2006. január 16. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. január 16-án (Hétfő) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Papp Nándor, Papp Péter, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Karmazin József osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Ring Balázs Közterület Felügyelet vezető helyettese

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

 

Javaslat a Nagykanizsa Ipari Park területén lévő ingatlanok alapárának meghatározására

 

332/2005.(XI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ipari Park területére betelepülni szándékozó vállalkozások számára az ingatlanok alapárát 2.750 Ft/m2-ben határozza meg, melytől az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletben foglalt kedvezmények – adásvételi szerződésben rögzített – mértékéig lehet eltérni.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Hiesz Miklós ügyvezető)

 

Javaslat “Az Év Vállalkozása” emlékplakett adományozására

 

333/2005.(XI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése gazdasági tevékenysége elismeréseként “Az Év Vállalkozása” emlékplakettet adományozza

  1. Kis és középvállalkozás kategóriában C Mobil Labor Kft-nek,
  2. Nagyvállalkozás kategóriában HONEYWELL Kft-nek,

és felkéri a polgármestert, hogy az emlékplakettet és az adományozásról szóló oklevelet az önkormányzat 2005. évi jótékonysági gálaestjén adja át.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. és Mátyás József irodavezetők,

Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

Tájékoztató Közterület Felügyeletnél végzett belső ellenőrzésről és javaslat fegyelmi eljárás elrendelésére

334/2005.(XI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület Felügyelete igazgatójával, Kulbencz Ferenccel szemben fegyelmi eljárás megindításával nem ért egyet.

 

Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kijelölésére

 

357/2005.(XII.13.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Liszt u. 8/C. 2. em. 1. szám alatti önkormányzati bérlakást kiutalja Dr. Kovács Andrea részére a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházával (Nagykanizsa Szekeres J. u. 2/8.) fennálló munkaviszonya időtartamáig, maximum 3 évre. A bérlő ezen időn belül – ha a nővérszálló felújítása megtörténik – köteles elfogadni a részére ott felajánlott lakást.

A bérlők a 35/1995. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakbért és a lakhatással kapcsolatos költségeket köteles megfizetni.

Határidő: 2006. január 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervének módosítása és bérleti szerződés elfogadása

 

358/2005.(XII.13.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervét bruttó 9.586 ezer Ft felhalmozási célú, 1.500 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással, valamint bruttó 25.000 ezer Ft önkormányzat részére történő bérleti díj befizetési kötelezettséggel elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2005. évre szóló vállalkozási és bérleti szerződéseket kösse meg.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

Szányi Gábor ügyvezető)

 

Az Ipari Park és Logisztikai Központban terület értékesítése logisztikai befektetőnek

 

359/2005.(XII.13.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Ipari Park és Logisztikai Központ területén kialakítandó 649/103 hrsz-ú – a mellékelt térképvázlaton (2. sz. melléklet) – 78.804 m2 földterület eladásához nyílt versenytárgyalás formájában minimum 100 millió Ft + ÁFA értéken az alábbi feltételekkel:

  1. A kialakításra került ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni, aminek törléséhez Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata akkor járul hozzá, ha a tervezett beruházás műszaki tartalmának értéke eléri a vétel mértékét.
  2. A vevőt az ingatlanra beépítési kötelezettség terheli a szerződés aláírását követő 3 éven belül. Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségét nem teljesíti, az önkormányzatot a szerződés aláírásától számított 4 évig az eladási áron visszavásárlási jog illeti meg.
  3. A versenytárgyalási vevő a 2. pont szerinti beépítési kötelezettség határidejéig vállalja az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdés harmadik francia bekezdés szerint 250 fő foglalkoztatását, tovább, hogy a beruházás értéke eléri a 2 Milliárd Ft-ot.
  4. A versenytárgyalási előleg mértéke a kikiáltási ár 10 %-a, azaz 10 millió Ft + ÁFA.
  5. Az adásvételi szerződés megkötésére jogerős telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően kerülhet sor.
  6. Amennyiben vevő a foglalkoztatás, beruházás értéke tekintetében általa vállalt feltételeket nem teljes egészében teljesíti, a kedvezményesen megállapított vételár és a piaci ár közötti különbözetet 50-50 %-ban a foglalkoztatott létszámtól és a beruházás értékétől történt elmaradás arányában köteles megfizetni.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

 

Litter Nándor: Az 1. napirendi pontban szereplő, a Thury laktanya és környékének szabályozási tervéről jelenleg érvényben lévő rendeletünk módosítása tette indokolttá, hogy a mai soron kívüli ülésünket összehívjuk, hiszen valamennyiük előtt ismert, hogy 5,1 hektáros területet kívánunk ott értékesíteni. Az egerszegi hivatal nem tudta kiadni a terület megosztására vonatkozó határozatát, mivel az érintett területen, amelyet értékesíteni kívánnánk, egy út vezet keresztül, és ezért indokolt ennek a módosítása. Tehát ez indokolja a mai soron kívüli ülésünk összehívását. A másik két téma miatt nem hívtunk volna össze soron kívüli ülést, de mivel mind a két ügy fontos, ezért úgy gondoltam, hogy erre az ülésre ezt a két napirendi pontot is felvesszük. Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel? Kérem Önöket, fogadják el a napirendi pontokat. A zárt ülés kötelező, tehát nem kell külön szavazni róla, kötelezően zárt ülésen tartjuk a 3. napirendi pontban jelölt témakört. Kérem, hogy így együtt fogadják el a napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 19 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2006.(…) számú rendelete a 64/1999.(XII.22.) számú, Nagykanizsa volt Thury György Laktanya és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Palángi Krisztina irodavezető

 3. Javaslat a Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő külön megállapodás jóváhagyására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 5. Javaslat a Közterület Felügyelet vezetői munkakörének pályáztatására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2006.(…) számú rendelete a 64/1999.(XII.22.) számú, Nagykanizsa volt Thury György Laktanya és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Palángi Krisztina irodavezető

 

Karmazin József: Az előterjesztés utolsó oldala magyarázza meg tulajdonképpen, hogy miért is van szükség rendezési tervi beavatkozásra. Összehasonlítást tettünk abban a két esetben, ha a rendezési terv hatályban marad, mi történik, és abban az esetben, ha hatályon kívül helyezzük. A rendelet, amely most érvényben van, ezt a bizonyos befektetői területet három önálló szabályozási egységre bontja, tehát itt a befektető szembesülne azzal a helyzettel, hogy különféle területegységekben más-más épület-elhelyezéssel, beépítési %-kal, építménymagassággal, zöldterületi és szintterület sűrűséggel kellene számolnia, és a telekalakítás engedélyezési eljárásában ezek a problémák jelentkeztek. A rendelet hatályon kívül helyezése esetén az általános szabályok vannak érvényben, vagyis az illeszkedés követelményeit kell vizsgálni az eljáró hatóságnak. Ezt a kimunkált anyagban megkíséreltük, feltételezve a beépítés módját, mértékét, az épületek megjelenését illeszteni azokhoz a szabályokhoz, amelyek ma hatályban vannak, és kimutattuk, hogy a területmérettel, a beépítési %-kal és az építménymagassággal nem lehet probléma. Nem ismerjük a befektető azon szándékát, hogy hol helyezi el az építményt, milyen méretűek lesznek, ezért a megjegyzés rovatban utaltunk arra, hogy mindezen adatok előzetes és tájékoztató jellegűek.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, ha valaki egy ingatlant meg kíván vásárolni, akkor tisztában van azzal, hogy a hatályos szabályok szerint arra építhet-e, és ha igen, akkor mit, vagy ha nem, akkor mit és milyen célra vesz meg. A kérdésem nem feltétlenül szorosan ehhez, de mégis csak ehhez kapcsolódik, mert azért a sajtóban megjelentek bizonyos hírek ezzel a telekértékesítéssel kapcsolatosan, és arról azért szeretnénk valamit mi is hallani, hogy igaz-e, hogy van másik befektető? Igaz-e, hogy majd közel 100 millióval többet ígér ezért a földért? Erről azért valamifajta tájékoztatást azt gondolom, hogy illene a közgyűlés tagjainak hivatalosan is kapni, és egyáltalán hogyan áll az az ügy. A másik, hogy arról is kellene valami tájékoztatást kapnunk, hogy – azt látjuk, hogy nincs meg az a telek, jogilag nem létezik, amit értékesíteni akarunk – hogyan áll a cég bejegyzése, amely vevőként jelentkezik, sikerült-e időközben bejegyeztetni, és megadtuk-e hozzá az engedélyt, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlant jelöljön meg céghelynek?

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság miért nem tárgyalta ezt az előterjesztést? Olyan kérdéseket, amelyeket bizottsági ülésen kellene megtárgyalnunk, miért itt a közgyűlésen fogjuk megtenni?

Cseresnyés Péter: Azt szeretném kérdezni, hogy az elmúlt hónapokban miért nem történt meg ennek a területnek a rendezése, ha tényleg ilyen gondok vannak, és a város el szerette volna adni ezt az ingatlant, vagyis mindenképpen olyan szándéka lett volna, hogy ezzel az ingatlannal értékesítés útján kezd valamit? Miért nem az elmúlt háromnegyed évben, amikor már tudtuk azt, hogy a beruházási, befektetési korlátozás, ami erre a területre érvényes volt, felszabadult? A másik kérdésem azzal kapcsolatos lenne, amit Karmazin úr mondott a tájékoztatójában - azt hallottam ki a szavaiból, hogy tulajdonképpen a befektető és nem tudom melyik befektető – csatlakozva kicsit Fodor képviselőtársam kérdéséhez – igényeinek megfelelően akarjuk kialakítani a telket. Ez után az lesz, hogy valaki akar venni valamit, és a rendezési tervet úgy fogjuk alakítani ezután is? Akkor nem tudom, hogy milyen értelme van a rendezési tervnek a véglegesítésére, mert akkor azt kell csinálni, hogy meg kell hirdetni, hogy jöjjenek a beruházók, vásárlók, és minden úgy lesz, ahogy ők akarják. Jól látom, vagy nem jól látom? Ezt is szeretném megkérdezni.

Litter Nándor: A rendezési tervvel kapcsolatosan ezt már akkor kellett volna megtennünk, amikor mi ezt kijelöltük értékesítésre, hiszen ő egy egységes ingatlant kívánt megvenni. Akkor ez elkerülte valamennyiünk figyelmét, hogy ezen a területen egy út megy keresztül. Ő ezt egyébként nem igényelte, hanem az egerszegi Polgármesteri Hivatal építéshatósági osztálya nem tudja kiadni a határozatot erre az ingatlanra vonatkozóan – erre a bizonyos 24/24 számú ingatlanra. Ennek következménye az, hogyha mi ezt így egyben akarjuk értékesíteni, akkor szükséges ennek a módosításnak a végrehajtása. Tehát ezt már valamikor szeptemberben kellett volna megtenni, amikor ez a téma először napirendre került. Fodor Csaba kérdésével folytatnám – valóban érkezett egy levél, amelyben – mint a sajtóban egyértelműen megjelent – egy cég 550 millió Ft-os ajánlatot tesz ugyanerre az ingatlanra. Ennek a cégnek levelet küldtem a múlt héten, amelyben egyrészt kértük, hogy fogalmazza meg pontosan, hogy milyen céljai vannak ezzel az ingatlannal kapcsolatosan, másrészt felvállalja-e azokat a kötöttségeket, amelyek egyébként szerepelnek a versenytárgyalási feltételek között, mert ő egyszerűen csak egy árat közölt az 5,1 hektáros ingatlanra. Ezen kívül kértem, hogy szíveskedjen visszavonhatatlan bankgaranciát adni arra a költségekre vonatkozóan, amelyek együttesen felmerülnek – a garázsok kisajátításával és mindennel együtt. Egy levél érkezett a mai napon, bankgaranciát a cég nem küldött. A közgyűlést fogom tájékoztatni, hogy hogyan áll a céggel kapcsolatos ügy. A cég bejegyzésével, a Kanizsa Centrum Kft-vel összefüggésben én nem adtam ki engedélyt arra vonatkozóan, hogy bárhova is bejegyezzék. Úgy tudom, hogy nem adtam ki ilyen engedélyt, nem írtam alá ilyen engedélyt. A cég ügyvédjétől azt tudom, hogy a névvel van gondjuk, tehát, hogy ilyen néven szerepel már a vállalkozások listáján, és módosítaniuk kell a nevét. Ennyit tudok a cégről. Megkérem Dr. Kelemen Marcellt, hogy segítsen a válaszadásban, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság miért nem tárgyalta a napirendet – kell-e tárgyalni a rendezési terv módosítással kapcsolatos ügyeket.

Dr. Kelemen Marcell: Nincs információm arról, hogy miért nem tárgyalta az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság. Pénteken került kiküldésre a közgyűlési anyag.

Litter Nándor: Részben válaszoltam Cseresnyés Péter kérdésére, tehát nem a cég kérésére, hanem azért van szükség ennek rendezési tervnek a módosítására, hogy ez a telek létrejöjjön. Egyébként nem létezik ilyen telek. Ami több telekdarabból jött össze – szeptemberi közgyűlésen vetődött fel, hogy nézzük meg, hogy olyan területek maradjanak még ezek után is, amelyek más funkciókra felhasználhatóak, értékesíthetők. Így jött össze, több helyrajzi számú telekből jönne létre ez az újabb terület.

Dr. Kolonics Bálint: Végigtanulmányoztam az előterjesztést, és osztályvezető úr előterjesztésével indul ez az anyag, amelyet Új Év napján szerkesztett, január 1-jén. Ahhoz képest január 16-a van. A kérdésemre kapott választ nem tudom elfogadni, de talán meg is adom a választ, hogy rendeletet nem lehet úgy módosítani, hogy azt nem tárgyalja az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság. Tehát az, hogy összeülünk itt – két hét eltelt ebben az évben –, és soron kívül, és nincsenek meg a jogi keretek, a jogi feltételei, ezt nem tudom elfogadni, hisz rendeletet kíván a közgyűlés módosítani. Elfogadhatóbb magyarázatot vártam volna, de azt tényként kijelentem, hogy nem lehet úgy ezt a rendeletet módosítani, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ezt nem tárgyalja.

Cseresnyés Péter: A második kérdésemre és az arra adott válaszra szeretnék visszatérni. A határozati javaslat úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Thury városrész területére vonatkozó új szabályozási előírásokat – a leendő beruházások igényeit is figyelembevéve fogja megtenni. Erre vagyok kíváncsi. Mit jelent, hogy az új beruházások igényeit is figyelembevéve? Tehát továbbra is az a kérdésem, hogy csak azt jelenti ez, hogy úgy alakítjuk ki a telkeket, hogy azokat el lehessen adni és használni lehessen valamire, vagy pedig ténylegesen a vállalkozók, a beruházók megmondják azt, hogy mit szeretnének ott csinálni, és ahhoz fogjuk igazítani, mert mondjuk egy vállalkozó vagy egy beruházó van csak, az ő igényeikhez fogjuk igazítani a rendezési tervet?

Litter Nándor: Az első a válasz. Még egyszer mondanám, hogy ők ilyen igényt nem támasztottak, tehát hogy bármilyen feltételeket határozzunk meg a rendezési terv oldaláról. A Thury laktanya nagyobb része, több mint 16 hektár van még, amit a ROP-pályázat keretei között infrastrukturális fejlesztések alá fogunk vonni. Ott pedig még ismeretlenek azok a befektetők, akik majd ott esetlegesen bármit meg fognak építeni. Illetve ott terveink szerint egy sportcsarnok épülne. Tehát ezeket az információkat kell majd a rendezési terv végleges meghatározásakor a szabályozásban szerepeltetni.

Dr. Kelemen Marcell: Szerintem a Karmazin főépítész úr által írt anyag dátuma elírás lehet. A múlt héten, a hét elején kértem Tőle, hogy ez az anyag készüljön el, ugyanis azt jeleztem és jelzem Önöknek is, hogy a rendezési terv hatályon kívül helyezése önmagában véve nem törvénysértő, erre van mód, viszont megváltoznak a különböző építési szabályok erre a területre vonatkozóan, és volt egy versenytárgyalás, ahol egy vevő a versenytárgyaláson érvényesen ajánlatot, tehát időközben az önkormányzat erre a területre vonatkozó szabályokat megváltoztatja azzal, hogy hatályon kívül helyezi, és így az általános, országos építésügyi szabályok lesznek érvényesek. Erre csak azért hívtam fel és hívom most is fel a figyelmet, hogy erről a cégnek nyilvánvalóan tudnia kell. A másik, hogy ennek a rendezési tervnek a hatálya csak addig állhat fenn, amíg az új szabályozási terv elfogadásra nem került. Jelenleg a szabályozási terv véleményezési szakasza folyik. Adott esetben akár ez a cég is, aki a versenytárgyaláson ajánlatot tett, az építési szabályzat tartalmára tehet észrevételt. Nem tudjuk, hogy ilyen történt-e. Tehát a közeljövőben ez az építési szabályzat fogja meghatározni egyébként az erre a területre vonatkozóan is helyi építési szabályokat.

Dr. Fodor Csaba: Megjegyzésem annyi az egészhez, hogy azt gondolom, hogy alapvetően azért az is fontos, hogy a rendezési tervben ez most oktatási területként van ez fenntartva. Nyilvánvalóan ez is indokolja, hogy azt töröljük, mert egyébként akkor más célra nem lehetne hasznosítani ezt a területet, és másra nem lehetne oda építési engedélyt esetlegesen kiadni. Azt csak megkérdezném, Polgármester Úr mondta, hogy visszavonhatatlan bankgaranciát kért – nem vagyok elég képzett, én a bankgaranciát ismerem, de mindegy –, nem csatolt ez a cég. A másik csatolt?

Litter Nándor: Nem csatolt, csak ha mi foglalkozni akarunk egy másik ajánlattal, akkor komolynak kell lenni annak az ajánlatnak. Ezért kértem én a bankgaranciát. Ekkor lehet megfontolás tárgyává tenni, felvállalva annak minden következményeit, hogy változtatunk-e a versenytárgyaláson megnyert céggel történő szerződéskötésen. Ezért kértem visszavonhatatlan bankgaranciát. További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

 

A közgyűlés 19 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

1/2006.(I.17.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2006.(I.17.) számú rendelete a 64/1999.(XII.22.) számú, Nagykanizsa volt Thury Gy. laktanya és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 19 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

1/2006.(I.16.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Thury városrész területére vonatkozó új szabályozási előírásokat, - a leendő beruházások igényeit is figyelembevéve – a jelenleg egyeztetés alatt álló, egész városra kiterjedő új Szabályozási Tervbe és Helyi Építési Szabályzatba kell beépíteni.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő külön megállapodás jóváhagyására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Simánné Mile Éva: Ezt a napirendi pontot sem volt módunkban bizottságok elé vinni. Erre pedig az idő hiánya miatt került sor, hiszen a költségvetési törvény megjelenését követően magunknak is értelmezni kellett a benne foglaltakat. De ez a megállapodás-tervezet úgy került most Önök elé, hogy Polai úrral közösen elmentünk a Zala megyei Szociális és Gyámhivatalhoz, mint a mi szakmai felettes szervünkhöz, és velük egyeztettük, és ők is egyetértettek azzal, hogy így, ezzel a külön megállapodással szabályosan lehívható a társulás részére a normatíva. Nagykanizsa városának annyi az előnye belőle, hogy a helyettes szülői hálózatát amúgy is bővíteni kellene. Ennek a képzési díja elég magas összeg, így pedig ez az összeg átterhelődik a lehívott normatíva terhére. Úgymond pedig nekünk addig az a kötelmünk, ha a társulás területén egy kisgyerek elhelyezése más módon nem megoldott, akkor a nagykanizsai helyettes szülőnél nyer elhelyezést.

Litter Nándor: Ismételni tudom csak Osztályvezető Asszonyt, hogy gyakorlatilag az a lényege az egész előterjesztésnek, hogy a kistérségi társulás elsősorban le tudja hívni a plusz normatívákat, amelyek a társulás részére rendelkezésre állnak.

Dr. Kolonics Bálint: A kérdésem hasonló az előző napirendi pontnál feltett kérdésemhez. Értem az előterjesztés célját és lényegét, és ez helyes, de azt látom, hogy az előterjesztés lényege a hárommondatos bevezetőn túl a megállapodás-tervezet, ami itt van a közgyűlés előtt, és azt gondolom, hogy egy szerződést kellene aláírni, és mondom, hogy ténylegesen ezt a megállapodás tervezetet is az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak tárgyalni kellett volna. Tehát azt várom, hogy most valaki határozottan mondja ki, hogy mi az oka annak, hogy így dolgozunk, így működik a közgyűlés, a bizottság nem működik, nem ül össze. Kaptam meghívót a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság mai ülésére, tehát volt itt már bizottsági ülés. Miért nem lehetett akkor ezt koordinálni, és összehívatni az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülését? Miért nem lehetett ezt a megállapodást is az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalja? Most kezdünk el itt majd ezen is esetleg beszélgetni? Én először a jogi kereteit tisztáznám, mint az előző napirendnél, és nyilvánvaló volt a szavazatom, tehát az, hogy erről nem tárgyalunk, azt gondolom, hogy ez nem munka, és akkor ez lesz a gyakorlat, hogy talán a bizottsági ülések már annyira lényegtelenné válnak, hogy már össze sem hívjuk a bizottságot, gyorsan soron kívüli közgyűlésen döntünk dolgokról. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel természetesen nem értek egyet, de most már határozottabb választ várok annál, minthogy valaki ingassa a fejét, hogy miért nem.

Simánné Mile Éva: Egyetértek Kolonics képviselő úrral, csak azt jeleztem az elején, hogy a törvény megjelenését követően ezt értelmezni kellett, és úgy gondoltam, és Polai úr is úgy gondolta, hogy nagyon fontos, hogy a szakmai felettessel, ők pedig a MÁK-kal is egyeztessenek. Minket múlt héten csütörtökön tudott fogadni a Zala megyei Szociális és Gyámhivatal vezetője. Vele azt ott megbeszéltük, pénteken írtam meg az előterjesztést, és úgy tudtam, hogy ma délelőtt 9,00 órakor kezdődik a közgyűlés. Ezért mondtam azt, hogy sajnálattal nem tudtam bizottság elé vinni, de azt nagyon fontosnak tartottam, hogy Önök elé úgy jöjjön a megállapodás, hogy az a szakmai felettes szerv, aki majd nekünk kiadja a működési engedély módosítását, az tudja és egyetértését adja ahhoz, hogy Önök elé mit teszünk le az asztalra. Ennek most ez volt az oka, amúgy nem jellemező az ágazatunkra, hogy nem visszük bizottság elé. De ebben így igaza volt Kolonics képviselő úrnak, de ennek ez az oka.

Litter Nándor: A célokkal valamennyien egyetértünk. Kérem, fogadjuk el, hogy most ezt így tárgyaljuk. Kérem Önöket, hogy a határozati javaslatot szavazzák meg.

 

A közgyűlés 19 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

2/2006(I.16.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az előterjesztés szerinti külön megállapodás megkötésével, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető

Polai György irodavezető)

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 3/2006.(I.16.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 15.30 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. január 31. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. január 31-i (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető Kámán László intézményvezető, Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezetője, Gáspár András ügyvezető, Szányi Gábor ügyvezető, Hiesz Miklós ügyvezető, Czoma Péter ügyvezető, Schmidt László ügyvezető, Silló Barnabás, Maros Sándor, Luif Ibolya ügyvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Elkészült a nagykanizsai Monográfia II. kötete, amelyet minden egyes képviselő az asztalán megtalál.

Ki nem hirdetett határozat kihirdetése következik:

 

Javaslat a Közterület Felügyelet vezetői munkakörének pályázatására

 

3/2006.(I.16.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közterület Felügyelet vezetői munkakörének ellátásával 2006. február 2. napjától határozatlan időre Ring Balázs vezető-helyettest bízza meg, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31.§. (1) és a 45. §. (1) f.) pontja szerinti főosztályvezető-helyettesi illetmény megállapításával.

Határidő: 2006. február 2.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

A meghívóban szereplő 3. napirend - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2006.(….) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról – levételét javaslom.

A meghívóban nem szereplő, alábbi napirendi pontok napirendre vételét javaslom:

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 1. Fellebbezések (írásban)

Egyebek:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosított előterjesztése a közgyűlés előtt került kiosztásra. A bizottsági észrevételek alapján került módosításra.

Közigazgatási Hivatal törvényességi jelzése a közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban szereplő

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 17. napirendi pontot a 4. napirendi pont után tárgyaljuk.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék a szólni a Kanizsa Monográfiával kapcsolatban.

Tóth László: Napirend előtt szeretnék egy elismerést átnyújtani a Budapest-Bamako rallyn résztvevőknek, szeretném üdvözölni a Kanizsa Rádiót. Kérdést szeretnék feltenni egy önkormányzati ingatlan értékesítésével kapcsolatban.

Dr. Csákai Iván: Három kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a buszok fűtésével, a másik az útfelújítással, a harmadik pedig a Renault szerviz előtti parkolással kapcsolatos.

Zakó László: Napirend előtt szeretnék szólni egy újabb állítólagos tervezett testvérvárosi kapcsolatunkról.

Papp Nándor: Napirend előtt szeretnék egy indítványt tenni a Lazsnaki kastély eladásával kapcsolatban.

Dr. Kolonics Bálint: Három kérdést szeretnék feltenni Király u. 31-gyel, a város vezetőivel, mulasztásos törvénysértéssel kapcsolatban. Szeretném kifejezni nemtetszésemet az ügyben, hogy ilyen mértékű kiegészítő anyag került kiosztásra a közgyűlés előtt, amit már csak úgy is nehéz áttanulmányozni, hogy arról szavazhassunk, hogy egyáltalán a napirendet elfogadjuk-e.

Polai József: Napirend előtt szeretnék szólni a bajcsai kultúrházban végezett felújításról és az utána maradt állapotokról.

Halász Gyula: Interpellációk és kérdések napirendnél három kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a keleti városrészben rendőrőrssel, a másik a Péterfai út és az Alsószabadhegyi út közötti kerékpárút helyzetével, a harmadik pedig az Izraelita temetőben átvezető szennyvízcsatorna kiváltásával kapcsolatos.

Dr. Kelemen Marcell: Napirend előtt szeretnék szólni a 2006. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatban. Tájékoztatni szeretném a választópolgárokat néhány kérdésről.

Nagy József György: Kérdést szeretnék feltenni a Csengery úti parkolásokkal kapcsolatban, amely a ligetvárosi szakaszra vonatkozik.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Ennek megfelelően a 3. napirendi pont nem kerül megtárgyalásra. A 17. napirendi pontot pedig a 4. napirendi pont után tárgyalnánk, illetve azokat a kiegészítéseket, amelyeket tettünk, illetve kiadtunk. Kérem, hogy ezzel így értsenek egyet, illetve javaslom, hogy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra a 21. napirend. Erről nem kell szavaznunk, mivel nincsenek itt az érintettek, ezért zárt ülés.

A 22. napirendről szavazzunk, hogy zárt ülésen tárgyaljuk-e vagy nem. Javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 15 igen, 5 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 23. napirendi pontot is javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaluk.

 

A közgyűlés 15 igen, 5 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Így együtt a napirendi pontokat ezekkel az előszavazásokkal együtt fogadjuk el.

 

A közgyűlés 16 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja.

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2006.(….) számú rendelete a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) sz. rendelete módosítására (írásban)
 5. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 6. Turisztikai Termékfejlesztő Központ létrehozása Nagykanizsán (írásban)
 7. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 8. Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása (írásban)
 9. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Németh Lajos, Iván Endre, Papp Győző

 10. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) sz. rendelete módosítására (írásban)
 11. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 12. Beszámoló az oktatási-nevelési intézmények kötelező eszközjegyzékének 2005. évi teljesítéséről (írásban)
 13. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: 9 óvoda, 10 általános iskola, 5 középiskola igazgatója, Farkas Ferenc Városi Zeneiskola igazgatója

 14. Javaslat a kizárólagos önkormányzat egyszemélyes tulajdonaként működő gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítására (írásban)
 15. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 16. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete köztisztviselői jogállásának egyes kéréseiről szóló rendelete (írásban)
 17. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 18. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)
 19. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 20. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete Alapító Okiratának módosítása (írásban)
 21. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 22. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete létszámcsökkentése (írásban)
 23. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 24. Javaslat a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 25. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Bali Veronika irodavezető

 26. Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor további működtetésére (írásban)
 27. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Vizeli József Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója,

  Bali Judit Szabadidő Szervezők Munkaközösségének vezetője

 28. Javaslat a 2006. évi út-, járdafelújítások előkészítésére, lebonyolítására (írásban)
 29. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 30. Városi Sportcsarnok beruházás előkészítése (írásban)
 31. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 32. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójához kapcsolódó 2006. évi cselekvési tervre (írásban)
 33. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 34. Budai István képviselő önálló indítványa alkotóház létesítésére vonatkozóan (írásban)
 35. Sajni József képviselő önálló indítványa Miklósfa városrész elkerülő útszakasz tervezésére vonatkozóan (írásban)
 36. Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 37. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 38. A Nagykanizsa 48/1 hrsz-ú ingatlanra kisajátítási eljárás megindítása (írásban)
 39. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 40. Javaslat a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. tisztségviselőinek megválasztása (írásban)
 41. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Horváth Miklós, Ferencz Mihály, Fekete István, Fehér Mihael, Bencze Olga

 42. A Murasped Kft.-vel kötendő adás-vételi szerződés (írásban)
 43. Előterjesztő: Dr. Szabó Csaba bizottsági elnök

 44. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2006. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)
 45. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Silló Barnabás, Maros Sándor, Luif Ibolya, Czoma Péter, Gáspár András, Hiesz Miklós, Szányi Gábor ügyvezetők

 46. Fellebbezések (írásban)

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Dr. Kelemen Marcell: Dr. Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők választásának időpontjait kitűzte. Az első fordulóra 2006. április 9-én, a második fordulóra pedig 2006. április 23-án kerül sor. Mindkét nap vasárnapra esik. A választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával és technikai feltételeinek megteremtéseivel kapcsolatos feladatokat az egyéni választókerületi választási iroda látja el, melynek vezetője én vagyok. Az egyéni választókerületi választási iroda úgynevezett Választási Információs Szolgálatot működtet. Kérem, ha bárkinek bármilyen kérdése van az országgyűlési választással kapcsolatban, akkor forduljon bátran a Választási Információs Szolgálathoz. Ezt megteheti telefonon, írásban vagy Interneten keresztül is a Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alatti épületben, valamint az Eötvös téren az Okmányirodában. Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2006. február 6-10-ig a posta kézbesíti a választópolgároknak. Jelöltet ajánlani 2006. március 17-én 16.00 óráig lehet az ajánlószelvényen. Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye a választókerületben van. Jelöltet ajánlani március 17-ig lehet. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt vagy a jelölő szervezet képviselője részére történő átadással lehet. A választópolgárokhoz eljuttatott ajánlószelvény tartalmazza a választás megnevezését. Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetve a független jelölés tényét, amennyiben független jelöltről van szó. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Ezt azért tartottam fontosnak megjegyezni, hogy a választópolgárok üresen ajánlószelvényt lehetőleg ne adjanak át, mert akkor azzal visszaélés történhet. A névjegyzéket, amely a választópolgárok listáját tartalmazza február 8-15-ig munkanapokon ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében a földszinti irodában tekinthetik meg a választópolgárok. A névjegyzékből való kihagyás vagy felvétel miatt kifogást február 15-ig 16.00 óráig nyújthatnak be az érintettek. A kifogást az egyéni választókerületi választási iroda vezetője bírálja el. A módosított névjegyzék 2006. április 7-ig 16.00 óráig, illetőleg a második fordulót megelőzően április 21-én 16.00 óráig tekinthető meg a fenti címen. Az a választópolgár, aki a választás napján lakcímétől távol van, igazolást kérhet a választás első és második fordulójára egyaránt a tartózkodási helyén történő szavazáshoz. Ezt megteheti vagy személyesen, vagy meghatalmazott útján legkésőbb április 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben úgy, hogy legkésőbb április 4-én megérkezzen a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti irodájában. Külföldön is van lehetőség szavazni a magyar nagykövetségeken. A külképviseleten történő szavazás helyszínei a Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 7. I. emelet 12. számú irodájában megtekinthetőek. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy meghatalmazott útján írásban legkésőbb március 17-én 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni. Az ajánlott levélben küldött kérelemnek szintén 2006. március 17-ig kell megérkezni. Azok a választópolgárok, akiknek a lakcímük csak Nagykanizsát, mint települést tartalmazza azok a 36-os számú szavazókörben a Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. szám alatt szavazhatnak.

Bicsák Miklós: Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a nagykanizsai Monográfia II. kötetét is elénk tárták.

Litter Nándor: Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy kértem a munkatársaimat, hogy gondoljuk végig ennek a munkának a folytatását, mivel ez a mű 1849-ig tartalmazza Nagykanizsa történetét. Kezdeményezni fogom majd a közgyűlésnél ennek a munkának a folytatását.

Zakó László: A médiából értesültem arról, hogy Nagykanizsa az országban talán elsőként testvérvárosi kapcsolatokat szeretne létrehozni egy kínai várossal. Nem azon akadtam fel, hogy egy újabb testvérvárosi kapcsolatot építünk – mert azon már én túl vagyok –, de nem szeretném, ha egy olyan folyamat elindítója lenne Nagykanizsa az országban, amelynek nyomán még inkább ellepnének minket úgy a kínai áruk, mint a kínai szolgáltatások. Egy másik napirendi pont kapcsán biztos felveti majd valaki, hogy miért is kell 100 mFt …. hitelt felvennünk munkabér kifizetésre. Ha azt szeretnénk, hogy még kevesebb adóbevétel folyjék be a városból, akkor csak építgessük ezeket a kapcsolatokat. A híradásokból mindenki tudhatja, hogy nem számlaadási fegyelemről, az adminisztratív fegyelemről híresek a nálunk tevékenykedő több tízezerre tehető kínai kereskedők. A munkabérek, amiket fizetnek, állítólag megalázóan alacsonyak. Az 1,3 milliárd kínainak lassan szűknek bizonyul saját országuk. Nem hiszem, hogy az itt lakók nagy örömmel vennék és tolerálnák Polgármester Úr, ha Ön elsőként aláírna egy testvérvárosi kapcsolatot egy kínai várossal. Ha van rá lehetőség, akkor a tisztességes és korrekt üzlettől ne zárkózzunk el, de testvérvárosi szintre emelni véleményem szerint nem sok jóval kecsegtető kapcsolatot nem lenne szükséges. Erre szeretném felhívni Ön és a városvezetők figyelmét.

Litter Nándor: A magam részéről azt szeretném elmondani, hogy én ezekkel a gondolatokkal nem értek egyet, amit Zakó László megfogalmazott és nagyon bízom abban, hogy Magyarország lakosságának a többsége nem ért azzal egyet, hogy nem kell ápolni, kezdeményezni más országokkal a kapcsolatot még akkor is, ha Kínáról van szó. A magam részéről visszautasítom ezeket a gondolatokat. Itt járt a kínai kereskedelmi kamara két vezető munkatársa, Ők jelezték, hogy lenne érdeklődés testvérvárosi kapcsolat létrehozására és gazdasági kapcsolatok erősítésére. Ennyi történt. Természetesen testvérvárosi szerződést csak az önkormányzat köthet. Úgy gondolom, hogy korai és elhamarkodott ilyen véleményt megformálni ebben az ügyben.

Tóth László: Arra szeretném kérni a közgyűlést, hogy fejezze ki elismerését egy határozat formájában a Viky Bt. Team-nek, aki a januárban megrendezett Budapest-Bamako ralin a 2. helyezést értek el. Úgy gondolom, hogy ez kellő reklámja volt a városnak, és én személy szerint is nagyon büszke vagyok. Úgy gondolom, hogy ennyit megérdemel ez a csapat, aki önerőből tette meg ezt a nagy utat. Úgy látom, hogy valami beindult ebben a városban kulturális szinten is. Megjelent a Monográfia II. része, új rádióadó sugározza a műsorát. Nagyon szeretem azt, amikor egy város kulturális élete gazdagodik. Főleg azt szeretem, amikor a tömegtájékoztatás palettája szélesedik és színesedik. A Kanizsa Rádió munkatársainak kívánok sok sikert, erőt és egészséget.

Röst János: Egyetértek Tóth László képviselőtársammal, viszont napirend előtti hozzászólásban nem lehet hozni határozatot. Arra kérném, hogy ezt ismételje meg a polgármesteri tájékoztatónál. Természetesen meg fogjuk szavazni.

Papp Nándor: A lazsnaki kastély eladásával kapcsolatban van az önkormányzatnak egy érvényes döntése, miszerint az eladási ár 80 mFt+ÁFA lenne. Nap, mint nap elmenve az épület mellett azt tapasztalom, hogy rohamosan romlik az állapota. Gyakorlatilag hétről-hétre többet kell rá költenie annak, aki ezt meg fogja vásárolni. Valamelyest kellene engedni az árból, és akkor mindenképpen úgy érzem, elkelne az épület. Természetesen az adásvételben szigorúan meghatározva, hogy mit kell neki kivitelezni, mit kell megtartani. Azzal is egyetértek, hogy a telek önmagában többet érne, ha üres lenne minden. Ha ragaszkodnunk kell hozzá, hogy ennek az épületnek az állapota fennmaradjon, akkor az épületre nagyon sokat kell költeni. Ezért gondoltam azt, hogy segíteni kellene a folyamatoknak és engedni az árból, hogy minél előbb a régi szép park vegye körül és egy szép épület.

Litter Nándor: 60+25 millió volt és kettéválasztottuk a területet és az egyikre érvényes versenytárgyalás lezajlott. Nem 80-on maradt meg, hanem 60 millión. Egyetértek elméletileg azzal, amit felvetett. Ezt fogjuk tenni. Vannak egyéb olyan ingatlanaink is, amelyeket már hosszú évek óta a megállapított áron nem tudjuk értékesíteni. Ezzel együtt gondoljuk át a legközelebbi közgyűlésünkre.

Polai József: Az elmúlt évben a bajcsai kultúrház – egy indítványba alapján – felújítására tettem egy javaslatot. 2005. évben erre a munkára 1 mFt jutott. A legfontosabb feladatokat elvégezték. Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy a villamosvezetékek cseréjét, falbontást nem követi egy festési munka. Arra kérem polgármester urat, hogy járjon közben abban, hogy ez a tisztító, alapvető festési munka el legyen végezve.

Litter Nándor: Utána járjunk ennek az ügynek.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Tóth László: Itt szeretném, ha rögzítenénk, amit napirend előtt mondtam, hogy fejezzük ki elismerésünket a Viky Bt. Team részére.

Litter Nándor: Felvesszük a határozataink közé. Viky Bt. Team?

Cserti Tibor: Kettő nagykanizsai páros vett részt ezen a versenyen. Az egyik volt a Viky Bt. Team. A másik nevét nem tudom, de mind a kettő ragyogó teljesítményt ért el. Mind a kettőnek köszönjük meg.

Röst János: Arra szeretném kérni a testület tagjait, hogy a polgármesteri beszámoló első részét tartalmazó – jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – szakasznál ne vitassák újra a korábbi döntéseket, hiszen a napirend nem erről szól. Ez több esetben már megtörtént, ezért szeretném erre kérni Önöket, hanem egyszerűen abban döntsenek, hogy elfogadják-e annak a határidő módosítását vagy nem. Itt nem lehet pontonként újra meg újra külön tárgyalva erre döntést hozni. Egyúttal lenne egy javaslatom, még pedig az Inert hulladéklerakó építéséhez való hozzájárulás pontja kiegészítésként egy telekegység lemaradt a megjelölésnél. Ez pedig a 104/15 hrsz. telekingatlant jelenti. Ezzel a módosítással kérném megszavazni ezt a pontot.

Dr. Kolonics Bálint: Szeretnék hozzászólni a polgármesteri tájékoztatóhoz, de most már furcsa számomra az, hogy Alpolgármester Úr tapad az ügyrendi gombra és azt gondolja, hogy neki itt új SZMSZ-t kell írni és erre kioktatni a közgyűlés tagjait. Én ebből nem kérek, köszönöm. Tudom, hogy az SZMSZ miről szól és tudom, hogy képviselőként mit tehetek és mit nem. A polgármesteri tájékoztató 2. oldalán a 4. ponthoz lenne kérdésem. Hol tart a kisajátítási eljárás? A 10. oldalon a 31. pont a volt régi piac értékesítéséről tájékoztat minket. Lényege a tájékoztatónak az, hogy jelentős nagyságú értékkülönbözetek miatt további egyeztetések szükségesek, ezért kérem a határozat végrehajtásának a meghosszabbítását. Itt a kérdésem az, hogy meddig húzzuk ezt a dolgot, meddig hosszabbítunk határidőt? Ennek a ciklusnak már az elhúzódó témája a régi piac sorsának a megoldása. Meddig tartható ez az állapot, ez a szégyenfolt itt Nagykanizsán? Azt gondolom, hogy az emberek számára ez nem meggyőző, hogy további egyeztetések szükségessége miatt itt határidőt kell módosítani. Számukra a kérdés egyszerű, hogy mikor kerül megoldásra, és mikor kerül beépítésre az a terület, vagy legalábbis hasznosításra. Ezt mondom azért, mert számos ember azért panaszkodik, hogy véletlenül leparkol a területen és megbüntetik. A másik kérdésem a 12. oldalon a 41. ponthoz kapcsolódik, ami a kórház melletti gyógyszertár értékesítésről tájékoztat minket. Ez nehéz kérdés volt. Ez felmerült már az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén is, de fel kell tennem itt a kérdést a közgyűlésen is, hiszen most látszik – amikor Papp Nándor képviselőtársammal konzultáltuk ebben a kérdésben –, hogy önálló ingatlanként kiemelni a gyógyszertár épületét nem lehet a terület és az építészeti adottságoktól függően és csak társasházi formában lehetséges. Ennek nemcsak a pozitív, hanem a negatív következményeit is átgondolta-e a közgyűlés, amikor ebben az irányban indult el? Szeretném itt majd látni az alapító okiratot, hogy aki ezt megszerkeszti az, hogyan gondolkodott ebben. Tehát a közös részekbe mi fog bekerülni a társasháznál. Ezt kérdezem azért, hogy nehogy olyan probléma merüljön fel, hogy esetlegesen egy kórházi beruházásnál ott egy társasházi tulajdon miatt, egy elmaradt hozzájárulói nyilatkozat miatt probléma legyen. Nehogy ezzel nehezítsük a kórház működését az esetleges későbbi beruházásokat. A 16. oldalon az 58. pontnál azt kívánom kifejezni, hogy szomorú vagyok, hogy nem tudtuk támogatni a MÁV NTE szakosztályt, a sportot. Azért tértem ki erre a kérdésre, mert a polgármesteri tájékoztatóhoz van egy kiegészítés, ami szintén a sportról szól, mégpedig a Szan-Dia Fitness Center növendékeinek támogatásáról. Itt javaslom azt, ha egy esetben nem tudtunk már támogatást adni, akkor vegyük elő a matematikát és számoljuk. Ha 8 fős csoport utazik és mi 50 eFt-ot kívánunk adni, ezt nevezhetjük-e támogatásnak. Javaslom, hogy a 8 főhöz mérten legalább legyen 250 eFt támogatás, hogy valóban érezzék is Ők, hogy támogatást nyújtottunk a részükre, hiszen egyetértek a határozati javaslattal, mert megérdemlik. Erről kérem külön szavazni.

Litter Nándor: Kérem a hozzászólást rövidre fogni.

Dr. Kolonics Bálint: Legközelebb élek a hozzászólásom jogával.

Röst János: Körülbelül hasonlót akartam kérni Dr. Kolonics Bálinttól. Ő SZMSZ-re hivatkozik. Én az előző mondataimban arra kértem a testület tagjait, hogy ne vitassák újra meg újra az elfogadott döntéseinket. Ez a napirend nem erről szól. Most már sokadszor fordult elő, hogy a közgyűlésen ezeket a döntéseket újra kívánja tárgyalni több képviselőtársam. Arra kérem, ne tegye. Ha erre akar szándékot kifejezni, akkor tessék visszahozni közgyűlés elé.

Halász Gyula: Jegyző úr állásfoglalását kérem ebben a kérdésben, hogy lehet-e itt a már eldöntött, kihirdetett határozatokkal kapcsolatban vitát folytatni, különböző megjegyzéseket tenni. Úgy gondolom, hogy a polgármesteri tájékoztatónak vannak olyan részei, amit meg lehet tárgyalni, meg lehet vitatni. Azt gondolom, hogy jegyző úr mondja el a közgyűlés tagjainak, hogy lehet-e újabb vitát indukálni már egy kihirdetett határozattal kapcsolatban ebben a napirendi pontban.

Dr. Kelemen Marcell: Az Önök Szervezeti és Működési Szabályzata, amely az Önök működését szabályozza, nem tartalmaz kivételes rendelkezéseket a polgármesteri tájékoztató napirendi pontról. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármely más napirendi pont tárgyalásakor. Azaz a vita az előterjesztő ismertetésével kezdődik. Ez után rövid értelmező kérdéseket lehet feltenni legfeljebb 1 percben és az előterjesztő válasza után kezdődik az érdemi vita. Az érdemi vitában először a bizottságok elnökei ismertetik a bizottság álláspontját legfeljebb 5 percben, majd a képviselők egyéni véleményüket ismertetik, egy képviselő legfeljebb két alkalommal és 2-2 percben kaphat szót. Úgy gondolom, hogy a polgármesteri tájékoztató is ugyanolyan napirendi pont, mint az összes többi. Az én személyes véleményem az, hogy itt nem közgyűlési döntések megvitatása folyik, hanem a közgyűlési döntések végrehajtásáról van egy beszámoló és e végrehajtásról számol be Önöknek a polgármester és e tekintetben nyilvánvaló, lehet kérdéseket feltenni. Tehát nem lezárt döntések statikus, megváltoztathatatlan, ismételt közgyűlés elé tárása van, hisz nem a közgyűlési döntéseket mutatja be a polgármesteri tájékoztató, hanem annak végrehajtását. Az én szakmai és jogi véleményem az, hogy semmi különbség nincs az összes többi napirend tárgyalásához képest.

Dr. Kolonics Bálint: A magam részéről azért kértem ügyrendi gombbal szót, mivel az én hozzászólásomat érintette Alpolgármester Úr és Halász Gyula képviselőtársam nyilatkozata, mégpedig azért, mert elmondtam tisztán és világosan, hogy nem kérek kioktatást az SZMSZ-ről. Azt gondolom, hogy építő jellegű volt a hozzászólásom és a kérdésem. Nem kívánnám ezt a folyamatot követni, hogy itt obstruálná a közgyűlés működését Alpolgármester Úr. Viszont, ha az SZMSZ-nél tartunk, akkor én meg elvárom a polgármesteri tájékoztatót készítő Polgármester Úrtól, Alpolgármester Úrtól, illetve szakemberektől azt, hogy ez olyan tájékoztató legyen, hogy nem keljen itt nekünk kérdéseket feltenni, mert akkor meg van oldva a dolog, akkor nem kell kérdezgetnem, amikor nem egy félmondatot tartalmaz a polgármesteri tájékoztató. Nem biztos, hogy mindig közgyűlési határozat végrehajtásáról rendelkezik a polgármesteri tájékoztató, de ha itt tartunk, akkor elkezdem majd boncolgatni azt, hogy miért a polgármesteri tájékoztató napirendi pontnál kerülnek be olyan határozati javaslatok a közgyűlés elé, aminek önálló előterjesztésnek kellene lennie, amiről önálló vitát kellene folytatni, és ahol önállóan kétszer két percben kellene elmondanunk a véleményünket. Tessék megnézni, hogy mennyi anyag kerül ide és mi az, ami új téma és új határozati javaslat, ami még nem járta meg a közgyűlést.

Litter Nándor: Kérdezem, hogy kérdések vannak-e legfeljebb 1 percben? Ezt az ügyrendi vitát zárjuk le.

Halász Gyula: Ahogy Jegyző Úr mondta, szeretném, ha betartanánk az SZMSZ-t. Az időkeretekre, képviselői hozzászólások idejére, akkor legyünk következetesek, tartsuk ezt be. Kérem, Jegyző Úr esetleg figyelmeztesse Polgármester Urat, ha valamelyik képviselő túllépte az időkeretét.

Papp Nándor: A 6. oldalon a 19. ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Elkészült a Csengery utca kétirányúsításának vizsgálata. Remélem, ezt a bizottságunk fogja látni a közeljövőben.

Litter Nándor: Igen.

Papp Nándor: Az Inert hulladéklerakóval kapcsolatban félelmeim vannak. Eddig úgy képzeltem el, hogy ez egy olyan lerakó telep lesz, ahol a lakosság behordja és ott egy osztályozó udvar fog keletkezni és nem egy építési hulladék feldolgozó udvar. Ha építési feldolgozó udvar, akkor úgy gondolom, hogy nem a legideálisabb helyen lesz. Összesen talán 150 m-re van a kórháztól légvonalban.

Litter Nándor: Bagolán van ez. Két hulladékudvar lesz. Egy Bagolán, egy a temető mellett. Így rendben van?

Papp Nándor: Igen.

Litter Nándor: Dr. Csákai Iván kérdés?

Dr. Csákai Iván: Nem tudom, hogy mennyiben befolyásolja, hogy kérdés vagy nem kérdés. Jelentkeztünk. Akkor felesleges a jelentkezés. Nem hiszem, hogy Alpolgármester Úr és Halász úr diktálja nekünk az SZMSZ-t.

Litter Nándor: Jegyző úr felolvasta, hogy nekem hogyan kellene vezetnem az ülést. Én a korábbi időszakban elég liberálisan vezettem ezeket az üléseket. Hagytam mindenkinek, hogy elmondja a véleményét, nehogy az legyen, hogy belé folytjuk a szót. Jegyző úr az előbb felolvasta, hogy először kérdéseket kell feltenni, maximum egy személy 1 percben fogalmazhatja meg a kérdéseit, ezt követően a bizottsági elnökök elmondják a véleményüket az üggyel kapcsolatban, és ez után megnyílik a részletes vita, kétszer 2 percben szólalhatnak meg a képviselők. Most kérdezem, hogy kérdést kíván feltenni?

Dr. Csákai Iván: Igen, de a kioktatás után annyit, hogy akkora anyagot kaptunk itt közgyűlés előtt a polgármesteri tájékoztatóhoz, hogy 1 percben összesre a kérdést feltenni nem lehet. A 12. oldalon 44. pontban szerepel egy döntés, és most a közgyűlés előtt kaptunk egy ehhez kapcsolódó tájékoztatást. A nyertes pályázó ugyanazokkal a feltételekkel az úgynevezett visszavonhatatlan bankgaranciával rendelkezik-e és megmondta-e, hogy mit szeretne, vagy csak ugyanazt mondta, mint ez az 550 milliós ajánlatot tevő?

Litter Nándor: Nem rendelkezik. Ő nem nyújtott be ilyen visszavonhatatlan bankgaranciát. Ő megnyerte a versenytárgyalást. A legutóbbi közgyűlésünkön is elmondtam, hogy komolyan véve ezt az ajánlatot akkor lehet az én megközelítésemben visszalépni egy versenytárgyalási ügytől, amennyiben a másik jelentkező komolynak bizonyul. A komolyságát szerintem bankgaranciával lehet igazolni. Ezt próbáltam kifejteni abban a tájékoztató anyagban, amit kiadtunk az üggyel kapcsolatosan.

Polai József: A 14. oldalon a 48. ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Mint tudjuk, a részönkormányzatnak lehetősége volt pályázni és 10 mFt-os felújítási költséget nyert a Belügyminisztériumtól. Lehetséges-e az, hogy a Széchenyi Szakközépiskolának adnánk ezt a munkát? Ha Ők kaphatnánk meg, akkor sokkal több feladat végezhető el ebből a pénzből, mintha kiadnánk egy vállalkozásnak, aki netán továbbadja alvállalkozónak. Korábban folytattam tárgyalásokat igazgató úrral, aki akkor hajlandó lett volna - viszont, akkor meg pénzünk nem volt –, hogy a munkákat felvállalja. Azokat a munkákat, amik itt a művelődési házban nagyon fontosak. Úgy gondolom, hogy a feladathoz képest ez a pénz amúgy nem sok, tehát gazdálkodjunk vele nagyon okosan. Azt kérem, hogy vizsgáljuk meg, hogy a Széchenyi Iskola megkaphatná-e feladatot.

Litter Nándor: Egyrészt nem a részönkormányzat pályázott, hanem Nagykanizsa Önkormányzata és a részönkormányzat. Én magam kezdeményeztem, hogy ne Szabadheggyel, hanem a Kiskanizsai Részönkormányzattal pályázzunk közösen. Ez csak a valósághoz tartozik. Nem lehet ezt megcsinálni. Közbeszerzést kell lebonyolítani. Arra nincs mód, amit Ön elmondott.

Dr. Fodor Csaba: Megkaptuk most kiegészítésként a Közigazgatási Hivatal levelét. Meddig kívánja Polgármester Úr folytatni a jogszabályellenes, törvényellenes közgyűlési vezetésében lefolytatott vagy tanúsított eddigi jogellenes magatartását? A 20. ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Megismerve a MÁV Rt. levelét, az a kérdésem, hogy felvettük-e a kapcsolatot a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal vagy sem? A 10. oldalon a 31. pontra vonatkozóan a megyei lapban megjelent egy cikk, amivel kapcsolatosan állítólag büntetőeljárás van folyamatban az ott elkövetett jogsértések, törvénysértések okán. Ebben az eljárásban a Polgármester Úr érintett-e, netán gyanúsított-e? A 12. oldalon a 44. ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Teljesen új helyzet áll elő. Miért nem hozzák be a közgyűlésre az új ajánlatot, miért nem hallgatja meg a közgyűlés az új ajánlattevőt – hátha ott a garanciákat megkaphatnánk –, mi az indoka annak, hogy mindenképpen 80 valahány millió forinttal olcsóbban kell eladni egy ingatlant, mint amelyre az új ajánlat vonatkozott? A beszámolót a Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletében tanulmányútról ki készítette? Mert az én példányomon se név, se aláírás nem szerepel.

Litter Nándor: Igyekszem, hogy jogszerűen vezessem az ülést. Remélem a jövőben ez az eddigieknél jobban fog sikerülni. A Kincstári Vagyonigazgatósággal kapcsolatban kérdezem, hogy tudunk-e valamit mondani a MÁV Óvodával kapcsolatban? Nem emlékszem arra, hogy ez a Kincstári Vagyonigazgatósághoz tartozik-e. Én úgy tudom, hogy a MÁV ingatlana.

Beznicza Miklós: A MÁV Óvodával kapcsolatban: a Kincstári Vagyonigazgatósághoz tartozik, a MÁV kezelésében van. Már az interpelláció előtt a Kincstári Vagyonigazgatósághoz benyújtottuk ezt az igényt, de amíg a kezelő a MÁV Rt. nem járul hozzá, addig az átadás nem megy és nem járult hozzá korábban sem ennek átadásához.

Litter Nándor: A harmadik kérdéssel kapcsolatban. Igen, tehát a régi piacon történt bontással kapcsolatosan rendőrségi vizsgálat indult. Ezzel kapcsolatosan engem meggyanúsítottak rongálás ügyében. Az ügy még nem zárult le. Bízom benne, hogy számomra majd kedvezően fog lezárulni. Thury Laktanyával kapcsolatban úgy gondolom, hogy helyesen jártunk el. Nem komoly. Ha komoly ajánlat érkezett volna, akkor bankgaranciával kellett volna ezt alátámasztani. Ez nem történt meg. A tegnapi Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság döntésének megfelelően a szerződést alá fogjuk írni.

Zakó László: A Közigazgatási Hivatal Vezetőjétől kapott levélből az derül ki, hogy Ő úgy értelmezte, hogy a közgyűlés tartalmában nem kifogásolta az a döntést, amikor Ön lefejezett jó néhány bizottságot egy nem várt bizottsági tag visszahívása nyomán. Úgy gondolom, hogy kifogásoltuk itt a döntést nagyon is. Alapvetően én nem kívántam a nevemet adni ehhez, és nem szavaztam, sőt a gépet is kikapcsoltam, de az már ne úgy jöjjön már vissza, hogy mi ezt csendben és minden kifogásemelés nélkül csendben tudomásul vettük. Ez nem így történt. Így van? Az úti beszámolók végén miért nem írja alá az előterjesztő az általa leírtakat? Itt a brüsszeli képviseleten egy hónapig kinttartózkodó gyakornok jelentésére gondolok. Az sem igaz, hogy a MÁV NTE pénzügyi támogatását forrás hiányában nem tudtuk támogatni. Ezt minden döntésünkre ráhúzhatjuk. A többség úgy gondolta, hogy nem támogatjuk. Nem visszatérve az akkori döntésre szeretném, ha a polgármesteri tájékoztató úgy hitelesen adná vissza a korábban a közgyűlésen elhangzottakat. Van egy szerintem gépelési hiba a 3. oldalon a 6. pontban és jól látom-e ezt a kérdést, hogy kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötésének az időpontjai nem stimmelnek? Kérném javítani.

Papp Nándor: Az Inert hulladéklerakóval kapcsolatban: hála istennek nem én hülyültem meg, hanem a papírokon, amit utólag átnéztem, belterületi helyrajzi szám szerepel külterület helyett. Tehát ott a helyrajzi szám mindenütt el van írva. A 1003 hrsz. belterületnek számít.

Litter Nándor: Schmidt Lászlót és Karmain Józsefet kérem, hogy pontosítsuk a szavazásig ezeket a helyrajzi számokat vagy most már rendben vannak? Kérem, pontosítsuk a külterület, belterület vonatkozásában.

Dr. Kolonics Bálint: A véleményem egy kiegészítéssel kapcsolatban, ami a Thury Laktanya területértékesítésről tájékoztatja a közgyűlést és arról, hogy hogyan zajlottak a budapesti befektetővel a tárgyalások, tulajdonképpen milyen formában és ki képviselte városunkat a tárgyalások alatt. Sajnálatosnak tartom, hogy ezt az anyagot ma kaptuk meg, illetve a szerencsésebbek az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tegnapi ülésén kézbe vehették, de már későn, hiszen akkor már a szerződéskötésre került sor. Az, hogy miért így történik az értékesítés, ennek oka van. Nyilvánvaló, hogy a szerződést a nyertes pályázóval alá kell írni, azt el kell fogadni. Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy a tárgyalás a budapesti befektetővel így és ilyen formában történt, hogy ez január 31-én került be elénk, ilyen formában, amikor január 3-án kereste meg az önkormányzatot ez a gazdasági társaság. Az igaz, hogy polgármester úr rövid tájékoztatást adott részünkre erről az ajánlatról, de ennek úgy kellett volna működni – hiszen itt a levélváltásból is kiderül –, hogy ez a gazdasági társaság várta a közgyűlés határozatát az értékesítésre vonatkozóan. Felajánlotta, hogy a testületi ülésen adott esetben megjelenik. Itt volt erre egy hónap. Adott esetben a gazdasági társaság képviselőjét meghívhattuk volna a közgyűlésre, ahol az ajánlatot közvetlenül, rövid időn belül lehetett volna pontosítani, és esetleg egy megállapodásra jutni az ügy részleteit illetően. Nem kívánom ezt most részletezni. Azt gondolom, hogy ez mulasztás volt, hiszen lehet, hogy így csúszott ki a kezünk közül adott esetben ez a 80 mFt többlet, ami ezzel az értékesítéssel járt volna ilyen formában. Arról szól a Közigazgatási Hivatal Vezetőjének az állásfoglalása, hogy a 2005. szeptember 27-én megtartott közgyűlésen négy bizottsági tag és két elnök személyében történt változás. Ennek a jogszerűségének a vizsgálata, amire a Közigazgatási Hivatal kimondta, hogy az Önkormányzati törvényt és az SZMSZ-t is megsértette a közgyűlés akkor, amikor ilyen formában járt el és távolított el bizottsági tagokat, bizottsági elnököket, eljárási jogsértéseket követett el. Azért emelem ki a magam részéről is – bár ez már elhangzott –, mert azt gondolom, hogy nem elég, hogy ez sokszor hangozzon el, hiszen úgy látom, hogy nincs változás, mert ezek sorozatos dolgok és csak sorozatos figyelemfelhívás történik a Közigazgatási Hivatal részéről is, de eredménye nincs.

Dr. Horváth György: A polgármesteri tájékoztató egyik kiegészítő anyagához szólnék, amely a belterületi 3065/30 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos. Itt örömmel láttam azt, hogy a garázsok tulajdonosairól gondoskodnak. Nagyon fontosnak tartanám ezt – még az interpellációm előtt szólok –, ugyanis másutt is van a városban helyzet. Célszerű lenne ezt felmérni, mert örökké csak így előkerülnek és akkor, amikor bajba kerülnek, kérik a városnak a segítségét. Feltétlen dicséretes így megoldani, de az egész városra ki kellene ezt terjeszteni, mert azt hiszem, hogy máshol is van probléma.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, hogy helytelen utat követ a Polgármester Úr az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatosan. Többször kifogásoltam már, és most ismételten megteszem az ominózus Thury Laktanya ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Ebben a kérdésben – és ezt Alpolgármester Úrnak üzenem – a közgyűlés nem hozott döntést. Ebben a kérdésben az új ajánlat tekintetében illett volna a közgyűlés elé idejönni, a felajánlkozó új befektetőt meghívni, személyesen vele tárgyalásokat folytatni, és a közgyűlésre bízni azt, hogy a közgyűlés, aki jogosult ebben a kérdésben dönteni, hogyan látja, megbízható-e az új ajánlattevő, hozza-e a garanciákat vagy nem, és ha nem, akkor eladjuk 80 valahány millió forinttal olcsóbban. Ezen ingatlan tekintetében, ha Polgármester Úron múlott volna, akkor már háromszáz valahány millióért el lett volna adva ez az ingatlan. A mi erőlködésünkre lett ez feltornáztatva 466 millióra. Most pedig rajtunk kívülálló, azt sem tudom kicsoda jelentkezik plusz 80 valahány millió forintos vételárért. Az Önök dolga ott elöl ugyanaz, mint a miénk. A város vagyonával felelősségteljesen kell gazdálkodni, de nem sajátjaként. Ebben a döntést a közgyűlésnek kell meghozni. Azt gondolom, hogy egy ilyen horderejű ügyet polgármesteri tájékoztató keretében behozni nem szerencsés. Ennek önálló napirendi pontnak kellett volna lenni. Döntötte volna el a közgyűlés, hogy mit akar, és mondta volna azt, hogy ez az ajánlat jó, hogy jött, de nem tudunk vele foglalkozni, mert nem rendelkezik a megfelelő garanciákkal, és ezért helyben hagyjuk a versenytárgyaláson elért eredményt, egyébként, amitől el lehet állni, mert nincs kötelező erő arra, hogy megkössük azt a szerződést, csak valakinek, valamilyen másfajta érdeke fűződhet hozzá. A közgyűlési hatásköröket nem veheti át senki a közgyűléstől. Ha a közgyűlés utólag kap felemás tájékoztatásokat, akkor pedig olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud döntést hozni. Javaslom, hogy az a szerződés ne kerüljön most aláírásra. Egyébként nem erről volt szó tegnap az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén sem. A bizottság csak és kifejezetten a szerződés tartalmával foglalkozott és a másik ajánlattal nem. Polgármester úr megjegyzése így nem teljesen pontosan igaz. Részt vettem a tegnapi bizottsági ülésen. Én azt kérem, hogy ezt vegyük le, és önálló napirendként foglalkozzon vele a közgyűlés és döntse el, hogy akar-e 550 millió+ÁFA-t kapni az ingatlanért vagy oda adja 466 millió+ÁFA-ért, de ez a közgyűlés dolga és nem az Önöké.

Litter Nándor: Azt kérném, hogy az ilyen sejtetéseket az ingatlaneladásokkal kapcsolatban tényekkel tessék alátámasztani. Ne nyilvánosság előtt ilyen burkolt módon vádoljon meg engem azzal, hogy nem az önkormányzat érdekeit képviselem ebben az ügyben. Én ezt visszautasítom. Úgy gondolom, hogy én nagyon helyesen jártam el, mert egy versenytárgyaláson eladott ingatlan vonatkozásában, ha valaki miatt fel akarjuk rúgni ezt a versenytárgyaláson magunk számára nem kötelezően, mert valóban vissza lehet lépni a szerződésből, de egy kötelezettséget tettünk arra, hogy eladjuk, hiszen a versenytárgyaláson győztest hirdettünk. Ezt akkor szabad felrúgni, ha komoly a másik ajánlat. Úgy gondolom, ha valaki komoly ajánlatot akar számunkra tenni, akkor igenis tegyen mellé bankgaranciát. Ha valaki nem tesz mellé bankgaranciát, akkor én a magam részéről nem tudom komolyan venni, és a célom pedig az, hogy akik velünk kapcsolatba kerülnek, a versenytárgyalás győztese is komolyan tudjon bennünket venni. Ezért gondolom úgy, hogy ezt a szerződést igenis alá kell írni. Ennek a másik cégnek, ahogy ebben a tájékoztatóban is írtam, felajánlunk másik területeket, hiszen Nagykanizsán több olyan terület van, amelyen a programját, ha komolyan gondolja, akkor meg tudja valósítani.

Röst János: Csatlakoznék ehhez az ügymenethez. Azt hiszem, hogy egy lezárt versenytárgyalást követően – itt vannak körünkben jogászok is – nem biztos, hogy szerencsés megoldás és a jogbiztonságot szolgája az, amit Dr. Fodor Csaba mond. Abban a percben megkérdőjelezi az önkormányzat hitelességét és a döntési mechanizmusát, hogy egy versenytárgyalás után, egy leütött árat követően bejelentkezik valaki egy újabb árral egy három soros levélben, majd azt követően bejelentkezik majd még egy cég megint egy három soron levélben, és ez így megy karácsonyig esetleg vagy jövő évig. Azt hiszem, hogy erre a dologra pontot kell tenni. Ezt a versenytárgyalást ez a cég megnyerte. A szerződésben lévő bizonytalansági pontokat tegnap az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság helyre tette. Itt köszönöm meg Dr. Kolonics Bálint képviselőtársamnak, hogy támogatta ezt a javaslatot és megszavazta. Úgy gondolom, hogy helyesen döntött ebben az ügyben. Bízunk abban, hogy ez a befektető valós befektetőként más helyen megtalálja a számítását. A régi piac ügyével kapcsolatban egy gondolatot mondanék. Dr. Fodor Csaba képviselőtársam megkérdezte Litter Nándor polgármester urat. Én továbbítanám a kérdést Jegyző Úr felé is ugyanezt, hogy nyilatkozzék.

Halász Gyula: Képviselőtársamnak elfogyott az ideje, úgyhogy nem tudta egészen befejezni hozzászólását, illetve kérdését a bizottságok személyi összetételénél. Akkor még szeretném kiegészíteni képviselőtársam hozzászólását azzal, hogy a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője többek között azt is leírja “Miután a közgyűlés tartalmában nem kifogásolta a döntést, hanem a szükséges szavazatszámmal érvényes határozatot hozott, az elkövetett eljárási szabálysértések miatt a döntés megsemmisítését, továbbá új eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak”. Csak ennyi. A tényszerűséghez hozzátartozik, hogy ha valamiből idézünk, akkor próbáljuk kerekre venni a történetet.

Dr. Csákai Iván: Az SZMSZ vitához kanyarodnék vissza. Tulajdonképpen egy polgármesteri tájékoztatónál 1 perc alatt kérdést feltenni lehetetlen. Ha úgy vesszük, egy polgármesteri tájékoztatóban lehet 120 téma, amit felvetnek, akkor 120x1 perc jár feltenni kérdést? Ez a felszólalás, hogy 1 perc alatt foglaljuk össze a kérdéseket, nonszensz. Az SZMSZ ilyet nem mond ki. Vagy pedig az van, hogy fogjuk be a szánkat, meg kell szavazni és kész.

Litter Nándor: Egyetértek azzal, amit most Csákai úr elmondott, hogy eléggé nehezen értelmezhető ez a kérdés, ami egy normális napirendnél felfogható, hogy 1 percig kérdezek és 2x2 percben véleményt nyilvánítok, de itt valóban szerteágazó. Ezért azt javaslom, hogyha itt ilyen egyetértés van ebben, hogy ezen változtatni kell, akkor készítsünk erre vonatkozóan külön a polgármesteri tájékoztató tárgyalására egy olyan szabályt, amely kielégíti az elvárásainkat.

Polai József: A 8. oldal 27. pontjához szeretnék hozzászólni. Itt 84 válasz érkezett vissza a városrészek tekintetében. Mivel Kiskanizsa esetében itt a sportközpont építése a Ráckertben – ami egyébként egy nagyon jó felvetés, mert ez már régóta téma Kiskanizsán, legalább három évtizede – akkor, amit Polgármester Úr tőlünk szokott kérni, ugyanerre az időszakra vonatkozó felvetéseinket levélben kétszer is eljuttattam Polgármester Úrhoz, miért nem kerülhetnek be ezek a felvetések? Abban szerepelt közterek rehabilitációja, lakóterületek, telkek kialakítása stb. Úgy tűnik, hogy amit a képviselők beadtak, az ide nem került be, amit a lakosság jelzett, azok bekerültek, és mintha ez lenne mondjuk egy jövőbeni megcélozandó feladat a városvezetés előtt. Úgy gondoljuk, hogy ez nem elég.

Litter Nándor: Csodálkozom azon, amit most elmondott. Itt a lakosságtól kértünk véleményeket. A kollegáim összefoglalták ezeket a véleményeket és erről adunk egy tájékoztatást. Többször tárgyaltuk Nagykanizsa Fejlesztési Tervét. Én még Öntől ezt nem hallottam, hogy ott megjegyezte volna, hogy Kiskanizsán egy sportkomplexumot kellene építeni. Ott van a helye, amikor a képviselők elmondhatják, hogy Ők hogyan képzelik el a város fejlesztését. Egyébként ez még vissza fog ide kerülni. Itt a lakossági vélemények vannak, és nem az önkormányzati képviselők véleményéről van egy tájékoztató.

Zakó László: Jelzés értékű az, hogy 84-en küldték vissza. Ha csak a nagykanizsai családok számát veszem figyelembe, akkor ez fél százaléka a családoknak, akik úgy gondolták, hogy talán történik valami, ha hallatják a hangúkat. Szerintem ennél sötétebb kritika a várost nem illetheti, mint ez a lakossági aktivitás, illetve pontosabban passzivitás.

Budai István: Olvasva a Thury Laktanya értékesítésével kapcsolatos tájékoztató anyagot, egyre inkább az a véleményem, hogy azért alaposabban át kellene tanulmányozni ezeket az anyagokat, mert nekem megütötte a szememet az, amely levél a bankgarancia helyett az Erste Banktól érkezett, amelynek az utolsó mondta úgy szól, hogy “Az előzetes hozamszámítások alapján megvalósítani kívánt ingatlanfejlesztést alkalmasnak találtuk arra, hogy üzleti tárgyalásokat folytassunk megvásárlásáról, az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap számára, nettó 8,5 % megtérülést biztosító eladási ár mellett”. Nekem ez azt sugallja, hogy e mögött valami azért meghúzódhat, mert most már az Erste Bank lenne a megvásárló a 8,5 % megtérülési haszon reményében. Nekem az a véleményem, hogy ezeket azért meg kellene jobban néznünk, amikor olyan kérdéseket fogalmazunk meg, amik itt elhangzottak vádként Polgármester Úr felé. A másik dolog az, amelyet ez a Dalessa Építőipari Kft. ír, nem tudom vagy tévedés, vagy cinizmus, amikor a mondat utolsó sorában azt írja, hogy a “kollégám, Csuka József Miklós január 12-13-a között szívesen áll rendelkezésükre. 12-13 között nincs idő, legfeljebb a nulla óra.

Dr. Fodor Csaba: Röst képviselő úrnak teljesen igaza van. Ezt az ingatlant el kell adni. Abban is igaza van, hogy nem lehet húzni az ügyet, és pontot kell tenni a végére. Abban nincs igaza, hogy ezt a pontot Őneki vagy a polgármesternek kell feltenni, mert ezt a pontot a közgyűlésnek van joga feltenni. Ebben téved. Emlékezzünk vissza, hogy talán versenytárgyalás nélkül akarták 300 valahány millióért ezt az ingatlant értékesíteni, majd többünk írásos és szóbeli figyelmeztetésére került sor a versenytárgyalás kiírására, ahol lett ez a 460 millió forint körüli összeg, ahol még mindig, itt nem az összeggel van nagy bajom, hanem azzal, hogy ez egy közvagyon, a közvagyonra készült ingatlanforgalmi értékbecslés, ami azt mondja, hogy 550 millió forint+ ÁFA-t ér. Az lett volna a helyes magatartás, ha meghirdetjük vagyonértéken, és ha akkor azon a vagyonértéken nem jelentkezik senki, utána jogunkban áll csökkenteni a vagyonértékelés díját akár 400 valahány millióra is. Itt valami oknál fogva nem lettek rendesen végigjátszva a szabályok. Nem akarok és senkit sem semmiféle csúsztatással és nem tudom mivel gyanúba keverni. Eszem ágában nincs. Azt nem értem, hogy miért így történt. Miért nem szabályosan történt? Amikor végre van egy másik jelentkező, azzal nem vagyunk hajlandóak szóba állni, és nem vagyunk hajlandóak mondjuk ide lehívni a közgyűlésre. Meddig tartott volna ma idehívni valakit. Elrendeljük a zárt ülés, megbeszéljük, és a közgyűlés hoz egy döntést, hogy köszönöm szépen, én az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság által tegnapi tartalmában jóváhagyott adásvételi szerződést a versenytárgyalás nyertesével kívánom megkötni. Önök erre sem voltak képesek.

Röst János: A tegnapi ügyrendi vitát nem szeretném lefolytatni Dr. Fodor Csabával. Teljes mértékben értelmetlen ez a fajta megközelítés az Ő részéről. Mármint a miatt is, hogy Ő azt mondja, hogy nem akart versenytárgyalást itt valaki. A közgyűlés elé be lett hozva az anyag. Máshogy nem is lehet lefolytatni, csak versenytárgyalással. Azt követő közgyűlésre visszahoztuk még egyszer az anyagot. Figyelembe lett véve mindenkinek a véleménye, ami vonatkozott árra és egyéb eljárási jogra és azt követően hirdette meg az önkormányzat a versenytárgyalás tényét. Ami Ön elmond, így nem igaz. A jogbiztonságot – még egyszer szeretném kihangsúlyozni, Önök, Ön beszél jogról, elnézést kérek Fodor Csaba úr jogbiztonságról –, majd megkérdőjelezi. Lehet bármit tenni, bármilyen döntést vissza lehet hozni, csak kérdezem, hogy azt követően Magyarországon melyik lesz az a cég, az a vállalkozás, amelyik lejön Nagykanizsára. Azt már nem is mondom, hogy ez az ajánlat, amit megtett ez a cég, elvileg értelmetlen olyan szempontból, hogy semmi nem köti arra, hogy amennyiben meghiúsítanánk a mostani eljáráson a szerződését, hogy egyáltalán megjelenik-e a versenytárgyaláson. Semmi garancia, semmi szankció vele szemben nincsen. Maximum egy bukott eljárásnak lennénk a szemtanúi. Körülbelül ezt kockáztatná az önkormányzat. A másik oldalon meg a két közgyűlés között én úgy gondolom, hogy a Polgármester Úrnak és nekem az a dolgom, hogy ezt a munkát elvégezzük. Úgy gondolom, hogy azok a levelezések, amiket lefolytattunk ezzel a vállalkozással mindenre kiterjedően, külső szakértők véleményét bekérve születtek meg. Kellő garanciát próbáltunk arra kérni, hogy ezt az ajánlatot komolyan lehessen venni. Egyébként jövő héten bejelentkezik megint egy cég, akkor Fodor úr ön megint ezt komolyan veszi.

Dr. Fodor Csaba: Nem tudom, Röst képviselő úr vagy nem hajlandó megérteni, amit mondok, vagy nem tudja. Azt mondtam, hogy ezt az ingatlant el kell adni. Azt mondtam, hogy ezzel a bejelentkezővel le kellett volna folytatni a megbeszélést, és akár ma idehívni a közgyűlésre. Akár ma a közgyűlés dönthetett volna úgy, hogy ezt az új ajánlatot nem tudjuk figyelembe venni, mert nem tudja azokat a garanciákat biztosítani, ami nekünk kell, és ezért a versenytárgyalás győztesével megkötjük a szerződést. Ennyi volt, amit én kifogásoltam, hogy nem hajlandók idejönni, és nem hajlandók ebben a kérdésben a közgyűlést teljes mértékű információval ellátni vagy hozzájárulni, hogy teljes körű információt kapjon a közgyűlés és meghozza döntést. Ennyi volt összes.

Litter Nándor: Én azért folytattam ezt a levelezést ezzel a céggel, hogy ezt a garanciát megkapjuk tőlük. Ha nem adja meg ezt a garanciát, akkor nem vagyunk döntési helyzetben. Igenis, hogy felrúgjunk egy versenytárgyaláson kialkudott árat, ahhoz garanciák kellenek. Ezt pedig ez a cég nem adta meg. Ha megadta volna, akkor idehoztuk volna döntésre, hogy tessék eldönteni, hogy kiszálunk-e abból a versenytárgyalási kötelezettségből és új versenytárgyalást hirdetünk, mert új versenytárgyalást kellett volna akkor is hirdetni, mondjuk ezen az áron kiindulva.

Röst János: Volt egy kérésem Jegyző Úr felé. Az a kérésem, hogy akceptálja. Dr. Fodor Csaba részéről elhangzott egy kérdés Polgármester Úr felé a régi piac ügyében, ahol eljárás van. Ugyanazt a kérdést tenném fel Jegyző Úr felé is, hogy érintett-e?

Dr. Kelemen Marcell: Többen érintettek ebben a régi piac ügyben, így én is.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatos határozatokról. Az 1. pontnak megfelelően a határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja a közgyűlés. Kérem, szavazzunk erről.

A közgyűlés 18 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató határozati javaslatának 2. pontjáról.

Dr. Kolonics Bálint: Ennél a pontnál volt egy kérdésem például a kisajátítással kapcsolatban, illetve volt számos más is, de válasz nem igen hangzott el.

Litter Nándor: Valóban itt volt néhány kérdés, amire nem adtunk választ. Szabadhegyi kisajátítások hol tartanak? Tud-e erre valaki most választ adni? Írásban. Régi piac ügyében szeretném, ha előbb megtörténne az egyezség. Város központjában lévő ingatlanokat kérnek a tulajdonosok, felépítménnyel rendelkezők. Az ingatlan-értékbecslés nyomán értékkülönbözet alakult ki a között az ingatlan között, amit Ők kértek, illetve az Ő ingatlanjuk között és nem hajlandók elfogadni az értékbecslés által megállapítottat. Tehát most itt tartunk. Remélem, hogy előre haladunk a dologban, és valóban akkor a teljes ingatlan majd a miénk lesz. Gyógyszertárral kapcsolatban inkább javaslatot éreztem. Jó, ha így mondom?

Dr. Kolonics Bálint: A kérdésem az volt, hogy átgondolták-e, hogy ennek esetleg negatív következményeit?

Litter Nándor: Ez a társasházi szerződés kerüljön bizottságok elé, és akkor ott még egyszer van arra lehetőség végiggondolni. A MÁV NTE és a Szan-Dia ügyében tartom magamat a korábbi döntéshez, illetve ehhez a javaslathoz, amit itt előterjesztettem. Szavazzunk az előterjesztés szerinti 2. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 3. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 4. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 5. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 6. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 21 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 7. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 8. határozati javaslatról.

A közgyűlés 17 igen és 7 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 9. határozati javaslatról. A Regionális Környezetvédelmi Iroda létrehozásával kapcsolatban Bicsák urat szóban tájékoztattam, hogy a régiós igazgató úr hajlandó lenne Nagykanizsán egy irodát nyitni időszakos jelleggel, tehát heti egy alkalommal egy délelőtt vagy egész nap ügyeletet tartva fogadná a helyi vállalkozókat és minden érdeklődőt. Ennek a részleteit még tisztázni kell.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 10. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 11. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 12. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Tóth László javaslata szerint a Viky Bt. Team és a másik csapat részére, akinek a pontos nevét majd meg fogjuk tudni, így együtt fejezze ki a közgyűlésünk a köszönetét, gratulációját ahhoz, hogy a város hírnevét öregbítették. Kérem, fogadják ezt el.

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 13. határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 17 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kiegészítés a kanizsai Szan-Dia Fitness Center. Dr. Kolonics Bálintnak volt számszerű javaslata? Igen, 250 eFt. A polgármesteri keret terhére megy. Én nem támogatom. Szavazzunk arról, hogy Dr. Kolonics Bálint javaslatára 250 eFt.

 

A közgyűlés 8 igen, 9 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem, az eredeti határozati javaslatot szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 18 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az Inert hulladéklerakóval kapcsolatban köszönjük Papp Nándor kiegészítését. Egyrészt a 01003 hrsz. ingatlanról és a 01004/15 hrsz. ingatlanról van szó. Kérem, hogy így együtt fogadják el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A következő kiegészítés a Hevesi úton lévő garázssorokkal összefüggő garázsépítési helyek kijelöléséről szól. Kérem, hogy fogadják el ezt a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának alapító okiratának a módosításáról döntünk. Kérem, fogadják el.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Nagykanizsa belterület 4378/7 hrsz. kivett közút megnevezésű, 2364 m2 területű ingatlant forgalomképessé nyilvánítja önkormányzatunk. A 2. pontban pedig a telekalakítási eljárás befejezését követően kezdeményeznünk kell a Földhivatalnál az ingatlan megosztását, művelési ágának megváltoztatását, “kivett közút” művelési ágból “beépítetlen terület” művelési ágba történő átsorolásának kezdeményezését. Kérem, ezt fogadják el.

 

A közgyűlés 21 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Volt még egy kiegészítés 100 millió Ft likvid hitel felvételéről. Kérem, hogy ennek a tájékoztatónak a tudomásul vételéről szavazzanak.

 

A közgyűlés 17 igen, 3 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

4/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 104/3/2000.(III.28.), a 121/14/b15/b,16/b/2002.(IV.23.), a 199/2003.(VII.15.), a 147/3,4/2004.(VI.30.), a 198/3/2004.(VIII.27.), a 212/4/2005.(VIII.30.), a 219/2005.(VIII.30.), a 245/2/2004.(XI.27.), a 265/2004.(XI.30.), a 271/a/2004.(XI.30.), a 3/13/2005.(I.25.), a 6/2005.(I.25.), a 26/1/a,b,2/2005.(II.15.), a 48/2,3/2005.(III.1.), 76/2005.(III.29.), a 101/8,13/a,b/2005.(IV.27.), a 114/1-3/2005.(IV.27.), a 145/1-2/2005.(V.31.), a 170/20/2005.(VI.29.), a 172/2005.(VI.29.),a 176/5,7,11,12/2005.(VI.29.), a 193/2/22005.(VI.29.), a 210/1,2/2005.(VIII.30.), a 230/1/2005.(IX.13.), a 242/2/2005.(IX.27.), a 250/2005.(IX.27.), a 252/1-4/2005.(IX.27.), a 260/1/2005.(IX.27.), a 273/1,2/2005.(X.13.), a 274/2005.(X.13.), a 276/15/2005.(X.25.), a 279/1,2/2005.(X.25.), a 287/2005.(X.25.), a 288/1,2/2005.(X.25.), a 290/2005.(X.25.), a 296/2005.(X.25.), a 301/2005.(X.25.), a 312/1,2/2005.(X.25.), a 313/2005.(X.25.), a 316/2005.(XI.10.), a 317/14/2005.(XI.29.), a 319/2/2005.(XI.29.), a 320/2005.(XI.29.), a 321/2005.(XI.29.), a 326/2005.(XI.29.), a 327/2005.(XI.29.), a 328/2005.(XI.29.), a 330/2005.(XI.29.), a 338/14,15/a,17,18/2005.(XII.13.), a 339/1/2005.(XII.13.), a 340/1,2/2005.(XII.13.), a 342/1-25/2005.(XII.13.), a 343/1/2005.(XII.13.), a 346/1,2,3/2005.(XII.13.), a 351/2005.(XII.13.), a 352/2005.(XII.13.) és a 355/2005.(XII.13.), a számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 219/2004.(IX.28.) számú – Péterfai utca – Alsószabadhegyi utca összekötését jelentő kerékpárút építése közvilágítással – határozat végrehajtásának határidejét 2006. június 30-ig meghosszabbítja.
  3. a 46/3/2005.(III.1.) számú - Kisebbségi önkormányzatok önálló számlával való rendelkezésére vonatkozó – határozatát hatályon kívül helyezi.
  4. a 25/1a,b,2/2005.(II.15.) számú – természetvédelmi táborra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. március 31-ig meghosszabbítja.
  5. a 68/16/2005.(III.29.) számú – Északkeleti városrész szabályozási tervének módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. március 31-ig meghosszabbítja.
  6. a 216/1-3/2005.(VIII.30.) számú – Dózsa – Kalmár utcák meghosszabbításának nyomvonal módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. március 31-ig meghosszabbítja.
  7. a 251/2005.(IX.27.) számú – 2007-2013. évekre szóló városfejlesztési koncepcióra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
  8. a 269/2005.(IX.27.) számú – Nagykanizsa 1970 hrsz-ú volt régi piac értékesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. március 31-ig meghosszabbítja.
  9. a 300/b,c/2005.(X.25.) számú – Regionális Környezetvédelmi Iroda létrehozására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. április 30-ig meghosszabbítja.
  10. a 317/11/2005.(XI.29.) számú – Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány támogatására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. március 31-ig meghosszabbítja.
  11. a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata 6. pontját az alábbiak szerint kiegészíti.
  12. 6. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 707 fő.

   A kollégiumi férőhelyek száma: 219.

   Határidő: 2006. február 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  13. a mellékletben szereplő - kollégium fenntartását és fejlesztését, az esélykiegyenlítő tevékenység javítását biztosító feltételek meglétére vonatkozó - intézkedési tervet elfogadja.
  14. gratulációját fejezi ki a Budapest-Bamako rally nagykanizsai résztvevőinek, a második helyezést elért Viky Team-nek, valamint a kiválóan helytállt Windbird Team-nek, akik eredményükkel Nagykanizsa város hírnevét is öregbítették.
  15. Határidő: 2006. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  16. a polgármesteri keret terhére 50.000 Ft támogatást biztosít a Panda Nemzetközi Alapítvány számára.
  17. Határidő: 2006. január 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  1. hozzájárul, hogy a Nagykanizsa 01003 és a 01004/15 hrsz. területeken (Hullladéklerakó), a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás által tervezett Inert Hulladéklerakó és hasznosító beruházást megvalósítsa.
  2. Határidő: 2006. február 01.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető)

  3. az Inert Hulladéklerakó építésének saját erejéhez a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása felé lakosságarányosan hozzájárul, legfeljebb 5,5 millió Ft értékben, és ezen összeget a 2006. évi költségvetésben rögzíti.

Határidő: 2006. február 01.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető)

  1. a Nagykanizsa belterület 3065/30. hrsz-ú “kivett közterület”, 5 ha 7409 m2 nagyságú ingatlanából forgalomképessé nyilvánítja a 3065/33.-46. hrsz-ú ingatlanokat.
  2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Földhivatalnál járjon el és ezen ingatlanok művelési ágának megváltoztatását vezettesse át “kivett közterület” művelési ágból “kivett építési terület” művelési ágba.

   Egyidejűleg a 3065/30. hrsz-ú, 5 ha 7409 m2 nagyságú “kivett közterület” ingatlanából kialakítandó 3065/32. hrsz-ú, 3.383 m2 nagyságú ingatlan művelési ágának megváltoztatását vezettesse át “kivett út” művelési ágba.

   Határidő: 2006. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József osztályvezető)

  1. a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának az alábbiak szerinti módosításával egyetért.

  1. A Megállapodás III. fejezet “Feladatellátás rendszere” című 5. pontját követő “A többcélú társulás keretében ellátandó feladatok” franciabekezdés ezen fejezet önállóan számozott 6. pontjára változik és az alábbiak szerint módosul:

“6. A többcélú társulás keretében ellátandó feladatok:

   1. Közoktatási feladatok

Közoktatási intézményi feladatok:

Ennek keretében gondoskodik a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb működésének szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról.

A közoktatási intézményi feladatok ellátása történhet úgy, hogy az intézmények fenntartásáról

Pedagógiai szakszolgálati tevékenység:

Ennek keretében gondoskodik a közoktatási törvény 34. §-ában megjelölt szakszolgálati feladatok közül a

A feladatot a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által fenntartott Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola, valamint Nevelési Tanácsadó közreműködésével az e tárgyú megállapodásban foglalt tartalommal látja el.

A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival összefüggésben:

  1. javaslatot készít a térség demográfiai adatai alapján a tanulócsoportok számára és létszámára
  2. segíti a közoktatási megállapodások előkészítését,
  3. a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő oktatást,
  4. koordinálja a mikro-körzeti intézményfenntartó társulások közötti együttműködést
  5. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.
  6. A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási törvényben megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki.
  7. Segíti a kistérségben az óvoda-vezetői, iskola-igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai munkaközösségeket, szakmai napokat, konferenciákat szervez.
  8. Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez.
  9. Összehangolja, szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését.
  10. Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását.
  11. Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében.
  12. Ösztönzi a mikro-körzeti intézményfenntartói társulások létrehozását, segíti azok megszervezését.
  13. Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre.

A Társulás valamennyi önkormányzatára kiterjedően - a közoktatási törvény 89/A. §-ának (5) bekezdése szerint - a közoktatási feladatra vonatkozóan kistérségi intézkedési tervet készíti.

Ezen feladatokat a Társulás a 2. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok részére biztosítja. A 2. számú mellékletben nem szereplő önkormányzatok a feladat ellátására nem társultak.

6.2. Szociális alapellátási feladatok:

családsegítés

házi segítségnyújtás,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

közösségi ellátások

támogató szolgáltatás

nappali ellátás térségi szintű biztosítása.

Ezen feladatokat a társulás a 3. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok részére biztosítja. A 3. számú mellékletben nem szereplő önkormányzatok a feladatellátásra nem társultak.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a családsegítési feladat terén külön megállapodást köt Zalakaros Város Önkormányzatával.

6.3. Gyermekjóléti alapellátási feladatok:

gyermekjóléti szolgáltatás

gyermekek átmeneti gondozása

térségi szintű biztosítása. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása külön megállapodást köt Nagykanizsa Város Önkormányzatával a gyermekek átmeneti gondozása keretében helyettes szülői feladatok ellátására.

Ezen feladatokat a társulás a 6. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok részére biztosítja. A 6. számú mellékletben nem szereplő önkormányzatok e feladat ellátásra nem társultak.

6.4. Nyilvános könyvtári feladatok:

Térségi könyvtári feladatok nyújtásának összehangolása.

Ezen feladatokat a társulás a 4. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok részére biztosítja. A 4. számú mellékletben nem szereplő önkormányzatok e feladat ellátására nem társultak.

6.5. Belső ellenőrzési feladat

A Többcélú társulás a közigazgatási területén működő belső ellenőrzési társulások tekintetében szervező, összehangoló tevékenységet végez. A Többcélú Társulás a területén működő belső ellenőrzési társulások gesztor önkormányzataival a belső ellenőrzési feladatok ellátására megállapodást köt.

A Többcélú Társulás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködési megállapodást köt. A megállapodásokat az Elnök írja alá.

Ezen feladatokat a társulás az 5. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok részére biztosítja. Az 5. számú mellékletben nem szereplő önkormányzatok e feladat ellátására nem társultak.

6.6. Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladatok

Ezen feladatokat a Társulásban részt vevő valamennyi település önkormányzata részére biztosítja az 1. sz. melléklet szerint.

  1. A szociális feladatok ellátására társult önkormányzatokat tartalmazó 3. számú melléklet kiegészül Zalakomár Község Önkormányzatával.
  2. A nyilvános könyvtári feladatok ellátására társult önkormányzatokat tartalmazó 4. számú melléklet kiegészül Zalaszabar Község Önkormányzatával.

  1. felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

  1. a Nagykanizsa belterület 4378/7 hrsz-ú “kivett közút” megnevezésű, 2364 m2 területű ingatlant forgalomképessé nyilvánítja,
  2. felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárás befejezését követően kezdeményezze a Nagykanizsai Körzeti Földhivatalnál az ingatlan megosztását és művelési ágának megváltoztatását “kivett közút” művelési ágból “beépítetlen terület” művelési ágba az elkészített változási vázrajzban foglaltaknak megfelelően.

Határidő: 2006. március 30.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

  1. a 100 millió forint likvid hitel felvételéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
  2. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Dr. Csákai Iván: A lakosságot az autóbusz menetrendváltozás nagyon érzékenyen érintette az észrevételek ellenére végrehajtott változtatások miatt. Úgy néz ki, hogy ezt a Volán még tetézi is azzal, hogy mínusz 20 fokban reggel induló buszjáratokon fűtés nincs. A Vásárcsarnoktól, a Kalmár utcából induló 20-as, 18-as és 21-es buszon egész nap fűtés nélkül közlekedik. Mit ne mondjak, hogy az utasok mit kívánnak a közgyűlésnek. Polgármester Úr kérem, hasson oda, hogy a Volán a menetjegy árak emelése után ne a lakosságon spóroljon. Útfelújításokkal kapcsolatban: megtörtént a városban a Terv utca, Teleki utca, plusz a templom mellett a macskakő felújítása. Egy érdekes dolgot tapasztal az ember, hogy nem egészen egy hónap után a macskakő felújításra kell, hogy kerüljön, mert az egyik nap arra közlekedve a macskakő úgy szabadon ott volt. Nem tudom, hogy ezt a munkát, bármelyiket is ki vette át, fizettünk-e érte és a felújítások mennyibe fognak kerülni nekünk? Ha jól megnézzük ezt a macskaköves részt, ott jelenleg már van olyan lerakott macskakő, amit fel lehet szedni, hisz kátyú fog keletkezni ott. Mennyit fizettünk, a felújítások mennyibe fognak kerülni nekünk? A garanciában benne vannak-e ezek a felújítások? A harmadik kérdés: a Balatoni úton a Renault szerviz felújításra került. Ott használt autók parkíroznak. Azok magánterületen vagy közterületen parkíroznak vagy sem? A szerviz előtt miért nincs kint a megállni tilos tábla? Hisz az érdeklődők a Balatoni út jobb oldalán használtautók mögött állnak meg félig a balkerékkel a Balatoni úton. Nem gondolja senki sem, hogy ez balesetveszélyes? Ott a benzinkúthoz, a Fordhoz lekanyarodás van, a másik a Fiathoz. Nem tudom, hogy ez így megfelelő-e? Kérem, nézzünk utána.

Litter Nándor: Buszjáratok vonatkozásában továbbítjuk a kérdést.

Tárnok Ferenc: A 2005. évben elindított harmadik ütemű útfelújítási program összességében 330 millió Ft-nyi fejlesztést ölelt fel. Ez három csomagot feltételezett. Három csomagban adtuk vállalkozásba ezeket a munkálatokat. Mindegyik munkálat folyamatban van még, tehát átadások nem történtek. A tavalyi évi kifizetés a 330 millió Ft-ból összességében 140 millió Ft-ot tett ki. Az összességébe elmondott 85-90 %-os készültséghez képest jóval alatta vagyunk a kifizetésnek. Ezeket a problémákat természetesen orvosolni fogja a kivitelező, amíg a végeleges átadás nem történik meg. A végleges kifizetés akkor történhet meg, ha hiánymentes műszaki átadást produkál.

Litter Nándor: A Balatoni úti Renault szervizzel kapcsolatosan írásban válaszolunk. Tájékozódnunk kell, hogy kinek a területe az.

Tóth László: Januári fogadóórámon lakossági megkeresés történt abban az ügyben, hogy tudomásomra jutott, hogy 2005. októberében egy vállalkozó vételi ajánlatot nyújtott be a 1346 hrsz. 194 m2-es önkormányzati ingatlanra, ami a természetben az Eötvös tér északi oldalán található. Hogy mindenki értse, hogy melyik területről van szó, ahol most valami sírköves és halas bodega van: olyan információ birtokába jutott a tisztelt úr, hogy valamilyen városrendezési terv kapcsán a vásárlása csorbát szenved, vagy nem fogja értékesíteni az önkormányzat. Az iránt érdeklődöm, hogy nem érdeke-e az önkormányzatnak az, hogy eltűnjön végre az a csúfság, az a foghíj a város központjából? Már annál is inkább, mert a mellette lévő terület az Ő tulajdona. Tehát eladható-e az a terület? Ha igen, akkor mikor, ha meg nem, akkor miért nem?

Litter Nándor: Ott sorban vásárolta fel az önkormányzat az ingatlanokat azért, hogy azt rendezés alá vonja. Ezért nem adjuk el ezt a területet, hogy ne legyen ilyen akadálya majd egy későbbi rendezésnek azon a területen.

Karmazin József: Arra a területre is készült egy tömbrehabilitációs program, amely illeszkedik ahhoz a területrészhez, amely már önkormányzati tulajdonban van, és ennek a beépítésére pályázati elképzelés van, amelynek a dokumentációja elkészült és némi egyeztetés van még hátra, amely megalapozza azt, hogy a pályázatot kiírjuk a befektető számára.

Dr. Kolonics Bálint: Az egyik kérdésem a Király u. 31. udvar ügyével kapcsolatos. Többször feszegettem ez irányú kérdést és érdeklődtem a megoldás felé. Érdeklődtem, hogy mikor lesz itt közterület közútként lejegyezve, mikor lesz megközelíthető ez a társasház, illetve meddig húzódik ez az ügy és a végén ez mennyibe fog kerülni nekünk. Eljutottunk oda, hogy az ott lakó emberek peres eljárást kezdeményeztek. Tudomásom van arról, hogy ez év február 8-án lesz a következő tárgyalása jelen pernek, ahol a bíróság pénzbírság terhe mellett hívta fel az önkormányzatot arra, hogy nyilatkozzon, és képviselőtestületi határozattal igazolja azt az álláspontot, amely álláspont a felperesi módosított keresetre, mégpedig csatoljon a kisajátításra vázrajzot, illetve a tulajdoni lapot a kisajátítással megszerzett ingatlanról. Kezemben van az előkészítő irat is, amivel az önkormányzat csatolta a tulajdoni lapot, de nem látom a vázrajzot, ami az önkormányzat csatolt volna, csak egy átsatírozott régi térképkivonatot, illetve nincs tudomásom arról, hogy közgyűlési határozat született volna e kérdésben. Ez a hanyagság, ami itt a négy éves cikluson átível, és megoldás felé nem csak abba az irányba vezet, hogy ez súlyos pénzekbe fog kerülni az önkormányzatnak. Ez meddig tart, mi lesz a megoldás, miért nem került közgyűlés elé, miért nem tett eleget a bíróság felhívásának az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal? Egy féle éve kérdeztem meg Jegyző Urat arról, hogy az államháztartási törvény 15/B. szakaszában foglaltaknak mikor tesz az önkormányzatunk eleget? Az üvegzseb törvény rendelkezéseit mikor építjük be a helyi vagyonrendeletbe vagy alkotunk helyi önálló önkormányzati rendeletet? Ez a jogszabály módosítás 2004. január 1. napjától hatályban van, ami arról szól, hogy az államháztartás pénzeszközeivel úgy kell gazdálkodni, hogy legalább a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződéseket közzé kell tenni 60 napon belül a helyben megszokott módon, és a közzétételről a szerződéskötő önkormányzatnak kellene gondoskodni. Én ezt többször felvetettem, hiszen ez üti a zárt ülések kérdését is. Tehát a zárt ülés legyen zárt ülés, de a törvényben foglaltaknak eleget kellett volna tenni, hiszen ezeket nyilvánosságra kellett volna hozni. Ez már két éve, hogy hatályba lépett. Meddig tart ez a mulasztásos törvénysértés, ez az állapot Nagykanizsán? Az emberek azt beszélték a városban, hogy nincs még egy ilyen városvezetés az országban, mint Nagykanizsán, hiszen a város vezetését rabosították, és bűnügyi nyilvántartásba vették. Feltették a kérdést nekem is, hogy mit tudok erről. Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Jegyző Úr megkérdezem, hogy igaz-e, hogy büntetőeljárás van folyamatban, és itt Önök gyanúsítottak, és valóban a rabosítás megtörtént és nyilvántartásba vették Önöket?

Litter Nándor: Király u. 31-es kapcsolatban írásban válaszolunk.

Dr. Kelemen Marcell: Az üvegzseb törvény végrehajtásával kapcsolatban a nagykanizsa.hu honlapon van egy ilyen rész, hogy üvegzseb, szerződések és támogatások. Ez folyamatosan kiegészítésre, illetve feltöltésre kerül. A szerződések tekintetében még a honlapon való közzététel kívánni valót hagy maga után. Ilyen szempontból igaza van Dr. Kolonics Bálint képviselő úrnak, hogy ez teljes mértékben nem történt meg. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy nem csupán a Polgármesteri Hivatal az, amely szervezi vagy intézi az 5 millió forint feletti szerződéseket, hanem valamennyi, tehát mind a hivatalon kívüli 39 intézmény is köt ilyent. Tehát ez a kötelezettség rájuk is vonatkozik, valamint a gazdasági társaságokra is, Kft-kre és Kht-kra is. Ebben egyébként már volt közgyűlési döntés. Az intézményvezetők is tudják ezt a kötelességüket. Én úgy emlékszem, hogy elég régen felhívtuk erre a figyelmüket. Én ezzel kapcsolatban továbbiakat nem szeretnék mondani. Mi kértük, hogy az Internetre kerüljenek fel ezek a szerződések. Itt van előttem az Internetes honlapunk. Még csak a támogatások vannak fenn, a szerződések nem. Igyekszem, hogy ez mihamarabb pótlásra kerüljön. A következő közgyűlésre készítjük elő a vagyonrendelet átfogó módosítását, amelynek az egyik eleme lehetne ez, amit Ön kért, és akkor ebben ezt is szerepeltetnénk. Remélem, hogy ekkor ez megnyugtató lesz a jövőre nézve.

Litter Nándor: A harmadik kérdésre másodszor is válaszolok. A piacon lévő ingatlan – amely korábban önkormányzati tulajdonban volt nyilvántartásunk szerint – bontásával kapcsolatban engem rongálással gyanúsítanak.

Röst János: Én is válaszolnék Dr. Kolonics Bálint képviselőtársamnak. Nekem polgármesteri jogviszonyomból nincs ilyen, amit Ön mond. Én magánjellegű ügyben valóban gyanúsított vagyok. Erről kellő időben, amikor bírósági szakaszba ér, tájékoztatni fogom Önöket is és a közvéleményt is.

Litter Nándor: Jegyző Úr is válaszolt erre a kérdésre, amikor Röst János feltette.

Halász Gyula: Három kérdést kívánok feltenni. Az első a keleti városrészben rendőrőrssel kapcsolatban. Többször kezdeményeztem már, hogy a keleti városrészben a közbiztonság fenntartása szempontjából létesüljön rendőrőrs. Úgy tudom, hogy mind a kormány, mind a Belügyminisztérium részéről van központi törekvés arra, hogy nagyobb lakótelepeken, városrészekben rendőrőrsök létesüljenek. Az a lenne a kérdésem, hogy folyik-e valamilyen előkészítő megbeszélés akár a megyei rendőrkapitánnyal vagy a helyivel, illetve várhatóan történni fog-e valami ebben a kérdésben? A második kérdésem a Péterfai úti és az Alsószabadhegyi úti kerékpárúttal kapcsolatos. Itt már részbe érintették a kérdést. Milyen feladatok vannak még hátra ahhoz, hogy ez a kerékpárút teljes legyen, megépítése megvalósuljon illetve, hogy tartható-e a most módosított időpont? A harmadik kérdésem az Izraelita Temetőn átvezető szennyvízvezetékkel kapcsolatos. Itt is többször több felvetésem volt. A legutolsó felvetésem nyomán a közgyűlés elfogadta, hogy Nagykanizsa Középtávú Környezetvédelmi Programjába bekerüljön ennek a szennyvízvezetéknek a kiváltása. Milyen stádiumban van ez a dolog, és mikor valósulhat meg? A válaszokat írásban kérném.

Nagy József György: Ki koordinálja a városban a teherautók parkolását? Az utóbbi időben jelentősen megnőtt azon tehergépjárművek száma, amelyek különböző parkolókban parkíroznak, ami talán nem is olyan nagy gond, hisz hétvégeken ezek nem nagyon akadályozzák a forgalmat, de a Csengery utcán a Ligetváros bekötő szakasza mellett rendszeresen parkolnak kamionok, szerelvények. Nem egy, több szerelvényről van szó. Ez nagymértékben akadályozza a kilátást. A Miklósfa felől jövő autókat egyszerűen lehetetlen észrevenni a kikanyarodóknak. Teljesen ki kell húzódni az útkereszteződésbe, és rendkívül balesetveszélyessé teszi ezt a területet. A gyalogosokról nem is beszélve. Szinte nem is tudnak átmenni, mivel ez egy nagyforgalmú út. Kérem az illetékesek figyelmét fokozatosan erre a területre és tegyenek meg mindent, hogy ezeken a területeken a tehergépjárművek ne parkírozzanak elsősorban hétvégén.

Litter Nándor: Köszönjük a figyelemfelhívást. A kollégák a Közterület Felügyelet részéről ráfigyelnek erre a parkolásra.

Folytatjuk a korábbi interpellációkra, kérdésekre adott válaszokkal. Kérdezem Dr. Csákai Iván urat, hogy elfogadja-e választ?

Dr. Csákai Iván: Tanulságos a válasz. A válasz második oldalán a vizsgálati eredmények azt igazolják, hogy a felszíni szennyeződések miatt az elvárható értéktől magasabb a szerves anyag mennyisége. Ebben a Vásárcsarnok melletti árokban, amelyik először engedély nélkül épült, megjelent a MÉH telepről a szennyeződés, de ezen felül a szerves anyag is. Jobban oda kellene figyelni. Szennyezett ez az árok. Annak a tisztítását is meg kellene oldani. Így elfogadható azzal, amit javaslatot az utolsó bekezdésben javaslatot tesz a vizsgálatot végző cég. Elfogadom.

Litter Nándor: Halász Gyula urat kérdezem, hogy az interpellációra adott választ elfogadja-e?

Halász Gyula: Az interpellációra adott választ egy kiegészítéssel tudnám elfogadni. Itt a válaszban szó van arról, hogy új parkoló kialakítása engedélyezési eljárás alatt van. Erről szeretnék egy kimutatást, hogy konkrétan hol lesz ez megvalósítva, illetve már az interpelláció során felvetettem a Városkapu krt. 11. számú háznál az áldatlan állapotot. Erre vonatkozóan itt nem kaptam konkrét választ. Én szeretném, hogyha ez bekerülne ebbe a parkolóhely programba. Elfogadom.

Litter Nándor: Budai István kérdezem, hogy elfogadja-e a választ?

Budai István: Megkaptam én is a választ, többszörösen is. A főszerkesztő asszonytól is egy csomag kíséretében mellékletekkel együtt és a hivatalból is. Én úgy gondolom, hogy a választ nem tudom elfogadni azért, mert pont a felvetett kérdésemre nem ad választ. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a vitát tovább nem folytatom, mert remélem, hogy arra azért jó volt ez a felvetés, hogy ez a helyzet megváltozzon, megszűnjön. Azóta úgy tűnik, mintha helyreállt volna a rend az én körzetemben. Nem tudom, hogy máshol mi a helyzet. Nem fogadom el, de nem folytatom a vitát.

Litter Nándor: Köszönöm, akkor lezárjuk. Bicsák Miklóst kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Bicsák Miklós: Elfogadom, de lenne egy kiegészítésem. Amikor ez az Integrált Szociális Intézményünk megépült, akkor történt, hogy a ZÁÉV elvágta ezt a vezetéket, ahol a Zala megyei Csecsemőotthon Intézményének az udvarán égett a közvilágítás. Azóta a Csecsemőotthon sötétségben van, és a lakók azon a területen mozognak, és ez a mai napig nem történt meg. Elfogadom a választ, de valami megoldást kérek a közvilágításra.

Litter Nándor: Kérem Karmazin urat, hogy ebben az ügyben járjunk el, hogy közvilágítást ott helyreállítsák.

Cserti Tibort kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Cserti Tibor: Nem tudom elfogadni a választ és röviden indoklom is. Egy kis kérésem volt, hogy legalább 1 db közvilágítási lámpahelyet telepítsenek a nagy forgalmú Berzsenyi úti lakótelepet a Király Pál utcával összekötő mintegy 50 m hosszú gyalogosjárdára. Ezt indokoltam balesetvédelmi és közrendvédelmi okokkal, munkába járó dolgozókkal, diákokkal, bevásárolni járó nyugdíjasokkal. Mosolyra fakasztó volt a válasz. A két válasz egyike arról tájékoztatott, aminek egyébként semmi köze nincs az adott területhez, hogy a Király Pál – Petőfi utca összekötés engedélyezési terve készen van, majd 50 év múlva megvalósul, egyébként is most alkalmatlan erre a kivitelezésre. A másik pedig arról tájékoztat, hogy a Berzsenyi útról történő átkötés komplex térkapcsolati feltárása stb. Egy rövid 50 m-es gyalogos útról van szó. Könnyebb a feladatot megoldani, mint megválaszolni. Egyébként is bent volt a 2004. évi terve. Elhúzódó feladat volt. Nem valósult meg. 2005-ben már meg kellett volna. Földkábellel egyetlenegy 50 m-es szakaszra közvilágítás telepítése megoldható az idei terv felrúgása nélkül. Úgy gondolom, hogy képviselőtársaim akceptálják ezt a kérdést pártállástól függetlenül.

Litter Nándor: Javaslom, hogy mi holnap vagy holnapután megrendeljük ennek a munkának az elvégzését. Tárnok Ferencet és Karmazin Józsefet kérem. Így elfogadja?

Cserti Tibor: Elfogadom.

Litter Nándor: Kérem a megrendelő elkészítését. Dr. Csákai Iván képviselő úr elfogadja a választ?

Dr. Csákai Iván: Ez egy örökzöld téma lesz. Ezt a választ elfogadom.

Litter Nándor: György Pál képviselő úr elfogadja a választ?

György Pál: Ezt a választ sem tudom teljes egészében elfogadni. Mint emlékezetes, az elmúlt közgyűlésen már egy kísérlet történt az interpelláció megválaszolására, amit csak részben tudtam elfogadni. Most ez megint olyan, amit nem lehet elfogadni. Ugyanis én nem értek azzal egyet, hogy a téli időszakban úgymond nem lehet forgalomtechnikai változtatásokat végrehajtani. Ha valaki pontosan nem tudná, hogy mit jelent a forgalomtechnikai változtatás, a levél írója értelmezésében azt, hogy néhány táblát nem lehet kihelyezni télen egy utcára, amely utcának a burkolatát felújították, és amely utcáról kívánatos lenne a teherforgalmat sok minden ok miatt kitiltani. A levél további részében nem az interpellációra adott válaszok szerepelnek. Hasonlóképpen éreztem olvasása közben magam, mint ahogy Cserti Tibor úr. Kicsit mellébeszélésszerű a levél. Nem tudom elfogadni.

Litter Nándor: Mikorra tudjuk ezt a Dózsa Gy. út forgalmával kapcsolatos változtatásokat, tábla- és egyéb beavatkozásokat, hogy a nagy teherautók ne ezt az utat vegyék igénybe? Február 28-ig. Ilyen határidővel el tudja fogadni?

György Pál: Természetesen. Ez már egy határidő.

Litter Nándor: Dr. Horváth Györgyöt kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Dr. Horváth György: A választ elfogadom egy kiegészítéssel. Le is írtam az interpellációmban, hogy a város egyértelműen nem volt hibás, hiszen a házat építtető hagyta cserben a lakókat, és most fordulnak a városhoz. Nyilván 21 lakónak megoldást kell keresni. Ez legyen figyelemfelhívás arra is, hogy mindenütt gondosan meg kell nézni a parkolási lehetőségeket majd. Így elfogadom a választ és az utolsó előtti sorban áldozatvállalásával megoldható feladat, én úgy javítanám, hogy megoldandó feladat és reméljük, hogy ez így is lesz. Elfogadom a választ.

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2006.(….) számú rendelete a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) sz. rendelete módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: Bizottságok részéről kiegészítés nincs, támogatták az előterjesztést. Kérem Önöket, hogy ennek megfelelően a rendeleti javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

   

  A közgyűlés 17 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  2/2006.(II.3.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006.(II.3.) számú rendelete a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) számú rendelete módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy a határozati javaslatot is fogadjuk el.

   

  A közgyűlés 19 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  5/2006.(I.31.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2/2006.(II.3.) számú rendelet alapján a mellékelt táblázatban meghatározott ingatlanokra bejegyzett elővásárlási jog törléséről a Körzeti Földhivatal felé intézkedjen, továbbá a nagykanizsai 48/2, 70/1, 77, 79, 82/14, 85/2, 85/3, 91/1 hrsz-ú ingatlanokra az elővásárlási jog bejegyzéséről gondoskodjon.

  Határidő: 2006. február 28.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

   

   

 3. Turisztikai Termékfejlesztő Központ létrehozása Nagykanizsán (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Fehérvölgyi Szabolcs: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: A bizottságokat kérdezem, hogy van-e a bizottságok részéről eltérő vélemény.

Papp Nándor: Nem, támogatás.

Litter Nándor: Más bizottságok? Igen.

Zakó László: Az én bizottságom elnöke nincs itt, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy bizottsági véleményt mondok, de ez nem lenne igaz, mert a saját véleményemet mondom. Messzemenőkig nem értek egyet az előterjesztésben foglaltakkal. Úgy gondolom, hogy van elég turizmussal, idegenforgalommal foglalkozó saját szervezetünk. Kanizsának vannak idegenforgalomban otthonosan mozgó szakemberei főiskolán, van regionális idegenforgalmi bizottsága a térségben, Tourinform Iroda. Nem tudom, hogy kinek készül ez a hely. Egyáltalán státusszal jár-e, vagy nem jár. Alapvető kérdésem pedig az, hogy - Nagykanizsa és Csáktornya külön pályázatot ad be -, mi van, ha az egyik nyer, a másik nem nyer? Akkor most ezek az eszközök valakinek a nyakán maradnak? Bizottsági ülésen megkérdeztem, hogy mennyibe kerül ennek az éves raktározása, mire tudnánk még használni. Itt érzelmi húrokat penget az előterjesztő, nemzeti tudatról és öntudatról. Ezt annak a fényében, amit elmondtam a kínai épülő kapcsolatokkal, kicsit ellentmondásosnak tartom. Úgy gondolom, ha szeretnénk ilyen közös rendezvényt tartani bárkivel is, vagy Csáktornyával is, idegenforgalmi attrakciót szeretnénk, akkor erre már most megvannak a személyi és részben a tárgyi feltételek. Utolsó észrevételem, hogy valahogy nekem a számok alapján nem jön ki az 5 %-os önerő, a legfeljebb 1.408.755 Ft-os pályázathoz - a határozati javaslat 1.a) pontjában van egy magyar oldalról legfeljebb 43 millió akárhány száz millió Ft-os összköltségű idegenforgalmi programról van szó, akkor ki vesz még ezen kívül rajtunk kívül még részt, mert a mi 5 %-unk 1.408.000 Ft-tal egyenértékben nem adja ki a 100 %-os 43 milliót. Annál kevesebb. Akkor valakinek itt még szerepelnie kellene, és azt nem látom, hogy kicsoda.

Litter Nándor: Úgy gondolom, ha Nagykanizsa a turisztika területén akarna valamit felmutatni a jövőben, akkor szükség van ilyen termékfejlesztő központra, amely elsősorban nem a rendezvények megszerzése – bár az is szerepel ebben a programban, amit Zakó László mondott –, hanem olyan turisztikai termékek. Zakó László is tudja, hogy milyen fejlődést, milyen lendületet hozhat egy településnek, ha turisztikában jelentősebb részt tud kivenni magának ebből a világméretű iparágból. Zalakaros a 12. leggazdagabb településé vált Magyarországon a termálturizmus révén. Mi is szeretnénk, ha ebben a világméretű iparágban jobban ki tudnánk venni a részünket, és ez a központ ilyen programokat, projekteket készítene elő, amely ezt meg tudná valósítani.

Fehérvölgyi Szabolcs: Újra azt tudom elmondani, amit bizottsági üléseken is mondtam, hogy az iroda Nagykanizsa önkormányzatának státuszt nem jelent, hiszen a Veszprémi Egyetem – ami a főiskolával azonos, az itteni kihelyezett képzési helyet jelenti - kebelén belül jön ez létre. Tehát a dolgozókat ők adják hozzá, ők fizetik, ők tartják fenn az irodát. Ez nekünk semmilyen kiadással nem jár. Viszont, ami szellemi terméket ők létrehoznak, azt mi is hasznosíthatjuk ezen a közös turisztikai térségen belül. Tehát ennek az irodának a felállításával Nagykanizsa részére csak előnye van, hiszen semmilyen kiadással, költséggel nem jár, csak az előnyeit élvezzük. Az önrészre irányuló kérdésre válaszolva, természetesen van még magyar partner, hiszen a Veszprémi Egyetem a fő pályázó. A hiányzó önrészt, hogy számszakilag kijöjjön, ők adják hozzá, és az előterjesztésben a 3. oldalon egy táblázatos formában szerepel is.

Röst János: Zakó László képviselőtársam teljesen magányosan magára maradt a bizottsági ülésen, és szerintem most is ez fog történni. De nem igazán értem, hogy amikor egy határmenti lehetőségről adunk be pályázatot, Horvátország, Szlovénia, akkor ez miért nem tetszik neki. Kínát se teljesen értem, de lényegében az messzebb van, tehát ilyen értelemben az lehet egy indok, de az, hogy a határok mellett lévő országoknak egy közös lehetőségét megadjuk, emellett a helyben lévő fiataloknak az egyetemen való tanulását segítjük – mert nekik ez szakterületük –, nem teljesen értem.

Zakó László: Itt magyar-szlovén kapcsolatról volt szó - lehet, hogy ez egy szóbotlás volt ….

Röst János: Horvát is.

Zakó László: Még egyszer mondom, semmi jónak nem lennék az elrontója, csak azt mondom, hogy kellő kapacitásunk van arra, hogy ….

Litter Nándor: Hol? Az egyetemet említette – ők vesznek benne részt. A Tourinform Iroda nem csak ezzel foglalkozik.

Zakó László: Azt is elmondtam bizottsági ülésen, hogy mindig mindent azzal fogadtatnak el itt a közgyűlésen velünk, hogy csak 5 %-ot kell mellétenni, a többit kapjuk. Ez igen jól hangzik, de ha most valamit nem akarnék megvenni, akkor egy fillért nem adnék érte, és még mindig nem tudom, hogy ezzel a berendezéssel, eszközparkkal mit kezdünk utána, illetve ha lesz is jó helye – el tudom fogadni –, akkor pedig mi van akkor – és erre nem kaptam választ –, ha az egyik fél nyer, a nyakunkon marad, lehet-e önállóan a másik fél győztes pályázata nélkül bármit is kezdeni?

Litter Nándor: Az első részre annyit, hogy úgy gondolom, hogy ezek az eszközök máshol is használhatók. A második kérdésre kérem Fehérvölgyi Szabolcsot, hogy válaszoljon.

Fehérvölgyi Szabolcs: Közös projektet adunk be, tehát ez azt jelenti, hogy együtt nyerünk, vagy együtt nem nyerünk, legalábbis én úgy értelmezem. Tehát közös projektként megy be. Ez előnyt jelent a pályázat ….., igen, de két külön, mindkét pályázóval, tehát a határ két oldalán lévő pályázók külön pályázatot adnak be. A pályázat elbírálása során van egy közös projekt elbíráló bizottság, tehát együtt bírálják el a két pályázatot. Az, hogy közös projektként adjuk be, mindkét fél számára előnyt jelent. Azt hiszem, hogy számszerűsítve plusz 10 pont jön egy 100 pontos skálán hozzá.

Cserti Tibor: Tényleg kezdem unni. Felesleges időpocsékolásnak tartom azt, hogy Zakó képviselőtársammal együtt ugyanazon a bizottsági ülésen én is részt vettem. Végigtárgyaltuk ezt a témát, megnyugtató válaszokat kapott ugyanilyen vonatkozásban rá. Még kitoldanám a válaszok sorát azzal, hogy bizonyítást nyert az is, hogy ha egyébként pozitív és az eszközbeszerzés megtörténik, akkor nagyon rövid időn belül bizonyos költséget kivált, várhatóan egy éven belül megtérül ez a fajta ráfordítás. Tehát minden olyan számtalan előnye amellett szólt, amit egyébként egyes bizottsági tagok tényleg vitattak, hogy ezt a pályázatot be kell nyújtani, ne fogjuk vissza a fiatalokat, és használjuk jó célra. Szavazzunk ebben a témában.

Vargovics József Árpádné: Számomra is érthetetlen Zakó képviselőtársam hozzáállása, annál is inkább, mert egyre több magyar település van olyan, amelyik sokkal távolabb van Horvátországtól, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő együttműködést alakítson ki. Már többször elhangzott itt, ha pályázunk másik szervezettel, vagy másik várossal, itt általában a vége az, hogy valamennyire mind a két város jól jár. És számomra azért szomorú az egész, mert egy lapra próbáljuk tenni Kínával. Talán azért van egy kis különbség a Kínával való kapcsolat és a Horvátországgal való kapcsolat között.

Litter Nándor: Kérem Zakó urat is, hogy támogassa ezt az előterjesztést. További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

6/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.

  1. egyetért a “Turisztikai Termékfejlesztő Központcímű pályázat INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés, Szlovénia – Magyarország – Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett pályázati felhívásra (4012-106/2004) történő benyújtásával, pozitív elbírálás esetén a magyar oldalról legfeljebb 43 359 500 Ft összköltségű idegenforgalmi program megvalósításával. A pályázatot a Veszprémi Egyetem nyújtja be közösen Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A projekt eredményeiből a pályázati dokumentáció alapján a felek a biztosított önrész arányában részesülnek.
  2. Felhatalmazza a Litter Nándor polgármestert, hogy a “Turisztikai Termékfejlesztő Központ” című pályázati dokumentációt és pozitív elbírálás esetén a kapcsolódó támogatási szerződést aláírja.

Határidő: 2005. január 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

2.

Biztosítja a 2006. évi költségvetési rendeletében az önkormányzatra eső önrészt, legfeljebb 1 408 775 Ft-ot, amely a pályázathoz szükséges, az önkormányzatra jutó összköltséghez viszonyított 5%-os önerő.

Határidő: 2006. február 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. Kontrolling Osztály vezető)

 

 

 1. Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Németh Lajos, Iván Endre, Papp Győző

   

  Karmazin József: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: A bizottságok részéről más vélemény nincs. Hozzászólások nincsenek, ennek megfelelően kérem, hogy fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

   

  A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  3/2006.(II.3.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2006.(II.3.) számú rendelete a “Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló – többször módosított – 45/2001.(IX.27.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) sz. rendelete módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Bodzai Tiborné dr.: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Tóth László: Szerintem az 1. §-ban a vastagon kiemelt rész, hogy “illetőleg a civil társadalom elismert tagjai”, benne foglaltatik a kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végzők kategóriájába.

  Litter Nándor: Azt hiszem, hogy ezzel egyet lehet érteni. Javasolja, hogy ezt a részt töröljük? Jó, akkor elfogadva a javaslatot, töröljük a mondatnak ezt a második részét, mert ez benne foglaltatik az első részben.

  Zakó László: Úgy gondolom, hogy egy kitüntetés értékét az határozza meg, hogy mennyit osztanak ki belőle. Már korábban is elmondtam díszpolgári cím kapcsán, hogy tiszteljük meg azt, akit díjazunk, azzal, hogy lehetőség szerint egyet adjunk egy díjból, és kivételes esetben – ezt elfogadtatták annak idején a közgyűléssel – legyen kettő. De most már az alapállás az, hogy kettő legyen. Ismételten felvetem, hogy egy – nyugodtan lehetnek a civilek –, de adjuk meg a rangját minden díjunknak azzal, hogy alapesetben egy valaki kapja.

  Litter Nándor: Tehát a javaslata az, hogy ne kettő legyen, hanem egy.

  Zakó László: Egy, és természetesen a civilt is beleértem ez alatt.

  Dr. Horváth György: A problémám az, hogy mi az alapvető fogalom? Ki a civil? Jó lenne, ha meghatároznák, hogy ki a civil. Elfogadom, csak egy ilyen vita volta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén is. Jó lenne ezt tisztázni. Gyakorlatilag mindenki civil klasszikus értelemben, aki a nem katona, rendőr, stb. Ennek így nincs értelme így civilnek nevezni. Valahogy máshogy kellene nevezni, de azt hiszem, fölösleges most ezzel foglalkozni. Szavazzuk meg, én is meg fogom szavazni. De ez ugyanaz, amire nem kaptam választ – ma kétszer is elhangzott –, hogy ki a város vezetője.

  Bicsák Miklós: Csatlakoznék az előttem felszólaló képviselőtársamhoz. Én is úgy érzem, hogy ebben a városban nagyon sok olyan civil meghatározó személyiséget találunk, aki Nagykanizsáért a múlt rendszerben is tette és teszi a dolgát. Határozottan meg lehet találni azokat a személyeket, akik megérdemlik ezt a megtisztelő címet. Abban csatlakoznék Zakó képviselőtársamhoz, hogy valóban egy díj kerüljön kiadásra.

  Dr. Kolonics Bálint: Csak egy kiegészítő véleményt szeretnék mondani. A magam részéről értem az előterjesztést, értem a civil megfogalmazást is. Tulajdonképpen arról szól ez a rendelet-módosítás, hogy azt a közéleti tevékenységet jutalmazzuk, amelyet azok a személyek, szervezetek, egyesületek – tehát lehetnek ezek civil szervezetek is, vagy civil közösségek, lehetnek olyan emberek által alkotott csoportok, akik részt vesznek a közéletben, és jogilag nyilvántartásba vételre nem kerültek, akár bejegyzésre nem kerültek, lehet ez bármilyen olyan baráti társaság, aki bármilyenféle előremutató tevékenységet, segítő, kiemelkedő tevékenységet végez ebben a városban. Tehát a civil közösségek egy megfelelő kifejezés erre. Azt gondolom, ezt nem kell vitatni, ez meghatározott, és mindenki számára érthető.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Volt egy módosító javaslat Zakó úr részéről, amit támogatott Bicsák Miklós is. A magam részéről nem támogatnám, mert ez egy kicsit ellentmondana azzal a döntésünkkel, amit a múltkor a Civil Koncepcióval összefüggésben meghatároztunk, de megszavaztatjuk. Aki egyetért azzal, hogy ne kettő díj kerüljön kiadásra, hanem egy, az támogassa Zakó László javaslatát. Aki igennel szavaz, Zakó Lászlóval ért egyet.

   

  A közgyűlés 8 igen, 9 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Tóth Lászlónak volt az a módosító javaslata, hogy az 1. §-ban vastagon betűvel jelölt részt – “illetőleg a civil társadalom elismert tajgai” – töröljük. Ezt akkor elfogadtam, töröljük ebből a részből, és kérem, hogy így, ebben az összeállításban fogadjuk el a rendelet módosítását.

   

  A közgyűlés 19 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  4/2006.(II.14.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006.(II.14.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 18/1997.(IV.15.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Beszámoló az oktatási-nevelési intézmények kötelező eszközjegyzékének 2005. évi teljesítéséről (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: 9 óvoda, 10 általános iskola, 5 középiskola igazgatója, Farkas Ferenc Városi Zeneiskola igazgatója

   

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Sajni József: Az előttünk lévő anyagból látható, hogy a 2005. évre megszabott fejlesztéseket az intézmények teljesítették, illetve vannak, akik túlteljesítették. Mindez abból származik, hogy az önálló bevételeikből és más alapítványi és egyéb bevételből is hozzátettek, sőt mondhatnám azt, hogy nagyon sokan nem is szerepeltették azokat a tételeket, amiket még ehhez hozzá lehetne tenni. Tehát az intézmények a fejlesztéseiket az önkormányzati támogatáson túl még önállóan is megoldják. Egyébként az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 6 igen szavazattal támogatta, illetve elfogadásra javasolta az előterjesztést.

  Litter Nándor: Tehát a lényeg az, hogy közel 10 millió Ft-tal túlteljesítettük a tervezett beszerzéseket és feladatokat. További hozzászólások nincsenek, kérem, fogadjuk el a beszámolót.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  7/2006.(I.31.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az oktatási-nevelési intézmények kötelező eszközjegyzékének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

   

   

 7. Javaslat a kizárólagos önkormányzat egyszemélyes tulajdonaként működő gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Bodzai Tiborné dr.: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. Szeretném megerősíteni azt, hogy elég régóta kértük mi azt, hogy a mérlegbeszámoló legyen az alapja a javadalmazás megállapításának, mert hiszen a tevékenységet a munka tükrözi, és elfogadásra javaslom a közgyűlésnek.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

8/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági és közhasznú társaságok vezető tisztségviselőire, felügyelő bizottságainak tagjai és vezető állású munkavállalóira vonatkozó 7/2004. (I.29.) számú határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzat II. fejezetének I/c. pontját a következők szerint módosítja:

“ A munkabért a Közgyűlés legalább évente egyszer - a mérlegbeszámolók elfogadásával egyidejűleg - felülvizsgálja és az ügyvezető teljesítményének figyelembevételével állapítja meg.

Felkéri a Polgármester, hogy az ügyvezetők munkabérének 2006. évi felülvizsgálatát a módosított Javadalmazási Szabályzatnak megfelelően terjessze elő.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete köztisztviselői jogállásának egyes kéréseiről szóló rendelete (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Ring Balázs: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen, és 1 határozott nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

  Dr. Kolonics Bálint: Kérdésem lenne az anyaggal kapcsolatban, amit már megkérdeztem a bizottsági ülésen is. Az egyik kérdésemre már választ kaptam, hogy idáig mi szabályozta a jogállásukat. A törvényen kívül semmi, mert ez egy hiányosság volt. A másik kérdésem a 2. § (2) bekezdésével kapcsolatos, a vezetői megbízások, ami arról rendelkezik, hogy a Ktv. 45. § (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott főosztályvezető-helyettesi szintnek az intézményvezetői megbízás, az osztályvezetői szintnek pedig az intézményvezető-helyettesi megbízás felel meg. A kérdésem az, hogy ez összhangban van-e a Szervezeti és Működési Szabályzatban a szervezeti felépítéssel, hogy intézményvezető-helyettesi megbízásról rendelkezünk itt, illetve ami lényeges kérdésem, hogy az eddig SZMSZ rendelkezett-e intézményvezető-helyettesről? Mert az új intézményvezető kinevezésénél felmerült, hogy a helyettest bízzuk meg határozatlan időre. Tehát volt-e idáig a közgyűlésnek olyan akarata és szándéka, amivel intézményvezető-helyettesi státuszt létesített? Tudomásom szerint ezt valaki ellátta. Kérdésem az, hogy ezért vezetői pótlék járt-e, kapott-e, és hogy ezt az intézményvezető-helyettes jogszerűen vette-e fel? Ezekre a kérdésekre várok itt választ.

  Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az 5/2006. számú határozatával 7 egyhangú igennel az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja. Valóban megerősíteném, hogy Kolonics képviselő úr ezeket a kérdéseket ott is feltette. De azt is hozzáteszem, hogy ott is megjegyeztem, hogy nem tartozik az előterjesztés tárgyához a feltett kérdés.

  Röst János: Megerősítem Szabó Csaba képviselőtársam véleményét. A visszamenő kérdéseknek ebben a napirendben nincs hatálya. Nem tartozik a tárgyhoz. Ettől még természetesen meg lehet kérdezni, de abban döntést, egyebet hozni nem lehet. A másik része pedig, hogy a jogállás kérdésről szóló 2. § (2) bekezdésnél ez a pont a jogállást tisztázza, az SZMSZ pedig a felépítését. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben az SZMSZ-ben erre a jogcímre létrehoznának státuszt, akkor az törvényes.

  Litter Nándor: Ettől függetlenül kérem, hogy válaszoljunk Kolonics Bálint kérdéseire.

  Ring Balázs: Vezetői pótléka nem volt a helyettesnek, intézményvezető-helyettesi státusz most nem került megjelölésre az SZMSZ-ben, és ilyen nem is lesz, de azért bennhagytuk ebben a tervezetben.

  Litter Nándor: Kérdezem Jegyző urat, hogy akkor töröljük-e ebből a részből?

  Dr. Kelemen Marcell: Ez a rendelet valóban egy hiánypótló rendelet, hiszen a Közterület Felügyelet köztisztviselőire vonatkozóan ilyen rendeletet nem alkotott a közgyűlés, a hivatal köztisztviselőire igen. Ennek a vezetői megbízások résznek akkor van értelme, ha a közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatban hoz létre a Közterület Felügyelet vezetőn túl más vezetői szintet. A jelenlegi ismereteim szerint az átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzat, ami Önök elé került, már nem tartalmaz a Közterület Felügyelet vezetőn túl vezetői szintet, ezért értelmetlen. Abból a szempontból viszont indifferens, hogy ha benn is marad a rendeletben, nem e rendelet alapján történik a vezetői kinevezés, hanem a Szervezeti és Működési Szabályzat vezetői szintjei meghatározásakor. Önök megtehetik azt, hogy ezt kiveszik. Ha a 2. §-t elhagyják, akkor egy egyszerű sorszámozási technikával a 3. § 2-esre, a 4. 3-asra, az 5. pedig 4-esre …

  Litter Nándor: Nem, az marad, mert a vezető is benn van. A vezetőre vonatkozó részt benn kell hagyni, csak a vezető-helyettesre vonatkozó részt kell törölni.

  Dr. Kelemen Marcell: Így van.

  Litter Nándor: Tehát marad minden, csak ez az utolsó mondatrészt törölnénk belőle.

  Dr. Kelemen Marcell: Mondjuk, az maradna a 2. § (2) bekezdésben, hogy a Ktv. 45. § (10) bekezdés c) pontjában meghatározott főosztályvezető-helyettesi szintnek az intézményvezetői megbízás felel meg, és ezzel rendezve van az, hogy a Közterület Felügyelet vezető a Ktv. szerinti főosztályvezető-helyettesi illetményt kapja, illetve az ahhoz kötődő juttatásokat.

  Litter Nándor: Jó, akkor ezt a részt, ami a vezető-helyettesre vonatkozik, töröljük el.

  Dr. Kelemen Marcell: Valamint a 3. §-ból az osztályvezető szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a 10 % illetménypótlékot kell kivenni, hisz így csak a Közterület Felügyelet vezetője kap illetménypótlékot, ha nincs más vezetői szint.

  Litter Nándor: Kérdezem Kolonics Bálintot, hogy így elfogadható?

  Dr. Kolonics Bálint: Köszönöm, de leginkább Jegyző Úrnak a választ, azt gondolom, Jegyző Úr értette itt az elől ülők közül, hogy miről beszéltem, és csak érdemi hozzászólás volt. Valóban van összefüggés ezek szerint akkor a szervezeti felépítés és a jogállás között. De amit feltettem kérdéseket, határozott álláspontom az, hogy igenis a közgyűlés elé tartozik, mert ne felejtsük el, hogy a közgyűlés gyakorolja itt a vezető felett a munkáltatói jogokat, mi fogadjuk el az SZMSZ-t, a jogállás egyes kérdéseiről a rendeletet, tehát távol álljon tőlem az, hogy ez nem ránk tartozó dolog. Itt a jogszerűség felelőssége is részben ránk is hárul, hogy mi mennyire követeljük meg a vezetőtől, hogy ennek eleget tegyen. Nyilván ennek idáig nem tette eleget. A kérdésem pedig nem véletlen volt, hiszen elhangzott az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén, és itt a közgyűlésen is, hogy valaki úgy töltött be vezető-helyettesi státuszt az intézménynél, hogy erre a közgyűlés az intézményt nem jogosította fel. Tehát ez, ha tetszik, ha nem, ez így működött, és én emellett nem megyek el, mert ez nem volt jogszerű, nem a közgyűlés akaratának megfelelő volt. A másik pedig, hogy tényleg örülnék, ha Alpolgármester Úr nem azzal töltené az időt, hogy utasítja a közgyűlés tagjait, főképp engem – én a saját nevembe nyilatkozom –, érdemi hozzászólást tegyen a közgyűlésen. Már nagyon unom Alpolgármester Úr, hogy engem utasítgat, hogy miről kérdezzek, miről nem. Nagyon liberális ez a párt, ha ennyire kívánja cenzúrázni az én és a mi hozzászólásunkat. Hadd szóljak már úgy, ahogy én ezt megkívánom, illetve ahogy a polgárok megkérdezik, és ezt megkérdezem a közgyűlés előtt. Nem fogok engedélyt kérni, de ne kelljen ezt mindig ismételgetni, ezt már elmondtam sokszor.

  Röst János: Úgy gondolom, hogy van egy SZMSZ-ünk. Kedves Képviselőtársam, tessék betartani, elolvasni, és azt követően nem követ el hibákat.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Az előbb elhangzottaknak megfelelően a rendelet 2. §-ának az intézményvezető-helyettesre, illetve a 3. §-nak az intézményvezető-helyettesre vonatkozó részeit töröljük.

  Dr. Kelemen Marcell: A 2. § vezetői megbízások cím alatt akkor egy bekezdés maradna, amely az (1) bekezdés, és úgy szólna, hogy a Ktv. 45. § (10) c) pontjában meghatározott főosztályvezető-helyettesi szintnek az intézményvezetői megbízás felel meg. A 3. § vezetői illetmények alatt pedig a köztisztviselő főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. Ezzel így a Közterület Felügyelet vezető jogállása, illetve az illetménye rendezve van. Helyettesi és egyéb más vezető pedig nincs akkor.

  Litter Nándor: Kérem, akkor fogadjuk el a rendeletet ezekkel a módosításokkal.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  5/2006.(II.3.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2006.(II.3.) számú rendelete a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Ring Balázs: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: Bizottságokat kérdezem, hogy vannak-e megjegyzések, észrevételek? Most a módosítások vannak, de egységes szerkezetben kerül majd ez összefoglalásra.

  Dr. Kolonics Bálint: A kérdésem Jegyző Úrhoz szólna. Erről már beszélgettünk a bizottsági ülésen is. Úgy látom, hogy a ma itt kiosztott már a módosításokat tartalmazza, tehát a kérdésem az, hogy az intézményvezető távollétében a helyette eljáró képviseletnek ez a megoldása akkor így rendben van-e, jogszerű-e? Tehát, amiről beszélgettünk, akkor ez-e a helyes megoldás? Illetve még látok egy dőlt betűs feladat- és hatáskört, tehát azt látom, hogy itt a feladat- és hatáskört bővítené az SZMSZ, tehát egyéb jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskör kisegítő, kiegészítő tevékenységet végez. Nem látom ezt egészen konkrétnak, tehát mi az, hogy egyéb kisegítő, kiegészítő tevékenység. Jó lett volna, ha ezeket a napirendi pontokat esetleg egyben tárgyaljuk, mert akkor most ki tudtam volna erre a kérdésre térni. Ki fogok rá térni majd az alapító okiratnál. Tehát én itt a jogszabályi felhatalmazásra vagyok kíváncsi, hogy konkrétan mely egyéb jogszabályban meghatározott hatáskörben és feladatkörben jogosult az intézmény eljárni? A harmadik kérdésem, amire csak részben kaptam választ, és most a Jegyző Úrtól kérdezem, hogy a VII. fejezettől, amik kikerülnek az SZMSZ-ből – ez így rendben van-e, hogy ezeknek a szabályozása ezt követően nem történik meg itt az SZMSZ-ben, illetve nyomon követhető lesz-e az, hogy ez az intézményen belül esetleg más módon szabályozásra kerül. Nem beszélve arról, ha ennek jelentősége van, mert bármi vita van, ahol ezt elő kell venni és meg kell nézni.

  Dr. Kelemen Marcell: Ezeket, amelyek a VII. fejezetből kikerülnek a Szervezeti és Működési Szabályzat korábbi szabályai közül, nem Szervezeti és Működési Szabályzat keretek közt kell szabályozni és nem a közgyűlésnek, hanem az intézményvezetőnek kell belső szabályzatban megalkotnia – többek közt Közszolgálati Szabályzatban, Iratkezelési Szabályzatban, vagy akár a gépjármű használatának a szabályairól. Ezt összhangba kell hozni akár a számviteli, egyéb gazdálkodási szabályokkal, vagy magasabb szintű jogszabályokkal, vagy akár az egyenruha viselés szabályai, vagy szolgálati telefon használatának szabályai, ez mind vezetői jogkör, és ezt Ő szabályzatban egységesen kell, hogy szabályozza. Ebből az anyagból már kikerült az a plusz csoportvezetői szint, tehát így a Közterület Felügyelet vezetője az egyetlen vezető, és távolléte esetén Ő dönti el, hogy az általa meghatározott keretek közt a helyettesítés ki látja el, természetesen az Ő utasításainak megfelelően. Nyilvánvaló, Önöknek van arra lehetősége, hogy ettől eltérően döntsenek az SZMSZ-ben, és létrehozzanak más vezetői szintet. Ez a javaslat, ami idekerült, a Közterület Felügyelet jelenlegi vezetőjének az elképzeléseit tükrözi.

  Litter Nándor: Volt még az egyéb kiegészítő tevékenységre vonatkozó kérdés. Ezt meg tudjuk pontosan fogalmazni, hogy mit takar?

  Ring Balázs: Az SZMSZ előző változatában csak egyéb helyi rendeletekben előírt feladatkört említ, de lehetnek ezek központi jogszabályok is. Ezt vettük tulajdonképpen bele, hogy lehetőség nyíljon erre, ne kelljen állandóan SZMSZ-t módosítani, ha esetleg lesz valami jogszabályváltozás, ami esetleg plusz feladatkört utal a Közterület Felügyelet hatáskörébe.

  Litter Nándor: Így elfogadható a válasz vagy pontosítsuk így?

  Dr. Kolonics Bálint: A problémám az, hogy nem megfogható, tehát nem tudjuk azt, hogy tulajdonképpen milyen hatáskörrel ruházzuk fel ezt az intézményt.

  Litter Nándor: De olyan módosítással, hogy egyéb, a jogszabály által vagy a közgyűlés által …

  Dr. Kolonics Bálint: Most én ezt addig nyújtom, ameddig akarom, mert ha egyéb jogszabály erről rendelkezik, akkor bent van, mert hatáskörrel felruházhatom, hiszen itt általánosságban felruháztam. Tehát jó volna ezt pontosan meghatározni, hiszen nem Közterület Felügyelet és egyéb az intézmény megnevezése, hanem konkrétan megnevezetten, és nyilvánvaló, erre a közterület felügyeletről szóló jogszabály, ami vonatkozik alapvetően. Tehát ne olyan tevékenységet végezzen, ami adott esetben más önkormányzati érdekeltség, gazdasági társaság, stb. végez.

  Litter Nándor: Tudjuk ezt pontosítani? Vagy akkor törölni kell belőle, mert akkor pontosan nem tudjuk megmondani, hogy milyen feladatról van szó. Törölhetjük? Jó, akkor töröljük ezt a részt.

  Kereskai Péter: Jegyző Úrtól kérdezem, hogy meg lehet-e azt csinálni – mert azért egy 10 fős szervezet már nem olyan nagyon kicsi és elég tág kereteket hagy az, hogy majd valakit megbíznak –, hogy anélkül, hogy egy új vezetői szintet létrehoznánk ebben a szervezetben, meg lehet-e mondani azt, egy áltanos helyettes azért lehetne. Egy 10 fős szervezetben előfordulhat, hogy nincs ott a vezetője, hogy egy általános helyettest azért nevezzünk már meg ebben a Szervezeti és Működési Szabályzatban anélkül, hogy mondjuk egy tisztséget hozzárendelnénk.

  Litter Nándor: Az a javaslat, amit most osztottunk ki, ez egy módosítást jelent, tehát hogy van egy vezetője a Közterület Felügyeletnek, és az Ő távollétében a munkaköri leírásban történő kijelöléssel Ő meghatározza állandóan, hogy ki az a helyettes, amikor Ő nincs jelen. Tehát ez a mostani módosított javaslat kielégíti azt, amit felvetett.

  Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tárgyalása során mindezek felvetődtek, és azt gondolom, hogy azért is született bizonyos módosítás, finomítás, mert az ott elhangzott javaslatokat figyelembe vette az előterjesztő. Nem arról van szó, hogy most ez esetben nincs helyettes, hanem arról van szó, hogy a kompetencia az aktuális helyettesítésre átmegy a Közterület Felügyelet vezetője hatáskörébe, és ezáltal megszűnik az a kényszerhelyzet, hogy ha most mi nevesítünk helyettest, akkor annak iskolai végzettsége, köztisztviselői jogállása is meghatározott kell, hogy legyen, az összes egyéb forrásigényével, bérrel, vonzataival és egyebekkel. Ennyire nem akartuk, hogy egy 10 fős szervezet körül legyen bástyázva, tehát azért javaslom személy szerint is elfogadásra ezt a változatot, mert ez adja a nagyobb szabadsági fokot, mégis rendezi megnyugtatóan a dolgokat. Gondolom, hogy ezért volt az, hogy a bizottság 4 igen és 3 tartózkodással végül is a javaslatot megtárgyalásra alkalmasnak tartotta.

  Dr. Kelemen Marcell: Kereskai képviselő úr kérdésére válaszolva szinte csak megismételni tudom, amit Dr. Szabó Csaba képviselő úr mondott. Valóban erről van szó. Vagy létrehoznak Önök egy újabb vezetői szintet, amely vezetői megbízással kell, hogy járjon, felsőfokú végzettségű lehet vezető. Ezzel vezetői pótlék, illetve vezetői illetmény jár, ehhez kötődő szabadságmérték, stb. A következő napirendi pontok között lesz egy napirendi pont, amikor Önök vélhetően csökkenteni fogják egy fővel a Közterület Felügyelet létszámát. Ennek a Közterület Felügyeletnek szerintem nem lesz olyan létszáma, ami indokolná, hogy itt még külön egy vezetői szintet létre kellene hozni, már csak azért is, mert nem tagolt a Közterület Felügyeletnél olya mértékben a munkavégzés, vagy az a feladat, amit el kell látni, tehát nem hiszem el, hogy szükség lenne, hogy a Közterület Felügyelet vezetőn túl más határozná meg a napi szintű feladatait a közterület felügyelőknek. Természetesen a helyettesítést el kell látni, amikor Ring Balázs távol van. Akkor Ő erre saját belátása szerint a legalkalmasabb személyt megbízza, és meghatározza, hogy a vezetői jogkört távollétében milyen keretek közt, milyen hatáskörök tekintetében gyakorolhatja.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadják el ezekkel a kiegészítésekkel és a mai nap kiosztott módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot. Most ki lett osztva egy módosított anyag. Az egyebet töröljük, ebben maradtunk az előbb. Ez törölhető? És ha jön valami változás, akkor módosítani kell ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Jó így? Jogszabály alapján kötelezően rendelt feladat maradhat? – kérdezem Dr. Kolonics Bálinttól. Az maradhat. Jó, akkor az egyéb rész törlésre kerül. Jogszabály alapján kötelezően ellátandó feladat került akkor be. Kell-e akkor valamit pontosítanunk? Nem. Akkor ezekkel a módosításokkal fogadjuk el a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

   

  A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  9/2006.(I.31.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete 290/2004.(XII.14.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – a határozat mellékletében foglalt szöveggel – 2006. február 1-i hatállyal jóváhagyja.

  Felkéri a Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatával harmonizáló belső szabályzatokat készítse el.

  Határidő: 2006. március 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Ring Balázs Közterület Felügyelet vezető)

   

  Litter Nándor: Mielőtt a következő napirendi ponttal folytatnánk, szeretnék ismertetni egy ítéletet, a Zala megyei Munkaügyi Bíróság ítéletét, amely a Közterület Felügyeletnél dolgozó egyik munkatárs munkaügyi perében született. Tudjuk, hogy a Közterület Felügyelet vezetője elbocsátott egy munkatársat 2004-ben, az időpontot pontosan nem tudom. Az ítélet a következő, amely részítélet. Tehát a fegyelmi eljárás lefolytatásakor a Fegyelmi Tanács elnöke és a kijelölt vizsgáló biztos a felperessel szemben nem volt elfogulatlan, a fegyelmi határozat indoklásának túlnyomó része általános megállapításokat tartalmaz a felperes magatartásáról, és a munkatársaival, feletteseivel, illetve az ügyfelekkel való viszonyáról, amely megállapítások a peres eljárásban bizonyítatlanok maradtak. A fegyelmi eljárás felperessel szemben 2004. november 23-án indult, ehhez képest a fegyelmi határozatban a felperes terhére rótt, a határozat szerint 2004. március 3. napján tanúsított fegyelemsértés esetében a fegyelmi eljárás megindítására rendelkezésre álló szubjektív határidő eltelt. Végül az alkalmazott jogkövetkezmény a felperes terhére rótt fegyelemsértésekhez viszonyítva eltúlzottan aránytalan. A munkatársat a bíróság visszahelyezte a munkakörébe.

   

   

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete Alapító Okiratának módosítása (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kérdezem a bizottságok vezetőit, hogy van-e észrevétel?

  Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 7/2006. számú határozatával 7 egyhangú igennel a javaslatot elfogadja.

  Dr. Kolonics Bálint: A kérdésem kapcsolódna az előző napirendnél a hozzászólásomhoz, mégpedig azért, mert azt látom itt az alapító okirat módosításában, hogy bővülne a tevékenységi körök meghatározása, és ne felejtsük el azt, hogy a Közterület Felügyelet eddigi tevékenysége során tapasztalható volt az, hogy olyan tevékenységet próbáltak végezni, amire közgyűlési felhatalmazásuk, illetve jogszabályi felhatalmazásuk nem volt. Az alapító okirat módosítása fontos, és fontos nekünk, mint fenntartónak azért, hogy tudjuk, hogy milyen feladat- és hatáskörrel ruházzuk fel ezt az intézményt. Nem lehet, hogy az olyan irányba menjen el, hogy számunkra kezelhetetlen, és amit kérdeztem az SZMSZ-nél is, hogy melyek azok az egyéb jogszabályok, amik feladat és hatáskört utalnak az intézményre. Tehát a kérdésem az, hogy mely jogszabályi felhatalmazás az, ami ezt az így kibővített tevékenységi körökkel való felruházást lehetővé teszi, hiszen itt levegőtisztaság, parlagfű, káros zaj kibocsátás, zajmérések – tehát olyan környezetvédelmi jellegű tevékenységeket is kellene végezni, nem tudom, hogy erre a közterület felügyeletről szóló jogszabály felhatalmazást ad-e. Ezt megkérdeztem a bizottsági ülésen, de kimerítő választ nem kaptam. Az volt a kérdésem, hogy ezek a tevékenységi körök, amik pedig tételesen nyilván oka van, minden egyes pontnak, ami ebben az alapító okiratban bekerül, és mindenegyes pontnál ezt meg kell nézni, hogy erre van-e jogi lehetősége az intézménynek. Erre vártam választ. A másik pedig, ami javaslatom volt ezzel kapcsolatban, megkérdeztem azt is, hogy van-e esetleg olyan, amit nyilvánvaló azért veszik fel azt a tevékenységet, mert folytatni is szeretnék, tehát ami esetleg engedélyhez kötött tevékenység, mert itt olvastam olyat is, ami például hulladékok elszállítására vonatkozik. Nem gondolom, hogy azt mindenféle hatósági engedély nélkül bárki megteheti. Adott esetben van, aki ezt megteszi itt a városban, tehát nem biztos, hogy ezt az intézménynek kellene megtenni. Ezekre a kérdésekre várnék első körben választ.

  Dr. Szabó Csaba: Helyesbíteni vagyok kénytelen magam. Az ülés jegyzőkönyvének pontját idéztem, de annyi volt a Közterület Felügyelettel kapcsolatban, hogy eggyel elnéztem a sorszámot. Módosítás akkor az, hogy 6 igen és 1 tartózkodás volt a döntés. Elnézést kérek Kolonics képviselő úrtól.

  Halász Gyula: Kolonics képviselőtársam felvetette a tevékenységi köröknél, hogy mi tartozik bele és mi nem. Úgy tudom, hogy például a parlagfüves elhanyagolt területek ellenőrzése, felmérése, tulajdonosok felszólítása, kényszerkaszáltatás - központi jogszabály írja elő. Tehát úgy tudom, hogy ez abszolút idetartozik.

  Litter Nándor: Azt kérném Ring Balázstól, hogy Kolonics úr által feltett kérdésekre szíveskedjen válaszolni, tehát, hogy mivel bővült – ha leegyszerűsíthetem a kérdést –, bővült-e egyáltalán, mert úgy tudom, hogy inkább szűkült, mert korábban az volt benn, hogy más településeknek is elvégezhette volna, ilyen feladatot határoztunk meg részünkre. Úgy vagyok informálva, hogy szűkült ilyen értelemben a feladat. Illetve van-e olyan feladat, ami külön engedélyhez kötött és nem végezhető?

  Ring Balázs: Valóban szűkült a feladatkör, csak felsoroltuk a revizori jelentésben foglalt kívánalmaknak megfelelően a tevékenységi köröket, ami ugyanúgy az SZMSZ-ben is benne foglaltatik. Eredetileg csak a szakfeladatok voltak felsorolva. A revizori jelentés felhívta a figyelmet, hogy ez így nem szabályszerű, a konkrét feladatköröket is fel kellett tüntetni, ezért tűnik ez többnek, de tulajdonképpen nem bővült a feladatkör. És valóban a más településen való munkavégzést is kivettük, mert erre már a tavalyi évben sem került sor.

  Litter Nándor: Van-e olyan, amely külön engedélyhez kötött ezek közül, és ezekkel az engedélyekkel rendelkezik-e a Közterület Felügyelet?

  Ring Balázs: Nem tudok róla. Azt tudom, hogy a veszélyes hulladék szállítás engedélyhez kötött, de ez nem olyan szállítási tevékenység, mint amire talán a képviselő úr gondol. Ezek önkormányzati területen lévő elhagyott hulladékok. Jogszabály szerint, amennyiben nem ismert a hulladék tulajdonosa, a terület tulajdonosának a kötelezettsége, hogy gondoskodjon ezeknek a hulladékoknak az elszállításáról és a lerakón való elhelyezéséről. Ugyanúgy a parlagfűvel kapcsolatos tevékenység nagyrészt, amit a Közterület Felügyelet végez, az önkormányzati területek lekaszáltatása.

  Litter Nándor: Akkor nem kell pontosítani a veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatosan, hogy ez csak önkormányzati?

  Ring Balázs: Beírhatjuk, hogy önkormányzati tulajdonú területekről való elszállítás és közterületek.

  Litter Nándor: Kérdezem Kolonics urat, hogy kielégítő-e a válasz?

  Dr. Kolonics Bálint: Kérdeztem azt is és várom arra is a választ, hiszen a bevezetőben olvasnám azt, hogy mely jogszabályi felhatalmazás az, ami lehetővé teszi ezeket a feladatköröket, és hogy ezeket átruházzuk az intézményre. Ez kérdés volt, de nem kaptam rá választ. Jegyző Úrtól is kérdezem, mert kérdeztem ezt a bizottsági ülésen. Mondja már meg valaki nekem azt, hogy mely jogszabály vonatkozik a Közterület Felügyeletre. Ne később legyen vita, amikor majd ott tartunk, hogy esetleg valami probléma van, és problémával küszködünk mi, mint a fenntartó, a közgyűlés, és ilyen tevékenységet esetleg nem végezhetett volna a Közterület Felügyelet. Ezt nekünk most kell tudni. Tehát most mondja meg nekem valaki, hogy ezek a tevékenységek, amelyek itt felsorolásra kerültek, mely jogszabályi felhatalmazás alapján kerültek ide be. Tehát kérem ennek a megnevezését. Ezt kértem a bizottsági ülésen is. Tehát azt gondolom, a felkészült munkában akkor ennek itt kellene lenni.

  Dr. Kelemen Marcell: A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény így szól, hogy a felügyelet feladata – és akkor felsorolja, hogy mely feladatokat végezhet el, így például a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály, és itt bármely jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása, közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében – tehát a természeti környezet védelmében való közreműködés is –, közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Azt mondja, hogy a felügyeletnek feladatot törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Ebből fakadóan a törvény szabályoz általános kereteket, amelyeket egyéb jogszabályok kitöltenek, és ugyancsak ez a törvény azt is mondja, hogy a képviselőtestület a szervezeti, működési szabályzatában határozhatja meg a felügyelet szervezeti formáját és a felügyelet, illetőleg a felügyelő feladatait. Ha megnézzük az előbb elfogadott szervezeti és működési szabályzatot, ebben van egy III. fejezet, a feladat- és hatáskörök, és itt hosszan taglalva van, hogy milyen feladatokat lát el. Arra nem adok garanciát, hogy az SZMSZ és az alapító okiratban lévő feladatok azonosak. Azt gondolom, hogy Ring Balázs úr, aki elkészítette ezt a két előterjesztést, erre garanciát vállal. Ezek a feladatok így kerültek bele ezekbe az okiratokba.

  Litter Nándor: Esetleg ezt a jogszabályi hivatkozást, amit az előbb mondott, lehet rögzíteni, vagy van annak értelme? Mert ugye változhat a jogszabály is. Nincs értelme.

  Cserti Tibor: Tisztelettel adózom Kolonics Bálint képviselőtársam jogi felkészültségének és a közért érzett felelősségének. Az Ő szájából hangzott el ma, hogy nagyon elege van bizonyos dolgokból. Nekem nagyon elegem van, mint képviselőnek abból, hogy húzzuk az időt most már sok-sok hosszú percen keresztül azzal, hogy ide került elénk egy előterjesztés, törvényességi szempontból ellenőrizte Dr. Kelemen Marcell jegyző. Gondolom, nem jegyezte volna ellen törvényességi szempontból is, és abszolút nem érdekel, hogy milyen jogszabályi alapon szedték össze ennek alapján a tevékenységi körök meghatározásához ezt az alapító okiratot. A válasz az, hogy igen, bennfoglaltatik. Úgy érzem magam, mint Londonban a postások annak idején, mikor obstrukció gyanánt munkalassító sztrájkot kezdtek, és jogszabály szerint, betű szerint végigmentek mindenen. Lehet ezt így folytatni, nem tartom a magam részéről konstruktívnak. Tipikusan úgy éreztem magamat most, mintha az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén, bizottsági szakaszban lennénk. Nagyon untam.

  Dr. Kolonics Bálint: Tisztelt Cserti Tibor képviselőtársam! Amennyiben nem érdekli a hozzászólásom, vagy a közgyűlési munka, nem kell eljönni az ülésre. Én végzem és dolgomat, és nem kérek elnézést, és nem is fogok ezen megsértődni. De ha Cserti Tibor megnézi az előterjesztést, hat sor. Tessék már önkritikát gyakorolni, mi van az előterjesztésben. Ha tisztességes munka került volna ide, akkor nem tenném fel a kérdéseimet.

  Litter Nándor: Az előterjesztés nem csak hat sor, mert mögötte van az alapító okirat is.

  Dr. Kolonics Bálint: Hozzáteszem, hogy a bizottsági ülésen nem kaptam választ a kérdésemre. Ezt elmondtam itt a közgyűlésen is. Tehát tessék másnak is elgondolkodni.

  Bicsák Miklós: Azt hiszem az apparátusnak komoly jogászai vannak, én is már unom Dr. Kolonics Bálintnak ezt a kekeckedését.

  Litter Nándor: A vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

   

  A közgyűlés 21 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  10/2006.(I.31.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete Alapító Okirata módosítását – a határozat melléklete szerinti szöveggel – 2006. február 1-i hatállyal jóváhagyja.

  Felkéri a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

  Határidő: 2006. február 28.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Ring Balázs Közterület Felügyelet vezető-helyettes

  Dabi Gabriella Gazdálkodási osztályvezető)

   

   

 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete létszámcsökkentése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Ring Balázs: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Zakó László: Hatékonyabbá – ez volt az utolsó mondat – hatékonyabbá tenni. Kevesebb emberrel nem tudom, hogy mit lehet valamit hatékonyabbá tenni. Lehet, hogy olcsóbbá lehet tenni, de hatékonyabbá nem. A másik pedig, hogy amikor itt felsoroljuk a szolgáltatás listát, akkor azért látjuk, hogy illegális plakátragasztók – most a választás évében vagyunk –, közterület rendje, tisztasága, közbiztonság, stb., ifjúságpolitikáról is tárgyaltunk, illetve tárgyalunk. Miért baj az, ha esetleg a közterület működési rendjében azokat az úgynevezett működési időket reggel is kinyújtjuk, vagy előrébb vesszük, este kinyújtjuk. Ez egy 40 órás munkahét esetén hét nappal számolva majdnem napi 6 órás plusz közterület felügyeleti munkát jelentene, ami úgy gondolom, hogy ha a rend, fegyelem, tisztaság, mint fontos tényezőket figyelembe vesszük, akkor nem is lehet kérdés. Ha felszabadult egy ember, akkor foglalkoztassuk, és állítsuk hadrendbe, és vállaljuk ennek minden költségét, mert valahol a rend útján itt lehetne elindulni, hogy a Közterület Felügyeletet megerősítjük létszámában is, és tudásában is. Nem tudom elfogadni ezt a csökkentési szándékot.

Dr. Kolonics Bálint: A kérdésem az lenne, hogy mi a valódi oka a létszámcsökkentésnek? Mégpedig azért, mert ami itt az előterjesztésben indokként szerepel, az nem lehet a valódi oka, hiszen ezzel a 11 fővel működött a Közterület Felügyelet, és amikor önkényesen ellátta Balatonmária-fürdő és Gyékényes településeken ezt az állítólag plusz munkát, erre létszámbővítést akkor nem kapott, tehát ugyanazzal a létszámkerettel dolgozott. Tehát ez nem lehet a létszámleépítés valódi oka. Erre a kérdésemre várnék választ.

Halász Gyula: Az előző napirendi pontnál fogadtuk el épp az alapító okiratban azt, hogy a Közterület Felügyelet, mint intézmény állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Tehát ez mutatja azt, hogy van egy kontinuitás a két napirendi pont között, és ha egyik oldalon azt kérjük számon, hogy a Polgármesteri Hivatal mennyire hatékonyan működik, létszámmal, pénzzel hogyan gazdálkodik, akkor szerintem ez egy teljesen logikus, ésszerű javaslat, úgyhogy én nem látok ebben problémát.

Röst János: Úgy gondolom, hogy minden intézmény, amelyik közreműködik Nagykanizsa város életében, a költségvetés része, és eddigi intézkedéseink során is a legtöbb intézménynél döntöttünk a tavalyi évben is elég sok esetben olyan létszámcsökkentésről, amelyet a költségvetési megszorítások indokoltak, vagy szakmai indokok voltak mögötte. Itt úgy gondolom, hogy a szakmai indokot a beterjesztés tartalmazza. emellett nyilván a gazdasági indok is szerepet játszik.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, amikor a Közterület Felügyelet vezetésével megbíztuk Ring Balázs urat, nagyon jól tettük, és köszönöm, hogy az előző napirendi pontok idekerülhettek ilyen gyorsan a kinevezésének időpontjától számítottan. Azt gondolom, hogy ezek az adatok, anyagok mindazon alapulnak, hogy a Közterület Felügyelet vezetője ezért dolgozott ennél a szervezetnél, és pontosan látta, hogy mik azok a hibák, hiányosságok, amelyeket fel kell oldani, és meg kell oldani. Ennek megfelelően elkészültek ezek az anyagok, amelyeket jórészt a közgyűlés már meg is szavazott, és itt van ez a létszámcsökkentés. A magam részéről teljesen egyetértek vele. Azt gondolom, hogy egy intézmény tevékenységét a feladatok által meghatározottan kell, hogy ellássa, ehhez pedig a feladatok nagyságrendjéhez és volumenéhez mérten kell meghatározni a személyi feltételeket. Ha a vezető úgy ítéli meg, hogy ezek a feladatok ennyi fővel, ilyen létszámmal elvégezhetők, akkor ennek örülök, köszönöm, és valóban a költségvetést is tehermentesíti – nem csak kissé, hanem jelentősen is, ha figyelembe vesszük a vezetői szintek csökkentését is, amiről már döntöttünk. Tehát a magam részéről ezt támogatom, és arra kérek mindenkit, hogy támogassa.

Dr. Kolonics Bálint: A kérdésemre nem kaptam választ, de a kérdésem lehetne az is, hogy jelen pillanatban hány főt számlál a Közterület Felügyelet? De ne nekem kelljen ezt elmondanom itt a közgyűlés előtt. Tehát megkérdeztem, hogy mi a valódi oka, hiszen Polgármester Úr elmondta, hogy Baracskai urat a bíróság jogerősen visszahelyezte az állásába, tehát az Ő köztisztviselői jogviszonya élt mindezidáig. Tudomásom szerint közben a Közterület Felügyelet felvett egy újabb munkatársat, tehát ha elkezdünk számolni, akkor az a 11 fő sehogy sem jön ki. Tudomásunk van arról, hogy vezető személyében változás következett be, hiszen Kulbencz úr beadta a lemondását, és úgy tudom, most februártól, tehát Ő távozik a felügyelettől. A valóságos okra lettem volna kíváncsi, hiszen ha kiszámoljuk, és megkérdezném akkor azt is, hogy ahhoz, hogy egy létszámot bővítsen az intézmény, akkor az miért nem került ide a közgyűlés elé? Tehát akkor az intézmény hogyan vett fel egy plusz fő munkaerőt?

Litter Nándor: Egyrészt úgy gondolom, hogy ezek a valós indokok, amik itt megfogalmazásra kerültek. És amit Röst János nagyon röviden kifejtett, tehát az egész intézményhálózaton évről évre van egy olyan feladat, és van egy olyan nyomásunk, hogy próbáljuk meg a költségeket a lehetőségeinkhez igazítani. Ez természetesen vonatkozik a Közterület Felügyeletre is. Itt feladatcsökkenés következett be, és úgy gondolom, hogy elemi követelményünk és feladatunk az, hogy ehhez igazítsuk a létszámot is, és ennek megfelelően a költségeket. A másik, hogy én nevet nem mondtam, tehát amikor felolvastam az ítéletet nevet, mert ebből volt már nekem gondom. Tehát én nevet nem ejtettem ki a számon, amikor felolvastam ezt az ítéletet – erre figyeltem. Úgy gondolom, hogy szavazásnál majd eldöntjük, hogy a többség egyetért-e ezzel a változással. Számokat kívánunk-e mondani, vagy pontosítani, amit még Kolonics úr mondott? Még annyit, …

Dr. Kolonics Bálint: Hadd kapjak már választ a kérdésem – nem tudom, hogy ki kiabált be itt, hogy nem. Én megkérdeztem, itt ülök a közgyűlésben és várom a választ.

Litter Nándor: Erre próbáltam kísérletet tenni, hogy mennyien vannak most a Közterület Felügyeletnél. Előtte annyit, mert volt egy olyan kérdés is, hogy felvételre került valaki. Hát amikor elbocsátásra került egy munkatárs, egy jogviszony megszűnt, akkor pótolták, hogy a feladataikat elláthassák. Kérek egy pontos számot, hogy most hogyan áll a Közterület Felügyelet létszáma.

Ring Balázs: 11 engedélyezett létszám van és 12 betöltött.

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy szavazzunk a határozati javaslatokról. Külön az 1-esről, mert itt szerepel ez a létszámcsökkentés. Kérem erről a szavazást.

 

A közgyűlés 18 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. határozati javaslatról kérem, hogy szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 igen, 4 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

11/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete köztisztviselőinek létszámát – 1 fő közterület-felügyelői létszám csökkentésével - 10 főben határozza meg 2006. február 1. naptól.
  2. Felkéri a Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 2006. február 5.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Ring Balázs Közterület Felügyelet vezetője)

  3. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott létszámcsökkentés vonatkozásában a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére nyújtson be pályázatot.

Határidő: 2006. évi pályázati határidő

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Ring Balázs Közterület Felügyelet vezetője,

Kontrolling Osztály vezetője)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Bali Veronika irodavezető

   

  Bali Veronika: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Dr. Szabó Csaba: Ide vonatkozik az előbb tévesen tett jelzésem, miszerint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  12/2006.(I.31.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Alapító Okiratát és Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint módosítja.

   

   

 3. Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor további működtetésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Vizeli József Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója,

Bali Judit Szabadidő Szervezők Munkaközösségének vezetője

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor további működéséről szóló előterjesztésben foglaltakkal egyetértett 5 igen és 1 tartózkodással, és ezt tárgyalásra alkalmasnak tartja. Azt kiemelném és a határozati javaslatok között is szerepel, hogy az önkormányzat ezt a bizonyos 2 millió Ft-ot a leendő jelentkező tanulók támogatására, mégpedig a 4. lapon 1. és 2. számmal ellátott hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, ha jelentkeznek, akkor eldöntjük a jelentkezések függvényében, hogy kit és milyen mértékben támogatunk.

Litter Nándor: Kérek mindenkit, hogy támogassuk, hiszen fontos, hogy jól működjön ez a tábor a nagykanizsai gyerekek üdültetése céljából. További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem, hogy így egyben szavazzuk meg a határozati javaslatokat, hiszen egyetértés van valamennyiünk részéről az ügyben.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

13/2006.(I.31.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolát a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor üzemeltetésével, a szabadidő-szervezők munkaközösségét a szakmai program összeállításával és koordinálásával.
  2. Határidő: 2006. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója

   Bali Judit szabadidő szervezők munkaközösség-vezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hevesi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának 4.1. pontját törli
  4. 4.1.Az intézmény telephelye:

   8647 Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16. Balatonmáriai Ifjúsági Tábor

   Határidő: 2006. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának 4. pontját az alábbiak szerint kiegészíti.
  6. 4.1.Az intézmény telephelye:

   8647 Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16. Balatonmáriai Ifjúsági Tábor

   Határidő: 2006. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor 2006. évi költségvetését az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
  8. Határidő: 2006. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

    

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozásának támogatására 2.000 E Ft-ot biztosít a 2006. évi önkormányzati költségvetés céltartalékában.
  10. Határidő: 2006. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

  11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a céltartalékba helyezett 2.000 E Ft támogatás elosztásáról való döntést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság hatáskörébe utalja.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Sajni József az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke)

 

 

 1. Javaslat a 2006. évi út-, járdafelújítások előkészítésére, lebonyolítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Tárnok Ferenc: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság egyetértett a napirendi ponttal, egyetlenegy apró módosítással. Úgy gondoljuk, hogy a Zemplén Győző utca Kazanlak krt-tól keletre eső szakasza fontosabb lenne, mint a nyugatra eső szakasz. Ez praktikusan annyit jelent, hogy a buszvégállomáshoz gyakorlatilag azt a szakaszt fontosabb ítéltük, mint a régi Fortuna vendéglő felé eső szakaszt a Kazanlak krt-tól kezdve.

Litter Nándor: Kértem, hogy a helyszínt járják be a kollégák.

Tárnok Ferenc: Megtörtént a helyszín bejárása. Elfogadható, mind a két szakasz körülbelül egyforma műszaki állapotú. Itt az autóbusz közlekedés miatt talán prioritást élvezhetne ez. A tavalyi évben elkészült a Zemplén utcának ez az északi része, ahol az autóbusz lefele megy a Városkapu felé. Ez pedig visszafelé menő szakasza.

Litter Nándor: Az előkészítések miatt nem okoz ez problémát?

Tárnok Ferenc: Nem okoz problémát. Meg fogjuk tudni oldani a beadási határidőre.

Litter Nándor: Jó, akkor támogatjuk.

Budai István: Én is ezzel a kéréssel akartam foglalkozni, de fordított felállásban, mert a Zemplénnek a nyugati fele szerintem műszakilag sokkal rosszabb állapotban van, mint a keleti. Ennek ellenére maximálisan egyetértek azzal, hogy mindegyiket vizsgáljuk meg, és azokat az utcákat újítsuk fel, ha lehet, ha belefér. De valóban már olyan állapotban van az utca, hogy már autóval alig közlekedni benne.

Gelencsér Gábor: Azt szeretném kérni, hogy hagyjuk benn a Zemplén Győző utca Kazanlak krt-tól nyugatra eső szakaszát, ahogy eredetileg az előterjesztésben volt, hiszen a lakosság sokkal jobban használja azt az utat 10 emeletes házak megközelítése szempontjából, mint a másikat. A másikat főleg a buszközlekedés miatt használják, de ugyanannyira használja a buszközlekedés a nyugatra eső szakaszt is. Tehát ott van három, négy 10 emeletes ház, és az ott lakók ezt az utat használják. Az én véleményem az, hogy ennek rosszabb a műszaki állapota is.

Halász Gyula: Ez a mai diskurzus pontosan azt mutatja, hogy mennyire szükség lenne a térinformatikára, ugyanis nagyon sok városban ezt bevezették már, és ott nincs vita. Tehát a térinformatika pontosan megmutatja azt, hogy melyik utak állapota milyen, és ott semmilyen lobbival nem lehet a műszaki tartalmakat megváltoztatni. Tehát ennek a napirendnek a kapcsán kezdeményezem Polgármester Úrnál, hogy Nagykanizsán van olyan szakképzés, van szabad kapacitás, próbáljunk meg ebbe az irányba elmenni a jövő szempontjából, és képviselőtársaimnak pedig azt mondom, hogy fogadjuk el a szakértők, az osztály álláspontját, hiszen a világon mindenhol a tömegközlekedés, illetve azok a forgalmas utak prioritást élveznek azzal szemben, ami lakó-pihenő övezetekben találhatók.

Röst János: Úgy gondolom, itt mindenkinek igaza van, viszont döntenünk kell ebben a kérdésben. Egy pályázatról van szó. Azt javasolnám, hogy amit a szakosztály megjelölt módosítást, azt fogadjuk el, és ígérjük meg a másik oldalon Gelencsér Gábor képviselőtársamnak, és Budai István képviselőtársamnak, hogy a költségvetés tárgyalásakor ezek az útszakaszok ebbe bekerüljenek.

Litter Nándor: Melyiket preferálja a szakosztály? Tessék megmondani, és én amellett fogom letenni a voksomat.

Karmazin József: Ez most egy pályázati lehetőség. A 2006-os költségvetésben további lehetőség lehet útfelújításokra, tehát azt javaslom, hogy ne ebbe a csomagba kerüljön be ez a módosítás, hanem majd a 2006-os költségvetésbe.

Litter Nándor: Rendben van.

Cserti Tibor: Amellett, hogy lokálpatrióta a területen érintett három képviselőtársam, egy biztos, van egy összeg, és biztos, hogy adott szakaszt lehet belőle megcsinálni, azért nem volt kívánatos ez a vita itt, hanem jó lett volna okosan lobbizni. Ez a tanulság belőle.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy mind a kettőt meg kell csinálnunk. Köszönöm Papp Nándornak is a javaslatát. Én az osztály javaslatával egyetértve javaslom, hogy az előterjesztés szerint fogadjuk el. És tegyük be majd a 2006. évi programba, mert mindenképpen szükséges, és köszönöm ezért a kiegészítést. Akkor most a pályázatnál nem lesz, de a másiknál ott bent kell, hogy legyen. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

14/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 295/2005. (XII. 23.) számú Kormányrendelet alapján a “települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása” címen kiírt pályázatára az alábbi utak útburkolat-felújítására:

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges – a pályázati anyag kötelező mellékletét képező – nyilatkozatok megadására, a pályázati dokumentáció aláírására.

A beruházás becsült összköltsége 60.000 eFt, amelyből az igényelt támogatás 30.000 eFt. A 30.000 eFt összegű önrészt a Közgyűlés biztosítja a 2006. évi költségvetésben.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2006. február 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

 

 1. Városi Sportcsarnok beruházás előkészítése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Röst János: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Arra kérem Önöket, hogy szavazzák meg ezt az ügyet, és vélhetőleg a következő közgyűlésre be tudjuk hozni már a közbeszerzési eljárás kiírásának pontos szövegét, illetve a szakmai követelményrendszert mellé tudjuk rendelni.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy már két alkalommal tárgyaltunk a sportcsarnokról, a közgyűlés támogatja. Fontos lenne, hogy ez minél előbb megépüljön. Kérem Önöket, hogy támogassák. Úgy látom, hogy nincsenek kiegészítések, hozzászólások. Ezt a támogatás jeleként fogom fel. Kérem Önöket, hogy ennek megfelelően fogadjuk el a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 16 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

15/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

   1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az NSH szakmai irányításával az Önkormányzat által elkészített, az NSH által véglegesített és a Tárcaközi Bizottság által támogatott Nagykanizsai Multifunkcionális Sportcsarnok Projekttervezet alapján az NSH-val kötendő együttműködési megállapodás tervezetet elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.
   2. A közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a KANIZSABER Kft.-t. (Nagykanizsa Ady u. 50.) bízza meg a közbeszerzési eljárás során eljáróként történő közreműködéssel.

Határidő: 2006. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Középtávtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójához kapcsolódó 2006. évi cselekvési tervre (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) A mellékletben található a tényleges cselekvési terv, aminél mindenegyes pont, amit ott felsorolunk zömében külön előterjesztést igényel majd, tehát vissza kerül részben a közgyűlés elé.

  Röst János: Az előző koncepció elfogadásakor is már egyszer kérdeztem és kértem, hogy a jelenlévő FIDESZ képviselők tudnak-e olyan anyagról, amit a FIDELITÁSZ becsatolt, és rajtuk keresztül kíván eljuttatni hozzánk. Úgy gondolom, hogy ha egy ifjúsági szervezet folyamatosan véleményt alkot, akkor ilyen ügyekben is ezt meg kell tennie. Van-e ilyen beterjesztésük?

  Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek a bizottságok részéről – támogatás jele. Kérem Önöket, hogy ennek megfelelően a határozati javaslatot fogadjuk el.

   

  A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  16/2006.(I.31.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának megvalósítására vonatkozó, a mellékletben található 2006. évi cselekvési tervet. A végrehajtást az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság hatáskörébe utalja 2006. december 31-i beszámolási kötelezettséggel.

   

   

 3. Budai István képviselő önálló indítványa alkotóház létesítésére vonatkozóan (írásban)
 4.  

  Budai István: Az alkotóház létesítésének ötlete fogadóórámon vetődött fel. Az üggyel maximálisan egyetértek, felkartoltam, és úgy gondolom, hogy a közkinccsé úgy tudom tenni, hogy a közgyűlés elé hoztam önálló képviselői indítvány formájában. Megjelöltem három helyszínt, de azóta már úgy gondolom, hogy több funkciót is találtak ezeknek a helyszíneknek, amit én megjelöltem. Nem is ragaszkodom hozzá. Feltételezem, hogy ennél jobb helyek is vannak. Úgy gondolom, hogy a közgyűlés bölcsességére bízom azt, hogy milyen helyiségeket jelöl meg. Azt azért szeretném kérni, hogy lehetőleg, ha helyiséget jelölünk ki, akkor használható, arra alkalmas helyet adjunk, ne valami romhalmazt, mert akkor annak semmi értelme nem lesz. Azt szeretném, ha ez a kérdés élve maradna, és amikor kialakul annak lehetősége, hogy egy alkotóházat vagy egy alkotótábort létrehozhatunk, akkor megoldhassuk ezt a témát. Nem kell nekem feltétlenül a február 15-e, ez lehet akármilyen határidő is ….

  Litter Nándor: Mi ezt már módosítottuk a kiegészítésben március 30-ra.

  Budai István: ….. lehet ez későbbi is. Csak arra kérem a város vezetését, hogy ezt a kérdést tartsa napirenden.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném kérni, hogy keressen meg bennünket a kérdést felvető szakember, mert először tisztázni kell, hogy egy alkotásra alkalmas helyiséget kérnek, vagy alkotóházat. Az alkotóház a maga nemében alkotásra alkalmas helyiséget, műtermet, szálláshelyet, stb. is tartalmaz. Ilyet is lehet, ha nem is Nagykanizsán, de közvetlen közelében lehet találni. Tehát jó lenne, ha tudnánk, hogy a szakemberek konkrétan mire gondolnak.

  Budai István: Úgy gondolom, hogy a felvető, aki nekem felvetette, Ő sem szakember, csupán van Neki egy tehetséges gyermeke, aki kiváló fest, és mozgáskorlátozott. És Ő úgy gondolta, hogy ezek a tehetséges fiatalok nem tudják közzétenni az alkotásaikat. Én egy helyiségre gondoltam, ahol alkotnának, ahol esetleg felnőtt vagy már befutott művészek gondozásában ezek a gyerekek művelhetnék ezeket. Én nem ilyen nagy alkotótáborra gondoltam, hanem egy helyiségre, amely az Övék lenne, amelyben Ők összejöhetnének, különféle művészeti ágak, és ott ténykednének. Erre gondoltam. Azt gondolom, hogy ez már egy eredmény lehet, ha ezt el tudnánk érni.

  Litter Nándor: Javaslom, hogy a ma kiosztott határozati javaslatot fogadja el a közgyűlés, amely megvizsgálja ezeket a speciális körülményeket, illetve azokat a lehetőségeket, amiket korábban biztosított már az előző önkormányzat a helyi művészeknek, alkotóknak. Kérem, hogy így fogadják el ezt a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  17/2006.(I.31.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg alkotóház létesítésének a lehetőségét.

  Határidő: 2006. március 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida Művelődési és Sportosztály vezetője

  Karmazin József városi főépítész, Városfejlesztés Osztály vezetője)

   

   

 5. Sajni József képviselő önálló indítványa Miklósfa városrész elkerülő útszakasz tervezésére vonatkozóan (írásban)

 

Sajni József: Az önálló képviselői indítvány indító oka az volt, hogy a déli elkerülő út, amely leginkább arra hivatott, hogy a belváros forgalommentesítését részben megoldja, annak a tervismertetése során szembesültem azzal a helyzettel, hogy ez az elkerülő út alapvetően átmegy a Kaposvári úton, illetve majd csatlakozik valamilyen formában a leendő M7-eshez. Az a déli végén a Nagykanizsa és Csengery út, illetve Ligetváros között fog kiérni. Úgy gondolom, hogy azért született meg a javaslatom, hogy meg kellene vizsgálni azt, hogy mi lenne akkor, ha ez az elkerülő út nem Miklósfa elejére vezetné rá a forgalmat, amiről most feltételezhetjük azt, hogy ez kicsi, vagy nagy, vagy közepes, de úgy gondolom, ha utat építünk, akkor azt nem a mának, hanem a jövőnek, és semmilyen tanulmány nem készült arról, hogy milyen forgalommal lehet majd számolni. Ebben az indítványban felsoroltam azokat a lehetséges okokat, ami miatt meg kellene gondolni, hogy ennek az elkerülő útnak a további szakasza valahol Miklósfát elkerülje. Valamikor létezett tanulmányterv, amely valóban nem rávezette a Miklósfa utcára a forgalmat, ami mintegy 2 km-en keresztül a lakott településen megy keresztül, és ezért úgy gondolom, hogy ezt tovább kellene gondolni, és ezért a jelenlegi határozati javaslattal elvileg egyet tudok érteni, hiszen valóban ezt érdemes lenne jobban kibontani, és azt is kérném, hogy ezt a Városfejlesztési Osztály közreműködésével vizsgáljuk meg, és a szakosztály véleményét vegyük figyelembe a továbbiakban. Remélem, hogy ennek a vége egy leendő tervezői megbízás lesz az elkerülő útszakaszra. A határozati javaslatok elfogadását kérem.

Litter Nándor: A most tervezett átkötő út ügyét azért nem szabadna lebegtetni, mert az egy fontos feladat, a Csengery úti iparlétesítmények városon kívüli közlekedését biztosítandó. Én ezt egy külön programnak tekinteném esetlegesen.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság megvizsgálta ezt a napirendi pontot, és arra az egyöntetű megállapításra jutottunk, hogy a dél-keleti elkerülő vagy összekötő szakasznak ott kell maradni, ahova tervezték. Mondtuk ezt azért, mert azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ez az elkerülő szakasz jól működjön, és a Csengery utcából a teherforgalmat ki akarjuk tiltani a városból, akkor a Csengery utcai teherforgalomnak is kötelezően erre kell elmenni. Ha ennek akkorát kell kerülni, hogy még Miklósfát is meg kell kerülni, egyrészt Miklósfán végigmegy az összes forgalom ugyanúgy, és gyakorlatilag vagy 6 km-es kerülőre kényszerítjük. Ez nyilvánvalóan nem fog működni. Természetesen a felvetés teljesen jogos, és éppen ezért azt javasoljuk, hogy az egyeztetés alatt álló rendezési tervben vizsgálja meg a tervező a képviselői kezdeményezés lehetőségét, hogy hol tudja kikerülni, mert ezt mindenképpen meg kell, és majd rácsatlakozik erre az elkerülő szakaszra. Tehát gyakorlatilag egybecseng azzal, amit Polgármester Úr mondott. És a szakmai egyeztetések alapján biztosítható az elkerülő út nyomvonalán a szükséges terület ezen célra történő jelölése, megtartása. Ez volt a döntés. Szerintem ez összecseng mindennel, ami itt elhangzott.

Cserti Tibor: Maximálisan támogatom a bizottsági véleményt, és megértem a képviselői indítványt is. Gazdasági bizottsági ülésen Papp képviselőtársam – Ő a bagolai városrész képviseletében is eljárva – szólt hozzá, aminek az volt a lényege, hogy létezik egy olyan átkötő út Bagola irányában, és nagyon röviden megközelíthető Miklósfa felé, ami feltehetően, ha ez az út megerősítésre kerülne, akkor a Kaposvár irányából érkező forgalmat, ami Gyékényes irányába lefelé menne, az valószínűleg felfogná és elvezetné. Ez megoldaná Miklósfa jelenlegi problémáját, ami gyakorlatilag a képviselői indítványban megfogalmazódott. Úgy gondolom, hogy ez egybecseng Polgármester Úr véleményével, hogy a szakmai osztály nézze meg, készítse elő, és önálló program keretén belül ezt a dolgot oldja meg. Úgy gondolom, megnyugtató a lakosság számára is.

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy fogadják el ezt a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

18/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri a Polgármestert, hogy a Városfejlesztési Osztály közreműködésével vizsgálja meg Sajni József önkormányzati képviselő Miklósfa városrészt elkerülő útszakasz tervezésére vonatkozó önálló képviselői indítványát. A szakosztály véleményének ismeretében a tervező a jelenleg egyeztetés alatt álló rendezési tervet figyelembe véve vizsgálja meg a képviselői kezdeményezést;
  2. a szakosztály és a tervező véleményét, javaslatát a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalja meg.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, Városfejlesztési Osztály vezetője)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Indoklás különösebben nem kell. Technikai jellegű módosítás, tehát a könyvvizsgáló és az ügyvédi iroda, akit megbíztak ennek a feladatnak az elkészítésével – ennyi a lényeg.

  Dr. Kolonics Bálint: Elhangzott bizottsági ülésen is, hogy 2005-2007. években bíztuk meg a könyvvizsgáló társaságot, és elhangzott – bár lehet, hogy csak a részemről –, hogy ennek meg kellett volna történni, és nem biztos, hogy ehhez a közgyűlés kellett volna. Ezt automatikusan a gazdasági társaság vezetőjének meg kellett volna tenni már 2005. évre, hogy bejelenti a könyvvizsgáló személyét – nem most, 2006. január 31-én. Tehát egy kis késésben vagyunk – nem is mi, mint közgyűlés, inkább a gazdasági társaság vezetője.

  Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy fogadjuk el az előterjesztést.

   

  A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  19/2006.(I.31.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint módosítja. Felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okirat módosításának Cégbírósági bejelentéséről gondoskodjon.

  Határidő: 2006. február 28.

  Felelős : Hiesz Miklós ügyvezető

   

   

 3. A Nagykanizsa 48/1 hrsz-ú ingatlanra kisajátítási eljárás megindítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Ez az előterjesztés a Vásárcsarnok melletti területről szól. Ez már egyszer volt itt, mint téma. Akkor nem kapta meg a többséget. Kérem Tárnok Ferencet, röviden foglalja összeg az előterjesztést.

Tárnok Ferenc: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Végül is itt arról van szó, hogy ezt a 35-40 milliót, ami előreláthatólag ennyi, ezt ne kelljen az önkormányzatnak kifizetnie, ezzel megterhelnie a költségvetésünket, és akkor ott áll egy terület, amely nem kerül hasznosításra. Hozzászólások nincsenek. Ennek megfelelően kérem Önöket, hogy szíveskedjenek a két határozati javaslatot megszavazni.

 

A közgyűlés 20 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

20/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsa, 48/1 hrsz-ú területre vonatkozó kötelező kisajátítási eljárás megszüntetése érdekében az ingatlan tulajdonosával a szükséges egyeztetéseket folytassa le. Az egyeztetés eredményeképpen létrejött megállapodás tervezetét terjessze a februári közgyűlés elé.
  2. előzetesen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a szabályozási terv készítése során az érintett területre vonatkozó szabályozási előírásokat a terület beépíthetősége érdekében módosítja.

Határidő: 2006. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: A zárt ülés előtt még szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan 10-én délelőtt 9,00 órakor szeretnék egy informális közgyűlést tartani. Az anyagok most pénteken, 3-án kerülnek kiküldésre. A 10-e azt jelenti, hogy akkor beszélgethetünk, előkészíthetjük az általam elképzelt 14-ei közgyűlésünket.

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 21/2006.(I.31.) – 23/2006.(I.31.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 24/2006.(I.31.) – 28/2006.(I.31.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 12.50 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. február 14. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. február 14-én (Kedd) 9.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Szmodics Józsefné irodavezető, Dr. Dömötör László osztályvezető-helyettes, Szamosi Gábor osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Hiesz Miklós ügyvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontoknak megfelelően fogjuk megtartani a mai ülésünket azzal a módosítással, hogy – mivel a Gazdaságfejlesztő Kht. 2006. évi üzleti tervének az elfogadására legutóbbi ülésünkön nem tudott sor kerülni és ez része a város költségvetésének – a meghívóban szereplő 5. napirendi pontot tárgyaljuk elsőnek. Javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk meg.

Dr. Kolonics Bálint: A napirendi pontokkal kapcsolatban lenne javaslatom. A legfontosabb napirendi pont kapcsán, a költségvetésnél - már észrevételeztem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén is - kérem Polgármester Urat, hogy válasszuk szét ezt a napirendi pontot, mégpedig a rendeleti javaslatot a határozati javaslatoktól, mert nem tartom szerencsésnek, hogy a költségvetési rendelettervezetben, mint előterjesztésben másik két határozati javaslat is beépüljön, ami között van olyan is, ami nyilván meg kell előzze a költségvetési rendelet elfogadását, hiszen egy tavalyi évről idei évre áthúzódó keretösszeg átcsoportosításáról van szó. Nem értem ennek a lényegét, hogy miért kell ezt egy előterjesztésben tárgyalni, ha csak nem az, hogy itt a sűrűjébe elveszve a képviselők ne tudják követni azt, hogy milyen határozati javaslatot tartalmaz ez a vaskos köteg. Gondolom, az informális közgyűlés eredményeképpen került az asztalunkra az új előterjesztés a módosításokkal. Jobban örültem volna annak, ha legalább a tegnapi nap ezt kézhez kapjuk.

Litter Nándor: Jegyző urat kérdezem, hogy a határozatok és a rendeletek szétválasztásával kapcsolatban.

Dr. Kelemen Marcell: Nincs a kettőnek ilyen szempontból összefüggése. A közgyűlés hoz két határozatot és hoz egy rendeletet. Azt, hogy ezt milyen sorrendben teszi, majd Önök eldöntik.

Dr. Kolonics Bálint: Az előterjesztés címe a 2006. évi költségvetés. Nem gondolom, hogy ebbe a logikai tartalomba is és szerkezetébe is így be tudna épülni ez a két határozati javaslat. Akkor mondja meg nekem valaki, hogy ez miért került bele? Miért nem lehet külön előterjesztésben elénk tenni, amikor ebből már volt az ezt megelőző közgyűlésen is probléma. Szó volt erről a polgármesteri tájékoztató kapcsán is. Miért kell egy napirendet feleslegesen úgy duzzasztani, hogy ne tudjuk ezt kezelni, és itt tárgyalni megfelelőképpen. Ami olyan előterjesztés, az legyen önálló előterjesztés és arról önállóan tárgyaljunk. Nem hiszem el, hogy az első határozati javaslat nem ér meg egy önálló előterjesztést, hogy arról önálló vitát nyissunk.

Litter Nándor: Szó sincs arról, hogy követetlenné tegyük az anyagot. Az indoka az, hogy ez érinti a 2006. évi költségvetést. A rendelet elfogadása előtt fogjuk ezt majd elfogadni a napirend tárgyalásakor. Kérem, szavazzunk arról, hogy zárt ülésen tárgyaljuk 1. napirendi pontként a Gazdaságfejlesztő Kht. 2006. évi üzleti tervét.

 

A közgyűlés 19 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem ennek megfelelően, ezzel a módosított sorrenddel fogadjuk el a mai napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2006. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)
 2. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Nyílt ülés:

 3. Erzsébet tér 14-15. szám alatti volt nyomda épület műemlék - homlokzatának felújítása pályázat igénybevételével (írásban)
 4. Előadó: Litter Nándor polgármester

 5. Egészségügyi Alapellátás – Városi Fogászat (Szent Imre u. 1.) épületének akadálymentesítése pályázat igénybevételével (írásban)
 6. Előadó: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 7. Elővásárlási jog a Nagykanizsa, Árpád u. 1. sz. alatti ingatlanra (írásban)
 8. Előadó: Litter Nándor polgármester

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 29/2006.(II.14.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 1. Erzsébet tér 14-15. szám alatti volt nyomda épület műemlék - homlokzatának felújítása pályázat igénybevételével (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: Az Erzsébet tér 14-15. felújítására már korábbi években igény volt a közgyűlés részéről. Ennek a pályázatnak a kidolgozása a volt magtárépület felújítása kapcsán egyszer felmerült, azonban akkor ez a pályázati rész nem nyert. Most ismét lehetőség nyílt arra, hogy a homlokzat felújítást elvégezzük. A tömbrehabilitációhoz illeszkedik ez a munka. Korábban készült homlokzat felújítási dokumentáció, amelynek a megújítása alkalmas arra, hogy a pályázati anyagot benyújtsuk. Az épület műszaki állapota megengedi azt, hogy a felújításnak ebben a szakaszában a tető, a bádogozás és a homlokzati helyreállítások történjenek meg és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság által javasolt kiegészítő határozattal a funkció meghatározás is megtörténne.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja a határozati javaslatot. A vitában az hangzott el, amit személyesen én is tudok támogatni, hogy a Kinizsi utca sarkán lévő épület, ami volt patyolat, korábban orvosi rendelő, később a nyomdának az irodái voltak bent, az egy közös tulajdonú, több tulajdonosú épület. Úgy tudom, hogy az önkormányzatnak is van bent tulajdoni részre. A tulajdonosokat keressük meg és, hogy ne legyen ez a csúnya foghíj, ezért a tulajdonosokkal közösen próbáljuk meg annak az épületnek a homlokzatát is felújítani. Nem ebből a forrásból. Ez értelemszerűen nem mehet. Kapjunk ott egy egységes utcaképet.

Papp Nándor: Végül is a 3. ponttal a határozati javaslatba bekerül az, hogy a bizottságunk azt javasolta, hogy a beruházás megkezdését megelőzően koncepciót terjesszen elő Polgármester Úr. Erről ne csak beszéljünk, hanem ezt meg is kellene terveztetni addig, amíg itt jövő évben el tud kezdődni a munka, mert különben veszélyeztetve látja bizottságunk a korrekt megvalósítást. Engem egy kicsit zavar, mint magánembert a maximum 32 millió Ft-nak a kikötése, mert valószínűnek tartom, hogy azon az épületen kis cserépjavítás nem valószínű, hogy elég lesz, amikor ott konkrétabban megnézzük akkor, amikor a bádogozás cserét is teljesen rendben van, hogy megcsináljuk. Az egészben ez zavart, hogy maximalizáljuk 32 millió Ft-ban, amit rá lehet fordítani. Mi van akkor, ha korrektül 45 vagy 50 millióba fog kerülni? Jobban hozzá kell nyúlni a nyílászárókhoz. Nem elég csak javítani. Ezt meg kellene vizsgálni.

Litter Nándor: Ha esetleg úgy alakul, hogy nem elegendő, akkor visszatérünk erre. Ezzel a megjegyzéssel kérem, hogy fogadja el.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, hogy a történelmi városközpont északi térfalának rendezése nagyon csak kívánatos volt. Ha ez pályázat lehetőségével, ha részben is megtörténik, akkor nagyon üdvös lesz. Ezt a Városvédő Egyesület nevében feltétlenül támogatjuk. Azzal toldanám meg az aggályokat és a kiegészítő javaslatokat, amelyeket a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság részéről elnök úr elmondott, hogy nagyon kívánatos lenne az épületegyüttes funkciójának végleges meghatározása és helyretétele. Akkor lenne a költségek szempontjából is a leggazdaságosabb ennek a térfalnak a felújítása, ha jelen felújítással egyidejűleg – és ezt meg kellene vizsgálni alternatív szempontként – megtörténne a nyílászárók cseréje is. A programban részletesen erről nem hallottunk. Úgy tudom, nem tartalmazza. Kicsit olyan jellegű felújításnak tartanám ezt e nélkül, a nyílászárók nélkül, ami közelít a hajdani …….. tojásfestéshez - enyhe túlzással természetesen. Ettől függetlenül egyesületünk támogatja a pályázatot és magát a felújítást is.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és 4 igen, 2 nem szavazattal egyetért az előterjesztéssel azzal a 3. számú ponttal, amit a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság hozzátett. Így együtt elfogadásra javasoljuk.

Bicsák Miklós: Ez az épület központi helyen van és az a sarok egy kicsit rendetlenül áll. Javasom a két telefonfülke áthelyezését. Örülök annak, hogy ott a fodrászüzlet már megkezdte tevékenységét. Úgy gondolom, hogy a baloldali kormányzat a kis- és középvállalkozásokat maximálisan támogatta Nagykanizsán és országosan is. Nekünk az lenne a feladatunk, hogy a fodrászüzlet kapja meg a bejáratához az engedélyt. Ez ügyben kérne segítséget a vállalkozó. Jelen pillanatban a volt nyomda épületen keresztül mennek és ez nem illik egy modern fodrászathoz.

Litter Nándor: Egyrészt Röst János tartja a kapcsolatot a MATÁV-al a telefonfülkék és a vonalak megőrzése ügyében. Akkor ebben a blokkban ezzel is foglalkoznak majd. A másikat pedig Karmazin Józsefék fogják rendezni az Ingatlankezelési Intézménnyel együtt.

Cseresnyés Péter: Egyáltalán van-e valami műszaki állapotfelmérésünk? Tudjuk-e azt, hogy ezen az épületen annak érdekében, hogy a későbbiekben komoly pénzeket ne kelljen rákölteni, mit kellene megcsinálni most sürgősen, hogy ezt a 32 millió Ft-ot ad hoc jelleggel, éppen amit kívülről lát a szem és lát egy építész szeme, azt gyorsan megcsináljuk. Egy kis cserépjavítás, egy kis festés, hogy szebben nézzen ki, és ezen kívül mást nem csinálunk az épületen. Esetleg olyan dolgot is meg kellene csinálni, ha műszaki állapotfelmérés lenne a kezünkben, amely szerkezetében is valamilyen felújítást tenne az épület egészében.

Karmazin József: Az Ingatlankezelési Intézménynél rendelkezésre áll egy műszaki dokumentáció. 1996-ban mérték fel. Ennek a korszerűsítését megrendeltük és a pályázat előkészítésével egy ütemben folyik ennek a kidolgozása.

Papp Nándor: Cserti képviselőtársammal maximálisan egyetértve azt gondolom, hogyha folyamatosan felújítjuk ezt az épületet, akkor is egész precízen úgy kell kezdeni, hogy a héjazat teljes rendbetétele, a fedélszék teljes javítása. A bádogozással együtt felülről teljesen rendbe kell tenni, hogy arra két év múlva, öt múlva, bármikor egyáltalán ne kelljen visszatérni. Utána lehet megcsinálni a nyílászárók cseréjét, és akkor lehet a homlokzat felújítása. Nemcsak festegetve, hanem teljes korrektséggel kell megcsinálni. Addigra, amire a nyílászáró cseréje sorra kell, hogy kerüljön, addigra pontosan, precízen kell tudnunk, hogy mit akarunk azzal az épülettel, hogyan akarjuk átalakítani.

Cseresnyés Péter: Ha jól értettem Karmazin úr szavait, akkor a kérdésre nem kaptam választ, de a mondatokból ki lehet hámozni a kérdésre adott választ. Tehát nincs, mert 1996-os műszaki állapotfelmérés 2006-ban szerintem nem aktuális, nem időszerű. Azt mondja, hogy most miután már megtörtént vagy éppen történik a pályázat megírása, ezzel egy időben történt egy műszaki állapotfelmérés, ami pedig azt jelenti, hogy most még a kezünkben nincs semmi olyan dokumentáció, ami alapján tudnák azt, hogy ezen az épületen mit kellene sürgősen megcsinálni. Elég szomorú az, hogy most elköltöttünk a pályázat és az előterjesztés alapján 32 millió Ft-ot egy épületre, és nem tudjuk pontosan, hogy legjobban hasznosítjuk-e azt a 32 millió Ft-ot annak érdekében, hogy az épület hosszú távon megmaradjon és lehet, hogy a következő években súlyos milliókat kell azért megint majd rákölteni, mert nem megfelelően készítettük elő ezt az épület-felújítást.

Litter Nándor: Ez egy műemlék épület. Ennek a homlokzatához hozzányúlni csak a műemléki hatóság hozzájárulásával és engedélyével lehet. Itt bármi nem történhet ezzel az épülettel. Ezt kell újra visszahozni, ami van - úgy gondolom - azzal a javaslattal, amit Papp Nándor mondott. Egyrészt, hogy a funkciónak a megfogalmazása valamilyen belátható időn belül még a beruházás megkezdése előtt, illetve azoknak az esetlegesen szükséges egyéb feladatoknak az összegyűjtése, műszaki felméréssel, amellyel szükséges lehet az épület külső részeinek a teljes felújításához. Ezt a 3. határozati javaslatban foglalnák így össze. Így elfogadva úgy gondolom, hogy semmiféle kárt nem okoznánk, hiszen az egy olyan épület jelen pillanatban, amely valóban felújításra szorul és jó, hogy felújítjuk. Ez a pályázat most nyílt meg. Ezt nem lehet két hónap múlva beadni.

Röst János: Megerősítem Polgármester Úr szavait. Itt abban kell dönteni, hogy kívánunk-e 16 millió Ft-ot elnyerni egy ilyen felújításra vagy nem kívánunk. Ha kívánunk, akkor én azt kérem a testület tagjaitól, hogy ezt támogassák. Ez az épület a városnak a tulajdona és a tulajdonosi kötelezettség azzal is bír, hogy az épület felújítását kötelezően el kell végezni. Ezeket lehet kérdőjelezni, de én úgy gondolom, hogy egységben nézve a városfejlesztési terveket, teljes mértékben beleillik, a plakátmúzeum felújítása, a belső udvarrész felújítása, kiskastély környékének rendbetétele ennek szerves részét képezni. Az előző pályázaton ezzel a lehetőséggel nem tudtunk élni, akkor nem tudtunk erre pénzt nyerni. Bízom abban, hogy most ez a pályázat sikeres lesz és legalább esztétikailag is a dolog rendbe lesz téve, egyetértve Papp Nándor műszaki véleményével.

Halász Gyula: Támogatom Papp Nándor felvetését arra, hogy a tetőszerkezet, illetve a cserepezés kerüljön felújításra elsősorban, ha ez a keretösszeg marad, illetve egy olyan konkrét javaslatom van, hogy a teljes állapotfelmérés után térjünk rá vissza. Tárgyaljunk róla, hogy mire elegendő ez az összeg, illetve milyen feladatokat kell még megoldani, mert úgy tudom, hogy az épületen belül az épületgépészeti dolgokhoz is jó lenne hozzányúlni valamikor a közeljövőben.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, hogy egy 3. határozati javaslatot fogalmazzunk meg. Tehát a 3., amit a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján kiegészítésként küldtünk ki, azt mindenki megkapta. “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Litter Nándor polgármestert, hogy a felújítandó épület hasznosítására még a beruházás megkezdését megelőzően koncepciót terjesszen elő.” Javaslom, hogy ne december 31. legyen a határidő, bár abba belefér korábbi időpont is úgy, hogy maradhat a december 31. 4. pontban fogalmazzuk azt meg, hogy ugyancsak a beruházás megkezdése előtt az állapotfelmérés alapján meg kell határozni azokat az egyéb esetlegesen indokolt munkálatokat, amit el kell az épület állagának megőrzésével kapcsolatosan végezni. Kérem, hogy így ezt a négy határozati javaslatot fogadják el.

A közgyűlés 23 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

30/2006.(II.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért az Erzsébet tér 14-15. számú műemlék lakóépület homlokzat-felújításának céljából történő pályázat benyújtásával, és így pozitív elbírálás esetén a legfeljebb 32.000.000 összköltségű projekt megvalósításával. Felhatalmazza Litter Nándor polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt dolgoztassa ki, a projekt költségvetés végleges összegét (a legfeljebb 32.000.000 Ft összköltséget és így a támogatáson felüli 16.000.000 Ft-ot meg nem haladó önrészt) hagyja jóvá és pozitív elbírálás esetén a kapcsolódó támogatási szerződést írja alá.
  2. Határidő: 2006. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

  3. biztosítja a 2007. évi költségvetési rendeletében a pályázathoz szükséges legfeljebb 16.000.000 Ft önerőt és a 2006. évi költségvetési rendeletében a pályázat benyújtásának előfeltételeként előírt legfeljebb 192.000 Ft nevezési díjat.

Határidő: 2006. február 20.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  1. megbízza Litter Nándor polgármestert, hogy a felújítandó épület hasznosítására még a beruházás megkezdését megelőzően koncepciót terjesszen elő.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. felkéri a polgármestert, hogy az épület állagának megóvásához indokolt, a pályázati projekt által nem érintett munkálatok meghatározásához a beruházás megkezdése előtt készíttessen teljes körű állapotfelmérést

Határidő: 2006. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Egészségügyi Alapellátás – Városi Fogászat (Szent Imre u. 1.) épületének akadálymentesítése pályázat igénybevételével (írásban)

Előadó: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Az akadálymentesítés pályázat útjával készül. Egy komplett akadálymentesítésről van szó, ami azt jelenti, hogy nemcsak a mozgáskorlátozottak részére készülne, hanem a látás- és hallássérültek részére is könnyebb bejutást jelentene az intézménybe. Ez nagyon fontos dolog lenne, és nagy előrelépést jelentene. Átlagban három-négy fő keresi fel ugyan naponta valamilyen sérült polgár a fogászatot, de ez nekik egy nagy előnyt jelentene, ha könnyebben jutnának be.

Palángi Krisztina: Lenne egy kiegészítő javaslatom, mégpedig azért, mert még folyamatban van a terveztetés és a mai reggel folyamán is még azt az információt kaptam a tervezőtől, hogy meg fogjuk haladni a tervezett 6 mFt-os költséget. Így a b.) pont módosulna annyival, hogy az 50 %, tehát az a.) pontban rögzített pályázathoz szükséges 50 % helyett 70 % és legfeljebb a 3 mFt helyett 5 mFt saját erő lenne szükséges. Ez a plusz 2 mFt a költségvetést olyan szinten érintené, hogy van a költségvetésben pályázati önerős sorban 50 mFt és az 50 mFt-ból szeretnénk ezt a plusz 2 mFt-ot hozzárakni ahhoz, hogy megvalósítható legyen a fejlesztés.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Zakó László: Messzemenőkig támogatom az előterjesztésben foglaltakat, viszont az derül ki, hogy 3 mFt-ot nyerhetünk és 50 % az önrész, tehát ez egy 6 milliós.

Litter Nándor: Most mondták a módosítást, hogy várhatóan készült egy terv erre vonatkozóan, ahogyan halad előre a pályázat beadása és a 3 mFt helyett önrészként 5 mFt-ot kell várhatóan adni, aminek forrása a pályázati önrészek a mai napon várhatóan elfogadására kerülő költségvetésben (5+3).

Zakó László: A komplex akadálymentesítés felsorolt tételeinél mi kerül ennyi pénzbe? Kicsit erősnek találom ezt az összeget a felsorolt munkákhoz képest. Nem az alap kiinduló helyzetet vitatom.

Tárnok Ferenc: A következő lenne a műszaki tartalma ennek, és hogy ez miért kerül ennyibe. Ott kezdődik, hogy a bejárat akadálymentesítését úgy lehet megoldani a mozgáskorlátozottak részére, hogy egy ilyen emelő liftet kell beépíteni, ami nem egy egyszerű mutatvány a maga elektronikájával, gépészetével. Akkor hozzá jön még a vizesblokkok átalakítása. Ez egy mozgáskorlátozott WC kialakítását feltételezi az összes gépészetével, burkolatával, villanyával. Új nyílászárókat kell elhelyezni, mert jelenleg nem felelnek meg a szabványnak. A tiszta nyílásméretnek 90 cm-nek kell meglenni, így kizárólag az 1 m-es ajtók, amelyek eleget tesznek ennek és van belőle bőven. A burkolatok cseréje. A küszöbmentesítés miatt van rá szükség, hogy a mozgáskorlátozott akadálymentesen elérje a rendelőket. A többi pedig úgy gondolom, hogy az átalakítás során már hozzányúlunk ezekhez akkor a falfelületek festését is meg lehet oldani úgy, hogy ezek a látásukban korlátozottak számára is egyértelműen olyan instrukciókat tartalmazzanak. Tehát újra kellene festeni a belsőt, információs táblákat kell elhelyezni és egy olyan gyengeáramú jelzőrendszert terveztünk kiépíteni – egyenlőre a városban szerintem nincs ilyen –, ami hallásukban korlátozottaknak felerősíti a halladókészülékekbe beérkező jelet. Az ajánlatkérés időszakában el fog dőlni, hogy mire lesz elengedő ez az összeg, de ezt tervezzük megvalósítani.

Dr. Csákai Iván: 10 év után eljutottunk oda, hogy a fogászat is akadálymentes lesz. Nekem egyetlenegy problémám van, hogy SZMSZ-t nagyon tudó kollégák, képviselőtársaim vannak. Módosítást, előterjesztést ki tehet? Polgármester úr az előbb azt mondta, hogy egy osztályvezető vagy osztályvezető-helyettes ad egy módosítást. Ő nem teheti ezt meg.

Litter Nándor: Az én tudtommal tette ezt meg és támogatom. Úgy gondolom, hogy ezen nem szabad megállnunk, hogyha valamennyien támogatjuk ezt a programot, akkor a lényegről kellene beszélni szerintem.

Dr. Szabó Csaba: A jogszabályok előírásain túlmentünk-e? Szeretném dekralálni, hogy minden tekintetben az akadálymentesítés támogatója és hívője vagyok, csak kezdünk oda eljutni, hogy azért szélsőséges megoldások is alkalmazásra kerülnek. Jó értelemben csak nagyon sokba kerülnek. Talán tudjuk, hogy tegnap az országgyűlés törvényt módosított és 2010-2013-ra tolta ki az akadálymentesítés határát. Két olyan elektromos felvonó van a város forgalmas helyén néhány lépcsőfokot leküzdendő, az egyik az APEH-nél, a másik pedig a Társadalombiztosítási Igazgatóságnál, amit soha senki, semmikor még nem látott használni. Ezek a berendezések több millió forintba kerülnek. Szeretnék józan mértéktartásra inteni minden képviselőtársamat.

Litter Nándor: Tudunk arra válaszolni, hogy melyek azok az előírások, amelyek a minimális akadálymentesítési programot tartalmazzák?

Tárnok Ferenc: Mi összeállítottuk ezt a programot. Mi ezeknek a jogszabályoknak kívántuk eleget tenni. Az, ami az APEH-nél van, lépcsőlift. Én nem tartom igazán jó megoldásnak. Ez egy korlátlift, amit segítség nélkül a fogyatékos ember nem tud használni. Ez be van borítva egy ponyvával, ami védi a csapadéktól, le kell hajtani. Itt nem ezt terveztük, hanem egy egyszerűbb műszaki megoldást, egy emelő lapot terveztünk, ami megoldja annak a kb. 40 cm-nek az áthidalását.

Litter Nándor: A kérdés lényege nem ez volt, hanem az, hogy túlterjeszkedik-e ez a program, mint amit a törvény előír kötelező feladatokat. Itt felsorolta az előbb, hogy mit kívánunk ebből megoldani. Ez több-e, amit a törvény előír minimum elvárásként?

Tárnok Ferenc: Úgy gondolom, hogy nem több ez. A törvény egyértelműen meghatározza az akadálymentesítés fogalmát. Ebben bent van a fizikai akadálymentesítés, az optika és az egyéb olyan.

Litter Nándor: Kérem, hogy ezt még egyszer nézzük meg. A törvényi előírásokat vessük össze. Javaslom, hogy fogadjuk el így azzal a kitétellel, hogy a törvényi előírásokat áttekintjük, hogy lehetséges-e csökkenteni esetleg a programból. Amennyiben lehetséges, akkor csökkentjük.

Zakó László: Elhangzott, hogy 40 cm magasságot kell áthidalni lifttel. Rámpával ezt nem lehet megoldani? Az is elhangzott, hogy nagyon sok rendelő ajtaját kell szélesebbre tenni. Ma reggel is a rádióban elhangzott, hogy nem az intézményeket kell akadálymentesíteni, hanem a szolgáltatást kell biztosítani a mozgásukban akadályozott személyeknek. Nem egy rendelőt kell végül is olyanná tenni, amibe a mozgáskorlátozottak elmehetnek. Mert akkor úgy gondolom, hogy több nyílászáró, plusz lift megtakarítással azért mérsékelni lehetne ezt az összeget.

Litter Nándor: Javaslom, hogy ezt is helyezzük bele ebbe a kiegészítő vizsgálatba, hogy lehet-e mérsékelni ezekkel a javaslatokkal együtt a programot. További hozzászólások nincsenek. Akkor azzal a kiegészítéssel, amit itt elhangzottak, hogy esetlegesen a program csökkentését kíséreljük meg, ha van erre lehetőség, akár lift elhagyása vagy egy-egy rendelőnek csak az akadálymentesítése, illetve ennek az 50 %-nak a 70 %-ra történő módosítása azzal, hogy ez mind csökkenhet, ha ez a program csökkenthető és a 3 mFt helyett 5 mFt lenne az önkormányzati önrész. Ezekkel a kiegészítésekkel kérem, hogy fogadják el.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

31/2006.(II.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Határidő: 2006. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető)

  1. Az a) pontban rögzített pályázathoz, a maximum 70%-os, legfeljebb 5.000.000 Ft. saját erőt, valamint a 10.000 Ft pályázati díjat a 2006. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: 2006. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető

Tóthné Krémer Mária Kontrolling Osztály vezető)

 

 

 1. Elővásárlási jog a Nagykanizsa, Árpád u. 1. sz. alatti ingatlanra (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Beznicza Miklós: Megjelent a bírósági végrehajtásról szóló törvény kiegészítése vagy módosítása. A továbbiakban minden bírósági végrehajtás alá vont ingatlannál, amennyiben vevőre talál, az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Az értékhatár itt akkora, hogy a vagyonrendeletünk szerint képviselőtestületi döntés szükséges.

  Litter Nándor: Bizottságokat kérdezem, hogy van-e más javaslat, mint ami szerepel az anyagban? Nincsen. Városfejlesztés részéről nincs.

  Dr. Horváth György: Mivel a körzetemhez tartozik, elmentem érdeklődni és meglepetéssel hallottam, hogy már megvették a másik részt is, tehát amiről szó van. Nem akarom itt mondani, még az összeget is közölték velem. Először azon gondolkodtam, hogy le kellene venni napirendről. Olyantól kérdeztem meg, aki a tulajdonosa volt.

  Röst János: Vélhetőleg korábban vehette meg, ahogy a törvény megjelent. A másik oldalon a beterjesztés itt csak az ½ részére szól a vételi elővásárlási jognak. Arról kell lemondanunk, ami minket érint. A korábbi tulajdonosváltást nyilvánvalóan mi nem tudjuk mi figyelemmel kísérni. Ez annyi bonyodalmat fog okozni, hogy a közgyűlés előtt meg fognak jelenni ezek az anyagok abban az esetben, ha a bírósági végzés kapcsán ezt értékesíteni kívánják árveréskor. Javaslom, hogy ilyen kalandokba ne bocsátkozzunk. Ezt az ingatlant se vegyük meg.

  Zakó László: Itt a becsérték 62,5 mFt. A vevő a vételi szándékát 40 milliónál jelezte. Ugyanakkor a következő mondatban az szerepel, hogy a becsérték 70 %-án történő értékesítésre a végrehajtási eljárás lehetőséget ad. Ez nincs 70 %. Nem tudom, hogy a számokat lehetne-e összhangba hozni vagy én látom rosszul?

  Beznicza Miklós: Való igaz, de ezzel mi nem tudunk mit kezdeni, és Önök sem, csak a bírósági végrehajtó. Ő addig viszi le az árat, míg vevőre nem talál. Tehát, hogy ez nem 70 %, az most számunkra teljesen indifferens. Ennyiért kelt el az ingatlan. Ennyiért élhetünk az elővásárlási joggal. Tehát itt nem tudunk min vitatkozni. Való igaz, megvették sokkal korábban. Ugyanez a cég vette meg az ½-ét. Már bent van az épületben. Másik ½-re van nekünk elõvásárlási jogunk, de ugyanez a cég van az ½-ben. A törvény akkor még nem élt. Tehát nem élhettünk volna elõvásárlási jogunkkal.

  Litter Nándor: Ellenkező vélemény nem volt. Ennek megfelelően kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot, amelynek megfelelően nem élünk az elővásárlási joggal.

   

  A közgyűlés 23 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

   

   

   

  32/2006.(II.14.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem él a Nagykanizsa, Árpád u. 1. sz. alatti, 893 hrsz-ú ingatlan ½ részére vonatkozó elővásárlási jogával 40 millió Ft vételáron.

  Határidő: 2006. március 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Arról szeretném Önöket előzetesen tájékoztatni, mivel kiegészítő anyagok is mentek ki, hogy szünetet úgy fogunk tartani, hogy lehetőség legyen ezen kiegészítő anyagok áttanulmányozására is, de munkatársaink fognak erről szóbeli tájékoztatót is adni. A költségvetés elfogadása az egyik legfontosabb eseménye egy adott évnek, amely önkormányzatunk életében történhet, hiszen ez határozza meg az egész évi tevékenységünket. 2005. novemberében elfogadtuk a költségvetés koncepcióját. Meghatároztuk azokat a kereteket, amelyek mentén a munkát tovább kellett folytatni annak érdekében, hogy ma a költségvetésünket elfogadhassuk. A fő cél az volt, hogy olyan költségvetésünk legyen egyrészt, amely végrehajtható, másrészt biztosítsuk, hogy a város ugyanúgy, mint az elmúlt három évben, kiegyensúlyozott és rendezett pénzügyi helyzetben működjön és valósíthassa meg azokat a célokat, amelyeket meghatározunk az éves programokban. Ez a költségvetés az én megközelítésemben a fejlesztések költségvetése, hiszen olyan fejlesztési programok indulnak el, folytatódnak, amelyekre az elmúlt években nem volt példa. Folytatódik a címzett beruházásokból adódó fejlesztési program, amely Nagykanizsa számos közintézményét a kórháztól elkezdve, több intézmény felújítását valósítja meg, illetve fejezi be, illetve folytatódik az a program, amelyet mi gondolunk, egyrészt a belváros átalakításáról, illetve olyan fejlesztendő területekről, amely újabb beruházásokat generálhatnak. Ezek közül hadd emeljem ki az Ipari Parkot, ahol több mint 400 milliós programmal egy új átkötő út épül a 74-es és a régi 7-es út között és a Thury Laktanya megújítása, amelynek eredményeként egy új városrész fog tudni majd ott kialakulni. A koncepcióban a legfontosabb célokként meghatároztuk, hogy ez a költségvetés biztosítsa az intézmények zavartalan működését. Megtörténtek az intézményekkel a tervegyeztető tárgyalások. Természetesen nem viták nélkül, nem konfliktusok nélkül, de ezek a tárgyalások egyezségre jutottak. A másik kiemelt célunk az, hogy a Kanizsa Fejlesztési Tervben meghatározott beruházásokat folytassuk, és ezzel is hozzájáruljunk ahhoz, hogy a város tőkevonzó képessége ezekkel a beruházásokkal javuljon. Új eleme ennek a költségvetésnek a panelprogramban történő részvétel. Ez a közgyűlés az, amely nemcsak beszél, rendeletet alkot a panelházak felújításáról, hanem rendkívül jelentős összeggel közel 550 millió Ft-tal részt is vesz ennek a panelprogramnak a végrehajtásában. Ehhez hozzá jön még ugyanekkora állami támogatás is és a lakosoknak is egy hasonló értékű részvállalása a programban, amelynek együtteseként 1,6 milliárdos beruházás valósulhat meg a panellakásokban. Én úgy gondolom, hogy fontos ennek a panelprogramnak a végrehajtása, hiszen ezekben a panelházakban olyan emberek, olyan nagykanizsaiak élnek, akik saját erejükből ezt a programot nem tudnák végrehajtani, ezért szükséges, hogy az állam és az önkormányzat is támogassa ezt a programot és segítsen végrehajtani. Elhatároztuk, hogy az adókat nem emeljük. Erről már meghoztuk a döntésünket 2005. decemberében, és emellett még egy újabb beruházásösztönző programot is el akarunk indítani ezen költségvetés keretei között, amely a város számára fontos fejlesztésekhez kamattámogatást biztosítanánk. Ezen kívül a gazdaság fejlesztése érdekében az Ipari Parkban újabb infrastrukturális beruházásokat hajtunk végre az előbb említett “A” jelű úton kívül, és meg fogjuk kezdeni az Ipari Park területének bővítését, hiszen ennek a közel 140 hektáros területnek a nagy része már elkelt, és mintegy 30 hektár van már csak, amit a vállalkozók részére értékesíteni tudunk. Szükséges újabb területek bevonása, amelyről tavaly döntöttünk, hogy milyen irányban haladnánk. A végrehajtását kell ebben az évben megkezdeni. Fontos még ebben az évben, hogy a kistérségbe tartozó önkormányzatokkal a meglévő társulási szerződéseken kívül újabb társulási megállapodásokat kössünk annak érdekében, hogy alacsonyabb költségszinten és valamennyiünk számára összehangoltabban végezzük el ezeket a szolgáltatásokat a kistérségen belül. Hiteleket is felveszünk ezeknek a programoknak a végrehajtásához. Úgy gondolom, és ezt tartalmazza a költségvetés mellékleteként csatolt táblázat is, hogy ez a hitelfelvétel természetesen megterheli a várost, de olyan mértékben, hogy ez kezelhető. Összehasonlítva más városokkal, akik hasonló nagyságrendűek, azt kell elmondanunk, hogy lényegesen alacsonyabb hitelünk van, vagy nagyobb városoknál arányosan kevesebb a hitelünk. Gondoljuk végig, ha nem valósítanánk meg ezeket a beruházási programokat, akkor nem tudnák pályázni azokra az Európa Uniós vagy magyar forrásokra, amelyek a városunk fejlesztését, fejlődését biztosíthatják, hiszen 2004. május 1-jétől 2006. december 31-ig tartó időszak, amikor uniós forrásokból 750 milliárd Ft érkezik Magyarországra. Ez az időszak nem fog még egyszer számunkra visszajönni. Ha itt mi nem vagyunk aktívak, nem jól pályázunk, akkor ezek a források Nagykanizsa számára bedugulnak, soha el nem érhetők lesznek. Ehhez is kellenek ezek a hitelek., hogy ebben a versenyben, amely folyik a környezetünkben, Nagykanizsa város sikeres legyen, és a város fejlesztése érdekében minél több forrást szerezzünk meg, amelynek végeredménye a lakosság életszínvonalának, életminőségének javítása. Épp a napokban került a kezembe, és erről tegnap tartottam egy sajtótájékoztatót, hogy a Nyugat-Dunántúlon lévő három megyének a 16 kistérsége közül Nagykanizsa városa a legsikeresebb a regionális operatív programokon és a PHARE programokon elnyert pályázatok vonatkozásában. A régiós forrás 1/5-ét a nagykanizsai kistérség és ezen belül elsősorban Nagykanizsa szerezte meg. Azt tudom mondani, hogy legyünk büszkék arra, hogy létrehoztuk a Pályázati Irodát, bővítettük a létszámát. Legyünk büszkék arra, hogy ilyen kiváló emberek dolgoznak, akik együttműködve természetesen a Polgármesteri Hivatal többi szervezetével, együttműködve az intézményekkel, ilyen sikeresen tudták ezeket a pályázatokat előkészíteni, és erről a helyről szeretném megköszönni nekik. A költségvetés működési részéről is hadd szóljak néhány mondatot. A koncepció elfogadásakor 772 millió Ft-os hiány volt még abban az állapotunkban. Ahhoz képest jelentős változások történtek. Egyrészt állami normatívák is módosultak. Azon kívül döntöttek a bérfejlesztés végrehajtásáról és az állami érdekegyeztetés során, amely többletköltséget jelent, és ennek ellenére sikeresnek tartom ezt az egyeztetési, tervezési folyamatot, ami november óta zajlik a hivatal és az intézmények vonatkozásában, hogy 360 millió Ft-ra sikerült leszorítanunk azt a hiányt, amely novemberben még 772 millió volt. Ennek természetesen csak a kamatai terhelnek bennünket, a tőke részét év végéig vissza kell fizetnünk. Szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani a könyvvizsgáló megállapításait, amelynek utolsó mondataiban szerepel, hogy ez a költségvetés tárgyalható, végrehajtható, és semmiféle olyan kockázatot nem jelent, amely zavarhatná a város későbbi működését. Még egyszer szeretném összefoglalni, elmondani, hogy aki ezt a költségvetést megszavazza, az a város fejlesztésére szavaz, a város fejlődése mellett teszi le voksát, ezért mindenkit kérek, pártállásra tekintet nélkül, hogy szíveskedjen támogatni ennek a költségvetésnek az egyes pontjait.

Röst János: Ügyrendi javaslatot szeretnék tenni a tárgyalásra, megismételve a tavalyi hasonló véleményemet, javaslatomat. Ahhoz, hogy a költségvetési vitát lehessen kezelni, a következőket javasolnám. Először felkérném Jegyző Urat, hogy mondjon véleményt a költségvetés törvényességéről, hogy azok az előírt egyeztetések, alaki, formai feltételek rendben vannak-e. Azt követően javasolnám, hogy hallgassuk meg könyvvizsgáló úr jelentését, hiszen Ő egy egyértelmű és szakmai véleményt fog ismertetni. Azt követően javasolnám, hogy folyjon le az úgynevezett politikai vita vagy általános vita. Itt arra kérném képviselőtársaimat, hogy ebben a szakaszban fejtsék ki az ilyen jellegű véleményüket, majd azt követően javaslom, hogy a részletes vitánál először a szöveges részről mondjanak véleményt a bizottsági elnökök és a képviselők, majd azt követően, amikor tárgyaljuk a táblázatokat, ugyanezt a metodikát javasolnám, hogy először a bizottsági elnök mondják el a tételes módosító javaslataikat, majd a képviselők csatlakozzanak hozzá, mert ilyen módon szerintem kordában lehet tartani a költségvetési vitát. Amennyiben a végszavazások eljönnek, akkor mindenképpen kérnék szünetet, hogy a szavazásokat gyakorlatilag végre lehessen hajtani. A legutolsó szavazásnál arra kérném a kollégákat, hogy ott már az átjavított szavazásokon túlesett részeket is itt helyben dolgozzák be a költségvetésbe, és a végszavazásnál egyértelmű és elfogadott költségvetést tudjunk magunkévá.

Litter Nándor: Ennek megfelelően kérem Jegyző Urat, hogy szíveskedjen szólni. Van-e kifogás ez ellen a javaslat ellen? Kérem, szavazzunk erről, hogy ennek megfelelően bonyolítjuk le a vitánkat.

 

A közgyűlés 18 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Kelemen Marcell: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2006. évi költségvetési rendelettervezete, költségvetése előkészítése során a jogszabályokban előírt egyeztetések megtörténtek. Az előírt alaki és formai előírásoknak megfelel a rendelettervezet, az előterjesztés. Semmilyen olyan információval nem rendelkezem, ami ezzel ellentétes lenne.

Szita László: A város 2006. évi költségvetési rendelettervezetét felülvizsgáltuk. Erről a jelentésünket kiadtuk, csak hivatkoznék az önkormányzati törvényre, amely azt írja elő, hogy a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül a költségvetési rendelet nem alkotható meg, mivel ezt az írásos véleményünket rendelkezésre bocsátottuk, ezért akadálya a rendeletalkotásnak nincs. A felülvizsgálat alapján két jelentést adtunk ki, illetve a jelentésünk egy rövid részből áll, majd pedig egy kiegészítő jelentést is tartalmaz. Ennek az a magyarázata, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nemzeti könyvvizsgálati tenderei írják elő ezeket. Az első rész lényege, hogy röviden összefoglaljuk, hogy megfelel a jogszabályi követelményeknek, rendeletalkotásra alkalmas. Rögzítettük a bevétel, kiadás főösszegét, és ezen belül a felhalmozási, valamint a működési célú hitel összegét is. Ezek után engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a kiegészítő jelentés tartalmáról, illetve az abban meghatározott feladatokról. A könyvvizsgálati kötelezettséget az önkormányzati törvény írja elő természetesen. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy rendelettervezet és annak a szerkezete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A másik, hogy a rendelettervezetben a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok hogyan érvényesültek, valós adatokat tartalmaz-e a rendelettervezet és milyen tényezők befolyásolták a kialakítását, és a pénzügyi helyzetet hogyan lehet értékelni, és a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható. Törvényességi szempontból, pénzügyi helyzet elemzése szempontjából a következőket kell megállapítani. Az egyik legfontosabb követelmény, hogy Polgármester Úr időben terjesztette-e a testület elé, a közgyűlés elé a rendelettervezetet. Február 15-e a határidő. Tehát ennek a kötelezettségének eleget tett. A jogszabályi megfelelősségeknek ugyanúgy, a Jegyző Úrra hivatkozva azt tudjuk megállapítani, hogy megfelel. Tehát észrevételünk ezzel kapcsolatban nincs. A költségvetés szerkezetét, összetételét a 217-es Kormányrendelet határozza meg, amely részletesen előírja, hogy milyen adatállományt kötelező a közgyűlésnek előterjeszteni. Ezeket felülvizsgálva azt állapítottuk meg, hogy az előterjesztés számszaki, szöveges részből és a rendelettervezet normaszövegéből tevődik össze. Néhány észrevételünk is volt mind a normaszöveggel, mind a szöveges előterjesztéssel, mind pedig a rendelettervezettel kapcsolatban. Ezeket a jelentésünk részletesen tartalmazza. Ezek elsősorban pontosításokat fogalmaznak meg. Talán a normaszöveghez kapcsolódóan emelném ki azt, hogy mindenütt álláshelyet tartalmazott, ugyanakkor a jogszabály létszámkeretet határoz meg. A másik, amit még megemlítenék, hogy előírja az államháztartási törvény, hogy az adott támogatásokat, bár magánszemélyeknek vagy bármilyen szervezetnek ad az önkormányzat, minden esetben el kell róla számolni, és ezt vizsgálni is kell. Megemlítettük, hogy ezt is kellene tartalmaznia. Ezek után megnéztük azt, hogy a pénzügyi helyzethez kapcsolódóan a városnak a hitelfelvétel lehetősége milyen összeget tesz ki. A jelentésünk részletesen tartalmazza az ezzel kapcsolatos megállapításainkat. Talán csak a lényeget kellene megemlítenem, hogy mit jelent a hitelfelvétel felső határa. Ez mindig az éven túli fejlesztési, működési célú hitelekre vonatkozik. Azt mondja ki az önkormányzati törvény, hogy a korrigált, saját folyó bevételt kell a hitelfelvétel felső határaként megállapítani, és ezt betartani. Ezt pedig úgy kell megnézni, hogy a törvényben meghatározott bevételekből le kell vonni a kötelezettségeket, amelyek elsősorban a hiteltörlesztéssel kapcsolatosak, és ennek a 70 %-át kell venni. Ez a korrigált saját folyó bevétel, és még az önkormányzati törvény módosulása következtében, ami tavaly még nem volt, hozzá kell számítani a megszűnt víziközmű társulatok működéséből adódó bevételek összegét. Mindezeket felülvizsgálva részünkre rendelkezésre bocsátott előterjesztéshez képest pontosítani kellett a hitel felső határát. Ez azt jelenti, hogy 1.893.000 Ft-tal kevesebb, mint ami a részünkre rendelkezésünkre bocsátott hitelfelvétel felső határa volt. Azt is megnéztük, hogy ennek hány százalékát teszi ki az a tervezett összeg, tervezett hitel. Az éven túli hitelt kell itt figyelembe venni, mert hiszen a likvidhitel az önkormányzati törvény szerint nem tartozik bele a hitelfelvételnek a felső határába. A likvidhitel pedig azt jelenti, hogy éven belül felvett hitel, és amit éven belül is vissza kell fizetni, és ez elsősorban közösségi, önkormányzati feladatokat szolgálhat. Visszatérve a hitelfelvétel összege a felső határ 84,1 %-át teszi ki. A pénzügyi helyzetről a véleményünk a következő. Azt láttuk a beterjesztett javaslatból, hogy a város 2006. évi tervezett pénzügyi helyzete az előző évhez képest lényegesen nem változott. Azért állapítottuk meg ezt, mert a költségvetés a saját bevételekből, az átengedett pénzeszközökből, a központi támogatásokból, az átvett pénzeszközökből és a pénzmaradványból nem finanszírozható. A költségvetésben egy 2,3 milliárdos hiány jelentkezett, amely a költségvetés fő összegének a 11,1 %-a. A hiányból a rendelettervezet szerint 362,8 millió Ft a működési célú hitel, vagyis a likvidhitel és a többi pedig, a 2.000 004.956 Ft pedig az éven túlinak minősülő fejlesztési célú hitel volt. A működési célú költségvetésben a bevételként tervezett 362,8 mFt hitel és a visszafizetésre …..180 mFt hitel közötti különbség tulajdonképpen a végső felhasználást jelentő működési költségvetést finanszírozza. A könyvvizsgálónak akkor kellett volna törvényességi szempontból észrevételt tenni, ha ezt a hitelfelvétel felső határát nagyobb összegben, határát meghaladó összegben tartalmazta volna a költségvetési rendelettervezet az éven túli fejlesztési célú hitelt. A pénzügyi elemzéseink során áttekintettük azt is, hogy a költségvetésnek milyen a bevételi és a kiadási szerkezete. Az látható, ha a bevételeket nézzük, hogy a legnagyobb részarányt az átvett pénzeszközök, kölcsönök teszik ki jelentősen a saját bevételeknek is a város finanszírozásában a részaránya és az állami támogatás, hogyha a jelentésünkben is megnézik, ezek stabil bevételeket jelentenek, de a részaránya az csak 21,1 %. A bevételeket, ha megnézzük, akkor látható, hogy a saját bevételek közül az intézményi bevételek tervezése megalapozottnak minősíthető, ugyanakkor viszont, ahogy előző évben, most is meg kellene fogalmazni, hogy a helyi adóknál a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél azonban bizonyos mértékű bizonytalanság is tapasztalható, amely az adók beszedésétől és természetesen az ingatlanok értékesítésétől év közben nagy mértékben fog függni. Az állami hozzájárulás biztos bevétel, erre lehet számítani. A kiadások szerkezete is, ahogyan a koncepcióban megfogalmazásra került és rendelettervezetből is érezhető, átrendeződött, átalakult az előző évhez képest. Továbbra is azt kell elmondani, hogy a koncepcióban a közgyűlés meghatározta a működés biztonságát. Ez látható a tervezésből. 68,2 %-ot tesz ki a részaránya. A fejlesztési kiadások részaránya szintén jelentős, hiszen 22,3 %-ot tesz ki, majdnem 22,4 %-ot. Ez más önkormányzatokhoz viszonyítva, részarányát viszonyítva egy 10, 12 %-al magasabb természetesen mindenütt, ahol a pénzügyi lehetőségek behatárolják ezeket. A város fejlesztése szempontjából az látható az előterjesztésből, hogy kiemelt, fontos beruházások kezdődnek el, illetve indulnak, fejeződnek be. Meg kell említeni a felújítási kiadásokat is, amelyek végül is az elhasználódott eszközök pótlását, cseréjét hivatottak biztosítani. Ennek a részaránya 2,03 %, viszonylag megint kevés. Azonban az előző évhez képest ez kétszeresére növekedett. Tehát úgy kellene, hogy pozitívan lehet értelmezni, hogy megnövekedett az összege és a részaránya is, csak azt is hozzá kell tenni ugyanakkor, ez a szükségleteket, ha az amortizációhoz próbáljuk hasonlítani, amennyi az eszközök amortizációját jelenti, ez még csak egy töredékét, tényleg egy kis összegét teszi ki. A céltartalékban, ha megnéztük, tervezték az államháztartási tartalékot. A céltartalék tartalmazza az államháztartási tartalékot. A kiadások között pedig el kell ismerni, hogy általános tartalékot hitel terhére képezni nem indokolt. Megnéztük az adósságszolgálatot is. Az adósságszolgálat összege ebben az évben 363,5 mFt. Ebből a működési célú kamat terhe 30,1 mFt, a felhalmozási célú 49,8. Összességében 80 millió a kamatteher. Azt is megnéztük, összehasonlítottuk, hogy hogyan finanszírozható ez az adósságszolgálat, és a felhalmozási célú költségvetésben az állapítható meg, hogy a saját bevételeiből ez finanszírozhatónak tűnik. Természetesen hozzátéve azt a kockázatot, amennyiben a bevételeket az ingatlanértékesítési, egyéb saját bevételeket teljesíteni lehet. A 2006. évben felvett hitel, ha felveszi a város ez 2, 204 …. forint, akkor ez növeli természetesen a hitelállományt. Jelenleg december 31-i, január 1-jei állapot szerint a meglévő hitelállomány az 1 milliárd Ft-ot meghaladó, nem jelentősen meghaladó. Ezért úgy néz ki, a városnak a gazdasági ….., lehetőségei a visszafizetését a továbbiakban biztosítani tudják. Pillanatnyilag még a 2 milliárd Ft csak, mint tervezet szerepel a költségvetésben. Összességében azt látjuk, úgy fogalmaztuk meg, hogy a költségvetés egyensúlya biztosítható, azonban ehhez külső forrás, hitelfelvételre van szükség. Azt is hozzá kellene tenni, hogy a fejlesztési célú hitel a város vagyonát növelni fogja, és későbbi fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé. Ugyanakkor viszont a likvidhitel a működés finanszírozását biztosítja. Tehát itt …….. egy probléma, hogy a működésben évről-évre van egy jelentős hiány, amit valamilyen formában, a következőkben rendezni kellene. Pillanatnyilag nem került átcsoportosításra a felhalmozási célú költségvetésből a működésbe, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem az ingatlanértékesítésből történne a visszafizetése a működési célú hiteleknek, a likvidhiteleknek. Ezt pozitívként is meg kellene említeni. Az adósságszolgálat a saját bevételekből úgy tűnik, hogy finanszírozható. Ugyanakkor viszont a városnak az üzemeltetése, az intézmények működtetése talán biztonságosnak is megfogalmazható, és felújítások, beruházások pedig amennyiben a tervben meghatározottak szerint valósulnak meg pénzügyileg is lehet finanszírozni és rendezni. Mindezek alapján a rendelettervezet felülvizsgálata alapján a város 2006. évi rendelettervezetét tárgyalásra és rendeletalkotásra véleményünk szerint alkalmasnak tudjuk tartani.

Tóthné Krémer Mária: Az informális közgyűlésen szóban mi már ismertettük Önökkel, hogy kiegészítő, módosító javaslatokat terjesztünk a közgyűlés elé, amely tartalmazza a könyvvizsgáló javaslatait. Ezen túlmenően jogszabályi változásokból adódó normatív támogatási számok is változtak. A kiegészítő, módosító javaslatokat Önöknek kiosztottuk. A javaslatban vastag, dőlt betűkkel szerepeltetjük a változtatásokat és a szöveges rendelet mellé csatoltuk a táblázatokat is. Szintén ugyanilyen eljárással jártunk el, hogy kiemelten szerepeltetjük a változásokat a könnyebb kezelhetőség érdekében.

Szünet

 

Litter Nándor: A költségvetés általános vitája következik.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az előterjesztést 5 igen, 2 nem vitára alkalmasnak tartja. Ezen belül szeretném elmondani azokat a részeket, és én most a szöveges részről szólnék.

Litter Nándor: Most általános vita van. Tehát ezt követően kerül majd sor a szöveges rész esetlegeses módosítására, illetve a mellékletek módosítására.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság érdemi döntést nem hozott. A 6 szavazatból 3 igen. Tehát nem fogadtuk el, mert annyi igen szavazat nem volt. 2 nem, 1 tartózkodás, 3 igennel nem fogadtuk el.

Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és 5 igen, 1 nem szavazattal megtárgyalásra alkalmasnak találta.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a közgyűlésre tárgyalásra alkalmasnak tartotta az anyagot 5 igen, 2 tartózkodással.

Budai István: Úgy gondolom, hogy a bizottsági elnökök véleménye később kellett volna, hogy elhangozzon, ugyanis általános vitát indított Polgármester Úr, ezért a Pénzügyi Bizottság álláspontját később mondanám el. A magam véleménye az, hogy a költségvetés készítése során többször tárgyaltuk, többször részt vettem olyan megbeszéléseken, elsősorban a gazdasági társaságok tervezése volt, amit mi kiemelten kezeltünk. A költségvetés készítése során ismereteket szereztünk a költségvetés tételeiről. A magam véleményét a szöveges beszámoló, illetve rendelettervezet során is elmondtam. Ahogy most végignéztem a módosítást, úgy értékelem, hogy az általam is indítványozott módosítások átvezetésre kerültek. Úgy gondolom, hogy ezt így a magam részéről javasolhatom a közgyűlésnek elfogadásra.

Polai József: Úgy gondolom, hogy a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat véleményét ebben a pillanatban elmondhatom. Kiegészítéseket tettünk a költségvetéshez, és ezen kiegészítések támogatásával javasolná elfogadni.

Vargovics József Árpádné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen és 2 tartózkodás szavazattal egyetért a bizottság elé beterjesztett anyaggal. Kiegészítéseket mi is hoztunk, arról majd akkor később szólunk.

Röst János: Arra biztatnám képviselőtársaimat, hogy nyomják meg a szót kérő gombot és ne az legyen, hogy mondjuk előtte egy nappal egy frakció véleményezi itt pedig nincs lehetőség arra, hogy ütköztessék a véleményüket. Nyilván ki fogom fejteni én is a véleményemet. Erre kérnék mindenkit, hogy ez tegye meg.

Dr. Csákai Iván: A költségvetés szöveges részénél megjelenik a hitel összege, és emlékszem, hogy 2002-ben az 500 millió feletti hitelállománynál nagyon sokan, akik most jelenleg nagyon bólogatnak, azt mondták, hogy túlzás. Jelenleg ez a hitelállomány 2025-ig eladósítja a várost. Ezen kívül a szöveges részben szerepelnek bizonyos kiadások. Ilyen, hogy a Közterület Felügyeletnek gépkocsi vásárlás. Ezt mikor adjuk el? Hisz volt egy gépkocsi vásárlás, és elég hamar eladtuk azt a gépkocsit. A szöveges részben nem találom a Prometheus Kft-vel való elszámolásra utalást egyáltalán. Hozzátéve, hogy a szöveges részt átolvasva, ez a költségvetés előre vetíti azt, hogy bizonyos beruházások biztos, hogy jók a városnak, de az eladósodás a következő közgyűléseknek nagyon nagy gondot fog okozni.

Papp Péter Pál: A költségvetés általános vitájába szeretnék egy-két gondolatot elmondani azzal kapcsolatosan, amit ennek a költségvetésnek az értékének tartok. Az egyik az orvosi rendelők helyzetével és állapotával kapcsolatos. Örömmel konstatálom azt, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően nekünk sikerült elmozdulni arról a helyről, arról a nullpontról, hogy az orvosi rendelőket – és most nem a kórházról beszélek, hanem a családorvosokról, a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelőkről - az elmúlt évben elindítottunk egy programot, két évvel ezelőtt a Teleki utca 1. szám alatti rendelő kialakítás, tavaly elindult a palini rendelő részére egy épületvásárlása, aminek felújítása megtörténik, a sánci rendelő felújítása, folyamatban lesz a Tavasz utcai rendelő felújítása és idén részben pályázati forrásból a háziorvosi, régi körzeti orvosi ügyeletek részére a mentőállomás mellett egy tényleg korszerű orvos szakmailag és építészetileg is megfelelő rendelőcsoportnak a kialakítása meg fog történni. Örülök, hogy a költségvetésünkben sikerült ennek forrást találni. Ugyanúgy költségvetésünk egyik értékének tartom a panelprogramot. Annak ellenére, hogy a korábbi években nem volt gyakorlat, hogy a városunkban lévő lakások felújítására gondot fordítsunk még akkor sem, amikor több mint 3000 lakás eladásából milliárdos nagyságrendű bevétele volt az önkormányzatnak, és ebből nem forgattak vissza lakás felújítására. Csatlakozva a kormányzati programhoz, ebben az évben másfél milliárdos nagyságrendű beruházásokra kerülhet sor, elsősorban a keleti városrészben, aminek egyharmadát önkormányzatunk biztosítja még akkor is, ha ezt hitelből tudjuk csak biztosítani. Költségvetésünk egyik értékének tartom még azt, hogy ebben a naptári évben az adókat nem emeltük, nem változtattuk, és ezen túlmenően még a vállalkozók - azt mondom Magyarországon a szigorú adórendeletek ellenére, illetve azok mellett - letelepedését tudjuk segíteni vállalkozói beruházásokhoz önkormányzati forrásból biztosított vállalkozói hitelek kamatterhének csökkentésével. Örömmel konstatálom azt is, és látom a költségvetésben, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelő szociális juttatásokat idén is tudjuk biztosítani. Ezen felül a közfürdő. A megszerzett információk alapján mondom, hogy jól működik, kihasznált. Tehát ez működik és meg tudjuk valósítani. Ugyanígy az ifjú házasoknak és a nagykanizsai újszülötteknek tudunk - még ha jelképes összegű is - segélyt adni. Ezzel az anyagi segítséggel a nagykanizsai identitást is - én úgy érzem - egy kicsit tudjuk fejleszteni. Az az elképzelés, hogy esetleg a legidősebb korosztálynak, minimál nyugdíjon élőknek, egyedül élőknek a közműszámláiba besegítsünk, azt hiszem, hogy ez is egy példaértékű a nagykanizsai önkormányzatnál. Úgy érzem, hogy ennek a költségvetésnek vannak olyan elemei, amik mindenképp támogatást érdemelnek.

Kereskai Péter: Az általános részben arról szeretnék néhány szót mondani, hogy gyakorlatilag amióta a 2006-os költségvetés fő számai, illetve maga a koncepció ismert volt és ez a vita gyakorlatilag folyamatba került, azóta folyamatosan az eladósodottságról, illetve a hitelfelvételről van szó. Nem akarok túl messzire visszakanyarodni, de bizottsági tagtársam talán nem fog plágiummal vádolni, de nagyon egyetértek a véleményével. Márkus Istvánról van szó, aki a Pénzügyi Bizottság tagja, aki két olyan időszakot említett Nagykanizsa életéből, amikor messze a legmagasabb volt az eladósodottság mértéke. Mégpedig az 1890-es évek és az 1930-as évek. Mind a két időszakban a legnagyobb fejlődésen ment át a város. Ezt ne felejtsük el, amikor mérlegeljük, hogy mennyi hitelt fogunk felvenni. Kicsit közelebbről, visszakanyarodva a közelmúltba, 2002-ről itt már szó volt, Dr. Csákai Iván képviselőtársam említette. Nem szörnyülködött senki sem akkor a hitelek mértékén. Nem azzal volt a gond, hiszen én úgy gondolom, hogy arányaiban semmi nem változott azóta. Annyi a különbség, hogy akkor 400 és 500 millió közötti hitelfelvétellel alig valamivel több, mint 1 milliárd Ft-nyi beruházás valósult meg. Most pedig 1,4 milliárd az új hitelfelvétel és ebből 4,5 milliárd Ft beruházás fog megvalósulni. Gyakorlatilag ez az arányaiban nem tér el attól. Ami gond volt akkor, az az volt, hogy komoly problémái voltak a városnak akár még a bérfizetésekkel is, és az nem volt helyes, hogy mondjuk a hitelek aránya akkor közel 50-50 %-ban a fejlesztések és a működés között oszlott meg. Ez az arány azóta jelentősen javult, és hacsak végignézzük a 2003., 2004., 2005. éves költségvetéseket, akkor azt hiszem, hogy mindig tartotta ez a közgyűlés a működési hitel mértékét. Mindenkit arra biztatok, hogy ne féljen ettől az eladósodottsági mértéktől, mert ez igenis magában hordozza a fejlődés lehetőségét, mint ahogy ez a múltban is bebizonyosodott.

Sajni József: Az általános vitában hadd szóljak arról, ami tulajdonképpen akár mondhatnám azt, hogy 2005-től vagy már előtte, 2004-től is igazából látványos fejlődés volt. Mégpedig az, hogy az intézmények jelentős mértékben abból a szempontból felértékelődtek, hogy olyan felújítások történtek az intézményhálózatban, amelyik azelőtt nem volt tapasztalható. Ha azt mondom, hogy ezt folytatódik ebben az évben is, a költségvetés számai is ezt igazolják. Igaz, hogy felvettették azt, hogy a felújítási kiadások között most csak oktatási intézményeknél 70 millió van, de azért szeretném elmondani, hogy ez a költségvetés jelentős tételeket tartalmaz, amelyik ezen túli mondhatnám azt, hogy itt van a Rozgonyi iskola, amelyik címzett támogatással felújításra kerül, megkezdődik a Mező Gimnázium felújítási programja. Ezen túlmenően ott vannak azok az intézmények, amelyek a művelődést szolgálják. Ezek nagyon jelentős tételek a költségvetésben. Úgy hiszem, hogy Nagykanizsán az oktatási intézményekben, a művelődési intézményekben ez egy jelentős minőségi változással is járhat, hiszen a tárgyi feltételrendszer változása a tartalmi munkára is jó hatással lesz és van. Úgy gondolom, ha a felnőtt nemzedéket nézem, akkor megkapja Ő is azt, amit elvárhat az önkormányzattól, hiszen olyan tételek és olyan juttatások szerepelnek, amelyek az önkormányzat kötelező feladatellátásán túliak is, és ezek nagyszerű dolgok. Szeretnék ezen túl még kitérni arra, hogy ha valaki megnézi a Kanizsa Fejlesztési Terv egyes tételeit, akkor azt lehet látni, hogy az önkormányzat azon túl, hogy én mindig felvetettem, hogy egy kicsit belváros-centrikus maga az önkormányzat is de, ha megnézzük, akkor nagyon jelentős olyan beruházások történnek, nemcsak a belvárosi részeken, hanem a külvárosi területeken is, amit azt hiszem, hogy a város büszkén vállalhat és a külterületeken élők életminőségét is jelentősen javítják. Befejezésül szeretném azt még elmondani, hogy a sport terén azok a fejlesztések, amelyeket az önkormányzat már most indít, és azért én úgy hiszem, hogy ez rendkívül fontos, hogy egy sportcsarnok beruházásról az önkormányzat döntést hozott, vagy például szerepel egy olyan tétel, amiről nem nagyon beszélünk, nagyon sokaknak volt igénye, hogy egyáltalán egy termálmedence projekt elindulhat, vagy tervbe van véve, és ez megjelenik ebben a költségvetésben. Ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki a költségvetésről szól.

Dr. Fodor Csaba: Vannak veszélyei ennek a költségvetésnek, én azt gondolom. A legnagyobb veszélye az lesz, ha végrehajtjuk, mert akkor isten csapása. A hitelek tekintetében nem vagyok olyan nyugodt, mint Kereskai képviselő úr. Én egy kicsit félek, mert a hitelek azért, ami 2007-es évben megjelenik összesen, ha felvesszük, akkor természetesen 3 milliárd Ft-ot meghaladóak lesznek, és egy önkormányzatnak valóban január 1-től, december 31-ig kell a költségvetését tervezni. Egy felelős önkormányzat olyan költségvetéseket tervez évről-évre, amelyek a következő éveket nem döntik romba, vagy nem sejtetik, hogy romba dől a következő esztendő. A 2007-es évet összességében azért a működési költség hiányokkal és a fejlesztési célú adósságszolgálatokkal helyből fogja terhelni, 622 millió visszafizetési kötelezettség, mert ha 362 milliót felvesszük ebben az évben működési hitelt, azt jövő év áprilisáig vissza kell fizetni, és ehhez még hozzájöhet durván 260 milliós adósságszolgálat tőke és kamat szinten. Akkor azért ezt tudjuk tehát, ha ezt a költségvetést így megszavazzuk, hogy a következő évben ez helyből mekkora visszafizetési kötelezettség. Ezt az évet - egyébként csak megjegyzem - 330 millió körüli visszafizetési kötelezettségünk terheli a kamatok és a 180 millióval beállított működési hitel az elmúlt évről. Azt meg szeretném azért kérdezni, hogy a szöveges részben 800 millió Ft-os folyószámla hitelkeret van biztosítva, magába a rendeletbe 360 millió Ft hitel, működési hiány szerepel. Azt értem, hogy ez év végére szól – 2006. év végére –, ez meg, hátha év közben szükség van hirtelen nagyobb pénzre az önkormányzatnak, mert hátha nem lesz olyan jó a likvidítási helyzete és az év közi gazdálkodása, hogy szükségünk lesz felvenni azt a 800 milliót, akkor azért az megkérdezném, hogy a kamatterhei ennek kalkulálva vannak-e vagy nincsenek kalkulálva, vagy csak a 360 milliós működési hiánynak vannak a kamatterhei kalkulálva a költségvetésben? Egyébként azt gondolom, és ebben igaza van Polgármester Úrnak, ez a fejlesztés éve és a fejlesztés költségvetése, csak azt gondoljuk, hogy a fejlesztéseknek azért árai vannak és a kérdés az, hogy megérik-e ezek a fejlesztések ezeket az árakat, amiket a következő évek fognak viselni. Azzal is egyetértek, hogy a hiteleket fel kell venni, különösen ilyen hosszúlejáratú, viszonylag jó kondíciójú hiteleket, mert a hitel valóban a gazdaság motorja, és az önkormányzatnak valóban olyan plusz bevételeket jelenthetnek, amelyekből meg kell valósítson az önkormányzat olyan infrastrukturális beruházásokat is, amelyek kötelezettségei, de előre láthatóan is pontosan tudjuk, hogy egy fillér hasznot nem hoznak, tehát nem a gazdasági életben megszokott beruházásokról beszélünk, hanem olyanokról, amiket - út-, járdafelújítások - meg kell csinálni. Én szívem szerint még nagyobb ütemben csinálnám, mint most mennek vagy eddig mentek, de meg kell csinálni. Tudjuk, hogy annak közvetlen anyagi hozadéka nem lesz, illetőleg talán az ipai parki beruházást kivéve, mert arra számítunk, hogy annak az útépítésnek azért lesz közvetlen hatása is, ha ott a betelepülések megtörténnek vagy folytatódhatnak, és akkor abból valóban az önkormányzat tud pénzt szerezni. Elhangzott több helyütt és többször, hogy tulajdonképpen itt vagyonnövekedés áll elő az önkormányzatnál ezen hitelfelvételek kapcsán megvalósuló felújítások, beruházások tekintetében. Ez valóban Így van, csak a kérdés az, hogy milyen vagyon növekszik az önkormányzatnál. Az önkormányzatnak a törvény szerint háromféle csoportban kellene nyilvántartani a vagyonát. Vannak a forgalomképtelenek, a korlátozottan forgalomképesek és a forgalomképes vagyontárgyak. Ezekből a hitelekből, amikből megvalósulnak beruházások, felújítások, ezek nagy része, ahogy én végigtekintettem, forgalomképtelen vagyontárgyban testesedik meg. Valóban megnő a vagyonállományunk, csak ezeket nem fogjuk tudni direkt módon majd hasznosítani. Tehát a hiteleknek vannak azért ilyen kockázatai. Mindazon által én is azt gondolom - nyilvánvaló lesznek majd részletes javaslataim -, hogy ez a költségvetés valóban alkalmas arra, hogy ezt megtárgyaljuk ma és talán el is fogadjuk, csak azt szeretném, ha mindenki tisztában lenne azzal, hogy ez egy felelős döntés tehát, aki ezt a költségvetést megszavazza az tisztában legyen azzal, hogy ennek milyen kihatásai lesznek az elkövetkezendő esztendőkre, és tisztában legyen azzal, hogy ezek miként finanszírozhatóak. A jelenlegi költségvetésben 800 millió körüli vagyonértékesítés van betervezve. Nem tudom, hogy a következő években rendelkezik-e az önkormányzat olyan mértékű vagyontömeggel, amelyeket a következő években hasonló nagyságrendben értékesíteni tud, ami esetleg plusz bevételeket jelenthet, és alapot képezhet talán legalább a saját erőkre az újabb, majdan a 2007. évet követő pályázatoknál megnyíló lehetőségek esetében befizetni a szükséges önerőket. Én azt gondolom, hogy bizonyos helyen - és ez is veszélye a költségvetésnek - talán van egy kis alultervezés. Én nem úgy látom, hogy a dologi kiadási soroknál, mondjuk azok tarthatóak lennének. Én azt megértem, hogy a 2007. év bázist figyelembevéve a dologi kiadási sorok összességében a 2005-höz képest csökkenek, mondjuk a ….ÁFA csökkenés miatt és ez egy nagyon jó dolog, de azt nem látom kristálytisztán, hogy ez a csökkenés viszont összességében, mondjuk alámegy a 2004. évi dologi kiadási soroknak. Tehát azt nem tudom, hogy ilyen jellegű. Ezért mondom, hogy számomra úgy tűnhet, hogy ez alultervezett. Egyébként most megkaptuk az Érdekegyeztető Tanács álláspontját, ők is valami ilyesmit mondanak. Úgy érzik, hogy ebből talán nem kifinanszírozható ez az év. Aztán persze meglátjuk, mert úgy is oda kell adnunk azt a pénzt minden intézménynek, amihez szüksége van. Összességében azt gondolom, hogy ez a költségvetés valóban alkalmas a tárgyalásra, még arra is, hogy elfogadásra kerüljön. Hiányolom, hogy a kórháznak semmiféle gép-, műszerbeszerzést nem találok benne. Hiányzik még belőle a belvárosi forgalomcsillapítás és a belvárosi rehabilitációra szánt nagyobb pénz. Több éve beszélünk arról, hogy a belvárosban valamifajta “rendet” kellene tenni. Jelentős forgalomcsillapítási belvárost szeretnénk elérni. Ezeket nem találtam, ami nem jelenti azt, hogy nincs bent, csak én nem találtam meg.

Litter Nándor: Az Ipari Park mellett a Thury Laktanya területe is olyan, ahol vállalkozói bevételeket érhetünk el, ha ez 800 milliós program ott megvalósul. A belváros forgalomcsillapítására szerepel benne egy tétellel, illetve a 2007. évre történő készülés tervei között 71 néhány millió Ft-ot tervezünk, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez szükséges projektek előkészítésére. Ott lenne még úgy a teljes program előkészítése. Az egy fontos cél lenne, hogy ez ott elinduljon és megvalósuljon.

Polai József: A koncepciót, ha jól emlékszem november 15-ével tárgyaltuk és azóta azért elég hosszú idő telt el és a költségvetési tervet lényegében hozzánk a mai naphoz képest nem sokkal korábban került. Ha a koncepciót összehasonlítjuk ezzel a költségvetési tervezettel, akkor még inkább erősödik az a látszatunk, hogy normatíva csökkenés látszik a tervezetben. Minimális a bérfejlesztés. Az intézményi felújításokról azt mondanám, hogy ugyan vannak, nem azt mondom, hogy nincs vagy kevés, de iskolák vonatkozásában tényleg elindultunk kormányzati pénz segítségével ebbe az irányba, de az orvosi rendelők tekintetében én nem osztanám - Sajni képviselő úr vagy talán Papp Péter képviselő mondta – azt a véleményt, hogy ilyen téren is milyen jól állunk. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon régóta várja Kiskanizsa már a saját rendelőjének az újjáépítését. Hiába van az minden esztendőben, hogy felújítási sorrendben talán idén már az első helyen szerepelünk és a költségvetésben nem látjuk, sőt ha nem is magunkról beszélünk, akkor azt is mondhatom, hogy nagyon kevés pénzt látunk orvosi rendelők felújítására. Az igazából nem boldogít engem, hogy a palini rendelőnek pótmunkái megjelennek még, meg egy sánci rendelő bent van, illetve még esetleg az ügyeleti hely rendbetétele, mert az is szükséges. Évtizedek óta vagyunk ebben a helyzetben Kiskanizsán. 2006. ezek szerint még sem lesz az önkormányzatok éve, hiszen mind normatíva csökkenést említettem, ez látszik. Nem lehet az intézményeknél csak takarékossági intézkedésekkel a hiányt ellensúlyozni. Veszélyben kerülhetnek, úgy gondolom, évről évre vagy mindig rosszabb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok. Működési hitelfelvételre van szükség. Mennyit?! 362 milliót vagy majd többet? Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy ez az ígérgetés jellegű hozzáállás szerintem a városunkat egy olyan növekedésbe ugyan viszi, de hitelfelvétellel tudjuk ezt a növekedést megteremteni. Ezt az ígérgetést szerintem talán nem kellene a végletekig feszíteni. Miközben az egészséget hirdetjük, az önkormányzatoktól elvették a diáksport támogatást. Ha nem tévedek, 1.200 vagy 1.300 Ft-ból tanulóként ez a normatív összeg és ez most nincs. Úgy gondolom, hogy sport tekintetében, különösen a fiatalok sportjában nagyon hiányzik ez az összeg. Polgármester úrtól talán megkérdezhetem azt, hogy amit aláírt 2005. június 29-én Aranymetszés Alapítvány és az önkormányzat között létrejött megállapodásban azt ígérte, hogy 3,5 millió Ft-tal fogja segíteni a művészeti oktatást, képzést. Ez nem jelenik meg a költségvetésben. Van ugyan egy kisebb összeg, de jóval kevesebb. Tehát a megállapodás nem teljesült. Ilyen kérdésem nekem is adódik, hogy miért kell megközelíteni a hitelképességünk felső határát? A verseny- és élsportra 67 millió Ft-os támogatás szintén kevés, úgy gondolom. Ezt valamilyen módon meg kellene emelni. Igaz, tett erre bizottságunk javaslatot, ha nem tévedek 72 millióra, majd erről szó lesz. A normatívákból hiányzik a sportfeladatokra korábban létező pénz. Ez mintegy 11 millió Ft-os kiesést jelent a diáksporttal kapcsolatban. Nem véletlenül éltem én is a költségvetés módosításának lehetőségével Kiskanizsáról bevitt, javasolt problémákkal, aminek a megoldását kérnénk. Azt hiányolom, hogy ilyen fejlesztési hitel, tehát ilyen mértékű hitel felvételéből egy Kiskanizsának, amely két választási körzetből épül fel, gyakorlatilag mondhatom, hogy csak fillérek jutnak.

Litter Nándor: Egyrészt a Tavasz utcai háziorvosi rendelők elkészülnek ebben az évben. Nem két rendelő fog ott elkészülni. Ezt a programot bérletet nyújtóval történő megállapodás alapján hajtjuk végre. Plusz két orvosi rendelő fog ott elkészülni. Ezt nem a város finanszírozza. Vissza kell nézni az elmúlt évekre. Soha ilyen ütemben háziorvosi rendelők felújítása nem történt meg. Ezt folytatjuk ebben az évben is, plusz a háziorvosi ügyelet is kialakításra kerül. Ilyen jelentőségű beavatkozások nem igazán voltak. Intézményeknél én azért a Rozgonyi iskolát megemlíteném. Tervezzük a Bolyai iskola címzett támogatással történő felújítását. Ez olyan változást fog itt jelenteni az intézményi rekonstrukcióban, hogy a több ágazat dolgait, a Hevesi Művelődési Házat és egyéb dolgokat ne is említsek, szerintem az elmúlt évtizedekben ilyen jellegű és ilyen mértékű fejlesztések nem történtek meg. Az Aranymetszéssel kapcsolatban egyrészt van 500 eFt direkt támogatás, másrészt átvettük a kolléganőt, a vezetőt a Zeneiskolába. Ott történik meg a foglalkoztatása, míg korábban az Aranymetszésben volt. Ezen kívül a bérleti díjon keresztül, ha jól emlékszem 1,7 mFt-os támogatást adunk. Ha ezeket mind összeadjuk, ez lényegesen több, mint amennyit a megállapodásban vállaltunk. A város teljesíti a megállapodásait.

Cserti Tibor: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy közel 30 év tapasztalatában tekinthetek a költségvetés készítésének folyamatára és az előttünk fekvő költségvetésre is. Különösen abba a költségvetésbe, ami egy önkormányzati záró ciklus utolsó évének a költségvetése sok minden összegződik. Összegződik ebben a költségvetésben a négy év munkája, ami elindult egy …. állapotról, és ezt nagyon sokan érintették. Ehhez képest nagyon sokan vitatják a mostani költségvetést, de egyet nem lehet vitatni, és nagyon jó volt az a sorrend, hogy a könyvvizsgáló úr elmondta az előttünk fekvő anyagról az általános jellegű véleményét. Én úgy gondolom, hogy módszertanilag ez a költségvetés nagyon sok előzetes egyeztetés végső eredményét gyúrta a lehetséges szinten össze, és ráépült azokra a kompromisszumokra, ami egyébként pénzügyi technikailag is általános szerkezetegyensúly szempontjából kezelhető volt. Azért tartottam fontosnak ezt elmondani, mert előttem lecsengenek a költségvetés előkészítésének azon fázisai, amikor mondjuk egy civil fórummal történő huzamosabb egyeztetési folyamatnak van egyfajta pénzügytechnikai eredménye itt előttünk. Van egy beruházási sor végső eredménye. Megfogalmazódnak olyan támogatási igények, amelyek vagy beleférnek, vagy nem ebbe a költségvetésbe. Végső soron úgy gondolom, hogy ha technikailag nézzük a költségvetést, akkor pénzforgalmi szempontból és vagyoni szempontból elemezhetjük. A felszólalások többségével egyetértek, és mindegyik az aggódó jellegű hozzászólását fejezte ki. Nyilvánvaló olyan éllel, hogy kicsit tükröződjön belőle az az általános ideológiai állapot, tükröződjenek belőle azok a konkrét területi szempontok, ami még talán utolsó pillanatban is kivehetőnek vagy teljesíthetőnek tartanak választási lakossági ígéretet. A magam részéről, miután nagyon nem vagyok elkötelezve egyetlenegy irányban sem, azt tudnám mondani, hogy pénzforgalmi szempontból a költségvetés-tervezet előttünk lévő anyaga összességében rendben van. Az a nem vitatható könyvvizsgálói álláspont, én emlékszem, hogy az induló ciklus elejei állapothoz képest, amikor meghaladta a 90 %-ot az eladósodás mértéke, jelentem, hogy 84,1 %. Ugye ez az irány érzékelhető. Pénzforgalmi szempontból nagyon fontos a belső szerkezeti egyensúly. A belső szerkezeti egyensúly helyreállt. Igaz, hogy most is nagyon sokan felhívták a figyelmet, ellenzéki és koalíciós képviselőtárak egyaránt, hogy a költségvetés belső szerkezeti egyensúlya még tovább javítható és ez pontosan a folyószámla hitelkeret mértékén mérhető. Van egy 180 milliós tétel, ami még mindig finanszíroz működési dolgot. Ez kérdés, hogy azon ad hoc jelleggel eltörölhető-e vagy nem. Erre történnek kísérletek itt. Úgy gondolom, hogy egy egészséges kompromisszumot tartalmaz a költségvetés. Miért? Mert a költségvetési intézmények számára megtakarítási kötelmet ír elő úgy a személyi, mind a dologi kiadások vonatkozásban. Nem vétetlenül vette fel az érdekképviselet, hogy ezen javítani kellene. Úgy gondolom, hogy az általános kényszerből adódóan a valamit valamiért elv alapján ez a dolog egy egészséges kompromisszum következménye, tehát támogatható, végrehajtható. A másik nagyon fontos dolog, hogy a szerkezeti egyensúly szempontjából a működőképesség mellett azért olyan támogatási rendszert is tartalmaz és előirányzatokat, ami egy polgári város életéhez hozzátartoznak. Azok a civil szervezetik, amelyek egyébként a civil koncepcióban általunk is elfogadásra került és alátámasztásra került azok működési feltételei, itt visszaköszönnek, és úgy gondolom, hogy nem egy sorvadás irányába vezet. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy a belső szerkezeti egyensúly szempontjából nagyon sokan megfogalmazták, hogy a fejlődés költségvetése ez. Nagyon egyetértek az előttem felszólalókkal, akik gyakorlatilag a fejlesztések és felújítások együttesen durván 4,5 milliárdos nagyságrendjét a jövő költségvetésének tekintik, és ez azt is jelenti, hogy ennek a finanszírozásához hitelfelvételre van szükség. A hitelfelvételnél nagyon fontos az a megállapítás, hogy az adósságtöbblet egy hosszabb távra elnyújtott hosszúlejáratú hitel mellett finanszírozható. Nagyon fontos megállapítani azt is, hogy ennek a hitelnek a kondíciói az adott gazdasági feltételek mellett nagyon kedvezőek. Nem említette meg senki, de egyébként bízzunk abban, hogy a gazdaság általános állapota javul, az infláció csökken, ennek mértékében pedig a forrásoldali finanszírozásnál a kamatterhek is csökkeni fognak. Ilyen értelemben tartalékot is tartalmaz a terv, akár éven belül is. Fodor képviselőtársam érintette ennek a folyószámla hitelkeretnek a kérdését az általános terhelési szintnél. Most akkor kezdjük azt a polémiát, hogy vagy a folyószámla hitelkeret általános mértékét megemeljük, vagy most feltételezem, a kórháznak lesz általános évközi likvidítási pozitívuma, ami meg bevonható …., akkor azt meg támadjuk. Legyünk következetesek. Úgy gondolom, ha normális gazdasági viszonyok között állítunk össze egy költségvetést, akkor az előterjesztés ilyen értelemben logikus. A közös képviselői indítványokat magában foglalja. Nagyon fontos megjegyezni, hogy nemcsak a működés tekintetében, hanem a támogatásoknál is, tehát a fejlesztési támogatásoknál is 275 millió Ft-os támogatási összeg van előttünk. Tessék megnézni a 8. számú mellékletet. Nagyon korrekt az anyag, hogy a 2004. évi tényadatokat, 2005. évi várható teljesítést és a 2006. évi javaslatokat magába foglalva egy olyan dinamikát rajzol fel, hogy senki nem vitathatja azt, hogy az adott kereteken belül a költségvetés előremutató. Ha vagyoni szempontból vizsgáljuk a költségvetést, hogy mindenféle ….. vagyongyarapodás a mérvadó, és úgy gondolom, hogy azokat a kritikai észrevételeket is, amelyeket megfogalmaznak, hogy igenis a vagyonszerkezeti elemen belül a részben forgalomképes vagy forgalomképtelen vagyonállománya növekszik és kevésbé növekszik a forgalomképes vagyon aránya. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a 2006. évi költségvetés végrehajtásával Nagykanizsa város lakossága is nagymértékben gyarapszik. Ezen belül ki kell emelni olyan és nemcsak az általános közérzetjavító beruházásokat, mint az útfelújítás, járdafelújítások, hanem gondoljuk csak a panelprogramra. A város több mint fél milliárdot áldoz annak érdekében, hogy a korábbi elmaradt felújítások gyakorlatilag egy hullámban, egy ütemben, nyilván központi segítséggel megvalósulhassanak. A költségvetést elfogadásra javaslom.

Halász Gyula: Ebben a ciklusban jelentős fejlődésen ment át Nagykanizsa és a jövőben is annak elé néz, tekintve, hogy az autópálya elérhető közelségben van. A 2002-ben magalakult önkormányzat hamarosan letette a Kanizsa Fejlesztési Tervet, aminek ütemezését évről, évre a költségvetésbe beépítettük azokat a fejlesztési elképzeléseket, konkrét javaslatokat, pénzzel és központi, illetve Európai Uniós forrásokkal egészítettük ki. Azt mondom, hogy ez a költségvetés méltó folytatása a 2005-ös, illetve 2004-es költségvetésnek. Ilyen nagyarányú út, és járdaépítés, felújítás még nem történt az önkormányzatiság eddig eltelt időszakában. Ilyen mértékű intézmény felújítás nem történt az önkormányzatiság eddigi időszakában, ilyen mértékű műemléki jellegű felújítás nem történt, mint az önkormányzatiság eddigi időszakában és az Ipari Park fejlesztése, illetve Polgármester Úr jelezte, a Thury városrész fejlesztése egy olyan perspektívát nyújt a város számára, amelyre később méltán lehetünk büszkék. Én azt gondolom, hogy ennek az önkormányzatnak, illetve a koalíciónak van terve, van elképzelése, tudjuk, hogy mit szeretnénk, és a Kanizsai Fejlesztési Terv mentén a jövő városát építjük, nem pedig a letargiáét. Úgy gondolom, hogy sikeres várost csak akkor tudunk építeni, ha a fő célokban egyetértünk az önkormányzattal, és ezeket a fő célokat a mostani költségvetésben is megtaláljuk. Arra kérem az ellenzéki képviselőtársaimat, hogy szavazzák meg ezt a költségvetést. Tegyük együtt sikeressé Nagykanizsát.

Zakó László: A pénteki informális közgyűlésen más sokat beszélgettünk a költségvetésről. Ott jegyzőkönyv nem készült, ezért részben vagy akár egészben szeretném megismételni az akkor elmondottakat, nehogy a feledés homályába vesszen. Először is Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság határozatára szeretném ismét felhívni a figyelmet. Nem fogadta el a költségvetést. Közte kormánypárti bizottsági tag sem fogadta el. Erre halottunk Polgármester Urat a rádióban, hogy Ő telefonon érdeklődött a távolmaradóktól és Ők biztosították Őt afelől, hogy Ők támogatják. Gondolom, hogy ezt nem gondolta komolyan Polgármester Úr, hogy ezzel elfogadhatóbbá teszi számunkra ennek az előterjesztésnek a lényegét. A könyvvizsgáló jelentéséből kiderül, hogy nem talált alapvető kivetnivalót, de ahogy jeleztem nagyon ….. fogalmazással azért leírja, hogy csak látszik, tartható, úgy tűnik. Tehát azért biztosra Ő sem merne menni a jelentése alapján. Azért ez is egyfajta figyelmeztető jel, amit nekünk azért valahogy érzékelni kellene. Beszélhetünk mi sorról, sorra, dicsérhetjük, kampányolhatunk itt a választások évében, és dicshimnuszokat zenghetünk a költségvetés szépségeiről, de azért azt szeretném elmondani, hogy a hitelállomány az óriási. A tanult bankár képviselőtársaink ugye értelemszerűen támogatják az ilyen arányú hitelfelvételt. Az Önök által most vállalt kötelezettséget ki tudja hány és milyen összetételű képviselőtestület fogja nyögni, illetve nem is a testület, hanem a város. Nagyobb felelősséggel kellene a jövőről gondolkodni, ha a jövő városát építjük Halász képviselőtársam, akkor a jövő fogalmába értse bele a jövő terheit is, ne csak a hozadékokat, a szépségeket. Itt az Ipari Parkkal kapcsolatban felmerült, hogy mennyire nagy útépítések fejlesztések kialakítások vannak. Ezért megkérdezem, hogy tudjuk-e, hogy kiknek építjük ezt az Ipari Parkot ilyen nagy ütemben, mert Letenyétől-Zalakomárig, Zalaegerszegtől-Csurgóig mindenhol erre várnak, hogy a messiás eljöjjön, és valami jobb sorsot hozzon az ő településükre. Én úgy gondolom, hogy valóban tisztes környezettel kell fogadni a nagy Őt, csak lássuk már kicsit körvonalazódni azt is, hogy ki is lesz az a nagy Ő, mert meg kell, hogy mondjam Polgármester Úr, Képviselőtársaim most néhány napja ajánlószelvényeket gyűjtök saját magamnak, és több ezer lakásba kopogtattam, illetve csengettem be. Én úgy gondolom, hogy nem ártana, ha konzultálnának Önök is a városlakókkal, mert nem gyűjtöttem csokorba és ne is fogom elmondani, de nagyon érdekes kép alakult ki a városról, városvezetőkről, rólunk. Néha pironkodtam, de végül is az embert mondjuk, ha megválasztják egy testületbe, akkor vállalja mindenért a felelőssége, legalábbis a saját döntéseiért. Önök is vállalják. Alapvetően, ha lendületben az ország, akkor minek értékeljük azt, hogy csak az állami normatív támogatás a tavalyihoz képest 300 millióval csökken. A kötelezően ránk rótt feladatokat nem tudjuk teljesíteni. Működési hitelt veszünk fel. Ezek meg nem térülő hitelfelvételek. Ezt sajnos egy púpként kell a hátunkon kezelni. A polgármesteri előterjesztésből valóban egy optimista hang áradt, de a hitelállományt és a törlesztési ütemezését nézzük, akkor 2015-ig csak az eddig felvett hitelek törlesztő részleteit látjuk. Mi lesz jövőre, azt követő évben felvett hitelek visszafizetésével. Egy végelláthatatlan hosszú papírcsíkot kellett volna itt nekünk megkapni, ahol ki tudja, hogy az utolsó évet hol kellett volna meghúzni, mint határt. Úgy érzem, hogy abba a hibába esett a város, hogy általában ilyen pályázati pénzek esetén örül és szeretné megkedveltetni itt a képviselőket a felől az előterjesztő, hogy ha kapunk x millió Ft-ot és nekünk ugyanannyit mellé kell tenni, vagy 10 %-át, akkor vegyük fel, mert ezek már talált pénzek. Nekem már régesrég nem elfogadható az a szemlélet, hogy tegyük 10 %-ot mellé, mert kapunk 90 %-ot hozzá. Ez egy darabig elmegy, de ezen a határon már rége túlléptünk.

Litter Nándor: Meggyőződéssel vallom, hogy mi nem a pályázatokhoz csatlakozunk csak, hanem készítettünk egy fejlesztési programot, és amikor ezek a pályázatok illeszkednek ehhez a fejlesztési programhoz, akkor nyújtunk be pályázatokat. Visszakérdeznék, hogy melyik pályázatra nem lett volna szükség? Melyik beruházásra nem lett volna szükség, amit tervezetünk, megvalósítottunk, vagy tervezünk ebben a költségvetésben? Én úgy gondolom, hogy mindegyikre szükség van, mert ha kimegyünk az utcára, megnézzük az intézményeket, akkor tudjuk, hogy még sokkal többet elkölthetnénk. A hitelekről. Egy 21 milliárdos költségvetéssel rendelkező városnak a legmagasabb hiteltörlesztés időpontjával, kamattal együtt 250 millió Ft körül van a kötelezettség egy év alatt. Hát akkor bezárhatjuk a boltot, ha ez a város ezt nem tudja felvállalni. Ebben, meggyőződésem szerint semmiféle kockázat nincs, és szolgálja a város fejlődését ez a hitelfelvétel. Az Ipari Parkról. 145 hektáros a laktanyákkal együtt az Ipari Park. Ebből már csak 40 hektár van. Igaz, hogy nem a nagy Ő, ahogy Ön mondta, de nagyon sok kisvállalkozó egyrészt a zöldmezős területeken és a másik területeken is vásárolt tőlünk ingatlanokat, hozott létre munkahelyeket. Az a cél és ezt a költségvetés is tartalmazza, hogy keresnünk kell új területeket, ahogyan a tavalyi évben meghatároztuk, bővítenünk kell az Ipari Parkot, hogy újabb kedvezményes földterületek eladásával támogassuk az ipari beruházásokat.

Röst János: Az előző héten, ezen a héten is a legtöbb bizottsági ülésre elmentem, ugyanis kíváncsi voltam arra, hogy ellenzéki képviselőtársaimnak milyen jellegű szakmai véleménye, szakmai indoklása van, illetve, hogy mivel jönnek elő. Be kell, hogy valljam, teljes mértékben csalódtam. Körülbelül négyen ugyanazt az egy mondatot mondták el majdhogynem, ami egy számszaki hibát jelentett, majd türelmesen vártuk azt is, hogy az informális közgyűlésen szakmai véleményéket, sőt kemény kritikát, amit elvártam volna tőlük, megkapjuk. E helyett a tegnapi nap kaptunk a FIDESZ frakció részéről véleményeket, amiben kiemelném Papp Nándorét, ami szakmailag indokolt. A többi gyakorlatilag szerintem véleményként hangzik el, nem pedig módosító indítványként. A legnagyobb módosító javaslata a FIDESZ-nek a következő volt, hogy legyen elköltve 100 millió Ft a régi piactér megvásárlására, illetve a kiváltására, és erre gyakorlatilag megpróbáltak szembeállítani egy vagyonértékesítési bevételt. A költségvetés nem így működik, hogy van egy bevétel, és akkor arra ráterhelek másik oldalon kiadásokat. Akkor meg kellene mondani azt, hogy hányas táblába kérik ezt módosítani, illetve azt mellé kell rendelni, hogy e helyett mi maradjon el, mert önmagában véve egy óhajt megfogalmazni szakmai véleményként én úgy gondolom, hogy ez nem teljesen van rendben. A 4. számú táblában vannak a bevételek, a Thury Laktanyát érintő is. Szeretném megköszönni a testület tagjainak a közreműködésüket, és szeretném megköszönni a hivatal dolgozóinak azt a szakmai munkát, amit gyakorlatilag Ők ez mellett elvégeztek, hiszen nélkülük ez a költségvetés nem lenne ilyen kondícióban. Meg szeretném köszönni a résztvevő partnereknek, Kft-nek, intézményeknek a megértését és korrekt hozzáállását, hogy ez a költségvetés Így elkészülhetett. Ezt a költségvetést, ha összehasonlítom a korábbi periódusokkal, nyugodtan azt mondhatom, hogy ez a haladás költségvetése. Ugyanakkor a korábbi ciklusokban a helyben járás vagy Pató Pál mozgalmi kör működése volt jellemző. Igazából nem volt lehetősége arra, hogy nagyobb lépéseket megtegyen. Egyrészt az állami támogatások hiánya miatt, hiszen az előző négy évben állami támogatás alig jött. Másrészt a rossz gazdálkodásnak köszönhetően, hiszen 1,2 milliárd gázközmű vagyont kapott ….. az előző testület. Ugyanakkor ennek a testületnek ilyen jellegű árbevétele nem lehetett és nem volt. A jelenlegi állapot kedvező a városnak, hiszen 2006. év végérte az M7-es elkészül és 2007. év végére pedig az összekötő szakasz balatonkeresztúri szinten elkészül, ami azt jelenti, hogy ideális arra, hogy befektetőket vonzzon. Ha most nem készítjük elő ezeket a lehetőségeket, tehát nem tesszük Nagykanizsát …., másrészt az infrastrukturális beruházásokhoz nem készítjük elő a közműépítéseket – itt mondanám az Ipari Parkot, illetve a Thury Laktanyát –, akkor esély nincs arra, hogy ez az időszak pozitívan záruljon, hisz az EU-csatlakozás előnyeiből származó lehetőségeket az első EU-s költségvetésnél most lehet kihasználni, 2009-ben vagy 2010-ben már nem. Én nem félnék ettől a lehetőségtől, hogy most költségbe verjük magunkat, mert minden egyes gazdálkodás így működik. Azt hiszem, hogy ezek az összegek jó célt szolgálnak és meggyőződésem az, hogy ez a város fejlődőképes lesz. Arra kérnénk mindenkit, hogy támogassa ezt a költségvetést, még az ellenzéki képviselőtársaimat is, habár tudom, hogy kampány van ilyenkor, és nemet kell mondani mindenre. Azért arra kérném, hogy ne mondjanak nemet a kórházfelújításra, mozi felújítására, HSMK felújítására, a Rozgonyi iskola felújítására, az Ipari Park fejlesztésére, Thury városrész fejlesztésére, intézményi felújításokra, játszóterek, kerékpárutak, gyalogjárdák fejlesztésére, építésére, akadálymentesítésre, orvosi rendelőkre, mondhatnám informatikai fejlesztéseket vagy a főiskola fejlesztés támogatását, vagy mondhatnám a panelprogram több mint 500 millióját, amiből egyébként, ha számszakilag ez kiszorzom, 1000 pályakezdőnek lehetne támogatni még esetleg a lakáshoz jutását, de nyilvánvaló, hogy a támogatásnak ez a mértéke itt csapódik most le. Mindent csak úgy lehet eldönteni és bírálni, ha valamivel szembeállítom. Önmagában véve nem lehet egyiket sem megtenni. Dr. Fodor Csaba képviselőtársamat pedig arra kérném, hogy bízzon a jelenlegi kormányban jobban, bízunk abban, hogy ebben az évben is a koalíció marad kormányon, és akkor ezek az aggályai szerintem megszűnnek.

Dr. Szabó Csaba: A költségvetés általános vitája részénél szabad legyen általánosságoknál maradnom, de óhatatlanul a kórház, illetőleg az egészségügy támogatása felvetései miatt egy kicsit vissza kell, hogy kanyarodjak az időben. Ez a város a megyerendszer miatt egy végletekig elhanyagolt épületállagú és egy leromlott orvosi műszerekkel ellátott kórházat örökölt 1990-ben. Az akkor megalakult első önkormányzati képviselőtestület a kórház vezetésének akkor elkészített koncepciója fontosságát és példaértékűen magyarországi viszonylatban tudomásom szerint egyedülálló mértékig támogatta a kórház rekonstrukciót 410 mFt-al. Ez által nyílt lehetőség arra, hogy a kórházat megújítsuk. A megújítás e pillanatban is folyik. Az ezt következő önkormányzati ciklusokban 1998-2000. közötti kivétellel, amikor egy fillér központi támogatást sem sikerült az egészségügy számára biztosítani, minden képviselőtestület valamilyen általa kezelhető mértékig támogatta az egészségügy megújítását. Ez az önkormányzat is. Én tulajdonképpen e helyen köszönetet kell, hogy mondjak. Azért ezt nem teszem, mert mindannyian tudjuk, időben jeleztük, hogy 2006. évben 284 mFt orvosi eszköz amortizációjának a pótlásforrására volna szükség, de ismerve a kondíciókat, amelyek kétség kívül az 1990-es önkormányzati feltételrendszerhez képest folyamatosan romlottak minden kormányzati ciklus alatt, azt kell, hogy mondjuk, hogy mi úgy kellett, hogy felismerjük a jelen előttünk lévő költségvetés tervezetet, hogy járni jár ugyan az egészségügynek, de csak ennyi jut. Irreális igényekkel nem lehet fellépni. Igényeinket megfogalmaztuk, fenntartjuk, és tovább fogjuk finomítani. Őszinte sajnálatomra 15 költségvetési évet szorongtam végig, az első 11 évben körmömet rágva és kívülről, az utolsó 4 évben belülről. Mondhatom, hogy nehéz időszak volt mindegyik periódus, amikor azt kellett figyelni, hogy a megfogalmazott szükségletek, és szeretném hangsúlyozni nem igények, teljesíthetőkké válnak vagy sem. Az előbb már említett ciklust kivéve minden alkalommal segítőszándékra találtam. Reménykedem benne, hogy amennyiben a vagyonértékesítés lehetővé teszi, hogy a volt tüdőgondozó épületét, a volt bőr- és nemibeteg gondozó épületét, amelyek e pillanatban hasznosítás nélkül állnak, sikerül értékesíteni, akkor pótlólagos forrást is kaphat esetleg az egészségügy. Most abban a reményben fejezem be a hozzászólásomat, hogy a részletes vitánál azért még egy módosító javaslattal szeretnék élni.

Budai István: Úgy érzem, hogy bizonyos fokig összekeveredtek a Röst úr által javasolt sorrendek, és mintha adós lennék a Pénzügyi Bizottság döntésével, és el szeretném mondani, hogy megtárgyaltuk elég alaposan. Hosszas vita után ott a hitelfelvétel volt a fő szempont. Azonban úgy gondolom, hogy nem érdemi, hanem inkább politikai vita lett belőle. Azt hiszem, hogy amit mi most elfogadásra ajánlunk, azok komoly gazdasági kérdéseket vetnek fel, és megítélésem szerint jóváhagyásuk esetén a város fejlődését szolgálják. Sok előttem szóló ezt tanúsította. Természetesen akceptálom azokat az aggályokat is, amelyeket mások fogalmaznak meg másképpen, biztos az előremutató vita érdekében. Kérem a közgyűlést, hogy ismerve a Pénzügyi Bizottság álláspontját, ismerve a könyvvizsgálói jelentést – mert mi már a bizottsági ülésen tárgyaltuk –, bátorkodom javasolni, hogy a közgyűlés fogadja el a költségvetést. Azt is bátorkodom javasolni, hogy nagyon szigorú gazdálkodás mellett, megfelelő ellenőrzéssel, kontrollal figyeljünk oda, és segítsük a várost annak érdekében, hogy a költségvetés teljesíthető legyen. Úgy gondolom, hogy ennek minden feltétele biztosított. A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a költségvetést.

Dr. Fodor Csaba: Röst képviselő urat megnyugtatnám, hogy nem csak bízom, de biztos is vagyok abban, hogy nem csak Nagykanizsán, de Zala megyében is és az országban is győzni fog a Szocialista Párt, és ő fog kormányt alakítani az áprilisi választások után. De azért kértem szót, mert szeretném egy 3. határozati javaslattal kiegészíteni az előterjesztést. Szeretném, ha a közgyűlés elfogadná, hogy amikor a 2005. évi zárszámadásról dönt a közgyűlés, akkor ugyanazon a közgyűlési napon a következő napirendi pontként tárgyalja a költségvetési rendelet komplett módosítását, de ne csak a szokásos módon, ahogy eddig tettük, hanem tekintsük át – akkor már egy-két hónap tapasztalat lesz a birtokunkban –, hogy miként látjuk, hogy mennyire tarthatók vagy nem tarthatók ezek a számok.

Bicsák Miklós: Végighallgatva a bölcs gondolatokat és a pesszimista véleményeket, úgy gondolom, hogy aki mer, az nyer. Az élet küzdelem. Ez igaz a vállalkozókra és az önkormányzatokra is. Aki vállalta, hogy képviselőként – akár egyéni, akár listáról került be – a várost szolgálja, fel kell vállalnia a jót és a rosszat is. Ez családon belül is így van. Ezt a költségvetésünket vállalni kell. Mint vállalkozó is hangsúlyozom, hogy úgy lehet egy városban és egy vállalkozásban is fejleszteni, előrelépni, ha hitelt veszünk. Az itt élők sorsát csak ezekkel a fejlesztésekkel, beruházásokkal tudjuk jobbá tenni, amelyhez hitelfelvételre van szükség. Én is megijedtem a nagy számoktól, de ezt olyan cél elérésért tesszük, amelyben mindannyiunk felelőssége benn van. Nem bántva Polai Józsefet, nem irigylem, hogy Kiskanizsának mi szerepel a költségvetésben – Dobó utca, Alsótemető utca, a temető és az Őrtorony utcai fahíd – több millióval. Polai képviselőtársam szavazza meg a 2006. évi költségvetést, ezután is mi megszavazzuk, bármikor Kiskanizsáért mindent. Kérem, hogy gondolja át a véleményét.

Dr. Kolonics Bálint: A költségvetés megtárgyalása előtt valóban bizottsági szakban, így az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén is sor került a rendelettervezet megtárgyalására. Talán itt nem hangzott el a közgyűlésen, elhangzottak ott is szakmai észrevételek, mégpedig az is, amit hiányoltam és késve érkezett meg, a könyvvizsgálói jelentés, tehát úgy került az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elé megtárgyalásra a rendelettervezet, hogy az nem állt rendelkezésre, az itt, a közgyűlésen került kiosztásra. Az informális közgyűlés egy hasznos dolog a kölcsönös tapasztalatcserére és az esetleges javaslatok megtételére, a magam részéről elvártam volna azt is, hogy a város nyilvánossága tudja és lássa azt, hogy egy informális közgyűlésen mi hangzik el. A költségvetés általános vitájában a legtöbbet feszegetett kérdés a hitel kérdése és a város eladósodása. Nem vagyok pénzügyi szakember, de a józanész által diktált lehetőségek és korlátok között próbálok gondolkodni és átlátni azt, hogy ez a hitelfelvétel mire vezet. Azt látom, hogy számos olyan beruházás volt itt az elmúlt évben is és ebben is, ami részben presztízsberuházások megvalósítását szolgálja, és nem biztos, hogy lehető legésszerűbb döntés eredményeként kerül sor ennek a többnyire hitelből történt forrás biztosításával való megvalósítására. Tehát ha ebben az évben ez hitelkeret 3 milliárd fölé emelkedik, ennek az a következménye is meglesz, ami már el is hangzott, hogy abban az esetben, ha olyan lehetőség lenne és valóban a város hosszú távú célja elérése érdekében jó lehetőségnek kínálkozna akár egy pályázati pénzeszköz elnyerése, elveszi a város esetlegesen azt a lehetőséget, hogy az önerőt mellé tegye, és így azt a fejlesztést nem tudja megvalósítani. Tehát nem minden esetben és minden áron kell csak azért, mert kapunk, mert kaphatunk pályázattal pénzt bizonyos célok elérésére, ezt a lehetőséget megragadni. Át kell gondolni, hogy milyen célra és hogyan valósítjuk ezt meg. Például hosszú vita volt a sportcsarnok beruházásról, de a mai napig állítom azt, hogy a sportcsarnok építése kapcsán a város nem biztos, hogy átgondolta azt, hogy milyen célra, milyen keretekre, milyen befogadóképességre, milyen rendezvények szervezésére, megtartására, kihasználtságra indítja meg ezt a beruházást. Itt is szűkült, szűkült a keret, tehát lehet, hogy egy olyan beruházásról van szó, ami mint más esetben, itt is lehet, hogy a működési költségeket fogja növelni, és ezeket generálni, de ezen túl távlati célokat tekintve más számottevő bevételt a városnak nem hoz. Tehát összességében átgondolásra javaslom azt, hogy mire és hogyan veszi fel a város ezeket a hiteleket, hiszen várni kell arra, hogy azok a lehetőségek, amikkel számolunk a jövőben, esetleg jönnek, és akkor ebben az esetben a forrás már nem áll rendelkezésünkre, mert ilyen presztízsberuházásokra ezt elköltöttük.

Stróber Gábor: Többször elhangzott már az, hogy a város költségvetése. Én kiegészíteném ezt annyival, hogy ez a város lakosságának a költségvetése, mert úgy gondolom, hogy a város lakói észrevételeiket, javaslataikat rajtunk keresztül juttatták el a hivatalhoz, ahol összeállt ez a költségvetés tervezet. Valahol a sorokban meg is jelennek forintálisan is. Úgy gondolom, hogy a lakosság a költségvetést úgy fogja fel, hogy a költségvetésnek vannak kötelező része – gondolok itt az egészségügyre, az oktatásra –, és bizony sokszor van, amikor egy-egy iskola bezárása, megszüntetése vagy leépítése kapcsán egy-egy körzetben konfrontációba kerülünk a lakossággal, végül a gazdaságosság azért egy idő után meggyőzi az ott élőket, hogy helyes döntést hoztunk. A másik része – úgy gondolom – a lakosságnak az, amikor ügyintézésre megy a hivatalba vagy az Okmányirodába, és ott ügyfélbarát ügyintézésben részesül. Ennek is pénzügyi vonzata van, állandó fejlesztések, beruházások szükségesek, hogy naprakész információk legyenek, hogy az ügyintézés precíz, pontos legyen. A másik része a közhangulat javító intézkedések. Gondolok itt a járda-, út, téli hóeltakarítás. Mikor kijön az állampolgár a kapuján és látja, hogy el van szórva a hó már munkába menetel előtt, vagy éppen a víz nem a háza, lakása felé befelé folyik, hanem a vízelnyelők tiszták, karban vannak tartva – ezek az úgynevezett kedélyjavító intézkedések, amelyek jelenetős pénz, beruházást igényelnek. A tavalyi évben is ennek az összege jelentősen megemelkedett, az idei évben is emelkedni fog. Sőt, pályázatok útján talán a legnagyobb összeget az idei évben fogja elérni. Ehhez az önrészt minden esetben biztosítani. Ezt bizony a költségvetésünknek önfinanszírozásból nem tudja megoldani, mert az adók legnagyobb többsége két időszakban folyik be – márciusban és szeptemberben. Kérésem lenne az, hogy az út- és járdafelújítások ne október-novemberben induljanak, hanem hassunk oda, hogy időben, tavasszal és lehetőleg a nyár folyamán megfelelő műszaki átvétellel történjenek, mert a tavalyi év bizonyítja, hogy a kapkodásnak azt hiszem, az idei tél is megmutatja majd, hogy még ráfizetés is lehet ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés előrelátó, előremutató. Azt, hogy tényleg hitelt kell felvenni, több képviselőtársam is érintette, hogy bátran kell nyúlni a hitelhez, ha megalapozott könyvvizsgálói jelentős kitűnik, hogy nem lépjük túl azt a határt, ami már a város eladósodásához vezetne, úgy gondolom, hogy ez támogatandó.

Polai József: Mindenkit arra kérek, hogy ne vegye tőlem rossz néven, hogy szót kértem. Bicsák Miklós megjegyzésére szeretnék csak reagálni két mondatban – nem feszíteni a húrt, nem ilyen szándékkal. Bicsák Miklóst a képviselő munkán túl minden területen jó barátnak gondolom, kezelem, mindig is annak tekintettük egymást. De engedje meg, hogy kikérjem magamnak, hogy egy Kiskanizsával érvel rendszeresen, amikor észre kellene azt venni, hogy olyan aránytalanul támogatják a kiskanizsai gondjainkat. Még egyszer mondom, két képviselő képviseli Kiskanizsát, tehát kétszer akkora terület, mint Palin. Ha megnézem, hogy csak az én körzetemre vonatkozóan mi van a költségvetésben, akkor látok egy Körmös utcai járdafelújítást – amit nem is én javasoltam be, én sokkal fontosabb másik járdákra, utakra hívtam fel a figyelmet. Igaz, Bajcsa is hozzám tartozik, ott is szerepel egy Törökvári utcai járda 500 méter hosszban. Ennyi az enyém. Ha veszem még a temető ravatalozót, amiből talán idén lesz valami, akkor már Csordásné Láng Évával közösen képviseljük, kettőnk feladata Kiskanizsa összességét érintő feladatról van szó. Arra kérem Bicsák Miklóst, hogy felejtse el a kiskanizsaiakat ilyen értelemben. Ha csak megnézem az Önét, kerékpárút – ha nem tévedek – 1500 méter hosszban érinti Palinban, és hadd ne mondjam a rendelőt tavaly, az előtt az óvodát. Nekünk pedig áthúzódik egy híd, a rendelő – hozzáteszem, nem tudom, hogy idén elkészül-e úgy, ahogy mi szeretnénk a 20 millióból, de remélem, a 20 millió rá lesz költve ebben az esztendőben. Miklós! Sokkal többet kapnak, mint Kiskanizsa – mondhatnám, mint együtt Kiskanizsa.

Litter Nándor: Egy apró kiegészítést hadd tegyek. A művelődési ház is részleges felújításra kerül, játszótér készül Kiskanizsán. Arra kérnék mindenkit, hogy ne ilyen módon élezzük ki az egyes területek közötti fejlesztéseket, mert nem könnyű feladat rangsorokat felállítani, és ez az állapotokat figyelembevéve szakmai javaslatok alapján került meghatározásra. Hadd kérjek mindenkit, hogy ezt a vitát így ne folytassuk, mert ennek gyakorlatilag semmi értelme nincs.

Tóth László: Nem tisztem megvédeni Bicsák Miklós frakciótársamat, és elfogadom az Ön érvelését, mert úgy gondolom, hogy ez nem viszi előre az ügyet, de Bicsák Miklós csak párhuzamot vont két választási körzetben megvalósuló beruházások, rekonstrukciók vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy ezt el kell fogadni. Polai József tőlem nem hallotta ma, hogy a 4. választási körzetben összesen 140 méter út kerül felújításra, az Ön választási körzetében pedig 990. Körmös utcát és a Törökvári utcát mondta – nem?

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, az általános vitát lezárom. Ha jól jegyzeteltem, akkor Fodor Csaba részéről volt egy olyan kérdés, amelyre válasz nem érkezett – a működési hitellel kapcsolatosan a 800 millió Ft-os felső keret és a tervezett 362 millió Ft viszonya, illetve, hogy számoltuk a kamatot.

Tóthné Krémer Mária: Természetesen a kamatszámításnál figyelembe vettük – ha képviselő úr megnézi a 19. mellékletet, ahol a felhasználási ütemtervet szerepeltetjük –, három hónapnál, június, július, augusztus hónapban látszik, hogy a hitelkeretünk felső határával számolunk, tehát 599 és 580 millió Ft-tal. Ezekkel az összegekkel szerepeltetjük a kamatot. Természetesen és ezért kértük, hogy esetleg megemelésre kerüljön ez a keret, mert ha ezt csak 1 millió Ft-tal is túllépjük, akkor már közgyűlési döntés következtében emelhetjük csak meg a hitelkeretünket.

Litter Nándor: De a finanszírozási tervnek megfelelően kerültek a kamatok kiszámításra. A szöveges rész vitájával folytatjuk.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság olyan módosító javaslatot szeretne tenni, amit mindig elmondunk, de most nem került be. A 4. § (2) bekezdésébe, ahol éppen ez a 800 millió Ft-os hitelkeret szerepel, ezt úgy javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy a december 31-i állomány nem lehet több, mint a módosított költségvetésben meghatározott folyószámla-hitel összege. Ez egy korlát lenne. Ennek a lejárata viszont nem lehet 2006. április 30., hanem 2007. április 30. annak ellenére, hogy én nagyon szeretném, ha minden évben vissza tudnánk fizetni ezt a folyószámla-hitelt, és december 31-én nulla lenne, de azért ennek a lejárata nem lehet április 30.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság alaposan végigelemezte az előterjesztés szöveges részét, és az alábbi észrevételeket tette. Az megállapítható, hogy az intézmények működése ebben a költségvetésben is biztosított, tehát egészen biztosan nem lesz olyan intézmény, amelyiknek bármilyen szempontból a működése olyan zavart szenvedne, hogy az veszélyeztetne bármilyen feladatellátást is, vagy amennyiben lesz, akkor bizonyosan, ahogy Fodor Csaba képviselő úr mondta, azt korrigálni kell. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 4. oldalon van ilyen, hogy működési bevételek, és összefüggésben az 5. oldalon az intézmények egyéb dologi kiadásaival, itt azonban látok olyat, ami úgy gondolom, hogy az intézmények vállalják azokat a működésükben lévő tartalékoknak még a csökkentését azon határig, ahol valóban nem okoz még problémát, de itt megjelent az idei költségvetésben a működési bevételek között egy olyan tétel, amelyet tanulólétszám arányosan az intézmények számára tettek kötelezővé. A másik pedig, hogy a dologi kiadásokban, az 5. oldalon az egyéb dologi kiadások változatlanul maradtak mondván azt, hogy az 5 %-os ÁFA csökkenés valahol majd kompenzálja. Úgy hiszem, hogy az intézményeknél itt lehetnek esetleg gondok, és kisebb intézmények esetében fordulhat ez különösen elő, úgyhogy kérném majd, hogy amennyiben az intézmények esetlegesen valamilyen kérelemmel élnek az önkormányzat felé, akkor az önkormányzat, illetve a szakosztály vizsgálja meg, hogy ez miért történt, de feltehetően ebben van valamilyen fokon egy kis bizonytalanság, mármint az, hogy hogyan lehet ezt majd végigvinni az év során. Ezen túl az intézmények 2 %-os bérmegtakarítása is benne van a nagy intézményi költségvetésben, tehát a bértömeg 2 %-a tartalékba kerül, illetve megtakarításként kezelik. Ez természetesen valahol kezelhető, de örülnénk neki, ha az intézményeknél lenne lehetőség arra, hogy elsősorban valahol a kiváló munkát végzők részére lenne egy keretünk. De úgy gondolom, hogy jelen pillanatban elfogadták az intézmények, de szeretném, ha mindenegyes önkormányzati intézmény vagy szervezet vonatkozásában látni lehetne – mert ez kimutatásként nem jelenik meg sehol –, hogy ki milyen terhet vállalt be ez által. A másik 12. § (5) bekezdésénél – a normatív hozzájárulásokról van szó – van egy ilyen 5 %-os túllépés – mindenféleképpen visszafizetési kötelezettség van, de 5 %-os túllépés esetén az intézmény tartalékából, illetve maradványából kell ezt kiegészíteni, illetve abból kerül ez majd kiegyenlítésre. Kérném, hogy kerüljön be az, hogy ha önhibájából. Itt nagyon nehéz a normatív hozzájárulásoknak nem a nyilvántartása, mert az megoldjuk, de a naprakészsége miatt lehetnek eltérések. Kérném, hogy amennyiben nem az intézmény önhibájából történik az 5 %-os túllépés, akkor ne büntessük az intézményt. A 26. § szól több tételben az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot érintően például ilyen, hogy a verseny- és élsportról, és azt kérnénk, hogy mivel az előző évihez képest tulajdonképpen még csak nem is inflációkövető és ez a bizottság határozatában is úgy fogalmazódott meg, hogy 3 millióval kérjük legalább kiegészíteni, és a 67 millió helyett 70 millió legyen. Ez egyébként a 10. táblát is érinti, illetve annak itt a szóbeli része. Ezen túl pedig volt még egy tétel, a diáksporttal kapcsolatosan, amit már Polai képviselő úr is említett. Itt megszűnt az 1.300 Ft-os normatíva, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi 9 millió, ami tervezve van, nem lesz elégséges. A bizottság úgy foglalt állást, hogy ezt 5 millióval kéri kiegészíteni. Kérem a közgyűlést, hogy gondolja meg. Azt hiszem, hogy legalább 3 millióval mindenféleképpen kérném ennek a kiegészítését, és a 9 milliót legalább 12 millióra kérném kiegészíteni. Itt szeretném azért elmondani, hogy van pályázati lehetősége az intézményeknek, de erre alapozni egy iskolai sportot nagyon nem lehet, hiszen azért ez nem egy biztos bevétel. Ezen túl pedig a bizottsági ülésen megfogalmazottan javaslat hangzott el az ingyen tankönyv támogatásra, ami elsősorban a középiskolákban okoz nagy problémát, hiszen nagyon magasak a tankönyvárak. Úgy gondolom, hogy ez is, a másik pedig a Kanizsa Monográfia elindítása, illetve a III. kötetének a kezdő lépéseit, hogy megtegyék – azt hiszem, hogy erre, amikor majd a zárszámadásra sor kerül, akkor javaslom, hogy térjünk vissza. Most így erre konkrét javaslatot nem tennék, de kérem, hogy erre akkor térjünk vissza. Ezen túl pedig kérném, hogy a 13. § (6) bekezdésében van szó a képviselői keret felhasználásáról. Kérném, hogy ez egészüljön ki az utolsó mondatban azzal, hogy a képviselői keret csak beruházás, felújítás és ide a beszúrás: ezen belül zöldterület felújítás célok használható fel. Ugyanis azt tudni kell, hogy azért javaslom mindezt, mert például ilyen, hogy a parképítést csak a Park Kft-vel a város arra kötött szerződést, hogy a belterületeken oldják meg ezeket a feladatokat, a külterületeken ők nem illetékesek semmiféle parképítő feladat ellátására. Ez biztosan így van, ugyanis én már többször körbejártam, tehát nincs illetékességi területük a külterületen, és éppen ezért ők eddig sem végezték el konkrétan Miklósfán erre hivatkozással. Kérném, hogy egészüljön ki, hiszen a képviselői keretet mindenki célszerűen tudná akkor ezzel a kiegészítéssel több feladatra felhasználni.

Cserti Tibor: Indítványozom, hogy a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdésének harmadik mondatában, amiben gyakorlatilag a hitel lejáratának – a folyószámla hitelkeretről van szó – időpontja 2006. április 30-ában van megjelölve – ez már ugyan elhangzott –, 2007. április 30. legyen megjelölve. Itt a ciklus, és pontosan, szövegszerűen legyen egy mondattal kiegészítve – ez is elhangzott –, hogy a hitelkeret terhére vállalt kötelezettség mértéke 2006. december 31-én nem haladhatja meg az éves módosított előirányzat összegét.

Litter Nándor: De a költségvetés erről szól, hogy mi történik. Ezt nem kell megerősíteni. Ott 362 millió van, ez a cél, hogy december 31-én ennyi legyen. De módosíthatjuk, de akkor az már változik.

Cserti Tibor: A költségvetési rendelet egy szabályozási eszköz. Ha a költségvetési rendelet nem rögzíti egy kötelezettségvállalás felső mértékét, hanem megenged egy 800 milliós keretet, akkor a fordulónapon, főleg, ha automatikus finanszírozás van, mert a folyószámla hitelkeret így működik, akkor automatikusan túlfuthat nyilvánvalóan a 800 millió Ft-os mértékig.

Litter Nándor: Pénzügyi szemléletben dolgozunk. A mellékelt táblázatban szereplő terv része a költségvetésnek, és ott az a 362 millió a december 31-ei állapotot jelenti – pénzügyi szemléletben gondolkodva. Tehát ezt még egyszer meg lehet erősíteni, mert ezzel ez történik, de nincs sok értelme.

Cserti Tibor: Szerintem közös malomban őrlünk, tehát nem követünk el hibát. A szabályozásnál ezt a fajta megszorítást, tekintettel, hogy egyébként bizottsági vélemények is elhangzottak, ebbe tegyük bele. Még egyszer mondom, a rendszerek olyan automatikusak, hogy a túlfutást biztosítja.

Tóthné Krémer Mária: Annyiban szeretném csak kiegészíteni, hogy a 2006. április 30. a jó, mert 2006. április 30-ával jár le nekünk a 600 milliós hitelkeretünk, és 2006. április 30-tól kell újabb hitelkeretet megállapíttatnunk, és az majd 2007-ig.

Litter Nándor: Az lenne a 800 millió.

Tóthné Krémer Mária: Igen.

Cserti Tibor: Még sem jó akkor a költségvetési rendeletben ez a 2006. április 30., mert akkor be kell tenni egy mondatot, hogy az új hitelfelvétel mértéke pedig 2006. április 30-tól 2007. április 30.

Litter Nándor: Jó, akkor ennek megfelelően módosítjuk.

Gelencsér Gábor: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját szeretném ismertetni. Évek óta a szociális és egészségvédelmi alap 2-2 millió Ft-tal szerepel a városi költségvetésben. Ez az idő folyamán egyre kevesebbet jelent az odapályázók számára, hiszen már az előző években is 3 millió fölött volt a benyújtott pályázati igény, és ezért szeretnénk, ha a szociális és egészségvédelmi alapot 1-1 millió Ft-tal megemelnénk a költségvetésben.

Zakó László: Egyetlenegy beszúrását kérem a 17. §-ban az önkormányzat likviditási helyzetéről a polgármester közgyűlést a mindenkori soros közgyűlést írásban tájékoztatja. Ezt szeretném, ha így rögzítenénk.

Litter Nándor: Ez eddig is írásban történt meg. Egészítsük ki ezzel.

Kereskai Péter: A 28. §-sal kapcsolatban lenne kérdésem – ez a vegyes és záró rendelkezések. ez valószínűleg törvényi megfogalmazás, bár egy kicsit furcsának tartom ezt az utolsó fél mondatot. Nem tudom, hogy ez szó szerint van-e átemelve. Odáig világos, hogy 30 napon túli lejárt … mértéke eléri éve … 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Ennek az utolsó fél mondatnak szerintem nem sok értelme van. Tehát akkor a lejárt tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Litter Nándor: Törvényi szabályozás – mondja Tóthné Krémer Mária.

Polai József: A képviselői keret felhasználását – ami 2 millió Ft-ot jelenthet az én esetemben is – szeretném úgy javasolni – tudom, hogy a tavalyi felhasználási mód bizony eléggé körülményes volt, illetve egyes képviselőtársak hónapokig nem tettek javaslatot arra, hogy ők mire szeretnék, így aztán várni kellett, hogy együttesen legyen meg a közbeszerzési eljárás elindítása is, ezért későn lehetett a munkát elvégeztetni –, hogy legyen lehetőség egyénileg annak a képviselőnek és a saját körzetében esetleg lakó, élő helyi vállalkozóra rábízni ezt a 2 millió Ft-os munkát. Azt gondolom, hogy több és jobb munkát tudnánk végezni ebből a 2 millió Ft-ból, mint egyben, mint ahogy tavaly tettük meg. Azt szeretném kérni, hogy erre legyen lehetőség.

Bicsák Miklós: Ez nagyon okos gondolat, mert bizony mi is tudnánk alkudni, ha a képviselői keretünket a területünkön lévő területekre hasznosan fel tudnánk használni. Több ajánlatot tudnánk kérni, és a szakosztály elé vinni. Mi ismerjük a helyi vállalkozókat, hogy ki milyen minőségű munkát és milyen határidőre tudná elvégezni.

Litter Nándor: Úgy gondolom, erre a közbeszerzési törvény lehetőséget ad, tehát ez így megvalósítható, ennek semmi akadálya nincs, a végrehajtás során ez megtehető. De úgy nem, hogy se szerződés, semmi nincs, és már folynak a munkák, mert sajnos erre is volt példa. Azért a szabályszerűséget biztosítani kell az önkormányzati források felhasználásánál.

Röst János: Arra kérem azon képviselőtársaimat, akiknek kerete van, hogy lehetőleg a tavaszi időszakban ezt rögzítse, pontosan amiatt, amit elmondott Polai képviselőtársam.

Litter Nándor: A szöveges részhez további hozzászólások nincsenek. Azt a technikát választanám, hogy a szöveges résszel kapcsolatosan elhangzott javaslatokról szavaznánk, és utána térnénk rá a számszerű adatokra. Fodor Csabának volt a javaslata, hogy egészüljön ki a határozati javaslatok sora egy harmadikkal, amelynek értelmében a költségvetésvetést áttekintenénk a zárszámadáskor. Javaslom, hogy ezt egészítsük ki ezzel. Kérném, hogy ezt a három határozati javaslatot szavazzuk meg, kérem Önöket, hogy fogadják el – a 3. ez a kiegészítés, hogy a zárszámadás idején a költségvetés állásáról is tájékoztatót kell adni. Természetesen ez lehetőséget nyújt az esetleges módosításokra. Ez kell is, ez kötelezettségünk. Kérem Önöket, hogy ezt fogadják el.

 

A közgyűlés 18 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

33/2006.(II.14.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 33/2006. (II. 14.) számú határozatával módosítja a 281/2005.(X.25.) számú határozatát a 290.600 eFt egyéb beruházási, fejlesztési célú hitelfelhasználás céljairól a következő táblázat szerint:
  2.  

    

  Hitelcélok

  32/2005.(II.15.)

  281/2005.(X.25.)

  33/2006.(II.14.)

  Ezer Ft

  Ezer Ft

  Ezer Ft

  Rozgonyi Általános Iskola tornaterem tervezés

  1 000

  0

  0

  Tanuszoda tervezés

  1 000

  0

  0

  Erzsébet tér 7. sz. alatti épület akadálymentesítése

  15 000

  798

  798

  Oktatási intézmények akadálymentesítése

   

  14 202

  0

  Köztemetők fejlesztése (ÁSZ vizsg.és kiskanizsai ravatalozó)

  20 000

  20 000

  8 852

  Ipari Park közművesítés ("A" jelű út nélkül)

  30 000

  30 000

  30 015

  Tűzivíz ellátás II. ütem

  5 000

  5 000

  0

  Hulladéksziget fejlesztés

  500

  0

  0

  Gyalogátkelőhelyek korszerűsítése

  5 000

  3 000

  0

  Kórház parkoló fejlesztés, bővítés

  3 000

  0

  0

  Temetői utak fejlesztés

  5 000

  3 600

  3 466

  Erzsébet tér északi tömb rekonstrukciós terve

  2 000

  0

  0

  Turisztika, idegenforgalom, Csónakázó-tó EU projekt

  3 000

  3 000

  365

  Forgalomtechnikai beavatkozások (lámpa, számláló)

  1 000

  1 000

  595

  Hiányzó közvilágítási hálózatok építése

  5 000

  3 000

  3 000

  Zártkerti utak

  5 000

  5 000

  4 983

  Ráckert tömbfeltáró tervezés

  1 000

  0

  0

  Kossuth téri híd (bet.vasalás védelme)

  8 000

  8 000

  7 999

  Sétakert felújítása I. ütem tervezés

  1 000

  1 000

  0

  Múzeum tér térrekonstrukció tervezés

  1 000

  0

  0

  Játszóterek felújítása

  5 000

  5 000

  1 567

  Egyéb zöldterületek felújítása II. ütem

  5 000

  5 000

  2 242

  Park építése keleti városrészben

  3 000

  3 000

  2 749

  Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése, területszerzés

  5 000

  5 000

  0

  Dózsa Gy. u.-Kalmár u. (ingatlan- és területszerzés)

  100 000

  0

  0

  Palini orvosi rendelőhöz terület megszerzés

   

  10 000

  10 000

  I.ütemű út-, járdafelújítások pótmunkái

   

  36 000

  34 200

  Városközpont forgalomcsillapítási program, beavatkozások

  30 000

  30 000

  19 603

  Tájház kialakítása (Interreg pályázat)

  100

  0

  0

  Kiskanizsa Malomkerti u. területszerzés

  30 000

  30 000

  0

  ÖKIF Hitel 10% Önrész

   

  69 000

  65 986

  Ipari Park "A" jelű út 10kv kábel

   

   

  60 000

  Zrínyi u. közvilágítás, kábelkiváltás

   

   

  8 112

  Péterfai kerékpárút közvilágítás

   

   

  4 200

  Egyéb közműépítés kiváltás

   

   

  21 868

  Összesen:

  290 600

  290 600

  290 600

  Határidő: 2006. február 28.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei magasabb vezetői Jutalmazásának Szabályzata 158/2004.(VI. 30.) számú határozata II/2. helyébe az alábbi határozat lép:
 2. Az intézményvezető részére megállapítható jutalom mértéke az 1. számú mellékletben meghatározott intézményi kategóriák alapján legfeljebb az alábbi mértékű lehet:

  I. kategória: 1 havi

  II. kategória: 2 havi

  III. kategória: 3 havi

  tárgyév január 1-én megállapított alapilletmény, illetve év közbeni kinevezés esetén a kinevezés időpontjától számított tényleges alapilletmény időarányos része.

  Határidő: 2006. július 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

 3. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetés időarányos teljesítéséről a 2005. évi zárszámadással egy időben adjon tájékoztatást.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

Litter Nándor: Budai úr és Cserti úr javaslatai szerint a 4. § (2) bekezdését módosítjuk, egyrészt lehet, hogy itt nem hangzott el, de a közgyűlés a folyószámla hitelkeret összeget – ez már a módosításban szerepel – 800 millió Ft-ban határozza meg úgy, hogy a mindenkori módosított előirányzat összegét …. de akkor ez is változik, a 362. Igen. A dátum is változik – Jegyző Úr véleménye szerint 2007. április 30. Kérem Önöket, hogy akkor ezt a módosítást szíveskedjenek elfogadni.

 

A közgyűlés 18 igen, 1 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Sajni József javasolta, hogy ha önhibáján kívül történi ez a normatíva leigénylés – 12. § (5) bekezdésében van … A kérdésem az lenne, hogy másképpen történhet? Az adatokat az iskola adja meg, ez alapján történik a normatíva leigénylése. Szmodicsné szerint nem történhet úgy, hogy nem vét.

Szmodics Józsefné: A mindenkori intézményvezető felelős az intézményben szolgáltatott adatokért. A normatíva leigénylést a különböző feladatokra az intézmény az iskolába járó gyerekek után igényelheti, és ezek a létszámok szolgáltatás nem változhat például egy hét alatt, hogy háromféle adatot kapunk, tehát mindenkor az intézményvezető felelőssége, és ez nem történhet más hibájából, mint az intézmény hibájából, ha rossz adatot szolgáltat, akkor a normatíva rosszul van leigényelve.

Sajni József: Akkor következhet ez be, ha a leigényléshez szükséges feltételeket, például igazolást, vagy például változás áll be az igénylés … - nem a tankönyvről beszélek, hanem normatívákról –, tehát ha például megváltozik valakinek a státusza és már munkába kerül, de ezt ő nem jelzi, vagy pedig olyan helyzetbe kerül, hogy a felsorolt feltételek közül amiért kapja, az megváltozott, de ő ezt nem fogja jelezni, mert azt mondja, hogy nem. Tehát addig, amíg ez átfut, eltelhet akármennyi idő. Ez a szülő felelőssége ugyan, de nálunk csapódik le.

Csordásné Láng Éva: Az, hogy tényleges október 1-jén az intézményi létszám mennyi, ott van a szakértői vélemény, vagy nincs, ez kellően egzakt, ezt tényleg nem lehet módosítani egy-két napon belül, de a szakképző intézmények nevében azért egy-két olyan kiegészítést tudnék mondani, ami normatív támogatás, tanulószerződések – azt a kamara felénk lenyilatkozza, hogy igenis van tanulószerződése a tanulónak, a munkáltató lenyilatkozza azt telefonon, szóban, akárhogy, hogy tanulószerződése van, de nem küldi meg az intézménynek. Nem tudjuk utasítani sem a munkáltatót, sem a kamarát, hogy ezt az intézményeknek megküldje, és azért ez 20 %-os normatív finanszírozás a gyakorlati képzésből. Most jött például 20 db tanulószerződés az intézménybe múlt héten, ami 2005. szeptemberére van datálva. Ilyen eltérések lehetnek rajtunk kívül álló okok miatt.

Szmodics Józsefné: Mód van a normatív igénylés módosítására, tehát lemondásra és további igénylésre, évente két alkalommal, és ezek az anomáliák akkor kezelhetők, és akkor, amikor nem jogos a normatíva leigénylés, akkor a visszafizetési kötelezettség nem erre szól. Tehát ezeket lehet korrigálni menet közben az évente két alkalommal történő módosítással.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy fogadjuk el a szakmai osztály véleményét, mert attól tartok, hogy akkor minden ebbe az irányba menne, tehát mindig vétlen lenne az intézmény. A magam részéről nem támogatnám ezt. Kérem, hogy szavazzunk erről. A javaslat az volt Sajni József részéről, hogy itt szúrjunk be egy olyan kiegészítést, hogy amennyiben vétlen az intézmény, csak akkor kell alkalmazni ezt a szabályt. Aki ezzel egyetért igent nyom, aki nem, elutasítja.

 

A közgyűlés 8 igen, 14 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A 13. § (6) bekezdését javasolta Sajni József kiegészíteni, hogy a beruházás, felújítás mellett a zöldterület felújítást is jelöljük meg. Támogatnám, hogy ez kerüljön be. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A keretek felhasználása egymástól függetlenül is történhet. A cél az, hogy helyileg ismert vállalkozók kerüljenek bevonásra, akiket az adott képviselők ismernek, de betartva a közbeszerzési és egyéb szabályokat, amelyek ránk vonatkoznak. Zakó úrnak volt a 17. §-hoz javaslata, hogy a közgyűlésen írásban tájékoztatja – fogadjuk ezt el.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Azt javasolnám, hogy a számszerű javaslatokról majd együtt a többivel szavazzunk, ami még felvetődik, és akkor majd módosítják a szöveges részben szereplő számokat is a kollégák. Megnyitom a vitát a mellékletekről.

Dr. Fodor Csaba: A 7. számú melléklettel kapcsolatosan a 39. sor – Közterület Felügyelet bevételi oldalán 13,4 millió Ft van tervezve. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén tettem egy javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag támogatott, hogy ezt a bevételi sort 10 millió Ft-ra csökkentsük, és talán azt lehetne feladatul tűzni a Közterület Felügyeletnek, hogy első alkalommal nem feltétlenül muszáj a büntetés eszközével élni, célszerűnek tartanánk, ha először figyelmeztetést kerülnének a szabálytalankodó gépjárművezetők, hiszen ez úgy is felkerül majd a számítógépes rendszerre, akkor már a második alkalommal viszont a büntetés kiszabható. Azt gondolom, hogy persze nem szép dolog szabálytalanul parkolni, de azt hiszem, hogy valóban előfordulhat olyan szerencsétlen helyzet mindenki életében, hogy egyszer szabálytalanul parkol. Ekkor ne sújtsuk jelentős pénzbüntetéssel. Azt kérem, hogy először történjen meg a figyelmeztetésük, bekerül a rendszerbe, és abban következő, ha második alkalommal ez a gépjármű szabálytalan helyen parkol, akkor alkalmazzuk a büntetést. Figyelembevéve, hogy elég jelentősen átalakítottuk a Közterület Felügyelet állományát, feladatait az elmúlt közgyűlésen, azt hiszem, hogy a 13,4 millió Ft-ot célszerű 10 millió Ft-os bevételi határra csökkenteni. A 10. számú mellékletet szeretném egy 44. sorral kiegészíteni - a Környezetvédelmi Alapítvány szokott kapni a saját alapítójától támogatást, hiszen a Környezetvédelmi Alapítvány olyan tevékenységet, olyan munkákat végez el, és olyan feladatokat vállal át az önkormányzattól a közterületek kezelésével, karbantartásával, illetőleg ott elhelyezendő köztéri alkotásokkal kapcsolatosan, amelyek fontosak a városnak, és szeretnénk, ha itt 1 millió Ft-os támogatással, hasonlóan az elmúlt évekhez az alapítvány kapna pénzt. A 10. számú mellékletnél maradva a 19. sorban a Kanizsa Lovasklubnak van egy 2 millió Ft-os támogatási tervezete. Azt szeretném kérni, hogy ezt a támogatást 4 millió Ft-ra emelje fel a közgyűlés. Kettő olyan nemzetközi szintű lovas-bajnokságot terveznek június hónapban, amelyhez ez a 2 millió Ft elenyésző támogatás. Attól tartok, hogy ebből egyiket sem lehetne megvalósítani, sőt talán 4 millió Ft-tal is döntési helyzet elé állítanánk a klub vezetését, hogy a kettőből melyik tartja meg, mert nagy biztonsággal most az látszik, hogy ez a 4 millió Ft is csak ahhoz lenne elegendő. Azt gondolom, ha elindult most már több mint 10 éve a Csónakázó-tó környékén gyönyörű környezetben egy nemzetközi lovas-bajnokság, nem lenne célszerű ennek a folyamatát megakadályozni, ezért feltétlenül szeretném, ha 4 millió Ft-os támogatásban részesülne a klub. A 12. számú melléklet 31. számú sorban a játszóterek vannak felsorolva – azt szeretném, ha ebben a felsorolásba bekerülhetne a Herman O. utcai, most már évek óta húzódó játszótér kialakítása. Nem azt mondtam, hogy ezt most azonnal meg lehet csinálni, de kerüljön be a sorba, és próbáljunk meg legalább tervszinten vagy elképzelés szinten valamit azzal a területtel kezdeni. Tudom, hogy ott rendezni kell más tulajdoni viszonyokat is, de feltétlenül fontos lenne, mert az ott lakók most már évek óta kérik ezt az önkormányzattól, és többé-kevésbé ígéretet is kaptak rá. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén elhangzott, hogy az Élettér Egyesület támogatására az 1 millió Ft – figyelembevéve azokat a beruházásokat, amelyeket tervezni kívánnak, és végre szeretnének hajtani, azt nem kell mondanunk és hangsúlyoznunk, hogy ez az egyesület ténylegesen jelentős önkormányzati feladatokat vesz át és lát el, és ehhez ők, ha jól emlékszem, 15 millió Ft-os támogatást igényeltek. Mindezeket a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatta, tehát mind az Élettér Egyesület támogatását, mind a Környezetvédelmi Alapítvány támogatását, mind a lovasklub 4 millió Ft-os támogatását, a Herman úti játszótér beemelését a rendeletbe, ezt a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a február 9-ei ülésén egyhangúlag támogatta.

Stróber Gábor: Amikor a költségvetés összeállításához feladatokat kértek a választókörzetemből, két célfeladatot jelöltem meg. Az egyik a Tripammer úti temetővel kapcsolatos, a másik az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesülettel kapcsolatos. Az előbbivel nem kívánok foglalkozni, mert az, úgy gondolom, hogy a közeljövőben önálló napirendként elénk kerül, de az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület kérését, amely arról szól, hogy támogassuk, a működési támogatáson felül beruházásokra is fordítsunk összeget, úgy gondolom, hogy ez a kérés megfontolandó. Ezt a kérést azért is merem javasolni, mert tudom, hogy több képviselőtársam is egyetért ezen javaslatommal, amit már az egyeztetések során is nagyon keveselltem, ugyanis a 14. számú melléklet, fejlesztési célú 20. sorában 1 millió Ft van beállítva. Ebből azt hiszem, hogy egy ilyen jelentős beruházás, amely elsősorban a város érdekeit szolgálja, nagyon kevés. Tudott dolog, hogy nem jöttek be az előzetes kalkulációk, számítások, és két év óta nem történt jelentős fejlődés. Úgy gondolom, mivel ismerem Papp Nándor képviselőtársam indítványát is, amely szerint 15 milliót javasol, bátorkodom konkrétan 10 millióval megemelni, tehát az 1 millió helyett legyen 11 millió. Az ott megjelölt fedezetül el tudom fogadni, amit Papp képviselőtársam javasol.

Tóth László: Mielőtt a költségvetéssel részletesen foglalkoznék, a történelmi hűség kedvéért szeretnék Kereskai Péter képviselőtársamnak mondani valamit. A Nagykanizsának nem csak ez a két korszaka volt, amit Ő megemlített, hanem a ’60-as évektől a ’80-as évek közepéig tartott egy olyan időszak Mózes Pál vezette Tanács, ami legalább annyira fontos a város életében. A költségvetéssel kapcsolatban kezdeném a pozitívumokkal. Nagyon örültem, hogy végül is a Platán sori bekötő utak sorsa rendeződni látszik, és annak is nagyon örülök, hogy 1999 óta először hallok biztató ígéreteket a Dr. Mező Ferenc Gimnázium felújításával kapcsolatban. 1999-ben az akkor állapotokat úgy aposztrofáltam, hogy a Dr. Mező Ferenc Gimnázium a nagykanizsai oktatásügy rút kiskacsája, remélem, ebből a szerepkörből a következő ciklusban ki tud mászni. Rátérnék a kéréseimre. A 12. számú mellékletben a 31. soron lévő játszóterekbe szeretném az Eötvös téri EU-színvonalú játszótér megvalósítását kezdeményezni, annál is inkább, mert 2003. április 7-én önálló képviselői indítványomban már kértem bizonyos fokú játszóterek telepítését Nagykanizsán, amelyet akkor a közgyűlés el is fogadott, és Polgármester Úr 2004-ben egy ígéretet tett arra, hogy ott, a 4. választási körzetben, vagy az Eötvös téren, vagy a Kossuth téren valahol megvalósul egy ilyen játszótér. Tehát ezt szeretném, ha a 4. választókörzetben is lenne valami előrelépés ebben az ügyben, mert az mindenki által tudott, hogy a legrégebbi lakótelep, és tessék megnézni az ottani játszóterek állapotát. Valóban még a ’60-as és ’70-es évek elejének az állapotát tükrözi. A 10. számú mellékletben a 16. soron lévő verseny- és élsport támogatására biztosított 67 millió Ft-os keretösszeget szeretném felemeltetni 70 millió Ft-ra. 2005. decemberében mélységesen megdöbbentő volt számomra, hogy a közgyűlés elutasította NTE 1866 Futball Klub 2,5 millió Ft-os támogatási kérelmét. Azt tudni kell, hogy a klub nem csak Magyarország, hanem Európa egyik legrégebbi sportklubja, jelen pillanatban is több, mint 300 gyermek űzi a labdarúgás nevezetű sportot. Az akkori közgyűlésen az elutasítás oka az volt, hogy kimerült a hitelkeret, de úgy gondolom, hogy valószínűsíthetően azért más okai is voltak ennek, ugyanis két hét múlva azt olvastam a Zalai Hírlapban, hogy az önkormányzat 180 millió Ft-os folyószámlahitelt használt fel a tervezett 600 millió Ft-tal szemben.

Litter Nándor: A tervezett 317 millióval szemben.

Tóth László: De végül is elfogadtunk egy olyan közgyűlési határozatot, hogy 600 millió Ft.

Litter Nándor: Az a keret.

Tóth László: Az NTE 1866 Futball Klub ebben az évben ünnepli 140. éves születésnapját, és nemcsak emiatt, hanem a tisztesség okán is kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a 2006-os költségvetésben biztosítson az egyesületnek 2,5 millió Ft-ot. A fennmaradó 500 eFt-ot pedig egyéb kisebb egyesületek támogatására kérem. Úgy gondolom, hogy ezzel lehetne, Kanizsa sportját, focijáért a legtöbbet tenni. Ennek forrásaként a 12. számú mellékletet ajánlom a képviselőtestület figyelmébe. A 12. számú melléklet 11. sorában a Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatának elvégzésére fordított 10 millió Ft-ból, valamint az induló beruházásoknál a 16. soron a közterületek információs táblarendszer kialakítására soron lévő 5 millió Ft-ból szeretném ezeket megfinanszíroztatni.

Sajni József: A szöveges részben említettem …

Litter Nándor: Azokkal foglalkozunk, azokat nem kell megismételni, azokról szavazunk.

Cserti Tibor: Két apró indítványom van. Az egyik egy tapasztalati dolog. Indítványozom, hogy Polgármester Úr kerete legyen 3 millió Ft-tal felemelve. Ennek az egyszerű indoka az, hogy tudjuk bizottsági munka szakaszából, hogy számtalan megkeresés érkezik év közben. Ennek nagy része idekerül közgyűlés elé is. Úgy gondolom, hogy ezeknek a kezelése ragyogóan Polgármester Úr által lebonyolítható, az apparátus előzetes minősítése és előkészítő munkája mellett. A másik javaslatom az – és gondolom, ezzel Polai képviselőtársam egyetért, Ő is javasolta többek között –, hogy igenis a bajcsai városrészben egy olyan 250-300 méter hosszban konkrétan a tervhez képest nagyobb járdaépítés valósuljon meg.

Litter Nándor: Bekerült már. A kiosztott módosítás már tartalmazza.

Dr. Csákai Iván: A számszaki részeknél egy-egy kérdésem lenne. A 14. számú mellékletben a 17. soron szerepel 10 millió Ft összeg a folyamatban lévő pereknél. Ez a pénzösszeg elég lesz-e, vagy sem? Mert értesüléseink szerint nem valószínű, hogy ez elég lesz. A 4. számú mellékletben az egyéb épületek, építmények közé tartozik-e az Eötvös tér 1-3.? Az elmúlt ciklusban nagy nehezen kiürítettük az épületet, most már jó lenne értékesíteni, vagy pedig ez is ugyanolyan lesz, mint a Király u. 43-45., hogy csak évek múlva? Szerepel a 17. mellékletben egy olyan tétel, hogy Vöröskereszt-iroda 1.690 eFt. Ez a rendbetétele, hogy kiköltözött a Vöröskereszt, vagy a Vöröskereszt továbbra is ott is lesz és az új helyen is? Ezek után, amit hiányoltam a számszaki részen – a közgyűlésen elhangzott egy kérdésemre, szóbeli interpellációmra, hogy a Kalmár utcában meg fogja a Volánnal együtt a buszöböl kialakítását a 20-as, 18-as busz végállomásánál. Jelenleg is változatlanul balesetveszélyes, időnként a balra kanyarodók elé kijönnek az autók, nem lehet ott normálisan közlekedni. Ezt kérem a 12. számú mellékletben 5 millió Ft-tal szerepeltetni, hiszen úgy fogadta el a közgyűlés is és jómagam is, hogy november 30-ával meg lesz oldva. Naivan nem kérdeztem meg, melyik év november 30-áig?

Litter Nándor: Nem a buszöbölről volt szó, a forgalom átszervezéséről. Kirakták oda az Állj! Elsőbbségadás! táblát.

Dr. Csákai Iván: Nem erről van szó.

Litter Nándor: Dehogynem. A Volán fogja megoldani a buszöböl kialakítását. Nem a mi költségvetésünket terheli.

Dr. Csákai Iván: Egyéb helyeken szerepel buszöböl kialakítása a költségvetésben.

Litter Nándor: Szerepel, csak ezt a buszöblöt a Volán fogja megoldani. Tavaly megállapodást kötöttünk velük, hogy ezt ők oldják meg. Csak ott valami egyéb területrendezési problémák miatt ez nem tudott még valósulni. Ezt az idei évben nekik meg kell csinálniuk.

Dr. Csákai Iván: A másik, hogy a Vásárcsarnok mellett egy közpark magánkézben van. A közgyűlés előtt volt, hogy azt a közparkot ki kellene sajátítani. Jelenleg nem szerepel az anyagban, hogy ezt kisajátítjuk.

Litter Nándor: Nem ez volt. Arról döntöttünk, hogy nem sajátítjuk ki, hanem megegyezünk vele, hogy töröljük a rendezési tervben ezt a korlátozást, hogy közpark. Ez volt a legutóbbi közgyűlésünkön, hogy ne kelljen kifizetni 40 millió Ft-ot. Erről döntöttünk legutóbb.

Dr. Csákai Iván: Éppen ezt akarom felvetni, hogy az maradjon közpark. Tehát ez itt probléma lesz, ha építés lesz.

Litter Nándor: Akkor fizessünk 40 millió Ft-ot?

Dr. Csákai Iván: Tessék vasárnap és a hónap első keddjén közlekedni, parkolni. Oda még egy vásárlóközpont lesz kialakítva, akkor, akik ott épített most lakást, azoknak borzalmas lesz a helyzete. A közgyűlésnek volt egy döntése valamikor, hogy az első lakáshoz jutókat támogatja. Ezt a rendeletet tudtommal felfüggesztette, és nem visszavonta a közgyűlés.

Litter Nándor: Melyik közgyűlés vonta vissza?

Dr. Csákai Iván: Nem vonta vissza.

Litter Nándor: De a mi közgyűlésünk nem foglalkozott ezzel a rendelettel.

Dr. Csákai Iván: 2001-ben történt az, hogy felfüggesztette az alkalmazását, de nem lett visszavonva. Jelenleg az első lakáshoz jutók támogatása, úgy érzem, hogy kellene, hogy szerepeljen a költségvetésben 40 millió Ft-tal. Ugyanúgy támogatom a Lovasklub támogatásának megemelését 2 millió Ft-tal, hiszen nemzetközi bajnokságot hoz ide, és az Élettér Egyesület 15 milliós támogatását is. Hozzátéve, hogy a vagyonrendeletünk azt hiszem, hogy 15 éve él, és a kisajátításra a 40 millió Ft nem hiszem, hogy a visszaforgatási kötelezettséget kimerítené, hisz a területeladásnak a 60 %-át vissza kellene forgatni a közgyűlésnek telekvásárlásra.

Litter Nándor: A perekkel kapcsolatban beláthatatlan, hogy milyen költségeink lesznek. Az Eötvös tér 1-3-mal kapcsolatosan Karmazin Józsefet kérdezem, hogy ott készült egy fejlesztési program ugye? Erről kellene néhány mondatot mondani.

Karmazin József: A városközponti rekonstrukció keretében készült tömbrehabilitációs akcióterv több ilyen városközponti tömbre, és ezek között szerepel az Eötvös tér is, amelynek a dokumentációját most újítottuk meg, és úgy tűnik, hogy ennek a sarokrésznek, ahol több önkormányzati terület van, egységes beépítésére, önkormányzati kezdeményezéssel befektetői pályázat útján kerül majd sor, ezért nem szerepel ilyen sor a költségvetésben.

Litter Nándor: Vöröskereszt támogatásánál úgy érzem, hogy zavar van, mert a Sugár utcai ingatlant, a volt bölcsőde épületet a Vöröskereszt megvásárolta. A Sugár 8-ból kiköltözött, tehát ilyen alapon már indirekt támogatás nincs. Kérem, hogy valaki hívják fel a kollégáinkat, mert ezt a sort ki kell ebből húzni.

Dr. Csákai Iván: .. volt Vöröskereszt iroda felújítása …

Litter Nándor: De annak nem itt kell szerepelni, mert itt indirekt támogatások vannak, akik a kedvezményes bérleti díjon keresztül kapnak támogatást az önkormányzattól. Kérem, hogy ezt valaki tisztázza. A Kalmár utcára úgy érzem, választ adtam. A közparkról döntöttünk, azt végrehajtjuk. Az első lakásépítők támogatásával kapcsolatban a kollégák közlik, hogy a rendelet nincs hatályban, tehát akkor Önök megszüntették ezt a rendeletet. Dömötör Lászlótól kaptuk az információt.

Dr. Dömötör László: Ha jól emlékszem, öt évvel ezelőtt szüntette meg, hatályon kívül helyezte az akkori közgyűlés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletet. Ennek akkor az volt az indoka, hogy egyrészt a lakástámogatások akkor úgy alakultak, illetve bérlakás pályázati lehetőségek voltak, és inkább erre fordította ezt a pénzösszeget az önkormányzat. Akkor, amikor ez megszűnt egyébként, kamatmentes támogatásként maximum 800 eFt-os összeggel működött ez a támogatási forma.

Halász Gyula: A költségvetéshez kaptunk egy kiegészítő anyagot, és ehhez tennék egy pontosítást. Az új- és járdafelújításokkal kapcsolatban az 1. számú mellékletben szerepel a Városkapu krt. páros oldalának felújítása. Itt nem szerepel méterszám, és kérném azt, hogy a hivatal által megadott 800 métert rögzítsük ebben a mellékletben. Tehát az ő általuk megadott számot rögzítsük.

Litter Nándor: Ez így rendben van? Jó, köszönöm.

Papp Péter Pál: Egy számszaki javaslatomat, kérésemet szeretném megfogalmazni, illetve egy figyelemfelhívást szeretnék tenni a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. Kezdem ez utóbbival. A gyalogátkelők helyzetére, illetve a nem meglévő gyalogátkelőhelyek esetleges majdani kialakítására hívnám fel a figyelmet, hogy a költségvetésben vannak olyan sorok, például az út-, járdafelújítások, illetve a Via-nak átadott pénzeszközök között, karbantartási feladatokra, amit átadunk, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezen források felhasználásánál fokozott gondossággal járjunk el, és figyeljünk oda, hogy a gyalogátkelőhelyek megfelelő karbantartása, illetve kialakítása megtörténjen. Nem akarok sok példát mondani, elég, ha Sáncot vagy a Magyar utcát, vagy Palint említem. Azt hiszem, hogy ez a közlekedésbiztonság érdekében indokolt. A konkrét számszaki javaslatom a költségvetéssel kapcsolatosan a hegyi utak állapotával kapcsolatos, illetve az, hogy 4 millió Ft-ot javaslok biztosítani külön keretként arra a célra, hogy a Nagykanizsa környezetében lévő, Nagykanizsához tartozó területeken is majdnem 100 %-ban nagykanizsai tulajdonosok által művelt hegyi hajlékok megközelíthetőségét tegyük lehetővé, próbáljuk meg lehetővé tenni, és indítsunk el egy olyan akciót, még ha idén csak egy kisebb összeggel, de a következő években sem feledkezzünk meg, hogy ezek megközelíthetőek legyenek. Sok olyan hegyi pincét, ami korábban csak borospincének épült, lakhatóvá tették, több olyan van már a külterületen, amelyikben állandó lakó van, és nagyon sok olyan van, ahol áprilistól szeptember, októberig laknak emberek. Ezért javaslom, hogy erre a célra 4 millió Ft-ot fordítsunk.

Litter Nándor: Plusz?

Papp Péter Pál: Plusz.

Dr. Szabó Csaba: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházási kiadása 12. számú melléklethez induló beruházások sorában javaslom a 42. sorba felvenni a Kórház területén helikopter leszálló kialakítására, annak tervezésére és kivitelezésére 5 millió Ft-ot. Szeretném azon reményemet kifejezni, hogy rövidesen eljön az idő Magyarországon, amikor a helikopteres mentőszállítási igazán teret kap. Nagykanizsa abban a helyzetben van, hogy feltétlenül indokolt helikopter fogadására helyet kialakítani, amely csak akkor szolgálja igazán a beteg érdekét, ha a Kórház területén belül van.

Zakó László: Bár megkérdezem Szabó képviselő urat, hogy a forrást miből teremtené elő, de …..

Dr. Szabó Csaba: Az ingatlanértékesből befolyt többletbevételből.

Zakó László: Hát többletbevételre ne számítsunk. Más megközelítéssel mennék a javaslataimmal. Alapvetően azért elmondanám, hogy miből vennék el, és utána egyösszegben milyen célra fordítanám. Hozzáteszem, bár szerintem nem jól, de azért olyan értelemben jól össze van rakva – tartozik, követel, bevétel, kiadás mondjuk szinkronban van, szinkronba hozta az az óriási hitel. Ha netán olyan sorba nyúlnék bele, ami már másfajta elkötelezettség miatt kényszerűen ott kell, hogy maradjon, akkor elnézést kérek, viszont összeszedtem 60 millió Ft-ot, amivel kurtítanám néhány táblázat néhány sorát. Jelesül: 14. számú melléklet 1. sorából 3 millió Ft-ot levennék, a Thury György Históriás Napok, amit legutóbb tárgyaltunk, tehát azok a számomra kétes értékű beszerzések terhére. Külkapcsolatokból, a 7 millió Ft-ból 5 milliót Ft-ot vennék le – 2. számú sor. Megtartanám a Kovászna, Csáktornya, és mondjuk egy német területi testvérvárosi kapcsolatot. 6 millió Ft-ot szeretnék a polgármesteri keretből levenni, az 5. sorból. Havi 1 millió Ft-ot ebben a helyzetben erősnek tartok, hogy ennyi legyen. A 20. sorban, Plakátmúzeum működtetése – mindjárt felcsattannak páran, hogy megszavaztam, de nem 30 millió Ft összegben, onnan 15 millió Ft-ot kezdeményezek levenni. Valamint a fejlesztési célra fordított táblázatban a 17. sorból 1 millió Ft-ot a Turisztikai Termékfejlesztő Központ felállításánál. Itt érzem, hogy vagy mindent le lehetne venni, vagy semmit, mert ez egy pályázati önrész összeg.

Litter Nándor: Abból mennyit?

Zakó László: 1 millió Ft-ot, de érzem, hogy lehet, hogy nem fog menni.

Litter Nándor: Ez ellentmondásos, mert döntöttünk róla, hogy mennyit. Ezt visszavonja?

Zakó László: Vissza. Akkor majd 59-et fogok elvonni, és nem 60-at. A 12. számú mellékletben városközpont rekonstrukció, Centrál előtti tér – azokat a nagy ívű terveket nem felejtettem el, amit itt láttunk kivetítve és színes papíron. A Centrál előtti tér átalakítása 70 millió Ft-ból 30 milliót szeretnék elvonni, Ez együtt, az előbbi visszakozásom nyomán 59 millió Ft, és egységesen a város összes oktatási, nevelési intézményének dologi és felújítási költségeihez járulnék ezzel hozzá olyan arányban, amilyen arányban a táblázatban már előirányzatként szerepel adott intézmény ….

Litter Nándor: Most az történt, hogy a beruházásokat csökkentette, átraktuk a működési rovatba ..

Zakó László: Szeretném, ha Nagykanizsán a fiatalok a bölcsődétől az egyetemistákig többet kapnának, és olyan képzésben részesülnének, amit mondjuk, nem kapnak még meg - sokszor csak anyagi fedezet hiányában.

Litter Nándor: Növekszik a működési hitelállomány az alapján, amit most javasolt.

Zakó László: Egy olyan koncepcióval szerettem volna előállni, amivel szerettem volna példát is mutatni, hogy valóban lehet ide-oda 1-1 milliókat tenni, de itt valamilyen fonal mentén el kellene indulni, és erre bátorkodtam ezt a javaslatot tenni – súlyozottan az eddig megtervezett összegek mellé arányosítva mellétenni az összesen.

Bicsák Miklós: Megköszönöm Papp Péter képviselőtársamnak, hogy a költségvetésben megemlítette a nem lévő gyalogátkelők építését. Ezekre valóban nagyon nagy szükség van bármely területen. A 11/a. mellékletben szeretnék egy kis korrigálást. A járda, kerékpárút felújításnál Palinban nem az Iparos utcáig – gondolom elírás történt – hanem az iskola bejáratáig kérném, mert a templom előtt is megy az a 100 méter, és akkor nagyon kellemetlen lenne, ha az már nem készülne el. A 12. számú mellékletben a közvilágításoknál 10 millió Ft van – már tavaly többször kértem, és ezért szeretném, ha 2 millióval a közgyűlés megemelné. Forrásaként hitelként hitelt jelölnék meg. Kértem, hogy az Űrhajós utcában az … és a Zala megyei Csecsemőotthonnál évek óta fennálló problémát oldják meg, és egy talán ez is belefér ebbe. Szeretném megköszönni a 14. oldalon a 19. soron a vállalkozások, beruházások támogatására szánt 25 millió Ft-ot. Ez segítségére lesz a vállalkozásoknak.

Polai József: A 12. számú mellékletben a 7. sorban szerepel a ravatalozó épületünk. 20 millió Ft szerepel. Azt szeretnénk kérni, hogy készüljön egy látványterv, amely a tervezővel egyeztetve, és a kiskanizsai emberek véleményével megegyezik. A mellette lévő kápolnával történő összekötését jelentené egy előtetővel.

Litter Nándor: A látványterv nem a költségvetés témája.

Polai József: Ha a 20 millió Ft nem lenne elég az általunk elképzelt kivitelezési formára, akkor inkább még egy ütemben készüljön el, de úgy készüljön a terv.

 

Litter Nándor: Ebben az évben ezt befejezzük, ahogy ígértük.

Polai József: Köszönöm, hogy ilyen keményen elutasít Polgármester Úr.

Litter Nándor: Nem lehet minden hónapban megváltoztatni, amit akarunk csinálni.

Polai József: De időben adtunk instrukciót, javaslatot. A helyi utak felújításával – 12. számú melléklet 33. sora – kapcsolatban Papp Péter képviselőtársam említette, megnövelné 4 millió Ft-tal. Kérem, hogy ebből 2 millió Ft-ot nevezzünk meg a bajcsai mórichelyi hegyi útra. Ott több helyszíni szemlét látott Polgármester Úr. Azt hiszem, hogy tényleg kiábrándult abból az útból Ön is. Kérem ezt a 2 milliót, ami ebben szerepel, nevezzük meg Bajcsára. Ami már elhangzott, hogy a military sport részére kerüljön megemelésre a támogatás, magam is támogatnám, illetve a verseny- és élsport 72 millió Ft-os felemelését – tekintettel a fiatal labdarúgók támogatását nekünk jobban meg kell célozni. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ami önálló, módosító javaslatom volt, azt most szeretném mondani. A ráckert tömbfeltáró tervezése elkészült. Azt gondolom, nem maradhat úgy, hogy egy nem használható, szűk utat hagyunk meg továbbra is. Évtizedek óta ez van. Tehát egy ingatlant meg kellene vásárolni. Majd a végén mondom, hogy melyik tételből gondolnám. Szeretném kérni útfelújításként a Zsigárdi köz útfelújítását, valamint a Tornyos köz – az csak 80 m, de lehet, hogy még annyi se -, illetve a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca járdafelújítását a Cigány utcától a Templomig. Ezen kívül Bajcsán még az orvosi rendelő szigetelés, festés, beázás megszüntetése – ez nem egy jelentős tétel, úgy gondolom. Ugyanez a sportöltöző beázás megszüntetése, és a Vöröshegyi utca járdafelújítása. A következő helyről javaslom ezeket az összegeket biztosítani: a Kanizsa Fejlesztési Terv 12. számú melléklet 5. sorában a Centrál előtti térre van 70 millió Ft-os összeg. Abból venném el. Az összes, amit elmondtam, szerintem nem kerül 20 milliónál többe.

Litter Nándor: Számszerűleg kellene megmondani az egyes tételeket, mert különben nem tudjuk …

Polai József: Értem, de ahogy nekünk a járdafelújításnál Önök sem mondják meg, hogy mennyibe kerül, csak becsült érték, és a végén van egy összeg, most hogyan tudnék válaszolni.

Litter Nándor: Annak a pontos összegei megvannak járdánként és utanként, csak azt szeretnénk, hogy amikor megpályáztatjuk, akkor ez ne kerüljön már a pályázók …

Polai József: 25 millió Ft becsült érték.

Litter Nándor: Így együtt, az egész.

Polai József: Igen.

Dr. Kolonics Bálint: Sorban haladva, a 2. tábla hitelek, értékpapírok, kölcsönök visszatérülés 2. pont Kórház működési kölcsöntörlesztés – a kérdésem az, hogy a 2004. évi tényadatoknál nem hiányzik-e ott valami? A 2005. évi teljesítésnél szerepel a 100 millió Ft. Ezt azért kérdezem, mert nyilván ez már felvetődött is, és azért kérdezem, mert a közgyűlést nem járta meg ez az ügylet, csak a költségvetésben ezt követően találkozunk a végrehajtás során, illetve most is a tényadatoknál ezzel az összeggel. A következő kérdésem a 3. számú melléklet 4. pontjával kapcsolatos. Ezt feltettem már a bizottsági ülésen is – jelzem alpolgármester úrnak, hogy voltak kérdések, ez is egy odavágó szakmai kérdés volt –, de választ a mai napig nem kaptam. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy a Régió Ipari Park laktanya épület utáni 2005. évi bérleti díj bevétetek tervezett a 2006. évre, ezen összegek milyen számlán alapulnak, ezek az idei évre kiállított számlák mely teljesítés időszakot tartalmazzák, ezek a számlák összhangban vannak-e a megkötött adásvételi szerződésekkel? Kérdeztem ezt azért, mert a bizottsági ülésen a kezemben is volt olyan teljesítésre szóló felhívás, illetve olyan kiállított számla, ami a Kft. részéről nem került aláírásra, egy nyomtatott A4-es papír volt, egy olyan számla volt, ami nem került átvételre. Ez a postai küldemény sem került átvételre, csak a vállalkozó postaládájába került. Olyan tételt tartalmazott, amit én megkérdőjeleznék, mégpedig azért, hogy ez összhangban van-e az adásvételi szerződéssel, a bérleti díj beszámítással. Erre a kérdésre választ nem kaptam, ennek a helye az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülése lett volna, hiszen ilyen jogi kérdéseket vizsgáltunk volna csak a költségvetéssel kapcsolatban. Ezt a kérdést továbbra is tartom. A 4. számú melléklet ingatlanértékesítés: az látom itt, hogy az összesítő sorokban szerepelnek összegek, de lebontva nem látom az egyes pontokban megjelölt ingatlanoknál a várható bevételi összegeket. Azt gondolom, hogy jó lenne, ha ez szerepelne. A frakciónk által írásban beadott módosító indítvánnyal kapcsolatban lenne kérdésem, mégpedig az, nem véletlen, hogy ingatlanértékesítéssel párhuzamosan ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos ingatlanvásárlást tüntetünk fel javaslatként, hiszen a kérdésem az, hogy itt a 2005. évi ingatlanértékes, itt a teljesítés konkrétan a 2006-ra áthúzódik a Thury laktanya 5 hektáros területének az értékesítése. A vagyonrendeletünkkel összhangban van-e a költségvetési rendelettervezetünk? Mégpedig azért kérdezem, megfelelő arányban abban a 60 %-ban visszafordítjuk-e ezeket az összegeket ingatlanvásárlásra? Tehát a véleményem az, hogy a módosító javaslatnak igenis van alapja, hiszen az olyan stratégiai célok elérése érdekében most kellene a piaci ár alatt területet vásárolni, nem pedig akkor, amikor egy ingatlanmizéria alakul ki, és vállalkozók felvásárolnak területet, amikor már ismertté válik az, hogy mely csapásirányokba fejleszt tovább az önkormányzat. A másik módosító javaslatunk is erre irányul, a másik oldalát tekintve, például a Kalmár utca kikötésénél a területvásárlás. Tehát ezt a kérdésemet tartanám, és lehet, hogy ez benn van a költségvetésben, természetesen bevételi oldalon ….

Litter Nándor: A kiadási oldalon.

Dr. Kolonics Bálint: És hol kezeljük ezt a pénzösszeget, és mire fordítjuk, tehát mely ingatlanvásárlásra fordítjuk? A következő kérdésem a 7. táblával kapcsolatos, mégpedig az intézmények bevételi táblájánál a 39. pont, ami a Közterület Felügyelet átvett pénzeszközeiről rendelkezik. 2004. évi tényadat volt a 28 millió, 2005. évi tényadat a 34 millió, 2006. évre tervezett a 44 millió Ft. Úgy emlékszem, amikor a Közterület Felügyelet önálló intézmény lett, ha most elővennénk azt az előterjesztést, ami elénk került, az önálló intézménnyé válás egyik indoka az volt, hogy ez az intézmény a következő évre önfenntartóvá fog válni. Ehhez képest 44 millió Ft a tervezett előirányzat. A másik javaslatom a 10. számú mellékletet érinti, mégpedig megjelöltük a módosító javaslatunkban azt, hogy célszerű lenne a városban élők komfortérzetét azzal is elősegíteni, hogy a közbiztonságot támogatjuk, mégpedig azzal, hogy a Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedésért Alapítványt az önkormányzat támogassa, és ez a módosító javaslat, amit megfogalmaztunk, 4 millió Ft-ot tartalmazna, és azt gondolom, hogy a 10. táblán kellene ezt szerepeltetni. A forrását is megjelöltük. A másik kérdésem a 14. számú melléklettel kapcsolatban van, ami a 17. pontra vonatkozik, a folyamatban lévő perek költségeire. Azt kérdezném, hogy ami az előző közgyűlésen is szóba került, a Király utca 31. belső udvar folyamatban lévő polgári peres eljárásával kapcsolatban az ingatlan kialakításának költsége és a per költségei is szerepelnek-e ebben a betervezett 10 millió Ft-ban? Az utolsó kérdésem a 17. számú melléklettel kapcsolatban van – Hely a Világban Alapítvány üzlet, Fő út 8. szám, közvetett támogatás, bérleti díj engedmény. Az volna a kérdésem, hogy rendeződött-e az alapítvány által használt, illetve tudomásom szerint nem az általa üzemeltett üzlethelyiség körüli jogvita, tehát ez a bérleti díj elengedés, hogy ebben az évben megtörténik, itt ennek a jogi keretei tisztázottak-e, hogy ki használja és üzemelteti ezt a bérleményt?

Röst János: Az Ön által javasolt Thury laktanya értékesítésénél akarja lekötni a piactér 100 millió Ft-os megvételét, illetve céltartalékba helyezését. Csak ezzel az a probléma, hogy akkor Önnek meg kell jelölni, hogy a kiadási oldalon mi legyen kihúzva, mert a költségvetési egyensúly nem úgy működik, hogy van egy bevétel, és arra mutatok rá, hogy abból. Nem, valaminek a terhére. Magyarul az a kérésem, hogy jelölje meg a 100 millió Ft-ot melyik táblán melyik soron kívánja kihúzni, és hova akarja beilleszteni, mert így nem értelmezhető az Ön felvetése.

Dr. Kolonics Bálint: Először választ várnék a kérdésemre, és nem azt várom válaszként, hogy Ön visszakérdezzen. Én kérdeztem, hogy a vagyonfelhasználás hogyan történik a vagyonrendelet tükrében, és milyen ingatlanvásárlások történnek.

Papp Nándor: A javaslataim közül az Élettér Egyesület problémájával már többször foglalkoztunk. Én 15 milliót gondoltam, 14-et is boldogan fogok támogatni. A magam részéről a Dózsa György – Kalmár utca összekötését nagyon fontosnak tartanám, és itt szeretném, ha az ingatlan- és területszerzés fel lenne gyorsítva, és ennek függvényében a megvalósíthatósága is. A terület megvásárlását a magam részéről úgy képzelem el, hogy körülbelül 60-80 mélységben az út mindkét oldalát is ki lehetne sajátítani, mert utána akkor egy értékes ipari terület tudna kialakulni, és reményeim szerint az önkormányzatnál csapódna le a haszon. Hasonló a helyzet, ugyan nem írtam be a javaslatombe, mert kifelejtettem belőle, hogy fontosnak tartanám az Alsószabadhegyi út hosszabbításához is megvenni a területeket, hogy minél előbb ott a buszforgalomba és egyebekbe be lehetne kötni Szabadhegyet is. Amit még fontosnak tartok, a TESCO-bejárat, valamint a KIA-kereskedés között körülbelül 200 folyóméter útszakasznál nagyon fontos lenne járda építése, melynek a becsült költsége véleményem szerint 6-8 millió Ft lehet. A felsorolt célokra a Centrál Szálloda előtti térburkolat elhagyását javasolnám. Szakmailag párszor már elmondtam ezt, hogy most még korainak tartom a forgalomcsillapítás szempontjából, de még felhívnám a figyelmet egy fontos dologra, hogy a főtéren körülbelül féléves időtartamra lesz egy nagyon komoly építkezés, amikor az 50-60 db parkoló nem fog tudni működni, mert amikor a mélygarázst építik, akkor gyakorlatilag azon a részen szerintem még forgalomcsillapításra vagy lezárásra is sor kerülhet, és ezt a két komoly építkezést meglátásom szerint nem fogja elviselni a tér. Véleményesnek tartom a Zrínyi út kikötésének megvalósíthatóságát is – 30 millió Ft-tal van beállítva az ide költségvetésben –, mert nem vagyok benne biztos, hogy lehetővé teszi az idei építkezést a lakókkal kialakult vita. De ez is hamarosan ki fog derülni.

Papp Péter Pál: Csak azért szólok, mert megvádoltak bennünket, és távol álljon tőlem, hogy én itt jogászkodjak és értelmezzem a paragrafusokat, de hogy az ingatlanértékes bevételének 60 %-át ingatlanszerzésre kell fordítani, ez az önkormányzat vagyonrendeletében nem így van. Ha jogász ezt elolvassa, egyértelműen az szerepel benn, hogy 60 %-át nem szabad működési költségre fordítani, mert amikor mi ezt 2004-ben módosítottuk, és ezt mi szigorítottuk, már ez az önkormányzat, akkor azzal a céllal szigorítottuk – korábban fel lehetett élni a vagyonértékesítés bevételeit, mi akkor azt mondtuk, hogy legalább 60 %-át nem működésre, hanem beruházásra kell fordítani. Tehát nyugodtan megszavazhatjuk a költségvetést, ha az ingatlanértékesítést nem ingatlanvásárlásra, hanem más, a városi vagyont gyarapító beruházásra fordítottuk.

Litter Nándor: Ez kérdésként hangzott csak el, és akkor ez tisztázódott, fogjuk fel ezt válasznak. Kolonics Bálint kérdéseire kérem munkatársaimat, hogy válaszoljunk. Egyrészt 2. tábla, 100 millió 2006-os része.

Tóthné Krémer Mária: A 100 millió Ft 2005. évi teljesítést kölcsönként kellett lekönyvelnünk, könyveléstechnikailag így rendezhető pénzforgalmi szemlélet alapján.

Litter Nándor: Tehát megvan a másik lába is. Az Ipari Park bevételeivel kapcsolatosan ki tudja a választ? Én így tudom, de nem biztos, a jelenleg érvényben lévő szerződésekből következő 2006-ban várható bérleti díjak. Vannak itt viták, amelyeket Ön is említett, hogy a vásárláskori időpont előtt mi van még beszámítva. Egy-két vállalkozóval van ilyen vita, de ez a 2006-ban érvényben lévő bérleti szerződésekből várhatóan befolyó díj. Ez akkor fog befolyni, ha nem történik közben eladás ezeknél az ingatlanoknál.

Dr. Kolonics Bálint: Az előző évi nincs benn, ami most került kiszámlázásra, tehát a januári számla, ami kiküldésre került és a 2005-ös időszak, tehát akkor ez nem szerepel.

Litter Nándor: Az nem szerepel egyelőre, csak a 2006. évi.

Dr. Kolonics Bálint: Akkor nyilván az is elénk fog kerülni.

Litter Nándor: Valamikor, majd esetleg módosításként. A 4. számú melléklet – ez az én koncepcióm ugyanúgy, mint ahogy a járdáknál ne legyen beírva, hogy milyen tételeken akarjuk megépíteni. Ennek is megvan a tételes listája, amit a döntéshozó, tehát a bizottság, polgármester vagy a közgyűlés határoz el, hogy milyen értéken történik az értékesítés, de hogy ne legyen ez annyira publikus, hogy mindenki tudja, hogy milyen bevételt várunk érte. De ezt meg tudjuk mutatni, ha úgy gondolja. Nem szeretnénk publikálni. Így is elég védtelenek vagyunk a különböző értékesítéseknél. Kalmár utcai felvetése Kolonics Bálintnak – tudunk erre válaszolni? Mi volt pontosan a felvetés?

Dr. Kolonics Bálint: Az ingatlanvásárlással kapcsolatban volt ez egy példa.

Litter Nándor: Az szerepel az ingatlanvásárlások között.

Dr. Kolonics Bálint: Ez volt egy példa erre.

Litter Nándor: Közterület Felügyelet – azt módosítottuk. Az volt a nagy ívű elképzelés, amin nagy vita volt, abban szerepelt, hogy jelentősen növelhetők a bevételek, és akkor nem kell növelni az önkormányzati támogatást, hanem csökkenthető. Most már nem várjuk el tőlük, és az SZMSZ-ükben sem szerepel, hogy Nagykanizsán kívüli feladatokat is lássanak el, és ezért a működési költségeik és a mi támogatásunk növekszik. A 14. számú melléklet 17. sor, folyamatban lévő perek – ez kiszámíthatatlan teljesen, hogy mennyi lesz. Tavaly is kérdés volt, és tudtuk teljesíteni azt. Mindaddig vitatjuk, amíg lehet. A Király utcai ingatlannal kapcsolatosan a telekmegosztás folyamatban van. Reményeink szerint rendeződik ott az ügy. A Hely a Világban Alapítvány – per van az ügyben, tehát a Hely a Világban Alapítvány és az üzemeltető között per van. Addig rendezetlennek tekinthető ez a kérdés. Tudtunk-e mindegyik kérdésre válaszolni?

Dr. Kolonics Bálint: Egy kiegészítés a Közterület Felügyelettel kapcsolatban. Az Ön válaszát értem, és ez egyértelmű, tehát a tények előttünk vannak itt a költségvetésben a számsorokban is, de akkor ebben a pillanatban azt látom, és ezt Ön is beigazolja, hogy a közgyűlés eredeti szándéka és elképzelése meghiúsult, tehát, ami az indoka volt annak, hogy önálló intézmény legyen a Közterület Felügyelet. Ott tartunk, hogy ez egyre inkább megfogalmazódik bennem is, hogy igenis az önálló intézményként való működését meg kell szüntetni, hiszen az eredeti cél meghiúsult. Ezt most Ön is elismeri, hiszen egyre több finanszírozást igényel.

Litter Nándor: Ugyanannyi finanszírozást igényel, mintha a hivatalban működne. Bízzunk abban, hogy a vezető megfelelő gondossággal látja el ezt a feladatot.

Dr. Kolonics Bálint: Ha Jegyző Úr alatt működött volna a felügyelet osztályként, akkor azt gondolom, hogy az, ami megtörtént és a vizsgálati jelentésekben lefektetésre került, ilyen jellegű gazdálkodásra, ilyen hanyag gazdálkodásra nem kerülhetett volna sor.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ez személyfüggő, nem feltétlenül attól, hogy milyen szervezeti keretek között működik. Amellett, hogy azt mindenki tudja, hogy én nem támogattam, hogy kikerüljön. több javaslat nincs. Akkor a javaslatok részét lezárnám. Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy tegnap az Országgyűlés döntött arról, hogy a mozi rekonstrukciós munkálatait a Magyar Állam további 120 millió Ft-tal fogja támogatni. Ez azt jelenti, hogy azt a programot, amit mi terveztünk eredetileg végrehajtani, műemléki kötöttséggel kialakítva ott egy éttermet és minden egyéb funkciókat, tehát azt most végre tudjuk hajtani anélkül, hogy ilyen jelentős önkormányzati hozzájárulással valósulhasson meg. Azt Önök is látták és szó volt róla, hogy csökkentett programmal szeretnénk megvalósítani, ha ez a plusz támogatás nem érkezett volna, és ezért 60 millió Ft-tal mi csökkentettük ezt a programot, önállóan nem kívántuk volna megcsinálni az éttermet, és egyéb más elhagyható munkálatokat elhagytunk volna. Ennek a programozása még nem történt meg. De így most végrehajthatjuk a teljes körű programot. Ebből adódóan 60 millió Ft-os megtakarításunk van a beruházási oldalon, tehát nem 120 millió, mert eleve 60 millióval csökkentettünk, tehát 60 millió Ft-os megtakarításunk van a beruházási oldalon. Tehát így van arra lehetőségünk, hogy bizonyos módosító javaslatokat megfontoljunk, és elfogadjunk. Jegyzeteltem a módosító javaslatokat, ezeken mennénk végig a szavazás oldaláról, másrészt a beérkezett írásos javaslatokról is külön szavaznánk. Kérem a javaslattevőket, hogy amennyiben nem pontosan jegyzeteltem, akkor segítsenek abban, hogy a szavazás megfelelő módon tudjon megtörténni. Sajni úr javaslataival kezdem. Egyrészt a verseny- és élsport támogatását 3 millió Ft-tal javasolta támogatni. Voltak erre más javaslatok is, tehát Polai úr azt javasolta, hogy 5 millió Ft-tal. Úgy gondolom, hogy ha az a 3 millió Ft többséget kap, akkor az 5 millióról külön már nem kell szavaznunk. Nem fentről kezdjük, a javaslatok elhangzása sorrendjében folytatom a szavazást. Kérem Önöket, hogy szavazzunk arról, hogy a verseny- és élsport tervezett 67 millió Ft-os támogatását 70 millió Ft-ra emeljük, tehát plusz 3 millió Ft-tal növeljük. A forrása egyelőre ez a plusz 60 millió, amit az előbb említettem.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Sajni úr javasolta a diáksport kiegészítését. 9 millió Ft szerepel. Javasolta, hogy 3 millió Ft-tal egészítsük. Támogatom ezt a javaslatot. Kérem Önöket, hogy szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Egészségvédelmi Alap 1 millió Ft-os támogatásáról volt szó. Kérem Dömötör Lászlót, hogy adjunk nekünk ehhez segítséget, mert az, hogy másfélszeres az igény, az önmagában még nem feltétlenül mérvadó, hisz a Civil Alaptól elkezdve nagyon sok helyen, és a sportkérelmeknél is sokkal nagyobb igény van. Hogyan látjuk ezt szakmailag, indokolt-e?

Dr. Dömötör László: Megnéztük az elmúlt három évben benyújtott pályázatokat. Szociális alapra 20 és 24 pályázat érkezik évente, tehát ez egy viszonylag stabil szám. Nagyjából a pályázók köre azonos. A támogatási igény mindig 3 millió Ft felett volt. A rendelkezésre álló 2 millió Ft-ból az igények 2/3-át sem tudja kielégíteni a bizottság. Egészségvédelmi alapnál ingadozóbb a pályázók száma, de itt is meghaladja minden esetben a 2 millió Ft-ot a benyújtott támogatási igény. Tehát mind a kettő alap esetében a benyújtott támogatási igények az elmúlt évekre visszanézve indokolnák a megemelését, már csak azért is, mert szintén évek óta ez nem változott ez az összeg.

Litter Nándor: A programoktól is függ, nem csak a beérkezett igények, hanem a megvalósítandó programoktól.

Dr. Dömötör László: A benyújtott programok – jobbára a szociális alapról tudok tájékoztatót adni – nagyon széleskörűek, mert egészen az autista gyermekektől kezdve a nyugdíjas szervezetekig többféle programra nyújtanak be pályázatokat. Ezek részben eszközbeszerzések, részben rekreációs programok, tehát nagyon széleskörű, és ez minden évben így van. Intézmények, egyesületek, alapítványok nyújtanak be pályázatot. Még egyszer hangsúlyozom, bőven 3 millió Ft felett van minden évben az igény. Ha a bizottság csak részben tudja kielégíteni az igényeket, akkor az adott esetben az egész cél megvalósulását veszélyeztetheti, mert nem biztos, hogy az önrészt ki tudják pótolni a szervezetek.

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy szavazzanak erről. Egyrészt a szociális alap 1 millió Ft-tal történő megemeléséről.

 

A közgyűlés 18 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Egészségvédelmi alap.

 

A közgyűlés 17 igen, 5 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Dr. Fodor Csaba javaslatai következnek. Nem jelölt meg forrást, de azért szavazunk róla. A Közterület Felügyeletnél nem tudom támogatni azt, hogy a bevételt csökkentsük 10 millió Ft-ra, hiszen akkor még további önkormányzati kiegészítésekre lenne szükség. A tavalyi évben 13 millió Ft volt a bevétele, nem gondolom, hogy csökkenteni kellene a bevételeket, de szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 8 igen, 13 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A 10. számú melléklet – Környezetvédelmi Alapítvány támogatása. Úgy tudom, hogy Karmazin József a titkára. A véleményét kérjük. Egyrészt mire fordítjuk, milyen egyéb bevételeket tud szerezni, mert egy alapítványnak az lenne az egyik nagyon fontos funkciója, hogy egyéb helyekről is próbáljon meg bevételeket szerezni, mert egyébként megoldható lenne a feladat az önkormányzat keretei között.

Karmazin József: Az alapítványt az önkormányzat közel 15 éve hozta létre 100 eFt induló vagyonnal. Ezzel szemben az éves költségvetése 800 eFt és 1 millió Ft között mozog. Az elmúlt évben körülbelül 1,5 millió Ft-ot tudott koordinálni az alapítvány, amelynek a felhasználásáról gondoskodott. Különböző közterület-fejlesztések történtek. Itt utalnék például a Magyar utca – 7-es elkerülő körforgalom zöldterületté fejlesztésére, megépítettük az új könyvtár környezetében az ívó kutat, amelyet a szerkezetében Gleisdorf város ajándékozott, és több rendezvényt támogattunk, amelyeket más alapítvány szervezett, így többek között Kiskanizsán is támogattuk a helytörténeti rendezvényt, és az alapítvány a gazdája a horvát-magyar építészek, mérnökök szakmai együttműködésének, amely rendszeres évente visszatérő programokat jelent. Ebben az évben is pályázik az alapítvány EU-s támogatásra is.

Litter Nándor: Mennyi idegen forrást tudott szerezni az alapítvány?

Karmazin József: Az elmúlt évben 1,5 milliót sikerült. Ebben az évben még nem volt támogatás.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk róla. 1 millió Ft volt a javaslat.

 

A közgyűlés 17 igen, 1 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Következik a Kanizsai Lovasklub támogatása. Többen felvetették. Plusz 2 millió Ft volt a javaslat. A magam részéről nem támogatom a további emelését. 2 millió Ft-ot biztosítunk. A rendezvény látogatottsága nem olyan kiemelt, össze lehetne hasonlítani más rendezvényekkel. Kérem, aki támogatja a 2 millió Ft pluszt, igennel szavazzon.

 

A közgyűlés 6 igen, 9 nem és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: 12. melléklet 34. sorát javasolta Fodor Csaba kiegészíteni a Herman úti játszótérrel. Nekem olyan információim vannak, hogy a lakóknak ott igazán nem a játszótér …

Szányiné Kovács Mária: Tulajdonképpen itt a lakók nem a játszóteret kérik, hanem azt szeretnék, ha a rendezési tervre odafigyelnénk. Közpark címen volt az előző rendezési tervben az a terület, és nem szeretnék, ha módosulna, másképp lenne. Tiltakoznak a magas épület építése ellen, amivel teljesen egyetértek. Nem szeretnék, ha bezsúfolnák azt a kis területet. Játszótér van, úgy gondolom, hogy a bőven elég nekik, mert kapcsolatban vagyok a közösség képviselőivel folyamatosan. Fogadóórámon a múlt héten is volt. Nem kérik ők a játszóteret, ez tévedés.

Litter Nándor: Tehát a rendezési terv keretei között fogjuk ezt a problémát megoldani. Javaslom, hogy ezt ne támogassuk.

 

A közgyűlés 8 igen, 13 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Az Élettér Egyesület által végrehajtandó beruházások támogatásával összefüggésben több javaslat érkezett. Volt egy összességben 16 millió, tehát itt plusz 15 millióról van szó, amit Fodor Csaba javasolt. Összesen? Annyit szeretnék elmondani, hogy tegnap egyeztettem az Élettér Egyesület vezetőivel, Ők úgy gondolják, hogy a 10 millió Ft-os többlettámogatással, tehát összesen 11 millió Ft-os támogatással szeptemberig végre tudják hajtani ezt a programot, és át tud költözni a jelenlegi helyről a menhely az Ady Endre utcára. Javaslom, hogy ezt a plusz 10 millió Ft-os, tehát összességében 11 millió Ft-os támogatást fogadjuk el.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Voltak egyéb javaslatok. Kérik-e, hogy ezekről szavazzunk? Kéri-e valaki? Szavazzunk az összesen 15 milliós támogatásról, tehát plusz 14 milliós támogatásról.

 

A közgyűlés 7 igen, 11 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Tóth László javaslatai következnek. Ebből a módosított előterjesztésből, amely az út-, járdafelújításokat tartalmazza, a Teleki út és a Platán sori átkötés szerepel. Így elfogadható. Jó, tehát akkor az az egész csomagban szerepel, akkor erről most külön szavaznunk nem kell. Eötvös téri játszótér – javasolnám, hogy ezt vonja vissza, mert tervezzük, és azt gondoljuk, hogy jövő év elején be tudjuk adni az EU-s forrásokra az egész belváros rekonstrukcióját, aminek része az Eötvös tér teljes körű átalakítása. Ezt javasolnám, hogy így fogadja el. Akkor erről nem szavazunk. A verseny- és élsport támogatására plusz 3 millió, ez teljesült.

Tóth László: Nem tudom, hogy Sajni úr mire javasolta.

Litter Nándor: Ön már megcímkézte. Hadd tájékoztassam arról, hogy Alpolgármester Úrral tárgyaltunk az utánpótlás szakág vezetőjével, és azt ígértük, hogy segítünk neki, hogy ebben az évben szponzori pénzből 1,5 milliót kapjanak, külön támogatást, és ezzel megelégedtek. Kozma Lajos azt mondta, hogy így elfogadható a számukra. Akkor erről nem szavaznánk.

Bicsák Miklós: Akkor ebbe beleértjük, hogy ugyanúgy, ahogy az NTE, más ifjúsági, az UFC-nél is…

Litter Nándor: A rendszer az, hogy most 70 millió Ft-ról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság fog dönteni. Van egy szabályzat, ami alapján döntenek erről. De megemeltük az összeget. Cserti Tibornak volt a javasolta a polgármesteri keret plusz 3 millió Ft-os növelését az év közbeni igények miatt. Kérem Önöket, hogy szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 18 igen, 7 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Csákai Iván felvetéseivel kapcsolatosan úgy érzem, hogy az első részében inkább megjegyezések voltak a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan. Egy konkrét javaslata volt a közparkkal kapcsolatosan, tehát, hogy az a körülbelül, még nem biztos, hogy 40 millió Ft-ot építsük be a költségvetésbe, és vásároljuk meg. Ez volt a javaslata. Ne úgy tegyünk, mint ahogy a legutóbb elhatároztunk, hogy egyezzünk meg a vállalkozóval. Aki ezt támogatja, igennel szavaz. A magam részéről nem támogatom, a múltkori döntésünk végrehajtását kérném.

 

A közgyűlés 6 igen, 14 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Az első lakáshoz jutók támogatása volt Csákai úr másik kérdése. Ezt vissza kell mindenképpen hozni, ha ilyet akarunk tenni, tehát rendeletet kell alkotni ehhez. A magam részéről így most nem javaslom, hogy módosítsuk a költségvetést. Most Csákai Iván javaslatáról szavazunk, aki azt javasolta, hogy 40 millió Ft összeggel kerüljön be egy ilyen tétel a költségvetésbe. Rendelet hiányában ezt nem javaslom most.

 

A közgyűlés 8 igen, 10 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Halász Gyulának volt egy javaslata, hogy az útfelújítások 1. számú mellékleténél kerüljön rögzítésre a 800 méter. Szavazzunk róla pontosításként. Ez hiányzik a mellékletből.

 

A közgyűlés 22 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Papp Péter javasolta, hogy a hegyi utak, 12. számú melléklet, 33. sort plusz 4 millió Ft-tal egészítsük ki. Kérem, fogadjuk ezt el.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Dr. Szabó Csaba javasolta, hogy a 12. számú melléklet egészüljön ki egy 42. sorral, helikopter leszállópálya létesítése a Kórház területén. Kérem Önöket, hogy ezt támogassuk.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Zakó úr javaslatai következnek. 14. számú mellékletben javasolta, hogy az 1. sort, amely a városi rendezvények támogatását jelenti, csökkentsük 3 millió Ft-tal. Nem támogatom. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 2 igen, 17 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A 2. sor, külkapcsolatok csökkentése 5 millió Ft-tal. Nem javaslom támogatni, megkötött szerződéseink vannak. Kérem Önöket, hogy utasítsák el.

 

A közgyűlés 6 igen, 17 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Az 5. sorról az előbb szavaztunk. Újraszavazunk. Polgármesteri keret 6 millió Ft-tal történő csökkentése a javaslat. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 7 igen, 16 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Következő javaslat a 20. sor, Plakátmúzeum működtetése – a 30 milliót csökkentsük a felére, 15 millióra. Nem támogatom, hiszen ez egy turisztikai és múzeumfejlesztési program része. Úgy gondolom, hogy fontos ennek a végrehajtása. Aki támogatja, igennel szavaz.

 

A közgyűlés 6 igen, 14 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A 12. számú melléklet, városközpont, 5. sor: javasolta, hogy 30 millió Ft-tal csökkentsük. Nem támogatom.

 

A közgyűlés 7 igen, 12 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Akkor szavazzunk külön, hogy 59 millióval növeljük a dologi kiadásokat? Ez a javaslat fennáll még ezek után?

Zakó László: Ezek után értelmét vesztené arról szavazni.

Litter Nándor: Bicsák Miklós javasolta, hogy a 11/a. mellékletben a járda Palinban az iskola bejáratáig történjen meg. Ez befogadható? Igen, akkor támogatjuk. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A közvilágítást nem javaslom változtatni. Van egy 10 millió Ft-os keret. Annak a keretei között kell megoldani a szükséges feladatokat. Ez ide fog külön kerülni a közgyűlés elé, hogy mely munkálatok kerülnek ebből elvégzésre. Azt kérem, hogy Bicsák Miklós fogadja így el.

 

Bicsák Miklós: Csak azért javasoltam, hogy a hitelből, mert ez beruházás. Azok az emberek évek óta a sötétséggel küzdenek, és gondolom, hogy ez most meg fog oldódni. Bízom benne.

Litter Nándor: Azt tervezzük, hogy a 28-ai közgyűlésen nem csak ennek, hanem az iskola felújítás és egyéb más kérdések alábontása meg fog történni. Köszönjük a vállalkozói kamattal kapcsolatos kiegészítését. Polai József: a 12. számú melléklet, induló beruházások 7. sora, a kiskanizsai ravatalozó. Hogyan áll most ez a program?

Tárnok Ferenc: A tavalyi évben elkészültek a ravatalozó munkálatai, itt igény merült fel az áttervezésre, egy vázlatterv készült. Folyamatban a módosított engedélyezési terv elkészítése. Ennek határideje szerintem március végére várható. Egyeztetjük természetesen a részönkormányzattal, utána tudunk továbblépni.

Litter Nándor: És a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal. Tehát így akkor ezzel kapcsolatban nincs konkrét, összegszerű javaslata Polai Józsefnek? Tehát elkészül a terv, akkor lehet erről vitatkozni, hogy milyen legyen. A verseny-, élsporttal kapcsolatban Polai József javasolta, hogy 5 millió Ft-os plusz támogatás legyen. Tehát az előbb 3-ról döntöttünk, Polai úr javasolja, hogy ne 3, hanem plusz 5 legyen. Nem javaslom az előzőek miatt.

 

A közgyűlés 9 igen, 8 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Polai József írásban benyújtott javaslataival folytatnám. A Ráckert tömbfeltáró út tervezése elkészült. Ezzel kapcsolatban olyan információval rendelkezem, hogy a Bajcsai út felől megközelíthető ez az ingatlan. Igaz ez?

Polai József: Az a gond, hogy olyan szűk, hogy ….. ez nem lehet használni. Ezért kell egy új út, ezért kell egy ingatlan …… (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Litter Nándor: Azt gondolom, hogy erről most ne szavazzunk, mert én más információkkal rendelkeztem, de elhiszem Önnek.

Csordásné Láng Éva: A Ráckert egy telek területén megközelíthető jelen pillanatban a Bajcsai utcából. Annak a tényleges szélességét, illetve a szomszédvitákat nem tudom. Talán a szakosztály erre vonatkozóan tud valamit mondani.

Litter Nándor: Tudunk erről? Nem tudunk. Azt javaslom, hogy erre visszatérünk 28-án. A közgyűlés bármikor módosíthatja a költségvetést. Pontos információkkal kell rendelkeznünk. Egyébként sincs összeg, hogy mennyiért tudjuk megvásárolni.

Polai József: ….. (mikrofon nélkül beszél) A két ingatlantulajdonos, akik el kívánják adni, azok összegszerűen nyilatkoztak, úgy gondolom. Ezt két éve tudja Karmazin úr.

Litter Nándor: Azt javaslom, hogy térjünk erre vissza. Polai úr, összegszerűen tudunk valamit mondani? Nem. Akkor visszatérünk rá.

Polai József: 8 millió.

Litter Nándor: Polai József azt javasolja, hogy 8 millió Ft-os ingatlanvásárlással ezt a programot indítsuk. Aki ezzel egyetért, igennel szavaz. Én nem támogatom így, hanem részletesen vizsgáljuk meg az ügyet, utána visszatérünk a február végi vagy a márciusi közgyűlésünkön erre.

 

A közgyűlés 8 igen, 12 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Két útfelújításra tesz javaslatot Polai úr: Zsigárdi köz, Tornyos köz útfelújítása. Javaslom, hogy az út- és járdafelújítási programunkban szereplő programot hajtsuk végre. Ezeket így nem támogatom.

 

A közgyűlés 7 igen, 14 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Bajcsy-Zsilinszky Endre utca járdafelújítása Cigány utcától a templomig. Nem javaslom ebben az évben ennek a programnak az indítását.

 

A közgyűlés 8 igen, 15 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Mezőgazdasági út – ez a hegyi utak kategóriája? Akkor a hegyi utak programjában is részletes program készül arra, hogy mi kerül felújításra. Akkor ugyanúgy, mint az előbb elmondottak szerint a közvilágításnál, részletes program készül arra. A közgyűlés fogja jóváhagyni. Tehát erről itt nem javaslom, hogy szavazzunk.

Polai József: Az volt a javaslatom, hogy az a 2 millió, ami szerepel eredetileg, legyen nevesítve Bajcsának. Ezt kértem.

Litter Nándor: Csak vannak a hegyi utak. Arra van egy összeg, és a legfontosabbakat, a legrosszabbakat kell ebből megoldani.

Polai József: Ezen járt Ön már Polgármester Úr, gumicsizmát kellett volna húzni, és a kátyúk félméteresek. Ezt komolyan merem állítani.

Litter Nándor: Tehát a hegyi utak programjánál visszatérünk erre a javaslatra. Aki támogatja Polai úr javaslatát, igennel szavaz.

 

A közgyűlés 8 igen, 12 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A sportöltöző és az orvosi rendelő – úgy gondolom, hogy ez karbantartás jellegű munka, úgy ítélem meg. Tehát nem ennek a költségvetésnek a dolga. Kinek az üzemeltetésében vannak ezek? A sportöltözőre gondolok.

Polai József: … orvosi rendelő …

Litter Nándor: Az a miénk.

Polai József: ……

Litter Nándor: Tudom, a sportöltöző.

Polai József: …… A sportöltöző egy egyesület … alatt működik, de azt hiszem, nekünk kell annak a felújításába besegítenünk. Az önkormányzat a tulajdonosa.

Litter Nándor: Az önkormányzat a tulajdonos?

Polai József: Természetesen.

Litter Nándor: Javítás-karbantartásnak gondolom, tehát nem itt, a beruházások között a helye. Tehát ezt nem támogatom. Tisztázzuk, hogy kinek a működésében van ..

Polai József: Nagy valószínűséggel a helyi vállalkozók a munkát elvégeznék, anyagra szeretnének szert tenni részünkről. Anyagra pénzt.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 8 igen, 11 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Vöröshegyi utca – járdafelújítás. Megemeltük 300-ról 500-ra a bajcsai járdafelújítást. Emellett is fenntartja a javaslatát? Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 19 igen, 10 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Csákai Ivánt kérdezem, hogy az Aranymetszéssel kapcsolatos javaslatokat az előbb elhangzottak alapján is fenntartja-e? Mert a támogatás így többre jön ki együttesen. Köszönöm. A Kalmár utcai buszöböl – úgy tudom, hogy azt a Volán meg fogja csinálni. Tavaly a területi problémák miatt átcsúszott erre az évre. Így elfogadja ezt? Azt meg kell csinálni, csak nem a költségvetésünkből fog megtörténni, a Volán fogja elkészíteni.

Dr. Csákai Iván: Jó, akkor kérem Polgármester Urat, hogy hasson oda, hogy ez minél hamarabb készüljön el.

Litter Nándor: Jó. A másik két javaslatáról pedig szavaztunk. FIDESZ nagykanizsai önkormányzati képviselőcsoportjának a javaslatai következnek. Thury laktanya 5 hektáros területén értékesítéséből befolyó 466 millió Ft-os árbevétel felhasználására tesznek javaslatot. A javaslat egyik része azt tartalmazza, hogy a régi piac területén a felépítményeket 100 millió Ft-os összeggel szerezzük meg. Jól értettem a javaslatot?

Dr. Kolonics Bálint: Igen, ilyen összeget különítsünk el. Nyilván ez egy keretösszeg legyen.

Röst János: Minek a terhére?

Dr. Kolonics Bálint: A Centrál előtti térburkolat és a Zrínyi utcai kikötés terhére.

Litter Nándor: A magam részéről nem támogatom. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 6 igen, 15 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja.

 

Litter Nándor: A javaslat második része, hogy Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedésért Alapítvány 4 millió Ft-os támogatást kapjon a Nagykanizsai Rendőrkapitányság éves működésének segítésére. Mielőtt ezt a költségvetést aláírtam, a kapitány úrral egyeztettem, és ennek megfelelően került be a költségvetésünkbe egy 1,4 millió Ft-os támogatás a rendezvények biztosítására. Azon kívül 1,9 millió Ft-os újabb összeg, amellyel a pályázatokon való részvételüket tudjuk biztosítani a rendőrségnek, és az Ő megelégedésére szolgál ez a két összeg. Így még fenntartják a javaslatot?

Dr. Kolonics Bálint: Fenntartom. Nyilván ez csak egy cél volt az alapítványon keresztül, de ez az alapítvány számos más funkciót is ellát és támogat egy évben.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ez a 4 millió Ft-os így már nem, mert akkor abból kellett volna ezeket a kiadásokat.

Dr. Kolonics Bálint: Fenntartom Polgármester Úr. Amennyiben van Önnek javaslata, amit Ön támogat, és azt gondolja, hogy elfogadható az Ön számára, azt szívesen várom számszakilag, hogy mely az az összeg, amellyel támogatná, hiszen a városunk nevét viseli ez az alapítvány …

Litter Nándor: Azt javaslom, hogy 0,5 millió Ft-tal támogassuk ezt az alapítványt.

Dr. Kolonics Bálint: Akkor szavazzunk mind a kettőről.

Litter Nándor: Együttesen. De azt nem az alapítvány kapja, azt a rendőrség kapja közvetlenül. Szavazunk Kolonics Bálint javaslatáról. Nem támogatom.

 

A közgyűlés 8 igen, 14 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Akkor javaslom, hogy 0,5 millió Ft-tal támogassuk a város által létrehozott alapítványt.

 

A közgyűlés 21 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Papp Nándor javaslatai következnek. Az Élettérrel kapcsolatos javaslatokat vehetjük úgy, hogy rendben vannak. A Dózsa György – Kalmár utca összekötése: azt javasolnám, hogy volt ez a 60 millió Ft, amit az elején említettem, mielőtt a szavazás megtörtént, itt történtek felhasználások javaslatok alapján, hogy a maradvány összeget a Kalmár utcai útépítésre fordítsuk. Ez körülbelül 30 millió Ft. Most majd véglegesül. 28,5 van még. Így akkor elfogadható? Akkor javaslom azt, hogy a fennmaradó összeg kerüljön át a Kalmár utcai beruházásra, útépítésre. Kérem, erről szavazzunk. Ennek a pontos összegét most nem tudjuk, a végén fogják a kolléganők megállapítani. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A TESCO és KIA kereskedés: azt javasolnám, hogy mi megkeressük a vállalkozókat. Sikerült ez máskor is, például a McDonald’s-nál és egyéb más helyeken sikerült. Javaslom, hogy ezt így ne fogadjuk el, hanem a vállalkozók részvételével tervezzük meg. Egyébként a közműfejlesztésnél figyelembe kellett volna venni ezt a járdaépítést. Ezért nem javasolnám, hogy ezt fogadjuk el, hanem induljon el egy ilyen folyamat a járda megépítésére vállalkozói támogatásokkal. Kérem, utasítsuk el ezt a javaslatot.

 

A közgyűlés 8 igen, 14 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérdezem, hogy a javaslatok közül van-e olyan, amit nem érintettünk? Akkor javasolnám, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat. Egyrészt azokat, amelyeket a mai napon kiosztottunk, amelyek már módosultak azokkal az összegekkel, amelyek egyrészt a Teleki út és a Platán sornak az összegkötése, Bajcsai plusz járdaépítés.

Tóth László: ….. (mikrofon nélkül beszél, nem érten)

Litter Nándor: De ez nem bekötő utak, ez egy út. Ez volt a javaslat, és majd megyünk tovább a többi területen. Kérem, hogy ezt a módosított javaslatot, amelyet ma osztottunk ki, amely két határozati javaslatot tartalmaz, a kiosztott anyag 1. számú mellékletében meghatározott út- és járda, kerékpárút felújítások 132.284 eFt összeggel, kérem, hogy ezt fogadják el – az előbbi módosításokat tartalmazza.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ez azt is jelenti, hogy egyben a program indul, hiszen ez az engedélyokiratok elfogadását is jelenti. Kérem Önöket, hogy fogadják el a 2. határozati javaslatot is, amely út-, kerékpárút, járda- és hídépítések összegét – ezek új fejlesztések – 35.241 eFt-ban tartalmazza, és egyben az engedélyokirat elfogadását is jelenti.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

34/2006.(II.14.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2006. évben az 1. számú melléklet által tartalmazott út-, járda- és kerékpárút felújítások valósuljanak meg.
  2. A felújítások becsült költsége 132.284 ezer Ft. Felkéri a polgármestert, hogy a munka elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

   A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

   Határidő: a felújítási munkák elvégzésére: 2006. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2006. évben a 2. számú melléklet által tartalmazott út-, kerékpárút, járda- és hídépítések valósuljanak meg.

A felújítások becsült költsége 35.241 ezer Ft. Felkéri a polgármestert, hogy a munka elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: az építési munkák elvégzésére: 2006. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

 

Litter Nándor: Tóthné Krémer Máriát kérem, hogy az így módosított költségvetés főszámait szíveskedjen a rendeletnek ismertetni.

Tóthné Krémer Mária: A bevételek és kiadások fő összege ezer Ft-ban: 21.450.688. Ezen belül a felhalmozási célú bevételek: 6.403.342, a felhalmozási célú kiadások 6.403.342, ebből a beruházások összege: 4.570.473, a felújítások összege: 432.956, az intézményi felhalmozások összege: 442.325, a felhalmozási célú támogatások összege: 345.692, a működési célú bevétel: 15.047.346, a működési célú kiadások: 15.047.346, ebből személyi jellegű kiadások: 6.507.735, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.105.023, dologi jellegű kiadások: 5.161.017, ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.056, speciális célú támogatás: 335.410, költségvetési álláshely, ami létszámkeret: 3.105 álláshely, céltartalék: 1.217.430, folyószámla hiteltörlesztés: 180.000 és a célhitel törlesztés: 103. 572.

Litter Nándor: Van-e valakinek kérdése? Nincs, akkor kérem Önöket, hogy így, ezekkel a módosításokkal együtt szíveskedjenek a költségvetési rendeletet elfogadni azokkal a módosításokkal együtt, amit a szövegben és a mellékletekben is végrehajtottunk.

 

A közgyűlés 19 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

6/2006.(II.27.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2006.(II.27.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.15 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. február 28. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. február 28-i (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Dr. Müller János osztályvezető-helyettes, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Gerencsér Tibor nemzetközi referens, Erdős Péter településgazdálkodási referens, Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezetője

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ki nem hirdetett határozat kihirdetése következik:

 

Javaslat a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. tisztségviselőinek megválasztása

 

21/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 255/2005. (IX.27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
  2. Határidő: azonnal

   Felelős : Litter Nándor polgármester

  3. a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. ügyvezetőjének Horváth Miklós Nagykanizsa, Újélet u. 41. sz. alatti lakost javasolja. Az ügyvezető megbízatása 2006. június 30-ig tart. Az ügyvezető munkáját ingyenesen heti 20 órában látja el.
  4. Határidő: 2006. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  5. a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. Felügyelő bizottságába Ferencz Mihály Nagykanizsa, Péterfai u. 5/a. sz. alatti lakost javasolja megválasztani.
  6. Határidő: 2006. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  7. a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. Felügyelő bizottságába Burján Emese Eszteregnye, Csíkfa u. 15. sz. alatti lakost javasolja megválasztani.
  8. Határidő: 2006. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  9. javasolja a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. Felügyelő bizottságának tagja - Fekete István (8840 Csurgó, Kossuth u. 60/A) – megbízatásának meghosszabbítását 2007. december 31-ig.
  10. Határidő: 2006. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  11. egyetért a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. végelszámolással történő megszűnésével, valamint a végelszámolás kezdő időpontjául 2006. február 28-át javasolja.
  12. Határidő: 2006. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  13. a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. végelszámolójának Bencze Olgát, Nagykanizsa, Kaposvári út 64/B sz. alatti lakost, a Dráva-Mura Eurorégió Kht. könyvvizsgálóját javasolja felkérni.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

A Murasped Kft.-vel kötendő adás-vételi szerződés

 

22/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai 649/34 hrsz-ú 44434 m2 alapterületű belterületi ingatlant, amely a volt Gábor Áron Laktanya területén található 39.135.179 Ft vételáron értékesíti a Murasped Kft részére és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2006. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2006. évi üzleti tervének elfogadására

 

23/2006.(I.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a KanizsaNet 2000 Kht. üzleti tervét bruttó 27.000 ezer Ft működési célú, önkormányzati finanszírozással elfogadja.
  2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2006. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

   Határidő: 2006. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. a Kanizsa TV Kft. üzleti tervét bruttó 47.522 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja.
  4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2006. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

   Határidő: 2006. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  5. a Kanizsa Uszoda Kft. üzleti tervét bruttó 81.060 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja. Az önkormányzat eltekint a Kft-t terhelő 1.000 ezer Ft bérleti díj megfizetésétől, de annak ÁFA vonzatát a Kft. köteles megtéríteni.
  6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2006. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

   Határidő: 2006. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  7. a Kanizsa Újság Kft. üzleti tervét bruttó 32.200 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja.
  8. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2006. évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

   Határidő: 2006. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  9. a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht. üzleti tervét a felügyelő bizottsági jelentés hiányában nem fogadja el.
  10. a Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervét bruttó 16.010 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja. Az önkormányzat eltekint a Kft-t terhelő 1.000 ezer Ft bérleti díj megfizetéséről, de annak ÁFA vonzatát a Kft. köteles megtéríteni.
  11. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2006. évre szóló vállalkozási és bérleti szerződéseket kösse meg.

   Határidő: 2006. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  12. a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. üzleti tervét bruttó 499.779 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja. A Kht. a Vásárcsarnok és a temető ingatlanok használata után 2006. évben bruttó 7.000 ezer Ft bérleti díjat köteles fizetni az önkormányzat részére.
  13. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2006. évre szóló vállalkozási és bérleti szerződéseket kösse meg.

   Határidő: 2006. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  14. a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. előzetes mérlegbeszámolója alapján dönt a veszteség rendezésének módjáról.

Határidő: 2006. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2006. évi üzleti tervének elfogadására

 

29/2006.(II.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. üzleti tervét bruttó 16.460 ezer Ft működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja.
  2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2006. évre szóló támogatási szerződést kösse meg.

   A közgyűlés egyetért azzal, hogy a gazdasági társaságok körbetartozásait rendezni kell.

   Határidő: 2006. február 28.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. létjogosultságát – eddig tevékenysége ismeretében – vizsgálja meg.

Határidő: 2006. március 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2005. (II. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetbeni nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete megalkotására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Megújuló Örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. A nagykanizsai Király u. 31. sz. alatti 31/11. hrsz-ú ingatlan telekalakítása és közterületté nyilvánítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Egyebek:

A meghívóban szereplő 12. napirend előterjesztése - Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekltségéről szóló rendelet módosítása – 2006. február 20-án került kiküldésre.

A meghívóban szereplő 39-es napirendi ponthoz - Javaslat “Nagykanizsa Sportjáért”, “Nagykanizsa Oktatásáért” és Nagykanizsa Kultúrájáért” kitűntető cím adományozására, Javaslat “Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” elismerő cím adományozására, Javaslat “Szekeres József Díj” kitüntető cím adományozására – vonatkozó előterjesztések 2006. február 24-én került kiküldésre.

Törvényességi észrevétel - a “Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kikiáltási árának csökkentésére” című előterjesztéshez – a közgyűlés előtt került kiosztásra.

Jegyző úr véleménye szerint önállóan értékbecslést kell ismételten végezni. Akceptálom a kérést és ezért a meghívóban szereplő 29. napirendi pontot visszavonom. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 27. és 35. napirendi pontot - mivel Böröcz úr és Molnár Úr van itt mint előterjesztő két napirendi ponttal kapcsolatosan és mind a két úrnak halaszhatatlan elfoglaltsága van és nem Nagykanizsán - még a polgármesteri tájékoztató előtt tárgyaljuk meg. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 26. napirendi pontot az 5. napirendi pont után tárgyaljuk. Várhatóan 11.30 óra körül lenne, illetve kérem a megértésüket, hogyha a háziorvosok képviselői megérkeznek, akkor soron kívül ezt a témát kezeljük, mivel Ők rendelésen vesznek részt. Javaslom zárt ülés tartását a 38., 39. és 40. napirendi pontokkal kapcsolatban. Ezek közül csak a 40. napirendi pontot kell megszavazni, mert az első kettőt kötelező zárt ülésen tárgyalni. Kérem, szavazzunk a 40. napirendi pontról, hogy zárt ülésen tárgyaljuk.

Dr. Kolonics Bálint: A 2. napirendi pontnál a kérdéseknél kérnék szót. Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyiket a hóeltakarítás után, a másikat pedig egy vállalkozási szerződéssel kapcsolatban.

Dr. Csákai Iván: Ismételten szeretném kérdezni a Kalmár utcai buszöböllel kapcsolatban mit tudott polgármester úr intézni.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni a palini városrész belvíz csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban.

Halász Gyula: Interpellációk és kérdéseknél kérdést szeretnék feltenni a Kazanlaktól keletre eső városrész közterület takarításával kapcsolatban.

Papp Nándor: Az útfelújítások átvételével és a Zrínyi utcai kikötéssel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Dr. Horváth György: Napirend előtt szeretnék szólni az önkormányzati keret felhasználásával kapcsolatban.

Szányiné Kovács Mária: Kérdést szeretnék feltenni arról, hogy az épület ingatlan tulajdonosát milyen eszközökkel lehet rábírni, hogy épületét és környékét rendben tartsa.

Nagy József György: Két kérdést szeretnék feltenni a ligetvárosi városrésszel kapcsolatban.

Röst János: Napirendi előtt kívánok hozzászólni közélet és szolidaritás címmel.

Litter Nándor: További hozzászólásokra nem jelentkezett senki. Kérem, szavazzunk arról, hogy a 40. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 18 igen, 4 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az általam elmondott módosításokkal fogadják el a napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 17 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a Délzalai Víz- és Csatornamű Részvénytársaság Igazgató Tanácsában, igazgatósági tagként végzett tevékenységről (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Böröcz Zoltán igazgatósági tag

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnmegelőzési stratégiája 2006-2008. évekre (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Dr. Molnár József rendőrkapitány

 5. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 7. Interpellációk, kérdések (írásban)
 8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2005. (II. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 9. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 10. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás keretében működő felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ügyeleti díj hozzájárulás és főállású közreműködőkkel történő működtetéséről, valamint a megosztott ügyeleti időről (írásban)
 11. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Dr. Hámori Zsolt, Dr. Nagy Marietta

 12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2006.(….) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról (írásban)
 13. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 14. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2006.(….) számú rendelete az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól (írásban)
 15. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: 9 óvoda, 10 általános iskola, 5 középiskola igazgatója, Farkas Ferenc Városi Zeneiskola igazgatója, Nevelési Tanácsadó vezetője

 16. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésnek …./2006. (……..) számú rendelete a 64/2002. (X.2.) sz., Nagykanizsa, Északkeleti városrész szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról (írásban)
 17. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Balusztrád Ingatlanfejlesztő Rt. Dobos Béla projektmenedzser

 18. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szépkorúak 2006. évi egyszeri támogatásáról szóló rendelete megalkotására (írásban)
 19. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 20. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/1997. (XI. 4.) számú, a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló rendelet módosítására (írásban)
 21. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 22. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) számú rendelete módosítására (írásban)
 23. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 24. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetbeni nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete megalkotására (írásban)
 25. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 26. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2000.(XII.13.) számú az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet módosítására (írásban)
 27. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 28. Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet módosítása (írásban)
 29. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 30. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportkoncepciójára 2006-2010 (írásban)
 31. Előterjesztő: Sajni József bizottsági elnök

 32. A szabadtéri szabadidősport feltételeinek javítása Nagykanizsán - pályázati forrás igénybevételével (írásban)
 33. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Érintett iskolaigazgatók

 34. Megújuló Örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán (írásban)
 35. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Varga Csaba Raiffeisen Consulting Rt., Lévai Péterné Kanizsai Zsinagóga Alapítvány

 36. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 37. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezetője

 38. Beszámoló a Kertvárosi Óvoda tevékenységéről (írásban)
 39. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Hartainé Bobay Éva óvodavezető

 40. Beszámoló a Vackor Óvoda tevékenységéről (írásban)
 41. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Polgár Péterné óvodavezető

 42. Beszámoló az Általános Iskola Kiskanizsa tevékenységéről (írásban)
 43. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Silló Zsolt igazgató

 44. Beszámoló a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tevékenységéről (írásban)
 45. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Vizeli József igazgató

 46. Az Ingatlankezelési Intézmény Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)
 47. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 48. Beszámoló a 2005. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2006. évi felújítási címjegyzékre (írásban)
 49. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Kámán László intézményvezető

 50. Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2006. évi beruházási, fejlesztési terve (írásban)
 51. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Kovács Antal elnök-vezérigazgató

 52. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 53. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 54. Javaslat az egységes szerkezetbe foglalt közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat fejlesztési terv és önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálatára (írásban)
 55. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: 9 óvoda, 10 általános iskola, 5 középiskola igazgatója, Farkas Ferenc Városi Zeneiskola igazgatója, Nevelési Tanácsadó vezetője

 56. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének pályáztatására (írásban)
 57. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 58. 2006. évi oktatási intézményi felújítás engedély okiratának elfogadása (írásban)
 59. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 60. Javaslat Kovászna testvérvárossal oktatási és szakképzési együttműködésre (írásban)
 61. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 62. Javaslat Nagykanizsa Városi Monográfia III. kötetének kiadására (írásban)
 63. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 64. Tájékoztató az önkormányzat 2005. évi ingatlanértékesítéséről (írásban)
 65. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 66. A nagykanizsai Király u. 31. sz. alatti 31/11. hrsz-ú ingatlan telekalakítása és közterületté nyilvánítása (írásban)
 67. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 68. Közigazgatási eljárások során felmerült pénzfizetési kötelezettségek foganatosítása végett szerződéskötés Nagykanizsa közigazgatási területén működő önálló bírósági végrehajtókkal (írásban)
 69. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 70. FIDESZ MPSZ nagykanizsai önkormányzati képviselőcsoportjának önálló indítványa a Thury Laktanya értékesítésével kapcsolatos vizsgáló bizottság felállítására (írásban)
 71. Zárt ülés:

 72. Fellebbezések (írásban)
 73. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására (írásban)
 74. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 75. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések és díjak adományozására (írásban)
 76. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Dr. Szabó Csaba bizottsági elnök

  Papp Nándor bizottsági elnök

  Gelencsér Gábor bizottsági elnök

  Sajni József bizottsági elnök

 77. Előzetes mérlegbeszámoló a VIA Kanizsa Kht. 2005. évi tevékenységéről (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Gáspár András ügyvezető

 

 1. Beszámoló a Délzalai Víz- és Csatornamű Részvénytársaság Igazgató Tanácsában, igazgatósági tagként végzett tevékenységről (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Böröcz Zoltán igazgatósági tag

   

  Litter Nándor: Szeretném köszönteni Böröcz Zoltán urat, aki a Délzalai Víz- és Csatornamű Részvénytársaság Igazgató Tanácsának a tagja és tájékoztató anyagot készített részünkre a Vízmű munkájáról.

  Böröcz Zoltán: Amikor az Önök bizalmából a Vízmű Rt. igazgatósági tagja lettem, ha úgy tetszik már egy kész részvénytársaságba kellett munkát végeznem, hiszen az előtte lévő évben, illetve az év második felében elődeink már a részvénytársaság létrehozását megvalósították. Szeretném elmondani, hogy mindazon túlmenően, amit a beszámolómban leírtam, azért minden évre jutott valami rendkívüli feladat, amiről egy pár gondolatot azért elmondanék. Mindjárt az első alkalommal azzal találkoztunk az igazgatóságban, hogy az alapítói szándék, tehát az alapító okirat és a szindikátusi szerződés szerint dolgozói részvénykibocsátását készítettük elő. Később derült ki számunkra, hogy a tulajdonosi képviselők a dolgozói részvénnyel nem értenek egyet, tehát nyilván nem valósították meg, de mindenesetre jelentős, körülbelül fél évi munkánk volt ebben az előkészítésben. A másik nagy feladat volt a központi pénzügyi alap szabályozása. Azt gondolom, hogy ezt is sikeresen megoldotta az igazgatóság, pontosabban olyan előterjesztést tudott készíteni többedik kíséreltre is, figyelembevéve a tulajdonos szándékát is természetesen is, ami után a tulajdonosok ezt elfogadták és jelenleg is jól működik. Ez az az alap, ami az önkormányzatok tulajdonában lévő közművek kvázi csőrendszerek, vezetékrendszerek szennyvíz és ivóvíz tekintetében is felújítására ……. hibaelhárításra és fejlesztésére szolgál. Nagyon nagy feladat – és még nem értünk a végére – annak az integrált rendszernek, számítógépes rendszer kiépítésének, aminek még igazából még kettő modulja hiányzik. Ha ez is megvalósul – bár ez most részben anyagi, másrészt pedig praktikus okokból egy két év múlva lehet teljes –, akkor elmondhatjuk, hogy a Vízmű Rt. teljes rendszere, tehát a logisztikától elkezdve a lakossági fogyasztás kezeléséig, tehát a számlázásig, a bérszámfejtéstől minden adminisztratív tevékenységét ezt az integrált rendszer fogja végezni, ami részben létszám-megtakarításban nyilván realizálódni fog, tehát költségmegtakarításban, másrészt nyilván egy pontosabb tájékoztatást is lehetővé tesz az igazgatóság számára, illetve a tulajdonosok felé. Azt gondolom, hogy maga a Vízmű Rt. - és ezt tessék elfogadni, hogy szubjektív a vélemény természetesen – és én megdöbbenve tapasztaltam a korábbi életem gyakorlatához képest, hogy egy rendkívül fegyelmezett és egy igazi belső fegyelemmel működő cég. Megtörténtek azok a racionalizálások és átalakítások, amik most egy szorosan és fegyelmezett keretek között működő céget produkáltak. Igazgatóságként természetesen a tevékenységünket egyrészt a gazdasági társaságokról szóló törvény, másrészt a tulajdonosok által meghozott döntések keretei között végeztük és végezhetjük. Azt gondolom, hogy az igazgatóság ezeken egy pillanatra sem nyúlt túl. Talán kiegészítésként ennyit és várom a kérdéseiket.

  Litter Nándor: Valóban a dolgozói részvény nem került kiadásra ebben az időszakban, bár az alapítói szindikátusi szerződésben határidő ehhez nem volt költve, hogy mikor kerül kiadásra, viszont e helyett bevezetésre került egy olyan dolgozói érdekeltségi rendszer, amely négy év alatt a részvények értékének megfelelő juttatást biztosít a dolgozóknak. A dolgozókat ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy semmiféle hátrány nem érte. Kérdezem, hogy kérdések vannak-e Böröcz Zoltán által elmondottakhoz? Nincsenek kérdések. Meg szeretném köszönni az igazgatóságban végzett munkáját Böröcz Zoltánnak, és rajta keresztül a Vízmű tevékenységét is szeretném megköszönni, hiszen egy évet kivéve teljesítette a Vízmű az üzleti tervét. Kérem, fogadjuk el ennek megfelelően a határozati javaslatunkat.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatott hozza:

   

  35/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. Igazgató Tanácsban végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

   

   

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnmegelőzési stratégiája 2006-2008. évekre (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Dr. Molnár József rendőrkapitány

   

  Litter Nándor: Köszönöm a munkát, amellyel elkészítette a rendőrség állománya, vezetői ezt a stratégiát. Ehhez a Polgármesteri Hivatal is kiegészítést adott. Ezt szeretném nekik is megköszönni. Kérném Molnár urat, hogy nagyon röviden foglalja össze ennek a lényegét és a célját, hogy miért kellett ezt elkészíteni.

  Dr. Molnár József: A 2002-ben elkészített bűnmegelőzési stratégia 2006. évben lejár. Mindenképpen időszerű volt áttekinteni a város bűnmegelőzési stratégiáját, illetve a korábbi stratégia megvalósulási szintjét. Ezt áttekintve azt tapasztaltuk, hogy a korábbi átfogó feladatokat tartalmazó stratégiának egy jelentős része megvalósult, azonban a napi események azt mutatják, hogy nem átfogó dolgokat kell egy stratégiában meghatározni egy város területén, hanem olyan adott problémákat, amire tudunk is hatni. A statisztikai adatokat tartalmazza a táblázat és abból is látható, hogy most az a városrész, amit a stratégiánk legfőképpen megcéloz, a keleti városrész tulajdonképpen városunk egyik legfertőzöttebb területének tekinthető, és ott tudunk elérni véleményünk szerint legtöbb eredményt. Félreértésre adhat okot, kaptam erre visszajelzést, hogy akkor mi lesz a többi városrésszel. A többi városrészben továbbra is végzi a rendőrség a tevékenységét, de most mi szakmailag úgy érezzük, hogy azonnali beavatkozás a keleti városrészben szükséges, amit a koncepció tartalmaz is, hogy tulajdonképpen egy széles, mind rendvédelmi, mind társadalmi összefogással szeretnénk rendet teremtetni a keleti városrészben. Ehhez a kapitányságnak is jelentős áldozatot kell hoznia, hiszen az oda kitelepített rendőrállomáshoz a saját állományunkat kell használnunk, hiszen arra külön forrást a Belügyminisztérium nem biztosít nekünk, de ezt mindenképpen megoldjuk annak érdekében, hogy ott a közbiztonsági helyzet javuljon, hiszen ha a táblázatot tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a közterületi bűncselekmények jelentős számban ott követődnek el, ami abból is adódik, hogy a város lakosságának mintegy 40 %-a, az illetékességi területünknek viszont mintegy 20 %-a lakosság lakik ott kint a területen. Arra kérem a képviselőtestületet, hogy támogassa ezt a stratégiát. Természetesen ez egy stratégia, amely konkrét feladatokat fog majd szülni. A megvalósítás során lehet, hogy többször fogunk kéréssel fordulni az önkormányzat képviselőtestülete felé, és kérem az önkormányzatot, hogy a stratégia megvalósítása érdekében most is és a jövőben is támogassa az elképzeléseinket.

  Litter Nándor: Szeretném megköszönni önkormányzatunk nevében azokat a jó híreket, amik az elmúlt napokban jelentek meg a nagykanizsai rendőrkapitányság munkájának elmúlt évi értékelésével kapcsolatosan. Gratulálok a vezetőállománynak és a személyi állomány minden tagjának közgyűlésünk nevében, mert úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtott az adott lehetőségek között a kapitányság. Az önkormányzat a 2006. évi költségvetésében biztosította azokat a forrásokat, amely a pályázatokhoz szükséges, és ehhez szükséges ez a stratégia is, hogy bármilyen bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázaton a rendőrséggel együtt az önkormányzat vagy bármelyik szervezetünk részt vegyen.

  Halász Gyula: Először is Kapitány Úrnak szeretném megköszönni ezt a részletes és jól kimunkált anyagot. Örülök neki, hogy a stratégia fő súlypontja a keleti városrészre esett hiszen, ahogy Ön is említette, Nagykanizsa lakosságának csaknem 40 %-a él ezen a területen, és többször kezdeményeztem már én is személyesen, hogy ott egy rendőrőrs jöjjön létre, és azt szeretném kérni képviselőtáraimtól, polgármester úrtól, ha ennek a reális lehetősége közel kerül, akkor támogassuk, hogy minél hamarabb kerüljön a keleti városrészben egy rendőrőrs. Nagy szükség van rá. Fogadóóráimon szinte mindig általában ez jön elő, hogy rendbontás, garázdaság, csendháborítás, egyéb problémák.

  Dr. Horváth György: Elismerésemet fejezem ki Kapitány Úrnak, hiszen ahogy végigolvastuk és megtárgyaltuk ezt az előterjesztést, nyugodttan mondhatom, a teljességet jelenti. Az eddig végzett munkájuk is azt bizonyítja – nem csak a körzetemben mondhatom –, hogy a járőrözéstől kezdve a különböző segítési módok megnyilvánulnak, és ez a tervezet alapot nyújthat ahhoz, hogy Nagykanizsa ezen a területen is továbbfejlődjön. Nagyon örülök annak, hogy a Határőrséggel baráti kapcsolatban végzik a munkájukat, és ezt tegyék továbbra is. Biztos, hogy további eredmények is lesznek és az előző pozitív jelentés még fényesebb lesz.

  Bicsák Miklós: A jövőre nézve nagyon gazdag ez az előterjesztés. Egy biztonságot ad. Szeretném megköszöni azokat a sürgős intézkedéseket, amikor Palin városrészben intézkedni kellett. Jó lenne egy körzeti felelős Palin városrészben. Gondolom, hogy ez a jövőben várható lesz.

  Polai József: Csatlakozom az előttem szólókhoz, hiszen a stratégia valóban mindenre kiterjed. Látom az előterjesztésben, hogy a folyamatos rendőri jelenlét milyen fontos. Ez kitűnik szinte minden oldalon. Éppen ezért gondoltam azt, hogy én magam is a kiskanizsai emberek érdekében nem véletlenül említem itt, a peremkerületek biztonsága is megfordul, előkerült az anyagban. Tehát a körzeti megbízottnak a jelenléte itt is nagyon fontos. Úgy gondoljuk, hogy a csellengők házára sajnos szükség van, akkor azért vannak csellengők a külvárosi részekben is, sőt időként éjszakánként egy-egy játszótéren törnek-zúznak főleg nyári időszakban, és nem egyszer-kétszer bedobták már családi házak ablakait. Arra kérem Kapitány Urat a csellengők házával kapcsolatban, amennyiben nagyon fiatalok, tehát 18 év alatti fiatalok éjszakánként nem tudnak mit kezdeni magukkal – itt írják az előterjesztésben –, és ezért a szociális munkások számukra reggel 6-ig este 18 órától különböző programokkal állnak rendelkezésre. Azért a szülőket kérem, vegyük felelősségre abban az esetben, ha 18 év alatti fiatalokról van szó.

  Nagy József György: A stratégiai tervet én is jónak tartom. Mégis azt kell mondanom, hogy Ligetváros területére az elmúlt időszakban azt gondolom, hogy nem terjed ki minden tekintetben a nagykanizsai rendőrség figyelme. Többször említettem az önkormányzati ülésen is, hogy Ligetváros az egyik legfertőzöttebb terület, és bizony sok mindent meg lehet találni. Polai képviselőtársam említette, hogy a játszótereket sok esetben nem arra használják, amire rendeltetett, hanem az esti és éjszaki órákon ott töltik a fiatal emberek az idejüket, és ezeken az időtöltéseken bizony az alkoholon, a drogon keresztül minden megfordul. Többször kértem az önkormányzati ülésen, hogy a rendőrség tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az úgynevezett “Gomba” italkiszolgáló helyen fokozott felügyeletet tartani szíveskedjenek. Nagyon …….. a szerencsejáték és a közterületen fogyasztanak nagy mennyiségű alkoholt és a kocsmától gyakorlatilag 10 m-re található az óvoda. Nem jó példát szolgáltatunk így a felnövekvő nemzedéknek. Egyébként teljes mértékben jónak találom a stratégiát. Reményeim szerint Ligetváros területére is a rendőrség fokozott figyelmet fog ezután kiterjeszteni.

  Zakó László: Szintén támogatásomról szeretném biztosítani Kapitány Urat. Tetszik az előterjesztés. Egy olyan apróságnak tűnő sort szeretnék a figyelmükbe ajánlani, ami megütötte a szememet. A Bűnmegelőzési Akadémia tervezett sorozatban, a II. számú fejezetben, az 5. pontban a média alatt van egy előadás, aminek a címe a média hatása és zárójelben elektromos bébi-pásztor. Ez így humoros, talán még jól is használható ez a kifejezés arra, amit ki szeretne fejezni, viszont azért, ha párhuzamot vonunk, a villanypásztor az állatok elkóborolását, egy helyben tartását célozza. Ez a párhuzam a TV elé szegelése a gyerekeknek, szerintem pont ellenkező hatását fejti ki. Ezeket a gyerekeket veszítjük el szerintem leghamarabb, akik ilyen álomvilágban élnek, amit a média sugároz feléjük. Ha ezen az alcímen lehetne változtatni, akkor jobban kifejezné az előterjesztő szándékát.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Megkérem Dr. Molnár Józsefet a válaszadásra.

  Dr. Molnár József: Legelőször erre válaszolnék. Pontosan erről van szó. Tehát, ha az előterjesztést, tehát ennek az előadássorozatát nézzük, hogy a fiatal anyukákról, kisgyerekekről van szó. Pontosan arról szólnak most az ilyen címszavak. Maga az elődadás lényege az, hogy ezt ne tegyük. Tehát, ne alkalmazzuk a TV-t, számítógépet bébi-pásztorként, hiszen pontosan ezért lesznek ezek a gyerekek bűnözők. Válaszolva a ligetvárosi problémára, valóban sok mindent lehet számon kérni a rendőrségen, de a problémafelvetés egy részét nem. Nem mi döntünk egy bizonyos vendéglátóhely bezárásáról. Arra ott van a fogyasztóvédelem, Közterület Felügyelet. Mi esetlegesen az ittas vezetéssel szemben tudunk fellépni. Egyébként Ligetvárosban a bűnügyi statisztikai mutatók meglehetősen jók a többi városrészhez képest. Nekünk a döntési sávunkat mindig az határozza meg, hogy hol kell beavatkozni. Ugyanez a helyzet Kiskanizsán. Kiskanizsán való igaz, előfordulnak néha, sőt van ilyen notórius esemény is, hogy több hangoskodás, egyéb garázda magatartás, de alapvetően Kiskanizsának is stabilnak lehet tekinteni rendőri szempontból a közbiztonságát. Azért mondtam, hogy ez nem azt jelenti, hogy a többi peremkerületi városrészre nem fogunk figyelmet fordítani, és nem lesz majd valamikor célterület, hogy ott is valamit ki tudjuk alakítani, de most ez a legfontosabb, itt kell beavatkoznunk, és ide kell lehetőleg a legtöbb erőt fordítani a többi terület szinten tartása mellett.

  Litter Nándor: Minden probléma megoldását nem tudjuk a rendőrségen számon kérni, amit mi magunknak, szülőknek vagy a társadalom egyéb tagjainak kell rendeznie. Én ezt figyelembe veszem, amikor ezt a kérdést tárgyaljuk. További hozzászólás nincs. Fogadjuk el a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy egyben megköszönjük és gratulálunk a rendőrségnek az elmúlt évi tevékenységéhez.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  36/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2006-2008-as évi bűnmegelőzési koncepcióját elfogadja, egyben köszönetét és elismerését fejezi ki a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetőinek és dolgozóinak az elmúlt évben végzett tevékenységükért.

   

   

  Napirend előtti hozzászólások:

  Bicsák Miklós: Országos probléma a bel- és csapadékvíz. Nagykanizsa-Palin városrésznél, főleg a Napsugár utcánál egy úgynevezett ÉPGÉP működött, és az új tulajdonosa annak idején, ezelőtt 10 éve betemette a vízelvezető árkot. A víz az Alkotmány utcára az iskolával szemben folyik ki. A tulajdonosok, a lakók hozzájárultak – VIA Kanizsa Kht. szakvéleményét kikértem, amelyet csatolok – ahhoz, hogy a kertjük végében engedélyezik, aláírásukkal igazolva, hogy a város egy vízelvezető, csapadékelvezető árkot építsen ki, amely az Alkotmány utcára elvezeti a mezőgazdasági területről odafolyó vizet. Ugyanez a probléma Felsőerdő utcánál. Kérem az önkormányzatot, hogy a tulajdonosokat szólítsa fel. Ugyanez van a temetőnél, a Húsipar mellett. A VIA Kanizsa Kht. szakvéleményével együtt átadom Polgármester Úrnak, hogy ez rövid időn belül megoldásra kerüljön.

  Litter Nándor: Kérdezem Gáspár Andrást, hogy kíván-e ehhez hozzátenni valamit? Nem. Mi tavaly elvégeztettük egész Nagykanizsára vonatkozóan – Gáspár András és munkatársai elkészítették – azt a programot, amely szerint a belvíz, illetve a csapadékvíz problémák megoldását milyen ütemezéssel és sorrendben kell elvégezni. A költségvetésünkben terveztünk 15 mFt-ot ennek a problémának a részbeni megoldására. Gáspár András feladata az, hogy ezt a programot, ezt a 15 mFt-ot tartalommal megtöltse és programozza. Világos, hogy a legsürgősebb beavatkozásokat kell ebből elvégezni. Azt most nem tudom megmondani, hogy ez ebbe a körbe tartozik-e.

  Dr. Horváth György: A 700 eFt-ot, amelyet felajánlottam a Dózsa 73-75-re, elköltötték, illetőleg elszámolták. Itt van előttem a leírás. 24 köbméter föld elszállítása, kitermelése. Lemértem tegnapelőtt. 54 lépést mértem le, és itt 80 m2 területről van szó. Hogy hova vittek onnan földet, ez teljesen rejtély, ugyanis jól ismerem a területet. Szomorú az, hogy így végzik el a munkát. A hivatalnak is szóltam körülbelül két hete. Semmiféle intézkedés nem történt. Két javaslatot mondanék. Ilyen esetekben igenis tessék megkérdezni a területi képviselőket, menjenek oda a tervezéskor és az átvételkor. Ne 3 dm2, 70 m2-t számoljanak el. Ezt a munkát a Ryno végezte. Ha így végzi a munkát, kérem a várost, hogy ne adjon neki megbízatást. Itt van előttem a papír. Tessék megnézni, ha magyar-történelem szakos tanár voltam, akkor sem vagyok arra szamár, hogy ne tudjam, hogy egy épületrészt 24 m3-be bele lehet temetni, mert hogy onnan földet nem vittek el, és nem ilyen mennyiségben. Ez egyszerűen nevetséges. Felháborítónak tartom. Valószínű, hogy csak velem csinálták, egyetlen más képviselővel sem, de akkor is felháborító.

  Litter Nándor: Kérem, szíveskedjen átadni nekem ezt az iratot, és én ezt ki fogom vizsgáltatni.

  Röst János: Közélet és szolidaritás címen kértem meghallgatást Önöktől. A nagykanizsai önkormányzat fél éve döntött és 2005. évben 1 mFt-ot szavazott meg az erdélyi árvízkárosultak javára, a károk enyhítésére. Ehhez csatlakozott a képviselőtestület és a Polgármesteri Hivatal dolgozói felajánlás címén. Összesen 191 eFt gyűlt így össze, és az összeg átutalásra került az 1 mFt-tal együtt. Sajnos azonban a testület több tagja az általa aláírt és vállalt összeget nem fizette be. A frakciók eltérően viselkedtek. Az SZDSZ frakció minden tagja befizette a vállalat összeget, hasonlóan az MSZP nagyobbik frakciójával. A FIDESZ frakció tagjai közül ketten fizették be, Papp Nándor és Polai József, valamint Cseresnyés Péter jelezte, hogy más módon támogatja. Dr. Kolonics Bálint, Scháb György ezt a felajánlást nem teljesítette, Dr. Csákai Iván pedig nem volt jelen. Vélhetőleg a frakcióvezetői erről Őt nem tájékoztatták. Az MSZP kisebbik frakciójának szintén két tagja nem fizette be, Dr. Fodor Csaba és Tóth László. Azt hiszem, hogy akik még nem fizették be, attól nyugodtan lehet kérni, hogy ezt tegye meg. A kimutatás a hivataltól nálam van. Ez a mai állapotot tükrözi. Ha közben volt befizetés, és a nevüket említettem elnézést kérek tőlük. Azt hiszem, hogy a szolidaritást nem hirdetni kell, hanem gyakorolni.

  Cseresnyés Péter: Tudom, hogy napirend előttihez nem lehet hozzászólni, de itt megszólítatott egy-két ember. Én a nevükben szeretnék szólni, vagy ha nem, akkor gondolom valaki fog ebben az ügyben szólni, ha a közgyűlés megengedi ezt. Eléggé érdekes módszere van Alpolgármester Úrnak ahhoz, hogy felhívja saját magára a figyelmet. Én garantálom, hogy a FIDESZ frakcióból mindenki szolidáris volt az árvízkárosultakkal szemben, csak nem ezen a módon. Ugyan én jeleztem is, hogy nem ezen a módon fogom megtenni, ennél lényegesen nagyobb összeget fizettem be, ugyanúgy a frakciótársaim is. Nagyon meg vagyok lepődve, hogy Röst úr ebben az esetben, nem tudom, hogy milyen céllal tájékoztatta a közgyűlést és a közgyűlést megnéző embereket. Mondják itt, hogy kampánycélból. Én nem akartam ezt mondani, de nagyon furcsának tartom és eléggé visszataszítónak.

  Dr. Kolonics Bálint: Alpolgármester úr nem lepődtem meg. Szánalmasnak tartom ezt a fajta, valóban az árokásás az SZDSZ részéről jön és nem az érdemi dolgokkal és azzal foglalkozik Alpolgármester Úr, amivel kellene. Én nem kívánok ebben a dologban se kiabálni, se védekezni. Halkan megjegyzem, hogy egyéb más módon, nemcsak én, de a családom is támogatta többszörösen, de megkérem ismételten, hogy fejezze be ezt a fajta viselkedést és hangulatkeltést. Ez az első alkalom, hogy én kérek valamit, mert Alpolgármester Úr mindig a közgyűlés tagjait kéri és utasítja bizonyos magatartási szabályok betartására, de azt gondolom, hogy ez már olyan határokat szárnyal túl, hogy ezt már be kellene fejezni. Ha nem megy, akkor nem kell alpolgármesterként odaülni az élre.

  Cserti Tibor: Alpolgármester úr nagyon szerencsétlen volt ez a hozzászólása. A frakciók nevében szólt egyébként. Arról tájékoztatott. Ketté kellene választani sok mindent. A közgyűlés vállalt valamit. Eleget tett neki. Ez közérdek. Egyéni képviselőként és köztisztviselők vállaltak valamit. Ez egyéni döntés kérdése. Szíve joga, hogy mit vállal, szíve joga, hogy befizeti-e vagy nem fizeti. Nagyon sok képviselőtársunk, akik egyébként nem frakció tagjai, ugyanúgy vállaltak, ugyanúgy befizettek. Arról egy szó sem volt. Ugyanúgy a köztisztviselők esetében. Én úgy gondolom, hogy segítést, támogatást közérdekű módon, a szolidaritást sokféleképpen ki lehet fejezni. Zárjuk le itt ezt a pontot. Ne indukáljunk gerjedelmeket. Azzal zárjuk le, hogy szerencsétlen volt ez e dolog.

  Tóth László: Amikor Röst képviselőtársam megszólalt, azt hittem, hogy valami egészen mást akart bejelenteni a múlt heti sajtótájékoztatások alapján, de úgy látszik, hogy alul tudta múlni önmagát. Azt szeretném mondani Röst úrnak, hogy Önnel ellentétben 1990 óta rendszeresen és folyamatosan támogatja a Szocialista Párt, közte én is a kovásznai testvérvárosi kapcsolatot. Nem 10 eFt-al, nem 100 eFt-al. Ennél egyénileg is sokkal nagyobb nagyságrenddel, többel támogattam. Nem méltó ez a viselkedés Önhöz.

  Röst János: Nem teljesen értem az Önök indulatait képviselőtársaim. Önök itt vállaltak egy kötelezettséget. Vállalták azt gyakorlatilag, hogy Önök befizetnek támogató összegeket. Önök, úgy is lehet mondani, hogy ezzel a tisztességüket kérdőjelezték meg azzal, hogy ennek nem tettek eleget. Én nem tudom azt, hogy e miatt miért kell itt bárkinek is a másikat fenyegetni, illetve minősíteni. Én azt kértem, hogy pótolják.

   

   

 5. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Cseresnyés Péter: Kérdésem lenne a tájékoztató 6. oldalán a fontosabb intézkedésekről és események résznél. A Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola tájékoztat bennünket arról, hogy Olaszországgal meglévő vagy éppen egy kibontakozó kapcsolatot épít ki, és erre fog a város küldötteket küldeni. Tudomásom szerint volt, vagy van egy franciaországi kapcsolata ennek az iskolának. Milyen állapotban van, mert ezt már régóta nem láttam, ugyanakkor ez az olasz kapcsolat kiemelésre került ebben az anyagban. Elnézést kérek mindenkitől, hogy visszatérek az előző dologhoz. Ez ezért azt gondolom a pimaszság netovábbja – elnézést a durva kifejezésért –, hogy az kér számon tőlünk valamit is, tisztességet, aki az egész dolgot a közgyűlés elé hozta – itt Röst úrra gondolok –, és nekiállt személyeskedni, és Ő kéri ki a személyeskedést. Ez azért minden határon túlmegy.

Dr. Kolonics Bálint: A polgármesteri beszámoló 4. oldalának 12. pontjával kapcsolatban lenne egy kérdésem, a koncepcionális elvek és javaslatok címszó alatt. Itt arról tájékoztatja a közgyűlést Polgármester Úr, hogy a költségvetési koncepciónak megfelelően készült el és fogadta el a közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendeletet, és ennek volt egy háttér anyaga, amit a Jegyző Úr koordinálásával a Kontrolling Osztály vezetője végzett, mégpedig a jogszabályokban előírt egyeztetéseket végezték el az intézményekkel, amelyről jegyzőkönyv készült. Javítson ki Polgármester Úr, ha rosszul emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy én nem láttam erről készült jegyzőkönyvet. Én szívesen vettem volna, ha az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén, ahol a bizottságnak a hatásköre le van szűkítve a jogszerűség vizsgálatára, tehát én ott szívesebben vettem volna azt, ha ezt a jegyzőkönyvet láthatom, hiszen felvetődtek és év közben is felvetődtek olyan kérdések, hogy intézmény, intézmények gazdálkodása megfelel-e a jogszerűségnek, a jogszabályi követelményeknek. Én most is várnám azt, hogy milyen jegyzőkönyvet vettek fel és mi készült és ki miről kapott tájékoztatást és mit vett tudomásul a gazdálkodás körében.

Litter Nándor: Akkor az a kérés, hogy adjuk át a jegyzőkönyveket a bizottságnak?

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésére, ha megkapnám, megköszönném.

Litter Nándor: Nincs akadálya.

Dr. Kolonics Bálint: Egy kérdésem lenne még az 5. oldalon a 18. ponttal kapcsolatban. Régió Ipari Park Kft. üzleti tervének módosítása és a bérleti szerződés elfogadása. Én itt azt kérdezném meg, amit már az előző közgyűlésen megkérdeztem Polgármester Úr, a költségvetés megtárgyalásakor, mégpedig a bérleti díj bevétel. Itt azt a választ kaptam, hogy a költségvetési sorban csak azok a bérleti díjak kerültek elszámolásra, amik már az előző évben befolytak és teljesültek.

Litter Nándor: Nem. Fordítva. Tehát a 2006. évi költségvetési tervezéskor azokat a bevételeket tervezetük, amelyek még élő bérleti szerződésekből a jelenlegi ismereteink alapján 2006-ban be fognak folyni, de mivel mindenkinek felajánlottuk, illetve lehetősége van a korábbi és jelenlegi élő szerződések alapján, hogy megvásárolhatja az általa jelenleg bérelt területet, akinek még bérleti szerződése van. Ez egy bizonytalan tétel, mert ha valaki megveszi, akkor természetesen nem fog befolyni a bérleti díj. Én erre emlékszem a legutóbbi közgyűlésen.

Dr. Kolonics Bálint: Én az előző évi teljesítésre gondoltam, és ott kérdeztem meg azt, hogy olyan számlák kerültek kiállításra, ahol megkérdeztem azt, hogy megfelel-e az adásvételi szerződésnek és az abban foglaltaknak az a kiállított számla, ami már az ingatlan tulajdonosának került kiállításra és visszamenőlegesen. Én erre nem kaptam választ. Ma is kaptam egy jelzést, hogy olyan számla került kiállításra a vállalkozónak, ami vitatható és nem összeegyeztethető az adásvételi szerződéssel. Én erre a kérdésemre várok majd választ és én erre a múltkor sem kaptam meg. Ha kell, akkor fogok én mutatni olyan számlát – én az előző közgyűlésen is mutattam –, névtelen számlát, ami úgy röpült be valamelyik vállalkozó postaládájába aláírás és átvétel nélkül. Tehát a kérdés az, hogy akkor ez milyen kötelmet keletkeztet? Kérem Polgármester Urat, hogy nézzen utána ennek a dolognak.

Litter Nándor: Én utána nézek mindennek lehetőségek szerint, de akkor konkrétumot kérnénk, hogy melyik vállalkozóról van szó.

Dr. Kolonics Bálint: Fogok adni ilyen számlát.

Litter Nándor: Akkor kérném, és utána nézünk.

Csordásné Láng Éva: Az olaszországi kapcsolatunk 1991 óta működik és minden évben rendszeresen tanulócserével. Jelen pillanatban is 8 tanulónk van kint gyakorlaton, illetve áprilisban érkeznek hozzánk Olaszországból ugyaninnen tanulók. Miután a tavalyi tanévben, amikor kint voltak tanulóink, ott a helyi önkormányzat fogadott bennünket, illetve ugyanúgy itt voltak a tavalyi tanévben. Azt kérték akkor ott és itt nálunk is, hogy szeretnék, ha a város képviseletében is ellátogatnának az intézménybe. Eddig csak az intézmény dolgozói voltak kint. A francia kapcsolatról annyit, hogy hosszú időn keresztül működött. Sajnos az előző iskolavezetés alatt valami oknál fogva ez a kapcsolat megszakadt. Elkezdtük újra építeni, és reményeink szerint van esélyünk arra, hogy ez újra indulhasson és abban a formában, mint ahogy az olaszokkal, ez a kapcsolat működhessen. Szeretném tájékoztatni a testületet arról, hogy Opatia-val ugyanígy cserekapcsolatban vagyunk. opatiai gyerekek öthetes nyári gyakorlaton itt vannak nálunk, illetve a mi tanulóink lent Opatia-ban nyári gyakorlaton szintén öt hetet töltenek el. Ugyanez érvényes Csáktornyára. Ott ugyan nem a vendéglátós tanulók, hanem kereskedő tanulók, sport, kulturális rendezvényeken vesznek részt. Éppen március 23-án fognak érkezni 14 tanulóval egy történész konferenciára, és ugyancsak, ha már az előbb Erdély kerül szóba, akkor az ősz folyamán Kézdivásárhelyről egy héten keresztül láttunk vendégül egy 30 fős tanulócsoportot, és reményeink szerint tudunk menni a tavasz folyamán. Ebben, hogy a kézdivásárhelyieket ennyi időre és olyan szinten tudtuk ellátni, szeretném azt is elmondani, hogy a polgármesteri keretből kaptunk kiegészítést, hogy el tudjuk őket szállásolni.

Cserti Tibor: A polgármesteri tájékoztatóból tudomásom van arról, hogy a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány Csokonai mellszobor elhelyezését kezdeményezte a városban. A Csokonai mellszobor elhelyezése kérésében egy szerencsétlen helyzet alakult ki. Előttünk van a teljes áttekintő anyag, amely rendkívül vegyes érzelmeket vált ki az emberből. Véleményemet és javaslatomat a Nagykanizsa Városvédő Egyesület nevében mondom el, amellyel természetesen képviselőként is teljes mértékben azonosulok. Úgy gondolom, ha egy alapítvány, jelen esetben a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány valami maradandót akar alkotni, szíve joga, illetve a kuratóriumé. Azt már csak zárójelben jegyzem meg, ha mondjuk önkormányzati támogatás vagy jelentős mértékű önkormányzati támogatás van az alapítvány részére, és ezt használja fel a kuratórium, azért kicsit más a helyzet. Ezt a kérdést nem vizsgáltuk. Az alapítvány által kezdeményezett Csokonai mellszobor aktualitását 2005. évben Csokonai születésének 200. évfordulójára tiszteletreméltónak tartom. Arról ugyan nem tudtam, hogy Csokonai környezetvédő is volt. Az előttünk lévő szakvélemény arról tájékoztat bennünket, hogy sem az alkotás, sem annak a környezeti elhelyezése, tehát a terület kiválasztása nem volt a legszerencsésebb. Az meg szubjektív kérdés, hogy kinek tetszik, vagy kinek nem tetszik egy alkotás. Nekem személy szerint ez az alkotás nem tetszik, de nem ebből a szempontból közelíti meg a Nagykanizsai Városvédő Egyesület sem ezt a kérdést. Egyesületünk nem támogatja a Vasemberház Fő utcai homlokzatán történő elhelyezését azért, mert közvetlen kötődése sem volt Csokonainak ehhez az épülethez, és Csokonainak a városhoz sem volt olyan kötődése mondjuk, mint Csurgónak. Tehát centrumban történő elhelyezést sem indokol. A szakértői véleményekből idézek. “Az amatőr kőfaragás stílusjegyeit magán viselő próbálkozás sem a képzőművészeti, sem a naiv művészeti alkotás kritériumainak nem felel meg, a kitűzött feladat az alkotó számára megoldatlan maradt, nem méltó Csokonaihoz és Csokonai lírájához, de nem alkalmazkodik kellő alázattal a műemléképülethez sem.” Ezért egy kompromisszumos javaslatot terjesztek elő. Úgy gondolom azért Csokonainak emléket állítottunk a városban azzal, hogy Csokonairól utca van elnevezve. Volt olyan nagy költő, hogy halálának évfordulójára megemlékezzünk. Elkészült egy alkotás, és azért egy alapítvány erőfeszítését méltányolni kell a botlásaival együtt is, természetesen a tanulságokat levonva. Úgy gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, ha az alapítványnak lehetővé tesszük azt, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal együtt vizsgálják meg a szobor elhelyezésének lehetőségét Nagykanizsa városban, a Csokonai utcában.

Papp Nándor: Egy elírásra hívnám fel a figyelmet. Az 5. oldal tetején, de a 4. oldalon a 15. pontban a Tripammer úti ravatalozó bővítéséről van végig szó, de aztán a másik oldal a Tripammer úti temető bővítéssel kezdődik. Gondolom, hogy ez elírás, mert valóban a temetőt is szeretnénk bővíteni, de nem az idén.

Papp Péter Pál: Két gondolatot szeretnék felvetni. Az egyik a 7-es főút szabadhegyi csomópontjával kapcsolatos kialakítás. Én ezt örömmel nyugtázom. Nálamnál nagyobb az örömük az ott lakóknak, mert ez tényleg sokat segít. Nagyon szomorú, szinte bűntett kategóriába sorolom azt, ami ott volt egy hétig, amíg az aknát ellopták és pótolni kellett. Ennél az útkereszteződésnél is és még nagyon sok van ilyen a városban, és még Sáncot említeném, ahol főközlekedési úton az egyik oldalról megközelíthető csak járdával, a másik oldalon van a buszmegálló, hogy ilyen területeken én azt hiszem, hogy a gyalogátjáró közvilágításnak, az útkereszteződésnek a jobb megvilágításával fel kellene erre hívnunk a figyelmet. A későbbiek során ilyen tervezéseknél azt hiszem, hogy ezt előfeltételként kellene meghatározni. A Csokonai mellszobor művészi megítélésbe én sem kívánok belemenni. Egy kicsit szomorúan konstatálom, hogy ez a szobor még mindig itt áll az előtérben és nem találtunk neki méltó helyet. Teljesen jogosnak tartom azt, hogy Csokonairól megemlékezzünk ebben a városban. Ha megnézzük az Irodalmi Emlékhelyek Magyarországon című kiadványt, akkor nagyon sok kis falu fel van sorolva. Nagykanizsát nem találjuk bent. Jó lenne, ha eljutna ez a város odáig, hogy egy irodalmi emlékhelyet valamilyen emlékmű vagy valamilyen személyes kapcsolat, kötődés után be tudna mutatni ez a kiadvány is. Úgy érzem, hogy Nagykanizsán erre szükség lenne.

Röst János: Én is azt javasolnám, hogy ne legyen elhelyezve a szobor az Erzsébet téri homlokzaton. Ennek egy lehetősége valóban a Csokonai utca. Annyi kérésem lenne hozzá, hogy olyan intézményre ne helyezzük fel, ahol más névadó már szerepel. Például a Kőrösi Csoma Sándor Iskolára. Úgy gondolom, hogy épület van a Csokonai utcában. Ezt megoldható és ennek az engedélyezési eljárását le lehet folytatni szerintem nagyon hamar. A másik az akna fedlap kérdése, amit Papp Péter képviselőtársam említett. Teljesen igaz van. Itt egy dolgot lehet tenni, hogy azoknak a cégeknek felhívjuk a figyelmét, akik fémhulladékokat gyűjtenek, hogy amennyiben akna fedlapot vagy hasonló jellegű tartozékot visznek be a gyűjtők, akkor ott gondosan járnak el, és csak akkor vegye át, ha annak a származása bizonyított.

Cseresnyés Péter: Kérdésem lenne a Kanizsa Vásár kapcsán megrendezendő környezetvédelmi konferenciával kapcsolatban. Van-e valami konkrét célja ennek a környezetvédelmi konferenciának, mert a tájékoztatóban semmi ilyet nem láttam.

Litter Nándor: Az én megközelítésemben azért fontos, hogy ilyen célja legyen ennek a vársárhoz kapcsolódó konferenciának, mert jelentős környezetvédelmi beruházások folynak a városban. Nagyon nagy előrelépések történnek egyrészt a hulladékgazdálkodás területén, másrészt a csatornafejlesztések területén, és ehhez köthető ennek a konferenciának az ilyen jellegű megrendezése.

Papp Nándor: A Csokonai szoborral kapcsolatosan szeretnék hozzászólni. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a legutolsó szakvélemény figyelembevételével nem javasolta az elhelyezését az Erzsébet téri homlokzatra. Természetesen ezt a szobrot, ha máshol állítjuk fel, akkor mindenképpen falra kell feltenni. Érdekes dolog ez az egész szobor ügy, mert az elején ez egy sikertörténetnek indult. Nagyon lelelkesedett a Lektorátus ezért a helyért, hogy ide, az árkádok alá, a …..kapuból kijőve pontosan a közepére a két ablak közé legyen elhelyezve egy ilyen ablakkeretbe és stb. Hasonló megoldás, mint itt a négyes megoldás jelölte volna a homlokzaton. Aztán amikor valami nagyon elszakadt és meggyőződésem szerint itt a művész és a Lektorátus keményen össze is veszett – nem meggyőződésem, hanem tudom is –, ezek után, amit itt leírtak, én azt gondolom, hogy nem fogja merni senki sem azt mondani, hogy igen, ez ide épüljön fel. Egyet viszont biztosan meg lehet jegyezni, hogy ha arcképet csinálunk Csokonairól, akkor el kell ismerni, hogy a matyó hímzéssel nem lehet összekeverni sokunkkal egyetemben, mert tudomásul kell venni, hogy nem egy nagyon szép ember volt, de ragyogó költő és kiváló pedagógus. 32 év alatt óriási sokat teljesített. Szomorú vagyok, hogy ez nem sikerült, mert egy későbbi Virág Benedek szoborral meg lehetett volna találni az összhangot.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy tanulságokkal van tele ez az ügy, mert a tervek alapján kellett volna elkezdeni az egyeztetéseket a különböző hatóságokkal, és akkor nem jutottunk volna el oda, hogy kész a szobor és akkor kínlódunk az elhelyezésével. Ezt meglehetett volna előzni.

Dr. Fodor Csaba: A Csokonai szobor elhelyezéséről a közgyűlés tavaly április 29-én hozott határozatot, hogy ez itt történjen meg ezen az épületen. Ezt követően el is készültek a tervek és tervek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Regionális Irodájának bemutatásra kerültek, ha jól emlékszem, akik azt mondták, hogy hozzá küldött leírás és vázlat alapján az engedélyezésnek elvi akadálya nincs. Annyi volt, hogy a felirat és koszorú bronzból történjen. Ennek megfelelően a módosítások végrehajtódtak, elkészült a szobor, amiről aztán később a Lektorátus, akinek egyébként én azt gondolom és a fellebbezésünk is erre irányul, mármint az alapítványé, a szakvélemény az igazi szakhatósági jogkör ebben az ügyben nincsen, tehát ez nem köti e tekintetben az építési engedély I. fokon eljáró hatóságot a keszthelyi regionális irodát. Arról nem is beszélve, amit az előbb felolvastam és az előterjesztésben ez egyébként pontosan olvasható, hogy ezek mind megtörténtek. Itt pontosan lépésről, lépésre mentünk, csak valóban annyi volt, hogy van egy Lektorátus vagy valakik - amit Papp Nándor képviselőtársam mondott -, valami okból úgy gondolták, hogy ez a szobor nem megfelelő és egyébként sem ide és máshová sem. Továbbra is azt kérem, hogy a közgyűlés tartson ki a döntése mellett. Igenis ez jó helyen van. Ellentétben Cserti képviselő úr által és a Városvédő Egyesület által mondottakkal és azt gondolom, hogy ennek itt igenis jó helye van ,legalább annyira, mint korábban a Deák szobor a Deák téren, legalább annál egy kicsit jobban is néz ki, azt gondolom, akkor nem volt ekkora morgolódás Alpolgármester Úr részéről sem pedig akkor aztán lehetett volna. Mindenkit arra kérek, hogy a közgyűlés tartsa magát a korábbi döntéséhez, valósítsuk ezt meg és ezt a határozati javaslatot fogadja el, mert akkor ezzel az engedélyezési eljárásban foglaltaknak, azt gondolom eleget tudunk tenni és ez a szobor felállításra kerülhet. Maga az önkormányzat is támogatta ezt a szobrot és nemcsak úgy, mint a Környezetvédelmi Alapítványt, költségvetésen keresztül, de hasonlóan a Városvédő Egyesülethez, hisz azt is támogatja a költségvetésen keresztül, hanem egyébként a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság által kezelt alapból is támogatást kapott ez a szobor, ezért tudott ez így megvalósulni.

Polai József: A tájékoztató 2. oldal 3. pontjához szeretnék hozzászólni. A városközpont fejlesztési akcióterve és forgalomcsillapítási feladatok kapcsán megismerjük a tájékoztatóból, hogy a közlekedésfejlesztési intézkedések összhangban valósulnak meg a tömegközlekedési javaslatokkal. Korábban hónapokkal ezelőtt, amikor még aktuálisak voltak a tömegközlekedéshez való hozzászólások, javaslatok megtétele, akkor én javaslatot tettem és kértem Polgármester Urat arra, hogy segítse abban a kiskanizsai városrészt, illetve a keleti városrészt is egyúttal, hogy a Vásárcsarnok elérése autóbusszal megközelíthető legyen. Én akkor kaptam egy ígéretet, hogy ennek a vizsgálatát vagy felvetésemet megvitatják a Volán vezetőjével. Szeretném megkérdezni, hogy erre a problémára visszatértünk-e és valóban összhangban áll-e ezzel a közlekedésfejlesztési intézkedéssel? Azt kértük, hogy reggel és déli időszakban két-két alkalommal térjenek be az autóbuszok.

Erdős Péter: Én annyit tudok erről az ügyről, hogy a Zala Volánnal egyeztettem. Felvetettem Polai úr javaslatát, de a Zala Volán szakmai megfontolásokból elzárkózik ez ellen a megoldás ellen. Tovább lehet velük tárgyalni, de szakmai álláspontjuk az, hogy nem megoldható Polai úr kérése.

Dr. Kolonics Bálint: Visszatérnék a kiegészítő anyaghoz. A tájékoztatóban a Kanizsa kiállítás és vásár. Itt már elhangzott egy kérdés, de a magam részéről szerencsétlennek tartom azt, hogy egy ilyen határozati javaslat beépül ilyen formában a polgármesteri tájékoztatóba. Erről többször volt szó. Ha egy új témáról döntünk és határozunk és hozunk határozatot, az lehetne akár önálló előterjesztés is, de ha már így alakult, hogy a tájékoztató keretein belül tárgyaljuk, akkor kaphatnánk-e erről részletesebb tájékoztatást? Nem tudom, hogy milyen környezetvédelmi konferenciáról van szó. Ez lehet jó is, szükség is lehet rá. Nyílván az aktuális téma a környezetvédelem és fontos is. Amennyiben itt látnánk azt, hogy milyen körű, milyen keretek között szervezné, kinek, milyen távon, milyen előadókkal, milyen témában, akkor nem tenném fel a kérdéseimet. Természetesen tudom én támogatni, csak kérek róla bővebb tájékoztatást.

Litter Nándor: Ezeket alapvetően rá szoktuk bízni a szervezőkre és azokra, akik értenek hozzá.

Dr. Kolonics Bálint: Csak a mi pénzünkről is szó van. Itt az önrész, ami körülbelül 3 mFt. Akkor a 3 mFt-ot mibe tesszük bele?

Gerencsér Tibor: A pályázat gondolata onnét eredt, hogy évente megrendezésre kerül a Kanizsa kiállítás és vásár, és azon hagyományosan szokott lenni egy környezetvédelmi konferencia, és esetenként számítástechnikai konferencia is. A vásár költségeit kívántuk csökkenteni akkor, amikor megpályáztuk ezt a pályázati támogatást. A konferencia témája az, hogy egyrészt bemutassuk a testvérvárosaink számára, elsősorban az osztrák Gleisdorf számára, aztán Puchheim, Salo, Kazanlak és Kovászna számára, hogy milyen környezetvédelmi események, cégek, fejlesztések történnek itt Nagykanizsán. Megismerjük az Ő tapasztalataikat, és ezeket a tapasztalatokat továbbadjuk a csatlakozás előtt álló országokban lévő testvérvárosaink számára, Kazanlak és Kovászna számára is. Ha ezt az egyenesen Brüsszelbe benyújtandó pályázatot támogatják, akkor ennek a projektnek, aminek része a vásár, a vásári stand bérlete, az ezzel kapcsolatos fogadás, tehát az egyébként is meglévő költségeink körülbelül, illetve maximálisan 60 %-át támogathatják Brüsszelből.

Dr. Kolonics Bálint: Akkor az elnyert összeg kiváltja valamelyest itt az önkormányzati forrást, amennyivel támogatjuk?

Litter Nándor: Szerződést kötöttünk a Vásár Kft-vel, akkor az önkormányzat bevállalt bizonyos költségeket.

Dr. Kolonics Bálint: Tehát annak a keretein belül, de mi pályázati forráshoz is nyúlunk.

Litter Nándor: Így van. További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom a polgármesteri tájékoztatóról. Kérem, hogy a határozati javaslatokról szavazzunk. Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 16 igen és 8 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4. pontjáról.

 

A közgyűlés 16 igen és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy a polgármesteri tájékoztatóhoz adott kiegészítésről, a Kanizsa Vásárral kapcsolatos pályázattal összefüggő határozati javaslatot fogadják el.

 

A közgyűlés 16 igen és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Következik a Csokonai szobor felállításával kapcsolatos anyag. Itt volt egy kiegészítő javaslat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, illetve a Városvédő Egyesület nevében, amely azt javasolja, hogy a Csokonai utcában keressünk helyszínt a szobornak. Csak a Városvédő?

Cserti Tibor: Kifogásoltam, mint az alapítvány kuratóriumának elnöke és képviselőként is tehetek indítványt. Hangsúlyoztam, hogy az egyesület elnökeként, illetve képviselőként is azonosulok teljes mértékben. Úgy gondolom, hogy meg kell adni a módját. Méltó helyszínt kell neki találni. Erre a Csokonai utcát tartottuk alkalmasnak. Kértük, hogy az alapítvány a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal, mint szakbizottsággal együttműködve erre keresse meg a méltó helyet. Ez olyan kompromisszum, amit meg kellene köszönni, és nem kifogásolni Fodor képviselő úr.

Litter Nándor: A véleményét elmondhatja Dr. Fodor Csaba is. Lehetnek különböző vélemények. Kérem, hogy Cserti úr javaslatáról szavazzunk, amelyet alátámaszt szerintem a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság döntése is, mivel ezt a helyszínt nem javasolja. Én úgy tudom, hogy nem javasolja ezt a helyszínt a bizottság. Papp Nándort kérdezem ugye így volt? Így van. Akkor kérem Önöket, hogy támogassák Cserti úr javaslatát.

 

A közgyűlés 13 igen, 10 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A következő az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának megünneplésével kapcsolatos tájékoztató anyagban lévő határozati javaslatokról történő szavazás. Ezzel összefüggésben szeretném Önöket tájékoztatni arról, amit itt is leírtunk, hogy az ’56-os szövetség helyi szervezetével megállapodás.

Zakó László: Elnézést, de az előbb még csak a módosító javaslatról szavaztunk, hogy a helyszín módosuljon, még az egész határozati javaslatot nem fogadtuk el.

Litter Nándor: A módosítás a másikat kiüti. Jó, akkor egy második határozati javaslatot teszek, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg a helyszínt. Kérem, hogy erről is szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Akkor a döntés a következő volt, hogy nem egyet azzal, hogy ide a Vasemberházhoz kerüljön felállításra, és a Városfejlesztési Bizottság vizsgálja meg, hogy hol legyen a helyszín.

Cseresnyés Péter: Akkor lehet, hogy félreértés történt. Az első alkalommal, én úgy tudom, hogy arról a módosító indítványról szavaztunk, amelyik azt mondta volna, hogy a Csokonai utcába menjen a szobor.

Litter Nándor: Ez igaz. Az eredeti határozati javaslatról szavazunk, vagy nem szavazunk, mert arról most még nem szavaztunk. Arról szavaztunk, hogy keressen helyszínt a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, ha jól emlékszem.

Javaslom, hogy kezdjük újra a szavazást, mert valóban.

Dr. Fodor Csaba: Ha jól tudom, Csokonai éppen ellentétben a Városvédő Egyesület információival, kötődött Nagykanizsához. Ha jól tudom, van olyan épület, amihez különösen kötődött és állítólag ez az épület pont ez az épület, és ezért gondolta így a közgyűlés, hogy ezt az épületet ezzel a szoborral örökíti meg, illetőleg itt állít méltó emléket Csokonainak, aki valóban ehhez az épülethez kötődött. Ha a közgyűlés úgy gondolja, hogy más helyszínt jelöl ki, akkor talán hatályon kívül kellene helyezni a korábbi határozatát, mert az még él. Először arról kellene dönteni, hogy azt a határozatot, amit tavaly április 29-én hozott a közgyűlés, ami a helyszínről szól, hatályon kívül helyezi és utána pedig megállapít egy másik helyszínt, vagy nem állapít meg, hanem azt mondja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak, hogy keressen egy jobbat. Arra kérek mindenkit, hogy ezt gondolja végig. Ennél jobb helyszín nincs. Kit zavar az, hogy ezen az épületen itt megjelenik ez a Csokonai szobor, ami szerintem egy jó szobor és valóban azon az épületen, amihez Ő kötődik. Egyébként bármilyen szobor vagy bármilyen mű, köztéri műalkotás készül ebben a városban, egyik sem megy simán, mert mindig van valaki vagy vannak valakik, akik belekötnek a helyszínbe. Ez a szobor ide illik. Ez ide van tervezve. Ide készült. Nyilvánvalóan egy más helyszínre lehet, hogy más szobrot kellene. Ez nem úgy van, hogy fogom, és ide teszem, vagy oda teszem. A közgyűlés döntésének megfelelően az előzetes elvi állásfoglalást figyelembevéve a regionális iroda, amit kiadott Keszthelyen, elkészült ez a mű. Szerintem az a mű jó. Erre a helyszínre készült. Nem lehet, hogy utána fogom és elteszem egy teljesen vadidegen helyre, mint a Csokonai utca. Az épület jellegéhez készült ez a szobor. Hova teszem fel oda a 60-as években épült házak oldalára? Hogy néz ott ki? Egyszerűen lehetetlen. Ezért nem értem a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság döntését sem. A Városvédő Egyesületét pedig még kevésbé, hogy a város képét akarja megőrizni, és oda teljesen életidegen lenne ez a szobor.

Cserti Tibor: Jól kell érteni a Városvédő Egyesület állásfoglalását. Nem ragaszkodom én a Csokonai utcához. Nyilvánvaló, hogy az egy alternatív dolog. Nem kirekeszteni akarja Csokonait a városban, hanem befogadni akarja. A megoldás igazi lényege, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a köz érdekében az elhelyezésre találja meg méltó módon a helyét. Egy biztos, hogy szerencsétlen az alkotás. Ez szubjektív kérdés. Az a ……… vélemény, ami ide le van írva, az győz meg mindenkit. Ezt erősítette meg a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság. Dr. Fodor Csabának igaza van, hogy hatályon kívül kell helyezni a korábbi határozatot, és meg kell találni neki a méltó helyét. Továbbra is viszont az az álláspontunk, mint az egyesület álláspontja, hogy nem szerencsés a tér centrális elhelyezésében, a Fő utca felőli homlokzatnak az ilyen értelmű …megnyitása és itt a szobrot elhelyezni nem szerencsés.

Bicsák Miklós: A Barbalics-féle Monográfiában is le van írva, hogy ehhez az épülethez Csokonai kötődött. Cserti úr figyelmébe ajánlom.

Cserti Tibor: A Barbalics-féle kiadványt én magam is támogattam. Nem kell engem okítani. Nem ellene vagyok én sem, de abban a könyvben sincs bent, hogy a tér északi térfalán centrálisan a homlokzaton legyen egy ilyen szobor elhelyezve. Lehet, hogy ott lesz, úgy gondolják, de nem szerencsés. Ebben, gondolom sokan egyetértünk. Ne arról vitatkozzunk, hanem arról, hogy hogyan lehetne megoldani. Ez a szakvélemény 2005. márciusi és ez a szobor még mindig itt van lent az épület alagsorában. Akkor megér még egy hónapot esetleg a méltó környezeti elhelyezésén gondolkodni.

Dr. Horváth György: Megint egy tanulság a számunkra. Én tudom azt, amikor a Vasemerházra az a három tábla kikerült, tudják bizonyítani, hogy mennyit jártunk utána, mert a Műemlék Felügyelőség és a különböző művészek egészen másként vélekednek. Cserti úrnak mondom, tudja Ő, hogy Batthyánynak hosszú volt a füle, Damjanichnak rövid a szakálla, de tudnék ajánlani négy embert, aki bent volt a bíráló bizottságban, hogy elkészítsék ezeket a szobrokat, miért egy ember csinálja. Itt a hibát ott követte el az alapítvány, hogy először nem nézte meg azt, hogy idekerülhet, és most van ez az enyhén szólva cirkusz. Voltam olyan bizottsági ülésen, hogy mit tudom én milyen betűtípus legyen, meg milyen betűnagyság. Hát, ha azt egy földi halandó észreveszi, azt meg fogom nézni, ha csak nem szakember nézi. Ez megint legyen tanulság. Ezt nem szabad a városnak még egyszer elkövetni, hogy valamit oda akar rakni, és legyen ez a cirkusz. Hangsúlyozva azt, hogy a költőknek, művészeknek az értékítéletét nem szabad egészen komolyan venni, mert ha én vagyok a költő, az én művem zseniális, de a másiké semmit sem ér, és úgy van ezekkel az alkotásokkal is.

Dr. Fodor Csaba: Nem kell itt tanulságnak lenni. A tanulság megvolt. Itt végig lett járva és ezt pontosan tartalmazza az előterjesztés, csak meg kell nézni. Áprilisban született egy döntés, hogy ezen a helyen legyen. Ennek megfelelően elészült egy vázlat, egy rajz, ami elkerült az építéshatósághoz, azaz a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális Irodájához, Keszthelyhez, aki kiadta az elvi állásfoglalását, és azt mondta, hogy a hozzá küldött leírás és vázlat alapján az engedélyezésnek elvi akadálya nincs, azonban kedvezőbbnek ítélik a felirat és a koszorú bronzból történő megformálását. Ezt az alapítvány tudomásul vette. Az alapítvány és az alap, amit a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság kezel közösen, úgy döntöttünk, hogy természetesen ennek megfelelően készüljön el a szobor. Ennek megfelelően elkészült a szobor. Aztán jött egy Lektorátus, aki hasonló módon, mint amit Dr. Horváth György elmondott, az aradi szobroknál, valami oknál fogva azt mondta, hogy ez nekik nem tetszik, aztán erre fel pedig elutasította az első fokon eljáró hatóság, akinek egyébként erre nincs joga, mert nem szakhatósági állásfoglalás volt a Lektorátus véleménye. Tanulság nincs ebben az ügyben. Itt végig lett járva minden lépésről lépésre. Nem kell itt kétségbe esni. Hagyjuk itt ezt a szobrot, aztán folytatódjék az engedélyezési eljárás, és ha valóban tudnak szakmai érveket felsorakoztatni, akkor szíveskedjen ezt az engedélyező hatóság megtenni. Azt gondolom, hogy talán nem tudnak, és kénytelen-kelletlen ki fogják adni az engedélyt.

Röst János: Arra kérem Polgármester Urat, hogy szavazzunk arról, hogy kerüljön vissza bizottsági szakaszba.

Litter Nándor: Ennek megfelelően szavazzunk arról, hogy a 170/17/2005.(IV.29.) számú határozatunkat hatályon kívül helyezzük. Aki ezzel egyetért, igennel szavaz.

 

A közgyűlés 13 igen és 11 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Javaslom, hogy a határozati javaslatot bontsuk ketté, amelynek megfelelően támogatjuk, hogy egy megfelelő és egy alkalmas helyre kerüljön elhelyezésre a Csokonai szobor, Orosz Gergely alkotása. Ez lenne a mostani szavazásunk.

 

A közgyűlés 15 igen, 2 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Javasolnám, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság keressen egy megfelelő helyet a szobor elhelyezésére és hozza vissza a közgyűlés elé.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának megünneplésével kapcsolatos ügyek következnek. Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy az 1956-os szövetséggel megállapodásra jutottunk és béke van az emlékmű létrehozásával kapcsolatosan. Kérem Önöket, hogy mivel nem biztosítottuk, nem zárt ülésen vagyunk, ezért én a neveket nem fogom felsorolni, kérem Önöket, hogy értsenek azzal egyet, hogy a határozati javaslat 1. pontjában szereplő személyek, akikkel egyeztetésre került, hogy Ők részt vesznek ebben a munkában, legyenek az emlékbizottságnak a tagjai. Kérem, szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 16 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. pont, a beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés megköthet. Erről kérem, szavazzunk. Tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni, mert szerepel a költségvetésünkben. Bruttó 40 mFt vagy 41. Amikor ezt az ügyet külön napirendként tárgyaltuk, akkor ez a költség szóba került. A költségvetésbe 2 tétel szerepel az üggyel kapcsolatosan. Egyrészt 41 millió plusz 8 millió forint, mert indulunk az 1956-os forradalom megünneplésével kapcsolatos pályázaton is. Abban bízunk, hogy nyerni fogunk 8 millió Ft-ot.

 

A közgyűlés 14 igen, 1 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

37/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 73/11/2003.(IIII.25.), a 236/6/2003.(IX.2.), a 361/7/2003.(XII.11.), a 193/2004.(VIII.27.), a 31/2005.(II.15.), a 142/5/2005.(V.31.), a 170/21/2005.(VI.29.), a 230/2/2005.(IX.13.), a 266/2005.(IX.27.), a 293/1,2/2005.(X.25.), a 317/12/a/2005.(XI.29.), a 319/1/2005.(XI.29.), a 324/2005.(XI.29.), a 333/2005.(XI.29.), a 347/1,2/2005.(XII.13.), a 349/2/2005.(XII.13.), a 357/2005.(XII.13.), a 358/2005.(XII.13.) és a 2/2006.(I.16.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a felajánlott ingatlanok közül tegye meg javaslatát azon ingatlanra, amely alkalmas Ápolási Otthon kialakítására és javaslatát terjessze a közgyűlés elé.
  3. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Gelencsér Gábor bizottsági elnök

   (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető

   Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

  4. egyetért azzal, hogy 2006. március 1-én és 2-án Litter Nándor polgármester és Gerencsér Tibor külkapcsolati referens az olasz Vittorio Veneto város meghívására részt vegyen a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola olasz partnerintézete által Vittorio Venetoben szervezett programon.
  5. Határidő: 2006. március 2.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Az előkészítésért: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  6. egyetért azzal, hogy a 2006. évi Kanizsai Vásár alkalmából megrendezendő környezetvédelmi konferencia az Európai Unió “Town twinning” (testvérvárosi) pályázatának társfinanszírozásával kerüljön megrendezésre. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.
  7. A pályázati önrész forrását a 2006. évi költségvetés 14. sz. mellékletében meghatározott külkapcsolati keret és céltartalék, valamint a dologi kiadásokon belül a reprezentációs költségek biztosítják. A pályázat költségvetés módosítást nem igényel.

   Határidő: 2006. szeptember 24.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Az előkészítésért: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  1. 170/17/2005.(IV.29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
  2. egyetért azzal, hogy Orosz Gergely (Nagykanizsa, Törökvári u. 140. szám alatti lakos) szobrászművész által készített Csokonai mellszobor egy alkalmas helyszínen elhelyezésre kerüljön.
  3. felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy a mellszobor elhelyezésére alkalmas helyszínre vonatkozóan a közgyűlés részére tegyen javaslatot.

Határidő: 2006. áprilisi soros közgyűlés

Felelős : Papp Nándor bizottsági elnök

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére a rendezvénysorozat koordinálása érdekében, az alábbi történelmi emlékbizottságot hozza létre:
  2. Elnök: Sajni József OKISB elnök

   Titkár: Halmos Csaba kulturális referens

   Tagjai: Dr. Márkus Ferenc ny. tanár

   Papp Ferenc HSMK igazgatója

   vit. Bodnár Attila ’56-os Szövetség elnöke

   vit. Bátki József ’56-os Szövetség tagja

   Bodnár Béla ’56-os Szövetség tagja

   Határidő: 2006. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződést az Art sculptura művészeti Kft.- vel (2071 Páty, Füzespatak u. 37) kösse meg.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Dr. Kolonics Bálint: Az első kérdésem a hóeltakarítással kapcsolatos. Hosszú volt a tél, de tulajdonképpen a havazás jelentős része az elmúlt év december végére és az év elejére esett. Megtörtént a hóeltakarítás. Oly módon történt meg, hogy összetolták a városban a havat, hóhegyeket hozva ezzel létre, amik megfagytak és kősziklákká dermedtek és tulajdonképpen így február végéig, két hónapig ott álltak, ahová összetologatták. Nyilvánvaló, hogy ezt el kellett volna szállítani, hogy ne okozzon gondot. Olyan helyekre tologatták össze a havat, ami a gyalogos közlekedést abszolút elzárta, tehát járdaszakaszt abszolút elzárt. Ami ennél nagyobb probléma és nagyobb problémának látom, azt azért vetem fel, mert megkeresetek, és szóvá tették azok a mozgássérültek, akik parkolni szerettek volna ebben a városban. Nem kell messze menni. Naponta jár Polgármester Úr is a Fő téren. A Fő téren a mozgássérült parkolót, a Városháza előtt a mozgássérült parkolót teletologatták hóval, tehát ott ahelyett, hogy azt a mozgássérült igénybe vehette volna, egy hóhegy dermedt jéggé. Arról nem beszélve, hogy a fizetőparkolónak egy jó része kihasználatlan volt, mivel a parkoló autó helyén egy hókupac állt. Kérdésem az, hogy miért nem szúrt ez senkinek szemet, miért nem adtak erre utasítást, hogy igenis tisztítsák meg a mozgássérült parkolókat? A másik kérdésem egy vállalkozási szerződéssel kapcsolatos, amit most tettem le az Ön asztalára is. Szerencsés módon az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ezt felvette napirendjére, de a mai ülésen nem tárgyalta. Örülök neki. Arról szól ez a vállalkozási szerződés, hogy a Közterület Felügyelet által feltárt gondozatlan területek, így parlagfüves területek rendezésére, rendbetételére a közérdekű védekezésre egy vállalkozót bíz meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője, és mindezt a Közterület Felügyelet és a Közigazgatási Osztály fogja koordinálni. Ennek a vállalkozási szerződésnek a vállalkozási díja 10 Ft m2-ként + ÁFA. Semmi mást nem tartalmaz vállalkozói tevékenységként, mint a közérdekű védekezés végrehajtását. Felmerült bennem a kérdés, hogy miért kell külsős vállalkozót bevonni akkor, amikor az önkormányzat rendelkezik saját gazdasági társasággal, így a VIA Kanizsa Kht-val és a Park Kft-vel. Én megkerestem a VIA Kanizsa Kht-é ügyvezetőjét, Gáspár András urat és kértem tőle egy árajánlatot, amit ajánlok Polgármester Úr figyelmébe. Az pedig arról szól, hogy a karbantartás 4 Ft és 4,40+ÁFA m2-ként. A gondozatlan területek, ami valóban már olyan mértékű kaszálást igényel, az 8 Ft/m2+ÁFA. Ha ez az árajánlat nem lenne olcsóbb, csak megegyezne egy vállalkozó által ajánlott árral, akkor is az önkormányzat a saját gazdasági társaságát nyilvánvaló ezzel megbízni. A kérdést azért feszegetem, mert most már szembeötlő az, hogy másnak, más gazdasági társaságnak, más vállalkozásnak mindig, minden megéri, az önkormányzatnak semmi nem éri meg. Az önkormányzat mindig palimadár, mindig tudja szórni az adófizetők pénzét. Ezen a csatornán ismét kiszórnánk így a vállalkozóknak a befolyt adóforintjait, ha megkötjük a szerződést a külsős vállalkozóval. Amennyiben valaki veszi a fáradságot és elgondolkodik rajta, hogy önkormányzati berkeken belül ezt hogyan lehetne megoldani, saját zsebünkben hagyjuk a pénzt és nyilvánvaló, ez nem is kerül annyiba, mint a külsős vállalkozókkal kötendő szerződés esetén. A kérdésem az, hogy kinek volt ez az ötlete, hogy ezt a vállalkozási szerződést az önkormányzat megkösse? Ezt akkor kaptuk meg az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén, és az utolsó pillanatban került az asztalunkra, de ez ügyben valaki tárgyalt, ez ügyben valaki megállapodott, aminek lett a végeredménye, hogy meg kellene kötni ezt a vállalkozási szerződést. Én erre a kérdésemre várok választ, illetve kérem Polgármester Urat, hogy gondolják át ezt a döntést, és gondolják át a megkért árajánlat függvényében azt, hogy kivel fogják ezt a munkálatot elvégeztetni.

Litter Nándor: Kérném Kolonics urat, hogy túlzásoktól kicsit mentesítsük a hozzászólásokat a vállalkozókkal és az adóforintjukkal kapcsolatban. Ha a mellette ülő Papp Nándort esetleg megkérdezte volna, a Közbeszerzési Bizottság tárgyalta ezt az ügyet, Jegyző Úr meghirdette és a Közbeszerzési Bizottság foglalkozott ezzel az üggyel. Erre írásban fogunk választ adni, hogy hogyan történt meg ennek az ügynek a gondozása és a kezelése. Pályázhatott volna az a cég, aki a VIA Kanizsa Kht-nak dolgozik, tehát a lehetőség adott lett volna, hogy Ő is elvégezze akár olcsóbban is ezt a munkát.

Gáspár András: A hóeltakarítással kapcsolatban csak kritikus helyzetekben szállíttatjuk el a havat, mert úgy gondolom, hogy a télhez hozzátartozik a hó, a közlekedés nehezítése a közlekedőkben résztvevők számára a téli időszakban természetes és nem szabad a város költségvetését terhelni olyan költségekkel, amelyet az idő - bármilyen érdekesen is hangzik - meg fog oldani hamarosan. Amit Ön megemlített, hogy a mozgássérült parkolóban nem lehet parkolni hó miatt, ez valóban hiba, elnézést kérek, ezt végig fogjuk nézni, de tudomásom szerint én láttam nem mozgássérült járművet a Polgármesteri Hivatal előtt éppen múlt pénteken a mozgássérült parkolóban. Tehát valami módon beállt. Megmondom őszintén, nem néztem meg, hogy mennyi hó van abban a parkolóban, de használni lehetett. Ettől függetlenül az összes mozgássérült parkolót végignézzük és kirakatjuk onnét a havat. Természetesen viszont a város egyéb területeiről nem fogjuk elszállítani költségkímélés miatt.

Dr. Müller János: Nem a polgármester és az önkormányzat feladata megkötni a közérdekű védekezés elrendeléséről szóló szerződést, hanem az elrendelő hatóságé. Településeken a jegyzőé, belterületeken jegyzőé, külterületeken pedig a növényvédelmi szolgálaté. Ezt a botor ötletet a növényvédelemről szóló törvény írja elő. Szó szerint így szól hogy “közérdekű védekezést elrendelő hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével az általa minden év február 28. napjáig a közbeszerezésekről szóló törvény rendelkezésének megfelelően kiválasztott gazdálkodó szervezetet, vállalkozót bízhat meg”. Innentől kezdve ez meg lett hirdetve, és akik jelentkeztek – kettő jelentkező volt – ugyanazok voltak, akik tavaly, a legalacsonyabb árajánlat ugyanaz volt. Nagyságrendileg tavaly 200 eFt-ot költöttünk erre, amit a központi költségvetésből szép lassan vissza tudunk csorgatni. Nem szórtuk el a pénzt.

Dr. Kolonics Bálint: Azért kértem szót, mert Polgármester Úr minősítette a kérdésemet, illetve azért kérek szót, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy itt már tényleg hülyének vagyok beállítva a közvélemény előtt. Az lehet, hogy megtörtént a közbeszerzési eljárás, de a kérdésem az, hogy akkor miért nem noszogatjuk az önkormányzati gazdasági társaságot, hogy tessék már utánanyúlni, és valamit csinálni. Tényként le is tettem Polgármester Úr asztalára a vállalkozási szerződésben szereplő összeget és a megkért árajánlatot. Ezek a tények. Ezek között forintális különbség van. Az, hogy miért kell ezt a védekezést elvégezni, és a szerződést megkötni, az egy más dolog. Itt a forintokról van szó, hogy mennyiért végeztetjük el, és ehhez tartom magam és ez a kérdésem.

Litter Nándor: Dr. Müller Jánosnak egyértelmű volt a válasza. Gondolom, hogy egyértelmű volt, nem kell elismételnem, hogy nem én foglalkozom ezzel a szerződéssel, hatósági ügybe tartozik, mint ahogy a hatósági ügyekkel nem foglalkozom, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy igaz az a kérdés, hogy keresni kell a legjobb megoldásokat, de hát itt volt egy közbeszerzési pályázat. A VIA nem kaszál. A VIA kaszáltat más cégekkel és az a másik cég, aki ilyen áron, amit itt nekem benyújtott, ugyanúgy pályázhatott volna erre a munkára. Feltehetően a lakossággal történő konfliktusok, mert ezek a kaszáltatások nem konfliktusmentesek, mert idegen területeken folyik ennek a munkának az elvégzése, nem önkormányzati területeken, és ez tele van konfliktussal, amikor ütközni kell esetleg azzal a tulajdonossal, akinek a területén ezt a kaszálást elvégzik. Valószínűleg ezért nem pályázott a VIA megrendelési keretei között végzett tevékenységet ez a munkáltató. Tájékozódni kell, és nem hangulatkeltést végezni ezekben az ügyekben.

Dr. Kolonics Bálint: Nem hangulatkeltés. Polgármester úr válasza az, hogy nyugodjunk bele abba, csináltassuk meg drágábban. Tessék felhívni a Park Kft. képviselőjét, figyeljen oda és vegyen részt ebben a tevékenységben. Az, hogy a Közterület Felügyelet feltárja ezeket a területeket, nem lakosságellenes, az egy szimpatikus munka? Az sem szimpatikus, ők is konfliktusokba ütköznek.

Litter Nándor: Ezért nem vállalata a Park Kft. feltehetően.

Dr. Kolonics Bálint: Ez egy feltételezés Polgármester Úr.

Litter Nándor: Így van. Köszönöm. A vitát lezártuk.

Röst János: Akkor adja meg a szót képviselőtársamnak, ha bejelentkezett. Ez nem kocsma.

Dr. Csákai Iván: Úgy látszik, hogy örökzöld téma lesz a Kalmár utca buszvégállomás. Hol áll jelenlegi helyzetben a buszvégállomáson a buszöböl kialakítása? A Volán felé milyen intézkedés történt? A Közlekedés Felügyelet meddig fogja engedni azt, hogy ott buszvégállomás legyen a záróvonallal lezárt területnél?

Tárnok Ferenc: Egyeztetést folytattunk a Volánnal ebben a témában. Az autóbuszmegálló pár dokumentációja elkészült. Ennek építési engedélye is van. Ugyanígy a közvilágítási tervdokumentációja is elkészült. Az idei évi költségvetésben 41 mFt szerepel a Volán részére támogatás biztosítása céljából. Az önkormányzattal egyeztetve különféle fejlesztéseket szeretne a Volán ebből megvalósítani. Ez is egy kiemelt célja a Volánnak, hogy ezt a Kalmár utcai autóbuszöblöt megoldja.

Litter Nándor: Ezt a legutóbbi közgyűlésünkön is elmondtuk.

Halász Gyula: A Kazanlak krt-től keletre eső közterületek takarításával kapcsolatban lenne kérdésem, de még mielőtt a kérdést feltenném, szeretném elmondani, hogy 2003. és 2004. évben ennek a területnek a gondozása példaszerű volt, már majdnem európai színvonalú. Mind a zöldterület nyírása, karbantartása, mind pedig a szemét elszállítása megközelítette a kívánatos európai színvonalat. Sajnos az utóbbi évben egy kis hanyatlás következett be ebben a színvonalban, illetve jelenleg is az a probléma, hogy az új bevásárlóközpontokkal nőtt a körzet környezeti terhelése. A kérdésem az, hogy hány ember és milyen időszakonként takarítja ezeket a közterületeket? Ha szükséges plusz forrás erre, akkor erre milyen lehetőségek vannak? A lakosság komfortérzetének javítása szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire szemetes környezetben élünk. Írásban kérnénk választ.

Papp Nándor: Két kérdést szeretnék feltenni. Út- járdafelújítások átvételével kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy mely utcák átvétele és mikor történt meg és mikor történik meg? Erről kérnék egy tájékoztatást. A Zrínyi utca bekötésnél az ….. a tervmódosítás, a lakókkal való egyeztetés hogyan áll és van-e esély arra, hogy az idén meg tudjuk csinálni?

Litter Nándor: Az elsőre hadd adjunk írásban választ, mert az egy részletes dolog.

Tárnok Ferenc: Jogerős építési engedélye van ennek az útkérdésnek. A kivitelezési munkálatok elkezdődtek munkaterület átadás-átvétellel. Módosítani kellett egy kisajátítási munkarészt és itt még területszerzési problémáink vannak. Vélhetően ezek az év első félévében lezajlanak és a kivitelező által vállalat határidőre – ha jól emlékszem szeptember 30-ra – ez az út megépülhet.

Litter Nándor: Annyi kiegészítés, hogy a lakossági felvetések alapján foglalkozunk azzal, hogy tudjuk-e módosítani a nyomvonalat, de ez még nem történt meg a tervezés oldaláról.

Szányiné Kovács Mária: A kérdésem az volt, hogy az épületingatlan tulajdonosát milyen eszközökkel lehet rábírni, hogy épületét és környezetét tisztán és rendben tartsa. A konkrét ügy, a Batthyány utca 6. szám alatti épületről szól. Ezt az épületet megvásárolták körülbelül három éve ezelőtt. Az ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik róla. Nincs olyan évszak, hogy az utcát, az épület elejét rendben tartaná. Télen jeges, nyáron szennyezett, piszkos. Az épület ablakai be vannak törve, hajléktalanok lakják. Az ereszcsatornán kinőtt a fű. A mellette lévő épületek állapotát is veszélyezteti. Közegészségügyi problémákat is felvet az ott lakó beköltöző hajléktalanok lakáshasználata. Én már nem tudom, hogy mit tudnék tenni, mert a tulajdonost megkerestem, megkértem, hogy védje az ingatlanát. Minden megígért, de semmit nem tesz azóta sem. Nagyon kérem, hogy valamilyen módon próbáljuk ezt megoldani. A lakókörnyezet nagyon fel van háborodva. Nincs olyan fogadóórám, hogy ezt a problémát ne jelezné valaki. Kérem a segítséget.

Litter Nándor: Tudunk erre most reagálni, a jogi lehetőségekről?

Szamosi Gábor: A jelenleg hatályos építési jogszabályok alapján lehetőségünk van arra, hogy egyes épített ingatlanok tulajdonosait jó karbantartásra kötelezzük. Ennek keretén belül természetesen részben orvosolhatóak azok a problémák, amit képviselő asszony elmondott. A közterületen lévő piszok és más szennyeződés vonatkozásában viszont a Közterület Felügyelet tud esetenként intézkedni.

Ring Balázs: Az előbb elhangzottaknak megfelelően a Közterület Felügyelet intézkedni fog ezzel kapcsolatban. Helyi rendelet szól arról, ami az ingatlantulajdonosok kötelezettségét jelenti az ingatlanok előtti járdaszakasz tisztántartására vonatkozóan. Ez nem csak a hóeltakarításra vonatkozik, hanem az egyéb szennyeződések eltakarítására is.

Litter Nándor: Kérem az intézkedést ebben az ügyben mindkét részről.

Nagy József György: A közelmúltban a Ligetvárosban lakossági fórumot tartottunk, amely során rengeteg probléma merült fel az ott élő lakosság körébe. A ligetvárosi területen felépültek a szociális lakások, amelyek szépek, újak, mégis – az ablakokon keresztül nem tud, mert hőszigetelt ablakok vannak, de – mellette befúj a szél. Ezekkel igazából rengeteg probléma van, amelyről már többször beszéltem. Nincs raktár, nincs kamra. Ez rövid időn belül beláthatatlan következményekkel fog járni. Meg kell említenem a régi épületeket Ligetváros területén, amelyek gyakorlatilag kimerítik az életveszélyesség fogalmát. Mondom ezt azért, mert lakók tömkelege jelezte, hogy a villanyvezetékek gyakorlatilag a 40, 50 évvel ezelőtt épült épületekben teljesen elavultak és többször előfordult, hogy a csatlakozó aljzatokban kigyulladtak a vezetékek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ezeknek az épületeknek az ilyen jellegű felülvizsgálata. Ligetváros területén még hatalmas nagy problémát jelent a vízelvezetés. Ugyanis a téglagyári oldalról, a hátsó részről egy domboldalról lefolyik az esővíz és gyakorlatilag a lakóépületek utcáiban áll meg. Jelezték a lakók, hogy van olyan utca, amelyet közel 30-40 évvel ezelőtt újítottak fel. Ilyenkor és sok esetben még nyáron is gyakorlatilag gumicsizmával lehet közlekedni. Nemsokára itt lesz a tavasz, jön a nyár, megjelennek tömkelegével a darazsak. Egyszerűen a régi lakásokból nem tudják kiirtani a darazsakat, mert az ereszek alatt, a ….. alatt hatalmas nagy fészkeket raktak. Életveszélyes ez is, hiszen nem sima kis darazsakról van szó, hanem nagy, szinte másfél centiméteres lódarazsakról. Kérem, hogy ez ügyben Polgármester Úr tegyen valamit. Még egy kérdéssel fordultak hozzám az ott élők, amelyet közel 100 aláírással is hitelesítettek. Az említett problémákat, amelyeket a rendőrség stratégiai tervénél már részben elmondtam, hogy a fiatalok nem tudnak mit kezdeni magukkal. Egy ifjúsági klubbot szeretnének ott létrehozni, és ehhez kérik az önkormányzat segítségét. Az aláírásokat szünetben Polgármester Úrnak szeretném majd átadni.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérdezem, hogy a január 31-i közgyűlésen elhangzott interpellációkra adott válaszokkal összefüggésben mik képviselőtársaim álláspontjai?

Dr. Csákai Iván: A Volán busz nem volt fűtve. Három sorban elég lett volna a válasz, hogy utána fogunk nézni és igyekszünk, hogy megfelelő fűtés legyen. Ehelyett kaptam egy kioktatást és azoknak az utasok, akik szóltak, majd továbbítom, hogy az Ő egészségüket védik azzal, hogy nincs fűtés. A megfelelő hőmérséklet megítélése egyedi. Az, hogy bent is deres volt az ülés és deres volt a fogantyú, egyértelmű, hogy így volt és nem egyedi probléma, mert én is utaztam ezen a buszon több napig, mikor nem vezethettem több napig, és ugyanúgy tapasztaltam, hogy nem volt fűtés és nem akarom itt megismételni azokat a kiszólásokat, amik a buszon elhangzottak, hogy ki utazzon ezzel busszal. Annyit kellett volna köszönjük, hogy felhívta a figyelmet, oda fogunk figyelni. Egyébként elfogadom a másikra a választ. A VIA Kanizsa Kht. kihelyezte a táblát, rendben van ott, a Balatoni úton.

Litter Nándor: Az elsőre akkor nem fogadja el. Ez a Volán véleménye. Azért Ő a lehetőségeit taglalja, hogy mire van lehetősége ilyen erős hidegben, tehát azt is vegye figyelembe, hogy ezek a járművek mire képesek. Nem fogadja így el a választ? Nem. Kérem, hogy fogadják el a buszközlekedéssel kapcsolatos választ.

 

A közgyűlés 15 igen és 4 nem szavazattal a választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Dr. Kolonics Bálint képviselő urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Dr. Kolonics Bálint: Örülök neki, hogy a többszöri felvetésünk eredményeként a Király u. 31. ügye ismét a közgyűlés elé kerül, és talán megoldódik az ott lakó emberek problémája. Ennek ellenére a feltett kérdésemre választ vártam volna, hogy miért nem tett eleget abban a határidőbe, a bíróság által megadott határidőbe az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a bíróság felhívásának. Erre a kérdésre választ nem kaptam, ezért a választ nem fogadom el, de úgy gondolom, hogy ez most már nem is bír olyan jelentősséggel azzal szemben, minthogy a mai előterjesztéssel a probléma megoldódjon.

Litter Nándor: Kérem, fogadják el a választ.

 

A közgyűlés 14 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal a választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Halász Gyula urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Halász Gyula: A rendőrőrssel kapcsolatos választ elfogadom. A második, a Péterfai utca - Alsószabadhegyi úttal kapcsolatos problémára a választ úgy tudnám elfogadni, hogy próbáljuk meg felgyorsítani az időpontot június 30-ig, ami feladat van, tehát mind a művelési ágból való kivonás, mind a kisajátítást gyorsítsuk fel. Jelezni szeretném, hogy 2003-ban tettem ezt az önálló képviselői indítványomat, most 2006-ot írunk. Azzal, hogyha az I. félév végére az adminisztratív dolgokat le tudnánk rendezni, akkor el tudom fogadni a választ. A harmadik választ elfogadom.

Litter Nándor: Gyakorlatilag határidőt vállalni nemcsak rajtunk múlnak ezek az események. Az út épül. Nagy Józsefet kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Nagy József György: Igen.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2005. (II. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Tóthné Krémer Mária: A küldött anyagtól eltérően négy módosítást terjesztettünk Önök elé. A kisebbségi önkormányzatok elfogadták az előirányzat-módosításaikat. Ezeket be kell építenünk a Polgármesteri Hivatal megfelelő tábláiba. A polgármesteri keret felosztásából 8 tétel kimaradt, tehát kérjük ennek a módosításnak is az elfogadását. A Péterfy Sándor Általános Iskola számítástechnikai eszközöket vásárolt, melynek fedezetét a saját felújítási előirányzatokból kéri biztosítani. Ezen túlmenően a címzett támogatások beruházásait a teljesítésekhez igazítottuk. A törvény erre nem tesz lehetőséget, a törvényben jóváhagyott ütemnek megfelelően kell az előirányzatokat szerepeltetnünk a rendeletben. Ezeket a módosításokat külön mellékletként odacsatoltuk Önöknek. Kérem ezeknek az elfogadását.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadni a napirendet. Egy észrevételem lenne. Azt hiszem, ezt minden költségvetési módosításkor elmondtuk már. A jövőre vonatkoztatva is kérném, hogy a hitelforgalmat és a hitelállományt különítsük el az 1. táblában is, mert nagyon furcsa számok alakulnak ki az eredeti előirányzat és a módosított előirányzati számok között. Itt úgy viszonyul, hogy 316 millió viszonyul az 1.702 millióhoz. Azt kérném, hogy ezt két sorba kellene bontani, és akkor ez a furcsaság talán állna, és akkor mindenki számára érthető lenne, hogy …. hitelállomány .. a hitelforgalom ebben így jelenne meg. A másik az, hogy a könyvvizsgáló az idei költségvetés tárgyalása során többször elmondta, hogy nem álláshelyeket kellene közölni, hanem létszámkeretet. Azt gondolom, hogy ez is a jövőre vonatkoztatva megfogadható, hogy létszámkeretről beszéljünk. Itt még álláshelyek vannak. A Cigány Kisebbséget nézem. De egyértelművé kell ezt tenni.

  Litter Nándor: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak nem volt javaslata. Más bizottságok részéről sincs. Kérem Önöket, hogy akkor fogadjuk el a rendeleti javaslatot a kiegészítésekkel együtt.

   

  A közgyűlés 13 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

   

  Cseresnyés Péter: Most számolgattuk a létszámot, szerintem közösen mind a ketten. Hány tagú a testület ma? Nem ma, hanem aktuálisan hány tagú a nagykanizsai önkormányzat testülete?

  Litter Nándor: 28.

  Cserti Tibor: Ügyrendi javaslatom van. Szünetet kellene elrendelni, mert 16 fővel nem lehet rendeletet alkotni. A későbbiek során is lesz még rendeletalkotás.

  Litter Nándor: Szünetet tartunk.

   

  Szünet

   

  Litter Nándor: Kérném, hogy térjünk vissza az előző szavazásunkra, mert létfontosságú, hogy ez a költségvetés módosítás elfogadásra kerüljön. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk újra a 2005. évi költségvetésről szóló rendelet csatolt mellékleteknek megfelelő módosításáról. Kérem Önöket, hogy szavazzunk erről.

   

  A közgyűlés 26 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  7/2006.(III.7.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2006.(III.7.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló 6/2005.(II.21.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás keretében működő felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ügyeleti díj hozzájárulás és főállású közreműködőkkel történő működtetéséről, valamint a megosztott ügyeleti időről (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Dr. Hámori Zsolt, Dr. Nagy Marietta

 

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Dr. Hámori Zsolt: Azt hiszem, hogy ez az összeg, amit megszavaz a közgyűlés, elegendő arra, hogy megfelelően el tudjuk látni az ügyeletet, és azt hiszem, hogy ez hosszú távon biztosítsa az ügyelet létét.

Gelencsér Gábor: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a napirendet.

Dr. Nagy Marietta: A törvényes munkaidő betartás miatt szükség lenne a plusz főállású kollégák felvételére, és bízunk benne, hogy ezt is rövid időn belül így sikerül megoldani a megemelt összeggel.

Litter Nándor: Tervezzük és pályázati forrást nyertünk, 25 millió Ft-ot a központi ügyelet kialakítására. A célunk az, hogy a kistérségen belül próbáljunk valamifajta megoldást közösen találni az ügyelet megszervezésére. S úgy gondolom, hogy ezzel együtt ezt a kérdést is majd vizsgálnunk kell.

Dr. Szabó Csaba: Szeretném hangsúlyozni, hogy az országos adatokat ismerve kellő időben és kellő mértéktartással született meg ez az összegszerűségű támogatás. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem magas ez az országos viszonylathoz képest, hanem inkább a középső vagy alsó harmadba tartozik, mindenesetre méltányosnak lehet mondani. Sajnálatos viszont, hogy a kistérség önkormányzatainak egy része nem kíván hasonló döntéseket hozni, ami nehezíteni fogja az ügyeleti együttműködést, márpedig az ügyeleti együttműködés a városkörnyék településeivel a lakosság érdekeit szolgálja. Örömömre szolgálna, ha az eddig döntést halogató vagy éppen a hasonló támogatás ellen állást foglaló testületek belátnák, hogy az európai normákhoz való közeledés még óriási távolságra van attól, de a közlekedés halaszthatatlanul elkezdődik. Kérem a kollégák megértését, és jelezni szeretném, hogy ezt az ügyeleti díjat évről évre illik az infláció mértékével legalább emelni.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Szányiné Kovács Mária: A Nagykanizsa közigazgatási területén élők, mint például Miklósfa, Palin, stb. érdekében azt szeretném elérni, hogy szervezésben a városi ügyelethez tartozhassanak az itt élők. Tapasztalatom van arról, amikor Nagykanizsa belterületén éltem, milyen volt a városi ügyelet, most Miklósfán élek, és tudom, hogy mi az, hogy vidéki ügyelet. Képtelenség orvoshoz jutni. Nem a három városi ügyeletet vállaló orvossal van problémám, hanem a városkörnyéken lévő falvakban munkát végző orvosokkal, akik a Miklósfán élőt nem tekintik olyan betegnek, mint amilyen betegnek kellene tekinteni. Nem jönnek ki, telefonon tanácsokat adnak, amit már házi patikaként otthon is meg tudunk oldani. Azt szeretném, ha az ügyeleti rendszer abba az irányba mozdulna el, hogy a Nagykanizsa közigazgatási területén élő emberek a városi ügyelethez tartozzanak.

Litter Nándor: Köszönöm a javaslatot. Úgy gondolom, hogy a tervezett program keretei között ezt a témát is vizsgálnunk kell.

Polai József: Hozzám is érkezett az orvosok részéről olyan észrevétel, amit tolmácsolni kell – kérték tőlem is. Felvetődik részükről, bár nem szorosan kötődik ehhez a napirendi ponthoz, hogy majd a főállású – ha így lesz – ügyelet megoldása legalább három, négy szakember alkalmazását szükségelteti.

Litter Nándor: Ez már elhangzott.

Polai József: Rendben. A 12 órán túli foglalkoztatás miatt külön felelősségbiztosítás kötése szükséges. Ennek a kérdése is felvetődik. Ezt kérném, hogy így legyen, ezzel foglalkozzunk. Valamint a napi 12 órán túli foglalkoztatás pedig a helyettesítés kérdését valamilyen módon felveti.

Litter Nándor: Ez is elhangzott.

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Felelősségbiztosításunk van. 12 órán túli foglalkoztatásra nem vállal a biztosító – ezt megbeszéltem tegnap a háziorvosokkal. Ez egy külön dolog. Ezt a munkajog tiltja, nem lehet ilyet. Felelősségbiztosításunk van a jelenleg élőre, és azért szeretnénk megosztani az ügyeleti időt, hogy ne fordulhasson elő a 12 órán túli foglalkoztatást.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadják el ennek megfelelően a határozati javaslatokat, és az elhangzottakat is figyelembevéve.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

38/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésében elfogadott 13 MFt, Egészségügyi Alapellátási Intézmény által működtetett felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleten, ügyeleti díjként történő felhasználásáról szóló tájékoztatást elfogadja. A közgyűlés elfogadja, hogy a munkaidőre vonatkozó törvényi előírások betartása és betartatása érdekében az ügyeleti idő megosztásra kerül, valamint a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeletet főállású közreműködőkkel – elsősorban vállalkozó orvos, ápoló – láttassa el az Alapellátási Intézmény.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2006.(….) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Beznicza Miklós: Azért volt szükség erre, hogy beépüljön az a bizonyos üvegzseb törvény ebbe a rendeletünkbe, másrészt megjelent a bírósági végrehajtásról szóló törvény is. Az anyag kiegészült a függelékekkel, amely a három csoportba sorolt ingatlanokat felsorolja. A versenytárgyalást 5 millió Ft-ra vittük le a nagyobb bevétel elérése érdekében. A lényeg ez volt. A bizottsági üléseken elhangzott észrevételek alapján szeretnék egy kiegészítést tenni a 13. fejezethez, amelyben a legfeljebb 60 %-os működési célú felhasználásról van szó, amely így hangzana a három bizottság együttes véleménye alapján, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevételek legalább 60 %-át felhalmozási célra kell felhasználni, ezen bevételek felhasználásáról a közgyűlést az éves költségvetés teljesítésének alakulásáról készült beszámolóval egyidejűleg kell tájékoztatni. Ez a 3. és értelemszerűen a 4. kimarad.

Litter Nándor: A bizottságok vezetőit kérdezem, hogy van-e ellentétes vélemény? Ez a kiegészítés megtörtént. Ehhez képest más vélemény a bizottságok vezetői részéről? Nincs. Akkor a vitát megnyitom.

Dr. Kolonics Bálint: Egyetértek az imént elhangzottakkal. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is ezt a javaslatot tette, amit Beznicza úr itt elmondott, és azt gondolom, hogy ez fontos azért, hogy egyértelművé tegyük a rendelet 13. §-ának ezt a rendelkező részét, ahol rendeleti alapelvként is megfogalmazásra került a vagyonfelélés elkerülése, azaz a vagyonfelélés tilalma. Ez volt már téma itt a közgyűlés előtt is, én is tettem fel ez irányú kérdést, hogy mely részében, és mely vagyongyarapodásra, illetve ingatlanvásárlásra fordítjuk a vagyonhasznosításból és így az ingatlanértékesítésből befolyó bevételeket. Örülök, ha most egyértelművé válik ez a megfogalmazás, és ha a jövőre nézve ezzel kapcsolatban kérdés hangzik el, akkor nem olyan választ kapok, ami esetleg a rendelet ennek a szakaszának a félremagyarázását szolgálja. A másik észrevételem Polgármester Úr, a végrehajtásról szóló törvénynek a szerkezetbe foglalásával kapcsolatos. Az 5. §-ban olvashatunk arról, hogy az ingatlan végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra vonatkozóan hatáskörrel rendelkezőnek 30 napon belül elővásárlási jogáról kell nyilatkozni, élni kíván-e az elővásárlási jogával vagy sem. Ezt csak azért említem meg, mert ez egy lehetőség az önkormányzatnak, egy olyan lehetőség, amire fel kell készülni, és naprakésznek kell lenni. Adott esetben az ingatlanok vásárlása tekintetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat ezzel a lehetőséggel élve lehetne gazdaságosan gyarapítani, hiszen az így árverésen megvásárolt ingatlant bérlakásként kellene a továbbiakban hasznosítani. A másik, amivel egyetértek – itt beépült most az üvegzseb törvény a rendelkezése az államháztartási törvény rendelkezése alapján, örülök, hogy megkérdeztem már kétszer Jegyző Urat, és végre 2006. februárjában ez beépül a vagyonrendeletünkbe, de azért a figyelmet felhívom arra, hogy ez 2004. január 1-jén már hatályba lépett, tehát volt erre két évünk. Ez a két év úgy telt el, hogy mulasztásos törvénysértésben voltunk, de örülök, ha most így a rendeletet végre elfogadjuk.

Litter Nándor: Annyit hadd tegyek hozzá az elhangzottakhoz, hogy az önkormányzatunk az elmúlt években a vagyonértékesítésből származó bevételeit teljes egészében vagyongyarapításra költötte, hiszen emlékszünk, a költségvetés II. fejezetében a felhalmozási bevételek között szerepel, és ebből adódik, hogy a kiadásokat is felhalmozásra, vagyongyarapításra költöttük. Tehát aki ismeri a költségvetés szerkezetét, ezzel egyet kell, hogy értsen. És ezt folytatjuk ebben az évben is, tehát nem csak 60 %-át, hanem 100 %-át költjük most már az elmúlt négy évben a vagyon gyarapítására. A másik, valóban fontos az, hogy figyeljük ezeket a lehetséges ingatlanvásárlásokat. Erre a legutóbbi közgyűlésünkön már volt is egy példa, tehát a Polgármesteri Hivatal figyeli az ezzel kapcsolatos lehetőségeket.

Tóth László: Átnézve a 3. számú függeléket is, amely a forgalomképes ingatlanokat sorolja fel, három ingatlan vonatkozásában nem látok tisztán, illetve egy megjegyzésem van, hogy termőföld van, nem termoföld. A 282 hrsz-ú ingatlan a 3. számú függelék 3. oldalán üdülőépület és udvar, Balatoni u. 1. Ez merre van?

Litter Nándor: Gondolom, ez balatonmáriai ingatlanunk lehet, vagy berényi. Berényi?

Beznicza Miklós: Nem tudom.

Tóth László: Van Nagykanizsán is Balatoni utca. Gondolom, ezek kanizsai hrsz-ok. Ugyanúgy van egy 845-ös üdülőépület és udvar – Béke út 64. Valamint elég jól ismerem Nagykanizsát, mert tősgyökeres kanizsai lévén, a Teleki utcában állattartó telep, talán valami régi bejegyzés maradt.

Litter Nándor: Az feltehetően a kutyamenhely. A másik kettőt tudjuk? A harmadik kérdésre az állatmenhely elfogadható. Tudunk a másik két kérdésre válaszolni. Azt kérném, hogy ezekre a kérdésekre a választ Tóth Lászlónak szíveskedjen Beznicza Miklós megadni szóban. További hozzászólások nincsenek. Azt kérem, hogy azzal a módosítással, mit Beznicza Miklós elmondott, és a bizottságok is támogatnak, szíveskedjenek elfogadni a rendeletet.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

8/2006.(III.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2006.(III.7.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2006. (….) számú rendelete az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: 9 óvoda, 10 általános iskola, 5 középiskola igazgatója, Farkas Ferenc Városi Zeneiskola igazgatója, Nevelési Tanácsadó vezetője

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, és azért javasoltuk egyébként egy új rendelet megalkotását, mert több helyen apró módosításokat kellett volna eszközölni. Azt gondolom, hogy áttekinthetőbb ebben a formában. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a rendelet nagy része a közoktatási törvényből átemelt §-okat tartalmazza az előírásnak megfelelően, és azon a ponton, ahol az önkormányzatnak jogosítványa van, ott tettünk javaslatot – a tanulmányi eredmény alapján csökkenteni kell a térítési díjat és a tandíjat. A táblázatban megtalálhatóak a javaslataink, illetve a szociális kedvezmény alapján adható csökkentés. Van egy lényeges pont, ami átkerült, és a törvényben is új volt a törvény módosítását követően. Ez a művészetoktatást érinti, ahol kötelezően előírja azt az alsó határt, amit be kell a tanulónak fizetni – 10 % a zenélés és 20 % az egyéb művészeti oktatások területén. Minden intézménynek erre épülve a házirendbe, szervezeti, működési szabályzatába tételesen ki kell dolgozni, tehát a szülő nem ezt a rendeletet kapja kézhez, hanem az adott intézményben az oda vonatkozó részeket tételesen forintálisan kimutatva kapja meg a szülő minden évben.

Litter Nándor: Bizottságok vezetőit kérdezem, hogy ezzel ellentétes javaslatok vannak-e? Nincsenek.

Cserti Tibor: Támogatom a rendeletalkotást. Egyetlen kérdésem van. Akkor lenne komplex, ha arra választ kapnánk, és gondolom, az osztály ezt felmérte, hogy ez miatt a 2006. évi költségvetést kell-e módosítani. Tehát milyen irányban érinthető? Itt kedvezményekről van szó. Ha érinti, akkor körülbelül mekkora összeg?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A tavalyi év tapasztalatai alapján egyébként ez az összeg már elvileg az iskolák költségvetésében szerepel. A művészetoktatás kivételével elhanyagolható egyébként a térítési díj, ami ezt a kört érinti, tehát nem az étkezésiről és egyebekről van most szó, hiszen a középiskolákban ír elő kötelezettséget második szakma megszerzésénél, felnőttoktatásnál, adott szituációban az évfolyam harmadik megismétlésénél, stb. Igazából szinte nem érinti a középiskolákat és általános iskolákat.

Polai József: Úgy gondolom, hogy egy ilyen rendelet módosítása azért valamilyen okból indul ki. Itt sajnos azt kell kérdeznem, hogy minőség vagy takarékosság a mi célunk? Úgy veszem észre, hogy takarékosság irányába is látunk itt azért bizonyos célzatokat. Az alapfokú művészeti oktatásban világosan látszik, ott térítési díj emelkedés lesz. Azt hiszem, hogy itt azért közrejátszik ebben az is, hogy a normatíva csökken, és azért az látható. A nem magyar állampolgárok díjfizetési kötelezettségét is be kell vezetni. Ez is valamilyen ilyen irányt céloz, ezért is van szükség. Aztán a második szakma megszerzése is díjfizetéssel jár. Ezek mind lehetnének díjmentesek végül is, de hát ezek mind olyan tényezők, amik miatt a rendeletünket módosítani kell, és ezeknek az összegeknek a bevezetése, előírása tulajdonképpen így válik szükségessé. Én nem tudom támogatni.

Zakó László: Szeretném megkérdezni, hogy a 7. § 1.b. pontjában, ha a tanuló családjának a szociális helyzete anyagilag is indokolja, akkor nem lehetne-e azt, hogy kitűnő tanuló esetén, ami 5-ös osztályzatot jelent, a tandíj teljes összegét ne csak el lehessen engedni, hanem el kelljen engedni?

Litter Nándor: A vitát lezárom. Kérem a választ a feltett kérdésre.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Tisztelt Polai képviselő úr! A normatíva nem változott, tehát nem csökkent. A művészetoktatás normatívánál hosszú ideig fennállt a veszély, de nem csökkent. Szeretném mondani, hogy a térítési díj összege törvényi kötelezettség, tehát nem tudunk mi mást átemelni. Ha megnézik – egyébként, ha összegeket megkérdeznének, ha minden kedvezményt kiadna az igazgató, akkor már van olyan, ahol mi fizetnénk, hogy a tanuló odajár. Nyilvánvaló, hogy nem véletlenül kerültek be a törvény szövegezésébe ezek a meghatározások. Teszem ezt azért, mert a művészetoktatásnál az 5-ösre vonatkozó felmentést azért kérem, hogy mellőzzék, egyrészt mert nem lehet ott, ahol a 10.000 Ft-ot köteles befizetni, de egyébként az az oktatási mód, ami nem forma, ami nem kötelező, és ha nem jó tanulmányi eredményű a tanuló, akkor a szülő egyébként – az tapasztalatunk a kimutatások szerint, hogy adott tanulmányi átlag alatt nem íratja be a következő tanévben a zeneiskolába, illetve a művészetoktatásba a gyermeket. A nem magyar állampolgár törvényi kötelezettség. Ez egy későbbi napirendnél majd úgy is előkerül. Szeretném mondani, hogy ennek jogi háttere van. Kiskorú tanulókról van szó. Azt írja a törvény, hogy akkor fogadható a tanuló az oktatásban, ha törvényes képviselője is vele együtt van. Nem akarom részletezni, hogy miket vethet fel adott szituációban, ha a törvényes képviselő nincs jelen, tehát itt nem lehet további kedvezményt tenni. Azt, hogy el kell engedni, azért nem javaslom, mert a művészetoktatásnál hiába írjuk ide, hogy el kell engedni, a törvény szerint azt a 10.500 Ft-ot be kell fizetni. Megítélésem szerint a közgyűlés nem hozhat olyan rendeletet, ami a törvényi szabályzásnál ellentmond.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

 

A közgyűlés 18 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

9/2006.(III.1.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2006.(III.1.) számú rendelete az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésnek …./2006. (……..) számú rendelete a 64/2002. (X.2.) sz., Nagykanizsa, Északkeleti városrész szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Balusztrád Ingatlanfejlesztő Rt. Dobos Béla projektmenedzser

 

Karmazin József: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság olyan feltételekkel támogatta, ha a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ezzel szakmailag egyetért. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság pedig kiegészítette az írásban kiadott határozati javaslatot azzal, hogy az új rendezési tervben meg kell vizsgálni, hogy ennek a jelentős beépítettségű lakóterületnek majd elegendő parkoló és zöldterületi megjelölt területek rendelkezésre álljanak. Javaslom, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot ezzel még egészítsük ki.

Litter Nándor: Akkor ez egyben a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleményét is tükrözi. Más bizottsági elnököknek ellentétes véleménye nincs.

Tóth László: Támogatom azon indítványt, hogy vizsgáljuk meg ezen területen a parkolók mennyiségét és minőségét, mert múltkor is megkerestek többen az észak-keleti városrészből, nevezetesen a Kisberki és Honvéd utca környékéről, hogy nincs elégséges férőhely az ott lakók parkolására. A másik, tudom, hogy nem ide vonatkozik, de azt szeretném megkérdezni, hogy itt nincs feltüntetve, hogy van a Kanizsai Dorottya utca, de itt most már épülnek lakóparkok, sorházas épületek, a Kanizsai Dorottya utca mikor fog elkészülni, mikor tudják megközelíteni a lakók az ingatlanjukat.

Litter Nándor: Ott a lakók részére a beruházónak el kell készíteni az utakat. Most nem tudom, hogy most milyen lakóparkról van szó, nem jut eszembe a neve. De tárgyalásban vagyunk egy befektetővel, aki ott folytatna beruházásokat, és az lenne a városfejlesztési megállapodás, amit megkötnénk vele, hogy ő megépítené a Kanizsai Dorottya utcát végig, plusz egy járdaszakaszt egészen a Kanizsai Dorottya utca és a Hevesi utca, ahol csatlakoznak, egészen attól be a McDonald’s-ig.

Tóth László: Az előbb elfelejtettem megkérdezni, hogy hogyan áll a Honvéd u. 44. kiürítése? Ez is kardinális kérdés volt.

Litter Nándor: Azt kiürítettük. Arra kértem az IKI-t – nem tudom, hogy ennek milyen jogi keretei vannak –, hogy intézkedjünk arról is, hogy ezt elbontassuk, nehogy oda betelepüljenek olyanok, akik illetéktelenül tudják elfoglalni. Most nincs itt az IKI képviselője, nem tudok erre választ adni. Kámán Lászlót kértem erre, hogy ezt hajtsák végre.

Szányiné Kovács Mária: Úgy gondolom, hogy az elegendő parkoló és zöldterület mellett gondolni kellene arra, hogy játszótér is épüljön ott, ahol 500 lakás épül. Nagykanizsán a Király utcában, a Vásárcsarnok körül épülnek a lakótelepek, nagy lakóépületek, és szinte minden talpalatnyi hely beépül. Nincs játszótér. A családok nem tudják a gyerekeiket hova leküldeni. Itt van ez az előterjesztés is, úgy gondolom, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak talán foglalkozni kellene azzal, hogy egy ilyen terveztet, ha benyújt az építtető, melyik az a lakásszám, ahol elő lehetne írni a vállalkozónak, hogy építsen egy játszóteret is megfelelő ….

Litter Nándor: Szerintem nagyon jó a javaslat.

Szányiné Kovács Mária: Ezt nagyon fontosnak tartom, mert két éve küzdök a belvárosi játszótérrel, és nem tudjuk …

Litter Nándor: Az most meglesz.

Szányiné Kovács Mária: A Király u. 31-ben, reméljük, meglesz. De itt ez a Balusztrád által építendő lakótelep. 500 lakásban, csak képzeljünk el, minden lakásban csak egy gyereket, az 500 gyerek, és hol játszanak?

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy nagyon jó a javaslat. Nem csak a járdaépítést és útépítést kellene bevenni ezekbe a városfejlesztési megállapodásokba, hanem például a játszóterek megépítését is. Úgy gondolom, hogy ezt még talán el tudjuk a Balusztráddal fogadtatni, hogy építse ezt meg. Kezdeményezni fogjuk. Köszönöm a javaslatot.

Cserti Tibor: ….. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Litter Nándor: Például. Nagyon jó.

Dr. Horváth György: A Honvéd u. 44-gyel kapcsolatban mi már többször próbáltunk intézkedni. A helyzet az, hogy kiürítették. Az, hogy lopják el és viszik el, ami elvihető onnan, beköltöznek oda, a környéken lévő gyerekek helyzete veszedelmes. Kámán László úr azt mondta, hogy őrzik, de csak időlegesen, tehát az őrző-védők naponta többször oda kimennek, úgy látszik, ez nem elégséges. Valószínű, hogy hamarosan bontásra kerül a sor. Kijön a jó idő, de egyáltalán nem lehet sajnos mást tenni. Az ott lévő szülőknek nagyon kellemetlen.

Litter Nándor: Akkor javaslom, hogy a határozati javaslatot egészítsük azzal, hogy kezdeményezzük a Balusztrádnál, hogy a módosítás fejében építsen ott egy játszóteret.

Szányiné Kovács Mária: …. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Litter Nándor: Az rendben van. Akkor kérem Önöket, hogy a rendeleti javaslatot így fogadjuk el azzal a kiegészítéssel, ami elhangzott.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

10/2006.(III.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2006.(III.7.) számú rendelete a 64/2002.(X.2.) számú, Nagykanizsa, Északkeleti városrész szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el ezzel a kiegészítéssel a határozati javaslatot is.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

39/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. elhatározza, hogy a Nagykanizsa, 1762 – 1769 – 1836/12 – 1937/2 – 652/1 hrsz-ú ingatlanok által határolt területre vonatkozó új szabályozási előírásokat, - a területen tervezett és várható fejlesztési igényeket is figyelembe véve - a jelenleg egyeztetés alatt álló, egész városra kiterjedő új Szabályozási Tervbe és Helyi Építési Szabályzatba kell beépíteni.
  2. Határidő: 2006. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. felkéri a polgármestert, hogy az egész városra kiterjedően készülő és egyeztetés alatt álló új városrendezési tervben a tervező találjon megoldást az itt épülő lakások parkolási igényének teljeskörű kiegészítésére és a zöldterület területigénye – ezen belül a játszótér igény – kielégítésére.
  4. Határidő: 2006. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  5. felkéri a polgármestert, hogy az Északkeleti városrészben a lakásokat építő befektetővel, a Balusztrád Ingatlanfejlesztő Rt-vel állapodjon meg egy játszótér építéséről.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szépkorúak 2006. évi egyszeri támogatásáról szóló rendelete megalkotására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Mint ahogy Önök is tudják, a tavalyi évben a házasságot kötött nagykanizsai fiataloknak adtunk egyszeri támogatást, illetve a gyermek születésekor biztosított az önkormányzatunk támogatást. A költségvetésünkben elfogadtuk, hogy ezt kiterjesztjük az idősebb korosztályra is. Ennek a rendeletalkotása következik most. Kérem Simánné Mile Évát, hogy szíveskedjen röviden összefoglalni a rendeletet.

Simánné Mile Éva: Mint ahogy a neve is mutatja, egy korosztályt célzott meg ez a rendelet, annál is inkább, mert a mi tapasztalataink szerint ez a korosztály fordul legkevésbé segítségért az önkormányzathoz, és ezen korosztály közé tehető legmagasabb számban az egyedül élők aránya, illetve ez a korosztály az, akik legnagyobb számban a külterületeken élnek, tehát úgy gondolom, igazán magukra hagyatottak. A népesség-nyilvántartási adatok szerint körülbelül 500 főt érint Nagykanizsán ez a korosztály, ezen belül kiemelkedően magas a női népesség száma. Az Idősügyi Tanács is véleményezte ezt a rendeletet, és javasolja a közgyűlésnek az elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy kezdeményezik, hogy majd 2007-ben a közgyűlés vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a korosztályt hogyan lehet szélesíteni, vagy az egyéb korosztályhoz tartozó nyugdíjasokat milyen más módon lehet támogatásban részesíteni. Más városokban is vannak ehhez hasonló, ugyanígy korosztályt megcélzó és szűkítetten adott támogatások.

Litter Nándor: Kérdezem a bizottsági elnököket, hogy az előterjesztéstől eltérő vélemény alakult-e ki?

Papp Péter Pál: Csak egy szó, hogy a rendelet hatályánál a 2. §-ba kerüljön az be, hogy a hatály kiterjed minden szépkorúra, akinek bejelentett lakóhelye Nagykanizsa Megyei Jogú Városban van a hatályba lépéskor. Nem gondoljuk, hogy itt a tömeges bejelentkezés Nagykanizsára megtörténik a szépkorúak esetében, de zárjuk ki az esetleges ügyeskedés lehetőségét.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is nagyon jónak tartja, hogy az időskorúakról így megemlékezünk. Azonban úgy gondolom, hogy a rendeletünket – és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja is – úgy kellene meghozni, hogy ne ilyen rövid időre szóljon, hogy 2006-ra hozunk rendeletet, és 2006. március 1-jével hatályba lép, június 30-án pedig meg is szűnik, hanem úgy gondoljuk, hogy ezt egy hosszabb távra kellene megalkotni, tehát kihagyni a címéből is a szépkorúak 2006. évi, hanem csak annyit, hogy a szépkorúak évi egyszeri támogatásáról szóló rendelet, és mindenhol, ahol évszám van írva, ott a 2006 helyett azt írni, hogy minden év. Akkor ezzel hosszabb távra biztosítanánk ezt a lehetőséget, és ha majd egyszer már a szépkorúak olyan sokan lesznek, hogy ezt változtatni kellene esetleg, vagy pedig le akarjuk a korhatárt hozni 80-ra, mert ez is elképzelhető, ha az anyagi lehetőség ezt megengedi, akkor egy módosítást meg lehet tenni. Beleírogattam mindenhova, hogy hogyan gondolom ezt átírni, de azt gondolom, hogy egyértelműen, ahogy elmondtam. Az értelmező rendelkezéseknél, a 3. §-nál azt mondjuk, hogy e rendelet alkalmazásában szépkorú, aki minden év január 1. napjáig a 85. életévét betöltötte. Tehát az előző évből áthozva, vagy december 31., vagy január 1., mert … mindig fog követni, de a január 1-jei állapotot megcélozzuk.

Litter Nándor: Erre majd reagálnak a kollégák, mert ez vitatott, és azt hiszem, hogy igazuk van – az utóbbi javaslatra. Bizottságok részéről nincs más.

Tóth László: Tulajdonképpen, amit akartam mondani, azt elmondta Papp Péter képviselőtársam, de azt mondom, hogy a rendelet hatályát úgy módosítanám, hogy akinek 2006. február 28-án bejelentett lakhelye volt a városban, tehát mindenféleképpen meghúznám ezt a vonalat.

Litter Nándor: Erre szól majd Jegyző Úr vagy Simánné.

Polai József: Az előttünk szólók valóban több mindent és jót mondtak már el erről a témáról. Annyiban szeretném én is biztosítani a közgyűlést, hogy támogatni kívánjuk, de egy kis kiegészítéssel. Való igaz, legyen több évre biztosított, mint ahogy az előttem szólók mondták, az egyszeri támogatás, viszont úgy érezzük, hogy egy kissé kirekesztjük azokat, akik – ha 85 évben megállapítjuk, ez egy elég magas életkor, ha ennek a határát megállapítjuk, hiszen a magyarországi átlagéletkor, különösen férfiaknál még a 65, 66, 67 év körül mozog, míg a hölgyeknél egy kicsit több, tehát szeretném azt a javaslatot adni, hogy mivel nyugdíjasokról beszélünk, lehetnek közöttük elég sokan kis nyugdíjasok, akik rászorultak lehetnének erre a bizonyos egyszeri támogatásra, és dolgozza ki az osztály, hogy hol húzná meg a határt. Mi azt mondjuk, hogy legyen rászorultsági alapon, és akkor talán többen is beleférnének ebbe a támogatási lehetőségbe, nem csak 500-an, hiszen szerintem sokkal többen örülnének ennek a támogatásnak.

Litter Nándor: Mi is szeretnénk, ha szélesíthetnénk ezt a kört, és ez a törekvés, amit Simánné el is mondott, szerepel az elképzeléseink között, de a költségvetésünkben egy 5 millió Ft körüli összeget határoztunk meg, és ehhez ragaszkodva, ez a megoldás tűnik jónak.

Bicsák Miklós: Nagyon örülök a rendeleti javaslatnak, már csak azért is, mert Palin városrészben nagyon sokakat érint. De van egy olyan aggályom, hogy ahogy Tóth László képviselőtársam is mondta, hogy meghúznánk a határvonalat, hogy február 1-jével a közigazgatási terület vagy utca lakója. Például Palinban tudomásom szerint két olyan család költözik, akikről tudom, hogy a családban 80 év felettiek is vannak. Ha ők májusban jelentkeznek, mert a családi házuk akkor készül el, akkor miért nem illeti meg őket is?

Litter Nándor: Akkor jövőre jogosultak rá.

Bicsák Miklós: De ha májusban bejelentkeznek, akkor 4 hónap miatt nem kapja meg. Egy kis gesztus ez.

Litter Nándor: Mindig lesz egy határvonal. Ha a májust hozzuk meg, akkor a május.

Bicsák Miklós: De az a bácsi úgy áld bennünket, a közgyűlést, hogy kapott 10.000 Ft-ot.

Litter Nándor: Így is fog áldani, mert jövőre fogja megkapni.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, kialakult egy végleges álláspont. A közgyűlésnek azt a szándékát méltányolni kell, hogy a szépkorúakkal foglalkozni akar. Van egy teherbíró képesség. Itt született egy rendeleti javaslat. Úgy gondolom, hogy egy kiegészítő határozattal lehetne azt rögzíteni, hogy a 2007. évi költségvetési koncepció elkészítésével egyidejűleg, az akkori teherbíró képesség vizsgálata alapján terjessze elő az apparátus a következő időszakra szóló, de tartós jellegű rendelettervezetét. A mai napon ezt meg kellene alkotni, a szándék egyértelmű a képviselői hozzászólások alapján. Szerintem kezelhető. Bicsák Miklós úr pedig egyedileg akar egy problémát kezelni, van képviselői kerete, megoldhatja.

Röst János: Szeretném kombinálni Papp képviselőtársam és Budai képviselőtársam véleményét, hiszen ellentmondás van valamilyen szinten, mert ha azt akarjuk, hogy folyamatos legyen a rendelet, és ez jó, akkor viszont úgy kellene kettébontanunk, hogy a 2006. évi kifizetés határnapja legyen ez év február 28-a, a következő éveknél pedig ne ez az időszak maradjon meg, mert akkor egy beköltözésnél valóban nincs esély, hogy megkapja az összeget. Az mindig a tárgyévet megelőző december 31. maradjon. Így mindkettő fel van oldva.

Dr. Kelemen Marcell: Valószínűleg lassan egy teljesen új rendeletet kell megszövegezni, de a december 31-gyel kapcsolatban a kollégákkal beszélgettünk. Kezdetben felmerült ez is, hogy az kapjon, aki december 31-ig betölti a 85. életévét, de tekintettel arra, hogy mi van azzal a személlyel, aki január 2-án tölti be, vagy február 1-jén, addig a határideig, amíg a 10.000 Ft-ot megállapító határozatok megszületnek. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy szakmailag megalapozottan meg tudjuk nézni azt a népesség-nyilvántartásban, hogy április 15-ig ki az, aki betölti a 85. életévét, és április 15-ig elkészülnek a megállapító határozatok. Tehát az április 15-ét követően 85. életévét betöltő személy pedig, ha ez a rendelet nem csak erre az évre szólna, vagy erre az évre szól, de a jövő évben lesz egy újabb rendelet, az pedig a következő évi támogatásnál kapná meg. Ha Önök mégis azt szeretnék, hogy ez egy folyamatos rendelet, akkor nincs április 15., hanem folyamatosan, aki betölti a 85. életévét, annak automatikusan megállapítjuk ezt az összeget. Ebben kellene valamilyen konszenzusra jutni. Viszont, ha ez éves támogatás, ugyanúgy, mint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, azt is március 15-ig kell megállapítanunk. Azt követően a következő év elején történik a megállapítás. Tehát azt kérem, hogy először abban döntsenek, hogy ez évente egyszeri, vagy pedig ez egy teljesen folyamatos. Illetve akkor is dönteni kell, hogy aki betölti, az utána a következő években is automatikusan kap.

Simánné Mile Éva: Polai képviselő úrnak mondom, hogy ez egy univerzális támogatás. Ebben azért nincs benn a rászorultsági elem, mert ahogy az előterjesztésben is szerepel, ez a korosztály nem jön el kérni. A szélesebb korosztálynál, tehát a 10.293 60 éven felülinél el lehet majd gondolkodni, hogy rászorultsági alapon. Mellesleg megjegyzem, hogy ők beleférnek bizonyos támogatásokba, úgy, mint lakásfenntartás, úgy, mint gyógyszertámogatás, tehát arra van lehetőség. Ha azt vesszük alapul, hogy nincs egy határvonal, szerintem el kell indulni ebben az évben. A magam részéről egyetértenék Budai képviselő úrnak azzal a javaslatával, hogy január 1. napján legyen, hiszen minden statisztikához ezt az adatot használják különben. De ha úgy dönt a közgyűlés, hogy ez jövőre is lesz, és elfogadja azt a javaslatot, amit felvetett Jegyző Úr is, hogy legyen folyamatos, akkor pedig azt gondolom, hogy erről akkor nem kell külön rendelet, hiszen akkor ez majd 2007-ben beépülhet a pénzbeli támogatások rendeletébe is, mert akkor már folyamatosan végezhetjük annak a kimunkálását. Azon kívül valóban pénzfüggő, azért ezt mindannyian érzik Önök is, hogy minden évben el kell dönteni, hogy mennyit különít el erre a közgyűlés. Ha a január 1. marad, vagy valamelyik határnap, akkor az én felfogásom szerint a 2. §-ra is értendő az, hogy aki akkor bejelentett lakóhellyel rendelkezett, arra vonatkozik.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy kialakult az a vélemény, figyelembevéve Jegyző Úr és Simánné javaslatait, véleményét, amellyel ezt a rendeletet megalkothatjuk. Javasolnám, hogy maradjon ez az április 15., és addig kerüljön mindig kifizetésre. Jegyző Urat kérem, szíveskedjen ismertetni a változásokat.

Dr. Kelemen Marcell: Ha minden évben ezt a támogatás a 85. életkort személyeknek kívánják, akkor nem kellene hatályon kívül helyezni már e rendeletben saját magát, hanem ez a rendelet hatályban maradna. Az 1. § szövege úgy módosulna, hogy e rendelet célja, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város a szépkorú személyek helyzetének javítása érdekében minden évben egyszeri támogatást nyújtson (továbbiakban: szépkorúak támogatása), amellyel hozzájárul a mindennapi élettel járó kiadások csökkentéséhez, a nyugdíjas évek anyagi biztonságának megőrzéséhez. A rendelet hatálya, 2. § úgy szólna, hogy a rendelet személyi hatálya kiterjed minden szépkorúra, és akkor itt jönne be az, hogy mely lenne az időszak, aki a tárgyév január 1. napján bejelentett lakóhellyel rendelkezik Nagykanizsa Megyei Jogú Városban. A 3. §-ban: e rendelet alkalmazásában szépkorú az a személy, aki tárgyév január 1. napjáig a 85. életévét betöltötte.

Litter Nándor: Jó volt az a javaslata, hogy 2006. április 15-ig betölti. Minden év

Dr. Kelemen Marcell: Igen. Tehát úgy szólna, hogy e rendelet alkalmazásában szépkorú ….

Litter Nándor: Tehát január 1-jén itt élt, és április 15-ig betölti.

Dr. Kelemen Marcell: … a tárgyév április 15. napjáig 85. életévét betöltött személy. A hatásköri szabályok változatlanul maradnak. A támogatás formája és mértéke, igénybevétele, 5. § (1) bekezdés: a szépkorúak támogatása 10.000 Ft egyszeri pénzbeli támogatás, amelyet a tárgyév április 15. napjáig kell megállapítani. A továbbiak változatlanul maradnának. A III. fejezet, támogatás finanszírozása: e rendeletben megállapított támogatás finanszírozására Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyévi költségvetéseiben előirányzatot biztosít. A záró rendelkezésekből pedig a 7. § (2) bekezdés kikerül, tehát nem lesz benne az a szöveg, hogy a rendelet hatályát veszti 2006. június 30-án, hanem a rendelet 2006. március 1-jén hatályba lép.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy teljesen érthető. A lényeg az, hogy nem egy évre alkotjuk meg ezt a rendeletet, minden évben a költségvetésben biztosítani kell a fedezetét. A január 1-jén Nagykanizsán élőkre vonatkozik, és azokra, akik április 15-ig betöltik a 85. életévüket.

Dr. Fodor Csaba: És ha tavaly töltötte be?

Litter Nándor: Az már 86 éves, tehát 85 év feletti. Betöltötték.

Dr. Kelemen Marcell: A rendelet szövegében nem múlt idő van. Aki betölti 2005. április 15. napjáig, tehát annak is meg fogjuk állapítani ezt, aki mondjuk április 13-án megkapja a határozatot, aki április 15-én lesz 85 év. Tehát a jogosulti kör …

Litter Nándor: És akik korábban betöltötték, azok természetesen. Kérem, akkor ezekkel a módosításokkal fogadjuk el a rendeletet.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

11/2006.(III.1.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2006.(III.1.) számú rendelete a szépkorúak egyszeri támogatásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/1997. (XI. 4.) számú, a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló rendelet módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Bizottsági elnököket kérdezem, hogy van az előterjesztéshez képest más javaslat? Nincsen.

Szányiné Kovács Mária: Ismerem a nyugdíjasház történetét, mióta működésre átvette a város. Magam is dolgoztam ez ügyben. Az első körben az adományok értékét azért állapítottuk meg kisebb értéken, mert nagyon nehéz volt elfogadtatni, nagyon nehéz volt beköltözőket találni. Azóta a helyzet változott, egyfajta sikertörténetté vált. Ha üresedés van, akkor a jelentkezők száma mindig több. Ha összevetem azzal ezeket az értékeket, amelyeket most itt látok, alig több, mintha szociális otthonba magasabb ellátást igénylő lenne egy ellátott. A javaslatom az, hogy emeljük magasabb szintre, 500.000 Ft-ot mindegyik sorra emeljünk még rá. Ezt így igazságosabbnak érezném.

Bicsák Miklós: Nagyon örülök, mert az én szavazatom is hozzájárult ahhoz, hogy ez a nyugdíjasház létrejöjjön, és az élet igazolta, hogy valóban, a városnak szüksége van rá. Képviselő asszony által elmondottakkal egyetértek, mert tőlem is naponta többször kérdezik, hogy hogyan lehetne bejutni. Csak így lehet szelektálni megfelelően, ha a város vezetése korrektül dönt.

Zakó László: Csak furcsállom, hogy hátrább soroljuk azt a jelentkezőt, akit életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője és elfogadja ezt a felkínált lakást. Ha tudjuk, hogy életveszélyben van, vagy tudjuk, hogy előbb-utóbb le kell, hogy bontsuk, akkor miért nem helyezzük őt előtérbe azzal szemben, aki csak felajánlja a lakást. A csak idézőjelben, mert az is valami természetesen, de itt van egy kényszer is az életveszélyben.

Simánné Mile Éva: Azoknak a bérlőknek, akiknek életveszélyessé válik a lakásuk, igazság szerint a lakástörvény sokkal jobb garanciákat ad, és azoknak azonnali elhelyezés van, és ugyanolyan paraméterű lakásokban kellene adni. Ez nagyon ritkán fordult elő különben eddig is a gyakorlatban, hogy egy idősebb személy ezt kérte volna, inkább belvárosi 2 vagy 3 szobás egyéb önkormányzati lakást kér. Csakhogy legyen ez a lehetőség is, ezért tartottuk mi fontosnak, de nem számottevő, és a lakástörvény egyéb passzusai alapján sokkal előnyösebb jogokhoz juthatnak bérlők.

Röst János: Amikor ez az épület megépült, akkor mindenki úgy gondolta, hogy piaci alapon fog eldőlni a bejutás lehetősége, hiszen akkor ez egy 200 milliós fejlesztés volt. Mai áron számolva nyilván jelentősen többe kerülne. Az irány, ami elindult, pedig az volt, hogy a szociális bérlakásokból egy bevándorlás indult ezekbe az épületekben, és úgy gondolom, hogy ez a rendeletalkotás így helyes. Visszaállítja a korábbi rendet, és ilyen értelemben nem zárja ugyan ki a bérlakásban élőket, de mindenképpen azokat próbálja meg előtérbe helyezni, akik liciten akarják ezt a lehetőséget, jogot megszerezni. És a módosítást támogatjuk természetesen.

Litter Nándor: Én is támogatom, elfogadom a módosító javaslatot. További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy ezzel a módosítással, hogy plusz 500.000 Ft-tal megemeljük minden kategória határát, fogadjuk el a rendeletet.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

12/2006.(III.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006.(III.9.) számú rendelete a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997.(XI.4.) számú rendelet módosítása.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) számú rendelete módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: A törvényi változások okán kell a rendeletet felfrissíteni. A másik tényező pedig, ami indokolta az a térítési díjaknál, hogy Zala megyében megvizsgáltuk, hogy a bentlakásos otthonokban mennyi a fizetendő térítési díj és meg kellett állapítani, bár nálunk a legmodernebb és a legjobb feltételekkel rendelkező otthonok vannak. Szinte a legalacsonyabb díjat fizették a szolgáltatást igénybe vevők és itt történt emelés. Megjegyzem, hogy még mindig nem azon az emelési szinten vagyunk, amit nekünk a törvény lehetővé tenne, hiszen az Önkormányzatnak engedné a szociális törvény azt, hogy az egy napra jutó önköltségnek a szorzatát vegye alapul. Mi ettől még mindig messze elmaradunk, de jelentősen emeltünk a korábbi évekhez képest. Kérem a testületet, hogy támogassa a javaslatokat.

  Halász Gyula: Egy észrevételem lenne a rendelethez, még pedig az, ha az Európai Uniónál Magyarország részéről benyújtásra kerülne a gondozások ÁFA-jának csökkentése, akkor tekintsük át, mert akkor ez itt számszerűen esetleg befolyásolhatja az itteni tételeket. Úgy tudom, hogy ez a tétel kiemelten szerepel a kormányzat részéről a benyújtás tekintetében. Tehát akkor mindenképpen változnának itt a számok, ha az ÁFA lecsökkenne.

  Simánné MIle Éva: Ha a parlamentünk ezzel él, illetve a mindenkori kormány, akkor annak követnie kell a jogalkotásban. Tehát meg kell jelennie a szociális törvényben. Ha az módosul, akkor úgy is újra hozzuk Önök elé.

  Litter Nándor: Kérem, ennek megfelelően fogadjuk el a rendeletet.

   

  A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  13/2006.(III.1.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2006.(III.1.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) számú rendelete módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetbeni nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete megalkotására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: Az elmúlt időszakban olyan nagymértékű változáson esett át a szociális törvény, hogy indokolttá vált egy új rendeletnek a megalkotása. Ez került most Önök elé a megfelelő indokolással. Amit kiegészítésként kaptak, arra szeretnék reagálni, hogy többször átolvasva a rendeletet tervezetet el kellett ismernünk, hogy itt egy kis joghézagot hagytunk volna hiszen, ha valaki egy évben ötször beadott volna például egy lakásfenntartási támogatást és mi ötször elutasítottuk volna neki, akkor elvileg Ő ötször igénybe vehette volna ez a bizonyos kompenzációt, ami tavaly került be a rendeletünkbe ezért kérnénk, hogy a kiegészítéssel együtt szíveskedjék a testület elfogadni, amely csak egy évben egyszer kompenzálja azon kérelmezőknek az elbírálását a kérelmének, illetve támogatását, akik jogosultsági körből kiestek.

  Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el a rendeletet azzal a kiegészítéssel, amelyet megkaptak.

  A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  14/2006.(III.1.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2006.(III.1.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2000.(XII.13.) számú az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet módosítására (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Az előterjesztést az IKI-vel több körön is egyeztettünk, és elküldtük az anyagot a Lakásbérlők Egyesületének is, akik sajnos nem tudtak jelen lenni a bizottsági ülésen, de ők két §-hoz tették oda a véleményüket, egyrészt a 2. § utolsó mondatához ők tettek egy olyan javaslatot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét az önkormányzat, hogy ha valaki nem tudja fizetni például a keleti városrészben élők között a magasabb bérleti díjat, akkor cserelakást is tudjon felajánlani az önkormányzat. Emlékeztetném a közgyűlést, hogy erről már többször volt, hogy úgynevezett mobillakásokat kellene e célra is fenntartani, de még egyelőre nem tartunk ott a lakásállományban, hogy ez megvalósuljon. Illetőleg ők szigorítást kérnének a jövedelmi viszonyok igazolásának vizsgálatára, mert az ő véleményük szerint gyakorta olyan igazolások jönnek be, amelyek formailag megfelelőek, de tartalmuk vitatható. Ezzel nem tudok sajnos mit kezdeni, mert aki szabályszerű igazolást csatol be, ha nincs rá különösebb indok, nincs jogom vitatni – például egy munkáltató által kiadott igazolást.

  Litter Nándor: Kérdezem a bizottsági elnököket, van-e módosítás? Nincsen.

  Dr. Kolonics Bálint: Csak szeretném itt is felhívni Polgármester Úr és a közgyűlés figyelmét a 3. §-ban a végrehajtási törvénnyel kapcsolatban, hogy az ingatlan végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlan az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg, tehát ez beépül itt a bérlakás rendeletbe is. Ezt tartsuk szem előtt, hiszen bérlakásként hasznosítható ingatlanná válnak ezek a megszerzett ingatlanok. Biztatom Polgármester Urat, hogy vásároljunk ily módon is ingatlant.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a rendeletet ezekkel a véleményekkel és kiegészítésekkel.

   

  A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  15/2006.(III.9.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2006.(III.9.) számú rendelete az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendelet módosítása.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

   

 7. Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet módosítása (írásban)
 8. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Dr. Kelemen Marcell: A rendelettervezet Önök elé terjesztését az indokolta, hogy az adóügyi dolgozók adóérdekeltségi rendszeréről szóló rendelet egy év alatt a gyakorlatban megmérettetett. Úgy ítéltük meg, hogy némi korrigálásra szükség van. Úgy gondolom, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza ennek az okait. Kérem, hogy fogadják el a rendelettervezetet.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja elfogadni az előterjesztést, azonban egy-két módosítást eszközölnénk rajt, ha a közgyűlés is elfogadja. A rendelet 1. § (2) bekezdésénél nehezen értelmezhető szerintünk az, hogy minden további 4 tized pontos teljesítés – ezt mi úgy szeretnénk átíratni, hogy minden további 0,4 %-os teljesítés esetén. Van még egy ilyen javaslatunk, a 3. § (5) bekezdése jelzi, hogy akkor a fennmaradó 20 % felosztását – így javasoljuk átírni – az irodavezető javaslata alapján a jegyző fogja eldönteni. Valami ilyen szöveget kellene ide bevenni.

  Litter Nándor: Szerintem jó ez a mondat, ami ide le van írva. Érthető ez.

  Budai István: Valami olyasmit írtunk, hogy a felosztását az irodavezető javaslata alapján a jegyző dönt.

  Litter Nándor: Felosztásáról dönt. De ez így van leírva. Jó ez.

  Papp Péter Pál: Mi is csak egy szót kifogásoltunk az egyhangú döntésünk mellett, hogy a 3. §-ból az automatikusan szó kerüljön. Tehát a feladatellátásban való részvételük arányában kerül felosztásra. Nem kell oda az automatikus.

  Litter Nándor: Köszönöm. További hozzászólások nincsenek. Jegyző úr elfogadja ezt a két javaslatot. Tehát egyrészt, hogy 0,4 %, másrészt pedig az automatikus szó törlése. Ennek megfelelően kérem, fogadjuk el a rendeletet.

   

  A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  16/2006.(III.7.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2006.(III.7.) számú rendelete az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 44/2004.(XII.15.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 9. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportkoncepciójára 2006-2010 (írásban)

Előterjesztő: Sajni József bizottsági elnök

 

Kápolnás Zoltán: (Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: A bizottságok részéről van-e kiegészítés?

Csordásné Láng Éva: Egyetértés volt az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részéről.

Budai István: A VII. fejezetben, a főbb célkitűzések között az 1. ponttal megjelölt mondatnál - e célra a költségvetésnek legalább 1 %-át biztosítja – módosítanék annyit, hogy a bevételnek a hitel és az EOP által finanszírozott tétele nélküli összeg 1 %-át. Tudniillik úgy gondolom, hogy a hitelbevétel és az EOP finanszírozás bevétele ne legyen alapja ennek a sporttámogatásnak – amennyiben ezt a közgyűlés elfogadja, …..

Polai József: A sportkoncepcióról önmagában az a véleményem, hogy mindenre kiterjed, tehát valójában támogatni kell és szabad, és kell is. Viszont néhány észrevételem van, mégpedig a következők. Nem biztos, hogy ezt most kellett volna elénk tárni, esetleg később, szerintem egy következő közgyűlés tárgyalhatta volna. Az előterjesztés egy-egy helyén néha érzek egy kis ellentmondást, annak ellenére, hogy jónak tartom a koncepciót. Például van olyan vélemény, hogy a diáksport a versenyrendszer működésének tapasztalatai alapján megfelelő színvonalú. Világos, hogy a versenyrendszerben résztvevő és annak a bonyolításnak a színvonala megfelelő, viszont van egy másik olyan észrevétel, egy másik helyen azt olvasom, hogy a lakosság és a fiatalok egészségi állapota lehangoló, s fakad ez a mozgásszegény életmódból. Igaz ez is, és a másik is. Tehát valamilyen módon azért ez a kettő egymásnak ellent mond. A költségvetés 1 %-ának sportra történő biztosításával kapcsolatban – bár Budai úr az előbbi hozzászólásában valami kiigazítás tett –, a 21 milliárdból véleményem szerint 210 milliónak kellene rendelkezésre állnia a sportra. Tudom, hogy nem csak a 70 és diáksportra külön lévő összegek adják a sportra szánt keretet, vannak még itt támogatások különböző célra, vannak létesítmény fenntartási támogatások, amelyek esetleg itt kimaradnak, de szerintem még sincs ez 210 millió. Amúgy összességében támogatom a koncepciót.

Cserti Tibor: Maximálisan támogatom az előterjesztést. A Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület elnökeként azonban kérném képviselőtársaimat egy kis kiegészítésre. Amikor a VI. fejezetnél a beszélünk a sport infrastruktúrájának kérdéseiről, a koncepcionális elemeknél megjelenik ugyan, hogy az önkormányzatra háruló feladat, hogy a nem önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények városi tulajdonba kerüljenek. Ennek a célkitűzésnek a mondat másik fele azt jelöli meg, hogy a városi intézmények létesítmény-gondjain enyhítsen. Legalább ilyen fontosságú egyébként, és térségfejlesztési szempontból sem elhanyagolható, hogy a kiskanizsai reptér, amellyel kapcsolatban egyébként a város már kezdeményezte az önkormányzati tulajdonba vételt, minél előbb a tulajdonunkba jusson. Tehát, ha a koncepcióban megfogalmazzuk, akkor külön nevesítse szerepeljen ebben a koncepcióban a kiskanizsai reptér mielőbbi önkormányzati tulajdonba vétele. Úgy gondolom, ez egy akceptálható kérés.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Két módosító javaslat volt, amelyekről úgy gondolom, hogy be lehet fogadni – egyrészt a reptér önkormányzati tulajdonba kerülésének folyamatos kezdeményezése, másrészt pedig az EOP és a hitelbevételekkel csökkentett rész legyen, mint cél sporttámogatások vonatkozásában.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Azt javaslom, miután a többi sincs felsorolva tételesen, ami nem önkormányzati tulajdonú, nem lenne szerencsés, ha egyet nevesítünk. Ha Önök kérik, a sportrendelet egyébként a következő közgyűlésre jön be, nincs akadálya, hogy ott tételesen megjelenjen egy mellékletben akár, hogy melyek azok, amiről szó van. Egyébként az 1 % ilyenterű módosítását tudomásul vesszük.

Litter Nándor: Cserti Tibor elfogadja az osztály javaslatát?

Cserti Tibor: Nem fogadom el, mert a koncepcióban kiemelt elv. Nem olyan …. kérdés, hogy ne lehessen beépíteni a koncepcióban. Azért nem fogadom el, mert megjelennek a célkitűzések nevesítve például a városi uszoda, a Mindenki Sportpályája. Tehát nem helytálló az, hogy nem lehet egyidejűleg nevesíteni.

Litter Nándor: De van a határőr futballpálya, van a MÁV NTE Sportcsarnok, MÁV NTE futballpálya, repülőtér, amit meg akarunk szerezni.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, nem követünk el hibát. Ez egy gesztus kérdés. Eddig is igényeltük.

Litter Nándor: Jó, akkor ezt a négyet soroljuk fel, amit elmondtam. Tehát a MÁV NTE két pályáját, Olajbányász futballpályát. Lehet, hogy fel se tudjuk sorolni az összeset. Akkor ezekkel a kiegészítésekkel, és Budai úr javaslatával fogadjuk el a sportkoncepciót.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

40/2006.(II.28.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat Sportkoncepcióját – az elfogadott módosításokat figyelembevéve – elfogadja.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sportkoncepcióról szóló 388/1999.(XII.12.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Sajni József, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

Litter Nándor: Azt javaslatom, hogy a meghívóban szereplő 14. napirendi pontot csúsztassuk, mert hívtuk a hitközség munkatársait, akik még nem érkeztek meg.

 

 

 1. A szabadtéri szabadidősport feltételeinek javítása Nagykanizsán - pályázati forrás igénybevételével (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Érintett iskolaigazgatók

 

Litter Nándor: Kiegészítés nincs. A bizottságok részéről van-e módosító javaslat?

Papp Péter Pál: Nem a határozati javaslatot módosító javaslatot fogalmaztunk meg a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén, mert ezt így elfogadjuk, de kiegészítésként mindenképpen szeretnénk figyelembe vetetni két problémát akár, ha belefér, már a mostani fejlesztésnél is a Mindenki Sportpályája esetében, ha nem, akkor az elkövetkező időszakban mindenképp, az egyik a világítás kérdése. Reggelente sok esetben még 6, 7 óra táján sötét van, és sokan kimennének oda futni, a sötétben sokan nem mernek odamenni. A másik pedig az, hogy egyre több jelentősebb nagy létszámot megmozgató rendezvény van a Mindenki Sportpályáján, ha ez a továbbiakban is így lesz – remélem, hogy így lesz –, akkor kicsit a mostaninál nagyobb gondot kellene fordítani a parkolásra. Nem megoldott ott a parkolás, és a környezetben élőket zavarja ez. Tehát a parkolásra és a világításra kérnénk nagyobb figyelmet fordítani.

Csordásné Láng Éva: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az előző felszólalóval egyetértésben – azzal együtt, hogy nem szerepel a határozati javaslatok között, de a bizottság határozatként megfogalmazta, hogy kéri az illetékes szakosztályt, hogy a Mindenki Sportpályájának a parkolási és közvilágítási feltételeinek javítására készítsen közgyűlési előterjesztést.

Polai József: Egyetértek az előttem felszólalókkal. Hozzám is jöttek ilyen kéréssel még a tél folyamán, hogy a közvilágítás a futópálya körül valamilyen módon legyen megoldva. Ezt én is kérném. Arra szeretném kérni a közgyűlést, illetve a Pályázati Irodát, hogy keressenek olyan pályázati forrásokat is keresni, ami idővel megoldaná a Mindenki Sportpályája rekortán borítási lehetőségét. Egyébként örülünk annak, hogy jut bizonyos összeg. Szerintem lehet majd ilyen pályázatot találni.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is alapvetően támogatta az előterjesztést, annyi kiegészítéssel, hogy a 3. és 5. számú fejlesztésben meghatározott aszfaltos pálya felújítások esetén kérjük megvizsgálni a műanyag burkolattal történő felújítását, illetve annak költségvonzatát. Sokkal kevésbé balesetveszélyes.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ez a vizsgálat megtörtént. Ez a műanyag borítás körülbelül 130 milliós nagyságrendet tenni, ha az ott megjelölteknél ebbe az irányba mozdulnánk el. A pályázat pedig maximálja a támogatási összeget, tehát nem ezt preferálja, ez látszik a pályázati kiírásból. Jelen pályázat összege már túllépi a Mindenki Sportpályájánál a betervezettnél is azt a nagyságrendet, ami pályázható, tehát a világítás és a parkolási problémák megoldására akkor viszont forrást kell biztosítani, mert nem fér bele ebbe a pályázatba. Maximálva is van a pályázat összege.

Litter Nándor: Kérem ennek az elfogadását, hogy visszatérünk külön a világításra és a parkoló ügyre, illetve javaslom, hogy a Papp Nándor által elmondottakat építsük be a határozatba, ahogy Ő megfogalmazta. Ennek megfelelően kérem elfogadni a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

41/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető

Tóthné Krémer Mária Kontrolling Osztály vezető)

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Sajni József igazgató

Tóthné Krémer Mária Kontrolling Osztály vezető)

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Silló Zsolt igazgató

Tóthné Krémer Mária Kontrolling Osztály vezető)

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Horváth Istvánné igazgató

Tóthné Krémer Mária Kontrolling Osztály vezető)

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szermek Zoltán igazgató

Tóthné Krémer Mária Kontrolling Osztály vezető)

  1. felkéri a polgármestert, hogy a 3. számú (Általános Iskola Kiskanizsa – iskolai udvar szabadtéri kosár- és kézilabda pályának burkolatcseréje, aszfaltozása) és az 5. számú (Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola – az intézmény szabadtéri sportpályájának aszfaltos pályává történő átalakítása) fejlesztésben meghatározott aszfaltos pályafelújítások esetén vizsgáltassa meg a műanyag burkolattal történő felújítást, illetve annak költségvonzatát.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. Megújuló Örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Varga Csaba Raiffeisen Consulting Rt., Lévai Péterné Kanizsai Zsinagóga Alapítvány

 

Palángi Krisztina: (Röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: A bizottságok részéről volt-e észrevétel?

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a támogatás mellett azt szorgalmazta, hogy a telek ügyét le kell rendezni, mert építési engedélyt semmi módon nem kapunk akármilyen pályázaton indulunk is – addig, amíg az ingatlannak nincs meg a közterületi kapcsolata. Amíg ebből nem mozdulunk előre, egyszerűen nem fogunk sehogy se építési engedélyt kapni.

Tárnok Ferenc: Ebben tettünk lépéseket. Egy úttervezővel megvizsgáltattuk, hogy milyen lehetőség lenne a közúti kapcsolat megoldására. Megrendeltük a telekalakítási munkarészt – olyan módon készült ez el, hogy a PIÉRT-raktár ingatlanát bevonva alakítanánk ki a közúti kapcsolatát. Kizárólag egy jogi lépésről lenne szó, hogy közúti kapcsolata legyen, és építési engedéllyel rendelkezhessen a fejlesztés.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is hasonló ügyekkel foglalkozott, mint az előttem szóló, azonban mi úgy tudjuk, hogy erre már készült korábban terv, az Ady és a Fő utcára való kinyitást illetően. Úgy gondolom, hogy ezt meg kellene nézni, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ezzel az egésszel együtt megoldani azt a kérdést.

Halász Gyula: Két észrevételem lenne. Az egyik az, amit Papp Nándor mondott, a parkolási gond. Úgy gondolom, hogy ezt komplex módon kezelve az egész tömbrehabilitációs program részeként meg lehetne oldani. Másrészt ebben a tömbbelsőben lehet, hogy éppen meg lehetne oldani szintén egy ilyen mélygarázst, ami most is van, és az kezelni tudná ezt a problémát. A másik felvetésem az, hogy úgy tudom, hogy a hitközség részéről voltak észrevételek, amit nem tudnak akceptálni. Ennek ellenére azt mondom, hogy szinte az utolsó lehetőségek egyike, hogy ilyen kedvező feltételekkel pályázatot tudjunk benyújtani a Zsinagóga rekonstrukciójához, úgyhogy azt gondolom, hogy tegyük ezt meg, és időközben próbáljunk kompromisszumot kötni, illetve olyan megoldásokat találni, ami mindkét fél számára elfogadható.

Röst János: A hitközséggel több egyeztetést folytattunk le az elmúlt időszakban. Természetesen nekik is vannak jogos észrevételeik. Ezek egy része a műszaki megvalósítást tartalmazza, másrészt pedig a működtetéssel kapcsolatban voltak felvetéseik. Úgy gondolom, hogy ezek az ügyek, amennyiben ezt a pályázatot el tudjuk nyerni, kezelhetőek. Természetesen a működtetésnél az Ő igényeiket messze ki kell elégíteni, hiszen mégis egy olyan épületről van szó, amelyben hagyományok jelen vannak, és úgy gondolom, hogy olyan rendezvényt nem lehet megvalósítani egy ilyen helyen, mi sértené az ott élő emberek érdekeit és véleményét. Azt kérném mindenkitől, hogy támogassa ezt a pályázatot. Valóban, ahogy Halász képviselőtársam elmondta, ez egy utolsó lehetőség, a mi ciklusunkban. Az eddigi ciklusok igazából nem tudtak hozzányúlni az épülethez. Ez a négy év volt az, amikor megpróbáltunk egyrészt felújításra, másrészt pedig pályázatokkal lehetőséget teremteni, és a tető felújításával jelentős lépés történt. Ha ezt elmulasztaná a közgyűlés, akkor úgy gondolom, hogy ennek az ügye hosszú időre lekerül a napirendről az önkormányzat életében. A közlekedés megoldott a Zrínyi utcáról, ahogy műszaki kollégánk elmondta, tehát megoldható. Az építési, felvonulási terület szintén csak onnan oldható meg, hiszen a Hitközség nem járul hozzá a Fő utcáról történő beközlekedéshez. Az Ady utcáról pedig gépjárművekkel, illetve teherautókkal nem lehet átmenni a belső udvarba. Tehát mindenképpen csak a Zrínyi utcai bekötés ad lehetőséget. Ez a terület a miénk, tehát gyakorlatilag jogi akadálya nincs annak, hogy az építési engedélybe, mint tulajdonos ezt a döntést meghozzuk.

Papp Nándor: Elfeledkeztem a parkolási gondról, illetve csak a közterületi kapcsolatot mondtam. De mélygarázzsal nincs megoldva, mert rá tudunk venni valakit, hogy oda mélygarázst építsen nagy pénzért? Nem tartom valószínűnek. Tehát ott viszont mondjuk a 200 fő elhelyezésére legalább 50-60 parkolót biztosítani kell …. mindenképpen. De tudom, hogy lehetőség a mélygarázs, csak nem akarom elhinni, hogy oda beinvesztál azért, hogy időnként 5-ször vagy 6-szor megteljen, vagy félig megteljen.

Litter Nándor: Garázsok céljára is ezt értékesítik. Az egy másik lehetőségük. Nem tudjuk, hogy megcsinálnák-e. Valóban igaza van.

Zakó László: Polgármester úr a napirendi pont tárgyalása előtt jelezte, hogy meghívta a hitközség képviselőit, nem értek ide. Halász Gyula képviselőtársam mondta, hogy messzemenőkig figyelembe kell venni a hitközség véleményét. Röst alpolgármester úr is ebbéli nyilatkozatot tett. Szeretném megkérdezni, hogy milyen mértékig kell ezt figyelembe venni? Ezt bizottsági szakaszban megkérdeztem. A város tulajdona ez az ingatlan. A mai napig emlékszem, és egy kicsit sértőnek találom, hogy négy évvel ezelőtt a zalaegerszegi volt Zsinagógában tartottunk egy politikai rendezvényt, és az egerszegi hitközség minden médiumot megragadva tiltakozott ez ellen. Itt látom, hogy eladásoknak, illetve kiállításoknak kívánunk helyt adni ebben az épületben. Ki lesz az, aki megmondja, hogy mit lehet ott tartani és mit nem? Hol fog húzódni a választóvonal? Mert ilyen körültekintéssel nem járt el senki, amikor a várostól egy területet kértek a keleti városrészben építendő katolikus templom építése során. Nem tudom, hogy mi ez a megkülönböztetés? Nem értem az indokát ennek az egésznek, mert véleményem szerint egy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanról van szó, ahol senki nem kíván – gondolom – antiszemita tartalmú kiállítást rendezni. Erről szó sincs, de mégis már ezt megpendítik többen, előrevetítve ennek a lehetőségét.

Litter Nándor: Ez itt nem hangzott el, hogy esetleg milyen rendezvényeket nem kívánnak Ők engedni, hogy megtartson bárki is. Két probléma van. Az egyik, hogy az Ő épületükön keresztül lehet megközelíteni a Fő út oldaláról ezt az udvart. Igaz, hogy van egy megállapodás arra vonatkozóan, hogy azt az ajtót állandóan nyitva kell tartani – azt hiszem, az éjszaka kivételével –, illetve van még egy probléma, hogy az udvaron belül, ahol az emlékmű megépült, az a földterület részben a hitközségé, ahova a Bazár-udvarból az átnyíló – tehát, ha kinyitnánk ott az ajtót, akkor az Ő területükre történne a belépés. Ezért mindenképpen szükséges a velük történő egyeztetés. A másik oldal pedig, hogy mégis csak egy Zsinagógáról és szomszédokról van szó, úgy gondolom, hogy békében kell élnünk egymással, és azt javaslom, hogy ha nyerne ez a pályázat, és reális cél lenne arra, hogy itt élettel telhetne meg ilyen oldalról ez az épület, akkor kell megállapodást kötnünk arra vonatkozóan, hogy hogyan fogjuk a jövőben működtetni. Tehát én nem szaladnék előre ebben az ügyben, amíg itt még csak a pályázati forrás megszerzéséről van szó.

Cserti Tibor: Egy megjegyzés még hozzákívánkozik az előterjesztéshez. Kevés olyan városépítészeti értékkel rendelkezik a város, mint ez a tömb, és a tömbbelsőben elhelyezkedő Zsinagóga épülete. Ennek az építészeti értékét nagyon sokszor kibontották számunkra, bemutató anyagban is bemutatták. Magára a tömbrehabilitációra is már nagyon szép számú terv készült. Úgy gondolom, hogy egy ütemben – ha most ezt a pályázatot elmulasztjuk beadni, akkor nagyon ritka alkalom lesz még egyszer, nem kap ilyen történelmi esélyt a város. Legalábbis emberléptékű távlatokon belül. Úgy gondolom, ezért mindenféleképpen csatlakoznunk kell ehhez a dologhoz. A másik pedig, hogy azt gondolom, hogy komplexen kellene rendezni az egységet, azok mellett vagyok, akik a rehabilitációt szorgalmazzák. A tömbrehabilitáció nem csak egy jog megoldás, hogy a közterülethez csatlakozzon az ingatlan, és akkor a pályázat befogadható legyen, hanem az a számomra azt jelenti, hogy be kell szervesen csatlakozni a várostestbe, funkcióval kell ellátni – ez azt jelenti, hogy kereskedelmi, gazdasági övezetként is kell, hogy szolgáljon, és ide vállalkozói tőkét is illik csatlakoztatni. Lesz erre fizetőképes kereslet. De erre csak akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat az előkészítő munkákat a rehabilitáció első fázisában előkészíti, és azokat a gátakat lebontja, ami a teljes tömb rendezéséhez szükséges. Tehát a kiegészítő javaslatom az, hogy külön határozati javaslatban a komplex előkészítés mellett tegyük le a voksunkat, és gyakorlatilag a pályázat eredményessége esetén automatikusan ezt a célt tűzzük ki magunk elé.

Halász Gyula: Röviden reagálnék Zakó képviselő úr megjegyzésére. Az anyag teljesen tisztán és világosan mutatja, hogy a volt Zsinagógából Művészetek Háza épülne, illetve a rekonstrukciója során ilyen funkciót kapna. A politika – úgy gondolom – egy másik műfaj, annak van más területe, ahol meg lehet tartani. A Művészetek Házát nem biztos, hogy célszerű lenne politikai csatározásokra felhasználni. Más hely is van.

Litter Nándor: Hadd kérjem azt, hogy ezt a vitát zárjuk le. A HSMK-tól elkezdve nagyon sok épületünkben vannak politikai rendezvények. Ne folytassuk le most ezt a vitát, ami előtt vagyunk még. Lehet, hogy évekkel előtte vagyunk.

Polai József: Nem akartam hozzászólni, de Halász Gyula hozzászólása miatt megteszem. Én is azt kérem, hogy támogassuk az előterjesztést, pályázatról van szó, adjuk be, és ezt az összeget nyerjük meg, újítsuk fel, illetve arra kérek mindenkit, hogy emlékezzünk arra, amit Zakó úr mondott a négy évvel ezelőtti katolikus templom elutasításánál. Csak földterület kéréséről volt szó.

Litter Nándor: De mit utasítottunk el? Mi megszavaztuk.

Polai József: Egyesek megvétózták azt a dolgot.

Litter Nándor: Nem, mi megszavaztuk. Én magam kint voltam a területen a lakókkal való vitában, és az egyház lépett vissza.

Polai József: Volt rá oka, hogy visszalépjen.

Litter Nándor: Így van. De akkor ne tájékoztassuk félre …

Polai József: Nem, csak mi támogatjuk ezt a kérést. Nagyon remélem, hogy ….

Litter Nándor: De területeket próbáltunk meg felajánlani.

Polai József: Legközelebb, ha ilyen adódik, hogy a Római Katolikus Egyház is kér netán újból ilyen támogatást majd valamikor, akkor Nagykanizsa nem fogja megvétózni.

Litter Nándor: De most ennek mi köze van ehhez a napirendhez? Ez a mi ingatlanunk, azon szeretnénk elvégezni egy jelentős beruházást. További hozzászólások nincsenek. Volt egy kiegészítő javaslat Cserti Tibor részéről, amely 3. pontként azt javasolja, hogy kezdődjön meg annak az egész tömbnek a rehabilitációs programozása, és az kerüljön minél előbb a közgyűlés elé.

Palángi Krisztina: Egy technikai jellegű kiegészítésem lenne, hogy került egy kiegészítés is kiosztásra Önök részére, mégpedig azért, mert megkaptuk a Belügyminisztérium állásfoglalását, miszerint a BM EU Önerő Alapot nem vehetjük igénybe a Norvég alap pályázataihoz. Mivel ez később érkezett meg, mint ahogy a pályázatot leadtuk, ezért a kiegészítés határozati javaslatai élnek.

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy így akkor ezzel a kiegészítéssel, plusz a 3. határozati javaslattal együtt fogadjuk el, amely azt tartalmazza, hogy a támogatáson felül 134.020 eFt önkormányzat önrészről dönt a közgyűlés, melyet a 2007-2008-as években biztosítja sikeres pályázat esetén. Kérem Önöket, támogassák. És a 3., amit már kétszer elmondtunk.

 

A közgyűlés 15 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

42/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a “Megújuló Örökségünk – Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán” című pályázat benyújtásával, és így pozitív elbírálás esetén a legfeljebb 880.000.000 Ft összköltségű projekt megvalósításával. Felhatalmazza Litter Nándor polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt dolgoztassa ki, a projekt költségvetés végleges összegét (a legfeljebb 880.000.000 Ft összköltséget és így a támogatáson felüli 134.020.000 Ft-ot meg nem haladó önkormányzati önrészt) hagyja jóvá és pozitív elbírálás esetén a kapcsolódó támogatási szerződést írja alá.
  2. Határidő: 2006. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

  3. biztosítja a kidolgozott pályázati dokumentáció alapján a 2007. és 2008. évi költségvetési rendeletében a pályázathoz szükséges legfeljebb összesen 134.020.000 Ft önerőt.
  4. Határidő: 2006. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

  5. felkéri a polgármestert, hogy a történelmi városközpont egyik kiemelkedően értékes szerkezeti egységére, a Zsinagóga tömbre készüljön komplex tömbrehabilitációs akcióterv.

A terület megújítására vonatkozó befektetői pályázat előkészítő anyagát terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

Litter Nándor: A rendezési terv módosításánál kellett volna elmondanunk, hogy a tegnapi napon az Országos Tervtanács tárgyalta Nagykanizsa város rendezési tervét. A tervező, Karmazin József és én vettem részt ezen a rendezvényen. Kérem Karmazin Józsefet, hogy nagyon röviden szíveskedjen összefoglalni az ott történteket.

Karmazin József: Ismeretes, hogy a testület 2003-tól tervezteti Nagykanizsa város új rendezési tervét, amelyet az építési törvény és a tervtanácsokról szóló jogszabály alapján egy sajátos egyeztetési, jóváhagyási eljárás folyamán a Minisztériumi Tervtanácsnak be kell mutatni. Erre került sor a tegnapi napon, ahol a tervtanács által bevont szakértői részletesen elemezte a kidolgozott dokumentációt. A tervet pozitívan értékelte, és felhívta a tervező figyelmét néhány olyan kisebb javításra, amely elsősorban a helyi építési szabályzatot érinti, tehát az a rendelet, amely majd a közgyűlés elé kerül, egyes elemeiben módosítandó. A tervtanácsi jóváhagyást követően szükséges még a szakhatósági vélemények beérkezését követően a lakossági egyeztetések folytatása, ezért az az elképzelésünk, hogy a településrészi önkormányzatok bevonásával a peremterületeken is egyeztetést fogunk folytatni, és a beérkezett véleményeket minél előbb a tervező rendelkezésére kell bocsátanunk, hogy a dokumentációt véglegesíteni tudja. Tekintettel arra, hogy a tervtanács késve tűzte napirendre a nagykanizsai tervét, több mint két hónapos késéssel, hiszen a tervező már november utolsó napjaiban elküldte a minisztériumban – az ottani átszervezések és költözések miatt történt ez a csúszás, ez azt jelenti, hogy a kész dokumentációt még fel kell terjesztenünk a jóváhagyás előtt miniszteri egyetértésre, melyre a törvény 90 napot ad. Abban bízunk, hogy ezt a 90 napot sikerül majd lerövidíteni, és így ha áprilisban nem is, de májusban a közgyűlés jóvá tudja hagyni ezt a dokumentációt.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezetője

 

Ring Balázs: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Dr. Kolonics Bálint: Bizottsági ülésen elhangzott némely vélemény ezzel kapcsolatban, és ezt szeretném a közgyűlés előtt is elmondani, illetve néhány gondolattal kiegészíteni, de muszáj egy kicsit ezt a kérdést komplexen kezelni, hiszen az előterjesztés azt tartalmazza, hogy alacsony létszámból fakadóan egyes köztisztviselőknek viszonylag széles feladatkört kell ellátniuk. Kicsit vissza kell, hogy kanyarodjak az elmúlt közgyűléshez, amikor a közgyűlés SZMSZ-t fogadott el és alapító okiratot. Erre nem is kívánok most kitérni, hogy miért nem akkor került bele ez a Szervezeti és Működési Szabályzatba, miért külön kell. Ez a része már különösebben nem is érdekel. Leginkább az a része érdekel, hogy melyek azok a jogszabályi keretek, amelyek valóban ezt a széles feladatkört meghatározzák, hiszen itt egy multifunkcionális intézményt alkotott már a közgyűlés, és vettem a fáradtságot, elhoztam most a törvényt én is magammal, és elsődlegesen a Jegyző Úr figyelmébe szeretném ezt ajánlani, hiszen az elmúlt közgyűlésen jogszerűnek minősítette azt a feladatkör bővítést, amit az alapító okirat és az SZMSZ tartalmazott. Az én határozott álláspontom, hogy ez nem így van. Tehát ez az alapja ennek az előterjesztésnek is, hogy mely feladatokat láthatnak el a közterület felügyelők. Elsősorban a feladatoknál úgy rendelkezik a jogszabály, hogy közreműködik, ellenőrzi a végrehajtásokat, különösebb tevékenységet ő nem lát el. Közreműködik és ellenőriz, tehát amikor arról beszélünk itt, hogy a környezetvédelem és a köztisztaság – közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, de nem fog ő szemetet szállítani. Tehát tessék ezt átértékelni, azt az előterjesztést, amit a múltkor a közgyűlés elfogadott, hiszen abba olyan feladatkörök épültek bele, ami a törvénynek ellentmond. Ez az elsődleges, és ebből kell kiindulni akkor, amikor nem kötelezően, hanem lehetséges módon megállapítható képzettségeket vehetünk fel az SZMSZ-be, amihez mi forrást rendelhetünk, és állapíthatunk meg képzettségi pótlékot.

Litter Nándor: Letelt az idő.

Dr. Kolonics Bálint: Lehet, hogy letelt az idő, de én akkor is folytatom. Idáig nem volt senkinek időkerete. Engedje meg, hogy folytassam.

Litter Nándor: Visszatérünk az elmúlt ülésen tárgyalt anyagra. Javaslom azt, hogy ezt vizsgálja meg a Jegyző Úr. Meg fogja vizsgálni.

Dr. Kolonics Bálint: Folytatom, Polgármester Úr.

Litter Nándor: Nem kell folytatni, mert letelt az idő, befejeztük. Jegyző úr megvizsgálja a felvetését, és akkor a legközelebbi közgyűlésen visszatérünk arra, hogy végez-e a Közterület Felügyelet olyan feladatokat, amelyre a törvény nem hatalmazza fel. De ez most nem ennek a napirendnek a témája. Most a képzettségi pótlék megállapítása a téma.

Cserti Tibor: Nem vagyok ellensége az előterjesztésnek, sőt határozottan mindig indítványoztam, hogy dotáljunk mindenféle többletképesítést, ami elősegíti a munkavégzést. De nem tudom, hogy a pótlék mértéke mit jelent számunkra. Jó lenne az előterjesztést komplexen jóváhagyni, mert ha az következik be, hogy a következő alkalommal idehozzák az intézmény költségvetés módosítását, akkor azt most egy ütemben is jóváhagyhatjuk, és az lenne az illendő egyébként, hogy tájékoztassanak bennünket, hogy körülbelül mennyi költségvetési vonzata lenne ennek a dolognak, egyébként támogatom.

Litter Nándor: Kérdezem Ring Balázst, hogy költségvetési vonzata van-e a dolognak?

Ring Balázs: A költségvetés biztosítja erre a keretet.

Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának javaslatát megtárgyalta, és a bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja. A továbbiakban Kolonics képviselő úr javaslatára külön foglalkozott a bizottság azzal, hogy tekintve, hogy képzettségi pótlék kifizetésére már megelőzően is sor került, történjen revizori vizsgálat arra vonatkozóan, hogy milyen jogcímen történt az eddig képzettségi pótlék kifizetése. Ezt a határozati javaslatot a bizottság 3 igen szavazattal, és 1 tartózkodással elfogadta.

Dr. Kolonics Bálint: Szabó Csaba képviselőtársamnak köszönöm, hogy ismertette az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak ezt a határozatát. Egyébként a határozat elfogadásakor a határidőt a közgyűlés napjában jelöltük meg. Ez nem készült. Polgármester Úr! Magam is támogatom az előterjesztést abban a formában, amikor a törvény keretein belül meghatározzuk azokat a szakképesítéseket, amelyre a képzettségi pótlék adható. De itt a szakképesítések között olyan szakképesítések szerepelnek, ami nem biztos, hogy be kell, hogy kerüljön ebbe a szervezeti és működési szabályzatba, mert nem biztos, hogy a közterület felügyelő feladatellátásához, ha nem is előírtan, de ott használható ez a szakképesítés a munka ellátásához.

Litter Nándor: Ez melyik a szakképesítési felsorolások közül?

Dr. Kolonics Bálint: Határrendészeti, védelmi vezetői, környezetmérnöki, környezetgazdálkodási, tehát olyan jellegű szakképesítések vannak itt felsorolva, ami nem biztos, hogy kell a feladat ellátásához. Azt szeretném kérni, hogy ez ne függelékként kerüljön be az SZMSZ-be, hanem mellékletként, hogy ezt a mellékletet csak a közgyűlés tudja saját hatáskörében módosítani.

Litter Nándor: Egyetértek ezzel. Akkor javaslom azt, hogy az előbbi felvetése alapján, hogy nézzük meg, hogy törvényszerűen szerepelnek-e a Közterület Felügyelet feladatkörei között azok a tételek, amelyekre az előbb utalt, azt vizsgálja meg a hivatal, illetve akkor terjedjen ki erre is, hogy ezek a szakképzettségek – és módosítjuk, ha szükséges. Én is úgy gondolom, hogy ezek célszerűen jó helyen vannak itt, de akkor terjedjen ki erre a vizsgálat. Jegyző Urat kérnénk, hogy ezt szíveskedjen megvizsgálni.

Dr. Kelemen Marcell: Ezen nincs mit vizsgálni.

Litter Nándor: Nem erre gondolok, hanem a törvénnyel történő összehasonlításra. Ez lenne akkor a 2. határozati javaslatunk.

Cseresnyés Péter: Az előbb elhangzott az, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elfogadott egy határozatot, amely bizonyos adat bekérését írta volna elő, és a mai napot határozta meg határidőként. Ez hol van vagy miért nem született akkor meg? Miért nem látjuk?

Litter Nándor: Én nem kaptam ezt meg. Igaz, hogy a postát még nem néztem a szabadságom után. Jegyző úr megkapta ezt a határozatot?

Dr. Kelemen Marcell: Nem tudom, ott voltam a bizottsági ülésen, nem emlékszem rá.

Litter Nándor: Jó, hát ez nem készült el, ez egyértelmű. El fog majd készülni. Akkor ezzel a 2. határozati javaslattal együtt, amit az előbb elmondtam, kérem Önöket, hogy a két határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni, amelynek egyik része, hogy elfogadjuk ezt a szabályzatot, és mellékletként szerepeljen, tehát a közgyűlés hagyhatja jóvá, illetve végezzük el ezt a vizsgálatot, hogy törvényesen folytat-e bizonyos feladatokat a Közterület Felügyelet.

 

A közgyűlés 16 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

43/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök jegyzékét mellékletként - jóváhagyja a Közterület Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
  2. Határidő: 2006. március 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Ring Balázs felügyelet-vezető)

  3. felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg, hogy a Közterület Felügyelet alapító okiratában, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában feltüntetett valamennyi feladatkör ellátását lehetővé teszi-e jogszabályi felhatalmazás.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Szünet

 

 1. Beszámoló a Kertvárosi Óvoda tevékenységéről (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Hartainé Bobay Éva óvodavezető

   

  Litter Nándor: Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészítés az anyaghoz? Nincs. A bizottságok részéről van-e észrevétel? Nem volt. Hozzászólások nincsenek. Ennek megfelelően kérem Önöket, hogy fogadják el a határozati javaslatot, fogadjuk el a beszámolót, és meg szeretnénk köszönni a közösség és az óvodavezető munkáját.

   

  A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

   

  44/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Óvoda elmúlt öt éves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

  Megköszöni az alkalmazotti közösség és a vezető nevelőmunkáját.

  Határidő: 2006. március 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 3. Beszámoló a Vackor Óvoda tevékenységéről (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Polgár Péterné óvodavezető

   

  Litter Nándor: Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészítés az előterjesztéshez. Nincs. Bizottságok részéről nincs észrevétel. Ennek megfelelően kérem Önöket, hogy fogadják el a beszámolót és további sok sikert, eredményes munkát kívánunk a közösségnek.

   

  A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  45/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vackor Óvoda tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

  Köszönetét fejezi ki az óvoda dolgozóinak, óvodapedagógusainak és az intézményvezetőnek eredményes pedagógiai munkájukért.

  Határidő: 2006. március 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 5. Beszámoló az Általános Iskola Kiskanizsa tevékenységéről (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Silló Zsolt igazgató

   

  Litter Nándor: Kérdezem Silló Zsoltot, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Nem. A bizottság részéről elfogadásra került egyhangúlag. Ebből az anyagból látszik, hogy elég aktív élet folyik egyrészt a városrésszel, és különböző rendezvényeken történt részvétellel is hozzájárulnak a tevékenységünkhöz. Ezt szeretnénk megköszönni, és kérem a közgyűlést, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot, amely a beszámoló elfogadását jelenti, és megköszöni az iskola vezetésének és a munkatársaknak az eddig végzett munkát.

  Cserti Tibor: Két általános iskolai beszámoló is előttünk van, és az egyikben, Silló Zsolt igazgató esetében a tantestület 94 %-os támogatással fogadta el ezt a beszámolót, míg a másik esetben 100 %-osan. A kisebbségi vélemény milyen irányba szerette volna továbbfejleszteni az intézmény tevékenységét?

  Silló Zsolt: Nem tudom, hogy Cserti úr hol olvasott erről.

  Cserti Tibor: A legelső oldalon.

  Silló Zsolt: Én úgy emlékszem, hogy 100 %-osan lett elfogadva, de lehet, hogy tévedek. Egy főt jelent egyébként.

  Litter Nándor: Megfogalmazott valaki valamifajta észrevételt, problémát a tantestület részéről?

  Silló Zsolt: Nem.

  Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy fogadják el a határozati javaslatot, amelyben elfogadjuk a beszámolót, és kifejezzük köszönetünket az intézmény vezetőinek és alkalmazottainak.

   

  A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  46/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Általános Iskola Kiskanizsa elmúlt öt éves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

  Köszönetét fejezi ki az iskola vezetésének és az intézmény alkalmazotti közösségének eddig végzett szakmai tevékenységéért.

  Határidő: 2006. március 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 7. Beszámoló a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tevékenységéről (írásban)
 8. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Vizeli József igazgató

   

  Litter Nándor: Van-e kiegészítés. Nincs. Bizottságok részéről elfogadásra került. Kérdés, vélemény, észrevétel nincs. Kérem, fogadjuk el a beszámolót.

   

  A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  47/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola öt éves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

  Megköszöni az intézményvezető, a tantestület gyermekek érdekében végzett oktató-nevelőmunkáját.

  Határidő: 2006. március 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 9. Az Ingatlankezelési Intézmény Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Deme András: A módosításokra azért volt szükség, mert egyrészt kiegészült az Ingatlankezelési Intézmény tevékenysége a karbantartói részleggel már 2004-ben a bölcsődék, óvodák, illetve szociális, egészségügyi intézmények tekintetében, majd 2005. szeptemberétől kiegészült ez az általános iskolák, majd mindegyik középiskola – kettő kivételével – karbantartási tevékenységével is. Ezért ezt át kellett vezetni mind az alapító okiraton, mind pedig a szervezeti és működési szabályzaton, és ezzel együtt természetesen pontosításra került a korábbi okiratban már nem aktuális adatok, törzsszámváltozások, bankszámlaszám változások, statisztikai szám változások. Gyakorlatilag ezért került sor erre a módosításra mindkét esetben. A bizottságok megtárgyalták, elfogadták, annyi kiegészítéssel, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak volt az a javaslata, hogy az alapító okirat 8. pontjánál az intézmény szakágazati besorolása TEÁOR megnevezési kerüljön ki ebből, mert végül is ez nem pontosan a TEÁOR-nak megfelelő besorolás, hanem a PM által meghatározott szakfeladat rendnek való megfeleltetés.

Litter Nándor: Bizottságok részéről volt-e ezen kívül más javaslat? Nem volt. Hozzászólók nincsenek, ennek megfelelően kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 21 igen, (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

48/2006.(II.28.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye Alapító Okirata módosítását – a határozat melléklete szerinti szöveggel – 2006. március 1-i hatállyal jóváhagyja.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 2006. március 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye 216/2000.(VII.4.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – a határozat melléklete szerinti szöveggel – 2006. március 1-i hatállyal jóváhagyja.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

 

 1. Beszámoló a 2005. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2006. évi felújítási címjegyzékre (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Kámán László intézményvezető

 

Deme András: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Bizottságok részéről, elnökök részéről nincs észrevétel.

Dr. Horváth György: A felújításokról szólnék, egy tételt emelnék ki. A Magyar u. 23. szám alatti lakók köszönik Önöknek azt a munkát, amit végeztek. Az udvari WC-k bekerültek, fürdőszoba is kialakításra került a lakók legnagyobb megelégedésére. Az idős lakók nagyon örülnek annak, hogy valóban kultúrált környezethez jutottak, és több munkát is elvégeztek ott munkaidő után is teljesen ingyen és bérmentve, a lakás környékét is rendbe tették. Az Ő nevükben is köszönöm.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy egyrészt fogadjuk el a beszámolót.

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: És fogadjuk el a 2006. évi címjegyzékes felújítási munkákra vonatkozó elképzelést is.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

49/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2005. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
  2. a 2006. évre vonatkozó címjegyzékes felújítási munkákat jóváhagyta, elvégzésével az Ingatlankezelési Intézményt bízza meg.

A részletezett felújítási munkák költségeit a 2006. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2006. évi beruházási, fejlesztési terve (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Kovács Antal elnök-vezérigazgató

   

  Litter Nándor: Van-e kiegészítés az anyaghoz? Nincsen. Annyit elmondanék, hogy ez csak azokat a részeket tartalmazza, ami külön ilyen jogcímen a költségvetésünkben szerepel. Ezen kívül előző évek tapasztalatai alapján véglegesen akkor fog ismertté válni, ha a tervezett útfelújítások során a kivitelezők ajánlatokat tesznek a viziközművek felújítására is, de várhatóan ott is egy 30 %-nyi a tervezett útfelújításoknál a viziközművek korszerűsítésére fog fordítódni. Ez 170-180 millió Ft lesz együttesen az előzetes kalkulációk szerint. Tehát lényegesen több mint, amit költségvetésünkben bevételként terveztünk a viziközmű használati díjakból, illetve a közműfejlesztési hozzájárulásokból. A bizottságok részéről nem volt módosító javaslat.

  Halász Gyula: E napirendi pont kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Közmű- és Közszolgáltatási Tanács működik, és célszerű lenne, ha ennek a beruházásnak a során, illetve a városban leendő beruházások során is összehangolnák a közműszolgáltatók a tevékenységüket, hogy ne legyenek olyan problémák, hogy az úttestet kétszer fel kell bontani.

  Litter Nándor: Ennek Röst János a vezetője, tehát úgy gondolom, hogy ezen anyag elfogadása után minden lehetőség adott, hogy ez az egyeztetés megtörténjen, és kérjük is Röst Jánost, hogy folytassák le ezt a többi szolgáltatóval, hogy valóban felesleges munkavégzés ne történjen a területen. További hozzászólások nincsenek, így kérem Önöket, hogy fogadják el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

   

   

   

  50/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a víziközmű beruházások, fejlesztések 2006. évi tervével egyetért, azt az alábbiak szerint hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert a feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

  S.sz.

  Fejlesztési feladat

  Fejlesztési költség, eFt

  1.

  Havária

  10 000

  2.

  Molnári kompresszor csere

  4 800

  3.

  Molnári szivattyúk cseréje

  6 100

  4.

  4 db szivattyúcsere Magyar u. átemelő

  8 700

  5.

  Strukturális Alap pályázat

  10 000

  6.

  Csengery u. vízvezeték felújítás*

  31 000

  7.

  Magyar u. vízvezeték felújítás*

  36 000

  *Megjegyzés: végrehajtás a befolyó közműfejlesztési hozzájárulástól függően.

  Határidő: 2006. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Ehhez van egy kiegészítő anyag, amit kiosztottunk. A bizottsági elnökök részéről van-e eltérő vélemény? Nincs. Mi indokolta ezt a módosítást?

  Simánné Mile Éva: A címzett beruházás befejezésekor tisztázódott pontosan a helyrajzi szám, ezért volt fontos az alapító okirat módosítása, és ezzel egy időben, amit kiegészítésként most kaptak, pedig 2006-ban pontosításra kerültek a TEÁOR számok, és mi akkor ezt is beletettük.

  Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el az alapító okirat módosítását.

   

  A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  51/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye alapító okiratát az előterjesztésben és kiegészítő előterjesztésben foglaltak szerint módosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a módosításnak az alapító okirattal történő egységes szerkezetbe foglalásáról.

  Határidő: 2006. március 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

   

   

 5. Javaslat az egységes szerkezetbe foglalt közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat fejlesztési terv és önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálatára (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: 9 óvoda, 10 általános iskola, 5 középiskola igazgatója, Farkas Ferenc Városi Zeneiskola igazgatója, Nevelési Tanácsadó vezetője

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: A bizottság részéről nem volt észrevétel.

Cseresnyés Péter: Az 1. számú mellékletben a feladatok között meghatározásra került az, hogy intézményekben folyó reklámtevékenységet szabályozni fogják. Szeretném megkérdezni, hogy ebbe beletartozhat-e például, hogy az ingyenes újságos hogyan jelenhetnek meg iskolákban, egyáltalán megjelenhetnek, vagy pedig milyen módon jelenhetnek meg?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Azért is került be külön pontként intézkedésbe, mert a törvény is előírja, hogy szabályozni kell a reklámtevékenységet. A felülvizsgált SZMSZ-ek egy része erre vonatkozóan ki sem tért, tehát ezért jelezte a szakértő. A reklámtevékenységre vonatkozó paragrafus úgy van megfogalmazva, hogy szinte minden belefér, ami nem gyerekellenes, tehát innentől kezdve a szabályozásnál kell az iskolának odafigyelni arra, hogy mi az, amit beenged az iskolába, és mit nem. Tehát az ingyenes újság kategóriáját, ha tételesen nem fogja kimondani, akkor elvileg nem tiltható ki.

Litter Nándor: Ebben azért jó lenne egy koordináció, gondolom az osztály és az egyes intézmények részéről, hogy egységesen közelítsük meg ezt a kérdést, és a politikát szeretnénk valamennyien, ha nem jelennének meg az iskolában. Kérném Dr. Pintérnét, hogy az ezzel kapcsolatos koordinációt szíveskedjen lefolytatni. Ezt a 3. határozati javaslatként ide is írnám, hogy erősítsük meg ezt az elképzelésünket, és így együtt a három határozati javaslatot szavazzuk meg, kérem.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

52/2006.(II.28.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az oktatási-nevelési intézményekben végzett szakmai szakértői vizsgálatról szóló tájékoztatót elfogadja.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az oktatási-nevelési intézmények vezetőit az 1. számú mellékletben található intézkedési terv végrehajtására és a szakmai szakértők által megállapított hiányosságok fokozatos megszüntetésére.
  3. Határidő: 2006. augusztus 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az oktatási-nevelési intézményekben az ingyenes újságok megjelenésének szabályozásával kapcsolatos koordinációs feladatokat végezze el.

Határidő: 2006. augusztus 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 

 1. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének pályáztatására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Tudjuk, hogy Czoma Péternek május 31-én jár le a szerződése, és ezért vált indokolttá a pályázat kiírása. A pályázat egyébként törvényi előíráson alapszik, és azért ilyen műszaki végzettségeket jelölt meg a pályázati kiírás, mert külön főmérnök nincs, és azt írja elő a jogszabály, hogy ha főmérnök nincs, akkor a vezetőnek műszaki végzettséggel kell vagy azzal is kell rendelkeznie. Lehet, hogy ezzel módosítani is kellene, hogy nem csak olyanok pályázhatnak, akinek ilyen van, hanem ez is megvan. Megvan, jó, akkor ezzel nincs gond.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú szavazatával elfogadásra javasolja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy “a vezetői vagy szakirányú szakmai gyakorlat, illetve gazdasági szakképesítés vagy gyakorlat előnyt jelent” felsorolást a nyelvismeret és a számítástechnikai ismeret is jelentsen előnyt, illetve a pályázatnak tartalmazni felsorolás utolsó pontja – a Kft. vezetésére vonatkozó elképzeléseket – egészüljön ki azzal, hogy a Kft. vezetésére és létesítmény fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket is tartalmazza a pályázat. Ezzel a két kiegészítéssel a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

  Cseresnyés Péter: Azt szeretném megkérdezni, amire Polgármester Úr utalt, hogy pontosan mire hivatkozva vannak ezek a ….

  Bodzai Tiborné dr.: 37/1996. NM rendelet rendelkezik a közfürdők üzemeltetéséhez szükséges minimális szakképesítésekről. Itt több munkakört sorol fel, a fürdővezetőt, a főmérnököt, gépészt, stb., és azt írja a jogszabály, hogy B típusú fürdőkapacitású létesítmény, ami 400 és 1500 fő közötti kapacitással rendelkezik – amilyen a mi uszodánk és strandfürdőnk –, ott a középfokú szakirányú végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat elég lenne akkor a fürdővezetői munkakör betöltéséhez, ha lenne főmérnök, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. De mivel a mi uszodánkban, strandfürdőnknél nincs ilyen alkalmazású főmérnök, ezért a jogszabály szerint, ha víztisztító, forgató berendezéssel rendelkezik a létesítmény, akkor mindenképpen kell a szakirányú felsőfokú végzettségű szakember a fürdőben, műszaki végzettségű

  Dr. Fodor Csaba: Azt szeretném tudni, hogy a műszaki végzettség csak ez, akik itt fel vannak sorolva, vagy esetleg vannak műszaki végzettségnek tekinthető más szakmák is, netán vízügyi főiskolai ágazatban végzettek?

  Bodzai Tiborné dr.: A jogszabály azt is felsorolja, hogy melyek ezek a végzettségek. Itt, ami a pályázatban szerepel: a gépész-, a villamos-, az építőmérnök és épület üzemmérnököt nevesít.

  Litter Nándor: Kielégítő volt a válasz?

  Dr. Fodor Csaba: Igen.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Javaslom, hogy azokat a kiegészítéseket, mit Papp Péter mondott, illesszük be. Tehát, hogy a nyelv- és a számítástechnikai ismeretek előnyt jelentsenek, illetve a pályázat tartalmazza a Kft. vezetésére és a létesítmény fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket is. Így fogadjuk el ezt a pályázati felhívást.

   

  A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  53/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Kanizsa Uszoda kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére a határozat mellékletét képező pályázati felhívás – kiegészítve azzal, hogy Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság határozata szerint a nyelvismeret és a számítástechnikai ismeret előnyt jelent, valamint a Kft. vezetésére vonatkozó elképzeléseken kívül a pályázatnak tartalmaznia kell a létesítmény fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket is – közzétételével. Felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy a döntés előtt a pályázatokat - az érvényesen pályázók meghallgatásával - véleményezze.

  Határidő: 2006. március 5. - a pályázati kiírás közzététele

  2006. április 21. - a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  Papp Péter bizottsági elnök

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

   

   

 3. 2006. évi oktatási intézményi felújítás engedély okiratának elfogadása (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Tárnok Ferenc: 2004-2005-ben elkészült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményvagyonának a felmérése, műszaki állapotok meghatározása. Ebből a dokumentációból kiindulva került végrehajtásra a tavalyi évben az intézmény-felújítási program. Ennek a következő üteméhez érkeztünk. A műszaki állapotok, az igények ismeretében állítottuk össze ezt a listát az oktatási intézményi felújításokról. Azt egyeztettük a szakosztállyal, illetve Polgármester Úrral, és ebből alakult ki ennek a 70 millió Ft-nak a tervezett felosztása. A Rózsa úti Általános Iskolánál még egy 16.450. eFt-os többletforrás rendelkezik, ez a közoktatási feladatellátási-intézményhálózat fejlesztési tervben megfogalmazott gyógypedagógiai módszertani központ kialakítása.

  Zakó László: Nagyon emlékszem rá, hogy körülbelül három és fél évvel ezelőtt Horváth György képviselőtársammal szócsatát kellett vívni a Hevesi iskola tetőszigetelése ügyében, már akkor jeleztem, hogy nem lesz jó, beázott. Akkor két évvel ezelőtt újra előjött egy beázással ez az iskola. Most olvasom, hogy a főépület II. emelet, aula, tornatermi öltözők beáznak, 8 millió Ft-ot teszünk félre. Ki lesz az, aki beismeri azt, hogy hibázott itt a szigetelés kivitelezőjének kiválasztásakor három évvel ezelőtt? Most 8 millió Ft így megy ki, közben máshol húzogatjuk meg a nadrágszíjat.

  Tárnok Ferenc: Természetesen, amit korábbiakban elvégeztettünk tetőfelújítási munkálatokban, ezeknél a feladatoknál még él a garancia, nem erről a tetőről van szó, amit akkor megcsináltattunk.

  Tóth László: A Dr. Mező Ferenc Gimnázium 10 millió Ft-jával kapcsolatban érdeklődnék, hogy nem járunk-e úgy esetleg, mint a Rozgonyi Iskola felújításával kapcsolatban? Mert ott a hőenergetikai szolgáltatás kapcsán be voltak tervezve bizonyos források, és azt felújítjuk teljesen, és reményeim szerint a Dr. Mező Ferenc Gimnáziummal is ilyen terveink vannak.

  Litter Nándor: Most ott az iskola igazgatója azt kérte, hogy tetőtér beépítés …. Ha azt megcsináljuk, elkezdjük, és a jövő évben befejezzük, akkor egy időre ott nagy munkálatok nem biztos, hogy történnek.

  Tóth László: Ennek a válasznak nem örültem. A közeljövőben akkor a Dr. Mező Ferenc Gimnázium nem lesz felújítva.

  Litter Nándor: Az iskolaigazgatóval egyeztettük a programot. Most a legszükségesebb munkálatokat 10 millió Ft-ból elvégezzük, és megkezdjük a tetőtér építését. Akkor lehet még arról dönteni, hogy a hiányzó egyéb munkálatok közül mit végzünk el.

  Cseresnyés Péter: Számomra az derült ki ebből az előterjesztésből, hogy 70 millió Ft-ot betervezett az önkormányzat ezekre a felújításokra, és ezt osztotta szét a szakosztály. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire felel meg az igényeknek? Mert itt azt hallottuk, hogy az igények figyelembevételével történik a pénzek felosztása. Mennyire felel meg az igényeknek? Egyáltalán az egyes intézményeknél felmerülő igényeket ki tudjuk-e elégíteni? Azokat a javításokat, karbantartási munkákat, amelyek fontosak és felmerültek, ebből el tudjuk-e végezni? Ugyanis nem látok itt olyan iskolaneveket, többet is, amelyeknél vannak gondok, és ennek ellenére ebben az előterjesztésben ezek az oktatási intézmények nem szerepelnek.

  Litter Nándor: Ez itt nem javítás, karbantartás, ez a munka. Ez felújítási munka. A javítás, karbantartásnak van két másik forrása. Az egyik az IKI-nél, közel 30 millió Ft áll rendelkezésre ezeknek az intézményeknek a javítására, karbantartására, illetve 15 millió Ft van az olyan rendkívüli állapotok elhárítására, ami előadódhat év közben. Tehát ez csak a felújításokra értendő.

  Cseresnyés Péter: Pontosítok, felújításra értem azt, hogy mennyiben felel meg az ottani igényeknek.

  Litter Nándor: Nincs olyan szervezet a világon, ahol az összes igényt ki tudják elégíteni. Emellett figyelembe kell venni, hogy megindul a Rozgonyi Iskola teljes körű felújítása év végével, ami több mint 800 millió Ft. Reményeink szerint a Bolyai Iskola teljes rekonstrukciója megvalósul, címzett támogatásként ezt futtatjuk. Tehát a jövő időszaknak – úgy gondolom – az oktatási intézményeknek kell a középpontba kerülni felújítás oldaláról, mert a HSMK-tól elkezdve a mozi, stb. befejeződik, és az oktatási intézményeknél kell most felerősítenünk ezeket a munkálatokat. Tehát ez nem tudja természetesen az összes igényt kielégíteni.

  Polai József: Úgy emlékszem, hogy az eredeti tervben a Batthyány Gimnázium esetében 15 millió Ft volt, 12 milliót látunk. Ez mitől van?

  Tárnok Ferenc: Ez a végső anyag, ami idekerült a 70 millió Ft felosztására az oktatási intézmények tekintetében.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el így együtt az engedélyokmányokat.

   

  A közgyűlés 23 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  54/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az alábbi 2006. évi felújítási munkálatok elvégzésével.

  FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK-2006. ÉVI FELHASZNÁLÁSA

   

  OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

  Előirányzat: 70 000 eFt

  S.sz.

  Intézmény megnevezése:

  Előirányzat: eFt

  1.

  Batthyány Lajos Gimnázium

  12 000

  2.

  Dr. Mező Ferenc Gimnázium

  10 000

  3.

  Rózsa Úti Általános Iskola

  20 000 (+16 450)

  4.

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  10 000

  5.

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  8 000

  6.

  Kertvárosi Óvoda Sánc

  5 000

  7.

  Rozgonyi Óvoda

  5 000

   

  Összesen :

  70 000

  Felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

  Határidő: a felújítási munka elvégzésére: 2006. augusztus 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 5. Javaslat Kovászna testvérvárossal oktatási és szakképzési együttműködésre (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Röst János: Azt javaslom, hogy ezt vegyük le a napirendről, ugyanis úgy gondolom, hogy a kovásznai Polgármester Úrral személyesen is kellene egyeztetni. Vélhetőleg vagy kanizsai delegáció utazik Erdélybe, vagy pedig a Város Napján Ők részt vesznek, és azt követően tárgyalja a közgyűlés.

  Litter Nándor: Elfogadom.

  Dr. Pintérné Grundmann Frida: Azért vettük napirendre egyébként ezt az előterjesztést, mert beiratkozások következnek, és nyilvánvalóan tudni kellene, de ha ez egy hónapon belül megtörténik, akkor elvileg még kezelhető.

  Litter Nándor: Akkor leveszem a napirendi pontok közül, visszavonom.

   

   

 7. Javaslat Nagykanizsa Városi Monográfia III. kötetének kiadására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Valamennyien tudjuk, hogy a II. kötet elkészült. Gyönyörűen ábrázolja Nagykanizsa múltját 1849-ig.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Bizottságok részéről támogatás volt. Kérem Önöket, fogadják el a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

55/2006.(II.28.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa Városi Monográfia III. kötet kiadásának előkészítésével.
  2. Határidő: 2006. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a szerkesztő bizottság elnöki teendőinek ellátására Dr. Habil.Kaposi Zoltánt a Pécsi Tudományegyetem docensét a történettudományok kandidátusát és Kunics Zsuzsa és Rábavölgyi Attila nagykanizsai történészeket.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2005. évi ingatlanértékesítéséről (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Beznicza Miklós: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: Bizottságok részéről nincs észrevétel. Hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a tájékoztatót.

   

  A közgyűlés 18 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  56/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évi tárgyi eszköz értékesítésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. A nagykanizsai Király u. 31. sz. alatti 31/11. hrsz-ú ingatlan telekalakítása és közterületté nyilvánítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Varga Éva: Egy peres ügy kapcsán került napirendre ez az ügy, mégpedig Fenyves Jenő és Dobri Gabriella felperesek által közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított per kapcsán. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát és a Polgármesteri Hivatalt perelte Fenyves Jenő és Dobri Gabriella, méghozzá kártérítési igényüket arra alapították, hogy a tulajdonukban lévő nagykanizsai, Király u. 31. szám alatt található ingatlanok értéke csökkent, mivel a lakások megközelítése közterületről nem lehetséges. A per során próbáltunk megoldást találni ennek az ügynek a kimenetelére, és a bíróság a február 8-ai tárgyaláson felhívta az önkormányzatot, hogy döntsön a kérdésben, és próbáljon megoldást találni a közvetlen közterületi csatlakozásra. Az előterjesztés mellékletét képezte a térképkivonat, ami a jelenlegi állapotot tükrözi, és csatoltunk egy megosztási vázrajzot, ami alapján tervezzük a nagykanizsai 31/11 hrsz-ú ingatlan megosztását. Ez megosztás vezetne végül is arra az eredményre, hogy a Fenyves Jenő és Dobri Gabriella által lakott 31/1 és 31/7 hrsz-ú tömb közvetlen közterületi csatlakozása megvalósulna. Időközben egyeztetés történt a tulajdonostársakkal, tehát a 31/9 hrsz-ú tömb tulajdonosaival, és jegyzőkönyvbe vettük a közös képviselő nyilatkozatát, amely szerint ők a megosztási vázrajz ennek a formájával konkrétan nem értenek egyet. Azzal egyetértenek, hogy az ingatlan megosztásra kerüljön, és az önkormányzati tulajdoni illetőség önálló helyrajzi számon szerepeljen, és közterületté alakuljon, viszont azt kérik, hogy a saját tulajdoni hányaduk ne pontosan úgy szerepeljen a megosztási vázrajzon, ahogy mi elképzeltük, viszont tekintettel arra, hogy a bíróságtól határidőt kaptunk a döntésre, ezért megfogalmaztunk a kiegészítő anyagban egy olyan határozati javaslatot, amit a bíróság felé kívánunk benyújtani, és kérjük az önkormányzatot, hogy döntsön arról, hogy az ingatlan megosztását tervezi, és az önkormányzati tulajdoni illetőség közterületté alakítását.

Dr. Szabó Csaba: Vélhetően rossz információ birtokában abban a hiedelembe voltam, hogy ezt a napirendet levesszük a mai közgyűlés napirendjei közül, és ezért az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság nem tárgyalta ezt a napirendet.

Litter Nándor: Jegyző úrral egyeztettünk, ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy ebben az ügyben ma döntést hozzunk, tehát valamilyen módon meg kell állapodni az ottani lakókkal az ingatlan megosztásáról annak érdekében, hogy ez az állapot ilyen módon rendeződjön. Tehát egy általános megoldást kellene az ügyben keresni. Kiegészítő anyag kiosztásra került, ennek a határozati javaslat a., b., c., pontját javaslom, hogy fogadjuk el, és ezzel ez az egyeztetési folyamat elindulhat.

Cseresnyés Péter: Úgy tudom, hogy az a bizonyos vázrajz szerinti 31/16 hrsz-mal rendelkező terület helyzete is megoldódni látszik. Jól tudom-e?

Dr. Varga Éva: Arra utaltam, hogy a tulajdonostársak, akik a 31/9-es tömb lakói, az Ő közös képviselőjük volt benn a hivatalban, és Ő tájékoztatott, hogy a 31/16 hrsz., ami egyébként az Ő osztatlan közös ingatlanuk lenne, Ők azt kérik, hogy mivel 31/10 tulajdonosa, a Vasics Kft. is tulajdonos lenne ebben a 31/16-osban, tőle külön legyenek választva. Ez egyébként elviekben elképzelhető, csak ez nem felel meg ennek a vázrajznak.

Dr. Kolonics Bálint: Látom ezt a határozati javaslatot, és azt gondolom, hogy ez a megoldás felé visz minket, és ez egy jó közgyűlési döntés lenne. Megkérdezném, hogy ez a határidő jó, nem késő? Nem tudnánk ezt előbb megtenni? A ma kiosztott anyagot összehasonlítva a már megkapott anyaggal, lényegében annyi különbséget látok, hogy vázrajz nincs előttünk, mert az az elképzelés, ami a megosztásra vonatkozott, a lakókkal nem egyeztethető össze. Ezt nyilván úgy kellett volna megcsinálni, hogy a lakókkal előtte egyeztetni kellett volna, és azután megcsinálni a hivatalban a megosztás tervezetét, most nem estünk volna ebbe a hibába. Így is jó, ha már van konszenzus a lakókkal, ha ez a műszaki és telekalakítási problémákat nem okoz, megosztható, akkor azt gondolom, hogy ezt egy rövidebb határidőn belül a lakókkal egyeztetve készüljön el ez a vázrajz, és valóban kerüljön sor erre a megosztásra, és akkor végre sor kerülhetne a probléma megoldására, csak rövidebb határidőt szabjunk.

Litter Nándor: Mennyi időt tudunk vállalni?

Dr. Varga Éva: A határidőbe beleszámoltam az építéshatósági eljárás lebonyolítását, illetve annak befejezését. A vázrajz megrendelése és annak elkészülése körülbelül néhány hét, az egyeztetés a tulajdonostársakkal, akkor a Földhivatal záradékolja a változási vázrajzot természetesen soron kívül, mondjuk egy hét alatt, az építéshatóság eljárásra is, ha kérünk soron kívüliséget, akkor egy három hónap esetleg.

Litter Nándor: Vegyük kettő a határidőt. Egyeztetések április 30-ig, az egész eljárás lebonyolítására akkor maradhat augusztus 31? Befejeződhet addigra?

Dr. Kolonics Bálint: Kell majd a közgyűlés a megosztási vázrajz jóváhagyásához?

Litter Nándor: Úgy gondolom, ha megegyezünk a lakókkal, akkor nem kell.

Dr. Kolonics Bálint: Tehát nem kell ide visszahozni.

Litter Nándor: Ha megegyezünk velük, akkor értelmetlen. Így megfelel, hogy április 30-ig az egyeztetések, október 31-ig – akkor maradjon ez – a szükséges ezt követő eljárások lebonyolítása. Így elfogadható?

Dr. Varga Éva: Igen.

Szányiné Kovács Mária: Előttem szinte minden elhangzott. Nagyon örülnék, ha ebben ma döntenünk, hogy a határozati javaslat a., b., c., pontját elfogadnánk, és örülök a lerövidített határidőnek is, mert szeretnénk minél előbb játszóteret a Király u. 31-ben. De úgy gondolom, ez még csak az első lépések megtétele ahhoz, hogy ez a terület rendeződjön, de tegyük meg.

Cseresnyés Péter: Én is arra biztatnám a közgyűlést, hogy minél előbb hozzuk meg a döntést, tehát ma hozzuk meg a döntést, mert tudomásom szerint el kell indítani a folyamatot. Abban az esetben, ha nem indítjuk el a folyamatot, ha jól tudom, a bíróság szankcionálhatja a késedelmet. Tehát mindenképpen ma döntenünk kell erről a dologról.

Dr. Varga Éva: Igen, a bíróság várja az önkormányzat határozatát a február 8-ai tárgyalástól számított 60 napon belül, tehát a mai közgyűlésen dönteni kellene.

Litter Nándor: Fenyves Jenő szólni kíván a lakók képviseletében.

Fenyves Jenő: Egy félreértést szeretnék tisztázni. Van egy bírósági végzés, ami alapján 20 napon belül az önkormányzatnak nyilatkozni kell, hogy a felperesekkel egyezséget kívánnak-e kötni. A felperes jelen pillanatban én vagyok, Fenyves Jenő és Dobri Gabriella, a két végén lévő társasház egy-egy képviselője. Ez egy precedens per. Ha ez a per eldől valamilyen formában, akkor a többi lakó több pert már nem indíthatnak. Én megküldtem február 20-án az ajánlatomat az önkormányzatnak, nem tudom, hogy kiosztásra került-e. Ha nem került kiosztásra, akkor felolvasnám, és 20 napon belül kell az önkormányzatnak ebben nyilatkoznia, hogy ezt az egyezséget elfogadja-e vagy nem. Amennyiben nem fogadja el az önkormányzat az egyezséget, úgy a továbbiakban ügyvédet fogadok, és akkor ez a költség növekedni fog, mert engem a bíróság már felszólított, hogy a perköltségemet állítsam össze, mivel az önkormányzat vesztes pozícióban van jelenleg. A bíróság arra szólított fel, hogy a benyújtott esetleges változási vázrajz ismeretében kössünk egyezséget. Én az egyezségre tettem javaslatot. Felolvasnám a javaslatot. Odaadtam Jegyző Úrnak és kiosztottam néhány képviselőnek is. Az alperesek által elindított telekosztás és közterületté nyilvánítási eljárás egy éven belül befejeződik, és a felmerült költségeimet – csak az enyémet, a másik felperes részéről nincs, az én perköltségem 77 hónapon keresztül, mert 1999. szeptember 28-án volt az első határozat – 200.000 Ft jelképes összeget jelöltem meg, hogy a várost ne érje kár, ezt kérem megtéríteni, akkor a pertől ellátunk. További az eljárás alatt pedig biztosítják az önkormányzati területrész használatát, illetve parkolást. Ez, amit javaslok, és erre vár választ a bíróság 20 napon belül, mert megküldtem Önöknek ezt az egyezségi ajánlatot, és onnantól számított 30 napon belül kell a bíróságnak ezt benyújtani. A változási vázrajzzal kapcsolatban pedig annyit tudok elmondani, mivel szintén bíróság által megkapott, illetve átadott, hogy a Zala megyei Közigazgatási Hivatal a Zalaegerszeg Megyei Jogú Városát jelölte ki az eljárás lefolytatására, úgyhogy mindennemű módosítás, kérés az Ő feladata, hogy mit kér be, melyik tulajdonosoktól. Az önkormányzatnak csak az a dolga, hogy ezt a változási vázrajzot oda benyújtsa, és abban a pillanatban, hogy benyújtotta, létrejött az egyezség. Mert itt nem csak 40 tulajdonostársról van szó, hanem megindul a telekmegosztás, az összes 83 körülötte lévő tulajdonost is ki kell értesíteni az eljáró hatóságnak, és bárki ellentmond, akkor az egész kútba esett. S azért az a kérésem, mivel két szélső ponton vagyunk felperesek, ha mi most megegyezünk, akkor a többi 83-ra nézve kötelező, mert nem tud indítani újabb pert ez ügyben.

Litter Nándor: A kettő nem feltétlenül függ össze.

Fenyves Jenő: Mivel két alperes van jelen ügyben, a hivatal, illetve az önkormányzat, a hivatal képviselője a Jegyző úr, illetve az önkormányzat, úgyhogy két egyezséget kell kötnünk, és erre kérnék határozatot, hogy mindegyikről külön-külön legyen megszavazva, hogy az egyezséghez hozzájárulnak, mert a bíróság ezt így kívánja meg. A pert csak azért indítottam, hogy lerendeződjön ez a dolog. 77 hónappal ezelőtt indult. Rengeteg határozat, elképzelés, csere, minden volt, és az önkormányzat jött ki ebből nagyon rosszul, mert több mint 20 millió Ft-os kárt okoztunk ezzel a városnak. 77 hónap alatt volt több egyezség, olyan egyezségről is tudok, hogy amit most megszerzett tulajdont, ha az önkormányzat elcserélte volna egy másik tulajdonra, 10 millió Ft plusz pénzt fizetett volna Németh Ferenc úr. Ez jegyzőkönyvben van az önkormányzatnál lefektetve.

Litter Nándor: Ez valamikor régebben lehetett.

Fenyves Jenő: Nem régebben, még mielőtt a Magyar utcai ingatlan cseréjéről volt szó, akkor Ő azt kérte, hogy kér a Fő úton egy üzletet, annak az árát kifizeti, odaadja a telket, és pluszban még 10 millió Ft-ot fizet.

Litter Nándor: És közben perre ment az önkormányzattal, ugyanúgy, mint ahogy Önök is, hogy felajánlottam, hogy lebonyolítjuk ezt a cserét, amennyiben az összes lakó nyilatkozik, hogy nem mennek perre, és akkor mégis pert kezdeményeztek. Még a Baracskai úr volt ott a Dobri Gabriellával, nem tudom, hogy Ön ott volt-e, ezt az egyezkedést kezdtük ott meg.

Fenyves Jenő: ’77-től jóhiszeműen végig az önkormányzat, a város érdekeit szem előtt tartva történt a dolog. Azt kérem, hogy az önkormányzat döntsön egyszer, hogy a kijelölt eljáró hatóságnál megindítja az eljárást 20 napon belül, és az eljáró hatóság dolga beszerezni mindennemű hozzájárulást.

Litter Nándor: Ezt már hallottuk.

Fenyves Jenő: És a két egyezségre való …..

Litter Nándor: Világos a dolog, akkor állnak el a pertől – a perköltség megfizetése nem feltétele a megosztásban történő megállapodásban, mert ezt Ön összekapcsolja.

Fenyves Jenő: Azért egy évet adok, .. 20 napon belül az egyezséget megkötjük.

Dr. Kolonics Bálint: Azt szeretném kérni Fenyves úrtól is, mert úgy hallom, hogy itt a 31/9 hrsz-ú társasház lakóközösségével is volt már egyeztetés, közös képviselővel. Úgy tudom, hogy ez a 31/1 .. Tehát azt kérném, hogy a közös képviselőknek szerves része legyen abban, hogy a megosztási vázrajz kialakításánál közreműködnek, illetve már akkor abban segítséget nyújtani, hogy a hozzájáruló nyilatkozatokat, amennyiben valóban minden lakónak az elvárása szerint készül el, ezt majd adják meg, mert ezzel lehet segíteni, hogy mielőbb rendeződjön ez a dolog. Függetlenül attól, hogy most az egyezség a perben létrejön vagy nem, most akkor is olyan irányba menne a megoldás, ami az alapmegoldási javaslat is volt, hiszen akkor is arról beszéltünk, hogy közterületté kell majd nyilvánítani. Most ez lesz a megoldás, a területmegosztás és a közterületté nyilvánítás, de ebben azért kell a lakóknak, a lakóközösségnek is a segítsége. Nem beszélek rá senkik, és le se arról, hogy pereskedjen vagy sem, vagy egyezséget kössön. Az egy más dolog, de a lakóközösség képviselőivel itt azért együtt kell működnünk.

Litter Nándor: A perköltséggel kapcsolatosan vannak igazolt költségek?

Fenyves Jenő: A bíróság felszólításának megfelelően megküldtem a bíróságnak, illetve az önkormányzatnak is. A bíróság dolga eldönteni, hogy a perköltséget elfogadja-e vagy nem. Ez a bíróságon való megjelenés költségeit nem tartalmazza, mert azt a bírónő saját maga fogja meghatározni, illetve a végzésben két per volt, mer volt előtte is egy per, a másik per költségeit bele se számoltam. Mondtam, ez egy jelképes összeg, 77 hónapon keresztül, ahhoz képest, hogy a város több mint 20 millió Ft-ot fog ezért kifizetni. Kár beszélni erről a bagatell összegről.

Litter Nándor: Ugyanez jelentkezik a Dobri Gabriellánál?

Fenyves Jenő: Dobri Gabriellának semmiféle perköltségi igénye nincs, csak a peren való megjelenést. Ez a végzésben benne van. Kolonics képviselő úrnak pedig azt tudom válaszolni, hogy a lakóközösség nevében természetesen minden megteszünk, hogy ez közterület legyen. A 31/9 nem társasház, hanem külön van 43 tulajdonosa az udvarnak. Azon kívül van még három személy, akikkel egyáltalán nem lett felvéve a kapcsolat.

Litter Nándor: Dr. Varga Évát kérdezem, hogy a lakóközösség nyilatkozhat-e ebben az ingatlanügyben, vagy személyenként kell mindenkinek nyilatkozni?

Dr. Varga Éva: Úgy gondolom, ha meghatalmazással járnak el a közös képviselő felé, akkor a közös képviselő eljárhat az Ő nevükben.

Cseresnyés Péter: Azt szeretném kérni, hogy a megoldás irányába lépjünk el. Szavazzuk most meg ezt az a., b., c., pontot. Azt látom, hogy különböző kérdések merülnek fel, hogy jogos a 200.000 Ft, nem jogos, vagy ha fenntartják ezek az emberek ezt a pert, előbb-utóbb meg fogják nyerni. Többe kerül a városnak, mint ha most gyorsan nekiállnánk, és megindulna a megegyezés irányába az egész.

Litter Nándor: Javaslom, hogy az a., b., c., határozati javaslatokat fogadjuk el így együtt. A határidő módosult. Az egyeztetésekre vonatkozóan április 30., az eljárások lebonyolításával kapcsolatosan október 31.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Akkor mondhatom azt, hogy a perköltségek megtérítését felvállalja az önkormányzat, maximum 200.000 Ft erejéig?

Fenyves Jenő: Ha a mai nap folyamán meg tudunk egyezni, akkor annyi, vagy 20 napon belül, akkor természetesen, mert a továbbiakban én nem akarok bíróságra járni. Ügyvéd fog képviselni, és az a költség pedig 5.000 Ft óránként.

Dr. Kolonics Bálint: Javaslom, hogy akkor olyan határozatot hozzunk, hogy amennyiben Polgármester Úr egyezséget kíván kötni, felhatalmazzuk a Polgármester Urat arra, hogy az elfogadott határozat tartalmának megfelelően az egyezséget aláírják, mint peres felek, és ezt közös kérelemmel benyújtják a bíróság felé, mint a Polgármesteri Hivatal, mint peres fél, mind az önkormányzat képviseletében.

Litter Nándor: Kérem, hogy ezt mintegy következő határozati javaslatot fogadjuk el.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

57/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Nagykanizsa Király u. 31. sz. alatti 31/11. hrsz-ú ingatlan megosztásával oly módon, hogy önálló helyrajzi számon szerepeljen önkormányzat tulajdoni illetősége,
  2. egyetért a nagykanizsai 31/11. hrsz-ú ingatlanból kialakított önkormányzati tulajdonú ingatlan közterületté nyilvánításával,
  3. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére (egyeztetés a tulajdonostársakkal, vázrajz megterveztetése), valamint felhatalmazza a polgármestert az a.)-b.) pontban meghatározott eljárás lebonyolítására.
  4. Határidő: lakóközösségekkel történő egyeztetésre 2006. április 30.

   telekalakítási eljárás lebonyolítására 2006. október 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

  5. felhatalmazza a polgármestert, hogy az a.)-b.)-c.) pontban megfogalmazottaknak megfelelően kösse meg az egyezséget a felperesekkel, és azt mind az önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal, mint peres felek képviseletében közös kérelemben nyújtsa be a bírósághoz.

Határidő: 2006. március 20.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Közigazgatási eljárások során felmerült pénzfizetési kötelezettségek foganatosítása végett szerződéskötés Nagykanizsa közigazgatási területén működő önálló bírósági végrehajtókkal (írásban)
 2. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Dr. Kelemen Marcell: Az új közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint lehetőség nyílt arra, hogy a közigazgatási határozatokban előírt pénzfizetési kötelezettség behajtására az önkormányzat szerződést kössön bírósági végrehajtókkal. Mi előzetesen tárgyaltunk a nagykanizsai székhelyű három bírósági végrehajtó szolgálattal, akik vállalják ezt a feladatot. Ahhoz, hogy a szerződés megkötésre kerüljön a Polgármester Úr által, az Önök jóváhagyása szükséges. A bírósági végrehajtók által történő pénzfizetési kötelezettség behajtásának több előnye van. Egyrészt az, hogy ez nem terheli a Polgármesteri Hivatal munkáját, másrészt, hatékonyabban és gyorsabban tudnak eljárni, s jelentős költségei ennek nincsenek. Abban az esetben, ha behajthatatlan a követelés, akkor követelésenként 5.000 Ft díjat kérnek az önkormányzattól, illetve a Polgármesteri Hivataltól. Tekintettel a megnövekedett bírságok összegére, a végrehajtási bírság most már magánszemély esetén 500.000 Ft, illetve gazdasági társaság esetén lehet 1 millió Ft is, ezért a hatósági eljárások során lehetőség nyílik arra, hogy a korábbi 10-20.000 Ft-os végrehajtási bírságok helyett, ha valaki nem teljesíti a határozatban foglalt kötelezettségét, akkor jóval magasabb összeget szabjunk ki. Ezeknek a pénzköveteléseknek a behajtása végrehajtók által bőven megteremti a fedezetét ennek a költségnek, másrészt ez bizonyos esetekben plusz bevétel is lehet. Ehhez hozzájárul az, hogy az új jogszabály szerint az eljárási költségek is most már a feleket terhelik, és nem az önkormányzatot, és eljárási költségek, amelyek sok esetben több tízezer vagy akár 100.000 Ft-ra is rúghatnak, ezt be tudnánk hajtani. Javaslom a közgyűlésnek és kérem Önöket, hogy fogadják el ezt a határozati javaslatot. Ezt követően elkészítünk egy szerződéstervezetet, egyeztetve a végrehajtó szolgálatokkal, és ezt nyilvánvalóan az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság jóváhagyását követően Polgármester Úr aláírná.

  Litter Nándor: Bizottságok részéről van-e eltérő vélemény?

  Dr. Kolonics Bálint: A bizottsági ülésen is elhangzott, és kérem itt is Jegyző Urat, hogy miután elfogadtuk ezt a határozati javaslatot, és a szerződés is aláírásra került, az nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő hatékonysággal működjön a végrehajtókon keresztül ezeknek a kintlévőségeknek a behajtása. Nyilvánvaló, csak úgy éri meg igazán az önkormányzatnak, ha hatékonyabban fog így működni. Ez úgy fog hatékonyabban működni, ha gyakorló jogászok tanácsát is a hivatal megfogadja, és szoros heti, havi kapcsolatot tart fenn az ügyekben a végrehajtókkal. Tehát nem elég az, hogy kiadtuk az ügyet végrehajtásra, és majd lesz belőle valami. A segítséget fogadják el ebben.

  Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy fogadják el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  58/2006.(II.28.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Ket. 131. § (2) bekezdése alapján, Nagykanizsa közigazgatási területén működő önálló bírósági végrehajtókkal a közigazgatási eljárások során felmerült pénzfizetési kötelezettségek foganatosítására szerződést kössön.

  A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság jóváhagyását követően a szerződéseket megkösse és aláírja.

  Határidő: 2006. március 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

   

   

 3. FIDESZ MPSZ nagykanizsai önkormányzati képviselőcsoportjának önálló indítványa a Thury Laktanya értékesítésével kapcsolatos vizsgáló bizottság felállítására (írásban)

 

Litter Nándor: A kezdeményező FIDESZ részéről kíván-e valaki kiegészítést tenni?

Dr. Kelemen Marcell: Még mielőtt a vita elkezdődik, azt szeretném elmondani, hogy amennyiben döntenek az ad hoc bizottság létrehozásáról, kérem, szíveskedjenek pontosan megjelölni azt a feladatot, amit a bizottságnak el kell látnia, illetve rögzíteni kell a teljesítés határidejét a hatályos SZMSZ-ünk szerint.

Dr. Kolonics Bálint: Annyit szeretnék elöljáróban elmondani, hogy amennyiben Szabó Csaba képviselőtársam ismerteti az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatot, az előrébb viszi a dolgokat, és nem szeretném azt megismételni. Ott pontosításra került a határozati javaslat a döntés mellett.

Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Kolonics Bálint képviselő úr az indítvány határozati javaslatát a következőképpen módosította: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése három tagú vizsgáló bizottságot állít fel, melynek feladata, hogy megvizsgálja a Thury laktanya területének értékesítése – figyelembevéve a Dalessa Kft. ajánlatát is – megfelelt-e a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvénynek, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003. számú rendeletének, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak, valamint adjon arra a kérdésre választ, hogy az önkormányzat gazdasági érdekei sérültek-e. Ezen módosítási indítványt is megtárgyalva, a bizottság 1 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot elutasította.

Röst János: Az előterjesztés nem felel meg az SZMSZ 13. § 7. pontjának. Kérném név szerint felsorolni, hogy kik voltak a kezdeményezők, mert így, mint képviselőcsoport nem jogosult beterjeszteni.

Litter Nándor: Ezt technikai dolognak tartom.

Cseresnyés Péter: Felsorolja a frakció tagjait?

Röst János: Nem, mert öten írták alá, és hatan vannak a frakcióban.

Dr. Kelemen Marcell: Az a. pontban az van, hogy a közgyűlés tagjai, vélhetően ebben a közgyűlés tagjai …

Dr. Fodor Csaba: Nyilvánvaló azt gondolom, hogy nem szívesen támogatnék semmiféle ilyen vizsgálódást, különösen most, ebben az időszakban, amiben most élünk, de abban van valóság, hogy a városban bizonyára megfelelő érdekek okán ez a Thury laktanya területértékesítés nem kívánt jelzőkkel és nem is valós jelzőkkel vélhetően azért terjeng a nép között. Tehát valamifajta magyarázatot erre azért adni kell. Azt gondolom, hogy aki érintett ebben az ügyben, annak talán azt kellene felvállalni, hogy rendben van, figyelembevéve azt a javaslatot, amit Dr. Szabó Csaba képviselő úr, és ugyan nem kapta meg a többséget, de az egy korrekt javaslatnak tűnik számomra, vizsgáljuk meg, nézzük meg, és utána pedig számoljunk be arról, hogy ebben volt-e hiba, ha volt, akkor ki hibázott, ha nem volt hiba benn, akkor pedig nem volt benn hiba, de ezt mondjuk ki. Erre a közgyűlés jogosult. Ebben az eljárásban, amit magam egyébként nagyon sokszor, de a közgyűlés és zárt ülésen is szóban is, írásban is kifogásoltam, azt gondolom, ebben az eljárásban voltak hibák. Ezeket a hibákat tárjuk fel, nem azért, hogy a múltba tekintgessünk, és újra böködjük meg egymást, hanem azért, hogy a hibákból a kellő tapasztalatot levonva okuljunk, és a következőben ezek a hibák ne forduljanak elő az önkormányzat működése során. Ez az elérendő célom nekem ezzel az egésszel. Tehát azt kérem, hogy a közgyűlés legyen bölcs, döntsön, hogy igen, nézzük meg, hogy valóban helyesen jártunk-e el akkor, amikor bizonyos döntéseket meghoztunk, vagy nem.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Egy megjegyzést hadd tegyek hozzá. Én minden dokumentumot, ami ebben az ügyben – személyes találkozások az ügyben nem voltak, csak levélben történt érintkezés – keletkezett, az önkormányzat rendelkezésére bocsátottam. Ezt követően a Dalessa Kft. részére felajánlottunk más ingatlanokat, ami a város területén megvásárolható lenne. Erre nem reagált azóta. Nem igazolta, hogy rendelkezik ezekkel a forrásokkal, tehát teljesen egészében úgy gondolom, hogy mindenki számára minden információ rendelkezésre állt és áll is. Az 1. határozati javaslat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság javaslatának megfelelően, amit Dr. Szabó Csaba ismertetett, tehát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése három tagú vizsgáló bizottságot állít fel, és azt, amit elnök úr elmondott. Erről szavazunk először.

 

A közgyűlés 9 igen, 13 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

 

59/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet a FIDESZ MPSZ nagykanizsai önkormányzati képviselőcsoportjának a Thury Laktanya területértékesítését vizsgáló bizottság felállítására vonatkozó önálló indítványával.

 

Litter Nándor: Így a 2. pontról, a bizottság tagjairól nem kell szavaznunk.

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 60/2006.(II.28.) – 63/2006.(II.28.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

Litter Nándor: Bejelentem, hogy közgyűlésünk a mai napon határozatával a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és póttagjait megválasztotta, és ennek megfelelően az előkészületek megindulhatnak.

 

Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására

64/2006.(II.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg

  1. számú szavazókör: Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.

  1.

  Tagok:

  Seres Zoltán Nk. Alkotmány u. 126/a.

  2.

   

  Pirbus Lászlóné, Nk. Magvető u. 4.

  3.

   

  Tálos Erzsébet Nk. Garay u. 16/a.

  4.

  Póttagok:

  Horváth Lászlóné Nk. Hársfa u. 16/1.

  5.

   

  Magyar Jánosné Nk. Lazsnak u. 19.

  6.

   

  Csonka Ferenc Nk. Hársfa u. 1.

 1. számú szavazókör: Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.
 2. 1.

  Tagok:

  Paizs Tiborné, Nk. Szálfa u. 14.

  2.

   

  Töreki Sándor Nk. Felsőerdő u. 80.

  3.

   

  Major Györgyné Nk. Kalász u. 25.

  4.

  Póttagok:

  Dolmányos Diána Nk. Hársfa u. 16/1.

  5.

   

  Barta Brigitta Nk. Felsőerdő u. 99.

  6.

   

  Dienes Lajos Nk. Felsőerdő u. 8.

 3. számú szavazókör: Közútkezelő Kht., Magyar u. 158.

1.

Tagok:

Paizs Tibor, Nk. Szálfa u. 14.

2.

 

Zsiga Edit Nk. Hársfa u. 1.

3.

 

Molnár János Nk. Hársfa u. 17.

4.

Póttagok:

Soós Edina Nk. Garay u. 2/B.

5.

 

Pávlich Richárd Nk. Garay u. 1/B.

  1. számú szavazókör: Zala Patyolat, Magyar u. 86.

1.

Tagok:

Ecsediné Cinki Tünde Nk. Dózsa Gy. u. 7.

2.

 

Horváth Géza Nk. Garay u. 16/A.

3.

 

Soós Nóra Katalin Nk. Dózsa Gy. u. 87/A.

4.

Póttagok:

Kárász Mihályné Nk. Corvin u. 12.

5.

 

Varga Gyuláné Nk. Kinizsi u. 90.

6.

 

Zombori Katalin Nk. Garay u. 14/A.

5. számú szavazókör: Zala Volán, Virág Benedek u. 4.

1.

Tagok:

Balogh Imre, Nk. Dózsa u. 18.

2.

 

Varga Józsefné, Nk. Egry J. u. 8.

3.

 

Pávlicz József Nk. Garay u. 1/B.

4.

Póttagok:

Németh László Nk. Garay u. 9/B.

5.

 

Farkas Gyuláné Nk. Garay u. 11/B.

  1. számú szavazókör: FERR-TIPP Kft., Egry J. u.

1.

Tagok:

Szabó Attiláné Nk. Dózsa Gy. u. 115/B.

2.

 

Stockinger Lászlóné Nk. Űrhajós u. 14/10.

3.

 

Németh Renáta Nk. Honvéd u. 2/A.

4.

Póttagok:

Kárász Mihály Nk. Corvin u. 12.

5.

 

Krasznai Anikó Nk. Petőfi u. 112. C/4.

7. számú szk.: Zeneiskola, Sugár u. 18.

1.

Tagok:

Vastagné Soós Hajnalka Nk. Dózsa Gy. u. 91.

2.

 

Kárász Ildikó Nk. Corvin u. 12.

3.

 

Horváth József Nk. Fő út 23.

4.

Póttagok:

Horváth Józsefné Nk. Fő út 23.

5.

 

Gaál József Nk. Hunyadi u. 33-35. C/fsz.

  1. számú szavazókör: Idősek Klubja, Corvin u. 2.

  1.

  Tagok:

  Nyakas István, Nk. Magyar u. 25.

  2.

   

  Sorok Ferenc, Nk. Berzsenyi u. 1/C.

  3.

   

  Vurczer Jánosné Nk. Kölcsey u. 4-6.

  4.

  Póttagok:

  Ecsedi Sándorné Nk. Sugár u. 2/B.

  5.

   

  Biharvári Józsefné Nk. Zrínyi u. 20/C.

 1. számú szavazókör: Zeneiskola, Sugár u. 18.
 2. 1.

  Tagok:

  Janzsó Andrea Nk. Kinizsi u. 69.

  2.

   

  Dr. Gáspár Ferencné Nk. Hunyadi u. 33-35.

  3.

   

  Farkas Róbertné Nk. Rákóczi u. 1/B.

  4.

  Póttagok:

  Kriston Józsefné Nk. Magyar u. 2/A.

  5.

   

  Orbán Imréné Nk. Berzsenyi u. 6/B. II. em.

  6.

   

  Bene Lászlóné Nk. Corvin u. 10/D.

 3. számú szk.: Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola, Hunyadi u. 18.

1.

Tagok:

Boha Józsefné, Nk. Berzsenyi 7/A.

2.

 

Papp Józsefné Nk. Berzsenyi u. 6/B.

3.

 

Boha Kálmánné, Nk. Rákóczi u. 96.

4.

Póttagok:

Koronczi József Nk. Platán sor 7/A.

5.

 

Farkas István Nk. Kölcsey u. 4-6. II/10.

11. számú szavazókör: Rozgonyi úti Általános Iskola, Rozgonyi u. 25.

1.

Tagok:

Tamási Zsófia Nk. Berzsenyi u. 4/A.

2.

 

Vajda Bernadett Nk. Dózsa Gy. u. 115/a.

3.

 

Fuksz Csaba Nk. Corvin u. 4/C. II/5.

4.

Póttagok:

Farkas Istvánné Nk. Kölcsey u. 4-6. II/10.

5.

 

Kárász Anikó Nk. Corvin u. 12/D.

6.

 

Horváth Györgyné Nk. Arany J. u. 18.

 

 

12. számú szavazókör: Tűzoltó Laktanya, Kossuth tér 25.

1.

Tagok:

Németh Tibor, Nk. Bajza u. 12.

2.

 

Kis-Gergely József Nk. Teleki u. 3.

3.

 

Nagy Hajnalka Nk. Bajza u. 15.

4.

Póttagok:

Ruszka Károly Nk. Ady u. 14/c.

5.

 

Somogyi Szabolcs Nk. Kodály Z. u. 4/C. II/8.

13. számú szavazókör: Dr. Mező F. Gimnázium, Platán sor 3.

1.

Tagok:

Bálint Angéla Nk. Platán sor 12.

2.

 

Kahotek Ferencné Nk. Platán sor 5/A.

3.

 

Kristóf Anna Nk. Platán sor 7.

4.

Póttagok:

Kovács Józsefné Nk. Bartók B. u. 7.

5.

 

Juhász István Nk. Platán sor 9/C.

14. számú szavazókör: Dr. Mező F. Gimnázium, Platán sor 3.

1.

Tagok:

Hóborné Vincze Teréz, Nk. Platán sor 10/A.

2.

 

Árvainé Tarsoly Mariann Nk. Platán sor 9/A.

3.

 

Balogh József Nk. Városkapu krt. 11/C. I/2.

4.

Póttagok:

Süléné Jakab Ildikó Nk. Teleki u. 7.

5.

 

Brém Veronika Nk. Teleki u. 64.

15. számú szavazókör: Péterfy S. Ált. Iskola, Attila u. 2.

1.

Tagok:

Somogyi Istvánné, Nk. Rózsa u. 15.

2.

 

Bolla Lászlóné, Nk. Kisfaludy u. 2.

3.

 

Gór Ferencné Nk. Toldi u. 17.

4.

Póttagok:

Balczer Mihályné Nk. Attila u. 10.

5.

 

ifj. Gór Ferencné Nk. Irtás u. 3.

16. számú szavazókör: Péterfy S. Ált. Iskola, Attila u. 2.

1.

Tagok:

Steinhardt Dénes, Nk. Attila u. 6.

2.

 

Krampek Györgyi Nk. Péterfai u. 1/C.

3.

 

Horváth Gábor Nk. Kisberki u. 9.

4.

Póttagok:

Takács Ferencné Nk. Fő u. 4.

5.

 

Lehota Jánosné Nk. Attila u. 2.

17. számú szavazókör: Rózsa úti Ált. Iskola, Rózsa u. 9.

1.

Tagok:

Horváth Istvánné Nk. Kisberki u. 19.

2.

 

Jakab Tamásné Nk. Irtás u. 28.

3.

 

Balla Ferenc, Nk. Rózsa u. 15.

4.

Póttagok:

Lakatos Péterné Nk. Platán sor 4.

5.

 

Helyes Zsuzsanna Nk. Liszt F. u. 8/B. IV/2.

18. számú szavazókör: Kőrösi Cs. Sándor Ált. Iskola, Csokonai u. 1.

1.

Tagok:

Fenyves Ferencné, Nk. Bartók B. u. 12.

2.

 

Drégely-Kis Vincéné Nk. Kodály Z. u. 7. VII/35.

3.

 

Dr. Szabó Ernőné Nk. Platán sor 8.

4.

Póttagok:

Farkas Zoltán Nk. Kazanlak krt. 3.

5.

 

Novákné Fleskó Margit Nk. Rózsa u. 15.

 

 

 

 

19. számú szavazókör: Kőrösi Cs. Sándor Ált. Iskola, Csokonai u. 1.

1.

Tagok:

Pergel Krisztina, Nk. Bartók B. u. 3.

2.

 

Kosztelnik Lászlóné Nk. Kodály Z. u. 7.

3.

 

Deák Gáborné Nk. Rózsa u. 4.

4.

Póttagok:

Halmosné Horváth Zsuzsanna Nk. Hevesi u. 1/E.

5.

 

Decskó Józsefné Nk. Kodály Z. u. 7.

6.

 

Nemes Mária Nk. Bartók B. u. 8. 9/2.

20. számú szavazókör: Péterfy Általános Iskola, Rózsa u. 9.

1.

Tagok:

Szakony György, Nk. Kodály u. 4/B.

2.

 

Berky Dezsőné, Nk. Teleki u. 17.

3.

 

Zömbik Sándor Józsefné Nk. Kodály Z. u. 7.

4.

Póttagok:

Ferenc András Nk. Teleki 9/A.III.10.

5.

 

Lukács Zoltán Nk. Irtás u. 32.

21. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya Nk. Nyírfa u. 13/2.

2.

 

Birkás Zoltánné Nk. Rózsa u. 18/D.

3.

 

Lancsák József Nk. Fenyő u. 17.

4.

Póttagok:

Nagy Zita Nk. Zemplén Gy. u. 3/B. VII/43.

5.

 

Marton Boldizsárné Nk. Kodály Z. u. 4. B. lh.

6.

 

Perkó László Nk. Kazanlak krt. 12/C.

22. számú szavazókör: Rózsa úti Ált. Iskola, Rózsa u. 9.

1.

Tagok:

Huszicsné Erdősi Erzsébet Ibolya Nk. Kazanlak 11/B.

2.

 

Takácsné Horvát Erika Nk. Rózsa u. 14.

3.

 

Horváth Györgyné Nk. Platán sor 5/A.

4.

Póttagok:

Böcskei Andrienn Nk. Rózsa u. 20.

5.

 

Kálóczi István Nk. Munkás u. 2/A. II/8.

6.

 

Hadnagy Gertrúd Nk. Kazanlak krt. 12/C.

23. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Igri Józsefné Nk. Péterfai u. 37/C.

2.

 

Godinek László Nk. Balaton u. 17.

3.

 

Süle Ildikó Nk. Munkás u. 1/A.

4.

Póttagok:

Horváth József Nk. Zemplén Gy. u. 9/A.

5.

 

Betlehem Attila Nk. Péterfai u. 5.

24. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Póka Lászlóné, Nk. Kazanlak krt. 2/C.

2.

 

Göntérné Soós Hajnalka Nk. Kalmár u. 7/F.

3.

 

Zelovichné Lukács Erika Nk. Kazanlak krt. 4.

4.

Póttagok:

Pusztai Gyöngyi Nk. Kazanlak krt. 12/C.

5.

 

Császár Györgyi Nk. Munkás u. 7/B. IV/13.

6.

 

Tóthné Hegedűs Erzsébet Nk. Kazanlak krt. 12/C.

25. számú szavazókör: Péterfy Általános Iskola, Rózsa u. 9.

1.

Tagok:

Lackenbacher Péterné Nk. Zemplén u. 7/B.

2.

 

Munkácsi Zsolt Nk. Csokonai u. 8/C. IV/2.

3.

 

Csuha Krisztina Nk. Zemplén Gy. u. 7/B.

4.

Póttagok:

Vörös Antalné Nk. Zemplén Gy. u. 5/A.

5.

 

Beke Gáborné Nk. Rákóczi u. 73.

26. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Tóth Ferenc Nk. Kazanlak krt. 12/C.

2.

 

Torma Lászlóné Nk. Péterfai u. 3. H. lp. III/6.

3.

 

Gábor Erika Nk. Kazanlak krt. 4/D.

4.

Póttagok:

Horváth Józsefné Nk. Zemplén Gy u. 9/A.

5.

 

Szabó Krisztina Nk. Kazanlak krt. 14.

27. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Kötő Edit Anna Nk. Péterfai u. 9/F.

2.

 

Gabnai Sándor, Nk. Péterfai u. 1/C.

3.

 

Horváth Józsefné Nk. Kodály Z. u. 4/a. III/9.

4.

Póttagok:

Nánási Zoltánné Nk. Városkapu krt. 1.

5.

 

Gyenes Ágnes Nk. Városkapu krt. 2/C.

6.

 

Horváth Csaba Nk. Városkapu krt. 5/C. II/9.

28. számú szavazókör: Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi u. 2.

1.

Tagok:

Szécsényi István, Nk. Péterfai u. 11/C.

2.

 

Halász László Nk. Városkapu krt. 5/A.

3.

Horváth Zoltán Nk. Városkapu krt. 5/C.

4.

Póttagok:

Halmos Ildikó Nk. Városkapu krt. 2.

5.

 

Horváth Ferencné Nk. Rózsa u. 19/C.

29. számú szavazókör: Fiókkönyvtár (Szolgáltatóház), Hevesi u. 6.

1.

Tagok:

Ferencz Mihály Nk. Péterfai u. 5/a.

2.

 

Osváth Sándorné, Nk. Péterfai u. 11/B.

3.

 

Horváth Lajosné Nk. Városkapu krt. 8/C.

4.

Póttagok:

Szabóné Horváth Erzsébet Nk. Petőfi u. 112/b.

5.

 

Keppel Julianna Nk. Munkás u. 4/B.

30. számú szavazókör: Kultúrterem Bagola, Bagoly u. 15.

1.

Tagok:

Horváth Miklós Nk. Új Élet u. 41.

2.

 

Gether Lászlóné Nk. Bagoly u. 65.

3.

Kercsmarics Edina Nk. Csalogány köz 7.

4.

Póttagok:

Reich Katalin Nk. Szekeres J. u. 26/A.

5.

 

Gyurcsó László Nk. Városkapu krt. 9/B.

31. számú szavazókör: Sánc Klubhelyiség, Kaposvári u. 11.

1.

Tagok:

Gelencsér Lászlóné Nk. Bagoly u. 71.

2.

 

Ferencz Tibor Nk. Kaposvári u. 50.

3.

 

Rigla Rita Nk. Ilona u. 1/B.

4.

Póttagok:

Sánta Csaba Nk. Nagyváthy u. 1.

5.

 

Polainé Mihovics Andrea Nk. Postakert u. 37/A.

6.

 

Szollár Józsefné Nk. Szabadhegy u. 47.

32. számú szavazókör: Idősek Otthona, Teleki u. 25.

1.

Tagok:

Lancsák Lajos László, Nk. Téglagyári u. 19.

2.

 

Hilcz Istvánné, Nk. Kaán Károly u. 6.

3.

 

Gerencsér Györgyné Nk. Levente u. 1/A.

4.

Póttagok:

Pilczer Péter Nk. Teleki u. 86.

5.

 

Tomori Etelka Nk. Teleki u. 1.

6.

 

Fülöp Zoltán Nk. Szekeres J. u. 55/A.

 

33. számú szavazókör: Dr. Mező F. Gimnázium, Platán sor 3.

1.

Tagok:

Csizmadia Ferenc, Nk. Szekeres J. u. 35.

2.

 

Gerencsér György Nk. Levente u. 1/A.

3.

 

Csima Gyula Nk. Levente u. 1/A.

4.

Póttagok:

Horváth Rita Nk. Csokonai u. 4/A.

5.

 

Tábori Imre Nk. Teleki u. 9/B. IV/14.

34. számú szavazókör: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Zrínyi M. u. 38.

1.

Tagok:

Ivády Árpádné, Nk. Ady u. 5.

2.

 

Fartig Ferencné, Nk. Csengery u. 27.

3.

 

Bakonyi Györgyné Nk. Fő út 10-12.

4.

Póttagok:

Óvári Elvira Nk. Báthory u. 8.

5.

 

Géczi Violetta Nk. Erzsébet tér 2.

6.

 

Ebergényi Józsefné Nk. Batthyány u. 10.

35. számú szavazókör: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Zrínyi M. u. 38.

1.

Tagok:

Ebergényi József, Nk. Batthyány u. 10.

2.

 

Kónya István, Nk. Kisfaludy u. 17/B.

3.

 

Pucsák Katalin Nk. Sugár u. 1.

4.

Póttagok:

Aranyás Gabriella Nk. Ady u. 12.

5.

 

Eklerné Tánczos Mária Nk. Csengery u. 1.

6.

 

Lakatos Szilvia Nk. Herman O. u. 2. I/9.

 

36. számú szavazókör: Bolyai Általános Iskola, Erzsébet tér 9.

1.

Tagok:

Tüske Tibor, Nk. Csengery u. 10/D.

2.

 

Temesi Róbert Nk. Árpád u. 45.

3.

 

Id. Ferincz Jenő Nk. Báthory u. 3.

4.

 

Hajnal Gábor Nk. Fő út 10-12.

5.

 

Bakonyi György Nk. Fő út 10-12.

6.

 

Németh Attila Nk. Fő út 10-12.

37. számú szavazókör: Thury György SZKI, Zárda u. 2.

1.

Tagok:

Temesi Józsefné Nk. Erdész u. 27.

2.

 

Fenyvesi János Nk. Nagyváthy u. 3/B.

3.

 

Artner Attila Nk. Csokonai u. 4/A.

4.

Póttagok:

Tánczosné Müller Szilvia Nk. Király u. 31/J.

5.

 

Czinki Ferencné Nk. Király u. 39/B.

38. számú szavazókör: Kodály Zoltán Művelődési Ház, Csengery u. 67.

1.

Tagok:

Mátrai Károly Nk. Csányi u. 30.

2.

 

Lakatos Anna Nk. Ady u. 5.

3.

 

Mónai Zsuzsanna Nk. Zárda u. 5.

4.

Póttagok:

Herbán Szabolcs Levente Nk. Erdész u. 33/A.

5.

 

Szabó Béla Nk. Csányi u. 21.

39. számú szavazókör Vécsey Általános Iskola, Vécsey u. 6.

1.

Tagok:

Vida Attila Nk. Olaj u. 25.

2.

 

Gerencsér Lajos Nk. Csengery u. 117.

3.

 

Koller Istvánné Nk. Csengery u. 46.

4.

Póttagok:

Zsiga Lajos Zsolt Nk. Csengery u. 117/18.

5.

 

Feketéné Ország Julianna Nk. Széchenyi tér 12.

 

40. számú szavazókör: Kodály Zoltán Művelődési Ház, Csengery u. 67.

1.

Tagok:

Mátai Erika Nk. Csengery u. 89/A.

2.

 

Kulcsár Julianna, Nk. Csengery u. 91.

3.

 

Sárkány Szilveszter, Nk. Csengery u. 91.

4.

Póttagok:

Amfer András Nk. Pityer u. 14/A.

5.

 

Rezsőfi Tamás Nk. Határőr u. 18.

41. számú szavazókör: Mindenki Háza, Kápolna tér 12.

1.

Tagok:

Imre Béla Nk. Bocskai u. 6/c.

2.

 

Déri Istvánné, Nk. Iskola u. 25.

3.

 

Kovács Szilvia Nk. Szentendrei u. 19.

4.

Póttagok:

Riersch Zoltán Nk. Csengery u. 88.

5.

 

Király Tiborné Nk. Bocskai u. 9/A.

42. számú szavazókör: Mindenki Háza, Kápolna tér 12.

1.

Tagok:

Kiss Józsefné Nk. Kápolna tér 19/A.

2.

 

Iványi Lászlóné Nk. Iskola u. 29.

3.

 

Szekér Tünde Nk. Zemplén Gy. 1/B.

4.

Póttagok:

Tislerics Attila Fülöp Nk. Nagyváthy u. 1.

5.

 

Iványi László Nk. Iskola u. 29.

43. számú szavazókör: Általános Iskola, Nagyrác u. 26.

1.

Tagok:

Magasdi Istvánné, Nk. Pivári u. 78.

2.

 

Glavák Károly, Nk. Dobó u. 44.

3.

 

Ebergényi Zoltánné, Nk. Pivári u. 116.

4.

Póttagok:

Bencze Gabriella Nk. Nagyrác u. 75.

5.

 

Gyergyák György Nk. Nagyrác u. 29.

44. számú szavazókör: Általános Iskola, Nagyrác u. 26.

1.

Tagok:

Dr. Karosi Zoltán, Nk. Nagyrác u. 29/A.

2.

 

Pálfi Pálné, Nk. Dobó u. 5.

3.

 

Zsován Lajosné Nk. Nagyrác u. 22/A.

4.

Póttagok:

Csiszárné Müller Andrea Nk. Liszt F. u. 2/A. III/3.

5.

 

Farkas Tiborné Nk. Nagyrác u. 23.

45. számú szavazókör: Móricz Zs. Művelődési Ház, Hajgató S. u. 1.

1.

Tagok:

Póczak Attiláné Nk. Nagyrác u. 50/A.

2.

 

Pálfi Pál Nk. Dobó u. 5.

3.

 

Benczik Ferenc Nk. Pivári u. 94.

4.

Póttagok:

Horváth Zsuzsanna Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 81/A.

5.

 

Németh Ferencné Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

6.

 

Husz Józsefné Nk. Templom tér 2.

46. számú szavazókör: Általános Iskola, Bajcsy-Zsilinszky u. 67.

1.

Tagok:

Koczfán Lajosné Nk. Pivári u. 15.

2.

 

Hartainé Bobay Éva Nk. Varasdi u. 61.

3.

 

Knausz József Nk. Hajgató S. u. 23.

4.

Póttagok:

Tulman Gézáné Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 75.

5.

 

Szak Jenő Nk. Bajcsai u. 17.

 

 

47. sz. szavazókör: Polgármesteri Hiv. Kirendeltsége, Szent Flórián tér 30.

1.

Tagok:

Bukovics László Nk. Szepetneki u. 31.

2.

 

Borsos Józsefné Nk. Szent Flórián tér 23.

3.

 

Flinger Tamás Nk. Rozmaring u. 50.

4.

Póttagok:

Rácz Katalin Nk. Rozmaring u. 32/a.

5.

 

Horváth Lászlóné Nk. Cigány u. 7.

48. számú szavazókör: Kultúrterem, Törökvári u. 65.

1.

Tagok:

Somfalvi Csabáné Nk. Törökvári u. 3.

2.

 

Andri Zoltánné, Nk. Törökvári u. 16.

3.

 

Bányai Erzsébet, Nk. Törökvári u. 73.

4.

Póttagok:

Tanberger Miklósné Nk. Törökvári u. 1.

5.

 

Kisvargáné Farkas Hajnalka Nk. Törökvári u. 18.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 65/2006.(II.28.) – 72/2006.(II.28.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 15.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. március 28. soros

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. március 28-i (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Vasemberház, Díszterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csókai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Dervalits Balázs ügyintéző, Gáspár András VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője, Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezetője

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ki nem hirdetett határozat kihirdetése következik:

Előzetes mérlegbeszámoló a VIA Kanizsa Kht. 2005. évi tevékenységéről

72/2006.(11.28.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. részére működési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül 20.000 e Ft tőketartalékot, jegyzett tőke emelésre 250 e Ft-ot ad át, melynek forrásául az egyéb beruházási hitelt jelöli meg. Ajegyzett tőke emelést a cégbíróságon be kell jegyeztetni.
  2. Határidő: 2006. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető Gáspár András ügyvezető)

  3. A VIA Kanizsa Kht. fejlesztéseket csak a jóváhagyott 2006. évi üzleti tervben meghatározott célokra és összegben végezhet.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Gáspár András ügyvezető

A napirendi pontoknál szeretném javasolni, mivel itt van a megyei rendőrfőkapitány úr, dandártábornok úr és az volt a kérése - más egyéb programok miatt el kell mennie –, hogy a napirendi pontok előtt hallgassuk meg a 22-es napirendi pontot. Kérem, hogy ez majd a napirendi pontok szavazásánál fogadják el.

A meghívóban nem szereplő alábbi napirendek napirendre vétele:

¨ Átmeneti változtatási tilalom elrendelése a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi Közbeszerzési Tervének tartalmára (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

12. Javaslat a különleges gondozás önkormányzati feladatainak szervezésére (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

24. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek kinevezésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Pályázók

Egyebek:

A meghívóban szereplő 14-es napirend előterjesztése – Nagykanizsa volt Filmszínház épület műemlék bővítése rekonstrukció beruházási program módosítása – 2006. március 24-én került kiküldésre.

A meghívóban szereplő 16-os napirend előterjesztése – Tömbrehabilitációs és városközpont közterület fejlesztési program 2006. évi feladatai – 2006. március 24-én került kiküldésre. A meghívóban szereplő 25-ös napirend előterjesztése – Nagykanizsa 1970. helyrajzi számú, volt régi piac tulajdoni helyzetének rendezése – 2004. március 24-én került kiküldésre.

Érdekegyeztető Tanács véleménye a közgyűlés előtt került kiosztásra.

Kérem, hogy ezeket figyelembevéve tárgyaljunk a napirendekről. Javaslom még azt, mivel nagyon sok vendégünk van, főleg az oktatási intézmények pályázataival kapcsolatosan, hogy név szerint szeretnék megnyilatkoztatni az érintetteket, hogy zárt ülést kívánnak-e, mert amennyiben zárt ülést kívánnak, akkor később tudjuk ezeket a napirendi pontokat lebonyolítani. Amennyiben nem kívánnak zárt ülést, akkor ezeket a napirendi pontokat is előrehoznánk. Kérdezem Hartainé Bobay Évát, hogy kíván-e zárt ülést? Nem. Polgár Péternét? Nem. Daniné Rádóczi Erikát? Nem. Rácz Károlynét? Nem. Silló Zsoltot? Nem. Buchleitner-Szabó Évát? Nem. Magyar Ferencet? Nem. Robár Etelkát? Nem. Vizeli Józsefet? Nem. Vörös Andrea Tündét? Nem. Akkor nyilvános ülést lehet tartani. Azt javaslom a közgyűlésnek, hogy nyilvános ülésen tárgyaljuk meg, és ezt a napirendet a 2. napirendi pont, az interpellációk, kérdések után vegyük napirendre. Ez a 24-es napirendi pont. Ezen kívül szintén javaslom, hogy a 12-es napirendi pontot is ezt követően tárgyaluk meg.

Zakó László: Javaslom, hogy a zárt ülés 27. napirendi pontját vegyük le, ne tárgyaljuk. Az elmúlt közgyűlésen egyértelműen és világosan döntött a képviselőtestület a városi kitüntetésekkel kapcsolatosan. Ha ezt a szokást felvesszük, hogy Polgármester Úr meglehetősen önös szándékból bármilyen korábban megszavazott pontot visszahoz, akkor ennek se vége, se hossza nem lesz. Itt egyértelműen egy olyan kampányfogásról van szó, hogy elvbarátait szeretné úgy kitüntetéshez juttatni, hogy erről már korábban határozottan döntöttünk. Nem látom értelmét, hogy második kitüntetetteket hozzunk elő akkor, amikor már egyről szavaztunk. Szeretném bejelenteni, hogy napirend előtt szeretnék szólni egyrészt városi közintézmények nyersanyagvásárlásával kapcsolatban, illetve kérdést szeretnék Önhöz intézni Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjával kapcsolatban.

Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyetértésével arra teszek javaslatot, hogy a 9-es, 10-es napirendi pontot vegyük le a napirendről azon okból, hogy a sok adminisztratív változás miatt a kettő összhangját csak úgy lehet igazán szorosan megteremteni, ha még a kidolgozásra időt adunk.

Litter Nándor: Én ezt elfogadom és visszavonom ezt a két napirendi pontot.

Dr. Kolonics Bálint: Napirendi pontokkal kapcsolatban lenne javaslatom és észrevételem. Javaslom azt, hogy a 25-ös napirendi pont kerüljön levételre a napirendekről, mégpedig azon okból, hogy ez az anyag hiányos, többek között azért, mert van olyan szakbizottság, aki nem látta. Többek között az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, másrészt forgalmi értékbecslési szakvélemény is hiányzik mögüle, illetve ha Polgármester Úr a hallgatóság körébe tekint, akkor láthatja, hogy a bérlők közül is itt helyet foglalnak a közgyűlésen, és azt gondolom, hogy ez sokat sejtető dolog, de mivel itt zárt ülésre tett Polgármester Úr itt javaslatot, érdemi kérdésekbe az indok kapcsán nem kívánok bocsátkozni.

Bicsák Miklós: Két közérdekű kérdéssel szeretnék napirend előtt szólni. Palin városrészben az áramszolgáltatással kapcsolatban. A másik hozzászólásom a GE gyárától az Űrhajós utcában nagyon fontos gyalogátkelőhely megépítésével kapcsolatos.

Dr. Kelemen Marcell: Napirend előtt szeretnék egy tájékoztatást adni Önöknek.

Polai József: Napirend előtt szeretnék szólni az Autópálya építéshez szállítandó anyag gépjárműveivel kapcsolatban.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Szavaznunk kell arról, hogy Dr. Kolonics Bálint javaslata szerint, illetve Zakó László azt javasolta, hogy a 27. napirendi pontot ne tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, igennel szavaz. Én nem támogatom.

A közgyűlés 8 igen és 16 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Dr. Kolonics Bálint javaslata szerint a 25-ös napirendi pontos vegyük le a napirendek közül. A aki ezzel egyetért, igennel szavaz. Nem támogatom.

A közgyűlés 7 igen, 13 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Szavaznunk kell a zárt ülés tartásáról. Itt most már csak egy témában kell szavaznunk. A 25-ös napirendi pontról, mivel a 24-es napirendi ponttal kapcsolatban az intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy nem kívánnak zárt ülést. Javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk a 25-ös napirendi pontot.

A közgyűlés 15 igen és 9 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Az előbbi javaslatomat módosítva kérem, hogy még a napirendi pontok előtt, tehát még a polgármesteri tájékoztató előtt a 22-es, a 24-es és 12-es napirendet is javasolnám. Az előbb ettől eltérő javaslatot tettem. Kérem, hogy ezekkel a módosításokkal fogadjuk el a napirendi pontokat.

A közgyűlés 17 igen és 7 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről (írásban)

Előadó: dr. Molnár József rendőrkapitányság vezetője

 1. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek kinevezésére (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 3. Javaslat a különleges gondozás önkormányzati feladatainak szervezésére (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Nevelési Tanácsadó, Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója

 5. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 7. Interpellációk, kérdések (írásban)
 8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) sz. rendelete módosítására (írásban)
 9. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 10. Javaslat a luxusadóhoz kapcsolódó rendelet megalkotására (írásban)
 11. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2006. (...) számú rendelete a sportról (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester
 13. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/1999.(111.23.) számú a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló többször módosított rendelete módosítása (írásban)
 14. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 15. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi Közbeszerzési Tervének tartalmára (írásban)
 16. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 17. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló intézményi szabályzatának módosítására (írásban)
 18. Előterjesztő: Dr. Szabó Csaba Városi Kórház főigazgatója

 19. Javaslat játszótér építésére pályázati forrás bevonásával (írásban)
 20. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 21. Rozgonyi úti Általános Iskola bővítéses rekonstrukciója engedélyokiratának elfogadása (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester
 22. Nagykanizsa volt Filmszínház épület műemlék jellegű bővítéses rekonstrukció beruházási program módosítása (írásban)
 23. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 24. 2006. évi akadálymentesítési program (írásban)
 25. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 26. Tömbrehabilitációs és városközpont közterület fejlesztési program 2006. évi feladatai (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester
 27. Nagykanizsai Fejlesztési Hitelprogram, azaz kamattámogatásos hitel kis- és középvállalatok (KKV) részére (írásban)
 28. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Hiesz Miklós ügyvezető

 29. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Önkormányzatának 2004-2007. évekre szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata (írásban)
 30. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 31. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2005. évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban)
 32. Előterjesztő: Gelencsér Gábor bizottsági elnök

 33. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2006. évi fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési tery elfogadására (írásban)
 34. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 35. Kiemelkedő személyiségek síremlékeinek gondozása a nagykanizsai temetőben (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester
 36. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2005. évi külkapcsolati eseményeiről és javaslat a 2006-os külkapcsolati tervre (írásban)
 37. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 38. Átmeneti változtatási tilalom elrendelése a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig (írásban)
 39. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 40. Javaslat a hulladéklerakóban keletkező gázok hasznosításához szükséges közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)
 41. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 42. A Dráva-Mura Térségfejlesztő Eurorégió Kht. vezető tisztségviselőinek megválasztása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Kelemen Z. Pál önkormányzati képviselő képviselői megbízatásának megszűnése (írásban) Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző
 2. Nagykanizsa 1970. helyrajzi számú, volt régi piac tulajdoni helyzetének rendezése (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester
 3. Fellebbezések (írásban)
 4. Javaslat városi kitüntetések és díjak adományozására (írásban)
 5. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Dr. Szabó Csaba bizottsági elnök

 6. Nagykanizsa 1970. helyrajzi számú, volt régi piac tulajdoni helyzetének rendezése (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester
 7. Nyílt ülés:

 8. Átmeneti változtatási tilalom elrendelése a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Napirend előtti hozzászólások:

Litter Nándor: Napirend előtt szeretnék én is egy bejelentést tenni. Több sajtótermékben megjelent, hogy a Közterület Felügyelet egy munkatársa lakáscserék vonatkozásában esetlegesen érintett. Én az Ingatlankezelő Intézménytől kértem egy anyagot ennek az ügynek a kivizsgálásával kapcsolatosan. Ez alapján megállapítottam, hogy nyolc olyan ügylet volt, ahol az érintett munkatárs valami módon közreműködött, tehát a cserében részt vett valamelyik oldalon. Én kértem az Ingatlankezelő Intézmény vezetőjét, hogy indítson belső vizsgálatot az üggyel kapcsolatosan. Ezeket a dokumentumokat átadtam a Közterület Felügyelet Vezetőjének, és ugyancsak vizsgálatra kértem. Szeretném a közgyűlést tájékoztatni arról, hogy én pedig feljelentést fogok az ügyben tenni.

Zakó László: Birtokomba került egy ellenőrzési jelentés, amely azt vizsgálja, hogy Nagykanizsán az elmúlt év november hónapjában a közintézmények és a városi kórház, oktatási, nevelési intézmények milyen áron szereztek be élelmezéshez nyersanyagokat. Hústermékekről, tejtermékekről és pékárukról van szó. Megdöbbentő eredményt hozott a vizsgálat. Nem akarom sokat húzni az időt, és minden sorát kielemezni, de azért alapvetően fontos mutatószámok kerültek napvilágra. A város intézményei csak novemberben néhány áruféleség vásárlása nyomán 1.175.000 Ft-ot dobtak ki úgy az ablakon, hogy nem a legolcsóbb pályázótól vásárolta meg ezeket az alapvető élelmiszeripari termékeket, hanem rendre a drágábbtól. A városi kórház ebből az összegből 13 %-al részesedik, miután csak a sertéscombbal több, mint 50 eFt-tal drágábban, a karaj kilóját majdnem 250 Ft-tal drágábban szerzi be, mint amilyen áron beszerezhette volna a nálam úgy jelentkező egyéb szállítótól. Éves szinten, ha ezt kiterjesztjük 12 hónapra, ami egy kicsit azért hamis, mert az iskolákban mondjuk nyáron nincs oktatás, és nyersanyagvásárlás sincs, 14 millió Ft-nál nagyobb összegre rúg ez az összeg. Amikor itt közgyűlésről közgyűlésre a kórház sanyarú helyzetét tárgyaljuk, és az ember szeme nem marad szárazon, hogy milyen rossz helyzetben van a város kórháza anyagi ellátottságát tekintve, akkor felmerül a kérdés, hogy hosszú évek alatt mennyi pénzt dobtak ki az ablakon ilyen beszerzési módozatokban. Szeretném megkérdezni, hogy amikor ezt a vizsgálatot februárban elvégezte a Jegyzői Kabinet, és ezt aláírásával átvette a kórház igazgató főorvosa, volt rá két hete, hogy reagáljon. Ez nem történt meg. Ezzel hallgatólagosan tudomásul veszi, hogy az intézményében, abban az intézményben, amelynek a szervezeti és működési szabályzatát, amit most levettünk napirendről, világosan le van fektetve, hogy Ő és gazdasági vezető-helyettese is felelős az intézmény gazdálkodásáért. Ezt rendben valónak tartja-e? Állítom, hogy ez a magatartás nem tisztességes. Arról is tudomásom van – mert közvetlen olyan forrásból származik az információ, akik jelentkeztek beszállításra –, hogy bizony, és most nem a kórházról beszélek, nehogy itt ilyen szófűzésből az derüljön ki, hogy én a kórházra utalok, de vannak olyan intézmények, ahol bizony a zsebüket húzzák szélesre annak reményében, hogy majd valami egyéb támogatás fejében esetleg attól a beszállítótól vásárolnak, aki, vagy amely cseppet sem a legolcsóbb. Éves szintem 10 milliókról van szó néhány áruféleség kapcsán.

Litter Nándor: Egyrészt itt nem jelentkezni kell csak, hogy ők is szívesen szállítanának be, hanem amikor ezek a közbeszerzések megindulnak, ajánlatokat kérnek, akkor kell ezeket az ajánlatokat rendben elkészíteni, hogy valaki labdába tudjon rúgni egy ilyen beszállításnál. A másik a kórház

sanyarú sorsa. Nem hiszem, hogy így tárgyaltuk ezt a dolgot, de lehet így is fordítani ezt az ügyet. Én úgy gondolom, hogy így mi nem tárgyaltunk a kórházról.

Dr. Szabó Csaba: Én örülök neki, hogy Zakó képviselő úr ennyire aggódik. Viszont fel szeretném hívni mindenki figyelmét arra, hogy így néz ki a dolog, hogy minden mindennel össze van keverve. Zakó képviselő úr ezek szerint, mint beszerzési szakértől is szerepel. Én csak úgy zárójelben megjegyezném, hogy a kórházban mi olyan minőséget garantálunk az ellátottak számára, ami nem tesz lehetővé napi vásárlást, naponta jelentkező beszállítókkal. Csak úgy megjegyzem, hogy akinek nincs ISO minősítése, az nem is lehet beszállító sem. Szerződések alapján dolgozunk. A kórház költségvetése megközelíti az 5 milliárd Ft-ot egyébként és minden fillérre nagy gondossággal ügyelünk. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet kiemelni aktuálisan egy terméket egy adott időszakban, amikor az olcsóbban is beszerezhető, különös tekintettel arra, hogy Magyarországon vágóhídi hulladék is szokott forgalomba kerülni. Mi igen nagy igyekezettel megteszünk mindent annak érdekében, hogy ilyesmi ne forduljon elő a kórházban. Még egyszer örülök, hogy ennyire aggódik képviselő úr. Javaslom, hogy jöjjön egy kicsit be, nézze meg, hogy hogyan dolgozunk, és akkor majd egy kicsit tisztábban fog látni.

Sajni József: Zakó képviselő úr, úgy gondolom, hogy az Ön előző felszólalása, mondhatnám azt, hogy illeszkedik abba a sorba, mely valamilyen kiragadott információ alapján elindul, és egy teljesen valamilyen logikai, sajátos logikai úton elérkezik valahová. Én úgy gondolom, hogy az intézmények és az intézményben élelmezéssel foglalkozók nevében kikérem magamnak az Ön állításait, és kikérem azt az állítást is, hogy itt mit tudom én milyen zsebek és egyebek vannak. Ha Ön tudni szeretné a pontos információkat, illetve ha tudni szeretné az intézmények reagálást, akkor kérem, szíveskedjen felkeresni a revizori csoportot, ugyanis oda be kellett nyújtani minden intézménynek írásban azt a reagálást, amit erre a megállapításra tett. Nem szeretném ezt részletezni. Ha Ön birtokában van esetleg ezeknek, akkor szíveskedjék átnézni, és szíveskedjék abból más következtetéseket levonni, és ne az intézményeket és az azokban dolgozókat vádolja azzal, amiről Önnek fogalma nincs. Egyébként hadd mondjam el, hogy azok az élelmezésvezetők, aki jelen pillanatban nem közbeszerzéssel jutnak hozzá különböző áruféleségekhez, ők napi alkuban vannak azokkal a beszállítókkal, akikkel minden nap megbirkóznak azért, hogy a lehető legjobbat és legolcsóbban vegyék meg. Ezek az intézmények átestek már egyszer a Kincstár közbeszerzési eljárásán, ahol is – nem tudom, hogy Ön az előző ciklusban képviselő volt-e itt a képviselőtestületben, nem – az intézmények súlyosan sérültek, mivel a húsáruk és egyebek úgy mentek el, ahogy nem lett volna szabad. Most mindenki lenyomja - ha megnézi - az árakat és ezek az egyedi alkuk senkinek sem hoznak hasznot, csak egyedül a gyerekeknek. Az étkezési térítési díj most már két éve nem megy fel. Ugyanolyan, vagy jobb minőségben tudnak az élelmezésvezetők biztosítani a gyerekek számára az ő koruknak és az ő fejlettségüknek megfelelő táplálkozást. Még egyszer kérném, hogy előtte, ha ilyen van, akkor legyen szíves tájékozódni majd.

Litter Nándor: Nincs vita. Én is érdeklődéssel várom, hogyha információk vannak arról, ha valaki visszaél az ilyen beszerzésekkel, akkor azt név szerint és intézményenként szeretnénk megkapni. Másik dolog pedig az, hogy éppen azért vizsgálta meg a revizori csoport Jegyző Úr utasítására, mert ismételten felvetődött, hogy vannak-e abból előnyök, ha együtt próbáljuk meg beszerezni a dolgokat, de ezen döntések előtt vagyunk még. Természetesen ebben majd a közgyűlésnek kell meghozni a szükséges döntést.

Dr. Kelemen Marcell: Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a régi piac területén történt ingatlanbontás ügyében Keszthely Városi Ügyészség velem szemben a büntetőeljárást bűncselekmény hiánya miatt, azért mert a cselekmény nem bűncselekmény, megszüntette. Szintén megszüntette a hivatal egy másik kollegájával szemben, aki a beruházási irodán dolgozik, bűncselekmény hiánya miatt.

Polai József: Az elmúlt héten, illetve két héttel korábban két alkalommal is a választókörzetemben Bajcsán és Kiskanizsán rögtönzött lakossági fórumot kellett az ő kérésükre tartani. Ennek oka az volt, hogy az autópálya építőanyagot szállító kamionok nagy tömeggel közlekednek a Törökvári és a Bajcsai utcában, és ezeken az utakon nemcsak az úthibákra hívta fel a lakosság a figyelmemet, hanem a házaikban keletkező repedésekre is. Kimondottan a munkálatok megkezdése, a közlekedés történése óta vannak ezek a problémák. Imre Bélával, a Közútkezelő nagykanizsai vezetőjével én ezt a problémát megvittam. Ő egy helyszíni szemlét is tudott már tartani az érintett cégek vezetőivel egybekötve, akkor ígéretet kaptunk szóban, hogy ez a probléma meg fog oldódni. Ennek mintegy

kettő hete és változás nem történt. Kérem Polgármester Urat, hogy ebben az ügyben legyen segítségünkre. Ezek az utcák, ahogy el lett mondva a helyszíni szemlén, nem kijelölt közlekedési útjaik ezeknek a gépeknek. Az ígéret megvolt. Ennek ellenére mégsem történik változás.

Gáspár András: Nem a város útján járnak.

Litter Nándor: Előzetes megállapodást elmondta Polai úr is, hogy az volt az autópálya építők ígérete, hogy elsősorban azokon a földutakon és egyéb helyeken fogják majd szállítani. Mi ezeket rögzítjük, illetve a Megyei Közúti Igazgatóság is rögzíti ezeknek a szállításoknak az útvonalait és újra felhívjuk a figyelmüket erre, hogy jobban figyeljenek oda a Megyei Közút Igazgatósággal együtt.

1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről (írásban)

Előadó: dr. Molnár József rendőrkapitányság vezetője

Dr. Molnár József, a rendőrkapitányság vezetője: Az anyag elég részletes, de néhány dologgal szeretném kiegészíteni. Mint ahogy látható az anyagból, Nagykanizsa város területén, illetve a Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűncselekmény-számban csökkenés volt tapasztalható az elmúlt évben. A kapitányság munkáját jellemző számadatok, statisztikai mutatók viszont tovább növekedtek, ami nagyon jó jel, ami azt mutatja, hogy hatékonyan végezzük munkánkat. Szintén fontos szempont a városban élők részéről a közlekedés biztonsága, és a tavalyi év azt mutatja, hogy bár a közlekedési balesetek bekövetkezésére a rendőrségnek közvetlen behatása nincs, de a közvetett behatás hatására mind az ittas vezetők száma, mind az ittasan okozott balesetek száma, mind egyébként a balesetek száma csökkent, és csökkent a balesetek súlyossági foka is. Az anyagból az is látható, hogy a kapitányság nagyon nagy hangsúlyt fektet a megelőzési tevékenységre, amely szinte teljes vertikumban érinti a lakosságot, döntően azonban az ifjúságot és az időseket céloztuk meg eddig. A következő évek feladata lesz a teljes körű bűn- és baleset-megelőzés megvalósítása.

Halász Gyula: Ez az anyag abban erősít meg bennünket, hogy az a hosszú évek óta tartó probléma, miszerint a TESCO környékén, illetve Kiskanizsán és a város több pontján a gyalogátkelőhelyek megerősítése, lámpával való ellátása, illetve a hiányzó helyeken járdaépítéshez fontos és közlekedésbiztonsági szempontból célszerű megoldani. Reménykedem benne, hogy a 22-es csapdájából sikerül kitörnünk, és hosszú évek óta küzdünk ezzel a probléma. Arra kérek mindenkit, Polgármester Urat is, a szakosztályt is, hogy lépjünk előre ebben a kérdésben.

Dr. Horváth György: Az előterjesztés mutatja azt a sokirányú és eredményes munkát, amit a rendőrség végez. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az Arany János úti körforgalommal kapcsolatos munkával kapcsolatban szeretném kérni, hogy nagyobb gonddal ellenőrizzék a közlekedést, mivel nagyon sok problémát okoznak. A táblák nem egyértelműek. Különben az a járőrözés, amelyet folytatnak, egyértelműen dicséretes és sokat segít a közbiztonság érdekében.

Röst János: Én is szeretném megdicsérni Rendőrkapitány Urat az anyag elkészítése okán. A javaslataikat mindenképpen meg kellene fontolni, hiszen olyan dolgokra hívja fel a figyelmet, ami a közlekedés jobbá tételét szolgálja. Ezek egy részét szerintem már az önkormányzat elkezdte megoldani, a másik része költségvetési tételt jelent. Azt tudom ígérni Önöknek, hogy megpróbáljuk ezeket beépíteni ebben az évben a költségvetési keret terhére. Viszont van egy olyan része a javaslatnak, amin vitatkoznék, és nem tudom elfogadni semmiképpen sem a javaslatot – ez pedig a türelmi zóna kijelölése. Úgy gondolom, hogy Magyarországon egyetlenegy város sem jelölt ki türelmi zónát, nem tartanám helyesnek, ha az önkormányzat ebben járna élen, hiszen az anyagból kiderült, hogy ez a tevékenység csökkenőben van Nagykanizsán, és meggyőződésem az, hogy ennek a kijelölése vonzaná ezt az iparágat, és nem lenne szerencsés az, hogy Nagykanizsa város ebben élen járna. A másik javaslatuk a parkoló gépjárművek elszállításának visszaállítása. Ez szerintem szintén lehet egy napirendi pont a közgyűlésen, de itt is nagyon meg kell fontolni ennek a visszaállítását, hiszen lakossági tiltakozások tömege volt korábban emiatt, és ennek az eldöntése nem csak szakmai kérdés.

Polai József: A beszámolót örömmel fogadom majd el, remélem több képviselőtársam ezzel így lesz. Egy dologról szeretnék beszélni. Ami nem volt jellemző Kiskanizsán, az nem régen megtörtént, hogy talán hárman, esetleg négyen követtek el egy közalkalmazottal szemben, munkahelyéről hazatérve, fejükre maszkot húzva és verték meg. Ez azt mutatja, hogy talán bár a lehetőségekhez mérten elégszer van a rendőrség jelen a városrészben, de úgy látszik, még sem elegendő mértékben. Kérem erről a helyről is, hogy amennyiben lehet, segítsenek abban, hogy még többször. Nem véletlenül szoktam elmondani azt, hogy egy ottani kihelyezett körzeti megbízott nagyon fontos volna. Ezek a bűncselekmények kezdenek elharapózni ott is. Kérem, amennyiben lehet, legyen megoldás valamilyen mértékben.

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, hogy ezt a munkát elvégezték. Azt hiszem, hogy az önkormányzatnak nagyon sok feladata lenne a jövőben, amit meg kellene oldanunk. Egy kicsit tovább mennék, mint Alpolgármester Úr, azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a beszámolót, köszönjük meg, amelyből számomra egyébként a bűnmegelőzés kérdése a legfontosabb, és az ott kifejtett tevékenység az, ami talán az elkövetkező években a bűncselekmények elkövetésének számát jelentősen csökkenteni fogja. Azt gondolom, hogy fogadjuk el egy olyan határozati javaslatot, amelyben kérjük fel a Via Kanizsa Kht-t, hogy a következő közgyűlésre vizsgálja meg az ebben a beszámolóban az önkormányzatot érintő feladatokat, erre tegyen egyrészt költségvetési számokkal pontos tervet készíteni, és akkor majd beszélgethetünk arról, hogy mit kell nekünk tenni. Ebben az anyagban egyébként az is tetszik, hogy megvan az is, amit a rendőrség maga vállal, amit el fog végezni és a jövőben meg fog tenni, tehát akkor mi is tegyük meg a mi dolgunkat.

Litter Nándor: Támogatom az utóbbi javaslatot.

Sajni József: Valóban az elvégzett tevékenység az, ami dicsérendő. Többek között azt szeretném kiemelni, hogy több helyütt is említést érdemel a gyermekekkel kapcsolatos, testi épség, biztonság ügye, ami rendkívül fontos, hiszen talán a legveszélyeztetettebb csoport, és a gyakorlatban is látjuk azt, hogy valóban segítenek az iskolák környékén, egyéb helyeken forgalmas időben. Emellett, amit Fodor Csaba képviselőtársam mondott, és az anyagban is szerepel, hogy mi az, amit meg kellene valósítani – úgy hiszem, ennek akkor lesz értelme, ha valóban ez alá lesz támasztva, akár határidőkkel és pénzügyi fedezettel, mert akkor lesz realitása, hogy ez valóban meg is oldódik. Egy dolgot szeretnék kérni. Ligetvárosban már többször elhangzott, és a legutolsó fogadóórámon kérték, hogy ugyan már valami érezhető a rendőri jelenlétből, de ha lehetne, akkor még inkább, hiszen ott halmozottan jelentkeznek azok a problémák, amelyek egyéb lakóterületeken nem, úgyhogy ez szíves kérésük, hogy ha lehet, akkor ezt még fokozzák.

György Pál: Kapitány Úr sok elismerést kapott képviselőtársaimtól, okkal, magam is ezen a véleményen vagyok, azonban úgy látom, hogy a város komfortérzete a közlekedés kapcsán nem igazán javult az elmúlt időszakban annak ellenére, hogy az útfelújításokra a múlt évben is és az idén is sokat áldozunk. Egy konkrét példát szeretnék mondani, itt elsősorban a táblák tiszteletéről, a korlátozások betartásáról, nem utolsó sorban a sebességkorlátozás betartásáról van szó. A konkrét példa: a Dózsa Gy. utca teljes hosszában felújításra került, és az útburkolat megóvása, illetve a lakók komfortérzetének javítása miatt az 5 tonnás teherautók onnan ki lettek tiltva – legalábbis ez a szándék született akkor meg, amikor a táblákat kihelyezték. Ezek a teherautók fittyet hánynak mindenre, és továbbra is ugyanúgy közlekednek a 20 tonnás vagy még nagyobb kamionokat is beleértve, mint korábban. Azon a véleményen vagyok, hogy tiltást ott kell bevezetni, ahol igazán indokolt, de ha már bevezetjük, a táblák becsülete, a szabályok betartása érdekében el kell járni, és azokat meg kell követelni.

Dr. Molnár József: A Dózsa Gy. úti példára reagálnék – több feljelentést tettünk a tehergépkocsi-vezetőkkel szemben, de folyamatosan ott, azon a területen nem lehetünk. Természetesen oda fogunk rá figyelni. Alpolgármester Úrnak válaszolva – én felvetem problémaként, hogy mi lenne a megoldás, hiszen azért a Dózsa Gy. utcából jelenségként még továbbra is a tiltott kéjelgés szabálysértés elég sokan elkövetik. Persze fellépünk vele szemben. Valóban csökkent, de úgy tudjuk keretek közé szorítani, ha ezt a lépést az önkormányzat esetleg meglépi. Ha nem, akkor a továbbra is a hagyományos eszközökkel lépünk fel. A gépjármű elszállítással kapcsolatban, ahogy a közmeghallgatáson is volt erről szó, hogy tilosban parkolnak gépjárművek – külön kiemeltem az anyagban, hogy a jogszabály lehetővé teszi, hogy az önkormányzat Közterület Felügyelete végezze ezt a tevékenységet. Ezzel segítenénk abban, hogy adott esetben olyan tilosban parkolókat tudjanak elszállítani, akik tényleg mozgásában akadályoznak akár mentőautót, akár tűzoltóautót. Tehát

megfontolásra ajánlottam ezt a kérdést. Köszönöm az elismerő szavakat, és megköszönném külön Polgármester Úrnak, Jegyző Úrnak, Alpolgármester Úrnak az egész éves támogatást. Külön köszönetemet fejezem ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány kuratóriumának, amivel támogatták munkánkat, és szeretném kérni a további támogatásukat.

Litter Nándor: Én is szeretnék csatlakozni a dicsérő szavakhoz, és egy olyan témakört megemlíteni, ami eddig nem hangzott el. Azt az aktivitást szeretném megköszönni, ami különböző pályázatoknál az önkormányzat és a rendőrség együttműködésében megnyilvánult, és úgy gondolom, hogy ezt továbbra is kérnénk és számítanánk erre. Kérem Önöket, hogy úgy fogadjuk el ezt az anyagot, hogy fejezzük ki dicséretünket az elmúlt időszakban végzett munkáért, és Fodor Csaba javaslata szerint kérjük meg a Via Kanizsa Kht. ügyvezetőjét, Gáspár Andrást, hogy ezen feladatokat szíveskedjen megvizsgálni, és a lehetséges megoldásokra költségek meghatározásával egy javaslatot készíteni részünkre. Kérem Önöket, hogy így fogadjuk el együtt ezt az anyagot.

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

73/2006.(III.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, egyben dicséretét és köszönetét fejezi ki a Nagykanizsai Rendőrkapitányság elmúlt időszakban végzett munkájáért.
  2. felkéri a Via Kanizsa Kht. ügyvezetőjét, hogy a beszámolóban megfogalmazott, az önkormányzatot érintő feladatokat vizsgálja meg, lehetséges megoldásukra – a költségvonzat meghatározásával – a közgyűlés számára tegyen javaslatot.

Határidő: 2006. április 25.

Felelős : Gáspár András ügyvezető

2. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek kinevezésére (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Pályázók

Litter Nándor: Kertváros Óvoda vezetői pályázatáról kell döntenünk. Megkérdezem a pályázót, hogy kíván el szólni, röviden összefoglalni a pályázata lényegét? Nem. Bizottsági Elnök Urat kérdezem a bizottság véleményéről.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság Hartainé Bobay Éva pályázatát áttanulmányozta. Ezt megelőzően közgyűlési anyagként is előttünk volt az a beszámoló, ami az elmúlt ciklusról az Ő, illetve az óvoda által végzett szakmai munkáról szólt, és azt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A volt vezető pályázta meg a vezetői állást a következő öt évre, bizottságunk úgy döntött, hogy az Ő személye biztosíték arra, hogy az a szakmai munka, ami elkezdődött, és amit az Ő irányításával az óvoda végzett, az egyértelműen a következő öt évre is garancia arra, hogy magas színvonalon tevékenykedjenek, és éppen ezért a bizottságunk is 6 igen szavazattal támogatta az Ő kinevezését, és ezt javasoljuk a közgyűlésnek.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Ennek megfelelően javaslom, hogy a Kertvárosi Óvoda vezetőjének az anyagunkban leírt 1. számú határozati pontban meghatározott feltételekkel nevezzük ki 2011. július 31. napjáig Hartainé Bobay Évát. Kérem Önöket, hogy fogadják el ezt a határozati javaslatot.

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A Vackor Óvoda vezetői pályázata következik. Itt is egy pályázó volt - Polgár Péterné, aki az intézmény jelenlegi vezetője. Megkérdezem a pályázót, hogy kíván-e szólni, összefoglalni a pályázatát? Nem. A bizottsági véleményt kérem ismertetni.

Sajni József: Hasonló a helyzet, mint a Kertvárosi Óvodában. Polgár Péterné is vezetőként pályázta meg a következő öt éves ciklusra a vezetői beosztást. Úgy gondolom, hogy szintén az előző közgyűlésen előttünk lévő szakmai anyag, illetve az a beszámoló, ami az előző öt év munkájáról szólt, egyértelműen bizonyítja azt, hogy a munkavégzés minősége, szakmaisága milyen volt. Úgy gondolom, az Ő helyzete talán még azért is egy kicsit nehezebb, mert két intézményegységben kell egyszerre ezt a munkát összehangoltan és jól csinálni. Ezt mindenféleképpen szakmailag, emberileg egyaránt jól megoldotta, és a leendő pályázata is biztosíték arra, hogy a következő öt évben is magas színvonalú szakmai munka folyik a két intézményegységben, ezért a bizottság úgy döntött, hogy 6 igennel támogatja az Ő vezetői pályázatát, illetve kinevezését, és ezt javasolja a közgyűlésnek is.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy a 2. számú határozati javaslatban meghatározott feltételekkel, tehát 2011. július 31. napjáig, öt évre a Vackor Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Polgár Péternét bízzuk meg az itt meghatározott keretek között. Kérem Önöket, hogy értsenek ezzel egyet.

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Az Általános Iskola Kiskanizsa következik. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a 3. határozati javaslat első bekezdésében Kertvárosi Óvoda szerepel, kérem Önöket, hogy azt javasítsák ki kiskanizsai iskolára. Erre az intézményvezetői munkakörre három pályázat érkezett. Daniné Rádóczi Erikát kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni a pályázati anyagához?

Daniné Rádóczi Erika: 1961-ben születtem Nagyatádon és 1983 óta élek Nagykanizsán. Ekkor mentem ugyanis férjhez, és mivel férjem határőrtiszt, ezért Nagykanizsára költöztünk. Időközben két gyermekem is született. Szakmai végzettségeim: a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, Szegeden végeztem magyar-történelem szakon. Ezek után felsőfokú oktatásinformatikusi végzettséget szereztem. Ezen kívül néptánc oktatói végzettséggel rendelkezem. Minőségbiztosítási képzésen vettem részt, illetve pályázatírói képzésen is részt vettem. Szakmai gyakorlatot általános iskolában szereztem, illetve az kisegítő iskolában – akkor még így nevezeték –, gyógypedagógiai gyakorlattal is rendelkezem. Szeretném megindokolni, hogy miért is adtam be a pályázatomat a kiskanizsai iskola vezetői állására. 23 éve élek Nagykanizsán, és ebből már 10 éve Kiskanizsán, ugyanennyi ideje dolgozom az Általános Iskola Kiskanizsa nevű intézményben. Ez idő alatt megismertem a kiskanizsai embereket, és úgy gondolom, hogy ez alatt a 10 év alatt át is tudtam érezni a problémákat, illetve az örömeikben is tudtam osztozni. Az iskolában folytatott minőségbiztosítási munka során kiderült az iskola számára és számomra is, hogy a kiskanizsai emberek minőségi iskolát szeretnének. Ehhez a kiskanizsai iskola megtartó erejét kívánom javítani – a pályázatomban is ezt emeltem ki tulajdonképpen fő gondolatként. Mint ahogy Önök is tudják, a mai adatok szerint a Kiskanizsán élő gyermekek közel 50 % nem a kiskanizsai iskolába jár általános iskolába. Hogy ennek mi az oka, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy legfőképpen az oka az, hogy a tájékoztatás hiánya áll fenn, tehát tulajdonképpen az iskolának az lenne a feladata, hogy nagyobb tájékoztatást adjon akár a városrész, akár a város lakossága számára az iskolában folyó munkáról és az eredményeiről. Ezen kívül természetesen az iskola oktatási palettáját is különböző oktatási programokkal kell színesíteni ahhoz, hogy értékeket tudjunk teremteni, és kedvet teremtsünk arra, hogy a szülők oda írassák be a gyermekeiket. Ehhez véleményem szerint egy menedzsertípusú iskolavezetésre van szükség, és a tájékoztatóanyagok elkészítésére és kiadására, illetve a médiában való iskolai tájékoztatásra. Pályázatom másik sarkalatos pontja a továbbtanulási helyzet javítása, mert iskolánknak nagyon kiemelt feladata az, hogy a középiskolákba első helyen megjelölt intézményekbe jussanak be tanulóink. A bejutáshoz, illetve a középiskola eredményes elvégzéséhez kellene nagyobb segítséget nyújtanunk tanulóinknak. Úgy gondolom, hogy ehhez a szakmai segítséget úgy tudnánk megadni, hogy a középiskolák szintjén szakmai munkaközösségekkel vennénk fel a kapcsolatot, és összehangolnánk a mi munkánkat a középiskolai szakmunkaközösségek munkájával. Ezen kívül

pályaválasztási szülőértekezletet, tájékoztató jellegű szülőértekezletet tartanánk, és ez egy régen jól bevált módszer volt, most egy kicsit megfeledkeztünk erről az oldaláról a pályaválasztásnak. Azt gondolom, hogy ezt fel kellene eleveníteni. Ezen kívül pedig a 7., 8. évfolyamon a középiskolára való felkészítő foglalkozások bevezetését kellene megtennünk. Ezt természetesen nem a kötelező órák, hanem a szabadon felhasználható órák terhére, illetve mint most is működik nálunk egy nívócsoportos oktatás a főbb tantárgyakból, ebbe kellene beépíteni. Harmadik téma, amit kiemelnék a pályázatomból, ez a testvérvárosi kapcsolatok témakörébe tartozik. Azt gondolom, hogy Nagykanizsa testvérvárosaiban működő iskolákkal fel kellene vennünk a kapcsolatot, így nekünk is, a kiskanizsai iskolának. Ez ügyben el is indult egy kezdeményezés iskolánkban, igaz, hogy nem közvetlen testvérvárossal, de a közelmúltban felvettük a kapcsolatot egy lendvai általános iskolával annak kapcsán, hogy iskolánk tavaly elnyerte az ÖKO-Iskola címet, és ez a lendvai iskola ÖKO-Iskola, és éppen emiatt közösen tudunk pályázni majd, és közös programokat tudunk kölcsönösen szervezni a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy ezt a területet jobban ki kellene aknázni. Zárógondolatként igazából a felvilágosodás egy nagy gondolkodójának mondatával szeretném zárni mondandómat. Ez úgy szól, hogy nem a változásoktól kell félnünk, hanem a változatlanságtól, mert abban nincsen fejlődés. Ez az én munkámnak is az alapgondolata, és ahogy eddig is tettem, az eddigi értékekre építve szeretném a változtatásokat megtenni.

Litter Nándor: Kérdezem Rácz Károlynét, hogy kíván-e szólni?

Rácz Károlyné: Két-három gondolatot szeretnék hozzátenni a beadott pályázatomhoz. A pályázati anyagomból kiderül, hogy 25 éve dolgozom Kiskanizsán. Az újításokban, a szakmai fejlődésben nagy szerepem volt. Az elmúlt években beadott pályázatok is ezt bizonyítják. Az anyagban szerepel egy pályázat, ami tulajdonképpen akkor még nem volt eldöntött. Szeretném elmondani, hogy egy 18 milliós uniós pályázatot adtunk be, aminek a címe a kompetencia alapú képzésre való átállás. Ezt első évben 5. és 7. osztályban vezetjük, majd a következő években felmenő rendszerben, ami egyértelműen meg fogja határozni az iskola oktató-nevelő munkáját. Ennek a szakmai anyagának a kidolgozása a nevemhez fűződik, nagy szerepem volt benne, projektmenedzseri feladatokat látok el benne. Úgy érzem, hogy ezzel nagy mértékben fejleszthető az iskola, amire szükség van.

Litter Nándor: Silló Zsoltot kérdezem, hogy kíván-e szólni? Nem. Sajni Józsefet kérem, hogy a bizottsági álláspontot szíveskedjen ismertetni.

Sajni József: Először is szeretném tájékoztatásul elmondani, amit gondolom, a közgyűlés minden tagja tud, hogy ebben az évben ott, ahol több pályázó volt egy intézményben, szakértői véleményt kért a szakosztály. Gondolom, ez mindenkinek a birtokában van. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, amikor a pályázókat meghallgatta, alapvetően arra volt figyelemmel, hogy egyszer milyen a vezetési program, annak a tartalma, illetve figyelembe vettük a szakértői véleményt, ezen túl pedig figyelembe kellett és kell vennünk a nevelőtestületnek a szakmai programra vonatkozó támogatottságát, illetve az illető pályázónak a személyére történt támogatottsági arányokat, amit az alkalmazotti közösség tett meg. Mindhárom pályázó esetében elmondható, hogy a pályázók a vezetési programot egy reális helyzetértékelésből kiindulva alkották meg, és mindhárom pályázó alapvetően és egyértelműen arra törekedett, hogy az intézmény jelen helyzetéből vagy a realitásokból kiindulva egy olyan programmal álljon elő, ami mindenféleképpen előrelépést jelent. Ezt ki-ki a maga módján, esetleg más-más szemszögből, de alapvetően mindenkit ez a szándék vezérelt. Úgy gondolom, hogy egy intézmény életében, amikor a vezetőn kívül még kettő vagy még több belső pályázó van, az részben könnyíti, részben nehezíti a helyzetet. Könnyíti abban, hogy ha ennyi jó ötlet és ennyi jó javaslat van arra, hogy hogyan lehet egy intézményben szakmailag továbblépni, akkor abban kell bízni, hogy egy pályázat lejártával ezek az erők, ezek az ötletek, ezek a javaslatok összegeződnek, és ezek kicsúcsosodnak egy olyan minőségi munkában, ami a jelenleginek a továbblépését is jelentheti. Nehezíti abban, hogy ahol több pályázó van, ott esetleg megoszlanak a vélemények, és akár itt is lehet látni, hogy alkalmazotti vagy a tantestületi döntéseknél ez látható. Összességében a bizottság minden vélemény és minden információ birtokában azt a döntést hozta, hogy Daniné Rádóczi Erika pályázatát, illetve személyét 2 igen és 4 tartózkodással javasolja a közgyűlésnek elfogadásra, Rácz Károlyné pályázót és pályázatát 1 igen és 5 tartózkodással javasolja a közgyűlésnek, és Silló Zsolt pályázót és pályázatát 6 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek.

Tóth László: Meg szeretném kérdeni, mivel Kiskanizsán működik részönkormányzat, milyen álláspontot alakítottak ki az iskola vezetőjével kapcsolatban. Daniné Rádóczi Erikától kérdezem – mert utalt arra, hogy elvégzett egy pályázatíró tanfolyamot, ha jól értelmeztem –, hogy mennyire ismeri a

pályázatírásokat, lehetőségeket, mit tud ebben a továbbiakban tenni, javítani? És célzott a menedzsertípusú igazgatói felfogásra – úgy gondolom, hogy ez dicséretes. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a városi rendezvényeken hogyan tudná elképzelni az iskola aktívabb részvételét?

Daniné Rádóczi Erika: Valóban elvégeztem egy pályázatírói képzést, és én is tevékenyen részt vettem eddig is az iskola pályázatírásában. Ez a kompetencia alapú oktatásról szóló pályázat is részben az én munkám is, és azt gondolom, hogy ez a pályázat is és még számos más pályázat is van olyan, ami az iskola tartalmi és minőségi munkáját is kiválóan tudja javítani. Úgy gondolom, hogy ebben a munkában, természetesen a pályázatíró iroda segítségét is nagy fokban figyelembevettük, illetve segítséget kértünk tőlük eddig is, és ez után is együtt kívánunk működni ebben a munkában a pályázatírói irodával. A másik kérdéssel kapcsolatban pedig a város kulturális életében úgy gondolom, hogy iskolánk eddig is vállalt szerepet. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ezen egy kicsit javítani kellene, több kulturális rendezvényen kellene részt vennünk, hogy jobban megismertessük egyrészt Kiskanizsa kulturális értékeit – gondolok itt a néphagyományokra és a népi értékekre –, illetve, hogy magáról az iskolánkról és az iskolánkba járó tehetséges tanulókkal is meg tudjanak ismerkedni a város rendezvényein.

Polai József: Mind bizottsági szinten, mind a részönkormányzat meghallgatásán mindhárom pályázót meghallgatva, számukra kérdéseket feltéve és az előttünk lévő pályázatból próbáltuk megismerni mindhárom pályázó szándékait és jövőbeli céljait. Ahogy Sajni úr is elmondta, valóban mindhárom pályázó az intézménnyel kapcsolatban előremutató és mindenképpen fejlesztő szándékú és különösen kihangsúlyozta mindhárom pályázó, hogy a létszámmegtartás egy fontos feladat, és azt tartjuk mi is, és ezt nem győztük elégszer hangsúlyozni már eddig is. Mindezek után nem kívánok már kérdéseket feltenni, de szeretném a részönkormányzat véleményét tolmácsolni. A pályázatokat megismerve és meghallgatva a pályázókat, a településrészi önkormányzat a következő határozatot hozta. 2/2006.(111.21.) KTÖ határozat: A kiskanizsai iskola intézményvezetői feladatainak ellátására Silló Zsoltot javasolja a közgyűlésnek megbízni – 4 igen és 1 tartózkodás mellett.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A szavazás előtt szeretném tájékoztatni Önöket a 277/1997. Kormányrendelet 20. § (2) bekezdéséről. 2002. január 1-jétől kezdődően a nevelési-oktatási intézmény vezetői megbízásánál azonos feltétellel rendelkező pályázók esetén előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A mellékletben megtalálják felsorolva mindazokat a végzettségeket, külön egy oszlopban azt is, hogy ki és ki nem rendelkezik szakvizsgával. Daniné Rádóczi Erika szakvizsgával nem rendelkezik. Tehát azonos feltétel esetén. A döntés egyébként ebben a szituációban a közgyűlésé.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Szavazni fogunk a már sokszor ismertetett és egyeztetett módon, tehát mindenkinek egy igen szavazata van, és ABC sorrendben fogjuk a szavazást végrehajtani. Daniné Rádóczi Erika igazgatói pályázatáról szavazunk.

A közgyűlés 1 igen, 3 nem és 22 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Rácz Károlyné pályázatáról szavazunk.

A közgyűlés 1 igen, 2 nem és 23 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Litter Nándor: Silló Zsolt pályázatáról szavazunk.

A közgyűlés 23 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Silló Zsolt igazgatói kinevezése mellett döntöttünk a határozati javaslatban meghatározott feltételekkel. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola következik. Öt pályázat érkezett, és szakvélemények alapján azt javaslom, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a

pályázati kiírásban előírt képesítési feltétel – amely tanári végzettséget jelent – hiánya miatt Magyar Ferenc, Robár Etelka és Vizeli József pályázatát a további pályázati eljárásból zárja ki.

Dr. Fodor Csaba: Az én javaslatom egyszerűbb, tisztességesebb és végrehajthatóbb. Azt javaslom, hogy ezt a pályázati kiírást minősítse eredménytelennek, bízza meg egy évre Vizeli igazgató urat az igazgatói teendők ellátásával, és írjunk ki pályázatot újra. Azt gondolom, azért tisztességesebb ez, mert a pályázati kiírásban, amikor kiíratták a közgyűléssel, akkor elfelejtették közölni velünk, hogy az a tanári képesítés, amely kiírásra került, nem jogszabályi kötelem, tehát azt úgy írtuk ki. Azt gondolom, hogy egy olyan iskolában, ahol 10 éve igazgatja valaki ezt az iskolát, eredményeket ér el, sem a munkájával, sem az iskolában végzett tevékenységével semmiféle kifogás nem volt – ez annyira igaz, hogy az elmúlt közgyűlésen ez a közgyűlés fogadta el Vizeli igazgató úr beszámolóját az iskolában végzett munkáról, egyhangúlag, mindenféle észrevétel és ellenvetés nélkül –, tehát azt hiszem, hogy akként minősíteni valakit és olyan helyzetbe hozni, hogy be se adhasson érvényes pályázatot, mert így íratják ki velünk ezt a kiírást, nem szerencsés, és nem is igazán tisztességes eljárás. Azt gondolom továbbá, hogy végigcsináltatták az iskolában mind a pedagógusi karral, mind az egész közalkalmazotti állománnyal a szükséges eljárást, amelynek azért érdekes számai jöttek ki, amelyből az tűnik ki, hogy Vizeli József az összes alkalmazott tekintetében 61,5 %-ban kapott támogatást az iskolából. Azt gondolom, hogy ez azért látszik, és a másik négy pályázó kapta a fennmaradó 38,5 %-ot megosztva. Tehát azt hiszem, hogy nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ennek az iskolának valóban igazgatója legyen, de azt is, hogy azt az igazgatót valóban a végzett munka alapján, a benyújtott pályázat alapján, a testületi döntés alapján válasszuk ki. Nekünk tapasztalatunk van abban, hogy aki eddig igazgatója volt ennek az intézménynek, az mit produkált és mit produkált az Ő igazgatósága alatt az intézmény. Azért is fontosnak tartanám egyébként az új pályázat kiírását és eredménytelennek minősíteni ezt a pályázatot, mert tudomásom van arról, hogy az iskolából vannak olyan pedagógusok, akik azért nem pályáztak – megfeleltek volna a mostani pályázati kiírásnak is –, mert Ők elégedettek voltak ezzel a vezetéssel. Nyilvánvalóan, ha fel lettek volna világosítva az emberek, köztük mi is, én is, és a pályázó is, és mindenki más is, hogy nem is adhat be érvényes pályázatot a jelenlegi igazgató, akkor más pályázók kerülhettek volna ide. Azt gondolom, hogy ez az iskola nem is olyan régen a balatonmáriai tábor működtetését, üzemeltetését is átvette önként az Igazgató Úr vezetése alatt. Méltánytalan ez az eljárás, ha ezt most nem eredménytelennek minősítjük.

Polai József: Frakciónk ugyanilyen véleményen van részben, mint Fodor képviselőtársam, tehát vagy ezt a variációt tudnánk támogatni, hiszen valóban az történt, hogy valamikor még időben talán nem kellett volna befogadni akkor a pályázatokat, ha úgy gondoljuk, hogy nem fogadható be. De ez nem történt így, be lettek fogadva, mindenkit meghallgattak, és végül azzal szembesültek bizottsági szinten, hogy őket ki kell zárni. Nem tartjuk mi sem ezt így etikus megoldásnak. Azt javasolnánk, hogy legyen kiírva egy újabb pályázat a lehető legrövidebb időn belül. Adjunk lehetőséget – ahogy Fodor úr is említette – pályázni még egyszer újra másoknak is, hiszen az is megtörténhetett volna, hogy a két belső pályázóval szemben újabbak nem kívántak volna pályázni, mert hiszen elfogadták vezetőjüknek, és esetleg ebben tudatban, ha tudják, hogy Ők ki lesznek zárva, viszont pályáztak volna. Tehát a határozati javaslatom az, hogy egy újabb pályázat kiírása történjen meg a lehető legrövidebb időn belül, és ennek a kiírását tegyük közzé. Volt erre már példa egyébként, hogy így cselekedtünk, nem is olyan régen, például a Thury iskola esetében.

Litter Nándor: Értem a javaslatot, de egy oktatási bizottság tagjától, aki maga is az oktatás területén dolgozik, aki a mi szakértői bizottságunk, elvárható lett volna, hogy ez ne most jusson eszünkbe, és ne most tegyünk ilyen javaslatot, hanem az eljárás során, amikor ezt a pályázatot kiírtuk. Azt javaslom, hogy most hallgassuk meg Dr. Pintérné Grundmann Fridát, aki a pályázat kiírásával kapcsolatos körülményekről fog szólni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy ez a kiírás, ez a szűkítés, ami a tanári végzettséget előírja, 2001. óta így történik. Az azt megelőző időszakban elsőbbséget élvez a tanári végzettséggel került kiírásra. A két kinevezés esetén, ami megtörtént két ciklusban, az volt az egyszerűbb változat, hogy nem volt tanári végzettséggel rendelkező, tehát nem kellett előnyben részesíteni. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem ebben az évben került módosításra, nem hirtelen módosításról van szó, tehát 5 éve ez az önkormányzat mindig így írja ki. Egyébként, hogy Önök eredménytelennek minősítik, és újra kiírják a pályázatot, erre a közgyűlésnek joga van. Az eljárás egyébként lebonyolítható addig is, amíg az új tanév elkezdődik, tehát akár egy éves megbízást se kell adni. De azzal kapcsolatban, amit Önök felvetnek, hogy miért fogadjuk be, szeretném a

közgyűlésnek tájékoztatásképpen elmondani, hogy a pályázat előkészítőjének nincs arra felhatalmazása, hogy előzetesen értékelje, szelektálja a beérkezett pályázatokat. A munkáltatói jogkör gyakorlását venné át ebben az esetben, ami hatáskör elvonást jelent, ha akár formai, akár tartalmi okokra hivatkozva a benyújtott pályázatok közül bármelyiket kizárná az eljárás további menetéből. Ily módon minden beérkezett pályázatot továbbítani kell a véleményezési joggal rendelkezők részére. Tehát még egyszer szeretném felhívni a figyelmüket, nem volt joga a jegyzőnek, és ezáltal a nekünk átadott hatáskörben sem kizárni senkit. Meg kellett hallgatni a véleményezést. És elnézés kérek, a pályázat magyar nyelven jelent meg, a végzettségi feltétel ki volt írva. Egyébként, ha a pályázati procedúrától akartak, vagy a sérelem, hogy ezt végig kellett vinni, egyetlenegy esetben lehetett volna ezt elkerülni, ha végzettség hiánya miatt az adott szituációban az érintett visszavonja a pályázatot. Ez a döntés az ő kezében volt egyébként, ők álltak elébe, végigcsinálták az egyeztetési folyamatot. Szeretném Önöknek elmondani, hogy minden szakértői véleményt bekértünk. Annyiféle végzettség volt némelyik esetben mellette – például a jelenlegi igazgatónál egy humán szervezői szakos végzettség is, csak ez általános iskolában tanításra nem jogosít fel, ennek megfelelően hiába az egyetemi végzettsége, nem nevezhető ki a jogszabály jelenlegi állása szerint. Azzal szeretném zárni, a jogszerű eljárás szerint kizárni a pályázatból, illetve be nem fogadni a pályázatot, nem lehetett. Önöknek egyébként joga van arra, hogy az új pályázati feltételt, és bővítik. De ez a bővítés azt jelenti, hogy az eddig öt év gyakorlatát, illetve az azt megelőző elsőbbség gyakorlatát szűnteti meg az önkormányzat. Ehhez egyébként joga van.

Dr. Fodor Csaba: Azt szeretném pontosan megkérdezni, hogy van-e jogszabályi kötelező előírás arra, hogy általános iskolai igazgatói pályázatnál tanári végzettséget írjon elő az önkormányzat, vagy előírhat tanítói végzettséget is, amiből három van a jelenlegi igazgatónak?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A jogszabály azt mondja ki, hogy mindenki megbízható elviekben vezetőnek, akinek jogosítványa van arra, hogy olyan típusú intézményben tanítson. Ennek megfelelően igen, a pályázati kiírás 138-as rendelete azt mondja az 5. §-ban, hogy magasabb vezetői megbízás estén a megbízási feltételeket meg kell jelölni, és itt felsorolja. Például iskolai végzettségek. Tehát az önkormányzat öt éven keresztül, illetve azt megelőzően is minden alkalommal az elsőbbséggel is ezt a szándékát fejezte ki, tehát ez történt. Nem kötelező a tanári végzettséghez kötni az igazgatói megbízást. A városban egyébként mindenütt tanári végzettséggel látják el jelen pillanatban a feladatot.

Röst János: Úgy gondolom, hogy Fodor Csaba képviselőtársamnak osztályvezető asszony egyértelmű választ adott. Egy kérdés akkor tisztázódhat, hogy amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy eredménytelennek nyilvánítja ezt a pályázatot, akkor elvileg megbízható a jelenlegi igazgató.

Litter Nándor: Nem ezt mondta.

Röst János: Ha nem lehet ebben szavazni, akkor ez a kérdés értelmetlen a továbbiakban, mert akkor ez a változat ilyen értelemben nem jöhet szóba, mint szavazás. A másik javaslatom pedig az, hogy a közgyűlés előtt legyen 5 perc szünet, mert úgy gondolom, hogy a közgyűlés akkor tud felelősen dönteni, ha ennek a jogi részét teljes mértékben tisztázzuk. A pályázók véleményezése során szerintem az önkormányzat, illetve a bizottságok, iskola helyesen járt el. Ez lehet félreérthető, nyilván az fennáll, de úgy gondolom, hogy nem történt törvénytelenség.

Zakó László: Két észrevételem van. Az egyik az, hogy Vizeli József ráutaló magatartást tett akkor, amikor Ő évekkel ezelőtt beiratkozott egy olyan iskolába, ami már a jelenlegi szabályok szerint ezek szerint előírás ahhoz, hogy Ő betöltse ezt a tisztséget. Polgármester Úr, Önnek is mondom, hogy Vizeli úr két év múlva végez azzal az iskolával, amivel már jogosult lesz ezt a munkakört betölteni. A másik pedig, Polgármester Úr, Ön már párszor áthágott ilyen dolgot akkor, amikor önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői kinevezésekor csupán humánus megfontolásból esélyt adott az ügyvezetőnek a nyugdíjazásáig történő foglalkoztatására, és ennek már az Ön esetében van hagyománya, úgyhogy nem tudom, hogy most ilyen mereven miért zárkózik el ettől, miközben Vizeli úr nemsokára végez azzal az iskolával, amivel jogosulttá válik a munkakör betöltésére.

Litter Nándor: Nem emlékszem erre, amire utal. Egy dologra igen. Az Uszoda ügyvezetőjének 5 hónapot adtunk még arra .... Az nem nyugdíjazás. Én egyedül nem döntök, de ezekkel egyetértettem egyébként, amik felvetődnek.

Sajni József: Úgy gondolom, hogy a közgyűlés meglehetősen nehéz feladat előtt áll, és arra, hogy miért jutott ide a közgyűlés, gondolom mindenkinek vannak ötletei, és ezt a folyamatot, hogy miért ide jutott, felesleges visszafelé göngyölíteni, de azért azt el szeretném mondani, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság mindent mérlegelve azt a határozatot hozta – és itt térek vissza arra, amit osztályvezető asszony mondott, hogy tulajdonképpen ki állapíthatja meg azt, hogy egy pályázat érvényes vagy nem, illetve kizárható vagy nem. Amikor először felvetettem, akkor az volt a válasz, hogy elvileg a kinevező, tehát a közgyűlés. Úgy gondolom, a bizottságunknak van annyi kompetenciája, hogy el kellett dönteni, hogy mi is történjen, illetve a mi állásfoglalásunk és a határozatunk arról szólt, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megállapítja, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában a beadott pályázatokból három nem felel meg a kiírás feltételeinek. Ezt alátámasztja a szakértői vélemény is. Ezt 4 igen és 2 nem szavazattal a bizottságunk elfogadta. Ezek után a második határozat arról szól, hogy a bizottságunk a két érvényes pályázó személyét javasolja az általunk feltüntetett arányban a közgyűlésnek. Igazából szeretnék arra kitérni, hogy ez elvileg, a nem megfelelés bárhogy is nézzük, tehát valami kritériumnak nem felelt meg, és ezt nem mi, hanem a szakértő is kijelentette, hogy nem felel meg a pályázó. Tehát mi egy szakértővel szemben, akinek az a dolga – és mind az öt pályázatot szakértő minősítette –, nehéz azt mondani, hogy mi ezt úgy fogadjuk el, hogy nem fogadjuk el. Egyúttal szeretném kifejezni, hogy – ugyan nincs itt Fodor Csaba képviselő úr, de Ő rosszul értelmezi az arányokat. Az intézményvezető személyére, vagy a szakmai programjára leadott szavazatok nem úgy vannak, hogy itt van 61 %, és a többi 38, hanem mindenkire van igen szavazata mindenkinek, tehát mind az 5 személyre külön-külön papír van, arra igennel és nemmel szavazhat, és tulajdonképpen így alakulnak ki azok az arányok, ami az Önök előtt lévő 3. és 4. lapon a szakmai programról, illetve a vezető személyéről szólnak, mert ha valaki ezt összeadja, ez nem 100 %. Tehát ez a belső arányokat tükrözi. Az, hogy ennek a folytatása mi. Úgy gondolom, hogy az intézmény életében a legrosszabb, ha nincs vezető. Úgy gondolom, hogy az intézmény számára mindenféleképpen a közgyűlésnek kötelessége, hogy úgy nevezzen ki vezetőt, aki biztosítja azt, hogy ott nyugodt és az eddig szakmai folytatása történjen meg. Az, hogy mit érvénytelenítünk, és a közgyűlés kimondja, hogy nem, kérem, azért mindent vegyenek figyelembe, tehát az összes véleményt, az összes szakmai véleményt, és a szakértői véleményt is. Az intézményben aláírást gyűjtöttek, és azt mi megkaptuk, természetesen ebből az sugárzik, hogy az intézményben aggódnak amiatt, hogy mi lesz, tehát, hogy mi a további folytatás. Úgy gondolom, hogy ez a mi felelősségünk, és kérném, hogy ezt mindenki alaposan fontolja meg. Ismertettem a bizottság álláspontját, és nagyon jó lenne, ha az, ami – lehet, hogy az információ nem egészen pontos – az intézményből kiszivárog, az nem egészséges sem az intézmény, sem a gyerekek, senki szempontjából, mert ott eléggé bizonyos csatározási folyamatok vannak, ami részben természetes, hiszen van két belső és három külső pályázó, de úgy gondolom, hogy nekünk itt nagy a felelősségünk, és kérem, mindenki úgy kezelje ezt az ügyet.

Dr. Kolonics Bálint: Fodor Csaba képviselőtársammal egyetértve nem kívánom elismételni az Ő érveit. Annyit kívánok hozzátenni, hogy gondolja át mindenki azt, hogy ennek az intézménynek működni kell, a tanári kollektívának ott együtt kell működni a vezetővel. Egy ilyen pályázati kiírást követő, egy ilyen pályázati elbírálás eredményeként egy kinevezés nem biztos, hogy megnyugvást hoz, és nyugodt munkát tud eredményezni az intézményen belül. Tehát mindenképpen javaslom azt, hogy írjunk ki új pályázatot, gyorsan, hiszen adott esetben ez a szeptemberi beiratkozás előtt még a nyár folyamán elbírálható, és kinevezhető az új vezető. A jelenlegi pályázók érdekei sem sérülnek, hiszen bárki pályázhat ismét. Nem az a kérdés egyébként most, hogy jogszerű volt vagy sem a pályázatok benyújtása és elbírálása. Itt oda kanyarodtunk vissza, hogy hogyan történt meg a pályázat kiírása, a közgyűlés milyen információkkal rendelkezett. Számtalan esetben megkérdezzük bizottsági ülésen is, illetve itt a közgyűlésen is a szakosztálytól, hogy a jogszabályi feltételeknek a pályázati kiírás megfelel-e, de úgy látom, hogy ez a kérdés kevés, hiszen itt mozgásteret ad a jogalkotó a közgyűlésnek. Még kérdéseket kellene feltenni, hogy mennyiben enged eltérést, mert jelen esetben is az tűnik, hogy nem voltunk kellő ismeretek, információk birtokában – és akkor finoman fejeztem ki magam – akkor, amikor ezt a pályázatot kiírtuk. Tehát ez a javaslatom.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy jogszerű volt ennek a pályázatnak a kiírása. Semmi gond ezzel nem volt, de értem az érvelést, hogy lehetett volna lazítani.

Cserti Tibor: Én azok közé tartozom, akik rosszul érzik magukat, mert nem vagyok nyugodt, és őszintén szólva, ha a végeredményt kell mondanom, akkor és is az mellett vagyok, hogy meg kellene ismételni ezt a pályázatot. Miért? Döntő részt egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal, akik azt mondják, hogy milyen indokok alapján kellene megismételni. Valóban a szakmai programot, az

intézményi programot és az intézmény szakmai munkáját értékelte a közgyűlés az elmúlt alkalommal. Ott különösebben nagy megállapítást nem tett, plusz munkával terhelte. Ugyanakkor a balatoni tábor üzemeltetési nem ki munka a pedagógusok részéről. Úgy érzem, ez többek között intézményvezetői koordinációs feladat is, és ezzel nem azt mondtam ki, hogy a jelenlegi igazgató munkáját kívánom támogatni, általános jellegű megállapítást tettem. Egyetértek az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsággal a tekintetben, hogy a legrosszabb, ha nincs vezető, de annál rosszabbnak tartom, ha nincs meg az a fajta támogatottság és az a nyugodt munkalégkör egyé intézmény életében. A pedagógus munka a gyerekről, a gyereknevelésről szóljon. Úgy gondolom, hogy e tekintetben nagy fontossággal bír a folyamatosság, hogy az intézményi szakmai munkát a mindenkori fejlődés ellenére is az intézményben dolgozók tudják támogatni, és ha vezetőcserére kerül sor, akkor az elvi lehetőséget mindenkinek meg kell adni az ott dolgozók részére is. E tekintetben meg vagyok győzve, hogy a kiírás jó volt, nem figyeltünk oda. Tehát nem jogi és adminisztratív probléma van, ha problémáról beszélünk. A nevelési-oktatási intézményvezető megbízási feltételeinél – 18. § b. pontja – hogy másodszor és további alkalommal történő esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség elfogadható. Nem tudom, hogy ez akkor hogyan értendő, amikor itt vizsgáljuk, hogy ki indulhat, és ki nem indulhat. Nem vagyok szakértő, de nem vagyok meggyőzve arról, hogy az egész pályázati procedúra akkor a pályázati rendszer minden elemére kitért. A pedagógusoknak törésmentes átmenetet, a közgyűlésnek bölcs döntést kívánok. Én akkor tudnék bölcs döntést hozni, ha megfontoltan, akár még az új tanév előtt, vagy a következő tanévben, egy éves megbízással.

Polai József: Mivel elhangzott, hogy bizottsági ülésen kellett volna bizonyos javaslattal előállni, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a bizottsági ülésen határozottan szavazásra kértem azt a kérdést feltenni, hogy a három pályázó ne legyen kizárva.

Litter Nándor: Nem mostanról beszéltem, ha akkor, amikor kiírtuk a pályázatot. Tehát az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságtól és olyan személyektől, akik az oktatásban dolgoznak, mint Ön is. Én, aki nem ebben dolgozom, elvárhatnánk, hogy ne utólag polemizáljunk ezen a kérdésen, hogy ott szűrjük ki, ha van probléma – szerintem.

Kereskai Péter: Nevelési-oktatási intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatban talán még soha nem szóltam hozzá, de úgy gondolom, hogy most kell. Nekem az előttem szólókhoz képest egészen más a véleményem. Sokszor az volt a problémánk, hogy egy pályázó van, mindig az éppen aktuális intézményigazgató pályázott. Most pedig az a bajunk, hogy nagyon sok a pályázó. Volt egy kiírás, amit elfogadtunk. Úgy gondolom, hogy tiszta helyzet. Akár én is pályázhattam volna, bár tanári végzettségem nincs, de nem csodálkoznék rajta, ha kiderülne, hogy sajnos nem feleltem meg a pályázati feltételeknek. Nem gondolom, hogy újra ki kellene írni a pályázatot. Egy kicsit – lehet, hogy sokan nem értenek ezzel egyet – egy pohár vízben lévő viharnak érzem az egészet. Szerintem döntési helyzetben leszünk. Vannak pályázók, van pályázati kiírás, aminek vagy megfeleltek, vagy nem. Elsősorban azért kértem szót, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményét hallottuk, kíváncsi lennék az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság véleményére is.

Dr. Kelemen Marcell: Szeretném felhívni az Önök figyelmét néhány tényre. Az egyik tény az, hogy Önök kiírtak egy pályázatot, és ebben a pályázati kiírásban az Önök határozatában meghatározták a pályázati feltételeket. Ezek olyan feltételek, amelyekkel szemben meg kell, hogy feleljenek a pályázók. Tehát Önöknek össze kell hasonlítaniuk, hogy az Önök által kiírt pályázati feltételeknek a pályázók megfelelnek-e. Az előterjesztésben foglaltak szerint az öt pályázóból három ezeknek a feltételeknek nem felel meg. Ebből a szempontból a megítélésem az, hogy Őket ki kell zárni ebből a pályázati eljárásból, róluk Önök nem dönthetnek, hiszen a pályázati feltételek hiányában Őket nem is lehet kinevezni az intézmény vezetőjének. Eredménytelennek nem minősíthetik Önök ezt a pályázati eljárást, hiszen van két pályázó, aki az Önök által kiírt pályázati feltételeknek megfelel. Önök egy dolgot tehetnek. Döntenek erről a pályázatról, és abban az esetben, ha egyetlen pályázó sem kapja meg a kinevezéshez szükséges minősített többséget, új pályázatot írnak ki. Az új pályázat kiírásakor Önök dönthetnek úgy, hogy akár tanító végzettségű személyt is beengednek a pályázati körbe, és majd az elbíráláskor Önök eldöntik, hogy a pályázók számától és végzettségétől, személyétől függően kit támogatnak. Erre az időszakra, ha ezt le lehet bonyolítani még a következő tanév kezdetéig, abban az esetben nem kell megbízni senkit sem az intézményvezetői feladatok ellátására, ha viszont nem bonyolítható le az újabb pályázat, abban az esetben meg kell bízni Önöknek valakit, aki ideiglenesen egy évig ellátja. Osztályvezető asszony számot ad arról, hogy ismeretei függvényében lebonyolítható-e egy ismételt pályázati kiírás. Ha igen, akkor jelen pillanatban, jelen közgyűlésen nem kell dönteni

esetlegesen, ha Önök nem támogatnak senkit, arról, hogy egy évre kit bíz meg a közgyűlés az iskola vezetésével.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Jegyző úr a lényeget elmondta. Arra felhívom a figyelmet, hogy az egy éves megbízásra is és új pályázat kiírásra is akkor van lehetőség, ha a magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre. Tehát a minősített többséget nem kapja meg egy jelölt sem. Nem tartom célszerűnek ezen intézménynél az egy évre szóló megbízást, és ezt nem kívánom jelen pillanatban indokolni. Gyorsított eljárásban egyébként lebonyolítható, tehát kérhetjük a pályázat kiírásánál – valamilyen felárral kell akkor megjelentetni, de elviekben szeptember 1-jére igazgatója lehet az intézménynek az eddigi tapasztalatunk alapján.

Dr. Fodor Csaba: Akkor arra kérek minden képviselőt, hogy szíveskedjen mindegyik pályázónál tartózkodni, utána pedig legyen eredménytelen ez a kiírás, és visszavonom azt a javaslatomat, hogy egy évre írjunk ki pályázatot, hanem sürgősséggel oldjuk meg az új pályázati kiírást, ahol valóban csak a törvényi feltételeket írjuk ki, és tegyük lehetővé, hogy a jelenlegi igazgató is nyújtson be pályázatot, és akkor a pályázatokat tartalmuk alapján tudjuk összevetni, és tartalmuk alapján tudunk róla dönteni. Ez lenne álláspontos szerint egy tisztességes és követhető álláspont, vélemény és gyakorlat.

Kereskai Péter: Várnám az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság véleményét. Másrészt, amit Jegyző Úr elmondott, és osztályvezető asszony korábban említett, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ha az egyetlen lehetséges akkor, hogy hármójukat kizárjuk, akik nem feleltek meg, kettőről szavazunk – ha nincs eredménye, akkor megbízható-e bárki a pályázók közül.?

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A három pályázóról nem lehet szavazni, őket jogilag ebben a szituációban ki zárni. A két pályázónál, ha nem kapja meg a minősített többséget, akkor csak azt lehet megbízni az egy éves időtartamra, akinek abban az intézményben jelenleg határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonya van. Ez jelen pillanatban a három tanító végzettséggel rendelkező pályázó lehet, vagy az intézményben természetesen bárki, akinek a közalkalmazotti jogviszonya határozatlan időre szól.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Úgy látom, ha elfogadjuk Fodor Csaba és mások javaslatát, akkor egyrészt az eddig, 2001 óta alkalmazott feltételeken lazítunk, ezzel kimondjuk azt, hogy minden iskolában ..... Én így értettem.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Azért szeretném pontosítani, mert majdnem az a látszat, hogy itt tudatos átverésről van szó. Az indulástól kezdve benne volt a feltételben mindig, hogy elsőbbséget élez a tanári végzettség. Tehát jelen pillanatban, ha a tizenvalahány éves hagyomány szerint lett volna kiírva, akkor sem lehetne a három tanítói végzettségűt kinevezni. De Önöknek jogukban áll fellazítani, és azt odaírni, hogy a 18. §-ban előírt feltételek szerint hirdetik meg a pályázatot. Csak azt szeretném tudatosítani, hogy nem az történt, hogy bárkit át akartunk mi verni. Volt egy tizenvalahány éves gyakorlat, és annak megfelelően jártunk el. Kérdés és kérés erre vonatkozóan nem volt.

Litter Nándor: Ugyanezt mondtam végül is, hogy a korábban alkalmazott gyakorlat szerint került kiírásra ez a pályázat. Ha ezen változtatunk, akkor ezen lazítunk, és a többi intézményünkben is az itt kiírt pályázati feltételeknek megfelelő vezető vezeti az iskolát. Úgy gondolom, hogy mindent megbeszéltünk ebben a kérdésben.

Dr. Fodor Csaba: Lehet, hogy volt ilyen tizenvalahány éves gyakorlat, azt nem vitatom. De már két ciklus óta igazgató volt, de eddig sem volt tanári végzettsége.

Litter Nándor: Elhangzott, hogy nem volt más pályázó.

Dr. Fodor Csaba: Akkor nem gyakorlat volt ez. És az lett volna a tisztességes ... Litter Nándor: Ne használja a tisztességes szót.

Dr. Fodor Csaba: De igen. Akkor lett volna az, amikor kiírták a pályázatot, és azt mondják nekünk, hogy ezt a pályázatot így írjuk, de ezzel – felhívjuk a figyelmet – az az igazgató, aki 10 éve igazgatja

ezt az iskolát, és jól vezeti, és soha semmi kifogás nem merült fel sem az iskolával, sem az Ő munkájával kapcsolatosan, nem lesz jogosult pályázni. Ezt kellett volna akkor elmondani.

Litter Nándor: Kértem, hogy a tisztességes szót ne használjuk ebben a körben, mert mindig így írtuk a pályázatok. Nem használható ebben az esetben ez a szó, mert nem tisztességtelen volt az eljárás.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Azért kívánok szólni, mert egyrészt azt gondolom, hogy senkit nem az vezérelt, hogy bárkit becsapjon, és hogy a jelenlegi igazgatónál miért nem tűnt fel, ha mi úgy írjuk ki a pályázatot, hogy most azt javasoljuk Önöknek, hogy puhítsunk be, akkor lehet, hogy az lett volna a vád, hogy azért, hogy pályázhasson a jelenlegi igazgató? Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az iskola által benyújtott tantárgyfelosztás alapján pályázhatott volna az igazgató, hiszen felső tagozatban tanít. Csak akkor oszthatta volna oda azt az órát, ha neki erre vonatkozóan a végzettsége megvan. Tehát az, hogy mi kívülről nem tudjuk, hogy kinek mikor milyen végzettsége van éppen – ráadásul neki van egy egyetemi végzettsége, ami humán szervező, és tizenvalahány éve áll fenn ez az előnyben részesítés is. Elnézést kérek, ha bárkit ezzel mi félrevezettünk volna, de higgyék el, hogy fel nem merült volna bennünk, hogy ezt itt külön hangsúlyozzuk, hiszen egy tizenvalahány éves gyakorlatról van szó. De hogy a jelenlegi igazgató esetében miért nem merült fel, ezt szerettem volna azért a közgyűlésnek elmondani.

Dr. Szabó Csaba: Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a 82/2006.(111.22.) ÜJKB. számú határozata: az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek megbízatását tartalmazó előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja 5 egyhangú szavazással.

Litter Nándor: A vitát lezárom ebben a kérdésben, amiről eddig szó volt. Utána majd a pályázatokról és az igazgató kinevezésről természetesen újranyitjuk a vitát, ha odajutunk. Az elhangzottak alapján, és konzultálva Jegyző Úrral, az a tényhelyzet hogy nekünk nem kell arról döntenünk, hogy hányan vehetnek részt ebben az igazgatói pályázati elbírálásban. Itt két fő vehet részt, mivel a pályázati kiírásnak három fő nem felel meg, tehát Magyar Ferenc, Robár Etelka és Vizeli József pályázatáról itt a közgyűlésünk nem dönthet, mert akkor megsértjük a pályázati kiírásban foglaltakat. Az egyéb eljárás végeredménye lehet az, amit Önök mondtak, hogy nem kapja meg a két másik jelölt a szükséges szavazatot, de nekünk az Ő pályázatukról az Ő meghallgatásuk után kell döntenünk. Így szeretném ezt a dolgot folytatni. Van-e ezzel kapcsolatosan olyan észrevétel, ami más megállapításra jutna?

Cserti Tibor: Ha jól figyeltem, akkor nagyon egyszerű a dolgunk, mert ha két pályázóra szűkíti le a közgyűlés a kiírás alapján, akkor a másik feltétel is azonnal érvénybe lép, hogy a két pályázó közül az egyiknek megvan a közoktatás vezetői szakvizsgája, és előnyben kell részesíteni. Szó szerint idézek. Így kell értelmezni, vagy nem?

Litter Nándor: Választ fogunk erre adni. Azt kérdezem, hogy az általam az előbb megfogalmazottakkal összefüggésben van-e észrevétel?

Dr. Kelemen Marcell:......

Litter Nándor: Jegyző úr azt javasolja, bár szerintem erről nem kell szavazni, mert akkor megsértjük a pályázati kiírást. Ez ellen az észrevétel ellen van észrevétel? Nem látok észrevételt.

Dr. Kelemen Marcell: Formálisan Önöknek minden benyújtott pályázatról dönteniük kell, valamilyen döntést hozniuk kell – függetlenül attól, hogy valakinek a képzettsége, vagy bármilyen egyéb, az előírásban foglalt feltételei nem felelnek meg a pályázati kiírásnak. Tehát el kell utasítaniuk, ki kell mondaniuk a közgyűlésnek. Mindannyian tudjuk, és elmondtuk, és megállapították, a bizottság is, és mindenki, de mégis Önöknek, mint a pályázatok elbíráló szervének ki kell mondaniuk, hogy x-nek, y-nak és z-nek a pályázatát elutasítják azért, mert .. Természetesen ez egy olyan döntés, ami ellen akár jogorvoslattal is lehet élni, mert nyilvánvalóan a pályázók érdekeit érinti. Kérem, hogy döntsenek a három személy elutasításáról, és érdemben a két megbízásról, akinek megfelelnek a feltételei. Ha egyik sem kapja meg, akkor a következő lépésről kellene majd beszélni.

Litter Nándor: Mi van akkor, ha sikertelen lesz a három pályázó esetében a szavazás. Akkor pedig törvénytelenül folytatja a munkát, de nem érdemes ezzel tovább folytatni a polémiát. Akkor elfogadva

Jegyző Úr módosított javaslatát, szavazásra teszem fel a kérdést, egyrészt Magyar Ferenc pályázatát kérem, hogy utasítsuk el, mert nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. Aki igent nyom, elutasítja a pályázatot.

A közgyűlés 16 igen és 11 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Robár Etelka pályázatával kapcsolatosan javaslom, hogy utasítsuk el, mert nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

A közgyűlés 17 igen és 10 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Vizeli József pályázatával kapcsolatosan kérem, hogy utasítsuk el, mert nem felel meg a kiírási feltételeknek.

A közgyűlés 17 igen és 10 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Tehát a jelenlegi helyzet az, hogy két pályázó pályázati anyagáról kell döntenünk, és most lehet kérdés az, amit Cserti úr felvetett. Kérem Pintérné, hogy szíveskedjen erre a kérdésre válaszolni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Nem ismétlem meg a jogszabály. Azonos feltételek esetén. A két pályázó esetében nem azonosak a feltételek. Az egyiknek egyetemi végzettsége van, és nincs közoktatás vezetői végzettsége, pedagógia szakon egyetemi végzettséggel rendelkezik. A másik pályázónak van közoktatás vezetői végzettsége, tehát szakvizsgával rendelkezik. Természetesen ezek a mérlegelés tárgyát képezhetik, de az azonos feltétel az én megközelítésemben ebben az esetben nem áll fenn.

Litter Nándor: Kérem a két pályázót, először Buchleitner-Szabó Évát, hogy szíveskedjen ismertetni elképzeléseit az iskola vezetésével kapcsolatosan.

Buchleitner-Szabó Éva: Igazából nem is ezzel szerettem volna kezdeni, amivel most kezdem. Itt az öt ember helyébe kellene képzelnünk magunkat, és külsősként úgy érzem, hogy nagyon nehéz nekem, mert ahogy hallottam, eleve külsős pályázót lehet, hogy nem is képzelnek el ennek az intézménynek az élére.

Litter Nándor: Kérem, hogy az elképzeléseire koncentrálni. Az életben sokszor vagyunk nehéz helyzetben, és aki ennek az iskolának esetlegesen az igazgatója lesz, vagy régi, vagy új, az is került már nehéz helyzetbe, és fog a jövőben is. Ezt ne boncolgassuk.

Buchleitner-Szabó Éva: A vezetői programom valójában kettő fő irányt céloz meg. Az egyik fő irány az iskola életére, a nevelők, az ott dolgozók életére irányul, a másik pedig a fenntartó és a város elvárására. Nagyon sokszor hallottuk a mai nap folyamán, hogy mindenkinek fontos az iskolában működő jó légkör kialakítása. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy vezetőként ezt célozzam meg először, tehát az iskolában egy demokratikus, nyugodt, félelemmentes légkört kialakítása, és úgynevezett csapat kialakítása, ahol mindenki úgy dolgozik, hogy ottaninak érezze magát. A következő iskolára vetített célkitűzésem, hogy az iskola eddigi jó hírnevére alapozva –amit eddig elért – továbbvigyem ezt a jó hírnevet a sportban, az idegen nyelv, a művészeti oktatás területén, és erre alapozva továbbfejlesszem ezt. Nagyon fontosnak tartom a gleisdorfi kapcsolatépítést. Németszakos lévén úgy gondolom, hogy ebben élenjárhatnék, és nemcsak a csereüdülésre gondolok itt, hanem a pedagógusok szakmai továbbképzésére is. Fantáziát látok a balatonmáriai tábor üzemeltetésében, itt is nemcsak a gyerekek csereüdültetésére, hanem a pedagógiai szakmai konferenciák megtartását is céloznám. Rendkívül fontosnak tartanám a pályaorientációt. Itt már említettem korábban is, hogy a városnak nagyon fontos az, hogy kihalófélben lévő szakmákat esetleg népszerűsítsen, megnézzük azt, hogy melyek azok a szakmák, melyek azok a hiányszakmák, amelyekbe esetleg a gyerekeket

tovább lehetne vinni. Ez a városnak is nagyon jó lenne, hiszen 7., 8. osztályosokat esetleg célzottan tovább lehetne irányítani egy bizonyos cél iránt. Nagyon fontosnak tartom a médiával és a sajtóval való kapcsolatot, és a különböző kulturális rendezvényeken való fellépést, és rendkívül fontosnak tartom a szponzorok megcélozását. Hogy mi a fenntartó és a város felé feltett célkitűzésem – elsősorban egy igazgatónak úgy gondolom, hogy menedzsertípusúnak kell lenni, tehát szeretném az iskolát menedzselni. Nagyon fontosnak tartom, mint már említettem a szponzorok felkutatását, és a pályázatokban való részvételt. Jelenleg egy EU-s pályázat szakmai szakértője vagyok, “Az információs technológia az általános iskolákban' című pályázat 250.000 uniós pályázat szakértője vagyok. Ezen kívül Interreg III/A pályázatban tolmácsként és projektgazdaként veszek részt. Pályázatíró tréningeken vettem részt, és a 2007-2013 tartó Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati elérési lehetőségeit úgy gondolom, hogy mindenféleképpen szeretném kihasználni, és ha a bizalmat elnyerem, akkor mindenféleképpen az iskola jó hírnevét továbbítanám, és a városért dolgoznék.

Litter Nándor: Vörös Andrea Tündét kérem, hogy szíveskedjen ismertetni a programját.

Vörös Andrea Tünde: Két általános iskolai tanári végzettséggel rendelkezem. A Jannus Pannonius Tudományegyetemen nemcsak pedagógia szakot végeztem, hanem iskolaelemző, fejlesztő specializációt is. Itt a közoktatás vezetői tananyag nagy részét mi tanultuk, de jelenleg járok közoktatás vezető képzésre is. 2007-re várhatóan meg tudom szerezni ezt a képesítésemet is. A pályázatomból néhány pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt a tanóra tevékenységekhez kapcsolódóan mindenképpen hangsúlyoznám, hogy az eddig elért eredményeket nagyon fontosnak tartom, és ezeket mindenképpen továbbviendőnek is, de szeretném jó néhány ponttal ezt kiegészíteni, ugyanis a mai gazdasági, piaci helyzetben, ha egy iskola nem tud újat hozni, akkor nagyon nehezen tud az iskolahasználók körének teljes mértékben megfelelni. Az alsó tagozatban nagyon fontosnak tartanám elsősorban pedagógiai szempontokból a nagyfelmenő rendszer megteremtését. A felső tagozatban pedig az esélyegyenlőség mellett, ami az integrációs, illetve felzárkóztató programokat is tartalmazza, a tehetséggondozás számára az országos tudományos diákköri munkába bekapcsolódni. Ez 2005-től már benn van a rendes országos szakmai versenyeztetési jegyzékben, és nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a Veszprémi Egyetem bázisiskolájával, tehát könnyűnek tűnik az ide való kapcsolódás. Szakmai szempontból pedig a nevelőközösség számára is egy nagyon fontos előrelépési lehetőségnek tartanám. A pályázatomban nagyobb részt foglalkoztam a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésével, ugyanis, ha a családok helyzetét megnézzük, illetve, ha a mai viszonyokat vizsgáljuk, azért azt láthatjuk, hogy a gyerekek nagy része délutáni időben nem igazán célszerűen lekötött, tehát az iskolának fontos szerepet szánnék abban, hogy ezekkel a szabadidős tevékenységekkel a gyermeket ne csak a tanuláshoz, hanem megfelelő szociális viselkedésmód kialakításához is hozzásegítse. Ennek kapcsán a pályázatban említettem a szabadidő-szervező munkájának kiemelten való kezelését, illetve a bűnmegelőzési programhoz való kapcsolódást. A délelőtt elején hallhattuk ennek néhány pontját. Az akadémiával is felvettem a kapcsolatot. Itt azt tudni kell, hogy jelen pillanatban a Dunántúlon igazából Pécsett és Sopronban van ennek megfelelő központja, és elképzelhetőnek tartják, hogy ha egy bázisiskolát létesíthetnénk Nagykanizsa környékén. Ez nem csak a gyerekek számára jelentene plusz programot, illetve egy olyan együttműködési készség kialakítását, hanem a pedagógusok számára is tartalmaz továbbképzési lehetőségeket, újabb technikák megismerését, illetve szakmailag is egy előrelépési lehetőséget. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a pedagógustársadalom számára az iskolai tevékenységeken kívül is esetlegesen lehessen mód továbblépésre. Kiemelném még a pályaválasztás fontosságát, mindenképpen rendszeresíteném, illetve folyamatosabban kezelném a jelenleg a Városi Könyvtárban működő pályaválasztási tanácsadó szolgáltatásait, és fontosnak tartanám, hogy bizonyos vállalkozások, szakmák területéről rendszeresen az iskolába hívjunk meg vendégeket, így is segítve a szülőket, gyerekeket az esetleges piaci igényeknek, lehetőségeknek a megismerésében. A kapcsolatrendszereket emelném még ki, amivel a pályázatomban foglalkoztam. Mind lefelé, mind felfelé fontosnak tartom az építkezést. Nagyon jól lenne, ha az óvodákkal való kapcsolat nem csak a beiratkozás előtti időszakokra helyeződne, hanem egy folyamatos kapcsolattartással ezt meg tudnánk oldani. Közel van a Kertvárosi Óvoda, nagyon jó közös programokat tudnék elképzelni nem csak az óvodában, hanem egy közös óvoda-iskolai rendszerben, és természetesen nem csak a beiratkozás előtti időszakokban. Nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás a középiskolákban a pályaválasztással kapcsolatban. Bár ez ismert azt hiszem mindenki számára, hogy a Kőrösi Iskola eredményei eddig is jók voltak, de jól lenne, ha minél több intézmény igazgatója, vezetője tudna az középiskolai igényekről bemutatót tartani. Ezt is fontosnak tartanám megszervezni. Ezen kívül megemlíteném a támogatói kör létrehozását. Egy intézmény gazdálkodása elég nagymértékben kötött, és a bevételeket valamilyen szinten inkább csak az intézményi terem-bérbeadásokból lehet

segíteni. Egy ilyen támogatói kör létrehozásával, folyamatos kapcsolattartásokkal úgy érzem, hogy több eredményt is el lehetne ezen a területen érni. A végére helyezném a vezetői elképzeléseimet, illetve irányelveimet. Nagyon fontosnak tartom a pontos, egyértelmű cél- és feladat-meghatározást, amikor a nevelőtestülettel együttműködve követjük, próbáljuk elemezni ezeket a folyamatokat. Nagyon fontos a munkahelyi légkör megteremtése, ami természetesen a kölcsönös bizalomra és egymás iránti tiszteletre kell, hogy épüljön. A kommunikáció fejlesztését tartom elengedhetetlen feltételnek a különböző iskolán belüli szintek között, ugyanis az információáramlás nagyon fontos abban, hogy egymás munkáját megfelelően ismerjük, és értékelni tudjuk.

Cserti Tibor: A korábbi felszólalásokból talán kiderült, hogy aggódom az intézmény munkájáért, illetve törésmentes átmenet érdekében szeretnék indítványt tenni. Még a marxista ..... is elismeri a megszüntető-megőrző jelleget. Úgy gondolom, hogy ha jogilag azt mondjuk, hogy két érvényes pályázat van, nyilvánvaló – számomra mindkét jelölt szimpatikus, érvelése meggyőző, úgy gondolom, az a legfontosabb, hogy beilleszthető legyen vezetői program egy intézményi munkába. Az is nagyon fontos, hogy a közösség befogadja, segítse, támogassa a gyerekek érdekében, hiszen azokról szól alapvetően a dolog. Azt szeretném mindkét jelölttől megkérdezni – és befolyásolja nyilvánvalóan a szavazatomat –, hogy a jelenlegi vezetéssel, aki ki lett zárva, el tudnának-e vele képzelni például helyettesi munkakapcsolatot, tehát vezetői munkakapcsolatot annak érdekében, hogy a korábbi értékek megtartásra kerüljenek?

Bicsák Miklós: A két jelölthöz ugyanez a kérdésem lett volna. Ugyanakkor szeretném megkérdezni a két pályázótól, ha bármelyikük elnyeri a pályázatot, ezt a jelenlegi helyzetet fel tudják-e oldani a tantestületben annak érdekében, hogy a gyerekek ne szenvedjenek hátrányt?

Litter Nándor: További észrevételek, vélemények nincsenek. A vitát lezárom. Kérem a két pályázót, hogy szíveskedjen a két feltett kérdésre válaszolni.

Buchleitner-Szabó Éva: Mielőtt benyújtottam volna a pályázatot, bementem az iskolába, ismertem az igazgató urat korábban is, bemutatkoztam, és elmondtam, hogy szeretnék pályázni. Igazgató úrral jó kapcsolatban vagyok, és általában ismerem az ott lévő kollégák véleményét. Első szempont, amiért ezt az iskolát céloztam, mert valamikor ide jártam iskolába, és nagy érzelmi kötődésem hozzá, a második az, hogy az ott dolgozók közül rendkívül sok embert ismerek, a harmadik pedig az, hogy a munkámhoz mindenféle segítséget az igazgató úrtól megkaptam. A kérdésre pedig, hogy el tudnám-e képzelni – ha a nevelőtestület igent mond – a vezető-helyettes kiválasztásánál az igazgatónak jogában áll a vezető-helyettest megnevezni és kinevezni, de ehhez a nevelőtestület véleményére van szükség, ha a nevelőtestület ebben támogatna, akkor igen. De mivel nálam elsődleges szempont volt - és ezzel is kezdtem - a jó és nyugodt légkör kialakítása, úgy gondolom, hogy elsősorban rájuk hagyatkoznék.

Vörös Andrea Tünde: Sokkal másabb véleményt nem tudok mondani, mint a pályázó kolléganőm. Jelen pillanatban én nem ismerem ilyen szinten tantestületet, mint ahogy Ő, nem ismerem a véleményüket, de a vezetői elképzelésemben szerepel az a gondolat, hogy mindenképpen velük együttműködve és rájuk hagyatkozva kívánok ebben a tekintetben dönteni. Meg kell mondanom, hogy ilyen mélységében az igazgató urat sem ismerem jelen pillanatban, hogy azt tudjam mondani, hogy biztosan tudok vele dolgozni, de azt sem mondhatom, hogy nem tudnék vele együtt dolgozni. Úgy gondolom, hogy egy hosszabb idő szükséges ahhoz, vagy legalábbis jó néhány hét, egy munkakapcsolat, hogy ezt el tudjam dönteni, hogy valóban a vezetésben egymás partnerei tudnánk-e lenne, ugyanis az elengedhetetlen, hogy egy vezető a helyettesével vagy helyetteseivel olyan viszonyt alakítson ki, hogy kifele közösen az elképzeléseiket összefogva sugározzák. Erre a kérdésre nem tudnék most igennel és nemmel sem válaszolni.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Röst Jánosnak volt egy ügyrendi javaslata, hogy tartsunk szünetet a döntés előtt egy rövid konzultációra. 5 perc szünetet tartunk.

Szünet

Litter Nándor: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatói munkakörére beadott pályázatokról fogunk dönteni. Két jelölt maradt még versenyben. Buchleitner-Szabó Éva és Vörös Andrea Tünde.

ABC sorrendben fogom a szokásos módon indítani a szavazást. Kérem, először Buchleitner-Szabó Éva pályázatáról döntsünk.

A közgyűlés 17 igen és 10 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Vörös Andrea Tünde pályázatáról döntünk.

A közgyűlés 8 igen, 1 nem és 18 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatát hozza:

74/2006.(III.28.) számú határozat

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2006. augusztus 1. napjától 2011. július 31. napjáig – öt nevelési évre – a Kertvárosi Ovoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Hartainé Bobay Évát bízza meg.

Fizetési fokozat:

Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény:

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 5 %

Garantált illetmény összesen:

Összesen kerekítve:

Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a

Járandóságok összesen:

G 10 170.968 Ft

8.548 Ft 179.516 Ft 179.500 Ft 45.080 Ft 224.580 Ft

Határidő: 2006. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2006. augusztus 1. napjától 2011. július 31. napjáig – öt nevelési évre – a Vackor Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Polgár Péternét bízza meg.

Fizetési fokozat:

Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény:

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 5

Garantált illetmény összesen:

Összesen kerekítve:

Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a

Járandóságok összesen:

 

G 13 189.028 Ft

9.451 Ft 198.479 Ft 198.500 Ft 45.080 Ft 243.580 Ft

Határidő: 2006. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2006. augusztus 1. napjától

2011. július 31. napjáig – öt nevelési évre – az Általános Iskola Kiskanizsa intézményvezetői feladatainak ellátásával Silló Zsoltot bízza meg

Fizetési fokozat:

Kjt. 1 .sz.melléklete szerinti garantált illetmény:

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 8 %

Garantált illetmény összesen:

Összesen kerekítve:

Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a

Járandóságok összesen:

 

G 10 170.968 Ft

13.677 Ft 184.645 Ft 184.600 Ft 45.080 Ft 229.680 Ft

Határidő: 2006. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2006. augusztus 1. napjától 2011. július 31. napjáig – öt nevelési évre – a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával BuchleitnerSzabó Évát bízza meg

Fizetési fokozat:

G7

Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény:

152.908 Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 8

12.233 Ft

Garantált illetmény összesen:

165.141 Ft

Összesen kerekítve:

165.100 Ft

Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a

45.080 Ft

Idegen nyelv tudási pótlék 50 %

9.800 Ft

Járandóságok összesen:

219.980 Ft

Határidő: 2006. szeptember I.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

Litter Nándor: Tehát Buchleitner-Szabó Éva nyerte el a pályázatot a határozati javaslatban megfogalmazott feltételekkel. Gratulálok és azt szeretném kérni, hogy azokat az elhangzott észrevételeket, amelyek a munkával kapcsolat itt megjelentek, azt az aggódást, ami megfogalmazódott a képviselőktől, ezt szíveskedjen figyelembe venni döntéseinél, és a korábbi időszakban végzett hatékony és eredményes munka érdekében békét és egységet teremteni az iskolában.

3. Javaslat a különleges gondozás önkormányzati feladatainak szervezésére (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Nevelési Tanácsadó, Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az új intézmény, ami létrejön, egy többcélú, összetett feladatokat ellátó intézmény, és ahogy azt az anyagban részletesen elemezve megtalálják, négy önálló intézményegységet fog működtetni ez az intézmény. Ez azt jelenti, hogy mind a négy intézményegység, amely meghatározott feladatokat végez el, szakmailag önálló és

egy függetlenített intézményegység-vezető irányításával látja el a szakmai feladatokat és egy magasabb vezető kerül kinevezésre, aki az Igazgatótanács segítségével igazgatja majd az intézményt. Formailag ebben az esetben úgy kellett eljárni, hogy a két jelenleg meglévő intézményt meg kell szüntetni, ezért megtalálják mindkét intézménynek – a Rózsa úti Általános Iskolának és a Nevelési Tanácsadónak – a megszűntető okiratát. Szeretném kérni Önöket, hogy a Nevelési Tanácsadó esetében szíveskedjenek a telephelyen módosítani a helyrajzi számot, mert ott rossz szám lett beírva. Az 5-ös a jó. Ennyi módosítást kérünk ott. Szeretném kérni, hogy a közgyűlés hozzon egy olyan döntést, hogy ne keljen minden egyes határozatnál végigvezetnünk azt a változtatást, amit a szakértő javasol, hogy a névben nem Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként jelenjen meg, hanem Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, tehát mindenütt, ahol az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szerepel, annak a helyére Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kerül. A közgyűlés előtt kiosztottuk Önöknek azt az alapító okiratot, amely az új intézményt létrehozza, ott már átvezettük ezeket az elnevezéseket. Ennek az alapító okiratban vannak következményei, kérem, hogy ezeket is módosítsák. A 5.1. pontban, tehát a feladat, amit megjelölünk, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra változik. A szakágazati besorolásnál a 8.1. pontban csak az alapfokú oktatás marad, és ami ott szerepel felnőtt oktatásként, az az intézmény kiegészítő tevékenységeibe kerülhet át. Ennek következménye, hogy a 11.1-es a vállalkozói tevékenység törlésre kerül az alapító okiratból, az az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat túl azon, hogy mindenütt, ahogy kértem, illetve jeleztem, ez az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Szakszolgálatra kerül majd módosításra. Az az alapító okirat, amit ma kiosztottunk, azokat az adatokat tartalmazza, amely a szakértő szerint is megfelel minden törvényi előírásnak. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a napirend előkészítésénél a közoktatási törvény által előírt minden egyeztetési kötelezettségnek eleget tettünk, kiindulva minden egyes intézménynél az alkalmazotti közösség, a szak-alkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, a Rózsa úti Iskola esetében a kamara véleményét, hisz szakképzést is folytat az intézmény, illetve eleget tettünk annak a törvényi kötelemnek is, hogy az OKÉV által kijelölt külső szakértőt felkértünk a véleményezésre. Engedjék meg, hogy a szakértői vélemény - miután ez kötelességem - összefoglaló részét ismertessen Önökkel. A fentiek alapján, tehát az előterjesztés alapján a feladatellátás és az intézményi átszervezés előbb vázolt módon történő megszervezésének törvényességi akadálya nincs. Igyekezni kell olyan szakszolgálati feladatellátást nyújtani, amely hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek egyenlő eséllyel jussanak a szükségleteiknek megfelelő ellátáshoz, és ez a lehetőség lakóhelyükhöz legközelebb szakmailag magas színvonalon egy helyen történjen. Véleményem szerint a Nagykanizsai Önkormányzat által tervezett szakszolgálati centrum mintaszerű, követendő és irányadó lehet a napjainkban oly sok bizonytalansággal kérdéses jövőképpel és tétova útkereséssel küszködő szakszolgálati rendszer számára. Szeretném egyben tájékoztatni Önöket arról is, hogy ez az intézmény egy bővítést is tartalmaz, mégpedig a szakértői rehabilitációs bizottságot létrehozza. Ezt a feladatot eddig Zalaegerszeg látta el. Szakmailag jelen pillanatban minden feltételnek meg tudunk felelni, ezért kérjük Önöket, hogy támogassák ezen intézményegység létrehozását, hisz ez a szülőknek nagy könnyebbséget jelent, nem kell több alkalommal is Zalaegerszegre utazni, illetve, hogy ezt jeleztem, esetenként nagyon hosszú időbe telik, amíg a szakvéleményt megkapjuk. Novemberben felterjesztett esetben a mai napon nem született még döntés. Tehát ez több mint öt hónap, ami egy kisgyerek sorsát valamilyen szinten azért eldönti. Szeretném egyben tájékoztatni Önöket, hogy az 5. számú melléklet tartalmazza a pályázati felhívást és tájékoztatom Önöket, hogy ez a pályázati felhívás a köroktatási törvény 18. § (7) bekezdését jelöli meg végzettségi előírásnak, ami arról szól, hogy olyan végzettség, amivel abban az adott intézményben, többcélú intézményben külön szabályozva tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a legtágabb változatot nyújtottuk be. Itt egyébként majd a jogszabály fog iránymutatást adni, mert itt feltételeket szab, abban a pillanatban nyilván ez is az Önök döntése lesz. A két intézménynél lefolytatott egyeztetések mellékelve vannak. Tulajdonképpen elfogadták és támogatják ezen összetett intézmény létrehozását. A név lehet, hogy viccesnek tűnik. A közoktatási törvény és a rendeletek előírásai szerint mindennek meg kell jelennie az elnevezésben, amit feladatként ellát az intézmény, ezért van egy hosszú neve az a háromsoros és javasoljuk, hogy a Szivárvány Fejlesztő Központ elnevezést hagyják jóvá, mint használható rövidtett név. Úgy gondoljuk, hogy a feladat sokszínűségét és az egész oktatási ágazatot átfogó jellegét ez fejezi ki a legjobban. Ezt is egyeztettük egyébként mindkét intézmény esetében.

Sajni József: Újfent előttünk áll egy szervezet megújítása, amely esetén mindig egy kicsit gondban vagyunk, hogy mire is van ez, és miért is van ez. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy egy városban hogyan kell erőket összpontosítani, és hogyan kell a szülők és a gyerekek érdekében valamit jobbá tenni. Ez egy nagyon jó példa erre. Úgy hiszem, hogy osztályvezető asszony

szinte mindent részleteiben elmondott. Éppen ezért a bizottságunk, amikor erről tárgyalt és jelen voltak az intézményvezetők, akik majd ennek a központnak az egységvezetői, intézményegység vezetői is lesznek, az Ő egyetértésükkel is találkozik az, hogy valóban ez a szervezeti megújítás mindenki számára hasznot jelent. Én egy elemét emelném ki, hiszen az, hogy volt Nevelési Tanácsadó, rendben van. Aztán volt a gyógypedagógiai, nevelési, oktatási intézmény, ez is, de az, hogy itt különösen kiegészül a szakértői rehabilitációs bizottsággal, ami tulajdonképpen elsősorban a közfelfogásban a tanulási képességvizsgálatot jelenti nagyrészt és ezért Zalaegerszegre kellett utazni, ez egy olyan új szolgáltatás, ami rendkívüli módon megkönnyíti azoknak a gyerekeknek a vizsgálatát, és sokkal könnyebbé is teszi, ami eddig helyben nem volt megoldható. Összességében szeretném elmondani, hogy bizonyos, hogy a volt Zemplén iskola helyén, ami a Rózsa iskolával szomszédos, kialakul egy olyan központ, ami azokat a problémákat, amelyeket meg kell oldania, egy nagyon koncentrált szakmai team-el és egyhelyben képes lesz elvégezni, és ennek örülni kell. Úgyhogy én kérném, hogy a közgyűlés támogassa, hiszen bizottságunk egyhangúlag támogatta.

Tóth László: Itt a 13. oldalon azt írja a 4. bekezdésben, hogy a 6. számú melléklet szerint javasoljuk. Nálam nincs 6. számú melléklet.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: A pénteki anyaggal kiment a 6. számú melléklet. Ez valamilyen oknál fogva az eredetileg kiküldött anyagból lemaradt. Ez egy táblázat, ami a három intézményegységnél az álláshelyek számát rögzíti.

Tóth László: Akkor elnézést. Az írja az előterjesztés, hogy az intézményegységek azonos számú képviselőiből álló igazgatótanácsot kötelező választani, amely részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában. Mely jogköröket gyakorolja? Ki alá lesznek rendelve az intézményegységek vezetői? Hogyan fog ez ott működni?

Dr. Horváth György: A bevezető indoklás négy fő szempontot említ, amelyen változtat ez a nagyon alapos előterjesztés, és ez a négy szempont nemcsak azt jelenti, hogy itt valamiféle technikai változás történik, egy helyre menetel történik, hanem itt alapvető minőségi változás is. Valóban a nagykanizsai gyermekek olyan segítséget kapnak, akik rászorulnak erre, hogy példaértékű, ahogy bizottsági ülésen is beszélgettünk róla, hogy országos jelentőségű ez a kezdeményezés. Mellékesnek tűnik, de azt hiszem, hozzátartozik az, hogy a Rózsa úti vagy a Zemplén iskolába való kerülés mellett a Mikkamakka is odakerül, az is egy szerves egységét alkotja ennek a nevelési területnek. Igazán dicséretes, és ebben is élen jár a város és nyilván támogatandó.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Dr. Pintérné Grundmann Fridát kérem, hogy szíveskedjék a kérdésekre válaszolni.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Ez a jelenség nem új. Egyébként a középiskolák esetében is van, ahol kötelezően működik, illetve Miklósfa és Palin esetében az igazgatótanácsnak ugyanaz a jogosítványa, mint a közgyűlésnek, azaz át nem adható hatáskörben az intézményegység vezetők kinevezése, a kinevezés visszavonása, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatása vagy fegyelmi felelősségre vonás. Tehát ezek azok a hatáskörök, amit az igazgatótanácstól nem vonhat el senki. Az összes többi az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rögzítendő, hogy átadott hatáskörben mit ad át a közösség, illetve a magasabb vezető ennek az igazgatótanácsnak. Az igazgatótanács alárendeltje, tehát a magasabb vezető az igazgatótanács alatt van, és alatta vannak az intézményegység vezetők. Tehát ez a szervezeti felállás. Még egy kiegészítést teszek. Az intézményegység vezetőknek a kinevezésére ugyanaz vonatkozik ebben az esetben, tehát közlönyben közzé kell tenni, és ugyanezzel az eljárásrenddel, amit Önök most itt gyakoroltak az előző napirendnél, kell eljárni azzal a különbséggel, hogy végén a kinevezést az igazgatótanács adja. Formailag is teljesen egybeesik a két eljárás. A közgyűlés hatáskörét ott az igazgatótanács veszi át.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, hogy az egész anyagot azokkal a kiegészítésekkel, az új alapító okirattal és azokkal a kiegészítésekkel a szervezeti elnevezésre és egyéb más kiegészítésekre vonatkozóan fogadjuk el. Van-e esetleg kifogás az ellen, hogy így együtt szavazzuk meg. Tudom, hogy személyi döntések is vannak benne. Kérdezem, hogy van-e ez ellen kifogás, mert észrevételek nem érkeztek? Van-e kifogás az ellen, hogy egybe szavazzuk meg? Nincs. Kérem, hogy azokkal a módosításokkal, a módosított alapító okirattal és a kiosztott anyagokat is figyelembe véve az 1-14-ig terjedő határozati javaslatokat szavazzuk meg.

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

75/2006.(111.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. 2006. július 1. napjával a 2. számú mellékletben csatolt Alapító Okirat elfogadásával létrehozza a Szivárvány Óvoda, Altalános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság többcélú intézményt.
  2. Határidő: 2006. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető
   Dabi Gabriella osztályvezető)

  3. a Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskolát 2006. június 30-án jogutódlással megszünteti. Az intézmény megszüntető okiratát a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja és a 177/2005. (VI.29.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Alapító Okiratát hatályon kívül helyezi. A jogutód intézmény a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság.
  4. Határidő: 2006. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető
   Dabi Gabriella osztályvezető

   Horváth Istvánné intézményvezető)

  5. Horváth Istvánné a Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatójának megbízását 2006. június 30-ával visszavonja és közalkalmazottként történő tovább foglalkoztatását biztosítja. A magasabb vezetői pótlékot beosztásától függetlenül 2006. december 31-ig folyósítja.
  6. Határidő: 2006. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. a Nevelési Tanácsadót 2006. június 30-án jogutódlással megszünteti. Az intézmény megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja és a 177/2005. (Vl.29.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Alapító Okiratát hatályon kívül helyezi.
  8. A jogutód intézmény az Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság.

   Határidő: 2006. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető
   Dabi Gabriella osztályvezető

   Balassáné Tüske Ágnes intézményvezető)

  9. Balassáné Tüske Ágnesnek a Nevelési Tanácsadó igazgatójának a igazgatójának megbízását 2006. június 30-ával visszavonja és közalkalmazottként történő tovább foglalkoztatását biztosítja. A magasabb vezetői pótlékot beosztásától függetlenül 2006. július 31-ig folyósítja.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. pályázatot hirdet a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság magasabb vezetői feladatainak ellátására az 5. számú mellékletben meghatározott feltételekkel.
  2. Határidő: 2006. április 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 2006/2007. tanévre vonatkozó álláshely számát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
  4. Határidő: 2006. szeptember 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

  5. a Péterfy Sándor Általános Iskola hatályos Alapító Okiratának 4.1. és 9. pontját az alábbiak szerint módosítja.
  6. 4.1. Az intézmény telephelye:

   8800 Nagykanizsa-Csónakázó tó – Napközis Zöldtábor

  7. Az intézménynek átadott vagyonnal kapcsolatos rendelkezések A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Az intézmény használatában lévő ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerint,

Ingatlan sorszáma

Helyrajzi száma

Terhelés, szolgalmi

jog

1.

Nk-i 2983 hrsz.

-

2.

Nk-i 2027 hrsz

 

valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyona.

Az alapító tulajdonát képező ingatlan(ok), valamint az ingó vagyon tekintetében az intézményt ingyenes és teljes körű használati jog illeti meg, amelyet rendeltetésszerűen köteles gyakorolni.

Az intézmény a vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete alapján köteles eljárni.

Határidő: 2006. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető
Dabi Gabriella osztályvezető

Bagarus Ágnes intézményvezető)

9. felhatalmazza a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazgatóját, hogy a Nagykanizsa, Attila u. 7. szám alatti telephelyén felszabaduló helyiségek használatára a Gyermekvarázs Alapítvánnyal bérleti szerződést kössön.

Határidő: 2006. szeptember I.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető Szivárvány Fejlesztő Központ igazgatója)

 1. utasítja a jegyzőt, hogy az egyes pontban hozott döntésekről a megszüntető, illetve az alapító okirat megküldésével — nyilvántartásból való törlés, illetve nyilvántartásba vétel céljából — értesítse a Magyar Államkincstár Zala Megyei Területi Igazgatóságát, és az Oktatási Minisztériumot.
 2. Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető
  Dabi Gabriella osztályvezető)

 3. a Nevelési Tanácsadó és a Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola ingó vagyonát a jogutód intézménynek adja át.
 4. Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető Dabi Gabriella osztályvezető)

 5. utasítja a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazgatóját, hogy a működési alapdokumentumokat (SZMSZ, házirend, pedagógiai program, IMIP) az alapító okirattal összhangban készítse el, és jóváhagyásra nyújtsa be.
 6. Határidő: 2006. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető Szivárvány Fejlesztő Központ igazgatója)

 7. felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az átszervezésből adódó feladatokat hajtsák végre, biztosítsák, hogy a dolgozók a végrehajtás időszakában rendelkezésre álljanak.
 8. Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető
  Horváth Istvánné igazgató

  Balassáné Tüske Ágnes igazgató)

 9. az eddig végzett vezetői feladatok ellátásáért és a szervezeti összevonás előkészítő munkájában végzett együttműködéséért köszönetét fejezi ki Horváth Istvánnénak, a Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Balassáné Tüske Ágnesnek a Nevelési Tanácsadó igazgatójának.

Határidő: 2006. szeptember I.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

4. Polgármesteri tájékoztató (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Zakó László: A tájékoztató 5. oldalán a 13-as pont alatt látom, hogy Dr. Kelemen Marcell jegyző 2005. évi teljesítményértékelése megtörtént. Jegyző úr írásban tájékoztatott, hogy a teljesítményértékelésben foglaltakat nem fogadja el, stb. Nyílt ülésen vagyunk, előterjesztést tárgyalunk. Lehet-e valamit tudni, hogy Önnek milyen típusú, milyen jellegű problémái voltak?

Litter Nándor: Erről most én nem tudok szóban tájékoztatást adni. Ennyi a tájékoztatási kötelezettség, mert nem volt egyezség a kérdésben.

Dr. Kolonics Bálint: A tájékoztató 3. oldalának 6-os pontja tájékoztat minket az adásvételi szerződések teljesüléséről. Ehhez kapcsolódik egy melléklet is, amiben látható, hogy mely vállalkozásokkal mikor kötöttünk szerződést. A kérdésem ehhez kapcsolódik, és én már itt az elmúlt közgyűléseken feltettem, és ez az lenne, hogy ebből kitűnik a szerződéskötések határideje, a vételárak és azoknak a teljesülése. A kérdésem az irányú volt, hogy itt ez az átmeneti időszak, a bérleti jogviszony és a tulajdonjogszerzés között az adásvételi szerződésekben foglaltak teljesültek-e? Mennyibe kerültek beszámításra a bérleti díjak, és amit szóvá tettem, hogy az adásvételi szerződéssel összhangban voltak-e azok az általam felemlegetett és kiküldött számlák, amik még bérleti díj elmaradással kerültek kiszámlázásra, tehát ezt Polgármester Úr áttekintette-e, tud-e nekem ezt követően választ adni?

Litter Nándor: Egy általános választ tudok adni. Voltak különböző vállalkozói csoportok, akiket képviseltek választott személyek. Az ottani megállapodások alapján kiszámláztuk, és egyezség alapján végrehajtottuk a közgyűlési döntéseket. Voltak olyan vállalkozók, aki nem csatlakoztak ezekhez a csoportokhoz. Néhány vállalkozóról van szó. Van, akivel még mindig vitában állunk a közgyűlési döntések végrehajtása vonatkozásában, és egyezkedés folyik. Itt most ennél többet nem tudok mondani.

Dr. Kolonics Bálint: Az 5-ös oldalon a 13-as ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Itt látom, hogy teljesítményértékeléseket megalapozó követelményeket meghatározza a Közterület Felügyelet Vezetőjével szemben is. E követelmények meghatározásánál áttekintette-e és figyelembe vette-e a revizori jelentés megállapításait, a jövőre nézve dolgokat elkerülendő? Volt az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak egy határozata. - Ez a kérdés lehet, hogy Jegyző Úrhoz szólna. - A februári ülésen, ahol arról határoztunk, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy milyen pótlékok kifizetésére került sor, és ezekre mi alapján került sor, tehát volt ezeknek jogalapja - ez megtörtént-e vagy sem?

Litter Nándor: Az első kérdésre válaszolva kérem Bodzainét, hogy segítsen nekem ebben. Én úgy emlékszem, hogy egyrészt a gazdasági rend és fegyelem bekerült a feladatok közé, illetve az intézményen belüli rend helyreállítása. Én akkor inkább elküldeném ezt írásban, de én úgy emlékszem, hogy ez a két feladat ilyen általános feladatként a Közterület Felügyelet vezetői feladatai közé bekerült, de el fogom küldeni a részletes kitűzést.

Dr. Kelemen Marcell: Ilyen irányú vizsgálat nem történt a Közterület Felügyeletnél. Ez múltkor az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságon is elhangzott. Természetesen, ha a közgyűlés igényli, akkor az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ezt igényelte, akkor majd meg fogják vizsgálni a revizorok. Bár megítélésem szerint a Közterület Felügyelet jelenlegi vezetője egyértelmű választ adott erre a kérdésre.

Cserti Tibor: A polgármesteri beszámoló részeként a mai napon kiosztva egy meghívót kaptak és gondolom, többen már ismerik a tartalmát, de engedjék meg, hogy ezúton szeretettel és tisztelettel meghívjam képviselőtársaimat is és a város lakosságát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nagykanizsa Városvédő Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia közös rendezvényére, egy helytörténeti konferenciára ezen héten, március 31-én délelőtt 10 órai kezdettel a volt Úttörő ház épületébe. Helytörténeti konferencia, gondolom hasznos ismereteket ad mindannyiunk számára. Úgy gondolom, hogy főleg a képviselők számára is hasznos.

Dr. Kolonics Bálint: Egy mondatban szeretnék reagálni Jegyző Úr válaszára. Nagyon csodálkozom ezen, amit Jegyző Úr mondott. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság hozott egy határozatot. Azt

gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy most a közgyűlés igényli, nem igényli. Ezt a határozatot Jegyző Úr, végre kell hajtani, ha ez volt az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozata. Úgy érzem, hogy ez irányban nem lesz előrelépés, mert külön kérvényt kellene benyújtani. Kérem Jegyző Urat, hogy tessék szíves végrehajtani az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatát. Egy kérdésem lenne még a tájékoztató 7. oldalán a 22-es ponttal kapcsolatban. A Közterület Felügyelet létszámcsökkentésével kapcsolatban egy számot szeretnék tudni, hogy mennyi lett akkor most a Felügyelet létszáma?

Litter Nándor: Tíz fő. Azt kérném Dr. Kelemen Marcelltól, hogy a revizori csoport végezze el ezt a vizsgálatot, és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak adjuk át. További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatokról. Szavazzunk a határozati javaslat 1-es pontjáról azzal a kiegészítéssel, amit most tettünk.

A közgyűlés 17 igen és 6 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 2-es pontjáról.

A közgyűlés 17 igen és 8 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 3-as pontjáról.

A közgyűlés 24 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a határozati javaslat 4-es pontjáról.

A közgyűlés 17 igen és 8 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjéről, amely az 1956-os emlékmű létesítésére vonatkozó pályázat nem nyerteseinek a díjazását tartalmazza.

A közgyűlés 22 igen és 2 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjéről, a helyi közlekedéssel összefüggésben. 41.000 eFt vissza nem térítendő támogatás biztosításával és a tömegközlekedés fenntartásával kapcsolatban kell döntést hoznunk.

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjéről a Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának benyújtásával kapcsolatban. Kérem, így együtt a határozati javaslatokat fogadják el.

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk a polgármesteri tájékoztató kiegészítőjéről - a Gazdaságfejlesztő Kht. felügyelő tagjának, Kovács Tamásnak a megbízatása lejárt. Kérem Önöket, hogy hosszabbítsuk meg további öt évre ezt a megbízatást.

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a kovásznai küldöttségről.

Fehérvölgyi Szabolcs: A kovásznai közgyűlés összetételét illetően annyi változásról szeretnék beszámolni, hogy személyem helyett Simánné Mile Éva venne részt a küldöttségben.

Litter Nándor: Fehérvölgyi Szabolcs helyett Simánné Mile Éva venne részt a programon. Kérem, ennek a figyelembevételével szavazzuk meg.

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Elővásárlási jogról történő lemondásról kell döntenünk a Hunyadi utca 22. szám alatti ingatlan vonatkozásában. Kérem, szavazzuk meg, hogy nem élünk az elővásárlási joggal.

A közgyűlés 19 igen és 6 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

76/2006.(llI.28.) számú határozat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. a 297/1/2004.(XII.14.), a 103/2/2005.(IV.27.), a 193/4/2005.(V1.29.), a 212/2/2005.(VIII.30.), a 217/2005.(VIII.30.), a 221/2005.(VIII.30.), a 275/2005.(X.13.), a 292/2005.(X.25.), a 299/d/2005.(X.25.), a

317/13,15/2005.(X1.29.), a 338/15/b,19/2005.(XII.13.), a 341/2005.(XII.13.), a 349/1/2005.(XII.13.), a 354/5,7/2005.(XII.13.), a 356/2005.(X11.13.), a 3/2006.(I.16.), a 4/11,13,14,15/a,b/2006.(I.31.), a

4/17/2/2006.(I.31.), az 5/2006.(1.31.), a 6/1,2/2006.(I.31.), a

10/2006.(I.31.), a 11/1,2/2006.(1.31.), a 13/1-5/2006.(I.31.), a 14/2006.(1.31.), a 15/1,2/2006.(I.31.), a 19/2006.(I.31.) és a 20/2006.(I.31.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

  1. a 276/16/2005.(X.25.) számú – nagykanizsai 0560 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
  2. a 354/2/2005.(X11.13.) számú – Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciójára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. április 30-ig meghosszabbítja.
  3. dönt arról, hogy az 1956-os emlékmű pályázatán Sipos Marica és Sipos Barbara által benyújtott pályamű II. helyezéséért járó 300 eFt – írásbeli nyilatkozatuk alapján – a Corvin Art Bt részére kerüljön kifizetésre.

Határidő: 2006. április 20.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

5. kötelezettséget vállal arra, hogy

  1. a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) és/vagy fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 2006. évben 41.000 eFt vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járul hozzá, amely a város 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (11.27.) számú rendeletébe beépítésre került, továbbá
  2. a helyi közlekedést 2006. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  1. a Hevesi Sándor Művelődési Központ pályázatát támogatja. A pályázati önrészként a Polgármesteri Hivatal a támogatás arányában, de maximum 275.000 Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.
  2. Forrása a költségvetésről szóló 6/2006.(11.27.) számú rendelet 14. számú melléklet 48 millió forintos pályázati önrésze.

   Határidő: 2006. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a Móricz Zsigmond Művelődési Ház pályázatát támogatja. A pályázati önrészként a Polgármesteri Hivatal a támogatás arányában, de maximum 245.000,- Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.

Forrása a költségvetésről szóló 6/2006.(11.27.) számú rendelet 14. számú melléklet 48 millió forintos pályázati önrésze.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

7. a Nagykanizsai Kovács Tamást újraválasztja.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

Határidő: 2006. április 28.

Felelős: Litter Nándor polgármester (Operatív felelős: Hiesz Miklós ügyvezető)

8. egyetért azzal, hogy a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület meghívására 2006. április 6. és 8. között Cserti Tibor képviselő, Simánné Mile Éva osztályvezető, Halmos Csaba kulturális referens, valamint 14 tagú kulturális csoport közepes méretű autóbusszal Kovásznára utazzon. A közgyűlés felkéri a polgármestert a küldöttség összeállítására.

2006. április 8.

Litter Nándor polgármester

Az előkészítésért: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető A kulturális műsorért: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. nem él a Nagykanizsa, Hunyadi tér 22. szám alatti, 5508/A hrsz-ú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával 25.000.000,- Ft becsértéken.
  2. Határidő: 2006. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

  3. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős : Litter Nándor polgármester

5. Interpellációk, kérdések (írásban)

Zakó László: Minap elég részletesen volt lehetőségem böngészni városunk honlapját és elég sok meglepő dolgot tapasztaltam. Az egyik az, hogy gyakorlatilag az idegen nyelvű oldalak egy-két százalékosan vannak feltöltve. Sem a német, sem az angol, sem a horvát nyelvű oldalaink gyakorlatilag nem elérhetőek, nem naprakész. Egy idegen Nagykanizsát beüti és megkívánja nézni a honlapunkat, az oldal közepén kiemelt helyen és központi helyen az eladó ingatlanjaink szerepelnek. Amikor egy város azt a képet festi magáról, hogy miden más kevésbé fontos, minthogy az ingatlanjainkat, ami van, áruljuk, eladjuk, ez elég gyenge alkupozíciót nyújt számunkra. De, ha rámegyek az eladó ingatlanokra, akkor - nem tudom ez ilyen lapszerkesztési probléma - éppen a versenytárgyalási időpontok egy része nem is olvasható. Azt kérdezem, hogy fordított-e Polgármester Úr figyelmet saját városunk honlapjának figyelemmel kísérésére, mert így, ahogy most kinéz, ez rosszabb annál, mintha nem lenne honlapunk. Ez a véleményem és kérem, hogy hasson oda, hogy kicsit nívósabb, jobban olvashatóbb, jobb összeállítású aktualizált anyag kerüljön fel, és a szegénységi bizonyítványukat, ami most szó szerint értendő az eladó ingatlanok kapcsán, azt pedig kicsit száműzzük hátsó lapokra.

Fehérvölgyi Szabolcs: Annyi kiegészíteni valóm van az idegen nyelvű oldalakhoz, hogy végül is nem cél minden egyes információt lefordítani németre és angolra. Úgy gondolom, hogy a várost bemutató információk le vannak fordítva, sőt horvát nyelvre is, viszont a különböző rendeletek, választási információk és nagyon sok minden, ami egy külföldit igazából nem hiszem, hogy szorosabban érintene, azok valóban nincsenek és nem is szándékunk, hogy lefordítsuk őket idegen nyelvre. Mi is tapasztaltuk már, hogy különböző böngészők nem egyforma módon nyitják meg a honlapot. Ez a honlap egy böngészőre optimalizált ismereteim szerint, ezért valóban előfordulhat, hogy más böngészőkkel megnyitva az oldalak nem úgy jönnek le, tehát nem pont ott van, esetleg nem látszik valami vagy kisebb zavarok érzékelhetők.

Litter Nándor: Azt kérném, hogy ezt az ingatlaneladást próbáljuk meg megoldani. Ne ez jelenjen meg először.

Fehérvölgyi Szabolcs: Azt gondolom, hogy lehetőségeink szerint frissen tartjuk a honlapot és számos aktuális információ olvasható rajta. Számos régi információ automatikusan lekerül a honlapról.

Bicsák Miklós: Olyan gondja van Palin városrésznek, hogy most március 10-én vagy 12-én volt az a három napos erős széljárás és a villanyvilágítás 10, 15 másodpercenként elment. Ez nagy anyagi károkkal járt egyes családoknál. Elektro nem tudom mik mentek ki. Ez komoly költségekbe kerül a város lakosságának. Történt személyes levelezés is az EON szolgáltató pécsi vezetésével. Egyszerűen nem veszik komolyan. Kérem ebben az ügyben Polgármester Úr és a közgyűlés segítségét. Miért nem tudunk odahatni, amikor a város lakossága komoly szolgáltatási díjakat fizet a villanyáramért, és akkor egy trafóállomást nem képesek lecserélni. A VOLÁN átrendezte tavaly a menterendet, az Űrhajós utca és a GE gyár közvetlen közelében egy megállót tett az Űrhajós utcára, és amikor jönnek ki a dolgozók, ott veszélyes közlekedési dugók alakulnak ki, mert nincs gyalogátkelő, és igyekeznek a Lámpás utcán a Magyar utcai buszmegállóhoz. Hiába kérem már

régóta ennek a megoldását. Személyesen a GE személyzeti vezetője is megkeresett, hogy a közgyűlés és Polgármester Úr valamilyen megoldást találjon rövid időn belül.

Litter Nándor: Az első pontban megpróbálok személyesen intézkedni, tájékozódni. A másodikat pedig felfestjük. Interpellációkra, kérdésekre adott válaszok következnek. Halász Gyula képviselő urat kérdezem, hogy elfogadja-e a választ?

Halász Gyula: A választ nem tudom elfogadni. Azért az mégis csak elszomorító, hogy közel hatnyolcezer ember lakókörnyezetében hetente egy fővel takarítanak. Visszautalnék arra, amit Bicsák képviselőtársam is mondott a márciusi viharra. Közvetlen lakókörnyezetemben azóta sem tisztították az utcát. A fákról lehullott gallyat még most is ugyanúgy ott találni az úttesten. Van egy piros térvédő, arról Kotnyek István nagyon jó filmet tudna forgatni. Három hete ott van. Hozzá nem nyúlt egy lélek sem, ami azt jelenti, hogy arra közterület tisztító szakember, gépjármű nem járt. Azonnali intézkedést kérek arra, hogy ezt a heti egy alkalmat emeljék fel, illetve a létszámot pedig növeljék meg egy nagyságrenddel. Ez elfogadhatatlan, hogy egy fő közel nyolcezer ember után takarít.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk az adott válaszról. Kérem, fogadják el.

A közgyűlés 14 igen, 4 nem és 5 tartózkodó szavazattal a választ elfogadja.

Litter Nándor: Szányiné Kovács Máriát kérdezem, hogy elfogadja-e a választ?

Szányiné Kovács Mária: Az Építéshatósági Osztály válaszát elfogadom, miután az intézkedést megkezdték a Batthyány u. 6. szám alatti ingatlan ügyében. A Közterület Felügyelet válasza általános. Miután elolvastam, felvettem a kapcsolatot a Felügyelet vezetőjével. Minden fajta információt megadtam nekik, hogy hatékonyabban tudjanak intézkedni. Remélem, ez megtörtént azóta. Így el tudom fogadni, ahogyan megbeszéltük.

Litter Nándor: Nagy József képviselő urat kérdezem, hogy a választ elfogadja-e?

Nagy József György: Elfogadom a választ. Egyetlenegy gondolatot azért hozzátennék, hogy az elavult villanyvezetékekkel kapcsolatosan tudjuk, hogy nem szerepel az évi költségvetésben az ilyen jellegű felújítás, de amennyiben akut probléma van, kérem azért az önkormányzat figyelmét.

Litter Nándor: Az elavult villanyvezetékeket nem mi újítjuk fel.

Nagy József György: Az Ingatlankezelési Intézmény feladata.

Litter Nándor: A lakásokon belül?

Nagy József György: Igen. Egyébként kimerítő a válasz.

Litter Nándor: Dr. Horváth Györgyöt kérdezem, hogy elfogadja-e a választ?

Dr. Horváth György: Tudomásul veszem, de felhívnám arra a figyelmet, hogy volt két javaslatom és megszívlelendő lenne, azt hiszem, a következő időszakra.

Litter Nándor: Ez elég nehéz, legalábbis az egyik megfogadása, mert pályázatokról van szó. Köszönöm, hogy elfogadta.

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) sz. rendelete módosítására (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester
 2. Bodzai Tiborné dr.: Az elmúlt közgyűlésen döntött úgy a testület, hogy a “Nagykanizsa Kisebbségeiért" díj tekintetében a rendelet módosítását a következő közgyűlésre a hivatal készítse elő. Ennek az előkészítése megtörtént. Erre vonatkozóan a rendeleti javaslat azt tartalmazza, hogy 2006. évben egy helyett kettő kitüntetés adományozására lehessen javaslatot tenni.

  Cseresnyés Péter: Kinek az érdekében módosítjuk a rendeletet? Mert valamilyen céllal, tehát valakit meg akar jutalmazni a közgyűlés. Ki ez, aki miatt a rendeletet módosítjuk?

  Litter Nándor: A múltkori közgyűlésen – akkor Képviselő Úr nem volt itt, ha jól tudom – ez egyértelművé vált, hogy van két kisebbségi önkormányzatunk, és mivel 10 évesek voltak, a tavalyi évben ünnepeltük ezt az évfordulót, ebből a rendkívüli alkalomból gondoltuk úgy, hogy azt a kiváló munkát végző két kisebbségi önkormányzatot kivételesen 2006-ban kitüntetésben részesítenénk. Ezt Cserti Tibor indítványozta. További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadják el a rendeleti javaslatot.

  A közgyűlés 15 igen, 6 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  17/2006.(III.28.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2006.(111.28.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 18/1997.(IV.15.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 3. Javaslat a luxusadóhoz kapcsolódó rendelet megalkotására (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Somogyi Ottó: (Röviden ismereti az előterjesztésben foglaltakat.)

Budai István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést némi módosítással, egyhangú szavazással elfogadta. A módosítás pedig az, hogy az I. értékövezetből vegyük ki Sáncot, és tegyük a II. értékövezetbe, mert azért Nagykanizsával, Szabadheggyel, Palinnal Sáncot együtt emlegetni talán nem kellene. A II. övezetbe jobban illik.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással elfogadásra javasolja az előterjesztést. Mi két helyen javasoltunk korrekciót. Az egyik, amit már többen felemlítettek, hogy a Sánc az I. övezetből a II. övezetbe kerüljön, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással azt javasolja, hogy az egylakásos lakóépületben lévő lakásoknál húzzuk egy kicsit szorosabbra a sávokat, és az I. értékövezetben a 180.000 Ft/m2 árat elfogadva a II. értékövezet 165.000 helyett 170.000, a III. értékövezetben 150.000 160.000 Ft-tal szerepeljen.

Litter Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság részéről volt-e? Nem.

Cseresnyés Péter: Csak a pontosítás végett, egy elhangzott mondat pontosítása kapcsán – én is egyetértek azzal, hogy Sánc kerüljön a II. értékövezetbe, csak Osztályvezető Úr szóban azt mondta, hogy Sánc az I. értékövezetbe tartozik. Eltévesztette, vagy az előterjesztésben szerepel rosszul?

Litter Nándor: Az előterjesztés szerint az I. övezetbe tartozik, és a bizottságok javasolják, hogy a IIba.

Dr. Kolonics Bálint: Annyit szeretnék elmondani, ami elhangzott bizottsági ülésen is, hogy amennyiben csak a rendelet szövege kerül kihirdetésre és ismertetésre a közvélemény felé, ragadja meg Jegyző Úr is és a hivatal is azt a lehetőséget, hogy széles körű tájékoztatást nyújtson magáról azt ezt megalapozó törvényről is, ami meghatározza azt, hogy mely esetben következik be adófizetési kötelezettség, amennyiben a 100 millió Ft-ot eléri, és akkor mi lenne ennek az adónak az alapja. Tehát jelen esetben Nagykanizsán talán nem is lesz adóköteles ingatlan.

Papp Nándor: Csak pontosítani szeretnék, hogy nem is tárgyalta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ezt a napirendet.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A magam részéről támogatom ezeket a változtatásokat, amelyeket Budai István és Papp Péter mondott. Egyrészt, hogy a II. övezetbe kerüljön Sánc, illetve az egy lakásos, illetve az egyéb értékek vonatkozásában Papp Péter által elmondott változások kerüljenek módosításra. Kérem Papp Pétert, szíveskedjen elismételni a javaslatot.

Papp Péter Pál: Az egylakásos lakóépületben lévő lakások esetében az I. értékövezet 180.000 Ft-ját elfogadjuk, de a II. értékövezetben kicsit zárkóztassuk fel a 165.000 helyett 170.000, a III. értékövezetben 150.000 160.000 Ft legyen m2-enként.

Litter Nándor: Ezeket a módosításokat javaslom, hogy fogadjuk el. Értelemszerűen. Kérem Önöket, hogy ezekkel a módosításokkal fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

Dr. Kolonics Bálint (ÜGYREND): Javaslom, hogy külön szavazzunk, mert a magam részéről nem értek egyet ezzel a javaslattal, tehát szeretném, ha külön szavaznánk.

Litter Nándor: Ki ért azzal egyet, hogy Sánc városrész az I. értékövezetből a II. értékövezetbe kerüljön? Kérem, szavazzunk.

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Ki ért azzal egyet, hogy az egylakásos lakóépületben lévő lakás a II. értékövezetben 165.000 helyett 170.000 Ft összeggel kerüljön beszámításra?

A közgyűlés 17 igen és 6 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: A III. értékövezetben ugyanez az egylakásos lakóépületben lévő lakás 150.000 160.000 Ft legyen.

A közgyűlés 17 igen és 6 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Ennek megfelelően kérem, hogy a módosításokkal fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

A közgyűlés 17 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

18/2006.(111.31.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2006.(111.31.) számú rendelete a Luxusadó kiszámításánál alkalmazandó értékövezetekről és lakóingatlan-fajtáinak települési átlagértékeiről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

8. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének ...../2006.(...) számú rendelete a sportról (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Kápolnás Zoltán: Mint ismeretes, a közelmúltban a közgyűlés elfogadta a város sportkoncepcióját, amely 2006-2011. időtartamig szól. A koncepció megalkotását követően szükségessé vált az új sportrendelet megalkotása, amelynek célja, hogy a koncepcióhoz kapcsolódóan meghatározza a feladatokat és a kötelezettségeket, valamint szervezeti keretet adjon a sportra szánt pénzeszközök felhasználásának módjáról.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság már múltkor alaposan megtárgyalta magát a sportkoncepciót, és ennek folytán került megalkotásra a rendelet. Ez a rendelet azokat a sporttevékenységeket, illetve sporttevékenységekhez feladatokat és kötelezettségeket jelöli meg és foglalja össze szerkezeti keretben, amelyek a városra jellemzőek, illetve a sport támogatásának felosztásával foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet, legalábbis a működésünk alatt, folyamatosan csiszolódott és a jelenlegi formájában törekedtünk arra, hogy lehetőleg a legoptimálisabban kerüljön megfogalmazásra mindaz, ami az adott tevékenységhez kapcsolódik. Ez ebben az állapotában úgy hiszem, elfogadható és kérjük is a támogatást.

Papp Nándor: Egyetlenegy felvetésem van, ami sajnos komolyan érintett sportágunk, a sakk révén. Negyedévente kapjuk a támogatást, de gyakorlatilag a tavaszi-téli bajnokságoknál egyszerűen meg kellene kapnunk azt, hogy a januárban elszámoltunk az előző évvel, akkor az első negyedévet az előző évi bázison megkapnánk. Gyakorlatilag most is ott tartunk, hogy hónapot megkaptuk és várjuk – múlt héten a bizottság döntött és még 30 nap múlva fogjuk megkapni – pénzt. Ezt eléggé problémás áthidalni.

Litter Nándor: Ebben lehet ezt szabályozni?

Kápolnás Zoltán: A költségvetési rendelet szabályozza.

Litter Nándor: Hogy a költségvetés elfogadásáig az előző év. Mondjuk logikus a dolog.

Röst János: Erre tennék javaslatot. Ez bennem ugyanúgy felmerült. A 15. § (1) bekezdését módosítanám a következő mondattal. A tárgyi év költségvetési rendelet elfogadásának időpontjáig kérelem alapján a polgármester jogosult a verseny és élsportba biztosított tárgyévet megelőző évi keret időarányos részét előfinanszírozásként biztosítani a sportszervezetek részére. Ezzel gyakorlatilag egy részre megoldódik.

Litter Nándor: Ez most is így van.

Röst János: Ez valóban így van most is, viszont ebben a rendeletben nem szerepel, és ezzel lényegében áthidalná a költségvetés elfogadásának időpontjáig január 1-jétől azt a másfél hónapot, mert hiába rendelkezik másként a költségvetésünk, ha ebben a rendeletben nem szerepel. Tehát ellentmondás fog fellépni.

Litter Nándor: Úgy értem, hogy a költségvetés elfogadása és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság döntése közötti, illetve az első......

Röst János: Papp Nándor másról beszél. Én nem erről beszélek. Gyakorlatilag van egy időpont január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig, ami február 15. Ezt a másfél hónapot ez a rendelet nem szabályozza. Ezért javasoltam ezt a mondatot beépíteni. Az a költségvetési rendelet, ez pedig a sportrendelet. A kettőt ilyen értelemben szinkronba kell helyezni. Így ez a mondat szerintem beépíthető. A másik esetben, amit képviselőtársam jelezett, arra pedig egy keretet kellene megfogalmazni, és azt szavatolni finanszírozást a költségvetési rendeletben.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a költségvetési rendeletünkben, lehet, hogy itt is kell szabályozni, de ugye az megoldott a költségvetés elfogadásáig a helyzet. Szerintem, addig kellene akár ebben a rendeletben is, kiegészítve azt, amit elmondott, egy szabályt hozni, hogy mindaddig, amíg az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság nem dönt erről, és az első források nem kerülnek kifizetésre. A bizottsági döntésig. Ilyen módosítással kérem, fogadjuk el ezt, amit Röst János mondott. Így megfelel? Javaslom, hogy írjuk azt, hogy az első negyedévben, illetve mindaddig, amíg a finanszírozás nem kezdődik meg az egyesületeknél. Jó így, mert elképzelhető, hogy a költségvetés sem kerül jóváhagyásra az első negyedév végéig. Vannak olyan önkormányzatok, ahol ez nem történik meg. A módosító javaslatom az lenne, hogy az első negyedévig, illetve mindaddig, amíg az első összegek folyósítása nem történik meg a sportegyesületek részére, az előző év időarányos összegét kapják meg. Így elfogadható? A 15. § (1) bekezdéséhez kerülne ez be. Jó. Ez lenne ez a kiegészített módosítás.

Papp Péter Pál: Írjuk azért be, hogy ez a sportkör kérésére nehogy ebből automatizmus legyen, ha időközben egy sportkör megszűnik, vagy valami, azért még az első negyedévben utalgatják ki neki a pénzt. Ne automatikus legyen, hanem csak kérésre.

Litter Nándor: Az szerepelt alpolgármester úr szövegében.

Papp Péter Pál: Amit én szeretnék kérni, az ugyanezen a paragrafus (6) bekezdés c.) pontjában. Tehát a 2 millió feletti, hogy a negyedik részlet november 15-e után vagy november 15-én kerül utalásra. Ezt, ha az önkormányzat likviditása megengedi és megengedi, akkor szeretném azt javasolni, hogy ezt mondjuk vagy október 30-ig, vagy október 15-ig, szeptember 15-e az adófizetési határidő, tehát az önkormányzat likviditása szeptember 30-ra mindig helyre szokott állni. Ezeknek a sportköröknek a nagy része szabadtéri rendezvényeket tart, illetve sokan vidékre utaznak. Ezek a tevékenységek november 15-e után már megszűnnek. Tehát kiadásuk gyakorlatilag jelentősen lecsökken, míg augusztus, szeptember, október hónapokban és még november elején is elég sok van. Ezért, ha az önkormányzat likvidítása engedi, szeretném 15 vagy 30 nappal ezt előre hozni.

Litter Nándor: Gyakorlatilag a negyedéveket felezte ez a javaslat. Ilyen szempontból szerintem ez tökéletesen rendben van, de javaslom, hogy legyen október 31. és akkor ezt a módosítást is befogadtuk.

Bicsák Miklós: A labdarúgásra valami megoldást kellene találni Nagykanizsán. Lennének támogatók is, én úgy érzem, a városba. Egy NB/III-as szinten. Valami megoldást kellene találni őszre.

Litter Nándor: Azt tudjuk, hogy minden évben tettünk erre kísérlet és nem sikerült, mert nem jött össze az elképzelt megoldás, és akkor kezdtünk hozzá, hogy a MÁV-NTE csapatának az osztályonként való feljuttatása egy valamilyen NB szintig. Köszönjük a javaslatot. Kísérletet teszünk ebben az évben is erre.

Dr. Horváth György: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt van 26 kiemelt sportág. Ez mutatja a városban lévő sport gazdagságát. Nyilván mindegyik mögött eredmények vannak. A pontérték számítás teljesen világos és követhető. Itt egy megjegyzésem van. Nem szükséges, mert a rendeletben bent van. Van az alappont és arra jönnek a minőségi pontok. Természetesen abszolút igazságosan nem lehet eljárni, hiszen akármilyen jók Papp Nándorék, csak egy bajnokságot nyerhetnek. Ha elmegy egy úszószakosztály, és valaki hét számban indul és hozza a pontokat. Amennyire lehetett, azt hiszem az osztály és a bizottság is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen rendelkezés legyen. Az hiszem, hogy az így is dicséretes.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, hogy az előbb elmondott módosításokkal együtt szavazzanak a rendeletről.

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendelet alkotja:

19/2006.(IV.11.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2006.(IV.11.) számú önkormányzati rendelete a sportról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/1999.(III.23.) számú a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló többször módosított rendelete módosítása (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester
 2. Dervalits Balázs: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú szavazással a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést, egyetlenegy mondat kiegészítéssel, ami úgy hangzik, hogy az Ipari Parkban lévő ingatlanok esetében a határoló útvonaltól függetlenül a IV. számú díjövezetben lévő díjak a mértékadóak. Ez alatt azt értjük, hogy ha díjövezet határ van egy adott utcában, akkor az utcának mindkét oldalán lévő ingatlanok a drágább tarifába tartoznak. Az Ipari Parknál szeretnénk azt, hogy hiába lóg le a telek a 7-es elkerülő útra ettől függetlenül az Ipari parki zóna a mértékadó.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Javaslom, hogy ezt a módosítást, amit Papp Péter ismertetett, fogadjuk el, és így együtt fogadjuk el a rendeletmódosítást.

  A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  20/2006.(III.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2006.(111.30.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló többször módosított 10/1999.(III.23.) számú rendelete módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi Közbeszerzési Tervének tartalmára (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Ehhez kiegészítő anyag is készült. Az éves beruházási tervünkben szereplő és egyéb szolgáltatásokat megszerzendő Közbeszerzési Tervet látják itt az előterjesztésben.

Gelencsér Gábor: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztést azzal a kéréssel, hogy a Zöldtábor felújítás kivitelezéséhez a költséget írjuk be a táblázatba, mert így úgy tűnik, mintha nem akarnánk megvalósítani.

Litter Nándor: Ezt a kiegészítést meg fogjuk tenni. További hozzászólások nincsenek. Kérem, hogy a két határozati javaslatot az adott kiegészítéssel, illetve Gelencsér Gábor által elmondottakkal kiegészítve fogadjuk el.

A közgyűlés 15 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

77/2006.(III.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az előterjesztésben és az ahhoz kapcsolódó mellékletben – az elhangzott és írásban beterjesztett kiegészítésekkel együtt – foglaltaknak megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített Közbeszerzési Tervét jóváhagyja.
  2. az előterjesztésben és az ahhoz kapcsolódó mellékletben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal éves összesített Közbeszerzési Tervét elfogadja.

Határidő: 2006. március 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. kontrolling osztályvezető)

11. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló intézményi szabályzatának módosítására (írásban) Előterjesztő: Dr. Szabó Csaba Városi Kórház főigazgatója

Papp Péter Pál: A bizottsági tárgyalások után azt a korrekciót, kiegészítést szeretnénk hozzáfűzni, hogy nyilván az adta ennek a térítési szabályzat módosításának az aktualitását, hogy a kórházban a beruházás befejeződésével az ápolási osztály megnyílt és ott részleges térítési díj fizetésére kerül sor. Az Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzottak alapján mondom azt, hogy a végrehajtási utasításban a kórházon belül, amikor ez a díj megállapításra kerül, ott külön soron szerepeltetni fogjuk, hogy az eltartott, az ápolási osztályon bent fekvőnek tartási szerződése van-e, mert ha igen, akkor az jövedelemtől függetlenül részleges térítési díj fizetésére kötelezett, illetve a jogi javaslatra, hogy mindent valahol meg lehet fellebbezni és rá lehet kérdezni a miértre, ezért az új d.) pontként bekerülő szabályzatba folytatólagosan egy mondat kiegészítést szeretnék tenni, hogy a részleges térítési díj megállapítását, ha az ápolási osztályon ápolt vagy hozzátartozója vitatja, akkor a főigazgató a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályát kéri fel a tartásra kötelezett hozzátartozót, hogy a tartásra, képességének vizsgálatára a 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint folytassa le a tartásra képesség vizsgálatát.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendet és a határozati javaslatot azzal kívánja kiegészíteni, hogy csak az SZMSZ módosítása után léphet hatályba. Addig nekem nem is volt problémám, míg a másik két napirend is fenn volt a közgyűlés naprendjén, de mivel levettük, ezért itt most zavar keletkezett, én azt kérem - és hogy a kórházban sem keletkezzen zavar, mert én úgy gondolom, hogy ez probléma lehet a működés rendezésére vonatkozóan –, hogy a közgyűlés kötelezze a kórház vezetését arra, hogy a következő közgyűlésen az SZMSZ-t és alapító okiratot hozza be.

Litter Nándor: Okoz ez zavart Papp Péter?

Papp Péter Pál: Mi szeretnénk az átadott osztály folyamatos működése miatt, ha a részleges térítési díj a rendelet kihirdetésekor hatályba léphetne. Természetesen viszont az áprilisi közgyűlésre minden további nélkül az alapító okiratot és az SZMSZ-t behozzuk. A kórház vezetése részéről a kellő körültekintés hiánya miatt került úgy be az alapító okirat módosítás és az SZMSZ, hogy mi csak a mostani bővítményt írtuk hozzá a régi alapító okirathoz és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságon bukott ki, hogy időközben voltak többek között TEOR szám változások és egyebek, amelyeket mi nem vezettünk át. Úgy idehozni ezt, hogy most viszont azt mondjuk, hogy még 12 szám változzon, úgy érzetük, hogy nagyobb zavart okozna. Inkább egy korrekt egységes szerkezetbe foglalt tervezetet

fogunk letenni a következő közgyűlés asztalára, de kérjük, hogy ettől függetlenül ez a rendelet április 30-ig a bizalom talaján, de lépjen életbe.

Litter Nándor: Kérem, hogy Papp Péter által elmondott módosításokkal fogadjuk el, akkor a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem vennénk figyelembe. Kérem, szavazzunk a rendeletről, illetve fogadjuk el a határozati javaslatot.

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

78/2006.(III.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházának “A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló intézményi szabályzatának módosítását" – az elfogadott módosításokkal együtt – elfogadja.

12. Javaslat játszótér építésére pályázati forrás bevonásával (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Pályázati lehetőséget szeretnék kihasználni és a Corvin Ottó utca 8-10. szám alatt lévő épületek környékén lévő játszótér felújításához szeretnénk pályázati forrást szerezni. Van-e eltérő vélemény a bizottságok részéről? Úgy látom, hogy nincs. Kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat.

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

79/2006.(III.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Corvin utca 8.-10. sz. alatti épületek között lévő, 823/23 hrsz-ú területen elhelyezkedő, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő területen megvalósuló, legfeljebb egy 10.000.000 Ft összköltségű játszótér létesítésével. E játszótér megvalósítása érdekében támogatja a “Játszótér építése Nagykanizsán a Corvin utcában" című dokumentáció benyújtását az IFJ-JT-06 kódszámmal jelzett köztéri játszóterek bővítése, illetve újak létrehozására kiírt pályázati felhívásra. Ehhez kapcsolódóan felhatalmazza Litter Nándor polgármestert a kapcsolódó támogatási szerződés aláírására.
  2. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  3. az a.) pontban rögzített pályázathoz a szükséges legfeljebb 5.000 Ft. saját erőt a 2006. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

13. Rozgonyi úti Általános Iskola bővítéses rekonstrukciója engedélyokiratának elfogadása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Dervalits Balázs: A közgyűlés döntött a Rozgonyi iskola komplett rekonstrukciójáról, a beruházáshoz címzett támogatás igény benyújtásról. A támogatást elnyerte a város. Ez törvényben kihirdetésre került. A beruházás indításához szükséges döntés a közgyűlés által jóváhagyandó engedélyokirat elfogadása.

Litter Nándor: Bizottságok részéről ellentétes vélemény? Nincs.

Cseresnyés Péter: Több kérdésem lenne. Úgy hallottam, hogy változott az eredeti tervhez képest a mostani terv. Igaz-e ez? Van-e költségvonzata abban az esetben, ha történt egy változtatás és az okát is szeretném tudni, hogy miért változott a terv, ha ténylegesen változott?

Dervalits Balázs: Valóban tervmódosításra került sor. Erre azért volt szükség, mivel nagyon sürgősen kellett benyújtani a címzett támogatáshoz a jogerős építési engedélyt és tervdokumentációt. A szomszédos ingatlan tulajdonosa a fellebbezésről való lemondást ahhoz a feltételhez kötötte, hogy bizonyos változtatásokon essen át a terv. Ez azt jelentette, hogy a keleti telekhatár vonatkozásában az épületet nem lehetett ,valamint a tetőt le kellett kontyolni keleti irányba. Kisebb alaprajzi változást jelentett ez. Lényegesen nem változott a beruházás költsége.

Cseresnyés Péter: Ez az a terület, amelyik ingatlan adásvételéről egy évvel ezelőtt olyan módon döntöttünk, hogy lemondunk-e az elővásárlási jogunkról vagy nem, és itt hosszas érvelésünk volt többünknek, hogy nem mondjunk le, és vásároljuk meg és a területre vonatkozóan nem éltünk az elővásárlási jogunkkal. Erről a területről és erről a szomszédról van szó?

Litter Nándor: Igen, erről van szó. Én úgy gondolom, hogy annak kellene örülnünk, hogy itt évente egy vagy kettő címzett támogatás van, és ez már eléri a város oldaláról a 7,4 milliárdot. Ennek kellene egyszer örülni. Határozott a cél, hogy költsünk, utána meg jövünk azzal, hogy a város büdzséje esetleg nincs rendben. Persze rendben van. Én e között ellentmondást látok. Nem volt lényeges változás annak érdekében, hogy megegyezzünk a szomszéddal. A kapu került máshová, illetve az épület tetőszerkezete lekontyolásra került. Igazán a program nem változott. Arról nem is beszélve, hogy jóváhagyásra került már és közel 800 millió Ft-os támogatással meg fog újulni ez az iskola. Tornaterem épül, ami hosszú évtizedek óta az egyik legnagyobb problémája a nagykanizsai iskolarendszernek, hogy ilyen állapotban van a Rozgonyi iskola. Ennek egyszer végre kellene már örülni, és nem ilyen kis apróságokon megakadni. Megegyeztünk a szomszéddal. Indul a program. Jóváhagyta a Magyar Parlament a Kormány javaslata alapján.

Dr. Kolonics Bálint: Én a számoknál egy kicsit leragadnék ezzel kapcsolatban, hogy mit eredményez ez a tervmódosítás. Ha megnézzük a címzett támogatás összegét, az a 710 millió Ft az a 90 %, és ha jól belegondolok, akkor 780 millió körül volt ennek a bekerülési költsége. Tehát most a bekerülési költségnövekmény tulajdonképpen az önrészt növeli. Ha az önrészt növeli, akkor ez körülbelül egy 4045 millió Ft-os növekményt jelent most számunkra. Tehát amiről mi beszélünk, annak az a lényege, hogy ez a módosítás most nekünk mibe kerül, mennyivel növeli a beruházás összköltségvetését? Ez akkor most itt az önrészt növeli ennyivel, 45 mFt-tal, és a kérdés, amit felvetettünk az az, hogy annak idején, ha az elővásárlási joggal élünk, az mennyibe került volna, és most így mennyibe kerül. Így mondjuk a duplájába kerül.

Litter Nándor: Számok vonatkozásában kérem, hogy Dervalits Balázs majd segítsen, de világos, hogy ez a program némiképp csökkent, mert kontyolásra került az épület. Nem tudom, hogy ebből következik-e az, hogy most többe kerül a beruházás. Kérek erre vonatkozóan Balázs részéről véleményt alkotni. Ebből adódóan növekedett a beruházás értéke?

Dervalits Balázs: Pontosan nem tudok erre választ adni. Egy kis türelmet és megpróbálok utána érdeklődni.

Litter Nándor: Csökkent az épület alapterülete ez által, hogy változott a program?

Cseresnyés Péter: Megértem azt, hogy Polgármester Úr indulatosan válaszolt vissza. A probléma az és a kérdésemmel arra próbáltam rávilágítani, hogy többen figyelmeztettük és nem csak én, hanem mások is figyelmeztették a közgyűlést, hogy erre a területre szükségünk lenne. Ha igaz, amit Dr. Kolonics képviselőtársam mond, és a számokból lehet, hogy ez világosan látszik, abban az esetben nemhogy nyertünk ezzel, hanem még a pénzünknél sem vagyunk. Nehogy félre tessék itt magyarázni. Itt nem arról van szó. Itt Önök állandóan azt mondják, hogy mi nem örülünk dolgoknak. Dehogynem. Örülünk neki. Meg is szavaztuk. Én csak azt hoztam fel és hozom fel, hogy ezt a területet talán még Dr. Horváth György képviselőtársam - aki most mosolyog - is támogatta felszólalásával, ha jól emlékszem, hogy ezt a területet szabadítsuk fel a város részére, ugyanis ott egy nagyon komoly terület marad mind a Széchenyi Szakközépiskola esetleges bővítésére és a Rozgonyi iskola beépítésére vagy bővítésére. Ezt sérelmezem, hogy akkor nem előrelátóan gondolkozva hozott egy döntést az önkormányzat.

Litter Nándor: Nem tudom, hogy a Széchenyi iskolában mit kellene bővíteni. Most építettünk egy új épületet. Átadtuk a Vécsey iskolát. A Széchenyi iskolának nincsen szüksége újabb épületekre. A Rozgonyi iskolának pedig megoldjuk ezzel a beruházással a tornaterem problémáját, ami hosszú évtizedek óta nem megoldott, és az egész épületet korszerűsítjük. E mellett adtunk volna még ki közel 40 millió Ft*ot arra, hogy megszerezzük azt az épületet? A program elképzelése az volt, ha jön egy vállalkozó - ez volt az akkori vélemény -, aki átvállalja helyettünk annak a saroknak a rendezését, átvállalja helyettünk annak az épületnek megvásárlását, akkor induljon meg a beruházás. Ez a program kész, rendben van, átment. Megkapjuk a címzett támogatást, és meg fogjuk valósítani. Tudunk számokat mondani?

Dervalits Balázs: Az épület mérete szintenként, tehát összesen bruttó 240 m2-el csökkent az átalakítás miatt. A beruházás nettó költsége teljesen változatlan maradt. A bruttó költsége viszont az ÁFA változás miatt 5 %-asl csökkent.

Litter Nándor: Tehát akkor nem igaz az a megállapítás, hogy 40 millióval többe kerül ez az épület, hogy az önkormányzatnak 40 millióval több kiadása keletkezett.

Papp Péter Pál: Én csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy a bizottsági ülésen egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot. A bizottsági ülésen viszont részt vett az iskola igazgatója, és ott arról beszéltünk, hogy a kivitelezés kezdete 2006. IV., befejezés 2007. IV. negyedéve, de áthúzódik 2008-ra a pénzügyi teljesítése a költségvetés finanszírozási szerkezete okán. Mi egyetlen egy dologra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ha 2006-ban elkezdődik, akkor célszerűnek tartanánk egy olyan kivitelezési ütemezést, hogy 2007. I. félévében olyan munkálatokat végezzenek el, tornaterem építés, illetve más olyan egyéb feladatokat, ami az oktatást nem érinti, hogy maga a meglévő tanítás helyszínéül szolgáló épület felújításra a 2007. félévi, tehát úgy hogy csak egy iskolai tanévet vegyen igénybe a kiköltöztetés, tehát hogy viszonylag kisebb zavar támadjon. De ezek nem az engedélyokiratot érintik, hanem csak szeretnénk felhívni a kivitelezési szerződés ilyen irányú részletes kidolgozására a majdani szerződéskötők figyelmét.

Dr. Kolonics Bálint: Az előbb elmondottakhoz visszatérve közben a kezembe vettem a Közbeszerzési Tervet, ahol az eredeti bruttó érték a 777 millió Ft-ban szerepel, itt pedig a 836 millióban. Ahhoz képest akkor volt az önrészünk körülbelül olyan 67 millió Ft, itt pedig ez 125 millió Ft-ot tesz ki. Én a számokat innét vettem és ez dokumentáltan itt van.

Litter Nándor: Nem változott. Az előbb Dervalits Balázs elmondta. Ha nem változott, akkor mit tudunk vele csinálni. Ha csökken a négyzetméter és növekszik az érték, ugye önmagában ellentmondás.

Röst János: Úgy gondolom, hogy egy jelentős döntése volt a Magyar Parlamentnek ennek a beruházásnak az elfogása. Én bízom abban, hogy Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőként ezt megszavazta, és ebben erősítsen meg engem, hogy ez megtörtént. Akkor köszönöm szépen. A másik oldalon azt szeretném elmondani, hogy a testületnek egy lehetősége van, hogy ezt támogatja, hiszen engedélyokiratról van szó. Ennek a vitája, ami itt zajlik az nem ehhez kapcsolatos.

Sajni József: Én csak egy adalékkal szeretnék szolgálni, miközben elmondom, hogy a bizottságunk természetesen örülve annak az eseménynek, hogy egy oktatási intézmény ilyen felújításon esik át, öt igennel támogatta, és Papp Péter képviselő úrhoz csatlakozva szeretném elmondani, nálunk is előkerült az, hogy mikor lehet használni, használatba venni. Tulajdonképpen megtörténtek azok az

egyeztetések, amelyek a tanulócsoportok elhelyezését szolgálják, mégpedig a 2006-2007-es tanévben, tehát a 2007-2008-as tanévet már a gyerekek ott kezdik az intézményben, legalábbis az ütemezés szerint ez így van.

Dr. Kolonics Bálint: Úgy gondolom a magam részéről, hogy nem ellenébe megyünk ennek az előterjesztésnek, de azért hadd kérdezzük meg már azt, hogy miért és miben változik az az önrész, amit nekünk kell biztosítanunk az adófizetők pénzéből. Azért ülünk itt, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük, és ezekre a kérdésekre választ kapjunk, tehát én nem kívánok itt más irányba elmenni. Nagyon örülök Alpolgármester Úr, de nem kívánom itt most a politikát fényezni, maradok az előterjesztésnél, és fel fogjuk tenni a kérdéseinket.

Cserti Tibor: Nem akarok békéltető szerepet játszani, de gondolom, van egy szituáció, aminek az összességével kellene megbékélnünk. Én úgy gondolom, hogy döntött a közgyűlés annak idejét, hogy nem élt az elővásárlási jogával. Én úgy gondolom egyébként az akkori szituációban, hogy talán nem volt teljesen átgondolt egyébként ez a döntés. Jobb lett volna talán intézményterületté nyilvánítani az egészet, teát nemcsak ezt, hanem az összes többi telket is egyben. Teljesen városfejlesztési irányba indultunk volna el, és már városkép is alakult volna ki. Most itt van egy döntés és van a döntésnek egy következménye, és arra ráépül gyakorlatilag egy pályázati rendszer. A pályázat eredményes volt. Polgármester úr elmondta, hogy tisztességesen gyarapodik a városunk. Az egy más kérdés, hogy ennek a döntésnek az alapján a szomszédjogokkal élve már demokráciában vagyunk. Valaki esetleg beakaszthatott volna úgy az önkormányzatnak, hogy ez nem valósul meg. Ez egy teljesen más műfaj. Ezt érdemes vizsgálni, a tanulságaival együtt én is azt mondom, de gyakorlatilag ez az engedélyokirat ma már egy lefutott és eredményes pályázatnak a megkoronázásra és a beruházás engedélyokirata meg arra szól, hogy igen a beruházásnak zöld utat adjunk, és a szerződést a szakosztály megköthesse. Én úgy gondolom, hogy olyan buta döntést nem hozhatunk most, hogy egy ilyen engedélyokiratot nem hagyunk jóvá. A konzekvenciái én szerintem inkább általános politikai jellegűek, mert hiszen egy önkormányzat döntött akkor is, és most is az önkormányzat dönt és itt gyakorlatilag a képviselők szavazatairól van szó. A kollektív felelősség mindig a megfoghatatlan egyébként, de érdemes, hogy elgondolkodjunk rajta. E szavakkal ajánlanám kompromisszumra és gyors elfogadásra. Mindenki gondolkodjon el otthon a sötétkamrájában.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, fogadjuk el az engedélyokiratot és az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

80/2006.(III.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzat képviselőtestülete/közgyűlése

1. a Rozgonyi Úti Általános Iskola bővítéses rekonstrukciója címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

1. A beruházás pénzügyi forrásai

1.1. A beruházás összköltsége: 836 304 ezer forint

1.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 125 445 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.

1.3. A saját forrás összegéből:

Saját bevétel: ezer forint

Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás megvalósításához

víziközműtársulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni)

Hitel:

Egyéb állami támogatások ebből:

ezer forint

ezer forint

ezer forint

Helyi önkormányzatok fejlesztési és ezer

vis maior feladataira szolgáló forint

előirányzat

Egyéb ezer
forint

Egyéb: .... 125 445 ezer forint

1.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

Lekötött betét: ezer forint

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 125 445 ezer forint

Privatizációból származó bevétel (pl. gázközműjuttatás): ezer forint

Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből,

koncesszióból származó bevétel: ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön ezer forint belül):

Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb

értékpapírok értékesítése: ezer forint

Osztalék- és hozambevétel: ezer forint

Egyéb (rövid megnevezéssel): ezer forint

Összesen: 125 445 ezer forint

1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség (szennyvízberuházás

esetén): ezer forint/bekötés.

1.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv. 88. §-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I. 6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

Ezer forintra kerekítve

No.

Megnevezés

Összes

en

Ebből

.. .. ..

eves ütemek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Saját folyó bevétel

 

 

 

 

 

 

1.1.

Helyi adók

 

 

 

 

 

 

1.2. Illetékbevételek

 

1.5.

Egyéb sajátos bevételek

 

 

 

 

 

 

2

.

 

Rövid lejáratú

kötelezettségek [az 1990.

évi LXV. törvény 88. § (6)

bekezdése szerint]

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tőke- és kamattörlesztés

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Lízingdíj

 

 

 

 

 

 

3

.

 

Korrigált saját folyó

bevétel [(1.-2.) x 0,7]

 

 

 

 

 

 

4

.

 

Az önkormányzat