2005. április 27.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. április 27-én (Szerda) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye:             Vasemberház, Díszterem

                                   (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak:             Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Karmazin József városi főépítész, osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Hári László irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Kulbencz Ferenc Közterület Felügyelet Vezető, Gáspár András ügyvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

Nagykanizsa városa a tizennégy környező településsel közel 10 milliárdos csatornaprojekten dolgozik. Brüsszelből voltak itt tegnap a szakértők, akiknek be kellett mutatnunk a programot és ragaszkodtak ahhoz, hogy a polgármester is részt vegyen ezen a rendezvényen. A brüsszeli delegáció elfogadta ezt a programot és az előkészítőknek a munkájukért - a Vízmű Rt-nek és az UTB Tanácsadó cégnek – elismerésüket fejezték ki. Ezen kívül 177 millió forinttal fogja a Magyar Állam támogatni ennek a projektnek az előkészítését.

Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

Önkormányzati tulajdonú részvények értékesítése 2005.

88/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       hozzájárul a 16.050 db Konzum részvény Forlev Kft. részére történő értékesítéséhez 90 Ft/db részvényáron, 1.444.500 Ft értékben.

2.       hozzájárul a ZÁÉV Rt. részvényeinek 60 %-os árfolyamon történő értékesítéséhez.

3.       felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Zalaiparker Rt. részvényeinek gazdaságos hasznosítása érdekében a HANNA-BER Kft. által felajánlott ingatlancserével kapcsolatban. A vételi ajánlat elfogadására akkor kerüljön sor, ha a felajánlott ingatlan esetében a tervezett útépítéshez nem hasznosítható terület nem haladja meg az ingatlan területének 20 %-át.

4.        

a.       hozzájárul az OTP  részvények dematerizálásához és értékesítéséhez.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    részvények értékesítése: Dencsné Szabó Edit osztályvezető

ingatlan hasznosítása: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

b.       felkéri a polgármestert, hogy a következő közgyűlésen adjon tájékoztatást arról, hogy mi az oka az OTP részvények 2002. márciusában elmaradt dematerizálásának, és kinek a feladata lett volna ezt elvégezni.

Határidő:         2005. április 26.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2005. évi üzleti tervének jóváhagyása

89/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a KanizsaNet 2000 Kht. üzleti tervét bruttó 28.125 ezer Ft működési célú, 2.500 ezer Ft felhalmozási célú önkormányzati finanszírozással elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2005. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő:               2005. április 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

2.       a Kanizsa TV Kft. üzleti tervét bruttó 45.800 ezer Ft működési célú és 4.2000 ezer Ft felhalmozási célú önkormányzati finanszírozással elfogadja. 

Kötelezi az ügyvezetőt a szakmai fejlesztési terv elkészítésére.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2005. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő:               2005. április 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

3.       a Kanizsa Uszoda Kft. üzleti tervét bruttó 79.301 ezer Ft működési célú  és 1.200 ezer Ft felhalmozási célú önkormányzati finanszírozással elfogadja.

Az önkormányzat eltekint az 1.000 ezer Ft bérleti díj megfizetésétől, de annak ÁFA vonzatát a Kft. köteles megtéríteni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2005. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő:               2005. április 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

4.       a Kanizsa Újság Kft. üzleti tervét bruttó 32.200 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2005. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő:               2005. április 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

5.       a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht. üzleti tervét bruttó 15.610 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2005. évre szóló támogatási  szerződést kösse meg.

Határidő:               2005. április 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

6.       a Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervét elfogadja azzal, hogy a társasággal a 2005. évre szóló bérleti díj fizetésére vonatkozóan ki kell munkálni a javaslatot.

A Kft. 2005. évben 10.000 ezer Ft értékben beruházást köteles elvégezni. Kötelezi az ügyvezetőt a szakmai fejlesztési terv elkészítésére.

Határidő:               2005. április 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

7.       a Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. részére visszafizetési kötelezettség nélkül 9.500 ezer Ft tőketartalékot és jegyzett tőke emelésre 500 ezer Ft-ot ad át. A jegyzett tőke emelést a cégbíróságon be kell jegyeztetni.

Határidő:               2005. május 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:      Dencsné Szabó Edit osztályvezető

                              Szányi Gábor ügyvezető)

8.       a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. üzleti tervét bruttó 469.874 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja, amely tartalmazza a 2004. évről áthúzódó 18.433 ezer Ft, és a 2005. évre vonatkozó 441.641 ezer Ft városüzemeltetési feladatok, valamint 9.800 ezer Ft közcélú foglalkoztatás és 200 ezer Ft közmunka program támogatásának fedezetét.

A Kht. a Vásárcsarnok és a temető ingatlanok használata után 2005. évben bruttó 7 millió Ft bérleti díjat köteles befizetni az önkormányzat részére.

A Kht. 2005. évi üzleti tervében a hóeltakarítás plusz költségei és a szombati parkoló díjbevétel kiesése miatt keletkezett forráshiányt az áprilisi közgyűlésen kell rendezni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2005. évre szóló vállalkozási és bérleti szerződéseket megkösse.

Határidő:               2005. április 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

9.       a VIA Kanizsa Városüzemeltetési Kht. részére visszafizetési kötelezettség nélkül 14.000 ezer Ft tőketartalékot, jegyzett tőke emelésre 250 ezer Ft-ot ad át. A jegyzett tőke emelést a cégbíróságon be kell jegyeztetni.

A Kht. a részére 2003. évben pályázati összeg megelőlegezése címen átadott 14.250 ezer Ft-ot, mint alapítókkal szembeni kötelezettséget 2005. évben visszafizetni köteles.

Határidő:               2005. május 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:      Dencsné Szabó Edit osztályvezető

                              Gáspár András ügyvezető)

10.   felhívja a gazdasági társaságok vezetőinek figyelmét, hogy az üzleti terv az önkormányzat költségvetésének elfogadása előtt kerüljön elkészítésre és a felügyelő bizottság által megtárgyalásra.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetők, illetve a felügyelő bizottságok tagjai az üzleti terv, valamint a mérlegbeszámoló készítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben konzultáció keretében kapjanak tájékoztatást.

Határidő:               2005. május 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

Elővásárlási Jog gyakorlása a nagykanizsai 1235 hrsz. alatt nyilvántartott Rozgonyi u. 25/a. szám alatt található ingatlanra

90/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       nem támogatja, hogy a nagykanizsai 1235 hrsz-ú Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25/A sz. alatti ingatlanról az elővásárlási jog törlésre kerüljön, 2/1999.(I.26.) rendeletének erre irányuló módosítását nem javasolja.

2.       a nagykanizsai 1235 hrsz-ú Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25/A. sz. alatti ingatlanra elővásárlási jogát nem gyakorolja.

A közgyűlés döntéséről a kérelmező Balla Józsefnét értesíteni kell.

Határidő:         2005. április 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

Farkas Tibor lakásügye

91/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a Szociális és Egészségügyi Bizottság  2005. február 24-én kelt 30/2005.(II.25). számú - a Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. II./7. lakás bérlőkijelölésére vonatkozó – határozatát felülvizsgálta és azt hatályon kívül helyezi.

2.       felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B.II/7. szám alatti önkormányzati bérlakásra a korábbi kiírással megegyező jogosultsági kör részére új pályázatot írjon ki.

Határidő:              a határozat 1. pontjára vonatkozóan a kihirdetés napja

a határozat 2. pontjára vonatkozóan: 2005. április 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kelemen Z. Pál bizottsági elnök)

3.       a Nagykanizsa, Postakert u. 31/F. szám alatti egyszobás önkormányzati bérlakást kiutalja Farkas Tibor részére 2005. április 1-től 2 év határozott időre.

Bérlő a lakbért és a lakhatással kapcsolatos költségeket a 35/1995.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján köteles megfizetni.

Határidő:         2005. április 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőjének kijelölésére

92/2005.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a Nagykanizsa, Teleki u. 1.VII.43. sz. alatti 2 szobás önkormányzati bérlakást kiutalja Dr. Tarcsi Veres Botond és Dr. Tarcsi Veres Kinga részére a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházával (Nagykanizsa Szekeres J.u.2/8.) fennálló munkaviszonya időtartamáig maximum 3 évre. A bérlők ezen időn belül – ha a nővérszálló felújítása megtörténik – kötelesek elfogadni a részükre ott felajánlott lakást.

A bérlők a 35/1995. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakbért és a lakhatással kapcsolatos költségeket kötelesek megfizetni.

2.       a Nagykanizsa Munkás u. 10/C.II.11. sz. alatti 2 szobás önkormányzati bérlakást kiutalja Dr. Olosz Réka Emese részére a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházával (Nagykanizsa Szekeres J.u.2/8.) fennálló munkaviszonya időtartamáig maximum 3 évre. A bérlő ezen időn belül – ha a nővérszálló felújítása megtörténik – köteles elfogadni a részére ott felajánlott lakást. A bérlő a lakásba a férjével költözik. A bérlő a 35/1995. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakbért és a lakhatással kapcsolatos költségeket köteles megfizetni.

Határidő:         2005. április 30.

Felelős  :         Litter  Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

A meghívóban nem szereplő, alábbi napirendi pontok napirendre vétele:

¨       Javaslat a Hevesi Óvoda vezetői álláshelyének betöltésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨      az előterjesztés 2005. április 21-én került kiküldésre

¨       Volt Városi Filmszínház rekonstrukció forráshiányának kezelése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨      az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra

¨       Volt Városi Filmszínház rekonstrukció céljellegű decentralizált pályázat beadása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨      az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra

¨       Polai József képviselő önálló indítványa a 6/2005.(II.21.) számú költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan

¨      képviselői indítvány a közgyűlés előtt került kiosztásra

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       kettő kiegészítő anyag a közgyűlési anyaggal együtt került kiküldésre

-          3919 hrsz-ú ingatlanon lévő kút tulajdonjogával kapcsolatos határozati javaslat

-          a helyi közlekedéssel kapcsolatos határozati javaslat

¨       kettő kiegészítő anyag 2005. április 21-én kiküldésre került

-          Telei- Kórház utca sarok-tömb korszerű városrehabilitációs célú beépítésére befektetői nyilvános pályázat kiírásával kapcsolatos határozati javaslat

-          Kanizsa Fejlesztési Terv végrehajtásának 2005. március 31-i állásáról készült tájékoztató

¨       három kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra:

-          Horvat Hrvoje ügyvezetői tisztségének meghosszabbításával kapcsolatos határozati javaslat

-          döbelni, csáktornyai, kazanlaki utazással kapcsolatos határozati javaslat

-          2005. évi márciusi adatok

3.       Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       egy kiegészítő anyag készült – független könyvvizsgálói jelentés - , amely a bizottsági üléseken kiosztásra került

11.   Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

¨        kiegészítő anyagot bizottsági ülésekre megkapták

12.   Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. sz. alatti ingatlanon közfürdő kialakítására vonatkozó pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨        módosító anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra

15.   Javaslat a környező településekkel az oktatási feladatok ellátására kötendő megállapodásra (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       új előterjesztés 2005. április 21-én került kiküldésre

18.   Rozgonyi Általános Iskola bővítéses rekonstrukciójához előzetes címzett támogatási igény benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra:

20.   Javaslat Nagykanizsa helyi autóbusz közlekedésének átszervezésére, az új menterend jóváhagyására és a tarifa-rendszer módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨        egy kiegészítő anyag 2005. április 21-én kiküldésre került

29.   A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetői pályázatának elbírálása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       kiegészítő anyag 2005. április 18-án kiküldésre került (Tájékoztató a Tourinform Iroda

magasabb vezetői munkakörre pályázók adatairól táblázat)

Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldal véleménye közgyűlés előtt került kiosztásra

Javaslom, hogy – mivel a 2005. évi költségvetésünket érinti - a Városi Filmszínház rekonstrukciójával kapcsolatos anyagot és az ugyanehhez kapcsolódó CÉDE pályázati anyagot a meghívóban szereplő 5. napirend előtt tárgyaljuk meg. Ezt nekünk zárt ülésen kell megtárgyalni, mivel a közbeszerzési pályázat értékelése még nem történt meg és összefügg ezzel a napirendi ponttal a pályázat értékelése. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 16., 21., 22., 24. napirendi pontot a meghívóban szereplő 6. napirend előtt tárgyaljuk meg. 

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni a mátrakeresztesi árvízkárosultakkal kapcsolatban. Interpellációk és kérdések napirendnél szeretnék szóban interpellálni.

Dr. Csákai Iván: Kérdéseknél szeretnék feltenni kérdést a Magyar utcai benzinkúttal kapcsolatban.

Cseresnyés Péter: Napirend előtt szeretnék szólni a panelprogrammal, lakóház felújítással kapcsolatban. Szeretnék kérdést feltenni a többcélú kistérségi társulással kapcsolatban.

Halász Gyula: Interpellációk és kérdések napirendnél három interpellációt szeretnék elmondani szóban, és írásban is átadni. Témák: Csónakázó-tó környékének problémája, választókörzetemmel kapcsolatos választókerületi szemle, képviselői keret felhasználása.

Zakó László: Napirend előtt szeretnék szólni. Téma: politikai naplap osztogatása iskolákban, közintézményekben.

Polai József: Az 56’-os emlékmű pályáztatásával kapcsolatban szeretnék kérdezni.

Nagy József György: Ligetváros közbiztonsága ügyében szeretnék napirend előtt szólni.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a napirendeket azokkal a módosításokkal, amelyeket elmondtam, hangsúlyozva azt, hogy a meghívóban szereplő 4. napirend után zárt ülésen tárgyalnák a Filmszínház ügyét, CÉDE pályázatot. Erről külön szavazunk.

A közgyűlés 16 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk külön arról, hogy a tervezett zárt ülés napirendi pontjaival egyetértenek.

A közgyűlés 16 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Az általam elmondott módosításokkal együtt szavazzunk a napirendi pontokról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendeket tárgyalja.

Napirendi pontok:

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

3.       Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

4.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Zárt  ülés:

5.       Volt Városi Filmszínház rekonstrukció forráshiányának kezelése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

6.       Volt Városi Filmszínház rekonstrukció céljellegű decentralizált pályázat beadása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

7.       Intézményvezető nyugdíjazás miatti felmentése, pályázat kiírása a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye igazgatói munkakörének betöltésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

8.       Tájékoztató a Thúry Laktanya területén található volt Csapatművelődési otthon ügyében (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

9.       Javaslat az egyszemélyes önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetőinek béremelésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

10.   Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

11.   Fellebbezések (írásban)

Nyílt ülés:

12.   Javaslat a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola beléptető rendszerének további működésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

13.   Előterjesztés a 2005-2006-os tanév szervezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

14.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város viziközmű vagyonának beruházási, fejlesztési terve (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

15.   Tájékoztató a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2004. évben végzett munkájáról és a 2005. év terveiről (írásban)

Előadó: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke

16.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

17.   Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

18.   Javaslat Nagykanizsa helyi autóbusz közlekedésének átszervezésére, az új menterend jóváhagyására és a tarifa-rendszer módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

19.   Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

20.   A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetői pályázatának elbírálása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

21.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi pénzmaradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

22.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumának 2003. április 22.-2005. április 13-i működéséről (írásban)

Előadó: Dr. Károlyi Attila elnök

23.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2005.(….) számú, a lakbértámogatásról szóló rendelete megalkotására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

24.   Javaslat lakóház felújítási pályázatokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására és a pályázati kiírások elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

25.   Javaslat a Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 47/2001.(X.10.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

26.   Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

27.   Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. sz. alatti ingatlanon közfürdő kialakítására vonatkozó pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

28.   Közbeszerzési Terv módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

29.   Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel megkötött hosszú távú keret-megállapodás módosítására, valamint a 2004-2006. évekre szóló középtávú támogatási szerződés jóváhagyására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

30.   Javaslat a környező településekkel az oktatási feladatok ellátására kötendő megállapodásra (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

31.   Javaslat társulási megállapodás megkötésére Szepetnek és Nagyrécse Önkormányzatával, illetve a Nagykanizsa Saubermacher Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. társasági szerződésének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

32.   Rozgonyi Általános Iskola bővítéses rekonstrukciójához előzetes címzett támogatási igény benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

33.   Állati hulladékok elhelyezésének kérdése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

34.   Tájékoztató a BM által kiírt 50 db használt lakás vásárlás pályázatának végrehajtásáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Kámán László intézményvezető

35.   Halász Gyula képviselő önálló indítványa a park-gondnoki rendszer bevezetésével kapcsolatban (írásban)

36.   Javaslat a Hevesi Óvoda vezetői álláshelyének betöltésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

37.   Polai József képviselő önálló indítványa a 6/2005.(II.21.) számú költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan (írásban)

Napirend előtti hozzászólások:

Bicsák Miklós: Mindannyian értesültünk arról, hogy az időjárás milyen pusztításokat végzett a Borsod megyei falvaiban. Javaslom, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 100.000 Ft-tal támogassa Mátrakeresztes település önkormányzatát, illetve lakosságát. Személy szerint képviselőtársaimat is felkérem arra, hogy lehetőségünk szerint járuljanak hozzá. Jómagam 10.000 Ft-tal kívánok hozzájárulni.

Litter Nándor: Magam részéről egyetértek a javaslattal. Javaslom, hogy a polgármesteri keretből történjen meg és akkor ennek forrásproblémáját is megoldjuk. Személy szerint is csatlakozom ehhez az akcióhoz, mint magánember, és minden képviselőtársunkat meg fogunk keresni. Kérem a hivatal munkatársait, hogy keressék meg a képviselőket. Kérem, hogy a szünetben egy nyilatkozat menjen körbe, hogy ki az, aki még csatlakozik ehhez a felhíváshoz.

Cseresnyés Péter: Tudom, hogy napirendi pontként szerepel az ipari technológiával épült társasházak ügye. Úgy gondolom, hogy egy napirend előtti felszólalással fel kell hívni a figyelmet ennek a programnak, pályázati lehetőségnek a fontosságára. Nagykanizsán több 10000 ember él ilyen házakban. Sajnos azt kell mondani, hogy azt itt élő emberek nagyon nehéz helyzetben lesznek akkor, amikor arra kerül a sor, hogy előre nem látható okok miatt hirtelen bekövetkezett meghibásodás miatt nagy pénzeket kell például épületgépészetre egyes lakóházakban fordítani. Februárban polgármester úrhoz egy levélben fordultunk, amelyben leírtuk, hogy a frakció milyen javaslatokat tesz annak érdekében – ez még a pályázat megjelenése előtt volt –, hogy minél több lakóközösség, azok közös képviselője ismerje meg a lehetőséget. Azt javasoltuk, hogy végezzen a közgyűlés által kijelöl ad hoc bizottság, vagy egy felelős csoport egy helyzetfelmérést, hogy milyen állapotban vannak a nagykanizsai társasházak. Javasltuk, hogy az igényfelkeltés szempontjából a lehetőségeket ismertessük. Ez a csoport, vagy felelős osztály segítsen a lakóközösségeknek a pályázat megírásában. Nagyobb pénzügyi keretet biztosítson a város, mint a költségvetésben betervezett 20 mFt. Abban az esetben, ha hat lakóközösség csak kazánház felújításra akar pályázni, már kimerítette ezt a 20 mFt-os keretet. Vagy, ha egy 64 lakásos társasház a pályázati lehetőségek mindegyikrére, vagy annak a területnek mindegyikére kiterjedő pályázatot akar benyújtani, ez a 20 mFt, amit a város biztosít, már nem is elég. Úgy gondoljuk, hogy nemcsak megnyilatkozásokban, újságokban kell kinyilvánítanunk nekünk azt, hogy a nagykanizsaiak érdekében dolgozunk, hanem ebben a tényleges napi munkában is meg kell tennünk. Azt kérem polgármester úrtól, hogy az általam elmondott javaslatsorozatot fontolja meg. Kérem, hogy a rendeletalkotáskor ezt a 20 mFt-ot bővítsük. Annak érdekében, hogy ne egyszerre szakadjon a város és az érintett lakóközösségek nyakába esetleges egy óriási anyagi teher, már most kezdjük meg a lakóközösségek felvilágosítását ebben az ügyben.    

Litter Nándor:  Úgy gondolom, hogy ez már régen megkezdődött. A rendelet megjelenése előtt az Ingatlankezelési Intézmény vezetésével ez a munka megindult. Egyetértek, hogy sokkal több pénz kellene erre a programra. Ennek a forrását pillanatnyilag nem látom. A lakbértámogatásra mi, a 7+7 ezres programra 10 mFt-ot terveztük. A jelenlegi információim szerint itt lényegesen kevesebb lesz az igénylő. Az itt megmaradó pénzeket át tudjuk erre a programra csoportosítani és így már közel 30 mFt áll rendelkezésünkre. Soha önkormányzat Nagykanizsán még egy árva fillért nem adott. Mi adunk. Mi vagyunk az elsők, akik biztosítunk a nagykanizsai lakosoknak a panellakások felújításához.

Kámán László: 2004. évben is működtettük azt a rendszert, ami a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokkal kapcsolatos volt, mint az iparosított technológiával épült épületek energiatakarékos felújítására, mint pedig a termofor kémények felújítására vonatkozóan. Sajnos 2004. évben elsősorban az önkormányzati önrész hiánya miatt gyakorlatilag egy pályázat érkezett be az önkormányzathoz és az is sikertelen volt a Belügyminisztériumnál. A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter áprilisban írta ki az LKFT-2005. LA-7-es és LKFT- 2005. LA-2-es pályázatokat.  Azért ezen a közgyűlésen tárgyaluk ezeket, mert előbb nem volt rá idő. Most kellene a helyi önkormányzati rendeleteket és pályázati kiírásokat elfogadni. Abban egyetértek Cseresnyés képviselő úrral, hogy sokkal nagyobb összegekre lenne szükség. Ha a többi városhoz hasonlítjuk Nagykanizsát, akkor is több ezres nagyságrendű lakások felújítását oldották meg különböző vidéki városban. Budapestről nem is beszélek. Amit esetleg lehetett volna tenni nekünk és az elmaradt, az hogy a keleti városrészben, ahol a társasházak és lakásszövetkezetek zöme található, három-négy olyan típusépület van, ahol egy épületre vonatkozóan, mind a termoforkéményekre, hőszigetelésre és nyílászáró cserére el lehetett volna készíteni egy-egy szakvéleményt, ami a műszaki feladatokat taglalta volna és a műszaki megoldásokat hozta volna. Ilyen szakvéleményre kértünk árajánlatot. Ez milliós nagyságrendű volt típusonként, típusházakra. Most reményeim szerint elfogadott rendelet és pályázati kiírás alapján mindenképpen a társasházakat és a lakásszövetkezeteket össze akarjuk hívni. Ismertetni fogjuk a pályázatok feltételeit. Azt tudomásul kell venni, hogy minden társasháznak és lakásszövetkezetnek magának kell eldönteni, hogy milyen beavatkozást kíván az épületen elvégezni. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen pénzügyi forrása van ehhez. Rendelkezésre áll-e az 1/3-ad rész. Utána a mi véleményünk szerint - mivel a pályázati kiírás a minisztériumi különböző véleményéket kér, többek között állagfelmérő szakvéleményt, részletes költségvetést, kivitelezői árajánlatokat – ezt a közös képviselőnek kell megrendelni. Amikor ezt megrendeli és elkészül, akkor ezt a pályázatba be kell neki dolgoznia és így lehet az önkormányzat felé beadni a pályázatot. 

Zakó László:  Évekkel ezelőtt először budapesti terjesztéssel megjelent a METRO újság, akkor még magát reklámújságnak tüntette fel. Azóta az impresszumában megjelent az, hogy független hírújság. Nemcsak a magam álláspontját képviselem akkor, amikor azt mondom, hogy ez a METRO újság nem reklámújság, nem független hírújság, hanem politikai napilap. A kezdetben budapesti terjesztésből vidéki, megyeszékhelyi és már megyei jogú városokban történő terjesztés lett. Számtalan standon lehet hozzáférni ehhez az újsághoz. Eddig még nincs is semmi probléma, viszont az iskolában is fellelhető, sőt mi több, iskolai alkalmazottak osztogatják az iskolába menő gyerekeknek. Ez ellen határozottan tiltakozom többünk nevében is. Kérem polgármester urat, hogy intézkedjen az ügyben, hogy a politikai napilapot az iskolában, közintézményekben ne lehessen megkapni, elérni. Nem tudom, hogy ugyanilyen csendben lenne-e mindenki, ha én mondjuk a Magyar Fórum számait osztogatnám az iskolában.  

Litter Nándor: Én úgy tudom, hogy ez az újság egy nagyon egyszerű, szimpla hírújság. Nem tartom magamat szakértőnek ebben az ügyben. Utána fogok járni, és ha szükséges, akkor beavatkozom.

Nagy József György: Nagykanizsa nagyon sokat tett az elmúlt időszakban azért, hogy Ligetváros egy otthonos lakókörnyezetté váljon. Mégis az elmúlt időszakban elharapódzott a lakótelepen a benzinlopás. Nap, mint nap arra ébrednek az ott lakók, hogy az autójukból eltűnik a benzin. Fokozottabb ellenőrzéseket kellene a helyszínen végrehajtani. Kérem ez ügyben az intézkedést.

Litter Nándor: Úgy tudom, hogy fokozottabb rendőri ellenőrzés van ezen a területen és a Dózsa Gy. út területén. Ezek szerint ez nem elegendő. Jövő héten fogunk rendőrkapitány úrral tárgyalni az aktuális feladatokról. Ezt a témát mindenképpen fel fogom vetni.

Simánné Mile Éva: A Csengery utcai lakótelepen és a Dózsa György utcai lakótelepen - az önkormányzat elfogadott költségvetési rendelete alapján - reményeink szerint július 1-től átalakul a Gyermekjóléti Szolgálat központtá. Feladatul kapták, hogy nappal szociális munkások legyenek a területen. Annyit meg szeretnék jegyezni, hogy az ott kialakult problémákért – és ezzel biztos Ön is egyetért – elsősorban az ott lakók a felelősek. Az Ingatlankezelési Intézmény sajnos, élve a törvény adta lehetőségekkel per kellett, hogy kezdeményezzen lakók ellen és nemcsak a nem fizetés miatt. Erre azért is került sor, mert a családoknak több mint az 50 %-a jelezte már ezt a problémát. Bízom abban, hogy a rendőri jelenlét, illetve a szociális munkás jelenléte nyártól – ami egész napra fog vonatkozni – lényegesen csökkenti az ott élők problémáját. Javasolnám a területen élőknek – a város más területéhez hasonlóan –, hogy a polgárőrséget ők is megszervezhetik, mint civilmozgalmat.

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Csákai Iván: A 3. oldalon a 7. ponthoz szeretnék hozzászólni. A városban is van olyan hely, ahol szippantani kell. Ők hová fogják vinni ezt e felszippantott anyagot? Lehet, hogy megint egy illegális ürítéssel fogunk szembe nézni. A Zrínyi utca kikötéssel összefüggően a Teleki utcában telekeladásról, tehát egy ingatlan eladásáról van szó. Az ingatlanértékesítést össze kellene kötni azzal, hogy a Kórház utca jelenleg eléggé szűk, és ha ott a Zrínyi utca kikötésre kerül, akkor a Kórház utcát meg kellene szélesíteni. A szélesítéshez két ingatlan lenne érintve. Az egyik egy műszerész háza, a másik pedig az önkormányzaté. Meg kellene vizsgálni azt, hogy ha ezt értékesítjük, és ott maradnak ezek az ingatlanok, a jelenlegi áldatlan helyzet, ami a Kórház utcában van, mert eléggé szűk, és ha még ide a Zrínyi bejön, még szűkebb lesz.

Kovács Antal: A szennyvíztisztító telepre bárhonnét, ellenőrzött körülmények között hozható a szennyvíz, ha annak a vállalkozónak, aki ezekkel az engedélyekkel rendelkezik, a cég kezdeményezi a szerződéskötést. Bárki hozhatja hozzánk.

Litter Nándor: Az volt a feladat, hogy csak számával igazoltan.

Kovács Antal: Gyakorlatilag ellenőrzött körülmények között kerülhet a telepre

Erdős Péter: Nagykanizsa területéről kizárólag Polainé Marek Valéria szállíthat. Neki viszont saját ürítőhelye van. Tehát Ő nem fogja odavinni. Azért született ez, hogy elvileg a más vállalkozó csak Nagykanizsa területén kívülről vihet a szennyvíztelepre, mert Nagykanizsa területéről megoldott az önkormányzat által szerződött vállalkozó révén, aki viszont nem oda viszi, mert van saját lerakója.

Litter Nándor: Csákai úr második felvetésére megjegyezni kívánom, hogy a Vöröskereszt működteti a nővérszállót, most újították fel, elég furcsa dolog lenne most kisajátítani és lerombolni. Én úgy gondolom, hogy ez csak a Kórház utcának a Teleki utca felőli részét érinti. Megkezdődött az egész Kórház utca felújítása.

Karmazin József: A kérdés arra irányult, hogy a tervvel ellentétben miért nem a Kórház utca északi irányú bővítése szerepel. Ezt a tervet korábban már elkészítettük és az előző változatok sem tartalmazták azt, hogy azt a részt igénybe kellene venni. A mostani terv alapján az egyeztetések lefolytatása után ez látszik a legcélszerűbb megoldásnak.

Cseresnyés Péter: A polgármesteri tájékoztató kiegészítésével kapcsolatban, ahol egy térképvázlat is van, ami azt tartalmazza, hogy az adott területet, a bejelölt területet, ha jól értem, a város értékesíteni akarja. Javaslom, hogy gondoljuk ezt meg. Az a terv, amiről már egyszer a közgyűlésen vitatkoztunk, amelyik a Zrínyi utca bekötését mutatja és annak a végrehajtását tervezi meg, szerintem nem lesz alkalmas arra, hogy a belső körgyűrű által levezetendő forgalmat ezen a szakaszon megoldja. A Kórház utca balesetveszélyes és hosszú távon meg kell oldani annak az utcának a szélesítését. Csak abban az esetben megy, ha valamikor majd azt a bizonyos kettő, vagy három ingatlant a város kisajátítja és ebben az esetben megoldható a Kórház utca a szélesítése, és a régi, több mint tíz évvel ezelőtt elhatározott Zrínyi utcai bekötés is nem a mostani a 2003, vagy 2002-ben történt terv alapján. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ne ez az „S” kanyarral való bekötés valósuljon meg, tehát, hogy a Zrínyi utca a Kórház utcára ér ki, majd a Kórház utcára balra fordulva tud a Teleki utcára rámenni. Ahhoz viszont az kell, hogy ez a bizonyos jelölt terület egy bizonyos része ennek a bekötésnek a nyomvonalába essen, ennek a bekötésnek az érdekében felhasználásra kerüljön. Tehát én azt kérem, hogy ne csak a 2003-ban elkészült módosított tervet nézzük, hanem próbáljunk visszamenni egy 1993-as tervre, vagy egy 2000, 2001-es városrendezési tervre is, azt is megnézni és megtalálni a legjobb megoldást. A tájékoztató 4. oldalán 13. ponttal kapcsolatban a jelentésben szerepel, hogy a pályázati dokumentációt Hiesz Miklós ügyvezető írta alá. Milyen pályázati dokumentáció volt ez? Aláírhatta Hiesz Miklós ezt a dokumentumot? Ha nem, akkor kapott-e felhatalmazást arra, hogy ezt a dokumentumot aláírja?

Litter Nándor: A közgyűlésen tárgyaltuk ezeket a pályázatokat. Tájékoztatást adtunk arról, hogy ki nyújtja be ezeket a pályázatokat. Itt a végrehajtásról adunk számot. Itt már újra nem vitatjuk azt, hogy mit történt és hogyan. Rendben volt ez, mert arra kapott felhatalmazást, hogy Ő benyújthatja ezt a pályázatot. A Kórház úttal kapcsolatban el tudom azt képzelni, hogy úgy kell ezt az egész tömböt rehabilitálni, hogy figyelembe kell venni a jövőbeni közlekedési elképzeléseket. Ez maga nem akadályozhatja meg esetlegesen ezt az értékesítést.

Karmazin József: Tekintettel arra, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság megismerte ezeket a dokumentumokat, javaslom, hogy a következő ülésén tekintsük át ismét, elővéve a korábbi dokumentációkat is és akkor szülessen végleges álláspont.

Litter Nándor: Javaslom az új anyagunkkal kapcsolatban, hogy a pályázat során legyenek meghatározva a közlekedési kötöttségek is ebben a pályázati anyagban, amit most a polgármesteri beszámolóhoz adtunk.

Halász Gyula: A márciusi közgyűlésen kértem, hogy a Kanizsa Fejlesztési Terv végrehajtásának állásáról a közgyűlés tagjai folyamatosan kapjanak tájékoztatást. Ezt megkaptuk. Az anyagban szerepel hulladéksziget fejlesztése. Idén hány új hulladéksziget kerül átadásra?

Litter Nándor: Egy sziget kerül átadásra.

Papp Nándor: A 3. oldalon a 8. ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az ingatlantulajdonosokkal a megállapodás a miklósfai helyszínekre, valamint Kiskanizsára érvényes, ami belterületbe lett vonva a Szentgyörgyvári út környékén és a Malomkerti útnál? 

Litter Nándor: A laktanya mellett, a SIROMAPLAST folytatásaként.

Polai József: A Kanizsa Fejlesztési Terv állásával kapcsolatos kiegészítő anyaghoz szeretnék kérdéseket feltenni. Az induló beruházások rovatban a kisajátításnál, elővásárlásnál látjuk, hogy felhasználás még nem történt. A Ráckerti út lejárati ingatlanvásárlása megtörténhetne ebből az előirányzatból. Szeretném kérni, hogy ne elégedjünk meg azzal, amit itt a másik oldalon a tömbfeltáró út tervezése megfogalmaz, mert az nem elegendő. Egy ingatlanvásárlás szükséges ahhoz, hogy az új útlejárat megvalósulhasson. Szeretném kérni, hogy ebből a részből történhessen ez meg. A kiskanizsai temető ravatalozójával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy hol tart jelen pillanatban a dolog? A Malomkerti területek ingatlanforgalmi becslésével kapcsolatban szintén egy kicsit többet szeretnék megismerni a jelenlegi ügy állásáról. A gyalogátkelőhelyek korszerűsítésére árajánlatok történtek. Hol, mely területen mérték fel? Kiskanizsának volt egy kérelme - tartalmazza-e? A hídépítésnél még nem történt intézkedést, holott tudjuk, hogy a Homokkomáromi utca végén lévő fahidunk nagyon rossz állapotban van. Történik ezzel valami ebben az évben?

Litter Nándor: Hatalmas nagy nyomás van a Városfejlesztési Osztályon, hiszen közel 4 milliárd Ft beruházás történik meg 2005. évben. Természetesen ütemesen dolgoznak. Egyszerre mindent nem tudnak megvalósítani. Ez a tájékoztató anyag nem költségvetésről történő beszámolót takarja.

Karmazin József: Halász képviselő úr kérte, hogy ezután minden közgyűlésen adjunk tájékoztatást a Kanizsa Fejlesztési Terv állásáról. Ez egy első próbálkozás volt ebben a formában. Talán tovább kell fejlesztenünk egy ennél könnyebben kezelhető, táblázatos rendszerben, de mégis többet mondjuk arról, hogy pillanatnyilag hol állnak az ügyek. Képviselő úr kérdése volt a mezőgazdasági terület feltárása. Külön soron szerepel a költségvetésben a tervezési munka, ezért ezt úgy tüntettük fel. Viszont a kisajátítási lehetőségek az egész önkormányzati igényre vonatkoznak majd. Ebben ma még nem tudunk véglegeset mondani. A gyalogátkelőhelyek sorában szerepel a kiskanizsai igény. A hidak között viszont, én úgy emlékszem, hogy konkrétan nevesítve volt, hogy melyek. Tehát a Homokkomáromi, az Őrtorony utcai fahíd van és Csónakázó-tónál. 

Erdős Péter: A temetőkkel kapcsolatban – és most nemcsak a kiskanizsai temetővel kapcsolatban – azt tudom elmondani, hogy van egy képviselői interpelláció a ravatalozó újjáépítésével kapcsolatban, van egy ÁSZ vizsgálat a kezünkben, ami több hiányosságot állapított meg több temetőre vonatkozóan, valamint van az ANTSZ-nek egy felmérése, amely bizonyos alapfeltételeket előír, hogy egyáltalán a temetőket működtetni tudjuk. Az ez évi költségvetésben van 20 mFt a temetőkkel kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint 3 mFt a temetői utakkal kapcsolatos felújításra. Elvégeztük a felmérést. Az előzetes felmérésből az adódik, hogy a kiskanizsai ravatalozó teljes lebontása, felépítése ebbe semmiképpen sem fér bele. Egymagában nem lenne elég a 20 mFt erre a célra. Azt vettük sorra, hogy az ÁSZ és az ANTSZ által előírt alapfeltételek biztosítását kell ebből megvalósítani. A kiskanizsai temetőben gyakorlatilag a vizesblokk teljes felújítását, az illemhely biztosítását - mind a látogatók, mind a személyzet részére –, valamint az eszköztároló újjáépítését terveztük.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról. Szavazzunk az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatról.

A közgyűlés 15 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 2. határozati javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 tartózkodással javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 3. határozati javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 4. határozati javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 5. határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 6. határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 7. határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 8. határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 9. határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 10. határozati javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 11. határozati javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslatáról, a 3919 hrsz-ú ingatlanon lévő kút tulajdonjogának lemondásáról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A Teleki utca és a Kórház utca kereszteződésében található ingatlanok értékesítéséről kell döntenünk. Javaslom, hogy fogadjuk el Cseresnyés Péter javaslatát, hogy különös figyelmet szenteljük arra, hogy milyen közlekedési megoldások szükségesek ahhoz, hogy ott a közlekedés minél zökkenő-mentesebben tudjon megtörténni és fejlődjön a mostan állapotokhoz képest. Javaslom, hogy ezt bízzuk a Városfejlesztési Osztályra, konzultálva a szakbizottsággal. Kérem, fogadjuk el ennek megfelelően a határozati javaslatot. 

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő helyi tömegközlekedés normatív támogatásának igénybevételéről. A korábbi döntésünket kellett pontosítani annak érdekében, hogy a Kincstár befogadja. Technikai jellegű. Valójában minden döntést korábban meghoztunk, csak a szövegszerű módosítást kérte tőlünk a Kincstár.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslatáról a döbelni, csáktornyai, kazanlaki utazással kapcsolatban.

Zakó László: A határozati javaslat 1. pontjában az szerepel, hogy német munkanyelvű az ülés. Az úton résztvevők tudnak-e németül?

Litter Nándor: Úgy tudom, hogy Gerencsér Tibor kiválóan beszél nemcsak németül, hanem angolul, oroszul és franciául is. Schmidt László úgy tudom, hogy németül tud. Röst János pedig vezeti a delegációt. 

Röst János: Én pedig értek a témakörhöz tisztelt Zakó úr.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról. 

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.  

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 3. pontjáról.  

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslat 1. pontjáról Horvat Hrvoje ügyvezetői tisztségének meghosszabbításáról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslat 2. pontjáról, ahol kezdeményezzük a szavazati alapító okiratnak a módosítását.

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

101/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 85/2/2004.(IV.29.), a 268/a,b/2004.(XI.30.), a 283/5,6/2004.(XII.14.), a 284/2/2004.(XII.14.), a 22/1,2/2005.(I.25.), a 24/2005.(I.25.), a 28/1/a,b/2005.(II.15.), a 32/2005.(II.15.), a 37/3,6,8,9/2005.(III.1.), a 42/2005.(III.1.), a 45/2005.(III.1.), a 46/1,2/2005.(III.1.), a 48/4/2005.(III.1.), a 67/2005.(III.10.), a 113/3/2004.(V.25.) és a 10/2005.(I.25.) - intézkedési terv 5,10 pontja  - számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.       a 219/2004.(IX.28.) számú – Szabadhegy városrésszel kapcsolatos beruházásra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

3.       a 263/3/2004.(XI.30.) számú – geotermikus energia komplex hasznosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. július 31-ig meghosszabbítja.

4.       a 4/1,2/2005.(I.25.) számú – ingatlantulajdonosokkal kötendő megállapodásra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. június 30-ig meghosszabbítja.

5.       a 25/1/a,b/2005.(II.15.) számú – természetvédelmi táborra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. december 31-ig meghosszabbítja.

6.       a 26/1a,b/2005.(II.15.) számú – horvát-magyar szakmacsoportos együttműködésre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. december 31-ig meghosszabbítja.

7.       köszönetét fejezi ki a Megyejárás rendezvény sikeres lebonyolításában résztvevő személyeknek és a közreműködő intézmények vezetőinek.

Határidő:          2005. június 30.

Felelős  :          Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

8.       a Csáktornya városa és Nagykanizsa Megyei Jogú Város között kötendő együttműködési megállapodást elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást Nagykanizsán 2005. április 29-én a Város Napja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen, Csáktornyán a vendéglátó várossal egyeztetett időpontban írja alá.

Határidő:          A Nagykanizsán történő aláírásra 2005. április 29.

                         A Csáktornyán történő aláírásra 2005. december 31.

Felelős  :          Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

9.       az alapítványok támogatását az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával megegyezően a fenti költségvetési rendelet 10. számú mellékletében szereplő összegből az alábbiak szerint biztosítja

Fsz.            Alapítvány (csoport) neve                                     Támogatás mértéke

                                                                                                                                    (eFt-ban)

1.         Mikkamakka Alapítvány                                                       80

2.         Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

-            Modern Tánccsoport                                                           50

-            Nyugdíjas kórus                                                                  50

-            Mazsorett csoport                                                             150

3.         Szent Imre úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány                      80

4.         Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány               50

5.         Aranymetszés Alapítvány                                                  100

6.         Izsák Imre Alapítvány (kanizsai tanulók tanulmányaira)          40

7.         Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány                        50

8.         Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány                                      1500

       művészeti csoportjainak támogatására

Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés által jóváhagyott támogatások végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő:               2005. május 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

10.   a Nagykanizsa, Magyar u. és Arany J. u. kereszteződésben kialakítandó körforgalomról szóló tájékoztatót elfogadja.

11.    

a.)     a 3919 hrsz-ú ingatlanon lévő kút tulajdonjogáról lemond.

Felkéri a polgármestert, hogy erről a terület tulajdonosát értesítse, és járjon el a Vízmű Rt-nél a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Határidő:            2005. május 31.

Felelős  :            Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

b.)     felkéri a polgármestert, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. közreműködésével a város közigazgatási területén található használaton kívüli víznyerő kutak szükségességét vizsgája meg, a megszüntetési lehetőségük és a feltételrendszer szempontjából terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

12.   a Teleki – Kórház utca sarok-tömb korszerű városrehabilitációs célú beépítésre befektetői nyilvános pályázatot ír ki.

A pályázati kiírásnak az 1. sz. mellékletben megfogalmazott feltételek szerint

-         biztosítani kell a 2507/1, 2507/2, 2508, 2509, 2513, 2514 hrsz-ú ingatlanok beépítését

-         az ajánlatnak tartalmaznia kell

¨       a terület funkcióit,

¨       a beépítés építészeti megoldását látványtervben,

¨       az önkormányzati és befektetői részvétel módjára, arányaira, feltételeire vonatkozó számításokat, leírásokat,

¨       az ajánlattevőnek az ajánlatra vonatkozó garanciáit.

Az ajánlati felhívást, az ajánlattételt és annak kiértékelését úgy kell előkészíteni, hogy a Közgyűlés az elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő döntést a jogszabályban előírtak szerint hozhassa meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekben foglalt befektetői pályázatot készítse elő, írja ki és döntésre terjessze a Közgyűlés elé, az elkészült Zrínyi utca meghosszabbításának tervét véleményezésre ismételten terjessze a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elé.

Határidő:          2005. július 5.

Felelős  :          Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

13.   határozatában kötelezettséget vállal arra, hogy

a.)    a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), és/vagy fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a 2005. évben 55.000 eFt összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járul hozzá, amelyet a helyi költségvetésről szóló 6/2005.(II.21.) számú önkormányzati rendeletébe beépített, továbbá

b.)    a helyi közlekedést 2005. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.

Határidő:          2005. december 31.

Felelős  :          Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

14.    

a.)    egyetért azzal, hogy Röst János alpolgármester, Schmidt László az NSP Kft. ügyvezetője és Gerencsér Tibor köztisztviselő 2005. május 19-20-án vegyen részt az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata Döbeln-ben megrendezésre kerülő ülésén.

Határidő:         2005. május 20.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

b.)    egyetért azzal, hogy 2005. május 27-én a Csáktornya várossal kötendő testvérvárosi megállapodás aláírására önkormányzati küldöttség utazzon Csáktornyára. A Közgyűlés megbízza a polgármestert a delegáció összeállításával.

Határidő:         2005. május 27.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

c.)    egyetért azzal, hogy a 2005. június 3-tól 6-ig megrendezésre kerülő „Rózsa Fesztiválra” önkormányzati küldöttség utazzon Kazanlakba. A Közgyűlés megbízza a polgármestert a delegáció összeállításával.

Határidő:         2005. június 6.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

15.    

a.)    egyetért Horvat Hrvoje ügyvezetői tisztségének meghosszabbításával a Dráva-Mura Eurorégió Kht. élén 2006. 05. 31. napjáig. Az ügyvezető munkáját heti 40 órában látja el, munkabére bruttó 150.000 Ft.

Határidő:         2005. augusztus 31. (a cégbírósági bejegyzésre)

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

b.)    kezdeményezi a Társasági szerződés módosítását, hogy a döntéshozatal megkönnyítése érdekében a taggyűlés határozatképességéhez ezután legyen elegendő a leadható szavazatokból 50 %+1 szavazat képviselete.

Határidő:         2005. augusztus 31. (a cégbírósági bejegyzésre)

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

16.   a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős:           Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a Pénzügyi Bizottsággal együtt a Dráva-Mura Eurorégió mérlegét, eredmény kimutatását, a tagtársainknak a pénzügyi teljesítéseit és minden egyéb ügyeit, tehát a tulajdonrész vásárlását a jövő héten, vagy az azt követő héten fogjuk véglegesíteni. 

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

Bicsák Miklós: Az Ipari Park környékén a 74-es úttól végig a Kossuth laktanyáig reggelenként az állampolgárok kirakják a szemetet. Ezt felháborítónak tartom. Kérem a közgyűlést, hogy olyan rendeletet hozzunk, amelyben a helyszínen tetten érteket ne 10 eFt-ra, hanem akár 50, 100 eFt-ra is – ahogy a törvény engedi – lehessen büntetni. Ez a szemetelés a városra és a városrészekre is jellemző. Hatalmazzuk fel a Közterület Felügyeletet, hogy a jelzés esetén azonnal a helyszínen kemény szankciókat alkalmazzanak.  

Dr. Kelemen Marcell: A Közterület Felügyelet helyszíni bírságot – 10 eFt-ot – szabhat ki, amennyiben feljelentést tesznek. A szabálysértési eljárásra a Polgármesteri Hivatal jogosult, és ha lefolytatjuk az eljárást, az 30 eFt-ig terjedhet. Ez az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési bírság felső határa, tehát ez a maximum. Általában első szabálysértés elkövetése esetén nem lehet kiszabni a maximumot. 

Litter Nándor: Arra kérem a Közterület Felügyeletet, hogy erre a területre fokozottan figyeljen.

Dr. Csákai Iván: Annak idején a Magyar utca 7-es kereszteződésében súlyos, életveszélyes sérülések, karambolok történtek. Ezért ott körforgalmat alakítottunk ki és megnyugtatóan rendeződött ez a helyzet. Jelenleg egy benzinkút épült a körforgalom mellé. A körforgalomtól 10 m-re van a benzinkút bejárata, kijárata. Nem tudom, hogy ez megengedhető-e és nem egy újabb balesetforrásnak lesz-e eredője, hiszen a körforgalomban a kigyorsításnál fognak találkozni. 

Litter Nándor: A közlekedési hatóság bevonásával válaszolunk erre a felvetésre.

Cseresnyés Péter: Sajnos úgy néz ki, hogy a szabályozás még mindig nem végleges, a többcélú kistérségi társulások sok nehézséggel küzdenek. Igaz-e az, hogy a többcélú kistérségi társulás – amibe mi is benne vagyunk – egy ÁSZ ellenőrzést kapott? Ha igaz, akkor szeretném megkérdezni, hogy milyen céllal kapta ezt az ellenőrzést? Mit vizsgáltak, és ha van eredménye, akkor arról kérnék egy tájékoztatást.

Litter Nándor: Én ennek a jegyzőkönyvét nem láttam, de úgy tudom, hogy probléma nincs a mi társulásunkkal. Számlánkra átutalták a 108 mFt-ot, illetve annak 4/12-ed részét, de döntés van arról, hogy 108 mFt-al támogatja a Magyar Állam a többcélú társulást. Ezek kiegészítő normatívák, amellyel a közösen megfogalmazott célokat fogja a Magyar Állam támogatni. A Kincstár befogadta a módosított és újradolgozott anyagainkat. A megyei a hivatal is elfogadta.

Cseresnyés Péter: Azt kérdeztem, hogy volt-e ÁSZ vizsgálat?

Litter Nándor: Volt ÁSZ vizsgálat. Jelentést én még nem kaptam róla.

Halász Gyula: Három témában kívánok interpellálni: Csónakázó-tó és környéke, (írásos interpelláció a jegyzőkönyvhöz mellékelve) utak, és járdák állapota, (írásos interpelláció jegyzőkönyvhöz mellékelve), képviselői keret mértéke (írásos interpelláció jegyzőkönyvhöz mellékelve).

Litter Nándor: Nagyon sok pénzt költünk ebben az évben utakra. A jelentősebb beavatkozásokat úgy gondolom, hogy már jövő évben tudjuk.

Gáspár András: A Csónakázó-tónál a kullancsirtást az elmúlt napokban elvégeztettük. Tudomásom szerint a forrás vize iható, de amennyiben szükséges, az ANTSZ-el megvizsgáltatjuk. Azért nincs kint tábla, mert iható. Felújítottuk tavaly a burkolatát is. A szeméttel és rongálásokkal elég sok problémánk van. Felhívom a figyelmet arra, hogy a városban új divat, hogy a víznyelő rácsokat ellopják az utakról. Mi megtesszük a feljelentést közúti közlekedés veszélyeztetése miatt, nem az értéke miatt, hanem ott akkora egy nyílás, hogy egy kisgyerek eltűnhet benne. Az útfenntartással kapcsolatban mi megtesszük azt, amit a lehetőségeink engednek. Idén a kátyúzásokat mindenképpen elvégeztetjük. Azok a süllyedések, amelyeket képviselő úrral a kollégáim a helyszínen megnéztek, a keleti városrészben valóban olyan nagyságrendű problémák, ami már nem fenntartás kategória. A választókerületi szemlét mindenképpen tervezzük. Minden képviselővel két hónapon belül megtartjuk a városszemléket.

Polai József: Úgy tudom, hogy egy Kossuth-díjas szobrászművész is érdeklődik a nagykanizsai 56’-os emlékmű pályáztatása kérdéskörében. A pályázók körébe nem férhetett be, hiszen az 56’-os emlékmű tervére egy zártkörű és meghívásos pályázatot írt ki a város. Miért nem lehetett ezt egy nyílt pályázat formájában közzétenni? Minden úgy történik-e, ahogy arra a közakarat felhatalmazza a városunkat? Mi a biztosítéka annak, hogy az 56’-os forradalom és szabadságharc méltó emlékhelyévé válik egy zártkörű és meghívásos pályázat által létrejövő mű? Sajnos voltak már rossz példák a városban. Az eredeti előterjesztés - azt hiszem - nem így szólt. Hogy és hol dőlnek el a dolgok? A konkrét személy -  aki lemaradt, mert kimaradt a nagykanizsai pályázatról – Kő Pál Kossuth-díjas és Munkácsy-díjas szobrászművész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Nem is a konkrét személy itt az érdekes, hanem az eljárás, mely után úgy érezzük, hogy hiányérzetünk van. Lehet-e ezt még orvosolni? 

Litter Nándor: Az általunk elhatározott menetben, kezdeményezésünkre folyik az 56’-os emlékműnek a felállítása. A program szerint megy a dolog.

Karmazin József: Valóban úgy kezdődött az eljárás, hogy egy közbeszerzési nyilvános pályázatot készítettünk elő, azonban tudtuk azt, hogy a Lektorátusnak szerepe van ebben az eljárásban, ezért megkerestük őket, mint egyik szereplőjét a folyamatnak és kiderült, hogy ők nem egyik szereplői ennek, hanem irányítói. A Lektorátus jogosult az önkormányzat megrendelésére összehívni egy helyszíni szemlét, a helyszíni bejáráson meghatározni a helykijelölés feladatait és a további ügyintézés menetét. Ez megtörtént a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság bevonásával, valamint meghívtuk erre a Művészeti Tanács képviselőit is. A Lektorátus előkészítette a pályázatot és 8 meghívott szobrásznak küldte ki a pályázati felhívást, amelyre kettő válaszolt úgy, hogy nem kíván részt venni a pályázatban. Úgy tájékozódtunk, hogy a Bíráló Bizottságban, mely 5-7 fős lesz, szavazati joggal nem szerepelteti magát a kezdeményező. Részt vehet megfigyelőként, delegáltként, és ennek az összetételéről még nincs részletes információnk.

Litter Nándor: Halász Gyula képviselő úr felvetette még a képviselői keret felhasználását. Hogyan állunk ennek a feldolgozásával?

Karmazin József: A képviselői keret felhasználásával kapcsolatban megkerestük a képviselő urakat, hogy jelöljék meg, hogy milyen célokat szánnak ebben az évben. Eddig mindössze Polai és Halász képviselő úr jelzett vissza. Ami elhangzott Halász képviselő úrtól, és Polai képviselő úr önálló indítványa is arra utal, hogy ezt az eljárást hosszadalmasnak tartják. Ha út, járda építésről, felújításról van szó, akkor a többi ilyen feladattal egyben kell számítani, és az eljárást aszerint lebonyolítani.

Litter Nándor: A korábbi ülésen feltett kérdésekre, interpellációkra adott válaszokra térünk rá. Kérdezem Polai urat, hogy az interpellációjára adott választ elfogadja-e?

Polai József: Elfogadom.

Litter Nándor: Dr. Horváth György képviselő úr a választ elfogadja?

Dr. Horváth György: Elfogadom.

Litter Nándor: Dr. Horváth György képviselő úr a szakképzési központtal kapcsolatos választ elfogadja?

Dr. Horváth György: A választ elfogadom.

Litter Nándor: Bicsák Miklós képviselő úr a választ elfogadja?

Bicsák Miklós: Elfogadom.

Litter Nándor: Dr. Csákai Iván képviselő úr a választ elfogadja?

Dr. Csákai Iván: Elfogadom. Sajnos a tavalyi évhez mérten 400 fővel nőtt a munkanélküliség.

Litter Nándor: Októberi állapotig csodálatosan alakultak Nagykanizsa mutatói. Azóta több cégnek volt komoly problémája. Bízunk abban, hogy városi segítséggel, támogatással változás fog történni ebben a helyzetben.

3.       Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

4.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Megkérem Szita urat, hogy szíveskedjen röviden összefoglalni a véleményét a 2004. évi gazdálkodásról.

Szita László: (Röviden ismerteti a független könyvvizsgáló jelentésben foglaltakat.)

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igennel és 1 nemmel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2004. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót. A pénzmaradvány kérdésével kapcsolatban komoly vita volt – megkérem Dencsné Szabó Edit osztályvezetőt, hogy ezt ismertesse –, mivel a 6. § félreértésre ad okot, nem egészen pontosan fogalmazták meg a mondatot. A könyvvizsgálói jelentésből olyan dolgokat lehet kiolvasni a 10. oldalon – amely szerint több gazdasági társaságnak bizonyos szinten tulajdonosai vagyunk. Például felvetődött, hogy a Nagykanizsa és Környéke Közművelődéséért Kht. alapítványról nem voltak ismereteink. Ezzel a közeljövőben ki kellene egészíteni a repertoárunkat a gazdasági társaságokat illetően, mert sok vonatkozásban nincsenek ismereteink, többek között ezzel kapcsolatosan se. Úgy tudom, hogy mi adjuk a törzstőkét, de más önkormányzatok is vannak ebben a gazdasági társaságban. Nem találkoztam eddig ezzel így. Ezt köszönöm Szita Lászlónak, hogy felvetette, de az összes többit is, mert hiszen a könyvvizsgálói jelentés elég sok mindenre fényt vet. Nagyon sok olyan mutatót számol ki, amely hasznosítható a jövőben. Elmondta, hogy a gazdálkodásunk továbbra is nehéznek minősíthető. Úgy gondolom, hogy ez a finanszírozásban nem érződött így, mert hiszen zavartalan volt a gazdálkodás. Ettől függetlenül úgy jó ez, hogy a helyzetünk nem jó, de a finanszírozás folyamatosan megtörtént.

Dencsné Szabó Edit: Egy kiegészítést szeretnék tenni, a rendeleti javaslat 6. §-át valóban félre lehet értelmezni. Azt kérem, hogy a 6. § utolsó előtti sorában a vessző után ki kellene egészíteni a mondatot. Úgy folytatódna a vessző után a mondat, hogy „így az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2004. évi pénzmaradványát – és az összeget is módosítanunk kell – 437.622 eFt-ban állapítja meg”.

Litter Nándor: Ezt a kiegészítést fogadjuk el.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság többségi szavazattal a beszámolót elfogadta és a közgyűlésnek is elfogadásra ajánlja. 2004-ben bevezetésre került az integrált gazdálkodási rendszer, az úgynevezett POLISZ, és ennek könyvelési moduljával kapcsolatosan szeretném – az írásos anyag arról szól, hogy ez nem megfelelően működött –, ha ezt továbbra is figyelemmel kísérnék és a szükséges módosításokat elvégeznék rajta, hiszen jelen pillanatban is vannak még olyan problémái, és szeretnénk, ha a napi információk érdekében ennél jobban működne. Ezzel összefüggésben van, hogy az intézményekkel kapcsolatos és a költségvetés összefüggése – az írásos anyag megállapítja, hogy általában az intézmények – a közoktatásról beszélek elsősorban – a költségvetési kereteken belül maradtak, azonban voltak túllépések. Ezek egy része elsősorban abból adódott, hogy néhány esetben a naprakész információk nem álltak rendelkezésre. Okozhatta ez is a túlköltekezést. Azon kívüli a 2 %-os kötelező bérmegtakarítás volt ebben az évben, ami szintén problémát okozott néhány helyen, és természetesen az is, hogy az intézményrendszerben az anyanapokat lehetett csak tervezetten a költségvetésben hozni, és csak ennek a költségvonzatát lehet a költségvetésben megjeleníteni, ezért bizonyos intézmények – különösen a kisebb intézményeknél lehet probléma. Azt hiszem, hogy az intézmények teljesítették azt, amit vártak, sőt bizonyos esetben túlteljesítették, és Budai képviselő úr által jelzett paragrafusban keletkezett nem csekély megtakarítást esetleg, ha erre lenne mód és nem kötelezettséggel terhelt maradványok esetében kérném, ha lehet, valamilyen arányban ennek a felhasználását az intézményeknek tegyük lehetővé.

Litter Nándor: Az új POLISZ rendszerrel kapcsolatban annyit mondanék, hogy minden új rendszer bevezetése nagyon nagy feladat a munkatársak részére. Akik ezt végzik, hatalmas energiát fektettek bele. Remélem, hogy most már rövidesen teljes körűen az intézményhálózat kiszolgálását is fogja biztosítani ez a rendszer. Addig türelmet kérünk mindenkitől. Akkor egy jól működő, mindenki számára vezetői információt nyújtó rendszerrel fogunk majd bírni. Jegyző úr most tájékoztat, hogy interneten keresztül fog ez az információs rendszer működni minden intézmény vonatkozásában. A megtakarított pénzeszközökkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a költségvetés szerkezete és az egész költségvetés működése nem teszi lehetővé, hogy így gondolkodjunk, hanem a rendelkezésre álló forrásainkat kell a legfontosabb célokra rangsorolni és felhasználni, mert egy széteső rendszerünk lenne, ha az egyes ágazatokban megmaradó pénzeket ugyanoda tennénk vissza. Tehát ezzel a javaslattal nem tudok egyetérteni.

Scháb György: Olyan részletes és teljes körű volt a könyvvizsgálói beszámoló, hogy nehéz érdemi dolgot hozzátenni. Két fontos elemre szeretném felhívni a figyelmet ebből. Az egyik az, hogy a könyvvizsgálói jelentés is rávilágít arra, hogy a pénzügyi helyzet nem javult a korábbi évekhez képest a tavalyi évben, és az elmúlt alkalmakkor, amikor a költségvetéssel kapcsolatban a közgyűléseken vitáztunk, akkor azt gondolom, hogy ennek egyik nagyon fontos háttere az, hogy a takarékosság tekintetében a város nem tudott előre lépni, ha külön bontjuk a költségvetés két elemét, a működési, illetve a felhalmozási tételek tekintetében. Nagyon fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy van egy kumulálódó hatás, ami arra vezethető vissza, hogy évek óta nem tudunk megfelelő erőforrásokat fordítani a meglévő eszközök felújítására. Itt különösen aggasztónak tűnik a likviditási mutatók, illetve a likviditási gyorsráta alakulása. Mindezt úgy értük el 2004. évben, hogy működési oldalon 1 milliárd Ft-os szuficit volt a költségvetésben, és a 2005. évi napirendi pontnál majd szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az idei évet úgy tervezzük, hogy nullszaldós a működési oldal várható alakulása.

Litter Nándor: Azért volt egy 2003. év, amikor azokat a feladatok, amelyek az intézményhálózat racionalizálása és egyéb vonatkozású feladataink – lehetne sorolni sorban a gazdasági társaságoknál a költségcsökkentéseket –, ezeket a kemény lépéseket végrehajtottuk, és ehhez a 2003. évhez képest nincsenek jelentős változások. Ezt önmagában sikernek tartom. A bankok nem akarták a várost finanszírozni, amikor polgármester lettem. Az OTP azzal jelentkezett, hogy nem akarja finanszírozni a várost. Azért ehhez képest lényeges változás, amikor sorra jönnek, hogy szeretnének pénzt adni nekünk, mert megbízható, rendezett a gazdálkodásunk. Én ezt egy komoly változásnak tartom. A másik az eszközök felújítása. Az, ha 4 milliárdot költünk ebben az évben beruházásokra, és abból alig van olyan, ami új eszköz létrehozását jelenti, ez mind az eszközök felújítására, korszerűsítésére megy. Ezzel a megjegyzéssel nem tudok egyetérteni.

Kereskai Péter: Dencsné Szabó Edittől kérdezném, hogy 437 milliót mondott arra az összegre, akkor viszont az 1. számú mellékletben a pénzmaradvány marad 600 millió összegen? Mert durván 3 milliónyi különbség volt a kettő között. Azt is módosítanunk kell akkor – nem?

Dencsné Szabó Edit: (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Kereskai Péter: Rendben, értem. A gépjárműadó-hátralék elég nagy összeg az előző évhez képest. Úgy gondolom, hogy ez jobbára adminisztratív okok miatt van így, hiszen rengeteg olyan gépkocsi-tulajdonosnak vagy már nem tulajdonosnak kellene fizetni, akinek nincs is gépjárműje. Remélem, hogy ez a következő évben már nem így lesz. A könyvvizsgálói jelentés 16. oldalán vannak a túllépések, megtakarítások a különböző jellegű kiadások kapcsán. Itt annyit jegyeznék meg, hogy évek óta az a célunk, hogy a dologi és egyéb kiadásokat csökkentsük. Ez sajnos nem sikerült, úgyhogy ezen még mindig tovább kell dolgozni. Jobban örülnék, ha itt az utolsó sorban lévő felhalmozási kiadások megtakarítása és a dologi és egyéb folyó kiadások túllépése megcserélődne. Amit Scháb György képviselőtársam mondott, azzal kapcsolatban annyi megjegyzésem lenne, hogy valóban a likviditási gyorsráta jelentősen romlott, azonban ez egy december 31-ei állapot, és mondjuk az év első felében például jelentős megtakarításai voltak az önkormányzatnak, és ezért jöhet az furcsa helyzet, hogy jóval az előző év feletti működési többlet keletkezett, ami tényleg egy paradox helyzet, hogy ez a mutató például romlott, de ez egy állapotmutató, és ha az egész évet nézzük, akkor úgy gondolom, hogy mondjuk már szó volt a banki megítélésről, akkor még talán javult is az önkormányzat megítélése ilyen szempontból.

Cseresnyés Péter: Kereskai Péter hozzászólásához csak egy mondat felolvasásával szeretnék hozzájárulni: az önkormányzat pénzügyi helyzete 2004. évben az előző évhez viszonyítva lényegében nem javult, továbbra is nehéznek minősíthető. Tehát lehet magyarázni a dolgokat, de azt gondolom, hogy ez a helyzet-megállapítás fekete-fehéren egy állapotot határoz meg, és nem féléveket kell nézni, hanem egy évet kell nézni. Amire Kereskai képviselőtársam utalt, szeretném megkérdezni, hogy a 16. oldalon található táblázatban szereplő dologi és egyéb folyó kiadásoknál egy 135 milliós túllépés van, a túllépések esetében – nem tudom, hogy jól emlékszem-e, jól tudom-e – nem kell nekünk önkormányzati határozatokat hozni vagy módosítani a költségvetést? Ez minden esetben megtörtént, ha ilyen túllépésre került sor? A másik kérdésem: az előterjesztésben a 13. oldalon megemlítik a kincstár átalakítását – arra emlékszem, hogy mivel nem értettünk mi egyet annak idejét a kincstár megszüntetésével, több alkalommal megkérdeztük, hogy a kincstár megszüntetése mennyibe került. Még mindig nem kaptunk rá választ. Erre tudna-e polgármester úr választ adni?

Litter Nándor: Többször is választ adtunk.

Cseresnyés Péter: Mellékbeszélést hallottunk, de választ nem kaptunk.

Litter Nándor: Nem mellébeszélés. Levezettük, hogy mibe került a kincstár megszüntetése. Akkor újra meg fogjuk adni. Kérem, hogy vegyük elő a közgyűlési anyagunkat, amiben ezt egyszer megadtunk.

Cseresnyés Péter: A gondolat, amit el szerettem volna mondani, kapcsolódik is a napirendi ponthoz, és nem is kapcsolódik. Azért kapcsolódik hozzá, mert a beszámolóban megfogalmazott mondatokat szeretnék idézni, ugyanakkor egy kommunikációs fogást, ami sajnos az elmúlt másfél-két évben folyamatosa volt kormánypártok részéről, az itt leírtak megcáfolják. Arról van szó, hogy a kormánynak szándéka az adócsökkentés és adót is csökkent konkrétan. Itt viszont három esetben cáfolódik meg ez. Az egyik például: az illetékbevételek növekedése például úgy történhet, hogy az illetékek növekednek. A másik a 4. oldalon található gépjárműadó. Kerekperec leírják, hogy a gépjárműadó növekedett. Ezen kívül az iparűzési adó területén fekete-fehéren itt áll, hogy az adókedvezmények megvonásával növekedett az iparűzési adóból a bevétel. Ez kvázi egy adónövekedés. Tehát én örülök neki, hogy végre tisztán látjuk ezt a helyzetet, tisztán láthatja az, aki ezt az anyagot elolvasta, hogy sajnos itt nem adócsökkentésről volt szó az elmúlt két-három évben, hanem adónövelésről volt szó sok esetben.

Litter Nándor: Van mennyiségi növekedés is, tehát hogy az adóalanyok növekszenek – szeretném ezt a figyelmébe ajánlani. Tehát nem mindig csak az adó mértékének a változása okozhat adótöbbleteket. Ez egyszerű számtan, de csak végig kell gondolni.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak ítéli. Mi is feszegettük azt a kérdést, hogy a pénzmaradvány elszámolás hogyan van, de ez megnyugtató módon rendeződött. Ami miatt szót kértem, az az, hogy a számszaki részével egyet tudok érteni, a könyvvizsgálói jelentéssel is egyet tudok érteni, egy-egy jelzőt másképp fogalmaznék bele a szöveges indoklásba. Emlékszem arra az időszakra, amikor Nagykanizsának nem volt nehéz a pénzügyi helyzete, nem volt gond a gazdálkodással, de úgy söpörtök le a padlást, hogy a hivatal dolgozóinak 1-jén munkabért tudjanak fizetni. Ezt konkrétan úgy értem, hogy a kórházba kijöttek, megnézték mennyi pénz van a számlánkon, és kölcsönkérték. Akkor ez a város működött. Most nehezen működik és gondok vannak 2004-ben, de semmi ilyenre vagy hasonlóra nem volt szükség, nem került sor. Szóval a jelzőkkel bánjunk egy kicsit csínján. Biztos, hogy nehéz volt a gazdálkodás, ezt, mint intézményvezetői is mondhatom, illetve több intézményvezető is mondhatja, mert a gazdálkodásra mindenhol oda kellett figyelni, és azt mondom, hogy ma talán jobban oda kell figyelni, mint tegnap, de holnap vagy holnapután meg még jobban oda kell figyelni, mint ma. Csak így lehet előrehaladni. Lehet azt mondani, amit Cseresnyés képviselőtársam napirend előtt mondott, kevés az a 20 millió állami támogatással, saját forrással kiegészítve 60 millió, amit társasház felújítására fordíthat. Kevés ez az összeg az igényhez képest, de ha azt nézzük, hogy 10 évig ilyen nem történt, akkor ez 60 millióval több, mint az elmúlt 10 évben történt. A vízművel kapcsolatban is - amit majd egy következő napirendnél tárgyalunk - 70 millió Ft-ot víz- és csatornahálózat felújításra fordítunk, kevés. A Vízmű szakmai igénye szerint 170 millióra lenne szükség. De ha azt nézzük, hogy tavaly 20 milliót, tavaly előtt 12 milliót fordítottunk, akkor ez többszöröse az elmúlt évekhez képest. Ha így és reálisan nézzük, akkor a nehézségek és a gazdasági szigorodások ellenére is a 2004-et egy eredményesnek évnek mondom. 2005-ben is így nézhetünk elébe a történéseknek. Persze, mint egy félig telt pohár vízről lehet azt mondani, hogy miért nincs benn, vagy hogy mennyi van bent, és az kevés-e. Úgy gondolom, hogy ha nem csak azt nézzük, hogy növekednek az igények és ezeket a megnövekedett igényeket még mindig nem tudjuk kielégíteni, ha nem csak erről beszélünk, hanem arról is, hogy az elmúlt időszakhoz képest azért fejlődött ez a város, egyre többet tudunk fordítani beruházásra és egyre biztonságosabb a működésünk, az intézmények működése is, akkor úgy gondolom, hogy 2004 egy elfogadható év volt.

Cserti Tibor: E napirendi pont kapcsán gyakorlatilag három, akár önálló napirendi pontként is készülő anyagot tárgyalunk, ami egymással szakmailag természetesen összefüggésben van. A zárszámadás, a pénzmaradvány felosztás és ennek a hatása a 2005. év tervvel, ez egy összefüggő egységes szakmai munka. Ilyen értelemben beszélni kell mindháromról. Úgy érzem egyébként, hogy a szakmai apparátus megfelelő előkészítő munkával ennek a feladatnak eleget tett, és köszönet érte. A másik, hogy meg kell ítélni azt a fajta gazdasági környezetet, amiben az önkormányzat végrehajtotta az általa rárótt kötelezettséget. Azt tudnánk mondani, hogy ez a környezet bármilyen kritika ellenére is nem romlott, sőt potenciálisan a javulás lehetősége benn van. Ezt nagyon egzaktan le lehet mérni egyébként, és érdekes, hogy sokféleképpen olvashatunk költségvetés végrehajtást. Három dolgot hadd idézzek vissza a 2004. évi költségvetés elfogadásának időszakából. Emlékeznek-e arra, amikor azt mondjuk, hogy meg kell ítélni azt a fajta gazdasági alapot, a termelő gazdaságot Nagykanizsán, hogy a sokszor nagy cégek leépülése mellett vajon van-e jövője, és ha igen, milyen megtermékenyítő hatása van az önkormányzati bevételekre? Ennek vannak mennyiségi oldali és vannak olyan tartalmi, minőségi oldalai. Az egyik mindenféleképpen az adózás kérdésköre. Nem tavaly csökkentette az önkormányzat az adót – tavaly előtt. Tehát ennek az egyszeri hatása a költségvetésre tavalyelőtt jelentkezett. Ilyen értelemben, ha a dinamikát megnézzük, a helyi iparűzési adó növekedett 200 millió Ft-tal. Ez azt jelenti, hogy változatlan helyi adózási feltételek mellett a termelő gazdaság forgalmi kibocsátása és ebből adódó iparűzési adóbevétel 200 millió Ft-ot hozott a városnak. Az építményadó összességében pedig durván egy 30 milliós nagyságrendet. Ezt sem érintette egyébként a tavalyi csökkentésünk. Azt tudnánk mondani, hogy él és növekszik valamilyen módon a gazdaság. Ennek a konklúziója egyébként nem az, hogy most üljünk a babérjainkon, mert nagyon jól tudjuk a vállalkozókkal történt egyeztetések alapján, hogy bizony további kedvezményekre, további támogatásokra van szükség. Ennek egy része pénzügyi, de nagyon sokat kell, hogy jelentsen minden egyéb irányú támogatás, ami akár a területrendezési, a hatósági munka kapcsán a vállalkozókat érinti, és akkor egy jobb közhangulatban egy eredményesebb gazdálkodási környezet mellett hajthatja végre az önkormányzat ilyen értelemben a feladatait, és működhet együtt a vállalkozókkal. Összességében nem romlott a város gazdasága – az mutatkozik a számok alapján. Nagyon fontos az illetékbevétel. Az illetékbevétel már kapcsolódik a közforgalomhoz, illetve a magánforgalomhoz. A banki szféra gyakorlata alapján is mondom, hogy bizony a volumenhatás érvényesült még inkább. Nagyon sok új belépő beruházás is volt, de nagyon sok volt a már meglévő beruházásnak, meglévő ingatlannak az illetékbevételre történő hatása. És ez nagyon fontos dolog, mert az illetéken az elmúlt időszakban 10 percet vitatkoztunk. Teljesíthető-e a 145 millió Ft? 219 millió Ft olvasható ki tényként ebből a költségvetésből. Összességében a költségvetés szerkezeti rendje nem borult fel, hanem tartósan helyre állt, és a működési bevételekről és kiadásokról, fejlesztési bevételek összhangjáról nagyon sokat beszéltek. Azt meg kell szívlelni, természetes dolog, hogy intézményi alulfinanszírozás mellett ment ez végbe, mert az a 311 millió Ft intézményi alulfinanszírozás az érintetteket nagyon komolyan érintette, és a pénzmaradvány felosztásánál ezt helyre is kell állítani értelmesen, de ebből nagyobb arányú átcsoportosítást vagy végérvényes visszapótlást hiába kezdeményezte Sajni képviselőtársunk bizottsági elnöki tisztségénél fogva – ez neki kötelessége is –, de azért önkormányzati érdekeket akceptálva azt mondom, hogy mindenféleképpen az előterjesztési javaslatban foglaltakat hagyjuk jóvá. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy a szerkezeti rend tartós egyensúlyának biztosítása érdekében, ha megnézték a hitelezési táblát, azt mutatja, hogy évenként mintegy 100 millió Ft környéki tőketörlesztési ütem marad fenn a fejlesztési hitelből, tehát nem vágta agyon a későbbi önkormányzati ciklusok mozgásterét a 2004. évi költségvetés, és valószínűsíthetően nem fogja tönkretenni a 2005. évit sem, hanem kemény munka mellett mindazokkal az intézkedésekkel, amelyek többlethitel felvétele mellett szóltak, azok eredményes hatása érződött a 2004. évi tervben. Ez megalapozhatja a 2005. évi és a későbbi évek gazdálkodását. Ehhez kérem mindenki segítő támogatását és az apparátus közreműködését is.

Cseresnyés Péter: Polgármester úr hozzászólása alapján arra kell következtetnem, nem tudja azt, hogy növekedtek az illetékek, növekedtek az adók. Fogok küldeni egy listát, hogy melyek növekedtek. Nem csak arról van szó, amit Ön mondott, hogy többen adóznak, hanem sajnos arról is szó van, hogy illetékek és adók növekedtek. Papp és Cserti képviselőtársam hozzászólására szeretnék reagálni. Ha nem figyeltek volna képviselőtársaim, nem saját véleményünket fogalmaztuk meg, hanem leírtakat olvastunk fel – Scháb képviselőtársam és én is. És azt mondtuk, hogy ez nem jó. Tehát akkor, amikor Papp képviselőtársam azt mondja, hogy vigyázzunk a jelzőkkel, akkor megkérem a könyvvizsgálót, hogy legyen szíves figyelembe venni ezek után, amit Papp képviselőtársam mondott a következő objektív beszámolónál, hogy tessék vigyázni a jelzőkkel. Azt gondolom, hogy a könyvvizsgálónak az a feladata, hogy megállapításokat tegyen. Mi ebből a megállapításból idéztünk. Ezt lehet rossz néven venni tőlünk, de hát Önök is elolvashatták ezt. Sajnos azok a megállapítások úgy vannak feketén-fehéren leírva abban a könyvvizsgálói jelentésben, ahogy mi ezeket idéztük.

Röst János: Visszautalnék a nagykincstár működési költségeire, amit Cseresnyés Péter úr mondott. Arra kérném Cseresnyés Pétert, hogy emlékeztesse a közgyűlés tagjait arra is, hogy amikor a FIDESZ többségű közgyűlés létrehozta a nagykincstárat, ez mennyi költségbe került. Ha ezt a költséget kiszámítjuk, a működtetési többletekkel, kiszámítjuk a költöztetésekkel, az intézmény-átalakításokkal, a jó hírű Vikárius tanulmányterv készítésével, akkor nem mondok nagy számot, ha ez a 80 milliót meghaladja az akkori számokkal. Ha ezt felbruttósítom, akkor ez egy komolyabb számot tesz ki, és azt hiszem, hogy mindenki belátta, hogy ennek az intézménynek az ilyen módon való működtetése értelmetlen volt. A kincstárrendszer korábban is működött. Magyarországon Nagykanizsa volt a második, aki a nagykincstári rendszert bevezette, Tokaj volt az első, amely nagyon kis település, nagyon kis intézményrendszerrel. Az volt egyébként a példakép, azt vettük át. A másik a költségvetések viszonya. Azt mondanám Cseresnyés Péternek, hogy legyen kedves megnézni a korábbi költségvetések viszonyszámait, működési kiadási oldalait. Meg kellene nézni azt, hogy állami támogatásként az előző ciklusban mekkora összegeket kapott a város fejlesztésre. Ezeket össze kellene hasonlítani. Csak egy kérésem lenne Cseresnyés Péterhez, hogy eltelt két és fél év, van vissza még másfél év – bízom abban, hogy legalább egy pozitív jelzőt fog mondani ebben a közgyűlésben a város működéséről.

Kereskai Péter (ÜGYREND): Az lenne a javaslatom, hogy most ne zárjuk le ezt a napirendet, hanem egyben tárgyaljuk az egyszerűsített beszámolót, hiszen a kettőnek elég szoros köze van egymáshoz.

Litter Nándor: Igaz. Kérem, fogadják el, hogy egyben foglalkozunk ezzel a kérdéssel.

Dr. Kelemen Marcell: Két elhangzott felszólalásra szeretnék reagálni. Az egyik a POLISZ gazdálkodási rendszer működése. Ezzel komoly gondok voltak decemberben, de azóta ezek a problémák megoldódtak. Jelen pillanatban a gazdálkodási adatok feldolgozásra kerültek, a Gazdálkodási Osztály ezt megtette, tehát a könyvelésünk szinte naprakésznek tekinthető. Folyamatban van az intézmények számára kódok generálása, amellyel beléphetnek ebbe a POLISZ rendszerbe és megtekinthetik a gazdálkodásukra vonatkozó adatokat. Tehát ez a modulja működik a POLISZ rendszernek. Jövő hétre tervezünk egy oktatást az intézmények dolgozóinak, hogy ezzel is segítsük a munkájukat. De a lehetőség megvan arra, hogy ők interneten keresztül a könyvelt adatokra, illetve a gazdálkodási adatokra rátekinthessenek. Ezeket a lehetőségeket az Önök számára is szeretnénk biztosítani, tehát valamennyi képviselőnek adnánk egy ilyen kódot. A másik kérdés a gépjárműadó, illetve az adóhátralék. Azt szeretném elmondani, hogy az adóhátralék, ahogy Önök is látják, csökkent, tehát ez az adóbehajtás eredményességét jelenti. A gépjárműadóval kapcsolatban azt is szeretném elmondani, hogy az Adóirodán történt változtatásoknak megfelelően felállt a végrehajtási, illetve az ellenőrzési csoport, így mindkét nagyon fontos terület hatékonysága erősödött. Példaként említem, hogy kétszer 20 milliós adóhiányt tudtunk feltárni. Például egy építményadó 20 millió Ft értékben, illetve közel 20 milliós iparűzési adóhiányt, amikor az adózó elmulasztotta ezt befizetni.  Tehát ez egy 40 milliós plusz bevétel az önkormányzatnak. Valamint szeretném elmondani, hogy jelen pillanatban azokra a gépjárműadózóknak az ellenőrzésére helyezzük a hangsúlyt, akik az elmúlt öt évben nem fizették be a gépjárműadójukat azért, mert korábban a gépjármű tulajdonosnak be kellett jelentenie, hogy ő gépjárműt vásárolt. 2004. január 1-jétől egy BM-lista alapján történik ez. Ezáltal a BM-lista alapján tudtuk feltárni, hogy kik azok, akiknek az elmúlt öt évben van ilyen gépjárműadó fizetési kötelezettségük, és még az elévülési időn belül szeretnénk ezeket az elmaradt gépjárműadó kintlévőségeket behajtani. Ez is milliós nagyságrend lesz. Van, aki mondjuk 800 eFt-ot felejtett el befizetni az elmúlt években, mert nem vallotta be a gépjárműadót és nem sikerült feltárni addig. Ezt szerettem volna azért hozzáfűzni, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy ezek adatok majd a 2006-ban tárgyalandó 2005-ös zárszámadásnál kedvezőbbek legyenek.

Polai József: Amikor a költségvetés tárgyalásakor a járdaépítések felmerültek, és én kifogásoltam, hogy a bajcsai járdafelújítás idén nem folytatódik, akkor azt a választ kaptam, hogy a zárszámadáskor térjünk vissza és polgármester úr azon lesz, hogy támogatni tudja, fogja ezt a felvetésemet. Szeretném kérni azt, hogy vegyük figyelembe majd, amikor a pénzek elosztása történik, hogy Bajcsán egy kis járdaszakasz felújítás az idén folytatódhasson.

Litter Nándor: Látjuk ebből az anyagból, hogy nem többletünk keletkezett, hanem inkább hiányunk. Ebből adódóan most nincs mit felosztanunk. Egyébként azt tartom továbbra is, hogy a bajcsai járdafelújításra majd vissza fogunk térni későbbi időszakban, hogy lesznek-e erre forrásaink. Továbbra is úgy gondolom, hogy folytatni kell Bajcsán a járdaépítést.

Dr. Csákai Iván: A költségvetési beszámoló 13. oldalán részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél, ha a második bekezdést elolvassuk, valamennyi intézmény a megfelelő információáramlás hiányáról panaszkodott, hiányos információk mellett gazdálkodni ugyanis problémás volt. Ugyanakkor a 26. oldalon minden dicséret elhangzik, hogy milyen jó ez az információáramlás. Ellentmondás van a kettő között. A kincstár megszüntetésével kapcsolatban csak annyi, hogy ha a kincstár nem működött jól, akkor azt kellett volna megnézni, hogy hogyan működne jobban, hiszen ha igaz, ami a 13. oldalon van, akkor jelenleg sokkal rosszabbul működik minden, mint eddig. Az a dicséret, hogy milyen jól működik a rendszer, szerintem nem fogadható el, ez lehet, hogy egy egyszemélyi irányításra utaló dologra megfelelő, de egy önkormányzatnál ez nem.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy Csákai úr is tudja, hogy ha egy új rendszer kerül bevezetésre, abból adódnak nehézségek. Ezt jegyző úr is elmondta. Kemény munkával azon vannak, hogy ezek helyreálljanak, és egy szélesebb körű, jobb információs rendszer működjön a hivatal és az intézmények között.

Budai István: Abban döntöttünk Kereskai úr javaslatára, hogy a 4. napirendi pontot is együtt tárgyaljuk. Ha ez így van, akkor elmondanám, hogy a Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az egyszerűsített beszámolót a közgyűlésnek. Felvetődött a Pénzügyi Bizottságon is, de korábban is már, hogy a részvények árfolyamon történő értékelése miért nem történik meg. Itt egy könyv szerinti értéken kialakult helyzetet mutat a vagyoni helyzetünk. A könyvelői jelentés 11. oldalán látjuk, hogy az OTP részvény mai is névértéken, tehát 79 eFt-on szerepel. Egy korábbi közgyűlésen döntöttünk arról, hogy az elmaradt dematerializálás miatti különbséget és annak felelősét is vizsgáljuk. Nem tudom, hogy ennek valamilyen eredménye lett volna. Úgy gondolom, hogy ez most több mint 5 millió lenne, ha dematerizáltuk volna, és több mint 2, ha most értékelnénk árfolyamon. Úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozni kellene.

Litter Nándor: A legutóbbi közgyűlésünkön elhatároztuk, hogy utána járunk, hogy ki követte el ezt a hibát valamikor pár évvel ez előtt. További hozzászólások nincsenek. Könyvvizsgáló urat kérdezem, hogy a beszámolóhoz van-e még kiegészítés?

Szita László: Remélem, nem a könyvvizsgálónak szólt a jelzőkkel való minősítés, ugyanis én teljesen függetlenül minősítem a beszámolót és a zárszámadást. Hogy a pénzügyi helyzetet és a pénzügyi finanszírozást hogyan kell értékelni, gondolom ketté kellene választani. Én is úgy látom, hogy a pénzügyi finanszírozással alapvető gondok nincsenek. Tényleg minden feladatot lehetett finanszírozni, hiteleket nem kellett annyira igénybe venni. A jelentésben ezt le is írtam, hogy 23 %-a volt csak az eredeti előirányzatnak, ami hitelt igénybe kellett venni. Folyószámlahitelt igénybe kellett venni. A másik, hogy a pénzügyi helyzet a körülményekhez képest viszonylag finanszírozható. Talán a pénzügyi helyzethez még annyit kellene hozzátenni, hogy amennyiben valóban nagyon jó lenne és minden önkormányzatnak a pénzügyi helyzete, abban az esetben minden fontos feladatot jobban lehetett volna finanszírozni. Csak néhány mutatót hadd említsek meg. Többek között év végén a pénzeszközök állománya 649 millió Ft volt, majdnem 650 millió. Az látszik is a mérleg eszközoldalán. Ugyanakkor rövidlejáratú szállítói kötelezettség – 1,2 milliárd Ft, ami kifizetetlen volt, 2005-ben ezek teljesítésre kerültek, igaz, hogy a fizetési határidő áthúzódott erre az évre. Ha most a pénzmaradványt összehasonlítjuk vele, ami előző évben képződött, akkor gyakorlatilag nem volt meg erre a fedezet, hanem bizonyosan majd a következő évet, a 2005. évet fogja terhelni. A pénzügyi helyzethez hozzátenném azt is, hogy a dologi és folyó kiadásoknál van egy 135 milliós túllépés, illetve ha tényleg a körülmények, az állami egyéb finanszírozás nagyon jó lett volna, akkor többet tudott volna a város fordítani a meglévő eszközök felújítására is.

Cseresnyés Péter: Nem kaptam választ a dologi kiadások túllépésére vonatkozóan – a 135 millió Ft.

Tóthné Krémer Mária: Amit a könyvvizsgáló a dologi kiadások között túllépésként szerepeltet, ténylegesen nem túllépés, mert könyveléstechnikailag az intézményi alulfinanszírozást, a 311 millió Ft-ot a 9. számú melléklet legutolsó sorában dologi kiadások között kellett szerepeltetnünk, ami összességében igaz, hogy 135, de ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor a dologi kiadásoknál egy 180 millió Ft-os megtakarítás jelentkezik.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, hogy fogadjuk el a 2004. évi költségvetés gazdálkodásáról a beszámolót és megalkotjuk rendeletünket ennek megfelelően a zárszámadás elfogadásával.

A közgyűlés 16 szavazattal és 7 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

18/2005.(V.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2005.(V.9.) számú rendelete a 2004. évi költségvetési zárszámadásról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Litter Nándor: El kell fogadnunk a 2004. évi egyszerűsített beszámolót is.

Szita László: Véleményt kellene mondani, ugyanis az önkormányzati törvény a könyvvizsgáló másik feladataként írja elő azt, hogy az egyszerűsített éves beszámolót kell minősíteni, felül kell vizsgálni, és ezt záradékkal minősíteni kell. Ezt a felülvizsgálatot elvégeztük. Itt arról van szó, hogy a városi szintű halmozódások nélküli, egy konszolidált beszámolót kellett felülvizsgálni. Ennek a beszámolónak a része a mérleg, a pénzforgalmi jelentés és a pénzmaradvány kimutatás. Tehát ez az összevont mérleg tartalmazza a város összes vagyonát, a vagyonában a változásokat, valamint a pénzforgalmi teljesítéseket és pénzmaradvány kimutatás alakulását. Ahhoz, hogy a könyvvizsgáló ezt a véleményét ki tudja alakítani, záradékot tudjon adni, felül kellett vizsgálni a gazdálkodás szabályozottságát, az év végi … feladatok elvégzését, majd pedig mind a mérleget, mind a pénzforgalmi jelentést és a pénzmaradvány kimutatást is minősíteni kellett, a pénzmaradvány elszámolást is. A szabályozottságról annyit tudok elmondani, hogy összességében nincs különösebb észrevétel, tehát szabályozottan gazdálkodnak azok az intézmények, a rendelkezésre álló szabályzatnak megfelelnek lényegében a számviteli követelményeknek. Az év végi zárlatokhoz kapcsolódóan nem mindenütt történt meg …….. az év végi leltározással mennyiségi felvétel, hanem egyeztetése, mennyiségi felvételt írt elő a 249-es kormányrendelet. A közgyűlésnek arra viszont lehetősége lett volna, hogy kétévenként határozza meg a mennyiségi felvételre történő leltározást, amennyiben ezt rendeletben szabályozza. A mérleg felülvizsgálatához kapcsolódóan részletesen nem fogok kitérni. Felülvizsgálatának megállapításait a jelentés tartalmazza. Kettőt emelnék ki. Az adós követelések állománya csökkent az elmúlt évben, 43 millióval kevesebb a hátralék. Ugyanakkor viszont szeretnék kitérni az önkormányzat vagyoni részesedéseire és üzletrészeire, valamint részvényeinek értékére. Pénzügyi Bizottságon is felmerült ezeknek a kérdésre. Azt tudom mondani, hogy ezt a felülvizsgálatot a részesedések értékelését elvégezték, független könyvvizsgáló végezte el. Ezt áttekintettem, ezt elfogadtam, illetve a könyvvizsgálat elfogadta, csak két-három megjegyzés lenne hozzá. Tegnap felmerült, hogy Nagykanizsa környéki közművelődés-fejlesztési kht-ja van-e az önkormányzatnak. Valóban úgy volt, hogy ez egy többcélú kistérségi társuláshoz kapcsolódott, mivel ez bent volt, a város költségvetésében szerepelt. Van egy …. kft-je az önkormányzatnak? Igen van, 709 eFt a befektetése és jó ennek az értéke. Továbbiakban felmerült az, hogy az olaj és gázkészülékeket gyártó részvénytársaság 79 millió vagyoni részesedése megfelelően lett-e értékelve? Ismét megnéztem, azt tudom mondani, hogy 5,6 milliárd Ft a saját tőkéje és 2,3 milliárd a jegyzett tőkéje ennek a cégnek, tehát így nem volt nála vagyonvesztés, ezért a részvényeiket nem kellett leértékelni. Természetesen amennyiben az értékei alakulnak másképpen, akkor ezt az értékelést el kell végezni. Talán itt ketté kellene választani azt, hogy hogyan kell értékelni a befektetéseket, és hogyan értékeli a piac az értékesítés alkalmával ezeket a részvényeket. Az értékelésnél mindig azt kell megnézni a könyvvizsgálónak, hogy az adott cégnek milyen a piaci megítélése, milyen a vagyona. Ezt úgy tudjuk megnézni, hogy a saját és jegyzett tőke részarányát egymáshoz viszonyítjuk. Ezt a 2003. évi adatok alapján elvégeztük. Gyakorlatilag ezek az értékelések így elfogadható. Amennyiben ezeket a részvényeket, többek között ennek a részvénytársaságnak a részvényeit értékesíteni akarja az önkormányzat, ezt a piac ítéli meg, hogy el lehet-e adni annyiért vagy nem lehet. De a cég adatai pillanatnyilag stabilak, igaz, hogy 2004-es adatok még nem álltak rendelkezésre, de ezt a májusi beszámolóból adódóan majd csak a következő évben lehet az értékelésnél figyelembe venni. Egyéb észrevételünk nincs a mérleggel kapcsolatban. Auditálási eltérést sem az eszközoldalon, sem a forrásoldalon, sem a mérleg főösszegét érintően nem állapítottunk, tehát ezeket az állításokat, amit a beszámoló tartalmazott a mérleg, ezeket így el tudtuk fogadni. A pénzforgalmi jelentés felülvizsgálatához kapcsolódóan annyit említettem már, hogy a dologi kiadásoknál a könyvelésből és az adatokból adódóan ez a túllépés szerepelt az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben, tehát a könyvelés adataival ez megegyezik. Nyilván, hogy a tartalom ehhez értékelhető, és egyéb túllépések nem voltak. A pénzmaradvány kimutatáshoz kapcsolódóan pedig annyit, hogy észrevételünk, auditálási eltérésünk nem volt, tehát amit a jelentésben, tehát az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban a város szerepeltetett, azt el tudjuk fogadni. Mindezek alapján a város egyszerűsített beszámolóját minősíteni kellett, és ezt a minősítést könyvvizsgálói záradékkal tudja a könyvvizsgáló kifejezésre juttatni. Engedjék meg, hogy ennek a záradéknak az utolsó mondatát felolvassam: véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az önkormányzat és intézményei 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Litter Nándor: Kérem, ezzel a záradékkal együtt fogadjuk el a határozati javaslatot.

A közgyűlés 17 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

102/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2004. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja, és hozzájárul a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §. (11) bekezdése szerint összeállított – a könyvvizsgáló által záradékolt – 2004. évi egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített eredmény-kimutatás) 2005. június 30.-áig történő közzétételéhez, az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséhez.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

Zárt ülés:

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 103/2005.(IV.27.) – 108/2005.(IV.27.) számú határozatai később kerülnek kihirdetésre.

A közgyűlés 109/2005.(IV.27.) – 111/2005.(IV.27.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

12.   Javaslat a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola beléptető rendszerének további működésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Sajni József: Bizottságunk ezt a napirendet megtárgyalta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményét is figyelembe véve egyetért az intézmény gyermekek érdekeit védő hatékonyan működő beléptető rendszerének alkalmazásával. Két lényeges elem a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleménye. Úgy gondolom, hogy ez a gyermekek érdekében történik, és ezt támogassa a közgyűlés is.

Cserti Tibor: Gratulálok az igazgató úrnak és tantestületének.

Zakó László: Az anyagban vastagon van szedve az, hogy országos médiák. Ilyen kifejezés nincs. A média önmagában többes szám. Tehát országos média.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. A vitát lezárom. Kérem Sajni képviselő úr kiegészítését figyelembevéve szavazzuk meg a határozati javaslatot.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

112/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményét is figyelembe véve - a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola - gyermekek érdekeit védő hatékonyan működő - beléptető rendszerének további működtetésével egyetért.

Felelős  :              Litter Nándor polgármester

Operatív felelős:    Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető                
                            Mérksz Andor igazgató)

13.   Előterjesztés a 2005-2006-os tanév szervezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Az anyag tartalmazza a következő évre beiratkozók létszámát, az ehhez tartozó óvodai csoportok, tanulócsoportok számának meghatározását, illetve tartalmazza a középiskolák esetében azokat a szükségszerű átszervezésnek minősülő intézkedéseket, amiket meg kellett tenni. Például a Cserháti Szakközépiskola esetében a agrárképzés megszűnik. Ennek megfelelően a tangazdaság megszüntetésének kérdésköre, illetve a felnőtt oktatást a jelenleg két intézményben – az egyikben rendkívül alacsony létszámmal folyó felnőtt oktatást – integrálnánk a Zsigmondy Szakközépiskolába. Innentől Nagykanizsán egy helyen lesz felnőtt oktatás, ahol érettségit lehet szerezni, legalábbis önkormányzati fenntartású intézményként. A közoktatási törvény kötelez bennünket átszervezésnél, hogy egy külső szakértő véleményezze az anyagot. Ez az anyag megérkezett. Sajni úrnál ott van az anyag, amely egyértelműen megállapította, hogy a tanulók érdekeit nem sérti, a feladatellátását a továbbiakban ugyanolyan színvonalon biztosítja az önkormányzat. Ebben a két tényben mondhat egyébként véleményt. Pozitív az észrevétele az átszervezéseket illetően. Az előterjesztésnek van egy határozati pontja, amely a Cserháti Szakközépiskola alapító okiratát módosítaná. Kérem Önöket, hogy erről ne szavazzanak, mert közben kiderült, hogy az összes intézményünk alapító okiratát felül kell vizsgálni, mert a szakfeladat-számok megváltoztak és az összes alapító okiratot át kell nézni.  

Cserti Tibor: Az előterjesztéshez - a Cserháti Iskola esetében - egy kiegészítő anyag is van fűzve. Ez pedig a használati jog kérdése. Ez gondolom nem véletlenül van ott, mert egyébként az alapító okirat tervek módosításában a 212/1-es, 212/4-es hrsz. alatt lévő külterületi ingatlanok használati jogát bele kell építeni az alapító okirat módosításába. Nem tartalmazza ezt.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Fordítva történik a dolog. Használati jogot kapott az …… iskola és ezt a jogot most visszaadja, mert a tangazdaság működtetéséről le akar mondani. Nem kívánjuk tovább működtetni, mert ezt önkormányzati pénzből működtetnék egy igazából termelésre nem alkalmas terület, de nem is tehetjük meg. Ezzel a feladattal együtt kaptuk meg a minisztériumtól. Most arról van szó, hogy a használati jogról lemond az iskola.

Cserti Tibor: Láttam ott jelzálogjog bejegyzéseket is és gondolom, hogy más intézmény esetében is itt van, ami egyébként 2002-ig hatályos, annak viszont a törléséről gondoskodni kell.

Bicsák Miklós: A városban ezek szerint felnőtt képzés csak egy iskolában fog történni?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Jelen pillanatban önkormányzati fenntartási intézményben két helyen folyik felnőttoktatás. Ha megnézik az adatokat, akkor van olyan osztály, ahol az egyik helyen harminc valahányan vannak, a másik helyen pedig rendszeresen kétszáz körül van a létszám. Nyilvánvalóan a takarékosság is ezt diktálja, de nincs is indokoltsága, hogy két helyen legyen, hiszen ezek a fiatalok ugyanabban a rendszerben, ugyanúgy szerzik meg. Nincs különbség a szakközépiskolai és a gimnáziumi érettségi megszerzése szempontjából. Tehát biztosítjuk továbbra is a tanulóknak ezt a lehetőséget.

Polai József: Az előterjesztés alapján a bajcsai óvoda 6.45-16.15 óráig tart nyitva. Bizottsági ülésen is felhívtam a figyelmet arra, hogy ez nem egészen így van, mert négy gyermek szüleinek a részéről felmerült az igény arra, hogy 6 óra 5 perckor  – igaz nem minden nap – az óvoda legyen nyitva. A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat 4 egyhangú szavazattal támogatja a napirendi pontot és a határozati javaslatban szereplő 1/b, 2.,3.,5.,6.,7., 15. pontjait.   

Sajni József: Bizottságunk az előterjesztést 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és kéri a közgyűlést is, hogy fogadja el. A szakértői állásfoglalás is egyértelműen pozitívan szól az előterjesztés anyagáról úgy szakmailag, mint jogi szempontból.

Bicsák Miklós: Kiskanizsán a beiskolázást nagyon alacsonynak tartom.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A nyitvatartási idő kialakítása befolyásolja a munkaerőt, az óvónői álláshelyek és dada álláshelyek számát. Ebben a pillanatban kemény gazdasági kérdéssé is válik a nyitva tartás. Az önkormányzatnak kötelessége biztosítani – ha a szülő dolgozik –, hogy nyitva legyen attól az időpontból óvoda. Nem minden óvoda. Ez munkaidő szervezés kérdése, és az hadd legyen a vezető óvónő dolga, hogy hogyan oldja meg, de mi a helyszíni ellenőrzéseket is bele értve sem 7 óra előtt, sem délután, adott időpont után gyereket sem és dolgozót sem találtunk az óvodában. Nyilván ez alátámasztja azt, amit képviselő úr mondott, hogy nem kell állandó jelleggel a nyitva tartás. Kérem, fogadják el a meghatározott nyitva tartást azzal a feltétellel, hogy az óvónő feladatul kapja, hogy az igényekhez igazítsa, hogy ha szükség úgy kívánja.

Dr. Horváth György: Egy alapos, tökéletes előterjesztés van előttünk. Nemcsak a jelenlegi helyzetet mutatja tökéletesen, hanem egyértelműen kiolvasható belőle a jövő irány is, hogy merre kell menni.  Javaslom, hogy fogadja így az előterjesztést a közgyűlés.

Polai József: Tudom, hogy 103 tanuló van jelen pillanatban, aki nem kiskanizsán tanul. Ez első osztálytól, egészen nyolcadig osztálytól van így. Ez elég szomorú. Nem rosszabb a mi iskolánk sem, mint a többi belvárosi iskola. A szülők a munkahelyükhöz közelebb iskolát választanak. Továbbra is fenntartjuk azt, hogy nem a legjobb a közlekedés ahhoz képest, hogy a két körzetbe oda-vissza át lehessen járni. Ez is eredményezi azt, hogy a szülő inkább magával viszi, és nem engedi Kiskanizsán keresztül, úgymond bóklászni a gyereket a két körzetben oda-vissza. 

Litter Nándor: Úgy tudom, hogy oda és vissza is jön busz az iskola idő végén. A múltkor ezt megállapítottuk a közös egyeztetésünk során.

Zakó László: Az előterjesztés tény adatokat rögzít. Elég szomorú adatsor. Nem értek egyet Horváth képviselővel, hogy azért olyan jó ez az előterjesztés, mert mutatja a vonalat, az irányt, a tendenciát. Pontosan, ha valami tragikus, akkor a tendencia az, hogy szűnnek meg az osztályok, iskolák és csökken a gyereklétszám. Ha rajtam múlna, akkor nyolc gyerekkel is osztályt indítanék, mert legalább több időt tud a pedagógus a gyerekkel tölteni, de hogy ennek a tendenciának még örüljünk is és ezért szavazzuk meg, ezt nem tudom elfogadni.

Litter Nándor: A kistérségnek el kell készíteni 2005. június 15-ig a közoktatási tervét, amellyel kapcsolatban abban bízunk, hogy egész kistérségi szinten fogunk majd a közoktatási ügyekre választ adni. Javaslom, hogy a határozati javaslatokat fogadjuk el egyenként. Az egyes pontban az óvodai csoportszámokról döntünk.

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Ennek a b.) részében a Rózsa úti általános iskola és Speciális Szakiskola csoportszámáról döntünk.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A 2. pontban eldöntjük azt, hogy 18 első osztályos tanulócsoportot indítunk a városban.

A közgyűlés 22 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A 3. pontban az általános iskolákban a 2005-2006-os tanévben indítható osztályok számát engedélyezi a közgyűlés.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A 4. pontban a Rózsa úti Általános Iskolában a 2005-2006-os tanévben indítható osztályok számát az itt meghatározottak szerint engedélyezi a közgyűlés.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Az 5. pont iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulócsoportok számát az itt leírtak szerint engedélyezi a közgyűlés.

 

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Polai képviselő úr a választ elfogadja, hogy helyi szinten az óvoda vezetője a speciális igényeket koordinálja?

Polai József: Elfogadom.

Litter Nándor: Javaslom, hogy fogadjuk el az óvodák nyitva tartását az itt leírtak szerint.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 7. pont. A nyári szünet alatt az itt meghatározott óvodák biztosítják az ügyeletet.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 8. pontban a Mező Ferenc Gimnáziumban megszűnne az érettségire felkészítő oktatás és ezt a feladatot a városban egységesen a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola veszi át.

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 9. határozati javaslat, a Cserháti Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kollégiumában 2005. július 1-től hat kollégiumi csoport működését engedélyezi a közgyűlés.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 10. pont szerint a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskolában a tangazdaságot megszünteti a közgyűlés. A földterület használatról lemondunk. A szükséges intézkedéseket az intézmény vezetője tegye meg a minisztérium felé.

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 11. pont szerint az előzőekre hivatkozva az iskola nevét megváltoztatjuk Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola névre.

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 12. határozati javaslatról nem döntünk, majd együtt a többi iskolával. 13. pont a túlóra csökkenést és vezeti pótlék elvonást hagyja jóvá az itt felsorolt két iskolában a közgyűlés.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 14. pont szerint a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban megszűnő levelező tagozat költségeit át kell csoportosítani a Széchenyibe. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 15. pontban az álláshelyeket határozzuk meg az egyes intézményekben az itt leírtak szerint.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A 16. pontban arról döntünk, hogy pályázatot nyújtunk be a létszámcsökkentéssel kapcsolatosan.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A 17. pontban a Rózsa Óvoda, Micimackó Óvoda, Attila Óvoda alapító okiratának 6. pontját módosítjuk a felvehető maximális gyermeklétszámmal összefüggésben.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

113/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése „A 2005/2006-os tanév szervezése” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005/2006-os nevelési év óvodai jelentkezéseiről szóló tájékozatót elfogadja.

a.)       A létszámok ismeretében a 2005/2006-os nevelési évre 57 óvodai csoport működését engedélyezi az alábbiak szerint:

Óvoda Csoportszám
Attila Óvoda 6
Hevesi Óvoda 6
Hétszínvirág Óvoda 5

Kertvárosi Óvoda

6
Micimackó Óvoda 3
Pipitér Óvoda 6
Rozgonyi  Óvoda 6
Rózsa Óvoda 6
Vackor Óvoda 7
Miklósfa tagóvodája 4
Palin tagóvoda 2
Összesen: 57

 

b.)       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a speciális óvodai csoport  indítását a 2005/2006-os nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi:

Intézmény Csoportszám
Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
1

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős. Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

2.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005/2006-os tanév általános iskolai beiratkozásairól szóló tájékoztatót elfogadja.

A létszámok ismeretében a 2005/2006-os tanévre 18 első osztályos tanulócsoport működését engedélyezi az alábbi intézményi bontásban:

Általános iskola A 2005/2006-ban  indítható első osztály száma
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 1
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin 1
Általános Iskola Kiskanizsa 1
Bolyai János Általános Iskola 3
Hevesi Sándor Általános Iskola 3
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2
Péterfy Sándor Általános Iskola 2
Rozgonyi Úti Általános Iskola 2
Zrínyi Miklós Általános Iskola 2
Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 1
Összesen: 18

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

3.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolákban a 2005/2006-os tanévben indítható osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi:

 

Általános iskola A 2004/2005-ben engedélyezett osztályszám Csökkenés 2005/2006-ban várható osztályszám
1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Összesen 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Összesen 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Összesen
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 4 8       4 4 8
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin 4 4 8       4 4 8

Általános Iskola Kiskanizsa

9 8 17 2   2 7 8 15
Bolyai János Általános Iskola 12 12 24       12 12 24
Hevesi Sándor Általános Iskola 12 12 24       12 12 24
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 8 9 17       8 9 17
Péterfy Sándor Általános Iskola 9 16 25 1 1 2 8 15 23
Rozgonyi Úti Általános Iskola 8 8 16       8 8 16
Zrínyi Miklós Általános Iskola 11 16 27 1 1 2 10 15 25
Összesen: 77 89 166 4 2 6 73 87 160

 

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős. Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

4.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rózsa Úti Általános Iskolában a 2005/2006-os tanévben indítható osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi:

Általános iskola A 2004/2005-ben engedélyezett osztályszám Csökkenés 2005/2006-ban várható osztályszám

1-4. évfolyam

5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Összesen 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Összesen 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Összesen
Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5 7 4 16   1   1 5 6 4 15

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

5.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005/2006-os tanévben indítható iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi:

Általános iskola 2004/2005 Csökkenés 2005/2006
Iskola
otthon
Napközi
otthon
Tanuló
szoba
Összesen Iskola
otthon
Napközi
otthon
Tanuló
szoba
Összesen Iskola
otthon
Napközi
otthon
Tanuló
szoba
Összesen
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1   5         4 1   5

Általános Iskola és Óvoda

Nagykanizsa-Palin

  4   4           4   4
Általános Iskola Kiskanizsa 4 4   8 1     1 3 4   7
Bolyai János Általános Iskola   15 1 16           15 1 16
Hevesi Sándor Általános Iskola   14   14           14   14
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 4 5 2 11   1   1 4 4 2 10
Péterfy Sándor Általános Iskola   13   13   1   1   12   12
Rozgonyi Úti Általános Iskola   9   9           9   9
Zrínyi Miklós Általános Iskola 1 10 3 14 1     1   10 3 13

Rózsa Úti Általános Iskola és

Speciális Szakiskola

  8 1 9           8 1 9
Összesen: 13 83 7 103 2 2   4 11 81 7 99

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

6.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati óvodák napi nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény
Az óvoda napi nyitva tartása
Attila Óvoda   6,15-17,00
Hétszínvirág Óvoda   6,00-17,00
Hevesi Óvoda   6,00-17,00
Kertvárosi Óvoda Csokonai u. 6,30-17,00
  Sánc  
Micimackó Óvoda   6,00-17,00
Pipitér Óvoda Bajcsy Zs. 6,30-17,00
  Nagyrác 6,15-16,30
  Bajcsa 6,45-16,15
Rozgonyi Óvoda   6,00-17,00
Rózsa Óvoda   6,00-17,00

Vackor Óvoda

Platán sor 6,30-17,00
  Kossuth tér
Általános Iskola és Óvoda Miklósfa Miklósfa 6,00-17,00
  Ligetváros 6,30-17,00
Általános Iskola és Óvoda Palin Palin tagóvoda 7,00-16,30

 

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Intézményvezetők)

7.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az óvodákban a nyári szünetet 2005. július 1 – augusztus  19. közötti időtartamban engedélyezi. A nyári szünet ideje alatt 2005. július 1-22. között a Rozgonyi Óvoda, július 25 – augusztus 19. között az Attila Óvoda biztosítja az ügyeletes ellátást.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Borsos Péterné óvodavezető

Kovács Jánosné óvodavezető)

8.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola levelező munkarend szerinti érettségire felkészítő oktatását megszünteti, a feladatot a továbbiakban a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola látja el. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések meghozatalára.

Határidő:         2005. július 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                         Szermek Zoltán igazgató

                         Mérksz Andor igazgató)

9.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kollégiumában 2005. július 1-től hat kollégiumi csoport működését engedélyezi.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester
(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                Johanidesz István igazgató)

10.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola tangazdaságát megszünteti, a földterület használati jogáról lemond. Utasítja az intézmény vezetőjét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felé szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:         2005. július 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Karmazin József osztályvezető

                         Johanidesz István igazgató)

11.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola nevét megváltoztatja Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium névre.

Határidő:         2005. július 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                         Johanidesz István igazgató)

12.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi túlóra csökkenést és vezetői pótlék elvonást hagyja jóvá.

Intézmény Túlóra csökkenés Vezetői pótlék elvonás

Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

10
1

Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

40
1

 

Határidő:         2005. július 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                 Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

13.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola levelező tagozatának megszüntetéséből adódó megtakarítást a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola költségvetésébe építi be.

Határidő:         2005. július 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                 Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

14.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nevelési-oktatási intézmények közalkalmazotti álláshelyeinek számát az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Intézmény 2005. évi előirányzat 2005. évi változás 2005. évi módosított előirányzat
Szakmai Nem szakmai Összesen Szakmai Nem szakmai Összesen Szakmai Nem szakmai Összesen
Attila Óvoda 13 10,5 23,5       13 10,5 23,5
Hétszínvirág Óvoda 13 11 24 -2 -1,5 -3,5 11 9,5 20,5
Hevesi Óvoda 13 11,5 24,5       13 11,5 24,5
Kertvárosi Óvoda 13 9,5 22,5       13 9,5 22,5
Micimackó Óvoda 6 4,5 10,5       6 4,5 10,5
Pipitér Óvoda 13 10 23       13 10 23
Rozgonyi  Óvoda 13 29 42       13 29 42
Rózsa Óvoda 13 15 28       13 15 28
Vackor Óvoda 15 13 28       15 13 28
Összesen: 112 114 226 -2 -1,5 -3,5 110 112,5 222,5
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 27,32 17,5 44,82     0 27,92 17,5 45,42
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin 22,28 12 34,28     0 22,28 12 34,28
Általános Iskola Kiskanizsa 38,35 17 55,35 -4,6 -1,25 -5,85 33,86 15,75 49,61
Bolyai János Általános Iskola 54,95 22,5 77,45     0 54,95 22,5 77,45
Hevesi Sándor Általános Iskola 52,9 22 74,9     0 52,9 22 74,9
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 43,35 17 60,35 -0,66 -1 -1,66 42,69 16 58,69
Péterfy Sándor Általános Iskola 55,85 26,5 82,35 -3,69 -1 -4,69 52,16 25,5 77,66
Rozgonyi úti Általános Iskola 36,03 8 44,03 0,53 0 0,53 36,56 8 44,56
Rózsa úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 59,68 7,8 67,48 -0,48 0 -0,48 59,2 7,8 67
Zrínyi Miklós Általános Iskola 58,92 19 77,92 -4,23 -1 -5,23 54,69 18 72,69
Összesen: 449,63 169,3 618,93 -13,13 -4,25 -17,38 437,21 165,05 602,26
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 86,26 39 125,26 0 0 0 86,26 39 125,26
Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 75,02 42 117,02 -1 -1 -2 74,02 41 115,02
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 65,82 28,5 94,32 0 0 0 65,82 28,5 94,32
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 84,18 22 106,18 0 0 0 84,18 22 106,18
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola 122,52 40,5 163,02 0 0 0 122,52 40,5 163,02
Összesen: 433,8 172 605,8 -1 -1 -2 432,8 171 603,8
Mindösszesen 995,43 455,3 1450,73 -16,13 -6,75 -22,88 980,01 448,55 1428,56

Határidő:         2005. július 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                 Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

15.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva utasítja a létszámleépítésben érintett intézményvezetőket a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, valamint a létszám racionalizálási pályázattal összefüggő feladatok pontos végrehajtására.

Határidő:         2005. november 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

16.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rózsa Óvoda, a Micimackó Óvoda, Attila Óvoda alapító okiratának 6. pontját „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám” az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám
Rózsa Óvoda 170
Micimackó Óvoda 80
Attila Óvoda 150

Határidő:         2005. április 27.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

14.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város viziközmű vagyonának beruházási, fejlesztési terve (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Erdős Péter: A hétfői napon a Vízműtől érkezett egy összeállítás, összértékében 175 milliós beruházási tervvel. Ezt már nem volt lehetőség a jelenlegi közgyűlésre kiosztani. A ma reggeli Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági ülésen ez tárgyalásra került, amiről a bizottság elnöke tájékoztatni fogja Önöket. Azt javaslom, hogy a bizottság véleményével egyetértve, az előterjesztést azzal fogadja el a közgyűlés, hogy amit itt előterjesztettünk ez évi beruházásokat hagyja jóvá azzal, hogy lehetőség szerint év közben visszatérünk a források alakulásától függően, hogy mennyiben lehet ezen módosítani – figyelembevéve a Vízmű legújabb javaslatát is.

Papp Péter Pál: A legutolsó változatot ma reggel tárgyalta a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. A határozati javaslatot javasoljuk kiegészíteni az alábbiakkal. Többségi szavazással fogadtuk el azt, hogy mivel most teljes megoldást a Vízmű által előterjesztett javaslatra (ami műszakilag biztos, hogy indokolt, ezt nem tudjuk mi felülbírálni, nem is akarjuk), mivel a teljes programjuk közel 170 millió Ft-os igény, erre nincs fedezet sem a költségvetésben, sem a közműfejlesztési hozzájárulásokból, tehát maradnak el feladatok, legalábbis most tervszinten ezt kell konstatálnunk, év közben térjünk vissza erre a kérdésre, és a forráslehetőségek és a befolyt közműfejlesztési hozzájárulások lehetőségei adta keretein belül esetleg a most elmaradó, de műszakilag indokolt beruházásokat is tudjunk elvégezni. Javasoljuk azt, hogy a most elmaradó vagy később megvalósítandó feladatok közé sorolt Magyar utca felújítását mindenképpen úgy ütemezze az önkormányzat, hogy az Ipari Park esetleges soron lévő fejlődését ez ne akadályozza, tehát ott minden rákötés időben megtörténhessen, és minden szolgáltatás, ivóvíz-ellátás és csatornaellátás oldaláról is biztosítható legyen. Azt szeretnénk kérni a Vízműtől, hogy – ezt szintén határozatba foglaljuk – mivel február 15-ig kell az önkormányzati költségvetést elkészíteni, ezt megelőzően 30 nappal, január 15-ig a Vízmű készítse el azt a tájékoztató anyagot, amit most március 10-én kaptunk, hogy műszakilag milyen indokolt feladatokat kellene elvégezni ezen a rendszeren ahhoz, hogy az ivóvíz-ellátás korlátlanul és jó minőségben biztosítható legyen, hogy a költségvetés megszavazásakor nekünk legyen már ez a birtokunkban. Most egy kicsit később kaptuk meg, és az önkormányzat először döntött a 70 millióról, és utána kaptuk meg ezt a listát, amiről kiderült, hogy ez sokkal több. A 70 milliót lehet kevesellni, kevés is a 170 millió Ft-os igényhez, de ahogy egy korábbi napirendnél már említettem, a korábbi beruházási forrásokhoz képest ez többszörös mozgásteret biztosít a Vízműnek. Amit még mindenképpen szeretnénk – úgy javaslom, hogy három feladat mindenképp valósuljon meg, az egyik a haváriára félretett összeg, ez természetesen – ez 5 millió Ft –, az ablakos kút létesítése, ami alapvetően nagyobb biztonságot biztosítana Nagykanizsa ivóvíz-ellátásának, és a Honvéd utca felújítása, hogy a csatornázás mellett a vízvezeték-rekonstrukció is készüljön el. Erre a források lehetőséget biztosítanak, mi ezt mindenképpen javasoljuk. Javasoljuk még, hogy a kohéziós pályázati önrész és a strukturális alap pályázathoz is támogatást biztosítson az önkormányzat, azonban azzal a megszorító kitétellel, hogy vizsgáljuk felül azt, hogy Nagykanizsának tényleg a beruházás összegéhez arányos-e a teherviselése. A kohéziós pályázaton 14 falu szennyvízcsatornázása valósulna meg, Nagykanizsán ez csak Szabadhegyet, Bajcsát, Korpavárt érintené, illetve valamilyen mértékig a szennyvíztelep felújítását, bővítését. A részletek ismerete nélkül úgy véljük, hogy a beruházás összegéből nem 90 % az, ami Nagykanizsán valósul meg, akkor nem értjük, hogy a kohéziós pályázati önrésznek miért 90 %-át vállalja Nagykanizsa. Tehát kérném azt, hogy ezeknél a pályázatoknál a saját forrásarány a beruházással érintett önkormányzatokat a beruházás arányában terhelje. Ezekkel az észrevételekkel, illetve kiegészítő javaslatokkal elfogadásra javasoljuk az önkormányzatnak.

Litter Nándor: Szerintem nem elég a 30 nap, jóval korábban kell ezt megtenni. Egyrészt a költségvetésnek van egy koncepciós része, amit november 30-ig összeállítani. Azon kívül folyik a Vízműnél is egy tervezési folyamat, a vízdíjak megállapítása – a vízdíj részét képezik a használati díjak. Szerintem ezeket az időpontokat korábbra kell tenni. Egyébként korábban is működött ez, ez az anyag korábban is itt volt, csak mi ebből ezt az előterjesztést készítettük. A másik, hogy van itt egy olyan kérdés, amit meg kell válaszolni a hivatalnak és a Magyar Államnak is. Ezek a munkálatok közbeszerzést jelentenek. Tudjuk, hogy a közszolgáltatásokon van a vita, és azt megállította az Alkotmánybíráság, és rendezni kívánják a Parlamentben, hogy a közszolgáltatásokra ne kelljen pályázatot kiírni az önkormányzatok tulajdonában lévő cégeknek. De ez nem erről szól. Ez egy önkormányzati vagyonon végzett beruházás. Már tavaly október óta folyik ez a polémia, hogy ezek milyen kategóriába tartoznak. Szerintem ez is egy kérdés, amit nekünk meg kell válaszolni. A másik pedig, hogy mi szeretnénk kezdeményezni a következő Vízmű közgyűlésen, hogy kapjunk arról tájékozatót, hogy mivel Nagykanizsa fizeti a különböző fejlesztő programokkal kapcsolatos kötelezettségeit, és mint tudjuk, a kohéziós alapnál ez kiderült, nem mindenki tesz így. Tehát mi nem szeretnénk az egész terhet viselni, bár a megelőlegezés a mi részünkről volt egy részben, tehát ebben is szeretnénk rendet tenni. A másik, hogy sokkal részletesebb információkat szeretnénk kapni az egyes beruházásokról. Ebben megállapodtunk, és ebben az anyagban is szerepel, hogy ha marad így ez a rendszer – amire az előbb utaltam a közbeszerzés oldaláról –, akkor is mi szeretnénk kontrollálhatóbban áttanulmányozni azokat a munkálatokat, amelyek most majdnem csak egy összegben jelennek meg, és a mi, vagy az általunk megbízott szakembereknek meg kell adni a lehetőséget, hogy ennek a mélyére hatoljanak, hiszen Nagykanizsa jelentősen megemelte pontosan a szükséges fejlesztések miatt a közműfejlesztési hozzájárulást, és ennek erőteljesebben szeretnénk látni a hasznát a városi rekonstrukciós folyamatokban. De ebben megegyeztünk elnök-vezérigazgató úrral, hogy szinte árajánlat-szerű anyagok fognak érkezni az egyes munkák megkezdése előtt, addig nem fogunk intézkedni a pénzek átutalásáról, még akkor is, ha ezt a közgyűlés így jóváhagyja a pénzünk védelmében.

Cseresnyés Péter: Papp Péter elnök úr elmondta azoknak a gondolatoknak a nagy részét, amit én is szerettem volna elmondani és megfogalmaztam a bizottsági ülésen. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Úgy gondolom, hogy nem elég egyszer, lehet, hogy többször is kell erről beszélni. Ugyanis ha jól látom a számokat, akkor 70 millió Ft-ot állított be az önkormányzat az ez évi költségvetésbe fejlesztésre, viszont a használati díjból kb. 91 millió Ft folyik be. A 21 millió Ft különbözettel mi lesz? Ugyanis ismerve a nagykanizsai viziközmű- és csatornahálózatot, úgy gondolom, hogy ennek a hálózatnak a felújítására mindenegyes fillér elkel, tehát úgy gondolom, hogy még ez a 91 millió Ft/év sem elég arra, hogy utolérjük magunkat. Ezzel talán az elnök-vezérigazgató úr is egyetért, mert az elmúlt másfél-két évben több alkalommal sajtóban való megnyilatkozásban lehetett erről hallani. Ha valaki sokat jár Nagykanizsa utcáin, sajnos azt kell látni, hogy nagyon sok helyen kell a Vízműnek javítani, ez pedig azt jelenti, hogy a viziközmű-hálózat talán az elöregedés miatt minél előbb javításra szorult. Tehát azt kérdezem, hogy ez a 21 millió Ft különbözet ténylegesen ebben az évben felhasználásra kerül-e a tervek szerint kerülni a viziközmű- vagy a csatornaközmű hálózat fejlesztésére? Mert úgy gondolom, hogy ez meg kellene tenni, és semmiképpen nem szabad azt megtennünk, hogy esetleg más költségvetési problémák megoldására használjuk ezt. Ezért is találták ki, ezt a pénzt erre a fejlesztésre kell fordítani, sőt azt gondolom, hogy ennél lényegesen többet kellene erre fordítani ahhoz, hogy nehogy valamilyen váratlan esemény kapcsán nagyon komoly összegeket kelljen költeni a későbbiekben magára a hálózatra.

Litter Nándor: Ezt a kérdést nem most kellett volna feltenni, hanem a költségvetésnél, amikor döntöttünk arról, hogy mit hova költünk. Azt a 21 millió Ft-ot elköltöttük a költségvetésnél. Valóban jelentősen megemeltük a használati díjakat, és a korábbi időszak háromszorosát, négyszeresét költjük a viziközművek fejlesztésére, illetve reményeink szerint lesz Nagykanizsát érintően egy 3,5 milliárdos program – ha jól emlékszem kb. 47 %-ban érint bennünket, az kb. 3,5 milliárdos programot jelent, ami rekonstrukciós elemeket is tartalmaz. Tehát ez 2007 elején fog megindulni, és az egy lényeges változást fog itt a viziközművek vonatkozásában jelenteni a városban.

Bicsák Miklós: Azt kérem, hogy külön kiemelten kezeljük az Ipari Parkot. Meggyőződésem, hogy szükség van arra, ismerve a Magyar utcai körforgalom, DOMUS csatlakozás gondjait, hogy ne legyenek problémák az új beruházások indításánál.

Litter Nándor: Az látszik ebből az előterjesztésből, hogy nem döntünk most a befolyó közműfejlesztési hozzájárulások sorsáról. Pontosan azért, hogy az egyéb, év közben jelentkező problémákat meg tudjuk oldani. Várjuk azt, hogy döntés születik az A jelű úttal kapcsolatos programunkról, és akkor ott egy nagy fejlesztés megtörténhet, és az egyéb ilyen éves aktuális feladatokat szeretnénk a közműfejlesztésekből megoldani. Tehát én támogatom a javaslatot.

Cseresnyés Péter: A tények jogossága miatt a költségvetés tárgyalásakor én több alkalommal már 2003-ban azt kértem, hogy azt a pénzt, ami a közműhasználati díjból befolyik, a vziközmű és a csatornahálózatra fordítsa az önkormányzat. Tehát nem felel meg a tényeknek az, amit Ön mondott.

Litter Nándor: A költségvetésnél döntöttünk, hogy a 90 valahány millióból 21 milliót másra költünk el – az a többség ezt elfogadta.

Cseresnyés Péter: De én továbbra is azt mondom, hogy vegyük figyelembe azt, hogy mennyi pénz folyik onnan be a célra, és fordítsuk erre, amire kapjuk ezt a pénzt.

Litter Nándor: Ezt értettük, de a többség úgy döntött, hogy nem így. Tehát sorban jönnek a javaslatok, Ön is a mai napon javasolta, hogy költsünk többet az iparosított technológiával épített lakásokra. Rengeteg igény van, és ezeket az igényeket rangsorolva, eldöntöttük, hogy mi hova költünk. Nem egyszerű dolog. Egyetértek Önnel, hogy sokkal többet kellene költeni. Igaz az, amit Kovács úr leírt, vagy lehet, hogy még többet is tudtak volna beállítani ebbe a költségvetésbe. Csak rengeteg probléma van, amit meg kell oldani. Ebben kell egyetértenünk.

Kovács Antal: A közgyűlés kezdetekor hangzott el, hogy nem kell eufórikus hangulatba kerülni, de ami tegnap történt, az önmagában egy olyan mérföldkő a cég, illetve a város életében, amiről egy mondatot még el kell mondanom. Nevezetesen az, hogy az EU befogadta a kohéziós pályázatot és ezzel azt értük el, hogy 8 milliárd nettó közművagyonra ad az EU 75 %-os támogatást, és ez azt jelenti, hogy körülbelül nettó 800 millió Ft-ot kell a 18 önkormányzatnak a 14 helyett letenni önrészként, 15 % állami támogatás mellett. Ez azt jelenti, hogy a 180 milliós tervezési támogatásra tegnap igent mondott az EU képviselője. Nyitottak a kapuk minden irányból a megjegyzések és az esetleges kételyek felvetésére, azt is hozzáteszem, hogy mindhárom kritikus megjegyzéssel, amit Papp úr, Cseresnyés úr, polgármester úr megjegyzett – abszolút szinkronban vagyunk, semmi ellentmondás az egyik felvetéssel szemben sincs. Azonban tény, hogy ez a közművagyon Nagykanizsa város közművagyona, amiről szó van, amelynek felújító, rekonstruáló beruházási költségei kizárólag az Önök költségvetését terheli, és ez azért van így, mert a cég a város közművagyonát csak üzemelteti. A cégnek semmifajta forrása nem képződik arra, hogy ezekbe bármilyen módon pénzügyileg beszállhasson, és ezért nem közömbös az, hogy a mi javaslatunk, amely egyébként elvi ellentmondásban az Erdős úr és a mi véleményünk között, azonban egy fontos sorolási szempontsor van, nekünk bent fekszik ötvenegynéhány millió Ft-unk ebben az előkészítésben, amit az .…-nek kifizetettünk. Az más, hogy a város finanszírozza ezt nagy részben – ez igaz, azonban a cégnek nagyon komoly likviditási gondokat jelent, hiányt jelent ez a pénz, és egyáltalán nem közömbös, hogy ez mikor folyik be a társulást alkotó 18 településtől. Nyitottak a kapuk abból a szempontból, hogy január 15. Amit polgármester úr mondott, tavaly megállapodtunk, hogy november 15-éig minden évben a díjmegállapításkor részletes beruházási terv kerül az Rt. közgyűlése asztalára, és akár az azt követő napon bizottsági tárgyalásra kerülhet az Rt. közgyűlése által a javasolt és elfogadott következő évi beruházási rekonstrukciós felújítási terv. Ez most is megtörtént, csak azóta sorolgattunk feladatokat, illetve vitatkozott a közgyűlés a költségvetés jóváhagyásán. A mai napig addig értünk el, hogy tulajdonképpen az alapcélok közül néhányban sikerült végre megállapodnunk. Nem rajtunk múlt, hogy április 27-éig kellett várni, hanem azért, mert a közgyűlés többször vette le a napirendről ezt a témát. A mi véleményünk a következő: mindenképpen a működőképesség fenntartásához kötődő célok, és ebben nincs vita köztünk, hogy a legfontosabb a tavaly tönkrement 2. számú csáposkút pótlása, az úgynevezett ablakos kút – ez 42 millió Ft. Mindenképpen az 5 milliós havária, ami egyébként később felszabadítható pénz, bármikor, bármilyen célra felhasználható, ha nem kell erre a célra felhasználnunk. A következő az emlegetett kohéziós pályázati önrész. Teljesen természetesnek tartjuk az igényt, hogy a beruházás végleges számainak megfelelően a vagyonnövekményhez kötődjenek a terhek viselése is. Tehát egyelőre azt kell mondanom, hogy a kiviteli tervek készítése bármely fázisában ez a dolog rendezhető. A társulásnak úgy kell felállni, a társulás szerződése úgy fogalmazza ezt a kötelmet, hogy a végleges üzembe helyezett vagyonarányoknak megfelelően kell a kötelmeket is hordozni, tehát a most kért összeg azért ennyi, mert ilyen jellegű tőkeerő sajnos egyetlen településnél sincs, és mi ezért kérjük azt, hogy ezt méltányolja a nagykanizsai közgyűlés. Ebből következik, hogy mi a kohéziós pályázati önrészről ezért nem akarunk lemondani. A strukturális pályázat, amit jeleztünk a 3. pontban ma reggel, arról szól, amiről tegnap bíztatást kaptunk, hogy a víztechnológia, a vízhálózat rekonstrukciója ugyanilyen pályázati keretek között nagyvalószínűséggel megkezdhető 2007-2008-ban. Ahhoz viszont, hogy ez megkezdődhessen, ugyanolyan procedúrát kell végigcsinálnunk az előkészítési munkákban, tehát egy két évvel korábbi pályázatról van szó, amit viszont előfinanszírozni kell. Az ablakos kút teljesen egyértelmű, és mi 5., 6. 7. pontnak hoztuk a molnári légkompresszorokat, szivattyúkat, illetve a Magyar utcai átemelőt, és azt követően jönnek azok a városi célok, amelyek részben útrekonstrukciók, részben pedig a Bicsák úr által is emlegetett biztonságos Magyar utcai becsatlakozás, illetve az arról leágazó Ipari Park gondjait is kezelné, és nekünk üzemeltetési szempontból ezek a másodlagosak. A város céljaiban nyilvánvalóan egy más rangsor van. Amúgy ez nem 170 millió. Ha ezeket a milliókat, amelyeket ma reggel kaptak meg, a helyreállítási költségeket és a járulékos költségeket leveszik, ez „csak” 130 millió. Cseresnyés úrnak köszönöm a kiállását, hogy a használati díj az használati díj, és az kerüljön az eredeti célnak megfelelően felhasználásra. Azzal erősíteném meg polgármester urat, hogy várhatóan tényleg a 20 millió közműfejlesztési hozzájárulás befolyik, és év közben ez az összeg tulajdonképpen eldönthető és megcélozható egy ilyen nagyságrendű felhasználás. Valóban 91 millió az a pénzeszköz, ami használati díj címén egyébként a város és a cég közti kapcsolatot jelzi. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ma reggeli ülésén egyébként minden részletről szó esett. Ezekkel a kiegészítésekkel javasolnám, hogy a konkrét célokat valóban ne tűzzük ki, tehát azt, hogy a Magyar utcára, a Csengery út felújítására vagy éppen a Honvéd utcai vezetékrekonstrukcióra vonatkozóan mi teljesíthető, az ma nehezen eldönthető, hanem a 70 millióban ezt a szabad mozgást kérjük biztosítani.

Litter Nándor: Ezt az utóbbi mondatot nem értem.

Kovács Antal: Az előterjesztésben, amit kaptam, a következő van: ablakos kút 42 millió, …

Litter Nándor: Ablakos kút, havária, Magyar utca, Csengery út, Honvéd utca, és van egy tartalék 20 millió Ft-tal.

Kovács Antal: Pontosan. A Magyar utca, Csengery utca, Honvéd utca rekonstrukciók összegei futnak, amelyek a mi véleményünk szerint nem annyi természetesen, mert ezek a bruttó költségek, tehát az útfelújítással együtt vannak. Tehát ebből a konkrét vízvezeték rekonstrukció teljesen más mindegyiknél.

Litter Nándor: Akkor mi azt kérnénk, amit az előbb mondtam, hogy részletes költségvetés nyomán ezek kiderülnek. Azzal egyébként egyetértek, hogy a vízminőség-javítás is induljon, de olyan módon, hogy szeretnénk tudni, hogy az a szerződés, amit a Vízmű megköt a tanácsadó céggel, még mielőtt megköttetik, mit tartalmaz, és azt követően finanszírozzuk csak.

Kovács Antal: Természetesen. Ezt azzal pontosítanám, hogy a tárgyalást sem kezdjük meg az önkormányzat nélkül.

Litter Nándor: Tehát ha mi fizetünk a városi költségvetésből, akkor szeretnénk előzetesen tudni, hogy mire fizetünk. Azt javasolnám el így, azokkal a módosításokkal, amelyeket Kovács úr mondott, hogy az összegek pontosítása után azokra a nagyon fontos feladatokra, a kutakra, és egyébre, amit Ő elmondott, forrást kell biztosítanunk, illetve kezdődjön meg a vízminőség-javítás és egyéb programok előkészítése kezdődjön. Kérem, hogy így fogadjuk el a 2004. évi beszámolót és 2005. évre vonatkozó felhasználási javaslatot.

A közgyűlés 18 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

114/2005.(IV.27.) számú határozat

1.       a víziközmű fejlesztési források felhasználásának 2004. évi elszámolását (elszámolás a határozathoz mellékelve) elfogadja.

2.       a víziközmű beruházások, fejlesztések 2005. évi javaslatával egyetért azzal, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. által javasolt, de a tervbe be nem került fejlesztések megvalósíthatóságára év közben – amikor lesz rá fedezet – vissza kell térni. A fejlesztések forrását, és előirányzatát a város 2005. évi költségvetésében szerepelteti. (A fejlesztési javaslat a határozathoz mellékelve.) Felhatalmazza a polgármestert a feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

3.       egyetért a vízminőség javítás és egyéb programok előkészítésével, de azokra forrást akkor biztosít, ha a vonatkozó szerződések megkötése előtt az egyeztetések az önkormányzattal megtörténnek.

Határidő:         2005. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

15.   Tájékoztató a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2004. évben végtett munkájáról és a 2005. év terveiről (írásban)

Előadó: Kovács Antal elnök

Kovács Antal: Négyezer a regisztrált vállalkozások száma Nagykanizsán nagyjából és ebből 230 mindössze a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara tagja. Azonban ez a mindössze óriási erőfeszítést takar, hiszen az országos statisztika egymillió vállalkozásból mindössze 49.000 kereskedelmi és iparkamara tagságot hordoz. Ez az jelenti, hogy az országosban a durván 4,9 %-os tagság helyett Nagykanizsán közel 6 %-os az önkéntességet vállaló vállalkozások száma. A nagykanizsai közép- és nagyvállalkozások 90 %-a a DKG-EAST kivételével a Kereskedelmi és Iparkamara tagja. Ez a 6-8 nagyobb középvállalkozás fizeti a 18 milliós tagdíjnak több, mint 60 %-át. Ezért mi azt mondjuk, hogy Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarának tényleg megbízható és stabil gazdasági alapjai vannak mindaddig, amíg ezek a vállalkozások az önkéntes tagságot vállalják. Ezért merem bizton állítani, hogy 2005-ben stabil anyagi körülmények között tudjuk a munkát folytatni és reményeim szerint azzal az összefogással, amit Mazzag úr megígért a közös meghallgatáson, miszerint végre eldől az, hogy Nagykanizsán a kamara az lehetőleg egy fogalmat jelentsen és a mi szándékaink szerint ez a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarát jelenti. Szeretném megköszönni polgármester úrnak, miszerint végre nem kell 2 millió Ft-ot kifizetnünk évente bérleti díjra, a Kereskedelmi és Iparkamarának a volt városháza, az Ady E. u. 1. szám alatt rendelkezésünkre bocsát a város 114 m2 felületet nullás bérleti díjjal. APEH-al történő egyeztetéssel, miután kiemelten közcélú tevékenységet folytat a kamara, ÁFA fizetési kötelezettség sem terhel a bérlemény igénybevételével. Van egy 2 millió Ft körüli beruházási igénye, illetve költési igénye, de ez semmi ahhoz képest, amit eddig az öt év alatt – közel 10 millió Ft-ot – kifizettünk bérleti díjra. Az a nyitott együttműködés, amelyik a város és az általunk képviselt kamarai vállalkozók között elindult, egyre inkább reményeim szerint prosperáló együttműködés lesz. A város testületének véleményem szerint csak az a dolga, hogy a feltételeket biztosítsa infrastruktúrába, területbe, adókedvezménybe, a többit pedig bízzuk a vállalkozókra és akkor meggyőződésem, hogy ez a város működni fog.  

Bicsák Miklós: Úgy érzem, hogy nincs valami rendben a két kamara között. Valahogy erősebb a megyei kamara propagandája.

Kovács Antal: 2000. október 6-án létrehozott önálló Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara nem a vállalkozások jórészének egyfajta Zalaegerszeg ellenessége, vagy megye ellenessége, hanem a kamarai törvény, amit az előző kormányzat valahol 1989. végén hagyott jóvá. Kötelezte a megyei jogú városokat az önálló kereskedelmi és iparkamarák létrehozására. Az egy másik kérdés, hogy az akkor alapító 51 néhány vállalkozás azt mondta, hogy márpedig mi önálló kamarát akarunk, és nem vagyunk hajlandók tagozódni a megyei kamarába, mint ahogy így döntött Sopron és így döntött Dunaújváros is. Egyedül Hódmezővásárhely, mint megyei jogú város nem lépett be ebbe a sorba és ott nem is működik a városi kamara, de a két előbb említett kamra ragyogó feltételekkel kitűnően működik. Mi ugyanazt tesszük, mint amit a megyei kamara tud adni ma az önkéntes keretek között a vállalkozásoknak és ennek a konkrét eldöntése viszont a vállalkozókra van bízva, hogy melyiket választják. Győr, Sopron, Vas és Zala megyéknek már rég egy kamaraként kellene működni. Megosztva és súlyozva azokat a feladatokat, hogy ki, mire alkalma és el kellene felejteni a 19 illetve 4 kamarával a 23 területi kamarát. Összesen 7-8-nak le kellene fednie az országot. Ekkor még a mostani szegényes, nagyon gyenge anyagi feltételek mellett, amikor az állam teljesen kivonult – mert tavaly még 400 milliót kapott az MKIK, ma egy fillért nem kap – meggyőződésem, hogy a vállalkozók eltartanák, de ilyen feltételekkel. Amikor kötelező volt, akkor épültek a székházak, a titkárnők, az autók szaporodtak gomba módra. Teljesen érthető volt az a verzió, és közben a vállalkozó semmit nem kapott. Ezt a hangulatot én nem tudom átalakítani egyik napról a másikra. Ennek ki kell alakulni. Nem tudom, hogy miért nem lehetne visszaadni például a kötelező regisztrációt a kamarákhoz. Ettől a kezdve a vállalkozó meg sem tudna mozdulni anélkül, hogy kamarai tag ne lenne. Valahol a folyamat megszakadt. Biztos vagyok benne, hogy újra kezdjük, és ez az egész folyamat fel fog épülni.

Litter Nándor: Vitát lezárom. Kérem, hogy fogadjuk el a tájékoztatót a kamara munkájáról.

A közgyűlés 21 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

115/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2004. évben végzett munkájáról és a 2005. év terveiről szóló tájékoztatót elfogadja.

Szünet

16.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A javaslatnak az a lényege, hogy a helyi adóbevételek alapján minden évben értékelnénk, hogy melyek azok a cégek – két kategóriában –, akik adónövekményük alapján a legnagyobb teljesítményt érték el, és őket december környékén, amikor egyébként egy jótékonysági gálát szoktunk rendezni, ebben a városi kitüntetésben részesítenénk. Javasolnám, hogy mindenki támogassa ezt a gondolatot. Tudná és mindenképpen javítaná is a vállalkozókkal való együttműködésünket.

Bicsák Miklós: Nagyon örülök a javaslatnak, melyet támogatok. Szükség van erre a kitüntetésre, hiszen tudni kell, hogy a kis- és középvállalkozók komoly helyi adókat fizetnek be. A városnak és a testületnek kötelessége, hogy azokat a vállalkozásokat, vállalkozókat erkölcsileg is elismerje.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságon érvényes szavazás nem volt, mert több minden felvetődött, például ne vállalkozást, hanem vállalkozót ismerjünk el – egy vállalkozót, vagy egy vállalkozást, kicsit vagy nagyot, és a sok alternatíva között úgy megoszlottak a szavazások, hogy érdemleges szavazási eredmény nem született, tehát többséget egyik alternatíva sem kapta meg. Magam véleménye, hogy létre kellene hozni egy ilyen elismerést, és ezt én mindenképpen támogatom, azt kiemelve, hogy nem statikusan az egy évben befizetett adó lenne a meghatározó, hanem a fejlődés tendenciáját kellene elsősorban figyelembe venni és elismerni. Tehát aki nagyon kicsi és tud emelkedni, az is ugyanúgy versenyképes legyen a díj elnyerése érdekében.

Litter Nándor: A növekményről van szó.

Zakó László: Támogatom a javaslatot. Le is van írva, hogy az emlékplakettből évente kategóriánként egy-egy adományozható. Azt kérném, hogy ebből egy-egyet adományozzunk, az értékét az adja, hogy hányan kapják évente, és ehhez tartsuk is magunkat.

Kovács Antal: A kamara elnökeként szeretnék javaslatot tenni az (5) bekezdésével kapcsolatban – az emlékplakett adományozásáról a polgármester előterjesztésében a közgyűlés határoz, melyhez minősített többség szükséges – szeretném kérni, hogy a kamarai tagokat érintő döntés előtt kérjék ki a véleményünket.

Litter Nándor: Azon kívül is úgy gondolom, hogy ezt belevehetjük, tehát a vállalkozások vonatkozásában kérjük a kamara véleményét, tehát nem csak a kamarai tagok vonatkozásában. Jelen pillanatban két kamara van. Kérem, hogy ezt javítsuk ki. Kérem, hogy ennek a módosításnak a figyelembevételével szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

19/2005.(V.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2005.(V.9.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 18/1997.(IV.15.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

116/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy „Az Év Vállalkozása” emlékplakett kitüntetés kisplasztikájának elkészítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő:         2005. szeptember 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Mátyás József üzemeltetési irodavezető)

17.   Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Szeretnénk, ha minél több új épület jönne létre vállalkozási céllal, és ezekkel az eszközökkel, amelyek nem széleskörű eszközök, de mégis csak kifejezik a városnak azt a szándékát, irányultságát a vállalkozásokhoz, próbáljuk támogatni ezeket a folyamatokat.

Kereskai Péter: Módosító javaslatom lenne. A rendelet 5. § (1) bekezdése taglalja, hogy mely beruházások esetén, mely vállalkozások pályázhatnak. Ennek a 4. pontjához lenne módosító javaslatom, a teljes beruházás nettó bekerülési költségének 30 %-át saját forrásként biztosítja – ezt úgy módosítanám, hogy a teljes beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásként biztosítja. Ennek egyszerű az indoklása, ezekhez a beruházásokhoz különböző bankhiteleket, Európai Uniós forrásokat használnak fel a vállalkozók, és ezeknél minden esetben a 25 % saját erő a minimális kikötés, úgyhogy nem gondolom, hogy nekünk ettől el kellene térni és esetleg nehéz helyzetbe hozzuk, ha valakinek például 28 % saját ereje van. Helyesebbnek tartanám, ha 25 %-ban határoznánk meg.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is egyhangú szavazattal elfogadja, illetve javasolja elfogadásra a közgyűlésnek. Olyan módosítást javasolnék - azon túl, ami Kereskai Péter mondott -, a 8. § utolsó mondatába én nem a bevallási év napjainak a számával osztanám, hanem 365-tel. Ezt a módszert alkalmazza a társasági adórendelet is. Függetlenül, hogy szökőév vagy nem szökőév, mindig 365 az év napjainak a száma.

Cserti Tibor: Valóban támogatni kell a helyi gazdaság szereplőit, és ezt a kezdeményezést mindenféleképpen a tapasztalatok függvényében újra kellene értékelni. Tehát az első javaslatom az, hogy külön határozati pontban mondjuk azt, hogy egy év múlva a közgyűlés hozza vissza ennek a gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztató, elemző anyagot, és ha kell, akkor ezen a szabályozáson akkor finomítsunk, mert biztosan lesznek finomítandók. A másik egy apró pontosítás az 5. § (1) bekezdésénél: ez erről szól, hogy vállalja, hogy az igényel támogatás mértékéig garanciát biztosít. Ez a garancia egy nagyon általános jellegű szó, ezt meg kellene tartalmilag nézni. Gondolom, az előterjesztő vagy bankgaranciára vagy ingatlan jelzálogjog gondolt, vagy egyéb garanciára, ami lehet óvadék, kezesség, de mondjuk ki. Garanciát általánosságban így hagyni az anyagban, nagyfokú felelőtlenség lenne.

Somogyi Ottó: Valóban nem pontos a megfogalmazás. Mi ingatlan jelzálogjogra gondoltunk. Akkor így pontosítjuk a rendeletet.

Litter Nándor: Akkor ingatlan jelzálog vagy bankgarancia.

Kovács Antal: Évek óta nagy kérésünk volt ez a kamarai vállalkozókat tömörítve, hogy végre valamilyen gesztussal, még ha az adott esetben gesztus értékű is, érezzék, hogy nagykanizsai vállalkozások. Annyi lett volna a kérésem, de Cserti úr az év egy múlva történő visszatéréssel ezt annulálta, hogy nem feltétlenül értettünk volna azzal együtt, hogy az építményadóhoz kötődően csináljuk ezt a támogatást, és ez a kamara elnökségének egyeztetett véleménye, ugyanis a munkahelyteremtés legalább olyan fontos, ha nem is csinál beruházást. Lehet olyan vállalkozás, aki nem építményt épít, és mégis megduplázza, megháromszorozza a foglalkoztatottjainak számát, és ezért ne zárjuk ki őket. De azt mondom, menjünk neki így, és akkor meglátjuk egy év múlva, tehát maximálisan támogatjuk. Azt azonban ha lehetne kérnem, hogy a 5. § (2) bekezdésnél – megkezdett beruházáshoz nem igényelhető támogatás – ajánlanám megfontolásra, ugyanis nincs szerencsés kategorikusan kizárni. Tudom, hogy a pályázatok döntő részében ez kizáró kritérium. Nem feltétlenül biztos, hogy ezt Nagykanizsán követni kellene. Lehet, hogy most folyik egy erőn felül vállalt beruházás, amit ha befejez, teljesíti a kritériumokat. Talán ezen el kellene gondolkodni.

Litter Nándor: Jelen pillanatban is vannak olyan támogatások, amelyek a helyi vállalkozókat támogatják, egyrészt nagyon kedvezményes áron adjuk az Ipari Parkban a területeket – ilyen olcsón nem lehet venni Nagykanizsán közművesített ingatlant, másrészt aki nagykanizsai vállalkozó, az a vételár 60 %-át egy éves kamatmentes hitelre megkapja. Próbáltunk apró és nem túl erős eszközökkel, de segíteni a helyi vállalkozókon.

Cseresnyés Péter: Kovács úr elmondta egy részét annak, amit szerettem volna mondani. Természetesen támogatjuk az ebben az előterjesztésben foglalt tartalmat, de mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a továbbiakban is az önkormányzat gondolkozzon abban, hogy hogyan lehetne főként a kis- és a közepes vállalkozásokat támogatni, a kis- és közepes vállalkozások munkahelyteremtő tevékenységét támogatni, hiszen ez az előterjesztés és ez a rendelet főként azokat a vállalkozókat támogatja, akik komoly beruházásra képesek. Szükség van rájuk, de azt gondolom, hogy legalább ennyire szükség van a már itt működő, bővíteni akaró kis- és közepes vállalkozókra, tehát nekik is kell valamit találni, nekik is kell valami olyan lehetőséget találni és adni, amivel ösztönözzük arra őket, hogy munkahelyteremtő beruházásokat végezzenek, vagy egyáltalán munkahelyteremtést végezzenek a jövőben.

Tóth László: Amellett, hogy támogatom, ki szeretném egészíteni a rendeletet – nem kaphat munkahelyteremtő támogatást az, akinek köztartozása van –, döntsük el, hogy az előtte lévő évben, vagy két évre visszamenőleg, tehát valamilyen időpontot jelenítsünk meg, de azt feltétlenül kizárandónak ítélem, akinek köztartozása van, az nem kaphat ilyen támogatást.

Zakó László: Az 5. (1) bekezdésének első francia bekezdésében az szerepel, hogy vállalnia kell a vállalkozónak, hogy a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően három évig folyamatosan fenntartja, működteti. Ebben a multik terhelte világban, a globalizmus időszakában rákényszeríteni valakit, hogy adott esetben három évig vigyen egy olyan tevékenységet, ami gazdaságtalan, az elég merész kérés. Azt, hogy három évig fenntartsa a létszámot és változtat a profilján, el tudom képzelni, és ehhez köthetjük is a támogatást, de hogy belekényszerítsük egy három éven át fenntartandó esetleg gazdaságtalan tevékenységbe, az részünkről talán túlzás lenne. Azt kérném törölni.

Litter Nándor: A magam részéről ezzel egyetértek. Javasolnám, hogy így módosítsuk ezt a pontot, mert valóban ennyire nem szabad egy rendszernek merevnek lenni. A lényeg az, hogy fenntartsa a munkahelyeket. Somogyi Ottót kérem, hogy az 5. § (1) bekezdését ennek megfelelően módosítsuk. Tehát nem kell az eredeti céloknak megfelelően fenntartani a tevékenységet, elég, ha működik és a munkahelyek megvannak. Kereskai Péter javaslatát is, hogy legalább 25 %-át – egészítsük ki ezzel. Budai Istvánnak a 365 napra vonatkozó javaslatát is kérem, hogy tegyük bele – ez a szokásos gyakorlat. A garanciáknál megegyeztünk, hogy hogyan módosítjuk. Köztartozás – szerintem a pályázat benyújtás időpontjában kell egy igazolás arról, hogy nincsenek köztartozásai.

Somogyi Ottó: Ez a pályázati felhívásban feltétel lesz, ezért nem tettük bele a rendeletbe.

Litter Nándor: De jobb, ha itt is szerepel, hogy mindenki megtudja ezt. Jegyző úr mondja, hogy az 5. § (4) bekezdés c. pontjánál lehet ezt rögzíteni. Volt még egy észrevétel – ezt még korábban kaptam –, hogy ne emeljük ki a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot és az önkormányzat honlapját, hanem a helyi médiában tegyük közzé, és ne szűkítsük le, hogy csak a Kanizsa újságban. Egyetértek azzal, hogy térjünk vissza egy év múlva – amit Cserti úr mondott - , és én is megfontolandónak tartom azt a javaslatot, amit Kovács úr mondott, hogy ne kössünk meg a kezünket annyira, hogy a megkezdett beruházásokra már nem vonatkozik, hanem az üzembe helyezett – nem tudom, hogy ez kezelhető-e jegyző úr, ha úgy szabályozzuk, hogy azok a beruházások pályázhatnak erre, amelyeket még nem helyeztek üzembe? Használatba vételi engedély előtt lehet pályázni. Kezelhető így? A kamara kérése volt. Amíg nem helyezték üzembe a létesítményt, a tevékenység nem kezdődött, akkor úgy vesszük, hogy még pályázhat.

Dr. Kelemen Marcell: Kettő az épület használatba vételi engedélye és más a működési engedély, a telepengedély.

Cserti Tibor: Javaslom ezt a vitát úgy feloldani – egyébként a végrehajtás során zavarokat okozhat, de szerintem kezelhetjük úgy a kérdést, hogy egyedi méltányosságra vonatkozó jogkört kapjon …

Litter Nándor: Ne legyen egyedi méltányosság.

Cserti Tibor: Akkor elállok a javaslattól.

Litter Nándor: Inkább fogadjuk be, hogy működési engedéllyel még nem rendelkezik. A telephely engedélyt még nem adták ki – azok pályázhatnak erre. Erre módosítsuk

Papp Nándor: Milyen módon gondoljuk megoldani a vállalkozások ellenőrzését, hogy betartja-e azt, amit vállalt, például vállalja, hogy 3 évig fenntartja?

Somogyi Ottó: Az ellenőrzés olyan formában történik egyrészt, hogy köteles olyan nyilvántartást vezetni a vállalkozás, amiből nyomon követhető, hogy valóban ezek a létszámadatok megfelelnek-e a valóságban. A valóságot viszont mi fogjuk majd ellenőrizni tényszerűen, tehát a társadalombiztosítás adatai alapján meg tudjuk mondani, hogy konkrétan milyen létszámot foglalkoztat. Egyébként ilyen nyilvántartásra kötelezettek ezek a vállalkozások.

Litter Nándor: Akkor ezekkel a módosításokkal szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

20/2005.(V.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005.(V.9.) számú rendelete a vállalkozások támogatásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Litter Nándor: Lenne egy határozati javaslat Cserti úr javaslata szerint, hogy egy éves tapasztalatok után 2006. szeptember 30-ig értékelje az önkormányzat ennek a rendeletnek a hatásait, az esetleges módosításokat fogalmazzuk meg. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

117/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú rendelet hatásainak értékelésére, a rendelet esetleges módosítására vonatkozó előterjesztést terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:         2006. szeptember 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Somogyi Ottó irodavezető)

18.   Javaslat Nagykanizsa helyi autóbusz közlekedésének átszervezésére, az új menterend jóváhagyására és a tarifa-rendszer módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Egy nagyon nehéz döntés előtt állunk, hiszen a város lakosságával megismertettük, több lakossági fórum is volt, informális közgyűlés is tárgyalta ezeket a változásokat, és nagyon megfontoltan kell ezzel az üggyel foglalkoznunk, hiszen Nagykanizsa lakosságának jelentős részét érinti. Valamennyien arra törekszünk, hogy olyan változásokat vigyünk végbe a tömegközlekedésben, amely nem rontja, hanem javítja az állapotokat. A magam részéről úgy gondolom, hogy mindenkit, aki ebben az ügyben dolgozott, ez a cél vezérelte, és szeretném erről a helyről is megköszönni a Zala Volán munkatársainak, hiszen bármilyen rendezvény, lakossági fórum volt, mindig képviseltették magukat annak érdekében, hogy a megfelelő tájékoztatás megtörténjen. Azt is szeretném megköszönni, hogy azokat a módosításokat, amelyek menet közben érkeztek, amellyel finomítani lehet ennek a rendszernek a működtetését, arra is készek voltak befogadni – akár az átszállójegy, akár egyéb más olyan programok, amelyek javítani fogják ennek a rendszernek a működését, ha elfogadjuk, támogatták őket.

Zalatnai László (Zala Volán Rt. vezérigazgatója): (Ismereti az előterjesztésben foglaltakat.) A lakossági fórumon elhangzott javaslatok közül befogadtuk a reggeli első járat indítását a Keleti városrészből 4,45 órakor legyen, a Látóhegy elérhetősége érdekében a Csónakázó-tó parkolójába az indokolt járatok bemennek, a közlekedés a Rózsa utca szakaszán a 6/A járatokkal megvalósul, amivel kapcsolatosan volt lakossági igény, ezek szerepelnek. Ezzel kapcsolatosan a kolléganőm majd el tudja mondani, hogy rendkívül pozitívak a lakossági visszajelzések az utóbbi egy hétben. Azt is mondanám, hogy június 16-ai bevezetésre rákészült a város és mi is. Most nem ott tartunk, hogy van egy menetrendi tervezet, és semmit nem csináltunk. Elindult egy olyan dolog, hogy a normatív támogatás 35 millió Ft-jából, amit a Zala Volán bevállalt, hogy közlekedési infrastruktúrára, fejlesztésére fordít – ez a teljesen olyan célzatos pénz, amiből elindultak a tervezések, sőt a kivitelezések – a Rózsa utcai megálló áthelyezéssel, a SPAR környéki megálló áthelyezéssel, a Vásárcsarnok előtti átszállási lehetőségek biztosításával, ami természetesen egy folyamat. De úgy elindult, hogy ez a rendszer működni tudjon. Ebben már a megvalósulás folyamatában van jó pár dolog, június 16-ra készen kell lenni. A másik, amivel mi indultunk el ezzel összefüggésben, hogy június 16-án indul ez a rendszer – új, korszerű menetjegy érvényesítő berendezéseket vásároltunk, amivel meg lehet valósítani például az átszállást, mert olyan jegyet fogad be, ami rábélyegzi az időpontot, sokkal jobb az ellenőrizhetőség, és vélhetőleg talán ilyen szempontból az egésznek a korrekciója. Azt gondolom, hogy a lakossági fórumokkal kapcsolatosan volt egy véleményem, hogy talán minek. Utólag azt mondom, hogy telitalálat volt. Ezeken a lakossági fórumokon a kollégák ott voltak, és azt gondolom, hogy az érvelésükkel, információ-adásukkal ott, ahol rossz volt a hangulat, ott teljesen megfordították.

Litter Nándor: Engem nem az vezérelt, hogy költségmegtakarítást érjünk el. Nagyon fontos az is, de a lényeg egy jobb szolgáltatás kerüljön kialakításra a városban.

Tóth László: Annak a 10 %-nak a nevében kérek szót, akit Zalatnai úr úgy említett, hogy hátrányosan fogja érinteni Nagykanizsa város tömegközlekedésének átszervezése. Márciusban a Zala Volán és polgármester úr informális közgyűlés keretében ismertette az autóbusz-közlekedés átszervezésére tett javaslatokat. Akkor is határozottan kijelentettem, hogy nem értek egyet, mert nem érhettem egyet azzal, hogy a 32-es buszjárat a továbbiakban nem érinti a Platán sort és a Csokonai utcát, valamint a keleti városrészből csak átszállással és többletköltséggel lehet megközelíteni a Vasútállomást, valamint a Cserháti Sándor Szakközépiskolát. Akkor sem vitattam és most sem vitatom, hogy szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő lehet az előterjesztés, illetve a koncepció, csakhogy ezen túlmenően egy megyei jogú város tömegközlekedésének megváltoztatása elsősorban politikai kérdés. Politikai kérdés annál is inkább, mert a törvény a kötelezően ellátandó feladatok közé sorolja a tömegközlekedés biztosítását a helyi önkormányzatok számára. Ezt követően kaptam azt a választ, hogy a felvetéseket lehetőség szerint megváltoztatják, átnézik, módosítják azt. Miután a Kanizsa Újság 2005. március 31-ei 12. számában megjelent az informális közgyűlésen kiosztott anyag, elemi erejű felháborodással kellett szembesülnöm. Sokan kerestek meg az áprilisi fogadóóráimon, valamint a személyes találkozókon és telefonon is számtalan esetben kifejezték negatív véleményüket a városvezetést illetően e tárgykörben. Időközben több száz aláírás másolatát juttatták el hozzám, természetesen az eredetit a Zala Volán illetékesei is megkapták. Az elmúlt időszakban természetesen tájékoztattam a Zala Volán tevékenységét felügyelő testületek kanizsai szereplőit is az itteni eseményekről. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr! Nemcsak a szokásjog alapján, mert most már arról is lehet beszélni, hiszen a Platán sor, amiről szó van, Nagykanizsa első városrészi települése volt, az első emeletes házak ott épültek, az első tömegközlekedést arra vezették, tehát mondhatom azt, hogy nemcsak a szokások alapján, hanem az emberi tisztesség okán is kérem, hogy a 32-es járat továbbra is közlekedjen a Platán soron, illetve a Csokonai utcában. Tudom és vallom, hogy nem valami etikus dolog ráerőltetni, ráerőszakolni saját véleményünket másokra, de ennek ellenére arra kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a javaslatomat a továbbiakban is támogassák. Természetesen a polgármester úr előterjesztésének 1. határozati javaslatával a továbbiakban sem értek egyet, mert miután a keleti városrészt, különösen a 4. számú választókörzet lakosságát kimondottan hátrányosan érinti. Az előttem fekvő határozati javaslatban én ezt nem tudom megszavazni, nem is támogatom.

Halász Gyula: Magam is több fordulóban találkoztam a Volán terveivel, és lakossági fórumot is hívtam össze, amikor érzékeltem a problémákat. Ezen a lakossági fórumon rajtam kívül Budai képviselőtársam vett részt, a többi érintett képviselő nem vett részt ezen a lakossági fórumon. Jöttek viszont a Petőfi utcából, az Attila utcából, Csokonai utcából lakók, akik értékes javaslatokat tettek. Ennek a lakossági fórumnak a során a lakossági véleményeket beépítettük, még pedig úgy, hogy az Tóth László képviselőtársam körzetét is pozitívan érinti. Tehát a 6A járat a Rózsa úton megáll a Keleti Étteremnél és a Rózsa út elején, kezelve ezzel az Attila utca, Platán sor és a Csokonai utcai lakosok problémáját. A C9-es jelű járatnál pedig volt egy olyan lakossági észrevétel, hogy a Petőfi utcai buszváró párt telepítsük át az Ipari Park közelébe, megkönnyítve ezzel a Volán, a Kanizsa Pékség és a Kanizsatex dolgozóinak helyzetét. Felmerült egy olyan probléma, hogy a Teleki utcán a gyalogos közlekedés megkönnyítésére lámparendszert kellene bevezetni, hiszen jelenleg is nagyon kaotikus állapotok vannak, főleg idősek és gyerekek nehezen tudnak átkelni. Felmerült még egy olyan kérés is, hogy a helyi média kiemelten kezelje a menetrend-, illetve az útvonalváltozásokat. Mindenképpen támogatom ezt a menetrendváltozást és az átszervezést, és Tóth László képviselőtársam politikai megközelítésről beszélt, én pedig arról beszélek, hogy politikailag fel kell vállalni bizonyos dolgokat, bátorság kell hozzá. Bátorság kell ahhoz is, hogy kiálljon az ember 40 vagy 50 hőzöngő állampolgár elé, majd utána elfogadja azt a köszönetet, amit a lakossági fórum összehívásáért kap. Tudniillik a lakosság főleg információhiány miatt lázadozott ez ellen a dolog ellen. Ezt az információt a közgyűlés tagjainak, a Volánnak, mindenkinek meg kell adni. Ez a dolgunk, ez a feladatunk.

Dr. Szabó Csaba: Mint a város közellátásának legnagyobb intézménye vezetője néhány általános észrevételt szeretnék tenni. Ezek között az első az lenne, hogy saját tapasztalatom alapján merem állítani, hogy a magyar állampolgár kritikai érzéke igen fejlett, nem kevésbé fejlett a tiltakozási érzéke is. Ez egy elvitathatatlan jog egyébként, és együtt kell tudni élni vele. Ehhez azonban az is társul, hogy a nagyobbik jó mellett a kisebbik rosszat igen szívesen észreveszi, és nem is hagyja szó nélkül. Aki közellátással foglalkozik, annak ezek olyan általános tapasztalatok, hogy mindenki el tud idáig jutni. Annak érdekében, hogy az ügyet mégis előbbre vigyem, szabad legyen felhívni a figyelmet arra, hogy ahogy az imént a másik napirendnél Cserti képviselő úr javasolta, szabjunk egy határidőt, amikor visszatérünk a tapasztalatok értékelésére, és határozódjék meg most, mert a változás elleni ellenállás mindig nagyon nagy, és általában utóbb szokott kiderülni, hogy azért a baj mégsem akkora.

Zakó László: Az előterjesztés egynémely kijelentésével nem tudok egyetérteni. A 11. oldalon a szöveg azt sugallja, hogy a lakosság részéről az állomás irányába közlekedő buszok igénybevételére nincs olyan nagy igény. Véleményem szerint van és lenne. Az, hogy kevesen utaznak, már következmény. Aki vonathoz megy, az biztosra akar menni, annak biztosan el kell érni a vonatát. Viszont ha síkban keresztezi egymást az autóbusz és a vasút az Ady utca sorompóval, és sokszor voltam szemtanúja annak, hogy erőszakkal leszállíttatták magukat a buszról az utasok, hogy futólépésben elérjék a Vasútállomáson az induló vonatot, akkor ilyen és ehhez hasonló izgalmak mellett valószínűleg legközelebb valamilyen ismeretségi körből kérnek autós segítséget, és így fogják elérni. Hazafelé menet ugyanez a helyzet, a menetrend kötöttségére hivatkozással sokszor a két percet késő vonatot sem várja meg a busz. Tehát az, hogy kevés volt a vasútra közlekedők száma, ezt ne tekintsük kiindulási alapnak, az már egy súlyos következmény. Szeretném megkérdezni, hogy abban a táblázatban, amiben összefoglalják az eddigi és a leendő bérlet- és jegyárakat, itt milyen súlyokkal szerepelnek az egyvonalas bérletet vásárlók, mert ugyan úgy tűnik fel, hogy nekik egy kicsit többet kell majd fizetni az összvonalashoz, és az összvonalas ára pedig csökkeni fog, de szeretném tudni, hogy azok, akik a lakhelyükről egy busszal jutnak a munkahelyükre, és nagyon sokan csak azért vesznek buszbérletet, hogy azt a napi egy oda és egy vissza utat megtegyék, őket milyen számban éri így veszteség? Úgy is kérdezhetném, csak az már egy kicsit üzleti titok lenne, hogy mennyi lesz így a Volánnak plusz bevétel, de megfordítom, mennyivel adnak ki a városiak többet ezzel a díjkorrekcióval?

Busa Csaba: Konkrét számot most nem mondanék. Azzal a súllyal, amilyen súllyal fogy most az egyvonalas bérlet, tehát alig éri el az egyharmadát a bérletforgalomnak az egyvonalas bérlet. Ilyen súllyal vettük figyelembe.

Litter Nándor: És ez átlagolva lett, és így alakult ki az új ár.

Busa Csaba: Így van, tehát a számításoknál arra törekedtünk, hogy ha a jelenlegi bérletárakból és a jelenlegi darabszámból kiindulunk, akkor a változás után is azonos bevételnagyságrend képződjön. Nyilvánvaló, több hatás érvényesül majd az egyvonalas és az összvonalas bérletek forgalmára. Számításaink szerint egy picit növekedni fog a bérletet vásárlók száma, mert nagyobb lehetőséget kapnak ezzel az olcsóbb összvonalas bérletárral, ugyanakkor néhányan, aki eddig egyvonalas bérletet vettek, lehet, hogy nem vesznek bérletet. Pontosan nem lehet ezt kiszámolni, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy egy-két %-kal növekszik a bérletvásárolók száma.

Polai József: Magam is azok közé tartozom, akik igyekeztek rendszeresen részt venni minden olyan fórumon, megbeszélésen, ami a közlekedés átszervezésről való tájékoztatást segítette. Ellentétben Halász Gyula képviselőtársammal, aki azt mondta, hogy Budai képviselő úrral ketten jelentek meg bizonyos fórumon, én pedig olyan voltam, ahol ők nem voltak jelen, és Stróber Gábor képviselőtársammal ketten voltunk jelen. Ez nem jelent semmit. Ettől még lehet rossz ez az előterjesztés, különösen akkor – persze lehet jó is –, ha azon hivatkozások ellenére, és amelyek az újságban is megmertünk jelentetni, hogy végül is a lakosság megnyugodva vette tudomásul. Szeretném azt mondani, hogy mégis ezek ellenére hozzám is nem egy telefonhívás érkezett, és nem egy személyes megkeresés. Lehet, hogy ez egy teljesen véletlenszerű, hogy Tóth képviselőtársam is a most még 32-esnek nevezett, majd 6-osoknak hívott autóbuszokról szólt talán a legtöbbet, talán hozzám is azért jöttek leginkább, mert Ő talán a kezdeti kiindulópontnál érintett ezekkel a járatokkal, én pedig már a végén, amikor Kiskanizsára érkezik ez az autóbusz. A kiskanizsai emberek, illetve a nem kiskanizsaiak úgyszintén többen elpanaszolták, hogy kifogásolják továbbra ők is, hogy a Platán sort és a Csokonai utcát nem érintené az autóbusz ez után már. Kifogásolják azt, hogy akik az iskolába igyekeznek, a Telekiről leszállva a gyerekeknek gyalogosan, esetleg tömegesen gyalogosan kell jönniük, hiszen ők sokan össze fognak majd torlódni az autóbuszokról, és a gyerekek közlekedése mindig rejt magában egy kis csintalanságból fakadó veszélyt. Ezt a szüleik így fogalmazták meg. Ezért kérnék, hogy ne menjen a Telekire az autóbusz. Sérelmezik a 23-as, 33-as megszűnését. Itt felmerült az uszoda, illetve a volt Bútorgyár, Kanizsatrend elérése, így annak elérése valószínűleg több gyaloglással fog együtt járni, mint amikor a 23-assal, 33-assal meg lehetett közelíteni. Kifogásolták a Kórházba igyekvő nővérek is egyébként a közlekedési lehetőséget. Ők úgy gondolták, hogy eddig 10 perc alatt elértek bizonyos helyekről, most a duplája talán elég lesz. Felmerült még a Cserháti Szakközépiskolába igyekvő diákjárat problémája olyan értelemben, hogy nem tudom, hogy ez az autóbusz elmegy majd a Vasútállomásig vagy hol fog megfordulni. Arra is hivatkoznak, hogy nem elég csak a reggel korai időben, 8,00 óra előtti időben járatot indítani, hanem vannak olyan napok, hogy nincsenek első órák. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet – most már szigorúan ragaszkodva a kiskanizsai, majd 6-osnak és 6A-asnak, 6Y-nak nevezett járatokhoz –, összevetve a még most érvényben lévő, de a legutoljára kiadott – 2004. decemberi – menetrenddel a most tervezettet, azt állapítottam meg, vagy valami elírási probléma van, a 6-os esetében például, ami a Városkaputól indul iskola előadási napokon, úgy gondolom, hogy valamennyinek végig kellene menni a Rozmaring utcába, de a Rozmaring utcából kb. öttel kevesebb indul vissza, mint ami leindult a Városkaputól. Erre szeretnék választ kapni. Azon kívül nem is tudom, hogy elő merjek-e hozakodni olyan kéréssel, amit a templomba járó hívők fogalmaztak meg számunkra – szombati, vasárnapi napokon reggel és este, illetve hétköznapokon is reggel, mert nekik most autóbusszal nem lehet elérni a templomkezdést, a reggeli 7,00 órát, illetve az esti 7,00 órát. Az lenne a kérés, hogy 10 perccel korábban induljon a Rozmaring utcából lehetőleg autóbusz. Így természetesen akkor a Városkapuból is korábban kell indítani.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igennel, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést. A Halász Gyula által elmondottakkal maximálisan egyetértek. Annyival egészíteném ki, hogy azon a lakossági fórumon az is elhangzott, hogy egy bizonyos türelmi idő után felülvizsgáljuk ezt a kérdést, tehát nem tartjuk megváltoztathatatlannak az új rendszert, hanem majd valamikor fél évben belül felülvizsgáljuk, és igazítjuk a lakossági észrevételekhez. Én ezt fontosnak tartanám. Fontosnak tartom még megjegyezni, hogy a Rózsa úti megálló áthelyezés is feltétel, mert egy megálló van a 6-osoknak. Arra kérném Karmazin urat, hogy vizsgálja meg, hogy most folyik egy szegélyezés, ami nem ilyen irányba folyik, mint ahogy mi elképzeltük a buszmegálló áthelyezést. Nehogy dupla költség legyen az esetleges szegélykövek felszedése és máshova történő lerakása. Azt most kellene eldönteni, hogy mit tegyünk.

Tóth László: Valószínűleg Halász Gyula nem értette meg a hozzászólásom lényegét. Úgy gondolom, ahhoz kell politikai bátorság a számomra, hogy aki most a TV-n követni fogja az eseményeket, szembesül azzal, hogy tulajdonképpen a beruházások már elindultak. Ez hangzott el. Akkor mi értelme van itt bármilyen észérveket felhozni? Az előbb kifelejtettem, hogy többen megkerestek, hogy a vasárnapi 8,00 órás misére, ami a kórházi kápolnában van, ezentúl nem tudnak eljutni, a keleti városrész legkeletibb csücskéből megközelíteni, mert többen járnak oda misére. Én mindig kiálltam nem 40-50 hőzöngő ember elé, mert szerintem a lakossági észrevételeket nem szabad hőzöngési kategóriába sorolni, jelzővel illetne. Teljesen jogos észrevételük van. Én csak a 4. számú választókörzetről tudok beszélni. Az volt az első lakótelepe a városnak, leszámítva a Kamp-et, de az mégsem olyan jellegű volt, megöregedtek az emberek tisztességben, becsületben, most azt az ajándékot kapják ettől a testülettől, hogy megszüntetik a Platán soron a buszjáratot.

Litter Nándor: Valamennyiünket az vezérel, hogy jobb állapotok jöjjenek létre, tehát ne feltételezzük egymásról, hogy rosszabbat akar. A jó szándékot feltételezzük valamennyiünkről, aki nemet mond, őróla is, aki igent mond, őróla is.

Halász Gyula: Megszólíttattam több képviselőtársam által. Egyrészt Polai képviselőtársamnak mondanám, hogy ha odafigyelt volna, akkor hallotta volna, hogy a keleti városrész lakói számára szolgált a lakossági fórum, tehát elsősorban azokra a képviselőkre gondoltam, akik ott érintettek. Tóth képviselőtársamnak pedig annyit szeretnék elmondani, hogy ezek a módosítások, amelyek lakossági részéről jöttek, beépítésre kerültek. Elmondtam, hogy mind az Attila utca, mind a Csokonai utca, mind a Platán sor lakóit érinti ez a kedvező változás, tehát így elfogadható számukra. Akik ott voltak a lakossági fórumon, elfogadták. A hőzöngést arra mondtam, hogy volt olyan tisztelt lakó, aki odajött ezzel az aláírást gyűjtő papírral, és voltak olyan oldalak, ahol tatabányai, esztergomi, egeraracsai lakosok tiltakoztak a nagykanizsai helyijáratos buszközlekedés átszervezése ellen, és volt olyan oldal, hogy összesen három nagykanizsai volt az aláíróíven. Tehát gondoljuk meg, hogy miről van szó. Egyébként pedig megértem Tóth képviselőtársam problémáját, azért szóltam a Teleki utcai gyalogátkelésről.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság együttes ülésén tárgyalta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal a tervezett autóbusz-közlekedési módosítást. Ott a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ezt az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak ítélte. Sok vélemény elhangzott, olyanok is, amelyeknek nagy részét menet közben a Zala Volán korrigálta és beépítette a módosításába, a módosított előterjesztésben ez már így szerepel. Voltak olyan felvetések, kérések is, amelyeket egyszerűen nem lehet figyelembe venni, például, hogy a Platán soron menjen busz, vagy ne menjen. Én, aki ennek a képviselői körzetnek a határán vagyok képviselő, és járok is ezekben az utcákban – az Attila utcai lakosok általában sérelmezik, mert eddig a szomszéd utcába kellett csak átmenni, és fel tudtak szállni a buszra. A Teleki utcán megy a busz, nekik ez egyértelmű veszteség, mert messzebb kell menni. A Platán soriak véleménye megoszlik. Aki előtt a buszmegálló volt és ők hajnalban arra ébredtek, hogy a csuklós busz gázt ad, és most nem ott lesz a buszmegálló, hanem egy utcával odébb, ami nekik 50 méter, mert csak a meglévő házak között átmennek, ők nagyon boldogok. Sokan nem örülnek ennek, akinek nem a háza előtt volt, és most 20 helyett 32-t kell majd lépni. A Teleki utcaiak véleménye megint megoszlik. Van, aki örül, hogy az utcájában megy a busz, van, aki zsörtölődik, hogy miért az én házam előtt áll meg. Katonarét egyértelműen örül neki, mert valamikor Katonaréten - történelmi hagyományra lehetne hivatkozni -, járt a busz, valamikor a város fejlődése ezt úgy hozta, a buszok növekedése, tehát sok minden, hogy Katonarétről kijött a busz. A katonarétiek örülnek neki, hogy most az autóbusz ott fog elmenni Katonarét szélén, a Teleki utcában. Tehát itt nehéz olyat mondani, hogy valami fehér, valami meg fekete, minden döntésnek van, aki örül, van, aki nem. Ez egy általános emberi tulajdonság, hogy minden változástól, újtól egy kicsit averziónk van, egy kicsit félünk, mert nem tudjuk átlátni előre, hogy az milyen részelemeket fog hozni. A másik az, hogy az emberek olyanok, hogy amitől félnek, tartanak, és rossznak, számukra kellemetlennek ítélik, ők mindig hangosabban mondják el a véleményüket, mint azok, akiknek ez kedvező, mert akinek jó ez a döntés, az örül és csendben van. Konkrétan erről az autóbusz-közlekedésről hadd mondjam el, hogy meg fogom szavazni azért, mert egyrészt a városban abszolút értelemben nagyobb lefedettséget biztosít. Ha elővesszük a régi autóbusz-közlekedést és az újat, hogy merre közlekednek autóbuszok és milyen közel vannak a megállók a lakott területektől, akkor azt mondom, hogy ez egy városnak megfelelő lefedettséget biztosít. Az, hogy egy rugalmasságot ad, az, hogy a járatok megfelelő időközönként követik egymást, ez a régi, korábbi menetrendtől eltérő, ezt meg kell szokni az utazóknak. De biztos, hogy a járatszám ezzel több lett, sűrűbben fognak közlekedni, tehát összességében a forgalom egy kulturáltabb kielégítést fog kapni. Beszéltem a kórházban dolgozókkal, mert ez valóban egy mindenkit érintő kérdés, hogy nem csak lakossági fórumon, nem csak bizottsági ülésen, munkahelyen is ez beszédtéma volt, van olyan, akinek kellemetlen, van olyan, aki a körjárat vonalán lakik és most egyszerűen igénybe tudja venni, mert eddig, ha nem a körjárat vonalán lakott, máshol, nem tudott egy autóbusszal eljönni a Kórházhoz, és örül neki. Lehet így is, úgy is megközelíteni ezt a kérdést. Az, hogy valaki eddig olyan helyen lakott, hogy napi 8-10 járattal 10 perc alatt el tudta érni a kórházat, ez jó, de sokan voltak, akik nem tudtak autóbusszal közlekedni. Most igaz, hogy nem 8-10 járattal, hanem például 20 járattal, tehát sokkal nagyobb sűrűséggel tudják elérni sokkal többen, lehet, hogy nem 10 perc, hanem 15 vagy 25 perc alatt. Most kinek melyik a fontosabb, ez megint vérmérséklet és megítélés kérdése. Szerintem be fog válni ez. De ettől a menetrendi és forgalomszervezési változástól hónapok multán azt várom, hogy valóban megnyugvás lesz, és egy jobb színvonalú kiszolgálást tudunk az utazóközönség részére biztosítani. Egyet kérnék, hogy ez tényleg legyen, hogy a Volán ne csak az ellenőrök útján, hanem a gépkocsivezetőktől is szerezzenek be információt, mert úgy gondolom, hogy egy olyan járatnál - Fakos, Bagoláról bejön egy autóbusz, végigmegy a Teleki utcán, ha valaki valahova a városba el akar jutni, akkor a Teleki utcán a körjáratra vagy valamilyen más járatra át kell, hogy szálljon, mert látom percre pontosan ezt a menetrendet, de ebből annyi az igaz, amennyit majd meg fognak tudni valósítani az autóbuszok –, hogy a sofőrök figyeljenek oda és ők maguk kezdeményezzék, ha ők látják, hogy mindig előttük megy el a körjárat, hogy akkor ők 5 perccel előbb induljanak, mert ezeken a kis dolgokon, hogy éppen át tud valaki szállni, vagy 18 vagy 14 percet kell várni a következő autóbuszra. Azt gondolom, hogy a rendszer ilyen apró dolgokon múlik. Ehhez kérem az Önök gyakorlati segítségét is.

Csordásné Láng Éva: Szeretném megköszönni a Volánnak ezt a fajta előkészítő tevékenységét, amit közel egy évig tartóan folytatott ahhoz, hogy ez az alapjaiban új tömegközlekedés megvalósulhasson, mert azt hiszem, hogy a legnagyobb ellenállást pontosan ez váltja ki, hogy alapjaiban új, és talán inkább nagyvárosias, mint kisvárosias jellegű közlekedés lesz. Szintén amiatt, mert kollégák kerestek meg, szintén más településrészekről és nem csak a saját választókörzetemből, illetve mint intézményvezető is egy-két dolgot szeretnék kiegészítésként elmondani. Az első igény az lenne, hogy a 18-as járat esetén – miután az utolsó járat 21,35 órakor eljön a vasútról – nem lehetne-e megoldani azt, hogy az utolsó budapesti vonatról – ami 22,00 óra néhány perckor ér be – az utazóközönséget még elhozza. A következő kör ugyanúgy a 6-os járat környékére vonatkozik. Ottani igényként jelent meg, hogy a 6A járat a Víztoron felé közlekedhessen ismételten, vagy legalábbis valamennyi ebből, illetve a 14-es járat esetén legalább egy-egy szintén a Víztorony érintésével közlekedjen. Intézményvezetőként kérdezem a reggeli és a délutáni iskola körjáratokra – aminek nagyon örülünk, hogy egyáltalán ilyen lehetőség van – lehetne-e külön jelzést tenni, hogy ez valóban iskolajárat, mert időpontban nagyon jó a 7,20-as és a 7,25-ös indulás mindenkinek, csak félő, hogy mire már a harmadik, negyedik megállóba ér, arra tele lesz, és pontosan a Cserháti iskola nem lesz megközelíthető amiatt, mert közben már a diákok nem fognak tudni rá felszállni. Az átszállójegy valóban komoly igény volt, és elfogadták ezt a javaslatot, de szeretném – és ezt megint csak nagyon sokak nevében mondom –, hogy ha ez nem csak a 18-asra való átszállásnál jelenne meg. Maradjon az időkorlát, ezt el tudjuk fogadni, de kikerült például a 4-es busznál az egyműszakosaknak az Izzóba való közvetlen közlekedése, és neki lehet, hogy 5 km-t kell utaznia, de két jegyet kell vennie, mert át kell szállnia az Erzsébet téren a buszra, hogy le tudjon menni az Izzóig. De ha a saját körzetemben maradok Kiskanizsán, ha valaki a temetőbe akar menni a Bornemissza utcából, szintén két jegyet kell vennie, és csak úgy tud Kiskanizsa városrészen belül közlekedni, hogy ha kettő, illetve ha haza is busszal akar menni, akkor négy darab jegyet vennie. Itt, ha az időkorlátot meghagyjuk, én az átszállójegyek számát kiegészíteném.

Polai József: Az átszállójegyhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy amit Csordásné képviselőtársam az előbb elmondtam, tehát nem volna szerencsés, ha még egy jegyet kellene megváltani, hanem azzal az egy jeggyel, amit felhasznált a saját vonalán és át kell szállnia akár a vasúti vonalra, akár Kiskanizsán belül egy másik vonalra, akkor ne kelljen váltani újabb jegyet, legalább egy órán belül lehessen még egyszer felhasználni. A 6Y járat egy újdonság, és ezt a Volánnak nagyon köszönöm, és az önkormányzat minden olyan vezetőjének, képviselőjének, aki támogatta, hogy ez bekerült - hiszen a Homokkomáromi utca térségében nyilván ki kell majd építeni azt a megálló-fordulóhelyet -, mert oda eddig nem jártak autóbuszok. De azt kérdezem, hogy így mi értelme van? Tulajdonképpen egy kis ízt adunk a közlekedésnek arra a részére, arra a területre, de ez semmi. Az, hogy munkanapokon háromszor bemegy oda az autóbusz a Városkaputól indulva, és a Rozmaring utcától bemegy összesen ötször szintén munkanapokon, nem beszélve a hétvégéről, a szabad- és munkaszüneti napokról – ez nagyon kevés. Azon kellene elgondolkodni, hogy 6A-snak nevezett, most még 32/A-as, amit a temetőig közlekedik, hogyan lehetne bevinni minden autóbuszát ennek a járatnak. Hiszen úgy gondolom, hogy ha kifelé jövet a 6A-as majd a kiskanizsai templom mellett bemenne a Homokkomáromi utcába, egy perc oda, és ott nem várakozna, egy perc vissza – két perc menetidő-többletet jelent körülbelül, és mehet tovább a temetőig. Ez jobb megoldás volna. És azt kérem, hogy minden járat, ami a temetőig közlekedik, menjen be oda. Ezzel el tudnánk azt érni, hogy jól ki lenne szolgálva az a terület. De így nincs kiszolgálva, így csak mutatni akarunk valamit, és nem adunk semmit. Nagyon kérem a Volán vezetőit, hogy ellenőrizzék az általam elmondott 6-os jelzésű busznál a Városkaputól induló járatokat, és a Rozmaring utcából visszaindulókat, mert ez darabszámra sem egyezik. Nem történhet meg az például véleményem szerint, hogy a legforgalmasabbnak nevezett törzsvonal, amit a 6A-s képvisel a Városkaputól a Rozmaring utca végéig, hogy például majdnem kétóránként indul csak autóbusz. Reggel például 7,35 elmegy az utolsó, utána van meg egy 8,15-ös – ez már elég távoli –, ez után majd csak 10,00 órakor – 1 és ¾ óra –, majd 10,00 után csak 12,00-kor. És azt állítja Volán, hogy ez a legforgalmasabb, legjobban kihasznált autóbuszvonal. Nagyon kérem, hogy itt legalább óránként mindegyik helyre tegyünk be még egy-egy járatot.

Tóth László: A Platán sorból, illetve a Csokonai utcából esetleg nem lehetne-e megközelíteni a Vásárcsarnokot? Mert láttam, hogy a 6C járattal a Városkapu krt., Rózsa utcai, Balatoni út, Eötvös tér, Deák tér, Dél-Zalai Áruház, Autóbusz-állomáson keresztül lehet megközelíteni. Tehát a keleti városrész előbb említett utcáiból is esetleg meg lehetne-e közelíteni a Vásárcsarnokot? Mert nagyon sok nyugdíjas korú lakója van, és sérelmezik többek között ezt is, hogy ez után nem tudják megközelíteni a Vásárcsarnokot, csak ha leszállnak a Dél-Zalai Áruháznál, és onnan kell a nehéz szatyrokkal visszafelé menni a Vásárcsarnoktól.

Zakó László: Fejből kiszámoltam, tehát az egyvonalas bérlet árát 12-13 %-kal növeljük, holott ők azért vettek eddig egyvonalast, mert nem közlekednek más vonalon, míg a többieknek egy 2-3 %-kal csökkentjük az árát. És ha a súlyokat is figyelembe vesszük, ez véleményem szerint burkoltan egy 4-5 %-os díjemelés a város egészére vetítve. Akinek csökkentjük az árát, annak valóban valamennyire csökkentjük, de az egyvonalasokra rákényszerítjük ezt a viszonylag magas áremelést. Elhiszem, hogy a forgalom növekedni fog, de szerintem pontosan a forgalomnövekedésből fakadóan a Volán a pénzénél maradna, ha másképpen alakított volna ki az új bérletárakat.

Bicsák Miklós: Az Űrhajós utca, Hársfa utca és az Ifjúság utca szintén nagyrészt nyugdíjasok által lakott terület. Meggyőztem őket és meg is értenek többségében, hogy a Volán helyi vezetésétől kaptam ígéretet, hogy az Űrhajós utcában az idén januárban elkészült faszerkezetű buszmegálló megszűnik, és a helyette a Lámpás utcában meg fog állni a Tungsram térről induló, illetve az Autóbusz-állomásról induló, Magyar utcán haladó buszjárat. Így a lakók is tudomásul veszik, és azt is tudomásul veszik, hogy a Tungsram térről el tudnak a Petőfi utcán, a temetőig, a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületéhez, a vasútállomásig jutni. Elmondtam a Volán helyi vezetőjének, hogy Palin városrészben nagyon meg vannak elégedve néhány buszvezetővel, mert udvariasak. Javaslom, hogy a Volán vezetői találjanak módot arra, hogy az utazók elmondhassák véleményüket a buszvezetők viselkedéséről.

Papp Péter Pál: Az Űrhajós utcai buszmegállót Bagolán, Kisfakoson, Nagyfakoson, Sáncban nagy örömmel átvennénk.

Stróber Gábor: A Volán véleményét el tudom fogadni, hogy minden újat nagyon nehezen fogadnak a városban élők, főleg a tömegközlekedést használók, de éles vitát váltott ki a Városkapu krt. és a Vasútállomás közti 33-as vonal megszűntetése, amit az ott dolgozók, munkába járók és az utazni szándékozók elég nagy számban vesznek igénybe. Közel 500 aláírás gyűjt össze, – amire Tóth László képviselőtársam is utalt – és azt az érzetet kelti bennem, hogy ennek a járatnak a fenntartására szükség lehetne. Meg lehetne oldani esetleg, hogy munkakezdéskor és a munka befejezésekor egy-egy vonallal a Városkapu krt-ról indulva a Vasútállomáshoz le lehessen jutni. Ugyanis nem tudom, hogy mi indokolja azt, hogy a Kalmár utcából 20 percenként megy a Vasútállomásra busz, de úgy érzem, hogy olyan nagy holtidő lesz 8-9 órától délután 2-3 óráig, hogy szinte majdnem üresen fognak a Vasútállomásra lejárni az autóbuszok – feltételezem, hogy a postai megállótól. A 33-as annak idején durván óránként közlekedett, itt pedig ha 20 percenként, akkor a kihasználtság itt megkérdőjelezhető. Természetesen nem vagyok szakember, felmérést sem végeztem, de a jövőben jobban odafigyelek erre, és meg fogom nézni, hogy mekkora kihasználtsága lesz ennek a buszközlekedésnek a Kalmár utcától. A másik aggályom, hogy oda vezényeljük a tömegeket a Kalmár utcai megállóba, és ott nagyon nagy tumultust hozunk létre. Ugyanis a Volán azzal sem számol, hogy Nagykanizsáról a Balaton-parton, Gyékényesen, stb. nagy tömegben vannak üdülők, és oda a szezonban nagy csomagokkal utaznak az emberek, és ezekkel a csomagokkal, esetleg kisgyerekekkel együtt kell átszállni a vasúthoz való eljutás érdekében. Úgy gondolom, hogy a Városkapu krt-ról közvetlen járattal a Vasútállomás adott alkalommal vonatindulásra, munkakezdésre be kellene kalkulálni. Azt is el tudom fogadni, hogy most megpróbáljuk ezzel a vonalstruktúrával, de a későbbiek folyamán, a felülvizsgálat során ezeket mérjük fel.

Litter Nándor: Megkérem a Volán képviselőit, hogy az elhangzott kérdésekre, véleményekre adjanak választ.

Busa Csaba: Koncepciózusan egy egyszerűbb, átláthatóbb, ütemesebb és attraktívabb közlekedést szeretnénk Nagykanizsán. A felülvizsgálatnak ez volt a célja. Az volt a célja, hogy többen vegyék igénybe a járatainkat. Fel lehet tenni olyan kérdéseket, hogy egy-egy utcába miért nem megyünk, miért kell 100-150 méterrel többet gyalogolni valakinek, de ha ilyen kérdésekből indulunk ki, akkor nem jutunk el ahhoz, hogy generálisan átszervezzük a közlekedést. Az egyvonalas bérletek aránya az összes bérletes forgalmon belül nagyon kevés. Ha ezt megszüntetjük, akkor ne legyen 200-250 Ft-os áremelés az egyvonalas bérletek illetően, az összvonalasból pedig engedjünk jóval többet. Mi ebbe a kalkulációba nem tervezünk bevétel-növekedést, változatlan bevétellel számoltunk, ezeket a számokat meg tudjuk mutatni, nem ez volt a célunk. A Vasútállomás kérdése, illetve 23-as, 33-as járatok megszűnésével kapcsolatban valóban eljutott hozzánk egy 600 aláírásos felhívás, amiből valóban nagyon sok olyan aláírás volt, akinek megítélésünk szerint nincs napi utazási igénye sem a keleti városrész – Vasútállomás, sem a Napraforgó tér – Vasútállomás viszonylatában, és pontosan azért közlekedünk nagy járatsűrűséggel a 18-as járattal, hogy azokat az anomáliákat, amit pillanatnyilag a Vasútállomás tekintetében el kell szenvednünk, kiküszöböljük. Bizottsági ülésen is felmerült ez a kérdés. Felhívnám a figyelmet, hogy két fontos momentumot akartunk ezzel megoldani. Az egyik, hogy a vonatok jellemzően késnek. Ezeket a késéseket mi azokkal a menetrend szerinti járatokkal, amelyek időben indulnak, nem tudjuk lekövetni, hiszen 5-10 perces késés esetén előfordul, hogy a vonattal érkező utas az autóbusz hátulját látja, mert azt az autóbuszt a város területén sokkal többen várták városközi utazásra, mint amennyien a Vasútállomásról indultak volna vele. A másik momentum az, hogy a MÁV évente többször módosít menetrendet – ez legalább 4 –, amit úgy próbáltunk lekövetni menetrend módosítással, hogy sajnos a vonalakon érintett lakosságnak el kell viselni ezt az évenkénti négyszeri változást. A kezemben van egy olyan menetrend jóváhagyás a Közlekedési Minisztériumból a MÁV-ot illetően, amiben kifejezi a minisztérium képviselője aggodalmát, hogy szűkülnek a vonatok több tekintetben, így Nagykanizsát illetően is. Nem csak ez a gond, hanem az is, hogy ténylegesen kevesen utaznak a vonaton. Ez sajnos, hogy így van, annak ellenére, hogy nekünk konkurenciánk a MÁV. Mi szeretnénk, ha több utas utazna a vonaton, hiszen több utast vihetnénk le a Vasútállomásra. De az utasszámlálás bizonyítja – és polgármester úr külön kérésére ezt ismételten megszámoltuk –, hogy egy-egy vonalon nem érte el a 200 fő napi utas-számot a Vasútállomásra utazók száma. Ez azt jelenti, hogy naponta 2-3 járat esetén a legtöbb utas a felmérés napján 22, az ellenőrzés napján 19 fő volt. Stróber képviselő úrnak már többször, lakossági fórumon is válaszoltunk erre, hogy pillanatnyilag nem azt az utas-számot kell nézni a Vasútállomásra menő 33-as vonalon, akik például iskolába vagy egy korábbi megállóba utaznak, hanem a vasútállomási forgalmat. Tehát itt ezt a két dolgot együtt kellene kezelni, hogy nagy járatszámmal közlekedünk azért, hogy bármelyik vonalról bárhonnan utas minden időpontban el tudja érni a vonatokat, lehetőleg egy vonatkésés ne okozzon a belvárosi közlekedésről való lemaradást, és számíthassanak az autóbusz-közlekedésre. A Platán sor kérdésében valóban ellentmondásosak a vélemények. Mi a Közlekedési Felügyelet azon ajánlására is tekintettel voltunk, ami a balesetveszély miatt javasolja kivinni a Platán sor, Csokonai utcából a közlekedést. Ahogy elhangzott, óvodák, iskolák vannak ezen az útszakaszon, valóban egyik kérdés ezeknek az elérése, a másik kérdés pedig ezeknek a nyugodt működési körülményei, a légszennyezettsége, a járműforgalom zavartalansága és biztonsága. A tény az, hogy nem mindenki autóbusszal megy iskolába, óvodába, hanem nagyon sokan személykocsival érkeznek, ezek a személykocsik elállják az autóbusz útvonalát, ez által a menetrendszerűséget nem tudtuk tartani, és nagyon sok baleseti helyzet a sofőrjeink rugalmasságán múlott, hogy elkerülhető volt. Ha Tóth képviselő úr a lakossági fórumon ott lett volna, akkor halotta volna, hogy a templomba és az egyéb utazási igényekre vannak megfelelő járatok. Ebből a menetrendből kiolvashatóak ezek, de azt sajnos nem tudjuk megoldani, hogy legyen olyan két körjárat egymással szembeközlekedően, nagy járatsűrűséggel, aminek a kapacitását a vasútállomási vonalaknak a megszüntetése adja, hogy ez is legyen és az is megmaradjon. Tehát elég nehéz több igénynek úgy megfelelni, hogy a járműállományt nem bővítjük. Nagyon sok olyan menetrendi észrevétel elhangzott, amiket fórumokon megválaszoltunk, ezzel kapcsolatban átadnám a szót Horváth Ferencnének.

Horváth Ferencné: Úgy érzem magam, mint az elmúlt időszakban a lakossági fórumok némelyikén. Ugyanis szerintem bőven állt idő rendelkezésre a tisztelt közgyűlés tagjainak esetében, hogy kellőképpen valóban át lehet ezt az anyagot tanulmányozni, illetve nagyon sok képviselővel élő kapcsolatunk volt. Tóth László úr legelső felvetésével és a múlt hétfői lakossági fórummal kapcsolatban el kell mondanom, hogy valóban nagyon rossz hangulatban kezdődő lakossági fórum volt, de az ott jelenlévők – és a személyes meggyőzés, és az átszervezés elmagyarázása, a lényeg megértetése az emberekben valóban olyan jó érzéseket váltott ki, hogy a Platán soron, az Attila utcában lakó hölgyek és urak, akik jelen voltak, megértették, az ő felvetésükre történt az, hogy a 6A-s járatot módosítottuk, és valóban végigmenve a Rózsa utcán, két megállóban, illetve a leendő második megállóban is megáll, és a Csokonai legszélső sarkától, a Platán sor legszélső sarkától is a rágyaloglás nagyon közel van. Tehát ezzel ezt a részt teljesen kivédve azt kell mondanom, hogy így az utasok érdekei abszolút nem fognak csorbulni. A hölgy, aki ezt leginkább kezdeményezte, Tóth urat szeretné telefonon elérni, kereste is, én mondtam, hogy Önt a mai napon nem fogja tudni elérni, és ő azt mondta, hogy ők nagyon köszönik, hogy a 6A-s járat be fog oda menni, az ő igényük teljes egészében ki van elégítve, és ő nem csak saját maga nevében beszél, hanem az ott élő lakosság véleményét is tolmácsolja. Ők örülnek annak, hogy a Platán sor egy busz nélküli övezet lesz, mondhatni, a város egyik legszebb része lesz. Tehát ezt már így fordítják le egy héttel a lakossági fórum után. A körjáratokkal nagyon jól el lehet jutni a Kórházba, a temetőbe – annyira jól, hogy rágyaloglás nélkül. Hiszen a 21 számú körjárat a keleti városrészben vasárnap is 7,30 órakor indul, a keleti városrész lakossága is fel tud erre a körjáratra szállni, amennyiben a kórház-kápolnába kíván reggeli misére menni, és 7,52 órakor ott van. Polai úr felszólalásán meg vagyok lepődve, ugyanis Polai úrral mi átbeszéltük az egész menetrendváltozás témakört, meg volt elégedve. A Homokkomáromi utcai betérővel kapcsolatban a kérése az volt, hogy a csúcsidei járatokat nem bántjuk, nap közben egy-két járat az ott élő idős lakosság számára legyen. Ezt a másik képviselőtársa is tudja bizonyítani. Erről volt szó. Most megdöbbenve hallom, hogy már az összes 6A járat menjen be. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak elég lett volna ennek a megbeszélésére, és nem most itt kellene felvetni, amikor a döntésnek meg kellene születnie, és most szembesülünk ilyen igényekkel. Ezek az igények az elmúlt időszakban nem fogalmazódtak meg. A Kórház elérése Kiskanizsa részéről a legtökéletesebb. Telefonon is voltak ilyen kérdések. Nagy probléma - és ezért is voltak jók a lakossági fórumok -, hogy az emberek a körjárat lényegét még nem tudják. Nagyon sokan közülünk sem tudják. Ugyanis mindig arra a körjáratra kell felszállni, hogy a legkisebb körívet kelljen utazni a célállomásig. Nem ellenkező irányban, mert úgy időveszteség. Kiskanizsáról nem a Kalmár utcánál kell átszállni, hanem a Dél-Zalai megállónál, a 20-as számú körjáratnak az a második megállóhelye, és 5 perc alatt ott van a kórházi megállóban. A következő probléma a Cserháti iskola elérése. Az iskolajáratnál betettük a 8,00 órás iskolakezdést, mivel a 8,00 órás a leggyakoribb. Nyilván olyan céljáratokat indítottunk - amin természetesen lehetett volna, ha van észrevétel - alakítani, illetve módosítani, de hát a többség 8,00 órára jár iskolába. Lehet, hogy van nulladik óra, sőt hallottam, hogy 7,10 órás iskolakezdés is van, de ezek egyéni és egyedi problémák, nem tömeges. Nem egy autóbusznyi igények. Az ilyen egyéni igényeket a jelenlegi buszhálózatunk le fogja tudni követni, megfelelő járat áll rendelkezésre, hiszen csak át kell szállni akkor a 18-as helyijáratra, és máris itt van az előnye a 20 percenkénti közlekedésnek. Bármelyik 6-ossal, 6A-ssal jön Kiskanizsáról vagy netán a 4-essel, vagy a 4Y-ossal, bármelyikről pár perc várakozás után a 18-as helyijárattal tovább fog tudni utazni. A 23-as, 33-as megszűnésével kapcsolatban nagyon jó visszajelzéseket kapok. Amikor az emberek áttanulmányozzák, hogy hova szoktak igazából utazni – hiszen, akiknek gondot okoz a Balaton elérése, és hogy csomagokkal kell utazni: nem napi igényekről van szó. Napi igény csak a MÁV dolgozóinak az igénye lenne. A MÁV vezetésével is történt egyeztetés – és csatlakoznék Csordásné Láng Éva felvetéséhez, hogy az utolsó vonathoz legyen 18-as – alapján a 23,03 órás az utolsó Budapestről érkező vonat. A MÁV-val korábban volt megállapodásunk, hogy ettől nem kérik a helyijáratot, hiszen ezzel utas is elvétve van egy vagy kettő, és egy-két utasért valóban nincs értelme olyan későn helyijáratot közlekedtetni, hiszen olyankor már semmilyen irányba sincs különben sem járat, tehát ez már a normális üzemidőn kívüli időpont. De amennyiben a MÁV menetrendje úgy módosulna, hogy az 22,30, netán 22,15 óra körül lenne, mi attól a vonattól természetesen azonnal fogunk 18-as járatot közlekedtetni. Ez a megállapodás múlt hétfőn megszületett közöttünk. Polai úrhoz visszatérve – legyen kedves a menetrendet összességében nézni. Nem a 6-os és a 6A-as járatokat nézni, hanem az összes betérő járatot is, ugyanis az ütemesség úgy jön ki. A Városkaputól a járat elindul 6-osként vagy 6A-sként, az ütemesség úgy jó. Amit Ön hiányol, az a 6Y-nál az összes megtalálható. Ott nem lett elvéve járat, csak 6Y megjelöléssel van feltüntetve, talán két-három sorral lejjebb. De az ugyanúgy a Rozmaring utcáig közlekedő járat, ugyanúgy megvan Önöknek a járata, mint eddig megvolt. Bicsák úr felvetésével kapcsolatban örülök, hogy meg vannak elégedve gépkocsivezetőink udvariasságával. Évente viselkedés-kultúra oktatást tartunk, hogy mindenki hasonlóképen udvarias legyen, és az utazóközönségnek megfelelően próbáljanak viselkedni.

Litter Nándor: Az valamennyiünk felelőssége, ha egyrészt nem értik, vagy mi magunk sem értjük teljes egészében, és azért túl hosszú idő nem volt erre. Magunknak levonhatjuk azt a következtetést, hogy lehetett volna korábban kezdeni, mert ha problémák vannak a tájékoztatásban, abban mi is felelősek vagyunk.

Tóth László: Egyetértek polgármester úrral, mert farizeus magatartás az, hogy miközben párbeszédre hívjuk a lakosságot, akkor már a közgyűlési előterjesztés előttünk van. A múlt hétfői lakossági fórumon azért nem vettem részt, mert egyrészt nagyon későn tudtam meg, hogy van, másrészt engem bármikor el lehet érni. Nagykanizsán általában ismert, hogy engem a hét minden napján reggel 7,00 órától este 9,00 óráig a mobiltelefonon el lehet érni, illetve e-mailban. Tehát ha engem valaki el akart érni ebben az ügyben, az is tudott volna érni, és hozzám senki nem jött. Bármikor a lakosság rendelkezésére állok.

Polai József: Tóth Lászlóval egyetértve annyit szeretnék mondani, hogy számunkra a végső anyag az, amiről szavazni kell. A kiegészítő anyagot tulajdonképpen néhány napja kaptuk meg, és egy kicsit korábban azt, amit szöveges részként magunk előtt látunk. Tehát éppen ezért nem voltunk abban a helyzetben teljes mértékben, hogy amikor lehetőség volt felvetni a problémákat, hogy akkor meg tudtuk volna tenni. A legutóbbi lakossági fórumon, amelyen részt vettem, még nem volt menetrendi előterjesztést. Tehát igaz, hogy ami a 6Y-ra vonatkozik, abban Horváth Ferencnének igaza van, hogy én helyeseltem, de akkor még nem láttuk leírva, hogy hány darab 6Y-os járat fog majd kitérni. Ön mondott nekem hatot-hetet. Nyilván azzal nem voltam túlságosan megelégedve, és még most sem értem azt, hogy miért ne lehetne a 6A-st betéríteni, talán két perc hosszabbítást jelentene a menetidőben. Akkor a 6Y-t el is lehetne venni, helyette a 6A megoldaná ugyanezt a problémánkat.

Litter Nándor: Az átszállójeggyel foglalkoznunk kell külön, mert a Volánnak volt egy javaslata. De mi úgy gondoljuk, hogy az átszállójegy nem drágább. A Vasútállomány vonatkozásával, mivel a 33-as és a 23-as járatok megszűnnek, akik egy járattal tudtak eljutni a Vasútállomásra, és 18-as vonatkozásában az átszállás ugyanannyiba kerül, mint egy vonaljegy. Mi így írtuk le a határozati javaslatban.

Csordásné Láng Éva: És akkor a többi vonalnál átszállójegy lehetőség drágább áron sem?

Busa Csaba: Csordásné képviselőasszony kiskanizsai példájára utalva, ha négy jeggyel tud egy utazást megoldani adott esetben egy nyugdíjas, akkor még egy ilyen nap, és akkor egy nyugdíjas bérlettel egész hónapban utazhat. A rendszeresen munkába járóknak nem éri meg jeggyel utazni, jeggyel igazából azok utaznak, akik távolabbra mennek vonattal, annak a problémáját megoldjuk, városon belül pedig a bérletek nagyon kedvezményes utazási lehetőséget jelentenek.

Litter Nándor: Akkor a 18-ason kívüli átszállás?

Zalatnai László: Azért ne terjeszkedjünk túl egy ponton. Zakó László úrnak volt egy olyan javaslata két évvel ezelőtt a közgyűlésen, hogy ingyen utazzon mindenki. Ebbe az irányba azért nem lehet elmozogni. Mi azt biztosítottuk, hogy aki eddig kedvezményesen utazott a vasútra, most is úgy utazzon. Egyébként van olyan város, Európában ismerik ilyet, csak azt finanszírozni kell. Az átszállójegyet biztosítjuk a vasútra. Ezzel belementünk egy kompromisszumba – egyébként nem tetszett nekünk. De a többivel kapcsolatban nem vagyunk fogadókészek. Ez nem is volt eddig sem.

Litter Nándor: Elvileg lehet olyan átszállójegy, ami magasabb díjazású.

Zalatnai László: Ez volt a javaslatunk egyébként.

Litter Nándor: De ez megmaradna, amiről eddig megegyezés született, és ezen kívül még átszállójegy. Elvileg lehet még ilyen is.

Zalatnai László: De én úgy láttam a határozati javaslatot, hogy most a rendszert kell elfogadni, a 2. és 3. pontban pedig a polgármestert arra utasítja a közgyűlés, hogy készítse elő a legközelebbi közgyűlésre a díjszabást, amiben el lehet fogadni az egyvonalas, összvonalas bérlet összevonását, és nem. Nekünk semleges. A Zala Volán ezért nem lobbizik. Ez egy alternatíva. Önöknek kell eldönteni. Az átszálló jegy – ez egy 2. és 3. kérdésben a későbbi közgyűlés dönt, mert a közszolgáltatási szerződést módosítani kell. Azt gondolom, hogy ebbe most talán ne menjünk bele.

Polai József: Nem kaptam választ arra, hogy a szabad- és munkaszüneti napokon reggel – a  Rozmaring utcából reggel 7,00 órakor indul, és este 19,00 órakor – ezeket 8, 10 perccel lehetne-e indítani? Nyilván akkor az induló helyéről is korábban indítani. Azért, hogy a templomba tudjanak odaérni 7,00 óra előtt egy perccel. Ez kifejezett kérése a lakosságnak. Nagyon szeretném, ha ezt megoldanánk.

Zakó László: Valóban, nem is két éve, hanem öt éve, ahányszor találkoztunk, erről beszélgettünk, és én a mai nap során véletlenül sem mondtam azt, hogy a szerkezet nem jó. Dehogy nem, sőt nagyon tetszik nekem, támogatom is, meg is szavazom. Csak arra kértem, hogy az egyvonalas bérletek árát ne ilyen mértékbe emeljék, mert nekik ez egy elég nagy tehertétel.

Halász Gyula: Arra a kérdésre, hogy a C9-es számú járatnál a Petőfi utcai buszváró párt át lehet-e telepíteni – kérnék egy megerősítést a Volán részéről, hogy ez elfogadható-e.

Horváth Ferencné: Erre szeretném válaszolni, hogy abszolút semmi akadálya, sőt véleményünk szerint is logikus, mert ez egy nagyon régen megállapított megállóhely volt. A közben történt változások – Ipari Park és egyéb – is inkább indokolja, hogy valóban a Virág Benedek úti elágazó irányába vigyük el. Természetesen a szakemberek jelöljenek ki erre egy megfelelő helyet, és a Volánnak abszolút gondot, sőt, örülünk ennek a javaslatnak. Polai úr hétvégi misejárattal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az összes 4Y járat kimondottan a misejáratokhoz közlekedik, ahhoz van igazítva. Úgy tudom, hogy 7,00 órakor kezdődnek a misék – szombaton meg van oldva, vasárnap nem tudom, hogy reggel 7,00 órakor van-e mise, de a délelőtti misékre mindenhova van járat biztosítva. Amennyiben itt eltologatjuk, máris nem lesz ütemes a menetrend. Mondtam, hogy ha itt egyéni igényeket beleviszünk, kialakult egy olyan ütemes menetrend, amire azt lehet mondani, hogy a járatok óránként közlekednek. A járatok csúcsidőben félóránként vagy 20 percenként közlekednek, és megfelelő csatlakozások vannak a város különböző pontjaira. Ha mi ettől el fogunk térni, a csatlakozások máris nem működnek. Ezt meg kellene fontolni, mert van előtte is járat, és egyébként azt is meg kellene gondolni, hogy érint-e akkora tömegeket a járatnak azon a végén.

György Pál: A Dózsa György utcában nagyon sűrűn fognak a körjáratok közlekedni, és azt szeretném javasolni a Volán képviselőinek, hogy az egyéb autóbusz járataikat, amelyek a keleti városrészből, a buszpályaudvarról igyekeznek fel a Volán telephelyre, ne a Dózsa György utcában közlekedtessék, mert ezzel a menetrend szerinti helyijáratok ütemes közlekedését rontják.

Polai József: Ha a valaki a templomba a Rozmaring utcából, Szent Flórián térről, tehát a 15. körzetből akar eljutni reggel vagy este 7,00 órakor, az nem mehet át a Bornemissza utcába a 4Y-os járatra, tőle 4 km-rel távolabb felszállni egy autóbuszra. Tehát azért mondtam, hogy a 6-os járat indulását kellene előbbre hozni 5-10 perccel a szabad- és munkaszüneti napokon.

Sajni József: A napirend eddigi tárgyalásán nem voltam jelen, ezért szeretném elmondani, hogy megköszönöm a Zala Volánnak, hogy figyelembe vette azt a kérést, ami a Tungsram tér és a Szentendrei utca közötti szakaszra vonatkozik. Egyúttal kérni is szeretném azt, hogy amennyiben lehetséges, gondolja felül a Zala Volán, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy a bérleteket a szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő távolsági autóbuszokon igénybe lehessen venni. Hétköznap az ismert okok miatt csak a kijelölt járatokon lehet igénybe venni ezt. Azt kérném, hogy mivel azok a bizonyos játékok, amelyeket szombaton, vasárnap többen „űztek”, úgysem érvényes, ezért a Volán szabadítsa fel ezt a két napot, hiszen nagyon nagy hézagok vannak a járatok között és az esetleges közbeeső távolsági autóbuszokra engedjék meg, hogy a bérlettel felszálljanak a közlekedők. Nagyon sokan vannak Ligetvárosban, illetve Miklósfán is, és közben is, akik ezt szeretnék igénybe venni.

Zalatnai László: György Pál úr felvetése teljesen jogos, azt befogadjuk. A 7-es elkerülőn fognak menni. Sajni úr felvetésére válaszolnám, hogy van kombinált bérlet, amivel a helyközi járatokat igénybe lehet venni hétvégén is, de miután közszolgáltatási szerződésünk van a GKM-mel, ezt viszont kiterjeszteni nem tudjuk a továbbiakra. Most is él. Van egy kombinált bérletkategória, ami érvényes azon helyközi járatokra a városhatáron belül, és talán 80-100 Ft-tal több.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról azokkal a korrekciókkal, amelyek a lakossági fórumokon és más helyeken történt konzultációk nyomán módosultak.

A közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról.

A közgyűlés 21 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

118/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért az előterjesztés mellékleteként és annak kiegészítéseként beterjesztett új helyi autóbusz-vonal hálózat, és új menetrend. bevezetésével. Megbízza a Zala Volán Rt.-t, hogy a 2005. júniusi átálláshoz szükséges technikai feltételeket készítse elő.

         2005. június 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    felkérésre Zalatnai László vezérigazgató, Zala Volán Rt.

                            Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

2.       egyetért a tarifa-rendszer olyan módosításával, amely egy menetjegy felhasználásával, többletköltség nélkül biztosítja a vasútállomásra közlekedő 18-as járat igénybevételét, továbbá bevezeti az egy féle bérletjegy-rendszert. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges díj-rendeletmódosítást készítse elő, és azt terjessze a közgyűlés elé.

3.       megbízza a polgármestert, hogy a Zala Volán Rt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását a fenti döntések átvezetése céljából terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:         2005. május 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

19.   Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Horváth Jácint: Az előterjesztésben láthatják a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács múlt évi beszámolóját, amit a tanács a februári tanácsülésén elfogadott. Ebben elég önkritikusan fogalmazott. Nagyon fontos eredmények születtek a múlt évben, ami a decentralizációt illeti, aminek eredményeképpen látható a jelenlegi országos fejlesztéspolitikai koncepció tervezet, ami megfogalmazza azt, hogy 2007 és 2013 között önálló regionális operatív programokban kell az Európai Uniós források egy részét osztani. Ez olyan áttörés a hazai decentralizáció folyamatában, ami véleményünk szerint új lehetőségeket ad a régióknak a jövőben. Jelenleg is van regionális operatív program, de ez országosan egy programot jelent, mely keretein belül minden régióban ugyanazon célkitűzésekre vannak pályázati kiírások. Egyre több forrás érkezik a Tanácshoz decentralizációs elosztásra, vagy regionális fejlesztési tanácsi hatáskörbe. Idén ez már több mint három milliárd forintot tesz ki, ami magába foglal bizonyos belterületi utak fejlesztését, céltámogatásokat, területfejlesztési felzárkóztató támogatásokat. Teljesen új elemként jelenik meg az idénytől a regionális innovációnak a támogatása. Az innovációs források az innovációs járulék egy része regionálisan kerül visszaosztásra. Ez a tanácsi keretek között idén 360 mFt-ot tesz ki, amelyhez még hozzájárulhat a régió, mint egy országosan 650 mFt további forráshoz. Kiemelném még az idén rendelkezésre álló forrásaink közül a hulladékgazdálkodásra rendelkezésre álló forrásokat, amiben tavaly Nagykanizsa nyert is pénzt. Még rendelkezésre áll ezen kívül a korábban említett belterületi utak felújítására rendelkezésre álló forrás, amiről május végi tanácsülésén fog dönteni a Tanács, amire Nagykanizsa is szintén pályázatot adott be. Az elmondott forrásokon kívül még az Európai Uniós forrásokat is közreműködő szervezetként a regionális operatív program keretében kezeli a Regionális Fejlesztési Tanács, illetve annak munkaszervezete a Regionális Fejlesztési Ügynökség. Úgy néz ki, hogy ezek a források idén teljesen kimerülnek már. 2006 végéig rendelkezésre álló Európai Uniós források, amelyek a régióba kerülhetnek felhasználásra, elfogynak. Idén egy Regionális Innovációs Ügynökség áll fel, amelyben Nagykanizsán május közepétől munkába fog állni egy újabb munkatársunk, illetve szintén május közepétől még egy munkatárssal fogunk bővülni. Igazából a nagykanizsai iroda már három fősre fog bővülni a május 17-i héten. Ezáltal szeretnék egyrészt a vállalkozókhoz – az innovációs források által – közelebb kerülni, másrészt szeretnék azt, hogyha minél erőteljesebb programokkal tudnák itt jelen lenni Nagykanizsán is. Igazából szeretnék a pályázókhoz is közelebb kerülni, napi információkkal rendelkezni. Nagyon jó az együttműködés a nagykanizsai önkormányzattal. Messze az öt megyei jogú város közül a nagykanizsai önkormányzat adta be a legtöbb pályázatot a múlt évben a Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Köszönhető ez a Pályázati Iroda és a Városfejlesztési Osztály hatékony és jó munkájának. A következő nagy cél a 2007 utáni források lesznek, amire még erőteljesebben, még jobban kell készülni. Készülőben van a Nyugat-Dunántúl 2007-2013 közötti fejlesztési terve. A Tanács a legutóbbi ülésén 50 mFt-ot különített arra, hogy elkészítse a régió, a három megye és ahhoz kapcsolódóan az öt megyei jogú város tervét. Minden város külön címsoron fog szerepelni, minden város forrást fog kapni arra – így Nagykanizsa is –, hogy ezt a 2007-től induló tervet saját maga kidolgoztassa és 2007-re ezt beépítse a megyei és regionális programokban egyaránt.

Litter Nándor: Szeretném megköszönni a tájékoztatást és a munkájukat.

Halász Gyula: A kiadott anyagban az informatikai és távközlési feladatokhoz szeretnék hozzászólni. Nem látom az anyagban az 5. intelligens folyosó tervét, hiszen pont ennek a létrehozásával Nagykanizsa vált egyik székhelyévé. Ez azért is fontos, mert olasz, horvát, szlovén és magyar informatikai együttműködésről van szó, amely kapcsolódhat a fejlesztési ügynökség tevékenységéhez és célszerű lenne a most készülő regionális informatikai tervben, koncepcióban ezt szerepeltetni csakúgy, mint az egészségügyi informatikai fejlesztési tervet, aminek épp a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helye, illetve a Városi Kórház lenne egy terepe. Ezt mindenképpen kérem - az anyag is tartalmazza -, hogy az IHM-el még szorosabban működjenek együtt. Nagykanizsán található az IT Kht. regionális irodája, ami szintén ebbe a munkába segíteni tud és segített eddig is. Ezekkel a megjegyzésekkel, ezekkel a javaslatokkal ki lehetne egészíteni a most készülő regionális informatikai tervet, koncepciót.

Litter Nándor: Beépítjük majd ezeket a javaslatokat.

Papp Nándor: Bizottságunk 7 igen (egyhangú) szavazattal a közgyűlési elfogadását nem javasolja a beszámolónak. Ellenmondásokat véltünk felfedezni a beszámoló közben, valamint a személyes kontaktus nagyon hiányozott, ami most itt elhangzott.

György Pál: Körülbelül két évvel ezelőtt az a lehetetlen állapot állt fenn a regionális ügynökség felépítésében, illetve létszámbeli elhelyezkedésében, hogy Zala megyében, amely a régió legkevésbé fejlett megyéje, kettő fő volt biztosítva az ügynökségi feladatok ellátására, Győr-Sopron megyében pedig húsznál is többen voltak. Az a legfejlettebb megye. Vas megyében pedig körülbelül tízen, ami valahol középen helyezkedik el. Ezt kifogásoltuk akkor, azért mert nyilvánvaló, hogy ahol a szellemi kapacitás van, ott van a legnagyobb esély arra, hogy eredményes pályázatokat nyújtanak be, és pénzt kapnak arra, hogy felzárkózzanak a fejlettebb megyékhez. Arra lennék kíváncsi, hogy ezek a létszámarányok azóta hogyan változtak? Hányan vannak az ügynökségnél? Ebből Zala, Vas és Győr-Sopron megyében hányan dolgoznak? Az elmúlt egy évben ez a három megye milyen mértékben nyert el pályázatokat a regionális ügynökség által szétosztott pénzekből? Ez súlyponti kérdése lenne egy éves beszámolónak, és ezt én ebből a beszámolóból nagyon hiányolom. Ezért szavaztam én is nemmel a bizottsági ülésen.

Horváth Jácint: Az intelligens folyosó és az egészségügyi informatikai terv bele fog épülni az anyagba. Zala megye a három megyéből az 50 %-át vitte el a …. forrásoknak és  másik két megye a többi 50 %-ot. Az ügynökségnek csak részben egy feladata a tanácsi munka szervezeti feladat, más feladatköre, mint önálló Kht-ként saját projektje és saját pályázatai vannak, saját nemzetközi pályázatokban vesz részt. Ezért mosódik egy kicsit a dolog, hogy most tanácsi beszámoló, vagy ügynökségi beszámoló. Az ügynökségi munkaszervezetnél körülbelül Vas megyében van körülbelül 20 fő, Győr-Moson-Sopron megyében a két irodában körülbelül 15 fő van, a soproni és a győri. Vas megyében csak egy irodánk van és Zala megyében a két irodában pedig a 6 fő május középétől.

Litter Nándor: Ezek a munkatársak nem pályázatokat írnak az adott régióban, az adott városoknak, Ők az ügynökség és a tanács munkaszervezetét képezik. Nagyon sok feladattal rendelkeznek azon kívül, hogy a vállalkozók és az önkormányzatok pályázati tevékenységét segítik.

Horváth Jácint: Bizonyos feladatokat - mint mondjuk a közreműködő szervezeti feladat, például egy Európai Uniós pályázatnál – nem oszthatjuk szét öt város felé. Vannak olyan feladatok, mint a tervezés, projektfejlesztés, amit szét lehet osztani több városban, de bizonyos feladatokat koncentrálni kell. Egy gazdasági vezető a számviteli osztályunkkal nem lehet öt helyen, csak egy helyen lehet, Sopronban, ahol a titkárság is van. Ezért az ottani dolgozók effektív nem vesznek részt azokban a munkában, ami az ottani városi, vagy területi kapcsolattartást fedezik, hanem ők szigorú belső feladatokkal rendelkeznek. Ugyanúgy az Európai Uniós pályázatokkal foglalkozó, közreműködő szervezeti munkatársak kizárólag csak Szombathelyen vannak és hazai pályázatokat kezelő munkatársak egy helyen kell, hogy legyenek, hiszen nem oszthatjuk szét öt felé ezeket az embereket, mert egy helyen van a pályázat befogadása, egy helyen van a formai bírálat. Igazából technikailag nehéz megoldani. Azokat a funkciókat tudjuk szétosztani, ami sokkal szabadabban irányítható. A stratégiai tervezés, a projektfejlesztés és az innovációs ügynökség, ami most fog felállni és ezeknél a munkaköröknél tulajdonképpen szét is oszlik, mint ahogy Győrben sincs pályázatkezelőnk, ugyanúgy Nagykanizsán, sőt Zalaegerszegen sem. Nem lehet munkaszervezésileg megoldani.

Papp Péter Pál: Az anyagból kiderül, hogy a 41 munkatárs nem kapott többet, mint 5.725 Ft-ot havonta. Tényleg egy ilyen Regionális Fejlesztési Tanácsba ennyiért dolgoznak, akkor le a kalappal a munkájuk előtt.

Horváth Jácint: Az ügynökség költségvetése nem volt ebben bent, az ügynökségnek csak a tanácsi munkarészre fordított összegi vannak ebben.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, fogadjuk el a beszámolót és a határozati javaslatot.

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

119/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a Tanácsban továbbra is képviselje Nagykanizsa és térsége érdekeit, és a 2005. évi munkáról számoljon be.

Határidő:         2006. április 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

20.   A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetői pályázatának elbírálása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A pályázók nem kértek zárt ülést, ezért nyílt ülésen tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. Az lenne a kérésem, hogy a pályázók egy pár percben foglalják össze a vezetői elképzeléseiket.

Bodzai Tiborné dr.: A kiküldött tájékoztatóban még voltak kérdéses dolgok. Az utolsó hasában jeleztük, hogy ki az, aki még nem csatolta be a szükséges igazolásokat. Annyit szeretnék elmondani, hogy valamennyi pályázó becsatolt mindenféle szükséges igazolást és valamennyien megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Litter Nándor: Bali Veronika pályázót hallgatjuk meg először.

Bali Veronika: Elképzeléseim a Tourinform Iroda vezetésével kapcsolatban a következők lennének: Két részből állna az elképzelésem. Egyik az irodavezetés, a másik pedig a város idegenforgalma fellendítésének a segítése. Legfontosabb feladatat, hogy jobban megismertessük a várossal, hogy létezik ez a Tourinform Iroda. A lakosságban úgy rögződik, hogy a Tourinform Iroda a turistákért van. Ezen mindenképpen változtatni szeretnék, mert nemcsak a turistákért, hanem a városért is van. Feltűnőbb, szebb kivitelű megjelenést terveznék kívülről és belülről. Szeretném, ha a Fő útra kikerülne az iroda, de gondolom, hogy ennek feltételei vannak. Amennyiben ez nem valósulhat meg, akkor mindenképpen, mind a kirakatot, mind pedig az útbaigazító táblákat feltűnőbbé varázsolnám, hogy ne csak a városiak, de a turisták is idetaláljanak. Fontosnak tartom, hogy a dolgozók ismerjék a várost, a megyét, az országot. Ne csak egy prospektust szóró iroda legyünk, hanem egy aktívan részt vevő szervezete a városnak. Ezt a kollégáktól is ugyanúgy szeretném elvárni. Másik fontos feladat lenne számomra, hogy utazási irodákkal, az ország többi Tourinform Irodájával szoros kapcsolatot kialakítani és elérni, hogy ha már egyszer a megyébe érkezik valaki, akkor ellátogasson Nagykanizsára. Azt kell kihasználni, hogy Nagykanizsa nagyon jó helyen fekszik, mind a határ, mind a gyógyfürdők közelségben. Nagyon fontos lenne, hogy a város olyan fesztiválokat, kulturális programokat alakítson ki, aminek hagyománya lesz. Rendezvényekben, konferenciákban látom hosszú távon a város lehetőségét. Ehhez ki kell alakítani fogadótermeket, szálláskapacitást. Szabadtéri rendezvényeket tudok elképzelni. Erre a Csónakázó-tó nagyon jó alapja lehetne a sportturizmusnak, a hobbiturizmusnak, a szabadidő tevékenységeknek. Mindezek alapja a jó kapcsolattartás az önkormányzat felé, a művelődési házak felé, általános, közép és főiskolák felék. 

Bicsák Miklós: Lát-e olyan dolgokat a jelen pillanatban még azon kívül, amit a Csónakázó-tóval kapcsolatban elmondott, amelyek Nagykanizsa turizmusát fellendítenék? 

Bali Veronika: Ahhoz, hogy korrekt választ lehessen adni, alaposan kellene tanulmányoznom, hogy milyen lehetőségek, programok vannak Nagykanizsán. Jelenleg mindenképpen a meglévő fesztiválokat lehetne például nagyon jól eladni, illetve a török múlttal való hagyományát lehetne sokkal jobban erősíteni és ugyanakkor a nyugati kapuját. Egyik fontos piac még a testvérvárosi kapcsolat.

Litter Nándor: Kazsoki István pályázó meghallgatása következik.

Kazsoki István: Mint azt a beadott önéletrajzomból is láthatják 1982-ben kezdtem dolgozni az idegenforgalomban. Az IBUSZ-nál országjáró idegenvezetőként végig jártam a turizmus általános és középiskoláját. Az utóbbi kilenc évben pedig egy Fenyves Tours Utazási Irodánál dolgoztam, amely ezalatt az idő alatt egy kis cégből mára a Balaton-part egyik vezető utazási irodájává vált. Ez alatt az idő alatt nyelveket is tanultam - németül, olaszul és angolul beszélek. Amennyiben megtisztelnek azzal, hogy én kapom a megbízást, feltett szándékom, hogy a horvát nyelvet is elsajátítom társalgási szinten. Nagykanizsa és környéke idegenforgalma változások, új kihívások előtt áll. Ha figyelembe vesszük, hogy rohamlépésben épül az M7-es autópálya, akkor erre Nagykanizsának el kell kezdenie a felkészülést. Az autópálya építése azt jelenti, hogy Horvátországból, Szlovéniából, de legfőképpen Olaszországból villámgyorsan elérhető lesz a régió és meg lehet célozni azt a réteget, amely korábban járt erre – gondolok itt az olaszokra –, és a Balaton-partra is járt, de egy idő óta – 10-15 év óta – északabbi útvonalat választanak Ausztrián keresztül, ….. Szentgotthárd és a 8-as úton végig mennek Budapestre. Ha elkészül az M7-es, akkor megint a mi mellettünk vezető út lesz a rövidebb. Budapest kétórányi távolságba kerül. A Budapestre haladó vendégeket mi megszólíthatjuk, megcélozhatjuk egy idegenforgalmi marketinggel. Mondhatjuk azt, hogy kétórányira vagyunk Budapesttől, és ha nálunk alszol, reggeli után ugyanúgy felérsz Budapestre, mintha ott aludnál egy nem teljesen belvárosi szállodában. Ilyen és ehhez hasonló projektek kidolgozását tervezném. Projektet mondok azért, mert csak kész kidolgozott megvalósítható tervekre lehet a turisztikai marketing szervezetektől pályázaton pénz nyerni. Egy ilyen M7-es olasz projekt – ez természetesen nem végleges cím, ez csak egy munkacím, a témát jelöli, lehet a Balaton régióval együtt is, mivel ez a Balaton-partot is érinti – mindenképpen egy megvalósítható tervezet. Nagykanizsa turisztikai kínálata nagyon jól kiegészíti a környező régió turisztikai kínálatát. Itt vannak a környékben a nagy gyógyfürdők, hatalmas vendégforgalommal, de igazából ezek a gyógyfürdők meglehetően kicsi városok, és mint kisvárosok megfelelő nagyságú kulturális kínálatot nem tudnak nyújtani a vendégnek.  Ha Nagykanizsa és a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal nekiáll egy eseménysorozatot megszervezni, aminek adhatunk egy hangzatos nevet, együttműködünk a kisrégióval. Erre megint csak - eseményekre, rendezvényekre – minden évben van pályázati kiírás és így pályázható. Nem beszélve arról, hogy tökéletesen kiegészíti egymást a gyógyfürdő vidék és Nagykanizsa. Nekünk nincs gyógyfürdőnk, a gyógyfürdőknek pedig nem igazán van kulturális kínálatuk. Ha van is, az is a nagyságrendek miatt nem lehet olyan átütő erejű. Ez lehetne egy másik projekt, tehát egy eseményprojektet lehetne indítani és Nagykanizsán egy országos jelentőségű rendezvénysorozatot szervezni. Végignézve a város esemény-naptárát, azt kell, hogy mondjam, igen impozáns és az egy rendezvénysorozat alapjai megvannak. Ki kell válogatni néhány dolgot. Egy kicsit igazítani rajta és máris egyfajta fesztiválhangulatot lehet összeállítani belőle. Ha a turista is végignézi ugyanúgy a rendezvénynaptárt, mint én, akkor elveszik benne és a rengeteg információ között nem nagyon találja meg azt, ami Őt igazán érdekelheti. Nekünk kell kiválasztani néhány rendezvényt, aminek országos propagandakampányt csapunk és erre megint csak minden évben pályázati alapok állnak rendelkezésre. Vagy pedig a gyógyfürdőkhöz kapcsolódik a sármelléki repülőtér fejlesztése. Most már biztosnak tűnik, hogy ebből a fejlesztésből lesz valami és most már arról is írnak az újságok, hogy azok a …..légitársaságok, amelyek eddig csak Budapesten szálltak le, tervezik azt, hogy Sármellékre is járatot indítanak. Tehát a környékünkben meg fog nőni a turisták száma. A városi Turisztikai Irodát egy igazi információs központtá tenném. Rengeteg információt gyűjtenék be, és azt megpróbálnám nemcsak a turistáknak, nemcsak a külföldieknek, hanem a város lakosságának is továbbítani. Nem gondolom, hogy csak a külföldi turistákat kellene kiszolgálnia egy városi információs irodának. Én szeretném a város lakosságát is ellátni hasznos turisztikai információkkal. 

Halász Gyula: Érdemes lenne azzal foglalkozni, hogy központi szerepet szánnak a Tourinform Irodának. A jelenlegi helyén azt gondolom, hogy egy átmenti helyen van a Tourinform Iroda. Célszerű lenne megnézni a régi ….. ház helyszínét - ami szerintem sokkal központibb és sokkal forgalmasabb hely lenne – ott kialakítani. Nagykanizsán és környékén elég népszerű a vadászat. A környékben nincs olyan, hogy zarándokturizmus. Azt gondolom, hogy főleg szlovákiai, lengyelországi turistákat meg lehetne ezzel a dologgal célozni. Illetve a kerékpár, bor, illetve konferencia turizmus témát is izgalmasnak tartom. Erről kérdezném a véleményét. Egyik szemünk sír, a másik örül, hogy megépül az autópálya, viszont ez a legtöbb városban azt eredményezi, hogy turisták elkerülik a városokat és nehéz becsalni őket. Ha a várost elkerüli az autópálya, Ön szerint mivel lehet majd becsalogatni Nagykanizsára a turistákat?

Kazsoki István: Én nem akartam bevenni a mondandómban, hogy rossz helyen van a Tourinform Iroda, de azért gondoltam rá. Ez ezért mindenképp megfontolandó. Mindenképp úgy gondolom, hogy mielőtt munkába állnék, egy igen széles körű konzultációt folytatnék le a városban az érdekelt szervezetekkel, civilszervezetekkel, hivatalokkal és mindenkivel, akit ez a téma érint és érdekel. Örülök mindenféle ötletfelvetésnek. A vadászat és zarándokturizmus nem tudom, hogy mennyire lehet erőssége Nagykanizsának. Ez mindenképpen vizsgálatot tesz szükségessé. A vadászat igazából, ha most a turisztikai divattrendeket vesszük, akkor nincs a csúcson. A vadászat elég belterjes dolog. A vadászok megszervezik a saját vendégeik ellátását. Tehát vadászat megszervezésére a városnak olyan nagy lehetőségei nincsenek. Azt mindenképpen el tudom fogadni, hogy a vadászok egyfajta potenciális vendégkört jelentenek a turisztikai, kulturális rendezvényekre, vásárlóerőt jelentenek bizonyos mértékben, de olyan nagyon erős alapja a turizmusnak nem nagyon lehet. Lehet viszont a kerékpáros turizmus, aminek felfelé megy a csillaga. A Nagykanizsát körülvevő gyönyörű zalai dombvidék ideális a kerékpározásra. Itt mindenképpen nagy lehetőségek vannak. A zarándokturizmussal kapcsolatban, ha találunk a környéken olyan helyet, ahol ez felfejleszthető, akkor megoldható a dolog. 

Bicsák Miklós: Nagykanizsa adottságait kihasználva – Ipari Park területén ásatások folyamán leletek feltárása, műemlék épületek, hagyományok -, ha Ön nyerné el a pályázatot, Nagykanizsa turizmusát fel tudná-e úgy lendíteni, hogy az ország és a világ ránk figyeljen? 

Kazsoki István: Látom azt a lehetőséget, hogy Nagykanizsa turizmusa néhány éven belül fellendüljön. Itt van a lehetőség. Ideér az autópálya, ha nem figyelünk, elviszi a vendéget, ha figyelünk, idehozza. El fog készülni a sármelléki repülőtér. Vendégek fognak jönni. Nagykanizsának minden adottsága megvan ahhoz, hogy virágzó turizmusa legyen. Azt pedig, hogy melyik lesz az az attrakció, amelyiket kiemelten kezelünk, azt majd a közös gondolkodás eldönti.

Litter Nándor: Zaka István pályázó következik.

Zaka István: Alapvetően három dolog az, ami nekem eszembe jut akkor, amikor a további lépésekről van szó. Az egyik a Nagykanizsához kapcsolódó események, a másik Nagykanizsa örökölt épületegyütteseinek bemutatása, prezentálása, a harmadig pedig ennek megteremtéséhez források előteremtése és jó, célszerű felhasználása. Nagykanizsán rengeteg jó esemény van, amit én domborítani gondolnék, az volna, hogy ezek közül néhányat kiválasztva felemelni olyan színvonalra ezeket az eseményeket, hogy az emberek gondoljanak Nagykanizsára akkor, amikor ezt a bizonyos eseményt meghallják, és erre az eseményre gondoljanak akkor is, amikor a Nagykanizsa szót meghallják. Azért fontos itt kiemelni, hogy ez ne legyen túl nagy számú esemény, mert akkor gyakorlatilag elveszik az egyedi, különleges jellege a rendezvénynek. A második dolog a belváros, az épületek rendbetételére vonatkozna. Ez kapcsolódik a későbbiekben egy belvárosi sétáló utca jellegű terület kialakítása, amiben meg kell tudni mutatni a belvárost, hiszen a belvárosunkban zömében XIX. századi stílusú és nagyon szép épületek vannak. Ezeket rendbe kell valahogyan hozni, és olyan színvonalon bemutatni, hogy ez turisztikai szempontból is érdekes legyen. Nem tudunk olyan szempontok alapján turizmust építeni, mint azok a városok, amelyek olyan potenciálokat fedeztek fel magukban, amelyek addig kihasználatlanok voltak, de teljesen új dolgokba is belevágni nagyon kockázatos. Ezért gondolok én arra, hogy már meglévő eseményeket kell úgy szelektálni, hogy azok országos színvonalúak legyenek. Ehhez szeretném hozzákapcsolni azt a nagyon fontos dolgot, ami nálam a kommunikációt jelenti. Nagyon kevés a kommunikáció szerintem a vállalkozások és az események között. Jobban összhangba kellene hozni az eseményeket és vállalkozások haladásirányát. Úgy érzem, hogy nem mindig egy irányba mennek a dolgok. Ezt sok párbeszéddel és támogatással lehetne az iroda részéről kialakítani. Fórumokat kell tartani és feltárni előttük a lehetőségeket, ugyanúgy a vállalkozások előtt, mint az események előtt. A lehetőségekhez mérten,  akkor elérkeztem a pályázati pénzekhez, amik szerintem elsősorban segíthetnek a turisztika fejlesztéséhez, de nemcsak pályázatokról van szó itt a források megteremtésében, hanem elsősorban az együttműködésben. A sportesemények területén felvetődött bennem a kerékpárutak fejlesztése, kialakítása. A belvároson átvezetve, a várost elkerülve, a várost érintő kerékpárutakat be kell kapcsolni egy olyan hálózatba, ami akár nemzetközi színvonalon is megállja a helyét és erre rengeteg pályázati kiírás létezik. A kistérségi együttműködésnél ez már napirenden van. Ez már kialakítás előtti fázisba lépett.   

Halász Gyula: Az Internet adta lehetőségeket milyen formában gondolja hasznosítani a Tourinform Iroda épületében?

Zaka István: Az Interneten már számos megkeresés érkezett és fog is még érkezni a megjelenéssel kapcsolatban. A Tourinform Irodának már van saját interaktív honlapja. Ott hozzá lehet szólni a meglévő programokhoz és az esetleges felmerült igényekhez. Az Internetnél gondolni kell a drótnélküli megoldásokra is. Ez több városnak sikeresen már beépült a profiljába. Ez egy plusz program lehetne akár Nagykanizsán is. Lehet a drótnélküli hálózaton terjeszteni a nagykanizsai turisztikai programokat. Egyébként a francia Renault-nak is van egy ilyen jellegű fejlesztése, ami a közlekedést és az idegenforgalmi programokat az autók számítógépébe eljuttatják.

Litter Nándor: Kovács Edina pályázó meghallgatása következik.

Kovács Edina: A Magyar Turizmus Rt. idegenforgalmi régiókra osztotta fel Magyarországot, amelynek határai nem egyeznek meg szorosan véve a statisztikai régiókkal. Nagykanizsa a Nyugat-dunántúli régióban található. Erről a Nyugat-dunántúli régióról elmondható, hogy a legnagyobb turisztikai attrakciója a termálvíz készlete, ami Európában egyedülálló. Ehhez csatlakozik még magának a természeti környezete, ami egy zöld naturális környezetet biztosít az itt tartózkodóknak, itt nyaralni vágyóknak. Ehhez jön még hozzá a régió városai, amik természetesen köztudottan a városok kulturális, történelmi, egyéb adottságaival járulnak hozzá ehhez az adottságokhoz. A termálturizmusról csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez egy nagyon szerencsés dolog a régióban, hiszen ezt nem köti szezonalítás és nagyon nagy forgalmat generál itt a régióban. Mindenképpen úgy gondolom, hogy egy városnak, mint például Nagykanizsa is, nemcsak egyénileg szabad gondolkodni, hiszen a város maga nem adhat egy akkora turisztikai attrakciót, mintha mondjuk becsomagoljuk egy utazási ……-be, vagy egy szolgáltatásba, hiszen a mai utazókra jellemző az, hogy mindent szeretnének megtapasztalni és minél rövidebb idő alatt. Szorosan együtt kell működni a régió különböző szervezeteivel, szakmai tanácsaival ahhoz, hogy egy markáns arculatot tervezzünk meg és ezzel álljunk ki a turisztikai piacra. Ez főleg külföldön nagyon fontos, hogy megismerjék a régiót, felismerjék, hiszen egy város maga szerintem nem állhat ki egy külföldi piacra, mint turisztikai attrakció. Az utazási trendekről csak annyit szeretnék mondani, hogy fontos a keresletnek ez a vizsgálata, hiszen ehhez kell alakítani a turisztikai központ tevékenységét. Ezt kell figyelembe vennie, ez a legfontosabb mérföldkő, hogy ezt pontosan ismerje ez az információs iroda, hogy mivel állunk szemben. A felgyorsult életvitel miatt egyre kevesebb időt szánnak az utazók magára az utazásra. A hagyományos értelemben vett főszezoni nyaralás egyre inkább eltűnik. Ezt főleg a fizetőképes keresletre értem. Egyre többen választják a többszöri és kisebb időintervallumot magába foglaló utazásokat. Nagykanizsa nem tud eleve egy olyan szolgáltatást nyújtani, ami mondjuk lekötne egy ideutazót több héten keresztül csak azért, hogy szórakozzon és kikapcsolódjon. Az ideutazó maximális élményt kíván és minimális idő alatt. Mindenképp egy olyan terméktársítást kellene létrehozni, amit kínálunk az ideutazóknak, hogy minél több szegmenst meg tudjunk vele nyerni. Tehát ne egy utazóközönségre koncentráljunk, hanem próbáljuk meg a különböző motivációval ideérkező turistákat megfogni. Ha megérkezik a városba és tudunk kínálni neki egyéb rendezvényeket, vagy kulturális dolgokat, vagy aktív turizmussal kapcsolatos szolgáltatást, akkor lehet, hogy a különböző motivációjú emberekből többet ide tudunk hozni, illetve az itt tartózkodásuk megnyúlik ezek által a kínált szolgáltatások által. A lakosság egyre idősödik, ezért fontosnak tartom azt, hogy a nyugdíjas korosztályt is figyelembe vegyük annak érdekben, hogy a várost hogy adjuk el. Ez nemcsak az osztrák, illetve a német turistákra jellemző, hiszen tudjuk, hogy a régióba inkább az idősebb korosztály érkezik ezekből a cél országokból, hanem Magyarországon is egyre fontosabbnak látom azt, hogy ezt a réteget is megnyerjük. Egyre többször kérnek olyat az utazók, hogy valami specifikus szolgáltatást nyújtson egy város. Egyre többen szeretnének valami többet kapni. Gondolok itt például kalandturizmusra, ökoturizmusra. Egyre többféleképpen próbálják a szabadidejüket eltölteni az emberek. A különböző vállalatok, szervezetek csoportos, szervezett utazásainál fontos a minőségi szálláshely, szórakoztatási szolgáltatások, illetve egyéb rendezvények. Hangsúlyozom a minőségi szót, mert nagyon lényeges, hogy egy cég azért jöjjön ide és azért tartsa itt mondjuk a vállalati összejövetelét, mert biztos, hogy ezt meg fogja kapni Nagykanizsán is. Nagyon fontos a komplex turisztikai termék kialakítása. Az, hogy különböző termékeket összeillesztve nyerjük meg az idelátogatókat, hiszen mint a trendekből következik, ez a legfontosabb. A külföldi vendégeknél egyértelmű, hogy itt a közeli gyógyturizmussal felvértezett városok, települések elviszik a külföldi vendégeink nagy részét. Ezekkel szerintem nem lehet nagyon versenyezni. Viszont Ők nem tudják azt nyújtani a vendégeknek – azon kívül a szállodai, vagy fürdő szolgáltatáson kívül, nem sokkal többet tudnak nyújtani, amit mondjuk egy város a maga forgatagával, tevékenységével, kultúrájával, történelmével tud biztosítani ezeknek az ideérkező turistáknak. Tudjuk, hogy a sármelléki repülőtér forgalma bizonyosan növekedni fog, tehát ez azt vonja maga után, hogy olyan külföldi turisták fognak érkezni ide, a kisebb régiónkba, akik nem rendelkeznek utazási eszközzel. Tehát le fogják őket pakolni egy szállodába és ott fogják tölteni az egy hetüket, két hetüket, akármennyit. Ezeknek a turistáknak olyan szervezett programokat kellene nyújtani, hogy a városba eljöjjenek. Nagykanizsa, mivel nem az ország nagy forgalmát lebonyolító helyén helyezkedik el, ezért ahhoz, hogy egy belföldi utazót megnyerjünk, igenis egy komplex csomagot kell kínálni, amibe bármit beletehetünk, de az a lényeg, hogy változatos legyen, újszerű. Gondolok arra, hogy ez a mai divatos wellnes szó, hogy mindenki erre vágyik, hogy ezt lehetne társítani a mi városi adottságainkkal is. Ha én elnyerném ezt az állást, mindenképp nagy figyelmet fordítanék a fiatalabb korosztályra, akiket egy osztálykirándulási programmal meg lehetne nyerni. Egy várost be lehet mutatni, lehet szórakozni, lehet sportolni, lehet horgászni, vadászni itt a környéken. A környéken egynapi távolságra oda-vissza meg lehet találni élményfürdőket, ami egy fiatalabb korosztálynak megnyerő lehet. A HVG információi szerint a magyar turisták legnagyobb része Horvátországba megy nyaralni. Ez tavaly 403 ezer főt jelentett és ennek a 75 %-a egyénileg ment el. Tehát nem vett igénybe utazási irodai szolgáltatást. Ezeknél az egyéni utasoknál teljesen elsődleges dolog megnyerni őket arra, hogy legalább tranzit szálláshelyként maradjanak itt Nagykanizsán egy napot és ehhez mindenképp természetesen az adott szállásadókkal, vendéglátósokkal együttműködve olyan programokat kínálni, amivel talán meg lehet hosszabbítani az itt tartózkodásukat, vagy olyan élményt kapnak esetleg, ami során visszajönnének a városunkba. Ennek eszközeként gondoltam például, hogy a horvát idegenforgalmi közönségnek van egy magyarországi képviselete, akiket meg lehetne keresni, hiszen nagyobb kapcsolatokkal rendelkeznek az ügyben, hogy ebben elősegítsük egymás munkáját. Illetve az olyan utazási irodákat, akik Horvátországba utaztatnak - azokkal együttműködve esetleg fizetett hirdetéseket elhelyezni a kiutaztató katalógusukban az ügyben, hogy az utasok figyelmét felhívjuk arra, hogy igenis meg tudnak állni, pihenhetnek, sőt egyéb szórakozási lehetőség is a rendelkezésükre áll. Fontosnak tartom a marketing részét a munkának. Elsősorban a szakmai kapcsolatok ápolása, illetve a sajtó PR tevékenységeket. Ebben elsődlegesnek találom most így a szezon elején, hogy a Horvátországgal kapcsolatos megjelenő cikkek mellé igenis legyen Nagykanizsáról valami megemlítve. Tudjanak róla az emberek, főleg a napilapokban, hiszen most már kezdődik a nyár, itt lesznek a különböző ilyen jellegű cikkek az országos napilapokban. Ezen kívül …….. lehetne szervezni a régió bemutatására. Ez természetesen csak a régió különböző szakmai szervezeteivel együttműködve. Végignéztem az eseménynaptárt és arra a megállapításra jutottam, hogy a szezonban nagyjából minden hónapban van egy olyan kiemelt városi rendezvény, amire nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni, hiszen ezek a rendezvények  évről-évre több turistát vonzanak. Ezekkel egy hagyományt teremtenénk és elvinnék a város hírét.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság a pályázókat meghallgatta és a vezetői állás betöltésére Bali Veronika és Kazsoki István pályázatát tartja a legalkalmasabbnak, de igazából Zaka Istvánt sem zártuk ki.

 

Szünet

Litter Nándor: A szavazás módja ismert. Mindenkinek egy igen szavazata van. Amennyiben nem kapja meg senki a szükséges 15 szavazatot, akkor második fordulót rendezünk. Kérem, szavazzunk Bali Veronika pályázatáról.

A közgyűlés 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Új szavazást rendelek el. Kérem, szavazzunk Bali Veronika pályázatáról.

A közgyűlés 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Szavazzunk Kazsoki István pályázatáról.

A közgyűlés 7 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 10 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Szavazzunk Zaka István pályázatáról.

A közgyűlés 2 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 15 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, újra szavazzunk Zaka István pályázatáról. Dr. Horváth György rosszul szavazott.

A közgyűlés 1 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 15 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Kovács Edina pályázatáról.

A közgyűlés 1 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 15 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Bali Veronika kapott 13 szavazatot, Kazsoki István 7 szavazatot. Az Ő pályázatukról szavazunk most a második fordulóban. Először Bali Veronikáról szavazunk. 

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk Kazsoki Istvánról.

A közgyűlés 1 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 17 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Új szavazást rendelek el, mert az előbb 23, 0, 0 volt a szavazati arány, valaki kétszer szavazott igennel. Szavazzunk újra Kazsoki Istvánról.

A közgyűlés 5 ellenszavazattal és 18 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: A közgyűlés Bali Veronikát választotta meg a Tourinform Iroda vezetőjének. Mikor tud munkába állni?

Bali Veronika: Június 1-től.

Dr. Kelemen Marcell: A határozati javaslatban is módosítani kell.

Litter Nándor: Azt módosítjuk. Vállalja így, ahogy az előbb elmondtuk, hogy 2005. június 1-jétől a közalkalmazotti törvénynek megfelelő illetmény?

Bali Veronika: Igen.

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzunk erről.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

120/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bali Veronikát a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform Iroda) vezetői munkakörének betöltésére alkalmasnak tartja, és a Magyar Turizmus Rt. szakmai egyetértése esetén 2005. június 1. naptól kezdődően határozatlan időre – közalkalmazotti jogviszony létesítésével egyidejűleg – kinevezi.

A vezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint végrehajtási rendelete szabályinak megfelelően állapítja meg.

Határidő:         2005. június 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

21.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi pénzmaradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dencsné Szabó Edit: Egy kiegészítésünk lenne a 2005. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához. A kiegészítés pedig a közgyűlés előtt kiosztott és napirendre felvett városi filmszínház rekonstrukciójához kapcsolódó CÉDE pályázat benyújtásához kapcsolódik. A pályázat benyújtásához a pályázati önrészt külön soron kell megjelölni. Jelenleg a 14. számú melléklet fejlesztési céltartalékai között szerepel a Polgármesteri Hivatal pályázati önrészére 23 millió Ft-os előirányzat. Ebből az előirányzatból külön soron kellene megjelölnünk a CÉDE pályázat önrészét, 15 millió Ft összegben, és ugyanehhez a pályázathoz regisztrációs díjat, 250 eFt összegben, így a 3. soron szereplő Polgármesteri Hivatal pályázati önrésze 7.750 eFt-ra módosulna.

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, hogy fogadjuk el a rendelet módosítását ezzel a kiegészítéssel.

A közgyűlés  15 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

21/2005.(V.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2005.(V.9.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló 6/2005.(II.21.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

22.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumának 2003. április 22.-2005. április 13-i működéséről (írásban)

Előadó: Dr. Károlyi Attila elnök

Dr. Károlyi Attila: Az alapító okirat szerint az alapítvány célja Nagykanizsa közrendje és közlekedésbiztonsága tárgyi, anyagi feltételeinek a javítása, a városi közbiztonság és közlekedésbiztonság társadalmi és technikai feltételrendszerének lehetőség szerinti fejlesztése, a polgárok biztonságérzetének fokozása, az alapítvány tevékenységével, ellenőrzésével, intézkedéseivel, bűnmegelőző munkájával, a bűzözés szintjének a csökkentése, a város közrendjének és közbiztonságának növelését elősegítő önkormányzati stratégia kidolgozásában közreműködés, közreműködés forgalomirányító, fényjelző készülékek, zebrák telepítésében, ellenjegyzésében, lakossági körökben bűnmegelőzés jellegű felvilágosítás, oktató tevékenység kifejtése, lakossági járőrszolgálat szervezése és működtetése. Ez az alapító okirat 2001. január 8-án kelt. Ismert okok miatt a város polgármesterének le kellett mondania az alapítvány kuratóriumának elnöki tisztjéről és én a jelzett időszakban – amit a jelentésben előterjesztettem – vettem át a tisztelt közgyűlés megbízásából a kuratórium tagsági, majd elnöki tisztét. A beszámolóban jeleztem azokat a támogatásokat, amelyeket főleg a nagykanizsai rendőrségnek biztosítottunk a tárgyi feltételeik és a személyi állomány munkaidőn kívüli tevékenységének segítése végett, motoros járőrök képzéséhez, a motoros járőrök, járőrszolgálat ellátásához szükséges hatósági jogosítványok megszerzéséhez. Úgy gondolom, hogy az alapítvány elég szigorúan veszi a hozzá beérkező kéréseket, megkereséseket. Legutóbb a H-TURUL Motoros Klub kiállítását segítettük annyiban, hogy a terembérhez hozzájárultunk. A motoros klub az utóbbi időszakban tevékenyen közreműködik főleg a fiatal generáció közlekedéssel kapcsolatos ismereteinek a bővítése céljából. Szerveztek a kiállításon belül olyan tevékenységeket, amelyek véleményem szerint ezt segítik egyrészt, másrészt pedig a rendőrség is standot állított fel és a fiatalságot neveli a kultúrált közlekedésre. Köszönjük az alapítvány nevében a támogatást, illetőleg azokat a pénzeszközöket, amelyeket a tisztelt közgyűlés, illetőleg a város erre biztosít. Elmondom azt, hogy ügyészi vizsgálatok zajlottak az alapítványnál. A Megyei Főügyészség kifogásolta azt, hogy a közhasznúsági jelentést nem adja le az alapítvány időben. Ezt kiküszöböltük. Említették nekem azt, hogy a közhasznúsági jelentés, illetőleg a 2003. évi közhasznúsági jelentés szerepel mellékletként. Ezt 2004. március 31-én adtuk le. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy mindig a tárgy évet követő év május 31-ig kell ezt leadni. Például a 2005-ös aktuális lesz, a 2004-re vonatkozó 2005. május 31-én, a  2003-ra vonatkozót 2004. március 31-én adtuk le. A Nagykanizsai Ügyészség is folytatott vizsgálatot a Megyei Főügyészség után. A kifogásaikat jelezték nekünk. Többek között az egyik pont az volt, hogy az alapítvány kuratóriumának elnöke nem számol be a közgyűlés előtt a végzett munkáról. Ez valóban az alapítvány megléte óta elmaradt és ezt kiküszöbölve jelentkeztem én itt a közgyűlés előtt, hogy beszámolnék erről a munkáról. 

Budai István: Azt akartam megkérdezni, hogy miért 2003. áprilistól - 2005. április 13-ig számol be. Erre választ kaptam. Az is megkérdezném, hogy miért 2003-as beszámolót adott, miért nem adott hozzá egy 2004-est?

Dr. Károlyi Attila: 2003. április 22-től – 2005. április 11-i működésről adtam én beszámolót.

Budai István: A közhasznúsági jelentésre gondoltam.

Dr. Károlyi Attila: A közhasznúságit azért, mert a 2004. évre vonatkozót 2005. május 31-ig kell leadnunk, tehát az még nincs kész.

Budai István: A közhasznúsági jelentés 5. oldalán kiszámoltak egy 2003. évi eredményt, ami szerintem szakmailag hibás lehet olyan vonatkozásban, hogy a ráfordításként elszámolt beruházások összegét hozzák 380 eFt értékben és a tárgy évi értékcsökkentést elszámolják és a teljes ráfordítás között szerepel az értékcsökkenés is és a beruházás is és így a teljes ráfordítás és a bevétel különbözete a veszteség, ami megítélésem szerint nem igaz, mert a beruházás nem lehet eredményrontó tétel, csak az értékcsökkenés.

Dr. Károlyi Attila: Egyetértek. Sipos Istvánné a könyvelőnk. A jelentést megvizsgálta a Főügyészség és Kocsis Gyula megyei főügyész-helyettes a következő levelet írta a 2003. évről. „Értesítem, az Ön által képviselt alapítvány részéről benyújtott 2003. évről kiegészített közhasznúsági jelentésére a Zala megyei Főügyészség észrevételt nem tett, a kiegészített jelentés elkészítése alapos munkát tükröz, amelyhez gratulálok.” E mellett elfogadom a megjegyzést.

 

Kereskai Péter: A beszámoló második oldalán van egy 4. pont, ami pénzmozgást ugyan nem érint, de egy kicsit furcsának tartom, hogy a letenyei munkaügyi központ és a letenyei rendőrőrs között hogyan keveredett bele az alapítvány ebbe a dologba.

Dr. Károlyi Attila: A letenyei rendőrs a nagykanizsai rendőrkapitányság keretén belül működik és így keveredett a letenyei rendőrs a 4. pontba. Tehát az a mi rendőrőrsünk Letenyén, amíg ott nem lesz önálló kapitányság.

Litter Nándor: Ha jól olvasom a beszámolóból, akkor a 200 eFt-os tételen kívül, amit ……szerviz adott, önkormányzatunk adja a támogatásokat. Ezen kívül más bevétel nem volt?

Dr. Károlyi Attila: Ez így van.

Litter Nándor: Ebből adódóan elég furcsának tartom, hogy letenyei programokat is támogatunk. A letenyei programokat támogassa a letenyei önkormányzat. Mi a nagykanizsai programokat szeretnénk támogatni, nagykanizsai feladatokat. Én a magam részéről arra szeretném sarkallni egyrészt az alapítvány kuratóriumát, hogy egyéb bevételekhez is jusson, mint a nagykanizsai önkormányzat, mert akkor közvetlenül a nagykanizsai önkormányzat is át tudja adni ezeknek a szervezeteknek, ha egyéb bevételek nincsenek, és nagykanizsai programok legyenek támogatva.

Dr. Károlyi Attila: Elfogadom.

Röst János: Arra kérném az alapítvány vezetőit, hogy próbáljanak meg nagyobb munkát végezni annak érdekében, hogy a szponzorálás megtörténjen. A H-TURUL Motoros Klub mennyiben hasznos az alapítvány számára? Azokat a célokat, amelyeket megfogalmaz az alapítvány, mennyiben elégíti ki? Személyi összetételében van-e átfedés az egyesület, illetve az alapítvány tagjai között?

Dr. Károlyi Attila: Ugyan személy szerint a H-TURUL Motoros Klub alapító tagja vagyok, de már nem vagyok tagja ennek az egyesületnek. Tehát nincs személyi átfedés. Sajnos nem vagyok tagja. Olyan közlekedési vetélkedőket, aszfaltrajzot és egyéb a gyermekeket a közlekedésben való részvételre, a részvételnek a szabályok betartására nevelő tevékenységet folytatnak azon kívül is, hogy a kiállítást megrendezik, amelyet én úgy gondoltam, hogy az alapítvány céljai szerint ildomos támogatni és erről a kuratórium egyhangú döntéssel határozott. A másik, ami nagyon fontos, hogy a rendőrségnek ingyen és bérmentve egy olyan standot biztosítottak és olyan szimulátort, egy biztonsági öv szimulátort állítottak ki tavaly is és idén is, ami arra sarkalja a gyermekeket, vagy a gépjárművek vezetőit, hogy a közlekedésben a szabályok mindenkori betartásában vegyenek részt. Tehát egy missziót teljesít az egyesület, amely feltételen összevág és paralel az alapítvány céljaival. Valóban ők megtehetnék azt, hogy más forrásokat, illetve pályázati úton szerezzenek ehhez bizonyos anyagi segítséget. Én úgy láttam, hogy az évek során konzekvensen tanúsított magatartásuk és az ebben a tevékenységben való részvételük feltétlenül - hogy úgy mondjam - megérdemli azt, hogy mi támogassuk. Nem egy nagy összegről van szó, ezt tudjuk, 250 eFt-os bérleti díj támogatás. A klub tagjai rendelkeznek klubtagsági igazolvánnyal. A rendőrséggel van egy olyan megállapodásunk, hogy ha megfognak olyan tagot, aki rendelkezik a klubtagsági igazolvánnyal, az köteles a rendőrnek azt felmutatnia, aki ellen a klub fegyelmi eljárást folytat le. 

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Javaslom, hogy fogadjuk el az alapítvány beszámolóját és kérjük az alapítványt, hogy a beszélgetés során elhangzottakat a jövőbeni működésüknél vegyék figyelembe. Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

121/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumának 2003. április 22.-2005. április 13-i működéséről szóló beszámolót elfogadja, azzal, hogy a napirend tárgyalásakor elhangzott felvetéseket az alapítvány a jövőbeni működése során vegye figyelembe.

23.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2005.(….) számú, a lakbértámogatásról szóló rendelete megalkotására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Papp Péter Pál: Nem látom szövegszerűen kiemelve, hogy egy lakásra és egy család csak támogatásra pályázhat, hogy nehogy valaki ügyeskedjen, és esetleg élettársi kapcsolatban vannak és mind a ketten ugyanabban a lakásban laknak, és kétszer pályáznak ilyen lakbértámogatásra. Nem kellene ezt valahogy szövegében kiszűrni?

Simánné Mile Éva: Ez albérletben élő gyermekes családokra értendő, ebbe maximum az egy gyermeket egyedül nevelő szülő fér bele, mert az is család, csak csonka család. A legnagyobb kitétel az, hogy mivel a főbérlőnek hozzá kell járulnia írásos nyilatkozatában ahhoz, hogy az adatait megadjuk az illetékes adóhatósághoz, innentől fogva az kiszűrhető, hogy egy adott lakásra mondjuk több albérlő vegye azt igénybe, hiszen ez szerződésen alapul, amit be kell nyújtaniuk.

Zakó László: Jelezni szeretném a közgyűlésnek, hogy van egy olyan momentum, amire nem árt gondolni. Itt nem állami és önkormányzati lakásbérlő arra rászorultakról van szó. Abban a pillanatban, ha meg kell nevezniük, hogy hol, milyen lakást bérelnek és mennyiért, és ehhez mennyi támogatást kérnek, ezzel lehet, hogy utcára is teszi a főbérlő.

Litter Nándor: Nem, mert a főbérlőnek kell a hozzájárulása és engedélye, hogy ez a bejelentés, ez a pályázat megtörténjen. Pontosan azért, mert ez az APEH-hez is be kell jelenteni – bár adómentes.

Zakó László: Rendben van, de innentől kezdve már adózzon a főbérlő, mert innentől kezdve adóznia kell.

Litter Nándor: Nem kell adózni. Erre kifejezetten nem vonatkozik az adózás. Azzal is segíti az állam, hogy ez nem adóköteles.

Simánné Mile Éva: Mind a kormányrendeletnek, mind a pályázati kiírásnak fő eleme volt az, hogy tulajdonképpen az állam legálissá szeretné tenni a bérlakás fogalmát, mert ez nagyon sokáig csak az önkormányzati bérlakásra terjedt ki. Az, hogy bekéri az adatait, pontosan arra vonatkozik, hogy mentesítse őt az adózási kötelezettségtől. Azt pedig úgy gondolom, a főbérlőnek el kell tudnia dönteni, hogy ő ehhez hozzájárul-e vagy sem. Az biztos, hogy ezt a támogatást csak akkor veheti igénybe a rászoruló család, ha ehhez a főbérlő adja ezt a hozzájáruló nyilatkozatot. Ha nem, akkor már ő hiába lakik ilyen lakásban, és hiába lenne rá jogosult, sajnos az önkormányzatnak el kell majd utasítania.

Litter Nándor: És az állam pedig vállalja, hogy ebben a körben – ami egyébként adóköteles bevétel – ez után nem kell adózni. Ez a rendszer lényege.

Cseresnyés Péter: Hány ilyen lakásbérlet igénybevevő jelentkezett eddig, és mennyi az a lakás, amelyiket esetleg bérbe tudnánk e módon adni?

Simánné Mile Éva: Nem mi adjuk bérbe. Kétkörös volt a felmérés. 100 családnak juttattuk el az űrlapot, 26 érkezett vissza. A 26-nak az előzetes név nélküli adatközlése alapján feltételezésünk szerint 20 család esik bele. A felmérés másik része arra irányult, hogy mindazon ingatlantulajdonosokat megcélozza az önkormányzat, akiknek üresen áll a lakásuk, és hajlandók lennének az önkormányzattal szerződést kötni és azáltal bérlőkkel töltenénk fel a lakásukat. Akkor ők még egyéb kedvezményt is kapnának az államtól. Például, ha ez egy új építésű lakás, akkor az állam a tulajdonosnak garantálná, hogy 3 évet követően szintén új lakásként tudná és azokkal a feltételekkel értékesíteni. Sajnálatos módon nem volt eredményes, de nem csak Nagykanizsán, szinte az egész Dunántúlon nem volt sikeres. Erre nem mozdultak rá az építtetők, az olyan bérlők, és csak az a fajta kör jelent meg, aki évek óta lakik a főbérlőjénél és olyan bizalom épült ki közöttük, hogy ők ezt már támogatják mind a két oldalról. Az én szakmai megítélésem szerint 30 családon tudna segíteni az önkormányzat.

Litter Nándor: A pénz számításaink szerint körülbelül 130 családnak lenne elegendő.

Simánné Mile Éva: 20 család esetén 1.680 eFt az önkormányzat része, és ugyanennyit adna az állam hozzá. Ha 30-ra felmennénk, akkor ezzel növekszik.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

22/2005.(V.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2005.(V.9.) számú rendelete a lakbértámogatásról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

24.   Javaslat lakóház felújítási pályázatokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására és a pályázati kiírások elfogadására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Kámán László: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Cseresnyés Péter: Szeretném felhívni a közgyűlés és polgármester úr figyelmét, hogy itt évekre előre kell gondolkodnunk, és valószínű, ha azokat a dolgokat, amelyeket mi javasoltunk, figyelembe vesszük és ebbe az irányba lépéseket teszünk, nem valószínű, hogy ebben az évben nagyon komoly forrásigény fog nekünk keletkezni ebből, viszont fel kell készülni az elkövetkező évekre. Azzal, ha segítünk a lakóközösségeknek, segítünk a közös képviselőknek abban, hogy mit kell tenniük azért, hogy eredményesen pályázzanak egy ilyen forrásért, akkor ezt ütemezni is lehet. De fel kell hívni a lakóközösségek figyelmét arra, hogy milyen lehetőségeik vannak. Például vannak olyan lakóközösségek a keleti városrészben, akik telente azért imádkoznak, hogy a kazánjuk kibírja a telet, és egy kazáncsere és annak a gépészeti munkája kb. 8-10 millió Ft, ha tényleg egy korszerű kazánrendszerre akarják kicserélni. Tehát én azért mondtam, hogy a közgyűlés döntse el azt, hogy propagálja ezt a lehetőséget, felkészíti a lakóközösségeket, mert ha jók az információim, 25-30.000 ember lakik ilyen típusú, tehát ipari technológiával épült házakban ma Nagykanizsán.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ezt a javaslatot beépítjük a határozataink közé, egyébként ez az IKI-nek egy kiemelt feladata, de erősítsük meg határozatként is.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igennel, 1 nemmel egyetért a határozati javaslattal és a rendeleti javaslattal, de különösen kiemelte, hogy Nagykanizsa vonatkozásában a termofor kéményeket kiemelten kellene kezelni, ugyanis itt jelentős számú termofor kémény épült a ’70-es években – kb. 1700 db körüli termofor kémény működik még Nagykanizsán, és ez egy fokozott életveszélyt jelent. Úgy gondolom, hogy erre a közgyűlés nyilvánossága előtt kell a figyelmet irányítani, hogy ha élni tudnánk ezzel a lehetőséggel, akkor éljünk, mert ez életveszélyt jelenthet Nagykanizsán.

Kereskai Péter: A Pénzügyi Bizottságnak volt egy módosító javaslata a rendelettel kapcsolatban. Az általános rendelkezések 2. § (4) bekezdésében a második mondatban mi az önkormányzatot kihagytuk volna, hogy a többi tulajdonostárs vállalhatja át részben vagy egészben, de az önkormányzat ne vállalja át a saját részt.

Litter Nándor: Ezt törölni kellene szerintem is a keret szűkösségére való tekintettel, és a tapasztalatok alapján jövőre esetleg módosítanánk ezt a szabályozást.

Kámán László: Tehát a 2. § (4) bekezdése változnak mindkét rendeletben, a (4) bekezdés második mondata, ami a következőképpen hangzana: az önkormányzat rész kimarad, tehát a többi tulajdonostárs átvállalhatják részben vagy egészben az egyes tulajdonost terhelő saját részt. Így módosulna. Ez volt a bizottság véleménye.

Cseresnyés Péter: A 3. § (1) bekezdésénél szeretnék egy módosító javaslatot tenni, hogy a 20 millió Ft nyílt végű legyen.

Litter Nándor: Nem tudjuk. Jól hangzik, de kérem, hogy mondja meg a nyílt végű forrását.

Cseresnyés Péter: Javasoltam, szavazzák le.

Litter Nándor: A javaslat költségvetést érint, tessék megmondani a forrását. Akkor lehet róla szavazni. Szeretnénk végrehajtani a költségvetésünket. Délelőtt azt mondtam a várható számok alapján, a 130-ra tervezett lakbértámogatásból csak egy töredéke fog megvalósulni, a szerződések megkötése után, ha ott megmarad forrás, ide fogjuk átcsoportosítani. Egyetértek Önnel. Most még egy propagandát csinálunk a lakbértámogatás vonatkozásában. Ez a felelős gazdálkodás. Ha van forrása, akkor odarakjuk, ha nincs, akkor nem rakjuk oda. Én szeretném, ha ez sok lenne, és sok emberen tudnánk segíteni. Maradjunk abban, ha lezárul ez a bérlakás akció, akkor visszatérünk, és azt a részt ide át fogjuk csoportosítani. De még azt sem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz. Kérem, hogy Cseresnyés úr ezt így fogadja el, és akkor visszatérünk, amikor ezek a bérlakás akciók lezárultak. Elfogadható így?

Cseresnyés Péter: Polgármester úr jegyzőkönyvbe mondta, akkor ezt számon fogom kérni Önön, tehát így elfogadom.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Cseresnyés Péternek volt egy javaslata, hogy az önkormányzat adjon megfelelő támogatást a lakóközösségeknek, hogy fel tudjanak készülni ezeknek a feladatoknak az elvégzésére. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

122/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       felújításának támogatása című (Kódszám LKFT-2005-LA-2), valamint az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása című (Kódszám: LKFT-2005-LA-7) pályázati felhívásokat jóváhagyja, és megbízza a polgármestert azok közzétételével.

Határidő:         2005. május 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

2.       egyetért azzal, hogy a benyújtott pályázatok műszaki megfelelősségének felülvizsgálatára a Dámfi Mérnöki Iroda Kft. kapjon megbízást, a LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázat esetén 10.000 Ft/db és a LKFT-2005-LA- 7 kódszámú pályázat esetén 13.000 Ft/db áron. Forrása a 2005. évi költségvetésről szóló 6/2005. (II.21.) számú rendeletünk 14. számú mellékletének F/6. sorában, a „Lakóépület felújítás pályázati önrész” előirányzatban biztosított.

Határidő:         2005. augusztus 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

3.       szükségesnek tartja felhívni a lakóközösségek figyelmét a pályázati lehetőségre, és elvárja a Hivatal és az Ingatlankezelési Intézmény munkatársaitól, hogy a sikeres pályázat készítéséhez nyújtson maximális segítséget a lakóközösségeknek és közös képviselőknek.

Határidő:         2005. augusztus 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Karmazin József városi főépítész osztályvezető

   Kámán László intézményvezető)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az iparosított technológiával épített épületekkel összefüggő rendeleti javaslatról – Kámán úr által ismertetett módosításokat figyelembevéve.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 23/2005.(V.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és környezetük felújításának támogatásáról (Kódszám: LKFT-2005-LA-2) szóló 23/2005.(V.9.) számú rendelete.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a termofor kéményekkel kapcsolatos rendeleti javaslatról szintén az említett módosításokat figyelembevéve.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

24/2005.(V.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról (Kódszám: LKFT-2005-LA-7) szóló 24/2005.(V.9.) számú rendelete.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

25.   Javaslat a Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 47/2001.(X.10.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

Tóth László: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést a közgyűlés számára. A bizottság e napirendi pont tárgyalása során a következő határozatot hozta: 93/2005. ÜJKB határozat, amelyben felhívjuk a közgyűlés figyelmét a jegyző alapbérével kapcsolatos jogsértő állapot megszüntetésére. Dr. Kelemen Marcell jegyző kinevezése után meg lett állapítva egy bizonyos alapilletmény. Az 1992. évi XXIII. törvény – ami a köztisztviselők jogállását szabályozza – 45. § (4) bekezdése kimondja, hogy az aljegyző illetménye nem érheti el a jegyző illetményét. Jelen pillanatban jegyző úr illetménye alacsonyabb, mint az aljegyzőé. Már a múlt alkalommal felhívtam erre a figyelmet, és arra is, hogy az előző jegyző illetménye akkor is magasabb volt, mint a mostani jegyző bére, és akkor is tettem egy javaslatot. Most a közgyűlés bölcsességére bízom egy összegszerű megállapítását, hogy mennyi legyen. Ugyanis a Ktv. 43. §-a (4) bekezdése, hogy a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult – jelen esetben ez a közgyűlés – legfeljebb 30 %-kal megemelheti. Tehát kérem, hogy e gondolatsor mentén rendezzük jegyző úr alapilletményét is.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy válasszuk ketté ezt a dolgot, mert itt van egy előterjesztésünk. Ennek megfelelően javaslom, hogy fogadjuk el ezt a rendeleti javaslatot. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

25/2005.(V.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2005.(V.9.) számú rendelete a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló, 59/2003.(X.29.) számú és a 6/2005.(II.21.) számú rendeletekkel módosított 47/2001.(X.10.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Litter Nándor: Az én javaslatom az, hogy ugyanúgy, ahogy az eddigi években is, a polgármester rendezni fogja, ezt az állapotot megszünteti. Ezt javasolnám, hogy ez fogadjuk el.

Tóth László: Egyetértek minden megoldással, de akkor egy határidőt kellene mondani és egy összeget, mert a közgyűlésnek van jog eltéríteni.

Litter Nándor: Most nem eltérítésről volt szó.

Tóth László: Akkor úgy gondolom, hogy a májusi közgyűlésen térjünk vissza mindenféleképpen.

Bodzai Tiborné dr.: Már a múltkori közgyűlésen is elmondtam, hogy jegyző úr alapilletményét csak a közgyűlés rendezheti, és csak ezzel a módszerrel. Mivel az Ő illetménye, a jelenlegi alapilletménye és a Ktv. szerinti szorzatnak megfelelő, csak úgy lehet az aljegyző illetményét meghaladó, ha most a 30 %-os eltérítési lehetőségen belül vagy azzal él a közgyűlés és ezt megteszi a teljesítményértékelés alapján. Múltkor elhangzott a teljesítményértékelés eredménye, a szerint a törvény szerint erre módja van a közgyűlésnek.

Litter Nándor: Akkor a májusi közgyűlésen erre a témára visszatérünk.

26.   Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

Cseresnyés Péter: Volt egy osztály, amelyik a beszámolóban elfelejtette a jövő és jelen időt átírni múlt időbe. Megtörtént-e ez? Magyarul ez azt jelenti, hogy megírtak valamikor egy tervezetet és azt betették a beszámolóba.

Dr. Kelemen Marcell: Nem történt meg. Ugyanaz az anyag szerepel az előterjesztésben.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, fogadjuk el a tájékoztatót.

A közgyűlés 17 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

123/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2004. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős  :         Dr. Kelemen Marcell jegyző

27.   Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. sz. alatti ingatlanon közfürdő kialakítására vonatkozó pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Az előterjesztéshez egy kiegészítő anyagot is kiosztottunk, kérem, hogy ezt is vegyék figyelembe, amikor véleményüket megfogalmazzák. Az elmúlt évben azt a feladatot kaptuk, hogy keressük meg a pályázati lehetőségeket. Az idei évben a Megyei Területfejlesztési Tanácsnak a kiadott pályázati anyagában kifejezetten ilyen címszó is szerepel. Jó esélyünk van arra, hogy esetleg ezen nyerjünk és csökkentsük az önkormányzat terheit a közfürdő megépítésével kapcsolatosan.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hosszas vita után 4 igen, 1 tartózkodás, 4 nem mellett nem hozott döntést ebben az ügyben.

Cserti Tibor: Itt az engedély kapcsán, ami egyébként beruházás-orientált, egy dolgokra szeretném felhívni a figyelmet. A beruházás engedélyokiratának 8. pontja vonatkozik az üzemeltetés feltételeire, költségeire, annak a biztosítására. Jó lenne, ha a képviselők odáig eljutnának a döntési fázisban, hogy a majdani üzemeltetés feltételeit legalább nagyvonalakban ismernék, hogy kell ehhez az üzemeltetéshez például 3 főállású egyrészt, stb. és ennek ilyen költségvetési vonzata lesz a mostani bázisállapot mellett, mert akkor még jobb szívvel tudnám támogatni. Ez hiányzik ebből az anyagból és később vita tárgya lehet.

Simánné Mile Éva: Ha megengedi, csak emlékeztetem a képviselő urat arra, hogy a Szegénység Elleni Programban két ütemben fogadták el ezt a közfürdőt. Ott mutattuk be azt, hogy igenis a létszámigényét a közcélú foglalkoztatással gyakorlatilag az állami pénzekből meg tudja oldani az önkormányzat. Tehát az igazából nem kerül pénzbe. Azt is tartalmazta az anyag, hogy akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, a lehetőségeikhez képest lehet, hogy 10 Ft-tal, lehet, hogy 1000 Ft-tal, de a jövedelmükhöz képest hozzá fognak ők is járulni. Természetesen ez még nem mentesíti az önkormányzatot az üzemeltetéstől, de magát a foglalkoztatást meg tudja oldani az önkormányzat.

Litter Nándor: A Vöröskereszt is hajlandóságot mutat, hogy esetleg Ők vennék át üzemeltetésre, akkor még ezek a lehetséges terhek is megszűnnének önkormányzatunk számára.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 2 igen, 2 nem, 2 tartózkodással döntetlen eredmény született.

Dr. Horváth György: Jól ismerve az ottani körülményeket, feltétlen ajánlom ennek a megszavazását. Nagy igény van rá, és biztos, hogy minőségi változást hozhat sok család életébe, hiszen ott több mint 100 családról van szó.

Cseresnyés Péter: A Gazdasági Bizottság ülésén azt vetette fel valaki, hogy lehet, hogy ez a közfürdő az ottani lakosoknak az ellátását szolgálná. Többek között azért alakult ki a 4:4 döntetlen, ezért nem támogatta a bizottság ezt a határozati javaslatot, mert azt mondtuk erre többen, hogy abban esetben, ha az ott élők ellátását szolgálná elsősorban, vagy lehet, hogy teljes egészében a közfürdő, akkor nem közfürdőt kell építeni, hanem kell csinálni egy olyan fürdőt, amihez az ott élők hozzáférnek. Ezt viszont így csináljuk meg és akkor abban az esetben nem mindenki használhatja, és nem biztos, hogy ott mosógépet és egyéb ilyen jellegű gépet működtetni kell. Az elmúlt évek bebizonyították azt, hogy nagyon nehéz lesz itt eredményt elérni, pályázati pénzt nyerni. Lehet, hogy tényleg le kellene mondani erről a közfürdőről, még ha az Önök programjában bent is volt. Ha tényleg az az elsődleges szempont, hogy a Dózsa György u. 75. szám alatt élő emberek tisztálkodási problémáját megoldjuk, akkor kell egy szociális beruházást ott eszközölni, kell egy fürdőt csinálni, tisztálkodási lehetőséget biztosítva ezzel az ott élő embereknek és akkor nem közfürdőről beszélünk, hanem az ottani emberek ellátását szolgáló szociális részlegről lehetne beszélni. Ezt át kellene gondolnunk, át kellene beszélnünk, ha a közfürdő funkcióról le tudunk mondani.

Litter Nándor: Egyrészt ez szerepel teljes összegben a költségvetésünkben. Ezt mindenképpen meg fogjuk csinálni. Ha valaki, mondjuk 100 család majd fürdőszoba nélkül és egyéb komfort nélkül élne, és, ha mi is olyan körülmények között élnénk, akkor nem mondanánk le olyan könnyedén egy ilyenfajta beruházásról. Ebbe kellene beleélni magunkat, és akkor támogatni lehetne ezeket a programokat. Egyébként természetesen elsősorban az Ő igényeiket fogja kiszolgálni, hiszen a Dózsa György 75. számú épület egyik volt lakásában fog ez kialakulni, de nem zárjuk el másoktól sem, ha ott a térségben mások is igénybe akarják venni.

Zakó László: A Dózsa Gy. u. 75. szám alatt nem minden lakás fürdőszoba nélküli. Ha jól vagyok tájékoztatva, akkor ez a közfürdő csak azoknak lesz használható, akiknek nincs fürdőszobájuk. Nem tudom, hogy ez nem fog-e ott valamilyen konfliktushelyzetet előidézni? Kezdeményeztem, hogy egy nagyon jelképes összeget a fürdősért én elkérnék.

Litter Nándor: Az előbb ezt osztályvezető asszony elmondta, hogy fizetni kell.

Zakó László: Kiből, mennyit nézünk ki, akkor annyit fogunk fizetni?

Litter Nándor: Ezt bízzuk rájuk. Ennyire mélyen ne menjünk bele. Azért vannak ilyen kiváló szakembereink, mint Simánné, akik ezt meg fogják szervezni.

Zakó László: Javaslom, hogy a közfürdő nagyon jelképes összegért, de térítéses legyen. Figyeljünk minden részletre, mert ott különböző atrocitásokra van esély. Ezért szeretném, ha részleteiben látnánk a közfürdő működtetésének miden mozzanatát.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a mi önkormányzatunknak stratégiai jellegű kérdésekkel kellene foglalkozni. Azt elhatároztuk, hogy ezt megépítjük. Az üzemeltetést, működést pedig bízzuk a szakemberekre. A magam részéről megbízom bennünk.

Zakó László: A Vöröskereszt jelezte, hogy talán vinné. Írják le, hogy milyen feltételekkel, hogyan, hány fővel, mettől-meddig.

Litter Nándor: Most még a pályázatról döntünk. Még nem áll a közfürdő. Még nem kell működtetni. Most csak pályázatot akarunk benyújtani a Zala megyei Regionális Fejlesztési Tanácshoz.

Cseresnyés Péter: Úgy gondolom, hogy ha valamit meg akarunk csinálni, akkor valami elképzelésnek kellene lenni. Még mielőtt kialakulna esetleg az a kép rólam, hogy nem szeretném azt, hogy az ott élő emberek ezt a fürdőt igénybe vehessék, még egyszer elismétlem, nem ennek a megépítése ellen vagyok, hanem a funkcióját találjunk meg neki. Nagyon sok ellenvetés azért merült fel ennek a közfürdőnek a létesítésével kapcsolatban, mert tudomásom szerint az ’50-es évek vége felé – nem tapasztaltam, hanem nekem mesélték – volt Nagykanizsán közfürdő, csak azért szűnt meg, mert nem volt igény rá. Ezért kell jól meggondolni ezt a dolgot, mert ha tényleg az lenne a funkciója ennek, hogy az ott élő embereken segítsünk, akkor segítsünk rajtuk, de akkor Őnekik épüljön ez meg, és ne közfürdőnek nevezzük.

Papp Péter Pál: A XXI. században az egyik oldalon én nagyon szomorú vagyok, hogy Nagykanizsán még vannak olyan lakások, hogy a folyosó végén van egy közös WC és szennyvízcsatorna van a lakásban és egyebek nincsenek. Többekkel volt szerencsém beszélni. Gondot jelent nekik egyáltalán a beintegrálódás a mai társadalomba. Nem tudnak elmenni munkába, nem tudnak munkát vállalni, mert nem tudnak reggel olyan tiszta ruhában és olyan tisztán megjelenni a munkahelyen, ahogy ma egy munkáltató ezt elvárja. Nagyon szomorú, hogy még ilyen lakások vannak, de ha nem tudunk egy 109 lakásos épületet felépíteni, és mindnyájukat kiköltöztetni egy megfelelő, XXI. századi körülmények közé – mert az önkormányzatnak pillanatnyilag csak erre van lehetősége –, akkor azt mondom, hogy ezt a kis lehetőséget is nekünk ki kell használni és ezt meg kell csinálni. Menet közben ki lehet találni, hogyan szervezzük meg ennek a működtetését és az üzemeltetését.

Stróber Gábor: Azokhoz a kétkedőkhöz szólók, aki most úgy néz ki, hogy ellenzik ennek a megvalósítását. Tudom, hogy a ’80-as években ott volt közös fürdőnek nevezett helyiség. A jövőt illetően én úgy érzem, ezt a beruházást meg kellene valósítani. Több száz embernek nyújtanánk megfelelő tisztálkodási lehetőséget.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el így egyben a határozati javaslatokat.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a módosított engedélyokiratot.

A közgyűlés 17 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

124/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.        

a)       A Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése egyetért a Nagykanizsai Dózsa György u. 75. sz. beruházás megvalósításával. Az 24.968.597 Ft összegű beruházáshoz az önkormányzat költségvetési rendeletébe 12.340.297 Ft saját forrást, illetve a nem elszámolható költségek fedezeteként 164.600 Ft-ot, illetve regisztrációs díjnak további 123.403 Ft-ot biztosít.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 12.340.297 Ft összegű támogatására a céljellegű decentralizált előirányzat terhére.

Határidő:         2005. május 17.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    Palángi Krisztina Pályázati Iroda irodavezető

                                                                Kámán László Ingatlankezelési intézményvezető)     

b)       felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges – a pályázati anyag kötelező mellékletét képező – nyilatkozatok megadására.

Határidő:         2005. május 17.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    Palángi Krisztina Pályázati Iroda irodavezető

                                                                Kámán László Ingatlankezelési intézményvezető)     

2.       felhatalmazza Litter Nándor polgármestert, hogy a beruházás megkezdéséhez szükséges engedélyokiratot aláírja.

Határidő:         2005. május 17.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    Palángi Krisztina Pályázati Iroda irodavezető

                                                                Kámán László Ingatlankezelési intézményvezető)     

3.       a 162/2004. (VI.30.)  számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Simánné Mile Éva: Önök, amikor elfogadták a Szegélység Elleni Programot, szakmailag nagyon büszke voltam, hogy ilyen önkormányzatom volt. Nemhiába mutatta be talán a Magyar Televízió, a kereskedelmi csatorna és a Kossuth Rádió, mert példaértékűnek tartják. Akkor abban mi azt is leírtuk, hogy itt mindenki fizetni fog minden szolgáltatásért cserébe. Még egyszer hangsúlyozom, a jövedelmei arányában. Nagyon örülök, hogy azt mondta Zakó képviselő úr, hogy ez nem egy közfürdő, mert ez valóban nem egy közfürdő és mosoda, ez a Szegénység Elleni Program egy eleme. Ha visszaemlékeznek rá, akkor arról volt szó, hogy az ott élő környéknek is megnyitják például a mosodai szolgáltatást. Ha a feleségüket megkérdezik otthon, hogy ma mennyibe kerül ennek a rezsiköltsége és az egyedül élő nyugdíjasokon mennyit segítene ezzel az önkormányzat, akkor már más szemüveggel nézhetnék ezt a problémát. Arról is szó volt abban a bizonyos Szegénység Elleni Programban, hogy például a mosodai szolgáltatást majd a város egyéb területeire is kiterjeszti az önkormányzat. Most már én ezen is dolgozom, hogy majd a következő években ez hogyan kerülhet be, vagy ennek része a szociális depó. Nagyon szeretném, ha ebből nem „Citromszigeti” problémát csinálnának és a lakosság felé sem így jutna ez el. Élnek ott, akik élnek, akik igénybe vehetik ezt a szolgáltatást, de azon a környéken még nagyon sok egyedülálló, idős nyugdíjas ember él, akinek a gyereke elfelejt hazajönni és elfelejti megkérdezni az édesanyját, hogy ugyan mit segíthetek. Sajnos a házi gondozói rendszerünk pedig nem olyan gazdag például nővérellátásban, hogy mindenkihez személyenként oda tudnánk menni. Őnekik kimondottan segítség lenne ez a szolgáltatás. 2 millió Ft-ba kerülne a vízköltség. Ennek a négyszeresét költik ma Önök arra, hogy ott javításokat végezzünk el, mert olyan csőtörések és dugulások fordulnak elő. Tehát a műszaki tartalmi problémák is csökkennének ez által.

28.   Közbeszerzési Terv módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dencsné Szabó Edit: A mellékletben szereplő táblázatban egy nulla lemaradt az összegről. Ez előterjesztés szövege helyesen tartalmazza. 6.000.000 Ft található a költségvetésben. Gondolom nyomtatási hiba lehet a 600.000 Ft megjelölése, az 6.000.000 ott is.

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a közbeszerezési terv módosítását.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és  következő határozatot hozza

125/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben és az ahhoz kapcsolódó 1. számú mellékletben – az elhangzott kiegészítéssel együtt – foglaltaknak megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervét módosítja.

Felelős:           Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit kontrolling osztályvezető)

29.   Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel megkötött hosszú távú keret-megállapodás módosítására, valamint a 2004-2006. évekre szóló középtávú támogatási szerződés jóváhagyására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Amit már korábban elfogadtunk, abban egy kis hiba volt, mert egy része kimaradt és az így értelmezhetetlen volt és az eredeti célokkal ellentétes megállapodás született volna. Kérem, fogadjuk el a határozatot a keret-megállapodás módosításáról és a 2004-2006 évekre szóló támogatási szerződésről.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

126/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel 2000. május 10-én megkötött hosszú távú keret-megállapodás módosítását, valamint a 2004-2006 évekre szóló középtávú támogatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására.

Határidő:         2005. május 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

30.   Javaslat a környező településekkel az oktatási feladatok ellátására kötendő megállapodásra (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ezt a napirendet megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta azzal, hogy a határozati javaslatot kérjük kiegészíteni egyúttal azzal a 3. ponttal, amit elmondanék. Tehát a bejáró tanulók után az önkormányzatok által befizetett költségtérítés a közoktatási ágazatban kerüljön felhasználásra. A táblázatban szereplő 56 település - ahonnan az önkormányzat intézményeibe járnak tanulók – közül a másik táblázat, mégpedig az 1. számú mellékletben az került felsorolásra, hogy kik fizetnek. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon sok olyan tanuló van, aki olyan helyről jár be, ahol az adott településen intézmény van és ők nem hajlandók fizetni, mondván azt, hogy ezeknek a gyerekeknek az ellátása ott is megoldott. Volt, aki azt is javasolta, hogy akár szankcionálni kellene. Egyszer van a szabad iskolaválasztás, a másik pedig amennyiben nem okoz ez tanulócsoport szám növekedést, abban az esetben úgy kellene ezt kezelni – és kérném a képviselőtársaimat is, hogy úgy kezeljék –, hogy így a fajlagos költséget csökkenti az a normatíva, amivel a gyerek, mondjuk 24-ként leül abba az iskolapadba. Tehát lenne 21., de még hozzá jön 3-4. Azok a normatívák jönnek és nemcsak az alapnormatívák, hanem kiegészítő normatívák, és ez által a fajlagos költség csökken. Az egy más kérdés, hogy azokat az önkormányzatokat, ahol az a helyzet, hogy nincs iskolája és ide jár, bízzunk benne, hogy egyre inkább hajlandók lesznek majd azokat a költségeket megfizetni, ami egyébként elfogadható tétellel került itt felsorolásra és a befizetésüket megoldaná.

Cserti Tibor: Azt az alapelvet, amit képviselő úr mond, nagyon nem lehet tartani a gyakorlatban, mert akkor katasztrofális mértékű csoportszám csökkenés jönne automatikusan is egyébként létre, ha azoknak a településeknek a gyerekeit kiutasítanánk, aki nem fizetnek, nem vennék fel. A fajlagos költségeket bemutatta a táblázat a korábbi napirend kapcsán. Ebből kiderül az, hogy a normatíva mellett legalább 50 %-os mértéket rendel hozzá, durván 100 eFt/tanuló nagyságrendben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata például az általános iskolás …… A Bolyai Általános Iskolába jár a városkörnyékről több mint 100 gyerek. Idén indul mondjuk 3 db elsős osztály. Azonnal az egyik elsős osztályt le lehetne venni ezekből a gyerekekből, ha megnézi. Felejtsük el ezt a dolgot. Inkább arról az oldaláról fogjuk meg, hogy ha igazán szakképzési központtá akar válni a város, akkor úgy is kialakul hosszútávlatban a kétoldalú együttműködési megállapodások rendszerén belül ennek az egésznek a működtetési rendszere és humánus módon megoldja a város a regionális feladatait. Egyébként meg törvényi szabályozást igényelne ennek az egész rendszere.

Litter Nándor: Sajni képviselő úr - Cserti úr válasza alapján – eláll a költségekkel kapcsolatos javaslatától? Nonszensz, hogy hiányunk keletkezik, annak a felét megfizetik, és még plusz fel akarják használni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Hiány nem keletkezik. Tudniillik a bér, ha 26-os a létszám, akkor is két tanítónőt alkalmazunk. A dologi olyan alacsony egy gyerekre eső arányban, hogy a fajlagos költséget valóban csökkenti, de nem okoz a vidéki tanulók megjelenése hiányt, vagy nem növeli a hiányt tovább. A vita és az egész procedúra, amit mi jogilag meg kell, hogy tegyünk ezekkel a szerződéskötésekkel, szinte feleslegessé válik. Ezek a tanulók, aki itt vidékiként jelennek meg, egyébként nem vidéki tanulók, amikor az első osztályos beíratás van. Örülünk, hogy utána vidékivé válnak, mert akkor a bejáró normatívát leigényelhetjük utána, mert ha nem jelentkeznének vissza arra az állandó lakhelyre, ahol egyébként valóban tartózkodnak, akkor elesnénk a bejáró normatívától is, hiszen ezekre a gyerekekre megkapjuk a bejáró normatívát is. Tehát az önkormányzati hiányt nem növeli tovább.

Litter Nándor: Nem azt mondtam, hogy növeli a hiányt. Azt mondtam, hogy egy-egy gyermekkel nekünk hiányunk van a normatívához képest. Ezt valamennyire pótolja ez a befolyó összeg és most még külön egy másik soron fel akarjuk használni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ez valami félreértés lehet a finanszírozás kérdésében, hiszen a közoktatási törvény teljesen egyértelműen fogalmazza, hogy nem finanszírozza meg az önkormányzatnak az oktatás teljes költségét, hanem a két évvel megelőző költségvetés ilyen dolog levonva beruházás stb-nek a 80 %-át. Azaz magyarul az állampolgár azért fizet adót, hogy ezt a közszolgáltatást igénybe vegye úgy, hogy egy részét a központi költségvetés biztosítja, a másikat pedig a helyi adók, illetve az adóból biztosítják.

Litter Nándor: Ezt tudjuk.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ezért szeretném kérni, hogy támogassák a bizottságot. Nem másra akarjuk költeni, hiszen a bizottságon is előkerült, hogy például az óvodák nyílászáró cseréjét meg kellene oldani.

Litter Nándor: Ez filozófiai kérdés. Megcímkézni így a különböző bevételeinket nem lehet egy költségvetésben. Lehet tartani továbbra is ezt a javaslatot, de teljesen értelmezhetetlen, akkor nincs egységes költségvetés, akkor szeletekre kell bontani.

 

Sajni József: Ez a bizottság döntése volt. Ezzel én egyetértek. Én kérem a közgyűlést, hogy szavazzon róla.

Litter Nándor: Akkor arról szavazunk, hogy ez a pénz, amiről nem tudjuk, hogy mennyi a bizottság javaslata az, hogy ezt az ágazatban csak különböző…

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A tavalyi évben 4,8 mFt nagyságrendet jelentett a teljes összeg, ami befizetésre került.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy számtalan felhasználási módja van már a mostani ismereteink alapján. A magam részéről én ezt nem tudom támogatni. Arról szavazzunk, hogy a bizottság javaslata szerint mit történjen ezzel a pénzzel. Az ágazatban javasolja felhasználni.

A közgyűlés 9 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, együtt a kettőről.

A közgyűlés 19 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

127/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 2005. évre megállapodást köt a környező települések önkormányzataival, az ezen a településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek óvodai, általános iskolai és gyógypedagógiai ellátására a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

2.       felhatalmazza a polgármestert a környező települési önkormányzatokkal kötendő megállapodás aláírására.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

31.   Javaslat társulási megállapodás megkötésére Szepetnek és Nagyrécse Önkormányzatával, illetve a Nagykanizsa Saubermacher Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. társasági szerződésének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Erdős Péter: A nagykanizsai bagolai hulladéklerakó építésének elhatározásakor született egy megállapodás a három település között, aminek alapján regionális hulladéklerakót építettünk. Ez jogosította fel a három települést arra, hogy ehhez a beruházáshoz állami támogatást vegyen igénybe. Ez a hulladéklerakó ez által válik regionálissá, hogy a három település társulási megállapodásban vállalja a hulladéklerakó közös működtetését. A társulási megállapodás arról szól, hogy az önrész arányában a hulladéklerakót üzemeltető gazdasági társaságban üzletrészt kapnak. Ennek az alapja a 2000-ben aláírt megállapodás. Az ott rögzített arányok szerint került ez megállapításra. A hulladéklerakót üzemeltető társaságban 61 %-os részesedése van a nagykanizsai önkormányzatnak. Ennek terhére 2,5 % kerül átadásra egy külön adásvételi szerződés alapján, amelyik itt most még nincs. A határozat arról szól, hogy ezt el kell majd készíteni és ennek alapján kerül ez átadásra. A gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében egy üzletrész értéke 100 eFt-nál kisebb nem lehet és 10 eFt-al osztható kell hogy legyen. A számokból adódóan ez 120 eFt névértékű üzletrész átadásáról van szó, így a GT alapján a két település csak közös tulajdonú üzletrészt birtokolhat. Nagyrécse és Szepetnek polgármesterével ez egyeztetésre került. Őnekik ez a megoldás megfelel, kifogásuk nincs ellene. A társtulajdonos a hulladéklerakót üzemeltető társaságban a Saubermacher Pannónia Kft., akinek nyilván elővásárlási joga lenne erre az üzletrészre. Ők erről a szándékról tudnak. Szóban már hozzájárultak. Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően ezt írásban is meg fogják erősíteni. Egyébként a cég képviselője jelen van a közgyűlésen.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és azt javasolja, hogy a határozati javaslatot úgy módosítsuk, hogy a 2,5 % előtti „összesen”-t húzzuk ki. Ugyanezen pontban azt szeretnénk elérni, hogy a polgármester úr a Pénzügyi Bizottság által megállapított áron kössön szerződést az értékesítésre. Ez a vagyonrendeletből ered. Itt az van, hogy meghatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, illetve a 120.000 Ft-os névértéknek majd az értékesítésére, ha valamikor eladásra kerülne. Azon kívül a 2. pontot javasoljuk kihúzni és a 2. pont helyébe a 3. pont lépne.

Litter Nándor: Ezt az első javaslatot nem értem. Volt egy 2000. évi megállapodás, amely így utólag értékelve pontosan nem rögzíttette, hogy mi a teendő akkor, amikor elkészül ez a hulladéklerakó. Hosszas egyeztetések után sikerült megegyezni abban ezzel a két településsel, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez a regionális hulladéklerakó. Ha most ők kiszállnak, akkor akár még az 509 mFt-ot is visszakövetelheti a támogató. Nagyon fontos az, hogy velük megegyezzünk. Elvi megegyezés megvan, megvan a Saubermacher Pannóniával is, hogy így rendezzük. Itt nem lehet azt felvetni, hogyha én jól értem a szavaiból - hogy amikor mi üzletrészt vásároltunk a tavalyi évben a Saubermacher Pannóniától 10 %-ot, - hogy akár ugyanolyan áron történjen meg ennek a cseréje is. Itt egy egyszerű névértéken szóló akcióról van szó. Talán én eggyel tudnám kiegészíteni, mert annak még talán meg kellene előznie ezt, hogy nekik az önrészt, ami nem túl nagy összeg – az önrészt, amit mi sajátként hozzáraktuk a beruházáshoz – arányosan, tehát ennek a 2,5 %-nak megfelelően nekik először meg kell fizetniük és csak utána jöhet létre azaz akció, amiből adódóan majd ők tarthatják a kezüket, hogy azaz árbevétel, amit mi kapunk a hulladéklerakó után arányosan őket is megilleti. 

Budai István: Ez azért vetődött fel, mert téma volt az, hogy volt olyan kérdés, hogy tárgyi eszközben adjuk ki a vagyonrészt. Tehát a hulladéklerakónak valamilyen tárgyi eszköz részét. Ha forintban mondjuk ezt ki, akkor mi arra gondoltunk, hogy ha ez az üzletrész eladásra kerülne, majd ez akkor legyen a vagyonrendelet szerinti értékbecslés alapján eladva.

Litter Nándor: Én ezt teljesen nem értem. Most a 2,5 %-ot ők megkapják.

Budai István: Most igen, de most mi adjuk el őnekik.

Litter Nándor: Nem ők befizetik azt a részt, ami a saját erő.

Budai István: …….lesz nekik 2,5 %-os részesedésük, ami miatt majd a vagyoni részt, tehát a szavazati jogot is át kell írni, kap 12 szavazatot, de ezt a vagyoni jogot átadhatja, eladhatja, de akkor már nem 120 eFt-ért.

Litter Nándor: Akkor már nem mi vagyunk a tulajdonosok, hanem a két település. Mi most rendelkezzünk arról, hogy mi történik akkor, hogyha majd ő el akarja adni.

Budai István: Én így értelmezem ezt az egészet, de egy akkori értékbecslést lehetne.

Litter Nándor: De akkor az övék lesz. Akkor mi mondjuk, meg hogy hogyan fogják értékesíteni. Elővásárlási jogunk a társasági szerződés, vagy törvény alapján megvan. Úgy érzem, hogy ez valami vakvágány. Javaslom, hogy ezzel ne foglalkozzunk. 

Kereskai Péter: Szintén az 1. ponttal kapcsolatban azért meg kellene nevezni, hogy melyik üzletrészről van szó, mert ugyan itt utal egy társulási szerződésre, de azért oda kellene írni, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának az NSP Kft-ben lévő üzletrészéről van szó. Mi pusztán arra gondoltuk, hogy megvilágítsuk ezt a dolgot, hogy előfordulhat az, hogy itt van 60,6 %-unk a NSP Kft-ben.

Litter Nándor: Nem 61 %-unk van.

Kereskai Péter: 61, csak kerekítve vannak a szavazati arányok. Ebből 2,5 %-ot mi eladunk ennek a két önkormányzatnak 1,55 és 0,95-el, hogy névértéken, tehát 120 eFt-ért, vagy esetleg ismerve az NSP Kft. mérlegét, mondjuk 130, vagy 135 eFt-ért adnánk el.

Litter Nándor: Úgy érzem, hogy ezt nem így kellene. Megegyeztünk persze, mert ők alapvetően hulladéklerakóból szerették volna a tulajdonrészüket megkapni a 2,5 %-ot. Abban megegyeztünk, hogy akkor nem a hulladéklerakóból kapjanak tulajdonrészt, hanem az üzemeltető kft-ből kapjanak tulajdonrészt, mivel a bevételek innét jönnek. 

Kereskai Péter: Én értem, de ez felmerült, hogy most konkrétan oda adunk neki valami ott feltalálható vagyontárgyat, vagy nem adunk oda, de hát miért adnánk oda. Nyilván Szepetnek és Nagyrécse község Önkormányzatának erre nincs szüksége. Pusztán ennyi merült fel, hogy az üzletrész névértéket esetleg ennél valamivel – nem nagy dologra gondoltunk – magasabb áron adnák.

Litter Nándor: Nagy nehezen megállapodtunk velük én azt mondanám, hogy ne bolygassuk tovább ezt az ügyet, mert akkor jönnek, hogy majd a lerakóban is kérnek tulajdonrészt.

Cserti Tibor: Egyetértek maximálisan ezzel a pontosítással Kereskai képviselő úr. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság részletesen tárgyalta. Ugyanazon logika mentén ment végig, amit polgármester úr felvetett itt számunkra és kitárgyalta a valóságos működtetésnél, hogy milyen előnyei származhatnak a partnernek. Az a logika volt a mérvadó, hogy itt létrehoztunk valamit és a pályázat csak valakikkel együtt volt megvalósítható. Ez egy regionális pályázat volt. Nem véletlenül szoktam felvetni azt, hogy a beruházással egyidejűleg, amikor a beruházási okmányt jóváhagyjuk döntsünk a vagyonjogi kérdésekről, tehát a tulajdon kérdéséről is mindenféleképpen és az üzemeltetői feltételrendszerről. Itt van egy kompromisszumos megállapodás és okkal, joggal gyorsan hagyjuk jóvá. Nem tehetünk mást. 

Litter Nándor: Javaslom, hogy erről ne szavazzunk, mert ebben egy ilyen megállapodás kezdett kialakulni és ez így jó a városunknak. Jó. Kérem, hogy azzal a kiegészítéssel, amit Kereskai Péter tett, hogy pontosítsuk az üzletrész nevét, hogy milyen üzletrész, tehát NSP Kft-ben lévő üzletrészt, fogadjuk el így ezt a három határozati javaslatot együtt.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

128/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért Szepetnek és Nagyrécse Települések Önkormányzataival, az előterjesztett társulási megállapodás megkötésével, amely szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia Hulladérklerakót Üzemeltető Kft. üzletrészének összesen 2,5 %-át, kerekítve 120.000 Ft névértékben Szepetnek és Nagyrécse települések önkormányzatai részére eladja. Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

2.       megbízza a polgármestert az üzletrész adás-vételi szerződés előkészítésével, amelynek aláírására a közgyűlés jóváhagyását követően kerülhet sor.

3.       egyetért a Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. társasági szerződésének javasolt módosításával, és megbízza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén kezdeményezze a javasolt módosítást.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

Litter Nándor: Van még a saját erő behajtása, de szerintem ebből elég sok probléma lesz majd.

Erdős Péter:  A társulási megállapodás 4. pontjában az van, hogy az aláírást követő 15 napon belül befizetik.  

32.   Rozgonyi Általános Iskola bővítéses rekonstrukciójához előzetes címzett támogatási igény benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Tárnok Ferenc: Minden évben a szakminisztériumban megjelentetik azokat a prioritásokat, amire az önkormányzatok címzett támogatási pályázatot nyújthatnak be. Sajnos az idén egy kicsit későre sikeredett az Oktatási Minisztérium részéről, ezért megcsúsztunk mi is az anyag elkészítésével. A prioritások között szerepel mindenféle biztonságos iskola feltételeinek megteremtése, ami szerepel is az előterjesztésben. Úgy gondoltuk a közös egyeztetésen a Művelődési és Sportosztállyal, az intézménnyel, hogy a következő cél a Rozgonyi Általános Iskola bővítéses rekonstrukciója lenne. Elkészült a címzett támogatási dokumentáció. Ezt a megfelelő mellékletekkel április 25-i határidővel benyújtottuk. Két alternatívában készült el a programterv. A ma kiosztott kiegészítés tartalmazza nagyjából azt a műszaki tartalmat, amit takar, a beruházási összköltséget és az ütemezését a beruházásnak. 10 % saját forrást kell biztosítani és tartalmazza a naturális mutatókat is.

Litter Nándor: Tehát a kiegészítésként kiadott anyagot kell megszavazni.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és az „A” változatot javasolja, hogy az új tornaterem építésével a meglévő rekonstrukciójával, részbeni átépítésével és átalakításával, bővítésével valósuljon meg.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy egyetértünk a rekonstrukcióval és döntsék el a szakemberek azt, hogy most itt milyen lehetőség van. Tornaterem építésére, bővítésére. Mi ezekről nem tudtunk állást foglalni, mi csak arra, hogy a címzett állami támogatásra pályázaton vegyünk részt.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság szintén mindenféle belső szakmai tartalom nélkül azzal értett egyhangúlag egyet, hogy a rekonstrukcióhoz a címzett állami támogatás igénybevételét, illetve ennek az igénybevételéhez a pályázatot az önkormányzat nyújtsa be, hiszen egyértelműen látszik kívülről, belülről, hogy ez az intézmény az, amelyik talán műszakilag és egyéb vonatkozásokban is leromlott állapotban van. 

Tóth László: Mint magán ember és mint egyéni képviselő is az „A” verziót támogatom.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és döntetlen eredmény született. Ennek ellenére én azt javaslom, hogy mindenképpen az „A” változatot fogadjuk el.

Tárnok Ferenc: Az „A” változat egy sokkal bővebb műszaki tartalmú. A műszaki szakemberekkel az intézményvezető, a Művelődési Osztály is úgy ítélte meg, hogy meglévő tornaterem megtartása nem indokolt. Amennyiben hozzányúlunk egy intézményhez, mindenképpen egy bővebb műszaki tartalmú komplex rekonstrukciót kell végrehajtani. Ez az önkormányzatnak – mivel a saját forrás 10 % - olyan jelentős többletköltségébe nem kerül és három évre elosztva nem fog ez hatalmas terhet jelenteni. Mi így gondoltuk és az a kérésem, hogy az „A” változatot támogassák.

Litter Nándor: Kérem, hogy szavazzuk meg együtt a két határozati javaslatot.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

129/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért a Rozgonyi Úti Általános Iskola bővítéses rekonstrukciójával, címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy az „A” változatú 871 150 eFt összköltségű beruházásként új tornaterem építésével, a meglévő épület rekonstrukciójával, részbeni átépítésével, átalakítással, bővítéssel kívánja megvalósítani.

2.       A beruházás saját forrásaként 87 115 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Határidő          a címzett támogatási igény benyújtásához 2005. április 25.

Felelős:           Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

33.   Állati hulladékok elhelyezésének kérdése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Erdős Péter: Az Európai Uniós csatlakozással megváltozott jogszabályi előírások alapján ez év december 31-ig megtűrt állapotként működhet a Gyepmesteri telepünk. Jövő év január 1-jétől semmilyen állati tetemet elföldelni, földben elhelyezni nem szabad, ezért a jelenlegi helyzeten mindenképp addig változtatni kellene. Felmértük, hogy mit lehetne csinálni. Vagy a jelenlegi telepet kellene felújítani, alkalmassá tenni az új előírásoknak megfelelően, vagy valahol ki kellene alakítani egy olyan telepet, amelyik az állati hulladék begyűjtésére, hűtött tárolására, majd összegyűjtött, időnkénti elszállítására az erre feljogosított állati fehérje feldolgozó üzembe. Felmerült az a lehetőség, miután országos pályázati lehetőség áll támogatásra, abban az esetben van, hogyha kistérségi megoldásban gondolkodunk, hogy a kistérségi társulással közösen kerülne ez megoldásra. Ennek megfelelően a gyűjtőhely vagy Nagykanizsán, vagy a kistérség valamelyik településén lenne elhelyezhető. A mostani előterjesztésben arra kérünk felhatalmazást, hogy egy szakértő megbízásával dolgozzon ki több alternatívát a kistérséggel közös megoldásra és egy esetleges pályázati részvételre és annak alapján tudjunk dönteni, hogy melyiket valósítjuk meg a második félév során.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. A majdani szakértő felé üzenetet tolmácsolnának, mégpedig azt, hogy a lehetséges szóba jöhető alternatívák között esetleg meg kellene megnézni annak a lehetőségét, hogy az Zalabéri Nagytérségi Hulladéklerakóval esetleg lehetne-e valamilyen közösséget vállalni, akár a fizikai megoldás, akár a költségek oldaláról.

Litter Nándor: Tehát, hogy ne csak Nagykanizsa és térsége, hanem esetleg egész Zala megyei projekt alakuljon ki belőle. Azt kérem, hogy ezt vegyük fel a lehetséges megoldások közé. Kérem, fogadjuk el így ezzel a kiegészítéssel a határozati javaslatot. 

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

130/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás közreműködésével folytasson egyeztetést a kistérség településeivel a gyűjtőhely kiválasztása céljából. Szakértő megbízásával ki kell dolgozni több változatban – vizsgálva a Zalabéri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekttel közös megoldás lehetőségét is – a telep kialakításához és a régi kutak megszüntetéséhez szükséges műszaki megoldást, el kell készíteni a változatok költségkalkulációját, majd azt döntésre a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

34.   Tájékoztató a BM által kiírt 50 db használt lakás vásárlás pályázatának végrehajtásáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Kámán László: Az önkormányzat az Ingatlankezelési Intézményt bíztam meg, hogy a közel 320 millió Ft-os projektet végrehajtsa. Ez 50 db használt lakás vásárlását és felújítást jelentet. Leírtuk a vásárlásnál, hogy milyen munkafolyamatokat kellett végig csinálnunk. Ugyanez vonatkozik a felújításra is. Elmondhatjuk, hogy a pályázati keretösszegen belül tudtuk ezeket a lakásokat megvásárolni, 29 m2–rel több vásárolt összterületet vettünk. Egyedül az egyszobás lakásokat nem tudtuk megvásárolni, helyette másfél szobás lakásokat vásároltunk. Ez a lakás az Innovációs Kht-val egyeztetve lett és ők ezt elfogadták. 

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. Kérem, hogy fogadjuk el a tájékoztatót. Megköszönöm az Ingatlankezelési Intézmény munkáját. Ebből az anyagból kiderül, hogy a korábbi másfél, két éve tervezett költségeken belül valósította meg ezt a felújítási, vásárlási programot, ami nem volt kis feladat, hiszen nem voltak megfelelő kisebb lakások, amiket mindenképpen meg kellet vásárolni a program keretei között. Ezért szeretném így határozaton keresztül is megköszönni az Ingatlankezelési Intézmény munkáját, amit ebben a programban kifejtett. Kérem, ezt fogadjuk így el.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

131/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belügyminisztérium által kiírt 50 db használt lakás vásárlás (ÁTBP-2003-LA-1) számú pályázatának teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki az Ingatlankezelési Intézmény e programban végzett munkáját.

Határidő:         2005. április 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

Zakó László: Jelezni szeretném, hogy végre valamit vettünk és nem eladtunk. Ennek külön örülök.

Litter Nándor: Egyrészt javaslom, hogy lapozzon vissza a mai közgyűlési anyagunkba és nézze meg az önkormányzat mérlegét és akkor meglátja a vagyongyarapodást. Mert azok a beruházások, amelyek folynak, azok mind gyarapítják a vagyonunkat.

Tóth László: Átnéztem az anyagot. Általában eddig mindig szociális alapon ítéltük oda a lakásokat. Felvetődött bennem, hogy lehetne esetlegesen a városképi szempontból szanálandó épületek kiváltására, illetve lakások kiváltására is felhasználni ennek a keretnek egy részét, ha nincs semmi törvényi akadálya. Ilyen például a Honvéd u. 44.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ez teljesen rendben van. A Szociális és Egészségügyi Bizottság, ha jól tudom a múlt heti ülésén is az én kifejezett kérésemre a Honvéd utcában lakó, Honvéd utca végén lakóknak adott lakásokat, hogy el tudjuk tüntetni azt a romhalmazt onnét. Az 50 lakásunk már nincs meg. Ez jó javaslat és kell ebből ilyen célra is felhasználni.

Kámán László: 22 db lakást utaltak ki az 50 db lakásból. 28 darab kiutalása várat magára. A Honvéd u. 44-gyel kapcsolatban a bizottság döntéseket hozott. Egy lakót elhelyez. A másik két lakót ki kell perelünk, akkor lesz szabad a terület. Ez elég nagy baj, mert az legalább egy-két év még. Arra is hozott döntéseket, hogy a maradék lakásokat három ütemben, három ötös csoportba pályáztatja és írja ki szociális alapon. Először az összkomfortos lakásokat és megvárjuk azt, hogy a Teleki 2., 4., 6., 8., 10. kiürítésével kapcsolatban történik-e a befektető részéről előrelépés, gyakorlatilag megvásárolja lakottan a lakásokat, vagy a maradék lakásokat ide be kell áldozni és akkor ezt a Teleki utca jobb oldali elejét is fel tudjuk számolni. Még itt vannak más belvárosi ingatlanok is, amiről én úgy gondolom, hogy mindenképpen kell beszélnünk. Elsősorban az Erzsébet tér 14., 15. számú épületre gondolok, amiben gyakorlatilag csak négy család lakik. Egyik a kilakoltatás előtt áll. Üres az épület. A nyomdai is kiköltözött belőle. Gondolok itt a Hunyadi 16-ra, ami egy nagyon értékes ingatlan, 10 család van benne. Ezekre a közeljövőben mindenképp választ kell adni. Akkor lehet ezeket a problémákat megoldani, amikor van lakás. 

Litter Nándor: Azt kérném, hogy Tóth László javaslatát figyelembe véve legyen egy javaslat, hogy hogyan tudjuk ezeket a neoralgikus pontokban lévő sebhelyeket eltüntetni a városból és a beépítéseket segíteni. Kámán úr erre készítsen egy javaslatot. 

35.   Halász Gyula  képviselő önálló indítványa a park-gondnoki rendszer bevezetésével kapcsolatban (írásban)

Halász Gyula: Az anyaghoz egy kiegészítést szeretnék tenni. Ezeken a területeken, ezekben a parkokban kamararendszert is a későbbiekben lehetne telepíteni. Ezzel is megóvnánk egyrészt a parkot, másrészt a parkban elhelyezett bútorzatot. 

Gáspár András: Ilyen hasonló rendszert, amit képviselő úr javasolt, a Thury téri játszótéren mi már működtetünk. Igazából egy beruházása van, az elején egy fapavilont kell elhelyezni, hogy a kéziszerszámokat el lehessen rakni. Ezt a rendszert mi a későbbiekben a közcélú foglalkoztatás keretében gyakorlatilag díjmentesen tudjuk működtetni. Támogatom az ötletet, hogy azon a helyen ahol van olyan park, amit meg kell óvni, ott ilyent alakítson ki az önkormányzat, illetve támogassa ezt a rendszert.

Litter Nándor: Ennek megfelelően javaslom, hogy a  VIA Kanizsa Kht-vel közösen ki kell alakítani a helyszíneket. Fogadjuk el a határozati javaslatot.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

132/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       2005. június 1-től park-gondnoki rendszert vezet be a Sétakert és a Városkapu-Kazanlak Krt-k által határolt területen.

2.       a park-gondnoki rendszer bevezetésének és működésének kidolgozásával a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetőjét bízza meg.

Határidő:                     2005. május 30.

Felelős:                       Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:           Gáspár András ügyvezető)

36.   Javaslat a Hevesi Óvoda vezetői álláshelyének betöltésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk mindkét határozati javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

133/2005.(IV.27.) számú határozat

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Kiss Ernőné – kérelmének megfelelően – felmentését tudomásul veszi. 30 éves kiemelkedő vezetői munkájának elismeréséül részére címzetes óvodavezető címet adományoz.

Határidő:         2005. július 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

2.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján  pályázatot hirdet a Hevesi Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására az alábbi feltételekkel.

A pályázatot meghirdető szerv
Meghirdetett munkahely
Képesítési és egyéb feltételek
Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
1.
2.
3.
4.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
Nagykanizsa, 
Erzsébet tér 7.
8800
Hevesi Óvoda
Nagykanizsa,
Rózsa u. 17/b. 
8800
óvodavezető
Főiskolai szintű óvónői szakképzettség
5 év szakmai gyakorlat
A pályázathoz mellékelni kell:
         szakmai önéletrajz
         vezetői program
         végzettséget igazoló okirat másolata
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Illetmény: Kjt szerint 
Az állás 2005. szeptember 1. napjától 2010. július 31. napjáig 5 nevelési évre szól.
Pbhi: a közzétételtől számított 30 nap
Pehi: a közzétételtől számított 90 napon belül
Pc.: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
F: Dr. Pintérné Grundmann Frida
Tel.: 93/500-780

 

Határidő:         2005. május 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

37.   Polai József képviselő önálló indítványa a 6/2005.(II.21.) számú költségvetési rendelet módosítására (írásban)

Litter Nándor: A magam részéről nem tudom támogatni az indítványt, mert ezzel nem lehet kikerülni a közbeszerzési eljárást. A VIA Kanizsa Kht-ra vonatkozóan ugyanolyan jogszabályok érvényesek, mint az önkormányzatra. Nekünk az a feladatunk, hogy a Városfejlesztési Osztály sok munkája mellett valóban a képviselői igények beérkezése alapján meg tudja oldani, hogy ezek a keretek a képviselők elképzelései alapján felhasználásra kerüljenek.

Polai József: Nem az a gond, hogy a Városfejlesztési Osztály kezelésében van ez a feladat, hiszen nyilván mi ott is el tudjuk mondani, hogy mit kérünk ebből megvalósítani. Ez én meg is tettem. A közbeszerzési eljárás sem nagyon zavar, bár egy kicsit merevvé teszi ezt az eljárást. Amennyiben a VIA Kanizsa Kht-nál lenne ez a feladat, ez a pénz felhasználási lehetőség, akkor a tapasztalat azt mutatja, hogy eddig minden évben hozzátudott tenni közel annyi forintot, amennyit a keretünk képviselt. Tehát egy olyan feladatot is megtudott ebből oldani, amit most 2 millióból nem. Lett volna még olyan elképzelésem, hogy ebből a  2 milliós keretből egy kis részét én újabb buszváróra, esetleg más egyébre költeném, amibe a lakkosságot be tudnám vonni. Anyagköltségi szinten tudnék még feladatot Kiskanizsán végeztetni. Ezért szeretném, ha ez a dolog a VIA Kanizsa Kht-hoz kerülne. 

Litter Nándor: Amit képviselő út leírt, az nem támogatható azért, mert ha a VIA Kanizsa Kht-nál van, akkor nem kell közbeszerezni. A törvényeket be kell tartanunk. Arról döntöttünk, hogy a városfejlesztési feladatok, beruházási feladatok a Városfejlesztési Osztálynál vannak. Tavaly egy nagy káosz volt ebből és ezzel a lépésünkkel akartuk rendbe tenni. Nem látom annak akadályát, hogy ha képviselő úr meg tud mozgatni vállalkozókat, akkor beadja a vállalkozó, hogy ő ingyen megcsinálja anyagköltség szintjén és már is megoldható ez a feladat. 

Bicsák Miklós: Nekem is tetszik az ötlet, de a törvényeket be kell tartani.

Sajni József: Világos, hogy nem lehet törvényt sérteni. Itt összevontan kell kezelni ezeket. Önkormányzati szinten kell nézni ezeket a pénzeket. Azt kérném, hogy akár Karmazin úrral, akár Gáspár úrral, vagy együtt is leülve a képviselőkkel tisztázni kellene pontosan, hogy ennek az eljárási rendje hogyan legyen. Milyen lehetőségeink vannak és meddig tudunk elmenni ennek az észszerű felhasználásával.

Papp Péter Pál: A képviselői keretemet én is beruházásra, fejlesztésre szeretném felhasználni. Sok esetben vannak olyan összegszerűségében kicsi tételek, amelyek jó lenne, ha odakerülnének és az önkormányzat erre nem tud vagy eddig nem fordított figyelmet. Például, ha egy temetőben van egy nagyon kicsi ravatalozó, szeretnének elé csinálni egy féltetőszerű valamit. Ezt ott a helyiek vállalják, csak az anyagot kellene biztosítani. Fakoson, amit kialakítottunk a 10 éve használaton kívüli iskolából közösségi helyiséget ott most már a vakolatot, a nyílászárót az elmúlt évben megcsinálták, most a festésre kerülne sor. Kellene oda öt vödör festék. Ezt a helybeliek, az ott lakók elvégzik. Annyiban támogatom Polai képviselő úr javaslatát, hogy ha ilyen kérésünk van, leadjuk mi a Városfejlesztési Osztálynak és ő kontrollálja le, hogy jogos-e az egy helységhez a 8 liter festék. Ezt valaki vehesse meg. 

Litter Nándor: Valami kontroll kellene felette. Már nagyon sok területen vannak városszépítő egyesületek. Egyrészt árajánlatok és egyéb dolgok és a pénzt átadjuk mondjuk a városszépítő egyesületnek. Javaslom, hogy a Gazdálkodási Osztály, a VIA Kanizsa Kht, a Városfejlesztési Osztály néhány képviselővel üljön le és próbálják megkeresni a legjobb megoldásokat.

Polai József: Ha a VIA Kanizsa Kht-től olyan feladatot kérünk, amihez nem elég a 2 millió, akkor a VIA Kanizsa Kht. hozzáteheti a forintját?

Litter Nándor: Ha a VIA Kanizsa Kht. hozzátesz valamit, akkor már nem lehet kikerülni a közbeszerzést. Városi szinten az azonos munkákat össze kell vonni. Vagy ez a módszer van, amit most a Karmazin úrék keretei között csinálunk, vagy pedig, ha a cél rendben van, átadni egy városszépítő egyesületnek, vagy valakinek, aki garanciát vállal.

Polai József: (Nem mikrofonba beszél.) Nem foglalkozom vele. Tudok úgy is dolgozni, hogy könnyebben leszek, nem úgy mint eddig. Nem értek ezzel egyet, hogy a dolog így alakul. Visszavontam az indítványomat.

Papp Péter Pál: Javaslom, hogy kérjük meg Karmazin urat, hogy a közeljövőben hívja össze az érintett képviselőket, a Gazdasági Osztály vezetőjét, a VIA Kanizsa Kht-t és a közbeszerzési referenst.

Dr. Kolonics Bálint: Határidőt szeretnék.

Litter Nándor: Jövő hét végéig.

Dr. Kolonics Bálint: Arra kérem képviselő urat, hogy ne vonja vissza az indítványát. Amikor ennek a jogi háttrei és alapjai és a hatáskörök tisztázódnak, akkor talán ez a cél elérhető, csak legyen egy határidő.

Litter Nándor: 14-éig Karmazin úr hívja össze az előbb felsorolt személyekkel az egyeztetést annak érdekében, hogy hogyan tud zökkenőmentesebben az elhatározott feladatoknak megfelelően lebonyolódni a képviselői keret felhasználása.

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 19.25 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

K. m. f.

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2005. április 29.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. április 29-én (péntek) 19.00 órakor tartott ünnepi üléséről.

Az ülés helye:             Hevesi Sándor Művelődési Központ színházi terme

                                   (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jelen vannak:             kitüntetettek és vendégeik

a közgyűlés tagjai

meghívottak

Az ünnepi közgyűlés nyitányaként Szabados Márta, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákja énekelte el a Himnuszt, melyet követően Tatár Csaba vezetésével a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola trombita kvartettjének előadásában az Európai Unió himnusz hangzott el.

Litter Nándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta ünnepi beszédét, majd ezt követően a közgyűlés 2005. március 1-jei döntése alapján a következő kitüntetéseket adta át.

54/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

1.       Dr. Ördög Ferenc nyugdíjas középiskolai tanárnak a nyelvtudomány területén végzett kiemelkedő szakmai munkásságáért és ezzel városunk hírnevének öregbítéséért a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza, valamint a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűvel, a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel, kisplasztikával és nettó 200.000. Ft pénzjutalommal ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő munkásságát.

2.       néhai Krátky Istvánnak, Nagykanizsa volt polgármesterének a város és lakossága érdekében végzett kiemelkedő közéleti tevékenységéért a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” posthumus kitüntető címet adományozza, valamint a cím adományozását megörökítő díszoklevéllel, kisplasztikával ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő munkásságát.

Határidő:         2005. április 29.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

55/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       Dr. Szabó Gábor fizikusnak, a Szegedi József Attila Tudományegyetem tanárának a fizika kutatási területén végzett kiemelkedő tevékenységéért és ezzel városuk hírnevének öregbítéséért a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő tevékenységét.

2.       Dr. Perjés Ottó orvosnak, a Nagykanizsai Városi Kórház és a Piarista Iskola, valamint más magyarországi iskolák és kórházak támogatásában végzett tevékenységéért a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el Nagykanizsáért nyújtott érdemeit.

3.       Ulrike Göbelnek és Helmut Göbelnek, a Szakosított Szociális Intézmény támogatóinak „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el a több éve Nagykanizsáért végzett kiemelkedő karitatív tevékenységüket.

4.       a Stichting Werkgroep Oost Europa holland alapítványnak, a Szakosított Szociális Intézmény támogatójának „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el a több éve Nagykanizsáért végzett kiemelkedő tevékenységét.

5.       Baráth Béla nyugdíjas zenetanárnak, a nagykanizsai zenekari kultúra fellendítésében végzett több évtizedes munkája elismeréseként a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el Nagykanizsáért nyújtott érdemeit.

Határidő:         2005. április 29.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

56/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       A Nagykanizsai Városi Televízió Kollektívájának a „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint a további eredményes működést segítő 150.000 Ft. összegű támogatással ismeri el Nagykanizsa lakosságának folyamatos színvonalas tájékoztatásában és a város közéletének fejlődésében vállalt szerepét.

2.       Wilheim Gábornak a „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 150.000 Ft. összegű pénzjutalommal ismeri el Nagykanizsa gazdaságáért végzett munkáját és sokszínű közéleti tevékenységét.

3.       Kiefer Károlynak, a Csapi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el a hátrányos helyzetben lévő, cigány kisebbséghez tartozó gyermekek oktatása-nevelése terén végzett példaértékű tevékenységét.

4.       Mátyás József vezető-főtanácsosnak, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala irodavezetőjének a „Paizs Ferenc Díj” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el a nagykanizsai közigazgatásban közel négy évtizede folytatott eredményes munkáját.

Határidő:         2005. április 29.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

57/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       Dr. Dömötör Károly háziorvosnak a több évtizedes, kiemelkedő szakmai hozzáértéssel, példamutató emberséggel végzett körzeti és háziorvosi tevékenységét a „Szekeres József Díj” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000 Ft pénzjutalommal ismeri el.

2.       Magasdi Györgyné ápolónőnek a szociális ellátás terén végzett több évtizedes, szakmailag kiemelkedő, igényes és lelkiismeretes munkáját „Szekeres József Díj” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000 forint pénzjutalommal ismeri el.

Határidő:         2005. április 29.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

58/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Gersei István rendőr alezredesnek, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vezetőjének a „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető címet adományozza, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el a város közbiztonságáért végzett kiváló szakmai tevékenységét.

Határidő:         2005. április 29.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

59/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Makrai Mártonnak Nagykanizsa város és a környező települések tisztaságának biztosításában és környezetkultúrájának alakításában kifejtett sokéves eredményes munkáját a „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000 Ft pénzjutalommal ismeri el.

Határidő:         2005. április 29.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

60/2005.(III.1.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       Vajda Szidónia sakkozó, országos bajnoknak kiemelkedő sportteljesítményéért a „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.

2.       Szűcs Rozália nyugdíjasnak a Zala megyei és nagykanizsai természetbarát mozgalom népszerűsítése és fejlesztése terén kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként a „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000. Ft pénzjutalommal ismeri el.

3.       Jakobovics Árpád zenepedagógus, hegedűművésznek az ifjúság komolyzenei oktatásában elért szakmai munkájáért és a nagykanizsai zenei élet kiteljesítéséért végzett munkája elismeréseként a „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000 Ft pénzjutalommal ismeri el.

4.       Tóth Miklós igazgató több évtizedes pedagógiai és közéleti munkáját a „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000 Ft pénzjutalommal ismeri el.

5.       Mónai Zsuzsanna népművelő, könyvtárosnak a város kulturális életében eltöltött több évtizedes munkásságát a „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000 Ft pénzjutalommal ismeri el.

6.       Tiborcz Iván több mint két évtizedes zenei munkásságát és ezáltal városunk hírnevének öregbítéséért, a hangzó jazz életben tartásáért, a nemzetközi hírű Jazz-Land fesztivál létrehozásáért és működtetéséért végzett tevékenységét a „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím adományozásával, az erre emlékeztető díszoklevéllel és kisplasztikával, valamint nettó 100.000 Ft pénzjutalommal ismeri el.

Határidő:         2005. április 29.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

A díjátadást követően a kitüntetettek nevében Dr. Ördög Ferenc mondott köszönetet, melyet követően

került sor a Város Bora díjak átadására

Horváth Miklós - vörösbor (2004-es évjárat)

Merlot-Cabernet Sauvignon

Kalamász György - fehérbor (2004-es évjárat)

Sauvignon Blanc

Az ünnepi közgyűlés első részének zárásaként a Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar mutatta be az „Ír táncok” című művet.

A Szózatot követően került sor Branko Salamon és Litter Nándor polgármesterek által Csáktornya városa és Nagykanizsa Megyei Jogú Város közötti testvérvárosi szerződés aláírására

A testvérvárosi szerződés aláírását követően a Nagykanizsai Horvát Néptánccsoport mutatta be „Muramenti horvát néptáncok”, a Kanizsa Táncegyüttes pedig „Küküllő menti táncok” című műsorát.

A továbbiakban szintén kanizsai fellépők következtek. Elsőként Pulai Viktória, aki a Tánc Világnapja jegyében balett produkciót mutatott be, majd az Eraklin Tánccsoport, akik Chicago című produkciójukkal részt vettek a Országos Formációs Bajnokságon, társasági tánc kategóriában rangos helyezést értek el (művészeti vezető: Lekszikov Csaba)

Az ünnepi közgyűlést Keresztes Ildikó előadása zárta.

A díszelőadás végén Litter Nándor polgármester az ünnepi ülést 21.15 órakor bezárta.

Kmf.

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2005. május 17.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. május 17-én (Kedd) 9.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye:             Vasemberház, Díszterem

                                   (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak:             Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, egyszemélyes önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetői

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontokat megkapták. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel?

Dr. Kolonics Bálint: Azt szeretném kérni, mint már sokszor kértem, hogy a soron kívüliség indokát adja meg a napirendekkel kapcsolatban – különösképpen a zárt ülésre tervezett napirendekre, a gazdasági társaságok esetében. Lesz soros ülésünk. Mi indokolja a soron kívüliséget?

Litter Nándor: Május 31-én lesz a legközelebbi közgyűlésünk, és május 31-ig kell beadni a gazdasági társaságok beszámolóit, és a legutóbbi ülésünkön elhatároztuk, hogy lesz egy soron kívüli ülésünk. Másrészt a pályázatokkal függ össze, a pályázati határidők miatt szükséges az anyagok megtárgyalása, illetve a 2. napirendi pont a legnagyobb jelentőségű. Sürgősen kellene arról döntenünk, hogy létrejön ez a társulás, hiszen mint a legutóbbi közgyűlésünkön is bejelentettem, az Európai Unió brüsszeli képviselői elfogadták az UTB, a Vízmű és Nagykanizsa város előterjesztésében a csatornaprojektünket. Az volt a minisztérium kérése, hogy minél előbb döntsünk a társulási szerződésről, hogy azt a támogatást, ami 177 millió Ft-ra vonatkozik, és az előkészületek költségeit finanszírozná, az ezzel kapcsolatos szerződésünket meg tudjuk kötni – ehhez pedig szükséges a társulás létrehozása. További hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

1.       Inkey kápolna környékének szerkezeti tervi módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

2.       Csatornahálózat felújítása Kohéziós Alap Társulási Szerződés (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

3.       Nagykanizsa Csengery út – Miklósfa közötti kerékpárút létesítéséhez kapcsolódó TRFC pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

4.       Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központban utak felújításához, illetve új útszakaszok építéséhez kapcsolódó TRFC pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Javaslat zárt ülés tartására:

5.       Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2004. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása.

Előadó: Litter Nándor polgármester

6.       Javaslat az egyszemélyes önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetőinek béremelésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

1.       Inkey kápolna környékének szerkezeti tervi módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Tárnok Ferenc: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Cseresnyés Péter: Szeretném megkérni a hivatal illetékesét, hogy részletesebben mondja el azt, hogy mi is történt itt, mert ami számomra az előterjesztésből kiderült, az az, hogy az önkormányzat értékesített egy területet egy vállalkozónak úgy, hogy a terület ebben a formájában és ebben a nagyságában nem volt alkalmas beépítésre. Ha így történt, ha jól értelmezem az előterjesztésben foglaltakat, akkor ki hibázott? Hiszen nem először fordul már elő az, hogy hozunk egy döntést, vagy a hivatal hoz egy döntést az értékesítésről, és később derül ki az, hogy a városrendezési tervben vagy más területen módosítani kell a közgyűlés fennálló rendelkezéseit azért, mert nem megfelelő előkészítéssel történt meg az a bizonyos döntés – legyen eladás vagy bármi más. Tehát, ha úgy került eladásra ez a terület, hogy nem volt alkalmas beépítésre a kívánt formában, akkor ki hibázott, ki a felelős?

Tárnok Ferenc: Az, hogy ki a felelős ebben a kérdésben, nagyon nehéz így megállapítani. Gondolom, ingatlanértékesítés előtt a vevő körbejárja azokat a lehetőségeket, hogy milyen feltételekkel vásárolja meg ezt az ingatlant. Vélhetően utánajárt ennek a kérdésnek. Nem tudom, hogy egyeztetett-e az érintett szakosztállyal a szerkezeti tervi vonatkozásában. Nem tudom megmondani, hogy ki a felelős.

Litter Nándor: Ezt a területet egy út keresztülszeli, tehát teljesen ésszerűtlen és logikátlan, hogy az út bal oldalára is olyan szabályokat hoznánk, mint az Inkey kápolna környékén. Ezt a módosítást alapvetően ez teszi indokolttá.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, hogy Cseresnyés képviselőtársamat egy kérdés motiválja, még pedig a következő, és ezt szakbizottsági szinten magam is feszegettem. Őszintén szólva az aggályaim időközben eloszlottak, mert utánajártam a bizottsági ülést követően a kérdésnek. Nevezetesen az, hogy van egy adott terület, adott szabályozási feltételek mellett – annak van egy forgalmi értéke, s ezen a forgalmi értéken korábban megvásárolta valaki, és ezt követően itt van előttünk egy olyan kérdés, ami a szabályozási terv módosítását veti fel. A kérdés az, hogy gyakorlatilag forgalmi érték gyarapodás következik-e be? Feltételezhetően egyébként igen, mert a beépítés jellege ez által változik. De úgy gondolom, hogy egyébként az adott vásárlási feltételeket ismerve, gyakorlatilag a nagykanizsai vállalkozási környezetet is alapul véve, és az ottani korábbi adásvételi szerződéseket, az önkormányzatot ebből a szempontból joghátrány és anyagi hátrány nem éri, ugyanakkor határozottan a vállalkozási és beruházási kedvet ezzel serkenti. A magam részéről elfogadásra javaslom azzal a kitétellel egyébként, amit Cseresnyés Péter képviselőtársam jó okkal vetett fel, hogy még értékesítés előtt alaposabban a vagyongazdálkodásnak és a Polgármesteri Hivatalon belüli rendezési tervi oldalnak egyeztetni kell, és ennek ismeretében egy menetben kellene megoldani az ilyen jellegű értékesítéseket.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a határozati javaslat mindkét pontjának elfogadását javasolta. Azt gondoljuk, hogy egy nagyon szép, korrekt épület fog ide megvalósulni, és talán nem lenne célszerű megakadályozni a beépítést.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

135/2005.(V.17.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       hatályon kívül helyezi a 4375/2 hrsz-ú (közlekedési út) – 4377/1 hrsz-ú (ipari vasút) – 4001/4 hrsz-ú (ipari vasút) – 4001/9 hrsz-ú (Magyar utca) által határolt tömbre vonatkozó Településszerkezet tervi előírásokat.

2.       egyben dönt arról, hogy a terület új felhasználási besorolása a készülő szabályozási terv keretében kerüljön megállapításra.

Felelős:           Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

2.       Csatornahálózat felújítása Kohéziós Alap Társulási Szerződés (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A bevezetőben már említettem, hogy ez a projekt nagyon jó úton halad, hiszen az első zöld zászlót megkapta. Azon kell lennünk, hogy 2007 tavaszára az egész program olyan állapotba kerüljön, hogy csak a végső döntést kelljen a források, a finanszírozások oldaláról kimondania a jóváhagyóknak. Kérem, hogy a programot támogassák, és segítsék, hogy ez a térség a csatornázás szempontjából egy jelentős fejlesztésen mehessen keresztül.

Polai József: Azt gondolom, hogy Nagykanizsa részeként a bajcsai városrész is része ennek a munkának. Csakhogy nincs megemlítve az anyagban.

Litter Nándor: Bajcsa Nagykanizsa része, tehát Nagykanizsa címszó alatt egyrészt a szennyvíztisztító telep bővítése, rekonstrukciója – ott megvalósul egy szennyvíziszap-kezelő program, azon kívül a jelenleg csatornával el nem látott városrészek – Korpavár, Bajcsa –, a bagolai program már most folyik, Szabadhegy, azon kívül olyan átkötések történnek, amelyek későbbi fejlesztések alapjait szolgálhatják. Nettó értéken 8,5 milliárdos programról van szó. Gyakorlatilag lezárná Nagykanizsa térségében a csatornázottságot.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangú határozattal elfogadásra javasolja az előterjesztést azzal, hogy felvetődött az a kérdés, hogy van-e annak akadálya, hogy ezeket az adatokat ne forintban, hanem a mai világban már bevett szokás szerint eFt-ban állapítsuk meg. Furcsának tartottuk a határozati javaslatban a 343.624.016 Ft-os pontossággal megszabni egy saját erőt. Ezt lehetne eFt-ban. De az összes többit. Úgy gondolom, hogy ennek jogi akadálya nem lehet. Magam véleménye, hogy a VI. cikkely 6.1. pontja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára jelentős feladatot ró. A szerződésben nem találtam arra utalást, hogy ennek a dologi, személyi feltételeit a hivatalon belül hogyan kívánják megoldani, vagy egyáltalán ez igényel-e többlet pénzeszközt, többlet személyzetet. Jó lenne, ha ezt megfogalmaznák. Ellentmondást vélek felfedezni a 8.03. szakasz negyedik bekezdésében, ahol a beruházás költségeiről és a szavazati arányokról van szó az 1. számú mellékletre hivatkozva. Az 1. számú melléklet szerintem szavazati arányt és működési hozzájárulást tartalmaz, nem pedig beruházási költségeket. Talán ezt is helyesbíteni kellene, módosítani az 1. számú mellékletet.

Cseresnyés Péter: Polai képviselőtársam felvetésével kapcsolatban, hogy azokat a területeket érinti-e ez a beruházás, ahol jelenleg nincs csatorna, az volt a válasz, hogy igen. Azt szeretném javasolni, hogy a Vízmű illetékesei, a hivatalban ezzel foglalkozó illetékesek nézzék meg, hogy a város területén van-e olyan terület, ahol bár a városrészben megvan a csatornázottság, de egyes házak, egy-egy utcarész kimaradt ebből. Egyet tudok mondani, ami már sokszor szerepelt az elmúlt évben, hogy mikor tudja megoldani a város vagy a Vízmű annak a néhány háznak a becsatornázását. Ez a Rozgonyi utca az Eötvös téri oldalától kezdve a kanyarban 4-5, vagy 6 ház van, amelyik nem rendelkezik csatornával. Jelenleg is szennyvízgyűjtővel rendelkeznek, és időszakonként járnak oda a szennyvizet elszállítani. A kérdés az, hogy a városban van-e még ilyen terület, tehát ebben a beruházásban mindenképpen meg kellene vizsgálni, hogy ezeket a területeket hogyan lehet ellátni csatornával. Tehát javaslom azt, hogy mindenképpen nézzék ezt át a Vízmű és a hivatal arra illetékes emberei – esetleg a lakosság bevonásával.

Litter Nándor: Természetesen ez már több menetben megtörtént. Anélkül ez a pályázat nem adható be. De arra kérném Zajzon Imrét, hogy részletesebben szíveskedjen a programról beszélni, hogy mely területeket érint, merre húzódnak a fővezetékek, és egyéb információkat szíveskedjen megosztani velünk.

Zajzon Imre (a Vízmű Rt. képviselője): Természetesen benne van a Nagykanizsán még nem csatornázott összes településrész és a városban egyébként a Rozgonyi utca az, ami érdekes módon kimaradt. 13 ingatlanról van szó. Még mindig lehet pontosítanunk a műszaki tartalmat, ha ilyen még előkerül – de egyébként végignéztük, más ilyen rész nem maradt benne.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolta azokkal a kiegészítésekkel, amelyek menet közben be lettek emelve a szövegbe. Akkor még ez a szöveg nem volt készen, de úgy látom, hogy minden benne van. A szavazati arány és a költségarány reményeim szerint, illetve a nagyjából elvégzett számításaim szerint fedi egymást.

Litter Nándor: Jelen pillanatban fedi egymást, de mivel a program alakulóban van, változhatnak a beruházási összegek egyes települések vonatkozásában.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú szavazással az előterjesztést elfogadásra javasolja a közgyűlésnek azzal, hogy a társulási megállapodást teljes egészében, a határozati javaslatot pedig szeretnénk kiegészíteni, mivel ez az alapító okiratba nem kerülhet be. Ez a kiegészítés a következő lenne: a beruházást követően a társaság megszűnése, illetve a létrejött vagyon önkormányzati tulajdonba kerülését követően 90 napon belül kezdeményezze Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltető Rt. vagyoni tulajdoni szavazati arányának újbóli megállapítását, mert ez a vagyoni szerkezetet eléggé átalakítja, és úgy gondoljuk, hogy ez alkalmas lenne arra, hogy újragondoljuk Nagykanizsa vagyoni, illetve szavazati arányát.

Litter Nándor: Zajzon Imre nekem bólintott, hogy igen, de mivel itt egy társulás keretei között valósul meg egy beruházás, és ez a társulás tulajdona, ott pedig meghatározott szavazati arányokkal lehet dönteni a vagyon sorsáról. Kezdeményezni lehet. Mi nem tudjuk egyedül eldönteni, hogy megszűnjön. Feltételes móddal támogatni tudom – ha megszűnik és kezdeményezzük.

Cserti Tibor: Az anyag már több szakmai előkészítés-stádiumban ismert volt előttünk. Úgy gondolom, hogy regionális szempontból is nagy fontosságú anyagról van szó, hiszen nem véletlen, hogy az uniós környezetvédelmi normák támogatási iránya is ezen kérdések köré csoportosul elsősorban. A regionalizmus vonatkozásában azért fontos, mert egyébként a környékbeli települések önmagukban e nagy volumenű feladat megoldására biztos, hogy alkalmatlanok lettek volna a legjobb szándék mellett is. Ezért nagyon nagy fontosságú dolognak tartottuk azt a fajta alapos előkészítő munkát, amit egyébként a Vízmű szakemberei, az érintett települési önkormányzatok, illetve az önkormányzatok dolgozói e munkával végrehajtottak. A befejezés stádiumába érkeztünk, lassan beadható stádiumban lesz a pontosítást követően, és nagyon időben vagyunk ahhoz, hogy ehhez az önkormányzati források alkalmasak legyenek a támogatás elnyeréséhez. De nagyon oda kell figyelni pontosan a szervezeti jog és a működtetési feltételek megszervezésére. Az előttünk fekvő anyag 2. pontja tartalmazza egyébként, hogy az önkormányzatok, így Nagykanizsa város önkormányzata részéről is delegáltat kell juttatnunk ebbe a tanácsba. Tudjuk egyébként a szabályozási feltételek alapján, hogy ez a személy nem lehet a tanács elnöke, a polgármester vagy alpolgármester, ezért nekünk olyan személyt kell megjelölni a képviselőtestületből, aki szakmailag egyébként főleg és döntőrészt pénzügytechnikai feladatok között kiigazodik, és jó szívvel szolgálja Nagykanizsa város és a környékbeli települések érdekeit. Ezért kérem és javaslom, hogy Kereskai Péter képviselőtársamat jelölje a közgyűlés e feladatok ellátására, amennyiben képviselőtársam ezt vállalja. Úgy gondolom, hogy az anyag alapos és apró pontosítás átvezetését követően, amit egyébként Budai képviselőtársam is javasolt, a magam részéről egy apró pontosítást javaslok megejteni a társulási megállapodásban, ami igazából nem lényeges, csak ráfókuszál arra, ez pedig a VIII. cikkely 8.02. szakaszánál: a társulás pénzügyi szerve – itt a székhely önkormányzat Polgármesteri Hivatalát jelöli meg, ugyanakkor mindig pontosan kimondjuk például a VI/1. szakaszban is, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – a székhely ugyan megegyezik a Nagykanizsa, Erzsébet tér 7-tel, de azért úgy gondolom, hogy ezt a fajta székhelyet oldjuk fel és pontosan fogalmazzuk meg, hogy ki a pénzügyi szerv.

Kereskai Péter: A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerültek az V. szakasszal kapcsolatban a feladat- és hatáskörök. Jegyző úrtól szeretném kérdezni, hogy konkrétan tudjuk, hogy melyek azok, amelyekben a társulás dönthet, és nem kell ezekhez közgyűlési döntés, hogy ezek esetleg beépülnek-e ebbe, vagy így marad ebben a formában a szerződés, és nem lesznek konkrétan felsorolva ezek a feladat- és hatáskörök?

Dr. Kelemen Marcell: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, Papp Péter úr által elmondott határozati javaslattal kapcsolatban – miszerint a társulás megszűnését követően, amikor elszámolnak az önkormányzatok egymással a társulás vagyonával, akkor minden önkormányzat a hozzájárulás arányában fogja megkapni ennek a társulásnak a vagyonát, és hogy ezzel kapcsolatban az önkormányzat kezdeményezze a Vízmű Rt-ben a szavazati arányok megváltoztatását – azt az aggályomat szeretném kifejezni, hogy a Vízmű Rt-ben való szavazati arányok a részvények tulajdonjogán alapulnak, és az hogy az önkormányzatok kialakítanak egy új csatornahálózatot, ez ezeket a részvényeket nem fogja érinteni, ezt a Vízmű működtetőként fogja átvenni. Tehát nem a Vízmű Rt-ben lesz nagyobb tulajdona az önkormányzatnak, hanem egyszerűen több viziközmű tulajdona lesz. Szerintem ez nem fogja érinteni. A feladat- és hatáskörökre vonatkozó felvetéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az elmúlt héten több napon át egyeztettünk a Budai Ügyvédi Irodával, illetve a kollégákkal, hogy milyen feladat- és hatáskört lehet itt felsorolni olyan egzakt módon, ami pontosan kijelöli ennek a társulásnak a működését. Ezért nem tudtunk más kompromisszumos megoldást javasolni, mint azt, hogy utalunk a 4.17. szakaszban meghatározottakra, amely felsorolja azt, hogy mely településeken milyen szennyvízcsatorna-hálózat kialakítását kell elvégezni, tehát nyilvánvalóan az ezzel kapcsolatos feladat- és hatásköröket ruházzák át az önkormányzatok a társulásra, valamint a beruházás költségforrásának biztosítására benyújtandó Kohéziós Alap és BM Önerő Alap pályázat előkészítése, dokumentálása és lebonyolítása. Tehát az ehhez szükséges egyéb ilyen pályázati tevékenység, ami a társulás hatásköre. Ezt kértem telefonon is a Budai Ügyvédi Irodától – nem tudtak ennél egzaktabb meghatározást. Kérem, ezt szíveskedjenek elfogadni.

Litter Nándor: A Vízmű Rt. tulajdoni részarányai a Vízmű működtető vagyonában való tulajdonosi osztozkodásnak megfelelően alakultak ki, és valóban, ahogy jegyző úr mondja, teljesen függetlenek attól, hogy kinek mekkora csatornamű és viziközmű vagyona van. Ilyen szempontból kezdeményezni lehet, de szerintem teljesen céltalan. Egyébként én is egyetértenék vele, ha ezt tudnánk módosítani, magasabb lenne a tulajdoni részarányunk, de így nem függ össze a kettő.

Bicsák Miklós: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése részéről a Társulási Tanácsba Tóth Lászlót kívánom javasolni. Ez a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén is felvetődött. Tóth László már korábban is javasolva volt, én javaslom továbbra is.

Cserti Tibor: Ha szakmai alapja lenne is a felvetésnek, most nem politikus. Kicsit megzavarja a barátságos társulási együttműködést az érintett önkormányzatokkal. A társulás, amikor végrehajtotta a feladatát, rendelkezik egy vagyonnal, feloszlatja magát, ez a vagyon egyenkénti önkormányzati vagyontárgy, tulajdon lesz. Mindenki eldöntheti egyébként, hogy ezt be akarja-e vinni a részvénytársaságba, és a részvénytársaság dönt majd erről, vagy pedig azt mondja, hogy üzemeltetésre átadja a szokásos jogszabályi feltételeknek megfelelően. Mindenféleképpen most döntenünk kell egyébként arról, és az anyag kapcsán elviekben és gyakorlatban is döntöttünk arról, hogy majd az üzemeltetési feladatokat a Vízmű Rt. fogja elvégezni. Az, hogy apportként vagy valamilyen formában magába a társaságba is bekerüljön ez a vagyon, ez szerintem olyan eldöntendő kérdés, amire a magam részéről határozott választ tudok adni, de ma nem tárgya a napirendi pontnak.

Litter Nándor: De nincs benn egyik önkormányzatnak a viziközmű és csatorna vagyona a Vízmű Rt-ben, mint vagyon.

Cserti Tibor: Nem is célszerű, mert az változtatná meg a szavazati arányokat a tulajdoni hányadokkal együtt.

Dr. Kolonics Bálint: A ma reggeli Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsági ülésen több kérdés is felmerült a napirenddel kapcsolatban. Ezek közül talán a két lényeges az volt, és nem kaptunk rá választ, hogy a társulás miként tudja kikényszeríteni a települések által befizetendő önerőt, tehát amennyiben nem teljesít a település? Illetve ha a hálózat kiépítése során az egymást követő településeknél egy közbenső település nem teljesít, akkor ez milyen következményekkel fog járni, tehát milyen szankciókat lehet alkalmazni?

Litter Nándor: Ez valóban komoly gond. Most mindenkiben egységes az akarat, alá akarják írni, kötelezettséget vállalnak a fizetésre. Valóban, amikor fizetni kell, akkor szokott gond lenni általában ezekkel az ügyekkel.

Dr. Kelemen Marcell: Úgy gondolom, hogy a polgári jog szabályai szerint lehet eljárni, ha a társulás bármelyik tagjával szemben fennáll egy követelése – ezt adók módjára nem lehet behajtani. De ha egy önkormányzat ezzel akadályozza egy 8 milliárdos beruházás megvalósítását, úgy gondolom, hogy akkor a kártérítés szabályai szerint is felel, tehát azért komoly felelősség minden egyes önkormányzatra nézve, hogy teljesíti-e a társulási megállapodásban vállalt kötelezettségeit. De a kikényszerítés csak jogi úton lehetséges.

Papp Péter Pál: Amit polgármester úr említett, hogy aggályos lenne, ha most a társuló önkormányzatokkal már eleve elkezdenénk osztozkodni – ezt a kényelmetlen helyzetet átlátva mondjuk, hogy nem a társulási megállapodás végén a megszűnés esetei közé kellene felvenni azt, hanem a saját határozati javaslatunk egészülne ki egy 7. ponttal, amivel mi a társulás megszűnésekor …… önkormányzatot kvázi köteleznénk arra, hogy kezdeményezze a Vízmű Rt. tulajdonosai közül egykénként, hogy mivel megváltoznak azok a tulajdoni arányok, amivel az önkormányzat-tagok Vízmű-tulajdonos önkormányzatai rendelkeznek, tehát tudjuk azt, hogy a tulajdon az önkormányzatok kezében van, de mégis akkor már el fog múlni egy 5-6 éves gyakorlat – az Rt. létrejöttétől számítom – amíg ez beindul, addigra üzemeltetési tapasztalat, felújításra befizetett pénzek felhasználásával kapcsolatos tapasztalat rendelkezésre fog állni, illetve kikristályosodik az, hogy a jelentős tulajdoni hányaddal a nagykanizsai önkormányzat bír, és a nagykanizsai önkormányzat az, amelyik meghatározó akár szennyvíztisztítás, akár vízellátás területén. Tehát a súlyunknak megfelelő szavazati arányunk legyen. Ebbe az irányba elmozdítani. Tűzzük napirendre. Hogy le fognak bennünket szavazni, az előfordulhat.

Litter Nándor: Értem a javaslatot. Jelen pillanatban a Vízmű Rt-ben a döntések jelentős része 80 %-kal dől el. Tehát a nagykanizsai önkormányzat akkor tudna a jelenleginél is nagyobb hatással lenni a Vízmű működésére, ha 80 %-ot elérné a szavazati részaránya. De ott a működtető vagyonnak megfelelően kerültek meghatározásra a tulajdonrészek, tehát nincs köze a viziközmű vagyonhoz az ottani tulajdoni részarányunknak. De elméletileg el tudom fogadni a bizottság javaslatát, hogy kezdeményezzük.

Röst János: Hasonlóképpen gondolkodok én is, mint polgármester úr, hiszen 2007 után, ha ez a közmű megvalósul, az akkori közgyűlésnek szerintem lesz arra lehetősége, hogy ezeket a tárgyalásokat ismét lefolytassa, de valójában én sem látok arra esélyt, hogy részarány változása megkövetkezhet a Vízmű Rt. tulajdonhányadában. Azt hiszem, hogy egy országos jellegű projektről van szó, és országosan példaértékű, hiszen ha megnézzük azt, hogy országosan hányan nyújtottak be hasonló jellegű pályázatot és hány nyert támogatást, akkor Nagykanizsa város erre büszke lehet, és szeretném megköszönni a közreműködők munkáját, elsősorban a Vízmű Rt. szakembereinek, nyilván a tervezőknek, de meg szeretném köszönni a hivatal kollégáinak is, hiszen példaértékű projektet tudtunk benyújtani, és kiemelkedő szakvéleménnyel látták el a zsűri tagjai magát a pályázatot. Arra kérném a közgyűlés tagjai, hogy támogassák a beterjesztést.

Dr. Fodor Csaba: Ez a javaslat halva született ötlet. Egyetlenegy problémája van – nincs jogalapja a városnak ilyen határozatot elfogadni, nincs jogalap arra, hogy egy ilyen beruházás megvalósulása után egy működtető részvénytársaságban a tulajdoni arányokat eltérítse. Ha már pedig jogalap híján vagyunk, akkor azt gondolom, hogy felesleges erről határozatot hozni. Továbbá azt gondolom, hogy ez olyan helyzeteket teremthet, hogy más önkormányzatok, ahol már megvalósultak szennyvízberuházások, illetőleg ahol még meg fognak valósulni a Vízmű területén, a hatvanvalahány önkormányzat területén, akkor újból és újból ezek a kérdések felvetődhetnének vagy felvetődhettek volna korábban, de mindezek nem történtek meg. Azt gondolom, hogy ma nekünk erre nincs jogalapunk, én nem támogatom egy jogalap nélküli határozat meghozatalát.

Litter Nándor: Felvetődtek problémák, illetőleg kérdések – az egyik a finanszírozással kapcsolatos ügy volt, amit Budai úr vetett fel. Az alapító okiratban van egy utalás arra, hogy Nagykanizsa eddigi – mert gyakorlatilag eddig csak Nagykanizsa fizetett a projekt előkészületi költségekhez – tehát az ezzel kapcsolatos elszámolást meg kell tenni, és figyelembe kell venni majd a különböző források befizetésénél is – erre utal a 6.04. szakasz v. pontja, amely szerint majd egy egyezség után a településekkel megállapodnánk abban, hogy Nagykanizsa mikor kezdi meg a hozzájárulás fizetését az előkészületi költségekhez. Elfogadható-e így a válasz? Bennünket ebben az évben feltehetően nem terhel egy fillér sem, hiszen megkapjuk a 177 millió Ft-os támogatást, és abból az előkészületek folyhatnak. A személyzettel kapcsolat felvetés: a program szerint egy munkaszervezet jönne létre, amely gyakorlatilag a Társulási Tanács felügyelete mellett végezné a munkát – természetesen a Vízmű és a hivatal munkatársainak támogatásával –, a munka indítását, amelynek a célja az, hogy 2007-re már a kivitelező is meglegyen és indulhasson az egész program. Ettől függetlenül azt javasolnám, hogy legyen egy újabb határozati javaslat, amelyben engem felhatalmaz a közgyűlés, hogy ezt az elszámolást tegyük meg a társtelepülésekkel – azt az elszámolást, hogy gyakorlatilag Nagykanizsa városa fizette az eddigi előkészületek, a tervezés költségeit, a 14 társtelepülés pillanatnyilag még nem tett hozzá semmi, tehát ennek legyen meg egy elszámolása az 1. számú mellékletben meghatározott tulajdoni, szavazati arányokat figyelembevéve. Javaslom, hogy egy ilyen jellegű 8. határozati javaslat kerüljön rögzítésre. Azon kívül jegyző úrral konzultáltunk az 5. határozati javaslatról – itt egyértelműen az szerepel, hogy Nagykanizsa nyújtson be az EU Önerő Alap pályázatot a Belügyminisztériumhoz –, ebben bizonytalanság van, mert Zajzon Imre úr az előbb azt mondta még a jegyző úrnak, hogy lehet, hogy erre a társulásnak kell benyújtania. Kérnék egy olyan módosítását ennek az 5. határozati javaslatnak, amely arról szólna, hogy nyújtsunk be, és vagy Nagykanizsa, vagy a társulás nyújtsa be a pályázatát. Ezt a módosítást kérem, hogy vezessük át az anyagon.

Röst János: Tekintettel arra, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleményében jogi aggály van, 5 perc szünetet kérnék ennek megvitatására.

Litter Nándor: A javaslatot elfogadom. Kérem a testület jogász tagjait, Dr. Fodor Csabát, Dr. Kolonics Bálintot, hogy szíveskedjenek közreműködni ennek megvitatásában.

Szünet

Litter Nándor: Budai úrnak volt egy kérdése a szavazati arányok, illetve a beruházás ….. Most pillanatnyilag a mostani számított beruházási költségeknek megfelelően alakulnak a szavazati arányok és a működési költségekhez való hozzájárulás azzal a kitétellel, hogy el kell számolni Nagykanizsa városának az eddig befizetett összegekről, és azt figyelembe kell venni a későbbiekben a mi szerepvállalásunknál, kötelezettségeinknél, és amennyiben később módosul, és erre lehetőség van, hogy a beruházási program módosuljon, akkor a szavazati arányok elválnak a beruházási részaránytól.

Budai István: Az 1. számú melléklet működési hozzájárulást ír, a szöveg pedig beruházási ……. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Zajzon Imre: A szerződésben lévő táblázat, tehát a szerződés 1. számú mellékletében lévő, a beruházás arányos szavazati arányokat képviseli, és nyilvánvalóan ennek megfelelően a hozzájárulási költségeket is. Az előterjesztésben lévő pedig – ha jól tudom – forintosan a várható teljes beruházási költségeket.

Budai István: Nekem csak az volt a kifogásom, hogy a 8.03. szakasz iv. bekezdése azt mondja, hogy a beruházási összeg és az ahhoz igazodó szavazati arányokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Nekem csak az a kifogásom, hogy a beruházási összeg nem azonos a működési hozzájárulás összegével - mert a táblázat működési hozzájárulást tartalmaz. Tehát a szöveg és a táblázat így ellentmond egymásnak. Nekem más kifogásom ezzel nincs.

Gárdos Attila (a Buda Ügyvédi Iroda képviseletében): Ehhez kapcsolódóan azt szeretném megjegyezni, hogy képviselő úr javaslatára úgy módosítanánk ezt a bizonyos szakaszt, hogy az egyes önkormányzatokra jutó szavazati jog mértékét a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, és javasoljuk kivenni a beruházási összeg és az ahhoz igazodó szavakat.

Budai István: Igen, és a táblázatból a második oszlopot is (mikrofon nélkül beszél, nehezen érthető).

Litter Nándor: Akkor nem hiányzik, hogy a beruházáshoz való hozzájárulás?

Gárdos Attila: Nem. A táblázat a szavazati jogot tartalmazza …

Litter Nándor: Értem, de egyéb pontokból nem hiányzik valahonnét? Tehát utalni kell arra is, hogy a beruházáshoz való hozzájárulás valamilyen metodika szerint számítandó. A beruházáshoz való hozzájárulás – hol szól ez a társulási megállapodás arról, hogy milyen arányban és hogyan kell? Keressük ezt meg, nehogy véletlenül ez kimaradjon magából a társulási megállapodásból. Mert az világos, hogy pillanatnyilag a szavazati arányok és a hozzájárulás egyforma módon számítandó, de később, ha megváltozik a beruházás tartalma, akkor ezzel eltérhet egymástól.

Gárdos Attila: Felolvasnám akkor a 6.04. szakasz második bekezdését: a Kohéziós alap pályázat kötelezettségeiből eredő Társulásra eső önrész a Kohéziós Alap pályázata alapján megvalósuló beruházás összértékének 10 %-a. Tagok a társulás Kohéziós Alap pályázatához szükséges önrészt a tervezett beruházásoknak az egyes tagokra eső beruházási értékének arányában viselik, amelyek jelenleg az 1. számú mellékletben meghatározott arányok szerint alakulnak.

Litter Nándor: Jó, köszönöm, akkor ez rendezett.

Cserti Tibor: Továbbra is Budai képviselőtársam véleményét osztom. Ennek a műszaki tartalomnak a beruházási főösszege a társulási megállapodásban hol van szabályozva? Nincs. Hibáztak Uraim! Ezt helyre kell hozni rugalmasan. Gyakorlatilag úgy lehet helyrehozni, hogy az előterjesztés 1. számú oldalán lévő ezt a fajta táblázatot betesszük oda. Azért is be kell egyébként tenni, rugalmasan pontosítani, mert egyébként, ha megnézik, például a szavazati arányoknál itt az előterjesztésben 45,79 van, ott pedig 45,8 %. Tehát nem is akarok ilyen értelemben kötözködni ezzel a dologgal, de ki kell mondani, hogy mennyi a beruházási főösszeg, mert nyilvánvalóan adott műszaki tartalmon alapul, és gyakorlatilag az arány pedig, a 10 %-os teherviselési arány akkor is igaz kell, hogy legyen, ha elmozdul ez a műszaki tartalom, mert rugalmasan az előterjesztés erre is utal. Tehát akkor nem kell semmi mást csinálni, mint ki kell cserélni az 1. számú mellékletet, mert rögzíti a szavazati arányokat, de semmi mást nem rögzít ezen kívül, mint a 2005-ös működési költségvetés ebből adódó teherviselés mértékét. Azt betehetjük pluszban még az oszlopba egyébként, ha ezt szabályozni akarjuk, mert célszerű is egyébként, és akkor ezzel az együttes tartalommal gyakorlatilag helyre tettük a dolgot.

Litter Nándor: Ez a módosítás elfogadható?

Zajzon Imre: Úgy gondolom, hogy figyelemreméltó a módosító javaslat. Azért nem került be a pontos beruházási végösszeg, mivel ez a szavazati arány, illetve a várható bekerülési költség a jelenleg rendelkezésre álló tervek alapján készült. Nyilván ennek a véglegesítése akkor történhet meg, amikor közbeszerzési eljáráson meglesz a végleges műszaki terv és meglesz a végleges ár. Akkor lehet egy pontos beruházási összeget megjelölni. Ezen sokat vitáztunk mi is, és az volt az EU-szakértő kérése, hogy jelenleg csak szavazati arányokat rögzítsünk. Ennek megfelelően a társulás működési költségei legyenek biztosítva, és akkor legyen pontosítva majd a valós önrész nagysága, illetve a végleges beruházási összeg, amikor ez a tenderen kihirdetésre kerül. Ezért nincs benn forintosan pontosan.

Litter Nándor: A magam részéről támogatom ezt. Részt is vettem ezeken a tárgyalásokon, csak már nem emlékeztem erre a kérésre. Ez nagyon sok fordulón keresztül az EU szakértőjével egyeztetett társulási megállapodás, természetesen, ez az egyik legfontosabb eleme, mivel ez még változhat, mert egyeztetések alatt van a terv, arról nem is beszélve, hogy Szepetneknél 300 millióval csökkentésre fog kerülni, mert egy bizonyos területet nem kívánnak csatornázni, tehát állandó mozgásban van, és az volt a kérés, hogy a társulási megállapodásban, ami egy alapdokumentum, ne rögzítsük pillatnyilag. Kérem Önöket, hogy ezt így fogadják el. Akkor ennek megfelelően egyetlen módosítás van a társulási megállapodásban, amikor Nagykanizsát megemlítjük Cserti Tibor javaslatára, a gesztor önkormányzatnál, illetve az, amit Budai úr kért, hogy húzzuk ki a 8.04. negyedik szakaszából az önkormányzatra jutó beruházási összeg és ahhoz igazodó szövegrészt. Tehát ez a két módosítás van befogadva.

Zajzon Imre: Az előbb, amit Cserti képviselő úr javasolt, egyébként benne van, a 6.04. ii. az utolsó mondata.

Litter Nándor: Köszönöm. Ez a két módosítás van magában a társulási megállapodásban. Kérem Önöket, hogy a határozati javaslatokról döntsünk. Mivel voltak itt kiegészítő javaslatok, személyi javaslatokról is szó van, ezért határozati javaslatonként szavazzunk. Kérem, szavazzunk az 1. pontról.

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. pontról. Kereskai Péter volt az 1. számú javaslat, Tóth László úr volt a 2. számú javaslat. A két jelölt elfogadja a jelölést?

Kereskai Péter: Igen.

Tóth László: Igen.

Litter Nándor: Kereskai Péter delegálásáról szavazunk első menetben.

A közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk Tóth László delegálásáról. Mindenkinek egy igen szavazata van a sokszor ismertetett módon.

A közgyűlés 8 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 14 tartózkodással a a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. határozati javaslatról.

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. pontról.

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 5. határozati javaslatról. Itt lenne az a „vagy”-os megoldás. Tehát vagy a társulás nyújtsa be később egyeztetett módon, vagy Nagykanizsa önkormányzata. Kérem, hogy így szavazzuk meg az 5. határozati javaslatot.

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 6. határozati javaslatról.

A közgyűlés 27 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja

Litter Nándor: A 7. határozati javaslat következik, amely vitát váltott ki. A következő szerint módosulna, hogy legkésőbb a beruházás elkészülte után 90 nappal Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintse át a Vízművel kapcsolatos működési ügyeit. Papp Péterrel egyeztetett ez a módosítás. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 25 szavazattal, 1 ellenszavazatal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Volt egy 8. javaslatom, hogy Nagykanizsa Önkormányzata hatalmazza meg a polgármestert, hogy a város által eddig biztosított, az előkészületekhez adott hozzájárulásokról készüljön egy elszámolás, ezeket egyeztesse a társönkormányzatokkal és ennek megfelelően kerüljön sor a város által a működési költségekhez való hozzájárulásának megfizetésére. Kérem, szavazzunk erről. Határidő július 31. A határidőt kérem kiegészítésként.

A közgyűlés 27 szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

136/2005.(V.17.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       kinyilvánítja csatlakozási szándékát a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a alapján az „Önkormányzati Társulás Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére” létrehozandó önkormányzati társuláshoz, és az előterjesztés mellékletét képező társulási megállapodást – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – és alapító okiratot  jóváhagyja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a társulási szerződés és az alapító okirat aláírására.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

2.       az önkormányzat képviselőjeként a Társulási Tanácsba delegálja Kereskai Péter képviselőt.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

3.       egyetért azzal, hogy a létrehozandó önkormányzati társulás Kohéziós Alap pályázatot nyújtson be Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a pályázati dokumentáció és a projekt megvalósításához szükséges egyéb dokumentumok aláírására, és felkéri, hogy a Kohéziós Alap pályázatának benyújtásáról határidőben gondoskodjon.

Határidő:         2007. március 31.

Felelős  :         felkérésre: a Társulási Tanács Elnöke

4.       a társulás beruházásában megvalósuló projekthez a bruttó beruházási összköltség 10 %-ának Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső részét, 343.624.016 Ft-ot 2007-től a projekt zárásáig, a pénzügyi ütemtervben meghatározott ütemezéssel saját forrásként biztosítja. Egyben elfogadja, hogy a projekt Technikai Segítségnyújtás folyamata során felmerülő esetleges műszaki tervmódosítások miatt a fent meghatározott összeg változhat.

Határidő:         éves költségvetések jóváhagyása

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

5.       egyetért azzal, hogy a társult önkormányzatok kijelölése alapján, azok nevében vagy a létrehozandó önkormányzati társulás, vagy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Kohéziós Alap pályázat benyújtásával egyidejűleg – a tagok Kohéziós Alap pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás egy részének kiváltása érdekében EU Önerő Alap pályázatot nyújtson be a Belügyminisztériumhoz.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az EU Önerő Alap pályázatát az uniós pályázattal azonos pénzügyi-műszaki tartalommal nyújtja be.

Felkéri a polgármestert, vagy a Társulási Tanács elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatszolgáltatásokat a társult önkormányzatoktól szerezze be, majd a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő:         pályázati határidők és a Kohéziós Pályázat előrehaladásának ütemében

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

6.       a társulás működéséhez szükséges pénzügyi hozzájárulást a társulási határozatnak megfelelőn biztosítja saját forrásként az éves költségvetésekben.

Határidő:         éves költségvetések jóváhagyásakor

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

7.         felkéri a polgármestert hogy legkésőbb a beruházás elkészülte után 90 nappal tekintse át Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Vízmű Rt-vel kapcsolatos működési ügyeit.

Határidő:         2007. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

8.         felhatalmazza a polgármestert, hogy a város által eddig biztosított, az előkészületekhez adott hozzájárulásokról készítsen elszámolást, ezt egyeztesse a társönkormányzatokkal és ennek megfelelően kerüljön sor a társönkormányzatok részéről a működési költségekhez való hozzájárulások megfizetésére.

                                  

Határidő:         2005. július 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

3.       Nagykanizsa Csengery út – Miklósfa közötti kerékpárút létesítéséhez kapcsolódó TRFC pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Mint mindenki előtt ismert, 95 millió Ft-os programként Nagykanizsa belső városrészei és Miklósfa között kerékpárút épülne. Ennek a megvalósítását tudnánk segíteni, amennyiben sikeres ez a pályázat, több mint 30 millió Ft-tal.

Papp Nándor: Azt gondolom, hogy ezt az előterjesztést a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak is tárgyalnia kellett volna, és a terveket pedig illett volna megismernünk. Természetesen a ügy pozitív, tehát előremutató.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. A vitában is csak az indoklásrészben fűztünk egy olyan kiegészítést, hogy ez egy nagyon szép pályázat, de az ott lakók érdekeit legalább annyira szolgálja, mint az idegenforgalmat – de támogatjuk.

Litter Nándor: Sőt, az ott dolgozókat is, mert tudjuk, hogy az EYBL és környékén nincs járda, tehát ez egyben a közlekedésüket is segítené az ottani dolgozóknak.

Sajni József: Itt már elhangzott egy-két olyan érv, ami azon túlmutat a turisztikai szempontot. Úgy hiszem, hogy sok szempont figyelembevételével kérném azt, hogy támogassa a közgyűlés ezt a pályázatot, illetve ennek a megvalósulását, hiszen ez egy régóta vajúdó probléma. Úgy hiszem, hogy a turisztikai probléma megoldásán túl ez valóban az ott lakók közlekedését - ami rendkívül balesetveszélyes jelen pillanatban – részben megoldaná, és ennek a kivitelezésénél természetes az már részletkérdés, hogy honnan indul. Most egyelőre a pályázatról van szó, és én kérném a támogatást, mert ez sok embernek sok szempont szerint nagyon előnyös.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk együtt a négy határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

137/2005.(V.17.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért a Nagykanizsa Csengery út - Miklósfa városrészt összekötő kerékpárút 36.264 ezer Ft értékű beruházásával.

2.       ezen fejlesztés megvalósításához pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált területfejlesztési program 2005 programjára.

3.       felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges – a pályázati anyag kötelező mellékletét képező – nyilatkozatok megadására, a pályázati dokumentáció aláírására, ezen kívül

4.       2005-ben a 2005. évi költségvetés 14. számú mellékletének F/3 sorában a Polgármesteri Hivatal pályázati önrész terhére 516 eFt, illetve 2006-ban 10.364 eFt saját forrást biztosít.

Határidő:         2005. május 26.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda  irodavezető)

4.       Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központban utak felújításához, illetve új útszakaszok építéséhez kapcsolódó TRFC pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Papp Nándor: Ezt az előterjesztést sem látta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, és annyiban súlyosabb a helyzet, hogy ezt a tervet még egyáltalán nem ismerjük. Kérem erre odafigyelni a jövőben.

Litter Nándor: Kérem, hogy a jövőben ez ne forduljon elő többet. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak látnia kell ezeket az anyagokat. Kérem, hogy utólag pótoljuk, a terveket vigyük be a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elé – úgy a kerékpárúttal, mint ezzel a pályázattal kapcsolatosan. Kérem, szavazzunk együtt a négy határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

138/2005.(V.17.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ területén megvalósuló maximum 55 millió Ft értékű útfelújításokkal és útépítésekkel.

2.       ezen fejlesztés megvalósításához pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált területfejlesztési program 2005 programjára.

3.       felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges – a pályázati anyag kötelező mellékletét képező – nyilatkozatok megadására, a pályázati dokumentáció aláírására.

4.       2005. évben a 2005. évi költségvetés 14. számú mellékletének F/3 sorában Polgármesteri Hivatal pályázati önrész terhére maximum 5.000 eFt saját forrást, valamint regisztrációs díjnak további 192.500 Ft-ot biztosít, illetve 2006-ban  maximum 15.000 eFt saját forrást biztosít.

Határidő:         2005. május 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda  irodavezető)

Zárt ülés:

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 139/2005.(V.17.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 10.25 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

K. m. f.

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2005. május 31.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. május 31-én (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye:             Vasemberház, Díszterem

                                   (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak:             Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Hári László irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Kulbencz Ferenc Közterület Felügyelet Vezető, Gáspár András ügyvezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

(Dr. Buzás Judit tiszti főorvos „Nem dohányzók világnapja” alkalomból néhány mondatban felhívta a figyelmet a dohányzás káros hatásaira.)

Litter Nándor: Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

Volt Városi Filmszínház rekonstrukció forráshiányának kezelése

Volt Városi Filmszínház rekonstrukció céljellegű decentralizált pályázat beadása

103/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése:

1.         egyetért a 691 049 összköltségű Volt Városi Filmszínház rekonstrukció beruházással. A tárgyban lefolytatott kivitelezői közbeszerzési eljárás során beérkezett 650.176 eFt végösszegű legkedvezőbb ajánlatot elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt kihirdesse, továbbá a költségek csökkentése érdekében:

-          a szerződés egyeztetés időszakában az opciós tételek és a további műszaki tartalom csökkentése tekintetében a kivitelezővel állapodjon meg.

-          CÉDE pályázatot nyújtson be

Határidő:         A beruházás befejezésére: 2006. május

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

2.         a fennmaradó hiányt a 2006. évi költségvetés rendeletében további saját forrásként szerepelteti.

Határidő:      2006. február 25.

Felelős  :       Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

104/2005.(IV.27.) számú határozat

A Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése egyetért a volt Városi Filmszínház rekonstrukciójának megvalósításával. Az 691.049.179 Ft összegű beruházáshoz az önkormányzat költségvetési rendeletében 2005. évben a CÉDE pályázathoz kapcsolódóan  a költségvetésében jelenleg szereplő 29.013.300 Ft-ot meghaladóan további 15.000.000 Ft,  illetve 2006-ban további 10.000.000 Ft saját forrást biztosít.

Pályázati regisztrációs díjként 2005.-ben 150.000 Ft-ot és 2006-ban 100.000 Ft- biztosít.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 25.000.000 Ft összegű támogatására a céljellegű decentralizált előirányzat terhére, melyből 2005 évet érintő támogatási igény 15.000.000 Ft, illetve 2006. évet érintő támogatási igény 10.000.000 Ft.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges – a pályázati anyag kötelező mellékletét képező – nyilatkozatok megadására.

Volt Városi Filmszínház rekonstrukció forráshiányának kezelése táblázatos formában

Adatok Ft.-ban

Megnevezés  
  2005 2006 összesen
 A fejlesztés forrásai:  
Saját forrás 44 163 300 183 939 879 228 103 179
CÉDE saját erő 15 000 000 10 000 000 25 000 000
címzett saját erő 29 013 300 19 647 222 48 660 522
teljes egészében saját költségből finanszírozott tételek   154 192 657 154 192 657
Regisztrációs díj 150.000 100.000 250.000
Hitel     0
A helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási és vis maior feladatainak keretéből igényelt támogatás 15 000 000 10 000 000 25 000 000
Egyéb támogatás (címzett) 261 121 000 176 825 000 437 946 000
Egyéb forrás...................................     0
...............................................................     0
Összesen: 320 284 300 370 764 879 691 049 179

 

Határidő:         a pályázat benyújtására: 2005. május 17.

Felelős  :       Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda irodavezető)

Intézményvezető nyugdíjazás miatti felmentése, pályázat kiírása a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye igazgatói munkakörének betöltésére

105/2005.(IV.27.) számú határozat

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

a.)     Karasuné Lőczi Judit igazgató közalkalmazotti jogviszonyát – öregségi nyugdíjba vonulása miatt - 2005. május 1-én kezdődő felmentéssel 2005. december 31-i hatállyal megszünteti, és 2005. szeptember 1. naptól mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

A Közgyűlés köszönetét fejezi ki az Igazgatónőnek a város szociális ellátásában végzett kiemelkedő szakmai és szervező munkájáért, és a fogyatékkal élők társadalmi integrációja érdekében tett erőfeszítéseiért.

      

b.)     Ignáczné Király Rózsa igazgató-helyettest megbízza a nagykanizsai Fogyatékkal Élők

Integrált Intézménye igazgatói munkakörének ellátásával 2005. szeptember 1-től 2005. december 31-ig, és erre az időtartamra magasabb vezetői pótlékot állapít meg részére.

Határidő:         2005. április 30. és 2005. augusztus 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

           

2.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet előírásai szerint pályázatot hirdet a nagykanizsai Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye igazgatói munkakörének betöltésére a határozat mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.

Határidő:         2005. május 31. - a pályázati kiírás közzététele

            2005. október 30. - a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása

Felelős  :         Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős:    Bodzai Tiborné dr. irodavezető

                            Simánné Mile Éva osztályvezető)

Tájékoztató a Thúry Laktanya területén található volt Csapatművelődési otthon ügyében

106/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a volt csapatművelődési otthon ügyéről szóló tájékoztató elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítésének előkészítésére. Az értékesítés tárgyában készített javaslatot a polgármester 2005. június 30. napjáig terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

2.       egyetért azzal, hogy az üggyel kapcsolatos jogerős bírósági ítéletet követően dönt a szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő:         a jogerős bírósági ítéletet követően

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

Javaslat az egyszemélyes önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetőinek béremelésére

107/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       az egyszemélyes önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetőinek béremeléséről a 2004. évi mérlegbeszámolók tárgyalásával egyidőben dönt.

Határidő:         2005. május 17.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

2.       a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetők jövőbeni béremelésének ideális időpontjára vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:         2005. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére

108/2005.(IV.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Munkás u. 6/C. I.em. 4. sz. 1,5 szobás önkormányzati bérlakást kiutalja Schné Tamás és neje Schné Tamásné Tóth Mária részére a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyével (Nagykanizsa Zrínyi M. u. 33.) fennálló munkaviszonya időtartamáig, maximum 3 évre. A bérlők a többször módosított 35/1995.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakbért és a lakhatással kapcsolatos költségeket kötelesek megfizetni.

Határidő:         2005. május 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2004. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása

Javaslat az egyszemélyes önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetőinek béremelésére

139/2005.(V.17.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.         a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht 2004. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését 15.006.000 Ft főösszeggel és 3.117.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és úgy dönt, hogy azt az eredménytartalék terhére kell rendezni.

2.          

a.         a Kanizsa Uszoda Kft. 2004. évi mérlegbeszámolóját 86.231.000.- Ft főösszeggel és 596.000.- Ft mérleg szerinti nyereséggel elfogadja és az adózott eredmény felhasználása tekintetében úgy dönt, hogy azt az eredménytartalékba kell helyezni.

b.         felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, vizsgálja meg a Kanizsa Uszodában látógatói jegy bevezetésének lehetőségét és erre vonatkozóan tegyen javaslatot.

Határidő:  2005. szeptember 30.

Felelős  :  Sajni József bizottsági elnök

(Operatív felelős: Czoma Péter ügyvezető)

c.         Czoma Péternek, a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2005. január 1. naptól 6,7 %-kal megemeli és 320.000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő:  2005. június 1.

Felelős  :  Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

3.          

a.         a Kanizsa TV Kft. 2004. évi mérlegbeszámolóját 7.908.000.- Ft főösszeggel és 967.000.- Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és úgy dönt, hogy azt az eredménytartalék terhére kell rendezni.

b.         Maros Sándornak, a Kanizsa TV Kft ügyvezetőjének személyi alapbérét 2005. január 1. naptól 8,3 %-kal megemeli és 260.000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő:  2005. június 1.

Felelős  :  Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

4.          

a.         a KanizsaNet 2000 Kht. 2004. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését 40.377.000.- Ft főösszeggel és 19.000.-Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és úgy dönt, hogy azt az eredménytartalék terhére kell rendezni.

b.         Silló Barnabásnak, a KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2005. január 1. naptól 6 %-kal megemeli és 297.000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő:  2005. június 1.

Felelős  :  Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

5.          

a.         a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. 2004. évi mérlegbeszámolóját közhasznúsági jelentését 155.210.000.- Ft főösszeggel és 352.000.- Ft mérleg szerinti nyereséggel elfogadja és az adózott eredmény felhasználása tekintetében úgy dönt, hogy azt az eredménytartalékba kell helyezni.

b.         Gáspár Andrásnak, a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2005. január 1. naptól 25 %-kal megemeli és 450.000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő:  2005. június 1.

Felelős  :  Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

6.          

a.         a Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. 2004. évi mérlegbeszámolóját 62.644.000.- Ft főösszeggel és 4.629.000.- Ft mérleg szerinti nyereséggel elfogadja.

b.         Szányi Gábornak, a Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft ügyvezetőjének személyi alapbérét 2005. január 1. naptól 6,7 %-kal megemeli és 320.000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő:  2005. június 1.

Felelős  :  Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

7.          

a.         a Kanizsa Újság Kft. 2004. évi mérlegbeszámolóját 7.093.000.- Ft főösszeggel és 4.028.000.- Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, és úgy dönt, hogy azt az eredménytartalék terhére kell rendezni.

b.         felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Kanizsa Újság Kft. 2005. I. félévi mérlegbeszámolója ismeretében a veszteség rendezésének módjáról intézkedjen.

Határidő:  2005. szeptember 30.

Felelős  :  Budai István bizottsági elnök

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

8.         felkéri a polgármestert, hogy az egyszemélyes önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok felügyelő bizottsági elnökeit és tagjait személyes egyeztetés keretében tájékoztassa a velük szemben támasztott elvárásokról, illetve kérje ki véleményüket a hatékonyabb együttműködés érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő:  2005. június 30.

Felelős  :  Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

A meghívóban nem szereplő, alábbi napirendi pontok napirendre vételét javaslom:

¨       Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványa az Erzsébet tér 10-12. sz. alatti Képzőművészetek Háza – Kiskastély épülete mögött levő zárt területen „Belvárosi Játszótér” kialakítására vonatkozóan (írásban, képviselői indítvány a közgyűlés előtt került kiosztásra)

¨       Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiürítésére (írásban, javaslat zárt ülés tartására)

Előadó: Litter Nándor polgármester (Az előterjesztés 2005. május 27-én került kiküldésre.)

¨       Egészségügyi Alapellátási Intézmények felújításának sorrendje (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester (Az előterjesztés 2005. május 27-én került kiküldésre.)

¨       Halász Gyula képviselő önálló indítványa bérletjegyek érvényességére vonatkozóan (írásban, képviselői indítvány 2005. május 27-én került kiküldésre, Zala Volán álláspontja 2005. május 27-én került kiküldésre).

¨       Kohéziós Alap társulási megállapodás (írásban)

 Előadó: Litter Nándor polgármester (Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.)

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       egy kiegészítő anyag a közgyűlési anyaggal együtt került kiküldésre (Nagykanizsa Agglomerációjának Fejlesztési Programmal kapcsolatos határozati javaslat)

¨       egy kiegészítő anyag 2005. május 27-én került kiküldésre (Nemzeti Autópálya Rt. által kiállított „Közös nyilatkozat” aláírásával kapcsolatos határozati javaslat)

¨       egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra (2005. I.-IV. havi gazdálkodást bemutató tényadatok)

3.       Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ „B” jelű út építéséhez kapcsolódó Gazdasági Versenyképesség Operatív Program pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       egy kiegészítő anyag 2005. május 27-én került kiküldésre

16.    Folyamatban lévő út-, járdafelújítások többletköltségei (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨      egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra

Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldal véleménye 2005. május 27-én került kiküldésre.

Cseresnyés Péter: Napirend előtt szeretnék szólni a Dráva-Mura Eurorégióval kapcsolatban. Kérdést szeretnék feltenni a Vízmű vízszolgáltatása ügyében.

Halász Gyula: Napirend előtt szeretnék szót kérni munkanélküliség, illetve félretájékoztatás témában. Javaslom, hogy az általam benyújtott önálló képviselő indítványt a meghívóban szereplő 7. napirendi pont keretében tárgyaljuk meg. Garázsok közvilágításával, valamint utak aszfaltozásával kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Zakó László: Napirend előtt szeretnék szót kérni belvárosi patkányok, kontra belvárosi patakocska címmel.

Dr. Kolonics Bálint: Napirendekhez lenne javaslatom. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén a bizottság határozatot hozott, amiben felkérte a polgármester urat arra, hogy – a polgármesteri tájékoztató napirend keretében szerepel egy mondatos tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásról – számoljon be a közgyűlésnek részletesen. Nem látom az anyagot. Javaslom, hogy egy részletes beszámoló szóban hangozzon el polgármester úrtól. Ami viszont a napirendek között nem szerepel, de az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság szintén határozatot hozott – és nem látom, hogy ez végrehajtásra került volna – a Legfőbb Ügyészség levele, melyet városunk jegyzőjének címzett az intézményi fűtésrekonstrukció ügyében a jogsértés és a jogi helyzet kivizsgálásáról. Azt kértük, hogy erről a közgyűlés kapjon tájékoztatást. Nem látom. Javaslom, hogy ezt vegyük napirendre. Amennyiben nem, úgy másodlagosan napirend előtt e témában kérnék szót, akkor magam tájékoztatnám a közgyűlést a levél tartalmáról. Kérdést szeretnék feltenni a kérdések témakörben kátyúzás címmel.

Bicsák Miklós: Interpellációk, kérdések napirendnél egy kérdést szeretnék feltenni arra vonatkozóan, hogy miért hallgatnak az Ady utcában a harangok, vagy mikor fognak megszólalni?

Dr. Fodor Csaba: Napirendekkel kapcsolatban szeretnék szót kérni. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 17. napirendet akkor tárgyaljuk, amikor Budapestről megérkeznek az előadók. Két önálló képviselői indítványomat szeretném a napirendek közé felvetetni, amit a közgyűlés utaljon majd bizottsági szakaszba. Az egyik a MÁV Óvoda további sorsával kapcsolatos, a másik pedig a Péterfy Sándor Általános Iskola sportpályáinak felújításával. Úgy gondolom, hogy mind a két napirendi pont tekintetében június 30. az a határidő, amíg a bizottságok olyan előterjesztést tudnak készíteni, vagy véleményt kialakítani, amelyről a közgyűlés június 30-ig dönteni tud. Interpellációk, kérdések napirendnél interpellálni szeretnék a választókörzetemben lévő egyes problémákról.

Kereskai Péter: Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 10., 11., 12. napirendi pontokat tárgyaljuk egyszerre, hiszen egy tömbben lévő ingatlanokról van szó.

Sajni József: Kérdést szeretnék feltenni önkormányzati területek gondozása állapotával kapcsolatban.

Polai József: Napirend előtt szeretnék szót kérni a Kiskanizsára vezető, úgymond járda akadálymentesítésével  - ami már megtörtént a korábbi években -, illegális szemét elszállítással, valamint a Kisrác úti volt óvoda épületének értékesítésével és a Nagyrác úti volt iskola ügyével kapcsolatban. Interpellálni szeretnék a temető ravatalozó épületével kapcsolatban.  

Nagy József György: A Thúry Laktanya és a Sánc körüli útszakasz körül kialakult áldatlan helyezettel, valamint önkormányzati területekkel kapcsolatban Kiskanizsán a Szepetneki utcában szeretnék kérdést feltenni. 

Litter Nándor: Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 7. napirendi pontot akkor tárgyaljuk, amikor a Zala Volán képviselői megérkeznek. A Katasztrófavédelmi Megyei Igazgatóság 12.30 órakor egy pár perces bemutatót szeretne tartani, kérem képviselőtársaimat, hogy ezen vegyenek részt. A kiegészítéseket és az új napirendi pontokat a magam részéről támogatom ezekkel a módosításokkal együtt, amely egyrészt arra vonatkozott, hogy a két érkező partnerünk megérkezésekor tárgyaljuk ezt a két napirendi pontot, azon kívül vegyük fel a MÁV Óvoda és a Péterfy Sándor Általános Iskola környékének a rendezését a napirendek közé, tárgyaljuk együtt a 10., 11., 12. napirendi pontot. Javaslom, hogy hozzuk előre az intézmények átalakításával kapcsolatos napirendi pontot, valamint a Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos napirendi pontot. Halász Gyula önálló képviselői indítványát szintén a Zala Volán programmal együtt tárgyaljuk.

Dr. Kolonics Bálint: A napirendek között nem szereplő, az általam tett javaslat a Legfőbb Ügyészség állásfoglalása hol kerül megtárgyalásra?

Litter Nándor: Jegyző urat megkérem, hogy ismertese ezt az anyagot a polgármesteri beszámoló keretei között. A kistérséggel kapcsolatban folynak az egyeztetések.  Az egyeztetések lezárása után a júniusi közgyűlésen írásbeli tájékoztatót adok. A helyzetet el tudom mondani. A végeredményt nem tudom elmondani.

Dr. Kolonics Bálint: A jelen helyzetről kérek itt egy tájékoztatást.

Litter Nándor: Akkor ezt a polgármesteri tájékozató kereti között el fogom mondani. Kérem, hogy ezen módosításokkal együtt szavazzunk a napirendi pontokról.

A közgyűlés 22 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendeket tárgyalja.

Napirendi pontok:

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

3.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló, módosított 6/2005. (II. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

4.       Javaslat Gyermekjóléti Központ kialakítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

5.       Javaslat az önkormányzati intézmények további működési feltételeinek módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

6.       Egészségügyi Alapellátási Intézmények felújításának sorrendje (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

7.       Javaslat a 2005. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

8.       Nagykanizsa Városközpont közterületek fejlesztési és forgalomcsillapítási terve (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

9.       Javaslat a helyi tömegközlekedés díjának változtatására és a Zala Volán Rt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

10.   Halász Gyula képviselő önálló indítványa bérletjegyek érvényességére vonatkozóan (írásban)

11.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2005.(…..) sz. rendelete a vásárokról és piacokról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

12.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek és közterület jellegű területek hasznosításáról szóló 51/2004.(XII.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

13.   Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

14.   Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ „B” jelű út építéséhez kapcsolódó Gazdasági Versenyképesség Operatív Program pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

15.   Nagykanizsa 964 hrsz-ú Arany u. 7. szám alatti volt óvoda ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

16.   Nagykanizsa 918/1 hrsz-ú Arany u. 5. szám alatti volt óvoda ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

17.   Nagykanizsa 961 hrsz-ú Kinizsi u. 20. szám alatti ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

18.   Nagykanizsa 2243/1 hrsz-ú, Ady u. 25. szám alatti ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

19.   Javaslat a Csónakázó-tó és környéke hidroökológiai vizsgálatára vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

20.   Városi Sportcsarnok beruházás előkészítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

21.   Folyamatban lévő út-, járdafelújítások többletköltségei (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

22.   Kanizsa Fejlesztési Tervben szereplő fejlesztések indítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

23.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú Környezetvédelmi Programja végrehajtása (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

24.   Tájékoztató az Önkormányzat vagyonáról a vagyonkataszter alapján (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

25.   Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére vonatkozó társulási megállapodás ((írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

26.   Halász Gyula képviselő önálló indítványa Városi Közmű és Közszolgáltatási Tanácsra vonatkozóan (írásban)

27.   Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványa az Erzsébet tér 10-12. sz. alatti Képzőművészetek Háza – Kiskastély épülete mögött levő zárt területen „Belvárosi Játszótér” kialakítására vonatkozóan (írásban)

28.   Dr. Fodor Csaba képviselő önálló indítványa a Péterfy Sándor Általános Iskola sportpályáinak felújítására vonatkozóan (írásban)

29.   Dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők önálló indítványa a MÁV Óvodával kapcsolatban (írásban)

Zárt  ülés:

30.   Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiürítésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

31.   DK-i regionális szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó hitelszerződése, készfizető kezességvállalási szerződése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

32.   Javaslat a jegyző illetményének megállapítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

33.   Fellebbezések (írásban)

Napirend előtti hozzászólások:

Cseresnyés Péter: Az a probléma, amit felvetek, és igaz az az információ, ami hozzám eljutott, akkor abban az esetben bebizonyosodik az is, hogy Ön újra fittyet hányt a szabályokra, újra fittyet hányt az önkormányzati rendeletre. Ez pedig a Dráva- Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht-val kapcsolatos ügy. Mégpedig az, hogy tavaly szeptember 28-án hoztunk egy határozatot, amely azt tartalmazta, hogy a Dráva-Mura Eurorégió Kht-nak a további működésére mi rábólintunk és abban az esetben, ha ezt akarjuk, üzletrészvásárlásra felhatalmazza az önkormányzat Önt azoktól az önkormányzatoktól, akik ebben az együttműködésben nem akarnak részt venni. Egy kitétel viszont volt ebben a felhatalmazásban - az, hogy Ön csak abban az esetben teheti meg ezt, ha előzetesen a Pénzügyi Bizottsággal egyeztetett és a Pénzügyi Bizottság erre az üzletrész vásárlásra rábólint. Tudomásom szerint történt ilyen üzletrészvásárlás. Arra kérnék reakciót, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalt-e erről, hozott-e egy beleegyező határozatot ebben az ügyben, történt-e szerződéskötés a bizottság beleegyezése és tudta nélkül?

Litter Nándor: Az egyeztetések ebben az ügyben valóban szeptember óta folynak. Mondhatnám azt, hogy sikerrel, mert sikerült több településtől - akik érintettek voltak ebben az együttműködésben - azokat a tartozásaikat begyűjteni, megszerezni, amelyeket korábban nem fizettek be. Ajánlatot tettem az érintett településeknek. - az összegre nem emlékszem, de olyan húszon valahány ezer forintos tételről van szó – az üzletrészek megvásárlására. Zalakarossal ez a szerződés megköttetett azzal a kitétellel, hogy természetesen ezeket a megállapodásokat a Pénzügyi Bizottság elé fogom vinni. Én ebben a zalakarosi polgármesterrel megegyeztem. Ennyi választ tudok a felvetésre mondani. 

Halász Gyula: Az elmúlt hetekben a városban is közzé tették, hogy a jereváni párt honlapján friss adatok vannak. Miről beszélek? A FIDESZ honlapjáról, ami tudatosan félretájékoztatja Nagykanizsa város lakóit a munkanélküliségi helyzettel kapcsolatban. Miért mondom azt, hogy tudatosan? Azért, mert a márciusi közgyűlésen Dr. Csákai Iván képviselőtársunk a  munkanélküliséggel foglalkozott és polgármester úr csatolta válaszához a Zala Megyei Munkaügyi Központ által kiadott jelentést a nagykanizsai munkanélküli helyzetről. Ezzel szemben a FIDESZ honlapján megtévesztő módon 1500-zal több munkanélküli van feltüntetve. Én nem szeretném, ha a FIDESZ politikai céljaira a Zala Megyei Munkaügyi Központot játékszernek használná fel. Kérem polgármester urat, hogy minden hónapban tájékoztassa a képviselőket, illetve a sajtó munkatársait a helyzetről. Szintén a FIDESZ honlapjához kapcsolódik az a felvetés is, amiben a Szocialista Párt ellen intéznek durva támadást. Kíváncsian várom Dr. Fodor Csaba, az MSZP megyei alelnökének, illetve a közgyűlés frakcióvezetőjének az álláspontját arról, hogy a szocialisták három évig hazudtak, mint a vízfolyás. Kíváncsi vagyok rá, hogy mit válaszol erre Dr. Fodor Csaba.

Zakó László: Tegnap délután fényes nappal tőlünk 25-30 m-re a Centrál Szálloda előtt a járdán patkányok rohangáltak. Ezt annak kapcsán vetem most fel, hogy egyrészt nagyon furcsa és nagy veszélyt hordoz ez magában, hogy egy megyei jogú város főterén fényes nappal patkányok futkároznak, másrészt eszembe jutott az a közelmúltban nagy visszhangot kiváltó bejelentés, miszerint vannak, akik a városban a Fő utca felső végétől az alsó végéig kis patakot álmodtak meg, és ez indított arra, hogy szót kérjek.  Az a véleményem – és azt hiszem, hogy a város lakóinak a 99 %-ának is –, hogy ilyen patakra nincs szükség. Sem pénz, sem igény nem volt erre és nincs igény. Amiért ezt polgármester úrnak külön címzem, hogy Ön a sajtóban állást foglalt az üggyel kapcsolatban és támogatásáról biztosította az ötletgazdákat, ezzel mondjuk vérszemet is adott nekik. Úgy gondolom, hogy közpénzen nem lenne szerencsés ilyen terveket még dédelgetni sem. Nyestekkel is tele van a város. Esténként a Zrínyi utca, Ady utca környékén falkákban rohangálnak. Védett állat - én tudom -, de megfelelő védekezés híján eléggé nagy veszélyt hordoznak magukban. Úgy gondolom, hogy egy ilyen csatorna megvalósításával csak nagyobb teret és életteret biztosítanánk az állatoknak, de az is igaz, hogy egy kotorékversenyt lehetne az ilyen csatornák alatt rendezni. Kérem polgármester urat, hogy határolódjon el – miután szintvallott – az ötlettől és sajtón keresztül se fejezze ki támogatását, mert Ön a támogatásával azt is kifejezésre juttatta, hogy elméletileg pénzt tudna erre félretenni. Tisztítsuk ki inkább a Principális csatornát, az árkokat és sok egyéb nagyon fontos feladatunkat lássuk el a szűkös költségvetésünkből.   

Litter Nándor: A magánvéleményemet mondtam el az üggyel kapcsolatban. Továbbra is úgy gondolom, hogy az ötlet nagyon jó. Ha a jövőnket tervezzük, akkor igenis szükség van ilyen gondolatokra, de ezeket majd el fogom mondani a napirendi pont kereti között. Nem vitatjuk ezt most meg.

Polai József: Néhány évvel ezelőtt képviselőtársam, Csordásné Láng Éva nagyon jó gondolatával megtörtént az akadálymentesítése a városközpontban Kiskanizsa felé vezető járdaszakasznak. Ezzel lehetővé vált, hogy azon az útszakaszon kerékpározni is lehessen. Látva, hogy az ott elhelyezkedő munkahelyek, cégek már kevesebb embert foglalkoztatnak és így azok a parkolók, amik ott lehetőségként adottak, parkolás céljára elegendőnek bizonyulnak, úgy gondoljuk, hogy lehetne ezt az utat kerékpárút jelző táblával is jelezni. Kiskanizsán is elég szépen elszállítottak a napokban illegális szemétlerakó helyekről szemetet. Úgy tudom, hogy csak Kiskanizsán négy napig dolgoztak. Azt is tudom, hogy az összest nem tudták elszállítani, mert annyi van és a pénz viszont sokkal kevesebb, ami erre a célra lehetőségként adott volt. Én feléjük egy köszönetet szeretnék így kinyilvánítani. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság már tárgyalt a Kisrác úti volt óvoda épületével (Kisrác út 25.) kapcsolatban és úgy döntött, hogy eladná ezt az épületet, és versenytárgyalást hirdet az önkormányzat - ha jól tudom július 4-re. Sérelmezzük, hogy a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat ezt nem tárgyalta. A lakosság egy része aláírásgyűjtésbe kezdett, és arra kérte a Részönkormányzat vezetőjét és képviselő tagját, hogy polgármester úr felé és a Templom téri Iskola igazgatója Silló Zsolt felé is jelezzük és juttassuk el az általuk megfogalmazottakat, amelyben röviden a következőket fogalmazták meg: Arra kérnek minket, hogy Kiskanizsa közvagyonának további bárminemű megsemmisítését, az óvodaépület eladását, valamint a Nagyrác úti iskolaépület berendezésének, bútorzatának, könyvtárának, konyhafelszerelésének a selejtezését állíttassuk le. Ezt írásban is átadnám. A Kisrác úti volt óvoda épülettel kapcsolatban tudomásunkra jutott, hogy egy bizonyos rend érdeklődik az épület megvétele iránt. Úgy gondolja a Részönkormányzat és a lakosság, hogy szívesen foglalna állást, illetve tárgyalna - a lehetőséget teremtenénk – akár a rend képviselőjével is és az önkormányzattal, akár polgármester úrral is, hogy milyen lehetőségeket tudnák mi elfogadhatónak tartani és ezt a véleményünket megfogalmazni, éppen azért, mert a GVB tárgyalta és ez nem került hozzánk. Itt egy másik aláírásgyűjtő-íven – amit viszont kimondottan polgármester úrnak szánnak és én mindkettőből fogok Önnek átadni – az kérik tőlünk, hogy mindaddig, amíg további használatát át nem tárgyaltuk és lehetőséget nem látunk abban, hogy esetleg oktatás újraindítása lehetne itt majd, addig állítsa le polgármester úr az épület eladási szándékát, illetve a kipakoltatását a Nagyár úti iskola épületéből.

Litter Nándor: Az egyeztetést fel tudom vállalni. Képviselő úrnak mi a véleménye, mert itt lakossági véleményeket olvasott fel?

Polai József: Mindenképpen jó lenne polgármester úrral leülni és azokkal, akik jó információval szolgálhatnának és elbeszélgetni. Lehet ennek eredménye.

Litter Nándor: Egy közösen egyeztetett időpontban ezt az egyeztetést a Részönkormányzattal meg fogjuk tenni.

Dr. Fodor Csaba: Halász Gyula képviselő úr felszólított, hogy tegyek nyilatkozatot. Erre szeretnék reagálni. Nem igazán tartom szerencsésnek, ha egy párt a másik párt bármelyik képviselőjét felszólítja arra, hogy nyilatkozzon valamiről, amit nem igen ismer. Azt gondolom, hogy én nem nagyon szólítgatom az SZDSZ-t, úgyhogy szíveskedjen Ő is magát szólítgatni és ne másokat. Ami sajnálatos és ezért elnézést kérek, nem gyakran nézem a FIDESZ honlapját, úgyhogy nem igen tudom, hogy mi jelenik meg. Pótolni fogom a hiányomat, bár erről a dologról tudtam, mert képviselő úr felhívott telefonon, hogy nézzem meg. Ami az én párttisztségemre vonatkozik, hogy megyei elnök vagyok, nem jelent többletjogosítványokat nálunk, a Szocialista Pártban. Többletmunkát igen, de nem illet meg többletjogosítvány, és én nem vagyok jogosult ebbéli minőségemben a Nagykanizsát, vagy a nagykanizsai helyi szervezetet ért támadásokról, vagy vádakról nyilatkozni. Ezt a helyi szervezet ki fogja alakítani és ebben az akkor, ott meghatározandó illetékes nagy valószínűséggel nyilatkozni fog. Át kell tekinteni mindenkinek ezt, amire Ön hivatkozott. Arra kérem Halász képviselő urat, hogy szíveskedjen tartózkodni, és ne a Szocialista Pártot szólítgatni különböző nyilatkozat megtételére. Mi azt gondoljuk, hogy meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket, amiket mi annak látunk. Nem feltétlenül lesz ez egybehangzó az SZDSZ véleményével, de az SZDSZ majd kialakítja saját álláspontját, mi abba nem szeretnénk beleszólni. 

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Megtenném a Kistérségi Társulással kapcsolatos szóbeli tájékoztatásomat előrebocsátva azt, hogy az ügy teljes körű lezárása után írásos tájékoztatást adok. Remélem, hogy ezt a június végi közgyűlésen meg tudom tenni. A kistérségek többcélú kistérséggé történő átalakulásával kapcsolatosan a környező településekkel együtt Nagykanizsa meghozta a döntését, hogy részt vesz ezekben az együttműködésekben. Felvállaltuk azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a közös programok szerint megtettünk. Ezzel összefüggésben egyéb jogi és egyéb hatósági feladatok is hárultak a kistérségre. Ezek nem megfelelő módon kerültek végrehajtásra. A kistérség munkaszervezetének vezetője, az elnök és az elnökség tudta nélkül olyan iratokat csatolt a társulási megállapodás mellé, amelyek nem feleltek meg a valóságnak. E miatt az Ő munkaviszonyát megszüntettük és május 19-én pótoltuk a szükséges okiratokat. Ezeket személyesen a Megyei Államkincstárhoz és a Közigazgatási Hivatalhoz eljuttattuk. Ők értékelik a helyzetet. Ezzel kapcsolatosan további vélemény nem kívánok mondani. Amikor ez megtörténik, akkor fogom írásban megtenni ezt a tájékoztatást, hogy mi történik a kistérséggel összefüggésben.

Dr. Kelemen Marcell: A Legfőbb Ügyészség Magánjogi Főosztálya a lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó határozatát, inkább levelét megküldte a Polgármesteri Hivatalnak. A kezdeményezés szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság egy határozatot hozott, amelyben az eljárást, a közbeszerzésre vonatkozóan az eljárást megszüntette. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál az eljárást a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal kezdeményezte, tekintettel az úgynevezett Prometheus ügy, közbeszerzési ügy kapcsán történt jogsértésekre, amelyet mind a Közigazgatási Hivatal megerősített, mind a Polgármesteri Hivatal jelezte, hogy jogsértések történtek a közbeszerzési eljárás lefolytatása során. Ekkor a Közigazgatási Hivatal kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság, mind hatáskörrel rendelkező, országos hatáskörű szerv eljárását. Ekkor egy nagyon érdekes döntést hozott a Közbeszerzési Döntőbizottság, úgy ítélte meg, hogy nem tartozik hatáskörébe ennek a közbeszerzés ügynek a vizsgálata, illetve az itt történt jogsértések vizsgálata és ezért megszüntette az eljárását. A Legfőbb Ügyészség a levelében megállapította, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata jogsértő, azaz vizsgálnia kellett volna érdemben a közbeszerzési eljárást, és hatáskör hiányában megszüntető határozatot nem hozhatott volna. Az Ügyészség két eszközzel élhet olyan esetben, ha államigazgatási szerv egyedi határozata jogszabályt sért - vagy óvást nyújthat be az adott közigazgatási szervhez, vagy pedig jelzéssel élhet. A Legfőbb Ügyészség jelzéssel élt ebben az ügyben. Indokolás szerint azért, mert időközben a Prometheus Rt. és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között a szerződés megköttetett. Tehát egy olyan jogviszony jött létre, amely már nem orvosolható, vagy nem reparálható a Közbeszerzési Döntőbizottság megismételt eljárása során sem. Az óvás benyújtása esetén, ha netán hatályon kívül kerül a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata és a Közbeszerzési Döntőbizottság lefolytatja érdemben az eljárást és érdemben megvizsgálja a közbeszerzési eljárást, nem tudott volna már olyan döntést hozni, ami a megkötött szerződést meg nem történtté tette volna. Ezért a Legfőbb Ügyészség egy jelzéssel élt és mellőzte az óvás megtételét. Nem olvasnám fel részletesen ezt a levelet, mert a tévénézők és  Önök egy felolvasás során nehezen tudnának értelmeznie egy jogi okfejtést, de minden egyes önkormányzati képviselőnek ezt másolatban elküldöm, hogy tanulmányozzák. Összefoglalva ennyi a Legfőbb Ügyészség levelének a tartalma.

Dr. Kolonics Bálint: Jegyző úr tényszerűen ismertette az ügyészi állásfoglalás tartalmát. Azt gondolom, hogy ezzel részben egyet lehet érteni, viszont el is kell rajt gondolkodni, mert nem biztos, hogy a Legfőbb Ügyészségi Ügyész, Nagy Csaba álláspontja minden tekintetben jogilag helytálló. Azért gondolom ezt, mert azért él csak jelzéssel, mert a Közbeszerzési Törvény felhatalmazása alapján megalkotott helyi rendeletünkben foglaltak sérültek egyrészt az Ő álláspontja szerint. Azt mondja, hogy amennyiben a Közbeszerzési Törvény és annak alapelvei nem sérülnek, úgy elégséges enyhébb intézkedést, szankciót alkalmazni. A probléma azzal van, hogy saját magának is ellentmond, hiszen kimondja azt, hogy sérült a Közbeszerzési Törvény, de ehhez nem kell jogásznak lenni, hogy átlássuk, ha a törvényi felhatalmazás alapján alkotott helyi rendelet szabályozza itt az eljárást, és a rendeletet megsértjük, akkor ezzel sérül az a törvény, ami erre minket felhatalmazott. A levélből kitűnik az, hogy a Közbeszerzési Törvény alapelvei sérültek. Tehát azt gondolom, hogy igenis a közbeszerzési törvény is sérült az eljárás során. Ez az egyik. A másik pedig, nem biztos, hogy itt ennek az ügynek vége kell, hogy legyen. Miért? Azért, mert ha jogállamban élünk és a jogorvoslati rendszer a közigazgatásban is kialakításra került, elég érdekes, hogy a Megyei Közigazgatási Hivatal, mint egy jogorvoslásra hivatott jogi fórum, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság, mindkettő a saját jogsértése következtében alakult ki egy olyan helyzet, hogy tulajdonképpen nem kaptunk jogorvoslást. Egyrészt a Megyei Közigazgatási Hivatal is jogsértő módon járt el, másrészt a Döntő Bizottság is megsértette a törvényt, amikor hatáskör hiányában az eljárást megszüntette. Akkor felmerülhet a kérdés, hogy ki fogja ezt a jogsértést orvosolni, ha azok a fórumok jogsértő módon akadályozzák meg azt, hogy ezt az eljárást végigvigyük, a Közigazgatási Hivatal, mint kezdeményező és a végén a kérdéseinkre választ kapjunk. A magam részéről az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén javasoltam jegyző úrnak – és ezt fenntartom továbbra is –, hiszen utalás van a levélben arra, hogy az iratokat az Ügyész úr magánál tartja esetlegesen arra a célra, ha felülvizsgálni kéri bárki az Ő álláspontját, különösképpen a jegyző úr. Nyilván ez a levél nem nekem került címzésre, hanem a jegyző úrnak, ezért csak javasolhatom és javaslom ismét, hogy igenis kérje a Legfőbb Ügyészség által a saját álláspontjának a felülvizsgálatát pontosan ezekre a kérdésekre. Akkor milyen jogorvoslati lehetőség van, ha e fórumok is jogsértő helyzetbe kerülnek, illetve, ha valóban sérült a Közbeszerzési Törvény, akkor elegendő-e jelzéssel élni. Ez az egyik javaslatom. A másik pedig az, hogy mint kezdeményező a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal, aki kezdeményezte ezt az eljárást, hivatalosan a tudomására kellene hozni e levélnek a tartalmát és felhívni a figyelmét arra, hogy most, hogy tudomással bír arról, hogy az Ő általa kezdeményezett eljárás során jogsértést történt és jogsértő módon szüntették meg azt az eljárást, tegye meg a szükséges intézkedéseket és tudomásszerzéstől számítva igenis, hogy támadja meg a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát. Ugyanis, ha továbbgondoljuk a dolgokat, akkor érdekes kérdés az is, hogy jogsértő eljárás következtében megkötött szerződés jogszerű-e, jogszerűen jött-e létre, esetleg nem ellenkezik-e a szerződéskötésre vonatkozó törvényi alapelvekkel, mert azt gondolom, hogy nem jogszerűen van ez a szerződés hatályban. Ezt továbbra is fenntartom.

Röst János: Kérésem lenne mindenkihez, aki a teremben van, és közvéleményt formál, hogy az előbb elhangzott ügy nem Prometheus ügy. Ez sérti a cég jó hírnevét. Az a kérésem mindenkihez, ha ebben az ügyben nyilatkozik, akkor a Prometheus szót ilyen módon ne használja. Most nem Kolonics Bálintra gondoltam. Igazából három fórum vizsgálta az ügyet. A Közigazgatási Hivatal, a Döntőbizottság, illetve az Ügyészség. Mind a három fórum Kolonics Bálint kérését, véleményét elutasította. Gyakorlatilag ilyen értelemben egyedül maradt a véleményével.

Cseresnyés Péter: Gondolom Kolonics képviselőtársam fog reagálni Röst alpolgármester úr előző hozzászólásához, mert az, amit mondott, egyszerűen nem igaz. A Többcélú Kistérségi Társuláshoz szeretnék hozzászólni. Polgármester úr egy nagyon rövid tájékoztatást adott Kolonics képviselőtársam felvetésére. Bővebbet szerettem volna hallani. Ugyanis a probléma nem ilyen egyszerű, mint ahogy Ön mondja, és nem tartom feltétlenül szimpatikus dolognak azt, hogy a saját felelősségét – mert Ön ennek a Többcélú Kistérségi Társulásnak  az elnöke – megpróbálja másra áthárítani. A Többcélú Kistérségi Társulás időre, úgy ahogy azt a szabályozás megkívánta volna, nem alakult át. Nem csak a munkaszervet vezetőjének felelőssége szerintem, hogy nem alakult át határidőre, nem a szabályoknak megfelelően kérte meg a normatíva igénylést. Ezen a normatíva igénylésen Ön például aláírta azt – tudomásom szerint –, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás a rendeletnek megfelelően átalakult. Ha Ön nem tudott a dologról, akkor hogyan írhatta ezt alá? Nem akarom elhinni, hogy egy felelős vezető nem nézi meg azokat a papírokat pontosan, amit elé tesznek, főleg egy ilyen társulásnál, amelyik 48 önkormányzatért, 48 településéért kell felelősséget, hogy vállaljon. Nem a valós aláírások kerültek a megállapodás végére, ami már minden határidő után került benyújtásra. Nem akarom elhinni, hogy ezt Ön nem tudta volna. Úgy gondolom, hogy ez ennél komolyabb probléma. Ezt nem vizsgálni kell, hanem nagyon gyorsan lezárni az ügyet. Azt látom, hogy Ön pontosan érzi a saját felelősségét. Pontosan tudja, hogy mekkora ebben az ügyben az Ön felelőssége. Miért gondolom, hogy ez így van? Azért, mert amikor másfél héttel ezelőtt a Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása, átalakulása volt, akkor Ön két nagykanizsai önkormányzati képviselőt – túlzok most, tudom, de – egyszerűen kitiltott a teremből egy olyan zárt ülésre hivatkozva, amit el sem rendelhetett volna, mert az Önök SZMSZ-e szerint nem lehetett volna zárt ülést elrendelni egy társaság megalakulása céljából. Úgy gondolom, hogy nem kellene áttolni a saját felelősségét másra, hanem nagyon gyorsan rendezni kellene a Nagykanizsai Többcélú Kistérségi Társulás ügyét. Tényleg várjuk azt, hogy számoljon be arról, hogy mi történt ebben az ügyben, ugyanis önkormányzati döntések is voltak ebben a folyamatban, mi is bent voltunk és mi sem kaptunk megfelelő tájékoztatást Öntől arról, hogy mi történik, hisz az átalakulás dokumentuma tudomásom szerint, amelyik rosszul lett benyújtva, 22-én benyújtásra került és csak 29-én döntött az önkormányzat erről a dologról. Tehát Ön az önkormányzat felhatalmazása nélkül, a nagykanizsai önkormányzat felhatalmazása nélkül benyújtotta a megállapodást. Ez hajaz arra, ami az előbbi napirend előtti felszólásom volt, mert egy kézlegyintéssel elintézte azt a dolgot, hogy egyeztet a Pénzügyi Bizottsággal. Én úgy tudom, hogy a Pénzügyi Bizottság határozata után köthetett volna Ön szerződést nem egy utólagos megbeszélés, vagy utólagos tárgyalás várt volna Önre abban az esetben, ha a szerződést már megkötötte, a Pénzügyi Bizottsággal meg tudja tárgyalni azt, hogy kitől vásárol üzletrészt. Azt gondolom, hogy mind a két ügyben jó lenne, ha polgármester úr elgondolkozna, hogy mennyire fontos Nagykanizsa polgármesterének a szabályokat és a rendeleteket betartani.

Litter Nándor: Elég nagy fantázia kell hozzá, hogy a két ügyet összekeverni, de mindenre van azért lehetőség. Köszönöm a javaslatokat. Nem én zártam ki Kolonics Bálint urat és Cseresnyés Péter urat erről a gyűlésről, hanem Póczai Zoltán mindenféle egyeztetés alapján, látva azt, hogy a FIDESZ soha nem érdeklődött a Többcélú Kistérségi Társulás után, de amikor valami botrányszagot érez, akkor megjelentek Önök ezen a rendezvényen. Póczai Zoltán javasolta és a 48 településről ott lévő polgármesterek pedig megszavazták. Nem én zártam ki a két képviselőtársunkat erről a rendezvényről Azért pontosan kellene itt a helyi médián keresztül a lakosságot tájékoztatni ezekről az ügyekről. Igen, nekem felelősségem van abban, hogy így zajlottak ezek az események a kistérségben. Ez teljesen egyértelmű. Ezt én soha nem is tagadtam. Az ellen nem tudok mit tenni, ha valaki mindenkinek a tudta nélkül küld el iratokat valahova. Azt én nem tudom megakadályozni. Én egyedüli iratot írtam alá, amelyben azt közültük április 6-án a MÁK-kal és a Közigazgatási Hivatallal, felsorolva azoknak a határozatoknak a számát, amelyet a Térséghez tartozó települések döntöttek ennek a megalakulásáról. Igen rendbe kell tenni. Remélem, hogy sikerül ennek a rendezése úgy, hogy nem érinti a kistérség által leigényelt normatívákat. Mindenkit arra kérek, hogy segítsen, támogasson bennünket ennek az ügynek a rendezésében. 

Dr. Kolonics Bálint: A jegyző úr által tett ismertetés és az általam elmondottak mindenféle cégmegnevezést és minden hasonló dolgot és ügyet nélkülöztek. Azt gondolom, hogy egy tényszerű ismertetés hangzott el. Az, hogy alpolgármester úr esetleg nem ismeri a Legfőbb Ügyészség levelét, akkor megkérem rá, hogy olvassa el, mert a magam részéről ezt visszautasítom, hogy egyedül maradtam az álláspontommal. Azt gondolom, hogy ehhez viszont nem kell jogásznak lenni, ha valaki elolvassa, látja azt, hogy vannak közös dolgok, amiket közösen és helyesen látunk. Polgármester úr kijelentését szeretném visszautasítani, mely szerint, ha a FIDESZ botrányszagot érez, akkor egyből megjelenik. Annyit szeretnék csak megjegyezni, hogy mióta az ügy ügy, a polgármester úr emlékszik rá, akkor a március 1-jei közgyűlésen én már feltettem egy kérdést, amire a valóságtól távol álló választ kaptam a munkaszervezet vezetőjétől, de nem firtattam tovább. Én már akkor és ezt követően is figyelemmel kísértem a kistérség ügyét. Tehát ne tessék azt gondolni, hogy akkor valamit és botrányszag és elmentünk. Nem. Én figyelemmel kísértem ezt az ügyet és azt gondolom, hogy ha 48 település létrehoz egy Társulást  és e településnek tagja Nagykanizsa, akkor ez nem botrányszag, ha két önkormányzati képviselő ezen az ülésen megjelenik tanácskozási joggal, és tájékozódni szeretne. Azt gondolom, hogy ez a demokrácia sajátossága. Az viszont, hogy a jegyző úr által elmondottak ellenére, hiszen Ő elmondta, hogy nem lehet elrendelni ott zárt ülést, két önkormányzati képviselőnek el kell hagynia az ülést, aki szeretne tájékozódni, hiszen itt Ön polgármester úr, mint a Társulás elnöke köteles tájékoztatni a közgyűlést és a közgyűlés nyilvánosságán keresztül Nagykanizsa települését, hogy mit történik a Társulásban. Jogszerűen lettünk volna jelen és ott kellett volna lennünk. Egyrészt nem lehetett volna zárt ülést elrendelni. Zárt ülés esetén is jelen lehetünk.

Röst János: Tisztelt Kolonics Bálint! Nem tetszett figyelni. Jegyző úr említette a Prometheus nevét. Semmi egyéb nem volt mögötte és azért kértem Önöket is, hogy az összefüggéseiben magát a céget ne keverjük bele, mert a cég jó hírnevének megsértéséért Ő bármikor ebben kezdeményezhet eljárást ellenünk. A közgyűlés ellen és személy szerint bárki ellen. Ez a beruházás jelenleg folyik. Ez 10000 gyermek életkörülményeit javítja. A műszaki átadás első üteme vélhetőleg június közepén megtörténik. Nagy tisztelettel várunk mindenkit erre az átadásra.

Cseresnyés Péter: Polgármester úr megint áthárította a felelősséget. Most éppen Sormás polgármesterére. Ön elnökölt ezen a közgyűlésen. Önnek kellett volna azt mondani, hogy erről nem lehet dönteni, mert nem lehet elrendelni zárt ülést. Ön azt mondta, hogy botrányszagot éreztünk és azért mentünk oda, és csak akkor törődtünk ezzel az üggyel, amikor ez a botrányszag elkezdett a levegőben terjengeni. Polgármester úr, megint nem felel meg az állítása a valóságnak. Vissza lehet nézni a jegyzőkönyvet. 2003. év végén, 2004. év elején, valamelyik közgyűlésen én már akkor figyelmeztettem Önt és kértem arra, hogy vigyázzunk arra, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás megalakítása jogszerű-e, megtudjuk-e csinálni, érdemes-e ezzel foglalkozni akkor, amikor még az Alkotmánybíróság döntésére várunk. Hisz emlékszik arra, hogy az alapján a törvény alapján, vagy Kormányrendelet alapján, ami alapján megalakultak a Többcélú Kistérségi Társulások, az alapján a rendelet alapján nem lehetett megalakítani, amit később az Alkotmánybíróság döntése ezt kimondta. Ne tessék olyat állítani, ami nem igaz. Igenis az elejétől fogva odafigyeltük erre az ügyre, mert nekünk is az az érdekünk, hogy Nagykanizsának ne rossz híre, hanem jó híre legyen ennek a 48 településnek a lakói körében is. Ez a Többcélú Kistérségi Társulás tényleg az itt élő emberek javát szolgálja, és tényleges szolgálatot tudjon teljesíteni.

Litter Nándor: Gondolom elszólás volt, hogy 2003-ban. Maga az ügy 2004-ben kezdődött. 2004-ben kezdődött meg ennek a munkának a mi oldalunkról történő végig vitele. Én arra utaltam, hogy soha nem jelentek meg a Kistérségi Tanács Ülésen, csak ezen az egy alkalommal. Én nem hárítok át soha senkire semmilye felelősséget. Sormás polgármesterének volt egy javaslata és nekem kötelességem volt megszavaztatni. Ennyit erről. Egyébként hadd tájékoztassam arról, hogy egységesek vagyunk, tehát a 48 település nagyon egységes abban, hogy szeretnénk ezeket a szolgáltatásokat még továbbfejleszteni. Most négy témakörben alakult meg ez a társulás és igenis szeretnénk azt – és ezt nem Nagykanizsa kezdeményezi, hanem a többi település –, hogy szélesítsük ezeknek a szolgáltatásoknak a körét. Bízom benne, hogy ezek jó irányban fognak haladni.  

Zakó László: Cseresnyés Péter képviselőtársam szerényen hallgatott arról, hogy mint országgyűlési képviselő is lehetett ott és ennél fogva neki többletjogosítványai vannak. Az országgyűlési képviselők jogállásáról való törvény erről részletesen rendelkezik. Újabb ok, hogy miért nem lehetett volna őt kiküldeni.

Dr. Fodor Csaba: Ebben a társulási ügyben azt gondolom azért nem ártana, ha tisztán látnánk. Különböző mendemondák röpködnek ebben, hogy olyan irat került becsatolásra, amelyhez az aláírások majd egy évvel korábban születtek. Tehát igazából itt valami nem szabályos, az biztos. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a közgyűlés ebben az ügyben tisztán lásson, az a határozati javaslatom, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság szíveskedjen a fellelhető összes iratot beszerezni, megvizsgálni ezt az ügyet és erről egy pontos jelentést készíteni a közgyűlésnek. Szeretnénk látni, hogy valóban ki, mikor, milyen leveleket írt alá. Ki, milyen beadványokat írt alá és akkor, amikor ezeket megtette, ez a Társulás még nem alakult meg, vagy megalakult. Annyit tudok, hogy május tizenvalahányadikán történ az aláírás. Tehát azok az aláírások, amelyet márciusban becsatoltak, egy kicsit aggályossá teszik ezt az ügyet már csak azért is, mert az hallani, hogy olyan aláírások vannak rajta, akik akkor már nem is voltak pozícióban, tehát semmiképpen sem írhatták volna alá márciusban az iratokat, mert nagy valószínűséggel azok tavaly június körül kerültek aláírásra. Ezt szeretném tisztán látni. Lehet, hogy ez súrolja bűncselekmény határát. Célszerű nekünk ezzel tisztában lennünk és azzal, hogy ki, milyen felelőséggel bír ebben az ügyben. Ugyanez a javaslatom, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgálja meg azt a kérdéskört is, hogy mi van az üzletrészvásárlásokkal, mert valóban korábban úgy döntöttünk, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján lehet megtenni az ajánlatokat, és a Pénzügyi Bizottság nézze meg ezt a társaságot, mivel üzletrészeket akarunk venni, hogy milyen gazdasági kondíciókkal bír. Érdemes-e ebbe nekünk, akár 20 eFt-okat is beleforgatni, ha mondjuk 5,6,10 mFt tartozása van ennek a cégnek, mert hiszen utána a tulajdonosoknak kell helyt állni. Ezekkel kapcsolatban is nagyon sok fajta mendemonda van. Ezt a kérdéskört is vizsgálja meg az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság. Meg tudják tekinteni az iratokat, a számokat ismerik. El tudják dönteni, hogy március előbb volt-e, mint április, vagy fordítva. Erről is készítsen jelentést a következő közgyűlésre és akkor tisztán fogunk látni ebben a két ügyben.

Litter Nándor: Támogatom ezt a két javaslatot. Ezzel ki fogjuk egészíteni a határozati javaslatokat.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság ezt tárgyalta és akkor olyan határozatot hozott, hogy nem ért egyet az üzletrészek megvásárlásával. Ezt én a közgyűlésen el is mondtam. Most újra tárgyaltuk ezt mi egyéb napirendi pontok keretében tegnap délelőtt. Abban maradtunk tegnap, hogy ezt a kérdést újra napirendre tűzzük június 30-ig. Megnézzük, hogy  – nem volt határideje ennek a pénzügyi bizottsági határozatnak -  mi történt azóta. A vizsgálat eredményéről a közgyűlést tájékoztatnánk. Kérem a közgyűlést, hogy júniusi közgyűlésig ezt a kérdést napolja el.

Dr. Kolonics Bálint: A polgármesteri tájékoztatón továbbhaladva szeretnék kérdéseket feltenni. Többször észrevételeztem, hogy nagyon szűkszavú a polgármesteri tájékoztató és nem derül ki egyértelműen, hogy mely határozat végrehajtásáról van szó. Például a 3. számúnál, a 8. számúnál, a  11. számúnál nem derül ki egyértelműen. Továbbra is kérem azt, hogy részletesebben jelöljék meg, hogy mely határozat végrehajtásáról tájékoztatják a közgyűlést. A 9. számúnál azt szeretném megkérdezni a XX. háziorvosi körzet működésére vonatkozóan, hogy én úgy tudom, hogy volt két vételár a szerződéskötés előtt, ami szóba került. Mely vételár kifizetésére került sor? Melyeket fogadták el? Később kaptuk az anyagot, ami az Autópálya Rt-vel kötendő közös nyilatkozatot tartalmazza, és erről tájékoztat minket. Ránézésre egyszerű és egyértelmű a dolog, hogy nyilatkozunk az Autópálya Rt. felé arra vonatkozóan, hogy az általunk átadott ingatlan, ahol az autópálya megépül és az ott megépülő autópálya lehajtók, valamint a helyi közlekedési főutak, azokat visszakapjuk. Tehát a földutakat megkapja az önkormányzat tulajdonába. A lehajtók, illetve felüljárók burkolatát pedig megkapja majd kezelésbe. Itt erről van szó. Ez milyen kötelezettségekkel jár? Nem kifejezetten a földútra gondolok, de tessék elképzelni, hogy egy lehajtónál a burkolat, aminek a kezelője az önkormányzat lesz, vagy a felüljárón a burkolat. Azt karban kell tartani, téli időszakban jégmentesíteni kell. Egy autópálya szakasza, a lehajtó és felüljáró napi többszöri karbantartást és jégmentesítést igényel. Így tovább haladva nyilván ennek költségvonzata van. Sikerült-e a hivatal részéről e kérdéseket tisztázni az Autópálya Rt-vel, hogy mely kötelezettségekkel jár ez? Mibe fog ez kerülni? Ha valamibe kerül, akkor erre az önkormányzat kap-e bármiféle finanszírozást a kormánytól, hogy ezt megtegyük? Zárójelben jegyezném meg, hogy úgy tudom, hogy országos viszonylatban ez működött és figyelmetlenség okából pusztán részt vettem egyszer egy tárgyaláson az Autópálya Rt-vel, ahol éles vita bontakozott ki erről és az Ügyészség velem egyetértve azt mondta, hogy nem adható úgy kezelésbe és tulajdonba, ha az önkormányzat ehhez nem járul hozzá. Ez nem akadálya annak, hogy az autópálya megépüljön. Arra kérem polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat az Autópálya Rt-vel, és kemény álláspontot képviseljen e kérdésben és ingyen ne adjuk a bőrünket. A szükséges forrásokat biztosítsák, vagy amennyiben nem, úgy maradjon az Autópálya Rt. kezelésében és tartsa rendben a burkolatot. Ne a mi szegényes költségvetésünkből kelljen erre is áldozni. Kérdéseimre várom a választ.

Litter Nándor: Volt egy egyeztetés az Autópálya Rt-vel. Itt nem arról van szó, hogy mi adjuk át a területet. Ebben a megállapodásban ez nincs bent.

Dr. Kolonics Bálint: Én azt mondtam, hogy visszakapjuk. Tulajdonba kapjuk.

Litter Nándor: Ha visszakapjuk, akkor először oda kellett adni. Egyszerű nyelvtani dologról van szó. Nem mi adjuk oda. Ezek honvédségi területek. A lőtér területén megy keresztül ez az autópálya. A honvédségi területek mellett van két magánszemélynek ingatlana. Az autópálya törvény szerint mindenkinek biztosítania kell a területe megközelítését. Csak úgy épülhetnek meg ezek a művek. A honvédség viszont nem hajlandó. Ő azt mondta, hogy semmit nem fog felvállalni, mert őt nem érdekli már ez a terület. Egyetlenegy módja volt a dolognak, és ugyanígy Sormással együtt ő is felvállalta a saját területeinek esetleges karbantartását. Itt az autópálya mellett menne egy kavicsos út, illetve lenne egy felhajtó. Abban a reményben gondoltam én, hogy célszerű lenne ezt átvállalni egyrészt azért, hogy ennek a két területnek a megközelítése biztosított legyen. Egyébként nem kötelező ezeket a földutakat megépíteni. Tervbe vettük azt és döntött arról a közgyűlés, hogy szeretnénk a lőtér területét megvásárolni és így a két területnek a közlekedése ez által ennek az átjárónak a megépítésével biztosított lenne. Itt nagy forgalom nincs, különösen télen, hiszen a lőteret nem használják. Az két mezőgazdasági terület, amely ott elzárva lenne ezen a területen, ők is feltehetően csak a nyári időszakban, amikor a mezőgazdasági munkák folynak, használnák a területet. Való igaz, hogy ez többletköltséget jelenthet a városnak. Ez párszáz méteres útnak igazán meg nem határozható rendben tartását jelentené. Kérek mindenkit, hogy ezt támogassa.

 

Zakó László:  A tájékoztató 6. oldalán a 3. ponthoz szeretnék hozzászólni. Mikor derült ki, hogy a zöldtábor faházai alkalmatlanok a diákok nyári ott tartózkodására? Miért május 31-ig járják be az illetékesek ezt a területet? Ez megtörtént-e? Ha nem, akkor ma hány órakor lesz, mert ma van a határnap? Amennyiben az ÁNTSZ alkalmatlannak találja ezt üdültetésre, akkor a Péterfy Sándor Általános Iskola vállalja. Jó megoldás-e, hogy a város közepén kereszteljük el zöldtábornak azt a kényszermegoldást, amikor fönn a Petőfi utcán lesznek a gyerekek. Van erre más alkalmas iskola is, ami végül is zöldterületen van. Erről szeretnék hallani valamit. Az úti jelentést elolvastam, hogy Kovásznán járt a város küldöttsége. Ugyan az utasok összetétele nem változott a múltkori felvetésem után sem. Milyen szinten és milyen módon szóba jött-e egyáltalán a tavaly december 5-i népszavazás?

Beznicza Miklós: A palini orvosi rendelő vételára 10 mFt volt. Ennyiért vettük meg az Alkotmány u. 100. szám alatti ingatlant orvosi rendelő céljára. A 11. pontnál az a bizonyos 1392/1 hrsz. - a Petőfi utat a Hunyadi utcával összekötő tervezett út melletti területről van szó, amelyet közterületből kértük átminősíteni, mert így volt rá befektető. 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A zöldtábor annak a törvényi kötelezettségnek tesz eleget, hogy a napközbeni felügyeletről a nyári időszakban is gondoskodni kell, amennyiben a szülő nem tudja ezt megoldani. A zöldtábor elnevezés így került be a köztudatba. Tehát bárhol megoldható. A múltkori nagy esőzések időszakában átáztak a faházak, akkor derült ki, hogy alkalmatlan lesz. Legalábbis az iskola ezt jelezte. A mai napra volt kitűzve a bejárás. Nem fog megtörténni, mert az ÁNTSZ jelezte, hogy egy embernek van jogosítványa erre, hogy kimondja a határozatot, de betegállományban van. Sajnos még a mai napon sem derül ki, hogy a zöldtábort tudjuk-e használni. Mi azt javasoltuk az intézmény vezetőjének – miután jelezte, hogy milyen problémák vannak –, hogy mindenképpen intézkedjenek, hogy a nyári ellátás biztosított legyen. A rendelkezésre álló pénzből – mert oda naponta ki kellett szállítani autóbusszal a gyerekeket – nagy valószínűséggel meg tudjuk oldani ugyanazon a költségvetési kereten belül, hogy a lehető legtöbbször alkalmat biztosítunk arra, hogy Budafára, a strandra, vagy olyan zöldterületre kijussanak a gyerekek. Azért kérnénk, hogy a jelen pillanatban maradjon ez még az iskolánál, hisz ott a kollégák már felkészültek erre. A programokat összeállították. Szeretnénk, ha jelen pillanatban az idei évben még ott valósulna meg. Amennyiben alkalmatlan, a későbbiek során jelezni fogjuk évközben, hogy milyen igényeink vannak a következő évben az ellátásra.

Litter Nándor: Szóba került a december 5-i népszavazás. Mi elmondtuk azt, hogy milyen helyzet volt Magyarországon ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan. Nem okozott ez feszültséget a tárgyalófelek között. Egyetlenegy kritikus pontja volt ennek az ügynek, amikor a Magyarországról érkező és ünnepi szónoklatot vállaló Cakó úr a csomakörösi templomban elég keményen ostorozta ezzel a magyarországi szavazókat. Ez megdöbbentést váltott ki a helyiekből és a mi delegációnk tagjaiból. 

Tóth László: A Kanizsa Fejlesztési Terv végrehajtásának 2005. áprilisi állásáról szóló előterjesztésben a Honvéd utca csatornázásánál a 2. pontban az van, hogy a Ballusztrád Kft. a módosított bankgaranciát még nem küldte meg. Most május 31-e van. Ugye az önkormányzat jóhiszeműen hozzájárult a Ballusztrád Kft. mindenféle kéréséhez. Többek között megígérte, hogy leteszi a bankgaranciát. Mind a mai napig nem tudom, hogy megtörtént-e? Ez már 8-9 hónapja. Mikor lesz a Honvéd utcába a csatornázás megoldva?

Litter Nándor: Egy bankgaranciát benyújtott. Az lejárt április 30-án. Ő hitelszerződés keretei között kívánja ezt megoldani. Egyeztetünk ebben az ügyben, hogy kibocsátja a számlát, amelyet ügyvédi letétbe helyezünk és ezzel biztosított az, hogy a kivitelező megkapja a pénzét. Remélem, hogy napokon belül - a Jogi Iroda munkatársai végzik ezt az egyeztetést – rendezni fogják ezt a kérdést. 

Palángi Krisztina: A polgármesteri tájékoztató kiegészítéséhez - melynek Nagykanizsa Agglomerációjának Fejlesztési Programja a tárgya – lenne még két kiegészítés. A határozati javaslat 3. pontja után javasolt beszúrni még egy pontot, mely szerint felhatalmazza Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Litter Nándor polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat megtegye. Még egy kiegészítésre lenne szükség, mely szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a programirányító bizottságba tagként jelöli Litter Nándor polgármestert.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Voltak kiegészítő javaslatok. Erről szavazzunk. Javasolnám, amit Dr. Fodor Csaba felvetett, hogy az üzletrészvásárlást, a kistérséggel kapcsolatos dolgot az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság vizsgája meg. Javaslatom az lenne, hogy a Pénzügyi Bizottság után történjen meg ez. Módosított javaslat, hogy ezt követően. Ez így megfelel? Akkor párhuzamosan folyjék a vizsgálat. Kérem, hogy ezt szavazzuk meg. 

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Újraszavazzunk. Kapcsoljuk ki György Pál gépét.

A közgyűlés 24 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a tájékoztató határozati javaslatának 1. pontjáról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a tájékoztató határozati javaslatának 2. pontjáról azzal a kiegészítéssel – mivel Karmazin József betegsége elhúzódik –, hogy a határidő hosszabbítás 2005. szeptember 30-a. 

A közgyűlés 18 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a tájékoztató határozati javaslatának 3. pontjáról.

A közgyűlés 19 szavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a tájékoztató határozati javaslatának 4. pontjáról.

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a tájékoztató határozati javaslatának 5. pontjáról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a tájékoztató határozati javaslatának 6. pontjáról.

A közgyűlés 26 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a tájékoztató határozati javaslatának 7. pontjáról.

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a tájékoztató határozati javaslatának 8/a., b. pontjáról.

A közgyűlés 25 szavazattal és 1 tartózkodással javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Nagykanizsa Agglomerációjának Fejlesztési Programja című témáról kérem, hogy szavazzunk azzal a kiegészítéssel, amit Palángi Krisztina tett.

A közgyűlés 18 szavazattal és 8 tartózkodással javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, támogassák az Autópálya Rt-vel kapcsolatos közös nyilatkozatunkat.

A közgyűlés 17 szavazattal, 8 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a fontosabb intézkedések, események végrehajtásáról tájékoztató határozati javaslatának 9. pontja.

A közgyűlés 18 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

140/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 35/1999.(II.9.), a 17/2002.(II.5.), a 115/5/2004.(V.25.), a 192/2004.(VIII.27.), a 246/3/b,4/2004.(X.27.), a 3/12/2005.(I.25.), a 19/1,2/2005.(I.25.), a 37/7/a,b/2005.(III.1.), a 38/2005.(III.1.), a 68/11,12,14/a,b,c,d,e,15,17,18/a/2005.(III.29.), a 79/1-3/2005.(III.29.), a 83/2005.(III.29.), és a 87/2005.(III.29.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.       a 106/2004.(V.25.) számú – városrendezési tervek érvényesülésére vonatkozó tájékoztató – határozat végrehajtásának határidejét 2005. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

3.       a 11/1-5/2005.(I.25.) számú – város rehabilitációs programra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. június 10-ig és 2005. július 30-ig meghosszabbítja.

4.       a 31/2005.(II.15.) számú – Ápolási Otthon létrehozására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. október 31-ig meghosszabbítja.

5.       a 37/4/2005.(III.1.) számú – közterület művelési ágú ingatlan forgalomképessé nyilvánítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. június 30-ig meghosszabbítja.

6.       a Nagykanizsa belterület 961. hrsz-ú ingatlant terhelő 3.455.040,- Ft és járuléka erejéig terjedő jelzálogjog Nagykanizsa 98/A/101. és a 98/A/102. hrsz-ú, Nagykanizsa, Kalmár u. 6. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlanokra történő áthelyezésével egyetért.

Felkéri a polgármestert, hogy a jelzálogjog átvezetéséhez szükséges lépéseket tegye meg a Zala Megyei Munkaügyi Központ felé.

Határidő:               2005. június 30.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Berlinger Henrikné igazgató)

7.       egyetért a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola által megfogalmazott Az általános iskolai tanulmányok befejezéséért és a diploma megszerzéséért” című projekt céljaival, és szakmailag támogatja. Felkéri az intézmény vezetőjét a projekt előkészítési feladatainak végrehajtására, a pályázat PEA támogatással történő elkészítésére és beadására.

Határidő:               2005. szeptember 30.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:     Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Mérksz Andor igazgató)

8.        

a.)     hozzájárul, hogy a nyári napközis tábor helyszíne 2005. június 20. – augusztus 20. között a Péterfy Sándor Általános Iskola legyen, amennyiben ezt a Zöldtábor állapota szükségessé teszi.

Megbízza a Péterfy Sándor Általános Iskola intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételével.

Határidő:                     2005. június 20.

Felelős  :                     Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:           Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Bagarus Ágnes igazgató)

b.)     a Péterfy Sándor Általános Iskola 2005.évi intézményi költségvetésében a Zöldtábor működtetésére meghatározott előirányzatot abban az esetben is biztosítja, amennyiben a tábor megszervezésére a Péterfy Sándor Általános Iskola épületében kerül sor.

A Péterfy Sándor Általános Iskola intézményvezetőjét utasítja, hogy az előirányzat felhasználásáról, valamint a nyári tábor működtetéséről szakmai beszámolót készítsen.

Határidő:                     2005. október 31.

Felelős  :                     Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:           Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Dencsné Szabó Edit osztályvezető

Bagarus Ágnes igazgató)

9.        

·         egyetért a „Partnerség 2007-13” programmal, melyben a megyei jogú városok és agglomerációikra vonatkozó terveket - köztük Nagykanizsa Megyei Jogú Városának és agglomerációjának koncepcióját létrehozzák, a meglévő részeket megújítják, kiegészítik , területfejlesztési programjukat kidolgozzák.

·         ezen programhoz kapcsolódóan együttműködési megállapodást köt az alábbi partnerekkel, és felhatalmazza Litter Nándor polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására

Gesztor:        Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

1.                     partner:       Győr-Moson –Sopron Megyei Regionális Fejlesztési tanács

2.                     partner:       Vas Megyei Területfejlesztési Tanács

3.                     partner:       Zala Megyei Területfejlesztési Tanács

4.                     partner:       Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

5.                     partner:       Sopron megyei Jogú Város Önkormányzata

6.                     partner:       Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

7.                     partner:       Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

·         hozzájárul, hogy ezen partnerség keretében a programhoz kapcsolódó „Partnerség 2007-13” című pályázati dokumentációt a gesztor Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. a Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzat terhére benyújtsa

·         felhatalmazza Litter Nándor polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

·         2005. évben 1.300.000 forrást biztosít a 2005. évi költségvetési rendelet - 14. sz. melléklet fejlesztési cél 3. költségvetési sor terhére

·         a Programirányító Bizottságba tagként jelöli Litter Nándor polgármestert.

·         Nagykanizsa Megyei Jogú Város részéről szakértőként kijelöli Palángi Krisztina irodavezetőt.

Határidő:           2005. június 30.

Felelős  :           Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Palángi Krisztina Pályázati Iroda irodavezető)

10.   felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás átalakulásával, valamint a Dráva-Mura Eurorégió Kht. üzletrészeinek megvásárlásával kapcsolatosan folytasson vizsgálatot, melynek eredményéről a 2005. júniusi soros közgyűlésen adjon tájékoztatást.

Határidő:         2005. június 28.

Felelős:           Tóth László bizottsági elnök

11.   felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Autópálya Rt. által kiállított „Közös nyilatkozat” aláírására.

Határidő:         azonnal

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

12.   a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

Cseresnyés Péter: Nem olyan régen láttunk egy kimutatást arról, hogy a Vízműnek az elmúlt évekhez képest eléggé jelentősen visszaesett a Vízműtől igénybe vett víz mennyisége. Információm szerint a GE töredékét vásárolja a Vízműtől annak a vízmennyiségnek, amit évekkel ezelőtt vásárolt. Mi az oka ennek? Információim szerint a Vízművet a GE megkereste annak érdekében, hogy valamilyen kedvezményes áron vásárolhassa a vizet és a megállapodás nem jött létre. Szeretném megkérdezni, hogy igaz-e ez az információ? Ha igaz, akkor mi okozta azt, hogy a megállapodás nem jött létre? Milyen okok miatt nem köttetett meg ez a megállapodás?

Litter Nándor: Valamennyien emlékszünk arra, hogy Kovács Antal jelentette be itt a nyilvánosság előtt a közgyűlésünkön, hogy előkészület alatt van ez a megállapodás, ez az egyezség. Azóta ezzel az üggyel nem jelentkeztek. A GE több mint 10 év óta saját kútjaiból látja el saját magát. Én ezt Herman Miklósnak jeleztem egy találkozásunkkor. Tehát ők ebben még nem döntöttek, hogy csatlakoznak-e a városi rendszerekhez. Nekünk kell a díjmegállapításról döntetünk. Mindenképpen ide kell, hogy kerüljön. Kovács Antalnál tájékozódunk arról, hogy áll az ügy.

Halász Gyula: A közérdekű bejelentéseknél is és lakossági megkeresésnél is felvetődött a Munkás utca végén a garázsok világításának a kérdése. A garázsok egy része a laktanyából lámpával volt megvilágítva. Úgy tudom, hogy a laktanya most az önkormányzaté lett. Azt kérik a lakók, hogy az a lámpa újra működésbe legyen hozva. A magántulajdonú garázsok megvilágítása feladata-e az önkormányzatnak? Tapasztaljuk azt, hogy 15-20 év óta ilyen mértékű út- és járdafelújítás nem zajlott a városban, mint most viszont sok helyen a csapadékvíz elvezetők, illetve a gázszellőzők nincsenek olyan szintre hozva, ahogy az elvárható lenne. A műszaki ellenőri munkát ki végzi ezeken a területeken? Mikor lesz ezeknek a munkáknak a kifizetése? A Zemplén utcában áll jelenleg az útfelújítási dolog most már jó két hete. Itt mikor történik meg az aszfaltozás?

Litter Nándor: Erre az utóbbira úgy gondolom, hogy szóban tudunk válaszolni. Az elsőre pedig írásban fogunk válaszolni.

Tárnok Ferenc: A Zemplén utcában nagy problémák merültek fel, ugyanis a megbontás után derült ki, hogy kiüregelődések találhatók a csatornahálózat hibája miatt. A mai napon a közgyűlés önálló napirendként tárgyalja ezt a pontot. Amikor pont kerül a finanszírozási dolog végére, utána tudjuk megoldani teljes körűen ezt a problémát.

Litter Nándor: Ki végzi a műszaki ellenőrzést?

Tárnok Ferenc: A Kanizsaber Kft. képviselője folyamatosan a Városfejlesztési Osztály munkatársaival konzultálva. Folyamatosan jelezzük. Kint vagyunk a helyszínen. Jelezzük a kivitelezőknek ezeket a problémákat. A számlakifizetés kizárólag a műszaki átadás, a teljes körű hiánytalan műszaki átadás után történhet meg a teljesítés igazolása alapján.

Dr. Kolonics Bálint: Kénytelen vagyok ismét megkérdezni, ha jól emlékszem a március 1-jei közgyűlésen próbáltam ez ügyben tájékozódni, de a kérdés feltevésére már nem volt időm. Azóta eltelt több hónap. Június van. Ez nem összekeverendő az általam feszegetett téma, a terv szerint folyamatban lévő út és járdafelújítással. A kátyúzást már rég meg kellett volna oldani. Mégpedig azért, mert olyan állapotban vannak az utak, hogy az élet- és vagyonbiztonságot nagymértékben veszélyeztetik ilyen mértékben a kátyúk. Nem lehet úgy végighajtani bizonyos útszakaszokon, hogy ki tudná már a járművezető kerülni a gödröket, mert annyi van. Ehhez kapcsolódóan és a közlekedésbiztonsághoz kapcsolódóan nyilván már meg kellett volna csinálni a kátyúkat, hogy sor kerülhessen az útburkolati jelek felfestésére. Nem látszik, hogy gyalogátkelőhely van. A kanizsai polgárok többsége ezen már fel van háborodva. Mi újság az aszfaltkeverő üzemeknél? Nyilvánvaló, hogy működik, mert az útfelújítás folyamatban van, tehát aszfaltot kevernek. Akkor nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy ezek a kátyúk nem kerültek betömésre, hiszen a legutóbbi alkalommal arról volt szó, hogy a zsákos anyag költséges. Nem tudom milyen műszaki megoldások léteznek. Egyszerűen oda kell menni, és a kátyúkat el kell tűntetni. Én nem tudok és a kanizsai polgárok sem tudnak erre megnyugtató választ elfogadni, csak azt, hogy igen, már két hónapja meg kellett volna csinálni, és akkor tegnapelőtt megcsináljuk. Csak ezt tudnám elfogadni.  

Gáspár András: A kátyúzási munkák az elmúlt 10-15 évben június közepén fejeződtek be mindig. Volt olyan év is, amikor más kivitelezőket is be tudtunk vonni, hogy gyorsítsunk a munkán, illetve nagyobb méretű volt az utak, járdák romlása. Ez az év nagyon rosszul jött ki, mert van egy vállalkozása a társaságunknak útfenntartásra a Ryno Kft-vel és annak érdekében, hogy próbáljuk gyorsítani a kátyúzásokat, próbálkoztunk más kivitelezőkkel is és nagyon rosszul jött ki ez az év, mert nemcsak Nagykanizsán történnek ezek az útfelújítások. – most a felújításra utalok vissza –, hanem a környező településeken is. Vagy az autópálya leköti a kivitelezőket. Egyszerűen nem tudtunk más kivitelezőt bevonni - még egyszer mondom - a gyorsítás érdekében. Természetesen aszfaltot már kevernek. Remélhetőleg június közepére be is tudjuk fejeztetni ezeket a munkákat. A számokból tudom, hogy a város 70 %-án a kátyúzási munkák már befejeződtek.

Bicsák Miklós: Miért hallgatott el a harangjelzés, ami az Ady Endre utcában volt? Szeretném kérni intézkedését, hogy minél hamarabb újra csengjen ez a harang.

Gáspár András: Már nem emlékszem, hogy milyen apropóból, de a VIA Kanizsa Kht. volt a beruházója ennek a harangnak. Nem tudom miért. A működtetésre a KanizsaNet Kht-val kötöttünk egy megállapodást. Elég sok probléma van vele. Meg fogjuk nézni. Nem vétetlenül jött ez a jelzés. Általában úgy van, hogy működik egy hétig és áll három hétig. Meg fogjuk nézni, hogy mit tudunk csináltatni, hogy rendszeresen működjön.

Sajni József: Képviselői körzetemben igyekszünk a közterületeken rendet tartani, és lehetőleg olyan állapotban tartani, ami esztétikus, és megfelel az igényeknek. Azonban van két-három dolog, amit megemlítenék, és ebben kérnék segítséget. A Miklósfa elején lévő nádas borzalmas képet mutat. Tudomásom szerint közterület, illetve önkormányzati terület. Ennek a rendbetételére kérnék segítséget. Ez kihez tartozik, kinek címezzem a kérelmet? Többször elhangzott már és a Közterület Felügyelet is erre próbált intézkedni - elsősorban a zárt kerti ingatlanoknál a hulladékgyűjtők környéke áldatlan állapotot mutat. A Szentgyörgyvári hegyen például több tonna szemét gyűlik össze. Gondolom, hogy ez a városnak nagyon sok pénzébe kerül. Nem lehetne erre kidolgozni egy olyan eljárást, ahol hatósági eljárással, vagy bármivel valahogyan szabályozni azokat, akik nem tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni és mit szabad? A miklósfai közmunkások minden héten egy napot azzal töltenek el, hogy összeszedik a mások által minden következmények nélkül szétszórt szemetet. Mit lehetne ezzel tenni? A Ligetvárosban felmerült problémákkal kapcsolatosan részben közterület, részben más. Kérem, hogy alakuljon egy olyan csapat, aki egy bejárással felmérné azokat a gondokat, amelyek újólag adódtak - akár egy fórummal befejezve próbáljuk meg lezárni ezeket a kérdésekre adott válaszokat. Ennek az időpontját szeretném egyeztetni.

Kulbencz Ferenc: Ez a probléma már régóta felvetődött és mi is szembesültünk vele. Igyekeztünk megoldásokat találni, hogy mi módon lehetne ezt rendezni. Egy időn keresztül rendszeres ellenőrzéssel próbáltuk és azt tapasztaltuk, hogy amíg jelenlét volt, tehát a közterület felügyelő ott tartózkodott, vagy figyelték ezeket a pontokat, akkor nem történt hulladék elhelyezés. Viszont abban a pillanatban, amikor ezt megszűnt és kevésbé volt ezeknek a területeknek a figyelése, akkor ugyanúgy keletkezett újra hulladék. Utána azt a megoldást próbáltuk választani, hogy elszállítjuk ezt a hulladékot, amit most is megteszünk, hiszen megkezdtük az illegális szeméttelepek felszámolását. Igyekszünk egy olyan átfogó tervet kidolgozni, ami alapján, ha a nap nem is minden részében, de igyekszünk állandóan ott tartózkodni ezeken a pontokon, és valamilyen mértékben igyekszünk visszaszorítani. Az igazi megoldás az volna, hogy valamilyen utón-módon megszervezni ezeknél a hegyi ingatlanoknál úgy az elszállítást, hogy esetleg fizessenek érte a tulajdonosok, de ez csak egy ötlet a részemről. 

Litter Nándor: Az első területtel kapcsolatban van információja, hogy kié a terület?

Kulbencz Ferenc: Nincs.

Gáspár András: Önkormányzati ingatlan, de nem közterület. (mikrofon nélkül)

Litter Nándor: Jegyző úrral együtt megkérjük Partiné Dr. Szmodics Györgyit, és akit még be kell vonni, hogy június 15-ig ez a helyszíni bejárás történjen meg képviselő úrral együtt a ligetvárosi problémák összegyűjtésére.

Nagy József György: A Thúry laktanya és a Sánc közötti útszakasz áldatlan helyzetével kapcsolatban szeretnék szólni. Az elmúlt időszakban ezen az útszakaszon megjelentek szolgáltatásukat kínáló hölgyek. Olyan komoly helyzet fordult elő, hogy az útszakaszon már nem lehet úgy elmenni, elsétálni hölgyeknek, akár gyereket kézen fogó hölgyeknek is, hogy ne szólítanák le azt az autóból férfiak. Ezt az áldatlan állapotot minél előbb meg kell szüntetni. A Szepetneki utcában vannak önkormányzati tulajdonban lévő telkek, amelyek rendkívül elhanyagolt állapotban vannak. Több méteres bokrok, füvek vannak ezeken a területeken. Gyakorlatilag mindenféle rágcsáló megtalálható. A panaszt tevő jelezte, hogy többször felszólították az utcákban lakókat, hogy tegyék rendbe a területeket. Kérték, hogy az önkormányzat ezt saját területével is tegye meg. Nagy örömömre szolgál, hogy Sajni képviselőtársam Ligetvárosban kezdeményezte ezt a bejárást, hisz elengedhetetlenül szükséges ennek a megléte. Mondanám ezt ezért is, mert Ligetvárosban van egy olyan italbolt - mi csak Gombának ismerjük -, amely gyakorlatilag teljesen közterületen engedi meg a szeszfogyasztást. Sőt mi több, nemcsak szeszfogyasztást, hanem szerencsejáték gépek is vannak ebben a létesítményben. Tudomásomra jutott lakossági bejelentés alapján, hogy itt ilyen félpénzes megoldással még fiatalkorúak is játszhatnak, és a nyereményük felét le kell adni valakiknek. Ez különösen azért fontos, mert két intézmény is található 50 m-es körzetben - egy óvoda és egy állami gondozottakat elhelyező intézmény.

Polai József: E hónap 17-én Önnek is eljutattam interpellációmat írásban. A következőre szeretnék választ kapni. Csordásné Láng Éva képviselőtársammal 2004. október 19-én közös indítványunkban kezdeményeztünk a közgyűlésnél, hogy az idei évben kerüljön sor a kiskanizsai ravatalozó újjáépítésére, annak megterveztetésére, a kivitelezés megvalósítására. A közös indítványunkat a képviselő testület 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta. Ennek értelmében a 17/2005.(I.25.) számú közgyűlési határozatban a testület felkérte a polgármester urat arra, hogy a terveztetést végeztesse el, majd a közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező költségajánlatának megfelelő összeget a költségvetésben külön sorban szerepeltetve különítse el. Ennek következményeként 20 mFt szerepel is a költségvetésben, ám konkrétumokról még mindig nem kaptunk tájékoztatást. Többször is próbáltam a hivatalban érdeklődni. Kaptam valamiféle választ, amely az ÁSZ vizsgálatra vonatkozik. Semmit nem tudunk arról, hogy hol tart a kiskanizsai ravatalozó újjáépítésének folyamata. Elindult-e egyáltalán a terveztetés? A terveztetés a városnak egy fillérjébe sem kerülne, hiszen Plánder László kiskanizsai építészmérnök-tervező felajánlotta, hogy elvégzi térítésmentesen. Tehát még arra sem lehet hivatkozni, hogy erre nincs pénz. Megépül-e még ebben az évben a kiskanizsai ravatalozó?

Tárnok Ferenc: Írásban fogunk válaszolni. (mikrofon nélkül)

Litter Nándor: Az a célunk, hogy megvalósuljon ebben az évben ez a ravatalozó. Remélem, hogy megtörténik.

Polai József: Nemcsak az ÁSZ vizsgálatok eredményei alapján, mint ahogy minden temetőt egyébként kell.

Litter Nándor: Bízzuk ezt a szakemberekre. Nem kap egyébként működési engedélyt, a tervet nem fogadják el, ha nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően készül ez a terv. 

Polai József: Mi azt indítványoztuk, hogy egy új ravatalozó fog nálunk megépülni. Most viszont az ÁSZ vizsgálatok hatására úgy tűnik, hogy egy vizesblokk készülne el nálunk és nem több. Nincs itt erről szó, amit nekem polgármester úr ígér. A hivatalban nem így válaszolgattak nekem.

Litter Nándor: Van 20 mFt. Ennek megfelelően fogjuk ezt a programot végrehajtani, ami abba belefér. Nem ismerem a tervet, nem tudom, hogyan áll. Bízzuk azokban, akik ezt a tervet csinálják.

Polai József: Akkor, kérem, hogy mondják el itt most.

Litter Nándor: Most nem tudnak választ adni. Utána járnak, és írásban válaszolnak.

Polai József: Nekem a hivatalban tudnak válaszolni, hogy erről le kell mondanom, kérem, hogy ezt itt mondják ki. Most mondják ki a szakemberek.

Litter Nándor: Miről lemondani?

Polai József: Tehát mondjak le az újjáépítésről - ez volt a hivatalban a válasz –, mert nincs pénz.

Litter Nándor:  A tervezők, a szakemberek majd eldöntik, hogy mi lesz a része a programnak. Kérem ennek megfelelően elfogadni. Mi beépítettük a költségvetésbe és szeretnénk ezt a programot a mi általunk elképzelt módon végrehajtani. Kérdezem Dr. Csákai Ivánt, hogy az interpellációjára a választ elfogadja-e?

Dr. Csákai Iván: A válasz frappánsan hangzik. Beszéltem közlekedési mérnökkel és közlekedési szakemberrel. A balra nagy ívben kanyarodást ott 15 m-re a körforgalomtól megengedni hatósági nonszensz. Balesetveszélyes állapotot teremt. Az, hogy a kihajtásnál nincs gyorsítósáv, még elfogadható, de a balra nagy ívben kanyarodást, nem hiszem, hogy a hatóság engedélyezte. Én ezt így nem tudom elfogadni.

Litter Nándor: Abba ne kételkedjünk, hogy a hatóság engedélyezte. A közlekedési hatóság nélkül ilyen mű nem épülhet meg. Kellett, hogy a közlekedési hatóság engedélye meglegyen. Megkérem Szamosi Gábor osztályvezetőt és Gáspár András ügyvezetőt, hogy segítsenek kiegészíteni a választ.

Gáspár András: Az építési engedélyhez kellett a közútkezelő és a közlekedési hatóság hozzájárulása, engedélye. Ez egy engedélyezett tervdokumentáció alapján készült. Mi megnéztük a helyszínen. A tervek szerint készült el. Engedélyezve van a balra nagy ívben kanyarodás.

Litter Nándor: A választ elfogadja képviselő úr?

Dr. Csákai Iván: (Mikrofon nélkül beszél, nem hallható.)

Litter Nándor: Jó, köszönöm. Halász Gyula képviselő urat kérdezem, hogy a válaszokat elfogadja-e?

Halász Gyula: Az első felvetés volt az útépítéssel kapcsolatos dolog. Itt kiegészítéssel elfogadnám azzal, hogy a Városfejlesztési Osztály jelöljön meg egy időpontot, amikor ezt a szemlét meg tudjuk csinálni. Azonnali beavatkozás kell a Kazanlak krt. 14., a Városkapu 8., 10-nél és a Munkás utcánál. Itt be van szakadva az út és bármelyik pillanatban a csatorna alatt eltűnhet akár a szemetes autó, akár bármilyen autó. Életveszélyes állapot van itt.

Litter Nándor: Azt kérem, hogy a holnapi napon Tárnok Ferenc és Gáspár András jelöljön ki valakit, aki kimegy képviselő úrral együtt és a Vízművel. Ezt alapvetően a Vízműnek kell helyreállítani, ha a csatornafolyásokból adódóan történt meg ez a beomlás. Jó, akkor ezt elfogadta.

Halász Gyula: Ezekkel a kiegészítésekkel.

Litter Nándor: Jó.

Halász Gyula: A másik a Csónakázó-tóval kapcsolatos dolog. Kiegészítéssel tudnám csak elfogadni a választ. Ehhez pedig az kellene, hogy a kilátó felújítására valami konkrét javaslat, vagy terv kellene, mert így nem maradhat, mert akkor inkább bontassuk le.

Litter Nándor: Úgy tudom, hogy nem a miénk a kilátó, mert engem megkért Palángi Krisztina, hogy az Erdészet vezérigazgatójától kérdezzem meg, hogy átadják-e részünkre a kilátót. Először a tulajdonviszonyokat kellene rendezni.

Halász Gyula: Akkor lépjünk ebben az ügyben.

Litter Nándor: Ez megtörtént. Szóbeli egyeztetés már volt. Azt kértem én, hogy egy írásos …

Palángi Krisztina: A tulajdonjog nem lesz rendezve, csak a kezelői jog. (mikrofon nélkül)

Litter Nándor: A kezelői is elég.

Halász Gyula: Jó. A harmadik pedig az, hogy április 6-án a hivatalban leadtam a képviselői kerettel kapcsolatos igényemet és kértem azt, hogy egy ajánlatot adjanak arra, hogy az általam leadott fejlesztések, beruházások mennyiben fedezik a képviselői keretet. Azóta úgy tudom nem volt a képviselők részére meghallgatás, egyeztetés. Én továbbra is kérném azt, hogy a Városfejlesztési Osztály jelöljön meg egy időpontot, amire ezt az ajánlatot megadják részemre, hogy tudjuk a körzetben a munkákat elvégezni. Itt van nálam egy plusz példány. Ezt oda is tudom adni térképpel, mindennel együtt. Ebben az esetben el tudom fogadni. Itt is kérek egy konkrét időpontot, és akkor elfogadom.

Litter Nándor: Jövő hét végéig megtartjuk. Nem tudom, hogy mindenkitől beérkezett-e a javaslat. Akkor addig tudjuk tisztázni mindenkivel, hogy mi az elképzelése a saját keretével és akkor 10-éig meg kell tartani ennek az egyeztetését. További kérdés nem volt.

Dr. Fodor Csaba: A Postakerti utca és a Balatoni utca között épül egy áruház, amelynek a nálam fellelhető tervlapján a Postakert utca felől is egy bejárat van tervezve. Ez a bejárat a rajz alapján talán gazdasági bejáratnak minősülhet, de mivel szoros összeköttetésben van a parkolóval, így nem zárható ki, hogy a vásárlók is ezen az utcán nyugodtan ki-be közlekedhetnek a majdan elkészülő áruház parkolójában. Az ottani lakókkal beszélgetve félő, hogy ez a szűk szabályos szélességű utca jelentősen meg lesz terhelve mind személy-, mind teherforgalommal. Ezért azt javaslom, hogy amennyiben lehetséges, ezt a bejáratot szüntessük meg és csak a Balatoni út felöl lehessen majd az áruházba bemeni. Amennyiben nem lehetséges, akkor pedig azt vizsgáljuk meg, hogy ennek az egész tömbnek – az Irtás, Postakert – lakó-pihenő övezetté való átalakítására van-e mód, az ehhez szükséges műtárgyakat el lehet-e helyezni forgalomcsillapítás szempontjából az útburkolatokon. Azt is meg kellene vizsgálni, hogy miként lehetne egyirányú forgalmat kialakítani az itt lévő utcákban, nyilvánvalóan ezzel is korlátozni az oda beközlekedő majdani esetleges személygépkocsik számát. Most nem kérek válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket most elmondok, de szeretném, ha nyomuk maradna, és valamifajta munka elindulna benne. Ugyanez vonatkozik a Balatoni út melletti járdára, amit már igen régóta hajtunk és a járdával kapcsolatosan a Rózsa utca felőli feljáró kialakítására is, amit mindenképpen meg kell oldani, mégpedig oly módon, hogy a kismamák a babakocsikkal is tudjanak ott közlekedni. További járda-probléma hosszú évek óta és arra is kérek most már valami elfogadható magyarázatot, hogy miként tudjuk megoldani a SCHELL mögötti utcában a gyalogosközlekedés biztonságossá tételét, mert jelentős gépjárműforgalom van azon az úton. Ott ki kell alakítani a járdát. Ezzel kapcsolatosan szeretnék majd válaszokat kapni. A többi kérdéseket természetesen megpróbáljuk megoldani a hét vége felé Gáspár András úrral. A szokásos és esedékes bejárást el fogjuk végezni úgy is és a többi kérdést majd ott rendezzük.

Litter Nándor: A Baumeister Kft-vel kapcsolatos, képviselő úr által is elmondott észrevételeket megkaptuk. Az lesz a feladatunk, hogy a shop-s egyébként elvileg támogatott beruházását úgy valósítsuk meg, hogy a Baumeister Kft. is kéri, hogy esetleg védőövezettel és ezekkel a forgalmi korlátozásokkal, amit képviselő úr is elmondott, történjen meg a területnek a rendezése.

Dr. Fodor Csaba: Most Ön vagy nem akarja megérteni, amit mondtam, vagy nem tudom, de én nem arról beszéltem. Én a Postakert és a Balatoni utca közötti áruház építkezéséről beszélek, az pedig LIDL áruház. Amiről Ön beszél, a Dózsa György utca másik oldalán van. Én arról nem beszélek, mert az a Horváth képviselő úr körzete.  

Litter Nándor: Elnézést a tévedésért. A többi járdakialakítást pedig szeretnénk a városfejlesztési megállapodások kereti között megépíteni. Arra törekeszünk, hogy ezek sikerüljenek.

Dr. Kolonics Bálint: Kaptam egy választ a kérdésemre. Erre szerettem volna reagálni, hogy természetesen nem tudom elfogadni a választ, ugyanis Gáspár úr nyilatkozza, hogy 70 %-a felújításra került. Azt gondolom, hogy nem ebben a városban. Azért ez messze nem felel meg a valóságnak, hogy 70 %-a a kátyúknak rendbehozatalra került. Én őszintébb választ vártam volna. Ezt nem tudom elfogadni. Ez nem enyhe, hanem súlyos túlzásokat tartalmaz. 

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy aki mindennap ezzel foglalkozik, és konkrét jeleket tesznek a városban, hogy hol kell felújítani, vagy kátyúzni, akkor higgyük el már neki, hogy Ő tudja, hogy 70 %-ban. Végig járta az összes utcát. Akkor végig kellene járni, és megszámolni, és akkor lehet vitatkozni ezen. Higgyük el a szakembereknek azt, amit mondanak, mert különben nem haladunk előre.

3.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló, módosított 6/2005. (II. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

26/2005.(VI.8.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2005.(VI.8.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló 6/2005.(II.21.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4.       Javaslat Gyermekjóléti Központ kialakítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Kaszás Gizella intézményvezető: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 94/2005. számú határozatával, 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a javaslatot.

Kereskai Péter: Egyetértek a javaslattal. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és annyit hiányoltam az anyagból – bár oda van írva, hogy a 2005. évi költségvetésben tervezve –, hogy ez forintálisan mennyi.

Litter Nándor: Mennyi ennek a többlete? Erre most már nem emlékszem. A költségvetésben terveztük.

Dr. Kaszás Gizella: Ez azt jelenti, hogy mindenki pályakezdő lenne. Ezt I. kategóriával kell számolni -  négy diplomás szakember lenne FI kategóriában, és 2 szociális asszisztens, aki pedig középiskolai végzettségű, természetesen szakirányú. Ennek alapján lehet pontosan kiszámolni.

Litter Nándor: Ez közel 10 millió Ft első kalkuláció szerint.

Bicsák Miklós: Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassuk a javaslatot.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Felvetődtek ilyen kérdések, de ez nem befolyásolt bennünket abban, hogy állást foglaljunk.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

141/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményét 2005. július 1. napjával Családsegítő és Gyermekjóléti Központtá átalakítja. Az intézmény Alapító Okiratát jelen előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti szöveggel 2005. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a módosított Alapító Okiratot nyújtsa be a működést engedélyező hatóságnak.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor Polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

5.       Javaslat az önkormányzati intézmények további működési feltételeinek módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Tudjuk, hogy a fűtésrekonstrukció kapcsán átalakul az egyes intézmények működési rendszere, amely azt jelenti, hogy a fűtési szolgáltatást, mint szolgáltatást fogjuk kapni, és ez indokolta azt, hogy áttekintsük a további működés feltételeit. Ezt a pillanatot felhasználtuk arra is, hogy azokról az intézményekről is gondoskodjunk, ahol karbantartó és egyéb munkakörök nem kerültek továbbiakban kialakításra, tehát egyforma szilárdságú legyen az a működés, amit elvárunk az intézményektől. Ezt a változást tartalmazza egyrészt az előterjesztés. Másrészt vannak olyan funkciók, amelyeket korábban nem oldottunk meg megfelelő módon. Az egyik a közbeszerzés ügye. Tehát egy olyan közbeszerzési munkatárs segítené az intézmények munkáját, aki profi módon megoldja ezt a feladatot, és az IKI keretei között működne. Azon kívül egy munkavédelmi munkakör is beállításra kerül annak érdekében, hogy szintén ezt a szolgáltatást nyújtsa az intézményeinknek, és nem kívülről kell ezt a szolgáltatást majd megvásárolni. Ezen kívül a nagyobb felújításokat, amiben megegyezés történt az intézmények és az IKI között, az IKI-nél kialakítandó vagy bővítendő csoport végezné. Ebben megegyezés van, hogy mely munkálatok azok, amelyek az intézményekben maradó karbantartók által elvégzendő feladatok, és melyek azok, amelyeket az IKI-nek kell elvégeznie. Azon kívül az IKI-nél lesz egy olyan munkatárs is, vagy több, ha az élet úgy hozza, akik a helyettesítéseket fogják majd ellátni az egyes intézményeknél, hiszen látjuk, hogy elég szűkre szabottak ezek a munkakörök, és betegség esetén a helyettesítést az IKI-nek kell majd megoldania.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A fűtő-karbantartó létszám felülvizsgálatával párhuzamosan elsősorban a középiskolákat érintően tekintettük át a technikai létszámokat, és a gyermekek számának csökkenése, illetve a feladatok átrendeződéséből adódóan bizonyos álláshelyek megszüntetésre kerültek, tehát jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy körülbelül azonos feltételek mellett működnek most a középiskoláink. Az általános iskolákban az elmúlt években folyamatosan kezeltük egyébként a csoportmegszűnéssel a technikai létszámot is. Jelen pillanatban az érintettekkel folyamatosan tárgyalunk – mármint intézményvezetőkkel. Igazából két ember esetében nem tudjuk pillanatnyilag, hogy hogyan dönt, de nagyjából ezen kívül mindenkinek sikerült úgy megoldani az egzisztenciáját, hogy különösebb sérelem nélkül távozik. Vagy kérte, hogy ő legyen az, aki elbocsátásra kerül, mert máshol kívánja megoldani innentől kezdve a munkahelyét, illetve egy része, egyharmada a dolgozóknak az előrehozott nyugdíj lehetőségével tud élni, illetve felajánlottuk az IKI-vel közösen egyeztetés alapján az ott kialakításra kerülő csoportba való átlépés lehetőségét. Ezért mondom, hogy pillanatnyilag 2 ember ügye rendezetlen, akik nem igazán vállalkoztak még erre, de egyébként ott még 5 fő alkalmazására lenne lehetőség. Természetesen, ha ő a felajánlott álláshelyet nem fogadja el, akkor az önkormányzatnak kötelessége végkielégítést fizetni ezen dolgozók esetében. Az idei évben a költségek körülbelül 5 millió Ft-ra rúgnak, ami pluszban jelentkezik. Ezt egyébként részben fedezi is a PROMETHEUS szerződésben erre rendelkezésre álló összeg. Egyébként a végkielégítések és a felmentési időre járó keresettel pályázatot nyújthat be az önkormányzat az idei évben, és a létszámcsökkentésre most is kiírták – minden évben nyertünk ezen a pályázaton. A megtakarítás a 2006-os évben 34 millió Ft lesz. Ez azért 34 millió, mert bizonyos végkielégítések kifizetési kötelezettsége áthúzódik, és a felmentési idő a 8 hónap miatt áthúzódik a következő költségvetési évre. A 2007. év a jelenlegi bérekkel számolva 43 millió Ft-os megtakarítást jelent az ágazatban az önkormányzatnak. Szeretném jelezni, hogy az előterjesztés 4. oldalán a Batthyány Gimnázium esetében elírtuk az adatot. A határozati javaslatban már jól szerepelnek. Ott a 36-ot kérem, hogy 39-re módosítják. A 34,5 37,5, és a 38 a végén 36. A határozati javaslatban jól szerepel már. Itt felejtettük javítani az adatot.

Zakó László: Az előterjesztés egy újabb szög a város koporsójában. Újabb elbocsátások elé nézünk. Elég terjedelmes az anyag, épp eléggé terjedelmes ahhoz, hogy nehezen lehessen követni, hogy ki hova kerül, hány fő hol csökken. Egyet tudok, ahol 2 fő lát el egy feladatot, és abból egyet elbocsátunk, ott a maradék egy ember nem fogja tudni a feladatát elvégezni. Erre iskolaigazgatói visszajelzést is kaptam, tehát ha úgy tetszik, most tolmácsolom az iskolák véleményét. Az az ok, miszerint a gyermeklétszám csökken, jelen esetben nem magyarázhatja, nem is magyarázhatja semmiképpen a létszámcsökkentést, tudniillik itt fűtésről, karbantartásról van szó, amely legkevésbé szoros összefüggésben van – mármint ennek a feladatnak a nagysága – a gyermeklétszámmal. Pedagógusok elbocsátása ellen is mindig felemelem a hangom, de az, hogy most már az iskolák működtetését – mert nem csak fűtésről, hanem karbantartásról is van szó – veszélyeztessük ilyen elbocsátásokkal, ez ellen tiltakozom. Az, hogy közben megalakul egy karbantartói csoport valahol, ahol majd az előterjesztés szerint létszámhiány esetén majd kisegítő tevékenységet fognak folytatni, a mutatott számok alapján nem tartom megvalósíthatónak. Arra a létszám kevés lesz. Tehát akárhogy is magyarázzuk az okokat, nem tudom támogatni azt az előterjesztést, amelynek az eredményeképpen iskolák működtetését veszélyeztetjük. Már nem is az oktatást, hanem a létfenntartásukat veszélyeztetjük.

Röst János: Szeretnék segíteni Zakó Lászlónak. Az intézmények felülvizsgálatánál kiderült, hogy van olyan intézmény, ahol például gépész jellegű szakember dolgozott, volt, ahol asztalos, volt, ahol festő, és emellett látták el a fűtést, illetve a karbantartási munkákat. Ezek a munkakörök gyakorlatilag nem vesznek el, mert egyrészt egy jelentős része bennmarad az iskolák rendszerében, másrészt pedig az Ingatlankezelési Intézménynél 10 fős brigád lesz létrehozva, amely gyakorlatilag el fogja látni azokat a munkarészeket, amelyeket a jelenlegi karbantartó-fűtők végeztek. Ilyen értelemben Zakó László képviselő úr aggályai nem alaposak. Úgy gondolom, hogy a szakmaiság garantált egy nagyobb szervezetnél, és azért is garantált, mert ott többlépcsős, több szakmacsoporttal rendelkező kollégák fogják ellátni ezt a munkát. Ez azt jelenti, hogy a fűtésszereléshez fűtésszerelő fog kimenni, a festőmunkákhoz pedig festő. A szétválasztásra megvan a javaslat, tehát azt jelenti, hogy meg lesz határozva, hogy melyik munkarészeket kell ellátni az intézményeknél maradó kollégáknak, és melyik munkarészeket fogják ellátni az IKI-nél lévő kollégák. A végkielégítéssel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a PROMETHEUS Rt-vel tegnap egyeztettünk, és ők jelezték, hogy nem kívánnak átvenni személyzetet. Ilyen értelemben a szerződés szerint általuk garantált 5 millió Ft-ot a város részére át fogják utalni. De bízunk abban, hogy lehető legkevesebb létszám lesz az, amelyik végkielégítéssel kerül elbocsátásra. Bízunk abban, hogy az áthelyezésük, illetve …. megoldásuk sikeres lesz.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta, ami tulajdonképpen egy téma, de mégiscsak kettő. Az egyik része arról szól – a jelentősebb része –, hogy a fűtésrekonstrukció kapcsán és annak vonzataként milyen létszámok kerülnek leépítésre. A másik pedig az egyéb munkakörökben történő létszámváltozás. Bizottságunk a határozati javaslat 1. pontjáról úgy döntött, hogy 2 igen, 4 nem és 1 tartózkodással azt nem támogatja. Ugyanilyen arányban nem támogatja a 2. számú határozati javaslatot sem. A 3. számú határozati javaslatot 2 igen, 3 nem és 2 tartózkodással utasítja el. A 4., 5. és 6. pontokat a bizottság 7 igennel elfogadta. A 7. pontot 5 igennel, 2 nemmel, és a 8. pontot 3 igennel, 3 nemmel és 1 tartózkodással szavazta meg. Mindez tulajdonképpen a bizottság álláspontja, és hogy miért így alakult, annak több oka van. Szeretném elmondani, hogy ennek mi az oka. Természetesen a fűtésrekonstrukció kapcsán vannak jól értelmezhető és indokolható okok arra, hogy azok a fűtők, akik ilyen munkakörben dolgoztak természetesen ezt a feladatukat nem tudják ellátni, hiszen a rendszer modernizálódik, csakhogy a fűtésrekonstrukció kapcsán az egész karbantartói létszám felülvizsgálatra került, mégpedig úgy, hogy az első megállapításom az, hogy ez nem lett feladathoz igazítva. Ez egy kicsit számomra olyan, mint már volt ilyen étkezéshez kötött létszám-meghatározás, ahol egy limit volt, és az alapján aztán nem feladathoz, hanem valamilyen létszámhoz kötötték. Most pedig úgy gondolom, hogy az az elv, hogy az óvodában is legyen karbantartó és az iskolában is, ez részben érvényesült, mert van itt olyan intézmény, ahol ez nem jelenik meg, tehát, hogy az óvodában fél, az iskolában pedig egy egész. Azt, amit Zakó László elmondott, nem akarom ismételni, de meg kell mondanom, hogy jelentős részt egyetértek vele. Következő aggályként az merült fel, hogy ez a racionalizálás egyben egy újszerű feladatellátást is indukált, mégpedig az IKI részéről. Ez az úgynevezett nagyrendszerben való gondolkodás, ami tulajdonképpen azt hiszem, hogy biztos nagyon jól működik valahol, de nálunk ennek nincsenek hagyományai, és ez a rendszer igazából nemcsak személyhez kötött, hanem minden más feltételhez is, és jól látszik már most az elején, hogy milyen gondok vannak, hiszen összesen négyen jelentkeztek a felszabaduló létszámból ebbe a karbantartói csoportba. Feltehetően nem azért, mert nekik valahol nagyon jó munkahelyeket ajánlottak fel, hanem tudják, hogy a követelmények mik, és feltehetően ezt nem tudják vállalni. A másik, hogy jelen pillanatban egyáltalán nem ismerjük – polgármester úr ugyan említette, hogy itt megtörtént a feladatmegosztás, de a tegnapi bizottsági ülésig semmi nem volt a kezünkben –, hogy milyen feladatmegosztás van vagy lesz ezen karbantartói csoport és az intézményben maradó karbantartók között. Tehát ezt leírva itt senki nekünk be nem mutatta. Tehát ezt nem tudjuk, hogy pontosan ki miben kompetens. Ezen túl a következő, hogy ez a csoport egy nagy rendszer és egy nagy rendszernek a megvalósítója – az anyag arra hivatkozik, hogy ennek a felszerelése majd az intézmények által felajánlott eszközökkel történik. Nem tudom, a kollégákat ismerem, szerintem rossz kalapácson kívül nem hiszem, hogy túl sok mindent felajánlanak, mert az intézmények nagyrészt saját maguk szerezték be vagy takarítottak meg pénzeket arra, hogy bizonyos komolyabb eszközöket biztosítsanak a karbantartóik számára. Tehát azt hiszem, hogy ez egy plusz költséget fog mindenféleképpen jelenteni. Elhangzott osztályvezető asszony részéről 43 millió Ft-os megtakarítás. Amennyiben ezt a közgyűlés elfogadja, én azért ezt most felírom, mert erre nagyon kíváncsi leszek. Ezt kizárt dolognak tartom, ez egy fiktív szám, mert itt annyi minden fog költségként jelentkezni, hogy van egy olyan érzésem, hogy ezt nem lehet megvalósítani. Lenne egy módosító javaslatom, mégpedig azért, mert - Zakó úr már utalt rá -, képtelenségnek tartom, hogy két intézményben – és nem azért, mert én az egyik vagyok közülük, ahol van két telephelyen egy óvoda és van egy iskola – másfél karbantartó van. Egészet se nagyon lehet találni, felet pedig hova? Úgy gondolom, hogy ez matematikailag nagyon jó dolog, csak ezt a felet nem tudom hova tenni. Ugyanúgy a kiskanizsai iskolában, ahol az iskolán kívül ott van a bajcsai óvoda és a kiskanizsai területen lévő óvoda, ott is egy karbantartó van. Ennek ráadásul mozogni is kell. Javaslom mindkét esetben a két karbantartói álláshely megtartását, mert különben ez nagyon nagy problémákat fog felvetni. Több mindent nem tudunk, vannak olyanok, akik a karbantartói szerződéseket felbontották, innentől kezdve az egész rendszer működése nem tudom, hogyan lesz megoldható, illetve vannak ott más karbantartásra szoruló eszközök is, ami nem a PROMETHEUS tulajdonában lesz. Ezen túl pedig szeretne minden intézmény választ kapni arra, hogy mi történik a leszerelt eszközökkel, ami tulajdonképpen az intézmény vagyontárgya volt? Ezek hol lesznek értékesítve, vagy nem lesznek értékesítve? Vannak itt teljesen újszerű kazánok, amelyek leszerelésre kerülnek, és akkor ez tulajdonképpen az intézmény bevétele lesz, vagy mi történik vele? Tudom, hogy naiv vagyok megint, de hadd mondjam el, hogy szeretném, ha ebben a dologban tisztán látnánk, mert tőlünk is nagyon sok mindent elvisznek, és szeretnénk tudni, hogy ebből az intézmény mit fog visszakapni.

Röst János: Azok a kazánok, illetve más gépészeti berendezések, amelyeket leszerelnek, egy része, amely nem alkalmas a hasznosításra, a MÉH telepen keresztül értékesítésre kerülnek. Azokat a kazánokat, amelyek működőképesek, értékesíthetőek, az IKI telephelyén tárolják, és egy árverésen keresztül lesz értékesítve, amennyiben ezek a munkák befejeződnek. Mindenegyes bontásról a jelenlévő ingatlankezelő jegyzőkönyvet vesz fel, tehát gyakorlatilag pontosan rögzíti, hogy melyik tárgy hova került lebontásra, és hogy mi lesz a sorsa. Az értékesítés összegének felhasználásáról nincs még döntés. Vélhetőleg nem az intézménynél fog maradni.

Dr. Horváth György: Azok közé a bizottsági tagok közé tartoztam, akik megszavazták a határozati javaslatokat. Azzal kezdtem tegnap is, hogy hasonló a helyzet, mint az óvodáknál volt. A régi képviselők emlékezhetnek, hogy micsoda felhajtás volt az óvodákkal, és azt hiszem, hogy azóta is kiválóan működnek. Valószínű, hogy itt is megoldódik így a probléma. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz fennakadás. Ezek a táblázatok nagyon logikusan jelzik azt, hogy kivel mi lesz. Úgy látom, hogy az osztály alaposan átnézte. Nyilván az érdekeltekkel is egyeztettek. Azt hiszem, hogy alkalmas lesz arra ez a rendszer, hogy működjön – és arról kevés szó esett, hogy takarékosan működjön.

Cserti Tibor: Papp Péter elnök úr távollétében születetett a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság döntése, amelyet szeretnék ismertetni. A bizottság többségi véleménnyel – némi vita után – az előterjesztést elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Nem lepett meg az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye. Úgy gondolom, a közgyűlés többségének pedig a tulajdonosi pozícióból illik és kell kiindulni. A tulajdonosi pozíció azt mondta, hogy belelépett egy vitát követően egyfajta szerződéses kötelembe, a szerződés kötelem egy feladat megoldására irányult – ez a PROMETHEUS-szal való szerződés, amit lehet még egyszer utólag is vitatni, szidni, mellette érvelni, de egyet nem lehet, hogy a szerződés szerinti kötelmet nem hajtjuk végre, mert annak jogkövetkezményei lesznek. Ennek alapján én úgy gondolom, hogy az előterjesztés logikus. ….. lett volna egyébként a döntés időszakában, amikor azt a szerződést a város megkötötte, akkor komplex módon erről is dönteni, nem lett volna utólagos vita, hogy most végrehajtjuk-e bizonyos vonatkozásban a dolgait vagy nem. Úgy gondolom, hogy nem végrehajtani nem lehet. Lehet finomítani, egyes intézményeket érintő hatásait vitatni, átcsoportosítani, utólag is kezelni. Nagyon fontos dolognak tartom természetesen személy szerint az érintettek egzisztenciájának rendezését megfelelő humánus formában, erről az anyag és az előterjesztő az indokoló részében tisztességesen szólt – én hiszek az előterjesztőknek. Tehát elfogadásra javasolom. Lehet mosolyogató módon érvelni egyébként, hogy van-e fél karbantartó. Természetesen ez félműszakos állást jelent, alkalmazástechnikai, statisztikai kérdés.

Litter Nándor: Vagy egy egészet egy másik intézménnyel közösen.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, hogy az érdekképviselet el fogja majd mondani, hogy miért nem lehet ezt az egészet végrehajtani, és fogja felborítani úgy, ahogy van, az egész város költségvetését, az intézményhálózat működését. Egyet tudok, hogy bármelyik munkáltatóval, amelyik a város önkormányzatának területén működik, és nem önkormányzati fenntartású, a korábbi időszakhoz képest mindenfajta munkaintenzitás növekvő jellegű, és nem csökkenő jellegű. Úgy gondolom, az önkormányzat tulajdonosi pozíciójából kiindulva nem szimpatikus lépéseket is kényszerűen meg kell tenni, és ezzel kapcsolatos mindenféle olyan érdekvédelemre fel kell készülni – beleértve a forrás biztosítását is, amiről a határozok között szó van. Mindezek alapján kényszerűen az anyagot elfogadásra javaslom.

Zakó László: Szomorúan hallom Horváth képviselőtársam szavait, aki maga is tanárember. Tanáremberként a múltkori közgyűlésen kifejezte tetszését abban a kérdésben, hogy az iskolák ahogy megszűnnek, az egy határozott, jól követhető ívet mutat, most pedig az iskolai karbantartókkal kapcsolatosan támogatólag szólt hozzá. Nem találok szavakat. Röst János alpolgármester úr szakmai véleményére mondom, hogy nem tudom, hogy tudja-e, hogy az iskolák egy részében a szülők festik ki a tantermet, és a szülők adják össze a krétára valót. Akkor ilyen körülmények között, amikor valóban szűk a költségvetés, és a karbantartókra sokkal több feladat hárul, mint ahogy mi itt az asztal mellől elképzeljük – alpolgármester úr a szakmai véleményére – most ne haragudjon –, nem adok. Újfent kezdeményezem, hogy ezt a határozati javaslatot ne szavazzuk meg. Ennek nagyon komoly következményei lesznek. Ha egy karbantartó beteget jelent a mostani kettő közül, a másik valahogy meg tudja oldani a problémát. De ebben a központi karbantartói csapatban nem tudom, hogy hogyan fogják rugalmasan az ilyen típusú problémákat kezelni.

 

Litter Nándor: Úgy fogják, hogy átirányítják az IKI-ből helyettesítésre az adott intézménybe. A másik, úgy gondolom, hogy Horváth György úr az egész városért érzett felelősségéből mondta azt, hogy vannak olyan dolgok, amikor meg kell lépnünk bizonyos dolgokat, és minket ez a felelősség is terhel, mint másokat esetlegesen nem.

Budai István: Hiányolom, mivel a költségvetést is érintő kérdésről is szó van, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt nem tárgyalta. De ha már nem tárgyalta, akkor megkaptam a kimutatásokat az osztályvezető asszony által elmondott megtakarításokról, és remélem, és biztos vagyok abban, és hiszek benne – Sajni Józseffel ellentétben –, hogy ez be is fog következni. Mert ha nem, akkor ez egy értelmetlen lépés volna gazdasági vonatkozásban. A magam részéről támogatni tudom ezt az átszervezést még akkor is, ha itt embereket érintő kérdésről van szó, de bízom abban is, hogy az úgy történik, ahogy itt elhangzott, hogy megfelelő gondoskodást biztosítunk azoknak, akik ezt igénylik. Sőt van olyan – gondolom –, aki ezt az alkalmat felhasználja arra, és új munkahelyet fog teremteni magának. Összességében úgy gondolom, hogy jó ez az dolog. Cserti úrral maximálisan egyetértek abban, hogy ezt nem végrehajtani nem lehet, mert belementünk egy olyan utcában, ami kiköveteli ezt a megoldást.

Litter Nándor: Nemcsak ez követeli ki. Ebből indult ki a dolog, és amikor az összes intézmény technikai munkatársainak áttekintése megtörtént, akkor kiderült, hogy vannak olyan intézmények, ahol lényegesen többen vannak, mint más intézményeknél. Önmagában ezt a pillanatot kihasználtuk arra is, amit a bevezetőmben is mondtam, hogy lehetőség szerint tökéletesen ide eljutni nem lehet, de a lehetőségek szerint egy egyforma keménységű elvárás támasszunk minden intézményünkkel kapcsolatosan.

Sajni József: A PROMETHEUS dolog egy alkalom volt arra, hogy az egész karbantartói létszámra sor kerüljön. Ezek között az emberek között nagyon kevés volt, aki úgy volt egy intézménynél alkalmazva, hogy ő fűtő. Egy része fűtő-karbantartó, sőt mondhatnám azt, hogy nagyon kevés esetben használták őket fűtőként, mert igazából kellett egy ember, aki vizsgával rendelkezik, hogy a fűtési rendszerrel foglalkozhasson, de az idejük nagy részét karbantartással kötötték le, és én azt mondom most is, hogy az, hogy az intézmények külleme milyen volt és milyen, abban nagyrészt a karbantartók voltak azok, akik tették a dolgukat. Meg kell nézni az egyes intézményeket, és el lehet dönteni, hogy ott milyen karbantartói munka folyt. Ha ezeket kivesszük, akkor nekem nagyon sok aggályom van, és valószínű, hogy ez be is fog igazolódni rövid időn belül. A fél karbantartóról nem szólnék, amit Cserti úr említett. Matematikailag minden igazolható, minden lehetséges, csak az a baj, hogy ez éppenséggel nem matematika. Azt is tudom, hogy hogyan lehet alkalmazni embert félállásban. Az a baj, hogy aki van, ő sem fogja vállalni, mert ezek az emberek általában 70.000 és 80.000 Ft bruttó keresettel rendelkeznek. Gondoljunk bele, ha ennek a felét vesszük – ráadásul ennek semmiféle vonzata nincs, se nyugdíj, se egyéb juttatások. Ezek az emberek mindentől elesnek. A lényeg az, hogy nem tudok egyetérteni ezzel. Tulajdonképpen mindenegyes esetben megtörténik ebben az ágazatban a racionalizálás. Szeretném, ha a városvezetés esetleg egy ponton eljutna oda, hogy esetleg máshol nincs tartalék? Nem akarom, hogy más ágazat is hasonló helyzetbe kerüljön, de hogy mindig csak itt vannak a tartalékok, és itt meg lehet oldani mindent, és most még feladathoz sincs igazítva a dolog, mert ez biztos, hogy nem így van, mert ez ilyen fűnyíróelv szerint ment, hiszen én egy nappal előtte még teljes létszámról tudtam, utána már a fele elment. Azt kérném, hogy ezeket a belső tartalékokat nagyon szeretném látni, hogy a többi területen nincs. Ezek szerint csak ez az ágazat van túlfoglalkoztatva.

Litter Nándor: Megvizsgáltuk a többi ágazatot is. Itt van előttem a szociális ágazat felmérése, de mivel ott vagy semmi nincs az egyes területeken, vagy egy fő. Mindegyik munkakör felül lett vizsgálva. Ott képtelenség ehhez a rendszerhez hozzányúlni.

Papp Péter Pál: Az előterjesztést támogatni fogom azért, mert a magam szempontrendszerét úgy építettem fel, hogy először mi az, ami a város érdekét szolgálja. Azt hiszem, hogy ha itt bizonyos feladatokat, ha most az energiaellátását nézzük, egy szakcégre bízzuk, amelyik gazdasági hatékonyság és üzembiztonság oldaláról biztos, hogy jobban tudja a feladatot ellátni, mint 39 kiscég és önálló fiók, akkor azt hiszem, hogy nekem ezt kell döntenem. Ha az intézmények érdekét nézem, mint második rangsor, akkor azt hiszem, hogy az előbbiek okán ugyanúgy az intézmények érdekét is ez szolgálja. A félelmeket megértem két okból. Az, hogy van félelem, biztos, hogy az az ember, aki érintett ebben, mert átszervezés történik, minden változástól fél, tart, és teljesen jogosnak érzem az ő aggodalmát. Az intézményvezetők presztízse, hatásköre sérül azzal, hogy kevesebb embernek fognak ezen túl tudni feladatot adni, azzal, hogy eddig volt az intézményben egy olyan ember, akit mindenre tudtak használni. Ez a létszám most csökken – hogy most kettőről másfélre, vagy hogyan, erről lehet vitatkozni. Ezek olyan szakmai részletkérdések, amibe innen nem tudok beleszólni, nem is akarok. De hogy a másfél ember létezik, nem létezik, azt hiszem, hogy ezt a problémát jobb lett volna korábban feszegetni, akkor, amikor eddig 5-6 intézmény volt Nagykanizsán, ahol eddig másfél ember látta el a fűtő és karbantartói feladatot. Ha eddig nem merült fel kérdésként ennél az asztalnál az, hogy ha a másfél emberből például egy elmegy táppénzre, akkor ki fogja fűteni egész héten, vagy egész télen az intézményt, akkor most, amikor a fűtést egy profi cég végzi, egy szakmailag erre specializálódott cég, hogy ha a másfél karbantartóiból egy elmegy táppénzre, a fél hogyan fogja a karbantartást elvégezni. Ezen nem aggodalmaskodnék, már csak azért sem, mert mögötte lesz egy 10 fős karbantartó csapat, aki a nagyobb horderejű feladatokat is el tudja végezni, mert amíg az egy ember és a másfél ember, és a két ember csak egy szakmát tudott elvégezni, mert vagy gépész volt, vagy festő volt, vagy asztalos volt, addig most ott lesz a háttérben egy olyan 10 fős karbantartó csapat, amelyikben minden szakma képviseli magát. Adott esetben nagyobb feladatok ellátására is alkalmas, és tűzoltó munkák ellátásra is bevethető lesz. Úgy gondolom, hogy ezen okoknál fogva támogatni tudom. Zakó képviselőtársam felvetett kérdésére, hogy a gyerekek érdeke mi – azt hiszem, hogy így az intézmények üzemeltetése folyamatosan biztosítva lesz, és azt hiszem, hogy ebből a változásból a gyerekek nem fognak megérezni semmi. Ebből nem szabad, hogy a gyerekek, az oktatás bármit is megérezzen.

Csordásné Láng Éva: Mindenképpen meg kell szólalnom, ugyan bizottsági ülésen is elmondtam aggodalmaimat is, de egyéb más okból is, miután én nem csak mint a városért felelős képviselő, hanem mint intézményvezető is szeretnék szólni. Tudom nagyon jól, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, amit elmondok, de úgy gondolom, hogy el kell mondanom. Ez a fajta előterjesztés azt hiszem, hogy egy dologban hibázik, mégpedig a 3. határozati javaslatnak az a része, ami mellé oda lenne írva az intézményi létszámadat is, mert abból kiderülne, hogy az egyes intézmény egy nem szakmai álláshelyre vetítve hány gyereket jelent intézményenként. Más iskola létszámával nem akarnék természetesen előhozakodni, csak a miénkkel, ahol csak nappali tagozaton közel 1100 gyereket képzünk, és mindezt elláttuk 22 fő nem szakmai álláshellyel, és szerencsére reggel 6,00 órakor egyetlenegyszer sem kellett kijönni a Közterület Felügyeletnek és megbüntetni bennünket azért, mert nem volt letakarítva a Kisfaludy és Ady utca – mert saroképület vagyunk –, vagy az iskola udvarát nem tudtuk ellátni. Ha megnézzük ennek a határozati javaslatnak a többi részét, akkor azt látjuk, hogy nem egy általános iskola van ennél jelentősen magasabb nem szakmai álláshellyel, ami annyit jelent, hogy ott talán fele annyi gyerek jut egy-egy technikai álláshelyre. Úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés talán azoknak az intézményeknek jó egy kicsit, akik eddig is minden feladatot elvégeztek azzal a létszámmal, ami jutott nekik annakidején valamilyen örökség folytán egyik helyről a másikra. Tehát úgy gondolom, hogy igazgatóként felelősséggel tudom vállalni azt, hogy amit eddig elláttunk, ezzel a létszámmal ezután is el fogjuk látni természetesen. Én voltam a másik, aki ugyanúgy igennel szavazott az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén, és tettem ezt azért, mert úgy gondolom, hogy intézményvezetőként is meg tudom ezt tenni azzal együtt, hogy mint a bizottsági ülésen kérdéseket feltettem, azok a továbbiakban is kérdések maradnak, de úgy gondolom, hogy nem ezt a határozati javaslatot, hanem majd az IKI-vel kapcsolatos szerződés megkötéseket fogja érinteni. A javításokra, amiket az intézmények kifizettek külső megbízóknak, azt most nem a külső megbízóknak, hanem az IKI-nek fogjuk kifizetni, de valóban nekünk is asztalost, festőt, villanyszerelőt kellett hívni, és bizony nagyon sok pénzt kifizettünk átalánydíjas javításokra, amit reményeink szerint most nem külső megbízóknak, hanem az önkormányzat vállalatának fogjuk kifizetni, vagy talán ők fogják költségvetésben megkapni. Kérem képviselőtársaimat, hogy fogadják el ezt az előterjesztést.

Bicsák Miklós: Csodálom a pedagógus-lobbit. Felelősségteljes képviselők vagyunk. Egyszer vállaljuk fel. Sajni képviselőtársamtól kérdezem, hogy egy kezdő vállalkozóval – aki 3-4 főt foglalkoztat – ki törődik, ki szól az érdekében, ha utána elküldi, és a családja ott van kenyér nélkül? Miért nem merjük már egyszer felelősséggel kimondani, ahogy a határozati javaslatban szerepel, és tudjuk is, hogy egy olyan fűtéstechnológia fog beindulni a városban. Azért vannak az iskolaigazgatók és a gazdasági vezetők, meg fogják oldani. Támogatni fogom a határozati javaslatot, mert engem sem fognak megkérdezni, ha holnapután 3 embert elküldök és 3 család kenyér nélkül marad. Tudomásul kell venni, hogy szükség van a modernizálásra. Van arra mód és lehetőség, hogy ebben a városban is úgy döntsön a közgyűlés, hogy felvállalja azt, ami sérti a családokat, az embereket. De itt biztos, hogy nem fognak sérülni a családok, mert a város azon iskolákban meg fogja oldani azon embereknek a további lehetőségeit, és nem fognak sérülne sem személyesen, sem az intézmény.

Litter Nándor: Természetesen kiadtuk azt a listát, amely az egyes intézmények által és az ott lévő karbantartók által elvégzendő feladatokat és az IKI által jövőben végzendő feladatokat tartalmazza. Ezt lehetett vitatni. Ebben az egyezség létrejött.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Remélem, hogy megnyugtatja Önöket, hogy az igazgatók nincsenek jelen. Ugyanis azt gondolom, ha veszélyeztetnék az intézményük működését, akkor üzenem nekik, hogy kötelességük lenne itt lenni, személyesen példát mutatni abban, hogy a véleményüket nyíltan fel kell vállalni. Nem úgy, hogy megkeres képviselőket. Tegyék meg ezt is, ha az ágazat ezt kívánja, de remélem, itt lennének, ha működési veszélyt éreznének. Nincsenek itt. Az étkezés volt egy jó példa, hogy ott számszakilag hogyan jártunk el. Az étkezés zavartalanul működik azóta is Nagykanizsán. A visszajelzések alapján az esetek nagy részében minőségi javulás is történt. A fél álláshely – kérem, olvassák el – álláshelyet jelent, és nem embert. Sajni úr nagyon jól tudja, hogy a dadák esetében másfél álláshelyek vannak a csoportra. Ő egy fél álláshelyet a konyha kisegítő személyzetére átcsoportosított. Tehát ha kéri a segítséget, nyilván ugyanazt a lehetőséget, amit ott megkapott, a továbbiakban is megkaphatja. Mindennemű juttatás jár a fél álláshelyű dolgozónak. A részmunkaidősnek is ugyanúgy jár minden, a szabadság, az étkezési hozzájárulás. Azt nagyon kérem, ha van olyan, ahol krétára a szülők szedik össze a pénzt, ne a közgyűlésen hangozzanak el, hanem jelezzék. Kizárt dolognak tartom az ágazatunkban, hogy erre sor kerül. Ha igen, abszolút szabálytalanul történik. Kérem a képviselő urat, ha nem akarja a nyilvánosság előtt megtenni, jelezze, hogy intézkedhessünk ebben az ügyben. Betegség esetén – egy fővel megemelte az IKI a csoport létszámát, úgynevezett fregoli lehetőségként, ha bárhol betegség miatt hiányzik valaki, ez az ember az állandó helyettesítő feladatot látja el. Ez egyébként jogilag a pedagógusok esetében is létező álláshely típus. Szeretném még elmondani, hogy lehetőség nyílt arra is – hogy megnyugodjanak, hogy a feladatellátásban minőségi változás lesz –, hogy a Zsigmondy Szakközépiskolával szerződést fog kötni az IKI, hiszen ott szakembereket képeznek szakoktatói háttérrel ezekben a szakmákban. Ők szeptembertől építőiparhoz kötődő, festő, burkoló, stb. képzést is elindítják pontosan azért, hogy a tanulók ott lehessenek kint gyakorlaton, és részt vehessenek ezekben a kisebb felújítási feladatok ellátásában is. Az óvodai tapasztalatok egyértelműen pozitívak voltak, senki nem szólt arról, hogy az elmúlt évben az óvodáknál így működött már. Talán emlékeznek, egy tájékoztatóra, amiben az óvónők külön megköszönték az IKI-nek azt a hozzáállását és szakmai munkáját, amit a karbantartás, felújításban végeztek. Azt is szeretném jelezni, volt két óvoda, aki ennek ellenére nem kérte a karbantartót. Kiskanizsa konkrétan megnevezésre került. Kiskanizsán eddig sem volt az óvodáknak karbantartója, mert a dadalétszám úgy került megállapításra egyébként a törvényi eggyel szemben, hogy ezen feladatok ellátására lehetőség legyen. Ha két karbantartó van, sem tudna három telephelyen havat szórni. A félelem, hogy az ott maradók nem tudják, hogy mit kell tenniük – az intézmények beküldték az IKI-hez az ott maradó karbantartó tervezett munkaköri leírását, az IKI ehhez igazította az ő feladatellátását. Folyamatosan panaszkodtak eddig is az intézményvezetők, hogy kisebb jellegű munkákra nem találnak vállalkozót. Ha egy csőtörés, csaptelep, bármi, amit nem tud az ott lévő asztalos vagy villanyszerelő például – mert nem olyan szakmája van – megjavítani, bizony áron felül kellett megfizetni azt a kisiparost, aki ki tudott menni. Nagyon remélem, hogy az IKI-vel való együttműködésben ennek a színvonala javulni fog, a gyorsaság, az állandó ügyelet megléte garanciát jelent arra, hogy az ágazat működik. A 43 millióért garanciát vállalok, mert bérben jelentkezik ez a megtakarítás. Nem beszéltem a másik oldalról, hogy a karbantartás költségei mit jelentenek. Ez csak magasabb lesz, hiszen remélem, hogy a két éven belül még bérfejlesztésre is sor kerül. Higgyék el, hogy az egy teljesen fals adat, hogy a gyerekek létszámára levetítjük a technikai létszámot. Ami igaz, hogy a Thury alacsonyabb létszámmal dolgozott, de ahol több telephely van, ahol nagyobb udvar van, például egy szakképzési intézményben öt telephelyen öt különböző feladatot látnak, nem lehet összehasonlítani. Még a takarítónőt sem lehet gyereklétszámra kivetíteni, hiszen függ attól, hogy milyen méretű, hogy régi épület, újonnan épült. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen fals megközelítése a témának. Biztos vagyok benne, hogy az igazgatók szakszerűen és jó színvonalon fogják a technikai feladatokat ellátni a következő tanévtől.

Sajni József: Nem szeretném ezt a polemizálást sem élezni, sem folytatni. Természetesen az intézményvezetők végre fogják hajtani a határozatot. Eddig is végrehajtották a határozatot, mert ők intézményvezetők. Bicsák úrnak hadd mondjam azt, hogy nem volt itt eddig semmi probléma, tehát mindenféle karcsúsítást ez az intézményrendszer, ami ebben történt, eddig bevállalt, az étkezéstől a takarítólétszám csökkenésig mindenben tulajdonképpen, vagy ha csoport szűnt meg. Ezek tulajdonképpen – legalábbis azt tapasztalom, mióta képviselő vagyok – mindenegyes alkalommal megtörténtek, tehát a feladatellátáshoz történő létszámigazítások. Én is felelős vagyok a városért, és ezt érzem, és tulajdonképpen pontosan a másik az, hogy én azért úgy érzem, hogy felelősnek kell lenni az intézményhálózatért is. És azt is tudom, hogy természetesen meg fogják oldani. Az, hogy ki hogyan, ezt majd mindenki a maga módján. De amit az előbb felsoroltam, ahhoz most is ragaszkodom, hogy itt sem az ellátandó feladatok összetettsége, vagy a terület nagysága, elhelyezkedése, stb. – ezek igazából nem lettek úgy szempontként figyelembevéve, és azt hiszem, és ez a vakugrás, amit én annak nevezek. Nagyon kíváncsi leszek rá. Bízom benne, és nem Kámán Lászlón fog múlni, mert ő és a csapata valószínűleg ezt jól meg fogja tudni szervezni. De pontosan azért, mert ilyen intézményhálózatot, ami az óvodában már működő karbantartói csoport – az a 7 fő – csak vegyük figyelembe, hogy ha ezeknek az általános iskoláknak és középiskoláknak a mérete nem óvodai szintű. Itt a karbantartási feladat sem óvodai szintű. A kételyeim leginkább ebben voltak, hogy a most jól működő rendszerből lehet, hogy valamivel majd olcsóbb lesz – csak kérdés, hogy a feladatellátás milyen lesz. Bízzunk benne, hogy olyan lesz. Engedjék meg, hogy a kételyeimet fenntartsam. Azt viszont én is sajnálom, hogy az igazgatókollégák – gondolom, meghívást kaptak – nem jöttek el. Nem mintha az ő jelenlétükkel demonstrálni lehetett volna azt, hogy ez az ügy mennyire fontos, de úgy gondolom, hogy itt kellene lenni.

Litter Nándor: Voltak például olyan óvodai csoportok, akik maguk megegyeztek, megbeszélték, tájékoztattak bennünket a döntésük végeredményéről, és mi azt elfogadtuk. Tehát nincs akkora feszültség, legalábbis az én ismereteim szerint. El tudom fogadni, hogy lehet egy-egy területen – akár Sajni úr iskolájában, akár másik iskolában – feszültség. Azt javasolnám, hogy egy év múlva térjünk arra vissza, hogy hogyan történt ennek a feladatnak a megoldása, és ha szükséges, akkor korrigáljuk egyes olyan intézményeknél.

Zakó László: Az, hogy miről beszélgettünk, elszáll, viszont a határozati javaslat lesz az, ami megmarad, és amit végre kell hajtani. Itt végig azzal hitegettek többen, ha az általános iskolában karbantartó hiány van, akkor azt e csoport tagjai közül valaki el fogja látni. A határozati javaslatban a 10 fős karbantartócsoport csak a Mezőre, Batthyányra és a Thúry-ra vonatkoztatva van lefektetve.

Litter Nándor: Két középiskola azt kérte, hogy ő ne legyen benn ebben a rendszerben, hogy az itt rögzített számszerű karbantartócsapattal, technikai személyzettel megoldja a saját problémáit.

Zakó László: Itt a karbantartók nem csak karbantartók, ők mindenesek. Egy iskolában ők a mindenesek. Ahol egy főre lecsökkentjük, ott a napi 8 órás munkaidejébe nem fog beleférni az a feladat, amihez nem fog segítséget kérni, mert fentről indokolatlannak tűnik. Itt esti rendezvények vannak, hétvégi rendezvények vannak, estébe nyúló sport, vagy bármilyen művészeti rendezvények vannak, ahol kellékeket be kell készíteni, azokat helyre tenni. Ezeket ki fogja megcsinálni?

Litter Nándor: 8 órával, heti 40 órával – ezt a munkaidőt kell számára beosztani az intézményvezetőnek, ahol egy fő van. Ha olyan feladatok jelentkeznek, amelyet nem tudnak megoldani, egyrészt, ha javítás, karbantartás vagy felújítás lesz, az IKI-nek kell elvégezni, vagy ha ezen kívüli feladat, az IKI-nek be kell segíteni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Nincs mindenes munkakör egy iskolában. Azokért a feladatokért, amelyek itt felsorolásra kerültek, az azért a feladatért felelős kollégának a dolga, annak a ruhának a kiadása, ha művészetoktatás van. Ha estében nyúló rendezvény van, azt milyen fizetségért teszi, tehát ebben a szituációban kifelé szolgáltat – tessék beépíteni abba az árba, amiért kiadja a helyiséget, és megfizetni pluszban azt az embert, aki erre az időszakra a feladatot felvállalja. A szakkörhöz a pedagóguson kívül semmilyen más technikai személyzet szolgáltatására nincs szükség, hisz ez délután, az iskola hivatalos nyitvatartási idejében zajló tevékenység, ami maximum délután 16,30, 17,00 óráig tart. Addig pedig a karbantartó vagy a takarítónő is ott van. Bízzuk az intézményvezetőkre, hogy ők milyen munkaköri leírást adnak, és hogyan oldják meg a feladatukat, de ne degradáljuk, a karbantartók nem mindenesei az intézménynek.

Bicsák Miklós: Osztályvezető asszony mondta, hogy nem jöttek el az igazgatók. Egy igazgató itt van, a Cserháti Szakképző Iskola igazgatója megtisztelt bennünket. Van, akit érdekel a dolog, és szívén viseli az intézménye sorsát.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy más is szívén viseli az intézménye sorsát, csak annak tudom be, hogy az egyeztetések eredményeként eljutattunk olyan szintre, hogy nem gondolták, hogy még további érveket kell itt felsorolni a változtatások érdekében.

Tóth Lajos (Érdekegyeztetői Tanács Munkavállalói Oldal képviselője): Mindent elmondtak, ami lényeges, nagyon okosakat – nyilvánvaló, hiszen itt nem kevés szakember ül. De mi is megfogalmaztuk véleményünket – a döntéshozatal előtt erre azért szeretném felhívni a figyelmüket. Mi azokkal értünk egyet, akik aggályosnak tartják az ilyetén való megvalósítást. Azt hiszem, hogy ez elég nagy ágazat ahhoz, és nagyon is jelentős egy város életében, hogy egy-egy döntéshozatal előtt valóban nagyon körültekintően járjunk el. Mi elvből ellenezzük a létszámleépítés akármilyen formáját. Különösen itt, hiszen azt gondoljuk, hogy az létszám, ami eddig megvolt, az szükséges volt azoknak a feladatoknak az ellátásához, és nem lehet összefüggésbe hozni mondjuk a gyereklétszám csökkenésével – középfokon nem is csökken egyelőre a gyereklétszám. Még egyszer figyelmükbe ajánlom az Érdekegyeztetői Tanács Munkavállalói Oldalának véleményét.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Sajni Józsefnek volt konkrét számszerű javaslata, a Kiskanizsai Általános Iskolánál és a Miklósfai Általános Iskolánál 2-2. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 4 szavazattal, 9 ellenszavazattal és 11 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Egyéb módosító indítványt nem jegyeztem fel. Kérem, szavazzunk az 1.a. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 16 szavazattal és 8 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 1.b. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 16 szavazattal és 8 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 2. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 16 szavazattal és 8 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 16 szavazattal és 8 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 4. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 5. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 24 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 6. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 7. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 8. számú határozati javaslatról.

A közgyűlés 17 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

142/2005.(V.31.) számú határozat

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

a)       az általános iskolák, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola karbantartási feladatainak ellátására az Ingatlankezelési Intézmény keretein belül 10 fős karbantartó csoportot hoz létre. Az intézményi munkavédelmi feladatok ellátására valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolításának segítésére az Ingatlankezelési Intézmény jelenleg jóváhagyott álláshely számát kettő álláshellyel megemeli.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László igazgató)

b)       b) az Ingatlankezelési Intézmény költségvetésében külön soron biztosítja a megnövelt karbantartási feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

Határidő:         2006. március 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Kámán László igazgató

                          Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

2.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményi fűtő és karbantartó álláshelyek számát az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény Fűtő-karbantartó álláshely jelenleg Módosított karbantartó álláshely 2005.09.01. Változás
Óvodák
Hevesi Óvoda   1,5 1 -0,5
Kertvárosi Óvoda  0 0 0
Hétszínvirág Óvoda  2 0 -2
Vackor Óvoda  1,5 1 -0,5
Attila Óvoda   1,5 0 -1,5
Rózsa Óvoda   2 1 -1
Micimackó Óvoda  0 0 0
Rozgonyi Óvoda  0 0 0
Pipitér Óvoda  0 0 0
Óvodák összesen 8,5 3 -5,5
Általános Iskolák
Általános Iskola és Óvoda Miklósfa 2 1,5 -0,5
Általános Iskola és Óvoda Palin 1 1 0
Általános Iskola Kiskanizsa 2 1 -1
Bolyai János Általános Iskola 2 1 -1
Hevesi Sándor Általános Iskola 2 1 -1
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2 1 -1
Péterfy Sándor Általános Iskola 3 1,5 -1,5
Rozgonyi Úti Általános Iskola 1 1 0
Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 1 1 0
Zrínyi Miklós Általános Iskola 2,5 1 -1,5
Összesen: 18,5 11 -7,5
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola 0 0 0
Nevelési Tanácsadó 0 0 0
Összesen: 0 0 0
Középiskolák
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 2,5 1 -1,5
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 1,75 1 -0,75
Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola  5 3 -2
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 2 1 -1
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola 2 2 0
Összesen: 13,25 8 -5,25
Mindösszesen: 40,25 22 -18,25

 

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

Operatív felelős:   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                          Dencsné Szabó Edit osztályvezető

                          Intézményvezetők)

3.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények nem szakmai álláshely számát 2005. szeptember 1-jétől a következők szerint hagyja jóvá:

Intézmény Nem szakmai álláshelyek
Jelenlegi Változás Módosított
2005.09.01
Óvodák
Hevesi  Óvoda   11,5 -0,5 11
Kertvárosi Óvoda  9,5 0 9,5
Hétszínvirág  Óvoda  9,5 -2 7,5
Vackor Óvoda  13 -0,5 12,5
Attila Óvoda   10,5 -1,5 9
Rózsa Óvoda   15 -1 14
Micimackó Óvoda  4,5 0,5 5
Rozgonyi Óvoda  29 -1 28
Pipitér Óvoda  10 0 10
Óvodák összesen 112,5 -6 106,5
Általános Iskolák
Általános Iskola és Óvoda Miklósfa 17,5 -0,5 17
Általános Iskola és Óvoda Palin 12 0 12
Általános Iskola Kiskanizsa 15,75 -1 14,75
Bolyai János Általános Iskola 22,5 -1 21,5
Hevesi Sándor Általános Iskola 22 -1 21
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 16 -1 15
Péterfy Sándor Általános Iskola 25,5 -1,5 24
Rozgonyi Úti Általános Iskola 8 0 8
Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 7,8 0 7,8
Zrínyi Miklós Általános Iskola 18 -4,5 13,5
Összesen: 165,05 -10,5 154,55
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola 5,5 0 5,5
Nevelési Tanácsadó 2 0 2
Összesen: 7,5 0 7,5
Középiskolák
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 39 -3 36
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 28,5 -0,75 27,75
Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola  41 -6,5 34,5
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 22 0,5 22,5
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola 40,5 0 40,5
Összesen: 171 -9,75 161,25
Mindösszesen: 456,05 -26,25 429,8

 

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                          Dencsné Szabó Edit osztályvezető

                          Intézményvezetők)

4.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola a Nagykanizsa, Vécsey Zsigmond utca 6. szám alatti telephelyről az Ady Endre utca 31. szám alatti épület jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő hat tantermet és két csoportbontásra alkalmas kistermet magába foglaló részét igénybe vegye.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős :          Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                          Karmazin József osztályvezető

                          Csordásné Láng Éva igazgató)

5.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a  Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola a Sugár út 13. alatti „A” épület 1. emeletének felét, és a 2. emeleten az iskola használatában lévő termeit 2005. szeptember 1-ig, az 1. emelet fennmaradó részét és a labor épületét 2006. január 31-ig , és átköltözteti a Vécsey u. 6. szám alatti épületbe. A kiürített épületrészt átadja a Piarista Rendnek.

Határidő:         2005. szeptember 1.

                       2006. január 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                          Karmazin József osztályvezető

                          Mérksz Andor igazgató)

6.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városfejlesztési Osztályt, hogy a júniusi soros közgyűlésre a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola és a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola költözésének és a szükséges felújításoknak a technikai feltételeit és pénzügyi vonzatát dolgozza ki.

Határidő:         2005. június 20.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                          Karmazin József osztályvezető

                          Mérksz Andor igazgató

                          Csordásné Láng Éva igazgató)

7.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a 2005. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz.

Határidő:         2005. november 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

                                         

8.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói hatáskörében eljárva utasítja a létszámleépítésben érintett intézményvezetőket a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, valamint a létszám racionalizálási pályázattal összefüggő feladatok pontos végrehajtására.

Határidő:         2005. november 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

6.       Egészségügyi Alapellátási Intézmények felújításának sorrendje (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 95/2005. számú határozatával, 6 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést közgyűlés elé terjeszthetőnek tartotta.

Polai József: A kulturális intézményi keret azt a 4 milliót jelenti-e, amivel két kultúrházra költeni szeretnénk 4 millió Ft-ot? Tehát a bajcsaira, illetve Papp Péter képviselőtársam körzetében lévő kultúrházra. Onnan vesszük-e el ide? Kifogásként szeretném felemlíteni, hogy a Jókai úti rendelő felújítása például az első időszakban a felújítások listájában nem szerepelt a 4. helyen, helyette a kiskanizsai volt ott, és sérelmezem, hogy kikerült a kiskanizsai, ami szintén nagyon rossz állapotú együttes. Tudjuk, hogy ott is két felnőtt rendelő, egy gyermekrendelő, védőnői szakszolgálat és egy gyógyszertár is egy épületegyüttesben található. Ha javasolhatnám, azt mondanám, hogy legalább tervezés szintjén indítsuk el a kiskanizsai épület felújítását, amit jövőre lehetne folytatni.

Dr. Szabó Csaba: A rendszerváltás óta még soha egyetlenegy évben sem került ekkora forrás a háziorvosi szolgálat rendelőinek felújítására, és ennek mi rendkívül örülünk. Annak a reményét is ki szeretném fejezni, hogy ez majd így fog folytatódni, és ezért annak a felvetésnek a jelentőségét én nem tartanám túl nagynak, amit Polai képviselőtársunk felvetett. Ez a sorrend, ami kialakult, szakmai sorrend. Természetesnek tartom, hogy minden képviselő azt szeretné, ha az ő választókerületében lévő orvosi rendelő felújítása történne meg elsőként. Úgy gondolom, hogy a sorrenden most nem kellene szakmai vitát folytatni. Arra kellene mindannyiunknak gondolni, hogy a következő évi költségvetés is ebben a szellemben fordítson forrásokat a háziorvosi rendelők felújítására.

Cserti Tibor: Magam is ezt mondtam volna el, amit Szabó Csaba képviselőtársam, hogy többletpénz mellett is még mindig vannak igények, de ezeket sorolni kell. Aki járt a Kaposvári utcai orvosi rendelőben, aládúcoltan. EU-komfort? Gyorsan meg kellene szavazni az előterjesztést, és jó szívvel meg fogom szavazni magam is a következő, szociális ágazatban lévő felújításokat.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Polai úrnak volt egy javaslata, hogy emeljük be a Bajcsy-Zsilinszky úti rendelőt. Kérem, szavazzunk erről a javaslatot. Azt kérem, hogy a szakmai javaslatot támogassuk.

A közgyűlés 9 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

143/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2005. évi orvosi rendelők felújításának, kialakításának módosítását az alábbiak szerint:

előirányzat (eFt)

·         21. HO. Kaposvári u. 11. felújítás:                                               14.000

                                                                                        (kulturális intézményi keretből:      4.000)     

·         14. HO. Rózsa u. 6. kialakítás:                                                    7.000

·         20. HO. Alkotmány u. 100. kialakítás:                                           8.000

·         4. HO.  Jókai u. 50. bővítés, felújítás:                                            8.000

·         Tartalék összeg (előre nem számított kiadásokra):                         3.000     

Határidő:         2005. augusztus 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető,

                          Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

7.       Javaslat a 2005. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Kámán László: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi véleménnyel elfogadásra javasolja a javaslatot.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 92/2005. számú határozatával, 6 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartja az előterjesztést.

Zakó László: Módosító javaslatom van, tudniillik, ha személyenként 100 Ft-ot kérünk havonta lifthasználatra, ami családonként legfeljebb 400 Ft, akkor, ahol ügyfélforgalom van, az olyan nagy mértékben megnöveli a lifthasználatot, hogy az az ott lakókkal szemben rablás, mert az ilyen ügyfélforgalmú helyek nagyon megnövelik az energiaköltséget.

Litter Nándor: Mi a konkrét javaslat?

Zakó László: Tudnék egy számot mondani – 1.000 vagy 1.500 Ft –, de ehhez tájékozódni kellene, és eseti jelleggel is megállapítani. Oda van írva, hogy vagy szabad megállapodás, de ha nem tudnak megállapodni, akkor nem írják alá, hanem mi rendeleti úton szabjunk meg egy ennél jóval magasabb összeget, ahol ügyfélforgalom van.

Kámán László: Ilyen lakásról nincs tudomásunk, de lehetséges.

Litter Nándor: Általában az üzletek vagy irodahelyiségek a földszinten vannak.

Kámán László: Az Önök feladata eldönteni, hogy ez az összeg méltányos vagy nem.

Litter Nándor: Javaslom, hogy fogadjuk el Zakó úr javaslatát – 1.000 Ft-ra módosítsuk ezt az 500 Ft-ot. Elfogadjuk ezt a módosítást.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igennel és 1 tartózkodással javasolja elfogadni a javaslatot.

Lenkeiné Sándor Mária (Lakásbérlők Egyesületének képviselője): Megkaptam az anyagot, átnéztük, és mint majdnem mindig, csak a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésére kaptunk meghívót. Ott ki is fejtettük az álláspontunkat. A 10, illetve + 6,8 %-os lakbéremelést elfogadhatónak tartjuk, annál is inkább, mert még mindig megvan az a kettősség, hogy a bérlakásban élők egyben bérlakásbérlők, és mint tulajdonosok is – tudjuk, hogy mire gondolok. Kérni szeretném, hogy most már ne csak a lakbérekről tárgyaljunk, és a lakbéreket nézzük meg, hanem egy átfogó felmérést a bérlakásokról. Arra gondolok, hogy például a lakbérek megállapításánál az egyik szempont, hogy milyen lakóövezetben lakik a bérlő. A lakóövezet, mint tudjuk, például az 1. kiemelt belvárosi lakóövezet – vannak olyan élmények, mint zajszint, stb. A Lakásbérlők Egyesülete kidolgozta azt a javaslatot, amiről úgy gondolja, hogy figyelembe kellene venni a lakbérek megállapításánál. Ez kb. 8 oldal.

Litter Nándor: Az IKI dolgozott egy javaslaton, amely egyelőre csak bizottsági szinten került megtárgyalásra. Ennek a munkának a folytatására jó lenne, ha ezt az anyagot meg tudnánk kapni.

Lenkeiné Sándor Mária: Szeretnénk, ha minden bérlakásról egy teljes adatbázis kerülne felállításra, felkészülve a piaci lakbérre, amit nem hiszem, hogy el lehet kerülni.

Litter Nándor: Abban a javaslatban is volt egy ilyen változat, tehát a lehetséges megoldások között ez szerepel, csak az igazságosság miatt állt meg, mert nagyon nehéz felkutatni, hogy kinek milyen jövedelmi viszonyai vannak. A cél az lett volna, hogy ne a lakást támogassuk, hanem a bent lakókat.

Lenkeiné Sándor Mária: A mértéket elfogadhatónak tartja a Lakásbérlők Egyesülete.

Litter Nándor: Azzal az egy módosítással, amit Zakó László tett, kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

27/2005.(VI.8.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2005.(VI.8.) számú rendelete a lakások bérleti díjáról szóló többször módosított 35/1995.(XII.12.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szünet

8.       Nagykanizsa Városközpont közterületek fejlesztési és forgalomcsillapítási terve (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Szálka Miklós, a PRO-URBE Kft. tervezője, valamint Karádi Gábor a LAND-A Kft. tervezője bemutatja a városközpont közterületek fejlesztési, forgalomcsillapítási tervét.

Litter Nándor: Egy lakossági fórumot tartottunk, illetve ezt megelőzően volt egy informális közgyűlésre kísérlet. Ez nem sikerült. A bizottságokon az anyag bemutatásra került. A terv az, hogy amennyiben a közgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor készíttetnénk róla egy makettet, és azt valahol olyan helyen szeretnénk bemutatnánk, amely a lakosság nagy része számára elérhető lenne, és akkor még várnánk a lakosság véleményét újabb ötletekkel, gondolatokkal annak érdekében, hogy valóban ez egy elfogadott belső fejlesztési terv legyen, hiszen ahogy Szálka Miklós is elmondta a bevezetőjében, ez nem a holnapnak szól, hanem ez egy hosszú távú terv. De mégiscsak azért van rá szükség, mert mint ahogy az idei évi költségvetésben is terveztük már, hogy beavatkozások lesznek a belvárosban, és pontosan azért készíttettük ezt el, hogy ezek a beavatkozások már egy egységes, az egész belvárost érintő koncepció jegyében történjenek meg. Úgy gondolom, bár nem vagyok szakember, és a magam részéről azt szeretném kifejteni, hogy hagyom magam a szakma és a hozzáértők által vezetni, akik a városépítészethez értenek. Engem, mint városlakót, polgármestert ez a bemutatott anyag meggyőzött. Természetesen vannak észrevételeim, mint ahogy mindenkinek lehetnek ezekkel az anyagokkal kapcsolatosan, hiszen különböző egyéniségek vagyunk, és különbözőképpen közelítjük meg ezeket a városépítészeti dolgokat. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy egyrészt figyelemmel arra a rugalmasságra, és amit még hordoz magában ez a terv, hiszen számtalan helyen vannak olyan lehetőségek, hogy változási igénye akár a mostani közgyűlésnek, akár másnak, akik majd utánunk jönnek, lehetőségük van arra, hogy ezen módosítsanak, de a legfontosabb az lenne, hogy egy kiindulási pontunk legyen, amely a nagy közvélemény és a közgyűlés nagy része által is elfogadott. Ezt szeretném kérni mindenkitől, hogy gazdagítsuk javaslatainkkal, ötleteinkkel ezt a programot, de segítsük abban a program megvalósítását is, hogy valamikor pontot teszünk arra, hogy azokat a feladatokat, amelyeket magunknak meghatároztunk, végrehajthassuk. Köszönöm, hogy a bemutatót meghallgattam – most már harmadszor hallom, de számomra mindig újabb és újabb élményeket ad. Természetesen tudom, hogy voltak a bizottságokon is olyan felvetések, amelyeket esetleg végig kell gondolni. Egyet szeretnék csak elmondani – Dr. Fodor Csabától hallottam, hogy azon a területen, ahol a teraszok vannak, jó lenne, ha a víz ott is megjelenne. De én nem akarok ebbe ilyen mélységig beleszólni. Csak vannak olyan ötletek, amelyek esetleg gazdagabbá tehetik az egész programot.

Zakó László: Szeretném megköszönni én is az előterjesztőknek a munkát, mert látszik rajta, hogy sokat foglalkoztak vele, tehát nem kis munkájuk van ebben. Viszont nagyon sok kérdésem van. Az utolsó kép, amelyet láttunk, a kerti asztal üres székekkel – hűen kifejezte azt a jövőt, ami erre az esetlegesen megvalósuló tervre vár. Ezt a millió-egy teraszt – mert a teraszok köré épült az egész anyag – kik fogják megtölteni? Ez egy nagyon egyszerű kérdés. Szeretném tudni, hogy hol élnek azok az emberek, akik tavasztól őszig folyamatosan kilométer hosszú utcaszakasz két oldalán a teraszokat megtöltik? Hol vannak az autók? Hova tereljük a forgalmat? Mert erről nagyon kevés szó esett. Még a Városháza előtti parkoló is üres volt. Tényleg nem volt célzatos a napirend előtti hozzászólásom, de pontosan ide illik, hogy amikor sajnos ilyen rágcsálókat látunk a Fő téren fényes nappal, illetve az előző napirendi pontnál tárgyaltuk, hogy elbocsátás elbocsátás hátán, akkor egy kicsit illuzórikus volt ez az egész anyag. Még egyszer mondom, megdolgoztak a pénzükért, ami nem tudom mennyi volt – kérdezem is, hogy mennyi volt az egész tanulmány?

Litter Nándor: Tárgyaltuk az összeget. Jelen kellene lenni.

Zakó László: Jó, csak most ennek fényében lehetett volna elmondani itt a közvéleménynek. Úgy gondolom, hogy életszerűbb lett volna, ha sok grafitit, és színesfém-tolvajok munkájának eredményét is ezeken a vetített képeken láthattuk volna. Tehát ezt az egészet, amit láttunk, szerintem optimistán is mondva, 25-30 év múlva szívesen megnézném, vagy megnéztem volna. Nem látom ennek a valós idejű érvényét, hogy erről most kelljen beszélni, most kelljen ilyet megrendelni, ezzel most az időt tölteni – és nem a munkát elvégzőket okolom ezért, hanem azokat, akik ezt megrendelték, megszavazták.

Dr. Szabó Csaba: Nagyon sajnálom, hogy ennek a szép jövőképnek egy előnytelen – talán inkább egy súlyosabb jelzőt használok, egy rész – interpretációja talán idő előtt egy olyan hangulati elemet vitt a döntés-előkészítésbe, amitől nehéz megszabadulni. A megszabadulás érdekében szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni. Aki ismeri a szükséglet-skálát, az tudja, hogy az alapvető szükségletek kielégítése meg kell, hogy előzze a magasabb rendű szükségleteket, mert ez így működik, ennek ez a természetes működési rendje. Zakó képviselő úrnak tökéletesen igaza van. De nincs jövője annak a városnak, aminek nincs jövőképe. Itt most a jövőképet mindenki szükségletként kívánja feltüntetni, aki ennek a lehetőségnek útjába kíván állni. Szeretném erre külön felhívni a képviselőtársak figyelmét. Ha most nem tudjuk megmondani azt, hogy merre, milyen irányba, milyen keretek között kell elindulni, akkor sem 5, sem 10, sem 15 év múlva nem lesz koncepcionális városközpont. Ez is egy nagy felelősség kérdése akkor, amikor a költségvetést súlyos napi gondok terhelik, akkor valóban egy kicsit illuzórikus ezt a perspektivikus elképzelést szemlélni. Én mégis arra kérek minden képviselőtársat, hogy vonatkoztasson el a város mai feltétlen szükségleteitől, aminek a kielégítése valóban meg kell előzze ezt a grandiózus tervet, de tessék figyelni mindenkinek arra a vízióra, ami felé el kell indulnunk.

Cseresnyés Péter: Azt szeretném kérni, ha lehet, hogy bontsuk ketté a határozati javaslatot. Mégpedig annyiban, hogy az első bekezdést, ami úgy fejezi be, hogy a komplex tanulmánytervet elfogadja a közgyűlés, szavazzuk meg egyszer, és utána a második részről beszéljünk. Ugyanis egy nagyon szép koncepciót láttunk – ezt el kell ismerni, és köszönöm a tervezőknek, hogy ezt láthattam -, viszont először láttam. Bizottsági szakaszban mi még erről nem tárgyaltunk, most ismertem meg ezt. Lehet, hogy az én bűnöm is, hogy nem voltam ott a lakossági fórumokon, amikor erről szó volt, de úgy gondolom, hogy most igent mondani úgy, hogy tudom, hogy nekem is lenne például ötletem, hogy mit kellene esetleg mást csinálni, felelősséggel nem tudnám megtenni. Tehát azt kérem, hogy ha lehet, és kérdezném is polgármester úrtól, mert az első mondataiban mintha hajazott volna az én véleményre az ő gondolata – azt mondta, hogy ez egy távlati terv, ezen még vitatkozni kell, erről beszélni kell. Mit értett ez alatt? Mert a határozati javaslatban az van, hogy mindjárt induljunk neki, és az I. és III. területen – amelyik az Erzsébet tér környékét érinti – induljon el a munka. Én ezt olvasom ki a határozati javaslatból. És a többi területnek pedig az engedélyezési tervét készítse el a mai közgyűlési határozat alapján a tervező. Azt gondolom, hogy még kellene beszélni legalább egy alkalommal az I. és III. területről, és a IV., VII. területről, mert ezekről volt már szó – az Erzsébet tér és környékéről már több alkalommal beszéltünk. A IV. és VII. terület, tehát az Erzsébet tértől keleti irányban egészen az Eötvös térig terjedő szakaszra pedig adjunk ötleteket, mondjuk el, hogy ki mit látna, mit tudna másképp elképzelni. Például az Eötvös tér és környékén, a Huszti téren nehezen tudom elképzelni a körforgalmat – meg kell győzni, lehet, hogy működik, de nehezen tudom elképzelni úgy, hogy az biztonságosan tudja terelni a forgalmat. Körforgalom van a Kalmár utca – Király utca kereszteződésben is, funkcionálisan szerintem vitatható annak a pozitív hatása. Tehát például el tudnám képzelni – és itt jönne a gondolat, amit érdemes lenne megfontolni –, hogy az Eötvös tér önmagában egy önálló körforgalomként funkcionáljon, tehát körbe lehessen járni az Eötvös teret, és minden irányból be lehet jönni ebben az esetben a körforgalomba, és ki lehet menni ebből a körforgalomból. Tudom, hogy az itt látott koncepcióval ez ellenkezik, hiszen ha jól értem – bár nem vagyok építész – az elképzelést, akkor az Eötvös tértől egészen a Fő térig egy egybefüggő zöldterülettel és gyalog, mindenféle forgalmi akadály nélkül és forgalom nélkül bejárható a város, és abban az esetben, ha az Eötvös tér körforgalomként funkcionálna, akkor ez az egység megtörne. De azt gondolom, hogy ettől függetlenül erről beszélni kell. Visszatérve a javaslatomra, bontsuk kettő a határozati javaslatot, köszönjük meg a munkát és fogadjuk el ezt a koncepciót, ami valóban nagyon szép, és valóban széppé tenné a város, ha így épülne meg, viszont éppen azért, mert a részletekről így egységesen még nem beszéltünk közgyűlés előtt, és nekem legfőképpen az a problémám, hogy bizottsági szakaszban is úgy tudom, hogy csak a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság előtt volt, jó lenne, ha bizottsági szakaszban tudnánk nagyobb körben, úgy kibővülve, hogy a külső bizottsági tagok is elmondanák a véleményüket, ezekről a dolgokról még beszélni.

Röst János: Örülök Cseresnyés Péter véleményének, mert ez azt jelenti, hogy amit a sajtóban lenyilatkoztak pártszerűen, akkor ezt visszavonta. Szeretném azt is lemondani, hogy lakossági fórumon Palotás Tibor közlekedési mérnök megdicsérte a koncepciót, és ezt azért tette és ezt el is mondta, hogy ő szakemberként nyilvánult meg. Egyébként Ferenc József is – szintén közlekedési szakember. Ugyan nem esett szó a terv kapcsán, de érinti gyakorlatilag a belváros területét a Csengery utca – Fő út – Ady utca – Zrínyi utca belső tömb, amely gyakorlatilag egy későbbi ütemben való összekötése a tömböknek még teljesebbé tudja tenni a belvárost. Ezt szintén tárgyaltuk több ütemben, több fórumon, de nyilvánvaló, hogy nem ennek a munkarésznek a tárgya. A forgalomtechnikai beavatkozások mindenképpen szükségesek – ezt azt hiszem, el kell ismernünk –, hiszen Nagykanizsa városszerkezete megváltozott, a közlekedéstechnika nem marad így, és ezt példázta a Zala Volán forgalomtechnikájának átalakítása is. Ilyen értelemben előbb-utóbb le kell követni ugyanennek a megoldásnak a Fő utat is. A megoldásoknál a Huszti teret érintettük. Azt hiszem, hogy ott a körforgalom teljes mértékben indokolt, hiszen annak a benyúló sávnak, amely jelenleg a Kaposvári út szakasza a Csemege Áruháznál működik, ilyen értelemben értelmetlen, hiszen annak a korábbi megépítése egy más célt szolgált. Azt követően, hogy az M7-es autópálya megépül és megépülnek az átkötő szakaszok Palin, illetve Szabadhegy irányába, ennek az útszakasznak a forgalomtechnikai megoldása meg kevésbé lesz indokolt. Cseresnyés Péter által javasolt megoldást – hogy bontsuk ketté – elvileg lehetne támogatni, viszont azt mondanám, hogy az I. és III. területre a költségvetés tartalmaz előirányzatokat, tehát ezeket a megoldásokat nyugodt szívvel elkezdhetjük, és az sem kizárt, amit Cseresnyés Péter javasolt, hogy a tervezés során legyen konzultációs lehetőség. Ezt kérném, hogy így kellene inkább elfogadni, hogy a tervező adjon lehetőséget arra, amikor az engedélyezési terveket elkészíti, hogy akár a szakbizottságokkal, akár lakossági fórum keretén belül az engedélyek megkérése előtt még ezeket a terveket tudja ismertetni. Azt hiszem, hogy ez a jövőképe mindenképpen Nagykanizsa városnak, és ha Zakó László nem bízik magában, akkor azt javaslom, hogy támogasson bennünket, mi megígérjük azt, hogy 2006-tól ezt megvalósítjuk.

Halász Gyula: Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy ebben az ügyben több fórum is volt. Sajnos a képviselők részére tartott fórumon kevesen jelentünk meg, úgyhogy ez el is halasztódott. Viszont a lakossági fórumon több szakember és több városlakó képviseltette magát, és nagyon jó ötleteket mondtak el. Az én számomra ez a napirend, ez a koncepció a jövőről szól. Arról szól, hogy hiszünk-e magunkban, hiszünk-e Nagykanizsában, hiszünk-e a jövőben, és van-e arról elképzelésünk, hogy 10 év múlva hogyan nézzen ki a város. Szeretnénk-e ugyanúgy sétálni az utcán, mint például Csáktornyán, Varasdon, vagy Graz-ban, vagy bármilyen városban. Ne csak az legyen, hogy irigyeljük, hogy más városban milyen szép térburkolatok vannak, szökőkutak, egyebek, hanem bízzunk magunkban. Aki támogatni tudja ezt a dolgot, az magában is bízik, és talán lehet, hogy egy kicsit furcsán hat, az mer nagyot álmodni.

Litter Nándor: Elég szerencsétlen módon az informális közgyűlés időpontja egybeesett az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésének kezdetével, tehát ebből adódóan ezen az ülésen a bizottság tagjai nem tudtak részt venni. Ettől függetlenül is csak 4 tag volt ott, de őket fel kell menteni, mert ők nem tudtak részt venni. Úgy gondolom, hogy az, amit Cseresnyés úr, támogatandó, mert valóban erről még többet kellene beszélni. Ezzel kapcsolatban tennék javaslatokat a végén, hogy hogyan valósítsuk ezt meg, mert valóban azt szeretném, ha ez olyan program lenne, amely mögé mindenki fel tudna állni annak érdekében, hogy az első beavatkozások és az első lépések megtörténjenek. Egy-két hetet, vagy akár egy hónapot is nem szabad erre a beszélgetésre sajnálni.

Bicsák Miklós: Én is szeretném megköszönni a mérnök uraknak. Büszke vagyok, hogy városunkban a jövőt illetően ilyen elképzelések vannak. Egyet sajnálok. Nem tudom, hogy az én életemben ez megvalósul-e. Mint képviselő és magánember maximálisan támogatom. Külön támogatom Cseresnyés Péter és Halász Gyula állásfoglalását. A napirendet támogatni fogom.

Szálka Miklós: Nagyon örülök a pozitív hozzászólásoknak, és szinte mindegyikkel egyetértek. Amikor Budapesten a Liszt Ferenc téren kitelepült az első terasz, aki bennem is felmerült, és utána már megvette a másik is a következő földszintet – akkor én is azon gondolkodtam, hogy hogyan lesz ember, aki ide le fog ülni, és most már végig, egyszerűen vonzza. Budapesten érdekes ez a dolog. Ne mondják azt, hogy Budapest más – nem más. A fiatalok szeretik ezt az életmódot. Nekem azzal nincs gondom, hogy kik fogják megtölteni. Meg fogják tölteni. Lehet, hogy olcsóbb lesz a Cola vagy a sör, mint a Liszt Ferenc téren, de egész biztos, hogy meg fogják tölteni. 2003-ban elkészült előtervnél öt lakossági fórumot tartottunk, tehát igyekeztünk a lakosságot bevonni. Sajnos nem rajtunk múlott, hogy tél volt, nem szívesen jöttek el, tehát tényleg kevesen voltak. Ezért Cseresnyés Péter javaslatát elfogadom, mert egyszerűen egész biztos, hogy gazdagíthatja. Tehát a különböző gondolatok egész biztos, hogy gazdagítják ezt a tervet. A körforgalomnak az a nagy előnye, hogy mindenkinek, mind a fő-, mind a keresztirányban mindenkinek le kell lassítani. Tehát azt mondanám, hogy a közlekedés olyan veszélyes üzem, ami ellenőrzés nélkül nem működik. Tehát az, hogy a körforgalomban is általában nem adják meg a gyalogos átkelőhelyen az elsőbbséget – nem lehet úgy tervezni, ha ilyen alapvető dolgokat nem tartanak be. Nem kell mindenhol jelzőlámpát tenni. Úgy gondolom, hogy a körforgalom azért jó, mert többen tudnak átmenni, és mindenki lassan megy át. Ezt biztonságosnak tartom. Ha megkerülnénk az Eötvös teret, akkor a terv egyik nagy érdeme sérülne, hogy a gyalogosok egy hosszú, három téren keresztül tudnánk kellemes környezetben lenni. De akkor is köszönöm ezt az ötletet, mert mindenképpen ez is egy gondolat. Palotás Tibor valóban pozitívan vélekedett ezzel a dologgal kapcsolatosan. Korábban voltak vitáink. Többek között azt is tudja ezt a terv, hogy kevesebb forgalom menne mind a Hevesi utcára, mind a Kisfaludy utcára. Felvetették a forgalom kérdését – pontosan azért számoltam a mai forgalmat, és előrebecsültem 15 évre, és ott lehet látni azon az ábrán, mindenegyes csomópont teljesítő képes, tehát kapacitásgondok ilyen értelemben nincsenek, tehát érdemben foglalkoztam a gépjárműforgalommal is, mert csak ez tudott teret biztosítani ennek a rendkívül sok plusznak, ami ez a terv tartalmaz. Mindenképpen állok elébe, ha bármilyen bizottsági ülésre meghívnak, nagyon szívesen eljövök. Eddig is Nagykanizsa város rendelkezésére álltunk, és nagyon remélem, hogy ezen túl is erre lesz módunk.

Cseresnyés Péter: A felvetésemre nem kaptam választ, vagy nem reagált még. Nem tudom, hogy ezután kívánt-e?

Litter Nándor: Azt mondtam, hogy majd javaslatot teszek.

Cseresnyés Péter: Viszont arra szerettem volna választ kapni, hogy mit jelent az a mondat, hogy 2005. évi megvalósítást indítsa el ez alapján a határozat alapján az I. és III. területen.

Litter Nándor: Azt jelenti – ha jól emlékszem a számokra –, hogy 50 millió körüli összeget terveztünk a belváros ezen jellegű feladataira 2005. évben. Ezek körül kiemelt terület a Centrál Szálloda előtti rész átalakítása forgalom szempontjából, lehetőséget teremtve a terasz kialakítására. Ez volt ebben egy hangsúlyos rész. Azt javasolnám, hogy ezt indítsuk el, mert ha most nem döntünk erről az egyről legalább, akkor az ebben az évben már nem lesz meg. Ezt követően javasolnám, hogy történjen meg bizottsági egyeztetés, kérjünk minden képviselőtől akár írásban, szóban, adja le a Városfejlesztési Osztályon Tárnok Ferencnek vagy munkatársainak az ötleteit. Ezt követően tartunk egy összevont bizottsági ülést, ahol meg lehet vitatni a javaslatokat – akár másnap, egyik este és másnap délelőtt csinálnánk meg, és a következő közgyűlésen pedig lezárnánk, hogy mi az, amit el kell végeztetni. Most én azt javasolnám, hogy a csapat készítse el az I. számú – azzal kapcsolatosan nem is hallottam felvetést, hogy az I. számú feladat elvégzésre kerüljön, a Centrál Szálloda előtti terület átalakítása. Ehhez kellenének az utcabútorok és egyéb ügyekben döntések – bár azok később is hozzácsatlakozhatnak, ha a következő közgyűlésen az utcabútorokról is döntenénk. Magam sem tartom jónak, hogy ezt teljesen lezárjuk, mert az utcabútorok kérdése nagyon fontos.

Cseresnyés Péter: A IV., VII. területre vonatkozóan a határozati javaslat azt tartalmazza, hogy az engedélyezési tervet készíttesse el.

Litter Nándor: Most nem készíttetünk el semmi.

Cseresnyés Péter: Ezt akartam hallani.

Litter Nándor: Tehát kérjük, hogy a legfontosabb részeit – ezt majd a hivatalunk megcsinálja –, utcabútorokra vonatkozó néhány elképzelést is, lehetséges megoldásokkal kiegészítve, hogy a legközelebbi összejövetelünkön azt a részét is le tudjuk zárni. Mert ebben a munkában benne van az utcabútorokra vonatkozó javaslat is, és a program véglegesítése, ezt pedig még nem zártuk le. Ezért sem jó, hogy elfogadjuk és lezárjuk. Ez a mondat egyébként se lenne így jó. Megfogalmaznám a határozati javaslatokat: meghallgattuk, megköszönjük, kérjük, hogy az egyéb elemekkel, amelyek még részei ennek a megrendelésnek, az I. ütemnek, azt fejezze be a társaság, tegyen erre javaslatot. Ez így megfelelő? Mert utcabútorok vonatkozásában nincsenek.

Szálka Miklós: Megvan.

Litter Nándor: Akkor kérjük átadni – egy héten belül lesz –, mert jelen pillanatban nem látjuk, tehát ezért kérjük. Amennyiben leszállításra kerül, minden képviselő megkapja esetleg több változatban (három változatban). Így az első része megfelel? Így kettébontva – ez lenne az 1. számú. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Cserti Tibor: A Városvédő Egyesület esetleges hozzájáruló nyilatkozata nélkül nagyon nehezen tudnám elképzelni egy ilyen jellegű városközpont rendezését, forgalomcsillapítását, közterületi rendezését. Magam először láttam ezt. Részleteiben több alkalommal, több fórumon próbáltam megismerni. Nekem is az a véleményem, hogy nagyon balul sült el az első felvetés és kommentálása a dolognak. Mindenféleképpen rendezni kell. Mindenféleképpen érlelni kell a gondolatokat, és ehhez a Városvédő Egyesület elnöksége, tagságával együtt fel fog tudni zárkózni. Erre ígéretet teszünk, és a legközelebbi fórumon a véleményünket ki fogjuk fejteni. Nagyon nehezen tudom azt elképzelni egyébként, hogy azok a fejlesztések, ami a 2005. évi tervben elfogadásra kerültek, és ezen belül nem véletlenül hozta – gondolom – a határozati javaslatban a III. területi egységet – az előterjesztés szerint a III. területi egység önállóan az Erzsébet tér forgalomtól elzárt területe, a Polgármesteri Hivatal főbejárati kapuja és az ahhoz kapcsoló közlekedési tengely –, az ne kerüljön most egyéként rendezésre, mert ha nem kerülne, akkor miért valósítunk meg valamit, ha nem illik a koncepcióba. Ha pedig beleillik, akkor pedig nem kell elkendőzni ezt a dolgot, hanem annak keretén belül kell megvalósítani. Gondolom, Cseresnyés Péter képviselőtársam is erre gondolt jó szándékú felvetésénél. Ha igen, akkor ezt a keretet a mai napon szavazzuk meg, és építsük bele az anyagba. Az I-nél pedig, ha jól értelmeztem, és nem akarok aggályoskodó lenni, de az Erzsébet téren, a Centrál előtti szakasznál úgy láttam, hogy teljes jobbra kanyarodást az anyag teljes szerkezeti eleme kiiktatja.

Litter Nándor: Nem iktatja ki, csak szűkíti és megmarad a jobbra.

Cserti Tibor: Akkor máris az aggályaimat eloszlatják. Mi a magunk részéről ezt a határozati javaslatot el tudjuk fogadni.

Litter Nándor: Egyébként egyetértek azzal, hogy a városban a civil fórumoknak, így a Városvédő Egyesületnek is meg kell ezt tárgyalnia. Ezért is gondolom azt, hogy tovább kell folytatni ezt az egyeztetést. Az 1. határozati pontot megszavaztuk. Az lenne a 2. pont, hogy a tanulmányterv alapján, amit most nagy vonalakban megismertünk, és a 2005. évi költségvetésünkben szereplő I. sorszám alatt, az Erzsébet tér D-i/DK-e területe a Centrál előtti terület rendezésére bízzuk meg a társaságot azért, hogy még ebben az évben elvégezhető legyen ez a feladat. A III. nem, mert ebben egyetértés volt, mert tárgyaltuk már egyszer a forgalomcsillapítási tervet külön, a Centrál Szálloda előtti közlekedésben egyébként is egyetértés volt már valamikor a tavalyi évben, hiszen azért lett ez betervezve. Csak mivel utcabútorok és egyéb ügyekről még nem tárgyaltunk, ezért állt meg ennek a programnak a végrehajtása. Kérem, hogy az I. terület indításáról szavazzunk.

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Megkérjük a társaságot, hogy teljes körű tervet a feladat elvégzésekor juttassák el hozzánk. Ennek megfelelően megkezdjük a különböző fórumokon ezeknek az egyeztetését. Úgy próbáljuk majd összehozni, hogy például egy nap egy szállással megoldható legyen, és közgyűléssel zárnánk ezt az egyeztetési folyamatot, ahol a többi rész indításáról is döntenénk elképzeléseim szerint.

Cserti Tibor: Nem véletlenül javasoltam a III. számonkérést önállóan. Azt jelenti, hogy van egy folyamatban lévő beruházásunk – a lépcső, az egész főbejárat, az ahhoz kapcsolódó részek engedélyezése.

Litter Nándor: De az nem ehhez tartozik.

Cserti Tibor: Akkor azt szíveskedjék leállítani.

Litter Nándor: Az nem is indult el, mert az a Bírósággal egyeztetetten a főépület akadálymentesítési programja. Az nem tartozik ebbe a programba. Annak elkészült egy tanulmányterve, amiben nagyon megoszlanak a vélemények – a lift elhelyezésétől kezdve. De a legfontosabb, hogy a Bíróságnak nincs pénze erre a programra, tehát ebben az évben ….

Cserti Tibor: Tekintsük zároltnak azt az előirányzatot, mert ennek koncepciónak a …..

Litter Nándor: Azt kértem a Városfejlesztési Osztálytól, hogy mely részeket tudunk abból úgy megcsinálni, vagy a hivatalban, vagy máshol, hogy azért az akadálymentesítés területén haladjunk előre. Ezen dolgoznak, vissza fog majd jönni a közgyűlés elé.

Papp Nándor: Egy finomítottabb, életközelibb tervet kértünk a külső részre vonatkozóan. A belsőben konszenzus volt, mert ott a belső térben a szükséges minimumot hozták, illetve ami maximumot ki lehet hozni a belső térből, de a tér felé megnyitást túlzottnak találtuk.

Litter Nándor: Szerintem a liftet is lehetne jobb helyre tenni, de ezt majd megbeszéljük. Kérem, szavazzunk az előbb általam elmondott határozati javaslatról.

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

144/2005.(V.31.) számú határozat

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pro Urbe Kft. 2005. évben elkészített „Nagykanizsa városközpont közterületek fejlesztési, forgalomcsillapítási terve” című komplex tanulmánytervet megismerte, a végzett munkáért a tervezőknek köszönetét fejezi ki.

Felkéri a polgármestert, hogy az I. terület, Erzsébet tér D-i/DK-i terület (Centrál Szálloda) megrendelés szerinti teljes körű tervét - a tanulmányterv részét képező utcabútorok tekintetében három változat, egyéb elemek – készítesse el és valamennyi önkormányzati képviselő részére juttassa el.

Határidő:         2005. június 7.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

2.       Felkéri a polgármestert, hogy a tanulmányterv alapján az I. területen, Erzsébet tér D-i/DK-i területén (Centrál Szálloda előtti terület) a 2005. évi megvalósítása érdekében az engedélyezési tervet készíttesse el.

Határidő:         2005. augusztus 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

3.       Felkéri a polgármestert, hogy a „Nagykanizsa városközpont közterületek fejlesztési, forgalomcsillapítási terve” című komplex tanulmánytervet az I. terület teljes körű kidolgozását követően, széleskörű nyilvánosság biztosításával terjessze a közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

9.       Javaslat a helyi tömegközlekedés díjának változtatására és a Zala Volán Rt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

10.   Halász Gyula képviselő önálló indítványa bérletjegyek érvényességére vonatkozóan (írásban)

Erdős Péter: (Röviden ismerteti a javaslat lényegét.) A csatolt közszolgáltatási szerződés módosítás 1. pontjában említett 1. számú melléklet alatt természetesen nem ezt az egyoldalas mellékletet kell érteni, a teljes menetrendet kell ez alatt érteni, amely teljes mértékben megegyezik az előző közgyűlésen jóváhagyott menetrenddel, csak még egyszer nem csatoltam a módosításhoz.

Litter Nándor: Beszélni kell Halász Gyula javaslatáról a bérletjegyek érvényességével kapcsolatban. Úgy tudom, hogy a Zala Volán nem támogatja a javaslatot. Az ezzel kapcsolatos levelüket megkaptuk.

Halász Gyula: Tekintve a bérletek és a jegyek változását, még inkább indokoltnak tartom az indítványomat. Kérem a Volán képviselőit, hogy ők is fontolják meg a beterjesztésemben foglaltakat, és a Volán társaságok országos szervezeténél vagy fórumánál vessék ezt fel, legyen egy országos szabályozása ennek a dolognak, hiszen itt most akár a bérletek, akár a menetjegyek árának emelkedésével további terhek nőnek, és a probléma ez által nem oldódik meg. Annyiban tudnék kompromisszum-kész lenni, hogy a július 1-jei bevezetést a szeptemberi újratárgyalás időpontjára tennénk át. Addig úgy is kialakulna a menetrendben és forgalomban is az a tapasztalat, ami alapján a szükséges korrekciókat meg tudnánk tenni. De mindenképpen ragaszkodom ahhoz, hogy készüljön egy ilyen hatáselemzés, és legalább legyen egy gesztusszinten annyi, hogy az állampolgárok is érezzék azt, hogy ennyiben a Volán segíti őket, ennyiben támogatja őket.

Litter Nándor: Azért pontosítsunk, hogy áremelkedés átlagosan nincs. Nem változik gyakorlatilag az ára, hiszen egyes bérletjegyek és jegyek változnak, de az átlagos bevétel ezzel gyakorlatilag nem növekszik, tehát így árnövekedésről nincs szó. Az egyes jegyek és bérletek átstrukturálásáról van szó.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Külön foglalkozott Halász Gyula képviselőtársam felvetésével is. Jó szándékú felvetésnek ítélte, megpróbálta kezelni, és megnyilatkoztatta e témában a Zala Volán képviselőit is. Elhangzott, hogy gyakorlatilag kötött kereteken belül kell az előterjesztést tárgyalni, hiszen a díjemelés mértékére vonatkozóan már született korábban önkormányzati döntés. Elhangzott az, hogy a Zala Volán egy adott rendszere kezeli az egész átállást. A rendszer egy országos rendszerbe illeszkedik bele, gyakorlatilag beleilleszkedik az állami támogatási rendszerbe, annak elszámolási rendszerébe. Ilyen értelemben a jó szándékú kezdeményezés akkor nyerhetne táptalajt, ha maga az egész rendszer is megváltoztatásra kerülne. Erre vonatkozóan természetesen indítványozhatunk, és ne vessük el mindjárt. Vizsgálják a következő önkormányzati díjemelés időszakára vonatkozóan. Ha van erre reális lehetőség, a Zala Volánt kérjük fel, hogy hozza vissza hozzánk, hogy e témában is dönteni tudjunk. Mindettől függetlenül önmagában az előterjesztést a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság …… (hangfelvétel nem hallgatható)

Zakó László: …… (hangfelvétel nem hallható)

Polai József: …… (hangfelvétel nem hallható) …. itt, amikor az autóbusz témákról beszélgettünk. Továbbra sem mondtunk le Kiskanizsán arról, hogy körjáratot kialakítsunk. Remélem, valamikor majd sikerül.  Az árakról annyit mondanék csupán, hogy jelentősen valóban nem változik, ez elfogadható így. A legutóbbi alkalommal kértem a menetrendnél, hogy a Szentmise kezdési időpontjához amennyire lehet, igazítsák a menetrendet, hogy ha lehet, indítsák 5 perccel előbb az autóbuszt. Tudom, hogy ez részben megvalósul, mert amikor még a városból Kiskanizsa felé érkezik az autóbusz, akik ott szállnak fel, azok időben érkeznek, csak a visszaérkező busszal már késve érkeznek azok az emberek, akik az utca végén, illetve Kiskanizsa szélén szállnak fel. A 6Y-os kiegészítő járat Homokkomáromi utcai autóbusz fordulója idén el fog készülni valamikor? Igen, köszönöm. Kérem a Volán vezetését, hogy amennyire lehetősége lesz – ugyanis nem vagyunk azzal megelégedve ahány alkalommal jelenleg be fog menni ide az autóbusz – emeljen ezen a betérési számon. Itt összesen ötször látom egész nap. Áttekintve úgy gondolom, hogy legalább még hét alkalommal hozzátennék, ha rajtam múlna. Kérem, hogy ebben támogassanak bennünket.

Litter Nándor: Most nem ez a napirend, de meghallgattuk. További hozzászólások nincsenek.

Berke Zoltán (Zala Volán Rt. képviselője): Valóban majdnem leegyszerűsödött a helyzet a Halász úr által felvetett problémára. Részleteztük a válaszunkat, amely a Zala Volán válasza, és minden további nélkül elfogadjuk azt a javaslatot, a Volán Egyesülés fóruma – aki szakmai ügyekben a két minisztériummal (a Gazdasági és a Pénzügyminisztérium) egyeztet. Ezt mindenképpen megtesszük, és ha ez a közgyűlés időpontjába belefér, akkor szeptember előtt még egyszer erre visszatérhetünk. Az alapproblémát leírtuk. Az alapprobléma az, hogy mindenegyes közlekedési ágazat – MÁV, autóbuszos helyközi közlekedés – úgy határozta meg a bérletek érvényességét, hogy a hónapot követő 5-éig 24,00 óráig érvényes. Tehát ehhez kell alkalmazkodni. Az igaz, hogy helyesbítésre került, hogy nem arról van szó, hogy a 35 nap érvényességet megnöveljük 40-re, mert az jelentős díjemelést is jelentett volna. Ezt köszönjük. De van még nagyon sok olyan következmény – például az árkiegészítés igénylésére, az APEH felé az adófizetési határidőre –, ami miatt az egészet komplexen át kell gondolni, és ezért kérünk türelmet. Nem olyan egyszerű, hogy egy fizetési időponthoz az egész rendszert át tudjuk alakítani. Van benn logika, de például az első négy hónapot vizsgáljuk, hogy 150 Ft az autóbuszon váltott jegy ár, és 120 Ft elővételben – Nagykanizsán már 50 %-nál tart azoknak az utasoknak az aránya, akik az autóbuszon veszik meg a jegyet. Ennyire érzékeny az árra a lakosság. Zakó úr részéről elhangzottakkal az indexekre vonatkozóan, az indexek az utolsó táblázatnál változást mutatni, és pontosan azt mutatja be, hogy a 100 %-hoz képest valami kis csökkenés vagy növekedés van.

Litter Nándor: Zakó úrnak teljesen igaza van. Ezen ne vitatkozzunk. Halász Gyulát kérdezem, hogy így elfogadható-e a Volán felvetése?

Halász Gyula: Elfogadom a Volán kompromisszumos javaslatát, csak annyit tennék hozzá, hogy a MÁV-val és egyéb közlekedési vállalatokkal kapcsolatban nekünk nincs ráhatásunk. Nekünk most, mint önkormányzatnak a Volánra van ráhatásunk, és ebből szempontból a lakosságot képviselem erőteljesebben. A félhavi bérletjegyekkel kapcsolatban az időpont eltolását javasoltam, és akkor nem biztos, hogy félhavinak, hanem lehet, hogy törthavi bérletnek kellene nevezni, vagy valami másnak. De az előterjesztésemben is úgy van, hogy a félhavi bérletek érvényességi ideje a Zala Volán Rt. javaslata alapján változna. Azt hiszem, hogy ez egy lehetőség.

Zakó László: Halász Gyula képviselőtársamnak mondom, hogy ha a lakosság érdekeit szeretné figyelembe venni, akkor maradjon eredeti állapotában a dolog, tudniillik, ha a munkavállalók a munkahelyükről kapnak költségtérítést, a buszbérlet árát vagy annak 80 %-át, akkor le kell adniuk a buszbérletet. Ha azt nem adhatják le, mert még érvényes, annyival később kapják meg ennek a költségtérítés vonzatát.

 

Litter Nándor: A Zala Volán képviselői láthatóan értik ez a problémát, képviselni fogják a Volán Egyesülésnél, hogy esetleg ez a változás végrehajtható-e. Halász Gyula ezzel egyetértett. Ennek megfelelően kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 23 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

145/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért a Zala Volán Rt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés javasolt módosításával, és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő:         2005. június 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

2.       felkéri a Zala Volán Rt. vezetését, hogy a bérletjegyek érvényességi időtartamának módosítására vonatkozó indítványt a Volán Egyesüléssel egyeztesse, és ha van lehetőség, a következő díjmegállapításhoz kapcsolódóan tegyen javaslatot a módosításra.

Határidő:         2005. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

28/2005.(VI.8.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2005.(VI.8.) számú rendelet a helyi tömegközlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló többször módosított 32/1998.(XII.15.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

11.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2005.(…..) sz. rendelete a vásárokról és piacokról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Gáspár András: (Röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.)

Dr. Horváth György: A Zrínyi utcai elárusító helyekkel kapcsolatban arról volt szó, hogy átkerülnek a Vásárcsarnok mellé. Mi lett azokkal?

Gáspár András: Tartalmazza is az új rendelet azt a területet, mint iparcikk-piacot, a Vásárcsarnok melletti területet. Ennek egy kicsit elhúzódott az előkészítése. Négy kereskedő volt, aki vállalta ezeket a feltételeket. Most már ajánlatokat kértünk a pavilonokra kivitelezőktől, amiből ezek a kereskedők árusíthatnak. Az ajánlatok alapján el kell készíttetnünk egy tervdokumentációt, amit a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság megnéz, építési engedélyezésre be kell nyújtanunk. Úgy becsüljük, hogy szeptemberben indulhat azon a területen az árusítás.

Bicsák Miklós: Az a kis tavacska hozzátartozik a Vásárcsarnok területéhez?

Gáspár András: Nem. A város területén van. Nem a csarnok területén van.

Bicsák Miklós: Szükség lenne a tavacska környezetének rendezésére, bekerítésére. Van-e erre lehetőség, vagy a közgyűlés szavazzon meg erre forrást?

Gáspár András: A felszíni vizek és azon a területen a talajvíz gyűjtője ez a medence, tehát nem esztétikai élményt kívánt nyújtani, amikor ezt megalkották. Esztétikusan valóban meg lehetne oldani a körbekerítését, viszont nem fixen, miután nekünk ezt többször takaríttatnunk kell, szippantatnunk kell, gondoznunk kell ezt a területet. Meg lehet oldani, de akkor úgy gondolom, hogy nem egyszerű korlátokat kell oda elhelyezni, hanem valóban foglalkozni kell a témával és valami esztétikus megoldással lezárni a környezettől.

Budai István: A rendelet 7. számú mellékletének II. fejezet B. pontjában az szerepel, hogy a ló, szarvasmarha, szamár, öszvér után nincs helybiztosítás díja, míg a sertés, juh, kecske, bárány után van. Mi az oka ennek?

Gáspár András: A helybiztosítás és a helypénz két külön kategória. Helypénzt kell fizetni. A ló és szarvasmarha árusítás nem úgy működik, hogy minden vásáron ott a kereskedő, aki ezeket árusítja, hanem felnőtt az állat, elhozza, eladja – lehet, hogy abban az évben nem jön többet. Míg a sertésárusításnál helyet is megváltanak maguknak, tehát ő ugyanazon a helyen árul. Az egyik nem célszerű, felesleges akkor a rendeletben szabályozni.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi véleménnyel elfogadásra javasolta a javaslatot.

Dr. Kolonics Bálint: Nem látom a határozati, illetve rendeleti javaslatot, hogy mit szeretnénk elfogadni.

Litter Nándor: A rendeleti javaslatot kell elfogadni, nincs odaírva, pótolni fogjuk szóban. Kérem, szavazzunk a mellékelt rendelet elfogadásáról a mellékleteivel együtt.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

29/2005.(VI.8.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2005.(VI.8.) számú rendelete a vásárokról és piacokról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

12.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek és közterület jellegű területek hasznosításáról szóló 51/2004.(XII.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Gáspár András: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Halász Gyula: A politikai pártok kampányon kívül elhelyezhetnek-e plakátot fizetés nélkül a városban?

Gáspár András: A mi értelmezésünk szerint igen, mert nonprofit szervezetnek minősülnek. Nem biztos, hogy ezzel a város lakosságának és a városképnek jót tesznek, de mi úgy értelmezzük, hogy igen, elhelyezhetnek. Amennyiben a közgyűlés, mint a rendelet megalkotója úgy gondolja, hogy rosszul értelmezzük a rendeletet, úgy kérünk rá akár az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságtól, akár az önkormányzat képviselőitől egy írásos utasítást, hogy ezt másképp kell értelmeznünk.

Litter Nándor: Jegyző úr? Nem tud így jegyző úr válaszolni. Világos, hogy ez egy összetettebb kérdés.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással elfogadásra javasolja a javaslatot. Egy kis vita kialakult a rendelet alkalmazása szempontjából annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy ki határozza meg a közterületről eltávolított eszközök tárolási díját. Végül a jogszabály értelmezést követően azt javasoljuk pontosítani, hogy a tárolási díj megállapítására a Via Kanizsa Kht. vezetője jogosult. Ezzel a kitétellel elfogadásra javasoljuk.

Litter Nándor: Jó, akkor ezzel kiegészítjük a rendeleti javaslatot.

Dr. Horváth György: Mi lesz a reklámhordozókkal. Már régen volt hirdetőtáblákról szó. Jó lenne egységessé tenni, és akkor könnyebben ellenőrizhetőbb lenne, és megfelelő bevételt is jelenthetne a városnak.

Litter Nándor: Az előbb tárgyalt tervben, legalábbis a belvárosra vonatkozóan része lesz az ilyen hirdetőoszlopok és egyéb. A többi részre nem vonatkozik.

Halász Gyula: Az érvényben lévő 22. § a szabálysértések esetét taglalja, és itt szó van arról, hogy azok a plakátok, ahol nincs jelölve a hirdető adata, neve, és a plakát aktualitásának végnapja, az gyakorlatilag szabályellenesen van kint – ezért a Közterület Felügyeletnek szerintem egy óra múlva már el is kellene távolítani ezeket a plakátokat. Ugyanis megjelennek olyan politikai célzatú plakátok is, és nem csak ilyen magunkat reklámozó plakátok, amin nincs rajta, hogy ki a hirdető. Ez pedig már nem csak a helyi rendeletünkbe, hanem a reklámtörvénybe is ütközik. Itt kérném meg polgármester urat, jegyző urat, hogy ennek szerezzen érvényt a Közterület Felügyeletnél.

Litter Nándor: Megkérem jegyző urat, hogy írjunk egy levelet Kulbencz Ferencnek, és erre hívjuk fel a figyelmét.

Bicsák Miklós: Egyetértek Halász úrral. Ha ránk, vállalkozókra vonatkozik, hogy a cégtábla után a Via Kanizsának fizetjük az éves díjat, akkor kérjenek engedélyt – bármelyik politikai pártszervezetről van szó, fizesse ki.

Polai József: A fogadóóráinkon gyakran előkerült olyan kérdések, hogy ha valaki a háza előtti – különösen a peremterületekre gondolok – területet arra használja, hogy néhány napra vagy hétre építkezés miatt tárol például egy autó homokot, bármi egyéb ilyen anyagot, és gyakran fel szokták őket szólítani, hogy onnan vigye el, de lehet, hogy nem tudja hova tenni, hiszen építkezésekről van szó, akkor nem jogos-e a sérelme, mert amikor gondozza a területet, akkor nem dicsérik meg soha. Ez nem ellentmondásos-e? Mi a helyzet ezzel?

Gáspár András: A rendelet szerint a peremterületek azon kategória, ahol nem kell díjat fizetni pontosan azért, mert amúgy is ő gondozza az előtte lévő közterületet többnyire bizonyos időpontig, a peremterületeken az építőanyag tárolására – pontosan nem tudom megmondani, de úgy emlékszem egy hónap időtartamról van szó. De engedély kell hozzá, az engedélyt mi adjuk ki – 1.000 Ft eljárási díj megfizetése után. Azonban magáért a közterület-használatért nem kell díjat fizetni ezeken a területeken.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Egy módosító javaslat volt, hogy a 1. § egészüljön ki azzal, hogy a tárolási díjat a Via Kanizsa Kht. ügyvezetője határozza meg. Kérem, hogy ezzel együtt szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

30/2005.(VI.8.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2005.(VI.8.) számú rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló, a 3/2005.(II.4.) számú rendelettel módosított 51/2004.(XII.21.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

13.   Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk az Egyesített Bölcsőde alapító okiratáról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratáról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a fogyatékkal Élők Integrált Intézménye alapító okiratának elfogadásáról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

146/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsőde, az Egyesített Szociális Intézmény, és a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye alapító okiratait az előterjesztésben foglaltak szerinti egységes szerkezetbe foglalt szöveggel elfogadja.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

14.   Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ „B” jelű út építéséhez kapcsolódó Gazdasági Versenyképesség Operatív Program pályázat benyújtása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Palángi Krisztina: Kiküldésre került egy kiegészítés. A kiegészítés kompletten tartalmazza az új határozati javaslatot. A módosításokat kiemeltük, de egységes szerkezetben jelenik meg, hogy könnyebben értelmezhető és kezelhető legyen. A módosítások egyik oka az volt, hogy történt egy elírás a határozati javaslatban, miszerint a 108.880 eFt 108.800 eFt. A másik oka pedig, hogy a Belügyminisztériumnak született egy új rendelete a BM EU Önerő Alap módosításéra, és ennek a szabályozását is bele tettük a határozatba, aminek hatására egyébként az eredeti előterjesztésben szereplő közel 60 millió Ft-os saját erő összesen 23.936 eFt-ra csökkent, ami egy kedvező változás.

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, hogy ezekkel a módosításokkal fogadjuk el a határozati javaslatot.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

147/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ területén megvalósuló „B” jelű út II. ütemének legfeljebb 108.800 ezer Ft összegű megvalósításával.

2.       a fejlesztés megvalósításához pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának GVOP-2005-1.2.1. kódszámmal jelzett „Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírására.

A fejlesztéshez kapcsolódóan további pályázat kerül benyújtásra a Belügyminisztérium 14/2005.(III.30.) BM rendelete alapján az EU Önerő alapra.

3.       felhatalmazza a polgármestert a pályázatokhoz szükséges – a pályázatok kötelező mellékletét képező – nyilatkozatok megadására, a pályázati dokumentáció aláírására.

4.       2006. évi költségvetésében legfeljebb 23 936 ezer Ft saját forrást biztosít.

A fejlesztéshez kapcsolódó forrás-megosztás:

Összes költség:                                        legfeljebb:     108.800 ezer Ft

Igényelt GVOP támogatás:                         legfeljebb:       48.960 ezer Ft

Saját erő                                                   legfeljebb:       59.840 ezer Ft

Ebből:

            BM EU önerő alaptól

            igényelt saját erő kiegészítés:         legfeljebb:       35.904 ezer Ft

                        önkormányzatot terhelő saját erő:    legfeljebb:       23.936 ezer Ft

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda irodavezető)

15.   Nagykanizsa 964 hrsz-ú Arany u. 7. szám alatti volt óvoda ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

16.   Nagykanizsa 918/1 hrsz-ú Arany u. 5. szám alatti volt óvoda ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

17.   Nagykanizsa 961 hrsz-ú Kinizsi u. 20. szám alatti ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Zakó László: Bizottsági ülésen is megkérdeztem, választ nem kaptam, ezért újra megkérdezem, hogy tendencia lesz-e Nagykanizsa város életében, hogy valamilyen épületre, középületre – de mondhatnám az összest – egy fillért nem fordítunk az állagmegóvásra, előbb-utóbb repedezni fog, életveszélyessé minősítik, kiköltöztetjük az ott élőket, vagy összevonjuk a másik társintézménnyel, utána még kevesebb figyelmet fordítunk az épületre, majd teljesen leromlott állapotban pedig meghirdetjük, és akkor érdeklődés hiányában még lejjebb visszük az árat, és eladjuk. Ez a vagyonfelélés legdurvább módja, és most ennek vagyunk szemtanúi például az Arany J. utcai óvoda esetében is.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztéseket megtárgyalta, ár oldalról mindegyiket az előterjesztésnek megfelelő formában javasolja többségi véleménnyel értékesíteni. Egyúttal felhívja a figyelmet arra, ami egyébként több képviselőtársamtól elhangzott, vagy közvetlenül, vagy áttételesen, hogy az önkormányzati vagyon védelmére kiemelt figyelmet kell fordítani abban a stádiumban, amikor már az eredeti funkciója megszűnik, de az értékesítés még nem következik be, és az őrzés-védelem során általában nagyfokú károsodás következik.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság mindhárom előterjesztést 5 igennel javasolja elfogadni.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Arany J. u. 7. szám alatti óvoda ingatlan értékesítéséről az itt meghatározott feltételek szerint.

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

148/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a Nagykanizsa, Arany J. u. 7. sz. alatti, 964 hrsz-ú – volt óvoda – ingatlanát nyilvános versenytárgyaláson bruttó 44.500.000 Ft-os induló áron.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás előkészítésére, az értékesítés lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:         2005. szeptember 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az Arany J. u. 5. szám alatti ingatlan értékesítéséről.

A közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

149/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Arany János u. 5. szám alatti, 918/1. hrsz-ú ingatlanát, 36.100.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 45.125.000.- Ft-os induló áron.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:         2005. szeptember 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a Kinizsi u. 20. számú ingatlan értékesítéséről.

A közgyűlés 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

150/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Kinizsi 20. szám alatti 961. hrsz-ú ingatlanát 20.300.000.- Ft induló áron, amelyet ÁFA befizetési kötelezettség nem terhel.

Felhatalmazza a polgármestert az versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:         2005. szeptember 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

18.   Nagykanizsa 2243/1 hrsz-ú, Ady u. 25. szám alatti ingatlan értékesítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Zakó László: Amikor bizottsági szakban tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, akkor még nem volt a kezemben Szányiné képviselőtársunk javaslata belvárosi játszótér kialakítására. A javaslat figyelembevételével kezdeményezem, hogy miután ez az Ady utcai ingatlan a bizottsági ülésen elhangzottak szerint gyakorlatilag egy értéktelen, romos épületből áll, viszont a belváros kellős közepén van, a nagysága 699 m2 – tehát az egy normális telekméret –, telekárban adnánk el egy romos épületet, úgy gondolom, ennyi pénzt nekünk is megér, és ideális terület lenne képviselőasszony ötletének megvalósítására. Nem javaslom az eladását.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom, Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról. Azzal szemben van zöldterület, ha abban a térségben akarunk játszóteret építeni, az utca másik oldalán zöldterületek vannak. Játszótér miatt ezt a területet nem hiszem, hogy szükséges megtartani. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

151/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Ady u. 25. szám alatti, 2243/1. hrsz-on lévő lakóház, udvar ingatlant 15.875.000.- Ft ÁFA mentes kikiáltási áron, a tároló épületeket 100.000.- Ft + 25 % ÁFA, azaz bruttó 125.000.- Ft forgalmi értéken, azaz az ingatlan kikiáltási ára bruttó 16.000.000.- Ft. A licitlépcső emelése a lakóház, udvar ingatlanrész árának figyelembevételével történik.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:         2005. szeptember 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

19.   Javaslat a Csónakázó-tó és környéke hidroökológiai vizsgálatára vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a két határozati javaslatról

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

152/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       az előterjesztésnek megfelelően dönt a Csónakázó-tó és környéke hidroökológiai vizsgálatára vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős   :        Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

                            Dr. Fröhlich Klára közbeszerzési referens)

2.       a tanulmány elkészítésének fedezeteként esetlegesen szükségessé váló, és a 2005. évi költségvetésben rendelkezésre álló 5.000 eFt-on túli, további fedezet biztosításáról a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően köteles dönteni.

Határidő:         szükség szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

Felelős   :        Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

                            Dr. Fröhlich Klára közbeszerzési referens)

20.   Városi Sportcsarnok beruházás előkészítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Egyszer már volt közgyűlés előtt a tervezett sportcsarnok létesítése. Akkor 2500 ülőhellyel és ehhez kapcsolódó állóhelyekkel, valamint a küzdőtér használat esetén további 600-700 fő elhelyezését biztosította volna az az épület, amelynek az akkor elképzelt beruházási költsége 2,5 milliárd körül volt. Akkor azt a feladatot kaptuk, hogy figyelembevéve azt, hogy ezt az épületet egészében gazdaságosan üzemeltetni kell, próbáljuk meg szűkíteni a programot. Erre kértük – mert új megbízást kapott -, hogy a korábbi szerződés kereti között egy módosított tervet készítsen el a tervező. Ez Önök előtt van, amely durván 1500 ülőhely, 316 állóhely, azonkívül mozgáskorlátozottak részére mintegy 80 fő elhelyezését biztosítja. Ez közel 2000. A küzdőtér esetén további 500-700 fő elhelyezhető. Durván ez a város lakosságának 5 %-át jelenti. Megítélésem szerint ez egy megfelelő méretű sportcsarnok arra, hogy közelítsünk egy gazdaságosabb működés felé. Kérem, hogy támogassák ezt a programot, akkor meg tudjuk kezdeni a kormányzattal a megállapodás megkötését a támogatásról. 

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Nagyon sok támogatója és nagyon éles hangú bírálatokban ellenzői is voltak az elképzelésnek. Aki ellenző véleményt fogalmazott meg, az is inkább érte aggódott, mint ellene. Az került megfogalmazásra, hogy bár funkciójában régóta szüksége van a városban, nem biztos, hogy méreteibe és a méreteiből adódóan pedig az eredeti elképzelésnek a legoptimálisabb megoldás fekszik itt előttünk. Mindezen viták következtében a bizottság mégis azon álláspontra helyezkedett többségi véleménnyel, hogy a polgármester urat az eredeti határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a tovább tárgyalásokra azzal, hogy érlelje, finomítsa a kezdeményezést és végül az engedélyokiratot terjessze a közgyűlés elé jóváhagyásra. Abban a tudatban hagyta jóvá a bizottság és engedte tovább ebben a tárgyalási formában és ajánlja elfogadásra, hogy érlelődnek úgy a gondolatok, hogy egy kiérleltebb minden ízében és porcikájában, funkciójában és különösképpen gazdaságosságában is, az üzemeltetés jellegére vonatkozóan külön kitérve – mert arról csak áttételesen szól az előterjesztés – egy komplex anyag kerül a közgyűlés elé elfogadásra.

Litter Nándor: Az üzemeltetéssel kapcsolatban annyit hadd jegyezzek meg, hogy az állam támogatásának az a feltétele, hogy egy magáncéggel is kell egy megállapodást kötni és az állam, az önkormányzat és egy harmadik partner, aki közbeszerzés keretei között kerül kiválasztásra, és ő folytatná ezt az üzemeltetést. Egy helyen kötöttek ilyen megállapodást. Ott az önkormányzatnak is kell vállalnia az üzemeltetésből egy bizonyos részt a saját rendezvényei, saját programjai elvégzésére. Mondhatni, hogy nem tökéletesen kiérlelt ez az út, de az elképzelt technika megvan ennek az üzemeltetésére.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A mellékelt dokumentáció szerinti Városi Sportcsarnok megépítésével nem ért egyet. Mondtuk ezt azért, mert azt gondoljuk, hogy ezzel a szerkezettel 180 eFt-os nettó m2 ár illúzió. Jóval többnek kell ennek lenni, akár másfélszeresének is nettóban. Az ilyen jellegű szerkezet teljesen önbecsapás akkor, amikor még a nettóról beszélünk és még az ÁFA-t is hozzá kell tennünk. Tehát 1,32 milliárdról van már így is szó benne. Gyakorlatilag akkor még nem beszéltünk az infrastruktúra megteremtéséről (parkolók, egyebek). Így összességében, ha mi ezt az előterjesztést támogatjuk, akkor saját magunkat becsapjuk, ha ennyi összegből ilyen szerkezetű épületet létre tudunk hozni, és akkor még nem beszéltem a nagyságról. Tudom, hogy nem fizettünk érte, és mindenki tudja, hogy ez egy ajándék terv volt, de ebből nem szabad kiindulnunk.

Litter Nándor: Egyrészt 1940 a tervezett fő. Ebben az esetben a küzdőtéren senki nincs. Bizonyos programoknál ennél lényegesen több is lehet. A külső területekre folyik egy pályázatunk, amelyben 1,1 milliárd Ft-ot pályáztunk meg a Thúry laktanya rehabilitációjára, amely egyrészt a közműveket és külső beavatkozásokat jelent a Thúry laktanya területén. A magam részéről abban bízom, hogy ez a pályázat sikeres lesz. Ilyen ígérvények vannak. A külső területeket ebből meg tudjuk oldani.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Nagyjából az előttem megfogalmazott aggályokat a bizottság is megfogalmazta és 2 igen, 2 nem és 1 tartózkodással nem szavazta meg a határozati javaslatot.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta és arra az álláspontra jutott, hogy rendkívül fontosnak tartja, hogy végre Nagykanizsán egy olyan tornacsarnok épüljön, amely az eddigi lehetőségeket jelentősen meghaladja. Az 1. határozati pontot 5 igen és 2 tartózkodással szavazta meg azzal, hogy ha lehet, akkor ebből kerüljön ki a mellékelt dokumentációrész. Itt már elhangzott Papp Nándor részéről is és Cserti Tibor is említette, hogy legyen egy mozgástér. Pontosan ne ragaszkodjunk ehhez, mert ha van lehetőség arra, hogy ezen még módosítani lehessen a tárgyalások során, akkor erre legyen lehetőség pontosan azért, mert az is felmerült, hogy jó lenne, ha esetleg nemzetközi szintű sportrendezvények rendezésére is alkalmas lenne. Ez pedig nézőszám függvénye és meg kellene nézni, hogy mit lehet esetleg ezen még valamit javítani, módosítani, mert a mi felvetéseink szerint 2500 környékén van a nemzetközi szintű rendezvény.

Litter Nándor: Csáktornyán a női kézilabda világbajnokságon 1350 fős sportcsarnokban voltak a selejtező mérkőzések.

Sajni József: Ez biztosan így is van. Nem vagyunk biztosak a létszámban, de kérjük, hogy ez esetleg legyen szempont. A másik határozati javaslattal is 5 igen és 2 tartózkodással értettünk egyet. Mivel ez a június 30. valószínűleg nem tartható – ha tartható, akkor örülünk neki –, akkor javaslom, hogy augusztus 30-ra, vagy szeptember 30-ra csúsztassuk ki, mert biztos, hogy nem fog beleférni június 30-ba.

Cseresnyés Péter: Én voltam a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságban, aki a Sportcsarnokért aggódva nem szavazta meg ezt az előterjesztést, mert úgy gondolom, hogy aki felelősen gondolkodik ebből a dokumentációból kiindulva és azokból az információkból, amelyeket ez az előterjesztés tartalmaz, nem dönthet felelősen valaki sem igennel, sem nemmel. Ezért nem támogattam a GVB ülésen a Sportcsarnok ilyen formában történő megépülését. Indokom: ebből az anyagból nem derül ki, hogy miképpen történik ennek a beruházásnak a finanszírozása. PPP rendszerben fog menni ez. A PPP rendszer viszont óriási terhet róhat az önkormányzatra. Az elmúlt évben elindult a befektetés a XXI. század sportjába akció, amely egy létesítményfejlesztésre is irányult tanuszoda és tornaterem építés tekintetében. Azok, akik a tornaterem építését vállalják, egy bizonyos nagyságú tornaterem megépítését, ami körülbelül 150-170 milliós jelent az önkormányzatnak, 15 éven keresztül 20 mFt terhet jelent. Ehhez még az állam körülbelül ugyanennyivel hozzájárul. Ez rettenetesen sok. Ha ezt az összeget vetítem, ezt a beruházási összeget és ezt a bérleti díj összeget erre a sportcsarnokra, amelyik Papp Nándor képviselőtársam szerint ráadásul nem is valószínű, hogy ennyi pénzből meg tud valósulni, ami ebben az előterjesztésben van. De induljunk ki ebből az összegből. 100-150 mFt/év bérleti díjat fog jelenteni Nagykanizsa városnak úgy, hogy az üzemeltetésről akkor még nem beszéltünk. Itt térnék át a másik kifogásomra. Egy olyan sportcsarnokot építünk szerintem ez alapján az anyag alapján, amelyik funkcionálisan nem megfelelő ennek a városnak. Azért, mert – lehet, hogy polgármester úr ezt halotta, Csáktornya valami kivételezett helyzetben lehet – egy kézilabda férfi Európa bajnokság abban az esetben rendeződik meg egy sportcsarnokban, ha minimálisan 3000 ülőhely, nem állóhely és ülőhely együtt, hanem minimálisan 3000 ülőhely van. Figyelembe kellene venni azt, hogy a környékünkön jó pár sportcsarnok épül és épült. Csak abban az esetben tudjuk megfelelően üzemeltetni és kihasználni ezt a sportcsarnokot, ha egy olyan sportcsarnokot építünk, amelyik több funkciót el tud látni, több nézőt tud vonzani. Kiemeltebb sporteseményeket, vagy rendezvényeket tud magához vonzani. Ebben az esetben tudja azt a szerepet betölteni, amire Nagykanizsának szüksége van, mert ha ezt nem tölti be, akkor abban az esetben inkább egy meglévő csarnokot kell felújítani, amelyikben van kézilabda méretű pálya és nem szabad súlyos milliárdokat beleölni ebbe a sportcsarnokba. Azt gondolom, hogy ezt a tervet át kell gondolni és dolgozni, mert biztos, hogy az építészek tudnak olyan műszaki megoldást, amelyik azokat a paramétereket, amik megkívánnak egy nemzetközi verseny, sportversenynek a megrendezését tudja, lehet, hogy ugyanebből az árból, vagy valamivel több, de nem lényegesen magasabb árból a beruházást meg lehet valósítani. 

Litter Nándor: Volt egy nagyobb. Az sokba kerül. Megoszlanak a vélemények. Az egyik vélemény szerint túl sokba kerül, nem elég az a pénz, amit gondoltuk rá. A másik vélemény, hogy nagyobbat kellene építeni. Természetes, hogy vívódunk, mert nem ismerjük a jövőt. Nem tudjuk pontosan belőni, hogy mennyibe kerülhet ez a sportcsarnok. Másrészt, hogy az üzemeltetés során milyen problémákkal kell szembenéznünk. Úgy gondolom, hogy nagy világversenyek ritkán adódnak. Meg kell nézni Zalaegerszeget, ahol van egy 3000 fő körüli sportcsarnok ülőhellyel. Ott is évente nincs nagy verseny. Ezekből a versenyekből nem lehet megteremteni a gazdaságos üzemeltetést. Itt alapvetően Nagykanizsa és térségének az igényeit figyelembevéve kell működtetni ezt a sportcsarnokot. Úgy gondolom, hogy ez a 2500-2600 körüli befogadóképesség, amikor a küzdőtéren is ülhetnek, ha olyan rendezvény van, számomra elfogadható.

Zakó László: Volt olyan bizottsági tagtársunk, aki párhuzamba állította Nagykanizsát Zalakarossal, hogy Ő tudni véli, hogy ott már épülni fog egy sportcsarnok. Akkor is elmondtam, hogy Zalakaroson szálláshely bőven van. Arról nem beszélünk, hogy itt Nagykanizsán 4-5 busznyi embernél többet gyakorlatilag nem tudunk elszállásolni. Lehet álmodozni nagy rendezvényről, de az ilyenekhez szálláshely szolgáltatás is kell, hogy tartozzon. Ebben a magántőkével épülő sportcsarnokban egy belépőjegy ára olyan horribilis lesz, hogy senki ne higgye azt, hogy ott hetente vendég lesz. Nagyon drága lenne a teremhasználati díj, tehát tömegsportra nem alkalmas. A táblázatban egy nullával eltolódtak az értékek, kérem ezt korrigálni. 

Kereskai Péter: A Pénzügyi Bizottság ülésén én megszavaztam ezt az előterjesztést. Nagy dilemma volt ott is, hogy most az összeget kell növelni, kicsi ez a sportcsarnok, vagy nagy a sportcsarnok. Nekem ezzel nem volt gondom. Úgy gondolom, hogy nem kicsi. Meg kellene nézni, hogy mire akarjuk mi ezt használni. Nagyon örülnék neki, ha mondjuk 5-6 év múlva ebbe a sportcsarnokba kitennék a táblát, hogy megtelt egy hétvégi bajnoki mérkőzésen, és akkor elgondolkodhatnák azon, hogy valóban kell-e nagyobb. A nemzetközi sportban pedig rengeteg olyan helyzet van, most én nem tudom, hogy a csáktornyai csarnok mekkora, de idén például a nő kosárlabda Euroliga döntőt 3500-as csarnokban kellett volna rendezni, mégis elég volt rá a 2800-as csarnok. Tehát nem biztos, hogy ezen múlik. Nekem a gondom inkább azzal volt, hogy ez a táblázat túlságosan üres, ami itt az előzetes költségbecslés címszó alatt szerepel. Én nem gondolom, hogy ez nagyon alá lett volna becsülve. Nekem a gondom inkább a PPP konstrukcióban van, hogy ki lesz az a harmadik magánbefektető, aki ebbe beszáll, és valóban üzemeltetni fogja. Összességében támogatásra méltónak tartom. Nem hiszem, hogy felelőtlen döntést hoznánk, mert Cseresnyés Péter mondta, hogy az első részével egyet lehet érteni. A második része pedig pontosan azt tartalmazza, hogy majd ha a finanszírozási, műszaki kérdések rendelkezésre állnak, akkor úgy is újra ide kerül elénk.  

Röst János: Le kell szögezni, hogy jelenleg nincsen sportcsarnoka a városnak. Tehát nincs olyan épület, amelyiket bármilyen bővítési lehetőséggel ki lehetne alakítani. A többi ingatlan más tulajdonában van. Arra alapozni, hogy azt bármikor megkaphatjuk, vagy hasznosíthatjuk, szerintem irreális. Ez a döntésünk arról szól, hogy megpróbálunk zöld utat adni annak a lehetőségnek, hogy valami elindulhasson. Ugyan lehet mondani arra, hogy kicsi, nagy, olcsó, vagy drága, de olyant még nem igen hallottam itt képviselőtársaimtól, akik azt mondták volna, hogy mi legyen helyette, vagy mi legyen más. Elviekben persze lehet vitatkozni. A határozati javaslat 1. pontja arról szól, hogy egyetértünk, a 2. pontban pedig megbízzuk a polgármestert, hogy folytassa le a tárgyalásokat. Azt követően, hogy van-e realitása a PPP-nek, nyilván nem most kell eldönteni, és nem most kell eldönteni azt sem, hogy az engedélyokiratban mekkora összegek fognak szerepelni. Arra kérem a testület tagjait, hogy adják meg ezt a lehetőséget a tárgyalásokra a kormányzattal, illetve a befektetőkkel, és amikor a konkrétumok valóra válnak, akkor szavazzunk erről, és szerintem akkor van ennek realitása igent, vagy nemet mondani.

Bicsák Miklós: Én nem a pesszimista képviselőtársaimhoz tartozom. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozat javaslatot.

Papp Nándor: Nem arról van szó, hogy nem kell a sportcsarnok, hanem, ha ezt a tervet visszük tovább, be fogjuk csapni magunkat. Egy könnyűszerkezetes, sokkal egyszerűbben kivitelezhető szerkezetben kell gondolkodni és akkor nem fogunk becsapódni, és akkor ténylegesen a valódi értelemben is közelíthetünk a milliárdos összeg felé, amikor már azt mondja az ember, hogy igen, ebből meg lehet csinálni.

Litter Nándor: Úgy el lehetne fogadni mindent, ha kérnénk ajánlatot arra, hogy ha mindezt könnyűszerkezetesből valósítjuk meg, akkor ez mibe kerülne?

Papp Nándor: Így van.

Litter Nándor: Ebben a formában lehetne építeni könnyűszerkezetest is?

Papp Nándor: Egészen biztos. Miért ne.

Litter Nándor: Erre fogunk kérni egy alternatív ajánlatot.

Papp Nándor: Legjobb tudomásom szerint arról volt szó, hogy ezt ajándékba kaptuk. Meg kell köszönni, de ezzel nem tudunk előremenni. Ezzel bárhová odamegyünk, azt fogják mondani, hogy zsákutca az e szerinti kialakítás, mert a realitással nem fog találkozni. 

Dr. Szabó Csaba: Egyszerűsíteni szeretném a dolgunkat. Ami előttünk van, az egy tanulmányterv. Háromszintű tervet ismerünk. Ebből a legalacsonyabb rendű a tanulmányterv, az utána következő az engedélyezési terv és a legmagasabb szintű a kivitelezési terv. A második és a harmadik szerzői jogvédelemmel védve van. Ez a tanulmányterv egy olyan ajándék, amit biztos, nagyon szépen meg kell köszönni. Visszatérnék Cseresnyés Péter javaslatára, hogy a mellékelt dokumentáció szerinti három szót meg hagyjuk ki, és akkor mehetne a dolog, de a polgármester úr felhatalmazást kapna arra, hogy könnyűszerkezetest. Ezt a tanulmánytervet tovább kellene vinni, ami sok pénzbe kerülne már az engedélyezési tervszinten és nem beszélve a kivitelezési terv elkészítéséről. Ott van még vissza az, hogy bármilyen kivitelező az engedélyezési tervre szokott elkészíteni árazott költségvetést, ami választ adna arra - amit Papp Nándor képviselő úr mond –, hogy ott derülne ki igazán, hogy nem jön ki ebből a pénzből, vagy kijön. Most, ha nem vesszük ezt a tanulmányi tervet be a kötelezettségek közé, akkor a dolog a határozati javaslat két pontjával együtt mehetne.

Litter Nándor: Akkor mivel lehet menni?

Dr. Szabó Csaba: Azzal lehet menni, hogy a polgármestert felhatalmazzuk.

Litter Nándor: Eddig is fel voltam hatalmazza, hogy bárkivel tárgyalhatok. Semmi újdonság nincs ebben a határozati javaslatban. Oda kell eljutni, hogy ott valami programot kell bemutatni, hogy mit szeretnénk felépíteni.

Dr. Szabó Csaba: Minden vélemény afelé tendált, hogy ne ezt a programot mutassuk be, kivéve Kereskai képviselőt, aki meghagyta azt, hogy a szakértők biztosan tudják, hogy miért kérdéses, hogy ezzel a típusú tanulmánytervvel az 1 milliárd Ft-ot éppen meghaladó költség lefedhető.

Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy döntsük úgy, ahogy Papp Nándor képviselőtársam javasolta. Nagyon gyorsan próbáljuk egy könnyűszerkezetes tervet, esetleg látványtervet csináltatni, amire azt tudjuk mondani, hogy ezen az úton induljunk el. Egy könnyűszerkezetes megoldással, beruházással, kivitelezéssel meglehetne ezt csinálni úgy, hogy fajlagosan nem nőnének a költségek, sőt csökkennének. Ebben az esetben azt gondolom, hogy egy olyan méretű sportcsarnokot is lehetne építeni és a finanszírozási terhet nem növelné meg ez a beruházás, amekkorát mi vagy éppen én javasoltam. 

Litter Nándor: A finanszírozás nem csak abból áll, hogy megépítjük.

Cseresnyés Péter: Tudom.

Litter Nándor: Hát akkor miért ne növelné meg? Nagyobbat fenntartani, az növeli a költséget.

Cseresnyés Péter: Nem biztos.

Litter Nándor: Hogyne lenne biztos. Nagyobbat kell fűteni, nagyobbat kell takarítani.

Cseresnyés Péter: Minimálisan növekedne a fenntartási költsége, de lehet, hogy a hozadéka lényegesebb nagyobb lenne. Határozati javaslatom az lenne, hogy egy könnyűszerkezetes csarnokot próbáljunk terveztetni, amiről aztán tudunk dönteni, hogy melyiket javasoljuk. Az első határozati javaslattal egyet tudunk érteni. A másodikkal van gond, úgy nézem többeknek, nem csak nekem.

Papp Péter Pál: Úgy gondolom, hogy ez a határozati javaslat egyértelmű. Általam ez elfogadható. Az 1. pontja arról szól, hogy a Thúry városrészben egy többfunkciós városi sportcsarnok építését szeretnénk megvalósítani. A második határozati javaslat arról szól, hogy a polgármester urat felhatalmazzuk a helykijelölés, gazdasági finanszírozás, műszaki ütemezési kérdések tisztázására. Magyarul, hogy 30 nap vagy amilyen határidőt adunk – én a június 30-át rövid határidőnek érzem –, egy hosszabb határidővel kerüljön elénk. Ha kiderül az, hogy amit a polgármester úr 60 vagy 90 nap alatt – mert ennyi minimum kell – elénk tesz egy javaslatot és kiderül, hogy ez a sportcsarnok ott olyan közmű csatlakozásokkal – és most itt infrastrukturális csatlakozásokat is beleértek – nem ennyibe kerül, hanem a duplájába, akkor ott vagyunk döntési lehetőségbe. Kell-e ez nekünk 2 milliárdért, vagy nem, akkor egy másik megoldást kell keresni. Polgármester úr egyeztesse le, folytasson le tárgyalásokat. Az, hogy ebbe a munkába személyeket, bizottságokat, kit hív be, az legyen a saját joga, és amikor valamilyen eredmény született, akkor az fölött folytassuk érdemi vitát.

Litter Nándor: Én kérni fogok még egyszer egy részletesebb árajánlatot az itt elképzelt sportcsarnok megvalósításra ezzel a technológiával, mert ez egy nagyvonalú becslés. Kérni fogunk akkor könnyűszerkezetes megvalósítására is egy árajánlatot. Akkor kielégítjük ezeket az elvárásokat. Addig reményeim szerint talán döntés lesz a Thúry városrész közműfejlesztési pályázatának elbírálása ügyében, akkor választ tudunk arra adni, hogy bizonyos költségeket oda bele tudunk nyomni. Közben megkezdjük a tárgyalásokat a 2. pontban leírt módon az állammal, hogy a finanszírozási konstrukció hogyan tudna összeállni. Javaslom, hogy szeptember 30-ra ezeknek az információknak a birtokában még egyszer idejövünk és újra döntünk erről a kérdésről, hogy hogyan startolnánk tovább.

Papp Nándor: Véleményem szerint ebből a tervből legalább alapterületben is 1000-1200 m2-t el lehet felejteni az alapterületből, mert nem fog leesni a karikagyűrű az újunkról, ha tekepályát nem fogunk betervezni például. Azt gondolom, hogy tudunk spórolni az alapterületekkel is, és akkor közelebb jutunk az igazsághoz.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapvetően az, hogy – azzal a megszorítással, amit Papp képviselő társam tett – a melléklet dokumentáció szerintit hagyjuk el. Itt igazán az értelmi dolog a funkción van. A többfunkciós Városi Sportcsarnok azt mondjuk, hogy meg kellene határozni a funkciót és építészetileg így formába önteni. Többféle építészeti megjelenítéssel, szerkezettel meg lehetne ez a dolgot oldani. Javaslom, hogy ennek alapján úgy segítsük és támogassuk a polgármestert, hogy a közgyűlés határozzon úgy, hogy a funkció pontosítását az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal együtt soron kívül ejtse meg és segítsen a további tárgyalások előkészítését illetően a polgármester úrnak.

Dr. Kolonics Bálint: Én összetettebben látom a sportcsarnok ügyét, és azt gondolom, hogy összetettebben kell gondolkodni azok után, hogy sok mindenről szó volt ma is, és jövőképekről, álmokról és Nagykanizsa jövőjéről. Itt is úgy kell gondolkodni, hogy távolabb kell látni és a funkciót, a célt és a jövőt kell meghatározni, hogy ezt miért csináljuk, mert nem tudom, hogy mi lesz akkor, ha megépül itt az autópálya és az autók szaladnak el rajta nagy sebességgel és mi még is mit tervezünk és mi lesz itt Nagykanizsának a jövője. Azt gondolom, hogy ezt gazdasági szakembereknek át kellene gondolni, hogy ha igazándiból komoly ipar, komoly kereskedelem nincs, akkor miből fog élni ez a város. Beszélünk itt a turizmusról, de nem próbáljuk meg ezt elindítani. Ezt nem is városi, hanem hangoztatott és népszerű szlogenek régió, regionális és határokon átnyúló és hasonló kifejezések és sorra ilyen összejövetelek és mindenhol erről esik szó, akkor mi itt miért nem beszélünk róla akkor, amikor kellene. Azért kellene, mert a méretbeli különbségek igenis, hogy olyan sportcsarnokot kell ide építeni - mert nekünk is bátornak kell lenni –, ami kizárólag az lehet, ami nemzetközi sporteseményekre alkalmas. Ez nem igaz, hogy Zalaegerszegen nincs, majd kevésbé lesz, ha itt Nagykanizsán lesz sportcsarnok. Azért, mert aki erre közlekedik majd az autópályán és jó reklámja lesz a rendezvényeknek, lesz miért letérni és bejönni Nagykanizsára, amikor ott lesz, hogy Városi Sportcsarnok és nem tudom melyik nemzetközi sportrendezvény. Hogy hol fognak lakni? Hát valahol kérem szépen el kell indulni. Ha megcsináljuk a sportcsarnokot és ez olyan befogadó képességű lesz, akkor lesz majd mire építeni a szállodákat, lesz majd miért feltárni a termálvizeket, lesz majd miért megcsinálni a termálfürdőt és lesz, aki kint üljön Nagykanizsa Fő utcáján, az üres székeken, amikről itt beszéltünk. De ha ezt nem csináljuk, akkor nem lesz itt semmi. Kérem itt nem fog az ipari és a kereskedelem magától beindulni. Ezt el kell felejteni. Itt a turizmusra kell építeni és a régióra. Azt gondolom, hogy ezen szeptemberig gondolkodni kell. Az egy más dolog, hogy szakmailag, és bizony egyetértek vele, már csak lakóházas ingatlanra is a m2 árak, ez egy horribilis magas épület, én nem vagyok műszaki szakember, de elképzelhetetlennek tartom, hogy ennyi m2 áron meg lehessen ezt valósítani. Nyilván van felelősségteljes műszaki dokumentáció, aminek elképzeléseibe a m2 ár is ott van, és azért ezt felelősségteljesen tudja vállalni, hogy adott esetben ez nem a duplája lesz.

Litter Nándor: A magam részéről nem tudom, hogy milyen határozati javaslatokat kellene most itt elfogadtatni. Nekem volt egy javaslatom. Papp Nándortól kérdezem, hogy az én általam tett határozati javaslat elfogadható, hogy a melléklelt dokumentáció alapján, de kell kérni részletes árajánlatot?

Papp Nándor: (Nem mikrofonba beszél.) A mellékelt dokumentációt felejtsük el.

Litter Nándor: Valahogyan ki kell indulni, hogy mire tesz javaslatot, hogy mibe fog kerülni. Vagy ebből, vagy egy nagyobból, vagy egy kisebből. Melyik része zsákutca?

Papp Nándor: (Nem mikrofonba beszél.) Ez a szerkezet és ez a terv.

Litter Nándor: Milyen értelemben? Azt mondta az előbb, amikor megkérdeztem, hogy ugyanezt a tervet meg lehet csinálni könnyűszerkezetes változatban. Erre javasoltam, hogy akkor kérjünk egy ajánlatot könnyűszerkezetes árra vonatkozóan.

Papp Nándor: Utána mondtam, hogy erről valami….

Litter Nándor: Miről ad árajánlatot, ha nincs neki semmi a kezében?

Papp Nándor: Ebből egy csomót le lehet tagadni m2-ben. A tekepálya miért kell oda?

Litter Nándor: Jó, akkor nincs tekepálya. A másik azt mondja, hogy nagyobb legyen.

Papp Nándor: Könnyűszerkezetes megoldásban kellene gondolkodni és egy olyanban, hogy legalább 4000 m2-re le kellene hozni az összterületet. Akkor 4500-ig, de valamivel kisebbre, mint az 5500 m2.

Litter Nándor: Más pedig azt mondja, hogy nagyobb legyen. Most m2-t mondott.


Papp Nándor:
Igen. Szerintem ebből 1000 m2-t minimum le lehet tagadni, és akkor még nem is biztos, hogy csak 1900 fő fog elférni. Célszerűen kell megcsinálni. Ott van például – sajnos nem láttam, de a televízión keresztül igen – a szegedi sportcsarnok. Nem hiszem, hogy a küzdőtérhez képest 30 %-nál több a kisegítő helyiség. Teljesen egy íves szerkezet alatt van. Abszolút be van pakolva. A nézők és nézőtér alatt van nyilvánvalóan …..

Litter Nándor: De az 25 éves sportcsarnok, vagy legalább 30.

Papp Nándor: A kihasználtságáról beszélek, hogy arányaiban hogyan kell. Ha csak Csáktornyáról beszélünk, ott sem volt tekepálya.

Litter Nándor: Kérdezem akkor Papp Nándort, hogy szövegszerűen van-e javaslata?

Papp Nándor: A multifunkcionális csarnokot az ideális szerkezetből – a legolcsóbból –, egy könnyűszerkezetes acélvázas szerkezetet tudnék elképzelni az egyéb esetleges kiegészítő funkciók - amelyek most szerepelnek ebben a tervben – megnyirbálása mellett. Valamilyen módon még szükséges egy kompromisszumkötés, hogy minden ne legyen benne, ami ebben a tervben benne van.

Polai József: Még nem vagyunk tisztában teljesen azzal, hogy mi a nemzetközi minősítése egy ilyen sportcsarnoknak. Van, aki azt mondja, hogy alkalmas. Legtöbben azt mondták, hogy nem alkalmas ilyen mérkőzésekre. Azt gondolom, hogy a kosárlabdánál meg van határozva, hogy 3000 nézőt kell befogadni legalább, akkor nemzetközi mérkőzéseket játszhatnak egy ilyen csarnokban. A többinél már nincs ilyen előírás. Ha kontinensviadalokban gondolkodunk, akkor 5000 felettiről van szó. Azt gondolom, hogy hiába járunk sportszerető emberként mérkőzésekre és még, ha építésztervező a szakmám, akkor sem tudjuk eldönteni ezt olyan könnyen. Egy kicsit jobban körül kell nézni. Nem tudom, hogy Hári úr mit mond ehhez, hogy itt ezek a nézőszámok mit jelentenek?

Zakó László: Válasszuk ketté a határozati javaslatot és deklaráljuk azt, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak szüksége van Városi Sportcsarnokra. A mondatnak itt legyen vége. A következő mondat: Ha ilyen magánbefektető erre lehetőséget lát és látja a megtérülést - mert ha Ő látja, akkor mi adjunk meg neki mindent. Azt lássuk be, hogy lehetnek nagy terveink, meg gyönyörű teraszos főutcáink csobogókkal - nincs pénzünk rá. Ezt valaki ismerje már be. Mennyi lenne a terem bérleti díja, ha sportolni szeretnénk, és milyen belépőárak lennének? 

Litter Nándor: Most egy koncepcionális döntést kellene meghozni sportcsarnok ügyben és most Ön terem bérleti díjakról beszél. Ne sugározzuk Nagykanizsába ezt a kishűséget. Úgy gondolom, hogy igenis ennek a városnak szüksége van a sportcsarnokra. Én elfogadom - mert Papp Nándor ért a műszaki dolgokhoz -, hogy vizsgáljuk meg egy könnyűszerkezetesnek a lehetőségét, hogy az milyen költségkeretekből biztosítható, de bízzunk már annyira magunkban, hogy 52.000 lakosú város igenis fenn tud tartani állami támogatással, esetlegesen befektetői hozzájárulással, meg tud oldani egy sportcsarnokot.

Papp Péter Pál: Nem megyünk abba bele, hogy 3500, 5000 néző. 1300 néző volt Csáktornyán a női kézilabda VB selejtezőn. Mi képviselők fejezzük ki a városnak azt a szándékát és óhaját, hogy igenis Nagykanizsának szüksége van egy sportcsarnokra. Polgármester urat pedig hatalmazzuk fel arra, hogy megfelelő szakemberekkel dolgozzák ki azokat az alternatívákat, amik alapján a közgyűlés tud dönteni. Műszaki megoldás, beruházási költségek, működési költségek és műszaki kiviteli lehetőségekről kérünk ide különböző alternatívákat.

Litter Nándor: Javaslom a vita lezárását. Tehát akkor egyet ért Nagykanizsa Önkormányzata a Thúry városrészben egy többfunkciós városi sportcsarnok megépítésével. Folytatva még ezt az első pontot, a megvalósítás érdekében tekintsük át ennek a funkcióit, a melléklet dokumentációban megfogalmazott funkciókat, akár a tekepálya, vagy egyéb más funkciókat, ha szükséges ennek a kivétele. Készüljön részletes költségbecslés a mellékletben elképzelt, illetve egy könnyűszerkezetes sportcsarnok építésével kapcsolatosan. Akkor folytatódna ezzel a 2. ponttal. Illetve akkor még volt az, hogy legyenek előzetes költségbecslések a működéssel. Volt egy férőhely, ami ezer fővel volt több. Azt, akkor félretettük. Akkor legyen még egy közbülső?

Röst János: (Nem mikrofonba beszél.) Százanként emelkedjen.

Litter Nándor: Most nagyobb legyen, vagy kisebb? Nagyobb. Mekkora legyen ez a nagyobb? Volt egy 2500 fős ülőhelyes. Azt most levettük 1500-ra. Az 1900 állóhelyeket is tartalmaz. 1500 ülőhely van durván, és 2500 ülőhelyes volt a másik. Az került volna 2,5 milliárdba. Lehet arra is kérni akkor esetleg könnyűszerkezetes. Kérjünk könnyűszerkezetest. Jó akkor így ezzel az elmondottakkal mindenki egyetért? Közben tárgyalunk a kormánnyal és a működésre is kellene valamifajta vázlatos elképzelést, hogy mibe kerül az majd annak idején, ha elkészült. Így együtt akkor kiegészítve ezekkel a mondatokkal. Van-e még ehhez észrevétel? Nincs. Határidő: 2005. szeptember 30. Kérem, fogadjuk akkor el így a két határozati javaslatot. Én azt kérdeztem, hogy így ezzel az összefoglalóval. Javasoltam, hogy zárjuk le ezt a vitát.

Cseresnyés Péter: Azt szerettem volna kérdezni, hogy akkor hogyan szólnak a határozati javaslatok? Összevissza mentünk. Nem lehetett az első és második pontot elkülöníteni. Az első pont, ha jól értettem, azt jelentette, hogy egyetértünk, és az alternatívákat kérjük. Mi volt a 2. pont?
 

Litter Nándor: Ez, ami le van írva.

Cseresnyés Péter:  A két pontról külön-külön kérem a szavazást.

Litter Nándor: Én nem ismétlem el újra. Az én általam elmondott mondatokat tartalmazza a hangfelvétel. Azt ki kell simítani, hogy nyelvtanilag rendben legyen. Tartalmi változások nélkül szavazzunk az 1. pontról.

   

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A 2. pontról szavazzunk.

A közgyűlés 17 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

153/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén a Thury várásrészben egy többfunkciós városi sportcsarnok építésével.

Felkéri a polgármestert, hogy a megvalósítás érdekében készíttesse el mind az előterjesztés szerinti, mind egy könnyűszerkezet csarnok  beruházás részletes költségbecslését az egyéb funkciók (pl. tekepálya) szükségességének vizsgálatával. A vizsgálat mindkét változat esetén térjen ki a műszaki, üzemeltetési költségekre is.

2.       Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettekkel a szükséges egyeztetéseket folytassa le. A helykijelölési, gazdasági, finanszírozási, műszaki, ütemezési kérdések tisztázását követően a beruházási engedélyokiratot és a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló előterjesztést terjessze közgyűlés elé.

Határidő:         2005. szeptember 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

21.   Folyamatban lévő út-, járdafelújítások többletköltségei (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Az előterjesztéshez az ülés előtt kiegészítést osztottunk ki, amelynek az az indoka, ami egyébként az előterjesztésnek is indoka, hogy azok a munkálatok, amelyek folynak, állandóan újabb és újabb állapotokat jelentenek a kivitelezők számára, hiszen olyan újabb akadályok és problémák jelentkeznek, amit kezelnünk kell.

Tárnok Ferenc: Az előterjesztésből, illetve a kiegészítésből is kitűnik, hogy rengeteg problémával találtuk magunkat szemben a munkálatok elvégzése során. Az előzményekről annyit, hogy a tavalyi év őszén kerültek vállalkozásba adásra ezek a munkák. Három kivitelező cég végzi a feladatokat a városban. Több probléma is felmerült ebben az ügyben, ami legfőképpen az, hogy az előre nem látható, az utak megbontása után keletkező munkák szerepelnek ebben az előterjesztésben, illetve az autóbusz-közlekedés átszervezéséhez kapcsolható is többletmunka, például a Dózsa Gy. utca eredeti terve szerint nem ezzel a pályaszélességgel készült volna, a Via Kanizsa Kht. ragaszkodott a 7,5 méteres pályaszélességhez. Ez az út szélesítését tette szükségessé, és ez húzta maga után kandeláber áthelyezéseket, telefonoszlop áthelyezést, 400-as vízvezeték-kiváltást, stb. Le kell vonnunk a tanulságokat ebből a témából, és úgy gondolom, hogy az útfelújítási programokat némi tartalékkerettel kell tervezni a következőkben. Itt jelentkezett egy 36 millió Ft-nyi forráshiány – forrásként a Kanizsa Fejlesztési Tervben szereplő Dózsa és Kalmár utcák meghosszabbítás területszerzés maradványát, illetve a területvásárlás kisajátításból még egy 3 millió Ft-nyi összeg szükségeltetik.

Papp Nándor: Azt szerettem volna javasolni, hogy a továbbiakban ne kövessünk el ilyen hibát, és ilyen jellegű munkáknál 20 %-ot tartalékként mindig képezni kell, mert ez jó eséllyel bárhol a városban elő fog fordulni, és többet ezt nem szabad elkövetnünk.

Cserti Tibor: Ezek a gondolatok elhangzottak a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén is azzal, hogy csak az követ el hibát, aki dolgozik. Megfontolva azt, hogy egyébként rejtett hibák előfordulhatnak, a tartalékképzési kötelem nálunk javaslatként hangzott el. Örülök egyébként a Zemplén utca kapcsán, hogy a kiegészítés elénk került, és együttesen az előterjesztő a határozati javaslatát kiegészítette, a forrásként megjelölt eredeti előirányzatot betakarja ezen többletköltségek fedezetét is. Mindezeket hangsúlyozva és a tanulságokat levonva az anyagot elfogadásra javasoljuk azzal, hogy ha ezek a munkák megvalósulnak, akkor a korábbi évekhez képest lényegesen nagyobb munkát tud a város megvalósítani az autósok és a gyalogosok örömére.

Cseresnyés Péter: Nagyon meglepett az előterjesztésben az a mondat, hogy a közműtulajdonosok közműegyeztetésre nem jelentek meg – kivétel a Vízmű. Úgy gondolom, hogy alapvető feladatuk lenne nekik is a közműegyeztetésen részt venni. Nem tudom, hogy mennyire jogosak azok a pótigények, amit a vállalkozások benyújtottak – egy példát mondanék, ami miatt a kétségeim felmerültek. Ez pedig a Tersánszky utca rendbetétele. Nem tudom azt elképzelni, hogy egy tervező úgy tervez meg egy mélyépítésű munkát, hogy nem megy ki terepre, és nem nézi meg azt, hogy mit kell csinálni. Egy tervező, amikor megnézi az utat, amelynek a burkolat helyreállítását megtervezi, akkor kiviszi a mélyépítésben egyik legjobban használható szondát, a csákányt, és megnézi azt, hogy abban az útalapban milyen vastagságú a mészkő, amire tervezni fog. El nem tudom képzelni azt, hogy ezt valaki megfelelő gondossággal tervezte meg, és megfelelő gondosságra vállalkozott a kivitelezési munkára. Utólagosan veszik észre, hogy nem megfelelő az alap, és azért kérnek plusz közel 500 eFt-ot. Úgy gondolom, hogy a vállalkozónak – aki vállalkozik egy ilyen munkára – is van kockázata és van kötelessége akkor, amikor az árajánlatot benyújtja. Én jó szívvel például ezt nem tudom támogatni. És ha máshol is ilyen gondok vannak, ott sem tudom jó szívvel támogatni. Nem kellene abból rendszert csinálni, hogy vállalkozók önkormányzati munkára vállalkoznak, majd utólagosan nyújtják be a pótköltség-igényüket azért, mert az önkormányzat úgy is fizetni fog, mert örül, hogy elkészül valami. Azt javaslom, hogy nézzük meg ezeknek a pótköltség-igényeknek a jogosságát, a Tersánszky utcánál én például vitatom ennek a jogosságát.

Litter Nándor: Nem minden esetben erről van szó. A felsorolt 8, illetve a kiegészítésben felsorolt témakörökben nem erről van szó. Van, ahol újabb munkák kerülnek végrehajtásra. Tehát ne általánosítsunk esetlegesen ebből az egy dologból, a legkisebb tételből.

Kereskai Péter: Úgy gondolom, hogy Papp Nándornak teljesen igaza van. Tartalékkeretek szükségesek lehetnek, mert ezeket kivédeni nem lehet, hogy valaki csak a felét számolja az egésznek. De viszont felhívnám a figyelmét mindenkinek a majdani 23. napirendi pontra, hogy miért is van erre szükség, mert akkor vélhetően elkerülhető lett volna az olyan dolog, mint ami az 5. pontban szereplő Rózsa utcai plusz durván 4 milliós költség. Nagyon fontos, hogy ez kellően magas szinten koordinálva legyen, és kerüljenek ilyenekre sor. Annak az egynek örültem ebben az előterjesztésben, hogy forrást legalább sikerült hozzá találni.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. Szeretném megjegyezni, hogy előttünk akkor egy 21.523 eFt-os többletköltség volt, ami most 35.753 eFt. Nem tudom, hogy ehhez a Pénzügyi Bizottság most mit szavazna. De javaslom, hogy fogadjuk el.

Tárnok Ferenc: Az előkészítés során a szakosztály, illetve a Via Kanizsa Kht. állította össze azt a műszaki tartalmat, ami tervezet megvalósításra került. A tervezés során derült ki, a kivitelezés tervezése került vállalkozásba adással. Feltételezték a kollégák, hogy az az alapszerkezet alkalmas arra, hogy az aszfaltréteget fogadja. A tervezés során derült ki, hogy ez nem megfelelő, további szélesítésre van szükség, így természetesen elfogadható a vállalkozónak azon ajánlata, hogy ő jogosan tart igényt erre. Ez a mi kiírásunkban nem szerepelt, mert mi feltételeztük, hogy az az alap megfelelő erre. Különben minden esetben a műszaki kollégák megvizsgálták ezeket az igényeket, és úgy gondoltuk, hogy ezeket elfogadásra javasoljuk.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, ennek megfelelően a határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel együtt, amelynek a vége 35.753.375 Ft, fogadjuk el. A forrás megjelölése változatlan.

A közgyűlés 17 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

154/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 2004. évről áthúzódó, 2005. évben megvalósuló út- és járdafelújítások során felmerült alábbi többletmunkák elvégzésével:

-        Tersánszky utca alapszélesítés             372.000 Ft + ÁFA =      465.000 Ft

-        Kórház utca többletterület                     963.500 Ft + ÁFA =   1.204.375 Ft

-        Kórház utca járdafelújítás                      778.092 Ft + ÁFA =      972.615 Ft

-        Csengery utca többletterület               5.862.400 Ft + ÁFA =   7.328.000 Ft

                                                            3.675.216 Ft + ÁFA =   4.594.020 Ft

-        Szemere utca út és járda közti sáv     1.487.100 Ft + ÁFA =   1.858.875 Ft

-        Rózsa utca kábelkiváltás                    3.150.000 Ft + ÁFA =   3.937.500 Ft

-        Dózsa Gy. utca közvilágítás                  656.456 Ft + ÁFA =      820.570 Ft

-        Dózsa Gy. utca útszélesítés és

kapcsolódó kábelkiváltások                    3.280.000 + ÁFA =   4.100.000 Ft

-        Dózsa Gy. utca ivóvíz fővezeték

kiváltása                                           4.325.939 Ft + ÁFA =   5.407.424 Ft

-        Dobó I. utca kábelkiváltás                     382.000 Ft + ÁFA =      477.500 Ft

-        Rózsa és Zemplén utcák fedlapok         670.000 Ft + ÁFA =      837.500 Ft

-        Zemplén utca útalap felújítása                3.000.000 Ft ÁFA =   3.750.000 Ft

                                    Összesen:       28.602.703 Ft + ÁFA = 35.753.378 Ft

A többletköltségek a 2005. évi költségvetés Kanizsa Fejlesztési Tervében szereplő, Dózsa és Kalmár utcák meghosszabbításához kapcsolódó területszerzésekre előirányzott forrás terhére biztosítható.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

22.   Kanizsa Fejlesztési Tervben szereplő fejlesztések indítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Tárnok Ferenc: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság alapvetően támogatta a határozati javaslatokat. A 3. pontnál nem vagyok benne biztos, hogy valóban 25 millió Ft-ba fog kerülni a Csónakázó-tói gyaloghíd. Ez ilyen körülmények között szabad-e megcsinálni?

Litter Nándor: Lehetőségünk van rá, árajánlatok beérkeznek, a Közbeszerzési Bizottság megnézi az árajánlatokat. Ha ezek nem megfelelőek, vissza kell dobni.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a javaslatot a 3. pont kivételével, éppen amiatt, amit Papp Nándor mondott, hogy a fahíd felújításának bekerülési költségeit túlságosan magasnak tartjuk. 25 millió Ft-ért szerintem komoly hidat lehet építeni.

Cserti Tibor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hasonló véleményen volt. Egyetértett a beruházások indításával a 3. számú mellékletben szereplő Csónakázó-tavi kisöböl gyaloghíd nélkül. Szomorú vagyok, mert a bizottsági munka valami érdekében történik, és itt jó szívvel ajánlásokat fogalmaztunk meg a Via Kanizsa Kht. ügyvezetőjének jelenléte mellett. Arra kértük a hivatalt, hogy dolgozzon ki alternatív megoldást – pontosan az addig beérkezett szakmai felvetések alapján. Úgy véltük, ehhez az impulzushoz legalább szóbeli kiegészítés szintjén elegendő idő van. Nevezetesen a műszaki tartalmat is – gondolom, Papp képviselőtársam azzal egyetért, aki jó ismerője volt annak idején ennek a dupla nagyságrendű önhordó hídszerkezettel megvalósult akkori szigetre vezető híd, nagy vita volt akkor is, akkori társadalmi munka jelleggel jelentős költségmegtakarítással maga a karfaszerkezet eredeti formájában, tehát fával történő megvalósítása mellett. Ez egy fele nagyságrendű híd – még azt is beleszámítva egyébként, hogy közműrészek kiváltására szükség van, s annak a szakhatósági előkészítése, egyeztetése nyilvánvalóan a hivatal koordinatív munkáját nem nélkülözi. Arra kértük a hivatalt, ha kell, akkor segítségünket is felajánljuk értelemszerűen – segítség alatt értem a magam részéről a Városvédő Egyesületet, és a Városvédő Egyesület magánvállalkozó tagjait is –, hogy költségtakarékosabb forma mellett ennek a hídnak lényegesen olcsóbbnak kell lenni mindenki megelégedésére. Nem abban van a hiba egyébként, hogy ez nem szükséges, mert egyetértünk abban, a használata mielőbb szükséges, mert lezár egy olyan közlekedési tengelyt, ami otthonossá teszi a Csónakázó-tót mindannyiunk örömére. De vannak a szakmai kritériumnak alapvető normái, aminek meg kell tudni felelni, és úgy gondoljuk, ez egy olyan ütközőpont egy kicsit.

Litter Nándor: Akkor javaslom, hogy egészítsük ki azzal, hogy részletes költségvetést kérjünk. Vagy ennek nincs értelme?

Tárnok Ferenc: A költségvetés tervezése során bekerül egy összeg a költségvetésbe. Az engedélyokirat elfogadása során mi ezen nem változtattunk, már csak azért sem, mivel egy híd építésénél konkrétan a tervezést és a kivitelezést egyben kellene vállalkozásba adni történetesen egy olyan konstrukcióban, hogy mutassa be a kivitelező az általa készített tervet, milyen műszaki megoldással – feszített szerkezettel, acélszerkezettel, faszerkezettel –, és tegye mellé azt az összeget, amiből ő ezt a hidat megépíti. Így a tisztelt képviselőtestületnek lesz módja eldönteni, hogy fából, acélból, feszített vasbetonból készüljön a híd, és milyen összegért. Itt nem feltétlenül szükséges a legalacsonyabb ajánlatot elfogadni. Mi azért gondoltuk, hogy maradjon benn ez a 25 millió Ft, mert ha egy komolyabb, egy nagyon jó műszaki megoldást hoz, akkor ne a keretösszeg szabja meg azt a határt, hogy melyik hidat lehet megépíteni.

Litter Nándor: És a közbeszerzési eljárás során lehetőség van arra, hogy esetleges elvessük a legjobb ajánlatot is.

Cserti Tibor: Nem voltunk és nem vagyunk meggyőződve, hogy ennél a témánál a közbeszerzési eljárás kiírása indokolt. Van-e más mód egyébként a költségtakarékos megvalósításra? Ennek a vizsgálatát kértük. Klasszikus úton, tényleg betartva mindent, igaza van az előterjesztőnek. Benn van egy kényszer kerékvágásban, aminek ára is van nyilvánvalóan meg kell fizetni. De vannak ezen kívül más megoldások. Érdemes eljátszani nem csak a gondolattal, hanem a konkrét megvalósítás lehetőségével.

Litter Nándor: Akkor azt lehet, mondani, hogy elvileg ezzel a programmal egyetért a közgyűlés, és a szakbizottságon elhangzott észrevételekkel próbáljuk meg áttekinteni ezt a programot a megvalósítás oldaláról. Így akkor elfogadható ez a 3. pont? Igen.

 

Polai József: Az előttem felszólalók ugyan nem említették a kiskanizsai híd 15 millió Ft-os árát, én is úgy gondolom, itt is érdemes volna megnézni, hogy nem lehetne-e olcsóbban megoldani. Mindamellett köszönöm, hogy ez a dolog elkészülhet.

Kereskai Péter: Felmerült ez a bizonyos összeg, hogy sok vagy kevés. Az az érv, ami elhangzott, hogy a korábbiakban is mindig úgy volt, hogy ha volt valamire például 30 millió Ft, akkor az annyiba is került, én a 2,5 éves működés alatt ezt nem így látom. Azért van a Közbeszerzési Bizottság is, hogy ne kelljen még egyszer idehozni a közgyűlés elé ezt az engedélyokiratot. Az előterjesztőknek erre irányult az előterjesztésük, és nem hiszem, hogy akár a Pénzügyi Bizottságban, akár a Közbeszerzési Bizottságban olyan emberek ülnek, akiknek az lesz majd a céljuk, hogy jaj de jó lesz, hogy 25 millió Ft-ból megvalósul. Itt a műszaki tartalomra is figyelni kell, és nyilván arra, hogy milyen pénzeszközök. De nem hiszem, hogy ez gondot okozna. Inkább az okozna gondot, ha most okos fejjel kitalálnánk, hogy ezt 15 vagy 20 millió Ft-ból meg lehet csinálni, aztán mégsem. Úgy gondolom, hogy inkább ezt kellene, és nem tartok attól – lehet, hogy régen így volt, de biztos vagyok benne, hogy mindenki szem előtt fogja tartani, hogy a lehető legolcsóbb megoldást válasszuk.

Sajni József: Örülök annak, hogy ezek a fejlesztések eljutottak abba a stádiumba, hogy indításra kerülnek. A Miklósfa és a Csengery úti kerékpárút esetén az I. szakaszra érvényes építési engedély áll rendelkezésre, további engedélyezése folyamatban van – az üzembe helyezés időpontja 2005. november 30. a teljes szakaszra érvényes-e?

Tárnok Ferenc: Igen.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A 3. számú mellékleten kérek javítani. A kivitelezés kezdete 2005. július, és befejezése 2005. október. Javasolnám, hogy fogadjuk el ugyanígy a többi helyen is változásokat. A határozati javaslatot fogadjuk így el, ahogy van – azzal a kiegészítéssel, amit Cserti úr mondott, hogy kiírásnál a bizottsági ülésen elmondottakat vegyük figyelembe. Kérem, hogy így együtt szavazzunk az öt határozati javaslatról.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

155/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       egyetért azzal, hogy a 2005. évi Kanizsa Fejlesztési Terv keretében megvalósuljon a Miklósfa – Csengery utcai gyalog- és kerékpárút az előzetes becslés alapján 95.000 eFt összegben. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kivitelezésre vonatkozóan.

A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő:         2005. november 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

2.       egyetért azzal, hogy a 2005. évi Kanizsa Fejlesztési Terv keretében megvalósuljon az Alsószabadhegyi – Péterfai utcákat összekötő gyalog- és kerékpárút az előzetes becslés alapján 25.000 eFt összegben. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a területszerzésre és kivitelezésre vonatkozóan.

A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő:         2005. november 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

3.       egyetért azzal, hogy a 2005. évi Kanizsa Fejlesztési Terv keretében megvalósuljon a Csónakázó-tó öbölhíd felújítása az előzetes becslés alapján 25.000 eFt összegben. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kivitelezésre vonatkozóan.

A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról azzal, hogy a bizottsági ülésen felvetett észrevételeket az eljárás kiírásakor figyelembe kell venni, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő:         2005. november 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

4.       egyetért azzal, hogy a 2005. évi Kanizsa Fejlesztési Terv keretében megvalósuljon az Őrtorony utcai fahíd felújítása az előzetes becslés alapján 15.000 eFt összegben. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kivitelezésre vonatkozóan.

A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő:         2005. november 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

5.       egyetért azzal, hogy a 2005. évi Kanizsa Fejlesztési Terv keretében megvalósuljon a Kossuth téri híd felújítása az előzetes becslés alapján 8.000 eFt összegben. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kivitelezésre vonatkozóan.

A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő:         2005. november 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

23.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú Környezetvédelmi Programja végrehajtása (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

Papp Nándor: Kérném a napirendi pont elfogadását. Szerintem arra közgyűlési döntés kell, hogy a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István szakképző Iskola akkreditált laboratóriumát bízzuk meg e szerint az árajánlat szerint a mérésekkel.

Litter Nándor: Ez egyébként megtörtént, legalábbis utasítottam a hatósági osztályt, hogy minden olyan munkát, amit a mi laboratóriumunk el tud végezni, azt nem lehet kiadni kívülre, mert a pénz maradjon az önkormányzaton belül. De szavazzuk akkor ezt a kettőt így meg. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról egyben.

156/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a környezetvédelmi program 2004. évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § e) pontja szerinti tájékoztatót a lakosság számára a Kanizsa Dél-zalai Hetilapban tegye közzé. (Tájékoztató a határozathoz mellékelve.)

Határidő:         2005. augusztus 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

2.       egyetért a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Winkler Lajos Környezetvédelmi Laboratóriumának megbízásával, és felhatalmazza a polgármestert a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság által jóváhagyott megállapodás aláírására. A megbízás fedezetét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja biztosítja.

Határidő:         2005. július 10.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

24.   Tájékoztató az Önkormányzat vagyonáról a vagyonkataszter alapján (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Beznicza Miklós: A 4. oldalon az úthálózatnál a m2-nál az „e” betű nem kell, az egy kicsit túl sok lenne. 101.853 km, és 537.488 m2.

Litter Nándor: Itt nem 101 egész van.

Beznicza Miklós: Igen, vesszőnek kellene lenni a pont helyett. 101 km, és 537.000 m2.

Litter Nándor: Akkor nem 101.000 km?

Beznicza Miklós: 101 egész. Vesszőnek kellett volna odakerülnie.

Litter Nándor: Maga a m2 pedig az ezer nélkül. Hozzászólások nincsenek. Ebből az anyagból látszik a vagyon gyarapodása. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

157/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról a vagyonkataszter alapján készült tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős:           Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

25.   Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére vonatkozó társulási megállapodás (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: A tegnapi napon volt egy utolsó egyeztetés a környező településekkel. Aláhúzással jelültük a változásokat. Ebből is látszik, hogy lényeges változások nem voltak. Egy kiegészítést kell tennünk. A 10. oldalon a (v) pontból hiányzik egy összeg. Javaslom, hogy hatalmazza fel az önkormányzat a polgármestert arra, mert a Vízmű leadott nekünk egy számsort, ebben a 2003-2004. évekre 57.712.500 forint szerepel. Azon kívül 2005. évre vonatkozóan 10.500.000 forintot jelölt meg. Ennek az utóbbi számnak az egyeztetetése nem tudott megtörténni, mert a mai napon kaptuk kézhez ezt az összeget. Ez arról szól, hogy amit a nagykanizsai önkormányzat a közműhasználati díjakból ennek a programnak az előkészítésére fordított azt a önerő, vagy a városok, települések hozzájárulásánál figyelembe kell venni, amikor meghatározzuk a további hozzájárulásokat. Ezért kérek én arra egy felhatalmazást, hogy ennek a - az 57.712.500 forint az már biztos – 10.500.000 forintnak a tisztázása szükséges. Hogy ennek az összegnek a beírására, illetve véglegesítésére kapjak egy felhatalmazást azért, hogy ne történjen tévedés, hogy minden költségünket el tudjuk ismertetni a többi önkormányzattal. Kérdezem, hogy van-e ezekhez a módosításokhoz észrevétel? Kérem, hogy ezeket a módosításokat fogadják el. A korábbi döntéseink pedig hatályban maradnak, amit ezzel az üggyel kapcsolatban hoztunk. A társulási megállapodás módosul ezekkel a kiegészítésekkel. Ezeket hagyják jóvá. 

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

158/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére vonatkozó módosított társulási megállapodást az elhangzott kiegészítésekkel együtt jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket követően Nagykanizsa Megyei Jogú Város működési hozzájárulás fizetési kötelezettségének összegé a társulási megállapodásban véglegesítse.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:           Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

26.   Halász Gyula képviselő önálló indítványa Városi Közmű és Közszolgáltatási Tanácsra vonatkozóan (írásban)

Halász Gyula: Az előző napirendi pontok egyértelműen bizonyítják azt, hogy szükség van egy ilyen Közmű és Közszolgáltatási Tanács létrehozására. Ennek a vezetője nyilvánvalóan polgármester úrnak vagy alpolgármester úrnak kell lennie, hogy itt a szükséges egyeztetések olyan szinten folyjanak, hogy ne kerüljön sor olyan problémákra, mint ami itt az út- és járdafelújításoknál szóba került, illetve azokra a folyamatos út felbontásokra, ami az elmúlt éveket jellemzi.

Cserti Tibor: Nem tettük hozzá a korábbi napirendek kapcsán, de a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság külön kitért arra, hogy a korábbi évekhez képest lényegesen szigorítani kellene a közmű szakhatóság közötti koordinációs együttműködés körét. Pontosabban hatékony gazdálkodás és a zavarmentes városüzemeltetési feltételek biztosítása érdekében. Képviselőtársam indítványa pontosan egybecseng attól függetlenül, hogy ezt egymással megbeszélték volna bizottságunk határozatával. A bizottság is arra kérte a polgármestert, hogy alakítsa meg ezt a tanácsot és járjon ennek az élén jó példával. Ügyrendi kérésem, hogy ne tegyük ezt bizottsági szakaszba külön, mert abszolút nincs értelme, hanem mindjárt döntsünk arról, hogy menjünk a megvalósítás irányában konstruktívan.

Litter Nándor: Tagjairól nincs szó. Akkor mégis csak menjen bizottságok elé.

Röst János: Úgy gondolom, hogy Cserti Tibor véleménye és a beterjesztés is egyértelmű. Ennek ellenére azt mondom, mivel most itt vita lenne abból, hogy cégek vegyenek konkrétan részt, javaslom, hogy a következő közgyűlésre ez kerüljön vissza. Nincs időveszteség, mert a végrehajtás szeptemberi időpontot jelent. Az a kérésem, hogy akkor egy pontos listát kellene meghatározni konkrétan a közmű üzemeltetők és egyéb szolgáltatók tételes felsorolásával, illetve azt, hogy a hivatal és az önkormányzat részéről ki vesz ebben részt. Ezzel nem csorbul az előterjesztés lényege. Az időpont úgy is szeptemberi. Úgy érzem, hogy ezt a júniusi közgyűlésen meg tudjuk ezt tárgyalni.  

Dr. Kelemen Marcell: Egy konstruktív javaslatot szeretnék tenni az önálló képviselői indítványokkal kapcsolatban. Ezt így konkrétan nem említi az SZMSZ. Ez valójában egy képviselő előterjesztésének minősül. Nem tudom, hogy egyetértenének-e Önök azzal, hogy ha valaki az önálló képviselői indítványát addig beadja, amíg ki nem küldtük a közgyűlési anyagokat, tehát van mód a közgyűlés előtt a bizottsági szakaszra, hogy minden bizottság megtárgyalja, akkor nem menne el feleslegesen annyi idő, hogy ugye kiküldjük ezt az önálló képviselői indítványt, eljön ide közgyűlésre és akkor itt közgyűlésen bizottsági szakaszba utalják. Tehát, ha a közgyűlést megelőző másfél hétig megelőzően, addig bead egy ilyen indítványt a képviselő, az már automatikusan menne bizottságok elé, megtárgyalnák, tehát Önök itt már a bizottságok véleményének ismeretében tudnának dönteni. Nem akarom az Önök működését befolyásolni, de én azt látom, hogy ez merült fel problémaként.

Litter Nándor: Attól függ, hogy a gondolat mikor születik meg.

Dr. Kelemen Marcell: Mert ami a mai közgyűlésen kerül ide, vagy mondjuk két, három napja, azt nyilvánvaló, hogy még vissza kell utalni bizottsági szakaszba és azt majd a következő közgyűlésen lehet véglegesen eldönteni. Így akkor meg lehetne spórolni körülbelül egy hónapot egy döntésre.

Cserti Tibor: Teljesen normális ez a felvetés jegyző úr részéről. Bizottsági szakaszba mit tárgyalnak meg a bizottsági tagok? Ha közmű szakhatóságok körét nekünk kell megmondani, és …… alpolgármester úr végig veszi a szakapparátussal, akkor már régen rossz. Itt az lenne az értelmes dolog, hogy mindjárt kérje fel a létező közmű szakhatóságok vezetőjét, hogy jelöljenek egy ilyen tagot a megalakulandó tanácsba. Erre vonatkozóan hozhatunk határozatot. Akkor lesz értelme egyébként a szeptemberi, vagy augusztusi megalakításnak.  

Litter Nándor: Jó akkor megalakítjuk. Összehívjuk. Akkor nem kell még egyszer bizottsági szakaszba. Felkérjük a közműveket, és a hivatal részvételével működik akkor ez a Tanács. Ezzel akkor így értsen egyet a képviselőtestület. Természetesen beleértettem ebbe a határozati javaslatban szereplő mondatokat is, hogy milyen esetekben kell működnie ennek a Tanácsnak. Kaptam egy felhatalmazást, hogy kijelölöm, hogy ki lesz a vezetője, kiket kérünk fel a tagjainak.

A közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

159/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       2005. szeptember 1-től – a helyi közművállalatok és a Polgármesteri Hivatal részvételével – létrehozza a Városi Közmű- és Közszolgáltatási Tanácsot.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tanács vezetőjét és tagjait jelölje ki.

2.       A Városi Közmű- és Közszolgáltatási Tanács évente kétszer – május és október hónapban – ülésezik. A Városi Közmű- és Közszolgáltatási Tanács, nagyobb beruházás tervezésekor, indításakor, vagy más rendkívüli esetben is összehívható.

Határidő:         2005. augusztus 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

27.   Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványa az Erzsébet tér 10-12. sz. alatti Képzőművészetek Háza – Kiskastély épülete mögött levő zárt területen „Belvárosi Játszótér” kialakítására vonatkozóan (írásban)

Szányiné Kovács Mária: Elég régóta foglalkozom a játszótér ügyével. Nagyon sok megkeresés érkezik hozzám. Épülnek a belvárosi társasházak és a kicsiknek nincs hol játszani. A belvárosban sajnos nincs olyan önkormányzati terület, ahol játszóteret lehetne építeni. A Kiskastély mögött viszont látszik egy ideálisnak mutatkozó terület és terv szerint is ott egy játszótér kialakítása szerepel. Azt szeretném, ha Önök ebben segítenének, hogy mielőbb megvalósuljon.

Dr. Szabó Csaba: A megelőző rendszerben esetenként társadalmi munkában létesített játszóterek oly annyira nem felelnek meg a mostani körülményeknek, hogy jogszabályi rendelkezés van arra, hogy el kell a veszélyes játékokat távolítani a hajdan volt játszóterekről. Képviselő asszony felvetését támogatom, de szeretném kérni az önkormányzatot, hogy készítsen egy középtávú tervet arra vonatkozóan, hogy a város egyébként szükséges és indokolt játszótér helyzetét valahogyan megoldja. 5.000.000 Ft-on alul nem nagyon lehet játszóteret létesíteni a mostani szabványok szerint.

Halász Gyula: Támogatom Szányiné Kovács Mária elképzelését. A helyszínnel van egy kis gondom. Egyrészt a Hevesi Sándor Művelődési Központnál felmerült egyfajta igény arra, hogy ott nyári rendezvényeket csináljanak, másrészt pedig volt egy olyan elképzelés - ami nem a saját elképzelésem -, hogy ott esetleg a hátsó térben valami szoborpark, vagy valami olyan szabadtéri kis színpad, vagy zenepavilon legyen, ami ezt jól szolgálná. Tehát a belvárosban lenne egy csendes hely a kamararendezvényeknek. Nem tudom, hogy képviselő asszony elképzelése mennyiben találkozik a HSMK elképzelésével.

Zakó László: A játszótér ötletét támogatom. A határozati javaslatban szereplő 5.000.000 Ft erre a naptári évre, a város összes játszóterére vonatkozik? Ez az 5.000.000 Ft városi szinten is nagyon kevés és még lehet, hogy még egy játszótérre is nagyon kevés. Én a vállalkozók bevonását szeretném, ha forszírozná képviselő asszony. Csak olyan határozatot hozzunk – és ezt meg is szavazom –, hogy az a terület legyen játszótérnek fenntartva, vagy arra kijelölve és lehetőség szerint külső vállalkozók bevonásával telepítsük be a játszótereket. 

Dr. Csákai Iván: Ha jól emlékszem, 2000-ben volt egy játszótér felújítási program. Elő kell venni, meg kell nézni, hogy telepítést hova terveztek akkor.

Bicsák Miklós: Az Űrhajós, az Ifjúság és Palinban az Inkey, illetve a Herkules utcákban található játszótereken régi, 20 éves játékok vannak. Igyekszem ezt a 2.000.000 Ft-ot a körzetemben felhasználni. Javaslom, hogy a jövő évi költségvetésben szerepeljen a játszóterek felújítása. 

Cserti Tibor: Játszóterekre tényleg szükség van. Szükség van arra is, hogy az északi tömb rekonstrukciója minél hamarabb megtörténjen. Úgy gondolom, hogy valami sorrendiséget kellene tartani. Organizációs problémákat vetett fel. A tömb részeként kell kezelni és annak szerkezeti egységét alapul véve kell a sorrendiséget meghatározni. Kiemelt figyelmet kell fordítani pénzügyileg és műszakilag alátámasztott Erzsébet tér északi oldalának a rendbehozatalára. Gondoljuk bele, hogy ha hátulról kezdjük, akkor korlátozzuk az alapfunkciót és egyébként károkat is okozhatnának az elkészült játszótérben,  ismerve a magyar közállapotokat.

Litter Nándor: Készül a terve ennek a területnek. Javaslom, hogy kérjük meg a tervezető, ha eddig nem lett volna meg az ő megbízásában, hogy gondolkodjon ott egy játszótérben is. Ez nem egy zárt terület, amit most felhasználhatunk. Ennek a környezete romokban van. Ott valami módon egységes szerkezetben kell kezelni a területet. Nem lehet kiragadni belőle csak a játszóteret, mert körbe van most építve. A jövőben ez nem így fog kinézni. Az egészet kell megtervezni. Javaslom, hogy építsük be a terület fejlesztési tervébe a játszótér gondolatát, de ne mondjuk meg, hogy hol lesz a játszótér, mert együtt kell kezelni ennek a területnek a fejlesztését. Ez elfogadható képviselő asszony? Jövő hét végére elkészül ennek a területnek a terve.

Szányiné Kovács Mária: Abban bent van a játszótér?

Tárnok Ferenc: A tervezővel ezt le fogjuk egyeztetni, hogy pontosan jelölje ki ezt a helyszínt, de ez más problémát is felvet. Jelenleg folyamatban van a magtárépítés előkészítése és össze kell hangolni, ha tervezés úgy ítéli meg, hogy ott lenne ennek a helye. Össze kell hangolni azzal az organizációval, ami a magtárépítéshez feltétlenül szükséges. Nehogy az egyik akadályozza a másikat.

Szányiné Kovács Mária: Gáspár András úrral kimentem. Megnéztük a lehetőségét, mert tudjuk, hogy a magtár felújítása folyamatban lesz. Azon az oldalon le lehet zárni. A Kiskastély egyik oldalán egy keskeny kis úton gyönyörű bejáratot lehet készíteni.

Litter Nándor: A másik fele a területnek - ami szintén a miénk, kiürítettük – romokban van. Erre a területre készül egy fejlesztési terv. Nem lehet egy szűk részét kiragadni belőle, és azt tele rakni játszóeszközökkel - tekintettel arra, hogy mi történik a környezetével. Most van ott egy fal, de az a fal eltűnik. Fogadja el azt, hogy a tervezőt megkérjük, hogy próbálja meg beilleszteni ennek a területnek a fejlesztési tervébe a játszóteret. Amennyiben megengedi a magtár felújítási programja akkor….. 

Szányiné Kovács Mária: A magtár nem fogja akadályozni.

Litter Nándor: Bízzuk a szakemberekre.

Szányiné Kovács Mária: Szakemberrel néztük meg.

Litter Nándor: Gáspár András nem foglalkozik a magtárral és a területfejlesztési tervvel sem.

Szányiné Kovács Mária: Nekem egy a problémám, hogy két évvel foglalkozom az üggyel. Két év alatt a gyerekek felnőnek. Most, ha én várom azt, hogy ott valami történik azzal a területtel, azt a ronda falat be lehet gyönyörűen takarni. Megvan erre is az ötlet. Vagy elbontani, vagy betakarni.

Litter Nándor: Azt kell megérteni, hogy nem lehet a rendezési terv nélkül, vagy a terület tervezési problémáinak kezelése nélkül ott bármit megépíteni. Kérem, aki ezzel nem ért egyet, akkor az ellene szavaz. A magam részéről az előbb elmondottak szerinti határozati javaslatot kérem elfogadni, hogy támogatjuk, hogy ott valahol a térségben létesüljön egy játszótér. Erről szól a város építése, hogy a környezetében lévő részeket figyelembe kell venni. Volt egy eredeti javaslat, nekem van egy módosító javaslatom. Kérem, hogy az általam elmondottakat fogadják el. Én most módosítottam a javaslatot.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Eredeti javaslatról szavazzunk.

A közgyűlés 6 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 11 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

160/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványát - az Erzsébet tér 10-12. sz. alatti Képzőművészetek Háza Kiskastély épülete mögött levő zárt területen „Belvárosi Játszótér” kialakítására - támogatja azzal, hogy az Erzsébet tér északi tömb fejlesztési tervének készítése során figyelembe kell venni játszótér kialakításának lehetőségét.

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

28.   Dr. Fodor Csaba képviselő önálló indítványa a Péterfy Sándor Általános Iskola sportpályáinak felújítására vonatkozóan (írásban)

Litter Nándor: Szavazzunk arról, hogy Dr. Fodor Csaba által elmondottakat bizottsági szakaszba helyezzük.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

161/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Fodor Csaba képviselőnek a Péterfy Sándor Általános Iskola sportpályáinak felújítására vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságokat:

            Pénzügyi Bizottság

            Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

            Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság

            Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

Határidő:         2005. június 30.                      

Felelős  :         bizottsági elnökök

(Operatív felelős: Jegyzői Kabinet)

29.   Dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők önálló indítványa MÁV Óvodával kapcsolatban (írásban)

Litter Nándor: Javaslom, hogy az indítványt bizottságok tárgyalják meg.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

162/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők MÁV Óvodára vonatkozó önálló indítványának megtárgyalására felkéri az alábbi  bizottságokat:

            Pénzügyi Bizottság

            Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

            Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

Határidő:         2005. június 30.                      

Felelős  :         bizottsági elnökök

(Operatív felelős: Jegyzői Kabinet)

Zárt ülés:

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 163/2005.(V.31.) – 165/2005.(V.31.) számú határozatai később kerülnek kihirdetésre.

A közgyűlés 166/2005.(V.31.) – 169/2005.(V.31.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 17.10 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

K. m. f.

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

 

2005. június 29.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. június 29-én (Szerda) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye:             Vasemberház, Díszterem

                                   (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak:             Bicsák Miklós, Budai István, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dr. Papp Judit osztályvezető-helyettes, Deák Tamás osztályvezető, Dencsné Szabó Edit osztályvezető, Maronicsné Borka Beáta osztályvezető-helyettes, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Junger Mónika osztályvezető-helyettes, Beznicza Miklós irodavezető, Domina Erzsébet ügyintéző, Mihovics Zoltán ügyintéző, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Kulbencz Ferenc Közterület Felügyelet Vezető, Gáspár András ügyvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

(A közgyűlés megkezdése előtt Egri Gyula és Bajzát László beszámolt a Nagykanizsát ért előző napi vihar okozta károkról és az elhárítás érdekében tett intézkedésekről.)

 Litter Nándor: Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiürítésére

163/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsa, Honvéd u. 44. szám alatt lévő két darab önkormányzati bérlakásban lévő, jelenleg jogcím nélküli lakáshasználók, Plántek Józsefné és Nagy Zsolt részére a Családok Átmeneti Otthonában, illetve Hajléktalan Szállón történő lakhatás biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Amennyiben a lakók a felajánlott lakhatási lehetőséggel nem kívánnak élni, felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a lakókat a megüresedett önkormányzati bérlakások felajánlásával helyezze el.

Felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy a jogcím nélküli lakáshasználók által felhalmozott hátralékot az újonnan kijelölt lakásokra vezesse át és a tartozások behajtására intézkedjen.

Határidő:         2005. augusztus 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Simánné Mile Éva osztályvezető

                          Kámán László intézményvezető)

2.       felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy az Erzsébet tér 14-15. szám alatti épületből három lakó (Boda, Kiss, Kalányos) elhelyezéséről a megüresedett önkormányzati lakások felajánlásával intézkedjen.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Kámán László intézményvezető

                          Simánné Mile Éva osztályvezető)

DK-i regionális szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó hitelszerződése, készfizető kezességvállalási szerződése

164/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a beruházás állásáról készült tájékoztatót elfogadja.

2.       Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Együttműködési Megállapodás aláírására.

3.       A készfizető kezességvállalásra vonatkozó K&H Bank Rt. szerződését a mellékelt tartalommal a közgyűlés nem hagyja jóvá.

4.       Felhatalmazza a polgármestert folytasson tárgyalásokat, és a szükséges módosítás utáni Beruházási/fejlesztési (éven túli lejáratú) Víziközmű Társulati Hitelszerződést írja alá.

Határidő:         a megállapodás aláírására: 2005. május 31.

                       a szerződések aláírására: 2005. június 30.

                       a beruházás befejezésére: 2006. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

Javaslat a jegyző illetményének megállapítására

165/2005.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése – a 2004. évi teljesítmény értékelés alapján – Dr. Kelemen Marcell jegyző alapilletményét +10%-kal megemeli, és illetményét (alapilletmény és pótlékok) 2005. január 1. naptól kezdődően 493.400 Ft összegben állapítja meg.

Határidő:         2005. június 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szólni a nemrég átalakított menetrenddel kapcsolatban.

Tóth László: Szerettem volna kérdést feltenni a fakivágások ügyével kapcsolatban, de mivel ezt a tegnapi szerencsétlenség olyan módon húzta át, hogy nem szívesen poénkodnék a dolgokkal. Szerettem volna megkérdezni, hogy egy képviselőnek van-e joga ahhoz, hogy jelezze a Polgármesteri Hivatal felé, hogy hol kellene kivágni az életveszélyessé vált fákat. Napirend előtt szeretnék szót kérni szociális bérlakás odaítélésével kapcsolatban.

Dr. Szabó Csaba: Napirend előtt szeretnék szólni a Nagykanizsai Kórház privatizációja, avagy hogyan lehet kabátlopásba keveredni címmel.

Kereskai Péter: Napirend előtt szeretnék szót kérni jogi segítségnyújtó szolgálat témában.

Cseresnyés Péter: Kérdést szeretnék feltenni a Közterület Felügyelet munkájával és a Király utca 31. belső udvara helyzetével kapcsolatban.

Polai József: Napirend előtt szeretnék szólni egy önkormányzati ingatlan gondozatlansága és egy Kossuth utcai lakó által benyújtott panasz ügyében. Interpellálni szeretnék a Ráckerti dűlő és egy gyalogátkelőhely kérdésben.

Halász Gyula: Interpellációk és kérdések napirendnél három kérdést kívánok feltenni és három interpellációt. Kérdések témája: Plakát Múzeum, Teleki úti körforgalom, csapadékvíz elnyelők helyzete. Interpelláció témája: képviselői keret felhasználásának gyakorlata, nyilvános telefonállomások csökkentése, Kazanlak krt. 14. számú ház bevezető útjánál útbeszakadás és súlyos veszély elhárítása.

Zakó László: Kezdeményezem, hogy a meghívóban szereplő 13., 31. napirendi pontokat vegyük le a napirendek közül. Kérdést szeretnék feltenni a város határában talált több tízezer éves koponyával, illetve az azzal összefüggő hírrel kapcsolatban. Kérdést szeretnék feltenni az Interneten e-mailben küldött előterjesztésekkel kapcsolatban.

Sajni József: Napirend előtt szeretnék szólni civil szervezetek támogatása címmel. Kérdést szeretnék feltenni közterület rendben tartásával és a veszélyes fák kivágásával kapcsolatban. Interpellációm lett volna a képviselői kerettel kapcsolatban, amit Halász Gyula képviselő úr is feltett, akkor gondolom, hogy ezt egyben meg lehet tárgyalni. Javaslom, hogy a polgármesteri tájékozató egészüljön ki egy alapítvány támogatásával kapcsolatosan.

Tóth László: Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 33. napirendet a költségvetési rendeletünk módosítása után tárgyaljuk. A 34. napirendi pontot vegyük előre, ha Papp úr nem ragaszkodik a zárt üléshez.

Röst János: Támogatom Tóth László indítványát, ami a 34. napirendi pont előre vételét jelenti. Javaslom, hogy előtte meg kellene tárgyalni a 27. napirendi pontot, ami egy beszámoló a HSMK tevékenységéről.

Papp Ferenc: Nem ragaszkodom a zárt üléshez.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a 19. napirendet is vegyük előre.

Cseresnyés Péter: Kérem, hogy a 18. és 23. napirendi pontokat vegyük le a napirendek közül.

Litter Nándor: Egyetértek a javaslattal, én magam is javasoltam volna levenni a napirendek közül.

Gelencsér Gábor: Javaslom a meghívóban szereplő 10. napirend levételét. Most kaptunk egy körülbelül ötven oldalas anyagot, amit képtelenség áttanulmányozni.

Litter Nándor: A magam részéről ezt nem javaslom. Ezt az anyagot nem mi adtuk ki.

Sajni József: Javaslom a 25. és a 26. napirendi pontok felcserélését és előrehozatalát.

Litter Nándor: Akkor a 3. napirend után fogjuk azokat tárgyalni, amelyeket javasoltak.

Kereskai Péter: Javaslom a 28. napirendi pontot előrevenni.

Litter Nándor: További észrevételek nincsenek. 

A meghívóban nem szereplő alábbi napirendek napirendre vételét javaslom:

¨       Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester (Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.)

¨       Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola és a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester (Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.)

A meghívóban szereplő alábbi napirendek levételét javaslom:

18.               Nagykanizsai Csónakázó-tó fejlesztéséhez kapcsolódó alternatívák (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

23.               Nagykanizsa, Kórház-Teleki utca tömbrehabilitációja keretében ingatlanok beépítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

24.   napirendi pontnál a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása kerül levételre

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

1.         Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       három kiegészítő anyag 2005. június 24-én került kiküldésre (Nagykanizsai Sport Egyesület kérelmével kapcsolatos határozati javaslat, 1956-os emlékművel kapcsolatos határozati javaslat, Palotás Tibor kérésével kapcsolatos válaszlevél)

¨       négy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra (Zrínyi utca és Kisfaludy S. utcák közötti Csengery utcai útszakasz kétirányú forgalomra való átállásával kapcsolatos határozati javaslat, Csokonai mellszobor elhelyezésével kapcsolatos határozati javaslat, 2005. június 29-i adatok, 2005. I-V. havi gazdálkodás tényadatai.)

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

¨       egy kiegészítő anyag 2005. június 24-én került kiküldésre

3.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2005. (II. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra

19.   Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításához kapcsolódó Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat terhére benyújtandó pályázat (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       egy kiegészítő anyag 2005. június 24-én került kiküldésre

¨       egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra

31.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház privatizációja (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

¨       egy kiegészítő anyag 2005. június 24-én került kiküldésre

A közgyűlés előtt kerültek kiosztásra a meghívóban szereplő alábbi előterjesztések:

13.   Városi Sportcsarnok építés-beruházás előkészítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

32.   Dr. Fodor Csaba képviselő önálló indítványa a Péterfy Sándor Általános Iskola sportpályáinak felújítására vonatkozóan (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

33.   Dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők önálló indítványa MÁV Óvodával kapcsolatban (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Egyebek:

Közterület Felügyelet tájékoztatója a parlagfűvel kapcsolatban a közgyűlés előtt került kiosztásra.

Ennek megfelelően tehát törlésre kerül 18., a 23., a 24. napirendből a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó rész. Zakó Lászlónak volt egy javaslat, hogy a 31. napirendi pontot ne tárgyaljuk. Dr. Szabó Csaba jelentkezett, hogy ebben az ügyben szeretne szólni. Javaslom, hogy vegyük le a napirendek közül a 31. napirendi pontot is. A 13. napirendi pontot úgy gondolom, hogy meg tudjuk tárgyalni. Azokat a feladatokat, amelyeket a legutóbbi közgyűlésen kaptunk, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság bevonásával elvégeztük. Megkaptuk azokat az anyagokat, kiegészítéseket, amelyek a múltkori tárgyalások után olyan információkkal látnak el bennünket, amelyek nyomán a döntést megítélésem szerint azon a szinten, ahogyan most meg kell hozni, meghozhatjuk. A magam részéről javaslom, hogy maradjon a napirendi pontok között. Aki egyet ért Zakó úrral, hogy vegyük le a napirendi pontok közül, az igennel szavaz. 

A közgyűlés 10 szavazattal és 10 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadja el. 

Litter Nándor: 10. napirend levételéről Gelencsér Gábor javaslata alapján szavazzunk.

A közgyűlés 4 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Ezen kívül a már jelezett változásokról szavazzunk, hogy a 3. napirendi pont után a 33., 19., 27., 34., 26., 25. és 28. napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra. Kérem, így együtt szavazzuk meg a napirendi pontokat azzal a megjegyzéssel, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőjének kijelölése és a fellebbezések kerülnek zárt ülésen megtartásra.

A közgyűlés 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő napirendeket tárgyalja:

Napirendi pontok:

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

3.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2005. (II. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

4.       Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola és a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

5.       Dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők önálló indítványa MÁV Óvodával kapcsolatban (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

6.       Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításához kapcsolódó Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat terhére benyújtandó pályázat (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

7.       Beszámoló a Hevesi Sándor Művelődési Központ elmúlt öt évben végzett tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

8.       Javaslat a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatójának kinevezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

9.       Javaslat az alapfokú művészetoktatás önkormányzati feladat-ellátásának átszervezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

10.   Javaslat a nevelési-oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratának módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

11.   Tájékoztató a Városi Diákönkormányzat munkájáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

12.   Nagykanizsa városközpont közterületek fejlesztési és forgalomcsillapítási terve (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

13.   Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.)  sz. rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

14.   Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) sz. rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

15.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2005.(….) számú rendelete az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól  (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

16.   Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

17.   Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenységet ellátó közszolgáltató kiválasztására kiírandó pályázatra (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

18.   Nagykanizsa, Kiskanizsa városrésztől északra lévő terület szabályozási terve és helyi építési szabályzata (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

19.   Nagykanizsa, Katonarét rendezési tervének módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

20.   Lakáskoncepciós területek rendezési terve II. ütem (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

21.   Városi Sportcsarnok építés-beruházás előkészítése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

22.   Nagykanizsa Csengery út – Miklósfa közötti kerékpárút létesítéséhez kapcsolódó 137/4/2005. sz. határozat módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

23.   A nagykanizsai 1174/1 hrsz-ú Nagykanizsa, Erzsébet tér 22. szám alatti irodaház ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

24.   Nagykanizsa belterület 3110/19 hrsz-ú – volt Csapatművelődési Otthon – értékesítése

Előadó: Litter Nándor polgármester

25.   A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda és a Nagykanizsa Többcélú Kistérségi társulás által benyújtandó pályázat térségi kiadvány létrehozására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

26.   Hevesi Sándor Művelődési Központ által benyújtandó pályázat a Kanizsa – MKB Nemzetközi Jazz Fesztivál rendezvényhez kapcsolódóan (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

27.   Közterület elnevezések (írásban)

Előadó: Papp Nándor bizottsági elnök

28.   Közbeszerzési Terv módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

29.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

30.   Tájékoztató a körjegyzőség munkájáról (írásban)

Előadó: Dr. Kelemen Marcell jegyző

31.   Tájékoztató a tárgyi eszköz-értékesítések helyzetéről (2005. I.-V. hó)

Előadó: Litter Nándor polgármester

32.   Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges inatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) számú rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

33.   Dr. Fodor Csaba képviselő önálló indítványa a Péterfy Sándor Általános Iskola sportpályáinak felújítására vonatkozóan (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Zárt ülés:

34.   Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőjének kijelölésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

35.   Fellebbezések (írásban)

Napirend előtti hozzászólások:

Bicsák Miklós: Az új menetrend változással kapcsolatban sok lakossági panasz jutott el hozzám, főleg a Városkapu krt. környékéről. Kérem polgármester úr közreműködését abban, hogy legyen lehetőség a korrigálásra.

Litter Nándor: Amikor elindítottuk ezt a programot, én június 16-án több órán keresztül részt ebben a közlekedésben. Több alkalommal is azt követően a közlekedésben résztvevőkkel találkoztam, beszélgettünk a kritikus pontokon. Nekem közvetlen tapasztalataim vannak. Lakossági észrevételek alapján a keleti városrész buszpályaudvarán kis fórumot tartottunk. Ott a problémák nagy részét tisztáztuk. Én azt látom, hogy nem ismerik a menetrendet nagyon sokan. Éppen ezért újabb menetrendek kinyomtatásáról intézkedtünk a VOLÁN-nal együtt. 10.000 db került kinyomtatásra. A Kanizsa Újságban újra megpróbáljuk kiadni a menetrendet. A keleti városrészben csak egy változás van, a 33-as járat vasút felé történő közlekedése. Az összes többi járat megmaradt onnét, illetve a körjáratot illetően javult a közlekedés. Szeptemberig várunk, értékelnünk kell. Több információt kell adni a lakosságnak a menetrenddel összefüggésben megítélésem szerint.

Tóth László: 2005. június 14-e valószínűleg nem fog a dicsőséges napjaként bevonulni a nagykanizsai önkormányzat történetébe, ugyanis e napon ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a 108/2005. számú határozatával zárt ülés keretében döntött az Ady E. u. 20. szám alatt található I/9. számú lakás bérlőkijelöléséről. Arcpirító módon a bizottság 5 igen és 3 nem arányban a lakást egy olyan fiatalnak utalta ki, aki először pályázott önkormányzati bérlakásra, akinek az édesapja önkormányzati képviselőként részt vett a döntéshozatalban. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy e tisztességtelen döntést a későbbiek folyamán visszavonták, illetve hatályon kívül helyezték. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk a tekintetben, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság alkalmas-e a feladata ellátására. Mindenféleképpen meg kell gondolni a bizottság feloszlatását és személyi összetételében egy új Szociális és Egészségügyi Bizottság felállítását, aminek a határidejét úgy gondolom, hogy a következő közgyűlésen meg is kellene tennünk. 

Litter Nándor: Tudok egyébként arról, hogy vita volt és osztályvezető asszony kiállására megváltozott ez a határozati javaslat. Még egy féket építettük be. Másfél év óta hozzám is el kell küldeni ezeket az anyagokat. Én nem ismerek mindenkit, de előtte konzultálni szoktam, mielőtt aláírom, mert a polgármester elvileg megállíthatja a bizottsági döntést. Ha olyan információk jutnak a birtokomba, akkor ezt meg is teszem. Itt erre nem volt szükség, mert ez előtte megváltozott.

Simánné Mile Éva: A bizottsági munkával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az, hogy valaki először pályázik, az egy szabályos dolog. Ha megfelel a paramétereknek, akkor az úgynevezett kínálati palettán megjelenik. Ez mellé készül egy szakmai javaslat, amit a Szociális Osztály állít össze. A kettőből dönt a bizottság, hisz a döntési jogkör ott történik meg. Valóban a döntés felül bírálatát kezdeményeztem a tekintetben, hogy konzultáltam a bizottság elnökével és tagjaival, valamint jegyző úrnak és aljegyző nőnek tettem észrevételt ez ügyben. A bizottság soron kívüli ülést hívott össze és másnap külön csak ezzel a témával foglalkozva határozati javaslatban is elkötelezték magunkat amellett, hogy a jövőben még jobban odafigyelnek. Ettől függetlenül ez a bizottság érdemi munkát végez és nem olyan könnyű ez a szerep. Zalaegerszeg városában ezt a közgyűlés gyakorolja. Ha úgy dönt a közgyűlés, lehet az is, hogy ezt a jogkört visszaveszi és akkor nem 9, hanem 26 fő dönt. Még szélesebb a hozzászólási paletta, de ez az Önök döntésén múlik. Azt gondolom, hogy amit törvényileg lehetett, azt mind a bizottsági tagok, mind a szakosztály megtette.

Litter Nándor: Ez lehet az egyik járható út, amit elmondott osztályvezető asszony, hogy a közgyűlés dönt ezekben a dolgokban. Ez elég nehézkes, hisz a közgyűlés elég nehezen tud olyan mélyen foglalkozni egy-egy ilyen kérdéssel, mint ahogy a bizottság megteszi, de lehet ezt az utat járni. Van még két út, amit én úgy gondolom, hogy esetleg meg lehet gondolni. Egyik a végrehajtás előtt kifüggeszteni ezeket a lakáskiutalásokat. Ez lehet akár a Kanizsa Újságban, vagy más módon azért, hogy azokat az észrevételeket, amelyek valamennyiünkben megfogalmazódnak, el lehessen juttatni, és addig nem szabad végrehajtani ezt a döntést, amíg két-három hét el nem telik a döntés óta. Javaslom, hogy ezt tegyük meg. Van egyéb lehetőség is, aminek a munkálatait egy másfél évvel ezelőtt elkezdtük, de ez megakadt. Egy új alapokra helyezni a döntést, tehát objektívebb információk alapján összerakott döntési mód, amikor a szubjektív elemeket majdnem teljesen ki lehet zárni. Kérjük meg Simánné Mile Évát, hogy gondolja ezt végig, és akkor egy későbbi időpontban térjünk rá vissza, hogy milyen változások szükségesek a döntési mechanizmusban. 

Dr. Szabó Csaba: A Nagykanizsai Kórház privatizációja, avagy hogyan lehet kabátlopásba keveredni. A város és a vonzáskörzet lakóinak egészségéért érzett felelősséggel kezdeményeztük a kórház jövőjének napirendre tűzését. Aggodalmunkra az ad okot, hogy jól becsülhetően a kórház saját bevételeiből nem fogja tudni biztosítani az ellátást a jelenlegi színvonalon. A napi működést akadályozó gazdálkodási nehézségek már a jövő évben jelentkezni fognak. Bemutattuk a lehetséges megoldásokat is, melyek egyike a jelenlegi kapacitások felülvizsgálata és lecsökkentése. A másik az önkormányzattól kapott közvetlen pénzügyi támogatás. A harmadik a működtetés vállalkozásba adása. Kihangsúlyoztuk, hogy csak olyan működést tartunk elfogadhatónak, ami nem érinti az önkormányzat vagyonát, tehát nem privatizációról van szó, amelytől mi is, a kórház vezetői is elhatárolódtunk, és továbbra is el kívánunk határolódni. A sok erőfeszítéssel létrehozott és modernizált Nagykanizsai Kórház teljes tulajdonjoga a közé, tehát az önkormányzaté kell, hogy maradjon mindazokkal a jogokkal, amelyek a tulajdonost megilletik. Előterjesztésünk címe: Az egészségügyi intézmény jelenlegi helyzete és a jövő működési lehetősége. Az előterjesztés anyagát elkészítettük. A mellékleteivel együtt az önkormányzati hivatalba eljuttattuk. Nagy meglepetésünkre az előterjesztés címét valaki megváltoztatta és a kórház privatizációja címet ragasztotta rá. A jegyző úr az előterjesztést készítők értesítése nélkül megtagadta annak aláírását anélkül, hogy esetleges törvényességi aggályait megfogalmazta volna. Ezt követően talán már nem is kell csodálkozni azon, hogy az anyag mellékletek nélkül került kiküldésre. Magam is azt mondom, hogy így értéktelen és értelmezhetetlen. Valaki ellopta tehát a kórház kabátját. Erről szól már a történet. A privatizáció, mint közellenség megtette a magáét és a vezetők által vázolt jövőt vizsgálat nélkül elutálja a város politikája. Mi a kórház felelős vezetői, de úgy is, mint a közgyűlés képviselői a lopást illetékes helyen itt és most ezennel bejelentjük. Az élet megy tovább, a jövőt megállítani nem lehet. Nem szeretnénk, ha a következő évben, amikor először érinti majd érzékenyen a város költségvetését a megjelenő új gond, azt mondanák, hogy ja, ezek azok a vezetők, akik tavaly valamilyen kabátlopásba keveredtek.  

Litter Nándor: A magam részéről annyit hadd tegyek hozzá, hogy valóban mi büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan kórházunk van, hogy nem szükséges a városi költségvetésből a működéshez kiegészítéseket tenni. Nagyon sok város van Magyarországon, ahol nem így van, ahol több százmillió forintot kell a működéshez hozzátenni annak érdekében, hogy tudjon működni a helyi kórház. A kórház adatait valamennyien látjuk. Minden hónapban megkapjuk. Abból egyértelműen látható az a tendencia, hogy a finanszírozás változása, szigorítása nyomán, valószínű egyéb változások nyomán is olyan irányban haladnak a dolgok, hogy romlik a kórház gazdasági helyzete. Ezen kívül a mai kor követelményeinek megfelelően jelentős beruházásokra van szükség és nemcsak arra, ami most folyik, ennél sokkal többre azért, hogy magas szintű műszerezettség legyen a kórházunkban a nagykanizsaiak érdekében. Mindezt egy ilyen támogatással, a működéséhez kapcsolódó támogatással, a működés privatizációjával orvosolni lehetett volna, vagy lehetne megítélésem szerint. Ezt kellett volna megtárgyalnunk. Sajnálatos, hogy ezek az anyagok így kerültek kiosztásra. Én ezért elnézést kérek. Remélem, hogy a következő alkalommal ezeket már pótolni fogjuk.

Kereskai Péter: Az Igazságügyi Miniszter kezdeményezésére 2004. április 1-jétől megkezdte szolgáltatását a jogi segítségnyújtó szolgálat, népszerű nevén a Nép Ügyvédje, amelynek célja az anyagilag rászoruló állampolgárok segítése és biztosítja a szakszerű ügyvédi tanácsadást. A jogi segítség jelenleg 2006. január 1-jéig peren kívüli ügyekben ad tanácsot. Elsősorban lakhatási, tehát a mindennapi megélhetéssel kapcsolatos (lakhatási, nyugdíj, munka, közüzemi tartozások) végrehajtási ügyekben. A rászorultak azok, akik a jövedelem és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül rendszeres szociális segélyben, közgyógyellátásban részesülnek, átmenti szállást igénybevevő hajléktalanok, menekültek, illetve, aki menekültügyi eljárásban vesz részt, illetve akiknél a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Ez 2005-ben 24.700 Ft. Az ő esetünkben az állam a teljes jogi szolgáltatás díját vállalja, illetve egy éves időtartamra megelőlegezi azok esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét. Ez jelenleg 57.000 Ft. A kérésem az lenne, hogy ennek az elérhetőségeit Internetes, illetve telefonos elérhetőségeit, ami a Zala megyei hivatalt jelenti, a Kanizsa Újságban mindenképpen közzé kellene tenni, hogy az erre rászorulók tényleg megtudják azt, hogy milyen lehetőségeik vannak ezekben az ügyekben, és hol tudnak elsősorban jogi segítséghez jutni.

Litter Nándor: Közzé tesszük a Kanizsa Újságban, a Kanizsa TV-ben. Kérem Fehérvölgyi Szabolcsot, hogy intézkedjen e felől. Ne felejtsük el, hogy 2003-ban hasonló jellegű szolgáltatást már mi magunk és helyi ügyvédi munkaközösségnek együttműködésével elindítottunk. Hetente keddi napon délután két óra időtartam alatt ilyen szolgáltatást nyújtunk a nagykanizsai lakosoknak. Ez egy plusz, amely tovább segítheti ennek a programnak a megvalósítását.

Dr. Kelemen Marcell: Reagálni szeretnék Dr. Szabó Csaba főigazgató úr által elmondottakra tekintettel arra, hogy név szerint megszólítattam. A kórház privatizációs napirendi pont kapcsán két dolgot szeretnék önöknek elmondani. Ezt az előterjesztést nem a Polgármesteri Hivatal készítette, hanem Papp Péter főigazgató-helyettes úr, aki Interneten e-mailben küldte meg az előterjesztést hozzánk. Ennek az előterjesztésnek a melléklete volt valóban, amit megkaptunk. A Polgármesteri Hivatal hibázott, hogy az előterjesztés kinyomtatásakor ezek a mellékletek lemaradtak. Ezért természetesen vállalom a felelősséget. A polgármester úrnak a titkárnőm átadta az előterjesztést, polgármester úr ezt aláírta, tekintettel arra, hogy Ő vállalata, hogy Ő lesz az előterjesztője ennek az anyagnak. Ezzel az anyaggal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban nem volt egyeztetés, semmilyen szakmai tárgyalás, ezért nem is állt módomban kifejteni sem nekem, sem a kollégáimnak, akik esetleg arra méltóak vagy érdemesek a szakmai, jogi aggályaikat. Természetesen a következőben vagy a közeljövőben, amikor ez napirendre kerül és ez kérdés lesz, ezt meg fogjuk tenni, és segítően fogunk ehhez hozzáállni, mert nem akadályozni kívánjuk egyetlenegy előterjesztés útját sem, de nem is adjuk a nevünket, én személyesen pedig nem adom a nevemet olyan anyaghoz, amellyel kapcsolatban bármiféle aggályaim vannak. Állok bárki rendelkezésére, ha valaki kíváncsi az én véleményemre. 

Polai József: Már kezdek ahhoz hozzászokni, hogy a napirend előtti felvetéseim igazából végképp elmaradnak, és nem történik semmi. Megpróbálkozom azért két újabb problémával napirend előtt előhozakodni. A Szent Flórián téren van egy önkormányzati ingatlanunk, ez egy foghíj telek, amelyen a gaz három méter magasan virít minden évben tavasztól egészen őszig. A VIA Kht. szerint ez nem közterület, tehát nem a hatáskörük. A Vagyongazdálkodási Iroda szerint nekik meg pénzük nincs erre a feladatra. Ugyanezen a területen, mivel itt korábban épület volt jó pár évvel ezelőtt, amit elbontottak és meghagyták a szomszéd kerítéseként egy falmaradvány, ami nem csak szerintem, hanem a szakemberek szerint is életveszélyes. Tehát ennek az elbontását próbáltam kezdeményezni. Nem jártam sikerrel. Kérem a segítséget abban, hogy ezt a nagy gazt valamilyen módon takarítsák el. Vagy kihívom a Közterület Felügyeletet önmagunk ellen, vagy tényleg tudunk lépni, mert hiszen a Közterület Felügyelet mindig ott van, amikor az állampolgárral szemben kell eljárni. A Kossuth utca lakóinak a kertjei mögötti részen van egy olyan terület, amiről nem tudjuk, hogy kinek a területe. Lehet, hogy magánkézben van. Ez egy olyan gondozatlan, kaszálatlan rész, amin újabban a spanyol csigának nevezett állatkák szaporodtak el oly mértékben, hogy különösen reggeli órákban állítólag az emberek azon járnak, ha kimennek a kertekbe. Fordultunk a növényvédő állomásra segítségért. Ajánlottak egy bizonyos szert, ami nem használ. Tudnánk-e valamit tenni annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a szaporodást? Ezt  a gazost részt le kellene kaszáltatni. 

Litter Nándor: Beznicza Miklóst kérem, hogy ezt a fallebontást és a kaszálást végezzük el. Meddig tudjuk elvégezni?

Beznicza Miklós: Egy héten belül.

Litter Nándor: A másikat pedig Kulbencz Ferenc nézze meg, hogy kié ez a terület és annak megfelelően próbáljunk meg eljárni.

Sajni József: Tévesen jelent meg a sajtóban az a hír, mely szerint az önkormányzat 2005-ben a civil szervezeteket 1 mFt-tal támogatja. Szeretném, ha ez akár korrekcióra kerülne, vagy pedig elmondanám, hogy ebben az évben összesen 114.115.000 Ft az, amit egyesületek és alapítványok különböző formákban kapnak az önkormányzattól. Úgy gondolom, hogy ennek egy része csak a civil alap, ami valóban 1 mFt. A többi a kulturális alap, a sport alap és más juttatások, amelyek ezt az összeget teszik ki. A civil szervezetekkel az önkormányzat így foglalkozik és ilyen támogatást nyújt.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ez a szám sem pontos, mert ennél még több, mert vannak a térítés nélkül adott bérlemények.

Sajni József: A 114 mFt a következőkből áll össze: bérleti díj kedvezményekből, működési célú pénzeszköz átadásokból, felhalmozási célú pénzeszközökből és céltartalékokból.

Litter Nándor: Kérem ennek eljuttatását a sajtóhoz.

1.       Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Cseresnyés Péter: A 3. oldalon a 7. ponthoz lenne kérdésem. Több mint fél éve húzódik az ügy. Mi volt az oka annak, hogy a opciókat tartalmazó szerződések csak most kerülnek aláírásra. Mi miatt húzódott ez az ügy és a három vállalkozó, akivel nem írja alá a város ezt a bizonyos szerződést, az a három vállalkozó a saját hibájából, vagy saját döntéséből kifolyólag nem akarja megkötni ezt a szerződést, vagy valamilyen más oka van neki? A 4. oldalon a 12. pontnál szeretném kérdezni, hogy van-e felelős, vizsgálata-e valaki, hogy ki a felelős ebben az ügyben, hogy az OTP részvényeken veszteség érte a várost? A 7. oldalon a 21. ponttal kapcsolatban lehet, hogy nem figyelmesen olvastam el az anyagot, de számomra azt derült ki ebből a szövegrészből, hogy parkgondnoki rendszerben egy 8 órás foglalkoztatási időben foglalkoztatnának a Thúry téren a játszótér és az ottani park karbantartására valakit. Ez így igaz, vagy pedig részmunkaidőben tenné ezt valaki, vagy éppen a VIA Kanizsa Kht. állományából valaki rendszeresen végezne ott parkgondozási, vagy játszótér gondozási feladatokat? Az 5. oldalon a 14. pontnál nagyon sajnálom azt, hogy a város az elővásárlási jogával nem élt, hiszen a Rozgonyi iskolának és az ottani iskoláknak, amelyek határolják ezt a telket, lehet, hogy a jövőben nagyon nagy szüksége lett volna erre a telekre is és még a környékén lévő sarokterületekre is.

Litter Nándor: Úgy készült el a Rozgonyi iskola átalakítási terve, hogy a megfelelő területeket az önkormányzat biztosítja, tehát a tervezett beruházást nem akadályozza ez a döntésünk. A részvényekkel kapcsolatban nem vizsgáltuk, hogy ki a felelős. Írásban válaszolunk erre. 2002-ben kellett volna ezt a döntést az önkormányzatnak meghozni. Az Ipari Parkkal kapcsolatos kérdésére úgy tudom, hogy nem mi miattunk késlekednek a dolgok. Ez egyrészt többlet bérleti díj fizetését is jelenti. Megítélésem szerint azért nem kezdeményezik a vállalkozók – 5 Ft-ról 10 Ft-ra emelkedne a díj –, és vannak, akiknek rendezetlen tartozásaik vannak. Reményeim szerint hamarosan meg tudjuk ezeket a szerződéseket kötni.

Gáspár András: A Thúry téri játszótéren működik a parkgondnoki rendszer kezdettől fogva közcélú foglalkoztatás keretében. Nemcsak a játszóteret, hanem az egész területet gondozza az a gondnok, aki nyitja és zárja a játszóteret és odafigyel rá, és egyéb feladatokat ellát. Tehát őt máshová is visszük. A múltkori közgyűlésen volt egy javaslat, hogy még két területen ezt vezessük be. Mi arra válaszoltunk a későbbiekben, hogy egyelőre ezt úgy tudjuk ellátni, miután ott vannak feltételek, amiket írtunk is most a válaszban, ahol védett helyiség kellene - ahogy a Thúry téren is kialakítottunk egy fapavilont -, ahol a szerszámokat tárolni lehet. A másik két helyen csak úgy tudjuk ellátni egyelőre, hogy a kapcsolódó területekről mennek át emberek, és gyakorlatilag gondozzák, odafigyelnek ezekre a területekre, csak jelenleg ott a parkgondnoki rendszer ugyanúgy még nem működik, mint a Thúry téren.

Polai József: A tájékoztató egyik kiegészítő melléklete Palotás Tibor ügyéhez kapcsolódik. A bíróság ítélete alapján végrehajtás van megindítva Palotás Tiborral szemben és a követelések behajtására irányul. A jelenlegi képviselőtestületből nagyon sokan vagyunk olyan képviselők, akik nem voltunk akkor képviselők és nem tudjuk ennek az ügynek a hátterét mélységében ismerni. Ezért van bennem és bizonyára társaimban is némi aggály amiatt, hogy egy ilyen komoly ügyben és ilyen információhiányban nem könnyű a gombot megnyomni akkor, amikor igennel kell esetleg szavazni. A levélből, amit kaptunk, bizonyos mértékben tűnik csak ki, hogy mekkora az az összeg, amit követelünk Palotás Tibor úrtól. Szeretném, ha ezt a bizonyos összeget teljesen pontosan megismerhetnénk. Tudom, hogy az ügy felfüggesztését is kérte Palotás úr. Bizonyára meg lenne ennek a maga veszélye az önkormányzat részére, hiszen itt arról van szó, hogy vizsgálni kellene a dolgot és a pénzünkhöz végül is hozzá tudunk-e jutni, vagy mit akarunk tenni. Javaslom, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság foglalkozzon behatolóbban ezzel a dologgal. Talán még az is előfordulhat, hogy az érintett úr további egyeztetések során talán hamarabb tudná a dolgot rendezni, és talán megállapodás születhetne ebben az ügyben.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy nem kell megismerni az ügyiratot. A bíróság döntött ebben az ügyben. Végre kell hajtani a bíróság döntését. Most laikusok ne kezdjenek el ezzel az üggyel foglalkozni. Van egy bírósági ügy. A korábbi önkormányzati döntésnek megfelelően a téma bíróságra került és ebben megszületett a jogerős ítélet. Ezt kell végrehajtani. Ha ez így működik, akkor azok, akik az adójukkal, vagy egyéb más ügyekkel hátrányban vannak, vagy tartozásban vannak az önkormányzattal, akkor egy-egy önkormányzati képviselő felvetésére mindent felül lehet vizsgálni. Mindenki teljesítse azokat a kötelezettségeket, amelyet vagy bíróság, vagy adóhatóság, vagy egyéb más rendszerből adódóan számára kirónak. Ha ez úgy működne, hogy az Ön felvetésére, vagy bárki felvetésére mindent felülvizsgálunk, akkor nem tud működni az önkormányzat. Nem kell megismerni ezeket az iratokat. Mi ne bíráljuk felül a bíróság döntését. Ez egy tájékoztatás volt ebben az anyagban, mert ezt megígértem Palotás Tibornak – többször tárgyaltunk –, hogy ebben meghozom a végleges döntést. 

Palotás Tibor: (Nem mikrofonba beszél.) Nem arról a két ügyről van csak szó, amiről a bíróság döntött, hanem azt követő másik két ügyről is van szó, amit polgármester úrral ……ismertettem a 111 oldalas beadványban. Erre a Polgármesteri Hivatalból két alaklommal néhány soros levél érkezett. Semmilyen reakciót nem kaptam. Felajánlottam közreműködésemet, együttműködésemet, hogy ne a végrehajtó sok százezer forintos költségével lehessen ezt az ügyet rendezni. Sőt felajánlottam egy festményemet, amit az önkormányzat is örömmel fogadhatná valamilyen értékben a törlesztésben. Nemcsak a két ügyről van szó. Sőt pont arról a másik két ügyről van szó, ami családomnak további 1 mFt-ba került, amit az önkormányzat elveszített pereket. Egyiket mind a két fokon. A másik 2 mFt-os pert pedig II. fokon veszítette el csontra, forintra. Kérem a közgyűlést, hogy tegyék lehetővé számomra, hogy elolvassák azt, amit Önöknek küldenék, ha ehhez hozzájárulnak, és ősszel valószínűleg megegyezhetnénk.

Litter Nándor: A Polgármesteri Hivatalban az üggyel Dr. Gyergyák Krisztina foglalkozik. Azt javaslom mindenkinek, aki érdeklődik az ügy iránt, ezt az egész dokumentációt megtekintheti. Itt még nem hangzott el, hogy miről van szó. A Vásárcsarnokkal kapcsolatos ügyekről van szó, ahol még mindig a város az emeleti részeken üres helyiségekkel bír. Úgy gondolom, hogy minden szálat meg kell próbálnunk elvágni ezzel az üggyel kapcsolatosan. Nem szabad újabb ügyeket a nyakunkba venni a kérdéskörrel összefüggésben.

Sajni József: A tájékoztató 6. oldalán az alapítványok támogatásához lenne hozzáfűznivalóm. Bizottságunk javasolta a Nagykanizsa, Attila úti óvodáért Alapítvány támogatását 50 eFt-tal, amivel ők szeretnének a kötelező eszközjegyzékben is szereplő babaházat készíteni. Ez egy 50 %-os támogatása lenne a költségeknek. Mivel bizottságunk alapítványt nem támogat, ezért kérem, hogy ennek a civil alapnak a terhére a közgyűlés járuljon hozzá ahhoz, hogy az alapítvány ezt az 50 eFt-os támogatást megkaphassa.

Zakó László: A 4. oldalon a 10. ponthoz szeretnék hozzászólni. Az elszámolással kapcsolatban nem tudtunk volna kapni egy friss állapotot, mert hat hét telt el az időpont óta? Ha június 30-ig meghosszabbítjuk ennek a végrehajtását, akkor szerintem csak szeptemberben fogunk tudni erről legközelebb beszélni. A 7. oldalon hivatkozás van a kazanlaki utazással kapcsolatban. Az úti beszámolót szeretném látni. A 8. oldalon tájékoztatást kapunk arról, hogy majd a mobilitási héten milyen megpróbáltatások várnak itt a városlakókra. Azt is megtudtuk, hogy ezt a programot anyagilag nem támogatja az állami költségvetés. Mennyibe fog ez kerülni? Biztosak vagyunk-e abban, hogy megint óriási forgalmi dugókat szeretnénk a városban tapasztalni? A 10. oldalon a 8. pontban olvassuk, hogy van egy olyan pécsi informatikai tanácsadó iroda, amelyik a hivatal telefonálási szokásain és gyakorlatán végigmenne, és ajánlatot tenne a takarékosabb telefonálásra, mind vezetékes, mind mobilhálózatokra vonatkoztatva, ezért cserébe a megtakarítás egyhavi összegét kéri. Teljesen más ok miatt, de én ezeken már végigrágtam magam. Teljesen ingyen, önzetlenül megosztom a tudásomat e vonatkozásban az illetékesekkel. Nem kell hozzá más, csak leülni a számítógép elé, az Internet elé és elolvasni, hogy ki, milyen ajánlattal áll elő. Rengeteg alternatív szolgáltató van. Ezért még fizessünk valakinek - egy kicsit túlzásnak tartom. Nem támogatom. A 12. és a 13. oldalon egy hosszú névsor felsorolás van, akiknek név szerint köszönetet mondunk a Gólyalába Világjátékok megrendezéséért és a Város Napjáért. Ugyanakkor a 15. pontban a Kanizsai Antológia megjelenésében nagy szerepet vállaló szerkesztőbizottság tagjainak pedig nem. Ki alkotott maradandóbbat? Miért nem emeljük ki név szerint a 15. pontban feltüntetett szerkesztőbizottság tagjait? Ügyrendi javaslatként annyit szerettem volna mondani, hogy Dr. Szabó Csaba hivatalosan még nem vonta vissza a kórházi előterjesztést.  

Litter Nándor: Én visszavontam.

Halász Gyula: A kiegészítő anyaghoz szeretnék hozzászólni, ami azt taglalja, hogy a rendőrkapitányság, tűzoltóság és egyéb rendvédelmi szervek, illetve a Dél-zalai Vízmű milyen tájékoztatást ad a májusi adatok alapján. Arról szeretnék tájékoztatást kapni, hogy amióta térfigyelő kamera rendszer ki lett építve a városban, azóta csökkent-e a városban az illegális plakátragasztás, rongálás, száguldozás? Ezzel kapcsolatban történt-e szabálysértési eljárás indítás, illetve valamilyen olyan eljárás, ami indokolja és logikussá teszi azt, hogy érdemes volt a térfigyelő rendszert a városba telepíteni? Ez gátolja-e a további szabálysértéseket?

Litter Nándor: Hivatalosan még nem működhet a rendszer. Nincsenek meg hozzá a működési engedélyek. A rendszer be van állítva - ez való igaz. Azt javaslom, hogy valaki a hivatalból – talán Kulbencz Ferencet fogom megkérni – szíveskedjék a képviselők részére egy összejövetelt tartani, amikor bemutatják a kamerarendszer működési előnyeit és akkor ott az egyéb kérdéseket is, amit Halász képviselő felvetett, fel lehet majd tenni. Ezt Kulbencz Ferenctől kérjük, hogy szervezze majd meg.

Cseresnyés Péter: Az ígérte, hogy az OTP-vel kapcsolatos kérdésemre írásban kapok választ. Én kérem azt, hogy az Ipari Park Kft. ügyvezetője is írásban adjon tájékoztatást arról a bizonyos három szerződésről.

Litter Nándor: Rendben.

Dr. Horváth György: A tájékoztatóban is olvashatták és Zakó úr szólt a Kanizsai Antológiáról. Nagy munkával, rövid idő alatt készült el ez az Antológia. A további tervek azok lennének, hogy Nagykanizsa környékéről vagy a Nagykanizsáról elszármazottakkal is bővíteni. Ilyen jellegű Antológia először készül. A nagykanizsai szerzők mindannyian, 21 szerző kapott szót, kapott helyett. Ha meg fogják nézni, akkor úgy érzem, hogy javaslataikkal, véleményeikkel tudnak segíteni abban, hogy a következő számok is jók legyenek. A szünetben fogok mindenkinek az asztalára tenni egy Antológiát.

Litter Nándor: Zakó úr javaslatára a 15. pontunkat egészítsük ki azzal, hogy az Antológiába közreműködőknek név szerint köszönetünket fejezzük ki. Dr. Horváth György majd fel fogja sorolni, amikor ezt a köszönőlevelet elküldjük. További hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1. pontjáról.

A közgyűlés 13 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról.

A közgyűlés 16 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 3. pontjáról.

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 4. pontjáról.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 5. pontjáról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 6. pontjáról, azzal hogy a leírtaktól eltérően a határidőt szeptember 30-ra javaslom módosítani.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 7. pontjáról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 8. pontjáról.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 9. pontjáról.

A közgyűlés 17 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 10. pontjáról.

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 11. pontjáról. Kérjük Zakó úr támogatását még a szerződéskötés előtt, hogy azokat, amiket a KISS Informatikai Tanácsadó Iroda ajánl, esetleg saját munkával kiváltható-e. Mátyás József a gazdája a hivatalban ennek az ügynek. Kérem, hogy jegyző úr koordinálásával ez az egyeztetés jöjjön létre még mielőtt a szerződést megkötjük. Zakó úr legyen szíves megkeresni Mátyás Józsefet, és ha ugyanazt tudja produkálni, mint ez a cég, akkor nem kötjük meg a szerződést.   

A közgyűlés 14 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 12. pontjáról.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 13 pontjáról.

A közgyűlés 16 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Ezzel a 14. pontot is elfogadtuk. Szavazzunk a határozati javaslat 15 pontjáról. Köszönetünket fejezzük ki a szerkesztőbizottságnak és mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában.

A közgyűlés 20 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 16. pontjáról.

A közgyűlés 16 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 17. pontjáról.

A közgyűlés 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Polgármesteri tájékoztató kiegészítés határozati javaslatában az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére emlékművet kívánunk állítani. Megkérem Tárnok Ferencet, hogy nagyon röviden ismertesse az anyagot. Dr. Pintérné Grundmann Fridától kérdezem, hogy amennyiben a Lektorátus nem támogatja ezt az emlékművet, akkor tudunk-e pályázni állami források megszerzésére az emlékmű felállításához?

Tárnok Ferenc: A Lektorátus és az önkormányzat közösen nyolc olyan művészt kért fel a pályaművek elkészítésére, akit alkalmasnak ítélt a feladat elvégzésére. Ebből két művész visszalépett, így hat mű pályamű érkezett a megadott határidőre. A Lektorátus összeült, véleményezte ezeket a pályaműveket és egyetlenegy olyan pályaművet nem talált, amit támogatásra alkalmasnak tartott volna. A mai napon kiküldött anyag röviden erről szól. Félre sikerült fotókat sikerült csatolni, amit a Lektorátus készített ebben a dologban. A képviselőtestület áttekintheti a fotók alapján, illetve a Városfejlesztési Osztályon ezeket a pályaműveket. Ezt a határozati javaslatot tudtuk összehozni, hogy egy új pályázat meghirdetésével talán eredményt tudunk elérni, hogy az emlékmű következő évi megvalósítása megoldható legyen.  

Papp Nándor: A határozati javaslattal alapvetően egyetértek, de úgy érzem, hogy kiegészítésre szorulna. Valamilyen módon az Internetre és mindenféle lehetőséget megragadva fotókat kellene készíteni a térről. Meg kellene fogalmazni az elvárásunkat az emlékművel kapcsolatban, hogy milyen üzenete legyen a város lakói felé és így kellene meghirdetni az országos nyílt pályázatot és akkor november 4-ig reményeim szerint most már olyan anyagok fognak előtérbe kerülni, amit ténylegesen lehet támogatni. Ezeket a segítségeket mindenképpen meg kell adni. Valamint még azt, hogy esetlegesen az 1956-os eseményeknek a leírását szintén feltenni az Internetre.

Litter Nándor: Beavatkozás-e a művészi szabadságba, ha mi a szobor üzenetét is megpróbáljuk megfogalmazni?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ha én művész lennék, elég furcsának érezném, mert azt gondolom, hogy attól vagyok művész, ha ezt a pályázatot elnyerem, akkor tudom, hogy milyen üzenetet akarok közvetíteni. Én nem hinném, hogy pályázatot nyújt be valaki ilyen korlátozások mellett, mert mindegyiknek van egy üzenete. Hogy mi ezt megértjük, vagy nem, ha ő mellé teszi az indoklásokat nyilván és meghívásos esetben a véleményéket ki lehet kérni. Egy Lektorátusban bízzunk meg annyira, hogy szakmai döntést hoz egy alkotás esetén. Egyébként a pályázat benyújtásának nyilván feltétele az, hogy a Lektorátus által elfogadott.

Litter Nándor: Már, hogy mi benyújtsunk pályázatokat?

 Dr. Pintérné Grundmann Frida: Központi támogatása egészen biztos.

Litter Nándor: Papp Nándornak volt az első javaslata, hogy a nagykanizsai eseményeknek megfelelő összefoglalói rendelkezésünkre állnak, ezt csatoljuk a pályázati dokumentációhoz - ezzel segítve a sikeres pályamunkák elkészítését. Így elfogadja? Jó. Szavazzuk meg ezzel a kiegészítéssel a határozati javaslatot.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A következő polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslatában a Nagykanizsai Sport Egyesület szeretné használni a Nagykanizsa elnevezést. Kérem, fogadjuk ezt el.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A következő polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslatában Csokonai mellszobor elhelyezéséről van szó. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A következő polgármesteri tájékoztató kiegészítő határozati javaslatában a Zrínyi, Kisfaludy, Csengery utcai útszakasz kétirányú forgalom megnyitásával kapcsolatban.

Tárnok Ferenc: A korábbiakban elkészült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatnak forgalomcsillapítási terve. Konzultálva a tervezővel, megnéztük azokat a lehetőségeket, hogy a legkönnyebben, a legegyszerűbb módon milyen olyan beavatkozások hajthatók végre, amelyek a tényleges forgalomcsillapítást viszonylag kis költséggel már a közeljövőben megoldják. Ezek közül többet kiemelt a tervező, de ez is nagyon fontos lenne. Jelenleg a Csengery utca a Kisfaludytól a Fő utcáig egyirányú forgalmú. A tervező véleménye alapján állítható, hogy ha a Zrínyi utcától a Kisfaludy utcáig a megfelelő szélességű felújított Csengery utcát kétirányú forgalmúvá varázsoljuk, akkor jelentősen csökkenthető a belváros forgalma ezzel. Ez egy forgalomtechnikai kérdés. A szükséges szakhatósági állásfoglalásokat be kell szerezni. Az egyeztetéseket le kell folytatni a rendőrséggel és az engedélyező hatósággal. Amennyiben ez pozitív eredményt szülhet, akkor ez a forgalomtechnikai beavatkozás egy közgyűlési döntés után megoldható. Itt most csak arról kellene dönteni, hogy felhatalmazza a polgármestert a közgyűlés, hogy ezeket az egyeztetéseket folytassa le és kedvező döntés esetén a tényleges megvalósítást terjesszük a közgyűlés elé.

Litter Nándor: Nem lehet ezt egy lépcsőben megoldani? Tehát a tervező támogatja. A szakhatóságok egyetértenek vele.

Tárnok Ferenc: Egy bólintás kell rá.

Litter Nándor: Még plusz egy bólintás.

Tárnok Ferenc: Nem, most bólintsanak.

Litter Nándor: Van-e valakinek kifogása az ellen?

Tárnok Ferenc: A szakhatósági állásfoglalásokat még nem tudtam beszerezni.

Litter Nándor: Azzal a feltétellel, hogy a szakhatóságok támogatják. Van-e kifogása valakinek, hogy így döntsünk. Ez támogatja azt a programot, ami ma is tárgyalunk, illetve amit legutóbb tárgyaltunk. Van-e ezzel a kiegészítéssel kapcsolatban észrevétel?

Cseresnyés Péter: Az indoklásban azt hallottam, hogy a belváros forgalmát csökkentené az, ha ez az útszakasz – tehát a Zrínyitől a Kisfaludyig – kétirányú lenne. Nem értem, hogy hogyan? Mert abban az esetben, ha valaki a Kisfaludyra akar felmenni, vagy pedig Miklósfa felé akar menni, nem kell neki bemenni a belvárosba ahhoz, hogy ezt megtegye, hiszen elmegy egyenesen a Zrínyi utcán, a Batthyány utcán jobbra kanyarodik és a Kisfaludy és Csengery utcára el tud menni.

Tárnok Ferenc: Ha van egy szűk keresztmetszet, tehát az, ha egy utcát egyirányúvá teszek és utána ezt megnyitom kétirányúvá, mert az utca paraméterei lehetővé teszik ezt, akkor a város lakosságának sokkal nagyobb lehetősége van elérni azokat a pontokat mindenféle kerülő útszakaszok kiiktatásával.

Litter Nándor: Ezt az utakat tervező szakértő véleményével összhangban írták le a kollegák. Igenis ez érinti a belvárost. Kérdezem, hogy ezzel a kiegészítéssel van-e probléma?

Papp Nándor: Gyakorlatilag akkor 50 parkoló is meg fog szűnni.

Litter Nándor: Én azt nem tudom, hogy a parkolók megszűnnének-e.

Tárnok Ferenc: Azért hoztam ezt ide, hogy vizsgálhassuk meg ezt a kérdést. Ha a vizsgálat olyan eredményt hoz, hogy a kétirányú forgalom biztosítható és a parkolási rend is megmaradhat, mert eléggé széles a Csengery utca azon szakasz.

Litter Nándor: Akkor ezzel a feltétellel kérem, hogy szavazzuk meg, hogyha a szakhatóságok elfogadják.

Zakó László: A Zrínyi utcában van a Zrínyi iskolának a szülők által gyakran elfoglalt parkolóhely, a fogászat, egy-két intézmény, akik ott végzik a munkájukat és Miklósfa felé szeretnének menni, nem fogják a belváros forgalmát a saját autóikkal még tovább terhelni, hanem egyből kimehetnek. Erről van szó, ha jól értem és ezt mindenképpen támogatni kellene.

Litter Nándor: Ezzel a két kiegészítéssel javasolnám. Ha nem változik a parkolás vagy a parkolóhelyek száma, illetve ha valamennyi szakhatóság egyetért, akkor mi is támogatjuk, hogy ez a forgalmi rend így változzon. Kérem Önöket, hogy ezt így szavazzuk meg. Azt kérem Tárnok Ferenctől, hogy a rendőrséggel a belváros átalakítására vonatkozó tervünket tárgyaljuk meg. Ezt Ők kérték.

A közgyűlés 20 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Sajni Józsefnek volt egy javaslata, amiről nem szavaztunk.

Sajni József: Az előbb elmondottak szerint kérem, hogy a bizottságunk javaslata alapján 50 eFt-al támogassuk az Attila úti Óvoda Alapítványát a civil alap terhére.

Litter Nándor: Kérem, szavazzuk meg az 50 eFt-os támogatást.

A közgyűlés 19 szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

170/2005.(VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a 248/2004.(X.27.), a 287/2004.(XII.14.), a 3/10/2005.(I.25.), a 9/2005.(I.25.), a 10/2005.(I.25.) – intézkedési terv 7,8,17 pontja – a, 14/a/2005.(I.25.), a 23/1,2,4/2005.(I.25.), a 44/1-2/2005.(III.1.), a 88/4/b/2005.(III.29.), 89/1-5,7,10/2005.(III.29.), a 90/1-2/2005.(III.29.), a 91/2,3/2005.(III.29.), a 92/1-2/2005.(III.29.), a 101/8,9,11/a,14/a-c/2005.(IV.27.), a 113/16/2005.(V.27.), a 122/1/2005.(IV.27.), a 124/1a,b,2/2005.(IV.27.), a 132/2/2005.(IV.27.), a 133/2/2005.(IV.27.) a 134/1,2/2005.(V.9.) és a 139/8/2005.(V.17.)   számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.       a 36/2005.(II.15.) számú – Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. jegyzett tőkeemelés Cégbírósághoz történő bejegyzésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. július 31-ig meghosszabbítja.

3.       a 67/2005.(III.10.) számú – EU csatlakozásunk első évfordulója, a II. Világháború befejezésének 60. évfordulója megünneplésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. június 30-ig meghosszabbítja. 

4.       a 76/2005.(III.29.) számú – „Zalai gyógynövények” murális mozaik műalkotásra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. augusztus 31-ig meghosszabbítja.

5.       a 89/6/2005.(III.29.) számú – Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervére vonatozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. szeptember 30-ig meghosszabbítja, egyben operatív felelősnek Szányi Gábor ügyvezetőt jelöli meg.

6.       a 89/8/2005.(III.29.) számú – VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. 2005. évi üzleti tervében szereplő hóeltakarítás plusz költségei és a szombati parkoló díjbevétel kiesése miatt keletkezett forráshiány rendezésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. szeptember 30-ig meghosszabbítja.  

7.       a 89/9/2005.(III.29.) számú – VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. társasági szerződés módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2005. június 30-ig meghosszabbítja.

8.       a 23/4/2005.(I.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Horváth János vállalkozó részére a megvásárolni kívánt földterület az előterjesztés szerinti 1.800 Ft/m²+ÁFA helyett 1.100 Ft/m²+ÁFA vételáron kerüljön majd értékesítésre.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

9.       a 140/9/2005 (V.31.) számú határozatának 6 és 7. bekezdését törli, helyette a Programirányító Bizottságba tagként jelöli Palángi Krisztina irodavezetőt.

Határidő:               2005. június 31.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda irodavezető)

10.   egyetért az Európai Mobilitási Hét „MUNKÁBA, ISKOLÁBA – KÖRNYEZETBARÁT MÓDON!” Európai Autómentes Nap 2005. évi KARTÁVAL, az Európai Autómentes Nap szervezésével.

Megbízza a polgármestert a 2005. évi KARTA aláírásával.

Határidő:               2005. június 30.

Felelős  :                          Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

11.   felhatalmazza a polgármestert, hogy a KISS Informatikai Tanácsadó Irodával (Győr, Bezerédi u. 1.) a telefonszámlák átvizsgálására, megtakarítási lehetőségek elemzésére megbízási szerződést kössön az önkormányzat valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézménye és a gazdasági társaságok vonatkozásában.

Határidő:               2006. június 30.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Mátyás József irodavezető)

12.   elismerését és köszönetét fejezi ki a 2005. június 3-5 között megrendezett X. Kanizsa Kupa Nemzetközi Military Bajnokság és a 2005. június 10-12. között megrendezett I. Alpok-Adria Nemzetközi Díjugrató Verseny támogatóinak, a sportesemények megszervezésében és lebonyolításában közreműködőknek különös tekintettel a Nagykanizsai Lovasklub Sportegyesület kollektívájának.

Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a támogatókat és a Nagykanizsai Lovasklub Sportegyesületet tájékoztassa.

Határidő:               2005. július 30.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető) )

13.   köszönetet mond a Régi Jó Egyesületnek, a Héliosz-N Bt-nek valamint a közreműködő magánszemélynek a Város Napja 2005-ös magas színvonalú és zökkenőmentes megszervezéséért. Az egyesület tagjainak további sok sikert, kitartást és kreativitást kíván hagyományőrző és teremtő munkájához.

Név szerint fejezi ki köszönetét az alábbi személyeknek:

Horváth Gábor ügyvezető

Ferencz József elnök

Burján Emese

Büki Pálné

Czupi Gyula

Dobri Lajos

Farkas Tibor

Horváth Gábor

Katona Noémi

Milassin Tamás

Szakony Szilárd

Bali Judit, a szabadidő szervezők munkaközösségének elnöke

Polgár Péterné, a Vackor óvoda vezetője

Horváth Lászlóné, a Hétszínvirág óvoda vezetője

Köszönetét fejezi ki az alábbi szervezetek és intézmények vezetőinek és dolgozóinak a rendezésben és lebonyolításban nyújtott nélkülözhetetlen segítségükért:

Rendőrkapitányság Nagykanizsa

Polgármesteri Hivatal

Hevesi Sándor Művelődési Központ

VIA Kanizsa Kht.

Közterület Felügyelet

Nagykanizsa összes óvodája, általános- és középiskolája

Nagykanizsa polgárai, akik részvétele nélkül nem teltek volna meg a programok élettel és vidámsággal.

Határidő:               2005. július 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

14.   köszönetét fejezi ki a Régi Jó Egyesület tagjainak, valamint a Héliosz-N Bt-nek a 2005 évi Gólyalábas Világjátékok szervezéséért, megvalósításáért. Külön elismerést érdemel az a számtalan munkaóra, amit önkéntes módon a rendezvény sikere és a városlakók szórakoztatása érdekében erre a célra áldoztak.

Név szerint fejezi ki köszönetét az alábbi személyeknek:

Horváth Gábor ügyvezető

Ferencz József elnök

Burján Emese

Büki Pálné

Czupi Gyula

Farkas Tibor

Horváth Gábor

Katona Noémi

Milassin Tamás

Szakony Szilárd

Köszönetét fejezi ki az alábbi szervezetek és intézmények vezetőinek és dolgozóinak a rendezésben és lebonyolításban nyújtott értékes segítségükért:

Rendőrkapitányság Nagykanizsa

Polgármesteri Hivatal

VIA Kanizsa Kht.

Közterület Felügyelet

Fa-Feri Kft. aki a fellépők díszleteinek elkészítését segítette

Határidő:               2005. július 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

15.   név szerint köszönetét fejezi ki a Kanizsai Antológia No. 1. megjelenésében nagy szerepet vállaló szerkesztőbizottság tagjainak és a kiadvány megjelenésében közreműködőknek.

Határidő:               2005. június 30.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

16.    

a.       felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kanizsa Invest Kft-vel és a Szabadics Kft-vel  a szükséges egyeztetéseket folytassa le és a szerződésmódosításokat véleményezésre terjessze az Ügyrendi Jogi és Közrendi Bizottság elé.

b.       felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedést a bankgarancia biztosítása tekintetében a Kanizsa Invest 2003 Kft-vel szemben.

Határidő:   a szerződésmódosítások megkötésére: 2005. július 30.

Felelős  :   Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

17.   elhatározza, hogy új, nyílt pályázatot ír ki az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére emelendő emlékmű megvalósítására.

A pályázati kiíráshoz csatolni kell az 1956-os nagykanizsai eseményeket összefoglaló tájékoztatót.

A pályaművek benyújtási ideje 2005. november 4.

Határidő:               2005. július 15.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                 Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

18.   hozzájárul a Nagykanizsai Sport Egyesület nevében a „Nagykanizsa” elnevezés használatához.

Határidő:               2005. június 30.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

19.   elhatározza, hogy a Csokonai mellszobor a Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. sz. épület (Vasemberház) homlokzatára kerüljön elhelyezésre.

Határidő:               2005. szeptember 30.

Felelős  :               Karmazin József kuratórium titkára

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

20.   felkéri a polgármestert, hogy Nagykanizsa városközpontjának forgalomcsillapítási tervét figyelembe véve, a Zrínyi utca és Kisfaludy S. utcák közötti Csengery utcai útszakasz kétirányú forgalomra való átállítását a Városfejlesztési Osztállyal vizsgáltassa meg. A szükséges szakhatósági állásfoglalások alapján az engedélyezési eljárást végeztesse el. A tervek készítése során továbbra is biztosítsa a széleskörű nyilvánosságot. Amennyiben a parkolási rend nem változik, úgy szakhatósági hozzájárulások beszerzését követően a forgalom átállítás 2005. évi engedélyokiratát terjessze a közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő:               2005. augusztus 30.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

21.   az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Sportbizottság javaslata alapján az „Alapítvány a Nagykanizsa Attila Úti Óvodáért”  (Nagykanizsa, Attila u. 7.) részére, a civil alap terhére 50 eFt támogatást biztosít.

Határidő:               az elszámolás benyújtása      2006. január 31.

                             a támogatás folyósítása          2006. február 28.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

22.   a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős  :               Litter Nándor polgármester

2.       Interpellációk, kérdések (írásban)

Cseresnyés Péter: Két kérdést szeretnék feltenni, először a Király utca 31. épület által határolt belső udvar ügyében szólna. Több éves huza-vona után 2003-ban úgy tűnt, hogy ennek az áldatlan állapotnak, ami ma is jellemzi ezt az épülettömb-belsőt végre a végére tudunk jutni. De sajnos egy polgármesteri döntés miatt azt a határozatot, amelyet az önkormányzat ebben az évben hozott, hogy egy csereingatlan biztosításával végre közterületté lehessen nyilvánítani ezt a belső udvart, nem sikerült megoldani, és nem sikerült végrehajtani. Jelenleg tudomásom szerint két bírósági eljárás folyik e miatt az ügy miatt. Többek között a miatt is, mert ez a bizonyos csere nem történt meg. Tudomásom szerint az egyik bírósági eljárásban I. fokon döntés született, és a jelenlegi tulajdonosnak egy kártérítési összeget ítéltek meg, ami tudom, hogy nem végleges, de mindenképpen jelzés értékű, hogy a város nem biztos, hogy ebből az ügyből jól jön ki. A másik bírósági pert egy lakó indította el azért, mert a saját ingatlanához nem tud odahajtani autóval, elvileg nem tudja igénybe venni a garázst. Tehát úgy néz ki, hogy egy 2003-as megoldás helyett 2005-ben még mindig ott tartunk, hogy az ott élő emberek nem nyugodtak, nem tudnak nyugodtan a belső udvarba bemenni, törvényesen nem használhatják a saját garázsaikat. A másik az, hogy a terület ez idáig rendezetlen volt, amit őnekik kellett elviselni, őnekik kellett nap, mint nap nézniük. Tudomásom szerint egy kisajátítási eljárás indult meg, és a kisajátítási eljárás részeként egy értékbecslés alapján körülbelül 30 mFt-os értékűre becsülték ezt a belső udvart akkor, amikor a megegyezés alapján tudomásom szerint lényegesen olcsóbban meg lehetett volna oldani ennek a területnek a megszerzését. A kérdésem tulajdonképpen az lenne ezek után, hogy ki miatt nem rendeződött a Király u. 31. ügye mindmáig? Vajon ki fogja fizetni azokat a kártérítéseket, vagy a kártérítési többleteket, ami az ügynek az idáig való elhúzása miatt keletkeztek? És hát személyesen polgármester urat is kérdezem, hogy mennyiben érzi magát személyesen felelősnek abban, hogy még ez az ügy mindig nincs lerendezve?

A másik kérdésem a Közterület Felügyelet munkájával kapcsolatos lenne. Polgármester úrnak körülbelül két hónapja tettem fel egy kérdéssorozatot, amire megkaptam a választ. Ebben a kérdéssorozatban tulajdonképpen mindegyik kérdésben a Közterület Felügyelet munkájával foglalkoztam, azzal kapcsolatban tettem kérdéseket fel. Polgármester úr válaszaiból az derült ki számomra, hogy azokat a kérdéseket, azokat a problémákat, amiket felvetettem, Ön is hasonlóképpen látja, hasonlóan érzi, hogy valami nem működik a normális módon, a normálisan elvárható módon a Közterület Felügyelet irányításában és az intézménynek a vezetésében. Egy példát szeretnék felhozni, ami én szerintem a legsúlyosabb dolog ebben az ügyben, bár volt már egy olyan vizsgálat, amit revizorok készítettek és több szabálytalanságra felhívták a figyelmet. Ez pedig a Közterület Felügyelet tevékenységének Nagykanizsa város területén kívüli ellátásáról szólt, amelyik úgy szólt volna, hogy csak abban az esetben köthetett volna valamilyen tevékenységre szerződést, hogyha társulási formában teszi ezt meg. Ehhez viszont az önkormányzatnak kellett volna a belegyezése. Úgy tudom, hogy a Somogy Megyei Ügyészség is már felhívta azoknak az önkormányzatoknak a figyelmét, akik ebben az ügyben érintettek Somogy megyében.

Litter Nándor: Én kérem, hogy … ez 4 perc 30 másodperc.

Cseresnyés Péter: De két kérdésről van szó polgármester úr, és 15 másodperc türelmet kérek – gondolom, ennyit megér a dolog. Tehát több olyan kérdés is van, és Ön azt válaszolta a levelében utolsó bekezdésként, hogy a leírtakból egyértelműen – idézem ezt a dolgot - megállapítható, hogy a felügyelet vezetője 2004. év során több esetben nem a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően látta el a munkáját, azonban ezzel a képviselők a közgyűléseken több alkalommal szembesültek, ennek ellenére a közgyűlés nem kezdeményezte a Közterület Felügyelet vezetőjének a felelősségre vonását. Elég cinikusnak tartom ezt a megjegyzést, hisz pontosan Önök szavazták azt le, hogy egy komoly vizsgálat indulhasson el, és fegyelmi eljárás indulhasson ebben az ügyben. Ezért tulajdonképpen azt szeretném kérdezni, hogy kötelességének kíván eleget tenni-e Ön, ténylegesen valami fegyelmi eljárás indul-e ebben az ügyben?       

Litter Nándor: Hát én nem fogok indítani. Gyakorlatilag minden közgyűlésnek ez témája. Önök valami módon a Közterület Felügyeletet vették kiemelten górcső alá. Valamennyien tudjuk, hogy miről van szó. Annak a munkatársnak az eltávolítása, aki ott különböző vétségeket követett el a Közterület munkaszervezetében és ezért van ez a kiemelt figyelem a Közterület Felügyelet irányában. Egyébként ugye azt valóban, amikor ezt a közgyűlésen több alkalommal tárgyaltuk, ugye azt értékeltük, elfogadtuk, elismertük, hogy SZMSZ nem volt elfogadva, a külső településeken történő munkavégzést sem hagyta jóvá a közgyűlés, és ennek tudatában döntöttünk arról, hogy szükséges-e valamifajta beavatkozás. Ezeket a hibákat a Közterület Felügyelet kijavította. Én úgy gondolom, hogy most már kellene koncentrálniuk alapvetően a munkájukra. Ezeket a jogszabályellenes működéseket, tevékenységeket elhárították. Dolgozzanak. Igen, van elég munka, amit nekik el kell végezniük. Én erre kérném, hogy erre koncentráljunk. A Király utca 31-gyel kapcsolatosan valóban én állítottam meg ezt a döntést, mert egyrészt ott az a vállalkozó, akivel cseréltünk volna, egyébként is bíróságra ment velünk. Tehát azt a helyzetet a mi csereügyletünk nem akadályozta volna meg, amit Ön felsorolt, hogy milyen bírósági ügyek vannak folyamatban a várossal, mert Ő ettől függetlenül elkezdte ezt a pert. Így van, és a közgyűlés természetesen erre felhatalmazott, amikor ez napirendi pontként idejött, tehát, hogy állítsuk meg ezt a folyamatot pontosan azért, mert per volt az önkormányzattal kapcsolatosan. Nagyon furcsa dolog lenne ugyanabban az ügyben kielégítjük egy vállalkozónak az igényét, Ő meg ebben az ügyben perre megy az önkormányzattal. Ugyanez a helyzet a lakók vonatkozásában is. Egyeztettünk, megpróbáltuk az igényeket kielégíteni, és közben bírósághoz fordult a lakók közül valaki. Én úgy gondolom, hogy meg kell várni ezeknek a pereknek a végét, és azt követően értékelni kell a helyzetet és meghozni a döntéseinket. Írásban válaszolunk egyébként mind a két témakörben Cseresnyés Péternek. Itt most az első reakciómat mondtam, de írásban fogunk válaszolni mind a két kérdésre.

Bicsák Miklós: A véleményemet szeretném elmondani a Közterület Felügyelettel kapcsolatban. Úgy érzem, hogy tisztességesen végzik el a munkájukat. Ha bármi probléma van, a mai napig a Közterület Felügyeletnek egy telefon és kijönnek a problémákra. Nem tudom, hogy miért bántjuk őket. Ők teszik a dolgukat.

Litter Nándor: Sajni József ugyanebben a témában? Nincs ezen vita. Én most hibát követtem el, hogy Bicsák Miklósnak szót adtam, mert ezen nem nyitunk vitát.

Cseresnyés Péter: Nem a Közterület Felügyelet munkájával van gondunk, hanem a Közterület Felügyelet Vezetőjének a munkájával van gondom nekem. Polgármester úr azt viszont határozottan visszautasítom, amit mondott, hogy miért hozzuk elő ezt a témát több alkalommal. Köze nincs annak, hogy egy munkatárs elbocsátásával kapcsolatos. Ha Ön visszaemlékezne ezekre a dolgokra, akkor láthatná, hogy az a munkatárs még régen ott dolgozott, amikor ezeket az ügyeket felhoztuk, akkor láttuk már ezeket a szabálytalanságokat.

Polai József: 2003-ban kezdeményeztem a Ráckerti dűlő új levezető útját a régi helyett, ami nagyon szűk. Meddig jutott a jelenlegi ügymenet? Tudjuk, hogy tervezés, megrendelés történt már. Ha már odáig jutottunk volna, hogy a tervek elkészültek és az új lejárati utat biztosító ingatlannak a megvásárlása már lehetséges volna, akkor kérem, hogy erre kerüljön sor a közeljövőben. A másik kérdésem a gyalogátkelőhellyel kapcsolatos, amelyet úgyszintén 2003-ban vetettem fel. A költségvetésünkben szerepel is ennek a megvalósítása. Mikor valósul meg a két gyalogátkelőhely a Templom téri iskola bekötő útjához?

Tárnok Ferenc: Itt van előttem ez a tervdokumentáció, amit elkészítettünk a tömbfeltárásra. Ez jelenleg ott tart, hogy három helyen támadja meg ezeket bezárt telkeket. Ezt a tervdokumentációt elküldtük a rendezési terv készítőjének és ez jelenleg egyeztetés alatt van. Tehát maga a programterv készítője, illetve Heller Márta, a szabályozási terv készítője egyezteti ezeket. Némi nézetkülönbség volt kettőjük között. Reményeink szerint ez rendeződik és ez a programterv beintegrálható a későbbi szabályozási tervbe. Amikor megvan a rendezési terv készítőjének a bólintása, utána tudunk lépni, hogy megalapozottan tudjunk területet vásárolni, illetve ezeket az utakat megépíteni. A gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatban a közeljövőben tervezünk a város területén egy rendőri, üzemeltetői bejárást és áttekintjük azoknak a gyalogátkelőknek a felújítási szükségletét, amelyik tényleg indokolttá válik. Figyelembe fogjuk venni a képviselői indítványokat, a rendőrség, illetve a kezelő javaslatát. Ezt a közeljövőben szeretnénk megtenni. Jelenleg nagyobb feladatokat végez a Városfejlesztési Osztály. Készítjük elő az Arany körforgalmat és a többit. Amikor ezekkel végeztünk, utána megpróbálunk ezekkel a kisebb feladatokkal foglalkozni. Kérem válaszom elfogadását. 

Zakó László: A sajtóból értesültem arról, hogy Nagykanizsa határában, térségében ásatások során egy koponyatöredéket találtak, amihez a kutatók nagy reményeket fűznek. Állítólag több tízezer éves és alapjaiban változtathatja itt meg az eddig élő elképzeléseinket a múlttal kapcsolatban. Azt is olvastam ebben a hírben, hogy Nagykanizsa városa fizeti a bécsi vizsgálat költségeit. Ez megfelel-e a valóságnak, ha igen, akkor ez mennyibe kerül, miért nem az állam fizeti, mint ahogy véleményem szerint az ő feladata lenne ennek a vizsgálatnak a lefolytatása? Miért a kanizsai önkormányzatnak kell ezt a költséget vállalni, ha igazak a hírek? Múltkor feliratkoztam arra a listára, akik kérik az előterjesztések elektronikus úton való megküldését. Ez a folyamat meg is kezdődött, viszont szeretném itt jelezni, hogy olyan hatalmas mennyiségű elektronikus szemetet kapunk csak amiatt, hogy az előterjesztések fejlécében és a különböző cégek, egyéb előterjesztők logoját megkapjuk. Százszoros mennyiségű adatot küldenek, amely kifejezetten alapja ennek az úgynevezett elektronikus szemétképződésnek. Kérem az illetékeseket, hogy az 1-2 Kbyte terjedelmű anyagokat ne 600 Kbyte terjedelemben küldjék szét, mert ennek hosszú távon is lehetnek káros következményei. El tudom képzelni, hogy a hivatal gépein micsoda állapotok uralkodhatnak.

Litter Nándor: Az első kérdésre a válasz igen. 200.000 Ft-ba kerül ennek a koponyának a műszeres vizsgálata. A lényeget nem tudom elmondani, hogy ez mit jelent. A kor megállapítását és egyéb információkat fognak ez alapján majd Bécsben megszerezni erről. Vándor Lászlóval állapodtam meg, hogy ennek 50 %-át a város, 50 %-át pedig a Megyei Múzeum Igazgatóság fogja fizetni, mivel ezt a koponyát majd a nagykanizsai múzeumban fogják elhelyezni. Ez nem egy kötelező hozzájárulás, de úgy gondolom, hogy igenis ez egy olyan dolog, amit nekünk meg kell tenni annak érdekében, hogy gazdagodjon a Thúry György Múzeum.

Dr. Kelemen Marcell: Az elmúlt alkalommal felmértük a közgyűlés valamennyi képviselőjének, illetve a bizottsági tagok, külső tagok igényeit, hogy kérik-e elektronikus úton valamilyen formában a közgyűlési és a bizottsági előterjesztéseket. Ezeket összesítettük és szabályoztam a hivatalon belül, hogy az előterjesztések, az anyagok kiküldésre kerüljenek. Két képviselő volt az, aki kizárólag csak elektronikus úton kéri a közgyűlési anyagokat. A többiek mindkét formában, illetve van, aki csak kizárólag papír alapon. Ennek az intézkedésnek egyik célja az volt, hogy költségcsökkentés szempontjából kevesebb anyagot keljen fénymásolni, a másik pedig az, hogy a képviselők archiválni tudják otthon a számítógépükön a korábbi közgyűlési előterjesztéseket, és utána tudnak nézni ezeknek. Ez volt az első alkalom, hogy ezt csináltuk. Kérném mindenkitől, hogy ha bármi probléma van ezzel a kiküldéssel, vagy bármit nem kap meg, vagy túl sok mindent kap, ahogy Ön is, akkor ezt jelezze felénk, és akkor ezen változtatunk. De azt most szeretném jelezni, hogy mindent nem fogunk tudni kiküldeni a jövőben sem elektronikus úton, hiszen vannak olyan mellékletei az előterjesztéseknek, amik nincsenek digitális formában meg. (Térképek és azok, amit nem mi készítettünk.) Ezt egyébként akkor mellékeljük majd írásban is. Természetesen intézkedni fogok. 

Halász Gyula: Három témában és három kérdésben kívánok szót kapni. Az első interpellációm tárgya a képviselői keret felhasználása. Sajni József képviselőtársammal együtt elégedetlenek vagyunk a képviselői keret felhasználásának gyakorlatát illetően. Én is, Ő is leadta a kérését, javaslatait a Városfejlesztési Osztályra. Egész eddig a napig sem szóban, sem írásban nem történt reagálás arra, hogy az idei képviselői keretünket hogyan használjuk fel. Polgármester úr és jegyző úr hasson oda, hogy ez a munka minél hamarabb felgyorsuljon. Kérem azt, hogy személy szerint jegyző úr nevezze meg azt, hogy kihez tartozik ez a téma és haladéktalanul kérem azt, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai álljanak úgy a képviselőkhöz, hogy ők a köz érdekeit tudják szolgálni. Második téma a nyilvános telefonállomások csökkentésének a kérdésköre. Információim szerint itt a MATÁV Rt. csökkenteni kívánja Nagykanizsa közigazgatási területén található nyilvános telefonállomások számát. A törvény úgy szól, hogy 1000 főként egy nyilvános telefonállomást kell biztosítani. Viszont vannak olyan területek, ahol idősek élnek és olyan emberek, akik nem tudják a mobiltelefonos szolgáltatást igénybe venni. Az ő számunkra fontos lenne az, hogy rendkívüli esetekben, vészhelyzet esetén tűzoltókat, mentőket, rendőrséget, vagy a katasztrófavédelem munkatársait el tudják érni azért, hogy elkerüljék a súlyosabb helyzeteket. Kérem azt, hogy a hivatal munkatársai egyeztessenek a MATÁV Rt-vel  és ezeket a sürgősségi telefonhívásra szolgáló nyilvános állomásokat hagyják meg a városban esetleg még úgy is, hogy az önkormányzat valamennyivel ehhez hozzájárul. Harmadik interpellációm témája a Kazanlak krt. 14., illetve a Városkapu krt. 8-10. között található házak helyzete. Mindkét területen súlyos útproblémák vannak. A Kazanlak krt. 14-nél be van szakadva az út és bármelyik pillanatban olyan helyzet állhat elő, hogy ott vagy a Saubermacher autója, vagy az ott lakók autója eltűnik. Itt útfelújításról van szó, súlyos helyzet áll elő, és nem aszfaltozásról van szó, ami tavaly is megtörtént, hiszen a tavalyi aszfaltozás ugyanúgy a csatorna nyomvonalon besüllyedt egy az egyben, ahogy le lett aszfaltozva. Most is be van süllyedve. Azonnali és teljes körű felújítást kérnénk. Forrásaként a Kalmár úti útépítést, vagy más polgármester úr által javasolt forrást kívánok megjelölni. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy én és a közgyűlés egyetlenegy tagja sem vállalhat azért felelősséget, ha ott valami olyan rendkívüli esemény történik, ami mind emberéletben, mind autóban keletkezett kárt illeti. Ennek a kártérítési dolga az önkormányzatot terhelné. Tehát azonnali és gyors beavatkozást kérek erre a két helyre. Kérdéseknél szeretném megkérdezni, hogy a Plakátmúzeum kialakítása milyen stádiumban van? Tudjuk, hogy Orfeusz pályázaton nyertünk erre pénzt. Minden anyagban szerepel, költségvetésben. Nekem az a félelmem, hogy máris jelentős késésben vagyunk a kialakítás tekintetében. Erre is írásban kérnénk választ. Második kérdésem: a Teleki úti körforgalom több mint egy hónapja meg van sérülve és ennek az elhárítása veszélyezteti a közlekedés biztonságát. Kinek kellene ezt felújítani, kinek kellene ebben lépni, hogy ez felújításra kerüljön? Harmadik kérdés: a választókörzetemben a csapadékvíz elnyelők jelentős része eltömődött, nem működik megfelelően. Több helyen zöld növényzet nő ki belőle. Kinek a feladata a csapadékvíz elnyelők tisztítása, karbantartása és ez mikor történhet meg a választókörzetemben?

Tárnok Ferenc: A képviselői keret felhasználásával kapcsolatban a következőket tudnám elmondani. Nagykanizsa Megyei Jogú Város költségvetési rendeletének 8. § (31) bekezdése taglalja a képviselő keret felhasználásának módját. A képviselő keret csak beruházás, felújítás célokra használható fel és vélhetően ezért tették a Városfejlesztési Osztály keze alá ezt a dolgot. A kijelölt kolléga Dervalits Balázs az osztály részéről. Valóban voltak itt problémák a felhasználással. Mi kitaláltunk egy módszert, hogy ez a paragrafus rendelkezik arról is, hogy csak a polgármester engedélyével végezhetők el ezek a munkák. Úgy gondolom, ha el tudja fogadni a képviselőtestület, akkor készül egy olyan formanyomtatvány, amin a képviselő úr beadja ezeket az igényeket, a képviselői keretből az összeget, amit a polgármester úrral egyeztetünk és a Városfejlesztési Osztály lekoordinálja. A korábbi években volt egy olyan, hogy a képviselő önállóan hozott már be ajánlatokat és itt a kötelezettségvállalás kérdésében problémák voltak és a mai napig van kifizetetlen számla. Igyekszünk ráfordulni erre a feladatra, a képviselői keret felhasználására és át fogjuk tekintetni ennek a lehetőségét. A Plakátmúzeummal kapcsolatban a VÁTI az Euróút Kft-t bízta meg az ajánlati felhívás elkészítésével. Több fórumon keresztül ment, mindenki véleményezte már. Úgy néz ki, hogy rendben van a dolog és a közeljövőben az ajánlati felhívásra megjelenhet a Közbeszerzési Értesítőben. Az érintett utak megsüllyedésével kapcsolatban a tegnapi nap folyamán Zámbó Tamás kollegám a képviselő úrral a helyszínen megtekintette ezeket a problémákat. Úgy állapodtunk meg, hogy árajánlatokat kérünk ezeknek az elhárítására. Megnézzük, hogy ez milyen nagyságrendű kérdés. Itt az is probléma, hogy az útburkolat megbontása nélkül nem lehet megítélni, hogy mekkora problémák vannak az útalapban és mennyi az az elvégezendő munka, de előirányzati szinten igyekszünk ezt megoldani. Amennyiben itt ezek a műszaki paraméterek összeállnak, akkor a döntéshozók elé fogjuk terjeszteni a forrás megjelölésével.   

Litter Nándor: Nyilvános telefon ügyében Röst Jánost kértem meg, hogy szíveskedjen felmérni, hogy melyek azok a helyek a városban, ahol mindenképpen meg kellene tartani a nyilvános telefonokat. Temető, kórház és egyéb más helyeken. Ebben az egyeztetéseket folytassuk le a MATÁV-val, hogy itt ne szüntessék meg. Azzal egyetértek, hogy esetlegesen az alapdíj a felvállalásával is. Ez nem egy túl nagy költség és akkor a MATÁV, ha meg akarja szüntetni, akkor ezt ki tudjuk védeni. Folytassák le ezeket a beszélgetéseket. A Teleki úti körforgalom az Állami Közútkezelőé. Pénteken ígérte meg  utoljára - akkor foglalkoztunk az üggyel - nekem személyesen Juhász Tibor, hogy megcsinálják rövid időn belül. Remélem, hogy ezt az ígéretét teljesíti. 

Gáspár András: A csapadékvíznyelők, ahol külön van a csapadékvíz csatorna, tehát elválasztott rendszer van, ott a VIA Kanizsa Kht. kezelésében vannak, míg a vegyes, egyesített rendszernél a VÍZMŰ kezelésében. Rámozdulunk erre a problémára. Egyébként valós, de a tegnapi napon nem igazán az eldugult, a már eleve eldugult víznyelők okozták a nagy gondot. Ahová embereket küldtünk az este, és el kezdték takarítani a víznyelőkre a tegnapi csapadék következtében lerakódott leveleket, ott megindult. Igazából nem az volt a fő probléma, hogy maguk a nyelők nem működnek. Ettől függetlenül természetesen végignézzük a keleti városrészben is. 

Papp Péter Pál: Azt a kérést szeretném aláhúzni, amit Halász képviselőtársam mondott a MATÁV telefonokkal kapcsolatosan. Az 1000 lakost ne vegyük fixnek. Vannak Nagykanizsának olyan településrészei (Bagola, Kisfakos, Nagyfakos), ahol részben nem működik a mobiltelefon, mert olyan leárnyékolt földrajzi helyzet van, másrészt a MATÁV már megszüntette a készüléket.

Litter Nándor: Alpolgármester urat kérem, hogy ennek figyelembevételével folytassa le az egyeztetést a MATÁV-val.

Halász Gyula: A képviselő kerettel kapcsolatban én áprilisban már leadtam az igényemet, tehát több mint két hónap eltelt azóta és nem kaptam választ sem írásban, sem szóban. Legközelebbi alkalommal fegyelmi vizsgálatot fogok kérni jegyző úrtól, ha addig sem történik ebben a kérdésben valamilyen döntés. Lejár a nyár. Nem tudom, hogy télen ezeket a munkákat el lehet-e végeztetni, meg lehet-e pályáztatni a kivitelezőket. Egyszerűen fel vagyok háborodva. A Plakátmúzeummal kapcsolatban azt gondolom, hogy ez a cég, aki meg lett bízva, már rég kiírhatta volna.

Litter Nándor: Ha érthető volt a válasz, nem mi intézzük. Ne kérje azt rajtunk számon, amit nem mi intézünk.

Halász Gyula: Azt gondolom, hogy ezt a munkát fel lehetne gyorsítani, és egy konkrét időpontot szeretnék kérni, amire megtörténik a pályázat kiírása. Azt hiszem, a hivatal kérhet egy ilyen dolgot ettől a társulattól, hogy nevezze meg azt az időpontot, hogy mire fogja kiírni ezt a közbeszerzési eljárást.

Litter Nándor: Ez nem a mi döntési hatáskörünkbe tartozik.

Sajni József: Az interpellációm tulajdonképpen Halász Gyuláéval megegyező. Nem fogom megismételni. Kiegészíteni szeretném a következőkkel: először is, ezek szerint a gyakorlat igazolta, hogy ez egy rossz döntés volt, amikor a költségvetési rendeletbe azt került be, hogy a képviselői keret felhasználása ennyire kötött. Egyébként akkor én ágáltam ez ellen, de nem talált meghallgatásra. Úgy gondolom, hogy valahol a képviselőknek egy kicsit a kiskorúsítása is az, ha egyszer ide, a választópolgárok ide beküldték ebbe a közgyűlésbe, akkor ezt a keretet nem használhatja fel, nem azt mondom, hogy szabadon, de legalábbis az adott területen aktuális olyan feladatokra, amire egyébként az önkormányzat nem fordítana pénz. Például virágosítás. Miklósán ott van az a 8 virágkör. 200.000 Ft lóg, mert a Park Kft. nem kapja meg, mert ez nem erre a célra szolgál. Akkor kérdem én, hogy miből? Úgy gondolom, hogy ott mégis csak a környezetet szépíti, mégis csak ez egy konkrét, elvégzett tevékenység. Például üdvözlő táblákat szeretnénk letenni. Ez se nem felújítás, se nem beruházás. Beton kell, stb. elvégzendő munka kell. Erre megint természetesen a VIA Kanizsa Kht. sem tervezte azokat a munkákat, amiket mi ott önállóan szeretnénk elvégezni. Nem várhatom azt, hogy ő azon túl, amit tervezett a területünkre még ezt megoldja. Számos dolgot sorolhatnék még fel. A parkosítástól elkezdve több mindent. Ha az idő azt igazolta, hogy rossz a rendelet, ha tudunk módosítani költségvetési rendeletet, akkor ennek az elemét is lehet módosítani. Kérem, hogy módosuljon a költségvetési rendelet. Szeretném, ha ennek megfelelően a képviselők és különösen a külterületi képviselők írják le, hogy mit szeretnének. Ezt valamilyen grémium, akár a VIA Kanizsa Kht., valaki bírálja el, és akkor kerüljön az a pénz oda. Több esetben az ő feladatkörük is azonos azzal, amit mi szeretnénk elvégezni, és akkor valaki bírálja el, egy fontossági sorrendet csináljon és abból amit tudunk, abban a költségben próbáljuk megoldani. Ez érezném igenis célirányos felhasználásnak. Az egyik kérdésem a veszélyes fákkal kapcsolatos. A tegnapi vihar kapcsán szeretném elmondani, kérni, kérdezni, hogy létrejöhet-e egy olyan - úgy gondolom, hogy akár erdészek, vagy más szakemberekkel együtt - csoport, aki végigmenne a városon és a városkörnyéken és megnézné, hogy hol vannak veszélyes fák. Ne én mondjam meg, mert én jelzem ugyan, de nem biztos, hogy ezt, aki ebben illetékes, annak is minősíti. Jelzés után a szakemberek mondanák ki, hogy igen, érett a kivágásra, mert addig, amíg tragédia nem történik, ezt meg kellene előzni. Kérem, hogy ehhez polgármester úr járuljon hozzá. A közterületek gondozásáról született egy önkormányzati rendelet. A rendelet kimondja, hogy a telekhatártól 5 m-re az állampolgár köteles rendben tartani a birtokát. Több esetben is most már jelzés érkezett hozzám, hogy ez a város területén nem mindenütt van így, hanem van, ahol lekaszáltatják a közterületnek ezt a részét is. Én ezt konkrétan a palini és a sánci esetben hallottam. Szeretném, ha ebben egységes eljárás lenne. 

Litter Nándor: Javaslom, hogy a képviselő keret maradjon. Most elkezdik a kollegák. A tavalyi tapasztalatok nagyon rosszak voltak. Azt az állapotot nem lehet visszahozni.

Gáspár András: Valóban van olyan terület, például Sáncban, ahol körülbelül 25-30 m-es sávban az ingatlanok előtt úgy érzem, hogy nevetséges lenne, hogy ebből 22 m-t mi lekaszálnák, a 3 m-t pedig otthagynánk, hogy a lakók végezzék el. Tehát valóban van, ahol ezt a feladatot mi elvégezzük. Egyébként úgy gondolom, hogy a rendeletnek megfelelően kell eljárni. Ahol gondozni kell a területet az ingatlantulajdonosának, elvárjuk mi is, hogy gondozza, és nem avatkozunk bele. Viszont főútvonal mellett és ilyen terülteken, amit említettem, természetesen elvégezzük, és úgy érzem, hogy a jövőben is el fogjuk végeztetni ezeket a munkákat.

Litter Nándor: A harmadik kérdésre kapcsolatosan munkatársai készítsék el a Park Kft-vel együtt, hogy a vihar után - tehát nem azok, amelyek eltörtek, vagy kitörtek fák – hol kellene beavatkozni, újabb fákat kivágni a város területén. Ez elvégezhető?

Gáspár András: Elvégezhető. Eddig is figyelemmel kísértük ezt, elvégeztük. Vita esetén kértünk szakértői véleményt. Ez nem volt probléma. Ez pénz kérdése.

Litter Nándor: A Park Kft. és az Önök munkatársai végezzék el ezt.

Gáspár András: El fogjuk végezni.

Sajni József: Szeretném megkérdezni Gáspár urat, hogy ez a gyékényesi út főút, vagy nem főút? Tehát a Miklósfa út.

Gáspár András: Főút.

Sajni József: Akkor kérem, hogy ott a főúton is szíveskedjen a csapat rendet tartani, mármint az árokpartokat. 

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy Gáspár Andrásék megfelelően próbálják ezt gondozni a felvetését figyelembevéve.

További kérdések, interpellációk nem voltak. Kérdezem Cseresnyés Péter urat, aki a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Rt-vel kapcsolatosan és a GE vízvásárlásával kapcsolatban tett fel kérdést, hogy a választ elfogadja-e?

Cseresnyés Péter: Nem tudom elfogadni, mert nem kaptam választ a kérdésemre.

Litter Nándor: Ennyi történt. Személyesen is érdeklődtem. Később fognak majd arra a konkrét kérdésre választ adni. A jelenlegi információk szerint tudtunk választ adni. Kérem Önöket, hogy fogadják el a választ. 

A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a választ elfogadja.

Litter Nándor: Halász Gyula urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Halász Gyula: A választ el tudom fogadni abban az esetben, ha a Munkás u. 16. környezetében lévő garázssoron – ami a laktanya területén található – a lámpát visszakapcsolják. Ezzel rövid időn belül orvosolni lehet a problémát addig, amíg komplex módon megoldásra kerül ez a dolog. A laktanya területéről átlóg egy ilyen ostoros lámpa, az már önkormányzati terület. Vissza kellene kapcsolni azt a lámpát, és akkor egy időre ez a probléma megoldásra kerülne. A költségvetésnél pedig visszatérhetnénk a többi részére.

Litter Nándor: Ha vissza lehet kapcsolni, akkor visszakapcsoljuk. A garázssoron nem az önkormányzatnak kell megoldani a közvilágítást.

Halász Gyula: Erre vonatkozóan érkezett lakossági panasz is.

Litter Nándor: Ott a helyi erőknek kell sajnos, mint ahogy az Olaj utcában mi is megoldottuk.

Halász Gyula: Ez rendben van. Ez ebből a válaszból így nem derül ki. Akkor egyértelműen kell fogalmazni.

Litter Nándor: Visszakapcsoljuk, ha ez lehetséges.

Halász Gyula: Jó.

Litter Nándor: Polai Józsefet kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Polai József: Abban az esetben el tudom fogadni a választ, ha a javaslatomat elfogadja polgármester úr. Még ebben az évben terveztesse meg Plánder Lászlóval - aki egyébként ingyenesen vállalja továbbra is a tervezési munkálatokat. Vállaljunk arra garanciát, szavazzunk arról most, hogy a 2006. évi költségvetésbe automatikusan be fog kerülni a tervek szerint elfogadott összeg, az új ravatalozó megépítéséhez szükséges összeg. 

Litter Nándor: Elfogadja a választ?

Polai József: Ezt a választ nem.

Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el a választ.

A közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a választ elfogadja.

Litter Nándor: Nincs itt Fodor képviselő úr, akkor most a következő válaszról nem döntünk.

3.       Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2005. (II. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dencsné Szabó Edit: (Összefoglalja az előterjesztés lényegét.)

Cseresnyés Péter: A 3. ponttal kapcsolatban, az intézmények karbantartásával kapcsolatban ezek példaként vannak felsorolva, vagy ténylegesen ezeket a munkákat fogja elvégezni a kivitelező? Mert ha példaként vannak felsorolva, tehát ilyen jellegű munkákat fognak elvégezni, abban az esetben megértem, de úgy tudom, hogy több esetben ténylegesen életveszély elhárításáról szó van. Ezek a tevékenységek, amelyek itt szerepelnek az anyagban, nem feltétlenül életveszély elhárítására vonatkoznak. Tudok olyan esetről, amikor a tetővel van gond, a cserepek csúsznak. Ha azt megcsinálják, az valóban életveszély elhárítás – egy ajtócsere nem biztos, előfordulhat, hogy életveszély elhárítás céljából is történik, de nem feltétlenül. Ezek példák csak, vagy ténylegesen a munkák elvégzésére utalnak?

Tárnok Ferenc: A felsorolt eseteket a kollégák megvizsgálták. Van benne, ami tűzoltósági kötelezettség, vagy az önkormányzat tűzvédelmi előírás elkészítése. Mi élet- és balesetveszélyesnek ítéltünk meg egy padlóburkolatot, álmennyezetet, mivel leszakad a mennyezet a gyermek fejére. Csőtörés helyreállítása feltétlenül szükséges, mert működésképtelenné teszi az intézményt, ez balesetveszélyt rejt magában.

Litter Nándor: Úgy tudom, hogy valamennyi információ rendelkezésre áll, hogy hol vannak problémák, és ezeket elhárítják a kollégák. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 18 szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

31/2005.(VII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(VII.7.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló 6/2005.(II.21.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4.       Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola és a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Az iskolák részére átadandó forrás szerepel már a költségvetésünkben, mint többletkiadás. Az egyeztetések alapján ők bonyolítanák ez a munkát.

Tárnok Ferenc: Annyiban pontosítanám, hogy a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola keretében a Városfejlesztési Osztály bonyolítani le ezt a dolgot saját költségvetési keretből, a biztosított keretből, a Zsigmondy ügyében viszont fejlesztési célú pénzátadásként átmenne az intézményhez, ugyanis rengeteg élő munkát tud a saját diákjaival elvégeztetni, és őt tudná igazán lekoordinálni a bevonandó vállalkozókat, és úgy gondolom, hogy ezek a munkálatok elvégezhetők a tanév kezdetéig. A programtervet elkészítettük, az előterjesztés mögött található. Úgy tudom, hogy az intézményvezetővel egyeztettek a tervezők.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a két határozati javaslatról.

A közgyűlés 19 szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

171/2005.(VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.       a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola átköltöztetéséhez szükséges beavatkozásokhoz 9.000 eFt forrást biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges átalakítási munkálatokat végeztesse el.

Határidő:         2005. augusztus 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

2.       a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola költözésének tekintetében az alapberuházói jogokat az intézmény részére átadja. Az átköltöztetéséhez szükséges beavatkozásokhoz 16.000 eFt forrást fejlesztési célú pénzátadásként biztosítja.

Határidő:         2005. augusztus 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    Dencsné Szabó Edit osztályvezető

                            Mérksz Andor igazgató)

5.       Dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők önálló indítványa MÁV Óvodával kapcsolatban (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság többségi szavazattal úgy döntött, hogy az 1. számú határozati javaslatot támogatja, a 2. számú határozati javaslatot pedig nem. A tulajdon megszerzésére irányuló törekvés az első, a második pedig, úgy tudom, hogy itt igazából semmiféle olyan egyeztetés nem történt. A másik, 2005. január 1-től nem lehet intézményt semmilyen formában megszüntetni, mert az tanév közben van, és azt törvény tiltja. Tehát önmagában nem is értem, hogy ez így hogyan kerülhetett ebbe be. Mint a területen is illetékes képviselő, hadd mondjam el, hogy egy ilyen előterjesztés sokkal nagyobb gondosságot igényelne, különös tekintettel például a költségelésre, ami a 3. oldalon szerepel. Ezek nem felelnek meg a valóságnak. Az, hogy egy intézmény hogyan működik egy normál keretben, és egy közalkalmazotti és közoktatási törvény előírásainak megfelelően, az biztos, hogy nem az, ami ebben a költségvetésben szerepel. Tehát ebből ezt nem lehet működtetni így. Éppen ezért ezt az előterjesztést sem jogi szempontból, sem pedig egyéb költségvetési és egyéb szempontból nem tudom támogatni, és a bizottságunk sem foglalkozott ezzel, illetve ezeket az észrevételeket tette. Úgy gondolom, hogy amennyiben valamilyen formában átszervezésre kerülne sor, az egy nagyon részletes és egy az eddigi tapasztalatok alapján egy elég körültekintő eljárást igényelne, és nem tudom támogatni azt, hogy egy óvoda megszüntetés legyen egy másik óvoda átvételének az ára. Tehát egy önkormányzati óvodát megszüntetünk, és egy nem önkormányzati óvodát pedig átveszünk. Úgy gondolom, hogy a vagyonszerzés céljából is sokkal körültekintőbben kellett volna körbejárni. Ezt így nem tudom elfogadni, és a bizottságunk sem támogatta a határozati javaslatnak ezt a részét.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság azokkal a kiegészítésekkel, amelyeket hozzáraktunk az 1. határozati javaslathoz, egyetért az előterjesztő is, hiszen az 1. pont megfelel a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazottaknak. Tehát annak a lényege az, hogy térítésmentesen szerezze meg az önkormányzat a tulajdon- és kezelői jogot. Az, hogy a 2. ponttal mit kezdünk, az szerintem szorosan vett oktatáspolitikai szakmai kérdés, de mi úgy gondoljuk, hogy 2006-ban ezt a kérdést meg lehet oldani, és ezért a Pénzügyi Bizottság által elfogadott javaslatot, mivel az egybecseng az előterjesztéssel, javaslom a közgyűlésnek elfogadni.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet. Részint a ma kiosztásra került új, június 28-ai keltezésű határozati javaslat részint integrálta azokat a felvetéseket, amelyeket a bizottság felvetett. Az új határozati javaslat 1. pontjáról azt tudom mondani, amit Budai képviselőtársam, hogy így, hogy ez a térítésmentesen szó bent van, ezt a mi bizottságunk is egyhangúlag javasolta, támogatja. A határozati javaslat 2. pontja is finomodott, és így – csak a magánvéleményemet tudom mondani, mert ezt módosítottat nem tárgyalta a bizottság – el tudom fogadni, és támogatni tudom azzal a megkötéssel, hogy nyilvánvalóan körültekintően kell eljárni, mert ha két óvoda helyett csak egy óvoda lesz, és ott akkor létszámfelesleg alakul ki, akkor ott a létszám elbocsátással, illetve a megszüntetéssel kapcsolatos költségek felvállalása fedezetét is abba az előterjesztésbe rögzíteni kell. Tehát komplexen kezeljük ezt a kérdést. Ne essünk abba a hibába, hogy egyszer mi ezt integráljuk, utána a miénket megszüntetjük, és annak az összes költségével és egyéb terhével, hogy azoknak a nehéz sorsú családoknak a gyermekei hogyan jutnak el az óvodába, azzal nem foglalkozunk. Tehát a két óvoda integrálása mindenképp az összes vetületével együtt kerüljön elénk döntéshozatalra.

Tóth László: Sajni képviselőtársam hozzászólására szeretnék reflektálni. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnézését kérem – én műszaki végzettségű vagyok, Fodor képviselőtársam pedig jogi végzettségű –, hogy nem mélyedtünk el a közoktatási törvényben. De magát a szándékot kell minősíteni, és messzemenőkig egyetértek a most kiosztott határozati javaslatokkal, miszerint mindent meg kell tenni az önkormányzatnak, hogy szerezze meg a MÁV Rt. vezetésétől ezt az ingatlant, ha lehet, akkor térítésmentesen. A határozati javaslat 2. pontjának a határideje is megoldotta azt a problémát, hogy év közben nem lehet oktatási intézményt megszüntetni. El tudom fogadni azt - mivel 2005. augusztus 31. már nagyon közel van, ilyen rövid idő alatt nem lehet ilyen tárgyalásokat lefolytatni. A 2006. augusztus 31-et kicsit előbbre hoznám, mivel ha komolyan gondolkodunk abban, hogy ott azt az óvodát tartsuk fenn a továbbiakban, akkor a beiratkozások határideje már előbb van, mint augusztus 31 – tehát úgy gondolom, hogy ez a határidő legyen a beiratkozás törvényi határideje. Addig el tudjuk dönteni, hogy mi legyen. De ha 2006. augusztus 31-ig akarunk valamit elérni, akkor előtte kell meghozni a döntéseket, nem nyáron. Szeretném megkérdezni osztályvezető asszony véleményét, mert nem vagyok oktatási szakember, de úgy gondolom, hogy előbb kell meghozni a döntéseket.

Litter Nándor: Papp Péter nagyon finoman mondta, de úgy gondolom, hogy ez nagyon sok problémával terhelt, ha sikerül is az ingatlant megszerezni, hiszen Ligetvárosban – erre utalt talán Sajni József is – nagyon nagy számban vannak fiatal házasok és nehéz sorsúak, akiket most kiszolgál az a ligetvárosi óvoda, de ennek most ne menjünk elébe. A magam részéről ezt a két javaslatot így tudom támogatni, hogy próbáljuk meg megszerezni az ingatlant. Az ingatlanvagyonunk növekedne.

Cserti Tibor: Próbálok bölcsen közelíteni a témához. Az intézmény szakmai munkáját korábbról is ismertem. Az előterjesztés alaposan bemutatja, nem vitatom – dicséret nekik. A két határozati javaslattal kapcsolatban aggályaim vannak. Az elsővel nincs. Igen, kétoldalú konszenzusra kell törekedni, próbáljuk meg. Egyébként a további stratégia kialakításához magát az ingatlanvagyon sorsát megnyugtató módon rendezve megállapodni a jelenlegi fenntartóval – mert a Magyar Állam tulajdona a MÁV Rt. kezelésében. De a 2. határozati javaslattal már azért van eleve aggályom és problémám, mert hogyan hozhat egy önkormányzat egy nem önkormányzati intézmény integrálására vonatkozó jogilag is határozatot – jogilag is aggályom van e tekintetben. Tehát eleve kérem ezt a dolgot negligálni. Gondolom, az előterjesztők is így gondolták, nagyon nem írták át ezt az előterjesztést, mert olyan sajátos fogalmazások jönnek ebben az anyagban vissza, hogy azon kívül, hogy …. jóhiszeműen természetesen, mint képviselők és beterjesztették egyéni képviselői indítványként ezt az anyagot, nagyon sok mindennel ezen kívül nem foglalkoztak. Ez nem degradálás részemről. Ha mindez így van, akkor bizottsági ülésen még az került nagyon előtérbe, hogy azért kell ezt az intézményt többek között megnyugtató módon átvenni, mert a fajlagos fenntartási költség lényegesen alacsonyabb – és az előterjesztés ezt tartalmazza, meg is nevezi, hogy a fajlagos 160 eFt/fő, míg az önkormányzati fenntartású intézményekben 230 eFt. Már ott kitaglaltuk ez a dolgot, hogy az oktatási minisztérium évenként ad 3 millió Ft-ot, azt nem adja folyamatosan, az eseti jellegű, ez a későbbiek során nem marad meg, és akkor abban a pillanatban ugyanannyi egyébként, mint az egyéb önkormányzati fenntartású intézményben. Ha logikusan közelítünk a témához, akkor az adott gyerekanyag annyi amennyi – nyilvánvalóan egy önkormányzati intézmény megszüntetéséhez kapcsolódna, és itt ez olyan előtérbe kerül már is a vagyongazdálkodási kérdések mellett, az önkormányzati intézmények szakmai szervezési és fenntartói munkája, amit – úgy gondolom – illik a szakbizottságoknak alaposan előkészíteni. Tehát van benn fantázia, tárgyalni kell. Kétlépcsős döntést igényel mindenféleképpen az anyag. Nem egyben és szembeállítani egymással az embereket, a pedagógusokat, a szülőket és a gyerekeket, hanem megfontolva dönteni, és eljuthatunk …… Egyelőre arra hatalmazzuk fel a polgármester urat, hogy tárgyaljon a fenntartóval, és az intézmény témájában ma ne döntsünk, mert úgy gondolom, hogy nem is dönthetünk.

Zakó László: Miért van az, hogy három oldalon keresztül taglalják a MÁV óvoda előnyeit, amit nem vitatok, és utána egy határozati javaslatban csak odabiggyesztik 2. pontként, hogy a ligetvárosit pedig szüntessük meg. Mi a logikai kapcsolat a kettő között? Mert itt sokan nem értjük, ha át is vesszük – amit nagyon támogatok – miért kell ezzel a ligetvárosit megszüntetni? A Soros Alapítvány feltüntetése támogatást kérőleg van ott? Mert a magam részéről, ahol meglátom a Soros Alapítvány nevét vagy Soros Györgyöt, onnan menekülnék, és ha kiveti a hálóját egy ilyen intézményre, a gyerekemet nem íratnám. Azt is szeretném megkérdezni, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrhoz írt levélre az itt a reagálás, hogy kedvező fogadtatásra talált a kérelem – ez pontosan mit jelent? Határozati javaslatba azért ne írjuk azt a szót, hogy beintegrálja, mert itt halmozzuk az igekötőket – tehát integráljuk.

Halász Gyula: A beiratkozással kapcsolatban, amit Tóth képviselőtársam említett, azért még van más probléma is, mert ez az egész dolog, akár integrációról, akár a tulajdon megszerzéséről és további működtetéséről beszélünk – azért ennek költségvetési vonzatai is vannak. Úgyhogy én is azt tudom ebből az egészből leszűrni, támogatva Cserti képviselőtársam indítványát, hogy az 1. határozati javaslatot fogadjuk el, és amennyiben a tulajdonjog megszerzése megvalósul, utána úgy is vissza kell térni – több bizottságnak - Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságnak, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak és esetleg a Pénzügyi Bizottságnak –, hogy milyen további lépéseket tervezünk, és akkor nem kellene foglalkoznunk most a határidővel, hanem a rendes ügymenetbe beillesztve az aktuális dolgokat meg tudnánk tárgyalni.

Röst János: Teljes mértékben egyetértek Cserti Tibor véleményével. Én is úgy gondolom, hogy az 1. pontról van értelme szavazni, ugyanis a 2. pontban – ha olvassuk a szövegszerkezetet – az amennyiben szó bent van a tulajdonjog megszerzésénél, ami azt jelenti, hogy ha például a MÁV más konstrukciót ajánl, akkor eleve kizárja ennek az óvodának az átvételét működtetésre. Tehát ebből a szempontból sem lenne szerencsés így megszavazni. A másik pedig, hogy ennek a vizsgálata érinteni fogja a 2006. évi költségvetést, és szerintem erre kellő idő áll rendelkezésre, és ha ebben az évben lezárul a tárgyalás az önkormányzat, illetve a MÁV között, akkor kellő időnk van arra, hogy ennek egy nagyon szakszerű megszervezését, előkészítését, mivel érint más intézményeket is, el tudjuk végezni. Tehát támogatom, de én nem szaladnék ennyire előre pontosan amiatt, hogy nem tudjuk a MÁV véleményét.

Stróber Gábor: Jó két évvel ezelőtt ez a téma terítéken volt. Akkor azt mondták, hogy a MÁV horribilis összeget kér a létesítményért. Nem tudom, azóta hogyan derült ki az, hogy gyakorlatilag már nem is kérhet érte, mert állami kezelésében van, tehát megszerezhető a tulajdonjog. Épp ezért a határozati javaslat 1. pontját támogatom, de a második részt automatikusan nem tudom támogatni, mert ha az első elfogadjuk, az automatizmus von maga után, hogy integrálja be a MÁV óvodát, tehát egy önkormányzati óvoda terhére. Ezt így – úgy érezem – a képviselőtestület nem támogathatja. Önmaga ellen, önmaga dolgozói ellen határozatot szerintem ne fogadjunk el. Valószínű, hogy az oktatási tárca vezetője adatokkal alátámasztja, hogy egyáltalán szükség van-e, amikor a területen iskola is megszüntetésre került. A gyermekutánpótlás – úgy érzem – a város közelebbi óvoda elhelyezés szempontjából megközelíthető, és így a miklósfai óvoda az új generáció betelepülésével valószínűleg tovább fog élni. Kérem a tisztelt testületet, hogy ezt a határozati javaslatot így támogassa, ahogy elmondtam.

Sajni József: A fajlagos költség vonatkozásában szeretnék észrevételt tenni. Ezen létszámok, amelyek itt kimutatásra kerültek, nem felelnek meg jelen pillanatban a törvényi előírásnak, tehát amennyiben ahhoz igazodik majd a létszám, akkor itt is a fajlagos költség természetesen annyi lesz, amennyi ….

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A határozati javaslat 2. pontja felett a vita felesleges, ezt nem lehet most megszavazni. Törvényileg nem lehet megszavazni. Nem csak azért, mert év közbeni átszervezés – a legsúlyosabb –, de olyan egyeztetési kötelezettségeket ír elő a közoktatási törvény – csak egyet emelek ki, és ezért kérem, hogy a Ligetvárost is vegyük le napirendről, hogy most egy-egy óvodával vagdalkozunk, hogy kivel hogyan integrálva – ki kell kérnünk az OKÉV által kijelölt szakértőtől a véleményt, hogy az ott élő szülőknek ez milyen többletterhet jelent, milyen hátrányos helyzet van mögötte, stb. Nincs ma olyan szakértő, aki leírja, hogy a ligetvárosi óvodát meg lehet szüntetni. Természetesnek tartom, hogy a problémával foglalkozni kell, nagyon örülnék, ha megoldást találnánk, hiszen ez nem új keletű, évek óta tart ez a huzavona, ami ha önkormányzati, ha nem önkormányzati óvodáról van szó, ezek a kisgyerekek nagykanizsai gyerekek, akikkel szemben ellátási kötelezettségünk van abban a pillanatban, ha ellehetetlenül a helyzetük, és most már megközelítően így érzem a helyzetet, hiszen minden évben kétszer, háromszor előkerül ez a kérdés. Szeretném jelezni, hogy az, hogy év közben nem lehet átszervezni, ez azt jelenti, hogy a közgyűlés kellő előkészítés után – javaslom – akár decemberben meghozhatja már a döntést, és akkor a 2006-os tanév szeptembertől bekövetkező részét akár be lehet építeni előre már a költségvetésbe. Ez azt jelenti, hogy meghozza a közgyűlés kellő előkészítés után, egyeztetési eljárások lefolytatása után a döntését, és kimondja ebben a döntésben, hogy július 1-jével lépi meg. Ennek praktikus oldala is van, mert a költségvetésnél féléves beszámolót úgyis kell készíteni. Ha ezt augusztusra tesszük, akkor nehezítjük a másik intézmény helyzetét is, és nehezítjük a saját helyzetünket is. Kérem, hogy bízzanak meg bennünk annyira – szinte napi kapcsolatban vagyunk egyébként az óvoda vezetőjével az állandó problémák miatt, illetve amiatt, mert neki adatszolgáltatási kötelezettsége van, hiszen a jegyző a törvényességi ellenőre – ígérem, hogy kellően körüljárva elő fogjuk készíteni ennek az óvodának az átvételét, amennyiben a közgyűlés ezt kéri – természetesen úgy, hogy összekötjük a hálózat áttekintésével. Azt előre bocsátom, nem tartanám szerencsésnek önálló óvodaként való továbbműködtetését, hiszen a gyereklétszám jelen pillanatban, ha nagyon ideálisan is alakul, legfeljebb két csoportra enged következtetni. A jelenlegi létszámmal kapcsolatban, hogy ne érje vád az óvodát, és nehogy valami olyan kerüljön a sajtóba, hogy szabálytalanul működik, tegnap délután egyeztettem a vezető óvónővel – aki sajnos beteg és ezért nem tud jelen lenni –, szabályosan működik az óvoda. Egy speciális nyitvatartási renddel működtetik. Vannak apróságok, amelyek nyilván korrekciót igényelnek. Nyilván az átvételnél azt célszerű majd tisztázni, hogy a szülők tudomásul veszik, hogy ugyanebben a rendszerben veszi át, és nem illeszti hozzá automatikusan a városi nyitva tartáshoz és a csoportok rendjéhez. Nem látom egyébként ilyen értelemben a problémáját. Abban biztos vagyok, hogy ha az egy főre kivetített összeget kiszámítjuk, akkor az egy kicsit másképp alakul. Már csak azért is rossznak tartom az összehasonlítást, hiszen Nagykanizsa adata, amit Önök használnak, az összes átlagát tartalmazza, amiben benne van olyan csoport is, ahol 6-8 kisgyerek van a speciális helyzet miatt. Az óvodákat egyenként lehet elemezni, egy hasonló nagyságrendű óvodával lehet majd összevetni. Azt kérem, hogy hozzák meg azt a döntést, hogy készítsük elő szakmailag, amennyiben a vagyon kérdése rendeződik.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Ennek megfelelően kérem Önöket, szavazzunk a határozati javaslatról. A magam részéről is egyetértek azzal, hogy túl korai lenne meghozni a 2. határozati javaslatunkkal kapcsolatos döntést. Ha sikerülnek ezek a tárgyalások az átvételről, akkor döntsünk arról, hogy mi legyen ennek az intézménynek a sorsa. Tóth Lászlót kérdezem, mint előterjesztőt, hogy így elfogadja-e?

Tóth László: Igen.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az 1. pontról.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

172/2005.(VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a tulajdonossal és a kezelő MÁV RT vezetésével a nagykanizsai 3629 hrsz-ú ingatlan tulajdon jogának térítésmentesen történő megszerzése tárgyában.

Határidő:         2005. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető)

Litter Nándor: Ezt követően, amikor sikerül az ingatlan sorsát rendezni, visszatérünk erre az ügyre.

6.       Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításához kapcsolódó Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat terhére benyújtandó pályázat (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Tudjuk, hogy 50 millió Ft-ot nyertünk már az útfelújításokhoz a Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Tanácstól. Az ottani egyeztetések alapján a nagyvárosok mindegyike megkapott 50 millió Ft-ot, most újabb 25 millió Ft-ra nyílik lehetőségünk. Tehát nem kell versenyeznünk a kistelepülésekkel.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 1 igen, 1 nemmel és 2 tartózkodással nem fogadta el az előterjesztést. Olyan vita alakult ki, hogy a Zrínyi utca kikötését a rendezési terv szerint javasolja végrehajtani.

Dr. Horváth György: A kiegészítő anyagban látom, hogy ….. lesz, ahol az Árpád utca is itt van. Ennek csak örülni tudok. Mi okozta ezt a változást?

Domina Erzsébet: Az alapelvek az eredeti előterjesztésnek megfelelnek. Amit a bizottságok már megvitattak, ott három pályázatról volt szó: a Kölcsey utca, illetve a Kórház utca a Kisfaludy utcáig, illetve a Katona József utca a Zrínyi Miklós utcától a Kisfaludy utcáig. A harmadik pályázatban pedig az Árpád utca ment volna be. A közgyűlés előtt kiadtunk még egy kiegészítést – ez a II. Erre azért volt szükség, mert kaptunk jelzést, hogy tervezői költségbecslés szerint ezzel az útszakasszal még nem tudjuk lehozni az egész pénzt, és mivel ez célszerűnek látszik, ezért a II. kiegészítésben már a Kisfaludy utca egy szakaszát is hozzátettük. Így lenne a három pályázat. Egyrészt Kölcsey utca, a másik a Kórház utca, Katona József, illetve Kisfaludy S. utca, a harmadik pedig az Árpád utca. Ehhez kérjük a támogatásukat.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy azok a részek, amelyek ott elkezdődtek, a Kórház utca, és a Katona József utca egy része, így válna kompletté teljesen ez a szakasz.

Papp Nándor: Természetesen támogatom az előterjesztést is. A Kölcsey utcával kapcsolatosan azért olyan jellegű problémát vetnék fel, hogy ott a 7. és 9. számú házaknál az út szélessége gyakorlatilag 3 méteresre szűkül. Azt gondolom, hogy azzal valamilyen módon kellene kezdenünk valamit, mert az egy eléggé szerencsétlen helyzet a belváros közepén. Nyilván most nem tudjuk, de korrektül lezárni a Kölcsey utcát emiatt – az a meglátásom –, hogy nem tudjuk. Egyébként nagyon ráférne, ráadásul az a legrosszabb szakasza a Kölcsey utcának, mert még a Református Templom mellett még rendben is van. A Kisfaludy utca végig elég rossz állapotban van. Mindegyikre ráfér gyakorlatilag a felújítás. Nem tudom, hogy ezzel a Kölcsey utcával tudnánk-e kezdeni valamit belátható időn belül.

Tóth László: Teljes mértékben egyetértek a Kölcsey utcával kapcsolatos észrevétellel. Ha valamilyen oknál fogva mégsem a Kölcsey utcát kellene felújítani, akkor tudnám javasolni a Fő utca OTP előtti részét, tehát a Fő utca északi részét, mert az botrányos, Nagykanizsa Megyei Jogú Városához nem méltó az a Fő utcai járdaszakasz.

Litter Nándor: Az OTP előtt egy részét az OTP a jelenlegi tárgyalások szerint megcsinálja – a zöldterületeket. Javaslom, hogy ezt fogadjuk el azzal a kiegészítéssel, amit Papp Nándor tett. Egyet én is hadd tegyek hozzá: a Kisfaludy utcában esetleg arra is gondolni, hogy parkolásnak egy-egy helyen ott a fák között meg lehetne ilyen egyéb rácsos, vagy egyéb szerkezettel a parkolást megoldani. Ezt a Kölcsey utca közlekedésének megoldása, és a parkolások is a Kisfaludy utcában. A Kisfaludy utca főútvonal lesz, ha a belváros átalakításra kerül.

Cseresnyés Péter: A Kölcsey utcában a probléma ilyen formában nem megoldható. Tehát amit polgármester úr mondott, nagyon jó, áttekinthetjük, de ezzel a probléma nem fog megoldódni, ugyanis ezt a két házat szerintem el kellene bontani ahhoz, hogy azt a Kölcsey utcai szakaszt normálisan fel lehessen újítani, úgy meg lehessen csinálni, hogy közlekedésbiztonsági szempontból is megfelelő legyen. Tehát most vagy elfogadjuk ebben a formában és megcsináltatjuk a Kölcsey utca felújítását így, ahogy van, azzal a utcaszűkülettel, ami ott a két ház miatt megvan, vagy pedig tényleg nagyon gyorsan találunk egy olyan útszakaszt – mert úgy tudom, hogy ez a pályázat csak teljes útszakaszokra vonatkozhat - …

Litter Nándor: Összefüggő. Vagy ha nem összefüggő, akkor önálló pályázatot kell beadni.

Cseresnyés Péter: Tehát vagy azt csináljuk, vagy pedig ez marad így. Azt gondolom, hogy a kiegészítésnek egyszerűen nincs értelme, mert ott két házat kellene bontani ahhoz, ha normálisan meg akarjuk csinálni azt az utat.

Papp Nándor: Amennyiben a Kölcsey utca ilyen módon nem tud megvalósulni – ha jól értettem, a Kisfaludy utca körülbelül a Csengery utcáig lett volna betervezve, vagy teljes hosszában? –, mert akkor javasolnám a teljes hosszt.

Tárnok Ferenc: Itt nézve a térképet, valószínű, hogy épületbontással lehetne megoldani. Ez a 13. számú épület – a 9. és a 11. házszám tekintetében nem tudunk mást tenni, csak épületbontással lehetne az utcát megszélesíteni.

Litter Nándor: Akkor vegyük ki most? Mert az épületbontás szerintem évekig elhúzódik. Biztosítható így a közlekedés?

Tárnok Ferenc: Jelenleg is biztosított a közlekedés. Az épület bontására a költségvetés nem fog fedezetet biztosítani.

Tóth László: Sem polgármester úr, sem pedig a közgyűlés tagjai közül nagyon sokan nem tudják, hogy amikor a könyvtár épült, már akkor a könyvtárat felügyelő ad hoc bizottság megtette a javaslatát, hogy a Kölcsey utcával valamit kell csinálni, és bontassa el az önkormányzat az önkormányzati tulajdonú bérlakásokat. Úgy tudom, hogy az önkormányzat tulajdonában van, és teljes mértékben egyetértek, hogy a Kölcsey utcával nem lehet mit csinálni. De ha a Fő utca se nyerte el polgármester úr és a képviselőtestület tetszését, akkor javaslatot teszek a Teleki utca északi részének rekonstrukciójára.

Litter Nándor: A Teleki utca a Tavasz utcáig felújításra kerül teljes egészében. A járdák nem. Útról beszélünk. 

Tóth László: … Kórház utca sarka? (mikrofon nélkül beszél, nem érteni.)

Litter Nándor: Azzal van egy befektetői igény, ott egyelőre nem szabad beleavatkozni, amíg abban nem döntünk, hogy mi történik azzal a sarokkal.

Papp Nándor: Módosító indítványom lenne, hogy a Kölcsey utcát nem tudjuk most lerendezni, vegyük előre, hogy legkésőbb jövő évben meg tudjuk oldani, és most a Kisfaludy utca teljes hossza kerüljön bele ebbe az elképzelésbe, ebbe a módosító javaslatba.

Litter Nándor: Ezzel egyetértek így.

Tóth László: …… (mikrofon nélkül beszél, nem érteni.)

Tárnok Ferenc: Nem lesz megcsinálva a Zrínyi utca, a kikötés lesz megcsinálva.

Tóth László: …… (mikrofon nélkül beszél, nem érteni.)

Litter Nándor: De egybefüggő szakaszokat kell, és be kell fejezni egy utcát. Ezért Papp Nándor javaslatát kérem, hogy fogadjuk el. Van-e újabb javaslat, ami módosítaná? Ami lényegesen befolyásolja a döntésüket. Fogadjuk el Papp Nándor javaslatát.

Cseresnyés Péter: Nem a Kölcsey utca ellen beszéltem, amikor mondtam. A Kölcsey utca burkolat-felújítására szükség van, akkor meg kell csinálni. A gond az, hogy ez nem fog megoldást adni hosszú távon. Ha azt tudjuk mondani, hogy van reális esély arra, hogy a következő költségvetésbe be tudjuk tervezni azt, hogy azokat a házakat bontásra ítéljük, és ezt meg tudjuk csinálni, abban az esetben a Kölcsey utcára ne fordítsunk most pénzt, és akkor támogatom Papp Nándor javaslatát. Abban az esetben, ha nem tudjuk megcsinálni ezt, nem látjuk előre két-három évre, hogy valamikor lesz annyi pénzünk, hogy azokat a házakat el tudjuk bontani, akkor – nem tudom, hogy milyen a Kölcsey utca műszaki állapota – viszont el kell gondolkodni, hogy az eredeti javaslatot fogadjuk el, mert ha tényleg ott nagyon komoly problémák vannak azzal az úttal, akkor ne máshova vigyük a pénzt, akkor tegyük rendbe azt azzal a tudattal, hogy sajnos közlekedés-biztonsági szempontból nem felel meg az az utca az elvárásoknak.

Litter Nándor: A vitát zárjuk le. Javaslom, hogy Papp Nándor javaslatát fogadjuk el, és így valósuljon meg a Kölcsey utca nélkül, a II/a. számú javaslat. Minden képviselőtől kértem, hogy a következő évek tervezését kezdjük meg, hogy egy kicsit előrébb tudjunk lenni ezekkel az ügyekkel. Természetesen abban akkor a Kölcsey utca is szerepelhet. Ott majd rangsorolnunk kell a meglévő problémák között, mint ahogy minden esetben. Kérem, szavazzunk ezzel a módosítással – a 2/a. módosítva, hogy Kölcsey utca nincs benn, és a Kisfaludy utca pedig végig.

A közgyűlés 22 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

173/2005.(VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

-          egyetért azzal, hogy az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 27/2005. (II. 14.) számú Kormányrendelet alapján a „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása” címen kiírt pályázatára az alábbi utak útburkolat-felújítására.

o        Kórház u. (Szekeres J. u.-tól – Kisfaludy S. u.-ig) - Katona József u. (Zrínyi M. u.-tól – Kisfaludy S. u.-ig) – Kisfaludy S. u.

o        Árpád utca

-          felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges – a pályázati anyag kötelező mellékletét képező – nyilatkozatok megadására, a pályázati dokumentáció aláírására.

-          2005. évben legfeljebb 25.000.000 Ft saját forrást biztosít a költségvetési rendelet 12 sz. mellékletének 36. sorában szereplő előirányzat terhére, és további legfeljebb 250 ezer Ft-ot biztosít a  14. számú melléklet/fejlesztési célú céltartalék 3. költségvetési sor terhére

Határidő:         2005. június 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető)

7.       Beszámoló a Hevesi Sándor Művelődési Központ elmúlt öt évben végzett tevékenységéről (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Papp Ferenc: Az anyagomban minden részletesen leírtam, de az élet olyan, hogy felülír bizonyos dolgokat, így az anyag elkészítése után bekövetkezett változások újabb feladatokat róttak ránk. Nevezetesen arról van szó, hogy az elmúlt napokban a parlamenti végszavazáson immár véglegessé vált, hogy a Hevesi Sándor Művelődési Központ részleges felújítására sor kerül. Ez azt jelenti, hogy a közbeszerzési tárgyalások és a közbeszerzési eljárások lefolytatása után feltehetően az év végén, talán valamikor decemberben vagy januárban megkezdődhet a felújítás. Ezért az elmúlt egy-két hétben több intézményvezetővel, részben közművelődési, részben oktatási intézményvezetővel tárgyaltam, hogy a három évig húzódó felújítás során milyen módon, hogyan tudjuk ezt az egész munkát úgy levezényelni, hogy a város lakói ne érezzenek hátrányt, ne maradjanak el színházi, zenei rendezvények, a nálunk működő szakkörök, klubok folyamatosan tudjanak működni, valamint néhány új programot is tudjunk szervezni. Örömmel mondom, hogy mind az öt intézményvezető, köztük középiskola igazgató, általános iskola igazgató és közművelődési intézmények vezetői készségesen voltak, tehát már elkészült az a tervezet, hogy hogyan tudjuk vagy a teljes, vagy a részleges lezárás után ezeket a programokat, rendezvényeket és különböző szolgáltatásokat lehetőleg a városközponti intézményekben elvégezni.

Litter Nándor: Arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy – bár szerepel az anyagban is – számos olyan kezdeményezése volt a HSMK-nak, amely új színt hozott a város életében, és ezt szeretném erről a helyről is megköszönni a kollektívának, és további sok sikert kívánni a munkájukhoz.

Polai József: A beszámoló önmagában meglehetősen tág és mindenre részletesen kiterjedő. Szeretném azért a figyelmet arra felhívni, hogy ebből a beszámolóból, szinte minden részéből sugárzik a nem kielégítő mértékű önkormányzati támogatás, finanszírozás, hiszen több helyen említi a beszámoló készítője, hogy a ház szakmai tevékenysége például kibővült, meg tudták őrizni a szórakoztató, színházi, zenei, képzőművészeti programjaikat, azok színvonalát, de például a kiemelkedő rendezvényeiket csak további szponzorok bevonásával tudják megszervezni. Meglehetősen sok évi, tehát 105-110 szponzor támogatását említi, illetve nyilván a pályázatok sikerességéről is, 18 esetet is említ. Ezek természetesen kellenek, csak azt tartom furcsának, hogy miért kell így lenni egy ilyen fontos munkának - a város kulturális életének meghatározója a ház, amit végez –, miért kell így lenni, hogy tulajdonképpen rendszeresen kérni kell pénzeket, és csak akkor tudnak esetleg némely programot megoldani. Tehát a támogatás reálértéke tulajdonképpen nem emelkedett az infláció mértékével – ezt mondhatjuk. Még azt szeretném kifogásolni, hogy az iskoláknak a színházterem bérbe adva mintegy 100 eFt-jába kerül. Azt gondolom, hogy nekünk olyan támogató szándékúnak kellene lennünk, hogy iskoláknak legalább évente egy alkalommal teljesen ingyenesen kellene biztosítani a színháztermet. Azt hiszem, hogy fontos feladat, amit nem tudnak megoldani – erre a figyelmet hívnám fel –, hogy két állandó kiállítás átrendezése már aktuális, de nincs rá fedezetünk. Ez is azt sugározza, hogy nem elegendő az a pénz, amivel dolgoznak.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a mai élet arról szól, hogy pályázni kell, szponzorokat kell felkutatni, és igenis ezt a HSMK nagyon magas színvonalon végzi, ezért köszönetünket kell kifejeznünk részére, és azt továbbra is ugyanígy kell csinálni. Ehhez jó egészséget kívánunk Papp Ferencnek.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságnak volt a feladata az, hogy ezt az öt éves beszámolót végigtárgyalja. Ezt megtettük és 3 igen és 2 nem szavazattal fogadtuk el. Alapvetően itt néhány dolog már elhangzott. Úgy hiszem, hogy sem az igazgató úr, sem pedig a csapata nem volt könnyű helyzetben, hiszen ez a ház – ezt jól tudja mindenki – építészetileg nem igazából ideális olyan célokra, amit sokszor számon akarunk kérni rajta. Úgy gondolom, hogy ezt most az átépítéssel valószínűleg jelentősen fog javulni a helyzet. Tehát a tárgyi környezete igazából eléggé behatárolta a … Ennek ellenére igyekeztek és meg is tették azt, hogy próbálták a ház minden helyét, terét kihasználni, igaz, hogy hol bálás ruha eladással, de az élet ilyeneket produkál, és végül is az, hogy ennyi saját részt hozzá tudtak tenni az önkormányzati pénzekhez, ezért dicséret jár, és úgy gondolom, hogy el kell ismerni a munkájukat, a szakmait is és a gazdasági tevékenységüket is. Az, hogy felvetik annak szükségességét, hogy önálló gazdálkodók legyenek, azt hiszem, hogy megfontolásra ajánlanám a közgyűlésnek, hiszen itt azért sok olyan tevékenység van, amit nem lehet besorolni a további intézmény tevékenységébe, és felül kellene majd ezt vizsgálni. De bizottságunk is köszönetét fejezte ki ebben az arányban az elvégzett munkáért.

Dr. Horváth György: A beszámoló hűen tükrözi az ott végzett nagyon sokirányú munkát. Ki emelni olyan dolgokat is, amelyek nemzetközi jelentőségre tettek szert. A vizuális kultúrára gondolok elsősorban, és pedig a Fotóklubra és a Kamera ’67-re. Nem mintha a többi nem végezne kiváló munkát. Hozzáteszem azt, hogy mivel a tudományos kutatók kanizsai egyesülete is helyet kap a HSMK-ban, közvetlen tapasztaljuk azt, hogy mennyire leterhelt a ház, hogyan foglalkoznak különböző csoportok, néha művészet üres termet találni. Azt a sokoldalú munkát nagyra értékelem, és a sokféle tevékenységet, és – itt is már elhangzott – a megújulási képességet, hiszen nem könnyű ezt végrehajtani. Ugyanakkor nyilván a takarékos gazdálkodásra egyértelműen szükség van. Nagy neveket olvashatunk, nyilván ők már nem 10 fillérért jönnek Nagykanizsára szerepelni, és az is nagyon dicséretes, hogy egyre inkább a réteg felé nyúlt a HSMK az utóbbi időben – ezért külön elismerés jár a HSMK-nek és dolgozóinak. A dolgozókról is esett szó, említettem bizottsági ülésen is, elég gyakran megfordulok a HSMK-ban – azt a kedvességet, segítőkészséget - kérem igazgató úrtól, hogy köszönje meg a nevemben a ház dolgozóinak is.

Röst János: Nem teljes értem Polai képviselőtársam véleményét, hiszen az Ő szavai szerint tokkal-vonóval kellene finanszírozni a HSMK mindennemű tevékenységét. Úgy gondolom, hogy neki feladata ellátni a rátartozó alapellátási részt, ami kötelező feladatot, ezen felül pedig az összes színesítés, ami akár program, akár pedig az egyéb rendezvényt illeti, ott pedig a kölcsönösség elvén az önkormányzat támogatásával nyilvánvaló, akár rétegigényt elégít ki, akár pedig más funkciókat, szponzorok bevonásával történhet. Ehhez ad még lehetőséget bármely jellegű pályázat megnyerése. úgy gondolom, hogy ők jó úton járnak, és nem hiszem, hogy őket arra kellene biztatni, hogy ne pályázzanak, és ne keressenek szponzorokat.

Papp Ferenc: Néhány kérdés felmerült, amire szeretnék reagálni. Először is köszönöm azokat a pozitív értékeléseket, megjegyzéseket, amelyek elhangzottak. Úgy gondolom, hogy azokból kérdésekből és véleményekből, amelyek elhangzottak, pedig tanulni a tapasztalatokat kell leszűrnünk mindenképpen. Polai József képviselő úrnak szeretném mondani, hogy valóban a csökkenő reálértékű önkormányzati támogatás mellett rákényszerülünk szponzorokra, de én ezt a szó jó értelmében írtam le, és valóban most már a kultúra és egyéb területeken is nagyon fontos a szponzortámogatás, illetve újabb és újabb pályázatok. A pályázatoknál viszont azért azt szeretném megjegyezni, hogy sajnos a mi területünkön, tehát a közművelődésben nincs annyi pályázati lehetőség, mint például a felnőttoktatásban vagy a szakképzésben, vagy például a szociális területen, és azt a kevés pályázati lehetőséget pedig általában nagyon sokan megpályázzák, tehát többszörös, 50-100-szoros pályázatok is vannak. Polai úrnak a javaslatát, hogy évben egyszer az iskoláknak ingyen adjuk oda a színháztermet, már néhány éve mi elkezdtük azzal, hogy kimondottan iskolai rendezvényekre, olyan jellegű ünnepségekre, mint például március 15. vagy október 23, vagy valami kerek iskolai évforduló – 25 vagy 50 éves –, de azért azzal vitatkoznék, hogy ha egy iskola bevételes rendezvényt, bált, vagy egyebet akar, azért legalább az önköltséget szeretnénk terembérleti díj formájában megkérni. Köszönöm Dr. Horváth György képviselő úrnak a hozzászólását, és valóban a kollektívának, a munkatársaknak tolmácsolom ez irányú elismerését és köszönetét.

Litter Nándor: Tovább hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, köszönjük meg Papp Ferencnek és az intézmény kollektívájának az elmúlt időszakban végzett munkáját, és további sok sikert kívánjunk ehhez.

A közgyűlés 19 szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

174/2005.(VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszönve az intézmény vezetőjének és munkatársainak tevékenységét a Hevesi Sándor Művelődési Központ beszámolóját elfogadja, egyben köszönetét fejezi Papp Ferenc igazgatónak és az intézmény kollektívájának az elmúlt időszakban végzett munkájáért.

Határidő:            2005. július 15.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

8.       Javaslat a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatójának kinevezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Egy pályázat érkezett.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalva 3 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a vezetői célokat és a hozzárendelt feladatokat jónak tartva a pályázó vezetői megbízatását támogatja. Ehhez kiegészítésül hozzátenném azt, hogy az előzőben tárgyaltakhoz szervesen kapcsolódik ez az anyag is, és úgy gondolom, hogy itt már szerepelnek azok az újszerű feladatok, amelyek a ház átalakításából is következnek. Úgy hiszem, azok a célok, amelyeket megfogalmaz, azok részben folytatása annak a munkát, amit eddig végeztek, és úgy gondolom, hogy az Ő személye  és az a képzett csapat, ami mellette dolgozik, egyértelműen garancia arra, hogy az újszerű feladatoknak, kihívásoknak is meg tud felelni. Egy kérdést magam is feszegettem, ezt a bizonyos konferencia központ és turizmus, aminek nem a ház, hanem a város nehezen tud megfelelni, de végül is ez az infrastrukturális feltétel, ha nincs is meg minden esetben, de a környező részeken, akár Zalakaros vagy máshol ez adott, úgy gondolom, hogy mindenféleképpen színesebb lesz a ház tevékenysége, és ehhez jó munkát és jó egészséget kívánunk.

Dr. Horváth György: A pályázatot alaposan áttanulmányoztunk, hiszen módunk volt rá, bizottsági ülésen is tárgyaltuk részleteiben is. Alapos, jól felépített munkáról van szó. Mi itt a közgyűlésben a szakértői véleményeket kaptuk meg. Ezek is úgy érzem, hogy egyértelműen pozitívak és mutatják azt a folyamatos munkát, amit a HSMK végez, és nyilván ebben Papp Ferencnek nagy szerepe van. Így egyértelmű az, hogy ezt a tevékenységet folytassa tovább, és az átmeneti időszakban – a felújítás időszakára gondolok – külön a sarkán kell lenni, és többletfeladatot jelent mindenki. De bízom benne, hogy meg tud birkózni vele, és azzal a gárdával, akik egyértelműen mellette állnak, akikkel a problémáit és a ház munkarendjét rendszeresen megbeszéli, és így közösen tevékenykednek.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 19 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

175/2005.(VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásról rendelkező többször módosított 150/1992.(IX.20.) Kormányrendelet alapján 2005. október 1. napjától 2010. szeptember 30. napjáig – öt évre – a Hevesi Sándor Művelődési Központ vezetői feladatainak ellátásával megbízza Papp Ferencet.

 

Fizetési fokozat:                                                                           I 12

Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény:                  213.467 Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 7 %                                                           14.943 Ft

Garantált illetmény összesen:                                             228.410 Ft

Összesen kerekítve:                                                           228.400 Ft

Vezetői pótlék, pótlékalap 225 %-a                                        42.525 Ft

Járandóságok összesen:                                                    270.925 Ft

Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Határidő:         2005. október 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

9.       Javaslat az alapfokú művészetoktatás önkormányzati feladat-ellátásának átszervezésére (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) A kötelező vélemények nincsenek csatolva az előterjesztéshez. Menet közben mindenki, akinek véleményezési jogosítványa van, megküldte a véleményt. A Zala Megyei Közgyűlés nem emelt ellene kifogást. Az adott intézmények elfogadják – mindhárom fórum: a tantestület, a Diákönkormányzat, és a szülői munkaközösség is – az egységes iskolává történő átalakítást. Az OKÉV által felkért szakértő, akinek abban az ügyben kell nyilatkoznia, hogy többletterhet jelent-e a szülőnek a szolgáltatás igénybevétele, egy részletes szakértői véleményt készített az egész átszervezésre vonatkozóan, és néhány észrevételt tett – ezt szeretném Önöknek jelezni, a névhasználatra vonatkozóan. Nem felel meg a jelenlegi előírásnak, le is írja, hogy mi kellene, hogy legyen a neve. Kérem, hogy fogadják el ezt a kompromisszummal született nevet, amit az Aranymetszés alapítvány és az iskola kompromisszumok árán, de el tudott fogadni. Kérem azért, mert tudjuk, hogy ez a rendelet módosítás alatt van, nem tudjuk, hogy mi lesz az új rendelet. Ha észrevételezik, vagy megkifogásolják, akkor nyilvánvalóan vissza kell térni erre a kérdésre. Különböző szakmai javaslatokat tesz ez a szakértő. Azt gondolom, hogy miután ez nem volt hatásköre, nem kívánom részletezni. Nyilván az ajánlásokat elfogadjuk, ahol a jobbítási szándékot szolgálja. Van még egy észrevétele, ez a megállapodásokra vonatkozik – Hahótnak, Zalaszentbalázsnak és Újudvarnak is ellátott feladatot az Aranymetszés, mi azt kérjük, hogy jogutódlással vegye át az önkormányzat ezt a magánintézményt. Ez nyilván azt is jelenti, hogy ezzel a három önkormányzattal tárgyalnunk. Mi elkezdtük a tárgyalást. A zalaszentbalázsiak tulajdonképpen visszajuttattak egy megállapodást. Azt kérjük, hogy miután mindhárommal tárgyaltunk, tehát elvileg, ha Önök elfogadják most a Zalaszentbalázst, azt azért köszönjük, mert ők megnyugodnának ettől nyilván, de a másik két önkormányzat miután hivatalosan nem jelzett, augusztusban vissza kell, hogy hozzuk a közgyűlés elé, illetve a tanév előkészítő közgyűlésnél majd azokat a közoktatási megállapodásokat, ahol ezekre a telephelyekre vonatkozóan, illetve ezekre a vidéki önkormányzatokra vonatkozóan a férőhelyet is rögzítenünk kell a szerződésben, mert az állami normatíva lekérésének ez előfeltétele lesz. Tehát azt kérem, hogy ez a megállapodás egy elvi szándékot jelent, ami most csatolva van, és miután két önkormányzat még nem nyilatkozott, mindenképpen vissza kell úgy is térnünk rá. Szeretném jelezni, hogy a Többcélú Kistérségi Társulástól kértük, hogy vegye fel napirendre ezt a feladatellátást. Szeretnénk elérni, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásába kerüljön be a művészetoktatás a szakszolgálat mellé, mégpedig azért, mert egy újabb hátrányos helyzet alakul ki a vidéken élő gyermekek és a városban élő gyermekek között, amennyiben ezt nem tesszük meg, és a Többcélú Kistérségi Társulás nem vállalja fel, hiszen a kistelepülésen élő gyerekek nem jutnak hozzá ehhez a szolgáltatáshoz ellenkező esetben.

Baráth Ivett: Utoljára áll módomban itt állni, mint az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. Ez az iskola 5 éve alakult az Önök támogatásával, illetve az akkori testület támogatásával. Ezúton is köszönet. Az intézményben közel 600 diák tanul és részesül művészetoktatásban a mai napig. Kérem Önöket, hogy viseljék a művészetoktatásnak e területét ugyanúgy szívükön, és tegyék ezt ugyanolyan odaadással, mint ahogy ezt az Aranymetszés Alapítvány és én magam tettem.

Sajni József: Azt hiszem, osztályvezető asszony teljes részletességgel elmondta, amit erről az egész ügyről tudni kell. Azt hiszem, hogy ez nagyon alaposan előkészített tárgyalások és egyeztetések eredményeként született meg. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igennel valamennyi határozati javaslati pontot elfogadta. Szeretném, ha az önkormányzat is az Aranymetszés Iskola eddig tevékenységét megköszönné. Úgy gondolom, hogy nekik lesz még majd dolguk, és reméljük azt, hogy ebben, ami az ő feladatuk lesz, segíteni tudnak. Úgy gondolom, hogy javasolni lehet csak, hogy az önkormányzat is ezt fogadja el.

Cserti Tibor: Ezt hiszem, hogy a művészeti oktatás történelmi sorsfordulóhoz érkezett Nagykanizsa városban. Az anyag, ami előttünk van, egy szerves fejlődés eredménye. Azt is tudom mondani, hogy jelentős kompromisszumok árán született. Azt is tudjuk mondani, hogy összességében elfogadható. Mondhatom ezt azért, mert érzékelik tisztelt képviselőtársaim, hogy olyan nem önkormányzati fenntartású, hanem eddig alapítvány által szervezett és alapítvány fenntartású intézményről van szó, aminek a sorsa gyakorlatilag az önkormányzat stratégiai, oktatáspolitikai intézkedéseivel egybe kell, hogy vágjon. Kérem, adjuk meg a szót Balogh Lászlónak, a kuratórium elnökének, már csak azért is, mert kétoldalú megállapodásról illik ma dönteni. A magam részéről, úgy is, mint a kuratórium tagja, azt gondolom, hogy azt a fajta tisztesség munkát, amit az előttem szólók már – elnök úr személyén keresztül is javasoltak megköszönni, éppen az érintett intézményben tanuló diákok részéről, az valóban elismerésre méltó. Ugyanakkor a továbblépés kérdését illetően a korább jelentős érzelmek kiváltása mellett is úgy gondolom, most megnyugtató módon hosszabb távra rendeződhet pontosan az érintett diákok számára az oktatás színvonala. Nagyon fontos, hogy komplex előterjesztésről van szó, és osztályvezető asszony rávilágított arra, hogy a városnak biztosítani kell, hogy a korábbi ellátási területen, ahol az alapítvány által fenntartott és üzemeltetett az intézmény, a három község számára, illetve a még becsatlakoztak eseti jelleggel, továbbra is zavarmentesen megtalálják maguk számára azt a fajta ……, amit egyébként, hogy az átlag életformán kívül az intézmény az érintettek számára nyújtani tudott, tehát törés ne következzen be, ezért az önkormányzatok egymás között is ezt a megállapodást az előterjesztésben szereplő módon mielőbb kössék meg, és mivel elfogadó nyilatkozat van Zalaszentbalázs részéről, Zalaszentbalázs esetében konkrétan is döntsünk erről a dologról. Az anyagot elfogadásra javasolom úgy komplex módon, hogy a költségvetés során az előbb szavaztunk egyébként, mert jóvá van hagyva az intézmény működtetésével összefüggő költségvetés komplex módon, létszámok, státuszok a helyére kerültek, ezáltal elfogadásra javaslom az anyagot.

Balogh László: Az Aranymetszés 5 éves története sikertörténet. 586 növendékünk érdekében a hosszú tárgyalássorozatban úgy gondoltuk, hogy az a legfontosabb érv, hogy a jövőt vezesse, és ezt a megállapodás-tervezetet, ezt a 12 pontból álló határozati javaslat tervezetet vezesse, mint vezérfonal. tehát az volt a legfontosabb érv, hogy szeptemberben ezen 586 gyermek legtöbbje részesülhessen alapfokú művészeti oktatásban. Így alakult ki az a végeredmény, ami Önök áll. Ez elsősorban a város érdeke, de benne van a mi érdekünk is. Éppen ezért én különösebben nem érvelnék az igen mellett, mert közös érdek, és a város érdeke nagyon is benne van. A magunk igenjéről szeretnék tudósítani.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottság feladatától egy kicsit szokatlan módon nagyon hosszan tárgyalta. Érdemleges döntésünk nem született, mivel 4 igen, 3 tartózkodás és 2 nem volt a határozati javaslatok mellett, de azt hiszem, hogy ez abból adódott, hogy némely bizonytalansági tényező még felmerült a bizottsági ülésen, ami miatt ennyire szétszavaztunk. Az egyik az volt, hogy a jelenlegi szakaszban még nem tudjuk Zalaszentbalázs és Újudvar, illetve Hajót hogyan nyilatkozik, mert szeretnénk, ha ezt valóban egy térségi feladatot ellátó lenne. A néven nagyon sokat elvitatkoztunk, hogy ez a hosszú név hogyan lenne jó. Emiatt van, hogy ennyire szétszavazott a bizottság. Én mindenképpen támogatni tudom, hogy az átszervezés céljában, és abban, hogy a művészetoktatás egy racionalizált körülmények közé kerüljön.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igennel elfogadta az előterjesztést. A név körül nekünk is gondjaink voltak, nem azért, hogy ne kerüljön be az Aranymetszés, hanem az név összehozása, hogy közvetlenül a művészet elé tegyük, vagy előbbre tegyük a Farkas Ferenc elé. A magam részéről is csak támogatni tudom, és megköszönöm az alapítvány tagjainak és vezetőinek eddigi munkáját.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Javaslom, hogy egy ponttal még egészüljön ki, hogy az alapítvány kuratóriumának, vezetőinek köszönjük meg azt az öt éves munkát, amit Nagykanizsa és térségének gyermekei zenei, művészeti nevelése érdekében végeztek. A névvel kapcsolatosan nincs változás az indoklás alapján. Kérem, hogy ezt fogadja el mindenki osztályvezető asszony által elmondottak szerint. Az így kiegészült 13 határozati javaslatról együtt szavazzunk, mert különösebb vita nem volt ezekben. Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

176/2005.(VI.29.) számú határozat

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola jogutóddal való megszűnése esetén jogutódként a Farkas Ferenc Városi Zeneiskolát jelöli meg.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

2.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola nevét Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskolára változtatja.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

3.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola feladat-ellátását a 2. számú mellékletként csatolt alapító okirat szerint kibővíti, és az iskola alapító okiratát a 2. számú melléklet alapján jóváhagyja.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

4.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az átszervezés után a jelenlegi Farkas Ferenc Városi Zeneiskola magasabb vezetőjének megbízását változatlanul fenntartja.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

5.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmény közalkalmazotti álláshelyeinek számát a 2005. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola
2005. évi előirányzat 2005. szeptember 1-jei változás 2005. évi módosított előirányzat
szakmai nem szakmai összesen szakmai nem szakmai összesen szakmai nem szakmai összesen
32,8 6 38,3 8 1 8 40,3 6 46,3

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:    Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                 Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

6.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói hatáskörében eljárva utasítja a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola intézményvezetőjét a jogutódlással összefüggő intézkedések megtételére.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

              Dencsné Szabó Edit osztályvezető

              Dabi Gabriella osztályvezető

              Baráth Zoltán igazgató)

7.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói hatáskörében eljárva felkéri a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola intézményvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítását követően a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:         2005. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                                              Baráth Zoltán igazgató)

8.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aranymetszés Alapítvánnyal megállapodást köt az 1. számú melléklet szerint.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                                              Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

9.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapfokú művészetoktatás feladatellátására Hahót, Újudvar, Zalaszentbalázs önkormányzataival szerint megállapodást köt a 3. számú melléklet szerint.

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős:  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                                              Dencsné Szabó Edit osztályvezető)

10.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a felsorolt intézményeket 2005. szeptember 1-től egységes iskolaként működteti az alábbiak szerint.

Intézmény Művészeti ág – Tanszak
Általános Iskola Kiskanizsa ·   táncművészet: néptánc, társastánc
·   szín- és bábművészet: színjáték, drámajáték
·   képző- és iparművészet: festészet, grafika
Bolyai János Általános iskola ·   képző- és iparművészet: festészet, grafika, kerámia, kézművesség
·   táncművészet: néptánc
Péterfy Sándor Általános Iskola ·   táncművészet: néptánc
·   zeneművészet: hangszeres népzene – citera
Zrínyi Miklós Általános Iskola ·   táncművészet: társastánc, modern- kortárstánc, balett, néptánc
·   képző- és iparművészet: festészet, grafika, kerámia, kézművesség
·   szín- és bábművészet: színjáték, drámajáték
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola ·   táncművészet: társastánc, modern- kortárstánc
·   képző- és iparművészet: festészet, grafika, kerámia, kézművesség
·   szín- és bábművészet: színjáték, drámajáték
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola ·   táncművészet: társastánc, modern- kortárstánc
·   képző- és iparművészet: kerámia, kézművesség

 

Határidő:         2005. szeptember 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                                              érintett intézményvezetők)

                                              

11.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatóját, valamint az egységes iskolák vezetőit, hogy az intézmények pedagógiai programjában, az SZMSZ-ben, a házirendben, az IMIP-ben a szükséges módosításokat végezzék el.

Határidő:         2005. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                                              érintett intézményvezetők)

12.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:         2005. december 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

                                                              Dencsné Szabó Edit osztályvezető

                                                              Dabi Gabriella osztályvezető

                                                              Baráth Zoltán igazgató

                                                              érintett intézményvezetők)

13.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola vezetői, kuratóriumának az elmúlt öt évben Nagykanizsa és térsége gyermekeinek zenei, művészeti nevelése érdekében végezett munkájáért.

Határidő:         2005. július 31.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

10.    Javaslat a nevelési-oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratának módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A törvényi változások, amelyek miatt végre kellett hajtani ezt a módosítást, az előterjesztés tartalmazza, illetve az előbb megszavazott napirend miatt átvezetésre került az egységes iskola azoknál az intézményeknél, illetve a telephelyek, ahol erre szükség volt.

Litter Nándor: Vélemény nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

177/2005.(VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a

1.     Attila Óvoda
2.     Hétszínvirág Óvoda
3.     Hevesi Óvoda
4.     Kertvárosi Óvoda
5.     Micimackó Óvoda
6.     Pipitér Óvoda
7.     Rozgonyi Óvoda
8.     Rózsa Óvoda
9.     Vackor Óvoda
10.   Bolyai János Általános Iskola
11.   Általános Iskola Kiskanizsa
12.   Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin
13.   Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa
14.   Hevesi Sándor Általános Iskola
15.   Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
16.   Péterfy Sándor Általános Iskola
17.   Rozgonyi úti Általános Iskola
18.   Rózsa úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
19.   Zrínyi Miklós Általános Iskola
20.   Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
21.   Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola
22.   Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
23.   Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
24.   Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
25.   Nevelési Tanácsadó
26.   Hevesi Sándor Művelődési Központ
27.   Móricz Zsigmond Művelődési Ház
28.   Halis István Városi Könyvtár

a mellékelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok aláírására.

Határidő:         2005. július 1.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

11.    Tájékoztató a Városi Diákönkormányzat munkájáról (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Péntek János (Diák Önkormányzat képviseletében): Szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy új helyre költözhettünk, valamint az elmúlt időszakban nyújtott segítségüket, támogatásukat is köszönjük.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. A bizottság elismerte a Diák Önkormányzat munkáját, hiszen nagyon sok rendezvényt kezdeményeztek már, ami egyértelműen pozitív, és azt kértük, hogy a továbbiakban is ostromolják az önkormányzatot mindenféle ötleteiket, és mi pedig segítsük az ő munkájukat, és segítsük azt, hogy a fiataloknak lehetőleg minél kulturáltabb és minél sokrétűbb elfoglaltsága legyen.

Litter Nándor: Nagyon köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmünket, mert a diákok szervezték meg a Pedagógus Napot. Egy csodálatos műsort varázsoltak valamennyiünk számára. Bízom benne, hogy a következő évben ezt hasonló módon megszervezik, és érdeklődés jelentősebb lesz, mint amit legutóbb tapasztaltunk. Szeretném erről a helyről is megköszönni a munkájukat.

Dr. Horváth György: A határozati javaslatot szeretném megerősíteni, az elismerés kifejezését. A havi bontás mutatja, hogy milyen széleskörű tevékenységet folytattak. Továbbá azt javaslom a jövőre nekik – hiszen megújulási lehetőség mindig van –, amikor elkészül az Ifjúsági Koncepció, nem csak bevonni kell őket, hanem az ő javaslataikat is tovább kell vinni, mert végső soron ez a réteg nagyon fontos szerepet játszik jelenleg is és a későbbiekben is. A végzett munkához, ehhez a sokirányú tevékenységhez csak gratulálni lehet.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Még egyszer köszönjük a munkát, külön Baliné Zalavári Ágotának, Szabó Anita diákpolgármesternek, aki leköszön. Sok sikert kívánunk a jövőbeni tevékenységhez. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

178/2005.(VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Diákönkormányzat munkájáról a tájékoztatót elfogadja és köszönetét fejezi ki a működést és programszervezést segítő pedagógus Baliné Zalavári Ágota, a leköszönő Szabó Anita diákpolgármester és a diákönkormányzat vezetőségének aktív, kezdeményező tevékenységét.

Határidő:         azonnal

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

Szünet

12.    Nagykanizsa városközpont közterületek fejlesztési és forgalomcsillapítási terve (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Üdvözöljük Szálka Miklóst, aki a tervezőmunkát irányítja.

Szálka Miklós (PRO-URBE Kft.): A múltkori közgyűlés elfogadta a tanulmánytervet, és egy határozat született arról, hogy a tervezés a centrum előtti közterület tervezésével folytatódik. Erre kiadtam a megbízást. Gyakorlatilag ez a terv rövidesen el fog készülni. Az eredeti tervezési szerződésben opció volt meghatározva. Ebben az évben a Huszti tér tervezésére kell, hogy sor kerüljön, az Ady u., Zárda u. tervezésére. Eredetileg benne volt az Erzsébet tér központi része, de ez kivételre került. Erre vonatkozóan a testület nyilvánvalóan döntést fog majd valamikor hozni, hogy ez hogyan menjen tovább. Tulajdonképpen ezek a tervek ebben az évben elkészülnek, mind az engedélyezési, mind a tenderterv. Tehát úgy érzem, hogy erre vonatkozóan kell a testületnek egy döntést hozni a mi opciós szerződésünk értelmében. Ezen kívül elküldtük az utcabútorokra vonatkozó javaslatokat. Ebből ki kellene választani a testületnek azt, ami a számára a legszimpatikusabb, és az ebben az évben már elkészülő Centrál előtti közterületre ezek az utcabútorok kerülnek elhelyezésre. Ezen kívül az OTP megkeresett bennünket, hogy az előtte lévő járdaburkolatra is megbíznának bennünket, hogy a nagy elfogadott koncepció alapján azt a járdafelületet is tervezzük meg. Abban a pillanatban, amikor megkapjuk az erre vonatkozó megbízást, azt is megtervezzük pontosan úgy, hogy ez része lesz majd a Fő utcai közterületnek a végleges állapotának.

Litter Nándor: A legutóbbi közgyűlésünkön még néhány dolog elhangzott. Egyrészt vártuk a képviselők ötleteit, javaslatait a tervvel összefüggésben. Elhatároztuk azt, hogy újabb lakossági fórumot tartunk. Ezt megtartottuk. Ezen kívül a város lakossága részére, a lakossági fórumon kívül is, a televízióban, és egyéb más úton próbáltuk eljuttatni az információkat. Ezt is végrehajtottuk. Ezt folytatni szeretnénk. Ha meglesznek a utcabútorok, akkor elhatározott szándékunk az, hogy egy makettet készítenénk, amellyel a város lakossága még mélyebben meg tudna ezzel a programmal ismerkedni. A jövőt illetően úgy gondolom, hogy a tervezés továbbfolytatása egy külön blokk lenne. Érkeztek javaslatok, amelyeket figyelembe szükséges venni?

Tárnok Ferenc: Osztályunkra érdemi javaslat nem nagyon érkezett. Bizottsági üléseken tárgyalták ezt, főleg a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság. A bizottság elnöke valószínűleg elmondja a határozatot.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ha vannak olyan javaslatok, amelyek még a múltkor elviekben elfogadott, hogy még legyen egy ilyen szélesebb körű vita, akkor azt kellene először véglegesítenünk. Ezt követően az utcabútorok tervét, és a harmadik lépés, hogy a tervezési munkák hogyan folytatódjanak.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Az utcabútorok közül nem tudtunk választani. Úgy gondoltuk, hogy ha van Művészeti Tanácsunk, akkor annak a véleményét kikérnénk, és talán könnyebben tudunk dönteni. A Huszti téri körforgalmi csomópont engedélyezési tervének elkészítését pedig javasolja a közgyűlésnek a bizottság. Magam részéről annyit szeretnék hozzátenni, hogy a határozati javaslatot három külön pontba szedném, mert igazából különálló témák is.

Cserti Tibor: Megerősített elnök úr véleménye abban, hogy jó irányba haladt az anyag a véglegesítés stádiumában – szakmai szempontból. Úgy gondolom, a megbízás alapvetően elérte célját. Biztos voltam abban, hogy komoly vitát fog kiváltani, illetve az interpretáció alapján a szakmai bizottság önmagában döntésképtelen volt abban, hogy az utcabútorok, amelyek meghatározzák jelentős mértékben városunk képét, melyik változatát fogadja el. Meggyőződésem szerint egyébként itt vannak azok a kis rejtett nüánszok, aminek a gazdasági vetülete általában meg szokta osztani a közvéleményt, főleg a közmegbízásoknál, a megbízó oldal komoly hátsó gondolatokra enged következtetni. Ennek a kivédése érdekében és az esztétikum is visszajön az eredeti elképzeléseknek megfelelően – még ha az esztétikum nézőpontból jelentős különbséget is hordozhat – úgy gondolom, hogy valóban a Tervtanácsra kellene bízni ennek a kiválasztását azzal, hogy a kiválasztást ne csak ezen javaslatok alapján végezze el, mert maga a tervező nem gyártó, de a tervező egy adott valamit hozott, ami irányadónak természetesen elfogadható, hanem meggyőződésem szerint viszonylag lehatárolható akár meghívásos pályázat keretében kellene, hogy ennek kiválasztására sor kerüljön, egyúttal nyilvánvalóan az árjegyzék függvényében. Tehát műszaki kiírás és árjegyzék egymással kompatibilis egységet képez, nem választható el egymástól. Ezzel a kiegészítéssel jóváhagyásra javaslom. A döntési kompetenciát a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság és Tervtanács hatáskörébe téve.

Litter Nándor: Van egy Művészeti Tanács is.

Cserti Tibor: A Művészeti Tanács. De meggyőződésem szerint a Tervtanácsnak hasonlóképpen.

Litter Nándor: Annak is kellene.

Halász Gyula: Örülnék, ha a Városvédő Egyesület is legalább az utcabútorok, kandeláberek, egyéb berendezés vonatkozásában elmondaná az álláspontját. Nehogy utólag sértődés legyen, hogy itt van egy civil egyesület, aki arra hivatott, hogy a város értékein őrködjön, és őket kihagyjuk. Mindenképpen szükségesnek tartanám, hogy a Városvédő Egyesület szakemberei belefolyjanak ebbe a folyamatba.

Cserti Tibor: Nem véletlenül fogalmaztuk meg ezt a javaslatot, mi is így gondoltuk, és feltételeztük egyébként, hogy a Tervtanács munkájában a Városvédő Egyesület kifejtheti az álláspontját. Mi ezáltal, hogy ki akartuk szélesíteni a merítési lehetőséget, s egyúttal a gazdasági szempontra is szerettük volna felhívni a figyelmet, úgy gondolom, hogy előbbre vittük a dolgot, és köszönöm a figyelmeztetést.

Cseresnyés Péter: Halász Gyula hozzászólásához szeretnék egy gondolatot mondani. Ilyen alapon meg kell nézni, hogy melyek azok a civil szervezetek Nagykanizsán, akik a városvédelemmel vagy városvédéssel foglalkoznak, és az ő véleményüket is ki kellene kérni. Nem hiszem, hogy ez csak a Városvédő Egyesületnek lenne jog és kötelessége a civil szervezetek közül. Polgármester úr azt mondta, hogy – ha jól értettem – nem érkezett be a képviselőktől semmiféle javaslat ehhez a tervhez. Én annak idején, amikor az előző közgyűlésen téma volt, mondtam egy javaslatot. Ezek szerint az akkor nem számított. Mégpedig azt, hogy a Huszti téren megépülő körforgalomnak a megépítését át kellene gondolni azzal, hogy önmagában az egész Eötvös teret ki lehetne alakítani egy egész körforgalommá. Nem tudom, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta-e ezt a javaslatot? Tehát érdemben volt-e szó arról, hogy a Huszti téri körforgalom megépítési helyett az Eötvös tér lenne egy természetes körforgalom?

Röst János: Teljes mértékben nem értem Cseresnyés Pétert. Ezzel a felvetésével, hogy az Eötvös teret körforgalommá alakítaná át, gyakorlatilag a teljes koncepciót hiúsítaná meg. Életszerűtlen, értelmetlen. Nagy sugarú területről van szó, és egyébként közlekedési szempontból semmi értelme nincs neki. A körforgalmak azért vannak gyakorlatilag, hogy magát a közlekedést felgyorsítsák, illetve a balesetveszélyt elhárítsák. Úgy gondolom, hogy a prioritásokban az első prioritást meghatároztuk, ez pedig a Centrál előtti terület átépítése. A következő prioritást a Huszti téri körforgalmat tartanám, ahhoz kapcsolódó Eötvös téri kialakításokkal. Ez lenne a második prioritás. Azt követően lehetne megcsinálni szerintem az Ady e. u., illetve a Zárda utca sétáló utca jellegét. Ezek nélkül nem tudom elképzelni. Nyilván a többi városi fejlesztés, amit korábban már elhatároztunk, a folyamatosan meg fog valósulni. De mindenkit óvnék attól, hogy egy egységes koncepcióban kialakított belváros forgalomcsillapításába Cseresnyés Péter javaslatára olyan elem bekerüljön, ami gyakorlatilag az egész tervet teljes mértékben hátráltatja, és értelmetlenné teszi maga a közlekedés-technikai megoldás javaslata.

Cseresnyés Péter: Örülök, hogy Röst János alpolgármester úr polihisztorként hozzászólt és minden ilyen dologhoz szól, főként akkor, ha én szót kérek. Én nem azt kérdeztem, és nem azt mondtam, hogy ezt kell megcsinálni. Azt kérdeztem alpolgármester úr, hogy vizsgálta-e a bizottság, beszéltek-e erről, hogy van-e ennek értelme? Nem az Ön véleményét kérdeztem, hanem a bizottság véleményét. Elhiszem, hogy a Huszti tér Önnek a gondolatában, és annak a körforgalomnak a megvalósításával fontos dolog, mert az, amit Ön védett annak idején, annak a Huszti tér épületnek a megépítése, amit tervezőként alpolgármesteri szinten védett, ebben a helyzetben megoldódna. De nem erre gondoltam, és nem emiatt hoztam fel ezt a dolgot, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ez egy megoldási javaslat lenne az út nagyobb átépítése nélkül.

Röst János: Nem gondoltam arra, hogy Cseresnyés Péter véleménye személyeskedésbe torkollik.  Úgy gondolom, hogy jelen van Szálka Miklós kolléga. Ő egy mondattal el tudja dönteni az Ön kérdését, és amire irányult a véleménye. Bocsánat, egyszerűen hülyeségnek tartom, amit Ön javasolt. Elnézést.

Litter Nándor: Azt kérem, hogy tartózkodjunk ezektől a megjegyzésektől. Kérem Cseresnyés Pétert, hogy zárjuk le ezt a vitát.

Cseresnyés Péter: Csak a jegyzőkönyv számára, csak annak, hogy a jegyzőkönyvben legyen benn. A stílus maga az ember, alpolgármester úr.

Litter Nándor: Ezzel egyetértünk egyébként, globálisan. Mindent bele lehet ebbe érteni.

Papp Nándor: Az Eötvös téri körforgalmat nem vizsgálta a bizottság, de azt felvetődött, hogy a déli oldalának a lezárása mikor történhet meg, megtörténhet-e, hogy azt lezárjuk. Ez téma volt. A másik téma, ami még felmerült, hogy a Huszti térről a csuklós buszok a körforgalmon keresztül mennyire könnyedén tudnak forgolódni.

Szálka Miklós: A Huszti téri körforgalomra visszatérve, sokkal nagyobb, mint a Király utcai, tehát 15 méter a külső átmérője. Semmi gond nincs a csuklós buszokkal, hacsak az nem, hogy egy kicsit lassabban kell nekik is menni, és ez szerintem jó. A másik, amit Cseresnyés Péter vetett fel, az a helyzet, hogy az egy fantasztikus városfejlesztési előny, hogy az Eötvös téri parkot hozzá lehet csatolni ahhoz az üzletsorhoz, ami tér déli oldalán van. Tehát nekem az volt a koncepcióm, és elnézést, ha emellett emelek most szót, nem tudok független szakértőként erről nyilatkozni, de sokkal előnyösebbnek tartom azt, ha ott egyáltalán nincs forgalom, mert ez pontosan egy forgalomcsillapítási terv, és pontosan az a lényeg, hogy az emberek érezzék jól magukat a városközpontban, és nem az autósok. Az autósok számára pedig minden egyes forgalmi lehetőséget biztosítani tudunk a körforgalom, illetve a Teleki úti csomópont által.

Litter Nándor: Voltam egy másik fórumon, ahol idősebb korosztály vett részt. Ott kellett a városfejlesztési tervekről beszélni, és ez is szóba került. Ott vetődött fel a parkolás helyzete. Azért látjuk, hogy itt bizonyos parkolók megszűnnek, vannak, ahol újabbak létesülnek. Tudom, hogy a korábbi anyagban, ami ennek az előanyaga volt, ott egy parkolási terv is készült. Azt gondolom, hogy ezt majd elő kellene vennünk, amikor itt lépéseket teszünk ennek a programnak a végrehajtásában, tehát nehogy kirántsuk a talajt a parkolás alól teljesen, és összeomoljon esetleg a város közlekedése ilyen szempontból.

Röst János: Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a közgyűlés tagjaitól is vártunk szakmai véleményeket. Nagyon sajnálom, hogy akik most többek közt szót kértek és szót emeltek, egy mondattal sem tették jobbá a tervet. Megköszönöm Szálka Miklósnak, hogy amit én egy szóval kifejeztem, Ő azt szakmailag körülírta.

Litter Nándor: Kérem, hogy ezt hagyjuk abba. A véleményeket el kell mondani pro és kontra, és meg kell próbálni az ügyet lezárni. Felírtam magamnak azokat a feladatokat, amelyeket én látok, egy kicsit módosítva azon, amit leírtunk, figyelembevéve a kollégák javaslatait is, hogy jobban tagoljuk ezt a határozati javaslatot, amivel rendelkezünk. Azt nem ismételjük meg, úgy gondolom, az elhangzott vélemények, javaslatok alapján, hogy a város közgyűlése támogatja ezt a programot. Véglegesítjük ezt a programot. Szerintem erről kellene most még egyszer szavaznunk, attól függetlenül, hogy a múltkor ezt már egyszer megtettük. De mivel elindítottuk újra a beszélgetést, azért ezt erősítsük meg. Nem voltak ellenkező vélemények. Javaslom, hogy ezt most tegyük is meg, tehát, hogy a nagy komplex programot így elfogadjuk.

Szálka Miklós: Nekünk egy bizonyos opciós szerződésünk van, aminek az a feltétele, hogy ha a tanulmánytervet elfogadják, akkor életbe lép az összes tervezési feladat ebben az évben és jövő évben. Most ehhez képest az volt a változás, hogy az Erzsébet tér, ami ez évi program lett volna, ez úgy tűnik, hogy csúszik, de szerintem a közgyűlésnek vagy a hivatalnak rá kell bólintania, hogy a mi tervezési szerződésünk érvényes. Én annak tekintem, és így kezdtem dolgozni.

Litter Nándor: Igen. Annak ellenére, hogy én írtam valószínűleg alá ezt a szerződést, nem emlékszem pontosan erre a részére, de a megértésüket kérem, hogy mi olyan ütemben akarjuk ezt végrehajtani – nem úgy értem az opciót, hogy végig kell vinni az egész szerződésben, vagy abban a táblázatban megfogalmazott összes feladatot –, hogy ha mi úgy gondoljuk példaként említve, hogy a Huszti tér vagy az Ady E. utca, akkor most mi azt kérjük, hogy az első lépésben ezek készüljenek el, mert nem akarunk feleslegesen kiadni pénzt. Tehát önmagában nincs azzal gond, hogy mi szövetséget kötöttünk Önökkel és szeretnénk végigvinni, de ennyire rugalmas hadd legyen már ez a szerződés, hogy a mi teherbíró képességünk és az elképzeléseink szerinti ütemben készüljön el. Gondolom, ez ellen nincs talán kifogásuk?

Szálka Miklós: Nekem semmi kifogásom. Van nekem is egy főnököm, aki a szerződést mindig …… Azt kérem, hogy ezt írjuk le, és akkor ennek megfelelően minden rendben lesz.

Litter Nándor: Ezt le fogjuk írni. A többi témával oda szerettem volna eljutni. Hat pontban írtam fel, hogy miről kellene itt ma döntenünk. Van-e kifogás az ellen, hogy megerősítenénk a múltkori döntésünket, hogy a koncepciót, a fejlesztési tervet, amelynek majd még további elemei készülnek, kiviteli terv és egyéb dolgok, hogy azokat támogatja a közgyűlésünk. Az elhangzott vélemények alapján úgy gondolom, hogy nincs. A lakossági egyeztetést tovább folytatjuk, ezt nem ismétlem el – a makett oldaláról, és ahogy Szálka Miklós sokszor elmondta, hogy ennek a tervnek az egyik előnye talán az, hogy lehet azért hozzányúlni, másrészt részenként is lehet ezt végrehajtani. Kérem, fogadjuk el ezt a tervet, globálisan. Utána jönnek a részletei a Huszti tértől az egyéb ügyekig.

A közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Az utcabútorok következnének. Itt volt egy olyan javaslat, hogy terjesszük ki, a szakértőinkkel vizsgáltassuk meg. Vannak itt utcabútorok, különböző formájúak, stílusúak. Örültem volna annak, ha a tervező is leteszi valamelyik mellett a voksát, mert szeretem, ha így segítséget, támogatást kapok a tervezőtől. Nem tudom, hogy van-e ilyen?

Szálka Miklós: Ezt meg tudjuk tenni. Mi akartuk szűkíteni. A választási lehetőséget meg kívántam adni. Mindegyikre meg tudjuk adni a mi ízlésünk szerint javaslatot. De szerintem ezt itt kellene eldönteni.

Litter Nándor: Arra kérem Tárnok Ferencet, hogy szíveskedjen összehívni a Művészeti Tanácsot, a Tervtanácsot, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, a Városvédő Egyesület képviselőit, és ha vannak egyéb civilek, akkor tegyük közzé, akik érdeklődnek, akkor ezt nyilvános ülésként tartjuk meg, és akkor ott alakuljon ki egy vélemény az utcabútorokról. Ez azért sürgős, mert egyébként a tervezés nem tud befejeződni, mert egy padot le lehet ugyan rakni, de a kandeláberektől kezdve, azokat be kell építeni a felszínbe.

Tárnok Ferenc: …. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni.)

Litter Nándor: Akkor mit csinál a bizottság? Előkészítik a mi döntésünket? Te azt javasoltad, hogy döntsék el ők.

Cserti Tibor: …… a merítési lehetőség kiszélesítésével és árjegyzékkel.

Litter Nándor: 10 % különbség egy árban, ha valami illik egy ilyen városfejlesztési tervben, nem hiszem, hogy az ár az elsődleges kérdés, de ez nem biztos, hogy jó megközelítése az ügynek.

Cserti Tibor: Azt próbáltuk hangsúlyozni, hogy igen, van 3-4 féle stílus, ami megjelenik az anyagban. Megítélésünk szerint az utcabútorok választéki lehetősége ennél szélesebb. A másik nagyon komoly, ha kiválasztunk és elindulunk egy egységes irányba, tehát egységesnek kell lenni, az ár, főleg a dömpingár esetében, ha nagymegrendelőként lép fel a város, az egy meghatározó tényező, és szeretnénk ár függvényében is kvázi mintegy megversenyeztetni a potenciális ajánlattevőket. Arra utaltam, hogy a tervező már ne döntse el a konkrét gyártóval karöltve ebből a három tervváltozatból ár ismerete nélkül, hogy melyiket válasszuk.

Litter Nándor: Ő javaslatot tett, hogy abba a tervben, ami ő elkészített – ezt mi kértük egyébként a legutóbbi ülésen tőle, hogy tegyen néhány változatban olyan formátumú utcabútorokat, amelyek illeszkednek ehhez a tervhez. Egy kérdés van, hogy még akarunk-e mi ezzel foglalkozni? Annyit hozzáteszik, ha ezzel valami problémát látok – amihez egyébként is van jogom –, akkor vissza fogom hozni, de bízzuk rá a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra, és a Művészeti Tanácsra és a Tervtanácsra, együttes döntésre, hogy melyik utcabútor kerüljön kiválasztásra. Világos, hogy az árakat is kell majd, ez a következő lépés. Nem a tervező rendeli meg a bútorokat, mi fogjuk megrendelni. Ezzel egyetért mindenki? Ha tudunk erre az ülésre beszerezni árakat, akkor ezeket is szerezzük be, hogy legyen egy viszonyítási alapunk is a döntésnél.

Papp Péter Pál: A javaslatom az, hogy az önkormányzat bizottsága hozza meg döntést, de a Tervtanács, a Városvédő Egyesület és a Művészeti Tanács javaslata alapján. A döntéshozó maradjon önkormányzati szerv. De nem a közgyűlés, hanem a bizottság.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A Centrál előtti területről a legutóbbi ülésen már döntöttünk, tehát arról nem kell dönteni. Javaslom, hogy fogadjuk el, hogy kezdődjön meg a Huszti téri körforgalom tervezési munkálatainak előkészítése, a többi tervezéssel együtt, amit mi szeretnénk a következő év vonatkozásában előkészíteni. Kérem, hogy erről külön szavazzunk. Tehát az előkészítés. Végleges adatok alapján újabb döntést hoz majd a közgyűlés a Huszti tér körforgalmáról. A tervező javaslata, hogy a Huszti tér körforgalom tervezése kezdődjön meg, mert logikai sorrendben arról a területről kezdené meg ennek az egész beavatkozásnak az indítását. Ehhez kell a Huszti téri körforgalom tervének elkészítése. Most arról döntenénk, hogy ennek az előkészületeit a Városfejlesztési Osztály megteszi. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Javasolnám, hogy az Ady Endre utcának - mert az lehetne talán még egy olyan következő lépés – a tervezését is kezdje meg a Szálka Miklós által képviselt csapat, ugyanúgy, mint idén a Centrálnak. A szerződésben a határidőket és egyéb dolgokat rendezni fogjuk, módosítjuk a szerződést. Jelen pillanatban eddig mennénk el, ami vállalható, mert egyéb beavatkozások is kellene a jövő évben - a Zrínyi utca körforgalomtól az Úttörőház előtt rész kiépítése, tehát nagyon sok feladatunk lesz még jövőre is. Pillanatnyilag nem szabad többet vállalnunk. Ennek az indítását javaslom.

Szálka Miklós: Ezeknek az engedélyezési és a tendertervét készítenénk el? (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni.)

Litter Nándor: Így van: Azt javaslom, hogy ezt fogadja el a közgyűlés. Most az Ady Endre utcáról beszélünk, ami összhangban lesz az idén elkészülendő Centrál előtti területekkel.

A közgyűlés 16 szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

179/2005.(VI.29.) számú határozat

1.       Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pro Urbe Kft. 2005. évben elkészített „Nagykanizsa városközpont közterületek fejlesztési, forgalomcsillapítási terve” című komplex tanulmánytervet véglegesen elfogadja.

2.       A közgyűlés megbízza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy tanulmányterv részét képező utcabútorok tekintetében a Művészeti Tanács, a Tervtanács, a Városvédő Egyesület, valamint más civil fórumok javaslata alapján döntsön.

3.       Felkéri a polgármestert, hogy a tanulmányterv alapján a Pro Urbe Kft—vel érvényben lévő tervezési szerződés opciós részajánlatai szerint:

a)       a Huszti tér (Eötvös tér É-i, K-i területe) körforgalmi csomópontjának engedélyezési és tendertervét,

b)       az Ady utca sétáló utcává történő átalakítására az engedélyezési és tendertervet

készíttesse el.

A terv készítése során továbbra is biztosítsa a széleskörű nyilvánosságot.

Határidő:         2005. augusztus 30.

Felelős  :         Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

13.    Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.)  sz. rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Technikai jellegű a rendeletmódosítás. Hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

32/2005.(VII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2005.(VII.7.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

14.    Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) sz. rendelet módosítására (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Kiegészítés nincs. Technikai jellegű itt is a változtatás. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

33/2005.(VI.30.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2005.(VI.30.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

15.    Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2005.(….) számú rendelete az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól  (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Cseresnyés Péter: Ha jól értem az előterjesztés alapján, tulajdonképpen azért van szükség itt a módosításra, mert a törvény alapján az első szakképesítés megszerzése után, tehát a második, harmadik szakképesítés megszerzéséhez már mindenképpen pénzügyi hozzájárulást, tehát tandíjat kell fizetni. Ugyanez igaz-e az alapfokú művészetoktatásban is? Tehát eddig ingyenes volt, most pedig térítési díjat kell ezért fizetni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Részben igen, a második szakma megszerzésénél, de ott van egy kitétel, hogy abban az esetben ingyenes a második is, ha ugyanazon szakma magasabb szintű végzettségének megszerzésére irányul. Eddig is térítési díj köteles volt egyébként az alapfokú képzőművészeti oktatás. Ami módosult ott, hogy meghatározta azt a minimumot, ami most fizetni kell érte. Tehát nem lehet annál kevesebbet kérni. Egyébként az valóban jogszabály változás ugyancsak, hogy ha több képzésben vesz részt művészetoktatásban, akkor a második esetében már tandíjfizetési kötelezettség van. Nem olyan nagy ezen tanulók száma Nagykanizsán.

Csordásné Láng Éva: Tudom, hogy a törvényben így van leírva, de a 6. § (2) bekezdése térítési és tandíj, tehát a díjfizetési kötelezettség együttesen. Nem?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A térítési díj lehet. A tandíj esetében a teljes összeg, ott nincs %-os megosztás, tehát jó az a térítési díj. A törvényi szöveg van átemelve.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 20 szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

34/2005.(VII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2005.(VII.7.) számú rendelete az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

16.    Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Tárnok Ferenc: (Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság egyöntetű véleménnyel elfogadásra javasolja a rendeltet.

Papp Péter Pál: Az előterjesztést a Szabadhegy Településrészi Önkormányzat is tárgyalta, és elfogadásra javasolja. Egy olyan kérésünk lenne, hogy az út keleti oldalán a végleges út nyomvonalát szeretnénk, ha kitűznék és kijelölnék. Itt a közeljövőben biztos, hogy szilárd burkolatú út önkormányzati forrásból nem valósul meg, már csak azért is, mert vélelmezzük, hogy a közeljövőben csatorna kerül megépítésre. Ha tudnánk azt, hogy mi lesz az út végleges nyomvonala, és az út bal keleti vagy nyugati oldalán lesz a csatorna, akkor a nem érintett területen saját erőből valamilyen kő odahordásával autóval megközelíthető legyen, mert ezen a területen 25-30 családi ház már áll és laknak benn.

Tárnok Ferenc: Erre ígéretet tudok tenni. Van rá forrás, hogy ezt megtegyük. Azt a szakaszt kellene bejelölni konkrétan, hogy melyik az érintett területrész, ahol ez igényként jelentkezik. Az a tapasztalat sajnos, hogy az általunk kitűzetett területrészek kapcsán a következő héten már nincsenek meg a karók. Tehát valamiféle olyan lakossági segítséget is fogunk kérni, ha kitűzetjük, akkor valami módon állandósítani is kell.

Cserti Tibor: Támogatom a módosítást, mert a korábbi általunk meghatározott feladat végrehajtását segíti elő. Egy dolgot nem értek. Ki fizeti ezt a 300 eFt-ot? Az előterjesztés erre vonatkozó részét nem értettem. Tehát a rendezési terv módosítással összefüggésben további 300 eFt vetődik fel? Mert akkor hová megy ez a sok pénz?

Tárnok Ferenc: Valóban bizottsági ülésen is felvetődött ez a kérdés, hogy nehezen értelmezhető ez a megfogalmazás, és ezért elnézést kérünk. Az ingatlantulajdonos kifizette a rendezési terv készítésének díját.

Litter Nándor: Akkor legalább szóban módosítsuk ezt, hogy a 300 eFt-ot az ingatlantulajdonos kifizette. További hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

A közgyűlés 21 szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

35/2005.(VII.5.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2003.(V.28.) számú, 29/2003.(IV.24.) számú, 18/2003.(III.26.) számú rendeletével módosított, 45/2001.(IX.27.) számú rendeletével megállapított Nagykanizsa, Szabadhegy városrész szabályozási terve és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA a 35/2005.(VII.5.) számú rendelettel történő módosítása.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

17.    Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenységet ellátó közszolgáltató kiválasztására kiírandó pályázatra (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Erdős Péter: A jelenlegi közszolgáltató szerződése december 31-ével lejár, ezért törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor az azt követő időszakra pályázat útján kívánjuk kiválasztani a közszolgáltatót.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja a pályázat kiírását. Két helyen javasolnánk módosítást. Az egyik, hogy ha szeptemberben van a bontás, akkor mi úgy ítéljük meg, hogy október 30-áig az eredményhirdetés megtörténhet. Tehát javasolnánk november 28-ról október 30-ra a határidő előrehozatalát. Így, ha véletlenül új pályázó lenne, aki eddig még nem ezen a területen dolgozott, több ideje lenne a felkészülésre. A másik az, hogy a pályázat kiírásának 4. pont b., c., pontjában, a későbbi viták elkerülése végett javasolnánk azt, hogy milyen igazolásokat szükséges csatolni. Ezeket pontosítsuk. Tehát a köztartozások és az elkülönített pénzalapokkal szembeni. Meghatároznánk azt, hogy az APEH adó és járulék, vagy hogy milyen igazolásokat kérünk a pályázótól csatolni. Ezzel a kiegészítéssel egyhangúlag támogatta a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Zakó László: Javaslom, hogy a határozati javaslat 1. pontjába, ahol arról döntünk, hogy a hirdetést hol tesszük közzé, vegyük fel még a Somogy Megyei Napilapot is egyrészt a földrajzi közelség miatt – és nem azzal, hogy …. vagyok, de azért egy kis versenyt lehet hirdetni árban, aminek mi lennénk a haszonélvezői. Földrajzilag nagyon közel vannak a Somogy megye észak-nyugati részei.

Bicsák Miklós: A jelenlegi vállalkozás hogyan látja el a feladatát? Szeretném kérni, hogy a pályázatnál a hazai piacot támogassuk, mert úgy tudom, hogy ez a vállalkozás korrektül, a törvényeknek megfelelően végzi a feladatát. Több milliós beruházást hajtott végre. Nehogy Somogyból vagy Besztercebányáról idehozzunk valakit, és ő fogja Nagykanizsán a folyékony hulladék kapcsolatos feladatot elvégezni. Ezt mind kérem figyelembe venni, mert korrekt árakkal dolgozik. Biztos, hogy partner lesz a pályázat során. Nehogy hátrányba kerüljön.

Litter Nándor: Ezt úgy lehet megoldani, hogy a pályázati kiírásban meghatározzuk azokat a feltételeket, amelyek esetleg hozzásegítik a helyi vállalkozókat ahhoz, hogy ők előnyben részesüljenek. Tehát így deklarálni – amivel természetesen valamennyien egyetértünk – nem tudjuk, ez nem kezelhető. Tudunk-e erre valamit mondani? A Somogy Megyei Naplóban ne tegyük közzé. Ezzel is tudjuk támogatni, hogy az információ nem jut el máshova, csak a hazaiakhoz.

Erdős Péter: Amióta ez a közszolgáltató végzi a szolgáltatást, panasz nem érkezett a hivatal, tehát a munkájára semmilyen panasz nincs. Esetleg a kiírásban annyiban lehetne támogatni – tudomásom szerint az idén szerzett be egy olyan gyűjtőjárművet, ami a zsírfogókból származó veszélyes hulladékok gyűjtésére is alkalmas, ha esetleg ezt, mint feltételt beírjuk, erre már nem mindenki alkalmas, mert ehhez nem akármilyen gyűjtőautó szükséges.

Litter Nándor: Kérdés akkor az, hogy egyrészt ezt fogalmazzuk be, hogy ilyen eszközzel rendelkeznie kell. Ezen kívül van-e egyéb eszköz, nagykanizsai telephellyel rendelkezők, vagy ilyen kitételek vannak? Nincs erre lehetőség.

Halász Gyula: Úgy gondolom, hogy versenyellenes minden további dolog kitárgyalása itt a közgyűlésen.

Litter Nándor: Jegyző urat kérdezem, hogy van-e másra lehetőség?

Dr. Kelemen Marcell: Azt hiszem, hogy ez egy nyilvános pályázat, amelyen mindenegyes olyan közszolgáltató részt vehet Magyarországon, aki megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik. Nem lehet kizárni senkit. De azért azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy valaki Balassagyarmatról olcsóbban, vagy alacsonyabb szolgáltatási díjakkal tud ilyen közszolgáltatást nyújtani a nagykanizsai polgároknak, mint az, aki itt él, itt rendelkezik telephellyel, stb. Életszerűtlennek tartom, hogy valahonnét távolról valaki idepályázzon és ezt a közszolgáltatást megpróbálja elnyerni. De nem lehet kizárni természetesen ezt.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságon a határozati javaslat 2. pontját nem támogatjuk, me