2006. május 2. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. május 2-i (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Junger Mónika osztályvezető-helyettes, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezetője, Szabó István Via Kanizsa Kht. munkatársa, Polai György Nk-i Kistérség Többcélú Társulása képviseletében

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ki nem hirdetett határozat kihirdetése következik:

 

A Dráva-Mura Térségfejlesztő Eurorégió Kht. vezető tisztségviselőinek megválasztása

 

91/2006.(III.28.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21/2006.(I.31.) határozatának a 4. pontját aszerint módosítja, hogy a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. Felügyelő Bizottsága tagjának Vargovics Józsefné Nagykanizsa, Magyar u. 90. sz. alatti lakost javasolja megválasztani.
  2. Határidő: 2006. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21/2006.(I.31.) határozatának 6. pontját aszerint módosítja, hogy a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. végelszámolása kezdő időpontjának módosítását javasolja. A módosított időpont 2006. május 31.
  4. Határidő: 2006. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21/2006.(I.31.) határozatának 7. pontját aszerint módosítja, hogy a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. végelszámolójának Horváth Gyula, Nagykanizsa, Csengery u. 41-43. sz. alatti lakost javasolja felkérni.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

Kelemen Z. Pál önkormányzati képviselő képviselői megbízatásának megszűnése

 

92/2006.(III.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 4. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva megállapítja, hogy Kelemen Z. Pál önkormányzati képviselő a közgyűlés munkájában 2005. március 01-től, vagyis több mint egy éven át nem vett részt, ezért képviselői megbízatása 2006. március 1-én megszűnt.

Felkéri a jegyzőt, hogy a közgyűlés határozatáról tájékoztassa Kelemen Z. Pált, a Helyi Választási Bizottságot, valamint a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét.

Határidő: 2006. március 29.

Felelős : Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna önkorn, jogi, szervezési ügyintéző)

 

Nagykanizsa 1970. helyrajzi számú, volt régi piac tulajdoni helyzetének rendezése

 

104/2006.(III.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy a nagykanizsai 1970 hrsz-ú, régi piac tulajdoni helyzetének rendezése érdekében további tárgyalásokat kell folytatni az ingatlanon felépítmény tulajdonjogával rendelkezőkkel, valamint ezen tulajdonosoknak cserére felajánlott önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlőivel – figyelembevéve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlők által történő megvásárlásának lehetőségét.
  2. egyetért azzal, hogy tárgyalásokat kell folytatni a SZÖVVIP Kft-vel a régi piacon az önkormányzat által lebontatott 49 m2 nagyságú üzlet miatt kártérítésként általa igényelt összeg csökkentése érdekében.
  3. felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalásokat követően készítsen javaslatot a nagykanizsai 1970 hrsz-ú, régi piac tulajdoni helyzetének rendezésére, melyet az Ügyrendi, Jogi és Közrendi, Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési, valamint Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsággal történt egyeztetést követően terjesszen a közgyűlés elé.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Vagyongazdálkodási Iroda)

A meghívóban nem szereplő alábbi napirendek napirendre vételét javaslom:

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

(Az előterjesztés 2006. április 25-én került kiküldésre.)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

(Az előterjesztés 2006. április 25-én került kiküldésre.)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

(Az előterjesztés 2006. április 28-án került kiküldésre.)

A meghívóban szereplő alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Egyebek:

A meghívóban szereplő 3-as, 7-es, 8-as, 19-es, 22-es és 23-as napirendek előterjesztései 2006. április 25-én kerültek kiküldésre.

A 15-ös, a 16-os és a 25-ös napirendek levételét javaslom a napirendek közül. Javaslom, hogy a Városi Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatát és Alapító Okiratát a meghívóban szereplő 22-es napirend után tárgyaljuk. Van-e kérdés a napirendekkel kapcsolatban? Nincs.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szólni a szúnyogirtással kapcsolatban.

Halász Gyula: Interpellációknál és kérdéseknél két kérdést szeretnék feltenni, a többit pedig írásban juttatom el a hivatalhoz. Az egyik a kullancsirtással kapcsolatos, a másik pedig a Péterfai út -Alsószabadhegyi út között létesítendő kerékpárúttal kapcsolatos.

Dr. Csákai Iván: Kérdést szeretnék feltenni a Vásár utcában a gyalogos közlekedéssel kapcsolatban tekintettel arra, hogy ott több lakóház épült. Itt van-e valami terv?

Szányiné Kovács Mária: Napirend előtt a belvárosi szépséghibák egy részére szeretném felhívni a figyelmet. Ha mód van rá, szeretném, ha felvételre kerülne a képviselői indítványom, mely a belvárosban lévő régi, korszerűtlen hirdetőtáblák elbontásáról szól.

Litter Nándor: A képviselői indítvány felvételére most nincs lehetőség. Azt a legközelebbi közgyűlésen tudjuk tárgyalni.

Stróber Gábor: Egy köztéren álló szoborral kapcsolatosan lenne egy javaslatom napirend előtt. A kérdések között pedig a Kisfaludy buszöböl létesítésével kapcsolatosan szeretnék kérdést feltenni.

Nagy József György: Kérdést szeretnék feltenni Bartók Béla u. 1. sz. kapcsolatban.

Litter Nándor: Kérem, hogy az előbb elmondott módosításoknak megfelelően szavazzanak a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk. kérdések (írásban)
 4. Bolyai János Általános Iskola rekonstrukciója, előzetes címzett támogatási igény benyújtása (írásban)
 5. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi pénzmaradványának felosztására és a 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (11.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 7. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2001.(VI.27.) számú a Garzonházakról szóló rendelet módosítására (írásban)
 9. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 10. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépület felújítási pályázatokról (LKFT-2006-LA-2) szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a pályázati kiírás elfogadására (írásban)
 11. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 12. Nagykanizsa <Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003. (lV.23.) számú rendeletének módosítása (írásban)
 13. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 14. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása (írásban)
 15. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére adósság kezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtására (írásban)
 17. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető

 18. "Természetvédelmi tábor horvát és magyar iskolásoknak a nagykanizsai Csónakázó-tónál" - nyertes pályázat megvalósításához a beruházási elemek forrásainak kezelése (írásban)
 19. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 20. Zsinagóga pályázathoz kapcsolódó saját erő kiegészítésének igénylése (írásban)
 21. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 22. Javaslat Miklósfa településközpont rekonstrukció engedélyokiratának elfogadása (írásban) Előterjesztő: Litter Nándor polgármester
 23. Kalmár utcai buszmegálló építése (írásban)
 24. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 25. Támogatott útfelújítások engedélyokiratának elfogadása (írásban)
 26. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 27. Tájékoztató a város környezetvédelmi programja végrehajtásáról (írásban)
 28. Előterjesztő: Papp Nándor bizottsági elnök

  Meghívott: Dr. Buzás Judit tisztifőorvos, Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezetője

 29. Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról, javaslat a 2006/2007. tanévben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)
 30. Előteriesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: 9 óvoda, 10 általános iskola igazgatója

 31. Beszámoló a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. működéséről 2004. május 1- 2006. áprilisig (írásban)
 32. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Hiesz Miklós ügyvezető

 33. Tájékoztató a temető-fejlesztés helyzetéről, további feladatok (írásban)
 34. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 35. Tájékoztató a 2005. évi belső pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)
 36. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 37. Javaslat a Kanizsa Kártya program megvalósítására (írásban)
 38. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 39. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 40. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 41. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 42. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 43. Javaslat szakképzési fejlesztési terv készítésére pályázaton való részvételre (írásban)
 44. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

   

   

   

  Zárt ülés:

 45. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2005. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban)
 46. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Turzó György könyvvizsgáló, Silló Barnabás, Maros Sándor, Czoma Péter, Luif Ibolya, Hiesz Miklós, Szányi Gábor, Gáspár András ügyvezetők

 47. A Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői munkakörének betöltése (írásban)
 48. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 49. Az egyszemélyes önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetői személyi alapbérének felülvizsgálata (írásban)
 50. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 51. Fellebbezések (írásban)

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Bicsák Miklós: A csapadékos időjárás is megnövelte az úgynevezett szúnyoginváziót. Ezt a Kanizsa Napokon is tapasztaltuk. A lakosság kérése, hogy polgármester úr és a közgyűlés intézkedjen a VIA Kanizsa Kht. felé a megelőzéssel kapcsolatban.

Szabó István: A VIA Kanizsa Kht. költségvetésében nincs az idei évben szúnyogirtásra elkülönített keret. A korábbi években sem volt, csak kullancsirtásra, illetve növényvédelmi feladatokra volt elkülönített pénz. Meg fogjuk vizsgálni a lehetőségét, hogy mibe kerül az egész városra vonatkozó szúnyogirtás és visszahozzuk a közgyűlés elé.

Litter Nándor: Ez nem tűr halasztást. Kérem ennek a költségeit néhány napon belül.

Szányiné Kovács Mária: A belvárosban, az Aradi udvarban sétálva azt látom, hogy a járdaszegély némely helyen kidőlt. Az esővíz elvezető feletti lemezek elmozdultak. Az Aradi hősöknél a díszkivilágítás nem működök, a lámpákat benőtte a fű. A Batthyány szobor talapzatánál pedig le van takarva a lámpa egy fémlemezzel. A meglévő értékeinkre, úgy gondolom, hogy jobban kellene vigyázni és a legkisebb hibákat helyre kellene állítani. A 20-as szobor is rendelkezik díszkivilágítással, az sem működik. Ha tovább sétálunk a Múzeum tér irányában, tudom, hogy ott is megvannak az elképzeléseink, de addig is lehetne tenni valamit, hogy a látvány ne legyen olyan sivár. A tér bejáratánál lévő tuják betegek, kidőltek. Ki kellene vágni őket, majd pótolni és füvesíteni. Ha szép lesz, akkor talán nem fognak az autók az zöldterületre felállni parkolni. A mélygarázsok építéséhez talajmintát vettek. Körülbelül 20 cm átmérőjű lyukat fúrtak azokon a helyeken. A lyuk ott tátong. Ha felette nem áll autó, akkor könnyen bele lehet lépni. Több helyen bejelentettem. A mai napig ott vannak a lyukak. Kérem ezen problémák megoldását.

Szabó István: Valamennyi elhangzott kérdésben intézkedünk és erről tájékoztatjuk képviselő asszonyt egy héten belül.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A 4-es oldalon 12-es ponthoz szeretnék szólni, a Dózsa – Kalmár utcák meghosszabbításának nyomvonal módosításával kapcsolatban. Annak idején javasoltuk azt, hogy a nyomvonal mellett egy sávban vásárolja meg az önkormányzat ezt a területet, hogy ezzel is gyorsabban lehessen ezt az utat megépíteni. Ez hogyan áll?

 

Tárnok Ferenc: Ebben a témában nem történt előrelépés. Maga a telekalakítási eljárás is folyamatban van a telekalakítási munkarész elkészítésével. Jelenleg a módosított tervdokumentáció leszállításra került, ez engedélyezés alatt van. Azt megjegyezném, hogy ha az önkormányzat ott területet szeretne vásárolni még itt a terület mellett ez egy ugyanolyan procedúrát vesz igénybe, mint maga az út részére történő kisajátítás.

Litter Nándor: Út céljára tervezetük, hogy ott vásárolunk területet. Ezen kívül nem volt szó róla, hogy további területeket vásárolunk. Egy kérdést vetődött még fel, hogy volt egy ajánlkozó, akinek ott van területe és részvénycserét ajánlott az ügyben. Tehát az sincs még lezárva. A szükséges területek megszerzése érdekében azt is esetleg kihasználjuk.

Dr. Kolonics Bálint: A tájékoztató 11. oldalán a 42-es pontnál olvasom a Király u. 31. szám alatti ingatlannal kapcsolatos tájékoztatót, mely szerint a vázrajz elkészült és sikeres egyeztetés történt a lakóközösséggel. Úgy tudom én is, hogy kész van a vázrajz. Ennél a pontnál csak meg szeretném köszönni a hivatal dolgozóinak a munkáját, akik segítettek abban, hogy ez a régóta húzódó probléma végre eredményesen és egy jó megoldással fejeződjön be. Itt még a szerződések aláírására fog csak sor kerülni. A másik kérdésem a 12-es oldalon a 6-os ponttal kapcsolatos, ahol azt látom, hogy a Cserháti, a Thúry, a Körősi és a Hevesi iskoláknak az alapító okiratának a módosítására kerülne sor a polgármesteri tájékozatón belül. Én azt kérdezem, hogy ez helyes-e? Az én vélemény az, hogy alapító okiratot ne módosítsunk polgármesteri tájékoztatón belül hozott határozattal. Arról készüljön külön előterjesztés. Ezt már több alkalommal kifogásoltam, hogy ne duzzasszuk fel olyan dolgokkal a polgármesteri tájékoztatót, ami nem ide való. Ami önálló előterjesztést igényel, arról készüljön önálló előterjesztés. Kaptunk egy kiegészítést, a Mindenki Sportpályája és a Ryno Kft. telephelyével kapcsolatos határozati javaslat, mely szerint forgalomképessé minősítenénk és egy részét a sportpálya mögötti területnek eladnánk, majd visszabérelnénk a Rynotól. Volt önkormányzati képviselőkkel konzultáltam, és azt a tájékoztatást adták nekem, hogy valamikor évekkel ezelőtt született a közgyűlésnek egy határozata ezzel kapcsolatban. Mégpedig az másképp szólt és az úgy szólt, hogy nem ilyen formában került volna kialakításra ezen a területen a Ryno telephely, illetve nem a vasúti töltés melletti terület maradt volna önkormányzati tulajdonban. Van-e a közgyűlésnek ilyen határozata és ha van, akkor az miről szól? Esetlegesen ez a határozati javaslat ezzel nem ellentétes-e? Az én véleményem egyébként az, hogy eladja az önkormányzat a területet, majd hosszú távon visszabérli, amennyiben ez a mi feladatkörünk, akkor valósítsuk meg mi és ne értékesítsük, majd béreljük vissza ezt az ingatlant.

Litter Nándor: Nem az ingatlant bérelnénk vissza - lehet, hogy pontatlanul van itt fogalmazva –, hanem az elkészítendő sótárolót, hogy ne nekünk keljen megépíteni a sótárolót. Ez a terület nagy részben használhatatlan, mert vasúti töltés jelenti ennek egy nagy részét és ezért van egy ilyen egyesség felé haladás, hogy a régi sótárolót meg kellett szüntetni, az elbontásra került és Ők akkor is biztosítanák a tárgyalások alapján. Tud-e erről valaki, hogy van-e korábbi döntésünk erről az ügyről?

Dr. Csákai Iván: A terület ilyen megosztása pár évvel ezelőtt is szóba került és a közgyűlés erre merőlegesen osztotta meg a területet úgy, hogy a Mindenki Sportpályája felé eső területet tartotta meg önkormányzati területnek úgy, hogy az a terület bármikor egy sportcentrum kialakítására legyen alkalmas. Azt, amit most itt berajzoltunk, ennek körülbelül kétharmada, az, amelyik jelenleg nem az akkori döntésnek megfelelően az önkormányzaté. Nem lett átvezetve úgy látszik.

Litter Nándor: Ez az anyag a fölhivatali adatok alapján került elkészítésre. E szerint a terület, amit ott feltüntetünk, az önkormányzati tulajdon, de ennek egy jelentős része a vasúti töltést jelenti. Nem gondozza senki. A Ryno gondozza az egész területet.

Dr. Kolonics Bálint: Javaslom a közgyűlésnek, hogy halasszuk el ezt a kérdést és ezt a döntést. Nézzünk ennek utána, mert ha valóban van olyan közgyűlési határozat, ami más akaratot fejezett ki és konkrétan azt, hogy másképp történjen meg a megosztás és egy lehetőségét adja meg a későbbi bővítésnek és ennek nem történt meg az ingatlan nyilvántartási átvezetése. Nézzük meg. Ha van, akkor tegyük rendbe ezt a régi ingatlanügyet, és a következő közgyűlésen fogadjuk el, de nézzük meg, hogy van-e erre a közgyűlési határozat. Ha olyan közgyűlési akarat volt, ami másképpen osztotta meg ezt az ingatlant és nyilvánvaló, ha én itt másképp húzom meg a telekhatárt, az sokkal előnyösebb az önkormányzat számára, akkor csak az előnyösebb megoldást válasszuk és tegyük rendbe.

Litter Nándor: Minden ismeretünk megvan. Most meg kell oldanunk a sótároló problémáját. Korábban a sótároló kérdése nem lehetett téma abban az időben, amikor bármilyen döntést meghozott egy önkormányzat. Megítélésem szerint ez egy jó megállapodás lenne a Rynoval, ha ezt meg tudjuk oldani. Egyébként több méterrel mélyebben van jelen pillanatban az a terület, mint a mostani Mindenki Sportpályája. Nagy része a vasúti töltést jelenti. Ezt többen, többször megnézték a mostani időszakban. Nagyon nehezen használható lenne különböző sportcélokra. Nem került megosztásra. Most így áll ez a terület. Az önkormányzatnak azok a részei vannak a tulajdonában.

Dr. Horváth György: A 4. oldalon 12-es ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Nem világos előttem, hogy merre lesz az útvonal. Úgy volt, hogy a Dózsa György utca meghosszabbítása kimegy a Kalmár utcára. Tehát a 82-es és 84-es házakat kisajátítják. Itt ebből nem derül most ki. Sürgősen meg kellene oldani, hiszen a 7-es út építése megfelelő módon történik. A 8. oldalon a 27-es ponttal kapcsolatban lenne kérdésem. Az Erzsébet tér 14-15. homlokzatát felújítják. Mi lesz az épület funkciója?

Tárnok Ferenc: A képviselő úrnak válaszolva elmondanám, hogy leszállításra kerültek itt az engedélyezési tervek. Ez folyamatban van, igaz, hogy felfüggesztette az eljárást - ami le is van írva - a két körforgalom közelsége miatt. Azt tudom mondani, hogy a jelenlegi Kalmár utca egyenes irányú meghosszabbítása történik a 7-es elkerülőig. Ami a Dózsa György utcai kicsatlakozást illeti, lényegesen nem változott ez a helyzet. Azt szeretném, ha képviselő úrnak a szünetben meg tudnám mutatni ezeket a terveket, illetve, akit érdekel, addigra áthozatom, és akkor úgy egyértelművé válik mindenki számára. Az Erzsébet tér 14-15-tel kapcsolatban az önkormányzat benyújtotta ezt a pályázatot. A közgyűlési döntésnek megfelelően megrendeltük a ház statikai felülvizsgálatát is. A funkcióval kapcsolatban most nem tudok nyilatkozni. Ez későbbi egyeztetés kérdése.

Zakó László: A 12. oldal 3-as, 4-es pontjához szeretnék hozzászólni. A 3. pontból kiderül, hogy egy német munkanyelvű ülés lesz Németországban, ahová egy delegációt küldünk. Gerencsér Tibor úrról tudom a németnyelvű ismeretét., de a delegáció többi tagja ismeri ezt a nyelvet, vagy pedig tolmácsolás lesz ott szükséges? A 4. pontban Saloba küldünk ki két képviselő urat. Egy olyan testvérvárosba, ahol szerintem a testvérvárosi kapcsolat, a tartalom már réges-rég kiürült. Kezdeményezem, és ha lehet, erről szavazást is szeretnék kérni, hogy a 4. pontban foglalt útról mondjuk le. Ennek a költségeit ajánljuk fel az árvíz sújtotta területek helyreállításához. Úgyis van hátrább egy ilyen előterjesztés. Már egy évvel ezelőtt is volt erre példa, hogy nyelvismerettel nem bíró kollégák mentek ki külföldre. Ne ismételjük ezt meg. A 7. oldalon a 24-es pontban a Murasped Kft-vel kötendő adásvételi szerződésnél és általában is kérem, hogy kicsit részletesebben írjunk róla.

Röst János: Visszautalnék a Ryno telephelyre. Emlékeim szerint nem történt tulajdonba adása annak a területnek. Gondolom ezt az is indokolja, hogy az előző időszakban, pár hónapja a Ryno Kft. egy vételi ajánlati szándékkal élt pont erre a területre. Gondolom, hogy Ő ezt megkapta volna korábban tulajdonba, akkor nem akarták volna megvenni. Azt a részét meg lehetne nézni, hogy a tulajdonba adás megtörtént-e. A Földhivatalnál nincs erre utaló semmi fajta nyom. A másik téma, amihez szeretnék hozzászólni egy kiosztott levélmásolat. Ebben a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal válaszol Polgármester Úrnak egy ingatlanértékesítés kapcsán, ez pedig a Thúry városrész vitatott értékesítése volt. Ott a Jegyző Úr törvényességi észrevételt tett az ármegállapításról - mint kiderült, ez helytelen volt. Arra kérem Jegyző Urat – ugyan nincs itt –, hogy ilyen ügyekben előzetesen kérje ki az álláspontját, de ne az történjen, hogy egy több mint 400 milliós adásvételnél Ő törvényességi észrevételt tesz, majd kiderül, hogy helytelenül tette.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, ha nincs itt a Jegyző Úr, akkor ezt nyugodtan megbeszélhetik majd a hivatalban, ha ilyesmi véleménye van. Nem igazán gondolom, hogy ránk tartozik, de azért annyit el kell, hogy mondjak, hogy a jegyzőnek abban volt igazsága, hogy egyfajta véleményt kérjen a Közigazgatási Hivataltól, amikor a megállapított ingatlanforgalmi értéktől jelentős mértékben lefelé eltérő vételáron értékesített az önkormányzat egy ingatlant. Ez a dolga. Ő a törvényesség őre. Ezt nem igazán gondolom, hogy a szemére kellene vetni, ha Ő végzi a dolgát. A 2. oldalon 2-es pontban szeretném tudni, hogy ez a jogvita, amit itt egypáran elleneztünk, mennyibe került az önkormányzatnak? Arról van szó, hogy a vasemberházi gyógyszertár és a Zemplén Győző utcai ingatlan 1992-es cserjét az önkormányzat nem fogadta el és perre mentünk. Ebből én azt látom, hogy a per nem az önkormányzat elképzelésének megfelelően zárult. Szeretném tudni, hogy mennyibe került nekünk feleslegesen éveken át pereskedni. A 7. oldalon a 23-as ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Azt kellene tisztázni, hogy ez a Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. most felszámolásra kerül vagy végelszámolásra, mert ha végelszámolásra, akkor 7-es pontban Horváth Gyulát nem felszámolónak javasoljuk, hanem végelszámolónak, de ha végelszámolásra kerül, akkor miért van szükség ügyvezetőre és még külön végelszámolóra. Többnyire a szokás az, hogy általában a végelszámoló a volt ügyvezetője egy gazdasági társaságnak vagy gazdálkodó szervezetnek, de ezt pontosítani kell mindenképpen, mert ez így félreérthető és nem is valós. A 2. oldalon a 3-as ponttal – a városrendezési tervek érvényesülésével – kapcsolatban szeretnék szólni. Azt kérem, hogy a hivatal dolgozza ki és nézze meg, ahol e városrendezési tervek érinteni fognak magántulajdonokat és oly módon érintik ezeket a magántulajdonokat, hogy forgalomképtelenné teszik, gondolok éppen most itt a Ráckerti feltáró út tervezésére, amely a Bajcsai utcáról nyílna. Ott egy magántulajdonban lévő ingatlanra jegyeznénk rá rendezési terv szinten az utat. Nyilvánvalóan ez eléggé befolyásolja annak az ingatlannak a későbbi forgalomképességét. Ezeket az önkormányzatnak előbb-utóbb meg kell vásárolni. Nem csak ezt, hanem ha még lesz ilyen, akkor azokat is. Tehát rendezési tervvel, amikor elkészül, olyan stádiumban van, akkor kérünk hozzá egy olyan kimutatást, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyeket ily módon forgalomképtelenné teszünk, és ez mennyibe kerül az önkormányzatnak, mert ezeket az önkormányzatnak meg kell vásárolni vagy nyilvánvalóan, ha nem jön létre az adásvétel, ki kell sajátítani, de mindenképen akkor a jövő évi költségvetéseket terhelni fogják és szeretném látni azt, amikor ezt a döntést meghozzuk.

Röst János: Egy mondattal válaszolnék Dr. Fodor Csabának. Nem Jegyző Úr kérte meg az állásfoglalást a Közigazgatási Hivataltól, hanem Polgármester Úr. Éppen ezt kifogásoltam Fodor úr, hogy mielőtt Ő ilyen állásfoglalásokat közzétesz, törvényességi észrevételt, előtte kérje meg, és amennyiben nincs igaza neki, akkor elvárnánk azt, hogy ezt jelezze.

Dr. Fodor Csaba: Azt, hogy kinek van igaza Alpolgármester Úr, majd eldönti az idő. Az pedig ténykérdés, hogy a forgalmi értékbecslésnél jóval alacsonyabb áron került értékesítésre az ingatlan. Jóval, több tízmillió forinttal. Ezen nincs értelme vitatkozni, és nem is vagyok hajlandó erről többet beszélni. A közgyűlés többsége úgy döntött, hogy mégis így adjuk el. Eladtuk. Menjen a beruházás.

Litter Nándor: Azt írtuk elő, hogy bontási kötelezettsége van a vevőnek. Ez volt az indoka annak, hogy alacsonyabb áron adtuk el. A Vasemberházzal kapcsolatban - ez egy hosszú idő óta húzódó ügy volt. Az elsőfokú és másodfokú perben az összes költség 676 eFt volt. Azoknak kell ezt végig gondolni, akik megszavazták, hogy a cserét nem hajtottuk végre annak idején, amikor ez létrejöhetett volna a társasházzá alakulás nyomán. A Dráva-Murával kapcsolatosan felszámolás történik. Ezt a legutóbbi közgyűlésünkön tisztáztuk. Itt egy tájékozató adat került kiadásra.

Karmazin József: A szabályozási terv készítése során számos helyen merült fel a tulajdonosok részéről olyan igény, hogy a többelsők hasznosítására legyen lehetőség az új rendezési tervben. Ugyanakkor ezzel ellentétes jelezések is érkeztek, ezért a tervező azt a módszert választotta, hogy a ma ismert legkedvezőbb pontokon lehetőségként jelzi a tömbbelső feltáró út helyét. Ezek alternatív javaslatok, és majd az útmegnyitás időpontjában kell eldönteni, hogy melyik területen célszerű ezt a lépést megtenni, és természetesen akkor a kijelölés a leggazdaságosabb, legkisebb kárral járó helyen történhet meg az akkori tulajdonos egyetértésével. Itt semmiféle kötelezés vagy kötelező ráhatás nem történik a rendezési tervi szabályozásban.

Szányiné Kovács Mária: A 9. oldal 32-es pontjához szeretnék még egy mondatot hozzátenni, ami a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos. Ismételten szeretném elmondani, hogy mindennemű szervezés olyan irányban induljon el, hogy Nagykanizsa város közigazgatásit területén élő emberek a városi ügyelet szolgáltatását vehessék igénybe. Senkinek se kelljen vidéki szolgáltatást, ügyeletet igénybe venni. Ha már városi emberek vagyunk, nagykanizsaiak, akkor ehhez az ügyeleti rendszerhez szeretnénk tartozni mindannyiban.

Litter Nándor: Gyakorlatilag nagykanizsai háziorvosok adják ezt az ügyeletet is, ezt tudjuk. Azon kívül pedig egyébként ezek a települések nem tudnák önállóan megszervezni a háziorvosi ügyeletüket. Ilyen kompromisszumos megoldásra volt arra szükség, hogy ezt Ők meg tudják tenni, és a város egy részével csatlakozni kellett ehhez az ügyelethez. Ez december 31-ig fog még így történni. Elkészül az új szolgáltató központ, akkora új megállapodásokat kell kötni, és úgy gondolom, hogy valóban az lehet a cél, hogy akkor valóban idetartozzon mindenki a nagykanizsaiak részéről is, a nagykanizsai háziorvosi ügyelethez. További hozzászólások nincsenek. Kérem, hogy fogadjuk el az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1-es pontját.

 

A közgyűlés 18 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról.

 

A közgyűlés 21 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-as pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4-es pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6-os pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7-es pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8-as pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9-es pontjáról.

 

A közgyűlés 20 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 10-es pontjáról.

 

A közgyűlés 18 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 11-es pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Zakó László: Az előbbi hozzászólásomban szavazást kértem egy kérdést tettem fel, amire nem kaptam választ.

Litter Nándor: Szavazással eldöntjük ezt.

Zakó László: Rendben van, de azért szerettem volna tudni, hogy beszélnek-e németül a német munkanyelvű konferenciára kiutazó küldöttek. Minden utazó itt van a jelenlévők között, akkor nyilatkozzanak - ez az egyik kérés. A másik pedig, utána szeretném tudni a finn úttal kapcsolatban is. Azért szóltam előre, hogy ne a szavazás után keljen már visszavonni egy döntést.

Litter Nándor: Kérem, nyilatkozzanak az utazók. Városfejlesztési rendezvénnyel kapcsolatos műsor lesz, úgy gondoltuk, hogy akkor elnök úrnak ott a helye. Papp Nándor nem beszél németül. Gelencsér Gábor igen. Kérem, szavazzuk meg a 12-es határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 3 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Zakó Lászlónak volt egy javaslata, hogy az itteni költségeket az árvízkárosultak megsegítésére ajánljuk fel. Ezzel összefüggésben egyrészt javaslom, hogy vegye tudomásul az önkormányzat annak az 1 mFt-nak a felajánlását, illetve mi magunk csatlakozzunk magánemberként az árvízkárosultak megsegítéséhez. Zakó László azt javasolta, hogy a saloi úttal kapcsolatos költségeket is erre fordítsuk. Én a magam részéről ezt nem javaslom. Arról, hogy a saloi út költségeit az árvízkárosultaknak utaljuk át Zakó László javaslata szerint. Új szavazást kérünk. Tehát most arról szavazunk, hogy a saloi úttal kapcsolatos költségeket utaljuk át az árvízkárosultak részére. Javaslom, hogy egyénileg ajánljuk fel ilyen összegeket, plusz az 1 mFt.

A közgyűlés 6 igen, 12 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 13-as pontjáról.

 

A közgyűlés 17 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 14-es pontjáról.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 15-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 16-os pontjáról.

 

A közgyűlés 20 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 17-es pontjáról.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 18-as pontjáról.

 

A közgyűlés 20 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 19-es pontjáról.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 20-as pontjáról.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 21-es pontjáról.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 22-es pontjáról.

 

A közgyűlés 18 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el az útvesztők, útkeresők megyei bajnokságáról szóló tájékoztatót és egyben a határozati javaslatot is.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy az INTERREG IIIA pályázattal kapcsolatos kiegészítő anyagunkban lévő határozati javaslatokat is fogadjuk el.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy a város napi ünnepségekkel kapcsolatos tájékoztatót és határozati javaslatot fogadják el.

 

A közgyűlés 20 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Ingatlanvásárlással kapcsolatosan hozzunk döntést, amely szerint a nagykanizsai 40084/9 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadára vonatkozó elõvásárlási joggal nem él az önkormányzat.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy a sótárolóval kapcsolatos döntésünket hozzuk meg, amely az ott leírt módon kezdi meg az ingatlan rendezését, illetve a sótároló felépítését.

 

A közgyűlés 20 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

106/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 10/1/2004.(1.29.), a 60/1/2004.(111.30.), a 106/2004.(V.25.), a 12/2005.(1.25.), a 26/1 a,b,2/2005.(11.15.), a 28/1,a,b,2/2005.(11.15.), a 68/16/2005.(111.29.), a 142/b/2005.(V.31.), a 153/1,2/2005.(V.31.), a 182/1-5/2005.(VI.29.), a 315/1/2005.(XI.10.), a 317/11/2005.(XI.29.), a 323/2005.(XI.29.), a 339/2/2005.(XI1.13.), a 343/2/2005.(XI1.13.), a 6/2/2006.(1.31.), a 9/2006.(1.31.), a 21/2,3,4,5,7/2006.(1.31.), a 22/2006.(1.31.), a 23/1-4,6-8/2006.(1.31.), a 29/1,2/2006.(11.14.), a 30/2/2006.(11.14.), a 31/a,b/2006.(11.14.), a 32/2006.(11.14.), a 33/13/2006.(11.14.), a 37/3,6/2006.(11.28.), a 38/2006.(11.28.), a 39/1,2,3/2006.(11.28.), a 43/1,2/2006.(11.28.), a 44/2006.(11.28.), a 45/2006.(111.28.), a 46/2006.(11.28.), a 47/2006.(11.28.), a 48/1,2/2006.(11.28.), az 51/2006.(11.28.), az 53/2006.(111.28.), az 57/c,d/2006.(1I1.28.), és az 58/2006.(11.28.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 10/2005.(1.25.) számú - intézkedési terv végrehajtása palini, látóhegyi és a bajcsai temetőkre vonatkozóan - határozat végrehajtásának határidejét 2007. december 31-ig meghosszabbítja.
  3. a 11/1-5/2005.(1.25.) számú - város rehabilitációs programra vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2006. augusztus 30-ig meghosszabbítja.
  4. a 216/1-3/2005.(VII1.30.) számú - Dózsa- Kalmár utcák meghosszabbításának nyomvonal módosítására vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
  5. a 269/2005.(IX.27.) számú - nagykanizsai 1970 hrsz-ú volt régi piac értékesítésére vonatkozó határozat végrehajtásának határidejét 2006. június 30-ig meghosszabbítja.
  6. a 315/2,3/2005.(XI.1 O.) számú - Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztés projektre vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2006. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  7. 359/1-6/2005.(XI1.13.) számú - Ipari Park és Logisztikai Központban terület értékesítésére vonatkozó - határozat végrehajtásnak határidejét 2006. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
  8. a 4/18/b/2006.(1.31.) szánú - Nagykanizsa belterület "kivett közút" megnevezésű ingatlan forgalomképessé nyilvánítására vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2006. május 31-ig meghosszabbítja.
  9. a 17/2006.(1.31.) számú - alkotóház létesítésére vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2006. június 15-ig meghosszabbítja.
  10. a 21/6/2006.(1.31.) számú - Dráva-Mura Eurorégió Térségfejlesztő Kht. végelszámolására vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2006. május 30-ig meghosszabbítja.
  11. egyetért azzal, hogy önkormányzatunk fák ültetésévei emlékezzen meg az 56-os forradalom 50. évfordulójáról. A fákat a Károlyi kertben, a forradalom emlékére felállítandó emlékmű környezetében kell elültetni. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a fák ültetését.
  12. Határidő: 2006. október 23.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Gáspár András Via Kanizsa Kht ügyv.ig.)

  13. egyetért azzal, hogy Papp Nándor a VKIB elnöke, Szányiné Kovács Mária a VKIB tagja, Gelencsér Gábor a SZEB elnöke és Gerencsér Tibor külkapcsolati referens 2006. május 17-től 19-ig vegyenek részt az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata Heidenheimben megrendezésre kerülő ülésen.
  14. Határidő: 2006. május 20.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  15. egyetért azzal, hogy Salo testvérváros meghívására Kereskai Péter és Scháb György képviselő urak vegyenek részt a 2006. június 13-15. között a finnországi Poriban megrendezésre kerülő Magyar - Finn Testvérvárosi Konferencián, illetve az azt követő saloi látogatáson.
  16. Határidő: 2006. június 18.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  17. hozzájárul a Canissa Modellező Egyesület nevében a "Canissa" elnevezés használatához.
  18. Határidő: 2006. május 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  19. nem él a Nagykanizsa 2422. hrsz-ú ingatlan 5/9 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával 6.020.000,- Ft becsértéken, illetve a Nagykanizsa 1697/3. hrsz-ú ingatlan 6/102 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával 500.000,- Ft becsértéken.
  20. Határidő: 2006. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

  21. a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata 6. pontját az alábbiak szerint módosítja.
  22. 6. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 850 fő.

   A kollégiumi férőhelyek száma: 219.

   Határidő: 2006. május 1.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  23. a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Alapító Okiratát 2006. szeptember 1-től a következők szerint módosítja.

Az alapító okirat 4. pontját módosítja az alábbi szerint:

4. Az intézmény székhelye:

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29.

Az intézmény telephelye:

Az alapító okirat 5.3. pontjából törli az alábbi sort:

5.3. Az intézményi évfolyamok száma:

Iskolatípus Évfolyamok

Akkreditált felsőfokú szakképzés 13-14

Az alapító okirat 7.2. pontjából törli az alábbi sort:

7.2 Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük)

Kód Megnevezés

80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés

Kereskedelmi szakmenedzser akkreditált felsőfokú képzés

Határidő: 2006. szeptember 10.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. Hevesi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának 7.3. pontjából törli:
  2. 7.3. Az intézmény által ellátandó kiegészítő tevékenységek (szakfeladatok és megnevezésük):

   55141-4 Üdültetés

   Határidő: 2006. május 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának 7.3. pontjából kiegészíti az alábbiak szerint:
  4. 7.3. Az intézmény által ellátandó kiegészítő tevékenységek (szakfeladatok és megnevezésük):

   55141-4 Üdültetés

   Határidő: 2006. május 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  5. az alapítványok támogatását az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával megegyezően a fenti költségvetési rendelet 9. számú mellékletében szereplő összegből az alábbiak szerint biztosítja.
  6. Fsz. Alapítvány (csoport neve Támogatás mértéke (ezer Ft-ban)

   1. Tarisznya Alapítvány 100

   2. Nagykanizsa Honvéd Kaszinóért Alapítvány 280

   3. Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány 900

   művészeti csoportjainak támogatása

   4. Kanizsai Múzeumért Alapítvány 40

   5. Cantare '97 Alapítvány 500

   Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés által jóváhagyott támogatások végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

   Határidő: 2006. május 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  7. köszönetét és elismerését fejezi ki a Hevesi Sándor Művelődési Központ kollektívájának a Tavaszi Művészeti Fesztivál színvonalas, nagysikerű megrendezéséért.
  8. Határidő: 2006. május 31.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. az “Útvesztők és Útkeresők Megyei Bajnoksága” megrendezéséről szóló javaslatot elfogadja.
  2. a 2006. évi költségvetésben biztosított önkormányzati pénzeszközök felhasználását a vonatkozó pénzügyi szabályok megtartása szerint jóváhagyja.
  3. Felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény lebonyolítását követő soros közgyűlésen tájékoztassa a Képviselő Testületet a program eredményeiről.

Határidő: 2006. júniusi soros közgyűlés

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva, Dabi Gabriella és Tóthné Krémer Mária osztályvezetők)

  1. a következőképpen módosítja a 6/2006.(I.31.) sz. közgyűlési határozatának 1.a.b pontjában foglaltakat:

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a “Nagykanizsa-Csáktornya közös turisztikai térség” című pályázat INTERREG III/A Közösségi Kezdeményezés, Szlovénia – Magyarország – Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett pályázati felhívásra (4012-312/2005) történő benyújtásával, pozitív elbírálás esetén a pályázatban ismertetett idegenforgalmi program megvalósításával. Magyar részről a teljes megpályázott összeg 38 345 300 Ft, ebből Nagykanizsa Megyei Jogú Város részesedése 24 402 200 Ft, ehhez városunk 1 220 110 Ft önrészt biztosít. A pályázatot a Veszprémi Egyetem nyújtja be közösen Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A projekt eredményeiből a pályázati dokumentáció alapján a felek a biztosított önrész arányában részesülnek.
  2. Felhatalmazza Litter Nándor polgármestert, hogy a “Nagykanizsa-Csáktornya közös turisztikai térség” című pályázati dokumentációt és pozitív elbírálás esetén a kapcsolódó támogatási szerződést aláírja.

Határidő: 2006. május 3.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  1. köszönetét fejezi ki a Régi Jó Hagyományteremtő és – őrző Egyesületnek, a Héliosz- N Bt-nek, valamint a közreműködő magánszemélynek és szervezeteknek a 2006. évi Város Napja rendezvény magas színvonalú és zökkenőmentes megszervezéséért. A közgyűlés az egyesület tagjainak további sok sikert, kitartást és kreativitást kíván hagyományőrző és –teremtő munkájához.
  2. Név szerint fejezi ki köszönetét az alábbi személyeknek:

   Ferencz József elnök

   Burján Emese

   Büki Pálné

   Czupi Gyula

   Dobri Lajos

   Farkas Tibor

   Horváth Gábor

   Katona Noémi

   Milassin Tamás

   Szakony Szilárd

   Horváth Tamás

   Bali Judit, a szabadidő-szervezők munkaközösségének elnöke

   Polgár Péterné, a Vackor Óvoda vezetője

   Horváth Lászlóné, a Hétszínvirág Óvoda vezetője

   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki az alábbi szervezetek és intézmények vezetőinek és dolgozóinak a szervezésben és lebonyolításban nyújtott nélkülözhetetlen segítségükért:

   E.on Rt.

   Határőr Igazgatóság

   Hevesi Sándor Művelődési Központ

   Közterület Felügyelet

   Rendőrkapitányság

   Park Kft.

   Polgármesteri Hivatal

   Saubermacher-Pannónia Kft.

   Városi Tűzoltóság

   VIA Kanizsa Kht.

   Nagykanizsa összes óvodája, általános- és középiskolája

   Nagykanizsai polgárai, akik részvétele nélkül nem teltek volna meg a programok élettel és vidámsággal.

   Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  3. nem él a Nagykanizsa 40084/9 helyrajzi számú ingatlan ½ tulajdoni hányadára vonatkozó elõvásárlási jogával 1.950.000.- Ft becsértéken sem a becsérték 50 %-án.
  4. Határidő: 2006. május 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

  5. a Nagykanizsa belterület 3462/39 helyrajzi számú 7.670 m2 nagyságú ingatlanból kialakuló, a Földmérő Kft. mellékelt 69/2006. munkaszámú megosztási vázrajza alapján a Nagykanizsa 3462/41 helyrajzi számú 1,9865 ha. nagyságú ingatlant forgalomképessé minősíti. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket az eljáró hatóság és a Földhivatal felé tegye meg.
  6. Határidő: 2006. augusztus 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József osztályvezető)

  7. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

  Halász Gyula: Tervez-e a VIA Kanizsa Kht. idén kullancsirtást a város közterületein, illetve a Csónakázó-tó környékén? A szakemberek előrejelzése szerint a Dunántúlon, főleg Nyugat-Dunántúlon nagy kullancsinvázió várható. A másik kérdésem a Péterfai utca és az Alsószabadhegyi utca között létesítendő, közvilágítással ellátott kerékpárúttal kapcsolatos. Ennek az útnak a megépítését 2003-ban kezdeményeztem. Azóta több fordulóban lett a határidő módosítva. Jelenleg ott tartunk, hogy az adminisztratív feladatok, a papírmunka sincs elvégezve ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Én egyetlenegy határozatszámot és egy dátumot szeretnék csak idézni és a többször módosított határidőkkel nem foglalkoznék. Tehát ezek szerint a 219/2004.(IX.28.) határozatunk döntött arról, hogy ezt a Péterfai utca és az Alsószabadhegyi utca közötti kerékpárutat megépíti és erre 5,5 mFt-ot biztosít. Évek hosszú során a területszerzésre mindig biztosítva volt a költség a költségvetésünkben. Ezt a munkát, mind a terület megszerzését, mind a művelési ágból való kivonást, kisajátítást véleményem szerint meglehetett volna már csinálni. Most úgy áll az ügy, hogy valószínű, hogy Földhivatal visszadobja a Földmérő Kft. által benyújtott papírokat és újabb határidős csúszás keletkezik. Idén megvalósulhat-e ez a kerékpárút, hiszen itt közvilágítás is szükségeltetik? Többször elmondtam már kérdésben, interpellációban, hogy a Szabadhegyi városrészt jelenleg kultúrált gyalogosforgalomra nem alkalmas földút köti össze és itt már halálos baleset is volt, mert az M7-es mellett gyalogost ütöttek el. Hány halálos eset kell még ahhoz, hogy végre 2003 óta befejeződjön ez a kerékpárút megépítése?

  Litter Nándor: Azóta megépítettük ott a lejárót, tehát azért elég jelentős beavatkozások történtek. Írásban kér választ. Jó.

  Dr. Csákai Iván: A közgyűlés elfogadta a Vásárcsarnok környékének rendezési tervét. Ott szép lakóházak épülnek. A lakóházakba furcsa mód a lakók beköltöztek, és gyerekekkel közlekednek járda nélkül. Jelenleg a Vásár utcában gazdasági út van a Vásárcsarnokhoz. Nem alkalmas arra, hogy gyalogosok ott közlekedjenek. Közvilágítás sincs. Az ottani lakók kérdezik, hogy mikor lesz az az út kialakítva úgy, hogy mellette járda lesz és a továbbterjeszkedésnél a kisgyerekekkel biztonságosan tudnak közlekedni.

  Tárnok Ferenc: Megvizsgáljuk ezt a kérdést egy helyszíni szemle során, hogy mi épült ott ki, illetve milyen hiányosságok vannak és írásban meg fogjuk válaszolni.

  Stróber Gábor: A Kisfaludy utcába ősz óta a buszöböl miért nem készült el? Úgy gondolom, hogy nagyban zavarja a forgalmat, balesetveszélyes. Mit lehetne kezdeni azzal a köztéri alkotással, amely erősen sérült? A sétakertben található a Kanizsai Dorottya című szobor, amelynek a fekvő alakjának a fejrészét az idő vasfoga teljesen kikezdte. Ez ott található mindjárt a sétakertet átkötő főút mentén. Nem egy szép látvány. Nem azt a célt szolgálja, amiért annak ott kell lennie. Azt tudnám javasolni, hogy amíg megoldást nem tudnánk találni rá, addig szállítsuk el, tegyük más helyre, mert ez egy nem szép látvány. Javaslatom az lenne ezzel kapcsolatosan, amennyiben szerzői jogvédelem alatt áll, akkor a szerzővel vegyük fel a kapcsolatot, hozassuk vele rendbe, vagy pedig, amikor van a fafaragó alkotótábor, akkor kellene rendbe tenni. Kérem erre a választ.

  Tárnok Ferenc: A buszöböllel kapcsolatban annyit tudnék mondani, hogy ennek a tervdokumentációja elkészült és engedélyezésre benyújtásra került az engedélyező hatósághoz. Amíg mi ezt a jogerős építési engedélyt nem tudjuk beszerezni, addig nem fogjuk tudni megoldani ezt a feladatot.

  Litter Nándor: A másik kérdést pedig a VIA Kanizsa Kht. megvizsgálja, hogy milyen intézkedések szükségesek.

  Nagy József György: Bartók Béla 1-gyel kapcsolatosan lenne kérdésem. Az ott lakók megkerestek a közelmúltban és olyan jellegű problémákat közöltek, amelyeket szerintem rövid időn belül orvosolni kell. Életveszélyes állapotban vannak több helyen a korlátok a nyolcadik, kilencedik emeleten. Veszélyeztetik az ott lakók életét. Rengeteg beázás történik az ablakokon keresztül, és a biztosító gyakorlatilag nem fizet, mivel azt mondja, hogy ezt a kárt el kell hárítani, és akkor megoldódik a probléma. A lakók szívesen vállalnák a felújításokat, de nem tudják igazából, hogy mi lesz a sorsuk, nem tudják, hogy ki lesznek-e költöztetve. Elindul-e a felújítás, amelyről nagyon régóta hallanak híreket?

  Kámán László: Az épület kiviteli tervei az elmúlt évben elkészültek. A tervezői költségbecslés alapján a felújítás költsége meghaladja a 300 mFt-ot. A havi lakbérbevétel nem éri el a 200 eFt-ot. Polgármester úrral az elmúlt hónapokban több pénzügyi hitel gazdasági konstrukciót megvizsgáltunk. Gyakorlatilag az épület felújítása ebben a pillanatban gazdaságtalan. 48 lakás található az épületben, 41 vagy 42 lakásban laknak, a többi nem került az elmúlt években kiutalásra. Szerettünk volna a panelprogram keretében indulni, de az lakásonként maximum 400 eFt-os állami támogatást tett volna lehetővé. Az 20 mFt lett volna, ha 48 lakáson kívül még 2 lakást a tetőtérben kiépítünk. Azt gondolom, hogy ez elég kevés költség ahhoz, hogy egy ilyen nagy felújításba belefogjunk. Az épület süllyedése az elmúlt öt évben megállt, tehát ilyen jellegű probléma nincs. Az épület nem életveszélyes, de rendkívül rossz műszaki állapotban van. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság felkért bennünket, hogy május végéig a konstrukciókkal kapcsolatban a műszaki problémák ismertetésével egy előterjesztést készítsünk a bizottság el, amit természetesen Önnel is ismertetni fogunk. Azt gondolom, hogy itt az önkormányzatnak sajnos a zsebébe kell nyúlni és saját erőből megoldani ennek az épületnek a felújítását vagy és erre volt jó a Széchenyi terves használt lakás vásárlás, amibe két ütembe szerettük volna az ott lakókat kiköltöztetni. Sajnos ezek a lakások kiutalásra kerültek. Ez már nem használható fel, de ezt a problémát mindenképpen meg kell oldani.

  Litter Nándor: További kérdések nincsenek. Bicsák Miklóst kérdezem, hogy az intézkedést elfogadja-e, amit tettünk?

  Bicsák Miklós: Elfogadom. Ugyanezen a napon írásban adtam át a lakók aláírásával a Napsugár utca az árok és egyéb gondjait. Arra nem kaptam írásban választ.

  Litter Nándor: A programban benne van. Arról döntöttünk, hogy az az árok ott elkészül a 10 vagy a 20 mFt-os keretünk terhére.

   

   

 3. Bolyai János Általános Iskola rekonstrukciója, előzetes címzett támogatási igény benyújtása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Tárnok Ferenc: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szakminisztériumok március hónapban megadták azokat a prioritásokat, amelyek alapján az önkormányzatok címzett támogatási igényt nyújthattak be. Az egyeztetések alapján mondható, hogy oktatási intézményelújítás kategóriájában a Bolyai János Általános Iskola műszaki állapota teszi lehetővé, illetve teszi szükségessé ezt a bővítéses rekonstrukció címzett támogatási igény benyújtását. Ez a dokumentáció elkészült és benyújtásra került határidőre. Az a kérésem, hogy pótlólagos közgyűlési határozat elfogadásával a hiánypótlásban tudjuk csatolni ezt a közgyűlési határozatot. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően “A” illetve “B” alternatívába készült el ez az előzetese címzett támogatási igénybejelentés. Az “A” változat, ami egy szerényebb bővítést takar 4600 m2-nyi műemléki rekonstrukciót takar. Ennek a beruházási összköltsége 1.98.000.000 forint lenne, a “B” változatban pedig 444 m2 bővítéssel mintegy 1.210.000.000 forint beruházási összköltséggel működne. Az előterjesztés tartalmazza a műszaki tartalmat, illetve a beruházás költségelőirányzatát, illetve a forrás lehetőségeit. Kérem a határozat elfogadását.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az “A” változat megvalósítását egyhangúlag támogatja.

Budai István: A Pénzügyi bizottság a “B” változatot támogatja.

Cserti Tibor: Alaposan átbeszéltük az anyagot funkcionális és gazdasági szempontból is. Az üzemeltetési szempontokra is kiterjedt nagyon alaposan a vizsgálat. Minden szempont azt diktálja, hogy az “A” változat megvalósítása célszerű.

Dr. Horváth György: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a “B” változat mellett tette le a voksát. Úgy láttuk, hogy az a logikus az egységet, amely képezi az egész épületnél és a fennmaradást illetően, illetőleg a használhatóságot.

Cseresnyés Péter: A bizottsági ülésen sok minden elhangzott az “A” változat mellett és ott is már feltettük a kérdést és megkérdeztük, hogy tulajdonképpen mennyiben különbözik az “A” és a “B” változat. Pontos választ nem kaptunk. Szeretném, ha most kapnánk pontos választ. Az a bizonyos 444 növekmény mit jelent? Az itteni vázrajz vagy alaprajz alapján azt látjuk, hogy van egy hozzáépített rész, ami lépcsőházat takar, és ezen kívül azt sejtették velünk vagy azt mondták, hogy valószínűleg a Báthory utca felőli bejáratrész feletti terület lenne beépítve és ott lennének olyan helyiségek, aminek esetleg funkciót lehet adni. Milyen funkciót tudunk neki adni? Ténylegesen igaz az, amit az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság és a Pénzügyi Bizottság mond, elfogadható, hogy amennyiben 444 m2 –t hozzá tudunk tenni, lehet, hogy ez a bizonyos 100-150 milliós növekmény nem olyan tragikus, hogy ha funkciót tudunk adni ennek a 444 m2-nek.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság elsősorban városképi szempontból értékelte, hogy a Báthory utca felőli képet valamennyire befolyásolná. 16.800.000 forintot jelentene, és ezzel nyernénk 227 m2 hasznos területet saját erőben gondolkodva. A magam részéről el tudom fogadni az “A” változatot is.

Cserti Tibor: A tervdokumentációkat elővetettük és megnézettük. Az “A” és a “B” változat között egyébként a Városvédő Egyesület nevében is fogalmazhatom, hogy rendezettebb városkép alakulna ki kétségkívül a “B” változattal. Ha azt vesszük alapul, hogy a “B” változat milyen funkcionális bővítményt tartalmaz, akkor azt látjuk, hogy annak kétharmad része lépcsőház egy oldalsó feltárással és egy olyan kismértékű nehezen hasznosítható gazdasági tartalék együttest tartalmaz, ami igazából többletfunkciót az intézménynek érdemben nem ad. Ha ezt így elfogadjuk, és akkor azt mondjuk, hogy elfogadjuk az előttünk álló nagy nemzetgazdasági szempontokból való költségcsökkentési késznyert is, akkor én úgy gondolom, hogy Nagykanizsa városa, aki eddig nagyon sokat kapott és részesült címzett támogatásból az elmúlt ……., ha okkal-joggal akar pályázni és ez erkölcsi szempont is, nem véletlenül érvelek a funkcionalitás és gazdaságosság mellett ezzel az etikai szemponttal is. Úgy gondolom, hogy reálisan a költségcsökkentettebb, de gazdaságos megvalósítást kellene támogatni.

Tárnok Ferenc: Cseresnyés képviselő úr kérdésére az alábbi választ tudnám adni. Ez a bővítmény, ami zártsorúvá teszi ezt az intézményt, leginkább a konyhaüzemhez, az előkészítő funkcióhoz csatlakozik, mivel az emeleti, illetve a tetőtéri részen a tornaterem lenne a szomszédos fala, tehát onnét az intézményből ebbe a részbe átjutni nem lehet. Inkább egyik helyiség sem éri el a szükséges tanterem kialakításhoz szükséges minimális négyzetmétert, tehát itt igazából egy olyan bővítmény keletkezne, amit gazdaságosan kihasználni nem lehet, tekintve azt is, amit Cserti képviselő úr mondott, hogy ennek nagy része lépcsőház lenne. Én az “A” változat elfogadásával értek egyet.

Röst János: A “B” változat lényegében ….. összeépítést jelent. Ennyi bővülése lenne, amit itt kifejtett. Igazából azt az összeget, ami a 100 milliós nagyságrendet meghaladja, műszaki tartalommal nem töltené ki. A másik része pedig a dolognak az, hogy jelenleg van három parlamenti képviselője Nagykanizsa városnak. Mindenképpen arra kérném Önöket, hogy mint a kormányzati oldalon, mint pedig a parlamenti oldalon lobbizzanak azért, hogy ez a beruházás megvalósulhasson.

Kalamár Márta: Nekem nagyon rövid idő állt rendelkezésemre arra, hogy egyáltalán beletekintsek ezekbe a tervekbe. Amikor a tervet készítő építésszel, illetve Tárnok úrral, Kovács Ottó úrral leültünk erről beszélni, akkor azt mondtam, hogy szerintem a legfontosabb szempont mégiscsak a funkcionális szempont kell, hogy legyen annak eldöntésében, hogy aztán végül is melyik változat kerüljön elfogadásra. A megítélésem szerint az a változat felel meg jobban funkcionálisan az előrelépést illetően, amelyiknél nincs összekötve teljesen a tornatermemmel az épület. Hiszen, amit Röst úr is elmondott, illetve Cserti úr is, ott tulajdonképpen azon kívül, hogy városképileg lehet, hogy egy jobb épületegyüttes alakulnak ki, egy lépcsőház kialakítására kerülne sor, ugyanakkor pedig a konyha üzemeltetése szerintem sokkal nehezebben lenne megvalósítható, hiszen nem lehetne ablakokat és jól funkcionáló nyílászárókat kialakítani a konyha tervezett épületrészén.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, amely az “A” változat mellett szól.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

107/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Bolyai János Általános Iskola bővítéses rekonstrukciójával, címzett támogatási pályázaton való részvételével oly módon, hogy a kétféle koncepció követelményét úgy elégíti ki, hogy az “A” változatú 1.098.000 eFt összköltségű beruházást “Az intézmény teljes körű műemléki rekonstrukciójával, az udvari éttermi szárny nyugati irányú bővítésével” kívánja megvalósítani.
  2. A beruházás saját forrásaként 164.700 eFt-ot az éves ütemezésnek megfelelően az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Határidő: a címzett támogatási igény benyújtásához 2006. április 25.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi pénzmaradványának felosztására és a 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Tóthné Krémer Mária: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: A bizottsági elnököket kérdezem, kívánnak szólni? Eltérő vélemény van-e? Nincs. Akkor kérem Önöket, hogy fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

   

  A közgyűlés 19 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  23/2006.(V.8.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2006.(V.8.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2001.(VI.27.) számú, a Garzonházakról szóló rendelet módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: Van-e a bizottságok részéről eltérő vélemény? Nincs. A vitát lezárom. Kérem Önöket, fogadják el a rendeleti javaslatot.

  A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  24/2006.(V.11.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2006.(V.11.) számú rendelete a Garzonházakról szóló 32/2001.(VI.27.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépület felújítási pályázatokról (LKFT-2006-LA-2) szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a pályázati kiírás elfogadására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Kámán László: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 6. § 2. pontját ki kellene egészíteni egy felső korlátozási lehetőséggel, mert úgy gondoljuk, hogy ha olyan nagy érdeklődéssel pályáznak a panelház tulajdonosok, mint ahogy tavaly történt, akkor esetleg olyan helyzetbe kerülhetünk, mely elviselhetetlen hitelterhet ró az önkormányzatra. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a terhet a 2. pont e) pontját követően egy f) pontban korlátoznánk azzal, hogy az önkormányzatot terhelő éven belüli biztosított hitelkeret nem haladhatja meg a 250 millió Ft-ot. Tehát évente valamilyen ütemet kellene tartani.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést. Mi három gondolatkörről vitatkoztunk. Az egyik összecseng a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakkal, hogy milyen terhet tud vállalni az önkormányzat, és ez évről évre esetleg változhat, ezért mi azt javasolnánk, hogy kerüljön be akár a 6. §-ba is, hogy forráshiány miatt az önkormányzat a pályázatot akár el is utasíthatja, mert valamilyen felső korlátot be kellene hozni, illetve azt is esetleg lehetne rögzíteni azért, hogy az a rendelet évről évre alkalmas legyen – nem összeget mondanánk mi, hogy 200-250-300 millió, de nagyságrendben mi is összegben gondolkodtunk az önkormányzat teherviselő képességét figyelembevéve, de ide csak az kerülne be, hogy az éves keretösszeget a közgyűlés az éves költségvetésében határozná meg. Lehet, hogy idén ez 200 millió, jövőre 500, vagy fordítva. Hosszas polémiát folytattunk arról, hogy az alaprendelet úgy szól, hogy a teljes bekerülési költség maximum 1/3-át adja az önkormányzat, ugyanennyit ad a kormányzat, és 1/3-át az épületek tulajdonosai, és mivel itt a felújítással teljes egészében az ingatlanok tulajdonosai gazdagodnak, de az energia-megtakarítással, illetve a lakhatási körülmények biztosításával azért az önkormányzat és az állam is gazdagodik, célszerűnek tartanánk egy olyan szempontot beépíteni, hogy előnyt élvezne az a pályázó, aki nagyobb saját erőt biztosít. Ezt felvetnénk kérdésként, hogy vitassa meg a közgyűlés. Mi többségi szavazattal – 4:3 arányban – ezt a javaslatot támogattuk. Az utolsó gondolat, ami felmerült, hogy a pályázatok elbírálásánál elbírálási szempont az épület életkora. Ezt így ne determináljuk, mert ez azt jelentené, hogy ha valaki például a Kanizsa Vár felújítására pályázna, akkor ő élvezné a legnagyobb előnyt. Itt az épület életkorát nem abszolút számban javasoljuk figyelembe venni, hanem valamilyen összefüggésben kellene pontosítani, hogy ami például korszerűtlen technológiával épült, mert valószínűsítem azt, hogy vannak olyan öreg épületek, aminek a felújítása már gazdaságosan nem oldható meg. Ezeknek az épületeknek a felújítását ne támogassuk.

Dr. Horváth György: A beszerzési eljárásban rögzítettekkel kapcsolatban egy dologra hívnám fel a figyelmet. Itt a bíráló bizottságba két önkormányzati személyt javasolnak. Javaslom azt, hogy az egyik mindenkor az illetékes területi képviselő legyen, tehát az legyen a mobil, a másikat pedig a közgyűlés úgy válassza meg az elbíráláshoz.

Kámán László: Ha Önök limithatárt kívánnak betenni mind a pályázati felhívásba, mind pedig a rendelet-tervezetbe, akkor a következők szerint javaslom. A rendeletben a 2. §-nál az 1. pontba kellene beírni, és akkor úgy változna a 2. (1) bekezdés: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázatok bekerülési költségére támogatást biztosít – ide a limithatárt –, például 250 millió Ft keretösszegben a város költségvetéséről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben biztosított előirányzat terhére. Itt szeretném megjegyezni Papp képviselő úrnak, hogy a 4. pontban az bent van, hogy le lehet állítani a keretösszeg kimerülése esetén az egész pályázatot. A pályázati felhívás III. pont utolsó bekezdésében a rendeletnek megfelelően szintén javasolnám: az önkormányzat a támogatást a jóváhagyott éves költségvetési kerete terhére – ide az az összeg, amit Önök el fognak fogadni, mondjuk 250 millió Ft keretösszegben biztosítja, az előirányzott keret kimerülése esetén a pályázatok befogadását a polgármester felfüggeszti. Annyit szeretnék még megjegyezni, hogy a pályázatok elbírálásának – a rendelet 6. §-ában szerepel – feltételei, hogy milyen pályázatok élvezzenek előnyt, a központi kiíráshoz igazodnak, és a minisztériumi pályázati kiírásban ezek a feltételek vannak, célszerűnek tartanám ezeket benn hagyni. Természetesen a mi dolgunk, hogy ezeket milyen súllyal vesszük figyelembe.

Litter Nándor: Elég nehéz itt egy szövegszerű javaslatot mondani. Valóban arról van szó, hogy attól tartunk, hogy nagyon nagy összeg fogja megterhelni az önkormányzat költségvetését. Erre irányultak ezek a javaslatok, amelyeket megfogalmaztak a képviselők. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni, az 5. § 5. pontjában szerepel utalás arra, hogy várhatóan – erre még végleges információk nincsenek – az Európai Unió is támogatni fogja ezeket a pályázatokat. Ha ez így lenne, és a mi 1/3 részünk csökkenhetne ez által, akkor könnyebb helyzetbe kerülnénk. Tennék egy összefoglaló javaslatot, amellyel talán együttesen ezeket a javaslatokat összefoglalóan megfogalmazhatnánk: a beérkező pályázatok függvényében az önkormányzat ezt az 1/3 részt csökkentheti a lakó terhére. Hogyan tudnánk ezt összefoglalni, mert minden javaslat arra irányult egységesen, hogy óvjuk az önkormányzat kiadásait olyan tehertől ……… elutasíthatja – ezt mondta Papp Péter, hogy el is utasíthatja.

Budai István: …. költségvetésében határozzuk meg az éves keretet.

Litter Nándor: Igen.

Budai István: ….. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni.)

Litter Nándor: De az is lehet, hogy nem 1/3-ot ad az önkormányzat, hanem esetleg kevesebbet. Ennek kombinált módon is elképzelhető a működése. Akkor ezzel kellene kiegészíteni, hogy elutasíthatja az önkormányzat a pályázatokat, illetve az éves költségvetési rendeletünkben határozzuk meg a felhasználható keretösszeget. Így támogatható? Kámán Lászlót kérdezem, hogy rendben van-e így? Jó. Akkor azt javaslom, hogy amit Kámán László elmondott, ezekkel a módosításokkal így együtt …

Kereskai Péter: Szerintem, amit Papp Péter mondott, benne vannak a 2. § (1) bekezdésében – hogy a költségvetésben ne legyen meghatározva. Inkább azt kellene beleírni, ami nincs benn, és amivel én is egyetértek, hogy a nagyobb saját erejű pályázatok élvezzenek előnyt. Azt kellene valahova beépíteni. Mert az elutasítás és az, hogy kimerül a keret – ez benne van szerintem. Igaz, hogy nincs így megfogalmazva – 4. § (2) bekezdés.

Litter Nándor: Az önerő is benne van, mert 6. § c) pontjában az önerő is bent van.

……………: …………. (mikrofon nélkül beszél, nem tudni, hogy ki és mit beszél)

Litter Nándor: Tehát a sorrendet megfordítani. Javaslom, hogy fordítsuk meg. Van-e olyan rész, amit még be kellene építeni ilyen értelmezések után? Úgy érzem, hogy nincs. Kérem Önöket, hogy akkor így fogadjuk el, ezekkel a módosításokkal.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

 

25/2006.(V.8.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és környezetük felújításának támogatásáról (Kódszám: LKFT-2006-LA2) szóló 25/2006.(V.8.) számú rendelete.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatokat is.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

108/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és környezetük felújításának támogatása című (Kódszám LKFT-2006-LA-2) pályázati felhívást jóváhagyja, és megbízza a polgármestert annak közzétételével.
  2. Határidő: 2006. május 16.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  3. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és környezetük felújításának támogatása című (Kódszám LKFT-2006-LA-2) pályázatok előterjesztés szerinti lebonyolítási rendjével egyetért.

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) sz. rendelet módosítása (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Fröhlich Klára: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: Bizottságok részéről van-e más vélemény? Nincs. Hozzászólás sincs. Kérem Önöket, fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  26/2006.(V.9.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006.(V.9.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Fröhlich Klára: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: Kérdezem a bizottsági elnököket, hogy van-e módosító javaslat, észrevétel?

  Papp Nándor: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a közgyűlés figyelmét fel kell hívni az 1. számú melléklet szerint Tóth László maradjon bent a bizottságban a mandátum végéig, vagy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság legyen a bizottság tagja, mert gyakorlatilag az eredeti kiírás az volt, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke a tag. Ezt kell megvizsgálni, és ha marad, akkor úgy dönteni, hogy marad, ha pedig nem, akkor az SZMSZ-ben is módosítani az 5 fős létszámú bizottságot.

  Dr. Fodor Csaba: Amik kihúzásra kerültek ebből a tervezetből, az nem jelenti azt, hogy közbeszerzési eljárást indítható a közgyűlés döntése nélkül? A korábbi azt mondta, hogy a közgyűlés jogosult elindítani a közbeszerzési eljárást. Ebben pedig a VII. fejezet 1. pontban az eljárás megindításánál pontosan az a mondat került kihúzásra, hogy a közgyűlés a Közbeszerzési Bizottság javaslatára dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról. El tudom ezt fogadni abban az esetben, ha az a mondat kerül ide be, hogy eljárást megindítani csak olyan esetekben lehet, amelyek a közbeszerzési tervben szerepelnek. Ha ez így igaz, akkor ez jó, de ez így nem derül ki, és nem szeretném, ha olyan közbeszerzési eljárások indulnának, amelyeket a közgyűlés előzetesen nem hagyott jóvá. A másik észrevételem az, hogy a II. fejezet 2. pontjában azt írjuk az utolsó fél mondatban, hogy a II/1. pontban foglalt határidő betartása mellett kell megtenni valamilyen intézkedéseket, de a II/1. pontjából pedig kihúztuk a határidőt. Ott volt egy 15 napos határidő, ami kihúzásra került, és a II/2. pont pedig szerintem erre a határidőre utal vissza, tehát ezt a fél mondatot ki kellene venni. Nem értenék egyet azzal, hogy mindenhol kivettük, hogy van egy referens, akinek az a dolga, hogy ezeket intézze, és van egy, az illetékes szakmai osztály által kijelölt ügyintézője, aki az adott közbeszerzésekkel foglalkozik – nem bánnám, ha az írásos megbízás bent maradna. Nem tudom, hogy a köztisztviselők jogállásába és munkakörébe mennyire tartozik bele, hogy ilyen feladatokat ellásson. Tehát ha ez egy plusz feladata a köztisztviselői munkaköréhez képest, akkor talán célszerű lenne meghagyni az írásosságot. Nem hiába került ez be annak idején korábban, tehát ez nem árt. Ez egy megbízás, hogy xy köztisztviselő köteles ezt és ezt megoldani, hiszen nagyon sok feladatot ez a rendelet erre a köztisztviselőre fog róni, a referenssel együtt kell dolgoznia, tájékoztatni Polgármester Urat, tájékoztatni a közgyűlést, előterjesztéseket készíteni, beszámolókat, tehát nem baj, ha erre konkrétan kap egy feladatot, mert hátha nem úgy sikerül az adott közbeszerzés, és akkor például a felelősség kérdését könnyen lehetne tisztázni A kérdésem az, hogy az nem volt szándék, hogy közbeszerzési eljárás indítható legyen közgyűlés nélkül? Akkor pedig ezt pontosítani kellene.

  Dr. Fröhlich Klára: A közgyűlés egyébként több alkalommal is dönt egy közbeszerzésről, vagy dönthet. Amikor elfogadja a költségvetési rendeletet, elfogadja a közbeszerzése tervet. Innentől kezdve egy technikai kérdés, hogy mikor kerül sor ennek a megindítására. Igazából lehet azt mondani, hogy bent maradhat, de például amikor egy nagyobb építési projektről is szó van, amikor döntünk arról, hogy benyújtunk egy ilyen pályázatot, ebben már benne van értelemszerűen az, hogy a közbeszerzési eljárást le fogjuk folytatni nyilván a törvényi előírásoknak megfelelően. Tehát egy ilyen felesleges pluszként jelent meg igazából, de természetesen benne maradhat. Ami viszont direkt került kihúzásra, az a VII/2. pontnál a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság féle döntési jogkör, ugyanis mi van akkor, ha a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság másképp dönt, mint például a közgyűlés, tehát egy Gazdasági és Városüzemeltetési bizottsági döntés nem “überelheti” a közgyűlés döntését. A közgyűlés döntése benne maradhat, és megjelenhet ez a határozatokban egy alakszerű pontként, pluszként.

  Kereskai Péter: Volt a Pénzügyi Bizottságnak egy javaslata, hogy a 10. oldalon, a XII/4. pontja ne itt szerepeljen a szövegben, hanem legyen a 7. melléklet, úgy szólna, hogy az értékhatár alatti beszerzések és a 7. számú melléklet, és akkor tartalmazná ezeket a jelenlegi összeghatárokat, mert ezek mellékletként könnyebben kezelhetők, ha ezek az összeghatárok változnak, amire bármikor esély van.

  Litter Nándor: Jó, akkor ezt is mellékletbe rakjuk. További észrevételek nincsenek. Akkor ezekkel a módosításokkal, Dr. Flörich Klára véleményével egyezve kérem, hogy fogadjuk el a Közbeszerzési Szabályzatunkat.

   

  A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  109/2006.(V.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt mellékletben foglaltak szerint és az elfogadott módosításokat figyelembevéve elfogadja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendjére vonatkozó közbeszerzési szabályzatot.

  A közgyűlés 5/2005.(I.25.) számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

   

  Papp Nándor: A személyre vonatkozó dolog?

  Litter Nándor: Azt javaslom, hogy változatlanul maradjon. Személyre szólóan. Akkor ezt erősítsük meg? Meg kell erősíteni? Nem kell. A személyre szóló ne változzon.

 5. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtására (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Dr. Kaszás Gizella: Kérem, hogy támogassák az adósságkezelési szolgáltatást, ami azt a célt szolgálja, hogy azokat az embereket tudjuk segíteni, akik indokoltan, önhibájukon kívül kerülnek egy nehéz élethelyzetbe.

  Litter Nándor: Van-e a bizottságok részéről módosítás? Nincsen. A vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy fogadják el ezt az együttműködési megállapodás tervezetet.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  110/2006.(V.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében az önkormányzat és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között együttműködési megállapodás megkötéséhez az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

  Határidő: 2006. április 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős. Simánné Mile Éva osztályvezető)

   

   

   

 7. "Természetvédelmi tábor horvát és magyar iskolásoknak a nagykanizsai Csónakázó-tónál" - nyertes pályázat megvalósításához a beruházási elemek forrásainak kezelése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Van-e kiegészítés? Nincsen. Bizottságok részéről volt-e módosító javaslat? Nincsen.

Dr. Szabó Csaba: Csak, mint sok beruházásban résztvevő intézményvezető teszem fel azt a kérdést, hogy megvizsgáltuk-e e tekintetben azt a kérdést, hogy lehet-e csökkenteni azokat az igényeket, amelyek lehetővé tennék, hogy a források és az igények összhangba kerüljenek? Számos esetben előfordul, és ezt a jövőre nézve is mindannyiszor szükségesnek tartanám, hogy a beérkezett pályázatok forrásigénye magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás. Ekkor le szoktunk ülni, és megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Megtörtént-e ez?

Palángi Krisztina: Igen, megtörtént. Sajnos itt nem tudunk csökkenteni, tehát nincs az, hogy egy faházzal kevesebbet csinálunk meg, vagy az öltözőt, a vizes blokkot nem csináljuk meg, tehát kénytelenek voltunk. Ez egyébként minden pályázat esetében megtörténik. Most éppen van egy másik pályázat, ugyancsak ….., a balatonmáriafürdői nyári tábornál ugyanez a helyzet. Lehetőségünk volt arra, hogy a csökkentett támogatásnak megfelelően műszaki tartalmat is csökkentsük, itt nem volt.

Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Kérem Önöket, fogadják el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

111/2006.(V.2.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetésében az alábbi tételeket átcsoportosítja, ezáltal a "Természetvédelmi tábor horvát-magyar általános iskolásoknak" című INTERREG lIl/A projekt megvalósítása a pályázatban megfogalmazott műszaki tartalomnak megfelelően maradéktalanul megvalósul.

A fenti átcsoportosítások összesen a szükséges a 6.816 ezer Ft változást eredményezik.

Határidő: 2006. május 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária, Kontrolling Osztály vezető

Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Litter Nándor polgármestert a módosított támogatási szerződés aláírására a Váti Kht.-vel.

Határidő: 2006. május 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

 1. Zsinagóga pályázathoz kapcsolódó saját erő kiegészítésének igénylése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Korábban olyan információnk volt, hogy a saját forrás nem fedezhető részben az BM EU Önerő Alapból. Újabb információ szerint ez megtehető, tehát egy csökken az önkormányzatok terhe. Van-e a bizottságok részéről eltérő javaslat? Nincsen. Hozzászólás nincs. Kérem Önöket, hogy így fogadják el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

112/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.

 

2007

2008

Összesen

A Norvég Alapból igényelt támogatás

230.529.975

514.940.420

745.470.395

BM EU Önerő Alapból igényelt saját erő kiegészítés

16.273.136

36.348.688

52.621.824

Nagykanizsa MJV Önkormányzat saját erő

24.409.704

54.523.032

78.932.736

Összesen

271.212.815

605.812.140

877.024.955

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  1. Biztosítja az - 1-es pontban feltüntetett táblázat szerint – 2007. és 2008. évi költségvetési rendeleteiben a projekt megvalósításához szükséges önerőt.

Határidő: 2006. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. Javaslat Miklósfa településközpont rekonstrukció engedélyokiratának elfogadása (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Sajni József: 2004 óta van napirenden a településrész rekonstrukciója, legalábbis akkor kezdődött el ennek a tervezése és az első lépések. Örülök neki, hogy a közgyűlés előtt van egy olyan anyag, amiből jól látható, hogy mi az, ami valójában itt történne. Jelenleg egy nagyon lepusztult részről van szó, és ennek az egész rekonstrukciónak az egyik lényege egy forgalomlassítás, ami köztudottan nagyon szükséges, hiszen a gyékényesi útvonalon nagyon nagy a forgalom, és többek közt az iskola felé is felmenő út van ott. Tehát ez egy komplett térrendezésről szól. Úgy hiszem, hogy a gyalogos közlekedéstől kezdve a forgalomlassításon át, egyáltalán magának a térnek az összbenyomása meg fog változni, és azt hiszem, hogy ez a településrész javát szolgálja. Ez mindenki javát szolgálja, és kérném a közgyűlést, hogy támogassa.

  Litter Nándor: Bizottságok részéről volt-e más vélemény? Nem volt. Vita nincs. Kérem Önöket, fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  113/2006.(V.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2006. évi Kanizsa Fejlesztési Terv keretében Miklósfa település központ átépítése a 2. számú melléklet szerinti terv és műszaki tartalom alapján valósuljon meg, ezért az előterjesztéshez mellékelt engedélyokiratot jóváhagyja.

  Felkéri a polgármestert az előterjesztéshez mellékelt engedélyokirat aláírására.

  Határidő: a felújítási munka elvégzésére: 2006. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. Kalmár utcai buszmegálló építése (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Tárnok Ferenc: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: Bizottságok részéről van-e más vélemény? Nincsen.

  Dr. Csákai Iván: Emlékeztetném Polgármester Urat, hogy annak idején többször interpelláltam ezzel kapcsolatban. Most kiderült, hogy nem a Volán sara, hanem a miénk, hiszen 10 milliót mi fogunk költeni. Annak idején azt a választ kaptam, hogy majd a Volán kialakítja. Az ember örül, hogy valamit megoldanak, de ha volt egy rossz döntés, és azt még tudjuk fokozni is, az, hogy a Vásárcsarnok felőli oldalon a két csuklós busznak meglesz a végállomása, az elfogadható, csak a másik oldalra tervezet két buszöböl nagyon sok problémát vet fel. Számítások szerint 4 db villanyoszlop áthelyezéséről van szó. Az, hogy kis facsemetéket a másik két megállóba átültetünk, talán elfogadható, de a jelenlegi buszmegállóval szembeni oldalon nagy koronás fák kivágásra fog sor kerülni, a járda beljebb viteléről lesz szó – nem tudom, hogy ez az egész átalakítás és ide telepítése a buszvégállomásnak, nagyon jó ötlet-e, hisz ez a kereszteződés különben is nagyon balesetveszélyes. Nem tudom elfogadni, hogy a közlekedés átalakításával még rosszat is csináljunk.

  Litter Nándor: A Volán készítette el a tervet, és egyeztetve van a hatósággal is. Azon kívül részben a Volán finanszírozza.

  Cserti Tibor: Az előterjesztés egy autóbuszmegálló-pár megépítésére vonatkozik. Ennek a forgalomtechnikai szakmai részével nem kívánok foglalkozni, mert gondolom, ehhez jobban értők alaposan megvitatták. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egy szempontra viszont felhívtam a figyelmet, és azt kértem, hogy a közgyűlés időpontjáig erre vonatkozóan részünkre a döntés előtt megnyugtató választ adjanak. Gondolom, az előkészítő tárgyalásokon a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén résztvevő előadó nem vett részt, és amikor megkérdeztem azt, hogy miért keretátadással kell egy ilyen feladatot megoldani, még ha az beleillett egy Zala Volán tárgyalásba is. Azért nem értettem ezt a kérdést így, mert az alapberuházói feladatokat – azt kérdeztem, ki látja el, azt mondták, a Zala Volán. Nem értem, mert az önkormányzati vagyon része, és akkor megvalósul egy feladat, utána pedig visszaadja az önkormányzat részére a Zala Volán. Erre az egyre kértem választ.

  Cseresnyés Péter: Ha itt végállomás kerül kialakításra, az az oldali megálló, amelyet Csákai képviselőtársam mondott, miért nem mehet át az autóbusz-pályaudvarra? A másik oldalon jó, ha ott van az megálló, viszont itt tényleg a lakók nyugalmát fogja zavarni a buszmegálló és az induló buszok zaja. Lehet, hogy ezt a buszpályaudvarban meg lehetne oldani. Vizsgáltuk-e ennek a lehetőségét?

  Tárnok Ferenc: Úgy gondolom, hogy a Volán átgondolta ezt a feladatot a tervezővel, illetve a Közlekedési Felügyelettel. A feladat ily módon történő megoldása az Önök előtt lévő helyszínrajz szerinti kifejezett kérés volt.

  Cseresnyés Péter: Ez a válasz nem válasz, mert rendben van, hogy a Volán átgondolta, de nekünk is át kellene gondolni, hogy mi a mi érdekünk. Az a kérdés, hogy nekünk lehet-e érdekünk az, hogy itt legyen egy autóbusz megálló, és lehet-e megoldást találni arra, hogy esetleg máshol, egy olyan helyen legyen ez az autóbuszmegálló kialakítva, ahol amúgy is autóbuszok állnak meg, mert innen 150 méterre ott van az autóbusz-pályaudvar. Ha ténylegesen végállomásról van szó, ez a lehetőség felmerült-e – ezt kérdeztem. Ezek szerint – mivel erre a kérdésre nem válaszoltak – nem is vizsgáltuk ezt a lehetőséget. Szerintem ezt érdemes lenne megnézni, megvizsgálni.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 18 igen és 5 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  114/2006.(V.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Kalmár utcai új autóbuszmegálló-pár megépítésének céljára 10 millió Ft összegű pénzeszközt adjon át a Volán Rt. részére, amelynek forrása a 2006. évi költségvetésben a Felújítási kiadások (11. sz. melléklet) között szereplő “2006. évi pályázati útburkolat felújítások – Kapcsolódó közműkiváltások, járdafelújítások” előirányzat. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pénzátadásról szóló megállapodás előkészítéséről és megkötéséről.

  Határidő: 2006. május 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 5. Támogatott útfelújítások engedélyokiratának elfogadása (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Ismertek ezek a feladatok korábbi döntéseinknek megfelelően. Bizottságok részéről van-e észrevétel, kiegészítés? Nincs. Kérem Önöket, így fogadjuk el az engedélyokiratokat.

   

  A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  115/2006.(V.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2006. évben megvalósuljon a Rózsa u. (Teleki és Hevesi utcák közötti szakasz), Kodály Z. u., Kazanlak krt. (Rózsa utcától északra eső szakasz) és Zemplén Gy. u. (Kazanlak krt-től nyugatra eső szakasz) útfelújítása 64.542 eFt összegben. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kivitelezésre vonatkozóan.

  A Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és felkéri a polgármestert az engedélyokirat aláírására.

  Határidő: 2006. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

  Litter Nándor: Mivel Hiesz Miklós még nem érkezett meg, javaslom, folytassuk a város környezetvédelmi programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató megtárgyalásával.

   

   

 7. Tájékoztató a város környezetvédelmi programja végrehajtásáról (írásban)
 8. Előterjesztő: Papp Nándor bizottsági elnök

   

  Litter Nándor: Kiegészítés nincs.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni a környezetvédelmi program végrehajtását: a zárt kerítéssel vagy sövénnyel elkerített kutyafuttató kialakításával, a rendszám nélküli autók elszállítását, ellenőrzését mindenképpen hamarosan be kellene fejezni, és felmerült egy probléma, hogy a konténerben turkálók kidöntenek mellé mindent, és úgy ott hagyják, erre is oda kellene figyelni, és figyelmeztetni kellene ezeket az embereket. A kutyafuttatással kapcsolatban kutyakonténer kialakítása is felmerült.

  Sajni József: Papp Nándor képviselő úr már említette, hogy ezekkel a közös konténerekkel, amelyek kihelyezésre kerültek, rendkívül sok a probléma. Szeretném, ha erre a Közterület Felügyelet kidolgozna egy olyan akciótervet vagy bármi mást, hogy hogyan lehetne itt valamilyen rendet csinálni, mert jelenleg áldatlan állapotok uralkodnak, és nem tudunk mit csinálni, tehetetlenek vagyunk. El kell tűrnünk, hogy vannak, akik rendszeresen, mégpedig ipari mennyiségben oda öntik, például autóról leborítanak szemetet, és ott hagyják, és mi pedig ezt nézzük. Kérném, hogy bízzuk meg ezzel a Közterület Felügyeletet. Megkockáztatom, hogy ha erre egy külön ember kerülne felvételre, a büntetésekből még a ki is lehetne fizetni a bérét. Nem azt kellene büntetni, aki kukázik, hanem azt, aki odaönti, és most már hétről hétre, és nagy mennyiségben. Ezért emberek dolgoznak napokat, hogy ezt eltakarítsák. Kérném, hogy erre egy határidőn belül szülessen egy döntés, vagy a Közterület Felügyelet részéről egy olyan terv, ami ennél lényegesen hatékonyabb. Azt javasolnám – mivel itt tetten kell érni –, hogy akit ott tetten érnek, a város akár a Kanizsa Hetilapban, de legyen nyilvánosságra hozva nem a személye, nem a személye, hogy a személyiségi jogok sérüljenek, hanem például 50 eFt büntetésben részesült valaki. Legyen valami elrettentés, mert jelenleg senkit nem is érdekel ez az ügy. Nyilvánosan borogatják oda, nem is eldugott helyen van. Azt hiszem, hogy ezt egyértelművé kellene tenni, és azok az emberek, akik ezt rendszeresen csinálják, talán ódzkodni fognak ettől a magatartástól.

  Ring Balázs: Valóban elhangzott itt a lényeg, hogy tetten kellene érnünk ezeket a szabálysértőket, különben nem tudunk ellenük hatékonyan intézkedni. Van még egy lehetőség, de az ritkán fordul elő, hogy ezek között a hulladékok között találunk valami olyan okiratot, ami utal a szabálysértő személyére. Ezeket természetesen megkeressük ilyenkor, és felelősségre vonjuk. A közelmúltban is előfordult ilyen. Ez az ügy folyamatban van. De a legnagyobb mennyiségben lerakott hulladékokban sajnos nem található ilyen, a hulladéklerakó személyére utaló irat, úgyhogy sajnos a megoldás sok esetben az, hogy ezt mi elszállítjuk a közterületről, mert amennyiben a hulladéktulajdonos személye nem deríthető fel, a terület tulajdonosának a kötelessége, hogy ezt megfelelően elhelyezze, kezelje vagy átadja a hulladéklerakóba. Állandóan folytatunk preventív intézkedéseket, folyamatosan ellenőrizzük a lakosságot, különböző vállalkozókat. A közelmúltban volt egy akciónk a Saubermacher Kft-vel közösen, átfogó ellenőrzéseket folytattunk, így próbáljuk rábírni a lakosságot, illetve a vállalkozásokat arra, hogy kössék meg a szerződéseket a hulladékszállításra vonatkozóan, illetve olyan szerződéseket kössenek, amelynél az elszállítás gyakorisága, illetve a szerződésben szereplő mennyiség arányban a keletkezett hulladék mennyiségével.

  Litter Nándor: Várható-e egyéb új intézkedéssorozat, amit Sajni úr felvetett?

  Ring Balázs: Folyamatosan ellenőrizzük ezeket a hulladéklerakókat, és most kezdtük el ezeknek a hulladékoknak az elszállítását, tehát ezt is végezzük.

  Litter Nándor: Kielégítő ez a fokozott ellenőrzés, vagy más kíván képviselő úr?

  Sajni József: Ring Balázs által elmondottakat nem nagyon elégítenek ki. Azt kérném, ha lehet, akkor elsősorban a hétvégén kellene ellenőrizni. Nagy része ekkor történik. Tehetetlenek vagyunk, megpróbáltunk már sok mindent. Sőt, nekünk volt is már tettenérésünk, de úgy gondolom, hogy a hatékonyságban annyit kellene előre lépni, hogy valakit bízzanak meg, hogy akár felvétellel, vagy bármivel igazolható legyen az elkövetés, mert ez nem ad hoc jellegű, ez folyamatos és rendszeres. Nálunk a közterületen dolgozók mindig úgy kezdik, hogy hétfőn mennek és takarítanak, és egy napot takarítják a szemetet.

  Ring Balázs: A polgárőr szervezeteket is be kellene vonni ebbe a tevékenységbe, ők tudnák ezeket hatékonyan és hosszabb ideig ellenőrizni, de természetesen mi is a hétvégi órákban küldünk oda embereket, és talán lesz valamilyen nagyobb hatékonysága.

  Litter Nándor: Karmazin Józsefet kérdezem, hogy a Papp Nándor által javasolt kiegészítések elfogadhatók-e?

  Karmazin József: Igen, elfogadhatók, és beépítjük az éves programba.

  Budai István: A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan elmondjuk, hogy vannak rendetlen területek, különösen a konténerek környékén, mivel nem megfelelő űrméretet, nem megfelelő nagyságú edényzetet használ a lakosság. Valamikor használtunk bizonyos normatívákat, amire a lakosságszám alapján azt mondtuk, hogy meg lehet állapítani a heti, vagy a napi, vagy valamilyen időszakra a keletkezett hulladékot, és erre talán oda kellene figyelni annak a hulladékgyűjtő szervezetnek is, amely ezt végzi, mert vannak olyan házak, hogy ugyanannyi lakásszámmal rendelkező házak egy konténerrel kevesebbet, többet bérelnek, és megpróbálnak spórolni a szemétdíjjal. Az a véleményem, hogy ezeket a lakóközösségeket fel lehetne szólítani megfelelő űrméret használatára, mert ebben én látok megoldást. Még talán az ebtartás szabályaira is felhívnám itt a figyelmet, hogy a Közterület Felügyeletnek legyen arra gondja, hogy ha kutyasétáltató személlyel találkoznak, akkor követeljék meg a felszereltségét annak, hogy meg tudja oldani a kutyapiszok összeszedését, mert a keleti városrészben m2-enként 5-6 ilyen található.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy fogadják el határozati javaslatot ezekkel a módosításokkal, amelyeket Papp Nándor mondott.

   

  A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  116/2006.(V.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetvédelmi program 2005. évi végrehajtásáról szóló beszámolót – a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság által megfogalmazott javaslatokat figyelembevéve – elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § e) pontja szerinti tájékoztatót a lakosság számára a Kanizsa Dél-zalai Hetilapban tegye közzé. (Tájékoztató a határozathoz mellékelve.)

  Határidő: 2006. augusztus 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 9. Tájékoztató óvodai jelentkezésekről és általános iskolai beiratkozásokról, javaslat a 2006/2007. tanévben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 3 igen és 2 nem szavazattal javasolja az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra, illetve elfogadásra javasolja. A szokásos eljárási rendben történt meg a 2006/2007-es tanévben indítható csoportszám jóváhagyásával kapcsolatos feladatellátás. Úgy gondolom, hogy a tervezett, illetve a végül beíratott gyerekek száma szint azonos, tehát jó felmérés következménye. Volt, aki megkérdezte, hogy miért van ennyi szakmai álláshely csökkenés – a 10. oldalon látható? Ez részben annak köszönhető, hogy a Szivárvány Fejlesztő Központ fogja ellátni azokat a feladatokat, amelyek most óraszámban kint vannak az intézményeknél, és nagyrészt ezeknek az óraszámoknak az álláshelyesítéséből adódnak ezek a bizonyos csökkenések, mert ez most nem az intézményeknél jelenik meg, hanem oda átkerül. Ezen túl pedig 22 fő az, amivel a létszám csökken, és szeretném is egyúttal elmondani, hogy ez az ágazat újfent alkalmazkodik létszámában is azokhoz a feladatokhoz, amelyek a karcsúsításból fakad, és a létszámcsökkenésből. Úgy gondolom, hogy ez nem jelenti azt, hogy 22 fő fog távozni a rendszerben, mert ennek egy része túlórából, nyugdíjazásból, egyebekből tevődik össze, tehát ez nem 22 főt jelent, akinek a munkaviszonya megszűnik. Természetesen júniusban lesz ez majd teljesen világos, hogy egyáltalán hányan lesznek azok, akiknek valóban felmentéssel megszűnik a munkaviszonya. Kérném a közgyűlést, hogy ezt az előterjesztést ebben a formában fogadja el.

Szányiné Kovács Mária: Az általános iskolák esetében a 4. oldalon található összefoglaló táblázatban látható, hogy a Bolyai iskolába jelentkeztek a legtöbben az elsőosztályosok közül. Itt 66-an jelentkeztek, és itt kellett a legtöbb kisgyermeket elutasítani, 17 főt. Végül is 53 főben határozták meg a két osztályban a tanulói létszámot. Úgy gondolom, hogy ezen el kellene gondolkodni, hogy nem lehetne-e egy harmadik osztályt indítani, lebegtetni esetlegesen, hiszen szeptemberig még sok minden történhet, a városba beköltözhetnek, épülnek a Király utcai lakótelepek, kisgyerekekkel költözhetnek oda családok. Azt szeretném kérni, ha ezt a megoldást meg lehetne oldani, hogy szeptemberig a Bolyai iskolában a 60 főt elérné vagy meghaladná, akkor induljon el ott a harmadik első osztály. Úgy gondolom, hogy ennek reális esélye van, hogy ott tanulónövekedés lehet. Azon túl azt is meg lehetne vizsgálni, hogy az 53 fő mennyire 53 fő, mert például van két sérült kisgyermek, akik nagyobb pedagógiai odafigyelést igényelnek. Ez három fővel már megnöveli az ottani létszámot az igazolások szerint. Ez az 53 is már inkább 56. Azon túl úgy gondolom, hogy ez a táblázat mindenre nem tudott kiterjedni, mert nem vizsgálhatta meg, és nem kaphatunk információt arról, hogy a fellebbezéssel élők között vannak-e olyan elutasítottak, akik a döntés miatt nehéz helyzetbe kerülnek, hisz az életkörülményeik miatt választották esetleg a Bolyai iskolát. Ezt megfontolásra ajánlanám mindannyiunknak, hogy az a határozati javaslat, amit módosítani szeretnék, hogy ha a tanév kezdetekor a tanulólétszám meghaladná a 60 főt, akkor a Bolyai indíthasson harmadik első osztályt.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Szeretném kérni, hogy osztályt ne lebegtessenek, kezelhetetlen a rendszerben, hisz a tanév előkészítéshez – Önök is látják az utána következő oldalakon – az álláshely számról is dönteni kell. Túl ezen, a jogi szabályozás egyértelműen előírja az önkormányzatnak, hogy mikor van a beiratkozás két napja, ezt az önkormányzat kijelölte, ez lezárult, a fellebbezési határidő lejárt. A határozatokban megjelöljük a 8-át, 9-ét, mint pótbeíratás, és innentől kezdve a folyamat már nem így működik. Az ideérkező és ideköltöző gyermekeknek Nagykanizsa város köteles biztosítani az ellátást. Ha a feltételnek a körzeti iskolában már nem felel meg, tehát létszám túllépés van, akkor abban az iskolában látja el a feladatot ebben az esetben, ahol még szabad kapacitás van, és ilyen iskolánk több is van a városban. Tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy ennek az iskolának a körzetéből, a kijelölt 52 gyerekből 25 körzetbeli gyerek van, tehát 25 az, aki a Bolyai körzetében lakó, 26 nagykanizsai állandó lakcímes, egyéb körzetből. A vidéki tanulók szám – és itt adatot mondok, az egyik 9, a másik pedig – a jelentkezési lapokból kiderült, hogy mely óvoda adta ki az iskolaérettségi vizsgálat eredményét, itt további 10 fő vidéki óvodából érkezik Nagykanizsára, azaz 19 olyan lakcím, illetve 15 körüli az a lakcím, ami egészen biztos, hogy nem nagykanizsai. Ezt alátámasztja egyébként az a tény is, hogy a fellebbezések során a szülők egy része a saját eredeti, azaz a valódi lakcímével fellebbezett, például ott már beírta indokként, hogy azért kéri, hogy vegyük fel a gyermekét, mert a buszon való utaztatásnál a nagyobbik testvér, aki bejár majd naponta, az fogja a felügyeletet ellátni, stb. Rendkívül rossz a jogi szabályozása ennek a felvételi eljárásnak, és állandó lakcímmel rendelkező tanulók felvételi kötelezettségének. Kérem a közgyűlést, hogy fogadja el ezt a javaslatot. Az ide pluszba érkező gyerekeket el tudjuk helyezni, ha megnézik az adatokat, vannak iskolák – a Hevesi Általános Iskola, a Péterfy Általános Iskola, Kiskanizsa, Miklósfa, Palin további gyerekeket tud fogadni. A fogyatékos gyerekek, illetve pontosabban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos kérdésbe részleteibe most nem szeretnék belemenni, hisz ott utólag derült ki az egyik kisgyerekről, aki háromnak számít a létszámba, mert hallássérült, de az iskola alapító okiratában nincs jogosítványa hallássérült gyermekek ellátására – erre vonatkozóan nyilván majd az intézményvezetéssel további egyeztetéseket folytatunk le. Kérem, ne tegyék, hogy osztályt lebegtetnek, jogilag nem lehet, másrészt pedig az egész beiskolázási folyamatot nem tudjuk kezelni, és a létszámokat, alkalmazásokat innentől kezdve.

Kalamár Márta: Önök előtt táblázatok vannak, adatokkal. ezek a táblázatok, ezek az adatok nem tükrözik azt a helyzetet, ami egy ilyen alkalommal, egy ilyen nagy horderejű döntés esetében egy iskola életében kialakul. Nagyon nehéz az intézményvezető helyzete – és most nem azért beszélek erről, mert magamról szeretnék beszélni, csak egyszerűen szeretném érzékeltetni azt a helyzetet, ami kialakul ilyenkor –, mert egy oldalról eleget kell tennie egy fenntartói elvárásnak, eleget kell tennie az iskola pedagógusai részéről felé irányuló elvárásnak, illetve a másik, és szerintem nem utolsó szempont az, hogy eleget kellene tennie a szülői igényeknek, illetve elvárásoknak. A mi esetünkben ezen három feltételnek egyszerre eleget tenni a magam részéről lehetetlen, illetve el kell döntenem azt, hogy hol van az a határ, amikor még egyáltalán szót kérhetek az ügyben, hogy gondolják meg az iskolával kapcsolatos döntésüket. 66-an jelentkeztek az iskolába úgy, hogy tudták a szülők, hogy két osztályt indíthatunk. Ennek mérlegelésével, illetve azon szempontok mérlegelésével hozták meg a döntésüket, hogy tisztában voltak az iskola állapotával, az iskola lehetőségeivel. Azt gondolom, hogy a szülő, amikor dönt, képes mérlegelni, és eldönteni, hogy mi alapján választja mégis az adott intézményt. Azt gondolom, hogy minket nem csak azért választottak, mert esetleg könnyen megközelíthetők vagyunk, vagy helyrajzi elhelyezkedésünknél fogva közel van a buszmegálló hozzánk, hanem egyszerűen azért is, mert talán szerénytelenség nélkül mondhatom, az intézményben komoly szakmai munka folyik. Nagyon sokat dolgoztak a pedagógusok azért, hogy az iskola olyan hírnévre tegyen szert, olyan keresettségre tegyen szert, mint amelynek az eredményeképpen most ennyien választottak bennünket, ahányan választottak. Nem venném magamra azt, hogy sok vidéki jelentkezett hozzánk, hiszen én az összes olyan gyermeket elutasítottam, a 17 elutasítottban mindannyian benne voltak, akiknél egyáltalán felmerült annak a lehetősége, hogy talán nem nagykanizsai lakosok, annak ellenére, hogy majdnem minden hozzánk jelentkező – mert azt hiszem, 3 olyan gyermek volt, akinek egyáltalán nem nagykanizsai címe – rendelkezett nagykanizsai lakcímmel. A magam részéről úgy gondolom, hogy nincs meg a lehetőségem és tudom vizsgálni azt, hogy valaki életszerűen Nagykanizsán él-e vagy nem. Erre vonatkozóan rám a törvény nem szab rendelkezéseket, és ezt nem tudom kezelni, mint ahogy úgy gondolom, hogy városi szinten sem nagyon lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ez a probléma fennállt korábban is, fennáll most is. Viszont azzal mindenképpen szeretném, ha foglalkoznának, hogy a 17 elutasított gyermekemből 14-en megfellebbezték a hozott döntést – nyilván azért, mert nem értettek egyet azzal, hogy máshova kell járatniuk a gyermeküket. Ebből a 14 elutasítottból összesen négyen kapnak lehetőséget arra, hogy mégiscsak az iskolába járhassanak. Nyilván van 10 olyan, aki nehezen, de majd talán elfogadja ezt a döntést. De lesz valószínűleg köztük olyan is, mert tudunk olyanról, aki egyszerűen életkörülményeinél fogva kénytelen lenne hozzánk hozni a gyermekét, de nem hozhatja, mert a fellebbezése is elutasítást nyert, és mindent el fog követni azért, hogy valamilyen úton-módon, törvény adta lehetőségénél fogva beírathassa hozzánk a gyermekét. De ezen kívül, amit képviselő asszony is már elmondott, az is fontos tény, hogy valóban a nyár végéig még vannak mozgások. Ez a táblázat nem tartalmazza például azon gyermekeket – nem tudom még, hogy lesz-e ilyen –, akik például évismétlők lesznek, mert adott esetben a szülő kérheti, hogy a gyermek megismételje az adott évfolyamot, illetve valóban nem tudhatom még, hogy milyen mozgás lesz. Ugyanakkor azt viszont azt gondolom, hogy talán az én pedagógusaim is megérdemlik, hogy ne 30-as osztálylétszámmal kelljen dolgozniuk, hanem adott esetben nekik is megadasson az, hogy 20-22 fős osztályokkal dolgozhassanak ugyanúgy, mint ahogy a peremkerületi iskolákban ez megadatik a nevelőknek.

Cseresnyés Péter: Igazgató asszony az utolsó három-négy mondatával elmondta azt, amit szerettem volna mondani, mert számolgattam én is az osztályátlagokat, hogy egy-egy osztályban a város más területén hányan járnak, és azt kell megállapítani, hogy abban az esetben, ha maximáljuk 53 – és lehet, hogy ebből 54-55 fő lesz majd ténylegesen évismétléssel vagy valami olyan előre nem látható dolog miatt, amit most még nem tudunk megmondani –, akkor ebben az iskolában 27-28 gyerek fog járni az első osztályokba, és aki valaha is tanított, az tudja, hogy mekkora különbség a 28 fős – főként elsős gyerekek tanításában – osztályban dolgozni, és egy 20 fős osztályban dolgozni, mennyivel több jut egy-egy gyerekre a pedagógus idejéből az adott órán. Én is meggondolandónak tartom azt, hogy addig, amíg ez az iskola olyan iskola, amely minőséget tud felmutatni, és azért akarják többek között nagyon sokan a város más részéről is ideíratni, nem csak vidékről a gyerekeiket, addig adminisztratív eszközökkel lehetőleg ne korlátozzuk abban, hogy akkor, amikor gyerekek akarnak idejönni ebbe az iskolába tanulni, azért kelljen egy osztállyal kevesebbet indítani, mert valamilyen olyan okot találunk, ami miatt úgy gondoljuk, hogy ez jó. Azt gondolom, hogy nagyon komolyan át kellene gondolni azt, hogy a harmadik osztályt elindíthassa-e ez az iskola, bár már eléggé az utolsó pillanatban vagyunk. Nem beszélve arról, hogy ha itt ténylegesen a falusi iskolákban, a környező falvak kisiskoláiban problémák keletkeznek, akkor valószínűleg ezeket a gyerekeket, akik onnét el kell, hogy jöjjenek, a város iskoláinak kell felvennie, és azt sem biztos, hogy ez feltétlenül a város szempontjából anyagilag rossz. Nem mindegy az, hogy egy iskolába hány gyerek jár, még akkor is, ha esetleg ez egy plusz osztály elindítását jelenti első osztályban. Arra kérem a közgyűlést, hogy mindenképpen gondolják át ezt, hogy a Bolyai Iskolában – abban az esetben, ha ténylegesen 20-22 fővel el tudná indítani a harmadik osztályt – megengedjük-e ezt, vagy sem.

Bicsák Miklós: Csatlakoznék Szányiné képviselőtársamhoz, egyetértek az általa elmondottakkal. Gondolom Polgármester Úr is és a közgyűlés is a lehetőséget keresi, hogy a három osztály elindulhasson. Jó az, ha kis létszámmal dolgoznak az iskolában – ahogy a palini iskolában is –, valóban a szakmai munka mutatja is az eredményét. Biztos vagyok benne, hogy ha a közgyűlés is átgondolja, és Osztályvezető Asszony is átnézi a jogszabály adta lehetőségeket, lehet jó megoldást találni, ami a szülők, a tanárok és a város részére is megfelelő lesz.

Cserti Tibor: Hallgattam az intézmény vezetőjét, hogy nagyon nehéz helyzetben van. Ezzel egyetértek. De ilyen az intézményvezetői munka. A hármas követelménynek meg kell felelni, és el kell dönteni, hogy melyik irányba húz. Nyilván a pedagógusok részéről is elvárások vannak, nyilván, mint munkaadó nagyfokú felelősséggel tartozik értük. Meg kell küzdeni a szakszervezettel és a többi, az még egy mellékzöngéje a dolognak. A másik, hogy a fenntartói kötelemnek is, a szabályozásnak meg kell felelni. Nyilvánvalóan a szülők elvárásainak is meg kell felelni. Úgy gondolom, hogy a Bolyai Iskolával kapcsolatosan személy szerint se voltam sohase elfogult, egyébként méltányos döntést a mai napon már hoztunk. Ha összekapcsoljuk ezt a kettőt perspektivikusan, rendbe akarja tenni a város városképileg, oktatási szempontból, ingatlanvagyon szempontjából, és pontosan egy olyan időszakban azt kérik tőlünk, hogy egy pót osztály indítsunk, amikor még annak – ha nyer a címzett támogatás – a beruházási szakmai előkészítése is további problémákat vet fel az intézmény életében, amit szervezéstechnikailag sem egyszerű megoldani. Bízom benne, hogy címzett támogatási igényünk elfogadást nyer, és az ottani szakmai munka méltó keretek közé kerül hosszabb távon. Ez, gondolom, a közösség számára a legfontosabb, megnyugtató. Nagyon megnyugtató egyébként az a méltányos döntés – arról senki nem beszélt –, hogy a nem szakmai álláshelyektől eltekintve – szigorúan csak a szakmai álláshelyeket alapul véve – a hasonló osztálylétszámokat magában foglaló intézményekhez viszonyítva még mindig méltányos a Bolyai szakmai álláshely javaslata. Ha ezt együttesen megnézem, akkor nyugtassa meg az intézményvezető a pedagógusokat, hogy mindig méltányos munkajogi körülmények között vannak, perspektivikusan megfelelő intézményről döntöttünk, a szülők tekintetében pedig úgy gondolom, hogy megfelelő szervezéstechnikai intézkedésekkel ez a javaslat azt a fajta nyomást, ami valóban nehezedik az intézményvezetőre, az levezethetővé teszi.

Sajni József: Igazgató asszonnyal olyan vonatkozásban együtt érzek, hogy egy intézmény ilyen helyzetben fordulat előtt áll, mert egy háromsorozatú iskolából alapvetően egy kétsorozatú iskola lehet. Úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen – nem akarok ennek az összes vonatkozására rátérni – egy jelentős változás az intézmény életében. Úgy hiszem, ha megnézzük Nagykanizsa oktatási struktúráját, akkor azt látjuk, hogy itt van a belvárosban egymás mellett három olyan intézmény – a Rozgonyi, a Bolyai és a Zrínyi –, ahol tulajdonképpen lassan már gyerek nincs, hanem valahonnan más körzetekből töltődik fel, hiszen részben ez a belvárosi rész az, amelyik nem is tudja produkálni azt a gyereklétszámot. Tehát mindenképpen ezekbe az iskolákba valahonnan körzeten kívülről vagy messzebbről járnak be a gyerekek. Az, hogy ki melyik intézményt választ, természetesen a szülő döntési jogába tartozik, és aláírom, hogy ez az intézmény minőséget tud felmutatni – úgy gondolom, hogy minden intézmény tud felmutatni minőséget, tehát nem tennék így különbséget az egyes intézmények között. Az más kérdés, hogy ki mennyit tesz ehhez hozzá, és ki hogyan dolgozik meg ezért a minőségért. De azt hiszem, hogy az oktatási rendszerre el lehet mondani, hogy a közoktatásban az általános iskolák mindegyike tud minőséget felmutatni. A létszámmal kapcsolatosan azért hadd mondjam el – mert volt egy ilyen összehasonlító adat, hogy legyen joga az adott intézményben dolgozó nevelőnek is 18-20-as létszámmal dolgozni –, hogy például jelenleg intézményünkben, az egysorozatú iskolában a 8 csoportban 220 gyerek jár. Ha valaki elosztja, hogy az mennyi, azért az nem éppen 18-20. Az, hogy most jelenleg annyi van, az egy dolog. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a gyereklétszám folyamatosan csökken, és ha megnézzük a korfát, akkor a korfa adatai szerint tovább csökken. Valahol megértem, és mindenféleképpen azonosulni tudok Igazgató Asszonnyal, sőt, az intézménnyel is, de a számok elég makacs dolgok. Úgy gondolom, hogy az egész általános iskolai oktatásra érvényesen el lehet mondani, hogy eljön sajnos az idő, hogy szinte minden intézmény, amelyik háromsorozatú, kétsorozatúvá fog válni, hacsak valami csoda nem következik be. Azt mondom, hogy az a probléma ezáltal talán meg is oldódhat az az intézményben, ami abból fakad, hogy jelenleg mindenegyes teremben tanítanak, nincsenek szaktantermek, ami üres lenne, tehát visszakapja több terem azt a funkcióját, amit eredetileg szántak neki. Úgy hiszem, hogy ebben a helyzetben lehet itt okoskodni, de ha felduzzasztjuk háromra, akkor valahonnan el kell venni a létszámból, csak nem tudom, honnan. Pedagógusként is mondom, hogy tudom, hogy nagyon nehéz, és nagyon nehéz elfogadni, de én nem tudok most ennél okosabbat, és az eredetit támogatom.

György Pál: A napokban olvastam valahol, hogy évek vagy évtizedek óta jellemző már Magyarországon, különösen az általános iskolákban az, hogy egyre kevesebb tanulót tanít egyre több pedagógus. Közben beszélgetünk arról, hogy milyen drága állam, milyen sokba kerül az egészségügy, az oktatás, stb. Mindeközben képviselőtársaim érvelnek amellett, hogy maradjon meg egy osztály egy iskolában. Emellett egy másik igazgató arról beszél, hogy ha ez az osztály megmarad, akkor egy másik iskolában kell egy másik osztályt megszüntetni. Ez egy olyan kavalkád, amiben igazságot tenni úgy, hogy valaki sérüljön, hogy valakinek ez problémát ne okozzon, nem lehet. Azt gondolom, hogy a hozzáértők mindezen dolgokat mérlegelték, és nem olyan alapon tettek különbséget az iskolák között, hogy melyik végez jobb vagy rosszabb szakmai munkát, mert az iskola igazgatója sose fogja elismerni, hogy nála gyengébb a szakmai munka, mint egy másik iskolában. Nyilván ilyen alapon differenciálni nem lehet. Azt gondolom, hogy annak megfelelően kellene az előterjesztést elfogadni, ahogyan ezt nagyon sokan átgondolták, és elénk tették. Az ellen pedig tegyenek a fiatalok, hogy a gyereklétszám ne csökkenjen, és ne osztályt kelljen megszüntetni, hanem növelni.

Zakó László: Csak arról nem beszélünk, hogy spórolni kell, és ennek a spórolásnak esik áldozatul a sok gyerek. A közelmúltban látott napvilágot egy nemzetközi felmérés, amely különböző országok pontosan általános iskolai és középiskolás-korú gyerekeit hasonlította össze olvasási készség, beszédértés, egyéb szempontjából. Magyarország lesújtó, utolsó előtt, vagy az utolsó negyedben tartózkodik ebben a mezőnyben. Egyszerűen a hajdan volt magyar oktatáspolitikának sajnos már csak az árnyéka az, amit itt folyik, és pontosan a spórolás miatt. Nemrég tárgyaltuk a kompetencia alapú képzést, ami lefordítva magyarra, azt jelentette, hogy a kevésbé jó képességű gyerekekkel külön pedagógusok foglalkozzanak. Amikor adódik a lehetőség, hogy egy osztályban egy viszonylag alacsonyabb csoportlétszám mellett a pedagógus többet tudjon a gyerekkel foglalkozni, akkor mi azt mondjuk, hogy nem, ez már túl kevés, szüntessük meg, vonjuk össze. A nemzetközi tanulmány alapján most odáig jutott a liberális oktatásügy Magyar Bálinttal az élen, hogy meghirdette az olyan tankönyvek kiadását, amelyben kevesebb lesz a szöveg, több lesz a kép, és egyszerűen még ezt az alacsonyabb szintű olvasási készséget is tovább kívánja rombolni. Miért nem nézzük ki a mai fiatalokból, hogy ha megtanítják őket valamire, akkor azt meg tudják tanulni, és fogják tudni alkalmazni. Spórolhatunk sok mindenen, de úgy gondolom, hogy pontosan az 1. napirendi pontban tárgyalt külföldi, finn testvérvárosi kapcsolatok ápolására fordított pénzeszköz, repülőjegy, stb, éves szinten már egy pedagógus bérét kiadná. Annyi felesleges helyre szórjuk szét a pénz, ezt mindenki fordítsa pedagógus és óvónői fizetésre éves szinten, és kiderül, hogy lenne rá pénz, ha úgy költekeznénk, ahogy ezt megkívánná a magyar és a kanizsai érdek. Spóroljunk sok mindenen. Már annyiszor elmondtam. A jövőnkről van szó, amikor a gyerekekről van szó, és azt mondjuk egy tollvonással, hogy nincs rá pénz. Hát legyen rá pénz. Ha valamire, akkor erre. Az egészségügyre legyen pénz, az oktatásügyre legyen pénz. Ilyen egyszerű az egész, és közben akkor nem kell szemlesütve olvasni a nemzetközi jelentéseket, hogy Magyarország fiataljai mennyire leszorultak az élvonalról, az utolsó helyen kullognak, és akkor majd képeskönyvekből fognak olvasni, és megszerezni az ismeretanyagot. Ez felháborító szerintem.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetbe lennénk, ha nekünk kellene itt most megvitatnunk a magyar oktatásügy helyzetét, mert egyrészt úgy gondolom, hogy a többségünk nem hozzáértő ebben az ügyben. Másrészt szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról van szó alapvetően, hogy kevés a pénz, mert ha valaki végignézni, hogy mi az oktatásügyben mennyi forrást teszünk oda, és megpróbálunk normál rendszereket működtetni, akkor nem tudja ezt megállapítani. De az alól a felelősség alól, hogy nekünk az egész önkormányzati költségvetést és az összes intézménynek kell megfelelő módon az üzemeltetését biztosítani, ez alól nem tudunk kibújni, és mindenhol meg kell próbálnunk egyenlő szilárdságú követelményeket támasztani. Nagyon népszerűek lehetünk azzal, hogy ilyen mondatokat mondunk, ami elhangzott ebben a vitában. Egy másik oldalról hadd világítsam meg a kérdést. Én Dr. Pintérné Grundmann Fridával együtt nagyon sok környező település polgármesterével az elmúlt három és fél évben rengeteg tárgyalást folytattunk le abban az ügyben, hogy nem is a teljes összeget, mint amennyit mi hozzáteszünk az egy főre jutó költségekhez, hanem legalább egy töredékét fizessék meg, amikor az ő településükről Nagykanizsára jönnek be ezek a diákok, és gyakorlatilag teljes sikertelenség övezi ezt a munkánkat. Akkor már engedtessék meg nekünk, mint Nagykanizsának, hogy egy belső koordinációt, egy belső olyan feladatmegosztást tegyünk, hogy mi mondjuk meg, hogy hova mehetnek azok a gyerekek, akik bejönnek a környező településekből, hogy meg tudjuk kötni azokat a társulási megállapodásokat, amellyel el tudjuk érni, meg tudjuk szerezni azt az 50 eFt-os kiegészítő támogatást, amit a bejárók után fizetnek. Tehát ez a koordináció egy nagyon komoly szakmai feladat, és engedjük már meg, hogy ez így működjön valahogy, hogy akik értenek hozzá, azok ezt a feladatot koordinálják. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy bárki leértékelné, vagy rossz ítéletet mondana a Bolyai Iskola szakmai munkájáról. Cserti Tibor is utalt rá, hogy pontosan ez a felújítási program – amit ezen a közgyűlésen indítottunk el – arról szól, hogy hosszútávon azt szeretnénk, ha ott működne egy magas színvonalú képzés és oktatás, holott valamennyien tudjuk, hogy számos emberben megfogalmazódott, hogy esetleg nem oktatási intézményként kellene működtetni ezt az ingatlant. Erről itt nem szólt a dolog, de nagyon jól tudjuk, hogy sokan megfogalmazták. Nagyon szeretném, ha nem érzelmek felé menne a dolog, hanem annak a nehéz ügynek a megoldása felé, ami itt áll az oktatásirányítás mindennapjaiban.

Halász Gyula: Azért Zakó László figyelmét felhívnám, hogy nem a Parlamentben ül, és a magyar oktatás helyzetét nem hiszem, hogy itt kellene megoldani. Ez sokkal inkább a szakemberekre tartozik. Az pedig, hogy a …. jelentés milyen időszakot mért fel, ne csúsztassuk. Tehát ha valamit kijelent, akkor tegye hozzá a megfelelő évszámot, és egyáltalán mind a születésszámnak, mind az oktatás színvonalának nincs köze a liberális oktatáspolitikához olyan vonatkozásban, ahogy Ön megpróbálja beállítani.

Zakó László: Mi más, mint nem liberális oktatási szemlélet az, amikor már vannak olyan iskolák, olyan próbálkozások, hogy ha a gyerek úgy gondolja, akkor óra közben feláll, kimegy, beszélget, ehetnek. Mindenre alkalmas ez, csak az ismeretanyagok átadására nem. De Polgármester Úrnak szeretném jelezni, amikor faluról bejönnek az iskolások a városi intézményekbe, akkor ennek is van mögöttes tartalma, és valóban komplexen kellene ezt nézni. Azért amikor tele vagyunk kis településekkel, és egyszerűen nem tudják az intézményeket fenntartani – a falvakról van szó –, és nem tudják az épületet felújítani, a tanárt nem tudják elszállásoltatni, mindennek megvan az oka.

Litter Nándor: Mi most ne menjünk át a szomszéd településekkel kapcsolatos problémákra.

Zakó László: De akkor csupaszítsuk le a kérdést. Gyermekeink a trend alapján sajnos nem mutatnak egyre nagyobb tudásszintet. Erről van szó. Ezt állítjuk szembe azzal, hogy most pedig egy viszonylag kisebb csoportos foglalkozást el akarjuk kerülni takarékossági okokból, és megint nagyobb létszámú osztályokat akarunk létrehozni, amely mögött csak és kizárólag a pénz áll.

Röst János: Arra kérem Zakó képviselőtársamat, hogy ne akarjon pedagógus lenni, főleg nem szakértő. Úgy gondolom, a beterjesztés nem erről szól, hogy megvitassuk az óvodáskortól kezdve az egyetemi oktatásig a magyar kultúrát és oktatást. Menjünk vissza szerintem a beterjesztéshez. A beterjesztés gyakorlatilag arról szól, hogy van egy javaslat az óvodák és iskolák beiratkozási rendjéről, annak a létszámáról. Jelenleg a kanizsai iskolarendszernek a tantermi ellátottsága túlzó mértékben van igénybe véve, ugyanis ezek az iskolák nem ennyi tanteremszámra készültek, amikor építési engedélyeket kaptak. A legtöbbje 16 tanteremre készült, és évekig 24 tanteremmel működtették. Mindenfajta szertárból, mellékhelyiségből tantermet hoztak létre kényszerűség okán, ami azt jelenti, hogy a gyerekek élettere nem alkalmas arra, amit jelenleg betöltenek. Úgy gondolom, hogy kezd visszaállni – nyilván ez a gyereklétszámból adódik – az a fajta kiszolgálási lehetőség, amit maga a tantermi rendszer, a közösségi terek , a lépcsőházak, a sportrész lehetővé teszi. Egyébként hasonló jellegű felvételi arány a Kőrösinél is volt. Érdekes módon senki sem beszélt erről, hogy ugyanúgy magas létszámú beiratkozás lett volna ott is, és ott is visszaállt gyakorlatilag a kétosztályos rendre.

Sajni József: Nem szeretném, ha esetleg a TV-nézők tudatában is az maradna meg, hogy ha kis osztály, akkor az színvonal, ha nagy osztálylétszámú, akkor pedig nincs színvonal. Szeretném elmondani, hogy a ’70-es, ’80-as években, amikor feltöltődtek ezek az intézmények, és 30-32 fővel működtek, akkor a nemzetközi összehasonlításban a magyar oktatásügy ott volt az élen, tehát a legjobb eredményeket akkor értük el. Igazából ilyen összefüggés nincs. A másik pedig, hogy talán nem kellene egyrészt azt mondani, hogy fogadjunk be mindenkit, közben azt mondani, hogy mi lesz a kisiskolákkal vidéken. A kettő nekem valahogy ellentmondásos, hogy fogadjuk be a gyerekeket, közben pedig aggódunk, hogy mi lesz, és mi generáljuk a kisiskolák megszűnését. Úgy gondolom, hogy nem kellene ilyen szakmai vitát nyitni, hagyni kellene ezt a szakmára.

Dr. Pintérné Grundmann Frida: Zakó úrnak annyit szeretnék reagálni, nehogy valóban ez maradjon meg a TV-nézőkben – Magyarország az utolsó harmadban zárt ezekben az eredményekben, de jól az elején, az első háromban van az egy tanárra jutó – alacsony létszámban értem – tanulók számában, azaz Magyarország az egyik oktatási rendszer, ahol egy tanárra a legkevesebb gyermek jut. Egyébként tanulmányok igazolják ma már, hogy a tanuló csoportszám, tehát a csoport nagyságrendje és teljesítmény nincs egyenes arányban egymással, és a kompetencia alapú oktatás nem a kisebb csoportban való és egyéni foglalkozást jelenti, hanem a gyakorlatorientált és az ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. Ebben gyenge a magyar oktatás. Egyébként a tárgyi ismeretekben változatlanul kiváló, és kiváló a versenyeredményeiben. is. Még egyszer szeretném akkor az előterjesztésre visszatérve tudatosítani, 66 jelentkező van, ebből 15 gyermek vidéki akkor is, ha másról van papírja. Az iskola jelenleg is kiváló munkát végez a jelenlegi létszámával, ami a 8. osztályában 30-31-28, a 7-ben 30-24-22. Az idei 2. osztályában is 28-28-24-ra ment fel már a létszám. Kérem, hogy akkor az igazságosság elve alapján a Kőrösiben is javasolják a harmadik osztály elindítását, hisz ott is 60 fölött van a létszám. Egyben szeretném azért jelezni, hogy az iskolának nem a szakmai munkája miatt javasoljuk mi a kétsorosra való visszaállást, egyszerűen senki nem beszél arról, egy iskola esetében, ahol a gyermekek reggel 7,30-tól délután 5,00-ig töltik az idejüket, követelmény kellene, hogy legyen, hogy egészséges környezetben legyen. Ez az iskola, bármennyire szépítjük, a környezetét tekintve, a levegő minőségét, a mozgás lehetőséget, tehát az adottságokat tekintve bizony nem az élen áll, és azért ma már egyértelmű, hogy a tanulói agresszivitás, amit Önök is érzékelnek, ha máshonnan nem, akkor a sajtóból, az agresszivitás és az összezsúfoltság ténye gyerekek esetében szorosan összefügg egymással. Kérem, hogy az eredeti előterjesztést támogassák.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Volt itt egy képviselői előterjesztés, módosító javaslat Szányiné részéről. Fenntartja még ezt a javaslatot? Nem. Volt-e még módosító javaslat? Én nem érzékeltem. Akkor kérem Önöket, hogy az eredeti előterjesztésnek megfelelően szavazzuk meg az 1-től 13-ig terjedő határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 18 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

117/2006.(V.2.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006/2007-es nevelési év óvodai jelentkezéseiről szóló tájékozatót elfogadja. A létszámok ismeretében a 2006/2007-es nevelési évre 56 óvodai és 1 fejlesztő csoport működését engedélyezi az alábbiak szerint:

  Óvoda

  Csoportszám

  Attila Óvoda

  6

  Hétszínvirág Óvoda

  5

  Hevesi Óvoda

  6

  Kertvárosi Óvoda

  6

  Micimackó Óvoda

  3

  Pipitér Óvoda

  6

  Rozgonyi Óvoda

  5

  Rózsa Óvoda

  6

  Vackor Óvoda

  7

  Miklósfa tagóvoda

  4

  Palin tagóvoda

  2

  Összesen:

  56

  Rózsa Úti fejlesztő csoport

  1

  Mindösszesen:

  57

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006/2007-es tanév általános iskolai beiratkozásairól szóló tájékoztatót elfogadja.
 2. A létszámok ismeretében a 2006/2007-es tanévre 18 első osztályos tanulócsoport működését engedélyezi az alábbi intézményi bontásban:

  Általános iskola

  A 2006/2007-ben indítható első osztály száma

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

  1

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

  1

  Általános Iskola Kiskanizsa

  2

  Bolyai János Általános Iskola

  2

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  3

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  2

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  2

  Rozgonyi Úti Általános Iskola

  2

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  2

  Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

  1

  Összesen:

  18

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolákban a 2006/2007-es tanévben indítható osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi:
 4. Általános iskola

  A 2005/2006-ban engedélyezett osztályszám

  Csökkenés

  2006/2007-ben várható osztályszám

  1-4. évfolyam

  5-8. évfolyam

  Összesen

  1-4. évfolyam

  5-8. évfolyam

  Összesen

  1-4. évfolyam

  5-8. évfolyam

  Összesen

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

  4

  4

  8

   

   

   

  4

  4

  8

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

  4

  4

  8

   

   

   

  4

  4

  8

  Általános Iskola Kiskanizsa

  7

  8

  15

   

   

   

  7

  8

  15

  Bolyai János Általános Iskola

  12

  12

  24

  1

   

  1

  11

  12

  23

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  12

  12

  24

   

   

   

  12

  12

  24

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  8

  9

  17

   

  1

  1

  8

  8

  16

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  8

  15

  23

   

  2

  2

  8

  13

  21

  Rozgonyi Úti Általános Iskola

  8

  8

  16

   

   

   

  8

  8

  16

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  10

  15

  25

  2

   

  2

  8

  15

  23

  Összesen:

  73

  87

  160

  3

  3

  6

  70

  84

  154

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban a 2006/2007-es tanévben indítható osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi:
 6. Intézmény

  A 2005/2006-ban engedélyezett osztályszám

  Csökkenés

  2006/2007-ben várható osztályszám

  Óvoda

  1-4. évfolyam

  5-8. évfolyam

  9-12. évfolyam

  Összesen

  1-4. évfolyam

  5-8. évfolyam

  9-12. évfolyam

  Összesen

  Óvoda

  1-4. évfolyam

  5-8. évfolyam

  9-12. évfolyam

  Összesen

  Szivárvány Fejlesztőközpont

  1

  5

  6

  4

  16

   

  1

  1

  2

  1

  5

  5

  3

  14

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006/2007-es tanévben indítható iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi:
 8. Általános iskola

  2005/2006

  Csökkenés

  2006/2007

  Iskolaotthon

  Napköziotthon

  Tanulószoba

  Összesen

  Iskolaotthon

  Napköziotthon

  Tanulószoba

  Összesen

  Iskolaotthon

  Napköziotthon

  Tanulószoba

  Összesen

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

  4

  1

   

  5

   

   

   

   

  4

  1

   

  5

  Általános Iskola és Óvoda

  Nagykanizsa-Palin

  4

   

  4

   

   

   

   

   

  4

   

  4

  Általános Iskola Kiskanizsa

  3

  4

   

  7

  1

   

   

  1

  2

  4

   

  6

  Bolyai János Általános Iskola

   

  15

  1

  16

   

  1

   

  1

   

  14

  1

  15

  Hevesi Sándor Általános Iskola

   

  14

   

  14

   

   

   

   

   

  14

   

  14

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  4

  4

  2

  10

   

   

   

   

  4

  4

  2

  10

  Péterfy Sándor Általános Iskola

   

  12

   

  12

   

  1

   

  1

   

  11

   

  11

  Rozgonyi Úti Általános Iskola

   

  9

   

  9

   

   

   

   

   

  9

   

  9

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

   

  10

  3

  13

   

  2

  1

  3

   

  8

  2

  10

  Rózsa Úti Általános Iskola és

  Speciális Szakiskola

  8

  1

  9

   

   

   

   

   

  8

  1

  9

  Összesen:

  11

  81

  7

  99

  1

  4

  1

  6

  10

  77

  6

  93

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zrínyi Miklós Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 10.  

  4. Az intézmény székhelye

  8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.

  4.1. Az intézmény telephelye:

  8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 10.

  10. Az intézménynek átadott vagyonnal kapcsolatos rendelkezések

  A feladat ellátását szolgáló vagyon:

  Az intézmény használatában lévő ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerint,

  Ingatlan sorszáma

  Helyrajzi száma

  Terhelés, szolgalmi jog

  1.

  Nk-i 2275 hrsz.

  Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog.

  Jogosult: ZM. Földhivatal

  2.

  Nk-i 2254 hrsz. 6/7-ed rész

  -

  valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyona.

  Az alapító tulajdonát képező ingatlan(ok), valamint az ingó vagyon tekintetében az intézményt ingyenes és teljes körű használati jog illeti meg, amelyet rendeltetésszerűen köteles gyakorolni.

  Az intézmény a vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete alapján köteles eljárni.

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  Dabi Gabriella osztályvezető

  Faller Zoltán igazgató

 11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az óvodák költségvetéséből az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához biztosított megbízási díjakat 2006. július 1-jével kezdődően az intézmények költségvetésében zárolja.
 12. Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető

  intézményvezetők)

 13. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintett intézményvezetőket a csoportonként biztosított egy fő teljes állású dajkai létszám kialakításához szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
 14. Határidő: 2007. január 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  intézményvezetők)

 15. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Óvoda és a Micimackó Óvoda napi nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg:
 16. Intézmény

   

  Az óvoda napi nyitva tartása

  Kertvárosi Óvoda

  Csokonai u.

  6,00-17,00

   

  Sánc

  7,00-16,30

  Micimackó Óvoda

   

  6,30-17,00

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  intézményvezetők)

 17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az óvodákban a nyári szünetet 2006. július 1 – augusztus 18. közötti időtartamban engedélyezi. A nyári szünet ideje alatt 2006. július 1-21. között a Hétszínvirág Óvoda, július 24 – augusztus 18. között a Vackor Óvoda Kossuth téri intézményegysége biztosítja az ügyeletes ellátást.
 18. Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  intézményvezetők)

 19. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nevelési-oktatási intézmények közalkalmazotti álláshelyeinek számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 20. Intézmény

  2006. évi előirányzat

  2006. évi változás

  2006. évi módosított előirányzat

  Szakmai

  Nem szakmai

  Összesen

  Szakmai

  Nem szakmai

  Összesen

  Szakmai

  Nem szakmai

  Összesen

  Attila Óvoda

  13

  9

  22

   

   

   

  13

  9

  22

  Hétszínvirág Óvoda

  11

  7,5

  18,5

   

   

   

  11

  7,5

  18,5

  Hevesi Óvoda

  13

  11

  24

   

   

   

  13

  11

  24

  Kertvárosi Óvoda

  13

  9,5

  22,5

   

   

   

  13

  9,5

  22,5

  Micimackó Óvoda

  6

  5

  11

   

   

   

  6

  5

  11

  Pipitér Óvoda

  13

  10

  23

   

   

   

  13

  10

  23

  Rozgonyi Óvoda

  13

  28

  41

  2

  1,5

  3,5

  11

  26,5

  37,5

  Rózsa Óvoda

  13

  14

  27

   

   

   

  13

  14

  27

  Vackor Óvoda

  15

  12,5

  27,5

   

   

   

  15

  12,5

  27,5

  Összesen:

  110

  106,5

  216,5

  2

  1,5

  3,5

  108

  105

  213

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

  27,92

  17

  44,92

  -0,22

   

  -0,22

  27,7

  17

  44,7

  Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

  22,28

  12

  34,28

  -0,41

   

  -0,41

  21,87

  12

  33,87

  Általános Iskola Kiskanizsa

  33,86

  14,75

  48,61

  -1,91

   

  -1,91

  31,95

  14,75

  46,7

  Bolyai János Általános Iskola

  54,5

  21,5

  76

  -2,33

   

  -2,33

  52,17

  21,5

  73,67

  Hevesi Sándor Általános Iskola

  52,9

  21

  73,9

  -0,48

   

  -0,48

  52,42

  21

  73,42

  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

  42,69

  15

  57,69

  -1,64

   

  -1,64

  41,05

  15

  56,05

  Péterfy Sándor Általános Iskola

  52,16

  24

  76,16

  -4,81

  -3

  -7,81

  47,35

  21

  68,35

  Rozgonyi Úti Általános Iskola

  36,56

  8

  44,56

  -0,66

   

  -0,66

  35,9

  8

  43,9

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  55,09

  13,5

  68,59

  -4,96

  -1

  -5,96

  50,13

  12,5

  62,63

  Összesen:

  377,96

  146,75

  524,71

  -17,42

  -4

  -21,42

  360,54

  142,75

  503,29

  Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

  127

  40,5

  167,5

  -1

   

  -1

  126

  40,5

  166,5

  Összesen:

  127

  40,5

  167,5

  -1

   

  -1

  126

  40,5

  166,5

  Mindösszesen

  504,96

  187,25

  692,21

  -18,42

  -4

  -22,42

  486,54

  183,25

  669,79

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 21. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2006. június 16-i határidővel az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 22. Intézmény

  2006. évi előirányzat

  2006. évi változás

  2006. évi módosított előirányzat

  Szakmai

  Nem szakmai

  Összesen

  Szakmai

  Nem szakmai

  Összesen

  Szakmai

  Nem szakmai

  Összesen

  Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

  67,3

  7,75

  75,05

  -1

   

  -1

  66,3

  7,75

  74,05

  Határidő: 2006. június 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 23. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva utasítja a létszámleépítésben érintett intézményvezetőket a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, valamint a létszám racionalizálási pályázattal összefüggő feladatok pontos végrehajtására.

Határidő: 2006. november 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. működéséről 2004. május 1-2006. áprilisig (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Budai István: Elsősorban a magam nevében szeretnék egy-két gondolatot mondani, mégpedig azt, hogy ha végigolvasom ezt a beszámolót, akkor az az érzésem támad, hogy elég sok olyan probléma van, amit leírtunk, de nem valósult meg. Úgy érzem, hogy ennek a munkának az eredménye ebből nem érződik, amit itt leírtunk. Nem látom azt, hogy valamilyen haszna ebből a városnak származott volna. Vettem a fáradtságot, és összeadtam az önkormányzati támogatások összegét 2002-től, az majdnem eléri a 100 millió Ft-ot, és ezzel szemben nem látom a hasznát ennek. Ha mellérakjuk majd a következő napirendek során a mérlegeredményt és a mérleg adatait, akkor egyértelműen az a véleményem és kérésem a közgyűlés felé, hogy valamilyen megoldást keressen arra vonatkozóan, hogy ez a gazdasági társaság így, ahogy van, ne folytassa a tevékenységét, mert megítélésem szerint nem hozta meg a vele szemben támasztott követelményeket. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ezt a társaságot így ne tartsuk fenn, mert a következő napirendek során, amikor az eredményeket tárgyaljuk, akkor szemben állunk egy feltőkésítési folyamattal, amelynél majd döntenünk kell, hogy mit tegyünk.

Hiesz Miklós: Szeretnék reagálni a mérlegeredményekkel kapcsolatban elhangzott dolgokra. A két általam is rendkívül negatívnak tartott mérlegeredmény nem az én működési időm alatt adódik eredendően, hanem örököltem. Másrészt nem a kht. tevékenysége miatt adódott, hanem amiatt, hogy a bíróság úgy értékelte, hogy olyan ingatlanokat ajánlottunk és szedtünk volna bérleti díjat, amelyek használhatatlanok voltak.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. A magam részéről azt javasolnám, hogy a májusi közgyűlésünkre a polgármester készíttessen egy javaslatot a gazdasági társaság jövőjével kapcsolatosan. Ezt, mint határozati javaslatot kérem, vegyük fel az anyag végére. Kérem, hogy egyrészt fogadjuk el a tájékoztatót, és ezt a határozati javaslatot fogadjuk el, amit az előbb elmondtam.

 

A közgyűlés 19 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

118/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2004-2005. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
  2. felkéri a polgármestert, hogy a kht. jövőbeni működésére vonatkozóan készíttessen javaslatot.

Határidő: 2006. május 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 1. Tájékoztató a temető-fejlesztés helyzetéről, további feladatok (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Szabó István: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Papp Péter Pál: Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Két olyan észrevételt szeretnénk felvetni, ami a temető majdani bővítésével van összefüggésben, hogy a területmegszerzés, illetve az új temetőrész kialakításánál két kérdésre minden bizonnyal válaszolnunk kell. Mégpedig arra, hogy hogyan válasszuk el a temetőfejlesztést a közelében lévő hulladékudvartól. Ezt valamilyen természetes sövénnyel, vagy valahogy meg kell oldani. Másrészt ez a rajzon – tudom, hogy ez még csak vázlatrajz – nem szerepelnek parkolóhelyek. A gépkocsi parkolásra is gondolni kell a temető kialakításánál, tehát egy hosszabb távú programba mindenképp ezt be kell illeszteni.

  Polai József: Szeretném tudni, hogy a mi temetőnkben megépült-e a zuhanyzó? Mert tudtom szerint erre a munkák során nem volt lehetőség. Nem is akartak – úgy tudom –, ebben viszont szerepel.

  Sajni József: Először is köszönetet kell mondani azért, hogy megtörténtek a temetőben azok a fejlesztések, amelyek az előterjesztésben is láthatók, és gondolom, hogy ezáltal ezekben a temetőkben is a körülmények lényegesen javultak. Szeretnék egy javaslattal élni, illetve egy kérést tolmácsolni. A miklósfai temetőben a temetőtől nyugatra eső részen jelen pillanatban a bejegyzés szerint út található. Amikor a kerítés épült, erre hivatkozással ez a rész – ami most parkoló egyébként – nem került be a bekerített részbe. Szeretném kezdeményezni, hogy ez legyen a temető része, hiszen ott út utoljára talán, ha 100 éve volt, de jelen pillanatban ez a Földhivatalban így van nyilvántartva. Kérném, hogy legyen ez a temető része, és legyen egy egységes egész ott, ami jelen pillanatban a kerítésen kívülre került.

  Stróber Gábor: Örömömre szolgál, hogy ez az előterjesztés a közgyűlés elé került. Körülbelül két-három éve szorgalmaztam egy ilyen irányú előterjesztést, amely számot ad a fejlesztésekről és vázolja az elképzeléseket. Úgy gondolom, hogy a temetőt üzemeltető Via Kanizsa Kht., illetve a gondozásával megbízott Park Kft., és az ott lévő gondnokság messzemenően eleget tett feladatainak. Úgy gondolom, hogy a temető jelentős fejlődésen ment keresztül. Ugyanakkor még szükségesnek tartom főleg az utakat és a járdákat. El tudom fogadni azt is, ami a temetőfejlesztési feladatokban szerepel a 3. pontnál, de csak ütemezett felújítása. Ez nagyon általános megfogalmazás. Talán meg kellene jegyezni, hogy éves költségvetési szintén egy vagy két út kivitelezése történjen meg. Ugyanis a központi részen valóban a főbejárattól a kápolnáig elkészült az út, a tér úgy, ahogy betonozott, de már egy 50 méterre odébb nagyon sáros utak találhatók egy-egy eső idején. Ezeknek a megvalósításával több tízezer ember hangulatát tudjuk javítani. Egy-egy ilyen rövid útszakasz nem olyan nagy összegbe kerül, amit költségvetési szintén ne lehetne kiszorítani. Nem tudom, hogy ezzel a városfejlesztés vagy ki foglalkozna, de úgy gondolom, hogy az előterjesztésekben ezt szerepeltetni kellene.

  Litter Nándor: A kiskanizsai temetőben a zuhanyzóra vonatkozó kérdésre tudunk-e válaszolni?

  Tárnok Ferenc: Pontosítanám az előterjesztést, nem készült zuhanyzó a kiskanizsai temetőben.

  Polai József: Akkor kérem, hogy készüljön zuhanyzó. Azt hiszem, hogy megoldható villamos bojlerről, bármiről. A dolgozó kifogásolta, aki ezt a munkát ott ellátja. Fanyírással, fűnyírással foglalkozik, és főleg nyáron olyan poros munkatevékenység folyik a részéről, hogy utána jó lenne, ha tudna zuhanyozni. Kérem, készüljön egy zuhanyzó. Talán megoldható még ott.

  Litter Nándor: Köszönöm a javaslatot. További hozzászólás nincs. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. Itt egy módosítást tennénk, hogy a polgármester terjessze a közgyűlés elé ezt a pénzügyi, műszaki programot. Ez volt a kérés. Kérem Önöket, szavazzák ezt meg.

   

  A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  119/2006.(V.2.) számú határozat

  Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Kht, mint üzemeltető által elkészített temető-fejlesztésről szóló beszámolót elfogadja. Egyetért a temetőbővítés 2007. évi megkezdésével.

  Felkéri a polgármestert, hogy terjessze a közgyűlés elé a Tripammer utcai temetőbővítés ütemezett pénzügyi és műszaki programját.

  Határidő: 2006. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

   

 3. Tájékoztató a 2005. évi belső pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek az előterjesztést, de néhány gondolatot fűznénk hozzá. Több olyan problémát állapít meg a tájékoztató, amely intézményeknél visszatérő gond. Többek között az, hogy az együttműködési megállapodás tartalma nem felel meg az államháztartásról szóló törvénynek. Ezt több helyen megállapítja. Azt is tudjuk, hogy azóta már történt módosítás, és ennek a módosításnak a végrehajtásáról kellene szót ejteni a közeljövőben, hogy kiküszöbölték-e azokat a problémákat, amelyeket itt megállapítunk. Ennek érdekében szeretnénk a határozati javaslatot azzal folytatni, hogy a módosított együttműködési megállapodások betartását tovább vizsgálja. Határidő: június 30. Felelős a jegyző. Úgy gondolom, hogy ezt be kellene ide fogalmazni, és akkor még az idén visszatérni arra, hogy a módosítások milyen mértékben kerültek megoldásra.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság nem tárgyalta a napirendet. Mint intézményi dolgozó szeretném azt elmondani, hogy azt is célszerűnek tartanám, és a felvetem a hivatal vezetése részére esetleg, hogy az ellenőrzések tapasztalatairól az intézményekben gazdasági feladatot ellátók részére általánosságban egy továbbképzésen egy ismertetést hasznos lenne tartani.

Zakó László: Sok vizsgálat történt, és nagyon sok hiányosságot tárt fel ez a sok vizsgálat. Jelzem Polgármester Úrnak, hogy majd a Város Napi kitüntetések odaítélésekor azért ezeket is vegyük figyelembe, hogy mindenféleképpen példának állítható szervezeteket helyezzük előtérbe azokkal szemben, ahol ilyen súlyos kifogások is merültek fel. Miért nem szerepel a tavalyi év novemberében végzett közintézmények élelmiszer beszerzésével kapcsolatos vizsgálat az anyagban? Mert az is tár fel súlyos hiányosságokat, és nem találtam meg az anyagban.

Dr. Horváth György: Sok előterjesztést olvastam, de ilyen még egyet sem a 12 év alatt, ahol ennyi problémát vetnek fel. A problémák nagy része, gondolom, nem életbe vágó, de azért mégis illene felhívni a figyelmet, hiszen itt nem is találtam olyan egységet, ahol ne lett volna valamilyen megoldásra váró probléma. Ezen sürgősen változtatni kell, ha ezek olyan problémák. Nem is kételkedem, hogy a revizorok ezeket helyesen állapították. Ezen nagyon sürgősen változtatni kell, és egyetértek azzal, ami Papp Péter képviselőtársam mondott, hogy ezt úgy kellene közkinccsé tenni, hogy összehívni a vezetőket, illetve az arra illetékeseket, hogy nézzék meg. Így kicsit durván úgy hangzik, hogy nem szabad dolgozni.

Cseresnyés Péter: Nem akartam hozzászólni, mert ahol igazán nagy problémák vannak vagy voltak, azoknak az intézményeknek a problémáiról eddig is tudtunk, de miután hallgattam a hozzászólásokat, olyan gondolatok fogalmazódtak másokban, és fogalmaztak meg, amit támogatni tudnék abban az esetben, ha folytatták volna a gondolatukat. Például úgy, hogy ahol komoly problémák voltak, és nem formai problémák, jó lenne, ha kaphatnánk egy beszámolót, hogy mit tettek annak érdekében, hogy ez megszűnjön, és a jövőben ne forduljon elő. Tehát egy tájékoztatást kapjunk arról, hogy milyen intézkedések történtek ezeknek a hibáknak a kijavítására, vagy annak érdekében, hogy ezek a hibáknak az elkövetése még egyszer ne forduljon elő. Erre szeretném kérni a közgyűlést, és lenne is egy javaslatom, hogy hozzunk egy olyan határozati javaslatot, hogy az itt feltárt hibákról egy záros határidőn belül, mondjuk augusztus végéig kapjunk tájékoztatást, hogy milyen intézkedési terv alapján javították ki ezeket a hibákat.

Röst János: Az előterjesztés lényegében a 2004. évi ellenőrzésről szólt, tehát gyakorlatilag azt ellenőrizte. Ebbe beleesik 2005. I. féléve is, de ez zömében a 2004. évi gazdálkodást vizsgálta. Ilyen módon ezek nagy része már szerintem kiküszöbölésre került, hiszen erre intézkedési tervek készültek, amelyek nagy részét meggyőződésem szerint az intézmények végrehajtották.

Cseresnyés Péter: Éppen azért kérnénk, mert már régen történtek az ellenőrzések, volt idő arra, hogy ezeket kijavítsák. Egy tájékoztató anyag, ugyanúgy, ahogy ez tájékoztatást. Mert elfogadni ezeket a hibákat szerintem a közgyűlés nem fogadhatja el, a tájékoztatást tudomásul veszi – ugyanígy az intézkedési tervek alapján elvégzett feladatokat, módosításokat és javításokat tudjuk meg, és arról is döntsünk, hogy megtörtént, elfogadjuk azt, hogy ezek az intézkedések megtörténtek. Erre gondoltam. Nem tudom, Alpolgármester Úr erre gondolt-e.

Ágoston Károlyné: Cseresnyés képviselő úrnak válaszolnám, hogy általában az ellenzés mindig következtetések, javaslatok levonásával zárul, és erre az intézményvezetőktől születik egy intézkedési terv, ahol meghatározzák a feladatokat határidőkkel, felelősökkel megjelölve. Általában az a gyakorlat alakult ki nálunk, hogy ezekben az intézkedési tervekben megfogalmazottakat a következő ellenőrzéskor, tehát ha legközelebb megyünk az adott intézményhez, akkor vizsgáljuk meg, hogy beteljesült-e vagy nem. Utalunk többször egyébként rá, hogy volt, ami nem lett végrehajtva. Legközelebb részletesen kitérünk a beszámoló során is arra, hogy mi került végrehajtásra. Zakó képviselő úrnak azt szeretném válaszolni, hogy az adott ellenőrzés áthúzódott 2006. évre, a határidők kötnek bennünket, és azért nem szerepel ebben a 2005. évi beszámolóban, mert 2006-ban lett lezárva ez az ellenőrzési anyag. Papp Péter úr felvetésére válaszolnám, hogy ha van ilyen igény az intézményvezetők részéről, akkor azt hiszem, hogy megoldható az, hogy ilyen összejövetelt szervezzünk.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy összevonható az, amit Cseresnyés Péter és Budai István mondott, hogy az ellenőrzés során tett megállapításokkal kapcsolatos intézkedésekről június 30-ig kapják meg a képviselők. És ne csak megengedő módon, hanem a hivatal tartson egy tájékoztatót az általánosan előforduló hibákról ezeknek a megállapítások kezeléséről azért, hogy valamennyien tanuljanak a kollégák abból, ami máshol már előfordult. Akkor ezt a két határozati javaslatot így fogadjuk el.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

120/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2005 évben végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól készült éves beszámolót elfogadja azzal, kell.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzés során tett megállapításokkal kapcsolatos intézkedésekről a közgyűlést tájékoztassa.

  3. egyetért azzal, hogy az ellenőrzések során tapasztalt általánosan előforduló problémákról – azok jövőbeni elkerülése érdekében – az intézmények részére tájékoztatót kell tartani.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Jegyzői Kabinet)

 

 

 

 

 1. Javaslat a Kanizsa Kártya program megvalósítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Tüttősi Zoltán: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Bizottságok részéről van-e észrevételek? Nincsen.

Zakó László: Nagyon sok kártyás rendszer van az országban, talán túl sok is, és lehet, hogy egy is sok lenne. Alapvetően ezt ilyen …. marketing szisztémával terjesztett kártyák formájában ismeri a nagyközönség, ahol be lehet szervezni valakit, hogy vegyen, és hozzon még magával valakit, és így felépül egy rendszer. Itt lehet, hogy csak egy vállalkozó fogja ezt forgalmazni, de úgy gondolom, hogy a kártyás elfogadó helyek üvegportáljai, bejárati ajtajai már teljes mértékig ki vannak dekorálva az ott érvényes kártyák jelzéseivel. Ha valaki figyelmesen végigolvasta az előterjesztést, az is kiderült, hogy fejenként lehet a kedvezményeket igénybe venni, és ha 2.500 Ft a kártya éves díja, akkor ez hogyan jött ki? Akkor alapvetően, ha 10 %-os kedvezménnyel számolunk átlagosan – de lehet, hogy sokat mondtam, az is lehet, hogy van, ahol kevesebb –, akkor fejenként évi 25.000 Ft-os fogyasztást kell ahhoz feltételezni, hogy kártya díja megtérüljön. De amikor ezek a multi kereskedőcégek és a benzinkutaktól kezdve már mindenki kialakított a maga kártyás rendszerét, akkor nem tudom, hogy itt a városhoz kötődés kifejezőjeként jó tárgy-e ez a kártya, amikor sokan már a pénztárcájukat nem tudják becsukni a kártyáiktól. Szeretném – ha a közgyűlés megszavazza az előterjesztést –, beépíteni majd a szerződés szövegébe, hogy a pályázatot megnyert vállalkozó a kártyaértékesítést nem adhatja tovább ilyen többszintű értékesítési láncolatban, mert akkor egyfajta pilótajátékot indítunk el közgyűlési határozattal. Ez a rendszer működik, de hozzáteszem, hogy ha most minden kanizsai venne ilyen kártyát, és minden kanizsai cég vagy üzlet pedig belépne a rendszerbe, akkor kiderülne, hogy ez a %-os kedvezmény benne van a rendszerben, tehát ezt amúgy is adhatnák, vagy adják is alku formájában. Kérdés az, hogy az önkormányzat mivel járul hozzá, hogy például ezt a bevételkiesést valamilyen módon kompenzálja-e?

Litter Nándor: Kinek a bevételkiesése?

Zakó László: A vállalkozó bevételkiesése.

Litter Nándor: Majd eldönti, hogy belép-e. Nem kell mindenki helyett gondolkodni.

Zakó László: Pontosan erről van szó. Eddig, aki kártyával foglalkozott és forgalmazott, az a kártya értékesítéséből húzta a hasznot, a vállalkozók, akik beléptek ebbe a rendszerbe, még senki nem állt elő azzal, hogy neki amúgy ez megérte volna. Annyi reklámhordozó ereje van, amennyit jelent az, hogy a katalógusban megjelenik az üzlet neve egy sorban. Tehát olyan nagy várakozással ne tekintsünk elé.

Litter Nándor: Támogatja?

Zakó László: Nem vagyok ellene. A szavazatomon nem fog múlni, csak megvan a külön bejáratú véleményem.

Litter Nándor: Tudunk-e az értékkel kapcsolatos kérdésre válaszolni? Tehát hogyan jött ki a 2.500 Ft?

Dr. Tüttősi Zoltán: Az érték kialakításánál a környező városokban működő rendszer kártyadíjait vettük figyelembe, és egy maximális összeget határoztunk meg. Hadd reagáljak még arra, hogy tulajdonképpen a szerződés-tervezetben már szerepel az a garancia, hogy a Kanizsa Kártya kivitelezésére, illetve működtetésére vonatkozó jogot harmadik személynek továbbadni nem lehet, tehát ez már be lett építve a szerződés-tervezetbe.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 19 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

121/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Kanizsa Kártya bevezetésével,
  2. a kártyát kivitelező vállalkozás pályázat útján történő kiválasztásával, illetve az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő pályázati kiírással,
  3. felhatalmazza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot a pályázatok elbírálására,
  4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megbízási szerződés megkötésére a győztes pályázóval.

Határidő: a.) – b.) 2006. május 12.

  1. 2006. június 27.
  2. 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza alapító okiratának módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Múltkor az indoklás elhangzott, hogy miért szükséges a módosítás, valamennyien tudjuk, ismerjük. Kérem Önöket, hogy szavazzuk meg a határozati javaslatot, amelyben jóváhagyjuk az alapító okiratot.

   

  A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  122/2006.(V.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Alapító Okiratát jóváhagyja.

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Úgy látom, hogy nincsenek hozzászólások, kiegészítések. Kérem Önöket, akkor fogadjuk el a Kórház módosított SZMSZ-ét.

   

  A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

   

  123/2006.(V.2.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

   

   

 5. Javaslat szakképzési fejlesztési terv készítésére pályázaton való részvételre (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Észrevétel nincs. Kérem, fogadjuk el a javaslatot.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

124/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a fejlesztési terv készítésére kiírt pályázaton való részvétellel, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat sikere esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2006. május 7.

Felelős . Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Palángi Krisztina irodavezető)

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 125/2006.(V.2.) – 127/2006.(V.2.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 128/2006.(V.2.) – 131/2006.(V.2.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén, az ülést 12.30 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Gyergyák Krisztina
Litter Nándor
aljegyző
polgármester

 

 

2006. május 30. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. május 30-i (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Deák Tamás osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető-helyettes, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Andrasek Beáta irodavezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezető, Gáspár András ügyvezető, Hiesz Miklós ügyvezető, Szányi Gábor ügyvezető, Polai György Nk-i Kistérség Többcélú Társulása képviseletében, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya Alapellátási Intézmény vezetője, Bali Veronika Tourinform Iroda vezetője, Domina Erzsébet Pályázati Iroda munkatársa, Sámel Mónika sajtóreferens,

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozat kihirdetése következik:

 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2005. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása

 

125/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. A KanizsaNet Kht. 2005. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 22.034.000.- Ft főösszeggel és 2.832.000.- Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, és úgy dönt, hogy azt a társaság eredménytartaléka terhére kell rendezni.
  2. A Kanizsa TV Kft. 2005. évi mérlegbeszámolóját 9.710.000.- Ft főösszeggel és 2.793.000.- Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja. A közgyűlés közbenső mérleg ismeretében dönt a mérleg szerinti veszteség pótbefizetéssel történő esetleges rendezéséről.
  3. Határidő: 2006. július 31.

   közbenső mérleg készítésére 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  4. A Kanizsa Uszoda Kft. 2005. évi mérlegbeszámolóját 84.090.000.- Ft főösszeggel és 794.000.- Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.
  5. A közgyűlés köszönetét fejezi ki Czoma Péternek – nyugállományba vonulása alkalmából – a Kanizsa Uszoda Kft-nél és a Vízműnél hosszú éveken keresztül végezett munkájáért.

  6. A Kanizsa Újság Kft. 2005. évi mérlegbeszámolóját 7.975.000.- Ft főösszeggel és 2.026.000.- Ft mérleg szerinti nyereséggel elfogadja, és az adózott eredmény felhasználása tekintetében úgy dönt, hogy azt az eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés közbenső mérleg ismeretében dönt a mérleg szerinti veszteség pótbefizetéssel történő esetleges rendezéséről.
  7. Határidő: 2006. július 31.

   közbenső mérleg készítésére 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  8. A Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2005. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 6.518.000.- Ft főösszeggel és 3.962.000.- Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja. A közgyűlés közbenső mérleg ismeretében dönt a mérleg szerinti veszteség pótbefizetéssel történő esetleges rendezéséről.
  9. Határidő: 2006. július 31.

   közbenső mérleg készítésére 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  10. A Nagykanizsai Régió Kft. 2005. évi mérlegbeszámolóját 88.102.000.- Ft főösszeggel és 12.218.000.- Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, és úgy dönt, hogy azt a társaság eredménytartaléka terhére kell rendezni.
  11. A VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. 2005. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 111.786.000.- Ft főösszeggel és 28.112.000.- Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, és úgy dönt, hogy azt a társaság 2006. első negyedévben kapott tőketartaléka terhére kell rendezni.

 

A Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői munkakörének betöltése

126/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Karácsony Károlyt a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetőjévé 2006. június 1. napjától kezdődően 2011. május 31-ig terjedő 5 évi időtartamra megválasztja. Havi díjazását 300.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2006. június 5.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné irodavezető)

 

Az egyszemélyes önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetői személyi alapbérének felülvizsgálata

127/2006.(V.2.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Czoma Péternek, a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2006. április 1. naptól 336.000 Ft. összegben állapítja meg.
  2. Gáspár Andrásnak, a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2006. április 1. naptól 473.000 Ft. összegben állapítja meg.
  3. Hiesz Miklósnak, a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét nem módosítja.
  4. Maros Sándornak, a Kanizsa TV Kft ügyvezetőjének személyi alapbérét 2006. április 1. naptól 273.000 Ft. összegben állapítja meg.
  5. Luif Ibolyának, a Kanizsa Újság Kft ügyvezetőjének személyi alapbérét 2006. április 1. naptól 252.000 Ft. összegben állapítja meg.
  6. Silló Barnabásnak, a KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2006. április 1. naptól 312.000 Ft. összegben állapítja meg.
  7. Szányi Gábornak, a Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft ügyvezetőjének személyi alapbérét 2006. április 1. naptól 336.000 Ft. összegben állapítja meg.

Határidő: 2006. május 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

A legutóbbi közgyűlésünkön döntöttünk arról, hogy a magyarországi árvízkárok enyhítésére Önkormányzatunk 1 mFt-tal járul hozzá. Magam részéről kezdeményezem, hogy az önkormányzat tagjai és más vezetők is támogassák az árvízkárok helyreállítását. Kérem Önöket, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.

A meghívóban szereplő alábbi napirendek levételét javaslom:

 1. Iharosberény és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány támogatása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Nagykanizsa belterület 961 hrsz-ú (Kinizsi 20/2) 964 hrsz-ú (Arany u.7.) és a 918/1 hrsz-ú (Arany J. u. 5.) ingatlanok együttes értékesítése (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 3. Nagykanizsa belterület 4372/1 hrsz-ú, Nagykanizsa, Alkotmány u. 160. szám alatti - volt Szociális Otthon - ingatlan értékesítése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

A meghívóban nem szereplő alábbi napirendek napirendre vételét javaslom:

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Kámán László intézményvezető

(Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

(Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.)

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlésének …./2006.(….) számú rendelete a Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 56/2003.(X.1.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Nagykanizsa M.J.V. Közgyűlésének a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 39/2002. (VII.3.) számú önkormányzati rendelete módosítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Felnőtt-, gyermek háziorvosok, fogorvosok önkormányzattal kötött szerződésének módosítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő vásárlására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Egyebek:

A meghívóban szereplő

18-as napirend előterjesztése - Nagykanizsa Kórház kápolna bővítéséhez szükséges terület biztosítása – 2006. május 22-én került kiküldésre.

22-es napirend előterjesztése - Biotherm 2000 Kht. biomassza projekthez való csatlakozás – 2006. május 23-án került kiküldésre.

23-as napirend előterjesztése - Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása – 2006. május 23-án került kiküldésre.

32-es napirend előterjesztése - Nagykanizsa 1970 hrsz-ú, régi piac tulajdoni helyzetének rendezése – 2006. május 23-án került kiküldésre.

A 22-es napirendi ponttal összefüggésben vendégünk van, javaslom, hogy a 4-es napirendi pont után tárgyaljuk meg. A háziorvosokkal kapcsolatos előterjesztést akkor tárgyaljuk, amikor megérkeznek. Bicsák Miklóst javaslom a Szociális és Egészségügyi Bizottság megüresedett tagságára, amely a 33. napirendi pontban szerepel. Egyeztettem Bicsák Miklóssal. Ő nem kéri a zárt ülésen történő tárgyalást.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni Palin városrész sebességkorlátozásával kapcsolatban.

Sajni József: Napirend előtt szeretnék szót kérni a miklósfai falunap ügyében.

Szányiné Kovács Mária: A posta előtti parkolással kapcsolatban szeretnék napirend előtt szót kérni.

Polai József: Napirend előtt szeretnék szólni három témában. Bajcsán hegyi út bejárás. Képviselői keret felhasználásának támogatása bizonyos feladathoz. Autópálya építéssel kapcsolatos súlykorlátozás, tábla ellopás vagy mégis kivétel az után, hogy kihelyezték.

Dr. Horváth György: Kérdést szeretnék feltenni civilalap felosztásával kapcsolatban. Pontosabban a dödölle fesztiválra gondolok.

Dr. Csákai Iván: Az északkeleti városrészben a gyalogosforgalommal kapcsolatban szeretnék feltenni kérdést.

Zakó László: Kérdést szeretnék feltenni a városban a szúnyogirtással kapcsolatban.

Litter Nándor: Hiesz Miklóst kérdezem, hogy a 36-os napirendi ponttal kapcsolatban zárt ülés kér-e?

Hiesz Miklós: Lehet zárt ülés, lehet nyílt ülés.

Litter Nándor: Jó. Akkor én javaslom a zárt ülést.

Sajni József: Interpellálni szeretnék a miklósfai vízelvezetések ügyében.

Litter Nándor: Interpellálni elvileg nem lehet.

Sajni József: Kérdést szeretnék.

Litter Nándor: Kérem, hogy az előbbiekben módosított zárt ülésre javasolt napirendeket szíveskedjenek megszavazni.

A közgyűlés 20 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy az előbbiekben elmondott módosításokkal az egész napirendet szíveskedjenek megszavazni.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlésének …./2006.(….) számú rendelete a Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 56/2003.(X.1.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről (írásban)
 5. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/1999. (III.23.) számú a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló többször módosított rendelete módosítása (írásban)
 7. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 8. Javaslat Nagykanizsa város Önkormányzata számára, a megújuló energiák hasznosítása és iparfejlesztés terén (írásban)
 9. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 10. Javaslat a 2006. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)
 11. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Lenkeiné Sándor Mária Lakásbérlők Egyesületének képviselője

 12. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendelet módosítására (írásban)
 13. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 14. Javaslat a környező települések közoktatási feladatellátására vonatkozó megállapodás megkötésére (írásban)
 15. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Kele Lászlóné polgármester, Godena József polgármester, Balázs József alpolgármester, Gilicze Sándor polgármester

 16. Nagykanizsa M.J.V. Közgyűlésének a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 39/2002. (VII.3.) számú önkormányzati rendelete módosítása (írásban)
 17. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 18. Felnőtt-, gyermek háziorvosok, fogorvosok önkormányzattal kötött szerződésének módosítása (írásban)
 19. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Háziorvosok, fogorvosok

 20. Javaslat június 13-a Védőnők Napjává nyilvánítására (írásban)
 21. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Dr. Buzás Judit városi tisztifőorvos

 22. Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő vásárlására (írásban)
 23. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Baumeister Kft. Kustor Ferenc ügyvezető

 24. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2005. évi munkájáról (írásban)
 25. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 26. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási megállapodásaira (írásban)
 27. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 28. Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 29. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 30. Javaslat könyvvizsgálói pályázat kiírására (írásban)
 31. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 32. Javaslat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház magasabb vezetői álláshelyének pályázati kiírására (írásban)
 33. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 34. Javaslat kulturális negyed kialakítására (írásban)
 35. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 36. Javaslat Víziközmű – Társulat megalakulására (írásban)
 37. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 38. Nagykanizsa Kórház kápolna bővítéséhez szükséges terület biztosítása (írásban)
 39. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 40. Tájékoztató az Önkormányzat vagyonáról a vagyonkataszter alapján (írásban)
 41. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 42. Javaslat a polgármesteri hivatal számítástechnikai eszközbeszerzésére (írásban)
 43. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 44. Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása (írásban)
 45. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 46. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és lakásügyi feladatainak 2005. évi ellátásáról, valamint a Városi Gyámhivatal 2005. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása (írásban)
 47. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 48. A Nyugat-Dunántúli Közlekedésszervezési Iroda létrehozása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvételével (írásban)
 49. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 50. A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda beszámolója a 2005. évi működéséről (írásban)
 51. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 52. Javaslat Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag megbízására (írásban)
 53. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 54. Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványa a belvárosban lévő régi, korszerűtlen hirdetődobozok, hirdetőtáblák elbontására vonatkozóan (írásban)
 55. Automata mélyparkoló építése Nagykanizsán (írásban)
 56. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 57. Fellebbezések (írásban)
 58. Javaslat az Ipari Park és Logisztikai Központ területén található nagykanizsai 649/22. hrsz-ú és 649/29. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére (írásban)
 59. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Dr. Varga Endre ügyvéd, AGE Quod Agis Bt. képviseletében: Hegyi István kültag

 60. Nagykanizsa 1970 hrsz-ú, régi piac tulajdoni helyzetének rendezése (írásban)
 61. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 62. Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kikiáltási árának csökkentésére (írásban)
 63. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 64. Kanizsa Trez Kft. egyezségi ajánlata (írásban)
 65. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 66. Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének visszahívására (írásban)
 67. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 68. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Kámán László intézményvezető

 

 

Napirend előtti hozzászólások

 

Bicsák Miklós: Több éves probléma, hogy Nagykanizsáról Zalaegerszeg felé közlekedő 74-es úton a forgalom egyre jobban felgyorsult. Néha már 100 km-es sebességgel is közlekednek lakott területen. Nagykanizsa város szélét elhagyva, illetve a DOMUS vasúti átjáró után ne a 70 km-es tábla legyen Palin végéig, holott ott van egy 50 km-es, de azt nem veszik figyelembe. Egy szigorú közlekedési szabályozást vezessünk be. Palin városrészben elég az 50 km-es sebesség. Kérem Polgármester Urat, hogy ennek érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Litter Nándor: A 74-es állami út. Ebben az ügyben akkor kezdeményezünk egy beszélgetést az Állami Közútkezelővel, és ekkor visszatérünk majd a felvetésre.

Sajni József: Pünkösd vasárnapján negyedik alkalommal rendezzük meg a városrészben az úgynevezett falunapot. Erre szeretném meginvitálni mindazokat, akik akár helyben laknak, akár Önöket, illetve a városból azokat, akik érdeklődnek a programok iránt. Egyúttal szeretném kérni, hogy aki még a vadfőző versenyre szeretne benevezni, még megteheti ezen a héten péntekig. Mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk a délután 15.00 órától kezdődő programokra.

Szányiné Kovács Mária: A posta előtti parkolással kapcsolatban lakossági bejelentés érkezett. A posta előtt hat felfestett parkolóhely van, ahol 30 percre meg lehet állni ügyintézés céljából. A kérésem az volna, hogy az ügyfélfogadási idő után, mondjuk 8 óra után lehessen úgy megállni, parkolni, hogy ne büntessenek a felügyeletek. Egy kiegészítő táblát helyezzünk ki a posta elé, hogy 20 óra után lehet ott parkolni 30 percen túl is.

Litter Nándor: Gáspár András mondja, hogy meg fogja oldani.

Polai József: Három olyan problémát szeretnék felvetni, amely a körzetemet érinti. Volt egy hegyi út bejárás, és ha nem tévedek, Ön is jelent volt azon Sajni képviselő úrral. A kifogásom az, hogy talán még én magam is szívesen vagy még társaim közül, akik ott lettünk volna, hiszen hadd mondjam el azt, hogy a mórichelyi hegyi útnak is nagyon ráférne a felújítása. Szeretném kérni, hogy ha ennek a keretnek a felhasználása történik, akkor a bajcsai embereknek a Mórichelyen a hegyi út javítására is fordítsunk összeget. Képviselői keretem egy részét a bajcsai temetőben szeretném kihasználni útépítésre. Ezzel a kéréssel már időben polgármester úrhoz fordultam, és elmondtam, hogy mire szeretném költeni a pénzemet. Itt egy kerítés odébb helyezésére van szükség ahhoz, hogy az utat ki lehessen alakítani a temetőben. Itt elakadt az útfeladat elindítása, hiszen ha nem tévedek, az utat ki kellene sajátítani, és azt hiszem, hogy a TSz-től kellene. Úgy tudjuk, hogy rendelet van arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat megkaphatja, kisajátíthatja ezeket az utakat. Szeretném kérni, hogy a temetőben az út kialakítását tegyük azzal lehetővé, hogy ezt elősegíti Polgármester Úr. Lakossági panaszok hatására kértük, hogy a ki nem jelölt utat nem használják az Autópálya-építő nehéz gépjárművei. Azóta is mennek erre, bár helyeztek ki súlykorlátozó táblákat. 7,5 tonnás táblát helyzetek ki. Konkrétan tudom, hogy a Törökvári utca temetői bekötő útjához kihelyezett táblát vagy ellopták, vagy - nem feltételezem - aki kirakta, az ki is vette talán. Ebben az ügyben kérek segítséget, hogy ez a dolog megoldódjék. A házak falának repedésére hívják fel a lakók a figyelmet. Kérem, hogy komolyan hassunk oda, hogy a közlekedés legalább mérséklődjön, és a problémák megszűnjenek.

Litter Nándor: Mórichelyi ügyben annyit tudok mondani, hogy a kollégák vizsgálják az útjavítás, az út helyreállításának ügyét, és várhatóan ott is meg fog valósulni a hegyi út javítása. Autópályák ügyében: ez állami út, de úgy tudom, Gáspár András és az Állami Útfelügyelet közösen vizsgálják ezeket a problémákat, hogy hol közlekednek. Ez a későbbi helyreállítások során, amikor majd befejeződnek a munkálatokat, akkor lesz ez érdekelt, hogy hol kell helyreállítaniuk az utakat. Kérem Gáspár Andrást, hogy a táblát nézze meg. További napirend előtti hozzászólások nem voltak.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Kolonics Bálint: Kérdésem lenne a tájékoztató 2. oldalának 2. pontjával kapcsolatban, mely arról tájékoztat minket, hogy a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ területén az elmúlt időszakban tervezett telekalakítási és építési eljárásokban a városrendezési, építészeti érdekek képviselete folyamatos volt. Szeretném kérni polgármester urat, hogy részletesebben tájékoztasson bennünket, hogy milyen érdekek képviselete történt, milyen módon - egy, két példával, mert ez a tájékoztató egy mondatban engem semmiről nem tájékoztat.

Karmazin József: Nagykanizsa városrendezési tervét a pécsi székhelyű Régió Bt. készíti és altervezőként több munkarész készítésébe bevonta a Kanizsa Terv Kft-ét. Ezen kívül a rendszeres Ipari Park - Városfejlesztési Osztály koordinációkon a tervezőt meghívjuk, hogy figyelemmel kísérje azokat az igényeket, amelyek a gazdasági társaságoknál telekalakításokat vagy ehhez kapcsolódó közmű energiaellátási problémákat érintenek. Így biztosítva van a folyamatos információ a tervező számára, és a ma már elkészült új rendezési terv szabályozása figyelembe vette azokat a változásokat és igényeket, amelyek eddig jelentkeztek.

Sajni József: A 3. oldalon a 9-es ponttal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Miklósfa városrészt elkerülő útszakasz tervezésére vonatkozik ez a határozat. Látszik a határozatból is, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatta, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság pedig egyhangúlag elutasította azt az elképzelést, mely szerint ennek az elkerülő útnak a további tervezésére kerüljön sor. A további vizsgálatot miért csak a DK-i út elkészülte után kell megtenni? Szeretném, ha nem azután, mert az beláthatatlan idő.

Litter Nándor: Én úgy gondolom, hogy ezt előbb is meg lehet tenni. A magam részéről szükségesnek tartom, hogy előbb eldöntsük, hogy merre megy tovább ez az út. Értelmezzük úgy, hogy ez így szerepelne ebben a mondatban.

Polai József: A 6. oldalon a 17-es pontnál a 76/2006. sz. határozat 9-es pontjával kapcsolatban szeretnék szólni. A Hunyadi tér 22. nem elírás? Ez egy kiskanizsai családi ház lehet, úgy gondolom. Ezt érinti?

Litter Nándor: Úgy tudom, hogy erről mi döntöttünk.

Polai József: Miről van itt szó?

Litter Nándor: Erről mi döntöttünk a legutóbbi közgyűlésünkön, hogy nem élünk ezzel a vásárlási lehetőséggel.

Dr. Kelemen Marcell: Változott a végrehajtási eljárásról szóló törvény, amely szerint a bírósági végrehajtók az árverésen értékesített ingatlanok esetében mielőtt az árverési vevő megszerezné az ingatlan tulajdonjogát, meg kell keresnie az önkormányzatot, hogy kíván-e élni a törvényben biztosított elővásárlási jogával. A Hunyadi u. 22. szám alatti ingatlanra vonatkozóan az önkormányzat ……

Polai József: Tér van itt. Lehet, hogy el van írva.

Dr. Kelemen Marcell: Nem tudom megmondani fejből. Utána fogunk nézni és tájékoztatjuk képviselő urat.

Litter Nándor: Végül is nincs jelentősége, mert erről döntöttünk a legutóbbi közgyűlésünkön, hogy nem kívánjuk gyakorolni ezt a jogunkat.

Zakó László: Bicsák képviselőtársunk több hónappal ezelőtt tett javaslatot a Regionális Környezetvédelmi Iroda létrehozására. Itt olvasom a 2. oldal 4. pontjában, hogy a tárgyalások folyamatban vannak. Erről szeretnék többet tudni, hogy mit jelent. Főleg szeretném tudni, hogy a 3. oldal 6. pontjában, a város civil koncepciójával kapcsolatban az eddig lefolytatott egyeztetések nem vezettek eredményre. Ez mit takar? Miért kell megint december 31-ig határidőt hosszabbítunk? Ismét a múlt hónapi közgyűléshez hasonlóan javaslattal élek, hogy a tervezett Togliatti orosz városba, illetve Kazanlak bolgár testvérvárosba tervezett küldöttség az utat mondja le. Az erre fordítandó összeget ajánljuk fel az árvízkárosultaknak. Szeretném megkérdezni, hogy ha pár évvel ezelőtt az előző képviselőtestület alpolgármestere - én emlékszem - élménybeszámolót tartott a Togliatti lehetőségekről, hogy micsoda dinamikusan fejlődő város és milyen lehetőségek nyílnak, ez öt évvel ezelőtt történt körülbelül, ha jól emlékszem, hogy ha ez ennyire dinamikusan fejlődő város és ilyen kecsegtető kapcsolatokat vetített elő, akkor ebből mi született, akkor most miért is megyünk ki? Ha Önt, Polgármester Úr meghívták a Rózsa Fesztiválra, és nem tud elmenni a Togliatti útja miatt, akkor a meghívás erre a fesztiválra szólt, akkor most egy későbbi időpontban szeretne bejelentkezni a városba?

Litter Nándor: Így igaz.

Zakó László: Kérem, hogy hasznosabb célra fordítsa a város közpénzét.

Litter Nándor: Köszönöm a javaslatot. A Környezetvédelmi Irodával kapcsolatos üggyel összefüggésben szeretném elmondani a feltett kérdésre, hogy Hompasz úrral abban állapodtunk meg, hogy Ők hajlandóak lennének itt egy irodát bizonyos időközönként működtetni. Mi helységet biztosítanánk, az infrastruktúrát adnánk ehhez a programhoz. Neki még forrás kellene ahhoz, hogy hetente egyszer vagy esetlegesen kétszer itt valamelyik munkatársa megjelenjen. Itt állunk még ebben a dologban. Neki meg kell várnia a mostani esetleges változásokat és utána tudja a végleges döntését meghozni ebben az ügyben.

Gerencsér Tibor: A civil koncepció végrehajtásában szerepelt több olyan cél, amelyik a civilház átadásának a csúszása miatt csúszik. Ezért csúszik a határozat végrehajtása is.

Röst János: Zakó László öt évet mondott. Én még nem vagyok négy éve sem alpolgármester. Lehet, hogy neki ez öt évnek tűnt. Amiről Ön beszél, ott Töröcsik Pál volt kint és jóval később. Úgy gondolom, hogy az orosz kapcsolatot fenn kell tartani. Oroszországnak gazdasági potenciája Európára, Magyarországra jelentős hatással bír. Hiba lenne lemondani erről.

Litter Nándor: Valóban, Zakó László nem Röst Jánosra gondolt.

Dr. Fodor Csaba: A polgármesteri beszámoló 11-es pontja és értelemszerűen a 8. oldalon található 12-es pontja, mely a Csokonai szobor elhelyezéséről szól. Erről szeretnék tájékoztatást adni és elmondani a véleményemet is. Arra kérem a közgyűlést, hogy ezt a 12-es határozati javaslatot, miszerint a Vasemberház árkádsorában biztonsági üveg mögötti vitrinben kellene elhelyezni ezt a Csokonai szobrot, ne támogassák. Szeretném Önöket emlékeztetni arra, hogy a 170/2005.(IV.29.) számú határozatban kifejezetten a Vasemberház északi oldalára tartottuk alkalmasnak elhelyezni ezt a mellszobrot. Ennek megfelelően a támogatási szerződés az alapítvány és az önkormányzat között is kifejezetten a Vasemberház homlokzatának elhelyezésére szól. Arról nem is beszélve, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Regionális Irodája az előzetes vélemény szerint hozzájárult az elhelyezéshez. Elvi akadálya nincs, mint mondták, és a lektorátus is tavaly március 31-én olyan állásfoglalást adott ki, hogy a Vasemberház Fő utcai felőli homlokzata megfelel a mű elhelyezésének. Az, hogy magában az eljárásban később aztán bizonyos álláspontok az eljáró hatóság részéről változtak első fokon, mert a másod fokú eljárás még tudomásom szerint folyamatban van, azt gondolom, nem indokolják, hogy ezt a mellszobrot mi vitrin mögé tegyük és azt meg különösen nem indokolják, hogy eldugjuk. Azt gondolom, hogy ez a mű alkalmas arra, hogy a valóban a Vasemberház Erzsébet tér felőli homlokzatán elhelyezésre kerüljön. Egyebekben a múlt héten tartott kuratóriumi ülés is ezt az álláspontot fogadta el, és olyan döntést hozott, miszerint mi a magunk részéről ragaszkodunk ahhoz, hogy az eredeti helyén kerüljön ez a szobor felállításra, és arra kérik a közgyűlést, hogy ilyen tartalmú határozatot szíveskedjen ebben az ügyben hozni. Én nem igazán gondolom és nem értek vele egyet, hogy a testvérvárosi kapcsolatokkal fel kellene hagyni. Azt gondolom, hogy azokat ápolni kell. Azok olyan lehetőségeket hordoznak magukban, amelyek valóban később a város javára szolgálnak, szolgálhatnak. Amivel viszont az előterjesztésben nem értek egyet, azt megértem és tudomásul veszem, hogy Polgármester Úr Togliatti városba utazik június 1. és 5. között, és így nem tud részt venni a június 2. és 5. közötti - kazanlaki meghívásra - a Rózsa Fesztiválon, de a Rózsa Fesztivál egyszer van egy évben. Azt nem igazán gondolom, hogy a mi kedvünkért el fogják tolni kazallakba. Azt gondolom, hogy a bolgár testvérvárosba talán mehetett volna más. Most már nagyon rövid az idő és nyilvánvalóan ez nehezen összehozható, de célszerűbb lett volna kihasználni ezt a lehetőséget, és mondjuk másokat elküldeni oda Polgármester Úr helyett. Bár megértem én Polgármester Urat, hogy oda is szívesen elmenne. Azt gondolom, hogy ez lett volna a méltányos és normális eljárás. Városunkat képviselheti meghatalmazás alapján más is.

Litter Nándor: Én nem kívántam bolgár testvérvárosunkban menni, de Ők, amikor itt voltak, kifejezetten kérték, mivel ezalatt a négy év alatt még egyszer sem jártam náluk, hogy Polgármester Úrnak ez a kérése. Az volt a felvetésük, hogy bármilyen más időpontban ezen kívül is nagy tisztelettel várnak bennünket. Én nem ragaszkodom egyébként hozzá, de ennek a kérésnek próbáltam eleget tenni. Ez nem az én utazási mániámról szól.

Dr. Fodor Csaba: Nagy tisztelettel megkérem most Jegyző Urat, hogy szíveskedjék nekem egy olyan összeállítást készíttetni, amely ebben a ciklusban megtörtént külföldi utazásokról szól, személy szerint ki, mikor hol volt - 2002 őszétől kezdve. Aztán meglátjuk, hogy ezek Zakó képviselő álláspontját igazolják-e vagy netán cáfolják. Én abban bízom, hogy igen. Ezeket pontosan kérem.

Papp Nándor: A 3-as oldalon a 8-as ponttal kapcsolatban a művelési ág megváltoztatás igénye a Thury laktanyánál. Beadásra került-e az építési engedély, mert tudomásom szerint április vége lett volna az engedély beadásának a határideje. A teljes összeg befizetése megtörtént-e? Nem csak az első részlet került-e befizetésre. A Csokonai mellszobor elhelyezésével kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy kínunkban találtuk ki az árkádokba való elhelyezését. Közben természetesen elhangzott, hogy az ideális az lenne, ha ki kerülne az északi homlokzatra, oda, ahová eredetileg lett tervezve ez a mellszobor, mert ehhez lett kitalálva. Utána viszont, miután a közgyűlés azt döntötte, hogy az tilos, tehát azzal nem szabad foglalkozni, akkor viszont az merült fel, hogy az egyedüli elhelyezési mód mégiscsak a Vasemberház, hiszen történelmi hűség szempontjából is ehhez az épülethez kötődik. Nem voltunk elragadtatva magunktól, de egyszerűen abban a szituációban nem tudtunk mást csinálni. A magam részéről azt gondolom, hogy az eredeti helyére ki kellene tenni azt a szobrot.

Litter Nándor: A felvetett kérdésekkel kapcsolatosan nem járt le még a befizetés határideje, a második részleté június 30-a. Nem tudok a magam részéről arról, hogy az építési engedélyt beadták volna, de egyébként a mi számunkra nem lényeges, mert azzal összefüggésben módosulnak a többi határidők is. Nem a befizetésre vonatkozóan, hanem az önkormányzat kötelezettségeit, egyéb kötelezettségeit érintő határidők, tehát ilyen szempontból minket nem zavar, ha késnek esetlegesen az építési engedély beadásával. A szoborral kapcsolatban nem tudom.

Dr. Horváth György: A 3. oldal 6. pontjával, a civil koncepcióval kapcsolatban azt javasolnám, hogy október 31. legyen a határidő. Zakó úr lemondta már aggályait. Én azt hiszem, hogy ennyi idő alatt is rendbe lehetne tenni. A 4. oldal 4-es pontjával kapcsolatban kérdezném, hogy az Erzsébet tér 14-15. szám alatti épületnek mi lesz a sorsa? Ugyanis egy későbbi napirendben bent is van, hogy ott múzeum jönne létre, itt pedig még a hasznosításra vonatkozik.

Litter Nándor: Ez, mint feladat szerepel. Ezt a feladatot a mai közgyűlésünkön elvileg megoldjuk, ha elfogadjuk azt az anyagot, ami a kulturális negyedre vonatkozik. Én nem javasolnám az októberi határidőt. Tudjuk, hogy önkormányzati választások lesznek. Egyébként időben elkészíthető. Ebben igaza van, de feltehetően nem fogja tárgyalni, hagyjuk így a december 31-et.

Budai István: Szeretnék a ma kiosztott kiegészítéshez, azon belül is az I-IV. havi gazdálkodás bemutatásáról szóló tájékoztatóhoz annyival hozzászólni, hogy a módosított előirányzathoz viszonyítva némi lemaradást tapasztaltunk a teljesítésben. Én úgy érzem, és a számok is azt mutatják, hogy elsősorban a fejlesztési, felhalmozási bevételek és kiadások vonatkozásában mutatkozik a lemaradás, és ez húzza vissza a teljesítéseket. Én csak a figyelmet szeretném felhívni, hogy ezt a munkát, tehát a fejlesztést, beruházási tevékenységet fel kellene gyorsítani, hogy elkerüljük a tavalyi év végi hajrát. Szeretném, ha ezt jó időben meg is tudnák valósítani.

Litter Nándor: Ezen dolgoznak a kollégák, hogy ez rendben menjen. A költségvetés elfogadása után tudtak nagyrészt startolni ezek a munkák.

Bicsák Miklós: A 3. oldal 10. pontjához szeretnék hozzászólni, az Erzsébet tér 14-15. szám alatti volt nyomda épülettel kapcsolatban. A magántulajdonban lévő Kinizsi utca felőli résznél a tulajdonosokkal sikerült megegyezni a felújítási költségekben?

Kámán László: Bicsák képviselő úr az Erzsébet tér 16. szám alatti épületről beszél, ami vegyes tulajdonú, és az önkormányzatnak több mint 60 %-os tulajdoni hányada van. Az önkormányzat részéről a külső homlokzat és a tető felújítására a pénz rendelkezésre áll a címjegyzékes felújítási munkák keretében. A magántulajdonosoknak viszont akkora, több milliós kötelezettsége van, hogy gyakorlatilag ezt nem tudták biztosítani. A tárgyalások folynak. Arról folytak a tárgyalások, hogy az idén azt szeretnénk, és a társasház szeretné elvégezni, de én azt gondolok, hogy még pár hónap eltelik, akkor erre nem lesz lehetőség.

Dr. Fodor Csaba: Ezzel a ponttal kapcsolatban itt az szerepel, hogy döntés júniusban várható, a pályázat nem került elbírálásra. Valaki azt mondja, hogy elbírálták már most. Nem tudom, hogy mi az igazság akkor. Erre szeretnék választ kapni.

Litter Nándor: Úgy tudom, hogy nem bírálták el, hanem nem fogadták be a pályázatot. Úgy emlékszem, hogy jött egy ilyen levél, hogy a Környezetvédelmi Hatóság nyilatkozata vagy hozzájárulása nem lett hozzácsatolva a pályázati anyaghoz, és e miatt a technikai ok miatt nem fogadták be a pályázatot. További hozzászólások nincsenek. A vitát lezárom. Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatokról. Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1-es pontjáról.

 

A közgyűlés 18 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-as pontjáról.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4-es pontjáról.

 

A közgyűlés 21 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 18 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6-os pontjáról.

 

A közgyűlés 22 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7-es pontjáról.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8-as pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9-es pontjáról.

 

A közgyűlés 22 igen és 2 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 10-es pontjáról.

A közgyűlés 19 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 11-es pontjáról.

 

A közgyűlés 19 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A Csokonai mellszoborral kapcsolatban kérdezem, hogy kell-e még itt nekünk valamit tisztázni? Volt egy módosító javaslat Dr. Fodor Csaba részéről, hogy a Vasemberház homlokzatán kerüljön elhelyezésre. Ezzel ellentétes a bizottság javaslata.

Papp Nándor: Azért ellentétes a javaslat, mert az le volt tiltva előlünk, hogy az északi homlokzaton visszakerüljön.

Litter Nándor: Akkor várjuk meg az eljárást, amíg az befejeződik?

Papp Nándor: Szerintem minimum azt kellene csinálni. Megvárni, és akkor megnézni, mert az oda lett elképzelve.

Karmazin József: A pontos helyzet az, hogy a másodfok új eljárásra utasította az elsőfokot, és az elsőfokú hatóság írt egy levelet mind a közgyűlésnek, mind a Jegyző Úrnak, amelynek az a tartalma, hogy a közgyűlésnek nemcsak a helyet kell megjelölni, hanem azt is, hogy ezt a szobrot oda. Tehát mind a két kérdésben várja az állásfoglalást.

Litter Nándor: Karmazin úrnak mi az álláspontja?

Karmazin József: Mint a Környezetvédelmi Alapítvány Kuratóriumának titkára támogatom, hogy a homlokzaton jelenjen meg és Orosz Gergely szobra.

Litter Nándor: Dr. Fodor Csaba részéről elfogadható, hogy megvárjuk a hatóságnak a döntését?

Dr. Fodor Csaba: Abban, amit Karmazin úr elmondott, nekünk valamit mondani kell. Meg kell mondanunk azt, hogy a közgyűlés mit gondol, hogy hova helyezzük el ezt a szobrot. Tehát ezt meg kell írni az első fokon eljáró hatóságnak - ha jól értettem, és ha jól ismerem az anyagot. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az elsőfokú eljárás vége kétséges. Tehát nyilvánvalóan nekünk, mint egyrészt tulajdonosnak, másrészt mint önkormányzatnak mondanunk kell azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy továbbra is a Vasemberház északi oldalán, azaz a Vasemberház Erzsébet tér felőli oldalán, a korábban megjelölt helyszínen, a Hild kaputól keletre eső két ablak közötti párkánnyal lezárt falmezőhöz illesztve. Szó szerint a lektorátus tavaly március 31-i előzetes véleményét olvassam be, és ez kerüljön be a határozatba.

Halász Gyula: Nincs előttünk az az anyag, ami a Csokonai szobor elhelyezésével kapcsolatos összes levelezés, szakértői vélemény, így azt kérném, hogy ebben az ügyben most ne foglaljunk állást, hanem ha minden anyag újra itt lesz előttünk, mint ahogy egy előző döntésünket is az alapozott meg, akkor hozzunk döntést. Én határozottan tiltakozom, hogy az északi falon legyen elhelyezve.

Litter Nándor: Halász Gyulának volt egy javaslata, hogy most ne hozzunk döntést. Erről szavazunk most.

Dr. Fodor Csaba: Akkor jó, ne hozzunk döntést. Én elfogadom Halász Gyula álláspontját, csak azt válaszolja meg nekem, hogy ki lesz jogosult írni az első fokon eljáró hatóságnak és mit. Most nem. Hát az első fokú hatóságot kötnek bizonyos határidők. Hiánypótlásra felszólította az ügyfelet, azaz minket, akkor nekünk ebben az eljárásban valamit nyilatkozni kell. Ha nem teszünk határidőben nyilatkozatot, akkor azt gondolom, hogy sok esélyünk nincs, illetve pontosan prognosztizálható, hogy mi lesz az eljárás vége.

Litter Nándor: Javaslom, hogy döntsünk ebben a dologban. Aki nem akar dönteni, az tartózkodhat, nemmel szavazhat, tehát sok mindent megtehet, de látjuk, hogy valamifajta választ kell adnunk. Halász Gyula javaslatáról döntünk akkor, hogy később kerüljön újra elénk ez az ügy.

 

A közgyűlés 8 igen, 7 nem és 10 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Van egy módosító javaslat, hogy az Erzsébet tér északi tömbjén kerüljön elhelyezésre, és ezzel kapcsolatos információt adjuk meg a hatóságnak. Én a magam részéről ezt nem támogatom. Szavazzunk a módosításról.

 

A közgyűlés 11 igen, 6 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Az eredeti határozati javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 11 igen, 4 nem és 10 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Kolonics Bálint: Nyilatkozni kell. Azt kell nyilatkozni, hogy a közgyűlésnek nincs érvényes döntése e tárgyban, de nyilatkozni kell a hatóság felé. Ez a döntés, hogy egyiket sem fogadta el.

Litter Nándor: Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti 13. határozati javaslatunkat fogadjuk el.

 

A közgyűlés 17 igen, 2 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Fodor Csaba: Van nekünk egy polgárjogi szerződésünk, amelyet Ön írt alá az önkormányzat nevében, és én írtam alá, mint a kuratórium elnöke a kuratórium nevében, és arról beszélgettünk ebben – tavaly június 15-én történt - , hogy a Vasemberház homlokzatán kerül elhelyezésre ez a szobor, és az ehhez kapott támogatási összeget megköszönjük az alapítvány nevében, amit kaptuk. Nem fogunk tudni eleget tenni ennek, ha most olyan szigorúan nézem és ha Ön most nem támogatja azt, amit tavaly ilyenkor együtt aláírtunk a Vasemberház homlokzatán történő elhelyezést.

Litter Nándor: Folytatjuk a szavazást. Tájékoztató a Regionális Fejlesztési Tanács 2005. évi munkájáról. Kérem, fogadják el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A civil alap felosztásával kapcsolatos határozati javaslatot kérem, hogy fogadjuk el.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

132/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 34/1/2004.(II.26.), a 276/17/2005.(X.25.), a 325/2005.(XI.29.), az 1/2006.(I.16.), a 18/1,2/2006.(I.31.), a 30/1,4/2006.(II.14.), a 37/5/2006.(II.28.), a 39/1,2/2006.(II.28.), a 42/3/2006.(II.28.), a 72/1/2006.(II.28.), a 73/2/2006.(III.28.), a 75/6/2006.(III.28.), a 76/4/6/a,b,8,9/2006.(III.28.), a 77/1,2/2006.(III.28.), a 85/1/2006.(III.28.) és a 86/2006.(III.28.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 35/1999.(II.9.) számú – Városi Borverseny megrendezésére vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2006. június 30-ig meghosszabbítja.
  3. a 300/b,c/2005.(X.25.) számú – Regionális Környezetvédelmi Iroda létrehozására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
  4. a 354/2/2005.(XII.13.) számú – Civil Koncepcióra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
  5. a 4/16/2006.(I.31.) számú – művelési ág megváltoztatási igényére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
  6. 39/3/2006.(II.28.) számú – É-i városrészben játszótér építésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. július 31-ig meghosszabbítja.
  7. egyetért a Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközségért Közhasznú Alapítványnak a polgármesteri keret terhére történő 500 000 forint mértékű támogatásával.
  8. A támogatás célja a nagykanizsai Kórház Kápolna mellett a térburkolat rendbe hozása, környezetének parkosítása.

   Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  9. nem él a Nagykanizsa 3059/31/A/27. hrsz-ú ingatlan 1/8 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával 441.000,-Ft vételáron.
  10. Határidő: 2006. június 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

  11. egyetért azzal, hogy Togliatti Város Napja rendezvényein 2006. június 1. és 5. között Litter Nándor polgármester, György Pál képviselő és egy tolmács vegyen részt.
  12. Határidő: 2006. június 5.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Az előkészítésért: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  13. egyetért azzal, hogy Kazanlak polgármestere meghívására Litter Nándor polgármester vezetésével később egyeztetett időpontban legfeljebb négy főből álló küldöttség utazzon Kazanlakba. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a delegáció összeállítására.
  14. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Az előkészítésért: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  15. egyetért azzal, hogy a délkeleti elkerülő út Miklósfa városrészt érintő szakaszának vizsgálatához egy előzetes szakértői anyag megrendelése szükséges, amely bemutatja a megvalósíthatóság lehetőségeit és feltételeit.
  16. Felkéri a polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetés keretein belül – az összegtől függő hatáskör figyelembe vételével – biztosítsa a dokumentáció elkészítésének forrását, és gondoskodjon a terv elkészíttetéséről.

   Határidő: 2006. szeptember 30.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  17. a Csokonai szobor elhelyezésére megjelölt helyszínekkel nem ért egyet.
  18. Felelős: Litter Nándor polgármester,

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

  19. a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.
  20. Felkéri a polgármestert, hogy a Tanácsban továbbra is képviselje Nagykanizsa és térsége érdekeit, és a 2006. évi munkáról számoljon be.

   Határidő: 2007. április 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

  21. egyetért a Kanizsai Múzeumért Alapítványnak a Civil szervezetek támogatása terhére történő 50.000 forint mértékű támogatásával és felhatalmazza Litter Nándor polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
  22. A támogatás célja Nagykanizsán a “Múzeumok Éjszakája” c. rendezvény kísérőrendezvényeinek megvalósítása.

   Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  23. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)
 2.  

  Dr. Horváth György: A Dödölle Fesztiválra elkülönítettünk pénzt. Ugyanakkor a civil alap felosztásánál az egész összeg 20 %-a került kérelem formájában oda. Nem értem azt, hogy ha a Dödölle Fesztiválra pénzt bocsátottunk rendelkezésre, akkor miért nem történik a megfelelő elosztás, mert így kétfelé ment. Egyrészt a művelődési ház felé, másrészt a Gasztronómiai Egyesület egy fillért sem kapott.

  Gerencsér Tibor: Egyrészt a költségvetésében kapott támogatást ez a rendezvény, másrészt pályázatot nyújtott be a Gasztronómiai Egyesület a civil alaphoz a támogatásra. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság úgy döntött – magam nem voltam ott a bizottsági ülésen, de az eredményt ismerem –, hogy ez a rendezvény olyan fontos, hogy ilyen mértékben támogatja.

  Dr. Csákai Iván: Nagy nehezen, 1998-tól kiépült az északkeleti városrészben a Dózsa György úton, a Hevesi úton egy kerékpárút. Azóta téma az északkeleti városrészben a Hevesi út és a TESCO között - nem a TESCO-ra való tekintettel - a járda kiépítése. Jelenleg ott több üzem működök. Javaslom, hogy műszakváltás után autóval közlekedjünk arra. Az út közepén kénytelenek a gyalogosok közlekedni. Ebben az esős időben meg nagyon jó, frappáns hatású, amire hazaérnek, át is öltözhetnek, mert tiszta sár lesz mindenki. A siker a járdafelújítás, útépítés. Hát erre a részre is kellene már egy járda, hisz ott több üzem működik. Nem a bevásárlóközpontot nézem. Kellene már ott is intézkedni.

  Litter Nándor: Egyetértek Dr. Csákai Ivánnal. Ezt úgy lehetett volna megoldani, hogy amikor ezeket a területeket eladta a korábbi önkormányzat, akkor kellett volna azokkal a vállalkozásokkal olyan megállapodást elérni, hogy ott megépítsék a járdákat. Ugyanúgy, ahogy az OBI-val megépítettjük, a körforgalmat megépítettük, megépítettük a TESCO-val azt az új járdát, ami a benzinkútja mellett van, McDonald’s-al megépítettük a Fordtól a McDonald’s-ig a járdát. Tehát azok a pillanatok, amikor építkezik valaki, akkor ott könnyen bele tud férni még egy ilyen járdaépítés is ezekbe a költségekbe. Azokat kell szerintem kihasználni. Egyébként ott valóban kellene járda, mert veszélyes a közlekedés, de elmulasztotta sajnos a korábbi önkormányzat ezeket a lehetőségeket. Mi most már így gondolkodunk, hogy egyezségre jutunk az ottani építőkkel, hogy építsék meg a gyalogos vagy kerékpárutakat, vagy egyéb más olyan műveket, amelyek szükségesek a normális forgalomhoz. Egyetértek ezzel a felvetéssel. Remélem, hogy a közeljövőben, a következő évben ezek megvalósulnak.

  Zakó László: Néhány héttel ezelőtt minden nagykanizsai lakos belekóstolt az első szúnyoginvázióba. Óriási felháborodás lett úrrá a városban. Mindenki arról beszélt, hogy mindenre van pénz, csak szúnyogirtásra nincs. Jelezni szeretném, hogy az ilyen esős, csapadékos idő után egy időzített bomba ketyeg, hogy mikor rajzanak ki úgy a szúnyogok, hogy minden, városunkban megforduló vendég is erre fog csak emlékezni idővel. Szeretném megkérdezni, hogy akarat vagy pénz nincs a szúnyogirtásra? Akarat hiánya – feltételezem – nem áll fenn, de ha pénz nincs, akkor sok minden egyéb másra meg hogyan van, ha erre nincs, mert a közérzetet az elkövetkezendő hetekben alapvetően majd ez fogja befolyásolni, hogy kitudnak-e a teraszra ülni az emberek vagy sem. Kérném a választ.

  Gáspár András: Több helyről kértünk árajánlatot szúnyogirtásra a város egész területére, illetve most ott tartunk – majd mondom, hogy miért – hogy a város egyes vizes, illetve jobban növénnyel telepített területeire, tehát vízfolyásokra és a növénnyel telepített területekre. Azért szűkítettük le ezt a kört, mert olyan ajánlataink voltak, amit úgy gondolom, hogy még egy borzasztóan jó gazdasági helyzetben lévő város sem engedhet meg magának, hogy egy alkalommal 80.000.000 Ft-ot adjon szúnyogirtásra. 15-80.000.000 millióig jöttek az ajánlatok. A 15.000.000 Ft-os ajánlatot is meg kellett volna ismételni négyszer a nyár folyamán. Tehát az már 60.000.000 Ft. Akik a 83.000.000 Ft-os ajánlatot adták, ők esküdtek arra, hogy ezt csak egyszer kell elvégezni. Nekem kétségeim vannak. Ők ugyan szakemberek. Tehát ilyen nagyságrendről van szó. Úgy gondolom, hogy ekkora összeget nem szabad fordítani. Ez az egész város területére vonatkozik. Többféle módon, földi irtással, illetve légi irtással kombinált dolgokról beszéltünk. Most ott tartunk, hogy azt az ajánlatot kértük, azt dolgoztatjuk ki és pár héten belül feltehetően el is kell végeztetnünk a feladatot, amely például a Csónakázó-tó környezetében, a város nagyobb parkjaiban, illetve a vízfolyások mellett végezteti el az irtást. Úgy gondoltuk, hogy ha tavaly sikerült egy rövid kört, egy próbakört csinálnunk pár százezer Ft-ból, akkor talán 2-3 millió Ft-ból megoldható az, hogy legalább egy elfogadható szintű ritkítás történjen. Erről majd a közgyűlést tájékoztatni fogjuk akkor, ha konkrétan megvan az ajánlat, konkrétan megvannak a területek, hogy nekiálljunk-e vagy ne álljunk neki ennek a feladatnak. Ezt természetesen nem húzzuk a nyár végéig, nem úgy értettem, hogy majd tájékozatni fogjuk, hanem két héten belül megpróbálunk eljutni oda, hogy ennek eredménye legyen.

  Litter Nándor: Kérdezem az elmúlt közgyűlésen kérdést feltevő Halász Gyulától, hogy elfogadható-e válasz?

  Halász Gyula: Több kérdést tettem fel. Kullancsirtással, szúnyogirtással kapcsolatban így elfogadható. Parlagfű, hulladékgyűjtő gépjármű elfogadható. Szabadhegyet összekötő kerékpárúttal kapcsolatban írásban kérnénk folyamatosan tájékoztatást a dolgok állásáról, és nyilvánvalóan a Szabadhegyi Részönkormányzat is igényt tart erre az információra, hiszen túlnyomó részben az ő érdekük, hogy ez a kerékpárút és járda megépüljön. Tehát azzal a kötelemmel, hogy folyamatosan írásban tájékoztatást kapok a dolgokról, akkor elfogadható. Azt tudnám mondani, hogy ugyanígy van a képviselői keret felhasználásával kapcsolatban is. Ott is folyamatosan kérnénk információt, hogy hogyan áll a tervezés, illetve milyen stádiumban van, hogy még idén ez felhasználható legyen. A Ket-tel kapcsolatban is elfogadom a választ, és ez nyilván egy másik napirendi pontot is érint majd, a hivatal informatikai beszerzéseit is. Összességében ezekkel a kiegészítésekkel elfogadom a választ.

  Litter Nándor: Dr. Csákai Ivánt kérdezem, hogy elfogadja-e a választ?

  Dr. Csákai Iván: Kaptam egy olyan választ, amelyik nem arra a kérdésre adott választ, amit felvetettem. Az, hogy a Firt Kft. ott megépítette maga előtt a járdát és az utat, nagyon jó az ott parkoló autóknak, de ezen útszakasz és a Kalmár utca között változatlanul gyalogosforgalomra alkalmatlan út van. Az, hogy a közvilágítást nem kérték, szerintem a jelenleg érvényben lévő Vásárcsarnok körüli rendezési tervben szerepel egy bekötő út a Vásár utca, amelyeknél közvilágítás van tervezve és járda is van tervezve. Arra nem kaptam választ, hogy a Firt Kft. által kiépített út és a Kalmár utca között mikor valósul meg egy normális út járdával és közvilágítással.

  Litter Nándor: A közvilágításról annyit tudnék mondani, mert egyeztetés volt a Firt Kft-vel, hogy nem vesszük át ezeket a létesítményeket egészen addig, amíg ők a közvilágítást meg nem építik. Egy korábbi terv szerint annak az útnak az első szakasza, amit nem Firt Kft. épített, hanem egy másik vállalkozó - azt mélyebben nem ismerem -, de az nem a mostani terv szerint épült meg. Ott újabb átépítésekre lenne szükség a mostani tervnek megfelelően, de ez már nem a Firt Kft-vel kapcsolatos probléma. Úgyhogy csak a közvilágítással együtt fogjuk átvenni. Ez a válasz. Lehet, hogy ebből így nem derül ki egyértelműen.

  Dr. Csákai Iván: Tehát ott akkor a Firt Kft. által megépített út és a Kalmár utca között ki fog épülni egy új út járdával?

  Litter Nándor: Jelenleg van egy út és az működök.

  Dr. Csákai Iván: Gazdasági út a Vásárcsarnokhoz és ott a gyalogosközlekedés az út közepén folyik.

  Tárnok Ferenc: Az önkormányzat megterveztette ezt a tervezett fejlesztést. Ez érinti valóban a Vásárcsarnok melletti területet, illetve egy kikötő utat a Vásárcsarnok parkolójában. Ez egy építési engedélyezési eljárásban került engedélyeztetésre és ez jelentősen érintette a Vásárcsarnok jelenlegi bekötő útját is, történetesen teljes átépítést igényelt. Az önkormányzat megállapodást kötött a Firt Kft-vel, a Firt Kft. erre az útra, a jelenlegi meglévő becsatlakozó útra rácsatlakozva megépítette a társasháza előtti terület. Konkrétan a parkolókat, járdát, ilyesmit. A Közlekedési Felügyelet a forgalomba helyezési engedélybe előírta ennek a Vásárcsarnok melletti útnak az átépítését, de hangsúlyozom, ez több tízmillió Ft-os beruházás lenne járdaépítéssel, úttal, közvilágítással. Most annyit kértünk a tervezőtől, hogy tekintse át ezt a tervet, egyeztesse le az engedélyező hatósággal, hogy egy szűkebb műszaki tartalommal hogyan lehet megoldani, hogy a biztonságos közlekedés feltételei megteremtődjenek és a gyalogosforgalom. Jelenleg ez a vizsgálat folyamatban van. Várhatóan a jövő hét elejére kapunk választ ebben az ügyben, és utána a költségek ismeretében tudunk továbblépni.

  Dr. Csákai Iván: Ezt a választ vártam, mert az, hogy a Firt Kft. épített, egy dolog, de ez a válasz talán az ottani lakókat megnyugtatja.

  Litter Nándor: Stróber Gábort kérdezem, hogy elfogadja-e a választ.

  Stróber Gábor: Igen, számomra a válasz megnyugtató, így azt elfogadom.

  Halász Gyula: Ma kaptam meg a hiányozó interpellációmra a választ. Ezt sajnálatos módon az előbb nem vettem figyelembe, úgyhogy ezt szeretném most kiegészíteni. A választ nem fogadom el, mégpedig azért nem, mert több hónappal ezelőtt, amikor még volt idő arra, hogy a volt mozi épület szerkezete megváltozzon, akkor én ezt jeleztem. Egyeztetést kértem és sajnálatos módon nem történt változás. Mire gondolok? A volt mozi épületének nézőteréből lépcsőház vesz el egy olyan teret, amire szükség lenne. Annak idején a szellőzőgépházat a padlásra tervezték, a pincébe került, tehát abszolút feleslegesen lett elvéve. A színpadi ajtó mérete olyan kicsi, hogy zongorát vagy más nagyobb díszletelemet, vagy bármit nem lehet bevinni. Az öltözők az emeleten lesznek kialakítva. Filmvetítéseknek még csak a lehetősége sincs megteremtve, és most amire utaltam az interpellációmban, a HSMK több mint egy évig ezen a helyen is működik, illetve később ifjúsági előadások szempontjából is nagyon kritikus ennek a térnek a kialakítása úgy, hogy maga a színpad magassága is olyan, hogy a tizedik sor után már csak deréktól felfelé lesz látható, aki a színpadon van. Tehát abszolút elhibázottnak vélem ezt az egész dolgot, ahogy ki lett alakítva. Szeretném jelezni és rögzíteni a jegyzőkönyv számára, hogy hosszú hónapokkal ezelőtt én jeleztem ezeket a problémákat, nem történt semmi változás. Nem tudom elfogadni.

  Litter Nándor: Karmazin urat kérdezem, hogy kívánunk-e ehhez szólni? Valóban volt egy fél évvel vagy lehet, hogy háromnegyed évvel ezelőtt egy egyeztetés a műemléki kötöttségek és az egyéb problémák miatt. Úgy tudom, hogy mindent kihoztunk azokból a felvetésekből, amit akkor Ön felvetett, és akkor Ön is úgy távozott el onnan, hogy ezeket elfogadja. Én erre emlékszem. Kíván valaki szólni ebben az ügyben? Nem. Nem kell szavazni róla. A kérdésekről nem kell szavazni. Úgy látom, hogy mindegyik válasszal foglalkoztunk.

  Sajni József: Tavaly már foglalkoztam, illetve a közgyűlés előtt is volt ez a probléma, ami Miklósfa városrész csapadékvíz elvezetésével, illetve belvízével foglalkozik. Mindenki által közismert az a tavaszi időjárás, ami éppenséggel jelenleg is azt mutatja, hogy nagyon sok a csapadék és egyszerre esik le. Ez mindenütt, a város egész területén is problémát okoz. Azonban Miklósfa sajátos helyzetben van, hiszen ha megnézzük a domborzati viszonyokat, akkor azt látjuk, hogy ez egy dombos és nagyon lejtős terület, ami önmagában a szépségét is adja, és itt a víz nem úgy van, mint a sík területen, ahol az árkok szikkasztó árokként működnek. Itt a víz meglódul és folyik. Egyrészt a mezőgazdasági területek irányából, azon kívül pedig a belső csapadék, ami összegyűlik az árkokban, meglódul és nagyon sok problémát okoz. Történt egy bejárás, ami a Szentgyörgyvári út és a Pityer utat illette. Az egyik kérdésem az, hogy ez mikor oldódik meg, tehát a bejárt területeken, hiszen a probléma súlyos. Szeretném megkérdezni, hogy mikor kerülhet sor, mert tavaly tulajdonképpen ez elmaradt, hogy a Principális és Felső-zalamenti Víztársulás elsősorban a belvíz elvezetéssel kapcsolatos szemrevételezést vagy valamilyen tervet kidolgozva megtegye a szükséges intézkedést, és azon túl pedig, hogy ezt az egész településrészt, ahol nagy problémát okoz a folyóvizek kérdése, hiszen itt most már az erózió súlyos útgondokat, járdaproblémákat okoz, sőt lakásokban tesz kárt. Én szeretném, ha ezt komplexen lehetne kezelni. Mikor lehet erre sort keríteni egyszer a bejárt területeken, másrészt, hogy a többi területeken is valamilyen elképzelés születne erre?

  Litter Nándor: Mi megrendeltük a vízelvezetéssel kapcsolatos költségvetésünkben szereplő tétellel összefüggő feladatokat. Most azt nem tudom, hogy miklósfai tétel van-e benne. Nincsen benne. Tehát készült egy rangsor, hogy melyek a legsúlyosabb helyzetben lévő területek. Annak a rangsornak megfelelően hajtjuk végre a költségvetésben szereplő összeg alapján ezt a munkát. Én úgy gondolom, és ez nemcsak miklósfai probléma, hiszen abból az anyagból, amit elolvastunk, kiderül, hogy a város nagyon sok pontján van olyan terület, amit rendezni kellene és azzal egyetértek, hogy erre komplex tervet kell készíteni. Úgy gondolom, hogy erre kinyílnak a lehetőségek a jövő évtől kezdődően, és az egész város területén szerintem meg kellene oldani ezt a problémát. Arra kérném a Principálissal kapcsolatosan Röst János urat, hogy vegye fel a kapcsolatot Vargovics Miklóssal és akkor ez az egyeztetés, bejárás történjen meg a Principális vonatkozásában.

   

   

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2006.(...) számú rendelete a Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 56/2003.(X.1.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: A Zala Megyei Közigazgatási Hivatal fordult a közgyűléshez azzal a törvényességi észrevétellel, hogy az Eötvös tér északi tömbjében lévő szabályozást két okból nem tartja törvényesnek. Egyrészt az építési területek kijelölése nem egyértelmű, másrészt a terven alkalmazott jogszabályokban egyébként szabályozott jelölések nem jelennek meg teljes körben a tervlapon. Ezt a kérdést vizsgálva háromféle lehetősége van a közgyűlésnek. Egyrészt, amennyiben helyt adunk a felvetésnek és élünk azzal a lehetőséggel amit a levél is tartalmaz, nevezetesen, hogy a terv módosítását határozzuk el, akkor az olyan ügymenetet kíván, mint egy új terv készítése, tehát a közgyűlés elé kell hozni a fejlesztési koncepciót, elhatározni a tervkészítését, tervezőt keresni. A tervezési munka időigényét beszámítva ez az eljárás megközelítené az egy évet és köztudomású, hogy elkészült az egész közigazgatási terület új terve, amely ezt a területet is tartalmazza, és ennek az egyeztetési eljárása után vagyunk. Elküldtük az utolsó miniszteri szakvéleményezésre jóváhagyás előtt. A levélben felvetett észrevételekre időközben kiderült, hogy a másodfokú hatóságnál olyan tervpéldányok vannak, amelyeken a tervjelölések elmosódtak, ugyanis a terv digitálisan készült és a digitális terv kinyomtatva még egyértelműen tartalmazza az építés hely kijelölését, azonban ez fénymásolással sokszorosítva már veszít az információtartalmából és ilyen példányok találhatók a másodfokú hatóságnál. Az alkalmazott jelölésekre vonatkozóan pedig maga a levél is utal arra, hogy indokolt esetben ettől el lehet térni, és ezt az OTÉK is tartalmazza. Tehát egyedi jelöléseket a tervező alkalmazhat. Összegezve, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenfogalmi Bizottság javaslatát is figyelembe véve az látszik célszerűnek, ha a közgyűlés nem fogadja el ezt a törvényességi észrevételt és az új tervben érvényesíti majd az új szabályozási elemeket.

Litter Nándor: Itt nem járhatunk ugyanúgy ennek a hatályon kívül helyezésével, mint ahogy számos helyen jártunk a városban, hogy ott olyan építkezések indulnak meg, amelyeket a jelenleg még érvényben lévő vagy a jövőben tervezett rendezési terv majd nem preferálna?

Karmazin József: A kiegészítő anyagban már nem szerepel az, hogy hatályon kívül helyezzük. Hatályban tartjuk. Továbbra is így egyben van egészen addig, amíg az új terv nem kerül a közgyűlésre.

Cserti Tibor: Exponált hely volt az Eötvös tér. Nem olyan régi az a 2003-as rendeleti szabályozás. Az építésigazgatásban is egyre inkább a demokratikus elemek megtartása mellett a központosítás irányába megyünk. Általános európai tendencia. Az előterjesztés feltárja számunkra azt, hogy mintha nem működne tartalmi elemeiben a Közigazgatási Hivatallal történő szakmai együttműködés. …….. A gyakorlati alkalmazásnál én azt olvasom egyébként, hogy rendeleti javaslat. Itt van, hogy megint csak a hatályon kívül helyezés. A határozati javaslatban pedig egy semmitmondó megfogalmazás van. A határozati javaslatban pedig az van, hogy a szükséges intézkedéseket Jegyző Úr tegye meg a hivatal felé. Akkor legalább kérem itt megfogalmazni, hogy Jegyző Úr milyen feladatot kell, hogy végrehajtson. A szükséges együttműködés egy olyan általános kategória, amikor majd Jegyző Úr fog törvényességi észrevételt tenni, hogy nem tudja, hogy hogyan kell eljárni. Elég exponált hely az Eötvös tér északi tömbje, hogy a tervezett projektek megvalósításának függvénye ahhoz, hogy érdemben döntsünk róla. Én úgy gondolom, hogy mostani helyzetértékelést akkor pontosan meg kell fogalmazni még egyszer az építésigazgatás számára is és Jegyző Úr számára, hogy mit intézzen a Közigazgatási Hivatallal szemben.

Papp Nándor: Közben igazából megtörtént a válasz. Mi ma az mellett döntöttünk, hogy hatályban maradjon a rendelkezés, és ki kell javítani ezt a problémát, hogy egy olyan fénymásolat kerüljön oda, ami alapján nem történhet ilyen félreértés. Ez a sokkal kisebbik probléma.

Dr. Kelemen Marcell: A Közigazgatási Hivatalnak az volt a problémája ezzel a rendelettel, szabályozási tervvel, ami rendeleti formában jelenik meg, hogy nem egyértelmű jelölést alkalmaz. A szakmának, főépítész úrnak más a véleménye. Az új rendezési terv, szabályozási terv, ami hatályba fog lépni, teljesen egységesen ilyen jelöléseket tartalmaz az egész városra nézve. Egyébként a jegyzőnek ebben az ügyben annyi a szerepe, hogy tájékoztatni vagy értesíteni kell a Közigazgatási Hivatalt a közgyűlés álláspontjáról. A közgyűlés álláspontjáról tájékoztatom a Közigazgatási Hivatalt. A Közigazgatási Hivatal egy dolgot tehet. Normakontrollt kérhet az Alkotmánybíróságtól, azaz a szakmai álláspontját papírra vetve kérheti az Alkotmánybíróságtól ennek a rendeletnek a hatályon kívül helyezését. Zárójelben megjegyzem, hogy ez a rendelet hatályon kívül helyezésére esetlegesen későbbi időben sor kerülhet, ha igaza van a Közigazgatási Hivatalnak, mint az új szabályozási terv hatályba lépése, ami egyébként is hatályon kívül fogja majd ezt helyezni.

Litter Nándor: Akkor a kiegészítésnek megfelelően javaslom, hogy döntsünk arról, hogy nem módosítjuk a rendezési tervüknek ezt a részét az Eötvös térrel összefüggésben. Ez az 1-es számú határozati javaslat.

 

A közgyűlés 17 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Fogadjuk el a 2-es számú határozati javaslatot a szükséges további intézkedésekről

A közgyűlés 17 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

133/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. nem ért egyet a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal 2006. május 5-én kelt 566/2006.T. sz. törvényességi észrevételével.
  2. A terv egyértelmű jelzéseket tartalmaz az építési helyre és jelölései a vonatkozó jogszabálynak megfelelőek.

   Az 56/2003.(X.1.) rendeletét Nagykanizsa Eötvös tér északi tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról változatlan tartalommal hatályban tartja.

  3. felkéri a jegyzőt, hogy az Eötvös tér É-i tömbjére vonatkozó helyi szabályozással összefüggésben tett Zala Megyei Közigazgatási Hivatali törvényességi észrevételre a szükséges intézkedést tegye meg, a közgyűlés döntéséről a Hivatalt értesítse.

Határidő: 2006. június 10.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/1999. (III.23.) számú a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló többször módosított rendelete módosítása (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Zakó László: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elmondtam, itt is megismétlem, hogy ez egy eléggé nem jogkövető magatartásra bíztató előterjesztés. Arról van szó, hogy a városnak nincs pénze annyi parkoló építésére, amennyit a saját maga által alkotott rendelet előír, és még le is írja az előterjesztő, hogy a problémánkat megoldja az, hogy a szomszédban létesül egy nagy bevásároló központ, és majd az ő általa kiépített parkolóra tudnak állni azok az emberek autójaikkal, akik majd az esetlegesen megvalósuló sportcsarnokban egy talán nagy nézőt vonzó sporteseményre érkezni fognak. Megkérdezem, hogy ha egy nagykanizsai átlagpolgár ezt olvasni azt, amit mi itt olvasunk, akkor mi tarthatja őt vissza attól, hogy bármikor, amikor általunk rendeletben rá kirótt kötelességet pénzügyi akadályai miatt nem tudja teljesíteni, ne forduljon hozzánk, és kérje méltányosságból, vagy az általunk mutatott példa alapján a tehertételének csökkentését? És mit szól majd ehhez az a multi bevásárlóközpont tulajdonos, aki már most tudja, ha idefigyel, hogy nekünk fáj a fogunk az ő felesleges parkolóira? Ez több, mint furcsa. Megint csak a takarékoskodás nagykanizsai vállfaját látjuk itt.

  Dr. Fodor Csaba: Nekem is az volt az aggályom a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén, hogy ez a rendeletmódosítás tulajdonképpen “kivéve a gyevi bíró” esete. Mindenki építse meg, ha van annyit esze, tehetsége, pénze, hogy Nagykanizsán akármilyen beruházást hajtson végre, az csak építse meg a parkolóhelyeket saját telken, vagy ha nem tudja, akkor váltsa meg, kivételt képez ez alól az önkormányzat, aki saját magának bizonyos feloldásokat állítana fel. Nem szerencsés ez a megoldás, bár logikájában érzem azt, hogy annak is van valóságtartalma, és realitástartalma is, hogy egy ekkora sportcsarnokhoz előírt gépjármű parkolóhely valóban legtöbbször felesleges, de az pedig, hogy egy más által elvégzett beruházásban megvalósuló parkoló használatával oldjuk meg a problémánkat, ez is egyezség kérdése. Ez a beruházás az a beruházás, amikor a közgyűlés többségi szavazással értékesítette a Thury laktanya egy adott területét elég nagy vihart kavart procedúrában? Mert ha ez a beruházás, akkor szeretném tudni azt, hogy mire ácsingózunk, mert ha jól emlékszem, a szerződés szerint április 30-ig be kellett volna nyújtani az építési engedélyt. Ha jók az információim, ez nem történt meg. Nem tudom, hogy hogyan áll a bontási ügy, a bontási engedély megvan-e. Azt sem tudom, hogy a garázsokkal kapcsolatos helyzetek rendeződtek-e, megvettük, kifizették, tehát semmit nem tudok. Tehát az a bajom, hogy ha a feltételezésem jó, hogy mi ennek a nem tudjuk milyen állapotban lévő beruházásnak a majdan megépülő parkolójára vágyakozunk, vagy legalább egy részére – még azt sem látom, hogy az megvalósul, közben magunknak lecsökkentjük a megépítendő parkolók számát, akkor lehetséges-e, hogy előfordulhat az, hogy kevesebb parkolót építünk meg, és előbb kész lesz az a sportcsarnok a kevesebb parkolóval, mint amennyi kellene, mint a másik beruházás, aminek a területére pedig fáj a fogunk?

  Litter Nándor: A Thury laktanyai beruházással kapcsolatban, amikor még nem volt itt Dr. Fodor Csaba képviselő úr, akkor ez a kérdés napirendre került, ezekre a kérdésekre választ adtunk, de ha szükséges, akkor írásban tudunk részletesebb választ adni, hogy hogyan állnak a dolgok.

  Dr. Fodor Csaba: Itt voltam egyébként. Nem a helyemen voltam, de itt voltam a kezdetektől fogva. Benyújtotta az építési engedélyt? Igen vagy nem?

  Litter Nándor: Válaszoltunk rá – akkor még sem volt itt –, hogy nem nyújtotta be. A garázsoknál egy vagy két garázsnál van probléma, de a megegyezés felé haladunk. De ez nem befolyásolja az ügyet, mert fizetniük kell június 30-ig, az ő feladatuk megoldása fog csúszni.

  Zakó László: Kérem, hogy Polgármester Úr arra válaszoljon, hogy joggal várjuk-e a városi polgároktól a jogkövető magatartást adott esetben, ha ők a szomszédjukkal vállalnak valamit közösen ….

  Litter Nándor: … is tettünk ilyen változásokat. A legutóbbi közgyűlésen az Ipari Parkban módosítottuk a szükséges …

  Zakó László: Most a városban élőkről van szó, akiknek szintén rengeteg vonatkozó rendeletet kell betartaniuk saját házuk körül, aminek, ha nem tudnak eleget tenni, ide fognak járulni, és azt mondják, hogy az ő szomszédjuk területe alkalmas arra …..

  Litter Nándor: Értettük az előbbi felvetéseket. Nem tudok ilyen összefüggéseket a dolgok között.

  Cserti Tibor: Javaslom, hogy térjünk a tárgyra, eltértünk a tárgytól.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 17 igen, 3 nem és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  27/2006.(VI.1.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(VI.1.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló többször módosított 10/1999.(III.23.) számú rendelete módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa város Önkormányzata számára, a megújuló energiák hasznosítása és iparfejlesztés terén (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A Biotherm Kht tulajdonosai megkerestek bennünket, hogy ez az Interreg III/A program keretei között 38 millió Ft-os támogatással elindított program – amely arról szól, hogy biomassza projekt előkészítése, tervezése, amelyre korábban Pusztamagyaród lett volna a célterület, ők az egyéb kapcsolódási pontok miatt Nagykanizsát szeretnék választani. A magam részéről úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, hiszen a város a megújuló energiaforrások területén szeretne a jövőben jelentős lépéseket tenni, és ez előkészítését jelentené egy biomassza programnak. Azt jelentené ez, és erre még külön megállapodást kell majd kötnünk, hogy a tervezett tervezési feladatokból mi az, ami konkrétan Nagykanizsán valósulna meg, de úgy gondolom, hogy örülhetünk ennek a felajánlásnak, hiszen így ennek a nagy biomassza programnak az előkészítése Nagykanizsán valósulhatna meg. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a programot. Megkérdezem Peter Buchleitner urat, hogy kíván-e szólni a képviselőtestület tagjaihoz?

Peter Buchleitner (Biotherm 2000 Kht. képviselője): Két okra vezethető vissza, hogy miért van Önök előtt ez a Biotherm 2000 Kht. projektbemutatója. Az Interreg III/1 projektben található tanulmány értelmében elmondható, hogy a projektben megvalósítandó célok Pusztamagyaród telephelyen nem valósíthatók meg, és ebben a telephely vizsgálatban például Nagykanizsa, mint kiváló telephely szolgálna. A második ok egy személyes családi ok – a feleségem a közgyűlés előtt kijelentette, hogy szeretne tenni a város fejlődéséért, és ezt Nagykanizsán gondolja el. Nyugodt közérzettel tekinthetik a vállalkozói tevékenységemet Nagykanizsa fejlődésének céljaként. A biomasszával kapcsolatosan korlátokról is lehet beszélni, ez egyértelműen gazdaságorientált. A güssingi példa megmutatja, hogy a fafeldolgozáson keresztül mindenki számára van fejlődési lehetőség. Ezeket a lehetőségeket egy bemutatón keresztül kívánjuk Önök elé terjeszteni, és kérjük Önöket, hogy legyenek kritikusan ezzel szemben. Röviden rátérnék erre a projektbemutatóra. Ebben látható az értéknövelés, amely még nem eredményes. Ezek az árak, illetve mennyiségek piacképesek, mert nap, mint nap tapasztaljuk ezt a saját feldolgozásunkon keresztül. Tisztelettel kérem Önöket, hogy nagy odaadással tekintsenek erre a pontra, és a beszélgetéseket jövőorientáltan vezetni.

Dr. Szabó Csaba: Jó szívvel ajánlom figyelmükbe ezt a projektet, részben azért, mert mint a Kórház igazgatója nemcsak szavaimban, hanem tetteimben is szeretnék zöld lenni jó értelemben, és a megújuló energiákra külön felhívnám a figyelmet. De azért kértem szót, mert külön fel szeretném hívni a figyelmet arra a demonstrációs anyagra, ami a kezünkben van, mert ilyeneket kellene tudnunk csinálni a közeljövőben, vagy a középtávú jövőben ahhoz, hogy az európai közösség által biztosított pénzforrásokhoz hozzáférhessünk. Nagyon köszönöm. Egy abszolút közérthető demonstrációs anyag. Mint nem szakember, természetesen csak reménykedem abban, hogy a számok is pontosak. Egészen elképesztő, hogy micsoda hatékonyságnövekedés érhető el a helyi feldolgozással.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja – természetesen azt konstatálva, úgy ítéljük meg, hogy valóban Nagykanizsán ez lehet egy kitörési pont.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal támogatja az előterjesztést.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztést.

Dr. Fodor Csaba: Magam is támogatom az előterjesztést, én is azt gondolom, hogy ez helyes irány, amelyet követni szeretnénk, ellenben azt meg szeretném tudni, hogy – és ezt a Pénzügyi Bizottság elnökétől is kérdezem, nyilvánvalóan ezt ők megvizsgálták, az anyagban nem találtam meg – mekkora törzstőkéje van ennek a cégnek. Ebből ki lehetne számítani, hogy mekkora az a tulajdoni hányad, amit meg kívánunk vásárolni Pusztamagyaród Önkormányzatától, és az van írva, hogy névértéken, vagy a körüli összegben, de ezeket nem tudom, mert nem látom a számokat. Értelemszerűen arra sem kaptam magyarázatot – a projektet elolvastam –, hogy egyébként pedig a Pénzügyi Bizottság, vagy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a céget, magát megvizsgálta-e, megnézte-e könyveit, van-e adóssága, tartozása, lejárt, nem lejárt, milyen jellegű kötelezettségek vannak. Tehát ahogy egy cégbe egy új tag be akar lépni, akkor valamilyen módon azt a céget minősíti, és megnézi, hogy az üzletrészvásárlással milyen előnyöket, milyen hátrányokat, milyen jogokat, kötelezettségeket, tartozásokat, stb. vállal át. Nyilvánvalóan, mivel üzletrészvásárlásról van szó, kérem, hogy vagy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, vagy a Pénzügyi Bizottság elnöke adja meg nekem ezeket a felvilágosításokat, hogy nyugodt szívvel tudjak dönteni a projekt mellett, amit egyébként magam is támogatok és elfogadom.

Litter Nándor: 3 millió a törzstőkéje, tehát abból ki lehet számítani, 1,2 millió Ft. Ezt tudtuk egyébként. Nincs az anyagban, jogos a kérdés. Azt javaslom, hogy ezt a vizsgálatot, amit Dr. Fodor Csaba felvetett és teljesen természetes, végeztessük el mielőtt az aláírás megtörténne. Így elfogadható?

Dr. Fodor Csaba: Igen, csak akkor azt nem tudom, hogy mit vizsgált a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, mert ha egy cégben üzletrészt veszek, akkor elsősorban a cég jelenlegi helyzetét nézem meg. Megnézem a forgóeszköz, a tárgyi eszköz vagyont, megnézem a lejárt kötelezettségeket, milyen kötelezettségek vannak, melyek azok, amelyek még nem jártak le, stb. A Pénzügyi Bizottságtól és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságtól nem arra kérem az ötleteket, hogy ez a projekt jó, mert ez a projekt valóban jó, és ezt valóban meg kell valósítani, csak először egy cégbe lépünk be, és először a céget kellett volna vizsgálni, és erre való instrukciókat adni a közgyűlésnek az én meglátásom szerint, de elfogadom így is persze az adásvételi szerződés aláírását.

Litter Nándor: Ez egy projekt cég, tehát ennek a projektnek a megvalósítására jött létre, de ettől függetlenül az óvatosság nem árt, és elvégezzük ezt a vizsgálatot, amit Dr. Fodor Csaba javasolt. Ezzel kiegészíteném a határozati javaslatokat egy 4. ponttal, hogy ezt a könyvvizsgálatot végezzük el, és ezt követően történjen meg a szerződés aláírása. További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy ezzel a kiegészített határozati javaslattal együtt ezt a négy határozati javaslatot fogadják el.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

134/2006.(V.30.) számú határozat

    1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Stratégiai Összefoglalóban leírtakat megismerte és elfogadja, hogy kellő megalapozottság esetén a projekt a jövőben Nagykanizsán megvalósuljon.
    2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a pusztamagyaródi önkormányzat azon ajánlatát, hogy annak 51%-os tulajdonrészéből 41%-ot névértéken megvásárol – elfogadja.
    3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Polgármestert a fenti tulajdonrész megvásárlásának lebonyolításával.
    4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Biotherm2000 Kht. könyvvizsgálata az adásvételi szerződés aláírását megelőzően kerüljön elvégzésre.

Határidő: (2. és 3. pont) 2006. 06. 18.

Felelős : Litter Nándor, polgármester

(Operatív felelős: Hiesz Miklós, ügyvezető, Nk. Gf. Kht.)

 

 

 1. Javaslat a 2006. július 1-től esedékes lakbéremelésre (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Lenkeiné Sándor Mária Lakásbérlők Egyesületének képviselője

   

  Kámán László: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetért, és egy olyan kiegészítő határozati javaslatot szeretnénk a közgyűlésnek javasolni, hogy a korábbi, erre a lakbér-rendszerre létrehozó, de nem teljes egészében végrehajtott 2000. évi önkormányzati határozatot - ami arról szól, hogy az infláció + 20 %-kal emelik a lakbéreket, és nem került végrehajtásra, így ma is még mindig a tényleges költségeket nem fedezi a lakbér, ezért célszerűnek tartanánk azt, hogy ezt a 2000. évi rendeletet hatályon kívül helyezzük, és a lakbér-rendszer kialakítására esetleg egy szociális elem beépítésével kiegészítve készüljön egy előterjesztés, és az alapján döntsünk hosszabb távon a lakbérprogram kialakításáról. Ez azért is fontos kérdés Nagykanizsán, mert Nagykanizsán pillanatnyilag nyilvánvalóan azt átérezve, ha egy embernek nincs lakása, vagy egy embernek a lakáskörülményei nem olyan jók, ahogy ő szeretné, biztos, hogy nagy kényelmetlenséget és egyéni gondot jelent, de azt nekünk Nagykanizsán figyelembe kell venni, hogy az önkormányzati bérlakások aránya még mindig magasabb, mint az országban máshol. A 21 megyei jogú város közül hetedikek vagyunk abban a rangsorban, hogy a legtöbb lakás nálunk van. A lakásszám növekedésében az elmúlt 5 évet figyelembe véve pedig ötödikek vagyunk. Addig, amíg nálunknál százezres nagyságrenddel nagyobb lélekszámú városokban kevesebb lakás van, addig nálunk relatíve sokkal több lakás van. Több olyan megyei jogú város van, ahol párszáz lakás van csak önkormányzati tulajdonban. A felújítások során ahány lakást mi felújítottunk az elmúlt évben, azon a téren is Nagykanizsa nagyon nagy terhet vállal magára. Ezt annak az ismétlése mellett mondom, hogy biztos, hogy aki nem megfelelő körülmények között lakik, annak ez kényelmetlenséget jelent, de így ennek az óriási tehernek nem is a csökkentése, de a leghatékonyabb felhasználása, és a legkisebb önkormányzati tehernek a vállalása miatt a lakbérrendszer felülvizsgálatát javasolja a bizottság.

  Sajni József: Az előterjesztést átolvasva összességében egyet tudok azzal érteni, hogy valóban korrekcióra szorul ez a lakbér rendelet, illetve, hogy a lakbérek revíziójára sor kerüljön. Ez részletezi, hogy éppenséggel miért kerüljön erre sor, és milyen mértékben. El is tudnám fogadni, azonban felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy létezik egy ligetvárosi terület, ahol a régi lakásokban egyrészt régóta és idős, és kisnyugdíjas emberek élnek, és ahogy Kámán László elmondta, olyan körülmények között, hogy aki arra nem járt, az azt igazából nem is feltételezi. Ezeknek a lakásoknak a felújítására nagyon régóta nem fordított az önkormányzat semmiféle összeget, és a maguk módján tönkre is mentek, és ha valaki még talán emlékszik rá, 2006-os dátummal volt egy felújítási terv és egy olyan elképzelés, hogy akkor elkezdődik a régi lakások felújítása. Erre sem került sor. Mindent egybevetve azt kérném, hogy ezekben az öreg lakásokban lakók esetében az önkormányzat tekintsen el a lakbéremeléstől pontosan a miatt, mert nagyon régóta nem fordít. Ők nagyon sok esetben jelentős összeget fordítottak arra, hogy ezek az épületek jelenleg is lakhatók, és javasolnám, hogy ezt ezen a területen, illetve az öreg lakásoknál vegyük ki.

  Litter Nándor: Ligetvárosban történt felújítás – ezt szeretném pontosítani. Világos, hogy nem az egész terület felújítása. Minden évben újítunk fel ott lakásokat, tehát generálisan ez így nem egészen pontos. És az a meghatározás, hogy öreg lakások, az sem pontos, mert a belvárosban is léteznek idősebb lakások, tehát ha egyáltalán ilyen javaslata van, azt nagyon pontosítani kell, és körbeírni, hogy miről van szó.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadja az előterjesztést. Abban volt vita talán köztünk, hogy tartsuk fenn azt a 2000-es döntésünket, mert hiszen akkor azért hoztunk ilyen drasztikus határozatot, hogy legalább a lakás fenntartásának az önköltségét fizesse meg a bérlő. Időközben beláttuk, hogy ez nagy terhet ró a lakosságra, megfeleztük az infláció + 20 % a 10 %-ra, és úgy gondolom, hogy ezt most elfogadhatja a közgyűlés. Azzal viszont egyetértek, ami már itt elhangzott, hogy ilyen szociális típusú juttatásokat a lakbérbe talán nem kellene bevinni, hanem arra jó a lakhatási támogatás intézménye. Itt idézném azt, a majd a 24. napirendnél tárgyaltakat, ahol a szociális ellátások sorában a rendszeres pénzellátás igénybevételéről szóló kimutatásban a lakfenntartási támogatás 2003-ban 188 fő – gondolom, ez személyt jelent, vagy családot jelent –, 2004-ben 323 és 2005-ben 766 lakásfenntartási támogatást folyósítottak a hivatal részéről. Azt gondolom, hogy ezt az oldalt kellene fokozni inkább, és akkor talán kiegyenlítődnének azok a problémák, hogy a rászorultak és a nem rászorultak között esetleg ugyanazt a lakbértámogatást nyújtjuk a szegényebb családoknak, mint a gazdagabb családoknak. Ezt az oldalát látom inkább járhatónak, és kérem a tisztelt közgyűlést, hogy ennek tudatában döntsön.

  Zakó László: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elég részletesen megvitattuk az előterjesztésben foglaltakat. Alapvetően két dologról beszélünk: a lakbéremelésről és a hátralékosokról. Természetesen a kettő nem választható el egymástól. Szeretném megkérdezni az IKI vezetőjét, hogy van-e – hivatalosan tudom, hogy nincs – arra tapasztalat – bármilyen –, hogy a rosszhiszemű jogcím nélküli bentlakók életvitelükben mutatnak-e különbséget a nem fizetés és az esetleges családi háttér és az életvitelük között? Mert ha van ilyen – mert tudomásom szerint van –, hogy külső jegyeiben egy jómódú, nagyvilági életet élő családnak van elmaradása. Erre vonatkozóan van-e valamilyen elképzelése az IKI-nek? És kérném Polgármester Urat – miután a bírói szakban lassul le ez a folyamata, és a bíróságnak, mint önálló hatalom felé nincs nekünk semmilyen utasítási, de még kérési kompetenciánk se, de azt megtehetjük, hogy Polgármester Úr az előterjesztésben foglaltakat átküldi tájékoztatás céljából a bíróságra, hogy lássák, hogy a lassú ügymenetnek milyen hordalékai is vannak.

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy az életvitellel kapcsolatos vizsgálódás nem feladata az Ingatlankezelési Intézménynek.

  Kámán László: Az eddig elhangzottakra szeretnék válaszolni. Az elmúlt időszakban kidolgozásra került – és azt gondolom, mindig oda térünk vissza – a piaci és a költségalapú lakbér bevezetése, amit a bizottságok az elmúlt év folyamán tárgyaltak. Azt gondolom, hogy a válasz és a megoldás egyértelműen erre irányulhat. Tehát be kell vezetni mindenhol a lakás műszaki állapotának, elhelyezkedésének, komfortfokozatának megfelelő piaci lakbért, és ha a család szociálisan rászorult, akkor a családot kell támogatni. Ezzel természetesen ki tudnánk azokat az embereket szűrni, akik szociálisan nem rászorultak, és nagyon jó komfortfokozatú vagy belvárosi lakásokban laknak. Sajni képviselő úrnak ugyanezt válaszolnám, a másik pedig az, hogy a lakástörvény szerint nincs lehetőség, hogy a ligetvárosi lakásokat kivegyük a rendeletből. A 35/1995-ös önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy ha a lakás műszakilag problémás, és ott fel van sorolva 8 vagy 10 tényező, akkor lakbérkedvezményt kell adni. Ezt a lakbérkedvezményt ezeknek a bérlőinknek természetesen folyamatosan megadjuk. Zakó úrnak válaszolnám, hogy én is azt gondolom, hogy a bíróságon és a végrehajtásnál akad el gyakorlatilag a lakáskiürítés a meg nem fizetett szolgáltatási díjak és a lakbér behajtása. Ez néha éveket vesz igénybe. Ez általában félmilliós vagy félmilliónál nagyobb nagyságrendű összegekre szokott felduzzadni. Sajnos mi azt nem vizsgálhatjuk, hogy a bérlő emellett milyen életmódot folytat, meg tud-e olyan szolgáltatásokat fizetni, ami az ő életéhez szükséges. Mi azt látjuk, hogy az egyik oldalon mobiltelefont használ, a másik oldalon az 1.000 Ft-os lakbért se tudja kifizetni, de ezt a bérlő dönti el, hogy mire költi a saját pénzét – a lakbérét kifizeti vagy nem fizeti, és felvállalja azt a kockázatot, hogy a lakás kiürítésére intézkedünk, vagy mobiltelefonál.

  Vargovics József Árpádné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a lakbéremelésről szóló javaslatot 4 igen és 2 tartózkodással elfogadta.

  Röst János: Úgy gondolom, mindig kényes kérdés, amikor a lakbéremelést tárgyaljuk, de vissza kell tekinteni az …. évek elejére, illetve azt követően a rendszerváltásra, hogy milyen volt a lakásállomány Nagykanizsán. A rendszerváltáskor 4500 darabszámmal bírt Nagykanizsa város nagyságrend szerint, most pedig 1500 körül van a lakások száma. A lakásprivatizációnál zömében azok a lakások került megvételre, amelyeknek a műszaki állapota jó volt. Igazából az önkormányzatnak azok a lakások maradtak meg, amelyek leromlott műszaki állapotúak, illetve amelyek valamilyen módon a tiltó listán fennmaradtak – nyilván ennek több oka volt. Így igazságos lakbért megállapítani nagyon nehéz, hiszen keveredik a szociálisan rászorult családok, illetve a rá nem szorult családok száma, és igazából az elmozdulás az lehetne, amit az IKI előterjesztése egyébként több alkalommal megcélzott, hogy közelítve a piaci árakhoz egy erőteljes szociális támogatást kell beépíteni. Ennek a döntésnek megalapozottságát szerintem a mai döntésünk lehetővé tesz, hiszen nem a drasztikusabb megoldást választjuk, hanem egy enyhébbet, viszont ennek a kidolgozását, ahogy többen itt említették, ebben az évben el kell végezni.

  Dr. Csákai Iván: A piaci alapú lakbér bevezetése téma körülbelül 10 éve. 10 éve nem volt meg a politikai akarat, hogy emellé kidolgozzuk a szociális támogatási rendszert. Szerintem ez már a hatodik piaci alapú lakbér, amit Kámán László kidolgozott. Kérdésem az, hogy a piaci lakbér vonatkozik-e a határozatlan időre kiutalt lakásokra is, vagy csak a határozott időre kiutalt lakásokra vonatkozik? A másik, hogy nem csak a cserénél kell alkalmazni, hiszen az önkormányzat nem csak szociális alapon utal ki lakást, ez nem szociális bérlakás, hanem a város érdekében történő letelepedés, tehát ott szintén a piaci alapú lakbért kellene alkalmazni.

  Kámán László: Csákai képviselő úrnak válaszolnám: ha határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező lakást cserélnek el magántulajdonra, akkor a magántulajdonos szerződése is határozatlan idejű lesz. Önök úgy módosították tavaly az 55/2000-es önkormányzati rendeletet, hogy a határozott idejű bérleti szerződésnél is lehetőséget adtak a cserére, tehát ha a határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlő magántulajdonra cseréli el, akkor a magántulajdonos határozott időre lesz az önkormányzat bérlője.

  Simánné Mile Éva: Lehet, hogy furcsán hangzik, hogy szociális szakemberként, de pontosan én kérem azt a testülettől, hogy a szociális elemeket nagyon ne keverjék bele a lakbérrendeletbe. Ez két külön dolog. Emlékeztetném a közgyűlést, hogy volt már ilyenre példa a szemétdíjnál – elég sok probléma volt vele. Azt gondolom, megvan ennek a területe, ahol ezt kompenzálni lehet. A másik, amire emlékeztetni szeretném a tisztelt közgyűlést, hogy van nekünk egy lakáskoncepciónk. Mi abban több helyen is felvetettünk, hogy most már ideje lenne, ha az önkormányzat biztosítana olyan mobil lakásokat, hogy az a bérlő, aki mindegy, hogy határozott vagy határozatlan időre kapta a lakást, de megváltoznak a körülményei, akkor ne a lakás állandósuljon, hanem az ő helyzete, és akkor költözzön olyanba, amilyet ő képes és tud fenntartani. Azt gondolom, hogy itt egy kicsit a bérlők gondolkodásán is változtatni kell, hiszen a belvárosban, a Bazárudvarban, akik laknak bérlők, több esetben jómagam az igazgató úrral együtt ajánlottunk fel nekik nagyon jó minőségű kisebb lakást, de ők úgy gondolják, hogy a születéstől a halálig – miközben nem ők a tulajdonosok. Tehát egyrészt kell a bérlők oldaláról változtatni, másrészt az önkormányzatnak lehetőséget kell biztosítani, hogy elmehessenek ilyen lakásokba, és higgyék el, nagyon sok problémának elejét vennénk, és fele ennyi perünk lenne. Még egyet szeretnék hozzátenni, hogy amit Zakó képviselő úr felvetett – emlékeztetném a tisztelt közgyűlést, hogy éppen a múltkori rendeletmódosításkor fogadták el azon szigorítást a mi javaslatunkra, hogy azok a bérlők, akik nem fizettek – nyilván ebben van olyan is, amit mond Zakó képviselő úr, tehát ezt is ki kell mondani nyíltan, hogy van bérlő, aki próbálkozik –, az új rendelet szerint a bizottságnak csak egyetlenegy alkalommal van joga meghosszabbítani a bérleti szerződést miután kiegyenlítette a tartozást, innentől fogva a bérlőnek világossá kell, hogy váljék, hogy ő még egy ilyen esetben már semmilyen lehetőséget nem kap, csak a bírói peres út van, még akkor is, ha kifizeti a tartozását. Csákai képviselő úrnak pedig mondanám, hogy a piaci lakbérnek ez a cserénél ez az első lépcsőfoka. Ahhoz, hogy áttérjünk szélesebb körben, mind az előbb elmondottakra szükség van. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a rendeletnek a módosításával még ez évben a közgyűlésnek foglalkoznia kell.

  György Pál: Hallgatva ezt a vitát, az jutott eszembe, hogy véleményem szerint a lakások bérbeadás nem is önkormányzati feladat. Miért foglalkozik ezzel az önkormányzat? Ez egy piaci kategória. lakásokat magánjogi úton is lehet bérbe venni, bérbe adni. Tőlünk nyugatra eső országokban emlékeim szerint az önkormányzatok nem foglalkoznak ilyennel. Támogassuk azokat, akik rászorulók, azért, hogy bérlőlakást tudjanak bérelni, de az önkormányzat legyen az, aki ezzel az egésszel foglalkozik. Véleményem szerint az egészséges irány, a jó irány ez, ebbe az irányba kellene elmozdulni.

  Lenkeiné Sándor Mária (Lakásbérlők Egyesületének képviselője): Azt hiszem, hogy kérdéseink nagyjából itt már elhangzottak, és nagyon örülök, hogy az önkormányzati képviselő urak és hölgyek részéről is ugyanezek a kérdések fogalmazódtak meg, mint nálunk, illetve itt hallottuk a Szociális Osztály véleményét is, amit már régóta hangoztattunk, hogy nem a kintlevőségeket kell dotálni pénzzel, hanem lehetővé kell tenni, hogy azt a helyzetet szüntessük meg, ami folytán belekerült abba az adósság-csapdába, vagyis ajánljunk fel olyan lakásokat, aminek kisebb a rezsiköltsége, kisebb a lakbére. Nálunk is nagyon sokan próbálkoztak ezzel, de azért, ha a Bazárudvarból felveti egy 40 éve ott lakó – két, esetleg három szobás lakásban –, hogy elmenne egyszobásba, akkor már ne a Ligetvárost ajánljuk fel, mert csak ott van. Elhiszem, hogy nem fogadja el, mert a Ligetvárost ajánlották fel. Ez az egyetlenegy alternatíva van, semmi más – illetve van a Dózsa Gy. u. 73. Elhangzott, amit az 1. pontban mi is megjegyeztünk, hogy a területi kintlevőséget nem jegyezte meg az anyag. Sajnos ugyanazok a területek görgetik maguk előtt az adósságok, így a Ligetváros, a Dózsa Gy. u. 73-75. Tettünk egy javaslatot. Ezeket a területeteket – illetve van még egy harmadik terület –, ahol egyre több az adósság, szeretnénk, ha az önkormányzat testülete kivenné, és teljesen külön programot készítene erre, mert ha ez a három terület megszűnik, ha kettő, vagy ha egy is, akkor is a lakbér kintlevősége drasztikusan csökkeni fog. Ezek a területek, amelyek a legnagyobb kintlevőséget termelik.

  Litter Nándor: Mit ért azon, hogy ha megszűnik?

  Lenkeiné Sándor Mária: A Dózsa Gy. u. 73-75. szám alatti területet teljesen külön kell kezelni. Fel kell mérni, hogy milyen állapotban vannak, kik élnek ott, milyenek a körülményeik.

  Litter Nándor: Ligetvárosban az új lakásoknál is vannak, akik jelentős mértékű tartozásokat halmoztak fel. Tehát nincs összefüggés ilyen direkt módon a lakás minősége és a lakbérfizetési hajlandóság között.

  Lenkeiné Sándor Mária: Szeretném megkérdezni, hogy akik kint laknak Ligetvárosban új lakásban, azoknak milyenek a munkakörülményei? Ez egy komplex probléma. Nem csak azt kell nézni, hogy milyen lakásban laknak. Milyen körülményekben vannak, milyenek az új lakások, van-e lehetőség, hogy alacsonyabb komfortfokozatú lakásba menjenek, és ezzel csökkentsék a felhalmozott kintlevőségeiket. A másik, hogy minden évben úgy kezdődik, hogy a bérlakások jelentős része rendkívül rossz műszaki állapotban lévő épületekben található, ezeket az épületeket a pincétől a tetőig fel kellene újítani. De erre az önkormányzatnak jelenleg nincs elegendő forrása. Megjegyezném, hogy annak idején, amikor az önkormányzati lakásokat eladták, volt rá pénzügyi fedezet, akkor sem történt olyan horribilis felújítás, amit észrevettek volna. Ezért a véleményünk az, hogy konkrét terveket kell kidolgozni a lakbérszektorra, a bérlakás-szektorra, és nem minden évben csak úgy kerüljön ide, hogy lakbéremelés, mert igenis mindegyik önkormányzati ciklus maga előtt görgeti ezt a problémát. Nagyon régóta van, hogy piaci lakbéreket kell csinálni. Ezzel egyet is tudnánk érteni, csak a piaci lakbérek és a bérlakások között van egy nagyon nagy probléma. Ez az IKI-nek vagy a bérbeadónak komoly anyagiakba is kerül. Ugyanis a piaci bérlakásokra most már nem vonatkozik az, hogy a falakon belül mindent a bérlőnek kell megcsinálni. Tudom azt, hogy külön szerződést kell kötni a piaci lakbérekre, de akkor a falakon belül is meg kell oldani a problémákat a bérbeadónak. És az, hogy Magyarországon a többi városhoz képest még Nagykanizsán a legtöbb a bérlakás, el kell dönteni az önkormányzatnak, hogy a magyarországi városokhoz viszonyítjuk az állapotainkat, vagy az Európai Unióhoz, mert az Európai Unióban nagyon nagy a bérlakás szektor.

  Litter Nándor: De nem az önkormányzatoknak.

  Lenkeiné Sándor Mária: Az igaz, hogy nem csak az IKI a kezelője, hanem a bérbeadót pályáztatják. Meg lehet nyerni a bérbeadási jogot, de el is lehet veszíteni.

  Litter Nándor: Hadd reagáljak egy-két dologra, amit felvetett. Valóban ez egy nagyon nagy probléma, ami a bérlakás-állomány rendezése, nagy probléma, hogy milyen lakbér politikát folytasson az önkormányzat, a felújításokat hogyan tudjuk végrehajtani. De azért azt tudni kell, hogy egyrészt megdupláztuk – igaz, még így sem sok – a felújításra szánt összeget 3 évvel ezelőtt. Tehát több jut, mint korábban jutott felújításokra. Elkészítettünk egy felújítási programot, amelyet ennek az összegnek megfelelően próbálunk végrehajtani. Ez tény, hogy kevés, de azért mégiscsak a Honvéd utcai telepeket, és még sorolhatnám, Magyar utcai olyan telepeket, amelyek szégyenfoltjai voltak a városnak, sikerült megszüntetni. Tehát azzal azért vitatkoznék, hogy nincs erre programunk. Sokkal több pénz kellene arra, hogy ezt végre tudjuk hajtani. A másik – a lakbér gondolathoz is hozzá akartunk nyúlni, készült is a szakmai szervezetek részéről, egyrészt az IKI és a Szociális Osztály részéről egy anyag. Valóban igaz, amit Csákai Iván mondott, hogy nem volt bátorság sem most, és valószínű, hogy korábban sem, hogy ebben olyan változásokat lépjen meg az önkormányzat, ami alapvetően az igazságosság felé halad, és ezért azt is, amit György Pál elmondott, mind végig kell gondolni, és javasolnám is azt Papp Péterrel összhangban, hogy legyen egy ilyen feladata a szakmai szervezeteknek, hogy az egész problémahalmazt próbálják meg végiggondolni, és egy újabb átgondolt javaslatot tenni arra, hogy mit tegyen az önkormányzat a lakbérek és az önkormányzati lakások területén.

  Dr. Szabó Csaba: Borzasztó eredményre vezet az, ha valaki az önkormányzatot piaci szereplőként próbálja feltüntetni. Hadd hívjam fel a figyelmet György Pál képviselő úr által mondottakra. Az önkormányzatnak nem feladata a lakáspiacon való piaci szereplőként való viselkedés. Úgyhogy a lakásbérlők észrevételével kapcsolatosan elgondolkodásra javaslom, és tessék úgy tekinteni, az önkormányzat egy kényszertulajdonosa a bérlakásoknak, azokat a bérlakásokat hozza most is a nyakában, amelyek eladhatatlanok azért, mert vagy műszaki állapotuk, vagy a benne lakók anyagi képtelensége miatt a nyakában maradt. Ezt a problémát kell kezelni, és nem pedig egy piaci szereplő elvárásait megfogalmazni az önkormányzat felé.

  Papp Péter Pál: A felvetettek kapcsán hadd mondjam el – látva és érezve azt, hogy valóban milyenek az önkormányzati tulajdonú bérlakások állapota, azért azt hadd mondjam el, hogy az elmúlt évben Veszprémben, Szombathelyen, Szekszárdon, Kaposváron egyetlenegy lakást nem újítottak fel, Békéscsabán 13-at, Dunaújvárosban 9-et, Székesfehérváron 6-ot, Zalaegerszegen 8-at, ugyanakkor Nagykanizsán 31-et. Kevés a 31 – elismerem, de a többi városhoz képest még így is, úgy érzem, hogy Nagykanizsa az önkormányzati tulajdonú bérlakás-helyzetre az anyagi lehetőségeinek a maximumát fordítja rá.

  Litter Nándor: Nincs további hozzászóló. Javaslom, hogy zárjuk le a vitát. Kérem Önöket, hogy szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 18 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  28/2006.(VI.7.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2006.(VI.7.) számú rendelete a lakások bérleti díjáról szóló többször módosított 35/1995.(XII.12.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Körvonalazódott egy másik javaslat is, amit határozati javaslatként fogadjuk el, hogy november 30-áig készüljön el egy átfogó elemzés arról, hogy a jövő, és a nagykanizsai önkormányzat hogyan kezelje a lakásokat, lakbérekre vonatkozó elképzeléseket. Tehát egy komplex anyag arra vonatkozóan, hogy mi történjen a nagykanizsai bérlakásokkal, a lakbérekkel és minden ehhez kapcsolódó körülmények vizsgálata szükséges. Kérem, erről szavazzunk.

   

  A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  135/2006.(V.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások jövőbeni kezelésére, a lakbér-rendszer kialakítására vonatkozó javaslatot készítse el és terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Kámán László intézményvezető

   

   

 3. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendelet módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Kámán László: (Röviden összefoglalja a javaslat lényegét.)

  Vargovics József Árpádné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelet módosítását 4 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadja, ugyanakkor határozati javaslatként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy a piaci alapon bérbe adandó lakások bérleti díjára vonatkozó rendeleti javaslatot készítse el és terjessze a közgyűlés elé.

  Litter Nándor: További vélemények nincsenek. Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

   

  A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

   

   

  29/2006.(VI.7.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2006.(VI.7.) számú rendelete az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendelet módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Elég a következő közgyűlésre?

  Kámán László: Elfogadtuk az előbb. A 4. melléklettel.

  Litter Nándor: Jó. Végre is hajtottuk.

   

   

 5. Javaslat a környező települések közoktatási feladatellátására vonatkozó megállapodás megkötésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Kele Lászlóné polgármester, Godena József polgármester, Balázs József alpolgármester, Gilicze Sándor polgármester

 

Szmodics Józsefné: (Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.)

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igen, 2 nem szavazattal az előterjesztést javasolja a közgyűlésnek elfogadni. Szeretném hozzátenni, hogy lehet, hogy jó lett volna, ha az előttünk lévő anyag már előbb is megszületett volna, de még mindig nem késő. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik: szerepelnek ebben úgynevezett társulási megállapodások és feladatellátásra kötött megállapodások. Ez két dologról szól. Az elkészített anyaggal és összességében a megállapodásokkal is egyet tudok érteni, azonban lennének kiegészítésiem, illetve javaslataim. Az egyik, ami igazából nem jelentős, de szeretném, hogy egyértelmű legyen, és mások számára is világos legyen - a 6. oldalon van egy táblázat, ahol felsorolásra került az, hogy mennyibe kerül a tanuló, illetve a gyermek, és szeretném, ha ez a gyermek/év helyett ez óvodás/év lenne, hogy egyértelművé váljon az, hogy itt mi mibe kerül. A 6. oldalon a Ft//tanuló/év világos, tehát itt iskolásokról van szó. A Ft/gyermek/évnél pedig óvodásokról van szó. A másik, ami a bizottsági ülésen is elfogadásra került, hogy a társulási megállapodás 10. pontjában – mindegy, hogy melyik társulási megállapodást nézzük – van szó arról, hogy évente egyszer a társult önkormányzatok beszámoltatják az intézményt az elvégzett munkáról. Itt szeretném, ha konkréttá válna ez az egyszer, és ez az évente egyszer helyett tanév végén, legkésőbb augusztus 30-ig. Gondolom, a testületi ülésekhez is lehet ezt igazítani, és hozzátenném azt, hogy írásban. Természetesen az intézmények vezetőit meg lehet hívni. Azon túl volt egy javaslatom, amit a bizottság sem támogatott, én azonban kérném, hogy a testület gondolja végig. Ennek a társulási megállapodásnak van egy pontja, ami a költségvetéssel kapcsolatos. A 9/d. pontban a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, valamint a költségvetési beszámolóról a társult önkormányzatok képviselőtestületei együttes ülésen döntenek. Ez egyértelmű, és ehhez szeretném hozzácsatolni a 9/b. pontban az kerül meghatározásra, hogy az intézményvezető megbízásáról és felmentéséről alapvetően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata dönt, és a társult önkormányzatnak, csak véleményezési joga van az ügyben. Úgy gondolom, hogy ha van egy ilyen társulási megállapodás, akkor a vezető kinevezése és megbízás, felmentés, stb. esetén is döntési kompetenciája legyen a társult önkormányzatoknak. Ez azt jelenti, hogy 5 évente kell együttes ülést tartani, ahol minősített többséggel kell az egyes önkormányzati testületeknek dönteni az intézményvezető kinevezéséről. Ezt a kompetenciát természetesen az önkormányzati törvény rendelkezése nem teszi kötelezővé a költségvetéssel ellentétben, de én ezt szeretném javasolni, hogy az intézményvezető kinevezésénél is kapják meg. Úgy gondolom, hogy ez nem okozhat problémát. Ez 5 évente van, és ez nem okoz egyeztetési és egyéb gondokat.

Szmodics Józsefné: Az intézményfenntartó megállapodásban lévő pontokban azt, hogy évente egyszer, a tanév végén – ezzel egyetértünk, hogy konkretizáljuk. Az, hogy gyermek vagy óvodás, tartalmilag nem változtat – ezt is el tudom fogadni. De abban nem értünk egyet, és ezt bizottsági ülésen is kifejtettem, hogy a társult önkormányzatok a fenntartó nagykanizsai önkormányzattól átvegye azt a jogosítványt, hogy ő nevezze ki, hívja vissza az intézményvezetőket, tehát úgy gondolom, hogy ezt a jogosítványt a vélemény kikérésével a nagykanizsai önkormányzat tartsa meg magának, mint fenntartó.

Litter Nándor: Adhatunk ilyen jogot elméletileg, de szerintem teljesen értelmetlen. A gyerekszám esetén főleg nagykanizsai gyerekekről van szó, mi finanszírozzuk az iskolát nagy részben, tehát ezeket a jogosítványokat, úgy gondolom, nem kell ilyen módon megosztani. De a javaslatról szavazni fogunk.

Sajni József: Szeretnék annyit hozzátenni, hogy ezelőtt egy olyan intézménynek a vezetője voltam, ahol öt önkormányzat tartotta fenn az iskolát, és az intézmény vezetőjét az öt önkormányzat együttes ülésen minősített többséggel külön-külön kellett, hogy elfogadja, és működött.

Litter Nándor: Világos, hogy erre vannak olyan modellek, amelyek működnek. A törvény azt írja elő, hogy csak ki kell kérni. Tudom, hogy ennél több jogosítványt adhatnánk elvileg. Képviselő úr kéri a külön szavazást erről?

Sajni József: Igen.

Litter Nándor: Akkor erről külön szavazunk. A többit beépítjük Szmodics Józsefné által elmondottak szerint az anyagba. Akkor erről szavazzunk. Sajni József azt javasolja, hogy a társult önkormányzatok együttesen és egyetértésben döntsenek, hogy a vezetővel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket hogyan hozzák meg az érintett önkormányzatok – kinevezés, felmentés alapvetően. A magam részéről nem támogatom. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 3 igen, 9 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Más vitatott kérdés nem volt, mert a többi javaslatot befogadtuk. Így együtt szavazzuk meg az összes határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 17 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

136/2006.(V.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. július 1-től határozatlan időre intézményfenntartó társulást hoz létre Homokkomárom település önkormányzatával, az ezen a településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek általános iskolai és óvodai ellátására a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.
  2. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. július 1-től határozatlan időre intézményfenntartó társulást hoz létre Hosszúvölgy település önkormányzatával, az ezen a településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek általános iskolai ellátására a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.
  4. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. július 1-től határozatlan időre intézményfenntartó társulást hoz létre Liszó település önkormányzatával, az ezen a településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek általános iskolai és óvodai ellátására a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.
  6. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. július 1-től határozatlan időre intézményfenntartó társulást hoz létre Nemespátró település önkormányzatával, az ezen a településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek általános iskolai ellátására az 5. számú mellékletben foglaltak szerint.
  8. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. július 1-től határozatlan időre intézményfenntartó társulást hoz létre Sormás település önkormányzatával, az ezen a településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek általános iskolai ellátására a 6. számú mellékletben foglaltak szerint.
  10. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a társulási és pénzeszköz átadási megállapodások aláírására. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodásokat az aláírást követő 15 napon belül küldje meg a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének.
  12. Határidő: 2006. július 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  13. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zrínyi Miklós Általános Iskola beiskolázási körzetét kiegészíti Sormás település közigazgatási területével.
  14. Határidő: 2006. július 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  15. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évre megállapodást köt a környező települések önkormányzataival, az ezen a településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek óvodai, általános iskolai ellátására a 7. számú melléklet szerint.
  16. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évre megállapodást köt a környező települések önkormányzataival, az ezen a településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek gyógypedagógiai ellátására a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.
  18. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  19. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Zala Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságot, hogy egyeztessen a gyermek fogadásáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
  20. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  21. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évre megállapodást köt a környező települések önkormányzataival, az ezen a településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek alapfokú művészetoktatásának ellátására a 9. számú mellékletben foglaltak szerint.
  22. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető

   Dabi Gabriella osztályvezető)

  23. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Alapító Okiratát 2006. július 1-i hatállyal az alábbiakkal egészíti ki, illetve módosítja:
  24. 4.1. Az intézmény telephelyei

  Vörösmarty Mihály Általános Iskola

  8771 Hahót

  Deák F. u. 4.

  Petőfi Sándor Általános Iskola

  8772 Zalaszentbalázs

  Kossuth u. 94.

  Az alapító okirat 5.1. kiegészül:

  5.1. Alapfokú művészetoktatási intézmény

  Az oktatott művészeti ágak:

  Telephelyeken

  Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Hahót)

  Alapfokú képzőművészet oktatás (12 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)

  Zeneoktatás:

  Tanszakok: zongora, hegedű, brácsa, cselló, bőgő, gitár, magánének, népi hangszerek, trombita, kürt, harsona-tenorkürt, tuba, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, ütő, számítógépes zene, klasszikus szintetizátor, kamarazene, zenekar, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, kórus, zenei munkaképeség-fejlesztés

  Petőfi Sándor Általános Iskola (Zalaszentbalázs)

  Alapfokú táncoktatás (néptánc: 12 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző, társastánc: 12 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző

  Zeneoktatás:

  Tanszakok: zongora, hegedű, brácsa, cselló, bőgő, gitár, magánének, népi hangszerek, trombita, kürt, harsona-tenorkürt, tuba, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, ütő, számítógépes zene, klasszikus szintetizátor, kamarazene, zenekar, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, kórus, zenei munkaképeség-fejlesztés

  Az alapító okirat 6., 6.1. pontja módosul:

  6. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám

  Maximális felvehető tanulólétszám: 1500 fő 1560 fő

  6.1. A székhelyen felvehető maximális tanulólétszám: 700 fő 540 fő

  Az alapító okirat 6.2. pontja kiegészül:

  6.2. A telephelyeken felvehető maximális tanuló létszám

  Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Hahót)

  70 fő

  Petőfi Sándor Általános Iskola (Zalaszentbalázs)

  90 fő

  Határidő: 2006. augusztus 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  Dabi Gabriella osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a környező települési önkormányzatokkal kötendő feladat-ellátási és pénzeszköz átadási megállapodások aláírására.

Határidő: 2006. július 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa M.J.V. Közgyűlésének a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 39/2002. (VII.3.) számú önkormányzati rendelete módosítása (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: (Röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.) A mai napon kiosztásra került anyagban a 12. és a 20. háziorvosi szolgálatnál a 12. háziorvosi szolgálat felhívta a figyelmünket, hogy Kámáncspuszta lakóház és a kámáncsi erdészlak mindig is az övé volt, ezért most ez visszakerült a 12. háziorvosi szolgálathoz. A 13. háziorvosi szolgálatban egy elírás történt, kijavítottuk, és 18. háziorvosi szolgálatnál a szentgyörgyvári hegyek felosztásánál a Hegyalja út tévesen a 18-ashoz került, miközben a 21. háziorvos látja el. Ezekkel a javításokkal a gyermek- és felnőtt háziorvosi szolgálatok elfogadható, át lettek nézve. Tájékoztatom Önöket, hogy a felnőtt háziorvosi szolgálatokhoz csatolt 5 község fogorvosi szolgálatát nem Nagykanizsa város feladata ellátni, erre az önkormányzatok kötnek külön szerződést az érintett önkormányzatok fogorvosokkal, ezért kikerültek a községek a fogorvosi szolgálat mögé csatolt területi ellátásból a három körzetnél.

  Litter Nándor: A bizottságok részéről észrevétel nincs. A megjelentek részéről van-e észrevétel? Nincs. Ez egyeztetett álláspont volt, amit Kercsmaricsné Kövendi Ibolya elmondott. Akkor kérem Önöket, hogy ezt a rendeleti javaslatot fogadjuk el ezekkel a módosításokkal, amelyeket Kercsmaricsné Kövendi Ibolya elmondott.

   

  A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

  30/2006.(VI.8.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2006.(VI.8.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 39/2002.(VII.3.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Felnőtt-, gyermek háziorvosok, fogorvosok önkormányzattal kötött szerződésének módosítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Háziorvosok, fogorvosok

 

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: (Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Megbízási szerződésként indult, szerencsére még időben korrigálásra került – nem megbízási szerződések, vállalkozási szerződések. Ezt a MOK-kal egyeztettük, tehát a cím a MOK-kal egyeztetve került kicserélésre. Egyeztettünk a háziorvosokkal a MOK ajánlását, illetve az elkészített tervezet közti beépítésre. Minden pontban, ahogy tájékoztattam Önöket, bekerült a MOK ajánlás, illetve a 2.3. pontban nem került kicserélésre a MOK ajánlása, mert az az 5.3. pontba került be. A 2.3. pontban a javítás azért kell, hogy így maradjon, mint az előterjesztésben is bent van, mert a MEP-pel kötött szerződések alapján a háziorvosok támogatást kapnak, és annak az volt a feltétele, hogy ez kerüljön, és erre az önkormányzati támogató nyilatkozatban vállaltuk is, hogy bekerül majd a szerződésekbe, hogy a jövőben a MEP-pel kötött szerződés alapjaként ne kelljen külön támogató nyilatkozatot adni, hanem megkaphassák az amortizációra, illetve hitelfelvétel lehetőségére a háziorvosok a finanszírozási támogatást. Úgy gondolom, hogy azok a pontok, amelyek ki lettek véve, illetve félkövér betűtípusonként változtatva vannak, beépítésre került a bizottságok által kért kiegészítés. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság kérte, hogy ne maradjon zárójelben a 3.2. pontban a visszavonás elidegenítés, illetve visszavonás felfüggesztés. Ez kikerült. A MOK ajánlása a felnőtt- és a gyerek háziorvosokra, valamint a fogorvosi szolgálatokra megegyezik. Amiben eltér a fogorvosi szolgálat, illetve a háziorvosoké, a fogorvosoknak ez előtt 5 évvel 5 évre szóló szerződést kötöttünk, akkor a jogszabály erre adott lehetőséget – ez a jogszabály most már nincs, lehetőség van arra, hogy a megújult szerződés határozatlan időre kerüljön megkötésre. Ez a 3.1. pontot érinti a fogorvosoknál. Kibővítésre került az 5.3. pont a MOK ajánlásának megfelelően.

Litter Nándor: Volt ennek egy új anyag azokról a módosításokról, amelyeket most elmond?

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Kiosztásra került. Amivel a bizottságok egyetértettek, kijavításra került, illetve az 5.6. pontban volt a Pénzügyi Bizottságnak egy észrevétele.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ez az év alkalmas arra, hogy új szerződést kössünk, hiszen ha elkészült a sánci rendelő is, akkor számításaim szerint 7 db orvosi rendelőt újítottunk fel ebben az időszakban. A mai napon döntünk arról is, hogy 2 db gyermekorvosi rendelő kerül kialakításra a Dózsa Gy. úton, tehát ezek jelentős fejlesztések és beavatkozások. Azon kívül elindítottuk, és első helyen indul az orvosi rendelőknél az akadálymentesítés. A költségvetésünkben is megvannak ehhez a források.

Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság Kolonics képviselő úr jogi értelmezésre vonatkozó finomításaival – figyelembe véve, amit az előbb nagyrészt hallottunk – 4 igen és 1 ellenszavazattal az előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Már elhangzott az előbb, hogy a vállalkozói szerződésekre – a gyermek- és felnőtt háziorvosokkal kapcsolatban egyaránt – vonatkozóan a szerződés 4. oldalán az 5.6. pontban – a most kiosztott módosításban már szerepel – a vastagon szedett mondatot a Pénzügyi Bizottság nem fogadja el, és kéri törölni. Ez úgy szól, hogy az önkormányzat vállalja az 50.000 Ft nagyságrendet meghaladó javítási költségeket. Előtte ott van, hogy külön megállapodás tárgyát képezi a korszerűsítés, átalakítás. Úgy gondoljuk, hogy akkor feleslegessé válna ez az értékhatár meghatározása.

Litter Nándor: Úgy veszem ki a szavaiból és a tegnapi konzultáció alapján is, hogy gyakorlatilag a javítás, karbantartás és a beruházás, felújítás számviteli kategóriák. Tehát a mindennapi működéshez szükséges munkálatok értékhatár nélkül a használó kötelezettsége, de a felújítások és a bérbeadóra tartozó fejlesztések – mint ahogy most is – az önkormányzat feladatát jelentené. Ezzel az értelmezéssel van-e gond?

Dr. Beznicza Ernesztina: Ezzel az értelmezéssel kapcsolatban, mint felnőtt körzeti orvos olyan kérdésem volna, hogy ahol mi rendelünk, az egy nagyon rossz állapotban lévő, tönkrement épület a Bartók B. u. 1-ben – a csövek szét vannak rohadva. Ez a bizonyos 50.000 Ft-os értékhatár esetén, ha nem felújítást szeretnénk, hanem például van egy csőtörésünk az épületben, ami be is következett, és még több is bekövetkezhet, és komoly anyagi kiadást jelent – az felújításnak számít vagy nekünk kell megcsináltatni? Mert ez már jóval meghaladja a finanszírozási keretünket. Azt nem tudjuk, hogy ezek a nagyjavítások, ami közben szükséges, kinek a költsége? Mert az nem felújítás.

Litter Nándor: Kámán László nincs jelen, aki az IKI-nél jól ismeri ezeket. Hívja fel valaki Kámán Lászlót.

Röst János: Úgy gondolom, hogy azok a gépészeti berendezési tárgyak, csővezetékek, amelyek az egész épületet szolgálják ki, az önkormányzatot terheli. Gyakorlatilag csak az tartozik ebbe a hatáskörbe, ami a bérleményt érint.

Dr. Csere Mária: Szeretném megkérdezni – a Pénzügyi Bizottság biztos ért hozzá –, hogy például egy tisztasági festés a Hevesi úti épületben mit jelent évente összegszerűen?

Litter Nándor: Azt nem tudjuk, de az az elképzeléseink szerint a bérlőt terheli.

Dr. Csere Mária: Így van, de éppen azért állapítottuk meg ezt az 50.000 Ft-os határt, mert ha visszaemlékeznek, az előzőekben 20.000 Ft-os határ volt, és a maradvány összeg, amit a TB-től megkapunk, sajnos nem teszi lehetővé, hogy egyhavi vagy kéthavi 100.000 Ft-okat költsünk. Úgy gondolom, hogy nem véletlen beszélgetés eredménye volt ez az 50.000 Ft, és akkor tudnám azt javasolni, hogy csináljanak egy listát, csatolni ehhez a szerződéshez, hogy pontoson írja elő nekünk, hogy mit vagyunk kötelesek megjavíttatni vagy megcsináltatni, és mit nem. Mert egyszerűen azért, hogy az ember tönkremenjen, arra sajnos nem alkalmas ebben a körzetben. Csatoltunk egy kivonatot arról, hogy mennyi pénz jut hozzánk havonta a TB-től. Nem tudom, hogy ez mindenki kezéhez eljutott-e. Ha nem jutott el, nagyon szívesen bármikor fénymásolatban Önöknek ezt tudjuk adni. Körzetenként változóan havonta 50.000 és 100.000 Ft körül van az a maradvány – van, akinek ennyi sincs, csak a fizetése, mondjuk 100.000 vagy 120.000 Ft után fizetett összeg. A hálapénz, amit mindig mondogatnak, gyakorlatilag olyan dolog, hogy a legtöbb körzetben egy vagy két tankolásra elegendő. Tessék azt megadóztatni, tessék megkérni, leírjuk, elmondjuk pontosan, hogy mennyi. Még egy dologra hívnám fel a figyelmüket, hogy ebben a városban a körzeti orvosok 40 és 50 év, és a fölött vannak. 10 év múlva nem lesz körzeti orvosuk – ezt most merem mondani, mert vagy meghalunk, vagy túlterhelés miatt nem fogjuk tudni ellátni a munkánkat, vagy elmegyünk. Ezek a lehetőségek vannak.

Budai István: Kérdésként vetődött fel hozzám, hogy a tisztasági festés mit jelent. Úgy gondolom, hogy az elsősorban egészségügyi célokat szolgál, fertőtlenítési célokat, tehát ez nem pénzügyi, számviteli kategória, de ennek ellenére mégis azt gondolom, hogy ha egyszer azt mondjuk, hogy megállapodás tárgyát képezik, akkor ezt az 5.6. pontot meg kellene úgy fogalmazni, hogy mindenki számára tiszta legyen, hogy mi a feladata az orvosnak és az önkormányzatnak is. És ha ezt sikerül megfogalmaznunk, akkor ezek a vitatott kérdések nem vetődhetnek fel. Úgy gondolom, hogy erre vissza kellene térni, mert ez azért valóban több tárgyalást kíván talán.

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Az Ingatlankezelési Intézménynél az Önök döntése alapján van karbantartási összeg a telephelyeinknél felmerülő problémák megoldására. Tehát ha csőtörés van – ami volt is sajnos az elmúlt időszakban – vagy akár tető meghibásodás miatt beázás – ezeket az Ingatlankezelési Intézménnyel közösen megoldottuk, megcsináltattuk, ez nem került a háziorvosi szolgálatnak pénzébe, lévén, hogy a biztosító jó részét fedezte, amennyi pedig maradt, azt pedig az Ingatlankezelési Intézmény …….

Litter Nándor: És a tisztasági festés és egyéb dolgok?

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: A tisztasági festés ebbe nem tartozott bele. De a nagyobb javítások, például csőtörés – ahogy mondta doktornő –, ezeket megoldottuk, és ez így is van.

Litter Nándor: Akkor a nagyjavítások, karbantartások, felújítások tartoznának továbbra is az önkormányzat feladatkörébe. Értjük azt, hogy vannak ebben elmaradások – a Bartók B. u. 1. elhangzott –, ebben elég sok mindent tettünk, de nem eleget. Ez a rendszer, ami eddig volt, működik-e? Tehát itt értékhatártól függetlenül a nagyjavításokat mi végeztük el ugye? Például egy zárcsere már nem tartozik bele ebbe a körbe?

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Nem merült fel zárcsere, ilyen problémák. Itt csak a nagyobb dolgokról van szó. Az apróbb javíttatásokat eddig is megoldották a háziorvosok karbantartás címén.

Simánné Mile Éva: Kámán László szerint eddig is így üzemelt, tehát minden üzemeltetési, hibaelhárítási – például a csőtörés hibaelhárításnak minősül – az IKI-hez tartozik, és ha 50.000 Ft feletti, akkor is hozzá tartozik. Ők ezt jelzések alapján végzik.

Dr. Beznicza Ernesztina: Amit nálunk csináltak felújítást, vagy karbantartást – nem szigetelték le a tetőt. Én már 10 éve könyörgök, és nem tudom, hogy hány levelet írtunk a másik két kollégámmal a leveleket különböző fórumokhoz, illetve az önkormányzathoz, hogy csinálják már meg. Potyog a csempe, salétromos a fal. Annyi volt az úgynevezett karbantartás, hogy egy teljesen vizes, salétromos, rossz falat lecsempéztek. Újból potyog a csempe, bűzlenek a WC-k. A tisztiorvos vagy meg fogja szüntetni a működési engedélyünket, vagy pedig utasítást fog adni, hogy ezt csináljuk meg. Addig még tisztasági festést sem tudok például csináltatni, amíg rendbe nem teszik az épületet. Úgy gondolom, hogy ez nem nagy mértékű karbantartási munkálat volt.

Litter Nándor: Most nem arról van szó, hogy jól vagy rosszul végezte-e az IKI azt a munkát, amit el kellett volna, vagy elvégzett, hanem most arról beszélgetünk, hogy hol van az a határ, amit a rendelőt működtető háziorvosnak kell állnia, és mi az, amit az önkormányzatnak kell vagy kellene fizetnie. Abban egyetértés lenne-e – mert azért biztos, hogy vannak pozitív tapasztalatok is esetleg, ahol felújítottuk, ott biztos pozitív –, hogy ugyanúgy működne, mint eddig, tehát a napi működéshez szükséges munkálatokat, zárcsere, és nem tudom, hogy még mi lenne ez, de ennek készítenénk egy listáját, amit Kámán László együttműködésével Kercsmaricsné Kövendi Ibolya készítene el, és akkor ezt még egyszer Önök megtárgyalnák, de ugyanúgy lenne, mint ahogy eddig, hogy a nagy munkálatokat az önkormányzat végzi, mert az az alapfeltételek biztosítását jelenti, a mindennapi működéshez szükséges kisebb javításokról - amiben az én értelmezésemben benne van a meszelés is, mert az a mindennapi működéshez szükséges szerintem, de ezt beszéljük meg – készülne egy lista, azt egyeztetnénk. Ha gond van, akkor esetleg még más fórumokon is lehetne egyeztetni – akkor le tudnánk itt zárni ezt a megállapodást. Ez elfogadható lenne-e az Önök részéről? Így elfogadható? Jó. Kercsmaricsné Kövendi Ibolya elmondta azokat a változásokat, amelyeket egyébként kiegészítő anyagban is megkaptunk. Akkor kérném, hogy ezeket így erősítsük meg szavazatunkkal, és fogadjuk el ezt a határozati javaslatot ezekkel a módosításokkal, hogy lenne egy tételes lista a szerződések mellékletében, ami megpróbálná pontosan meghatározni, hogy melyek a háziorvosok és melyek az önkormányzat feladatai. Ezt a kiegészítést tegyük még hozzá. Kérem, szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

137/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi feladatok, területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a vállalkozó orvosokkal kötendő új vállalkozási szerződéseket – az elhangzott kiegészítésekkel együtt – elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az új vállalkozási szerződések megkötésére.
  2. felkéri az Egészségügyi Alapellátási Intézményt, hogy a vállalkozó orvosokkal és az Ingatlankezelési Intézménnyel egyeztetve készítsen mind az önkormányzat, mind a vállalkozó orvosok karbantartási, javítási kötelezettségeit tartalmazó – a vállalkozási szerződések mellékletét képező – tételes felsorolást.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

 

 

 1. Javaslat június 13-a Védőnők Napjává nyilvánítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Dr. Buzás Judit városi tisztifőorvos

   

  Litter Nándor: Egyértelmű a dolog, egy erkölcsi elismerésről van szó.

  Vargovics József Árpádné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.

  Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  138/2006.(V.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése június 13-át Védőnők Napjává nyilvánítja.

  Felkéri az Egészségügyi Alapellátási Intézményt, hogy a megemlékezés megszervezéséről gondoskodjon.

  Határidő: 2006. június 10.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

   

   

 3. Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő vásárlására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Baumeister Kft. Kustor Ferenc ügyvezető

   

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: A legfontosabb az, hogy szükség van erre, tehát nem azért építjük, mert megkeresett bennünket a BAUMEISTER Kft., hanem azért, mert erre szükség van az ellátáshoz.

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: A Hevesi u. 6. szám alatt váltott rendelés van a gyermek háziorvosoknál. Minden évben leírásra kerül a Városfejlesztési Osztálynál leadott egészségügyi telephelyekkel kapcsolatos felújítás és megoldásokra, hogy a Hevesi u. 6. környékén ez idáig nem sikerült olyan önkormányzati tulajdont találni, amibe ki lehetne vinni két rendelőt, és ott meg lehetne ezzel oldani azt, hogy nem két rendelőben négyen működnek.

  Vargovics József Árpádné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal egyetért az orvosi rendelő megvásárlásával.

  Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is 5 igen és 1 tartózkodással egyetért. Szabad legyen arra felhívni a figyelmet, hogy ebben az önkormányzati ciklusban példátlan mértékű lehetőséget kap a háziorvosi ellátás, úgy a gyermek, mint a felnőtt arra, hogy a feltételeket megjavítsuk. Nyomatékosan kérem a képviselőtársakat, hogy mint a jövőbe történő befektetés, az egyébként is kötelezően előírt feladatok megvalósulása érdekében támogassuk ezt az előterjesztést.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is támogatja a vásárlást, annyi kiegészítéssel, hogy nem lízingre kellene megvásárolni, mert az a duplájába fog kerülni. A kapott alaprajz alapján csak annyit szeretnék mondani, mint építész, hogy gondolom, a mozgássérültek fogadására alkalmas lesz a két orvosi rendelő - nyilván rámpák, egyebek. Valamint azt gondolom, hogy a 90-es szélfogó ajtó biztos nem lesz alkalmas a mozgássérültek közlekedésére.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. Néhány megjegyzést tennénk. Többek között azt, hogy a 37 millió Ft-os vételár erősen becsült vételár, egy értékbecslést kellene mellé tenni. Másrészt a bank kiválasztása közbeszerzés útján történjen. A harmadik észrevételünk pedig az, amit Papp Nándor említett, hogy a lízingeléssel problémáink vannak, túlságosan drágának tartjuk, mert ha kiszámoljuk, a maradványérték, és a kamat, stb. 65-66 millió Ft körül áll meg a lízingidőszak végére. Ha lehetséges, akkor ezt kikerülve kellene talán ezt megvalósítani. Természetesen, ha ennek nincs más módja, akkor ezt is meg kell lépni, mert a szükségességét nem vitatjuk.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést. Mi azon töprengtünk egy kicsit szavazás előtt, hogy más pénzügyi konstrukció hogyan lenne kivitelezhető, mennyivel lenne esetleg olcsóbb a közvetlen hitelfelvétellel, de ezt a javaslatot fogadtuk el.

  Polai József: Nem volt még arra példa, hogy a részönkormányzat által tárgyalt napirendi pontokról készült jegyzőkönyv a mai napig még nem került elénk, tehát nem készült el eddig. Foglalkoztunk ezzel a témakörrel, leginkább koncentrálva a kiskanizsai orvosi rendelő érintettségére. Azért megemlíteném, hogy örültünk volna, ha külön napirendi pontként lehetett volna ezzel foglalkozni, hiszen mint feltételként kapja a BAUMEISTER, illetve elkészítteti a terveket a rendelőnkkel kapcsolatban. Az előterjesztés végén olvasom, hogy 2007-ben kerülnének be a költségvetésbe. Élve Szabó Csaba gondolatával, hadd mondjam azt, hogy példátlan lendülettel kerüljön be a 2007. évi költségvetésbe, és erről kérek külön szavazást, hogy ez bent lesz. Ez egy garanciát jelenthetne, hogy az őszi időszak költségvetési előkészületeikor nem felejtődik el és bent lesz.

  Cserti Tibor: Talán véleményem kicsit formabontó lesz, bár azért elemeiben, mozaikszerűen visszajöttek azok a szempontok a képviselői felszólalások kapcsán. Meggyőződésem szerint a téma aktuális. A váltott műszak megszüntetése a keleti városrészben mindenféleképpen indokolt. De ez a módszer, ahogy ez az előterjesztés idekerült a bizottságok elé, és most tárgyaljuk, meggyőződésem szerint alkalmatlan, nem felel meg az előterjesztés követelményeinek. Indoklom, hogy miért. Elmondtuk bizottsági ülésen is – és lopakodó formában ismételten, változatlanul került ide az anyag elénk –, hogy nagyon megfeszegették tisztelt képviselőtársaim a lízingkonstrukciót. Azt kértük teljesen egyszerű módon, hogy tessék összehasonlítani adásvételt és a lízinget, és teljesen egyértelmű lesz annak a következménye – a Pénzügyi Bizottság el is végezte nagyvonalúan –, hogy adásvételről beszéljünk. Az adásvétel pedig azt jelenti – nyilvánvaló, a lízing egy burkolt hitelezés, amikor termelő beruházások esetében, amikor a költségek előbb jelentkeznek és a bevételek később, hogy az ezzel kapcsolatos terhek egy időben jelentkezzenek. Önkormányzat esetében a vonatkozó számviteli rend alapján nincs értelme az ilyen jellegű dolognak, illetve a burkolt hitelezés külön önkormányzati döntést igényel, a hitelállományt növeli, és ha ez drágább, és be se mutatják a döntési helyzetnek megfelelően a képviselőknek, akkor nem felel meg a döntési követelménynek. De nem csak ez az egy problémám van vele, hanem minden ebből adódó további dolog. Jelen esetben van egy jogos üzleti ajánlat, ami nem kifogásolható, mert építési piac van, készülnek a produktumok, akkor legalább az előterjesztés határozná meg annak a szakmai követelményeit, hogy x m2-t – mert a fajlagosakat adott m2-re így határozzák meg, adott funkciót ilyen jegyzék alapján, és ezt kérem az x millió Ft összegért, mert a Ft meg van határozva. Hogy kicsit szebb legyen a dolog, összekötötték Kiskanizsával, és ezt jogosan meg is feszegette Polai képviselőtársam. Ha paraméterek nincsenek benn, csak a vételár, akkor azt jelenti, hogy az önkormányzat tulajdonos nem is lesz, hanem csak bérlő lesz ebben az ingatlanban, mert hiszen a lízingcég lesz a tulajdonos. Nyilvánvaló, a társasház alapító okiratot nem az önkormányzat írja alá, hanem a lízingcég. Az üzemeltetési terhek ennek alapján csapódnak vagy nem csapódnak, és egy olyan határozati javaslatot akarnak velünk elfogadtatni, amikor még a lízingszerződés feltételei sincsenek bent, még akkor sem egyébként, ha ez közbeszerzési eljárás keretében kerülne kiválasztásra, de akkor legalább a paramétereket itt is rögzíteném, hogy mire kérnék kiírni anyagot. Nagyon nagy problémám ezzel az anyaggal a közbeszerzési törvénynek való megfelelés. Próbálnak itt egy konszenzust teremteni a döntési helyzet számára – megmondom őszintén, nagyon erőltetett, és Jegyző Úr bólintson erre a dologra, igen, lehet dönteni így is, de nagyon erőltetett. A legnagyobb problémám ezzel az egésszel az, hogy még csak elvi szinten sem kezeli a pályázati külső forrásbevonás lehetőségeit, márpedig meggyőződésem egyébként, hogy a következő időszakban, ha valami pályázati úttal erősíthető és kívánatos, akkor pontosan ez a terület. Javaslatom ennek alapján az indoklást követően az, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő előkészítését normál módon – le kell választani erről a rendszerről – az önkormányzatnak elő kell készíteni, és a 2007. évi tervében szerepeltetni kell. Ezt kéri a településrészi önkormányzat is Kiskanizsán. Tegyünk eleget a demokráciának. Ezt a másikat pedig ilyen értelemben most szerintem le kellene venni a napirendről, mert egy alternatív előterjesztés hiányában, illetve az a szempontrendszer, amit elmondtam – bizottsági ülésen is elmondtam és nem került ide –, számomra döntésképtelen helyzetet teremt, viszont nem szeretnék rosszul dönteni.

  Zakó László: Van egy olyan érzésem, hogy ez a Merkantil Bankos ajánlat surranó pályán jött ide. Szeretném megkérdezni, hogy miért ő, mások miért nem?

  Litter Nándor: Erre írnánk ki közbeszerzési az elképzelések szerint, tehát a Merkantil csak egy ilyen tájékoztató jellegű.

  Zakó László: De az emberi psziché olyan, hogy lehet rá nyomást gyakorolni. Erre nem volt szükség Polgármester Úr. Vagy többet, vagy inkább ezt sem. Egészen pontosan ezt sem kellett volna betenni. A másik észrevételem az, hogy Polgármester Úrnak egy Ön szerint jól funkcionáló trükkje – ezt most nem annyira bántó szándékkal mondtam –, hogy mindent úgy próbál itt keresztülvinni a közgyűlésen, hogy fizetés majd 2008-tól és 2009-től – később lesz majd a számítástechnikai eszközök cseréje kapcsán ugyanilyen ügyben hozzászólnivaló –, mintha 2008-ban – lehet, hogy jogosan úgy érzi lehet, hogy nem Ön lesz már a polgármester – majd fizeti az utókor, de majd Kínába és nem tudom, hogy még hova, majd még elutazunk – a később tárgyalandó testvérvárosi kapcsolat során. Ezt valakinek akkor is ki kell fizetni, ha nem az idén, és nem jövőre, hanem az után. Legyen szíves felelősen gazdálkodni a város pénzével.

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy felelősen gazdálkodom – igaz, hogy ez csak az én saját megítélésem. Nem tudom, hogy ez jelent-e egyáltalán valamit. Büszke vagyok arra, hogy a mi pénzügyeink rendben vannak. Tehát, amikor elkezdtük ezt a dolgot, akkor nem egészen voltak rendben, nagyon nagy erőfeszítésekbe került, hogy ez az állapot létrejöjjön. Nem tudom fogadni azt a kritikát sem, hogy mindent áttolunk 2007 utánra. Most az, hogy itt van két ilyen kisebb tétel - egy 21 milliárdos költségvetésnél kimondjuk, hogy 30 millió 10 évre elosztva terheli majd a költségvetés. Nevetségesnek tartom ezt a feltételezést, azért nem is kívánok ezzel részletesen foglalkozni (és egy másik kisebb tételről). Azzal nem érdemes vitatkozni, hogy egy ekkora városnál ilyen kiadások egy későbbi időszakra történő eltolásával eladósítjuk a várost. Nem érzem jogosnak ezt a kritikát. Azok már sokkal komolyabb dolgok, amiről Cserti Tibor beszélt, mert úgy gondolom, hogy ezt valóban érdemes és illik is megfontolni, hogy tudjuk-e olyan mederbe terelni ezt az egész folyamatot, hogy megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak, amit Cserti Tibor mondott, illetve felvetődtek még egyéb dolgok, amelyek nagyon komolyak, akár a mozgássérültek problémája, hogy lehet-e használni ezeket a helyiségeket mozgássérültek szempontjából, és az értékbecslés kérdése. Tehát valóban úgy gondolom, hogy lehet, hogy még egyszer ennek a dolognak neki kellene futni, illetve fel lehet azt is vetni, hogy nekünk volt a BAUMEISTER-rel – igaz, hogy erre azt mondtam, hogy részemről rendben van – egy olyan ügyletünk, amikor a Szent Imre utcában például halasztott fizetést engedtünk az épület kifizetésére. Azt gondolom, hogy vitassuk ezt meg. Egyébként ezt rendben lévőnek tartom így is, ahogy le van írva, nem gondolom, hogy itt bármit is erőszakolunk, de itt vannak még olyan kérdések, amiket esetleg tisztázni kellene, és nem biztos, hogy ezt most itt meg tudjuk tenni.

  Kereskai Péter: Zakó Lászlóval ellentétben úgy gondolom, hogy nem baj, hogy ide került egy ajánlat, mert legalább látjuk, hogy mennyibe kerülne ez a dolog, és Cserti Tibor kapcsán is úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálni a lehetséges verziókat, hogy hogyan finanszírozza ezt az önkormányzat. Nekem egy harmadik fajta javaslatom lenne – se nem egyösszegű hitelfelvétel vagy kifizetés, se nem a lízing, hanem egyszerűen azt mondanám, hogy kössünk egy bérleti szerződést a BAUMEISTER-rel, és ő majd megoldja a finanszírozási problémáját, meg könnyedén meg tudja, és valószínűleg kedvezőbben ki tudna ebből jönni az önkormányzat, mint a lízingkonstrukcióból, csak azt az egészséges mértéket kellene megtalálni, hogy mekkora körülbelüli kamatokat, illetve egyéb némi nyereséget nyilván bekalkulálni magának. Ez valószínűleg mondjuk egy 10 éves időtávra kevesebb lenne, mint ez a lízingkonstrukció. A másik kérdés pedig az, hogy nyilván mindegyik önkormányzat úgy gondolkodik, hogy ha nem muszáj egy év alatt kifizetnie, akkor kifizeti 10 év alatt, és ez nyilvánvalóan többletterhet jelent, de hát itt nem az a cél, és ez nem egy olyan jelentős összeg, hogy eladósítsa a várost, tehát nem ezen fog múlni, úgy gondolom. Tehát ez megfontolandó, hogy nézzük meg egy ilyen konstrukcióban, hogy mekkora havi vagy éves terhet jelentene ez a városnak. De ezt csak a BAUMEISTER-rel közösen lehetne megcsinálni.

  Litter Nándor: A bérlet számára egy lényeges változás, azt tudjuk. Nem véletlenül kezdeményezte ezt a konstrukciót, mert teljesíteni kell bizonyos kötelezettségeket – gondolom én.

  Cserti Tibor: Gyakorlatilag egyetértek Kereskai Péter felvetésével, csak a bérleti konstrukció azt jelenti, hogy egy finomítása a lízingnek, és soha nem jut tulajdonhoz az önkormányzat. De nehogy azt higgyük egyébként, hogy az építtetőnek, a beruházónak normál módon le kell finanszírozni, nyilvánvalóan hitelt vesz fel hozzá, és itt legfeljebb az versenyezhet egymással, hogy az önkormányzat hitelfelvételi kondíciói és a beruházó hitelfelvételi kondíciói hogyan állnak …. egymással. Ezt a dolgot én nem vizsgáltam, tehát érdemes megvizsgálni mindenféleképpen. De nehogy azt higgyük, hogy valami … nem akar rátenni maga a bérbeadó. Neki nyilván, mint tulajdonosnak egyébirányú kötelmei is vannak az adott ingatlannal összefüggésben. De nagyon fontos, hogy a funkcióról beszéljünk. Orvosi rendelőt akarunk itt kialakítatni, és egyetlenegy sort nem láttam itt, az orvosi rendelő leírásáról, alaprajzról, stb., funkcionalitásáról, és ráadásul még oda akarjuk lőcsölni ennek a berendezéseit, eszközeit is lízingkonstrukcióban. Szóval Kereskai Péterrel egyetértek, megint egy szempontrendszer azt jelenti, hogy nem késett el itt semmi, inkább háromszor vitassuk meg alaposan, szakmai előkészítő munka után, és utána döntsünk róla. A javaslatot úgy veszem, hogy megerősítette az én javaslatomat abból a szempontból, hogy most vegyük le a napirendről, de belátott időn belül viszont hozzuk az egzakt vizsgálatok alapján.

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: Egy előzetes rajz készült, ami most került ki. Megfelelő méretet, amit előír, hogy 18 m2 alatt nem lehet egy rendelő – tehát ezek megvannak. Tény, hogy ez egy előzetes rajz, és teljesen igaza van Papp Nándor úrnak a 90 cm-es ajtóval kapcsolatban, de ennyire mélységében még nem készült el a terv, hogy nyilván ott 1 méteres ajtónak kell lenni, és az is előírás, hogy ma már mozgássérült bejáró nélkül nem készülhet rendelő. Ha ez úgy alakul, hogy valóban megvásárolja az önkormányzat, és kialakításra kerül, akkor ezt így kell kialakítani, hogy a bejárat megfeleljen, illetve az ajtók mérete megfeleljenek arra. A mozgáskorlátozott WC már bekerült, tehát ez rendben lenne, csak még ilyen apróbb finomításokig nem mentünk el, ez így igaz.

  Litter Nándor: De azért előttünk egy döntés fekszik.

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: De méretben elfér.

  Litter Nándor: De ezek jelentős költségek, amelyeket most felsorolt – akár az ajtó, vagy egyéb más dolgok, amelyek jelentős költséget jelenthetnek a beruházónak.

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: A beruházónak tudni kell, hogy ez erről szól. Ők tudták, hogy a mozgáskorlátozottnak megfelelően kell kialakítani. Bevallom őszintén, én nem mértem meg az ajtó méretét, nyilván a szakember ránézett és rögtön látta, hogy ez nem felelne meg az előírásoknak.

  Papp Péter Pál: Számomra azért tűnik kicsit világosabbnak a dolog, mert a határozati javaslat úgy szól, hogy 2 db orvosi rendelő megvásárlására kerüljön sor. Az, aminek nincs 100 cm-es ajtaja, nem orvosi rendelő. Tehát én úgy képzelem el, hogy itt ezek a műszaki aggályok, amiket felvetünk, ezek nem aggályok, mert ha ezeknek nem felel meg, akkor ez nem orvosi rendelő, akkor azt nem vesszük meg. Tehát akár holnap oda lehetne – nem tudom milyen állapotban van ez az épület most, teljesen kész, vagy félkész – hívni a szerződéskötés előtt az ÁNTSZ-t, hogy erre az épületre megadja a működési engedélyt, orvosi rendelő, gyermek szakorvosi rendelőként, vagy nem adja meg. Ha nem adja meg, akkor ne írjuk alá a szerződést. Ha azt mondja, hogy ez alkalmas ezzel a felszereltséggel és ezzel az építési kivitelezéssel, akkor írjuk alá a szerződést.

  Litter Nándor: Volt két javaslat. Papp Péter javaslata az volt, hogy ezeket a szükséges egyeztetéseket végezzük el a döntés után, és akkor legyen megkötve a szerződés, ha ezek alkalmasak háziorvosi és gyermekorvosi rendelő működtetésére. Cserti Tibor pedig azt javasolja, hogy ezeket tisztázzuk, és utána jöjjünk még egyszer vissza ezzel az anyaggal. Kiegészítenénk még az értékbecslés elkészítésével ezt a sort, ami szerepel a határozati javaslatban és a műszaki tartalom pontosításával. Azt lehetne mondani, hogy ez az egyik változat, ezeket a szakemberek tisztázzák, a másik pedig az, hogy még egyszer kerüljön ezek tisztázása után vissza az önkormányzat elé. Akkor szavazzunk először Cserti Tibor javaslatáról, hogy ezek tisztázása után jöjjön ide vissza az anyag. A határidő a következő közgyűlés időpontja.

   

  A közgyűlés 15 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozati javaslatot hozza:

   

  139/2006.(V.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Dózsa Gy. u. 119. szám (hrsz.: 1139/91) alatt a 2 db orvosi rendelő műszaki megvalósíthatóságát megvizsgálva, ingatlanforgalmi értékbecsléssel alátámasztott, az ingatlanszerzésre vonatkozó pénzügyi konstrukciókat tartalmazó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2006. június 27.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

   

   

 5. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2005. évi munkájáról (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: A beszámolóba még nem került be, de szeretném bejelenteni, hogy Dr. Róka Andrea múlt héten kiválóan megfelelten szakvizsgát tett fogszabályzásból. Még annyit, hogy a számokból kitűnik, hogy nem lett kevesebb az alapellátás munkája, a forgalmi adatok nőttek, ennek megfelelően úgy gondolom, hogy mindenki tisztességesen, korrekt módon végezte a feladatát. Panasz érdemben nem volt senki munkájára. Pozitívan zárt az intézmény a pénzügyi mérlegét, ami egy tudatos takarékosságnak volt az eredménye. Szeretnénk egységesen és végre széppé varázsolni a szolgáltató helyeinket, és megszüntetni azt az elmúlt 10-20 évben kicsit összeszedetté vált berendezési tárgyainkból adódó nem túl szép látványt, és remélem, hogy ebben az évben sikerül ezeket a problémákat megoldani.

  Vargovics József Árpádné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az intézmény 2005. évi munkájáról szóló beszámolót 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta.

  Litter Nándor: További hozzászólás nincs. Szeretném megköszönni a közgyűlés nevében a 2005. évi munkájukat, köszönjük az anyagot is, és kérem képviselőtársaimat, hogy fogadjuk el a beszámolót.

   

  A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  140/2006.(V.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2005. évi beszámolóját.

   

   

 7. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási megállapodásaira (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

Czupi Gyula: (Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Bizottságok részéről ellentétes vélemény nincs. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el együtt a két határozati javaslatot.

A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

141/2006.(V.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. mellékletben található közoktatási feladat-ellátási megállapodás aláírására.
  2. Határidő: 2006. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. mellékletben található könyvtári feladat-ellátási megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

 

Szünet

 

 1. Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Szmodics Józsefné: Négyévente kerül a nagykanizsai közgyűlés elé az alapító okirat módosítása, mert személyi változtatásokra van lehetősége az önkormányzatnak, mint alapítónak. Az előterjesztésben szereplő három név - beszéltünk az érintettekkel mindenki bevállalja a feladatot és szeretném, ha támogatnák a javaslatot.

Dr. Horváth György: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Zakó László: Budai István úrral problémám nincs, meg is szavazom. Viszont a kérdés az, hogy mint Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának elnöke - ha nem ebben a minőségében van ott, akkor miért írjuk oda, ha pedig ebben a minőségében, akkor viszont mi lesz később? Tehát inkább vegyük le a titulust.

Litter Nándor: Jó. Ennyi módosítással kérem, hogy fogadjuk el a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

142/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. köszönetét fejezi ki Mayer Ferencnek, Pucsák Katalinnak és Némethné Rózner Ildikónak a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumában végzett tevékenységéért.
  2. Határidő: 2006. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratórium tagjának

a Felügyelő Bizottság elnökének

jelöli négy éves időtartamra.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat könyvvizsgálói pályázat kiírására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Tóthné Krémer Mária: Törvény írja elő az önkormányzat számára a könyvvizsgáló rendszeres alkalmazását. Az eddigi könyvvizsgálónk szerződése június 30-ával lejár. Július 1-től szeretnénk megpályáztatni a feladat ellátását. Ezt terjesztettük Önök elé.

Zakó László: Ha ilyen szorosak a határidők, akkor ezt miért nem írhattuk ki hamarabb, mert gondolom, hogy ebben még dönteni is kell. Semmi akadálya nem volt szerintem, hogy ezt egy vagy két hónappal ezelőtt tárgyaljuk és kiírjuk, és jobban lehetett volna a pályázatokat befogadni, bírálni, dönteni.

Litter Nándor: Mindegy. Ki kell írnunk a pályázatot. Kérem, fogadják el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

143/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az 1990. évi LXV. tv. 92/A. §-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2006. július 1-től 2009. június 30-ig terjedő időszakra.

Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásoknak megfelelnek és az önkormányzati könyvvizsgálat területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázathoz kérjük csatolni:

Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell:

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. júniusi ülésén bírálja el.

A pályázatokat 2006. június 13-án 12.00 óráig kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tóthné Krémer Mária kontrolling osztályvezető ad (telefon: 93/500-723).

Határidő: a pályázati hirdetés megjelentetésére 2006. június 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető

  1. felkéri a Pénzügyi Bizottságot a benyújtott pályázatok előzetes véleményezésére.

Határidő: 2006. június 22.

Felelős : Budai István, a Pénzügyi Bizottság elnöke

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető

 

 

 1. Javaslat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház magasabb vezetői álláshelyének pályázati kiírására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A kinevezési határidő lejár. A vezető vonatkozásában pályázatot írunk ki.

Polai József: Semmi ellenvetnivalóm nincs, csak még egyszer megjegyezném, hogy tárgyaltuk, támogattuk, és nem tudok jegyzőkönyvet beolvasni, mert nem készült el. Ilyen még nem fordult elő.

Litter Nándor: Kérem, szavazzuk meg a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

144/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására vonatkozó 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére, az 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat megfelelő közzétételének lebonyolításával.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  1. a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói állására beérkező pályázatok szakmai véleményezésére

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat kulturális negyed kialakítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Azt tudjuk és abban egyetértettünk valamennyien, hogy Nagykanizsának a turizmus területén vannak még olyan lehetőségei, amelyeket jó lenne kiaknázni. Ez a fejlesztési program megindult egyrészt a Csónakázó-tónál a fejlesztések elindításával, a Tourinform Iroda létrehozásával, különböző múzeumok létrehozása, Thury György Múzeum, Plakátmúzeum és további terveink vannak, hiszen a kulturális turizmus egy olyan terület, ahol pénzt költenek ennek a piacnak a szereplői. Nagykanizsának is jó lenne, ha ebből nagyobb szeletet tudna kihasítani. Ez illeszkedik az egyéb turisztikai fejlesztési elképzeléseinkhez, amelyekhez pályázatokat indítottunk el, így a termálprogram indítása is szerepel a terveink között. Meggyőződésem, hogy a nagykanizsai kulturális kínálat egységes kezelése javítaná a város vonzerejét. Erre tesz ez az anyag kísérletet, illetve arra, hogy az elkövetkező időszakban bekövetkező változásokat, szervezeti telephelyváltozásokat próbáljuk meg lekezelni.

Halász Gyula: Több gondolatom is van a kulturális negyed kialakításával kapcsolatban, amit alapvetően, mint koncepciót jónak tartok. Egyre szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy a világon és Európában is megváltozott a gazdaság szerkezete és egyre inkább a szolgáltató szektor lesz az, ami az egyes országok össz. nemzeti jövedelmének termeléséből nagyobb arányban részesedik. Így ebből a szempontból a turisztika, az idegenforgalom húzóágazat lehet és ebből a megközelítésből nem mindegy, hogy azokat a kulturális intézményeinket, amik idegenforgalmi szempontból is érdekesek lehetnek, miként működtetjük, minként menedzseljük, milyen marketing- és reklámtevékenység folyik ezeken a helyeken. Elsőként talán a Képzőművészetek Házát emelném ki, ahol egészen megdöbbentő, hogy ez idáig a mai napig sincs belépődíj. Tehát, hogyha egyszer valaki oda elmegy és meg akarja tekinteni azt a kiállítást, akkor nem az a belépődíj fogja visszatartani. Tehát én úgy gondolom, hogy mint a Képzőművészetek Háza, mint a leendő Plakátmúzeum, mint pedig az Ifjúsági és Civilháznak olyan tevékenységet kell folytatnia, hogy egyrészt vissza is termeljen. Tehát a működési költségeit tudja csökkenteni. Ehhez pedig olyan kulturális és idegenforgalmi marketing tevékenységre van szükség, hogy ezek az intézmények ne pénznyelő automataként működjenek, ahová az önkormányzat beteszi a pénzét, és csak viszi el a működése és a fenntartása, hanem valamilyen szinten visszatermelve működőképes legyen és tényleg betöltse azt a szerepét, azt a hivatását, hogy Nagykanizsa turisztikai vonzerejében jelentős szerepet tölt be. Legyen miért Nagykanizsára látogatni. Ezt pedig féloldalasan nem lehet, csak úgy lehet megcsinálni, hogy mind a működtetési formában, mind pedig a szemléletben változásra van szükség.

Dr. Horváth György: Egy nagyon alapos, gondos munka áll előttünk, amely további finomításra szorul. Két dolgot emelnék ki bevezetőnek. Az egyik - egyértelműen egyetérthetünk vele - a stratégiai terv. Tehát meghatározott időre, hosszú távra szól. A másik, amit tudomásul kell venni, hogy Nagykanizsa ezt csak önerőből tudja megvalósítani. Ezek a kiinduló alapok, ezek a kiinduló pontok. Feltétlenül figyelembe kell venni az eddigi hagyományokat és olyan alapegységeket, amelyeket továbbra is használhatunk ehhez. A Civil Ház működését nagyon jól meg kell gondolni, ugyanis én az 1. pont bevezetőjében - tehát a ház rendszeres használata vagy nem rendszeres használata és a klubok, szakkörök elhelyezése pedig állandó használatot jelenet - némi ellentmondást látok. Az intézménnyel kapcsolatban a 4. oldalon felsorolják helyesen, hogy milyen anyag jelenjen meg. Én kiemelném a kanizsait is, hiszen nagyon sok plakát van Nagykanizsán, nagyon értékesek. Ha már így írtuk, magyar vagy külföldi történeti anyag. Itt a kanizsai se maradjon ebből ki. Úgy érzem, hogy fontos lenne. A 4.2-es pontnál, az Erzsébet térnél a régi terveknél arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezelőtt 15 vagy hány éve készültek tervek a város fejlesztésével kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy nagyon nagy összeget fizetett érte akkor a város. Ezekből semmi nem valósult meg. Gyakorlatilag én már említettem ezeket. Meg kellene nézni, elő kellene szedni, hátha valami hasznosítható belőle. Most térek vissza a nyomdaépületre. Előtte szóltam már közvetve. Én azt hiszem, hogy egy éltre való ötlet. Én Ausztriába láttam ilyen jellegű múzeumot. A hétköznapi eszközöktől a napi, tehát mondjuk a 2005-ös vagy 2010-es évre vonatkozó eszközök mind ott vannak, és mind hasznos. Dicséretesnek tartom itt a létszámnál a két turisztika szakos hallgatót, hiszen ez is erősíti a kapcsolatot a főiskolával, illetve az egyetemmel - feltétlen szükséges. A nonprofit működési formával egyértelműen csak egyet lehet érteni és biztos, hogy a város javát szolgálja.

Zakó László: Nekem a Plakát Magtár elnevezés nem nagyon tetszik. Egy kicsit olyan lapos és nem biztos, hogy mindenki érti, hogy mit takar. Az idő nem sürget, szerintem gondoljuk még át, vagy ha úgy tetszik, akkor egy gyors közvélemény kutatást azért végezzünk, hogy ki hogyan tervezi elkeresztelni ezt az épületet. Szeretném megtudni - bár az előterjesztésnek csak részben tárgya -, hogy az ifjúsági szubkultúra, aminek majd helyszínt kívánunk adni, egészen pontosan mit takar, mert egy kicsit pejoratív kicsengése van a mai közéletet ismerve és nem biztos, hogy az előterjesztésben mintegy támogatandó funkciót ilyen jelzőszerkezettel kellene elfogadtatni. Szeretném megkérdezni, hogy a 654 db Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet kép sorsa most hogyan áll, fizikailag is hol vannak, és mennyibe kerül nekünk a szállítása, ha még nem történt meg és a raktározás? Ez a 30 mFt forint, ami rendelkezésünkre áll a kimutatás szerint idei költségvetésben, megszavazta a többség, egyszer arról volt szó, hogy működés, itt is úgy van leírva, aztán azért kiderült, hogy ez nem a működési költség, ez a teljes Plakát Múzeum létrehozási költsége. Egy kis csúsztatást érzek itt, hogy ezt így próbálják előterjeszteni.

Litter Nándor: Én nem érzek csúsztatást, mert ha fellapozza a költségvetést, akkor látszik, hogy a működési soron van ez a tétel. Semmiféle csúsztatásról itt szó nincs. Sass Brunner Erzsébet képeivel kapcsolatosan megérkezett az indiai magyar nagykövettől a válaszlevél, amelyben azt közli velünk, hogy kész vállalni a becsomagolással kapcsolatos feladatok koordinálását, szervezését, nekünk csak a hazaszállítás és az ottani munkálatok költéségét kellene felvállalni, de erre még pontos számunk nincs. Azt fogjuk tőle kérni, hogy szerezzen ott valamifajta ajánlatot. Ezt követően tudunk végleges költségekről beszámolni. A névvel kapcsolatosan felvetődött az is, hogy esetleg a Magyar Plakátok Háza elnevezést kapja, mivel jelen pillanatban, ha elkészül, ez lenne az egyetlen Magyarországon. Ezzel az elnevezéssel talán ki tudnák azt kényszeríteni, hogy a működéshez is kapjunk valamifajta támogatást. Ezért javasolnám, hogy módosítsuk a Plakát Magtár elnevezést erre a Magyar Plakátok Háza elnevezésre.

Csordásné Láng Éva: A Magtár elnevezéssel az Oktatatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságnak is gondja volt, és ennek megfelelően a bizottság vagy Plakáttár vagy Plakátház elnevezést javasolja elfogadásra. A Magyar Plakátok Háza többes szám elnevezés azt hiszem nem szerencsés, mert akkor abban bent van, hogy Magyar Plakátok Házaként szerepel. Vagy Magyar Plakát Ház, vagy más elnevezés lenne célszerű, mert így, hogy Magyar Plakátok, úgy gondolom, hogy ez a többes számból adódóan csak Magyar Plakátok Táraként szerepelne akkor. Természetesen a magyar szó hozzá kerülhet, de a többes szám el kellene, hogy maradjon.

Cserti Tibor: Jó ötletnek tartom az előterjesztést. Összességében támogatom. Én is csatlakozom azokhoz, akiknek az elnevezéssel problémájuk volt. Ráadásul ismerem gyermekeim fantáziáját, mindjárt rövidíteni szoktak, és ilyen Plaki Magi jönne ki belőle, ami enyhén szóval nem a kulturális funkciót juttatja az eszembe. Azt mondom, hogy írjunk ki ötletbörzét, és válasszuk ki a legjobban illő valamit. Ami a tartalmi kérdést illeti, nyilvánvaló, hogy a két részegység bekapcsolásával az előterjesztés működtetési formát is meg kell, hogy határozzon ahhoz, hogy alapítóként is csatlakozik hozzá. Lehetséges két javasolt működtetési forma mindegyike egyébként 10 fő létszámfejlesztést körvonalaz. A mai időszakban ennek a terhének a viselését meggondolásra javaslom. Ha nem megy másként, akkor egyetértek vele. Némi ellentmondást vélek felfedezni egyébként, hogy elmenni a nonprofit forma felé, ugyanakkor az önkormányzatnál megtartani a bevételt hozó funkciókat, magyarul az éttermet és a presszót. Ha intézmény formában indítunk, az intézmény megkapja vagyonkezelésre az önkormányzati tulajdon fenntartása mellett, akkor a feladatellátással kapcsolatos mindennemű kötelmet és a kötelem mellé pedig a bevételt hozó lehetőséget illik odatenni, és a nonprofit irányba terelni. Valahogy a szabályozási szisztémára hívnám fel a figyelmet.

Szányiné Kovács Mária: A 7-es pontban a szoborpark szerepel. Arról van szó, hogy a Kiskastély mögött szoborparkot alakítanánk ki. Nekem itt jött az a gondolatom, hogy utolsó Tervtanács ülésen, amikor részt vettem, a magtár és a Kiskastély környezetének a tervezése, kialakítása szerepelt tervezők részvételével. Ott a Kiskastély mögötti területen, ahol szoborparkot írunk, játszótér és egyéb zöldterület szerepel a terveken. Most szoborpark vagy játszótér a Kiskastély mögött?

Litter Nándor: A kettő nem zárja ki egymást. Az egy hatalmas terület.

Papp Péter Pál: Kicsit ezt a szoborparkot továbbgondolva, de nem ez jutott eszembe, hanem már korábban megfogalmazódott bennem, hogy ha mi ilyen városi skanzenről beszélünk, elhangzott már többször, több helyütt is, az Erzsébet tér funkcióját, a parkoló autókat mélygarázsba levinni, a forgalmat egy kicsit csökkenteni vagy kiszorítani ebből a térségből a Centrál előtti parkolóval. Ez juttatta eszembe ezt a gondolatot, hogy az Erzsébet téren a térbútorokba visszahozni ezt a városi skanzent. Tudjuk azt, hogy az Erzsébet tér valamikor piactér volt. Ha a múlt század és az azt megelőző idők - amikor még ez piacként működött - térbútorait hoznánk vissza, amik akkor léteztek vagy esetleg olyan szobrokat felállítani az Erzsébet téren, amelyek utalnak az akkori életre, az akkori életformára. Gondolok olyanra például – mint Európában is –, hogy olyan szobrokat helyeznek el köztéren, mintha valódi élet lenne, valódi emberek, valódi környezetben láttatják magukat, olyan standokat kiépíteni és mögéjük olyan szobor elárusítókat, amik visszahoznák egy kicsit ezt a hangulatot. Én azt hiszem, hogy ezzel újszerűek és ugyanakkor látványosak, tartalmasak lehetnénk. A másik gondolatom sokkal prózaibb. A csatolt alapító okiratban szeretném a 4.1. pontban a megnevezéseket pontosítani. A HSMK-hoz tartozó városszéli kultúrházaknak, művelődési házaknak a címét pontosan kellene írni, mert Nagykanizsa-Bagola nincs, Nagykanizsa, Bagoly utca 21. van. Esetleg zárójelben tegyük oda, hogy az a bagolai városrészen van. Olyan, hogy Bagola-Fakos pláne nincs. A Sandi u. 14., az Nagykanizsa, zárójelbe Kisfakos, Sandi u. 14. Ezeket a városrészi megnevezéseket következetesen használjuk legalább egy alapító okiratban.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Zárjuk le a vitát. Az elhangzott véleményeknek megfelelően javasolnám akkor, hogy a 2. határozati javaslatban Magyar Plakát Ház elnevezéssel szerepeljen a korábban Plakát Magtár néven megjelölt épület. Van-e más javaslat?

Zakó László: Kérdés, hogy volt-e ilyen, mert akkor elérakhatjuk az első magyart.

Litter Nándor: Ez a Magyar Plakát Ház az elhangzottakat úgy gondolom, hogy kielégíti. Papp Péter javaslatára akkor kezdeményezem, hogy legyen egy 9. határozati javaslatunk, amely mondjuk, kiírna egy pályázatot arra, hogy, művészemberek esetleg végiggondolnák, megterveznék, hogy milyen legyen - azon kívül, amit már elhatároztuk - a tér átalakításával kapcsolatosan. Új bútorokat mondjuk, én nem találnék ki.

Szmodics Józsefné: A működtetéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az átmeneti időszakra vonatkozik az, hogy a HSMK tagintézményeiként működnének a felsorolt intézmények, és az 5-ös határozati javaslatban van az, hogy a további működtetést érintően pedig 2007. május 31-ig külön előterjesztés készülne a közgyűlésre.

Litter Nándor: Én úgy értettem, hogy a két vendéglátóegységnek. Hagyjuk el. Jó. Tehát a 7. pontot elhagyjuk, mert az alapító okirat rendezi majd ezt a kérdést. Úgy érzem, hogy minden módosítást figyelembe vettünk. Egy felvetés volt Röst János részéről, hogy szavazzunk erről, hogy Tár vagy Ház.

Halász Gyula: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mind a két helyszínen, tehát az Ifjúsági és Civil Ház, mint pedig a leendő plakátok tároló helyén el kellene kezdeni mind a presszó, mind pedig az étteremmel kapcsolatos előkészítő munkákat, hogy mire beindul, akkor tényleg legyenek bérlők, akik ezeket a helyiségeket kiveszik.

Litter Nándor: Ezek elkészülnek. Pályázatot kell kiírni az üzemeltetésükre. Kérem, szavazzunk a Magyar Plakát Ház elnevezésről.

Papp Nándor: A Plakát Házat szeretném megvilágítani. Szerintem a magyar értelmezés szerint ez azt jeleni, hogy sok-sok plakátból építünk egy házat. Ennek nincs értelme.

Litter Nándor: Én nem vagyok ennek szakértője, de azért a művészetekben és egyéb területeken alkalmaznak olyan szókapcsolatokat, aminek a direkt lefordítása nem feltétlenül értelmes.

Papp Nándor: A Plakát Tár meg azt jelenti, hogy ott tárolják a plakátokat.

Litter Nándor: Ezt nem így kell értelmezni, szerintem legalábbis.

Zakó László: Szeretném megkérdezni Csordásné Láng Évát, hogy mi a problémája a Magyar Plakátok Háza kifejezéssel, amikor van Művészetek Háza és egyéb. A többes szám nem idegen a magyar nyelvtől. Mi a probléma a többes számmal?

Csordásné Láng Éva: Ugyanaz, mert nem azt mondjuk, hogy Magyar Művészetek Háza, hanem csak azt mondjuk, hogy Művészetek Háza. Ha azt mondjuk, hogy Magyar Plakátok Háza, abból a magyar ebben az esetben jelző és a plakátok magyar plakátokat jelentenének. Tehát a nem magyar plakát, akkor elvileg oda nem fér bele.

Dr. Horváth György: Papp Nándor képviselőtársam által mondott csak látszólag elfogadható, hiszen a magyar nyelvben van ilyen fogalom, hogy metafora. A legtöbb elnevezés metaforikus. Az ellen semmi kifogás nem lehet, amit polgármester úr mondott.

Bicsák Miklós: Magyar Plakát Grafika. Valami helyes dolgot ki lehetne alakítani, hogy ez a szó is bent legyen.

Litter Nándor: Szavazzunk az egyes változatról, Magyar Plakát Ház.

 

A közgyűlés 14 igen, 3 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Az alapító okiratban is ennek megfelelően át kell alakítani ezeket a megnevezéseket, illetve azokat a Papp Péter által felvetett pontosításokat. Ezzel a módosítással kérem, hogy fogadjuk el így együtt a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 17 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

145/2006.(V.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a volt filmszínház épületéből “Ifjúsági és Civil Házat” hoz létre.
  2. Határidő: 2006. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a magtárból kialakított intézményt - funkciójának megfelelően - a továbbiakban “Magyar Plakát Ház”-nak nevezi.
  4. Határidő: 2006. július 1.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. július 1-től - 2007. augusztus 31-ig az Ifjúsági és Civil Házat, valamint a Magyar Plakát Házat a Hevesi Sándor Művelődési Központ telephelyeként - intézményegységeként működteti.
  6. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Thúry György Múzeum, Eötvös tér, Hevesi Sándor Művelődési Központ, Széchenyi tér, felső templom, Deák tér, , Zsinagóga, Pannon Egyetem kihelyezett képzőhelye, Honvéd Kaszinó, Vasemberház és udvara, Erzsébet tér, volt nyomda épületéből kialakításra kerülő polgári életmódot bemutató “városi skanzen”, Képzőművészetek Háza és a mögötte kialakításra kerülő szoborpark, magtár épülete (a leendő Magyar Plakát Ház), Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola, Károlyi kert, volt mozi épülete (a leendő Ifjúsági és Civil Ház), “iskola blokk”, valamint a Halis István Városi Könyvtár, református templom által behatárolt területen kulturális negyedet hoz létre.
  8. Határidő: 2007. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József főépítész, osztályvezető

   Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a kulturális negyedben található önkormányzati fenntartású közművelődési és közgyűjteményi intézmények “végleges” működtetésére vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé
  10. Határidő: 2007. május 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

  11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hevesi Sándor Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltaknak, valamint az elfogadott módosításoknak megfelelően elfogadja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Dabi Gabriella osztályvezető

Karmazin József osztályvezető, főépítész)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a kulturális negyed megvalósításához kapcsolódó pályázati projektek elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina irodavezető)

 

 

 1. Javaslat Víziközmű – Társulat megalakulására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Kelemen Marcell: Nagykanizsa és a környező települések, ahol szennyvízcsatorna hálózat még nem épült ki, létrehoztak egy társulást a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére. E települések viszont létrehoznának a beruházásra Víziközmű Társulatokat. Ennek a pénzügyi előnyeit szeretnék igénybe venni. Az előterjesztésben részletesen leírtuk, hogy milyen előnyökkel jár el.

Kereskai Péter: A Társulási Tanács úgy döntött, hogy létre kell hozni a Víziközmű Társulatot. Ennek nyilván praktikus okai vannak, hiszen a finanszírozást meg kell valahogyan oldani, hiszen végül is valahol majd a 15 település lakosai fogják megfizetni a saját erő részét. Ez az egyik oka, ami miatt szükséges. A másik, hogy itt összehasonlították az …hitellel. Tehát körülbelül fele, 2-2,5 % közötti kamattal van. Teljesen mindegy, hogy van, aki a lakók közül saját erőből hitelfelvétellel vagy esetleg lakástakarék pénztárával valósítja meg, de a társulatnak valahogy finanszíroznia kell a beruházást. Másrészt azért egyet és ez is vita kérdése volt, hogy nyilván több társulat létrehozása is lehetséges, de egyenlőre úgy tűnik, hogy a társulásban részvevő települések ezt a verziót támogatták, hogy egy legyen. Ennek az előnyei szintén le vannak írva. Tehát a költségek szempontjából a megalakulás költségei, aztán a későbbi pénzügyi műveletek költségei nyilván így a legolcsóbbak. Egy kérdést szeretnék feltenni, ami felmerült időközben, hogy nyilván ezek a települések más-más adottságokkal rendelkeznek a beruházás kapcsán, tehát más összegeket fognak megfizetni ott az egyes lakossági hozzájárulások, van-e valamilyen akadálya annak, hogy ez így legyen annak ellenére, hogy csak egy társulat fog létrejönni?

Litter Nándor: Állítólag ennek nincsen akadálya, de azok az összegek még nem tisztázódtak, mert még különböző korrekciók, viták vannak a települések között.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a B.) alternatívát, vagyis azt támogatja, hogy a résztvevő önkormányzatokkal közösen hozzunk létre egy szennyvíztársulást.

Bicsák Miklós: Korpavár városrészre vonatkozóan Nagykanizsa város önkormányzata azokat a lehetőségeket megadja, mint annak ideén Palinnak és Miklósfának, hogy 10 évre megkapták a megfelelő hiteleket és a lakosság tudta ezt finanszírozni? Egyértelmű, hogy nem szerepel Korpavár, mivel az Nagykanizsához tartozik.

Litter Nándor: Ugyanazok vonatkoznak. A programban ők is szerepelnek. További hozzászólások nincsenek. Javaslom, hogy a határidőt módosítsuk. Ma van 30-a, május 31-ig ezt nem tudjuk megvalósítani. Szerintem ez év végéig. Mi a terv egyébként? Ez másoktól is függ, mert a többi önkormányzatnak is meg kell hozni a döntését. Eddig Szepetnekről tudok, hogy ők erről döntöttek.

Kereskai Péter: Nem megy egyik napról a másikra. Úgy gondolom, hogy az év vége nem késő, ha azt mondjuk, hogy december 31. A tervezés némileg csúszott a közbeszerzés első körös sikertelensége miatt.

Litter Nándor: Tehát december 31. Az előkészítő bizottságba pedig Röst Jánost javaslom, hogy delegáljuk. Kérem, hogy fogadják el a B.) változat szerinti határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

146/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó víziközmű-társulatot a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulásban részt vevő önkormányzatokkal közösen kívánja létrehozni,
  2. a víziközmű-társulat megalakítását előkészítő szervezőbizottságba Röst Jánost delegálja.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna önkorm. szerv.j ogi ügyintéző

 

 

 1. Nagykanizsa Kórház kápolna bővítéséhez szükséges terület biztosítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Tudjuk, hogy a Jézus Szíve Plébániához tartozó Kórház kápolna felújításra kerül. Olyan kiegészítő létesítmények készülnének, amelyhez szükséges a további terület rendelkezésre állása és ezt Fliszár Károly kérte az önkormányzattól, hogy segítsünk ennek a problémának a megoldásában. Javaslom mindenkinek, hogy támogassuk ezt az előterjesztett módon. Kérem, fogadjuk el így a három határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

147/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa belterület 2639 hrsz-ú 5 ha 2544 m2 nagyságú korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, 29,90 m2 nagyságú területet forgalomképessé minősít át.
  2. a Jézus Szíve Plébánia (Nagykanizsa, Deák tér 4.) részére a Városi Kórház területéből 490.000.- Ft vételáron értékesíti a telekhatár rendezési vázrajzon szereplő 29.9 m2 alapterületű ingatlanrészt.
  3. felhatalmazza a polgármestert, a változási vázrajznak megfelelően a Földhivatal felé történő intézkedésre, az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. Tájékoztató az Önkormányzat vagyonáról a vagyonkataszter alapján (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Beznicza Miklós: Egy javítás van az 5. oldalon, a lakásállomány megosztásánál a két szobás lakásállománynál azt írtuk, hogy 20 % és ez egy kicsit így sok lenne, az csak 10 %, mert így jön ki a 100 %.

Sajni József: Ennek az előterjesztésnek a kapcsán szeretném megkérdezni, hogy itt arról volt szó, hogy a Magyar Állam a vagyonát azt hiszem, június valameddig rendezi és szeretné, ha pontos nyilvántartásba kerülne minden vagyontárgy, mert ha nem, akkor ilyen elidegenítés és egyéb történne vele. Az önkormányzat azzal a vagyonával, ami egyébként a vagyona volt, csak aztán eltűnt - konkrétan mondom, Miklsófán mondjuk 137 hektár – kezd-e valamit vagy megnézi-e, hogy egyáltalán ezek a területek hol tűntek el, miért tűntek el a vagyonából? Amikor a kárpótlás volt, akkor nem jelentkezett be az önkormányzat területekért stb. De ez köztudott, hogy például ott ezt azok, akik ott helyben vannak és kiszámolták, durván 137 hektár az, amitől az önkormányzat megszabadult.

Litter Nándor: Nem megszabadult, hanem nem jelentkezett ezek szerint. Mi elindítottunk egy akciót, ami felkutatná ezeket a vagyontárgyakat, amit mások használnak.

Dr. Gyergyák Krisztina: Az elbirtoklásról van szó ezeknél az ingatlanoknál. Külterületi és zártkerti ingatlanokról van szó, ahol ez év júliusában, augusztusában jár le a 15 éves elbirtoklási határidő és ezért az önkormányzat, illetőleg a hivatal olyan lépéseket tesz, hogy többek között közzé teszi ezeket az ingatlanokat, felhívásokat tesz közzé, meghirdeti ezeket az ingatlanokat, tehát magyarul meg kívánja szakítani az elévülésnek a folyamatát. Ennek a rendezése folyamatban van.

Litter Nándor: Hadd kérjem Sajni képviselő urat arra, hogy segítsen az azonosításban.

Dr. Horváth György: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy nézzük meg a tulajdonviszonyokat, illetve próbáljunk az irányba lépést tenni, konkrétan megnevezem a Petőfi utca 112. - ott a katonai lakótelep földtulajdona a mai napig sem rendeződött, hiszen ott olyan problémák vannak, hogy a felépítmény kié, az utak kié és ki törődik vele.

Litter Nándor: Ez elkezdődött. Többször kértük már ezeket az ingatlanokat még akkor is, ha ebből előnyünk nem származna, csak a helyi lakosoknak lenne könnyebb, ha önkormányzati területté válna ez. 41 néhány db ingatlan, amiből néhány darabot megkaptunk. Azt ismeri mindenki. Nem kívánom itt elsorolni, és még nagyon sok van, ami ugyanúgy, mint ez, rendezést kívánna. Reméljük, hogy a közeljövőben ezek is sorra kerülnek. Mi a repülőteret szeretnénk elsősorban, mert az lenne a gazdaságfejlesztésnek egy fontos célterülete. Ezek a kisebb darabok csak a problémát oldanák meg az ott lakók vonatkozásában, ami nagyon fontos, de igazán lényegesek a különböző sport és egyéb más ingatlanok. Az előbb elmondott módosítással együtt kérem, fogadjuk el ezt a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

148/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról a vagyonkataszter alapján készült tájékoztatót – az elhangzott módosításokat figyelembe véve - elfogadja.

Felelős: Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 

 

 1. Javaslat a polgármesteri hivatal számítástechnikai eszközbeszerzésére (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Dr. Kelemen Marcell: A Polgármesteri Hivatal informatikai helyzete eléggé siralmas, így a számítógépek állapota is, nagyon elavultak. Ennek a működtetése és üzemeltetése, karbantartása nehézkes, drága és nem biztosítja azt a folyamatos hivatali hatékony ügyintézést ez a számítógépes állomány, amelyre egyébként szükségünk van. Ma már a hivatalban szinte minden egyes osztályon, minden egyes szakterületen speciális szoftvereket használnak, hálózati szoftvereink működnek. Ahhoz, hogy ezeket alkalmazni tudjuk, hogy a munkánkat ellássuk, számítógépre van szükségünk. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati költségvetésben szűkös forrás áll rendelkezésre az informatikai eszközfejlesztésre, ezért Polgármester Úr egyetértésével az Ő előterjesztésével került Önök elé ez az előterjesztés, miszerint körülbelül 120 db számítógép cseréjét tudnánk megvalósítani a hivatalban. Ezzel egyrészt modern gépek lennének, ezeknek a karbantartása, az üzemeltetése sokkal megfelelőbb lenne, és alapot teremthetne arra, hogy különböző informatikai megoldásokat alkalmazzunk, ami jelenleg még nincs a hivatalban. Így szeretném megemlíteni, hogy jövő héttől kezdődően a Polgármesteri Hivatalban bevezetjük az Eötvös téri épületben valamennyi osztályra vonatkozóan az ügyfélelőjegyző rendszert. Tehát lehetőséget adunk arra az Építéshatósági Osztályon, a Gyámhivatalban, a Közigazgatási Osztályon, a Szociális Osztályon és az Okmányirodában, ahol eddig is működött, hogy az ügyfelek előzetes időpont egyeztetést követően jelenjenek meg a hivatalban és ott az ügyintézés csupán annyi ideig tartson, amíg az szükséges, tehát ne várakozással teljen el az ügyfelek ideje. Ehhez minden egyes ügyintézőnek szüksége van számítógépre ahhoz, hogy ezt működtetni tudjuk, az ügyintéző lássa azt, hogy hozzá ki vár, hány ügyfele van. Az osztályvezető ezt napi szinten tudja kontrollálni. Ehhez számítógépekre van szükségünk. Csak így tudunk valamilyen szolgáltató közigazgatást kialakítani. Természetesen a nem említett osztályoknak is szükségük van gépekre. Kérem önöket, hogy támogassák ezt.

  Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hosszasan tárgyalta ezt a napirendet, informatikai szakmai részletkérdésektől elkezdve a pénzügyi lebonyolítás módján keresztül sok minden szóba került ott. Először is olyan kérdések merültek fel, hogy kell-e, hogy a 120 db beszerzésre kerülő munkaállomás az egyformán feltuningolt, nagy tudású, nagy memóriával rendelkező gép legyen. Nem lehet-e esetleg egyik, másik gép esetében egy egyszerűbb konfiguráció, kisebb költségű megoldást választani. Másrészt az is felmerült, hogy ugyanúgy, ahogy ma már egy másik napirendben, hogy a hitelkonstrukcióba való megvalósítása ennek a projektnek az lehet, hogy olcsóbb lenne, mintha lízingeljük ezeket a hardvereszközöket. Az is felmerült a bizottsági ülésen, hogy nem lehetséges-e az a változat, hogy nem 120 db gépre írunk ki most pályázatot, aztán majd a szoftverekre írunk ki pályázatot, hanem egyben, egy pályázattal a feladat megoldására írunk ki pályázatot és az, aki a szoftvert hozza, hozza a hardvert is, és akkor egy pénzügyi konstrukcióban meg lehetne valósítani. Így az esetleges utólagos reklamáció lehetőségét is kizárnánk, hogy majd külön beszállítója van a szoftvernek, külön a hardvernek és akkor, ha végül valami nem működik, vagy akadozva működik, akkor az egyik mutogat a másikra, hogy azért nem fut ez a program, mert a hardver éppen erre nem megfelelő. Mi a bizottsági ülésen azt fogalmaztuk meg, hogy egy szakmai indoklással teljesen a mostani előterjesztésnél pontosabban és jobban konkretizáltan alá kellene támasztani azt az ajánlati kiírást, azt az ajánlati dokumentációt, ami a beszerzésre irányul majd.

  Zakó László: Először is a 120 db munkaállomásról. Meggyőződésem, hogy 120 egyforma gépre biztosan tudom mondani, hogy nincs szükség. Lehet, hogy van olyan munkahely, lehet, hogy egy tervezőirodában vagy a főépítészi irodában még ennél is drágább, komolyabb gépre van szükség, de egy levelezéssel foglalkozó munkatársnak pedig teljesen felesleges ilyen drága gépet venni. Van rá, gondolom létszám, kapacitás, hogy tételesen leírják, hogy kinek mire van szüksége. Az előterjesztés során kiderült, hogy nagyon sokszor áll elő az a helyzet, hogy lefagynak a gépek, áll, a dolgozó nem tud dolgozni, mert a gép lefagyott. Nem vagyok egy abszolút profi, sőt kicsit sem számítástechnikus, inkább felhasználó vagyok, de nem egy komplett gépvásárlással lehet ezeket a lefagyásokat elkerülni. A leggyengébb láncszemet kell megtalálni. Adott esetben lehet, hogy valamelyik hálózati elem, a szűk keresztmetszet, lehet, hogy egy alaplap vagy egy processzor cserével ez begyorsítható. Ha visszaosztjuk a tervezett költséget a munkaállomások számával, akkor gépenként 225 eFt körüli összeg jön ki. Teljesen indokolatlan. A bizottsági ülésen elmondtam azt is, hogy ha valaki gépkocsit lízingel, akkor mire kifizeti az autója árát, addigra még a felét sem fogja fizetni, miközben a kétszeresét kifizette. Ennél jobban már csak a számítástechnikai eszközök amortizálódnak. A felezési ideje, hogy úgy mondjam, az ilyen gépeknek néhány hónap. Mire ezt elkezdjük törleszteni, addigra mára a negyedét sem éri. Hozzáteszem, itt is forradalmi változások vannak küszöbön, illetve már be is következtek - a vezeték nélküli technológia stb. Indokolatlan 120 egyforma gépet venni. Ha már megvan, hogy hányat és milyen minimális konfigurációval, akkor pedig a finanszírozása a másik kérdés, ami teljesen elfogadhatatlan. A mai túlkínálati piacon biztos vagyok benne, hogy kamatmentes részletre ideadná a szállító ilyen nagy tételszám esetén. Nincs átgondolva. Itt most csapjunk bele, majd az úgynevezett rossz gépeket átadjuk az önkormányzattól az iskoláknak vagy bagóért eladjuk, értékesítjük. Nézzük meg. Nem egy olyan nagy feladat megnézni, hogy kinek mire van szüksége. Polgármester úr megint az a pont jött be, amit mondtam, hogy majd valaki kifizeti Ön helyett ezt. Számítástechnikába ilyen nagy pénzt egyszerre és indokolatlanul beletenni felesleges.

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a hozzászólásokban mind olyan dolog vetődött fel, amit el kell fogadni, és figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy össze kell állítani pontosan, hogy mire van szükség. Nem is volt szándék, hogy egyforma gépek kerülnek beszerzésre. Pontosan leírni, hogy mik azok az eszközök, amiket meg kíván vásárolni valamilyen konstrukcióban a hivatal. Azzal is egyetértek, amit mondott Zakó úr, hogy ne mondjuk meg a pénzügyi konstrukciót, hanem tegyenek javaslatot a pénzügyi konstrukciókra, és akkor lehet, hogy bekövetkezik az az állapot, amit Ön mondott. Tehát ne mondjuk ki előre, hogy lízingelni kell őket. Úgy gondolom, hogy nekünk abba nem kellene belemenni, mert lehet, hogy sokan értenek hozzá, hogy milyen típusú gépekre van szükségünk. Nekünk úgy gondolom ezt a stratégiai döntést kellene meghozni, mert nagyon nagy gondok valóban vannak az önkormányzati hivatalban a számítástechnika területén eszközellátottság vonatkozásában, hogy ezt az összeget, amit terveztünk, igenis költsük el a fejlesztésekre. Azt hiszem, hogy ez lenne az elsődleges dolog, amit nekünk meg kellene hozni döntést és a szakemberek, egyrészt a Kht., másrészt a regionális hivatal bevonásával a pontos programot meg kellene határozni. Várunk ajánlatot akár a pénzügyi konstrukciókra is, és így írnánk ki ezt a pályázatot.

  Halász Gyula: Egy dologra hívnám fel én is a figyelmet, ha már stratégiai döntés előtt állunk, hogy az önkormányzatoknak a jövőben fokozott takarékosságra lesz szükségünk, és ennek a takarékosságnak egy része lehet az, hogy áttérünk az elektronikus önkormányzatra. Ez pedig azt jelentené itt a mai napra levetítve, hogy pár kilóval könnyebb lenne az asztalunk. Azt javaslom, hogy fontoljuk meg. Tudom, hogy nagyon sok képviselőtársam idegenkedik és elzárkózik tőle, de több kisebb, nálunk kisebb önkormányzatnál is már laptopot használnak a képviselők, mentesítve ezzel az élő munkát, ami ezeknek a papíroknak a fénymásolásával van, a festéket, a fénymásoló gépet, a postaköltséget, a borítékot. Ez a dolog főleg a jövő önkormányzatára, a jövő testületnek szólna, hogy térjünk át mi is fokozatosan arra, hogy laptopon kezeljük ezeket az adatokat és nézzünk körül. Szentgotthárd nagyságú helyeken most már komoly informatikai fejlesztések vannak, és nem kellene ettől idegenkedni. Ami pedig van, azt pedig minden képviselő saját képviselői keretéből ki tudná nyomtatni, illetve a hivatal még szerintem is könnyebb helyzetbe kerülne, ha csak egyes anyagokat kellene kinyomtatni. A papíralapú dologról térjünk le, mert nagyon költséges. Ha már stratégiáról van szó, akkor próbáljuk ezeket a dolgokat is átgondolni.

  Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy néhányan dolgoznak olyan körülmények között, ahol laptopjuk rendelkezésre áll és a hivatal pedig kész arra, hogy ezeket az adatokat ilyen módon juttassa el a képviselőkhöz, csak kérni kell. Én is dolgozhatnék ilyen körülmények között, mert ők megkérdeztek mindenkit, hogy kinek kell így az információ. Nem feltétlenül a hivatal bűnös ebben.

  Sajni József: Én először is egyet szeretnék azokkal érteni, akik azt mondják, hogy nem a munkaállomások számától függ az, hogy a hivatalban milyen a feladatellátás, illetve milyen színvonalon működik ez. Úgy hiszem, tökéletesen érthető és egyetérteni lehet azzal, hogy nem a munkaállomásokat kell, hanem én azt hiszem, mivel ezek hálózatban működnek és itt vannak szakemberek, és a KanizsaNet Kht-t én annak tartom, hogy bízzuk rá, tehát a munkaállomások számát racionalizálni és mellette inkább a kiszolgáló rendszert megnézni, hogy hogyan fogja kiszolgálni a gépeket és ide kell inkább összpontosítani. Azon kívül azt kérném, hogy mivel itt a hivatalban valamennyire naprakészséget kell tanúsítani, illetve kiszolgálni kell az intézményektől kezdve sok mindenkit, hogy lehetőleg jusson szoftverekre is és olyanra, ami például a gazdálkodás, amit használ és korszerű és nagyon jó, de a jelen pillanatban is ott tartunk, hogy nem vagyunk napra készek az információkban.

  Cserti Tibor: Megint egy olyan napirendi pontot tárgyalunk, amikor az előterjesztőnek sikerült betechnikáznia magát a sarokba, ami nehéz elmozdulási lehetőséget ad. Előterjesztők mellett viszont a döntéshozók pedig nagyon kényelmetlen helyzetben vannak. Megköveteljük a korszerű közigazgatás szervezést és az előkészítő munkát, és ehhez nyilvánvalóan informatikai fejlesztésre van szükség. Egyet tudok, hogy az informatikafejlesztés mindig úgy néz ki, hogy megnézik a feladatot, és feladathoz szabják az egész informatikai fejlesztést. Ezt a bizottsági ülésen nagyon erősen vitatták bizottsági tagtársaim is, hogy nincs feltárva ez az oldal. Az előterjesztésnek csak az a fajta technikai része és pénzügyi vonatkozása került ide elénk, ami nagyon nagy döntési helyzetet nem eredményez. Ráadásul bonyolultabb a probléma így első látásra, mert hiszen két dolgokról kell tárgyalnunk. Idén van egy 35 mFt-os előirányzat. A hivatal megtehette volna, hogy pillanatok alatt ezt elkölti, aztán kalap, kabát. A mostani helyzet a következő. Van egy 35 mFt-os keret, 10 mFt-ot elköltöttek, van 25 mFt.. A 25 mFt-ból pedig egy 57 mFt-os programot akarnának indítani, ami nemcsak informatikai fejlesztés, hanem informatikai és egyéb számítástechnikai szoftvert is beleértve, ami ma már nem eszközfejlesztés és egyéb irodatechnika. Valahogy mi döntéshozók is nehéz helyzetben voltunk, mert nem állítottuk tiszta helyzet elé a hivatalt, hogy mit kell neki végrehajtani és a kettő között kijött ez a végeredmény. Én most nem mondom el a lízinggel kapcsolatos dolgaimat, mert abban egyetértünk, úgy látom. A lízing csak a miatt került ide, hogy az egész programot meg tudja valósítani a hivatal. Gondolom, ezt a mellékterméket le kell innét venni. A határozati javaslatot így semmiképpen nem szabad elfogadnunk, mert öngólt rúgnánk vele. A hivatalnak azt a fajta informatikai fejlesztését, amit viszont Halász Gyula képviselőtársam és sokan mások érintettek támogatni kell, mert ez a halom papír, ami itt fekszik előttünk, hosszabb távra folyamatában rendkívül drága, munkaigényes. Ez ma már egyetlen, korszerű közigazgatásban, de alapvetően a gazdasági szervezeteknél sem megy el. Ezek után úgy gondolom, Polgármester Úr jól összefoglalta ezt a kérdést, hogy szükséges az informatikafejlesztés. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan elő kellene készíteni annak a fejlesztési irányát …… meghatározását. Ennek a függvényében szavazunk bizalmat előzetesen is annak a pénzügyi vonatkozásainak, ha 57 mFt, akkor 57 mFt-ot szavazunk meg hozzá, de követelményeket viszont támasztunk.

  Tóth László: Emlékeszem még arra, amikor két évvel ezelőtt ezt tárgyaltuk és akkor a testület nagy része egy az egyben elutasította az ez irányú fejlődést. A mai állapotában az önkormányzat informatikai hálózata közelít a nullához.

  Dr. Kelemen Marcell: Egyetértek az elhangzottakkal. Valóban illetheti kritika ezt az előterjesztést, viszont kérem, hogy Önök azt értsék meg, hogy mi igyekszünk valamilyen módon a Polgármesteri Hivatal működését legalább szinten tartani. Ha nagy javításra, nagy előrelépésre nincs is anyagi lehetőség, ezt tudomásul vesszük, ezért született meg ez az előterjesztés. Ennek ez az oka. A Polgármesteri Hivatal dolgozói kétféleképpen dolgozhatnak - vagy számítógéppel, vagy számítógép nélkül. Önök nem tudnának ennyi előterjesztést olvasni itt, ha nem lennének számítógépeink, mindent számítógépen készítünk. Ezeket a számítógépeket lehet önállóan működtetni, minden egyes gépen egy program és teljesen különálló gépek, de így működtetjük, mert ez ésszerűtlen, ezért hálózatba szervezve működik a Polgármesteri Hivatal számítógép hálózata. A hálózati rendszer javítására is fordítunk ebben az évben, és éppen arról van szó, hogy ezt a kettőt egyszerre kell kezelni. Három héttel ezelőtt tönkrement a hálózati rendszer. Mind a két winchester, amely tárolta az információs adatokat - nem volt lementve, amit a KanizsaNet Kht. működtet. Több hetes hivatali munka ment kárba. A kollegáknak túlmunkavégzésben kell ezt bepótolni. Legyen ez az Adóiroda, legyen más. Elvesztek dokumentumok, információk, könyvelési adatok és így tovább. Talán könyvelési adatok nem, mert ha jól tudom, a Polisz rendszert nem működtette. Informatikában fejlesztettük a Polisz rendszert. 39 intézmény pénzügyi feladatait szervezték Önök be a hivatalba. Ezeknek az intézményeknek akkor tudunk adatot adni, és információt szolgáltatni, ha a kollegák a pénzügyi feladataikat ezen a Polisz szoftveren - amit 40 milliós pályázati támogatásból szerzett be az önkormányzat - rögzíteni tudjuk. Ennek a minimális alapfeltétele az, hogy ezek a számítógépek alkalmasak legyenek a hivatali munkavégzésre. Kollegák naphosszat nem tudtak munkát végezni, és feleslegesen jöttek be a hivatalba azért, mert a hálózat nem működött. A CD jogtárhoz nem tudtunk hozzáférni. Hogyan lehet úgy hivatali munkát végezni, hogy nem tudjuk megnézni a hatályos jogszabályok szövegét? Sorolhatnám. Én elfogadom, hogy informatikai koncepcióra szükség van, és ezen az úton el kellene indulni, de azt, hogy 120 db gépet a hivatalba beszerezzünk. Ez az alapja annak, hogy egyáltalán munkát lehessen végezni ebben a hivatalban. Mi mindenre nyitottak vagyunk. Bármilyen más pénzügyi konstrukcióban lehet ezt ésszerűbben így-úgy megoldani. Mi örülnénk neki a legjobban, ha Önök a költségvetésben olyan összeget hagytak volna jóvá, hogy ezt nem lízingben, nem hitelkonstrukcióval kellene megvenni, hanem egy az egyben tudnák cserélni ezeket a gépeket és pótolhatnánk. Postázó programot vezettünk be, mert az új közigazgatási eljárási törvény oly mértékben megnöveli a postázási feladatainkat, hogy a kollegák nem tudják másként ezt ellátni, ezért erre is szükség volt. Ez is számítógépen működik. Kérem, hogy ezt értésék meg és mi természetesen ki fogjuk dolgozni, hogy mely ügyintézőnek milyen színvonalú gépre van szüksége, mert természetes, hogy nem kell mindenkinek a legmodernebb és a legfelszereltebb számítógép és így esetleg több gép beszerzésére is mód nyílik. Kérem Önöket, hogy ha Önök felelősséget éreznek azért, hogy a hivatalban tényleg jól tudjuk végezni a munkánkat, akkor támogassák azt, hogy számítógépet szerezhessük be.

  Litter Nándor: Senki nem vitatta azt, hogy szükség van a fejlesztésre. Itt csupán arról volt szó, hogy pontosan meghatározásra kerültek-e azok a gépek, amik beszerzésre kerülnek, és van-e jobb a pénzügyi konstrukció ennél. Egyébként mindenki támogatja, hogy ez a fejlesztés, vagy valami más megvalósuljon. Javasolnám, hogy módosítsuk ezt a határozati javaslatot a következő módon. Egyrészt a közgyűlés szükségesnek tartja a Polgármesteri Hivatalban a számítástechnikai fejlesztést. Tehát ezt javasolnám így első lépésben, csak egyszerűen mindenféle számok nélkül. 2-es pont. Dolgozza ki a hivatal a támogató szervezetekkel együttműködve azt, hogy milyen típusú - lehet, hogy a típust nem kell –, milyen beszerzésekre van szükség. Erre írjunk ki egy pályázatot. Pénzügyi konstrukciót sem kell feltétlenül meghatározni, hanem várjuk a pályázóktól, hogy tegyenek javaslatot pénzügyi konstrukciókra. Kielégítő-e ez, amiről eddig szó volt? Közbeszerezési eljárást. A fejlesztés megvalósul, azzal kezdtük. Mindenhez hozzájárulunk. A bizottság ki fogja választani a legjobb konstrukciót, és arra a közgyűlés most így ezzel a szavazatával áment ad és a Közbeszerzési Bizottság kiválasztja a legjobb konstrukciót. Ha érinti ezt az évet, akkor vissza kell hozni, mert ezzel az évvel más jellegű elkötelezettségekkel már terhelt a költségvetés. Rendben van így? Jó. Kérem, így együtt ezt a hármat szavazzuk meg.

   

  A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  149/2006.(V.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése szükségesnek tartja a polgármesteri hivatalban 120 db számítógép cseréjét.

  A támogató szervezetekkel együttműködve ki kell dolgozni az egyes munkaállomások fejlesztési igényét.

  A legkedvezőbb pénzügyi konstrukció – annak előzetes meghatározása nélkül – közbeszerzési eljárás útján kerüljön kiválasztásra.

  Felhatalmazza a polgármestert az eredményes közbeszerzési eljárás során létrejött szerződés aláírására.

  Amennyiben a beszerzés a 2006. évi költségvetést is érinti, ahhoz közgyűlési döntés szükséges.

  A lecserélt eszközöket a selejtezési eljárás során elsősorban az önkormányzat intézményeinek kell hasznosításra felajánlani.

  Határidő: 2006. július 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Mátyás József üzemeltetési irodavezető)

   

   

 3. Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a változó világunkban vannak olyan országok, olyan területek, amelyek a gazdasági fejlődésnek kulcsterületei jelenleg és jövőben egyre inkább azzá válnak. Meg kell próbálnunk kísérletet tenni arra, hogy testvérvárosi kapcsolatok erősítésével segítsük azt, hogy Nagykanizsa is egy gazdaságilag is fejlett övezetté alakuljon. Egyébként mind a két testvérvárosi kapcsolatot a másik partner fél kezdeményezte. Az egyik Limerick városa Írországból. Évekkel ezelőtt volt már egy kezdeményezés erre. Nagykövet úr közvetítette felénk azt az elképzelést, hogy Limerick városa szeretne velünk testvérvárosi kapcsolatot kötni. Ez a város egyébként az ottani tudományos élet fellegvára, technológiai központok sora van ott. Ezért javasoljuk, hogy ezt a szerződést az itt leírt módon és feltételekkel kössük meg. A világnak egy másik gazdaságilag perspektivikus és várhatóan nagyon dinamikusan fejlődő övezete Kína, ahonnét szintén megkerestek bennünket, és javasoljuk a testvérvárosi szerződések megkötését, előkészítését.

Tóth László: Lehet, hogy Zakó képviselőtársamnak nem tetszik, amit mondok, de mindenféleképpen célszerűnek tartom ez irányú elmozdulásunkat annál is inkább, mert itt van előttem egy 2003. januári magyar és angol nyelvű együttműködési szerződéstervezet Nagykanizsa és ……, a Kínai Népköztársaság városa között. Nem tudom, hogy miért kellett erre három évig várni. Mivel volt szerencsém 2004-ben 8 napot saját költségemen eltölteni Írországban, mindenkinek tudom javasolni azt a példát, de félek attól, hogy Magyarországon az esélyfaktor, a sárga irigység faktor ezt majd ellehetetleníti. Majdnem mindenhol jártam - kis túlzással - Írországban. Ha Limerickkel esetleg nem jönne össze ez az együttműködés, akkor tudnék ajánlani egy egyetemi várost, úgy hívják, hogy ……. Mindenki előtt példaképnek tudom állítani ezt a várost.

Zakó László: Az ír kapcsolatot meg fogom szavazni, de a szépségfolt az egészen az, hogy emellett én négy másikat vagy ötöt megszüntetnék, de nem is erről szeretnék beszélni, hanem a kínai kapcsolatról. Egy ilyen két és fél milliós várost és minket összepárosítani azok ismeretében, hogy azért a kínai termékek és a kínai kereskedők nem éppen állnak a hazai ipari termelők, főleg a könnyűipari termelők és a hazai kiskereskedők szíve csücskében, és ezt egy intézményesített formában szeretnénk Magyarországon talán elsőként testvérvárosi kapcsolatot építeni egy olyan területtel, egy olyan várossal, amelynek a térképén csak úgy ilyen több száz km-es távolságot ölel át egy golyóstollnak a hegye és oda leböknek, hogy akkor ez lesz a kanizsai testvérváros. Én azt mondom, hogy tényleg nincs rá szükség. Polgármester úr, ha mi tényezők vagyunk egy ilyen kínai városnak, akkor nem biztos, hogy abból mi, vagy az itt élők, kereskedelmi tevékenységet végzők ettől jól járnak. Gondoljuk meg, ha Polgármester Úr kapna most Új-Zélandról egy meghívót, az még messzebb van, akkor biztos megfontolás tárgyává tenné, hogy akkor odamenjünk. Mi az, ami motiválja Polgármester Urat, hogy most akkor egy milliós lélekszámú vagy több milliós lélekszámú kínai várossal felvegyük a kapcsolatot, ahol azt akarják nekünk példaképp mutatni, hogy milyen dinamikusan fejlődik olyan áron, hogy ott az éhenhalásnál egy kicsit többet fizetnek a dolgozóknak. Így lehet is vezető nagyhatalommá kinőni magát az adott országnak, de nem biztos, hogy nekünk ez követendő példa. Gondoljuk bele, hogy mi szükségünk van erre. Ha van egy korrekt ipari, kereskedelmi ajánlat, akkor senki nincs ennek ellenére. Ezt miért kell testvérvárosi köntösbe bujtatni? Miért van ehhez szükség arra, hogy majd 10-20 fős csoportokban azért, hogy a testvérvárosi jelleg meglegyen, majd különböző néptánc, nóta és egyéb versmondó csoportokat kiküldeni. Válasszuk ketté. Kereskedjünk vagy termeltessenek itt valamit tisztességes bérért, de ezt meg lehet - gondolom - az önkormányzat vezetőinek aktív közreműködése nélkül is tenni vagy testvérvárosi kapcsolat kiépítése nélkül is tenni.

Halász Gyula: Maximális mértékben támogatom az ír testvérvárosi kapcsolat kiépítését, már csak azért is, hiszen én magam is többször kezdeményeztem az ír kapcsolatok bővítését. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos és gyümölcsöző lenne például az ottani egyetem és az itteni Veszprémi Egyetem turisztikai, illetve informatikai karainak együttműködése. Biztos, hogy pozitív hatású lenne, és biztos, hogy sokat tudnánk tanulni az írektől. Zakó László képviselőtársam egy kicsit negatívan állatja be a kínai gazdaságot. Annyit mondanék, hogy tudomásom szerint a legmagasabb színvonalú dolgokat is meg tudják csinálni Kínában. Gondoljuk csak az informatikára, számítástechnikára. Ha csak arra utalok, hogy az IBM PC üzletágát megvették a kínaiak, és ezentúl ….. néven fog futni, akkor ez mindent elárul. Ha megnézzük azokat a számítástechnikai alkatrészeket, amiket a …….képviselik, amit Kínában gyártanak, akkor nem hiszem, hogy kétségünk lenne afelől, hogy Kínában mindenre képesek. Mindenféle minőséget tudnak előállítani. Akár ruházati termékekben is. Abban, hogy próbálunk kapcsolatokat kialakítani, semmi kivetni való nincs. Ezt megfelelő keretek között, megfelelő nagyságrendben kell kezelni.

Tóth László: Nem nagyon kellene félni ilyen nagy távolságú kapcsolatok felvételétől, mert Nagykanizsától 26 km-re lévő Csurgó városnak Japánnal van testvérvárosi kapcsolata, ami élő és rendszeres.

Röst János: Szeretném Zakó Lászlónak jelezni, hogy a méret nem minden. Tehát kezdjük azzal, hogy Zalakaros városnak gyakorlatilag Budapesttel van testvérvárosi kapcsolata. Akkor a legkisebb város volt Zalakaros. Úgy gondolom, hogy a kapcsolatfelvétel fontos Kínával is, és minden olyan lehetőséget, amit Ők nyújthatnak nekünk, úgy gondolom, hogy át kell venni.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Először az 1-esről.

A közgyűlés 19 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 2-es határozati javaslatról szavazunk.

 

A közgyűlés 16 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

150/2006.(V.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az írországi Limerick városával a kapcsolatfelvételt gazdaságfejlesztési együttműködés és testvérvárosi kapcsolat létesítése céljából.
  2. Határidő: 2006. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  3. Amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek, és az előkészített testvérvárosi szerződésben gazdaságfejlesztési célok is szerepelnek, akkor felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására az írországi Limerick városával.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a kínai Shijiazhuang városával a kapcsolatfelvételt gazdaságfejlesztési együttműködés és testvérvárosi kapcsolat létesítése céljából.
  2. Határidő: 2006. december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  3. Amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek, és az előkészített testvérvárosi szerződésben gazdaságfejlesztési célok is szerepelnek, akkor felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására a kínai Shijiazhuang városával.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és lakásügyi feladatainak 2005. évi ellátásáról, valamint a Városi Gyámhivatal 2005. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

  A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  151/2006.(V.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és lakásügyi feladatainak 2005. évi ellátásáról, valamint a Városi Gyámhivatal 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót terjessze fel a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának.

  Határidő: 2006. május 31.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

   

   

 3. A Nyugat-Dunántúli Közlekedésszervezési Iroda létrehozása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvételével (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Röst János: Nagykanizsa a nyugat-dunántúli régióhoz tartozik, és ilyen értelemben a közlekedés fejlesztése, összehangolása a városnak létkérdés. Én úgy gondolom, akkor lehet Nagykanizsa város logisztikai központ, ha a közlekedése minden tekintetben rendben van. A MÁV, illetve a VOLÁN társaságoknak szintén fontos együttműködése és egy megkeresés alapján kezdődtek el a tárgyalások. A szombathelyi MÁV igazgatósága kereste meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát és azt az ajánlatot adta, hogy csatlakozzunk egy szervező iroda létrehozásához, ami ezeket a munkafolyamatokat koordinálná. Ez a megoldás pénzbe nem kerül. Lehetőséget nyújt a városnak. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy az M9-es, ami észak-dél irányba köti össze a régiót, illetve Nagykanizsát, ugyanúgy fontos a MÁV oldaláról a vasúti összeköttetés Szombathely és Győr irányában és ezeket a munkarészeket tudná az iroda koordinálni. A MÁV adna ennek helyszínt, tehát irodát és a működtetési költség gyakorlatilag nem merülne fel a város részéről. Ehhez kérném a testület támogatását.

Litter Nándor: Bizottságok részéről a támogatás megvan. Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

152/2006.(V.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy szükséges létrehozni a Nyugat-dunántúli Regionális Közlekedési Szövetséget, ezért csatlakozik a Nyugat-dunántúli Közlekedésszervezési Irodát felállító önkormányzatok és szervezetek sorához. Felhatalmazza Litter Nándor polgármestert a Nyugat-dunántúli Közlekedésszervezési Irodát létrehozó Szándéknyilatkozat aláírásra.
  2. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Röst János alpolgármestert, hogy képviselje a Nyugat-dunántúli Közlekedésszervezési Iroda Irányító testületében Nagykanizsa Megyei Jogú Város érdekeit. Megbízatása visszavonásig érvényes.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 1. A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda beszámolója a 2005. évi működéséről (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Bali Veronika: Fél év munkájáról tudok beszámolni. Öt pont van, amit kiemelnék a tevékenységemből. Talán legfontosabb az, hogy a szolgáltatásainkat növeltük, így a bruttó bevételeinket már a megnövelt előirányzathoz képest közel 230 %-al túlteljesítettük. A forgalomban is jelentős növekedést értünk el. Kiemelkedő volt ebből a decemberi forgalom, ahol 231 %-ot értünk el, de ősszel is 150 % körül teljesítettünk. 1.867.000 Ft pályázati támogatást szereztünk a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól. Ezen CD-t készítettünk, kistérségi CD-t természetesen - Dél-Zala címmel., aminek van egy Web-oldala is, tehát az Interneten is megtekinthető. 500 CD elkészült e mellett, valamint 9 hónapon keresztül hírlevél készül el, amit a térségturisztikai vállalkozói kapnak meg, polgármesterek és az idegenforgalomban érintettek. Elkészítettük a 2006. évi éves eseménynaptárunkat, valamint hiánypótló jelleggel egy szálláskalauzt, ami nem volt még a térségben – ezt is szintén térségi szemléletben. A Turizmus Rt. folyamatosan méri tevékenységünket és június óta mindig 100 %-os teljesítményt értünk el. Az iroda elismertsége mind a Turizmus Rt. felől, mind pedig szerintem a városlakók körében nőtt.

  Litter Nándor: Én egyrészt személyesen is örülök, hogy Bali Vera került kiválasztásra, mert szerintem nagyon jól végzi a munkáját és elsősorban azért, mert azokban a fejlesztésekben, terveknek a kidolgozásában, amiben az önkormányzat szeretné itt a turizmust egy kicsit feljavítani, nagyon nagy szerepet vállalt, és ezt szeretném Neki megköszönni, természetesen munkatársának is. További jó munkát kívánok az iroda élén. Kérdezem, hogy a bizottságok részéről van-e esetleg észrevétel? Nincs.

  Zakó László: A munkaanyagban van egy mondat az utolsó oldalon. A nagykanizsai iroda június óta folyamatosan 100 %-os eredményt ért el. Mi a fokmérője ennek a munkának? Van egy táblázat mellette. Én úgy látom, hogy az előző havi látogatottság vagy telefonforgalom, levelezés képezi az alapját a következő hónapnak, viszont a személyes azt jelenti, hogy aki oda belép, akkor itt Önök rovatolják, hogy bejött valaki és akkor ötösével kihúzzák, aki érdemben felvilágosítást kér - az is egy látogató vagy aki pénzt akar váltani a parkolóórához az is? Így van?

  Bali Veronika: Az első kérdésre válaszolva. A Turizmus Rt. általában kötelező feladatokat ír ki. Ennek a teljesítését méri. Időre kell ezeket teljesíteni. Másrészről telefonon ellenőriz, hogy felvesszük-e a televont, ott vagyunk-e. A beküldött munkákat is ellenőrzi, illetve a látogatottságot, és nekik is le kell adni. Ennek az összesítése, jobban mondva még a honlapra az adatfeltöltés, az információszolgáltatás, adatfrissítés mind hozzá tartozik, így mérik, pontozzák, és ennek alapján kapjuk az értékelést. A látogatottság úgy történik, hogy csak azokat húzzuk be, akik célirányosan hozzánk fordulnak, turisztikai kérdést tesznek fel vagy a szolgáltatásaink valamelyikét igénybe venni. Aki Horvátországba akar utazni vagy valutát váltani, őket nem jelezzük. Ugyanez érvényes a telefonon való megkeresésre is - aki érdemi információt kér, csak azt jelöljük be. Nem célunk az önbecsapás.

  Csordásné Láng Éva: Mint képviselő, és még inkább, mint intézményvezető szeretném köszönetemet kifejezni az iroda mindkét dolgozójának, hisz intézményünk kellően kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és ehhez nagyon sok segítséget kapunk az irodától és nagyon komoly szakmai segítséget a tanulóink gyakorlati képzéséhez.

  Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el ennek megfelelően a beszámolót és köszönjük meg az iroda munkatársainak az elmúlt időszakban végzett munkájukat.

   

  A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  153/2006.(V.30.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 2005. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. Köszönetét fejezi ki Bali Veronikának és munkatársának az elmúlt időszakban végzett tevékenységéért.

  Felelős: Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Bali Veronika irodavezető)

   

   

 3. Javaslat Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag megbízására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Horváth György: A Szociális és Egészségügyi Bizottságban Kelemen Z. Pál kiválása miatt egy képviselői hely megüresedett és erre Bicsák Miklóst javasoljuk.

Litter Nándor: Bicsák Miklós vállalja. Az egyeztetés megtörtént. Hozzászólás nincs. Kérem, döntsünk ennek megfelelően.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

154/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Kelemen Z. Pál képviselői megbízatásának megszűnése miatt a Szociális és Egészségügyi Bizottságban végzett feladatok további ellátására a bizottság tagjává 2006. június 1-jétől Bicsák Miklóst bízza meg.

 

 

 1. Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványa a belvárosban lévő régi, korszerűtlen hirdetődobozok, hirdetőtáblák elbontására vonatkozóan (írásban)

 

Szányiné Kovács Mária: Az elmúlt hónapban az előző közgyűlés óta történtek feladatok. A Fő úton és a Deák téren, ahol vitatott reklámhordozók vannak, táblázatok készültek fotóval, mindkét oldalról - az ismert és vélt tulajdonos megjegyzésével és azzal, hogy engedéllyel rendelkezik-e vagy nem. Mondhatom, hogy a Fő út 2., 4., 6., 7. számú épületek előtt, ahol öt db vitrin, táblák vannak engedély nélkül, és 2006. december 31-én jár le további három db vitrin és tábla. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy öt táblát, öt vitrint azonnal el lehet bontatni, a többit pedig december 31-e után. Tehát jövő évben azoktól is megszabadulhat az önkormányzat. Itt tartunk. Én azt kérem, hogy hozzunk határozatot arra vonatkozóan, hogy az engedély nélkül fennálló vitrineket elbonthassuk mielőbb, a többi hármat, ami december 31-ig engedélyezett, pedig jövő évben.

Dr. Horváth György: Egyetértek a határozati javaslattal. Azzal egészíteném ki a határozati javaslatot, ott ugyan van utalás az új alapokra helyezésről, de én a pályáztatást emelném ki. Tehát még azt is bevenném a határozati javaslatba, hogy milyenek legyenek a belvárosban és természetesen akkor, ha régen már a VIA által betervezett, illetve javasolt hirdetőtáblák a külterületeken is milyen formában jelenjenek meg és akkor egy tervezéssel, egy költséggel megoldható lenne. Nyilván ez a későbbiek feladata.

Bicsák Miklós: Akinek ezeken a táblákon kihelyezett reklámanyaga van, fizetessük meg velük, mert ők ezt használták. A világon mindenhol a reklámot meg kell fizetni. Vagy fizessenek érte, vagy szüntessük meg.

Cserti Tibor: Az előterjesztés nagyon indokolt volt. A Városvédő Egyesület több alkalommal szorgalmazta. Támogatjuk.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, fogadjuk el Szányiné Kovács Mária javaslatát, amely szerint az engedély nélkül építetteket azonnali hatállyal bontassuk el a VIA Kanizsa Kht-val, a december 31-ig engedélyben lévőket pedig a jövő évben bontsuk el - azzal a megjegyzéssel, hogy a belváros átalakítására vonatkozó tervnek megfelelően ott vannak hirdetőoszlopokra vonatkozó javaslatok is, tehát, hogy azoknak az elhelyezését kezdeményezhetik vagy kérhetik ezek a vállalkozók tehát, hogy megfelelő hirdetési felületet biztosítsunk a számukra, de már csak az új design-nak megfelelő oszlopok helyezhetőek el a városban. Kérem, hogy ezt így támogassák.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

155/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a belvárosban lévő engedély nélkül épített régi hirdetődobozokat és hirdetőtáblákat 2006. június 30-ig, a 2006. december 31-ig engedéllyel rendelkezőket pedig 2007. március 31-ig el kell bontani. A jövőben a vállalkozók megfelelő hirdetési felület biztosítása céljából a belváros átalakítására vonatkozó tervnek megfelelő új kivitelű hirdetőoszlopok elhelyezését kezdeményezhetik.

Határidő: 2006. június 30., illetve 2007. március 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető

Gáspár András ügyvezető)

 

 

 1. Automata mélyparkoló építése Nagykanizsán (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Tárnok Ferenc: Korábbiakban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egy területre bérleti szerződést kötött a TREVI SILO céggel ilyen automata mélyparkolók építése céljából Nagykanizsán. Ez felölelte az Erzsébet téri területet, illetve az OTP feletti Deák téri területet. A beruházó a tervezési munkálatokat elkezdte, az építési engedély kérelmet benyújtotta. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjét jelölték ki. Tervtanácsi állásfoglalás is született az ügyben. Az állásfoglalás is megemlítette, hogy az Erzsébet téren ne egy, hanem két ilyen mélyparkoló épüljön meg. Erre kérelmet nyújtott be a befektető és azt kéri a közgyűléstől, hogy hagyja jóvá, hogy az Erzsébet téri területen két mélyparkolót építhessen meg. Arra is hivatkozva, hogy a két mélyparkoló megépítését egy időben kívánja realizálni, így kisebb felfordulással jár a tér rekonstrukciója.

Litter Nándor: Hozzászólások nincsenek. Kérem, hogy támogassuk ezt a kérést e két határozati javaslat elfogadásával.

 

A közgyűlés 20 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

156/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért a Nagykanizsai 1. hrsz-ú ingatlanon további egy, azaz összesen 2 db mélyparkoló épüljön.
  2. egyetért azzal, hogy az ingatlan a 2. számú mellékletként becsatolt helyszínrajzon megjelölt területrészét bérbe adja a TREVI SILO – Magyarország Részvénytársaság számára Trevi Siló típusú automata mélyparkoló építése és üzemeltetése céljából.

A bemutatott dokumentációk és ismertetők alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés tervezetet a korábban megkötött szerződés szerinti kondíciókkal előkészítse és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság véleményezése után – aláírja.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 157/2006.(V.30.) – 158/2006.(V.30.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

A közgyűlés 159/2006.(V.30.) – 164/2006.(V.30.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.55 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. június 13. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június 13-i (Kedd) 8.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Karmazin József osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. A soron kívüli közgyűlés összehívására az első napirend miatt került sor, ugyanis a Kormány első lépésben döntött arról, hogy a tavalyi évben kezdeményezett “Megújuló energiák mintavárosa” című projektünk várhatóan támogatásra kerül. A tervezett támogatás 300 mFt körüli összeg és 15-éig a szükséges dokumentumokat el kell juttatnunk a kormányzati szervekhez. Ezt a körülményt kihasználva a többi sürgős napirendi pontot is előterjesztettem.

Zakó László: A múltkori közgyűlési határozattal részünkről úgy gondolom, már lezárt napirendi pontot, a 4-est, a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének visszahívását miért kell újra napirendre venni, amikor legutóbb szabályos körülmények között érvényes határozatot hozott a közgyűlés? Mi történt az elmúlt közgyűlési határozathozatal óta, ami indokolja a napirenden tartást, illetve az újbóli szavazást? Az MSZP-n belüli puccs második fordulójának szeretnénk itt teret adni zárt ülés keretein belül, vagy pedig mi van a háttérben?

Dr. Kolonics Bálint: Azt gondoltam, hogy végre jól hallom Polgármester Úr szavait és az 1. napirendi pont, ami tényleg indokolja a soron kívüli ülést, hiszen a határidő szorít, az 1. napirendi pontnál Polgármester Úr indokát is adta a soronkívüliségnek. Ennek ellenére azt látom, hogy a többi napirendi pontnál nincs indoka a soronkívüliségnek. Az soros, rendes ülésen is megtárgyalható lenne. Kérem Polgármester Urat, mielőtt itt szavazásra tenné fel a napirendek elfogadását, indokolja meg konkrétan mindegyik napirendi pontnál (2., 3., 4.), hogy mi a soronkívüliség indoka, és miért nem várhat ez a júniusi soros közgyűlésig.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Akkor indoklom. Segítséget kérek majd a “Szemünk fénye” pályázattal kapcsolatosan. A határidőt nem tudom pontosan, hogy mikorra kell benyújtani.

Palángi Krisztina: A “Szemünk fénye” programnak nincs korlátozott határideje, viszont azért javasolt minél előbb beadni, mert a rendszer úgy működik, hogy bejelentkezés után a bejelentkezés sorrendjében történnek majd ezek a felmérések és jelen információink szerint is már több száz önkormányzat bejelentkezett, így előfordulhat az, hogy csak nagyon későn kerül sor erre a felmérésre. Ezért szerettük volna gyorsan behozni, hogy minél előbb megtörténhessen ez a felmérés, hiszen itt napok is függhetnek attól, hogy hogyan regisztráljuk magunkat a közgyűlési határozatnak megfelelően, és regisztráció függvényében pedig akár heteket, hónapokat is csúszhat a felmérés.

Litter Nándor: A 3. javasolt napirendi ponttal kapcsolatosan régóta tervezzük a volt kastély eladását. Erre a legutóbbi héten érkezett egy ajánlat, ami közel ahhoz hasonló, mint amit az újbóli vagyonértékelésben a szakértő megállapított, de ahhoz, hogy ez az értékesítés, az ingatlan meghirdetése megtörténhessen, kell a közgyűlés döntése. Elvileg halasztható, de én úgy gondolom, hogy a gyorsaság ebben az esetben is fontos lenne. A 4. ponttal kapcsolatosan én nem értettem egyet a múltkori döntéssel, és a polgármesternek joga van ahhoz, hogy újra kezdeményezze ennek az ügynek a megtárgyalását. Hiesz Miklóst kérdezem, hogy nyílt ülés vagy zárt ülés tartását kéri-e?

Hiesz Miklós: Nyílt ülést kérek.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a 3. pontról a zárt ülés megtartásával kapcsolatban.

 

A közgyűlés 15 igen, 2 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy ennek megfelelően, hogy az 1., 2. és 4. napirendeket nyílt ülésen tartjuk, a 3. napirendet pedig zárt ülésen, fogadják el a napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 15 igen, 7 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. “Nagykanizsa a megújuló energiák mintavárosa” című Kohéziós Alap nagyprojekt előkészítésére vonatkozó pályázat benyújtása (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 3. “Szemünk fénye”- fűtési és világításkorszerűsítési országos programban való részvétel (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 5. Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének visszahívására (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kikiáltási árának csökkentésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. "Nagykanizsa a megújuló energiák mintavárosa" című Kohéziós Alap nagyprojekt előkészítésére vonatkozó pályázat benyújtása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A bevezetőmben már indokoltam a napirendi pont szükségességét.

Palángi Krisztina: Röviden a kiosztott anyagokhoz kapcsolódóan: kipostázásra került egy anyag, akkor még a két bizottság – Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság – még nem tárgyalta. A bizottságok javaslatának megfelelően egységes szerkezetbe foglaltuk a módosításokat, és ez került a mai nap kiosztásra. Röviden elmondanám a változtatásokat. A 3. oldalon a “Kalina” technológiáról van szó, és többen nehezményezték, hogy nem ismerik ezt a technológiát, ezért egy rövid egyoldalas kiegészítést adtunk ehhez az anyaghoz. További változtatások történtek a határozati javaslat 1. pontjában. Ezek a változtatások aláhúzásra kerültek a javított változatban. Az első határozati javaslatnál az előkészítés összköltsége nem haladhatja meg a 415 mFt-ot. Ebből azért került megosztásra 400 mFt-os projektköltség és a 15 mFt-os projektmenedzserek költsége, ami tartalmazza a dologi és a személyi jellegű kiadásaikat is, mivel az elszámolható költségekkel kell elszámolnunk a minisztérium felé. Tehát azt külön kellett nevesítenünk. A határozat elfogadása minősített szótöbbséget jelent ugyancsak az első határozati javaslatnál. Ez a változtatás történt. A 4. határozati javaslatnál történt egy olyan beszúrás, mely szerint a kivitelezésre vonatkozó támogatási szerződés megkötése előtt kell felülvizsgálni a határozati javaslatot. Ezt azért kell megtenni, mert röviden arról szól a dolog, hogy most az előkészítésre beadunk egy pályázatot, az előkészítésre vonatkozóan kötünk egy támogatási szerződést, majd előkészítjük a programot. Ez az a bizonyos 400 mFt-os összeg, utána pedig beadjuk a megvalósításra vonatkozó pályázatot, az újabb támogatási szerződést eredményezhet. Ez a második támogatási szerződés lesz az, ami előtt egy felülvizsgálatot kell majd a közgyűlésnek megtennie.

Litter Nándor: Bizottságok vezetőit kérdezem, hogy van-e az előterjesztéstől eltérő vélemény? Nincs.

Papp Nándor: Miután Környezetvédelmi Bizottság is vagyunk, nagyon sérelmezi a bizottság, hogy ezt a napirendi pontot gyakorlatilag nem tárgyalta meg, mert a bizottsági ülésre nem kaptuk meg az anyagot. és igazából az SZMSZ alapján nem is szabadna tárgyalnia a közgyűlésnek ezek után ezt a dolgot. Én elfogadom, hogy 15-e a határidő, de végre már rendet kellene tenni, hogy ne történjenek ilyen dolgok itt. Súlyos milliárdokról van szó.

Palángi Krisztina: Annak, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra nem került bevitelre az anyag, egy oka van, hogy ez az anyag ugyanebben a formátumban benyújtásra került 2004. decemberében. Jelen információim szerint akkor tárgyalta a bizottság és a közgyűlés is, és jelen esetben csak pénzügyi változások vannak. Tehát a technológiában, műszaki dolgokban semmiféle változás nem történt azóta.

Cseresnyés Péter: Erre a válaszra reagálnom kell. Ha öt évvel ezelőtt tárgyaltuk volna, akkor nem kötelező bevinni az adott bizottságra? Ez nonszensz, én úgy gondolom. Azt hiszem, hogy ennek a bizottságnak meg kellett volna tárgyalni. Ha összességében nézzük, több mint 13 milliárd forintos beruházásról van szó. Ez még akkor is nagyon súlyos tétel, ha tudjuk, hogy ennek a nagy részét európai uniós forrásból tudja megoldani a város. 13 milliárdról, majdnem egy megyei jogú város évi költségvetéséről fogunk most dönteni, pontosabban annak az elindításról. Nem akarom elhinni, hogy el lehet fogadni azt, hogy egy szakbizottság, aminek meg kellett volna tárgyalni a közgyűlés előtti időszakban ezt az anyagot, ne tudjon erről véleményt alkotni.

Litter Nándor: Én úgy gondolom, hogy most technikai döntést kell hoznunk, hiszen valóban megtárgyaltuk már ezt az anyagot komplett terjedelmében. Most ezeknek az adatlapoknak az újbóli kitöltése a feladatunk, hogy végleges döntést hozzanak erről a pályázatról.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, hogy nagy fontosságú dologról van szó, és nemcsak Nagykanizsa városról, hanem regionális szintű kiemelt feladatról van szó. Előzménye mindenki számára ismert. Gyakorlatilag megvan az a faja háttér támogatottsága a régióban is. Én úgy gondolom, hogy megvan a kutatómunkához is az a fajta szellemi háttér, hogy eséllyel pályázhatunk az EU forrásokra. Nagyon fontos dolog a fokozatosság és csak addig menjünk előre a megvalósításban majd, ameddig annak reális alapja van, ezért nagyon fontos a 4. határozati javaslat elfogadása is. Meggyőződésem, hogy ez komplex dolog, és a gyakorlatban Nagykanizsa városban nem fog mindegyik megvalósulni. Ettől függetlenül legyünk optimisták legalább, merjünk nagyot álmodni. Ha már beadunk egy pályázati anyagot, akkor célszerű legalább magyarosan megfogalmazni. Javaslom az 1. határozati javaslat esetében a harmadik bekezdésnél a “hogy” szót elhagyni. Ezzel együtt, ha valaki elolvassa, akkor az tökéletesen értelmetlen. Tehát felhatalmazza Litter Nándor polgármestert a pályázati dokumentáció és a kapcsolódó támogatási szerződés aláírására.

Dr. Horváth György: A komplex fejlesztés részletesen indokolt. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a jelenlegi kiinduló kutatások és az iskolaprogram - itt gondolok a Zsigmondy-Széchenyi telephelyre -, ez tovább segíti azt, hogy a szellemi tőke is …… sikeresen tudja működtetni ezt a rendszert. Ezért javaslom az elfogadását.

Cseresnyés Péter: Most látom, hogy nekem két anyagom van. Kaptam egyet a postámmal, és most is kaptam egyet. Mi a kettő között a különbség?

Litter Nándor: Elmondta már Palángi Krisztina a bevezetőjében, de megismételjük.

Palángi Krisztina: Ami fontos, a határozati javaslatokban történt változás. Az 1. számú határozati javaslatnál a korábban kiadott anyagban 400 millió Fnt szerepel összköltségként. Ez módosítva lett 415 millió forintra, és ezt lett szétbontva 400 millió Ft-os projektköltségre és 15 millió Ft-os projektmenedzseri költségre. Ezen kívül az 1. pontban még változott annyi, hogy az egyszerű szótöbbség helyett minősített szótöbbség kell. Illetve a 4. határozati javaslat annyiban, hogy a támogatási szerződés megkötése előtti felülvizsgálat elé beszúrásra került a kivitelezésre vonatkozó kifejezés.

Papp Péter Pál: Az elején csak annyit jeleztem, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 7 igen, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést. Azért kértem mégis szót, mert két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik kicsit magyarázat Papp Nándor képviselőtársam felé, hogy az egy jogtechnikai kérdés, hogy az Ő bizottságuk miért nem tárgyalta vagy miért 2004-ben. Ez valójában tényleg most csak pénzügyi változást hoz. Szeretném azért aláhúzni azt, hogy nyilván ezt az egész projektet a környezetvédelmi előírások betartása vagy környezeti hatás vizsgálatok nélkül én azt gondolom, hogy megvalósítani nem lehet és nem szabad. Annyiban azért szeretném megnyugtatni képviselőtársamat és másokat is, hogy maga ez a 400 milliós pályázat előkészítési alapforrás, ami rendelkezésre áll a költségvetési sorokban, 28 mFt-os tartalmaz nevesítve környezeti hatásvizsgálatok készítésére. Azt, hogy most nem került a bizottság elé, nem azt jelenti, hogy ennek a környezeti hatásaival nem kívánunk foglalkozni. Egy pályázat előkészítésére szolgál most ez a 400 mFt-os, pontosabban az új korrekció szerint 415 mFt-os forrás, ami a 2007-2013-as Nemzeti Fejlesztési Terv második ciklusában megvalósuló 10 milliárdot meghaladó beruházás előkészítését jelenti. Ennek, ha csak azt mondom, hogy több mint 12 milliárd, az is óriási, ha azt mondom, hogy Zala megye ebben a ciklusban két ilyen nagy projektben részesül és az egyik ez, akkor azt hiszem, hogy ezt nekünk mindenképp támogatni kell.

Röst János: Ezt a beterjesztést 2004. novemberében tárgyalta a közgyűlés. Akkor döntött, majd azt követően beterjesztésre került e mellett még egy másik projekt, a szennyvízprojekt szintén a Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz. Az első húszban két kanizsai projekt került be, ami azt jelenti, hogy ha a megyéket - 19 megye van – nézzük, és ha Zala megyében nem lenne más város, csak Nagykanizsa, akkor is egy dicséretes dolognak értékelném. Így viszont egy projektünk tudott nyerni, és azt is fantasztikusnak tartom. Így a másik projektünk kimaradt a döntésből. Ez lényegében megismétlése, tehát nem új anyagról van szó. Én úgy gondolom, akik ebben közreműködtek, részt vettek az előtárgyalásokban, azoknak ezt tudniuk kell, hogy ezt az anyagot megtárgyaltuk, elfogadtuk. Nem egy új szakmai vitáról kell most itt dönteni, hanem azokról a korrekciókról, hogy a benyújtás ismét szakszerű lehessen. Egyébként 2007-2013-ig Nagykanizsa városnak a lehetőségei között az egyik olyan jelentős téma ez, amiben Nagykanizsa város kitörési pontot jelenthet. Úgy gondlom, hogy ezt közfelkiáltással kellene megszavazni. Mindenkit arra kérek, hogy támogassa a projektet.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, szavazzanak a határozati javaslatokról így együtt azzal a módosítással, amit Cserti úr tett és a most kiadott módosítottat, tehát amelyben a 415 mFt-os összeg szerepel.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

165/2006.(VI.13.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Határidő: 2006. június 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  1. az 1. pontban rögzített pályázathoz a szükséges legfeljebb 100.000 ezer Ft. saját erőt a 2007-2008-2009 évi költségvetési rendeletében az alábbi bontásban biztosítja:
  2. Összköltség Saját erő

   2007: 96.970 ezer Ft 24.243 ezer Ft

   2008: 288.423 ezer Ft 72.105 ezer Ft

   2009: 14.607 ezer Ft 3.652 ezer Ft

   Összesen: 400.000 ezer Ft 100.000 ezer Ft

  3. A projekt megvalósításához szükséges projektmenedzseri költségekre további 15.000 ezerFt saját erőt biztosít az alábbi éves bontásban
  4. 2007: 3.750 ezer Ft

   2008: 10.500 ezer Ft

   2009: 750 ezer Ft

   Összesen: 15.000 ezer Ft

   Határidő: 2006. június 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető

   Tóthné Krémer Mária, Kontrolling Osztály vezetője)

  5. A pályázat pozitív elbírálása esetén fenntartja a kivitelezésre vonatkozó támogatási szerződés megkötése előtti felülvizsgálatának a jogát, mivel a fejlesztés jellegénél fogva egymásra épülő ütemekből áll, így a fejlesztés további lehetőségei nagyban függnek az első ütemben elkészülő megvalósíthatósági tanulmányok következtetéseitől.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. “Szemünk fénye”- fűtési és világításkorszerűsítési országos programban való részvétel (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Palángi Krisztina: Az előterjesztés elég részletesen taglalja magát a programot, tehát arról nem szólnék. Röviden csak annyi, hogy itt is tett változtatásra javaslatokat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, ezeket szeretném elmondani. A kiosztott táblázatban történtek változások, mégpedig az, hogy a fűtés és a világítás felülvizsgálatát minden intézményben fel kívánjuk újra mérni. Ennek kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy volt már fűtéskorszerűsítési program. Annyiról van szó, hogy eddig csak a kazánok cseréje történt meg, és a komplett hálózat változtatása, illetve megújítása nem történt meg, ezért van szükség a fűtés és a világítás korszerűsítésének felülvizsgálatára is. Maga a vizsgálat ingyenes, semmiféle következménnyel nem jár. Csupán további lehetőséget ad arra, hogy a vizsgálat eredményének függvényében további döntések alapján esetleg további intézmények kerüljenek ilyen szempontból energetikai korszerűsítésre. További kiegészítés volt még, hogy az orvosi rendelőket, illetve kollégiumokat is vegyük be ebbe a programba. Ha ezzel a változtatással elfogadja a képviselőtestület, akkor természetesen ez így fog bemenni.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak az a kiegészítése volt, hogy az orvosi rendelők és a kollégiumok esetében is történjen meg a vizsgálat. Azt kérnénk, hogy ez kerüljön be.

Litter Nándor: Egy kollégiumot tartunk fenn, szerintem az bent volt az első lépésben. A másik kettőt nem mi üzemeltetjük, a főiskola üzemelteti, de beilleszthetjük.

Sajni József: Úgy gondolom, hogy a programban való részvétel rendkívül fontos annak ellenére, hogy az önkormányzat ebben a ciklusban rendkívül sokat, sok százmilliót fordított arra, hogy az intézményekben és másutt is a világítás és a fűtés korszerűsítésre kerüljön. Ennek ellenére, ha megnézi valaki ezt a táblázatot, ami az utolsó oldalon van, abból az tűnik ki, hogy ez a sok szürke mező azt jelzi, hogy még mindig ennyi helyen ennek ellenére is vannak problémák, és azt hiszem, hogy ha – minden intézményre gondolva – a világítás vagy a fűtés esetén tovább korszerűsödik, akkor egyrészt ez egy egészségesebb intézményt biztosít, illetve a gyerekek számára ez egy egészségesebb környezetet biztosít, és természetesen egy komfortosabb intézményt biztost, és azt hiszem, hogy a XXI. században ez alapvető követelmény. Örülök neki, hogy egyáltalán ez a program folytatódik.

Dr. Kolonics Bálint: Úgy látom, hogy ez az előterjesztés két lényeges részből tevődik össze, és tulajdonképpen az első részéről beszélünk leginkább, tehát arról, hogy ez a felmérés elkészüljön ezeknél az intézményeknél. A határozati javaslat is két pontból áll. A 2. pont pedig már azt tartalmazza, hogy előterjesztést készítsen a polgármester a döntés érdekében a felmérés ismeretében. Azt tartanám célszerűnek, hogy döntsünk az 1. pontról, készíttessük el a felmérést, és ne előterjesztés kerüljön a közgyűlés elé, hanem egy tájékoztatás arról, hogy a felmérés milyen eredménnyel zárult, és a közgyűlési akaratnak megfelelően akkor bízza meg a közgyűlés a polgármestert azzal, hogy készítsen esetlegesen előterjesztést. Nyilvánvaló, hogy itt létrejön valamilyen fajta szerződés, és kötve vagyunk a felmérést készítő cég felé, de megkérdezném azt, hogy mennyibe kerül ez a felmérés? Adott esetben mennyibe kerül majd az nekünk, ha kilépünk ebből a megoldási lehetőségből, és esetleg más irányba indulunk el? Nem szeretném azt, hogy most bekorlátozódnánk csak egy lehetőség felé, hiszen ha itt a finanszírozást megnézzük, ez egy olyan fajta konstrukció lesz, ahol a beépítésre kerülő eszközök használatáért az önkormányzat bérleti díjat fizet. Tehát ezt érdemes lenne majd átgondolni. Azt gondolom, hogy egy ilyen előterjesztés – lehet, hogy részletes a tekintetben, hogy a felmérés elkészül, de a jövőre nézve nem tartalmaz olyan információkat, ami alapján lehetne erről dönteni. Tehát azt javasolom, hogy külön szavazzunk, és leginkább csak az 1. pontról szavazzunk, a 2. határozati javaslat pedig az legyen, hogy a felmérést Polgármester Úr terjessze a közgyűlés elé.

Röst János: Annyival egészíteném ki Kolonics Bálintot, hogy előterjesztést mindenképpen kell készíteni, hiszen az is egy előterjesztés, ha egy tájékoztatót csatol be Polgármester Úr. Emellett a konzorcium vélhetőleg tesz egy ajánlatot, aminek a megvitatása szintén fontos, tehát úgy gondolom, ha csak arról szól a történet, hogy beterjeszt egy tájékoztatót, amiben leírja a beterjesztő, hogy mire jutott a felülvizsgáló, és nem tesz hozzá semmifajta ajánlatot, akkor az egy kicsit furcsa megoldás ebből a szempontból. Azt javasolnám, hogy így fogadjuk el, az előterjesztésnek viszont – ahogy képviselőtársam mondta – lehet az része, hogy alternatív lehetőségeket beépítsen. Tehát így elfogadnám a véleményét. Volt több felmérés, tehát több cég próbálkozott már ennek a megoldásával, őket is meg lehet keresni, de akár ki lehet írni egyéb közbeszerzési eljárást is, de ahhoz, hogy döntési helyzetbe kerüljünk, legalább egy fél ajánlatát kell tudni, hogy mihez képest tartjuk soknak vagy kevésnek magát a megoldási javaslatot.

Litter Nándor: A magam részéről el tudom fogadni Kolonics Bálint javaslatát, mert én egyébként így is értettem ezt az egészet, tehát nem gondolom, hogy egy egyirányú utcába kellene beleszaladni, ha ez a felmérés elkészül.

Polai József: Nem tudom, hogy véletlenül marad-e ki vagy ott már nem kell megoldani ilyen problémát, a Pipitér Óvodának tulajdonképpen a két telephelye és maga a fő hely – három helyen működik –, nem látom benn a Nagyrác úti telephelyen, van-e ilyen megoldásra szükség. Lehet, hogy nincsen, vagy miért nem szerepel? Az iskolát látom, de magát az óvodát – ott lehet az, hogy mivel a két intézmény egy épületen belül működik …

Litter Nándor: Az egy rendszernek számít.

Polai József: De a Nagyrác úti kimaradt.

Litter Nándor: Akkor egészítsük ki ezzel. Akkor a 2. pontot azzal javasolnám módosítani, hogy a polgármester terjessze tájékoztató jelleggel az elkészült felmérést a közgyűlés elé, és esetlegesen tegyen javaslatot a további lépésekre. Kérem, hogy ennek a módosításnak megfelelően a két határozati javaslatot fogadjuk el.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

166/2006.(VI.13.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy a mellékelt – az elhangzott módosító javaslatokat is figyelembevéve – intézménylista alapján az Önkormányzat részt vegyen a “Szemünk fénye” programban és igénybe vegye a konzorcium által szervezett világítási és fűtési rendszer korszerűsítésére vonatkozó felmérést.
  2. Határidő: 2006. szeptember 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Karmazin József Városfejlesztési Osztály)

  3. felkéri a polgármestert, hogy a konzorcium által készített felmérést tájékoztató jelleggel – az esetleges további lépésekre vonatkozó javaslatokkal együtt – terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József Városfejlesztési Osztály)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének visszahívására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Hiesz Miklós ügyvezető

 

Litter Nándor: Április hónapban tárgyalta a közgyűlés a Gazdaságfejlesztő Kht. tevékenységét. Ebből az anyagból megállapításra került, hogy elég szerény eredményeket ért el az adott időszakban a Gazdaságfejlesztő Kht. Ekkor kaptam azt a feladatot, hogy tegyek javaslatot arra, hogy a Kht. jövőbeni működése hogyan alakuljon. Ezt a javaslatomat a legutóbbi, május 30-ai közgyűlésen előterjesztettem, ezzel a közgyűlés nem értett egyet. Továbbra is tartom azt az álláspontomat, hogy változtatni kell ezen a működési formán a leírtak szerint. A magam részéről úgy látom, hogy sem a helyi vállalkozókkal való kapcsolattartás, sem az Ipari Parkba történő betelepítés vonatkozásában Hiesz Miklós úr az én általam elvárt színvonalon nem tudta ellátni ezt a feladatot, ezért teszek javaslatot erre a megoldásra, amit a határozati javaslat tartalmaz.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 3 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett nem támogatja a határozati javaslatot.

Dr. Kolonics Bálint: Amennyiben más bizottsági vélemény nincs, úgy nagyon röviden kifejteném a magam véleményét. Azt néztem az előterjesztésben, hogy mi a módosítás, illetve a különbség ahhoz képest, amit már tárgyaltunk, és ezt nem azért néztem, mert Polgármester Úrnak nincs joga még egyszer visszahozni ezt az előterjesztést, joga van még egyszer visszahozni, azon túl, hogy a soronkívüliség indoka nélkül soron kívül nincs joga visszahozni az SZMSZ szerint, viszont elvártam volna azt, ha egyszer már érdemben valamennyire tárgyalt erről az előterjesztésről a közgyűlés, hogy valamiféle megoldás alakuljon ki ebben az ügyben a Kht. körül, akkor legalább valami munka lett volna, és annak eredményeként egy új előterjesztést került volna elénk. De úgy látom, hogy semmi. Ezért mondtam a bizottsági ülésen is, hogy még egyszer elismételjem azt, hogy milyen irányba kellene megvizsgálni a Kht. működését, illetve az ügyvezető személyének alkalmasságát, illetve alkalmatlanságát – egyedül elmondtam volna a bizottsági ülésen, egyedül lettem volna a véleményemmel, mert úgy gondolom, hogy megint egy száraz előterjesztés került elénk, aminek egy célja van, mégpedig Hiesz Miklós személye Polgármester Úrral szemben. Ez a véleményem. Nyilvánvaló, aki az aktuálpolitikát figyeli és elolvassa a Zalai Hírlapot is, az nagyon jól látja, hogy mely platformba igyekszik Hiesz Miklós és melyikbe Polgármester Úr, tehát nem gondolnám azt, hogy itt a közgyűlést kellene erre felhasználni, hogy személyeskedjünk, és megint egy személyes döntést hozzunk csak azért, mert.

Litter Nándor: Ezt szeretném visszautasítani. Tehát Hiesz Miklós a legjobb tanú arra, hogy én ezt a véleményemet, amit az előbb összefoglalóan elmondtam, nem akkor fogalmaztam meg először, amikor tudomást szereztem arról, hogy Neki a helyi MSZP milyen szerepet szán a következő közgyűlésben. Tehát ezt szeretném visszautasítani nagyon határozottan, mert én nem ilyen ember vagyok, hogy ilyen kicsinyes bosszút állnék bármin is. Ezt a véleményemet korábban kialakítottam, nem kívánok ebben az ügybe belemenni ilyen módon.

Dr. Szabó Csaba: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a bizottsági elnökök a közgyűlésen ismertetik a bizottság álláspontját. Erre szorítkoznék. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság kompetenciája arra szorítkozik, hogy a megtárgyalhatóságra vonatkozóan foglaljon állást. E tekintetben a bizottság 5 igennel, 1 ellenszavazattal az előterjesztést megtárgyalásra alkalmasnak találta.

Dr. Fodor Csaba: Ha a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, mint az SZMSZ-ünk szerint és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatásköre szerint e kérdésben illetékes bizottság az előterjesztést nem támogatja, akkor az lenne az illő, ha az előterjesztő ezt levenné. De ha ilyen személyes érdekek fűződnek hozzá, akkor persze, hogy nem fogja ezt megtenni. Nem értem meg, el se fogadom, csak hát beszélgessünk. Azért azt látni kellene Polgármester úr, hogy én valamikor, több éve kezdeményeztem egy olyan önálló képviselői indítványt, aminek a lényege az lett volna, hogy ennek a két gazdasági társaságnak a működését vessük össze, vizsgáljuk meg, és vonjuk össze ezt a két céget. Akkor Ön és a többsége természetesen nem támogatta, mert akkor kellett kinevezni Szányiné Kovács Mária fiát. Így volt ez megcsinálva, mindannyian tudjuk, akik itt ülünk. Csak el kell mondani az igazságot. Tehát ez nem történt meg, és valami oknál fogva Ön idehozza ezt az előterjesztést. Azt hiszem, hogy anélkül, hogy a két céget ne vizsgálnánk meg, és a két cég sorsáról ne döntenénk, így ebben a kérdésben ma felelősen és tisztességgel döntést nem lehetne hozni. És megint Szányi Gábort kívánná kinevezni most akkor pályázat nélkül Polgármester Úr. Arra kérem, hogy ezt vegyük le napirendről, nézzük meg valóban a két cég működését, nézzük meg, hogy hol vannak azok a hatáskörök, feladatok, amelyek alapján a két cégből egyet tudunk létrehozni, legyen egy cég, pályáztassuk meg az ügyvezetését, vagy nem, találjunk egy alkalmas embert, aki ezt a céget működtetni fogja megfelelően.

Cseresnyés Péter: Politikai véleményt nem akarok mondani, mert azt, amit Kolonics képviselőtársam elmondott, én is vallom, és én is így gondolom, viszont más oldalról megközelítve szeretnék néhány gondolatot mondani ez ügy kapcsán. Akkor, amikor ez a két cég különvált vezetői szinten, mert valamikor – ha jól emlékszik mindenki – egy vezetés alatt működött mind a Kht., mind a Kft., már akkor az ellenérzésemet elmondtam az akkor közgyűlésen. Nem tartottam jónak a két cég különválasztását – két szempontból. Az egyik szempont az, hogy nem volt koordináció a működtetés és a különböző vállalkozások letelepítése, idecsalogatása között. A másik oka pedig az volt, hogy azzal, hogy két ügyvezetőt neveztünk ki, ha mást nem, csak takarékossági okokat nézünk, súlyos százezreibe, millióiba fog kerülni a városnak. Sajnos ez bekövetkezett. Igazán a két cég külön eredményesen nem tudott működni. Itt most nem akarom egyik, vagy másik céget külön-külön kritizálni. Ennek a két cégnek együttes munkáját mondom, hogy eredményt, komoly sikereket nem tudott felmutatni. Abban az esetben, ha Polgármester Úr ezt a napirendi pontot úgy hozta volna ide, hogy a Kht-nak keresünk helyet – úgy, hogy önálló vezetése ne legyen – valamelyik meglévő intézményünkben, vagy pedig valami meglévő gazdasági társaságunkban, hogy ezt a tevékenységét tovább folytassa, azt gondolom, meg is szavaztam volna ebben az esetben ezt a határozati javaslatot. De itt én is azt látom, hogy egy személy visszahívásáról van szó. Ezt ebben a formájában nem tudom támogatni. Azt tudnám támogatni tehát, ha megtalálnánk a Kht-nak a helyét, de nem úgy, hogy most visszatesszük a Kft. égisze alá, ugyanis nem látom megfelelőnek a Kft. jelenlegi ügyvezetőjének a keze alatt ennek a Kht-nak a működését. Azt gondolom, hogy jobb helye lenne ennek akár az Ingatlankezelési Intézmény keretén belül, akár a Via Kanizsa Kht-n belül, de igazán az lenne a legjobb, ha az egészet, már a Kft. és a Kht. tevékenységét is valamelyik intézményünkbe, vagy valamelyik gazdasági társaságba integrálva tudnánk a továbbiakban működtetni. Ezt ezért nem tudom támogatni. Javaslom Polgármester Úrnak, hogy vonja vissza, és abban az esetben, ha a Kht. és a Kft. további működésének egy jó megoldását tudja előterjeszteni, azt meg is fogom szavazni.

Litter Nándor: Ez a javaslat arról szól, hogy a Kht-ban vannak még feladatok, amelyeket elindítottunk – két pályázat. Ezt végig kell vinni, tehát a Kht-t addig megszüntetni nem lehet. A Kht. formát egyébként is át kell alakítani – ezt tudja mindenki, aki itt ül. A magam részéről olyan fontosnak tartom – egyébként, ha nem tartanám fontosnak, nem is foglalkoznék vele ilyen módon – a gazdaságfejlesztő tevékenységet, hogy a magam részéről nem tudom azt elképzelni, hogy ez például az Ingatlankezelési Intézmény vagy más szervezetünk keretei között működjön, mert ez a város számára rendkívül fontos dolog, ezt inkább még fejleszteni, erősíteni kellene. Pontosan ezért kezdeményezem ezt a dolgot, amit itt leírtam.

Halász Gyula: Egyetértek Cseresnyés Péterrel, el kell kerülni, hogy a napirendi pont kapcsán politikai vélemények essenek döntően latba. Van egy előterjesztés, a szakmai részével kell foglalkozni, és Polgármester Úr nem először terjeszti elő ezt a napirendet. Zárt ülésen meg is indokolta, hogy mi ennek az előterjesztésnek a tartalmi része, mi az indoka. Nem hiszem, hogy most ezzel különösebben foglalkozni kellene. Egy tény, hogy mind a lakosság részéről, mind a vállalkozók részéről az Ipari Park területén a gazdaságfejlesztésben, a munkahelyteremtésben többet várt el Polgármester Úr, többet vár a város lakossága. Azt gondolom, hogy ezek elvárások így nem teljesültek. Nem tudom, hogy Polgármester Úrhoz hány tárgyalópartnert vitt Hiesz Miklós, illetve milyen tárgyalásokra került sor, de nyilván Nála, mint a város vezetőjénél egy személyben csapódtak le ezek a megkeresések, vagy nem megkeresések. Úgyhogy azt szeretném kérni mindenkitől, hogy tárgyszerűen, tartalmi kérdésekkel foglalkozzunk, és ne pedig politikai dolgokkal.

Dr. Kolonics Bálint: Halász Gyula hozzászólása kapcsán jutott eszembe egy tartalmi kérdés, mégpedig az, hogy ez most mibe kerül nekünk, és mibe kerül az, ha Hiesz Miklós marad, és mibe kerül az, ha Hiesz Miklóst felmentjük, és ha Szányi Gábor díjazás nélkül fogja ezt a funkciót ellátni?

Litter Nándor: Tudunk erre válaszolni? Nagy vonalakban természetesen, mert ez kiszámításra nem került.

Bodzai Tiborné dr.: Csak arra tudok válaszolni, hogy mibe kerül ez akkor, ha Hiesz Miklóst visszahívja a közgyűlés. Az egy évi átlagkeresetébe és a járulékaiba. Az, hogy a működés mennyibe kerül, ez talán gazdasági kérdés, nem tudom.

Litter Nándor: Hisz Miklóst kérdezem, hogy kíván-e szólni.

Hiesz Miklós: Köszönöm, nem.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy szavazzunk a határozati javaslatokról. Külön teszem fel ezeket szavazásra. Szavazzunk az. 1.a. pontról.

 

A közgyűlés 15 igen, 7 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 1.b. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 16 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 2. határozati javaslatról kérem, hogy szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

167/2006.(VI.13.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. Hiesz Miklóst a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői tisztségéből visszahívja és a társaságnál fennálló munkaviszonyát a Mt. 88. §. (2) bekezdésének rendelkezései szerint 2006. június 30-i hatállyal megszünteti.
  2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek alapján a munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

  3. Szányi Gábort a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Kft. ügyvezetőjét 2006. július 1. naptól kezdődően külön díjazás nélkül megválasztja a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői tisztségére is. A kht. vezető tisztségviselői jogviszony a kht. folyamatban lévő pályázatainak idejére, de legkésőbb 2009. június 30-ig tart.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek alapján a munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2006. július 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szányi Gábor ügyvezetőt, hogy a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. további működtetésének feltételeit munkálja ki.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Szányi Gábor ügyvezető

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 168/2006.(VI.13.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 8.55 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. június 27. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június 27-i (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Cseresnyés Péter, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Litter Nándor, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Andrasek Beáta irodavezető, Deák Tamás osztályvezető, Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Palángi Krisztina irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezető, Gáspár András ügyvezető, Szányi Gábor ügyvezető, Polai György Nk-i Kistérség Többcélú Társulása képviseletében, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya Alapellátási Intézmény vezetője

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozat kihirdetése következik:

 

Javaslat az Ipari Park és Logisztikai Központ területén található nagykanizsai 649/22. hrsz-ú és 649/29. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére

 

159/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg az önkormányzat és az AGE Quod Agis Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. között az Ipari Park területén található nagykanizsai 649/22 hrsz-ú, 3.024 m2 és a nagykanizsai 649/29 hrsz-ú 8.976 m2 területű ingatlanokra fennálló valamennyi megállapodás alapján, hogy az Önkormányzatnak van-e az előterjesztésben szereplő javaslathoz képest kedvezőbb lehetősége a szerződéses kapcsolatok megszüntetésére. Amennyiben van ilyen lehetőség, úgy az erre vonatkozó javaslatot a közgyűlés elé kell terjeszteni.
  2. Határidő: 2006. június 30.

   Felelős : Dr. Szabó Csaba bizottsági elnök

   (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

  3. Amennyiben a szerződéses kapcsolatok megszüntetésére az Önkormányzat számára az előterjesztéshez képest kedvezőbb módon nincs lehetőség, úgy

  1. a közgyűlés egyetért az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet megkötésével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint eladó, az AGE Quod Agis Bt. mint jogosult és a KANIZSA SZEMFÜLES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint vevő között, amely szerint:
  2. az Önkormányzat felbontja az AGE Quod Agis Bt.-vel 2003. június 19-én kötött, nagykanizsai belterület 649/15. és 649/29. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó opciós jogot biztosító, 2004. március 04-én módosított szerződést,
  3. a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. az AGE Quod Agis Bt.-nek a vele szemben fennálló 7.060.258. Ft tartozást az Önkormányzatra engedményezi 7.060.258. Ft vételárért, a Gazdaságfejlesztő Kht. az AGE Quod Agis Bt.-nek a vele szemben fennálló 1.268.463 Ft tartozást az Önkormányzatra engedményezi 1.268.463 Ft vételárért; így az AGE Quod Agis Bt.-nek az Önkormányzattal szemben fennálló összes tartozása 8.940.782,- Ft,
  4. az opciós szerződés felbontása miatt az Önkormányzat tartozik az AGE Quod Agis Bt.-nek az általa már kifizetett 11.818.804,- Ft vételár előleggel,
  5. a c.) és d.) pontban leírtak alapján az Önkormányzat tartozik az AGE Quod Agis Bt.-nek 2.878.022,- Ft-tal,
  6. az e.) pontban rögzített követelést az AGE Quod Agis Bt. a KANIZSA SZEMFÜLES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re engedményezi,
  7. az AGE Quod Agis Bt. az a.) pontban részletezett opciós jogot átruházza a KANIZSA SZEMFÜLES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re,
  8. a KANIZSA SZEMFÜLES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megveszi az Önkormányzattól a nagykanizsai belterület 649/22. és 649/29. hrsz-ú ingatlanokat a b.) pontban részletezett opciós szerződésben meghatározott 13.172.184. vételáron. Az Önkormányzat az f.) pontban vevőre engedményezett összeget a vételárba beszámítja, így a fennmaradó fizetendő összeg 10.294.160,- Ft.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

 

Nagykanizsa 1970 hrsz-ú, régi piac tulajdoni helyzetének rendezése

160/2006.(V.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa, belterület 1167/1/A/3. hrsz-ú, valóságban Erzsébet tér 17. szám alatt lévő földszint 3. alatt található, valamint a Nagykanizsa belterület 19/1/A/1. hrsz-ú, valóságban Király u. 53. szám alatt található üzlethelyiségek együttes, zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítéséhez. Kikiáltási árként bruttó 56.372.400,- Ft-ot (46.977.000,- Ft + ÁFA) állapít meg, egyben hozzájárul ahhoz, hogy ellenértékként a vételárba beszámításba kerüljön 41.758.500,- Ft + ÁFA értékű csereingatlan, 5.218.500,- Ft + ÁFA készpénz megfizetésén felül.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa, belterület 989/1/A/2. hrsz-ú, Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. szám alatt lévő 64 m2 nagyságú üzlethelyiség zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítéséhez. Kikiáltási árként bruttó 18.282.000,- Ft-ot (15.235.000,- Ft + ÁFA) állapít meg, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a vételi jogot elnyerő a vételár összegét az alábbiak szerint fizesse meg:

 

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa, belterület 2451. hrsz-ú, Nagykanizsa, Katona József u. 1. szám alatt lévő lakóházban lévő 126,61 m2 nagyságú lakás zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítéséhez. Kikiáltási árként bruttó 22.020.000,- Ft-ot (18.350.000,- Ft + ÁFA) állapít meg, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a vételi jogot elnyerő a vételár összegét az alábbiak szerint fizesse meg:

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa, belterület 1188/3/A/5-6. hrsz-ú, Nagykanizsa, Fő út 7. szám alatt lévő 322 m2 nagyságú iroda és 242 m2 nagyságú manzard nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítéséhez. Kikiáltási árként bruttó 30.000.000,- Ft + ÁFA-t állapít meg.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa belterület 1188/3/A/5-6. hrsz-ú, Nagykanizsa, Fő út 7. szám alatt lévő ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő, eredményes értékesítését követően ezen árbevétel terhére 11.212.000,- Ft + ÁFA összegű pénzeszköz átadáshoz a volt piactéren lebontott SZÖVVIP Kft tulajdonú, 49 m2 nagyságú felépítmény kártalanítási összegének, külön megállapodás keretében történő átadásához a SZÖVVIP Kft kizárólagos egyszemélyes tulajdonosa, a Nagykanizsa és Környéke ÁFÉSZ részére.
  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa, belterület 1970. hrsz-ú, 4335 m2 nagyságú, volt piac ingatlan nyilvános versenytárgyaláson való értékesítéséhez, a kikiáltási ár az előterjesztésben leírt módon történő megállapításával egyetért azzal, hogy a kikiáltási ár meghatározása a közgyűlés hatásköre

A versenytárgyalás feltételeiben rögzíteni kell:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a versenytárgyalások előkészítésére, azok lebonyolítására, az adásvételi szerződések előkészítésére.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 

 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kikiáltási árának csökkentésére

161/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az alábbi ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésével:

Hrsz.

Helye

Megnevezés

Kikiáltási ár

(Ft)

1188/3/A/5-6.

Fő út 7.

irodák

30.000.000,- Ft+ÁFA

163/1.

Magyar u. 54.

lakóház, udvar

8.460.000,- Ft+ÁFA

6705.

Kisrác u. 25.

óvoda

11.256.700,- Ft+ÁFA

82/3.

Pláza melletti ter.

beépítetlen terület

25.976.000,- Ft+ÁFA

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

Kanizsa Trez Kft. egyezségi ajánlata

162/2006.(V.30.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy tegyen kísérletet a Kanizsa TREZ Kft. 41.208.910 Ft összegű egyezségi ajánlatának csökkentésére.
  2. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a közgyűlés a Kanizsa TREZ Kft-vel kötendő egyezséget az alábbiak szerint hagyja jóvá azzal, hogy a Kft az elmaradt haszon vonatkozásában a továbbiakban nem él semmiféle igénnyel az önkormányzattal szemben:

mindösszesen: 41.208.910 Ft , melynek forrása a 2006. évi költségvetésben tervezett tárgyi eszköz értékesítés többletbevétele.

Felhatalmazza a polgármestert az egyezséget tartalmazó megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

Javaslat a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének visszahívására

163/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Hiesz Miklós Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői tisztségéből történő visszahívásával nem ért egyet.

 

 

Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kijelölésére

164/2006.(V.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B.8. szám alatti önkormányzati bérlakást kiutalja Belák Péter és Belákné Szarka Brigitta (jelenleg Nagykanizsa, Sugár u. 11-13. szám alatti lakosok) részére, határozott időre, 2006. június 1-től 2006. augusztus 31-ig.

A bérlők a 35/1995.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakbért és a lakhatással kapcsolatos költségeket kötelesek megfizetni.

Határidő: 2006. június 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kikiáltási árának csökkentésére

168/2006.(VI.13.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az alábbi ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésével:

Hrsz.

Helye

Megnevezés

Új kikiáltási ár

(Ft)

1163

Rozgonyi u. 8.

orvosi rendelő

32.063.000,-Ft + ÁFA

961

Kinizsi u. 20/2.

lakóház, udvar

12.552.000,-Ft + ÁFA

964

Arany János u. 7.

óvoda

26.754.000,-Ft + ÁFA

918/1

Arany János u. 5.

óvoda

28.220.000,-Ft + ÁFA

4372/1

Alkotmány u. 160.

Szociális Otthon

53.660.000,-Ft + ÁFA

Határidő: 2006. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

A meghívóban szereplő alábbi napirend levételét javaslom:

 1. Az AGE QUOD AGIS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között az Ipari Park területén található nagykanizsai 649/29 hrsz-ú és a 649/22 hrsz-ú ingatlanokra fennálló szerződések áttekintése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

A meghívóban nem szereplő alábbi napirendek napirendre vételét javaslom:

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. 2007-2013-as időszak nagyprojektjeinek előkészítése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Fellebbezések (írásban)

Egyebek:

A meghívóban szereplő 22-es, 24-es, 25-ös napirendek előterjesztése 2006. június 23-án került kiküldésre

A napirendi pontok előtt had tájékoztassam Önöket arról, hogy július 21-én soron kívüli közgyűlést hívnánk össze. Ennek indoka a választások előkészítése. Amennyiben egyéb ügyek lesznek, akkor megragadnánk még a lehetőséget, hogy egyéb előterjesztéseket is megtárgyaljunk.

Polai József: Javaslom a meghívóban szereplő 8-as napirend levételét. Nincs átgondolva az anyag. Úgy gondolom, hogy szükség van az idősek klubjára Kiskanizsán.

Halász Gyula: Javaslom, hogy a 9-es napirendi pontot a 4-es napirendi pont után tárgyaljuk. Napirend előtt szeretnék szót kérni az önkormányzati ciklusról szóló beszámolóval kapcsolatban. Két kérdést szeretnék feltenni az interpellációk, kérdések napirendnél. Az egyik a Kazanlak krt. 10. mögötti játszótérrel kapcsolatos. A másik kérdésem pedig az Európa Park, Székely-kert elnevezésű területnél az 5 mFt felhasználásával kapcsolatban, amit a költségvetésünk tartalmaz.

Szányiné Kovács Mária: Napirend előtt szeretnék szólni a Sugár úti kisátjáróval kapcsolatosan a lakossági kérésre.

Bicsák Miklós: Múzeum térrel kapcsolatosan szeretnék napirend előtt szólni lakossági kérésre. Kérdéseknél szeretném megkérdezni, hogy a palini köztemető sorsa miért árvult el.

Zakó László: Az elmúlt közgyűlés legvégén született egy döntés a Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének visszahívásával kapcsolatban. Teljesen műsoron kívül, adáson kívül Dr. Fodor Csaba képviselőtársunk jelezte a közgyűlés végén, hogy szerinte szabálytalanság történt a szavazás során. Az egyik érintett fél hozzátartozója szavazásban vett részt. Szeretném jelezni, hogy a 24-es napirendi pontot mindaddig ne tárgyaljuk, amíg a múltkori közgyűlésnek ezt a határozatát újra nem hozzuk meg, mert Ön úgy hozta ide múltkor azt az előterjesztést, hogy semmi változás nem történt az az előtti közgyűléshez képest. Most pedig úgy érzem, hogy morálisan indokolt lenne.

Litter Nándor: Tehát a 24-es napirendi pontot javasolja levételre.

Zakó László: Vagy levételre, vagy előtte megismételni, vagy napirendre venni a múltkori döntést.

Dr. Horváth György: Napirend előtt szeretnék szólni a “Históriás Napokról”.

Röst János: Szeretném javasolni a 20-as napirendi pontnál, amikor megérkezik a Munkaügyi Központ vezetője, illetve helyettesei, hogy abban az idősávban tárgyaljuk, mert munkahelyi elfoglaltság miatt nekik később távozniuk kell.

Cseresnyés Péter: Kérdést szeretnék feltenni Polgármester Úrnak vagy Jegyző Úrnak - nem tudom pontosan, hogy ki illetékes ebben a kérdésben -, amit szeretnék megfogalmazni a jubileumi jutalmakkal kapcsolatban.

Polai József: A kérdéseknél három kérdést szeretnék feltenni. Az első Kiskanizsa ravatalozó tervezésével, munkálatok kezdésével kapcsolatos. A második vízmű probléma, csőtörés a Kossuth utcában. Harmadik a Bajcsai mórichelyi hegyen a hegyi pincék közötti út javítása, egy része megtörtént, de van még egy kis hiányosság.

Sajni József: Napirend előtt szeretnék szólni a Csengery út – Miklósfa közötti kerékpárúttal kapcsolatban.

Papp Péter Pál: A 27-es napirendhez jelen van a pályázó. Ha nem ragaszkodik a zárt ülés tartásához, akkor javaslom, hogy vegyük előre a napirendet, hogy ne kelljen végigülnie az egész napot.

Litter Nándor: Kérdezem, hogy ragaszkodik-e a zárt üléshez?

Balassáné Tüske Ágnes: Nyílt ülést kérek.

Litter Nándor: Jegyző úr álláspontja szerint a 26-os napirendi pontot nyílt ülésen kell tárgyalni. Akkor térhetünk el ettől, amennyiben valamelyik könyvvizsgáló külön fogja ezt kérni, hogy így tárgyaljuk. Polai József kérte, hogy a 8-as napirendi pontot vegyük le. Aki ezzel egyet ért, igennel szavazzon.

 

A közgyűlés 9 igen, 8 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Új szavazást kérek.

 

A közgyűlés 6 igen, 10 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Zakó László vetette fel, hogy a 24-es napirendet vegyük le a napirendek közül. Aki támogatja, igennel szavaz.

 

A közgyűlés 7 igen, 12 nem, 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A javaslatoknak megfelelően a 4. napirend után tárgyaljuk a 9-es napirendi pontot. Ezt követően előre hoznánk a 27-es napirendi pontot. A napirendi pontokkal kapcsolatban más felvetés nem volt. Kérem, hogy így együtt fogadják el a napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 16 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (II.27) számú rendeletének módosítására (írásban)
 5. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 7. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 9. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 10. Javaslat a Szivárvány Fejlesztő Központ vezetői kinevezésére (írásban)
 11. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 12. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2000. (IX. 13.) számú a Fiatal Családok Otthonáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)
 13. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 14. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006. (III.1.) számú rendelete módosítására (írásban)
 15. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 16. Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási pályázatokról (LKFT-2006-LA-7) szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a pályázati felhívás elfogadására (írásban)
 17. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 18. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény nappali ellátásának átszervezésére (írásban)
 19. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Koller Jutka intézményvezető

 20. Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott Számviteli Politika és annak részét képező szabályzatok hatályának a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre történő kiterjesztésére (írásban)
 21. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 22. Javaslat a jelentősebb városi rendezvények megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)
 23. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 24. Javaslat a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött önkormányzati társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)
 25. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 26. Javaslat a Vívócsarnok további üzemeltetésére (írásban)
 27. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 28. Harmóniában a természettel: Pannonhát tájpark projektben való utólagos részvétel (írásban)
 29. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 30. 2007-2013-as időszak nagyprojektjeinek előkészítése (írásban)
 31. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 32. Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Ház elmúlt öt évben végzett tevékenységéről (írásban)
 33. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Farkas Tibor igazgató

 34. Beszámoló a középiskolai beiratkozásról és javaslat a 2006/2007-es tanév szervezésére (írásban)
 35. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 36. Tájékoztató az önkormányzat 2006. év I-V. havi ingatlanértékesítéséről (írásban)
 37. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 38. Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletével kapcsolatos aktuális feladatok (írásban)
 39. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 40. Javaslat Foglalkoztatási Paktum létrehozására Nagykanizsa városban és kistérségében (írásban)
 41. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Gombás József, Czmerk József, Horváthné Bagó Mónika

 42. Javaslat az Iharosberésny és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány támogatására (írásban)
 43. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 44. Javaslat Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő vásárlására (írásban)
 45. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Baumeister Kft. Kustor Ferenc ügyvezető

  Zárt ülés:

 46. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)
 47. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 48. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti jogának meghosszabbítására (írásban, javaslat zárt ülés tartására)
 49. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 50. Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Gazdaságfejlesztő Kht. költségvetése (írásban)
 51. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 52. Fellebbezések (írásban)
 53. Javaslat könyvvizsgáló feladatok ellátására szóló megbízásra (írásban)
 54. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 55. Javaslat a Kanizsa Újság Kft. , a Kanizsa TV Kft., a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2005. évi mérleg szerinti veszteségének rendezésére (írásban)
 56. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Luif Ibolya, Maros Sándor, Hiesz Miklós ügyvezetők

 57. Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park területén a Ruget Magyarország Kft. által megvalósítandó munkahelyteremtő beruházás megvalósítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Halász Gyula: A 2006-os munkatervünk elfogadásakor rögzítettük azt, hogy a szeptemberi közgyűlésünkön tájékoztatót hallgatunk meg a megyei jogú város önkormányzatának 2002-2006. évi működéséről, illetve a feladatok teljesítésről, az elért eredményekről. Ezt Dr. Horváth György önkormányzati képviselőtársunk javaslatára tettük meg. Hozzászólásomban csak a figyelmet szeretném felhívni, mind a hivatal osztályvezető, mind a bizottsági elnök urak, mind pedig a kabinet vezetőjének részére, hogy készüljenek ennek a beszámolónak az elkészítésére, hiszen a lakosság, illetve a következő önkormányzat jogos elvárása az, hogy erről a négy éves munkáról számot adjunk.

Szányiné Kovács Mária: A Sugár utat és a Múzeum teret összekötő kis átjárót lakossági kérésre szüntessük meg. Azt a kis közt némely ember úgy használja, ahogy nem kellene. Erről meggyőződhet bárki, ha nappal át akar sétálni ott. Az a bűz, az a rendetlenség, amit ott fogad - nem akarom nevén nevezni a dolgokat, de az utat különösképpen nem rövidít le. 30 méterrel odébb a Rozgonyi úton le lehet menni. Arra ilyen módon, ilyen használatra nincs szükség. Az a kérésem, hogy szüntessük meg.

Litter Nándor: Ez a kérés ház lakójától érkezett?

Szányiné Kovács Mária: Nem a lakótól érkezett, hanem az ott élőktől és a házban lakóktól, és akik azon a közön átjárnak, tehát a belvárosi emberektől fogadónapi panaszként közöltem most ezt.

Bicsák Miklós: Valóan megerősíteni szeretném képviselőasszony felvetését. Szombaton reggel megkeresett ott hat magántulajdonos, a Sugár utcai tűzfal lakói. Egy virágkereskedés volt ott. Emberekhez nem méltó állapot fogadott. Igazuk van. Ez megy évek óta. Mint szomszéd megerősíteni tudom, hogy ott milyen állapotok uralkodnak. A magántulajdon védelme is szent és sérthetetlen, de maga a köz állapota is. Az ott lakók aláírásukkal is igazolták az áldatlan állapotot.

Litter Nándor: Meg fogjuk ezt vizsgálni. Első hallásra nem az a megoldás, hogy lezárunk valamit, mert akkor körbe lehet keríteni magunkat az egész városban, hogy külső hatásoktól mentesítsük magunkat. Én úgy gondolom, hogy nem ez az igazi megoldás.

Dr. Horváth György: Tudom, hogy még a polgármesteri tájékoztatóban nem lehetett bent a “Históriás Napok” tájékoztatója, de el kell azt mondanom, amikor ott a felvonuláson részt vettünk, az jutott eszembe, hogy ez a város akarja a múltat is. Akinek múltja van, annak van jelene és van jövője is. Végignéztem azt a résztvevő tömeget, akik ott részt vettek és szolgáltak valamit. Remélem ez csak a kezdet volt és jön a 2007-es esztendő is és a további évek. Igazán dicséretes dolog volt az, hogy ezt a város így megszervezte, és a jövőt illetően bízom abba, hogy továbbra is ezen az úton fog haladni. Igenis a múltunk kötelez és van egy jelenünk, és bízva abba, hogy ilyen lesz a jövőnk is.

Sajni József: Ligetvárosban és Miklósfán a kerékpárút építése elakadt, és szeretném tudni, hogy mikor van ennek a folytatása. Milyen ok miatt állt ez le? Mikor van tervezett határideje ennek a kivitelezésnek?

Tárnok Ferenc: Át lett adva a munkaterület. A kivitelező folyamatosan dolgozott a területen. Tulajdoni kérdések, problémák merültek fel. Úgy tudom, hogy az ingatlantulajdonosokkal a megállapodás megtörtént. Most már rövid időn belül véglegesíthető ez a szakasz. A kivitelezési szerződés szerinti befejezési határidő szeptember 30-a.

 

 

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Cseresnyés Péter: A 4. oldalon Belus József volt polgármester síremlékének felújítása kapcsán szeretnék feltenni egy kérdést. Úgy gondolom, hogy jó szándékot jelenítettünk meg akkor, amikor elhatároztuk azt, hogy városunk vezetői síremlékét folyamatosan fogja ápolni az önkormányzat. Amikor elhatároztuk, tudhattuk, hogy ez pénzzel fog járni. Nem értem, hogyha ennyire sürgős volt ennek az elhatározása, miért nem tudtunk erre elkülöníteni pénzt és miért fog ez csúszni a jövőben. Nem lehetne-e erre valamilyen pénzt elkülöníteni, hogy ténylegesen elkezdődhessen ezeknek a síroknak a felújítása. Itt jelen esetben Belus József sírjának a felújítása. A 6. oldalon a 17-es ponthoz kapcsolódóan szeretnék néhány megjegyzést megfogalmazni. Ugyanis gondolkodtam azon, mielőtt kézhez kaptam volna a közgyűlési anyagot, hogy napirend előtt szóljak a városrendezési terv elfogadásának, az új szabályozási terv elfogadásának mizériájáról. Sokan megkerestek engem az elmúlt időszakban, és sokakkal találkoztam, akik szót váltottak egymás között arról, hogy nagyon kellemetlenül érint sokakat az, hogy a város bizonyos részein nem lehet építkezni, nem lehet átalakítani, nem lehet egy nyílászárót beépíteni, cserélni. Van olyan, aki vállalkozóként az üzletét szeretné bővíteni, nem terület értelmében, hanem egy meglévő üzletet két részre szeretne osztani, mert szeretné a tevékenységét bővíteni, és nem tudja megtenni, mert nem kap rá építési engedélyt, mert az önkormányzat úgy határozott, hogy felfüggeszti ezeknek a kiadását addig, amíg az új szabályozási terv el nem készül. Azt gondolom, hogy körülbelül, ha jól tudom négy évnyi idő elégnek kellett volna lenni ahhoz, hogy ez a szabályozási terv megvalósulhasson. Nagyon gyorsan el kellene gondolni nekünk, például a három hét múlva esedékes rendkívüli közgyűlésen azt, hogy ezt a bizonyos tilalmat feloldjuk. Ugyanis azok, akik most építkezni akarnak, ha szeptemberben vagy októberben, amire várható, hogy ez a szabályozási terv, hogyha nem jön semmi sem közbe elfogadott lesz. Szeptemberben, októberben nem tudnak nekiállni építkezni. Egy év hátrányt fognak szenvedni, egy évet fog csúszni minden ilyen jellegű beruházás. Főként azokat érintheti ez kellemetlenül, bár mindenkire igaz ez, akik üzleti tevékenységet végeznek, és bevételtől esnek el a miatt, mert ha jól emlékszem, a 2000-2004. közötti időszakban, amire a törvény előírta, hogy ezeket új szabályozási terveket létre kell hozni, Nagykanizsán valami oknál fogva valakinek a mulasztása vagy feledékenysége miatt nem valósult meg. Ugyanezen az oldalon a 19-es pontban a Zrínyi utcai átkötésről van egy mondat. Csak annyi megjegyzést szeretnék tenni Polgármester Úr, ha visszaemlékszik, akkor személy szerint én is és többen a frakciónkból kifogásoltuk azt a megoldást, ahogy ezt az átkötő utat kivitelezni akarja az önkormányzat. Jó lenne átgondolni, hogy mit csinálunk. A lakók életét tudjuk megkeseríteni azzal, ahogy most áll ez a dolog. Jó lenne, ha elővennénk azt a bizonyos 1993-as tervet, ami nem tudom milyen szintű terv volt, de megoldást adott volna arra, hogy a Zrínyi utat be lehetett volna kötni a teleki útba. Többsör szóltam és a szakosztály képviselői azóta nem keresték ezt a bizonyos tervet, ha jól emlékszem elő. Azt gondolom, hogy most már ideje lenne látva a problémákat, látva az időbeni veszteséget, látva azt, hogy pénzt öltünk bele és úgy néz ki, hogy műszakilag nem lesz megfelelő az, ahogy neki álltunk ennek az útátkötésnek. Tehát kidobtunk egy csomó pénzt és nem jutottunk előre. Jó lenne, ha visszatérnék ahhoz a bizonyos 1993-as tervhez. Megnéznénk, hogy hogyan lehetne most minél gyorsabban és minél jobb műszaki megoldással ezt a bizonyos átkötést megcsinálni.

Litter Nándor: Belus József síremlékével kapcsolatban volt még egy feltétel, tehát a családdal való egyeztetés is. Nem csak egyszerűen arról van szó, hogy felújítjuk a síremlékeket, hanem a családdal való egyeztetéseket is le kellett bonyolítani. Gondolom, hogy ez miatt csúszik ez a kérdés. Az építési tilalomhoz majd megkérem Szamosi Gáborékat, hogy csatlakozzanak hozzá, de hosszasan egyeztettünk ez ügyben és nehéz volt olyan megoldást találni, amely minden szempontot ki tud elégíteni. Ez a közbülső megoldás, amiről valamennyiben tudjuk, hogy nem jó megoldás, mert azok az érvek, amiket elmondott azok mind igazak. Az építkezések során, amikor rendezetlen volt a szabályozás, akkor olyan épületek jöttek létre, amelyek nem a környezetbe illeszkednek. Ez a közbülső megoldás született. Én úgy gondolom, hogy az a feladatunk, hogy felgyorsítsuk lehetőség szerint a rendezési tervnek a végelegesítését. Kérem, hogy ezt így fogadjuk el.

Tárnok Ferenc: A Zrínyi út kikötésével kapcsolatban annyit, hogy eljárási hibára hivatkozva a II. fokú építési hatóság megsemmisítette az I. fokú építési engedélyt. Új eljárásra kötelezte. A szükséges egyeztetéseket megtesszük. Itt nem arról szólt a történet, hogy a szakosztály nem kereste ezt az 1993-as tervet, hanem nem találta. Több ízben próbálkoztunk vele. Nem lelhető fel az önkormányzati tervtárban.

Polai József: A 3. oldal 4-es pontjához szeretnék hozzászólni. Két hidat felújítottunk, még vissza vannak az Őrtorony úti híd befejezési munkálatai. Itt azt írja az előterjesztés, hogy a magas vízállás miatt kell a végrehajtását meghosszabbítani. Én úgy gondolom, hogy a vízállás nem magas. Nemrégen jártam arra és alig van víz a patakban. A meder közepére el van terelve a vízfolyás, tehát lehet dolgozni. A betonalapozás megkezdődött, az út le van zárva. Tehát a munkákat megkezdték. Most valóban a vízállás magas vagy inkább a pénz alacsony?

Litter Nándor: Forrás megvan rá, tehát ilyen gond nincs.

Zakó László: Az előterjesztés 3. oldalán az 5-ös ponthoz szeretnék hozzászólni. Nagyon régen volt már az a közgyűlés, amikor döntöttünk arról – részemről nem támogatott módon –, hogy megbízunk egy külső céget, hogy vizsgálja át a telefonköltséget és tegyen javaslatot valamilyen díjazás fejében egy olcsóbb változatra. Itt fél évvel később olvassuk, hogy még mindig folyamatban vannak a mobilszolgáltatókkal a tárgyalások. Mi tart ilyen sokáig, amikor a mobilszolgáltatókon biztos, hogy semmi nem múlik, mert ők másnap ilyenkor elküldik az ajánlatukat. Ismerve az önkormányzat mobiltelefonszámainak nagyságrendjét vagy a telefonálási szokásokat, meggyőződésem, hogy havonta még így is sok százezer forintot dobunk ki az ablakon. Ki a felelős amiatt, hogy nem kötöttük még meg a szerződést? Azzal az utolsó bekezdéssel kapcsolatban, amiben olvasom, hogy az önkormányzat társkártyás előfizetéssel rendelkező dolgozói mobilköltsége is jelentősen fog csökkeni, ebből én egy mobilszolgáltatóra gondolok, ahol divat ez a társkártyás rendszer. Tehát akkor ez már le van osztva, hogy ő lesz. Ha pedig megvan, akkor miért nem kötjük meg a szerződést? Az 5. oldalon a 14. pontban Budai képviselő úr annak idején indítványozta egy alkotói ház létesítését, és itt azt tudjuk meg, hogy válasz a mai napig nem érkezett arra az ajánlati listára, amit a képviselő úr megkapott, hogy itt akkor mi a várakozás oka.

Litter Nándor: Nem mi nem adtuk meg.

Zakó László: A képviselő úr.

Litter Nándor: Nem a képviselő úr, hanem akik az alkotóházat létre akarják hozni.

Zakó László: Kezdeményezőnek átadásra került. Budai képviselő úr volt a kezdeményező. Azért tőle szerettem volna megkérdezni.

Dr. Kelemen Marcell: A mobilszolgáltatókkal a szerződés elkészült. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta. A T-Mobil céggel kerül megkötésre ez a szerződés, amelynek jelentős előnye a korábbiakhoz képest, hogy az önkormányzati mobiltelefonok közti forgalom ingyenes lesz, valamint az intézmények mobiltelefonjai. Ez valamennyi önkormányzati intézményre vonatkozik. Ehhez még csatlakozhatnak a kistérségi társulatok önkormányzatai, valamint azok költségvetési szervei is. Egy bizonyos előfizetés van. A pontos összeget nem tudom. A legfontosabb változás és előny, hogy az egymás közti beszélgetés ezen túl ingyenes lesz. Ehhez három társkártyát lehet váltani, és a három társkártyára is ugyanezek a szerződéses feltételek vonatkoznak. Bizonyos számú SMS is ingyenes, ami a havi előfizetésből kerül levonásra.

Papp Péter Pál: A polgármesteri tájékoztatóban szerepel ismételten a Péterfai és Alsószabadhegyi utat összekötő kerékpárút határidejének módosítása, ami a 2. határozati javaslatban kerül megszövegezésre, hogy október 15-re tolja ki ezt a határidőt. Én ezt a határidő módosítást nem tudom elfogadni, ismerve az ügy részleteit, hogy a kivitelező bármikor nagyon rövid időn belül be tudná fejezni a munkát. A telek tulajdonjogi, illetve művelés alóli kivonása pedig folyamatban van. Ehhez a Földhivatal megfelelő hozzáállással állna hozzá, ha az önkormányzat a szükséges kezdő lépéseket megtenné. Ezt a határidőt nem tudom elfogadni. Viszont ahhoz, hogyha tényleg most már nem történik meg az út végleges megépítése, hogy számonkérést lehessen tenni, hogy miért nem, egyébként javaslom, hogy a határidőt bontsuk két részére, június 30-ig a tulajdonjog rendezése és az előkészítés és augusztus 30-ig pedig a tényleges kerékpárút kivitelezése, hogy az iskola év megkezdéséig mindenképp készüljön el ennek az útnak a kivitelezése a terv szerint.

(A következő hozzászólást a hangfelvétel hibája miatt nem lehet rögzíteni.)

Papp Nándor: A 2. oldalon a 3-as ponthoz szeretnék hozzászólni, amiben az van leírva, hogy az Ipari Park cím tulajdonosa nem az önkormányzat, ezért nem tudtunk a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programba pályázatot benyújtani. Ez technikai probléma vagy egyáltalán nem feloldható probléma? Mi ennek az oka, hogy ilyen hátrányos megkülönböztetésbe részesültünk?

(A következő hozzászólást a hangfelvétel hibája miatt nem lehet rögzíteni.)

Cseresnyés Péter: Aki leírta annak, azért tudni kellene, amit Papp képviselőtársam kérdésként feltett, hogy mi a válasz rá, de nem ezért kértem szót, hanem Polgármester Úr az én kérdésemre, felvetésemre adott válaszát, reagálását szeretném néhány gondolattal kiegészíteni. Polgármester úr azt mondta, hogy valószínűleg azért csúszik a volt Polgármester Úr síremlékének a felújítása, mert a családdal kell egyeztetni. Polgármester úr, akkor nem olvasta el, hogy mi van ide leírva az anyagba. Azért, mert nincs elkülönített pénzforrás. Ezért tettem fel a kérdést, hogy miért siettünk ennyire a határozattal, ha meghoztuk, akkor miért nem rendeltünk hozzá akkora pénzösszeget, amivel ezt meg lehetne csinálni. A másik dolog, amire szeretnék reagálni. Polgármester úr azt mondta, hogy mi vetettük fel az anomáliákat, amelyek az építések kapcsán kialakultak a városban, bizonyos városrészekre vetítve. Nem mi vetettük fel, hanem a lakók és ezért kellett nagyon gyorsan intézkedni. Nem is ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy tudomásunk szerint 2004-ben lejárt az a határidő, amit az önkormányzatnak előírtak, hogy ebben az ügyben a módosításokat meg kell tennie. Miért nem tette meg Nagykanizsa önkormányzata? Azért, mert Nagykanizsa önkormányzatán belül vagy a hivatalon belül valaki mulasztott, most vállalkozók és magánszemélyek isszák ennek a levét.

(A következő hozzászólást a hangfelvétel hibája miatt nem lehet rögzíteni.)

Bicsák Miklós: A 4. oldalon a 9-es ponthoz szeretnék hozzászólni a Nagykanizsa, Alkotmány u. 160. sz. alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Miért olyan nehéz a széljegyzet törlése? Tudomásom szerint egy vállalkozó a másik épületrészre jelentkezett egy megfelelő árajánlatokkal. Hogy áll ez az ügy?

Litter Nándor: (A következő hozzászólást a hangfelvétel hibája miatt nem lehet rögzíteni.)

Beznicza Miklós: A széljegyet az Állami Autópálya Rt. jegyeztette be. Meg kell neki a 800 m2-re az adásvételi szerződést kötni. Folyamatban van. Ajánlatukat elfogadtuk, amíg ez a széljegy le nem jön róla, nem tudjuk kettéválasztani a területet és amíg nincs önálló helyrajzi száma annak a területnek addig ennek ……………nem lehet megkötni. A másik részére van egy döntés. Július 4-én lesz a versenytárgyalás. A múlt közgyűlésen a közgyűlés jóváhagyta a kikiáltási árat.

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1-es pontjáról.

 

A közgyűlés 17 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról azzal a módosítással, amit Papp Péter elmondott.

 

A közgyűlés 17 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-as pontjáról.

 

A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4-es pontjáról.

 

A közgyűlés 17 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6-os pontjáról.

 

A közgyűlés 19 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7-es pontjáról.

 

A közgyűlés 17 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8-as pontjáról.

 

A közgyűlés 17 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9-es pontjáról.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 10-es pontjáról.

 

A közgyűlés 17 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Gyermeknap programjával kapcsolatos előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az elővásárlási joggal kapcsolatos határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk a Corvin utcai játszótérrel kapcsolatos előerjesztés szerinti határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

169/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 35/1999.(II.9.), a 1/10/a-d/2004.(I.29.), a 45/10/a,b2004.(III.30.), a 147/1-4/2005.(V.31.), a 170/11/2005.(VI.29.), a 202/1,2,3/2005.(VIII.30.), a 239/1,2/2005.(IX.27.), a 299/c/2005.(X.25.), a 311/1-4/2005.(X.25.), a 319/3,4/2005.(XI.29.),. a 6/1/2006.(I.31.), a 13/2,3/2006.(I.31.), a 17/2006.(I.31.), a 21/1-7/2006.(I.31.), a 91/1-3/2006.(III.28.), a 39/1,2/2006.(II.28.), a 41/1-6/2006.(II.28.), az 55/1,2/2006.(II.28.), a 76/7/2006.(III.28.), a 79/a,b/2006.(III.28.), a 84/1/2006.(III.28.), a 92/2006.(III.28.), a 105/2006.(IV.25.), a 106/12-14,16,18-22,24-25/2006.(V.2.), a 107/1,2/2006.(V.2.), a 108/1,2/2006.(V.2.), a 110/2006.(V.2.), a 111/1,2/2006.(V.2.), a 117/6,12/2006.(V.2.), a 120/1,2/2006.(V.2.), a 121/a,b/2006.(V.2.) és a 124/2006.(V.2.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
  2. a 219/2004.(IX.28.), 155/1-5/2005.(V.31.) számú – Alsószabadhegyi - Péterfai utcákat összekötő gyalog és kerékpárútra vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét tulajdonjog rendezésére 2006. június 30-ig, kerékpárút kivitelezésére 2006. augusztus 30-ig meghosszabbítja. Őrtorony utcai fahíd befejezésére vonatkozó – határozat végrehajtásának 2006. augusztus 15-ig meghosszabbítja.
  3. a 4/18b/2006.(I.31.) számú – Nagykanizsa belterület 4378/7 hrsz-ú “kivett közút” ingatlan forgalomképessé nyilvánítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. július 31-ig meghosszabbítja.
  4. a 37/2/2006.(II.28.) számú – ápolási otthon létrehozására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
  5. a 39/3/2006.(II.28.) számú – új játszótér építésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. július 31-ig meghosszabbítja.
  6. a 43/1-4/2005.(III.1.) számú – Zrínyi utcai átkötésre és nyomvonal problémákra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. november 30-ig meghosszabbítja.
  7. a 83/A,B/2006.(III.28.) számú – tömbrehabilitációs és városközpont közterület fejlesztési programra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. október 30-ig meghosszabbítja.
  8. a 114/2006.(V.2.) számú – Kalmár utcai buszmegálló építésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. augusztus 30-ig meghosszabbítja.

  1. az “Útvesztők és Útkeresők Megyei Bajnoksága” megrendezéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény lebonyolításában közreműködő szervezeteknek és szervezőknek fejezze ki a közgyűlés köszönetét.

Határidő: 2006. július 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

  1. köszönetét fejezi ki a szervezőknek és a közreműködőknek a színvonalas program lebonyolításáért.
  2. Határidő: 2006. július 10.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. él a Nagykanizsa belterület 3051/37 helyrajzi számú ingatlan 4/140 tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jogával bruttó 600.000 Ft vételáron.
  4. Határidő: 2006. július 15.

   Felelős: Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

  1. egyetért a Corvin utcai játszótér megépítéséhez szükséges pályázati önerő legfeljebb 2.000.000 Ft-tal történő kiegészítésével – a 2006. évi költségvetés 14. sz. melléklet Fejlesztési célú céltartalék 3. sorának (pályázati önrész) terhére.
  2. Határidő: 2006. október 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  3. a 2006-os költségvetési rendeletében a 12. számú melléklet (Induló beruházások), 31. sorában (játszóterek) nevesítetten biztosítja az összesen 7.000.000 Ft-ra megemelt önrészt.

Határidő: 2006. október 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  1. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

Szünet

 

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

Halász Gyula: Első kérdésem a Kazanlak krt. 10. szám mögötti játszótérre vonatkozik, amelynek megépítését nagy örömmel vette a lakosság. Az örömbe azonban üröm is vegyül, hiszen a mai napig nem kerültek kihelyezésre azok a padok, ami a játszótérhez le lett szállítva, ki lett fizetve tavaly decemberben. A játszótéren fű van, gondozatlan. Mikor kerülnek kihelyezésre a padok? Kinek kell a játszóteret gondozni? Mikor kerül teljes mértékben átvételre ez a játszótér? A második kérdésem a Székely kerttel, Európa Parkkal kapcsolatos. Idei évi költségvetésünk 5 mFt-ot biztosít arra, hogy itt a parkfejlesztést megoldjuk. Polgármester úr ígérete az volt, hogy az érintett önkormányzati képviselők bevonásával kerül kialakításra az a terv, aminek kapcsán ezt az 5 mFt-ot fel lehet használni. Ez az egyeztető tárgyalás azóta sem jött létre, miközben vannak tervek, elképzelések, amik abszolút nem a parképítésre vonatkoznak. Közútkikötések és egyéb verziók. A nyúl viszi-e a vadászpuskát vagy a vadász? Mikor lesz ebben a kérdésben egyeztető tárgyalás? Mikor tudjuk a parképítést elkezdeni?

Litter Nándor: Hétfői napra kérem, hogy hívjunk össze egy ilyen egyeztetést az érintett képviselőkkel, az üzemeltetést későbbiekben reményeink szerint végzők VIA Kanizsa Kht-val. Az érintett képviselőket is értesíteni fogjuk, hogy mikor lesz ez az egyeztetés.

Tárnok Ferenc: Információm szerint két padról van szó, ami beszerzése került és két héten belül elhelyezésre kerül. Le kell betonozni, le kell csavarozni. Intézkedni fogunk, hogy minél előbb ezek a padok elhelyezésre kerüljenek.

Bicsák Miklós: Mi az oka annak, hogy ez évben nem valósul meg a palini ravatalozó felújítása. Arról volt szó, hogy a költségvetésben szerepelni fog ez az összeg. Most meg úgy néz ki, hogy nem valósul meg.

Tárnok Ferenc: A palini ravatalozó felújítására vonatkozóan odáig jutott az ügy, hogy Bicsák képviselő úr bevonásával egy helyszíni egyeztetést tartott a kolléga. A műszaki tartalom meghatározása.

Litter Nándor: Pontosan a feladat megvan határozva?

Tárnok Ferenc: Helyszíni egyeztetés szerint, információm szerint utólagos alászigetelés, vakolatjavítás, tetőjavítás és nyílászáró kérdések merültek fel ebben a dologban. Ezeket határozták meg a helyszínen.

Litter Nándor: Azt tudjuk ígérni, hogy újra elővesszük a kérdést, hogy milyen megoldás tud ebben az ügyben lenni.

Cseresnyés Péter: Létezik-e még a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak a jubileumi jutalom, mint jutalmazási kategória? Ha igen, akkor azt szeretném tudni, hogy mikor kaphat köztisztviselő, közalkalmazott ilyen jellegű jutalmat? Ha létezik, akkor az elmúlt időszakban történt-e ilyen címen kifizetés az önkormányzat hivatalánál és intézményeinél, és előfordult-e, hogy olyan kapott jubileumi jutalmat, aki erre nem jogosult?

Dr. Kelemen Marcell: A jubileumi jutalom mind a közalkalmazottak, mind a köztisztviselők részére jár. Eltérő esetekben meghatározott közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban töltött idő után. Nyilvánvaló, hogy történt, hiszen folyamatosan történik ilyen kifizetés azoknak a munkavállalóknak, akik elérik ezt a szolgálati időt. A Polgármesteri Hivatalban pedig nem fordult elő olyan, hogy valaki olyan kapott volna. Erről nekünk nincs tudomásunk. Ezt csak az intézményvezetők tudják megmondani, tekintettel arra, hogy az intézményvezető hatásköre a jubileumi jutalom kifizetése.

Litter Nándor: Tehát meg kellene osztani velünk, ha van valami információ, mert akkor utána tudunk járni. Ezt kérnénk Cseresnyés Pétertől.

Polai József: Három kérdést szeretnék feltenni. Kiskanizsai ravatalozó. Remélem nem igaz az a rémhír, hogy nincs pénz a kiskanizsai ravatalozó felújító, bővítő munkálataira. Tudom, hogy a tervek lassan készen is vannak. Elkészül-e még ebben az évben kiskanizsa ravatalozó felújítási munkája? Második kérdésem a Vízműhöz kötődő probléma. A Kossuth utcában Kiskanizsán most már közel három hete mindennap csőtörés van többnyire ugyanazon a helyen, csak mindig egy-egy méterrel távolabb. A Vízmű szakembereitől azt a tájékoztatást kaptam, hogy az utca egész vízvezetékrendszerét cserélni kellene. Igaz-e? Megtörténik-e a csere? Harmadik kérdés. Bajcsa- mórichelyi hegyen fel lett újítva az eléggé kátyús útszakasz a pincék közötti részen, de a pincékhez felvezető mintegy 130 m-es út kimaradt. Szeretném, ha ezt pótolnák. Utólag lesz-e ez elvégezve?

Litter Nándor: Erre az utóbbi kérdésre mi kaptunk egy levelet az ottani tulajdonosoktól, és az bekerül abba a programba, ami az idei hegyi út felújítás, ha ugyanarról van szó, de ezt az Ön által elmondottak alapján nem tudom azonosítani. Tehát ott egy útszakasz, amit ők kértek, az rendezésre kerül.

Polai József: Két részről van szó. Polgármester úrral már többször bejárt helyszín, ami itt a kultúrház mögött kezdődik, ennek a felújítása is állandó kérdés. Amit a lakók írtak, az arra vonatkozott, hogy történt egy olyan környezetkárosító törmelék odahordás a hegyi útba, az pedig itt van, amiről beszéltem, a kultúrház közeli szakaszon. Onnan annak az elhordását nem tudtuk még megoldatni pedig már kötelezte erre a hatóság a vállalkozót, aki ezt odavitte. Amiről most szóltam, ez a pincék közötti szakasz. Tudom, hogy itt már aszfaltoztak és mondhatom, hogy szépen meg lett oldva ez a feladat, de a pincékhez felvezető mintegy 130 m szakasz kimaradt. Nem értem, hogy miért. Ez gyakorlatilag az a hely, ahol dolgoztak.

Litter Nándor: Ezt mi itt nem tudjuk tisztázni. Azt kérném, hogy Tárnok Ferenccel vegye fel a kapcsolatot. Ott megvan az a program, ami végrehajtásra kerül. Mindent nem lehet megcsinálni, de ott ebből a szakaszból egy rész felújításra kerül. Az, hogy most ugyanarról beszélünk-e, itt nem tudjuk eldönteni. A Vízművel kapcsolatban úgy gondolom, hogy itt nem tudunk erre választ adni.

Tárnok Ferenc: A kiskanizsai ravatalozó ügyében programterv elkészítésére adtunk megbízást a tervező részére. Jövő hét vége felé bemutatja a munkaközi állapotú terveket és július 21-i tervszállítási határidővel vállalta a programterv leszállítását. Ebből majd kalkulálható a beavatkozás költsége.

Litter Nándor: Úgy érzem, hogy ezt sem tudjuk itt megvitatni Polai úr. Ismeri a tervezés dolgait.

Polai József: Elkészül-e még ebben az évben?

Litter Nándor: Kérésére átterveztettük. Olyan lesz, amit kértek. E miatt csúszott a tervezés időpontja, mert a szakértők nem ilyen tervet akartak, de kérésére átterveztettük. Ennek a határideje július 21. Költségeit nem tudjuk. Lesz egy költségbecslés ezt követően, mert ez több mint, ami az eredeti tervben volt, mint beavatkozás. Ez után tudunk a kérdésére válaszolni.

Polai József: A szándék megvan?

Litter Nándor: Bent van a költségvetésünkben, csak módosult az óta a terv az eredetihez képest.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (II.27) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A bizottságok részéről az anyagtól eltérő javaslat nincs.

Cseresnyés Péter: Az 5. számú mellékletben, a 4. sorban mélyparkolók területi bérleti díja címen fel van tüntetve közel 20 millió Ft. Arra van esély, hogy ebben az évben mi parkoló díjat kapunk, megépülnek ezek a parkolók?

Litter Nándor: Ebből látszik, hogy nincs. Tehát megkezdődik a parkoló építés – a szerződés arról szól, hogy amikor használatba vételre kerül, attól a pillanattól fizetnek díjat. Állítólag napokon belül meg fogják kapni az építési engedélyt.

Cseresnyés Péter: A kérdésem az is volt, hogy van-e esély arra, hogy ebben az évben megépülnek ezek a mélyparkolók.

Litter Nándor: Állítólag 6 hónap az építés átfutási ideje. További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy fogadják el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 16 igen, és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

170/2006.(VI.27.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 170/2006.(VI. 27.) számú határozatával módosítja a 6/2006. (II. 14.) számú határozatát a 290.600 eFt egyéb beruházási, fejlesztési célú hitelfelhasználás céljairól a következő táblázat szerint:

 

Hitelcélok

32/2005. (II.15.)

6/2006.

(II.14.)

Javasolt előirányzat

Ezer Ft

Ezer Ft

Ezer Ft

Rozgonyi Általános Iskola tornaterem tervezés

1 000

0

0

Tanuszoda tervezés

1 000

0

0

Erzsébet tér 7. sz. alatti épület akadálymentesítése

15 000

798

798

Oktatási intézmények akadálymentesítése

 

0

0

Köztemetők fejlesztése (ÁSZ vizsg.és kiskanizsai ravatalozó)

20 000

8 852

8 852

Ipari Park közművesítés ("A" jelű út nélkül)

30 000

30 015

30 015

Tűzivíz ellátás II. ütem

5 000

0

0

Hulladéksziget fejlesztés

500

0

0

Gyalogátkelőhelyek korszerűsítése

5 000

0

0

Kórház parkoló fejlesztés, bővítés

3 000

0

0

Temetői utak fejlesztés

5 000

3 466

3 466

Erzsébet tér északi tömb rekonstrukciós terve

2 000

0

0

Turisztika, idegenforgalom, Csónakázó-tó EU projekt

3 000

365

365

Forgalomtechnikai beavatkozások (lámpa, számláló)

1 000

595

595

Hiányzó közvilágítási hálózatok építése

5 000

3 000

3 000

Zártkerti utak

5 000

4 983

4 983

Ráckert tömbfeltáró tervezés

1 000

0

0

Kossuth téri híd (bet.vasalás védelme)

8 000

7 999

7 999

Sétakert felújítása I. ütem tervezés

1 000

0

0

Múzeum tér térrekonstrukció tervezés

1 000

0

0

Játszóterek felújítása

5 000

1 567

1 567

Egyéb zöldterületek felújítása II. ütem

5 000

2 242

2 242

Park építése keleti városrészben

3 000

2 749

2 749

Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése, területszerzés

5 000

0

0

Dózsa Gy. u. - Kalmár u. (ingatlan- és területszerzés)

100 000

0

0

Palini orvosi rendelőhöz terület megszerzés

 

10 000

10 000

I. ütemű út-, járdafelújítások pótmunkái

 

34 200

34 200

Városközpont forgalomcsillapítási program, beavatkozások

30 000

19 603

19 603

Tájház kialakítása (Interreg pályázat)

100

0

0

Kiskanizsa Malomkerti u. területszerzés

30 000

0

0

ÖKIF Hitel 10% Önrész

 

65 986

65 986

Ipari Park "A" jelű út 10kv kábel

 

60 000

60 000

Zrínyi u. közvilágítás, kábelkiváltás

 

8 112

 

Péterfai kerékpárút közvilágítás

 

4 200

4 200

Egyéb közműépítés kiváltás

 

21 868

21 868

Oktatási intézmények felújítása

 

 

8 112

Összesen:

290 600

290 600

290 600

Határidő: 2006. július 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról.

 

A közgyűlés 16 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

31/2006.(VI.30.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2006.(VI.30.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Kiegészítés nincs. A bizottságok részéről a leírtakhoz képest eltérő javaslat nincs. Kérem Önöket, hogy ennek megfelelően a rendeleti javaslatot szavazzák meg.

   

  A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  32/2006.(VI.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2006.(VI.30.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Litter Nándor: Kiegészítés nincs. Technikai jellegű változásokról van szó, az ÁSZ-szal összefüggő módosítások vannak benne. A bizottságok részéről eltérő javaslat nincs. Kérem Önöket, hogy fogadják el a módosításokat.

   

  A közgyűlés 19 igen, 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  171/2006.(VI.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a 242/2/2005.(IX.27.) számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását, és 5. számú mellékletét.

  Határidő: a módosítás hatályba lépése 2006. július 1.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető és

  Dabi Gabriella gazdálkodási osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat a Szivárvány Fejlesztő Központ vezetői kinevezésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Pályázók

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Balassáné Tüske Ágnes: A városban Önök a különleges gondozás rendszerét átszervezték, és egy új intézményt hoztak létre Szivárvány Fejlesztő Központ néven. Az átszervezésnek az volt a célja, hogy optimális feltételek között valósuljon meg a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátása, a szülők egy helyen vehessék igénybe a különféle szolgáltatásokat. A teljes körű ellátás érdekében Önök létrehoztak egy tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságot. Az is volt a cél ennek az új intézménynek a létrehozásával, hogy szakmai segítséget nyújtson ez a fejlesztő központ a befogadó óvodák és iskolák tevékenységéhez. Az új szervezet létrehozásával egyidejűleg két nagy múltú intézmény, a Rózsa Úti Általános Iskola és a Nevelési Tanácsadó önálló jogi státusza megszűnt. Ezt a veszteséget érzelmileg mindkét tantestületnek fel kell dolgoznia. Munkánkhoz azonban erőt adhat az, hogy az eddig önállóan működő intézmények tevékenysége színvonalas és eredményes volt, mindkét tantestületben szakmailag jól felkészült, hivatásuk iránt elkötelezett, az újra fogékony kollégák dolgoznak. Nagy a felelősségünk az új intézményben. Munkánk során sok gyermekkel találkozunk. Közel 1800 főt tesz ki azon gyermekek száma, akiknek problémájával, gondozásával a fejlesztő központ foglalkozik, és több mint 200-at meghaladja azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek oktatását, nevelését az iskolai intézményegység végzi. Ahhoz, hogy ezt a nagy odafigyelést, toleranciát igénylő munkát eredményesen tudjuk elvégezni, nyugodt körülményeket kell biztosítani. Ezt részben megoldottnak látom abban, hogy a tárgyi körülményeink javulnak. A magam részéről vezetőként egy olyan intézményt szeretnék vezetni, amelyre jellemző a nyitottság, a demokratikus vezetési stílus, egymás kölcsönös megsegítése, együttműködés a versengés helyett, gyermekközpontúság, hagyományápolás. Gondolom, hogy Önök már a pályázatomat megismerték, így azt részletesen nem kívánom ismertetni. Az a célom, hogy egy olyan intézményt vezessek, amely a gyermekeket, fiatalokat, szülőket, pedagógusokat valamilyen iskolai, önismereti, szakismereti, konfliktuskezelési, problémamegoldó tudás elsajátításában segíti. Egy tibeti mondás szerint maga a tudás egy csodálatos dolog, bármennyit szétoszthatsz belőle, mégsem lesz kevesebb. Azt gondolom, hogy a fenti célkitűzéseket ezzel a nagyszerű tantestülettel meg fogjuk tudni valósítani. Végezetül hitvallásomat a következő gondolatokkal kívánom kifejezni: azok, akik hivatásuknak választották, hogy másokon segítsenek, magukra vállalták saját személyiségük életfogytig tartó építésének, tökéletesítésének gyávaságot és butaságot nem tűrő munkáját. Bátorságot igényel, mert bizony nem könnyű szembenézni saját gyöngéinkkel és hibáinkkal. Fáradtságos, mert nem elég ismerni és elfogadni önmagunkat, de folytonosan és állandóan munkálkodnunk kell ezen instrumentum művelésén, csiszolásán. A segítőnek – legyen az pszichológus, pedagógus vagy családgondozó – tudomásul kell vennie, hogy személyisége munkaeszköze. Karbantartása, gondozása, fejlesztése kötelessége, ha a munkáját saját megelégedésére és gondozottjai magas szintű megsegítésére kívánja végezni. A feladat nehéz, de nem megvalósíthatatlan, hiszen a személyiség nem statikus, hanem dinamikus összetevőkből áll. Folyton változunk egész életünk során - rajtunk is múlik, hogy milyen irányban.

Litter Nándor: Egy csodálatos program bontakozik ki abból, amit Ön elmondott, és valóban nagy a felelősség, mert a kistérség is felvállalta, hogy ezt így együtt fogjuk végezni – legalábbis a feladatok egy jelentős részét.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangú, 5 igen szavazattal támogatja Balassáné Tüske Ágnes pályázatának elfogadását. Szeretném elmondani, hogy megállapítást nyert a bizottsági ülésen, hogy a pályázó megfelel a pályázatban kiírt követelményeknek. A jogszabályban előírt egyeztetések, véleményezések megtörténtek. Ez alapvetően két intézményt érintett az átszervezés miatt, egyrészt a Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskolát, másrészt pedig a Nevelési Tanácsadót, mint intézményt. Szeretném elmondani, hogy egyes intézményekben a véleményezések alapján a jegyzőkönyv szerint a Rózsa Iskolában a nevelőtestület a programot 40,35 igennel és 59,65 nemmel támogatta, az alkalmazotti közösség, aki a személlyel kapcsolatosan véleményez, 58,59 igen, és 41 nem volt az arány. A Nevelési Tanácsadónál a nevelőtestület a személyre és programra is 100 %-os támogatást adott. Úgy gondolom, hogy az első esetben, a Rózsa Iskolában talán elsősorban az átszervezés miatt bizonyos aggályok merültek fel, de úgy gondolom, hogy ahogy itt a leendő intézményvezető elmondása szerint is az együttmunkálkodásnak nem lesz semmiféle akadálya. Szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskolában vezetői teendőket eddig ellátó Horváth Istvánnak a testület címzetes igazgatói címet adományozzon. Ő 14 évig volt vezetője ennek az intézménynek. Ezt a munkát helyben és nem csak helyben is elismerték, és úgy gondolom, hogy ebben jelentős szerepe volt Horváth Istvánnénak.

Dr. Horváth György: Bizottsági ülésen azzal kezdtem, hogy ez nem csak egy pályázat, hanem egy hosszú távú terv – stratégiai terv is lehet, és az is. Ha ez megvalósul, és ennek minden reális lehetőségét látom, illetve látjuk, akkor ez az előterjesztés az osztály működésével együtt továbbviszi azokat a lehetőségeket és elvárásokat, amelyeket ilyen területen is tovább akar folytatni a város. Azt emelném ki a továbbiakban, hogy a pályázat minden apró részletre kitér, amely a gyakorlati munka során valahol realizálódik, vagy realizálódhat. Éppen ezért javaslom az elfogadását, és a vezetői kinevezést.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot, és egyetértek azzal a javaslattal, amit Sajni József mondott, hogy Horváth Istvánné részére címzetes igazgatói címet adományozzon a közgyűlés. Kérem Önöket, hogy majd a 2. határozati javaslatban erről is döntsünk. Most döntsünk arról, hogy a Szivárvány Fejlesztő Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával Balassáné Tüske Ágnest bízzuk meg 2006. július 1. napjától. 2011. július 31. napjáig az itt meghatározott feltételekkel.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk arról is, hogy Horváth Istvánné részére címzetes igazgatói címet adományozunk.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

172/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2006. július 1. napjától 2011. július 31. napjáig (öt tanévre) a Szivárvány Fejlesztő Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával Balassáné Tüske Ágnest bízza meg.
  2. Fizetési fokozat: I. 11

   Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény: 220.000 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

   Összefüggő illetménynövekedés:

   Kjt. 66. § alapján 10 % 22.000 Ft

   Garantált illetmény összesen: 242.000 Ft

   Összesen kerekítve: 242.200 Ft

   Illetménypótlékok:

   Vezetői pótlék, pótlékalap 250 %-a 49.000 Ft

   Idegen nyelv 50 % 9.800 Ft

   Különleges szakértelmet igénylő 70 % 13.720 Ft

   Járandóságok összesen: 314.520 Ft

  3. a jogutódlással megszüntetett Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatójának, Horváth Istvánnénak címzetes igazgatói címet adományoz.

Határidő: 2006. július 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2000. (IX. 13.) számú a Fiatal Családok Otthonáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: A bizottságok részéről eltérő javaslat nincs.

  Polai József: Osztályvezető asszonnyal hónapokon keresztül voltunk kapcsolatban, igyekeztünk azt megoldani, hogy ezek a lakások lakóval feltöltődhessenek. Hiába követtünk el mindent annak érdekében, hogy ez megtörténjen, egy-egy jelentkező, érdeklődő néha akadt, aztán végül nem vették komolyan a pályázást. Az előterjesztést korrekt, a részönkormányzat foglalkozott vele, és 4 egyhangú igen szavazattal a rendeleti javaslatot támogatja.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, döntsünk a rendeletről.

   

  A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  33/2006.(VI.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2006.(VI.30.) számú rendelete a Fiatal Családok Otthonáról szóló 40/2000.(IX.13.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006. (III.1.) számú rendelete módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

  Litter Nándor: A bizottságok részéről eltérő javaslat nincs. Kérem Önöket, hogy ennek megfelelően fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

   

  A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  34/2006.(VI.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2006.(VI.30.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) számú rendelet módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási pályázatokról (LKFT-2006-LA-7) szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a pályázati felhívás elfogadására (írásban)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Kámán László: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Fel szeretném hívni ezen a fórumon is a társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy Nagykanizsán rendkívül súlyos problémát okoz ezen termofor kémények műszaki állapota, és több mint 1300 db termofor kémény található, ezért legyenek szívesek pályázni, mert azt gondolom, hogy ekkora lehetőség a közeljövőben nem lesz. Azt gondolom, hogy valamilyen szempontból ez prioritást élvezhet, mondjuk a panelprogrammal kapcsolatban, mert ott közvetlen életveszély nincs.

   

  Litter Nándor: A bizottságok részéről eltérő javaslat nincs. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

   

  A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  35/2006.(VI.30.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2006.(VI.30.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról (Kódszám: LKFT-2006-LA-7).

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Litter Nándor: Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

   

   

   

  173/2006.(VI.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása című (Kódszám: LKFT-2006-LA-7) pályázati felhívást jóváhagyja, és megbízza a polgármestert annak közzétételével.

  Határidő: 2006. július 10.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető)

   

   

 7. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény nappali ellátásának átszervezésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Koller Jutka intézményvezető

 

Simánné Mile Éva: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.) Megjegyezném, hogy az átszervezéssel a dolgozók kérdése is megoldódik és megoldódna, hiszen eddig is szakmai létszámhiányt tudna az önkormányzat végre a jogszabályi előírásokhoz igazítani, így igazából itt elbocsátásról nincs is szó.

Litter Nándor: A bizottságok részéről eltérő vélemény nincs.

Polai József: Meglepetés számomra osztályvezető asszony néhány gondolata, bár megismerhettük a részönkormányzati tanácskozásunk alkalmával, de különösen meglep az, ami most hangzott el tőle. Nem jelentős hozadéka van anyagilag a megszüntetésnek, mégis megszüntetni kívánjuk, valamint a másik az, hogy településrészenként legyen ilyen Idősek Klubja, ez megint csak nem fontos. Úgy is lehetne ám gondolkodni az ilyen kérdésekben, hogy a belváros rossz levegőjéből kiköltöztetjük a településrészekre, és ott talán még jobb is az ellátás, a levegő, stb. – ha van hely, és utaztatni lehetne azokat az idős embereket is, akik a Zrínyi utcai Idősek Klubjában vannak. A kiskanizsaiakat utaztatni kívánják – ez persze pénzbe fog majd kerülni. Azt gondolom, hogy a jelen társadalmi viszonyaink között nem kevesebb lesz majd az idős, aki ilyen gondozásra fog kényszerülni, ezért ez egy elhamarkodott döntésnek tűnik, bár, még ha jelen pillanatban talán nem olyan hatékony a kihasználtsága. Viszont azt is bátran merem mondani, hogy ez a probléma most került az én látókörömbe is először, hogy ilyen kihasználatlan, soha senki ezt szóba nem hozta, tehát nagyobb propagandát kellene szerintem kifejteni, hiszen Kiskanizsán is lennének még emberek, akik ezt igénybe vennék. Bár el kell mondanom, hogy meglehetősen zárkózott emberek lakják Kiskanizsát, akik szégyenlik azt, és az Idősek Otthonába vagy az ilyen szociális helyekre ők nem mennek ilyen segítségért, könyöradományért, ők szorgalmas, dolgos emberként leélték az életüket. Az, hogy valamiért egyedül maradtak, magukra maradtak a körülmények miatt és már tehetetlen, ez egyre inkább így lesz, és azt gondolom, hogy nem kellene megszüntetni, mert ahogy az előterjesztés írja, hogy bár 2006-ban nem lesz ennek anyagi hozadéka, hiszen lesz elbocsátás, dolgozót kell elküldeni, és nem fog itt tartalék képződni.

Litter Nándor: Elhangzott, hogy nem lesz elbocsátás.

Polai József: De lesz, le van írva.

Litter Nándor: De most módosította Simánné az előbbi hozzászólásában. Átcsoportosításra kerülnek.

Polai József: Tehát mind a négy dolgozó át lesz csoportosítva?

Litter Nándor: Nem lesz elbocsátás.

Polai József: Mind a négy dolgozó?

Litter Nándor: Így van.

Polai József: Ennek ellenére is a részönkormányzatnak az a kérése, hogy maradjon ezen a helyen, annál is inkább, mert településrészeken, peremterületeken még inkább indokolt, és Kiskanizsa 8.000 lakosú településrész, ami nem kis városrész. Vannak sokkal többen ilyen rászoruló emberek, akik igénybe vennék talán, de hiányzik a propaganda. Nem támogatjuk.

Litter Nándor: Azért egyéb felelősség is van egy önkormányzat részéről. Tehát ha egy szolgáltatásra nincs igény, és ezt mutatja az elénk tárt adat – különösen hétvégén nincs rá igény, akkor nekünk egy olyan felelősségünk van, hogy felelős gazdálkodóknak módosítanunk kell a működő rendszereinket. Ezt mindenkinek figyelembe kell vennie.

Sajni József: Az Érdekegyeztető Fórumon is ebben a témában már szóltam, és szeretném azt megismételni. Alapvetően itt van egy alapszolgáltatás, ami vagy étkezés, házi segítségnyújtás, illetve nappali ellátásból áll. Azt hiszem, hogy minden önkormányzatnál valahol az jelzés értékű, hogy egyrészt a fiatalokkal, gyerekekkel, másrészt az öregekkel hogyan bánik. Azt hiszem, hogy itt a városban az önkormányzat ezeket a feladatokat megoldja, és ezzel igazából összességében nincs is gondom. Nekem inkább egy-egy részével – és ezt szeretném hangsúlyozni. Az, hogy a nappali ellátásban az idősek elmennek vagy nem, és ezek az Idősek Klubjai hogyan működnek, ezt fel lehet mérni, lehet látni, hogy az egyes klubokban milyen a résztvevők szám, és ha erre igény van, akkor ezt működtetni kell. Ha pedig nincs, mert kihasználatlan, akkor a racionalitás azt kívánja, hogy az tovább ne működjön. Ez így van egyébként minden intézmény esetében az önkormányzatnál. Ezt el lehet dönteni. Amiről inkább szólni szeretnék, az az, és ehhez kérnék is további segítséget, hogy az alapszolgáltatások közül az étkeztetéshez mindenféleképpen nagyobb támogatás szükségeltetik, és leginkább azt kérném, hogy nem egy-egy településrészen működjön ilyen klub, hanem az, hogy hogyan oldható meg az idősek ilyen ellátása. Kérném is, mivel ez probléma, és a saját területemen történt felmérés, és a felmérés alapján jelen pillanatban csak azt tudjuk megoldani, hogy félig-meddig, akár mondhatom azt is, hogy illegálisan, hogy elszállítják az ebédet, de nagy igény van rá, mert itt nem csak idősekről van szó, hanem azokról is, akik 18. életévüket betöltötték, és nem képesek ellátni magukat. Úgy gondolom, hogy érdemes lennek ezek számát egy felméréssel áttekinteni, és utána megnézni azt, hogy akár a helybeli intézmény hogyan tud ebbe bekapcsolódni. Ezt egyébként már egyeztettük a Szociális Osztállyal is, de kérném, hogy ehhez egy szervezett segítséget kapjunk, és kérnék is erről egy 5. határozatot hozni, amely arról szólna, hogy a közgyűlés felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy az egyes városrészekre dolgozza ki, szervezze meg, nézze meg, hogy hogyan lehet az étkezés ellátását a mostaninál jobban megoldani.

Litter Nándor: Egyetértek a javaslattal.

Dr. Szabó Csaba: Az előttem felszólaló képviselőtársak hozzászólása jelezte, hogy egy bonyolult kérdésről van szó. Mindezek ellenére egy rendkívül világosan kidolgozott, szakmailag minden bizonnyal alátámasztott koncepció van előttünk, amelyet a bizottságok maradéktalanul alkalmasnak találtak megtárgyalásra. Polai képviselőtársunk és a részönkormányzat megfogalmazott véleménye tulajdonképpen elvárható, hiszen minden képviselőnek foggal-körömmel ragaszkodni illik mindenféle olyan nyújtott szolgáltatásért, ami jelen pillanatban ott működik. Azonban ez egy nem igazán jó felé vezető út. Közellátásokért felelős vezetőként tisztelettel ajánlom a képviselőtársak figyelmébe, hogy a szakmailag szükséges és gazdaságilag lehetséges megoldást kell megtalálni. Az az átszervezés, ami előttünk van, lehetővé fogja tenni, hogy más területen, akár az étkeztetés területén is magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk. Az idősek ellátása súlyon személyiségfüggő kérdés. Polai képviselőtársunk utalt is erre. Senkit nem lehet beerőltetni semmiféle olyan ellátó rendszerbe, amelyet nem óhajt igénybe venni. A helyzet e pillanatban úgy néz ki, hogy a város központi részein fokozottak az igények, a periférián pedig kicsit csökkentek. Lehet, hogy ez változni fog, akkor majd hozzá lesz igazítva az ellátás. Jó szívvel ajánlom figyelmébe képviselőtársaimnak, hogy tartsuk tiszteletben a szakemberek véleményét és munkáját, és lehetőség szerint támogassuk azt, amikor szakmai kérdésekről van szó.

Polai József: Benne van az előterjesztésben az is, hogy a Völgy Alapítvány továbbra is működtetné a pszichiátriai betegek közösségi ellátását – ez is egy ilyen nappali ellátás, talán klubszerű működésben történne. Azt hiszem, ha jól át lehetne ezt gondolni, lehet, hogy közösen is lehetne ezt működtetni a jelenleg ott igénye vevő idősekkel ezt a féle Völgy Alapítvány által kezdeményezett gondozást. Szabó képviselőtársam hozzászólásával kapcsolatban annyit mondanék, hogy nem beerőltetni kell az idős embereket. Ezért javasoltam azt, hogy nagyobb propaganda kellett volna a szakosztály, illetve az Egyesített Szociális Intézmény részéről is, és az is meglepett, hogy ezek az idős emberek talán most tudják meg, hogy rájuk ott nincs szükség, és be kell nekik járni a Zrínyi utcai klubba, ha megszüntetjük ezt az Idősek Klubját. Tehát még csak nem is közölték velük.

Simánné Mile Éva: Önök most, mint szülők, úgy kell, hogy gondolkodjanak, és ha egy szülőpárnak hat gyereke van, akkor illik mind a hatot szeretni és nevelni, gondoskodni. Tehát az idősek ellátását nem versenyeztethetjük meg a szakmai felfogatom szerint egyéb ellátotti csoportokkal, mert mindegyikről kell gondoskodni. Az, hogy mennyire veszik igénybe – valóban nem lehet senkit sem erőltetni, de arra szeretném minden ……… (a hangrögzítés megszűnt)

Litter Nándor: ……, hogy a szolgáltatást kirántanánk erről a területről. Ott is megoldható, a művelődési házban a klubszerű foglalkozás. Saját maguk együtt lehetnek klubszerűen abban az épületben, az étkeztetést biztosítjuk ugyanúgy, mint más területeken.

Polai József: Nem arról van szó, hogy a művelődési házban majd megoldjuk a klubszerű foglalkoztatásukat. Arról van szó, hogy be lesznek hordva a Zrínyi úti klub helyszínére.

Litter Nándor: Amennyiben nem felel meg. A nyitott művelődési házban klubéletet élhetnek ugyanúgy, mint az egyéb területeken a nyugdíjas klubokban. Plusz az étkeztetést is biztosított. Aki pedig igénybe akarja venni a Zrínyi útit, az pedig megkapja ezt a bővített szolgáltatást. További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a rendeleti javaslatot.

 

A közgyűlés 16 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

36/2006.(VI.30.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2006.(VI.30.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Sajni Józsefnek volt egy javaslata. Kérem, hogy erről is szavazzunk. Megkérjük Dr. Kelemen Marcell jegyzőt, hogy több osztály munkáját összehangolva készüljön arra elképzelés, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni az étkeztetést nem csak az időskorúaknak, hanem a rászorulók étkeztetéssel való ellátását. Kérem, erről szavazzunk. A határidő: szeptember 30.

 

A közgyűlés 16 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A határozati javaslatokról is kérem, hogy szavazzunk együtt.

 

A közgyűlés 16 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

174/2006.(VI.27.) számú határozat

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. az általa fenntartott Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubjai működését átszervezi oly módon, hogy

  1. az Idősek Klubja II. (Nagykanizsa, Munkácsy u. 7.) telephelyet 2006. szeptember 1. napjától megszünteti,
  2. 2006. szeptember 1. napjától az Idősek Klubja I. (Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a.) nyitvatartási idejét heti 7 napban, az Idősek Klubja III. (Nagykanizsa, Corvin u. 2.) és Idősek Klubja IV. (Nagykanizsa, Kodály u. 10.) nyitvatartási idejét heti 5 napban határozza meg.

Határidő: 2006. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Koller Jutka intézményvezető

Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

  1. az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratát az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal módosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.
  2. Határidő: 2006. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

  3. az Egyesített Szociális Intézmény szakmai álláshelyeinek számát 53 főben, a technikai álláshelyek számát 30,5 főben határozza meg 2006. szeptember 1. napjától. Felkéri az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
  4. Határidő: 2006. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Koller Jutka intézményvezető

   Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

  5. felkéri a Polgármestert, hogy kérje az Egyesített Szociális Intézmény működési engedélyének módosítását a működést engedélyező hatóságnál a 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet alapján.
  6. Határidő: 2006. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

  7. felkéri a Jegyzőt, hogy a rászorulók étkeztetésének hatékonyabbá tételére vonatkozó elképzeléseket terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője

Dabi Gabriella osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott Számviteli Politika és annak részét képező szabályzatok hatályának a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre történő kiterjesztésére (írásban)
 2. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

   

  Litter Nándor: Kiegészítés nincs. A bizottságok részéről módosító javaslat nincs. Kérem, akkor fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 19 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

   

   

  175/2006.(VI.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal által a Számviteli Politika keretében elkészített szabályzatok rendelkezései a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre is kiterjesztésre kerüljenek, és tudomásul veszi, hogy a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2004. január 1-től ezen szabályzatokat alkalmazzák.

  Határidő: 2006. július 1.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella Gazdálkodási osztályvezető)

   

   

 3. Javaslat a jelentősebb városi rendezvények megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Fehérvölgyi Szabolcs: (Röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.)

Budai István: A pályázati felhívás 10. pontja harmadik bekezdéséhez egy mondatot szeretnék még javasolni, amely így szól, hogy akkor is csökkenteni kell a támogatás összegét, amennyiben a tervezett programból valami elmaradni. Ezt én ebben nem találtam, kérném, hogy ezt szíveskedjenek kiegészítésként elfogadni.

Litter Nándor: Építsük be.

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igen és 1 nem szavazattal támogatja és javasolja elfogadni az előterjesztést. Egy olyan probléma merült fel, hogy miért most, és miért ez az önkormányzat, aki ezt a pályázati kiírást most közzéteszi, illetve pályáztat. Itt világossá vált, hogy azért, mert hiszen vannak olyan programok, amelyekkel kapcsolatban időben kell tudni, hogy ki az, aki egyáltalán megnyeri, és utána készülni kell, tehát ez egy időben probléma lenne, ha megvárnánk a következőt összetételű közgyűlést.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem, hogy a módosítással, ami a pályázati felhívásban szerepel, fogadjuk el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 16 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

176/2006.(VI.27.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Város Napja és a Kanizsa Kiállítás és Vásár megrendezésére. Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt tartalommal – az elfogadott módosítást figyelembevéve – a pályázatot tegye közzé a helyi sajtóban.
  2. Határidő: 2006. július 15. (a megjelentetésre)

   2006. augusztus 31. (a döntésre)

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a a Hevesi Sándor Művelődési Központot a Jótékonysági Gála megrendezésével 2007-2012 időtartamra, minden év decemberében. A rendezvény tiszta bevételét minden évben a rászoruló gyerekekre kell fordítani. Szakmai segítséget a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya nyújt.
  4. Határidő: minden év december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester (a rendezvényért)

   Dr. Kelemen Marcell jegyző

   (Operatív felelős: Papp Ferenc igazgató - a rendezvényért

   Simánné Mile Éva osztályvezető)

  5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Egyesített Szociális Intézményt az Idősek Hete rendezvénysorozat megrendezésével 2007-2012 időtartamra, minden év őszén.
  6. Határidő: minden év december 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Koller Jutka igazgató)

  7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Hevesi Sándor Művelődési Központot a Thúry György Históriás Napok, valamint a Bor- és Dödölle Fesztivál országos rendezvénnyé fejlesztésének kidolgozásával, és a két rendezvény lebonyolításával 2007-től 2012-ig.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Papp Ferenc igazgató)

 

 

 1. Javaslat a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött önkormányzati társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A probléma ismert, át kellett alakulni azért, hogy a támogatást igénybe tudjuk venni az önerőhöz, és ezzel kapcsolatos jogi feladatok elvégzése a közgyűlés jóváhagyását igényli. Bizottságok részéről nincs hozzászólás. Kérem Önöket, hogy ennek megfelelően a határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

177/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a “Nyugat-Balaton és Zala folyó medence” Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulás (rövidített elnevezése: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) legfőbb szerve, a Társulási Tanácsnak 2006. május 10. napján megtartott ülésén
  2. - a 3/2006. (V. 10.) számú TT határozattal elfogadott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratot, valamint

   - a 4/2006. (V. 10.) számú TT határozattal elfogadott - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodást változtatás nélkül elfogadja.

  3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat 4 példányának megküldésével a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást (8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.) tájékoztassa,
  4. felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás, valamint az Alapító Okirat aláírására,
  5. felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Alapító Okirat és Társulási Megállapodás aláírását helyettesítő un. aláíró lapok 4-4 példányának a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Javaslat a Vívócsarnok további üzemeltetésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Bizottságok részéről eltérő javaslat nincs. Kérem, akkor fogadjuk el az 1. és a 2. határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

178/2006.(VI.27.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint tulajdonos használatba adó, az 1999. december 29-én a MÁV Nagykanizsai Torna Egylettel megkötött megállapodást az 1. számú mellékletben rögzítetteknek megfelelően módosítja. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.
  2. Határidő: 2006. július 15.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a NTE 1866 MÁV RT.-nek támogatási szerződéssel a vívócsarnok 2006. II. félévi üzemeltetésére 600 E Ft-ot ad át. Az ehhez szükséges fedezetet a Péterfy Sándor Általános Iskolában zárolásra kerülő összeg biztosítja.

Határidő: 2006. július 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 

 1. Harmóniában a természettel: Pannonhát tájpark projektben való utólagos részvétel (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Mihovics Zoltán: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: A bizottságok részéről eltérő javaslat nincs, akkor fogadjuk el a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

179/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  1. Az első pontban rögzített projekthez szükséges legfeljebb 966 500 Ft saját erőt a 2006. évi költségvetésében a fejlesztési célú céltartalékok pályázati önerő soráról biztosítja. Ezen önrésszel megvalósítható projekt nagysága bruttó 4.200.000 Ft.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. 2007-2013-as időszak nagyprojektjeinek előkészítése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Valamennyien tudjuk, hogy korábbi döntésünknek megfelelően több területen megindult olyan projektek előkészítése, amely a 2007-2013 időszakra vonatkozó fejlesztéseket próbálja meg összehangolni és előkészíteni. Úgy gondolom, hogy ennek a határozatnak az elfogadásával ez teljeskörűbbé válik, hiszen olyan projekteket indítanak el, amelyek rendkívül fontosak az önkormányzat, illetve a város számára. Az egyik az E-közigazgatás korszerűsítése, az elkerülő út további tervezése, illetve a Vásárcsarnoktól dél-nyugatra lévő területen egy új megépítése, amellyel az ottani körforgalom előtti közlekedés válna még zökkenőmentesebbé.

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság támogatja az előterjesztés. Ezen túlmenően személy szerint azt szeretném ……….. (a hangfelvétel hibája miatt a hozzászólás nem került rögzítésre)

Litter Nándor: (a hangfelvétel hibája miatt a hozzászólás nem került rögzítésre)

György Pál: (a hangfelvétel hibája miatt a hozzászólás nem került rögzítésre)

Halász Gyula: (a hangfelvétel hibája miatt a hozzászólás nem került rögzítésre)

Litter Nándor: (a hangfelvétel hibája miatt a hozzászólás nem került rögzítésre)

Polai József: (a hangfelvétel hibája miatt a hozzászólás nem került rögzítésre)

Litter Nándor: (a hangfelvétel hibája miatt a hozzászólás nem került rögzítésre)

Cseresnyés Péter: (a hangfelvétel hibája miatt a hozzászólás egy része nem került rögzítésre) ….., hogy ezzel ebben a formájában, ezzel az épülettel, ezzel a beruházással ebben a formában nem szabad foglalkoznunk, az pedig továbbra is az, hogy egy olyan létesítményt fogunk építeni jelen tervek szerint, amely nem szolgálja megfelelően Nagykanizsa lehetőségeit, és azt a bizonyos, sokszor megfogalmazott, hivatali dolgozók részéről, önkormányzati képviselők részéről, turisztikai fejlesztési célt, amely egy ilyen létesítmény esetében célként mindenképpen lebegni kell a szemünk előtt. Ugyanis 1700-1800 főt befogadó sportcsarnok nem elegendő arra, hogy komoly nemzetközi rendezvényeket, komoly nemzetközi sportversenyeket ide lehessen hozni, amely ténylegesen Nagykanizsát, mint egy turisztikai központot, sport, kulturális központot vonzóvá tenne a turisták számára. Ezért tartom rossznak a sportcsarnok ilyen jellegű megvalósítását, és ebbe a tervbe ilyen jellegű megvalósítás esetén a bevételét.

Litter Nándor: Lehet erről beszélni, de most nem vita tárgya, amit már korábban eldöntöttünk. Most ennek a programnak a kiegészítéséről van szó, de köszönöm az észrevételeket. Némi ellentmondást érzek benne. Egyrészt szálljunk le a földre a kulturális negyednél, a másik oldalon pedig szálljunk el jobban a sportcsarnoknál. Ez egy jelentős ellentmondás. Világos, hogy ebben nem is kell egyetértenünk, mert különbözőképpen láthatjuk a dolgokat. A magam részéről úgy gondolom, hogy a kulturális negyed egy ilyen háttérrel, hogy itt van Zalakaros, amely közel 800.000 embert fogad évente, az lehet egy olyan program, amely olyan turisztikai programot kínálhat egy ilyen nagy létszámú vendég számára, amely jelentős érdeklődőt vonzhat Nagykanizsára. Világos, hogy ezekkel a programokkal a jövőt valami módon kutatjuk, hogy hogyan lehet sikeres Nagykanizsa. Ez természetesen bizonytalanságokat hordoz magában. Most még nehéz megmondani, hogy kinek lesz igaza ebben a vitában.

Cseresnyés Péter: A kulturális negyedet nem kritikaként akartam megfogalmazni, ugyanis egyetértek tökéletesen azzal, amit Ön mond. Nagykanizsát pontosan azért lehet és kell megpróbálni kulturális centrummá tenni, mert olyan létszámban jelennek meg nyáron, tavasztól őszig a turisták az 50 km sugarú körben Nagykanizsa vonzáskörzetében, amely predesztinálja a várost arra, hogy ezt a lehetőséget ilyen formán kihasználja. A probléma az, hogy olyan létesítményeket próbálunk megvalósítani, amelyek nem biztos, hogy a turistákat vonzani fogják, és ezeket a létesítményeket üzemeltetni kell. A másik, a kritika – én tudom, hogy most nem arról van szó, hogy arról vitatkozzunk, hogy megépüljön-e PPP formában ez a bizonyos sportcsarnok, hogy most mekkora nézőlétszámot fogadhat be ez a sportcsarnok – nem itt a helye ennek a dolognak, én csak megjegyzem azt, hogy vegyük fel, és ha lehet, erről tárgyaljunk, maradjon benn ebben a programban, nem erről van szó, csak ha lehet, akkor próbáljunk ezen változtatni, mert 1700 fővel komoly sportrendezvényt nem fogunk tudni idehozni akkor, amikor a konkurencia napról napra növekszik mellettünk, hiszen a közvetlen környezetünkben, például Zalaegerszegen 3000 főt befogadó sportcsarnok van, ugyanúgy van Pécsett, Győrben, Székesfehérváron, és tudomásom szerint talán Veszprém is épít valami hasonlót, illetve itt van Szombathely is, tehát nem tudunk konkurálni ezekkel a létesítményekkel, ha tényleg komoly sportrendezvényt ide akarunk hozni Nagykanizsára. És az üzemeltetési költség természetesen itt is fenn áll ebben az esetben.

Litter Nándor: De aggódunk azért, hogy nem bírjuk felérni sem a beruházást, se a működőst ….

Cseresnyés Péter: Én nem aggódok, Ön aggódik Polgármester Úr.

Litter Nándor: Ellentmondást érzek ezek között a szavak között, de nem kell egyformán látnunk ezeket a programokat.

Zakó László: Az a gyakorlati tapasztalatom, hogy – Zalakaros példájával élve – Zalakarosról ide emberek két ok miatt jönnek. Vagy a Vásárcsarnokba bevásárolni a kolbászárut, vagy a TESCO-nál megtenni a hétvégi bevásárlásokat, és visszamennek. A nagy ívű sportrendezvényekkel kapcsolatos reményekhez annyi a hozzáfűznivalóm, hogy amikor egy olyan városban élünk, hogy 3-4 busznyinál több embert szinte nem tudunk elszállásolni, akkor ne legyenek vérmes reményeink. Tehát ekkora stratégiát építeni Karos közelségére, amikor a tapasztalat azt mutatja, hogy ott elvannak, és menjünk be bevásárolni Kanizsára, ezt megteszik, visszamennek, ennyi.

Litter Nándor: Azért bejöttek a Bor- és Dödölle Fesztiválra nagyon sokan Zalakarosból, és bízom abban, hogy ezek a múzeumok, mert csodálatos a Thúry György Múzeum. El kell kezdeni. Próbálkozni kell.

Zakó László: Csak illúziókba ne ringassuk magunkat.

Litter Nándor: De akkor melyik illúzió ezek közül? Köszönöm az észrevételeket. További hozzászólások nincsenek. Javaslom, hogy akkor azokat a kiegészítéseket, amelyeket képviselőtársam tettek, egyrészt, hogy kerüljön az 1. határozati javaslatba felsorolásra a 6. oldalon tett módosítással együtt a Kórház fejlesztése, illetve az idősellátás Mintakórháza a programba kerüljön be, illetve készüljön egy felmérés – akkor ne szűkítsük le arra a területre, ami elhangzott –, hogy hol indokolt körforgalmak létrehozása, és ezeknek a tervezéseinek az elindítása. Azt javaslom, hogy ezeket szakértők nézzék meg. Nem vitatkozom azzal, hogy szükség van rá, csak azért szakértők foglalkozzanak azzal, hogy hova kell körforgalmat építeni, nem ellentmondva azzal, amit György Pál mondott. Plusz az a kiegészítés, ami kiadásra került még az ülés előtt.

György Pál: ………..

Litter Nándor: Akkor sorolja fel György Pál, aki útügyekben úgy látszik, szakértő, hogy hova kell körfogalmat építeni, és akkor döntsön róla a közgyűlés, hogy oda kell-e körforgalmat építeni. Én ezt a döntést nem tudom felvállalni, mert én nem értek ahhoz, hogy hova kell körforgalmat építeni. 28 laikus ember mondja meg, hogy hova kell körforgalmat építeni?

György Pál: Azt hiszem, hogy ebbe a programba nem kifejezetten olyan pontok kerültek csak be, amely pontok mindegyikét szakértők terjesztették elő, illetve erősítették meg. Aki közlekedik ezen az útszakaszon, illetve ezekben az utcákban, és ki kíván hajtani az elkerülő 7-esre, az pontosan tudja azt, hogy miért szorgalmazom, és miért erőltetem ezeken a helyeken a körforgalom megépítését. Ami teljesen nyilvánvaló, ami teljességgel elfogadott, ott nem értem, hogy miért kell azzal lassítanunk a dolgot, hogy ki tudja mely városból a helyi dolgokat pontosan nem ismerő szakértők milyen indokok és észrevételek alapján, és milyen időpontban fognak majd igent vagy nemet mondani ezekre a dolgokra, amik nézetem szerint teljesen nyilvánvalóak.

Litter Nándor: Konkrét javaslat?

György Pál: Konkrét javaslatom az, hogy a 7-es elkerülő út minden egyes csomópontjába körforgalmat kell építeni.

Litter Nándor: A 7-es elkerülő út nem a város útja. Tehát gondolom, ha nem a város útján kívánunk mi beavatkozni, akkor valamit csak egyeztetni kell valakivel. Mi elhatározzuk, hogy oda megépítjük a körforgalmat.

György Pál: Nem azt mondom, hogy nem kell egyeztetni. Nyilvánvaló, hogy tervezés, minden ilyen beavatkozás során egyeztetni kell. Azt mondom, hogy egy ilyen nagy ívű, hosszú távú programba ezt be kell venni, mert bármerre járunk az országban, az ilyen jellegű kereszteződések mind így vannak kiépítve.

Litter Nándor: Volt egy javaslat György Pál részéről, hogy a 7-es elkerülő út minden egyes kereszteződésébe, amely a város területén halad át, tervezzük meg a körforgalmat. Erről szavazunk most. Vegyük fel a programba, vagy tervezzük meg? Mi a javaslat. Itt tervezésekről van szó, hogy a tervezéssel elkezdjük ezeknek a dolgoknak az előkészítését. De egyébként is tervezésről van szó. Ezt javasoltam először, hogy tervezzük meg, hogy hova kell körforgalmat építeni.

 

A közgyűlés 8 igen, 2 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Javaslom azt, hogy tervezzük meg azt – mert a javaslat egyébként jó – egyeztetve a Közútkezelő Kht-val, hogy mely csomópontba szükséges és indokolt körforgalmak építése. Kérem, hogy ezt fogadják el. Szerintem ezt így kell elindítani.

A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy az így módosított határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni.

 

A közgyűlés 13 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Külön kell szavazni. Az 1. pontról szavazunk. Itt a közigazgatási infokommunikáció korszerűsítése, Miklósfa-Kaposvári út közötti, tehát a déli elkerülő út további folytatása, a Vásárcsarnoktól dél-nyugatra fekvő területen út építése, kórházfejlesztés, idősellátás Mintakórháza tervezése, és a körforgalmak tervezése egyéb területeken, mert egyéb területeken is elképzelhető, hogy körforgalmat kell építeni – ezeknek a megtervezése, döntés után a végleges munkák indítása. Kérem, hogy ezt fogadják el – az 1. pontot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 16 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 3. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 15 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

180/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért az alábbi fejlesztések 2007-2013-ban történő megvalósításával:

  1. Felkéri Litter Nándor polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített fejlesztéseket előkészítse.

Határidő: 2006. december 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

  1. Az 1. pontban felsorolt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervezési és előkészítési feladatokhoz a forrást 2006. évi költségvetésében az “induló fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok sorról biztosítja.

Határidő: 2006. december 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Ház elmúlt öt évben végzett tevékenységéről (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Farkas Tibor igazgató

   

  Litter Nándor: Van-e kiegészítés?

  Farkas Tibor: Nincs.

  Litter Nándor: Bizottságok részéről nem volt kiegészítés.

  Polai József: A részönkormányzat javasolja a beszámoló elfogadását.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  181/2006.(VI.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszönve az intézmény vezetőjének és munkatársainak tevékenységét a Móricz Zsigmond Művelődési Ház beszámolóját elfogadja.

  Határidő: 2006. július 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 3. Beszámoló a középiskolai beiratkozásról és javaslat a 2006/2007-es tanév szervezésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Pintérné Grundmann Frida: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Litter Nándor: Bizottságok részéről eltérő vélemény nem volt. Akkor kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat együtt.

 

A közgyűlés 17 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

182/2006.(VI.27.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolai beiskolázási tájékoztatót elfogadja.
  2. Határidő: 2006. július 30.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Általános Iskola Kiskanizsa és a Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményekben a 2006/2007-es tanévre jóváhagyott tanulócsoport számot az alábbiak szerint módosítja:

  Általános iskola

  A 117/2006. (V.2.) számú közgyűlési határozat

  Csökkenés

  2006/2007-ben indítható osztályszám

  1-4. évfolyam

  5-8. évfolyam

  Összesen

  1-4. évfolyam

  5-8. évfolyam

  Összesen

  1-4. évfolyam

  5-8. évfolyam

  Összesen

  Általános Iskola Kiskanizsa

  7

  8

  15

   

  1

  1

  7

  7

  14

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  8

  15

  23

   

  1

  1

  8

  14

  22

  Városi összesen

  70

  84

  154

   

  2

  2

  70

  82

  152

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Általános Iskola Kiskanizsa intézményben a 2006/2007-es tanévre jóváhagyott iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai csoportok számát az alábbiak szerint módosítja.
 2. Általános iskola

  A 117/2006. (V.2.) számú közgyűlési határozat

  Változás

  2006/2007

  Iskolaotthon

  Napköziotthon

  Tanulószoba

  Összesen

  Iskolaotthon

  Napköziotthon

  Tanulószoba

  Összesen

  Iskolaotthon

  Napköziotthon

  Tanulószoba

  Összesen

  Általános Iskola Kiskanizsa

  2

  4

   

  6

   

   

  +1

  +1

  2

  4

  1

  7

  Városi összesen

  10

  77

  6

  93

   

   

  +1

  +1

  10

  77

  7

  94

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a nevelési-oktatási intézmények jóváhagyott álláshelyeit 2006. szeptember 1-jével az alábbiak szerint módosítja:
 4.  

   

  Általános iskola

  2006 évi előirányzat

  Változás

  2006 évi módosított előirányzat

  Szakmai

  Nem szakmai

  Összesen

  Szakmai

  Nem szakmai

  Összesen

  Szakmai

  Nem szakmai

  Összesen

  Általános Iskola Kiskanizsa

  31,95

  14,75

  46,7

  -0,9

   

  -0,9

  31,05

  14,75

  45,8

  Zrínyi Miklós Általános Iskola

  50,13

  12,5

  62,63

  -1,55

   

  -1,55

  48,58

  12,5

  61,08

  Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola

  42,55

  6,00

  48,55

  -0,8

   

  -0,8

  41,75

  6,00

  47,75

  Összesen

  124,63

  33,25

  157,88

  -3,25

   

  -3,25

  121,38

  33,25

  154,63

  Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

  Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Vizeli József intézményvezetői munkájának elismeréseként 2006. augusztus 1-jétől címzetes igazgatói címet adományoz.

Határidő: 2006. szeptember 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2006. év I-V. havi ingatlanértékesítéséről (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Bizottságok részéről nem volt eltérő vélemény. Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 15 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  183/2006.(VI.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. év I-V. havi ingatlanértékesítésről szóló tájékoztatót elfogadja.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

   

   

 3. Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletével kapcsolatos aktuális feladatok (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Kiegészítés nincs. A bizottságok részéről nem volt észrevétel. Hozzászólás nincs. Kérem, fogadjuk el ezt a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 16 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

184/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. felkéri Litter Nándor polgármestert, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Városa képviseletében várhatóan 2006. őszén a Nyugat- Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletén dolgozó gyakornok személyének kiválasztása céljából írjon ki pályázatott, és azt tegye közzé a sajtóban. A benyújtott pályázatok ismeretében a kiutazó gyakornokot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jelöli ki. Amennyiben a kiutazó gyakornok valamely önkormányzati intézmény dolgozója, úgy Nagykanizsa Megyei Város Közgyűlése felkéri az intézmény vezetőjét a kint tartózkodás fizetett távollétként történő kezelésére.
  2. Határidő: 2006. augusztus 31.

   Felelős : Litter Nándor polgármester

   (Operatív felelős: Bodzai Tiborné személyzeti irodavezető)

  3. A kiutazó személy a Nyugat- Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletén eltöltött gyakornoki idejéről, az elvégzett munkájáról, valamint a Nyugat- Dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete működéséről szerzett tapasztalatairól beszámolót készít Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

Határidő: 2006. december 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 1. Javaslat Foglalkoztatási Paktum létrehozására Nagykanizsa városban és kistérségében (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Gombás József, Czmerk József, Horváthné Bagó Mónika

   

  Litter Nándor: Bizottságok részéről nem volt észrevétel. Kérem, fogadják el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  185/2006.(VI.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. augusztus 1. napjától 2006. december 31-ig elfogadja a Foglalkoztatási Paktum előkészítését, létrehozását. A Foglalkoztatási Paktum előkészítését a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Dél-Zalai Mentorhálózata vállalja. 2006. december 31. napjáig a Foglalkoztatási Paktum aláírásra kerül a 4 megjelölt fél (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zala Megyei Munkaügyi Központ, Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége, Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása) által.

  Határidő: 2006. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

   

   

 3. Javaslat az Iharosberésny és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány támogatására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Litter Nándor: Csatlakoztunk az Iharosberény és térsége csatornaépítési programhoz Bagola és Kisfakos vonatkozásában. A korábbi megállapodásoknak megfelelően az alapítványon keresztül kell a finanszírozást biztosítani.

  Kereskai Péter: Azt nem láttam, hogy mi a jó az önkormányzatnak. Azt tudom, hogy a másik oldal miért jó. Valószínűleg ugyanannyit kell fizetnünk, és az nem derül ki ebből az anyagból, hogy mennyit kellett volna egyébként fizetnünk. Illetve az utolsó oldalon van ez, amit Aljegyző Asszony feltett kérdést. Megkérdezném Aljegyző Asszonyt, hogy elfogadható-e ez a válasz, és valóban így van-e?

  Litter Nándor: Megerősítették ezt az álláspontot. Kérem Önöket, hogy fogadják el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  186/2006.(VI.27.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Iharosberény és Térsége Fejlesztéséért Alapítványt 11.202.736 Ft összeggel támogatja, amely az önkormányzat 2005-2006. évi, az Iharosberény és Térsége csatorna építéséhez kapcsolódó önkormányzati támogatás. (2005. évre 6.093.968 Ft, 2006. évre 5.108.768 Ft). A támogatás forrása a 2006. évi költségvetés 13. számú mellékletének az Iharosberény önkormányzatának DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna építése című 4. sorában szereplő 10.000 e Ft, továbbá a 2006. évi tárgyi eszköz értékesítés többletbevétele.

  A támogatás folyósításának részletes szabályait az önkormányzat és Iharosberény és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány között az előterjesztés 2. számú melléklete szerint megkötött támogatási szerződés tartalmazza.

  Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

  Határidő: 2006. július 30. a szerződés aláírására

  2006. szeptember 30. a támogatás folyósítására

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő vásárlására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Baumeister Kft. Kustor Ferenc ügyvezető

 

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya: (Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.)

Szányiné Kovács Mária: A Pénzügyi Bizottság egyetértett, de az a kérése, hogy a határozati javaslatot bontsuk ketté. A Baumeister Kft. vállalását 2.a., b. pontba tegyük, mert a kettő nem függ össze.

Litter Nándor: A harmadik bekezdéstől. Még egy kérdés, ami felvetődött bennem, hogy a Baumeister tartozik nekünk 37 millió Ft-tal. Május 31-ére kellett volna ezt teljesítenie, és úgy gondolom, hogy össze kellene kapcsolni ezt a két dolgot. Azt kérném, hogy ezt a határozati javaslatot fogadjuk el, ahogy itt le van írva, de egyeztessünk arról, hogy ezt csak akkor fogjuk megkötni, ha kifizeti a tartozását, mert nem szeretném, ha az, ahogy terveztük is a költségvetésben is, hogy ingatlanértékesítésből befolyik bevétel, az nem folyna be, közben egy ilyen ingatlanvásárlást pedig teszünk a Baumeister Kft. vonatkozásában – még akkor is, ha szükséges ez a két orvosi rendelő. Ezzel kiegészíteném ezt a határozati javaslatot, vagy plusz még egyet tennék. Miért ne rakjam be?

Röst János: Mert külön jogügylet.

Litter Nándor: De nem arról van szó. Addig ezt nem kötjük meg, amíg azt ki nem fizeti. Milyen külön jogi ügylet?

Röst János: Ezt nem javasolnám ennek a napirendi pontnak a keretén belül összekötni. Két eltérő jogügyletről van szó, a kettőt ilyen szempontból egy határozatba nem lehet beemelni. Ettől még Polgármester Úrnak igaza van. Ezt a tárgyalást le kell folytatni, de nem kellene rögzíteni ebben a határozatban.

Litter Nándor: Jó. Én nem fogom addig aláírni ezt a szerződést, amíg ki nem fizeti, mert azt viszont ki kell fizetni.

Bicsák Miklós: Nem értek egyet Alpolgármester Úrral. Ahogy Ön mondja, valóban az üzletben az üzleti feltételek mindkét félre vonatkoznak. Nekünk a város érdeke az első.

Röst János: Én jogról beszéltem. Jogszerűen nem lehet összekötni két üzletet. Ez egy határozat, ez napirendi pont. Amiről Ön beszél, egy tartozás, és nem lehet beemelni. Igaza van Polgármester Úrnak, de ebben a beterjesztésben erről nem lehet dönteni. Én ezt kértem, és nincs eltérés a vélemények között.

Litter Nándor: Én úgy érzem, hogy ugyanarról beszélünk. Szerintem össze lehet kapcsolni, mert miért ne mondhatnánk azt, hogy nem kötünk azzal üzletet, aki nem rendezi a tartozását. Voltak már ilyen akciók, emlékszünk rá. Meg fogom tenni a nélkül is.

Polai József: Lehet, hogy nem értettem jól mindent. Szeretném az aggályaimat megfogalmazni. Ez nem jelentheti azt, ha Polgármester Úr nem írja alá a szerződést, hogy ez valamiféle fizetési kikényszerítés akar a Baumeister felé, és mindez a leírat csak egy nesze semmi fogjuk meg?

Litter Nándor: Miért? Mi az Ön javaslata?

Polai József: Akkor ne foglalkozzunk a Baumeistertől történő vásárlással, hanem vegyünk meg két lakást orvosi rendelő számára. Egy-egy lakást meg lehet kapni földszinten talán 7-8 millió Ft-ért. Az sokkal kevesebb, mint 37 millió Ft.

Litter Nándor: Ez sok szempontból egy jó üzlet számunkra. Egyrészt a halasztott fizetés szempontjából, jó helyen fekszik. Ezt a múltkor megtárgyaltuk. Ennek megvannak a maga előnyei. Úgy érzem, hogy egyetértés van abban, amit eddig többen is megfogalmaztak. Alpolgármester úr is ugyanerre gondol, csak a jogi összekapcsolása ellen tiltakozott. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el Szányiné Kovács Mária által javasolt szétbontással együtt a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

 

187/2006.(VI.27.) számú határozat

    1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő megvásárlásra kerüljön 2007. évben az alábbi feltételekkel:

  1. Baumeister Kft. vállalja, hogy a Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A. alatt található egy gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat, két felnőtt háziorvosi rendelő kialakítási, átalakítási (amelybe beleértendő építési engedélyhez kötött tevékenység esetén az építési engedélyezési valamint kiviteli) terveit elkészítteti saját költségén, ingyenesen az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közreműködésével, az intézmény szakmai iránymutatása szerint. A tervek elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és díj a Kft-t terheli.
  2. Az önkormányzat vállalja, hogy a 2007. évi tervében szerepelteti a Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A. telephely orvosi rendelőinek és védőnői tanácsadójának kialakítását és átalakítását.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

Karmazin József osztályvezető főépítész)

 

 

Litter Nándor: És akkor garanciákat, vagy pénzügyi garanciát, vagy bármit kell a cégnek adni arra, hogy rendezi a fennálló tartozását, addig nem lehet ezt az ügyeletet lebonyolítani.

Kereskai Péter: Ha ezek 30 napja tartoznak, akkor igenis határozzunk arról – nem összekapcsolva a két dolgot –, hogy hatalmazzuk fel Polgármester Urat, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a tartozás rendezésére. Külön határozatot is hozhatunk róla.

Litter Nándor: De az egyébként is feladatunk, hogy behajtsuk.

 

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 188/2006.(VI.27.) - 190/2006.(VI.27.), 194/2006.(VI.27.) – 196.(VI.27.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 191/2006.(VI.27.) – 193/2006.(VI.27.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 11.55 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester