat nélkül az önkormányzat már nem vehet fel hitelt. Ez azt jelenti, hogy több ciklusra teremt ez az önkormányzat olyan helyzetet, hogy ha a következő ciklusokban alakuló önkormányzat hitelhez akar nyúlni, és ezek a hitelek felvételre kerülnek, akkor túlságosan nagy kockázatot fog vállalni a nagykanizsai önkormányzat, legfőképpen figyelembevéve azt, hogy a saját értékesíthető likvid vagyona már nem olyan nagy, tehát ami fedezetként szolgálhatna egy nagy összegű hitel hitelfedezeteként, az már évről évre jelentősen csökken. Tehát én ezért is látom kockázatosnak így, ebben a formában ennek a konstrukciónak az elindítását. Mindezen elmondottak ellenére én is tulajdonképpen amellett vagyok, hogy valamiben kell gondolkodni, mert egy nagyon kedvezményes hitelkonstrukcióról van szó, de úgy gondolom, hogy nagyon komolyan meg kell fontolni azt, hogy mit fogunk csinálni, és a különböző hiányolt mellékletek - például a tervezendő beruházásokra, vagy éppen abba az irányba mutató mellékletek, hogy milyen terhet jelent majd ennek a hitelnek a felvétele a városnak - birtokában tudunk felelősséggel dönteni. Ezért én is kérném, hogy ezeket a mellékleteket, kimutatásokat kapjuk meg minél előbb.

Litter Nándor: A bevezetőmben erről beszéltem, hogy akkor fogjuk ezeket a szerződéseket megkötni, amikor döntünk a költségvetésünk keretei között azokról a munkákról, amelyek alapjául szolgálnak a hitelfelvételnek. Egyrészt amikor kiszámoltuk, hogy 1,4 milliárd a felvehető hitel, abban számba vettük azokat a hiteleket, amelyek jelenleg vannak, tehát vissza kellene nézni azokat az anyagokat, amire hivatkozik, mert pontatlanul emlékszik. A másik pedig az, hogy akkor fogjuk valóban megkötni, amikor látjuk ezeket a mellékleteket. Eldöntjük, hogy milyen munkálatokat szeretnénk megcsinálni, és akkor lesz megkötve ez a hitelszerződés. Az időtényező, ami sürget bennünket, nehogy lemaradjunk erről a kedvezményes lehetőségről. Ezzel mindenki egyetért, akkor nagyon örülök neki, és startolnunk kell.

 

Cserti Tibor: Magam részéről bizonyos értelemben stratégiai anyagnak tartom, még ha ennek a keretei eléggé szűkre szabottak. Azért tartom stratégiai anyagnak, mert nehéz gúzsba kötve táncolni, és megértem az ellenzékben lévő képviselőtársaimat, akik a jövőre gondolva egy óvatosabb, de mégis kitörésben gondolkozó stratégiát szeretnének választani, és ugyanakkor megértem a feladattal terhelt jelenlegi vezetést is, aki mindenféleképpen a meghatározott célok elérése érdekében forrást akar teremteni. Nagy választási lehetőség nincs. Ha azokat a fejlesztési programokat meg akarjuk valósítani, amihez önrészt kell biztosítani, és az előnyöket ki akarjuk használni, ami egyébként a város számára soha nem adatott meg ilyen mértékben, ahhoz a saját erő biztosítása létkérdés. Ez pedig a jelenlegi önkormányzati gazdaság alapjaiból nem teremthető meg, átmenetileg külső forrás bevonására van szükség, és nem véletlenül került egyébként kimunkálásra az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram, mert nem csak Nagykanizsa város van ebben a helyzetben Magyarországon. Az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramot legalább a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság ülésére, ami a részletes feltételrendszert tartalmazza, illett volna beterjeszteni. Ettől függetlenül a két bizottság megtárgyalta, és összességében azt mondtuk, hogy milyen hátulütői lehetnek, amire választ kell adni. A közgyűlésnek át nem ruházható hatásköre a konkrét hitelfelvétel, tehát a hitelszerződések megkötése előtt mindig szembesülni fogunk ezzel. Nagyon fontos, hogy időben lépjünk. Nagyon fontos, hogy a konkrét feltételrendszer a két bizottság szakmai munkája alapján a közbeszerzési pályázat kiírásakor a keretprogram biztosítása érdekében beépítésre kerüljön. Válasz a kétkedőknek, hogy igen, van hitelplafon, de ha ezek a fejlesztési programok beérnek, és az áttételes hatása a város gazdaságának egészére érvényesül – én mindig azt vallottam, hogy korlátozott kockázatot lehet vállalni önkormányzati forrásokból, a hitelplafon ma statikus, de pontosan ez adja meg a jövőben tőketörlesztések alapját, és ebből a szempontból pontosan a 20 év tőketörlesztési ütem választása azt jelenti, hogy egy következő önkormányzati ciklus esetében sem fogja lényegesen korlátozni az akkori képviselőtestület mozgásterét. Erre való tekintettel összességében magát az előterjesztést – a két szakmai bizottság állásfoglalásainak figyelembevétele mellett is – elfogadásra javaslom.

Scháb György: Módosítási indítványom lenne azért, hogy a döntésünk összhangban legyen azzal, amit polgármester úr mondott. Egyetértve Dr. Fodor Csaba képviselőtársammal azt javasolnám, hogy az anyagban megfogalmazott határozati javaslatokról ne szavazzunk most, hanem arról szavazzunk, hogy a közgyűlés megbízza a polgármester urat, hogy a közbeszerzési eljárást elindítsa, és ha megtörténik a közbeszerzési eljárás, akkor a költségvetés tárgyalásakor, amikor a hitelcélok pontosan ismertek és definiáltak, akkor döntsünk összegről, hitelcélról. Ezt maximálisan tudom támogatni. Ha ezek a határozati javaslatok maradnak, akkor nem biztos, hogy igennel tudok szavazni.

Dr. Fodor Csaba: Ennek nincs köze a gazdaságfejlesztéshez. Intézmény-felújításról és utak felújításáról beszélünk, és szilárd hulladék kezelésről. Hogy ennek milyen hozadéka lesz az önkormányzat majdani gazdálkodására plusz bevételként, nem igazán látom. A lényeg az, hogy valóban itt van egy lehetőség, éljünk vele. De ha polgármester úr azt mondta, hogy más városok már éltek vele, és jóval időben előttünk járnak, akkor költői a kérdésem, hogy ők előbb tudtak erről a hitelről, mint mi?

Litter Nándor: Érdekes kérdés. Az is gond, hogy soron kívüli közgyűlés van, most az a gond, hogy miért nem korábban kezdtük.

Dr. Fodor Csaba: Arra gondoltam, hogy ezek szerint lett volna idő azokat a mellékleteket elkészíteni, amelyeket hiányolunk. Meg fogom szavazni az előterjesztést, és arra kérek mindenkit, hogy szavazza meg. Én csak a figyelmet szerettem volna felhívni, ha máshol már tudtak élni ezzel a lehetőséggel, és mi csak most élünk vele, akkor nekünk több időnk lett volna az előkészítésre, és nem ilyen anyagot kapunk, hanem talán részletesebbet, ahol elkerülhettünk volna különböző igényeket.

Litter Nándor: Nem arról kell döntenünk, hogy konkrétan mit valósítunk meg. Ez a következő lépcső lesz. Az ügyeknek párhuzamosan kell egymás mellett futniuk. Elindítjuk a közbeszerzési eljárást a hitelfelvételre, folytatódnak az egyeztetések a 2005. évi költségvetésről, véglegesedik a költségvetés, akkor tudjuk, hogy milyen célokra kell, vagy akarunk hitelt felvenni. Ennek ismeretében, amikor lezárul a közbeszerzési eljárás – május hónap lesz –, a közgyűlés döntésének megfelelően megkötjük a hitel-megállapodást. Egy útépítés igenis lehet gazdaságélénkítő hatással, indíthat egyéb olyan fejlesztéseket, amelyek bevételeket fognak nekünk majd generálni.

Cserti Tibor: A térbeli infrastruktúra megteremtése olyan térgazdaságtani hatást vált ki, ami azt jelenti, hogy olyan térgazdasági előnyöket indukál, és ezt az önkormányzat nélkül senki nem fogja tudni megvalósítani. Ehhez forrásokra van szükség, ez az előfeltétele. Ha csak arra gondolok, hogy mindazok a városok, akik egyébként megcsinálták az elkerülő utat, majd később az így lehatárolt területet belterületbe vonták, s kihasználták annak az ingatlanhasznosítási előnyeit, azok ma igen nagyot léptek előre. Erre gondoltam.

Kereskai Péter: Egyet is értenék Scháb György javaslatával, de úgy gondolom, hogy a közbeszerzési eljárás pontosan azért közbeszerzési eljárás, mert valamilyen összeghatár felett van, és ezt meg kell határozni. Úgyhogy azt szerintem mindenképpen meg kell jelölni. Én is támogattam a bizottsági ülésen ennek az elfogadását, mert úgy gondolom, hogy 2006-ig tart ez a ciklus, de szerintem még 5 év múlva is nézegethetünk esetleg ennél jobb költségvetéseket, akkor is azt fogjuk látni, hogy e nélkül nem fogjuk tudni ezeket a fejlesztéseket megvalósítani. Ilyen kedvező konstrukció nem biztos, hogy lesz akár jövőre, akár az után. Mindenképpen hozzá kell fogni. Javaslom, hogy a határozati javaslat három pontját így, ahogy van, fogadjuk el. Húsz éves futamidővel nem olyan nagy teher a város számára, és nem adósítja el. Hosszasan lehetne bizonyítani, hogy ez milyen gazdasági fejlődést hoz, más települések is megmutatták.

Tóth László: Akkor járunk el helyesen, ha megfogja a testület Scháb képviselőtársam és Kereskai képviselőtársam javaslatát, és akkor minden egyéb vitának elejét tudjuk venni a későbbi időszakra vonatkozóan is. Az előterjesztés egyértelműen hitelfelvételről szól, elkötelezi magát az önkormányzat azokra a célokra, ha viszont csak arra kap felhatalmazást a polgármester úr tőlünk, hogy írjunk ki egy közbeszerzési eljárást maximális határértékkel, akkor egészen máshogyan szól a történet.

Litter Nándor: De ez erről szól Tóth úr, amit mondott, akkor teljes egyetértés van valamennyiünk között. A vitát lezárom, további hozzászólások nincsenek. Scháb úr egyetért akkor ezzel, ha így értelmezzük ezt, vagy külön szavazást kér arról, amit mondott?

Scháb György: Nem.

Litter Nándor: Közbeszerzési eljárásról van szó. Az összeget pedig azért kell megjelölni, hogy a bankok tudják, hogy mihez igazítsák az ajánlatukat.

Zakó László: Nem kaptam arra választ, hogy mennyi pénzünkbe kerül ez?

Litter Nándor: Még semmibe nem kerül. A saját bizottságaink, munkatársaink végzik el a kiírást. Ez nem kerül semmibe.

Scháb György: Azt szeretném kérni, hogy volt egy módosító javaslatom …

Litter Nándor: Legyen szíves megfogalmazni.

Scháb György: Külön kell bontani, vagy lehetséges egyben megadni az összeget? Mert 800 mFt-ban szeretném ezt maximálni, és akkor megbízná a közgyűlés a polgármestert, hogy …

Litter Nándor: De most még nem veszünk fel hitelt. A hitelszerződés visszajön ide. Akkor kell megmondani, hogy mekkora hitelt fogunk felvenni, amikor a költségvetésünket elfogadtuk. Amikor a szerződést megkötjük, akkor lesz meg a hitel végleges összege. A pályázatokhoz határozzuk meg ezt a keretösszeget. Van-e konkrét javaslata Scháb Györgynek, amiről szavazni kell.

Scháb György: Igen, 800 mFt.

Litter Nándor: Akkor az a javaslat, hogy összevonva 800 m Ft legyen a keretösszeg.

Cserti Tibor: Scháb képviselőtársam aggályait értem, hogy határozzunk meg felső korlátot, de tekintettel arra, hogy két hitelcsomagról van szó, és mások a feltételek, módosító javaslatom az, hogy az “A” hitelcsomagban maximum 100 mFt, a “B” hitelcsomagban pedig az előterjesztésben szereplő különbözet, tehát durván, 1,2 milliárd.

Litter Nándor: 1.140 mFt.

Cserti Tibor: És akkor nem szavazunk a konkrét célról, mert a konkrét célok zavarnak sokakat. Ez szabad választási lehetőséget ad.

Dencsné Szabó Edit: Maga az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram meghatározza, hogy milyen célokra vehető igénybe, és ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárást keretében ki lehessen írni, hogy a hitelintézetek, pénzintézetek mire adjanak ajánlatot, ahhoz a célokhoz rendelve kell a keretösszeget meghatározni. Ezek a célok, amelyek a határozati javaslatban vannak, a hitelprogramban az “A” és a “B” hitelcélok közül került kiválasztásra a Városfejlesztési Osztály segítségével, hogy mire fog költeni az önkormányzat.

Litter Nándor: Folyik az “ISPA”-projekt. Az önrészt biztosítanunk kell, mert szerződést kötött korábban az önkormányzat. Ennek 81 mFt az önrésze. Ezt ki kell fizetni. Most egy ilyen kedvező kamatozással fizethetjük. Az pedig, hogy építünk utakat, gondolom, nem egy olyan túlzó dolog, hogy valószínű, hogy fogunk építeni. Ezzel nem kötelezzük el olyan irányba, hogy kezelhetetlen legyen az ügy, amikor a szerződést meg fogjuk kötni.

Cserti Tibor: Azért tartom fenn a módosító javaslatomat, mert abszolút nincs ellentétben a két dologgal. Azt mondtam, hogy az “A” és a “B” hitelcsomag minden céljára vonatkozóan adjuk meg a lehetőséget. Ne korlátozzuk most magunkat például az “A” csomag esetében csak magára az előterjesztésben szereplő települési szilárd hulladékra, hanem tartsuk fenn további másik cél bevonásának lehetőségét – nem szükségszerűen. Egyébként a “B” csomagban is két cél van. Ha lehet két cél, akkor lehet három, és lehet teljes körű. Ragaszkodom ehhez a módosító javaslathoz.

Litter Nándor: Akkor a hitelkeretet 100 mFt-ra az “A” hitelcélnál, és 1.140 millióra pedig a “B” hitel célnál ..

Cserti Tibor: Igen, és mindegyik célra egészében.

Litter Nándor: Ami célok szerepelnek, azokat jelöljük meg. Sháb György részéről így elfogadható Cserti Tibor javaslata? Scháb úr fenntartja a javaslatát, tehát maximum együtt 800 mFt javasol. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Cserti Tibor által javasoltakat elfogadva kérem, hogy annyi módosítást tegyünk, hogy az “A” hitelcél maximálva 100 mFt-ban a hitel, ott felvehető egyéb hitelcélok is szerepeljenek a programban. A “B”-nél pedig 1.140 mFt összevontan a hitel maximális keretösszege – így kiírva a pályázatot. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

2/2005.(I.11.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a városfejlesztési tervben szereplő egyes infrastrukturális beruházásaihoz az Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében fejlesztési hitelt kíván felvenni a következő cél szerint:

"A" hitelcél: legfeljebb 100 mFt

A hitel futamideje 20 év legyen, 3 év türelmi idő kikötésével.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelintézet kiválasztására indítson közbeszerzési eljárást.

Határidő: 2005. február 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a városfejlesztési tervben szereplő egyes infrastrukturális beruházásaihoz az Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében fejlesztési hitelt kíván felvenni a következő célok szerint:

“B” hitelcél: legfeljebb 1.140 mFt

A hitel futamideje 20 év legyen, 3 év türelmi idő kikötésével.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelintézet kiválasztására indítson közbeszerzési eljárást.

Határidő: 2005. február 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a hitelből megvalósítandó beruházások összköltségének figyelembevételével a szükséges önrész költségvetésben történő elkülönítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2005. február 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 16.00 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2005. január 25.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 25-én (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető-helyettes, Deák Tamás osztályvezető, Tóhné Krémer Mária osztályvezető-helyettes, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Hári László irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Németh István ügyintéző, Gáspár András ügyvezető, Szányi Gábor ügyvezető

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik:

 

Az önkormányzat intézményhálózata részére hőenergetikai és kapcsolódó szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötése

 

277/2004.(XI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Prometheus Rt-vel kötendő szerződés – közbeszerzési eljárás eredményeként kialakított – tartalmával.

 

Beszámoló a KanizsaNet 2000 KHT tevékenységéről és javaslat az ügyvezetői munkakör pályáztatására

 

278/2004.(XI.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. A KanizsaNet 2000 Kht. ügyvezetője, Silló Barnabás megbízatását – a jelenlegi feltételekkel – 2009. december 31-ig meghosszabbítja.
  2. Határidő: 2004. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

   Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

    

  3. bizottságot hoz létre, melynek tagjai

Elnök: Papp Péter a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Tagok: Pénzügyi Bizottság egy tagja

Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egy tagja

KanizsaNet 2000 Kht. Felügyelő Bizottságának elnöke

Jegyző által delegált egy fő

Silló Barnabás ügyvezető

A közgyűlés felkéri a bizottságot, hogy más – hasonló nagyságú - városok informatikai szervezeteinek működésére vonatkozó összehasonlító vizsgálatot követően tegyen javaslatot a KanizsaNet 2000 Kht. jövőben működésével kapcsolatban.

Határidő: 2005. február 28..

Felelős : Papp Péter bizottsági elnök

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző

Silló Barnabás ügyvezető)

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2005.(….) sz. rendelete a belterületi határvonal módosítására vonatkozó többször módosított 43/1995.(XII.20.) sz. rendelet módosítására (írásban)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának megalkotása (írásban)

Városi sportcsarnok beruházás előkészítése (írásban)

Nagykanizsa hulladékgazdálkodási terve (írásban)

A meghívóban szereplő 8. napirendet – Régi piac terület hasznosítása – visszavonom. Négy bizottság vezetőjét fogom megkérni arra, hogy delegáljanak egy-egy tagot abba a bizottságba, ahol megfogalmazzák, hogy mit is kezdjünk a régi piaccal kapcsolatban. A meghívóban szereplő 27. és 28. napirendről kell szavaznunk, hogy zárt ülésen tartjuk-e. Javaslom mind a kettőnek a zárt ülésen történő megtárgyalását. Kérem, szavazzunk először a 27. napirendről.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a 28. napirendről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal és 8 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Farkas Tibort kérdezem, hogy zárt ülést kér-e?

Farkas Tibor: Szeretnék nyílt ülést kérni.

Litter Nándor: Dr. Kremzner Istvánt kérdezem, hogy zárt ülést kér-e?

Dr. Kremzner István: Igen, zárt ülést kérek.

Litter Nándor: A 24. napirendről később döntünk, hogy zárt ülés-e, vagy nyílt mivel mindenki nincs itt.

Dr. Kolonics Bálint: Interpellációk, kérdések napirendnél két kérdést szeretnék polgármester úrnak feltenni. Az egyiket a kiosztott jutalmak tárgyában tenném fel. A másikat pedig az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság szerepe az önkormányzat munkájában címmel.

Dr. Csákai Iván: Az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskolával kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Polai József: Napirend előtt szeretnék szólni a kiskanizsai közlekedéssel kapcsolatban. Interpellációk és kérdések napirendnél pedig az orvosi rendelők felújításával kapcsolatban szeretnék kérdezni.

Kelemen Z. Pál: A meghívóban szereplő 24. és 25. napirendet kérem előre venni.

Litter Nándor: Javaslom, hogy inkább a meghívottak 13,00 óra után jöjjenek vissza.

 

Dr. Fodor Csaba: Napirend előtt szeretnék szót kérni a Hely a Világban Alapítvánnyal kapcsolatban.

Halász Gyula: Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a közintézmények akadálymentesítésével, a másik pedig a volt mozi épület tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos.

Bicsák Miklós: Kérdések és interpellációk napirendnél kérdést szeretnék feltenni arra vonatkozóan, hogy felkészültünk-e a télre.

Zakó László: Polgármester úrhoz szeretnék kérdést intézni a nagykanizsai általános és középiskolák BÜFÉ-kínálatával kapcsolatban.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a módosításokkal együtt a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő napirendeket tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2005.(….) sz. rendelete a belterületi határvonal módosítására vonatkozó többször módosított 43/1995.(XII.20.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 5. Előadó: Litter Nándor polgármester

 6. Az állattartás szabályairól szóló 52/2004. (XII.22.) számú rendelet módosítása (írásban)
  Előadó: Litter Nándor polgármester
 7. A közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) számú rendelet módosítása (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának megalkotása (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

 11. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosítására (írásban)
 12. Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 13. Erzsébet tér É-i tömb rehabilitáció célokmány (írásban)
 14. Előadó: Litter Nándor polgármester

 15. Hulladékgyűjtő-szállító jármű beszerzése (írásban)
 16. Előadó: Litter Nándor polgármester

 17. Városi sportcsarnok beruházás előkészítése (írásban)
 18. Előadó: Litter Nándor polgármester

 19. Nagykanizsa városközpont közterületek fejlesztési, forgalomcsillapítási terve (írásban)
 20. Előadó: Litter Nándor polgármester

 21. Nagykanizsa hulladékgazdálkodási terve (írásban)
 22. Előadó: Litter Nándor polgármester

 23. Intézkedési terv az Állami Számvevőszék Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál végzett, a köztemetők fenntartásának ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére (írásban)
 24. Előadó: Litter Nándor polgármester

 25. Város-rehabilitációs program (írásban)
 26. Előadó: Litter Nándor polgármester

 27. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2005. évi fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terve elfogadására (írásban)
  Előadó: Litter Nándor polgármester
 28. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye új Alapító Okiratának elfogadására (írásban)
  Előadó: Litter Nándor polgármester
 29. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és lakásügyi feladatainak ellátásáról, valamint a Városi Gyámhivatal 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására (írásban)
 30. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Dr. Kelemen Marcell jegyző

 31. Beszámoló az oktatási-nevelési intézmények kötelező eszközjegyzékének teljesítéséről (írásban)
 32. Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 33. Tájékoztató a 2004. évi tárgyi eszköz értékesítésekről (írásban)
 34. Előadó: Litter Nándor polgármester

 35. Csordásné Láng Éva és Polai József képviselők önálló indítványa a kiskanizsai ravatalozó újjáépítési tervének elkészítésére vonatkozóan (írásban)
 36. Előadó: Litter Nándor polgármester

 37. Polai József képviselő önálló indítványa a bajcsai Művelődési Ház felújítására (írásban)
 38. Előadó: Litter Nándor polgármester

 39. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa a 20, háziorvosi körzet (Palin) működésére (írásban)
 40. Előadó: Litter Nándor polgármester

 41. Farkas Tibor fegyelmi ügye (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Zárt ülés:

 1. Farkas Tibor fegyelmi ügye (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Nagykanizsa Szabadhegy Településrész Önkormányzat tagjainak megválasztása (írásban)
 4. Előadó: Tóth László bizottsági elnök

 5. XIX-es számú háziorvosi szolgálat álláshelye (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Javaslat az Ipari Park területének hasznosítására (írásban, bérleti szerződések egységesítése, opciós szerződések)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MURASPED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejött megállapodás módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Napirend előtti hozzászólások:

Polai József: Kiskanizsán a lakosság részéről több alkalommal már több helyszínnel kapcsolatban merült fel, hogy igény szerint át kellene vizsgálni a közlekedési szempontból veszélyesebb utcákat, tereket. Segítséget szeretnék ahhoz kérni, hogy az illetékesek egy helyszíni szemlén ott lehessenek velünk együtt, és majd mi fogjuk prezentálni a helyszíneket, ahol tapasztaltuk, hogy a szűk utak vagy a kanyar miatt milyen balesetveszélyes. Ha lehetséges, akkor szeretnénk azzal segíteni a közlekedés veszélyességén, hogy netán sebességkorlátozás, illetve sebességcsökkentő tábla kihelyezését kérnénk ezeken a helyszíneken.

Dr. Fodor Csaba: A problémám a Hely a Világban Alapítvánnyal kapcsolatos. Mi annak idején azért döntöttünk úgy, hogy a Fő út 8. szám alatti helyiséget megkapja az alapítvány, mert azt gondoltuk, hogy ez a fiataloknak kultúrált szórakozási lehetőséget biztosít. Több szülő megkeresett és arra panaszkodott, hogy a középiskolás gyerekeiknek ezen a szórakozóhelyen alkoholos italokat szolgának fel. A berendezéshez az önkormányzat eddig adott kb. 2,5 mFt-ot, illetve fogunk adni összesen. Azt gondolom, hogy az önkormányzat ilyen szórakozóhely támogatását nem vállalhatja fel. Ebben azonnali intézkedést kérnék. A másik szintén ehhez a helyhez kapcsolódik. Ebben a klubban polgármester úr engedélyezte, hogy befogadjanak valamilyen vállalkozást. Név szerint a TRIACORE Bt-t, aki ott vendéglátó-ipari tevékenységet folytatat. 150 m2 alapterületre információim szerint bérleti díjat nem fizet. Ez nem azt jelenti ugye, hogy esélyegyenlőséget biztosítunk a Fő úti vállalkozóknak, vagy a más vendéglátó-ipari tevékenységet folytató más vállalkozásoknak ebben a városban. Azt gondolom, hogy a 150 m2, ha a Fő úti bérlemények díját vesszük, akkor ez közel fél millió forintos havi bérleti díj lenne. Mi az oka annak, hogy mi egy vállalkozást támogatunk ily módon? Kérem, hogy Polgármester úr az IKI-vel együtt azonnal vizsgálja felül a bérleti szerződést, azonnal vizsgálja felül a befogadáshoz hozzájáruló levelet és, ha lehet, ezt szüntessük meg. Arra kérem, hogy ebben a klubban, ha tovább szeretnék működtetni, akkor a rendes jogszabályoknak megfelelően, mégpedig akként, hogy ők is ugyanolyan bérleti díjat fizessenek, mint bármely más vállalkozó ebben a városban és akként, hogy tartsák be azt, hogy 18 éven aluliaknak szeszes italt ma még a Magyar Köztársaság területén tilos adni.

Litter Nándor: Meg fogjuk vizsgálni az ügyet.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Kolonics Bálint: A tájékoztatóban nem egy ponton szerepel az, hogy a határozatban foglaltakat végrehajtottuk. Egyik képviselőtől sem várható az el, hogy fejben tartsa a határozatszámokat és tudja azt, hogy a közgyűlés miről is döntött. Magam és a frakciónk részéről elvárom azt a polgármester úrtól, hogy ezt egészítse ki. Kérem, ahol ilyen tájékoztatást olvasunk, ott tájékoztassanak minket arról, hogy miről döntött a közgyűlés és a polgármester úr mit hajtott végre.

Litter Nándor: Konkrétan melyik az, ami nem világos?

Dr. Kolonics Bálint: Palin városrész - ingatlan értékesítés, víziközmű, iskolatej-program, tehát ahol az a megfogalmazás szerepel, hogy a határozatban foglaltakat végrehajtottuk.

Litter Nándor: A víziközmű szerződést heteken, hónapokon keresztül tárgyaltuk. Most tegyük ide a szerződést mellékletként? Minden képviselőnek ismernie kell ezt.

Tárnok Ferenc: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítette az INSZA-BAU Kft. részére az érintett területeket. Az adásvételi szerződést megkötöttük. A vállalkozó az ellenértéket kifizette.

Litter Nándor: Víziközmű vagyonnal kapcsolatban hónapokon keresztül kínlódtunk a szerződéssel. A szükséges mellékletek elkészültek, aláírtuk.

Tóthné Krémer Mária: Az iskolatej-program december 31-ig működött. A központi támogatást leigényeltük, amely ebben az évben, tehát 2005-ben jelentkezik. Önök úgy döntöttek, hogy december 31-ig működtetjük az iskolatej-programot és a pályáztatás is így történt meg.

Halász Gyula: A 11. oldalon a 219/2004. számú határozattal kapcsolatban szeretnék kérdezni. A Péterfai utca – Alsószabadhegyi utca összekötését szolgáló gyalog- és kerékpárút beruházás összköltségébe a közvilágítás be van-e tervezve?

Litter Nándor: Írásban fogunk rá válaszolni.

Dr. Csákai Iván: A 4. oldalon a Nagykanizsa-városközpont fejlesztési akciótervvel és forgalomcsillapítási feladatokkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy élő terv van a belváros forgalomcsillapítására. Ez nagyon jó volt. Ezt csak át kellene nézni, és lehetne alkalmazni. A 10. oldalon a Prometheus szerződéskötésnél az utolsó mondatban nem szerepel az, hogy Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatában javasolt intézkedéseket a jegyző megtette-e és, hogy hol áll ez az ügy.

Dr. Kelemen Marcell: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság döntésében foglaltak olyan szempontból teljesültek, hogy az Ügyészség elé került ez az ügy és az Ügyészség folytatja a vizsgálatot. Jelenleg ez nem zárult le.

Litter Nándor: Az első kérdéssel kapcsolatban javaslom, hogy ezt a napirendi pontnál vitassuk meg.

Cseresnyés Péter: A 11. oldalon a 219/2004. számú határozattal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Itt a vízvezeték gerincének kiépítéséről van szó, vagy ennél többről? A 13. oldalon a 244/1,2/2004. számú határozat kapcsolatban: a Közterület Felügyelet részére költségvetési pótelőirányzatról szól ez a határozat és ez a pont. Ugyankkor tudjuk, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy termelődött egy veszteség és utána a város költségvetésében ezt a veszteséget ki kellett egészíteni, jót kellett állni ezért. A fegyelmi tárgyalásnál tudomásom szerint pontosan ezért van a határozatban az a javaslat a közgyűlés előtt, hogy az intézményvezető, aki hasonlóképpen nem kért előre pótelőirányzatot rosszul dolgozott, őt elmarasztaljuk, ebben az esetben pedig a polgármesteri tájékoztatóban tulajdonképpen egy határozatot ismertetünk, hogy rendben megtörtént az a veszteségpótlás, amiről már két alkalommal is a közgyűlés tárgyalt. A 15. oldalon az 59. pontnál bővebb tájékoztatást kérek. Legalább annyit, hogy honnét hová tennék át a székhelyet. Mi azt szeretnék, ha ez a két gazdasági társaság egy irányítás alatt lenne. Az lenne jó, ha nem két vezető, két cég irányítaná a volt laktanyák területén a betelepítést, a beruházások ide hozatalát, mint a működetést, hanem egy cég tudná ezt elvégezni. Így nem is lenne szükség arra, hogy két székhelye lenne ennek a cégnek, egy székhellyel meg lehetne oldani.

Karmazin József: A szabadhegyi átkötő gerincvezeték, amely a 2004-es költségvetésben szerepelt és a befejezése januárra áthúzódik, a Vízmű Vállalat beruházásában valósul meg.

Cserti Tibor: A tájékoztató 5. oldalán a 379/2/2003. számú határozattal kapcsolatban megjegyezni kívánom, hogy a cím nincs szinkronban a tartalommal. Kapjunk érdemi tájékoztatást. A 15. oldalon az 59. ponttal kapcsolatban most nem arról kell nekünk dönteni, hogy hol legyen a székhely. Amikor a határozatot meghozta a közgyűlés, akkor elénk terjesztettek egy társasági szerződés módosítására vonatkozó javaslatot. A közgyűlés gyakorolja az egyszemélyes társasága felett az önálló tulajdonosi jogokat. November 30-án hoztunk egy határozatot. Ez egy bő hónapot adott a társasági szerződés módosítására, technikai átvezetésére. Most február 15-ös határidő hosszabbítást kérnek erre. Ha ezt az egyszerű technikai feladatot nem tudják megoldani időben, akkor érdemben hogyan tudnak dolgozni? Január 30-i határidő módosítást javaslok.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ha továbbolvasta Cserti képviselő a szöveget, akkor abban jeleztük, hogy milyen problémák álltak elő, ami miatt a döntést nem tudjuk meghozni, hiszen a néprajzi gyűjtemény, babagyűjtemény, sportgyűjtemény olyan helyen van pillanatnyilag, akiktől meg kell kapnunk ahhoz, hogy a véglegest döntés megszülessen. A tegnapi bizottsági ülésen már tárgyalták ennek a részelemeit. 15-én van egy munkaértekezlet, amin a kiskanizsai részre vonatkozó működést véglegesítjük. Akkor tartom indokoltnak a további működésre vonatkozó beterjesztését. Nem tervezzük a HSMK-ban a működés megváltoztatását.

Litter Nándor: Cserti úr utolsó felvetésével kapcsolatban a határidő módosításra vonatkozóan tájékozódni kellene, mert ne szabjunk olyan feladatot, amit nem tudunk teljesíteni. Fogadja el azt, hogy én sürgetni fogom.

Cserti Tibor: Köszönöm osztályvezető asszony tájékoztatását. Ez is meggyőzött arról, hogy intézkedési kötelme van a közgyűlésnek. Miután hozott egy feladatot, az technikai értelemben nem végrehajtható, de nyitva hagy valamit, akkor kötelezze a közgyűlés polgármester urat, hogy például az első félév végéig ennek a komplex témának a hasznosítására vonatkozóan készítsen egy átfogó szakmai anyagot. Ilyen jellegű határozati javaslat módosítását terjesztem elő ehhez a 15. sorszám alatti határozathoz.

Litter Nándor: Jó, június 30.

Bicsák Miklós: A 10. oldalon a 198/3/2004. számú határozatnál szeretném kérdezni, hogy milyen lehetőségek vannak Brüsszelben a gyakornokként történő foglalkoztatással kapcsolatban?

Litter Nándor: Tárgyaltunk valamikor az elmúlt évben a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli képviseletének létrehozását. Abban az előterjesztésben az szerepelt, hogy a program keretei között lehetőség lenne arra, hogy a régióban élő fiatalok és a városokból, megyékből delegáltak részt vennének a képviselet munkájában gyakornoki jelleggel. Március 31-ig valószínűleg nem fog ez a képviselet felállni. Kérem a határidőt szeptember 30-ra módosítani.

Röst János: Arra kérem képviselőtársaimat, hogy a polgármesteri beszámoló első részében foglaltakról ne nyissuk vitát, ugyanis az első része arról szól, hogy a korábbi döntéseinkről tájékoztatja polgármester úr a jelenlévőket. Ami azt jelenti, hogy azt a feladatot vagy végre hajtotta az önkormányzat, vagy pedig határidő módosítást kér. Ilyen esetben nem lehet a vitát újra megnyitni, és nem lehet új döntést hozni abban az ügyben. A tájékozódást én is rendben találom.

Dr. Kolonics Bálint: A 4. oldalon a 14. pont teljesítményértékelésekről tájékoztat minket. Konkrétan az érdekelne, hogy a Közterület Felügyelet vezetőjének teljesítményértékelése milyen tartalommal és milyen minősítéssel történt meg.

Litter Nándor: Még nem történt meg. Az önértékelése megtörtént. Az én részemről az értékelése még nem történt meg. Ezt a napokban tervezzük. Akit érdekel, ezt követően megtekintheti.

Dr. Kolonics Bálint: Itt múlt időben szerepel egy tájékoztató erre vonatkozóan, hogy megtörtént.

Litter Nándor: A Közterület Felügyelet Vezetőjénél nem történt meg.

Dr. Kolonics Bálint: Amennyiben megtörténik, akkor szeretném, ha a képviselőtestület elé tenné a polgármester úr.

Bodzai Tiborné dr.: Az értékelés megtörtént, csak az ismertetése nem történt még meg. A nélkül nem lehet a közgyűlést tájékoztatatni. Ezt le kell dokumentálni írásban. Elnézést kérünk, hogy ebben múlt időben szerepel. Úgy volt az előzetes egyeztetés szerint, hogy a közgyűlést megelőzően megtörténik az ismertetés, csak csúsztak a határidők. A Tűzoltóparancsnok teljesítményértékelésénél a Katasztrófavédelem egyetértése szükséges, és velük nem tudtunk korábbra időpontot egyeztetni. Ez a holnapi napon fog megtörténni. A közgyűlés tájékoztatása a teljesítményértékelésekről kötelező, a jogszabály előírja. A következő közgyűlésen erről szóban történik tájékoztatás.

Dr. Kolonics Bálint: A 10. oldalon a 36. pontnál a Prometheus Rt-vel megkötött szerződéssel kapcsolatban a határidő november 30-i határidővel szerepelt. Erről az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság már régen döntött. Régen önálló napirend volt. Ez a szerződés miért most szerepel itt a tájékoztatóban? Esetleg tartalmaz-e új ismeretet, amiről nem tudunk?

Litter Nándor: A közgyűlési döntésnek megfelelően aláírásra került a szerződés. Semmiféle új dolog nincs ebben a kérdésben.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgálatára gondolok itt.

Litter Nándor: Arra jegyző úr az előbb választ adott.

Dr. Kolonics Bálint: A 13. oldalon a 49. ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. A tájékoztató címe úgy szól, hogy a Közterület Felügyelet részére költségvetési pótelőirányzat juttatása. A közgyűlési határozat pótelőirányzat juttatásáról szólt és erről döntött a közgyűlés. A tájékoztató szöveges része arról tájékoztat, hogy a bevételkiesést fenntartói finanszírozással biztosította az önkormányzat. Fenntartói finanszírozással adtuk át ezt az összeget az intézménynek, vagy pótelőirányzattal?

Tóthné Krémer Mária: Az önkormányzat úgy döntött, hogy a hiány rendezésére pótelőirányzatot biztosít. Ennek a forrása önkormányzati finanszírozás, mint ahogy minden egyéb bevétellel nem fedezett, intézményeknél bevétellel nem fedezett kiadásoknak a forrása, intézményfinanszírozás jogcímen jelenik meg a költségvetésben az intézményeknél.

Dr. Kolonics Bálint: Ez a törvény értelmében így megtehető-e, hogy ilyenkor pótelőirányzatot utólag fenntartói finanszírozással juttatunk? Tehát vagy pótelőirányzat, vagy fenntartói finanszírozás.

Dr. Kelemen Marcell: Nem igazán tudok erre válaszolni. Azt gondolom, hogy a Közterület Felügyeletnek szüksége volt egy bizonyos pénzeszközre, amelynek a juttatásáról döntött a közgyűlés, ahhoz, hogy az év végi működése garantálható és biztonságos legyen. Ha a jogszabály ezt pótelőirányzatként tiltja, amit én most nem tudok megmondani, akkor ez nem pótelőirányzat. Ez egy fenntartói finanszírozás. Ennyivel ki volt egészítve a Közterület Felügyelet költségvetése.

Dr. Kolonics Bálint: Az én észrevételem és a problémám az, hogy ismét döntött valamiről a közgyűlés, méghozzá pótelőirányzatról, akkor ez miért fenntartói finanszírozás? Talán nem azért, mert én ezt kifogásoltam és közben kiderült, hogy valóban törvénytelen volt az a döntés, mert az önkormányzatnak, a közgyűlésnek már nem állt módjában pótelőirányzatot biztosítani. Akkor most ott tartunk, hogy egy polgármesteri tájékoztatóban elfogadjuk és határozunk erről és akkor ezzel visszamenőlegesen legalizáljuk ezt a lépésünket és ezt észre sem vesszük, hogy pótelőirányzat helyett elfogadtuk, hogy fenntartói finanszírozás? Nagyon örültem, amikor itt a közgyűlésen elhangzott, hogy az 1956-os forradalom 50. évfordulójára közös összefogással emlékművet emelünk. A tájékoztatóban a hely kijelölésének már nem tudok örülni. Nem értem, hogy miért kell egy ilyen emlékművet eldugni? Miért egy olyan kevésbé látogatott helyen, mint a Thúry városrész, kell ezt az emlékművet emelni? Azt gondolom, hogy emberek, akik még ma is élnek és személyes részesei voltak ezeknek az eseményeknek, eleget hallgattak. A történelemírók eleget ferdítették a történelmi tényeket. Ha tisztán, világosan, nyíltan beszélhetünk ezekről az eseményekről, akkor vállaljuk és olyan helyen emeljük ezt az emlékművet, ami méltó ennek.

Litter Nándor: Az a tény, hogy mi magunk kezdeményeztük ennek az emlékműnek a felállítását, igazolja azt, hogy mi komolyan gondoljuk azokat az elveket, amit Ön megfogalmazott. Mi azt kértük, hogy olyan személyek, akik a történelmet, a városban lezajlott eseményeket ismerik, azok üljenek össze és tegyenek javaslatokat arra, hogy hol kerüljön felállításra ez az emlékmű. Információm szerint két vagy három helyszín van Nagykanizsán, ami gócpontja volt az eseményeknek. Ebből az egyik a Thúry városrésznek nevezhető terület és ennek eredménye tükröződik ebben az előterjesztésben.

Bicsák Miklós: A Thúry városrész környékén élő emberek örömmel vennénk, ha ott épülne meg az emlékmű. Ez megtiszteltetés számukra.

Sajni József: Bizottságunk tegnap ezt tárgyalta. Egyhangúlag javasolja, hogy - tekintettel arra a tényre, hogy az ’56-os események kiinduló pontja és fő színhelye a Károlyi-kert és környéke volt – meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy ez az emlékmű ennek környékén, vagy a Károlyi-kertben, vagy annak a környezetében kerüljön felállításra.

Papp Nándor: Nem egészen úgy van, hogy a többség a Thúry laktanyát szerette volna. Akik ebben a témában meg lettek kérdezve, azok szívük szerint első helyen az Erzsébet teret gondolták megjelölni, de belátják, hogy az elhelyezés problémás. Kizárólag a Károlyi-kert mellett tették le a voksot. A Károlyi-kert mellett tette le a voksot a Művészeti Tanács is.

Litter Nándor: Nyitott vagyok minden megoldásra. A mi közgyűlésünk támogatására épült a Holocaust és a II. Világháborús emlékmű is.

Cseresnyés Péter: Azt kérem, hogy a határozati javaslatban a Károlyi-kertet határozzuk meg. Ezt a határozati javaslatot, amit megkaptunk, most annyiban módosítsuk, hogy ne a Thúry városrészben, hanem a Károlyi-kertben kerüljön felállításra az ’56-os emlékmű és a helyszínt, tehát, hogy a Károlyi-kert melyik részére állítsa fel a város ezt az emlékművet. Azt pedig egy szakmai testület határozza meg.

Litter Nándor: Azt, hogy milyen emlékmű lesz?

Cseresnyés Péter: Nem. Azt, hogy hova.

Zakó László: Ugyanennek a pontnak a határozati javaslatához szeretnék módosítási javaslatot benyújtani. A határozati javaslat második bekezdése úgy szól, hogy a művészeti tervpályázat kiírása tartalmazza, hogy a történelmi esemény szellemiségét emlékhely jelkép vagy építészeti jellege fejezze ki. Ebből szeretném kihúzni a jelkép jelleget. E mögött azt vélem, hogy az lapul, hogy majd a pályázatok beérkezése után az anyagi kondíciónk figyelembevételével a jelképről fognak esetleg majd mások dönteni. Én ezt méltatlannak tartom. Ha áldozunk ’56 emlékének, akkor egy építészeti jelleg fejezze ki ennek a szellemiségét és ne egy jelkép. Inkább kisebb volumenű valami legyen ott, de ne jelkép jellege legyen.

Röst János: Úgy gondolom, hogy azzal fel lehetne oldani a jelenlegi vitát, ha a javaslatban bent hagynánk mindkét helyszín lehetőségét. Hiszen, akik beadnak pályázatokat, ugyanannak a telepítését el tudják végezni mindkét helyszínre. Vélhetőleg a döntést ezzel el tudnák ódázni és a további egyeztetésekre még lehetne lehetőségünk.

Dr. Fodor Csaba: Javaslom, ha mód és lehetőség van rá, akkor a helyszín kiválasztás tekintetében a döntési jogosítványt a Városfejlesztési Bizottság kapja meg, mint szakmai bizottság azzal, hogy döntése megalapozásánál figyelembe kell vennie a Művészeti Tanács véleményét.

Litter Nándor: A magam részéről ezt nem támogatom. Ez egy akkora jelentőségű ügy, hogy a közgyűlésnek el kell döntenie, hogy hova szeretné ezt felépíteni. Nem tudok egyetérteni Röst János javaslatával sem. Úgy kiírni egy pályázatot, hogy annak pontos helyszíne nincs meghatározva, szerintem nem igazán szerencsés.

Papp Nándor: Egy helyszínt kell kijelölni. Ez pedig mindenképpen a Károlyi-kert. Azt, hogy azon belül hova kerüljön, bízzuk rá a művészekre. Körülbelül 7-9 tagú bizottságot kell létrehozni, és megvannak a szabályok, hogy az elbírálásához kinek a képviseletét kell biztosítani.

Dr. Horváth György: Ott voltam a Művészeti Tanács ülésén. Ott sem volt egységes álláspont. Tegnap, amit az OKISB ülésen hallottam, az megdöbbentett. Ott elhangzott, hogy ezért nem lehet a Károlyi-kertben, mert védett terület az Inkey-urna miatt. Ezt előtte nem tudták? Mert ez nem hangzott el Művészeti Tanács ülésén. A közgyűlés a helyszínben ne szavazzon. Most mindenki megszavazná a Károlyi-kertet, utána meg nem kapnák meg az engedélyt.

Karmazin József: Azt nem tudjuk, hogy van-e gond vele, de az biztos, hogy műemlékké van nyilvánítva a Károlyi-kert területe, mert ott helyezkedik el az Inkey-urna, valamint a mozi épület is ma már műemlék. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal még nem nyilatkozott ebben a kérdésben.

Halász Gyula: Ügyrendi javaslatom lenne, hogy ne döntsünk ma erről a kérdésről, hanem kérjük ki a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal álláspontját. Még egy egyeztető tárgyalást tartsunk esetlegesen a Thúry térrel kapcsolatban. Ha a Károlyi-kert valami miatt meghiúsulna, akkor új helyszín kijelölését vizsgáljuk meg.

Litter Nándor: A magam részéről azt javasolnám, hogy döntsünk. Az idő nagyon rövid. Azt javasolnám, hogy szavazzunk. Amennyiben a Károly-kert kerül ki az első helyen és ezzel kapcsolatosan a Műemlékvédelmi Hivatal valamifajta kifogást emel, akkor a második helyszín jöhet szóba.

Cseresnyés Péter: A Károlyi-kertről szavazzunk most és akkor abban az esetben, ha valami kifogás merül fel ezzel a helyszínnel kapcsolatban, abban az esetben a következő közgyűlésen egy napirend keretében végleges helyszínt kell találni.

Litter Nándor: Itt két helyszín merült fel komolyan. Az egyik a Károlyi-kert, a másik pedig a Thúry városrész. A képviselők ismerik a helyszíneket. Tudnak szavazni erről. Ha nem kapja meg a Károlyi-kert a többséget, akkor a Thúry városrész kapta meg a többséget.

Papp Nándor: Műemléki környezetben nagyon sok helyen létesítettek emlékművet. Nyilvánvalóan a zsűriben, aki el fogja dönteni a pályázatokat, mindenképpen az Örökségvédelmi Hivatalképviselője is ott fog ülni.

Cseresnyés Péter: Továbbra is azt javaslom, hogy egy döntésben csak egy helyszínről döntsünk. Ne kapcsoljunk össze két helyszínt egy döntésben alternatívaként sem.

Litter Nándor: Ha nem kapja meg a Károlyi-kert a többséget, akkor valamiről döntetünk kell.

Cseresnyés Péter: Utána döntsünk egy másik helyszínről, de most határozzuk el, hogy abban az esetben, ha a Károlyi-kert nem megfelelő hely, akkor a Thúry városrészben kerüljön automatikusan ezzel a döntéssel.

Litter Nándor: Mind a kettőről szavazni fogunk

Cseresnyés Péter: Külön-külön.

Halász Gyula: Tartsuk be az SZMSZ-t, ami úgy szól, hogy ügyrendi javaslatról vita nélkül határoz a közgyűlés.

Litter Nándor: Nagy jelentőségű kérdés az ’56-os szobor elhelyezése. Ezt ne próbáljuk ügyrendi tényként lezárni. Valóban ellentétes az SZMSZ-szel, de én még is úgy gondolom, hogy erről szavaznunk kell, és véleményt kell mondanunk. Halász Gyula úrnak volt egy ügyrendi javaslata. Erről szavazunk először. Ki akarja levenni a napirendről.

 

A közgyűlés 3 szavazattal, 19 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Litter Nándor: Károlyi-kert volt módosító javaslatként. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: SZMSZ szerint mindenkinek egy igen szavazata lehet. Úgy gondolom, hogy most nem kell szavaznunk a másik helyszínről. A vitát lezárom a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban. Kérem, hogy azokat a módosításokat, amit tettünk, Cserti úr, amit tett és egyéb más határidő módosításokat figyelembe véve döntsünk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 4. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 5. pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 6. pontjáról.

A közgyűlés 19 szavazattal és 8 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 7. pontjáról azzal a módosítással, hogy a határidő 2005. december 31.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 8. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 9. pontjáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 10. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 11. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 12. pontjáról.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 13. pontjáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő határozati javaslatról, a Dráva-Mura Eurorégió Kht. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról és a pályázat kiírásról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő határozati javaslatról, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosításának előkészítéséről.

 

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő határozati javaslatról, a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola szakmai álláshelyeinek csökkentéséről.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a kiegészítő határozati javaslatról, a Szlovén – Magyar Határmenti Regionális Fejlesztési Tanácshoz delegált szakértők, szakemberek vonatkozásában.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

3/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 238/1/1997.(VII.1.), a 388/1999.(XII.12.), a 125/2001.(IV.24.), a 126/2001.(IV.24.), a 127/2001.(IV.24.), a 17/2002.(II.5.), az 52/4/2003.(II.25.), a 303/13/b,c/1,2/2003.(X.28.), a 350/2003.(XI.25.), a 359/3/2003.(XI.25.), a 361/5/2003.(XII.11.), a 363/4/2003.(XII.11.), a 369/1/2003.(XII.11.), a 379/2/2003.(XII.11.), az 5/3/2004.(I.29.), a 8/3/2004.(I.29.), a 10/1/2004.(I.29.), a 34/2/2004.(II.26.), a 35/2,3/2004.(II.26.), az 53/2,4/2004.(III.30.), az 57/3/2004.(III.30.), a 87/2/2004.(IV.29.), a 103/2004.(V.25.), a 105/4/2004.(V.25.), a 108/3/2004.(V.25.), a 110/3/2004.(V.25.), a 112/2/2004.(V.25.), a 118/2004.(V.25.), a 137/10,14,19,20/2004.(VI.30.), a 146/4/2004.(VI.30.), a 160/2004.(VI.30.), a 166/1,3/2004.(VII.15.), a 179/2004.(VIII.27.), a 199/4/2004.(VIII.27.), a 216/2004.(IX.28.), a 223/2004.(IX.28.), a 224/1,2/2004.(IX.28.), a 227/2004.(IX.28.), a 228/2004.(IX.28.), a 232/1,2/2004.(IX.28.), a 240/1-7/2004.(X.27.), a 243/9/a-c,10,11/2004.(X.27.), a 244/1,2/2004.(X.27.), a 247/1-3/2004.(X.27.), a 251/2004.(X.27.), a 257/1-4/2004.(X.27.), a 263/1,2/2004.(XI.30.), a 264/2004.(XI.30.), a 266/2/2004.(XI.30.), a 269/a,b,c/2004.(XI.30.), a 270/2004.(XI.30.) és a 271/b,c/2004.(XI.30.), számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 236/6/2003.(IX.2.) számú – 7-es főút szabadhegyi csomópont átépítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  3. a 35/1/2004.(II.26.) számú – Teleki őt és a Siroma-Plast Kft. telephelye közötti ingatlanok területcseréjére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. június 30-ig meghosszabbítja.
  4. a 60/1/2004.(III.30.) számú – ingatlan-nyilvántartásba még át nem vezetett ingatlanok rendezésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. június 30-ig meghosszabbítja.
  5. a 85/1,3,4,6/2004.(IV.29.) számú – településszerkezeti tervre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  6. a 147/3/2004.(VI.30.) számú – Nyugat-Dunántúli Régió Önálló Brüsszeli képviseletének felállítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. december 31-ig meghosszabbítja.
  7. a 198/3/2004.(VIII.27.) számú – nagykanizsai fiatalok Brüsszelben gyakornokként történő foglalkoztatásának lehetőségére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. december 31-ig meghosszabbítja.
  8. a 219/2004.(IX.28.) számú

  1. 272/2004.(XI.30.) számú – a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. székhelyének áthelyezésével kapcsolatos társasági szerződés módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. február 15-ig meghosszabbítja.
  2. fenntartja szándékát, hogy a város hulladékgazdálkodási célkitűzéseinek megvalósításában tanúsított együttműködés viszonzásaként Bagola városrésznek támogatást szeretne nyújtani. A támogatás feltételeiről, mértékéről hosszú távú keret-megállapodást, és középtávú támogatási szerződést kíván kötni a Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel. A megállapodások részleteit az Egyesülettel közösen ki kell dolgozni, majd a Közgyűlés elé kell terjeszteni.
  3. Határidő: 2005. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  4. a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
  5. az ’56-os forradalom emlékére készülő emlékmű helyéül a Károlyi-kertet jelöli meg.
  6. A művészeti tervpályázat kiírása tartalmazza, hogy a történelmi esemény szellemiségét az emlékhely építészeti jellege fejezze ki.

   Felkéri a Polgármestert a pályázati kiírás előkészítésére, melyet meghirdetés előtt a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságával, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságával egyeztetni kell.

   A pályázat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

   Határidő: a pályázat kiírására 2005. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  7. felkéri a polgármestert, hogy a megüresedett Nagyrác utcai Általános Iskola komplex hasznosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
  8. Határidő: 2005. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. egyetért Horvat Hrvoje (8863 Molnári, Dózsa u. 6.) a Dráva –Mura Eurorégió Kht. ügyvezetői megbízatásának 2005. április 30-ig változatlan feltételek mellett történő meghosszabbításával.
  2.  

   Határidő: 2005. február 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  3. felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető tisztség betöltésére vonatkozó pályázati kiírást terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2005. február 28.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  1. felhatalmazza a polgármestert a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és Horvát Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodások módosításának elkészítésére.
  2. Határidő: 2005. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna jogtanácsos)

  3. a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola közgyűlés által jóváhagyott szakmai álláshelyeinek számát 2,26 álláshellyel csökkenti.
  4. Határidő: 2005. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

  5. megbízza az alábbi személyeket, hogy képviseljék a Szlovén – Magyar Határmenti Regionális Fejlesztési Tanácsban Nagykanizsa városának érdekeit:
  6. Területfejlesztési, Területrendezési, Infrastruktúra Fejlesztési Munkacsoport

   Tag: Röst János alpolgármester

   Gazdasági Idegenforgalmi Környezetgazdálkodási Katasztrófavédelmi Munkacsoport

   Tag: Bajzek Beáta VENK tanársegéd

   Humánerőforrás-fejlesztés, Oktatási, Képzési, Továbbképzési, Nemzeti Kapcsolatok, Nemzetiségi Politikai, Egészségügyi Munkacsoport

   Tag: Dénes Sándor a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója

   Megbízatásuk visszavonásig érvényes.

   Határidő: 2005. január 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  7. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Dr. Kolonics Bálint: Kérdést szeretnék feltenni az intézményvezetők jutalmazásával kapcsolatban. Megkaptam a választ jegyző úrtól, amiben arról tájékoztat, hogy a munkáltatói jogokat a közgyűlés és egyéb munkáltatói jogokat a polgármester úr gyakorolja, ezért az információt a polgármester úrtól kérjem. Milyen vezetői jutalmak kerültek kiosztásra az intézményvezetők részére? Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság működésével kapcsolatban szeretnék szólni. Többször kifogásoltam magam és a bizottság tagjai is, hogy olyan szerződések kerültek véleményezésre az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elé, amelyek már aláírásra kerültek. Olyan szerződésekkel is találkoztunk, amelyeknek már a teljesítési határideje is lejárt. Majdnem oka fogyottá váltak ezek a szerződések. Hosszas értetlenkedés után nem tudtam semmire vélni, hogy akkor miért ülünk ott és miért elmélkedünk mi ezeken a szerződéseken, amikor azok már aláírásra kerültek. Az év eleje is így kezdődött az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén. Nem is a tartalmát és a tárgyát tekintve a szerződésnek. Ez formai és eljárásjogi kérdés csak a részemről és nem is az, hogy ezt pusztán mi indokolta. Polgármester úr szerint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak az önkormányzat munkájában mi a jogállása , és mint szakbizottságnak mi a szerepe? Valóban véleményez is, vagy csak adott esetben utólag a formalitás kedvéért jóvá kell, hogy hagyjon szerződéseket?

Litter Nándor: Írásban fogunk ezekre válaszolni.

Dr. Csákai Iván: A volt Úttörőházat a főiskola bérbe vette, teljes egészében ki akarja használni. Ennek megfelelően az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola bizonytalan helyzetbe került. Nem lehetne a régi mozi épületéből kialakuló úgynevezett civil vagy közösségi házban az iskola székhelye? Lenne egy igazgatói iroda, titkárság és heti pár órában foglalkoztatás.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ez egy címzett támogatás, amelyben közoktatási intézmény elhelyezése nem szerepel. Az alapítványt, magát el lehet helyezni, csak a kettőt külön kell választani. Az egyik az alapítvány, mint civil szervezet, a másik pedig egy intézmény, amit működtet. Az intézmény működési engedélyének kiadásához a költségvetési törvényben módosított közoktatási törvény tételesen felsorolja, hogy milyen feltételnek kell megfelelni a székhelynek és telephelynek is. Előírja, hogy milyen helyiségekkel kell rendelkezni, milyen tantermekkel kell rendelkezni, milyen felszerelési jegyzéknek kell eleget tenni. Amire készül a mozi épülete ez, ezt nem tudja. Az egy dolog lenne, hogy nyilván akkor annak megfelelően lehet átszabni, de a címzett támogatás megítélésem szerint ezt a feladatot nem sorolja fel. Tehát intézmény működtetését nem tartalmazza.

Polai József: Mindenki számára közismert, hogy Nagykanizsa városban lévő orvosi rendelők állapota milyen. Azt hittem az elmúlt év végén, hogy készülni fog egy közgyűlési előterjesztés, mégpedig azért hittem, mert a még előtte lévő időszakban az Alapellátási Intézmény elkészítette a felújítási igényét, amely véleményem szerint mutatja a rangsort is, hogy mely sorrendben lenne célszerű a munkát megkezdeni. Készül-e a jövőben ilyen közgyűlési előterjesztés, amely tartalmaznál legalább ennek az igénynek az első négy orvosi rendelőjének a felújítását és azok költségeit, és azokban a kiskanizsai szerepel-e?

Litter Nándor: Erre a költségvetés keretei között válaszolunk majd. Más választ most én nem tudok erre adni.

Halász Gyula: A közintézményeink akadálymentesítése milyen fázisban van, előkészítést és megvalósítást tekintve? Ahol az akadálymentesítés megtörtént, az megfelel-e a műszaki szabályoknak, elvárásoknak? Műszaki ellenőrzése megtörténik-e ezeknek az akadálymentesített feljáróknak, bejáróknak? A volt mozi épületének végleges tervét mikor ismerheti meg a szakbizottság és a közgyűlés? Mikor kezdődik a kivitelezés?

Karmazin József: Az intézmények akadálymentesítésére elkészült egy komplex dokumentáció. A költségvetés fog választ adni arra a kérdésre, hogy akadálymentesítés címén ezek közül melyiknél kezdődhet munkálat 2005-ben, valamint az intézmények felújítása keretében, ahol csak úgy lehet a felújítási munkát végrehajtani, hogy az akadálymentesítési munkák is elkészülnek. Ez a két költségvetési sor fog választ adni képviselő úr kérdésére. Ahol megtörtént az akadálymentesítés, az mind építési engedély köteles munka volt. Feltehetően az építési engedélyezési eljárásban vizsgálják ennek a műszaki megfelelőségét. A mozi beruházásával kapcsolatban az engedélyezési tervek az elmúlt évben elkészültek és az építési engedélyt is megkapta a város december hónapban. A kiviteli tervek észrevételezése után a tervező kiegészítette a dokumentációt és az elmúlt héten megküldte. A végleges tervek rendelkezésre állnak és a bizottságok ezt megismerhetik a következő ülésükön.

Bicsák Miklós: A téli felkészüléssel kapcsolatban nem vagyok megelégedve. Azt tapasztaltam ma reggel, hogy az utakat a Felsőerdő utcától nem tisztították le. Ha munka van, azt akkor kell elvégezni, amikor munka van. Kérem ez ügyben az intézkedést.

Gáspár András: Van a városnak egy hóeltakarítási szerződése. Ebben le van írva, hogy milyen ütemezésben, milyen munkát kell elvégezniük. Éjjel három órakor kezdték a munkát. A szerződésnek megfelelően dolgoztak. Már Palin is ki van takarítva.

Zakó László: Szülőként és képviselőként nemcsak a gyermekek szellemi táplálékáért vagyunk felelősek, amit az iskolában megkapnak, hanem a fizikai táplálékukért is. Az iskolai büfék kínálatában túlsúlyt kapott a különböző chips, cola, gumicukor árusítása. Ezek kimutathatóan allergiát, szív- és érrendszeri problémát okoznak és az elhízásban is komoly szerepe van. Ezek az élelmiszernek nevezett készítmények tele vannak színezékkel, tartósítószerrel, íz-fokozóval és különböző “E” sorozatokkal. Úgy érzem, hogy ennek a folyamatnak a magunk eszközeivel gátat kell vetni. Polgármester úr tervez-e egy átfogó, gyors ellenőrzést ezen a fronton? Meg kellene határozni azon élelmiszerek körét, amit az iskolai BÜFÉ-ben forgalmazhatnak.

Sajni József: Zakó úr valós problémát feszeget. Van egy szerződéses viszony a BÜFÉ üzemeltetője és az intézmény között. Gyakorlatból mondom, hogy amennyiben azok az élelmiszerek, amelyek most a gyerekek kezébe kerülnek, kerülnek, akkor feltehetően fel fogja mondani a szerződést, mert akkor nem éri meg. Az intézmények nem tudják ezt a problémát megoldani. A probléma ott kezdődik, hogy a gyerekeket otthon szoktatják hozzá ezekhez az élelmiszerekhez. Volt olyan, hogy kitiltották ezeket az élelmiszereket a BÜFÉ-ből, akkor a gyerekek a legközelebbi boltban vették meg és meg is veszik most is, és azzal mennek be az intézménybe. Egy nagyon végiggondolt és nemcsak az intézményekre kiterjedő megoldásnak kellene valahol megszületni.

Litter Nándor: Megkérem Dr. Pintérné Grundmann Fridát, hogy tájékozódjon ebben az ügyben.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A tájékozódáson túl vagyunk. Egyetlen jogszabály van születendőben, amivel pénzügyileg kívánja a minisztérium támogatni majd azokat az iskolai BÜFÉ-ket, amelyek egészséges életmódra szoktatnak. Az megtehető, hogy az intézmény vezetője nem engedi be az ital-automatákat az iskola területére.

Litter Nándor: Ezek szerint a közeljövőben visszatérünk ennek a problémának a kezelésére.

Kérdezem Bicsák képviselő urat, hogy az interpellációjára írásban adott választ elfogadja-e?

Bicsák Miklós: A Zala Volán hogyan mer olyan választ adni, hogy kényelmi szempontokról van szó?

Litter Nándor: Február 1-jén reggel 8 órakor találkozunk a Zala Volánnal. Ez is téma lesz.

Bicsák Miklós: Nem tudom így elfogadni, mert a lakosság teljesen fel van háborodva.

Litter Nándor: Szavazzunk a válasz elfogadásáról annak figyelembevételével, hogy további egyeztetéseket folytassunk a Zala Volánnal.

 

A közgyűlés 10 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a választ nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak kell akkor foglalkozni az üggyel. Tóth László képviselő urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Tóth László: Fenntartásokkal, de elfogadom.

Litter Nándor: Az M7-sel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy két időpontot ajánlottunk a jövő héten az Autópálya Rt-nek. Reményeink szerint az az egyeztetés, amit a válaszban jeleztünk, létrejön. Halász Gyula képviselő urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Halász Gyula: Elfogadom a választ azzal a kiegészítéssel, hogy a tárgyalás terjedjen ki a vasúti szállításra is. Akár a sóder, akár a töltőanyag szállítást próbálják meg vasúti úton megoldani. A jegyző úr jelezte felém, hogy a rókákkal kapcsolatban valamilyen intézkedést tett. Hol tart ez a dolog? Mert jelenleg is fennáll ez a probléma.

Partiné Dr. Szmodics Györgyi: Körülbelül két-három héttel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a Vadász Felügyelőséggel, akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy fegyveres vadőrrel megpróbálnak hatékonyan intézkedni, vagy elijeszteni a rókát, vagy pedig, ha más módszer nincs, akkor a kilövéssel. Visszajelzést azóta nem kaptunk, de meg fogjuk kérdezni, hogy mi a helyzet.

Dr. Szabó Csaba: Ezek az állatok is életteret igényelnek és urbanizálódnak. Ma, amikor a veszettség elleni immunizálás megoldottnak tekinthető és gyakorlatilag nincs veszett róka, legyünk egy kicsit toleránsabbak.

Halász Gyula: Sajnos az van, hogy a gyerekek szeretik a rókát, viszont nagyon sok felnőtt pedig megijed tőle. A lépcsőházakhoz elvonulnak már a rókák. Van olyan lakó, akit ez félelemmel tölt el. A választ elfogadom.

Litter Nándor: Dr. Csákai Iván képviselő urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Dr. Csákai Iván: Kaptam egy választ, amit nem tudok elfogadni. Ellentmondás van aközött, amit Kulbencz úr elmondott a közgyűlésen, és amit leírt. Itt az van, hogy járőrszolgálatban történt ez az ominózus büntetés, akkor nem erről volt szó. Kicsit furcsának tartom azt, hogy eleve feltételezi az ügyfélről, hogy hazudott. Ez van leírva. Ilyen választ nem lehet elfogadni, hogy nem bizonyította be. Egy őrt kellett volna az autó mellé állítani - ez van leírva -, hogy bizonyítsa, hogy egy nagy súlyú háztartási gépet vitt fel. Felháborító az, hogy eleve feltételezi azt, hogy az ügyfél hazudott. Kulbencz úr azt mondta, hogy civilben is, titkosrendőrként is büntethetnek. Ez elhangzott. Itt pedig le van írva, hogy a járőrszolgálatot teljesítő Közterület Felügyelők hivatalos személyek, egyenruhát viselnek és általában párban közlekednek. Most akkor ki mond igazat?

Németh István: Kulbencz úr ma Budapesten van a minisztériumban egy előadáson, ha jön, akkor válaszol a kérdésre, mivel ezt Ő írta. Írásban válaszolunk ismételten és megvizsgáljuk az ügyet.

Litter Nándor: Akkor napoljuk el a kérdést a következő találkozásig, amikor itt lesz Kulbencz úr.

Zakó László: Itt emberi életről van szó és ezért felrúgva a műfaj szabályait, hogy a kérdésekre adott válaszok elfogadásában most én kértem szót. Dr. Szabó Csaba képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy bár nem vagyok a biológia professzora, de azért az általános iskolai tanulmányaimból emlékszem rá, hogy a róka visszahúzódó életet él és az a róka, amelyik a városba bemegy és lépcsőházban húzza meg magát, az már több mint gyanús. Ne biztassa a gyerekeket a megsimogatásukra.

Litter Nándor: Dr. Kolonics képviselő urat kérdezem, hogy a kérdésére a választ elfogadja-e?

Dr. Kolonics Bálint: Az első kérdésre a válasz azt gondolom, hogy jegyző úr nem kellő komolysággal írta le. Az SZMSZ egyértelműen rendelkezik arról, hogy ki vezeti a hivatalt, és ki gondoskodik arról, hogy az előterjesztések a közgyűlés elé kerüljenek. Ez az én álláspontom. Nem fogadom el a választ.

A második kérdésre adott válasszal kapcsolatban a másik részére feltettem a kérdést polgármester úr felé a jutalmak és intézményvezetők jutalmazásával kapcsolatban. A hivatali dolgozók jutalmazásával kapcsolatban itt összességében szerepel az összegszerűség. Azt kértem, hogy legalább osztályra vagy osztályvezetőre lebontva nagyságrendileg szerepeljen az, hogy ki, milyen jutalomban, ha nem is nevén nevezve, de beosztásánál és az összegszerűségénél meghatározva, hogy tudjuk azt, hogy kinek a munkáját kell elismerni. Nem kellő részletes a válasz, ezért nem fogadom el. A harmadik válasszal kapcsolatban, az SZMSZ értelmében erről a válaszról, amennyiben a képviselő nem fogadja el, a közgyűlésnek szavazni kell, hogy elfogadja-e vagy sem. Azt gondolom, hogy ezt úgy nem tudja megtenni, amennyiben a képviselő, így az általam benyújtott interpelláció írásos formában nem áll itt mellette. Elég hosszú volt ez az interpelláció, én magam sem emlékszem fejből mindenre vissza, nemhogy képviselőtársaim, hogy egyáltalán el tudják azt dönteni, hogy az általam felvetett kérdések megválaszolásra kerültek-e. Elvárnám a jegyző úrtól, hogy az írásos benyújtott írásos interpellációt ehhez a válaszhoz mellékelje, hogy a képviselők eldönthessék, hogy valóban miről is szól a válasz és valóban kimeríti-e az általam feltett kérdéseket. A másik gondom az időzítéssel van. Én ezt a november 30-i közgyűlésen nyújtottam be. December 14-én soros ülést tartott a közgyűlés, ami a 14. nap volt. Az SZMSZ értelmében 15 napon belül kellene a választ megadni. Azt gondolom, hogy ez esetben a 14. napon meg kellett volna kapnom a választ, mégpedig azért, mert a közgyűlés önálló napirendi pontra vette fel a Közterület Felügyelet munkáját és az én interpellációm szorosan kapcsolódott ehhez a témakörhöz, pontosan a működéssel és szabálysértésekkel, a törvénytelen működéssel kapcsolatban. Tehát, amennyiben ez önálló napirendként szerepelt és erről a közgyűlés tárgyalt, akkor nyilván a közgyűlés és így a hivatal és az előterjesztő felkészült ebben a témakörben, így a jegyző úr is. Tehát erre a kérdésre nekem itt választ kellett volna kapnom. Nemcsak nekem, hanem a képviselőtársaimnak is, méghozzá azért, hogy az önálló napirend kapcsán a döntési helyzetüket is megkönnyítette volna az, amennyiben ez a válasz akkor itt a képviselők asztalán fekszik. Ugyanis kimerítőbb és szélesebb tájékozódást nyújt a Közterület Felügyelet munkájáról. Én azt kérem a jegyző úrtól, hogy napoljuk el az interpellációra adott választ. Csatolja hozzá a benyújtott interpellációmat. Emlékszem arra, hogy a sajtó képviselőjének is át kell adni a választ és a kérdést is. Írásos formában megjelent a képviselői interpelláció és arra adott válasz is. Azt kérem, hogy ez legalább a képviselők elé ez kerüljön, és akkor eldönthessük azt, hogy a konkrét kérdésekre a konkrét választ megkapom-e, mert itt a jogszabályhelyekre történik hivatkozás, de konkrétan kimondva minden kérdésre nem kapom meg a választ. Kérem, hogy ezt szíveskedjen csatolni hozzá és ismételten erről döntsünk, hogy elfogadható-e, vagy sem. Mivel a konkrét kérdésre a konkrét választ nem kapom meg, a jogszabály helyekre világosít fel jegyző úr, számomra világos is lenne, mivel a jogszabályokat valamelyest ismerem, de képviselőtársaim számára nem biztos, hogy konkrétan megadja a választ a kérdésben, tehát előzetesen jelezem, hogy nem tudom elfogadni a választ.

Dr. Kelemen Marcell: A két kérdés és az egy interpellációval kapcsolatban néhány megjegyzésem lenne. Az egyik kérdése arra vonatkozott, hogy a soron kívüli ülésre kinek kellett volna készíteni előterjesztést. Én azt hiszem és meggyőződésem, hogy a Polgármesteri Hivatal minden előterjesztést elkészít, amely elkészítésére felkérést kap akár az Önök részéről, akár bármely képviselő részéről, akár a polgármester úr részéről. Nyilvánvaló, hogy a gyakorlat az, hogy elsősorban polgármesteri előterjesztések kerülnek ide, ha soron kívüli ülés van és a Polgármesteri Hivatal közreműködését, legyen ez adminisztratív, szakmai, bármilyen technikai, vagy tudásbeli információs kérés, ennek mi eleget teszünk. Ilyen megkeresés sem az Önök részéről, sem más részéről nem érkezett. Természetesen ez az előterjesztés készítés csak azokra az adatokra vonatkozik, amiről nekünk a Polgármesteri Hivatalban tudomásunk van. Tehát gazdasági társaságok, vagy Kht-k vezetőitől nem tudunk beszerezni anyagot, vagy helyettük nem tudjuk az információt megadni Önöknek. Az interpellációval kapcsolatos válasz, ami a Közterület Felügyelet működésére vonatkozik: 15 napon belül lehet az Ön kérdéseire, az interpellációjában feltett kérdésekre választ adni. Ez a 15 napos határidő betartásra került. A december 14-i közgyűlésen volt egy külön napirendi pont, e napirendi pont keretében e kérdéseket szintén fel lehetett volna tenni, és akkor erre ott a közgyűlésen a választ a kollégám – mert ezen a közgyűlésen én személyesen nem vettem részt –, az aljegyzőnő választ adott volna. Egyébként két külön napirendi pont az interpelláció, illetve a Közterület Felügyelet ügye. Természetesen a kettő összefügg. Én úgy gondolom, hogy tisztességgel megadtuk a választ és kérem, hogy fogadják el az interpellációra adott válaszomat.

Litter Nándor: Előterjesztések kérdéséről szavazunk.

Dr. Kolonics Bálint: Jegyző úr azt említtette, hogy feltehettem volna a napirenddel kapcsolatban is a kérdéseimet, akkor most kérem itt a közgyűlésen a tisztelt jegyző urat, hogy, azt gondolom, hogy az októberi és a decemberi közgyűlésen volt ez napirend, a jegyzőkönyv nekem is rendelkezésemre áll, feltettem a kérdéseimet. Kulbencz úr nem tudott a kérdéseimre válaszolni, ezért tiszteltem meg a jegyző urat azzal, hogy neki teszem fel a kérdéseimet és tőle várom a választ. Amennyiben ez így volt, akkor tekintsék át a jegyzőkönyvet és akkor továbbra is várom, mert ezt is bejelentettem a decemberi közgyűlésen, hogy a továbbra is várom a kérdéseimre a válaszokat és nem kaptam meg.

Litter Nándor: Újraszavazunk az előterjesztések készítésével kapcsolatban.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 8 ellenszavazattal a választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Vezetői jutalmak vonatkozásában szavazzunk a válasz elfogadásáról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Kolonics úrnak volt egy javaslata, hogy napoljuk el az ügyet. Azt gondolom, ezzel a szavazással, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk el a választ, a kérdés eldől. Kérem, szavazzunk jegyző úr válaszának elfogadásáról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 8 ellenszavazattal a választ elfogadja.

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2005.(….) sz. rendelete a belterületi határvonal módosítására vonatkozó többször módosított 43/1995.(XII.20.) sz. rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Az előterjesztés a kérelemnek megfelelő területeket tartalmazza, ugyanakkor a bizottsági üléseken felmerült az az igény, hogy a rendezési terv által érintett további területek belterületbe vonásával is foglalkozzon a közgyűlés. Erre vonatkozó rendeleti javaslatunkat előkészítettük, tehát ha olyan döntés születik, hogy az előterjesztésen túlmenően is belterületbe von területet a közgyűlés, akkor rendelkezésünkre áll az a tervezet is.

Dr. Fodor Csaba: Ezeken az ingatlanokon mennek-e keresztül olyan vezetékek, amelyek esetleg a beépíthetőséget érinthetik? Szolgalmi joguk van-e vagy nincs, vagy egyáltalán kell-e? A határozati javaslat 1. pontjához módosító javaslatom lenne: nem a kérelmezőkkel kellene megállapodni, hanem a belterületbe vonással érintett ingatlanok összes tulajdonosával. Nem csak ezeket a költségeket, közmű, energiaellátás útépítés költségeit, hanem még magát az egész belterületbe vonással kapcsolatos költségeket is meg szokták osztani, amennyiben önkormányzati tulajdonú ingatlant és egyéb más magántulajdonban lévő ingatlanokat érintenek ezek a munkák.

Litter Nándor: Javaslom, hogy ez így kerüljön átvezetésre az 1. pontban, hiszen az alapvető szándék is ez volt.

Karmazin József: A csatolt rendezési terv kivonat is tartalmazza, hogy a közvetlen beépítésre alkalmas telkeket nem érinti, de ugyanakkor az árok felé vannak gázvezetékek, az árkon túl pedig elektromos energiavezetékek. Ezt a beépítési lehetőséget nem érintik.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatja a javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a valós költségeket a tulajdonosok viseljék, hogy a belterületbe vonás és a művelés ág változás megtörténjen. A másik pont esetében pedig csatlakozom Fodor képviselőtársamhoz, jó lenne, ha az egész területet belterületbe tudnánk vonni, és ennek érdekében meg kellene keresni a tulajdonosokat.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság döntése összecseng Fodor úr által elmondottakkal és az a bizottság kérése, hogy egyben kezelje a Péterfai utcától dél-nyugatra eső területet.

Litter Nándor: Kiosztásra kerül a módosító javaslatnak megfelelő rendeleti javaslat. Van-e kifogás vagy észrevétel, hogy az egész érintett terület belterületbe vonása induljon meg azokkal a feltételekkel, hogy az ezzel kapcsolatos költségek … A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság kérése is volt, hogy az egész terület kerüljön belterületbe vonásra. Ezt teljesítette a hivatal. A belterületbe vonás költsége, közműköltségek az ott tulajdon lévőket terheli.

Cseresnyés Péter: A szakosztály által most kiosztott anyag azzal a kéréssel egyezik meg, amit a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság kért, hogy az egész területet vonják belterületbe?

Litter Nándor: Igen.

Bicsák Miklós: Én is azt szerettem volt kérdezni, amit Cseresnyés úr.

Litter Nándor: Kérem, hogy ennek a módosításnak megfelelően döntsünk az egész érintett területnek a belterületbe vonásáról és így fogadjuk el a rendeleti javaslatot. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

1/2005.(II.4.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2005.(II.4.) számú rendelete a belterületi határvonal megállapítására és módosítására vonatkozó többször módosított 43/1995.(XII.20.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: A határozati javaslatot annak megfelelően, amit Papp Nándor és Fodor Csaba elmondott, módosítjuk. Tehát a belterületbe vonással érintett összes terület viseli a belterületbe vonás költségeit, illetve a közműköltségeket is a helyi szabályoknak megfelelően rájuk kell terhelni. Kérem, szavazzunk erről. Erről megállapodást kell velük kötni, mielőtt a végrehajtás megtörténik.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

4/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri a polgármestert, hogy a magántulajdonú földrészletek építési telekké történő alakításához szükséges önkormányzati területrészek értékesítése előtt az összes érintett ingatlantulajdonossal a belterületbe vonás költségei tekintetében továbbá, a szükséges közmű-, energiaellátás és útépítés hozzájárulás kérdésében állapodjon meg.
  2. a Nagykanizsa 037/27 helyrajzi számú út művelési ágú forgalomképtelen ingatlanát, beépítetlen területté és forgalomképessé nyilvánítja.

Határidő: 2005. február 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Az állattartás szabályairól szóló 52/2004.(XII.22.) számú rendelet módosítása (írásban)
  Előadó: Litter Nándor polgármester
 2.  

  Litter Nándor: A múlt hónapban elfogadott rendelet módosításáról van szó, amely nem csak a helyi közvéleményben erős kritikát váltott ki – egyrészt a végrehajthatóságát illetően, hogy a kutyák és a macskák vonatkozásában ez a rendelet végrehajtható-e, ezért a macskákra vonatkozó szabályozást töröltük ebből a rendeletből, a kutyák vonatkozásában pedig egy megengedőbb szabály kerül be a rendeletbe, ami azt jelenti, hogy a jelenleg tulajdonban lévő kedvencek, amennyiben bejelentik a tartók, addig amíg élnek a család környezetében, tovább élhetnek, illetve a kutyák vonatkozásában négy lenne a kertes családi házakban a tartható maximális szám.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a módosítást nem támogatta.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja.

   

  2/2005.(II.4.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2005.(II.4.) számú rendelet az állattartás szabályairól szóló 52/2004.(XII.22.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. A közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) számú rendelet módosítása (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Kelemen Marcell: Az elmúlt alkalommal módosította a közgyűlés a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló rendeletet, amelyben egy rossz díjtétel került feltüntetésre, és most ez a díjtétel változik helyesen. A 15.000 Ft/m2 lesz 1.500 Ft/m2/hó.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  3/2005.(II.4.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2005.(II.4.) számú rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának megalkotása (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Az ülés előtt kiosztottuk a Közbeszerzési Bizottság tagjainak névsorát. Javaslom, hogy ez a Közbeszerzési Szabályzat 1. számú mellékletét képezze. Amennyiben elfogadjuk a Közbeszerzési Szabályzatot, akkor a költségvetésünkkel egyidőben vagy azzal párhuzamosan, vagy azt követően el kell készítenünk a Közbeszerzési Tervet, és a Közbeszerzési Tervnek legyen egy melléklete, amely a szakértők névsorát tartalmazza azért, hogy ismerve azokat a közbeszerzési feladatokat, a megfelelőbb szakértők kerüljenek hozzárendelve az aktuális éves feladatainkhoz.

  Dr. Fodor Csaba: A bizottság összetételét célszerű lenne a szabályzatban meghatározni. Legyen az 1. számú mellékletben név szerint. A szabályzatban átdolgozandónak tartanám, hogy kötelező legyen mindig a 2. számú mellékletben felsorolt személyek, szakértők közül legalább kettő főt véleményezési joggal beválasztani mindenféle Közbeszerzési Bizottság által bírált eljárásba, mint ahogy eddig elvileg volt is ilyen. Nem találtam meg az anyagban, hogy kiből lesz közbeszerzési referens. Köztisztviselő lesz, tehát a hivatal munkatársa lesz köztisztviselőként, vagy miként kerül ebbe a szabályzatba? Maga a Közbeszerzési Szabályzat személyi hatálya csak az önkormányzatra vagy az önkormányzat intézményeire is kiterjed-e? A nemzeti értékhatárok alatti közbeszerzésekre vagy beszerzésekre van-e hatályos rendeletünk, ami továbbra is kötelező pályáztatásokat vagy versenytárgyalásokat ír elő, és a szerint fogunk-e dolgozni a jövőben? Mert ha igen, akkor azt célszerűnek tartanám ide írni a I. fejezetbe – megjegyezve, hogy bár nem tartozik a tárgyi hatálya alá, de azokra az eljárásokra másik rendeletünk vonatkozik. A II. fejezet 2. pontjában az éves összesített Közbeszerzési Tervet a Közbeszerzési Bizottság, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a közgyűlés tárgyalja - azt gondolom, hogy ezt minden bizottságnak tárgyalnia kellene, és a bizottsági javaslatokkal együtt kerülne ide, hiszen a Közbeszerzési Terv érintheti az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, az Szociális és Egészségügyi Bizottságot, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot nagy valószínűséggel minden építészeti, felújítási, stb. érinti, a többieket pedig funkcióján fogva érinti. Ezt így ki kellene bővíteni. Azt mondtam, hogy a VI. pontban a Közbeszerzési Bizottság tagjait vagy itt soroljuk vagy utalunk rá, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott személyek látják el ezeket a feladatokat. A VI/4. pontban kötelező lesz az én javaslatom szerint a két tag. A VII. fejezet 1. pontban arról beszélünk, hogy a közgyűlés a Közbeszerzési Bizottság javaslatára dönt az eljárás lefolytatásáról, és felhatalmazza a polgármestert az eljárás végén kötendő szerződés aláírására. Véleményem szerint ide be kellene tenni a későbbi félreértések elkerülése végett, hogy külön közgyűlési döntéssel. Tehát ne az elején hozzuk meg azt a közgyűlési döntést, hogy elindítjuk és egyben fel is hatalmazzuk a polgármester urat, hogy írja majd alá a szerződést. Gondolom azt volt a szándék, egyszer döntünk, hogy igen, utána pedig döntünk, hogy alá lehet írni a szerződést vagy nem. A 2. pontban hiányt látok a közbeszerzési értékhatároknál. Azt mondjuk, hogy a nemzeti értékhatárok felét eléri, de azt meg nem haladó közbeszerzéseknél ez az eljárás, ami – a nemzeti értékhatárokat elérő és meghaladóan maga ez a szabályzat, és a kettő között van egy fél rész, amiben ki kell mondanunk, hogy azokat ki bírálja el. Bár a végén van egy utalás, mintha azt a Közbeszerzési Bizottság bírálná el, de ezt szeretném már itt pontosítani, és akkor összerakni nullától ezeket a számsorokat, hogy kinek mikor milyen hatásköre lesz. A VIII. fejezetben a Közbeszerzési Bizottságnak álláspontom szerint a meghatározásánál el kell dönteni, hogy állandó bizottság, és ha állandó bizottság, akkor ez azonos jogokkal bíró állandó bizottság-e, mint a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, stb. bizottság, és akkor az ahhoz fűződő jogosítványokkal, stb., vagy nem ilyen jellegű állandó bizottság. Akkor pedig ki kellene találni, hogy milyen bizottságot hozunk létre, amely álláspontom szerint véleményező és bíráló – még tennék egy gondolatjelet, és hozzátenném, hogy javaslattevő, hiszen a döntésre jogosultnak ő teszi meg a javaslatot, tehát ha meghatározzuk a bizottságot ily módon, akkor ezt feltétlenül bele kellene építeni. A szakértői kérdést végig kellene vezetni az egész anyagon. A VIII/3. pont 6. francia bekezdésénél azt mondjuk, hogy a bizottság meghatározza a lefolytatandó eljárás fajtását – azt kérem, hogy ezt ne a bizottság tegye meg, ezt a közgyűlés el fogja tudni dönteni, amikor eldönti azt, hogy kiír egy közbeszerzési pályázatot vagy nem, akkor a lefolytatandó eljárásról ott már kellő ismeretekkel rendelkezik, hogy ezt eldöntse. Ezt ne telepítsük mi ehhez a Közbeszerzési Bizottsághoz. Azt kérem, hogy a közbeszerzési referens ne javaslatot tegyen, hanem előterjesztene – javaslatot majd maga a Közbeszerzési Bizottság a döntési jogosultaknak általában. A jegyzőkönyvvel egyetértek. Ott pontosan ki kellene emelni, hogy a jegyzőkönyvnek – ha már ilyen nagyon részletes szabályzatot készítünk – mit kell tartalmazni – a jelenlévőket, a vitában elhangzott fontosabb állásfoglalásokat, véleményeket, a határozatokat, a határozat meghozatalával kapcsolatos felmerült szavazási részarányokat, illetőleg értelemszerűen a kisebbségben maradó fél külön nyilatkozatát, amennyiben kívánja, hogy ez a jegyzőkönyvben szerepeljen. A IX./6. pontban az van, hogy a polgármester túllépést engedélyez, amennyiben 10 %-ot vagy 5 millió Ft alatti az eltérés. Azt gondolom, hogy helyes azzal a feltétellel, hogy a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján, és engedélyezhet. Ne legyen kötelező, cogens szabályként, hogy engedélyez – engedélyezhet, ha akar. Ha nem akarja engedélyezni, a közgyűlés elé hozza, és döntse el a közgyűlés, vagy azt mondja, hogy nem járul hozzá.

  Litter Nándor: Ennek a nagy részével egyetértek, csak legutóbb azért halasztottuk el a napirend tárgyalását, hogy legyen időnk, hogy mindenki megtegye az észrevételeit annak érdekében, hogy a mai napon dönthessünk a Közbeszerzési Szabályzatról.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással elfogadja az előterjesztést két módosítási javaslattal – amit Fodor úr már említett, azokat újra nem említetem. Az egyik a VI. fejezet 1. pontjának második mondata, ami a közbeszerzési referens és az eljáró ügyintéző szerepét taglalja, és úgy jelzi, mintha ez a két személy egymás mellé rendelt lenne. Mi a munka jobb és nyomon követhetőbb ellátása végett azt javasoljuk, hogy ez a két személy egymásnak alá-fölé rendeltje legyen, és akkor az utolsó mondatot úgy javasolnánk módosítani, hogy az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő előterjesztések elkészítése a közbeszerzési referens – új szöveg jön: feladata és hatásköre, az illetékes szakmai osztály vezetője által kijelölt eljáró ügyintéző szakmai segítségével. A referensnek kellene prioritást adni, de nem szabad kihagyni a szakosztály által delegált eljáró ügyintézőt sem. A másik ilyen egyszavas javítási javaslatunk a X/2. pontja, ahol a polgármester a Közbeszerzési Bizottság döntését felülbírálhatja, ha azt jogszabálysértőnek ítéli, és azt a közgyűlés elé kell terjesztenie – mi a jogszabálysértő szó helyett, ha bármilyen okból nem elfogadhatónak tartja szöveget javasoljuk. Ne csak akkor legyen a polgármesternek joga felülbírálni a Közbeszerzési Bizottságot és a közgyűlés felé fordulni, ha konkrét jogszabálysértésről van szó, hanem bármilyen aggálya van, akkor ezt megtehesse.

  Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 7 szavazattal (egyhangúlag) az alábbi 4/2005. számú határozatot hozta: a Közbeszerzési Szabályzat VII. fejezet 3. pontját törlésre javasolja, amely arról rendelkezik, hogy ad hoc bizottságot állíthat fel a közgyűlés. Ennek figyelembevételével elfogadásra javasolja. A magam észrevétele a szabályzattal kapcsolatban, hogy valóban át kell vezetni vagy e szabályzat mellékletében a 83/2004. számú határozatban foglaltakat, amelyben a közgyűlés döntött a Közbeszerzési Bizottság összetételéről, vagy az SZMSZ-ben kell rögzíteni. Javaslom, hogy a VII. fejezet 2. pontja csak annyit tartalmazzon, hogy a közgyűlés helyett a mindenkori nemzeti értékhatárok felét elérő, de azt nem meghaladó közbeszerzések esetén a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt.

  Röst János: Az elhangzottak nagy részével egyet lehet érteni, ezek pontosítások, illetve vannak benne érdemi javaslatok is. Viszont az anyagban nem szerepel konkrétan, hogy ki a felelős az eljárás jogszerűségéért és törvényességéért. Ez elvileg a IX. fejezetet érinti, viszont áttekintve a komplex felelősség kérdése nincs rögzítve. Éppen ezért azt javasolnám az 1. pont folytatásaként, hogy a közbeszerzés jogszerűségéért, törvényességéért a jegyző felel. Ezzel ki van elégítve a felelősség kérdése is, és a későbbiekben ilyen kérdés nem vetődik fel.

  Papp Nándor: A 7. ponthoz lenne pontosításom.

  Litter Nándor: A 3. pontjához? Ezt javasolták törölni.

  Papp Nándor: De ezt a részét is pontosítanám, hogy valamelyik részét bent kellene hagyni, ugyanis az van benn, hogy a Közbeszerzési Bizottság 5 fő képviselő tagja, valamint kettő fő nem képviselő szakértő tag. Ki kell-e, illetve szabad-e kizárni a képviselőket, mint szakértőket?

  Litter Nándor: Igaz. Ez visszavezethető arra, hogy egyrészt töröljük azt, hogy szavazati joggal bírnak – ezt elfogadom a többségi vélemény alapján. Ön pedig azt mondja, hogy két fő szakértő – Dr. Fodor Csaba azt mondta, hogy mindig legyen szakértő –, de ne legyen kizárva, hogy képviselő nem lehet, mert vannak az egyes területeknek specialistája.

  Papp Nándor: Ha külső szakértő jön, akkor valamilyen javadalmazásuk legyen.

  Litter Nándor: Ez egyértelmű, de a képviselő nem.

  Papp Nándor: Az természetes, az az SZMSZ-ben szerepel.

  Litter Nándor: Elfogadja, hogy lenne majd egy Közbeszerzési Terv, amellett lenne egy szakértői lista, mert minden évben változhat esetleg a szakértők köre is, és akkor ott döntsünk a javadalmazásukról?

  Papp Nándor: A szakértői listát pontosítani, illetve szélesíteni kell. Az ad hoc bizottságot töröljük? Mert jelen pillanatban úgy működik – az építés felügyelet. Ha ez más, akkor nem szóltam.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság a 148. számú határozatával 2 igen, 3 nem és 2 tartózkodással nem fogadta el a Közbeszerzési Szabályzatot, elsősorban a VII. fejezet 3. pontja miatt, amit most töröltünk vagy módosítottunk. Amennyiben ez változik, merem javasolni, hogy fogadjuk el. Hogyan kell értelmezni a VII. fejezet 2. pontjának első sorában “a nemzeti értékhatár felét elérő, de azt meg nem haladó” szövegrészt”. Szerintem az pontosan a fele. Eléri a felét, de nem haladja meg.

  Litter Nándor: A felét elérő több is lehet.

  Papp Péter Pál: A módosítás módosítását szeretném kérni. A VII. fejezet 2. pontjában, amit az előbb rövidítés miatt úgy fogalmaztunk meg, hogy a közgyűlés helyett a mindenkori nemzeti értékhatárok felét elérő, de azt nem meghaladó értékű közbeszerzések esetén a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt. Nem a lefolytatásáról, hanem a közbeszerzési eljárás megindításáról dönt a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. A lefolytatást majd a Közbeszerzési Bizottság fogja. A bizottsági tagokhoz szeretnék egy kéréssel fordulni. Az érvényben lévő szakértői lista nagyon régi, ezért kérem – a lista karbantartása a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság feladata –, hogy a szakértői listára képviselőtársaim tegyenek javaslatokat.

  Dr. Kelemen Marcell: Alpolgármester úr felvetésére, miszerint a jegyző legyen a felelős a közbeszerzési eljárások teljes törvényességéért, azt gondolom, hogy olyan túlzott felelősséget róna rám, amit nem tudnék kivédeni, tekintettel arra, hogy adott esetben nem a hivatalba tartozó személy döntéseiért is nekem kellene vállalnom a felelősséget, akár alpolgármester úr döntéséért is. Úgy gondolom, hogy ezért nem tudom vállalni. Az én feladatom az, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetésével és a kollégák munkájának meghatározásával felelősséget vállaljak a közbeszerzési eljárásokért, azokért a feladatokért, amelyeket a Polgármesteri Hivatalnak kell ellátnia. Ebben a Közbeszerzési Szabályzatban nem csak a Polgármesteri Hivatal van nevesítve, hanem ennek osztályai is, sőt még közbeszerzési referens is, tehát Önök meghatároznak olyan pontos feladatokat, amelyeket telepítenek egy-egy akár ügyintézőhöz, vagy osztályhoz, a hivatal szervezeti egységéhez. Nyilvánvaló, e feladatokhoz felelősség járul, és én, mint a hivatal vezetője, e feladatok ellátásáért felelősséggel tartozom. Egyébiránt a felelősségem annyi abban az esetben, ha nem a hivatal dönt, felhívjam a törvénysértésre a figyelmet, és azért valóban felelős vagyok. De teljes körűen, minden szempontból engem tenni felelőssé a közbeszerzési eljárások törvényességéért, úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan.

  Litter Nándor: Van módosító javaslata, vagy vonatkozik az általános felelőssége erre?

  Dr. Kelemen Marcell: Teljesen egyértelmű, hogy a Polgármesteri Hivatal, ha bármilyen törvénysértést vagy szabálysértést követ el egy közbeszerzési eljárás során, ebben az esetben ezért a jegyző is felelős, ez nyilvánvaló, főleg, ha tudomásomra jut. De például a Közbeszerzési Bizottság döntéséért vagy a döntést lezáró …..

  Litter Nándor: Értettem, amit mondott. Nem szükséges a szövegszerű megfogalmazás.

  Dr. Kelemen Marcell: Nyilvánvaló.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Kísérletet tennék arra, hogy az elhangzott javaslatokat próbáljuk beépíteni a szövegbe. Elfogadom azt a javaslatot, hogy a szakértők ne rendelkezzenek szavazati joggal. Nincs szavazati jogú tag, mint szakértő. De szakértő lehet az önkormányzat tagja is. A VII. fejezet 3. pontjában ezt rögzítenénk. A szakértők listája a Közbeszerzési Terv melléklete legyen. Azt minden évben meg lehet újítani, hogy kik azok a szakértők, akik az adott közbeszerzések leginkább alkalmasak. A referens ügye tisztázódott a beszélgetések során. Azokat a javaslatokat, amelyeket Papp Péter mondott, elfogadom, és kérek mindenkit, hogy fogadja el. Kérdés volt, hogy az önkormányzat intézményeire vonatkozik-e a Közbeszerzési Szabályzat? Nem vonatkozik. Végig kell gondolni – erről beszéltünk jegyző úrral, az Ő álláspontja, hogy nekik erre vagy egy egyszerűsített szabályzatot vagy eljárási rendet kell készíteni. Mi azt fogjuk tenni – erről még nem konzultáltunk -, hogy erre mintákat fogunk tenni. A nagyobb beruházások egyébként is önkormányzati szinten valósulnak meg, ebben állandó konzultációra kérjük, kötelezzük őket, ha egy közbeszerzési eljárást indítanak, és ehhez megfelelő formaanyagokat fogunk készíteni. Fodor úr ez így elfogadható?

  Dr. Fodor Csaba: Igen.

  Litter Nándor: A nemzeti értékhatár – I. fejezet: Dr. Fodor Csaba által elmondottakat építsük ide be. Azzal is egyetértek, hogy a Közbeszerzési Tervet minden bizottság tárgyalja meg, hiszen érinthet mindenkit. Ennek megfelelően módosítsuk. VI. fejezet: a tagok - a szabályzat melléklete. A szakértőkről szóltam. VII. fejezet 2. pont: Tóth László és Papp Péter javaslatainak megfelelően a második sorban a közbeszerzési eljárások szótól megindításáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt, és a többi része törlésre kerül.

  Budai István: A 2. pont első sorát úgy kellene kijavítani, hogy a közgyűlés helyett a mindenkori nemzeti értékhatárok 50 %-a alatti esetekben, mert ha a felét el nem érő, de azt meg nem haladó, akkor az egy pont, az fele. A felét el nem érő.

  Papp Péter Pál: Ez a következő: a mindenkori nemzeti értékhatárok felét elérő, de azt nem meghaladó. Tehát a nemzeti értékhatárt nem meghaladó. Az most 30 millió Ft. Ez arról szól, hogy annak a felét, a 15 millió Ft-ot elérő, de a 30 millió Ft-ot nem meghaladó kérdésekben a közbeszerzési eljárás megindítását a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság kezdeményezi. Nem a fele alatti, itt a fele és az egész közötti részről van szó. Lehet pontosítani. Lehet úgy írni, hogy a mindenkori nemzeti értékhatár felét elérő, de a nemzeti értékhatárt nem meghaladó.

  Litter Nándor: Akkor ennek megfelelően. A VII. fejezet 1. pontja: Fodor Csaba azt vetette fel, hogy minden közbeszerzési eljárás végén a közgyűlés dönt.

  Dr. Fodor Csaba: Azt mondtam, hogy ebben a szövegben úgy tűnhet, hogy a közgyűlés egy döntéssel dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, és egyben felhatalmazza a polgármestert a majdani szerződés aláírására. Azt mondtam, hogy amikor a közgyűlés dönt az eljárás lefolytatásáról, akkor kerüljön be, hogy és külön közgyűlési határozattal felhatalmazza a polgármestert majd.

  Litter Nándor: Ez nincs rendben a közbeszerzési törvény szerint.

  Dr. Fodor Csaba: Egyszerre kell felhatalmazni?

  Litter Nándor: Nem kell engem felhatalmazni, hanem van egy Közbeszerzési Bizottság, elkészül a közbeszerzési pályázat, azt értékelik, megállapítják a végeredményt. Ott már nem lehet visszakozni. Ott már a közgyűlés nem dönthet. Nekünk előre kell okosnak lenni.

  Dr. Fodor Csaba: Akkor én ezt nem szavazom meg.

  Litter Nándor: Nem kell előre dönteni. A játékszabályokról döntünk.

  Dr. Kelemen Marcell: Egy közbeszerzési eljárás menete körülbelül úgy lenne, hogy valaki döntene a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Főszabályként a közgyűlés, de az előbb arról volt szó, hogy bizonyos esetben a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság kezdeményezi, és ezt követően a Közbeszerzési Bizottság meghatározza az adott beruházás vagy eszközbeszerzés, vagy szolgáltatásvásárlás, vagy egyéb közbeszerzés, például egy számlavezető pénzintézet kiválasztására vonatkozó pályázati felhívást. Ehhez szakértőt veszünk igénybe. Itt pontosan rögzítésre kerülnek a között az értékhatárok között a pályázati feltételek, amit a közgyűlés vagy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság meghatározott. A pályázati feltételek kiírásra kerülnek, és értékelési szempontok is meghatározásra kerülnek. Az értékelési szempontok alapján a beérkezett pályázatokat a Közbeszerzési Bizottság értékeli. Összességében a legjobb ajánlatot kihozza nyertesnek. Nyilvánvaló, mást nem tehet, mert a saját pályázati kiírása köti. Utána a polgármester úr döntése olyan szempontból formális, hogy a Közbeszerzési Bizottság javaslatának alapján dönthet. Ha Ő úgy ítéli meg, hogy az törvénysértő, vagy bármilyen, az önkormányzat érdekeivel ellentétes körülmény felmerül, akkor idehozza a közgyűlés elé, ahogy erről az előbb szó volt. De egyébként, ha minden ebben a rendben lefolytatódott és kihirdetésre került a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján az eredmény, akkor már a szerződést meg kell kötni, és a szerződés tartalma az kell, hogy legyen, mint ami a pályázati felhívásban, illetve a pályázati felhívásnak megfelelő ajánlatban szerepelt. A kontroll abban van, hogy a közgyűlés eldönti ennek a tartalmi, pénzügyi kereteit először, utána pedig a Közbeszerzési Bizottság szakértő bevonásával. Ha még idejön közgyűlés elé a szerződés jóváhagyásra, akkor nem biztos, hogy a határidőket tudjuk tartani. Egyébként is meg kell kötni a szerződést.

  Litter Nándor: A feltételek meghatározása a kulcsa a közgyűlésnek, illetve annak az elindítása, hogy milyen közbeszerzések zajlanak le, és a feltételek meghatározása.

  Papp Péter Pál: A VII. fejezet 1. pontja: szerintem a mondat második felét el lehet hagyni. A közgyűlés a Közbeszerzési Bizottság javaslatára dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról – és vége a mondatnak. Az, hogy felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, ennek nincs itt szerepe, mert a törvény, ami alapján mi ezt a szabályzatot alkotjuk, arról szól. Ha a polgármester nem emel vétót a Közbeszerzési Bizottság döntése ellen, akkor neki a törvény erejénél fogva kötelezettsége, hogy aláírja a szerződést.

  Litter Nándor: Húzzuk ki. 8. pont: itt volt Fodor Csabának javaslata – meghatározza a folytatandó eljárás fajtáját. Javaslom, hogy ezt tegyük át a Közbeszerzési Terv kategóriájába, tehát a fajtát is a Közbeszerzési Terv során határozza meg a közgyűlés. A jegyzőkönyvvel kapcsolatos felvetéseket – hogy miket tartalmazzon – el tudom fogadni, és kérem, hogy ezt építsük be. A IX. fejezet 6. pontjánál: engedélyezhet – elfogadva. Itt kerüljön be, hogy a bizottság tagjait az 1. számú melléklet tartalmazza. A VIII. fejezetbe szövegszerűen kerüljön be ez a mondat.

  Röst János: Nem egészen értem jegyző úr aggályát, hiszen a szabályzat személyi és tárgyi hatálya kizárólag az önkormányzat által kiírt beszerzésekre vonatkozik, intézmények, gazdasági társaságok nincs benn. Ilyen értelemben a lebonyolítás minden esetben a Polgármesteri Hivatal koordinálásával zajlik, és a IX. fejezet 1. pontja is ezt mondja, hogy az adott közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása a közbeszerzés tárgya szerint érintett szakmai osztály és a közbeszerzési referens feladata. Mindegyiknek Ő a főnöke. Továbbra is azt mondom, hogy legyen bent, hogy a jogszerűségéért és a törvényességéért a jegyző felel, mert jelenleg gyakorlatilag ilyen értelemben nincs senki, aki a jogszerűségéért felelne. Ha ez nem így van, akkor valaki jelöljön meg egy személyt vagy szervezetet, aki ezért felelni fog, mert megint az álláspont az lesz, hogy lesz jogsértés, törvénysértés, és mindenki felteszi a kezét. Úgy gondolom, hogy ezért a jegyző felel.

  Kereskai Péter: Volt még egy javaslata Fodor Csabának a VIII. fejezet 1. pontjában, és szerintem fontos lenne betenni, hogy ez a bizottság, mint véleményező, bíráló és javaslattevő bizottság működjön, mert ő javaslatot fog tenni, amit polgármester úr eldönt.

  Litter Nándor: Akkor ezt javítsuk.

  Cseresnyés Péter: Alpolgármester úrtól kérdezném, hogy ha alpolgármester egy jogszerűtlen döntést hoz, azért is a jegyző a felelős?

  Röst János: Ha érzékeli, és törvénysértésre felhívja a figyelmet, akkor nem.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy ezt zárjuk le. A többi kérdésben megállapodtunk. Úgy gondoljuk, hogy ha beírjuk, ha nem, a hivatal munkájáért a jegyző is és én is felelősek vagyunk, és ha ezt rögzítjük itt, akkor így van, és ha nem rögzítjük, akkor is így van. Röst úrral elvileg egyetértek, de ha nem írjuk be szövegszerűen, akkor is így fog működni. Nem kerül bele.

  Dr. Kelemen Marcell: Arra szeretnék reagálni, hogy éppen például az alpolgármester úr döntéséért nem vállalom a felelősséget. A Polgármesteri Hivatal közreműködéséért vállalom a felelősséget. Egyébként, ha én nem hívom fel az alpolgármester úr figyelmét egy adott esetben a törvénysértő döntésre, ettől még a döntés az Öné, és ezért a felelősség. Maximum a mulasztásért felelek. Kérem a közgyűlést, hogy engem azért tegyen felelőssé, ami a dolgom és a feladatom. A Polgármesteri Hivatal szakszerű és törvényes működéséért.

  Papp Péter Pál: X. fejezet ….. jogszabálysértő helyett a nem elfogadható (mikrofon nélkül, nehezen érthető)

  Litter Nándor: Bármilyen okból, tehát az volt. X. fejezet 2. pontjában. Kérem, hogy ezen módosításokkal együtt fogadjuk el a Közbeszerzési Szabályzatot.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  5/2005.(I.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt mellékletben foglaltak szerint az elfogadott módosításokat figyelembevéve elfogadja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendjére vonatkozó közbeszerzési szabályzatot.

   

   

 7. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Litter Nándor: Egy módosítást kezdeményeznék a korábbi egyeztetések alapján. A Pénzügyi Bizottság a 30. oldalon szerepel, aki a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsággal együtt, és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleményét kikérve hoz bizonyos ingatlanügyekben döntést. Ezt a Pénzügyi Bizottságnál is szerepeltetni kell, hogy egyrészt összhangban legyen ez, és a függelékkel is összhangba kell hozni. Ennek megfelelően a módosításokat végre fogjuk hajtani. Ezen kívül egyéb bizottsági észrevételek nyomán módosítások kerültek kiosztásra, és a Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt ügyek vonatkozásában is módosítanunk kell az SZMSZ-t. A 6. számú napirendi ponthoz, az előbbi napirenddel összefüggésben van kiegészítés Önök előtt, kérem, ezt vegyék figyelembe.

Tóth László: Döntöttünk a mellékletről, tehát a 37. oldalon feltüntetett Közbeszerzési Bizottsághoz át kell emelni a 83/2004. számú határozatban szereplő személyeket.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az SZMSZ-t egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta, és az alábbi kiegészítéseket javasolja tenni: A 3. oldalon (3) bekezdés n.) pontjában kérjük, hogy a közművelődési tevékenység, mivel nem önként vállalt, hanem kötelező feladat, kerüljön onnan ki, és kerüljön a kötelező feladatok közé.

Litter Nándor: A tudományos, művészeti tevékenység marad.

Sajni József: A 31. oldalon, ahol az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság feladat- és hatásköre van felsorolva, kérjük, hogy a h.) pont egészüljön mindazzal, ami egyébként időszerű, hogy kiegészüljön, hiszen szakmai kompetencia miatt a pedagógiai program, az intézményi minőségirányítási program és a házirend is kerüljön be még az SZMSZ mellé, mint amiben a bizottság döntési kompetenciával rendelkezik. A 32. oldalon pedig a véleményezési jogkörök felsorolásából kérnénk kivenni a HUMÁN GESZ-t, mivel olyan már nincs.

Litter Nándor: Ezeket természetesen elfogadjuk, nem fogjuk felsorolni a módosításoknál.

Polai József: A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat a településrészi önkormányzat létrehozásánál a 18. oldalon kéri a következő módosítást az 1/2005.(I.18.) számú határozata alapján: ott, ahol a létrehozásnál a 10 %, 5 % és 5 %-ok szerepelnek, kérjük, hogy 3, 1 és 1 %-ra módosuljon – a létrehozás megkönnyítése érdekében.

Dr. Fodor Csaba: Mind a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság hatásköre módosítását javaslom akként - az ingatlanvásárlásról és értékesítésről 10 millió Ft ÁFA nélküli értékhatárig együttesen kell dönteni a két bizottságnak –, hogy 0-10 millió Ft. Ennek értelében módosítani kell az idevonatkozó önkormányzati rendeletet is. Ennek garanciális jelentőségét látnám.

Litter Nándor: 0-5 millió Ft-ig polgármesteri hatáskör van.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.

Zakó László: A 10. oldal 17. § 1. és 4. pontja szó szerint ugyanaz, tehát az egyiket törölni szükséges. A 11. oldalon a 20. § - ott kérném kiegészíteni egy 4. ponttal, amelynek az lenne a lényege, hogy az ülésen résztvevő nem közgyűlési tagok mindennemű tetszésnyilvánítása tilos. Volt már rá példa, hogy valaki rendszeresen zavarja a közgyűlés munkáját. Ezzel nem sértjük a nyilvánosságot, ha a tetszésnyilvánítástól megfosztjuk. Az 1. és 2. függelékben Kolonics Bálint képviselőtársam lakcíme alatt a borítéknagyságra vonatkozó feltétel van. Ezt az SZMSZ-ből ki kellene venni.

Litter Nándor: Rendben, húzzuk ki.

Dr. Horváth György: A 49. oldalon a 4. számú függelékkel kapcsolatban javaslom, hogy a kereskedelmi lapok is kapják meg a napirendek írásos előterjesztéseit – a Kanizsa Extra, és a Maraton - hiszen rendszeresen közölnek önkormányzati eseményeket.

Cseresnyés Péter: Kérem, hogy a FIDESZ Frakció által benyújtott módosító indítványokról külön-külön szavazzon a közgyűlés, ugyanis Ön elmondta azt, hogy beépítésre kerültek az Ön által módosításra javasolt pontok, így ezek szerint a mi javaslatainkból nincs benn semmi. Egy indoklást szeretnék kapni, hogy miért nem javasolja vagy támogatja azt, hogy az SZMSZ olyan formán kerüljön módosításra, hogy például a napirend előtti hozzászólás 5 percig tartson, egy képviselőnek a megszólalási lehetősége darabszámát tekintve ne legyen korlátozva, ugyanis a mi javaslatunk az, hogy a képviselő ne csak 2x2 percben szólalhasson meg, hanem a 2 perces időtartamot kitágítva, az első és második alkalommal 5, majd 3 percben szólalhasson hozzá, ha ezt igénybe akarja venni. Utána pedig már amikor több alkalommal hozzá akar szólni, időkorlát figyelembevételével tehesse meg. Sajnos azért kellett ezt beletennünk a módosító javaslataink sorában, mert több alkalommal előfordult az, hogy akkor, amikor egy fontos napirendi pont megtárgyalásakor egy-egy képviselő a véleményét több alkalommal akarta megfogalmazni, az SZMSZ-re hivatkozva ezt meg lehetett akadályozni. Abban az esetben, ha nem olyan súlyú kérdésről van szó, felesleges szócséplés miatt senki nem fog hozzászólni. Ezt a közgyűlés nyugodtan elfoghatja. A 20. § (1) a. pontjában, abban az esetben, ha valaki ugyanazt az érvet akarja elmondani, meg akarja ismételni, a jelenleg érvényben lévő SZMSZ szerint meg lehet tőle vonni a szót. Csak emiatt ne vonják meg a szót. Amiatt meg lehet vonni, ha valaki tiszteletlen, vagy ide nem illő kifejezéseket használ. Több alkalommal előfordult már szavazás alkalmával, hogy érvénytelen lett a szavazás azért, mert amikor a szavazáshoz minősített többség szükséges, a minősített többséget nem érte el a szavazati arány. Erre kellene megoldást találnunk. A 12. pontban megfogalmaztunk egyfajta megoldási lehetőséget, a szimpátiaszavazás egy változatát. Kérem, hogy ezt vegyük figyelembe, ne azzal a sokszor komolytalan eszközzel kelljen élnünk egy-egy szavazás megismétlésekor, hogy eredményes legyen a napirend megtárgyalása egy szavazással, hogy valaki azt mondja bármelyik frakcióból, hogy véletlenül rossz gombot nyomott meg. Ehelyett egy szimpátiaszavazással – főként akkor, amikor kitüntetéseket próbálunk megszavaztatni – kétfordulóssá tegyük a szavazást. Először meghatározzuk az első kettőt, ki kapja a legtöbb igen szavazatot, és a második alkalommal már egy igen szavazattal meg tudjuk határozni két határozati javaslat közül azt, amelyiket a közgyűlés legjobbnak talál.

Dr. Fodor Csaba: A Közbeszerzési Bizottság ugyanolyan állandó bizottság-e, mint a Pénzügyi Bizottság, és akkor a Közbeszerzési Bizottság tagjaira is ugyanazok a szabályok – a tiszteletdíjtól kezdve – vonatkoznak-e, mint az összes többi bizottságra? Számomra ez egyértelműen nem tűnik ki. Pontosítani kellene, a Közbeszerzési Bizottság véleményező, javaslattevő bizottság itt is, hogy összhangban legyünk az előbb elfogadott szabályzattal – és nem döntő bizottság.

Dr. Kolonics Bálint: Úgy tudom, mert az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén elhangzott, hogy polgármester úr nem támogatja egyáltalán a frakciónk által tett javaslatokat. Ezt szomorúnak tartom, mert azt gondolom, hogy más véleményében is lehetnek előremutató dolgok. Három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt a zárt ülés tartására, amit úgy kell pontosítani, ahogy azt az önkormányzati törvény előírja, ne legyen itt gumiszabály, ne tudjunk ezen túlmenően mérlegelni. A másik, ami gyakorlatban is többször előfordult a közgyűlésen, az időtartamok korlátozása vagy a vita lezárása egy ügyrendi javaslattal amennyiben bármely képviselő javaslatot tesz a vita lezárására – ez az önkormányzatiság szellemiségének is ellentmond az önkormányzatok és a közgyűlés demokratikus működésének. Milyen alapon kezdeményezi valamely képviselő, hogy a másik képviselő az SZMSZ-ben szabályozott hozzászólási jogával ne éljen. Értem a korlátozást, hogy amennyiben egyszer nem szólt hozzá, de az SZMSZ lehetővé teszi azt, hogy kétszer hozzászóljon, akkor az SZMSZ következő pontjában már ne legyen az ott, hogy ha egyszer hozzászólt, akkor utána meg lehet tőle vonni a szót, és le lehet zárni a vitát. Ez nem igazán demokratikus kitétele az SZMSZ-nek. A másik a személyekről való döntésnél az egy igen vagy a több igen szavazat – tehát hány fordulós legyen. Amennyiben a közgyűlés így elfogadná, hogy a személyi döntéseknél a szavazás körül ne legyen gond, akkor kivehetnénk az általam is kifogásolt azon pontot az SZMSZ-ből, ami a 23. § (2) pontja volt az újraszavazásra vonatkozóan, amikor a szavazás körülményei körül kétség merül fel. Ez volt az a gumiszabály, amit a közgyűlés általam elítélt módon alkalmazott arra, hogy újra megszavaztassa a határozati javaslatot. Ez elég komolytalan volt - amikor nem tetszett a döntés, akkor újra szavaztunk. Szabályozni kell személyi kérdéseknél az igen szavazatok számát. Ne forduljon elő olyan eset, hogy valami módon megoldást kelljen erre találni – még az SZMSZ ellenében is, hogy döntésre vigyük, hiszen személyi döntésről van szó. Amennyiben azt szabályoznánk, akkor nyilvánvalóan ezt ki is vehetnénk vagy pontosíthatnánk, mert ez egy gumiszabály. Mi az, hogy kétség merül fel. Azt mondjuk, hogy szavazzunk újra, és addig szavazunk, amíg az a döntés nincs meg, amit esetleg a polgármester úr vagy bárki más szeretne. Ez a kérésem. Amennyiben a közgyűlés ezt nem támogatja, akkor ilyen módon a beterjesztett előterjesztést szintén nem támogatom, és nem fogom így megszavazni az SZMSZ-t.

Dr. Kelemen Marcell: Szeretném felhívni az Önök figyelmét egy kiegészítésre, ami kiosztásra került. Ez az SZMSZ-kiegészítés, és azért történt, mert a Közbeszerzési Szabályzat megalkotásától függ. Kérem, hogy vegyék figyelembe azt, hogy az SZMSZ-be a Közbeszerzési Bizottság feladat- és hatáskörénél a témafelelős közbeszerzési referensre módosulna, az SZMSZ egységes szerkezetű szövegében a 30. oldalon a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ellenőrzési hatásköreinek felsorolásánál törlésre kell, hogy kerüljön a d.) pont, miszerint ellenőrzési jogkört gyakorol a bíráló bizottság, azaz a Közbeszerzési Bizottság működése felett, valamint az SZMSZ-be a Közbeszerzési Bizottság feladata a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kerüljön átemelésre- tehát egy az egyben a Közbeszerzési Szabályzatban elfogadott Közbeszerzési Bizottság feladat- és hatásköre ugyanígy kerüljön be az SZMSZ-be. Fodor képviselő úrnak válaszolnám, hogy ez egy állandó bizottság, tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak a működésére, mint az összes többi bizottságra. Kérem, hogy ezt a döntéskor vegyék figyelembe.

Litter Nándor: A javadalmazás és egyebek szempontjából?

Dr. Kelemen Marcell: Ugyanaz.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a módosításokról. Jegyző úr által a közbeszerzéssel összefüggő módosításokat elfogadjuk, azt mindenki megkapta, ezzel kapcsolatosan észrevételek sem voltak. Kérem, szavazzunk a településrészi önkormányzat létrehozásával kapcsolatos javaslatról, miszerint 3, 1 és 1 %-ra változtassuk. Tudjuk, hogy jelentősen csökkentettük ezeket az arányokat a hatályban lévő SZMSZ megalkotásakor. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 9 szavazatta, 13 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Zakó László javasolta, hogy egészítsük ki az SZMSZ-t azzal, hogy az ülésen résztvevő nem testületi tagok tetszésnyilvánítása tilos. Javaslom, hogy építsük be. Jegyző úr szerint be lehet építeni. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Javaslom, hogy a 4. számú függeléket egészítsük ki, hogy a Kanizsa Extra és a Mararton újságok is megkapják a napirendek írásos előterjesztéseit. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 26 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A FIDESZ Frakció javaslatairól szavazunk. Először a zárt ülés tartásával kapcsolatos esetekről.

Dr. Kelemen Marcell: Az SZMSZ-ünkben annyi szerepel, hogy ha személyi kérdésről dönt a közgyűlés, zárt ülést kell tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele – az önkormányzati törvény szabályozásához képest annyi a kiegészítés: vagy ha nincs jelen. Ha nincs jelen, akkor nem tud nyilatkozni, hogy belegyezik-e a nyilvános tárgyalásba, tehát ebből értelemszerűen következik, hogy nyilvánosan nem lehet. Valójában ennek eldöntése nem a közgyűlés joga. De ha ez nincs benn az SZMSZ-ünkben, akkor is ezt kell tenni.

Litter Nándor: Ennek megfelelően kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Következik az Ötv. 12. § (5) bekezdésére vonatkozó szakaszának szó szerinti beemelése.

Dr. Kelemen Marcell: Ez a módosító javaslat arra vonatkozik, hogy az önkormányzati törvény azon rendelkezése kerüljön be szó szerint az SZMSZ-be, amely úgy szól – 12. § (4) b.) pontja –, hogy zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Ez az SZMSZ-ünkben annyival több, hogy a közgyűlés az érdekelt, az előterjesztő vagy a testület bármely tagjának kezdeményezésére rendelheti el. Ha ezt most elhagyja a közgyűlés, akkor úgy is az SZMSZ-t kell alkalmazni. Javaslom, hogy ezt fogadja el a közgyűlés. Nyilvánvaló, hogy a zárt ülés elrendeléséről vagy a közgyűlés vagy az érdekelt, vagy a testület valamely tagjának kezdeményezésére fog erről szavazni.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk, hogy építsük be.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A következő javaslat: a közgyűlés határozatképes, ha a megválasztott képviselők több, mint a fele jelen van, azaz 15 fő. 15 fő a módosítás. Ez zavarokat jelenthet esetleg egy újabb választásnál. 2003. júniusában módosítottuk az SZMSZ-t. Átmenetileg lehetnek olyan zavarok, amikor nem tud határozatképes lenni.

Röst János: Valóban így van. Egy esetben lehet alapvetően zavaró tényező, az alakuló ülésen, mert az alakuló ülésen még nem tudni, hogy kisebbségi listán ki került be, egy vagy két fő. Amennyiben senki nem kerül be, akkor a 15 fő nem jó szám, és ilyen értelemben ez ellentétes az akkor szavazási lehetőséggel. Számot nem írnék be, hanem maradna a mostani állapot.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Napirend előtti hozzászólásról szavazunk.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 18 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A következőt töröltük. Képviselők hozzászólására vonatkoznak a további javaslatok. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A 7. számú javaslatot beépítettük. A 8. javaslatról kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A 9. számú javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 18 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A részönkormányzatról szavaztunk már Polai úr javaslatánál. A személyi kérdéseknél pedig javaslom a jelenlegi gyakorlat alkalmazását. Kérem elutasítani ezt a javaslatot.

 

A közgyűlés 6 szavazattal, 18 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Jegyző úr figyelmeztetett, hogy a településrészi önkormányzattal kapcsolatos javaslat más, mint amit Polai úr tett. Elírás volt? Akkor erről nem szavazunk. A napirend előtti hozzászólás, 17. § negyedik sorát töröltük – Zakó úr felvetésére. Dr. Fodor Csaba javaslata volt, hogy az ingatlanértékesítés, vásárlás esetén a polgármesteri hatásköröket átalakítva 0-10 millió Ft-ig terjedjen a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és Pénzügyi Bizottság hatásköre, véleményeztetve a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Sajni úr által az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsággal kapcsolatban elmondott javaslatokat beépítettük. Kérem, ennek megfelelően szavazzunk a rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

 

4/2005.(II.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2005.(II.7.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Erzsébet tér É-i tömb rehabilitáció célokmány (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: Az Erzsébet tér É-i tömbjének rekonstrukcióját az Európa Unió előcsatlakozási alapjából a PHARE pénzekből támogatta 50 %-ban, amelyhez 40 %-os állalmi támogatás járult. A közgyűlés korábban már megismerte ezt a pályázati célt. Most a beruházási program jóváhagyása, az engedélyokirat megtárgyalása kerül sorra.

  Cserti Tibor: Alapvetően ez az előterjesztés egy sikertörténet. Ritka dolog az, hogy 90 %-os támogatást kap a város egy fejlesztési célja megvalósításához. A javaslataimat kizárólag azért fogalmazom meg, mert az engedélyokirat a végrehajtás okmánya, ami külső kézbe is kikerül és ilyen értelemben a PHARE nemzetközi szervezeteihez is. Ebben egy kicsit értelemzavaró helyesírási hibák hemzsegnek és tartalmi problémák is felvetődnek, amit feltétlenül korrigálni kell. Az Erzsébet tér É-i tömbjének rehabilitációját úgy képzeltem volna el korábban is, hogy először a külső térfalat tesszük rendbe, … a komplex tömb egészével. Indultunk a Kiskastéllyal. Hátulról megyünk kifelé és a térfalhoz még most sem nyúlunk, ami egyébként a későbbi térfal rehabilitációnak alapvető organizációs problémáit is előrevetíti. Az engedélyokirat 5. pontjánál a harmadik mondat úgy szól, hogy “Az ingatlancsoport az utca felől egy szinten műemléki védelem alatt álló, jelenleg önkormányzati bérlakásokat és egy nyomdaüzemet tartalmazó épület takarja.” Ingatlancsoportot takar. A nyomda pedig nem igaz. Ezért fel kellene oldani - tehát az ingatlancsoportot takarja - a helyesírási hibát, és az északi térfalként meglévő önkormányzati ingatlanokat tartalmazó épület takarja. A második mondat: "A város tervei szerint az épületben a későbbiekben más funkciót kaphat." Ez teljesen értelmetlen. A város tervei szerint az épület a későbbiekben más funkciót kaphat. “A szomszédos nyugati ingatlanon lévő épületcsoport bontásra kerülhet.” Ilyen értelemben helyre tettük már akkor a helyszínt. Tartalmi észrevételem az, hogy 2003-ban döntöttünk, 2004-ben megkaptunk valamint. Érthetetlen számomra, hogy miért kezdjük a kivitelezést 2005. júniusában. Ez azért érdekes, mert ha visszaugrunk a tartalmi oldalhoz, ott a 4. pontban az mondjuk, hogy “Az épület körüli park rendezése parkoló kialakítása…..” Az épület körül nincs park. A parkolót ki kell alakítani. Tehát az épület körül park és parkoló kialakításáról hozzunk döntést. Itt pedig azt jelenti, hogy nem szerencsés 2005. decemberével – jól tudjuk a kivitelezési urbanizációnál – parkosítani. Gyorsítani kellene értelemszerűen ezt az egészet. Javaslom a kivitelezés kezdésének áprilist megjelölni. Egyébként a közbeszerzés addig lefolytatható - én úgy gondolom. Szakemberek ebben erősítsenek meg. A 12. pontban pedig feltétlen javításra szorul, hogy az üzembe helyezés időpontja 2006 december, mert akkor miért áll egy évig üresen az intézmény. A 13. pont esetében pedig mindig adjuk meg a működtetés funkcióját és adjuk meg annak a szervezeti keretét és adjunk meg költség……Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor legalább mondjuk ki azt, hogy intézményként akarjuk-e üzemeltetni, vagy nem. Azt mondjuk az engedélyokiratban, hogy a HSMK intézményeihez kapcsolva kívánjuk üzemeltetni és a költségvetési rendeletben pedig a működtetés feltételeit biztosítjuk.

  Tóth László: Kérdezem, hogy a Plakátmúzeummal kapcsolatos döntést mindenképpen meg kell csinálni a városnak?

  Litter Nándor: Így adtuk be a pályázatot.

  Tóth László: Ha nem lesz mit kiállítani, akkor mit fogunk csinálni?

  Litter Nándor: Folynak a tárgyalások a minisztériummal, pécsiekkel, ahol a plakátok nagy számban raktározásra kerülnek és készek átadni ilyen plakátokat.

  Tóth László: A városnak azért lett volna sokkal fontosabb dolga, mint Plakátmúzeumot üzemeltetni. Ha már így döntött a testület, akkor én is azt tudom támogatni, hogy ne hozzunk erre létre egy intézményt, hanem oda kell tenni a HSMK mellé, vagy az alá, és akkor így működjön a továbbiakban.

  Szányiné Kovács Mária: Miután a terveket megismertem és az épület körül egy játszótér is szerepelt a terveken. Az itteni leiratban viszont nem látom. Lesz-e ott játszótér?

  Bicsák Miklós: Támogatom, hogy a Plakátmúzeum a HSMK-ban valósuljon meg.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. Megkérem a kollegáimat, hogy ami nem fogadható el, vagy vita van az elhangzottakkal összefüggésben, főleg amit Cserti úr mondott, azokra reagáljunk. Ami elfogadható, azzal ne foglalkozzunk, mert azokat beépítjük. Ez egy elég kötött pályázat volt. Mi is eredetileg azt szerettük volna, hogyha a homlokzati rész, ahol a nyomda és a lakások vannak, be tudott volna kerülni ebbe a programba, de maga a pályázati kiírás ezt nem tette lehetővé. A körforgalom és egyéb más beavatkozások is bent voltak ebben a programban, de a három eleméből csak egy elemét nyertük el ennek a pályázatnak.

  Cserti Tibor: Arra kérem képviselőtársaimat, hogy úgy fogadják el a hozzászólásomat, hogy a sikertörténetet nem megkérdőjelezni akartuk. Tisztességes kivitelezést javasoltam. Időben történő kezdést. Értelmes befejezést. Parkosítást a játszótér funkciónak is megfelelően, ami belefér a programban. Ehhez megvan az idő. Másrészt nem egyéves pihentetést. Nyilvánvalóan gépelési hiba lehet az, hogy az üzembe helyezés 2005. december.

  Karmazin József: Azok a kötöttségeket, amelyeket polgármester úr említett, vonatkoznak az egész eljárási rendre. A közbeszerzési eljárásra kijelöltek számunkra egy EUROUT nevezetű céget, amelynek hat hónapot adtak arra, hogy a kivitelezési tendert összeállítsa, ezért mi ebben nem tudunk gyorsítani. Sőt már arra is kaptunk instrukciót, hogy módosítassuk a szerződést, mert abba a határidőbe a saját maguk által meghatározott ügymenet nem fog beleférni. A 2006-os időpont természetesen elírás. A játszótér nem szerepel a tervekben. Úgy tudom, hogy a képviselők körében is van ellentétes vélemény. Olyan döntés nem született, hogy ott játszótér legyen. Olyan ötlet felmerült, hogy esetleg szabadtéri előadásokra alkalmas legyen ott a Kiskastély mögötti terület.

  Litter Nándor: A többit elfogadjuk és beépítjük. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el így együtt a célokmányt ezekkel a módosításokkal.

   

  A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  6/2005.(I.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 201 624 eFt összköltségű Nagykanizsa, Erzsébet tér É-i tömb rehabilitáció önkormányzati beruházással, és a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásával.

  Felhatalmazza a polgármestert az 1. számú mellékletben foglalt engedélyokirat – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – aláírására, valamint a közbeszerzési eljárások eredményeként kötendő szerződés aláírására.

  Határidő: az engedélyokirat aláírására: 2005. január 30.

  a beruházás befejezésére: 2005. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

 3. Hulladékgyűjtő-szállító jármű beszerzése (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk az engedélyokiratot.

   

  A közgyűlés 20 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  7/2005.(I.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a pályázati úton elnyert 36.307 eFt felhasználásával – az értékhatár szerint meghatározott közbeszerzési eljárás lebonyolításával – egy darab speciális szelektív hulladékgyűjtő járművet vásárol.

  Az erről szóló beruházási engedélyokiratot az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

  Határidő: 2005. július 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 5. Városi Sportcsarnok beruházás előkészítése

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Köszöntöm Erdélyi Zoltánt és munkatársait, akik a tervet készítették. Ez egy hatalmas program lenne - 2,4 milliárd. A bizottsági vélemények alapján jó lenne átgondolnunk ezt az egész ügyet.

Karmazin József: A beruházás előkészítése tulajdonképpen a “Sport XXI. létesítMÉNYfejlesztési program” alapján indult el, amely egy pályázati konstrukció. Az előkészítési munkát segítette az, hogy Nagykanizsa már korábban foglalkozott egy sportlétesítmény gondolatával, ezért ennek a helyét is megjelölte a volt Thúry laktanya, a Thúry városrész rendezési terve tartalmazza ezt a létesítményt. Az az infrastruktúra pályázat, amelyet benyújtottunk, elősegíti ennek a létesítménynek a terület előkészítését és előközművesítését. Ezen információk alapján készítettünk három megvalósíthatósági tanulmányt azzal a céllal, hogy az e témában jártas építészek fogalmazzák meg a beruházó számára azt a műszaki tartalmat, amely illeszthető ehhez az országosan meghirdetett programhoz. Az előterjesztéshez csatoltunk egy kétoldalas kiegészítő anyagot. Időközben polgármester úr tárgyalásokat folytatott a Nemzeti Sportminisztériummal, valamint helyszínen tájékozódtunk Mosonmagyaróvár hasonló beruházása felöl. Azt a tapasztalatunk, hogy ennek a beruházási konstrukciónak még ma is vannak számunkra ismeretlen elemei. A tervek szerint februárban viszi Mosonmagyaróvár és Gyöngyös város a programját a kormány elé. Ezt követően tudunk további információkat szerezni a teendőkről. Azért, hogy ez a folyamat folyamatos legyen, és ne maradjunk ki ebből a lehetőségből, a határozati javaslatot úgy fogalmaztuk meg, hogy az előkészítő munka olyan lépéseket tartalmazhat, amelyek nem járnak a beruházás indításának kötelezettségével, de ugyanakkor rajta legyünk a témán és ne veszítsük időt.

Zakó László: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén heves vitát váltott ki ennek a napirendi pontnak a tartalma. Sok kérdés merült fel. Magam részéről azért nem tudom támogatni az előterjesztésben foglaltakat és a határozati javaslatot, mert nagyon nagy kérdőjelek sorjáznak itt az oldalakon.

Litter Nándor: Van egy módosított határozati javaslat, amit ma osztottunk ki. Hadd kérjem meg arra, hogy azt olvassa el, és annak megfelelőn mondjon véleményt a határozati javaslatról.

Cserti Tibor: A kiegészítő anyag nélkül magam sem szavaztam volna meg az eredeti határozati javaslatot. Más dolog építeni, és más dolog üzemeltetni. A kettőnek valahol találkozni kell egymással. Az tény, hogy Nagykanizsa város számára e nagy közösségi tér egy régen óhajtott valami, ami többcélú hasznosítás mellett a város közösségének javát szolgálhatja. Ennek megteremtése az elsődleges feladatok egyike volt már a ciklus elején is. Ennek az építészeti megformálása úgy látom, hogy a partnerkapcsolatok kiépítésével mindenféleképpen előrehaladott stádiumban van, ezért köszönet az előterjesztőknek, mert egyébként a műszaki előkészítés önmagában véve gátja lehet egy jó ütemű projekt előkészítésének. Ami számomra kezdettől fogva probléma volt és gondolom, hogy a megvalósítás alapvető gátja is lehet, ha a kezdet kezdetén nincs tisztázva az, hogy egyáltalán milyen üzemeltetési konstrukcióval, de még inkább előtte milyen tulajdonviszonyoknak megfelelő konstrukcióban kívánom én ezt a közösségi teret üzemeltetni. Erről az előterjesztés eredeti formája mélységesen hallgatott. Már pedig ott, ahol gyakorlatilag egyharmados arányban várunk befektető forrást és csatlakozunk ehhez a kormányzati kiemelt programhoz, ott mindenféleképpen a potenciális befektetőknek mintegy étlapszerűen be kell kínálni, hogy kérem szépen én ilyen formában, akár társasági formában tulajdoni hányad mellett, vagy milyen formában kívánnám ezt a dolgot a jövőre nézve olyan formába üzemeltetni, hogy egy befektető ráadásul egy tisztességes megtérítési hozamot produkáljon saját maga számára. A kiegészítő határozati javaslatot elfogadásra javaslom.

Papp Nándor: A bizottság támogatta a határozati előterjesztéseket. Természetesen a tervezett költségekkel voltak és vannak is gondjaink. Nagyon nagy odafigyeléssel kell a továbbiakban is eljárni.

Sajni József: Bizottságunk egyöntetűen támogatja a Városi Sportcsarnok megépítésének lehetőségét. Amennyiben ez megépítésre kerül, nagyon sok jogos igény oldódik meg akár a verseny- és élsport, a diáksport, szabadidősport, kultúra terén is. Ez a város javát fogja szolgálni. Ennek a financiális kérdését meg kell nézni. A módosított határozati javaslatokkal biztosan lesz annyi előrelépés, hogy ez a közeljövőben realizálható lesz.

Zakó László: Kérem módosítani az előterjesztésben a második oldalon a második bekezdés végét. Ne legyünk annyira szemérmetlenek, hogy leírjuk azt, hogy mindenki számára elérhetővé tesszük a sportintézmény hátterét. Ennyire üzleti alapon működő sportcsarnokban a városban élők elenyésző hányada fog képes lenni arra, hogy ezeket a bérleti díjakat, belépőárakat megfizesse. Ez egy fontos beruházás, szükség van rá, de ne áltassunk senkit azzal, hogy megteremtik mindenki számára az elérhetőséget.

Bicsák Miklós: Nagykanizsa város lakossága már nagyon várja, hogy megvalósuljon ez a sportcentrum. Ez másképp nem megy, csak befektetéssel.

Papp Péter Pál: Az eredeti előterjesztést a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással nem támogatta. Az új határozati javaslatot a bizottság nem tudta tárgyalni, de magam részéről a határozati javaslat mindkét pontjával egyetértek.

Litter Nándor: A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 17 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

8/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy Nagykanizsán városi sportcsarnok létesítésének előkészítése folytatódjon.
  2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházásban érdekeltekkel a szükséges további egyeztetéseket folytassa le.

Az előkészítő munkálatok közül mindazok elvégzését támogatja, mely nem jár a beruházás indításának kötelezettségével.

A helykijelölési, gazdasági, finanszírozási, műszaki, ütemezési és üzemeltetési kérdések tisztázását követően a beruházás engedélyokiratát és a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló előterjesztést terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2005. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

Erdélyi Zoltán: A ’70-es, ’80-es években elég gyakran megfordultam Nagykanizsán és elég jelentősnek mondható épületek tervezésével foglalkoztam. Ilyen például a művelődési központ, mellette a bevásárlóház. Országos tervpályázatokat nyertem abban az időben, többek között a Vasemberház pályázatát. 13 éve megalakítottunk egy építész kft-ét, annak vagyok a vezetője és építész tervezője. Amennyiben igényt tartanak rá, hogy ezeket a tervezői tapasztalatokat továbbgyarapítsam Nagykanizsán,szívesen állok elébe.

 1. Nagykanizsa városközpont közterületek fejlesztési, forgalomcsillapítási terve (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: A korábban elkészült, részben már elavult terveknek az egybedolgozásáról, azok szintetizálásáról van szó. Akár a forgalomcsillapítási tervet tekintjük, akár a valamikori Erzsébet téri tervpályázatot, ezek önmagunkban nem alkalmasak arra, hogy a városközpont egészének összehangolt fejlesztését elindítsák. Az az elképzelésünk, hogy a tervezői ajánlat alapján egy tárgyalásos eljárását bonyolítunk le, ahol pontosítanánk a munkák műszaki tartalmát és meghatároznánk azokat a munkarészeket, amelyek elhagyhatók, illetve amelyeknek a műszaki tartalma csökkenthető. Azért csatoltuk a teljes tervezői ajánlatot, mert ebből kikövetkeztethető, hogy a megvalósítás végső szakaszában a teljes területre, beleértve a kiviteli terveket is, hozzávetőlegesen milyen költségekkel kell számolni. A mai döntés arról szólna, hogy ez a munka elinduljon és elkészüljön a táblázatban is jelölt előkészítő munka és tanulmányterv. Ennek ismeretében az a városközpontban kijelölt néhány terület, amelyet még 2003-ban jelölt meg a közgyűlés, ennek hatására megújuljon.

  Litter Nándor: Az lenne a közgyűlés feladata, hogy fogadja azt el, hogy az elkészült korábbi anyagok egybecsiszolása megtörténjen. Ezt nevezzük a 6. számú mellékletben tanulmánytervek összeállításnak, ami egységes szerkezetben kezelnél az egész belváros fejlesztését, megújítását. Ekkor visszakerülne – és ekkor ezt a határozatokban is rögzíteni kellene – a közgyűlés elé és minden további költségfelhasználás, minden további esemény csak a közgyűlés döntése után történne meg. Csak egy előzetes költségbecslés alapján kerültek ide a számok beírásra. Ennek megfelelően szeretném a határozati javaslatot módosítani.

  Karmazin József: A határozati javaslat második bekezdése, ami nem pontosan erről szól, hanem ott már a tendertervről is szó van. A második bekezdés helyébe kellene beírni azt, hogy a tanulmányterv ismeretében a közgyűlés dönt a további folyamatokról.

  Cserti Tibor: A javaslatom nekem is erre terjedt volna ki. Az 1. sz. mellékletben foglalt tartalmat műszaki tartalomnak értsük, de költség…… tartalom nélkül kerül jóváhagyásra. Miután a tervezői ajánlatok értelemszerűen tartalmaznak olyan tartalékelemeket is, amivel ez lényegesen csökkenthető. Az előkészítési fázisát, a tanulmánytervi szintet és megvalósíthatósági tanulmányt lehetőség szerint össze kellene vonni.

  Papp Péter Pál: Úgy kellene megfogalmazni, hogy döntés-előkészítésre, ami magában előkészítést és tanulmányterv készítést jelent, maximum 10.377.000 Ft-ot biztosítunk. Ha a feladatot szűkítjük, akkor a határidőt nem lehetne rövidíteni? Tehát a 2005. július 15-jét lehet, hogy előrébb lehetne hozni.

  Papp Nándor: Bizottságunk az előterjesztést nem támogatta 3 igen, 4 tartózkodás és 1 nem szavazattal. Gyakorlatilag az a félelem került túlsúlyba, hogy ha most mindent hamar megtervezünk, megcsinálunk, akkor ebből megint feleslegessé fog válni pár terv.

  Litter Nándor: Rengeteg Európa Uniós pályázat van, ahol a város rehabilitációs lehetőségekre pályázni lehet. Nekünk kész programokkal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy bármilyen pályázaton akár csak a belváros egy részére is startolhassunk. Ha ezek nincsenek meg, akkor a pályázatoknál gyakorlatilag esélytelenek vagyunk. Ennek a munkának az előkészítését is szolgálná az elindítás.

  Cseresnyés Péter: Megvan-e a pénz arra, hogy elkezdjük a belváros tényleges átalakítását a tervek alapján? Miután Ön mondta, hogy Európa Uniós pénzekről is szó van, tudomásom szerint önrészre mindenképpen szükség van. Megvannak-e ezek a pénzek? Belátható időn belül a város tud-e áldozni erre pénzt? Mert ha nem, akkor én is megkérdőjelezem az értelmét annak, hogy az elmúlt két évben már nem tudom a hányadik tervet szavazzuk meg. Ez mikor fog megvalósulni?

  Litter Nándor: Melyik terveket szavaztuk meg?

  Cseresnyés Péter: Többet is. Például amiről ma is szavaztunk - a Fő tér északi részéről.

  Litter Nándor: Megvan a pénzünk rá. Elindul a program.

  Cseresnyés Péter: Azért kérdezem, hogy erre van-e pénz, belátható időn belül, a város tud-e erre pénzt szakítani a költségvetésében?

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy tud. Különösen úgy, hogy létezik a Belügyminisztérium keretei között, amikor az önrészt is 80 %-ban a Belügyminisztérium megfinanszírozza. Akkor a 10 %-nak – legtöbb pályázatnál 10 % önrész lesz – is csak a 20 %-át kell biztosítanunk. A Thúry városrész, illetve az Ipari Park “A” jelű útjánál mindössze a 10 %-os önrésznek - ha sikeresek lesznek ezek a pályázatok – a 20 %-át kell biztosítanunk.

  Karmazin József: A határidőnek május 31-et javasolnák a július 15. helyett. Megjegyezni kívánom, hogy ezek nettó összegek.

  György Pál: Ezzel a dologgal kapcsolatban olyan félelmeim vannak, hogy esetleg úgy járhatunk, mint a régi piac területével. Félévenként, évenként a közgyűlés foglalkozik vele, aztán nem történik semmi. Nem tudunk elmozdulni egy előremutató irányban. 2003 végén foglalkoztunk ezzel a témával. Akkor elkészült a forgalomcsillapításról, illetve a belváros forgalmának átrendezéséről egy koncepció és ezen a közgyűlésen arról is határoztunk, hogy már 2004-ben bizonyos dolgok megvalósulnak. Pénz is lett félretéve 2004-es megvalósulásra és nem történt semmi. Most előttünk van egy olyan előterjesztés, amely megint tervezési munkákat tartalmaz, de csak olyan tervezési munkákat, amelyek még engedélyeztetésre sem alkalmasak, nem még kivitelezésre. Tartok attól, hogy ahogyan 2004-ben, úgy 2005-ben sem valósul meg abból semmi, ami nagytöbbséggel és nagy örömmel lett elfogadva 2003 végén. Lépjünk is, ne csak egyhelyben toporogjunk, ne csak terveztessünk. Nem biztos, hogy jó, ha most az egészet egyszerre megterveztetjük, mert ez egy sokmilliárdos program és lehetséges, hogy amikor az utolsó milliárdokat költjük, addigra mindezen tervek, amiket most elkészítettünk, elavulnak. Kisebb lépésekben haladjunk, de csináljunk már valamit.

  Litter Nándor: Egyetértek azzal, amit György Pál mondott. Ha hozzá akarunk nyúlni a belvároshoz, akkor egy egységes koncepciónak kell lenni. Amiről eddig beszéltünk, az csak a közlekedésre vonatkozott. Közterületek minősége, útburkolata, egyéb tárgyak nem szerepeltek ezekben a programokban. Az lenne a nagy vétek, ha úgy hozzányúlnánk, hogy nincs komplex tervünk az egészre. Komplex tervvel kell rendelkeznünk és azt az anyagi erőnkhöz képest szakaszosan megvalósítani, végrehajtani.

  Bicsák Miklós: A város körforgalmát az Arany János sarkon meg kell csinálnunk. A közgyűlés támogatása szükséges ahhoz, hogy a belvárosi gondok megoldódjanak.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. Azokkal a módosításokkal, amelyeket Karmazin úr elmondott, hogy döntés-előkészítésre készüljön egy anyag, határidő módosítva május 31-re, és nettó maximum 10,3 mFt, kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  9/2005.(I.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal elhatározza Nagykanizsa városközpont közterületei fejlesztési, forgalomcsillapítási munkálatainak a tervi előkészítését, a megalapozó dokumentumok felülvizsgálatával, továbbfejlesztésével, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalmazásával.

  A Közbeszerzési Bizottság a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság bevonásával, a tanulmánytervek, az engedélyezési terv szintű megvalósíthatósági tanulmány/tenderterv mint döntés előkészítő anyag elkészültét követően dönt azok végső tartalmáról melyre legfeljebb nettó 10.3 mFt-ot a 2005. évi költségvetésben biztosít.

  Felkéri a Polgármestert, hogy a tervek készítése során biztosítsa a széleskörű nyilvánosságot, és a beruházás 2005. évi ütemének engedélyokiratát terjessze a közgyűlés elé jóváhagyásra.

  Határidő: 2005. május 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. Nagykanizsa hulladékgazdálkodási terve
 4.  

  Erdős Péter: A terv az egy nagyon terjedelmű dokumentáció, ezért a képviselőknek ebből egy kivonatot tettünk közzé. A teljes terv a Városfejlesztési Osztályon megtekinthető. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a tervet jóváhagyta. Erről szóló levelet osztottuk ki a közgyűlés előtt. A törvény előírta, hogy az önkormányzatnak ezt a hulladékgazdálkodási tervet helyi rendeletével kell elfogadnia, ezért kérem a közgyűlést, hogy a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

  Litter Nándor: Nincs hozzászólás. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  5/2005.(II.3.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2005.(II.3.) számú rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Intézkedési terv az Állami Számvevőszék Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál végzett, a köztemetők fenntartásának ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: A kiadott határidőtervet, a feladattervben lévő határidőket módosítani szeretném. A 2. pontban szereplő feladat 2004. december 31-ig megtörtént. A 4. pontban szereplő határidőt pedig kérem, módosítsuk 2005. február 15-re. Hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  10/2005.(I.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzatánál végzett, a köztemetők fenntartásának ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentésben foglalt hiányosságok felszámolására készített, az előterjesztés részét képező – a módosításokkal együtt - Intézkedési Tervet elfogadja.

  Felkéri a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról folyamatosan tájékoztassa a közgyűlést.

  Határidő: Intézkedési Terv szerint

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető

  Karmazin József osztályvezető

  Simánné Mile Éva osztályvezető

  Gáspár András ügyvezető)

   

   

 7. Város-rehabilitációs program (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: Elkészült a tavalyi évben a városközpont rehabilitációs akcióterve. Ennek a felhasználásával elképzelésünk az, hogy négy belvárosi tömböt kidolgozunk befektetői pályázat kiírására. Ezek a tömbök az Erzsébet tér északi tömbje, az Eötvös tér északi tömbje, a Múzeum tér és környéke, valamint a Zsinagóga tömb. A piactömb is szerepel ebben a munkálatban, de az egy más konstrukcióban valósul meg.

Halász Gyula: Az Erzsébet tér északi tömb rehabilitációval kapcsolatban kérdésem lenne, hogy milyen tartalma van. Mit érint konkrétan ez a rész? Tekintettel arra, hogy ha elindul ott a belső munkálat, akkor célszerű lenne a volt nyomdaépület és a mellette lévő épület is rendbehozatalával összehozni a munkákat úgy, hogy ne legyen ott probléma esetleg a belső udvarban kialakítandó térburkolat, illetve egy később elvégzendő felújítással, építéssel kapcsolatban. Ezt a két dolgot szinkronba kellene hozni.

Cseresnyés Péter: A piactömb beépítésével kapcsolatban olvastam egy olyan mondatot az előterjesztésben, amely így szól “A befektetővel a tárgyalások folyamatban vannak.”

Litter Nándor: Megegyeztünk abban, hogy levesszük a napirendről a piacos előterjesztést. Erre is vonatkozik. A bizottságok jelölnek személyeket, akik megfogalmazzák azt, hogy hogyan induljunk neki a piacügynek. Ebből adóan ebből törlendő ez a rész.

Cseresnyés Péter: Ettől függetlenül a kérdésemet szeretném feltenni. A befektetővel vagy egyáltalán valamilyen befektetővel folynak-e tárgyalások?

Litter Nándor: Ezt minden közgyűlésen megkérdezik tőlem.

Cseresnyés Péter: Úgy gondolom, hogy jogos a kérdés.

Litter Nándor: Miért jogos a kérdés? Kapok egy feladatot a közgyűléstől, és azt igyekszem legjobb tudásom szerint végrehajtani. Csupán erről szólt a dolog, de ez most megszakadt, ugyanis január 1-jétől a költségvetési törvény szerint minden ingatlanértékesítésnél 20 mFt felett versenytárgyalást kell kiírni. Tehát az a folyamat, amit én a közgyűlés elhatározása szerint elindítottam, nem folytatható ilyen módon. Azt úgy fogjuk folytatni, hogy a bizottságok jelölnek személyeket, megfogalmazzák, hogy mit csináljunk. Több variáció van, amit most nyílt ülésen esetleg nem feltétlenül szükséges elmondani.

Cseresnyés Péter: A kérdésre a válasz az, hogy nem?

Litter Nándor: Tárgyaltam a beruházóval.

Cseresnyés Péter: Folyamatban vannak. Erre szerettem volna választ kapni. Tehát nincsenek folyamatban a tárgyalások?

Litter Nándor: Nincsenek folyamatban.

Szányiné Kovács Mária: A Múzeum téri tömbbel kapcsolatban szeretnék pár gondolatot elmondani. A Múzeum téren az ott élők szeretnének egy kicsit jobban élni, jobb körülmények között közlekedni és egy kicsit szebb teret látni. Az ott lévő romos, rossz állapotú garázsokat már tervbe vette az önkormányzat, de azt szeretném, ha ez a folyamat felgyorsulna, a bontás, a kisajátítás. A terek, utak állapota tűrhetetlen. Belvárosi lakások, belvárosban élő emberek nem élnek belvárosi körülmények között. Nagyon szeretném, ha ott minél előbb rendet tehetnénk. Kérdezem Karmazin úrtól, hogy ahol a romos garázsok vannak, amelyek bontásra kerülnek, a tulajdonviszonyok rendezettek-e? Önkormányzati tulajdonban van-e az a rész, ahol esetleg zöldfelületet, parkot szeretnénk építeni, mert utolsó információm szerint ott több tulajdonos is van.

Bicsák Miklós: Megerősíteni szeretném képviselőasszony által elmondottakat.

Litter Nándor: Amikor odajutunk, hogy lesz egy befektető, akkor is ugyanígy sorakozzunk fel.

Röst János: A garázssorban lévő 6 garázsból, 5 magántulajdon, elég bonyolult tulajdonosi szerkezettel. Velük folytattunk tárgyalásokat. Nem kívánják jelenleg eladni a garázssort. Meg fogjuk tenni nyilván a megfelelő ajánlatot. Nyilvánvalóan folytatjuk ezt az eljárást. Jelenleg elég bonyolult most ott a helyzet. A földterület egy része városi tulajdonban van, de van egy földterület, amely szintén magántulajdont képez. Az egységes kialakításnak tulajdonjogi problémái is vannak. Nyilvánvaló, hogy törekszünk arra, hogy ezeket megoldjuk.

Tóth László: A határozati javaslat 3. pontjára szeretném felhívni a figyelmet. Az nem a 3. sz. melléklet, hanem a 4. számú, és ugyanúgy a Zsinagóga a 3. Tehát ott kell módosítani.

Bicsák Miklós: Az egyik garázstulajdonost ismerem. Nagyon nehezen kezelhető ember. A város érdekét figyelembe véve ezt nem tudjuk kisajátítani?

Röst János: A folyamat úgy zajlik le, hogy először teszünk egy vételi szándékot a tulajdonosoknak. Arra Ők nyilatkoznak, hogy eladják-e az ingatlant, vagy nem adják el. Ha eladják és meg tudunk egyezni az árban, akkor ez a dolog egyszerű, ha nem, akkor lehet kísérletet kezdeményezni, de ehhez nyilvánvalóan meg kell fogalmazni a közcélút.

Karmazin József: Az Erzsébet tér északi tömbjében, mivel a pályázat során nem minden komponens nyert, ezért szűkült le a rekonstrukciós munka a volt magtárépületre és a környezetére, de a dokumentáció tartalmazza a teljes terület megújítását, amelynek az önkormányzat tulajdonában álló üzlet, udvar a magja, tehát onnan indulhat el ez a befektetői fejlesztés. Többször fordul elő, hogy az előterjesztést ki kell javítani, módosítani. Ez abból ered, hogy az anyagok három héttel korábban készülnek, tehát nincs lehetőségünk arra, hogy a bizottsági vélemények beépüljenek. A Múzeum téri tömb megújítása hasonlóan a többihez, többszereplős, tehát azok a tulajdonviszonyok, amelyek egy városközpontban kialakulnak, mindenképp szükségessé teszik a különféle tulajdonok részvételét ebben a munkában. Amellett, amit Röst úr részletezett, van még a társasház északi részéhez csatlakoztatva egy magánterület. Nyilván annak a területnek a beépítése is szóba jöhet a munkálatok során.

Litter Nándor: Ezeket figyelembe véve és a piac tömb nélkül, azzal a módosítással, amit Tóth László mondott, hogy a 3. és a 4. pontban a 4., illetve a 3. számú melléklet szerepel, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

11/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért az Erzsébet tér északi tömbjének további ütemű rehabilitációjával, az 1. sz. melléklet szerinti tartalmú pályázat meghirdetésével.
  2. egyetért a 002 jelű, Múzeum tér rehabilitációjával, a 2. sz. melléklet szerinti tartalmú ismételt pályázat meghirdetésével.
  3. egyetért a 005 jelű, Eötvös tér északi tömb rehabilitációjával a 4. sz. melléklet szerinti tartalmú pályázat meghirdetésével.
  4. egyetért a 009 jelű, Zsinagóga tömb rehabilitációjával a 3. sz. melléklet szerinti tartalmú pályázat meghirdetésével.
  5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázatok nyilvános meghirdetésére és a pályázati eljárás eredményeként kialakított szerződés aláírására. A részletes pályázati kiírási dokumentációkat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Közbeszerzési Bizottság előzetesen véleményezi.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések és beruházó kiválasztására vonatkozó Közbeszerzési Szabályzat szerinti döntés aláírására.

Határidő: a pályázatok meghirdetésére: 2005. február 28.

a pályázatok értékelésére: 2005. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2005. évi fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terve elfogadására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.


  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  12/2005.(I.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2005. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzésére készült ellenőrzési tervet elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésről készült beszámolót terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2005. október 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

   

   

 3. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye új Alapító Okiratának elfogadására (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Az intézmény avatása csütörtökön 10,30 órakor lesz. Hozzászólások nincsenek. Kérem, fogadjuk el az Alapító Okirat módosítását.

   

  A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

   

   

   

  13/2005.(I.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye új Alapító Okiratát elfogadja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okiratot nyújtsa be a működést engedélyező hatóságnak.

  Határidő: 2005. február 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és lakásügyi feladatainak ellátásáról, valamint a Városi Gyámhivatal 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Simánné Mile Éva: A beszámoló 8. oldalán szeretnék egy dátumot javítani. A Szociális és Egészségügyi Bizottság működésének adatai 2004. évben természetesen december 31-i állapotot tükröznek, ott egy elírás volt.

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a három határozati javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

14/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és lakásügyi feladatainak ellátásáról, valamint a Városi Gyámhivatal 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót terjessze fel a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának.
  2. Határidő: 2005. május 31.

   Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

  3. felkéri a Polgármestert, hogy az Útvesztők és Útkeresők bűnmegelőzési akadályverseny 2005. évi megrendezéséről gondoskodjon.
  4.  

   Határidő: 2005. november 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető

   Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

  5. felkéri a Polgármestert, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Központtá alakulására vonatkozó előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2005. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló az oktatási-nevelési intézmények kötelező eszközjegyzékének teljesítéséről (írásban)

Előadó: Sajni József bizottsági elnök

 

Sajni József: Az önkormányzat 2008. augusztus 31-ig kapott határidőt arra, hogy a kötelező eszközjegyzékben szereplő felszereléseket, eszközöket az intézmények számára biztosítsa. Ennek az első éve volt a 2004-es. A táblázat adatai az 1. sz. mellékletben azt tartalmazzák, hogy mennyi volt a tervezett érték beszerzési érték 2004-re. Az utolsóban pedig azt látjuk, hogy ebből mi valósult meg. Itt a kettő között eltérés van. A szakosztály be is kérte az intézményektől azokat az adatokat, hogy mi hogyan teljesült és miért. A bizottságunk elfogadta és támogatta ezt a beszámolót. A különbség elenyésző. Az időközi beszerzések miatt esetleg nem úgy valósultak meg, azonban felhívnám a figyelmet a teljesített értékre 2004-ben, ahol azt lehet látni, hogy minden intézmény a tervezett értékénél jelentősebb összeget fordított eszközbeszerzésre, amit elsősorban pályázatokkal és egyéb módon finanszírozott. A 2004. évi teljesítés maradéktalanul megvalósult.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a két határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

15/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az oktatási-nevelési intézmények kötelező eszközjegyzékének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
  2. utasítja az oktatási-nevelési intézmények vezetőit, hogy a kötelező eszközjegyzék teljesítésére biztosított összeget az OKÉV engedélyének megfelelően használják fel.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Oktatási-nevelési intézmények vezetői)

 

 

 1. Tájékoztató a 2004. évi tárgyi eszköz értékesítésekről (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Nándor: A 2. határozati javaslathoz egy kiegészítést tennék, hogy felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés eseti döntése után, annak értelmében gondoskodjon.

   

  Cserti Tibor: Tájékoztatást kaptunk arról, hogy összességében 2004. évben a költségvetésben szereplő, illetve nem szereplő évközi döntések alapján többletingatlanok értékesítésére is sor került. Ennek alapján az éves előirányzat nem teljesült. Összességében az bizonyosodott be, amit többen is megfogalmaztak, hogy kicsit túlfeszített, megkérdőjelezheti adott esetben a költségvetés megalapozottságát is. A végeredmény: eredeti terv 543 millió Ft, a tényleges teljesítés 345 millió Ft, és a tanulságot nem vonja le. A tanulság az, hogy jobban figyeljünk a 2005. évi megalapozásnál. Ilyen értelemben a határozati javaslat részének a törlését javaslom. Miért hozzunk arról határozatot, hogy elfogadjuk a tájékoztatót? Tudomásul vesszük a tájékoztatót, külön határozat nélkül. A másik pedig az, hogy az alapfeladatát végezze el majd a meghatározottak szerint ugyanúgy az erre kijelölt hivatali apparátus. Erősítsük meg külön határozattal azt, ami az alapfeladata? Ezzel a két kiegészítéssel elfogadásra javaslom.

  Litter Nándor: Tehát a másodikat törölni.

  Cserti Tibor: Az elsőt is. Tudomásul vesszük.

  Litter Nándor: Az elsőt pedig tudomásul vesszük. Elfogadom a módosítást. Kérem, szavazzunk róla. Tudomásul veszzük a tájékozatót. A második rész törölve.

   

  A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  16/2005.(I.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. évi tárgyi eszközértékesítésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

   

   

 3. Csordásné Láng Éva és Polai József képviselők önálló indítványa a kiskanizsai ravatalozó újjáépítési tervének elkészítésére vonatkozóan (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Polai József: A ravatalozó újjáépítése régóta valós igénye volt a lakosságnak. Most odáig jutottunk, hogy remélhetőleg el is fog készülni ebben az évben. A lakosság is köszönetét fejezi ki. A részönkormányzat is köszöni és megfogalmazza azt, hogy Plánder László kiskanizsai tervező felkínálja a tervezői munkálatokat társadalmi munkában. Azt kérem, hogy vegyük igénybe az Ő segítő szándékát. Tudom, hogy nem vagyunk még tervezés időszakában, de tudhatunk-e arról, hogy milyen méretű lesz ez várhatóan?

Litter Nándor: Nem tudunk.

Polai József: Kiindulópontként mondom, hogy sok esetben három halott is előfordul egyszerre.

Halász Gyula: Mindenképpen támogatandó a cél. Körülbelül nagyságrendileg mennyit tesz ki ennek a ravatalozónak az építése? Úgy néz ki, hogy sorra szavazzuk meg a biankó csekkeket a költségvetés elfogadása előtt.

Litter Nándor: Ez a mondatrész jó úgy, hogy a VIA Kanizsa Kht. által meghatározott összeggel? Szerintem ez így nem megfelelő, hanem azt kellene írnunk, hogy a mi általunk megtervezett, vagy megterveztetett és közbeszerzésen kiválasztott összeggel. Tehát körülbelül ezt a korrekciót itt hajtsuk végre.

Bicsák Miklós: Én is tudom támogatni. Jó lenne, ha a költségeket látnánk.

Litter Nándor: Azzal a módosítással, amit javasoltam orvosolható a felvetése. Ezt figyelembevéve döntsünk a határozati javaslatról. Visszajön a költségvetéssel. Elvi támogatás, hogy nagyon akarjuk. Visszakerül ide, mert akkora kategória, hogy nem kerülhető meg a közgyűlés. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

17/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kiskanizsai ravatalozó újjáépítési tervének elkészíttetésére.
  2. egyetért azzal, hogy a kiskanizsai ravatalozó újjáépítésének költségei a 2005. évi költségvetésben külön soron feltüntetésre kerüljön, az újjáépítés önkormányzat által történő megterveztetését követő közbeszerzési eljárás során kiválasztott összeggel.

Határidő: a 2005. évi költségvetés elfogadásáig

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Polai József képviselő önálló indítványa a bajcsai Művelődési Ház felújítására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

   

  Papp Péter Pál: Mint városszéli települések önkormányzati képviselője, egyetértek azzal, hogy a városszéli településeknek legyen valamilyen közösségi háza, helyisége, ahol kulturális, sport, gyermek, nyugdíjas, énekkari vagy esetleg akár családi rendezvényeket is meg lehessen rendezni. Erre igény más területen is megvan. A bajcsait is támogatom, csak más településrészekről se feledkezzünk meg. Ebben a szellemben gondolkodott a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság is, és ezért többségi szavazással egy olyan javaslatot támogat és a határozati javaslat módosítását kezdeményezzük, hogy a 3 millió Ft-ot erre a célra építsük be az önkormányzat 2005. évi költségvetésébe, ugyanakkor az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság írjon ki egy pályázatot vagy készítsen felmérést, hogy ezt a 3 millió Ft-ot melyik városrészben - esetleg megosztva több városrészben is – lehetne legcélszerűbben felhasználni.

  Litter Nándor: El tudom fogadni ezt a módosítást.

  Sajni József: Egyetértek Papp képviselő úr ezen javaslatával, ehhez azonban a mi szakmai kompetenciánk nincs meg, ehhez kérek majd segítséget.

  Litter Nándor: Műszaki oldalról meg fogja adni a támogatást a Városfejlesztési Osztály. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a szükségességét az igény oldaláról fogja majd meghatározni és mérlegelni.

  Polai József: Ez a művelődési ház 15 évig zárva volt, de lehet, hogy már a rendszerváltás előtt is. Nem akarok arra hivatkozni, hogy valakinek felelőssége is lenne ezen a téren, de ne keressük már a felelőst, mikor tudjuk, hogy a törvény azt is kimondja, hogy közösségi életteret kell biztosítani. Bajcsa 10 km távolságra van Nagykanizsától, amely eleve megszabja azokat a korlátokat az ott élők számára, hogy Nagykanizsán vegyék igénybe mindazt, amit helyben szeretnének. Azért mertem kérni a felújítás támogatását, hiszen már egy évvel ezelőtt felhívtam a figyelmet egy kérdés megfogalmazásával, hogy ez az épület beázik, a padló balesetveszélyes, a villamoshálózat teljesen elavult – ki kellene cserélni, stb. A kérdésemre polgármester úr válaszolt. Az is írta egy évvel ezelőtt, hogy a közeljövőben elindítják a tervezést. Tehát azt reméltem, hogy a tervezés már el is készült az elmúlt időszakban – tudom, nem készült el, nem is kezdtek hozzá. Egy olyan településrészről van szó, amelynek évek óta nem adtunk semmit. A régi rendszerben ezt a városrészt Nagykanizsához csatolták, amelyet az ott lakók már bánnak, hogy megtörtént. Most azzal foglalkoznak, hogy nem kellene-e leválni. 8-10 millió Ft-os beruházásról van szó. Ezt miért sajnáltuk ettől a háztól? Arra kérem Önöket, hogy szavazzák meg a határozati javaslatot. Azzal kapcsolatban, amit Papp Péter képviselő úr mondott, a bajcsai ház kivételével a többire esetleg azt a 3 millió Ft-ot elköltjük és ott is történhet valami.

  Litter Nándor: Többször egyeztettem Polai úrral a különböző önálló képviselői indítványokkal összefüggésben, hogy az nem lehet a munka járható útja, hogy kiragadunk elemeket – ezt többen kifogásolták most is – a költségvetésből, és azokat előre eldöntjük. Ez Polai úr taktikája. Ezzel nem tudok egyetérteni. Az a véleményem, hogy általában a költségvetés keretei között kell biztosítani a forrásokat a legfontosabb feladatokra. Ott rangsorolni kell. Ne írjuk be a 3 millió Ft-ot, hanem határozzuk el, hogy forrásokat fogunk meghatározni a költségvetésünkben a városkörnyéki művelődési házak felújítására. Ezen kívül Papp Péter módosító javaslatával egyetértek, hogy egyrészt legyen egy műszaki, egy szakmai megalapozottsága a kulturális ügyeket irányító bizottság részéről, és ennek megfelelően, hogy milyen forrásokat tudunk erre biztosítani, induljon meg azoknál a házaknál a program, amire pénzünk lesz. Az kérem, hogy ez így fogadjuk el, mert ki kellene számolni, hogy mennyit költöttek Bajcsára az előző négy év alatt. Mi nem akarunk ilyen számolásokat végezni. Lehet ezzel hangulatot kelteni. Azt szeretnénk, ha minden településrész fejlődne, függetlenül attól, hogy mi történt ott korábban. Kérem, hogy ezt a módosítás így fogadjuk el 3 millió Ft nélkül.

  Kereskai Péter: Polgármester úr már elmondta, amit én is szerettem volna mondani. Nem tudtam volna megszavazni ezt a 3. pontot, hiszen eleve furcsa, hogy egy önálló képviselői indítvány kapcsán más vizekre is evezünk, de annak tükrében, hogy vizsgáljuk felül az állapotokat és állítsunk fel rangsor, lehet, hogy 30 millió Ft kellene, de az is lehet, hogy csak 1 millió Ft. Ha a 3. pont kimarad, akkor támogatom a három határozati javaslatot.

  Dr. Kolonics Bálint: Egyetértek Polai képviselőtársammal, és elgondolkodtató az, hogy Őt a választópolgárok többsége ott egyéni képviselőnek megválasztotta, és a választópolgárok akaratát képviselve egy szándékot idehoz a közgyűlés elé, és polgármester úr taktikázásnak és hangulatkeltésnek minősíti azt, amikor a képviselő végzi a munkáját. Nyilvánvaló, hogy ez költségvetést is érintő tétel, de ezért ne a képviselőt hibáztassuk, hogy ez érinti a költségvetést és pénzbe fog kerülni. Pénzbe fog kerülni, de biztosítom polgármester urat arról, hogy ha a költségvetés elénk fog kerülni, Polai képviselő úr meg fogja majd mondani azt a helyet a költségvetésben, ahol meg lesz a forrás.

  Litter Nándor: Nem kifogásolom, hogy idehozza ezeket az anyagokat, hiszen foglalkozunk vele és dolgozunk rajt. A módszerrel nem tudok egyetérteni, hogy kiragadunk bizonyos elemeket, és ezt követően az egész költségvetést nem szavazzuk meg – ez a jellemző gyakorlat. Ettől kellene eltérni, és egységes egészben gondolkodni.

  Polai József: Véleményem szerint ezt a kérdést nem így kell nézni, sokkal összetettebb ez a gondolat, nem csak a kultúrházról van itt szó. Aki látja polgármester úr korábbi válaszát, azt tudja abból, hogy itt működik egy orvosi rendelő is, és az efölötti tetőrész beázik. Bátran mondhatom, hogy most a hóolvadás idején ott majd vödörrel lehet merni a vizet. Úgy gondoltam akkor, amikor ezt az indítványt beadtam, hogy ott olyan összetett problémákról van szó, amelyeket mindenképpen orvosolni kellene, mert orvosi rendelő egyúttal, mert felmerült, hogy át kell rendezni a kirendeltségi irodát az óvoda játéktermébe, és ezekről mind már beszélgettünk. Azt gondolom, hogy ezt a dolgot nem lehet elkülöníteni, és együtt kell kezelni, és nem kiragadom a feladatot, hanem jól látom Bajcsán az emberek érdekeit. Amit nekem elmondanak, azt próbálom meg tolmácsolni. Bicsák képviselőtársam mit tesz, ha nem kiragadja Palin orvosi rendelőjét, holott nem az a legrosszabb rendelő. A 3. határozati javaslatot Papp Péter képviselő úr javasolta, nem én, én még csak nem is írtam összeget. Ennyi idő után már igazán áldozhat néhány millió Ft-ot arra a városrészre.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyetértett a határozati javaslattal, ugyanis a bizottság a 3. pontot nem Bajcsa esetére érti csak, hanem a városszéli közösségi házakra, amelyre majd az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság felállítja a sorrendet. A költségvetés készítése során erre mindenféleképpen forrást kell biztosítani, ha nem is a bajcsai művelődési házra 3 milliót, hanem a városszéli művelődési házakra.

  Papp Péter Pál: Ha hangulatot kell kelteni, akkor én Fakos miatt tudok. Fakos Nagykanizsának az a belterületi városrésze, amelyik nincs rajt Nagykanizsa térképén. Az a városrész, amelyik, ha az országútról le kell fordulni, nincs kint közútjelző tábla, az a városrész, ahol 1957-ben bevezették a villanyt – azóta semmi nem történt ott. Ha infrastruktúrában rosszabbul felszerelt településrészt tud valaki mutatni, akkor fejet fogok hajtani, és a költségvetés megszavazásnál őket előtérbe fogom helyezni. Fakoson szerettek volna a bezárt iskola helyett egy közösségi házat. Azt az iskolát 20-25 éve bezárták. Volt igény arra, hogy legyen egy közösségi hely, ahol bármilyen rendezvényt meg lehet tartani. Idén Öregek Napját tartottak abban a házban úgy, hogy tavaly a képviselői keretemből 500 eFt-ot felajánlottam építőanyagra, amit a Via Kanizsán keresztül ők kivettek, és a helybeliek saját munkájukkal ezt beépítették. Akkor, amikor a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén és itt, az előző hozzászólásomban azt mondtam, hogy azt kellene megnézni, hogy olyan közösségi házhoz biztosítsunk pénzt, ahol van igény arra, hogy közösségi rendezvényeket fognak tartani, akkor odategyük. Ha van arra igény, és van arra fizikai erő felajánlás, hogy esetleg az odatett 1 millióból 2 millió Ft értékű munkát lehet elvégeztetni, akkor odategyük, mert ilyenkor, amikor az önkormányzat forrásai erősen végesek, mi is gondoljuk meg, hogy hova tesszük. Nem tudom elfogadni, hogy egynek adjunk pénzt, és az összes többi kimaradjon. Jusson mindegyiknek.

  Litter Nándor: Kérem, hogy az előbb pontosított határozati javaslatokat fogadjuk el, amely a következőket tartalmazná: - a 3. pontban van vita – a 2005. évi költségvetésben a városszéli közösségi házak felújítására forrást kell biztosítani összeg megjelölése nélkül. Felkérjük az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a Városfejlesztési Osztály szakmai támogatásával tervezze meg a szükséges feladatokat, határozza meg a sorrendet, és mérje fel a lakosság részére, hogy hol lenne esetleg társadalmi és egyéb munkában hozzájárulás, hogy csökkenthessük a költségeinket.

  Polai József: Az eredeti javaslatról szeretnék szavazást kérni. Az első két javaslati pontról.

  Litter Nándor: Arról, ami itt szerepel határozati javaslatról? Erről a háromról?

  Polai József: Vagy az első kettőről.

  Litter Nándor: Papp Péternek módosító javaslata volt, akkor arról szavazunk, amit most módosítottunk. Tehát a 2. pont nem létezik, hanem csak 1. és 2. pont van. A 2. pont úgy alakul, ahogy az előbb felolvastam. Kérem, szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Szavazunk az eredeti határozati javaslatról.

   

  A közgyűlés 7 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és ez előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

   

  18/2005.(I.25.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Polai József képviselőnek a bajcsai Művelődési Ház felújítására vonatkozó önálló indítványával, valamint a városszéli közösségi házak felújítására vonatkozó javaslattal nem ért egyet.

   

  Litter Nándor: A költségvetésnél visszatérünk erre a feladatra.

   

   

 3. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa a 20, háziorvosi körzet (Palin) működésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság kiegészítéssel elfogadásra javasolja a javaslatot. Az határozati javaslat 1. pontját többségi szavazással elfogadta a bizottság. Egy 2. határozati javaslatot terjesztünk elő, látva azokat a műszaki problémákat, amelyek az Alapellátás rendelőinél fennállnak, és ismerve azokat a jogszabályi változásokat, amelyek bővítéseket tesznek indokolttá, mert különben működési engedély megvonásra kerülhet sor, mindenképp szükség van Nagykanizsán arra, hogy több orvosi rendelő felújításra kerüljön. Ezért az a bizottság kiegészítő javaslata, hogy az önkormányzat a költségvetés előtt 30 millió Ft-os keretet biztosítson 2005-ben, és a további években is mindig egy meghatározott összeget az Alapellátás rendelőinek felújítására, amelyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján sorrendben használna fel az önkormányzat.

Litter Nándor: Összeg nélkül, és akkor a költségvetésnél döntsünk ezekről.

Papp Péter Pál: A 30 millió Ft-ot azért mondtam 30 milliónak, mert nagyságrendben úgy gondoljuk, hogy ha most a palini rendelőt meg akarjuk valósítani, illetve azokat a rendkívül fontos munkákat – például a sánci rendelő, ami oszloppal alá van támasztva, és nem orvosi rendelőnek, de emberi tartózkodásra lassan alkalmatlannak minősül –, amelyeket 2005-ben el kellene végezni, tételes költségvetés nélkül, ilyen nagyságrend.

Nagy József György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal egyért Bicsák Miklós képviselő önálló képviselői indítványával, hogy a 2005. évi költségvetésben a 20. számú háziorvosi körzet működtetésének feltételéül orvosi rendelő céljára az Alkotmány u. 100. szám alatti ingatlan vételára és kialakításának költségei tervezésre kerüljön, azzal a feltétellel, hogy az életveszélyes orvosi rendelő rendbetétele az első. A Rózsa u. 6. szám alatti lévő önkormányzati ingatlanban orvosi rendelő kialakítására kerüljön sor a felújítandó rendelők zavartalan működtetésének érdekében.

Bicsák Miklós: Jogos Palin lakosságának ez a kérése. Palin lakossága, főleg az új telep lakói nagyon örülnének, ha ez megvalósulna, mert nagyon rosszak a körülmények. Ez a probléma egy olyan ingatlanban oldódhatna meg, amely elfogadható áron megvásárolható. Ezt a problémát előbb-utóbb meg kell oldani, mert a két orvosi rendelő nem működhet egy helyen. Nem mindegy, hogy az ingatlanvásárlás 2005. évben vagy később történik. Az ingatlan tulajdonosai építkezésbe kezdtek, és tudni szeretnék, hogy az önkormányzat megvásárolja-e az ingatlant vagy sem, ugyanis a megkezdett építkezést annak függvényében folytatják. Szükség van ennek a problémának a megoldására.

Polai József: Nem tudom, miért nem vagyunk hajlandóak figyelembe venni azt a felújítási igénytervet, amelyet az Alapellátási Intézmény készített számunkra. Tudtommal nem a palini a legrosszabb állapotban lévő rendelő, vannak rosszabbak. Én is azt kérem, legyen felállítva egy rangsor. Vegyük figyelembe a felújítási igény tervezetet, és az alapján a megállapított keretösszeget költsük el azokra, amelyekre ez a keretösszeg elég.

Papp Nándor: Bicsák úr kérésére megtekintettem a rendelőt, melyről vázlatot készítettem egy pozitív javaslattal, amely szerint az épületből egy jó orvosi rendelőt lehet kialakítani. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság egyöntetűen támogatta a javaslatot. A magam részéről támogatom Bicsák képviselőtársa kérését.

Röst János: Én is támogatom a javaslatot. Annyi türelmet kérnék Bicsák úrtól is, hogy a költségvetés tárgyalásakor foglalkozzunk a témával.

Bicsák Miklós: Kérem, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság által előterjesztett 30 millió Ft-ot támogassa a közgyűlés.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy akkor vagyunk korrektek, ha ugyanazt az eljárást alkalmazzuk, mint a bajcsai művelődési háznál, tehát egyetértünk azzal, hogy megoldódjon a palini orvosi rendelő sorsa. Azt javaslom, hogy végezzük el az ingatlan vagyonértékelését, és amit Papp Péter mondott, hogy minimálisan 30 millió Ft-ot tervezzünk a költségvetésben az orvosi rendelők korszerűsítésére, felújítására, és szintén a szakmai, városfejlesztési, műszaki támogatással a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozza meg a sorrendet, és tegyen javaslatot a közgyűlésnek. Javaslom, hogy így fogadjuk el ezt, és a többi javaslatot nem szavaznánk meg. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

19/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bicsák Miklós képviselőnek a XX. számú háziorvosi körzet (Palin) működésére vonatkozó önálló indítványát támogatja azzal, hogy

  1. a Nagykanizsa, Alkotmány u. 100. szám alatti ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslését el kell készíttetni.
  2. Határidő: 2005. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. az orvosi rendelők korszerűsítésére, felújítására a 2005. évi költségvetésben 30 millió Ft-ot biztosít, amely összeg felhasználási sorrendjének meghatározására - a Városfejlesztési Osztály szakmai támogatásával - és közgyűlés elé történő terjesztésére felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot

Határidő: 2005. április 30.

Felelős : Kelemen Z. Pál bizottsági elnök

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Farkas Tibor fegyelmi ügye (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Megkérem Budai Istvánt – akit felkértük az ügy kivizsgálására –, szíveskedjen ismertetni megállapításait.

Budai István: A közgyűlés azzal bízott meg, hogy a III. negyedévi költségvetési teljesítések kapcsán vizsgáljam meg a Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési teljesítményeit, mivel az akkori számok azt mutatták, hogy a bevételi előirányzatát 99 %-ban, a kiadási előirányzatát pedig 95,66 %-ban már a III. negyedév végén teljesítette. Tehát az volt a prognosztizáció, hogy körülbelül 3.600 eFt-tal az éves költségvetési előirányzatát túl fogja teljesíteni, és ezért vizsgáló biztosként kijelöltek. A vizsgálat során nagyon sok anyagot átnéztem, mondhatnám, hogy a művelődési ház számvitelét átvizsgáltam. A vizsgálat eredményét mindenki megkapta. Kizárólag arra hagyatkoztam, hogy csak azt a III. negyedévi teljesítést és az év végi várható teljesítményeket mérlegeljem. Nem folytam bele olyan mélységben, hogy a művelődési ház egyéb munkáját minősítsem. A feladatom az volt, hogy prognosztizáljam, hogy a 2004. év végi állapot hogyan alakulhat. Azt egyértelműen megállapítottuk már a vizsgálat elején, hogy a több olyan költségvetési bevétel, kiadás szerepel a ház elszámolásában, amely a költségvetéskor nem lehetett még ismert, pályázati pénzeket kapott különféle címeken, többek között a Csengey Dénes Versmondó Versenyre. Nehezítette a kérdést az, hogy ennek egy részét már 2003. decemberben megkapta, tehát ilyen szempontból talán helyesebb lett volna - mivel december 23-án kapta meg -, ha akkor pénzmaradványként ott megmarad. De nem maradt meg. Ha nem kapta volna meg, akkor negatív előjelű pénzmaradványa keletkezhetett volna. A művelődési ház pályázott az e-Magyarország pont kialakítására, 1,4 mFt-ra, amit meg is kapott, de ez évre húzódott el az elszámolás. Számlával kellett elszámolni. Mindent összevetve, a 2. számú mellékletből az derül ki, hogy az a prognosztizált 3,6 mFt hiány az elszámolásában 1.762 mFt-ra csökken, melyben még nincs benn az 1.400 mFt 2005-ös pályázati pénzeszköz. Ha ezt levonnánk belőle, akkor 362 eFt-ot kapnánk. A mai nap információja, hogy még ez a helyzet is bizonyos javuláson ment keresztül. A költségvetési előirányzathoz viszonyított jelenlegi túllépés – a legutóbb kapott adatok szerint - 1.162 eFt. Azért javasoltam Farkas Tibornak – ezt meg is beszéltük – megrovás fegyelmi büntetést, mint a fegyelmi büntetések legenyhébb fajtáját, mivel rosszallásomat fejezem ki, és ez a megrovás a szabályok szerint is egy rosszallás kifejezését jelenti. Nem jár semmiféle más olyan fegyelmi büntetéssel, amit párosítani lehetne bármikor is. Azért javaslom, mert jobban oda kellett volna figyelni, és amikor a konkrét költségvetési tételek ismeretében volt, akkor egy előirányzat módosítással ezt a kérdést helyre tehette volna. Kérem a tisztelt fegyelmi tanácsot, hogy a javaslatomat fogadja el, lehetőleg ne szigorítsa.

Dr. Kolonics Bálint: 2004. december 14-én a közgyűlésen jutott tudomásunkra, hogy a művelődési háznál szabálytalan gazdálkodás következtében hiány várható. Akkor 3.6 mFt-ról beszéltünk. Ez a vizsgálati anyag világossá teszi számunkra azt, hogy a valóságban ez a hiány a tizedére csökken, 362 eFt. Ezt a hasonlatot azért vonnám ilyen formában, mert a december 14-ei közgyűlésen elénk került a Közterület Felügyelet ügye is, ahol 5,7 mFt-ról volt szó. Teljesen mindegy, hogy 360 eFt vagy 3.600 mFt, vagy 5.700 mFt. Ha valaki törvénysértő módon gazdálkodik, amellett nem lehet elmenni, és helyeseltem ez esetben is a fegyelmi eljárás lefolytatását. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy a törvény kötelezően írja elő fegyelmi felelősségre vonás megindítását akkor, amikor ennek az alapos gyanúja a munkáltató tudomására jut, tehát amikor ez a szakértői megállapítással polgármester úr tudomására jutott – itt párhuzamot vonok a Közterület Felügyelet vonatkozásában, ott is ugyanígy kellett volna eljárni. A jogszabályokat egyformán kellene mindenkivel szemben alkalmazni és betartani azon túl, hogy ez lelkiismereti kérdés is, amikor 360 eFt miatt döntünk most erről, amit egyébként támogatok, mert korrekt Budai úr vizsgálati jelentése, és mellette pedig az 5,7 mFt-nál azt mondták, hogy nem történt semmi.

Cserti Tibor: A vizsgálati jelentést szakmailag megalapozottnak tartom. Farkas Tibor fegyelmi tárgyalását, mint fenntartónak ennek alapján le kell folytatni és meg kell ítélni. A két anyagot egyben kell tárgyalni, és ne felejtsük el, hogy a vizsgálati és a revizori jelentésben foglaltakat együtt kell vizsgálni. Az intézményvezető felelőssége nem kizárólagos pénzügyi vonatkozású. Az, hogy túllépett egy előirányzatot, és azt időben ki kell fizetni, és túl kellett finanszírozni, csak úgy tudott teljesíteni, hogy az önkormányzat megelőlegezte, mintegy kölcsönkért az önkormányzattól, ami ugyan tizedére csökkent – az egy dolog. Azt is mérlegelni kell, hogy abban a munkakörben az irányítói tevékenysége kapcsán mindenféle felelős döntést átgondoltan hozott-e meg. Úgy vállalt-e kötelezettséget, olyan a bizonylati és fegyelmi rend, a munkavállalók felett gyakorolt munkáltatói jogkör, és e vonatkozásban megfelel-e az alaptevékenységbe foglaltaknak az intézmény vezetése. Ennek alapján úgy gondolom, hogy a vizsgáló biztos által lefolytatott jelentés jóindulatú volt, és az elmúlt időszak alapján Farkas Tibor tevékenysége ilyen értelemben feltárt minden olyan közreható tényezőt is, ami Őt hátráltatta ebben a dologban, és elfogadta a jó szándékú felvetéseket is. Minden jel abba az irányba mutatott, hogy az hiányosságok döntő része megáll, mert nem vitatta senki, saját maga se, ismertette, hogy mik gátolták és milyen segítséget kért volna. Ennek alapján úgy gondolom, hogy az okos intézményvezető tanul a hibájából és a jövőre koncentrál. Ennek alapján a javasolt megrovás számomra elfogadható, és a vizsgálati jelentés elfogadását javaslom.

Litter Nándor: Jegyző úr tájékoztatott arról, hogy az eljárást a következőképpen kell lefolytatni: meg kell hallgatnunk a vizsgáló biztost, Farkas Tibort, ezt követően, ha esetleg vannak olyan tanúk, akiket meg akarnak hallgatni, szintén meg kell hallgatni. Utána zárt ülésen kell a vitát lefolytatni, és a döntést meghozni.

Farkas Tibor: Szeretném megköszönni Budai úr korrekt és tisztességes munkáját. Mindannyian azon voltunk – Ő is, a hivatal dolgozói, magam és munkatársaim is –, hogy tisztán lássunk abban az ügyben, amelyről a vizsgálat szólt. Számomra van néhány tanulsága a dolognak, olyanok, amelyeket magamnak le kell vonni. Természetesen az, hogy még jobban oda kell figyelnem azokra a dolgokra, amelyekről azt gondoltam, hogy elsősorban az intézmény gazdasági vonalát érinti. Nálunk az intézményben ezen a téren váltás történt, illetve amit már múltkor is jeleztem, nem működik az intézmény félállású gazdasági titkárral, pénztáros nélkül. Nem tudom, hogy bárki lesz az intézmény vezetője, vállalhatja-e szívvel-lélekkel azt, hogy soha nem fog előfordulni ilyen eset. Van ebben a jelentésben egy mondat – amit Budai úr el is mondott –, ami arról szól, hogy szinte biztosra vehető, hogy az 1. számú mellékletben bevételként figyelembe vett pénzmaradvány összege nem valós, tehát az a 700 eFt, mivel nem tartalmazza az év utolsó napjaiban jóváírt pályázati pénzeszközt. Amikor 2003. december 23-én megérkezik az intézménybe 2.100 mFt, a Csengey Versmondó Verseny támogatásának első részlete, és szeptember, októberben a színházbérleteket bevesszük, akkor nem tudom, hogy ez a 2.100 mFt, illetve az a körülbelül 1,5 mFt, ami színházbérletekből befolyt, hogyan tűnhet el, és hogyan lehet ebben 700 eFt pénzmaradvány. Azért mondom ezt el, mert azért jöhetett ki ez a közel 4 milliós hiány, mert egyszerűen rosszul számolták ki a pénzmaradványt. Innentől kezdve még fontosabb az, hogy legyen olyan gazdasági titkárunk, akivel követni tudjuk szinte naprakészen az intézmény gazdasági tevékenységét. Ha a művelődési ház jövőbeni működésének és a működés feltételeinek jobbításának ez az ára, vállalom a fegyelmi felelősséget, és természetesen elismerem azt, hogy írásban kellett volna kérnünk az előirányzat-módosítást. Erre nem figyeltem sem én, és a kollégáimnál váltás történt év közben és az új kolléganőm sem figyelt erre. Vállalom a felelősséget ezért, és bízom benne, hogy a továbbiakban nem fog előfordulni ilyen. Azt szeretném elmondani, hogy sokféleképpen meg lehet ítélni egy intézmény és egy intézményvezető működését – az én vagy a kollégáim gazdasági vénájáról talán elmond valamit, hogy az intézmény 14 mFt-os finanszírozása mellé körülbelül 8 mFt-ot pályáztunk 2004. évben, tehát körülbelül ennyi pénzt tettünk hozzá a finanszírozáshoz. Igyekeztünk olyan rendezvényeket vállalni, aminek volt pénzügyi háttere.

Litter Nándor: Zárt ülésen folytatjuk a napirend tárgyalását.

Zárt ülés:

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 20/2005.(I.25.) – 24/2005.(I.25.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2005. február 15.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. február 15-én (Kedd) 9.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Halis István Városi Könyvtár fogadóterme

(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Beznicza Miklós irodavezető, Hári László irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető

 

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik:

 

Farkas Tibor fegyelmi ügye

 

20/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Farkas Tibor Nagykanizsa, Postakert u. 31/B. szám alatti lakos közalkalmazottal szemben, mint fegyelmi tanács megrovás fegyelmi büntetést szab ki.

Határidő: 2005. február 10.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

Nagykanizsa Szabadhegy Településrész Önkormányzat tagjainak megválasztása

 

21/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa Szabadhegy Településrészi Önkormányzat testületi tagjainak számát 5 főben határozza meg.
  2. a részönkormányzati testület nem képviselő tagjainak 2005. február 1. naptól kezdődően megválasztja:
  3. Dr. Szekeres András Nagykanizsa, Szabadhegyi u. 103.

   Varga László Nagykanizsa, Szabadhegyi u. 93.

   Krémer József Nagykanizsa, Alsószabadhegyi u. 94.

   Dr. Károlyi Attila Nagykanizsa, Alsószabadhegyi u. 75.

   szám alatti lakosokat.

  4. a részönkormányzati testület vezetőjének Papp Péter önkormányzati képviselőt választja meg.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2005. február 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

XIX-es számú háziorvosi szolgálat álláshelye

 

22/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. – a döntés következő soros ülésig történő elnapolására,

nem támogatja.

  1. a XIX. számú Felnőtt háziorvosi szolgálat funkcionális privatizációban történő működtetésére pályázatot ír ki.

Határidő: 2005. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

 

Javaslat az Ipari Park területének hasznosítására

 

23/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. hozzájárul ahhoz, hogy az Ipari Park és Logisztikai Központ területére vonatkozóan a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés tervezet szerinti tartalommal - az elfogadott módosításokat figyelembevéve - kössön új bérleti szerződéseket.
  2. hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat az előterjesztés 2 és 3.számú melléklete szerinti feltételekkel – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – vételi jogot engedjen az Ipari Park és Logisztikai Központ bérlői részére.

Az opciós szerződés csak akkor köthető meg, ha

Határidő: 2005. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

  1. az előterjesztés mellékletét képező bérleti, valamint vételi jogot alapító szerződésben foglaltakkal – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – egyetért.
  2. Felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy az elfogadott módosítások átvezetését követően mindkét szerződést jogilag véleményezze. Amennyiben a bizottság a szerződések ellen kifogást emel, azokat ismét a közgyűlés elé kell terjeszteni.

   Határidő: 2005. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Szűcs Marianna jogtanácsos)

  3. egyetért azzal, hogy Horváth János vállalkozó részére a megvásárolni kívánt földterület az előterjesztés szerinti 1.800 Ft/m2 + ÁFA helyett 1.100 Ft/m2 + ÁFA vételáron kerüljön értékesítésre.

Határidő: 2005. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MURASPED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejött megállapodás módosítása

 

24/2005.(I.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az önkormányzat és a MURASPED Kft. között 2003. május 28. napján létrejött megállapodás módosításához a mellékelt megállapodás-módosításban és vázrajzban megjelöltek szerint.

Határidő: 2005. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

 

 

 

Litter Nándor: A meghívóban nem szereplő következő napirend pontok napirendre vételét javaslom:

Előadó: Litter Nándor polgármester

Előadó: Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

Előadó: Litter Nándor polgármester

két kiegészítő anyag került kiküldésre, illetve további kiegészítéseket adtunk ki a mai ülést megelőzően.

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 4. napirendi pontot (Szakképzési együttműködés Nagykanizsa és Csáktornya szakközépiskolái között című pályázat benyújtása és a kapcsolódó program megvalósítása) vegyük le napirendi pontjaink közül, mivel a két szakképző intézet saját maga fogja megoldani a pályázatot, nem szükséges önkormányzati beavatkozás.

Javaslom, hogy a költségvetést megelőzően tárgyaljuk a többi napirendi pontot, mivel vendégeink vannak, illetve a pályázatok határidősek. Az egyéb sorrend változatlan maradni.

Cseresnyés Péter: Több alkalommal szóltunk a soron kívüli közgyűlések napirendi pontjairól, azok fontosságáról. A pénteken megkapott anyagban egy olyan napirendi pontot láttam – a Turisztikai Termékfejlesztő Központ –, amelyben leírják, hogy január 7-én kiírásra került a pályázat, eltelt három hét, és január 27-én kezdődött meg az a tárgyalás, amivel egyeztetni kellett. Mi az oka annak, ha január 7-én kiírnak egy pályázatot, akkor a január 25-ei közgyűlésen nem tudjuk tárgyalni? Ha kiírták a pályázatot, azt gondolom, hogy egyhetes tárgyalás elég volt a pályázat egyeztetésére, akkor már a januári közgyűlésre bejöhetett volna. Azt hiszem, hogy a pályázatokat komolyabban kellene venni. Többek között azért is, mert a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság mai ülésén az előterjesztő képviselője nem jelent meg időben, amikor ezt a napirendi pontot tárgyaltuk volna. Azért kell soron kívüli ülésen ilyen napirendi pontokat tárgyalni, mert lekésünk mindenről, vagy valami más oka volt annak, hogy ezt nem a január ülésen, hanem soron kívüli ülésen kellett tárgyalni? Nem ellene vagyok, de azt látom, hogy néha a saját hibánkból kifolyólag kell soron kívüli ülésen olyan napirendekkel foglalkozni, amit soros ülésen is meg lehetne tárgyalni.

Litter Nándor: Egyetértek az Ön által elmondottakkal. Azzal nem, hogy a januári ülésen meg tudtuk volna tárgyalni, mert az előkészületek miatt nem volt lehetséges. Január 10-én tartottam egy egyeztetést az Interreg III pályázatokkal kapcsolatosan, és sajnos a Tourinform Iroda vezetője nem teljesítette azt, amit kértem Tőle. Elnézést kérek ezért, de ezt a programot rendkívül fontosnak tartom, és kérem, hogy ezt a csúszást nézzük el. Szeretnék intézkedéseket hozni, hogy ilyen ne forduljon elő többé a Tourinform Irodával kapcsolatosan.

Fehérvölgyi Szabolcs: A csúszás oka, hogy a januári közgyűlésre nem tudott ez az előterjesztés elkészülni, az, hogy ilyen Interreg-es pályázatban külföldi partner kell keresnünk, meg kell találni a megfelelő külföldi várost, annak a megfelelő partnerszervezeteit. Tehát az előkészítési időszak sajnos hosszabb, mint egy olyan pályázat esetében, ami csak Nagykanizsán múlik.

Litter Nándor: Kérem, hogy az elmondott módosításokkal szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Természetvédelmi tábor Nagykanizsa és Csáktornya általános iskolásainak (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

 3. Horvát magyar szakmacsoportos gazdasági együttműködés (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közmunkaprogram pályázatához való csatlakozására (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

 7. Pályázati önrész biztosítása Turisztikai Termékfejlesztő Központ felállítását célzó Interreg IIIA pályázat beadásához (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Javaslat a Vöröskereszttel megkötött ellátási szerződés módosítására (írásban)
 10. Előadó: Litter Nándor polgármester

 11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Természetvédelmi tábor Nagykanizsa és Csáktornya általános iskolásainak (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Palángi Krisztina: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Az Erdei iskola programunkhoz ez a pályázat szervesen kapcsolódik.

Zakó László: Bizottsági ülésen felmerült – és bennem emiatt kételyek vannak –, hogy a pályázat szellemének megfelel-e az, hogy faház-építésre költjük el a keret majdnem 100 %-át? De támogatom. A felújított faházak vagyonvédelmét meg tudjuk-e oldani? Nem lenne célszerű valamilyen őrzést betervezni? A mai viszonyok között nem tartom hosszú életűnek ilyen formában.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság néhány aggály felvetésével elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a javaslatot. Az egyik aggály az, amit Zakó képviselőtársam említett. Nagyon fontosnak tartjuk ez a programot, szeretnénk, ha megvalósulna, ezért az előterjesztő figyelmét a bizottsági ülésen is felhívtuk, hogy egy olyan értékes pályázat készüljön, ami nagyobb nyerési eséllyel indul. Ezt a pályázatot is úgy kellene elkészíteni és a továbbiakban is úgy gondolkodni ezen a horvátországi-magyarországi közös természetvédelmi tárbor ügyében, hogy utána ez kiterjeszthető legyen, mert hasznosnak tartanánk, ha Kaproncával is valamilyen kapcsolatot ki tudnánk építeni, illetve ott jól működik a Dráva környezetvédelmi terület. Velük is fel kellene venni a kapcsolatot.

Cserti Tibor: Én is úgy gondolom, hogy valaminek a kezdete az Interreg, és ki kell használni az általa nyújtott lehetőségeket. Ha egy 60 millió Ft-os program megvalósítására nyílik lehetőségünk 5 %-os önrész biztosítása mellett, ami lehetővé teszi egy viszonylag szezonális kihasználás kiszélesítését, azzal feltétlenül élni kell. Ez eszköz legyen ahhoz, hogy a Csónakázó-tó és környéke fejlesztése meghatározott irányba induljon, illetve a vagyonvédelmi szempontokra figyelemmel kell lenni.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a pályázatot, hiszen jelenleg a Zöldtábor működése jelentős gondokkal küszködik. Ezeknek a faházaknak a felújítása tetemes költséget vonna maga után, és valószínűleg e nélkül a pályázat nélkül elodázódna és a működés is megkérdőjeleződne, ezért kérem a támogatását. Ez olyan szakmai program, ami továbbfejleszthető.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is úgy gondolja, hogy nem szabadna elszalasztani azt a lehetőséget, amely most kínálkozik, ilyen alacsony saját erő hozzájárulás mellett megvalósítani ezt a Zöldtábort, és egyhangú szavazattal elfogadásra javasoljuk.

Vargovics József Árpádné: Régi vágyunk teljesül kanizsai horvátoknak azzal, hogy valami beindult Nagykanizsa és Csáktornya között. Ez már a korábbi ciklusban is többször felvetődött. Csáktornya vezetése nem volt minden esetben partner. Többféle kapcsolat kialakításán dolgoztunk, de nem sok eredménnyel. A Kaproncával való kapcsolatfelvétellel kapcsolatban annyit mondanék, hogy polgármester úrral voltam Kaproncán. Már vannak megfelelő kapcsolataik – legfeljebb tapasztalatcserére tudok velük kapcsolatban gondolni. Nekik nincs szükségük kapcsolatra, mert már megvan magyar oldalról a kapcsolatuk. Javaslom, hogy összpontosítsunk mindent Csáktornyára – nemcsak gazdasági, nem kulturális és egyéb téren is.

Palángi Krisztina: A projektek infrastrukturális része megfelel a pályázati kiírásoknak, nem fogja meghaladni a projekt összköltségének 50 %-át. A Csáktornyával való kapcsolatfelvétel azért történt, mert ennél a határmenti pályázatnál kifejezetten arról szól a határmentiség, hogy a közvetlen szomszédban lévő településekkel vegyük fel a kapcsolatot. A határozati javaslattal kapcsolatban a következő kiegészítést tenném: mivel a költségek a 2006. évi költségvetést fogják érinteni – mert a pályázat elbírálása 8 hónapot vesz igénybe, illetve a közbeszerzési eljárás és támogatási szerződés megkötése is 2-3 hónapot igényel –, ezért az összes költség a 2006. évben jelentkezik, ami az előterjesztésben helyesen is szerepel, viszont a határidő így 2006. március 1-jére módosul.

Litter Nándor: Kérem, hogy a 2. határozati javaslatnál a határidőt 2006. március 1-re módosítsuk. A felvetett őrzés-védelemről mindenképpen gondoskodni kell, amikor a beruházás elkészül.

Cserti Tibor: Előfinanszíroz teljes egészében a város és utófinanszírozási jelleggel lesz biztosítva a támogatási összeg? Mert akkor a határozati javaslatban felhatalmazást kell adni polgármester úr részére.

Litter Nándor: De ez 2006-os ügy, most hagyjuk ezt.

Palángi Krisztina: Nem lesz 2005-ben pénzügyi vonzata, de utófinanszírozó rendszerű az összes pályázat most már.

Litter Nándor: Kérem, hogy ezekkel a módosításokkal szavazzunk a két határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

25/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a “Természetvédelmi tábor horvát és magyar általános iskolásoknak a nagykanizsai Csónakázó-tónálcímű pályázat INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés, Szlovénia – Magyarország – Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett pályázati felhívásra (4012-106/2004) történő benyújtásával, és így pozitív elbírálás esetén a legfeljebb 60 millió Ft összköltségű határmenti természetvédelmi oktatási program megvalósításával.
  2. Felhatalmazza Litter Nándor polgármestert, hogy a “Természetvédelmi tábor horvát és magyar általános iskolásoknak a nagykanizsai Csónakázó-tónál című pályázati dokumentációt dolgoztassa ki, a projekt költségvetés végleges összegét (a legfeljebb 60 millió Ft összköltséget és ennek 5 %-át, a 2 millió Ft-ot meg nem haladó önrészt) hagyja jóvá és pozitív elbírálás esetén a kapcsolódó támogatási szerződést aláírja.

Határidő: 2005. március 01.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

  1. Biztosítja a 2006. évi költségvetési rendeletében a pályázathoz szükséges összköltséghez viszonyított 5%-os önerőt , azaz legfeljebb 3 millió Ft-ot.

Határidő: 2006. március 01.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője

Dencsné Szabó Edit, osztályvezető, Kontrolling Osztály)

 

 

 1. Horvát magyar szakmacsoportos gazdasági együttműködés (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Palángi Krisztina: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

Cserti József (Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara): Ez a pályázati lehetőség mind a két Nagykanizsán jelen lévő kamara részéről elfogadott és támogatott pályázat. Részleteiben ez annyit jelent, hogy a saját erő költségmegosztását egyaránt kinyilvánította, vállalja mindkét tagozódás, így sikert várunk ettől a pályázattól, és a megvalósulásban is igyekszik részt venni mindkét szerveződés Nagykanizsán. Ugyanennek a pályázatnak egy előzménye, ami a Zala megyei kamara nagykanizsai térségéből már indult, és egy PHARE pályázat során nyertes pályázatként lehet bejelenteni. Ez a pályázat egy horvát-magyar nyelvű gazdaságfejlesztésre alkalmas kiadvány, CD, könyv formájában. Támogatom, hogy a pályázat beadásra kerüljön.

Cserti Tibor: A határozati javaslat 2. pontja értelemszerűen itt is módosul 2006-ra.

Litter Nándor: Így van. Kérem, hogy a két határozati javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

26/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a “Horvát magyar szakmacsoportos gazdasági együttműködés” című pályázat INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés, Szlovénia – Magyarország – Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett pályázati felhívásra (4012-106/2004) történő benyújtásával, pozitív elbírálás esetén a magyar oldalról a 17.769.000 Ft összköltségű határmenti gazdaságfejlesztési program megvalósításával.
  2. Felhatalmazza Hiesz Miklóst a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjét, hogy a “Horvát magyar szakmacsoportos gazdasági együttműködés” című pályázati dokumentációt és pozitív elbírálás esetén a kapcsolódó támogatási szerződést aláírja.

Határidő: 2005. március 01.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Hiesz Miklós Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetője

Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

  1. Biztosítja a 2006. évi költségvetési rendeletében a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. költségvetési során a 645.700 Ft-ot, amely a pályázathoz szükséges összköltséghez viszonyított 5%-os önerő.

Határidő: 2006. március 01.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Hiesz Miklós Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetője

Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője

Dencsné Szabó Edit, osztályvezető, Kontrolling Osztály)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közmunkaprogram pályázatához való csatlakozására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Közel 8 milliárd Ft-tal közmunka pályázatok kerültek kiírásra, és a Kistérség csatlakozik. Közel 100 főre kíván pályázni. Nagykanizsa 25 fővel venne részt ebben a programban. A 2004. évi tapasztalatok nagyon jók, hiszen az a létszám, amelyet ebben a programban foglalkoztattunk, lényeges változást jelentett a nagykanizsai közterületek tisztaságában. Mivel hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról három pontjáról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

27/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Egyetért a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása mint pályázó által – a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett - “A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli – elsősorban cigány származású – lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkózását szolgáló foglalkoztatási programokkal” című közmunkaprogramra benyújtandó pályázatban való indulással.
  2. Vállalja a 25 fő alkalmazásához szükséges – Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső - 200 e Ft önrész biztosítását, amely Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének 10. számú mellékletében külön sorban elkülönítésre kerül. A program lebonyolításában partnerként a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. vesz részt.
  3. Hozzájárul az Önkormányzat terültén az önkormányzati tulajdont érintő munkák elvégzéséhez.

Határidő: 2005. február 21.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit Kontrolling Osztályvezető)

 

 

 1. Pályázati önrész biztosítása Turisztikai Termékfejlesztő Központ felállítását célzó Interreg IIIA pályázat beadásához (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Ez egy kitörési pontja lehet ennek a térségnek, hogy a felsőfokú képzéssel együttműködve olyan projekteket dolgozzunk ki, amely vállalkozói támogatással, együttműködéssel segítheti a turisztikai gazdaság fejlődését. Ez a pályázat önmagában jelentős támogatást adhat.

Fehérvölgyi Szabolcs: A számok hibásan kerültek az előterjesztésbe. Az önkormányzat kulturális szférájára eső saját erő 1.550.000 Ft lenne helyesen, és így az önkormányzat által biztosítandó önrész 2.100.000 Ft lenne.

Litter Nándor: Kérem, hogy ezt így javítsuk. Mivel hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a két határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

 

28/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a “Turisztikai Termékfejlesztő Központcímű pályázat INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés, Szlovénia – Magyarország – Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett pályázati felhívásra (4012-106/2004) történő benyújtásával, pozitív elbírálás esetén a magyar oldalról az 50 000 000 Ft összköltségű idegenforgalmi program megvalósításával.
  2. Felhatalmazza a Litter Nándor polgármestert, hogy a “Turisztikai Termékfejlesztő Központ” című pályázati dokumentációt és pozitív elbírálás esetén a kapcsolódó támogatási szerződést aláírja.

Határidő: 2005. március 01.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Pfeifer Balázs – Tourinform Iroda vezető

Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  1. Biztosítja a 2006. évi költségvetési rendeletében az önkormányzati intézményekre (Tourinform Iroda és HSMK) eső önrészt, legfeljebb 2 100 000 Ft-ot, amely a pályázathoz szükséges konzorciális szerződésben meghatározott, az önkormányzatra jutó összköltséghez viszonyított 5%-os önerő.

Határidő: 2006. március 01.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit - Kontrolling Osztály vezető

Pfeifer Balázs – Tourinform Iroda vezető

Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 1. Javaslat a Vöröskereszttel megkötött ellátási szerződés módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Dr. Baracskai Józsefné (Magyar Vöröskereszt Zala megyei titkár): Ez a megállapodás módosítás elég komoly dolog függetlenül attól, hogy egy új feladatot vállaltunk el, ami a szociális étkeztetést jelenti. Ez még kibővült az utcai szociális munkával is, és két fő főállású személy dolgozik az utcán, aki a hajléktalanok felkutatásával foglalkozik, és szakmai, emberi és erkölcsi támogatást nyújt az utcán élőknek. Ez egy olyan komplex ellátási forma, ami azt jelzi, hogy ma Nagykanizsán nem lehet megkerülni a Vöröskeresztet, ha szociális témáról beszélünk.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 17/2005.(II.10.) számú határozatával – 7 igen, egyhangú szavazattal – a javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

29/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével 2000. decemberében megkötött Ellátási Szerződés módosításához.

Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Határidő: 2005. február 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető

Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Amikor a 2005. évi költségvetésről beszélünk, akkor nem kerülhetjük ki, hogy ne szóljunk az elmúlt két évről. 2003. év a stabilizáció éve volt, amikor egyrészt stabilizáltuk a város költségvetését, erőt gyűjtöttünk azokhoz a feladatokhoz, amelyek már a tavalyai költségvetésünkben és ebben a 2005. évi költségvetésben is megjelennek. Ezeket a legfontosabb feladatokat a Kanizsa Fejlesztési Tervben foglaltuk össze. Ezzel azt szeretnénk biztosítani, hogy Nagykanizsa egy fejlődési pályára álljon. Valósuljanak meg azok a beruházások, amelyekkel hosszú ideje adós a város Nagykanizsa polgárainak. Ezeket a fejlesztéseket nagy részben támogatják állami és pályázati források. Közel 5 milliárd forint pályázati és állami támogatást értünk el az elmúlt két év és néhány hónap alatt. A pályázatok vonatkozásában, amely 130-at meghaladta, több mint 70 %-ban nyertesek voltak és nagyban segítik programjaink végrehajtását. Ez a költségvetés egy feszített költségvetés, hiszen az érdekegyeztetés során, a különböző szakszervezetek a kormánnyal megállapodtak bérfejlesztésben. Január 1-jétől 7,5 %, szeptember 1-jétől 4,5 % bérfejlesztésben és 6 %-ban az egyéb területeken. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek az előző kettőnek az átlaga 8 % körül van. Mi mindenhol szeretnénk 8 %-ot végrehajtani. A költségvetés ezt is tartalmazza. Szeretnénk, ha a város önkormányzata területén dolgozó valamennyi munkatársunk egyenlő elbírálása alá esne bérfejlesztés oldaláról is. A célom az, hogy a későbbiekben más juttatások vonatkozásában is egyforma elbírálás alá essenek. Jó lenne, ha közelítenének a különböző juttatások a későbbiekben egymáshoz. Feszített a költségvetés, mert amellett, hogy örülünk ennek a megállapodásnak, amely a mi munkatársaink bérfejlesztését érinti és így együtt több mint 10 %-os bérnövekedést jelent, de ennek a forrásait meg kellett keresnünk a költségvetésben, hiszen csak részben kaptuk meg a normatívákon keresztül, de a mi költségvetésünk olyan stabil, hogy ezt meg tudtuk oldani. Ez a költségvetés arról szól, hogy meg tudjuk finanszírozni az intézményeink fenntartását és a bérek kifizetését. Feszített a költségvetés, de teljesíthető. Egyrészt vannak benne olyan elemek, amelyek esetleg elképzelhető, hogy nem úgy alakulnak, ahogy terveztük, de vannak a másik oldalon olyan részei is, ahol bizonyos tartalékok lelhetők fenn benne. Ezeknek az együttes hatásaként úgy gondolom, hogy a költségvetés végrehajtható. Biztosítjuk az intézményeink működését. Oly hosszú évek óta sok intézményi területen jelentős fejlesztéseket is valósítunk meg. Fejlesztéseink összege majdnem eléri a 4 milliárd forintot. Folytatódik a kórház, a mozi, a Fogyatékosok Otthonának a beruházása befejeződik, megkezdődik a HSMK beruházása, hulladékgazdálkodási programunk látható jeleként már tényleges objektumok fognak létrejönni ebben az évben. A dél-keleti csatorna fejlesztése is megindul, 2006-ra befejeződik. Jelentős forrásokat költünk az utakra, járdákra. Jelentős beavatkozásokkal meg akarjuk kezdeni a belváros tehermentesítésének előkészítését. Mindehhez hiteleket szeretnénk és akarunk felvenni azért, mert úgy gondoljuk, hogy a nagykanizsaiak megérdemlik azt, hogy azok a fejlesztések, amik saját forrásból csak hosszú évek múlva állnának rendelkezésünkre, valósulnának meg - ezeknek az előnyeit, hasznát minél előbb élvezzék a nagykanizsaiak. Azt szeretném idézni mindenkinek, amit az 1800-as években Széchenyi írt a hitelről. “A hitel azért van, hogy megkönnyítsük életünket és megvalósítsuk azokat a programokat, amelyeket oly nagyon szeretnénk.” A költségvetésben mi bemutatjuk azokat az adatokat, hogy ezzel nem fog tönkremenni a város hitelképessége, hiszen a következő években is tudunk még hitelt felvenni, tehát nem jutunk el a hitelképességünk határáig. Összehasonlítva bennünket más városokkal, nagyon alacsony a hitelállományunk. A megyei jogú városok közül az alsó harmadban vagyunk. Arra bíztatok mindenkit, hogy legyünk bátrak Nagykanizsa érdekében és éljünk ezekkel a hitelfelvételi lehetőségekkel a város fejlődése érdekében. Ki kell emelnem azt, hogy ebben a költségvetésben szerepelnek olyan tételek, amelyek a vállalkozások számára nyújthatnak újabb lehetőségeket. Így az Ipari Parkban és a Thúry Laktanyában lesznek olyan beavatkozások terveink szerint, amelyek ipari, illetve lakóépület építésére nyújtanak majd lehetőséget a helyi vállalkozóknak. Fontos, hogy olyan új területeken is induljon meg a munkálkodás (turisztika és egyéb innovációs ügyek területén). A közeljövőben, néhány héten belül Innovációs Ügynökség fog Nagykanizsán létrejönni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács keretei között, amely megalapozhatja azt, hogy egy tudásalapú gazdaság kialakítása elinduljon Nagykanizsán. Fontosnak tartom a középfokú és a felsőfokú képzés fejlesztését, továbbfejlesztését. A főiskolai, egyetemi fejlesztésekből 300 millió forint fog a Veszprémi Egyetem keretei között megvalósulni Nagykanizsán. Ez alapvetően infrastrukturális fejlesztéseket jelent. Mi is támogatjuk az alapítványt 5 mFt-tal, hogy azokat a feladatokat, amelyeket fontosnak tartunk, megoldja. Ez a költségvetés arról szól, hogy fejlesszük Nagykanizsát, polgárai éljenek jobban, jobb körülmények között. Kérem Önöket, hogy támogassák ezt a költségvetést. Engedjék meg, hogy akkor, amikor majd a konkrét táblákat fogjuk tárgyalni, módosító javaslattal is éljek, ugyanis folytattunk egyeztetéseket pártokkal, kisebbségekkel és van egy összegszerű módosító javaslatom, de azt majd akkor fogom megtenni, amikor majd a költségvetés mellékleteiről tárgyalunk.

Röst János: Javaslom, hogy először hallgassuk meg a könyvvizsgáló urat, vagy annak képviselőjét, illetve Dr. Kelemen Marcell jegyzőt, hogy mi a véleménye a költségvetés törvényességéről, majd hangozzanak el az általános vitában a vélemények. Ezt követően tárgyaljuk meg a szöveges részt - ott pedig a költségvetési bizottságok mondják el a véleményüket. Azt követően legyen meg a képviselők véleményalkotása. Ugyanezt javaslom a táblázatoknál is. Ilyen módon a költségvetési vita kordában tartható és elkerülhetők a párhuzamos vélemények, illetőleg elkerülhetők azok az ellentétes, egymást kioltó véleményalkotások, amik a költségvetési vitáknál egyébként előkerülhetnek.

Halász Gyula: Röst János javaslata ügyrendi jellegű volt. Vita nélkül kellene szavazni róla, hogy elfogadja-e a testület.

Litter Nándor: Egyetértek Röst János felvetésével.

ifj. Szita László: A Szita és Társai Kft., mint az önkormányzat könyvvizsgálója, elvégezte az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendelet-tervezetének a vizsgálatát. A vizsgálatról kialakította a véleményét, amelyet írásban a közgyűlés tagjai részére bocsátott. Ez a jelentés, vélemény két részből áll. Az első része egy független könyvvizsgálói jelentés. Ez tartalmazza a véleményünket. Ahhoz, hogy kifejtsük a véleményünket, egy kiegészítő jelentést is készítettünk, amelyből megérthető, hogy miket vizsgáltunk felül. A könyvvizsgálat törvényességi szempontokat vizsgált legfőképpen, hogy megfelel-e a törvényességi szempontoknak az előterjesztés. Azt lehet mondani, hogy igen. A könyvvizsgálat véleménye összességében az, hogy a rendelet-tervezet a közgyűlés általi rendeletalkotásra alkalmas azzal a megjegyzéssel, hogy a kiegészítő jelentésben megfogalmazott pontosításokat átvezetik.

Dr. Kelemen Marcell: Az államháztartási törvény előírása szerint a jegyző, a Polgármesteri Hivatal készíti el a költségvetési rendelet-tervezetet, amelyet a polgármester úr február 15-ig benyújt a közgyűlés elé. Ez megtörtént. A hivatal Kontrolling osztálya a szükséges egyeztetéseket az intézményekkel, gazdasági társaságokkal, közhasznú társaságokkal lefolytatta. A vonatkozó kormányrendeletben foglalt előírt mellékletei megvannak ennek a rendeletnek. Az gondolom, hogy a törvényességi oldala biztosított. A tartalmi kérdésekről pedig Önöknek kell döntetniük és erről lefolytatni a vitát.

Halász Gyula: Engedjék meg, hogy az SZDSZ Frakció nevében fejtsem ki álláspontunkat a 2005-ös költségvetéssel kapcsolatban. Jelen költségvetés tervezete megfelel a jogszabályi és törvényi kötelezettségeknek. Az egész szerkezetét tekintve úgy gondolom, hogy az elvárásokat kielégíti. Tartalmát tekintve azt látszik ebből a költségvetésből, hogy ez egy alapvetően liberális szemléletű költségvetés, amely fókuszba állítja az infrastrukturális fejlesztéseket, ugyanakkor nem feledkezik meg a szociális és egészségügyi támogatásokról sem. A költségvetésben megfogalmazottak az itt élők jövőjének megalapozását, életkörülményeinek javítását célozzák meg. Örülök, hogy a polgármester úr a költségvetés tervezés időszakában széles körű egyeztetést folytatott, így mindenkinek alkalma volt előzetesen az előkészítésben véleményét kifejteni. A Kanizsai Fejlesztési Terv önkormányzati cikluson átívelő fejlesztéseket tartalmaz. úgy is summázhatnánk, hogy a jövő költségvetése. A 2005-ös költségvetés minden nehézség ellenére tartható - aki ezt támogatja, az Nagykanizsa felemelkedését támogatja. Azt kérnék az ellenzéki képviselőktől, hogy merjenek nagyot álmodni és támogassák ezt a költségvetést, melyet az SZDSZ Frakció kisebb módosításokkal támogat. Mindenkit arra kérek, hogy a tavalyi évet figyelembevéve a demagógiától tartózkodjon.

Cseresnyés Péter: Örülök annak, hogy Halász Gyula képviselőtársam szurkol nekünk azért, hogy elfogadjuk ezt a rendeletet. Mi viszont azért szurkolunk – és ezt őszintén mondom –, hogy a költségvetés megvalósulhasson. Bár azt látjuk, hogy működési oldalon lehetnek problémák. Többek között azért, mert a bevételi oldalt nem látjuk megvalósíthatónak abban a formában, ahogy a költségvetésben ez szerepel. Egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, amit komoly gondnak találok. Nem látjuk, hogy ez a költségvetés egy koncepció és stratégia mentén lenne felfűzve. Ad hoc jellegű ötleteket látunk. Ha valamire lesz pénz, akkor megvalósul, ha nem lesz pénz, akkor nem valósul meg. Például a belső körgyűrű bezárása nem látszik megvalósíthatónak. Erre mi egy módosító indítványt adtunk is be. Példa: Dózsa György út – Kalmár utca összekötése. Úgy történik meg a tervezet szerint, hogy van valamennyi forrás a város költségvetéséből és van valamennyi forrás hitelből. Ha ezt a hitelt nem kapjuk meg, akkor lehet, hogy nem fog megvalósulni ennek az útnak a bekötése a Kalmár utcába és a Dózsa György utcába. Koncepciótlannak tartjuk ezt a megoldást azért, mert nem illeszkedik egy régebbi tervvel, amelyik a belső körgyűrű bekötését és megvalósulását máshol tervezi megtenni. Ami nagyon nagy probléma szerintünk, hogy itt a saját erő és a hitel keverése történik. Abban az esetben, ha a hitelek abban a mértékben nem állanak rendelkezésre, mint amilyen mértékben ezt tervezi a városvezetés, tervezi ez a rendelet, abban az esetben komoly programok veszhetnek el ebben az évben. A hitelfelvétel mértékét én túlzónak, a FIDESZ Frakció túlzónak tartja. Nem osztjuk polgármester úr azon véleményét, hogy bátraknak kell lennünk. A bátorság és a vakmerőség két különböző fogalom. Ebben az esetben a költségvetési tervezés nagyon vakmerő. Több mint 20 évre eladósítja a várost az a hitelfelvétel, ami a rendeletben van. Ez azt jelenti, hogy ha egy négy, öt, hat, hét éves távlatot nézünk és a városnak fontos beruházásra lenne szüksége és saját forrása nem lenne ehhez elegendő, hitelhez kellene nyúlni, akkor éppen azért, mert már előre kimerítettük a hitelkeretet, ezt nem tudjuk majd megtenni. Sajnos a hitelfelvétel többsége, vagy a hitelfelvétel után a hitel ráfordítása nem olyan területekre történik, amelyik az adóerő képességet növelné. Nagyon fontos lenne az, hogy ha hitelt veszünk fel, akkor olyan helyre, területre menjen a hitel felhasználása, ahol adóerő növelő képesség történne. Széleskörű egyeztetést mondott polgármester úr és széleskörű egyeztetést mondott Halász Gyula képviselőtársam. Ha Ők a széleskörű egyeztetést abban látják, hogy három-négy nappal ezelőtt próbálnak valamilyen egyeztetést tenni, mondjuk pártokkal és más szervezetek véleményére kíváncsiak, ebben az esetben ezt nem széleskörűnek tartom, hanem egy PR-fogásnak. Idéznék egy mondatot a 2028-as költségvetésből. “Ez lesz az utolsó év, amelyikben törlesszük a 2005-ben felvett hitelek részleteit.”

Litter Nándor: 20 évről szól ez a program. Úgy gondolom, hogy a jelenleg 18,5 milliárdos költségvetéssel rendelkező Nagykanizsa városának évente 150 millió Ft-ot jelentő összeget kell a törlesztésre kamataival kifizetni, hát ha ebbe belerokkan ez a város, akkor nagyon nagy problémák vannak. Koncepcióm: Ipari Park, infrastruktúra, intézményi fejlesztés és ezen belül csatorna, hulladékgazdálkodás, utak, járdák és az oktatás. Ez ennek a költségvetésnek a lényege.

Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr segített egy kicsit rajtam, mert az volt a tisztem, hogy a szocialista frakció nevében beszéljek, de így most beszélhetek a saját nevemben is. Amikor Halász Gyula képviselő úr megszólalt azt hittem, hogy Ő más költségvetést kapott mint én. Ez a költségvetés előremutató, de hatalmas kockázatokat rejt magában. Egy oldalról a saját bevételek tervezésénél és azok mérték megállapításánál jelentkeznek, más oldalról pedig nyilvánvalóan a kiadási oldalon többek között jelentkezhetnek. Ez a milliárd feletti hitel az embert első pillanatban mellbe vágja. Még is azt kell mondanom, hogy azok a célok, amelyek a Kanizsa Fejlesztési Tervben meg lettek határozva, helyes célok. Meg kell valósítani mindenképpen. Ha másként nem tudjuk, akkor valóban hitelfelvételre van szükség. Egy önkormányzatot, egy gazdálkodó szervezetet nem az minősít, hogy mennyi hitele van, és hol tartunk, hanem az minősíti, hogy a felvett hiteleket helyes, jó célra fordítja és a hitelfelvételek időpontjában pontosan tudja, hogy ezeket a hiteleket mikor, milyen ütemben kell visszafizetnie, és pontosan tudja azt is, hogy vissza fogja tudni fizetni. Abban igaza van Cseresnyés úrnak, hogy befolyásolja a következő évek hitelfelvételi lehetőségét, de ez nem baj akkor, ha ezekre a célokra fordítjuk és ezek a célok megvalósulnak. Abban nem lehet vita közöttünk, hogy Nagykanizsán jelentős pénzeket kell ráfordítani ezekre az utakra, járdákra. Rá kellett volna már korábban is. Nem volt kellő bátorságunk, nem volt pénzünk, nem volt lehetőségünk. Most ezzel a lehetőséggel élni kell. Ezeket fel kell újítani, ebben nem lehet kompromisszumot kötni. Úgy költségvetést megszavaztatni, hogy a közel összességében 1 milliárdos költséget kitevő gazdasági társaságok üzleti terveit nem ismerjük, és azokat nem fogadja el a közgyűlés, kockázatos dolog. Mindettől függetlenül megszavazom, mert tudom, hogy március végén el lesz fogadva az üzleti terv. Azt is tudom, hogy nyilvánvalóan a költségvetési rendeletet módosítani fogjuk az üzleti tervekben meghatározott számokkal, mert ezek a számok, amelyek itt bruttó összegben szerepelnek átadandó pénzeszközként a gazdasági társaságoknak, nagy valószínűséggel kevésnek bizonyulnak, de ha nem bizonyulnak kevésnek márciusban, akkor majd augusztus, szeptember körül biztos az lesz, és pótlólagos forrásokat kell hozzá nyújtani. A célszerűség mindenképpen a felé mutat, hogy a jövőben, ha lehet, először fogadjuk el a társaságok üzleti terveit és a tervtárgyalásokon lezajlott és eredményeként született számok kerüljenek majd a jövőben a költségvetésbe. Valóban a 18 milliárdos költségvetésű város megengedheti magának a hitelfelvétel visszafizetését terhelő tőke és kamatokat, de azt ne felejtsük el, hogy a 18 milliárdos költségvetésű városnak a költségvetés jelentős részét az előre determinált, pontosan meghatározott célra kell fordítani. Egyrészt azért mert az önkormányzati törvény az önkormányzatokra testál bizonyos állami feladatokat, ezen túlmenően vannak az önkormányzatnak saját maga által vállalt kötelezettségei, amelyeket teljesíteni kell és ezek pontosan előre determináltak. A kérdés soha nem a 18 milliárd, hanem az, hogy mennyi a felhasználható szabad pénzeszköz és ehhez képest, hogyan viszonyul majd valamikor a visszafizetési teher. Mindazonáltal én is azt mondom, hogy ezekre a célokra fel kell vennünk hiteleket, ezeket a célokat meg kell valósítanunk még akkor is, ha ennek jelenős része infrastrukturális beruházás és valóban tartalmaz olyan beruházási pénzeket, amelyek nagy valószínűséggel talán még hozadékkal vissza is fordulhatnak az elkövetkezendő években. Nem kérem én meg arra az ellenzéket, hogy szavazza meg a költségvetést. Az ellenzéknek nem dolga a költségvetés megszavazása. Az mindig a többség dolga. Kérem Őket, hogy a célok megvalósítása érdekében, amennyiben lelkiismeretük, meggyőződésük megengedi, adott célok mellé azért sorakozzanak fel.

Litter Nándor: Én kérném, hogy szavazzák meg Ők is.

Kereskai Péter: Nekem volt egy kételyem a Pénzügyi Bizottság ülésén. Úgy gondolom, hogy a könyvvizsgáló úr igazat is adott nekem. Korrigálta Ő a város hitelképességét és én azt mondtam, hogy az nem 99 %, hanem csak 80 %. Többször próbáltam már elmondani a véleményemet a működésre és a fejlesztésre felvett hitelekkel kapcsolatban. Egy egyszerű technikai dologgal rendbe lehetne tenni ezt a dolgot. Nem ebben a költségvetésben, mert ebben már benne vannak ezek akár bevételi, akár kiadási oldalon. De ha költségvetési évhez igazítanánk például a folyószámlahitel lejáratát és december 31-jével járna le, akkor máris nem minősülne az egyébként szerintem nem éven túli hitel, de mivel december 31-re átnyúlik, ezért éven túlinak minősített hitel. Így esetleg majd a 2006-os költségvetés készítésekor figyelembe lehetne venni. Ennek van egy másik gyakorlati haszna szerintem, mert ezt elméletileg vissza kellene fizetni. Tehát arra tudja majd rábírni a testületet, illetve a hivatalt, hogy takarékosan gazdálkodjon és próbálja nullára hozni a működést az év végére. Egy dolog szeget ütött a fejemben, amit Cseresnyés Péter mondott. Maximálisan egyetértek azzal, hogy az adóképességet, illetve a jövedelemtermelő képességet javítani kell, illetve olyan beruházásokat, olyan fejlesztéseket kell elindítani a Kanizsa Fejlesztési Tervben, amikre hitelt fogunk felvenni, abban olyanok vannak, mint utak, járdák, közlekedésfejlesztés, strandfürdő, ide sorolnám a sportcentrumot is. Ezek véleményem szerint sokkal inkább szolgálják ezt a célt, mint az a tíz pont, amelyeket a képviselőcsoportjuk módosító javaslatként benyújtott.

Dr. Csákai Iván: A 14 év alatt – emlékszem – a túlsó oldal, ha 80 millióval túlléptük az Ő általuk megálmodott hitelt, már sikítottak. Teljesen új költségvetést hoztak be. Drukkolok, hogy ez a költségvetés legyen meg. Bizonyos hiányérzetem azért van. A belváros forgalomcsillapításával kapcsolatban ’93-ban volt egy közgyűlési határozat és van egy konkrét terv. Értesülésem szerint ettől a tervtől eltérő megoldások kezdenek kirajzolódni. Nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy ezt a ’93-as tervet miért nem veszi elő a szakosztály, miért nem ezt építi be a forgalomcsillapítási tervébe. Az előzetes egyeztetések után vetődtek fel bennem bizonyos dolgok, hogy jó lenne, ha a költségvetésben szerepelnének. Nem a cunami miatt, hanem a Magyarországon tapasztalható katasztrófahelyzetek miatt felvetődött egy úgynevezett katasztrófaalap létrehozása. Bennünket is megtalálhat a vihar, akár jégeső. A lakosság számít az önkormányzatra. Ebből az alapból tudnánk segíteni, ha az állam ezt meg is finanszírozza, de gyorssegélyt tudnánk biztosítani a lakók részére. Ez egy 25 millióval kellene, hogy szerepeljen. A bizottsági elnök úr már felvetette egyszer, hogy az átmenetileg szüneteltetett első lakáshoz jutók támogatási rendszerét újra vissza kellene hozni. Jelen helyzetben a fiatalok igényelnénk ezt a támogatást az önkormányzattól. Ez egy 40 mFt-os összegben szerepelhetne. 55-60 fiatalnak a lakáshoz jutását tenné lehetővé. A tervezés szakában felvetődött a szociális otthon tetőtér beépítése. Két okból indokolt lenne. Az egyik az, hogy kötelező ellátási formát kellene telepíteni a szociális intézményre. Ez feltételezi azt, hogy a gondozóházi részt kellene megszüntetni. Tehát helyhiány van. A lapostető szigetelése visszatérő téma lesz. Ha egyszer megcsinálnánk tetőtér beépítéssel, az szerintem olcsóbb lenne, mintha négy-öt évenként szigetelnénk több millió forintért. Az ápolási otthon évek óta felvetődő téma, de az nem terhelné a költségvetést, csak épület kellene. Volt már erőlködés a helikopter leszálló idetelepítésére, de most, hogy az M7-es itt fog végződni, meg kellene tervezni a helikopter leszállót a Határőrséggel. Hiányoltuk a nővérszálló felújítását a költségvetésből. Nem tudjuk, hogy miért nem szerepel. Közgyűlési döntés van rá.

Litter Nándor: Ápolási otthon lesz a nagyberuházás keretei között a kórházban - én úgy tudom. Helikopter leszállásra pedig lehetőség lesz, a beruházás keretei között szintén megoldódik a kórház rekonstrukció során. Nővérszállóval pedig külön egy PPP módszerrel szeretnénk előjönni még ez év során a felújításra vonatkozóan.

Cserti Tibor: Magam is sok éven keresztül vettem részt a költségvetés előkészítésében és annak a végrehajtásában. Egy alapos előkészítő munka nagyon sokat segíthet egy költségvetés megalapozottságán és végrehajthatóságán. Éppen azért azokat az általános szempontokat vettem röviden figyelembe, ami talán ezt a költségvetést jellemzi a korábbi költségvetésekhez képest. Általánosságban azt tudom elmondani, hogy ami Nagykanizsa városára általában jellemző volt mindig, most is február 15-e van. A térségbeli önkormányzatokat is figyelembevéve egyébként a általunk történő elfogadás a törvényi szabályozáshoz képest az utolsó napokban történik. Ha ezt egyébként egy alapos és széleskörű előkészítő munka előzte meg és azok itt vannak előttünk, akkor azt jelenti, hogy azok a szempontok viszont beintegrálódhatnak ebbe a költségvetésbe. Halász Gyula képviselőtársam azt mondta, hogy megítélése szerint liberális a költségvetés. Amikor részleteibe is tanulmányoztam, azt mondtam, hogy konzervatív térségfejlesztési elemeket, klasszikus közgazdasági iskola alapvető követelményeinek megvalósulását is érzékelem ebben a költségvetésben. Tartalmilag magam is úgy ítélem meg, hogy végre valami hosszabb távú program költségvetés fogalma köré csoportosítható. Valamiről döntöttünk korábban. Annak a műszaki területi előkészítése, jogi előkészítése megtörtént. A költségvetés, mint pénzügyi eszköz ezt támasztja alá és hosszabb távra, ……stratégiába dolgozik. Nem azt állítom ez által, hogy a költségvetés nem feszített, de teljesíthető. Jelentős kockázati elemeket tartalmaz. Éppen ezért napi, szinte folyamatos kontroll alatt tartandó. Ez a végrehajtási apparátus felelősségét és a kockázatát is növeli egyúttal a mi döntési, kockázati felelősségünk mellett. Forrásoldalon azok a régi megalapozottsági dolgok, problémák jönnek elő, ami általában a vagyongazdálkodással összefüggő bevételek teljesíthetőségét vetik fel. Ma már az adózással kapcsolatban azok a kockázati elemek kisebbek a korábbi éveknél. Szerkezetében elfogadható a költségvetés. Ha a működési, fejlesztési, felújítási arányokat megnézzük, akkor 76,3 %-ban működési költségvetés finanszíroz és hol volt korábbi időszakban 18,5 % fejlesztési, felújítási arány. Az adóság….. nézzük, akkor 2,1 %-os törlesztési arány, vagy terhelési arány egy ilyen szintű költségvetéshez még mindig elfogadható. Mondom ezt akkor, amikor külön a törvényi szabályozásnak megfelelően megnézzük az adósságszolgálati képesség felső határát. Az is tény, hogy az adósságszolgálati határ felső szintje felé közelítünk. Ez pedig a költségvetés szerkezeti egyensúlyában azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni, hogy milyen irányban haladunk. A szerkezet jó irányban változik-e, nyílik e …….működési források és működési kiadások között. Én ezt elvégeztem 2003., 2004., 2005. év vonatkozásában. Azt jelentette, hogy a működési források finanszíroztak fejlesztési forrásokat is még 2003-ban 124 millió Ft-os nagyságrendben. 2004-ben már azt jelentette, hogy mellé kellett tennünk hitelből 83 millió Ft-ot. 2005-ben gyakorlatilag 123 mFt-ra nyílik az olló. A könyvvizsgálói jelentés is céloz arra, hogy 316 millió Ft működési célú hitelt fel kell vennünk. Ha megnézzük a kiadási oldalt, hogy a működési célú hitel törlesztése mennyi… a kettőnek a szaldója ad egy állapotot, aminek a változása azt jelenti, hogy kismértékben a működési célú kiadások gyakorlatilag pótlólagos működési célú hitelfelvételt igényelnek. Tavaly 83-at, idén már 123-at. A határozati javaslatot módosítom. Azt a fajta kötelmet vetíti elő, amit a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság is jelzett, hogy a polgármester úrnak június 30-ig meg kell vizsgálni az önkormányzati költségvetési intézmények egészében – kiegészítő jelleggel bekerült bizottsági javaslatként – hogy a Polgármesteri Hivatal egészében és a gazdasági társaságoknál is a működési célú forrásokon alakuló kiadási célokat, és a felülvizsgálat végeredménye személyi költségmegtakarítást kell, hogy eredményezzen, hogy tartós jelleggel ezt a szerkezeti állapotot helyreállítsa. A kiadások között a könyvvizsgálói jelentés is aláhúzza, hogy általános tartalékot képezni hitel miatt nem indokolt. Ez valójában így van, viszont törvényi kötelem van az általános tartalék képzésére, akkor nem lehet más a forrás, mint hitel. Művileg gyakorlatilag így a hitel beállításra kerül. Ugyan a céltartalékok között szerepel az általános tartalék. A költségvetés összességében tárgyalásra, elfogadásra alkalmas.

Scháb György: A költségvetés tervezése egy kicsit meglapozottabbnak tűnik az idei évben, mint a tavalyi évben. Strukturálisan az anyag rendben van. A kiadási oldal tervezését is reálisabbnak ítélem meg, mint a tavalyi évben. A bevételi oldal tekintetében úgy gondolom, hogy a működési rész tervezése is megalapozott és talán teljesíthető, viszont a felhalmozási bevételek teljesíthetőségével kapcsolatban már komolyabb kétségeim vannak. Ezt a véleményt a könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja, hiszen a könyvvizsgálói jelentés úgy minősítette a költségvetés bevételi oldalát, hogy bizonytalan. Egy kérdésem lenne osztályvezető asszonyhoz az SZJA működésre fordítható részét illetően, amit a decemberi Pénzügyi Bizottság ülésén is kérdésként megfogalmaztak – hogy abban sikerült-e valami állásfoglalást kérni vagy kialakítani? A hitelfelvétel és az azzal támogatandó beruházások tartalmaznak stratégiai elemeket, amit a korábbi költségvetésekből hiányoltunk. Én a jövedelemtermelő képességet javító beruházások arányát egy kicsit kevésnek tartom. A hitelfelvétel ténye természetes, hiszen a város nincs abban a helyzetben, hogy saját erőből finanszírozza meg ezeket a célokat. A mértékét ahányan vagyunk annyiféleképpen értékeljük. Egy biztos, hogy ezzel a hitelfelvétellel a város eladósodottsága nő. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy már a 2005. év kiadási oldalában is közel 370-380 millió Ft van betervezve tőke-, illetve kamattörlesztés címén. Amit én nagyon kifogásolok az idei évi koncepcióból, hogy a korábbi években egyetértettünk abban, hogy a költségvetés készítésénél egyrészt a stratégiai elemeket és a stratégiai tervezést kell elővenni, másrészt pedig a racionalizálási lépéseket és intézkedéseket kell górcső alávenni. Összes önkormányzati szinten nem nevezhető az racionalizálásnak, hatékonyságjavításnak, hogy mindösszesen a Polgármesteri Hivatal tekintetében beszél az anyag három …… megtakarításról, ami a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához képest mindössze másfél százalék és akkor nem beszéltünk a teljes önkormányzati létszámról. Úgy gondolom, hogy ebben sokkal nagyobb potenciálok vannak. Ezeket nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni különösen azért nem, mert egyetértek azzal, amit polgármester úr a bevezetőjében mondott, hogy szeretné egyenlő mércével mérni az önkormányzati dolgozókat. Azt is tudjuk, hogy ennek a forrását a költségvetés nem biztosítja, tehát nekünk kell kigazdálkodni és én ennek a kigazdálkodásában hiányolom ezeket a hatékonyságjavító intézkedéseket. Az is problémásnak látom itt hosszabb idő távlatában, hogy a felújításokra - szintén hivatkozva részben a könyvvizsgálói jelentésre is – jelképes összeget fordít csak az önkormányzat tervezés szintjén is és akkor az még kérdéses, hogy ebből mi fog megvalósulni. Ennek azért a következő évekre olyan áthúzódó pénzügyi hatásai lesznek, amelyek egyre nehezebb helyzetbe hozzák az utánunk következő önkormányzatokat, amikor a meglévő eszközparkot és ingatlanparkot kell rendben tartani.

Litter Nándor: Egyetértek azzal, hogy át kell vizsgálnunk valamennyi intézményünket. Erre az is kötelez majd bennünket, hogy március 31-ig a kormány is felül akarja vizsgálni azokat a létszámnormákat, amelyekből most nem nagyon lehet megtakarítani, mert egyébként nem kapunk működési engedélyeket a különböző intézményeknél. Információim szerint adnának lehetőséget arra, hogy plusz-mínusz 20 % - gondolom mínusszal térnénk el – el lehetne térni a létszámnormáktól. Akár a fogyatékosok otthonánál, akár a családsegítő szolgálatnál olyan normák vannak, amit be kell tartanunk, mert különben nem működik a szervezet. A felújításokban is teljesen igaza van. Többet kellene költenünk az intézmények felújítására. Éppen ezért azt tervezzük, hogy az idei évben az oktatási ágazat területén szeretnénk benyújtani címzett támogatást, ami kicsit talán javítaná, enyhítené a helyzetet, ha sikeresek leszünk ebben.

Zakó László: Polgármester úr bevezetőjéből megtudtuk, hogy széleskörű egyeztetésen alapul a most benyújtott költségvetés. Jómagam a médiákból értesültem arról, hogy ilyen egyeztetés van, miután engem felhívtak, hogy mi az álláspontom ezzel kapcsolatban és én tőlük tudtam meg, hogy ilyenre sor került. Elvártam volna – még ha frakciót nem is tudtam volna kivel alakítani –, hogy polgármester úr meghívjon erre az egyeztetésre, aminek sok haszna a közgyűlés előtt két-három nappal már nincs. Halász Gyula képviselőtársam liberálisnak nevezte ezt a költségvetést. Annyiban valóban liberális, hogy a bankárkormány koncepciójának megfelelően eladósítja még jobban az önkormányzatot. A tavalyi év hitelállományához képest 74 %-al nő az idei hitelfelvételünk. Ez óriási szám és ennek a nagy számnak a hátterében az áll, hogy egyrészt a tervezés igen rosszul sikerült, alulméretezett minden, másrészt a tavaly betervezett és meg nem valósult és így magunk előtt görgetett tételek további finanszírozásáról van szó. Tavaly is egy külön soron szerepelt például a közfürdő kialakítása. Beletört a bicskánk. Most egy emelt összeggel újra itt van. Kérdés az, hogy egy év múlva nem találkozunk-e még nagyobb összeggel. Az esélyegyenlőségi törvény értelmében már rég akadálymentesnek kellene lenni az országban minden közintézménynek. Mi - és tavaly is ez így volt -, hogy a Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 7. szám alatti akadálymentesítési megvalósíthatósági tanulmány tervezésénél tartunk csak. Mi lesz akkor még az akadálymentesítéssel?

Litter Nándor: Szerepel a költségvetésben az a rész is, amit most hiányol.

Zakó László: Tavaly is egy csomó ingatlan értékesítését beterveztük, amelyek még most is a nyakunkon vannak. Már akkor is mint bevételi oldalon számoltunk vele. Most nem tudom, hogy az ingatlanok állagromlásából fakadóan milyen bevételre számíthatunk. Ez a mérleg még tovább fog romlani az év végéig. Liberális annyiban is a költségvetés, hogy iskolatej programra alig szánunk. A városban már nem tudom, hogy mit tudunk felmutatni, hogy jelzálogjoggal terheljenek meg minket. Lassan már nem lesz erre fogható vagyontárgyunk. Ez egy olyan probléma, amely a napokban-hetekben minden település önkormányzati ülésén előjön. Itt nem egyértelműen a városvezetést hibáztatom, itt kormányzati problémákról van szó. Itt a kötelezően előírt feladatokra a fejkvótákat nem kapjuk meg. Magunknak kell kigazdálkodnunk olyan tételeket, amely törvényileg nem is a mi feladatunk lenne. Itt vannak olyan tételek, amelyek az EU-csatlakozásunkból fakad. Mindenféle brüsszeli bokázásunk költségeit is jóvá kell, hogy hagyjuk. Nem tudom támogatni ezt a költségvetést, mert a nagy űrt a bevétel és a kiadás között természetesen ki tudjuk egyenlíteni - számvitelileg nem is lenne másképp elképzelhető – egy hatalmas hitelállománnyal, amelynek sajnos egy része már működésre megy el. Ez már általában az események végét jelenti, ha már a működési célra is hitelt kell felvenni. Annyira nem kellene büszkének lenni erre a költségvetésre.

Dr. Szabó Csaba: Nagyon örülök, hogy itt mindenki megtalálja a 2005-ös költségvetésben azt az elemet, amire örömmel rámutat, hogy liberális, a másik, hogy konzervatív, harmadik, hogy baloldali. Örülök annak, hogy jobbára elemzést és kevesebb politikai propagandaszöveget lehetett hallani az észrevételek kapcsán. Felhívnám a figyelmet Nagykanizsa költségvetéseinek fejlődésére azon okból, hogy 12 éven keresztül, mint intézményvezető, szenvedő alanya voltam a nullabázisú költségvetés körüli felhajtásnak, amit egy csodafegyverként hallottunk működtetni nem olyan nagyon régen, igaz, a múlt században. Ez a költségvetés jó munka volt. Én egészen biztos, hogy büszke leszek rá, mert egy olyan elemet tartalmaz, amit hangsúlyozni vagyunk kötelesek. Ezt pedig az, hogy megállt a városnak az a rossz irányú haladása, amely a működési hitelek növekedésének volt a következménye. Ajánlanám figyelmébe képviselőtársaimnak, hogy a hitel önmagában nem rossz dolog. Az a kérdés, hogy mire vesszük fel a hitelt. A város eljutott a fejlődésében addig a fokig, amikor fejlesztésre lehet hitelt felvenni. Hangsúlyozni szeretném - nem felújításra, nem működésre. Azt a pillanatot pedig, amikor egy város eljut odáig, hogy fejlesztési hitelfelvételek kérdésében dönthet, a felelős képviselőknek meg kell ragadni. Ennek a pillanatnak az elmulasztása felelősségi kérdés. Tessék úgy gondolkodni ennek a költségvetésnek az elfogadási vitájában, hogy a költségvetés készítésének alapkoncepciója volt az, hogy eljutott a város odáig, hogy nyithat, olyan fejlődési pályára léphet, amelynek hosszú távú haszna lesz. Ezt a pillanatot most vagy megragadjuk, vagy elmulasztjuk. Az elmulasztása szerintem súlyos hiba lenne.

Bicsák Miklós: Hitellel lehet fejleszteni. Hitelt a város érdekében veszünk fel és igenis a lakosság ezt fogja látni. Ezt nekünk kötelességünk támogatni. Ebben a költségvetésben nagyon sok okos dolog van. Én 2000-ben megszavaztam a FIDESZ-nek a költségvetést. Azt kérem, hogy támogassák most Ők is.

Papp Péter Pál: Amikor a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, akkor még nem állt rendelkezésünkre könyvvizsgálói jelentés. Ezt akkor gondként fogalmaztuk meg. Időközben megkaptuk, elkészült és elfogadásra javasolja, jogszerűnek, szabályszerűnek tartja a könyvvizsgáló is ezt. A következőkben jó lenne, ha ez már időben rendelkezésünkre állna. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság jelentős többségi szavazással támogatja a város költségvetési tervét. Talán könnyebben érthetőbb lenne, és kevesebb kérdésre adna okot, ha fel lenne tüntetve a költségvetési koncepcióhoz való eltérés, sok helyen számszerű pontosítás és sok helyen időközbeni jogszabályváltozás, vagy szövegértelmezési pontosítás. Ha ezeket a költségvetési tervnél, amikor azt megkapjuk, utalások történnének, akkor felesleges félreértések és felesleges kérdések feltételének vehetnék elejét. Mi is észrevételeztük a gazdasági társaságok költségvetését. Az tudjuk, hogy a törvény szerint az önkormányzatokra az vonatkozik, hogy február 15-ig be kell nyújtani, a gazdasági társaságokra pedig az, hogy május 31-ig elszámolni. Több olyan gazdasági társaság van, amiben az önkormányzat tulajdonos, illetve több olyan van, amiben 100 %-ban tulajdonos. Jó lenne, ha ezeknek a gazdasági társaságoknak az üzleti tervét például az önkormányzati költségvetés tárgyalásának időpontjáig valamilyen szinten megismerhetnénk. Az bizottsági ülésen bírálatként felmerült a tárgyi eszköz értékesítés teljesíthetősége. Évek óta ezt nem tudjuk teljesíteni, illetve nem teljesítette az önkormányzat. Ez 2005-ben is szerepel 529 millió Ft értékkel. Az, hogy ez sok, vagy kevés, és hogy teljesíthető-e, majd az idő eldönti. Elvi lehetősége megvan ennek az 529 millió Ft-os bevételnek a megszerzésére. Azt majd az élet fogja eldönteni, hogy a régi piacteret, a lazsnaki volt szociális otthon kastélyépületét, illetve az idén tavasszal kiürülő egészségügy által használt épületeket sikerül-e értékesíteni. Azt tudjuk, hogy most nem az ingatlanértékesítésnek van itt az alapvető ideje, mert egy kicsit pang az ingatlanpiac. A kisebbségeknek a különböző támogatottsági aránya is kérdésként vetődött fel. Felvetődött kérdésként az, hogy az önkormányzat mennyit, milyen jogcímen költ tervezésekre és ezek indokoltak, szükségszerűek-e. Hosszú vitát folytatunk a hitelprogramról. Vélemény hangzott el, hogy a Brüsszellel kapcsolatos kiadásaink túlzóak. Összességében a határozati javaslatot 7 igen, a rendeleti javaslatot 6 igen szavazattal, 1 illetve 2 ellenszavazat ellenében a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elfogadásra javasolja. A költségvetést a Szabadhegyi Településrészi Önkormányzat is elfogadásra javasolja. Elmúlt évi közgyűlési döntésünk értelmében a Vízmű elkészítette a Péterfai és az Alsószabadhegyi út vízvezeték összekötését. Önkormányzati forrásból valósult meg ez a beruházás. Így lakóházakhoz méltó vízellátást sikerült biztosítani. Ezt a Szabadhegyen élők nevében is megköszönöm. Magán véleményemet is szeretném elmondani a költségvetéssel kapcsolatban. Ha statikusan megnézzük az önkormányzat tervezett hitelfelvételét és hitelállományát, akkor mindenképp elmondhatjuk, hogy a megyei jogú városok közül a legutolsók között vagyunk az egy főre jutó felvett hitelállomány terén. A többi megyei jogú város sokkal bátrabban él a hitelfelvétel lehetőségével, mint eddig ezt Nagykanizsa tette. Ha vizsgáljuk a felvehető hitel nagyságát, akkor ez az összbevétel a város 2005-re tervezett bevételének a 9 %-át teszi ki. Ha ezt így nézzük, akkor ez így sem magas. Ha azt nézzük, hogy a vagyonértékesítéshez képest mennyi a beruházási összegünk, akkor több mint hatszorosa. Ez is azt mutatja, hogy jó irányba mozdul el az önkormányzat hitel- és beruházás politikája. Ezt húzza alá az is, hogy az összes kiadásainknak a 20 %-át beruházásra kívánjuk fordítani, ami nyilván azt jelenti, hogy nem feléljük ezt a hitelt és nem a város eladósodása az, ami itt szem előtt van, hanem az, hogy a város infrastrukturális fejlődését beruházásokkal megfelelő pályára tudjuk állítani. A szociális jellegű kiadások több mint 18 %-kal emelkednek 2005-ben 2004-hez képest. Ennek törvényi okai is vannak és az önkormányzat saját döntése miatt is ez így változik. A lakbér támogatási program megváltozik 2005-ben és a szocialista kormányzat nem a lakást, hanem a lakókat kívánja támogatni, ezért az Ő programjuk úgy szól, hogy azon szociálisan rászorultaknak, akiknek a lakhatását elő kell segíteni, lakbértámogatást biztosít. Ez lakásonként, családonként 7.000 Ft abban az esetben, ha ezt a 7.000 Ft-ot melléteszi az önkormányzat is. Így egy-egy család 14.000 Ft lakbértámogatásban részesülhet és ehhez még kapcsolódhat az előbb említett szociális kiadásoknak városi szinten 448 millió Ft tervezett összegéből az a fűtés és közműköltségek kompenzálásra egy 4-7.000 Ft összeg havonta lakásonként. Hosszú évek után először került sor Nagykanizsán szervezett és támogatott formában a régi panellakások felújítására. Erre lehetőséget teremt az, hogy úgynevezett három forrásból összetevődő panellakás felújítási program indul, amely azt jelenti, hogy a programban résztvevőknek a feladatok 1/3-át kell finanszírozniuk a lakástulajdonosoknak, 1/3-át biztosítja az önkormányzat és 1/3-át pedig a kormányzat. Erre az önkormányzat költségvetésében 20 millió Ft-ot fordítunk, biztosítanánk terv szerint, ami azt jelenti, hogy 2005-ben 60 millió Ft állna rendelkezésre összességében a panellakások felújítására. Ez a korábbi évekhez képest, amikor ez az összeg nulla Ft volt, azt hiszem, hogy indulásnak mindenképp egy dicsérendő összeg.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság véleményét mondanám először. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és rendelkezett már akkor a könyvvizsgálói jelentéssel. Véleményünk az, hogy ha egy hitelt jó célra fordítunk, akkor azt igenis fel kell venni. Egy önkormányzati működésben nem a klasszikus megtérülési időt kell azért számításba venni, mert vannak olyan infrastrukturális beruházások, ami talán nem forinttal mérhető megtérüléseket jelent, hanem talán a városkép és a városvonzás ereje és a város közlekedésének az alakulásában jelent szerepet. Kérem a közgyűlést, hogy ezt a kérdést így nézze. Azt állítom, hogy egy 20-25 éves távlatban ez a hitelteher talán azért elviselhető és nem olyan megterhelő. Érdemi változtatást a bizottság egy ponton javasolt. Gyakorlatilag mi elfogadásra javasoljuk a közgyűlésnek 4:1 arányban a határozati és a rendeleti javaslatot. Magam véleménye is az, hogy olyan költségvetéssel állunk szemben, amelyet a korábbi években nem mertünk felvállalni. Féltünk a hiteltől. Az igaz, hogy mi mindig kiabáltunk, amikor 80 millió Ft-tal meghaladta a hitelfelvétel az elképzeléseinket, de azért azt ne felejtsük el, hogy működési hitelről volt szó. Beruházási hitelről nagyon mi itt nem döntöttünk, mert hiszen ilyen felvétel nem volt. Jónak tartja a bizottság azt, hogy a fejlesztési bevételeket nem használjuk működésre és fordítva. Ha megnézzük, akkor 2.311.000 Ft fejlesztési működési többletbevétel van, amit a fejlesztési célú felhasználásra fordítunk. Úgy gondolom, hogy itt akkor nem beszélhetünk vagyonfelélésről egyelőre. Ha egy hitelt beruházási célra fordítunk, akkor azzal a vagyonunk gyarapodik. Kérem, hogy fogadják el a költségvetést.

Dr. Kolonics Bálint: A magam részéről senkit nem biztatok semmire, hogy elfogadja, vagy ne fogadja el. Polgármester úr részéről elhangzott az, hogy erőt gyűjtöttünk és 2003 a stabilizáció éve volt. Azt gondolom, hogy érdemes ebben a városban gyalog is közlekedni és sétálni, és emberekkel találkozni. Akkor egészen más véleményre jut az ember, ha az itt élő emberekkel találkozik. Nem úgy van, ahogy Bicsák képviselőtársam elmondja, hogy bizony dübörög a város, fejlődik és itt munkahelyek teremtődnek. Ez a költségvetés sem arról fog szólni. Azért nem, mert a könyvvizsgálói jelentés is egyértelműen, világossá teszi számunkra azt, hogy – és itt ki kell nekem is térnem a hitelfelvételre – a felvett hitel, egyrészt a működési célra felvett hitel a végső felhasználás miatt kedvezőtlennek minősíthető, a másik pedig, ami a fejlesztési célú hitelre vonatkozik, ez az önkormányzat vagyonát növelő létesítmények, eszközök megvalósulását teszi lehetővé. Ez jól hangzik. Valóban szükség is van rá, de azért azt tudni kell, hogy a létesítmények és eszközök számának növekedése a működési kiadások növekedését fogja maga után vonni. Ami itt elhangzott, hogy a fejlesztési célú hitelek improduktívak, nincs jövedelemtermelő képességük, az igaz és erre nagy szüksége lenne a városnak, mert ha ez meglenne, akkor lehetne arról beszélni, hogy a város elkezd fejlődni és itt munkahelyek teremtődnek, de egyelőre nem erről van szó. Polgármester úr bevezetőjében kitért arra is, hogy többletkiadások a bérfejlesztések miatt váltak szükségessé. A könyvvizsgálói jelentésből kiemelnék két indokot, amit polgármester úr elfelejtett, bár lehet, hogy nem népszerű, de azt gondolom, hogy az energia árváltozások és az élelmezési normaemelések is okozzák a többletkiadásokat. Gondoljunk itt a kormány jótékony gazdaságpolitikájára, a gázáremelésekre és így tovább. A könyvvizsgálói jelentés is tartalmazza azt, hogy a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban kell a költségvetésnek tartalmazni. Költségvetésünk tartalmazza a 2025-ben lejáró felvett hitelt, de éves bontásban 2008-2009-ig tartalmazza. Kérdezném Szita úrtól és jegyző úrtól, hogy ez helyes-e, hogy 2009-ig tartalmazza lebontásban a költségvetésünk. Szita úr mi alapján állapította azt meg, hogy ezeknek a követelményeknek eleget tett a költségvetés? Mert én nem látom a lebontást 2025-ig. Ha a táblázatokat az ember megnézi és a törlesztés ütemezését, akkor egyértelművé kell, hogy váljon mindenki számára az, hogy valóban itt halasztott visszafizetési ütemezés van. Egy biztos, hogy a következő önkormányzati ciklust fogja ez a költségvetés és ez a felvett hitel megterhelni.

Cseresnyés Péter: Kereskai képviselőtársam azt mondta, hogy a mi javaslataink nem az adó erőképesség növelést támogatják. De nem is hitelből vettük a pénzt hozzá, ha megfigyelte volna, úgyhogy jobb lett volna, ha alaposan áttanulmányozza azt a javaslatot. Mi, amikor arról beszélünk, hogy nem megfelelő módon használja fel a város a hitelt, akkor azért mondjuk ezt, mert úgy gondoljuk, hogy nem az adóerő képességnövelésre fordítja megfelelő mértékben a hitelt a városvezetés a tervezet alapján. Nem a hitel ellen vagyunk. Ha felveszünk hitelt, akkor azt megfelelő módon kell felhasználni. Azt látjuk, hogy egy fordított dolog történik, mert ha hitelt akarunk felvenni, akkor az először úgy működik, hogy van egy cél, aminek a megvalósulásához hitelt akarunk felvenni. Mi viszont úgy gondolkoztunk, hogy volt egy hitelfelvételi lehetőség és ehhez próbálunk célokat találni. Ezért mondjuk azt, hogy nagyon vigyázzunk azzal, hogy milyen mértékben veszünk fel hitelt, mert ha ez nem a jövedelemtermelő képességét növeli városnak, akkor nagyon nagy gondokat okozhat.

ifj. Szita László: Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet úgy fogalmaz, hogy a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. A mi véleményünk szerint ez a bontás, ahogy az önkormányzat ezt bontotta, megfelel a törvényi előírásoknak. A törvény nem mond mást.

Dr. Kelemen Marcell: A jogszabály azt írja elő, hogy a költségvetési rendelet mellékletét kell, hogy képezze a következő két évre vonatkozó előirányzatok alakulása. Tehát két évet kell bemutatni a jelenlegi tudásunk alapján. Ennél hosszabb távra azért nem lehet tervezni, mert nemcsak az a kérdés, hogy mennyi hitele lesz egy önkormányzatnak, hanem egyéb kiadásai és bevételei hogyan alakulnak és ez nagyon sok mindentől változik. Gazdasági folyamatoktól, kormányváltástól, egyéb körülményektől. Ezért csak két évet kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében minden évben.

Dr. Kolonics Bálint: A választ nem tudom elfogadni. Az SZMSZ-ben is egyértelműen bent van, hogy ennek éves bontásban bent kell lenni. Az éves bontás azt jelenti, hogy ha hosszú távú kötelezettségvállalás van, az nem két év. Ha 10 év, akkor 10 év, ha 20 év, akkor 20 év.

Dr. Kelemen Marcell: Két dolgot külön választanék. Egyrészt külön választanám a jogszabályi előírást, amit a költségvetési rendeletünk kötelező mellékleteként előír. Természetesen a közgyűlést lehet tájékoztatni arról, hogy az önkormányzatnak a hitelfelvétele éves bontásban hogyan alakul. Tehát az elkövetkezendő években az adott évben milyen a jelenlegi hitelállomány, milyen törlesztő részleteket jelent évi szinten. Én ezzel egyetértek, ha ezt igényli a képviselő úr, akkor ezt elkészítjük az elkövetkezendő évekre vonatkozóan is, hogy a jelenleg felvett, vagy felvenni tervezett hitel a következő években, akár 28 éven keresztül a mai tudásom szerint milyen törlesztő részletet jelent évi szinten, de ez a kötelező rendeleti melléklet, ami itt szerepel Önök előtt. Kérem, hogy fogadják el.

Röst János: 2005. év egy nagyon szigorú és egy nagyon fegyelmezett költségvetési évet jelent. Nagy célokat tűztünk ki, ehhez van igazítva a költségvetés működési és bevételi oldala is. Azok a költségek, amelyeket tartalmaz a költségvetés, rendben vannak és akár a működési oldalt nézve egyensúly van. A működési hitel összegére megvan a fedezet, hiszen a költségvetésben nem szerepel az a pénzeszköz, amit majd meg fogunk kapni olyan értelemben, hogy pénzmaradványt jelent az intézményeknél, illetve van egy kötelező céltartalék, amely szintén jelentős összeget tartalmaz. A fejlesztési hitelek a lakossági komfortérzetet növelő beruházásokat jelentenek, valamint felújításokat szolgálnak. Emellett jelentős gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő hatása van ezeknek a hiteleknek. Ezek elég jelentős előrelépések. Ha a történelmi időszakot megnézzük, és nem megyünk messzebb, csak 2002-ig - 2002-ben csőd közeli állapotot vet fel az önkormányzat és ehhez kellett szabni akkor a mozgásteret. 2003 stabilizáló, irányváltó költségvetési év volt. 2004 a sebességváltás éve volt. 2005. pedig az előzés éve lesz. Meggyőződésem, hogy e nélkül a nagykanizsai önkormányzat nem tudott volna előrejutni, hiszen a versenytársak is dolgoznak. Tehát irányváltás, sebességváltás, előzés és idézve Gyurcsány Ferencet - padlógáz. Ezeket a lépéseket most kell meglépnünk, mert ha ezt kihagyja az önkormányzat, akkor az az előny vész el, amit az időtényező jelent. Az előző ciklus, ahol FIDESZ többségű testület volt, az apró lépések ciklusa volt. Ráadásul be volt húzva a kézifék is, amikor pedig kiengedték, akkor rükvercbe kapcsoltak. A Zalai Hírlapot olvasva, Zalaegerszegen már korábban elfogadták a költségvetést. Semmi egyéb nem történt ott és itt is, hogy az ottani ellenzék, aki az MSZP, azt mondta el gyakorlatilag, amit jelenleg a FIDESZ tett Nagykanizsán. Az a dolguk valóban. Nem akarom úgy minősíteni a kanizsai ellenzéket, mint ahogy ezt tette Zalaegerszeg az ottani ellenzékkel. Ott politikai színjátéknak nevezték a működésüket. Bízok abban, hogy eddig korrekt módon zajlott a közgyűlés hangneme és remélhetőleg a költségvetési vita végén ez lesz a véleményem. Cseresnyés Péter elég nehéz helyzetben van, mert egyrészt neki kell megvédeni az előző FIDESZ többségű testület kudarcait, mert másrészt nehezen tudja eldönteni sok esetben, hogy parlamenti képviselőként szólal meg, vagy pedig helyi képviselőként. Bízom abban Cseresnyés úr, hogy a költségvetés végére ez szintén szinkronba kerül. A FIDESZ módosító javaslatai között, ha megnézem, egy 65 millió Ft-os tételnél egyszerűen nincs meg a fedezete. Ez pedig a 2., 3., mert ott, amit Ők javasoltak, van egy bevételi és egy kiadási oldala. Azokat a területeket, amiket gyakorlatilag meg akarunk venni, azt a másik oldalon el kívánjuk adni, tehát úgy van egyensúlyban, tehát eleve már ez az ajánlatuk nulla és nem alapos. Ha a költségvetés végét nézem, amit szintén javasoltak, ott szintén van egy 20 millió Ft-os eltérés – a 10., a panelprogramra tettek javaslatot – ott nincs fedezet hozzárendelve. Arról már nem is beszélek, hogy a FIDESZ javaslatok nem új forrást jelentenek, hanem gyakorlatilag annyi történik, hogy kihúznak célokat és megfogalmaznak új célokat és ezek a célok nem fejlesztéseket szolgálnak, hanem majdnem 100 %-ban működési kiadásokat. Megkérdezném Cseresnyés Pétert, hogy hol van itt a jövedelemszerző képessége ezeknek, mert a 9. pont, amit Ők javasolnak, egyszerűen egy másfajta körgyűrű, tehát azt egál-egálnak tekinthetjük. A többi pedig kizárólag működési oldalt feltételez és későbbi működési költségeket jelent a működtetésük is.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta a 2005. évi költségvetést. Az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja és támogatja. Általában a mi területünk az, ami a költségvetésben mindig úgy szerepel, mint egy olyan kardinális pont, hogy hol lehet, mit lehet ezen az ágazaton, vagy ezeken a pontokon húzni, mit lehet feszíteni, mit lehet lecsökkenteni. Mondanék egy másik Széchenyi idézetet, amikor azt mondta, hogy “a kiművelt emberfők mennyisége egy országnak kisebb vagy nagyobb szerencséje”. Úgy gondolom, hogy ez a kettő valahol jó lesz, ha találkozik - bízunk benne, hogy ez is egy nagyon fontos szempont lesz és ebben az országban egyre inkább és itt Nagykanizsán is. Amikor az egyes részterületeket megvizsgáltuk, azt mondhattuk, hogy az oktatásban örömmel vettük azt, hogy ami eddig nem volt, 100 milliós intézményfelújítási tétel van, ami mondhatnám azt, hogy fantasztikus. Azt viszont szeretnénk kérni - mivel van egy másik tétel is 2,5 millióval egy intézmény állapotfelmérés – és már létezik egy olyan lista, ahol az intézmények már felsorolásra kerültek a felújítás tekintetében, hogy ne előzze meg az állapotfelmérés véglegesített változata az intézményi rangsort, és ebben majd kérjük az egyeztetést. Az oktatás területén az intézmények költségvetésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az előző évhez hasonlóan változatlan dologival működnek az intézmények, tehát nincs rajta semmiféle automatizmus és egyéb. A bérmegtakarításunk 2 %-os, tehát 2 % minden intézménynél tartalékba került. Ez nem felhasználható. A bérfejlesztés pedig átlagosan 8,1 % éves szinten. Igaz, hogy a központi költségvetés összességében az oktatási normatívákat körülbelül az előző évhez képest 6 %-kal emelte. A sport területén úgy néz ki, hogy az előző évhez hasonló kondíciókkal vágunk neki a 2005-ös évnek. Azonban vannak itt olyan tételek, amelyeket az önkormányzat önként bevállal, és úgy gondolom, hogy akár a sportorientáltságú iskola, akár a nyitott tornaterem akció nagyon jó gondolat volt és ennek a gyakorlati megvalósítása is úgy néz ki, hogy sikeres. Az biztos, hogy több tételben erre több kellene, különösen a verseny- és élsport területén problémák adódnak, mert a rendelkezésre álló jelen pillanatban durván 66 millió Ft eléggé szűkös. Ha itt volt hivatkozás megyei jogú városokra és egyébre, ahhoz képest, ha megnézzük a 18 milliárd forintos költségvetésünket, akkor ez a durván 120 milliós sportra fordítható összeg nem egy jelentős tétel. Kultúra területén a tavalyihoz hasonlóan 10,5 millió Ft-ot használhatunk fel, amit elsősorban a kulturális alapból lehet pályázat útján elnyerni. Ez nagyjából kielégíti az igényeket. Egyéni képviselőként annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon örülök, egy nagyon jó irányt vett a költségvetés. Tavaly már kezdődött valami, de akkor nem lett belőle igazából semmi. Most viszont ott vannak azok a tételek - még akkor is, ha hitelből kerülnek megvalósítása –, amelyek rendkívül fontosak, hiszen a fejlesztéseket, beruházásokat fednek le. Ez különösen külterületeken érezhető hatású lesz, hiszen ezek a külső városrészek eléggé háttérbe kerültek. Elsősorban városközpont centrikus volt a költségvetés és az esetleges beruházások is.

Litter Nándor: Növekszenek a sport és kulturális kiadásaink is. 10 %-kal növeljük mind a két területen, nem ugyanazon a szinten maradnak.


Zakó László:
A hitelállomány törlesztés táblában egy statikus állapotot láthatunk, tehát a most meglévő hiteleink ütemezését. Ne kábítsuk egymást azzal, hogy ez így marad. Jövőre újabb, még több hitelt veszünk fel. Sőt, ha követjük a hagyományokat és újabb 74 %-kal növekvő hitelt veszünk fel, akkor nagyon fog torzulni ez a hiteltábla. Elhangzott az adóerő képesség. Olyan dolgokra veszünk fel hitelt, ami ezt növeli. Egy Plakátmúzeum - ahová egy múzeumőrt beültetünk - milyen adóerő képességet növel és ez a városi emberek komfortérzetét hogyan növeli?

Litter Nándor: Az utóbbira tudok választ adni. A fel nem vett, majd a jövőben felveendő hiteleket gondolom, hogy nem szabad szerepeltetni a táblában, amit majd 2006-ban, 2007-ben veszünk fel. Ez nem lehet igazán komoly ez a javaslat. Kiemelt célunk, hogy a turizmus valamilyen módon erőt adjon Nagykanizsának, és apró lépésekkel szeretnénk ezen az úton haladni, ilyen a Plakátmúzeum is. Ha ennek hatására turisták jönnek Nagykanizsára, akkor étkezni fognak, szállást fognak esetleg igénybe venni. Meg kell keresni azokat a réseket, amiből összeállhat egy fejlődés.

Papp Nándor: A költségvetéshez annyit szeretnék hozzátenni, hogyha az önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogramból felveendő pénz, valamint a értékesítésből befolyó pénzösszeg 50 %-ra fog teljesülni, akkor annak nagyon fogok örülni. A fejlesztési hitelprogram egy 60 milliárdos országos projekt része. Nem tudom, hogy ebből 1000 milliót hogyan fogunk megkapni, valamint az 527 millió Ft-ra tervezett értékesítések is hogyan folynak be. Általam elfogadhatónak tekintett 50 % mellett viszont tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy mire fogjuk fordítani azt a pénzt.

Tóth László: A költségvetésből hiányzik a Prometheus Rt-vel kötött hőszolgálati szerződésből fakadó kötelezettségvállalásaink tételes bemutatása. Ha jól értelmeztem Szita úr elmondott szavait, akkor több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat is fel kellene tüntetni a költségvetésben. Azt javaslom, hogy a mai ülésre kiosztott táblázat legyen a költségvetés 22. számú melléklete és 2006-tól kezdve pedig folyamatosan külön soron legyen bemutatva a Prometheus Rt-vel kötött szerződés teljesítése.

Dr. Fodor Csaba: A lehetőséghez képest kell megnézni, hogy ez hitel sok vagy kevés. Egyáltalán ezek a hitelkondíciók, amelyben mi gondolkodtunk a hosszú évekre átnyúlóan, mai ismereteink szerint megfelelnek-e az elképzelésünknek és azok a hitelek, amelyeket felveszünk, olyan célokra fordítódnak, amelyek megfelelnek a város érdekeinek hosszú távon. Mi azt gondoljuk, hogy igen. Nem dugjuk homokba a fejünket. Nagyon pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy ez a 18 milliárd Ft-os költségvetés csökken, ha az ember figyelembe veszi, hogy miként kell levonni belőle a kórház több mint 4 milliárd forintos költségvetését, az intézmények kötelező pénzét stb. Mennyi marad a fennmaradó és ehhez képest milyen lehetőségeink vannak, ha csak a szabad felhasználású pénzeinket nézzük. Arra a következtetésre kell jutnunk, hogy abból nem messze érnénk el. Mi messze szeretnénk elérni. Ehhez pedig valóban hiteleket kell felvenni. Ebből a megfontolásból és ezekből a racionálisan átgondolt pénzekből, számokból kiindulva azt hiszem, hogy mindenképpen a városnak e felé el kell mozdulnia és ezeket a fejlesztési irányokat meg kell valósítania. Annak nagyon örülök, hogy aggódnak, hogy a következő 2006-ot követő ciklusba mit csinál majd a többségi szocialista párt a közgyűlésben. Megoldjuk azt a kérdést is.

Cseresnyés Péter: Mi éppen azért aggódunk, mert fordítva gondoljuk azt, amit Fodor Csaba képviselőtársam mondott, de nem ez miatt kértem szót. Addig, amíg alpolgármester úr hozzá nem szólt, azt hiszem, normális mederben folyt a költségvetés kapcsán a vita. Szokásához híven talán azt hiszi, hogy a liberális bálban van, megint próbál kedélyeket korbácsolni, sziporkázni. Úgy gondolom, hogy ebben nem leszünk partnerek, de azért mindenképp szeretnék néhány gondolatára reagálni még akkor is, ha úgy látszik, hogy FIDESZ komplexusa van alpolgármester úrnak. Zalaegerszeggel próbálta összehasonlítani Nagykanizsát. Én azt mondom, hogy ne hasonlítsuk össze. Nagykanizsának vagy egy költségvetése és mi erről beszélünk. Ha már szóba hozta, akkor Zalaegerszegnek komoly tartalékai vannak és komoly jövedelemtermelő képessége van, és ezért ajánlom azt mindenkinek, hogy Nagykanizsával foglalkozzunk és ne a szomszéd városban lezajlott költségvetési vitára próbáljunk utalni és próbáljuk azt idehozni a nagykanizsai költségvetési vitára. Módosító javaslatainkkal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy jó lenne, ha elolvasná és végigtekintené a javaslatainkat, és akkor nem mondana olyat alpolgármester úr, amit mondott. Azt mondta, hogy a fejlesztési hitelek a lakosság komfortérzetét szolgálják. Utalok egy kicsit Fodor képviselőtársam mondataira, hogy ne csak a saját gondolatainkat mondjam és próbáljam szembe állítani alpolgármester úr véleményével. A mai komfortérzet javításért nem szabad feláldoznunk a jövő komfortérzet javítását. Többek között ezért javasoljuk azt, hogy komolyan gondoljuk át ennek a hitelnek a felvételét, és a hitel felvétele után annak a felhasználását. A 2002-es országgyűlési választás után az Önök koalíciója országos politikáról beszél. Egy nagyon komoly lakossági komfortérzet javító intézkedést hozott akkor, amikor a közalkalmazotti béremelést megtette. Most már ott tartunk, hogy az óta, amióta a kormányváltás megtörtént, 3.500 milliárd Ft-tal növekedett az ország adósságállománya. Amikor ilyenekről beszél alpolgármester úr, a saját cselekedeteiket figyelembevéve kellene meggondolni azt, hogy mit mond.

 

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a költségvetést - 4 igen, 3 tartózkodással elfogadhatónak tartja és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja. Évtizedek óta nem fordítottunk eleget sem lakóház felújításra, sem a bérlakás akcióban való részvételre és az orvosi rendelők felújítására. Nem fordítottunk eleget a városháza, közalkalmazottak jobb ellátására, jobb szociális, egészségügyi körülményeinek megteremtésére. Aki ismeri a városban az orvosi rendelők állapotát, az tudja, hogy ezer sebből vérzik a rendszer. Erre van 50 millió Ft. Arra kérném képviselőtársaimat, hogy a költségvetést egészében is, de részében is támogassák, hogy a szociális és egészségügyi szféra felvirágozhasson.

Scháb György: Az nem lehet vitatéma, hogy a hitelre szükség van. Amit mi megpróbálunk megfogalmazni, az a hitel mértéke. A más városokkal történő összehasonlítás azért nem állja meg a helyét és ezért nem egzakt módszer Nagykanizsa jövőjének …….. szempontjából, mert az egzakt módszer, amit a könyvvizsgálói jelentés is tartalmaz, Nagykanizsának a saját potenciáljaihoz mérten és megfelelő mértékben kell gondolkodni akkor, amikor egy hitelfelvétellel kapcsolatban döntési helyzetbe kerül. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugyan történtek előrelépések a város költségvetésének alakításában az elmúlt évekhez képest, de azért még mindig olyan helyzetben vagyunk, hogy Nagykanizsa város költségvetése nem szuficites működési oldalról. Tehát a bevételeinket a kiadásaink maximálisan lefedik most is. Ebből adódóan nem képezünk olyan tartalékokat, amelyek hosszabb távon, vagy stratégiailag egy esetleges nehéz likviditási helyzetben az önkormányzatnak olyan financiális hátteret teremtene, hogy a kötelezettségeinek akkor is maradéktalanul helyt tudunk állni. 20 év nagyon hosszú idő, amely időtartamban a város különböző hatásokkal kell, hogy szembe nézzen. Ezek lehetnek központi hatások, amelyekre szintén volt az elmúlt években példa, lehetnek gazdasági hatások is, amelyek azt sem zárhatják ki 20 év távlatában, hogy lehet, hogy olyan helyzetbe fogunk kerülni, amikor működési célra kell majd hitelt felvenni. A vagyongyarapodást is itt sokan felhozták példaként. Kétségtelen, hogy könyv szerinti értékben ez nem egy elhanyagolandó szempont, de abban az esetben, ha e mögött nem áll jövedelemtermelő képesség, akkor ez szintén a kiadási oldalt fogja a jövőben erősíteni és a városnak ezzel kapcsolatban működési költségek fognak felmerülni. Úgy gondolom, hogy erre a 60 milliárdos keretre nagyon sokan fognak pályázni. Mi most itt elvi szinten megfogalmaztuk az igényeinket, elvárásainkat, reményeinket ebben az 1,2 milliárd Ft-ban, de korántsem biztos, hogy ezt meg fogja kapni a város.

Litter Nándor: Egyetértek azzal, amit Scháb úr mondott. Ha nem tudunk ebből a programból, akkor jövünk majd másik forrásból, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a célokat. Mi 2003-ben is intézményracionalizálást végeztünk el és örülök annak, hogy egyetértés van közöttünk, hogy ezt tovább kell folytatni. Kérjük a támogatásukat akkor ezekben a dolgokban, amikor ilyen javaslatokkal jövünk ezeknél a programoknál.

Polai József: A polgármester úr is említette, hogy széleskörű egyeztetés lefolytatása következtében készült el a költségvetési rendeletünk. Még is azt éltem meg egy alkalommal, hogy fogadni alig akart és ki kellett vernem a balhét. Már tavaly is elhangzott, hogy a város fejlődési pályára juthat. Ahhoz képest úgy gondolom, hogy még több hitelt veszünk fel, jóval több hitelt, mint amennyit a tavalyi évben vettünk fel. Elhangzott az is, hogy az ellenzék megszavazza-e vagy sem a költségvetést. Kérem, hogy ezt bízzák ránk. Amennyiben Önök ebből 20 év múlva is jól jönnek ki, akkor a dicsősség 20 év múlva az Önöké, ha nem, akkor a másik része is az Önöké, részben a miénk természetesen. Nagy szakértője a költségvetésnek nem vagyok, ezt előttem még senki nem mondta ki, de úgy gondolom, hogy többen vannak úgy, mint én, csak nem mondják ki. A költségvetés bevételi oldala egy kicsit instabil. Mégis azt látom a költségvetés egyik táblázatában, hogy a várható adóbevételek körülbelül 120 millió Ft-tal lesznek nagyobbak, mint 2004-ben. A városban azt tapasztalom, hogy álláshelyek és munkahelyek szűnnek meg. Most már az Üveggyár is bezárta a kapuit. Az adófizető terület lényegében szűkül és még is a bevételeink nagyobbak ezen a területen. Egy kicsit félelemmel tekintek a hitelfelvétel elébe. 20 év nagyon hosszú idő. Megvan ennek a kockázata. Ha olyan igazán jól állna a városunk, akkor nem hiszem, hogy hitelből kellene például iskolai intézmények vagy orvosi rendelők felújítására fordítani. Elismerem, hogy az a 100 millió Ft, ami oktatási intézmények területén hitelből kerülhet, a korábbi időszakhoz képest egy megfelelő szép összegnek is mondható. Bár az orvosi rendelők dolgában a 40 millió Ft nagyon kevés. Az is hitelből lesz. Most még azt sem tudjuk, hogy melyik rendelők fognak megújulni. Ez a költségvetés a tavalyihoz képest nagyon szépen kidolgozza és soronként mutatja, hogy a hiteleket és egyéb saját forrásokat milyen célokra költjük. Ezen a téren szeretném a költségvetés készítőit megdicsérni. Nem okoznak számunkra olyan helyzetet, mint amilyen tavaly volt, hogy igazából ismerkedtünk a költségvetéssel és nem tudtuk, hogy mit kezdjünk a számunkra meg nem nevezett ismeretlen részekkel. Akkor azt hangzott el, hogy majd kibontogatjuk. A kibontogatás, úgy érzem, hogy nem széles körben történt meg tavaly sem. Nem tudom, hogy a céltartalék miért van teljes mértékben felosztva? Jogszabály tiltja-e, hogy bizonyos összeget, mintegy 50 millió Ft-ot például fel ne osztva tartalékba hagytuk volna, azért hogy a későbbiekben, nem azt mondom, hogy életveszély területére költeni, hanem bármilyen váratlan feladatra kellhet. Hiányolom a képviselői keret mértékét, amely nem növekedett a tavalyihoz képest. 2, illetve 1 millió Ft marad továbbra is. Ha itt nem tudtunk egy kicsi lépést tenni előbbre, legalább még 1 millióval megemelni az egyéni képviselők és peremterületi képviselők összegét, legalább 2-ről 3 millió Ft-ra.

 

Litter Nándor: Azt kérném, hogy azt a mondást, amit Halász Gyula úr mondott, hogy széleskörű egyeztetés folyt le a költségvetést megelőzően, ne tulajdonítsa nekem. Már másodszor hangzott el, hogy ezt én mondtam. Ezt én nem mondtam a bevezetőmben. Voltak egyeztetések, de én ezzel nem foglalkoztam, amikor a bevezető szövegemet mondtam. Tavaly nem vettünk fel beruházási hitelt. Igaz, hogy terveztük, de nem vettük fel. Nem akarom magamat minősíteni, de elég elfoglalt ember vagyok, én mindenkivel találkozom, aki velem akar találkozni, de úgy találkozni, hogy meg van jelölve, hogy kedden reggel 8 órakor, vagy valamikor, nem biztos, hogy feltétlenül meg tudom oldani. Itt ne fogja fel senki úgy, hogy én valakivel nem akarok találkozni. Elnézést kérek Polai úrtól, ha ez valamikor félrecsúszott, de nekem is vannak programjaim, amit nem tudok mindig áttenni. Az általa felvetett ügyekben külön egyeztettem a képviselői körzetét érintő ügyekben. Nem érzem ezt a feszültséget, de akkor ezt majd beszéljük meg külön, mert én mindig időpontot egyeztetve adtam lehetőséget arra, hogy megbeszéljük a közös dolgainkat. A képviselői keretekkel kapcsolatban én magam nagyon támogattam, hogy legyen ilyen keret, soha nem volt. Egyszer elhatározta a közgyűlés, hogy lesz Nagyon fontos az, hogy azok a képviselők, akik egyéni körzetekben vannak, ismerjék a problémákat. Ennek a tavaly elindított újdonságát kellene értékelni, hogy lehetőség van arra, hogy megoldjunk bizonyos kisebb feladatokat az adott körzetekben.

Dr. Csákai Iván: Röst János indukált arra, hogy szóljak. Úgy látszik, hogy Ő még nyugdíjas korában is a 2002 előtti közgyűlésre fog hivatkozni. Nem hiszem, hogy ez szerencsés, hiszen az alatt a közgyűlés alatt is azért nem minden hitelt működésre vettünk fel, azért egy európai szintű szociális otthon lett kialakítva 174 millió Ft-ért a HCSR-ből, 124 szociális bérlakással növekedett az önkormányzat vagyona és ennek ellenére a ’94-’98 között hozott hibás döntéseket olyan helyzetbe hoztuk, hogy fél év alatt rendbe tudta ez a közgyűlés tenni az önkormányzat helyzetét. Röst Jánosnak tényleg FIDESZ fóbiája van.

Cseresnyés Péter: Én akkor, amikor beszélgettünk, nem mondtam azt, hogy olyan javaslataink lesznek, ami a jövedelemtermelő képességét növeli a városnak, én azt mondtam azon a beszélgetésen, hogy lesznek javaslataink.

Litter Nándor: Nem arról beszélek, amikor mi találkoztunk.

Cseresnyés Péter: Az Önök feladata, amit mi elvárunk és ezt nem látjuk és engedje meg, hogy ezeket a kifogásunkat elmondjuk.


Litter Nándor:
Megköszöntem többször is, de ha vannak ehhez kiegészítő javaslatok, akkor viszont én meg elvárnám az előterjesztőktől, hogy az Önök által megfogalmazott elvek ezekből a módosító javaslatokból köszönjenek vissza. Akkor valóban legyenek már olyan beruházások, amelyek javítják a város jövedelemtermelő képességét, mert azért e között valamilyen ellentmondás csak feszül, a kimondott szavak és a benyújtott javaslatok között.

Röst János: Teljes mértékben elhiszem Csákai Ivánnak is, hogy zavarja Őt, hogy visszautalok 2002-re. Valóban a FIDESZ-nek nagyon kínos az az időszak. És azt a csőd közeli állapotot vette át a testület, ez igaz. Akkori hitelállomány akkora volt, mint amit most, ha felveszünk, körülbelül most leszünk partiban vele. Úgy gondolom, ha lennének céltartalékaink, akkor most ez a vita kettőnk között nem zajlana le. Cseresnyés Pétertől kérdeztem, hogy ami módosító javaslatokat Ők benyújtottak, az a 65 millió Ft-os elszámolás, amit elnéztek gyakorlatilag, ugyanis a 2., 3. pontban hivatkozott táblasoroknak van egy ellentéte, ez pedig a 4. melléklet, tárgyi eszköz értékesítés, ott ez a 65 millió Ft hiányozna. Gyakorlatilag olyan javaslattal éltek, aminek nincs pénzügyi alapja. Emellett javasolták azt, hogy húzzuk ki több, mint felét a 2005. évi tervezéseknek. Ettől rosszabbat ez a testület nem tehetne, ha ezt elfogadnánk. A panelprogramnál is lazán 20 millió Ft tévedés van a javaslatukban. Ilyen értelemben azt hiszem, meg lehet kérdőjelezni az egész komolyságát.

Polai József: A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat 4 tartózkodással (egyhangúlag) tartózkodott a rendelet támogatásától. A másik három javaslati pontot pedig támogatja.

Scháb György: Az első hozzászólásomban megfogalmaztam egy kérdést az osztályvezető asszonyhoz az SZJA-val kapcsolatban, és nem kaptam rá választ.

Dencsné Szabó Edit: Az SZJA tekintetében 40 %-ot kap vissza az önkormányzat. A 40 %-ból 10 % a helyben maradó rész, 30 % pedig az úgynevezett szolidaritási elven kerül elosztásra. A 2. számú mellékletben a I.2. pontban az SZJA összege ennek megfelelően megbontásra is került, és az mind a működési bevétel között szerepel.

Litter Nándor: Úgy látom általános jellegyű hozzászólás nincs, akkor a részletes vitával folytatjuk.

Dr. Fodor Csaba: Tudomásom szerint 90 millió Ft az az összeg, amelyet a Vízmű Rt. a városnak használati díj címén megfizet. Úgy tudom, hogy a Vízmű Rt. ennek a 90 millió Ft-nak a felhasználására pontos tervet készítetett, a város tulajdonában álló közművek felújítására vonatkozóan. A rendelet-tervezet táblázatai mindösszesen 62 millió Ft-ot tartalmaznak - a 13. számú melléklet 1., 2. sora. Ez jóval kevesebb, mint a 90 millió Ft. Azt kérem, hogy a Vízmű Rt. által a városnak visszafizetett pénz kerüljön vissza amennyiben lehetséges, mert ezek a pénzek teljes egészében az önkormányzat tulajdonát képező közművek felújítására fognak fordítódni, hiszen már készen is vannak a tervek, és ha a közműtől elvont pénzeket visszaforgatjuk, azzal csak jót teszünk. A 10. számú melléklet 18. sor tartalmazza a Military-ra adandó pénzeszközt. Eddig a költségvetésben tervszinten 3 millió Ft-ot terveztünk be. Kaptam egy levelet, amelyben pontos számítások szerepelnek arra vonatkozóan, hogy mennyi pénz kellene egyrészt a Military versenyre, másrészt az azt követő Alpok-Adria Nemzetközi Díjugrató Versenyre. Azt kérem, hogy az eddigi 3 millió Ft-ot emeljük meg. A kért összeg mindösszesen 7 millió Ft. Abban az esetben is, amennyiben esetleg ezt a 7 millió Ft-ot a közgyűlés nem tudja bevállalni, mert a költségvetés nem teszi lehetővé, akkor is azt kérem, hogy az a 3 millió Ft legalább 1-2 millió Ft-tal növekedjen.

Halász Gyula: A 4. számú mellékletnél a 7. sorában szerepel a Tüdőgondozó értékesítése. Az értékesítés előtt kerüljön sor egy környezeti vizsgálatra, és utána történjen meg az esetleges értékesítés. A 10. számú melléklet 33. sorában a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány támogatása szerepel. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ennek az alapítványnak a támogatását szeretnénk megemelni 500 eFt-ra, hogy jól tudjon működni.

Litter Nándor: Esetleg forrásokat is lehetne megjelölni, fontos lenne.

Halász Gyula: Ki fogom fejteni a végén, egy forrást fogok megjelölni. A 10. számú melléklet 34. sorában a Polgárőr Egyesület támogatását támogatom ezzel az összeggel, és annyi kérésem lenne, hogy polgármester úr hasson oda, hogy a belvárosban is járőrözzenek, tudniillik katasztrofális állapotok vannak a belvárosban, és a műemléki épületeink teljesen össze vannak firkálva. Ebben kérjük a Polgárőr Egyesületet is, hogy próbáljanak meg aktívan tevékenykedni, hogy ez mérséklődjön. A 12. számú melléklet 36. sorába kérném belevenni az utak felújításánál a Városkapu krt. útfelújítását. A 12. számú melléklet 37. sorában kérném a Keleti városrészben történő parképítés összegét megnövelni legalább a tavalyi szintre. Tavaly 5 millió Ft volt. Itt hívnám fel a körzet képviselőinek, illetve a körzetben lakó képviselő úrnak, Cseresnyés Péter úrnak a figyelmét, hogy itt egy park építése folyik, és ez kellő támogatás mellett csak 20-25 év múlva éri el azt a célt. Itt kérem rögzíteni, hogy ez a 37. sor utolsó sora a Kazanlak, Munkás, Városkapu krt-ra vonatkozik. A 13. számú melléklet 6. sorában az összeget úgy, ahogy el tudom fogadni, viszont ebből 3 millió Ft-ot kérnék átcsoportosítani az IKI költségvetéséhez, mégpedig a Vasemberház újratisztítható festésére.

Litter Nándor: Honnan tudja, hogy ez pontosan 3 millió Ft?

Halász Gyula: Egy előzetes szakértői becslés alapján. Polgármester úr kérdezte, hogy ezt milyen forrásból gondolnám megoldani – a 12. számú melléklet 39. sorából gondolom, ez a Dózsa György u. – Kalmár u. ingatlanszerzése, ami szintén becslésen alapul. Erre sincs konkrét javaslat, ugyanis nem végeztek ott még talajmechanikai és egyéb vizsgálatokat, úgyhogy az én becslésem és a területszerzés becslése nagyjából hasonló.

Litter Nándor: Megkérem a bizottsági elnököket, hogy amennyiben van, ismertessék a bizottságok javaslatait.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság álláspontját szeretném ismertetni. A Zemplén DSE részére állítólag volt egy ígéret – a sportegyesület meghívásos alapon a 2008-as olimpiára szeretne kijutni. Ennek érdekében úgy döntött a bizottság, hogy minden évben nevesítjük azt az összeget, amivel a felkészülését segítjük. Kérésük az, hogy 2005-ben 1,5 millió Ft-tal támogassuk a Zemplén DSE-t, hogy az olimpiai kijutás tervét megvalósíthassa. Szeretném, ha ez az összeg bekerülne a 10. számú mellékletbe. Ezt külön soron kérném szerepeltetni, mert ha itt elosztásra kerül a pénzt, akkor valószínűleg többre nem jut. A 12. számú mellékletben a 13. közterületi útbaigazító táblákra 994 eFt van tervezve. Ez kiterjed egész Nagykanizsa területére vagy a külterületre nem vonatkozik? Jó lenne, ha egységes táblarendszer készülhetne erre a részre is. Nem tudom, hogy ez az összeg ezt fedezi-e? Az általános részben már kértem, hogy 36. soron felsoroltaknál legyen lehetőség módosításokra egy-egy területen – mivel nem tudni, hogy milyen költségkalkulációk készültek.

Dr. Szabó Csaba: A 11. számú melléklettel kapcsolatosan szeretnék részben pontosítani, részben kiemelni. A 11. számú melléklet az egész évben az önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogramra alapul. Remélhetőleg ebben a hitelprogramban való részvétel adott lesz a város számára. Amennyiben ez bekövetkezik – ehhez az kell, hogy hitelt akarjunk felvenni –, annak céljaként 40 millió Ft-ot – ez a helyesbítés – az orvosi rendelők felújítására kívánunk fordítani. Ekkora összeg még soha nem volt kilátásban az orvosi rendelők felújítására Nagykanizsán. Az Alapellátási Intézmény már elkészítette – függetlenül ettől a hitelprogramtól – a nagykanizsai háziorvosi rendelők felmérését, és sorrendbe van szedve, hogy hol mit kell végrehajtani. Ezt a szakértői szinten végzett munkát a Szociális és Egészségügyi Bizottság el is fogadta. Ha a hitelprogram adta lehetőséggel úgy élünk, ahogy kell, akkor egy olyan lehetőség valósul meg, amire eddig még az önkormányzatiság időszakában nem volt példa.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a harmadik határozati javaslatot - amely az intézmények fenntartására, üzemeltetésére vonatkozik – szeretné azzal pontosítani – ha nem értek bele a határozati javaslatba, mivel a bizottság intézménynek ítéli a Polgármesteri Hivatalt és a Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodását, működését is szeretnék ebbe beleérteni. Illetve az intézmények esetében az IKI és a Városfejlesztési Osztály az életveszély felszámolásához szükséges karbantartási feladatokat külön soron hozza. Negyedik határozati javaslatként szeretnénk szerepeltetni - mivel a két intézménynek a költségvetésébe van utalva a zöldtábor, illetve a balatonmáriai üdülő üzemeltetése –, hogy a két intézmény esetében üzemeltetési díjat az üzemeltető április 30-ig hagyassa jóvá az Oktatási, Kulturális és Sportbizottsággal, illetve szeptember 30-ig az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság számoljon be. A rendelet szöveges részében a 8. § (31) bekezdésében a “tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételt a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére kell fordítani” szövegrész kizárólag az oktatási intézményekre vonatkozik. Ezért javasolnánk kiegészíteni, hogy a költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtható előirányzat – kivétel az E-Alap támogatásából működő intézmények. A 17. §-nál a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság azt javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság helyett az önkormányzat területileg illetékes szakbizottsága engedélyével és a Pénzügyi Bizottság ellenjegyzésével lehessen tartósan szerződést kötni.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság érdemi módosítást egy ponton javasol a költségvetésben. A 14. számú mellékletben a Monográfia nyomdaköltségét javasolja felére csökkenteni, illetve azt szeretné, hogy ne az I-II. kötet, hanem csak a II. kötet nyomdaköltségét tartalmazza ez a sor, mivel az I. kötet már régen elkészült. Elképzelhető, hogy ez az összeg egy becsült szám, és a 10 millió Ft költségként felmerülhet, de mégis a bizottság úgy gondolta, hogy mivel az I. kötet már kész, arról már nem kellene beszélni. Egyetértek azzal, amit Papp Péter képviselőtársam elmondott az intézmények által bérbe adható ingatlanok bérbeadási idejének elbírálását illetően. De azt a jogot fenntartanánk, hogy a Pénzügyi Bizottság ellenjegyzése mellett.

Litter Nándor: Megkaptam a Monográfia pontos költségeire vonatkozó adatokat. Az I. kötet újranyomása a 10 millió Ft-ból 1000 kötetre vonatkozóan 2.310.000 Ft. A II. kötetnek részben szerződésekkel lekötött tételei teszi ki a különbözetet, és a II. kötet költsége 2000 db-ra vonatkozik. Tehát ha az I. kötet kiadására nem kerül sor, akkor 2.310.000 Ft-ot tudunk megtakarítani. Ezzel szemben javaslom, hogy maradjon benn az I. kötet, mert lehet, hogy valaki még nem szerezte meg, és az I. és II. kötetet együtt szeretné megvásárolni.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 18/2005.(II.10.) számú határozatában az alábbiakat döntötte: A Szociális és Egészségügyi Bizottság Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése című előterjesztést megtárgyalta, 4 igen, 3 tartózkodó szavazattal elvileg elfogadhatónak tartja és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja. Motivált bennünket ebben a 11. számú melléklet is többek között, ahol az orvosi rendelők felújításáról esett szó, amely rendkívül nagy feladat, és 50 millió Ft értékben történik meg. De hasonlóképpen a lakásállomány felújítására való törekvések az első, második, valamint a szociális ellátás is biztató jelenséget jelent.

Kereskai Péter: A 2. számú melléklet II. 4. pontban szerepel az osztalék és hozambevétel 15 millió Ft-tal, illetve a III. 4., 7. pontja 34 millió Ft-os részvények, részesedések értékesítése. Gondolom, hogy ezek valamilyen tárgyalások vagy ajánlatok alapján kerültek kialakításra, de jónak tartanám, ha úgy, mint a 4. számú mellékletben a tárgyi eszköz értékesítésnél, legalább összegek nélkül feltüntetésre kerülnének, hogy miről van szó. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság tagjainak hasznos információkat jelenthetne. Örültem volna, ha 20 évre láttam volna a hitelfelvétel hatását, de megfogalmaztam azt is, hogy ennek miért nincs értelme, ugyanis ki fogja megmondani, hogy 15 év múlva milyen kamatterhek terhelik majd a költségvetést. Nagyon komolyan el tudná torzítani az elképzeléseink arról, hogy milyen terheket jelent ez 15 vagy 20 év múlva. Elhangzott az is, hogy nem érdemes összehasonlítani magunkkal más városokkal. Úgy gondolom, hogy érdemes, mert egy kisebb város például fele ekkora költségvetésből a mi hitelállományunknál nagyobb hitelállománnyal dolgozik, és meg merte ezt tenni, és fejlődésnek indult. Érdemes, a jó példákból lehet tanulni. A 2006-os költségvetésnél megfontolandó, hogy a működésre fordítandó hitelt ilyen adminisztratív módszerrel esetleg vissza próbáljuk szorítani. El tudom fogadni, amit polgármester úr mondott a Monográfiával kapcsolatban. Mi ennek az információnak nem voltunk birtokában, amikor a javaslatot tettük.

Dr. Horváth György: A Monográfiával kapcsolatban feltétlenül javaslom az eredeti kiadást. Az egyetlen tudományos munka volt az I. kötet Nagykanizsáról. Azóta nem jelent meg hasonló. Szerintem a II. kötet is hasonló lesz. Szó volt már az oktatási intézmények felújításáról. Megerősítem, hogy ez a 100 millió Ft nagyon jelentős és talán egy első lépés a továbbiakban. A sorrendiségre, a tervszerűségre, a takarékosságra és az intézményvezetői felelősségre hívnám fel a figyelmet. A 12. számú mellékletben dőlt betűvel szedték a Széchenyi-Zsigmondy felújítását – talán azért, mert erre feltétlenül szükség van. Egyrészt van egy folyamatosság, évek óta tekintélyes támogatást kaptak, másrészt a Piaristáknak át kell adni, illetve az iskola nagyon jól hozzáadja a saját munkáját.

Vargovics József Árpádné: A 4. számú mellékletnél a tárgyi eszköz értékesítéssel kapcsolatban jelezném, hogy a Magyar u. 54. szám alatti épület értékesítésre kerül a közeljövőben. Hiányolom ennek az ingatlannak a feltüntetését.

Kámán László: Az elmúlt évben kiürítésre került az épület. Az értékesítést a Vagyongazdálkodási Iroda végzi.

Litter Nándor: Akkor vegyük fel a listára. Javaslom, hogy a Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatását 200 eFt-tal emeljük meg. Ez volt az egyeztetésnek egy olyan pontja, amikor konkrét kérés volt a kisebbségek részéről. Javaslom, hogy ezt teljesítsük. Meg fogjuk keresni, hogy milyen módon.

Polai József: Visszatérnék a képviselői kerethez. A képviselői keret felhasználását illetően a rendelet 7. oldalán az szerepel, hogy a képviselői keret felhasználását a polgármester engedélyezi, és a Városfejlesztési Osztály gondoskodik a megvalósításról a képviselő írásbeli megrendelése alapján. Azt javaslom, hogy ezt a Via Kanizsa Kht-n keresztül is lehessen bonyolítani azért, mert tudok összehasonlítást tenni például autóbuszváró árával kapcsolatban. Addig, amíg a Városfejlesztési Osztály megrendelése által megközelítőleg 500 eFt-ba került egy ilyen faszerkezetű, Kiskanizsára kihelyezett váró, addig a Via Kanizsa Kht-val – igaz, bevonva kiskanizsai hozzáértő szakember munkáját – a feléért tudtunk egyet elhelyezni. Azt kérem, hogy ez a lehetőség ebben az évben is legyen adott, mert készülök arra, hogy kiskanizsai embereket bevonva, esetleg három buszvárót helyeznénk el, és a három váró költsége fele annyiba kerül majd a Via Kanizsa Kht-n keresztül, mint a Városfejlesztési Osztály megrendelése után. A 12. számú mellékletben szerepel a peremterületeket tekintve is néhány fejlesztési cél, ami korábban nem nagyon volt jellemző. A 9. számú soron, az induló beruházásoknál a kisajátítás, elővásárlás soron saját forrásként 10 millió Ft milyen feladatot céloznánk meg? Ugyanis indítványoztam már 2003. őszén a Ráckert problémáját. Addig eljutottunk, hogy a Városfejlesztési Osztály tanulmánytervet készíttet erre a területre. Nagyon nagy problémát jelent az a szűk lejárat, mert az út melletti két ingatlant tönkre teszi. Csak akkor oldható meg a probléma, ha egy ingatlant vásárolunk ebben a tömbben, ahol biztosítani tudjuk az új lejáratot. Ha ez azt a célt takarja, akkor minden rendben volna, de ha nem, akkor módosító javaslatom van: a Ráckert megközelítését biztosító ingatlanvásárlásával a közgyűlés értsen egyet, mely összeget, 6 millió Ft-ot - két ingatlantulajdonossal beszéltem, akik külön-külön felajánlottak ingatlanjukat ilyen célra, és e körüli összegért meg lehet kapni – a 12. számú melléklet, induló beruházások 9. során, a kisajátítás, elővásárlás címen tervezett 10 millió Ft-ból biztosítsa. A bajcsai óvoda átalakítása bekerült. Itt két lakás kialakításáról van szó. Bajcsára szeretnék még valamit a 2005. évi költségvetésből kapni, ezért módosító javaslatom a bajcsai művelődési ház felújítására vonatkozna, amely a legsürgősebb feladatokra történő beavatkozása lenne. Ezt a rekonstrukciót 6 millió Ft értékben a 9. számú melléklet: városüzemeltetési feladatoknál a főépítészi tervezési feladatok 20 millió Ft-os keretéből szeretném, ha biztosítanánk. Bajcsán a járdafelújítás részben elkezdődött – szeretném, ha ezt folytatnánk 4 millió Ft értékben a polgármesteri keretből biztosítva. A 27. sorban a köztemetők fejlesztése sorban, ahol a kiskanizsai ravatalozó is szerepel, a gyalogátkelőhely a 31. sorban, az utak, járdák, híd, az Őrtorony utca végén, illetve a Malomkerti területszerzés – átkerültek saját forrás oldalról a hiteloldalra. Mindaddig nagyon elégedettek lettünk volna, amíg ezt a saját forrás oldalon látjuk, de a hitelfelvétel bizonytalan, és így bizonytalan, hogy ezek a feladatok megvalósulhatnak. A gyalogátkelőhely korszerűsítés a 31. soron mely gyalogátkelőhelyre vonatkozik? Palin és Kiskanizsa kérte már tavaly egy-egy gyalogátkelőhely létesítését. Ha ez az, akkor rendben van, mert az osztálynak erről tudomása van. Az Őrtorony utcai fahidat bártorság még nem lezárni, és engedni a közúti forgalmat a hídon keresztül. Jó lenne, ha szakemberek megvizsgálnák, hogy nem kellene-e lezárni a hidat a közlekedés elől. Módosító javaslatom van az orvosi rendelőkkel kapcsolatban. Ismerem az Alapellátási Intézmény által készített tervet, amelyben a kiskanizsai rendelők 4. helyen szerepelnek. A jelenlegi épület mögötti területen, ahol felépülhetne a kiskanizsai rendelő, ki lehetne alakítani néhány önkormányzati építési telket. Ez is forrása lehetne a rendelő felújítási összegnek. Ezért módosító javaslatom lenne, hogy az új kiskanizsai egészségközpont felépítését 20 millió Ft-os kerettel a 14. számú melléklet fejlesztési céljainak 12. sorában a 35 millió Ft-os keretből kérem biztosítani, és az említett építési telkek kialakítását indítsuk el.

Litter Nándor: Azért van egy városnak egy költségvetése, hogy a valahol befolyó összegeket nem oda visszük vissza, ahol esetleg ezek képződnek, mert akkor nincs értelme magának a költségvetésnek. Ilyen címkézést a magam részéről nem tudok elfogadni. A legfontosabb feladatokra kell, és ahol nincsenek alábontva, mint a járdáknál, utaknál, ahol meg volt már egy szélesebb szakmai egyeztetés a Via Kanizsa Kht-val és a Városfejlesztési Osztállyal, azt ezt követően kell megtenni. Nem is kívánjuk ezeket az alábontásokat itt elvégezni. Ezeket a közgyűlés fogja majd jóváhagyni akkor, ha ezek a fejezetek így akár hitelre, vagy saját forrásból bennmaradnak a költségvetésben. A szakterületek ezeket feldolgozzák és a közgyűlés fog ezekről dönteni.

 

Szünet

 

Sajni József: A rendelettel kapcsolatban van módosító javaslatom: a 8. § (26) bekezdését kérném kivenni, ugyanis, a (25) bekezdés tartalmazza a (26) bekezdést is.

Litter Nándor: Rendben van. Köszönjük.

Sajni József: Polai képviselőtársam javasolta a (32) bekezdésben a képviselői keret felhasználásával kapcsolatosan az eljárás rendjét. Szeretném, ha a mondat ott befejeződne, hogy a képviselői keret felhasználását a polgármester engedélyezi. A további technikai lebonyolításra ne térjünk ki, legyen a képviselő gondja.

Litter Nándor: Nem értek ezzel egyet. Olyan események voltak 2004. évben is, ami ezt nem teszi lehetővé. A beruházási ügyek a Városfejlesztési Osztályhoz tartoznak. A fenntartási ügyek tartoznak a Via Kanizsa Kht-hoz. Szerintem ezt így kell hagyni. Lehet, hogy lassabban megy, körülményesebb. Az egyéni fantáziát ki kell szűrni az ilyen városfejlesztési, beruházási feladatok megoldásából.

Sajni József: Akkor szeretném ezt továbbfűzni, tehát a Városfejlesztési Osztály gondoskodik a megvalósításról, stb. Elvileg ez azt jelenti, hogy ha én parkot építek, akkor valakit megbíz, elkészül a park …

Litter Nándor: Van a képviselőnek x millió Ft kerete, meghatározza, hogy ez milyen jogcímeken kerüljön felhasználásra. Ő megtervezteti, ajánlatokat szed be, és szerződést köt, és mivel a polgármester felel a költségvetés végrehajtásáért, aláírom ezeket a szerződéseket, stb. Alapvetően a képviselő irányítja a dolgokat.

Sajni József: És ha meg tudom terveztetni úgy, hogy nem kerül pénzbe, és ha a fele munkát meg tudom oldani, hogy nem kerül pénzbe, akkor miért kell teljes egészében valakit megbízni, hogy ezt a pénz elköltse?

Litter Nándor: Úgy érzem, hogy ez belefér abba a megoldásba, amit az előbb elmondtam.

Sajni József: Ez a mondat viszont nem teszi lehetővé. Ezt a forrás értelmesebben a saját erővel, egyéb támogatásokkal ki lehet egészíteni. Így viszont azt tudom csak tenni, hogy megbízom és ezt a munkát akkor végig kell valakinek csinálni.

Litter Nándor: Ha Ön tud szerezni x Ft-ot, vagy van társadalmi munka, akkor azzal csökken az a rész, amit a Városfejlesztési Osztály megrendel bárkitől.

Sajni József: Ezzel nem tudok egyetérteni, ugyanis ez az előző évben nagyon jól működött. Lényegesen többet sikerült megoldani, mint amennyi abból a pénzből megoldható lett volna. Lehet, hogy ez valahogy nem működött.

Litter Nándor: Karmazin urat kérdezem, hogy ha a “gondoskodik”-nál pont van, tudjuk-e kezelni ezeket az egyéni problémákat?

Karmazin József: Kezelhetők a különféle támogatások, bár nehezíti a dolgot. A tavalyi példa, amit polgármester úr említett, okozott olyat, hogy a képviselő megrendelte, lealkudta, megépíttette, és a mai napig nincs kifizetve a számla.

Litter Nándor: A képviselő úr által javasolt megoldás, hogy pont van a gondoskodik szó után, kezelhető-e, és elfogadjuk a javaslatát. Jó. Polai úrnak is ez volt a javaslata korábban. Akkor egy koordinációt végez majd a képviselő bevonásával a Városfejlesztési Osztály.

Sajni József: Ha ezt a Városfejlesztési Osztály a jelenlegi leterheltsége lehetővé teszi, akkor gratulálok.

Litter Nándor: Lehet ilyet mondani. Vannak közbeszerzési szabályok, pénzügyi és egyéb szabályok, amelyeket be kell tartani. Viszont a másik oldalról kapunk olyan kritikát, hogy nem tartjuk be ezeket a szabályokat. Inkább menjen lassabban.

Sajni József: A tavalyi költségvetésnek volt egy olyan eleme, amelyik 4 millió Ft-tal támogatta az iskolatej programot. Ez nagyon jó kezdeményezés volt. Nem kellene talán teljes mértékben lemondani róla, most teljes egészében az önkormányzatnak kellene kifinanszírozni. Ha adódik valamilyen lehetőség év közben, akkor térjünk majd vissza rá, de most én sem javaslom.

Csordásné Láng Éva: Karmazin úrhoz csatlakozva, saját példámat szeretném elmondani, hogy a Városfejlesztési Osztály bonyolította le azt a fajta útjavítást, amibe személy szerint úgy folytam bele, hogy jelen voltam akkor, amikor a versenytárgyalás bonyolódott, és ezzel együtt két héten belül elkészült az az út, amit ha én nem tudom kiken keresztül bonyolítok, biztos, hogy nem tudtam volna úgy megcsinálni – és igénybe vettünk ehhez társadalmi munkát, illetve vállalkozó által felajánlott anyagot is, de teljes egészében a Városfejlesztési Osztály rendezte a közbeszerzési eljárást és minden más egyebet.

Dr. Horváth György: Azért jó az eredeti szöveg, mert a következő probléma lehet. Honnan tudja egy képviselő, hogy melyik a közterület és melyik a magánterület. Velem is majdnem magánterületet aszfaltoztattak. Akkor Gáspár Andrásnak köszönhettem, hogy felhívta a figyelmemet.

György Pál: Nagy örömmel tapasztaltam a költségvetést olvasva, hogy soha ilyen sok pénz nem volt még járda-, útrekonstrukcióra, illetve közlekedésfejlesztésre Nagykanizsán. A 39. pontban a Dózsa György út – Kalmár út építés, illetve Dózsa György út - Kalmár út ingatlanszerzésnél kedvezőbb lenne, ha Kalmár út északi irányban történő továbbfolytatása valósulna meg a 7-es elkerülőig, és ott kötne be abba a meglévő útba, ami a Vágóhídi utat is eléri. Ebben az esetben két dolog lenne kedvező. Egyrészt a Magyar utcának egy annál nagyobb szakasza lenne tehermentesítve, mint amit jelente az eredeti elképzelés. Másrészt a Dózsa György utca forgalma, amely az ott lakók szerint már a tűrhetetlen mértéket eléri, nem növekedne tovább. Azért nem kellene a Dózsa György utca forgalmát tovább növelni, mert 300 méterre tőle ott van a 7-es elkerülő út, és ez a 300 méter nem egy akkora távolság, amit ne lehetne a járműveknek megtenni annak érdekében, hogy egy sűrűn lakott családi házas övezetet elkerülje a forgalom. Változatlan költségirányzattal azt javaslom, hogy a Kalmár utca legyen tovább folytatva északra, és a 7-es elkerülőnél kössön be abba az útba, ami jelenleg is megvan. A 36. pontban a Dózsa György utca felújítása szerepel a Magyar utca és a Petőfi utca között. Ez már egy nagyon aktuális probléma, hiszen aki arra közlekedik, tudja, hogy mennyire gödrös az az út. Ellenben úgy tudom, hogy a tervek között szerepel a Dózsa György utca kiszélesítése is annak érdekében, hogy ott még akadálytalanabbul bonyolódhasson le a forgalom. Az a véleményem azért, mert ez egy sűrűn lakott családi házas övezet, és ha valaki járt a Dózsa György utcában tavasszal, az láthatta, hogy milyen gyönyörű az az utca akkor. Ha azt kiszélesítik és kivágják a japán cseresznyefákat, akkor még tovább csökkenne az elkerülő út forgalma, és feleslegessé válna az elkerülő út. Az elkerülő út azért van, hogy a Dózsa György utcáról odavezessük a forgalmat még akkor is, ha a Zala Megyei Közútkezelő nem hajlandó ennek az elkerülő útnak a csomópontjait olyan mértékben fejleszteni, ahogy kellene. A Dózsa György utca lakói nem tűrik azt a kamionforgalmat, ami ott lebonyolódik. Nem jó szemmel nézik azt, hogy nem helyijáratos buszok is használják azt az utcát. Nyilvánvaló, hogy a személygépkocsik forgalma teljesen jogos, de azért szélesíteni, hogy ott a forgalom még nagyobb legyen, amikor 300 méterre ott van a kerülőút tőle, ez mindenféle elvvel és normális elképzeléssel ellentétes. Legyen felújítva a Dózsa György utca, de ne legyen szélesítve, ne legyenek a zöldsávjai csökkentve. Az a forgalom, ami oda lenne vezetve, legyen rávezetve a 7-es elkerülőre annál is inkább, mert ha az autópálya megépül, akkor a 7-es elkerülő forgalma bőségesen elbírja azt a forgalmat, ami arra hárulni fog.

Cserti Tibor: A költségvetést szociálisan érzékenynek tartom. Minden intézmény esetében általános jelleggel az ágazatok során megszorítást tesz, a szociális intézmények esetében – kivéve a kórházat – 18 fő létszámfejlesztés eredményez. Ennek az éves fenntartási vonzata 60-65 millió Ft-os nagyságrend körül van, és az abszolút mértékű növekménynek durván a felét teszi ki. Mindenféleképpen támogatni kívánom a magam részéről is a szociális, egészségügyi feladatok bővített normatívából történő kiegészítését is. Az elmúlt héten volt a Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület éves közgyűlése. Az egyesület munkáját gondolom, nem kell bemutatni, mert az elmúlt két év során olyan mértékű fejlesztésre került sor döntő részt önkormányzati támogatással és jelentős mértékű egyesületi támogatással, ami ma már a nagykanizsai repülőtér szélesebb szintű hasznosítását is lehetővé teszi, és nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az önkormányzat a tulajdonjogot is megszerezze. Félő, hogy az egyesület léte forog veszélyben amennyiben a tulajdon nem kerül át a városhoz, mert éves szinten mintegy 2,5 millió Ft körüli bérleti díjat tervez a jelenlegi tervek szerint a tárca az egyesülettől. Ha ezt érvényesíteni kívánja, akkor nincs tovább. Ugyanakkor szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy a Nagykanizsa város programjaiba beleillő széleskörű, nagy látogatottságú programokat tervez az egyesület, ezek közül három, ami igazán jelentős. Az egyik a technikai duatlon folytatása, ami az elmúlt évek kiemelkedő országos hírű sikere volt. Most technikai triatlonként kerülne továbbfejlesztésre. Szeretnénk folytatni a horvát, szlovén és magyar Dráva-Mura Eurorégióbeli kapcsolatok ápolását nemzetközi verseny szervezésével, és tervezünk egy kétnapos olyan városnapot a nyár közepén, ami nagy formátumú nemzetközi és országos versenyzőket hoz Nagykanizsára, és nagy látogatottságra számítunk. Szeretnénk, ha a város a korábbi támogatási arányhoz képest töredékét, összesen 2,5 millió Ft körüli összegre gondoltunk, úgy gondolom, 2 millió Ft mellett jelentős takarékoskodással ezek a programra lebonyolíthatók. Alternatív lehetőséget is nyújtana esetlegesen a fennmaradást illetően ez a támogatási összeg. Forrásként a 666,7 millió Ft-os önkormányzati igazgatási tevékenység dologi, működési előirányzata erre lehetőséget ad.

Litter Nándor: Szóltunk már a bér és létszámügyekről. Most nem vesszük fel ezeket a munkatársakat, ami létszámnövekedésként megjelenik. Megvárjuk a kormánynak azt a döntését, hogy esetleg módosítják-e az állami létszámnormatívákat. De most úgy szerepel, mintha felvennénk, és amennyiben lehetőség van rá, és a működés is ezt lehetővé teszi, akkor nem bővítenénk ott a létszámot, és ez megtakarítást jelenthet számunkra. A másik, hogy van egy sportbüdzsé 65 millió Ft-tal. Nem gondolom, hogy minden sportegyesülettel külön foglalkozzunk, mert akkor a többi is előjön kiemelten, és itt osszuk el a 65 milliós sportkeretet. Ez nem jó gyakorlat. Így is már nagyon sok egyesület van kiemelve, és ha ezt továbbvisszük, akkor azok, akik a sportügyekben járatosak, a bizottság tagjai és mások, akik részt vesznek ebben a munkában, az ő szerepüket fogjuk átvenni, kellő ismeret hiányában döntünk egy ilyen egyesület méretéhez képest elég jelentős támogatásról. Nem szívesen kezdeném el itt egyesületekre bontva osztogatni a forrásokat. Ez a bizottság feladata legyen, és ha ezt követően is vannak még az egyesületeknek problémái, akkor kell külön foglalkozni vele. Vannak egyéb támogatók is. Azt javaslom, hogy esetleg ezt követően térjünk vissza ezekre. A Military más, mert ő egy-egy alkalomra, rendezvényre gondolt.

Dr. Csákai Iván: A 15. oldalon szerepelnek a szociálpolitikai, egészségügyi feladatok kiadásai. Több nyugdíjas megkeresett, hogy valamilyen támogatási rendszert kellene kialakítanunk a fűtéskompenzációra csak a nyugdíjasoknak. Egy életet ledolgozó nyugdíjas nem kér az önkormányzattól támogatást. Más városokban működik ez a rendszerben, például Debrecenben. Meg kellene vizsgálni, hogy a Nyugdíjintézettől kapott adatok alapján milyen támogatásban tudjuk részesíteni ezeket a nyugdíjasokat, mert szégyellnek segélyt kérni. A 4. számú mellékletben szerepelnek az értékesítendő ingatlanok. Minden évben visszatérő téma. Két évvel ezelőtt 18 %, tavaly közel 30 % értékesítése történt meg.

Litter Nándor: Ez nem így van – a 30 % tavaly. Tavaly a terv 60 %-a került értékesítésre.

Dr. Csákai Iván: Tavalyelőtt. Itt vannak olyan ingatlanok, amelyeket nem tudtunk értékesíteni. Tudva azt, hogy a kórházban lesz ápolási osztály, ennek ellenére a városban egy ápolási otthon lehetősége felmerül, és néhányunk úgy gondolja, hogy szükség lenne rá. A 11. számú melléklet – orvosi rendelők felújítása: ez a felújítás a szakosztály által megállapított sorrend érvényes vagy a közgyűlési döntés fogja meghatározni ennek a felhasználását? Mert eddig már két közgyűlési döntés van. Az első négy felújítására a 40 millió Ft nem biztos, hogy elég lenne. 60 millió Ft-ra kellene emelni az összeget, és nem a fejlesztési hitelprogramban kellene megvalósítani, hanem önkormányzati saját erőt kellene felhasználni. A 12. számú mellékletben szerepel a belváros tehermentesítésére tett kísérlet. Értesülésem szerint a Zrínyi – Kórház útépítés az ott lévő épületeket békén hagyná, és a Zrínyi utca – Teleki utca bekötés nem történne meg. Csak ezzel a bekötéssel lehetne a tehermentesítő belső körgyűrűt megvalósítani, és elő kellene venni a ’93-as tervet, és azt aktualizálni. Talán akkor nem olyan értesüléseket kap az ember, hogy több kanyarral megáldott úttal fogunk átkelni a házak között. Felvetődött a javaslatunknál, hogy a 12. számú melléklet 43. pontjában szereplő tételekhez nyúlunk hozzá. Sajnálatos módon az önkormányzat jó vevő, ha eladó vagyok. Jó eladó, ha vevő vagyok. Volt rá példa, hogy közel 3.000 Ft6m2 árért megvettük az ingatlant, majd 500 Ft/m2 árért továbbadtuk. Tehát mindenki úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak nagyon sok pénze van, és ezért mindig kihasználják. Azzal, hogy a bevételi oldalon és a kiadási oldalon valamit megszüntetünk, szerintem a költségvetés nem fog sérülni. A magánvállalkozók nagyon sok helyen saját maguk veszik meg a telkeket magánemberektől. Érdekes módon legalább három-, négyszeres áron, mint ahogy az önkormányzattól. Javaslatainkból néhányat, hogy hova gondoltuk, melyik táblázat hányas pontjához, mert ezek a javaslatok a város lakóinak biztonságérzetét növeli azzal, hogy az önkormányzatra számíthatnak, és a fiatalok itt tartására szolgál. Ezért bárhogy is lekicsinylően szóltak ezekről a javaslatokról, ez a katasztrófaalap nem csak a vihar, hanem mostanában volt, hogy valakinek leégett az elektromos vezetéke, valakinek életveszélyessé vált a háza, kamatmentes kölcsön biztosításával nyugodtan tud segíteni az önkormányzat, és ennek az összege 25 millió Ft, a megjelölt forrása a 14. számú táblázat 29. pontjaként szerepelhetne. Az első lakáshoz jutók támogatása évekig funkcionált ebben a városban.

Litter Nándor: Amit Önök forrásként jelöltek meg, van egy bevételi oldala is. Ha ezt innét eltüntetik, akkor a bevételi oldal sem jelentkezik. Így ez nem valós forrása annak a javaslatnak.

Dr. Csákai Iván: Az első lakáshoz jutók támogatását arra való tekintettel, hogy egy nagyon kedvezményes, fiatalokat támogató rendszer volt az elmúlt négy évben, az önkormányzat felfüggesztette a működését. Jelenleg azok a fiataloknak, akik például az átlagkereset alatt keresnek, nagyon nagy támogatás lenne, ha az első lakáshoz jutók támogatásában részesülhetnének – 40 millió Ft-tal. Elmondtam, hogy a szociális otthon tetőtér beépítését mi indokolná. Ezt a 11/7. sorban kellene szerepeltetni. Az ápolási otthonnak csak az eladatlan ingatlanok közül kellene keresni helyet, és egy olyan vállalkozóval tárgyalni, aki ezt üzemeltetni tudná. Változatlan a helikopter-leszálló, mert mostanában is szerettek volna helikopterre Nagykanizsára érkezni és nem tudtak leszállni. Kétszer vagy háromszor tárgyalási szintig, addig, amíg polgármester úrnak bemutattuk a légügyi felügyelet képviselőjét, eljutottunk, és semmi nem történt.

Litter Nándor: Nem nekem, még az előzőnek.

Dr. Csákai Iván: Az elmúlt ciklusban.

Litter Nándor: A magam részéről fel tudom vállalni, hogy keresünk egy olyan helyet, ahol ez probléma megoldható.

Dr. Csákai Iván: Megvan a hely. A Határőrséggel tárgyalásban voltunk, csak a Határőrség is azt mondta, hogy ha az önkormányzat komolytalanul tárgyal, akkor nem tárgyal velünk. Négyhelyes leszállópályára alkalmas terület van a Határőrség területén belül.

Litter Nándor: Felveszem Fonyódi úrral a kapcsolatot és egyeztetek ebben az ügyben, hogy megoldható-e.

Stróber Gábor: A Kanizsa Fejlesztési Terv 27. sorában szerepel a köztemetők fejlesztése 20 millió Ft-tal. Ez elég tetemes összeg. Végre eljutottunk oda, hogy a temetők fejlesztésére is sor kerül. Ezt azért mondom, mert a város lakosságának érdekeit kívánom ecsetelni. A fejlesztésnél be kellene ütemezni, hogy a temetőben a közvilágítást és az utak javítását. Ugyan szerepel a 33. soron temetői utak fejlesztése, csak azt nem tudom, hogy ez a város összes temetőjére érvényes, vagy csak a kanizsai temetőre.

Litter Nándor: A Tripammer utcai temetőre gondoltunk.

Stróber Gábor: Ebből nem derül ki konkrétan, ezért ezt nevesíteni kellene, és követhetné ezt a 28. soron is a 27. sor után. November 1-jén a Tripammer utcai főbejáratnál, amikor beléptünk a temetőbe, annak ellenére, hogy a gyertyák ezrei égtek a temetőben teljes sötétség uralkodott. A világítás nem volt bekapcsolva. Gondolom azért, mert olyan elavult. A világításra és az utak állapotára nagyon nagy hangsúlyt kellene fordítani a jövőben, ugyanis az aszfaltos utak száma nagyon csekély, leginkább zúzalékkal megszórt földes utak vannak. Ezt egy korábban beadott indítványomban már kezdeményeztem, hogy a megszűnő sírhelyek számbavételénél a nagy tömböket ki kellene úgy alakítani, hogy kisebbé váljanak, ezáltal nem okoznánk a lakóknak plusz munkát, költséget egy-egy temetés után – gondolok arra, hogy esős időben felállnak a sírokra, nem beszélve arról, hogy nagyon sok sír már megdőlt – lehet, hogy éppen ez miatt. A tömböket le lehetne egyszerűsíteni. Lehet, hogy ezáltal a temetői hely csökkenne, de úgy gondolom, hogy a közelmúltban már szóba került, hogy Nagykanizsán egy nagyobb temetőre lenne szükség. Az út és járdarekonstrukciónál szerepel a Zárda utca tervezés a 36. soron. A Zárda utcának melyik szakaszára vonatkozik ez? A képviselő keret felhasználásával kapcsolatban: a rendelkező rész a 7. oldalon nem szól arról, hogy ha egy megkezdett vagy egy tervbe vett beruházás áthúzódik – a Városfejlesztési Osztállyal már konzultáltam, hogy a keretem egy részét vagy az egészet arra kívánom fordítani – a következő évre, vele együtt húzódik-e a keretösszeg?

Litter Nándor: A költségvetés tudja értelmezni az áthúzódó beruházások fogalmat. Ezzel nincs probléma. A 12. számú táblázatban az első rész csupa áthúzódó beruházást tartalmaz. Ugyanez értelmezhető a képviselői keretre. Ez megoldható.

Halász Gyula: Az indítandó útberuházásoknál, főleg ami szennyvízcsatornát érint, a Vízművel történjen egy előzetes vizsgálat, hogy a csatorna állapota milyen, és ha szükséges, akkor a Vízmű végezze el azokat a javításokat, mielőtt a teljes keresztmetszetű útfelújításra kerülne sor.

Litter Nándor: Jó a javaslat. Azért döntünk először az utakról, és ezt követően majd valamikor márciusban a csatornaügyekről, hogy ezek ne kerüljenek ellentmondásba.

Papp Nándor: A 2. számú mellékletben, ha megnézzük a tendenciát, a I. 2. bekezdés és a helyi adóknál, az építményadónál nem értem, hogy ha 2004. évben 217 millió Ft a várható bevétel, akkor miért tervezünk 20 millióval kevesebbet 2005. évre, hiszen az épületállomány gyarapodott. Miután ez az építményadó alul van tervezve, javaslom odaadni majdnem hiánytalanul az Élettér Egyesületnek, hogy az állatmenhely el tudjon indulni. Ha csak 3 millió Ft-ot kapna, a menhely 15 év alatt sem tudna megvalósulni. Nagyon pozitív, hogy a családi házas lakótelkek kialakítására 45, illetve 30 millió Ft-tal a területszerzésbe kezdünk. Ugyanakkor nem látom az idei megvalósítási lehetőségét annak, hogy ugyanezeket a területeket el is tudjuk adni, ami az értékesítési tervben szerepel. Ezt egyrészt meg kell vásárolni, utána telekalakításra lesz szükség, utat kiépíteni, netán közművesíteni kellene, és utána lehetne értékesíteni. Ez az ütem az idei évi értékesítést már nem fogja lehetővé tenni.

 

Litter Nándor: Ebben meg kell próbálni vállalkozói segítséget keresni, ahogy a palini akciónál igénybe vettük. Úgy gondolom, hogy akkor talán teljesíthető ebben az évben.

Cseresnyés Péter: Polgármester úr az előbb mondta, hogy 60 %-osan teljesült a földterület és az épületek, építmények értékesítése. Az a probléma, hogy ha ebben az évben ezt a szintet tudjuk hozni, akkor 200 millió Ft fog hiányozni a bevételi oldalról a költségvetésben. Ha nem sikerül az az értékesítési terv, amit a 4. számú mellékletben meghatároztak, van-e valamilyen elképzelés, hogy hogyan lehet pótolni a hiányzó bevételt, vagy milyen beruházások maradnak el ebben az esetben? Javaslom, hogy a 12. számú mellékletben szereplő sportcentrum építés 10 millió Ft-ot vegyük ki és használjuk fel – amit mi meg is tettünk a módosító javaslataink között – más célra, ugyanis elfogadtunk múltkor egy határozatot, hogy megépítjük a sportcentrumot, és azóta nem történt semmi, nem látunk semmit ebben a költségvetésben, hogy ebből megvalósulna valami. 10 millió Ft semmire nem elég. Nehogy azt mondják, hogy megint tervezésre kell. Nem látjuk, hogy meg fog épülni ez a sportcentrum. Felejtsük el ezt a 10 millió Ft-ot, vagy teszünk ide normális nagyságú összeget, és tudunk építeni egy olyan csarnokot, amelyik nemzetközi követelményeknek is meg tud felelni és egy multifunkcionális csarnok lesz. Csak azért, hogy elmondhassuk építettünk egy újabb sportcsarnokot, ne csináljunk, akkor inkább a városban van két sportcsarnok, próbáljuk azt úgy feljavítani, úgy megépíteni, átalakítani, hogy addig, amíg a városnak önálló és pályázati pénz segítségével nem lesz lehetősége arra, hogy egy új, tényleg komoly sportcsarnokot építsen, addig felejtsük ezt el. A panelprogram kapcsán szeretném, ha azt a 20 millió Ft-os keretösszeget, amit a költségvetésben szerepeltetnek, kibővítenénk 35 millió Ft-ra. Azzal indokolom ezt, mert ha az 1/3-1/3-1/3-os elvet nézzük, ez több mint 100 millió Ft-ra menne fel ebben az esetben, több mint 100 millió Ft-ot lehetne fordítani panellakások felújítására. Ez egy olyan nagyságrend, amivel hosszú távon gondolkozva, ciklusokon átnyúlva talán el tudjuk érni, hogy belátható időn belül a nagykanizsai panellakások állománya meg tud újulni. Tudomásom szerint 250-300 ilyen tömbház van Nagykanizsán. Ha a 100 milliót nézzük, és azt mondjuk, hogy csak egy kazáncsere egy 60-64 lakásos panelházban körülbelül 10-12 millió Ft, és akkor még a fűtésrendszerről, a nyílászárókról és más dolgokról nem is beszélünk, ez körülbelül 10-12 panelház felújítását eredményezi. Ha azt nézzük, hogy vannak 30-35 éves, sőt tudomásom szerint 40 éves panelházak is, ahova nagyon gyorsan pénzt kell vagy a lakóközösségeknek vagy pedig a lakóközösségeknek az önkormányzattal és az állammal összefogva betenni, hogy normális körülmények között lehessen ott élni. Az utolsó pillanatban vagyunk, és nagyon sajnálom, hogy például ez az önkormányzat eddig még – bár lett volna rá lehetőség – nem fordított rá pénzt. Ne kis lépést tegyünk, azt gondolom, hogy ha találunk rá forrást – és a mi módosító javaslatunkban van rá lehetőség –, emeljük meg ezt a keretet, hogy egy olyan kerettel tudjuk támogatni a panellakásokban élő embereket, amivel az életminőségüket javítani tudják. Arra kérem polgármester urat, hogy a hivatal, az önkormányzat minden lehetőséget adjon ezeknek a panelházakban élő lakóközösségnek arra, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjanak élni ezzel a lehetőséggel, például azzal, hogy pályázatírásban, a műszaki dokumentáció elkészítésében segítsük azokat a lakóközösségeket, ahonnan igény mutatkozik erre.

Litter Nándor: Ez a segítő, támogató tevékenység már tavaly megindult. Erről Kámán László tudna részletes tájékoztatót adni. Tavaly is élt már ez a program. Igaz, akkor mi nem adtunk hozzá pénzt, de pályázat is készült ezen keretek között. Bízom benne, hogy ez a tevékenység még aktívabb lesz az IKI részéről. Ott megfelelő szakemberek rendelkezésre állnak. Költünk erre a programra. Korábban nem költöttek az önkormányzatnál ilyen programokra.

Röst János: Nagykanizsán nincs panellakás. Nagykanizsán a ’70-es évek elejétől alagútzsalus technológiával épült, korszerű technológiával megvalósult lakások épültek, amelyek nem panellakásnak minősülnek. Egyes elemeit beemelték egyébként a panelprogramban – ez igaz, de ezeknek a lakásoknak egyedül az alagútlezárása készült panelelemmel, amely vagy szendvicspanellel készült, vagy szakipari falból. Ilyen értelemben azok a hibák, amelyek a házgyári lakásnál előfordultak, itt nincsenek meg. Ettől függetlenül valóban erre lehet költeni megfelelő összeget, ezt nem vitatom. De ne mondjuk azt Nagykanizsán, hogy van panellakás, mert nincs. Csákai Iván javaslatára reagálva: az első lakáshoz jutók támogatását az ez előtti ciklusban a FIDESZ többség függesztette fel. Szintén elmondtuk többször, hogy a 2., 3. pont – amit javasolt a FIDESZ – forrás nélkül van jelenleg is megjelölve. Ha egy költségvetés egyensúlyát megvizsgáljuk, van bevételi, kiadási oldala, és ha bármelyikhez hozzányúlunk, akkor a másik oldalon az következményként megjelenik bevételként, akkor hiányként lép fel. Ilyen értelemben, ha a Szentendrei út telekvásárlását kihúzzuk, akkor a bevételi oldalról ugyanakkora összeg hiányozni fog. A panelprogramra visszatérve – ott nekünk nem csak a támogatási kötelességünk áll fenn, hanem tulajdonosként is nagyon sok helyen jelen vagyunk. Ilyen értelemben abban az 1/3-ban is, amennyiben ez megvalósulna, az önkormányzat, mint tulajdonos szerepet kell, hogy vállaljon. Csákai Iván másik felvetése volt a helikopter-leszállóhely. Most sem értem, hogy 3-4 év távlatából miért gondolja, hogy ezt nekünk kellett volna megoldani. Úgy gondolom, hogy a lehetőség erre megvolt. Vissza kellene nézni, és ott kellene számon kérni, ahol ezt elkövették.

Cseresnyés Péter: Az egyszerűség kedvéért mondtam panelprogramot, mert így ismerik az országban. Iparosított technológiával épült házakról van szó. Ebből van jó pár Nagykanizsán – középblokkos. Sajnálom, hogy alpolgármester úr nem értette, hogy miről beszélek. Az pedig, hogy nem akarta, szomorú. Alpolgármester úr már másodszor mondja, hogy FIDESZ többségű önkormányzat volt az előző ciklusban. Sajnálom, hogy az alpolgármester úr a számokkal nincs tisztában.

Dr. Kolonics Bálint: A frakciónk által benyújtott módosító javaslatnak az 1. pontjában teszünk javaslatot arra, hogy a Sétakertet a Batthyány utca végével összekötő gyalogos kishíd felépítése valósuljon meg, és ezt tervezzük be a költségvetésbe. Azt gondolom, és szerintem ezzel mindenki egyetért, hogy ez fontos lenne. A híd először lezárásra és elbontásra került annak állapota miatt. De amíg az a híd használható volt, addig az ott lakó és a MAORT-telepen lakó emberek többsége azt választotta útirányként, és úgy közelítette meg gyalogosan a belvárost, nem pedig a Csengery úton, ami járműforgalomtól zajos, és a Csengery út levegője a Sétakerthez képest szmogos. Csak a temetői nagyhíd az egyedüli emellett, amit a gyalogosok használhatnak. Amennyiben ez a híd megvalósulna, úgy kihasználtabbá válna már csak a gyalogosforgalom által is a Sétakert, és ezzel nagyobb figyelmet fordíthatnánk a Sétakert gondozására, felújítására, az ottani járdák felújítására. Kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot. A 12. számú táblázatban található az oktatási intézmények állapotfelmérésére a tanulmányt, amire 2,5 millió Ft került betervezésre. Nem történt meg ez az állapotfelmérés már az idei évi keret terhére? Olyan információm is van, hogy felmérés már történt - és most fogunk dönteni ennek a forrásáról?

Litter Nándor: A folyamatban lévő beruházásoknál szerepel a 12. számú melléklet első oldalának első blokkjában ugyanúgy, mint a kórház és egyebek, amelyekről korábban döntöttünk, de mivel költeni ebben az évben fogunk, szerepeltetni kell. Egyébként ezt már nem tudjuk befolyásolni, mert megkötöttük a szerződést.

Dr. Kolonics Bálint: A 14. számú táblázat: folyamatban lévő perek - 10 millió Ft van betervezve a 2005. évre. Mi alapján lett ez 10 millió Ft? Azért kérdezem, mert az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság kért és kapott is egy tájékoztatást a folyamatban lévő peres eljárásokról, és ott elhangzott és kértük, hogy mi a jelenlegi állapot az akár már nem jogerősen, de olyan eljárások esetén, ahol már van valamiféle és valamiféle fizetési kötelezettség hárul az önkormányzatra. Egyáltalán forintálisan hogyan állunk, és mi az, amire az önkormányzatnak számítani kell esetleg a vesztes perek következtében való fizetési kötelezettségből fakadóan. Nem tudom, hogy ez a 10 millió Ft reális-e. A 14. számú táblázatban szerepel az intézményvezetők jutalmazására 13, 5 millió Ft. Kérdést tettem fel e körben, hogy milyen jutalmak kerültek kifizetésre. Kielégítő választ nem kaptam, de ha itt számba is vennénk az intézmények számát, ebből a 13,5 millió Ft-ot az önkormányzat jelenlegi helyzetében csökkenteni kellene, mint ahogy kíváncsi lennék a polgármesteri keret elszámolására, egy áttekintést megnéznék, mely szerint a polgármesteri keret mire került felhasználásra. Ennek ismeretében bátrabban tudnám ezt a 15 millió Ft-ot megszavazni.

Litter Nándor: Az intézményvezetők jutalmazásával kapcsolatosan döntöttünk arról, hogy milyen rendszert működtetünk. Ez a tervezett összegnek az 50 %-a, mivel a másik 50 %-ot magának az intézményvezetőnek kell kigazdálkodnia. Ha ezt itt csökkenteni akarnánk, akkor nem tartjuk be azt a döntést, amit ez a közgyűlés korábban hozott, ezért a javaslattal nem értek egyet. A felvetésre a levelet elküldtük, tehát a következő soros közgyűlés fogjuk megadni a részletes, személyekre vonatkozó választ. Ez még az előtti az időszak előtti jutalmazásokat tartalmazza, amikor még nem működött ez a szabály, ott ettől eltérő összeg fog szerepelni. A polgármesteri keretről bizonyos időközönként a beszámolóinkban szoktunk tájékoztatást adni. Természetesen ezt minden időszakban meg fogjuk adni, amikor a költségvetés adott szakaszáról a beszámolókat készítjük. A perekkel kapcsolatosan becsült összegről van szó. Örülnénk, ha ennek az összegnek a keretei között maradhatnánk, ez kiszámíthatatlan.

Dr. Kolonics Bálint: Azt kérdeztem, hogy ki becsülte, és pontosan azért, mert ez utólag jutott nekem és másnak is eszébe, hogy egyébként a csokorba gyűjtött perek közül hiányzott többek között a Kanizsa Újságos perek is. Óvatosan kellene ezekkel a becslésekkel bánni, amikor még a pereket sem tudták úgy összegyűjteni, hogy az teljes terjedelmű legyen.

Dr. Csákai Iván: Nagyon sajnálom, hogy Röst János saját lelkéből indul ki. Senkit nem gyanúsítottam, nem kértem számon a jelenlegi városvezetéstől, csak jeleztem, hogy már volt tárgyalás a reptérrel kapcsolatban.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a részletes vitát lezárom. Javaslom, hogy tartsunk szünetet annak érdekében, hogy a beérkezett javaslatokat megpróbáljuk kezelni, és hogy elő tudjak állni szavazásra alkalmas változattal.

 

Szünet

 

Litter Nándor: Kiosztásra került az elhangzott módosító javaslatokat tartalmazó felsorolás, illetve kiadtuk a FIDESZ Frakció által adott írásos anyagot. Azt kellene megnézni, hogy nem hiányzik-e valami az elhangzottak közül. A kiegészítő anyagnak van egy határozati javaslata, hogy nem csak az önkormányzati költségvetési szerveknél és a gazdasági társaságoknál, hanem a Polgármesteri Hivatalnál is meg kell vizsgálni a költséghelyzetet. Ez hiányzik a felsorolásból.

Sajni József: Az út-, járdarekonstrukció .. elképzelés, .. nem végleges …. (mikrofon nélkül beszél, nehezen hallható) ….

Litter Nándor: Ez nem elképzelt. Van egy felmérés erről. Ha nem fér bele ebbe az összegbe, akkor módosítanunk kell majd ezt az összeget. A számoldaláról valóban elképzelt.

Dr. Csákai Iván: A 15. oldalon a szociálpolitikai, egészségügyi feladatoknál a szakosztály vizsgálja felül rászorultsági alapon nyugdíjasoknak fűtéskompenzációs rendszer kidolgozását.

Litter Nándor: Ez valóban elhangzott.

Polai József: A “bajcsai művelődési ház, járdafelújítások keretből” megfogalmazást hogyan értsem?

Litter Nándor: Most a felvetésről van szó. Azokat gyűjtöttük össze, amik elhangzottak, amiről döntenünk kell. Még nincs semmi elfogadva. Elő fogom terjeszteni a javaslataimat. Az a kérdés, hogy minden elhangzott javaslatot összegyűjtöttünk-e. Ezek szerint nem maradtak ki javaslatok. A rendeletmódosító javaslatok következnek. Kérem, szavazzunk a 8. § (16) bekezdésére vonatkozó javaslatról.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy a 8. § (31) bekezdés kiegészül (egészségügyi alap kivételével) szöveggel.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy a 8. § (26) bekezdés kimarad.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 8. § (32) bekezdés, amely a képviselői keret felhasználásával kapcsolatos – a “gondoskodik” szónál befejeződik az egész szakasz. Az azt követő rész törlésre kerül. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 ellentartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 17. § utolsó mondatának befejezése az önkormányzat szakmai bizottságának és a Pénzügyi Bizottságának előzetes hozzájárulása szükséges – ezzel egészülne ki. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A kiegészítő anyagban - amit először kaptak meg – az első oldalon van egy határozati javaslat, amelyben a költségvetés működési oldalának személyi költségeinek felülvizsgálata feladat jelenik meg. Itt az önkormányzat költségvetési szervek és gazdasági társaságoknál rész kiegészülne a Polgármesteri Hivatallal. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

30/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzati költségvetési szerveknél, gazdasági társaságoknál és a 2004. évi CXXII. és a 2004. évi CXXIII. törvény adta lehetőségeket hogyan lehet érvényesíteni, ezáltal a személyi juttatásban költség-megtakarítást elérni.

Határidő: 2005. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető

Bodzai Tiborné dr. irodavezető

valamennyi önkormányzati költségvetési szerv és

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője)

 

Litter Nándor: Más szövegszerű módosítás nem volt. Számszerű részek módosítására tennék javaslatot. A Vízművel kapcsolatban vetődött fel Dr. Fodor Csaba részéről, hogy 90 millió Ft szerepel, mint közműhasználati díj, és 62 millió Ft szerepel a kiadásoknál. Itt az egyeztetések során kiderült, hogy még nem zárult le a Vízművel a 2004. év elszámolása, és 8 millió Ft-tal pluszban vagyunk, tehát ezt a 8 millió Ft-ot javaslom, hogy tegyük hozzá a 62 millióhoz, így 70 millióra alakulna, a másik 20 milliót nem tudjuk, mert akkor felborulna ez a költségvetési rész. Tehát a Vízműnél a felhasználás 70 millióra alakul. Ez egy plusz összeg behozatalát jelenti. A végösszegnél bejön egy bevételi rész, és ugyanezt el is költjük. A közműnyilvántartás vezetésére van 6.250 eFt, 2004-ben ez 5 millió Ft volt, és ezzel kapcsolatban magam is elég sok problémát látok, hogy egyrészt próbáljuk meg lejjebb szorítani az árakat akár közbeszerzéssel, vagy úgy, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy ezek a nyilvántartások egyébként a mi tulajdonunkban vannak, ennyi pénzért saját magunk számítógép beszerzésével is talán meg tudnánk akár egy ember beállításával is. Javaslom, hogy ezt az összeget csökkentsük 1.250 eFt-tal. Visszatérve az egyéb módosításokra, javaslom, hogy a Military 3 millió Ft-ját 1 millió Ft-tal emeljük meg. A Környezetvédelmi Alapra volt egy javaslat, hogy 300 eFt-tal emeljük meg. Javaslom, hogy a mérések 3 millió Ft-ját csökkentsük 2.700 eFt-ra, és itt a Környezetvédelmi Alap támogatását 0,2-ről 0,5-ra emeljük meg.

Cseresnyés Péter: Kell-e végszavazást csinálnunk?

Litter Nándor: Igen, mert szeretnénk túl lenni a költségvetésen, és a végrehajtásán dolgozni. Mi az, ami nem tiszta? Nem bonyolult. 8 millió Ft megmaradt, a másik helyen pedig levesszük 1.250-nel, és azt a pénz elosszuk.

Cseresnyés Péter: De a többinél is valószínűleg így lesz.

Litter Nándor: Nem így, mert nagy részét nem tudjuk sajnos elfogadni.

Tóth László: Volt egy javaslatom, hogy a közgyűlés előtt kiosztott kimutatás legyen a 22. számú melléklettel a költségvetés része.

Litter Nándor: Igen, köszönöm. Kérem, hogy a 8 millió Ft Vízművel kapcsolatos munkálatok és bevételek soráról szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A közműnyilvántartások 6.250 eFt-ja módosul 5 millióra. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A Military 3 millió Ft-ját – 10. számú melléklet 18. számú sorában – 4 millióra emeljük. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A környezetvédelmi mérések kiadási sorát csökkentjük 2,7 millió Ft-ra a 3 millió Ft-ról. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Környezetvédelmi Alapítvány támogatása 200 eFt helyett 500 eFt lesz. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Városkapu körút útjavítása – a szakemberek megtekintették, és nem úgy gondolták, hogy a legsürgősebb feladatok szerepel. Nem javaslom támogatni. A következő években kell ezt programjainkban majd felvenni. Kérem, szavazzunk Halász Gyula javaslatáról.

 

A közgyűlés 3 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Halász Gyula felvetette, hogy a városfejlesztési programok között a műemléképületek fenntartására fordítandó 6 millió Ft-ból 3 millió Ft-ot adjunk át az IKI-nek a Vasemberház festésére. Nem javaslom támogatni. Erre a városfejlesztés kérjen ajánlatokat, és végezze el ezt a munkát. Most nem tudjuk pontosan felmérni, hogy ez mekkora összegű beavatkozás. Magával a beavatkozással egyébként egyetértek. Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 4 szavazattal, 16 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A Zemplén DSE támogatása – nem javaslom ezt sem. Tudunk szponzori támogatókat szerezni, akik akár a nevükre is veszik az egyesületet, és így finanszírozzák. Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 8 szavazattal, 13 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Magyar u. 54. szám alatti ingatlan kerüljön fel az értékesítendő ingatlanok listájára. Előterjesztőként befogadjuk a javaslatot, ezért nem kell erről szavazni. Javaslom, hogy a 9/b. számú mellékletben a Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása 250 eFt-tal emelkedjen, mert akkor a közműnyilvántartásokból a 250 eFt-ot elköltöttük. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ráckert megközelítését lehetővé tevő ingatlan vásárlása kerüljön nevesítetten a költségvetésbe. A kisajátításokra van 10 millió Ft. Ezt nevesítetten nem tudjuk most meghatározni, hogy milyen összegbe kerülni, ezért ez nem nevesíthető. Egyetértünk egyébként azzal, hogy ez a program ott megvalósuljon. A javaslatunk az, hogy feltárva azt is, hogy az ottani tulajdonosoknak mennyit kell befizetni, mert hozzá kell járulniuk a jelenlegi közműfejlesztési szabályrendszerünknek megfelelően az út- és egyéb közműépítésekhez, és amennyiben ezt felvállalják, akkor ez valóban forrása lehet ezen a soron megjelent összegnek. Javaslom, hogy utasítsuk el, hogy nevesítetten kerüljön be a költségvetésbe. Kérem, szavazzunk az eredeti javaslatról.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 16 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Orvosi rendelők külön részletezése fog készülni. Vissza fog kerülni a bizottságok véleményezése után. Csákai úr, elfogadható, hogy visszatérünk rá egyéb más akciókkal együtt? Visszavonja akkor így a javaslatát.

Cseresnyés Péter: Szavazzunk róla.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A bajcsai művelődési háznál hasonló a helyzet. Szeretnénk ott is beavatkozást tenni, hiszen ezért is szerepel az a forrás a külterületi művelődési házak felújítására. Pontos felmérések kellenek, és ezután lesz ez a keretösszeg felosztva az egyes művelődési házakra. A cél támogatandó, de itt most nem tudjuk nevesítetten összegszerűen meghatározni. Így elfogadható, képviselő úr visszavonja a javaslatát?

Polai József: Igen.

Litter Nándor: Akkor erről nem kell szavazni. Járdafelújításoknál egyetértek azzal, hogy kellene járdákat ott építeni. Az lenne a javaslatom, hogy a zárszámadást követően – most nincs forrásunk – szeretnénk, ha ott a járdafelújítást folytatnánk. Polai úr, elfogadható így a javaslatom?

Polai József: Ez nagyon bizonytalan.

Litter Nándor: Javaslom, hogy kerüljön elfogadásra, de a zárszámadás után, ha tudunk forrást találni rá, akkor megépítjük.

Polai József: Nem tudok kapni egy kisebb részt a polgármesteri keretből?

Litter Nándor: A zárszámadás után javaslom, hogy térjünk vissza a témára. Elfogadható a javaslat?

Polai József: Elfogadom.

Litter Nándor: Akkor erről nem szavazunk. Dózsa György út – forgalomátszervezés – György Pál vetette fel. Tisztázódott a beszélgetések során, hogy az a megoldás nem kivitelezhető? Jó, tehát akkor a felvetést nem vetjük el, elfogadom György Pál felvetését, hogy vizsgáljuk meg, hogy más megoldás esetleg lehetséges-e, és amikor az engedélyokiratot idehozzuk, addig meg kell ezt vizsgálni, hogy van-e ennél a javaslatnál jobb megoldás. Így elfogadható? Akkor így módosítanánk kiegészítve a szöveges részt. A repülő sportegyesület támogatására vonatkozó javaslatát Cserti úr visszavonta. Szponzori támogatást fogunk tudni biztosítani. Köszönjük Csákai úrnak a Zrínyi úttal kapcsolatos javaslatát. Egyetértünk vele, hogy össze kell hangolni, hogy ne egy kacskaringós, a közlekedés számára nem igazán elfogadható megoldás szülessen. De mivel szerepel a költségvetésben, itt most egyéb módosításra nincs szükség, hanem a tervezők feladata, hogy ezt így oldják meg, ahogy Csákai úr felvetette. Elfogadható? Köszönöm. A parképítésnél szintén szponzori támogatást tudok felajánlani, és a zárszámadás után visszatérünk rá, hogy van-e egyéb forrásunk a parképítés támogatására. A FIDESZ Frakció javaslatai következnek. A Sétakerti hidat nem támogatom, mert egyrészt a vasút villamosításával összefüggő ügyek miatt szűnt ez a híd. Nem látok forrást arra, hogy ezt be tudnánk építeni.

Bicsák Miklós: Nagyon jól emlékszem, hogy ez téma volt minden testületben, és annak idején Magyar képviselőtársunk nagyon meg volt elégedve, hogy az új híd megépül, és a lakosság azon keresztül tud közlekedni. A kishíd megépítése már akkor is forráshiány miatt maradt.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a Sétakerti kishíd megépítésére vonatkozó javaslatról.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Katasztrófaalap létrehozását nem javaslom. Egyrészt a megjelölt forrás nem áll rendelkezésre, másrészt úgy gondolom, hogy nincsenek olyan helyzetek, amelyek indokolttá tenné katasztrófaalap létrehozását. Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A lakáshoz jutók támogatásának esetleges újraindításával egyetértenénk. Ez nem forrás, ami itt megjelölésre került, mert a bevételi és a kiadási oldalon is szerepel. Nem 40 millió Ft, 12 millió Ft különbség van a bevétel és a kiadás. Azt javaslom, hogy a zárszámadás után, amennyiben vannak forrásaink, vizsgáljuk meg, hogy újra studjuk-e indítani ezt a korábban jól működő alapot. Cseresnyés úrtól kérdezem, hogy elfogadható-e ez a javaslat?

Cseresnyés Péter: A javaslatunkról szavazzunk.

Litter Nándor: De forrás nincs megjelölve, ezért így elég nehéz erről szavazni.

Cseresnyés Péter: Azt a területet meg kell-e vásárolni? Ha jól emlékszem, arra költségvetésben 45 millió Ft elkülönítésre került. Ez a 45 millió Ft megvan vagy nincs meg?

Litter Nándor: Szerepel 60 millió Ft körüli összeg a terület értékesítéséből. Csak a különbsége áll rendelkezésünkre. Úgy értelmezhető a dolog – mindjárt megmondják, hogy mekkora a két szám között különbség. Akkor értelmezhető, annak van értelme, de a 40 milliónak így önmagában nincs, mert ez csak a kiadási része. 29 millió Ft a kettő közötti különbség. Ha ez 29 millióra módosul, akkor megvan az elvi ..

Cseresnyés Péter: Módosítjuk 29 millióra.

Litter Nándor: De akkor meg kell mondani, hogy mi az, amit töröljünk.

Cseresnyés Péter: Polgármester úr nem válaszolt a kérdésemre. Az a bizonyos 45 millió Ft, ami e terület megvásárlására a költségvetésben feltüntetésre került, rendelkezésre áll vagy nem. Ha nem áll rendelkezésre, akkor keresünk vagy kerestünk volna más forrást.

Litter Nándor: 29 millió Ft fölött rendelkezünk a költségvetésben. Ha azt másra akarjuk elkölteni, akkor meg kell mondani, hogy mire nem költjük el. Tehát a forrása ezzel meglenne, csak meg kell mondani, hogy mi az, amit nem költünk. Mert a mi tervünkben annak az elköltése is szerepel. Nem támogatom így, mert nincs meg a forrása, és nincs megjelölve, hogy mit nem költünk el. De a javaslatom az, hogy a zárszámadás után erre az ügyre visszatérünk, hogy tudunk-e forrásokat biztosítani az első lakáshoz jutók támogatására. Kérem, szavazzunk a FIDESZ Frakció javaslatáról.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Idősek Otthona sátortető, tetőtér beépítés – nem javaslom, mert a forgalomcsillapítást fontosabbnak tartanám a belvárosban. Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Javaslom az Ápolási Otthon létrehozásához épület biztosítását. Megkérem Karmazin urat, hogy a vagyongazdálkodáson keresztül keressünk erre alkalmas ingatlanokat. Visszahozzuk, hogy milyen ingatlanok vannak. Ezt követően pedig keresünk vállalkozókat. Mert az önkormányzatról vesz le terheket, ha mások valósítják meg. A feltételekről később döntünk, hogy milyen feltételekkel biztosítjuk a vállalkozóknak. Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

31/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy Ápolási Otthon létrehozására alkalmas épület biztosítására – az otthon kialakítására alkalmas ingatlan(ok) megjelölésével – vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2005. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: Helikopter leszállópálya kialakítása – összeg nélkül javasolnám. A Határőrséggel egyeztetni fogok, hogy hol tudjuk ezt a leszállóhelyet kialakítani. Ha esetleg ez költségvetési beavatkozást igényel, akkor visszahozzuk. Ha nem, akkor kijelöljük ezt a helyet. Kérem támogatni összeg meghatározása nélkül. Így elfogadható?

Dr. Csákai Iván: Igen.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Nővérszálló felújításának megkezdésével egyetértünk, akarjuk is kezdeni. PPP-programban szeretnénk megoldani. Önkormányzati forrást nem igényelne, ha sikerül ez a programunk. Így elfogadható-e? Visszakerül ide természetesen.

Cseresnyés Péter: A PPP-programban nem.

Litter Nándor: Akkor így javaslom a javaslat elutasítását. Vissza fogunk jönni a programmal, csak nem a költségvetésen keresztül 50 millióval. Kérem, szavazzunk az eredeti javaslatról.

 

A közgyűlés 7 szavazattal, 16 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület új telephelyének kialakítása – ezt támogatjuk egyébként is a költségvetésből. Tudjuk, hogy 70-80 millió Ft-os program indulna. Nagyon jónak tartanám, ha egyrészt ezt a programot hozzáértők áttekintenék, és ezt követően térnénk arra vissza, hogy szükséges-e a mi általunk elképzelt összegen felül valamifajta támogatást. Kérném, hogy fogadjuk el a 3 millió Ft-ot. Kértem a Pályázati Irodát is – mert úgy értelmezem, hogy ez egy olyan cél, amelyhez esetlen idegen forrásokat is lehetne szerezni, hiszen egy olyan térségi feladatot látna el, hogy talán tudunk pályázati forrást is szerezni. Önrésznek ez elég lenne. Úgy tudom, hogy magának az egyesületnek is van 10 millió Ft-ja. Most nem javaslom, hogy korrigáljuk a 3 millió Ft-ot. Így elfogadható-e a módosítás? Nem. Kérem, szavazzunk az eredeti javaslatról.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 15 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Belső körgyűrű bezárása. Úgy gondolom, hogy ezt megbeszéltük – átalakulna úgy, ahogy képviselő úr javasolta, hogy ….

Cseresnyés Péter: 40 millió forrás elég lesz rá? (mikrofon nélkül beszél, nehezen érthető.)

Litter Nándor: Az az átkötés része lenne csak. A Zrínyi – Teleki út, illetve a Kórház utca összekötése. Ez becsült forrás természetesen.

Tárnok Ferenc: Ez egy becsült előirányzat. Azért tettük be, mert nagyon minimális területvásárlás szükséges hozzá. Viszonylag kis beruházási összköltséggel megoldható ez a kikötés a Kórház utcára.

Litter Nándor: A Teleki útra nem tud kikötni, mert ott van egy ház. Ott van az a pár éve épült nagy épület. A Teleki útra csak akkor lehet rámenni, ha először rámegy a Kórház utcára. Az elképzelés szerint a Kórház utcára fog rámenni ez az utca.

Tárnok Ferenc: A forgalomcsillapítási koncepció alapján készült a dokumentáció, amit a közgyűlés fogadott el annak idején.

Litter Nándor: Ezzel a módosítással elfogadható – Dr. Csákai Iván korábbi javaslatát is figyelembevéve?

Cseresnyés Péter: Tudomásom szerint a Zrínyi utca és a Teleki utca összekötésébe beleesik a Katona József utcában lévő önkormányzati tulajdonú ház egy bizonyos része, tehát azt le kell bontani. Ezen kívül a Kórház utcai lakótömb mögött menne ez az utca, ott valószínűleg ugyancsak valamilyen területet kellene kisajátítani, és feltöltést kellene végezni ahhoz, hogy teljes szélességben egy kétsávos út megépítésre kerülhessen. Ezért kérdeztem, hogy ez a 41 millió Ft ahhoz, hogy egy normális kikötés a Teleki utcára megtörténjen elég-e, és nem tudom, hogy körforgalomba vagy mibe csatlakozik be ez az átkötés, de ott nem úgy történne tudomásom szerint, hogy a Kórház utcába megy majd egy balkanyar, jobbkanyarral ér ki a Teleki utcára, hanem közvetlenül vagy körforgalom, vagy közvetlenül a Teleki utcára valamilyen csatlakozással lehetne bekötni ezt az utat.

Ha elég a 40 millió Ft, akkor elfogadjuk. (mikrofon nélkül beszél, nehezen érthető.)

Litter Nándor: Akkor erről nem kell szavaznunk, mert egyetértés van közöttünk. Panelprogram – Nem tudjuk most megemelni, nincs megfelelő forrásunk erre. Szintén azt javaslom, hogy az év során még térjünk arra vissza, hogy milyen érdeklődés lesz egyáltalán a panelprogram iránt, és ha lesznek forrásaink és érdeklődők is lesznek, akkor esetleg módosíthatjuk a jelenleg 20 millió Ft összegben meghatározott részét a költségvetésnek. Így elfogadható?

Cseresnyés Péter: A javaslatunkról szavazzunk.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az eredeti javaslatról.

 

A közgyűlés 5 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a kiegészítésekről. Egyrészt az 1. számú kiegészítésnél egy határozati javaslat van – erről szavaztunk már. A 2. számú határozati javaslat kiegészül egy új határozati javaslattal, amely az egyes beruházási tételek hitelből történő megvalósítását jelentik. Kérem, szavazzunk erről. Tehát, ami nem az MFB-hitelből történne, az egyéb források felvételéről szavazzunk. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

32/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évi költségvetésben szereplő egyes beruházási fejlesztési kiadásainak finanszírozásához beruházási célú hitelt kíván felvenni a következő célok szerint:

Hitelcélok:

- Rozgonyi Általános Iskola tornaterem tervezés 1.000 eFt

- Tanuszoda tervezés 1.000 eFt

- Erzsébet tér 7. sz. alatti épület akadálymentesítése 15.000 eFt

 

- Köztemetők fejlesztése (ÁSZ vizsg. és kiskanizsai ravatalozó) 20.000 eFt

- Ipari Park közművesítés (“A” jelű út nélkül) 30.000 eFt

- Tűzivíz ellátás II. ütem 5.000 eFt

- Hulladéksziget fejlesztés 500 eFt

- Gyalogátkelőhelyek korszerűsítése 5.000 eFt

- Kórház parkoló fejlesztés, bővítés 3.000 eFt

- Temetői utak fejlesztés 5.000 eFt

- Erzsébet tér északi tömb rekonstrukciós terve 2.000 eFt

- Turisztika, idegenforgalom, Csónakázó-tó EU projekt 3.000 eFt

- Forgalomtechnikai beavatkozások (lámpa, számláló) 1.000 eFt

- Hiányzó közvilágítási hálózatok építése 5.000 eFt

- Zártkerti utak 5.000 eFt

- Ráckert tömbfeltáró tervezés 1.000 eFt

- Kossuth téri híd (bet.vasalás védelme) 8.000 eFt

- Sétakert felújítása I. ütem tervezés 1.000 eFt

- Múzeum tér térrekonstrukció tervezés 1.000 eFt

- Játszóterek felújítása 5.000 eFt

- Egyéb zöldterületek felújítása II. ütem 5.000 eFt

- Park építése keleti városrészben 3.000 eFt

- Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése, területszerzés 5.000 eFt

- Dózsa Gy. u. – Kalmár u. (ingatlan- és területszerzés) 100.000 eFt

- Városközpont forgalomcsillapítási program, beavatkozások 30.000 eFt

- Tájház kialakítása (Interreg pályázat) 100 eFt

- Kiskanizsa Malomkerti u. területszerzés 30.000 eFt

Összesen: 290.600 eFt

A hitel futamideje 15 év legyen, legalább 2 év türelmi idő kikötésével.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelintézet kiválasztására indítson közbeszerzési eljárást.

Határidő: 2005. március 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Fröhlich Klára közbeszerzési referens

Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

 

Litter Nándor: Javasolnám, hogy a parkolási díj szombatonként a belvárosban esetleg szűnjön meg. Egyrészt ennek a forrásait kutassuk, és a konkrét rendeletet is készítse elő a hivatal. Ezzel egy kicsit tudnánk kompenzálni a nagy bevásárló központok hatását. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

33/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a város közigazgatási területén szombaton fizetendő parkolási díj fizetésének megszüntetésével, és felkéri a Jegyzőt az 5/2003. (I. 29.) számú, a fizetőparkolók működéséről, a közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló rendelet módosítását terjessze a soron kívüli közgyűlés elé.

Határidő: Soron következő közgyűlés

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Litter Nándor: Voltak változtatások a költségvetés előterjesztésében. Ezzel kapcsolatosan észrevételek nem hangzottak el. Kérem, hogy a 3. – 15. pontig szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Volt egy 2. számú kiegészítés – a rendelet 26. §, amely a köztisztviselők részére nyújtandó jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat határozza meg, és ezt a rendeletünket módosítanánk. Beépülne ez az új 26. §. Kérem, szavazzunk a javaslatról.

 

A közgyűlés 19 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Tóth László javaslata volt, hogy 22. számú mellékletként jelenjen meg a fűtésrekonstrukció, mint melléklet. Befogadtuk ezt a javaslatot, 22. számú mellékletként szerepel a költségvetésben.

Dr. Csákai Iván: Még egy szavazás lenne, a nyugdíjasok energiakompenzációjáról – 10 millió Ft-tal.

Litter Nándor: Az volt képviselő úr javaslata, hogy vizsgáljuk felül ennek a rendszerét. Támogatom, hogy a szociális terület vezetői …

Simánné Mile Éva: Szeretném jelezni, hogy a tavalyi évben és azelőtt is mindig fordított gondot erre a közgyűlés. Nyilván az idén is meglesz erre a mód év végén.

Litter Nándor: De azt javasolnám, hogy vizsgáljuk felül. Képviselő úr javaslata az volt, hogy vannak olyan személyek, akik sokféle okból nem jelennek meg a hivatalban, és tudunk más rendszert kialakítani, hogy feltárjuk a valóban rászorulókat.

Simánné Mile Éva: Az Idősügyi Tanáccsal is dolgozunk ezen, hogy utolérjük azt a korcsoportot is.

Litter Nándor: Akkor végülis elfogadható Dr. Csákai Iván javaslata. Javaslom, hogy épüljön be a feladataink közé, mint egy határozat. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 24 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

34/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg az önkormányzati szociális támogatást nem igényelő nyugdíjasok részére fűtés-kompenzálási rendszer kialakításának lehetőségét.

Határidő: 2005. évi költségvetés I. félévi beszámolója

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

 

Dr. Kelemen Marcell: Tóth képviselő úr által javasolt 22. számú melléklet a 6. §-ba harmadik bekezdésbe bekerülhetne. A több éves kihatásokkal járó feladatokról van szó a 6. §-ban. Ide lehetne beírni az, hogy ez a 22. számú melléklet. A rendelet szövegében szerepeltetni kell az újabb mellékletet. Pontosan meg kell fogalmazni, hogy mi lesz a címe a 22. számú mellékletnek.

Litter Nándor: Fűtésrekonstrukcós program hatása a nagykanizsai önkormányzat intézményeire. Ez legyen a címe, így szerepel akkor a költségvetésben.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hozott egy külön határozatot, hogy a végrehajtási szabályrendeletnél a 8. § (16) és (17) bekezdésben van szabályozva a balatonmáriai ifjúsági tábor és a zöldtábor működtetési rendje, és a javaslatnak az volt a lényege, hogy még a szezon megkezdése előtt, április 30-ig az üzemeltető intézmények készítsék el a szakmai működtetési tervet. Szavaztunk róla?

Litter Nándor: Elkészült a rendelet módosítása. A rendelet 3. §-ában szerepelnek a költségvetésünk fő összegei. A módosítások nyomán megvannak az új számok: Bevételi és kiadási főösszeg (1. sz. melléklet szerint): 18.291.029 eFt, felhalmozási célú bevétel: 3.911.535 eFt, kiadás: 3.913.846 eFt, a felhalmozási célú támogatások összege:256.946 eFt-ra módosul, a következő oldalon az ötödik összeg: 4.696.349 eFt-ra módosul – a dologi jellegű kiadások, a céltartalék – alulról a harmadik szám – 577.083 eFt. Ezt követően alul van ezen belül a Horvát Kisebbség Önkormányzat támogatása: 4.350 eFt-ra módosul. A 6. §-ban szerepel a gázszolgáltatás díja. A többi módosítást átvezettük. Kérem, hogy az elfogadott módosításokkal szavazzunk a rendeletről.

 

A közgyűlés 20 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott módosításokkal együtt a következő rendeletet alkotja:

 

6/2005.(II.21.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2005.(II.21.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Még egy határozati javaslatról kell döntenünk. Az eredeti előterjesztésünkben volt három határozati javaslat. Az egyik a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. részére visszafizetési kötelezettség nélkül 14.000 eFt tőketartalékot és jegyzett tőke emelésére 250 eFt-ot ad. A jegyzett tőke emelést a cégbíróságon be kell jegyeztetni.

Dencsné Szabó Edit: Mind a Via Kanizsa Kht., mind a Nagykanizsai Régió Ipari Kft. részére véglegesen kerül pénzeszköz átadásra, amit a költségvetés 12. számú melléklete tartalmaz. A jegyzett tőke emelést cégbíróságon be kell jegyeztetni. Ezt mindenképpen végig kell vinni.

Litter Nándor: Most kellene megcsinálni, hogy akkor …

Dr. Fodor Csaba: Egyrészt igen. Azt gondolom, hogy ha várhatnánk, akkor szerencsés lenne az üzleti tervek elfogadásáig, illetve arra kértünk volna magyarázatot, hogy 14 millió Ft bemegy tőketartalékba, akkor mi az indok, hogy 250 eFt-ért törzstőkét emeljünk egy kht-nál. Ha nem olyan fontos, akkor ráérünk majd az üzleti terveknél visszatérni.

Litter Nándor: Az üzleti terveknél fogunk erre visszatérni mindkettőnél. A harmadikról pedig szavaztunk, hiszen elfogadtuk, hogy felül kell vizsgálni .. Erről nem döntöttünk? Jó. Tehát a harmadik határozati javaslatról szavazzunk: a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az intézmények fenntartásának, üzemeltetésének rendszerét tekintse át, és a módosításról javaslatát terjessze a közgyűlés elé.

 

A közgyűlés 21 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

35/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az intézmények fenntartásának és üzemeltetésének rendszerét tekintse át, és a módosításról javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

(A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2005. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Cserti Tibor: Akkor viszont módosítsuk rugalmasan. Az Ipari Park esetében telephely módosulásra került sor. Az elmúlt közgyűlésen én vetettem fel, hogy mindenféleképpen végig kell vinni január 31-ig. Ha elnapoljuk a törzstőke emelést – valószínűleg az volt az indoka, hogy egyszerre csináljuk meg a jegyzett tőke bejelentését a telephely változással, ha most ezt kitoljuk a telephelyváltozást időpontjával egyidejűleg a jegyzett tőke emelés időpontját, akkor legyen május 31. Tehát a múltkori kötelezést fel kellene oldani.

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy ezt a két műveletet egyszerre végezzük el.

 

A közgyűlés 20 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

36/2005.(II.15.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai régi Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. telephely változása, valamint a sorra kerülő jegyzett tőke emelés cégbírósághoz történő bejegyeztetésére egyidőben kerüljön sor.

Határidő: 2005. május 31.

Felelős : Szányi Gábor ügyvezető

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 15.50 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2005. március 1.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. március 1-jén (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye:             Vasemberház, Díszterem

                                   (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak:             Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kelemen Z. Pál, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Hári László irodavezető, Domina Erzsébet ügyintéző, Somogyi Ottó irodavezető, Kámán László intézményvezető, Németh István ügyintéző, Gáspár András ügyvezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

Fonyódi György dandártábornok elhunyt. Ma lesz a temetése. Kérem, hogy egy pereces néma felállással adózzunk emlékének.

Napirend előtt a Szabadhegy Településrész Önkormányzat tagjai eskütételére kerül sor: Dr. Szekeres András, Varga László és Dr. Károlyi Attila. (Esküokmányok a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Krémer József távolléte miatt az esküt később teszi le.

A meghívóban nem szereplő, alábbi napirendi pont napirendre vételét javaslom:

A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetőjének lemondása, és javaslat a vezetői munkakörre vonatkozó pályázat kiírására (javaslat zárt ülés tartására).

Tájékoztató az Intézményvezetők jutalmazásáról (javaslat zárt ülés tartására).

A meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontot visszavonom:

9.       A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása a 2004. évi CXXII. tv. szerint (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

kettő kiegészítő anyag került kiküldésre

-         Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának benyújtása,

-         Péter István levele volt piac területével kapcsolatban,

hét kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra

-         tájékoztató az Európai Unió Régiók Bizottsága póttagságról,

-         2005. évi januári adatok,

-         volt iparcikk piac területén lévő konténeres illemhely térítésmentes átadása,

-         Rozgonyi-Hunyadi utcák DNy-i sarkának korszerű város rehabilitációs célú beépítésére befektetői nyilvános pályázat kiírása

-         Raiffeisen Bank allokációs kérelme Iharosberény és Térsége Víziközmű Társulat aláírása mellett

-         Hely Klub levele

-         Törvényességi észrevétel Nagykanizsa Kistérség Társulása megállapodása napirendi ponthoz

3.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó:       Litter Nándor polgármester

-         egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra (állami támogatás)

6.       Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló …/2005.(….) számú rendelet elfogadására (írásban)

Előadó:       Litter Nándor polgármester

-         a rendeleti javaslat 16., javított oldala a közgyűlés előtt került kiosztásra

8.       Közbeszerzési Terv (írásban)

Előadó:       Litter Nándor polgármester

-         egy kiegészítő anyag került kiküldésre

18.   Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi külkapcsolati eseményeiről, és javaslat a 2005. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Előadó:       Litter Nándor polgármester

-         az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén a napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Kolonics Bálint által feltett kérdésre a válasz a közgyűlés előtt kiosztásra került

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni. Napraforgó tér névváltoztatásával kapcsolatban szeretnék Tóth László képviselőtársammal interpellációt beadni. A következő közgyűlésre szeretnénk továbbítani. Gratulálunk polgármester úrnak a brüsszeli képviselethez. Kérdéseknél szeretném megkérdezni, hogy sajtó miért mostoha? Nem látom a sajtónak a teremben a kihelyezett helyét.

Dr. Horváth György: Napirend előtt szeretnék szólni, és javaslatot tenni a képviselői keret felhasználására.

Zakó László: Napirend előtt szeretnék szólni a nagykanizsai éjszakai orvosi ügyelet személygépkocsijának telephelyezése ügyében.

Cseresnyés Péter: Javaslatot szeretnék tenni a mai ülésünk elkezdésének tapasztalata alapján. A következő közgyűlések alkalmával kapjuk egy listát, hogy melyek azok a kiegészítések és új napirendek, amelyeket tárgyalni kell.

Szeretném javasolni - ha az érintettek beleegyeznek -, hogy a meghívóban szereplő 21. napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaljuk. Azért kérem, mert a Közterület Felügyelet munkájával kapcsolatban már több alkalommal óriási gondok voltak.

Tóth László: Interpellációt szeretnék benyújtani szóban, hogy mi a teendő, avagy kitől vagy kiktől várható el az önkormányzatnál a jogkövető magatartás?

Dr. Kolonics Bálint: Kérdéseknél a jegyző úrhoz szeretnék feltenni kérdést a Prometheus üggyel kapcsolatban. Polgármester úrtól szeretnék kérdezni a Király u. 31. jelenlegi helyzetével, az ügy állásával kapcsolatban, illetve vezetői tisztsége vonatkozásában. Javaslom, hogy a meghívóban szerepelő 21. napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaljuk. Kérdések témakörben kaptam két választ. Az egyik válasz az intézményvezetők jutalom kifizetéséről tájékoztat és hogy zárt ülés az az ülési forma, ahol erről tájékoztatást kaphatnak a képviselők. Kérem, hogy ne a kérdések témakörnél merüljön fel ez új dologként. Kérem zárt ülésre új napirendi pontként felvenni az intézményvezetők jutalmazásáról szóló tájékoztatót. 

Dr. Csákai Iván: Kérdéseknél szeretném feltenni a Fő utcai boltoknál az árufeltöltéssel kapcsolatos problémát. Szóban szeretnék interpellálni a Zrínyi utca 46. szám alatt működő fittnes klubbal kapcsolatban. Vonatkoznak-e rá az együttélés szabályai nappal? 

Polai József: Interpellálni szeretnék, hogy miért nem kaptam választ a januári közgyűlésen feltett interpellációs kérdésemre, amely az orvosi rendelőket érintette, valamint a Vásárcsarnokban kialakult problémával kapcsolatban.

Dr. Fodor Csaba: Napirend előtt szeretnék szólni, valószínűleg kérdéseket is megfogalmazni a Nagykanizsáról készült és Fő tér címmel megjelent műsorral kapcsolatban.

Stróber Gábor: Már harmadik közgyűlésen nem szerepel a nevem a táblán. Interpellációk és kérdéseknél a VODAFONE antenna telepítésével (Erdész u. 23.) kapcsolatban szeretnék szót kérni. 

Litter Nándor: Egyetértve Kolonics Bálint úrral, zárt ülésre javaslom felvenni az intézményvezetők jutalmazásáról szóló tájékoztatót. Zárt ülésen tárgyaljuk a Tourinform Iroda vezetői munkakörre vonatkozó pályázat kiírását. A 21. napirendnél az érintettek közül Tűzoltóparancsnok úr nincs itt. Zárt ülés marad. Kérem, szavazzunk ennek megfelelően a naprendekről.

A közgyűlés 19 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendeket tárgyalja:

Napirendi pontok:

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

3.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

4.       V. sz. gyermek háziorvosi szolgálat megüresedő álláshelyének betöltése (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

5.       Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

6.       Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.).) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

7.       Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló …/2005.(….) számú rendelet elfogadására (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

8.       Javaslat a fizetőparkolók működéséről, a közterület járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló 5/2003.(I.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására  (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

9.       Beszámoló a Városi Vöröskereszt munkájáról (két kongresszus közti időszak, írásban)

Előadó:      Antal Istvánné városi titkár

10.   Beszámoló az Alapellátási Intézmény 2004. évi munkájáról (írásban)

Előadó:      Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

11.   Közbeszerzési Terv (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

12.   Csatornahálózat felújítása Kohéziós Alap Társulási Szerződés (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

13.   Javaslat a 2005. évi út-, járda-építés és felújítási programra (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

14.   Javaslat pályázat kiírására a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatói álláshelye betöltésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

15.   Javaslat ügyvezetői pályázat kiírására a Dráva-Mura Eurorégió KHT élére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

16.   A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

17.   Beszámoló a 2004. évi címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2005. évi címjegyzékre (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

18.   Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi külkapcsolati eseményeiről, és javaslat a 2005. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

19.   Tájékoztató a 2004. évi belső pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól, a középtávú és a 2005. évi ellenőrzési tervről (írásban)

 Előadó:     Litter Nándor polgármester

Zárt  ülés:

20.   A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetőjének lemondása, és javaslat a vezetői munkakörre vonatkozó pályázat kiírására (javaslat zárt ülés tartására).

Előadó:      Litter Nándor polgármester

21.   Tájékoztató a jegyző, a tűzoltóparancsnok és Közterület Felügyelet vezetőjének 2004. évi teljesítményértékeléséről (szóban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

22.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Előadók:    Litter Nándor polgármester

                  Tóth László, Sajni József, Papp Nándor, Kelemen Z. Pál bizottsági elnökök

23.   Tájékoztató az intézményvezetők jutalmazásáról (szóban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

24.   Fellebbezések (írásban)

Napirend előtti hozzászólások:

Bicsák Miklós: A lakosság szeretné, ha Napraforgó teret TUNGSRAM térre változtatnák. Ismételten gratulálok polgármester úrnak az Európai Unió Régiók Bizottsága póttagságához. 

Dr. Horváth György: Nekem eddig semmiféle problémám nem volt a képviselői keret felhasználásával. Költségvetésünkben másfél sor utalt arra, hogy rendezni kellene annak a felhasználását és módjait. Erre tennék javaslatot. A területi képviselő meghatározza, hogy mire szánja a keretet. Objektív okok miatt a cél módosítható. Nyílván, hogy ezt az év elején kell megtenni. Több terület esetén részletezni kell a költségeket is. Árajánlatot kell kérni, a megállapodáson részt kell venni a képviselőnek. Külön kell feltüntetni a társadalmi munkát, annak összegét és a végzett tevékenységet. A végzett munkára meghatározott garanciát kell kérni. Az önkormányzati képviselőknek meg kell kapnia a körzetükbe végzendő munkák pontos jegyzékét, azokat is, amelyek nem a képviselői keretre vonatkoznak. Az elvégzett munkát igazolnia kell, csak így fizethető ki. Félévente és évente a területi képviselőnek ellenőrizni kell a végzett munkát. Erről jelentést kell tennie a hivatalnak. Hanyag, rossz munkavégzés esetén újra kell csináltatni. Ismétlődés esetén a céget nem alkalmaztatja tovább a Polgármesteri Hivatal más alkalmakkor. Szükséges lenne erre valamiféle előterjesztés. 

Zakó László: Nagykanizsa Megyei Jogú Város állandó éjszakai orvosi ügyelete a Petőfi Sándor utcában van, közismerten a kollégium épületében. Az ügyeletet segíti egy ügyeleti személygépkocsi. egy Suzuki Swift, amely délután 16,00 órától másnap reggelig teljesít szolgálatot. Ennek az autónak a hivatalos telephelye, a garázsa a Jókai utcában van, az orvosi ügyelettől közel 1 kilométerre. Ebben a zord időben került felszínre különösen az a probléma, hogy jégpáncél, hó alól kiszabadítani az autót sokszor nem egy perc munkája volt. Ez alatt emberi életek forognak veszélyben. Ugyanakkor az is a tudomásomra jutott, hogy tavasztól-őszig terjedő időszakban sem jobb a helyzet. Többször lopták le a gépkocsiról a villogót és egy-két alkatrészt. Polgármester úr vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy ennek az orvosi ügyeletnek a parkolójában – ahol már amúgy is egy betonból készült kukatároló található – a környezethez valamilyen módon illeszkedő alap nélküli betongarázst tudjunk telepíteni. Ehhez az engedélyt adjuk meg. Ha az orvosi ügyelet és a garázs egy helyen van, akkor a feltétel biztosított ahhoz, hogy a hívásra az autó azonnal el tudjon indulni. 

Dr. Fodor Csaba: A Fő tér című műsor, amely Nagykanizsáról szólt, sokaknak nem tetszett. Kaptak-e forgatókönyvet? Ki állította össze ennek a televíziónak, hogy miről kellene Nagykanizsán műsort készteni, melyek azok a látnivalók, amelyeket meg kell mutatni? Erről a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem tudott. A bizottságnak vélemény kellett volna mondani a tekintetben, hogy melyek azok a helyi jelentőségű építészeti értékeink, amelyeket úgy gondoljuk, hogy feltétlenül be kellene mutatni ebben a műsorban. Elég silányra sikerült ez a műsor. Sem az oktatás, a kultúra, építészeti és környezeti értékeink nem szerepeltek benne olyan súllyal, amelyek a város körül és a városban fellelhetők. Ki azért a felelős, hogy ilyen műsor készülhetett és kiadott valamilyen forgatókönyvet ennek stábnak? Ha a jövően netán még egyszer ilyen előfordul, akkor éppen az aktuális tárgya szerint illetékes bizottság véleményét kérjék ki.

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Kolonics Bálint: A tájékoztató 3. oldalán a 9. ponthoz szeretnék hozzászólni. A FIRT Kft. pályázatával mi a helyzet? A tájékoztatóban elénk kerül a Hely Klub működtetése. Polgármester úr hozott egy döntést. Hozzájárulását adta bizonyos szerződés megkötéséhez. Lehet, hogy ennek a dolognak lesznek következményei. Dr. Bartók Béla ügyvéd úr leveléből egy fél mondatot szeretnék idézni „Az alapítvány első rendezvényére 2005. február 4-én került sor.” Ha jól emlékszem, akkor a közgyűlési szándék az volt, hogy az alapítványon keresztül, az alapítvány hasznosításával a fiataloknak ott egy kultúrált szórakozási lehetőséget teremtünk. Azt, hogy polgármester úr mire és hogyan adott hozzájárulást a szerződés megkötésére, az egy másik dolog, de azt gondolom, hogy azért az alapítványnak is működni kellett volna. Elgondolkodtató, hogy februárban volt az alapítvány első rendezvénye.

Litter Nándor: A piaccal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy a legutóbbi közgyűlésen ezt kibeszéltük. Ezen kívül adtunk egy részletes tájékoztatót a közgyűlési, bizottsági, egyéb eseményekről az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak. Abban úgy gondolom, hogy mindent felsoroltunk a FIRT Kft-vel kapcsolatosan.  A FIRT Kft-nek le kellett volna tennie, ha jól emlékszem, 3 mFt körüli összeget, amit nem tett le. Ezért nem volt érvényes a pályázata. A legutóbbi közgyűlésünk alapján úgy gondolom, hogy ennek már nincs jelentősége, mivel azt a döntést hoztuk, hogy a bizottságok képviselőiből alakuljon egy munkacsoport, akik megpróbálják meghatározni azt, hogy hogyan induljunk el ennek a piacbeépítésével kapcsolatos probléma rendezésének. Így már oka fogyottá vált, de ő nem teljesítette a pályázati kiírásban foglaltakat.

Dr. Kolonics Bálint: A FIRT Kft-t tájékoztatták-e írásban a pályázat eredményéről, ha igen, akkor miről?

Litter Nándor: Írásban fogunk válaszolni.

Dr. Csákai Iván: A 3. oldalon a 8. ponthoz szeretnék hozzászólni a vízterhelés mértékével kapcsolatban. Annak idején jó néhányan túlzónak tartottuk a 12 Ft/m3-t. Elégséges az, hogy a polgármesteri tájékoztatóban jelenik meg egy ilyen? Ez elég-e a döntéshez és a továbbiakban nem kellene egy külön napirendi pontban ezt elfogadtatni? 

Litter Nándor: A jelentésben írjuk, hogy magasabb szintű jogszabály előírásainak megfelelően. Erre nincs hatása az önkormányzatnak. A decemberi közgyűlésünkön még nem volt végleges a 2005. évre vonatkozó állami szabályozás.

A Hely Klubbal kapcsolatban úgy gondolom, hogy ami engedélyt én aláírtam, azt megsértette a működtető és a Hely Klub Alapítvány, ezért vontuk vissza a működésre vonatkozó engedélyt, hiszen ők ennek a klubnak a működését vállalták, de nem ilyen körülmények között, ahogy ezt tették. Úgy gondolom, hogy továbbra is működnie kell a fiatalok számára egy ilyen klubnak, mint ami az eredeti céloknak megfelelő volt. Ezt az állapotot kell helyreállítani az alapítvány, a Polgármesteri Hivatal és más közreműködők a segítségével. További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról. 

Dr. Fodor Csaba: A Hely Klubbal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, mert az a levél, amit képviselő társaim megkaptak, gyakran emlegeti a nevemet. 

Litter Nándor: Lezártuk a vitát. Nincs ehhez Önnek köze. Olyan szempontból nincs, hogy amit Ön elmondott, azzal én maximálisan egyetértettem. Kérem. szavazzunk az 1. határozati javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 9 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a 2. határozati javaslatról.

A közgyűlés 25 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a 3. határozati javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Tóth László: Most is kaptunk egypár anyagot, és át szoktam olvasni mielőtt bármiről szavazok. A polgármesteri tájékoztatóhoz adott kiegészítéseknek még csak most tudtam a végére érni. Szeretném, ha polgármester úr tájékoztatná a testület arról, hogy mi ez az iharosberényi gesztorsággal megvalósuló határozati javaslat.

Litter Nándor: Szünetet rendelek el. Utána folytatjuk a most kiosztott anyagok áttanulmányozásával.

Szünet

Litter Nándor: Javaslom, hogy a polgármesteri tájékoztatóhoz kiosztott anyagokkal folytassuk az ülést. A Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának benyújtásával kapcsolatban van-e észrevétel? Péter István levelével kapcsolatban van-e észrevétel? Úgy gondolom, hogy létrejön egy csapat, aki gondolkodik a piac jövőjén. Ott figyelembe kell venni az általa leírtakat. Régiók Bizottságával kapcsolatban van-e észrevétel? Nincsen. 2005. évi januári adatokkal kapcsolatban van-e észrevétel? Volt iparcikk piac területén lévő konténeres illemhely térítésmentes átadásával kapcsolatban van-e észrevétel?

Cserti Tibor: Amikor a szünetben egyeztettünk, az volt a módosító javaslat, hogy térítésmentesen átadja a nyilvántartási értéknek megfelelően az ÁFA összege kerüljön megfizetésre az igényelő részéről.

Litter Nándor: Szavazzunk erről, amelynek megfelelően nem térítésmentesen adjuk át, hanem az ÁFA összegének megfizetése mellett.

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a Móricz Zsigmond és a Hevesi Művelődési Központ kiegészítő anyagában szereplő határozati javaslatokról.

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Rozgonyi, Hunyadi utcák DNY-i sarkának korszerű városrehabilitációs célú beépítésére befektetői nyilvános pályázat kiírásával kapcsolatban röviden az a lényeg, hogy erre a Rozgonyi u. 25/a. szám alatti ingatlanra a városnak elővásárlási joga van. Elvileg elképzelhető, hogy annak a rendezése esetleges ezzel az elővásárlási joggal élve megtörténjen. Mi ezt nem terveztük a költségvetésünkben. Az elképzelés ebben az anyagban az lenne, hogy keressünk olyan partnert, aki átvállalná ennek az elővásárlási jog értékének az összegét és egyben a sarkon lévő ingatlant is megszerezné. Mi pedig értékesítenénk részére az önkormányzati, a Hunyadi utcában lévő ingatlanainkat, ahol önkormányzati bérlakások vannak. Egy projekt javaslatot várnánk, aki ebben az akcióban társa lenne az önkormányzatnak. Itt most az ügy elindításáról lenne szó. Amikor ezek a pályázatok beérkeznének, az önkormányzat döntene arról, hogy élni kíván-e ezzel a lehetőséggel, ha lesz pályázó erre az akcióra.    

Dr. Fodor Csaba: Ez durván 80 millió forintos ötlet, mármint beruházói ötlet. Az önkormányzatnak mondani kellene azért valamit az elővásárlási joggal kapcsolatban a már megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban. Tehát nem tarthatnánk a leendő vevőt ilyen bizonytalan helyzetben. Arról nem is beszélve, hogy a város rendezésével kapcsolatos projektek nem szerencsés, ha ötletszinten úgy kerülnek ide, hogy azt a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem látja. Erről így ma a közgyűlés érvényesen nem hozhat döntést. A jövőben pedig az ilyen jellegű kérdések önálló naprendként kerüljenek ide egyrészt a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság szakmai döntésével, másrészt pedig a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság gazdasági döntésével megalapozva különös tekintettel arra, hogy a költségvetésben erről nem is beszéltünk. Tehát pótlólagos forrásokról lenne szó. Elég nagy feladat lenen a 1239 és 1236 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos projekt megvalósítása figyelemmel arra, hogy ebben azért önkormányzati tulajdonú bérlakások is vannak. Nem tudom, hogy elhelyezési kötelezettségünk van-e? Ezekre mind ki kellene térni az előterjesztésben. A megkötött szerződés, ami a 25/a. 1236 hrsz-ú ingatlanra vonatkozik, lényegesen nem befolyásolná a sarok tömb rehabilitációját.

 

Litter Nándor: Nekünk most itt döntést nem kellene hoznunk, csak arról, hogy elindítjuk ezt a projektet. A döntést akkor kell meghozni, ha a pályázatok beérkeznek. Mi nem tudjuk befolyásolni azt, hogy ki, mikor határozza el, hogy eladja az ingatlanát és keres rá egy vevőt, tehát a helyzet most állt elő. Ez az egyik oldala. MI értesítettük az eladót, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint az önkormányzatnak 60 nap áll rendelkezésre, hogy erre választ adjon. Hivatkoztunk arra, hogy a közgyűlésnek ebben döntenie kell. Ez az idő alkalmas arra, hogy finomodjanak ezek az álláspontok, és hogy lesz-e olyan partner, aki ebben az akcióban az önkormányzattal szövetkezik. A költségvetésben én magam nem tervezem, hogy szerepeltetnék ilyen összeget.

Papp Nándor: Nem kellene ennyire ad hoc jelleggel ezzel a témával foglalkozni, illetve az elővásárlási joggal élni kellene. Véleményem szerint az iskola tömbnek az egyetlen bővítési lehetősége ott az a saroktelek. Felhívom a figyelmet, hogy nem DNY-i sarok, mert a DNY-i sarok a református templom lenne, hanem az ÉNY-i sarokról van szó.

Cserti Tibor: Nagyon helyes a szándék, hogy a városnak ezt az exponált területét hosszabb távra rendezi. Alapvetően maga a beruházás nem önkormányzati feladat. Ha ma valaki azt mondja, hogy az elővásárlási joggal éljünk önmagában véve és majd minden további dolgot ennek rendelünk alá, akkor szerintem nagyon hibás döntést hoznánk. A legelső terület, ami most lépéskényszerben van - egyébként április 15-ig kell meghozni a döntést - az egy viszonylag kis terület (770 m2), de legalább tiszta 1/1 arányú tulajdon. A másik terület, ami exponált és magántulajdonban van, az egy nagyon vegyes tulajdonú, több tulajdonos között, ráadásul bérleti szerződésekkel is terhelt. Óvnám az önkormányzatot, hogy gyakorlatilag ilyen egyezkedésekbe, résztulajdonba belemenjen még akkor is, ha a kulcspozícióban lévő telek a legjobb terület. Azt a fajta szándékot, amit az előkészítőnk elénk tettek, hogy fontoljuk meg az elővásárlási joggal való élést, és annak rendeljük alá, hogy van-e potenciális befektető, szerintem a legkisebb kockázattal járó értelmes és logikus előterjesztés. Nem veszthetünk rajta semmit.

Scháb György: Van-e városnak valamilyen egységes koncepciója arra, hogy a belvárosi ingatlanokkal kapcsolatban milyen esetben kíván élni az elővételi jogával …….. nem kíván élni. Szeretném ezt az ügyet szembeállítani a régi piac kérdésével egyrészt, másrészt pedig úgy gondolom, hogy az előterjesztés hiányos abból a szempontból, hogy nem végeztek korrekt ár összehasonlítást. Bár mi is a cél - lesz projekt, vagy nem lesz projekt, de a pénzügyi szempontokat a város nem hagyhatja figyelmen kívül. Ezt az anyagot ma ne tárgyaljuk.

Litter Nándor: Ma még nem arról döntünk, hogy veszünk.

Papp Nándor: Arról volt szó, hogy az anyag bemegy a bizottsági ülésre. Hozzá is járultam, és amikor az anyagban nem kaptuk meg, akkor el lett halasztva a téma, de az igazi okát most tudtam meg.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 9 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Következik a Raiffeisen Bank allokációs kérelme Iharosberény és Térsége Víziközmű Társulat aláírása mellett. Valamennyien tudják, hogy Nagykanizsa város Iharosberény gesztorságával a DK-i részeknél csatornafejlesztésekbe kezdett. Az ügy elég összetett, hiszen lakossági hozzájárulásokat kell összegyűjteni, másrészt a városnak is hozzá kell tennie a saját részét, amelyeket a költségvetésünkben terveztük. A lakossági és a városi hozzájárulás együttesen 73.817.000 forint. A megalakult viziközmű társulás a Raiffeisen Banktól fog hitelt felvenni. A bank ajánlatában felvetette, hogy amennyiben az EIB hitelkonstrukció valósul meg, akkor ez egy 10 %-os támogatást jelenthet Nagykanizsa városának. Erre vonatkozóan elküldtek hozzánk egy allokációs szerződést, amely még nem hitelfelvétel, hanem ennek az egész programnak az elindítását jelenti. Itt van a kezemben Gál Róbert fiókvezető és munkatársának a levele, amelyben azt közlik velünk, hogy amennyiben aláírjuk ezt az allokációs szerződést, akkor ez még nem jelenti a hitelszerződéshez való csatlakozást, hanem ennek a 7,3 mFt-nak a megszerzését indíthatjuk el, ami javíthatja a város pozícióit a csatornaépítéshez történő hozzájárulásra. Kérem, támogassák ennek a szerződésnek az aláírását.

Tóth László: Szeretném meghallgatni a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság határozatát, állásfoglalását ebben az ügyben. Az önkormányzat valamilyen szerződés köt, vagy kötött. Mikor fogja látni vagy mikor látta az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság?

Cserti Tibor: Tényleg nem tárgyalta Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, sem a Pénzügyi Bizottság, de józan és logikus döntést kell hozni, ami gyorsan meghozható. Egyszer döntött a közgyűlés egy regionális nagy cél megvalósításáról. A költségvetés keretében döntött a pénzügyi feltételről. Itt egyetlen kérdésről kell dönteni. Van egy lehetőség, ami Nagykanizsa városnak 10 %-os költségcsökkentési és csatlakozási lehetőséget ad.  Az, hogy nem jár közvetlen elkötelezettséggel, egy visszavonási stratégiát is tartalmaz. 

Dr. Fodor Csaba: Azzal egyetértek, hogy ez jó a városnak és szavazzuk meg. Maga a módszer és a gyakorlat kétségbe ejt, és az igen nagy rizikókat rejt magába. Ha egyszer úgy döntött a törvényhozó és mi magunk is úgy döntöttünk, hogy bizottságokat állítunk fel és bizonyos kérdésekben pénzügyi, költségvetést érintő – mert esetlegesen ez érintheti a költségvetést, még ha pozitív irányban is, de érintheti – kérdésekben a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleménye szükséges, és e nélkül beterjeszteni és döntéseket kicsikarni még ilyen jó ügyben is veszélyes vizekre enged eveztetni bennünket. A felhatalmazással rendelkező bizottságok álláspontját kell kikérni a jövőben. Azt kérem, hogy a jövőben ilyen ne történjen.

Cserti Tibor: Meggyőződésem, hogy a jelenlegi hatásköri szabályozás alapján önmagában a polgármester úr ezt a szerződést megköthette volna azért, mert új célt nem határoz meg. További költségekre vonatkozó elkötelezettséget nem vállal, sőt költségmegtakarítást eredményező irányba mozdul el. Gyakorlatilag bármikor visszavonható, mert olyan a határozati javaslat.

Litter Nándor: Jegyző úr kérte, hogy az anyag kerüljön közgyűlés elé, mivel ez a szerződés csak közgyűlési hozzájárulással írható alá. Én ezt másképp láttam, de nem kívántam, hogy ebben a kérdésben feszültség terhelje a kapcsolatunkat, ezért hoztuk ide ezt az anyagot egyetértve jegyző úr véleményével. 

Kereskai Péter: Decemberben volt egy döntésünk, ami arról szólt, hogy 73.817.000 forint saját erővel valósítjuk meg ezt. Amiről most szó van, az ennek a módszere. Való igaz, hogy a bizottságoknak esetleg tárgyalni kellett volna, de ha a lényegét nézzük, akkor arról van szó, hogy ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósuljon, most gyakorlatilag be kellene tenni ebbe projektbe 73.817.000 forintot és ami itt elénk került anyag, az arról szól, hogy 7 év alatt körülbelül 60 mFt-ot kell betenni. Komoly megtakarítás és egy plusz támogatási lehetőség is benne van ebben. Javaslom, hogy szavazzuk meg.

Dr. Fodor Csaba: A gyakorlattal van problémám. A kötelező játékszabályokat be kell tartani mindenkinek.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, amelynek megfelelően ezt az allokációs szerződést aláírhatom.

A közgyűlés 18 szavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Jegyző úr azt javasolta, ha akarom, akkor szavaztassam meg a brüsszeli tagságommal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatómat. Kérem, hogy vegyék tudomásul.

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A Hely Klub levelével a korábban elmondottak szerint nem foglalkozunk. Volt még egy kiegészítő anyag, a törvényességi észrevétel Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása megállapodás napirendi ponthoz. Mivel ezt a napirendi pontot nem tárgyaljuk, így ezzel a kiegészítéssel most nem foglalkozunk. 

 

Dr. Kolonics Bálint: Azt gondoltam, hogy a Kistérség Többcélú Társulás egy tájékoztató és tárgyaljuk a polgármesteri tájékoztató keretében. Mint a közgyűlés tagja felkérem a polgármester urat, hogy szíveskedjen bennünket tájékoztatni a tárgyalásokról és arról, hogyan áll a társulási szerződések megkötése. Az gondolom, hogy üléseztek és tárgyaltak a környező települések képviselőivel. Úgy tűnik, hogy ez a jogszabály, amire hivatkozik a törvényességi észrevételében a jegyző úr, 2004. december 1-jén hatályba lépett. Mi történt a három hónap alatt?

Litter Nándor: Annál többet nem tudok mondani, mint amit a jegyző úr leírt, hogy az a tárgyalássorozat, ami ezzel a társulással kapcsolatosan eddig történt, nem volt megfelelő. Megszüntető határozatokat kell majd hozni, és át kell alakítani a társulást. Ezek a munkálatok folynak. A munkaszervezet megpróbálja ezeket az anyagokat előkészíteni, és akkor fogunk jönni majd, hogy a közgyűlés szavazza meg ezt az anyagot.

Dr. Fodor Csaba: Mégis csak visszatérnék a Hely Klubra. Valószínű, hogy félreértések lehetnek ebben a dologban. Nem fogom részletesen taglalni azt a levelet, amit kaptunk, mert ez több pontatlanságot takar, illetőleg nem egyezik azokkal az alapdokumentumokkal, amelyek a Polgármesteri Hivatalban fellelhetők, és amelyeket én megkaptam. Sem a bérleti szerződés, sem a befogadó nyilatkozat. Nem tudom, hogy miről beszélnek, mert az nálam nincs meg és a hivatalban sem lelhető fel. Egy ilyen jellegű fiataloknak működő klub fenntartását mindenképpen fontosnak tartjuk, és mindenképpen azt gondoljuk, hogy a városnak ezt támogatandó. A kérdés az, hogy lehet-e ezt a működést a helyi rendeleteinknek és a jogszabályoknak megfelelően kordában tartani. Lehet-e az, hogy az ott működő nyereségorientált tevékenységet végző vállalkozás ugyanolyan feltételekkel használja ezt az ingatlant, mint amit használnak a hasonló nyereségorientált vállalkozások önkormányzati bérleményeket. Neki a bérleti díj fizetése vagy nem fizetése volt az egyik alapvető probléma, amely nem a piaci viszonyoknak megfelelően alakult. A lakóknak is van kérésük a nyitva tartás szabályozásával kapcsolatban, mert gondjuk van a hosszú nyitva tartással. Lehetne ezt a helyzetet olyanná tenni, hogy a Hely Alapítvány továbbra is működtethesse ezt a pincehelyiséget. Engem az sem zavar,  ha ott bent akárki csinál kereskedelmi, vendéglátó-ipari vállalkozást, csak az a vállalkozás szíveskedjen ugyanolyan feltételekkel működni, mint amilyen feltételekkel működik az összes önkormányzati tulajdont bérlő hasonló tevékenységet végző vállalkozás. Legközelebb a befogadó nyilatkozatot aláírók szíveskedjenek körültekintőbben eljárni, és ne hozzájárulni ingyenes befogadáshoz.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató előterjesztés szerinti határozati javaslatának 4. pontjáról. Forgalomképtelen vagyontárgyak közül forgalomképessé nyilvánítása ennek a két területnek, belterületnek.

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékozató határozati javaslatának 5. pontjáról.

A közgyűlés 19 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékozató határozati javaslatának 6. pontjáról.

A közgyűlés 18 szavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hossza:

37/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 73/11/2003.(III.25.), a 84/2004.(IV.29.), 360/9/c/2003.(XII.11.)   a 211/2004.(IX.28.), a 258/2/2004.(XI.24.), a 267/2/2004.(XI.30.), a 283/4/2004.(XII.14.), a 231/2/2004.(IX.28.), a 293/2/2004.(XII.14.), a 294/1,2/2004.(XII.14.), a 296/2004.(XII.14.), a 298/1/2004.(XII.24.), a 299/2004.(XII.14.), a 300/2/2004.(XII.14.), a 301/2004.(XII.14.), a 304/2004.(XII.14.), és a 307/2004.(XII.14.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.       a 294/3/2004.(XII.14.) számú – Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázat konkrét formáinak kidolgozásával kapcsolatos - határozat határidejét hatályon kívül helyezi.

3.       a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. mint közcsatorna szolgáltató javaslatával egyetértve úgy dönt, hogy a vízterhelési díjat a csatornaszolgáltatásról szóló számlán, külön soron a szolgáltatást igénybe vevőkre hárítsa át. Tudomásul veszi, hogy a vízterhelési díj mértéke – a szennyvíz mennyisége és minősége alapján – 6 Ft/m3 + 15 % ÁFA.

A közgyűlés 285/2/2004. (XII.14.) számú határozata egyidejűleg hatályát veszti.

Határidő:               2005. március 2.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

4.       a forgalomképtelen vagyontárgyak közül a Nagykanizsa belterület 1392/1. hrsz-ú, 1468 m2 nagyságú közterület művelési ágú ingatlant forgalomképessé nyilvánítja, egyben kéri a Körzeti Földhivatalt, hogy a terület művelési ágának megváltoztatását vezesse át közterület művelési ágból beépítetlen terület művelési ágba.

Határidő:               2005. április 30.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

5.       a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nagykanizsai Vállalkozásfejlesztési Irodájának 2004. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.

6.       hozzájárul a volt iparcikk piac területén lévő konténeres illemhely nettó nyilvántartási értéknek megfelelő ÁFA összegének megfizetése melletti átadásához a Kanizsa Motorcross Sportegyesület (Nagykanizsa, Petőfi u. 101.) részére.

Határidő:               2005. március 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:     Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

7.        

a.      a Hevesi Sándor Művelődési Központ pályázatát támogatja.

A pályázati önrészként a Polgármesteri Hivatal a  központi támogatás mértékével azonos összegű önkormányzati támogatást (maximum 300.000 Ft összegben) biztosít. Forrása a költségvetésről szóló 6/2005.(II.21.) számú rendelet 14. számú melléklet 23 millió forintos pályázati önrésze.

Határidő:              2005. április 30.

Felelős  :              Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

b.       a Móricz Zsigmond Művelődési Ház pályázatát támogatja.

A pályázati önrészként a Polgármesteri Hivatal a  központi támogatás mértékével azonos összegű önkormányzati támogatást (maximum 275.000,- Ft összegben) biztosít. Forrása a költségvetésről szóló 6/2005.(II.21.) számú rendelet 14. számú melléklet 23 millió forintos pályázati önrésze.

                                   

Határidő:               2005. április 30.

Felelős  :                           Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:     Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

8.       a Rozgonyi-Hunyadi utcák ÉNy-i sarkának korszerű városrehabilitációs célú beépítésére befektetői nyilvános pályázatot ír ki.

A pályázati kiírásnak az előterjesztésben megfogalmazott feltételek szerint

-         biztosítani kell a 1235 és 1236 hrsz-ú valamint a 1239 hrsz-ú ingatlanok beépítését

-         az ajánlatnak tartalmaznia kell

·         a terület funkcióit

·         a beépítés építészeti megoldását látványtervben,

·         az önkormányzati és a befektetői részvétel módjára, arányaira, feltételeire vonatkozó számításokat, leírásokat

·         az ajánlattevőnek az ajánlatra vonatkozó garanciáit.

-         az ajánlati felhívást, az ajánlattételt és annak kiértékelését úgy kell előkészíteni, hogy a Közgyűlés a elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő döntést a jogszabályban előírtak szerint hozhassa meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekben foglalt befektetői pályázatot készítse elő, írja ki és döntésre terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő:               2005. március 10. a kiírás meghirdetésére

2005. március 29. a pályázat(ok) és az elővásárlásra vonatkozó javaslat előterjesztésére

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

9.       felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank allokációs kérelmét Iharosberény és Térsége Víziközmű Társulat aláírása mellett aláírja, a Raiffeisen Bank nyilatkozatának birtokában, mely szerint a kérelem aláírása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére elkötelezettséget nem jelent.

Határidő:               2005. március 10.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

10.   Litter Nándor polgármester Európai Unió Régiók Bizottsága póttagságának megválasztásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

11.   a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékozatót tudomásul veszi.

 

Felelős:     Litter Nándor polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

Tóth László: Interpellációm címe: Mi a teendő, avagy a jogkövető magatartás kire, vagy kikre vonatkozik a nagykanizsai önkormányzatnál? Az utóbbi időszakban a Kanizsa Újságban a KanizsaNet Kht-vel kapcsolatban számos hír jelent meg. Az önkormányzat decemberben felállított egy ad hoc bizottságot a KanizsaNet Kht. további működésének felülvizsgálatára vonatkozóan. E munkafázisban kaptunk egy anyagot, amiben az van, hogy az önkormányzat 2004-ben több mint 220 mFt értékben költött informatikai eszközökre, fejlesztésekre, programokra. Ebből a KanizsaNet a felét. Ezt a céget annak idején, 1999-ben az önkormányzat azért hozta létre, hogy nem csak a Polgármesteri Hivatalt, hanem az intézményhálózatát is lássa el informatikai eszközökkel és szolgáltatásokkal. A sajnálatos esemény bekövetkezett 2004. decemberében. Nem akarom ezt részletezni. Mindenki ismeri az újságból a dolgokat. Az ügyvezető megtette azt, amit neki jogszerűen meg kellett tenni. Felmentette a munkavégzésből és megszüntette a munkaviszonyát három dolgozójának. Ezt így kell tenni a következőkben is. Interpellációm tárgya arra irányul, hogy vajon az önkormányzat megköveteli-e más vezetőjével szemben is a jogkövető magtartást? Ugyanis ahhoz hogy 112, vagy 113 mFt-ot a KanizsaNet Kht-n keresztül el lehet költeni, kell az intézményvezetők hozzáállása is. Mit kíván tenni az önkormányzat ezen intézményvezetők ellen?

Litter Nándor: Ez egy bonyolult ügy. Főleg ha figyelembe vesszük a közbeszerzési törvény előírásait, hogy kiket és mire lehet kényszeríteni. Nekünk egy nagyon jó dolog lenne, ha a KanizsaNet Kht-tól szereznék be ezeket az eszközöket, hiszen az erre vonatkozó levelet ki is küldtük az önkormányzati intézményeknek, hogy mindig kérjenek ajánlatot, és lehetőség szerint nehogy kihagyják az ilyen jellegű beszerzésekből. A közbeszerzési törvény olyan előírásokat tartalmaz, hogy nem lehet rákényszeríteni, mert nem közszolgáltató cég a KanizsaNet Kht. Vita van abban a parlamentben – ami az Alkotmánybírósághoz került –, hogy a közszolgáltatást végző cégeknél is lehet, hogy még az lesz a végső törvényben, hogy közbeszerzéseket kell végrehajtani. Ez nagyon bonyolult kérdés és erre a választ a közbeszerzési törvényből kell levezetni.

Dr. Csákai Iván: A Fő utcában, a Kanizsa Áruház oldalán a Deák tér felé több üzlet van. Elismerik az ottani üzletek tulajdonosai vagy üzemeltetői, hogy szabálytalankodnak, amikor árufeltöltés van. Kérem a közgyűlést és a megfelelő személyt arra, hogy ki kellene dolgozni azt, hogy árufeltöltés alatt ezek az emberek ne kapjanak büntetést. Van a városban olyan utca, ahol megállni tilos, de alatta ott van, hogy árufeltöltés. Fel kellene mérni, hogy ki igényli ezt és megfelelő jogosítvánnyal ellátni őket azért, hogy ne kapjanak büntetést. A Zrínyi u. 46. szám alatti épületben fittnes klub üzemel. A szemben lévő házból két idősebb úr keresett meg, hogy tudják azt, hogy 9,30 után már nincs zajongás, de este 9,30-ig gyakorlatilag nem tudnak semmit sem pihenni. Az önkormányzat mit tud az irányban tenni, hogy a szemből lévő lakásokban ne legyen hallható a fittnes klub zaja. Kérem, intézkedjenek.

Stróber Gábor: A közelmúltban az Erdész u. 23. szám alatt helyszíni bejárás történt, melyre a környék lakóit nem hívták meg, azzal a kifogással élve, hogy nem ügyfelek. Ide egy új létesítmény tervei vannak megvalósulóban. A szomszédok ügyfélnek minősülnek-e? Kötelező-e esetleg a hozzájáruló nyilatkozatuk ehhez az új létesítményhez? A tiltakozók képviselője felhívta a figyelmemet, tegyem szóvá, hogy a közgyűlés 2004. november 30-i döntésének megfelelően az önkormányzatot felkérte, hogy tárgyalásos úton bírja rá a szolgáltató, hogy a bázisállomást a vonatkozó önkormányzati rendelet szellemének megfelelően a kínálkozó iparterületi helyszíneken valósítsa meg, így például a KÖGÁZ telepen vagy a közelben lévő Sörgyár telepen. Felajánlották a segítségüket is, hogy eljárnak ez ügyben segítséget nyújtva arra, amennyiben ezt a VODAFONE igényelné. Az előző közgyűlésen Főépítész úrtól is kérdeztem, hogy mit tett az önkormányzat eddig. Azt a választ kaptam, hogy elküldték az ajánlatot, de a VODAFONE nem válaszolt. Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy például egy WESTEL-torony helyezkedik el a Magyar utcai TÜZÉP háta mögött, ami nagyon közel van a Garay utcához. Felteszem a kérdést, hogy miért nem települt a WESTEL például a Garay utca tetejére akkor? Alternatív lehetőségek szerintem vannak. Ismételten tolmácsolom a lakók kérését és a tiltakozó levelüket aláírásukkal együtt engedjék meg, hogy Polgármester úrnak ez úton átnyújtsam.  

Polai József: A januári közgyűlésen már feltettem egy kérdést és választ nem kaptam. Úgy tűnik, hogy ez most már gyakorlat, hiszen a korábbi közgyűlésen feltett kérdéseimre sem mindig kaptam választ. Az volt a kérdésem, hogy a közeljövőben készül-e közgyűlési előterjesztés orvosi rendelők felújításáról, illetve ebben kiskanizsai rendelők szerepelnek-e majd? Erre választ nem kaptam. Írásban és, ha lehet szóban is kérem a választ. A Vásárcsarnokból megkerestek vállalkozók. Közülük egy, aki képviseli az összes többit, felvetette azt a problémát, hogy a csarnoknak egy olyan területén, a földszintjén, ahol véleményem szerint is közlekedési célú területhelyet kell biztosítani, bérbe adtak egy területet, amelyet korábban ők is igényeltek, de ők nem kaphatták meg. Ez ügyben levelet írtam a Via Kanizsa Kht-nak. Választ nem kaptam. Ehhez a vitatott területhez, amelyet korábban más nem kaphatott meg, most milyen módon lehetett hozzájutni versenyeztetés vagy licitálás útján? Írásban szeretnék erre választ kapni, de ha lehet szóban is.

Litter Nándor: Az első kérdésre én választ adtam, hogy a közeljövőben a bizottságok véleményét kikérve javaslat készül arra, hogy mely orvosi rendelők kerülnek felújításra.

Gáspár András: A Vásárcsarnok gondnoki feladatait a Via Kanizsa Kht. látta el egy évvel ezelőtt, a Vásárcsarnok Intéző Bizottságának vezetője én voltam egy évvel ezelőtt. Egy éve mi a Vásárcsarnokban csak a piacokat üzemeltetjük, tehát az élelmiszerpiacot és a bolhapiacot. Ez az ominózus ügy - Millei, ha jól tudom valamelyik félnek, a sértett vagy a sértődött félnek a neve. A Via Kanizsa Kht-nak semmi köze az ügyhöz. A Vásárcsarnok, mint társasház a közlekedési területeivel jogszabályi kereteken belül azt csinál, amit akar. A társasház közgyűlése dönthet abban, hogy milyen területet mire hasznosít. Az Intéző Bizottság – aki három főből áll, képviselteti bent magát az önkormányzat is – ezt jóváhagyhatja és az ottani gondnokok végzik el a végrehajtást. Információnk nincs, hogy mi történt. A Via Kanizsa Kht. valamennyi esetben, amikor területet bérbe adott, licitáltatott. Van nekünk is problémánk, mert az általunk felvert árakat felhasználva a Vásárcsarnok, mint társasház a mi kárunkra és ezen keresztül az önkormányzat kárára ad bérbe területeket kereskedelmi célra. Szerintem jogszerűtlenül.

Litter Nándor: A Vásárcsarnokban mi is bent vagyunk valahány %-ban. Teljes egészében nem tudjuk magunktól függetleníteni ezt az ügyet. Kezdeményezni fogom a Vásárcsarnokban lévő önkormányzati képviselőknél, hogy ezt az ügyet vizsgálják ki, a társasház vizsgálja ki. Tájékoztatni fogjuk Polai urat.

A közgyűlésen korábban adott válaszokkal kapcsolatban a jutalmazást külön fogjuk tárgyalni. Kérdezem Dr. Kolonics Bálintot, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság működésével kapcsolatos választ elfogadja-e?

Dr. Kolonics Bálint:  A választ megkaptam, de azt gondolom, hogy a kérdést a közgyűlés és a város nyilvánossága előtt tettem fel. Kérem Polgármester urat, hogy a válaszát a közgyűlés előtt is ismertesse és a nyilvánosság felé tudassa, hogy mi az álláspontja és megadom rá a választ.

Litter Nándor: Írásban én ezt kiadtam, most nem fogom felolvasni.

Dr. Kolonics Bálint: Akkor nyilatkoznék rá. Természetesen kértem a zárt ülést, így azt gondolom, hogy választ fogok kapni a kérdésemre a jutalom kifizetésekkel kapcsolatban. A másik kérdésem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság működésére vonatkozott. Két gondolatot emelnék ki polgármester úr válaszából. Az egyik az, hogy a bizottság véleményezi az önkormányzat nevében kötendő szerződéseket, tehát így szól a Szervezeti és Működési Szabályzat. Nyilvánvaló, hogy ez így jövő időben került megfogalmazásra az SZMSZ-ben, tehát ez nem azt jelenti, hogy utólagosan kerül a bizottság elé. Polgármester úr is elismeri azt, hogy valóban előre kellene a szakbizottságnak a szerződéseket véleményezni. A választ el tudom fogadni, mert polgármester úr leírja és elismeri azt, hogy valóban mi lenne az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság feladata. A további kérdésem az, hogy azokért a szerződésekért, amelyek úgy kerülnek aláírásra, hogy akár már a teljesítés is megtörtént és a bizottság ezeket nem véleményezte, ki vállalja a felelősséget? Azt gondolom, hogy ha ez így megtörténik, akkor az aláíró a polgármester úr vállalja a felelősséget a bizottsági döntés nélkül. 

Litter Nándor: Bicsák képviselő úr a választ elfogadja?

Bicsák Miklós:  El tudom fogadni már csak azért is, mert a Zala Volán Rt. felső vezetése ígéretet tett Önnek és a nekem küldött levelében. A Zala Volánnal múlt héten egyezettünk és sértőnek találata a lakosság, hogy a Volán által feltüntetett térképen Korpavár település nem szerepel.

Litter Nándor: Fogja érinteni a délelőtti, illetve a délutáni időszakban. Kérdezem, hogy Csákai Iván a választ elfogadja-e?

Dr. Csákai Iván: A válasz köszönő viszonyban sincs a decemberi közgyűlésen adott válaszokkal és a leírtakkal. Az első oldalon az szerepel, hogy járőrszolgálat kapcsán észlelte. Akkor, a közgyűlésen azt mondta, hogy civilben is büntethet, mert állítólag egy civilben lévő illető büntette meg. Kétségbe vonja az ügyfél szavahihetőségét. Eleve úgy indul ki, hogy az ügyfél csak hazudhat. Az utolsó oldalon leírja, hogy a járőrszolgálatot teljesítő közterület felügyelők hivatalos személyek, egyenruhát viselnek, munkájukat általában párban végzik. Akkor a közgyűlésen azt mondta, hogy titkos ügynökként is nyugodtan egy személyben is büntethet. Nem tudom, hogy kinek a szavahihetősége kérdőjelezhető meg ebben a válaszban. Nem tudom elfogadni a választ ilyen módon. 

Kulbencz Ferenc: A decemberi közgyűlésen probléma merült fel és arra kellett nekem egy választ készítenem. Akkor én azt mondtam a közgyűlésen, hogy megvizsgálom ezt az ügyet. Akkor még konkrét információim nem voltak erről az ügyről. Tehát, amikor ezt a választ megírtuk, akkor már a kivizsgált eset alapján történt, ami azt jelenti, hogy Ön kérdezte akkor, hogy a közterület felügyelő elláthat-e egyenruha nélkül szolgálatot? Akkor is válaszoltam, hogy igen, erre a törvény lehetőséget biztosít és a Közterület Felügyelet vezetője indokolt esetben elrendelheti a civil ruha használatát is, illetőleg intézkedhet. Akkor is elmondtam, de most megint elismételem, hogy egy szabálysértési intézkedés során tulajdonképpen egy intézkedő hivatalos személy kell, hogy legyen jelen az intézkedésnél. Szabálysértési eljárás kezdeményezésekor két tanú szükséges ahhoz, hogy szabálysértésen valamilyen ügy megálljon. Akkor is mondtam, hogy ha a közterület felügyelő esetleg szolgálaton kívül ellátja a feladatát, akkor bevonhat az intézkedésbe akár civil személyeket is, hisz ez által jogszerűvé válik az intézkedés. Tulajdonképpen egyedül is elláthatja, de mindenképpen szükséges egy másik személy, aki az intézkedés során részt vesz. A konkrét ügy kivizsgálása során derült ki, hogy egy teljesen jogszerű intézkedés történt, hiszen az állampolgár, aki tulajdonképpen elkövette a szabálysértést, a járdán szinte teljes terjedelmében a zöldterületen parkolt. Nem volt látható az, hogy – legalább is a kollegám elmondása szerint – áruszállítás történt volna. Egyébként az áruszállítás nem jogosítja fel őt arra, hogy megálljon a járdán vagy akár a zöldterületen. Az más kérdés, hogy esetleg el lehet nézni. Ha jogkövető magatartást akarunk folytatni, akkor mindenképpen meg kell büntetni. Illetőleg az intézkedő kollegám mondta, hogy amikor az úriember megjelent a felügyeleten, akkor tulajdonképpen mérsékelve lett a büntetés, tehát valamilyen szinten figyelembe lett véve az indoka, hogy éppen valamilyen árut szállított. Ez nem volt érzékelhető és látható az intézkedés során.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az interpellációra adott válaszról.

A közgyűlés 20 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a választ elfogadja.

Dr. Kolonics Bálint: Jegyző úrhoz szeretnék kérdést feltenni a város intézményhálózata fűtésrekonstrukciója ügyében. A lefolytatott közbeszerzési eljárás több hónapig téma volt a közgyűlés előtt. Októberben, novemberben volt az utolsó közgyűlés, ahol ez szóba került. Az utolsó információm az üggyel kapcsolatban az, hogy az Ügyészség törvényességi felügyeleti jogkörében megvizsgálja az eljárást, és úgy tudom, hogy büntetőeljárást is kezdeményezett a jegyző, sőt talán ezen túlmenően még bejelentés is érkezett valamely nyomozóhatósághoz. Azt kérdezném jegyző úrtól, hogy van-e tudomása arról, hogy a bejelentés, illetve a feljelentés, vagy az Ön feljelentése alapján megindult-e ez ügyben a büntetőeljárás? Van-e valami előrelépés a dologban? Van-e bárki, aki az önkormányzat részéről már meghallgatásra került egy eljárásban bármilyen minőségben? Tudhatunk-e valamit, hogy – azóta három-négy hónap eltelt – az eljárás folyamatban van-e? A következő kérdésem a polgármester úrhoz szól. A Király u. 31-el kapcsolatban többször tettem fel kérdést. Annak idején volt a közgyűlésnek egy döntése, amellyel el kívánta cserélni Németh úr az ingatlant. Ezt a határozatot, a határozat végrehajtását a polgármester úr felfüggesztette. Többször kérdeztem, hogy ennek mi az indoka? Erre polgármester úr a választ megadta. Továbbra is fenntartja-e ezen álláspontját polgármester úr, hogy ez ne kerüljön végrehajtásra? Tekintettel arra, hogy a peres eljárásokról történt tájékoztatás során kiderült azt, hogy itt is polgári per van folyamatban, és úgy tudom – de ez a tájékoztatóból kimaradt – hogy a Bíróság kötelezte az önkormányzatot, hogy nyilvánítsa közterületté a területet. Lesz-e valami anyagi kihatása az önkormányzatra nézve ennek a döntésnek? Esetleg nem veszít-e nagyobbat az önkormányzat és nem fog-e ez így többe kerülni, mint akkor, amikor ezt kértük az önkormányzat megoldotta volna? Polgármester úr egy levélben kéréssel fordult az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsághoz. Február 23-án az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tárgyalt arról, mely szerint polgármester úr vezető tisztséget tölt be gazdasági társságnál és a bizottság jogi álláspontját kérte. Úgy tudom, hogy a polgármester úr is értesült a bizottsági ülésről, természetesen meghívást kapott. Azt gondolom, hogy megkaphatta az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatát is, amely egyhangú szavazattal a határozatában kimondta február 23-án, hogy a polgármester úr mulasztott, mivel az önkormányzati törvény értelmében az összeférhetetlenség tárgyában a közgyűléshez kell írásban kérelemmel fordulni és felkéri a polgármestert, hogy ezen kötelezettségének tegyen eleget. Most 2005. március 1-jét írunk. A polgármester úr beiktatása óta több mint két év eltelt. Mikor kerül ez a közgyűlés elé, vagy egyáltalán a közgyűléshez kíván-e fordulni ebben a tárgyban? Kívánja-e a közgyűlést erről tájékoztatni, vagy ennyiben kimerül a dolog, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elé került ez az ügy?

Litter Nándor: Szeretnék itt egy részt szóban is tájékoztatást adni. Én a vagyonnyilatkozatommal együtt megtettem ezeket a bejelentéseket - 2002-ben, 2003-ban és most 2004-et követően is, ahol én ezt a tisztségemet, amit nem gyakorlok, mert én mindenféle tevékenységemet felszámoltam, amikor polgármester lettem – erre válaszokat nem kaptam 2002 óta. Úgy tudom, hogy ezzel az üggyel bizonyos körök elkezdtek foglalkozni és ezért intéztem a levelet az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsághoz, hogy ha eddig ez nem történt meg, akkor kapjak erre vonatkozóan egy álláspontot, hogy mit tegyek ebben az ügyben. Tényleges tevékenységet ebben a cégben nem végzek. Ez még a korábbi életemből maradt rajtam.

Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsághoz ilyen kérés nem érkezett. Való igaz, hogy mint minden képviselő, polgármester úr is beadta a vagyonnyilatkozatát. A bizottságnak nem feladata és hatásköre a képviselők vagyonnyilatkozatának átvizsgálása. Ez csak kérelemre indul.

Litter Nándor: Akkor konzultálunk ebben az ügyben és ennek megfelelően a lépéseket meg fogom tenni.

Dr. Kelemen Marcell: Kolonics úr kérdésére az alábbi tájékoztatást adom, de előtte szeretnék egy félreértést tisztázni. Nem tettem büntető feljelentést az Ügyészségen. Tudomásom szerint egy névtelen feljelentésre indult büntetőeljárás, de ez nem hivatalos. Amit én tettem, az az Ügyrendi Jogi és Közrendi Bizottságnak felkérése alapján továbbítottam az ebben az ügyben keletkezett iratokat. Az Ügyészség értesítése alapján a Legfőbb Ügyészség vizsgálja ezt az ügyet. Hivatalosan semmilyen tájékoztatást Ők nem adtak. Semmit nem tudok az ügy állásáról. Csupán annyit, hogy a Legfőbb Ügyészségen van, és ők vizsgálják meg az egész ügyet. Arról sincs információm, hogy van-e előrelépés, hogy bárkit meghallgattak volna, de azt szeretném ismételten nyomatékosítani, hogy én büntető feljelentést senki ellen, sem ismeretlen tettes, sem megnevezett természetes személy ellen nem tettem. Természetesen a közgyűlés megfelelő tájékoztatást fog kapni, amint a Legfőbb Ügyészségről ebben az ügyben bármilyen vizsgálatot lezáró, vagy a vizsgálattal kapcsolatos levél érkezik.

Dr. Kolonics Bálint: Úgy emlékszem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak volt ebben a tárgyban határozata és ez a határozat arról is szólt, hogy a jegyző úr tegyen büntető feljelentést, mert még éles vita is alakult ki abból, hogy tulajdonképpen mely bűncselekmény alapos gyanúja miatt és hogy tegye meg a feljelentést. Azt gondolom, hogy erre határozat is volt, amit végre kellett volna hajtani. Egyrészt az Ügyészségtől törvényességi felügyeleti jogkörében állásfoglalás kérése, másrészt pedig büntetőeljárás kezdeményezése.

Dr. Kelemen Marcell: Ezt az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatát azért nem hajtottam végre, mert ha Ön arra utal, hogy a Közbeszerzési Bizottság, vagy Közbeszerzési Döntőbizottság ülésén elhangzottak alapján volt-e alapos gyanú arra, hogy bűncselekmény elkövetése történt, én úgy ítéltem meg, hogy nem. Amikor az Ügyészség áttanulmányozza a teljes iratanyagot, ha talál bármilyen bűncselekmény elkövetésére utaló nyomot, bármilyen gyanút, akkor meg fogja tenni a megfelelő intézkedést, mert ez törvényi kötelezettsége, de én nem tettem azért büntető feljelentést. Amit az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság említett, hogy hamis tanúzás, azt csak tanú követheti el. Az én megítélésem szerint ott nem tanúként vett részt senki, de az Ügyészség az egész ügy megvizsgálásával majd állást fog foglalni ebben az ügyben.

Dr. Kolonics Bálint: Amennyiben a jegyző úr az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatát nem hajtotta végre, akkor csak az a kérdésem, hogy erről miért nem tájékoztatta az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot. A bizottság a mai napig abban a hiszemben van, hogy a határozat végrehajtásra került. Nyilván ezért tettem fel így a kérdést, sok-sok hónappal a határozat meghozatalát következően. A törvényességi felügyeleti jogkörben a vizsgálat nem téveszthető össze a büntetőeljárással, amennyiben a jegyző úr esetlegesen bűncselekmény elkövetésének gyanúját észleli törvény által előírt kötelezettsége, hogy a szükséges lépéseket megtegye. Amennyiben itt hivatalból bárki észleli és kezdeményezi az eljárást, az a jegyző részéről a későbbiekben mulasztás megállapítására adhat okot.

Dr. Kelemen Marcell: Azzal, hogy az egész teljes ügyiratot az elejétől a végéig, még azt a közgyűlési döntést is, amellyel a közgyűlés elfogadta ezt a szerződést, annak a jegyzőkönyvét, a szerződést és mindent továbbítottunk a Legfőbb Ügyészségre, úgy gondolom, hogy megtettem azt, amit tőlem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elvárhat. Tudomására juttattam az Ügyészségnek – aki egyébként arra jogosult szerv, hogy döntsön egy nyomozás lefolytatásáról, büntetőeljárás megindításáról – mindazon keletkezett okiratokat, amely a mi birtokunkban volt. Azt hiszem, hogy ezzel megtettem azt, ami jegyzőként a kötelességem, de én nem kívántam senkivel szemben személyesen megnevezve feljelentést tenni, büntetőeljárást kezdeményezni. Kérem, hogy a válaszomat így fogadja el.

Dr. Kolonics Bálint: Tudomásul veszem a választ, természetesen az aggályaimat továbbra is fenntartom.

Bicsák Miklós: A díszteremmel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy sajtó munkatársainak nincs kijelölt helye. Kérem, hogy ezt a következő közgyűlésre már alakítsuk ki.

Litter Nándor: Megkérem alpolgármester urat, hogy az IKI-vel, az üzemeltetőkkel együtt ezt a kérdést próbálják meg megoldani.

3.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A végleges beszámoló a későbbiekben fog elkészülni.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a napirendi pontot. A bizottság tett néhány észrevételt tett. Az éves mérleg, illetve majd a zárszámadás visszaigazolja azokat, amelyeket a bizottság most kifogásolt. Törvényi kötelezettségünk, hogy ilyenkor a költségvetés módosítást végrehajtsuk. A bizottsági ülésen is felvetettem, hogy nagyon szép eredményt értek el a kisebbségi önkormányzatok, különféle pályázatok útján elég szép bevételhez jutottak. Tudom, hogy az önkormányzatnak különösebb ráhatása nem lehet, de a felhasználás területén nem ártana egy részletesebb ismertetést tenni, mert túlságosan összevontnak tartom ezeket a táblázatokat. A 9. számú táblázatokra gondolok. Ha van ilyen információja a Polgármesteri Hivatalnak, akkor ezt megoszthatná velünk majd részletesebben. A magam részéről elfogadásra javaslom. A szöveges részben a 3. oldal 3. pontjára hívnám fel a figyelmet, ahol a céltartalék felhasználásáról van szó. Jó lenne egyszer elérni azt, hogy a költségvetés készítésekor már az akkor ismert és várható, lehetőleg tényadatok közelében várható adatokat a helyén tervezzük. Tudom, hogy ennek ez a technikája, de talán nem mutatna ilyen durva képet egy-egy táblázat, hogy nincs előirányzat, de odakerül a céltartalékból később.

Kelemen Z. Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak találja és javasolja a közgyűlésnek egyhangú szavazással. Két észrevétel fogalmazódott meg. Számszaki pontosítást majd a beszámolónál kell soronként és tételesen számon kérni. A bizottsági ülésen felmerült, hogy az a hullámzás, ami bizonyos sorokon szerepel az eredeti előirányzat, a 2004. évi már tényszerűen jóváhagyott módosított előirányzat és a mostani javasolt előirányzat számaiban, aminek részben objektív oka is van, például a felhalmozási kiadásoknál a beruházások hogyan valósulnak meg, és ezek pénzügyi ütemezése, finanszírozása áthúzódik egyik évről a másik, ez nyilvánvalóan egy milliárdos beruházásnál például 100 millió Ft-os nagyságrendet is elérhet – ezeknek a hullámzása az, ami kicsit szemet szúr. A másik pedig az, hogy még mindig finomításra szorulna a költségvetési beszámoló és a költségvetési terv táblaszerkezete, mert olyan olvasási nehézségek, költségvetés értelmezési nehézségek adódnak, amikor például az összesítő táblázat egy sora vagy egy száma két vagy három másik táblán jelenik meg. Célszerűnek tűnne egy olyan költségvetés elkészítése a táblaszerkezet struktúrájában, ami segítené a laikus emberek eligazodását, és ez az átláthatóságot minden bizonnyal javítaná.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

7/2005.(III.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2005.(III.9.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004.(II.18.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4.       V. sz. gyermek háziorvosi szolgálat megüresedő álláshelyének betöltése (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Polai József: Kiskanizsán a doktornőnek már sikerült egy szűkebb körben bemutatkozni. A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat támogatja a munkáját Kiskanizsán.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

38/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az V. számú gyermek háziorvosi szolgálat funkcionális privatizációban történő továbbműködtetését Fenyvesinél Dr. Spingár Andrea gyermekorvos lássa el.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. A szerződés hatályba lépésének feltétele az ÁNTSZ működési engedély beszerzése, valamint a MEP szerződés megkötése.

Határidő:         2005. április 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

5.       Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Kámán László: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Bizottsági előterjesztés után olyan bizottsági határozatok születtek, amelyben az 1. § (1) bekezdését módosítani szükséges. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy az „utolsó évben” helyett a „lakás leadása előtti 12 hónapban befizetett lakbér” szerepeljen, és a minimum összeg 100 eFt helyett, 200 eFt legyen megállapítva.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. A bizottság egy kiegészítést tett, hogy a minimum 100 eFt 200 eFt-ra kerüljön módosításra. Személyes megjegyzésem, hogy az (1) bekezdés rögzít valamit, majd a (2) bekezdés pedig ezt a valamit felmenti, hogy amikor hozza azt a kivételt, hogy mikor nem kell az (1) bekezdést érvényesíteni. Nem úgy kellene megfogalmazni az (1) bekezdést, hogy a bérbeadó a bérlő részére másik lakást nem ad bérbe akkor mi történik, ide beszúrni azt, hogy kivéve a (2) bekezdésben megfogalmazott esetet? Ha ez így jó, akkor elfogadom és elfogadásra javaslom.

Litter Nándor: Aljegyző asszony szerint jó így. Javaslom, hogy maradjon így. Egyetértek a 200 eFt-ra történő emeléssel. Kérem, hogy ezekkel a módosításokkal szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

8/2005.(III.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2005.(III.7.) számú rendelete az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6.       Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.).) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Simánné MIle Éva: Törvényi kötelmének tesz eleget akkor a közgyűlés, amikor a rendeletet módosítja. Tekintettel arra, hogy szakaszosan kerülnek a paragrafusok bevezetésre, ezért a helyi rendeletben is szakaszos bevezetést javasoltunk. Egyéb jelentős változás nem történt a rendeletben.

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

9/2005.(III.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2005.(III.7.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

7.       Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló …/2005.(….) számú rendelet elfogadására (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Simánné Mile Éva: A személyes szolgáltatások tekintetében olyan sokrétű volt a törvényi változás, hogy ez indokolta egy teljesen új rendelet megalkotását. A Szociális és Egészségügyi Bizottság szakmailag támogatta a rendelet elfogadását, de módosító javaslattal is élt, mégpedig a tekintetben, hogy a 14. § (1) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében egy d) ponttal egészüljön ki a feltételek köre a következőképpen: aki esetében demencia körébe tartozó kórkép nem került megállapításra. Szeretném jelezni, hogy mind a Gondozóházunkba, mind az Idősek Otthonába ilyen kórképpel nem vehetőek fel ellátottak, hiszen a működési engedélyük nem rendelkezik erre vonatkozó engedéllyel, illetve nincs meg a szakmai feltételünk. Tovább szeretném jelezni, hogy a 22. §-nál a záró rendelkezéseknél, az (5) bekezdésnél nem csak az alaprendeletet kívánjuk hatálytalanítani, hanem az azt módosító 9/2003.(II.26.), a 14/2004.(III.31.), valamint a 33/2004.(VII.5.) számú módosító rendeleteket is kérjük hatálytalanítani.

Cserti Tibor: Ez azt jelenti, hogy előterjesztő a bizottsági javaslatokat elfogadja és az összes hatályban lévő rendelkezést hatályon kívül helyezi?

Litter Nándor: Igen. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

10/2005.(III.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2005.(III.7.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

8.       Javaslat a fizetőparkolók működéséről, a közterület járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló 5/2003.(I.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására  (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a 30/2005. számú határozatával a rendelet módosítását nem támogatja.

Bicsák Miklós: Javaslom, hogy kísérletképpen 2005. április 1-től szeptember 30-ig a szombati napon ne kelljen parkolási díjat fizetni. Szükség lenne erre a vállalkozók érdekében.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal azzal a módosítással támogatja a javaslatot, hogy szombati napon 8,00 és 14,00 óra között 50 Ft/óradíjat fizessenek a fizetőparkolókban a személygépkocsival és motorkerékpárral parkolók.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal azonos álláspontra helyezkedett. A bizottság is 50 Ft-os óradíjat javasol. A javaslatból kiolvasható, hogy körülbelül 3,5 millió Ft veszteséget jelent az, ha megszüntetjük a hétvégi parkolási díjat. Ez az 50 Ft-tal sokra nem megyünk, de mégis arra gondoltunk, hogy egy névleges díjat azért szedjünk. Nem tudom, hogy technikailag megoldható-e az óraátállítás. Bár kezdek szimpatizálni azzal, hogy kísérleti jelleggel próbáljuk meg a díjtalanságot bevezetni.

Szányiné Kovács Mária: Lakossági kérést szeretnék tolmácsolni. Van néhány közintézmény a belvárosban, ahol fizetőparkolók vannak. Az a kérés, hogy ezeken a helyeken, például a Sugár úton, a TB-székház előtt három parkolóhely kerüljön felszabadításra az ügyfelek részére, vagy ahol közintézmények, iskolák vannak, annak érdekében, hogy ha a szülő megy az iskolába a gyerekért, akkor arra a félórára, 10 percre ne kelljen fizetni. Ennek a lehetőségét kérem megvizsgálni.

Litter Nándor: Honnan tudjuk, hogy szülőről van szó, vagy abba az intézménybe megy?

Zakó László: Nem javaslom a szombatonként 50 Ft/óra díj elfogadását, mert szerintem a vele járó költségeinket sem fedezi, mert szombatra a parkoló-őröket is be kell vonni, és ellenőriztetni az 50 Ft befizetését. Aki saját hibájából és nem kényszer hatására, de két parkolóhelyet foglal el, azzal dupla parkolójegyet fizettetünk-e?

Bicsák Miklós: Úgy gondolom, hogy itt a lehetőség a vállalkozók támogatására. Szükségük van az önkormányzat támogatására.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi véleménye, hogy a szombati díjmentességet vezessük be. A magam véleménye, hogy ezt vezessük be, és esetleg valamikor az év vége táján térjünk vissza a témára, és az ebben érintett személyeket kérdezzük meg, hogy a mi a tapasztalat – például a rendőrséget, a kamarát.

György Pál: Egyetértek azokkal a véleményekkel, amelyek azt mondják, hogy szombaton a teljes ingyenesség esetén előfordulhat az, hogy valaki elfoglalja a parkolót és egész szombaton ott parkol, tehát a várt előnyök nem tudnak érvényesülni. Ennek az 50 Ft-nak nem az a lényege, hogy valami bevétele legyen a városnak, hanem az, hogy egyáltalán ez a rendszer megvalósítható legyen. Tehát az 50 Ft sok ahhoz, hogy egész nap ott parkoljon valaki, viszont azt a fajta előnyt szolgálja, hogy a kereskedőknél megjelennek esetleg a vásárlók. Úgy tudom, hogy technikailag ez megvalósítható.

Röst János: Vizsgáljuk meg ennek az intézkedésnek a későbbi kihatásait. Azt javaslom, hogy időkorlátot ne határozzunk meg, hanem év vége felé esetleg egy tájékoztató keretén belül ezt megtehetjük, és amennyiben negatív tapasztalat van, akkor lehet a rendeletet módosítani. Hétvégén nem hiszem, hogy szerencsés lenne bármekkora összeget fizetni, mert pontosan azt a célt fogja elveszíteni, ami miatt a javaslatunkat megfogalmaztuk, az pedig arról szól, hogy akár a turisták, akár a helyi lakosok szokjanak vissza a belvárosba. Ez mindenkinek kedvez, főleg a kereskedőknek.

Dr. Csákai Iván: Frakciónk egyetért a rendelettel és a bevezetésével, de a 3. § (2) bekezdésével kapcsolatban van egy kis rossz érzésünk. Ha ez bevezetik, nincs annyi parkoló ebben a városban, hogy ezt végre lehetne hajtani. A belvárosba nem lehet visszaszoktatni az embereket, ha a belvárosban lévő boltok, intézmények kifizetik a bérleti díjat egy hónapra, attól kezdve arra a parkolóhelyre beállni nem lehet. A későbbiekben, ha a belváros környékén épülnek új lakások, akkor kellene kötelezni a kivitelezőt, hogy a lakásoknak megfelelő számú parkolóhelyet és garázst alakítson ki, ne az legyen, hogy a lakók felének van a területen, a másik felének pedig kinn fog parkolni.

Dr. Fodor Csaba: Legyen ingyenes a parkolás. Azt megvizsgáltatnám, hogy a bevezetés lehetséges-e már márciusban, figyelemmel a húsvéti ünnepekre. Szeptemberre a felülvizsgálatot el kellene végezni. Azt kérem, hogy a határozati javaslat úgy módosuljon. Tehát március közepétől induljon a rendszer, tartson első körben szeptember 30-ig, de addig a közgyűlés a vizsgálat eredménye alapján nézze meg, hogy tartható vagy nem ez a rendszer. Azt kérem, hogy a Via Kanizsa Kht. költségvetésben biztosított támogatását majd vizsgáljuk felül, és ha ezt a döntést meghozzuk, pontos határidőkkel, időtartamra, hogy a Via Kanizsa Kht. kellő időben az üzleti tervét el tudja készíteni, ennek megfelelően kell a támogatást meghatározni.

Cserti Tibor: Én is úgy látom, hogy féloldalas lenne az előterjesztés, ha nem kapnánk érdemi információt arról, hogy az órák átállítása megoldható-e, illetve ha 50 Ft-ot vezetünk be, ez a költségvetési előirányzat változatlan. Az előterjesztés arra sem ad választ, hogy kér-e a Via Kanizsa Kht. e döntés kapcsán költségvetési kiegészítést erre a 3,5 millió Ft-ra, ha úgy döntünk, hogy ingyenes lesz. Ha igen, akkor ezzel együtt ezt is rendezni kell. Nagyon értelmes alpolgármester úr javaslata, ha valamiben nem vagyunk biztosak, a közgazdasági hatását modellezzük, akkor szeptember 30-ig tekintsük egy kísérleti időszaknak, a rendelet visszavonásig érvényes, egy külön határozatban pedig kötelezzük az előterjesztőt, hogy szeptember 30-ig vizsgálja felül.

Bicsák Miklós: Ezt a gesztust meg kell tennie a közgyűlésnek. Ennek a bevételkiesésnek a forrását meg lehet majd találni.

Dr. Horváth György: Arra is figyelni kell, hogy a parkolók jelenlegi helyzete nem minden esetben megoldott. Járt nálam valaki, aki nagy összegért megvette a parkolót és soha nincs parkolási lehetőség. Ez az eset még tovább ronthatja a helyzetet – hangsúlyozva, hogy az előterjesztéssel egyetértek.

Gáspár András: A nagykanizsai fizető parkolás bevezetése nem úgy indult, mert bevételre volt szüksége az önkormányzatnak, hanem a belváros olyan kis méretű és olyan kevés parkolóhely van, hogy valami módon szabályozni kellett a parkolási forgalmat. Ez volt valamikor a cél. Senki nem számított arra a nagyságrendű bevételre, ami realizálódott is. Az alapvető az volt, hogy helyet lehessen biztosítani az átmenetileg a városközpontba érkező autósnak akár ügyintézésre, akár vásárlás miatt. A jelenlegi előterjesztést kérték, hogy készítsük el a budapesti mintájára. Nekünk némi szakmai ellenérzésünk van ezzel kapcsolatban, ugyanis sérül a forgalomszabályozás elve. 670 db fizetőparkoló van a városközpontban, és a rendelet szerint a belvárosi lakosság díjmentesen parkolhat évi 1.200 Ft-ért a házához legközelebb eső fizetőparkolóban. Szerencsére az emberek többségének szombaton nem kell dolgoznia, tehát otthon tartózkodik, és autójával ott áll a ház előtti fizetőparkolóban, körülbelül a 670-ből 3-400-ban. A maradék helyen pedig a szombaton nyitva lévő üzletek kereskedői és alkalmazottai fognak parkolni. Ez a szakmai véleményünk. Tehát attól tartok, hogy a gesztus szép, csak az eredménye nem az lesz, ami motiválta, hogy egyre többen parkolhatnak szombaton és díjmentesen a városközpontban, hanem az lesz, hogy nem lesz hely, tehát eddig pénzért ugyan lehetett parkolni, most már ingyen sem lehet. Reméljük, hogy nem így lesz. Ezért volt a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak, a György képviselő úrnak a javaslata, hogy valami minimum díj legyen megállapítva, hogy folyamatos parkolásra ne vegyék igénybe szombaton sem. A rendszer átalakításához nekünk epromot kell módosíttatni, le kell gyártatni. Ez körülbelül két hónap. De természetesen tudjuk kezelni feliratozással. De akkor nem tudjuk a csökkentett díjváltozatot kezelni. Óvnék mindenkit attól, hogy egy átmeneti rendelkezést hozzon most a közgyűlés, hogy pár hónapra és majd szeptemberben visszatérünk, hogy mi az eredménye, ugyanis leülteti a parkolási fegyelmet az ilyen jellegű döntés. Visszatérni szombaton a parkolásra kemény bírságolásokkal lehetne, és úgy gondolom, hogy nem ez a cél. Amit most dönt a közgyűlés, az legyen tartós, végleges, több évre szóló. Az intézmények előtti parkolással kapcsolatban: az iskolák és intézmények előtti parkolást mi a rendelettől teljesen függetlenül és talán a rendelettel nem is összhangban megoldottuk, mert abban az időben, amikor az óvodákba, iskolákba gyereket visznek és hoznak, tehát reggel 9,00 óráig, illetve 15,00 és 16,00 óra között teljesen helytelenül nem ellenőrizzük azt a parkolót. Ezt az iskolaigazgatók is tudják, és a szülők tudomására hozzák. Ezt – úgy érzem – rugalmasan tudtuk kezelni. A konkrétan felemlített helyszín esetében, a Sugár úton, a TB előtt – ott volt egy ilyen javaslat, és már készíttetjük a táblát, hogy kettő helyet a TB részére kijelöljünk, ahol az ügyfelek átmeneti időre megállhatnak és az a kettő parkoló nem fizető hely lenne. Ha két helyet foglal el valaki, akkor valóban kettő parkoló díját fizettetünk vele, ha hármat, akkor hármat, illetve amennyi helyet elfoglal, annyit kell megfizetnie. A 3. § (2) bekezdésével legalizálnánk egy általunk bevezetetett gyakorlatot, ami azt jelenti, hogy vannak üzletek, akik a vevői részére biztosítani kívánja az üzlet előtt a helyet, ezért megváltja éves szinten azt a helyet. Három ilyen üzlet van. Nagyon sokan ezt nem fogják megtenni, mert a díja nem kis tétel. Célszerű lenne, ha ezt a 3. § (2) bekezdést elfogadná a közgyűlés, mert az élethez igazodna a rendelet. Horváth képviselő úr által felvetett problémával kapcsolatban keverednek a fogalmak nagyon sokszor az építtetőknél. Ők azt hiszik, hogy amikor nem tudtak parkolóhelyet biztosítani egy új üzlet nyitásánál a saját ingatlanukon, és előírta nekik az építéshatóság és megfizettette a parkolóhely megváltást, akkor megvettek egy konkrét parkolóhelyet. Ez nem így van. Ők befizettek egy összeget, amiből a város majd az adott létesítmény 500 méteres sugarú körzetében – úgy tudom, 5 éven belül kell – épít parkolóhelyet. Ez sem a fizető parkolóban, sem a nem fizető parkolóban senkit nem jogosít semmire. Ez azt hidalja át, hogy az illető a saját ingatlanán nem tudott parkolóhelyet kialakítani és azt az önkormányzat fogja megépíteni. Az üzleti tervünket még nem tárgyalta a közgyűlés. Ezt akkor fogjuk idehozni.

Cserti Tibor: Amennyiben az 50 Ft-os variációt alkalmazná a közgyűlés, akkor lenne egy kéthónapos időszak, ami alatt legyártatnák az átállításhoz szükséges eszközt – ennek körülbelül mekkora költségvonzata van? Illetve akkor vissza kellene állítani a parkoló-őröket értelemszerűen szombaton. Ennek mekkora együttes költségvetési hatása lenne?

Gáspár András: A parkoló-őrök száma és munkaideje nem változik, tehát akkor hét közben ellenőrzik le azt az időtartamot. Most szombaton is dolgoznak, hét közben nem a teljes parkolás időtartamában ellenőriznek. Ha megszűnik a szombati parkolás, akkor hét közben a teljes parkolás időtartamában ellenőrizni fognak. Bérben nem jelent sem többletet, sem kevesebbet. Az átállításnál körülbelül 0,5 millió Ft az epromok költsége.

Papp Péter Pál: Ha változtatunk valamit, akkor szombaton ne fizessünk. Ezt az 50 Ft-ot mikor kell fizetni? Ugyanis március 14. hétfő, amúgy hétköznap, de egy szombattal cserélünk, és mindenki szabadnapon lesz. Az szombatnak minősül? Ha március 19-én szombaton ledolgozzák a közalkalmazottak a március 14-ét, szombati napon dolgozzák le, az szombat lesz vagy hétköznap lesz? Úgy gondolom, hogy szombati nap legyen díjmentes.

Gáspár András: Nekünk a naptár diktál, tehát ami munkaszüneti nap vagy ünnepnap, akkor nincs parkoló. Az említett esetben nekünk parkolási nap.

Litter Nándor: A javaslatokról szavazni fogunk. Általában mindenki egyetértett, hogy a szombatot valamilyen módon könnyebbé tegyük. Ebbe illett az a javaslat is, hogy szombaton 50 Ft/óra legyen a parkolási díj. Kérem, szavazzunk a javaslatról.

A közgyűlés 2 szavazattal, 23 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Az egyéb javaslatok arra irányultak, hogy mikortól alkalmazzuk a rendszert. Javaslom, hogy néhány nap a felkészülésre is legyen a Kht-nak. Március 12. egy szombati nap, március 12-től kezdődjön az előterjesztésben szereplő május 1. helyett. Nem javasolnám, hogy kísérleti időszak legyen. Bicsák úr visszavonja a javaslatát? Igen. Más módosító javaslat nem volt. Kérem, hogy így együtt szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

11/2005.(III.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2005.(III.7.) számú rendelete az 5/2003.(I.29.) számú, fizetőparkolók működéséről, a közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Litter Nándor: Hozzunk egy határozatot, hogy egyrészt valamikor a IV. negyedévben értékeljük főleg közlekedésszabályozási szempontból az ügyet, szerezzünk erről tapasztalatokat, másrészt vizsgáljuk meg, hogy a Via Kanizsa Kht. költségvetésére ez milyen hatással van, és ezt követően döntsünk arról, hogy kell-e módosítani a Kht. költségvetését. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 23 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

39/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Gáspár András ügyvezetőt, hogy a szombati ingyenes parkolás bevezetését követő közlekedésszabályozási tapasztalatokról, valamint a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. költségvetését érintő hatásokról szóló tájékoztatót terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:         2005. október 31.

Felelős  :         Gáspár András ügyvezető

9.       Beszámoló a Városi Vöröskereszt munkájáról (két kongresszus közti időszak, írásban)

Előadó:      Antal Istvánné városi titkár

Dr. Baracskai Józsefné (Zala megyei titkár): Ma a Vöröskereszt olyan szerepet vállal a városban, ami mint fenntartó, mindenképpen elismerésre érdemes, és akik ebben a rendszerben dolgoznak, mindenki a tudása legjavát próbálja adni. Ezért születtek ezek a szép eredmények, és ezért értük el azt, hogy ma is fejlődés alatt álló rendszerben vagyunk, mert olyan pályázati struktúrákat tudtunk ma magunkénak vallani, amely előrelépést jelent. Ha egy civil szervezet egy városban 35-40 főnek tud biztos, egzisztenciálisan megbízható munkahelyet adni, az mindenképpen elismerésre méltó. Ha úgy teszi ezt, hogy a köz érdekét szolgálja vele, és a szerencsétlen sorsú, halmozottan hátrányos helyzetű embereken segít, akkor ez még egy lépéssel többet ér. És ha ezt társadalmi elismerés és a köz elismerése illeti, akkor azt hiszem, büszkék lehetünk rá. Megköszönöm azt a támogatás, amit az önkormányzattól kaptunk a működésünkhöz és ahhoz, hogy folyamatos partneri és nagyon jó együttműködési kapcsolatban vagyunk, és ezzel tudtuk azt megvalósítani, hogy egy új komplexum kialakításán dolgozhatunk, három új pályázat beindítását dolgozhatunk, ami előrevetíti azt, hogy körülbelül a létszámot 15 fővel emelhetjük, ami a foglalkoztatottak számát jelenti. Arra kérem Önöket az anyag ismeretében, hogy továbbra is segítsék munkánkat, és bízzanak bennünk. Mi a legjobbat akarjuk és ezt nagyon nagy felelősséggel tesszük.

Antal Istvánné (városi titkár): Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a kongresszus utáni időszakban megnyertünk egy pályázatot a Belügyminisztérium, azaz Európai Alap támogatásával, ahol már működünk, a kísérő nélküli kiskorú gyermekek ifjúsági otthona, ami az Erdész u. 26. szám alatt található. Ez a Magyar Vöröskereszt ifjúsági otthona. 7 főállású kollégánk dolgozik. Jelenleg még csak egy vendégünk van, aki határon átjött és megkapta a menekült státuszt. Azért van ez a Vöröskeresztnél, mert a Vöröskeresztnek feladata nemzetközi viszonylatban a családok egyesítése. Ez a Vöröskeresztnek egy nagyon szép munka és kihívás.

Halász Gyula: Felmerül egy olyan kérdéskör, amelyre az önkormányzatnak kellene megoldást találni. Egy városi ifjúsági stratégia kidolgozására gondolok, hiszen az anyagban is szerepel az ifjúsági munka, illetve a XXI. század elvárásai között is fokozottan támaszkodna a Vöröskereszt az ifjúság bevonására az egészséges életmódra nevelésére, és ennek megfelelően nem biztos, hogy a legjobb, helyen, de itt kérném polgármester urat, hogy tegyen lépéseket arra, hogy a városban megszülessen egy olyan ifjúsági városi stratégia, amely nem csak a Vöröskereszttel való együttműködést, hanem más civil szervezetekkel való együttműködést is tartalmazná, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk.

Bicsák Miklós: Nagyon jó érzés, ami a Vöröskereszt munkájáról az utca emberétől hall. Szeretném megköszönni Antal Istvánné munkáját.

Dr. Horváth György: A tartalmas beszámolót két részre tagolnám. Egyrészt a működési területekre, másrészt a tartalmi vonatkozásra. A működési területek szinte a civil élet minden részét átfogják és nagyon széleskörű munkát végeznek. Sajnos szükség van erre a tevékenységre. Évekkel ezelőtt gondolni sem mertünk arra, hogy mit tehet a Vöröskereszt, és most mit tesz. Külön felhívnám képviselőtársaim figyelmét a szolgáltatások tartalmára, az mutatja, hogy milyen széleskörű a terület, amelyet végeznek, és el lehet mondani azt, hogy minden esetben partnerek. Javaslom a beszámoló elfogadását, és fejezzük ki elismerésünket a végzett tevékenységért.

Zakó László: Nem, tudom, hogy a Városi Vöröskereszt X. és XI. kongresszusa közötti időszakára esik az az eset, amelyet halottam. A közelmúltban jelzéseket kaptam, hogy az aktivitásuk a Vöröskereszt irányába egy kicsit alábbhagyott akkor, amikor megtudták, hogy egy kábítószer-ellenes nap során a Vöröskereszt egy nem történelmi egyházzal karöltve végezte a munkát. Sok emberben ez visszatetszést keltett. Nem tudom, hogy arányban volt-e az akkori esemény a következményekkel.

Antal Istvánné: Az igaz, hogy volt egy ilyen felkérés felénk, hogy működjünk együtt a Plaza-ban. De erre mi nem voltunk hajlandóak, tehát nem történt együttműködés a nem történelmi egyházzal.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a Vöröskereszt általában el tudja dönteni, hogy milyen célok érdekében és kivel működik együtt. Bízom a Vöröskereszt eddig munkáját értékelve abban, hogy meg tudja ítélni ezt. Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról, és Horváth György javaslata alapján köszönjük meg a Vöröskereszt megyei és városi vezetőinek, munkatársainak azt a munkát, amit eddig végeztek, és kívánjunk sok sikert a jövőbeni tevékenységükhöz.

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

40/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városi Vöröskeresztnek a X.-XI. kongresszus közti időszakról szóló tájékoztatóját elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a Magyar Vöröskereszt megyei, nagykanizsai vezetőinek, munkatársainak eddigi tevékenységéért, sok sikert kívánva jövőbeni működésükhöz.

10.    Beszámoló az Alapellátási Intézmény 2004. évi munkájáról (írásban)

Előadó:      Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

Papp Péter Pál: Átnézve a beszámolót, néhány adatot szeretnék kiemelni. Egy háziorvos naponta 59 beteget lát el. Azt hiszem, hogy ez elég magas szám, eléggé leterheltek a háziorvosok. A gyermekorvosoknál ez egy kicsit alacsonyabb, de a gyermekek vizsgálata egy kicsit körülményesebb, időigényesebb is. Ha azt megnézzük – és elnézés kérek elsősorban a hölgy háziorvosoktól –, hogy milyen a korösszetételük, akkor az idősebb generációhoz tartoznak a háziorvosok, – napjainkban elég sokat hallunk róla, hogy milyen orvoshiány van, illetve kezd kialakulni Magyarországon –, azt hiszem, erre a kérdésre nekünk frekventáltan oda kell figyelni, hogy nehogy egy nyugdíjazási időszakban esetleg az alapellátás bizonyos területen orvos nélkül maradjon. Ezt egyetleneggyel tudnánk elérni, ha a háziorvosi ellátást vonzóvá tennénk városunkban. Ezért örülök annak, hogy a költségvetésbe idén 40 millió Ft-ot elkülönítettünk a háziorvosi rendelők és munkahelyek felújítására. Ez szükséges, de azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel a következő években is kell foglalkozni.

Litter Nándor: Még egy tényt hadd tegyek hozzá, 25 %-kal megemeltük az ügyeleti díjakat a tavalyi évben, amivel szintén ezt a célt akartuk megvalósítani. Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról Papp Péter kiegészítéseivel együtt.

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

41/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2004. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Szünet

11.    Közbeszerzési Terv (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Budai István: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést annak ellenére, hogy a mindösszesen sorában számszaki hibát véltünk felfedezni, 10 milliárd, a 2 milliárd és a 900 millió nem 5.600 eFt. Ezt ki kell javítani, és akkor elfogadásra javasoljuk.

Cseresnyés Péter: Tudom, hogy ezt a tervet meg kellett alkotni, táblázatba kellett foglalni azokat az elvégzendő munkákat, amelyeket ebben az évben, ha mód és lehetőség van rá, közbeszerzési eljárás keretében meghirdet a város. Ugyanazt mondom, mint amit mondtam a költségvetés tárgyalásakor, hogy sajnos ennek egy jelentős része nem fog megvalósulni, ugyanis költségvetési fedezet nem lesz rá. Ettől függetlenül természetesen meg fogjuk szavazni. Örülnék neki, ha egy része megvalósulna, és lehet, hogy jó lesz az, ha egy része nem valósul meg, hiszen jelentős hitelfelvétellel járna – olyan hitelfelvétellel, amely a város adóbevételeit, jövedelem-bevételeit nem növeli.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést a közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

Cserti Tibor: A határozati javaslatban szereplő Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeire nem hozhatunk határozatot. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá az előterjesztésben szereplő Közbeszerzési Tervet. Így kérem módosítani.

Litter Nándor: Ennek a módosításnak a figyelembevételével kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

42/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben, valamint az ahhoz kapcsolódó 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a Közbeszerzési Tervet, valamint a kiegészítésben javasolt Közbeszerzési Terv módosítást jóváhagyja.

Határidő:         2005. március 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit kontrolling osztályvezető)

12.    Csatornahálózat felújítása Kohéziós Alap Társulási Szerződés (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A múlt héten volt egy egyeztetés a településekkel. Velük néhány apróbb módosítást végrehajtottunk, és ha jól tudom, az olasz tanácsadóval tegnap volt egy egyeztetés, amely jelentős változtatásokat eredményezett a társulási szerződés tervezetén, amelyet mi magunk sem tudtunk megnézni, hiszen ma délelőtt e-mailen kaptuk meg az anyagot. Azt kérem Zajon Imrétől, hogy szíveskedjen összefoglalni a módosításokat. Úgy gondolom, hogy ezt a témát most nem tudjuk lezárni, mert ezeket a módosításokat részletesen meg kellene valamennyiünknek ismerni.

Zajzon Imre (Vízmű képviselője): Pénteken és tegnap történt további egyeztetés. A résztvevő a Budai Ügyvédi Iroda, az UTB, a Martin … úr, az EU-s kirendelt szakértőnk és magam részt vettem. Mivel tegnap délután készült el a korrektúrázott változat – egyébként én sem javasolnám most lezárni a témát, mivel az anyagot pontosítani. A lényeges változások: újabb információval gyarapodtunk, hogy a kohéziós pályázaton majdan elnyerendő pénz a nagykanizsai önkormányzathoz fog megérkezni. Az eddig tudomásunk szerint ez nem így volt. Ebben tegnap megerősített a minisztérium is bennünket. Kérte a jogász, illetve Martin …. úr is, hogy kerüljön be pontosan meghatározva a minősített többség fogalma – itt 70 % van beírva, de én is, ahogy a jogászok javasolják, 66 %-ot javaslok. A továbbiakban a társulás elnökének, illetve a majdan felállítandó …-nak a létrehozása került pontosításra. A szakértő a …-nak a létszámát, illetve szervezetét elkészítette, és kérte, hogy kerüljön be a szerződésbe, illetve azt kérte – és egyetértve a jogászokkal –, hogy a ….-nak a működési feladatai a majdani társulási SZMSZ-ében legyenek leírva, illetve azt kérte, hogy ne legyen folyamatosan változóba kötve a szavazati arányok a társulásban, hanem az eddig kiszámoltak alapján kerüljön most lefixálásra, és akkor legyen pontosítva, amikor a beruházás végleges összege ismert lesz. Ez Nagykanizsára vonatkozóan azt jelenti, hogy 48 %-os a társulásban lévő tulajdoni arány. Ami bennünket, mint Vízműveseket érint, amire kiterjed a társulás hatásköre és majd az egységes díj irányába való elmozdulást kérte továbbra is a képviselő. Ez hasonló, mint a már kohéziós pályázatot elnyert önkormányzatoknál.

Litter Nándor: Azt javaslom, hogy ezeket a javaslatokat értékelnünk kell, mert már többször kifejtettem, nem értek azzal egyet, hogy egységes csatornadíj van, mert ha egységes a csatornadíj, akkor az nem lehet, hogy a szennyvíztisztítóhoz történő önkormányzati hozzájárulást viszont mi fizetjük egyedül. Vagy szétterül a hozzájárulás költsége és egységesen a megvalósításban közreműködő szervezeteknél, elméletileg – akkor is vannak kétségeim – akkor közelebb jutunk a közös gondolkodáshoz, de én akkor sem tudnám támogatni. De így, hogy mi fizetünk mindent a szennyvíztisztító felújításával összefüggésben, és mégis egységes a csatornadíj, ez számomra teljesen elfogadhatatlan. A javaslatom az lenne, hogy a mai napon ezt ne tárgyaljuk tovább, mert ezek tegnapi adatok. Úgy tudtuk, hogy néhány apróbb módosítás lesz, például önkormányzati hivatalok házszámának pontosítása, amiket tudtunk volna itt kezelni, de a tegnapi egyeztetés után alapvető változások történtek ebben az anyagban.

Papp Péter Pál: Egyetértek azzal, hogy vegyük le napirendről és kerüljön vissza az ügy súlyának megfelelően. Szerepel ebben az összefoglalva, hogy ez Nagykanizsa közigazgatási területén a csatornázatlan településrészek csatornahálózatának kiépítését tartalmazza. Az a kérésem, hogy ezt pontosítsuk és gondoljuk át, hogy Korpavártól Nagyfakosig, tehát azok, amelyek eddig gazdaságtalanság vagy aránytalanul nagy költség miatt kimaradtak, azok is beletartoznak-e vagy sem.

Litter Nándor: Beletartoznak. Tehát Korpavár, Bajcsa benne van, a többi településrész pedig ebben a Nagyfakos-Bagolai projektben megtörténik.

Papp Péter Pál: Nagyfakos nincs benn.

Litter Nándor: Nagyfakos nincs benn.

Papp Péter Pál: Csak azért kérdezem, hogy nehogy az legyen, hogy most mi abban a hiszemben szavazunk, hogy tényleg minden, aztán a végén kiderül, hogy nem most. Ezért az a kérésem, hogy amikor érdemben fogjuk tárgyalni, addigra gondoljuk át. Az 1. számú mellékletben szerepel, hogy ezer Ft-ban vannak az adatok, közben pedig Ft-ban vannak megadva.

Cserti Tibor: Az előterjesztésnek értelme van, mert regionális feladatot old meg, jelentős EU, kormányzati támogatással. Mindenféleképpen célszerű olyan személyt kezdettől fogva koordinátornak kinevezni, aki végigviszi és becsatlakozik kezdettől fogva az egyeztetésbe is. Úgy gondolom, hogy ez lenne Nagykanizsa város részéről az a delegált, az a képviselő. Ha valamifajta nagyobb vitát megelőzve tudunk ebben a kérdésben dönteni, úgy javaslom, hogy a személyről tárgyaljunk a mai nap, akár döntsünk is. Javaslom, hogy erről a kérdésről ma tárgyaljunk. Javaslatom is van. Úgy gondolom, és ezzel többen vagyunk így, hogy ez nem egy olyan feladat, amit bármelyik képviselő a heti elfoglaltsága mellett el tudna látni. Ez a fajta koordinációs tevékenység a környékbeli polgármesterekkel történő együttműködést igényli, gyakorlatilag megfelelő háttértámogatással és eszközellátottsággal. Úgy gondolom, hogy ha valami tipikusan beleillik az alpolgármester feladatai közé, akkor ez a feladat igen. Úgy tudom, hogy a fogadószintje is megvan hozzá. Nagy fantáziát látunk benn, ezen a téren mindenféleképpen költségtakarékosságot is el lehet érni akkor, ha kezdettől fogva valaki ezt felvállalja és szakmai értékének megfelelően részt vesz az előkészítésben és végrehajtásban.

 

Cseresnyés Péter: Ha levettük napirendről, akkor nem javaslom, hogy személyi kérdésekben döntsünk. Az, hogy Cserti képviselőtársam felvetette és mondott egy nevet is, arra sarkall bennünket, hogy ha bizottsági szakaszba tesszük újra, akkor a bizottságok ajánljanak neveket, tárgyalják meg, hogy kit tudnának jó szívvel ajánlani. Ha már név hangzott el, nem örülnék neki, ha az alpolgármester úr lenne ez a jelölt, és indoklom is, hogy miért, és ha a bizottságoknak ebben tudok segíteni a tárgyaláson és a döntésben, akkor nagyon örülök. Az, ami történt az intézményi fűtéskorszerűsítés pályáztatásával kapcsolatban, amit az alpolgármester úr vezényelt le, az példa nélküli volt, és nem szeretném, ha valami hasonló dolog lenne ezen a téren. Úgy gondolom, hogy tényleg felelősségteljes munkát kell ebben az ügyben végezni, úgy gondolom, hogy találunk mást is, aki ezt a feladatot felelősen, a munka súlyát figyelembevéve fogja elvégezni.

Dr. Kelemen Marcell: Egyetlenegy törvényi észrevételt szeretnék tenni. A megállapodás-tervezetben az szerepel, hogy az önkormányzatok a társulási megállapodás aláírásával elfogadják, hogy a társulási tanács elnökének mindenkor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Képviselőtestülete által delegált tagot választják meg. Tekintettel arra, hogy ez a társulás költségvetési szerv lesz, ezért az alpolgármester úr ezt a feladatot nem láthatja el, illetve ezt a tisztséget nem töltheti be. Tehát képviselheti az önkormányzatot, de nem lehet annak az elnöke, mert az önkormányzati törvény ezt kizárja.

Zajzon Imre: A táblázatban a számok már javítva lettek, azóta egy új táblázat készült. Úgy gondolom, hogy félreértés van, mert most a társulás alapszabályáról van szó, tehát nem a beruházásról. Az EU-tól a társulásnak kötelezése lesz arra, hogy program-menedzselő társaságot állítson fel, amit majd a társulásnak kell megválasztani. Ez a szerződés-tervezetben szerepel is. Ott lesz kijelölve ember, akit fel kell erre venni, és ezt az EU-s szakértő le is írta, hogy hány ember.

Litter Nándor: Ezt tudjuk és nem is erről volt szó.

Röst János: Szeretném Cseresnyés Pétert arra figyelmeztetni, hogy bizottsági tagként vettem részt ebben az ügyben, nem pedig levezetőként. A másik pedig, hogy a társtelepüléseket a polgármester képviseli.

Litter Nándor: További észrevételek az anyaghoz nincsenek, javaslom, hogy térjünk vissza erre – akár soron kívüli ülésen is.

13.    Javaslat a 2005. évi út-, járda-építés és felújítási programra (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Valamennyien tudjuk, hogy a költségvetésünkben elfogadtuk azokat a programokat, amelyeket az út- és járdaépítés vonatkozásában 2005. évben végre akarunk hajtani. Ezeknek jelent meg itt beruházás indító lapja, engedélyokirata.

Sajni József: A határozati javaslatban és másutt sem látunk sem métert, sem más paramétert. Ehhez kötődik-e más adat is, vagy pedig csak az összegek vannak?

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság mindhárom határozati javaslatot elfogadásra a közgyűlésnek a következő megjegyzésekkel. Az 1. határozati javaslatnál könnyebben adtuk volna a voksunkat – 6 igen szavazatot kapott –, ha valamilyen szintű műszaki leírást, dokumentációt kapunk mellé, tehát nem csak azt tudjuk, hogy melyik utcában lesz útfelújítás, hanem valamilyen rövid szöveges formában azt ismertetik, hogy mit fog tartalmazni ez. A 2. határozati javaslatnál, ami a Zrínyi u. – Kórház utcára való kikötését tartalmazza, egyértelműen támogatja a bizottság, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, de felmerült az, hogy meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Teleki u. – Eötvös tér, tehát az egész csomópontrendszert hogyan lehetne egy problémakörben kezelni, illetve azt, hogy az idei terveink között szerepel a Kórház utca felújítása a Szekeres utca és az Eötvös tér között, hogy ezt a két munkát egy időben kellene elvégezni, és össze kellene hangolni. A 3. határozati javaslatot, amelyik az Arany J. u. – Kalmár u. kereszteződésének körforgalmi csomópont kialakítását tartalmazza, a bizottság támogatja, csak információm szerint itt közel 60 millió Ft-ot tesz ki az az összeg, ami a közműáthelyezéseket és a közműcsatlakozásokat tartalmazza. Az összeg nagyságára való tekintettel az a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslata, illetve olyan kérést fogalmaztunk meg a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság felé, hogy itt a kivitelezés megkezdése előtt, a pályázat kiírása előtt már a közműszolgáltatókkal egy egyeztetést folytassunk le, és a majdani városfejlesztési terveket hangoljuk össze ezekkel a munkákkal, és ha lehet, az erre fordított összegből vagy takarítsunk meg, illetve ha nem lehet, akkor minél hatékonyabban használjuk fel – de ezt is elfogadásra javasolta a közgyűlésnek a bizottság.

Cseresnyés Péter: Papp Péter képviselőtársam elmondta a kifogásaimat, amit a bizottsági ülésen elmondtam. Az 1. számú melléklettel kapcsolatban annyit szeretnénk azonban hozzátenni, hogy tudom, hogy az engedélyokiratnak nem kell tartalmazni azt, amit ő elmondott, hogy mi az egyes utcák felújításának műszaki tartalma, de legalább bennünket kellene tájékoztatni, mert könnyebben tudnék dönteni. Nekem ez volt bizottsági ülésen a kifogásom, fogalmam sincs arról, hogy milyen műszaki tartalommal történik a felújítás.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 1. és 3. pontját változatlan formában javasolja elfogadni. A 2. pontnál vita alakult ki amiatt, hogy ismert előttünk, hogy 1993-ban már készült egy kivitelezési tervdokumentáció, és ennek megfelelően készülne el az a csatlakozás a Teleki utcára, akkor mi az előzetes becsléssel megállapított 41 millió Ft-ot kevésnek tartjuk. Azt szeretnénk, ha ezt újra vizsgálat alá vonná akár a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, akár a szakosztály, és akkor ez a pont újra tárgyalásra kerülhetne.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a tervek megvalósulását azzal a kikötéssel, hogy miután természetesen nem ismerjük a pontos adatokat, mindenképpen a járda- és útfelújításoknál is, nem csak a körforgalomnál történjen egyeztetés a közműszolgáltatókkal - ott, ahol akkut problémák vannak, a közműveket is ki lehessen cserélni. Az osztály képviselője úgy tájékoztatott, hogy ezek mindenképpen meg fognak történni, elsősorban természetesen a Vízművel. Az, hogy a körforgalom költségbecslése mennyire jogos, nem tudom. Egy kicsit túlzottnak tűnik.

Polai József: Örömmel veszem észre, hogy Kiskanizsán néhány utca – talán ennyi még korábban sem szerepelt – szerepel az előterjesztésben. Viszont mivel ismerem az eddigi problémákat – például a Törökvári utca járdaépítése kapcsán – és becsült költségek szerepelnek az előterjesztésben, mindenképpen kell hívni a figyelmet arra, hogy ne történhessen az meg, mint ami a Törökvári utcánál, hogy a megszavazott 850 méter felújítása helyette 500 méter felújítását végezték el, és utólag reklamálni kellett. Ezeket az utcákat végig kellene mérni, hogy mettől meddig kell a felújítást végezni. Annak nem örülök, hogy költünk utakra, járdákra 173 millió Ft-ot, és ebből Bajcsának, ahol elég rossz út-, járdaviszonyai vannak, ebben az évben nem jut rá pénz.

Litter Nándor: Most nem arról beszélünk, hogy melyik utat és járdát fogjuk megcsinálni 2005-ben, mert ezt a költségvetésnél eldöntöttük. Most a beruházások indító okmányát fogadjuk el. Egyrészt megígértük azt, hogy amennyiben újabb források vannak, akkor folytatjuk Bajcsán a járdaépítést. Itt nagyon pontos felmérések vannak, és ebből indultak ki azok - helyszíni szemlét tartva -, akik ezt az anyagot összeállították. Becsült adatokról van szó természetesen, mert ezt majd a pályázatok során lehet véglegesíteni.

Bicsák Miklós: Az Űrhajós utca nagyon fontos és leterhelt utca, és nincs gyalogjárda. Ez az áthúzódó beruházás mikor kezdődik el, ugyanis a lakók nagyon szeretnék már, ha ez elkészülne.

Litter Nándor: Szerződés van rá.

Karmazin József: Felmérés történt, hiszen azok az adatok, amelyek az utak állapotát tartalmazzák, régebben készültek és szükség volt mindenképp arra, hogy a feladat indítása úgy történjen, hogy a Via Kanizsa Kht. és a Városfejlesztési Osztály közlekedési szakemberei áttekintsék ezeket a költségvetésben már jóváhagyott célokat. A felújítások különféle műszaki előkészítést igényelnek, van, amelynél elég egy műszaki leírásban szerepeltetni, hogy milyen jellegűek a munkálatok, van, ahol viszont tervet is kell készíttetni. Ezért mindig dilemma az, hogy az engedélyokirat a beruházás előkészítési folyamatát tartalmazza-e, illetve megelőzheti-e bizonyos akár költséggel járó munkálat. Ezért nem tudunk pillanatnyilag ennél részletesebb információt adni, mint ami az 5. számú mellékletben egy rövid műszaki tartalom megfogalmazással megjelenik. Nagyrészt aszfaltozásról van szó, és szegélykorrekciókról, ami a műszaki tartalmat illeti. A Zrínyi u. – Kórház u. munkálatai összekapcsolása, illetve a csomópont kérdésével kapcsolatban valóban készült 13-14 évvel ezelőtt egy programterv ennek a különféle megoldására, volt körforgalmi csomópont terv is, amit az akkori döntéshozók elvetették, és amelyik most rendelkezésünkre áll már kidolgozott terv, az egy eltolt csomópontot tartalmaz. Ennek a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság előtt történő egyeztetését a következő bizottsági ülésen megtesszük. A körforgalom költségeinek felülvizsgálatával kapcsolatos felvetésre válaszolva a szolgáltatókkal fogunk tartani egy koordinációt, amelyben felvetjük az ott jelentkező munkák esetleges megosztási lehetőségét. Bicsák Miklós kérdésére válaszolva: holnap lesz egy egyeztetés a kivitelezőkkel – a szerződés rendelkezésre áll –, hogy mikor tudják indítani a munkákat, illetve milyen lesz a sorrendje. Ezekről majd egy információs anyagot a képviselők rendelkezésére bocsátunk.

Halász Gyula: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a beruházások lebonyolítása során a műszaki ellenőrzésre nagy gondot fordítson a hivatal vezetése, illetve a területi képviselő, ugyanis számos olyan önkormányzati beruházás volt, ahol véleményem szerint nem kellő alapossággal történt meg a műszaki ellenőrzés és utána került sor reklamációra. Még ez év őszén készüljön el újra egy állapotfelmérés az utakról és járdákról, hogy kellő időben elő lehessen készíteni majd a következő évi út- és járdafelújításokat, ugyanis biztosan állíthatom, hogy ezen a télen elég súlyos károsodások érték a nagykanizsai út- és járdahálózatot, tehát szükségessé válik akár még vagy ez évben, vagy a következő évben egy újabb felújítási program elindítása.

Cseresnyés Péter: Ha jól értettem, akkor a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság még nem tárgyalta a Zrínyi u. – Kórház u. összekötésének legutolsó tervét? Tehát úgy fogunk dönteni ma, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem látta azt, hogy miképp tudna megvalósulni ez az utcaösszekötés?

Litter Nándor: Annyit tudok, hogy volt egy közlekedési program, ami szerintem tartalmazta ezt – a tavalyi évben, vagy már tavaly előtt tárgyaltuk.

Karmazin József: A közlekedés tervezése egy tavaly elindított rendszerben történik. A képviselőtestület megismerte azt a forgalomcsillapítási dokumentációt, amely alapján a tavalyi és az idei költségvetési célok szerint folytattuk a tervezési munkát. A közgyűlés jóváhagyta azokat a tervezési feladatokat, amelyek megalapozzák az ez évi munkát, tehát bizonyos munkarészek előbb elkészültek, mint a beruházási okmány, de nyilván ez nem teljes körű. Ezeket a terveket mindenképpen bemutatjuk a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak, de ez nem feltétele a beruházási engedélyokirat jóváhagyásának.

Cseresnyés Péter: Nem a forgalomcsillapítási dokumentációt kérdeztem. A tervet. Most úgy döntünk ezek szerint, hogy a tervet a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem látta. Azt gondolom, hogy a 2. határozati javaslatban nem kellene döntenünk erről. Tárgyalja meg a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság és jöjjön vissza. Megint ugyanott vagyunk, mint ahol elkezdtük a mai napot, hogy van olyan határozati javaslat, amelyikről az illetékes bizottság még nem is tárgyalt.

Litter Nándor: Nem hasonlítanám össze a két ügyet. Nem tudjuk indítani ezeket a programokat, ha nem hagyjuk jóvá a beruházási célokmányokat, és utána azzal vádolnak bennünket, hogy nem tudtuk ezeket a munkákat elvégezni 2005. évben.

Karmazin József: Van olyan engedélyokiratban szereplő feladat, amelynek még a tervezése el sem kezdődött. Nem érzem azt, hogy a dokumentációknak meg kellene előzni minden esetben az engedélyokiratot. Pontosan fordított a helyzet. Ezek a dokumentumok, amelyekkel előbbre vagyunk, még engedélyezve sincsenek. Tehát nincs olyan szakaszban, hogy a bizottság megtárgyalhatta volna.

Cserti Tibor: Az engedélyokirat az én felfogásom szerint egy olyan … dokumentum, ami gyakorlatilag az indításra vonatkozó kereteket tartalmazza. Ez mellett párhuzamosan kell a műszaki előkészítésnek menni, ami nem zárja ki, sőt megköveteli, hogy végigmenjen a műszaki kontrollon, befejeződik az építésigazgatási tevékenységben, illetve a konkrét végrehajtás szakaszában maga a szerződéskötéssel és annak végigvitelével, beleértve …. Itt azért hátráltatnánk ezzel, ha ma nem szavaznánk …, mert van egy viszonylag elfogadható …. programunk ……. szakmai előkészítés során a nagyobb kaliberű munkákat próbálták előrehozni, akkor mi magunk lennénk a döntésképtelenségünkkel a hátrány okozói, ha nem döntenénk.

Litter Nándor: Módosító javaslat volt, hogy a 2. határozati javaslatról. Ezzel nem értek egyet. Pályáztassuk meg, és amennyiben kiderül, hogy azok a források a kidolgozott terveknek megfelelően nem elegendőek ennek a munkának az elvégzéséhez, akkor vagy azt mondjuk, hogy nem végezzük el a munkát, vagy lesz hozzá kiegészítő pénz, akkor kiegészítjük. A javaslatról nem kell szavazni, mert a szavazásnál vagy elfogadjuk, vagy nem. Javaslom Papp Péter és mások által is elmondottak miatt, hogy legyen még egy 4. határozati javaslat, amely egyrészt a különböző, már megindított programok összehangolását tenné kötelezővé a Városfejlesztési Osztály számára – tehát a Kórház utca és a Zrínyi utca rácsatlakozásnak az összehangolását –, a közműszolgáltatókkal történő egyeztetés mindenféle munkák előtt, illetve az Arany J. úti körforgalom ismételt egyeztetése a közműszolgáltatókkal, pontosítani ezeket az összegeket, közműkiváltásokat. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 3. pontjáról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Lenne egy 4. pont, amit az előbb összefoglaltam, a szükséges egyeztetések a közmű vonatkozásában, az idei már indított és a 2005-re tervezett utak kapcsolódási pontjainak összehangolásának vonatkozásában. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

43/2005.(III.1.) számú határozat

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2005. évi Kanizsa Fejlesztési Terv keretében az alábbi út- és járda-felújítások valósuljanak meg.

Utak:

Dózsa Gy. utca (Magyar – Petőfi között)
Szent Flórián tér
Teleki u.
Kinizsi u. (7. sz – Dózsa között)
Kölcsey u.
Katona J. u.
Teleki B. u.
Kazanlak krt. 2–10. (forg. rend. mód., parkoló)
Bartók, Kodály u. (tűzoltási területek)
Erkel, Bedő u. (garázssor)
Zárda utca (tervezés)
Erdész u. (47-51.)
Csokonai u.
Tavasz u.

Járdák:

Pápai u. páros

Kinizsi u. páros (7. sz. – Dózsa között)

Nyírfa u. páros
Bába u. páros
Dózsa Gy. u. páros
Katona J. u. páratlan
Teleki B. u.
Sánc Kaposvári út
Varasdi u.

A felújítások becsült költsége 132000 + 41000 = 173000 ezer Ft. Felkéri a polgármestert, hogy a munka elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő:        a felújítási munka elvégzésére: 2005. november 30.

Felelős  :        Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

2.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2005. évi Kanizsa Fejlesztési Terv keretében megvalósuljon a Zrínyi utca Kórház utcával történő összekötése az előzetes becslés alapján 41.000 eFt összegben. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a területszerzésekre, előkészítésekre és a kivitelezésre vonatkozóan.

A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő:        2005. november 30.

Felelős  :        Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

3.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Arany J. u. – Kalmár utcai kereszteződésben körforgalmú csomópont kialakításával. A beruházás összköltsége 150 MFt, melyből a 2005. évben 90 MFt áll rendelkezésre. A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő:        2005. november 30.

Felelős  :        Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

4.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kórház utca felújításának és a Zrínyi utcai útépítés munkájának összehangolásáról, továbbá a 2005. évi út-, járdafelújítások építésének megkezdése előtt folytasson egyeztetéseket a közműszolgáltatókkal, különös tekintettel az Arany J. utcai körforgalom esetében, ahol meg kell vizsgálni a közműkiváltásokat, és pontosítani a becsült költségeket.

Határidő:        2005. november 30.

Felelős  :        Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

14.    Javaslat pályázat kiírására a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatói álláshelye betöltésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a képesítési és egyéb feltételek oszlopban a szakirányú egyetemi végzettségből a szakirányú jelzett kéri kivenni, tehát csak egyetemi vagy főiskolai végzettség maradjon benn.

Dr. Kelemen Marcell: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén felmerült a pályázati kiírással kapcsolatban a pályázati feltételek problémája. Ez egy szűkebb pályázati feltételt tartalmaz, mint amit a jogszabály előír. Azt kérem annak érdekében, hogy a pályázati kiírás megfeleljen a jogszabályoknak, hogy a 150/1992.(XI.20.) számú Kormányrendelet – ami a közalkalmazottak jogállásáról szól – 6. § (7) bekezdése szerinti pályázati feltételeket fogadják el, mert a közgyűlésnek nincs joga ahhoz, hogy a jogszabályban foglalt képesítési feltételeket szűkítse. A beérkezett pályázatokból természetesen majd a közgyűlés azt választja, amelyiket szimpatikusnak vagy fontosabbnak talál. De ez a jogszabály így szól, hogy a könyvtári és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

1.       szakirányú egyetemi végzettséggel, vagy

2.       nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

3.       főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettséggel rendelkezik.

Ehhez további feltétel még a legalább ötéves szakmai gyakorlat, valamint kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez. Az felel meg a jogszabályoknak, hogy ez a Kormányrendeletben foglalt előírás jelenne meg a pályázatban.

 

Litter Nándor: Akkor marad az eredeti?

Dr. Kelemen Marcell: Tehát amit Tóth László képviselő úr mondott, ha önmagában véve azzal, hogy ha szakirányú szó elmarad, azzal még nem tett eleget a közgyűlés annak, hogy a jogszabályi képesítési előírások kerüljenek a pályázatba. Ezt, amit felolvastam. A 150/1992. számú Kormányrendelet 6. § (7) bekezdésében foglalt feltételeket kell ide beírni a határozati javaslat képesítési és egyéb feltételek oszlopába.

Litter Nándor: Ezzel a módosítással, amit jegyző úr mondott, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

44/2005.(III.1.) számú határozat

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatói állására az alábbi feltételekkel:

A pályázatot
meghirdető szerv
1.

Meghirdetett
munkahely
2.

Képesítési és egyéb
feltételek
3.

Juttatások (Ft),
illetmény, pótlék, egyéb
4.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
8800

Hevesi Sándor
Művelődési Központ

Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.
8800

igazgató

a.)      Szakirányú egyetemi végzettség, vagy

-   nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

-   főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség, és

b.)      legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá

c.)      kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajz

-     végzettséget igazoló okirat másolatait

-     3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

-     az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket

-     nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a megbízón és  a jogszabályban előírt bizottságon kívül megismerheti más személy

A munkakör betölthető:

2005. október 1-től

A magasabb vezetői megbízás 2005. október 1. napjától 2010. szeptember 30. napjáig 5 év határozott időre szól.

Pbhi: Kulturális Közlönyben való megjelenést követő 30 napon belül

Pehi: 2005. szeptember 30.

Illetmény: Kjt. alapján

A pályázatot 2 példányban kell eljuttatni

Pc: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

f.: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Tel.: 93/500-780

Határidő:              2005. május 31.

Felelős  :              Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

2.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatói állására beérkező pályázatok szakmai véleményezésére a következő bizottságot kéri fel:

¨      A Hevesi Sándor Művelődési Központ Közalkalmazotti Tanácsának képviselőjét

¨      A Hevesi Sándor Művelődési Központ reprezentatív szakszervezetének delegált tagját.

¨      Bagáriné Viszket Katalin szakértőt Szombathelyről

¨      Orcsik Ferenc szakértőt Pécsről

¨      Tóth István szakértőt Kaposvárról

Határidő:              2005. május 31.

Felelős  :              Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

15.    Javaslat ügyvezetői pályázat kiírására a Dráva-Mura Eurorégió KHT élére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Fodor Csaba: Ha ügyvezetőt szeretnénk találni a Kht. élére, akkor ne heti 20 órás munkaidőben végezze a tevékenységét, hanem legyen a heti rendes munkaidő 40 óra. A kiírásban a 20 órát javítsuk 40 órára.

Litter Nándor: Javaslom, hogy ennek megfelelően módosítsuk a pályázati felhívást, és kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

45/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése javaslatot tesz a társaság taggyűlésének a mellékelt felhívás alapján – a munkaidő heti 40 órában történő megállapításával – pályázat kiírására a Dráva Mura Térségfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörének betöltésére.

A közgyűlés megbízza a polgármestert a pályázati kiírás társtulajdonosokkal való egyeztetésével és egyetértés esetén a pályázat közzétételének lebonyolításával.

Határidő:         2005. március 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

16.    A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság mindkét megállapodás-módosítást elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2.3. pont kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a negyedévben az arányos átutalást meddig utaljuk át. Ezt a tárgynegyedév első hónap 30-áig javasolja a bizottság, hogy ne a negyedév utolsó napján vagy első napján, ne legyen ebből konfliktus, vagy vélt, vagy valós vita. A Gazdálkodási Osztállyal egyeztettük, hogy ennek nincs akadálya.

Litter Nándor: Kérem, hogy ezzel a módosítással szavazzunk a három határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

46/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött megállapodás módosítását az előterjesztéshez csatolt mellékletben foglaltak szerint – figyelembevéve az elfogadott módosítást – elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

2.       a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatával kötött megállapodás módosítását az előterjesztéshez csatolt mellékletben foglaltak szerint – figyelembevéve az elfogadott módosítást – elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő:         2005. március 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

 

3.       A kisebbségi önkormányzatoknak 2006. január 1. napjától kezdődően önálló számlával kell rendelkezniük. Az önálló számla megnyitását 2005. évben elő kell készíteni.

Határidő:         2005. november 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kontrolling Osztály)

17.    Beszámoló a 2004. évi címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2005. évi címjegyzékre (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Kámán László: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Dr. Horváth György: Szeretném megköszönni Kámán úrnak, hogy azok a problémák, amelyek az elmúlt évben a közgyűlésen felvetődtek, megjelennek a tervezetben. Kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani.

Polai József: A felújítási javaslatok között a bajcsai óvodában két lakás kialakítása felmerült, beszéltünk erről – egy iroda áthelyezése a kultúrházba. Ez is meg fog történni? Mert itt szerepeltetve van, hogy iroda, de szeretném tudni, hogy így lesz-e. Erre ígéretet kaptunk.

Litter Nándor: Kitől? Lakásfelújításokról volt szó. Iroda létrehozásáról nem tárgyaltam.

Polai József: Öntől.

Litter Nándor: Két lakásról volt szó.

Polai József: A korábbi beszélgetéseink során felmerült, hogy áthelyezzük az irodát a játékraktárba. Ez nagyon sokszor elhangzott.

Litter Nándor: Lakásokra van csak egyelőre.

Polai József: Vizsgálták-e, hogy mennyivel kerülne többe, hiszen 10 millió Ft-os keretet ….

Litter Nándor: Meg kell utána oldani a játékok elhelyezését. Újabb költséget fog jelenteni.

Polai József: Szintén meg lehet oldani, van egy másik helyiség, ahova ki lehet helyezni a játékokat.

Litter Nándor: Amit fel kellene újítani.

Polai József: Viszek három vödör maltert és felújítom. Ennyi az egész. Nem sokat kell rá költeni. Ezt a két munkát együtt el lehetne végezni egyszerre. Kérem, hogy ezt ne hagyjuk ki most. Akkor a kultúrház nyert egy helyiséget, ahova a számítógépek bekerülhetnek. Ez volt a cél.

Nagy József György: A Bartók B. u. 1. szám alatti épület teljes felújításának előkészítése le lett állítva. Mi a helyzet ezzel? Ide 10 millió Ft van előterjesztve.

Kámán László: A Bartók B. u. 1. szám alatti épület felújítása várat magára. Az elmúlt évben azért nem történtek erre intézkedések, mert a belügyminisztériumi pályázatok nem kerültek kiírásra, azon nem tudtunk indulni. Ha kiírásra kerül, akkor is gond lett volna, mert az épület felújítása nagyságrendekkel többe kerül, mint amennyi pályázati összeget sikerült volna nyerni. A polgármester úr felhatalmazásával különböző bankok különböző konstrukciókat ajánlottak a finanszírozásra vonatkozóan. Ha ezzel kapcsolatban konkrétumokról lesz szó, természetesen közöljük Önökkel.

Sajni József: Ez az előterjesztés 66 milliós költségvetésével, amely arra vonatkozik, hogy felújítási munkákat végeznek a város azon részeiben, ahol ez régóta tartozás. Gondolom, az ott élők is megelégedéssel fogadják majd azt, hogy rájuk is gondol az önkormányzat, és azokat a felújításokat elvégzi, ami a mindennapjaikat nagyon megkeseríti. Ez a 66 millió Ft ugyan nem elég, de nagyon sok mindenre mégiscsak elég. Külön szeretném azt megköszönni, hogy Ligetvárosban ez jelentős problémák megoldását fogja ebben az évben javítani.

Papp Péter Pál: Szeretném előrebocsátani, hogy egyik lakás megvásárlásában, felújításában sem vagyok érdekelt, de részben szerzett információ a Szociális és Egészségügyi Bizottságtól, nagyobb részben saját véleményem a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsággal és a Közbeszerzési Bizottsággal, hogy mindig korrekt előterjesztéseket és kezelhető anyagot kapunk az Ingatlankezelési Intézménytől. Látva azt, hogy egy forráshiányos környezetben összetett feladatot látnak el, és állandó szorításban vannak egyrészt szabályozók és költségvetés oldal szempontjából a mi részünkről, másrészt az örök problémákat jelző lakók, bérlők részéről, a feladatát nagyon jól végzi. Szeretném köszönetemet kifejezni az Ingatlankezelési Intézmény vezetőjének, illetve munkatársainak.

Litter Nándor: Én is köszönöm Kámán Lászlónak és az intézmény munkatársainak az előterjesztést és az eddig végzett munkát. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

47/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 2004. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2.       a 2005. évre vonatkozó címjegyzékes felújítási munkákat jóváhagyja, a munkák elvégzésével az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg. Hozzájárul ahhoz, hogy 66,0 millió Ft erejéig a részletezett felújítási munkákat a 2005. évi költségvetésében elkülöníti és azt abból finanszírozza.

Határidő:         2005. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

18.    Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi külkapcsolati eseményeiről, és javaslat a 2005. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Dr. Kolonics Bálint: A kérdést, amelyet az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén feltettem, továbbra is fenntartom, és szeretnék választ kapni. Arra, hogy a Város Napján meghívott vendégekkel folytatott tárgyalások milyen eredménnyel jártak, ami gazdasági, illetve turisztikai szempontból mérhető. Olyan konkrétumokra gondolok, hogy milyen új kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok alakultak ki a város és az idelátogatott meghívott vendégek és más települések között? Erre vártam volna választ. Az írásos anyagot köszönöm, de ebből csak az tűnik ki, hogy milyen kiemelt vendégek fordultak meg itt. Ha visszaemlékszünk, akkor ez is egy célja volt ennek a rendezvénynek. Erre vártam volna választ.

Litter Nándor: Nagyon nehéz mérni ennek a hatását, mert hogy hány vendégéjszaka, milyen gazdasági kapcsolatok jönnek létre, az önkormányzatnak erre nincsenek mérőeszközei. Mi egy dolgot teszünk, és minden ilyen megmozdulásnál, legyen ez bármilyen más külföldi kapcsolat, mindig a kamarákkal együtt próbálunk lépni annak érdekében, hogy ezek a gazdasági kapcsolatos erősödjenek. Mindig igyekszünk bevonni egyéb gazdasági témákat is az egyeztetésekbe. Ennek a mérése rendkívül körülményes, nehézkes, de a cél az, hogy ezek a találkozók gazdasági kapcsolatokat is erősítsenek.

Halász Gyula: Nem sok újdonságot fedezek fel a 2005. évi külkapcsolati tervben. Továbbra is a kulturális együttműködések dominálnak. Azt gondolom, hogy 2004. május 1-től tagjai vagyunk az Európai Uniónak és elsősorban én is a gazdasági kapcsolatok megerősítését várnám el a külkapcsolati tervtől, mégpedig tervezett formában. Itt túl az Európai Uniós országokon szerintem Írország az, aki érdeklődik Magyarország iránt, és hiányzik ebből a városból, ebből a régióból. Továbbra is javasolnám Japán, India és Kína nagykövetségeinek szorosabb együttműködését városunkkal, és azt, hogy ezek a programok ne esetlegesek legyenek, hanem előre tervezett programok alapján kerüljenek megrendezésre.

Zakó László: Úgy érzem, az idő engem igazol, már harmadik éve kell, hogy ugyanazt mondjam, és úgy érzem, hogy mindig nekem van igazam, amikor nézem ezeket az előterjesztéseket, és azt látom, hogy aki írja az előterjesztést, már nagy nehézségek árán sem tud semmi nóvumot mutatni, mindig ugyanazok a szófordulatok köszönnek vissza. Polgármester úr szavait idézve nehéz ezt valóban lemérni. A semmit nem lehet lemérni. Azt ki tudjuk mutatni, hogy mennyibe kerülnek az utazási költségeink, a reprezentációs költségeink, gyakorlati haszna ezeknek a testvérvárosi kapcsolatoknak nem nagyon van. Olvasom, hogy Csáktornyával kezdeményezünk majd testvérvárosi kapcsolatot. Ezt még akár támogatnám is, mert ennek van gyakorlati haszna, szó szerint rokonok, barátok, sőt egyéb közeli jóbarátok élhetnek Csáktornyán, akik tehetnek valamit a városért. Kovásznával hasonló a helyzet. Egyszer lássuk már be végre – és ne az legyen a válasz, hogy most már csak azért sem –, hogy nincs ennek semmi értelme. Most már a delegációk utaztatásával is elmaradtunk, amit nem bánok, de ez már egy lassú beismerése annak, amit régóta mondok. Amúgy írországi küldöttség járt nálunk – a szervezésemben –, akkor egy száj- és körömfájásra hivatkozva megszakadt a kapcsolatépítés – nem tudom, hogyan áll az ügy. Ha India, Japán és Kína a következő kiszemelt három ország, akkor tényleg nem tudok másra gondolni, minthogy elég egzotikus vidék arra, hogy valaki oda kimenjen és egy baráti meleg kézfogással köszöntse az ottaniakat, és utána fogadjuk őket nagy pénzért. Egyéb haszna nincs.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja az előterjesztést.  Magam nevében annyit mondanék, hogy tavasszal voltunk Salo-ban, és a Salo-i polgármester úr körülbelül ugyanazokat mondta el, amit most hallunk, hogy ők is szeretnék a gazdasági kapcsolatokat építeni, azóta, hogy testvérvárosi kapcsolatunk van, nincs más egyéb, gazdasági kapcsolat. Próbálkoztunk azzal, hogy idecsalogatjuk – és a beszámoló erről szól –, a Város Napja alkalmával itt jártak a küldöttek, és sajnos a vállalkozók nem mutatnak érdeklődést Nagykanizsa iránt. Az véleményem, hogy oda-vissza problémaként jelentkezik, tehát a testvérvárosoknál ugyanez megfogalmazódik. Nem csak önkormányzati feladat jelentkezik itt, hanem a vállalkozóknak is tenni kell ezért.

 

Halász Gyula: Talán pontatlanul fogalmaztam, amikor Japán, India és Kína, illetve Írországra gondoltam, akkor nem arra gondoltam, hogy testvérvárosi kapcsolatokat építsünk ezen országokban található városokban, hanem arra, hogy a Budapesten található nagykövetségekkel, illetve azok kereskedelmi kirendeltségeivel fűzzük szorosabbra a kapcsolatot, és megfelelően tervezett módon kerüljön lebonyolításra.

Röst János: Úgy gondolom, hogy a külkapcsolatok nem a megoldást adják, hanem a lehetőséget. Arra van lehetősége a testületnek is, hogy úgy döntsön, hogy bezárkózik és eltávolodik a világtól, de gondolom, nem ez a célja senkinek sem. Én inkább erősítenék bármely külkapcsolatot, mind hogy bármelyiket is megszüntessem.

Bicsák Miklós: Kétszer jártam Bulgáriában. Láttam a törekvéseiket. Ismerjük a törekvéseiket. Gazdasági és egyéb körülményeik olyanok, hogy szívesen veszik Nagykanizsa várostól az unióval kapcsolatos segítséget. A látogatás során megismerkedtem egy amerikai üzletemberrel, akinek megéri, hogy a bolgár rózsaolajat importálja.

Litter Nándor: Egyetértek azokkal a hozzászólásokkal, amelyek a gazdasági kapcsolatok erősítését tűzik ki célul számunkra. Amikor a németországi testvérvárosban jártam akkor a kamarák előtt, vállalkozókat hívattunk össze a testvérvárosi kapcsolatunkkal, hogy bemutassuk Nagykanizsa befektetési lehetőségeit. Salo-ban ugyanez történt. Igaz, hogy magánúton voltam Amerikában, de ott is ugyanezt megtettem legalább négy helyszínen. A magam részéről mindig erre törekszem. Ennek az eredményeit nagyon nehéz lemérni. Egyetértek azzal, hogy akár egészüljön ki a határozat, hogy ez még szervezettebb formában, hatékonyabban próbáljuk meg megtenni ezeknek a gazdasági kapcsolatoknak az építését. Csáktornyával összefüggésben a legutóbb döntöttünk, hogy összesen 5 pályázat kerül beadásra az Interreg IIIA pályázati lehetőségek között, amelyek közül az egyik pontosan Szlovénia, Horvátország és Magyarország gazdasági kapcsolatainak építését szolgálja. A cél mindig ez. Nem könnyű ezt megvalósítani. Kérem, szavazzunk határozati javaslat 1. pontjáról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

A közgyűlés 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

48/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       az önkormányzat 2004. évi külkapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

2.       az önkormányzat 2005. évi külkapcsolati tervét elfogadja. Felkéri a polgármestert a külkapcsolati terv végrehajtására.

Határidő:   2005. december 31.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

3.       felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsa és Csáktornya közötti jó kapcsolatokra alapozva kezdeményezze Csáktornyával a testvérvárosi megállapodás megkötését. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő:   2005. december 31.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

4.       A városban működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és intézmények testvérvárosi kapcsolatainak támogatására a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el a Testvérvárosi Alap pályázati kiírását 2005. július 1. – 2006. június 30. közötti programidőszakra, és gondoskodjon a közzétételéről a sajtóban.

A pályázható összeg testvérvárosonként 250.000 Ft., összesen tehát 1,5 mFt. Forrása a 2005-ös költségvetésben a céltartalékok között Külkapcsolatokra elkülönített összeg.

Határidő:   A pályázat kiírására 2005. március 30.

                 A pályázatok elbírálására 2005. június 30.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

19.    Tájékoztató a 2004. évi belső pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól, a középtávú és a 2005. évi ellenőrzési tervről (írásban)

Előadó:      Litter Nándor polgármester

Papp Péter Pál: Mindenképp hasznos az ellenőrzés, mert az ellenőrzés lényegének a munka segítését és a szabályosság minél korrektebb betartását, a szabályozottság megkövetelését tartom, és nem azt, hogy valakin bármit is számon kérjünk. Ebből a nézőpontból megközelítve javaslom, hogy a hivatal évente szervezzen az intézmények gazdálkodási területen dolgozó munkatársainak egy úgynevezett szakmai napot. Ezen a szakmai napon a költségvetési tervezés, a beszámoló-készítés gyakorlati tapasztalatait, az elvárások megfogalmazásait adjuk közre. Intézmény és intézmény között szabályzatok elkészítésének darabszámában is eltérés van, nem csak a beltartalmában. Ezeknek az összehangolása, javítása és az egy szintre hozása indokolt lenne. Egy ilyen szakmai napon ezt is napirendre lehetne tűzni. Nagyon hasznosnak tartanám azt, ha az ellenőrzés során szerzett tapasztalatokat a revizorok elmondanák – nem kipellengérezve egy-egy intézmény egy-egy dolgozóját, hanem azért, hogy a másik hibájából tanuljunk. A határozati javaslatot elfogadásra javaslom.

Litter Nándor: Gondolom, ez felvállalható a hivatal részéről. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 19 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

49/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. évben végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatást, továbbá a mellékletként csatolt Középtávú és a 2005. évi ellenőrzési terveket tudomásul veszi.

Zárt ülés:

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 50/2005.(III.1.) – 60/2005.(III.1.) számú határozatai később kerülnek kihirdetésre.

A közgyűlés 61/2005.(III.1.) – 66/2005.(III.1.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 16.25 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

K. m. f.

          

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2005. március 10.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. március 10-én (Csütörtök) 17.00 órakor tartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

                                   (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

 

Jelen vannak:             Bicsák Miklós, Budai István, Cseresnyés Péter, Csordásné Láng Éva, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Elnézést szeretnék kérni, hogy egy napos határidővel hívtuk össze a közgyűlést, de mivel hétfőn jelent meg ez a pályázat, úgy gondolom, hogy egyrészt a célok miatt, amelyekre ezt a pályázatot kiírták, másrészt mivel ezekre a célokra egyébként is terveztünk költeni, bizonyos költségeinket el tudjuk a program keretei között számolni, ezért fontos lenne, hogy ezt a pályázatot benyújtsa önkormányzatunk. Kérek mindenkit, hogy ezeket a programokat figyelembevéve, amelyekkel még azokat az egyéb tervezett feladatainkat is tudjuk támogatni, mint például parkok kialakítása, amely szerepel a költségvetésben, támogassák. De a lényeg az, hogy a május 1-jei csatlakozás és a Győzelem Napja közötti időszakban ezek a programok Nagykanizsán megvalósuljanak.

1.       Pályázat benyújtása az EU csatlakozásunk első évfordulója, a II. Világháború bejezésének 60. évfordulója megünneplésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Elnézést szeretnék kérni, hogy egy napos határidővel hívtuk össze a közgyűlést, de mivel hétfőn jelent meg ez a pályázat, úgy gondolom, hogy egyrészt a célok miatt, amelyekre ezt a pályázatot kiírták, másrészt mivel ezekre a célokra egyébként is terveztünk költeni, bizonyos költségeinket el tudjuk a program keretei között számolni, ezért fontos lenne, hogy ezt a pályázatot benyújtsa önkormányzatunk. Kérek mindenkit, hogy ezeket a programokat figyelembevéve, amelyekkel még azokat az egyéb tervezett feladatainkat is tudjuk támogatni, mint például parkok kialakítása, amely szerepel a költségvetésben, támogassák. De a lényeg az, hogy a május 1-jei csatlakozás és a Győzelem Napja közötti időszakban ezek a programok Nagykanizsán megvalósuljanak.

Fehérvölgyi Szabolcs: Én is elnézést kérek, hogy rendkívüli közgyűlést kellett összehívni, de nem értesültünk előbb a pályázatról, nem írták ki előbb. Gyorsan végiggondoltuk azokat a kiadásainkat, amelyeket nagy valószínűséggel úgy is ezekre az alkalmakra terveztünk, és egyébként is felmerülnek, és ezeket, mint önrészt szerepeltetve tulajdonképpen meg tudjuk duplázni a különböző rendezvényeket, illetve olyan programokat is tudunk végrehajtani az önkormányzat különböző szférájában pótlólagos forrásokat bevonni, amelyek a pályázat ………. forrásokat bevonni, amelyeket a pályázat ….   elérhetővé. Nem a pályázaton elérhető maximális összeget célozta meg az önkormányzat pontosan azért, hogy pótlólagos forrás miatt költségvetés módosításra, máshonnan pénzelvonásra ne kerüljön sor, hanem csak annyit célzott meg, amelyhez az önrész egyébként is nagyjából ……………

Litter Nándor: Egy kiegészítésem lenne a határozati javaslathoz. Szerepeltetni kell, hogy az önkormányzat 4.050 eFt saját forrást biztosít az előterjesztésben meghatározott tartalommal. Ezzel a félmondattal még kiegészítenénk a határozatot.

Cseresnyés Péter: Már több alkalommal előfordult, hogy soron kívüli közgyűlés összehívására került sor, több alkalommal felvetettük, hogy valamilyen indoklást szeretnénk látni, hogy miért soron kívüli közgyűlés alkalmával tárgyaljuk a napirendet. Ebből az előterjesztésből ez megint hiányzik. Az rendben van, hogy a pályázat hétfőn került kiírásra, de azt hiszem, nem az az érdekes egy közgyűlés napirendi pontjának a megtárgyalásakor, hogy mikor írják ki a pályázatot, hanem a beadási határidő.

Litter Nándor: Szombaton van a beadási határidő.

Cseresnyés Péter: Akkor tulajdonképpen 5 nap volt a határidő.

Sajni József: Most már két éve hagyományteremtő szándékkal megrendezzük a május 1-jét Miklósfán. Ezt nem lehet-e hozzákapcsolni vagy pedig csak a város belső rendezvényeire vonatkozik?

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ez a program belefér. Tartalommal meg kell még egyébként is tölteni.

György Pál: Az anyag úgy is érthető, hogy május 1-jére vagy május 9-ére lehet pályázni. Tehát számomra nem teljesen egyértelmű, hogy a kettőre együtt lehet pályázni és minden pályázó mindkettőre nyer pénzt. Tehát elképzelhető az, hogy vagy az egyikre, vagy a másikra kapunk pénzt. Ha mindkettőre akarunk pályázni, és komolyan gondoljuk, hogy május 9-ére is nyerjünk valamit, akkor úgy érzem, hogy a 9-ei napra az előadáson kívül még valamilyen programot be kellene tervezni. Javaslatom erre nincs, de a pályázati kiírásban egyenrangú eseményként van a két időpont feltüntetve.

Litter Nándor: De itt van más elem is, ami nem épp május 9-ére, de arra vonatkozik.

Fehérvölgyi Szabolcs: Négy célra lehet pályázni: a munka ünnepe, az Európai Unióhoz történő csatlakozás évfordulója, a világháború befejezésének évfordulója és európai testvériskolák és testvérvárosok ünneplésével összefüggő rendezvények, és mind a négy cél elérésére pályáznánk. Egyébként több célra vannak tervezett kiadásaink, és ebből egy olyan rendezvénysorozat kerekedne ki május 1. és 9. között, ami mind a négy cél elérését és megvalósítását kívánja szolgálni

György Pál: Annál inkább elképzelhető az, hogy felosztják az összeget annak megfelelően, hogy mit látnak jobban kidolgozottnak és támogatásra érdemesnek abból a négyből, amit ők felsoroltak, azon anyag alapján, amit mi pályázatként beadtunk.

Litter Nándor: Ennek az anyagnak az a lényege, hogy mi egyébként is költünk ebben az időszakban. Egyrészt itt vannak a testvérvárosok. Ha egyre koncentrálunk, és ott megemeljük, akkor azt ott is kell elkölteni, és az már eltér az eredetileg tervezet és a költségvetésben egyébként is elgondolt felhasználástól, és az már többletfelhasználást és kiadást jelent, nem mondható ki rá az, hogy ez a költségvetésben egyébként fedezettel bír. Tehát ha csak az egyik célra nyerünk támogatást, mert ez elvileg előfordulhat, akkor csak azt a programot valósítjuk meg. Akkor tényleg nem okoz többletköltséget ez a mostani anyag az eredetileg tervezett költségvetéstől.

György Pál: Akkor pedig, ha mindegyikre nyerni szeretnénk, meg kellene próbálni még nagyobb tartalommal megtölteni a pályázatot, mint ez a felsorolás, ha ez lehetséges.

Tóth László: Támogatom György Pál felvetését.

Litter Nándor: Hogy dúsítsuk?

György Pál: Igen. Valami szebb, nemesebb, hosszabb ….. anyag ki nem kerekedik.

Fehérvölgyi Szabolcs: Telefon beszéltem a pályázat kiíróival, fel sem merült, hogy fókuszálni kellene valamire, teljesen rendben lévő …. pályázunk, és mivel nem egyedül Nagykanizsa pályázik, …  keret, minden város, megyei jogú város pályázni fog.

Tóth László: Mekkora ez a keret?

Fehérvölgyi Szabolcs: Háromszázhatvan vagy négyszázhatvan valahány millió Ft. Majd a támogatási szerződés előtt kiderül, hogy mennyi pénzt nyert Nagykanizsa. Ezzel az összeggel …. programokat támogatjuk. Természetesen ez nem a részletes pályázat, a pályázat ennél részletesebb, ez egy döntés-előkészítő összefoglaló. A Győzelem napi rendezvényekkel kapcsolatban a Honvéd Kaszinóval – mivel a katonavárosi hagyományokat talán ők viszik tovább és ők képviselik leghitelesebben –, Halmos Ildikóval beszéltem, Ő holnapra végig fogja gondolni, hogy mi az, amivel kicsit fel tudják dúsítani ezt a programot.

Cseresnyés Péter: A Város napi ünnepségsorozat – mert gondolom, több napig fog az is tartani, több program lesz ott is – és e között a program között lesz-e valamilyen kapcsolat? Két hétig ünneplés lesz, és akkor meg fogja kapni az a szervezőcsoport a 4 millióját, és még ezen kívül ez a 4 millió Ft-os önrészt, tehát két hétig ünnepel a város 8 millió Ft + nem tudom mennyiért?

Litter Nándor: Egyrészt április 29-én, 30-án lesz a Város Napja. Arra van egy 3 éves szerződésünk a Régi Jó Egyesülettel. Mi arra törekedtünk – idejönnek a testvérvárosi delegációk, vasárnap mennek el, akkor el kell látni őket szállással –, hogy bizonyos költségeket, amelyek egyébként is felmerülnek, és mi fizetjük, azokat próbáljuk meg ide belerakni. Tehát Ők arra a 4 millióra csinálnak programot. Annak a programnak az elszámolása, tartalma rendben lesz.

Cseresnyés Péter: Akkor jól értem: 4 millió + 4 millió?

Litter Nándor: A 4 millió, amit ők elköltenek, az nem azonos azzal, amit mi elköltünk, mert nekünk is vannak költségeink, amelyek a Város Napjával kapcsolatban felmerülnek – a fogadás az ünnepi közgyűlésen, testvérvárosi delegációk fogadása és megvendégelése, stb. Ez a 4.000 eFt, amit saját forrásként megjelöltünk, kivéve a polgármesteri keretből az a 600 eFt, egyébként is körülbelül elköltésre került volna, ha nem nyújtjuk be ezt a pályázatot. Ez annyival több, hogy azok a programok, amelyeket itt felsoroltunk a parképítéstől elkezdve, dúsítják a városi programot. Gyakorlatilag nekünk ezen a 600 eFt-on kívül nem kerül többletköltségünkbe, és mégis van 1-jétől 9-éig ezzel a tartalommal egy ilyen programsorozat.

Fehérvölgyi Szabolcs: Olyan közös pontok találhatók meg, hogy a Város Napjának is lesz egy hirdetése – ha ebbe a hirdetéshez hozzátesszük a május 1-jétől május 9-ig tartó programok hirdetését, akkor ez már is egy közös pont. A Régi Jó Egyesület pénzt nem fog kapni, viszont a közös hirdetés költsége, mivel e pályázat promóciójáról is szó van, elszámolható. A Régi Jó Egyesület 29-én, 30-án színpadot fog építeni, amit ha nem bont el például 1-jén, hanem csak 2-án, akkor bizonyos költségek itt is közösek, és a pályázat kereteink belül elszámolhatók. Ilyen dolgokra gondoltunk, amikor ezt is megemlítettük, hogy a Város Napja bizonyos költségelemei bevonhatók ebbe a pályázatba, mint önrész.

Bicsák Miklós: Úgy gondolom, hogy nem rólunk, hanem a városról fog szólni ez a programsorozat. Ország-világ ránk figyel, és azt hiszem, mindannyiunknak az az érdeke, hogy most már figyeljenek Nagykanizsára. Bármilyen rendezvény van, az költségekkel jár. Az, hogy magunkat megjelenítsük és a sajtó felünk foglalkozzon, az költségekkel jár és áldoznunk kell rá. Értelme van, részemről tudom támogatni, mert erre szükség van, főleg a jövő szempontjából.

Dr. Horváth György: A tavalyi Város napi műsorra elszámoltak 425.000 Ft-ot. Ha ránk bízzák, akkor 400 eFt helyett 25 eFt-ba került volna, ugyanis az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság bizonyos támogatást úgy ad, hogy a város érdekében néhányszor lépjen fel. Ha ezt figyelemmel kísérjük az idén, akkor megkapják a támogatást és azért fellépnek. Tehát ez a költségeket csökkenti. Feltétlenül szükség van rá, és azt hiszem, hogy méltó is ahhoz az eseménysorozathoz. Tehát idén figyelni kellene arra, hogy ezek a szervezetek kerüljenek bevonásra a rendezvények során. A tavalyi Város napi műsor nagyon színvonalas volt, és csak kanizsaiak léptek fel. Ezt az utat kell folytatni, és nem idehozni egy táncegyüttest.

Litter Nándor: Az ünnepi műsorra gondol? Mert nem csak kanizsaiak voltak. Három nagy fiataloknak szóló koncert volt.

Dr. Horváth György: A Város napi műsorban. De arra számoltak el 425 eFt-ot.

Tóth László: Ki fogja ellenőrizni a költségek felhasználását? Mert látok itt nagy összegeket, például kiadványra 500 eFt, kommunikációs és marketing költségre 1.150 eFt. Ez hogyan jön ki? Mi az, hogy archiválás és dokumentálás 130 eFt?

Fehérvölgyi Szabolcs: Azt, hogy ezek a programok megrendezésre kerültek, bizonyítani kell valahogy. Ezt szolgálja az, hogy a Kanizsa TV felveszi, a Kanizsa Újság lefényképezi. Ezek kiadások a pályázaton belül elszámolhatók. Tulajdonképpen ezt a pénzt az önkormányzat önkormányzati cégeknek fizeti ki, és tulajdonképpen minden összeget meg lehet felezni, mert a felét a központi költségvetés fogja megfinanszírozni.

Tóth László: Tehát ezt a Városi TV és a Kanizsa Újság fogja megkapni?

Fehérvölgyi Szabolcs: Igen. A kommunikációs költségek pedig azok, amit mondtam. Tehát önrészt szerepeltetni kell a pályázatban, és ha a Régi Jó Egyesülettel a Város Napja kommunikációjához tud csatlakozni május 1-jétől május 9-éig … rendezvénysorozat, akkor ezeket a költségeket részben el tudjuk számolni ide is, illetve önállóan is kell majd plakátokat, meghívókat készíteni.

Sajni József: Javaslatom lenne – mert úgy látszik, hogy részben van valamennyi bizonytalanság, van benn valamennyi kétely –, hogy a Régi Jó Egyesület megcsinálja a Város napi rendezvényt, akkor ezeknek a programoknak a rendezésére vagy fel kellene kérni valakit – nem a Régi Jó Egyesületet, hanem mást –, aki ezeket a programokat megszervezi. Ez egy keretprogram lesz, ennek a részleteit ki kell dolgozni, és ezt le kell vezényelni. Tehát ennek a feladatnak a végrehajtására vagy álljon fel egy csapat, vagy ki kellene adni valakinek, és a meghatározott programokat ő bonyolítsa le ezen költségek terhére.

Litter Nándor: A korábbi gyakorlat az volt, hogy a művelődési házak munkatársai …

Sajni József: Mégiscsak koordinálni kellene, mert négyféle rendezvény.

Litter Nándor: Összekapcsoltuk a Város Napjával, de csak olyan módon van összekapcsolva, ahogy Fehérvölgyi Szabolcs elmondta, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket együtt megcsinálhatunk, és azt a számlát elszámolhatjuk itt, mert ha közösen adjuk ki a reklámanyagainkat, a színpadot – amiről Fehérvölgyi Szabolcs beszélt. Egyébként a kettőnek nem lesz köze egymáshoz, mert nem is lehet.

Fehérvölgyi Szabolcs: A május 1-jei programokat, amelyek itt lesznek a városban, a HSMK fogja csinálni, a katonavároshoz kötődő programokat a Honvéd Kaszinó, a testvérvárosokhoz kötődő programot a Polgármesteri Kabinet, az ifjúsági programokat pedig a Diák Önkormányzat és a Művelődési Osztály. Természetesen nem akartuk ezt felbontani, ez teljesen attól függ, hogy mennyi pénzt fogunk erre nyerni. Azért nincsenek most még ebben a pillanatban lefixálva dolgok, de természetesen ez erre szól, hogy ki milyen programot csinál. A HSMK is tervez programokat, azt egyébként is ő csinálná, és ami hozzá jön még, amit meg tudunk finanszírozni ebből a pénzből, azt természetesen ő végzi el.

Litter Nándor: Akkor javaslom, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véglegesítse a programot, aminek most csak a váza van meg.

Sajni József: Azt mondom, hogy ahova kihelyezik a programokat, azoknak a vezetőiből legyen egy csapat, és ők koordinálják maguk között is ezt.

Tóth László: Nem értek ezzel együtt, mert ha például a miklósfai egyesület kap pénzt és lehetőséget, hogy rendezzen valamit, akkor van még számtalan esemény május 1. és 9. között, és akkor mindegyik esemény vezetői koordinálják?

Litter Nándor: Nem. Fehérvölgyi Szabolcs a vezetője. Delegálni kell a feladatokat valahova.

Tóth László: Csakhogy nincs összefüggés például a HSMK és a miklósfai rendezvények között.

Vargovics Józsefné: Az anyagban szerepel a testvérvárosi iskolák ünneplésével összefüggő rendezvénysorozat. Itt már reménykedhetünk abban, hogy azok a csáktornyai iskolák, amelyek felvették már Nagykanizsa valamelyik iskolájával a kapcsolatot?

Fehérvölgyi Szabolcs: Úgy tudom, hogy a Diák Önkormányzat …. azt hiszem, az előterjesztés azt is írja, hogy Gleisdorf-i és csáktornyai iskolák. Tehát ezt konkrétan szervezte az új ifjúsági referens.

Vargovics Józsefné: Hozzám több iskola vezetője fordult már, és tudom, hogy olyan kapcsolatok is működnek, amiről nem tudunk.

Fehérvölgyi Szabolcs: Itt is arról van szó, hogy vannak már iskolai kapcsolatok, a Diák Önkormányzat egyébként is tervez idén egy ilyen rendezvényt, és ha ezt ehhez az ő általuk tervezett összeget még annyival ki tudjuk egészíteni, akkor erre az időpontra teszik.

Dr. Kolonics Bálint: Abban Bicsák úrnak igaza van, hogy ez Nagykanizsáról fog szólni, és a városlakók örülnek, de ilyenkor mindig elgondolkozom azon, hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, meg is hirdetjük, de ha mellétennénk a bekerülési költségeket és azt mondanánk, hogy ez a rendezvénysorozat, és ennyiből csinálja meg az önkormányzat, akkor is olyan lelkes lenne-e a nép? Mit szólna hozzá, ha csinálnék egy közvélemény-kutatást, hogy ennyi pénzből csináltunk egy ilyen rendezvénysorozatot? Végső soron teljesen mindegy, mert akkor is a költségvetési forrásból van valahonnét, ha a Város napi finanszírozásból, ha a polgármesteri keretből - igazából a problémám, hogy nem látom át, hogy ezek a pénzek amúgy is elköltésre kerülnének vagy sem, betervezésre kerültek vagy sem. Ebből egy valami tűnik ki világosan számomra, hogy a Város napi rendezvényeknél még vannak olyan kiadások, amelyek terhelik a megbízott egyesületen túl a mi költségvetésünket, és ezek húzódnának tovább, és tulajdonképpen ….. De azt mondom, hogy ha okosan csinálnák meg és a számokat itt úgy variálnák át, hogy reprezentációs költségek 1.200 eFt, azt gondolom, hogy a kanizsai polgár hasra esni, ha ezeket a számokat olvasná, és azt nézi, hogy parkosításra 500 eFt. Adjunk be egy pályázatot, nyerjünk rá 4.000 eFt-ot, hozzáteszünk önrészt, úgy is megvalósítjuk belőle a Város napi rendezvényeket, hasznosabb célra fordítsuk, csináljunk parkosítást, csináljunk több millió Ft-ból parkosítást. Bújtatottan csináljuk meg, adjuk be a pályázatot, és fordítsuk értelmesebb célra, ne egyheti ilyen rendezvényre, amivel egy hétig a Városi TV és a következő számmal a Kanizsa Újság foglalkozik, és elfelejtjük, majd csak egy tájékoztató keretében még hallunk róla, de azt gondolom, hogy ha az emberek kezében lenne a döntés, másképp osztanák fel ezt a pénzt. Nem akarok mással példálózni – az utak, a járdák, a parkok. Ahogy elolvadt a hó, nagyon is aktuális. Tragikusak az állapotok. Örülnék és nem is igazán firtatnám akkor annyira a költségeket, ha azt látnám, hogy valami eredmény megvalósul, és nem reprezentációs dolgokra költjük el a pénzt. Itt 4.100 eFt a saját önrészt, és valóban nem tudom, hogy ha ez a pályázat valamilyen összegre eredményes, és valamit megkapunk, és ezt mellé kell tenni, akkor ennek a finanszírozása hogyan fog történni. Nekem olyan érzésem van, hogy részben számon kérhetetlen, részben számomra értelmetlen dolgokra elfolyik majd egy része, és ha találkozok emberekkel az utcán, és megkérdezik tőlem, hogy ez mi volt, azt mondom, hogy ez 4.100 eFt-ba került a városnak, mert itt csak ez van – akkor furcsán fognak rám nézni, hogy ezt ki szavazta meg, amikor így néz ki Nagykanizsa, így néz ki a gazdasági helyzet, a munkaerő-piac, stb. Ebből a szemszögből nem igazán tudnám ezt jó szívvel megszavazni. Az rendben van, hogy legyen városi rendezvény, de a cirkusz mellé kenyeret is kell adni a népnek, és az bizony a munkahelyekben merül ki. Hasznos dolgokra is lehetne ezt fordítani. Én így nem igazán látom át. Az elmúlt közgyűlésen és már a bizottsági ülésen megkérdeztem, és kimerítő választ nem kaptam, hogy ha azt láttam volna és olvastam volna abban az írásos tájékoztatóban azon túl, hogy kik voltak itt a testvérvárosoktól, kikkel tárgyalt a város, ha olyan sorok is követték volna ezeket, hogy bármely kanizsai vállalkozás, kanizsai székhelyű cég megbízást adott, szerződést kötött, bármilyen gazdasági kapcsolatok kiépültek, kulturális kapcsolatok, konkrét, kézzel fogható eredményről olvastam volna, akkor azt mondanám, hogy lépjünk tovább, legyen széleskörűbb ez a rendezvény, mert eredményes volt a város szempontjából. De nem látom ezt az eredményt. Tehát azért nem elég az, hogy csak ünnepelünk két napig, ünnepnap után ünnepelünk egy hétig. Hiányolom a tartalmat belőle.

Litter Nándor: Nem egy hétig tartó ünneplésről van szó. 1-jétől 9-ig vannak programok. 7-én tartunk egy békekoncertet, könnyűzenei programokat, ez nem az egész napot jelenti, hanem van egy esti program. Ez nem egy olyan nagyszabású ünnepségsorozat, ami ezt az egész hetet reggeltől estig kitölti programokkal. Nagyon nehéz az a kérdéskör, amit Kolonics úr elkezdett boncolgatni, mert a testvérvárosokból jönnek majd októberben, amikor a Kanizsa Vásár lesz. Próbálkozunk. Nem akarok védekezni ebben az ügyben, mert a magam részéről úgy gondolom, hogy ezekbe a testvérvárosokba – elmondtam a múltkori közgyűlésen is – vagy vittünk kamarai embereket Csáktornyától kezdve Varasdig, bárhova, vagy ott kértem, hogy kamarákhoz menjünk el, adjuk át az anyagaikat, vállalatokhoz mentünk el például Pucheimben. Nagyon nehéz megmozgatni a városnak az ilyen jellegű ügyeket a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül. Csodálatos lenne, ha ilyen eredményeket, amelyeket Kolonics úr felvázolt, el tudnánk érni. Ez nehezen megy, még többet kell erre koncentrálni ezen belül. Nem látom a pazarlást ebben a dologban. Próbáltunk ebben az anyagban arra kitérni, hogy amiket egyébként is elköltünk, élő szerződéseink vannak a testvérvárosokkal. Én fontosnak tartom, azzal egyetértek, hogy erősíteni kell ezeket a gazdasági kapcsolatokat, vagy azt kell eldönteni a többségnek, hogy ezeket fel kell számolni, ha soknak tartjuk azt, hogy eljönnek, kapnak háromszori étkezést és szállást. Semmiféle pazarlást azon az egy ünnepi vacsorán kívül, ami szokott lenni a testvérvárosi közgyűlés tagjainak részvételével – de azt sem érzem annak – nem érzek. Az utak, járdák felújításával kapcsolatos felvetéssel kapcsolatban jelentősen emeltük az elmúlt évben is, az idei évben is. Ezeket figyelembe venni. Több mint 20 utca lesz leaszfaltozva, több mint 20 utcában a járda meg lesz csinálva. Új utak épülnek, amelyek nem voltak.

Fehérvölgyi Szabolcs: Beruházási költségeket nem lehet a pályázatból finanszírozni – a parkosítás kapcsán jutott eszembe. Nagyon körül kell írni, hogy ez mint a környezetvédelem, mint az Európai Unió egyik értéke, és a lakosságot bevonva, mert az előző pályázatnál a lakosság be tudja az ember vonni, a pályázat forrásait rendezvényekre lehet felhasználni, és azt mintegy lakossági parkosítási  akció díszlete, anyagköltsége lehet – alaposan megfogalmazva ebben a pályázatban, és lehet, hogy még így is azt mondják, hogy ez beruházás, és ezt az elemet nem fogják támogatni.

Halász Gyula: Ez az előterjesztés nem arról szól, hogy hány méter járdát aszfaltozunk le, és hány munkahelyet teremtünk. Egyébként ajánlom minden képviselőtársamnak, hogy nézze meg majd az Európai Uniós pályázatokat például, hogy ott hány %-kal szerepel kommunikációs és marketing költség az egész költségvetésből. Nem szeretném, ha demagógiába csúsznánk át, ez az előterjesztés teljesen másról szól. Kérem polgármester urat, hogy maradjunk a témánál, és ha azt szeretnénk, hogy a városunk sikeres legyen, az itt élő emberek jól érezzék magukat, akkor igenis városmarketingre kell költeni. Városmarketingre pedig a meglévő költségvetés mellett is minimálist költünk. Ez a programsorozat a városmarketing része. Méltó arra, hogy támogassuk. Nem lehet minden járdára és munkahelyre visszafordítani. Meg kell kérdezni a fiatalokat, hogy mit akarnak. 100 méter járda leaszfaltozását Kiskanizsán, Miklósfán, a Keleti városrészben, vagy egy jó koncertet?

Dr. Kolonics Bálint: Polgármester úr azt mondja, hogy abban egyetértünk, amikor elénk került ez az ütemterv, arról volt szó, hogy ez a forrás valamire elég, de olyan állapotban vannak a városban az utak, járdák, hogy szinte semmire, de valahogy neki kell állni. Azért abban értsünk egyet, hogy oda akármikor akármi pénzt tudunk tenni, az sosem elég a mai helyzet szerint. A parkosítás az előterjesztésben szerepel, tehát azért ragadtam ki ezt a példát, pontosan azért, mert egy közgyűlésen elhangzottak a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, nem is kívántam olyasmit mondani, ami a pályázati kiírástól eltérő célokra történő felhasználást foglalna magában. Valóban, ez az előterjesztés szól valamiről, de minden előterjesztésnek van egy célja, van egy eredmény, amit el szeretnénk vele érni, vannak rövidtávú és hosszú távú célok, nyilván .. megvalósuljon, én akkor lehet, hogy egy kicsit előrébb nézek és hosszabb távú eredményeket szeretnék már látni, és azért mondtam ezt. Egyetértek azzal, hogy ez miről szól, de amiről beszéltem, azt gondolom, szervesen kapcsolódik ehhez, és nem akarok visszakanyarodni, 2002-2003-hoz, amikor Ferencz úrral beszélgettem, és győzködött a Város napi programokról és azok céljairól. Ezt sem én találtam ki, tehát amiért én ezt többször felhozom, és szinte számon kérem, teszem azért, mert a rendezvény szervezője ültette ezt a bogarat a fülembe, és mondta azt, hogy ez bizony egy hosszú távú célja és várt eredménye ennek a rendezvénysorozatnak. Tehát én ilyen dolgokról beszéltem és csak ezért vannak ilyen jellegű kétségeim.

György Pál: Nem értek egyet Kolonics Bálinttal. A járda-, útépítés és egyéb dolgok, valamint az ünneplés két külön kategória. Akármilyen szegénység van valahol, a fontos eseményeket megünneplik. A régi paraszti időkben a zsellérek a maguk módján tartottak ünnepnapokat. Az emberi tulajdonságok része, hogy erre szükség van. A városban igenis kellenek ilyen ünnepnapok. Olyan embert vagy embercsoportot mindig lehet találni, aki azt mondja, hogy ezt a pénzt nem erre kellett volna költeni, hanem például járdára, de még jobb lett volna, ha szétosztották volna köztünk. Ha nem csinálnánk ünnepeket, akkor pedig találnánk olyan embercsoportokat, akik azon véleményüknek adnának hangot, hogy nincs semmi Nagykanizsán.

Cseresnyés Péter: Elkezdődik 29-én a Város Napja, és a Város Napjának két napos ünnepségeinek részeit a Régi Jó Egyesület szervezi, ezért felvesz 4.000 eFt-ot. Ez teljesen különválik költség és ünnepség szempontjából a május 1. és 9. közötti ünnepektől.

Litter Nándor: Különválik.

Cseresnyés Péter: Amióta a Régi Jó Egyesület szervezi a Város napi ünnepségeket, még egy olyan elszámolást tőle nem láttam – nem is tartom elszámolásnak –, amely korrekt módon megmutatta volna, hogy mit, miért és miért olyan mértékben költöttek el. Talán az elvi vita is azon robbant ki, hogy azt látom ebben az előterjesztésben - és megértem az előterjesztőt, mert nem lehet egy vagy másfél nap alatt egy olyan anyagot előállítani, ráadásul nem tudva azt, hogy mennyi pénzt nyer a város erre az ünnepségsorozatra -, hogy megmutatná azt, hogy mit akarunk csinálni, és ennek mekkora a költsége. Körülbelüli összegek itt vannak, de az, hogy ténylegesen mibe fog kerülni, azt nem tudjuk. Itt van elképzelés, hogy majd megcsinálja ez a művelődési ház, megcsinálja az a csoport ezt és ezt a rendezvényt, de ha véletlenül valami ötlet közbejön, valakit fel kell kérni, és véletlenül be fog csúszni megint egy egyesület, amelyik majd nem fog nekünk elszámolni a pénzzel, akkor mi van? Nekem ott vannak kétségeim, hogy addig, amíg a Régi Jó Egyesületet nem tudtuk rábírni három vagy két éve arra, hogy normális elszámolást végezzen, vajon ha meg kell bízni valakiket azzal, hogy ezeket a rendezvényeket megszervezze, hogyan fogjuk látni azt, amit pártállástól függetlenül többen megfogalmaztunk, hogy azok a pénzek, amelyeket megnyer a város, ténylegesen hasznosan felhasználásra került-e. A parkosítás nekem azt jelenti, valószínű, hogy tavasszal fákat fog ültetni néhány ember a városban. Nem azt jelenti ebben a táblázatban, hogy a dekorációkat kell az egyes műsorszámokhoz megoldani. Kommunikációs és marketing költségek számomra nem azt jelentik, hogy ezzel burkoltan vagy nyíltan támogatjuk a televíziót és a helyi lapot, hanem azt, hogy valamilyen komoly költség van, amit nem tudok megfogni, hogy hol fog elmenni. Nem akarok abba a vitába belemenni, hogy bizonyos pályázati összegekben mekkora részt és miért különítenek el kommunikációs és marketing költségekre, tervezésre és egyéb dologra. Azt nem látom, hogy ez a pénz tényleg hasznosan – egyetértve azzal, hogy mindenkinek szüksége van ünnepre és arra kell szánni pénzt, a legszegényebbek is szánnak az ünnepeikre pénzt – el tudjuk költeni, és ezzel el is tudnak nekünk számolni.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy tavaly volt a csatlakozás – akkor Gerencsér Tibor vezényletével tökéletesen elszámoltunk. Tehát amikor a mi kezünkben vannak az elszámolási ügyek, akkor én nem nagyon látom …

Cseresnyés Péter: A Régi Jó Egyesületről beszéltem.

Litter Nándor: Tudom, de itt most nekünk kell elszámolni, nem a Régi Jó Egyesületnek. Fehérvölgyi Szabolcsot és munkatársait, akiket be fognak ebbe vonni, garanciának látom, hogy itt az elszámolás rendben meglesz ugyanúgy, ahogy a tavalyi évi csatlakozással kapcsolatos pályázati elszámolásoknál. A Régi Jó Egyesülettel kapcsolatban mi is látjuk ezeket a problémákat, és hogy főleg utólag vannak mindig problémáink. Tegnap volt velük egy egyeztetés, most előre pontosan ki akarjuk kötni, hogy mi azt, amit teljesíteni kell. Arra próbálunk törekedni, hogy pontos elszámolásra alkalmas legyen már a tervezetük, amelyet ők összeállítanak, és akkor számon lehet kérni, a mellé odaírásra kerül az összeg. Ha nem teljesül, akkor a 4.000 eFt annyival csökken. Bízom benne, hogy Fehérvölgyi Szabolcs vezényletével a Régi Jó Egyesület elszámolását is egy jobb állapotba tudjuk terelni. Már több fesztivál is lebonyolításra került – Bor- és Dödölle Fesztivál, Sáskajárás, amelyek nagyon nagy sikert arattak. Ez bizonyítja azt, hogy érdemes erre költeni. Arra kérek mindenkit, hogy támogassa a javaslatot. Az a csapat, amely Sajni József javaslatára fel fog állni, olyan szakemberekből áll, garancia arra, hogy megfelelő tartalommal meg lesz töltve ez a programsorozat. 

Mivel több hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy 4.050 eFt saját forrást biztosít.

A közgyűlés 15 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

67/2005.(III.10.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése rendezvénysorozattal kívánja megünnepelni hazánk Európai Uniós csatlakozásának első, a II: világháború befejezésének 60. évfordulóját. Ennek megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a MEH EU-M referencia számú pályázatára, melyhez 4.050 eFt saját forrást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.

Határidő:         Pályázat benyújtás:                2005. március 12.

                        Programok megvalósítása      2005. május 9.

                        Elszámolás                              2005. május 17.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 18.00 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

K. m. f.

Dr. Gyergyák Krisztina
Litter Nándor
aljegyző
polgármester

 

 

 

2005. március 29.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. március 29-én (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye:             Vasemberház, Díszterem

                                   (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak:             Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Dr. Szűcs Marianna jogtanácsos, Domina Erzsébet ügyintéző, Tárnok Ferenc irodavezető,  Kámán László intézményvezető, Kulbencz Ferenc Közterület Felügyelet Vezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetőjének lemondása, és javaslat a vezetői munkakörre vonatkozó pályázat kiírására

50/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda

1.       vezetője, Pfeifer Balázs irodavezetői megbízásról történő lemondását 2005. február 28-i hatállyal elfogadja, és közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel 2005. március 5-i hatállyal megszünteti.

2.       vezetői munkakörének betöltésére nyilvános pályázatot hirdet a határozati javaslathoz mellékelt pályázati kiírás szerinti tartalommal. A benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, illetve az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság véleményezi.

3.       vezetői munkakörének ellátásával – a nyilvános pályázati eljárásban kiválasztott irodavezető kinevezéséig – megbízza Zaka Istvánt, jelenlegi alapilletményével és 300 %-os vezetői pótlékkal.

Határidő:         2005. március 5.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

Tájékoztató a jegyző, a tűzoltóparancsnok és a Közterület Felügyelet vezetőjének 2004. évi teljesítményértékeléséről

51/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kelemen Marcell jegyző 2004. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

52/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulbencz Ferenc Közterület Felügyelet vezetőjének 2004. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

53/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Egri Gyula tűzoltóparancsnok 2004. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

A meghívóban nem szereplő, alábbi napirendi pont napirendre vétele:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) számú rendeletének módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester (Az előterjesztés 2005. március 23-án kiküldésre került.)

A meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontok visszavonása:

6.       Csatornahálózat felújítása Kohéziós Alap Társulási Szerződés 

Múlt héten volt még egyeztetés nem fejeződtek be még ezek az egyeztetések.

7.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának beruházási, fejlesztési terve

31. Nagykanizsa Ipari Park Gábor Áron Laktanya parancsnoki épület emeleti irodáinak hasznosítása

A Betonút Rt-vel folynak tárgyalások annak érdekében, hogy mindenképpen Nagykanizsán béreljenek irodát. Ez várhatóan, ha ez összejön, akkor egy 20 mFt-os iparűzési adót jelent a városnak. Ezzel kapcsolatosan mindenképpen bérleti szerződést kellene kötnünk, de várhatón két éves használat során a jelentős beruházási munkálatokat nem tudják lelakni és ezt az előbb említett rendeleti módosítással szeretnénk megoldani.

Javaslom a meghívóban szereplő 25. napirendi pont levételét – Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról -, mivel ebben a szükséges egyeztetések nem történtek meg.

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Kettő kiegészítő anyag a közgyűlési anyaggal együtt került kiküldésre:

-         civil szervezetek támogatásával kapcsolatos határozati javaslat

-         Északkeleti városrész szabályozási tervének fejlesztési elhatározásával kapcsolatos határozati javaslat

Egy kiegészítő anyag 2005. március 23-án került kiküldésre:

-          Érdekegyeztető Tanácsba delegáltak személyének megerősítésével kapcsolatos határozati javaslat

Három kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra:

-          2005. évi februári adatok

-          kovásznai és salói utazással kapcsolatos határozati javaslat

-          települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása című pályázattal kapcsolatos határozati javaslat

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

Egy kiegészítő anyag 2005. március 23-án került kiküldésre:

-          Polai József képviselőnek a válasz (orvosi rendelők felújítási igénye)

26.   Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2005. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Előadók: Gazdasági társaságok ügyvezetői

Kanizsa TV Kft., Kanizsa Uszoda Kft., KanizsaNet 2000 Kht. felügyelő bizottsági jelentése a közgyűlés előtt került kiosztásra.

Zakó László: Napirend előtt szeretnék szólni a Magyar Szocialista Párt által egy hónappal ezelőtt felvetett ügynöki múlttal kapcsolatban.

Litter Nándor: Itt nem foglalkoztunk ezzel az üggyel.

Zakó László: Pontosan azért, mert a közgyűlésre vonatkozott a Magyar Szocialista Párt akkori sajtótájékoztatója, ami azóta folytatás nélkül maradt.

Litter Nándor: Egy módosítást szeretnék kérni. Intézményvezetői beszámolók kerülnek sorra a mai napon. Kérem, hogy az interpellációk, kérdések után tárgyaljuk meg ezeket. Ugyancsak a „Javaslat az oktatási – nevelési intézmények vezetőinek kinevezésére” című napirendi pontot, amennyiben nem kérnek zárt ülést. Kérdezem a jelenlévőktől, hogy kér-e valaki zárt ülést, mert akkor viszont a zárt ülés, során a napirendi pontok végén tudjuk ezt megtárgyalni? Nem kérnek zárt ülést.

Dr. Kolonics Bálint: Kérdést kívánok feltenni a kérdések témakörben a kátyúzással kapcsolatban.

Polai József: Napirend előtt szeretnék szólni kitüntetések adományozásával kapcsolatban. Kérdéseknél Kiskanizsa közlekedésének felülvizsgálatával és a Varasdi u. 7. szám alatti önkormányzati árok és a szomszéd közötti vitával kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Dr. Horváth György: Napirend előtt szeretnék szólni a Rákóczi utcával kapcsolatban kapott levél miatt, amelyet kézhez kaptam a hivataltól. A kérdéseknél az alapítványokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Jegyző úrhoz kérdést szeretnék feltenni a város érdekével összefüggésben.

Bicsák Miklós: A kérdéseknél a belvárosban az Erzsébet térrel kapcsoltban - mivel közeledik a Város Napja - nem volna-e aktuális az újságárus pavilont kicseréltetni az ….. Kft-vel. Korpavár városrésznek problémájával kapcsoltban szeretnék kérdezni.

Budai István: Kérdést szeretnék feltenni a közvilágítással kapcsolatban.

Dr. Csákai Iván: A belvárosban elszaporodott kóbor kutyákkal és a munkanélküliséggel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Papp Nándor: Napirend előtt szeretném felhívni a figyelmet a TESCO körüli állapotokra.

Halász Gyula: Napirend előtt szeretnék szót kérni a Kanizsai Fejlesztési Tervvel kapcsolatban. A kérdéseknél a hivatal működésével, illetve egy sajtótájékoztatóval kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Dr. Kelemen Marcell: Kérem, hogy a közgyűlés a meghívóban szereplő 25. napirendi pontot – Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról – tárgyalja meg. Az tájékoztatót valamennyi bizottság megtárgyalta, SZMSZ szerint az előterjesztést mindenki megkapta. Úgy gondolom, hogy elég részletes anyagot kaptak.

Litter Nándor: Azért szeretném levetetni a 25. napirendi pontot, mert a kiadás előtt pár órával kaptam meg ezt az anyagot. Ennek ellenére még is áttanulmányoztam. Úgy gondolom, hogy ez az anyag nem tartalmazza a jegyző értékelését a szervezet munkájáról. A javasolt szervezeti és egyéb változások kiérleletlenek, megalapozatlanok. Úgy gondolom, hogy ezt tovább kell érlelni, és azt javaslom, hogy az áprilisi közgyűlésen ezekkel a kiegészítésekkel, egyeztetések után kerüljön ez az anyag megtárgyalásra. Továbbra is fenntartom a javaslatomat.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, hogy van olyan napirendi pont, amelynek a megtárgyalását a jegyző feltétlen fontosnak tartja, arról nem is beszélve, hogy Ő az előterjesztője az anyagnak. Minden lehetősége megvan arra, hogy az írásban előterjesztett anyagot módosítsa, kiegészítse. A felteendő kérdéseket, a válaszokat a napirend tárgyalásánál megadja. Nagyfokú illetlenségnek tartom, ha mi most ezt nem tárgyalnánk.

Litter Nándor: Ki részéről az illetlenség? Szerintem azok részéről, vagy a részéről az illetlenség, aki az utolsó pillanatban adja az anyagot, amikor egyeztetni kell a polgármesterrel - legalábbis az én meggyőződésem szerint.

Röst János: Megerősítem polgármester úr véleményét. Úgy került kiosztásra és kiküldésre az anyag a bizottságoknak, hogy velem sem egyeztetett.

Cserti Tibor: Úgy tudom, hogy az SZMSZ nem teszi lehetővé vita indítását előterjesztési, javaslati témákról. Szavazzunk róla.

Litter Nándor: Kérem, hogy a 25. napirendi pontról külön szavazzunk. Én nem javaslom a napirendre vételét. Aki tárgyalni akarja igent nyom, aki nem akarja tárgyalni, az nemet. Én azt javaslom, hogy ne tárgyaljuk.

A közgyűlés 11 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a napirendet nem tárgyalja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk együtt a napirendi pontokról.

A közgyűlés 16 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja

Litter Nándor: A 27. napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaljuk és ezt a 2. napirendi pont után. A 31. napirendi pont levételre került. Kérem, szavazzuk meg a zárt ülésen így maradt témaköröket.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendeket tárgyalja:

Napirendi pontok:

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

3.       Beszámoló az Attila Óvoda tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

4.       Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa - Palin tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

5.       Beszámoló a Bolyai János Általános Iskola tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

6.       Beszámoló a Péterfy Sándor Általános Iskola tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

7.       Beszámoló a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

8.       Beszámoló a Nagykanizsai Rendőrkapitányság tevékenységéről, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város közlekedési és közbiztonsági helyzetéről (írásban)

Előadó: dr. Molnár József rendőrkapitányság vezetője

9.       Javaslat oktatási-nevelési intézmények vezetőinek kinevezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

10.   Nagykanizsa, Sugár u. 13. Piarista iskola ebédlőjében lévő Haraszti László mozaik védetté nyilvánítása és a kórházi mozaik ügye (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

11.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2005. (….) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló többször módosított 31/1997. (VII.1.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

12.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/2003.(II.26.) számú - az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - rendeletének módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

13.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) számú rendeletének módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

14.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok 2005. évi egyszeri támogatásáról szóló ..../2005. (.....) számú rendeletének elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

15.   2005. évi intézményi felújítás engedély okirata (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

16.   Közbeszerzési Terv 2005. (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

17.   A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának, megszüntető okiratának és munkaszervezete alapító okiratának elfogadása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

18.   Nagykanizsa, Király P. u. 1-3. sz. alatti 1286 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

19.   Nagykanizsa, Fő u. 7. sz. alatti 1188/3/A/5 és az 1188/3/A/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

20.   Nagykanizsa, Rozgonyi út 8. sz. alatti 1163 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

21.   Liszó község Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

22.   Javaslat a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház további működésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

23.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciójának elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

24.   Tájékoztató az Ablak Zalára Közalapítvány működéséről és jelenlegi helyzetéről (írásban)

Előadó: Molnár László titkár

25.   Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványa a Fő úton lévő üzletek járdáról történő feltöltésével kapcsolatos probléma megoldására (írásban)

Zárt ülés:

26.   Önkormányzati tulajdonú részvények értékesítése 2005. (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

27.   Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2005. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Előadók: Gazdasági társaságok ügyvezetői

28.   Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai 1235 hrsz. alatt nyilvántartott Rozgonyi u. 25/a. szám alatt található ingatlanra (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

29.   Farkas Tibor lakásügye (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

30.   Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőjének kijelölésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

31.   Fellebbezések (írásban)

Napirend előtti hozzászólások:

Zakó László: A Magyar Szocialista Párt elnöksége, illetve elnöke több mint egy hónappal ezelőtt tartott egy sajtótájékoztatót, ahol a közgyűlés tagjai ügynökmúltjával kapcsolatban fejtették ki véleményüket. Ennek nem volt folytatása a Magyar Szocialista Párt képviselőtestületi tagjai részéről. Nem tudom, hogy elhalt-e az ügy? Javaslom, hogy a magunk részéről fejezzük be ezt a történtet - ami most sajnos az országban slágertémává vált -, azzal és mint képviselő terjesztem akkor elő, hogy a közgyűlés tagjai tegyenek nyilatkozatot, mint közszereplők az esetleges ügynök múltjukkal kapcsolatban. Ezzel a nyilatkozattétellel Nagykanizsán ezt a történetet zárjuk le.

Röst János: Úgy gondolom, hogy Zakó László véleménye elvileg támogatható, de úgy gondolom, hogy ezt akkor lehet megtenni, ha mindenki kikéri a saját múltjával kapcsolatos anyagokat a történelmi levéltárból - a nélkül nyilatkozni, úgy gondolom felesleges. Személyem átvilágítása megtörtént, én a sajtó nyilvánosságára hoztam. Ha kell, akkor a közgyűlésen is kiosztom. Ugyanezt megtette egyébként Kovács Kálmán kanizsai elnök is. Azt mondom, hogy ezt a példát kövesse mindenki. Kérjék ki az anyagokat és azt követően nyugodt szívvel tudnak nyilatkozni.

Polai József: Nem nevezem meg azt a két területet, amelyet érint, bár a kitüntetések kifejezés nem kerülhető el. A jegyző úrnak írtam meg a véleményemet és kértem, hogy vizsgálja ki a legutóbbi közgyűlésen történteket, amelyben felvetettem, hogy a FIDESZ frakció véleménye szerint két kategóriában oly módon és olyan személyekre került a kitüntető javaslat, amelyeket az OKSB nem terjesztett kitüntető javaslatra a közgyűlés elé dönteni. Ezért úgy gondoljuk, hogy SZMSZ-ellenes, és a 18/1997. számú rendeletünkkel szemben hoztuk meg a döntésünket és ennek kivizsgálását kértem jegyző úrtól, hogy történt-e valamiféle szabályellenesség. Erről szeretnék véleményt hallani jegyző úrtól.

Dr. Kelemen Marcell: Bár napirend előtti hozzászólásnál nem szokás vitába bocsátkozni, megkaptam a levelet, és azt gondolom, hogy a héten a választ is meg fogom adni a kitüntetések elbírálásával kapcsolatos eljárásra. Kérem addig szíves türelmét.

Litter Nándor: Ez nem zavarja a felkészülésünket a város napi ünnepségekre?

Dr. Horváth György: Kaptam a hivataltól egy levelet. Nem nekem írták és egy kicsit rosszul esett. Ugyanis arról van szó, hogy milyen legyen a forgalom a Rákóczi és az Árpád utcában. Nem restelltem kikeresni a következőket. 2003. január 14-én Balogh István felvetésére írtam az Árpád utcáról. Azóta újra írtam az Árpád utca forgalmáról. Kovács Péter a Rákóczi utca két oldaláról ír, ahol balesetveszélyes a közlekedés. Oda írtuk a javaslatot is. Kaptam két választ, mindkettőhöz 2004. január 19-én. Az utóbbi - Kovács Péternek adott válasz - érdekes. Ha majd megvizsgálják a Rákóczi utca forgalmát, akkor majd értesítenek a döntésről. Nem történt értesítés, vagy legalábbis én nem tudok róla. Itt van ez polgármester úr, amikor mondtam, hogy nézzék meg jobban, hogy a képviselői bejelentésekre milyen válasz érkezik. Mondta, hogy soroljam fel. Sokáig tartott volna a közgyűlés. Akármilyen kis problémája is van a választópolgárnak, elvárja azt, hogy választ kapjon rá. Ezt meg azért nem tartom itt korrektnek ez esetben, mert pontosan én voltam az, aki leírta. Itt vannak a számok 121/2003., 73/2003. Ezeket leírtam és az eredmény nulla és utána ide küldik. Most nem védekezem, jó lehet, hogy az egész Rákóczi utca nem az enyém, nem az én körzetemhez tartozik, de az nem változtat a lényegen. Az egész városnak vagyunk a képviselői. Tessék erre oda figyelmi, vagy oda figyeltetni, vagy ha kell, segítséget kérni. Én havonta megnézem, hogy megérkezik-e válasz. Én vállalom, hogy többször bemegyek a hivatalba, ha nem tudják megoldani. Kellemetlen, amikor úton-útfélen az embert megszólítják. Én nem érzem magamat e területen bűnösnek. Itt a két levél, itt a két válasz, és még az utóbbira nem kaptam választ, amely az Árpád utcai parkolásról volt.

Litter Nándor: Utána nézünk ennek a dolognak. Arra törekszünk, én magam is, hogy minden felvetett kérdésre, lakossági panaszra válaszoljunk, hiszen azért is üzemeltetjük ezt az információs rendszerünket.

Papp Nándor: TESCO-ban jártam a múlt héten. Főleg a TESCO-tól ÉK-re eső részen egészen elképesztő állapotok vannak. Mindenféle papírszemetek. Nem tudom, hogy mennyi hónap vagy év alatt gyűlt fel, de az egész terület be van terítve szeméttel. Fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy ott tegyenek rendet. A város is eléggé rossz állapotban volt, de azon most jelentősen segített a hét végi eső.

Litter Nándor: A Közterület Felügyelettel megvizsgáltatom és választ fogunk adni a felvetésére.

Halász Gyula: A Kanizsai Fejlesztési Tervvel kapcsolatban kértem szót. Többen megkerestek az ügyben, hogy hogyan áll a Kanizsai Fejlesztési Terv. Tudjuk azt, hogy tavaly is, idén is több száz millió forint van elkülönítve a Kanizsai Fejlesztési Tervben foglaltakra. A lakosság úgy érzi, hogy ezekből nem lát szinte semmit. Olyan javaslatom lenne, hogy egyrészt minden hónapban kapjunk tájékoztatást röviden, hogy hogyan állnak a kanizsai fejlesztésben megfogalmazottak, milyen stádiumban vannak főleg a nagyobb célok. 1926. március 15-én avatták a nagykanizsai színházat és mozit. Jó lenne, ha a Kanizsai Fejlesztési Tervben szereplő, illetve a pályázatokban szereplő tételeknél itt egy ünnepélyes átadást tudnák csinálni. Jelesül a mozi felújítására gondolok, ami úgy tudom, hogy talán két hónappal később van tervezve a befejezése. Összegezve: a havi közgyűléseken tájékozatót szeretnék kérni én is és frakciónk is a Kanizsai Fejlesztési Terv pillanatnyi állásáról.

Litter Nándor: További hozzászólások napirend előtt nincsenek. Ezt a felvetést jónak tartom. Az összeállítást el fogom készíteni minden hónapban a fejlesztési terv állásáról.

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Csákai Iván: A tájékoztató második oldalán az 1. pontban szerepel a közfürdő, mosoda kialakítása. Ez három éve napirenden pont. Többször sajtótájékoztatón elhangzott, hogy milyen jó dolog, de úgy látszik, hogy Nagykanizsa nem változik. Nagykanizsán a kivitelezés több évbe kerül akkor is, ha egy egyszerű dologról van szó. A 8. oldalon szerepel a fontosabb intézkedéseknél, eseményeknél a 158/2004.(VI.30.) számú határozat, amit elfogadtunk és bizottságunk megtárgyalta az elénk került anyagot. Ebben szerepel bizonyos intézményeknél pályázati forrásból minimum összeg megszerzése. Milyen pályázatból, ha nincs kiírva pályázat? Bizottságunknak az a javaslata, hogy ez kerüljön ki az anyagból, hogy a pályázati forrásból meg kell szerezni valakinek a bizonyos összeget, mert ha nem tud pályázni, akkor a kiírásunk nagyon rossz.

Litter Nándor: Közfürdővel kapcsolatban emlékeztetem Dr. Csákai Ivánt a saját döntésünkre. Jó lenne ezeket felidézni, amikor ilyen kérdéseket feltesz. Az volt a feladatunk, hogy az idei évben keressük meg azokat a pályázati forrásokat, amelyekkel támogathatjuk a közfürdő megépítését. Addig ezért nem kezdődött meg ez az építkezés. Megnyíltak a megyei ás regionális pályázati lehetőségek. A megyeiben címzetten szerepel egy ilyen tétel, hogy közfürdők létrehozása. Ezeknek a pályázatoknak a beadási ideje tavasszal fog megtörténni és ezt követően reményeim szerint pályázati támogatással fog ez megépülni. A másik kérdésre válaszolva úgy gondolom, hogy rengeteg pályázat van, amire az intézményvezetők pályázhatnak. Megnyíltak a megyei pályázatok, regionális pályázatok. A szakminisztériumoknak is számtalan pályázatuk van. Ez nagyon fontos feladata minden intézménynek és csinálják is. Nem kell aggódni, hogy nem sikerül ezeket a feladatokat teljesíteni.

Zakó László: Az akadálymentesítési program határozatának az időbeni kitolásához szeretnék hozzászólni. Az, hogy a törvényt olyan értelemben módosították, hogy az akadálymentesítés határidejét eltolták későbbi időpontra, ne jelentse számunkra azt, hogy fellélegezhetünk, mert ha nagyon gyorsan is végeznénk a feladatainkat, akkor sem fogjuk tudni befejezni a kitolt határidőre. Ez csak egy jelzés részemről, hogy olyan roppant nagy munka áll előttünk, hogy határidő módosítások ne tévesszenek meg minket. A polgármesteri tájékozató kiegészítéséhez, a kovásznai és saloi úttal kapcsolatban szeretnék szólni. A saloi úttal kapcsolatban kezdeményezem, hogy az útiköltséget inkább kátyúzásra fordítsuk. A kovásznai úttal kapcsolatban pedig kérdezem, hogy miért nincs az utazók között olyan képviselő, aki például a kettős állampolgárságra igennel szavazott. A mostani utaslistát nézve ez egy vezeklésnek tűnik. Csak a baloldal képviselteti magát Kovásznán és ezt egy kicsit furcsának tartom.

Litter Nándor: Nem tudjuk, hogy ki hogyan szavazott. Titkos szavazás esetén nehéz ezt feltételezni ezt bárkiről is. Név szerinti javaslatokat kérünk.

Zakó László: Kezdeményezem, hogy a FIDESZ részéről is legyen egy útitársuk polgármester úrnak.

Dr. Kolonics Bálint: A beszámoló 4. oldalán a 10. ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. A jelentés arról tájékoztat bennünket, hogy a 2004. december 14-i közgyűlésen a közgyűlés elfogadta a Közterület Felügyelet 2004. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Nem értem, hogy miről kíván bennünket polgármester úr tájékoztatni.

Litter Nándor: Ez csak a határozatokról a beszámoló, hogy mit tettünk meg. Volt a közgyűlésnek egy ilyen határozata és ezt végrehajtottuk. Semmilyen különleges dolog nincs ebben.

Dr. Kolonics Bálint: A polgármesteri tájékozatóban szerepel polgármester úr nyilatkozata, amelyből kitűnik, hogy 2005. március 8-án a HÍD-INVEST Kft. ügyvezetői tisztségéről lemond. Ez a nyilatkozat csak így önmagában kevés. Mi történt két és fél évig? Polgármester úr hogyan kívánja az eltelt két és fél év mulasztásos törvénysértését orvosolni, vagy esetleg itt a közgyűlés előtt belátni azt, hogy valóban mulasztott, mert ezt már meg kellett volna tenni 2002 októberében. A másik, amit szívesebben látnék, csupán egy nyilatkozat. Én bízom az ügyvéd kollegában, aki ezt benyújtotta nagy valószínűséggel a Cégbíróságra, de szeretném látni a Cégbíróság végzését, amivel ezt törölték a cégnyilvántartásból.

Litter Nándor: Amint megérkezik, át fogom nyújtani Kolonics úrnak.

Dr. Fodor Csaba: A polgármesteri beszámolóhoz van csatolva egy levél, amit polgármester úr nekem írt. Én ezt megkaptam közvetlenül is. Köszönöm szépen. Engedtessék meg, hogy egy félreértést eloszlassak. A félreértés valószínűleg abból ered, hogy én meg mertem kérdezni, hogy ki adott tájékoztatást vagy mankót a Magyar Televíziónak a Nagykanizsáról készült műsorával kapcsolatosan. Továbbra is azt tartom, hogy itt hiba történt. Engedtessék meg nekem az is, hogy az utolsó bekezdés első mondatát, illetőleg azt, amit sugall, a leghatározottabban visszautasítsam. Azt gondolom, hogy nem helyén való csúsztatás, amely ebben rejlik. A sajtószabadság egy nagyon fontos szabadságjog, amit a többi szabadságjogok mellett rendkívül fontosnak, méltányolandónak, betartandónak ítélek, mind magam, mind bárki más részéről is. Soha nem kívántam a sajtó szabadságát korlátozni, de az, hogy valaki a sajtóban, akár elektronikus, akár írott sajtóban bármilyen megjelenő tudósítással kapcsolatosan kifejtse álláspontját, az nem a sajtószabadság támadása, vagy a sajtószabadság elleni lépés, hanem éppen az egyén véleménynyilvánítási szabadságának a szabadságjoga. Ehhez mindannyiunknak jogunk van. Ha úgy gondoljuk, hogy valami nem helyesen jelent meg, vagy nem a valóságot tükrözi, vagy netán rossz színben tüntet fel valakit vagy valamit, akkor azt gondolom, ha azért szót emelünk, nem a sajtószabadságot támadjuk, csak a véleményünket mondjuk el egy adott tudósításról, mint tettem én ezt annak idején az ominózus Főtér című műsorral kapcsolatban. A kérdésem lényege azt volt, hogy miért nem vette igénybe a polgármester úr szakbizottság, jelen esetben a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleményét? Miért nem kérte ki? Hátha segíteni tudtunk volna egy jobb mankó összeállításában, amelyből talán jobb műsor születhetett volna városunkról.

Polai József: A tájékoztató 7. oldalának 19. pontjánál szeretném megkérdezni a kiskanizsai ravatalozó újraépítésének tárgyában, hogy várhatóan mikor látunk majd építési engedélyeket, illetve a munkálatok beindulása mikorra tehető?

Litter Nándor: Most itt nem tudunk választ adni.

Papp Nándor: A tájékoztató 3. oldalán a 6. ponthoz szeretnék hozzászólni a Dióssy-terem felújításával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a különbözet, ami plusz munkaként jelentkezett, azt igazából egy ilyen mélységű felújításnál elfogadhatónak találom. Ami viszont szerencse dolga, hogy mekkora rombolással fog majd járni a légkondicionálás utólagos elkészítése. Ebben már nem vagyok annyira biztos. Ehhez már szerencse is kell, hogy minimális legyen a rombolás. Szerettem volna, ha ez előzőleg megkészül. Kaptunk egy kiegészítést az Észak-keleti városrész szabályozási tervéről szóló, többször módosított 64/2002.(X.2.) számú rendelet módosítására. Rendben van, hogy ez az általunk ismeretlen cég be fog ruházni ott egy több üzletből álló bevásárló központot, de azt hiányolom, hogy abszolút semmit nem tudunk róla, hogy miket fog oda építeni. Magánterületet kíván megvásárolni. A mai Zalai Hírlapban jelent meg, hogy állandó vita van arról, hogy mit szabad beengedi a városba és mit nem. Látom, hogy a városfejlesztési megállapodás révén pénzhez jut önkormányzatunk, de egy kicsit többet szeretnék tudni erről a bevásárló központról, mert elég jelentős építkezésről van szó.

Karmazin József: A bizottsági ülésen tulajdonképpen nem a rendezési terv módosításának kérdése merült fel, hanem az, hogy ez az üzletközpont, amely a befektető szerint is ma még két változatú elrendezésben épülne meg, milyen funkciókat takar, és  képviselő úr hozzászólása is erre irányult. A befektető által rendelkezésünkre bocsátott programvázlat nem tartalmaz erre utalást, ezért erre a kérdésre ma még nem lehet választ adni.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. A vitát lezárom. Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatokról. Először az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatról.

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 2. határozati javaslatról.

A közgyűlés 16 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 3. határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 4. határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 5. határozati javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 6. határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 7. határozati javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 8. határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 9. határozati javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 10. határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 11. határozati javaslatról.

A közgyűlés 20 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 12. határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 13. határozati javaslatról, azzal, hogy Wolf István helyett új külsős bizottsági tagnak Varga Beátát választja.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 14. határozati javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjének civil alappal kapcsolatos határozati javaslatáról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjének Nagykanizsa, Északkeleti városrész szabályozási tervének fejlesztési elhatározásában foglalt módosításával kapcsolatos határozati javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal és 3 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjének Érdekegyeztető Tanáccsal kapcsolatos határozati javaslatáról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Név szerinti javaslat nem hangzott el a kovásznai és saloi utazással kapcsolatban.  Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjének kovásznai úttal kapcsolatos határozati javaslat 1. pontjáról.

A közgyűlés 14 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjének saloi úttal kapcsolatos határozati javaslat 2. pontjáról.

A közgyűlés 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy az 1. pontnak megfelelően képviselje-e Nagykanizsát delegáció a kovásznai Körösi Csoma Sándor napokon.

Röst János: Nem kell erről szavazni. A polgármesternek joga és lehetősége van arra, hogy delegációs bizottságot összeállítson, amennyiben a két közgyűlés között lehetőség van erre.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy részt vegyen-e küldöttség a Körösi Csoma Sándor napokon.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy Salo testvérvárosunk meghívására négytagú delegáció utazzon Saloba.

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Március 31-i határidővel lehet pályázatokat benyújtani - a pályázati felhívás március 21-én jelent meg - a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Nagykanizsán tervezett útfelújítások támogatására. Ezzel kapcsolatban osztottuk ki az anyagot, az elképzeléseinket a felújításokról. Ezek számok nélkül szerepelnek. Mar reggel 8.30 órára hozta a tervező a tervelképzeléseit, hogy várhatóan milyen összegű felújításokra kerülhet sor az egyes útszakaszokon. Ennek megfelelően szeretném ezeket felolvasni. Az 1. számú határozati javaslatnál 43.162.900 Ft. Ennek az 50 %-a 21.581.450 Ft. A Teleki út vonatkozásában 27.110.100 Ft. Ennek az 50 %-a 13.550.050 Ft. A Csokonai utca, Bartók Béla utca felújítása összességében 27.072.800 Ft. 50 %-a 13.536.400 Ft. Szent Flórián téri útfelújításoknál a 100 %-os összeg 3.281.100 Ft. Ennek 50 %-a 1.640.550 Ft. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy a tervezett felújításainkat nem saját forrásból kell.

Karmazin József: Egy módosítást szeretnék még tenni. Most kaptam telefonon az üzenetet, hogy összességében ez meghaladja a 100 mFt-ot és a pályázat összege az 50 mFt-ot viszont nem haladhatja meg. Ezért, ha a bekerülési költségeknél mindenütt az 50-50 %-ot vesszük figyelembe, akkor a 2. pontnál némi korrekciót kell végrehajtani. Tehát ott a 27.110.100 helyett, 26.483.200 Ft, és ennek a fele az, amelyik a pályázati összeg.

Litter Nándor: Csak egymáshoz kapcsolódó utakat lehet egy pályázati blokkban beterjeszteni. A Csokonai utca és a Bartók Béla utca egy blokkban szerepel.

Karmazin József: Ezért tettük azt, hogy négy pályázatot nyújtunk be, mert a korábban a közgyűlés által kijelölt felújítandó utak ennél kisebb pályázati számmal nem fedhetők le.

Litter Nándor: A Bartók Béla utca nem volt benn az eredeti programban.

Karmazin József: Itt van nálam a március 1-jei közgyűlés anyaga. Ebben szerepel a Bartók, Kodály utca 6.100.000 Ft-tal.

Litter Nándor: Ez technikai jellegű. Nincs közgyűlési határozat a pályázat benyújtásáról, viszont az útfelújításokat terveztük a költségvetésünkben. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy ha sikeres lesz a pályázatunk, akkor az 50 %-át nem nekünk kell fizetni. Ezt egy technikai jellegű döntésnek tartom. A kérdés az, hogy a későbbiekben ezt tudjuk-e úgy alakítani, hogy ne keljen külön a költségvetésben szereplő tételekhez külön előterjesztéssel közgyűlési döntést kérni.

Cserti Tibor: Az előterjesztés értelmes, és logikus az előterjesztőnek a kiegészítő javaslata is. Rövid, egy hetes idő áll rendelkezésre, ami önmagában egyébként elgondolkodtató. Nem a város, hanem az kiíró hibája. Mi akkor hibáznánk, ha értelmes választ nem adnánk rá, és nem élnénk a pályázati lehetőséggel. Éppen ezért egy kiegészítő javaslatot terjesztek elő, ami megkönnyíti az előkészítő és a végrehajtó munkáját, de nem engedi ki abból a döntési hatáskörből, amit a közgyűlésnek gyakorolni kell. Van egy meghatározott program, ami meghatározza az utcák konkrét megnevezését. Gyakorlatilag van egy költségvetési főösszeg, amely keretében mozoghatunk. Úgy gondolom azt a kiegészítést célszerű megtenni, hogy amennyiben a későbbiek során úgy látja az előkészítő, hogy további szakaszokra célszerű bontani a pályázati anyagot, tehát nemcsak a mostani kiegészítéssel is támogatott módosítás, hanem esetleg az miatt, mert kizáródnánk további pályázati lehetőségből, akkor értelmesen annyi szakaszra bontsák a pályázati anyagot a mostani jóváhagyásunkkal, amennyire szükséges.

Tóth László: A határozat 1. pontjában az van, hogy Dózsa György utca, Magyar utca és a Petőfi utca szakasz. Javasolnám, hogy a Kisberki utcáig menjen ki, mert azt úgy is beterveztük felújítani.

Litter Nándor: Az megtörténik már. Az az áthúzódó. Az már rendben van. Kérem azzal a kiegészítéssel, amit Karmazin úr tett, és amit Cserti úr mondott, hogy a további bontása szükséges a pályázaton történő eredményes szereplés miatt - ez egy 5. határozati javaslat - akkor ezt megtehessük, élhessünk ezzel a lehetőséggel. Kérem, hogy szavazzuk meg így az öt határozati javaslatot.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

68/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 10/2/2004.(I.29.), a 229/2004.(IX.28.), 260/13/2004.(XI.30.), a 272/2004.(XI.30.), a 278/1/2004.(XI.30.), a 283/1/2004.(XII.14.), a 291/2/2004.(XII.14.), a 305/2004.(XII.14.), az 1/1,2/2005.(I.11.), a 2/1-3/2005.(I.11.), a 3/15,17/2005.(I.25.), 6/2005.(I.25.), a 10/2005.(I.25.) - intézkedési terv 3,4 pont - , a 13/2005.(I.25.), a 17/1-2/2005.(I.25.), a 20/2005.(I.25.), a 21/1-3/2005.(I.25.), a 23/3/2005.(I.25.), a 27/1-3/2005.(II.15.) és a 29/2005.(II.15.)    számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.       a 87/2004.(IV.29.) számú – akadálymentesítési programjavaslatra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. május 31-ig meghosszabbítja.

3.       a 192/2004.(VIII.27.) számú – Katonarét helyi építési szabályzatának módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. április 30-ig meghosszabbítja.

4.       a 193/2004.(VIII.27.) számú – Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervére és helyi építési szabályzatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. június 30-ig meghosszabbítja.

5.       a 278/2/2004.(XI.30.) számú – KanizsaNet 2000 Kht. jövőbeni működésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. április 30-ig meghosszabbítja.

6.       a 3/12/2005.(I.25.) számú – ’56-os forradalom emlékére készülő emlékműre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. április 30-ig meghosszabbítja.

7.       a 3/14/a/2005.(I.25.) és a 243/13/2004.(X.27.) számú – Dráva-Mura Eurorégió Kht. ügyvezetői megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó – határozatok végrehajtásának határidejét 2005. április 30-ig meghosszabbítja.

8.       a 10/2005.(I.25.) számú – intézkedési terv 1-es pontjára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. június 30-ig meghosszabbítja.  

9.       a 11/1-5/2005.(I.25.) számú – város-rehabilitációs programjavaslatra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. április 15-ig meghosszabbítja.

10.   a 19/1/2005.(I.25.)  számú – 20. háziorvosi körzet (Palin) működésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. április 15-ig meghosszabbítja.

11.   az Önkormányzati intézmények magasabb vezetői  Jutalmazási Szabályzatának  II/4.1. pontjában írt határidőt a következők szerint módosítja:

… tárgyévi költségvetési beszámoló elfogadását követő 30 napon belül - …

Határidő:               2005. március 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

12.   köszönetet mond az Idősek Hete rendezvénysorozat 2004-es megszervezéséért a rendezvény fő szervezőinek:

Büki Pálné, az Idősügyi Tanács társelnöke

Koller Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője

Ferencz Mihály, az Idősügyi tanács titkára

Ugyancsak köszönetet mond a rendezvénysorozat létrejöttéhez nélkülözhetetlen segítséget nyújtó személyeknek:

Borda Erzsébet                                                      Kónya István

Balogh István                                                         Mónai Zsuzsanna

Farkas Tibor                                                          Plichta Lóránt

Gerencsér Edit                                                      Poprádi Zoltán

Halmos Ildikó                                                         Sabján Imre

Hederics István                                                      Tar Ernő

Helyes Zsuzsanna                                                 Vajda Ferenc

Horváth Attiláné

és valamennyi idősügyi klub vezetőjének. Fent nevezett személyek öt hónapon keresztül szervezői, irányítói, kitalálói, végrehajtói, és aktív részvevői voltak a hét eseményeinek, kovácsai voltak a rendezvény sikerének.

Munkájukhoz jó egészséget, az Idősek Hete idei rendezvényeinek megszervezéséhez sok sikert kíván Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése.

Határidő:               2005. április 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős      Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

13.   Wolf István Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság külsős tagjának 2005. február 28-tól történő  lemondását tudomásul veszi, egyben új külsős bizottsági tagnak Varga Beátát megválasztja.

14.    

a.       egyetért azzal, hogy az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 27/2005. (II. 14.) számú Kormányrendelet alapján „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása” címen kiírt pályázatára a Dózsa Gy. utca (Magyar u. és Petőfi u. közötti szakasz) – Kinizsi utca (7-es sz. főút és Dózsa Gy. u. közötti szakasz) útfelújításra. A felújítási munka összköltsége 43.162.900 Ft, az igényelt támogatás 21.581.450 Ft. A 21.581.450 Ft összegű saját erő a költségvetés útfelújítási előirányzatában rendelkezésre áll. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő:               2005. március 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

b.       egyetért azzal, hogy az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 27/2005. (II. 14.) számú Kormányrendelet alapján „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása” címen kiírt pályázatára a Teleki út (Platán sori átkötő út és Rózsa u. közötti szakasz) – Tavasz utca útfelújításra. A felújítási munka összköltsége 26.483.200 Ft, az igényelt támogatás 13.241.600 Ft. A 13.241.600 Ft összegű saját erő a költségvetés útfelújítási előirányzatában rendelkezésre áll. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő:               2005. március 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

c.       egyetért azzal, hogy az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 27/2005. (II. 14.) számú Kormányrendelet alapján „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása” címen kiírt pályázatára a Csokonai utca – Bartók B. utca útfelújításra. A felújítási munka összköltsége 27.072.800 Ft, az igényelt támogatás 13.536.400 Ft. A 13.536.400 Ft összegű saját erő a költségvetés útfelújítási előirányzatában rendelkezésre áll. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő:               2005. március 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

d.       egyetért azzal, hogy az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 27/2005. (II. 14.) számú Kormányrendelet alapján „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása” címen kiírt pályázatára a Szent Flórián tér déli oldal útfelújításra. A felújítási munka összköltsége 3.281.100 Ft, az igényelt támogatás 1.640.550 Ft. A 1.640.550 Ft összegű saját erő a költségvetés útfelújítási előirányzatában rendelkezésre áll. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő:               2005. március 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

e.       felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 27/2005. (II. 14.) számú Kormányrendelet alapján „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása” címen kiírt pályázaton való sikeres részvétel érdekében a 2005. évi költségvetésben meghatározott kereten belül további bontást, csoportosítást hajtson végre a közgyűlés által jóváhagyott útfelújítások között.

Határidő:               2005. március 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

15.   pályázati úton kívánja elosztani a 6/2005.(II.21.) költségvetési rendeletének 10. számú mellékletében nevesített, civil szervezetek támogatására szolgáló 1.000.000 Ft-ot. A pályázati kiírás elkészítésével az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot bízza meg.

Határidő:               2005. április 30.(A pályázat elkészítése.)

                             2005. június 30.(A pályázat lebonyolítása.)

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

16.   egyetért a Nagykanizsa, Északkeleti városrész szabályozási tervének a mellékelt fejlesztési elhatározásban foglalt módosításával. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezési terv 9/2-3 jelű területe módosításának elkészítéséről és azt döntésre terjessze a közgyűlés elé.

A módosítás előfeltétele a mellékelt városfejlesztési megállapodás megkötése.

Határidő:               2005. december 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

17.   tudomásul veszi a 2004. október, november hónapban megtartott közalkalmazotti tanácsi választások eredményéről szóló tájékoztatást. Az önkormányzat oldaláról az 1/12/2004.(I.29.) számú határozattal módosított 309/7/2002.(XII.11.) számú határozat szerint a városi Érdekegyeztető Tanácsba delegáltak személyét megerősíti.

Határidő:               2005. március 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

18.    

a        egyetért azzal, hogy a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület meghívására 2005. április 14. és 16. között küldöttség utazzon Kovásznára.

Határidő:         2005. április 14.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:          

az előkészítésért:         Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető

a kulturális műsorért:    Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

b.      egyetért azzal, hogy Salo testvérváros polgármesterének meghívására 2005. május 31. és június 3. között négy tagú küldöttség utazzon  Saloba.

Határidő:         2005. június 3.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

19.   a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős:           Litter Nándor polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

Dr. Kolonics Bálint: Az utak állapota és kátyúzás témakörben kértem szót. Ez egy sokat és minden évben visszatérő módon tárgyalt és feszegetett téma, de nem véletlenül. Több évben is kérdés hangzott el volt, amikor én is megkérdeztem és tulajdonképpen a válasz mindig ugyanaz volt, hogy majd beindulnak az aszfaltkeverő üzemek, és akkor megkezdődik az utak helyreállítása. Azért én ezt mégsem látom célravezetőnek. Ennél a probléma az én meglátásom szerint nagyobb. A városban élő emberek megkapták a gépjárműadó befizetésére szóló felhívást. Többen kérdezték tőlem, hogy ez most melyik járművükre vonatkozik, mert nem igazán igazodtak ki a sorok között. Nem tudták, hogy pontosan mit is és hogyan kell befizetni, de a következő kérdés mindig az, hogy a város mit tesz azokkal az adóforintokkal, amelyek a befizetett gépjárműadókból folynak be a város kasszájába? 2004. évben tudomásom szerint ez 281 mFt volt. Erre nagyon nehéz nekem is választ adni az embereknek, ugyanis nincs látszata annak, hogy bárki neki áll volna, és helyreállította volna az utakat, a kátyúkat javította volna. Nem célszerű megvárni az aszfaltkeverő üzemek beindulását, ugyanis olyan állapotban vannak ezek az utak, hogy már az élet- és vagyonbiztonságot nagymértékben veszélyeztetik. Nem kellene megvárni azt, hogy valami történjen.

Gáspár András: Meg kell várni az aszfaltkeverő üzemeket, mert amíg nem kevernek aszfaltot, nincs mivel kátyúzni. Van az úgynevezett …aszfalt, hidegaszfalt, amivel körbevágás nélkül a nagyon balesetveszélyes kátyúkat a téli időszakban is helyreállíttatjuk. Ezek ideiglenes helyreállítások. Ezt újra ki kell bontani, ha ugyan magától ki nem jön tavaszig, amikor is rendesen körbe vágva készül a melegaszfalttal a kátyúzás. Sajnos ezt meg kell várni és még mindig nem indultak be az aszfaltkeverő telepek. Ez az útfenntartóktól, az útfenntartást megrendelőktől sajnos teljesen független dolog. A másik probléma az, hogy Marcaliból kell hozni az aszfaltot, mivel információm szerint, amit itt kevernek Nagykanizsán, az az összetétel kátyúzáshoz nem megfelelő, az autópálya aszfalt. Kipróbáltuk. Nem felelt meg valóban.

Litter Nándor: A másik részére pedig több mint 300 millió forintot költünk ezekben az években utakra, járdákra. Tehát a lakosságnak ez lehet a válasz az ilyen feltett kérdésekre.

Polai József: 2005. január 18-án napirend előtt vetettem fel egy kiskanizsai problémát. Több lakossági bejelentés hatására kezdeményezte a részönkormányzat, hogy Kiskanizsán a közlekedésnek a felülvizsgálatát legalább azokban az utcákban, amelyekben úgy érezzük, hogy tényleg fontos volna áttekinteni, megtehessük. Ennek érdekében kértem a segítséget az illetékes hatóságoknak a meghívásával, kezdeményeztem ezt a bizonyos szemlét, illetve feladat-végrehajtást. Nem tudom, hogy ami napirend előtt történik, arra nem kell-e valamilyen módon a képviselőket válasszal ellátni, mert nem kapunk semmit. Nyomatékosan szeretném kérdezni, hogy történt-e valamiféle előkészület ennek érdekében? Ez irányú levelünket egyébként a VIA Kht-nak is megküldtük ugyanakkor. A másik kérdésemet a Varasdi u. 7. szám alatti lakó kérésére teszem, aki – Vas Lászlóné - 2003 őszi, tél kezdete idejétől van vitában önkormányzatunkkal. A lakóingatlana melletti önkormányzati árok véleménye szerint az ő kárára, tulajdonképpen nem tudja úgymond a vizet, illetve a csapadékot elvezetni és az ő háza rongálódik ez miatt. Kérte az önkormányzat segítségét. Járt polgármester úrnál is. Úgy tudjuk, hogy egy független szakértő véleménye volt kilátásba helyezve. Van-e eredménye ennek a szakértői vizsgálatnak? Megismerhető-e az érintett Vas Lászlóné részéről?

Gáspár András: A forgalmi felülvizsgálatot természetesen képviselő úrral akkor megbeszéltük, hogy tavasszal erre sort kerítünk. Valóban nem írtunk választ, de úgy gondolom, hogy napi a kapcsolatunk, és szóban ebben maradtuk végül is. Nem felejtettük el. A Varasdi utcai vízelvezetéssel kapcsolatban: ez több éve húzódó probléma. Mi, mint az önkormányzati vízforrások kezelői szerint semmi köze nincs az ároknak és a vízfolyásnak az épület állagához, mivel egy régi, nagyon rossz állapotú betonalap nélküli, le nem szigetelt épületről van szó. Most már oda kellene jutni ennek a dolognak, hogy a lakó perelje be az önkormányzatot és a bíróság majd eldönti, mert nekünk nem hisz. A szakmának nem hiszi el, hogy nincs köze az épülethez a környező belvíz problémáknak. Nem tudunk mit csinálni vele.

Litter Nándor: Kérem Karmazin urat, hogy jegyezzük fel, hogy egy külső szakértőt kérjünk meg ebben az ügyben.

Dr. Horváth György: Az Oktatás, Kulturális és Sportbizottság legutóbbi ülésén, amikor szóba kerültek a pályázatok, Fut a falra pók című alapítványok is voltak ott, akik pályáztak. Az a problémám, hogy a városnak vannak alapítványai – nyilván polgármester úr nem nagyon tudhat róla –, nekem az a kérésem, hogy ezeket legalább a polgármesteri tájékozatóba tegyék közzé. Ugyanis mindenféle alapítványnak juthat pénz, a város alapítványainak nem, kivéve Fodor Csaba alapítványa, amely teljesen jogosan kapta azt a 300 eFt-ot - ha jól emlékszem - a költségvetésben.

Litter Nándor: Arról, hogy vannak ilyen lehetőségek?

Dr. Horváth György: Nem, hanem az alapítványokról legyen tudomása a közgyűlésnek.

Litter Nándor: Fehérvölgyi Szabolcsot kérem, hogy a legközelebbi közgyűlésre hozzunk egy listát az alapítványainkról, ahol az önkormányzatnak valamifajta szerepe van.

Dr. Horváth György: Ez a gondolat bizottsági ülésen, közgyűlésen és a legutóbb elhangzottakból alakult ki bennem, ezért szólnék jegyző úrhoz. Mi a véleménye arról, hogy Cseresnyés úr álláspontja szerint csatlakoztunk volna a zalaegerszegi TISZK pályázathoz, feladva városunk önállóságát a szakképzés területén? Gyermekeinket Zalaegerszegre utaztatnánk. A szakképzés igénybevétele ellentétes-e Nagykanizsa érdekeivel? Nagykanizsa megérdemel egy önálló szakképzési központot az öt szakképzési intézményével körülbelül 110 ezer lakosú vonáskörzetében? Szerintem igen és ne hagyjuk, hogy a megyei listán a parlamentbe jutott képviselők Zalaegerszeg és a megye érdekeit képviseljék Nagykanizsával szemben, mert úgy érzem, hogy most ez történik.

Litter Nándor: Írásban válaszolunk a kérdésre.

Bicsák Miklós: Régóta probléma a Budapest Bankkal szemben lévő hírlapterjesztő pavilonjának kicserélése. Úgy tudom, hogy ez a Kft. Siófokon működik. A város miért nem szólítja fel? A Zala Volán-tól kaptam a választ, hogy megoldódik tavasszal, hogy Korpavárra be fog egy járat menni, egy a reggeli órákban és egy a délutáni órákban. A mai napig nem történt semmi. Kérem ez ügyben polgármester úr segítségét.

Dr. Fodor Csaba: Pontosítani szeretném, hogy Fodor Csaba alapítványa nem kapott egy fillért sem a várostól. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Környezetvédelméért Alapítványa, amelynek Fodor Csaba az elnöke, az igen.

Litter Nándor: Köszönjük a kiegészítést, akik itt ülünk, ezt valamennyiben tudtuk, csak a nézők nem tudták ezt legfeljebb.

Budai István: Ha este lámpagyújtás után kimegyünk a városba, akkor azt tapasztaljuk, hogy jelentős számú olyan lámpatest van, amelyen nem ég a villany. Hosszas telefonálgatás után kinyomoztam, hogy csak lakossági bejelentésre tesz lépéseket az illetékes szolgáltató. Akkor én több lámpatestet bejelentettem körülbelül két hónappal ezelőtt, azóta semmi nem történt. Például a Thury téren több mint féle éve nem égnek a lámpatestek. Van-e Nagykanizsán olyan személy vagy szervezet, akinek vagy amelynek az a feladata, hogy ezeket a kérdéseket vizsgálja és szükség esetén javítsa?

Litter Nándor: Bicsák úr kérdésére nem reagáltam az előbb. Korpavári ügyben a Zala Volánt meg fogjuk keresni, mert szeretnénk, ha az ígéretüket betartanák. Az újságos pavilonnal kapcsolatban úgy tudom, hogy vannak pozitív fejlemények - ha jól emlékszem.

Karmazin József: Az újságos pavilont működtető szervezet kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy engedélyezzük a pavilon kicserélését. Ezt mi megtettük. Arra nem gondoltunk, hogy egyben kötelezni is kell őket. Megkeressük újra őket, hogy mikorra ütemezik ezt.

Bicsák Miklós: Amíg a város nem szólítja fel őket, addig nem intézkednek.

Gáspár András: Ez nekem új, hogy a közvilágítással kapcsolatban csak lakossági bejelentésre intézkedik a DÉDÁSZ. A lakossági bejelentést felénk kell tenni, nem a DÉDÁSZ felé. A VIA Kanizsa Kht. ellenőrzi és vizsgálja ezeket a közvilágítással kapcsolatos problémákat. Elég nehéz dolgunk van a DÉDÁSZ-al. Régebben sokkal rugalmasabbak voltak. Az átszervezések következtében úgy gondolom, hogy sérültek a város érdekei, de próbáljuk elérni azt, hogy a lehető legrövidebb időn belül, ha jelzést kapunk róla, ha tapasztaljuk mi az éjszakai bejárásokon, ezeknek a hibáknak a javítása megtörténjen.

Dr. Csákai Iván: A belvárosban a régi piac környékén, az Erzsébet téren többen szóltak, hogy 2-3-4 kutya bolyong a városban. Nem tudom, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet betarttatni az állattartási rendeletet? Nem tudom, hogy ezek kóbor kutyák, vagy kitett kutyák. A Vásárcsarnok felé is ezek a kutyák jönnek. Polgármester úrtól kérdezem, hogy a munkanélküliség jelenleg hogy áll Nagykanizsán?

Litter Nándor: Fogunk adni az utóbbi kérdésről részletes tájékoztatást Csákai úrnak.

Gáspár András: A Gyepmesteri Telepet a VIA Kanizsa Kht. működteti. Ha ez ellenőrzés során tapasztaljuk, vagy a lakosság bejelenti nekünk a kóbor kutyákat, akkor a gyepmester megpróbálja befogni ezeket, és az állatmenhelyre viszi. Nekünk ilyen jelezés nem érkezett és mi sem tapasztaltuk azt, hogy a piac környékén több kutya kóborol. A gyepmesternek szólni fogok, hogy azt a környéket ellenőrizze folyamatosan.

Litter Nándor: Vegyük akkor ezt hivatalos bejelentésnek. Ugyanúgy, mint Budai úr lámpákkal kapcsolatos felvetését.

Halász Gyula: Jegyző úrhoz fordulnék kérdéssel, mégpedig azért, mert az önkormányzati törvény szerint a jegyző működteti a hivatalt. A múlt héten megjelent egy újságcikk, amelynek alapját Kolonics Bálint képviselőtársam sajtótájékoztatója tartotta. Ebből a cikkből az derül ki, hogy közpénzek elherdálása folyik, mégpedig két témában, a sportcsarnokkal és a forgalomcsillapítással kapcsolatban. Szeretném jegyző úrtól megkérdezni, hogy rémhírről vagy valóságról van-e szó? Ez egy elég súlyos vád abból a megközelítésből, hogy itt milliók elherdálásáról van szó. Erre kérném a választ már csak azért is, hogy a hivatalban dolgozó munkatársak becsületét is megvédje.

Karmazin József: Az újságcikk alapján mi áttekintettük mind a három - mert igazából a cikk nem nevesítve, de érintette a városrendezési tervet is - ügymenetét és úgy találtuk, hogy nincs olyan megalapozott hiányosság, amely ezeket a megállapításokat alátámasztaná. Ezt az információt Röst úrral meg is osztottam. Leadtam neki az összes ezzel kapcsolatos közgyűlési döntést és az ügyben keletkezett iratokat. Nem tudom, hogy ez elegendő-e, vagy szükség van további teendőre.

Litter Nándor: További kérdések nincsenek.

Dr. Kolonics Bálint: Halász Gyula képviselőtársam hozzászólása kapcsán egy gondolatot szeretnék elmondani. Én kérdéseket tettem fel, a kérdésekre én várhatnám a választ. A tárgyilagosság kedvéért ne tájékoztassuk félre a nagykanizsai polgárokat. A vállalkozói szerződés, ami az egységes szabályozása, tervezési szerződés megköttetett tavaly 17.900.000 Ft-ra. A teljesítési határidőre módosítjuk a szerződést. E mellett emelkedik 20.000.000 Ft-ra a vállalkozói díj. Ezt mi indokolja, és hol vannak a milliók? Én konkrétumokról beszélek polgármester úr.

Karmazin József: Három választ lehet erre megfogalmazni. Az egyik az, hogy nem módosítottuk még a határidőt. A másik, hogy nem kötöttük meg a szerződést a képviselő úr által említett összegre. Harmadik pedig, hogy a késedelem oka, hogy a digitális alaptérkép nem készült el, ugyanis a térképi felmérés állami feladat - az országos felmérés igaz, hogy Nagykanizsát, illetve Zala megyét az elsők közé sorolta -, csak év végére állt rendelkezésünkre a térkép, amelyet ugyan meg lehetett volna rendelni a korábbi években önkormányzati ráfordítással, ami körülbelül 40 mFt-ba került volna. Ezt más városok ugyan megtették, de Nagykanizsa nem élt ezzel a lehetőséggel.

Litter Nándor: A vitát lezárom. Kolonics Bálint képviselő úr a Nagykanizsa, Király u. 31. ingatlan ügyével kapcsolatos választ elfogadja-e?

Dr. Kolonics Bálint: Közben keresem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatát. Írásban fogok erre a kérdésre reagálni. A választ a Király u. 31. számú ingatlannal kapcsolatban nem fogadom el. Kíváncsi voltam a 31 hrsz-ú ingatlanra is, amire volt egy közgyűlési határozat és a végrehajtás felfüggesztésre került a polgármester úr által. A két dolgot összekeverjük. A kérdésem komplex vonatkozott és így a 31 hrsz-ú ingatlanra is, tehát az udvari területre is. Azzal mi a helyzet, hogyan befolyásolja az ott lakó emberek problémájának a megoldását?

Litter Nándor: Kérem a közgyűlést, szavazzunk a válasz elfogadásáról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a választ elfogadja.

Dr. Csákai Iván: Dr. Csákai Iván képviselő úr a Nagykanizsa, Zrínyi u. 46. sz. alatti Fittnes Klub tevékenységével, a Fő utcai üzletek árufeltöltésével kapcsolatos választ elfogadja-e?

Stróber Gábor: A Zrínyi utcával kapcsolatban az mellett, hogy elfogadom ……..leírás, hogy a jelenlegi időjárási tényezők miatt zajmérés nem végezhető, de ugyanakkor végzett zajmérést, konstatálta, hogy nagy a zaj. A mellett, hogy az önkormányzatnak más lehetősége nincs, többszöri büntetést nyugodtan lehetne alkalmazni ezzel az intézménnyel kapcsolatban. Itt elfogadom a választ. A másik választ nem értem. A VIA Kanizsa Kht-től kaptam egy jó reflektálást, mert én nem kérdést tettem fel, hanem kérés volt. A kérésre a VIA Kanizsa Kht. rövid időn belül megoldást ígért a problémára. A Közterület Felügyelet pedig egy kioktató levelet küldött számomra. Oktatni a saját intézményén belül oktasson a normális kommunikációra. Annyit kellett volna válaszolnia, hogy rövid időn belül megoldjuk. Ugyanakkor lehet, hogy az van, hogy meg kellett várni a terület képviselőinek önálló képviselői indítványát és itt köszön vissza Nagykanizsa, hogy most az önálló képviselői indítvány bemegy bizottsági szakaszba és egy hónap múlva megint visszatérünk és akkor majd három hónap múlva lesz megoldás ahelyett, hogy két héten belül megoldották volna a problémát. Elfogadom a választ.

Litter Nándor: Kérdezem Stróber Gábort, hogy a választ elfogadja-e?

Stróber Gábor: Megkaptam a választ, amelyben idézik, hogy ügyfél stb. … melynek jogát, vagy jogos érdekét az ügy érinti. Én úgy gondolom, hogy ott előállt egy építkezés, egy beruházás és a környék lakói ez ellen tiltakoznak, tehát az érdekeiket sérelmesnek találják az által, hogy oda ezt felépítik. Az építményekkel kapcsolatos hatósági, engedélyezési eljárásokról szóló törvényt felsorolja, de ezt csak példálózóan, hogy kiket kell értesíteni. Osztályvezető úr, én úgy érzem, hogy önhatalmúan kizárta a területen élő képviselőjét az ügyféli funkciójából. Én azt hiszem, hogy ez eljárás során, ha megengedte volna, lehet, hogy az ügy már előbbre tartana és ezáltal a tiltakozás csak erősödött. Egyáltalán nem értem azt, hogy miért kellett például engedélyeztetni az építményt a VODAFONE-nak, holott ezelőtt a városban számtalan ilyen létesítmény létrejött, azaz a vitákat követően milyen jogi érvekkel sikerült meggyőzni, hogy a tervezett bázisállomás engedélyköteles. Ezekre a kérdésekre nem kaptam választ. Nem kaptam arra sem, hogy közgyűlési határozat szólt arról, hogy vegyük számba a lehetőségeket, hogy más helyen telepítsék ezt az antennarendszert, ezért ismételten azt kérdezem, hogy volt-e a VODAFONE részéről, illetve a hivatal részéről alternatív elképzelés arról, hogy hova létesüljön? Tehát ezekre a kérdésekre választ nem kaptam, ezért ezt a választ nem tudom elfogadni.

Dr. Kelemen Marcell: Ez egy közigazgatási ügy, amely valójában nem önkormányzati ügy. Valójában nem önkormányzati képviselői hatáskörbe tartozó kérdés. Ez a hatóság és a kérelmező közötti ügy, amelyben bizonyos személyek még részt vesznek, és betekintési jogot gyakorolhatnak, illetve jogokat gyakorolhatnak és egyebet. Például részt vehetnek meghatározott eljárási cselekményeken. Ezek az ügyfelek. Ezt pontosan meghatározza a jogszabály. Önnek ezt a jogszabályt is idéztünk egyébként ebben a válaszban. Mi nem tudunk tárgyalni, tehát az Építéshatóság nem tud tárgyalni abban az ügyben, hogy a VODAFONE máshová kérje meg ezt az engedélyt. Nekünk nincs erre lehetőségünk. Ő beadott egy kérelmet - ha ez megfelel a jogszabályoknak, akkor azt ki kell adni, - ha nem felel meg a jogszabályoknak, akkor azt el kell utasítani. Mi ezt tehetjük. Ez a törvényes eljárás. Kérem, hogy ezt Ön is értse meg. Azt hiszem, hogy ennél többet nem tudunk válaszolni Önnek egy egyedi hatósági ügyben.

Litter Nándor: Pontosan azért tettük építésengedély kötelessé az egész problémát, hogy ráhatása legyen a városnak ezekre a folyamatokra. Ezt akkor nem szabad most kifogásolni, hogy miért kell építési engedélyt kérnie a VODAFONE-nak. Mi megadtuk azoknak az épületeknek és objektumoknak a listáját a VODAFONE-nak, amelyekre mi el tudjuk képzelni ennek az állomásnak a megépítését. Erre vonatkozóan válasz nem jött a VODAFONE-tól. Mi megsürgettük, hogy reagáljon erre, mert a mi felfogásunk szerint máshová is megépíthető lenne. Körülbelül így áll ez az ügy. Én azt most nem kifogásolnám, hogy miért került építési engedély alá ez a probléma, mert pontosan ezzel akartuk felügyeletünk alá vonni ezt az egész folyamatot. Csak ez már megkésett volt - a VODAFONE már beadta az építési engedély kérelmét – a szigorú szabályozás, amit meghoztunk.

Papp Nándor: Segíteni szeretnék Stróber képviselőtársamnak. Itt a környező lakóknak is az volt a kifogása, hogy alapvetően a szomszédok az érdekeltek egy bizonyos építési engedélynek az elbírálásánál. Hát vannak egyedi esetek. Például egy bőrfeldolgozó üzemnél, vagy egy bárminél nem a közvetlen szomszéd, hanem 500, meg 100 méterig is szomszédnak kell tekinteni mindenkit. Azt gondolom, hogy a lakóknak ez a problémája, hogy nemcsak a közvetlen szomszédok érdekeltek ebben.

Dr. Kelemen Marcell: Abban az esetben, ha építési engedély köteles egy építmény, akkor vannak szomszédi jogok. Valóban így tudják - ahogy Papp Nándor képviselő úr is elmondta – ezeket a jogaikat gyakorolni. Ha nem kellene építési engedély, akkor az VODAFONE már rég felépítette volna a társasház tetejére ezt az antennát, tekintettel a társasház döntésére. Miután építésengedély köteles, ezért csak megfelelő körülmények között teheti meg és így a szomszédoknak, illetve azoknak, akiket ügyfélnek lehet tekinteni ebben az ügyben, lehetőségük van fellebbezni, jogorvoslatot kérni, azt követően pedig bírósági eljárást kezdeményezni. Tehát addig, amíg ez építésengedély köteles, mindaddig nem épül meg, amíg a megfelelő hatóságok ezt a jogorvoslati eljárás során el nem bírálták.

Litter Nándor: Tehát az építési engedély lehetőséget teremt arra, hogy esetlegesen megakadályozzák. Ezért volt fontos, hogy mi szabályozzuk ezt a kérdést. Ezek után kérdezem, hogy a választ elfogadja-e? Nem, ezért kérem, szavazzunk a válasz elfogadásáról ezekkel a kiegészítésekkel.

A közgyűlés 13 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a választ elfogadja.

Litter Nándor: Tóth László képviselő urat kérdezem, hogy a felvetésére a választ elfogadja-e?

Tóth László: Nem áll módomban elfogadni. Nem ez volt az interpelláció tárgya. Az interpellációm tárgya: az intézményvezetők jogkövető magatartása az informatikai beruházások kapcsán. Az intézményvezetők jogkövető magatartását jellemezte, hogy az önkormányzat az elmúlt évben 233 millió Ft-jából, csak 113 millió Ft-ot tudtak szabályosan elkölteni. Az adatok szerint több mint 40 vezetőből 8 gondolta úgy, hogy érdemes az egyenes utat választani, 15 pedig úgy vélte, hogy a rábízott összegből valamennyit a törvényes útra terel, a többit pedig elkölti a saját belátása szerint. Valószínűleg, mivel megtették, meg is tehették. Tették mindezt úgy, hogy az önkormányzati rendelet kötelezte őket, hogy az ilyen irányú beszerzéseiket a város által alapított gazdasági társaságon keresztül tegyék meg. Nekem az az álláspontom, hogy semminek sincs következménye - ha viszont semminek sincs következménye, akkor mindent szabad. Helyi jogalkotóként illene jogkövető magatartást tanúsítanunk és elvárni minden intézményvezetővel szemben, amennyiben komolyan veszi magát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. Nem fogadom el a választ.

Röst János: Az Ön véleménye helytálló, viszont itt elvi állásfoglalásról van szó. Azt kérdezném meg Öntől, hogy az elvi álláspontot elfogadja-e és a gyakorlati, konkrét eseteknél pedig az Ön jelezését kivizsgáljuk?

Tóth László: Mivel az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke vagyok már hetedik éve, az iromány egy az egyben a törvényből való átemelés. Annak minden sorával egyetértek természetesen. Nem ez volt az interpellációm tárgya. Tehát megismétlem. Jogkövető magatartás elvárható-e mindenkitől az önkormányzat területén, vagy pedig egy bizonyos vezetői szint alatt élhetnek csak a fegyelmezés eszközeivel?

Sajni József: Úgy tudom, hogy interpelláció esetén nem lehet hozzászólni, de szeretnék az intézmények képviseletében annyit erről a dologról elmondani, hogy különböző forrásokból származik az az összeg, amit informatikai fejlesztésre fordítanak az intézmények. Ennek egy része az önkormányzat által biztosított összeg, nagy részét ők különböző forrásokból, alapítványok és egyéb által biztosítják ilyen fejlesztésekre. Igazából számon kérni leginkább azt lehet, amit az önkormányzat biztosít erre a célra. Ha esetleg más forrásokból biztosítják ezeket a fejlesztéseket, úgy gondolom, hogy ezt nem lenne célszerű minden esetben számon kérni. Tehát amit az önkormányzat biztosít, azt igen. A másikat én nem látom célszerűnek, mert lehet hogy vannak esetleg olyan megoldások, amikor ezt mellőzni lehet.

Litter Nándor: Magam részéről ez utóbbi véleménnyel nem nagyon értek egyet, hogy külön módon kell kezelni az önkormányzati forrásokat és a pályázati forrásokat. Javasolnám Tóth Lászlónak, hogy üljünk le ketten beszélni a dologról, hogy én igazán megértsem, hogy miről van szó. Visszavonom ezt a választ, mert ezek szerint nem értettük meg a felvetést. Egyeztetések után visszatérünk erre a problémára. Így elfogadható?

Van még egy válasz, Polai József önkormányzati képviselőnek az orvosi rendelők felújításával kapcsolatban.

Polai József: A kérdésemet ezelőtt több hónappal tettem fel. Nem is egészen így szólt a kérdés, mint amilyen válasz erre érkezett. Szeretném mondani, hogy az SZMSZ-ben meghatározott határidőn belül szerettem volna erre választ kapni. Ez a hír számomra ma már nem információ, ezért a választ elfogadni nem tudom. Egyébként sem tettem fel kérdést Sánccal kapcsolatban.

Litter Nándor: Akkor azt szeretném kérni, hogy írásban tegyük fel a kérdéseket, hogy a félreértéseket el tudjuk kerülni. Kérem, hogy fogadjuk el ezt a választ.

A közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a választ elfogadja.

3.       Beszámoló az Attila Óvoda tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Sajni József: A vezetői megbízások lejártát követően – ami egy óvodát, három általános iskolát és egy középiskolát érint – a vezetők az általunk kezdeményezettek szerint elkészítették az előző öt év szakmai elemzését. Ezeket az elemzéseket a megadott szempontok alapján készítették. Ezek tartalmazzák az előző öt év legfontosabb történéseit, szakmai eredményeit, a kitűzött feladatok megvalósulását. Tartalmazzák mindazokat az elemeket, amelyek a szempontsorban felmerültek. Egyes intézményekben eltérő módon, de megvalósították azokat az elképzeléseket a vezetők - az intézmények szakmai vezetésével és az ott dolgozókkal együtt -, amit az előző pályázati ciklus elején elképzeltek. Bizottságunk minden esetben megköszönte mind az öt vezetőnek az öt éves vezetői ciklus alatti a szakmai és vezetői tevékenységét és az intézmény munkáját. 

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A magam részéről a pályázati munkát szeretném megköszönni és azt, hogy szakmai oldalról is próbálják a munkájuk fejlesztését támogatni konferenciákkal és egyéb más programok összeállításával. Javaslom a közgyűlésnek, hogy fogadja el a beszámolót és köszönjük meg Kovács Jánosnénak és az óvodai közösségnek a szakmai tevékenységét.

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

69/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Attila Óvoda beszámolóját elfogadja, megköszöni Kovács Jánosné óvodavezető és az óvodai közösség szakmai tevékenységét.

4.       Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Bicsák Miklós: Köszönetemet fejezem ki a közgyűlésnek a tavaly felújított iskola és óvoda vonatkozásában.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A támogatókkal való szoros kapcsolattartást szeretném kiemelni, akik segítik azt, hogy azok a pedagógiai programok és egyéb más tevékenységek, amelyeket elterveztek, megvalósuljanak, valamint az intenzív és hatékony kapcsolatot a szülőkkel, amelyet az iskola és az óvoda ápol. Ezt szeretném megköszönni igazgató úrnak, valamint az iskolai és óvodai közösségnek. Javaslom, hogy a közgyűlés is ismerje el ezt a munkát és köszönje meg a tevékenységüket, fogadja el a beszámolót.

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

70/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Sabján Imre tevékenységét, az alkalmazotti közösség együttműködő szakmai munkáját az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin beszámolóját elfogadja.

5.       Beszámoló a Bolyai János Általános Iskola tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A magam részéről is szeretném megköszönni az iskola munkáját és azokat a speciális programokat, amelyek egyrészt a beszámolóból is kikerülnek és ezekhez nagyon sok sikert kívánok a jövőben.

Röst János: A három iskolának szeretném megköszönni a munkáját, amelyek még vissza vannak. Egy dolgot emelnék ki. Ez pedig az oktatási ágazatban lévő tanulmányi és sporteredmények. Ezeknek a kiemelése fontos. Mindhárom iskolánál ez kevésbé lett kibontva. Tudom, hogy nem ez határozza meg egy iskola működési színvonalát, de azt hiszem, hogy a gyermekek miatt fontos lenne ennek a kiemelése, akár név szerint is, hiszen kiváló eredmények születtek mind a három iskolában. Úgy gondolom, hogy motivációs erő lehetne az, ha a város közvéleménye, a képviselők, akár gyerekek szintjén is megismerné a neveket.

Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot, amely szerint a Bolyai Általános Iskola beszámolóját elfogadjuk. Megköszönjük Kalamár Márta igazgató tevékenységét és a tantestület szakmai munkáját.

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

71/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bolyai János Általános Iskola beszámolóját elfogadja, megköszöni Kalamár Márta igazgató tevékenységét és a tantestület szakmai munkáját.

6.       Beszámoló a Péterfy Sándor Általános Iskola tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A magam részéről szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet az iskola összevonásával kapcsolatban elvégeztek és zökkenőmentesen lebonyolítottak. A számítástechnika területén végezett programjaikat, munkájukat, gyakorlatban történő alkalmazását szeretném megköszönni. Javaslom a közgyűlésnek, hogy fogadjuk el a beszámolót. Köszönjük meg Bagarus Ágnes igazgató asszonynak a vezetői tevékenységét és tantestület szakmai munkáját.

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

72/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Bagarus Ágnes igazgató vezetői és a nevelőtestület szakmai tevékenységét, a Péterfy Sándor Általános Iskola beszámolóját elfogadja.

7.       Beszámoló a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Halász Gyula: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Zsigmondy Vilmos és Széchenyis István Szakképző Iskolában folyó szakmai munka, jelesül a térinformatika, a környezetvédelmi oktatás, illetve a megújuló energiákkal kapcsolatos képzésben. Illetve ebben a munkában jobban dolgozzon együtt a város és használja ki azokat a szellemi erőforrásokat, amit itt a Zsigmondy Iskola megteremtett, illetve azokat a kapcsolatrendszereket, amellyel a város javára tudná fordítani az itt meglévő tudásbázist.

Dr. Horváth György: Szeretném felhívni a figyelmet az „Intézmény története, szerepe a város életében” fejezetre, ahol a legfontosabb tényezőket sorolják fel. Ezért az igazgató úrnak és a tantestületnek csak elismerés jár. Egy heterogén csoportosulásból egy olyan iskola kezd kibontakozni, amelynek a munkásságával gyakran találkozunk, nemcsak a helyi sajtóban, hanem az országosban is.

Bicsák Miklós: A jövőben az iskolának oda kellene figyelni a könnyűiparra, a nyomdaiparra, a bőriparra, cipőfelsőrész készítő, cipész, kefekötő, könyvkötő mesterségekre. Az alapokat, a fogásokat a műhelyekben lehet elsajátítani. A manuális szakmákra mindig szükség van.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, hogy arról szót kellene ejteni, hogy sajátos intézményről van szó. Az elmúlt évtizedben az általános iskolákon és középiskolákon végigvonuló átszervezési hullám Nagykanizsán, kontra párhuzamosan az állami vagyon lebontásával és az egyházak ismételt tulajdonhoz juttatásával. Ezt az intézményt is alapvetően érintette. Nevezetesen, konkrétan a városunkban a Piaristát. Az, hogy hogyan zajlott le ez a városban én úgy gondolom, hogy ennek vannak nyertesei és vesztesei. Alapvetően az állami intézményt, az akkori ipari iskolai intézményt ez hátrányosan érintette, mert a léte fokozatosan veszélyben volt, de ugyanez elmondható a vegyipari képzésről is. Egy visszavonuló stratégiát egy új helyre történő települést, telepítést kellett megoldani. Telepítést az önkormányzatnak, telepítést az érintett intézménynek. Ez a folyamat lassan a végéhez ér. Még most sem zárult le, hiszen a korábbi kötelezettségvállalásból, szerződéses rendszerből adódtak olyan kötelmei a városnak, amely – ez egy szubjektív megjegyzés - meggyőződősem szerint, ha valamit a város nem jól oldott meg, akkor ez a kérdés volt és indokolatlan többletterhet hárított az intézményre és az ottani szakmai vezetésre, az oktatói karra, de a diákokra is. Az, hogy ez viszonylag zúgolódásmentesen, konstruktívan elviselték, ehhez kitartás kell és elhivatottság. A közgyűlésnek ezt a munkát egy ilyen beszámoló alkalmával illik megköszönni. Volt olyan intézmény összevonás, ami után profilt illetően, tehát van presztízskérdés az oktatásban – nem értek ehhez, nem is célszerű, hogy én kommentálom, de kívülálló szájából talán könnyebben elfogadják – nevezetesen az, hogy egy középiskolai és egy ipari iskolai képzés talán nem áll ….. egymással „jó értelemben”. Presztízskérdés volt az, hogy például ki, hol tanít a mai napig. Mégis létrejött ez a házasság, mert a város rá……Ez mellett állandóan még a mai napig is új helyre történő telepítést és a város részéről beinvesztálást igényel. Ezt is végre kell hajtani. Az intézmény úgy hajtotta végre, hogy új utakat, módszereket keresett. Például a beléptető rendszert.

Papp Péter Pál: Az iskola munkáját jónak értékelem. Többször beszéltünk már a munkanélküliség helyzetéről, a foglalkoztatottság helyzetéről. Több vállalkozói fórumon, kereskedelmi, ipari kamaránál felvetődött az, hogy sok vállalkozás sok szakembert fel tudna venni és nincs megfelelő szakember. Nem az iskola egyértelmű hibájául rovom fel. Ez egy nagyon sok tényezős. A mostani foglalkoztatási, oktatási kultúra, az iskola helyzete, vállalkozók helyzete, az ipar struktúrája, sok minden befolyásolja ezt. Nekünk képviselőknek és az iskolának is van ebben szerepe, hogy ezeket a különböző szereplőket közelebb hozzuk egymáshoz, mert ezzel úgy érzem, hogy emberek életét tehetjük sikeressé, illetve a város fejlődését is elő tudjuk segíteni. Erre a problémakörre, feladatkörre hívnám fel az iskolavezetés és mindnyájunk figyelmét.

Vargovics József Árpádné: Szeretnék igazgató úrnak gratulálni annál is inkább, mert külföldi kapcsolatai vannak több intézménynek is, de ilyen élő kapcsolata, mint a Zsigmondy Iskolának a két csáktornyai középiskolával azt hiszem, hogy példa értékű. Két héttel ezelőtt voltam Csáktornyán egy konferencián, ahol külön felvetették a nagykanizsai Széchenyi Iskolát és érzik, hogy ebből minkét iskola profitál.

Litter Nándor: Szeretném megköszönni azt, hogy állandóan kutatja az iskola a mindig újabb irányokat. A minőségbiztosítás területén az iskola által elért sikert megköszöntük írásban, de a közgyűlés előtt is ezt meg kell tennünk. További hozzászólások nincsenek. Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot, amely szerint megköszönjük Mérksz Andor igazgató úrnak és a tantestületnek a munkáját, és a beszámolójukat elfogadjuk. 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

73/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola beszámolóját elfogadja és megköszöni Mérksz Andor igazgató és a tantestület szakmai tevékenységét.

 

8.       Beszámoló a Nagykanizsai Rendőrkapitányság tevékenységéről, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város közlekedési és közbiztonsági helyzetéről (írásban)

Előadó: Dr. Molnár József rendőrkapitányság vezetője

Dr. Molnár József: A Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2004. évben a kitűzött feladatokat, illetve terveket megvalósította. Az tény, hogy a területen a bűncselekmények száma emelkedést mutat, de azt a beszámolóban is kifejtettük, hogy ez a növekedés főleg olyan bűncselekményi tárgy kört érint, amely nem az állampolgárok biztonságérzetét befolyásolja és tömegügyekről van szó. Az állampolgárok biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények vonatkozásában 2004. évben jelentős csökkenés következett be. Ezzel - én úgy érzem, hogy - a város közbiztonsága mindenképpen javult. A bűnügyi felderítési, nyomozáseredményesség mutatóink a korábbi évekhez képest tovább javultak. Egy olyan eredményt értünk el, amire már nagyon régen nem volt példa a kapitányság történetében. A közlekedési helyzetre szeretnék még kitérni. Az adatok is mutatják, hogy Nagykanizsa város területe a balesetek szempontjából veszélyeztetett terület. A sérüléses balesetek számának alakulása azt mutatja, hogy a passzív biztonsági eszközök használatával a súlyosabb sérülések elkerülhetővé válnak, különösen a lakott területen történt balesetek vonatkozásában. Ezért a tavalyi évben is, mint ahogy a korábbi években is, folytattuk a passzív biztonsági eszközökkel kapcsolatos programunkat. Ahogy a beszámolóban is taglaltam, nagyon pozitív eredményeket értünk el e vonatkozásban. Szeretném megköszönni azoknak, akik a munkákban együttműködött, nemcsak azoknak, akiket felsoroltam a beszámoló végén, hanem mindenkinek, aki segítette azt a munkát, amit a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a kapitányság illetőségi területén, illetve a város területén élőkért végzett.

Dr. Nemes Zoltán: A Megyei Rendőrfőkapitányság vezetése jónak, eredményesnek, sok területen kiemelkedően jónak értékeli a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szakmai munkáját. A kapitányság a kapitány úr belépésével új lendületet nyert különféle területeken is. Ez a felderítési eredményben, bűnmegelőzésben, sok más területen mutatkozik. A főkapitányság törekedett arra, hogy kellő támogatást nyújtson a kapitányságnak. Átadás előtt áll a felújított földszinti rész, ami azt hiszem, hogy megfelelő keretet nyújt az állampolgárok fogadásához és a munkatársaink eredményes tevékenységéhez. Remélem, hogy a városban kiépülő térfigyelő rendszer is növelni fogja a térség biztonságát. Összességében én is szeretném Önöknek megköszönni azt a támogatást, amit a kapitányság munkájához nyújtottak és én biztos vagyok abban, hogy az eredmények ilyen látványosan, ilyen mértékben nem is javulnak, mert már nem nagyon van hova, de szinten tudjuk tartani és egyértelműen a biztonságot növelni tudjuk.

 

Halász Gyula: Szeretném megköszönni egyrészt a rendőrség munkáját, másrészt azokat a javaslatokat, amelyek az anyagban találhatók. Változatlanul dédelgetnék egy régi álmot, ami a keleti városrészben történő rendőrőrs létesítésére vonatkozik, mégpedig azért, mert rendszeresen visszatérő probléma az éjszakai közrend háborítása. Tudjuk jól, hogy játszóterek, parkok, házak szenvednek rongálást az éjszakai vandalizmus során. Azt kérem Önöktől és polgármester úrtól, hogy próbáljunk meg ebben a kérdésben előbbre lépni úgy is, hogy esetleg az önkormányzati szerepvállalást növeljük anyagi értelemben vagy egyéb más területen, mert nagyon nagy problémák vannak a keleti városrészben. A lakosság közel 40 %-a itt él. Nagyon sok észrevétel jut el hozzám éppen ezen a területen. Maguknak is ajánlom, amit az anyag tartalmaz, hogy a Balatoni úton nincs járda. Nagyon nagy forgalmat bonyolít le a Balatoni út és életveszélyes, ahogy a gyalogosok közlekednek. Mindenképpen javasolnám, hogy a következő tervezési időszakban ne csak a McDonald’s oldalán, hanem a másik oldalon is foglalkozzunk a járdaépítéssel.

Dr. Horváth György: A beszámoló valós szemléletes képet tár elénk. Nagyon korrektnek tartom. Az adatok pedig egyértelműen meggyőzőek. A rendőrség megítélése egyértelműen pozitív irányban változott. Kapitány urat meg kell, hogy dicsérjem. Akármilyen városi rendezvény van megjelenik. Erre szükség van, ha egy városban élünk. Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámoló és fejezzük ki elismerésünket a kapitány úrnak és a kapitányság minden dolgozójának. 

Sajni József: Talán az intézmények nevében is szólhatok, és szeretném megköszönni azt a preventív munkát, amit én rendkívül fontosnak tartok, hiszen itt nemcsak az elkövetések utáni akciókról és egyebek eredményességéről van szó. Nagyon fontos a prevenció és abban, amit itt a Nagykanizsai Rendőrkapitányság nyújt az intézményeknek akár az által, hogy segít a KRESZ-oktatásban vagy a drogmegelőzésben, vagy egyéb területen.

György Pál: Egy nemcsak kanizsai jelenségre hívnám fel a figyelmet a tegnapi nap kapcsán. A tegnapi nap már előre meghirdetett, fokozott rendőri jelenlét volt az utakon. Ez a fokozott rendőri jelenlét, amerre én jártam, a Magyar utcai vasúti átjáróban, illetve az elkerülő 7-es úton jelent meg. Ezeken a helyeken sebességet ellenőriztek a rendőrök. Ez ellen nincs is semmi kifogásom, mert a szabályok betartása minden ilyen helyen kötelező. Azonban nézetem szerint nem mindegy, hogy a szabálykövető magatartást hol követeljük meg az emberektől, hol mutatja magát a rendőrség azzal, hogy a szabályokat ellenőrzi. Olyan helyen mutatja-e magát, ahol egyébként a szabályok megsértése nem jár különösebb veszélyhelyzettel vagy a polgárok zavarásával, vagy olyan helyen mutatja a rendőrség a szabálykövető magatartást vagy annak betartási igényét, ahol egyébként ilyen jelentős baleseti veszélyhelyzet alakul ki, ha a szabályok nincsenek betartva, vagy pedig az állampolgárokat jelentősen zavarják azok, akik a szabályokat nem tartják be. Húsvét hétfőn vonat nem közlekedik, vasúti átjáróban ellenőrizni a 30 km-es sebességet nem olyan hatásos, mint például a másik vasúti átjáróban, ahol naponta több vonat is elmegy. Például a Fő utcában sokkal jobb vagy hatásosabb és az állampolgároknak megnyugtatóbb módon történő sebességellenőrzése, mint az elkerülő 7-esen. Azon Fő utcán, ahol már több halálos baleset is történt gyorshajtás miatt az elmúlt években. Kérem, hogy olyan helyre állítsák ki a rendőröket, ahol az állampolgárok jobban elfogadják az Ő szabálymegkövetelő fellépésüket.  

Bicsák Miklós: A rendőrkapitányság munkájában a változást, mint területi képviselő is észleltem. Az igazoltatásoknál a fellépés, az intelligencia nagyon sokat javult. Kérem Kapitány Urat, hogy a jövőben is így dolgozzon a rendőrség és így figyeljen az állampolgárok bejelentésére.  

Papp Péter Pál: A bűnmegelőzést bizonyította ez a húsvéti forgalmi ellenőrzés, hogy mennyire fontos és mennyire tud hatásos lenni. A halálos közúti balesetek száma Húsvétkor egy normál hétvégéhez képes is messze elmaradt, hála az Önök munkájának. A szórakozóhelyek körzeteiben jó lenne, ha több rendőri jelenlét lenne. Kérem, hogy erre nagyobb figyelmet fordítsanak a városban. 

Litter Nándor: A vitát lezárom. Magam részéről szeretném megköszönni a munkát. Volt ez az „Egy hét a gyermekekért” rendezvénysorozat, amikor a Rendőrkapitánysággal együtt Szociális Osztályunk és más kapcsolódó csoportok segítségével egy bűnmegelőzési és drogmegelőzési programsorozatot dolgoztak ki példa értékű módon ebben az évben. A közös pályázatokat rendszeresen adjuk be és sikeresek is ezek a pályázatok. Ezt szeretném megköszönni. Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót és köszönjük meg a rendőrségnek - Molnár úrnak kiemelten - azt a munkát, amit 2004. évben végeztek, és sok sikert kívánunk a továbbiakban is.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

74/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Rendőrkapitányság tevékenységéről, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város közlekedési és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni Dr. Molnár József r. alezredes Kapitányságvezető és a kapitányság valamennyi dolgozója 2004. évi munkáját.

9.       Javaslat oktatási - nevelési intézmények vezetőinek kinevezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Sajni József: Az intézményekben mindenütt egy vezetői pályázat érkezett be a pályázati felhívásra. Az öt helyre ugyanazok pályáztak, akiknek a vezetői ciklus végén lejárt a megbízatása. Bizottságunk ezeket a vezetői pályázatokat elfogadta és javasolja mindegyiket a közgyűlésnek elfogadásra.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Azok a kollégák, akik itt ülnek, az életútjukkal is bizonyítják, hogy a vezetői munka az nem elsősorban pénz kérdés. Meggyőződésem, hogy Ők a munkájukkal bizonyították azt, hogy a legalkalmasabbak arra a munkakörre, amit jelenleg betöltenek. Javaslom, hogy a határozati javaslatokat fogadjuk el. Ennek megfelelően 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig öt évre az Attila Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Kovács Jánosnét bízzuk meg az itt meghatározott járandósággal. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 2. határozati javaslat: 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig öt évre Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin igazgatójának Sabján Imrét bízzuk meg az itt meghatározott feltételekkel.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 3. határozati javaslat: 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig öt évre Bolyai János Általános Iskola igazgatójának Kalamár Mártát bízzuk meg az itt meghatározott feltételekkel.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 4. határozati javaslat: 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig öt évre Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatójának Bagarus Ágnest bízzuk meg az itt meghatározott feltételekkel.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 5. határozati javaslat: 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig öt évre a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatójának Mérksz Andort bízzuk meg az itt meghatározott feltételekkel.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 6. határozati javaslat: a közgyűlés felkéri a polgármestert a kinevezésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

75/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig – öt nevelési évre – az Attila Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Kovács Jánosnét bízza meg.

 

Fizetési fokozat:                                                                        G 11

Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény:                    165.522 Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 5 %                                                           8.276 Ft

Garantált illetmény összesen:                                            173.798 Ft

Összesen kerekítve:                                                          173.800 Ft

Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a                                      43.470 Ft

Járandóságok összesen:                                                   217.270 Ft

Határidő:               2005. szeptember 1.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

2.       a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig – öt tanévre – az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin intézményvezetői feladatainak ellátásával Sabján Imrét bízza meg.

 
Fizetési fokozat:                                                                        G 11
Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény:                    165.522 Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 8 %                                                          13.242 Ft

Garantált illetmény összesen:                                            178.764 Ft

Összesen kerekítve:                                                          178.800 Ft
Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a                                      43.470 Ft
Járandóságok összesen:                                                   222.270 Ft

Határidő:               2005. szeptember 1.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

3.       a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig – öt nevelési évre – a Bolyai János Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Kalamár Mártát bízza meg.

 
Fizetési fokozat:                                                                         G 8
Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény:                    148.632 Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 8 %                                                          11.891 Ft

Garantált illetmény összesen:                                            160.523 Ft

Összesen kerekítve:                                                          160.500 Ft

Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a                                      43.470 Ft

Járandóságok összesen:                                                   203.970 Ft

Határidő:               2005. szeptember 1.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

4.       a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig – öt nevelési évre – a Péterfy Sándor Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Bagarus Ágnest bízza meg.

 
Fizetési fokozat:                                                                         G 6
Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény:                    137.372 Ft
További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 8  %                                                         10.990 Ft

Garantált illetmény összesen:                                            148.362 Ft

Összesen kerekítve:                                                          148.400 Ft

Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a                                      43.470 Ft

Járandóságok összesen:                                                   191.870 Ft

Határidő:               2005. szeptember 1.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

5.       a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig – öt nevelési évre – a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Mérksz Andort bízza meg.

 
Fizetési fokozat:                                                                         I 12
Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény:                    213.476 Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 10 %                                                        21.350 Ft

Garantált illetmény összesen:                                            234.826 Ft

Összesen kerekítve:                                                          234.800 Ft

Vezetői pótlék, pótlékalap 250 %-a                                      47.250 Ft

Járandóságok összesen:                                                   282.050 Ft

Határidő:               2005. szeptember 1.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

6.       felkéri a polgármestert, hogy a kinevezésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő:               2005. szeptember 1.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

10.   Nagykanizsa, Sugár u. 13. Piarista iskola ebédlőjében lévő Haraszti László mozaik védetté nyilvánítása és a kórházi mozaik ügye (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Karmazin József: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Haraszti László: ….. az 1960-as években ….. Zala megyében. Azért volt ez fontos, mert ebben az időszakban az állami beruházások ……. országos szinten ….. fordítani. Ez évekig Zala megyében nem valósult meg. Az után, hogy letelepedett a művésztársaság Zala megyében, már nem lehetett azt mondani, hogy Zala megyében nem lehet államilag támogatott képzőművészeti alkotások … Ennek eredményeképpen a ’60-as évektől egészen a rendszerváltásig Zala megye, így Nagykanizsa is részesült ebből az úgynevezett 2 ezrelékből. Ezt azért kell elmondanom, mert tudatosítani szeretném azt, hogy azok a képzőművészeti alkotások minőségtől függetlenül, amelyek megvalósultak Zala megyében, nem zalai pénzből, hanem központi keretből valósultak meg nagyobb részt, és tulajdonképpen ez állami vagyon. Tehát Nagykanizsa városa is és Zala megye több városa is kapott a Magyar Államtól képzőművészeti alkotásokat. A rendszerváltás után rendezetlenné vált ezeknek a képzőművészeti alkotásoknak a sorsa. Egy részük politikai okok miatt úgy tűnt, hogy nem aktuálisak, mivel …… Sajnos áldozatul estek olyan képzőművészeti alkotások is, amelyeknek semmiféle politikai vonzata nem volt, és sajnos az én két művem, amiről itt szó van, ilyen alkotás. Tehát politikailag semmi nem indokolja azt, hogy ez a két mű, ami Zalában általam létrejött, valamilyen oknál fogva tönkremenjen. A kórházi mozaikkal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy akkor, amikor egy képzőművészeti alkotás létrejön és építészettel kapcsolatos, akkor az épület egy hordozó. Építészeti szempontból lehet úgy nézni, hogy az egy fal. A kórház esetében egy 12 cm-es válaszfal. Azon van egy képzőművészeti alkotás, ami ezt a falat ……., amelynek értéke nem egyenlő azzal a 12 cm-es fallal. Ebben az esetben …. 30-40 millió Ft-ra értékelt képzőművészeti alkotásról van szó. Tehát akkor, amikor a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya vagy vagyonigazgatási osztálya állást foglal a képzőművészeti alkotás ügyében, akkor tulajdonképpen mérlegelnie kell ezt a két dolgot, ami az értékben egy nagy különbséget jelent. Itt arról van szó, hogy meg kellene menteni. A magam részéről megtettem mindent a kórház esetében is, beláttam azt, hogy bármennyire is oda készült az a munka, kórházba való, segíteni az orvosok munkáját, egy pszichikai … van szó, …. nagyon pozitív visszajelzések voltak a betegek részéről, beláttam azt, hogy bizonyos szakmai és gazdasági szempontok miatt … munkámat sajnos el kell távolítani. A bántó az volt, hogy ezt az alapkérdést, hogy műalkotás értéke és az építészeti hordozó értéke között nagy különbség van, nem egy velem való konzultáció eredményeképpen oldották meg, hanem kész tények elé lettem állítva. Ennek a kész ténynek az eredményeképpen vállaltam azt, hogy leveszem a munkát, és létrejött egy szerződés, amely 5 év után elévült, amely szerződés értelmében …….. Az én kezem kötve van, nem az én tulajdonom. A Magyar Állam tulajdona, illetve Nagykanizsa város tulajdona. Nagykanizsa város rendelkezik a művemmel. Más helyre csak akkor lehet elhelyezni, …….. akkor tudom megmenteni, ha ez alól mentesítve vagyok, tehát a város azt mondja, hogy sajnos nem tudja elhelyezni a műalkotást, és ezt jelzi nekem is és a lektorátusnak is, és akkor a lektorátussal közösen konzultálva megpróbálunk valami új helyszínt találni. De addig, amíg ez nem történik meg, addig nem lehet ……. A másik munkám sajnos még szomorúbb és tragikusabb, mert itt ugyanezek a dolgok fennállnak, tehát a Hivatal, amikor átadta az egyháznak az ingatlant, akkor nem tudom, mert hivatalos levélben csak annyit kaptam válaszképpen polgármester úrtól, hogy átkerült egyházi tulajdonba. De ha a vagyont átadják, nyilvánvalóan valamilyenfajta felsorolás van …., ha egy konyhát átadunk és a konyha felszerelését leltárba veszik, akkor nem tudom, hogy egy több milliós értékű műalkotásról hogyan lehet megfeledkezni. Valahol itt úgy érzem, hogy valami mulasztás történt. A helyzet az, hogy ennél a munkánál annak ellenére, hogy ez sem önkényuralmi …… nem ábrázol, családról van szó, akár lehetne „szent család” is ………., úgy látom, hogy a művem tönkretételénél más problémák vannak. Mégpedig arról van szó, hogy például a szegedi bazilikát …….. festőművész …………….. Tehát rá inkább lehet mondani, hogy szocialista-realista műveket alkotott. Ismerem az annak idején kiállított …… Tehát ha valaki azt mondja, hogy a ’70-es években létrejött műalkotásom szocialista-realista mű, és azt mondja, hogy olyan …………, az vagy annyira műveletlen és tájékozatlan, vagy annyira rosszindulatú, hogy nem lehet … mit tenni.

Litter Nándor: Azzal egyet kell, hogy értsünk, hogy amikor az ingatlan átadásra került a piaristákhoz, akkor valamilyen hibát követett el az akkori önkormányzat vagy hivatal, hogy nem gondoskodott ennek a műalkotásnak a sorsáról. Ez visszamenőleg már jóvátehetetlen. A mi elképzelésünkre vonatkozóan itt szerepel egy rendeleti javaslat, amellyel kiegészítenénk az egyéb védett értékeinket felsoroló rendeleteink. A mi önkormányzatunk a probléma felmerülése óta rendelkezik ezekkel az információkkal, ismeri a problémát, tehát így próbálja ezt megoldani – a piaristákhoz került műalkotásról beszélek. Azt, amit megtehetünk ezzel a rendeletalkotással, igyekszünk utólagosan is rendbe tenni ezt a dolgot.

Haraszti László: …… itt kétszer találkoztam az igazgató úrral. A gyűlöletkeltésnek olyan magas szintjéről van szó, …………….. Tehát nem …….., engem az háborít fel, hogy az én műalkotásomat, ami a szeretetet ábrázolja, gyűlöletkeltésre használja fel. Ez ellen tiltakozom. Tudniillik, letakarja, ha letakar valamit, utána akármit mondhat. Elé tesz egy olyan művet, ………… nem az a …., hogy keresztény témája van, hanem az, hogy egy olyan mű, amit nem szabadna odavinni, mert az egészségre ártalmas, valahonnan a pincéből restaurálatlan, koszos, tehát a KÖJÁL-nak tiltakozni kellene ellene, másrészt pedig valamikor a háború alatt megsérült, lövések nyomai vannak rajta, és az én művemre azt mondja, hogy le van takarva, … mögötte akármi van, nem látja az, aki oda bemegy, ………… amit valamikor valaki, de nem mondja meg azt sem, hogy ki, ………… felháborító. … történetileg nem mutatott ki, egészségileg ártalmas mű egy ilyen igazgató mellett bekerül a gyerekek elé. …… itt egyrészt … szándékos …… van. …………….

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság mindkét témát megvizsgálta. A kórházi mozaikkal kapcsolatosan a határozati javaslattal egyetért. A Piarista Iskolában lévő mozaikkal kapcsolatban, miután nem tudtuk szemügyre venni, azt javasolja a bizottság, hogy a Piarosta Iskola ebédlőjében lévő Haraszti László mozaikot a Művészeti Tanács szakmai szempontból vizsgálja meg, a vélemények után döntsön a mozaik elhelyezéséről, illetve helyi védelem alá vonásáról.

Cserti Tibor: Valahogy igazságot kellene tenni, és az igazság mindig több oldalról megközelíthető, akár szubjektív is lehet, különösképpen egy művész érzékeny lelkivilágát illetően. Az önkormányzattól kér valamit egy közösség képviseletében. Úgy gondolom, hogy valahogy rendet kellene tenni a dolgok között. Ön ebben a városban két olyan művészi alkotást alkotott, aminek a szerzői jogi jogvédelme Önt megilleti, illetve megilleti magát a munkákat is. Az önkormányzat előterjesztése itt van előttünk. Az egyik esetben elismert az, hogy átkerült egyházi intézménybe a korábbi önkormányzati intézményhez, a Piarista Általános Iskola, és vele együtt, mint beépített alkotás, mint műalkotás átkerült az Ön egyik alkotása. Itt most az a kezdeményezés, hogy ezt védetté kell tenni. Gondolom, ez az Ön érdekeit is szolgálja, a mű érdekeit is szolgálja és a város érdekeit is. Ebben nem lehet vita, döntünk. Az már, hogy hogyan használja a Piarista Iskola, miképpen értelmezi és védi, a helyi alkotással, ha helyi védettség alá helyezzük, az segíti mindenképpen ennek a jogi értelemben történő megóvását is, de mindig a tulajdonos, vagy a mindenkori kezelőn kell már számon kérni ezt követően, hogy hogyan tartja be a helyi rendeleti előírásokat, illetve azt a fajta művészeti értékekhez való közeledést általánosságban is. Óva intenék, hogy az önkormányzat ilyen értelemben beleszóljon az iskola belügyeibe. A kórházi mozaikkal kapcsolatban, annak idején abban a helyzetben voltam – mint az akkori Gazdasági Osztály vezetője -, hogy Imre Béla kollégámmal, aki akkor a Műszaki Osztály vezetője volt, Önnel együtt előkészítettük azt a vállalkozási szerződést, ami itt van előttünk. Ez nem az első, hanem 1991. december 5-ei dátumozású, tehát ez a második. A 13. pont utal arra, hogy akkor a Kórház előkészítésében, megtervezésében – a kórház I. ütemű rekonstrukciója érintette a műalkotást is. Tudomásom szerint az akkori körülményeket alapul véve teljes egészében gondoskodni kívánt az akkori önkormányzat és gondoskodott is ennek a művészeti alkotásnak a lehetőség szerinti megóvásáról. Ön mondta ki, hogy ma már ez a szerződés elévült. A műalkotás önkormányzati tulajdonban van. Ha szigorúan vesszük, önkormányzati tulajdon a Kórház vagyonmérlegében szereplő művészeti alkotásról van szó a mai napig is, és a vagyonvédelmet e megállapodás keretében biztosítjuk. A Kórháznak kell egyébként nyilatkozni a tekintetben, hogy mint az intézményi vagyon keretében elhelyezett, birtokvédelem szempontjából ….

Litter Nándor: Ezek megtörténtek. A Kórház nem tart rá igényt. Ezt a tájékoztatást megadtuk Haraszti úrnak. Van-e új javaslata?

Cserti Tibor: A javaslatnak az a lényege, ami az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság előtt megfogalmazódott, de a szubjektív véleményem az, hogy amennyiben Haraszti művész úr magával a megállapodás tervezettel nem ért egyet – amit elénk terjesztenek –, egy szélső értéket fogalmazok meg – a mai megítélésem szerint úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a városnak, ha más városba kerül a művészeti alkotás, mert városi tulajdonról van szó, akkor is gondoskodni kell arról, hogy Nagykanizsa város készíttette ezt valamikor, és valaki számára átadja, elhelyezi. Gondoskodni kell erről a dologról.

Litter Nándor: Tehát a szerződésben ez kerüljön rögzítésre.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság annak ellenére, hogy nem volt kijelölve a téma tárgyalására, megtárgyalta a napirendet, és ha kettébontom, akkor az egyik, ami a határozati javaslatban is szerepel, tehát mi történjen a kórházi főépületben lévő mozaikkal. 6 igennel olyan álláspont született, hogy az első szakasz, amit mi egyértelműen támogattunk, folytatás nélkül. Leginkább azért, mert amennyiben a Kórház nem tart igényt erre, akkor adjuk meg a művész úrnak a lehetőséget, hogy keresse meg a lehetőséget, hogy új helyszínen elhelyezhesse ezt a mozaikot. Az, hogy a Piarista Iskolában miért értékelték úgy, hogy ezt le kell takarni és el kell a gyerekek elől ezt tüntetni – ez az iskola vezetőjének a dolga, de azt hiszem, annyit mindenféleképpen támogatni kell és lehet, hogy ezt a Művészeti Tanács tekintse meg és dolgozzon ki erre javaslatot, vagy az iskola vezetésével alakítsák ki azt a koncepciót, amely szerint ha ez az alkotás mégis érdemes arra, hogy közszemlére bocsássák, akkor rehabilitálják ezt a műalkotást. Ezzel mindenki jól járna és ez talán egy elfogadható megoldás lenne.

Karmazin József: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén valóban elhangzott az a javaslat, hogy a Művészeti Tanács vizsgálja meg. Akkor is elmondtam, hogy a helyi védelem rendelet több mint 300 objektumot tartalmaz teljesen tulajdontól függetlenül, tehát megfontolandó az, hogy itt most a tulajdonosnak döntő szerepe legyen-e a védetté nyilvánítás kérdésében.

Litter Nándor: Ezt nem értettem. Tehát legyen védett továbbra is, az a javaslat?

Karmazin József: Igen. Javasoltam, hogy legyen védett.

Litter Nándor: Jó. Javaslom, hogy a szerződést Cserti Tibor javaslatának megfelelően bővítsük ki azzal – a kórházi mozaikról van szó –, hogy amennyiben átadásra kerül más területre, ez Nagykanizsa város támogatásával került oda. Szavaznunk kell arról a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján, hogy először a Művészeti Tanács vizsgálja meg és ezt követően döntsünk arról, hogy védett legyen-e a műalkotás. Karmazin úr ezt egyértelműen elutasította, ezért én sem támogatom. Aki támogatja, hogy még a Művészeti Tanács előtt ebben az ügyben fusson néhány kört, az igennel szavaz, aki nem, hanem már egyből a védettséget javasolja, az nemmel. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 8 szavazattal, 10 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: A többi módosítást befogadtuk. Akkor szavazzunk a rendeleti javaslatról, amelynek megfelelően a Piarista Iskolában lévő műalkotást védetté nyilvánítjuk. Erről majd a Piarista Iskolát tájékoztatnunk kell, hogy milyen feladatai vannak ezzel kapcsolatosan. Biztosítani kell, hogy mindenki, aki ott jár, az megtekinthesse, nem lehet letakarni. Karmazin úr ezt meg fogja fogalmazni egy levélben. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 19 szavazattal, 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

12/2005.(IV.4.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2005.(IV.4.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, amelyet Cserti úr javaslatában elhangzottakkal egészítettünk ki.

A közgyűlés 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

76/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kórház főépületének előcsarnokában 1976-ban elhelyezett – azóta lebontott és a művésznél tárolt – Haraszti László festőművész által készített „Zalai gyógynövények” murális mozaik műalkotás tulajdonjogáról lemond. A művésznek lehetőséget ad arra, hogy a műalkotásnak megfelelő új helyszínt keressen és ott azt elhelyezze.

Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a művésszel a mozaik értéke és a tárolási költség meghatározására és a megállapodás tervezetét – kiegészítve azzal, hogy más településen történő felállítás esetén a felhasználó köteles feltüntetni, hogy a műalkotás Nagykanizsa Megyei Jogú Város adománya – terjessze a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Oktatási Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elé jóváhagyásra.

Határidő:         2005. május 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

                                                              Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

11.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2005. (….) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló többször módosított 31/1997. (VII.1.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Karmazin József: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Budai István: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja eladni ezt az épületet.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a rendeleti javaslat elfogadását javasolja, azaz egyetért az értékesítéssel.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is egyetért azzal, hogy legyen feloldva az elidegenítési tilalom és értékesítésre kerüljön az ingatlant.

Szányiné Kovács Mária: A Fő út 10-12. számú épület lakóközössége és a Fő út 10/A., valamint a Csengery u. 4. szám alatti épület lakóközössége levéllel fordult hozzám és önkormányzatunkhoz, amelyben azt kérik, hogy az épületet bontassuk le, mert kellő számú parkolóhellyel nem rendelkeznek, folyamatos gondot okoz náluk ez. Úgy ítélik meg, hogy ez a vitás helyzet évek óta fennáll és csak ezzel a megoldással lehetne kivédeni, ha az épületet lebontanánk.

Cserti Tibor: A szakmai bizottság véleménye elhangzott, egyedül a Pénzügyi Bizottság véleményét nem tudom értelmezni, mert nem is volt az előkészítés rendjébe felvéve. Ha nem javasolják, a saját belügyüknek tekinthető ebből a szempontból. Én is javasolhatok bárki számára, hogy le kell bontani egy magántulajdon esetében. Nem foglalkoznak vele. A mi feladatunk az önkormányzat esetében az önkormányzati vagyon megóvása. Amúgy is bonyolult helyzet van a Fő út esetében. Egyedül a magántulajdon szentsége az, ami egyébként valamilyen formában, amúgy városkép és egyéb funkcionális szempontból is rendezetlen vagyontárgy sorsát hosszabb távon megoldhatná. A szakbizottságok nem véletlenül javasolták ennek az értékesítését. Furcsának tartom, hogy az ügy két oldaláról külön döntünk külön előterjesztésben, mert az lett volna a jó megoldás, hogy azért kell kivenni, mert egyébként értékesíteni kívánjuk. Ezért javaslom, hogy mindjárt döntsünk a mai napon – függetlenül attól, hogy ki van mögötte – az értékesítésről is, amennyiben kivesszük a forgalomképtelen vagyonlistából.

Halász Gyula: Abban az esetben, ha elbontanánk ezt az épületet, hány parkolóhely létesülne? Azt gondolom, hogy ezzel az udvar parkolási gondjai nem lennének megoldva, viszont az önkormányzatnak az az érdeke, hogy a vagyongazdálkodási tervét hozza. Ráadásul, ha olyan épületről van szó, amely valamely kultúrtörténeti szempontból értéket képvisel, akkor kötelességünk a megőrzés úgy is, hogy az önkormányzat ezt a nagyon leromlott állapotú épületet nem tudja vagy nem kívánja felújítani, így a tulajdonosváltással viszonylag rendezett állapot kerülne kialakításra.

Papp Nándor: Tudomásom szerint erre adásvételi szerződés van. Itt csak arról volt szó, hogy szerepelt a forgalomképtelen vagyontárgyak között. Ezt kell feloldani, mert elbánunk a vásárlóval, arról nem is beszélve, hogy az adásvételi szerződésben vállalta, hogy eredeti formájába visszaállítja az épületet, és ilyen szempontból egy közel 140 éves épület megóvása megtörténik a belvárosban, ezért amellett kell letennünk a voksot, hogy ez az épület kerüljön megvédésre.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

13/2005.(IV.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2005.(IV.7.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló többször módosított 31/1997.(VII.1.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

12.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/2003.(II.26.) számú - az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - rendeletének módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Budai István: A Pénzügyi Bizottság az 1. §-ban annyi módosítást javasol, hogy a második mondatnál a vagyontárgynak nem a nettó értékét mondjuk ki, hanem a forgalmi értékét, valamint zártkörű versenytárgyalás csak a közgyűlés döntése alapján legyen lehetséges. Volt olyan javaslat is, hogy ezt be kellene tenni a 10. § (6) bekezdésébe és akkor nem kellene átsorszámozni, de ezt nem tartjuk olyan fontos kérdésnek.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja a nettó érték forgalmi értékre való javításával.

Dr. Fodor Csaba: Azokkal a módosításokkal, amelyek elhangzottak a forgalmi értékre, illetve abban, hogy az indokolt eset helyett valóban pontos meghatározás legyen – egyetértek, viszont van más javaslatom a rendelethez. A 7. § (1) bekezdés első francia bekezdését törölném, és az első francia és második bekezdést összevonnám, és azt jelentené, hogy 15 millió Ft + ÁFA értékhatárig a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság dönt a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével. Indokolnám ezt azzal is, célszerű lenne ebben, ha tetszik a polgármester úr hatáskörének megnyirbálása már csak azért is, mert kezembe került egy olyan anyag, amelyből az derül ki, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatot hozott, amelyben álláspontja szerint 2004. júniusában egy adott ingatlan értékesítésénél – figyelemmel arra, hogy az érintett köztisztviselő – meg kellene próbálni versenytárgyaláson értékesíteni ezt az ingatlant. Mindezen túlmenően az adásvételi szerződés a bizottsági döntést figyelmen kívül hagyja aláírásra és benyújtásra került augusztusban a Fölhivatalba. A tulajdonjog – gondolom – átvezetésre is került. Azt gondolom, hogy célszerű lenne az ingatlanok értékesítésénél kifejezetten legkevesebb, de bizottsági hatásköröket hagyni. Polgármester úrnak természetesen vagyongazdálkodás terén az 5 millió Ft-os értékhatárt máshol meghagyva, de ingatlanértékesítésnél ezen a rossz példán felbuzdulva tegyük vissza a korábbiaknak megfelelően bizottsági, illetve közgyűlési hatáskörbe.

Litter Nándor: Természetesen ezzel az utóbbival nem értek egyet. Lényegesen az ingatlanforgalmi értékbecslés felett történt ez az értékesítés. Úgy gondolom, hogy ezzel semmiféle probléma nem volt, amikor ez az ingatlan eladásra került. Budai úr által elmondott kiegészítéseket javaslom, fogadjuk be a módosító javaslatként a rendelet módosításába. Egyrészt ennek az értéknek a módosítását, másrészt, hogy versenytárgyalás alól a közgyűlés adhat felmentés. És volt Fodor úr javaslata, hogy 0-15 millió Ft-ig a bizottságok dönthetnek.

Papp Péter Pál: A 15 millió, ha felbruttósítjuk, nem 20 millió. A 16 millió nettó bruttóban 20 millió. Itt van egy rés, akkor arról rendelkezni kell – a 19,5 és 20 millió Ft között.

Dr. Fodor Csaba: Egy Csónakázó-tó melletti ingatlan volt. A vagyonértékelés mindösszesen 500 Ft/m2-ről beszél, összesen 4,2 millió Ft-os vételáron, maga az adásvételi szerződés is ennyiről szól, tehát ott nem volt eltérés a vagyonértékeléstől. Azt is szeretném, hogy fontoljuk meg, ha ingatlant értékesít az önkormányzat, legkevesebb kettő vagyonértékelést kell kérni, mert ebben az általam ismert és ismertetett anyagban, a vagyonértékelés jelentős, 70 %-os mínusz korrekciót hajtott végre. Lehet, hogy más vagyonértékkel ezt nem tette volna meg.

Cserti Tibor: Lehet, hogy sajátos a jogértelmezésem, de én például most nem tudnék igazságosan dönteni azért, mert van egy konkrét témában egy előterjesztés a rendelet módosításáról, ugyanakkor nincs előttünk az egész rendelet. Ha Fodor úr módosító javaslatát elfogadnánk, akkor a rendelet egészében nincs komplexitás, mert luk marad. Ugyanakkor ezt a szakbizottságok nem támogatták. Nagyon éles különbséget kell tennünk, mert a TV-t sokan nézik. Fodor képviselőtársam megvádolta polgármester urat tudomásom szerint. Ha nem így van, kérem, reagáljon rá, de én így értelmeztem. Biztos vagyok benne, hogy képviselőtársaim többsége is hasonló reakció elé került, ha úgy tetszik, a törvényesség őrét is megkérem, tisztelt jegyző urat, erre reagálni kell-e? Fodor képviselőtársam azt mondta, hogy meg kell nyirbálni ebből adódóan a polgármesteri jogköröket, szűkíteni kell. Ez már még egy keményebb kategória, ami ha megállja a helyét, akkor ebben az irányban is le kell vonni sok minden konzekvenciát, ha pedig nem, akkor jogtalan vádaskodás fogalmával találkozunk. Javaslom, hogy az egyik témakörben mindenféleképpen döntsünk, mert a szakbizottságok tisztán állást foglaltak. Külön lehet dönteni egy másik szakaszban a rendelet további módosításáról, ha szakmailag indokolt, és döntsünk arról, hogy Fodor képviselőtársam …. jogos vagy nem, és törvényességi felügyelet szempontjából jegyző úr kíván-e valamit intézkedni.

Dr. Fodor Csaba: Megszoktam már néhány közgyűlés óta, hogy Cserti képviselő úr mindig a polgármester úr védelmére kel, még akkor is, ha nem kellene. Nem vádoltam senkit. Azt mondtam és mondom is, hogy polgármester úr a jogszabályainknak megfelelően járt el, mert 5 millió Ft + ÁFA értékhatárig joga van ingatlant eladni. Azt mondtam, hogy ez egy helytelen gyakorlattá alakult ki, amikor 2004. júniusában az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság hoz egy határozatot és azt mondja, hogy azt az ominózus adásvételi szerződést nem javasolja aláírásra, hanem helyette írjon ki versenytárgyalást az önkormányzat. Ennek ellenére aláírásra kerül augusztusban a szerződés – teljesen jogszerűen, mert erre a polgármester úrnak joga van. Csak azt mondtam, hogy számomra ez nem helyes gyakorlat, ezért tegyük azt, hogy 0-15 millió Ft + ÁFA értékhatárig a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérése mellett dönt. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság pedig úgy is fogja látni a szerződéseket – gondolom –, mert neki pedig feladata, hogy megnézzen minden szerződést. Nem vádoltam senkit – eszembe se jutott. Csak azt szerettem volna, ha e rendeletmódosítás kapcsán – ugyanazt a 7. §-t módosítjuk, csak nem a (2) bekezdést, hanem az (1) bekezdés első, második francia bekezdését kívánnám összevonni az ingatlanok tekintetében. Nem vádolok senki, eszembe se jutott, és nincs is miért – úgyhogy vizsgálódni felesleges, mert nincs mit.

Cserti Tibor: Fodor képviselőtársam érveit így már értem. Egyébként úgy gondolom, hogy nem kell megvédeni polgármester urat, nem szoktam avatatlan prókátor lenni, mert megvédi ő magát, ha úgy gondolja, hogy meg kell védeni. Annak adtam hangot, ami – biztos vagyok benne – sok képviselőtársam fejében megfordult.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Fodor úr javaslatáról, amely szerint 20 millió Ft alatti forgalmi értékű ingatlanok vonatkozásában …  Nem értek egyet a javaslattal, mert vannak olyan ügyek, amikor szükséges a gyors és hatékony döntés érdekében ezt a jogosítványt megtartani. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 8 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, hogy az előbb ismertetett módosításokkal együtt szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 19 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

14/2005.(IV.4.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2005.(IV.4.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

13.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) számú rendeletének módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A rendeleti javaslat az Ipari Parkban történő bérbeadásokat szabályozná. A gondolat azért került napirendre, mert a Betonút Rt., aki építi a Nagykanizsa-Becsehely közötti szakaszt, a nagykanizsai Ipari Parkban kívánna bérbe venni ingatlanokat. Várhatóan közel két évig bérelné ezt az ingatlant. Érdekünk ahhoz fűződik, hogy nálunk vegyen bérbe ingatlanokat, hiszen akkor az iparűzési adót is itt fizetné. Az előzetes számítások szerint, amelyek még nincsenek teljesen költségbecsléssel alátámasztva, több mint 30 millió Ft-ot kellene erre az ingatlanra fordítani, hogy megfelelő színvonalú legyen az ő igényeinek megfelelően. Ezt a két éves időszak alatt nem tudja lelakni, és ezért lenne szükséges a rendelet ilyen formájú módosítása. Az időszak lejárta után itt marad nekünk a felújított iroda, hasznosítani tudjuk, tehát véleményem szerint megéri ez a módosítás.

 

Dr. Szűcs Marianna: A rendeletmódosításnak az lenne a lényege, hogy azok a szabályok, amelyeket az előterjesztésben ismertettünk, vonatkoznak most általánosan a bérbeszámítás feltételeire, tehát legfeljebb az engedélyezett elfogadott és ellenőrzött számlával igazolt ÁFA nélküli költségek 50 %-a ismerhető el oly módon, hogy annak havi mértéke nem lehet több a szerződés szerinti bérleti díj ½ részénél, és két évig lehet a bérbeszámítást eszközölni. A bérbeszámításnak ezek a feltételei jól működnek az IKI által kezelt bérleményeknél és alkalmazható is. Az Ipari Parkban azonban meglehetősen leromlott állapotú ingatlanok felújításáról lenne szó, és a bérbeszámítás feltételeit nem kellene ilyen szigorral értelmezni, hanem tágabb teret kellene biztosítani, és ez tartalmazza a rendeletmódosítás. A rendeletmódosításnak az lenne a lényege, hogy az Ipari Park és Logisztikai Központ területén nem a rendeletben foglalt szabályok lennének alkalmazhatók, hanem esetenként eseti kérelem alapján kellene a bérbeszámítás feltételeit elbírálni, és a rendeletmódosítás szerint a polgármester hatáskörébe tartozna a bérbeszámítás feltételeinek esetenkénti megállapítása.

Cserti Tibor: A jogértelmezést követően gondolom egyértelművé vált azok számára is, akik nem foglalkoztak közvetlenül a témával, hogy az élet produkál néha sajátos dolgokat. Alaphelyzetben az általános jellegű szabályozásra kell törekedni. Jelen esetben az Ipari Park esetében az előterjesztés azt mondja, hogy van egy olyan épületegységünk, ahol egyébként önkormányzati kht-nk helyezkedik el, és egyébként az épület emeleti része ebből a szempontból helyreállítható. Van egy olyan aspektusa az előterjesztésnek, amit nem hangsúlyoztak ki, de legalább ilyen fontos szerintem. Egy olyan szerv elhelyezését oldjuk meg, amely egyébként a térségben autópálya építés koordinálásában hosszabb távon érintett. Ebből a szempontból érdeke a városnak ennek a letelepítése, mert egyébként járulékos és származékos vonatkozása is lehet, sőt kell, hogy legyen.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utaljuk ennek az eldöntését.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet azzal, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozzon – többségi szavazással.

Dr. Kolonics Bálint: Az előterjesztés céljával a FIDESZ frakció is egyetért, azonban a módjával, mely szerint polgármester úrnak ilyen hatáskört biztosít a rendeletmódosítás, nem. A magunk részéről Budai úr javaslatát, mely szerint a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utaljuk, támogatjuk.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk először arról, hogy a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe kerüljön.

A közgyűlés 12 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe kerüljön.

A közgyűlés 5 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az eredeti javaslatról.

A közgyűlés 14 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Döntenünk kell ebben az ügyben. Teljesen mindegy, hogy kinek a hatáskörébe van – az én felfogásom szerint. A Betonút Rt. be szeretne menni, fel akarja újítani.

Cserti Tibor: Érdekes a szavazás végeredménye. Az én fogalmaim szerint a város részére okozott kár lesz, ha a mai napon magáról az elhelyezésről szabályszerű módon nem gondoskodunk. Mindenki lelkiismeretére bízom. Ebből a szempontból tényleg dönteni kell, hogy kinek a hatáskörébe utaljuk, és én a folyamatosságot képviseltem mindig is következetesen. Annak, aki főállásban a munkakörét látja el, bizalmat kell adni. Ha pedig nem jól látja el, meg kell tőle vonni. Javaslom az eredeti előterjesztés újraszavazását.

Dr. Fodor Csaba: Úgy látom, az előterjesztő kezében van a döntés. Ha az előterjesztő valamelyik bizottságot tudja támogatni, biztos, hogy meg fogja kapni a többséget a közgyűlésben.

Litter Nándor: Melyik bizottság kapott több szavazatot? A Pénzügyi Bizottság? Azt javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottságról szavazzunk újra.

Cserti Tibor: Akkor viszont én ragaszkodom az SZMSZ-hez. Módosító javaslat során az SZMSZ szerint az elhangzás sorrendjében kell szavazni … (mikrofon nélkül beszél) Az eredeti javaslatot szavazzuk újra. Fontolja meg mindenki lelkiismerete szerint, hogy hogyan szavaz.

Litter Nándor: Kérem, akkor szavazzunk az eredeti javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

15/2005.(………) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2005.(……..) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Dr. Kolonics Bálint: A szavazással kapcsolatban a jegyző úrtól kérdezném, hogy mi volt az oka az ilyen formában történő újraszavazásnak?

Röst János: Képviselői javaslat

Dr. Kolonics Bálint: Nem igazán értem akkor SZMSZ-szerűen a dolgot. Szeretném tudni, hogy mi volt az oka annak, hogy ilyen módon történt minden módosítás nélkül újra szavazásra bocsátása.

Cserti Tibor: Maga az államháztartási törvény is elismeri és az önkormányzati törvényben is van ilyen passzus, hogy okozott kár fogalma. A város képviselőtestülete is okozhat kárt a városnak – annak a városnak, akinek az érdekében megválasztották. Szíveskedtem felhívni a figyelmet arra, hogy jelen esetben teljesen triviális előterjesztésről van szó. A nem megszavazás okozott kár kategóriájába sorolható azonnali hatállyal. Jogos érdekeink ellen cselekednénk. A jogos érdekek felismerése megtörtént egyébként tudomásom szerint. A gazdasági érdeket senki nem kifogásolta. Hatásköri kérdésekről volt szó. A kettő szinkronba hozására tettem javaslatot az újra szavazással.

Dr. Kolonics Bálint: Jegyző urat kérdeztem.

Dr. Kelemen Marcell: A döntéshozatal szabályai teljesen egyértelműek. Van egy előterjesztés, abban egy határozati javaslat. Ehhez képest hangoznak el módosító javaslatok. A sorrend a szavazásra az, hogy a módosító javaslatokat kell először megszavaztatni, azután az eredeti határozati javaslatot. Ha egyik sem kapja meg a közgyűlés vagy a minősített, vagy az egyszerű többségének az igen szavazatát, akkor nincs elfogadott döntés. Azt gondolom, hogy ilyen egyszerű. Az SZMSZ egyetlenegy esetben mondja azt, hogy meg lehet ismételni a szavazást. Ez így szól: ha a szavazás körülménye felől kétség merül fel, a szavazást az elnök a közgyűlés döntése esetén megismételtetheti. Tehát ez, hogy a szavazás körülménye körül kétség merül fel. Ha nem merül fel kétség, akkor nem fogadta el a közgyűlés sem az előterjesztést, sem a módosító javaslatokat. Ez szerintem teljesen egyértelmű. Ez a döntéshozatal szabálya.

Dr. Kolonics Bálint: Akkor mi volt a kétség tulajdonképpen? Hogy nem a polgármester úr előterjesztése kapta meg első körben a több szavazatot? Mert így értelmezem jegyző úr. Számomra ez volt a kétség.

Dr. Kelemen Marcell: Szerintem itt nem merült fel kétség a szavazás körülménye körül. Egyetlenegy javaslat sem kapta meg a szükséges többséget, tehát ezt a közgyűlés az SZMSZ értelmében nem fogadta el. Véleményem szerint nem lehet újra szavazni.

Cserti Tibor: A fokozott kárveszély fennállása megfogható-e egyetlenegy javaslat el nem fogadása esetében? Erre hívtam fel a figyelmet. Fennállt-e a károkozás veszélye?

Dr. Kelemen Marcell: Úgy gondolom, hogy ezt Önöknek kell megítélniük, amikor egy javaslat elfogadásáról döntenek, hogy ezzel okoznak-e kárt az önkormányzatnak vagy sem. Ez a képviselőknek a személyes vagy politikai felelőssége. Az SZMSZ-ben nincs ilyen, hogy ha egyébként a javaslat elutasítása esetén hátrány éri. Egyébként nyilvánvaló, ez is egy természetes érvelés, csak most ez nem tudom jogilag értelmezni. Nekem ezzel ez a problémám. Lehetnek ennek ilyen következményei, de azért a közgyűlésnek kell vállalni a felelősséget, ha valamit nem fogad el, és ennek az a következménye, hogy kárt okoz az önkormányzatnak vagy fordítva. Az egy döntés, a közgyűlés döntése.

Halász Gyula: Szeretném bejelenteni az SZDSZ frakció nevében, hogy amennyiben ez a döntésünk nem tekinthető törvényesnek, jogszerűnek, akkor rendkívüli közgyűlést kezdeményezünk a mostani közgyűlés lezárása után.

Litter Nándor: A magam részéről azzal szeretném ezt a vitát lezárni, hogy a másodszori szavazásnál a közgyűlés egyben kifejezte reményét és óhaját, kívánságát abban, hogy fontos számára, hogy meghozza ezt a döntést, tehát szerintem újabb vita nincs, megalkottuk a rendeletünket.

14.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok 2005. évi egyszeri támogatásáról szóló ..../2005. (.....) számú rendeletének elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

16/2005.(IV.4.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2005.(IV.4.) számú rendelete az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok 2005. évi egyszeri támogatásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

15.   2005. évi intézményi felújítás engedély okirata (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal az alábbi módosítással egyetért az előterjesztéssel: az orvosi rendelők 3. pontjában szereplő Bartók utcai rendelő felújítása helyett a Rózsa u. 6. szám alatt kialakítandó orvosi rendelőt kéri bevenni. Ez a feltétele, hogy mind a Tavasz utcai, mind a Bartók utcai rendelőt fel tudjuk újítani.

Dr. Fodor Csaba: Ezek az intézmények, amelyek az engedélyokiratban szerepelnek, szerepelnek-e egyébként a hőenergetikai szerződésben, amelyet a Prometheus-szal kötött az önkormányzat?

Polai József: A művelődési házak felújításával kapcsolatban szeretném kifejezni rosszallásomat, hogy abból a kevés 5 millióból …. arányban juttatnak Bajcsára felújítani. Nem tudom, hogy a sánci művelődési ház munkálatai mennyivel súlyosabbak. Elfogadom, hogy ilyen súlyos gondjaik vannak, de talán lehetett volna egy kicsit testvériesebb formában megosztani kettejük között. Ezért nem tudom támogatni.

Litter Nándor: A műszaki állapotoknak megfelelően kerültek összeállításra, hogy hova mennyit fordítanak.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen is szóba került az a kérdés és hadd válaszoljak Dr. Fodor Csaba kérdésére, hogy az iskolák szerepelnek az energia-felújítási programban, és a megkötött szerződés lehetővé teszi azt, hogy ha bármilyen mennyiségi, akár pozitív, akár negatív előjelű mennyiségi változás következik be fűtött légköbméterben, illetve amennyiben olyan felújítást végez el az önkormányzat vagy bárki, amely az épület hőtechnikájára kihat, akkor azt szerződésmódosítás kezdeményezésével korrigálni kell, ami nyilvánvalóan a díjfizetésre is kihat. Itt az önkormányzatnak elemi érdeke az, hogy ha ezeket a felújításokat elvégezte, akkor szerződésmódosítást kell kezdeményezni és erre a megkötött szerződés lehetőséget ad.

Röst János: Holnap jön a Prometheus Rt. egyeztetni szerződésmódosítás tárgyában. Mindenképpen erről szót fogunk váltani, és amennyiben a lehetőség megvan, akkor ezt módosítjuk.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a 2005. évi intézményi felújítás engedély okirata aláírását annak ellenére, hogy voltak apró fenntartásaink. Gyakorlatilag ez az 1 millió Ft, hogy mire elég és mire nem a bajcsai művelődési házzal kapcsolatosan, és például a Batthyány Gimnázium „C” épület lapostető tetőcserép javításánál is személy szerint gondjaim vannak, hogy a 3 millió Ft elég lesz-e. Egyre több kifogás merült, hogy ez a tényleges felújítási igények sorrendiségét takarja-e ez az előterjesztés. Nem lett-e volna esetleg fontosabb intézmény, amit be lehetett volna tenni?

Csordásné Láng Éva: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az oktatási intézményekre vonatkozóan 5 nem szavazattal nem támogatta az előterjesztést, miután a szakosztály akkori álláspontja szerint az intézményi felmérés nem került értékelésre.

Tárnok Ferenc: Valóban az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság úgy tárgyalta ezt az anyagot, hogy az általunk elkészíttetett intézményi felújítási dokumentáció az akkori állapot szerint még nem került - tételesen átnéztük a jegyzéket, ugyanezek a műszaki problémák visszaköszönnek ebből a felújítási anyagból. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben összhangban van az előterjesztés ezzel az anyaggal.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a napirendet. Felvetődött viszont az a kérdés, hogy a Rozgonyi iskola ismert állapota miatt rászorulna bizonyos felújításra. Azt a választ kaptuk, hogy bekerülhet a céltámogatottak közé, és úgy gondoljuk, hogy ezzel lerendeződik ez a kérdés. Elkezdtük a Cserháti kollégium felújítását – arra az a 9 millió Ft mire elég? Annak idején majd eldöntik, hogy mire elég.

Litter Nándor: Nyílászárókra.

Budai István: De annak – gondolom – az utómunkálatait is fedezi. Felvetődött a kérdés, hogy akkor a nyílászáró cserével járó egyéb rombolási és festési munkálatokat rendezni tudja-e. Bízunk benne, hogy ha már egyszer elkezdjük, akkor be is fejezzük.

Cserti Tibor: Egy kiegészítés Papp Péter képviselőtársam bizottsági véleményének interpretálását követően: nehogy zavarban legyen Röst János alpolgármester úr, és rosszul értelmezze a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak ilyen értelemben a határozatát, amivel felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetését, hogy mindazon intézményeknél, ahol egyébként a felújítás során alapvetően megváltoznak a hőtechnikai tényezők – a szerződésben is bent van –, kezdeményezni kell a szerződés módosítását. Ez nem egy egyoldalú kezdeményezés, a közgyűlés vegye ezt tudomásul, hogy minden egyes esetben ezt a szerződés módosítani, karbantartani kell.

Dr. Fodor Csaba: Magam is azt gondolom valóban, hogy ezt a szerződést módosítani kell. De azt gondolom, hogy akkor nem volt kielégítő az a válasz, amit én kaptam még tavaly júliusban, amikor kértem, hogy először nem ezt kellene talán megcsinálnunk, nem az épületeket kellene szerkezetileg olyan állapotba hozni, hogy utána kellene felmérni a belső gépészetet. Mert nagy valószínűséggel, ha itt kicserélik a nyílászárókat, kisebb lesz a hőenergetikai kibocsátása az épületnek. Ha kisebb lesz, akkor elképzelhető, hogy kisebb kazán kell, kevesebb fűtőtest esetleg, stb. De ha ez igaz, akkor viszont a beruházási oldal se lesz igaz, amire kiírtuk a pályázatot, mert az nem 500-600 milliós beruházási igény lesz, hanem kevesebb, tehát eleve azokat is csökkentgetjük ahelyett, hogy tisztességgel nekiálltunk volna így, azután csináltuk volna szabályszerűen az egész Prometheus-ügyet.

Röst János: Nem akarok belemenni egy szakmai vitába. Egy épületnek a hőveszteség-számítása nem csak a nyílászáróból áll. Ahhoz, hogy a dobozelméletet kielégítsük, olyan sok számítást kellene elvégezni, a nyílászáró egyébként nem a legnagyobb tétel az épület hőveszteségénél, főleg nem a különbsége.

Litter Nándor: Egy módosítás volt Csákai úr részéről: az orvosi rendelőknél.

Simánné Mile Éva: Ez nem a Szociális és Egészségügyi Bizottság ötlete volt, hanem a városfejlesztéssel egyeztetve leadtunk egy anyagot, ahol az Alapellátás rögzítette, hogy a Bartók utcai rendelő felújításának csak akkor van értelme, ha van hova a felújítás idejére kiköltöztetni őket. Éppen ezért a szakmai anyagba a 3. helyen a Rózsa u. 6. szerepelt, hogy először azt szerezze meg az önkormányzat, és majd jövőre elkezdhetjük a Bartók utcai rendelő felújítását. Indokoltnak tartjuk mi is, hogy a Rózsa u. 6. kerüljön be helyette.

Litter Nándor: Akkor fogadjuk el ezt a módosítást, és szavazzunk együtt a határozati javaslatokról.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

77/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az alábbi 2005. évi felújítási munkálatok elvégzésével.

FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK-2005. ÉVI FELHASZNÁLÁSA
 

 

 
 

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

 

 
  Előirányzat:100 000 eFt  
Ssz.
Intézmény és feladat megnevezése: előirányzat eFt
   
1.
Zrínyi M.Isk.-tetőcserép,csatorna,villámvédelem,
8 500
2.
Thúry Gy.SzKI-tornaterem beázások megszüntetése,
5 000
3.
Batthyány L.Gimn.-"C"épület,lapostető,tetőcserép
3 000
4.
Hevesi Óvoda-homl.nyílászárók cseréje
5 000
5.
Miklósfai Általános Iskola, nyílászárók, vizesblokk, villany
10 000
6.
Hevesi S.Isk.-homl.nyílász.vizesblokk,hideg-m.burk.
13 500
7.
Péterfy S.Isk.-öltözők,vizesblokkok,nyílászárók,
10 000
8.
Cserháti S.MMSzI.-kollégium felújítás,
9 000
9.
Vackor Ó.Platánsor-beázások,vizesblokkok,
6 000
10.
Rózsa Óvoda-homlokzati nyílászárók,csőhálózatok
10 000
11.
Vackor-I.II.Kertv.Rozg.Attila Ó.-nyílászárók,
10 000
12.
Hétszinvirág,Pipitér,Micimackó,Ó.-nyílász.víz.
10 000
Összesen:
100 000
     
  MÜVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK  
  ELŐIRÁNYZAT: 5 000 eFt  
1.
Bajcsai Műv.Ház villany, festés
1 000
2.
Sánc Művelődési Ház födém- és tetőcsere
4 000
  Összesen:
5 000
     
  ORVOSI RENDELŐK  
  ELŐIRÁNYZAT: 40 000 eFt  
1.
21.HO. Kaposvári u.-felújítás
14 000
2.
12-20.HO.Alkotmány u.-lakóházból rendelő (ingatlan vásárlással)
15 000
3.
13-14.HO.Rózsa u. 6. - orvosi rendelő kialakítása
7 000
4.
11. sz. gyermek HO. Csányi u. 8.
4 000
  Összesen:
40 000

Felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő:         a felújítási munka elvégzésére: 2005. augusztus 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

16.   Közbeszerzési Terv 2005. (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról, az a. és b. pontról együtt.

A közgyűlés 17 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Dr. Fodor Csaba: Nem tudjuk, hogy a szakértői listáról is szavaztunk-e? Mert úgy tudom, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság azt javasolta, hogy ez a lista most ne kerüljön megszavazásra, a bizottságok pontosítani kívánják. Úgy tudom, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság következő ülésén ezt végre is kívánja hajtani.

Litter Nándor: Van-e valakinek kifogása, hogy a szakértői listát az előző szavazásunknál nem fogadjuk el?

Karmazin József: A bizottsági ülésen merült fel, hogy további szakértők bevonására van szükség. Egyébként is az SZMSZ-ben ez a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatásköre és a bizottság a következő ülésén fog erről tárgyalni.

Litter Nándor: Akkor a szakértői listáról nem szavazunk most. Kérek egy újabb szavazást.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatásköre. Ha a következő bizottsági ülésen ezt megváltoztatjuk, a rendelet marad.

Litter Nándor: A. és b. pont volt. Azt javaslom, hogy az a. pontról döntsünk, a b. pontról pedig nem szavazunk.

Budai István: Az a. pont is arról szól, hogy a Közbeszerzési Tervet jóváhagyja. Azt egyszer már jóváhagytuk. Ezt kiegészítjük az 1. számú melléklettel. Az a véleményem, hogy a terv kiegészítéséről kell szavazni – az 1. melléklet. A 2. mellékletet pedig nem szavazzuk meg.

Litter Nándor: Nem szavazunk a b. pontról. Az a. pontról szavazunk, amely a korábbi Közbeszerzési Terv kiegészítését jelenti. Itt 1. számú mellékletként szerepel. Kérem, szavazzunk az a. pontról.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

78/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben és az ahhoz kapcsolódó 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Tervét jóváhagyja.

Felelős:           Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit kontrolling osztályvezető)

17.   A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának, megszüntető okiratának és munkaszervezete alapító okiratának elfogadása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Kolonics Bálint: A 2005. évre kapott-e a társulás normatív állami támogatást?

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy igen.

Dr. Kolonics Bálint: Igényt jelentett-e be a társulás normatív támogatásra?

Litter Nándor: Igényt jelentett be, de mivel nem voltak felszerelve a dokumentumok a megfelelő kellékekkel, többek között Nagykanizsa közgyűlésének elfogadó határozatával, ezért kiegészítéseket kértek tőlünk. Ezeket a kiegészítéseket meg fogjuk adni, és reményeim szerint rendben lesz és a normatívákat is megkapjuk.

Dr. Kolonics Bálint: Az 5/2005. számú Kormányrendelet szabályozza a normatív támogatás igénylését. 2005. február 1-jéig a közgyűlés hozott-e ilyen határozatot, hogy benyújtjuk a normatív támogatás iránti igényünket?

Litter Nándor: Nem mi nyújtjuk be, a kistérségi társulás nyújtja be az igényét.

Dr. Kolonics Bálint: Mint a kistérségi társulásnak része a kanizsai önkormányzat, hozott-e ilyen határozatot a közgyűlés?

Litter Nándor: Nem tudom, hogy kellett-e volna hozni. A kistérség nyújtotta be az igényét. Gondolom, azért választottuk és döntöttünk ezeknek a szolgáltatásoknak a folytatásáról, hogy ha az önkormányzatoknak ilyen egyesülésének lehetősége van kiegészítő támogatásokat lehívni, akkor ezeket lehívja.

Dr. Kolonics Bálint: A kistérségi társulás alapító okiratát – úgy tudom – határidőhöz kötötten kellett volna módosítani, és így a törzskönyvi nyilvántartási szám módosításának a nyilvántartásba vételéről kellett volna intézkedni 2005. február 15-ig. Ez megtörtént-e?

Sinkovicsné Szili Gyöngyi: A többlet normatíva igénylése megtörtént, és tudomásom szerint 109 millió Ft előirányzat van a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása részére. Természetesen ennek feltétele a társulás törvényes működése, ami az Önök elfogadó határozata mellett a másik 47 település elfogadó határozatának a függvénye is. Mivel folyamatosan tárgyalásban vagyunk a Magyar Államkincstárral és a Közigazgatási Hivatallal a törvényességi bejegyzésünket illetően, tehát ők teljesen naprakészek a mi pillanatnyi helyzetünkkel kapcsolatosan, azt a nyilatkozatot kaptam az Államkincstártól, hogy amennyiben április 6-ig elfogadják a testületek ezt a vonatkozó társulási megállapodást, illetve a megszüntető, valamint alapító okiratot, akkor az április 8-ai határidővel a bejegyzés megtörténik, tehát a társulás teljesen törvényes módon jogosult a 109 millió befogadására és a térségben a megfelelő elosztására.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról egyben.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

79/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       elfogadja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Megszüntető Okiratát az előterjesztés szerint azzal, hogy a 2004. évi CVII. törvény szerint megalakuló többcélú kistérségi társulás az Áht. 11. § (2) bekezdés a.) pontja szerint általános jogutódja a költségvetési szervként működő és e társulás megalakulásával megszűnő Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának.

2.       elfogadja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása előterjesztés szerinti társulási megállapodását azzal, hogy a a 2004. évi CVII. törvény szerint megalakuló többcélú kistérségi társulás az Áht. 11. § (2) bekezdés a.) pontja szerint általános jogutódja a költségvetési szervként működő és e társulás megalakulásával megszűnő Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának.

3.       elfogadja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének előterjesztés szerinti alapító okiratát.

Határidő:         2005. március 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

18.   Nagykanizsa, Király P. u. 1-3. sz. alatti 1286 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Ez a Bőr- és Nemibeteg Gondozó épülete, amely tevékenység beköltözik a Kórház épületébe, így erre az ingatlanra az önkormányzatnak nincs szüksége, ezért szükséges az értékesítés.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítését javasolja az ingatlannak.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

80/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Királyi Pál u. 1-3. szám alatti, 1286 hrsz-ú, orvosi rendelő megnevezésű ingatlanát, 16.000.000.- Ft + ÁFA, azaz 20.000.000.- Ft-os induló áron.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős :          Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

19.   Nagykanizsa, Fő u. 7. sz. alatti 1188/3/A/5 és az 1188/3/A/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A Múzeummal határos helyiségekről van szó. Jó lett volna, ha a Múzeum esetleg megvásárolja. Szükségük is lenne ezekre az épületekre, de pénzük nincs, csereingatlant nem tudnak felajánlani.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nyilvános versenytárgyaláson az értékesítést javasolja. Magánvéleményem, hogy ingatlan megvásárlása rossz döntés volt annak idején.

Litter Nándor: Ez egy nagyon rossz döntés volt akkor. Most megpróbáljuk korrigálni ezzel az értékesítéssel.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, hogy természetesen értékesíteni kell ezt az ingatlant. Nem teljesen volt az rossz döntés, ugyanis erre született adásvételi szerződés, ezt el is akarta adni az önkormányzat, volt is rá vevő. Az más kérdés, hogy az a szerződés nem jött létre, mert a vevő nem fizetette ki a vételárat. Most tűnik rossz döntésnek, de akkor ezt még jó döntésnek tartottuk.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

81/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Fő út 7. szám alatti, 1188/3/A/5. és a 1188/3/A/6 hrsz-ú, iroda és egyéb helyiség megnevezésű ingatlanát, 47.000.000.- Ft + ÁFA, azaz 58.750.000.- Ft-os induló áron.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

20.   Nagykanizsa, Rozgonyi út 8. sz. alatti 1163 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Ez a tüdőszűrő épülete, amely a kórház felépített új szárnyába költözött. Mivel hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

82/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Rozgonyi u. 8. szám alatti, 1163 hrsz-ú, orvosi rendelő megnevezésű ingatlanát, 40.000.000,- Ft + ÁFA, azaz 50.000.000.- Ft-os induló áron.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

21.   Liszó község Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

Dr. Kelemen Marcell: Mint mindenki tudja, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el az úgymond körjegyzőségi feladatokat Liszó község Önkormányzata számára is. E körjegyzőség fenntartására kell kötni minden évben egy megállapodást. A megállapodás szerint Liszó önkormányzata vállalja, hogy bizonyos támogatást nyújt a nagykanizsai önkormányzatnak, ami 5.837 eFt, amely az 5. pontban szerepel. Az előbb a Kontrolling Osztály vezetője jelezte, hogy ebbe a megállapodásba, amely Önök elé került, a 7. pontban az első bekezdésben 4.003.200 Ft van, és ezt 5.474 eFt-ra kérjük módosítani. Ez a normatív állami támogatás, illetve a személyi jövedelemadó átengedett része. Kérem, hogy ezzel a módosítással fogadják el a körjegyzőség fenntartására vonatkozó megállapodást.

Litter Nándor: Mivel hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza

83/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a körjegyzőség fenntartására előterjesztett megállapodást – az elhangzott módosítást figyelembevéve – jóváhagyja és egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő:         2005. április 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

22.   Javaslat a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház további működésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Halász Gyula: Az 1. számú határozati javaslattal kapcsolatban kérdezném, hogy amennyiben a Móricz Zsigmond Művelődési Ház telephelyeként működteti a babagyűjteményt és a helytörténeti gyűjteményt, akkor mivel kell számolnunk, hiszen egy helytörténeti gyűjteménynek a működtetése szakembert igényel? Rendelkezik-e valaki ebben a stábban olyan helytörténeti ismeretekkel, illetve olyan végzettséggel, aki ezt tudná működtetni? A helytörténeti gyűjteményt, illetve a babagyűjteményt a Thury György Múzeum keretein tudnám elképzelni. Ott van megfelelő szakember, az anyagokat katalogizálni, rendszerezni tudják. Nagyon meg kellene gondolnunk, hogy ezt így működtessük ebben a formában.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A helytörténeti gyűjtemény és a babagyűjtemény elhelyezésre kerül ott. Egyébként az anyag egy része a Thury Múzeumban van elhelyezve, tehát ők nem kívánnak helytörténeti múzeumot működtetni. Azt gondolom, hogy a gyűjteményeket el kell ebben az épületben helyezni. Egyébként a teljes működésre vonatkozóan a Plakátmúzeum és az egyéb kezdeményezések összevezetése után kell az önkormányzatnak majd döntést hozni. Jelen pillanatban sehol nem felelünk meg a törvényi feltételeknek. Nem is fogunk működési engedélyt kérni a minisztériumtól július 1-jével az ilyen intézményként történő működtetésére. Ha a gyűjteményt nem helyezzük el, akkor viszont az a veszély fenyegeti a gyűjteményt, hogy tönkremegy. Ennek a feldolgozása és az egésznek, mint múzeumnak a működtetése hosszú időt vesz igénybe. Egyébként az igény, ami jelen pillanatban jelentkezik, legfeljebb az, hogy ha oda látogató csoport érkezik, akkor az ott lévő dolgozó kinyitja ezt a helyiséget és meg lehet tekinteni. De szó nincs arról, hogy itt helytörténeti múzeumot fogunk mi működtetni. A hely sem felel meg egyébként. Az anyag tartalmazza azt a szakmai észrevételünket is, hogy a helytörténeti múzeum elhelyezésére szakmailag egy tájház lenne ideális Kiskanizsa területén, amire jelen pillanatban nem látunk forrást, nem látom a megvalósíthatóságát. Viszont addig is meg kell őrizni az anyagot.

Polai József: Ez az anyag már többször került elénk, bár nem ugyanebben a formában. Ezt megelőzően a kiskanizsaik véleményét a szakosztály is kikérte, és azt hiszem, hogy mi teljes erővel igyekeztünk a véleményünket arra vonatkozóan kifejteni, hogy mit szeretnénk ezekkel az épületekkel, amelyek Kiskanizsán találhatók. A lakosság igénye alapján mindenképpen látszik az, hogy semmiképpen sem szabad hagyni elveszni ezeket az épületeket, valamilyen módon olyan funkcióval kell ellátva a jövő számára is meg kellene menteni. A Nagyrác úti volt iskola épületével kapcsolatban felvetődött, hogy az étteremrészt lakossági fórum, fogadóórák, közösségi rendezvények, nyugdíjas találkozók, különböző ilyen funkciók céljára lehetne kihasználni. Az iskola udvari melléképületeivel kapcsolatban is tettünk javaslatokat. A baba és sportmúzeum mellett még javasoltunk egy iskolatörténeti kiállítást berendezni. Tehát több olyan dolgot vetettünk fel, ami nem köszön vissza az anyagból – néhány dolog igen. A tornateremre is adtunk javaslatot, ahol asszonytorna, nyugdíjastorna és fittnesprogramokat, netán tánc, társastáncra való alkalmat tudnánk biztosítani tanfolyam jelleggel. A településrészi önkormányzat foglalkozott ezzel a dologgal, és mivel az egyesület részéről is vannak különböző észrevételeink, ők felhívták a figyelmünket arra, hogy még 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához fordultak, ahol érdeklődtek a felől, hogy védelem alá lehet-e helyezni ezeket az épületeket, méltóak-e ilyesmire. A különböző épületekkel kapcsolatban olyan válaszokat kaptak, hogy mindenképpen a helyi védelem indokoltsága jelenhet meg, például a volt óvoda épületére is, illetve különösen Klebelsberg-i iskola néven ismert épületegyüttes tekintetében. Ezért a településrészi önkormányzat azt a határozatot hozta, és azt javasolja a közgyűlésnek, hogy ezt a jelenleg előttünk álló határozati javaslatot nem kívánná támogatni mindaddig, és kéri felfüggeszteni a végrehajtását, amíg a Kulturális Örökség Hivataltól meg nem érkezik a védelem alá eső döntéssel kapcsolatos okirat.

Sajni József: Való igaz, hogy a városkörnyéki részeken jelentkező közművelődési igény volt az, amely elindította ezt a folyamatot, mégpedig úgy, hogy alapvetően jelen pillanatban két saját intézménye van, ami a művelődéssel foglalkozik. Ez a HSMK, illetve a Móricz Zsigmond Művelődési Ház. A jelentkező igények tulajdonképpen úgy elégülnének ki, hogy ez a két intézmény mentorintézményként működne tovább, és a városkörnyéken azokat a feladatokat ellátna, amelyek újólag jelentkeztek és egyre fokozottabban. A HSMK leginkább a városhoz keletről csatlakozó részeket támogatná – Fakos, Sánc és Bagola –, a Móricz Zsigmond Művelődés Ház pedig a Bajcsán, illetve a Kiskanizsán adódó feladatokat. Polai képviselőtársam felvetette azt, hogy bővülne a feladatellátás azzal, hogy a Nagyrác iskolában telephelyként működne az iskola belső udvari épülete, amiben elhelyezésre kerülnének a babamúzeum és egyebek. Ők szeretnék azt, ha maga az iskola, a Klebelsberg-i iskola is ilyen közösségi funkciót kaphatna. Úgy gondolom, hogy jelen állapotában és jelen pillanatban ezek a részek, amelyek most rendelkezésre állnak, illetve ami még kiegészül a belső udvari épületekkel, ezt a kiskanizsai közösségi igényeket és egyebeket képes megoldani. A másik, hogy valóban, ha megnő a feladat, kérdés az, hogy igényel-e esetleg ez valamilyen létszámot, valamilyen szakmai fejlesztés ilyen téren? Ismerve a Móricz Zsigmond Művelődési Ház feladatellátását, személy szerint magam is úgy gondolom, hogy nem. Ezt a feladatot el lehet látni jobb szervezéssel, illetve a területen adódó lehetőségek jobb kihasználásával. Azonban az mindenféleképpen támogatandó és kérem, hogy a közgyűlés is támogassa, hogy szükség van olyan közművelődési megállapodásra, amelyet az önkormányzat kötne a városkörnyéki településekkel. Ez biztosíthatná azt, hogy megfelelő források állnának rendelkezésre azokra a feladatokra, amelyeket önként leginkább felvállalnak ezek a településrészek, illetve azok a civil szervezetek, amelyek esetleg a közösségi tereket funkcióval ellátnák, működtetnék. Javaslom, hogy ezt fogadja el a közgyűlés, és a jelzett közművelődési megállapodásokra a határozatban jelzett időpontig kerüljön sor.

Halász Gyula: Szeretném arra felhívni a figyelmet, legfőképp Polai úrnak, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Minisztériumhoz benyújtott védelem alá helyezés évekig elhúzódhat. Addig mi lesz? Arra kérem képviselőtársamat, hogy módosítsa az álláspontját ebből a szempontból, és támogassa az előterjesztést.

Papp Nándor: Ma reggel kaptam egy levelet az Együtt Kiskanizsáért Egyesület elnökétől, amelyben megerősíti azt, amit Polai képviselőtársam mond, hogy ők elindították ezt a kérelmet, úgyhogy azt gondolom, hogy mégiscsak valamennyit kellene várnunk.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy nem olyan régen vették tudomásul a minisztérium szakmai vizsgálatát, amely a következő tényt állapította meg: Kiskanizsa térségében közművelődési feladatellátás további bővítését nem tartják indokoltnak. Szeretném egyben tájékoztatni Önöket arról is, hogy két különböző dologról beszélünk. Az egyik egy közösségi színtér biztosítása, a másik a közművelődési feladatok ellátása, amit eddig is ellátott a Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Gondolom, ezután is nagy szakértelemmel el fogja látni. A közösségi színtér biztosításához javasoltuk miután abban a térségben felmerült erre az igényt a volt iskola épületének az udvari épületét, ami biztos, hogy nem kerül semmilyen védelem alá. Ez a ’70-es, ’60-as vagy ’80-as években épített, teljesen új stílusban, semmilyen stílusban, olyan szokásos iskolai kocka stílusban – helyi védelem alatt van egyébként maga az iskola épülete, és kérem, hogy a kettőt válasszuk külön, mert az iskola épületére nincs szükség a közösségi feladatok ellátásához, az iskola épülete ebben a formában alkalmatlan erre. Azok a tevékenységek, amelyeket felsorolt a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat, az udvari épületben bőven ellátható. Kérem, hogy tekintsék meg, az előterjesztés egyik melléklete m2-re lebontva tartalmazza egyébként azt az épületméretet. Még egyszer szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz. A főépületet ettől védelem alá lehet helyezni. Nyilván utána érdemes arról gondolkodni, hogy milyen célt szolgálhat, de kérem, hogy jelen pillanatban tegyünk pontot a végére, hiszen nincs megoldva ennek a művelődési háznak a működése a Bajcsa és a településrészi, illetve a többi külterületi településrésznek a közművelődési ellátása. Nem tartom egyébként indokoltnak sem a volt óvoda épületének közösségi vagy közművelődési célra való felhasználását, mindkét épület olyan állapotban van, hogy olyan beruházást igényelne, amit semmi nem indokol ebben a pillanatban. Ehelyett inkább javaslom, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház rekonstrukciója készüljön majd el, ha erre lesz fedezete az önkormányzatnak.

Litter Nándor: Javaslom az osztályvezető asszony által elmondottakat figyelembe venni, és korábbi döntéseinknek megfelelően meghozni a mostani ügyekben is a döntésünket. Volt egy, a határozati javaslatokról eltérő javaslata Polai úrnak, amely az 1. határozati javaslat helyett azt javasolja, hogy – bár ennek nincs köze egymáshoz, mert itt ez a múzeum abba az udvari épületbe kerülne. Polai úr elfogadja így? Amit Önök elindítottak, megy majd a maga útján. Ha védelem alá helyezik, akkor külön feladatot jelenthet esetleg az önkormányzat számára.

Polai József: A részönkormányzat véleményét tolmácsoltam. Az, hogy nekem, egyénileg talán néha lenne más elképzelésem, de én a közösséget képviselem. Tehát ha van arra lehetőség, hogy a többi épületrész egyelőre – arra gondolok, hogy nem tervezünk-e majd egy lakás-átalakító munkálatra a régi iskola épületénél? Azt nem nagyon szeretnék az ott lakó emberek. Ezért is van arról szó, hogy addig fel kellene függeszteni. Ez is közrejátszik ilyenekben.

Litter Nándor: Most nem arról az épületről döntünk, hanem az udvari épületről.

Polai József: Természetesen értem, csak mi együtt akartuk az egész iskolakérdést.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Abban, hogy ne tartsuk benn az épületet, az motivál bennünket, hogy az oktatási és a közművelődési ágazat költségvetésében jelenne meg ennek a holt épületnek a fenntartása. Nem akarom részletezni, hogy az óvoda épületében bizonyos költségeket mennyi időn keresztül fizetett még a kiskanizsai óvoda. Kérem, Önöket, hogy ne hozzanak ilyen döntést. Nincsenek olyan jól ellátva költségvetési oldalról az intézményeink, hogy a holtépületeket továbbra is fenntartsák.

Litter Nándor: Jól értettem Polai úr javaslatát, hogy az 1. határozati javaslat helyett az legyen, hogy várjuk meg, amíg a Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium dönt ennek az épületnek a védettségéről?

Polai József: Igen.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk erről a javaslatról.

A közgyűlés 4 szavazattal, 14 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, mivel módosító javaslatok nem voltak, együtt szavazzuk meg a határozati javaslatokat.

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

84/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       az Általános Iskola Kiskanizsa Nagyrác utcai tagintézmény udvari épületét 2005. július 1-jétől a Móricz Zsigmond Művelődési Ház telephelyeként működteti, és itt  helyezi el a babagyűjteményt és helytörténeti gyűjteményt.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:   2005. július 1.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

2.       a Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okiratát a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő:   2005. július 1.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

3.       felkéri a polgármestert, hogy a peremkerületek közösségi színtér és közművelődési feladatainak 2006. január 1-jével történő átadásához szükséges közművelődési megállapodást a közművelődési rendelet felülvizsgálatának jóváhagyását követően terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő:   2005. december 31.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

4.       a Hevesi Sándor Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határidő:   2005. július 1.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

5.       a Halis István Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határidő:   2005. július 1.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

23.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciójának elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Az utóbbi héten is kaptunk olyan jelzést – ez még nem került átvezetésre, nyilván ez egy folyamatosan változó anyag lesz, de hetente nem tudjuk frissíteni és módosítani. Kérem, hogy az irányvonalakon ne változtassanak, hiszen az egy szakmailag is magas elismerést kapott anyag volt.

Halász Gyula: A 21. oldalon, a középtávú célok és szükséges intézkedésekkel kapcsolatban szeretnék egy olyan észrevételt tenni, hogy mind a volt városi filmszínház, mind a magtár, ami Platákmúzeum lenne, működtetésre készüljön valamiféle tanulmányterv. A jelenlegi szakbizottsági összetételt megerősíteném külső szakértőkkel. Ezt indokolttá tenné az is, hogy elég széleskörű tevékenységi kör kerülne szabályozásra, hiszen a képzőművészetek háza, illetve a Plakátmúzeum, illetve a városi volt filmszínház épülete lehet, hogy egy működés alá kerülne, és ezt nagyon jól ki kellene dolgozni, hogy ennek a működtetése milyen formában valósulhatnak meg. Szintén ezen az oldalon található a Tűzoltó Múzeummal kapcsolatos megjegyzés. Változatlanul fenntartanám azt az álláspontomat, hogy érdemes lenne megnézni azt, hogy a Tűzoltó Múzeum ott kerülne elhelyezésre, ahol jelenleg a Tűzoltóság van, és a Thury Laktanya területén lenne kialakítva az új Tűzoltóság. Az az indokom erre, hogy a Thury Laktanya területéről gyorsabban ki tudna érkezni a Tűzoltóság, mint erről a belső térről. Lehet, hogy erre most forrás nincs, de ha egy hosszú távú dologban gondolkodunk, akkor érdemes lenne ezt megfontolni, hogy a két helyet cseréljük meg.

Litter Nándor: Az első javaslattal egyetértek. A múlt héten Sopronban voltam, ahol egy kiváló modellt alakítottak ki különböző kulturális intézmények működésére, rendezvényszervező csapat van. Javaslom, hogy fogadjuk el Halász Gyula javaslatát.

Csordásné Láng Éva: Az előző napirendi pont kapcsán a településrészi önkormányzattal ellentétben attól félve szavaztam igennel, hogy az udvari épületben sem lesz semmi. Szeretnék egy pontosítást tenni: a 21. oldalon igazolódik az, hogy reményeink szerint valóban a Nagyrác utcai iskola – a második bekezdés 4. pontjában – helyi védelem álló épületének felszabaduló termeiben lenne közgyűjtemény. Akkor az előző napirendi ponttal ez ellentmondásban van, mert az iskola udvari épületében lennének a gyűjtemények, és az iskola épülete, ami helyi védelem alatt áll. Arról pedig meg kell várni valóban a hatóságok véleményét, hogy mi lesz a további sorsa. Ezt kérnem ennek megfelelően javítani.

Röst János: Egy pontosítást tennék: a 18. oldalon a sajtó kategóriában van egy megállapítás, ami a Pannon Tükörre vonatkozik. Úgy emlékszem, hogy a költségvetésben nem támogattuk a Pannon Tükör további megjelenését. Ilyen értelemben ez a rész így nem pontos. Ezt kérem korrigálni kellene, illetve, ha valaki ezt be kívánja terjeszteni a működés támogatását, akkor be kell hozni a közgyűlés elé. A másik észrevételem a könyvtárral kapcsolatos. A könyvtár vezetésének felül kellene vizsgálnia a könyvtárban működő bérbeadásokat. Az a kérésem, hogy csak olyan jellegű bérbeadás történjen, amely a könyvtár napi tevékenységét nem zavarja és nem befolyásolja.

Halász Gyula: A 24. oldalon a Kanizsa Televízió témájánál szeretnék egy olyan javaslattal élni, ami a jövőben költségvetést is érint. Tehát a Kanizsa Televíziónál teremtsük meg annak a feltételrendszerét, hogy az archiválás megtörténjen, mégpedig a kulturális értékmentés célzatával, hiszen nagyon sok olyan anyagot rögzít a Kanizsa Televízió, amit lehet, hogy még ma nem tekintünk értéknek, de az elkövetkezendő 10-15-20-100 év viszonylatában viszont egy olyan adatbázis, egy olyan kulturális forrás lenne, ami feltétlenül fontos arra nézve, hogy ebben az időszakban mi történt a városban, milyen problémák voltak, milyen kulturális események és egyéb rendezvények. Fontosnak tartanám, hogy ezzel a témával is foglalkozzunk és a kulturális koncepció ezzel egészüljön ki.

Papp Péter Pál: Különböző napirendi pontoknál már érintettük a városkörnyék közösségi tereit, illetve az ott folyó munkát. Itt is szeretném ezt aláhúzni, hogy újra van igény arra, legalábbis az én választókörzetemben – Sánc, Fakos és Bagola esetében ez igaz, hogy akár öntevékeny társadalmi munkával létrehozzanak olyan tereket, ahol a közös időtöltés kellemes módját tudják választani az ott élő emberek. Ehhez a megfelelő, akár kulturális koncepcióban megfogalmazottan is megfelelő támogatást, segítséget kellene adni. Fontos dolog az, hogy a teret biztosítani tudja az önkormányzat, de legalább ennyire fontos, hogy valamilyen szervezett, irányított munkában tartalmas, igényes rendezvények jelenjenek meg ott, kerüljenek megrendezésre. A másik gondolat, hogy Nagykanizsán – ahogy elnézem a környező hasonló nagyságú városokat – az az érzésem, hogy elég sok kulturális esemény történik, tehát gazdag kultúrájú városnak tartom Nagykanizsát. Egyetlenegyben érzem azt, hogy mintha egy kicsit más városok előttünk járnának – ez az irodalom konkrét területe. Ha megnézzük Nagykanizsán, egyetlenegy olyan írókhoz, vagy irodalomhoz köthető emléktábla van – Hevesi Sándoré –, amely effektív köthető valakihez. Nagykanizsán járt Móricz Zsigmond, járt Csokonai – nincs se emléktáblája, se emlékhelye. A másik oldala a dolognak pedig az, hogy a napokban került a kezembe egy kiadvány az irodalmi emlékhelyekről, és Nagykanizsa meg sincs említve benn. Ezt a területet érzem úgy, hogy egy kicsit mintha szürkébb lenne, mint ami elvárható lenne, mert akár képzőművészet, akár zeneművészet terén jobban bent vagyunk az ország pezsgésében, és előkelőbb helyet foglalunk el, mint ezen a területen. Ez talán nem csak gazdasági kérdés, hanem szervezés és menedzselés kérdése is.

Dr. Horváth György: Az előterjesztés két fő részből áll. Egyrészt a helyzetelemzésből, amely kiválóan bemutatja a jelenlegi helyzetet. Sokoldalú tevékenységről számol be. Talán aránytalannak tűnik, de nem az, a másik rész a célok, tervek, amelynek minden mondata kiegészítésre, illetve bővítésre szorul olyan értelemben, hogy tartalommal kell megtölteni. Ezek a lehetősége a városban megvannak. Papp Péter úrnak mondom, hogy tulajdonképpen voltak itt próbálkozások a Vasemberházban azokkal a táblákkal, de olyan ellenállást váltott ki sok esetben, hogy egészen nevetséges volt. Nyilván meg lehetne keresni a kanizsai emlékhelyeket, hiszen a Molnár Lászlóék által kiadott Almanach segít abban. Abból ki is gyűjtöttük azokat a személyeket, akik Kanizsához kötődnek. Nagyon sok van, akik között mérlegelni kellene vagy évfordulók kapcsán, vagy valamiféle szempont alapján. Bizottsági ülésen azt mondtam, hogy nagyon jó lenne az ilyen alapvető koncepciókat, mint ez, ha bekötve látnánk. Érdemes lenne kiadni – legyen néhány példány, hiszen ebből a következő nemzedék sokat tanulhat, másrészt elsőrendű, kiváló forrásanyagról van szó.

Sajni József: Ez az anyag valóban a 2001-es kulturális koncepció egy aktualizált változata. Természetesen egy koncepciónak tartalmazni kell egy előremutatást, egy tervezést mindenféleképp, legalább középtávon. Halász Gyulával egyet kell érteni, hogy felsorolja, hogy milyen lehetőségek vannak. Ennek a tartalommal való kitöltését – úgy gondolom, van Művészeti Tanács, vagy valamilyen szervezet, aki ezeket tartalommal ki tudja tölteni, mert a lehetősége bő tárháza adódhat, ha minden egyes intézmény, ami itt felsorolásra került a filmszínháztól kezdve a magtárépületig, a Zsinagógán át. Sőt én belevenném még a HSMK-t is, hiszen az átalakítás során lehet, hogy olyan funkciókat nyerhet, ami még jelen pillanatban nem is ismert. Tehát valószínű, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság kompetenciája nem terjed addig, hogy mindezekre választ tudjon adni, ez egyértelműen olyan szakemberekkel való kiegészítéssel történhet csak meg, akik ebben abszolút kompetensek. Egyébként az anyag a kultúra minden részére kiterjed, és feltárja a változás és az előrelépés lehetőségeit. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság is így értékelte, és kérem, mint egy koncepciót, ami természetesen az idők során változni is fog, ilyen állapotában fogadja el a közgyűlés.

Polai József: A Kanizsa Hetilappal kapcsolatban úgy tudom, hogy nem 23.000, hanem 21.000 példányban jelenik meg, illetve tudjuk, hogy ingyenes. Érdekelne, látva, hogy a példányokon megjelölt 65 Ft ár a Nagykanizsán kívülre történő terjesztési árat jelent-e? Ha ez így van, akkor szoktunk tudni eladni ebből ezért az összegért?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ezt az adatot az illetékesek adták meg. Nem tudom megmondani, hogy pénzért hány példányt adnak el. Nem is képezheti egyébként tárgyát egy koncepciónak. Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a közgyűlés elfogadja a koncepciót, akkor a Kulturális Minisztérium forrást fog biztosítani ennek az anyagnak a kiadásához.

Budai István: Polai úr felvetésére szeretnék válaszolni, hiszen a Pénzügyi Bizottság ülésén az a kérdés felvetődött, hogy miért kell feltüntetni egy terméken az árat, ha az ingyenes. Fel kell tüntetni mindenképpen, mert ÁFA-köteles termékről van szó, tehát akkor is fel kell tüntetni, ha azt ingyen adják bárkinek. Senki nem fizet érte sajnos. Jó lenne, ha kifizetnék egy részét, mert akkor kevesebb lenne a költségvetési teher, de mi döntöttünk abban, hogy térítésmentesen juttatjuk el. Az árfeltüntetés kizárólag jogszabályi kötelezettség és ÁFA-elszámolási technikai kérdés.

Halász Gyula: A Thury György Múzeum kezelésében lévő bajcsai vár leleteivel, illetve a Fekete Sas Patika berendezésével kapcsolatban van-e valamilyen elképzelés, hogy a kulturális koncepcióban megjelenítsük? Mindkettő olyan anyag, hogy európai érdeklődésre is számot tarthat.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A megyei szakemberekkel elkezdtünk egy tárgyalást, és kérem, hogy legyenek türelemmel addig. Az egész múzeumi csomagra szeretnénk majd egy javaslatot tenni annál inkább is, mert itt tulajdonjogi kérdések és fenntartási kötelezettségek is felmerülnek, hiszen jelen pillanatban a megye tartja fenn a múzeumot. Óvatosan kell bánni azzal, hogy mit vállalunk át, és milyen megállapodást tudunk velük kötni. Ígérem, hogy rövidesen, amikor konkretizálhatóak ezek a tények, javaslatot teszünk az önkormányzatnak a további működésre.

Litter Nándor: Úgy tudom, hogy ez az ókortól a XIX. század végéig elkészítendő kiállítás tartalmazni fogja ezeket az anyagokat.

Halász Gyula: Más az, ha van egy kiállítás, és megint más, ha például a Fekete Sas Patika bútorzatát valahol elhelyezzük olyan helyen, ahol látható. Akár idegenforgalmi szempontból is ez értékelhető … (mikrofon nélkül beszél)

Litter Nándor: A módosításokat a Pannon Tükörrel, a Nagyrác utcai épülettel kapcsolatos felvetéseket, a Kanizsa TV archiválást, mint egy jövőben lehetséges feladatot szerepeltetjük az anyagban. kapcsolatban. A többi észrevételt köszönjük, és figyelembe veszik majd a kulturális koncepció végrehajtásnál a kollégák. Ezekkel a módosításokkal kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

85/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az átdolgozott (aktualizált) kulturális koncepciót – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – elfogadja.

24.   Tájékoztató az Ablak Zalára Közalapítvány működéséről és jelenlegi helyzetéről (írásban)

Előadó: Molnár László

Litter Nándor: Baumgartner Imre nincs jelen. Megkérem Molnár Lászlót, ha van kiegészítenivalója, tegye meg.

Molnár László: A kuratórium nevében hivatalosan nem nyilatkozhatom. Amit tudok az alapítványról, azt elmondom. Azon túl sokkal többet nem tudok mondani, mint ami le van írva. Az ezredforduló környékén, amikor a rádiónál is és az önkormányzatoknál is váltás volt, belefutott az alapítvány egy ilyen fajta helyzetbe, és miután lehet tudni, hogy Magyar Rádió gazdasági állapota sem rózsás, mi azért tartjuk praktikusabbnak egy ilyen exlex-állapot fenntartását, mint a megoldás olyan fajta keresését, mint ami az egyetlen út lenne, hogy valamilyen módon engedjék el ezt a tartozást, mert nem látunk rá esélyt, hogy a Magyar Rádiónál hivatalosan ebben nyilatkoznának. Gyakorlatilag a szereplők teljesen megváltoztak azóta, amikor ez a furcsa helyzet kialakult, hogy az alapítványnak ez a tartozása felhalmozódott. A szerkesztőség szempontjából mondom, hogy szerencsére mi annak idején az ígéretünkhöz tudtuk magunkat tartani, tehát tulajdonképpen a szerkesztőség az alapítvány támogatása nélkül is működik. Hogy praktikusan tudnánk-e használni ezt a pénzt, az nem vitatható, de nem tudunk igazán jó megoldást erre a helyzetre.

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek, kérem, fogadjuk el a tájékoztatót.

A közgyűlés 18 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

86/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ablak Zalára Közalapítvány működéséről és jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

25.   Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványa a Fő úton lévő üzletek járdáról történő feltöltésével kapcsolatos probléma megoldására (írásban)

Litter Nándor: Javaslom az indítványt ne utaljuk bizottsági szakaszba – ahogy Csákai Iván mondta korábban –, hanem mivel egy világos dologról van szó, és a Via Kanizsa Kht-val és a városfejlesztéssel ez a javaslat egyeztetésre került. Azt gondolom, hogy valamennyiünk akaratát kifejezi az, ami le van írva. Nem szükséges ezt tovább vizsgálni, hanem javaslom, hogy vita után ezt fogadjuk el, és e szerint működjön minél előbb már a parkolási rend a városban.

György Pál: Egyetértek azzal, hogy szabályozni kell a vállalkozók áruellátásának lehetőségét, ellenben nem szeretném, ha további táblák terhelnék a belvárost, mert tovább rontjuk a városképet. Úgy érzem, hogy 100 vállalkozónál több nem igen működhet ezen a területen, hiszen a Fő útról van szó, és ennek a 100 vállalkozónak akár levélben is meg lehetne írni azt, hogy milyen módon parkolhatnak. Az lenne a módosító javaslatom, hogy mindazzal egyetértve, ami ebben az indítványban le van írva, ne táblakihelyezéssel oldjuk ezt meg, hanem levélben hozzuk a vállalkozók tudomására, hogy hogyan parkolhatnak. Ennek a levélnek a tartalmát azok is ismerik, akik ezt az egész rendet ellenőrzik, és ennek a levélnek megfelelően ellenőrzik ezt a rendet, és büntessék meg azokat, akik nem ennek megfelelően járnak el.

Litter Nándor: Tehát a javaslat az, hogy tegyük közzé akár a Kanizsa Újságban és minden egyéb módon, hogy 21,00 órától reggel 7,00 óráig lehet rakodni, de ne táblázzunk. A magam részéről egyetértek vele.

Dr. Horváth György: György Pál javaslatával egyetértek. Vannak azonban sajátos esetek, ugyanis például a Rozmaring Bt., a virágbolt. Ha onnan kell a temetőbe kivinni például 8 koszorút, mert ilyenre van példa, akkor reggel 7,00 óráig nem viheti ki. Valószínűleg el tudja dönteni a Közterület Felügyelet, hogy ott valóban parkol, vagy rakodik, vagy addig az ideig megáll. Szükség lenne egy kis megértésre. Gondoljuk meg, amit mondott polgármester úr, hogy egy levéllel tudatni az ott lévőkkel, hiszen nincs olyan sok vállalkozó, vagy a Kanizsa Újsággal is meg lehetne oldani. Legyünk ebben rugalmasak, hiszen nem akar ott parkolni a járdán, tudva, hogy ott kerékpárút van és azt is zavarja. Úgy érzem, hogy ennyi megértéssel lehetünk velük szemben. A Közterület Felügyelet pedig szükséges esetében járjon el.

Bicsák Miklós: Javaslom, hogy rugalmasan oldja meg a közgyűlés a problémát. Egy esztétikus kártyával kellene ellátni a tulajdonos, amit árufeltöltéskor az autó ablakába helyezhetnek. Ezt már más városban is tapasztaltam. Ezt javaslom, kérem megszavaztatni.

Halász Gyula: Fokozottan ellenőrizze a Közterület Felügyelet a rakodást, tudniillik ezek a járművek nagyon sok helyen – ott is, ahol meglenne a parkolási lehetőség – rájárnak a járdára, és ezzel tönkreteszik a járdákat, szegélyeket.

Szányiné Kovács Mária: Itt arról van szó, hogy jogilag kulturáltan rendezzük a Fő úti üzletek árufeltöltési lehetőségét. Nem olyan sok vállalkozásról van szó. Néhány üzlet nem tudja megközelíteni az üzletét kulturáltan. Folyamatosan büntetve, zaklatva vannak.

György Pál: Továbbra sem támogatok semmiféle cédulát, kártyát és táblát. Ez néhány üzlet, amely ott működik, arról tudhat a Közterület Felügyelet, és ha azok parkolnak a járdán, és rakodást végeznek, akkor ne büntessenek meg őket. Ha viszont olyan parkol a járdán, akinek semmi helye ott, azt viszont büntesse meg. Nehogy például olyan legyen, mint a rendőrséggel szemben lévő utcában a kihajtásnál a ott parkoló autókat – pedig a rendőrségről rálátnak – nem büntetik meg, mert ki tudja, hogy kié az az autó, illetve lehet, hogy tudják és nem büntetik meg a rendőrök. Máshol pedig másokat, akik pedig kevésbé veszélyes és rossz helyen állnak, azokat pedig megbüntetik. Egyfajta következetesség kell – kártya nélkül és kártyával ez vagy megvan, vagy nincs meg. Tehát következetességet kérek, tudjanak róla a vállalkozók, és azok is, akik a szabályok betartását megkövetelik, hogy mi a rend mindenféle táblázás és kártyázás nélkül.

Dr. Csákai Iván: Van két kft., azoknak van vezetője, ők nagyon jól tudják, hogy mit enged meg KERSZ, és ők meg fogják oldani szerintem, és szavazzunk.

Litter Nándor: A javaslat arra irányul, hogy bízzuk a hatáskörükbe, hogy igényelhető vagy szükséges-e a tábla vagy nem szükséges.

György Pál: Bízzuk a hatáskörükre, de ne legyen tábla.

Litter Nándor: György Pál javaslatáról szavazunk, ő nem kéri a táblát. Aki egyetért azzal, hogy ne legyen tábla, igennel szavaz.

A közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, ezzel a módosítással szavazzunk az egész javaslatról.

A közgyűlés 19 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

87/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Via Kanizsa Kht-t, hogy a Fő úton lévő üzletek járdáról történő feltöltésével kapcsolatos parkolási rendről írásban, valamint a médián keresztül tájékoztassa az érintett üzletek tulajdonosait, bérlőit.

Határidő:         2005. április 30.

Felelős  :         Gáspár András ügyvezető

Litter Nándor: A zárt ülés előtti napirendeket megtárgyaltuk. Több képviselőtársam írásban rendkívüli közgyűlést kezdeményez a mai napon. Javaslom, hogy a zárt ülést megelőzően tartsuk meg ezt a soron kívüli ülést. A téma az a bizonyos problémás szavazás, amit képviselőtársunk kifogásolt, és kérem, hogy ennek megfelelően ismét tárgyaljuk meg ezt a témát. Felfüggesztjük a mai közgyűlést, és zárt ülés előtt megtartjuk a rendkívüli közgyűlésünket. Jegyző úrtól kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valamilyen probléma?

Dr. Kelemen Marcell: Az SZMSZ rendkívüli közgyűlés összehívására ad lehetőséget. Ha legalább 7 önkormányzati képviselő kezdeményezi, köteles a polgármester rendkívüli közgyűlést összehívni - ez a fő szabály - 8 napon belüli időpontra. Az SZMSZ közgyűlés meghívója című, 11. §-a kimondja, hogy az írásbeli meghívó mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény az ülés azonnali megtartását indokolja. Egyébként legalább egy nappal megelőző napon kell megkapniuk a képviselőknek. Tehát ilyen írásbeli meghívó mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény az ülés azonnali megtartását indokolja. Itt most azt kell átgondolni, hogy minden, tehát mind a 28 képviselő az azonnali közgyűlésre a meghívót megkapta-e, mert ezt csak a jelen lévő képviselők kapják meg. Egyébként minden képviselőnek lehetőséget kell teremteni arra, hogy a rendkívüli közgyűlésen részt vegyen. Nekem ennyi az aggályom, hogy minden képviselő nem tudja azt, hogy most rendkívüli közgyűlés lesz. De ha Önök ezt nem tartják aggályosnak, akkor lehet rendkívüli közgyűlés.

Cserti Tibor: Én voltam az egyik provokálója ennek a napirendi pontnak. Továbbra is azt hangsúlyozom, hogy ha rendkívüli ülést hívunk össze ebben a témában, akkor hívjuk össze. De ez is támadható. Egyetlenegy dolog nem támadható, a józanész, az a fajta tulajdonosi pozíció, amiben mi itt ülünk, és amiért bennünket megválasztottak. Ha jó érzéssel akarunk szembenézni magunkkal és a város lakosságával, és emelt fővel szeretnénk végigmenni az utcán, akkor józan, racionális döntést kell hozni ebben a témában. Egyébként nem kulminálódott volna ilyen szintre ez a kérdés, ha igazán nem gazdasági érdekekről lenne szó, de egy kicsit érzékeljük, hogy most már nem is gazdasági érdekekről van szó. Becsületbeli kérdés. Ezért választottak meg bennünket.

Dr. Kolonics Bálint: A jegyző úr szakmai álláspontja szerint akadálya van ennek a soron kívüli ülésnek, mert az SZMSZ-szel ez sem egyeztethető össze. A másik – és a két dolog, az ésszerűsség nem összekeverendő, és abban is egyetértek –, hogy elénk került egy előterjesztés – úgy tudom, polgármester úr nyilatkozott, hogy határozatot hoztunk, a határozatot a közgyűlés elfogadta ebben a kérdésben, tehát van a közgyűlésnek egy érvényes határozata. Akkor nem értem, hogy miért hívunk össze soron kívüli közgyűlést és miért tárgyalunk erről. A magam részéről nem láttam, Halász Gyula képviselőtársam nem adott erre vonatkozó kezdeményezést, meghívót sem kaptam, viszont a félreértés kedvéért, tehát nehogy valaki olyasvalamit magyarázzon, hogy a mi frakciónk nem támogatja az előterjesztéssel elérni kívánt célt – igenis támogatjuk, mert el is mondtam, és ez is jegyzőkönyvbe került, volt is módosító javaslatunk, csak a megoldásban nem értettünk egyet. Az viszont hadd engedtessék meg a frakciónk tagjainak is, hogy önálló döntési jogkörükben legyen szavazati joguk, és úgy szavaznak, ahogy ők akarnak. Ők egyfajta javaslatot megszavaztak, amilyen módon ezt a célt el kívánják érni. Ezen nem is kívánnak változtatni. Azt gondolom, hogy a polgármester úr szerint van egy érvényben lévő közgyűlési határozat, tehát most akkor döntsük el, hogy polgármester úr akkor érvényteleníti ezt a közgyűlés határozatot, a jegyző álláspontjával szemben érvényesen összehívottnak és szabályszerűnek ítéli-e meg ezt a rendkívüli közgyűlést. A magam részéről nem, én leadtam a szavazatomat. Visszatérve az eredeti előterjesztésre, azt gondolom, hogy nem volt kellően előkészítve ez az előterjesztés, ha ilyen eredményre jutottunk. Ugyanis ilyen módosító javaslatokra már sor kerülhetett volna, és egy olyan előterjesztés kerülhetett volna ide, amiben konszenzussal tudtunk volna dönteni és lett is volna eredménye. A magam részéről nem kívánok a soron kívüli közgyűlésen ilyen formában részt venni.

Röst János: Nem bonyolódnék bele abba a vitába, hogy mi a FIDESZ álláspontja és milyen célokat akar elérni egy közgyűlésen. Akkor viszont javaslom polgármester úrnak, hogy holnap reggel 8,00 órára hívja a rendkívüli közgyűlést. Bízom abban, hogy a teljes FIDESZ frakció jelen lesz, és ki tudják fejteni az álláspontjukat.

Litter Nándor: Elfogadva jegyző úr véleményét, most nem tartunk rendkívüli közgyűlést. A zárt üléssel folytatjuk munkánkat.

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 88/2005.(III.29) – 92/2005.(III.29.) számú határozatai később kerülnek kihirdetésre.

A közgyűlés 93/2005.(III.29.) – 99/2005.(III.29.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

K. m. f.

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester