2006. július 21. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. július 21-én (péntek) 9,00 órakor megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők.

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Karmazin József városi főépítész osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Tóthné Krémer Mária megbízott osztályvezető, Beznicza Miklós irodavezető, Dr. Fröhlich Klára jogtanácsos közbeszerzési referens, Zámbó Tamás beruházási ügyintéző, Szányi Gábor ügyvezető, Dr. Balogh Attila ügyvéd.

Megjelentek: Luif Ibolya a Kanizsa Újság Kft ügyvezetője, Vuk Anita hírszerkesztő a Városi TV képviseletében, Kanizsai Antal, Jerausek László.

Litter Nándor: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm mai soron kívüli ülésünkön megjelent kedves képviselőtársaimat, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit, meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit. Megállapítom, hogy a megválasztott képviselők közül 25 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Ahogy a legutóbbi ülésünkön jeleztem, a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása miatt soron kívüli közgyűlést kell összehívni és ahogy akkor elmondtam, az egyéb fontos ügyeket is ide kívánom most terjeszteni. A napirendi pontok sürgősségi megtárgyalását az indokolja, hogy a két ülés közötti két hónap olyan hosszúnak bizonyul, hogy a felgyülemlett feladatokat meg kell tárgyalnia a közgyűlésnek.

Tóth László: Napirend előtt szeretnék szót kérni a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmával kapcsolatosan.

Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy a meghívóban 8. számú napirendi pontként jelzett előterjesztést mai ülésén ne tárgyalja meg a közgyűlés azért, mert a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén olyan döntés született, hogy ne kerüljön addig megtárgyalásra a téma, amíg tiszta jogi helyzet nincs a szóban forgó területen. A bizottság nem is tárgyalta meg, határozatot nem hozott, ezért kérném, hogy a közgyűlés se tárgyalja meg. Javaslom, hogy a 10. számú napirendi pont se kerüljön megtárgyalásra, mert korábban már hozott a közgyűlés egy olyan határozatot, hogy ne csak lízing konstrukcióban gondolkozzunk a vásárlást illetően, hanem a hitelt is vizsgáljuk meg. Állapítsuk meg, hogy melyiknek mekkora a költsége és ennek ismeretében döntsön a közgyűlés. Álláspontom szerint a szóban forgó határozatot a felelősök nem hajtották végre. A most kiosztásra került pótanyag sem tartalmazza, hogy hitelfelvétellel mennyibe kerülne az ingatlan megvásárlása.

Dr. Kolonics Bálint: Javaslom, hogy a 9. pontot nyílt ülésen tárgyalja meg a közgyűlés, hiszen nem látom indokát a zárt ülésen történő megtárgyalására. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság sem tárgyalta érdemben a meghívóban 8. számú napirendi pontként jelzett előterjesztést, arról érdemi határozatot nem hozott.

Tóth László: Amennyiben polgármester úr nem vonja vissza a 8. számú napirendi pont megtárgyalását, úgy kezdeményezem a téma nyílt ülésen történő megtárgyalását. A Gazdasági és Városüzemeltetési, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is nyílt ülésen tárgyalta, a versenyfelhívás nyilvános, így semmilyen indokát nem látom a zárt ülésen történő tárgyalására.

Polai József: Az autópálya építés ellen tiltakozó lakosság véleményét szeretném tolmácsolni a napirend előtti felszólalásomban.

Litter Nándor: Cseresnyés Péter képviselő úr azt javasolta, hogy a 8. számú napirendi pontot ne tárgyaljuk én azt javasolom, hogy tárgyaljuk. Aki Cseresnyés Péter javaslatával ért egyet, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 11 igen, 13 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Szintén Cseresnyés Péter úr javasolja, hogy a 10. számú napirendi pont se kerüljön megtárgyalásra. Mielőtt szavaznánk el kívánom mondani, hogy az idei évben nem tudunk további hitelt felvenni.

Bicsák Miklós: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzott, hogy a költségvetés módosításával esetleg lehetne hitelt felvenni.

Litter Nándor: Az önkormányzatnak hitelkeret áll rendelkezésére, amelyet felvehet. A szóban forgó értéket nem tudjuk felvenni már, ezért az az elképzelésünk, hogy rövid idejű lízing legyen. Aki Cseresnyés Péter úr javaslatával egyetért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 9 igen, 13 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Kelemen Marcell: Szeretném a közgyűlést tájékoztatni, hogy az általam beterjesztett előterjesztést nyilvános ülésen lehet megtárgyalni tekintettel arra, hogy az előterjesztésben szereplő javasolt bizottsági tagok hozzájárultak a nyilvános tárgyaláshoz.

Litter Nándor: Tóth László képviselő úr javasolta, hogy a 8. számú napirendi pontot nyílt ülés keretében tárgyalja meg a közgyűlés. Aki egyetért azzal, hogy a jelzett napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja meg a közgyűlés, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 15 igen és 10 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Dr. Kolonics úr javasolta, hogy a 9. számú napirendi pont nyílt ülésen kerüljön megtárgyalásra. Aki egyetért azzal, hogy a 9. számú napirendi pont zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 15 igen, 8 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Aki egyetért azzal, hogy a 10. számú napirendi pont zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 16 igen, 7 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Aki egyetért azzal, hogy a 11. számú napirendi pont zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 20 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Aki egyetért azzal, hogy a 12. számú napirendi pont zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 18 igen, 3 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Dr. Kolonics Bálint: Szeretnék választ kapni arra a kérdésemre, hogy mi a konkrét indoka a zárt ülés tartásának a 8. és 9. számú napirendi pontok tekintetében?

Litter Nándor: Gazdasági kapcsolatról van szó, egyezséget kötünk bizonyos cégekkel. Amíg a döntés nem végleges, addig indokolt a zárt ülés tartása. A 9. számú napirendi pontot véleményem szerint magunk között kell először megtárgyalni. Aki a napirendi pontok megtárgyalásával egyetért, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 16 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2006.(III.30.) sz. rendelete átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 5. Automata mélyparkolók építése Nagykanizsán - Területbérlő építési hely módosítási kérelme (ír.)
 6. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 7. A Nagykanizsa belterület 30259, 3066/18/A/54, 3066/18/A/21, 037/40 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról (írásban)
 8. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 9. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtására (írásban)
 10. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 11. Műfüves pálya építéséhez kezességvállalás (írásban)
 12. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 13. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására (írásban)
 14. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

  Zárt ülés

 15. Nagykanizsa 1970 hrsz-ú, volt régi piac tulajdoni helyzetének rendezése (írásban)
 16. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 17. Elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez történő hozzájárulás a nagykanizsai 1839/93 hrsz-ú ingatlanra (írásban)
 18. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 19. Dózsa Gy. út 119. számú (hsz.: 1839/91/A/5) ingatlan tulajdonjogának lízinggel történő megszerzése (187/2006.(VI.27.)) számú közgyűlési határozat módosítása (írásban)
 20. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 21. Extra Leder Line Kft ipari parki beruházásához földterület értékesítése (írásban)
 22. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 23. Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park területén a Kanizsa Industrial Kft által megvalósítandó vállalkozók háza beruházás megvalósítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Napirend előtt:

Tóth László: A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza a közgyűlés képviselőcsoportjait és azok tagjait. Ön és képviselőtársai a Magyar Szocialista Párt jelöltjeként kerültek be a polgármesteri székbe, illetve a testületbe. A választók abban a reményben szavaztak Önökre, hogy polgármesteri tevékenysége és képviselői tevékenységük a szocialista párt eszményeinek és értékeinek megfelelően fog történni. Sajnos ez nem így történt. A közelmúlt eseményei bebizonyították, hogy sokan a saját érvényesülésük és haszonszerzésük érdekében fogadták el a Szocialista Párt támogatását és váltak a Szocialista Frakció tagjaivá Önnel együtt. Ezek a képviselők ma már a Kapói-féle Szociáldemokrata Párt tagjai, kiléptek a Magyar Szocialista Pártból. Könnyebben váltanak pártot, mint más a köpönyeget. Azokban a politikai kalandorokban, akik eddig bitorolták a Szocialista Frakció nevet, vajon maradt-e annyi tisztesség, hogy a nyilvánosság előtt bejelentsék, kiléptek a Szocialista Pártból, így kiléptek a frakcióból is. Polgármester Úr, Ön is a vándor-szocialistákkal tart? Ön egyáltalán még az MSZP polgármestere? Mindezek alapján felszólítom Önt és társait, nyilatkozzanak, mely frakció tagjai közé tartoznak és ennek alapján kérem Jegyző urat, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzaton a változtatásokat vezesse át. Egyben kezdeményezem Budai István visszahívását a Pénzügyi Bizottság elnöki- és tagjainak sorából, valamint Dr. Horváth György, Stróber Gábor és Szányiné Kovács Mária bizottsági tagságainak megszüntetését, mivel közjogi funkciójukat az MSZP révén szerezték meg.

Litter Nándor: Azt kérném, hogy az egyéb javaslatokat, amelyek a bizottsági tagságokra vonatkoznak, írásban kellene megtenni és a következő ülésen erről lehetne tárgyalni. Elég furcsán hangzanak ezek a mondatok képviselő úrtól. Én jelen pillanatban a Magyar Szocialista Párt tagja vagyok. Baloldali értéket képviselek a magam elképzelése szerint. Ez lehet, hogy ellentétben van néhány személynek az elképzeléseivel. Ezt próbálom továbbra is képviselni szeptember 30-ig az értékeim szerint következetesen. Mindenkit kérek, hogy támogasson a munkámban. Mások helyett nem kívánok nyilatkozni. A mondatok azért is furcsák, mert Önök tettek egy nyilatkozatot pár hónappal ezelőtt, hogy nem a Szocialista Párt tagjai. Mindenki értékelje majd saját maga, hogy mit kell ebben az ügyben tennie. Nem nyitok vitát az ügyről.

Polai József: Az autópálya épülése kapcsán nincs jól az, hogy a Murakeresztúr-Nagykanizsa útvonalon a töménytelen mennyiségű teherjármű és kamionok reggel 7-től este 5-ig általában nagy számban közlekednek és nem az előírás szerint. A panasz kivizsgálására március 27-én fordultam levélben Imre Béla ügyvezető úrhoz, aki a kérést Zalaegerszegre továbbította. Az a válasz érkezett, hogy 7.5 tonna súlykorlátozást fognak bevezetni ezen az útvonalon. A levélben elismerik azt, hogy nem kinevezett útvonalról van szó az autópályát építő járművek számára, és ezért az okozott kár sem lesz helyreállítva. Tegnap három órát töltöttem el ezen az útszakaszon sétálgatva és megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy mennyi jármű közlekedik nem alacsony sebességgel. A lakosság részéről panaszként vetődik fel az is, hogy a rezonancia a széles Törökvári utcában a házsor mindkét oldalán érezhető és panaszkodnak a házfalak repedésére. Képviselőként amit lehetett, többszöri felszólalásommal mindent elkövettem. Megállapíthatom azt, hogy semmilyen változás nem történt, sőt az autók száma azóta még csak növekedett. Az egy szem kihelyezett táblát a kihelyezését követő két nap múlva ellopták. Véleményem szerint az építők valamelyike tette ezt. Az úttesten szélességébe és hosszába repedések vannak több kilométer hosszan. Ki fogja helyreállítani az úttestet és ki fogja szükség esetén a lakókat is kártalanítani? Kérném polgármester úr segítségét.

Litter Nándor: Ma reggel intézkedtem, hogy Gáspár András ügyvezető helyeztessen ki újabb táblákat. Azt fogom még ezen kívül tenni, hogy heti méréseket kérek arra vonatkozóan, hogy milyen gyakorisággal járnak a kérdéses útszakaszon a járművek. Az Autópálya Rt-nek a károkat helyre kell állítania a munkák befejezése után. Rendszeres méréseket kezdeményezek.

Polai József: Szeretném megtudni, hogy mi a kijelölt útvonal, és azon kellene közlekedni. Elismerik a levélben, hogy nem a kijelölt útvonalon közlekednek a járművek és mégis ezt teszik. A lakosság polgári engedetlenséget fontolgat, ha az önkormányzat nem tesz semmit az ügyben.

Litter Nándor: Jövő hét elején egyeztetést tartok a feladatok szükségességére vonatkozóan.

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. számú rendelet módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Tóthné Krémer Mária: A rendeletmódosítás 10. melléklet 13. számú sorában pontosodott a Cserfői Jazzland támogatásának támogatottja.

  A második számú kiegészítés azt tartalmazza, hogy az Ipari Park irodaépület felújítása a 11. számú irodaépületen, mint Polgármesteri Hivatal által végzett felújítás szerepel. A felújítást az Ipari Park Kft végzi, ezt az összeget a felhalmozási célú pénzeszközök átadása sorban szerepeltetjük.

  Papp Péter: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság többségi szavazással elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.

  Az előterjesztés 7. pontja kapcsán kérdések merültek fel a bizottsági ülésen, amelyre szeretnék választ kapni. Messzemenően támogatjuk az építkezés során történő régészeti feltárásokat, de az összeget egy kicsit sokalljuk.

  Litter Nándor: Vándor László úrtól kértem az összeg mérséklését, amelyet nem tudnak megtenni, mert törvények szabályozzák, hogy milyen feladatokat kell elvégezni.

  Karmazin József: Közismert, hogy az örökségvédelemről szóló jogszabályok az építő, illetve a terület tulajdonosa kötelezettségévé teszi a régészeti feltárások költségeinek viselését. Rendelkezésünkre áll a város egész területére az az előzetes régészeti kutatási anyag, amely megjelöli, hogy mely területeken várható ilyen jellegű lelet. Amikor az építési munka elkezdődik, akkor derül ki, hogy ezzel a feladattal milyen munkálatokra van szükség és az Ipari Park területén, mint az “A” jelű út nyomvonalán a térkép alapján kértünk ajánlatot a régészeti feltárásra, az ajánlat azonban nem konkrét összeget határozott meg, hanem fajlagos költségeket. A költségvetésben szereplő 6 millió Ft egy 4.000 m2-es területnek a kutatóárkos feltárásáról szólt és később derült ki, hogy itt jóval több munkát kell elvégezni. Ennek a dokumentációja a rendelkezésünkre áll és az egész ügyet végig lehet követni ez alapján, melyet külön is a képviselők rendelkezésére tudunk bocsátani.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság 5 igen és 1 nem a napirendi pontot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Az előterjesztés 4. pontját véleményem szerint továbbra is vizsgálni kellene, erre vonatkozóan felkértük a Kontrolling Osztályt, hogy készítsen kimutatást. Azt gondolom, hogy az itt felsoroltakon túl többen is beadtuk a képviselői keret felhasználására vonatkozó javaslatunkat, bár igaz, hogy ez a felsorolás csak a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változásokat tartalmazza.

  Litter Nándor: Soron következő ülésünkre elkészítünk egy tájékoztatást, hogy ki hogyan áll a képviselői keret felhasználásával.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen és 3 tartózkodás szavazattal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

  Polai József: A Móricz Művelődési Ház 9.8 millió Ft-os pályázaton nyert felújítási pénze nincs veszélyben? Szeretném megkérdezni, hogy mikor indulhatnak a munkálatok?

  Litter Nándor: Nincs veszélyben a munka. Ma reggel tárgyaltam a feladatot gondozó kollégákkal, szerződésmódosítást kezdeményezünk. Terveink szerint a munkát addig még elindítjuk, a villamos munkálatok és a rekonstrukciós munkálatok arányát kellene módosítani.

  Dr. Kolonics Bálint: A 2. pontban a Gazdaságfejlesztő Kht ügyvezetői állásának megszüntetésével adódó többletköltségek ellentételezése tárgyban a kérdésem az, hogy a Hiesz Miklós ügyvezető úr felmentésével felmerülő költségek nincsenek bent a tervezetben?

  Litter Nándor: Volt egy elszámolás a legutóbbi közgyűlésünkön. Akkor adtunk részletes tájékoztatót arról, hogy milyen költségek merülnek fel, milyen megtakarítások képződnek.

  Tóthné Krémer Mária: A tervezet valamennyi, a most felmerülő költséget tartalmazza. A felmerülő plusz költségeket az esetleges megtakarításokból is fedeztük.

  Litter Nándor: Aki az elhangzott észrevételekkel és a kiosztott módosításokkal együtt a rendeleti javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon.

   

  A közgyűlés 16 igen, 2 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  37/2006.(VII.26.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2006.(VII.26.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2006.(III.30.) számú rendelete átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig módosítására (írásban)
 4. Előerjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Karmazin József: Az előterjesztésben két terület szerepel: az egyik a Corvin úti játszótér és környéke. Itt azt hiszem, hogy egyértelmű, hisz arról van szó, hogy a közterületre ne terjedjen ki a tilalom. A másik terület pedig a Kossuth téren a Tűzoltólaktanyával szemközti tömblakások mellé építendő lakóház. Itt ellenérdekű ügyfél is jelezte, hogy nem tartja indokoltnak, hogy ez a tömbbeépítés folytatódjon. A rendezési terv készítője ismerte az ellentmondást és úgy ítélte meg szakmailag, hogy az új rendezési tervben – amely a 7. számú mellékletben tervezetként látható – jelölt LK 13 jelű területen megengedi a tömblakás jellegű épületek elhelyezését.

  Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 215/2006. számú határozatával 4 igen igen és 2 tartózkodás mellett ezt a napirendi pontot megtárgyalásra alkalmasnak találta. Jelezni szeretném viszont, hogy képviselőtársak között többen vannak olyanok, akik magával a tartalmi döntéssel nem értenek egyet – magam is ezek közé tartozom.

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a Corvin utca és környékét 8 igennel, a Kossuth L. tér ügyét 5 igen és 3 tartózkodás szavazattal támogatta, hogy kerüljön feloldásra ez a tilalom.

  Dr. Kolonics Bálint: Az 1. pontban foglaltakkal egyet tudok érteni, hogy a Corvin utcai játszótér, - amely közterületen valósul meg – kivételt képezzen, és itt a változtatási tilalmat oldjuk fel. A 2. pontnál arról olvasunk, hogy egy gazdasági társaság fordul az önkormányzathoz és kér úgymond egyedi elbírálást, és kéri a változtatási tilalom feloldását azért, hogy az ő gazdasági érdekei megvalósulhassanak. Tudomásom szerint több magánszemély is van, akik kisebb beavatkozásokat, átépítéseket szeretnének eszközölni az ingatlanokon. Ők nyilván ehhez a szükséges engedélyeket nem kaphatják meg. Nem tudom, hogy miért esik külön elbírálás alá egy gazdasági társaság, és miért kell a változtatási tilalmat feloldani? Ez az egyik indokom azért, amiért nem támogatom a 2. pontot. A másik: azért – itt elhangzott az, hogy a rendezési terv készítője és az ő szakmai véleménye. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az ott lakó emberek véleménye, ami a saját életkörülményeikből fakad. 2. pont második bekezdésében olvashatunk egy valószínűleg ott lakó indokait tartalmazó okfejtést, amiről azt gondolom, hogy nagyon tanulságos, és aki ezt a tömböt ismeri, igenis, hogy elképzelhetetlen, és nem abba a családi házas övezetbe illő a társasházas beépítés, nem beszélve a Kossuth tér kialakításáról, a Szentháromság szoborról. Amennyiben egy társasháznak a tömbbeépítését lehetővé teszi az önkormányzat egy ilyen döntéssel, az akár azt vonja maga után, hogy abban a tömbben sorozatosan tömbházas beépítésekre kerül sor, pedig a tömbnek a másik fele is családi házas övezet, mint a másik övezete is ennek a tömbnek, amit a jelen előterjesztés nem érint. Tehát azt kérem polgármester úrtól, hogy ne csak a szakmai indokokat, érveket, hanem az ott lakó emberek érveit is szíveskedjen figyelembe venni akkor, amikor ebben a kérdésben dönt. Igenis, várjuk meg a rendezési tervet, és a rendezési terv elkészítésénél is kerüljenek az indokok és érvek közé az ott lakó emberek életkörülményei.

  Szányiné Kovács Mária: A 3. pont kapcsán azt szeretném kérni, hogy ez a változtatás, amit terveznek - a Hermann-lakótelep érdekeit nem sértené, ott van egy tervezet, egy vállalkozó által magas épület építésére. Szeretném, ha megnyugtatna valaki, hogy ez továbbra sem valósul meg, amennyiben a közgyűlés támogatni fogja ezt a területet. Ezt szeretném kérni, hogy a Hemann Ottó úti lakótelepen ne épüljön továbbra sem magas épület, maradjon úgy, ahogy volt, ezt ne érintse ez.

  Litter Nándor: Én úgy tudom, hogy a változás.

  Karmazin József: A térképen jól látható, hogy ez nem terjed ki addig. A Batthyány utcáig a Kossuth tértől.

  Litter Nándor: A rendezési terv tervezetében ez a terület milyen beépítettséggel?

  Karmazin József: Igen, erre utaltam, hogy a 7. számú melléklet tünteti fel a rendezési terv tervezetét, amely az LK-13-z övezet keretén belül megengedné ezt a fajta beépítést.

  Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Akkor ennek megfelelően azt javaslom, hogy külön szavazzunk a két pontról, bár a rendelet egyben tartalmazza. Kérem, hogy szavazzunk az 1. pontról.

   

  A közgyűlés 19 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Litter Nándor: 2. pontról szavazunk.

   

  A közgyűlés 11 igen, 9 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

   

  Litter Nándor: Tehát ezt a részét nem fogadta el a közgyűlés.

  Dr. Kelemen Marcell: Előzetes véleménykérés volt, mert egy rendeletet kell elfogadni.

  Litter Nándor: Gondolom, hogy egy rendeletet kell elfogadni, de ha …. Akkor ezt ki kell venni belőle, úgy lehet elfogadni a rendeletet, ezért kellett külön szavazni róla, mert ezen volt a vita. Tehát akkor ennek megfelelően a 3. bajusz törlésre kerül az 1. §-ból, és így szavazunk most a rendeletről. Dr. Kelemen Marcellt kérdezem, hogy ez így rendben van-e?

  Dr. Kelemen Marcell: Persze.

  Litter Nándor: Kérem, szavazzunk.

  Dr. Kelemen Marcell: A hatálybalépés augusztus 1.

  Litter Nándor: A hatálybalépés augusztus 1. Nem szükséges előbb? A játszótérépítés miatt …

  Dr. Kelemen Marcell: A tervezetben úgy van, hogy augusztus …

  Litter Nándor: Jó, akkor augusztus 1.

   

  A közgyűlés 22 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

   

   

  38/2006.(VIII……) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2006.(VIII……) számú rendelete a 21/2006.(III.30.) számú rendelet, átmeneti változatási tilalom elrendeléséről a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Automata mélyparkolók építése Nagykanizsán - Területbérlő építési hely módosítási kérelme (írásban)

Előerjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: Mint ismeretes, az önkormányzat szerződést kötött a mélyparkoló építésére és a további területek vizsgálata során derült ki, hogy a Kölcsey úti torkolat mérete folytán nem alkalmas az elhelyezésre, ezért további területek kerültek megvizsgálásra. A közgyűlés elé azért került három helyszín megjelölésre, hogy ezek közül a befektető tudjon választani. Az egyes sorszámú helyszín a Városi Könyvtár környékén helyezi el, a kettes számú a Hevesi Sándor Művelődési Központ parkolójában, míg a hármas sorszámú a Kórház utcai parkolási gondokat csökkentendő, a Kossuth tér, Fabik utca találkozásánál helyezi el a mélyparkolókat.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elsősorban a Halis István Városi Könyvtár környékét ajánlotta, míg másodsorban a Kossuth L. tér környékét.

Litter Nándor: A Múzeumtér környéke változatlan és azontúl kerülne elhelyezésre két darab az Erzsébet téren. A közműproblémák miatt az OTP környékén nem szeretné a befektető megépíteni.

Dr. Kolonics Bálint: Kérném, hogy a Könyvtár környékén ne engedje meg a közgyűlés a beruházás elkezdődését, hiszen végre rendben van a terület, valamint a Tűzoltóságtól keletre lévő terület zöldövezetét a beruházással tönkre lehet tenni. Az általam elmondott indokok alapján egyedül a Széchenyi tér környezetét tudnám támogatni.

Röst János: A beterjesztett valamennyi három helyszín véleményem szerint támogatható. Alapvetően bármilyen, a beruházás megvalósulása során felmerülő probléma megoldható. Javaslom, hogy abban az esetben, ha közutat érint a beruházás, akkor annak a költsége a vállalkozót terhelje, illetve amennyiben a Széchenyi tér kerül kiválasztásra, úgy vegye figyelembe a korábban elfogadott forgalomcsillapítási tervet.

Zakó László: Kezdeményezem, hogy a parkolási beruházást bizonytalan ideig a közgyűlés halassza el. Javaslatomat azzal indokolom, hogy amikor a közgyűlés erről tárgyalt, akkor arról volt szó, hogy 1 Euro/óra díjat kell majd a parkolásért fizetni. Azóta az Euro árfolyama meglehetősen magas lett. Magyarországon, illetve Nagykanizsán véleményem szerint nincs létjogosultsága 1 Euro/óra parkolási díjnak. A Kölcsey utca torkolatánál kiderült, hogy teljesen félre tájékoztatták a közgyűlést. Geometriai okok miatt sem valósítható meg ott a beruházás. A Kórház környéke kapcsán pedig azt kérdezném, hogy az alacsonyabb jövedelmű hozzátartozók hogyan tudják megfizetni a parkolási szolgáltatást? Ha a három helyszín közül az egyik kiesett, akkor véleményem szerint most már ne tárgyaljuk tovább a napirendi pontot.

Cserti Tibor: Egyetértek Zakó László képviselő úrral, de más indokkal. Véleményem szerint az önkormányzat jó szándékkal közeledett a közlekedés rendezése tárgyában, megpróbált a forgalom terhén enyhíteni. Miután az önkormányzat a megkötött bérleti szerződéssel jogi helyzetet teremtett, most a befektető azt kéri a közgyűléstől, hogy további három helyszínre adjon lehetőséget. Olyan információim vannak, hogy a beruházó más városban is próbálkozott, és a beruházás teljesítésének általános feltételi nem adottak. A projekt további előkészítése kudarcba fulladt, további helyszínek biztosítása olyan kötelmet róna a városra, amely megítélésem szerint a jelenlegi üzleti információim alapján nem teljesíthetők. Az alapkötelem feloldását most még nem kezdeményezem, annak megfelelően teljesítsen jogszerűen, ha tud. További területeket számára nem javaslok biztosítani.

Dr. Szabó Csaba: Minden egyéb elhangzott, megfontolható érv mellett engedjék meg, hogy megjegyezzem, hogy a Városi Kórház környékén a parkolás nem megoldott és nem is oldható meg. Ebben a pillanatban jelentős mennyiségű parkolóhely ingyenesen áll rendelkezése a parkolni szándékozók számára és amíg az meg nem telik, addig nincs probléma. Ez azonban 9 óra tájban már rendszerint tele van. A mélygarázs megépülésével – természetesen betartva a Kossuth tér zöldterületét - véleményem szerint enyhülnének a Kórház és környéke parkolási nehézségei.

Kereskai Péter: Nem értem, hogy miért teljesen ellentétes a Deák téri helyszínen történő beruházás. Logikusnak tűnne, hogy ahol a forgalom és a forgalomcsillapított zóna találkozik a belvárosban, ott kellene megépíteni a mélyparkolót. Kérdésemre szeretnék választ kapni, hogy miért ellentétes ez az önkormányzat törekvésével.

Halász Gyula: Mindenképpen megfontolandónak tartom a Cserti úr által elmondottakat. Mindamellett, hogy a Városi Kórház környékén szükség van a parkolóra, nem kellene véleményem szerint annyira aggódni a Tűzoltóságnál lévő játszótér sorsáért, hiszen a közvetlen közelében a Bajza utca felé szintén van játszótér. A mélygarázs elkészültével véleményem szerint a helyszínt is rendbe lehetne tenni. Ha a forgalomcsillapítási tervet komolyan vesszük, akkor számolnunk kell azzal, hogy a Zrínyi utca és a Rozgonyi utca egyirányúvá válik, vagyis a jelenleg itt parkoló autók nem tudnak majd parkolni, így parkolási gondok léphetnek majd fel, amelyet kezelni kell. Egészen más megvilágításba kerül a belvárosi forgalmi rend, ha a forgalomcsillapítási elképzelés elindul. A mélyparkolók a jövők, és nem a jelen számára épülnek.

Litter Nándor: Cserti Tibor képviselő úr észrevételeit figyelembe véve azt a javaslatot tenném, hogy valóban legyünk óvatosak a beruházás tekintetében. Kezdeményezem, hogy a közgyűlés döntsön arról, hogy legyen a Kórház környékén, de ne a játszótér keresztezésével. Legutóbbi tárgyalásunkkor arról tájékoztattak, hogy a legkisebb terület igénybevételével valósulna meg a területen a beruházás. Amennyiben legalább egy helyen megkezdődik az építkezés, akkor zöld utat kaphatnak itt is. A terület rendelkezésre áll, de csak akkor, ha legalább egy helyszínen elkezdik a beruházást.

Papp Nándor: Ha egy buszöböl kerül kialakításra a terepen történő megközelítésre, ahhoz még járul egy 11 méter sugarú kör, tehát az építkezés közben a most leaszfaltozott Kórház utcát a Kórház kerítéséig le kellene “bombázni”. Az eredeti területtől egy kicsit északabbra javaslom a beruházást.

Litter Nándor: Kérném, hogy Karmazin úr és Papp Nándor képviselő úr egyeztesse le a helyszínt a kivitelezővel, de olyan megkötéssel, hogy csak akkor használhatja fel a területet építésre, ha egy helyszínen megkezdődik a beruházás.

Papp Nándor: A Széchenyi tér kapcsán lenne a kevesebb probléma, hiszen ott semmit nem kellene feláldozni.

Litter Nándor: A Kórház környezetében akkut parkolási probléma van.

Papp Péter: Véleményem szerint a város legnagyobb parkolási gondokkal küzdő helyszíne a Városi Kórház környezete. Úgy gondolom, hogy meg lehetne úgy valósítani a beruházást, hogy a játszótér megmarad és a zöldterület se sérüljön. A térképre tekintve az egyik a művese állomás és a Kápolna közötti terület a régi Semmelweis utca lezárt része. Ha ide nem fér el, akkor a Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztálya előtt közvetlenül a Kossuth téri híd közelében is lehet, hogy meg lehetne valósítani. Ez utóbbinak még az is az előnye, hogy közvetlenül a Kórház bejárata mellett van. A másik az épülő orvosi rendelőhöz is meglehetősen közel van. A beruházással véleményem szerint a város legnagyobb parkolási gondjai oldódnának meg.

Cserti Tibor: Nyilván fontos a Kórház parkolási gondjainak megoldása, viszont van egy hatályos szabályozásunk. A Tervtanácsnak meg kell vizsgálnia a helyzetet, és ezt követően lehet lehetőséget biztosítani a kivitelezésre.

A kiegészítő javaslattal azzal a megszorítással értek egyet, hogy a beruházást megkezdte és az önkormányzatot biztosította a beruházás befejezésének garanciáiról. Ezzel azt szeretném kifejezni, hogy a beruházás befejezésére is garanciát vállal.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a Tervtanács, Papp Nándor elnök úr és Karmazin József főépítész úr, valamint a beruházó koordinációjával a felmerült helyszínek valamelyikén egy db optimális helyszín kerüljön kiválasztásra minél közelebb lehetőség szerint a Városi Kórház szolgáltató egységeihez.

Cseresnyés Péter: És akkor ők döntenek, vagy a közgyűlés ismételten tárgyal róla?

Litter Nándor: Nem kell a közgyűlésnek ismételten dönteni, hanem a felsorolt személyek teszik meg azt.

Cseresnyés Péter: A döntéskor szeretnék élni a szavazati jogommal.

Litter Nándor: A Papp Péter úr által felsorolt helyszínek közül képviselő úr szerint melyik nem megfelelő?

Cseresnyés Péter: Az utolsóként említett helyszín.

Litter Nándor: Ki ért azzal egyet, hogy a Kossuth tér ne legyen a lehetséges helyszínek között? Én azt mondom, hogy legyen. Aki Cseresnyés Péter úr javaslatával egyetért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 11 igen, 11 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: A három helyszín közül javaslom, hogy a Tervtanács, Karmazin József és Papp Nándor urak koordinációjában és a beruházóval közösen alakítsák ki a lehetséges végleges helyszínt a Városi Kórház vezetőinek véleményének bevonásával.

Dr. Kelemen Marcell: A döntési jogkört a közgyűlés csak polgármesterre, bizottságra, részönkormányzat testületére ruházhatja át. Azt lehet, hogy a polgármester döntse el a felsorolt személyek javaslatára, de ez a polgármester döntésében kell, hogy megjelenjen.

Litter Nándor: Kérném, hogy az elhangzottak alapján a javaslatomról dönteni szíveskedjenek.

 

A közgyűlés 16 igen és 9 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Cserti Tibor úr javaslatait figyelembe véve feltételes építési lehetőségről van szó, akkor lehet szerződést kötni, amennyiben az építkezés legalább egy helyszínen megkezdődik és az ott megkezdődött építkezés befejezése szerződésileg pénzügyi oldalról garantált és ezt az építtető bizonyítja.

 

A közgyűlés 17 igen, 3 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

197/2006.(VII.21.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. egyetért azzal, hogy az automata mélyparkolókra vonatkozó további helyszín kijelölésekor – a Kossuth tér területén – a Kórház parkolási helyzetének a javítása legyen a cél.
  2. a Kossuth téri helykijelölést Papp Nándor bizottsági elnök koordinálásával az Önkormányzati Tervtanács és Karmazin József városi főépítész végezze el, a Városi Kórház vezetése véleményének a kikérése mellett.
  3. az új építési helyszínre vonatkozó befektetői szerződés megkötésére csak az Erzsébet téri beruházás megkezdése és a befejezés garanciái meghatározása után kerülhet sor.

Határidő: 2006. augusztus 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 1. A Nagykanizsa belterület 30259, 3066/18/A/21, 037/40 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Cserti Tibor: Módosító indítványom az lenne, hogy a 4. ingatlan egy olyan területen van, amely az önkormányzat számára a hosszabb távú területrendezés szempontjából potenciális területnek számít viszonylag kis értékkel. A terület tulajdonjoga lefogja a teljes belső területegység hasznosításának lehetőségét, kulcsterületnek számít. Véleményem szerint most élnie kell az önkormányzatnak az elővásárlási joggal.

Karmazin József: A rendezési terv a Siromaplasttól északra eső út szélesítését tartalmazta és némiképpen igénybe is vette a szóban forgó területnek az egyik sarkát, valamint ez az a terület, ahol befektetők kérték a rendezési tervi lehetőségek bővítését szociális épület megépítésére. Támogatnám az elhangzott javaslatot.

Litter Nándor: Elfogadom a javaslatot. Kérném, hogy az 1-3. pontokat illetően döntsünk úgy, hogy az önkormányzat nem él elővásárlási jogával. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy a 4. pontban úgy döntsünk, hogy az önkormányzat él az elővásárlási jogával. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

198/2006.(VII.21.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. nem él a Nagykanizsa belterület 30259 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával bruttó 11.200.000 Ft vételáron
 2. nem él a Nagykanizsa belterület 3066/18/A/54 hrsz-ú ingatlan ½-ed tulajdoni hányadára vonatkozó elõvásárlási jogával bruttó 2.100.000 Ft értékben
 3. nem él a Nagykanizsa belterület 3066/18/A/21 hrsz-ú ingatlan ½-ed tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával bruttó 400.000 Ft értékben,
 4. él a Nagykanizsa belterület 037/40 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával 50.000 Ft értékben.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 1. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Simánné Mile Éva: Kiegészítéssel kívánnék élni a megállapodással kapcsolatban. Azt javaslom, hogy mindkét megállapodás-tervezet 1.7. pontjában a következőképpen alakuljon át a mondat: “Az adósságkezelésbe bevont adós részére a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján lakásfenntartási támogatást folyósít.” Javaslatomat, melyet a szolgáltatókkal egyeztettem azzal indokolom, hogy a szociális törvény elsősorban a jogosult részére kéri kifizetni a támogatást. Amennyiben ő megsérti a paramétereket, úgy dönthet úgy a folyósító szerv, hogy a megállapított támogatást az éppen aktuális szolgáltatóhoz folyósítja. A megállapodás szükségességét az indokolja, hogy az adósságkezelésben részesülők nagy része két fő szolgáltatónál tartozik, ez pedig az áramszolgáltató és a gázszolgáltató. Mivel a törvény is lehetőséget biztosít a megállapodásra, ezért szakmailag fontosnak tartottam, hiszen így mindannyiunk számára mind a jogalkalmazók, mind pedig az igénylők számára világos, hogy ki miért felel.

  Zakó László: Az előterjesztés lénye az, hogy ha valaki nem fizeti a villany- illetve gázszámláját, akkor az önkormányzat a szolgáltató felé érintett helyett helytáll?

  Simánné Mile Éva: Nem, akinek a törvény és a rendelet értelmében jogosult arra, hogy az adósságkezelésben részesüljön, akkor lépnek be a megállapodásban foglaltak és az 1.7. pont ban foglaltak pedig csak akkor, ha ő a saját részét nem teljesíti. Az önkormányzat a hátralék konszolidálását segíti a törvény értelmében. A lakásfenntartási támogatás a folyó kiadásokat szolgálja támogatni az igénybevevők részére. A megállapodás 1.5. pontja kimondja, hogy helyi rendeletünk szerint csak azzal foglalkozik az önkormányzat, akinek az adóssága a 200.000 Ft-ot nem haladja meg. Szakmai megítélésem szerint az ezen összeg feletti adósság már kezelhetetlen.

  Halász Gyula: Szeretném megkérdezni, hogy a VÍZMŰ Zrt-t érdemes-e ebbe a körbe beemelni, vagy sem?

  Litter Nándor: A víz esetében nincs ilyen probléma, hiszen azt nem lehet elzárni, mert alapvető életfeltétel.

  Aki az elhangzott módosításokkal együtt a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon.

   

  A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  199/2006.(VII.21.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében az önkormányzat és az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. mint szolgáltatók közötti együttműködési megállapodások megkötéséhez az előterjesztés mellékleteiben szereplő tartalommal azzal, hogy a megállapodás-tervezetek 1.7. pontja a következő szövegrésszel egész ki:

  “Az adósságkezelésbe bevont adós részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. Törvény 38. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján lakásfenntartási támogatást folyósít.”

  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

  Határidő: 2006. július 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető)

   

   

 3. Műfüves pálya építéséhez kezességvállalás (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

   

  Röst János: Megkeresés érkezett az önkormányzathoz a Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt egyesülete részéről. Az volt a kérés, hogy az egyesület műfüves pályát szeretne megvalósítani, amelynek a kivitelezési munkáihoz 2.5 millió Ft hitelt szeretne felvenni bankon keresztül. Ehhez kérte annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat a kifizetéshez vállaljon kezességet, mert tőkével nem rendelkezik és a banknak a feltétele a visszafizetés garantálása volt a feltétele. Az előterjesztés a kérést tartalmazza. Kockázatot az önkormányzat részéről nem jelent, hiszen ha az egyesület nem teljesíti fizetését, akkor a következő években a támogatása a megnevezett összeggel csökkenthető. Ígéretként hangzott el a részükről, hogy a műfüves pálya bérbeadása a törlesztő-részleteket fedezi. A cél véleményem szerint támogatandó, hiszen városunkban ilyen jellegű pálya nincsen.

  Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igen egyhangúlag támogatja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy az utolsó mondatba a “labdarúgó szakosztály” szó bekerülne, hiszen valóban városunkban ez lenne az első ilyen pálya.

  Cserti Tibor: Egyetértek, és javaslom az előbb elhangzott kiegészítést. Szeretném megkérdezni, hogy a labdarúgó szakosztály eddig éves szinten mekkora támogatási összeget kapott?

  Litter Nándor: Három millió Ft feletti összeget kapott.

  Budai István: A Pénzügyi Bizottság egyhangú támogatással javasolja elfogadni az előterjesztést.

  Dr. Kelemen Marcell: Véleményem szerint a közgyűlésnek döntenie kellene abban, hogy egyszerű kezességet, vagy készfizető kezességet vállal-e? Készfizető kezesség esetén, ha bármilyen okból fakadóan nem fizet, abban a pillanatban az önkormányzatnak helyt kell állnia.

  Kereskai Péter: Hogy ne terhelje az önkormányzat hitelkeretét, mondjuk lehetne követelés-átruházási szerződést kötni, amelyet az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak jóvá kellene hagynia.

  Litter Nándor: A határidő 2006. augusztus 1. Javasolnám, hogy készfizető kezességet vállaljon az önkormányzat.

  Cserti Tibor: Megfontolásra javasolnám Kereskai úr javaslatát. Kérném a készfizető kezesség jóváhagyását.

  Zakó László: Támogatom az előterjesztést, ezzel szemben furcsának tartom, hogy a következő közgyűlés képviselőinek szavazatát döntésünkkel megelőlegezzük. Még az is előfordulhat, hogy a következő testület nem biztosít támogatást a sport számára.

  Nagy József: A kérelemben szerepel egy olyan mondat, hogy amennyiben a következő évi költségvetési rendeletében ezt az összeget szerepeltetni tudja, úgy a bank nem is kér kezességet.

  Röst János: Arra gondol a kérelmező, hogy amennyiben a költségvetés 2007. évben átvállalja a teljes összeget, úgy azt követően az ügy befejeződik.

  Litter Nándor: Kérem, hogy a Cserti úr és Sajni úr által tett módosításokkal együtt fogadjuk el a határozati javaslatot.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  200/2006.(VII.21.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Torna Egylet 1866 MÁV részéről a műfüves pálya kivitelezéséhez szükséges 2.5 millió Ft hitel felvételéhez készfizető kezességet vállal. A kezességvállalás feltétele, hogy a hitel visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a hiteltörlesztés összege a mindenkor esedékes verseny- és élsport támogatás labdarúgó szakosztálynak biztosított összegből levonásra kerül.

  Határidő: 2006. augusztus 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

   

   

 5. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására (írásban)

Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Dr. Kelemen Marcell: A köztársasági elnök úr 2006. október 1. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati választásokat. Minden egyes településen helyi választási bizottság működik, amelynek tagjaira a jegyző, mint a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot és amelyet a közgyűlés választ meg. A helyi választási bizottságba valamely jelölő szervezet delegálhat tagot, így a most rögzített létszám a későbbiek során bővülni fog. Valamennyi általam javasolt személy korábban már részt vett ebben a munkában. Kérem, hogy a javaslatomat elfogadni szíveskedjenek.

Litter Nándor: Aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, kérem szavazzon.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangúlag) a határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

201/2006.(VII.21.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Választási Bizottság tagjainak

Dr. Baumgartner Imre ügyvéd Nagykanizsa, Hunyadi u. 33-35.

Dr. Ördög Ferenc nyugalmazott egyetemi docens Nagykanizsa, Csengery u. 31.

Gulyás Ferenc gyógyszerész Nagykanizsa, Irtás u. 4.

póttagjainak

Dr. Hári Tibor ügyvéd Nagykanizsa, Kisfaludy u. 6.

Dr. Nemes Pál ügyvéd Nagykanizsa, Postakert u. 29. II. em. 7.

szám alatti lakosokat megválasztja.

Felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 202/2006.(VII.21.) – 205/2006.(VII.21.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 

 

 

 

(Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 10.50 órakor bezárta. A közgyűlés ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját, melyet az erről készült külön jegyzőkönyv tartalmaz. Az ülésről hangfelvétel készült.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. augusztus 29. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. augusztus 29-i (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Scháb György, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető-helyettes, Simánné Mile Éva osztályvezető, Junger Mónika osztályvezető-helyettes, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Domina Erzsébet Pályázati Iroda munkatársa, Kámán László intézményvezető, Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezető, Gáspár András ügyvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozat kihirdetése következik:

 

Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére

188/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsa Nagyrác u. 22/B. fsz. 7. sz. alatti 50 m2 alapterületű, 1,5 szobás önkormányzati bérlakást kiutalja Dr. Vass Levente és Dr. Ráduly Éva Adél részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházával fennálló munkaviszonya időtartamáig – legfeljebb 2008. december 31-ig. A bérlők ezen időn belül – ha a nővérszálló felújítása megtörténik kötelesek elfogadni a részükre ott felajánlott lakást.
 2. A bérlők a 35/1995. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a lakbért és a lakhatással kapcsolatos költségeket kötelesek megfizetni.

 3. a Nagykanizsa Nagyrác u. 22/B. fsz. 4. sz. alatti 43 m2 alapterületű 1 szobás önkormányzati bérlakást kiutalja Dr. Nagy Márton részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházával fennálló munkaviszonya időtartamáig – legfeljebb 2008. december 31-ig. A bérlők ezen időn belül – ha a nővérszálló felújítása megtörténik kötelesek elfogadni a részükre ott felajánlott lakást.
 4. A bérlők a 35/1995. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet alapján a lakbért és a lakhatással kapcsolatos költségeket kötelesek megfizetni.

 5. felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a megüresedett Nagykanizsa Berzsenyi u. 14/B.61. sz. alatti 66 m2 alapterületű 3 szobás önkormányzati lakás szociális alapon történő kiutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2006. július 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető

Simánné Mile Éva osztályvezető)

Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti jogának meghosszabbítására

189/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Kanizsa Diák Kosárlabda Klub Nagykanizsa Rózsa u. 21. B. lph. III. em. 9. sz. alatti, 56 m2 alapterületű, 2 szoba, összkomfortos önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának 1 évvel történő (2007. június 30-ig) meghosszabbításához hozzájárul.
 2. A bérlő a többször módosított 35/1995.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a besorolás szerinti lakbért és a lakhatással kapcsolatos szolgáltatási díjakat köteles megfizetni.

 3. a Kanizsa Diák Kosárlabda Klub Nagykanizsa Berzsenyi u. 9. B. lph. III. 10. sz. alatti, 38 m2 alapterületű, 1 szoba, komfortos önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának 1 évvel történő (2007. június 30-ig) meghosszabbításához hozzájárul.

A bérlő a többször módosított 35/1995.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a besorolás szerinti lakbért és a lakhatással kapcsolatos szolgáltatási díjakat köteles megfizetni.

Határidő: 2006. július 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Gazdaságfejlesztő Kht. költségvetése

190/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. üzleti tervét bruttó 18.918 eFt működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja.
 2. a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. üzleti tervét nettó 16460 eFt működési célú önkormányzati finanszírozással elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a felmentett ügyvezetőnek kifizetendő összeg forrását már június 30-ra biztosítani kell.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

 

Javaslat könyvvizsgáló feladatok ellátására szóló megbízásra

194/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 92/A. §-a alapján a könyvvizsgálói feladatok ellátásával Szita Lászlót bízza meg 2006. július 1. naptól 2009. június 30. napjáig tartó időtartamra 195.000 Ft/hó díjazásért.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízás aláírására.

Határidő: 2006. július 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

Javaslat a Kanizsa Újság Kft. , a Kanizsa TV Kft., a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2005. évi mérleg szerinti veszteségének rendezésére

 

195/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Kanizsa Újság Kft. részére a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkéjének megfelelő saját tőkéjének biztosítására 1.987.000.- Ft pótbefizetést teljesít. A pótbefizetés forrása az önkormányzat kiadási megtakarítása.
 2. Határidő: 2006. július 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető

  Dabi Gabriella osztályvezető)

 3. a Kanizsa TV Kft. 2005. évi mérleg szerinti veszteségének rendezésére 2.028.000.- Ft pótfizetést teljesít. A pótbefizetés forrása az önkormányzat kiadási megtakarítása.
 4. Határidő: 2006. július 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető

  Dabi Gabriella osztályvezető)

 5. a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. 2005. évi mérleg szerinti veszteségének rendezésére 2.664.000.-Ft pótfizetést teljesít. A pótbefizetés forrása az önkormányzat kiadási megtakarítása.

Határidő: 2006. július 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető

Dabi Gabriella osztályvezető)

 

Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park területén a Ruget Magyarország Kft. által megvalósítandó munkahelyteremtő beruházás megvalósítására

196/2006.(VI.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért az Ipari Park 649/103. hrsz-ú területből, a mellékelt tervezett megosztási terv szerinti, 18.600 m2 nagyságú terület értékesítésével a B & A INVENCIÓ Beruházó Kft. részére.
 2. A terület vételára: 51.150.000 Ft + ÁFA

  Kedvezménnyel csökkentett vételár: 35.805 000 Ft + Áfa (7.161.000 Ft)

  A vevő megépíti a szennyvízcsatornát és elkészíti a tereprendezést saját költségén. Az elvégzett munkák költsége, tételes elszámolás után, a csökkentett vételárból levonásra kerül. A vevő az előszerződés aláírása után 9.555.000 Ft-ot, valamint a csökkentett vételár ÁFA-ját, 7.161.000 Ft-ot 15 napon belül kifizet az eladónak. A tényleges elszámolások és a területmegosztás után a felek végleges adás-vételi szerződést megkötik.

 3. felhatalmazza a polgármestert az előszerződés, valamint a végleges szerződés előkészítésére, az értékesítés lebonyolítására, az adásvételi szerződések aláírására.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. és a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának közreműködésével ellenőrizze, hogy vevő a részére nyújtott vételárkedvezmény fejében a csatornázást és tereprendezést megfelelő műszaki tartalommal és minőségben végezze el.

Határidő: 2006. augusztus 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Városfejlesztési osztályvezető)

Beznicza Miklós irodavezető

 

Elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez történő hozzájárulás a nagykanizsai 1839/93 hrsz-ú ingatlanra

202/2006.(VII.21.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. hozzájárul a nagykanizsai 1839/93 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a tulajdoni lapon III/6 sorszám alatt feltüntetett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.
 2. egyetért azzal, hogy a Balatoni u. – Récsei u. – Városkapu krt. körforgalmi csomópont (OBI körforgalom) kiépítése kapcsán az Önkormányzat és az OBI Kft. közötti megállapodásból fakadó kötelezettségek adott területen működő vállalkozások felé történő érvényesítését kezdje meg az önkormányzat

Határidő: folyamatos

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Fröhlich Klára jogtanácsos

Városfejlesztési Osztály)

 

Dózsa Gy. út 119. számú (sz.: 1839/91/A/5) ingatlan tulajdonjogának lízinggel történő megszerzése (187/2006.(VI.27.) számú közgyűlési határozat módosítása

203/2006.(VII.21.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 187/2006.(VI.27.) számú KGY határozat módosításával az alábbiak szerint:

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91/A/5) 2 db orvosi rendelő megvásárlásra kerüljön 2007. évben az alábbi feltételekkel:

Az ingatlan vételára 37 millió forint + Áfa.

A rendelők tulajdonosa a két rendelőt felszereléssel együtt adja át, értéke bruttó 1033 eFt/rendelő, mely felszerelés a vételárban szerepel.

A vételár 2007. évben beépítésre kerüljön az önkormányzat költségvetésébe. Az ingatlan teljes vételárának megfizetésére ingatlan-lízing keretében, egy év alatt, 2007. január 1-től 2007. december 31-ig kerül sor. A közgyűlés dönt a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások, illetőleg értékhatár alatti beszerzés esetén a Közbeszerzési Szabályzat XII. fejezete szerinti eljárások lefolytatásáról, és felhatalmazza a Polgármestert az eljárások alapján kötendő szerződések aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

Karmazin József osztályvezető főépítész

Dr. Fröhlich Klára jogtanácsos)

 

Extra Leder Line Kft ipari parki beruházásához földterület értékesítése

204/2006.(VII.21.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Ipari Park 649/103 hrsz-ú ingatlanból a Földhivatali megosztás után kialakuló 649/115 hrsz-ú, 6500 m2 nagyságú ingatlan zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítésével 17.875.000 Ft + ÁFA értéken azzal, hogy az ingatlan értékét csökkenti a 10/2003.(II.26.) számú rendeletben nevesített ipari parki kedvezmény, továbbá csökkenti a víz, gerincvezeték kiépítésének VÍZMŰ Rt. által közölt kivitelezési költsége.

Felhatalmazza a polgármestert a zártkörű versenytárgyalás lebonyolítására és azt követően az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

 

Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park területén a Kanizsa Industrial Kft. által megvalósítandó vállalkozók háza beruházás megvalósítására

205/2006.(VII.21.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Ipari Park 649/94 hrsz-ú, 19.313 m2 nagyságú ingatlanának zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítésével 53.110.750.- Ft + ÁFA értéken azzal, hogy az ingatlan értékét csökkenti az opciós szerződés megkötésekor hatályos 10/2003.(II.26.) számú rendeletben nevesített Ipari Park-i kedvezmény. Az ingatlan értékesítésére a jelen előterjesztés mellékletét képező opciós szerződés köthető.

Felhatalmazza a polgármestert a zártkörű versenytárgyalás lebonyolítására és a jelen előterjesztésben mellékelt opciós szerződés aláírására.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

A meghívóban nem szereplő alábbi napirendek napirendre vételét javaslom:

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztéshez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-be tulajdonosként történő belépésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. A jelentősebb városi rendezvények megrendezésére beérkezett pályázatok elbírálása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Javaslat a 2006. évi út- és járdafelújítási munkákra (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Nagykanizsa 1970 hrsz-ú, volt piac tulajdoni helyzetének rendezése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Egyebek:

 1. A meghívóban szereplő 9-es napirendi pont - Tulajdonrész szerzés a Biotherm Kht-ban - előterjesztése 2006. augusztus 21-én került kiküldésre, hozzá tartozó kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra

Kérem, hogy ezeket építsük be a mai programunkba. Ezen kívül javasolnám, hogy a 16-os - Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására - napirendi pontot az ügy fontosságára való tekintettel elsőként zárt ülés keretében tárgyaljuk és ezt követően ki tudjuk hirdetni. Javaslom ezen kívül, hogy a 11-es napirendi pontot - A jelentősebb városi rendezvények megrendezésére beérkezett pályázatok elbírálása – lehetőség szerint a 4. napirendi pont után tartsuk meg, mivel Zalaegerszegről érkeztek partnereink és szeretnék, hogyha gyorsabban tudnák a mai napot ebben az ügyben befejezni. Azon kívül javaslom, hogy a 6. napirendi pontot - Javaslat a helyi tömegközlekedés viteldíjának évközi módosítására – mivel várhatóan 1 óra körül érkeznek a Zala Volán vezetői, ebben az időben tartsuk meg. Ezt megelőzően várhatón 12 óra 30 perckor mindenkit szeretettel meghív a Zala Volán vezetősége és én magam is új autóbuszok átadására. Ezen kívül be szeretném jelenteni azt, hogy a 17-es napirendi pontnál zárt ülést kell tartanunk, mert az érintett személyek zárt ülést kértek, illetve a 18-as, 20-as és a 21-es napirendi pontnál zárt ülést kell tartani. Kérem, hogy ezt így fogadják el. Szavaznunk kell a 19-es - Nagykanizsa 1970 hrsz-ú, volt piac tulajdoni helyzetének rendezése – napirendi pontról és a 22-es - Nagykanizsa belterület 989/1/A/2; 2451. és a 1188/3/A/5-6. hrsz-ú ingatlanok kikiáltási árának csökkentése - napirendi pontról. Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e észrevétel?

Halász Gyula: Napirend előtt szeretnék szólni városrészi szemle ügyében, illetve Röst János által és általam beterjesztett napirendi ponttal kapcsolatban szeretnék egy pár szót szólni.

Litter Nándor: Ezt külön napirendként tárgyaljuk. Mi indokolja napirend előtt kell ebben az ügyben szólni? A napirendnél ezt el lehet mondani az ezzel kapcsolatos dolgokat.

Halász Gyula: Szavazunk róla. Természetesen csak szeretném arra kérni a képviselőtársaimat, hogy ezt mindenképpen támogassák.

Litter Nándor: Ezt a napirendnél el fogja tudni mondani.

Halász Gyula: Nem tudjuk a besorolását, hogy hová.

Litter Nándor: Zárt ülésen kell tárgyalni.

Kereskai Péter: Napirendi pontokkal kapcsolatban lenne még egy javaslatom tekintettel arra, hogy itt vendégeink vannak. A 9-es napirendi pontot is vegyük előre, amennyire tudjuk.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a 11-es után a 9-es napirenddel folytassuk.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szólni közérdekű ügyben. Sajnos itt lesz az évnyitó, és évek óta húzódik a gyalogátkelő problémája. A GE gyárral szemben lévő autóbuszmegállóval kapcsolatban szeretnék napirend előtt szólni. A kérdéseknél a palini orvosi rendelővel kapcsolatban kérnék szót.

Polai József: Kérdéseknél szeretnék három problémát felvetni. Ravatalozó Kiskanizsán. M 7-es autópálya építésével kapcsolatos szállítási problémák. Ipari Park, szemét, útkátyúk stb.

Szányiné Kovács Mária: A 15-ös napirendi ponthoz van még egy vendégünk. Ha lehetne, ezt is szeretnék, ha előre vennénk. Szeretnék szólni a Csengery úti aszfaltozásról és hulladékgyűjtő szigetekről, napirend előtt.

Litter Nándor: Én megállapodtam az Idősügyi Tanács kérdésében, hogy 13,00 órakor. Most akkor kérik ezt a javaslatot? Jó. Akkor a 11-es, 9-es és ezt követően a 15-ös.

Zakó László: Napirend előtt szeretném tolmácsolni sok nagykanizsainak a véleményét.

Litter Nándor: Témakört kérném megjelölni.

Zakó László: A városvezetés általános működése.

Cseresnyés Péter: Kérdést szeretnék feltenni jubileumi jutalmakkal kapcsolatban újra.

Dr. Fodor Csaba: Napirendekkel kapcsolatban azt szeretném megtudni Jegyző Úrtól, hogy a kitüntetések rendjéről szóló rendeletünk hogyan fogalmaz kitüntetések átadása körében. Röst és Halász képviselő urak által beterjesztett napirendről annak tükrében tudnék érdemileg dönteni. Mindazonáltal azt gondolom, hogy természetesen én magam is támogatom, csak a határidő kicsit szorítónak látszik - ez a szeptember 30. Számomra ez kampányízűnek tetszik, és én nem tartom gusztusosnak, ha egy olyan tisztességes, becsületes embert mondjuk kampánycélokra használjuk fel a jelenlegi állapotában. Én azt kérem, hogy ehhez nézzük meg, hogy a kitüntetések rendjéről szóló rendeletünk hogyan fogalmaz, mikor lehet városi kitüntetéseket adni. Én magam támogatom. A határidővel van némi gondom, de ezt majd elmondjuk nyilvánvalóan a vitában. Kérdést szeretnék feltenni egyrészt azzal kapcsolatban, hogy ki engedélyezi a város által tulajdonolt gazdasági társaságok ügyvezetőinek a költségtérítéseit? Erre a munkaszereződések tartalmaznak-e valamifajta utalásokat, és ha igen, akkor kinél, hogyan rendelkezik ez? Kérdést szeretnék feltenni a tekintettben, hogy tegnap megkerestek telefonon, hogy az Ipari Park területén állítólag hulladéklerakása történik. Most a hulladékot nem családi, tehát kommunális hulladékra értem, hanem nagy valószínűséggel építési törmelékre vagy ilyesmire. Történik-e ilyen? Ha igen, ki adott erre engedélyt?

Halász Gyula: Szeretném visszautasítni Fodor képviselő véleményét azzal kapcsolatban, hogy kampánytémáról van szó. Kelemen Z. Pál nem a mi frakciónk tagja, hanem a Magyar Szocialista Párt tagja. Egyetlenegy gondolatot szeretnék idézni az önálló képviselői indítványunkból, ami a következőképpen hangzik. “Mivel a jelenlegi közgyűlés működése alatt szűnt meg képviselősége, méltányosnak érezzük, hogy volt képviselőtársunk több mint egy évtizedes közéleti munkáját mi köszönjük meg és a város, az önkormányzat nevében is elismerjük.” Ez egy erkölcsi elismerés, és úgy gondolom, hogy mi, akik itt ülünk és képviselőtársai voltunk, nekünk kötelességünk ezt megtenni. Ennek semmi köze a kampányhoz. Kérem képviselőtársamat, hogy tartózkodjon az ilyen rosszízű megjegyzésektől.

Litter Nándor: Dr. Fodor Csaba kérdést tett fel. Úgy gondolom, hogy összhangban van a helyi rendeletünkkel.

Dr. Kelemen Marcell: Nagykanizsa Megyei Jogú Város “Címere Emlékplakett” adományozható mindazon magyar és nem magyar állampolgároknak, illetőleg szervezeteknek, akik tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kapcsolatait javították, segítették a város anyagi és szellemi gyarapodását vagy erre helyzetükből adódóan képesek. A (2) bekezdés: az emlékplakett odaítéléséről a közgyűlés határoz a Polgármester Úr előterjesztése alapján minősített többséggel. Az adományozottat az emlékplaketten kívül megilleti az adományozásról szóló oklevél. Az emlékplakett pénzjutalommal nem jár együtt. Az emlékplakettből évente több is adományozható. Ez a konkrét szövege a rendeletnek a Megyei Jogú Város Címere kitüntetésnél.

Litter Nándor: A kérdés arra irányult, ha én jól értettem Dr. Fodor Csabát, hogy tárgyalható-e most? Tudunk most erre válaszolni? Jó lesz akkor is, ha majd a napirendhez jutunk. Ha az akadályba ütközik, akkor természetesen megpróbálunk jogszerűen eljárni. Így feltételesen, Jegyző Úr, rendben van?

Dr. Fodor Csaba: Ez valóban egy nagyon szerencsétlen helyzet, mert valóban Kelemen Z. Pál 1994 óta töltött be képviselői és bizottsági elnök funkciókat tisztességgel, becsülettel. Ebben teljesen igaza van az előterjesztőnek abban is, hogy a szocialista frakció tagja és abban is, hogy a szocialista párt tagja Kelemen Z. Pál, és ha valaki támogatja, hát mi támogatjuk. Csak a határidő, nem tudom, hogy megfelel-e és az kérdezem, hogy ki jogosult előterjeszteni és azt kérem, hogy akkor már szabályosan csináljuk. Hogyan szól a Jegyző Úr az emlékplakettnél, hogy ki jogosult előterjeszteni? A polgármester. Halász Gyula és Röst János képviselők nem polgármesterek. Akkor legalább az előterjesztő legyen annyira, ha olyan fontosnak érzi ezt az ügyet, amit én magam igen, akkor legalább annyira legyen tisztában, hogy ki, mit javasol, akkor legalább adja meg hozzá a tisztes körülnézést.

Litter Nándor: Az előterjesztéssel egyetértek. Tehát a magam előterjesztésének gondolom. Jegyző urat megkérdeztem ebben az ügyben. Ő úgy gondolja, hogy ez így rendben van. Én javaslom, hogy vegyük. Kötelezően zárt ülésen kell tárgyalni. Mivel ezen vita robbant ki, kérdezem, hogy van-e más javaslat ehhez képest? Nem látok. Javaslatomnak megfelelően zárt ülésen fogjuk tárgyalni.

Dr. Kolonics Bálint: A 19-es napirendi ponttal a régi piac tulajdoni helyzetének a rendezésével kapcsolatban azt kérem, hogy ezt vegyük le napirendről, ne tárgyaljuk. Ez a testület már ne hozzon döntést ilyen ingatlanértékesítésben. Ez az elsődleges indítványom. A másodlagos pedig az, tekintettel arra, hogy nyílt ülésen már megtörtént ennek a tárgyalása szakbizottsági szakban is, nem látom indokoltnak a zárt ülésen való tárgyalást. Amennyiben a Polgármester Úr és a közgyűlés mégis úgy dönt, hogy napirenden tartja és ezt a közgyűlés tárgyalja, akkor ez a város nyilvánossága előtt történjen, és nyilvános ülésről mindenki élőben szerezzen arról tudomást, hogy milyen módon történik a régi piac elherdálása.

Litter Nándor: Egyrészt Dr. Kolonics Bálint javasolja a 19-es napirendet vegyük le a napirendek közül. Külön szavazunk róla, mert ez egy önálló javaslat volt. Aki azzal egyetért, hogy vegyük le a napirendről, az igennel szavaz. Én a magam részéről nem támogatom, hogy levegyük a napirendről.

 

A közgyűlés 8 igen, 10 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Most két témáról szavazunk, hogy zárt ülésen vagy nyílt ülésen tárgyaljuk. A 19-es napirendet javaslom zárt ülésen tárgyalni.

 

A közgyűlés 15 igen, 4 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Javaslom, hogy a 22-es napirendi pontot is zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 16 igen és 7 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy az elmondott módosításokkal együtt, amelynek szerintem a leglényegesebb pontja, hogy a 16-os napirendi pontot mindjárt az ülésünk elején mindenféle napirendek és napirend előtti felszólalások előtt zárt ülést tartva tárgyaljuk és az egyéb elmondott módosításokkal együtt kérem, fogadják el a napirendi pontokat.

 

A közgyűlés 16 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)
 2. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

  Nyílt ülés:

 3. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 5. Interpellációk, kérdések (írásban)
 6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 7. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2006.(III.30.) sz. rendelete átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig módosítására (írásban)
 9. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Varga Endre ügyvéd, “Falevél” 98 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kanizsai Antal ügyvezető

 10. A jelentősebb városi rendezvények megrendezésére beérkezett pályázatok elbírálása (írásban)
 11. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 12. Tulajdonrész szerzés a Biotherm Kht-ban (írásban)
 13. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 14. Tájékoztató a Nagykanizsai Idősügyi Tanács tevékenységéről (írásban)
 15. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Büki Pálné, Farkas Zoltán, Ferencz Mihály

 16. Javaslat a Szociális Foglalkozató Kht-vá történő átalakítására (írásban)
 17. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné Szociális Foglalkoztató igazgatója

 18. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2000.(XII.13.) számú önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletének módosítására (írásban)
 19. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 20. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-be tulajdonosként történő belépésére (írásban)
 21. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 22. Javaslat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvételre (írásban)
 23. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 24. Javaslat köztéri szobrok elhelyezésére vonatkozó ötletpályázat kiírására (írásban)
 25. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 26. Nagykanizsa, Kisfakos Damjanich u. északi területének szennyvízcsatorna hálózat építése (írásban)
 27. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 28. Javaslat a 2006. évi út- és járdafelújítási munkákra (írásban)
 29. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 30. Javaslat a helyi tömegközlekedés viteldíjának évközi módosítására (írásban)
 31. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 32. Automata mélyparkoló építése Nagykanizsán – Területbérleti szerződések módosítása (írásban)
 33. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Zárt ülés:

 34. Javaslat a Nagykanizsa Törökvári u. 94/1. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére (írásban)
 35. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 36. Javaslat a Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. V/5. számú önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének határozott idejű meghosszabbítására (írásban)
 37. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 38. A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletére Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviseletében kiutazó gyakornok személyének kiválasztása (írásban)
 39. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 40. Nagykanizsa 1970 hrsz-ú, volt piac tulajdoni helyzetének rendezése (írásban)
 41. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 42. Javaslat a Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. V/5. számú önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének határozott idejű meghosszabbítására (írásban)
 43. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 44. Javaslat a Nagykanizsa, Postakert u. 25. számú önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének határozott idejű meghosszabbítására (írásban)
 45. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 46. Nagykanizsa belterület 989/1/A/2; 2451. és a 1188/3/A/5-6. hrsz-ú ingatlanok kikiáltási árának csökkentése (írásban)
 47. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 48. Fellebbezések, Szociális Intézményi térítési díjjal kapcsolatos kérelmek (zárt ülés)
 49. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 50. Halász Gyula és Röst János képviselők önálló indítványa városi elismerés soron kívüli adományozására (írásban)

 

Zárt ülés:

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Litter Nándor: Folytatjuk nyílt üléssel a mai ülésünket. Engedjék meg, hogy kihirdessem a határozatot. A 206/2006.(VIII.29.) számú határozatunkban megválasztottuk a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. Név szerinti tényről a Jegyző Úr fog hirdetményt közzé tenni.

 

Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

 

206/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg

 1. számú szavazókör: Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.
 2.  

  Tag:

  Seres Zoltán Nk. Alkotmány u. 126/A.

     

  Pirbus Lászlóné Nk. Magvető u. 4.

     

  Stockinger Lászlóné Nk. Űrhajós u. 14/D.

   

  Póttag:

  Horváth Lászlóné Nk. Hársfa u. 16/1.

     

  Magyar Jánosné Nk. Lazsnak u. 19.

     

  Csonka Ferenc Nk. Hársfa u. 1.

 3. számú szavazókör: Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.
 4. Tag:

  Paizs Tiborné, Nk. Szálfa u. 14.

     

  Töreki Sándor Nk. Felsőerdő u. 80.

     

  Major Györgyné Nk. Kalász u. 25.

   

  Póttag:

  Dolmányos Diána Nk. Hársfa u. 16/1.

     

  Dienes Lajos Nk. Felsőerdő u. 8.

     

  Pávlicz József Nk. Garay u. 1/B.

 5. számú szavazókör: Közútkezelő Kht., Magyar u. 158.
 6.  

  Tag:

  Paizs Tibor Nk. Szálfa u. 14.

     

  Pávliczné Zsiga Edit Nk. Hársfa u. 1.

     

  Molnár János Nk. Hársfa u. 17.

   

  Póttag:

  Farkas Gyuláné Nk. Garay u. 11/B.

     

  Pávlicz Richárd Nk. Garay u. 1/B.

 7. számú szavazókör: Gyermekorvosi rendelő, Garay u. 14/B.
 8.  

  Tag:

  Ecsediné Cinki Tünde Nk. Dózsa Gy. u. 7.

     

  Horváth Géza Nk. Garay u. 16/A.

     

  Soós Nóra Katalin Nk. Dózsa Gy. u. 87/A.

   

  Póttag:

  Varga Gyuláné Nk. Kinizsi u. 90.

     

  Tar Gábor Nk. Garay u. 16/B.

     

  Némethné Egresi Marianna Nk. Garay u. 8/A.

 9. számú szavazókör: Zala Volán, Virág Benedek u. 4.
 10.  

  Tag:

  Balogh Imre, Nk. Dózsa u. 18.

     

  Varga Józsefné Nk. Egry J. u. 8.

     

  Tálos Erzsébet Nk. Garay u. 16/A.

   

  Póttag:

  Szabóné Horváth Erzsébet Nk. Petőfi u. 112/B.

     

  Vargáné Helyes Marianna Nk. Dózsa Gy. u. 117/D.

     

  Bernáth Csaba Nk. Dózsa Gy. u. 117/C.

 11. számú szavazókör: FERR-TIPP Kft., Egry J. u.
 12.  

  Tag:

  Szabó Attiláné Nk. Dózsa Gy. u. 115/B.

     

  Krasznai Anikó Nk. Petőfi u. 112. C/4.

     

  Farkas Róbertné Nk. Rákóczi u. 1/B.

   

  Póttag:

  Vajda Bernadett Nk. Dózsa Gy. u. 115/A.

     

  Varga József Nk. Egry J. u. 8.

     

  Bernáthné Kuruczleki Judit Nk. Dózsa Gy. u. 117/C.

 13. számú szk.: Zeneiskola, Sugár u. 18.
 14.  

  Tag:

  Vastagné Soós Hajnalka Nk. Dózsa Gy. u. 91.

     

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya Nk. Nyírfa u. 13/2.

     

  Temesi Róbert Nk. Árpád u. 45.

   

  Póttag:

  Ménes Mónika Nk. Dózsa Gy. u. 142/B. II/11.

     

  Imre Szilvia Nk. Garay u. 16/B.

 15. számú szavazókör: Idősek Klubja, Corvin u. 2.
 16.  

  Tag:

  Nyakas István, Nk. Magyar u. 25.

     

  Sorok Ferenc Nk. Berzsenyi u. 1/C.

     

  Vurczer Jánosné Nk. Kölcsey u. 4-6.

   

  Póttag:

  Kárász Mihályné Nk. Corvin u. 12.

     

  Gaál József Nk. Hunyadi u. 33-35. C/fsz.

     

  Megyesi Miklós Nk. Corvin u. 6/A.

 17. számú szavazókör: Zeneiskola, Sugár u. 18.
 18.  

  Tag:

  Janzsó Andrea Nk. Kinizsi u. 69.

     

  Dr. Gáspár Ferencné Nk. Hunyadi u. 33-35.

     

  Kárász Ildikó Nk. Corvin u. 12.

   

  Póttag:

  Bene Lászlóné Nk. Corvin u. 10/D.

     

  Orbán Imréné Nk. Berzsenyi u. 6/B. II. em.

     

  Tóth Tihamérné Nk. Kinizsi u. 13.

 19. számú szk.: Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola, Hunyadi u. 18.
 20.  

  Tag:

  Boha Józsefné, Nk. Berzsenyi 7/A.

     

  Papp Józsefné Nk. Berzsenyi u. 6/B.

     

  Boha Kálmánné Nk. Rákóczi u. 96.

   

  Póttag:

  Kárász Anikó Nk. Corvin u. 12/D.

     

  Beke Gáborné Nk. Rákóczi u. 73.

     

  Selybi Sándorné Nk. Rákóczi u. 68.

 21. számú szavazókör: Rozgonyi úti Általános Iskola, Rozgonyi u. 25.
 22.  

  Tag:

  Fuksz Csaba Nk. Corvin u. 4/C. II/5.

     

  Kárász Mihály Nk. Corvin u. 12.

     

  Kriston Józsefné Nk. Magyar u. 2/A.

   

  Póttag:

  Horváth Györgyné Nk. Arany J. u. 18.

     

  Boha József Nk. Berzsenyi u. 7/A.

     

  Gombos Tibor Nk. Hunyadi u. 5.

 23. számú szavazókör: Tűzoltó Laktanya, Kossuth tér 25.
 24.  

  Tag:

  Németh Tibor Nk. Bajza u. 12.

     

  Kis-Gergely József Nk. Teleki u. 3.

     

  Nagy Hajnalka Nk. Bajza u. 15.

   

  Póttag:

  Dr. Szabó Ernőné Nk. Platán sor 8.

     

  Koronczi József Nk. Platán sor 7/A.

     

  Ferencz András Nk. Teleki u. 9/A. III/10.

 25. számú szavazókör: Dr. Mező F. Gimnázium, Platán sor 3.
 26.  

  Tag:

  Kahotek Ferencné Nk. Platán sor 5/A.

     

  Bálint Angéla Nk. Platán sor 12.

     

  Kristóf Anna Nk. Platán sor 7.

   

  Póttag:

  Horváth József Nk. Fő út 23.

     

  Tomori Etelka Nk. Teleki u. 1.

     

  Krénusz Lászlóné Nk. Platán sor 9.

 27. 14. számú szavazókör: Dr. Mező F. Gimnázium, Platán sor 3.
 28.  

  Tag:

  Hóborné Vincze Teréz Nk. Platán sor 10/A.

     

  Lakatos Péterné Nk. Platán sor 4.

     

  Horváth Györgyné Nk. Platán sor 5/A.

   

  Póttag:

  Süléné Jakab Ildikó Nk. Teleki u. 7.

     

  Császárné Tóth Mária Nk. Teleki u. 9/B. III/11.

     

  Szűcs László Nk. Platán sor 9/B.

 29. számú szavazókör: Péterfy S. Ált. Iskola, Attila u. 2.
 30.  

  Tag:

  Somogyi Istvánné Nk. Rózsa u. 15.

     

  Németh Renáta Nk. Honvéd u. 2/A.

     

  Gór Ferencné Nk. Toldi u. 17.

   

  Póttag:

  Balczer Mihályné Nk. Attila u. 10.

     

  ifj. Gór Ferencné Nk. Irtás u. 3.

     

  Juhász István Nk. Platán sor 9/C.

 31. számú szavazókör: Péterfy S. Ált. Iskola, Attila u. 2.
 32.  

  Tag:

  Steinhardt Dénes Nk. Attila u. 6.

     

  Godinek László Nk. Balaton u. 17.

     

  Horváth Gábor Nk. Kisberki u. 9.

   

  Póttag:

  Novákné Fleskó Margit Nk. Rózsa u. 15.

     

  Lehota Jánosné Nk. Attila u. 2.

     

  Csiszárné Müller Andrea Nk. Liszt F. u. 2/A. III/3.

 33. számú szavazókör: Rózsa úti Ált. Iskola, Rózsa u. 9.
 34.  

  Tag:

  Horváth Istvánné Nk. Kisberki u. 19.

     

  Jakab Tamásné Nk. Irtás u. 28.

     

  Balla Ferenc Nk. Rózsa u. 15.

   

  Póttag:

  Kovács Józsefné Nk. Bartók B. u. 7.

     

  Helyes Zsuzsanna Nk. Liszt F. u. 8/B. IV/2.

     

  Lukács Zoltán Nk. Irtás u. 32.

 35. számú szavazókör: Kőrösi Cs. Sándor Ált. Iskola, Csokonai u. 1.
 36.  

  Tag:

  Fenyves Ferencné Nk. Bartók B. u. 12.

     

  Drégely-Kis Vincéné Nk. Kodály Z. u. 7. VII/35.

     

  Munkácsi Zsolt Nk. Csokonai u. 8/C. IV/2.

   

  Póttag:

  Somogyi Szabolcs Nk. Kodály Z. u. 4/C. II/8.

     

  Horváth Rita Nk. Csokonai u. 4/A.

     

  Ferincz Hajnalka Rita Nk. Csokonai u. 10.

 37. számú szavazókör: Kőrösi Cs. Sándor Ált. Iskola, Csokonai u. 1.
 38.  

  Tag:

  Pergel Krisztina Nk. Bartók B. u. 3.

     

  Kosztelnik Lászlóné Nk. Kodály Z. u. 7.

     

  Artner Attila Nk. Csokonai u. 4/A.

   

  Póttag:

  Halmosné Horváth Zsuzsanna Nk. Hevesi u. 1/E.

     

  Decskó Józsefné Nk. Kodály Z. u. 7.

     

  Nemes Mária Nk. Bartók B. u. 8. 9/2.

 39. számú szavazókör: Péterfy Általános Iskola, Rózsa u. 9.
 40.  

  Tag:

  Szakony György, Nk. Kodály u. 4/B.

     

  Berky Dezsőné Nk. Teleki u. 17.

     

  Zömbik Sándor Józsefné Nk. Kodály Z. u. 7.

   

  Póttag:

  Horváth Józsefné Nk. Kodály Z. u. 4/A.

     

  Marton Boldizsárné Nk. Kodály Z. 4/B.

     

  Véghelyi Vilmos Károly Nk. Kodály Z. u. 8/B. II/8.a.

 41. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.
 42.  

  Tag:

  Farkas Zoltán Nk. Kazanlak krt. 3.

     

  Süle Miklós Nk. Munkás u. 1/A. II/11.

     

  Sebők István Nk. Munkás u. I/4. I/12.

   

  Póttag:

  Magasi Gyuláné Nk. Rózsa u. 20/A.

     

  Battonyai-Fehér Anna Gizella Nk. Rózsa u. 12/1.

 43. számú szavazókör: Rózsa úti Ált. Iskola, Rózsa u. 9.
 44.  

  Tag:

  Huszicsné Erdősi Erzsébet Ibolya Nk. Kazanlak 11/B.

     

  Takácsné Horváth Erika Nk. Rózsa u. 14.

     

  Böcskei Andrea Nk. Rózsa u. 20.

   

  Póttag:

  Kálóczi István Nk. Munkás u. 2/A. II/8.

     

  Fliszár Károly Nk. Kazanlak krt. 11/B.

 45. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.
 46.  

  Tag:

  Süle Ildikó Nk. Munkás u. 1/A.

     

  Bazsó László Nk. rózsa u. 12/7.

     

  Böröcz Istvánné Nk. Rózsa u. 12.

   

  Póttag:

  Kauten Andrea Nk. Munkás u. 8/B.

     

  Szente Istvánné Nk. Kazanlak krt. 7/D.

 47. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.
 48.  

  Tag:

  Póka Lászlóné Nk. Kazanlak krt. 2/C.

     

  Szekér Tünde Nk. Zemplén Gy. u. 1/B.

     

  Zelovichné Lukács Erika Nk. Kazanlak krt. 4.

   

  Póttag:

  Császár Györgyi Nk. Munkás u. 7/B. IV/13.

     

  Horváth József Nk. Zemplén Gy. u. 9/A.

     

  Andrasek Marianna Nk. Zemplén Gy. u. 9/A. V/35.

 49. számú szavazókör: Péterfy Általános Iskola, Rózsa u. 9.
 50.  

  Tag:

  Lackenbacher Péterné Nk. Zemplén u. 7/B.

     

  Tóthné Hegedűs Erzsébet Nk. Kazanlak krt. 12/C.

     

  Hadnagy Gertrúd Nk. Kazanlak krt. 12/C.

   

  Póttag:

  Nagy Zita Nk. Zemplén Gy. u. 3/B. VII/43.

     

  Horváth Ferencné Nk. Rózsa u. 19/C.

     

  Lenner Lászlóné Nk. Zemplén Gy. u. 11/A.

 51. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.
 52.  

  Tag:

  Tóth Ferenc Nk. Kazanlak krt. 12/C.

     

  Vörös Antalné Nk. Zemplén Gy. u. 5/A.

     

  Gábor Erika Nk. Kazanlak krt. 4/D.

   

  Póttag:

  Horváth Józsefné Nk. Zemplén Gy u. 9/A.

     

  Perkó László Nk. Kazanlak krt. 12/C.

     

  Fodor Ferencné Nk. Zemplén Gy. u. 9/B.

 53. számú szavazókör: Hevesi S. Ált. Iskola, Hevesi u. 2.
 54.  

  Tag:

  Kötő Edit Anna Nk. Péterfai u. 9/F.

     

  Krampek Györgyi Nk. Péterfai u. 1/C.

     

  Balogh József Nk. Városkapu krt. 11/C. I/2.

   

  Póttag:

  Gyenes Ágnes Nk. Városkapu krt. 2/C.

     

  Szabó Krisztina Nk. Kazanlak krt. 14.

     

  Horváth Csaba Nk. Városkapu krt. 5/C. II/9.

 55. számú szavazókör: Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi u. 2.
 56.  

  Tag:

  Szécsényi István Nk. Péterfai u. 11/C.

     

  Halász László Nk. Városkapu krt. 5/A.

     

  Horváth Zoltán Nk. Városkapu krt. 5/C.

   

  Póttag:

  Halmos Ildikó Nk. Városkapu krt. 2.

     

  Kanizsai Genoveva Nk. Városkapu krt. 3/B. III/13.

     

  Dobos Ferencné Nk. Városkapu krt. 4/A. IV/15.

 57. számú szavazókör: Fiókkönyvtár (Szolgáltatóház), Hevesi u. 6.
 58.  

  Tag:

  Ferencz Mihály Nk. Péterfai u. 5/a.

     

  Osváth Sándorné Nk. Péterfai u. 11/B.

     

  Igri Józsefné Nk. Péterfai u. 37/C.

   

  Póttag:

  Torma Lászlóné Nk. Péterfai u. 3/H. III/6.

     

  Horváth Lajosné Nk. Városkapu krt. 8/C.

     

  Gyurcsó László Nk. Városkapu krt. 9/B.

 59. számú szavazókör: Kultúrterem Bagola, Bagoly u. 15.
 60.  

  Tag:

  Horváth Miklós Nk. Új Élet u. 41.

     

  Gether Lászlóné Nk. Bagoly u. 65.

     

  Kercsmarics Edina Nk. Csalogány köz 7.

   

  Póttag:

  Reich Katalin Nk. Szekeres J. u. 26/A.

     

  Brém Veronika Nk. Teleki u. 64.

     

  Burcsi Lajosné Nk. Mária u. 15.

 61. számú szavazókör: Sánc Klubhelyiség, Kaposvári u. 11.
 62.  

  Tag:

  Gelencsér Lászlóné Nk. Bagoly u. 71.

     

  Ferencz Tibor Nk. Kaposvári u. 50.

     

  Rigla Rita Nk. Ilona u. 1/B.

   

  Póttag:

  Szollár Józsefné Nk. Szabadhegy u. 47.

     

  Palotás Renáta Nk. József A. u. 52.

     

  Gombos Henrietta Nk. Teleki u. 102.

 63. számú szavazókör: Idősek Otthona, Teleki u. 25.
 64. Tag:

  Lancsák Lajos László Nk. Téglagyári u. 19.

     

  Hilcz Istvánné Nk. Kaán Károly u. 6.

     

  Gerencsér Györgyné Nk. Levente u. 1/A.

   

  Póttag:

  Fülöp Zoltán Nk. Szekeres J. u. 55/A.

     

  Vukics Szilvia Nk. Téglagyári u. 29.

     

  Dominik Árpád Nk. Szekeres J. u. 26.

 65. számú szavazókör: Dr. Mező F. Gimnázium, Platán sor 3.
 66.  

  Tag:

  Csizmadia Ferenc Nk. Szekeres J. u. 35.

     

  Gerencsér György Nk. Levente u. 1/A.

     

  Csima Gyula Nk. Levente u. 1/A.

   

  Póttag:

  Molnár Gábor Nk. Levente u. 33.

     

  Lancsákné Kámán Terézia Nk. Téglagyári u. 19.

     

  Gyertyánági Tamásné Nk. Táncsics tér 2.

 67. számú szavazókör: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Zrínyi M. u. 38.
 68.  

  Tag:

  Ivády Árpádné, Nk. Ady u. 5.

     

  Lakatos Anna Nk. Ady u. 5.

     

  Bakonyi Györgyné Nk. Fő út 10-12.

   

  Póttag:

  Ebergényi Józsefné Nk. Batthyány u. 10.

     

  Ruszka Károly Nk. Ady u. 14/C.

     

  Óvári Elvira Nk. Báthory u. 8.

 69. számú szavazókör: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Zrínyi M. u. 38.
 70.  

  Tag:

  Ebergényi József Nk. Batthyány u. 10.

     

  Kónya István Nk. Kisfaludy u. 17/B.

     

  Tüske Tibor Nk. Csengery u. 10/D.

   

  Póttag:

  Aranyás Gabriella Nk. Ady u. 12.

     

  Lakatos Szilvia Nk. Herman O. u. 2. I/9.

     

  Papp Tibor Nk. Csengery u. 2.

 71. számú szavazókör: Bolyai Általános Iskola, Erzsébet tér 9.
 72.  

  Tag:

  Pucsák Katalin Nk. Sugár u. 1.

     

  Árvainé Tarsoly Mariann Nk. Csengery u. 10/E.

     

  Id. Ferincz Jenő Nk. Báthory u. 3.

   

  Póttag:

  Bakonyi György Nk. Fő út 10-12.

     

  Takács Ferencné Nk. Fő út 4.

     

  Ecsedi Sándorné Nk. Sugár u. 2/B.

 73. számú szavazókör: Főiskolai Kollégium, Zárda u. 2.
 74.  

  Tag:

  Fenyvesi János Nk. Nagyváthy u. 3/B.

     

  Bolla Lászlóné Nk. Kisfaludy u. 1.

     

  Mónai Zsuzsanna Nk. Zárda u. 5.

   

  Póttag:

  Tislerics Attila Fülöp Nk. Nagyváthy u. 1.

 75. számú szavazókör: Kodály Zoltán Művelődési Ház, Csengery u. 67.
 76.  

  Tag:

  Mátrai Károly Nk. Csányi u. 30.

     

  Biharvári Józsefné Nk. Zrínyi u. 20/C.

     

  Temesi Józsefné Nk. Erdész u. 27.

   

  Póttag:

  Szabó Béla Nk. Csány u. 21.

     

  Simon Lajos Nk. Szemere u. 8/A.

 77. számú szavazókör Vécsey Általános Iskola, Vécsey u. 6.
 78.  

  Tag:

  Vida Attila Nk. Olaj u. 25.

     

  Herbán Szabolcs Levente Nk. Erdész u. 33/A.

     

  Koller Istvánné Nk. Csengery u. 46.

   

  Póttag:

  Sánta Csaba Nk. Nagyváthy u. 1.

 79. számú szavazókör: Kodály Zoltán Művelődési Ház, Csengery u. 67.
 80.  

  Tag:

  Mátai Erika Nk. Csengery u. 89/A.

     

  Kulcsár Julianna Nk. Csengery u. 91.

     

  Sárkány Szilveszter Nk. Csengery u. 91.

   

  Póttag:

  Zsiga Lajos Zsolt Nk. Csengery u. 117/18.

     

  Kardicsné Hársfalvi Tímea Nk. Csengery u. 77.

 81. számú szavazókör: Mindenki Háza, Kápolna tér 12.
 82.  

  Tag:

  Imre Béla Nk. Bocskai u. 6/c.

     

  Déri Istvánné Nk. Iskola u. 25.

     

  Riersch Zoltán Nk. Csengery u. 88.

   

  Póttag:

  Király Tiborné Nk. Bocskai u. 9/A.

     

  Koncz Tivadarné Nk. Bocskai u. 10.

 83. számú szavazókör: Mindenki Háza, Kápolna tér 12.
 84.  

  Tag:

  Kiss Józsefné Nk. Kápolna tér 19/A.

     

  Iványi Lászlóné Nk. Iskola u. 29.

     

  Rezsőfi Tamás Nk. Határőr u. 18.

   

  Póttag:

  Iványi László Nk. Iskola u. 29.

     

  Gerencsér Lajos Nk. Csengery u. 117.

     

  Király Veronika Nk. Bocskai u. 9/A.

 85. számú szavazókör: Általános Iskola, Nagyrác u. 26.
 86.  

  Tag:

  Magasdi Istvánné Nk. Pivári u. 78.

     

  Glavák Károly Nk. Dobó u. 44.

     

  Ebergényi Zoltánné Nk. Pivári u. 116.

   

  Póttag:

  Bencze Gabriella Nk. Nagyrác u. 75.

     

  Gyergyák György Nk. Nagyrác u. 29.

 87. számú szavazókör: Általános Iskola, Nagyrác u. 26.
 88.  

  Tag:

  Láda Etelka Nk. Nagyrác u. 45.

     

  Pálfi Pálné Nk. Dobó u. 5.

     

  Zsován Lajosné Nk. Nagyrác u. 22/A.

   

  Póttag:

  Koczfán Lajosné Nk. Pivári u. 15.

     

  Farkas Tiborné Nk. Nagyrác u. 23.

     

  Nagy János Nk. Dobó u. 40.

 89. számú szavazókör: Móricz Zs. Művelődési Ház, Hajgató S. u.
 90.  

  Tag:

  Póczak Attiláné Nk. Nagyrác u. 50/A.

     

  Pálfi Pál Nk. Dobó u. 5.

     

  Benczik Ferenc Nk. Pivári u. 94.

   

  Póttag:

  Husz Józsefné Nk. Templom tér 2.

     

  Ebergényi Zoltán Nk. Pivári u. 116.

 91. számú szavazókör: Általános Iskola, Bajcsy-Zsilinszky u. 67.
 92.  

  Tag:

  Tulman Gézáné Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 75.

     

  Hartainé Bobay Éva Nk. Varasdi u. 61.

     

  Rácz Katalin Nk. Rozmaring u. 32/A.

   

  Póttag:

  Horváth Zsuzsanna Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 81/A.

     

  Szak Jenő Nk. Bajcsai u. 17.

 93. sz. szavazókör: Polgármesteri Hiv. Kirendeltsége, Szent Flórián tér 30.
 94.  

  Tag:

  Bukovics László Nk. Szepetneki u. 31.

     

  Borsos Józsefné Nk. Szent Flórián tér 23.

     

  Flinger Tamás Nk. Rozmaring u. 50.

   

  Póttag:

  Németh Ferencné Nk. Bajcsy-Zsilinszky u. 86.

     

  Horváth Lászlóné Nk. Cigány u. 7.

     

  Laskiné Spingár Éva Nk. Szepetneki u. 25/A.

 95. számú szavazókör: Kultúrterem, Törökvári u. 65. 322-848
 96.  

  Tag:

  Somfalvi Csabáné Nk. Törökvári u. 3.

     

  Andri Zoltánné Nk. Törökvári u. 16.

     

  Bányai Erzsébet Nk. Törökvári u. 73.

   

  Póttag:

  Tanberger Miklósné Nk. Törökvári u. 1.

     

  Kisvargáné Farkas Hajnalka Nk. Törökvári u. 18.

     

  Koczorné Vukics Eszter Nk. Törökvári u. 64.

 1. számú kisebbségi szavazókör: Bolyai Általános Iskola, Erzsébet tér 9.
 2.  

  Tag:

  Gabnai Sándor Nk. Péterfai u. 1/C.

     

  Barta Brigitta Nk. Felsőerdő u. 99.

     

  Németh László Nk. Garay u. 9/B.

     

  Zombori Katalin Nk. Garay u. 14/B.

     

  Horváth Józsefné Nk. Fő út 23.

   

  Póttag:

  Polainé Mihovics Andrea Nk. Postakert u. 37/A.

     

  Takács Gábor Nk. Rózsa u. 11. V/33.

     

  Tóth Ferenc Nk. Király u. 53. IV/5.

 3. számú kisebbségi szavazókör: Bolyai Általános Iskola, Erzsébet tér 9.

 

Tag:

Betlehem Attila Nk. Péterfai u. 5.

   

Pusztai Gyöngyi Nk. Kazanlak krt. 12/C.

   

Nánási Zoltánné Nk. Városkapu krt. 1.

   

Lancsák József Nk. Fenyő u. 17.

   

Hajnal Gábor Nk. Fő út 10-12.

 

Póttag:

Feketéné Ország Julianna Nk. Széchenyi tér 12.

   

Takács Sándorné Nk. Kisfaludy u. 14.

   

Takács Erika Nk. Rózsa u. 11. V/33.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

Litter Nándor: Engedjék meg, hogy mielőtt megkezdenék a mai napirend előtti hozzászólásokat, a laktanyában lévő vállalkozók kérésére szeretném a meghívásukat tolmácsolni szombati napon, ahol vállalkozói találkozót és termékbemutatót terveznek. Kérek mindenkit, aki teheti, vegyen részt.

 

Napirend előtti hozzászólások:

Halász Gyula: Azért kértem napirend előtt szót, mert választókerületemben drasztikus mértékben romlott az utak állapota, és ez azért is fontos téma, mert közlekedésbiztonsági, élet- és vagyonbiztonsági szempontból olyan süllyedések, olyan útbeszakadás előtti állapotok keletkeztek, aminek elhárítása halaszhatatlan. Említeném a konkrét példát, a Városkapu krt. 8-10. közötti útszakaszt, ahol a csatorna nyomvonala felett olyan süllyedés van, amikor bármikor beszakadhat. Ezen a helyszínen már történt egy elhárítás, ahol egy kis Polski nagyságú gödröt tártak fel az Ryno Kft. munkatársai és az is hasonló helyzet volt, úgyhogy ott mind a csatornák, mind az utak állapotát meg kellene vizsgálni még a tél beállta előtt, hogy megfelelő módon és színvonalon el lehessen hárítani ezeket a hibákat. Szeretnék egy városkerületi szemlét tartani a csatornák állapotával kapcsolatban.

Litter Nándor: Én a javaslatot ilyen szempontból elfogadom. Kérem Karmazin Józsefet, hogy ezt a bejárást a VIA Kanizsa Kht. és más érdekeltek közreműködésével szíveskedjenek a közeljövőben megtartani. Ebben némi változások lesznek a tervezett beruházások vonatkozásában. Reméljük, hogy az is enyhíti majd ezt a problémát.

Bicsák Miklós: Nem értem, hogy eddig miért nem tudtuk megoldani Palin városrész és a Magyar utcai úgynevezett gyalogátkelőt. Az Útfelügyelet tavasszal is küldött egy elutasító választ a Gesztenyés, a Magvető és a Magyar utcára. Magyar utca főleg reggel közlekedési szempontból nagyon veszélyes. Kérem, hogy ezekre a problémákra találjunk megoldást. A szakhatóságokkal vegyék fel a kapcsolatot. GE-nél az Űrhajós utcánál buszmegállót nem helyeztek ki, amire ígéretet kaptam a Volántól is, és a városnál is bent van a kérelmem.

Litter Nándor: Az elsőre azt kérem Karmazin Józseftől, hogy együttműködve a VIA Kanizsa Kht-val kezdeményezzük újra ezeknek a gyalogátkelőhelyeknek a létesítését. Ennyit tudunk tenni. A második felvetésével kapcsolatban pedig én úgy tudom, hogy van egy ilyen koordináció, hogy rövid időn belül a feleslegessé váló buszmegálló védőhelyeket elhelyezik. Sorrendet kell majd felállítani, hogy hol van a legnagyobb tömeg. Én úgy tudom, hogy a Platán soron feleslegessé válók a Vásárcsarnoknál elkészülő új buszmegállókhoz kerülnek elhelyezésre. Ha van még ilyen egységünk, akkor megpróbáljuk odarakni.

Zakó László: Kellemetlen feladatomnak teszek eleget akkor, amikor tolmácsolom sok nagykanizsai véleményét, akik több ezred vagy tízezred magukkal együtt megkapták azt a szórólapot, amelyet nem kívánok sem részleteiben, sem együtt idézni. Önt, Polgármester Úr gyalázzák, becsületében sértenek. Nem igazságot osztva és nem is tudva mi a valós helyzet, szeretném elmondani, hogy az általános vélemény az, hogy a képviselőtestület négy éves munkájának nem is mindig hiteles munkánkat teljesen hiteltelenné tette a választók szerint is ez a szórólap. Ennyi az üzenet, amit most tolmácsoltam. A ventillátorba juttatott barna anyagból most az egész képviselőtestületre jutott. Ezért én is sajnálom és szégyellem magam.

Litter Nándor: Én ezt nem kívántam itt szóba hozni, mert nem kívánok kampányt folytatni a közgyűlés működése alatt. Nem vitatkozom ezekkel a megállapításokkal. Jogi útra kívánom terelni ezt a kérdést, mert én is úgy érzem, hogy sért engem, sérti azt a munkát, amit négy év alatt elvégeztünk, és én ezt nem fogom hagyni.

Szányiné Kovács Mária: Körülbelül két hónappal ezelőtt, a nyár elején részt vettem egy bejáráson az útjavításokkal kapcsolatban. A Csengery út minőségével már akkor kifogásokat emeltünk és az elmúlt két hónapban az út minősége tovább romlott. Az aszfalt felszíne olyan síkos, hogy csúszkálni lehet rajta. Az autók is csúszkálnak. A járdával párhuzamosan fél centiméteres repedések vannak az úttesten. Ha télen ez felfagy, tavasszal lehet kátyúzni. Még nincs egy éve, hogy használatba vettük és ezt mindenki, aki arra közlekedik, nagy kritikával illeti. Az út és a járda találkozásánál az esővíz megáll. Az esővíz levezető magasabban van az úttestnél. A víznek pedig az a tulajdonsága, hogy nem felfelé folyik, hanem lefelé, tehát a víz nem tud elfolyni. A gyalogosok nagyon körülményesen tudnak közlekedni. A parkoló autók kereke alatt is megáll a víz és ott is, ha az autók elmennek, a gyalogosok veszélyben vannak. A hibák már a nyár elején is megvoltak, azóta csak romlottak. A kivitelezők akkor különféle magyarázatokkal szolgáltak, amit én akkor sem tudtam elfogadni. Én úgy gondolom, hogy szakértőkkel meg kellene ezt az útszakaszt vizsgáltatni, hogy mi az oka annak, hogy a rövid idő alatt az út teljesen tönkrement és meg kellene követelni a garanciális javítást. Az a pénzt, amit az önkormányzat az útjavításokra fordított, a lélektelen és rossz munka miatt ne legyen kidobott pénz. Amiért még szót kértem, az a hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos. Olvastam, hogy Nagykanizsán eddig elkészült 51 hulladékgyűjtő sziget és 57-et terveznek telepíteni. A belvárosban nagyon kevés ilyen hulladékgyűjtő sziget van és a Sugár út 1-3. lakóinak a kérése az, hogy a Kölcsey és a Fő út találkozásánál, a taxi-placc hátsó feléhez nagyon szeretnének egy hulladékgyűjtő szigetet lerakni. Előkésztő munka sem szükséges, le van aszfaltozva. Ott hátul eléggé rejtett helyen van, nincs szem előtt. Jelenleg is van ott egy kisebb konténer, és az mellett teljesen elférne. Nekem az a kérésem, hogy ezt meg kell vizsgáltatni, és amennyiben lehetséges, az ott élő belvárosi lakók kérését teljesítsük és tegyünk oda egy hulladékgyűjtő szigetet. Ők is részt szeretnének venni ebben a mostani divatos és nagyon jó kezdeményezésben, hogy válogassuk szét a szemetet.

Litter Nándor: Az első észrevétellel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a cég, aki ezt végezte, más beruházásoknál tartjuk vissza a forrásokat. Nem fizetjük ki, és egyeztetés van arra, hogy az ottani hibákat javítsa ki. Én bízom abban, hogy minél előbb ezeket ki fogják javítani. Hulladékszigetekről: megvannak a tervezett helyszínek. Ott ezek az építések meg is történtek bővítve a darabszámot.

György Pál: A hulladékgyűjtő szigetek elkészültek. Túlnyomó részüknek a műszaki átadás-átvétele is megtörtént. Azért, mert az a beruházás, amely a Zala megye, illetve még Vas megye déli része tekintetében együtt van kezelve, azért Nagykanizsára külön nem kerültek beszerzésre azok az UFO konténerek, amelyek a szelektív hulladékgyűjtést lehetővé tennék. Az egész terület vonatkozásában kerülnek ezek beszerzésre, várhatóan év végével lehet ezeket a szelektív hulladékgyűjtőket kihelyezni. Sajnos további ilyen sziget létesítése ezen beruházás keretében már nem lehetséges. Tehát, hogyha ott ilyen hulladékgyűjtő szigetet kívánna a város létesíteni, akkor a városnak kell erre áldoznia. A beruházásban sajnos ezt már elhelyezni nem lehet a beruházás jellemzőiből fakadóan. Minden olyan folyamat lezajlott, ami keretében bővíteni, kiegészíteni lehetett volna. Mint mondtam, a műszaki átadás-átvételi eljárások is megtörténtek már. Lehet ilyent létesíteni, de ezen beruházás keretében ez már nem lehetséges.

Litter Nándor: Ez egy következő költségvetésnek a kérdése lehet, ha oda plusz berendezéseket kívánunk elhelyezni.

 

 

2. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Zakó László: Több mindent beírtam az előterjesztés lapjaira. Az egyik az, hogy Polgármester Úr, ha jól tudom, járt Togliattiban és az úti jelentést hiányolom, mert a kazanlakit megtaláltam. Az előterjesztésben pedig az szerepel, hogy a delegáció rendben eleget tett a togliatti meghívásnak. Semmit nem tudunk erről.

Litter Nándor: Úgy emlékszem, hogy korábban leadtuk, de visszajelzünk ebben.

Zakó László: Nem tudom, hogy mi az értelme a 7. oldalon a 21-es pontban, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház vezetői pályázatának véleményezésére a pályázatok benyújtását követően kerül sor. Amúgy, hogy lehetne másképpen vagy ezzel mit akartunk mondani? A 8. oldalon Szányiné Kovács Mária képviselő önálló indítványa alapján tett előterjesztésben azt olvassuk, hogy a különböző hirdetődobozok és hirdetőoszlopok helyett esztétikus utcabútorokkal akarjuk reklámoztatni a reklámozók által szükséges fontos dolgokat, és ezért mi bele akarjuk őket kényszeríteni, hogy azok telepítési költségeit vállalják fel. Mi alapján? Ők maximum majd bérlik ezt a hirdetési felületet, de őket, úgy gondolom, nem kényszeríthetjük abba, hogy ebből a telepítési költségekből részt vállaljanak. Amikor határidőket tologatunk, és az ügy folyamatban van, akkor azt egy kicsit részletesebben kellene kifejteni, hogy miért van folyamatban. Miért húzódott az az ügy? Szeretném, hogyha általánosságban és máskor is jelzés érkezne arra vonatkozóan, hogy egészen pontosan miért áll ott az az ügy, ahol áll. Az összes polgármesteri tájékoztató, ami az elmúlt években elénk került, annak a pontjainak a 70 %-a határidők tologatásából áll. Én úgy gondolom, hogy ilyen nagy számban ez indokolatlan.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a 7. oldalon a Móricz Zsigmond Művelődési Házzal kapcsolatosan nem igazán indokol magyarázatot. Ott kellene megvitatnunk azt, hogy jó-e ez a határozati javaslat, amit hozunk, mert a kollegák itt végrehajtják azt, amilyen döntést mi hoztunk. Nem jelentést kell vitatnunk, hanem az esetleges határozati javaslatot. Ez arról szól, hogy kiírták a pályázatot gyakorlatilag. Hirdetőoszlopokkal kapcsolatos felvetését jegyeztük és válaszolunk rá. Valóban arra törekszünk, hogy minél kevesebb határidő módosítás legyen. Azt, hogy ez hány % volt, én nem számoltam meg. A törekvés az, hogy valóban kevesebb legyen, mert végre kell hajtani határidőre a vállalt feladatainkat. Én arra kérek mindenkit, hogy derüljön ki ezekből a jelentésekből – már a hivatal munkatársait –, hogy mindenki tudja, hogy miről szól ez a néhány mondat, amit itt kiadunk a polgármesteri tájékoztatóban, ha ez eddig valahol nem lett volna egyértelmű.

Dr. Kolonics Bálint: Először is általánosságban a polgármesteri tájékozatóhoz szintén arra szeretnék utalni, hogy a határidők májusi, júniusi határidők, amik már lejártak és augusztusban döntünk arról, hogy határidőt hosszabbítunk. Azt gondolom, hogy ez nem egy jó munkának az eredménye, ha májusi határidőt az augusztusi közgyűlésen kívánjuk meghosszabbítani. Szintén nem tűnik ki a polgármesteri tájékoztatóból – mindig szóvá tettük –, hogy mely ingatlanokat jelölik a tájékoztató bizonyos pontjai. Helyrajzi szám alapján nem tudjuk beazonosítani. Számos ilyen pont található a polgármesteri tájékoztatóban. Ami konkrét ponttal kapcsolatos, az egyrészt már elhangzott, a Togliatti városnapi rendezvényen való részvétel. Én azt is megkérdezném, hogy amennyiben nincs úti jelentés csatolva, akkor a delegáció tagjainak úti jelentés hiányában, hogy került sor adott esetben a költségtérítés kifizetésére. Az első oldalon szerepel a Balusztrád Rt-vel játszótér építése. Polgármester úr arról tájékoztat minket, hogy az igénnyel megkerestük az Rt-t és erre még válasz nem érkezett. Én úgy gondolom, hogy itt szerződésben állapodtunk meg a Balusztrád Rt-vel. Tehát nem tudom, hogy mi ennek a való háttere. Amennyiben ezt ő vállalata, akkor ezt tessék jogi úton kikényszeríteni, hogy ott az a játszótér elkészüljön függetlenül attól, hogy az ő beruházása gazdaságilag mennyire profitál, mennyire nem. Amennyiben ezt ő vállalata, akkor ezt kényszerítsük ki. Ne kérjük udvarias levélben, és ne várjunk választ.

Litter Nándor: Én kérem Beznicza Miklóst, hogy a helyrajzi számok mellett - valóban ez többször elhangzott – írjuk oda, hogy azonosíthatók legyenek ezek az ingatlanok. Ez valóban zavart jelenthet. Köszönöm a másik felvetést. Megpróbálunk fellépni valóban erőteljesebben a játszótér megépítése érdekében.

Papp Péter Pál: Arról szeretnék szót ejteni, ami úgy érzem, hogy kimaradt a polgármesteri tájékoztatóból. Idén tavasszal hoztunk egy utolsó utáni, nem tudom hányadik határidőt, hogy ez év június 30-ig a Szabadhegy és Péterfai utcai kerékpárút megvalósításához a területet biztosítjuk, illetve augusztus 30-ig a tényleges kivitelezési munka befejeződik. Én hiányolom, hogy június 30-a elmúlt és nincs bent a következő közgyűlés anyagába, hogy mit történt ezzel. Én tudom, hogy mi történt, hogy ott a két magántulajdonban lévő ingatlan közül az egyiknek a tulajdonosai nem járulnak hozzá, de azért én szeretném ezt leírva látni, hogy ki, mikor kérte, hogy mikor, milyen bejegyzések, mikor, milyen levelek, iratanyagok készültek annak érdekében, hogy ez a közgyűlés által 2003-ban eldöntött, 2005-ben pénzügyi forrásbiztosítást is mellérendelve 2005-ben meghiúsult beruházást mikor fejeződik be. Nagyon csúfosnak érzem ezt különösen most szeptemberben, amikor elkezdődik az iskola és újra a gyerekeknek, akik Szabadhegyről járnak be Nagykanizsára, sárban kell bejárniuk, illetve azért, mert akiknek délutáni elfoglaltságaik vannak, sötétben kell, hogy ott az erdős részen hazabotorkáljanak. Azt tudom, hogy az útnak közel 90 %-a betonozási szinten elkészült. Én azt szeretném kérni, hogy ha ez a kis szakasz nem tud elkészülni, ettől függetlenül a 2005-ben elkészült betonozásra kerüljön rá az aszfaltréteg, mert így az elkészült betonjárdában az ismételt tél csak olyan károkat fog okozni, ami később a kerékpárútnak az idő előtti megromlásához vezetne. Én ezekre a kérdésekre szeretnénk írásban polgármesteri beszámolóban választ kapni.

Litter Nándor: Erre akkor írásban megadjuk a választ. A cél valóban az és én arra utasítottam a kollégákat, hogy a betonozással elkészült út fejeződjön be annak a kis darabnak a kivételével.

Cseresnyés Péter: Szeretnék azokhoz az előttem szólókhoz csatlakozni, aki azt mondták, hogy sajnos azt kell megállapítanunk az utóbbi időben, hogy a polgármesteri tájékoztató tulajdonképpen nem látszik, nem tűnik másnak, mint egy kötelező feladatnak a kipipálása és igazán tájékoztatást sajnos sok kérdésben nem ad nekünk, mert nem tudjuk beazonosítani, hogy miről van szó, és ilyen megfogalmazások vannak benne, hogy a támogatási szerződés megkötésre került. Két, három hónappal tárgyaltuk a közgyűlésen ezt a napirendi pontot nem biztos, hogy emlékszünk rá, lehet, hogy más mindenki én nem emlékszem rá, azért nem lenne jó, ha nekünk minden alkalommal a polgármesteri tájékozató pontjai kapcsán hivatalba kellene befutkoznunk azért, hogy tájékozódjunk, hogy azzal a tartalommal, úgy került sor annak a bizonyos szerződésnek vagy annak az ingatlannak az értékesítésére sor, ahogy azt a közgyűlés elhatározta. Én azt gondolom, hogy itt Polgármester Úr nem állt a helyzet magaslatán az utóbbi időben a polgármesteri tájékozatók összeállításánál. Csak néhány gondolatot szeretnék mondani, és néhány kérdést szeretnék feltenni. Először a 3. oldalon a 6-os pontnál szeretném megkérdezni, hogy kinek és miért adták tovább a kiírási anyag összeállításához szükséges dolgokat? Miért nem mi csináljunk? Miért más csinálja ezt? Meg kellene nevezni azt, hogy ki kapja meg ezt a bizonyos anyagot, ami a további előkészítéshez szükséges és kik készítik elő a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges anyagot? A következő oldalon van az a bizonyos előbb idézett egy mondat a 14-es pontban, a Kanizsa Múzeumért Alapítvány támogatása. A támogatási szerződés megkötésre került. Mi az a támogatás? Szeretném tudni, hogy milyen támogatást adunk? Lehet, hogy nem fontos sokaknak, én azért szeretném tudni. Az 5. oldalon a 13-as ponttal kapcsolatban, tulajdonrész megvásárlásának lebonyolítása. Itt egy önkormányzattól veszünk egy tulajdonrészt meg. Én azt gondolom, hogy arról van szó, és itt megint kérdésként kell feltennem, ami napirendre is kerül a mai nap folyamán. Polgármester úr tudja azt, hogy október 1-je után is polgármester lesz? Ugyanis október 31-ig fogjuk meghosszabbítani itt, hogyha elfogadja a közgyűlés ezt a bizonyos határozatot, és az van felelősként megjelölve, hogy Litter Nándor polgármester. Én javaslom azt, hogy a polgármester, mert nem biztos, hogy Litter Nándor úr lesz a polgármester október 1-je után Nagykanizsán. A 9. oldalon a 30. pontnál szeretném megkérdezni – bár ezt a múltkori közgyűlésen is megkérdeztem, és nem kaptam igazán erre használható választ –, hogy mennyibe került nekünk forintálisan, tehát nem arra vagyok kíváncsi, hogy 6 hónap vagy 12, vagy 8 hónap. Mennyibe került nekünk ennek a bizonyos Kht-nak, amelynek az idézett vagy jelzett úr volt az ügyvezetője – a Gazdaságfejlesztő Kht-ről van szó – megszüntetése? Ugyanis annak idején, amikor a Kft. és Kht., ami egy irányítás alatt állt kettébomlott és két ügyvezetővel működött. Már akkor felhívtuk a figyelmet, hogy erre nincs szükség. Felesleges pénzkidobás lesz.

Litter Nándor: Most nem ezeket a témákat vitatjuk meg. Erről részletes tájékoztatást kapott a közgyűlés, hogy mi mibe kerül.

Cseresnyés Péter: Nem kapott.

Litter Nándor: De kapott. Amikor a döntést meghoztuk, akkor kapott a közgyűlés egy tájékoztatót. Bodzainét meg lehet kérdezni. Írásban megadjuk akkor újra, pedig ez egyszer már kiadásra került. Szeretném azt a részét Cseresnyés Péter előbbi mondatainak visszautasítani, hogy nem lehet abban megbízni, hogyha egy szerződést jóváhagy a közgyűlés, hogy akkor az kerül aláírásra. Az előbb ez volt a feltételezése. Én úgy gondolom, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság nézi meg ezeket a szerződéseket egyrészt, másrészt pedig a hivatal a garancia arra, hogy elém olyan szerződések kerülnek, amelyek megfelelnek a közgyűlés döntésének, illetve az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megnézett és rendben lévőnek találja. Én azt gondolom, hogy bízni kell ebben a munkaszervezetben, hogy ők megfelelően látják el a feladatukat. Hogy kit írjunk ide felelősnek, ha egy október 31-i határidő van - az elvileg elkészülhet még szeptember 31-e előtt is. Ezt teljesen felesleges dolognak tartom, hogy ezen elkezdjünk rágódni, majd annak lesz a feladata, aki polgármester lesz október 1-je után.

Röst János: Szeretném megerősíteni Polgármester Úr véleményét. A polgármesteri beszámoló ezen része arról szól, hogy hogyan lett végrehajtva a határozat. Nem arról szól, hogy az egész határozatot újra kellene tárgyalni, újra kellene elemezni, és kérdéseket feltenni. Ha képviselőtársaim bármelyikének ilyen igénye van, akkor azt a kérdéseknél egy másik napirendi pontnál megteheti.

Cseresnyés Péter: Kioktatásból már egész jó a két városvezető.

Litter Nándor: Nem kioktatás volt.

Cseresnyés Péter: Rendben van. Ezt én így éreztem. Mondok egy példát, hogy miért hoztam fel, és miért nyomtam ügyrendi gombot. A 4. napirendi pontunk pont olyan napirendi pont, ahol azon vitázunk, hogy a közgyűlési határozatnak megfelelően került-e végrehajtásra a napirendi pont határozati javaslatában foglaltak vagy sem. Pontosan ezért nem lehet megbízni, és ki tudja, hogy hányszor fordult ilyen elő. Mondok még egy példát. Ha jól emlékszem, 2002 év végén volt egy olyan eset - vagy talán 2003-ban -, a szemétszállítás díjának megállapításánál rosszul került kihirdetésre az önkormányzati határozat és nagyon komoly viták vannak, amit önök elmismásoltak, de éppen azért, mert ilyen tapasztalatok vannak, azért hívtam fel a figyelmet erre és azért kértem és kérnék bővebb tájékoztatást. Sajnos most már ennek a közgyűlésnek az idejében ezt nem lehet korrigálni. Reméljük, a következő közgyűlés már jobban fog e téren is működni.

Litter Nándor: Én nem oktattam ki Cseresnyés Pétert. Én azt mondtam, hogy én bízom a hivatalban. Természetesen voltak hibák és valószínű, hogy lesznek is hibák, de ekkora nagytömegű iratoknak és anyagoknak a kezelésében úgy gondolom, hogy ez benne van. Pontosan azon volt a vita Jegyző Úr és én közöttem, hogy hogyan értelmezzük a közgyűlésnek azt a kettős döntését, amit majd a 4. pontban esetleg majd megbeszélünk.

Dr. Kolonics Bálint: Egy ponttal kapcsolatban kívánok még szólni, az az 5. oldalon a 15-ös pont, ahol a határidő július 31. volt és a háziorvosokkal megkötött szerződés módosításának az aláírására kellett volna, hogy sor kerüljön. Egyrészt sajnálom, hogy erre még nem került sor. Remélem, ez az ellátást nem befolyásolja, viszont azt kérném, hogy számomra nem megfelelő az, hogy a szerződés előkészítése folyamatban van. Nem látok határidőt. Tehát kérnék itt határidőt. Mire módosítjuk és mely az a határidő, amíg alá kell írni a módosított szerződést.

Litter Nándor: Kercsmaricsnét nem látom. Kámán Lászlót kérdezem, hogy van-e információja ezekről a szerződésekről? Nincs. Az egyezség megtörtént a háziorvosokkal. Nem tudom, hogy mi az akadálya annak, hogy még nem került aláírásra. Utána fogok járni, és írásban értesítem önt. További felvetések nincsenek. Kérem, hogy a határozati javaslatokat fogadjuk el. Egyrészt az 1-es pontban felsorolt határozatokról szóló jelentést elfogadja a közgyűlés.

 

A közgyűlés 17 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 igen, 4 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-as pontjáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 17 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Előterjesztés szerinti határozati javaslat 4-es pontjáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról szavazzunk.

 

A közgyűlés 18 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Volt egy kiegészítés, amely szintén elővásárlási jogról szóló döntést jelent. Nagykanizsa belterület 2317/9/A/15 hrsz-ú ingatlan Herman Ottó u. 3. II/11. számú ingatlan ½ tulajdoni hányadára vonatkozóan. Kérem, hogy értsenek azzal egyet, hogy nem élünk az elővásárlási joggal.

A közgyűlés 23 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Volt egy javaslatunk az 56-os szövetséghez benyújtandó zászlópályázatra. Még mielőtt erről szavaznánk, én szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy probléma volt az ’56-os emlékmű építésével kapcsolatosan. Tegnap egyeztettem az Örökségvédelmi Hivatal keszthelyi vezetőjével. Ő megváltoztatja az eddigi álláspontját és kiadja a végleges építési engedélyt, illetve volt egy építési engedély, csak ő ezt visszavonta a hozzájárulását és most újból ki fogja adni arra a helyszínre, amely az eredeti helyszínre vonatkozott, tehát amire az építési engedélyt beadtuk. Én úgy látom, hogy így van esély arra, hogy október 23-ra ez az emlékmű elkészüljön. Kérem, hogy értsenek azzal egyet, hogy pályázunk az ’56-os zászlóra.

Zakó László: Vastagon van szedve, hogy a közélet tisztasága, a környezeti kultúra javítása stb. érdekében. Pont a jelenlegi helyzetben ilyen módon én azt mondom, hogy vonjuk vissza ezt az előterjesztést. Egyszerűen ez már több mint nevetséges lenne. Ilyen indokolással benyújtani. Ha már az ’56-os Szövetség Országos Elnöksége kiemelten fontosnak tekinti, hogy a közélet tisztasága miatt legyen ez az egész pályázat egyik domináns eleme, akkor – és ne keljen magyarázkodni, mert akkor azt mondják, hogy itt kampánygyűlést tartok. Nem kívánok gyűlést tartani. Én, amit napirend előtt elmondtam, és amit mindenki tud - ennek fényében ne gyalázzuk ezt az ’56-os eseményt ilyennel, hogy mi Nagykanizsa Megyei Jogú Városa elsősorban a közélet tisztaságára hivatkozva benyújtjuk erre a pályázatot. Kérem, hogy ezt vonjunk vissza.

Litter Nándor: Konkrétumot kérnék, hogyha ilyen állításokat tesz, mert lehessen legalább azokra válaszolni, amiket itt állít, mert ezt én visszautasítom a részéről. Az ’56-os Szövetség keresett meg bennünket és én egyetértek ezzel a pályázattal. Majd szavazatával eldönti és a többi képviselőtársam is eldönti, hogy kíván-e ehhez a pályázathoz csatlakozni, kívánja-e a szavazatával támogatni.

Zakó László: Az előbb megvádoltak azzal, hogy én önt megvédtem napirend előtt. Most meg ön megvádol engem, hogy én támadom. Sem támadni, sem védeni nem kívánom. Én csak jelzem, hogy mi folyik itt a városban.

Litter Nándor: Én nem vettem magamra. Én csupán azt kértem, hogy konkrétumokat mondjon, hogy akinek inge, az magára vehesse. Én csak ezt kértem. Én nem vettem magamra, mert nem veszem magamra, mert úgy érzem, hogy nem kell, hogy magamra vegyem.

Cserti Tibor: Polgármester úr szeretném az SZMSZ-re figyelmeztetni. Egy kicsit eltértünk a témától.

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Volt egy kiegészítés, ami szintén ingatlanvásárlással kapcsolatos elővásárlási joggal való élésről szól, amely több ingatlant tartalmaz. Belterület 2411/B/1 ennek a helyrészére 95/786 tulajdoni hányadára vonatkozó, amely 598 eFt, illetve a Nagykanizsa 2411/C/2 helyrajzi számon lévő ingatlan 75/86 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával javaslom, hogy ne éljen a közgyűlés.

 

A közgyűlés 22 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

207/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 4/18/b/2006.(I.31.), a 33/2/2006.(II.14.), a 75/1-5,7-8/2006.(III.28.), a 89/3/2006.(III.28.), a 90/1/2006.(III.28.), a 121/a-d/2006.(V.2.), a 125/1-7/2006.(V.2.), a 126/2006.(V.2.), a 127/1-7/2006.(V.2.), a 132/7-10,14/2006.(IV.30.), a 133/1,2/2006.(V.30.), a 134/3/2006.(V.30.), a 136/1-13/2006.(V.30.), a 137/1,2/2006.(V.30.), a 138/2006.(V.30.), a 139/2006.(V.30.), a 141/1,2/2006.(V.30.), a 142/1,2/2006.(V.30.), a 143/a,b/2006.(V.30.), a 144/1,2/2006.(V.30.), a 145/1-3,6/2006.(V.30.), a 149/2006.(V.30.), a 151/2006.(V.30.), a 152/1,2/2006.(V.30.), a 155/2006.(V.30.), a 156/1,2/2006.(V.30.), a 159/1/2006.(V.30.), a 165/2,3/2006.(VI.13.), a 167/1,2/2006.(VI.13.), a 169/9/b,10,11/2006.(VI.27.), a 170/1/2006.(VI.27.), a 171/2006.(VI.27.), a 172/1,2/2006.(VI.27.), a 173/2006.(VI.27.), a 175/2006.(VI.27.), a 176/1,4/2006.(VI.27.), a 177/a-d/2006.(VI.27.), a 178/1,2/2006.(VI.27.), a 181/2006.(VI.27.) és a 182/1-5/2006.(VI.27.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
 2. a 39/3/2006.(II.28.) számú – játszótér építésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. szeptember 15-ig meghosszabbítja.
 3. a 159/2/2006.(V.30.) számú – AGE Quod Agis Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel folytatott egyeztetésekre vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2006. október 30-ig meghosszabbítja.
 4. nem él a Nagykanizsa belterület 1697/3. hrsz-ú ingatlan 6/102 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával 1.065.000,- Ft vételáron.
 5. Határidő: 2006. szeptember 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 6. nem él a Nagykanizsa belterület 2317/9/A/15. hrsz-ú, Nagykanizsa, Herman Ottó u. 3. II/11. számú ingatlan ½ tulajdoni hányadára vonatkozó elõvásárlási jogával 3.010.000,-Ft vételáron.
 7. Határidő: 2006. szeptember 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 8. pályázatot nyújt be az ’56-os Szövetség Országos Elnöksége által meghirdetett felhívásra. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat összeállításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
 9. Határidő: 2006. szeptember 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 10. nem él a Nagykanizsa belterület 2411/B/1 helyrajzi számú ingatlan 95/786 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával 598.283 Ft vételáron ill. a Nagykanizsa 2411/C/2 helyrajzi számú ingatlan 75/786 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával 6.043 Ft vételáron.
 11. Határidő: 2006. szeptember 15.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 12. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

 

 

3. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Bicsák Miklós: 2005-ben az önkormányzat területet vásárolt Palin, Alkotmány u. 100. alatt az orvosi rendelő megújítására. Ez meg is történt, de egy kis hiba csúszott a vásárlásnál. Az ingatlan - amikor a város megvásárolta – egy része vissza kellett volna, hogy kerüljön az eladóhoz, de a Földhivatal a városrendezésre hivatkozva nem jegyezte be vissza az eladóhoz azt a részt, ami Nagykanizsa városnak nem kellett volna. Kérem, hogy ezt a részt a tulajdonosnak rendezzék.

Beznicza Miklós: Ennek az ajánlata elment az eladóhoz több hónapja. Nem kaptam rá semmilyen választ, hogy elfogadja az árat vagy sem. Egyszer telefonon hívott. Mondtam, hogy erősítse meg, hogy az árat elfogadja vagy nem. A mai napig erre nem kaptam választ. Értékbecslő által megállapított árat ajánlottunk azért a bizonyos 200 m2-ért, de írásos válasz nincs a birtokomban.

Polai József: A kiskanizsai ravatalozót még 2004-ben indítványoztuk. A közgyűlés megszavazta. Nem tett semmit. Azóta eltelt ennyi idő és 2006 nyarának a végén vagyunk és a mandátumunk lejárta előtt néhány nappal. A következő évben, 2005-ben az elfogadott indítványunk gyakorlatilag tovább élt az idei költségvetésben. A terv elkészült. Én állandóan kértem hétről-hétre az osztályon az engedélyezésnek a felgyorsítását a terv elkészülte után is nagyon sokszor. Mindez csak kacérkodás volt Kiskanizsa lakosságával vagy komolyan gondolja még azt, hogy a bővítés, felújítás még ebben az évben el is kezdődik? Mind a három kérdésemre szeretnék itt szóban is és írásban is választ kapni. Az autópálya építésével kapcsolatban többször is találkoztunk és helyszíni szemlét és értekezletet tartottunk a meghívott, érdekelt vendégekkel egyetértésben. A harmadik alkalommal e hónap 22-én én nem tudtam ott lenni munkahelyi elfoglaltságom miatt már ezen a megbeszélésen. Igaz, sem telefonon, sem írásbeli meghívót nem kaptam erre az alkalomra, de mint mondtam, nem tudtam volna elmenni. A lakosság jogosan kifogásolja, hogy - tehát Bajcsa, Törökvári utca és a Kiskanizsa, Bajcsai utcák lakói – az arra közlekedő tömkelegével és rendszeresen naponta több száz autó hónapokon keresztül tönkretette az utat és a házakban repedések keletkeztek. Polgármester úr milyen lépéseket tudott tenni ezen a bizonyos legutóbbi értekezleten? Érvényesült-e a lakosság jogos igénye az út és a házak árainak helyreállításával kapcsolatban? Engem is megkerestek, és jómagam is meggyőződtem arról, hogy mi van az Ipari Parkban, és szomorú képet tudok festeni. Bármerre jártam az Ipari Park területén, mindenütt, amerre a szem ellát, messze távolnézéssel teherautónyi kupacokat lehet látni. Építési törmelékek, deszka és más egyéb, mindenféle hulladék. Ezeket már méteres parlagfű kinőtte egyébként a legtöbb helyen. Nemrégen a francia cég által vásárolt terület, ahol most a földmunkák már megkezdődtek, arra a terültre úgyszintén oda van borítva már egy autónyi törmeléknyi kupac. Nem tudom, hogy kiknek az engedélyével, szemet hunyásával történik mindez. A régi 7-esről az Ipari Parkban mintegy százméternyi bekötőút olyan mértékben kátyús, hogy ott teherautó, személyautó szerintem tengelytörés nélkül meg nem ússza. Polgármester úr ezt a szakaszt miért nem állítottuk helyre vagy helyreállítjuk-e most ezt követően, hogy én ezt szóvá tettem? Mit tudunk tenni a szemétkupacok eltüntetése érdekében? Állandóan azt hangoztatjuk, hogy Ipari Parkunk van, holott az úgy tűnik, hogy szeméttelep és nem Ipari Park.

Litter Nándor: A ravatalozónak valóban hosszú a története. A cél az volt, hogy megépüljön, és én bízom abban, hogy meg is fog épülni belátható időn belül ez a ravatalozó.

Polai József: Mikor? Kérek konkrét választ. Megkezdődik-e a munka még ebben az évben?

Litter Nándor: Erre elkészült egy terv. Azt nem fogadta el. Nem fogadta el az a közösség, akik képviselték ennek a ravatalozónak az építését. Erre a felvetésre, hogy újabb tervet kell készíteni, arról döntöttem, hogy készítsünk egy újabb tervet, amely lényegesen impozánsabb és a helynek, és a szertartásnak jobban megfelelő épületet hozna létre. Én azt nem tudom, hogy hogyan áll az építési engedély ebben az ügyben. Elkészültek-e a végeleges dokumentációk. Erre szeretnék én a magam részéről választ kapni. Erről nincs információm. Én bízom benne, hogy amint meglesz terv, el fog indulni a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó törvények betartásával az építkezés. A cél az volt, hogy ez impozáns és megfelelő a helyi közösség által is elfogadott ravatalozó épüljön Kiskanizsán. Erről a célról én magam nem tettem le. Szeretném, hogyha ez így megvalósulna az egyeztetett tervnek megfelelően. Autópályával kapcsolatosan volt több egyeztetés ebben az ügyben. Azokat a feladatokat, amiket közösen elfogadtunk ott abban a pillanatban, azokon az egyeztetéseken és végrehajtottam. A cél az, hogy a kivitelező és az autópálya építtető közötti szerződésbe azok az útszakaszok kerüljenek be, amiket ténylegesen használnak a kivitelezők annak érdekében, hogy amennyiben vannak károk, akkor azok a szerződés alapján megtérítésre kerülhessenek. Egyéb adatokat is kértünk erre a bányát működtetőtől. Nem kaptunk pontos adatokat. Újabb adatokat kérünk és az autópálya is meg fogja adni – még eddig én nem láttam, hogy megadta volna –, hogy milyen időszakban és milyen mennyiségben szállítottak ott anyagot. Az a célom, hogy a szerződés úgy alakuljon, hogy a károk érvényesíthetők legyenek. Ipari parkkal kapcsolatban nincsenek pontos információim. A cél az, hogy ez egy rendezett terület legyen. Természetesen az állami utakat nem mi fogjuk helyreállítani. Azt csak kezdeményezhetjük, hogy a tulajdonos helyreállítsa. Jelentős beruházásokat hajtunk végre az Ipari Parkban, hiszen 400 mFt-ért egy új út épül, ami átköti a 74-es utat a régi 7-eshez. Belső utak épülnek. Ez mind arra irányul, hogy ott rendezett állapotok és területhez méltó körülmények jöjjenek létre. Felvetése harmadik részére úgy gondolom, hogy megkérem az ügyvezető, hogy készítsen egy anyagot, amit a közgyűlés tagjainak át fogunk adni.

Polai József: Mindhárom kérdésemre csak egy elterelő válaszhadjáratot kaptam. A ravatalozóhoz annyit, hogy nem Ön, hanem mi, kiskanizsaiak voltak azok, akik azt mondtuk, hogy az Ön által előterjesztett, javasolt ravatalozó tervet, vázlatot nem fogadjuk el.

Litter Nándor: Én is ezt mondtam.

Polai József: Ezután mi javasoltuk impozánsabb formájában és az a terv készült el. Tehát nem kaptam választ.

Litter Nándor: Ezt ismételtem én is el.

Polai József: Így van. Köszönöm. Nem kaptam választ, hogy idén megkezdődik-e a munka. Az autópályához annyit, hogy volt ez a legutolsó, 22-én történt találkozó. Ennek az eredményéről ön semmit nem mondott. Van-e végeredmény vagy még mindig itt mellébeszélünk, vagy még mindig azt próbáljuk elhitetni a lakókkal, hogy még tart ez a folyamat és egyeztetünk? Az Ipari Parkról csak annyit, hogy persze, hogy az a cél, hogy rendben legyen, de nincs rendben. Szeméttelep. A bagolaival már fel sem mérhető, nem is hozható párhuzamba, mert a bagolai sokkal szebb.

Litter Nándor: Ezt a megjegyzését az ott működő vállalkozások nevében utasítom vissza, akik szépítik, megpróbálják rendbe tenni az ingatlanjaikat, a területüket. Én nem vitatom, hogy vannak olyan területek, ahol illegálisan leraktak anyagot, de azért az egészre csak ne mondjon ilyen szavakat.

Röst János: Az a kérésem minden képviselőtársamhoz egyrészt, hogy kampánybeszédeket próbálja meg a kampány időszakában a lakosságnak megfelelő helyen megejteni. A kérdések kategóriájában nincs vita, és nem kell elfogadni a kérdésfeltevőnek a kérdésre adott választ.

Cserti Tibor: Nem jelentkeztem interpellációra, ezért elnézést kérek, de engedjenek meg egy egész rövid felvetést, ha kell, akkor szavazzanak erről. Környezeti témáról van szó. Fontos. Ismert önök előtt, hogy a város nagy erőfeszítéseket folytatott. Ha kell, akkor szavazzanak.

Litter Nándor: Folytatjuk. Cseresnyés Péter kért szót.

Cseresnyés Péter: Én a múlt közgyűlésen feltettem egy kérdést, hogy mikor jár jubileumi jutalom valakinek. Arra kaptam is választ, és azt is kérdeztem, hogy kapott-e valaki úgy jubileumi jutalmat az elmúlt időszakban, hogy arra nem volt érdemes. Nem a munkája alapján, azért mert az a bizonyos időtartamot nem dolgozta adott intézménynél, ami ahhoz szükséges lett volna, hogy ezt a jutalmat megkaphassa. Nekem vannak olyan információim, hogy sajnos történt olyan kifizetés, olyan jubileumi jutalom kifizetés, amely nem a jogszabályoknak megfelelően történt meg. Nem akarom – nemcsak Röst János előbbi felszólalása miatt – megnevezni az intézményt. Azt meg fogom mondani majd a napirend után, hogy melyik intézményről van szó. Én azt szeretném kérni, hogy folytassanak le egy vizsgálatot, hogy megtörtént-e, mert nekem csak egy információm van. Én nem láttam ezt. Hogyha így van, akkor szeretném tudni azt, hogy hány esetben fordult elő ez a kifizetés és szeretném, hogyha ez a bizonyos vizsgálat megállapítaná, hogy ki a felelős ebben az ügyben. Ez lenne a kérésem. A kérdésem az, hogy egy intézmény vezetőjét felügyeli-e valaki ezen a téren? Tehát megnézi-e valaki, hogy ő jogosan ítél oda valakinek jubileumi jutalmat?

Litter Nándor: A legutóbbi közgyűlésen ugyanígy ezt felvette. Még lehet szeptember végén is még egyszer feltenni. Én azt kértem öntől legutóbb, hogy nevezze meg az intézményt vagy a személyt. Kérnék a konkrétumot azért, hogy valóban meg tudjuk nézni.

Dr. Fodor Csaba: Két kérdést szeretnék feltenni. Ipari Parkkal kapcsolatban engem az ott lévő vállalkozók értesítettek arról, hogy valakik, valamilyen engedély birtokában helyeznek ott el törmelékeket, és nem a vállalkozók helyezik el a saját maguk által karbantartott, megvásárolt vagy csak bérelt ingatlanokon. Ez azért különbség. Valóban az utak állapota is kétségbeejtő. Ezeket is a jövőben rendezni kellene. Ezt most én nem teszem fel kérdésként azért, mert egyrészt Polai képviselő úr feltette, másrészt azért, mert közben beszéltem Ring Balázs úrral és úgy tudom, hogy elindult éppen egy vizsgálat a tekintetben, hogy megállapítsák, hogy valóban jogszerűen kerülnek-e oda be építési törmelékek, vagy egyéb hulladékok, vagy Szányi Gábor ügyvezető engedélyével kerülnek oda. Ha ez a vizsgálat lezajlik, akkor azt gondolom, hogy arról írásos tájékoztatót fogunk kapni szeptember közepéig. Én ezt el is várom. Tehát ebben nincs kérdésem. Másik kérdésem viszont volt, az pedig úgy hangzott, hogy az önkormányzat által tulajdonolt gazdasági társaságok ügyvezetőinek költségtérítését ki engedélyezi? Ezeket a költségtérítéseket tartalmazzák-e a munkaszerződések valamilyen mértékben vagy nem? Én is olyan helyzetben vagyok, mint Cseresnyés Péter, burkoltan tudok csak fogalmazni. Elfogtam egy levelet és ebben a levélben azért van olyan gazdasági társasága az önkormányzatnak, ahol 700 eFt-ot meghaladó évi kiküldetési költségtérítések kerülnek elszámolásra az ügyvezető javára. Ezt az elfogott levelet át fogom adni a Pénzügyi Bizottságnak, és azt kérem, hogy szeptember 15-ig - és akkor elfogadom majd a választ természetesen – a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is vizsgálja át, hogy jogszerűen történtek-e ezek a kifizetések, jogszerűen lettek-e engedélyezve ezek a kifizetések és akkor megnyugszunk, hogy valóban erre szükség volt. Én ezt most átadom.

Cseresnyés Péter: A kérdésemre nem kaptam választ. A kérdésem pedig az volt, hogy az intézményvezető javaslatát. Egy határidőt szeretnék kérni, hogy mikorra fogják ezt a vizsgálatot lefolytatni.

Litter Nándor: Hogyan működik ez a rendszer? Tudunk most erre válaszolni? Igen.

Bodzai Tiborné dr.: Az intézmények jubileumi jutalom kifizetéséről nekünk információnk igazán nincsen, csak pénzügyi vonalon a Gazdálkodási osztálynak költségvetések, illetve az elszámolások tekintetében. Az intézményvezetők jogosultak saját hatáskörben ebben az ügyben eljárni. Ha pontosan megmondja, hogy melyikről van szó, akkor esetleg utána tudunk nézni.

Dr. Kelemen Marcell: Én úgy gondolom, hogy nagyon könnyen megoldható ez a helyzet. Ön elárulja, hogy melyik intézményről van szó, és a hivatal revizorai meg fogják vizsgálni ezt, hiszen ez egy intézményvezetői kötelezettségvállalás. Ennek a jogalapja meg kell, hogy legyen. Amennyiben nincs, ez természetesen a revizori vizsgálatban meg fog jelenni és a Pénzügyi Bizottság elé kerül, ahogy valamennyi ilyen revizori vizsgálatunk. Kérem, hogy ezt minél hamarabb hozza tudomásomra, és akkor én utasítom a revizorokat a vizsgálat lefolytatására.

Litter Nándor: További kérdések nincsenek. Kérdezem, hogy Polai József a részére adott választ elfogadja-e, amit írásban adtunk?

Polai József: Ami a Kossuth utcára vonatkozik. Szeretném nagyon röviden kiegészíteni.

Litter Nándor: Kérdés az, hogy elfogadja-e a választ.

Polai József: Kérdésre fogok, Polgármester Úr válaszolni. Ezt a választ elfogadom, de szeretném megjegyezni, hogy hónapok óta itt a munkagödör még mindig tátong. Ebbe egy IFA teherautó beleférne, akkora gödörről van szó. Nincs betemetve. Hozzátenném, hogy a VÍZMŰ, ahol úgyszintén még két közeli helyszínen, a Szepetneki 22-ben és a Rozmaring utca 1-ben hasonló munkát végzett és nem állította helyre a bejárati hidat, ami a lakónak a tulajdona. Kérem, hogy intézkedjenek.

 

 

4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Tóthné Krémer Mária: A rendeletmódosítás főbb témáit szeretném elmondani Önöknek. A céltartalékban meghatározott célra elkülönített előirányzatok felhasználásáról döntés született. Ezeknek az előirányzatoknak a felhasználási célnak megfelelő előirányzatát szükséges biztosítani a megfelelő helyre. Ezek voltak az intézményi életveszélyre elkülönített pénzek felhasználásáról döntést, az intézményvezetők jutalmazására elkülönített összegről, képviselői keretekről, polgármesteri keretről, ifjúházasok és újszülöttek köszöntésére elkülönített összegről és a Plakát Múzeum működtetésére elkülönített összeg rendezésére kerülne sor. A költségvetésben tervezett felújítási célok és beruházási feladatok egy része elkészült, a tervezett előirányzatok és a tényleges bekerülési költségek közötti különbségeket e rendeletmódosításban szeretnénk rendezni. Ezen túlmenően a felhalmozási kiadásoknál keletkezett és prognosztizálható maradványokat az útfelújításnál jelentkező hiány rendezésére javasoljuk átcsoportosítani. A pénzmaradvány jóváhagyását követően az intézményi pénzmaradvány elvonások beutalásához, valamint a hivatal által igénybe vett intézményi alulfinanszírozások rendezését pénzügyileg és előirányzatilag kell rendeznünk. Ezeknek a beutalásához, tehát oda-vissza utalásához kell az előirányzatokat biztosítani. Ez pénzügyi forrást nem igényel, ez technikai, csak könyveléstechnikai megoldás. Az Állami Számvevőszék vizsgálatot tartott nálunk, és javasolta, hogy a cél jelleggel biztosított előirányzatokat pontosítsuk, és külön táblázatban szerepeltessük intézményekre lebontva és megfelelő céllal. Ezt most ebben a rendeletmódosításban pótoljuk, és egy külön táblában szerepeltetjük. A jelen rendeletmódosítás részletes indokolását, valamennyi javasolt módosítással az előterjesztés tartalmazza. Kérem Önöket, hogy az előterjesztést fogadják el.

Litter Nándor: Bizottsági elnököket kérdezem, hogy van-e az előterjesztéshez képest eltérő vélemény? Nincsen?

Cserti Tibor: Egyetlenegy kérdést szeretnék feltenni. Ezt feltettem bizottsági ülésen is azzal, hogy a közgyűlésen kiegészítést tesz hozzá az előterjesztő. Erre nem került sor. A kérdésemnek az volt a lényege egyébként, az előterjesztés tartalmazza csomagként a Plakát Múzeum működtetésével összefüggésben is, és egyéb, intézményhez csatolt előirányzatokat is egyedi jelleggel. Úgy gondolom, - és ott kifejtettem részletesen, most nem ismételném meg -, hogy tartós jellegű kötelezettség vállalásról van szó. Ha igen – mert egyébként az anyag létszámfejlesztést is becsempész az adott oldalon – ha ez így van, akkor szeretnék erről még egyszer részletesebb információt kérni, ha igényli egyébként a közgyűlés. Ha nem, akkor ennek a szellemében kérem dönteni, mert tartós jellegű kötelezettség vállalásról van szó, és azt pedig így kell előterjeszteni.

Dr. Kolonics Bálint: Itt elhangzottak szóbeli kiegészítésben is, illetve szerepel az írásos anyagban is, a 21. pontban a felhalmozási kiadásoknál keletkezett és prognosztizálható maradványokat az út- és járdafelújításoknál jelentkező hiány pótlására csoportosítjuk át. Az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy én egy kicsit szerencsétlennek érzem, hogy egy külön napirend kapcsán a költségvetés után fogunk erről tárgyalni, hiszen nem tudjuk, mert ez az anyag nem tartalmazza, hogy mi az a hiány, amiről itt beszélünk, mire akarunk a költségvetésben és milyen összeget átcsoportosítani. Nyilván ez a táblázat részéből kitűnik. Én szerencsésebbnek láttam volna az anyagot úgy, ha feketén, fehéren szerepelnek itt a számok, ez a közel 130 millió körüli összeg, ami hiány keletkezik ebben az évben az út- és járdafelújításoknál. Hiszen én itt a költségvetésben már megkérdezném akkor azt, hogy mi ennek az oka, hogyan kalkulált az önkormányzat, mi az oka ennek a hiánynak, ezt miért nem lehetett a költségvetés kidolgozásakor látni? Tehát jobb lett volna, ha ezt összességében tárgyaljuk, és adott esetben a költségvetés előtt már képet kapunk erről. A másik kérdésem talán Polgármester Úrhoz, lehet, hogy Ön tud erre nekem választ adni: a 9. pontnál azt kérdezném meg, hogy a Közterület Felügyeletnél végrehajtott létszámcsökkentés, tehát ez az itt adódó személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékcsökkentés, ez a létszámleépítésből fakadó többletet vonjuk el, vagy pedig itt az intézményvezető személye körüli változása, személycseréből adódó többletet vonjuk el?

Cseresnyés Péter: Bár bizottsági ülésen kaptam már a kérdésem egyik részére választ a 3. ponttal kapcsolatban, ahol az intézményvezetők jutalmazása kerül kifejtésre, szeretném megkérdezni, vagy tudni azt, hogy intézményre megbontva körülbelül mekkora jutalmakat kaptak a vezetők. Megmondom miért, mert a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén megkérdeztem azt, hogy ha ilyen nagymértékű jutalom került kiosztásra az intézményvezetők között – 18 millió, majdnem 19 millió Ft –, vajon mennyi jutott a közalkalmazottaknak, azoknak az embereknek, akik a napi munkát végzik? És azt hallottam a bizottsági ülésen válaszként, hogy ahol ki tudták gazdálkodni az intézmények, ott kaptak, ott, ahol nem tudták kigazdálkodni, nem kaptak a dolgozók jutalmat. Azt szeretném kérdezni, hogy azok a vezetők is kaptak, akiknek az intézményében nem tudták kigazdálkodni a közalkalmazottak jutalmazására a keretösszeget? Hisz azt gondolom, hogy nehéz szívvel szavaznám meg ezt a módosítást abban az esetben, ha a vezető szép summát vesz fel, ugyanakkor a dolgozók, akárhányan is vannak, egy fillér jutalmat nem kapnak adott intézménynél. A másik kérdésem pedig a 20. ponttal kapcsolatos. Itt a Plakát Múzeummal kapcsolatban jól halottam, Cserti képviselőtársam már az aggályainak hangot adott. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha már a működtetésre 22 millió Ft-ot elkülönítünk ebben az évben, abban az esetben terveztünk-e valamiféle bevételt, vagy mikor fog üzemelni ez a Plakát Múzeum? … kapcsolatban nekem majd még lesz kérdésem, de ez most nem ehhez a napirendi ponthoz tartozik.

Dr. Fodor Csaba: Kapós téma lett a Plakát Múzeum. Azt kérem, hogy mindaddig ezt ne is vegyük bele a költségvetésbe, amíg részletes anyag ebben a kérdésben nem születik. Valóban Cserti képviselőnek igaza van, ez igen hosszú távú kötelezettség vállalás. Szeretnénk látni, hogy miként fog működni, mennyibe fog kerülni nekünk évente ez az akció, és addig ne vállaljunk semmiféle rendeleti kötelezettséget, de még határozatban sem ennek az intézménynek a működtetésével kapcsolatosan, mert azt is látnunk kellene, hogy ebből mennyi, ami most egyszer felmerül, mert a plakátokat miként kapjuk, vesszük, ajándékba adják, stb. Tehát azért ezt vegyük ki, e tekintetben módosítási javaslatom van, hogy a 20. pontot vegyük ki az előterjesztésből, és ezt pedig vezessük végig a költségvetési rendeletünkön, és majd akkor kerüljön ide, amikor korrekt konkrét számokkal és jövőbe láthatóan tudunk erről az ügyről dönteni. Arra szeretnék választ kapni, nem találtam a hiteltáblát, azt szoktunk kapni régebben, de mostanában nem – szeretném látni már tényleg, hol áll ez a város, mert mindenféle kósza hírek jönnek, mennek. Nekem olyan kósza híreim vannak, hogy 750 millió Ft körül áll a működési hiány a városban, a folyószámlahitel, ha tetszik, tehát az, tudom, hogy jövő évben lesz nagy teher, de teher lesz. Hol állunk a fejlesztési hitelekkel? Mennyit vettünk fel eddig ténylegesen, mennyi van szerződéssel lekötve, és abból mennyit kell kifizetni? Mert az én információm szerint, amik valóban elrettentő hírek, a 3 milliárdot meghaladó hitelállománnyal zár a város 2006. december 31-én. Az nagyon sok, nagyon jelentős hitelállomány, mert a hiteleket vissza kell fizetni, és ha olyan improduktív beruházásokra forgatjuk a hiteleket, amelyek nemhogy nem termelik ki a saját pénzüket, hogy visszafizessük a hitel, hanem még a működéshez is jelentősen hozzá kell járulni a működési sorokból, amihez már több állami támogatást és finanszírozást nem kap a város, akkor megesszük azt a lehetőséget, hogy esetleg jövőre azt követően jelentősebb pályázatokhoz tudjunk csatlakozni, mert nem lesz olyan szabad felhasználású működési forrásunk, vagy fejlesztési forrásunk, amiből legalább az önrészt tudjuk finanszírozni. Tehát azért azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, és nem ártana tájékoztatni a közgyűlés tagjait is erről.

Halász Gyula: Úgy látom, hogy központi téma lett a Plakát Múzeum. Ezzel kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy egy örvendetes dolog és itt szeretném megköszönni Cseresnyés Péternek, Fodor Csabának és összes képviselőtársamnak, aki annak idején 100 %-os támogatásával biztosította az önkormányzatot, hogy ez a beruházás megvalósuljon, tehát szeretném megköszönni nekik. Másik része az a dolognak, hogy a költségvetésünkben ezeket a forrásokat biztosítottuk a Plakát Múzeumnak. Itt egy adminisztratív döntésről van szó. Mivel nem önálló intézményről van szó, hanem a HSMK-nak a tagintézményéről, itt ezért szükséges átvezetni ezt a pénzt.

Tóthné Krémer Mária: A Plakát Múzeum előirányzata valóban a céltartalékban tervezve volt. Az intézménnyel, a Hevesi Művelődési Központtal elkészíttettünk egy olyan költségvetést, amely tartalmazza részletesen az ez évi várható kiadásait. Ezt felülvizsgáltuk a szakosztállyal közösen, és ennek alapján biztosítottunk a Hevesi Művelődési Központ költségvetésében 22 millió Ft előirányzatot, de cél jelleggel, azzal a céllal, hogy év végig leszámoljuk, és nyilván majd a következő évi költségvetésnél a következő évi hatásait a Plakát Múzeumnak részletesen szerepeltetni fogjuk. A Közterület Felügyelet megtakarítása a létszámcsökkentésből adódó megtakarítás, ezt szerepeltetjük. Az intézményvezetők jutalmazásával kapcsolatban: a közgyűlés döntött az intézményvezetők jutalmazásáról olyan formában, hogy egytől három hónapig kaphatnak jutalmat, ha azokat a feltételeket teljesítik, amelyek a jutalom kiírási határozatban szerepelnek. A Kontrolling Osztály és a szakosztályok felülvizsgálták az intézmények működését, hogy megfelelnek-e ezeknek az előírásoknak, és ennek alapján részesültek jutalomban, amelyről szintén a közgyűlés döntött egytől három hónapig. Volt olyan intézményvezető, aki nem felelt meg és nem kapott jutalmat. Cseresnyés úr kérdezte még ennek kapcsán, hogy az intézményben a dolgozók kaptak-e jutalmat. Mint Önök is tudják, jutalomtervezés egyetlen intézménynél eredetileg a költségvetésben nem szerepel, a bérmegtakarításból keletkező és felülvizsgált jutalmakat engedélyezi vissza a közgyűlés a pénzmaradvány elszámolásakor. Ezek kerültek kifizetésre az intézményeknél. Volt olyan intézmény, akinek egyáltalán nem volt bérmegtakarítása, tehát a kötelező megtakarításokból adódóan, voltak olyan intézmények, amelyeknek volt. Elsősorban a középiskoláknál. Nyilván nagyobb intézményeknél jobban tudják teljesíteni ezt a kötelező megtakarítást, és ott keletkezhetnek a létszámváltásokból és a helyettesítésekből nagyobb összegek, amelyeket jutalmazásra ki lehet fizetni. A hitelekkel kapcsolatosan: jelenleg a folyószámlahitelünk 463 millió Ft-nál tart, tehát a 800 milliós keretünket nem vettük igénybe. Igaz, hogy a munkabérfizetés még vissza van, de munkabér hitelre nem kerül sor a kifizetéskor. A beruházási hiteleink állománya augusztus 21. napi állapot szerint 1.430 millió Ft. Ha kérik, akkor célonként is el tudom mondani ennek a részletezését.

Litter Nándor: Szmodicsnét kérem, hogy a Plakát Múzeummal kapcsolatosan a néhány hónappal ezelőtti előterjesztésről egy rövid tájékoztatót szíveskedjen adni.

Szmodics Józsefné: A közgyűlés február 27-én tárgyalta először a Plakát Múzeummal kapcsolatos költségeket, ahol 30 millió Ft-ot biztosított céltartalékban a feladat ellátására. Aztán újra tárgyalta, a közgyűlés május 30-án a kulturális negyed kialakítása témakörben újra szóba került a Plakát Múzeum kérdése, ahol elfogadták közgyűlési határozattal az 1 fő vezető, tehát a tagintézmény-vezető, 1 fő recepciós és 1 teremőr létszámszükségletet biztosítani az induláshoz, és ezeket a költségeket kellene átadni a HSMK-nak erre az évre a működtetésre, és a következő költségvetési évben pedig lehet tervezni a gyakorlati tapasztalatok alapján a szükséges kiadásokat.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Itt volt egy külön javaslat Fodor Csaba részéről, hogy a 20. pontot töröljük ki ebből a felsorolásból. Én ezt az előbbiekben elhangzottak alapján nem támogatom. Aki támogatja – erről külön szavazunk most – igennel szavaz.

 

A közgyűlés 9 igen, 10 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy az eredeti előterjesztést szíveskedjenek így elfogadni, a rendeletet, és a hozzá csatolt mellékletekkel együtt.

 

A közgyűlés 15 igen, 5 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

39/2006.(IX.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2006.(IX.7.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2006.(III.30.) sz. rendelete átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Varga Endre ügyvéd, “Falevél” 98 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kanizsai Antal ügyvezető

 

Karmazin József: Az előterjesztés teljes körűen tartalmazza ennek a témának az előzményeit. Ha átlapozzuk az anyagot, akkor tulajdonképpen négy rendeleti szöveget találunk benne. Az előterjesztést közvetlen követi a mostani javaslat. Az 1. számú mellékletben van a július 21-ei előterjesztés anyaga, a 3. és a 4. számú melléklet pedig az eredeti, valamint a most hatályos rendeletet tartalmazza. A július 21-ei közgyűlésen az volt a testület szándéka egy részszavazás keretében, hogy a Kossuth téri terület a kérelem és az előterjesztés ellenére ne kerüljön ki a rendeletből, a március 30-ai alaprendeletből. Zárószavazással ugyanakkor ez a rendelet kikerült, és így a 4. számú mellékletben látható rendelet van most hatályban. Ha össze akarom foglalni a kialakult helyzetet, akkor ha a változtatási tilalom kérdésében a közgyűlés a Kossuth teret ki akarja hagyni a javaslatból, vagyis hogy építhessen a befektető, akkor a mondat második részét, ami most szerepel a tervezetben, is jóvá kell hagyni. Ha azonban ne építhessen a befektető, akkor az előterjesztés mögötti javaslatból a felsorolást tartalmazó mondat második részét kell elutasítani, tartva ezáltal az eredeti, márciusi átmeneti építési korlátozást. Az is felmerült a bizottsági egyeztetési szakaszban, hogy egy ilyen befektetői szándék miatt miért kerül ide az előterjesztés. A befektető konkrétan a közgyűlést szólította meg ezzel az igényével, ezért történt az, hogy az előterjesztés az ő igényét tartalmazta.

Litter Nándor: Bizottságok részéről van-e?

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság többségi szavazattal támogatta azt, hogy a tilalom feloldásra kerüljön a Zrínyi u. – Katona J. u. – Kossuth tér – Kisfaludy u. – Ady E. u. – Szent Imre és Csengery u. által határolt területeken a közterületekre vonatkozóan, és a kisvárosias lakóövezetnél a 13Z jelű jellel szabályozott telkekre vonatkozóan.

Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2006.(III.30.) sz., az átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáig módosítását tartalmazó előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja. Meg kívánom jegyezni, hogy a rendelet módosítási szándék és a megszövegezett törvény közötti félreértések a bizottsági megbeszélésen is előkerültek, ettől függetlenül viszont a mostani előterjesztést, ami előttünk van, és amiről szavazni fog majd kelleni, a bizottság a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartotta.

Dr. Kolonics Bálint: Amikor először kezembe vettem ezt az előterjesztést, azt kérdeztem, hogy miért került ez ismételten elénk, hiszen egyszer már rendeletet módosítottunk. A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy ez a helyzet, ami kialakult, ennek van-e valamilyen következménye, tehát történt-e bármilyen határozathozatal építéshatósági jogkörben vagy bármilyen hozzájárulás megadása, akár telekalakításhoz, bármihez, tehát van-e ennek jogkövetkezménye, hogy ez feloldásra került? Illetve a kérdésem az, hogy a Közigazgatási Hivatalnak van itt egy augusztus 3. napján kelt állásfoglalása, amiben még az szerepel, hogy érdemi választ a hiteles jegyzőkönyv beérkezését követően tud adni Dr. Doba István, és ezt követően találok egy kísérőlevelet a Doba úrtól ismét, a Közigazgatási Hivatal vezetőjétől, ami augusztus 14-én kelt, és arról tájékoztat, hogy a végleges választ megküldi, de én nem találom a végleges választ. Az hol van az anyagból?

Litter Nándor: Dr. Kelemen Marcellt kérem meg, hogy csatlakozzon ehhez a vitához.

Dr. Kelemen Marcell: A végleges válasz szóról szóra ugyanaz, mint az előző. Ez nem tudom, hogy miért maradt ki az előterjesztésből. Kértem, hogy legyen benne valamennyi, az ügyben történt levelezést a Közigazgatási Hivatal és a Polgármesteri Hivatalunk között. Egyébként érdekes, mert itt van egy levél, amelyet Polgármester Úrnak címeznek, hogy mellékelten tájékoztatásul megküldöm a végleges válaszomat, augusztus 14., és valóban nincs itt az anyag mellékleteként. De teljesen ugyanaz a Közigazgatási Hivatalnak a válasza, mint az előző, hiszen az első választ is egy, mondhatni hiteles jegyzőkönyvi részlet alapján adták meg, csak akkor még a teljes jegyzőkönyv nem készült el.

Litter Nándor: Volt még egy kérdés, hogy történt-e telekalakítás, vagy egyéb hozzájárulás. Erre akkor válaszoljunk még.

Dr. Kelemen Marcell: Erről nincsen közvetlen információm. Természetesen utána fogok nézni, és közvetlenül Kolonics képviselő urat tájékoztatom erről.

Dr. Kolonics Bálint: Köszönöm, hogy Polgármester Úr szót adott Jegyző Úrnak, az első kérdésre adott válaszát, mert ez nem válasz, hiszen én magam is látom, hogy nincs itt ez a levél. Az én kérdésem az volt, hogy miért nem került ide. És elég szerencsétlen helyzetnek tartom ezt, amikor ilyen kényes napirendet tárgyalunk, és megint valamiféle apró hiba csúszik az előterjesztésbe, hiányzik egy melléklet…

Litter Nándor: Idehozatom azonnal a levelet.

Dr. Kolonics Bálint: Azon túl Polgármester Úr a véleményemet szeretném akkor most a kérdéseket követően kifejteni a napirendnél. Elég szerencsétlen dolog, hogy a Közigazgatási Hivatal úgy működik, hogy a zárómondata az állásfoglalásának az, hogy eredményesen erre hivatkozni, erre az állásfoglalásra nem lehet. Tulajdonképpen üres puffogtatás ez a dolog, hogy mi most állásfoglalást kérünk adott esetben a Közigazgatási Hivataltól. Amennyiben viszont én kértem volna állásfoglalást, én nem erre a kérdésre kértem volna állásfoglalást, hogy bárki megakadályozhat-e egy rendelet kihirdetését, hatályba léptetését, hanem én értelmezést kértem volna a jogalkotásról szóló törvény alapján erről a jogalkotási aktusról, ami itt lezajlott a közgyűlés előtt. Ugyanis az én álláspontom az, hogy itt megtörtént a rendeletmódosítás, hiszen a közgyűlésnek volt egy szándéka, egy akarata, és mint jogalkotó működött itt a közgyűlés, és a jogalkotói szándékát kinyilvánította azzal, hogy a jelen előterjesztésben szereplő és a Kossuth teret érintő övezetnél nem kíván a változtatási tilalom alól kivételként feloldást alkalmazni a rendeletében. Tehát ebből az következik, hogy a rendelet e részében marad változatlan tartalommal hatályban. Az, hogy ezt követően más tartalommal került megszövegezésre, ez hiba. Aki ezt megcsinálta, az hibázott, hiszen nincs mögötte közgyűlési akarat és szándék, és én ezt szakmai hibának tartom, hiszen most kerül ez megint elénk azért, mert valami félrecsúszott a dologban. Tehát az én álláspontot egyértelmű, mégpedig az, hogy ki kellene ebben az előterjesztésben is azt nyilvánítani, és ismételten megerősíteni a közgyűlésnek, hogy mi volt akkor a szándéka és az akarata, és milyen módosításra és milyen tartalmú rendeletet alkotott, és ebben a kérésben kellene dönteni, hiszen a rendeletet lehet rendelettel módosítani, és korrigálni kellene azt, ami nyilvánvalóan kihirdetésre került, de meg kellene állapítani azt is az előterjesztésben, hogy ez egyszer már megtörtént, hiszen ilyen tartalommal hozta a rendelet módosítását meg a közgyűlés. Én azt kérem Polgármester Úrtól, és az legyen az én módosító indítványom, hogy ahogy akkor is történt a rendeletmódosításról a szavazás, kerüljön ki a kivételével, a kivételével kerüljön ki a rendelet módosítás szövegéből. Tehát maradjon a változtatási tilalom az eredeti tartalommal, és a kivételével ne szerepeljen a rendeletben, és ez ne adhasson további félreértésre okot. És mielőtt szavazunk, én szeretném látni a Közigazgatási Hivatalnak a levelét. Egyébként nem arra kellett volna állásfoglalást kérni, hogy a hatálybaléptetés történik, nem történik, hanem arra, hogy jogalkotói akarat és szándék hiányában lehet-e ilyen tartalommal rendeletet módosítani és alkotni.

Litter Nándor: Egyetértek azzal, amit elmondott, hiszen ebben a rövid levelemben én is így értelmeztem, bár nem jogi alapon közelítettem meg, hanem mivel hogy előzetesen nyilatkozott arról a közgyűlés, hogy ott korlátozást akar érvényben tartani, és amivel én nem értettem egyet, mert én pont ellenkezőleg szavaztam, de ez mellékes. Jegyző úrnak is megértem a véleményét, mert neki meg ragaszkodni kell ahhoz, amit a rendeletben elfogadtunk. Itt egy elég komoly csapdahelyzet volt, és emiatt volt közöttünk ez a vita. Úgy gondolom, hogy Ő helyesen járt el, mert neki be kell tartani a törvényt, és sajnos azt a rendeletet így fogadtuk el. Egy gond volt még, hogy amikor ez a tudomásomra jutott, sajnos kiszaladtam ebből a bizonyos 3 napból, mert akkor még lett volna lehetősem ennek a megakadályozására, de látjuk, hogy ez augusztus 2-án vagy azt megelőző napon jutott a tudomásomra. Én akkor próbáltam ezt az intézkedést ilyen módon értelmezni, ahogy Ön is elmondta az előbb, de akkor erre a Közigazgatási Hivatal idézett vagy elmondott véleménye szerint már így nem volt lehetőség. De azt gondolom, hogy mivel a közgyűlésnek eredetileg nem ez volt a szándéka, úgy gondoltam korrektnek, hogy vissza kell ide hoznom ezt az egész kérdést.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, hogy olyan döntési szituációban vagyunk, amikor ritkán, de okosan, bölcsen, megfontoltan és pragmatikusan kellene dönteni a témában. A mondanivalómat nem csak a saját nevemben, hanem természetesen a Városvédő Egyesület nevében is fogalmazom meg. Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a városkép védelmére, és jelen esetben egy jogszabályi módosításnak voltunk kezdeményezői és jóváhagyói azzal a szándékkal, hogy a város testen maradandó sebeket ne ejtsünk. Ez adott, konkrét városrészi területek, nem sorolom fel, tehát abban a hevületben egy picit a sürgetettség állapotában is voltunk, és emlékeznek rá, hogy mindegyikünk a jót akarta ezáltal. Megszületett ez az ominózus városrészi döntés is az adott ingatlan vonatkozásában. Magam is meditáltam egyébként, hogy szavazzak. Tény és való, hogy ha a jogba vetett hitünk ne rendüljön meg, azt senki nem vitathatja, hogy akkor egyébként döntöttünk, és ez a döntés ilyen értelemben maga után vont sok mindent. Jelen pillanatban viszont a gondolatok így kavarodnak a fejemben, amit hadd osszak meg. Nagyon fontos dolognak tartom még egyszer a jog védelmét és a jog szellemében történő jogszerű megoldás megtalálását. Nagyon fontosnak tartom, hogy a beépítés egy mostani torzó állapotot valamilyen formában hosszabb távra megnyugtató módon rendezze. Hogy ez megtörténhessen, állást foglalt a Tervtanács. Azért hoztuk létre, hogy helyettünk a szakmai döntéseket, ha úgy tetszik, áttekintse, és azzal kapcsolatos mindenféle okos javaslatot elmondjon az építésigazgatás számára. Ez jelen esetben az illeszkedés szabályait is vizsgálva megtörtént. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ennek az előterjesztésnek ezt a módosítását támogatja. Ez az én olvasatomban és az egyesületünk olvasatában azt jelenti, hogy egy átmeneti állapotnak mégis csak rendezni kívánja hosszabb távon városképileg a beépítését, zöld utat adott ennek az egyik ingatlan beépítésének a megtervezett módon. Ha nem így van, akkor cáfoljanak meg. Akkor már megítélésem szerint józan, okos döntést csak úgy hozhatunk, ha ezt a módosítást ezzel az előttünk lévő előterjesztéssel jóváhagyjuk, természetesen azokat a jogi kontrollokat, amit kért Dr. Kolonics Bálint és többen, azokat meg kell nézni. De megítélésem szerint, ha az nem mond ellent, akkor nyugodtan, ilyen feltételes módon is jóváhagyhatjuk az előterjesztést.

Dr. Kolonics Bálint: Nem kívántam már szólni, de azért megütette a Cserti képviselőtársam véleménye a fülemet annyiban, hogy a Városvédő Egyesület. Azt gondolom, hogy a Városvédő Egyesületnek most e tekintetben itt a közgyűlésen nem kellene magát futtatni, főleg akkor, hogyha a Varga Endre ügyvéd úr a jogi képviselője a kft-nek, mint az egyesület részéről, és tagja. Tehát én azt gondolom, hogy csöndben kellene ezt a napirendet végigülni, és nem kellene lobbizni itt a változtatási tilalom feloldása mellett. Én tartom a módosító javaslatomat, mégpedig azt, hogy eredetiben, ahogy fennállt a változtatási tilalom, a kivétel megfogalmazás kerüljön ki, és a változtatási tilalom álljon vissza erre az övezetre, és erről kérem szavazni.

Litter Nándor: Megérkezett a Közigazgatási Hivatal levele, Jegyző Úr átadja.

Cserti Tibor: Válaszolnék Dr. Kolonics Bálintnak. Azt hiszem, vagyunk olyan viszonyban egymással, nem vártam ezt Tőle. Meglepett a hozzászólása. Ha Ön tényleg gazdasági érdekeket sejt mögötte, vagy gazdasági összefonódásokat, netán a helyi önkormányzati választások előtti időszakban mondjuk lobbit, vagy indokolatlan marketinget, én akkor azt nagyon sajnálom. Nem így fogalmaztuk meg. Nem ezzel a szándékkal. Ha úgy tetszik, meg is sértődhetnék, nem teszem, a kettőnk viszonyára tekintettel sem teszem. De higgye el, hogy jót akartunk, mert a városkép hosszabb távú megnyugtató módon történő rendezése érdekében szerintem az adott szituációban nagyon sok mindent nem lehet cselekedni. A jót cselekedjük együtt. Én így látom, egyesületünk is így látja.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy egy ügyvédnek, aki tagja a Városvédő Egyesületnek és praktizál, annak a véleménye nem feltétlenül azonos az egész Városvédő Egyesülettel, tehát én azért ezt ketté tudom a magam oldaláról választani. További hozzászólások nincsenek. Van egy módosító javaslat. Most segítséget kérnék, mert múltkor is pontosan az volt a hiba oka, hogy döntöttünk arról, hogy nem oldjuk az ottani korlátozást, és pontosan nem ez került bele a rendeletbe. Tehát most nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ezt megfelelő módon és körültekintően végezzük el. Tehát én ezért azt javasolnám, hogy a hozzá nem értők számára ugyanúgy, mint a múltkor – ugye először arról szavaztunk, hogy akarjuk-e oldani ott a jelenlegi szabályozást, vagy nem a jelenlegi, a szabályozást, vagy korlátozást akarunk-e tenni azon a területen. Először erről kell szavaznunk. Ezt követően pedig akkor megkérjük Karmazin Józsefet és Papp Nándort – nem tudom, hogy Kolonics Bálintnak a javaslata egy harmadik javaslat volt-e –, hogy mi az a javaslat, amiről szavaznunk kell, hogy az első szavazás akaratának megfelelően történjen megfogalmazásra a rendeletünk. Úgy látom, hogy további hozzászólások nincsenek, akkor a vitát lezárom. Most arról szavazunk, hogy legyen-e korlátozás a Kossuth téren és az itt felsorolt területeken. Jó ez a kérdés-feltevés így? – Karmazin Józsefet kérdezem.

Karmazin József: Az előterjesztés mellékletében szereplő tervezet arról szól, hogy lehet építeni a Kossuth téren.

Litter Nándor: Nem ezt kérdeztem, mert mi nem vagyunk …

Karmazin József: Ha a mondat második felét elhagyjuk, akkor Kolonics úr javaslata érvényesül, amely szerint nem lehet beépíteni ezt a területet.

Litter Nándor: Kérdezem, hogy az ellen van-e vélemény, hogy először nyilvánítsunk arról véleményt, mert nem vagyunk szakértők, és nem biztos, hogy ….

Dr. Kolonics Bálint: Azt kérem Polgármester Úr, hogy volt egy módosító javaslatom, én arról kérek szavazást, ami úgy hangzik, hogy az itt megjelölt és övezetszámmal jelölt és jelzett, szabályozott területen pont, és a telkek és közterületek kivételével, hogy az kerüljön ki. Tehát én a kivételt szeretném, ha a rendeletből ez a megfogalmazás, ez a kitétel kikerülne, és egyértelmű lenne, hogy erre az övezetre visszaállítjuk a változtatási tilalmat. Én erről kérek szavazni. Ez a Polgármester Úr előterjesztése, a kivételével, utána természetesen az adott esetben más módosító javaslatról, vagy az eredeti előterjesztésről szavazzon tovább a közgyűlés.

Dr. Kelemen Marcell: Tisztelt Kolonics képviselő úr, Papp Nándor képviselő úr, én azt kérném Önöktől, hogy amikor a módosító javaslatukat elmondják, szövegszerűen szíveskedjenek megfogalmazni pontosan a rendelet szövegét, hogy a későbbiek során ne az én fejemre hulljon vissza, hogy a rendelet hogyan kerül kihirdetésre. Tehát ezért pontosan meg kell ezt fogalmazni itt, hogy az eredeti előterjesztéshez, ami itt van és a Polgármester Úr, amit ideterjesztett, ehhez képest Önök milyen szöveggel kívánják a rendeletmódosítást elfogadtatni. Kérem, hogy ezt tegyék meg.

Cserti Tibor: A témában még egyszer nem kérek szót, de szeretnék ráexponálni a témára, és határozottan felkérni a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság álláspontját. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság városképi szempontok védelme érdekében melyik … indokolt-e módosítást? Ha nem, akkor nyilvánvaló, az 1. számú mellékletet kívánja jóváhagyatni. És kérném szépen, egyértelműen a Tervtanács állásfoglalását megint ismertetni.

Papp Nándor: Tehát a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság többségi szavazattal azt a határozatot hozta, hogy a közterületek és a kisvárosias 13Z-vel jelölt, jellel szabályozott telkeken a változtatási tilalom veszítse érvényét, a többi részen maradjon érvényben.

Karmazin József: Nincs háromféle javaslat, kettő van, mert a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztés szerinti változatot támogatta.

Litter Nándor: Ehhez képest Kolonics úr?

Karmazin József: Kolonics úr szándéka az, hogy a Kossuth téren ne lehessen építeni, tehát az előterjesztésben szereplő mondatnak a második fele, hogy kivételével, az kerüljön ki ebből a szövegből, tehát ne lehessen építeni a társasházak szomszédságában.

Litter Nándor: Jó, tehát akkor én a módosító javaslatot teszem fel. Így megfelel? A módosító javaslatot teszem fel először szavazásra. Amit – hadd kérjem meg, hogy még egyszer ismételjen el, hogy mindenki …

Dr. Kolonics Bálint: Akkor elismételem. Tehát a rendelet 2. §-a, a változtatási tilalom területi hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területének alábbi területi részére terjed ki: Zrínyi M. – Katona J. – Kossuth L. tér – Kisfaludy u. – Ady E. u. – Szent I. u. és a Csengery u. által határolt területe, az új rendezési terv tervezetében az LK-13, EK 0.0 jellel szabályozott területen, pont, és nyilvánvalóan Polgármester Úr, ezt úgy értem, hogy amíg az új rendezési terv nem készül el, nem lép hatályba, addig ne engedje a város itt az építési engedélyek kiadását, és hogy az attól eltérő adott esetben beépítést.

Litter Nándor: Jegyző úr azt jelzi, hogy szerinte ez így nem rendben lévő. Kérném Karmazin urat, hogy segítsen újra.

Karmazin József: Az eredeti felsorolásban szerepelt a Kossuth tér, tehát akkor már nincs szükség arra, hogy a rendezési tervből idézzünk, hacsak nem akarunk ráerősíteni, hogy 0.0 jellel szabályozott területen is. Tehát ennyivel módosítanám a Kolonics úr által elmondottakat. Kolonics képviselő úr javaslata szerint elegendő volna ennek a mondatnak az első fele, tehát ahol fel vannak sorolva az utcák. A Zrínyi M. – Katona J. – Kossuth L. tér – Kisfaludy u. – Ady E. u. – Szent I. u. - Csengery u. által határolt területe, pont. Ez tartalmazza Kolonics úr javaslatát, mert ebben benne van a Kossuth tér.

Litter Nándor: Nem tudom, ez megfelel annak, amit gondolt? Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy ott építési tilalom van akkor, ha ezt elfogadjuk, ugye? – leegyszerűsítve. Akkor azt kérdezem, ki támogatja Kolonics úrnak ezt a módosított javaslatát?

 

A közgyűlés 4 igen, 11 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: Akkor szavazásra teszem fel az eredeti javaslatot.

 

A közgyűlés 16 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

40/2006.(VIII.31.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2006.(VIII.31.) számú rendelete a módosított 21/2006.(III.30.) számú, “átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig” rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6. A jelentősebb városi rendezvények megrendezésére beérkezett pályázatok elbírálása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Pályázók

 

Fehérvölgyi Szabolcs: Először is egy kiegészítéssel kezdeném. A kiegészítő anyagok között újra ki lett adva az előterjesztés, mivel a bizottsági szakaszban kiderült, hogy egy oldal kimaradt fénymásolási probléma miatt. Úgyhogy kérem a tisztelt önkormányzati képviselőket, hogy most már a teljes négy oldal birtokában hozzák meg döntésüket, de a hiányzó rész a bizottsági szakaszban a két bizottságnak ki lett osztva, és végül is azt gondolom, hogy különösebb probléma nélkül tárgyalták a bizottságok ezt az előterjesztést. Az elmúlt négy évben Nagykanizsa rendezvény-kínálata azért jelentősen bővült. Míg a korábbi időszakban egyedül a Város Napja volt egy olyan rendezvény, amely tényleg több napon át tartott, illetve a város szélesebb rétegeit szólította meg, azóta csatlakozott hozzá a Gólyalábas Világjátékok, a Kanizsa Vásár, a Thury György Históriás Napok és a Bor és Dödölle Fesztivál. Ezek a kezdeményezések azt is szolgálják, hogy Nagykanizsa turisztikai kínálata bővüljön, ezáltal több turistát idecsalogatva, nyilván ennek lenne egy költési vonzata is, ami a város javát szolgálná. Viszont ezen rendezvények fenntartásához azért az alapokat biztosítani kell középtávra. Két rendezvényt bocsátott pályázatra az önkormányzat, a másik kettőt pedig a Hevesi Sándor Művelődési Központ hatáskörében hagyná. A pályázatokra ugyanazok a társaságok jelentkeztek, akik eddig is megrendezték ezt – jó, megfelelő, magas színvonalon. Tehát a Város Napjára a Régi Jó Egyesület, a Kanizsa Vásár és Kiállításra pedig a zalaegerszegi illetőségű Vásár Kft. A testület elvi döntése után a konkrét kitételeket tartalmazó és az elvi döntésnek megfelelő szerződést szeptember hónapban megkötné az önkormányzat.

Litter Nándor: Kérdezem a bizottságok vezetőit, hogy van-e az előterjesztéstől eltérő véleményük?

Sajni József: Nincs eltérő vélemény, azonban szeretném hozzátenni, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megvizsgálta azt is, hogy a két pályázó, aki eddig is bonyolította ezeket a rendezvényeket, tehát a Régi Jó Egyesület és a Vásár Kft., igazából mennyiben tér el az eddigiektől. Azt megállapítottuk, hogy tartalmában a lényeges tartalmi elemek szerepelnek benne. Igazából több módosítást is szeretnének végrehajtani, valószínű, hogy a programok színvonalának használni fog. Ezen túlmenően pedig a Hevesi Művelődési Központnak a tervezetét néztük át. Úgy gondoljuk, hogy amennyiben valóban országos rendezvénnyé szeretnénk fejleszteni a két rendezvényünket, tehát a Thury György Históriás Napokat és a Bor és Dödölle Fesztivált, arra megvannak az elképzeléseik, ami – gondolom – további egyeztetést és továbbgondolást igényel majd, hiszen ennek finanszírozási kérdései is vannak. Összefoglalóan a bizottságunk, azt mondhatom, hogy támogatja, és a határozati javaslatban, amit kiegészítve kaptunk, az a., b., c., pontokat 3 igen és 2 nemmel támogatja, és javasolja a közgyűlésnek támogatásra. Az 1. pont d. alponját pedig egyértelműen, tehát 5 igennel támogatja. A 2. határozati pontban pedig egy kiegészítést tettünk, mely szerint a Város Napja és a Gólyalábas Világjátékok esetében évente inflációt követő módon 5 millió Ft-ra, tehát ez szerepeljen benne, hogy évente 5 millió Ft-ra. Egyúttal a Vásár Kft-nek a programját pedig 500.000 Ft-tal támogatjuk, szintén inflációt követő módon.

Cseresnyés Péter: Egy kérést szeretnék megfogalmazni, méghozzá egy olyan kérést, ami lehet, hogy furcsán fog hangozni most ebben a körben. És a képviselőtársaimhoz szeretném ezt a kérést intézni. Arra kérném a közgyűlést, hogy ne döntsünk ma ebben a dologban. Azért ne döntsünk, mert valószínűleg, látva az erőviszonyokat, valószínű, hogy ez a közgyűlés ebben a formájában még erőviszonyait tekintve se fog így felállni október 1-je után. Ne hozzuk abba a kellemetlen helyzetbe a következő közgyűlést, hogy 5 évre egy komoly elkötelezettséget vállal, és ezekből a szerződésekből, amit megköt a Polgármester Úr a közgyűlés nevében, nem tud kimászni abban az esetben, ha valami másfajta elképzelése ezeknek az ünnepeknek, ezeknek a jeles napoknak a megrendezésében. Ne hozzuk abba a kellemetlen helyzetbe a közgyűlést, hogy 5 évre előre mi, akik már ebben az összetételben nem fogunk valószínűleg leülni – talán egy alkalom kivételével – együtt, a következő közgyűlés anyagi elkötelezettséget vállaljon. Az lenne a kérésem, hogy szavazzunk úgy, hogy erről ma döntés ne szülessen, és egy következő pályázat kiírásával megoldható ez a kérdés, hisz jövő áprilisról és jövő szeptemberről döntünk, ha minden igaz, tehát időnk, úgy gondolom, hogy bőven van.

Litter Nándor: Én ezzel a gondolattal nem tudok azonosulni, de mivel kérése volt Cseresnyés Péternek, szavazni fogunk róla. Itt már februárban, márciusban voltak olyan észrevételek, hogy bizonyos kérdéseket ne tárgyaljunk. Én nem tudom azt elképzelni, hogy egy hivatalban lévő önkormányzat ne foglalkozik a dolgokkal. A feladatokat végezni kell vélemény szerint. De kérésének megfelelően szavazni fogunk erről. Aki egyetért azzal, hogy …..

Cseresnyés Péter: Nem azt kértem, hogy ügyrendiként most szavazzunk róla. Én azt kértem a képviselőtársaimtól, hogy akkor, amikor ..

Litter Nándor: …. hogy ne támogassák.

Cseresnyés Péter: Így van.

Litter Nándor: Rendben van.

Bicsák Miklós: Egy nagyon aprólékos dolognak tűnik ez a program. Évek óta nagyon nehéz a kis helyi – mézeskalácsos, kézműves - kisiparosok helyzete. A rendezvények szervezését elnyerők nem veszik komolyan ezeknek a helyi kisiparoknak a problémáit. Pedig ezek a helyi kisiparosok biztos olyan szolgáltatást tudnak nyújtani ezeken a rendezvényeket, mint az idejövő idegenek. Más városokban – például Kaposvárott – a helyiek előnyben részesülnek. Kérem Polgármester Úrtól is, hogy hívják fel ezeknek a szervezőknek a figyelmét erre a problémára.

Litter Nándor: A javaslata akkor abban foglalható össze, hogy például kérjük meg a szervezőket – úgy gondolom, hogy a vásárnál elég nehéz, mert ott főleg helyiek mutatkoznak be, tehát gyakorlatilag teljes egészében helyiek vannak. Akkor azt tenném, ha egyetért vele, hogy kérjük meg a Régi Jó Egyesületet, ha ő lesz a nyertes, és elfogadja a közgyűlés, hogy a helyiek részére dolgozzon ki valamifajta kezdeményes tarifát. Így elfogadható?

Bicsák Miklós: Igen.

Litter Nándor: Jó, akkor ezt külön fogjuk kérni. Kérem Fehérvölgyi Szabolcsot, hogy egy ilyen kéréssel forduljunk a Régi Jó Egyesülethez.

Dr. Horváth György: A három, illetőleg négy pályázati részt alapvetően megfontoltnak, átgondoltnak tartom, és jónak is. Nagyon sok olyan feladatot határoznak meg, amelyek a város dicsőségére is szolgálnak. Hozzátenném azt is, hogy itt vannak olyan előremutató feladatok, amelyeket át kellene gondolni. Például – csak egy említek – itt a sátor kérdése, amelyek egy alkalommal kiadást jelentének, hosszabb időre pedig megoldást. A programok eddig is színesek volt, és valószínű, a tapasztalatokból a pályázók tovább tanultak, és Nagykanizsához méltóak lesznek ezek a rendezvények.

Zakó László: Az előterjesztés első oldalán nem látok a., b. pontot, aminek a folytatása a túloldalon a c., d. pont. Ez egy határozati javaslat.

Litter Nándor: Kiadásra került egy módosítás. Fehérvölgyi Szabolcs mondta ezt a bevezetőjében. Kérem, hogy juttassuk el Zakó Lászlóhoz.

Zakó László: Megvan. Így most már egész.

Fehérvölgyi Szabolcs: Bicsák képviselő urat arra kérném, hogy ezeket a problémákat akkor továbbítsa hozzám is, ha volt itt valakinek helyi jellegű … A másik, hogy teljesen egyértelmű legyen a 2. határozati javaslat, ugye mindkét esetben, tehát a Gólyalábas Világjátékok és a Kanizsa Kiállítás és Vásár esetében évente van meghatározva ez az önkormányzati támogatás.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Akkor ezzel a módosítással, hogy természetesen évente, és az éves inflációkövetés, amit Sajni József mondott – kérem módosítani ezt a 2. pontot. Kérem Önöket, hogy szavazzunk a határozati javaslatokról így együtt.

Zakó László: Miért együtt?

Litter Nándor: Az a javaslat, hogy szavazzunk külön? Jó, szavazzunk külön. Az összesről, vagy csak az 1-esről és a 2-esről? Jó, a., b., c., d. Az 1.a. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 16 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 1.b. pontról szavazunk.

A közgyűlés 16 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 1.c. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 16 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Litter Nándor: 1.d. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 18 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 2. pontról szavazunk azzal a módosítással, ami az előbb itt elhangzott.

 

A közgyűlés 16 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

208/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Régi Jó Egyesület által a Város Napja 2007-2012. közötti években történő megszervezésére és lebonyolítására benyújtott pályázatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a Régi Jó Egyesület képviselőjével további tárgyalásokra a végleges szerződés elkészítése érdekében.
 2. a Zalaegerszegi Vásár Kft. által a Kanizsa Napok – Kiállítás és Vásár 2007-2012. közötti években történő megszervezésére és lebonyolítására benyújtott pályázatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a Zalaegerszegi Vásár Kft képviselőjével további tárgyalásokra a végleges szerződés elkészítése érdekében.
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt szerződéseket a kösse meg a Régi Jó Egyesülettel és a Zalaegerszegi Vásár Kft-vel.
 4. Határidő: 2006. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 5. a Hevesi Sándor Művelődési Központ által a Thúry György Históriás Napok és a Bor- és Dödölle Fesztivál vonatkozásában kidolgozott koncepciót elfogadja, és megbízza az intézményt a rendezvények 2007-2012 között megszervezésével és lebonyolításával.

Határidő: 2007-2012 között minden év szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Papp Ferenc igazgató)

2. A rendezvények megvalósításához szükséges önkormányzati támogatásokat - mértéke a Város Napja és Gólyalábas Világjátékok esetében infláció követő módon évente 5 millió forint, a Kanizsa Napok–Kiállítás és Vásár esetében inflációt követő módon évente 500 000 Ft, - az önkormányzat 2007 és 2012 közötti költségvetési rendeletének tervezésekor figyelembe kell venni, és az önkormányzat költségvetésébe be kell építeni.

Határidő: 2007-2012 között minden év február 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

 

7. Tulajdonrész szerzés a Biotherm Kht-ban (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Üdvözlöm Peter Buchleitner urat. Nagykanizsa városa megfogalmazta, hogy a megújuló energiák területén jelentős tervei vannak. Ezt több projektben is már összefoglalta, több részprojektben is. A “Megújuló Energiák Mintavárosa” projektben csúcsosodott ki ez az elképzelés. Ezeknek a programoknak egy nagyon fontos eleme a biomassza program, és Peter Buchleitner és a Biother 2000 Kht. fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy működjünk együtt ennek a programnak a megvalósításában. A Biotherm 2000 Kht. több mint 40 millió Ft-ot nyert Interreg IIIA-ban a program előkészítésére, tehát ennek a megvalósításával jó esélyünk van arra, hogy a megújuló energiák program, legalábbis a biomassza része sikerre vezethet, ha a tervek elkészülte után a kivitelezés is megindul. Erről született döntés az önkormányzat részéről. A feladat még az volt, hogy könyvvizsgáló vizsgálja meg a cég működését, illetve tovább kellett lépni abban, hogy milyen formában valósulna meg a tulajdonszerzés a Kht-ban. Erre van itt egy javaslat, amelyet kiosztottunk. Turzó György, illetve a PannonConsult Kft. felértékelte a 24 m2-es iroda értékét, illetve szeretném megköszönni, hogy tett egy módosító javaslatot, amely az önkormányzat érdekei szerint szolgálna, amely nem az iroda bérleti jogát apportálná a társaságban, hanem az itt, általa leírt módon valósítanánk meg ezt a programot. Ezt szeretném külön megköszönni. Ezt most osztottuk ki, ezért kérem, hogy kerüljön röviden ismertetésre ez a javaslat, hogy mindenki számára világos legyen.

Turzó György: Amit Polgármester Úr a programmal kapcsolatban elmondott, módom volt a korábbi szakaszban részletesen megismerni azt, hogy ezzel a programmal a megújuló energiaforrások hasznosításával Nagykanizsának érdemes foglalkoznia. Azonban a vizsgálat során, mivel módomban volt áttekinteni a Biotherm 2000 Kht. hosszú távú, középtávú üzleti tervét, magamban is felmerült az a kockázat, hogy a műszaki tervek alaposak, egymásra épültek, kidolgozottak, viszont a legnagyobb kockázati elemet abban láttam, hogy itt 4 milliárd Ft-os beruházásról van szó, aminek az anyagi forrása alapvetően pályázatokra épülne, és itt könyvvizsgálóként, mint komoly kockázati elem merült fel az a kérdés, hogy itt a saját erő biztosítás hogyan történik, illetve a pályázatokhoz szükséges garanciavállalások feltételrendszerét nem volt módomban látni a tervekben. Ezért úgy gondoltam, hogy az önkormányzat akkor dönt helyesen, ha ebben a programban szerepet vállal, azonban ő is minimalizálja a kockázatát. Az első verzióban, amit sajnos tegnap kaptam meg, abban arról van szó, hogy a 24 m2 iroda használati jogát apportnálná a kanizsai önkormányzat a Biotherm 2000 Kht-ba. Azonban ez 414.000 Ft ÁFA fizetési kötelezettséggel jár az önkormányzat részéről. Tegnap gondolkodva jutott eszembe az a módosító gondolat, javaslat – mert nekem ehhez nincs jogom –, hogy az ingatlan használati jogának apportálása helyett lehetne megoldás az is – mert kérdés, hogy ha Nagykanizsára települ az egész projekt, akkor Pusztamagyaródnak miért kell 39 %-os üzletrész Nagykanizsán? Miért kell három ilyen meghatározó tulajdonú részaránnyal rendelkező tulajdonosnak részt venni a programban? És ÁFA kímélő megoldás – mivel adószakértő vagyok –, hogy egyszerűbb megoldás lehetne az, ha a Pedező Kft., aki tulajdonosa a Biotherm 2000 Kht-nek, megvásárolná a pusztamagyaródi önkormányzat üzletrészét, a kanizsai önkormányzat viszont megvásárolná a Pedezo Kft-től az üzletrészt, és ennek – mivel a programot, ahogy említettem, ismerem olyan vonatkozásban, hogy a Pedezo Kft. is hosszú távon Nagykanizsára kíván települni, a kanizsai önkormányzat által vásárolt üzletrész kiegyenlítése a Pedezo Kft. által bérbe adott ingatlan vételárának a kompenzálásával történne. A javaslatom lényege erre vonatkozik.

Litter Nándor: Tehát a befolyó bérleti díj, amit esetleg előre megfizet a Kft. – ugye, így értelmezhető ..

Turzó György: … kompenzálva az üzletrész vételárában, és akkor ez az ÁFA – nem nagy pénz, de mindent meg kell becsülni.

Cserti Tibor: Hány %-os ……..

Turzó György: 41-et.

Litter Nándor: A bizottságok részéről van-e?

Budai István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az előterjesztést, illetve a határozati javaslatot elfogadni. Nekem lenne viszont egy-két kérdésem ebből az anyagból. Nem látom tisztán azt, hogy a 2006-os várható vagyon alakulásban szerepel egy 2 millió Ft összegű lekötött tartalék, az milyen forrásból kerül fedezésre. A lekötött tartalékot a tőketartalékból, eredménytartalékból, valamint pótbefizetésekből lehetne finanszírozni. Én ilyenre nem látok forrást, mert a vagyon – anélkül, hogy mondanék számot, mert nem szeretnék személyi jogokat sérteni – tehát az eredménytartalékot a várható eredmény éppen hogy lefedezi, a negatív eredménytartalékot. Tehát én látom ebben a 2 milliónak a forrását. Olyan kérdésem is lenne, hogy 2006-ra és 2008-ra prognosztizál olyasmit a gazdasági társaság, hogy az önkormányzattól jelképes áron, 1.000 Ft-ot vesz 7,5 hektárt. Legalább 1 millió még lehetne, de azt sem tartom valószínűnek. Úgy gondolom, ilyen megállapodás, és ilyen közgyűlési döntés még nincs. Tehát ezt kérdezném, hogy ezt mire alapozza? Azon túl kérdezném azt is, hogy a provízió külföldi cégtől, annak van-e reális alapja, annak a 20.000 EUR, és 30.000 EUR? Mert ez is egy kérdés lehet. És az is egy kérdés lehet, hogy a költségek ilyen alacsony szintjén tud-e működni egy gazdasági társaság, mint amit itt a költségben látok, mert itt azért anyag jellegű költség 100.000 Ft, személyi jellegű költség 200.000 Ft. Nem hiszem, hogy ennek komoly alapja lenne.

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm könyvvizsgáló úr véleményét, és az ötletét pedig külön köszönöm, de éppen ezért azt kell mondjam, hogy a határozati javaslat akkor viszont nem jó, mert ugye így nem pénzbeli hozzájárulás kifejezést használunk, hanem pénzbeli hozzájárulás tulajdonképpen az apport, az apport a törzstőke része, így nem törzstőke növelésről van szó, hanem arról, hogy valakitől valamilyen csere, adásvételi, bármilyen jogi technikával megvesszük az üzletrészét. Valakinek az üzletrészét vásároljuk. Hogy a vásárlás ellenértéke cash, vagy szolgáltatás, vagy bármi más, az egy dolog, de attól még nem a törzstőke nő, csökken tőle, és nem a törzstőke összetétele változik, mert a törzstőke összetétele továbbra is készpénz marad, és nem ténylegesen apport. Tehát ezt pontosítani kell a határozati javaslatban normálisan. Maga az ötlet jó. De azt megkérdezném, hogy akkor nincs ÁFA fizetési kötelezettség, ha bérleti díj ellenében adok bizonyos szolgáltatást? Mert korábban volt azzal is probléma, hogy akkor is volt ÁFA fizetési kötelezettség, ha mi térítésmentesen adtunk valakinek, vagy nem forgalmi értéken adtunk valamit bérbe, és akkor is számítottak fel valamit, hogy ÁFA fizetési kötelezettség keletkezett. Tehát ezt azért pontosítsuk. Ezt nem nagyon értettem az anyagból. És azt gondolom, hogy ezt akkor támogassuk, ha itt lesz a tényleges társasági szerződés azon formája, amelyet az önkormányzat részéről alá kell írni, mert az előterjesztés mellett most egy – gondolom – hatályos társasági szerződés van. Nem tudjuk, hogy ez a hatályos társasági szerződés marad-e. Az előterjesztésből az tűnik, hogy nem marad. Akkor ne hozzunk döntést erről, hanem egyszerre hozzuk meg, hogy ily módon, ha tetszik, megvesszük az üzletrészt, és ennek következtében pedig – 2. határozati javaslat – így hozzájárulunk ahhoz, hogy a társasági szerződés módosuljon, és akkor arra felhatalmazzuk a Polgármester Urat, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezt a társasági szerződést már, mint tulajdonos írja alá, és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Gondolom én, hogy ez lenne a logikus sorrend. Most ez így nem elegendő számomra.

Turzó György: Budai úr kérdésére nem reagálok, mert az összes témát, amit felsorolt, az anyagomban kockázati elemként szintén leírtam. Fodor úrral nem vitázni akarok, én úgy értem az előterjesztés formátumából, hogy itt tőkeemelésről van szó, nem üzletrész kivásárlásról. Ha az önkormányzat az ingatlan használati apportálja …

Litter Nándor: Az eredeti javaslat.

Turzó György: …. a 3 millió törzstőke 5.760.000 Ft lesz.

Litter Nándor: De ez az eredeti javaslat. Ehhez képest van Turzó Györgynek a másik javaslata, hogy vegyük meg a Pusztamagyaród önkormányzatától a 41 %-ot, aminek a forrása az lenne, hogy előre megkapjuk a bérleti díjakat. Én is el tudom fogadni.

Turzó György: Az ÁFA téma változatlanul fennáll akkor is, ha más módon történő bérbeadás van, csak az az üzletrészbe bekompenzálva lesz, magyarul nem az önkormányzat fizeti.

Cserti Tibor: Én is elfogadom és támogatom Turzó György javaslatát, mert nyilván továbbérlelt egy megoldást. A határozati javaslatot kell akkor egyértelműen pontosítani, és ennek a tartalmi kelléke az, hogy az önkormányzat kitől vásárol meg? Előfeltétel. Nem a pusztamagyaród önkormányzattól, a Pedezo Kft-től, akinek előzetesen olyan feltételt állít, hogy vásárolja ki a pusztamagyaródi önkormányzatot. Magyarul tartalmiakban nem három tulajdonos, hanem két tulajdonos lenne …. Olyan feltételt támasztunk, hogy előzetesen a társaság saját tőkéjének a kiegészítését a vonatkozó jogszabály feltételeinek megfelelően hajtsa végre, egészítse ki, és ilyen értelemben pedig az ingatlanra vonatkozó 5 éves használati jogot pedig előzetesen engedélyezzük, és igaz az a dolog, hogy ilyen elvi hozzájárulás mellett várjuk akkor a társasági szerződés módosítását véglegesítésre. Szerintem túl is vagyunk akkor a tartalmi elemeken.

Litter Nándor: Megadom a szót Peter Buchleitnernak. Egyrészt, hogy a Turzó György által javasolt megoldást magam is támogatnám. Úgy látom, hogy ebben egy egyetértés kezd kialakulni az önkormányzatban. Kérdezem, hogy ez elfogadható-e a cég számára? Tehát a lényeg az lenne, hogy a Pusztamagyaródtól a Pedezo Kft. vásárolná meg az üzletrészt, mi pedig a Biotherm Kft-ben vásárolnánk üzletrészt úgy, hogy ennek a fedezete a bérleti díj lenne, amit előre megkapunk. És a társasági szerződéssel együtt még egyszer visszajönne ide ez az anyag az önkormányzat elé annak érdekében, hogy egyrészt a felügyelő bizottsági tagok és egyéb más kellékei a társasági szerződésnek rendben vannak-e.

Peter Buchleitner: Köszönjük, hogy beszéltek ma a Biotherm-ről, és a jövőbeni lépésekről valamivel konkrétabban tudunk beszélni. Mindenképpen kérnék mindenkit, hogy a politikai párbeszédekből tartsák ki ezt a céget. Mi a jövőre koncentrálunk, és reméljük, hogy meg tudunk valósítani itt Nagykanizsán valamit. A tulajdonrészek átvétele megtörténhet abban a formában is, amit Turzó úr javasolt. A további tárgyalások érdekében szeretnénk meggyorsítani a munkát, ugyanis az Interreg III-mal a szerződésünk a terveket engedélyeztetésre be kell adnunk, és ezt az év végéig meg szeretnénk valósítani. Felvetem azt a javaslatot, hogy a különböző bizottságokkal a következő napokban leüljünk, és különböző megoldásokat vitassunk át, illetve beszéljünk meg. Az üzleti tervekhez és a beruházási összegekhez annyit tennék hozzá, hogy több lépésben valósulna meg a beruházás. Úgy készítettük el az üzleti tervet, hogy a legkisebb kockázatot tudjuk benne felmutatni.

Litter Nándor: Akkor ennek megfelelően a vitát lezárom. Úgy értettem Buchleitner úr mondataiból, hogy elfogadja Turzó úr javaslatát. Egyrészt mindennek az a feltétele, hogy ő rendezze a tőkehiányt. Ez lenne az 1. határozati javaslat, de ez már az anyagból is következik, tehát hogy akkor tudunk csak bármilyen ügyletbe belemenni, ha a tőkehiányt pótolja. Ez lenne az 1. határozati javaslat. 2.: az önkormányzat javasolja a Biotherm 2000-nek, hogy a pusztamagyaródi önkormányzat üzletrészét vásárolja meg a Pedezo Kft., a Pedezo Kft-től vásárolná meg a nagykanizsai önkormányzat a 41 %-os üzletrészt. Ennek a forrása az a bérleti díj lenne, amit a Pedező Kft. fizetne az önkormányzatnak. Ez a következő, és akkor lenne még egy, hogy a Biotherm Kht. készítse el egyrészt a társasági szerződés módosítását, adásvételi szerződéseket, és ezek az utóbbi anyagok jöjjenek vissza a közgyűlés elé. Nem tudom, hogy össze tudtam-e foglalni. Van-e probléma? Nincsen. Akkor kérem Önöket, hogy így együtt szavazzák meg a módosított határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 19 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

209/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 134/2006. (V.30.) számú határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat csatlakozik a Biotherm 2000. Kht.-hoz. Az önkormányzat a következőképpen csatlakozna a Kht.-hez: A “PEDEZO” Kft. megvásárolja a pusztamagyaródi önkormányzat Biotherm 2000.-beli üzletrészét. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig ezt követően megvásárolja a “PEDEZO” Kft.-től a szóban forgó üzletrészt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről az üzletrész értékének kiegyenlítése a Nagykanizsai Ipari Parkba települni szándékozó "PEDEZO" Kft. felé a “PEDEZO” Kft. által bérelt, az Ipari park területén található, 24 m2 területű irodahelyiség bérleti díjának a beszámításával történne. A szerződés csak a társaság saját tőkéjének pótlásáról szóló igazolás felmutatását követően köthető meg.

A Biotherm 2000 Kht. elkészíti az üzletrész-vásárlással kapcsolatos adásvételi szerződéseket, valamint az új társasági szerződést, melyeket a közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő: 2006. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: dr. Tüttősi Zoltán)

 

 

8. Tájékoztató a Nagykanizsai Idősügyi Tanács tevékenységéről (írásban).

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: Büki Pálné, Farkas Zoltán, Ferencz Mihály

 

Büki Pálné: Négy éve működik – ahogy Önök az anyagból látták – Nagykanizsán Idősügyi Tanács, a rendelkezéseknek és a helyi igényeknek megfelelően. Úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy lépést tettünk előre e téren. Megpróbáltuk Nagykanizsa idősügyi térképét felvázolni, és annak megfelelően feladatainkat megszabni. Nagykanizsán körülbelül 12.000-re tehető, tehát a város lakosságának 1/5 része, aki hatókörünkbe tartozik. Sajnos nem tudtuk természetesen elérni ezt a 12.000 embert, de nagyon boldogok vagyunk, hogy ahogy jeleztük, mintegy 3-4.000 emberhez klubokon, szociális szférán, családsegítőn és egyéb karitatív szervezetek segítségével elértünk. A nagy feladat, ami ez után következik a következő években, és mindjárt most szeptemberben neki is állunk, hogy megtudjuk először is, hogy mi van Nagykanizsán ezzel a többi 7-8.000 emberrel, aki nem jár klubokba, aki nem delikvens a szociális ellátó szférában. Nagyon jó gondolatunk az, hogy a háziorvosi szolgálat segítségével indítjuk el ezt a nagy akciót most szeptemberben. Fogadókészséget találtunk az Alapellátási Intézmény, a vezető háziorvos részéről is. Szórólappal keressük. Mi tudjuk azt, hogy mind a 8.000 emberhez nem tudunk majd eljutni, és nem is biztos, hogy muszáj, hiszen van, aki jó anyagi körülmények között és szerető családban él. De ha bármennyit is elérünk, és bármennyinek is segítségére tudunk lenni, akkor az egy nagyszerű előrelépés lesz. Szeretnék köszönetet mondani elsősorban a Szociális Osztálynak, másodszor a Polgármesteri Kabinetnek. Ez nagyon fontos, mivel az Idősügyi Tanács nem önállóan gazdálkodó egység, tehát semminemű anyagi, szervezeti, adminisztratív lehetősége nincs, azonban minden segítséget mi mindig megkaptunk ahhoz, hogy a feladatainkat el tudjuk látni.

Dr. Horváth György: Az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatban meg lehet állapítani, hogy szervezetileg rendkívül jól felépített, mindenütt megvan az a lehetőség, hogy az egyes szervezeteket, klubokat segítsék, és a működés minden területére kiterjed tevékenységük. Kiválóak a kapcsolatok. A megállapítások, amelyeket leírtak, feltétlen előremutatóak. Kiemelném a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetét is, amely a városban 10 klubot fog össze, és a többi klubbal is gyümölcsöző a kapcsolat. Ezt a tájékoztató is tartalmazza. Nagyon dicséretes az Idősügyi Tanács kapcsolata az egyes klubokkal, jól fogja össze a szórakozási lehetőséget, klubformákat. Ennek számtalan lehetőségét adja a városban. Rendkívül dicséretes volt az Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét rendezvénysorozata, és látjuk a tervből a jövőt is. Nem helyi megállapítás az, én valahonnan felülről szereztem azt, hogy azt mondták az Idősügyi Tanácsról, hogy az országban a legjobban működő Idősügyi Tanácsok egyike. Erre igazán büszkék lehetünk, és ahogy a határozati javaslatban van, fejezzük ki elismerésünket. Külön köszönetet kell mondani Litter Nándor polgármester úrnak a rendszeres segítségért és megértésért. Ez nemcsak az Idősügyi Tanáccsal, hanem a klubok működésével is kapcsolatos. Elég csak a polgármesteri keret felhasználására vetni egy pillantást. Mindig naprakészen próbál segíteni. Az összegező képre azt mondhatom, hogy feltétlen dicséretes. A társadalom egy jelentős részét segíti, foglalkoztatja. Csak a legutóbbi rendezvényre gondolok, a fonyódligeti sportnapra, ahol méltóképpen képviselték Nagykanizsát. Röviden még annyit, hogy méltányosnak kell lenni a klubok pályáztatásánál, ugyanis az önrész egy nyugdíjas klub egészen mást jelent, mint mondjuk egy másik jellegű szervezetnél. Éppen ezért ezt kérem, hogy vegyik figyelembe, és az Idősügyi Tanács pedig a pályázatoknál és a pályázatok elszámolásánál nyújtson segítséget. Azt kell mondani, hogy a jelenlegi tevékenységük rendkívül dicséretes és példamutató.

Vargovics József Árpádné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen és 2 tartózkodással az Idősügyi Tanács tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Egyben a bizottság javasolja, hogy Büki Pálnét, az Idősügyi Tanácsban végzett tevékenységért szóbeli dicséretben részesítse a közgyűlés.

Cserti Tibor: Nem szeretném én sem lényegesen szaporítani a dicsérő szavakat. Nem azért, mert nem lehetne, hanem az időnk véges. Én hiszem, hogy van egy kötelességünk. Határozatot is illik hozni, mert az előterjesztés nem tartalmaz határozatot.

Litter Nándor: Tartalmaz.

Cserti Tibor: Akkor én voltam figyelmetlen. És én magam is mindenféleképpen egyetértek a bizottság javaslatával, és az Idősügyi Tanács felé történő, tehát az egész tanács felé történő köszönetnyilvánítást is rögzíteni kellene a határozati javaslatban. Amiért még szót kértem – jó dolog azt hallani, hogy egy bizottság együttműködik előkészítésben, koordinálásban és sokféle módon a Polgármesteri Hivatal szakapparátusával. Ez viszont már munkáltatói kérdés is, és felhívom a munkáltató figyelmét, adott esetben, amikor premizálásról vagy egyéb elismerésről van szó, akkor a megnevezett kapcsolati pontokat – ha jól figyeltem, ez a Polgármesteri Kabinet, illetve Szociális Osztály -, fejezze ki ott is méltó módon ennek a tevékenységnek az elismerését.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy a határozati javaslatunk kifejezi azt, amit Cserti Tibor és Vargovicsné javasolt a bizottság, úgyhogy kérem, hogy egyrészt jó egészséget kívánjunk mindenki, aki közreműködik ebben a felelősségteljes munkában, és megköszönjük az Idősügyi Tanácsnak is, különösen azoknak, akik vezető szerepet vállalnak – Büki Pálné, Ferencz Mihály és Farkas Zoltánnak, hogy ilyen aktívak, és valóban, ezek a programok, amelyekről Ön beszélt, azok meg tudtak valósulni városunkban. Kérem, hogy fogadjuk el ezt a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

210/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni a Nagykanizsai Idősügyi Tanács tagjainak az elmúlt években végzett munkáját. Név szerint fejezi ki elismerését Büki Pálné és Farkas Zoltán társelnökök, valamint Ferencz Mihály titkár felé a város idősei érdekében kifejtett sokrétű tevékenységéért. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése sok boldog, aktívan és egészségben eltöltött évtizedet kíván a Nagykanizsai Idősügyi Tanács tagjainak és valamennyi időskorú nagykanizsai lakosnak egyaránt.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

9. Javaslat a Szociális Foglalkozató Kht-vá történő átalakítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné Szociális Foglalkoztató igazgatója

 

Litter Nándor: A címmel ellentétben az anyag nem ezt tartalmazza. Végül is az lehetne az anyag címe, hogy egy szociális foglalkoztatást végző kht. létrehozása. Korábban egy előzetes tájékoztatás arról, hogy mire kell felkészülnünk a jogszabályi változásokból következően.

Berlinger Henrikné: Úgy gondolom, hogy az írásbeli előterjesztésben részletesen leírtuk, hogy tulajdonképpen miért van erre szükség. Pár mondatban összefoglalva: a megváltozott munkaképességűek támogatására vonatkozó rendeletek jövő év, tehát 2007. július 1-jétől megváltoznak, és ezek nem teszik lehetővé, hogy a Szociális Foglalkoztató, mint intézmény továbbra isi állami támogatásban, dotációban részesüljön a megváltozott munkaképességű dolgozói után. Tehát ezért van szükség arra, hogy az intézmény gazdasági társasággá, jelesül kht-vá alakuljon. A kht-nak van olyan lehetősége, hogy még pályázat útján is plusz a bértámogatáson kívül költségtámogatást vehessen igénybe. Ezért választottuk ezt a formát, hogy az átalakulás két részletben történne meg. Először az intézmény egy része alakulna kht-vá, amelyik tudna a jövő évi II. félévre a támogatásra, és utána pedig 2007. július 1-jétől az egész intézmény átmenne a kht-ba, és ilyen formában működne tovább. Ez lenne a lényege ennek a folyamatnak.

Litter Nándor: Bizottságok részéről van-e ellentétes javaslat a leírtakhoz képest? Nincsen. Úgy látom, hogy hozzászólás sincsen, ezért a vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy azzal a módosítással, hogy a felügyelő bizottság tagjai nincsenek megnevezve, javaslom, hogy Papp Pétert, a Kórház gazdasági igazgatója munkakörébe, mivel a legnagyobb megrendelő a Szociális Foglalkoztatónak, Mátyás Józsefet, aki szintén a hivatal beszerzésekkel foglalkozó munkatársa, és Szlotta Antalt, aki a Szociális Osztály munkatársa, tehát szakmai támogatás is legyen a kht. működésével kapcsolatosan, kérem, hogy ezzel a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni.

 

A közgyűlés 20 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

211/2006.(VIII.29.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozza a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaságot 2006. október 1. napjával 3.000.000 Ft törzstőkével. A törzstőkét 1,5 millió Ft. pénzbeli betétként és 1,5 millió Ft. értékben tárgyi eszközök formájában bocsátja a társaság rendelkezésére.
 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a mellékelt alapító okirat aláírására.

  Határidő: 2006. október 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Berlinger Henrikné intézményvezető)

 3. A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kht. 3 millió Ft törzstőkéjének forrása:

Romayor nyomdagép (gy.sz: 618889) 1.040.000.- Ft.

Romitex Gy 1-2 szemes lyukaztó (gy.sz: 0029307) 460.000.- Ft.

Határidő: 2006. október 1.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Berlinger Henrikné intézményvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. október 1. napjától Dr. Berlinger Henriknét (Lakcím: Nagykanizsa, Kazanlak krt. 11.) ügyvezetőnek választja meg megbízási díj nélkül. A díjazásra vonatkozó döntést a Közgyűlés 2007. június 30-ig felülvizsgálja.
 2. Határidő: 2006. október 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. október 1-től a Felügyelő Bizottság tagjainak
 4. Papp Pétert, a Kórház gazdasági igazgatóját

  Mátyás Józsefet, a Polgármesteri Hivatal üzemeltetési irodavezetőjét

  Szlotta Antalt, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának munkatársát

  választja meg 3 éves időtartamra

  Határidő: 2006. október 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Berlinger Henrikné intézményvezető)

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. október 1. napjától 3 évre a Pannon Consult Könyvvizsgáló és Pénzügyi Kft-t választja meg könyvvizsgálónak.
 6. Határidő: 2006. október 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Berlinger Henrikné intézményvezető)

 7. Az önkormányzat a Kht által végzett feladatot a tárgyévekben költségvetési rendeleteiben támogatja.

Határidő: folyamatos

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

 

 

10. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2000.(XII.13.) számú önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Simánné Mile Éva: Csak annyit tennék hozzá röviden, hiszen szerintem az előterjesztés érthető, hogy szakmai szempontból nagyon fontosnak tartom, hogy a közgyűlési hatáskörben kiutalható lakások végre viszonylag egy helyre kerülnének, átláthatóbb lenne, és úgy gondolom, hogy mind kezelő, mind a kiutaló számára is ezek a pontok jobban részletezik azokat a szabályokat, amik alapján kiutalhatók, Kérem a tisztelt testületet, hogy támogassa az előterjesztést.

Litter Nándor: Bizottságok részéről volt-e más javaslat? Nem volt.

Polai József: A Kiskanizsai Részönkormányzat tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal javasolja a rendelet módosítását.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a rendeletet.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

41/2006.(VIII.31.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2006.(VIII.31.) számú rendelete az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendelet módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

11. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-be tulajdonosként történő belépésére (írásban).

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: MFB-hez tartozik ez a társaság, és a vezetője, Tóth Viktor úr keresett meg engem, hogy egyrészt az állam jelentős alaptőke emelésre készül, több száz millió Ft-tal. A régióban több önkormányzat, megye tagjai ennek a részvénytársaságnak, és úgy gondolom, hogy ez a részvénytársaság nekünk segítséget nyújthatna különböző infrastrukturális fejlesztések megvalósításához, különösen az Ipari Park bővítéséhez. Tehát a magam részéről fontosnak tartanám, hogy ez az aktus megtörténjen, mert ez segítheti a város fejlesztését. Kérem Önöket, hogy támogassák ezt. Kérdezem, hogy a bizottságok részéről van-e ellentétes javaslat? Nincsen.

Dr. Kolonics Bálint: Egy észrevételem lenne csak az előterjesztéssel kapcsolatban, mert egy bizonytalanságot tartalmaz a határozati javaslat. Az a. ponttal egyet is értek, mely szerint kifejezzük itt a szándékunkat a belépéssel kapcsolatban, és elkülönítjük céltartalékban ezt az összeget, viszont a b. ponttal teljes mértékben nem értenék egyet, hiszen nem látjuk itt most, hogy mihez és milyen jognyilatkozatot kellene megtenni. Az a. pontról szavaznék, és azt mondom, hogy természetesen ez jöjjön majd vissza közgyűlés elé, Polgármester Úr tárgyaljon, és mielőtt megadjuk a felhatalmazást a jognyilatkozat megtételére és az okiratok aláírására, azt azért lássa a közgyűlés.

Litter Nándor: Tehát az okirat módosításaira gondol, vagy a velünk tagként történő módosítással?

Dr. Kolonics Bálint: Igen, mert itt a régi alapító okiratot látom. … egy cégkivonat. Tulajdonképpen semmit nem látunk ehhez. Egy összeg szerepel emellett. Nyilván a szándékunkat fejezzük ki, de azért annyira ne szaladjunk előre. Legyen az a. pont, ahol megáll ez a dolog, és a b. pont pedig kerüljön majd vissza elénk.

Litter Nándor: Jó, tehát kérjük a dokumentumok elkészítését, és részünkre történő megküldését, a közgyűlés újra nézze meg.

Dr. Szabó Csaba: Amíg a jegyzőkönyvet kerestem, képviselőtársam már elmondta az észrevételét. Szeretném hozzátenni, hogy a bizottság ezt a javaslatot támogatta 7 egyhangú egyetértéssel. Tehát azt, hogy az előterjesztés az a. ponttal kerüljön most megtárgyalásra.

Litter Nándor: Illetve legye ez a feladat, hogy készüljenek el az új dokumentumok, és az jöjjön vissza a közgyűlés elé. Tehát ez kerül a b. pont helyére. Kérem, így szavazzák meg.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

212/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részt kíván venni a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. munkájában, ezért a tőkeemelés során tagként kíván belépni. Ehhez a tőkeemeléshez Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2006. évi költségvetésében 1.000 eFt-ot, azaz egymillió forintot biztosít a céltartalékban plakátmúzeum működtetésére elkülönített keret terhére.
 2. Határidő: 2006. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 3. felkéri a polgármestert, hogy a Zrt-be történő belépéshez szükséges jognyilatkozatokat, azok elfogadása érdekében terjessze a közgyűlés elé.

 

Határidő: 2006. november 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

12. Javaslat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvételre (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Ismert, szokásos feladatunk a felsőoktatásban résztvevő nagykanizsaiak támogatása. A bizottságok részéről van-e eltérő javaslat? Úgy látom, hogy nincsen.

Cseresnyés Péter: Ha jól emlékszem, a tavalyi évben 8 milliós volt ennek a keretösszege. Kihasználtuk-e teljes mértékben?

Szmodics Józsefné: 8.070 eFt került átutalásra, és ebből valószínű, hogy aki nem kezdi meg a B típusú pályázatban résztvevők közül most szeptemberben a tanulmányait, akkor valamennyi visszautalásra fog kerülni.

Litter Nándor: Kérem Önöket, fogadják el a határozati javaslatokat.

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

213/2006.(VIII.29.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzatnak az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához való csatlakozásával, az 1. számú mellékletben szereplő Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyilatkozatokat (1. számú melléklet) írja alá.
 2. Határidő: 2006. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Simánné Mile Éva osztályvezető

  Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 8.000 E Ft-ot biztosít.

Határidő:

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető

Tóthné Krémer Mária osztályvezető

Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető

Simánné Mile Éva osztályvezető)

 

13. Javaslat köztéri szobrok elhelyezésére vonatkozó ötletpályázat kiírására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: Az előterjesztés azzal a szándékkal született, hogy az időközben elkészült rendezési beépítési tervek lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a korábban kulturális negyed címén elhatározott városközpont fejlesztés keretén belül szobrok, szoborcsoportok elhelyezése megtörténhessen a következő időszakban. Ennek alapjául mindenekelőtt a városközpont közterület fejlesztési dokumentuma szolgál. A tervezővel együttműködve kijelöltük azokat a lehetséges helyeket, amelyek alkalmasak erre a célra, és a kiírandó pályázat lényegében ötletpályázat, mellyel az a célja a közgyűlésnek, hogy olyan szobrászok, alkotók, ipar- és képzőművészek jelentkezzenek, akik a közterületeket különféle művészeti alkotásokkal élhetőbbé, látványosabbá, kedvezőbbé tehetik. Természetesen ez csak egy előkészítő anyag. Ezt követően lesz lehetőség majd a konkrét megvalósítás előkészítésére és további döntések meghozatalára.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal támogatta az alábbi módosításokkal az előterjesztést: véleményünk szerint a szeptember 30-ai határidő rendkívül beszűkült és rövid, és ezért 2006. október 31-ei határidőt javasolja. A magam részéről még el tudnám képzelni akár a november 30-at is, de ez magánvéleményem. Az elbírálási határidőt pedig a bizottság szerint 2007. január 31-ben állapítsuk meg, de azt gondolom, hogy ez is kitolható a január 31-hez képest is.

Halász Gyula: Én is egyetértettem a bizottságban a határidő kitolásával. Egy alapos, kimunkált ötletpályázatra van szükség ahhoz, ne legyen újabb szobormizéria Nagykanizsán, és egy olyan kérésem lenne, hogy minél szélesebb körben legyen meghirdetve ez az ötletpályázat. Meg lehetne keresni akár debreceni vagy szombathelyi önkormányzat elnyert pályázókat is, tehát azokat a szobrászokat is, hogy minél szélesebb körben adjanak be pályázatokat, tehát minél szebb legyen a város.

Zakó László: Nincs-e arra vonatkozóan valamilyen előírás, hogy amikor pályázatot írunk ki, akkor valamilyen díjazást is említsünk meg? Ha nincs díjazás, akkor pedig azt írjuk le, hogy semmi nem jár ezért, mert adott esetben valamilyen szerzői jog csak fogja védeni azt az illetőt, akinek az esetlegesen nyertes pályázatát megvalósítjuk, és akkor utána mit csinálunk. Tehát valami utalás, akár arra is, hogy nem jár érte semmi.

Litter Nándor: Beépítjük ezt a javaslatot.

Dr. Fodor Csaba: Az egyik ez lett volna, amit Zakó képviselő úr mondott, mert bizottsági ülésen magam is ezt megkérdeztem, hogy milyen anyagi terheket jelent, vagy jelenthet ez a városnak, mert valóban azért ezekkel az elkészülendő művekkel kapcsolatosan jelentős anyagi terhek hárulnak majd egy oldalról valóban megszerezni annak a jogosultságát, hogy ezeket a műveket felállíthassuk. Más oldalról pedig magának a felállításnak is vannak költségei. Azért azt látni kellene. Mindazonáltal magam is egyetértettem - értem, hogy mit mond Halász Gyula, csak ha pályázatot írunk ki, akkor szeretném látni, hogy ez a pályázat, amennyiben eredménnyel zárul, és reményeink szerint eredménnyel zárul, mégis mekkora terhet ró, vagy róhat az önkormányzatra 2007. évtől kezdődően. Én csak ezt szeretném, hogy ezt mérjük fel. Magam is egyetértek a bizottság álláspontjával, ki kell tolni ezeket a határidőket legalább eddig, amelyeket Papp Nándor képviselő úr mondott. Illetőleg azt viszont kivenném a pályázatból, hogy a tervezett felállítási idő 2007, mert ezt így nem mondhatjuk. Azt mondhatjuk, hogy legkorábban az első nyertes pályaművet úgy tervezzük, hogy 2007-ben állítjuk fel, de ezt meg minek mondjuk. Tehát egy pályázati kiírásban erre nincs szükség - azt gondolom. Mert nem biztos, hogy nekünk erről valamifajta tájékoztatást kellene adni. Harmadrészt pedig ne kössük meg magunkat, hogy tervezetten, de hát akkor mégiscsak valamifajta nekibuzdulás lesz itt 2007-ben. Én ezt a mondatot kivenném. Ez ebben a kérdésben felesleges.

Litter Nándor: Egyetértek ezekkel a javaslatokkal. Tehát módosulna október 31-re a beadási határidő, az értékelés január 31-re

Papp Nándor: Szerintünk …. végégig is ……

Litter Nándor: De itt ötleteket adnak, nem terveket fognak adni. Jó, legyen december 31., március 31. Díjazás: beírnánk, hogy nincsen. Egyetértek azzal, hogy töröljük – amit Fodor Csaba mondott – a felállítással kapcsolatos 2007-es évet. Van-e olyan, amit nem …. Ezekkel a módosításokkal kérem Önöket, hogy fogadják el a pályázati kiírást.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

214/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nyílt ötletpályázatot ír ki köztéri szobrok, térplasztika, egyéb köztéri építmény, látványelem elhelyezésére Nagykanizsa városközpont fejlesztése, forgalomcsillapítási tanulmányterve által érintett területeken, elsősorban az Erzsébet téren.

A közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást az alábbi módosítások figyelembevételével elfogadja:

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 

14. Nagykanizsa, Kisfakos Damjanich u. északi területének szennyvízcsatorna hálózat építése (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: Kiegészítésként talán arra utalnék, ami bizottsági üléseken hangzott el, ugyanis az írásos anyag nem tartalmazta azt, hogy itt szereplő és bekötésre váró ingatlanok száma megegyezik-e a területen lévő ingatlanok számával. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy több mint 80 területegységről van szó, és ennek mintegy fele az, aminél reális a bekapcsolás tervezése. Mégpedig azért nem lehet kötelező jelleggel a további szervezési munkában eredményt elérni, mert ez a terület külterületen fekszik, és itt nem alkalmazható a 66 %-os feletti kötelező csatlakozás előírása. Az is felmerült, hogy miért nem sikerül ezt belterületbe vonni. Több esetben tartottunk lakossági fórumot, és a művelési ág változás költségei miatt az ott lakók nem vállalták volna ezeket a terheket.

Papp Nándor: Igazából Karmazin úr elmondta, ami a bizottságunkon felmerült, úgyhogy ezekkel a kitételekkel, tehát hogy tulajdonképpen meg kell vizsgálni, hogy a lakosság részéről az a 8,4 millió Ft tervezett költség befolyik-e egyáltalán, miután 50 %-os lesz a rácsatlakozás. Tehát nem lesz-e kevés a tervezett 8,4 millió Ft, mert akkor nyilván meg kell gondolni.

Litter Nándor: De ők már csatlakoztak, mert arról volt korábban szó, hogy az iharosberényi programhoz tudnak csatlakozni, és akkor nekünk nem lett volna ezzel kapcsolatos terhünk. Tehát ők már nyilatkoztak arról, és beléptek ott az ilyen szervezésbe. Tehát ez a pénz már szerződésileg lefedett, tehát ez nem csökkenhet.

Papp Péter Pál: Részben én is szeretném Papp Nándort vagy más aggódókat megnyugtatni, hogy forrásoldalról ezek a számok pontosak. Ez a pénz rendelkezésre áll. Én azt húznám alá, ami itt nagy gond, hogy egyrészt azért kerül ez így külön ide hozzánk, mert ez a területrész most lett belterületbe vonva, és itt még azért keveredik a két fogalom, hogy belterület, külterület, mert ez az utcaszakasz belterületbe lett vonva, de ez akkor realizálódik tulajdonképpen, ha minden ingatlantulajdonos a művelési ág változást átvezeti. Azt viszont általában szomorúnak tartom, hogy a művelési ág változás átvezetése nagyobb költséget jelent az ingatlantulajdonosoknak, mint amennyi azoknak a teleknek a piaci értéke. Ezt azért valahol magasabb fórumon fel kellene vetni, és ez ellen tenni kellene.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy ha csatornázásra kerül, és építési telekké válik, akkor azért csak megváltozik ezeknek a piaci értéke, tehát mindenképpen más körülmények fognak ott kialakulni.

Dr. Fodor Csaba: Ugye az önkormányzat mindenhol vállal ilyenfajta 50 %-os támogatást, ha új telkek kerülnek csatornázásra? Tehát ha Kiskanizsán kialakításra kerülne például néhány lakótelek belterületen, akkor ott az önkormányzat a közműfejlesztés felét ugye ki fogja fizetni? Tehát felét kell csak az ingatlantulajdonosoknak fizetni? A másik kérdésem az, hogy nem érezzük azt, hogy faramuci helyzeteket gyártunk bizonyos okokból magunknak akkor, amikor olyan területen építkezik valaki, vagy építkeznek, ahol rendelkezésre áll a közmű, mégis tőlük a rendeleteink szerint közműfejlesztést szedünk be jelentős mértékben? Tehát az önkormányzat jelentős milliókat szed be közműfejlesztés címszóval, itt pedig jelentős milliókat fizetünk ki ingatlantulajdonok helyett közműfejlesztés címszóval. Csak arra kérek mindenkit, hogy ezt gondolja végig, mert ha mindenki a szívére hallgat és ezt támogatja – amit meg is lehet érteni –, akkor azt is gondolja végig, hogy mi lesz, ha jövőre és azt követő években, nem választási esztendőkben is ilyen kérelmek fognak érkezni, hogy az önkormányzat bizonyos telkek közműfejlesztéséhez szíveskedjen hozzájárulni durván 50 %-os mértékben, tehát, hogy ez ilyen kockázatokat is hordoz magában.

Litter Nándor: Ugye itt 160.000 Ft-os hozzájárulást fizetnek az ottani lakosok, a mi rendeletünkben 150.000 Ft a csatornához való csatlakozás közműfejlesztési hozzájárulása. Egyébként jogosak azok a felvetések, amelyeket Fodor Csaba mondott. A Bagola és a Fakos részen viszont állami támogatásból tudjuk azt biztosítani, és Uniós támogatásból, hogy ne kelljen a lakosoknak megfizetni a teljes összeget.

Bicsák Miklós: Korpavár városrész még ez előtt áll, és többször megkérdezték a napokban is, és az ezelőtti években is – ugyanez a hozzájárulás vonatkozik a városrészre, mint máshol? A többit pedig a lakosság fizeti 10 éven át, ha megalakulás a közműtársulás? Jól értelmezem?

Litter Nándor: Nem egészen. Tehát egyrészt még ez a program nem áll abban a szakaszban, hogy meg tudjuk mondani, hogy a lakosságnak mennyit kell fizetnie – amiről Ön beszélt, az Európai Unió által támogatott csatornaprogram. A végleges tervekről írtak alá szerződést néhány nappal ezelőtt. A terveket elkészítik. Ennek meglesz egy költségbecslése, meglesz az Unió maximum támogatása, és ezt követően lehet megmondani. De előzetes becslések szerint e körül lesz a lakossági hozzájárulás, mint ahogy ezen a szakaszon is. De ezek a számok még nem véglegesek. Kérem Önöket, hogy fogadják el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 19 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

215/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsa, Kisfakos Damjanich u. északi területe szennyvízcsatorna hálózat építésének engedélyokiratát elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert az engedélyokirat aláírására.
 2. Határidő: A beruházás befejezésére: 2006. december 31.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8.400 eFt fejlesztési forrás átvételéről az Iharosberény és Térsége Víziközmű Társulattal a megállapodást megkösse. A kivitelezői szerződés megkötésének feltétele a forrás átvételéről szóló megállapodás megkötése.
 4. Határidő: 2006. szeptember 30.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 5. a szükséges saját forrást 8.400 eFt-ot költségvetés rendeletében biztosítja.

  Határidő: 2006. augusztus 29.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

 

 

15. Javaslat a 2006. évi út- és járdafelújítási munkákra (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Az itt jelzett hiány egy részét a költségvetésünket, amit elfogadtunk módosítást, abban biztosítottuk, illetve kiadásra került egy módosított javaslat, hogy tegyünk arra kísérletet, hogy az idei évben az egész beruházás megvalósuljon, halasztott fizetéssel. Ennyi módosítás van, amit most osztottunk ki - a Rózsa utca és a Kodály utcák vonatkozásában.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen, 4 tartózkodással támogatta az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 47.380 eFt összeget a közgyűlésig meg kell jelölni, hogy honnét fogjuk biztosítani, ami jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. A másik témával kapcsolatosan is felmerült az, ami kiegészítő anyagot most kaptunk, hogy esetlegesen meg lehet az idén csinálni azt a két utat, és jövő évi fizetéssel. De igazából közben kiderült, hogy most is két hónap áll rendelkezésre körülbelül reálisan és jövőre is két hónap fog állni rendelkezésre. Tehát igazából ezt úgy eldönteni nem tudtuk, hogy most melyik jobb. Szerintem, nyilván, ha meg tudják a kivitelezők csinálni, akkor csinálják meg az idén, mert azzal csak jobb lesz a helyzet, de ha véletlenül nem, akkor sincs tragédia.

Polai József: A részönkormányzat tárgyalta az anyagot. Annyit szeretnénk hozzátenni, hogy az Alsótemető és Pápai utcák esetében meglehetősen meglepetés számomra is, hogy 8,5 millió Ft-ból ezt a munkát meg lehet oldani. Emlékszünk még arra, hogy itt nekünk nagyon komoly kérésünk volt néhány évvel ezelőtt, hogy majd ezen utcákon az autóbusz közlekedhessen a két körzetet összekötve, és akkor az volt az akadálya, hogy az úttest nem felelt meg ennek a kritériumnak. Tehát szeretném kérdezni, hogy lehet majd ezen az autóbuszokat közlekedtetni, lesz olyan minőségi az úttest? És szeretném kérni azt, hogy többnyire jellemzően észre lehetett venni, hogy a peremterületeken a járdák felújításánál – mivel itt szegélykövet nem kapnak ezek a járdák – nagyon gondosságra szeretném kérni a kivitelezőtől a munka elkészítését, mert meglehetősen girbe-gurba, és nem szép látvány időnként, ahol látjuk a járda szegélyét.

Halász Gyula: Ha elfogadjuk ezeket a javaslatokat, és döntünk, akkor mikor valósulhat meg? Tehát mikor indulhat ténylegesen ez a kivitelezési munka?

Dr. Kolonics Bálint: A kérdést már feltettem a tájékoztató kapcsán, és az volt, hogy ez a forráshiány miből keletkezett az ez évi költségvetésünkben. Tehát a tervezett út- és járdafelújítások, amit látunk, erre a forrás valamilyen módon és összegben beállításra került. De kérdezem, hogy ennek mi az oka, illetve azért tartom egy szerencsétlen helyzetnek így a költségvetésen kívüli tárgyalását, mert 90 millió forrást most átviszünk a 2007. évre, tehát jó lenne azt látni, hogy az út- és járdafelújításnál akkor az ütemezés és ennek a forrása hogyan történik a következő évekre. Most plusz terheljük 90 millió Ft-tal a jövő évi költségvetést, és ennek volt egy lebontása, hogy mely évben akkor mely összeg szán erre az önkormányzat, amiből megvalósulnak ezek a felújítások.

Bicsák Miklós: Az előttem felszólalók, mind garanciát kérünk ezekre az utakra, járdákra, mert mindenegyes képviselőt érdekel, hogy a közbeszerzésnél kérjünk garanciát, nehogy úgy járjunk, hogy x alvállalkozók jó néhány km-rel vállalják, és nem tudjuk úgy érvényesítetni a problémáinkat. Ebben előbbre léptünk-e, vagy van lehetőség, hogy olyan személyek nyerték el, akiket felelősségre tudunk vonni, hogy minőségi munkát csináljanak.

Sajni József: Majdnem minden elhangzott. Egy kérdésem lenne csupán ehhez, hogy az engedélyezés alatt álló utcákkal kapcsolatosan ez most milyen stádiumban van? És mivel nincs differenciálva a felújítási munkák elvégzésének határideje, egységesen 2006. október 31. van meghatározva – ezekre is vonatkozik-e? Hiszen rendkívül fontos lenne, hogy ne az eddigi gyakorlat szerint november és decemberben legyenek a járdák elkészítve.

Dr. Fodor Csaba: A kiegészítéssel kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy nyilvánvalóan ez lenne a célravezető, ha megoldható, a legjobb megoldás, hogy sem a Rózsa utca, sem a Kodály Z. utca ne kerülne ki, és kerülne át a következő esztendőre, és egy ismételt közbeszerzési procedúrát indítsunk el, hanem valóban, ha mód és lehetőség van rá, akkor döntsünk úgy, ahogy a kiegészítés tartalmazza, és próbáljuk meg azt, hogy majd a 2007. évi költségvetés terhére fizetjük ki, hisz az állami támogatások addig is elszámolhatók május valameddig, az előterjesztés szerint. És annyira fontos lenne ezeknek az utcáknak is a rendbetétele, mert ezek jelentős forgalmat lebonyolító és igen rossz állapotban lévő utcák – tehát mind a Rózsa utca, mind a Kodály Z. utca. Azt gondolom, hogy inkább ennyivel módosítsuk a határozati javaslatot, és a Polgármester urat ne hatalmazzuk fel arra, hogy a két utca tekintetében legyen eredménytelen a pályázat, és írjunk ki új közbeszerzést, hanem arra hatalmazzuk fel a Polgármester Urat, hogy szíveskedjen mindent megtenni annak érdekében, hogy eredményes legyen a pályázat, és 2007. évben tudjuk fizetni vagy teljesíteni a fizetési kötelezettségeinket.

Litter Nándor: Módosító javaslatomban én is erre próbálok javaslatot tenni. Kérem, hogy a felvetődött kérdésekre válaszoljunk.

Zámbó Tamás: A Pápai és Alsótemető utcáknál burkolat felújítás lesz, tehát buszközlekedésre elvileg a burkolat alkalmas lesz. Természetesen nem csak a burkolat minősége, hanem egyéb dolgok is befolyásolják ezt, de a burkolat, amit készítünk, alkalmas lehet a buszközlekedésre. A munka kezdése, amint lehetséges a közbeszerzési eljárásban, elkezdődik. Az eredményhirdetés – amennyiben a közgyűlés ma dönt erről – holnap lesz. A szerződéskötés a közbeszerzési eljárásban ezt követően 8 nap után lehetséges, tehát a 8 napot ki kell várni, utána szerződéskötés, utána pedig azonnal munkaterület átadás lesz. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. A rendelkezésre álló két hónapban lehet úgy ütemezni a munkákat a kivitelezővel, hogy az engedélyes utak a végére kerüljenek, tehát elvégezhetők elvileg azok is az idei évben.

Polai József: Az alkalmas lehet és az alkalmas lesz, nem ugyanaz. Arra kérek választ, hogy alkalmas lesz-e autóbusz közlekedésre, mert mi azt szeretnénk, hogy legyen alkalmas.

Zámbó Tamás: Az, hogy alkalmas-e, azt elsősorban nem mi döntjük el, hanem egy műszak …. bejárás keretében a VOLÁN, a felügyelet, a rendőrség, az útkezelő, stb. Tehát nem a mi döntésünk lesz az, hogy alkalmas-e az út vagy nem alkalmas.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Akkor azt javasolnám, amit a kiegészítő anyagban is megfogalmaztunk, tehát a 2., 3. határozati javaslatok rendben vannak az eredetihez képest, tehát tegyünk arra kísérletet, hogy ….

Dr. Kolonics Bálint: Nem kaptam a kérdésemre választ. Kétszer tettem fel a mai közgyűlésen.

Litter Nándor: Igaz, hogy mi okozza a többletet a költségek vonatkozásában. Tehát a víz- és csatorna költségek, tehát azok 91 néhány millió Ft-ot tesznek ki. A Vízmű ragaszkodott hozzá, hogy ezeken a területeken, ezekben az utcákban, az összes utcában szinte, megvalósuljanak azok a bekötés cserék, amelyek szerintük szükségesek ahhoz, hogy ezek a felületek tartósan épek tudjanak maradni. Ezzel az összeggel nem terveztünk, amikor a költségvetésben ezt a tömeget beállítottuk.

Dr. Kolonics Bálint: Ez miért nem vált világosság a közgyűlés tagjai számára? Miért kell ezt kétszer megkérdezni? Ez miért nincs benn az előterjesztésben, hogy ez az oka ennek a többletnek, amit most itt előttünk elmondott? Tehát azt tartanám tisztának és korrektnek, ha ez az előterjesztésben szerepelt volna.

Sajni József: Megütötte a szememet, hogy itt út- és járdafelújításokról van szó, és itt van a Szentgyörgyvári utca, ami egyikbe se tartozik. Tehát itt új építéséről van szó – ugye jól értelmezem?

Litter Nándor: Ennek a módosításnak megfelelően, tehát az egész programot tervezzük megvalósítani, és lehetőség szerint ennek a két utcának a felújítása is megtörténjen ebben az évben, törekedve arra, hogy a szerződés következő évi fizetést tartalmazzon, egyéb részeiben a határozati javaslatok az eredetinek megfelelőek – kérem Önöket, hogy ezt így fogadják el.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

216/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. A felújítások 2006. évi beruházási összköltségéhez 47.380 ezer Ft többletforrást a 2006. évi költségvetési rendeletben biztosít.
 2. Határidő: 2006. augusztus 29.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

 3. A felújítások 2007. évi beruházási összköltségéhez 90.875 eFt forrást a 2007. évi költségvetési rendeletben biztosít.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

16. Javaslat a helyi tömegközlekedés viteldíjának évközi módosítására (írásban).

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A bizottságok részéről volt-e olyan vélemény, amely eltérő? Nincs.

Polai József: A részönkormányzatunk tárgyalta, és 4 egyhangú szavazással elutasítja, nem támogatja a tömegközlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló x számú rendelet módosítását. Azt mondja, úgy is még lesz januárban díjtételemelés, tehát meg kell ezt várni.

Dr. Kolonics Bálint: Csak egy mondat, hiszen nyílt ülésen vagyunk, és nem hangzott még el az, hogy mi az oka ennek a díjemelésnek. Ennek a díjemelésnek az az oka, hogy az ígért adócsökkentés helyett adóemelés következett be, az ÁFA emelés - amely 15 %-ról 20 %-ra emelkedett - az oka annak, hogy most a VOLÁN díjtarifák emelkednek.

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy a rendeleti javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

 

A közgyűlés 18 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

42/2006.(VIII.31.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2006.(VIII.31.) számú rendelete a helyi tömegközlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló többször módosított 32/1998.(XII.15.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

17. Automata mélyparkoló építése Nagykanizsán – Területbérleti szerződések módosítása (írásban).

.

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A lényeg az, hogy a Segment Magyarország Képviseleti Iroda értesített bennünket arról, és ezzel kapcsolatos dokumentumokat megküldték, hogy ők szerződés kötöttek a SILOPARKING HUNGARY Zrt. céggel, hogy ez a cég fogja megépíteni a mélyparkolókat, és a Segment Magyarország Képviselet Magyarország egész területén az előkészítéssel foglalkozik. Kérem Önöket, hogy a határozati javaslatnak megfelelően értsünk ezzel egyet, hogy ennek megfelelően módosul a szerződés.

Cserti Tibor: Megkötöttük a szerződést a korábbi céggel. Hány esztendőre kötöttük meg? 50. Nem emlékeztem az 50 évre. Most, ha hozzájárulunk ehhez – nem jogutódja ez a társaság, tehát érdemi döntésről van szó –, akkor, ha el akarunk később állni ettől az 50 évtől, akkor milyen feltétellel tehetjük meg? Tehát bebetonozzuk-e ennek a társaságnak ezt a gazdasági előnyét? Ha igen, akkor szeretném tudni, hogy miért, milyen feltétellel? Az aggályaimat még egyszer nem mondom el, múltkor elmondtam, ugyanarról van szó. Egyébként pedig, ha valaki vállalkozna, tudni kellene egyébként, hogy gazdasági vállalkozást iroda képviseletében nem tehet Magyarországon, tehát eredetileg így is kellett volna elővezetni az előterjesztést. A magam részéről tartózkodni fogok.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Ő vállal minden, az új cég. Kérem Önöket, hogy fogadják el a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 18 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

217/2006.(VIII.29.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a SEGMENT DEVELOPMENT INVESTMENT AND CONSULTING COMPANY LIMITED Magyarországi Kereskedelmi Képviseleti Irodával (H- 1023 Budapest, Ürömi út 30-32., Cégjegyzékszám: 01-12-073718, Adószám: 22110279-1-41) - Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. hrsz. és az 1193. hrsz-ú a természetben Kölcsey utca nyugati végén található valamint a Múzeum tér 1181/12. hrsz. ingatlanok meghatározott telekrészeinek - mélygarázsok építése és üzemeltetése céljából 2005. november 8.-án valamint 2006. június 13.-án megkötött területbérleti szerződésekben a Területbérlő helyére a SILOPARKING HUNGARY Zrt. AUTOMATIC CAR PARKING SYSTEM 1023 Budapest, Ürömi út. 30-32. (Cg-01-10-045498) lépjen.
 2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a cég bejegyzését követően az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyetértésével fent nevezett területbérleti szerződéseket módosító szerződéseket aláírja, valamint a szerződésmódosítást követően szükség esetén az építési engedélyezéshez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 218/2006.(VIII.29.) – 222/2006.(VIII.29.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 223/2006.(VIII.29.) – 240/2006.(VIII.29.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 12.35 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. szeptember 12. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. szeptember 12-i (Kedd) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Papp Nándor, Papp Péter, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Szmodics Józsefné irodavezető, Ring Balázs Közterület Felügyelet vezető, Szányi Gábor ügyvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. A soron kívüli közgyűlés összehívására azért került sor, mert az 1. számú napirendként megjelölt, “Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról” című anyagot szeptember 15-ig kell beterjeszteni a közgyűlés részére. Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e észrevétel? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor kérem Önöket, hogy szavazzuk meg a napirendi pontokat a meghívóban szereplő módon.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 3. Javaslat a 2006. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Tóthné Krémer Mária: Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztassa a képviselőtestületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a költségvetési előirányzatokat és teljesülésének időarányos alakulását. Ennek a kötelemnek teszünk eleget a jelen előterjesztésben.

Litter Nándor: Kérdezem a bizottságok vezetőit, van-e az előterjesztéstől eltérő vélemény, javaslat?

Papp Péter Pál: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság együttes ülésen tárgyalta a napirendet. Mind a két bizottság többségi szavazással a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Három, négy kérdésben vita merült fel, de ahogy itt, most gyorsan körbenéztem, képviselőtársaim ezeket el fogják mondani itt a vitában is, így megadom nekik a lehetőséget, hogy ők a saját szavaikkal mondják ezt el.

Budai István: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, és nincs ellentétes vélemény az előterjesztéssel, 4 igennel és 1 nemmel elfogadásra ajánljuk. De azért kértem szót, mert nekem lenne azért egy-két gondolatom hozzá. Többek között az, hogy többször is felvetettem már, hogy a gazdasági társaságok gazdálkodása nem nagyon kap szerepet a negyedéves vagy féléves beszámolókban. Jónak tartanám, ha pár mondattal megemlítenénk az ő gazdálkodásukat is, hiszen bizottságunk mindig tárgyalja a mérlegeket. Ilyenkor rendelkezésre állnak adatok, és talán nem érdektelen, ha erről is szót ejtenénk, és ezt ajánlom a következő testületnek is, hogy ezzel többet foglalkozzon. És talán kevesebbet a Kórházzal, mert öt oldalon keresztül tárgyaljuk a Kórházat. Jó dolog ez, de ez lehetne rövidebb is. Számszaki vonatkozásban felvetődött a Pénzügyi Bizottság ülésén is több kérdés, amire választ kaptunk. Nekem csak ami problémás, az az, hogy az egyes intézményeknél a dologi kiadások eléggé elszaladtak. Többek között a Hevesi Művelődési Háznál 73 %-kal, aztán valahol még olvastam egy 62 % körüli teljesítést. Ott azért vigyázni kell, mert a II. félév gázár- és közüzemi díj emelkedésre a forrást meg kell valahonnan majd teremteni. Ez az egyik észrevételem. A másik pedig az, hogy kellene talán egy ilyen kibontás a kiegyenlítő, függő tételekről, mert az mindig zavaró körülmény az egyensúly megteremtését illetően. Ezt is a jövőben talán figyelmébe ajánlom a Kontrolling Osztálynak, hogy annak a belső tartalmi részleteit jó lenne, ha ismertté tenné.

Bicsák Miklós: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 fővel tárgyalta a napirendet, az 5 fő támogatásával elfogadta az előterjesztést, és a közgyűlés támogatását kéri.

Cseresnyés Péter: Ha lehetséges, akkor először szeretnék egy kérdést feltenni, és ha a kérdésre megkapom a választ, akkor rögtön folytatnám is a véleményemmel. A kérdés pedig úgy szólna, az utolsó oldalra fordítva az előterjesztést, a hitelállományhoz – a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén egy kicsit hosszabban vezettem elő, de talán itt nem kell ennyire hosszan elővezetni, mint ott azt tettem – tudomásom szerint – annak idején nekem legalábbis így tanították - augusztus 31-es hónap. Itt a hitelállomány bemutatásakor a folyószámlahitel augusztus 30-ával került lezárásra. 554 millió Ft folyószámlahitel került feltüntetésre. Hogy miért augusztus 30. a záró nap, bennem két válasz fogalmazódott meg. Az egyik az, hogy az előterjesztő, akiről nem tudjuk, hogy ki, de gondolom, Ön, Polgármester Úr – bár nem szerepel ezen az anyagon – nem tudja, hogy augusztus egy 31-es hónap, tehát ezért augusztus 30. A másik lehetőség egy kicsit szomorúbb, hogy nem 554 millió Ft a folyószámlahitel augusztus 31-én. Szeretném megkérdezni, hogy akkor melyik variáció igaz? Ha a második variáció igaz, tehát, hogy augusztus 31-es hónap, és nem 554 millió Ft a folyószámlahitel, akkor mondanám tovább, ha lehet, a véleményemet, és talán egy kérdést is fogalmazok még majd meg.

Tóthné Krémer Mária: Az igaz, hogy 31-es a hónap, viszont az anyag, az előterjesztés 31-ei dátummal ment ki a képviselő uraknak, és természetes, hogy csak az előtte napi adatokat tudtuk Önökkel közölni. A folyószámlahitel összege 31-én, tehát a következő napon 775 millió Ft volt, mert kiutalásra került az ünnepek miatt a munkabér.

Cseresnyés Péter: Tehát úgy néz ki, ennek az anyagnak ennyire lehet hinni, és a számoknak ennyire lehet hinni, amit én nagyon szomorúnak tartok Polgármester Úr.

Litter Nándor: Ha 31-én megy ki az anyag, akkor nem lehet a záró adatot beírni 31-ével.

Cseresnyés Péter: Így van. Ezt nem véletlennek tartom, Polgármester Úr. Azért került ez feltüntetésre augusztus 30-ai dátummal, hogy 200 millióval kevesebbnek tűnjön a hitelállomány. Ezt nem tartom véletlennek Polgármester Úr. És akkor néhány megjegyzést szeretnék tenni a szöveges indokláshoz, és talán kérdést is majd a táblázatokhoz. Az anyag 5. oldalán: Péterfai utca – Szabadhegy kerékpárút, valamint a Csengery út – Miklósfa kerékpárút építésénél a kivitelezési munkák folyamatban vannak. Ez a mondat nagyon szépen megfogalmazásra került, csak hát azt kell tudni, hogy itt már nagyon régóta folynak ezek a kivitelezési munkák. Egy nagyon felelőtlen vezetői döntés született Polgármester Úr. Nekiálltunk úgy építkezni – közös felelősségünk, megszavaztuk mindannyian –, hogy nem voltunk birtokában minden területnek, olyan területnek, amelyet az építkezés érint. Tehát építettünk egy kerékpárutat, amelyiknek a közepe nincs meg, épült egy miklósfai kerékpárút, amelyiknek az építése jelenleg áll, és a bizottsági ülésen hallottam, én csak egyről tudtam, de úgy hallottam, ha jól emlékszem, két vagy három helyen nem vagyunk még birtokban. Hogyan lehet nekiállni így építkezni? És nem ez a fő probléma, nem csak ez a probléma, hanem van ennél egy nagyobb probléma is, hogy áll például a miklósfai kerékpárút építése, az alépítmény megvan, a kivitelező valami oknál fogva nem folytatja ezt a kivitelezői munkát – talán azért, mert nem fizetett a város neki –, az alépítmény megy tönkre. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb többet kell majd ráköltenünk erre, sőt már most is biztos vagyok, többe fog kerülni, mint eddig amennyibe a költségvetés szerint került volna az építkezés, ha ezt a kerékpárutat be akarjuk fejezni. Tehát a költségvetésben itt majd valószínű, megint módosításokat kell tenni e munkák eredményeképpen, vagy rossz tervezés eredményeképpen. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen az Önök felelőssége, hogy ez idáig jutott, mert mi nem voltunk annak az információnak a birtokában, hogy ezek a területek nem állnak rendelkezésre az önkormányzatnak, tehát úgy szavaztunk, hogy az építkezés mehet, és lehet építeni, mert minden feltételt teljesített ahhoz, hogy a kerékpárutak építése elkezdődjön. Volt kísérlet arra a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén, hogy a hivatalra tolják át a felelősséget, de azt gondolom, itt a hivatal nem felelős ebben a dologban, nem szabad a politikai vezetésnek, a városvezetésnek, Önöknek ezt másra áthárítani. A következő megjegyzésem az általános iskolák – 6. oldal – részben van. Ilyen mondatok szerepelnek ebben a szövegben: a dologi előirányzatok túlnyomó része céllal adott, kötött felhasználású keret, amelyből az energia, főleg a gázdíj időarányost meghaladóan került elköltésre, sőt az iskolák többségénél meghaladja a 75 %-ot. Ha jól emlékszem, nagyon súlyos viták voltak a közgyűlésen annak idején, hogy az a bizonyos fűtéskorszerűsítés, amelyik néha-néha Prometheus ügyként is elhíresült – bár múltkor Alpolgármester Úrtól kioktatóan megkaptuk, hogy ilyen cég már nincs, hogy Prometheus, emlékeztetném Alpolgármester Úr, gondolom, olvasta az anyagot, a következő oldalon, 7. oldalon, alulról a harmadik bekezdés utolsó mondata úgy szól, főleg a Prometheus számlák okozzák a többletkiadásokat, majd legyen szíves másoknak is elmondani ezt az információt, jó? Tehát ez a fűtéskorszerűsítés ezek szerint nem sikerült úgy, ahogy Önök eltervezték, magyarul nincs megtakarítás. Elég szomorú, hogy Ön ezt most fejbólintással elintézi, mert két lehetőség van itt is. Vagy ez a helyzet állt elő, ez nagyon szomorú, mert mindenféle kétségünk elmondása után Önök mindent félre söpörve megszavazták ezt a szerintem pazarló beruházást. A másik lehetőség pedig az, hogy van megtakarítás, akkor viszont a másik lehetőség áll elő, hogy nem tudnak Önök tervezni. Mi lesz itt az év végén, ha túllépjük az előirányzatokat, és valahonnan pénzt kell például a működésre előteremteni? Honnan fogjuk? Hitelt veszünk fel rá? Fejlesztésektől fogjuk elvenni a pénzt?

Litter Nándor: Cseresnyés Pétert szeretném arra kérni, hogy ez nem a költségvetési rendelet tárgyalása, tehát még egy percet tudok várni, és akkor be kell fejezni.

Cseresnyés Péter: Rendben van Polgármester Úr, a demokráciának ennyit adjunk. Persze, ez mindenképpen fontos dolog, és teljesíteni is fogom a kérését. Közterület Felügyelet is egy önálló fejezet. Azt szeretném kérdezni Polgármester Úr – nem olyan régen volt egy revizori vizsgálat, mit tett annak érdekében, hogy a Közterület Felügyeletnél fellelhető, pazarló, törvénytelen dolgok megszűnjenek? Ugyanis itt az történt – most megint a 11. oldalon olvashatjuk –, hogy 1 db személygépkocsi, 1 db tehergépjármű megvásárlására és beszerzésre kapott ez az intézmény 6,3 millió Ft-os keretet, ezt 700 eFt-tal túllépték. Mi történik? Megint lenyeljük a békát, és megint rábólintunk arra, hogy nem azt csinálták, amit kértünk tőlük? Sőt, múltkor kértem egy olyan vizsgálatot Öntől, hogy nézze meg, hogy a jubileumi kifizetések hogyan történtek meg. Kiderült, hogy tényleg történt ennél az intézménynél olyan kifizetés, ami nem jogosult. Mit tett Polgármester Úr? Milyen következményei lesznek ennek? Mert a pénzügyi fegyelem megsértése, egyéb törvénysértések elsikkadtak, azok eltűntek a ködben, semmiféle következménye nem lett, tudomásom szerint. Ön nem tett semmit sem ebben az ügyben. Itt ebben az esetben történt-e valami, vagy történik-e valami? És akkor még egy kérdésem lenne, mert azt látom, hogy itt a költségvetés tervezésénél és a költségvetésnél tiszta matematika van, ugyanis 200 millió Ft bevétel valahol eltűnt, a 2006. I. félévi teljesítés utolsó sorában mindösszesen közel 10 millió Ft szerepel, 9.966.000, a másik oldalon, a kiadási oldalon pedig 10.175.000.000 Ft, tehát itt körülbelül egy 200 millió Ft-os különbözet van. Miből adódik az? És még egy kérdésem lenne, hogy a helyi adóknál, pontosabban az iparűzési adónál 2,3 milliárd bevétel került betervezésre, jelen pillanatban, bocsánat, I. félév teljesítése 920 millió Ft – lesz-e ebből 2,3 milliárd?

Litter Nándor: Arra kérek mindenkit – két alkalommal lehet szólni maximum 2 x 2 perc időtartamban, szíveskedjenek ezt betartani.

Röst János (ÜGYREND): Arra kérem a képviselőtestület tagjait, hogy a kampánybeszédeket legyenek kedvesek a szórólapokon közzétenni a város lakossága részére, és az SZMSZ betartásánál pedig legyenek kedvesek arra ügyelni, hogy minden olyan elem, amit az SZMSZ rögzít, az betartásra kerüljön. Amikor a képviselők számon kérnek, törvényességet, SZMSZ-t, akkor az a kérésem, saját magukkal kezdjék.

Cseresnyés Péter (ÜGYREND): Azt szeretném kérdezni az Alpolgármester Úrtól, hogy hol van itt kampánybeszéd? Itt tények vannak.

Litter Nándor: Melyik az ügyrendi ebben?

Cseresnyés Péter: Ez, hogy ne lógjon a levegőben olyan állítás, amit az Alpolgármester Úr pontosan kampánycélzattal mondott. Mondja el, hogy mi volt itt kampánycélzattal olyan mondat, mi hangzott el kampánycélzattal, ami ebben nincs benn leírva, vagy számmal megjelölve?

Zakó László: Én bele fogok férni a két percbe, mert azt röviden is el lehet mondani. Tehát kiderült, hogy a király meztelen. Itt a féléves számok alapján látszik, hogy nem véletlenül nincs fedésben a féléves kördiagramban feltüntetett sok számadat az utolsó oldalon lévő hitelállománnyal. Könnyű a Kanizsa fényesebbik oldalát bemutatni, feltüntetni úgy, hogy a hitelállományról nem beszélünk. Hitelből mindenki tud építeni, csak azt vissza kellene fizetni. Az eladósodásnak pedig senki, úgy látom, nem akar gátját venni – csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Tükörteremben megszámoltam, meg az előtérben, 126 hagyományos izzóval, ami minimum 75 W-os, de inkább 10 W-os, tehát 10 kW-tal világítunk be néhány embernek egy szeptemberi napsütéses napon egy kis helyiséget. Na ez jellemző az egész városra, hogy a kirakatban nagyon szépek vagyunk, de a valóságban meg nem. Nem tudom, ha Polgármester Úr írta ezt az anyagot, akkor legyen szíves aláírni, mert …

Litter Nándor: Én szoktam az összes anyagot írni személyesen, saját kezűleg.

Zakó László: Azért mondom ezt, mert nagyon sok a szubjektív minősítés benne, pedig itt a számokról kellene, hogy szóljon az anyag, és nem arról, hogy ki hogyan dolgozott, és az Ön megítélése szerint. Ezt kerülni kellene.

Litter Nándor: Egy betűt nem tettem hozzá – a konkrét kérdésre válaszolva –, és nem vettem el belőle, ebből az anyagból.

Zakó László: De nem derül ki, hogy ki írta, és közben pedig különböző szervezetek munkáját különböző módon dicséri az előterjesztő.

Litter Nándor: Az első oldalon szerepel, hogy készítette Kontrolling Osztály, és ott van Tóthné Krémer Mária szignója.

Zakó László: Rendben van, de van olyan kisebbségi önkormányzat, hogy leírják, hogy szakmai munkájuk kiemelkedő. Ez … része, ez egy szubjektív megállapítás volt. Ez csak az anyaggal kapcsolatos. Tehát szeretném jelezni, hogy nem fogom támogatni az előterjesztést, és ez legyen intő jel mindenkinek, aki ebben az egész hadjáratban eddig részt vett. A Polgármester törvényi kötelezettsége az önkormányzat vagyonának jó gazdaként való kezelése, és vétójoga is van törvényben lefektetett módon, hogy adott esetben megvétózzon olyan, esetleg képviselők többsége által hozott határozatot, ami neki megítélése szerint nem megfelelő, illetve a város érdeke ellen hat.

Dr. Csákai Iván: Az elmúlt években, amikor a közgyűlésre a költségvetéssel kapcsolatban bármi bekerült, akkor a polgármester volt a felelős a beterjesztésért. Ezek után annyit, csatlakozva Cseresnyés Péterhez, hogy a 6. oldalon, 5., 6. oldalon szerepel a kerékpárút. Az előkészítetlenség látszik, csak kérdésem lenne, hogy építési engedély nélkül építette a város? Mert tudtommal nincs építési engedély. Vagy nem volt az elindításkor. Főleg gázdíj van 75 %-os túllépés, ez azt mutatja, hogy az eredeti költségvetésnél tudatosan alulterveztünk, és akkor még nem is tudtuk, hogy lesz gázár-emelés, mert akkor még úgy volt, hogy nem lesz. Ehhez még jött a Prometheus, ez nagyon klassz.

Litter Nándor: Még mielőtt belemegy ebbe a fejtegetésbe. Tehát 75 %-on áll a teljesítés, tehát nem a túllépés.

Dr. Csákai Iván: 75 %-nál áll a túllépés.

Litter Nándor: Nem. A teljesítés.

Dr. Csákai Iván: A teljesítés, elnézést. Marad 25 % fél évre. Nagyon jó. Van kérdés még. A Közterület Felügyelet 1 db tehergépkocsit vásárolt közgyűlés hozzájárulásával, és a tehergépkocsit mire használja? A hitelállománnyal kapcsolatban csak annyi megjegyzés, hogy az elmúlt ciklusban, én emlékszem, hogy amikor 650 millió hitele volt az önkormányzatnak, többen sikította, hogy milyen magas. Most milyen magas. 2,9 milliárd a tervezett plusz a folyószámlahitel.

Dr. Kolonics Bálint: Annyit elöljáróban, hogy először a kérdéseimet szeretném feltenni, és utána megfogalmazom a véleményemet, aminek pedig nem gondolom, hogy van időkerete. Két kérdésem lesz. Egyik sem rövid. Az első kérdésem az általános iskoláknál és a középiskoláknál a dologi kiadásoknál szereplő kérdéses energia, illetve gázdíj, ami már elhangzott. Meghaladja ugye a 75 %-ot – ez elhangzott – az I. félévben, és önkormányzati finanszírozásból kell majd kipótolni, illetve takarékosabb felhasználásra lesz majd szükség az előterjesztő szerint. A kérdésem az, hogy hogyan lesz takarékos felhasználás? Nem fűtünk az iskolákban, gyerekeket hazaküldjük? Illetve a kérdésem az, hogy mi az oka ennek a 75 %-os teljesítésnek? Csupán csak az, hogy rosszul tervezte az önkormányzat a költségvetésében az energiaszámlát akkor, amikor a költségvetési rendeletet elfogadtuk, akkor amikor a gáz ára még állandó volt, akkor még nem történt meg a gázáremelés, illetve az ÁFA-emelés, tehát tudtuk, hogy milyen gázáron számoljunk? Nyilvánvaló, hogy ebbe a 75 %-os teljesítésben nincs benn még a gázáremelés és az ÁFA-emelés. A másik lehetőség pedig az, hogy nem az önkormányzat számolta el most magát, hanem akkor, amikor a sikertörténetnek kikiáltott fűtésrekonstrukciós szerződést a Prometheus Rt-vel megkötöttük, akkor azok a szakmai adatok, ami alapján a szakmai számítások történtek, nem voltak helyénvalóak, mert azokat az elvárásokat ez az intézményi fűtésfelújítás nem hozta, és nem hozza, aminek a reményében ezt a szerződést az önkormányzat megkötötte. És ez komoly, lényeges kérdésem, hogy erre tud-e nekem most valaki válaszolni, mert akkor itt óriási gondok vannak, akkor az önkormányzat úgy kötött meg egy szerződést valami információ hibás volt, esetleg tévedésben volt az önkormányzat. Azt, hogy ez most milyen okból kifolyólag, a másik fél okából vagy az önkormányzat saját hibájából, azt nem tudom, de erre a kérdésemre várok választ, hogy mi ennek az oka, mert ez így kevés, ami az előterjesztésben van. A másik kérdésem pedig az a Közterület Felügyeletnél, és egyszerű a kérdés, 700 eFt többletből történt a két gépkocsi beszerzése – a szöveges anyag ugye azt tartalmazza, hogy 700 eFt finanszírozásként, ugye ezt már megkapta az intézmény, tehát ez milyen finanszírozás volt? Kifizetés előtt történt-e meg ennek a finanszírozásnak a folyósítása? Vagy ez most pótfinanszírozás lesz? Tehát mikori döntés alapján adjuk ezt a Közterület Felügyeletnek?

Cserti Tibor: Jelentem, hogy értem a költségvetés szerkezetét, körülbelüli elképzeléseim vannak róla, hogy hogyan készül, és azt is, hogy ki készítette. Ilyen értelemben én úgy gondolom, tényleg fókuszálni kellene arra, hogy hogyan teljesült az önkormányzat közgyűlése által jóváhagyott I. félévi költségvetés. Azt tudnám mondani, hogy nagyon nagy gondokat én nem látok, mert az alapvető szerkezeti arányok nem borultak fel a végrehajtásnál. Az is érzékelhető, hogy ha megnézzük a szerkezeti arányokon belül a működési célú bevételeket, mintegy durván 250 millió Ft-tal, pontosabban 300 millió Ft közeli összeggel haladják meg a működési célú kiadásokat, tehát ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy egy takarékos működési gazdálkodási feltételek mellett a fejlesztési felújítási célok fedezete is ezen előirányzatok terhére történt, vagy évközi források terhére, mert likviditás kezelésről van szó. Most összességében azért a költségvetés olvasása nem egyszerű. Zavart okoz sok minden, már ugye ez egy pénzforgalmi szemléletű valami, és aki meg akarja ítélni, az rögtön érzékeli, hogy a likviditás kezeléssel kapcsolatos átmeneti pénzeszközök, amik megtakarításként jelentkeznek, azok hasznosulása befektetésként mintegy bruttósítja a költségvetést, és el kezdi keresni a tételeket, annak a bevételi és kiadási oldalán, hogy hol történik halmozódás. Ez igen, ez tükröződik ebben a költségvetésben is. Éppen ezért nagyon nehéz az olvasata, isten igazából össze akarnánk hasonlítani a társaságokkal, akkor ez egy ilyen eredmény-kimutatáshoz közeli valami, amiről kellene most tárgyalnunk, és egyébként, ha valaki megütközik azon – még azt vártam, hogy elő is hozzák, hogy hogyan lehet az, hogy többet költöttünk, mint amit bevettünk. Ugye valójában az pedig a vagyoni típusú mérleg szerkezetének bemutatásához kellene közelítenünk. Éppen ezért jól indít a szerkesztő azzal, mindjárt fókuszál, hogy miből történt a finanszírozás, mindjárt az 1. oldalon. Ezt a gondolatkört azzal szeretném befejezni, hogy igazán, ha tartalmiakban meg szeretnénk ítélni valamit, akkor arra hívnám fel a figyelmet, hogy vajon a működés tekintetében a működési költségvetés minden tételt jól tartalmaz-e, vagy nem. Arra hívnám fel a figyelmet a jövőt illetően, hogy már a tervezés stádiumában és a végrehajtás során lehetőleg a társaságoknál keletkezett vagy az ő feladatkörükben és gazdálkodásukba tartozó tételek lehetőleg ne keveredjenek a központi költségvetésbe. Miért? Mert ha megnézik a tisztelt képviselők a városüzemeltetés kiadási részét, akkor érzékelik, hogy a vagyongazdálkodással összefüggésben, vagy például az Ipari Park Kft. gazdálkodásával összefüggően olyan tételek jelennek meg kiadásként, természetesen megtalálják az ellenlábát a másik oldalon bevételként is, ami azt jelenti kapásból, hogy közel 100 %-hoz igazodó kiadásként jelenik meg. Tehát feltehetjük a kérdést, hogy vajon, – Csákai képviselőtársam is ezt forszírozta – 75 %-os mértékű mondjuk egy városüzemeltetésnek a kiadása, holott teljesen másról van szó, ha tartalmiakban beletekintünk. Kérdés az, hogy tervszerű volt-e a gazdálkodás? Erre a válasz az, hogy igen. Én utána néztem ennek a dolognak, a közgyűlési döntésekhez igazodó módon történt a végrehajtás. Arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy ugyanakkor a működési oldalon vannak a támogatási előirányzatok, ami nagyon szoros összefüggésben van a sokszínű társadalmi, gazdasági szervezetekkel, a városban elsősorban azokkal a szervezeteknek a működésével, akiknek önálló bevételei korlátozottak, csak pályázatból tartják fenn magukat, vagy ilyenek mondjuk a sportegyesületek, nem mindegy, hogy mikor kapják meg év közben a bevételeiket, a támogatási szerződések mikor köttetnek, és nagyon sok esetben gondot okozhat a gazdálkodásuk. Én úgy tapasztaltam, hogy az általános szabályozásnak megfelelt az I. félévi gazdálkodás, és az egyedi, kirívó eseteket pedig tudta kezelni a hivatal. Úgy gondolom, ezért pedig köszönet illeti meg őket, mert a finanszírozás keretein belül a takarékos gazdálkodásnál ezt kezelték. Egy javaslatom van. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a hitel esetében – nagyon sokan foglalkoznak a hitellel, hogy azt érzékeljük, hogy a beruházásoknak egy része, a fejlesztések egy része nem valósul meg, legalábbis pénzügyileg nem került megvalósításra, nem került kifizetésre, nem került aktiválásra, ragozhatjuk sokféleképpen, erről vitát nyithatnánk. Úgy gondolom, hogy ilyen téren az előkészítési gondok, problémák, amik általában jellemzőek, idén is fennállnak, de igazán az zavar, hogy a költségvetés egy éves szemléletű, igazán egy testületnek, a következőnek pedig ez megint csak egy jó tanács, ajánlom, hogy programszerűen gondolkodjon, és programszerűen próbálja a költségvetést is kezelni. Ilyen értelemben van értelme a hitel megítélésének. A hitel ilyen értelemben, nagy része, meggyőződésem, hogy a fejlesztési, felújítási célok áthúzódása miatt idén igazán nem kerül igénybevételre. Felhívnám a szíves figyelmet, ott, ahol viszont deviza hitelről van szó, látjuk, két esetben is a hiteltáblán, ott jó lenne informatív jelleggel a folyósításkori árfolyamot rögzíteni, mert az árfolyam rögzítése összefüggésben van a törlesztéssel. Nem tudom személy szerint sem megítélni, hogy árfolyam veszteség, vagy árfolyam nyereség van a mai napon.

Sajni József: Három dologgal szeretnék foglalkozni. Az első kettő az intézményeket érinti, a harmadik a beruházást. Mint amikor a költségvetés ebben az évben elfogadásra került, akkor jómagam bizonyosan szólaltam az ügyben, hogy intézmények költségvetésénél – és most itt engedjék meg, hogy intézményhálózaton belül csak leginkább az oktatási intézményekkel foglalkozzam – világos volt, hogy amennyiben nincs dologi automatizmus, abban az esetben a nem céllal adott és úgynevezett szabadot felhasználható előirányzat nagy valószínűséggel nem lesz elég az intézmények számára. Most nem kellett ehhez olyan túlságosan okosnak se lenni, hogy ez a jóslat beváljon, mert most ott tartunk, hogy bizony itt állunk előtte. Sőt most mondjam azt, hogy akkor még itt van az a bizonyos ÁFA-emelés, ami ezután fogja éreztetni hatását. Azt kérném, hogy az önkormányzat, vagy a következő önkormányzat, ha lehet, akkor túlságosan nagyon ne szigorítson az intézményeknek, mert nincs mit szigorítani. Inkább azt kérném, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy mik azok a kiadások, amelyeket feltétlenül biztosítani kell, tehát annak a forrását. Úgy gondolom, hogy az intézmények, amit vállaltak, betartották. Ezt lehet látni abból is, hogy a 2 %-os kötelező bérmegtakarítás tekintetében időarányosan teljesítve lett. De amit nem tudnak, azt sajnos nem tudják vállalni. Szeretném elmondani, hogy itt előkerült ez az energia, illetve ezen belül a gáz, ami az anyagban is szerepel, hogy túllépés van. Csak javasolni tudnám, hogy ez az év tulajdonképpen egy tanulóév. Itt nagyon sok olyan tapasztalat gyűlik össze, amit érdemes lenne hasznosítani, és az üzemeltetőnek is, az intézményeknek is, és az kellene talán, hogy a következő év tervezésénél ezeket az intézményi tapasztalatokat mind begyűjteni, és azokat a lehetőségeket felmérni, hogy mi az, amiben racionalizálni lehet, ezt az energiakérdést, és valószínű, hogy akkor nem fordul elő egy rossz tervezés esetleg, illetve magának a felhasználásban is van racionalizálási lehetőség. Én is néhányat el tudnék most mondani. A harmadik, amit említettem, a beruházások. Itt előkerült már, képviselőtársaim említették a kerékpárút építését. Úgy gondolom, és én konkrétan ezt a Csengery u. – Miklósfa utat mondom, ebbe nagyon belemélyedtem, tehát ezt már részleteiben ismerem. Egy biztos, egyrészt – és örüljünk, hogy a város egyáltalán felvállalt ilyen volumenű beruházást. Azért erről senki nem beszél, mindenki azt mondja, hogy a város eladósodott, tönkrement, stb., de hát valahol mégiscsak azt is figyelembe kell venni, hogy azért az, ami fejlesztésben itt megvalósul, azt azért mégiscsak oda lehet tenni, meg azt mégis csak ezek a városlakók, és azok élvezik, akik itt élnek. Úgyhogy nem kell ezt szégyellni. Az más kérdés, hogy ilyen volumenben nagy valószínűséggel – és én nem a hivatalt, mert egyszerűen képtelen, tehát ilyen létszámban és ilyen készültségben nem tudja ezeket szerintem úgy összefogni, hogy minden flottul, precízen menjen. Én úgy hiszem, hogy a beruházások tekintetében érdemes lenne az önkormányzatnak majd végiggondolni, hogy mit lehet ezen módosítani, változtatni. Ezen túl pedig kérném Polgármester Urat, mivel itt a legnagyobb probléma jelen pillanatban – a miklósfai kerékpárútnál – az Erdőfelügyelet terén van, kérném, hogy személyesen járjon közbe, hogy most már legyen meg ennek az engedélye, mert tudom, hogy ezek a 30 napos határidők, amik az ügyintézést illetik, ezek akár fél évig is eltartanak, és most jelen pillanatban ez is az oka annak, hogy áll az út.

Röst János: Azzal kezdeném, hogy a napirendi pont lényegében az I. félévnek az értékelése, elfogadása a költségvetésnek, tehát nem a költségvetés újratárgyalását jelenti a napirendi pont. A másik, hogy a hitelállományról kimutatás, az két hónappal későbbi határnapot feltételez, tehát augusztus végét, ami azt jelenti, hogy nem a június 30-ai állapotot, az attól lényegesen távolabbi időpontot jelenít meg. Amit FIDESZ-es képviselőtársaim felvetettek, ezeket körülbelül 9-10 hónapja, vagy még korábban, ugyanezeket halljuk, tehát nekem ez újdonságot nem jelent. Ugyanazt a … ügyet mondják el gyakorlatilag permanensen. A fűtésrekonstrukcióra visszatérve, az IKI elkészítette a kimutatását – a fűtési ciklust nézve, tehát nem lehet csak fél évet nézni, egész évet kell nézni, ez pedig fűtési szezontól fűtési szezonig tart, 60 millió Ft körüli megtakarítást eredményezett. Ezt a kimutatást, aki kérte tőlem, Fodor Csaba képviselőtársamnak elküldtem, és ha jól tudom, akkor Marton István, a FIDESZ polgármesterjelöltje szintén elkérte az IKI-től, tehát elvileg Ő rendelkezik vele. De ha Cseresnyés Péter vagy bármely képviselőtársam kéri, nagyon szívesen, akár holnap is személyesen kiküldöm a számára. Tehát úgy gondolom, hogy ezek nem titkok, meg lehet tekinteni őket. Ami a sikert, vagy kudarcot illeti, én úgy gondolom, hogy ez egy sikertörténet, hiszen 30 intézménynél tokkal-vonóval felújításra került a kazánházi oldal, a primerkör. Ez 10 ezer gyereket jelent és 1000 pedagógust, akiknek az életkörülményei gyakorlatilag ezáltal jobbá váltak, és egy biztonságos üzemeltetést eredményez. Ezt ugyan meg lehet kérdőjelezni, de akkor a következő kérdésem az lett volna, ha ezt nem csináljuk meg, a következő felújításokra mikor vennénk fel hiteleket? Ami a hiteleket illeti, arra sem kaptam választ, hogy képviselőtársaim melyiket nem vették volna fel. A panelprogramot? Nem vették volna fel hitelként? Viziközművet? Az egyéb projekteket? Hát akkor erre kellene választ adni.

Papp Péter Pál: Három kérdéshez szeretnék így a vitában hozzászólni. Az egyik a szabadhegyi kerékpárút, vagy Polgármester úr politikai felelőssége, mert így fogalmazódott meg. Én azt mondom, hogy ebben a kérdésben, ha ez egy rossz döntés volt a kérdésre adott válasz, akkor a politikai felelősség 1/28-át én felvállalom, csak akkor azt is tegyük mellé, hogy ha legközelebb itt egy beruházási engedélyokiratot kell elfogadni, vagy egy költségvetésnek egy beruházási sorát kell megszavaznunk, akkor én akkor tudom ezt megszavazni, őszintén, jó szívvel, ha melléteszik az összes szomszéd nyilatkozatát, hogy nincs kifogása a beruházás ellen, ha idehozzák nekem a bankból a pénzt, és táskában megmutatják, és idehozzák az építési és műszaki terveket, és arra kiadott engedélyeket, és idehozzák a telekkönyvi kivonatokat, hogy az a terület, ahol ez a beruházás megvalósul, az mind önkormányzati tulajdonban van, illetve minden tulajdonos a hozzájárulását megadta. Ez azt jelenti, hogy ha eddig 28 napirendet, meg 43-at tárgyaltunk egy napon, akkor most majd 143-at fogunk tárgyalni, és eddig, ha egy napirendnek 10 oldal volt az előterjesztése, akkor most 6210 oldal lesz. Szóval én azt mondom, hogy ennyit a politikai felelősségről. Én inkább odáig nyúlnék vissza, hogy azt tényleg meg kellene nézni, és nem így, hogy egy polgármester politikai felelősségébe burkolva azt mondjuk, hogy hát a polgármester tehet róla. Mi is tehetünk róla, a polgármester is tehet róla, de én azt hiszem, elsősorban azok tehetnek róla, akik elénk tették azt az engedélyokiratot, amit mi jó szívvel, önkormányzati többség és ellenzéki oldal, jobb és baloldal egyaránt megszavaztunk, mert azt hiszem, a jobboldal is megszavazta ezt. Kicsit mi meg voltunk vezetve, be voltunk csapva, vagy nem is tudok olyan finom szavakat mondani, mert megbántani viszont senkit nem szeretnék indokolatlanul. De hogy valami felelőse van, és ezt a felelőst ne egy ilyen politikai felelősségbe kenjük bele, ezt szerettem volna Szabadheggyel, a kerékpárúttal kapcsolatosan elmondani. A gázdíjjal kapcsolatosan azért két dolgot: ha valaki ezt emlegeti, akkor vegye a fáradtságot, és nézze meg az önkormányzat költségvetési gazdálkodását, hogy az hogyan működik, milyen elven működik, és mit hova könyvelnek. Mert a Prometheus most szolgáltatási díjat számláz, amit egyértelműen energiaszámlaként könyvel le az önkormányzat. Két évvel ezelőtt, még nem volt a Prometheus felújítása, addig ugyanezeket a költségeket több soron könyvelték le. Egyszer a gázdíjat a gázszolgáltatótól, és egyszer külön azokat a munkabéreket, és külön azokat a karbantartásokat, amit ennek a rendszernek a működésére fordították. Most ebből a Prometheus díjból tessék levonni ezeket a díjakat, és akkor ez a díj mérhető össze a gázdíjjal. Az, hogy június 30-ig kifizetett díj, ami sajnos az önkormányzat – így mondom, hogy pénzforgalmi szempontból könyvel, azaz azt könyveli le január 1. és június 30. között, amit effektív kifizetett, és nem a gazdasági társaságoknál megszokott és elvárt üzemgazdasági módszer szerint könyvel. Ez azt a pontatlanságot hozza be, vagy értelmezési nehézséget, hogy miért fordulhat elő, hogy az évnek az 50 %-ában 75 %-át fizettük ki. Itt nincs energiatúllépés. Itt semmi csalafintaság nincs a dologban. Arról van szó, hogy a Prometheus számlájában 45 napos fizetési határidő van. Azaz mi az I. félévben kifizettük a november, december, január, február, március, áprilisi számlákat. Azaz az egész fűtési szezont. Nekünk ebben a naptári évben már kemény téli hónapi számlánk már egyetlenegy lesz, az október, ha az kemény tél lesz. De reméljük, most a szeptember ilyen jó idő, nem kell fűteni, hogy októberben esetleg majd az utolsó 15 napban lesz valamilyen fűtés. Tehát ez azt jelenti, hogy az energiaszámlánk az évnek a második felére lényegesen kisebb lesz, és kevesebb összeg lesz. Ha ezeket megnézzük, és figyelembe vesszük, akkor azt mondom, hogy az a 75 % már olyan életveszélyes. Én azt kérném azoktól, akik most a hitel 700 millióját emlegetik, és így hangosan – igazuk van, most ennyi. Csak ugyanekkora hangerővel mondják el majd öt nap múlva, 10 nap múlva, 15 nap múlva, amikorra beérkeznek a szeptember 15-ei adóbefizetések, hogy köszönjük Polgármester Úr, mert nulla az önkormányzat folyószámlahitele. Vagy köszönjük, mert plusz 100 vagy plusz 150 millió Ft-on áll az önkormányzat folyószámla egyenlege.

Dr. Kolonics Bálint: Választ várnék a kérdéseimre.

Litter Nándor: Én a következő stílust alkalmazom itt, hogy meghallgatunk mindenkit, kérdéseket, egyéb észrevételeket, és próbálunk akkor utána választ adni. Ez így jó lesz?

Dr. Kolonics Bálint: Ha megkaptam a választ, utána folytatom.

Litter Nándor: Jó, akkor megszakítjuk ezt a rendszert. Itt voltak kérdések. Közterület jubileumi jutalmával kapcsolatosan én néhány nappal ezelőtt – pontos dátumot nem tudom – szembesültem azzal a helyzettel, ami a Közterület Felügyeletnél történt. Tehát az ellenőrzés szerint jogtalanul került kifizetésre ez a jubileumi jutalom. Még nem tudtam a Jegyző Úrral ebben a kérdésben egyeztetni. Ott volt az Intézményvezető Úrnak is egy felvetése. Ezt értékelni fogjuk, és ezt követően fogok arról dönteni, hogy milyen megoldásokat javaslok. Szeretném kérdezni Karmazin urat, hogy az építési engedélyek rendelkezésre álltak-e a két kerékpárútnál? Tudunk erre válaszolni?

Karmazin József: A beruházási folyamatban a közgyűlés általában meghatározza a költségvetésben a feladatot és a hozzárendelt pénzt. Tekintettel arra, hogy az előkészítő munkák többsége az eddigi gyakorlat szerint ekkor indul, ezért a képviselő urak által említett módszer, amely szerint a beruházási engedélyokirat jóváhagyásakor már minden folyamatnak el kell zajlani, és teljes zöld utat kell kapni a beruházásnak, ez nem tartható. Valóban át kell gondolni azt, hogy a döntési folyamatot úgy kell meghatározni, hogy a beruházások ilyen szempontból szakaszolva legyenek, és az anyagi hozzárendelést akár több költségvetési évre elosztva szervezni. A konkrét kérdés, hogy melyik beruházásnak mikor volt építési engedélye, ezt itt most nem tudom elmondani, de erre a kérdésre írásban fogunk válaszolni.

Litter Nándor: Csákai úr kereste az én szignómat. Javaslom, hogy a 17. oldalt fel kellene lapozni, és akkor ott megtalálja, tehát ki vállalja a felelősséget ezért az anyagért. Közterület Felügyelet részére további források biztosítása itt a gépjárművel. Tudunk erre most itt válaszolni?

Tóthné Krémer Mária: A 6,3 eFt az eredeti költségvetésben rendelkezésre állt, a 700 eFt-ot viszont az önkormányzat tulajdonában lévő, Közterület által használt gépkocsi eladásából finanszíroztuk, ami hiányzott. Felvetették, hogy a költségvetésben a két oldal, a bevétel és a kiadási oldal kapcsolatosan – látszólagos ez az egyensúly, azért szeretném mondani. Tehát a pénzmaradvány, ami pénzforgalom nélküli bevételként szerepel a költségvetésben, annak az igénybevétele csak a Kórház részéről történt meg. Az intézmények és az önkormányzat közötti, a múltkori közgyűlésen már az előirányzatot rendeztük. A beutalása és az egymás közötti elszámolása a II. félévben történik, és az igénybevétel lekönyvelési is a II. félévben történik. Az előirányzat itt 537 millió Ft, és 297 csak az igénybevétel, tehát a Kórházé. Az egyensúlyt itt a két oldal között megvan, sőt, pozitív jelű.

Litter Nándor: Kérdezem Kolonics Bálintot, hogy volt-e minden kérdésre válasz – Papp Péter hozzászólását is figyelembevéve? Van-e esetleg olyan kérdés, amire nem válaszoltunk, vagy próbálkoztunk?

Cseresnyés Péter: Azt kérdeztem, hogy az iparűzési adó, amely 2,3 milliárd Ft-ra került betervezésre, az jelen pillanatban 920 millió Ft-nál tart, az év végéig be fog folyni? Polgármester Úr! Lenne egy kérésem. A Közterület Felügyelettel kapcsolatban néhány dolgot szeretnék kérni, hogy ugyanúgy írásban kapjak rá választ, méghozzá azt, hogy kik és mennyi jutalmat vettek fel 2004. január 1-től a Közterület Felügyeletnél. Ezen kívül a túlórákat is kérném. Azon kívül a telefonvásárlást, gépkocsi eladások, gépkocsi vásárlások kimutatását. Mikor történtek, mennyiért, és hány darab?

Litter Nándor: De volt egy vizsgálat, ami nem tudom, hogy mikor zárult le. Az összes adásvételtől elkezdve minden benne volt.

Cseresnyés Péter: Akkor ezt én kérném még egyszer.

Litter Nándor: Jó. Kérem Jegyző Urat, hogy jegyezzük ezeket. És volt ez az adóval kapcsolatos kérdés. Fél éves adat, amiről itt beszélünk. Szeptember 15-ig kell fizetni.

Tóthné Krémer Mária: Az iparűzési adó jellegéből adódik, hogy a tényleges a tavalyi bevallások alapján az iparűzési adónak 1,2 milliárd Ft-ot terveztünk a szeptemberi befizetésre, és ez várhatóan be is érkezik. Tehát kisebb része adódik az I. félévben …

Litter Nándor: Volt-e olyan kérdés, amit feltett, azokat jegyzeteltük. Volt-e még olyan kérdés? Nem.

Kereskai Péter: Röviden én is csak a működési hitellel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, illetve kiegészíteni azt, amit Osztályvezető Asszony mondott, illetve Papp Péter, azon továbbmenve. Azt azért el kell mondani, hogy márciusban volt ennek az első befizetése, és az iparűzési adóból így 920 millió Ft folyt be. Ezt azonban a 2004-es számok alapján fizették be a vállalkozók, és májusban vallották be a valós 2005-ös adatokat. Tehát nyilvánvaló, hogy a nagyobb része fog beérkezni az adónak szeptember hónapban. Én még annyit hozzátennék, hogy most augusztus 30-cal 554 vagy 775 egy nappal később. Mindannyian tudjuk, hogy pénzforgalmi szemléletben nézni mondjuk a féléves működési hiányt, nem feltétlenül szerencsés és nem mond ítéletet. Úgy gondolom, hogy volt itt olyan bevétel, ami június helyett júliusban folyt be, illetve elő is fordulhatnak ilyenek bármilyen cégnél, így az önkormányzatnál is, hogy később jönnek a bevételek. Úgy gondolom, hogy a III. negyedéves számok alapján ezt már jobban meg lehet ítélni, illetve végső soron az lesz majd a gazdálkodás minőségének a megítélése, hogy év végén mennyi lesz a tényleges felhasználása. Tehát amikor itt mondjuk, hogy 500 vagy 700 millió, akkor vegyük figyelembe azokat a tényezőket, amik ezt befolyásolják, és ezt egyáltalán nem tartom tragédiának, hogy egy olyan hónapban, ami augusztus, és majd csak szeptemberben jönnek a bevételek, ennyi a folyószámlahitel.

Halász Gyula: Egy megjegyzés és egy rövid kérdésem lenne. Megjegyzés az, hogy elég sok képviselőtársam érintette azt a kérdést, hogy milyen szerkezetben milyen problémák adódtak a költségvetéssel kapcsolatban, és említették többen a dologi kiadásokat is. Az egész költségvetéssel kapcsolatban pedig az lenne a kérdésem, hogy született-e valami intézkedési terv arra vonatkozóan, hogy a fennálló problémákat, például a dologi kiadások túllépését milyen módon kívánja kezelni a hivatal? A másik kiegészítő megjegyzésem az, hogy képviselőtársaim figyelmét felhívnám arra, hogy a különböző hatásköri megosztások a hivatalban is jelentkeznek, tehát ne próbáljanak meg mindent a Polgármester Úrra lapátolni.

Litter Nándor: De lehet egyébként, ezzel nincs gond, mert a polgármester felelősségéből ez adódik.

Halász Gyula: Tehát az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat hivatalának irányítója a jegyző. Tehát ezt kérem figyelembe venni, hogy amikor sommás értékítéletet mondunk arról, hogy városvezetés, akkor a vezetés nem egy személyből áll. Alpolgármester, polgármester, jegyző, stb., és nyilvánvalóan az önkormányzati képviselőtestületnek a munkáját is figyelembe kell venni. Tehát ere szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét.

Dr. Csákai Iván: Papp Péter képviselőtársam jókat mondott, de a 7. oldalon a költségvetés hivatkozik arra, hogy főleg a Prometheus számlák okozzák a többletkiadást. Ha ez a mondat úgy szerepel, hogy a téli hónapok fűtési összege okozza, akkor lehet, hogy az ember még meggondolja, hogy felszólal. De itt a költségvetésben szerepel a Prometheus.

Litter Nándor: De Papp Péter nem csak erről beszélt. Beszélt arról is, hogy most egy szolgáltatást vásárolunk sima gáz helyett. Tehát nem csak a téli hónapokról beszélt.

Dr. Kolonics Bálint: Kéréseket követően akkor a rövid vélemény a válaszok ismeretében. Én azt gondolom, hogy az első kérdésemmel kapcsolatban, ami a gázdíjra vonatkozott, és az intézményi fűtésfelújításra, én nem kaptam meg az elfogadható választ. Bár én értettem, amit Papp Péter képviselőtársam elmondott, de akkor nem igazán értem. Tehát aki az előterjesztést elkészíti, illetve képviselőtársamnak a véleménye egészen más tartalmilag. Tehát valami tervezési probléma csak volt, mert a költségvetés összeállításánál ezek már ismert számok voltak. Tehát akkor ott történt a hiba ezek szerint, hogy a költségvetésnél nem megfelelő számok alapján történt a tervezés, és ezért tartunk itt a 75 %-nál. Mert én nem hiszem azt, hogy a fennmaradó 25 % elég lesz, hiszen ha elég lenne, akkor nem szerepelne az előterjesztésben az, hogy takarékosabb felhasználásra lesz szükség, illetve nem jelölné meg az előterjesztés azt, hogy a Prometheus számlák okozzák a többletkiadást. Tehát számomra ez nyugtalanító. Azt gondolom, hogy valahol itt hiba történt. Ha nem a szerződéskötéskor, akkor a költségvetés megtervezésekor, mert ezek a számok ismertek voltak. A másik kérdésre adott válasz pedig a 700 eFt finanszírozás biztosítása. Ha akarom értem, ha akarom nem. Az intézmény saját tulajdonába megvásárolt két személygépkocsit ezek szerint, és az önkormányzat úgy biztosította a 700 eFt finanszírozást, hogy az önkormányzat tulajdonában, de az intézmény használatában lévő gépkocsit értékesítette, és ezt a pénzeszközt adta át. A kérdésem csak az, hogy milyen jogcímen történt ennek a pénzeszköznek az átadása? Hiszen nem intézményi személygépkocsi értékesítésről volt szó, hanem önkormányzati, ami az önkormányzat számláján kellett volna, hogy elszámolásra kerüljön. Tehát ez milyen finanszírozásként került átadásra vagy pótfinanszírozás volt? Tehát erre a kérdésemre megnyugtató választ nem kaptam. Hiszen ez akkor lett volna járható út, ha mi finanszíroztuk volna a 6,3 eFt-ot, és a saját tulajdona lett volna a személygépkocsi, értékesíti, és ezzel egészíti ki a vételárat. Így érteném a dolgot. Polgármester Úr, a véleményem pedig önmagához a vitához kapcsolódik. Én azt gondolom, hogy itt az I. féléves költségvetés végrehajtásának a beszámolóját tárgyaljuk, ez igenis, hogy egy vaskos anyag, és minden képviselőnek joga van itt feltenni a kérdéseit. Én személy szerint most mondom el első körben csak a véleményemet. Még mindig van egy hozzászólásom még akkor is, ha Halász Gyula képviselőtársam itt húzza a strigulákat, illetve közgyűlések úgy telnek el, hogy Röst Jánosnak az az aktív munkája, hogy az SZMSZ-t próbálja betartatni a képviselőtársakkal. Azt gondolom, hogy a ciklus végén és a negyedik évben már mindenki tisztában van az SZMSZ-szel, én legalábbis igen, tehát nem kérek én a kioktatásból, és talán ezzel a kifejezéssel is, de többször elmondtam már itt a négy év alatt, hogy én marhára unom ezt, hogy szórakozunk itt egymással. Az pedig a véleményem magáról a vitáról, amikor a kényes kérdések és vélemények hangzanak el például az eltitkolt folyószámlahitelről vagy a Prometheus ügyről, és így tovább, akkor a szó megvonása történik, amikor pedig a fényezése megy a költségvetésnek, akkor az ötödik perc van a táblán, és senki nem vonja meg a vitát. Hát, Polgármester Úr, ez a demokrácia, és ehhez gratulálok akkor mindenkinek.

Litter Nándor: Cseresnyés Péter 7,5 percig beszélt, kedves Kolonics Bálint, míg Cserti Tibor 5 percig. Tehát tessék pontosan idézni akkor az eseményeket, ha ilyen sommás megjegyzést tesz.

Cseresnyés Péter (ÜGYREND): Ha már SZMSZ-re hivatkozunk, és szómegvonásra kerül sor, akkor én körülbelül két percig kérdést tettem fel, és kérdésre választ kaptam. Tehát ne tessék itt 7 percről beszélni. Az SZMSZ-t el kell olvasni. Kérdésfeltevésről szó sincs a 2 x 2 percben. Egyébként egy költségvetési vita szerintem, ha van SZMSZ, ha nincs, bármiféle, tehát nem csak költségvetés elfogadása, hanem a költségvetéssel kapcsolatos bármiféle vita, én azt gondolom, hogy időkorlát nélküli ….

Litter Nándor: Megkérdezzük Jegyző Urat, mert én megtettem, mielőtt … Ebben mi volt az ügyrendi?

Cseresnyés Péter: Mert különben nem adott volna szót Polgármester Úr.

Litter Nándor: SZMSZ-szerűen …. Megkérem Jegyző Urat, hogy szíveskedjen az SZMSZ részét ismertetni.

Dr. Kelemen Marcell: Azért nagyon jó, hogy nekem kell mindig SZMSZ értelmezésben Önök közt valahogy a vitát megoldanom. Az SZMSZ az alábbiak szerint rendelkezik, és azt gondolom, hogy félreérthetetlen. A következő napirendi pontok tárgyalásánál a (2) és (6) bekezdések nem alkalmazható: a (2), (6) bekezdés azt taglalja, hogy hány percben szólhat hozzá egy képviselő. Ezt nem olvasnám fel. Tehát az a kérdés, hogy van-e időkorlátja. Mely esetekben nincs időkorlátja: a felsorolás, a., az éves költségvetési rendelet tárgyalása. Szó szerint értelmezve ez nem a költségvetési rendeletnek a tárgyalása, ez most a félévi gazdálkodásról szóló beszámoló. Nyilvánvaló, majd indokolt lesz esetleg a következő ciklusban ebbe ezt is belefoglalni, hogy a féléves, III. negyedéves, és egyéb ilyen gazdálkodással kapcsolatos beszámolónál nagyobb időkeretet kapjanak a képviselők, mert 2-2 perc nem elegendő ahhoz, hogy valaki a véleményét kifejtse egy ilyen részletes és nagy anyagról.

Litter Nándor: Hát igen, van, amikor ilyen kérdésekben is meg kell szólalni, tehát nem lehet csak ….

Zakó László: Én csak Halász Gyula képviselőtársamnak szeretném a ciklus végén elmondani, hogy tanulja meg, a várost a választott képviselők alkotta képviselőtestület, amit megyei jogú városban közgyűlésnek hívnak, vezeti. És ez a közgyűlés ruház át a polgármesterre olyan feladatokat, amit Ő a napi munkája során elvégez. A jegyző pedig a hivatalt vezeti, és a törvényesség felett őrködik. Tehát Ön és a többségben lévők vezették a várost, mert az Ő akaratuk érvényesült minden döntéskör, akinek több szavazata van, mint a másik oldalnak. Tehát magáról ne hárítsa el a felelősséget, Halász Gyula képviselő úr, mert Ön vezette ezt a várost többedmagával, és senki más.

Papp Péter Pál: Én csak a költségvetési beszámolónak az értékelésénél, amikor az hangzik el, hogy rossz volt vajon a tervezés azért, mert nem 50 %-ra sikerült az I. félévet teljesíteni, én azt mondom, hogy nem. Én azt szeretném megismételni, vagy arra hívnám fel képviselőtársaim figyelmét, hogy több olyan költségvetési sor létezik, ahol az I. félévben nem az 50 %-ot fizetjük ki. A közalkalmazottaknál például az I. félévben 7 havi fizetés van, mert januárban fizetjük ki a 13. havi bért. Ha megnézzük ezt, amelyik intézmény így tesz. Vagy előfordulhat egy olyan, hogy megvan az, hogy a munkabért mikor kell kifizetni – ha egy munkabér-fizetés mondjuk átcsúszik a július 3-án esedékes fizetés éppen az ünnepek miatt úgy jön ki, hogy azt június 30-án ki kell fizetni, akkor elképzelhető szélsőértékben, hogy 8 havi fizetést fizetünk az I. félévben, és csak 5-öt a II-ban, így jön ki a 13. havi bér. Tehát ilyen aránytalanságok, például a személyi kifizetéseknél is előfordulhatnak, de ismétlem, hogy azért, mert az első 6 hónapban mi a novembertől április 30-ig terjedő időszak fűtésszámláját fizettük ki, a II. félévben pedig a májustól az októberig, így az I. félév energiaszámlája, amíg mi pénzforgalmi szempontból könyvelünk az önkormányzatnál, mindig magasabb lesz az 50 %-nál az I. félév.

Dr. Szabó Csaba: Nem tudom magamban tartani, hogy ne ejtsek szót, mint sok bírálatot kapott intézményvezető, aki nem tud se tervezni, se mást, arról a tényről, hogy minden évben december 27-e táján az Egészségbiztosító Pénztár megküldi a január havi esedékes bérfizetés fedezetét, mert január elején bért szoktunk fizetni. Ennek következtében éveken keresztül kaptuk azt a kritikát, hogy se tervezni nem tudunk, se pénzt elkölteni, mert mindig pénzmaradványunk szokott lenni december 31-én. És ezek után tisztelettel ajánlom a jelen nem lévő költségvetési szakértő képviselőtársaknak egy régi magyar mondást: aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Volt kérdés. Tudunk erre válaszolni. Azt hiszem, a Közterület Felügyelet gépjármű vásárlásával kapcsolatos kérdés volt.

Tóthné Krémer Mária: A 700 eFt-os gépjárművásárlásra közgyűlési döntés alapján előirányzat módosításként finanszírozásként kapta meg az intézmény. Igen, a 700 eFt-ot.

Litter Nándor: Maradt-e kérdés lezáratlanul? Nem adok szót, lezártam a vitát. Én fogok egy mondatot még elmondani, és elnézést kérek Halász Gyulától.

Halász Gyula: Volt egy kérdésem.

Litter Nándor: Arra készülünk. Ez a válaszom rá, tehát, hogy van-e olyan ügy, hogy be kell avatkozni a költségvetésbe. Tudom, ez volt a kérdés. Bocsánat, hogy nem válaszoltam rá. Én azt szeretném mondani így zárásképpen, hogy igaz, hogy mi többségben voltunk és vagyunk is még a közgyűlésben, és világos, hogy ennek megfelelően mi döntöttünk a lényeges kérdésekről, ez így igaz, én erre büszke vagyok a magam részéről is, de ettől függetlenül társamul fogadok mindenkit, tehát akik nem szavazták meg a költségvetést, nem szavazták meg a különböző programokat, mert úgy gondolom, hogy ez így van rendjén. Volt itt egy közgyűlés, és legyünk büszkék valamennyien azokra a sikerekre, amelyek voltak, és amik pedig nem sikeres ügyek voltak, azokat pedig majd a jövőben meg kell próbálni kiköszörülni, és ehhez kívánok mindenkinek sok sikert. A vitát lezárom. Kérem azt, hogy szavazzunk arról, hogy elfogadják-e a költségvetés I. félévi teljesítéséről a tájékoztatót.

 

A közgyűlés 16 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

241/2006(IX.12.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 1. Javaslat a 2006. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Tóthné Krémer Mária: A közgyűlés január hónapban döntött a Közterület Felügyeletnél 1 álláshely megszüntetéséről, március hónapban a Szivárvány iskola július 1-jei megalapításáról, májusban az óvodai és általános iskolai beiratkozások után az indítható csoportok, osztályok számáról, ennek megfelelően a közalkalmazotti álláshelyek számáról is, júniusban az Egyesített Szociális Intézmény átszervezéséről, az iskolaotthon, napközi-otthon és tanulószobai csoportok számáról. Ezek számszerűsítését végeztük el ezen előterjesztésben annak érdekében, hogy a hó végi rendeletmódosításba beépítésre kerülhessen. Ez a feltétele annak, hogy szeptember 15-ig benyújthassa az önkormányzat a létszámcsökkentéses pályázatát, és azon sikeresen szerepelhessen.

Litter Nándor: A bizottságok részéről van-e a leírtakhoz képest eltérő vélemény, javaslat? Nem látok. Egyéb más? Úgy látom, hogy nincsen, akkor a vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról, így egyben.

 

A közgyűlés 17 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

242/2006.(IX.12.) számú határozat

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 117/2006. )V. 2.) számú határozatának 11. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény

2006. évi előirányzat

2006. évi változás

2006. évi módosított előirányzat

Szakmai

Nem szakmai

Összesen

Szakmai

Nem szakmai

Összesen

Szakmai

Nem szakmai

Összesen

Attila Óvoda

13

9

22

 

 

 

13

9

22

Hétszínvirág Óvoda

11

7,5

18,5

 

 

 

11

7,5

18,5

Hevesi Óvoda

13

11

24

 

 

 

13

11

24

Kertvárosi Óvoda

13

9,5

22,5

 

 

 

13

9,5

22,5

Micimackó Óvoda

6

5

11

 

 

 

6

5

11

Pipitér Óvoda

13

10

23

 

 

 

13

10

23

Rozgonyi Óvoda

13

28

41

- 2

- 1,5

- 3,5

11

26,5

37,5

Rózsa Óvoda

13

14

27

 

 

 

13

14

27

Vackor Óvoda

15

12,5

27,5

 

 

 

15

12,5

27,5

Összesen:

110

106,5

216,5

- 2

- 1,5

- 3,5

108

105

213

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa

27,92

17

44,92

-0,22

 

-0,22

27,7

17

44,7

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

22,28

12

34,28

-0,41

 

-0,41

21,87

12

33,87

Általános Iskola Kiskanizsa

33,86

14,75

48,61

-1,91

 

-1,91

31,95

14,75

46,7

Bolyai János Általános Iskola

54,5

21,5

76

-2,33

 

-2,33

52,17

21,5

73,67

Hevesi Sándor Általános Iskola

52,9

21

73,9

-0,48

 

-0,48

52,42

21

73,42

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

42,69

15

57,69

-1,64

 

-1,64

41,05

15

56,05

Péterfy Sándor Általános Iskola

52,16

24

76,16

-4,81

-3

-7,81

47,35

21

68,35

Rozgonyi Úti Általános Iskola

36,56

8

44,56

-0,66

 

-0,66

35,9

8

43,9

Zrínyi Miklós Általános Iskola

55,09

13,5

68,59

-4,96

-1

-5,96

50,13

12,5

62,63

Összesen:

377,96

146,75

524,71

-17,42

-4

-21,42

360,54

142,75

503,29

Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola

127

40,5

167,5

-1

 

-1

126

40,5

166,5

Összesen:

127

40,5

167,5

-1

 

-1

126

40,5

166,5

Mindösszesen

614,96

293,75

908,71

-20,42

-5,5

-25,92

594,54

288,25

882,79

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények létszámkeretét (álláshely-számát) az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006/2007. nevelési évre/tanévre jóváhagyott csoportmegszűnések, összevonások, átszervezések és a feladatellátás racionálisabb megszervezése miatt a 2006. évben felszabaduló 15.955 E Ft kiadás intézményenkénti elvonását a 2/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A pótigényeket 18.990 E Ft összeggel a 2/b. melléklet szerint engedélyezi. A hiányzó 3.035 E Ft forrása a céltartalékban tervezett normatív állami támogatás visszafizetésére tervezett összeg.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi létszám-csökkentéssel kapcsolatos döntéseivel részt vesz az egyszeri hozzájárulás igénylésére kiírt pályázaton.

Határidő: 2006. október 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

Litter Nándor: Tűzoltóságunk 135 éves ebben az évben. 15-én 10,00 órai kezdettel egy ünnepség kerül lebonyolításra, amely a Báthory utcában kezdődik. Úgy tudom, hogy mindenki kapott meghívót, de Egri Gyula kérésére minden nagykanizsait és a képviselőtestület, a hivatal munkatársait is hívom, hogy a Báthory utcában 10,00 órakor szíveskedjenek megjelenni, mert ott kezdődik ez az ünnepség. A másik, hogy mai napon 17,00 órakor közmeghallgatás lesz, és kérem minden képviselőtársamat, hogy szíveskedjen ezen részt venni.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 16.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. szeptember 12. közmeghallgatás

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. szeptember 12-i (Kedd) 17.00 órakor tartott közmeghallgatásról.

 

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Papp Nándor, Papp Péter, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Szmodics Józsefné irodavezető, Ring Balázs Közterület Felügyelet vezető, Szányi Gábor ügyvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Somogyi Ottó irodavezető, Hári László irodavezető, Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Domina Erzsébet irodavezető-helyettes, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Gáspár András ügyvezető, Schmidt László ügyvezető, Kámán László intézményvezető, Dr. Molnár József rendőrkapitány, Egri Gyula tűzoltóparancsnok, Bajzáth László pv. alezredes, Zajzon Imre Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. képviseletében, Horváth Balázs Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. ügyvezetője, Antal Józsefné Magyar Vöröskereszt Városi Szervezet Vezetője, Karácsony Károly Kanizsa Uszoda ügyvezetője, Dr. Kaszás Gizella Családsegítő Központ Vezetője, Munkaügyi Központ Zala Megyei Kirendeltség képviselője

Litter Nándor: Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelent városlakókat, a város olyan szervezetének vezetőjét, amely valamifajta közszolgáltatást lát el és segítségünkre vannak annak érdekében, hogy ez a közmeghallgatás sikeres legyen. Bevezetőben még annyit szeretnék elmondani, hogy közmeghallgatásról van szó, ami azt jelenti, hogy közügyekről lehet nyilvánosan szót kérni, amely arról szól, hogy olyan ügyekben lehet megszólalni, amelyek nem egyéni problémák, hanem Nagykanizsa lakosságának valamilyen részét érintik. Én erre szeretném kérni a közmeghallgatásra jelentkezetteket is, hogy ezt vegyék figyelembe, amikor megszólalnak. Hozzászólásra jelentkezett Pávlicz István Nk. Levente u. 11. szám alatti lakos, témaként Nagykanizsán lesz-e emberbarát rendőrséget jelölte meg.

Pávlicz István (Nagykanizsa, Levente u. 11.): Mint, ahogy a televízióban is elég sűrűen látjuk - például Pécsen utoljára – egy emberbarát rendőrség felállítását. Nagykanizsán várható-e egyáltalán, hogy fog-e alakulni vagy lehet-e róla szó, hogy alakuljon meg az emberbarát rendőrség? Sajnos az eddigi tapasztalatok egy kicsit sántító félben vannak.

Litter Nándor: Nekem az a személyes véleményem, hogy a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársai összességében szerintem emberbarát módon látják el a feladataikat. Kiváló adataik vannak, ha összevetjük más kapitányságokkal és olyan egyéb programokat indítanak, amely egyrészt a fiatalok bűnmegelőzési programjait segítik, támogatják, mely szerintem példaértékű egész Magyarországon.

Dr. Molnár József: Azt szeretném kérdezni, hogy Pávlicz úr miért kérdezi ezt tőlem, hogy emberbarát rendőrség? Mi az a probléma, amelyből úgy érzi, hogy nem emberbarát a rendőrség. Azért akarom ezt kérdezni, mert önmagában az, ha jogszabályokat szigorúan és mindenkivel szemben betartatjuk, akkor azzal mi azt tesszük, ami a dolgunk. Ha ez annak, aki jogszabályt sért, fáj, azt tudomásul kell venni, hogy jogállamban élünk és bizonyos jogszabályokat be kell tartani. Azt szeretném megkérdezni, hogy Önnek milyen negatív tapasztalata van a rendőri tevékenységünkkel kapcsolatban?

Pávlicz István: Őszintén volna, valóban léteznek ezek a körzeti megbízottak? Az ember azt sem tudja, nem ismeri, hogy ki az. Például Katonarét, sportpálya. Elfutnak kocsival, se ez, se az. Mi ott azon a részen úgy látjuk, hogy csak ennyi az egész a rendőrségből. Azt én nem vitatom, hogy törvényes keretek között dolgoznak, és ami a jogszabályban rögzítetteket szolgálják, csak valahogyan azon a részen gyalogosrendőrt is szívesen látnánk.

Dr. Molnár József: Néhány szót a rendőrségről, hogy mi hogyan végezzük a munkánkat. Alapvetően a mi munkánkat az befolyásolja, hogy egy adott területnek milyen a fertőzöttsége. Az, hogy a területen milyen rendőri erővel jelünk meg, az a terület fertőzöttségétől függ, hogy hol indokolt jobban és többször megjelenni, és hol indokolt kevésbé megjelenni. A statisztikai adatokat figyelembevéve azért a Katonarét meglehetősen biztonságos része városunknak. Ettől függetlenül folyamatosan gépkocsizó járőrszolgálati útvonalba tartozik. Alapvetően a gyalogos járőreinket oda küldjük ki, ahol fokozottan szükséges, hogy az emberekkel találkozzanak és vigyázzanak az utcán jelenlévő emberekre. Így főleg a belvárosi részre, a buszmegállók környékére, a vasútállomásra, valamint a Keleti városrészben, hiszen ott találkozunk legtöbbet állampolgárokkal. Azt tudni kell, hogy a mi tevékenységünket abban tudnám most az elmúlt három évben összefoglalni, hogy részben a közlekedés biztonsága terén próbáltunk előrelépni, amit érezhetnek is azok, akik velünk találkoztak szabálysértőként vagy bűnügyben gyanúsítottként, hogy az ittas vezetőkkel szemben erőteljesen fellépünk. A 2003-as adatokhoz képest megháromszoroztuk mind a szabálysértési, mind a büntetőfeljelentéseink számát az ittas vezetőkkel szemben. Elhiszem, nagyon sok embernek fáj, akit például kerékpárral igazoltatunk, és ittasan vezet és nem sokan veszik tudomásul, hogy azzal sem lehet, hiszen az a legveszélyesebb eszköz, ha valaki iszik. Emellett azért a tevékenységünkről annyit, hogy részben a bűnügyi statisztikai mutatóink – ahogy Polgármester Úr is mondta – a megyei jogú városok között nemhogy megállja a helyét, hanem az első tízben van mindig. 22 megyei jogú városról beszélünk.

Litter Nándor: A második legjobb a legfrissebb adatok szerint.

Dr. Monár József: Az a lényeg, hogy a legjobbak között vagyunk és ezért teszünk is. Jelen vagyunk minden iskolában. Biztosan tapasztalták, hogy az évnyitók környékén szeptember hónapban, mindazokban az időszakokban, amikor fokozott veszélynek vannak kitéve a kisiskolások, ott vagyunk az iskolákban közlekedésbiztonsági, baleset megelőzési, bűnmegelőzési információkkal. A megyében mi indítottuk el újra az önkormányzattal közösen a középiskolások olyan oktató, nevelő programját, amit megyei szintre tudtunk fejleszteni. Mi nagyon sok mindent teszünk, és én úgy érzem, hogy a Nagykanizsai Rendőrkapitányság igenis emberbarát. Ugyanis akkor lehetne ezt a kérdést feltenni, hogy nem emberbarát a rendőrség, ha a rendőrség a jogszabályoknak nem úgy akarna érvényt szerezni, ahogy az a jogszabályokban és az egyéb normákban le van írva. Ugyanis, ha ilyent sért a rendőr, akkor valóban nem emberbarát. Én viszont határozottan állítom, hogy Nagykanizsa Rendőrkapitánysága emberbarát, viszont terveznie, szerveznie kell a tevékenységét. Valóban nem jut mindenhova, mindenkor rendőr. Ezt el kell ismerni. Amennyi rendőr van, annyit tudunk kiküldeni az utcára. Az önkormányzat is nagyon sokat segít nekünk azzal, hogy támogatja a Rendőrkapitányság munkáját, és ezáltal tudjuk finanszírozni a túlórát, és több rendőr tud lenni kint az utcán. Én ezt tudom Önnek mondani, hogy ott vagyunk. Ott, ahol többet kell lennünk, ott többet vagyunk, ahol kevesebbet, ott kevesebbet.

Pávlicz István: Köszönöm a választ. Rendőrkapitány úr én ezt a kérdést azért tettem fel, mert volt kerítésrongálás, jogtalan behatolás a házunkhoz. A feljelentésben az szerepelt, hogy az ügyet átadták a városi önkormányzatnak és az önkormányzat azzal küldte vissza a rendőrség felé, mivel kétrendbeli bűncselekmény történt, jogtalan behatolás, rongálással járó jogtalan behatolás. Azóta valahogyan ez a feljelentés valahol elakadt. Én erre nem kaptam a rendőrségtől választ, hogy tulajdonképpen hol akadt el ez a feljelentés. Ha a biztosító nekem kártérítéséként 5 eFt-ot fizet, nekem az is pénz. Jó volna éjszaka is azért arra járni, mert az éjszaka közepén történt ez a rongálásos behatolás.

Dr. Molnár József: Ha Önnek ilyen problémája van, akár a kapitányságvezetői fogadóórámon, akár bármikor, amikor megtalál az irodámban, ha telefon egyeztet időpontot a titkárnőmmel vagy velem, akkor én fogadni fogom Önt. Meg fogjuk nézni az Ön ügyét, de valóban előfordul az, hogy hatásköri illetékességi vitáink vannak az önkormányzattal, bírósággal. Ez az élet normális rendje. Amennyiben Önnek gondja van, tessék bejönni hozzám, és én meg fogom keresni, hogy hol akadt el az ügy. Szerintem nem akadt el, lehet, hogy még nincs befejezve.

Litter Nándor: Annyit tudok ígérni a hatósági osztályunk nevében is, hogy utána nézünk, illetve a rendőrség vezetője is ígéri, hogy utána néz, és akkor írásban a személyes kérdésre visszatérnek. Lakatos József Nk. Liszt F. u. 2. kért szót a Liszt F. u. – Hevesi u. kialakított forgalmi rendjével kapcsolatban.

Lakatos József (Nagykanizsa, Liszt F. u. 2.): A tavalyi évben lett felújítva a Hevesi u. A felújítás kapcsán egy új forgalmi rend alakult ki. Azok az utak, amelyek a Hevesi utat keresztezik, illetve torkolnak, azok közül csak egyedül a zsákutcát képező Liszt F. útnál került egy olyan forgalmi rend kialakításra, hogy a Liszt F. utcából csak jobbra lehet – kötelező haladási irányt kitették – menni. A Liszt F. utca egy olyan zsákutca, ahol hét vagy nyolc négyemeletes lakóépület van. Ki lehet számolni, hogy hány száz lakó lakik itt, és hány száz autó akar ott nap, mint nap valamilyen irányban kiközlekedni. Nekem és az ott lakóknak az volt az észrevétele, hogy ezzel az új forgalmi renddel kapcsolatban nem tudom, hogy kialakította ki, hogy a város vagy melyik közlekedési hatóság. Az biztos, hogy az ott lakókat meg sem kérdezték és szerintem még felmérést sem végeztek olyan tekintetben, hogy mondjuk a tíz autó közül hét biztos balra akar kikanyarodni a TESCO, illetve a körforgalom irányában. Mi ezt órákig figyeltük és tapasztaltuk. Nemcsak mi, hanem a rendőrhatóság és a Közterület Felügyelet is adott esetben, amikor éppen ráérnek, akkor szépen beállnak a Hevesi úti parkolóba, és akkor nagyon hamar, fél óra alatt tíz kocsi közül hatot meg lehet büntetni simán, mert balra akar kikanyarodni, ha nem figyelmes az illető. Ideáig sem volt, én úgy érzem – most már ott lakom hét-nyolc éve – semmi különösebb probléma, semmi közlekedési baleset nem volt. Miért csak azt az egyetlenegy zsákutcát? Nem elég abból a zsákutcából adott esetben kijönni? Én legutóbb tettem egy olyan észrevételt, hogy szerettem volna, hogy a parkoló, illetve a megállni tilos táblát kitegyék. Félmegoldást találtak rá, 8-16- h-ig megállni tilos függetlenül attól abban a szakaszban – most a Liszt F. utcáról beszélek –, hogy kitették azt a 8-16 h-ig megállni tilos, illetve várakozni tilos táblát, akkor is ott várakoznak az emberek. Egyszerűen se ki, se be nem lehet látni, se a Hevesi útról sem a Liszt F. útról kifelé nem lehet látni. Nem beszélve róla, hogy ott van az ABC, ott van egy zöldséges bolt, ott van egy ruhakereskedő. Mindenki ott akar megállni jelen pillanatban. A legutóbb a megállással kapcsolatban az volt az érvelésem, hogy ez zsákutca. Itt az épületek csak egy irányból közelíthetők meg, és mivel én valamikor tűzoltó voltam, és azóta nekünk darunk is, létraszerünk is van. …jön be ám sem hétköznap. Mi az, hogy úgy alakítanak ki egy forgalmi rendet, hogy megállni tilos hétköznapokon. Miért, ott nem lehet valami katasztrófa vagy tűzeset hétvégén, hogy be kell jönnie a darunak vagy a létraszernek?

Litter Nándor: Ilyen esetekre nem vonatkoznak a közlekedésszabályok szerintem.

Gáspár András: Közútkezelő Kht. útja, engedélyezett terv alapján került így kialakításra. (Mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni.)

Litter Nándor: Írásban válaszolnánk erre, hogy indokolt-e fenntartani ott ezt a közlekedési rendet, amit Ön felvetett. Köszönjük az észrevételét, illetve ezt a parkolással kapcsolatos esetleges olyan eseményeknél, amikor szükséges a darusautónak az odaközlekedése, hogy ezt szabad-e ott fenntartani azt a parkolást.

Ring Balázs: Megállni tilos tábla került el elhelyezésre, valamint a Közterület Felügyelet rendszeresen ellenőrzi is. A vonatkozó időszakban már több bírság is került ott már kiszabásra, A Közterület Felügyelet részéről, ami megtehető, azt megteszi.

Litter Nándor: A Megyei Közútkezelővel, illetve a Közútfenntartóval felvesszük a kapcsolatot, és írásban válaszolunk a problémára. Így elfogadható?

Lakatos József: Nekünk az a kérésünk, hogy szíveskedjenek felülvizsgálni.

Litter Nándor: Értettük, de mivel nem a mi utunk, mi csak kezdeményezhetjük, ha megtalálásra kerül, akkor tud ez megtörténni. Béres Sándor Nk. Kölcsey u. 3. szám alatti lakos Nagykanizsa és a Zala megyei újságírással kapcsolatban kíván szólni.

Béres Sándor (Nagykanizsa, Kölcsey u. 3.): Sok évvel ezelőtt egyszer letérdeltem egy meghallgatáson a Hevesi Sándor Művelődési Házban, hogy nyomatékosítsam a mondandómat. Ez Marton polgármester jelölt úrnak nagyon tetszett. Hát, ha ilyen könnyen örömet tudok szerezni másoknak, akkor most is teszek valamit. Felveszek egy trikót, amin látszik, ami látszik. Szeretem Kanizsát, …… nem tudom, mit keres itt. Marton úr hívott meg ide, mert a nyakamban ugrott azután az SMS-em után, hogy a hideg ráz ki a leendő polgármesterjelöltektől és pont belém botlott az OTP sarkon, és akkor azt mondta, hogy gyere el, és itt akkor beszélj. Hát rossznak mondta, mert én pont az vagyok, aki jövök, mondom és írom. Úgyhogy valakinek másnak kellett volna mondani. Soha ilyen boldogság nem ért, hogy átléptem ennek a Vasemberháznak az ajtaját, mert most nem kell megnősülnöm, itt most másról lesz szó. Amúgy rettenetes csúnya menyasszonyaim vannak. Az egyiket úgy hívják, hogy Zalai Hírlap, a másikat meg Kanizsa Hetilap. Úgyhogy szűzen fognak a sírba menni, hacsak a jóisten meg nem szánja Őket. Azt mondta Marton úr az OTP sarkon, hogy Te azt nem tudod, hogy nem az önkormányzat teremt itt munkát, az a kormánynak a feladata. Hát ahhoz képest, ahányszor nyilatkozik, ahány cikket ír, ahányszor a városi televízióban látom, mindig úgy kezdi a mondókáját, hogy munkahelyet kellene teremteni és így meg úgy. Munkahelyet nem termet itt senki. Munkahelyet az teremt, aki jó helyen, jó időben, jó emberrel megiszik egy jó sört. Akkor van rá esély, hogy esetleg lesz itt munkahely. Itt van egy ízléstelen szórólap. Erről egy mondatot szeretnék felolvasni. Nem akarhatjuk továbbra is a helyi sajtóban a cenzúrát. Hát pedig van. Nagyon van cenzúra. Most felolvasok egy lapot, egy levelet, amit négy napja írtam a Zalai Hírlapnak, hogy megjelenik, mint cikk, aztán felolvasom a ma érkezett főszerkesztő két mondatos válaszát. Uniós belépés után régiós változás elé. Apai nagyapám ……Magyarországon született, ami Csehszlovákia lett ma Szlovákia. Innét továbbköltözött Máramaros-szigetre Magyarországra, ami ma Románia. Ide nem messze Kökényesen Magyarországon született apám, ami ma Ukrajna. Nagymama egyszerű eset, Gyöngyös. Anyai nagyapám Muraszentmártonban, Magyarországon született, ami Jugoszlávia, majd Horvátország lett. Nagymama ……burgban született, Stájerországban, aminek fele ma ………, ami Jugoszlávia lett, de ma Szlovénia. Ide nem messze született anyám ………, ami Stájerország volt, de szemben ……………. ma nem Ausztria és még csak nem is Jugoszlávia, hanem Szlovénia és ……….., ami a monarchia része volt régen ……….. együtt. Apai nagyapám itt szerelt le Kanizsán és itt ismerkedett meg apám anyámmal, aki itt tanított még Magyarországon. Nagykanizsát aztán Egerszeg-országhoz csatolták, ami félő, hogy Győr-ország része lesz. De ez legyen az egerszegiek baja, mert mint fent olvasható, ilyen apróságok engem már nem igazán zavarnak. Tiszteltettel Béres Sándor, egy régiós légiós még Zala megyéből, a volt Magyarországból, a Magyar Népköztársaságból, a Magyar Köztársaságból, és nem tudom, hogy kell-e még ide vessző. Válasz. Tisztelt Béres Úr! Azt írja levelében, hogy ilyen apróságok már nem zavarják. Ebben egyetértünk. Minket sem. Még egy apróság. Egerszeg-ország. Tudtunkkal soha nem létezett, de lehet, hogy hiányosak a földrajzi ismereteink. Hát majd egy kicsit délebbre kellene utazni, azt északra kell nézni, akkor majd észre veszi, hogy van ilyen, hogy Egerszeg-ország. Hát, ha a térképet nem éppen véletlenül Zalaegerszegen nyomtatják. Ezért vettem neki egy Nagykanizsa lapot és megválaszoltam a mondandóját. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Ön nem főszerkesztőként, hanem zalaegerszegiként írhatta a két mondatát. Még szerencse, hogy van Kanizsán posta és nem Egerszegen kell bedobnom, mint annyi millió dolgot életem során. Tisztelettel Béres Sándor Nagykanizsa, 2006. 09. 12. Közgyűlési felolvasás után.

Litter Nándor: Mi régi barátságban vagyunk. Ez nem titok, ha elárulom, de a Zalai Hírlap egy magánvállalkozás, aki lapkiadással és lapterjesztéssel foglalkozik. A Zala Hírlapnak az a kockázata, ha rosszul csinálja az újságot, akkor kevesen vásárolják. Tehát erről szól az üzlet. Én ezt tanácsként mondanám, hogy én a Zalai Hírlap oldaláról, ilyen baráti tanácsként mondanám, én nem folytatnám ezt a dolgot, hacsak nem olyan közérdekű kérdések vannak, amelyek nyomán a Zalai Hírlappal foglalkozni kell. A Kanizsa Újság az önkormányzat által támogatott hetilap. Azzal való foglalkozás úgy érzem, hogy közügy, de én a Zalai Hírlap vonalán – nem vagyok ugyan jogász – én óvatos lennék folytatni a Zalai Hírlappal kapcsolatos hozzászólást.

Béres Sándor: Én ezzel befejeztem. Zalai vagyok, és rólam írnak, és nekem írnak, és én teszem meg, és a főszerkesztő ne akarjon zalaegerszegi lenni. Mert, ha lehozta volna a cikket.

Litter Nándor: Azzal tudunk tiltakozni, hogy nem vásároljuk meg, ha nem tetszene a lap, ha nem tetszik, de a Kanizsa Újságot az önkormányzat nagyon jelentős összeggel támogatja, tehát az valódi közügy, ha rosszul csinálnák esetleg, és ezzel kapcsolatosan vannak vélemények. De én ezt, mint baráti tanácsot mondtam el. Nem biztos, hogy én ezt jól látom.

Béres Sándor: Nem szeretnek engem. Van ilyen. Nem történik semmi. Most akkor felolvasnék egy-két SMS-t, amit nem hoztak le. Ez a városról szólt. A költségvetési intézmények vezetői jutalmat kaptak, mert nem lépték át a kijelölt keretet. Én a következőt írtam. Ha szép májusban nincs víz a strandon, tényleg tartható a költségvetés, amiért négy havi bér a jutalom. Akikből élni kellene, Ők meg mindig befürdenek. Ki kiért van? Ez volt az egyik. Nagykanizsa önkormányzat figyelem! Közeleg a Pedagógus Nap. Az iskolák is költségvetési intézmények, akik szintén nem lépték át a kijelölt határt, még bele sem. 3: Képviselők! Négy évetek a 400 méteres futáshoz hasonlított. 120 m után átvágtatok a füvön, és most villogtok a cél előtt. Mi meg a felső kanyarból nem láttunk semmit, nézők. Milyen várost várhatok azoktól, akik oszlopra feldrótozott, csálén álló …… kínálgatják magukat. Attól vagyok jó, hogy a másik rosszabb. Szánalmas és elkeserítő. Hofi Géza azt mondta, hogy az út szélén a kurvák kínálják úgy magukat, ahogy a képviselők itt előadják magukat, és igaza van. Akkor Marton úr még erről az SMS-ről még nem tudott, mert ez így szól. Marton úr munkanélküli képviselőként egy 100 eFt-os állást utasított vissza a nyilvánosság előtt azzal a megjegyzéssel: csak ennyiért! És Ő lenne a város első polgára. Na ne! Hatodik SMS. A nemzeti sport helyén kezeli a sakk olimpiát. Nem pedig egy paraszt, egy oldal és egy lépés, egy fénykép és az év legjobb sportolója. Kedves diákok! Ha hatalmat és pénzt akartok ti is, a hazugság minden csínját-bínját megtanulhatjátok a nagykanizsai szocialistáktól. Tankönyv a Zalai Hírlap. 8: Kanizsa Hetilap 10. oldal. Szép Magyar Beszéd verseny győzteséről fénykép, cikk. 11. oldal. Diákakció kezdettel ki a fasza gyerek kérdés ……. Utolsó. Városi Főépítész kerestetik pályázat és legalább nyolc éves gyakorlat. Miért nyolc? Egyszerűbb, ha odaírnak egy nevet. Amúgy nekem nyolc. Amúgy Kölcsey u. 3. szám alatt lakom, három éve a harmadik választókörzetben. Esküszöm, fogalmam sincs, hogy ki a képviselőm, mert soha egyszer nem olvastam, hogy közmeghallgatást tart azoknak, akik Őt megválasztották képviselőnek. Nem tudom ki az. Gondolkodjon el rajta. 115 képviselőjelöltnek – mert annyit számoltam – a következőt tudom mondani a Noszty fiú esete filmből, választások elé. Uram bátyám nem tudsz egy állást? Aztán mihez értesz édes öcsém? Semmihez! Az jó! Te kellesz nekünk!

Litter Nándor: Köszönöm a véleményt. Én a magam számára annyit tudok levonni úgy általánosságban, ugyan ez egy kicsit karikaturisztikus véleménynyilvánítás volt, de azt gondolom, hogy valamennyiünknek el kell azon gondolkodni, hogyan tudjuk a város közéletét, az ország közéletét jobbá tenni. Inkovics Balázs Nk. Battyány u. 19. kért szót tömegközlekedéssel kapcsolatban.

Inkovics Balázs (Nagykanizsa, Batthyány u. 19.): Most már több mint egy éve történt a kanizsai tömegközlekedésnek az úgynevezett átszervezése, amiben, ha lehet mondani, találtam jó elemeket is, ami úgy kezdődik, hogy körjárat, ami valóban alapvetően nem egy rossz gondolat és elgondolás volt. Viszont az egészből, ami úgy egy kicsit fájó pont, vagy talán sok kanizsainak is fájó pont, ami ebből az új helyi járatból kitűnik, hogy sajnos a vasútállomási járatok, azok valahogy a mai napig nem az igaziak. Ha megnézzük a környékbeli városokat, vagy kisebb városokat, vagy hasonló nagyságrendű városokat, akkor nemcsak egy viszonylatú helyi járatot találunk, hanem azért a város több pontjára is el lehet jutni. Ami talán a kanizsaiaknak a legfájóbb pont, a 33-asnak a megszüntetése, és mivel én is a 33-asnak az útvonalán laktam vagy lakok most is, azért láttam azt, hogy azért sok utas megfordult, főleg az iskolaidőszakban a Cserháti miatt és a vasútállomásról, főleg nyáron sok utas érkezett. És a mai napig ezt kritikaként felhozzák akár az önkormányzat részére is. Nekem ez az egy kérésem lenne, hogy ezt a járatot valamilyen formában állítsák vissza.

Litter Nándor: Ez egy erőteljesen vitatott ügy és azt hiszem, hogy Ön ezzel pont arra a pontra tapintott rá, ami a legnagyobb vitát váltotta ki a tömegközlekedés átszervezésében. Úgy gondolom, hogy a tavalyi bevezetés után indokolt vizsgálni, hogy milyen eredmények voltak. Én továbbra is úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt akkor, de szükséges a felülvizsgálata az eredménynek, a kihasználtság alapján. A vasút helyi vezetése egyöntetűen úgy gondolja, hogy ez a menetrendváltozás, ami volt, az vasútszakmai szempontok alapján egy nagyon jó döntés volt. Részben visszaállításra került a 33-as, hiszen a reggeli és az esti gyorsvonatokhoz indul a 33-as korábbi nyomvonalán. Tehát a legnagyobb használattal jelentkező vasúti járatokat a korábbi szakasz szerint, annyival bővítve, hogy az Izzótól indul ez a járat, és úgy közlekedik a Keleti városrészbe és a 33-as nyomvonalán megy a Vasútállomásra. Összességében azt szeretném mondani, hogy én kérni fogom a Zala Volántól, hogy a tapasztalatokat nézzék át, az utas adatok hogyan alakulnak, és akkor visszatérnénk az Ön felvetésére.

Inkovics Balázs: Nem az a probléma, hogy most egy 20 percenkénti 18-as járat van, mert ez valahol, valamilyen szinten nem egy rossz gondolat, mert végül is így nem kellene most alkalmazkodni oda-vissza, de valahogy ez az útvonal egy olyan kis részt foglal és az átszállások olyan dolgok, hogy relatív. Tehát vagy bejön, vagy nem. Ez nem megoldott probléma.

Litter Nándor: Az előbb elmondottak szerint vissza fogunk térni az Ön javaslatára. Gyertyánági Endre Civil Fórum Egyesület részéről szeretne szólni az elektronikus információs szabadságról szóló törvény végrehajtása címmel.

Gyertyánági Endre (Civil Fórum): Két kérdésem lenne. Az egyiket a Polgármester Úrhoz szeretném intézni. Ez pedig a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos. Úgy gondoljuk, hogy egy alapvető állampolgári jog az információhoz való hozzájutásnak a joga és a társadalmi részvétel sem gyakorolható úgy, ha az állampolgárok vagy az állampolgári közösségek nem tudnak megfelelő időben a megfelelő információhoz hozzájutni. Az lenne a kérdésem, hogy milyen módon lenne megváltoztatható az a gyakorlat, hogy a döntési anyagok egy jelentős késéssel vagy gyakran épphogy csak az üléseket megelőzően napon vagy néhány órával az ülések előtt - akár a bizottsági, akár a közgyűlésekre gondolunk – jelennek meg. Érdemben nem lehetséges az, hogy például a nagykanizsai Civil Kerekasztal szervezett formában ezekre az anyagokra reagálni tudjon. Azt hiszem, hogy az állampolgároknak is kevés az, hogy felkészüljenek, és érdemben állást tudjanak foglalni bizonyos ügyekben. Úgy érezzük, hogy egyre inkább egy olyan helyzet áll elő, hogy az átlag állampolgár nem rendelkezik azzal a kompetenciával, hogy érdemben meg tudjon nyilvánulni. Ez, ahogy most az évek során több közmeghallgatáson vettem részt úgy tűnik, hogy a népszerűsége is csökken, a jelenlévők száma is kevesebb. Ennek megfelelően ennek az lenne az egyik lehetséges eszköze, hogy megfelelő tájékoztatást kapjunk, és megfelelő időben fel tudjunk készülni. Hogy lenne lehetséges ennek a rendszernek a megváltoztatása? A másik kérdést a Jegyző Úrhoz szeretném intézni. Megszületett az elektronikus információs szabadságról szóló törvény. Ez a törvény 2007. január 1-jétől hatályos lesz az 50000 lakost meghaladó városokban, és Nagykanizsa is ezek közé tartozik. A törvény elég szigorú előírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy milyen közérdekű információkat kell megjelentetni az Interneten. Részben ez a kérdésem összefügg az előző kérdésemmel, hiszen ez a törvény is aláhúzza azt az állampolgári igényt és azt a jogosultságot, hogy ezek az információk rendelkezésre álljanak. Jegyző úr véleménye szerint, mert mi erre az ügyek jelenlegi állásában, tehát Nagykanizsa város honlapjának a jelenlegi működésében a tartalomszolgáltatásának a jelenlegi szervezésében úgy látjuk, hogy nem sok esély mutatkozik erre, hogy ennek a város meg tudjon felelni. Milyen törvényi eszközök vannak arra, hogy ennek a törvénynek érvényt szerezzünk itt a városban?

Litter Nándor: Néhány héttel ezelőtt találkoztunk, a Civil Kerekasztallal folyt egy beszélgetés. Az első kérdést ott is feltették. Én ennek nyomán intézkedtem, mert valóban tarthatatlan az, hogy egy-két nappal előtte kapták meg az anyagot. Én bízom abban, hogy a jövőben ugyanakkor fogjuk kiküldeni mint, amikor a bizottsági tagok megkapják. Én ezt tudom ígérni. Nem is állnak előbb rendelkezésünkre a közgyűlési anyagok. Tehát ugyanaz az informáltság lesz, mint valamennyiünknek, mint a közgyűlés tagjainak. A közgyűlési anyagok a honlapon megjelennek. Ebben lehet, hogy vannak zavarok, de elvileg ez a gyakorlat, hogy ott megjelennek. Illetve a közgyűlés által hozott rendeletek szintén megjelennek. Ebbe szoktak lenni zavarok, de a gyakorlatnak ennek kell lennie és ez a feladat, hogy így ezek az információk megjelenjenek a városnak a honlapján. Én bízom abban, hogy ez egyre zökkenő mentesebben és megfelelő rendben fog megtörténni ezek a felvetések, amelyeket jogosan vetett fel.

Dr. Kelemen Marcell: Tisztelt Gyertyánági Úr! Éppen közben a laptopomon a ….. rendszeren keresztül próbáltam megnyitni a Nagykanizsa.hu-t. Nem sikerült. Egyébként más elérhető. Bizony vannak zavarok a rendszerben. Tegnapi napon írtam alá egy levelet, amelyben az osztályvezetőket utasítottam pontosan az Ön által idézett törvény alapján, hogy valamennyi olyan az osztály feladatkörébe tartozó adatot folyamatosan a kolléga, aki összefogja ezt a dolgot, az ő közreműködésével tegyenek közzé és működjenek ebben közre, hogy a Polgármesteri Hivatal valamennyi közérdekű információt a polgárok számára hozzáférhetővé tegyük. Azt azért szeretném elmondani, hogy nem a Polgármesteri Hivatal üzemelteti a városi honlapot. Tehát így közvetlen befolyásom arra nincs, hogy az általunk elküldött anyagok milyen határidőn belül és milyen minőségben kerülnek fel. Igyekszünk mi a Polgármesteri Hivatal tevékenységére vonatkozó valamennyi állandó információt szerepeltetni a honlapon. Sajnos a mai napig nem kerültek fel olyan adatok, amelyeket kollégáim már elküldtek. Különböző ügyleírások, ügymenetmodellek és stb., ami a polgárok tájékozódását segítené kifejezetten hatósági ügyekben. Ugyanakkor igyekszünk például most az önkormányzati választásokkal kapcsolatban is naprakészek lenni. Remélem, hogy a holnapi napon minden választópolgár megtekintheti valamennyi jelölő szervezetnek a listáját, kompenzációs listáját, valamennyi választókerületnek a jelöltjeit, illetőleg a kisebbségi jelölteket horvát, illetve cigány kisebbség tekintetében. Mi igyekszünk, mint Polgármesteri Hivatal eleget tenni annak az elvárásnak, hogy minél nagyobb tájékoztatást nyújtsunk a nagykanizsaiaknak, akiknek van Internetes hozzáférése. Ehhez még hozzátenném azt, hogy most írtam egy levelet a KanizsaNet Kht. ügyvezető-igazgatójának, amelyben kértem, hogy a Hírlevél funkciót is üzemeltessük, azaz bármely polgár, aki az Interneten kapcsolódik a Nagykanizsa. hu-ra, az regisztráltathassa magát és valamennyi általunk feltett információt megkapjon egy E-mailben, így például a közgyűlési anyagokat is, hisz a nyilvános ülés anyagait nemcsak a honlapon ismerheti meg, hanem közvetlenül meg is kaphatja, valamint mindazokat a felhívásokat, amiket közzéteszünk, önkormányzati rendezvényeket stb. Ezt a továbbiakban is fejleszteni kell, és ezen munkálkodunk. Azzal kapcsolatban, amit az elején említett, mi igyekszünk aznap kiküldeni Önöknek a közgyűlési meghívót és a hozzátartozó előterjesztéseket, amikor a képviselők ezt megkapják. Erre én ígéretemet adom.

Litter Nándor: Úgy látom, hogy több hozzászóló nincs. Mindenkinek megköszönöm a véleményét, álláspontját. Ott, ahol azt ígértük, hogy írásban jelzünk vissza, azokat teljesíteni fogjuk.

 

 

 

Litter Nándor polgármester más hozzászólás nem lévén a közmeghallgatást 17.50 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester

 

 

2006. szeptember 26. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. szeptember 26-i (Kedd) 9.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

 

Jelen vannak: Bicsák Miklós, Budai István, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Dr. Fodor Csaba, Gelencsér Gábor, György Pál, Halász Gyula, Dr. Horváth György, Kereskai Péter, Dr. Kolonics Bálint, Litter Nándor, Nagy József, Papp Nándor, Papp Péter, Polai József, Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Dr. Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária, Tóth László, Vargovics Józsefné, Zakó László képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Karmazin József osztályvezető, Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető-helyettes, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Domina Erzsébet Pályázati Iroda munkatársa, Kámán László intézményvezető, Ring Balázs Közterület Felügyelet Vezető, Szányi Gábor ügyvezető, Gáspár András ügyvezető

Litter Nándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik:

 

Javaslat a Nagykanizsa Törökvári u. 94/1. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére

 

218/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a többszörösen módosított 55/2006. (XII.13.) számú rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Nagykanizsa, Törökvári u. 94/1. számú 31 m2 alapterületű 1 szoba, összkomfortos önkormányzati lakás bérlőjéül, a Nagykanizsán fennálló foglalkoztatásának idejére, de legfeljebb 5 év határozott időre 2011. augusztus 30. napjáig Keppel Julianna Nagykanizsa, Munkás u. 4/D szám alatti lakost jelöli ki.
 2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg.
 3. a fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetése az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak az irányadók.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László az Ingatlankezelési Intézmény igazgatója)

 

A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletére Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviseletében kiutazó gyakornok személyének kiválasztása

 

219/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletére 2006. évben gyakornokként delegálja Szabó Petrát és felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kösse meg a gyakornoki szerződést.
 2. Határidő: 2006. október 1.

  Felelős : Litter Nándor polgármester

  (Operatív felelő: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 3. felkéri a polgármestert, hogy a gyakornoki idő leteltével a gyakornok beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2006. december 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelő: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

Javaslat a Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. V/5. számú önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének határozott idejű meghosszabbítására

 

220/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Zala Megyei Önkormányzat bérleményét képező Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. V/5. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződését a 73/9/2003.(III.25.) sz. határozattal módosított 283/2002.(X.1.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint, 3 év határozott időtartamra meghosszabbítja.
 2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg

Határidő: 2006. szeptember 15.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató)

 

Javaslat a Nagykanizsa, Postakert u. 25. számú önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének határozott idejű meghosszabbítására

 

221/2006.(VIII.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. Fehérvölgyi Beáta bérleményét képező Nagykanizsa, Postakert u. 25. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződését a 325/2001.(IX.26.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint, 5 év határozott időtartamra meghosszabbítja.
 2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg

Határidő: 2006. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató)

 

Nagykanizsa belterület 989/1/A/2; 2451. és a 1188/3/A/5-6. hrsz-ú ingatlanok kikiáltási árának csökkentése

 

222/2006.(VIII.29.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá a Nagykanizsa belterület 989/1/A/2. hrsz-ú, Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. szám alatt lévő üzlethelyiség 64/82 részének, 16.452.000,- Ft (13.710.000,- Ft + ÁFA) kikiáltási áron, zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítéséhez.
 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa belterület 2451. hrsz-ú, Nagykanizsa, Katona József u. 1. szám alatt lévő, 126,61 m2 nagyságú lakás zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítéséhez. Kikiáltási árként bruttó 15.600.000,- Ft-ot (13.000.000,- Ft + ÁFA) állapít meg, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a vételi jogot elnyerő a vételár összegét 60 napon belül fizesse meg. A vételi jog elnyerésének feltétele, hogy vevő az általa jelenleg bérelt helyiségre vonatkozó bérleti szerződését felmondta.
 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem hozzájárul a Nagykanizsa belterület 1188/3/A/5-6. hrsz-ú, Nagykanizsa, Fő út 7. szám alatti ingatlan 25.760.000,- Ft + ÁFA kikiáltási áron, nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésével.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős : Litter Nándor polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

A szeptember 26-i közgyűlés a jelenlegi önkormányzatnak az utolsó közgyűlése. Engedjék meg, hogy én ebből az alkalomból egyrészt a közgyűlés tagjainak, a hivatal vezetőinek, minden hivatali munkatársnak, a külső bizottsági tagoknak és mindenkinek, aki valami módon közreműködött az önkormányzat munkájában, megköszönjem a munkáját, közreműködését, azt a támogatást, amellyel támogatta városunk fejlesztését, az önkormányzat munkáját. Azt szeretném kérni mindenkitől a mai ülés elején, hogy – tudjuk, hogy önkormányzati választások lesznek október 1-jén – próbáljuk meg a mai napot úgy végigcsinálni, hogy ne legyen az önkormányzati ülés feltétlenül a politikai kampánynak az erős színtere, mert világos, hogy ez egy politikai testület, de próbáljuk meg visszafogni magunkat annak érdekében, hogy legalább itt az utolsó ülésünkön méltósággal búcsúzzunk a város lakosságától.

A meghívóban nem szereplő alábbi napirendek napirendre vételét javaslom:

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

A meghívóban szereplő, alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. A Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv megállapítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 1. Javaslat a pedagógus foglalkoztatásra vonatkozó törvényi változásokból adódó feladatokra (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Egyebek:

A meghívóban szereplő 6-os napirend előterjesztése - Javaslat a termofor kémények felújítását (LKFT-2006-LA-7) és az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését, felújítását (LKFT-2006-LA-2) célzó pályázatok
támogatására, illetve beszámoló a 2005. évi pályázatokról 2006. szeptember 18-án került kiküldése.

A meghívóban szereplő 23-as napirend előterjesztése - Javaslat a GE logisztikai bázisának bővítéséhez 2006. szeptember 18-án került kiküldésre.

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói állásának betöltése című anyaghoz egy kiegészítő anyag került kiadásra a közgyűlés előtt.

A 10-es napirendi pontot javaslom, hogy amennyire lehetséges hozzuk előre, mert Nádasi Tamásnak, aki ezt a szakértői anyagot készítette Budapesten lesz tárgyalása 14.00 órakor. Tehát a 2-es napirendi pont után javaslom. Dr. Buzás Judit kért meg, mivel őneki szintén egy megyei programja van 15.00 órakor, hogy lehetőség szerint 13.00 óra körül, mikor ő megérkezik akkor tárgyaljuk meg az őhozzá kapcsolódó anyagokat.

Halász Gyula: Napirend előtt szeretnék szólni önkormányzati munka ügyében, illetve az interpellációk és kérdéseknél a Polgármesteri Hivatal személyzeti politikájával kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Zakó László: Külön nem kérek napirend előtt szót ahhoz, hogy egy mondattal megköszönjem a négy éves munkát és jelzem, hogy örülök, hogy itt lehettem. Kérem, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére vonatkozó pontot, ha előrevesszük, akkor előtte tartsunk egy kis szünetet, mert egy szakértői véleményt még nem tudtam elolvasni. Illetve a 17. napirendi pontot - Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002-2006. évi működéséről, feladatainak teljesítéséről, az elért eredményekrőlszeretném, hogyha előrevennénk, mert az előterjesztő részéről egyfajta jelzés, hogy nyilvános ülés utolsó pontjának tette be mintha olyan sok szégyellni valója lenne. Lehet, hogy önkritikát gyakorolt ezzel a besorolással. Kérem, hogy vegyük előre, és minél nagyobb figyelemmel kísérjük ezt a napirendi pont tárgyalását.

Litter Nándor: Konkrét javaslat.

Zakó László: Amilyen hamar lehet, tehát az előbbi kérések figyelembevételével.

Litter Nándor: Gondolom, hogy a rendeletek után, mert egyéb más sürgősségi oka ennek nincs, hogyha jól értem a mondatait. Elfogadom Zakó László javaslatát, hogy tárgyaljuk a 6-os napirendi pont után. Azokkal a megszorításokkal, hogyha dr. Buzás Judit jön akkor először az ő napirendi pontjait fogjuk megtárgyalni.

Cseresnyés Péter: Kérdést szeretnék feltenni. A múlt közgyűlésen kérdést intéztem, pontosabban kérést fogalmaztam meg a Jegyző Úrhoz a Közterület Felügyelettel kapcsolatos vizsgálattal. Ezzel a vizsgálati anyaggal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Dr. Csákai Iván: A Kanizsa Vásáron a kiállítói díjakkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Papp Nándor: Három témában szeretnék felszólalni napirend előtt. Első Batthyány - Tungsram Kanizsa Kupával kapcsolatos köszönetnyilvánítás. Második téma a Centrál előtti térnek az ügye. Harmadik pedig a Batthyány Gimnázium falára felhelyezendő táblának a témája, amit ha lehetséges, akkor a napirendek közé szeretném felvetetni.

Litter Nándor: Javaslom, hogy vegyük fel, mert én ez az ügyet nagyjelentőségűnek tartom. Engem tájékoztatott róla Cseresnyés Péter. Javaslom, hogy vegyük fel a napirendi pontok közé a Batthyány Gimnázium falára történő emléktábla elhelyezését. Készülünk az 50-es éves évfordulóra. Kérem minden közgyűlési tagot, hogyha méltóképpen akarjuk megünnepelni az 50 éves évfordulót, akkor ezzel kapcsolatosan számos kötelezettségünk van és ezzel összefüggésben ne a viszálykodás, hanem az egyetértés jellemezzen bennünket. Kérem mindenki részéről a megértést. Igaz, hogy ez nem SZMSZ-szerű, és lehet akkor ezzel bírálni, de én elfogadom. Kérem, hogy vegyük fel a napirendek közé.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szólni, hogy az Arany János sarkon lévő körforgalomban milyen veszélyes közlekedni.

Röst János: A 22-es napirendi pont levételét szeretném javasolni. A napirend arról szól, hogy a DKG EIST-ben lévő részvényünket szeretnék megvásárolni. Tekintettel arra, hogy érinti az ott dolgozóknak a dolgozói részvényét is addig a pontig, amíg nem közösen értékesítjük ővelük együtt a részvényeket, én nem javasolnám ennek a tárgyalását és a megvásárlását sem, hiszen ezzel gyakorlatilag kárt okozhatnánk akár a menedzsmentnek, akár a dolgozóknak.

Litter Nándor: Azt javasolnám ezzel ellentétesen, hogy tárgyaljuk, de ilyen feltétellel tárgyaljuk, hogy csak a dolgozókkal és a menedzsmenttel együttes döntésnek megfelelően velük együtt adható el a részvény. Tehát nehogy olyan kárt okozzunk, ami az ottani dolgozóknak okoz kárt.

Röst János: Így elfogadom.

Tóth László: Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a Zrínyi utca kikötéssel, Kórház utcával kapcsolatos helyzetre vonatkozik. A másik pedig az ez évi képviselői keret felhasználása a részemről, amely a Platán sor 9/a. és 9/b. közötti parkoló ügyével kapcsolatos.

Polai József: Három témában szeretnék napirend előtt szólni. Egyik közbiztonság Kiskanizsán. Második téma Szent Flórián téren egy kerítés megépítés önkormányzati területen. Ennek hiányát felvetni. Harmadik pedig egy köszönetnyilvánítás a Pannon-Work futófesztivál miatt.

Sajni József: Napirend előtt szeretnék szólni a körzetemben lévő beruházásokkal kapcsolatban szólni.

Dr. Horváth György: Halottam Zakó László úr kérését. Én kérem, hogy utána szólhassak egy mondatan a 17. napirendi ponttal kapcsolatban.

Litter Nándor: Zakó László megtette már a javaslatát, hogy hozzuk előre a 17-es napirendi pontot. Vagy a napirendnél kíván szólni? Jó. Tehát ő csak ilyen jellegű javaslatot tett.

Nagy József György: Dózsa 73. és 75. kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.

Stróber Gábor: A kérdések között szeretnék egy kérdést feltenni a Zárda utcai közvilágítás megvalósításával kapcsolatban.

Litter Nándor: További jelentkezők nincsenek. Egy félreértést szeretnék tisztázni. Én úgy emlékszem, hogy jeleztem, hogy a meghívóban nem szereplő alábbi napirendi pontok napirendre vételét javaslom és ezek között a Nagyrác u. 22/b. bérlőkijelölése is szerepel. Ha én ezt nem mondtam, akkor elnézést kérek. Kérem a napirendre történő felvételét. Napirendi pontokkal kapcsolatban úgy látom, hogy egyezség volt. Zakó László, illetve általam javasolt kérdéseket az elmondott sorrendben tárgyaluk. Illetve azok a kiegészítő anyagok, amelyek kiosztásra kerültek, felvételre kerültek. Nem tudtunk dönteni a Móricz Zsigmond Művelődési Házzal kapcsolatos napirend nyílt vagy zárt ülés tartásában. Így most zárt ülésre tervezzük, de arról majd külön kell szavaznunk. A 22-esről szavazunk kell. Javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 23-asról kérem, hogy fogadják el, hogy zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 21 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 24-esről is javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljunk.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 25-ös napirendet is kérem, hogy zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kérem, hogy az elmondott módosításokkal együtt szavazzunk a napirendi pontokról.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 3. Interpellációk, kérdések (írásban)
 4. A nagykanizsai termálturisztikai fejlesztések előkészítése (írásban)
 5. Előterjesztő: Papp Nándor bizottsági elnök

  Meghívott: Nádasi Tamás ügyvezető

 6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 7. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 8. Javaslat a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére (írásban)
 9. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 10. Nagykanizsa Megyei Jogú Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. A Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv megállapítása (írásban)
 11. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: B&H Régió BT Dr. Heller Márta vezető településrendező tervező, Nyugat-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda Keresztes Sándor területi főépítész, Szálka Miklóst PRO-URBE Kft.

 12. Javaslat a termofor kémények felújítását (LKFT-2006-LA-7) és az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését, felújítását (LKFT-2006-LA-2) célzó pályázatok támogatására, illetve beszámoló a 2005. évi pályázatokról (írásban)
 13. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Kámán László intézményvezető

 14. Felmérés az általános iskolai számítógépes oktatásról és annak higiénés vonatkozásairól (írásban)
 15. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Dr. Buzás Judit tiszti főorvos

 16. Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről (írásban)
 17. Előterjesztő: Dr. Buzás Judit tiszti főorvos

 18. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002-2006. évi működéséről, feladatainak teljesítéséről, az elért eredményekről (írásban)
 19. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 20. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására (írásban)
 21. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 22. Javaslat Szivárvány Fejlesztő Központ alapító okiratának kiegészítésére (írásban)
 23. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 24. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága vis maior támogatás igénylése (írásban)
 25. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka

 26. Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének működését meghosszabbító szerződés (írásban)
 27. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 28. Javaslat oktatási-nevelési intézményvezetői pályázatok kiírására (írásban)
 29. Előterjesztő: Polgármester

 30. Javaslat a pedagógus foglalkoztatásra vonatkozó törvényi változásokból adódó feladatokra (írásban)
 31. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 32. Javaslat a 2007/2008-as tanév középiskolai és szakképzési beiskolázására (írásban)
 33. Előterjesztő: Polgármester

 34. Pályázat közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére Kossuth tér – Katona J. utcában (írásban)
 35. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 36. Batthyány Gimnázium falán emléktábla elhelyezése (szóban)
 37. Zárt ülés:

 38. Javaslat a Nagykanizsa, Teleki u. 17/b. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére (írásban)
 39. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 40. Javaslat a Nagykanizsa, Fő u. 4. I. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére (írásban)
 41. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 42. Javaslat a Nagyrác u. 22/b. fsz. 6. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére (írásban, javaslat zárt ülés tartására)
 43. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 44. Javaslat “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására (írásban)
 45. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 46. Javaslat részvények értékesítésére (írásban)
 47. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 48. Nagykanizsa belterület 989/1/A/2. hrsz-ú ingatlan 64/82. tulajdoni hányadának értékesítése (írásban)
 49. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 50. Javaslat a GE logisztikai bázisának bővítéséhez (írásban)
 51. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 52. Javaslat a RIMEX angol befektető beruházásának megvalósításához (írásban)
 53. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 54. Javaslat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére (írásban)
 55. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívottak: Farkas Tibor, Ács Sarolta, Dolmányos Erzsébet, Kollonay Zoltán

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Halász Gyula: Az SZDSZ frakció nevében szeretném minden képviselőtársamnak, Polgármester Úrnak, Alpolgármester Úrnak, Jegyző Úrnak, Aljegyző Asszonynak, a hivatal valamennyi dolgozójának, vezetőjének, az intézményvezetőknek és munkatársaknak megköszönni a négy éves munkát, együttműködést, azt a segítségnyújtást, amivel a képviselői munkánkat segítették. Én azt gondolom, hogy ez a négy év emlékezetes marad, és leszámítva a mostani felfokozott kampányt, pár év múlva egészen más megvilágításba kerül a most elvégzett négy éves önkormányzati munka, illetve térségünkben meginduló fejlesztések.

Papp Nándor: Immár 19. alkalommal került megrendezésre a Batthyány - Tungsram Kanizsa Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakkverseny péntektől-vasárnapig. Túlzás nélkül állíthatom, hogy óriási sikerrel és úgy gondolom, hogy van a továbbiakban is létjogosultsága. Ezúton szeretném megköszönni a 31 szponzornak, aki támogatta a versenynek a megrendezését, és külön köszönetemet szeretném kifejezni Bagonyai Attilának az elképesztően nagy munkáért, amit a verseny lebonyolítása érdekébe végzett. A Centrál előtti tér állapotával kapcsolatban megmondom őszintén, hogy nagyon el vagyok keseredve a kialakuló formák láttán. Itt a burkolatokkal kapcsolatban egyáltalán nem vették figyelembe, hogy hol vannak, milyen méretűek a fedlapok, hogy azt mozgatni kellene. Egyetlenegy helyen nem látom azt, hogy valamilyen módon a burkolatnak az irányát követnék a fedlapoknak a burkolatai, vagy legalább a szélével találkozna. Meggyőződésem, hogy sokkal többször kellett volna osztani különböző mintákkal az egész teret, mert így egyszerűen irritálóan kilóg az egész téma, hogy bent van egy burkolatnak a vonala és attól teljesen eltérően éppen esetlegesen, minthogyha éppenséggel odadobták volna a kiemelhető fedlapokat. Rákényszerülnek a szerencsétlen munkások, hogy újnyi széles köveket berakjanak, és nyolcad és negyed téglákból tudják megcsinálni ezeket a fedlapokat. Van olyan fedlap, amelyikben van egy szürke hosszirányú mintázatú …kő, van ugyanolyan kőből egy sárga minta és fennmaradó részen természetesen nem téglaméretben, hanem be vannak téve ezek az ….téglák. A legkisebb esélye nincs a munkásoknak, hogy ezt rendesen, tisztességesen ezek után meg tudják csinálni. Ettől függetlenül ott, ahol viszont meg tudták volna csinálni, ott is olyanokat látok, hogy például párhuzamosan mennek a burkolatok és 12-13 cm-rel egymástól elméletileg minden második fugának vonalban kellene találkozni. Egymás mellettinél simán találok 3-3,5 cm differenciákat. Erre oda kellene figyelni.

Karmazin József: A Centrál előtti terület terve elkészült és engedélyezésre is került. Elképzelhető az, hogy tervező nem ment le olyan részletekig, hogy burkolatkiosztási elképzelést is papírra vessen. Ennek az egyeztetését mi haladéktalanul kezdeményezni fogjuk. Egyébként a tervezőt várjuk az 5-ös napirendhez is, úgyhogy rövid időn belül tudomására hozzuk ezt az észrevételt és képviselő urat tájékoztatni fogjuk.

Litter Nándor: Azt kérem, hogyha megérkezik ma a tervező, akkor legyen egy helyszíni bejárás.

Bicsák Miklós: Nagyon örültünk az Arany János úti körfogalomnak, de nagyon veszélyes. Következő eset történt. Jöttem Palinból egyik reggel a múlt héten és szemben Nagykanizsáról Palin felé közlekedve nem veszik figyelembe az emberek vagy nem látják jól a kihelyezett KRESZ táblákat. Szabályosan az egyenesen haladó jármű az elsőbbségadás táblát figyelmen kívül hagyja. A piactól a Kalmár utcából a Plaza felől szabályosan jött a trabant és hajszál híja volt, hogy nem mentek össze. Ez nem az első eset. A buszok keresztül közlekednek a körforgalmon. Egy lámpát javasolnék. Az elsőbbségadás táblákhoz egy gombnyomásos jelzőlámpát. Szeretném, hogy ezt a következő közgyűlés figyelembe venné.

Litter Nándor: Úgy gondolom, hogy nem kell ezt közgyűlésen, hanem megkérjük a hivatal munkatársait, hogy kezdeményezzék, hogy megfelelő előjelzéssel és egyéb más eszközzel segítség az ottani helyzetet.

Polai József: Bár tudjuk, hogy a hivatal munkája folyamatos, a politikai szereplők személye pedig rendszeresen, négyévente változik. Egy így van jól. Véleményem szerint az október 1-jei választással bennünket a választók lesöpörnek a színpadról, de azért engedtessék meg, hogy néhány feladatot még utoljára kérjek. A Varasdi utcában jelezték nekem a lakók, hogy a lopások, besurranások száma rendszeresen növekszik, és olyan személyeket látnak ott a környéken megjelenni, akikről gyanítják, hogy megfigyelik a házakat és megfigyelik azt, hogy mikor lehetne besurranni. Történtek lopások. A rendőrség jelenléte nagyon ritka. Szeretném kérni, hogy rendőrség jelenléte rendszeressé váljon. A Szent Flórián téren, a Szokoldombnak nevezett területen van egy önkormányzati telek, aminek a szomszédos ingatlannal közös határvonalán nincs kerítés és a kötelezettség bennünket terhel. Az ott lakó kéri, hogy szíveskedjük a kerítést megépíteni, hiszen az Ő telke van így teljesen nyitottan és gyakorlatilag a besurranás, a bemenés lehetősége idegenek részéről így nagyon könnyű. Kérem, ezt a két feladatot szíveskedjenek komolyan venni, és még ennek a dolognak utánajárni és megoldani. A harmadik téma a Pannon-Work futóverseny volt. Szeretném megköszönni Polgármester Úr támogatását, valamint azon vállalkozók támogatását, akik hozzájárultak ehhez, és különösen a Pannon-Worknak, aki a fő támogató volt. Egy gyönyörű szép időben, úgy gondolom, hogy a kanizsai futóklub egy nagyszerű versenyt rendezhetett. Különösen annak a tudatában, hogy három olyan külföldi versenyző, akik Tanzániából és Kenyából érkeztek hozzánk és a színvonalat emelték. Még ezt itt meg kell jegyeznem, hogy nem könnyű ilyen versenyzőket megszerezni. Tudjuk, hogy ők világhírű futók, akik pénz nélkül nem szoktak fellépéseket vállalni vagy versenyeket elvállalni, de hozzánk tiszteletből, szeretetből, barátságból ezt megtették. Ennek a versenynek az előkészítése, a támogatottsága mindenki részéről nagyszerű volt.

Litter Nándor: Továbbítani fogja Jegyző Úr a felvétését a közbiztonsággal kapcsolatban. A másik ügyben pedig kérem Beznicza Miklóst, illetve Karmazin Józsefet, hogy a helyszínen tájékozódjanak és tegyük meg a szükséges intézkedéseket.

Sajni József: Folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az ominózus kerékpárúttal kapcsolatban, hogy a területmegszerzések folyamatban vannak. Az egész projektnek a kivitelezője, aki elnyerte azaz …..Kft., a vele való beszélgetésem kapcsán azt derült ki, hogy ők tulajdonképpen csak akkor vonulnak vissza a területre, hogyha a jelenlegi területek is tulajdonba kerülnek, de én kérném, hogy sürgessük őket legalább a lezárásra, hiszen ez rendkívül fontos. A többit pedig szerintem be lehet fejezni. Úgy néz ki, hogy rövid időn belül a kerékpárút problémája megoldódik. A településközpontnál én szeretném kérni a helyben lakókat, hogy a tapasztaltaknál és rendőrség által elmondottak szerint is jobban figyeljenek oda, hiszen rendkívül balesetbeszélyes most a tér. A rendőri jelenlét csak részben oldja meg a problémát. Kérnék erre nagyobb odafigyelést. Van egy Szentgyörvári utcai járdaépítés. Kérem az illetékes szakosztályt, hogy minél hamarabb rendezzék el a vízelvezetés problémát, hiszen nem lehet addig építeni az utat, amíg ez nem oldódik meg. Márpedig itt vízszolgalmi jog nincs bejegyezve arra a területre, amin keresztülfolyik vagy keresztülfolyt valamikor ez a csapadékvíz, és most jelen pillanatban ez az építés is emiatt áll. Nem utolsósorban itt van az Iskola utca felújítása. Kérem, hogy aki ezt a munkát elnyerte, szíveskedjen a megkezdett munkát folytatni. Mármint azt, hogy keresztbe csináltak egy olyan útfelmarást, ami jelen pillanatban balesetveszélyes és senki nem jelzi azt, hogy itt mi van. Gondolom én, hogy ezzel csatlakoztatják a meglévő szakaszhoz, de onnan elvonultak. Csináltak egy árkot, aztán otthagyták. Ligetvárosban pedig Gáspár András úr ígéretet tett arra, hogy azt a bizonyos bolt mögötti nagyon kátyús, vizes területet záros határidővel megoldják.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Dr. Csákai Iván: Az 5. oldalon út, járda és kerékpárút felújítással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a Felső Templom mellett ezt a macskaköves utat átvette-e az, akire tartozik? Mert szerintem jelenleg olyan állapotban van az az út, mintha már 10 éve már az lerakásra került volna. Hullámos az egész. A Ryno Kft. részére sótároló építése céljából ingatlan megosztással kapcsolatban. Itt az utolsó bekezdést kérem megmagyarázni. Mi az, ami megoldás nem lehetséges, és amely után az önkormányzatnak kell bérleti díjat fizetni? Ő akarja megvenni a területet? A Kalmár utcai buszmegálló építésénél a VOLÁN-nak átadtuk 10 mFt.-ot. Tudtommal a Kalmár utcai buszmegállót a Közigazgatási Hivatal abban a formában, ahogy a közgyűlésen átment, nem fogadja el. Akkor ezzel a 10 mFt-tal most a VOLÁN-nál ketyeg és mikor lesz a Kalmár utcában buszmegálló?

Dr. Kolonics Bálint: A tájékoztató 4. oldalának 8. pontjával kapcsolatban lenne kérdésem, ami arról tájékoztat minket, hogy a volt Thury laktanya és a Munkás utca közötti területen 14 db garázs felépítésére alkalmas területet kellett volna forgalomképessé nyilvánítani, és elvi telekalakítást engedélyeztetni. A Közigazgatási Hivatal elutasította a határozatot. Itt azt olvasom, hogy az elő és hátsókert biztosításával kellene meghatározni, tehát jogszabályba ütközött ez a határozat. Én a tájékoztatást tudomásul is venném, csak továbblapozok az 5. oldalra és nem látom ennek a pontnak a folytatását. Mi a probléma megoldása? Megoldódik-e ez a dolog? Miként oldódik meg? Vagy tudomásul vesszük, és ennyibe marad ez a kérdés? Azt gondolom, hogy tovább kellene itt folytatni a tájékoztatót, és arról tájékoztatni a közgyűlést, hogy akkor milyen lépéseket teszünk ennek érdekében, hogy ez a probléma megoldódjon. A 9-es pontnál az út, járda és kerékpárút felújítások. Itt csak egy rövid gondolatot kívánok megjegyezni, mégpedig azért, mert Papp Nándor képviselőtársam szóvá tette a Centrál előtti teret. Halottam Karmazin úrnak a válaszát, hogy most majd a közgyűlésen jelezni fogják ezt az illetékesnek. Azt gondolom, hogy a megkötött vállalkozási szerződésben nem Papp Nándor a kapcsolattartó és az a személy, akinek ellenőrizni kellene a beruházást. Én szomorúnak tartom azt, hogy ez most tűnik fel és csak Papp Nándornak tűnik fel és a város részéről ez senkinek nem tűnik fel, hogy milyen minőségű munka folyik ott. A 6. oldalon a 13-as ponttal kapcsolatban egy észrevételem lenne. Polgármester úr a Ryno Kft. részére sótároló építés céljából eladásra kerülő ingatlan megosztása. Én emlékszem erre az elfogadott közgyűlési határozatra, amiben arról döntöttünk és az volt a közgyűlésnek a szándéka, hogy az önkormányzati vagyont azért értékesítjük, mert ezzel egy olyan célt kívánunk elérni, hogy a sótárolás biztosítva legyen az önkormányzat számára és ezért a területből egy részt eladunk a Ryno Kft-nek. és ezt a területet bérelné vissza az önkormányzat a Ryno Kft-től. Most úgy néz ki a tájékozató szerint, hogy új versenytárgyalást kell kiírni azon feltétel módosításával, hogy a területre nem kötelező a sótároló felépítése és a terület tulajdonba vételét követően szabadon hasznosítható. Tehát nem azon a területen építi fel a Ryno Kft. a sótárolót, amit mi értékesítünk, hanem a másikon. Ezt én természetesen megértem, de nehogy az történjen meg.

Litter Nándor: Szeretnénk ugyanazzal a feltétellel.

Dr. Kolonics Bálint: Így van, hogy nem kötelező. Tehát nehogy az legyen, hogy eladtunk egy területet és kihangsúlyozom, hogy az a szándék, az a cél, amit el kívántuk érni, nem fog teljesülni és feléltük az önkormányzati vagyont és nekünk a sótárolás nem lesz biztosítva. Tehát olyan szerződést kell kötni, és úgy kell emellett az érdek mellett kiállni, hogy az eredeti cél is megvalósuljon.

Litter Nándor: Ebben az ügyben tárgyaltam én is a Rynoval. Ez a cél, hogy az eredeti megállapodás szerint történjen meg a sótároló.

Zakó László: Papp Péter képviselőtársam milyen minőségében mondta a kórház előtti parkoló helyszíne kijelölésekor, hogy egyetért a helyszínnel? Itt is érteni kell-e ez alatt azt, hogy a várható parkolási díj óránként 1 euro lesz, és ez hogyan fogja befolyásolni mondjuk a betegeket meglátogatni kívánó rokonokat? Mennyire borítja fel az eddigi hagyományokat, hogyha oda egy mélygarázst építünk drága pénzért. Szeretném megkérdezni, hogy a togliatti út mennyibe került tolmáccsal, repülőjeggyel, kinttartózkodással, értelemszerűen a viszont meghívással? Elég izzadságszagúnak tűnik az úti beszámoló. Nekem az az érzésem, hogy ez is arra volt jó, mint korábban az ilyen utak, magyarul semmire. Én is a Rynot szerettem volna még itt feszegetni, hogy azt a sótárolót ők építik meg, akkor miért kell automatikusan 15 évi időtartamra ezt a bérleti szerződést megkötni, amikor valóban homály fedi azt, hogy miért is nem az eredeti területen építik ezt meg.

Litter Nándor: Erre úgy gondolom, hogy válaszoltunk. Az eredeti közgyűlési döntésnek megfelelően fog megtörténni. A Ryno kész erre, csak új pályázatot kell kiírni, mert megváltoztak a feltételek.

Halász Gyula: A polgármesteri tájékoztató 2. oldalán lévő első két ponttal szeretnék foglalkozni. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első az Alsószabadhegyi út és Péterfai utcákat összekötő kerékpárúttal kapcsolatban. Én elfogadhatatlannak tartom, hogy a 2003-ban beadott önálló képviselői indítványom megvalósulása még tovább tolódik, 2007. május 31-ig. Ennyi idő alatt autópálya szakaszok szoktak elkészülni. Elfogadhatatlan, mint ahogy az is, hogy az Állami Erdészeti Szolgálatnál nem lehet elérni azt, hogy egy kicsit gyorsabb legyen az ügyintézés. Szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy az eddig elkészült járdaszakaszok - a hivatal munkatársa szerint - le lesznek aszfaltozva még a tél beállta előtt, hogy tovább az állaguk ne romoljon? Ez így van-e? Szeretnék szóban megerősítést kapni erre itt a közgyűlés előtt. A 2. ponttal kapcsolatban pedig egy belterületbe vonásról van szó, ahol csak részben vállalják át az érdekeltek a belterületbe vonás költségeit. Mi várható ebben az ügyben? Ki fogja ezeket a költségeket vállalni, amelyek hiányoznak? Mikor valósulhat meg a belterületbe vonás?

Bicsák Miklós: Köszönöm Korpavár és Kámáncspuszta nevében, hogy a földgáz bevezetése megtörtént, de engem zavar a 6. számú pontnál a művelési ág megváltoztatása. Ott határidő eltolódás van. Ez mit jelent?

Cseresnyés Péter: Igazán Sajni képviselőtársam napirend előtti hozzászólása ébresztett bennem gondolatokat. Aztán Halász Gyula előbbi hozzászólása megerősített, hogy érdemes megkérdezni azt, amit meg fogok kérdezni. Van-e felelőse annak és ebben a ciklusban lehet-e egyáltalán hasonló ilyen esetekben felelőst találni, mert eddig még nem nagyon sikerült konkrét pénzügyi visszaélést jelentő dolgokban sem, annak van-e felelőse, hogy úgy álltunk neki építkezni, úgy állt neki a város építkezni Miklósfa irányába egy kerékpárutat, úgy állt neki építeni, hogy nem volt építési engedély? Nincs a Szabadhegy és a város közötti kerékpárútnak teljes nyomvonala. Megtudhatjuk-e, hogy mi miatt van ez a dolog? Azt tudjuk, hogy mi miatt. Rosszul mondom. Ki a felelőse, hogy így nekiálltunk építkezni, hogy elkezdtünk úgy építkezést, hogy nem tudtuk azt, hogy be tudjuk-e időben fejezni?

Polai József: A 4. oldalon a 7-es pontba tartozó Kanizsa Fejlesztési Tervhez kötődő előkészítés tervezésen belül található a köztemetőkkel kapcsolatos néhány gondolat, hogy 1,5 millió forint van még elkülönítetten. Ugye milyen sokszor mondta Ön nekünk, hogy meg akarjuk csinálni a kiskanizsai ravatalozó épületét. Itt most már csak 1,5 millió forint van. A tervek ugyan elkészültek.

Litter Nándor: 20 millió forint bent van a nagy költségvetésünkben.

Polai József: Van-e még a pénzből?

Litter Nándor: Megvan a 20 mFt. Amint engedélyes terv lesz, indítjuk a programot. Vállalkozót keresünk annak a módosított tervnek megfelelően, amit Önökkel együtt elképzelünk.

Polai József: Rendben van. Most azért kértem szót, mert az interpellációs válasz, amikor majd következik, nem ilyen jellegű választ kaptam.

Papp Péter Pál: Részben Zakó László felszólítására mondom azt, hogy ahhoz a területhez a kórház előtti parkolóval kapcsolatosan, mint kórház gazdasági igazgatója nyilatkoztam azt, hogyha ott nem fér el a külterületen, akkor egy-két méterre, ha igény van, akkor a kórház ennyivel a kerítését beljebb viszi és területet biztosít hozzá, ha ez a megoldás megoldja azt a parkolási gondot, ami most a kórház környezetében van, mert én úgy látom, hogy a város egyik legnagyobb parkolási gondja a kórház térségében van. A másik kérdés, amiért szót kértem, amit itt már ketten is feszegettek előttem, a szabadhegyi kerékpárút. Itt leírják kronológiában pontosan, hogy mikor milyen munkálatokat végeztek. Ezt senki nem vitatja. Ez soha nem volt vita tárgya. Ezt az ott lakók és mi is láttuk. Én inkább a kérdésemet arra hegyezném ki, hogyha 2005. szeptember 19-én a tulajdonosok – akkor már kiderült, hogy a tulajdonos nem egészében az önkormányzat – a …… engedélyt nem adták meg 2005. szeptember 19-én, akkor mi történt 2005. szeptember 19-től 2006. augusztus 16-ig? Ennyi idő alatt én arra lettem volna kíváncsi leginkább, hogy mikor kértük és ki kérte a kisajátítást? Ki kérte a művelési ág megváltoztatását és mi történt? Úgy tudom, hogy e miatt hiúsult meg a beruházás. Erre a kérdésre szerettem volna választ kapni, illetve én nem kérdezni, és nem választ hallani akartam volna leginkább, hanem a szabadhegyiekkel egyetértve kerékpárúton közlekedni.

Papp Nándor: A kórház előtti parkolóhoz szeretnék hozzászólni miután többekkel együtt én kaptam a megbízást, hogy ezt a kórház körüli mélygarázs építési lehetőséget nézzük meg. El kell, hogy mondjam, hogy a legkorrektebb helyszín az, amit az a bizonyos bizottság kiválasztott. Azóta a tervező megnézte a helyszínt. Tehát alkalmas, el fog férni. Még a legelső mélygarázs sem kezdődött el és még úgy tudom, hogy kettőt akarnak csinálni az Erzsébet tér 1., Múzeum téren és utána jönne ez a lehetőség.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom.

Karmazin József: A Felső Templom menti burkolat elhelyezésnél közismert, hogy a kivitelező második próbálkozásra tudta ilyen minőségben produkálni ezt a felületetet. A kollégáimmal egyeztetve a szavatossági körben tudjuk a javítást elrendelni. Az alapozás konszolidációja után egy garanciális bejárás után döntünk arról, hogy milyen beavatkozások szükségesek.

Litter Nándor: Sótároló ügyekre válaszoltunk. Kalmár utcai buszmegállóval kapcsolatban én úgy tudom, hogy megindultak ott a munkálatok.

Karmazin József: A Kalmár utcában három szimpla és egy dupla megálló készítése elindult és egy van bizonytalanságban éppen a Közigazgatási Hivatal beavatkozás folytán, a Király u. 31. tulajdonosainak tiltakozására. Ennek az ügyintézése még folyamatban van.

Litter Nándor: Én úgy tudom, hogy a Király utcai épület előtti területen most nem épülne meg. Megépül egyik a Vásárcsarnok oldalon és megépül egy a buszmegállói oldalon pontosan azért, hogy azt a vitatott ügyet, hogy a Király utcaiak nem szeretnék, hogy odakerüljön elkerüljük. Zalatnai László körülbelül egy hónapja tájékoztatott róla, hogy indítani fogják a buszmegálló építését. Én, amikor láttam ott a földmunkákat, azt képzeltem, hogy azok ennek az előkészülete. Tájékozódni fogok.

Erdős Péter: Éppen a polgármesteri beszámolóra készülve kértem tájékoztatást a Zala Volántól, akik azt mondták, hogy jelenleg folyik az elektromos vezetékek kiváltása, vagy mostanában kezdtek hozzá. Ezt követően semmi akadálya, hogy a szóban forgó buszmegállók megépüljenek és október közepe tájékán el is fognak készülni.

Beznicza Miklós: A Hevesi úti garázs ügyben a 18 felszámolandó garázsból 3 tulajdonos kért garázshelyet, amelyből 2 visszalépett, mivel más garázshelyet nem fogadtak el, ezt még nem tudjuk adni. Az egyét pedig úgy oldjuk meg, hogy vásároltunk egy másik garázst és garázscserével megoldjuk az Ő problémáját is.

Litter Nándor: Tehát ez a probléma már nem égető. Az út-járda ügyekben van minden területnek kijelölt felelőse. Természetesen ettől nem zárható ki, hogy nincsenek gondok egy-egy építkezéssel. Kérem, mint ahogy az előbb is kértem Karmazin úrtól, hogy akkor a délutáni órákban, mivel itt van a tervező, egy kiemelt bejárás történjen meg. Parkoló ügyre Papp Péter válaszolt. Még annyi, hogy mi kértük meg Papp Pétert egyébként, tehát nemcsak Papp Nándort, hanem a kórház vezetőit is kértük, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban. Ilyen minőségében volt ott Papp Péter. Togliattit meg fogjuk írásban válaszolni. Nem tudom megmondani, hogy mibe került. Halász Gyula Alsószabadhegy ügyei. Ez több kérdésben is előkerült. Valóban ezek problémák. Én is annak tartom, de azért azt látni kell, hogy egyrészt van a képviselők oldaláról egy jogos nyomos arra, hogy minél előbb – nem akarom most visszalőcsölni a problémát – a feladat oldódjon meg. Egy ilyen régóta húzódó ügy, hogy a gyerekeknek ne a 7-es úton keljen elindulniuk az iskolába biciklizve vagy gyalogosan hanem, hogy legyen meg a kerékpárút. Mi úgy gondoltuk nagyon sok beruházásnál, hogy ezek a feladatok párhuzamosan fognak tudni bonyolódni és a hivatal le tudja rendezni ezeket a kérdéseket addig, amíg az építkezés meg fog kezdődni. Két esetben ez nem tudott megtörténni. Egyébként én úgy tudom, hogy mind a kettőnek most már megvan a végleges építési engedélye. Azt tudom ígérni, hogy azok a részek, ahol nincs akadálya a munkának ott be kell fejezni az építkezést. Szabadhegynél egy 50 méter körüli szakasz kivételével tudnak közlekedni. A híd elkészült. Világos, hogy mi is annak örülnék, hogyha minden rendben lett volna és leaszfaltozni, ami leaszfaltozható.

Karmazin József: Kollégámat felhívtam, és azt mondta, hogy ezen a héten az aszfaltozás megtörténik.

Litter Nándor: Kámáncspuszta ügyében művelési ág változás. Tud-e erre valaki válaszolni?

Beznicza Miklós: Írásban válaszolunk.

Litter Nándor: Polai Józsefet kérdezem, hogy van-e megválaszolatlan kérdés a felvetésével kapcsolatban?

Polai József: Amit itt válaszolt Polgármester Úr, azt én örömmel fogadom, de az interpellációs kérdésemre, amit még ma tárgyalunk, ezzel ellentétes választ írtak számomra.

Litter Nándor: Az első napirendi pontnál a vitát lezárom. Kérem, hogy szavazzunk az itt megjelölt határozati javaslatokról. Egyrészt arról, hogy a tájékoztatót ezekkel a kiegészítésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal együtt elfogadja a közgyűlés, tehát az 1-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 2-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 3-as határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 4-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 5-ös határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 6-os határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 7-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 8-as határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 9-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szavazzunk az előterjesztés szerinti 10-es határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 18 igen, 1 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Kiadtunk egy javaslatot ’56-os évforduló tiszteletére.

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása TRFC pályázat segítségével. Kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

243/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 4/1,2/2005.(I.25.), a 103/1/2005.(IV.27.), a 155/4/2005.(V.31.), a 348/2005.(XII.13.), a 4/16/2006.(I.31.), az 52/2,3/2006.(II.28.), az 54/2006.(II.28.), a 75/1,7,8,9,11,13,14/2006.(III.28.), a 106/26/2006.(V.2.), a 112/2/2006.(V.2.), a 114/2006.(V.2.), a 116/2006.(V.2.), a 147/1-3/2006.(V.30.), a 162/1,2/2006.(V.30.), a 164/2006.(V.30.), a 174/1-3/2006.(VI.27.), a 186/2006.(VI.27.), a 197/1-3/2006.(VII.21.), a 198/1-4/2006.(VII.21.) és a 200/2006.(VII.21.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
 2. a 219/2004.(IX.28.) számú – Alsószabadhegyi és Péterfai utcákat összekötő kerékpárútra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. május 31-ig meghosszabbítja.
 3. a 11/1-5/2005.(I.25.) számú – város-rehabilitációs programra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. február 28-ig meghosszabbítja.
 4. a 276/16/2005.(X.25.) számú – művelési ág megváltoztatására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. március 31-ig meghosszabbítja.
 5. a 34/1,2/2006.(II.14.) számú – út-, járda és kerékpárút felújításra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. november 15-ig meghosszabbítja.
 6. a 75/10/2006.(III.28.) számú – Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Székhely épületének felújítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
 7. a 174/4/2006.(VI.27.) számú – rászoruló személyek étkeztetésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. január 15-ig meghosszabbítja.
 8. a 199/2006.(VII.21.) számú – együttműködési megállapodás megkötése adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. október 31-ig meghosszabbítja.
 9. köszönetét és elismerését fejezi ki a Hevesi Sándor Művelődési Központ, valamint a Nagykanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület kollektívájának a 3. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál színvonalas, nagysikerű megrendezéséért és a guiness rekord beállításáért.
 10. Határidő: 2006. szeptember 30.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 11. a Zala Megyei Történelmi Emlékbizottság által emlékérem és emléklap adományozására javasolja – figyelembe véve az ’56-os Szövetség nagykanizsai szervezetének javaslatát:
 12. Emlékéremre: vitéz Bodnár Attila, Bodnár Béla, Gerócs József, Csap Lajos, Március Istvánné, vitéz Mecséri József, Reichert Tibor, Szakáll Sándor, Ádám Sándor, Kováts Miklós

  Emléklapra: vitéz Bátki József, Dömötörfy Jenő, Dara Géza, Ádám Sándorné

  Posztumusz kitüntetésre: Háncs Lajos, Március István, Mózsi Lajos, Kozári Ferenc, Dr. Paizs Ferenc, Orbán Nándor, Buda Ernő

  Határidő: 2006. november 30.

  Felelős: Polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

  1. egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 23/2005. (VIII. 03.) számú határozata alapján nyertes pályázatai esetében lemond a támogatás egy részéről, az alábbiak szerint:
   • Kölcsey- Kórház- Katona József utca: 3.537.387 Ft
   • Árpád utca: 1.034.873 Ft

   Határidő: 2006. december 31.

   Felelős : Polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető)

  2. a 2006. évi költségvetési rendelet 11. számú melléklet (Felújítási kiadások) 6. sorában nevesítetten szereplő útburkolati felújítások önerő sorában biztosítja a 4.572.260 Ft-tal megemelt önrészt.
  3. Határidő: 2006. december 31.

   Felelős : Polgármester

   (Operatív felelős: Palángi Krisztina Pályázati Iroda vezető)

 13. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Litter Nándor: Polai József úrtól kérdezem, hogy elfogadja-e a kérdésekre adott választ?

Polai József: Nekem két válaszom is van. Az egyik az Autópálya Rt-vel való kapcsolat az utak, rongálások és egyebek. Úgy gondolom, hogy nem elégít ki ez a válasz, mert nem látom ebben a garanciát, hogy ez a javítás megtörténik. Ezt a választ nem tudom elfogadni.

Litter Nándor: Kérem, hogy fogadják el a választ. Azon dolgozunk, hogy bekerüljön a szerződésbe. Még nem jutottunk el ide. Erről adtunk egy rövid tájékoztatást.

 

A közgyűlés 17 igen és 6 nem szavazattal a választ elfogadja.

 

Polai József: A másik éppen, ami felvetődött a tájékoztató kapcsán. Csak egy mondat, amit kiragadok a válaszból. Előreláthatóan a kivitelezésre ez évben az építési technológia sajátosságait is figyelembevéve nem lesz módunk. Akkor most ez ellentétes Polgármester Úr az előbbi válaszával.

Litter Nándor: Nincs még engedélyes tervünk.

Polai József: így nem tudnám elfogadni

Litter Nándor: Nincs engedélyes tervünk. Én úgy gondolom, ez is ugyanezt fejezi ki. Amint lesz engedélyes terv, megindítjuk a közbeszerzést. Várhatóan ez valóban azt fogja okozni, ami az utolsó mondatban le van írva, de mivel megindítjuk a közbeszerzést, ezért ez már visszavonhatatlan lesz.

Polai József: Most ugye mi leköszönünk, de ez évben tudunk még ezzel foglalkozni várhatóan?

Litter Nándor: Mi már nem.

Polai József: A következő közgyűlés reméljük igen. Nem tudom elfogadni a választ.

Litter Nándor: Kérem, fogadják el a választ.

 

A közgyűlés 17 igen és 6 nem szavazattal a választ elfogadja.

 

Litter Nándor: Cseresnyés Péter urat kérdezem, hogy elfogadja-e a választ?

Cseresnyés Péter: A polgármesteri tájékoztató kapcsán itt a felelősség kérdését feszegettem és kaptam Öntől egy levelet, amelyben írja azt, hogy a jogosulatlan kifizetésnek a visszafizetését kéri az intézmény vezetőjétől. Viszont nem látom azt, hogy a felelőst, azt az intézményvezetőt, aki ezt megengedte, bármiféle retorzió is érte volna. Abban az esetben, hogyha ez az egy dolog fordult volna elő, azt mondom, hogy felejtsük el a dolgot, de ennél az intézménynél folyamatosan, amióta megalakult, óriási problémák vannak és az intézményvezetésnek a felelőssége felvethető és felmerül minden esetben. Én ezért, ezt hiányolva nem tudom elfogadni a választ. Különben a vizsgálatot köszönöm. Egyéb további gondolatokat ez a jelentés is ébresztett bennem, de az említett dolog miatt nem tudtom elfogadni a választ. A többi részét elfogadnám, de ez hiányzott nekem.

Litter Nándor: Akkor még más vezetője volt az intézménynek. Tehát helyettesítő személy volt. Ő az előkészített iratot valóban aláírta. Az történt, ami itt le van írva, hogy én utasítottam arra, hogy próbálja meg visszakövetelni a jogtalanul kifizetett összeget, és azt jelezte részemre Ring Balázs, hogy megállapodást kötött az érintett személlyel az összeg visszafizetéséről. Amennyiben ez nem történt volna meg, akkor én köteleztem volna Ring Balázst, mert erre a Ktv. engem kötelez is, de mivel ez a megállapodás megszületett, ezt nem kellett meglépnem, mivel ez az előző intézményvezető ideje alatt történt, Ő pedig akkor helyettesítő volt. Én úgy gondolom, hogy én a magam részéről nem kezdeményezem a felelősségre vonást. Kérem, fogadják el a választ.

 

A közgyűlés 17 igen és 6 nem szavazattal a választ elfogadja.

 

Halász Gyula: Köztudott, hogy a hivatalban két osztályvezetői állással is gond van. Egyrészt elment a Művelődési Osztály vezetője, azóta sincs kiírva pályázat a megüresedő helyre. Én nem tudom, hogy milyen előkészítési fázisban van ez a munka. A másik pedig, a főépítészi állással kapcsolatban kiírt pályázat is akadozik. Lehet, hogy érdemes lenne valamit puhítani a pályázati kiíráson, mert nagyon nagy gondban leszünk, hogyha nem lesz kellő időben főépítészünk, illetve Művelődés Osztály vezetői állás pályázatának kiírását pedig haladéktalanul el kellene végezni, elő kellene készíteni. Polgármester úr küldött nekem szeptember 14-i dátummal egy levelet, amiben a városrészi szemlével kapcsolatban válaszol. Én a VIA Kanizsa Kht-nak leadtam két olyan sürgős problémát, amit a VIA Kanizsa Kht. munkatársai tudnak. Egy útbeszakadás előtti állapotról a Városkapu 8-10 között, illetve Városkapu 10. előtt 3-4 cm mélységű kátyúk. Ha megvárjuk a novembert, akkor rendesen megint olyan 50-60 kátyú fog keletkezni. Itt valamit azonnal lépni kellene. A Városkapu 8-10. között pedig olyan helyzet van, hogy bármikor beszakadhat az út, és hogyha ez egy teherautó vagy személyautó alatt következik be, akkor tetemes kár fog keletkezni. Tehát én ennek az azonnali elhárítását kérem.

Litter Nándor: A választ elfogadja egyébként? Jó.

Dr. Kelemen Marcell: A Művelődési és Sportosztály vezetője, Dr. Pintérné Grundmann Frida elég rapid módon kérte, hogy távozhasson a Polgármesteri Hivatalból. Én nem kívántam megakadályozni ezt. Ő a Főiskolához távozott. Szmodics Józsefné irodavezető - kiváló kolléga - látja el az Ő helyettesítését. Eddig is nagyon magas színvonalú szakmai munka jellemezte a feladatellátását. Azokat a vezetői jogosítványokat, amelyeket eddig Dr. Pintérné Grundmann Frida gyakorolt, most Szmodics Józsefné gyakorolja. Jelen pillanatban nem látom annak semmilyen aggályát vagy nincsen olyan probléma, hogy a napi szintű feladatellátás ne lenne biztosított. A választást követően haladéktalanul ki fogjuk írni a pályázatot a Művelődési és Sportosztály vezetői posztra. A főépítészi pályázattal kapcsolatban annyi megjegyzésem lenne, hogy egy város számára a városban élő tervezők, beruházók egyáltalán a lakosság számára nem mindegy, hogy milyen szakmai felkészültségű főépítészt fogunk alkalmazni, ezért egy főépítészi kinevezés esetén nagyon nagy odafigyelést igényel, hogy az az ember, akivel egy hosszú távra kötünk házasságot, úgymond hosszú távra összekapcsoljuk a sorsunkat, hogyan fogja ellátni a feladatát. Az első pályázatot én sikertelennek ítéltem meg. Új pályázatot írtam ki. Ez a pályázat folyamatban van. Vannak érdeklődők. Épp a tegnapi napon beszéltem személyesen egy úrral, aki első benyomásom szerint vélhetően kiváló szakmai felkészültséggel rendelkezik. Mire Karmazin József főépítésznek nyugdíjazása miatt közszolgálati jogviszonya megtörténik, addigra a főépítészi állást is be fogjuk tölteni és bízom benne, hogy olyan embert találunk, aki szakmailag és emberileg is alkalmas erre a feladatra.

Cseresnyés Péter: Ha hiszik, ha nem, már én is unom, hogy a Közterület Felügyelettel kapcsolatban kell kérdéseket feltennem, és nem is fogom bő lére ereszteni a mostani mondanivalómat. Ténylegesen egy kérést szeretnék megfogalmazni, és kérdést is szeretnék megfogalmazni, mert én azt gondolom, hogy ezt folytatni kell addig, amíg ennél az intézménynél nincs rend, addig nem szabad hagyni, hogy ezek az állapotok állandósuljanak, amelyek ebből a jelentésből, amit kaptam, kiderülnek. Egy csomó szabálytalanságra derült fény most is. A kérésem az lenne, hogy kapjak választ a múltkori alkalommal feltett kérdésemre. Telefonvásárlásra is utaltam, hogy kérném, hogy nézzék meg, hogy kik kapták a telefonokat az elmúlt két évben, mióta önálló intézményként dolgozik a Közterület Felügyelet. Kik kaptak telefont? Kinek a részére vásároltak? Egyáltalán a telefonvásárlások hogyan alakultak az elmúlt két évben? Ezt pótolni kérném ehhez a jelentéshez, ami a kezemben van. A kérdésem pedig az lenne, hogy elrendelt-e a Polgármester Úr valamiféle fegyelemi eljárást? Mert tudomásom szerint, újságcikkből tudom én ezt, hogy valakivel szemben a Közterület Felügyelet egyik dolgozójával szemben rendőrségi vizsgálat van folyamatban, vagy már lehet, hogy ennél előbbre haladottabb állapotban ez a vizsgálat. Tudomásom szerint – és a Jegyző Úrtól kérdezem – ebben az esetben egy köztisztviselővel szemben valamiféle eljárást kell lefolytatni. Jó tudom-e? Ez lenne Jegyző Úr felé a kérdésem. És, ha jól tudom, akkor Polgármester Úr felé szeretném feltenni a kérdést, hogy történt-e valamiféle fegyelemi eljárás indítása ebben az esetben?

Litter Nándor: Én az első kérdéshez hadd kapcsolódjak. Én nem tudom, hogy hány darab és milyen telefonok. Tudom, hogy nem tőlem kérdezte, csak ezzel szeretném bevezetni, amit akarok mondani. Én nem tudom, hogy hány darab telefont vásároltak és milyen értékben vásároltak, de én úgy gondolom, hogy a Közterület Felügyelet vezetője a saját pénzügyi kereti között dönti el, hogy a szolgálat elvégzése érdekében milyenfajta vásárlásokat eszközöl, és én nagyon óvnék attól mindenkit, hogy – elnézést kérek, hogy ilyent mondok – milyen kézi vezérléssel mondjuk meg, hogy mit kell csinálnia a Közterület Felügyelet vezetőjének, mert akkor elbizonytalanítjuk Őt. Én így gondolom. Szerintem meg kell lenni felé, ha érdemes rá – ezt hozzátenném – meg kell lenni felé a bizalomnak, mert egyébként akkor nem meri azokat az intézkedéseket sem megtenni, amit joggal várunk el tőle akár a parlagfű és egyéb ügyekben, amit jogosan mondunk, hogy tessék végrehajtani, mert elbizonytalanítjuk, mert minden intézkedését, minden lépését megkérdőjelezzük és akkor Ő már nem meri azt sem megtenni, amit egyébként törvény adta kötelessége és felelőssége, mert mindig valaki majd oda fog koppintani a fejére. Én óvnék attól mindenkit, hogy ilyen beszerzési ügyekkel is elkezdjünk foglalkozni a Közterület Felügyeletnél. Vannak átfogó vizsgálatok, amiket pontosan Cseresnyés Péter felvetése alapján végeztük. Egyébként nagyon jó, hogy elvégeztük, mert énbennem is egy kicsit megfordultak a dolgok, amikor én azt a vizsgálatot megláttam. Nekem is vannak információim. Tudjuk, hogy kiről van szó, de nevet nem merek mondani, mert esetleg újra bíróságon találom magamat. Jegyző urat fogom éppen ezért megkérdezni, mert Ő a jogszabályi környezetet ismeri, hogy mi az, ami ilyenkor tenni kell, vagy el lehet mondani.

Dr. Kelemen Marcell: A Közterület Felügyelet beosztott köztisztviselőjével szemben Ring Balázs Közterület Felügyelet köteles nyilvánvaló közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást indítani. A Ktv-nek a fegyelemi felelősségre vonásra vonatkozó szabályai közt van egy ilyen, hogy aki ellen a kötelezettségszegés miatt büntető vagy szabálysértési eljárás indult, és az anélkül fejeződött be, hogy megállapították volna a köztisztviselő felelősségét, a három hónapos elévülési határidő, tehát az a határidő, ami a Közterület Felügyelet vezetője megindíthatja vagy köteles megindítani a fegyelmi eljárást, tehát büntető vagy a szabálysértési eljárás jogerős befejezésétől számít, illetve amikor ezt közölték a közigazgatási szervvel. Azt tudni kell, hogy a magyar jogrendszerben egy cselekményéért nem lehet elítélni valakit kétszer. Tehát ha a büntető eljárásnak olyan szankciója van, amely a közszolgálati jogviszony megszüntetésével párosul, akkor természetesen már oka fogyottá válik a fegyelmi eljárás lefolytatása. Nekem az a véleményem, hogy meg kell várni a büntető eljárás végét és a büntető eljárás eredményétől függően kell a Közterület Felügyelet vezetőjének mérlegelnie azt, hogy akkor indít-e egy fegyelmi eljárást, mert lehet, hogy az elkövetett kötelezettségszegés nem büntetőjogi kategória, hanem kötelezettségszegés, amely a Kftv. szerinti fegyelmi felelősség körébe tartozik és azokat a szankciókat lehet alkalmazni, amit a közszolgálati törvény lehetővé tesz a munkáltató számára.

Cseresnyés Péter: Félreértés ne essék. Én nem egy intézmény ellen és nem személyek ellen lépek fel. Én azt szeretném, hogy az intézményem belül rend legyen. Amire Ön utalt, arra a bizonyos sokoldalas vizsgálatra és azóta született egy csomó, én azt gondolom, hogy jogos elvárás lehet mindenki részéről, és sajnos ezt nem kaptuk meg, ezt az elvárásra való reagálást, hogy ebben az intézményben rakjunk rendet, és azóta sincs teljes rend. Itt nem emberekről szól vagy emberek ellen megyünk. Legyen rend. Szabálytalanságok derültek ki az utolsó jelentésben is, hogy nem jól irányítva mennek a dolgok, vagy nem jól mennek a dolgok. Ezen kellene változtatni. Tudom, hogy az elkövetkezendő három napban nem fogunk erre semmiféle lehetőséget sem kapni. Én csak ezt a problémát azért szerettem volna felvetni, mert abban az esetben, ha én nem leszek itt ebben a következő közgyűlésben, akkor is ez az intézmény megérdemli azt, hogy törődjünk vele annyiban és a nagykanizsai polgárok is megérdemlik azt, hogy egy olyan intézmény legyen, amelyik a szabályok szerint, a saját SZMSZ-e szerint, a törvény szerint jár el az intézkedései során. Jegyző úr válaszával kapcsolatban nem akarom tovább a szót fonni, de azzal kapcsolatban nekem lenne megjegyzésem majd valamikor a közgyűlés után és mutatnék majd valamit.

Dr. Csákai Iván: Több helyi vállalkozóval beszéltem a Kanizsa Vásárral kapcsolatban. Kérdeztem, hogy miért nem állítottak ki. A válasz az volt, hogy Ők háromszor akkor díjat fizettek volna a területért, mint az idegenből idejövő kiállítók. Kérdezem, hogy igaz-e, hogy háromszor akkora díjért állíthattak ki a kanizsaiak, mint mondjuk, akik Zalaegerszegről, Keszthelyről, Lentiből jöttek? Mi az indoka ennek?

Litter Nándor: Én erre itt válaszolni nem tudok. Hihetetlennek tűnik így első hallásra. Hangulatkeltésre jó. Elképzelhetetlennek tartom.

Dr. Csákai Iván: Nem hangulatkeltés. Konkrétan azt mondta két illető is, hogy Ő 120 eFt-ot fizetett volna ugyanazért a területért, mint a másik 40 eFt-ot.

Litter Nándor: Én annyit tudok ígérni, megkérem Bodzai Tiborné dr-t, hogy Fehérvölgyi Szabolcsot hívja fel, beszéljenek a …… Konráddal most és akkor még válaszolunk.

Bicsák Miklós: Én is gondolkodtam azon, hogy a cégemmel kimegyek a vásárba. Nem halottam ilyen árkülönbségekről. Én döntöttem el, hogy a végén még sem jövök ki. Az árak egyformák voltak, bárki lehet az piripócsról vagy nagykanizsai.

Litter Nándor: Így a logikus, mert egyébként nem fognak érdeklődni, de megnézzük. Köszönöm a felvetést, mert ha így lenne, akkor nagyon nagy probléma lenne.

Tóth László: Világ életemben jogkövető magatartást tanúsítottam és megvártam 2006. februárjában, amikor az önkormányzati képviselőtestület elfogadta a költségvetést és ez után gondolkodván megkerestem a hivatal munkatársát az 1 mFt-os önkormányzati képviselői keretem felhasználásának céljából. Szóban tájékoztattam, hogy mit szeretnék elérni. A Platán utca 9/a. és a 9/b. között egy parkolónak a megvalósítását kértem és többszöri érdeklődésem után mindig kaptam valamilyen kifogást, illetve indokot. Az első az volt, hogy szóban ezt nem lehet, akkor írjam le írásban, természetesen megtettem. A legutóbbi információt körülbelül egy hete kaptam, hogy azért áll a dolog, mert a kivitelezői árajánlat 1,4 mFt-ot takar és 400 eFt híján nem tud megvalósulni a parkoló, illetve csak csökkentett műszaki tartalommal. Az iránt érdeklődöm, hogy a Platán sor 9/a. és 9/b. közötti lakóknak mikor lesz parkolója, amikor itt nézegettem a költségvetési beszámolókat, azért itt nem 400 e Ft-os túllépésekről dönt a közgyűlés. A Zrínyi utcai kikötés a Kórház utcával kapcsolatban megkerestek az ott lakók, hogy mit tudok erről az ügyről. Őszintén megmondtam, hogy csak ugyanannyit, amennyit Önök. Amikor ezzel kapcsolatos lakossági fórum volt, ugyan meghívtak, de akkor az ottani közös képviselőnek mondtam, hogy én egy órán belül nem tudok vidékről hazaérni, de azt mondtam, hogy amennyiben a következő alkalmakkor lesznek ilyen megbeszélések, természetesen részt veszek ezeken, de se Ő tőlük nem kaptam meghívást, se az önkormányzat ügyintézőitől nem tudok semmilyen információhoz jutni. Az iránt érdeklődöm, hogy hogyan áll ez az ügy most?

Karmazin József: A Platán sori parkoló ügyében képviselő úr személyes kérésére is próbáltam a folyamatokba beavatkozni és gyorsítani. A kollégáim tájékoztatása szerint itt is párhuzamosan próbálták az előkészületi munkálatokat intézni. Tehát a kivitelező kiválasztása megfelelő eljárásban megtörtént és az építési engedély is megérkezett, ami jelen pillanatban még nem jogerős. Amit itt hallottunk, hogy a vállalkozó benyújtott legkisebb ára is meghaladta az előirányzatot, ez valóban gondot okozhat. Az ügyintéző tájékoztatása szerint ennek az egyeztetése a jogerőssé váló építési engedélyig lefolytatható. Még nem tudjuk pontosan, hogy milyen megoldás fog születni, de ezt követően azonnal el tud indulni a kivitelező, hiszen startra készen áll. A Zrínyi utcai átkötés ügyében olyan információnk van, hogy egy fellebbezési eljárás folytán a környezetvédelmi szakhatóság foglalkozik a kérdéssel és pillanatnyilag még nem hozta meg a döntését tekintettel arra, hogy új szabályozás alapján figyelembe kell venni egy új útszakasz melletti területeknek a besorolását, amelyeknek a környezetvédelmi illeszkedése az útszakaszhoz ma még bizonytalan. Ha rendezési terv jóváhagyása megtörténik a mai nap folyamán, akkor még tudjuk ezt a dolgot előbbre vinni.

Nagy József György: Dózsa 73-75-tel kapcsolatosan tennék fel kérdést vagy inkább tájékoztatást adnék. Közlekedik az ősz, jön az esős időszak és Dózsa 73-75. szám alatt élők sártengerben kell, hogy járjanak. 20-25 cm-es gödrök vannak az úton. Azt gondolom, hogy ezeket a gödröket meg lehetne szüntetni néhány kocsi zúzalékkal. Átmenetileg mindenképpen megoldást adna, hogy ilyen időszakokban a gyerekek akár, ha kijárnak azon a 100-150 m-es szakaszon, nem kellene bokáig érő sárban járniuk. Mindenképpen megérdemelne ez a lakóterület egy ilyen gyors intézkedést.

Litter Nándor: Volt ott egy bejárás. Az IKI végezte. Ez a kérdés is kérdés volt és minden egyéb olyan munkálatok, amit úgy lehetne összefoglalni, hogy a télre való felkészülés. Ezt Kámán László röviden el fogja mondani.

Kámán László: Az elmúlt héten volt egy bejárás, ami ezt a problémát is érintette. Ez a munka meg van rendelve. Ezen a héten a kátyúzás meg fog történni. A probléma csak ideiglenesen van megoldva. Tehát oda egy bekötő útnak a létesítése szükséges a garázssor mellett és keresztbe a közfürdő és a Dózsa 73. felé. Azt is meg kell vizsgálni, hogy parkolókat hogyan tudunk ott kialakítani, mert sajnos most autókkal keresztbejárják és az egészet feltarolják és mivel, hogy a vízelvezetés sincs megoldva ennek az ingatlannak a közepén, ez komoly problémát okoz. De nemcsak ezt a problémát érintettük a bejáráson, hanem a tetőbeázásoktól elkezdve a WC-k téliesítését, a világítások rendbehozatalát. Tehát egy csomó problémát és azt gondolom, hogy ezt el is fogják végezni.

Nagy József György: Remélem, hogy ezek a felmért hiányosságok tényleg meg is lesznek szüntetve és nem csak a választásokra való felkészülésnek a része volt.

Litter Nándor: Én nem terveztem, hogy oda kimegyek, ha erre próbál utalni. Engem odahívtak. Én nem azért mentem oda, hogy én készüljek a választásokra.

Stróber Gábor: A Zárda utcai tömbház lakónak régi kérése valósult meg részben a közvilágítás megvalósításával. Az ott élők kérték, hogy a Zárda utca közvilágítását oldják meg a bányászpálya és a munkásszállóból kialakított tömbház közti részen, valamint az épület előtti parkoló részen. Ebből két világítótest elhelyezésre került. Egy a templom fala mellett, egy pedig a parkoló közepén. A kérdésem az, hogy történt-e esetleg egyeztetés a lakókkal mielőtt ez a beruházás megvalósult? Lehetséges-e újabb kandeláber elhelyezése, mely az épület és bányászpálya közti részt is megvilágítja. Ha esetleg ez nem, javaslatom az lenne, hogy a parkoló közepén elhelyezett egyostoros világítótestet esetleg kétostorosra bővíteni, ami a bányászpálya felé is adna egy kis megvilágítást. Erre kérnék választ.

Karmazin József: A 2006. évi programba felvett közvilágítási munkálatok nagyrészt befejeződtek. A kollégám tájékoztatása szerint néhány helyen van még hiányosság, ami egy héten belül befejeződik. Amit itt most képviselő úr elmondott, ezt konkrétan nem kontrolláltam. Meg fogjuk vizsgáltatni az áramszolgáltatóval, hogy ez a fajta átalakítás végrehajtható-e még a programon belül és Őt közvetlenül fogjuk értesíteni.

Litter Nándor: További kérdések nem voltak.

 

 

 1. A nagykanizsai termálturisztikai fejlesztések előkészítése (írásban)

Előterjesztő: Papp Nándor bizottsági elnök

Meghívott: Nádasi Tamás ügyvezető

 

Litter Nándor: Köszöntöm Nádasi Tamást, köszönöm az eddigi munkájukat, amit az előkészületekbe befektettek. Nagykanizsán nagyon régóta a helyi lakosok és szakemberek is megfogalmazzák azt a célt, amit az önkormányzatunk magáévá tett, hogy kihasználatlan lehetőségeink vannak még a turisztika területén. Ezeket számba vettük, megkezdődött egy tudatos építkezés a Tourinform Iroda létrehozásától kezdve hosszan lehetne ezeket sorolni. Egy megválaszolandó kérdés az is, hogy ugyanúgy, mint más települések, akik sikeresek voltak a termálturisztika területén, akarunk-e és fel tudunk-e csatlakozni ezen sikeres települések mögé? Ez nem egy könnyen megválaszolandó kérdés. Természetesen kockázatokkal van tele ez a kérdéskör, hiszen nagyon sokan arról beszélnek, hogy a környezetünkben jelentős termálturisztikai települések vannak. Tud-e sikeres lenni egy újabb pontja Magyarországon, a Nyugat-Dunántúlon egy ilyen fejlesztésnek. Én azt az álláspontot képviselem, hogy tovább kell folytatni ezeket a vizsgálatokat, el kell készíteni a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyre vonatkozóan ezt a javaslatot előterjesztettük, de én hiszek abban, hogy ez Nagykanizsának az egyik kitörési pontja lehetne, hogyha összefogunk, és mindenki felsorakozik a mögé, hogy erre koncentráljunk az erőforrásainkat. A jogszabályi és egyéb környezet jól alakul a számunkra, hiszen a régiós fejlesztési programokban ugyan nevesítetten Nagykanizsának nem szerepel, de új fürdők létrehozására van lehetőség a Nyugat-Dunántúlon. Ezért sürgős a dolog és ezért hoztuk most ide ezt az anyagot mert, hogyha erről most nem döntünk, nem készül el ez a megvalósíthatósági tanulmány akkor a versenytársaink megelőznek és azokat az előanyagokat, amik alapján majd eldöntik, hogy melyek lesznek ezek az új fürdők a Nyugat-Dunántúlon azt nélkülünk fogják meghozni a mi anyagunk nélkül fogják meghozni. Volt egy Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi bizottsági ülés, ahol a városban működő ismert és elismert turisztikai szakembereket is meghívtunk. Ott pontosan ugyanaz a vélemény alakult ki, amit ebben az anyagban leírtunk.

Nádasi Tamás: Kezdeném egy összefoglalóval a magyarországi termálturizmusról, egy-két gondolatot szólnék. Ami a legfontosabb számunkra, hogy Magyarország termáladottságaiban a világon az elsők közé tartozik. Ha kimondottan gyógyászati szempontból nézzük, akkor világelsők vagyunk. Sehol máshol nincs ennyi jó gyógyfürdő, termálfürdő, mint Magyarországon. Jelenleg a számuk az 128 gyógy- és termálfürdővel rendelkezünk. Itt egyből utalnék arra, hogy most már nem az a cél Magyarországon, hogy a fürdők számát mennyiségileg gyarapítsuk. Ez a 128 gyógy- és termálfürdő elég komoly mennyiség már. Nyilván fognak még épülni fürdők Magyarországon, termál- és gyógyfürdők, élményfürdők, wellness-fürdők, egészségturisztikai központok, de már korlátozott számban. A verseny még mindig nagyon nagy. Nagyon kevés olyan település van, mint Nagykanizsa, amelyik jó adottságokkal rendelkezik, de nem rendelkezik fürdővel. Ha a megyei jogú városokat nézzük, akkor gyakorlatilag egy-kettő hiányzik csak ebből a palettából és sajnos Nagykanizsa közöttük található. Közöttük található Veszprém, és mondjuk Salgótarján például, de ott nem rendelkeznek adottsággal. Tehát az adottságokkal rendelkező települések közül szinte kivétel nélkül mindegyiknek van termálfürdője. Nekünk is van, mert azt mindenki tudja gondolom, hogy a strandfürdőnk termálvízzel rendelkezik, csak éppen termálmedencénk nincs. Tehát nem használjuk fel ezt az adottságunkat. A 2007-es NFT-ben kiemelt jelentőséggel bír a termálturizmus fejlesztése. Ezt nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy Magyarország számára egy stratégiai kitörési pont a termálturizmus, gyógyturizmus fejlesztése, és úgy gondolom, hogy ez az időszak, amikor a nyugat-dunántúli régióból is az itteni ROP-ból is komoly támogatásokat adnak ehhez a területhez. Talán az utolsó lehetősége Nagykanizsának, hogy ezzel a régóta dédelgetett álommal valamilyen módon elinduljon. Ez a lehetőség azért is fenn áll, mert a nyugat-dunántúli régió körülbelül három új projekt indítását tervezi. Nem többet. Ez azt jelenti, hogy mondjuk megyénként egy-egy program az, ami támogatást kaphat. Ez a támogatás a fürdő esetében elérheti a 80-90 %-os mértéket is. Korábban a Széchenyi Tervben 50 % volt a fürdők támogatása. Csak jelzem, hogy a támogatási intenzitás, támogatási arány sokkal magasabb. Nagykanizsa nem várhatja azt, hogy majd jön egy befektető és megépíti a termálfürdőt. Ez általában önkormányzati feladat. Nagyon kevés eset van arra, hogy befektetők beszállnak, és maguk megépítik a termálfürdőket. Az viszont már utána egy következő lépés, hogy az adottság kiaknázása után, tehát egy fürdő kiépítése után jönnek a befektetők, és szállodát építenek, üdülőfalut, villaparkot, gyógy-campinget vagy más létesítményeket hoznak létre. Tehát arra már jön befektető. Magára a fürdőre ezt a város nem várhatja. Viszont vannak rá Uniós források, Uniós támogatások. Én azt gondolom, hogy az az anyag, amit elkészítettünk, ami azt taglalta, hogy Nagykanizsának milyen esélyei lehetnek egy ilyen programra, ez egy előtanulmány volt, amit először egy ilyen elő anyagként elkészítettünk és megvitattunk Önökkel, a várossal. Ezt követően lett véglegesítve. Ez a végleges anyag mutatja azt, hogy több lehetősége is lenne a városnak. Az egyik lehetősége az, hogy a meglévő fürdőt fejlesztjük, aminek az a problémája, hogy bezárt terület, a vasút, a Csengery út, illetve a lakótelep, a Maort telep és temető által behatárolt terület. Azt gondolom, hogy ez fejlesztésben beszűkítést jelentene. Nagyon kevés a terület, ami rendelkezésre áll. Ráadásul a Sétakertet gyakorlatilag be kellene úgymond áldozni, ami azt hiszem, hogy egyébként olyan szempontból nem lenne probléma, hogy legalább tartalommal lenne megtöltve az a terület, de a bővítés, a fejlődés kicsi. Mivel a mi cégünk csinálja Hajdúszoboszló, Gyula, Zalakaros, Bükkfürdő, Hévíz, szinte valamennyi nagy magyarországi gyógy- és termálfürdőnek a fejlesztését, ezért úgy gondoljuk, hogy valami érzékünk azért van ehhez a területhez és javasolhatjuk azt, hogyha a város nagyobb léptekben gondolkodik, akkor egy zöldmezős fejlesztésben kellene gondolkodnia. A zöldmezős fejlesztésre megvizsgáltuk Nagykanizsa és szűkebb környezetének a területeit, hogy mik jöhetnek számításba. Számos jó projektlehetőség lenne. Bajcsától kezdve, Miklósfa, Kiskanizsa térsége, a mostani 7-es elkerülő és az új 7-es közötti volt lőtéri terület is alkalmas lenne erre a területre például, vagy a Csónakázó-tó. Nyilván a képviselőtestületnek kell dönteni arról majd, hogy melyik helyszínen valósulhat meg egy ilyen zöldmezős beruházás. Mindenesetre figyelembe kell venni azt, hogy hol rendelkezik a város területekkel, hol rendelkezik olyan területekkel, amelyek bővíthetők, hol rendelkezik megfelelő infrastruktúrával vagy adottság kiépíthető, hol vannak olyan területek, ahol nem is a város rendelkezik a területtel, a vállalkozók, akik a területet birtokolják bevonhatók a projektbe, mert azt is tudni lehet, hogy főleg egy ilyen testületi ülés után esetleg elkezdődik a területeknek a felvásárlása és arról való párbeszéd, hogy hol is fog megvalósulni a program és esetleg ilyen spekulációs célokra is területeket vásárolhatnak. Ezt jó volna elkerülni. Tehát a városnak rendelkeznie kell azzal a területtel és a bővítésre szánt területekkel, ahol fejleszteni kíván. Mondok egy példát. Hajdúszoboszlón közel 30 hektár terület áll rendelkezésre. A fürdő már benőtte ezt a területet és most a környező kis reptérből kell elvenni területet, hogy fejleszteni lehessen, mert kevésnek bizonyult a 30 hektár. Ezért mondom azt, hogy ha itt egy programba elindulunk, akkor legalább 4-5 hektár területnek rendelkezésre kell állnia, és jó lenne, ha még több terület lenne a leendő projekt környékén, és nyilván el kell dönteni azt a koncepciót, hogy a meglévő fürdő felfejlesztve egy termálfürdővé, aminek egy behatárolt mérte van. A Sétakert sem túl nagy területű nyilvánvalóan. Tehát ez a verzió vagy pedig zöldmezős fejlesztés valahol olyan helyen, ahol megfelelő infrastruktúrával rendelkezni tudunk. Nyilván meg kell ezt vitatni. Erre kellene egy olyan tanulmányt készíteni, amelyik már arról a területről szól, ahol a város kijelölte a leendő fejlesztésnek a helyét. Ezt azért is kellene minél előbb megtenni, mert ahogy Polgármester Úr is mondta, a nyugat-dunántúli ROP-ba kezdik beépíteni azokat a programokat, amelyek 2007-től az Uniós forrásokra rá fognak startolni. Ezek között a projektek között jelenleg nem szerepel a nagykanizsai termálprogram. Például Zalakaros már szerepel, vagy Bükkfürdő, vagy Hévíz, vagy más települések a régióból. Azt gondolom, hogyha a város komolyan gondolja ezt a fejlesztést, egyik utolsó lehetősége. Én nem tudom, hogy 2013-14-ig mi lesz. Lesz-e egyáltalán egy ilyen termálfejlesztés. Ez a hosszú távú program utána el fog-e indulni. Én azt hiszem, hogy most el kellene ezzel a programmal indulni. A lehetőségünk adott. Jó a hátszelünk mindenféle szempontból. Tehát régiós források rendelkezésre állnak, és azt gondolom, hogy lehet hozni befektetőt is, de a város ne azt várja, hogy a fürdőt magát a befektető fogja megépíteni. Ez általában önkormányzati feladat és ehhez én kérem az Önök támogatását, hogy párpolitikától, mindentől függetlenül egységesen próbálják meg ezt a programot támogatni. Azt hiszem, ez mindenkinek jó lehetőséget kínál. Ha megnézik azt, hogy mondjuk, hogy az ország 10 legerősebb települése között milyen városok szerepelnek, akkor látják, hogy Hévíz az első. Nem tudom, biztos gondolják, hogy minek köszönheti ezt az elsőbbséget, de ott van Zalakaros is, ott van Bükkfürdő is, vagy ott van Hajdúszoboszló az első tízben. Végig kell gondolni, hogy mitől fejlődtek ezek a települések. Ha Zalakarost nézzük, mondjuk Garabonchoz vagy Nagyradához viszonyítva, akkor a kiugrást nyilván a fürdőnek, a gyógyfürdőnek köszönheti. Itt, ha még azt nézzük, hogy milyen közlekedési csomópontba fog kerülni Nagykanizsa, hogyha elkészül a 7-es végig most már és az M9-es autópálya is megvalósulna, akkor Nagykanizsa olyan kiváló logisztikai adottságokkal rendelkezik, hogy azt gondolom, hogy mindenképpen van realitása egy ilyen fürdő megépítésének. Önmagában a fürdő nem lesz nagyon nyereséges. Főleg az elején biztosan nem. Én úgy gondolom, hogy ez a fürdő főként Nagykanizsa város érdekét kellene, hogy szolgálja, amire rá kellene fejlődnie a kórháznak is a gyógyászattal, amiről már korábban váltottunk itt szót és más intézményeknek itt Nagykanizsán. Be kellene ebbe vonni, nyilván a megújuló energiaprogramba ezt a projektet, de elsősorban ez a fürdő nem arról szól, hogy ez a városnak majd nagy nyereséget fog termelni. Viszont fel fognak értékelődni az ingatlanok. Jönnek befektetők. Fog épülni mindenképpen szálloda, camping a város területén és nemcsak az átmenő turistaforgalmat tudjuk kiszolgálni, hanem egy kicsit ennél bővebbet is. Nyilván nem kell törni Zalakaros babérjaira. Az ország első öt fürdője között lévő település nyomdokaiba nem kívánunk ilyen szempontból lépni, de ha azt nézzük, hogy Magyarország minden városában szinte van már termálfürdő, az Alföldön nincs olyan település szinte, ahol ne lenne termálfürdő, akkor nem hiszem el, hogy Nagykanizsa kellene, hogy az egyetlen legyen az országban, ahol a jó adottságai ellenére nem épül egy ilyen fürdő, főleg ha ehhez megfelelő támogatásokat is lehet szerezni.

Papp Nándor: Szeptember 15-én egyöntetű vélemény alakult ki a bizottsági tagokban, hogy még ennek a közgyűlésnek meg kellene hozni azt a határozatot, hogy a december 20-i vagy talán 15-i határidőig ez a tanulmány bekerüljön az országos vérkeringésbe és megfelelő helyen tudjanak dönteni róla időben.

Litter Nándor: Bizottsági elnököket kérdezem, hogy van-e ellenkező vélemény?

Dr. Szabó Csaba: Szeretném az időtényezőre felhívni a figyelmet és szeretnék olyan nélkülözhetetlen elemekre figyelmet felhívni, ami nélkül nem megy a dolog. Ezek első egyike a megvalósíthatósági tanulmány. Elnézést kérek, ha van köztünk olyan, aki azt gondolja, hogy nagyon ismert dolgokról teszek említést, még is fel kell, hogy hívjam a figyelmet arra, hogy bizonyos feltételek alapját képezik annak, hogy bármiféle pályázati pénzhez jusson az önkormányzat ennek a nagy ívű koncepciónak a támogatására. Az első a megvalósíthatósági tanulmány. Ami ez után következik, annak is nagyon gyorsan célszerű meglenni, mert bizonyos ténylegesen elkészített tervek nélkül nincs érdemben elbírálható pályázat. Teszem ezt az észrevételt annak tudatában, hogy előbb-utóbb fel fog merülni annak a kérdése, hogy milyen forrásból. Az a kishitűség, amelyik a források indítása körül meg tudja kötni kezét egy testületnek, az el tudja lehetetleníteni ennek a nagy ívű koncepciónak a reménybeli megvalósíthatóságát. Kérem az önkormányzatot, hogy felelősségünk teljes tudatában úgy támogassuk ezt az előterjesztést, hogy jelezzük a jövőnek azt, hogy ez forrásigényes lesz.

Sajni József: Én igazából egy adalékkal szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy valóban Nagykanizsán ez a termálturizmus beindulhasson, vagy legalábbis ennek a kezdeti lépései megvalósulhassanak és bízunk benne, hogy ez Nagykanizsa számára, vagy az itt élők számára ez idővel komoly előnnyel fog járni. Ismerve minden területet, amit itt a preferált részek érintetnek, illetve a preferáltak, én úgy gondolom, és most engedje meg nekem mindenki, hogy egy kicsit hazabeszéljek, minden területen én csak ajánlani szeretném, hogy érdemes lenne megnézni egyszer a természeti környezetet. Gondolom, az előtanulmányok során ezt már megvizsgálták. Ami aztán azt a domborzati viszonyokat, ami nem mindegy, hogy hova építjük, leépítjük a jó mélye, be az iszapos, mocsaras területekre vagy pedig olyan domborzati viszonyok közé, mint például a Parkerdő vagy annak a környéke. Természetesen én ajánlom figyelmébe mindenkinek a településrendezési tervet, mely szerint itt közvetlen környezetében, tehát ha esetleg ott lenne a megvalósítás ott kimondottan lakóterületek, lakóparkok vannak tervezve, amit én nem nagyon láttam a többi területen ennek a tervezését. Én minden esetre örülök annak, hogy egyáltalán ez a megvalósíthatósági tanulmány készül. Én ajánlom figyelmébe azért itt Nádasi Tamáséknak.

Cseresnyés Péter: Előre bocsátom, hogy támogatni fogjuk teljes mellszélességgel ezt a dolgot, de kérdésem lenne, mert a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén felmerült egy olyan vélemény – egy külső bizottsági tag mondta el ezt a hozzászólást –, hogy valamikor ezzel az esettanulmánnyal vagy előzetes tanulmánnyal kapcsolatos megfogalmazásban felmerült egy olyan megfogalmazás, egy olyan mondat, hogy a városnak ez a beruházás soha nem fog megtérülni. Én tudom azt, hogy egy fürdőnek a megtérülését nemcsak abban kell nézni, hogy maga a jegybevétel és egyéb dolog, az valamikor is rentábilissá fogja-e tenni ezt a beruházást, ami járulékos hasznok vagy járulékos előnyök fogják igazán a városnak a nagy előnyöket hozni. Ez okozhatott félreértést abban a bizonyos előzetes tanulmányban, amit Önök csináltak, hogy a városnak soha nem fog megtérülni ez a beruházás, hogy kimondottan csak a beruházásról volt szó, tehát a járulékos haszonról, a járulékos beruházásokról, ami hasznot hozhat az itt élő embereknek, mert munkahelyek teremtődnek, mert szállodák épülnek, vendégek itt költik el a pénzüket. Ez abban a bizonyos tanulmányban nem volt bent valószínű.

Nádasi Tamás: Ez így van. Az nem tartalmazta és az a lényeg, hogy maga a fürdőfejlesztés az csak a nagy magyarországi fürdőknél rentábilis jelenleg is. Tehát a kisebb fürdőknél általában városi támogatás kell egy ilyen fürdő fenntartásához. Ez most is megvan a Városi Uszoda üzemeltetésénél. Úgy tudom, hogy a város támogatja az uszodát. Közcélokat szolgál, de olyan bevételt soha nem lehet várni egy uszodától, mint amilyen egy gyógy-wellness központtól várható lesz. Tehát mondjuk hosszabb távon akár rentábilissá is tehető. De, ha azt nézzük, hogy mondjuk, kapna csak - szerény számot mondok - mondjuk 60 % támogatást, akkor más egészen mások a számok egyrészt és azok a szekunder beruházások, amik jönnek mellé a szállodától kezdve, az üdülőfalu, villapark, esetleg golfpálya, a rengeteg panzió és különféle kiszolgáló egységek, ezek már az egész programot önmagában rentábilissá teszik. Zalaegerszeget meg lehet nézni. Zalaegerszeg abból, hogy később, amikor a fürdőt megépítette, a mellette lévő területeket felparcellázta, eladta, gyakorlatilag ingyen volt már neki a fürdőfejlesztés. Tehát kijött abból az összegből. Ha olyan terület van, ahol a város fejleszt, és ez nagyobb terület, amire rendelkezésére állhat és vannak olyant területek, ahol van ilyen, csak nem beszélnék erről konkrétan, mert akkor azt gondolom, hogy a holnapi naptól már elkezdik ott felvásárolni a területeket, vannak olyan területek, ahol ez rendelkezésre áll, akkor ezeken a területeken azt hiszem, hogy a város kit tud jönni akár a későbbiekben pozitív szaldóval is, nemhogy mondjuk egy veszteséggel. Tehát a tanulmányban csak a fürdő maga szerepel, és azt továbbra is tartjuk, hogy az inkább veszteséges vagy nagyon lassan megtérülő beruházás. Ezt tudomásul kell venni. Viszont, hogyha ehhez támogatás van, nagyon komoly támogatás, mint amit remélünk, hiszen anélkül nem is javasolnánk ezt a programot, ha nem lenne hozzá Uniós forrás, így egészen más a képlet. Magyarország számára ez gyógyturizmus a kitörési pont. Én Nagykanizsa számára más jövőképet ilyen szempontból turizmusban nem látok.

Zakó László: Ma nem hangzott itt el és szerintem senki nem is hozta ezt a véleményt itt a jelenlévők közül, de gyakran hallania azt az álláspontot, hogy itt Zala megyében annyi gyógyfürdő van, hogy már nincs létjogosultsága egy újabbnak. Szeretném itt cáfolni, mert ha most minden településen lenne egy gyógyfürdő, akkor viszont a világban híresülnénk el úgy, hogy Zala megye Magyarországon arról híres, hogy minden faluban gyógyfürdő van, és ezért jönnének ide az emberek. Számtalan példát hozhatnék fel emellett érvként. Tengerparti szállodasor utolsó tagja se építette volna meg, ha ebből indult volna ki, hogy hány szálloda van már a sorban ő előtte. Ami meg a gazdaságosságot illeti, gyakran az a helyzet, és önkormányzati fürdők sokszor azért csődölnek be, mert egyszerűen bérbe adják a vendéglátóegységeket, a szálláshely szolgáltatást és az egyszer megállapított bérleti díjat besöprik, 5,10,15 év alatt ezeket az egységeket lepusztítják a bérlők. Utána ott marad egy rakás csődtömeggel a település. Bár mondják, hogy az önkormányzatnak nem kell vállalkoznia, de ami megéri valakinek, vállalkozónak bérbe venni, azt nem hiszem el, hogy nem érné meg, mondjuk a tulajdonosnak üzemeltetni. Ezért nem tudom elfogadni azt az álláspontot, hogy az állam rossz gazdája valaminek. Ha úgy állnak hozzá, akkor rossz gazdája lehet. Én is támogatásra kérem a képviselőtársaimat.

Litter Nándor: Teljes egészében egyetértek Zakó László által elmondottakkal, mert valóban számos példa van, ahol egymás mellett dübörögnek a különböző fejlesztések nyomán létrejövő egységek.

György Pál: Azt szeretném kiemelni, amit Nádasi úr mondott, illetve az ő tanulmányukban is szerepel, hogy önmagában a fürdő veszteséges. Ha figyelik a lapoknak a híradásait, akkor időnként lehet olvasni arról, hogy különböző fürdők vagy bezárásra kerültek, vagy bezárás előtt állnak. Ezek a fürdők kivétel nélkül olyan fürdők, amihez nem csatlakoznak megfelelő szálláshelyek, amihez nem csatlakoznak megfelelő szolgáltatások, amelyek mellett nincsenek megfelelően nagykapacitású szállodák. Ha Nagykanizsán fürdőépítésről gondolkodunk, akkor már a legelején ezeknek a megépítését szorgalmazni kell. Ezek nélkül az önkormányzatnak csak pénzébe fog kerülni a fürdő, mint ahogy a zalaegerszegi önkormányzat költségvetésében a fürdő támogatására sok pénzt kell elkülöníteni, úgy mindenhol máshol, ha úgy tetszik így is fogalmazhatok csak a pénzt viszi. Azzal a fürdő nem válik gazdaságossá, hogy 200-300 ember naponta a helyiek közül egy-egy fürdőbe betéved. A magas színvonalú szolgáltatások magas árai azok, amelyek gazdaságossá tudnak tenni ilyen beruházást. Azt javaslom, arra hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogy a legelső pillanattól kezdve a fürdőre épülő szolgáltatások fejlesztéséről is kell beszélni, szót ejteni, illetve ennél többet, a megvalósításukról gondoskodni.

Cserti Tibor: A terület és településfejlesztés szakmai előkészítésének és módszertanának nagy fontosságú szerepe van az önkormányzati döntések során is. Egyik olyan előterjesztéssel állunk szemben, amely programszerűen gondolkodik önkormányzati ciklusoktól függetlenül. Tény és való, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén nagy vita bontakozott ki ezen előterjesztéssel kapcsolatban. Örülök, hogy a mostani kiegészítő és főleg a szakmai javaslat alapján teljesen egyértelművé vált az a dolog, hogy mi az önkormányzatnak a közvetlen feladata és programszerűen gondolkodva mi a vállalkozóknak a feladata. Sajnos az invesztíciós résznek az első ….. az önkormányzatban, de ezt a feladatát nem tudja megkerülni, és tény és való, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén nyilvánvalóan ennek az anyagi terheinek az ismerete nagyfontossággal bírt, de összességében mégiscsak konszenzus alakulhat ki, hogy próbáljuk meg. Biztos, hogy lesznek nehéz pillanatok, nehéz időszakok. Sajni képviselőtársam már is felismerte, hogy ennek még településen belül is előnyei lehetnek. Én úgy gondolom, hogy több terület is számításba jöhet. Ez önmagában véve bizonyítja azt, hogy érdemes és kell és szükségszerű a program megvalósíthatóság tanulmányának elkészítése.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek.

Nádasi Tamás: Mindenivel egyetértek, aki elmondta itt a véleményét. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos dolgokat mondtak a képviselő urak. Aki szkeptikus a gyógyturizmust illetően, azt látjuk, hogy a világ Európa népessége öregszik. Egyre több beteg és gyógyászatra rászoruló vendég, potenciális vendégjelölt van. Egyre többen vannak olyanok, akik felismerik azt, hogy a prevenció is fontos, a megelőzés. Tehát nemcsak az, hogy megyek gyógyulni, hanem előtte megyek már a fürdőbe, előtte gyógyíttatom magam. A gyógyvendég nem egy-két napra jön, hanem 8-10 napra. A városnak azt is tudnia kell, hogyha egy ilyen programban gondolkodik, akkor nyilvánvalóan kell mellé tenni majd olyan funkciókat, hogy mit fog csinálni a vendég, amikor itt van Nagykanizsán. Jelenleg, ha lesz is egy szálloda és lesz egy-két intézmény, ami még mellételepül a fürdőnek, a várost ezzel is fel kell lendíteni, de nyilván mivel központilag, központi program a gyógyhelyi fejlesztés – nem már csak az, hogy gyógyfürdőket fejlesztünk, hanem gyógyhelyi fejlesztés – ami mutatja azt, hogy komplex módon kell gondolkodni, komplex térség területfejlesztésben, amikor egy fürdő fejlesztésről beszélünk. Nagyon fontos az, hogy ha látják a számokat, akkor a magyarországi gyógyturizmus meredeken ível felfelé. A gyógyszállodák, wellness szállodák forgalma szintén meredeken ível felfelé. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a terület egy kitörési pont továbbra is.

Stróber Gábor: A 4. oldalon olvasom, hogy a Városi Uszoda strandfejlesztését helyi igényekre kívánja fejleszteni az elődadó. Itt írja, hogy a Városi Uszoda strand továbbfejlesztéséhez magánberuházásként javasolt egy négycsillagos szálloda beruházás. Ez nem rontja-e esetleg a termálprogramban megvalósulandó szállodafejlesztést vagy esetleg arra gondolt-e, hogy az uszodafejlesztéssel esetleg olyan jelentős, nívós sportrendezvények valósulnának meg, amely annak az elszállásolását szolgálná, tehát az itt megrendezendő nívósabb versenyeken résztvevő sportolók érdekében történne. Ha igen, akkor tudnám javasolni. Ez a szálloda a strand jelenlegi területébe bele férne-e vagy esetleg tényleg továbbbővítve a jelenlegi kerítés mellett esetleg a Trippamer útra kicsatlakoztatva megkurtítanánk a Séta-kert területét?

Nádasi Tamás: Az első, akkor el kell döntenünk azt, hogy mit fejlesztünk. Két lehetőség van. Az egyik egy kisebb fejlesztéssel fejlődne a mostani meglévő fürdő. Ez az Önök egyik döntési kompetenciája, hogy ezt mondják, hogy ezt fejlesztik és oda egy kisebb szállodát, mondjuk, amire hozni befektetőt felépíteni. Ez akkor van, ha nincs a zöldmezős fejlesztés. Az biztos, hogy a város két beruházáshoz nem fog támogatást kapni. Az nem fog működni, hogy kapunk pénzt a meglévő strandfürdő továbbfejlesztéséhez és mellette valahol, valamelyik városrészben egy nagyobb gyógyfürdő fejlesztéséhez. El kell dönteni azt, hogy - a strandot lehet egy kicsit kozmetikázni kisebb fejlesztésekkel – mi a fejlődési irány. Vagy egy zöldmezős fejlesztés, mert ez erőket nem volna célszerű szétaprózni, hiszen a város nem rendelkezik annyi forrással, hogy két területen is tudjon fejleszteni és nincs is nagyon értelme. A későbbiekben, hogyha már olyanná válik Nagykanizsa, akkor lehet, hogy érdemes oda valóban egy ilyen második szállodát építeni, de ez arra vonatkozott a tanulmányban, hogyha azt a részt fejlesztjük. A kettő együtt nem fog menni. El kell dönteni, hogy melyik legyen.

Litter Nándor: Mi ebben a határozati javaslatunkban a döntésünket meghoznánk tehát, hogy egy új nagy projektnek az előkészítésére írnánk ki pályázatot, hogy ez az előtanulmány, illetve a megvalósíthatósági tanulmány elkészüljön. Én úgy érzékelem, hogy az elhangzott hozzászólások és különösen a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi bizottság ülése során kialakított vélemény egyöntetűen támogatja ezt az elképzelést. Ennek megfelelően kérem Önöket, hogy szavazzuk meg ezt a két határozati javaslatot, ami erről szól.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

244/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. Az elkészült előtanulmányt elfogadja és megbízza a Polgármestert, hogy a jelenleg hatályban lévő szabályozásnak megfelelő közbeszerzési eljárás alapján megvalósíthatósági tanulmányt dolgoztasson ki, majd terjesszen döntésre a közgyűlés elé a zöldmezős beruházásként megvalósuló Élményfürdő és Wellness Szálloda kialakítására.
 2. Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

 3. A 2007. évi költségvetésében legfeljebb 10 millió forintot biztosít a termálturisztikai megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Tóthné Krémer Mária: A költségvetési rendeletmódosítás megalapozásához két határozatban is dönteni szükséges. Az elsőre a beruházási és fejlesztési célú hitelek megváltozása miatt van szükség. A második viszont az Ingatlankezelési Intézmény kérésére került előterjesztésre, mely szerint 2003. évi közgyűlési határozatot kívánnánk hatályon kívül helyeztetni, amely arról szól, hogy az intézmény mindaddig nem kap előirányzatot, amíg a dolgozói bérek esetén a bértábla szerinti besorolási bérük nem éri el a meglévő besorolási bérüket. Tehát a bértábla szerinti besorolási bér a tényleges besorolási bérükkel nem kerül összhangba. Ezt követően kerülne sor a rendeletmódosításra. A rendeletmódosításban meglévő előirányzataink és központilag kapott pénzeink terhére javasolunk előirányzat módosítást. Ez az önkormányzatnak többlet forrásába nem kerül, tehát előirányzatok közötti átcsoportosítást jelent. Ezek többek között a céltartalékban elkülönített pénzek, polgármesteri keret, képviselői keret, pályázati önrész, intézményvezetők tanulmányútja, konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzésekre összeg biztosítása, intézményi életveszély elhárításra összeg biztosítása. Ezen túl központi források a lakossági közműfejlesztésekre igényelt pénzek, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelés, tűzoltóság………. Valamint még annyit szeretnék mondani, hogy a beruházásokat és a felújításokat is átnéztük, és a felmerülő kiadásoknak megfelelően biztosítjuk az előirányzatokat.

Litter Nándor: Kérdezem a bizottságok vezetőit, hogy az előterjesztéshez képest van-e eltérő bizottsági álláspont? Nincsen. Akkor a vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el először a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 18 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

245/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 245/2006.(IX.26.) számú határozatával módosítja a 170/2006. (VI. 27.) számú határozatát a 290.600 E Ft egyéb beruházási, fejlesztési célú hitelfelhasználás céljairól a következő táblázat szerint:

Hitelcélok

32/2005. (II.15.)

6/2006.

(II.14.)

170/2006. (VI.27.) hat.

Javasolt előirányzat

Ezer Ft

Ezer Ft

Ezer Ft

Ezer Ft

Rozgonyi Általános Iskola tornaterem tervezés

1 000

0

0

0

Tanuszoda tervezés

1 000

0

0

0

Erzsébet tér 7. sz. alatti épület akadálymentesítése

15 000

798

798

798

Oktatási intézmények akadálymentesítése

 

0

0

0

Köztemetők fejlesztése (ÁSZ vizsg. és kiskanizsai ravatalozó)

20 000

8 852

8 852

8 852

Ipari Park közművesítés (“A” jelű út nélkül)

30 000

30 015

30 015

30 015

Tűzivíz ellátás II. ütem

5 000

0

0

0

Hulladéksziget fejlesztés

500

0

0

0

Gyalogátkelőhelyek korszerűsítése

5 000

0

0

0

Kórház parkoló fejlesztés, bővítés

3 000

0

0

0

Temetői utak fejlesztés

5 000

3 466

3 466

3 466

Erzsébet tér északi tömb rekonstrukciós terve

2 000

0

0

0

Turisztika, idegenforgalom, Csónakázó-tó EU projekt

3 000

365

365

365

Forgalomtechnikai beavatkozások (lámpa, számláló)

1 000

595

595

595

Hiányzó közvilágítási hálózatok építése

5 000

3 000

3 000

3 000

Zártkerti utak

5 000

4 983

4 983

4 983

Ráckert tömbfeltáró tervezés

1 000

0

0

0

Kossuth téri híd (bet.vasalás védelme)

8 000

7 999

7 999

7 999

Sétakert felújítása I. ütem tervezés

1 000

0

0

0

Múzeum tér térrekonstrukció tervezés

1 000

0

0

0

Játszóterek felújítása

5 000

1 567

1 567

1 567

Egyéb zöldterületek felújítása II. ütem

5 000

2 242

2 242

2 242

Park építése keleti városrészben

3 000

2 749

2 749

2 749

Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése, területszerzés

5 000

0

0

0

Dózsa Gy. u.-Kalmár u. (ingatlan- és területszerzés)

100 000

0

0

0

Palini orvosi rendelőhöz terület megszerzés

 

10 000

10 000

10 000

I. ütemű út-, járdafelújítások pótmunkái

 

34 200

34 200

34 200

Városközpont forgalomcsillapítási program, beavatkozások

30 000

19 603

19 603

19 603

Tájház kialakítása (Interreg pályázat)

100

0

0

0

Kiskanizsa Malomkerti u. területszerzés

30 000

0

0

0

ÖKIF Hitel 10% Önrész

 

65 986

65 986

65 986

Ipari Park "A" jelű út 10kv kábel

 

60 000

60 000

64 200

Zrínyi u. közvilágítás, kábelkiváltás

 

8 112

 

 

Péterfai kerékpárút közvilágítás

 

4 200

4 200

 

Egyéb közműépítés kiváltás

 

21 868

21 868

 

Oktatási intézmények felújítása

 

 

8 112

8 112

Régészet

 

 

 

21 868

Összesen:

290 600

290 600

290 600

290 600

Határidő: 2006. október 15.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

Litter Nándor: Kérem, a rendelet módosításáról is döntsünk.

 

A közgyűlés 18 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

43/2006.(X.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2006.(X.9.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Kérem, szavazzunk a másik határozati javaslatról is.

 

A közgyűlés 18 igen és 5 tartózkodás szavazatta a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

246/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2003. (III. 25.) számú határozatának 11. pontját az Ingatlankezelési Intézményre vonatkozóan 2006. január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezi.

 

 

 1. Javaslat a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Ez éves szokásos anyagunk, amikor a létszámcsökkentésekkel összefüggő pályázatokon szeretnénk forrásokat kapni. Ezt mindenki ismeri. Van-e eltérő vélemény a bizottságok részéről. Úgy látom, hogy nincsen. Hozzászólásokat se látok. A vitát lezárom. Kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés 17 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

247/2006.(IX.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat 2006. évi helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására - A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése címen - kiírt pályázaton való részvételével, mely összesen 14 fő pályázható létszámcsökkentést és 42.335.188 Ft összegű egyszeri hozzájárulási igényt tartalmaz.
 2. A Közgyűlés 2005. évben a 113/2005.(IV.27.) és 142/2005.(V.31.) számú határozatával a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium álláshely számát összesen 8,50 álláshellyel csökkentette. Ebből az előző évben mindössze 4 fővel pályázott, mert a létszámcsökkentésben érintett dolgozók közül 2 fő betegszabadságon volt. A táppénzes állomány megszűnését követően 2006. évben mindketten megkezdték felmentésüket, így az elbocsátásukkal kapcsolatos felmentés, végkielégítés igénylését is az ez évi pályázat tartalmazza.

2005. évben hozott közgyűlési döntések

Intézmény megnevezése

6/2005.(II.21.) rendelet álláshely száma

csökkentés

31/2005.(VII.7.)

rendelet álláshely száma

2006. évben

pályázott létszám
csökkentés

Felmentés

Végkielégítés

TB járulék (29 %)

 

Munkaadói járulék (3 %)

Összesen

 

 

 

 

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

117,02

-8,50

108,52

2

1 277 690

3 104 995

1 270 978

131 480

5 785 143

2006. évben hozott közgyűlési döntések

Intézmény megnevezése

6/2006.(II.27.) rendelet álláshely száma

csökkentés

43/2006.(X.9.)

rendelet álláshely száma

Pályázott létszám
csökkentés

Felmentés

Végkielégítés

TB járulék (29 %)

 

Munkaadói járulék (3 %)

Összesen

 

 

 

 

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Hevesi Sándor Általános Iskola

73,90

-0,48

73,42

1

641 704

1 466 750

611 452

63 254

2 783 160

Péterfy Sándor Általános Iskola

76,16

-7,81

68,35

5

3 402 771

7 552 924

3 177 152

328 671

14 461 518

Zrínyi Miklós Általános Iskola

68,59

-7,51

61,08

6

4 014 903

10 610 374

4 241 331

438 759

19 305 367

Összesen:

 

 

 

12

8 059 378

19 630 048

8 029 935

830 684

36 550 045

 

A 2006. évi közgyűlési döntések eredményeként az önkormányzat eredeti költségvetésben jóváhagyott 2 892,46 álláshely száma 2 860,29-re csökkent.

A létszámcsökkentéssel együtt járó döntések előkészítése, végrehajtása során az intézmények létszámhelyzete felülvizsgálatra került, és az önkormányzat élt az intézmények közötti létszám átcsoportosítás lehetőségével.

Az önkormányzat a 2005. szeptember 30-át követő - az illetékes Munkaügyi Bíróságnál eljárás alatt nem álló - létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos többletkiadásaihoz nem részesült a 2005. évi pályázat keretében támogatásban.

 1. Az önkormányzat kijelenti, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás 2006. évi igénylésére kiírt pályázatban szereplő munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

Határidő: 2006. október 15.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. A Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv megállapítása (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívottak: B&H Régió BT Dr. Heller Márta vezető településrendező tervező, Nyugat-dunántúli Területi Főépítészi Iroda Keresztes Sándor területi főépítész, Szálka Miklóst PRO-URBE Kft.

 

Litter Nándor: Az anyag rendkívül nagy jelentőségű, hiszen egyrészt, több év óta folyik ennek az anyagnak az előkészítése, de különösen azért, mert ez az anyag az egyik legfontosabb szabályozási eszköz egy város kezében, hiszen hosszú távra meghatározza a fejlesztés irányait, lehetőségeit. Ezért én rendkívüli boldog vagyok, hogy sikerült eljutni hosszas előkészítések után, hogy ez az anyag itt lehet előttünk, és reményeim szerint ma elfogadásra kerül. Köszöntöm a munkálatokban résztvevő Régió Bt. képviseletében Heller Mártát személyesen is, és más szakértőket, akik itt vannak, akik az anyag előkészítésében végig részt vettek, segítették, támogatták az önkormányzat munkáját. Szeretném megköszönni a hivatal munkatársainak is, hogy eljutottunk idáig. Tudjuk, hogy sok nehézséggel terhes feladat ez. Szeretném azt is megköszönni – és majd kérném Karmazin Józsefet, hogy röviden foglalja össze, mert itt látunk egy levelet, amely a minisztériumból érkezett, de mint tudjuk, ezt átvezették az anyagon, tehát nincsen már ilyen ellentmondás a hatóságok és a mi anyagunk között. Még egyszer mindenkinek, Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak is és mindenkinek szeretném megköszönni, hogy idáig eljutottunk, mert rendkívül fontos, hogy kiszámítható és a jövőt segítő, támogató anyagunk végre elkészüljön, és segítse, támogassa a város fejlesztését.

Karmazin József: A városrendezési terv készítésének folyamatáról szólva vissza kell kanyarodnunk az 1997. évi LXXVIII. törvény hatálybalépés, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szól, és ez a törvény rendelkezett arról, hogy 2005. december 31-től már nem alkalmazhatók a régi országos előírások alapján készült rendezési tervek, az úgynevezett OÉSZ alapú tervek. Ugyanis a törvény megjelenése után a Kormány szabályozta az országos építési Szabályokat is, és olyan terveket kell készíteni a településeknek, amely megfelel mind a törvény, mind a kormányrendelet előírásainak. A közgyűlés tulajdonképpen már 2000-ben foglalkozott ennek a munkának a gondolatával, és 2002-ben már olyan helyzet teremtődött, hogy a tervet megalapozó városfejlesztési koncepció, amit szintén a törvény ír elő, a testület elé került, és a közgyűlés ebben meghatározta a hosszú távú fejlesztés feladatait és irányait. Ezt a munkát a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja végezte el Pécsett, és ebben a munkában, mint ahogy az a következő évben készült nagy társadalmi összegfogással megalapozott stratégiai terv is igazolta, szerepelnek azok a célok, és azok a lehetőségek, amelyek Nagykanizsa számára reálisak és a hagyományokon alapulnak. Ennek a tervnek az elfogadása után 2004-re elkészült a szerkezeti terv, amely a munka következő fázisa volt, és 2004. április 29-én a közgyűlés jóváhagyta, meghatározva a tulajdonképpeni rendezési terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat elkészítésének menetét. Ebben az időszakban hatályos városrendezési tervek száma 17 volt, és hatályon kívül helyeztünk az időszak folyamán 11-et, és a rendezési tervvel összefüggő egyéb helyi rendeletek száma is 9-et tesz ki, beleértve akár a közterületekről, állattartásról, környezetvédelemről, stb. szóló rendeleteket. Tehát egy olyan komplex munkát kellett végezni a tervezőnek, amelyben figyelembe veszi a hatályos szabályozások alkalmazásának tapasztalatait, és azokat az új városfejlesztési szakmai alapelveket, amely a jövőt szolgálja éppen ezekben az időszakokban változó gazdasági és egyéb körülmények között, tekintettel akár az Európa Uniós csatlakozásra is. A dokumentáció még egy fontos sajátossága, hogy a törvény megszüntette a kétszintű szabályozást, tehát megszűnt az az állapot, hogy van a területnek egy egész közigazgatási területre kiterjedő rendezési terve, és egyes összefüggő szerkezeti egységnek pedig részletes rendezési terve. A mai szabályozás szerint a szabályozási terv az egész területet feldolgozza, és szinte telkekig lemenően kiolvashatónak kell lenni belőle az előírásoknak. A terv terjedelmét érzékeltetve elmondanám, hogy 16 belterületi szelvényen jelennek meg a szabályozás elemei 1:4000-es méretarányban, a külterület pedig 8000-es szelvényeken, 14 lapon. Ezekből néhányat kitettünk a mögöttem látható paravánon, éppen csak jelzésértékkel, hiszen a dokumentációt menet közben számos fórumon ismertettük, és a közgyűlés bizottságainak, valamint tagjainak is volt lehetőségük több alkalommal a dokumentáció készítésének a megismerésére. A terv alapelveiről szólnék még néhány gondolatot, ugyanis részben előírások, részben szakmai szabályok határozzák meg, hogy a rendezési terveknek a fenntartható fejlődést kell szolgálni, ami egy kicsit általános fogalomnak tűnik, ugyanakkor, ha megnézzük ennek a tartalmát, akkor olyan konkrét dolgokat találunk, mint a terület felhasználással való takarékoskodás, ami a belterület növekedésének egy önként vállalt korlátozása is lehet, valamint a szükséges és területi igények biztosítása. Itt jellemzője ennek a dokumentációnak, hogy a két nagyon fontos terület felhasználási kategóriában, a lakóterületekben és a gazdasági, befektetői, munkahelyteremtő területekben jóval az igényeket meghaladó területeket biztosít, éppen olyan célból, hogy alternatívák álljanak rendelkezésre az igénylők számára. Nagyon fontos a fenntartható fejlődés keretei között az életminőség, életkörülmények minőségi biztosítása, a környezetfejlesztés. Ebbe beleértendő a városi szolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztés irányvonalának a meghatározása. Nagykanizsa talán a különleges városok körébe tartozik olyan szempontból, hogy valóban az utak találkozásában fekszik, és az elmúlt években elindult folyamatok ezen a téren jelzik, hogy a rendezési tervnek ki kellett terjedni nem csak az M7-es, hanem az M9-es még bizonyos értelemben eldöntetlen kérdései kezelésére is, és fel kellett készülni a 71-es, 64-es út nyomvonal változásának területi hatásaira. Nagyon fontos alapelve volt a társadalmi részvétel kérdése, ami jelentheti egyrészt a terv közérthetősének a biztosítását, ami régi problémája a városrendezési szakmának, hiszen mégiscsak egy szakmai nyelvezetről van szó, amit elég nehéz lefordítani az ingatlantulajdonosok, vagy az építeni szándékozók nyelvére. Mindenesetre az egyeztetéseken elhangzott több száz javaslatot, észrevételt a tervező értékelt, és azokat, amelyek nem ellenkeznek szakmai szabályokkal, vagy jogszabályokkal, azokat beépítette a tervbe. Fontos alapelv még a városrendezésben a különféle települési funkciók keverhetőségének az elve, tehát, hogy ne alakuljanak ki kristálytiszta lakó, városközponti, intézmény, stb. területegységek, hanem ezek egymás mellett éljenek, éppen az ehhez kapcsolódó kiszolgálási, forgalmi és akár építészeti megjelenési problémák elkerülésére is. Nagyon fontos szempont volt az örökség védelmének a biztosítása, hiszen Nagykanizsa mindig is híres volt arról, hogy a települési környezet, az épített környezet értékei részben ugyan objektív, részben szubjektív hatásokra megmaradtak, és olyan természeti és épített környezeti értékeink vannak, amelyek ebben a tervben jól kezelhetők. Az 5. ilyen alapelv a regionalitás kérdése. Ha kiindulunk a nagykanizsai szlogenből, hogy a régiók kapuja, akkor ebből is levezethető, hogy Nagykanizsa olyan speciális helyen van, ahol kapcsolatban van szomszédos megyék területével, szomszédos régiókkal, sőt szomszédos országok területeivel is. Ezért a dokumentáció figyelembe vette az akkor rendelkezésre álló magasabb szintű terveket, és sikerült némileg együttműködni a Zala megyei tervvel is, amely egy kicsit időcsúszással követte a mi munkánkat. A tervezés során fontos volt vizsgálni a lakónépesség alakulásának a kérdését. A terv mintegy 110.000 fős vonzáskörzet meghatározása mellett 58-60.000 főre teszi a lakónépesség számát, azonban a nagy infrastruktúra tengely kiépülésével és az Ipari Park, Logisztikai Központ fejlődésével ez mintegy 6-7.000 fős növekedést hozhat, amire a terv felkészült egyéb terület felhasználási elemeiben is. Az egyeztetési eljárás tapasztalatairól szólnék még. Az volt az általános vélemény, hogy egyes fórumokon szép számmal megjelentek az érdeklődők, például éppen ebben a teremben a városközponti fórumon, a peremterületeken már nem volt ilyen nagy az érdeklődés, Palinban, Miklósfán csak néhány személy jelent meg, és néhány konkrét igényét erősítette meg. A terv belső egyeztetésében részt vettek a hivatal szervezeti egységei, kiemelten az Építéshatósági Osztály, Közigazgatási Osztály, és nagyon fontos volt a Városfejlesztési Osztály által szervezett két nyílt bizottsági ülés, ahol a Tervtanács tagjai bevonásával még külön szakértői anyagot is készítettünk a munka tartalmának a javítása érdekében. A tervet a Központi Tervtanács a minisztériumban az év elején tárgyalta meg, és pozitív véleményt hozott. Ez megtalálható a kiosztott dokumentációban. Majd miután a lakossági kifüggesztés, valamennyi előírt egyeztetés lezajlott, megküldtük záró véleményezésre a jogszabály előírása szerint a Területi Főépítészi Irodán keresztül miniszteri záró véleményezésre az anyagot, amelynek kapcsán a minisztérium egy személyes egyeztetést kezdeményezett. Az ott elhangzott apróbb korrekciókat elvégeztük a szabályozási terven, és ismételten felküldtük, melyre a dokumentációban foglalt észrevételeket kaptuk, és ez a levél tartalmazza az egyes javaslatok után nagybetűvel kiemelve, hogy az adott javaslat milyen sorsra jutott, tehát beépítettük a tervbe, vagy éppen annak megfelelően korrekciót hajtottunk végre. A most kiosztott levél annyiban tér el a dokumentációban szereplőtől, hogy az már a főosztályvezető úr által aláírt és abban még szerepel az, hogy az általuk írásba foglalt észrevételek miatt egy nemleges javaslat, de személyes egyeztetést követően azt az információt kaptuk, hogy amennyiben az átvezetések megtörténtek, és ez meg is küldtük nekik, akkor nincs akadálya a terv elfogadásának. Mindezek mellett jelezném, hogy a törvény által biztosított 90 napon felül a törvény előírja, hogy egyetértő véleménynek kell tekinteni a hallgatását a minisztériumnak. Ebből a határidőből ugyan kifutottak, de úgy gondoltuk, hogy ha a szakmai vélemény megalapozott, akkor azt próbáljuk követni. Ezek alapján készült el az előterjesztés, amelyben határozati és rendeleti javaslatok vannak. Az első egy határozati javaslat, amely a szerkezeti terv módosított változatát hagyja jóvá. Ezt követően kerül sor a rendeleti javaslatra, majd pedig tartalmazza az előterjesztés azokat a további korrekciós tényezőket, amelyek a dokumentáció egyeztetése után akár önkormányzati részről, akár befektetői részről megalapozottan felmerültek. Ezeket az észrevételeket a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság már az előterjesztés vitája során megtárgyalta, és egyetértett azokkal. Ha valamilyen konkrét kérdés merülne fel, akkor a tervezővel szívesen válaszolunk a kérdésekre.

Litter Nándor: Külön köszönöm Karmazin Józsefnek azt is, hogy végig koordinálta, irányította, vezette ezt a munkát. Közben megérkezett Szálka Miklós, aki az utak részeinek a tervezője. Arra kérem Papp Nándort, hogy vannak alternatív elképzelések is, abban mindenképpen jó lenne, ha Ő nyilatkozna.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a szabályozási tervet. Ezen belül egy apró észrevételünk volt. Azt is meg is fogalmaztuk, hogy a volt mozi funkciójához kapcsolódó út- és parkoló felületek külső határvonaláig legyen városközponti vegyes terület. Oda sorolja az épület körüli területet. Mert ebben az esetben akkor nincs olyan félreértés, hogy zártsorúként van egészen az épületig feltüntetve, hogy ebből semmiféle probléma ne legyen. Van egy tegnap tudomásomra jutott probléma, amit – azt gondolom, és ha a tervező asszony is egyetért vele, akkor talán ezen belül még tudnánk rendezni, az elfogadáson belül, nevezetesen az, hogy az Alsószabadhegyi és Szabadhegyi utca között, miután az alsó részből elvettek területeket, ott elő van írva, hogy az a két terület között hogy minimum 1000 m2-nek kellene lenni a minimális területnagyságnak, de itt csomó olyan telek van, ami mindösszesen csak 1600 m2, tehát ha ez lehetséges, akkor az ottani előírt 1000 m2, természetesen a 20 %-os beépíthetőség megtartása, valamint az 5,5 méteres épületmagasság, minden egyéb megtartása mellett, ha ezt az 1000 m2-t módosítanánk 800 m2-re, akkor ezek a telkek oszthatók lennének. Természetesen két lakásra most is beépíthető a két végén a telek, úgy gondolom, mert a falusias övezetben két lakás építhető be, de telekosztás nélkül. De azért gondolom, ha ezt megkönnyítendő, azt gondolom, hogy célszerű lenne ezt a 800 m2-t meghatározni minimális teleknagyságnak. Úgy is majd a Heller Márta fog erre reagálni. Kettő alternatív megoldás volt a Herman O. utca tömbjét érintően, volt egy “A” és egy “B” változat. Gyakorlatilag a bizottság mindegyiket tudja támogatni, nevezeten azt, hogy játszótér alakuljon ki – viszont annyi a probléma, hogy ez pénzbe kerül a városnak, meg kell venni. A másik is elfogadható, szerintem még az sem rossz, hogy a hátsó kertbe telekosztás nélkül 4,5 méter épületmagasságú lakásokat lehessen építeni. Azt kell eldönteni, hogy most áldoz rá a város, hogy telket vásárol, vagy nem. Gyakorlatilag ez a bizottsági kompetenciát nem érinti. A másik témánál pedig visszatért a bizottság a 2005. október 21-ei döntéséhez, amely alapján a “B” változatot támogatta. Tehát akkor a telephely fennmaradásával nem értett egyet a bizottság. Gyakorlatilag ezekkel a kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a bizottság a közgyűlésnek az egész szabályozási tervet.

Dr. Szabó Csaba: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a 298/2006. határozat szerint a településszerkezeti terv a helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja. A bizottság ezt a határozatot 4 igen és 2 tartózkodással hozta. A két tartózkodás és az általam kiemelt tárgyalásra alkalmasnak tartja kategóriával kapcsolatosan finomabb észrevételeket Kolonics képviselőtársam fogja megfogalmazni.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, hogy Nagykanizsa város történelmi jelentőségű előterjesztés jóváhagyása előtt áll. Gondoljunk csak bele. Magyarország történelmi helyzetében ma Nagykanizsa egy adott geopolitikai helyzetben van. Többi városhoz hasonlóan igyekszik gazdasági fejlődését előmozdítani a településrendezés eszközeivel is. Az önkormányzat teheti meg kizárólag azt, hogy a növekedést szabályozási eszközökkel elősegíti, avagy gátolja. Természetes dolog a növekedés feltételeinek segítése a mi munkánkban is. Ugyanakkor hasonló fontosságú dolog, és az előterjesztő ezt tisztességesen meg is indokolta, hogy szükség van természetesen a városkép, a városbelső, a történelmi karakter és a kialakult városkép védelme érdekében is. Én úgy gondolom, hogy a kettő együttesen az előttünk meglévő előterjesztésben megvan, tehát jó szívvel jóváhagyhatjuk, ugyanakkor bizonyos kételyek is felmerültek bennem, illetve a Nagykanizsai Városvédő Egyesület által megtekintett anyagban. Nagy fontosságúnak tartjuk azt, hogy a gazdasági élet követelményeire a komplex előttünk lévő anyag, ami településrendezési terv, szerkezeti terv, építési szabályzat és szabályozási terv, tehát a beruházók, a tervezők, a kivitelezők egyforma nyelven beszéljenek, egyformán értelmezzék, és gyors és rugalmas reagálási lehetőséget adjon az élet gazdasági kihívására. Magyarul, az a fogadószint, tehát amit akarunk a városban elérni, arra a gazdasági élet szereplői egyértelmű választ kapjanak, gyors és rugalmas megoldást kapjanak, az építésigazgatásban, az alkalmazásban érintettek, a dolgozók pedig ne legyenek kitéve elvtelen támadásoknak. Gondolom, nem kell indokolni, értik, hogy mire gondolok. Ezért az illeszkedési szabályok bátrabb alkalmazására hívták fel a figyelmünket, és emlékeznek a közelmúlt történelmi eseményeire itt a városunkban is? Ha bátrabban alkalmaztuk volna az illeszkedési szabályokat, akkor gyakorlatilag a korábbi anomáliák kezelése is szerintem könnyebben, rugalmasabb és gyorsabban megtörténhetett volna. Én úgy gondolom, hogy két kérdésre kell akkor határozottan választ adni, és az előterjesztőt és a …… erre kérném – hogy a mai előttünk lévő anyag, akkor erős bírálat érte a két lépcsős rendszert, rugalmatlansága és az időigénye miatt. Ugyanakkor ez az önkormányzat alkotott egy rendeletet, pontosabban a városkép védelme érdekében, karaktere védelme érdekében, a Tervtanács szerepének a fokozására, tehát a városközpont, a korábbi városközpont RRT területén belüli fokozottabb városképi védelme érdekében. E kettő most ennél az anyagnál összeilleszthető-e, rugalmasan alkalmazható-e, tehát a beruházók számára oktalan időveszteséget nem okoz-e? Tehát a gyakorlati alkalmazás szempontjából tettem fel a kérdést. Hogy tetszenek ezt most megítélni? A másik dolog, ugye nagyon erős bírálat érte nagyon sok helyen a főépítész jövőbeni szerepét. Tehát az eredetileg javasolt .. a főépítész jövőben szerepét. Most keresünk főépítészt, tehát aktualitása is van egyébként a dolognak. Hogy tetszenek megítélni most gyakorlatilag szabályozás és a főépítésznek a mozgásterét egyáltalán, kontra Tervtanács? Tehát mi egy rugalmas együttműködést képzeltünk el ennek érdekében, ezt az anyag most biztosítja-e? Én úgy gondolom, hogy az előttünk lévő alternatív megoldások kikristályosodott már az ott élők többségének a véleménye. Mi a magunk részéről a többség véleményét szeretnénk támogatni. Az előterjesztő pedig jól indokolta, kiemelt figyelmet szentel az anyag az örökségvédelemre. Én úgy gondolom, hogy erre a jövőben is mindenféleképpen szükség van.

Polai József: A Településrészi Önkormányzat véleményét szeretném majd felolvasni, de előtte szeretném kérni az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleményét, hogy az 5. oldalon található 7. pontnak az ”A” és “B” változata közül, hogy ők milyen véleményt formáltak, vagy milyen véleménnyel értenek egyet. Ezt szeretném először megtudni. Lehet, hogy már hangzott el az előbb Papp Nándor szavaiban utalás erre, de én talán félreértettem valamit. Megkérném, ha szabadna, akkor a két bizottság először mondjon véleményt.

Dr. Kolonics Bálint: Örülök, hogy végre elkészül ez az anyag, és itt az előterjesztés a közgyűlés előtt. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni. Én, ami miatt szót kértem, az inkább az anyagnak az időzítését érintené, és ez irányú véleményemet fejteném ki, és ez volt többek között az oka annak, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság óvatosan fogalmazott, és hozta meg határozatát, mely szerint tárgyalásra találja alkalmasnak, és nem úgy fogalmazott, mint minden más esetben, hogy elfogadásra adott esetben alkalmasnak találja. Azért, mert tudomásom szerint 2003 év vége, december volt az a határidő, amíg meg kellett volna alkotni ezt a rendezési tervet. Nagyon hosszú munka van ebben az anyagban, és azt gondolom, hogy ezt a munkát is, ami ebben az anyagban fekszik, kellene annyira becsülni, hogy ha itt a mai tárgyaláson bármely kétség, kétely merül fel, akkor csak azért nem fogadjuk el, és nem alkotjuk meg ezt a rendeletet, akkor adunk még egy lehetőséget, még egy kört fusson a közgyűlés előtt, hogy olyan rendezési tervünk legyen, ami valóban megállja a helyét, és valóban a mögötte lévő munka eredményeként akkor egy olyan rendezési terv lesz. Mondom ezt azért Polgármester Úr, mert egy kicsit szerencsétlen az időzítés, hiszen ennek a ciklusnak, ennek a testületnek az utolsó közgyűlésén vagyunk. Azt gondolom, hogy én, ahogy beszélgettem volt képviselőkkel, nem nagyon volt szokás a testületeknek utolsó ülésen ilyen kardinális kérdésekben döntéseket hozni. Én tudom, hogy ez időszerű, és ezt meg kell alkotni, hiszen ezt a jelenlegi helyzetet szabályozni kell, de ez egy olyan horderejű kérdés, ami nem gondolom, hogy az utolsó közgyűlésnek a napirendjére tartozna, és itt kellene ezt elfogadni. Én támogatom az előterjesztést, csak arra kérem Polgármester Urat, amennyiben bármilyen kétség, kérdés merül fel, ami miatt kiegészítésre szorul az anyag, és nem tiszta és nem világos, akkor csak azért ne tegye, hogy elfogadtassa a közgyűléssel, hogy elmondhassuk, hogy milyen eredményt értünk el, és végre van rendezési terv. Akkor mondjunk le erről az erényről, és maradjon a következő testületre, és ő mondja ki a végső szót az előterjesztés felett.

Litter Nándor: Értem és nagy részében egyet is tudok érteni azzal, hogy ezt nem szabad erőltetni. Tehát én ezzel teljes egészében egyetértek, viszont én nem gondolom, hogy ez a helyzet azt sugallná, számomra legalábbis, hogy itt egy erőltetésről és egy erőszakos átviteléről van szó. Nem is mondta ezt, én csak azért mondom ilyen határozottabban, hogy meg tudjam indokolni az álláspontomat. Egyrészt mi döntöttünk arról, és abban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is egyetértett, amikor 2002 után arról döntöttünk, hogy nem kell még elkezdeni a munkálatokat. De egyre több területen érződött – tehát most védem azt, hogy miért most jutott, és miért nem készült el korábban –, feszített a dolog, és akkor viszont elindítottuk a rendezési terv készítését. Én magam is számos egyeztetésen, akár a tervezővel, de lakossági fórumokon, nagyon sok területen ott voltam éppen azért, hogy én érezzem ennek a súlyát, hogy milyen nagy jelentőségű ez a dolog, meg megérezzem azokat a problémákat, amik döntést igényelnek a testülettől. Tehát azért mondom ezt a mondatot, mert én nagyon jól előkészítettnek tartom. Tehát ha nincs egy ilyen hosszú szakasza, hogy régiós főépítész, az országos tervtanács, és egyéb más testületeknek ki kell várni, vagy érdemes kivárni az álláspontját, véleményét, akkor ezt már gyakorlatilag hónapokkal ezelőtt mi elfogadhattuk volna. Tehát én az előkészítettség alapján mondom azt, hogy magam részéről én nem érzem erőltetettnek és mindenáron való átnyomásának ezt a dolgot, meg egyébként, ez az egész csapatunknak, az egész társaságnak a közös munkája, hiszen nagyon sokan részt vettünk, részt vettek az előkészületekben. Vannak benne nehéz döntések, ezt látjuk. Azoknál kell valami módon konszenzusra jutni, és megtalálni a város számára legmegfelelőbb megoldást.

Szányiné Kovács Mária: Nagyon örülök, hogy végre eljutottunk odáig, hogy előttünk van ez a rendezési terv. Én magam is részt vettem számos egyeztetésen. A legemlékezetesebb az, amikor tavasz vége felé délután 2-kor itt voltunk a belvárosi fórumon, és részt vettek lakóközösségek részéről számosan ezen az egyeztetésen, és ha jól emlékszem, közel éjfélig tartott. Alaposan átrágtuk, átvettük a belvárossal kapcsolatos problémákat. Nagyon sokan itt voltak a Herman utcából, itt voltak a Honvéd utcából, mert érdekelte őket, hogy mi lesz a lakókörnyezetükben. Én, mint területi képviselő, a Herman utcát képviseltem, és próbáltam feltenni a kérdéseimet, melyekre meg is kaptam. Az előttünk lévő előterjesztésben a Herman utcát illetően két alternatívát jelöl meg az előterjesztő. Mindannyiunk ott van az a Herman utcai lakók kérése, amelyet ma reggel osztottak ki, ahol a kérésüket megfogalmazták, és mint képviselőjük, én ebből idézek néhány gondolatot.

Litter Nándor: Olvastuk ezt.

Szányiné Kovács Mária: Mindenki elolvasta? Akkor rendben van. Akkor csak az utolsó mondatot mondanám. Az érintett terület lakóinak a nyaralások időszakában is több mint 90 %-a aláírásával jelezte, hogy az érintett terület mit kíván. A Herman utca értékeinek, a csendnek, a nyugalomnak, gyerekek játéklehetőségének, felnőttek kikapcsolódásának megőrzését. Kérjük tehát, hogy Önök e szerint döntsenek. Tehát a “B” változat elfogadását szeretnék kérni a Herman utcaiak, és az a kérésem, hogy ezt gondoljuk meg, és tegyük meg ezt a kérésüket, miután közel 150 ember kérése ez, hogy ott végre béke és nyugalom legyen.

Sajni József: Az előttünk lévő anyag, gondolom én, hogy részben egy hiánypótlás, hiszen úgy gondolom, hogy egy városnak mindenféleképpen kell lenni egy olyan rendezési tervének, és egy olyan építési szabályzatának, ami használható és hosszú távon használható. Én ezzel egyet is értek, és örülök is neki, hogy ez itt van, viszont két kérdésem hadd legyen. Mivel ennek az előkészítése során lakossági fórumok is voltak, én azon az egyiken felvettem azt, ami a dél-keleti elkerülő úttal kapcsolatos volt akkor, hiszen az érintett területen a tulajdonokat kérték, hogy véleményezzék. Én a B14-es lapon – ilyen vizuális típus vagyok – én most azt látom, hogy a dél-keleti elkerülő út, ami rájön erre a Miklósfa – Csengery út közti szakaszra, az igazából meg tovább is, valahogy Fityeháza és Bajcsa között köti össze ezt az utat. Viszont hiányolom azt, ami ott felmerült igényt. Én akkor Szálka Miklós úrnak ezt külön is elmondtam, hogy ha ide rávezetik ezt az utat, akkor itt a Miklósfa utcában rendkívüli módon megnő a forgalom, hiszen várhatóan Gyékényesnél megnyitják a határt. Ez egy nagyon jelentős teher- és személyforgalommal fog járni, és a kérdésem az lenne, hogy én itt nem látok semmiféle elképzelést ezzel kapcsolatban, hogy ez az elkerülő út megépülne. A másik, én megmondom őszintén, ennek az összekötő útnak a létét részben megkérdőjelezem, hiszen aki bármilyen irányba akar menni, feltehetően minél előbb az autópályát akarja elérni, és ez Nagykanizsa elérésével egyszerűbbé válna, tehát itt ez az összekötő út számomra nem egészen világos. A másik pedig, amit szeretnék megkérdezni, hogy a K10 jelű külterület szabályozást mutató lapon – itt van a jelenlegi miklósfai temető alatti részen idegenforgalmat vonzó természetvédelmi hasznosítású, stb. különleges terület, idegenforgalmat vonzó turisztikai erdő. Nem tudom, hogy ez mit takar, úgyhogy ez a másik kérdésem. Hiszen ilyen terület Miklósfán jelenleg is van, ez a Parkerdő területe. Mivel mindkét terület osztatlan közös tulajdonban van, nem tudom, hogy ezt ide milyen szempont alapján tervezte valaki, mikor ez jelen pillanatban egy teljesen elvadult rész, és van a településnek olyan része, ami valóban ilyen célokat sokkal inkább szolgálhatna, és az is osztatlan közös tulajdonban van. Tehát azért ezt a kettő kérdést mindenféleképpen szeretném feltenni.

Halász Gyula: Először is én is mindenkinek szeretném megköszönni, aki ebben az anyag létrehozásában részt vett, mert nagyon átfogó dolog. Egy kérdésem lenne a szabályozási terv B2-es lapjával kapcsolatban. Ott a volt ÉPGÉP területnél gazdasági és kereskedelmi, szolgáltató övezet van jelölve, én pedig azt szeretném több képviselőtársammal együtt, hogy a barna mezős beruházások is gyorsuljanak fel Nagykanizsán, így tehát lehet, hogy meg kellene változtatni ennek a területnek a besorolását, hiszen ennek a területnek minden infrastrukturális feltétele megvan ahhoz …

Litter Nándor: .. milyen besorolású?

Halász Gyula: Gazdasági és kereskedelemi, szolgáltató.

Litter Nándor: Akkor ez az.

Halász Gyula: De nem ipari.

Litter Nándor: A gazdaságban bent van.

Halász Gyula: De van egy külön kategória, ami ipari jellegű besorolást tesz. Én azt gondolom, hogy az összes közmű gerinccsatlakozás adott erre a területre, tehát a jövőben, ha ez a terület akár eladásra kerül a mostani tulajdonosok által, vagy az önkormányzatnak lenne valamilyen elképzelése, oda befektetőket irányítana, akkor a besorolás lehetetlenné tesz esetleg egy ipari jellegű üzem újraépítését.

Litter Nándor: Új ipari területek a gazdaságfejlesztési célú területként vannak besorolva. Ott települ az ipar.

Halász Gyula: Én azért megvárom a szakemberek válaszát.

Dr. Szabó Csaba: Polai képviselőtársunknak az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság felé feltett konkrét kérdésére kívánok válaszolni. Mint ahogy eddig mindig bizottsági elnökként tettem az észrevételeimet, és szükség szerint fenntartanám még azt a lehetőséget, hogy képviselőként is kapjak 2 percet, szeretném akkor a feltett kérdésre válaszolni azt, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak nem feladata alternatívák között mérlegelni, vagy ajánlást tenni. A feladat az lett volna, ha ilyen lenne, hogy ha valami, akár városi, akár magasabb rendű jogszabállyal kapcsolatosan ütközés lenne, akkor arra kellett volna felhívni a figyelmet. Mivel ilyen nincs, a bizottságnak erre vonatkozóan állásfoglalása nem volt, nem is lehet, és nem is lesz.

Papp Nándor: Csak egy mondat pontosításképpen. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 2005. október 21-én a MÉH-HOLDOSI Fém Kkt. telephely fennmaradásával nem értett egyet, és ezt erősítette meg most is. Tehát a “B” változat a MÉH-HOLDOSI Fém Kkt-val kapcsolatos volt, amit mondtam, csak akkor kimondottan nem beszéltem erről a témáról.

Polai József: A részönkormányzat tárgyalta ezt a kérdést. Mint emlékszünk, talán már háromszor is volt a közgyűlés előtt kimondottan a MÉH-HOLDOSI Fém Kkt. ügye, és akkor háromszor szavazta le ezt a kérdést, az ő kérésüket. Én magát az egész tervezetet egyben természetesen a részönkormányzat véleményével együtt támogatni tudjuk, kivétel ez a 7. számú pont, ami éppen erről szól. Felolvasnám a részönkormányzatnak a véleményét. Nem támogatja és a nem ért egyet azzal, hogy a MÉH-HOLDOSI Fém Kkt. telephely fennmaradására, fejlesztésére az új szabályozás lehetőséget biztosítson. Itt felsoroltunk néhány indoklást. Nem kívánom valamennyit felsorolni, de legalább néhányat. Nem illik a telephely a környezetbe, a szomszédságban lévő ingatlanok értékcsökkenése, kártérítési felelősségvállalása felmerülhet, és a lakosság tiltakozik annak ellenére, hogy annak idején többször is aláírással bizonyították, hogy a lakosság nem tiltakozik. Valójában mégis tiltakozik aláíráson túl is. Kérem, ez a véleményünk. Ha Önök úgy gondolják, hogy azt elfogadják, ám legyen, de szeretném mondani, hogy ránk erőltették akkor a rendezési tervnek ezen pontját.

Litter Nándor: Itt még semmi nem lett ránk erőltetve.

Karmazin Józser: Cserti képviselő úr jól ráérzett azokra a pontjaira ennek a vaskos előterjesztésnek, ahol a városrendezési szakmai is vitát folytat. Nevezetesen az illeszkedés a kétlépcsős tervezés és a főépítész szerepe. Az anyag egyébként állást foglal ezekben, hiszen a minisztériumi javaslatokat átvezetve jelentősen leszűkült azoknak a területeknek és szabályoknak a szerepe, amely bennhagyta mégis ezeket az eszközöket. Az illeszkedés szabályainál azért addig nem mertünk elmenni egy megyei jogú városnál, hogy az egész belvárost szabályozatlanul hagyjuk, bár volt erre is utalás a minisztériumi kollegák részéről. Elképzelhető, hogy kisebb településeknél ez járható út, azonban itt Nagykanizsán, ahol ráadásul a tömbrehabilitációk tervei is elkészültek, tehát ismerjük pontosan a szándékokat, azoknak a szabályozási megjelenítése nem okozott gondot. A kétlépcsős tervezés előírása szintén egy viszonylag újszerű lehetőség. Itt két hullámban is csökkentettük azokat a területeket és jóformán a helyi érték védelem védelme érdekében maradt továbbra is csökkentett mértékben. A főépítész szerepe hangsúlyozottan véleményező, javaslattevő, mint ahogy a Tervtanács is, és itt nem vettük teljesen kritika nélkül azt a minisztériumi véleményt, hogy ennek a szabályozását teljesen hagyjuk ki a rendeletből, de itt is nagyon nagy csökkentéseket hajtottunk végre, tehát a legszükségesebb helyeken javasoljuk azt, természetesen időveszteséget nem okozva, tehát az eljárás szabályozott idejébe beleférve, hogy legyen lehetőség ilyen véleményalkotásra.

Dr. Heller Márta (B&H Régió Bt.): Két gondolatot. Az egyik, hogy arra törekedtünk, hogy a lehető legkisebb mértékben kelljen hozzányúlni a kész tervekhez. Tehát az volt a tendenciánk, hogy olyan kereteket adjunk a szabályozásnál, hogy a város magában, illetve az építésügyi eljárás keretén belül meg tudjon oldani bizonyos kérdéseket, és ne kelljen ezt a hosszadalmas procedúrát végigcsinálni. Ami itt az előterjesztésben, sőt az egyeztetési anyagban benne volt, az azt tükrözte, hogy megpróbáltuk a helyi szintre tenni ezeket az egyedi probléma döntést. Ezt – kivéve az illeszkedést, mert véleményünk szerint az illeszkedést a törvény átmeneti esetekre, olyan esetekre, ahol nincs rendezési terv, nincs szabályozási előírás, és nincs szabályozási terv, átmeneti időtartamra emelte be a törvényre. Határozott meggyőződésünk ez, tehát semmiképpen nem szabad az illeszkedést egy új szabályozás keretei között felszabadultan beemelni. Tehát egy nagyon lényeges gondolat. Akár közepes, vagy akár nagyobb városoknál is az a tapasztalat, hogy ez nem működik. Anarchiába torkollik, perek sora, ügyek leállása. Tehát ezt igyekeztünk elkerülni. Tehát ez az egyik, amit szerettem volna mondani. A kétlépcsős eljárásnál egy olyan szakmai kontrollt tartunk szükségesnek, ahol szintén helyi szinten dőljön el az az akut részprobléma, amire egy ilyen általános rendezési terv, szabályozási terv nem feltétlenül van felkészülve. Szomszédsági viszonyok, egy-egy tűzfal, egy-egy helyi probléma. Az volt a törekvésünk, hogy minél kevesebbszer kelljen módosítási eljárásba belezavarni a települést. Itt az arányokon lehet vitatkozni. Nekem meggyőződésem az, hogy a minisztériumi állásfoglalással azért kell vigyázni, és nagyon végiggondolni, hiszen nem ők készítették a tervet, de nem 10 évig voltunk itt a településen belül egyéb tervezési folyamatokban, és olyan részproblémákat sikerült akkor, például Szabadhegyen, vagy Palinban kifognunk és végigvinnünk, és még a mai napig is hatályban van, ami szerettem volna beemelni, mert általános probléma. Nagy kár, hogy ezek kismértékben sérültek. Nem nagy sebek ezek, de sajnos ezeket újra kell majd kezdeni szerintem egy-egy konkrét problémánál. És ugyanez volt a gondolatunk a főépítészi kontrollnál. Minél inkább a helyben és sajátos problémákat az itteniek próbáljanak megoldani. Most volt egy olyan vissza-kontroll, akár minisztériumi, vagy akár a főépítész részről, vagy a Szamosi Gábor részéről, hogy nem vehetik fel azt a terhet döntési helyzetben, nem dönthetnek. Ők jogalkalmazók, és nem tudnak új jogszabályokat hozni. Tehát nincs kompetenciájuk bizonyos dolgokat eldönteni. Tehát ezért ezeket a passzusokat ki kellett emelni belőle. Tehát így néz ki körülbelül ez a három téma.

Karmazin József: Még volt négy kérdés. Kolonics képviselő úr jelezte, hogy megfontolandó az, hogy melyik jár nagyobb veszteséggel, illetve nyereséggel - egy folyamatnak az azonos testület általi lezárása, vagy pedig a végső döntés áttolása, és azzal elbizonytalanítani az egész folyamatot. Én úgy érzem, hogy a terv, mivel már 2005. december 1-je óta rendelkezésünkre áll, az eltelt hosszú hónapok tapasztalata az, hogy minden nap újabb és újabb elképzelések, igények jelennek meg, tehát ha ezt halogatjuk, akkor végül is az a látszat alakul ki, hogy valami hibás, pedig csak az igények változnak, amelyeket majd bizonyos rendszerben módosításként lehet kezelni. Tehát a véleményem az, hogy ezt a folyamatot le kellene zárni. Sajni képviselő úr Miklósfa elkerülő útjára vonatkozó javaslatával foglalkozott a tervező, majd választ fog adni. Vannak valóban a terven ilyen tájékoztató jellegű megjelölések, mint például idegenforgalmat vonzó természet közeli hasznosítású, stb. – igazából a szerkezeti terven van helye, amelyeket már korábban a közgyűlés jóváhagyott. De éppen azért, hogy ne kerülje el a figyelmet akár az önkormányzat, akár a jogalkalmazó részéről, hogy ezekkel a területekkel majd távlatban más szándék lesz, ezért az nem baj, ha itt is fel vannak tüntetve. Halász képviselő úr kérdése volt a gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás – valóban gazdasági területenként vannak jelölve azok a nagy mértékben környezetet nem szennyező tevékenységek, amelyek ellenkező esetben az ipari terület kategóriát kapták, tehát ezen a területen az általa elképzelt funkció megjelenhet. A volt mozi térségével kapcsolatban rendben van, amit a bizottság javasolt. A Szabadhegyi 800 m2-es telekmérettel kapcsolatban egyértelmű választ azért nem tud adni a tervező, mert pontosan nem tudja, hogy melyik területrészekről van szó, de ha egy ilyen megfogalmazást kap, meg lehet vizsgálni, és a szabályozást korrigálni ennek megfelelően.

Litter Nándor: Így elfogadható? Jó, köszönöm.

Dr. Heller Márta (B&H Régió Bt.): Még egy megjegyzésem, természetesen megnézzük. Ha előbb tudjuk ezt, akkor felkészülünk, hogy itt a Szabadhegynek a beépítésével kapcsolatban annak idején is az volt a gondolat, hogy például a tömbbe bemenni, tehát, ha ez a telekstruktúra olyan, hogy mély, akkor se a nyeles telkek, se pedig tömbfeltáró út nem nagyon támogatott. Nem azt mondom, hogy sehol, de meg kell nézni. Tehát alapvetően a beépíthetősége nem csak a telkek, hanem a domboldalnak a beépítése is korlátozott volt. Most ha daraboljuk a telkeket, akkor végül is ez ellentmond, de meg kell nézni ezt természetesen.

Litter Nándor: Akkor Karmazin Józsefet kérem, hogy az ezzel kapcsolatos pontos szöveget majd akkor illesszük be majd, amikor a szavazás történik.

Szálka Miklós (PRO-URBE Kft.): Ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mivel ott voltam, foglalkoztunk. Tehát a miklósfai elkerülő út kérdésével. Forgalmi számításokat tettünk. Nem indokol gyakorlatilag a jelenlegi keresztmetszet kialakításnál nagyobb fejlesztést. Természetesen nem tudtunk számolni határon túli fejlesztésekkel, mert gyakorlatilag semmi olyan adatunk nem volt, ami azt indokolta volna, hogy lényegesen ebben a térségben megnő a forgalom. Elővettem az M7-es autópálya tanulmányterveit, ahol még olyan változat is volt, hogy nem Nagykanizsától északra menne az M7-es autópálya, hanem délre, és akkor ennek az útnak a bekötésére szintén több változat készült, Miklósfát különböző oldalról kerülték el. Én úgy érzem, ha egy területfejlesztési tervbe, vagy szerkezeti tervbe, pláne szabályozási tervbe, ha egy nyomvonal bekerül, annak számtalan hátránya is van, tehát ha valamiben nem vagyunk biztosak, hogy arra a nyomvonalra valójában szükség van, mint például a dél-keleti útra, akkor bizonyos fejlesztéseket az hátráltat. Tehát a műszaki eszközökkel, amivel meg tudtuk vizsgálni, úgy éreztük, hogy nincs szükség egy külön elkerülő útra, számtalan olyan védelmi berendezést lehet az mellett elhelyezni, ami gyakorlatilag a közel lakó lakosság számára fontos és mindenképpen egy pozitív hatást nyújt. Tehát nekem az lenne a javaslatom, hogy jelenleg a nyomvonal maradjon a helyén, és zajvédelem, illetve különböző védelmi berendezések elhelyezhetőek. Ha úgy látszik, főleg a határon túli olyan létesítmények lépnek be, hogy ez a forgalom megnő, akkor el kell kezdeni ugyanazt a folyamatot, mint a dél-keleti úttal. Ugye a dél-keleti útra elkészült először a tanulmányterv, utána egy engedélyezési terv, és csak az került bele a szerkezeti tervbe. Tehát most ennek a tervnek a keretén belül megfelelő háttérrel nem tudtunk olyan nyomvonalat behúzni, amit képviselő úr elvárt volna. Én úgy érzem, hogy ennek a tervnek a keretén belül ez a megoldás jónak tűnik. Természetesen minden szabályozási és minden városrendezési terv időegységenként felülvizsgálandó.

Litter Nándor: Itt a B14-esen jól értelmezzük, hogy nyugatról kerüli? Akkor én a kérdést nem értettem. Tehát itt megy tovább, a tervben legalábbis. Továbbhalad.

Sajni József: Igen, arról van szó, hogy itt kiér ez a dél-keleti út, és ez valahol itt jönne. Most ez a Miklósfai út, és itt kerülné el, tehát délről, nem menne ide fel, és ide erre-arra, hanem itt kerülné el. Egyébként ennek az útnak a funkciója is megmaradhatnak esetleg, ha az átkötő út itt lenne, de ez már egy másik kérdés. Tehát nyugatról kerüli el, nem keletről a települést, hanem nyugatról.

Szálka Miklós (PRO-URBE Kft.): A szerkezeti tervben ez a vonal nem szerepelt, tehát ezért a szabályozási tervben is nem éreztük indokoltnak, és ezen kívül forgalmilag is egyelőre nem érzem az indokoltságát. Nekem az lenne a javaslatom, hogy egy tanulmányterv szinten ezt az elkerülő nyomvonalat ott vizsgáljuk meg, mint környezetvédelmi, mezőgazdasági, számtalan szempontból, amiben biztos, hogy nincsen meg az apparátusunk egy szabályozási terv készítésekor, és ha ez indokolt lesz, akkor egészen egyszerűen módosítható akár a szabályozási terv, akár a szerkezeti terv.

Cserti Tibor: Élnénk egy rövid észrevétellel, és megköszönném ….. hozzászólását. A lényegi kérdés, azért feszegettem, mert jelen pillanatban nagy fontosságú számunkra az, hogy milyen típusú magatartást kívánunk felvenni, és milyen irányba kívánjuk az építésigazgatás dolgozóit terelni ennek a tervnek és a szabályozási tervnek az elfogadásával. Szabályozás alapvetően azt jelenti, hogy korlátozunk, vagy bizonyos keretek közé szorítunk. Ez azt jelenti, hogy az épített környezetünk védelme érdekében szeretnénk kifejezni azokat az általános normákat, hogy hogyan kívánjuk szabályozni a városkép jövőbeni védelmét a történelmi városközponton belül. Ezért került megalkotásra többek között a Tervtanács. És arra kérdeztem rá, a Tervtanács szerepe és a jelenlegi szabályozási terv illeszkedése. Én a magam részéről és tágabb értelemben engedjék meg, hogy kifejezésre juttassam a Nagykanizsai Városvédő Egyesületet is, azt szeretnénk látni, hogy a városkép a jövőben se sérüljön. Szeretnénk a gyermekeinknek is megőrizni ezt a városképet. Ennek érdekében úgy gondolom, hogy gátat kell vetni annak, és nem szeretnék példákat kihozni, mert nagyon jól tudjuk az építésigazgatási engedéllyel megvalósult beruházásoknál is, hogy városképileg silány, jellegtelen homlokzatok, nem oda való, és az ergonómiáról már nem is beszélek. De sorolhatnánk. Tehát picit most hangulatilag is kifejezésre juttattam azt, hogy szeretnénk olyan építésigazgatást, ami gyakorlatilag az illeszkedési szabályok betartásával is egyébként, picit a jogalkalmazókat megerősítve, tehát az építésigazgatási dolgot, mi úgy gondoltuk, hogy ez a Tervtanács lehet. És a főépítész szerepét pedig csak addig, amíg ráerősít ezekre a folyamatokra. Ugyanakkor nagyon nehéz megtalálni a jogalkalmazásban azt, hogy nem kell túlszabályozni, hanem rugalmasan alkalmazni valamit, mert ezt a gazdasági élet követelményei pedig ezt kényszeríti ki az önkormányzatokból annak érdekében, hogy versenyképes legyen. Ha ezt a kettős követelményt sikerült összhangba hozni itt a tervnél, akkor azt jónak tartjuk. Tehát én azt gondolom, hogy az építésigazgatást még egyszer, nem arra a pályára kell terelni, hogy tessék mindent leszabályozni, és én betű szerint majd végrehajtom. Hanem tessék gondolkodni, Tervtanáccsal megerősíteni, és ez így visszajön a jogalkalmazásban, azok a korábbi tervezési részek beintegrálása ebbe a folyamatba meghozza a várt eredményt. Én erre szerettem volna ráerősíteni. A másik dolog az, hogy akkor leszünk versenyképesek, és itt a Szálka Miklósnak mondom, hogy nagyon jó dolognak tartjuk, és erősítjük, és köszönjük, hogy az önkormányzat ipari területein különösképpen rugalmas telekosztással az ipari szint fogadásának a gyors megteremtésével a gyorsabb döntést, gyorsabb fejlesztést lehetővé teszi. Ez egy jó dolog. Befejezésképpen egy apró korrekció – a jelmagyarázati résznél a különleges területeknél a strand terület és a sport terület ugye azonos jelzéssel van, KSP-vel mind a kettő. Gondolom a strandterület KST-vel még gyorsan átvezethető, és rendbe tehető.

Dr. Heller Márta (B&H Régió Bt.): A szabályozásnak a logikája, vagy az alapja, hogy a helyi építési szabályzat végigmegy külterület, belterület beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területeken, úgynevezett általános, sajátos szabályozása. A szabályozás nem csak korlát, hanem lehetőség is egyébként, úgyhogy ezt szeretném ezért kicsit finomítani. Erre a szintre épül rá a Tervtanács és a főépítész tevékenysége, és a hatóságnak a jogköre. Mindaz benne van a tervben, ami benne lehet – véleményem szerint –, ami a részleteket az általánosból a sajátosba menő részleteket kezelni tudja anélkül, hogy állandóan naponta a módosítási eljárásba kellene belehajtani a települést. Ez volt a törekvés, és szerintem sikerült.

Litter Nándor: Kifejezetten kérném, ha lehetséges – tudom, hogy ez nehéz kérdés – a 4. és a 7. pontokban a segítséget. Egyrészt kérném, hogy a 4. pont “A” változatánál szíveskedjen Karmazin József elmondani nekünk pontosan, hogy akkor ez mit jelent. Hány darab családi ház képzelhető el ott, mit jelent a 4,5 méter építménymagasság, ez akkor a tetőt jelenti-e?

Karmazin József: Az alternatív javaslatok körében a Herman O. utca tömbjében két változat annyiban tér el egymástól, hogy az egyik a saját telken belül meglévő kapualji megközelítéssel megengedi az udvari épületszárny megépítését családi házas jelleggel, építménymagasságot köt meg, tehát nem a homlokzatmagasságot, hanem ez egy számított építménymagasság.

Litter Nándor: És akkor ezt csak a Batthyányi utcáról lehetnek megközelíteni?

Karmazin József: Így van. Érintetlenül nagyja a belső területet. A másik annyiban tér el, hogy a zöldterületet …

Litter Nándor: Én azt hiszem, hogy ezzel igazán nem zavarjuk az ottani lakók nyugalmát, ha ez a másik utcáról kerül megközelítésre. Gondolom, Papp Nándor is egyetért ezzel? Ugye? Jó, köszönöm. A másik egy bonyolult ügy. Arra esetleg …

Karmazin József: A másik annyiból egyértelmű, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság kétszer foglalt állást olyan értelemben, hogy nem támogatja a telephely fennmaradását.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Most szeretném kérni Karmazin Józsefet, hogy nehogy valamit elfelejtsek megszavaztatni, kérem ebben a segítséget. Tehát itt van egy sorszám nélküli határozati javaslat. Erről kell most szavaznunk. Ebben módosítás nincs. Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek erről szavazni.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

248/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervét az előterjesztés szerinti rajzi és szöveges munkarészeknek megfelelően megállapítja.

Egyúttal Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 85/2004.(IV.29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felkéri a polgármestert, hogy a módosított tervet küldje meg a véleményezésben részt vett valamennyi szervezetnek, továbbá az Országos Dokumentációs Központnak.

Határidő: 2006. november 15.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

Litter Nándor: Rendeleti javaslat következik. Kérem Önöket, hogy szavazzunk erről.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

44/2006.(X.18.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2006.(X.18.) számú rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Litter Nándor: Határozati javaslatokat úgy gondolom, hogy egyben megszavazhatjuk. Nem? Az 1-3-ra gondoltam. Az 1-3-at egyben megszavazhatjuk.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: A 4-esnél “A”, “B” alternatíva van. Az “A” alternatívát javaslom elfogadni. Arról szavazunk most először, az “A”-ról.

 

A közgyűlés 14 igen, 2 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 5. következik.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 6. pont

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 7. pont. Javaslom, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleményét figyelembevéve szavazzunk a “B” változatra, és most az “A”-ról szavazunk először.

 

A közgyűlés 3 igen, 13 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Litter Nándor: “B”-ről szavazunk.

 

A közgyűlés 19 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 8. pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Litter Nándor: 9. pont. Itt nem volt vita, akkor javaslom, hogy 9-11-ig egységesen.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

Karmazin József: A 11. ponthoz volt a bizottságnak két kiegészítő javaslata. Az egyik a mozi miatt, a másik pedig a szabadhegyi …

Litter Nándor: Akkor a 9. pontról újraszavazunk. Kérem ezt pontosítani. 11-esről, 9-est értettem. Akkor kérem elmondani ezt a két módosítást.

Papp Nándor: Tehát a volt mozi funkciójához kapcsolódó út- és parkoló területek külső határvonaláig Vt-11-sz övezetbe sorolandó az épület körüli terület. Tehát nem zöldterület, mint ahogy jelenleg van jelölve. A másik pedig az Alsószabadhegy és Szabadhegyi út között 1000 m2 helyett 800 m2 legyen a minimális teleknagyság azokon a területeken, ahol – 3 vagy 4 telekről van szó egyébként összesen, hogy az normálisan, korrektül megosztható legyen.

Karmazin József: Én leírtam. A Szabadhegy és az Alsószabadhegyi út közti átmenő telkek megosztására nyújtson lehetőséget a terv minimum 800 m2 kialakuló telekméretig.

Litter Nándor: Jó, akkor ezzel a két módosítással újraszavazunk a 11. pontról.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

249/2006.(IX.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata dokumentációjának egy-egy jóváhagyott példányát küldje meg a véleményezési eljárásban részt vett valamennyi szervezetnek és az Országos Dokumentációs Központnak.
 2. A véleményezési eljárás során benyújtott észrevételekre, javaslatokra vagy kifogásokra az elfogadott szabályozás alapján a kezdeményezők számára meg kell küldeni a közgyűlési határozatok és rendeletek figyelembevételével a tervezői válaszokat.
 3. Határidő: 2006. november 15.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 4. Gondoskodni kell Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervében és Helyi Építési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az érintett önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról, közgyűlés elé terjesztéséről, majd szükséges esetben a további teendők megtételéről.
 5. Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

   

  A terv egyeztetési szakaszában felvetett igényekre figyelemmel:

 6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatában a Hermann O. u.-i tömbjében a kialakult tömbtelkes beépítés környezetéhez történő asszimilációja érdekében lehetőséget ad a 2336 és 2337 hrsz-ú építési telkek családi házas jellegű max. 4,5 m építménymagasságú beépíthetőségére, de ez csak a saját telken keresztüli bejárattal valósítható meg.
 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése indokoltnak tartja a megfelelő döntés megalapozása érdekében, hogy a Csónakázó tó körüli, illetve a Kaposvári u. menti mezőgazdasági /volt zártkerti / területekre készüljön részletes vizsgálat az üdülő területi hasznosítás, a területek belterületbe vonása műszaki-gazdasági feltételeiről, a beépítési százalék növelésének a lehetőségéről.
 8. Az Ipari Park területéhez kapcsolódóan, a településrész infrastrukturális szerkezetére is figyelemmel jelölni kell a további bővítés lehetőségét az M.7 főközlekedési úttól északra eső területek gazdasági célú hasznosítása érdekében. Vizsgálni kell más ilyen célú lehetséges területek kijelölésének a feltételeit is. Ezt az infrastruktúra adottságait és lehetőségeit program szintű műszaki terveket is számításba vevő gazdaságossági vizsgálattal kell megalapozni
 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet azzal, hogy a MÉH-Holdosi Fém Kkt telephely fennmaradására, fejlesztésére az új szabályozás lehetőséget biztosítson. Ezt a terven át kell vezetni.
 10. Az erdő területekre vonatkozó szabályozás a Szabályozási Tervben és a Helyi Építési Szabályzatban rögzített módon azzal fogadja el, hogy az illetékes szakhatóság által jelzett térképi és adat összehangolás érdekében meg kell tenni a szükséges intézkedést, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal egyeztetve.

 11. A jóváhagyott rendezési terv, illetve a belterületi határvonal módosításának szükségességét – annak anyagi vonzatára is tekintettel – az igényekre figyelemmel folyamatosan vizsgálni kell, és a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítási igényeit összegyűjtve, tervezői értékeléssel, lehetőség szerint évente egy alkalommal lehet közgyűlés elé terjeszteni. Ezen alkalmakkor kell beszámolni a közgyűlésnek a városrendezési terv érvényesülésének tapasztalatairól.
 12. A közgyűlés indokoltnak tartja az új terv bevezetése egy éves időszakában a folyamatos tervezői kapcsolattartást. Ennek érdekében a költségvetés által biztosított tervezési előirányzat lehetőségeire alapozva a tervezőt meg kell bízni keretszerződésben városrendezési tervezői művezetéssel. Az elszámolás a ténylegesen igénybevett eseti közreműködés alapján történhet
 13. Az új városrendezési terv értékeinek megőrzése, a könnyebb kezelhetőség és hasznosítás valamint a korszerű ügyintézés érdekében a digitális dokumentáció térinformatikai alkalmazása céljából meg kell vizsgálni a további teendőket.
 14. A szükséges intézkedések ismeretében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság közreműködésével kell a terv térinformatikai továbbfejlesztését kezdeményezni, figyelemmel az egyéb kapcsolódó hivatali szakterületek igényeire és az informatikai működtetés összekapcsolása későbbi lehetőségeire is.

 15. Szükség van arra, hogy a Szabályozási Terv jóváhagyás utáni tervezői dokumentálására a következő – részben javítások, részben korrekciók –tervi átvezetések után kerüljön sor:

 1. A környezetből kiemelkedő hagyományos vertikális elemek, a víztorony és a templomok építmény magasságát a kialakult magassági adatok figyelembe vételével kell meghatározni.
 2. A Deák t. - Sugár u. sarkán lévő OTP-társasház építmény magasságát (1192 hrsz.) az adottságok szerint kell meghatározni.
 3. Az északi víztorony melletti sport terület és a lakóterületet elválasztó szabályozási határvonal módosult.
 4. Az Ipari Parkban az “A” jelű útszabályozási szélessége 32 m-re módosult, és az út besorolása, forgalmi szerepe kiszolgáló út lesz, melyre a kapcsolódó telkek forgalma közvetlenül kapunyitással rávezethető.
 5. Az Ipari Park területén a 05/5 és a 05/6 hrsz-ú területek belterületi besorolásúak legyenek.
 6. A teljes tervezési területen a beépítésre alkalmas tömb belsők feltáró útjait csak irányadó jelleggel kell megjelölni. Az egyes területi egységek feltárására jelentkező megalapozott igény időszakában kell az akkor optimális helyét kijelölni és igénybe venni a szükséges út területnek.
 7. Palin városrészben a 4331/3 hrsz-ú ingatlanon építési helyet kell jelölni, figyelemmel a telekalakítási tervre.
 8. A tervezési területen magántulajdonú területekre “Kp” jelű közpark nem jelölhető. Azokon a zöldterületi besorolás olyan legyen, mely a magántulajdon fenntartása esetén is biztosítható funkció, és nem jár az eddigi besoroláshoz képest korlátozással. (pl. rét, legelő stb.)
 9. Az egykori vízadó kutak környékére kiható korlátozásokat az időközben történt szakszerű és engedélyezett megszüntetésekre figyelemmel kell korrigálni.
 10. Az Ipari Parkban a Gksz-1-sz övezetnél az építmény magasság 7,5 m helyett 12.5 m-ben határozandó meg.
 11. A Thúry Városrész területén az úthálózatot a további fejlesztésekre tekintettel a tényleges állapotában kell feltüntetni.
 12. A Magyar u. elején kétszer és eltérő adattal szerepel az előkert, amit javítani kell.
 13. A Thúry Városrészben az INTERSPAR építési helyét nem kell jelölni, azt az OTÉK általános előírásai szerint lehet meghatározni.
 14. A K-i Városrészben a Körösi Iskola tanuszoda elhelyezés városrendezési szabályozási feltételeit biztosítani kell.
 15. A Munkás u-i garázsok tovább építéséhez városrendezési beépítési javaslatot kell adni a terven.
 16. A városi tervezett elkerülő utak menti önálló szabályozású tömbök olyan előírásokkal épüljenek be a tervbe, hogy ne legyen környezeti besorolási akadálya a mellettük tervezett utak engedélyezési eljárása során.
 17. A csúszás-, és omlásveszélyes területekkel kapcsolatos intézkedéseket a Településszerkezeti tervben kell jelölni
 18. A volt mozi funkciójához kapcsolódó út- és parkoló területek külső határvonaláig Vt-11-sz övezetbe sorolandó az épület körüli terület.
 19. A Szabadhegy és az Alsószabadhegyi út közti átmenő telkek megosztására nyújtson lehetőséget a terv minimum 800 m2 kialakuló telekméretig.

Határidő: 2006. november 30.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 1. Javaslat a termofor kémények felújítását (LKFT-2006-LA-7) és az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését, felújítását (LKFT-2006-LA-2) célzó pályázatok támogatására, illetve beszámoló a 2005. évi pályázatokról (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Kámán László intézményvezető

 

Kámán László: Feldolgoztuk a 2006. évben beadott termofor kémény és iparosított technológiával épült épületek pályázatait. Megállapítható az, hogy az elmúlt évi pályázatnak megfelelően közel hasonló darabszámú lakást érintenek. Annyi a változás, hogy a termofor kémények száma körülbelül 200-zal megemelkedett. Ez azt jelenti, hogy a panel épületek felújítása 200-zal kevesebb lehetséges. A beérkezett igények 445 millió Ft energiatakarékos felújítást céloztak meg, és 28.141 eFt termofor kémény felújítást. Nagyon lényeges különbség van a tavalyi pályázatok és az idei pályázatok között, nevezetesen az, hogy a pályázatokban foglalt műszaki tartalom nagyon eltér a tavalyi pályázatoktól. Kevesebb, sokkal kevesebb műszaki tartalmat nevesítettek a pályázatírók. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati támogatás mértékének a meghatározásánál ezt mindenféleképpen figyelembe kellett vennünk. Három kritériumot fogalmaztunk meg, ami alapján az önkormányzati támogatást kiszámítottuk. Az első az volt, hogy a tavalyi pályázatoknak megfelelően a maximum 1.200 eFt-os lakásonkénti támogatásnál megnéztük azt, hogy a különböző műszaki beavatkozások milyen %-ok alapján kerültek meghatározásra. Ez alapján a 400 eFt-os önkormányzati önerő beszorzásra került, és alapján lett megállapítva. A másik kritérium az volt, hogy a tavalyi pályázatoknál fajlagos m2 árakat számoltunk gyakorlatilag az összes beavatkozásra, ezt 15 %-kal megemeltük, és ennek megfelelően számítottuk ki az önkormányzati támogatás mértékét. Még egy nagyon jelentős változás volt a tavalyi pályázatokhoz képest, hogy a járulékos költségek, műszaki vezetéstől elkezdve, a bonyolítás, tervezői, szakértői díjak nagyon megemelkedtek. Ez azt jelenti, hogy némely esetben elérték a 8-10 %-ot, ez az önkormányzati szerződéshez hasonlóan, amit az önkormányzat a KANIZSABER-rel kötött, 1,8 %-ban maximáltuk, tehát ennek a harmadrésze 0,6 % támogatható az önkormányzat részéről. Még egy változás történt a tavalyi pályázatokhoz képest, hogy a KÖGÁZ előírása szerint az égéslevegő biztosítása és a füstgáz elvezetése a konyhai tűzhelyekből kötelezővé vált. Ez egy plusz műszaki beavatkozást igényel, ami mi 20.000 Ft-ban állapítottunk meg önkormányzati támogatásként. Az így lecsökkentett önkormányzati támogatás 280 millió Ft-ot jelent. Természetesen ez azt jelenti még, hogy a termofor kéményeknél, ami 11 társasházat érint, minden maximális támogatást megad az önkormányzat, magyarul a 60.000 Ft biztosítva van lakásonként. Mint emlékeznek rá, az önkormányzat az idei évben 531 millió Ft hitelt vett fel. Egy másik megoldást leírtunk Önöknek, ami határozati javaslatban is megjelent, nevezetesen az, hogy szeretnénk azt, ha a társasház venné fel az önkormányzati részt is, mert ő különböző világbanki támogatott hiteleket tud megpályázni, és Lakáskasszával kombinálva olyan hiteleket tud felvenni, hogy még a tőkerészt se kell visszafizetni. Mi azt javasoljuk, hogy vegye fel a társasház, és az önkormányzat pedig évenként megfizeti. Lemodelleztük az idei hitelkonstrukciót – ez 5 év alatt, ha visszafizetésre kerülne, akkor 56 millió Ft-ot jelentene a 280 eFt, ha hitelként venné fel a város, ez 15 év alatt körülbelül 120 millió Ft plusz terhet jelentene. Az előterjesztés második felében beszámoltunk az idei kivitelezési munkákról. Ez 27 társasházat érint a panelprogramban, és 6 társasházat érint a termofor programban. A termofor felújítások gyakorlatilag befejeződtek, a panel felújítások pedig folyamatban vannak. Felhívtuk a figyelmüket arra is, hogy a kivitelezésnél problémák jelentkeznek, amire írásban is felhívtuk a kivitelező figyelmét, sőt szóban is elmondtuk ezt nekik. Arra kérem Önöket, hogy fogadják el a határozati javaslatot úgy, hogy mivel a hiánypótlási határidő gyakorlatilag még mindig lehetséges volt, pár társasháznál az önkormányzati rész biztosítás változatlanul hagyása mellett az állami támogatás és a társasházi önrész változott, melyet Erdős Péter ismertet.

Litter Nándor: Kérdezem a bizottságok elnökeit, hogy volt-e ellenkező javaslat a leírtakhoz képest? Nem volt.

Budai István: Nem volt ellentétes javaslat. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot azzal, hogy ráirányította a figyelmet a határozati javaslat 38. pontjára, amit Kámán úr az előbb elmondott, hogy úgy támogatja a panelprogramot, ha a lakóközösségek veszik fel azokkal a feltételekkel, amiket itt hallottunk az előbb. Én ezzel magam is egyetértek. Azzal is ki kellene egészíteni talán a határozati javaslatot – ez már a magánvéleményem –, hogy a bonyolítási díjat maximáljuk az 1,8 %-ban, de bármennyit fizet a lakóközösség, mert ő szerződik a bonyolítóval, az önkormányzat csak 0,6 %-ot finanszíroz. Én ezt fontosnak tartom, mert elég sok változatát hallok a bonyolítási díjra vonatkozó %-os mértéknek. Én ezt feltétlenül jónak tartanám, ha ez bekerülne a határozati javaslatba. Aztán mivel szóba jött, hogy most állnak ezek a munkák, nekem az a véleményem, hogy arra vonatkozóan is döntést kell hozni, hogy a műszaki ellenőrzésnek ki kell terjedni az ott folyó munkák környezetére. Olyan környezetet hagynak maguk után a kivitelezők, hogy csatatérnek tűnik, és ezt szerintem valamilyen módon szabályozni kell. Meg kell, hogy tudjuk akadályozni azt az állapotot, ami most ott kialakult. És én úgy gondolom, hogy ezt mi azért szabályozhatjuk, és az önkormányzatnak ehhez feltétlen határozott hozzáállást kérni.

Kereskai Péter: Előrebocsátom, hogy maximálisan egyetértek azzal a konstrukcióval, amelyet itt Kámán úr felvázolt, mindenki jól fog ezzel járni, tehát a társasház, a lakók, és az önkormányzat is. Nekem a 39. határozati javaslatba lenne egy módosító javaslatom, mégpedig ez egy szigorítás lenne, tehát egyetértve azzal itt az első bekezdésben, hogy az ajánlat benyújtásának ne legyen feltétele, hogy az ajánlattevő felújítás teljes költségét elkülönített számlán előre elhelyezze – a zárójelben lévő résznek viszont az első felét kihúznám, és csak annyit hagynék meg, hogy e helyett visszavonhatatlan banki ígérvénnyel kell igazolni a szükséges összeg rendelkezésére fog áll. Pusztán azért, mert a közbeszerzési törvény lehetőséget ad, de hát egy banki szándéknyilatkozattal, úgy gondolom, nem sokat érnénk, tehát én inkább az erősebb verziót támogatom. Tehát csak ezt hagyjuk benn.

Litter Nándor: Tehát visszavonhatatlan banki …. További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Akkor egy határozati javaslatban elhelyezzük, hogy 0,6 %-ot többet nem fizetünk, függetlenül attól, hogy miben állapodnak meg a házak a bonyolítóval. És egy másik határozati javaslatban azt, hogy a műszaki ellenőrzés e mellett is terjedjen ki a környezet állapotára, tehát, hogy ott normális viszonyok legyenek. És akkor Kereskai Péter javaslatát elfogadva úgy a zárójeles rész, hogy visszavonhatatlan banki ígérvénnyel kell igazolni. Van-e még ezen kívül?

Erdős Péter: A jegyzőkönyv kedvéért, mivel az rögzítve lesz, fel kellene olvasnom annak a hét társasháznak a számait pontosan, akik az előterjesztés kiküldését követően benyújtott hiánypótlás során átdolgozták a pályázatukat. Ezeket pontosan Ft-ra felolvasnám, mert ezek az önkormányzati támogatást nem érintik, de az egyéb számok miatt fontos, hogy a határozatban majd így szerepel.

6. sorszámú határozati javaslat, a Platán sor 9/c. A felújítás teljes költsége 16.703.345 Ft, az elismerhető bekerülési költség 8.257.617 Ft, önkormányzati támogatás javasolt összege: 2.400.000 Ft, a lakástulajdonosok saját önereje: 11.103.345 Ft, az állami támogatás összege: 3.200.000 Ft.

12 számú határozati javaslat, Corvin u. 6. A teljes felújítási költség 37.843.893 Ft, az elismerhető bekerülési költség 37.843.893 Ft, az önkormányzati támogatás javasolt összege: 8.587.168 Ft, a lakástulajdonosok saját önereje: 16.642.094 Ft, az állami támogatás igényelt összege: 12.614.631 Ft.

23. számú határozati javaslat, Munkás u. 1. A teljes felújítási költség 18.708.033 Ft, az elismerhető bekerülési költség 15.082.514 Ft, az önkormányzati támogatás javasolt összege: 4.780.077 Ft, a lakástulajdonosok ereje: 8.900.452 Ft, az állami támogatás igényelt összege: 5.027.504 Ft.

24. számú határozati javaslat, Munkás u. 14. A teljes bekerülési költség 15.584.395 Ft, az elismerhető bekerülési költség 12.526.993 Ft, az önkormányzati támogatás javasolt összege: 3.912.640 Ft, a lakástulajdonosok saját ereje: 7.496.091 Ft, az állami támogatás igényelt összege: 4.175.664 Ft.

26. számú határozati javaslat Platán sor 9/c. A teljes felújítási költség 44.687.051 Ft, az elismerhető bekerülési költség 44.016.976 Ft, az önkormányzati támogatás javasolt összege: 12.450.480 Ft, a lakástulajdonosok önereje: 17.564.246 Ft, az állami támogatás igényelt összege: 14.672.325 Ft.

32. számú határozati javaslat, Városkapu krt. 14. A teljes bekerülési költség 67.793.214 Ft, az elismerhető bekerülési költség 67.047.456 Ft, az önkormányzattól igényelt támogatás összege: 21.404.711 Ft, a lakástulajdonosok saját ereje: 24.039.351 Ft, az állami támogatás igényelt összege: 22.349.152 Ft.

33. számú határozati javaslat, Városkapu krt. 16. A teljes bekerülési költség 67.793.214 Ft, az elismerhető bekerülési költség 67.047.456 Ft, az önkormányzati támogatás javasolt összege: 21.404.711 Ft, a lakástulajdonosok saját ereje: 24.039.351 Ft, az állami támogatás igényelt összege: 22.349.152 Ft.

Litter Nándor: Kérem Önöket, hogy akkor az általam elmondott módosításokkal, itt felvetett módosításokkal, illetve Erdős Péter által elmondott korrekciókkal, amik nem érintik az önkormányzati támogatás mértékét, szíveskedjük elfogadni ezeket a határozati javaslatokat így együttesen.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

250/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. támogatja a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 8. (hrsz.: 3051/8) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 16.243.680 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 16.243.680 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 3.360.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 8.403.680 Ft
  6. az állami támogatás összege 4.480.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 2. támogatja a Nagykanizsa, Garay u. 7. (hrsz.: 386/5) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 7.495.560 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 7.495.560 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 1.560.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 3.855.560 Ft
  6. az állami támogatás összege 2.080.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 3. támogatja a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. (hrsz.: 1166) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 4.032.000 Ft
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 4.032.000 Ft
  3. az önkormányzati támogatás összege 960.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 1.792.000 Ft
  6. az állami támogatás összege 1.280.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 4. támogatja a Nagykanizsa, Corvin u. 6. (hrsz.: 823/28) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 7.334.400 Ft
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 7.334.400 Ft
  3. az önkormányzati támogatás összege 1.920.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 2.854.400 Ft
  6. az állami támogatás összege 2.560.000 Ft

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 5. támogatja a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 6. (hrsz.: 3051/9) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 13.963.380 Ft
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 13.963.380 Ft
  3. az önkormányzati támogatás összege 2.820.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 7.383.380 Ft
  6. az állami támogatás összege 3.760.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 6. támogatja a Nagykanizsa, Platán sor 9/C. (hrsz.: 3006) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 16.703.345 Ft
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 8.257.617 Ft
  3. az önkormányzati támogatás összege 2.400.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 11.103.345 Ft
  6. az állami támogatás összege 3.200.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 7. támogatja a Nagykanizsa, Teleki u. 9/A. (hrsz.: 2940/1) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 5.600.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 5.600.000 Ft
  3. az önkormányzati támogatás összege 1.680.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 1.680.000 Ft
  6. az állami támogatás összege 2.240.000 Ft

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 8. támogatja a Nagykanizsa, Csokonai u. 6/A. (hrsz.: 3099/3) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 11.200.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 11.200.000 Ft
  3. az önkormányzati támogatás összege 3.360.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 3.360.000 Ft
  6. az állami támogatás összege 4.480.000 Ft

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 9. támogatja a Nagykanizsa, Csokonai u. 2/A. (hrsz.: 3099/14) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 11.200.000 Ft
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 11.200.000 Ft
  3. az önkormányzati támogatás összege 3.360.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 3.360.000 Ft
  6. az állami támogatás összege 4.480.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 10. támogatja a Nagykanizsa, Rózsa u. 8. (hrsz.: 3030) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 11.200.000 Ft
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 11.200.000 Ft
  3. az önkormányzati támogatás összege 3.360.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 3.360.000 Ft
  6. az állami támogatás összege 4.480.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 11. támogatja a Nagykanizsa, Bartók B. u. 5. (hrsz.: 3079) szám alatti társasház termofor kémény felújítást célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 16.243.680 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 16.243.680 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 3.360.000 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 8.403.680 Ft
  6. az állami támogatás összege 4.480.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 12. támogatja a Nagykanizsa, Corvin u. 6. (hrsz.: 823/28) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 37.843.893 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 37.843.893 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 8.587.168 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 16.642.094 Ft
  6. az állami támogatás összege 12.614.631 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 13. támogatja a Nagykanizsa, Corvin u. 12. (hrsz.: 823/26) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 38.112.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 38.112.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 9.960.384 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 15.447.616 Ft
  6. az állami támogatás összege 12.704.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 14. támogatja a Nagykanizsa, Csokonai u. 6. (hrsz.: 3104) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 47.800.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 47.800.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 12.354.920 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 19.512.080 Ft
  6. az állami támogatás összege 15.933.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 15. támogatja a Nagykanizsa, Erzsébet tér 2. (hrsz.: 1967) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 39.303.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 39.303.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 8.602.341 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 17.599.659 Ft
  6. az állami támogatás összege 13.101.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 16. támogatja a Nagykanizsa, Garay u. 7. (hrsz.: 386/5) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 30.940.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 30.940.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 4.431.284 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 16.195.716 Ft
  6. az állami támogatás összege 10.313.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 17. támogatja a Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1. (hrsz.: 3065/12) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 83.341.789 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 76.800.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 19.667.840 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 38.073.949 Ft
  6. az állami támogatás összege 25.600.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 18. támogatja a Nagykanizsa, Kazanlak krt. 10. (hrsz.: 3059/23) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 90.004.213 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 90.004.213 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 14.871.452 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 45.132.761 Ft
  6. az állami támogatás összege 30.000.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 19. támogatja a Nagykanizsa, Kazanlak krt. 3. (hrsz.: 3049/18) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 90.079.404 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 90.079.404 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 14.834.212 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 45.245.192 Ft
  6. az állami támogatás összege 30.000.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 20. támogatja a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 7. (hrsz.: 3046/2) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 77.740.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 77.740.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 13.219.245 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 38.607.755 Ft
  6. az állami támogatás összege 25.913.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 21. támogatja a Nagykanizsa, Kölcsey u. 4-6. (hrsz.: 1210) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 25.158.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 21.378.567 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 3.327.975 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 14.704.025 Ft
  6. az állami támogatás összege 7.126.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 22. támogatja a Nagykanizsa, Liszt F. u. 4. (hrsz.: 3048/4) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 74.437.917 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 67.200.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 11.388.888 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 40.649.029 Ft
  6. az állami támogatás összege 22.400.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 23. támogatja a Nagykanizsa, Munkás u. 1. (hrsz.: 3049/17) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 18.708.033 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 15.082.514 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 4.780.077 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 8.900.452 Ft
  6. az állami támogatás összege 5.027.504 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 24. támogatja a Nagykanizsa, Munkás u. 14. (hrsz.: 3065/3) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 15.584.395 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 12.526.993 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 3.912.640 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 7.496.091 Ft
  6. az állami támogatás összege 4.175.664 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 25. támogatja a Nagykanizsa, Péterfai u. 37. (hrsz.: 3066/22) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 56.347.902 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 53.548.083 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 10.179.264 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 28.318.638 Ft
  6. az állami támogatás összege 17.850.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 26. támogatja a Nagykanizsa, Platán sor 9/C. (hrsz.: 3006) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 44.687.051 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 44.016.976 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 12.450.480 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 17.564.246 Ft
  6. az állami támogatás összege 14.672.325 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 27. támogatja a Nagykanizsa, Rózsa u. 22. (hrsz.: 3049/38) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 60.143.560 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 59.694.281 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 11.185.515 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 29.068.045 Ft
  6. az állami támogatás összege 19.890.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 28. támogatja a Nagykanizsa, Rózsa u. 10. (hrsz.: 3033/2) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 52.360.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 49.286.973 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 2.225.784 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 33.706.216 Ft
  6. az állami támogatás összege 16.428.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 29. támogatja a Nagykanizsa, Sugár u. 1. (hrsz.: 1192) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 52.530.914 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 46.591.765 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 7.289.850 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 29.741.064 Ft
  6. az állami támogatás összege 15.500.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 30. támogatja a Nagykanizsa, Teleki u. 13. (hrsz.: 3099/16) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 33.600.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 33.600.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 5.694.444 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 16.705.556 Ft
  6. az állami támogatás összege 11.200.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 31. támogatja a Nagykanizsa, Teleki u. 9/A. (hrsz.: 2940/1) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 41.483.209 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 33.600.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 5.694.444 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 24.588.765 Ft
  6. az állami támogatás összege 11.200.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 32. támogatja a Nagykanizsa, Városkapu krt. 14. (hrsz.: 3059/39) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 67.793.214 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 67.047.456 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 21.404.711 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 24.039.351 Ft
  6. az állami támogatás összege 22.349.152 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 33. támogatja a Nagykanizsa, Városkapu krt. 16. (hrsz.: 3059/40) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 67.793.214 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 67.047.456 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 21.404.711 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 24.039.351 Ft
  6. az állami támogatás összege 22.349.152 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 34. támogatja a Nagykanizsa, Városkapu krt. 1. (hrsz.: 3065/1) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 71.580.000 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 71.580.000 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 12.202.380 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 35.517.620 Ft
  6. az állami támogatás összege 23.860.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 35. támogatja a Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4. (hrsz.: 3049/40) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 60.906.895 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 60.690.939 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 11.388.888 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 29.318.007 Ft
  6. az állami támogatás összege 20.200.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 36. támogatja a Nagykanizsa, Zemplén Gy u. 5/A. (hrsz.: 3059/10) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 111.403.226 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 77.448.936 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 21.399.560 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 64.187.666 Ft
  6. az állami támogatás összege 25.816.000 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 37. támogatja a Nagykanizsa, Munkás u. 16. (hrsz.: 3065/5) szám alatti társasház energiatakarékos felújítását célzó pályázatát a következők szerint:
  1. tervezett felújítás teljes költsége 35.232.360 Ft,
  2. tervezett felújítás elismerhető bekerülési költsége 35.232.360 Ft,
  3. az önkormányzati támogatás összege 7.783.902 Ft
  4. forrása: saját forrás, illetve szükség szerint hitel

  5. a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege 15.821.780 Ft
  6. az állami támogatás összege 11.626.678 Ft.

  Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét költségvetésében elkülöníti.

 38. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlési úgy határoz, hogy az 1-37. számú határozati javaslatokban meghatározott önkormányzati támogatást 10 %-al megemeli abban az esetben, ha a társasház vállalja az önkormányzati támogatás összegének hitelből történő finanszírozását. Ebben az esetben az önkormányzat vállalja a társasház által átvállalt támogatásra eső tőke tartozás rendszeres, évenkénti megfizetését, külön szerződés alapján.
 39. Az önkormányzati támogatás felső határa ez esetben sem haladhatja meg a 400.000 Ft/lakás maximálisan adható önkormányzati támogatást.

  Határidő: 2006. október 31.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

  Kámán László intézményvezető, Ingatlankezelési Intézmény)

 40. úgy dönt, hogy a 2006. évi energiatakarékos felújítási pályázatok támogatásának feltétele, hogy a közbeszerzési törvény előírásain túlmenően a kiíró (társasház) az alábbi szempontokat az ajánlattételi felhívásában érvényesítse:

 • az ajánlat benyújtásának ne legyen feltétele, hogy az ajánlattevő felújítás teljes költségét elkülönített számlán előre elhelyezze (ehelyett a pályázónak visszavonhatatlan banki ígérvénnyel kell igazolni, hogy a szükséges összeg rendelkezésére fog állni),
 • az ajánlatkérő a referencia munkák elismerhető mértékénél, maximális nagyságrendként ne írjon elő a megpályázandó felújítási munkát meghaladó mértékű referencia igazolást (több egyidejű ajánlattétel esetén az ajánlatok együttes összegéhez igazodó nagyságrendű referencia munkát kell igazolni).

 1. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény vezetőjét, hogy sikeres pályázatok esetén a munkálatok vállalkozásba adását megelőzően, az ajánlattételi felhívás megjelentetése előtt hívja fel a nagykanizsai helyi vállalkozók figyelmét az induló közbeszerzési eljárásra, illetve az abban meghirdetésre kerülő munkálatokra.
 2. kiköti, hogy a benyújtott pályázatokban szerepeltetett lebonyolításhoz kapcsolódó járulékos költségek támogatás szempontjából elismerhető maximális mértékét a teljes beruházási költség 1,8 %-ában ismeri el, amelynek harmadát, 0,6 %-ot adja támogatásként. A műszaki ellenőrzésnek ki kell terjednie az érintett lakóépület környezetének állapotára is.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész osztályvezető

Kámán László intézményvezető, Ingatlankezelési Intézmény)

 

Szünet

 

 

 1. Felmérés az általános iskolai számítógépes oktatásról és annak higiénés vonatkozásairól (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

Meghívott: Dr. Buzás Judit tiszti főorvos

 

Dr. Buzás Judit: A felmérés közre tételét azzal a céllal tettük, hiszen az oktatásban nagy kihívás a számítógépes oktatás, és hogy tudatában legyünk annak, hogy némi egészségi állapot kockázatával is járhat, ami megelőzhető, és ez a módszertani ajánlás, ami a számítógépes oktatásról készült az Országos Közegészségügyi Központban, 2001-ben, ez általában nem köztudott, és a megelőzés kapcsán számos olyan tárgyi, építészeti, berendezési feltételeket ajánl, amit mindenféleképpen figyelembe kell venni. Természetesen ez azt is jelenti, hogy anyagi ráfordítás nélkül nincsen, tehát valahol találkozzon a képzésnek az igényén belül a tárgyi feltételek kialakításához, ami meg van erősítve egészségvédelmi oldalról. Ezt a tükröt szerettük volna itt bemutatni, hogy jelenleg, tehát egyforma eséllyel induljanak az iskolák a gyermekek egészvédelme érdekében.

Litter Nándor: A bizottságok vezetői részéről van-e eltérő javaslat vagy vélemény?

Sajni József: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igennel úgy fogadta el a határozati javaslatot, hogy a határozati javaslat folytatását javasoljuk azzal, hogy a főorvos asszony által elmondottakat is figyelembevéve, és helyén valónak találtuk, hiszen több olyan hiányosság merült fel, amelyek valóban gyermekek egészség megőrzése szempontjából rendkívül fontos. Ezért kérjük, hogy ez alapvetően – most mondhatnám azt, hogy egy diagnózis, de hát próbáljuk meg ezt túllőni, és a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a feltüntetett vagy leírt hiányosságok megszüntetésére készüljön intézkedési terv. Ennek határideje november 30.

Litter Nándor: Ami azt szolgálja, gondolom, hogy az iskolákban a fejlesztések és az elhelyezési körülmények ennek megfelelően alakuljanak.

Zakó László: Nagyon hasznos tanulságokkal szolgált a felmérés. Arra vonatkozóan nem találtam adatot, hogy a monitorok színesek és forgathatók, azt látom, de az LCD és katódcsöves monitorok arányáról lehet-e valamit tudni? Mert igazából a katódcsöves monitorok előtt ülő gyerek egy elektronágyú előtt ül gyakorlatilag, és ráadásul az elektroszmog, mint jól mérhető fizikai mértékegységre vonatkozóan nem tudom, hogy van-e valamilyen mérés, mert ilyen szerverszobákban, ahol tényleg aránytalanul sok gép van egy kis helyiségben, ott orral, és már minden érzékszervünkkel lehet érezni, hogy itt valami nagyon egészségtelen. Hát az iskolában nem tudom, erre vonatkozóan volt-e felmérés.

Dr. Buzás Judit: Arra pontos választ nem tudok adni, hogy milyen arányban voltak ezek a monitorok. Nem tudok válaszolni rá.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek. Kérem a közgyűlést, hogy azzal a kiegészítéssel, amit Sajni József mondott, szíveskedjen elfogadni a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

251/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 2005/2006. tanév iskolai számítógépes oktatásról és higiénés vonatkozásairól készült felmérést – az elhangzottak figyelembevételével – elfogadja.
 2. Felelős: Polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Buzás Judit városi tiszti főorvos)

 3. felkéri a polgármestert, hogy a felmérésben megfogalmazott hiányosságok megszüntetésére készíttessen intézkedési tervet.

Határidő: 2006. november 30.

Felelős : polgármester

(Operatív felelős: Karmazin József városi főépítész, osztályvezető)

 

 

 

 1. Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről (írásban)
 2. Előterjesztő: Dr. Buzás Judit tiszti főorvos

 

Dr. Buzás Judit: A bevezetőmben írtam, hogy 15 éves a Tisztiorvosi Szolgálat, és miután mi ’94 óta folyamatosan tájékoztatjuk a képviselőtestület Kanizsa város lakossági állapotáról is, tehát kiterjesztettük a kistérségre vonatkozóan a környék településeire. Én azt gondolom, hogy sok tekintetben jónak mondható például a járványügyi biztonság vagy a közegészségügyi biztonság tekintetében. A Családvédelmi Szolgálat adatai elkeserítőek, tehát többen lehetnénk, ha a családok gazdasági helyzete másmilyen lenne, mert nagyon sokan a krízishelyzetben ügy értékelik, hogy anyagi, illetve lakáshiány vagy munkanélküliség miatt nem vállalnak több gyereket. Szomorú adatnak tartom azt, már néhány évvel ezelőtt megjelent, hogy a harmadik gyereket nem vállalják, és tavalyi évben már megjelent az, hogy a második gyermeket sem vállalják a családok. Ezt egy elszomorító ténynek tartom. Viszont Kanizsa városában tavaly 40 fővel nőtt a lakosság létszáma, tehát ennyivel több kisbaba született. Ez valahogy örvendetes, csak ennek a számnak még véleményem szerint azért kellene mindenképpen emelkedni. Az egészségügyi ellátás terén tulajdonképpen a szerkezeti változás lényegesen nem változott. A háziorvosi szolgálatokat igyekeztem bemutatni az ellátottak szerint. Javasolnám, hogy ez egy kicsit meg kellene vizsgálni, hogy az ideális lakossági szám felé kellene közelíteni a területi ellátási kötelezettségben, és nagyon egyenetlen a leterheltsége a háziorvosoknak, tehát valahogy ezt az optimalizálás irányába kellene kicsit fordítanunk. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet.

Papp Péter Pál: Én egyetlenegy dolgot szeretnék kiemelni az anyagból, körülbelül azt, amit főorvosnő a befejezésénél mondott, azt folytatni. Azt elismerve, hogy ebben a naptári évben, illetve az elmúlt évben az orvosi rendelőkkel, felújításával, illetve új építésével sikerült a körülményeket, a tárgyi feltételeket egy kicsit javítani, azért azt hadd mondjam el, nem megbántva a háziorvosokat, hogy a háziorvosok átlagéletkora elég magas. Nyugdíjazások közelében vannak nagyon sokan, és ahhoz, hogy mi Nagykanizsán a háziorvosi ellátást vonzóvá tegyük, ahhoz még többet kellene áldoznunk, és még jobb feltételeket biztosítani, nehogy itt az elkövetkező években ellátási gondok merüljenek fel. Ezt azért is gondoltam, hogy itt most főorvosnő után ezt elmondom, mert Nagykanizsán jelen pillanatban 1600 és 3200 között van az egy háziorvoshoz kártyát leadott betegek száma, míg országos viszonylatban az ideálisnak mondott olyan 1200-1500 kártyaszámot jelent. Tehát a nagykanizsai háziorvosok közül a leggyengébben leterheltek is a kívánatosnál jobban leterheltek, és ehhez – én ügy érzem – az önkormányzatnak valamit rövidebb hosszabb távon tennie kell.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Köszönjük a figyelemfelkeltést a lakosság egészségi helyzetében meglévő állapotokkal kapcsolatosan. Ezúton is szeretném megköszönni az Önök munkáját, és a 15 éves munkát is, amit Önök kifejtettek a városunkban, köszönöm valamennyiünk és a lakosság nevében, és további sok sikerült és jó munkát kívánunk Önöknek, és kérem Önöket, hogy fogadjuk el a tájékoztatást.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

252/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Városi Intézetének a Nagykanizsa és Letenye kistérség egészségi állapotáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002-2006. évi működéséről, feladatainak teljesítéséről, az elért eredményekről (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: A hivatal munkatársai és más szervezetek is bekapcsolódva arra törekedtünk, hogy megpróbáljunk egy képet adni az elmúlt négy éves munkáról, amely rendkívül összetett, és úgy gondolom, hogy néhány oldalban – még akkor is, ha ez így mennyiségre nagyon soknak tűnik – nem lehet pontosan elmondani mindent, nem lehet minden részletét, momentumát visszaadni a négy éves munkának, amely természetesen meggyőződésem szerint tele volt sikerekkel és tele volt olyan dolgokkal is, amit nem tudtunk megoldani, meg kell majd oldani másoknak helyettünk. Én azt kérem Önöktől, hogy ilyen szemüvegen keresztül nézzék ezt az anyagot. A bizottságok részéről van-e olyan, ami ellentétes?

Budai István: Ellentétes nincs, mert mi ezt az anyagot nagyon jó anyagnak tartjuk, hanem csak azért kértem szót, hogy a Pénzügyi Bizottság nevében megköszönjem az apparátusnak ezt a munkát, hogy összeállította, de nem csak a munkát, hanem a benne lévő tartalmat is.

Zakó László: Néhány mondatra szeretnék rákérdezni, illetve a figyelmet felhívni. Polgármester úr, nem tudom, ezt Ön írta, legalábbis a felvezető részét …

Litter Nándor: Minden én írok. 80 vagy 150 oldal én írom, az egészet.

Zakó László: Akkor legalább tudom, kinek címezzem legközelebb azt a mértéktelenül sok hibát, amit vélek felfedezni itt az előterjesztésben. Tehát szeretnék felolvasni itt egy mondatot, amit szerintem még egyszer már nem sikerülne így leírni Önnek. Tehát “e sorok minden olvasója gondoljon most a szociális, egészségügyi és oktatási szféra dolgozóira. Ők azok, akikkel szemben a társadalom valamennyi tagja le nem róható hálával tartozik, ezért kötelességünk jobban tisztelni őket, mint tettük ezt eddig.” Tisztelt Polgármester Úr! Itt nem hálával tartozunk nekik, hanem pénzzel. Nem kevés pénzzel tartozunk. Ne mossuk össze itt a fogalmakat. Hálával lehet, hogy azért tartozunk, hogy ennyi pénzért ilyen lelkiismeretesen dolgoznak. És meglehetősen lendületesen írt önfényezésről van itt szó. Valamennyi szférára kiterjedő sikerekről beszélünk, takarékos városgazdálkodásról beszélünk, miközben a hitelállomány négy év alatt a sokszorosára nőtt. Aztán tele van csúsztatással, a laktanyákat úgy tünteti fel Polgármester Úr, ha Ön írta, hogy a közben pusztultak el, miközben nem kapta meg a város, holott azért én emlékszem, hogy hasznosításra konkrét ajánlat érkezett annak idején. Aztán elég büszkén felsorolja, hogy milyen nemzetiségi napokat tartottunk – finn, holland, izraeli, francia, osztrák, német, dán napokat. Hát volt olyan, ami gyakorlatilag az érdektelenség, az érdeklődés hiánya miatt teljes kudarcba fulladt. Aztán a fejlődés, amit Ön vázol, meg amit némely esetben nem is vitatok, azoknak a forrása az a hatalmas hitelállomány, amelynek a visszafizetésére semmilyen garancia már nincsen, sőt lehetőség sincsen. Ezért hamis így ilyen képben feltüntetni a négy év eredményét. Ez Önnek szerintem most választás előtt néhány nappal – pedig hát Ön kérte, hogy ne emlegessünk választást a mai közgyűlés során, nem is kívánok – ez egy jó kis szóróanyag, kár, hogy csak mi kaptuk meg, ezt a postaládákba akkor be kellene juttatni.

Litter Nándor: Én nem kívánok vitába szállni ezekben a kérdésekben. Úgy gondolom, hogy most már az utolsó közgyűlésünkön ennek nem sok értelme van. Elfogadom egyfajta véleményként, amit Zakó László megfogalmazott, de két kérdésre azért rá kell mégiscsak térnem, mert úgy gondolom, hogy az anyagi elismerésen kívül minden ágazatban dolgozónak azért az erkölcsi elismerés is fontos. Én azért ezt szeretném Zakó László figyelmébe ajánlani. A másik pedig az, hogy azért az mégiscsak pontosítás szorul, hogy 13,4 milliárdos megvalósított fejlesztésekhez, ha felvesszük az összes hitelt, akkor lesz 2,9 milliárdos hitelünk, beruházási hitel, mert ugye a folyószámlahiteleket csökkentettük – akkor ez nem túlzás, hanem valótlanság azt állítani, hogy a fejlesztéseket hitelből valósítottuk meg. Ezt, úgy gondolom, hogy szükséges volt hozzátennem.

Dr. Horváth György: Azt hiszem, az elején meggondolatlanul szóltam azért, mert megmondom Zakó úrnak, hogy ezt a napirendet én javasoltam ezelőtt egy éve. Tessék megnézni a munkatervet, ott a nevem is. Tessék megnézni, és akkor nem mondana ilyen, úgy érzem, hogy valótlan dolgot. Mert valótlan, mert ennek semmi ilyen köze. Hát mikor legyen az elszámolás? Az első napon, amikor összeül a közgyűlés? Úgyhogy nem hiszem, hogy ennek ilyen szándéka volt. Egyáltalán nem is gondoltam én ilyenre egy évvel ezelőtt. A másik dolog pedig, a sorok között lehet olvasni. Gondolom, ezek szerint tele van hazugságokkal, csak utalnék az 59. oldalra. Itt a befejezett fejlesztésekről 2002, 2003. stb. Azt hiszem, hogy a választott képviselők közül nagyon sokan végigjártuk azokat a területeket az idén, ahol a megvalósult beruházásokat néztük. Azt hiszem, hogy eredményes időszak volt, és a város történetében kevés ilyen időszak lehetett, ahol ekkora fejlődés, átalakulás történt. Hozzátenném még azt, hogy én is azt tudom mondani, hogy a hivatal dolgozóinak köszönetet lehet mondani azért a sok munkáért, azért a sok fogadásért – a fogadást úgy értem, hogy a képviselő megjelenik az intézkedésekért, amelyek nagy része megvalósult. Én azt mondtam, én pontosan tudom, hogy eddig 383 javaslatom volt a négy év alatt a különböző osztályokhoz. Ebből a 70 % megvalósult. Egy részéről tudom, hogy nem lehet megvalósítani, illetve úgy beszéltük meg az illetékesekkel. Én azt hiszem, hogy köszönöm azt a munkát, és azt hiszem, hogy nem kell szégyenkeznünk.

Röst János: Úgy gondolom, hogy ez az anyag, ami egyébként a munkaterv része, kötelező feladat. Mindenegyes közgyűlés, amikor négyéves ciklust zár, akkor össze kell állítani egy anyagot – a törvény előírása egyébként szintén ez – és a következő testület számára ezt az anyagot át kell adni. Tehát nem arról szól a történet Zakó képviselő úr, hogy Polgármester Úr jókedvében, jó szántában vagy ráérős idejében ezzel foglalkozott, hanem ez kötelező feladat. A másik, Ön nyelvészkedett – én akkor hadd mondjam ezt el, hogy az Ön szóróanyagát a parlamenti választásoknál kijavítottam helyesírási szempontból. Nem mondom meg, hányast adtam rá. Ez a több mint 120 oldal, úgy gondolom, hogy tartalmazza taxatíve azokat az eredményeket, amelyek megvalósultak. Ezen lehet vitatkozni. Egyébként négy év erről szólt. Úgy gondolom, ezt majd eldöntik az emberek.

Halász Gyula: Ehelyütt is szeretném megköszönni a hivatal dolgozóinak, vezetőinek ezt a jól összeállított anyagot, és annyit szeretnék mondani, hogy a jövő helyre teszi ezt a négy évet, meggyőződésem, és biztos, hogy el fogja ismerni azt, hogy ez alatt a négy év alatt az önkormányzatiság 16 éves ciklusát beszámítva ez volt a legnagyobb fejlődés, ami a város életében bekövetkezett. Elég, ha csak az M7-es autópályára gondolok, ami ebben a ciklusban indul el és érte el Nagykanizsát, és az Ipari Parkban történt fejlesztésekre. Azok a képviselőtársaim, akik pedig nem szavazták meg a Kanizsa Fejlesztési Tervet, illetve azokat a felújításokat, építéseket, amik a városban bekövetkeztek, azoknak annyit tudnék mondani, hogy nemekből nem lehet jövőt építeni, csak igenekből.

Zakó László: Röst Jánosnak kivételesen teljesen igaza van. Hemzsegett a hibáktól, és rögtön szeretném hozzátenni, hogy sajnos ahhoz a szórólaphoz – most magyarázkodni nem kívánok – nem sok közöm volt. Annyira szégyelltem, hogy ki se szórattam. Néhány azért kikerült, és ebből juthatott Önhöz, úgyhogy teljesen igaza van, és ezúton is elnézést kérek.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, és azokkal kell egyetértenem, akik azt mondják, és azzal kezdték a hozzászólásukat, hogy megköszönik mind a Polgármesteri Hivatalnak, mind az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak azt a munkát, amelyet ebben a négy évben végeztek, természetesen többé-kevésbé hibátlanul, és az is természetes, hogy nyilván abban voltak kisebb-nagyobb hibák, de hát az vesse rájuk az első követ, aki munkája során hibákat nem vétett. Én azt gondolom erről az egész anyagról, köszönjük szépen, hogy megkaptuk, lesz mihez hozzányúlni majd a következő közgyűlésnek nagy valószínűség szerint, de maradjunk abban, hogy ez a négy év is ugyanúgy telt el, mint az ezt megelőző négyéves ciklusok. Ebben a négy évben is voltak fejlesztések, természetesen jelentősek is, de ez nem jelenti azt, hogy nem voltak az azt megelőző négy esztendőkben fejlesztések Nagykanizsán, mert hát azért a Kórház mondjuk önmagában jelentős fejlesztés, és akkor ne soroljuk a többieket. Tehát volt még itt azért fejlesztés. És valóban, majd az idő eldönti. Csak én attól tartok, hogy az a hatalmas hitelállomány, amivel többé-kevésbé egyes, ha tetszik presztízsfejlesztések megtörténtek, azokat valóban majd az elkövetkező négy évben, és az azt követő négy évben kell a városnak visszanyögnie, és a 2 egész valahány tized milliárdos fejlesztési hitel nem a megvalósult 13 milliárdos össz. fejlesztéshez mérendő, hanem a majdan visszafizetendő költségvetési szabad pénzeszközökhöz mérendő, és azokhoz képest tartom én egy kicsit soknak, és nem az ebből megvalósult 13 milliárd körüli fejlesztések tekintetében, amelyek jók. Azért azt is el kell mondanunk, hogy ebben a négy évben voltak olyan szerencsétlen beruházások, amelyek azért túl sok pénzt emésztettek fel, és azt kell mondanunk, hogy többé-kevésbé talán értelmetlenek is voltak ebben a megvalósult formájukban, most már úgy tűnik. Mire gondolok? Gondolok itt a nem szerencsés elhelyezkedésű Magyar utcai körforgalomra, gondolok itt a mögöttem lévő Erzsébet téri beruházásra, de gondolhatnék a Felső Templom melletti makadám lerakásra – még egypárszor azt gondolom, arra még sor fog kerülni ott, hogy az használható és jó állapotban legyen, és óvatosan, biztonságosan tudjon rajt közlekedni majd a nép. De még voltak olyan beruházások, de voltak itt kerékpárutak elindítása anélkül, hogy megszereztük volna az építési engedélyeket, hogy megszereztük volna a tulajdonjogokat, csak hű bele Balázs módjára nekiálltunk, aztán félik eljutottunk, aztán ott van, ahol van. Tehát célszerűbb lett volna átgondolni, és az első lépéseket megtenni, és nem a harmadik lépcsőfokra elkezdeni felfelé mászni a lépcsőn. Azért ezek is hozzátartoztak a négy évhez. Nem baj ez, nem olyan óriási nagy baj ez, csak akkor igaz egy beszámoló, ha ilyen részleteket is tartalmaz, és természetesen erre nem kell felhívni a figyelmet, hiszen mindannyian tudjuk, de nem is kell elhallgatni. Voltak hibák az ezt megelőző négy esztendőkben is, és lesznek hibák nagy valószínűség szerint a következő jó pár négy esztendőben is, de hát ez hozzátartozik az önkormányzatisághoz. Tehát én azt hiszem, hogy talán okosabban, megfontoltabban elgondolt fejlesztésekhez kellett volna ragaszkodnunk. Nem biztos, hogy ekkora hitelállományt kellett volna felvállalnunk, kicsit nehézzé téve a következő önkormányzatok lehetőségeit ezzel, vagy úgy néz ki, hogy kicsit beszűkítve a lehetőségeit ezzel, és jobban oda kellett volna figyelnünk – azt gondolom – az ingatlanok, a vagyonhasznosítás tekintetében is. Nem kívánom felemlegetni azokat az ominózus, általunk nem szerencsés vagy olcsón eladott ingatlanokkal kapcsolatosan, amelyeket szóvá tettünk jó párszor. De hát talán azzal bevételeket lehetett volna növelni, és azzal értelemszerűen csökkenhettek volna a felvett hitelek nagyságai is.

Litter Nándor: Természetesen én egyetértek nagyon sok mindenben Fodor Csabával. Délelőtt pont ezeket – amikor nem volt itt – a kerékpárút kérdéseket egyszer már végigelemeztük, és ezek igazak. Nem mondom el, hogy miért történtek ezek, mert már délelőtt egyszer már elmondtam. De azért annyit hadd mondjak, hogy Ön is megszavazta mind a négy évnek a költségvetését, tehát egyetértett azokkal a fejlesztésekkel, amelyeket megterveztünk. Azzal is egyetértek, hogy természetesen az előző időszakokban is voltak fejlesztések, meg voltak hibák is, most is voltak hibák is, és a jövőben is ugyanígy lesznek, mert ez egy hatalmas nagy rendszer, ez az önkormányzati rendszer. Viszont, ha a beruházásokat kritizáljuk, a néhány Ön által elmondott - természetesen lehetett vitatkozni ezen, én ezt nem kétlem, de azért a nagy beruházásaink nem ezek voltak. Akkor azokról kellene kimondani, akár a panelról, vagy egyéb más dolgokról, hogy ezek feleslegesek. Csak ehhez nincsen meg a megfelelő akarat, hogy a legjelentősebb programokról kimondani, hogy feleslegesek-e. Tehát én Zakó Lászlótól kezdve az Ön értékelésével is egyet tudok érteni, mert ezek mind benne voltak ebben a négyéves munkában, és ezek is egyfajta értékelések amellett, ami lehet, hogy ez meg túl pozitív képet mutat, amit mi leírtunk.

Papp Péter Pál: Három kérdéskört szeretnék itt felvetni. Az egyik az, ami itt is elhangzott most szóban, ez a hitelállomány. Hogy soknak tűnik. Nem a folyószámlahitelről beszélek, hanem a beruházásokhoz felvett hitelállományról. Ami lényegesen magasabb, mint korábban volt. De ha azt nézzük, hogy ennek révén jutottunk hozzá közel 10 milliárd Ft-os állami támogatáshoz, vagy uniós támogatáshoz, akkor azt mondom, hogy ezt megérte felvenni, mert így tudjuk elérni azt, hogy 10 milliárd Ft-ot messze meghaladó beruházás valósul meg úgy a városunkban, hogy az e négy évet megelőző négy évben 1,5 milliárd Ft külső, nem normatív forrás érkezett. Most több mint 10 milliárd Ft. Azért ezt is vessük össze azzal, hogy minek mi az ára. Az, hogy a város megőrizte működőképességét és én ez alatt azt is értem, és én ezt is valamilyen szinten eredménynek tartom, hogy ha bármilyen mutató alapján összehasonlítjuk városunknak a költségeit, a városunkban lakóknak a költségeit a többi megyei jogú város hasonló költségeivel, most akár tömegközlekedés, akár szemétszállítási díj, akkor azt mondom, hogy Nagykanizsa az olcsóbban élhető, lakható városok közé tartozik. Ez is valahol eredmény. Az eredmény, hogy itt most előttünk van egy közel 1 cm vastag iratköteg, ami felsorolja, hogy mit értünk el négy év alatt. Biztos, hogy 8-10 cm-t elérne az az iratköteg, amiben azt sorolnánk fel, hogy mi az, amit szeretnénk, vagy mi az, amit meg kellene csinálni. A választókörzetem összes beruházást nem sorolom, egyetlenegy környéket hadd emeljek ki. Szabadhegyen évekig, évtizedekig nem történt semmi. Ha most kimegyünk Szabadhegyre, az olyan, mint egy félig telt pohár. Én azt kezdem el az ott lakóknak mondani, hogy a Harmat utca, Kanyar utcát le tudtuk kövezni. Az előtt nem volt semmi. A Tersánszky utcát, az Alsószabadhegyi utcát le tudtuk aszfaltozni. A 7-es csomópont és a Szabadhegyi út bejáratánál elkészült a csomópont közel 70 millió Ft-ért. Az, ami éveken keresztül, 10 évig probléma volt, hogy nem volt normális vízellátás, csak ilyen vizitársulati formában volt Szabadhegyen, közel 20 millió Ft-ból megvalósítottuk. Ha Szabadhegyről van szó, én ezt mesélem el. De ha most itt lenne egy szabadhegyi polgár, elkezdené mondani – de nem épült meg a kerékpárút, nem épült meg a Pásztor utca, nem folytattuk az Alsószabadhegyi útnak az aszfaltozását, fel kellene újítani a Cseresznyés utcát – nem Önről nevezték el, Péter –, szóval hosszan tudnák sorolni, hogy a Szabadhegyi úttal mit kellene még csinálni, hány területet kellene kisajátítani, hogy az útépítéseket … De én ezt természetesnek tartom. Csak én úgy gondolom, hogy főleg egy ilyen alkalommal, mint most, hogy az utolsó közgyűlését tartja ez az önkormányzat, én azt mondom, hogy a mérleg serpenyőjébe balra is, jobbra is valós adatokat tegyünk be.

Cseresnyés Péter: Nem is akarok reagálni erre a dologra, mert tényleg úgy beszéltük meg, hogy ezzel a napirenddel nem foglalkozunk FIDESZ szinten, de azért annyiban félig, meddig hadd reagáljak rá, hogy ez a viccnek szánt valami legalább annyi valóságtartalmat tartalmaz, mint amit Papp Péter képviselőtársam az előbb elmondott.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, a vitát lezárom. Engedjék meg, hogy azért egy mondatot mondjak még. Tényleg én a közgyűlés kezdetén is megköszöntem mindenkinek, amit Fodor Csaba most itt elsorolt – Ő ezt nem hallhatta, mert ezzel kezdtük a mai közgyűlésünket. Én annak örülök még, hogy elkészült a város fejlesztési terve, amelyet ez a közgyűlés elfogadott, és már két évvel ezelőtt elfogadta az első változatát, így lehetőségünk volt arra, hogy ezek beépüljenek az országos és a régiós tervekbe. Ilyen alapon azon programoknak a nagy része, amelyet mi akkor megterveztünk, elfogadtunk, azok majdnem, hogy biztos nyerő pozícióban vannak, hiszen nevesítetten bent van a régiós programban a belváros rekonstrukciója, Ipari Park és Innovációs Központ létrehozása. Tehát annyival hadd egészítsem ki, hogy ezzel jó alapot teremtettünk a következő közgyűlésnek is a saját programjának a végrehajtásához. Én kérem Önöket, hogy zárásként szíveskedjenek elfogadni ezt a tájékoztatót.

 

A közgyűlés 16 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

253/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002-2006. évi működéséről, feladatainak teljesítéséről, az elért eredményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 1. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Igényel-e kiegészítést az anyag? Nem, egyértelmű. Van-e a bizottságok részéről? Nincsen. Akkor kérem Önöket, hogy fogadják el a határozati javaslat szerint az alapító okirat módosítását.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

254/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratát az előterjesztésben foglalt tartalommal módosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon, majd továbbítsa a működési engedély módosítását folytató eljáró szervhez.

Határidő: 2006. október 15.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

 

 

 1. Javaslat Szivárvány Fejlesztő Központ alapító okiratának kiegészítésére (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Az előmunkálatokat ismertük, hogy miért van erre szükség. Bizottságok részéről volt-e? Nem volt. Ennek megfelelően kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

255/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Szivárvány Fejlesztő Központ) alapító okiratát 2006. szeptember 1-i hatállyal az alábbiakkal egészíti ki.

1. Az intézmény neve:

1.1. Az intézmény hivatalos neve:

Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

OM azonosító: 200790

 

Határidő: 2006. szeptember 27.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága vis maior támogatás igénylése (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

  Meghívott: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka

 

Litter Nándor: Van-e ehhez kiegészítésünk? Nincsen. Bizottságok részéről volt-e ezzel ellentétes vagy más vélemény? Nem volt. Kérem, akkor támogassuk ezt az igénybenyújtást.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

256/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 2006. évi tavaszi árvíz vis maior helyzetet teremtett, mellyel járó többlet terheket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a védekezésben részt vevő Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság nem tudja finanszírozni.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005.(XII. 23.) Korm. rendelet alapján az árvízi védekezés többletköltségeinek fedezetére vis maior támogatási igényt nyújtson be 462.929 Ft összegben a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Polgármester

Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető

 

 

 1. Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének működését meghosszabbító szerződés (írásban)
 2. Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Van ehhez kiegészítés? Nincsen. Annyit azért el kell mondani, gyakorlatilag a Nyugat-Dunántúlon kivétel nélkül mindenki támogatja a további folytatását. Kérem Önök is támogassák. Volt-e eltérő vélemény a bizottságok részéről? Úgy látom, hogy nem volt. Akkor kérem Önöket, hogy támogassák, és fogadjuk el a két határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

257/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért a mellékelt, a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete nevű szervezet 2008 december 31-ig tartó tovább működtetésével, valamint felhatalmazza a polgármestert a további működést biztosító Szindikátusi Szerződés aláírására.
 2. Határidő: 2006. szeptember 30.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 3. 2007. és 2008. években 5-5 millió Ft támogatást biztosít a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete működéséhez, amit az önkormányzat 2007. illetve 2008. évi költségvetésében szerepeltet.

  Határidő: 2007. február 15.

  2008. február 15.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. kontrolling osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat oktatási-nevelési intézményvezetői pályázatok kiírására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Litter Nándor: Itt viszont kérném azt a kiegészítést, amiről mi is beszéltünk az anyag elkészítésekor, tehát hogy ne utólag vitatkozzunk azon, hogy milyen pályázati feltételek kerülnek meghatározásra.

Szmodics Józsefné: Az előterjesztésből kiderül, hogy három intézményben jár le a vezetői megbízás, és a közoktatási törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló végrehajtási utasítás alapján kerültek a pályázati feltételek meghatározásra. Az előző alkalommal voltak problémák. Itt az adott iskolatípusra van megfogalmazva, hogy adott intézményben pedagógusként foglalkoztatott lehet a magasabb vezetői kinevezésre jogosult, és mivel általános iskoláról van szó, ezért felsőfokú szakirányú tanári végzettség került meghatározásra, és a képviselőtestület megfogalmazhat még feltételeket. Itt idegennyelv-ismeret, tudományos tevékenység, ha erre igényt tart.

Litter Nándor: Az óvodák vonatkozásában ilyen probléma nincs? Iskola vonatkozásában kizárja-e – legyünk tisztában azzal, hogy hogyan döntünk – a jelenlegi igazgatót?

Szmodics Józsefné: Nem zárja ki.

Polai József: A mi óvodánk érintett ebben a napirendi pontban, és a részönkormányzat támogatja, javasolja, és kéri, hogy írjuk ki a pályázatot.

Litter Nándor: További hozzászólások nincsenek, kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

258/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5. §-a alapján pályázatot hirdet a(z)

magasabb vezetői beosztásának ellátására a határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.

A Közgyűlés megbízza a polgármestert a pályázat megfelelő közzétételének lebonyolításával.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 

 

 1. Javaslat a pedagógus foglalkoztatásra vonatkozó törvényi változásokból adódó feladatokra (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Szmodics Józsefné: A közoktatás törvény változásából és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény változásából új feladatok fogalmazódtak meg a pedagógusokra vonatkozóan. A városban az egységes eljárásrend és gyakorlat kialakítása érdekében előzetes egyeztetéseket folytattunk az igazgatói munkaközösséggel és az intézményvezetőkkel egyénileg is. És arról szól a törvény, hogy elrendelheti a munkáltató az úgynevezett ingyen két órát, de a második mondata meghatározza, hogy túlóradíj csak abban az esetben fizethető, ha ezt a két órát a pedagógus a kötelező tanórán kívüli tevékenységében, tehát heti 40 órában ezt a két órát letöltötte. Ennek alapján, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak is, és egységes gyakorlat alakuljon ki, ezért született meg a három határozati javaslat. Egy humánus megoldást kerestünk közösen, hogy az egyéni és a szabadidős foglalkozásokra jutó órakeretnek a felének a finanszírozása kerülne elvonásra, és az önkormányzat külön határozattal biztosított az úgynevezett sportorientált iskolák működését, amire plusz forrást rendelt hozzá, tehát a még nem teljesített kifizetést nem indokolt órák finanszírozása kerülne még elvonásra, és a 3. határozati javaslatban pedig mivel két havi tanítási időkeretet kell megfogalmazni, a két hónap letelte és a következő év normatív támogatásának az ismeretében felülvizsgálatra kerülne november hónapban az előző határozati javaslatok végrehajtása.

Tóth Lajos (Érdekegyeztető Tanács): Sajnos tegnapi nappal nem tudtam részt venni az Érdekegyeztető Tanács munkájában, bár telefonon sok mindent megbeszéltünk a kollégákkal. Az az álláspont alakult ki, és ez a javaslat, azt hiszem, hogy kimaradt azért a véleményünkből, hogy kérnénk az önkormányzatot, a képviselőtestületet, hogy ezeket a döntéseket halassza el arra az időre, amíg az Alkotmánybíróság nem foglal ebben állást. Úgy gondoljuk, hogy igaz, hogy már nem ez a közgyűlés foglalkozik a következőkben ezzel a kérdéskörrel, mindegy, hogy most az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy alkotmányellenes, vagy nem, tehát akkor is a törvénymódosítás azt mondja, hogy a munkáltató rendelheti el, vagy nem rendeli el ez a munkavégzést, amiért ellenszolgáltatás nem jár. Tehát mindenesetre faramuci megfogalmazás, hiszen a túlóradíjat sem fizetheti ki valóban, ahogy itt az irodavezető asszony mondta, tehát nem fizetheti ki a munkáltató. Tehát mindezzel együtt kérjük azt, hogy az önkormányzat ajánlás formájában fogalmazza meg ezeket a kérdéseket, amelyek itt esetleg határozati javaslatként szerepelnek, és eddig az időpontig ne történjék elvonás. Azért tudjuk azt is nagyon jól, hogy ez mindenképp a pedagógusok esetében keresetcsökkentést jelent. Tehát azért nem mindegy az, hogy egyrészt ingyenmunkát kell vállalniuk, másrészt pedig a keresetük is csökken. Tehát én ezt kérem a képviselőtestülettől.

Litter Nándor: Az Alkotmánybírósághoz számos személy, szervezet adhat be felülvizsgálati kérelmet, az nem mentesít bennünket a jogszabályok végrehajtása alól. Ez az egyik, amit én tegnap is elmondtam a kollégáknak, és ott egyetértés volt a kollégák részéről, ők elfogadták ezt az álláspontot. A másik, hogy úgy gondolom, hogy egy városban nem lehet ajánlással kiadni különböző szabályokat, mert az elfogadhatatlan lenne a számomra legalábbis, hogy az egyik intézményben így hajtják végre, a másikban pedig teljesen másképpen hajtják végre. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy jó szabályozás, egyébként egy humánus dolog. Időt kapunk arra, hogy amikor a végleges jövő évi számokat megismerjük, akkor újra átgondoljuk a feladatokat, vagy átgondolják a feladatokat.

Zakó László: Polgármester úr, ez kicsit furcsán hangzik az Ön szájából. Idézem Önt ismét: Ők azok, mármint a pedagógusok, akikkel szemben a társadalom valamennyi tagja le nem róható hálával tartozik, ezért kötelességünk jobban tisztelni Őket, mint tettük ezt eddig. Itt a Gyurcsány-csomag nagykanizsai iskolára aktualizált változatával állunk szemben, és ráadásul még, amitől ijesztő az egész, hogy a határozati javaslat 3. pontjában még a közgyűlés Önt fogja felkéri, már azok, akik ezt megszavazzák, hogy 2006. november 15-ig vizsgálja felül az oktatási ágazatban a további megtakarítási lehetőséget. Ön meg most fél perccel ezelőtt azt mondja, hogy nyugodjunk meg, majd nézzük meg, hogy mit lehet még itt tenni.

Litter Nándor: Ez ugyanazt jelenti. Most nem értem.

Zakó László: További megtakarítás. Megtakarítás a pedagógusok kontójára. Erről van szó. Tehát aki ezt most megszavazza, az a Gyurcsány-csomag mellett és a további gyerekbutulás mellett szavaz.

Litter Nándor: Annyit hadd mondjak el, hogy az iskolák munkaközösségeinek a vezetői nem az, hogy örülnek neki, nem az, hogy támogatják, de elfogadják ezt a megoldást, amit mi most itt megfogalmaztunk, mert úgy érzik, hogy a jelenlegi szabályozás keretei között ez a leghumánusabb dolog, amit tehetünk. Tehát én ezért azt kérem mindenki részéről, hogy támogassa ezt a javaslatot.

Sajni József: Jelen esetben mondhatnám azt, hogy nem először állunk szemben egy olyan jogszabállyal, amelyiknek a végrehajtása sokféle értelmezést nyerhet és nyert is. Tulajdonképpen az, hogy ennek a puhasága abban rejlik, hogy a törvény módosításában az szerepel, hogy a munkáltató elrendelheti. Tehát ez nem egy taxatíve megfogalmazás, ez az elrendelheti. Ez azt jelenti, hogy Mucsán elrendeli, másutt félig rendeli, másutt meg sehogy se rendeli el. Attól függően, hogy milyen anyagi kondíciói vannak a fenntartónak. Aztán még sok más is belejátszhat ebbe. Tehát ez, mondhatom azt, hogy a pedagógusok körében erős megosztottságot indukálhat. Ez különösen igaz egy város esetében, ahol mégiscsak egy egységes intézményhálózat van, és a hálózaton belül igazából nem lehet megkülönböztetni az egyik és a másik intézményt, és ezért is volt az, hogy egy többes egyeztetés után született meg az a döntés, hogy javaslatként a fenntartó azt rendelheti el, vagy kéri, vagy intézi, hogy ezen óraszám, ez a két óra szám valóban díjazás nélkül legyen megtartva, mégpedig úgy, hogy a fele, ez a bizonyos 1-3 tanuló foglalkoztatásának az időkeret megvonása, másrészt pedig a sportorientált foglalkozások anyagi fedezetének a megvonásaként. Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok szeptembertől a nem kontakt tanulókkal történő foglalkozás, tehát tanórákon kívül, ezeket a feladatokat díjazás nélkül látják el ebben az óraszámban. Ez a mérések szerint az iskolák esetében igazán nagy problémát nem okoz, ugyanis itt van még ráadásul egy olyan, hogy a munkaidővel kapcsolatosan is, a 40 órás munkahéttel kapcsolatosan is vannak kötelezettségeink, és ennek keretében még egy másik része ennek a dolognak. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ezt a napirendet megtárgyalta, és mindent körülményt figyelembevéve 2 igen, 2 nem és 1 tartózkodással igazából nem támogatta. Felmerült annak a kérdése is, hogy az Alkotmánybíróság döntése hátra van. Igazából két eset lehet. Az Alkotmánybíróság nem fog változtatni ezen a szabályon, vagy pedig azt mondja, hogy nem tartja ezt kivitelezhetőnek, illetve ezt nem hagyja jóvá. Ebben az esetben megint csak az lehet, hogy most vagy visszafelé ki kell fizetni, vagy nem tudom, milyen esetek merülhetnek fel. Mindenesetre, még egyszer, én magával a szabályozással nem értek egyet. Tehát ez egy olyan gumidolog, amit ha sokféleképpen és sokan értelmeznek, akkor ez is születhet belőle.

Polai József: Nem szaporítva a szót igazán, és megőrizve a méltóságot a legutolsó közgyűlésünk tiszteletéből alkalmával, azért szeretném hozzátenni, az előttem szólók nem mindegyikével értek egyet. Zakó úr természetesen nagyon helyesen fogalmazta meg a mondandóját. Aztán még Sajni úr a végére ért, arra már úgy éreztem, hogy majdnem hogy a rosszat kiszépítette, és …. el kell fogadni. Polgármester úr, Ön azt mondta, hogy az iskolák többségében elfogadják a nevelők a dolgot.

Litter Nándor: Nem ezt mondtam. A munkaközösség vezetőit mondtam.

Polai József: Vezetői fogadják el. Én szeretném hozzátenni, hogy ezt a csomagot, amit Gyurcsány-programként híresül el, úgy gondolom, a történelem folyamán, ezt az emberek félelemből fogadják el, és ezt nekem higgye el. Köztük élek, dolgozom. Félelemből.

Litter Nándor: Én nem így gondolom. Volt ennek egy első változata, és az Ő javaslatukra módosítottuk. De ezen lehet vitatkozni. Én nem gondolom, hogy a Mérksz Andor vagy a Sabján Imre fél tőlem. Egyik se olyan személy. Ja, nem éntőlem. Jó. További hozzászólás nincsen. Kérem Önöket, hogy szavazzunk a három határozati javaslatról.

 

A közgyűlés 14 igen, 4 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

259/2006.(IX.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményi feladat-ellátásához biztosított túlórákból az 1. számú melléklet szerinti óraszám finanszírozását 2006. szeptember 1-jével kezdődően elvonja.
 2. Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a sportorientált “Tehetséggondozó Iskola” működését a jóváhagyott szakmai programok alapján változatlanul támogatja, a sportorientált órák megtartására elkülönített előirányzat időarányos teljesítése után fennmaradt 4842 E Ft kifizetését a pedagógus foglalkoztatásra vonatkozó alkotmánybírósági döntésig visszatartja.
 4. Határidő: 2006. december 31.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a kéthónapos tanítási időkeret lezárása után 2006. november 15-ig vizsgálja felül az oktatási ágazatban a további megtakarítási lehetőségeket.

  Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

 1. Javaslat a 2007/2008-as tanév középiskolai és szakképzési beiskolázására (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Szmodics Józsefné: Annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy az elmúlt évekhez és az eddigi tapasztalatok alapján került meghatározásra a középiskolai osztályszámok indítása. Egyetlenegy változás van, hogy a Thury és a Zsigmondy Szakközépiskola egy felzárkóztató osztályt indít 15 fővel, amihez emelt normatív támogatás jár, és lehetőséget biztosít arra, hogy akik nem fejezték be 8 általános iskolai oktatást, tehát nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel, azok is bekapcsolódhassanak a szakképzésbe.

Litter Nándor: Van-e ellenkező vélemény a bizottságok részéről? Nincsen. Akkor kérem Önöket, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

260/2006.(IX.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007/2008-as tanévben középfokú nappali tagozaton a következő osztályszámokat hagyja jóvá.

Középiskola

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola

Felzárkóztató

Összesen

Batthyány 8 évf.

1

 

 

 

1

4 évf.

6

 

 

 

6

Dr. Mező

3

2

 

 

5

Cserháti

 

5

 

 

5

Thúry

 

3

2

1

6

Zsigmondy

 

2

6

1

9

Összesen:

10

12

8

2

32

* A felmenő 8 évfolyamos osztállyal együtt.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007/2008-as tanévre a középiskolák 11. szakiskolai szakképző évfolyamán, 13. érettségire épülő szakképző évfolyamán, valamint 15. szakképzettségre épülő szakképző évfolyamán a következő maximális tanulócsoport-számot hagyja jóvá megfelelő számú jelentkezés esetén:

Középiskola

11. évfolyam

13. évfolyam

15. évfolyam

Batthyány

 

1

 

Dr. Mező

 

4

 

Cserháti

1

4

1

Thúry

3

4

 

Zsigmondy

8

3

 

Összesen:

12

16

1

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 

 

 1. Pályázat közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére Kossuth tér - Katona J. utcában (írásban)

Előterjesztő: Litter Nándor polgármester

 

Karmazin József: Most kaptam meg az anyagot, de annyit tudok róla, hogy a pályázati lehetőség szerint a város további kerékpárút-hálózat fejlesztéssel számol, és a Pályázati Iroda előkészítésében születtek meg ezek az anyagok. A határozati javaslat részben az elképzelés melletti döntésről szól, valamint a saját forrás biztosításáról.

Litter Nándor: Van-e esetleg valakinek ezzel valamilyen észrevétele, problémája? Amennyiben nincsen, kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 23 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

261/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. – egyetért a “Pályázat közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére Kossuth tér - Katona J. utcában” című pályázat benyújtásával
 2. – felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos Támogatási Szerződés aláírására

  Határidő: 2006. december 31.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

 3. A 2007. évi költségvetésben legfeljebb 12.500 ezer forint saját forrást biztosít a kerékpárút megépítésére.

  Határidő: 2006. december 31.

  Felelős : Polgármester

  (Operatív felelős: Palángi Krisztina, Pályázati Iroda vezetője)

 

 

 1. Batthyány Lajos Gimnázium homlokzatán emléktábla elhelyezése (szóban)

 

Papp Nándor: A “Polgári Magyarországért” és “Polgári Kanizsáért” Alapítvány összefogott, és az ’56. október 23. 50. évfordulóján szeretne egy 40 x 60 cm-es táblát felavatni a Batthyány Gimnázium falán. Mint közismert, a Batthyány Gimnázium elődje, az Irányi Dániel Gimnázium diákja részt vettek az ’56-os eseményekben, és az ottani, akkori kiállásuknak a megörökítésére gondolta a két alapítvány, hogy saját költségből megcsinálják ezt a táblát, és kihelyezik. A hátsó lapon lehet látni, hogy a gimnázium vezetése, tantestülete örömmel fogadta ezt a kezdeményezést, és elkerült a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsághoz ez az anyag, ahol a bizottságunk múlt héten csütörtökön nem támogatta 2 igen, 5 tartózkodás mellett. Én azt gondolom, hogy ez egy annyira időszerű dolog, hogy nem szabad, szóval el kellene vonatkoztatnunk az esetleges háttér eseményektől és a magyartalan fogalmazásról, ami nem is igaz, hogy magyartalan, mert ezt magyartanárok fogalmazták, és a Kanizsa Enciklopédiából lettek összeollózva az idézetek. Tehát én azt gondolom, és arra kérném a közgyűlést, hogy igenis, hogy engedjük meg, hogy ez a tábla kikerüljön az épület falára.

Cseresnyés Péter: Csak azért kértem szót, mert azt látom, hogy Halász Gyula képviselőtársunk nincs itt, és szeretném megnevezni, hogy többek között azért kell nekünk ezzel foglalkozni, hisz a bizottság, amelynek elnöke Papp képviselőtársunk, meghozhatta volna azt a határozatot, hogy mehet a dolog, és ki lehet tenni ezt az emléktáblát. Többek között Halász Gyula volt, aki tartózkodott, és ellene beszélt ennek az emléktáblának. Nem tudom, hogy mi miatt. Tehát én arra kérem a közgyűlést, hogy ne tegyük méltatlanná ’56 emlékét azzal, hogy ebbe most a közgyűlés beleköt, és nem engedélyezi ennek az emléktáblának a felállítását, még akkor is, ha esetleg valakinek böki a csőrét, hogy két polgári névvel rendelkező alapítvány kezdeményezte ezt az emléktábla alapítást.

Litter Nándor: Polgári szó nem böki a csőrünket, ha szabad ezt a szót használnom. De én azt kérném, hogy tiszteljük Halász Gyula – bár nincs itt most benn – által megfogalmazott másik véleményt. De nem csak Ő lehetett egyedül, mert ha Ő egyedül nem szavazza meg, attól még a bizottság ezt jóváhagyhatta volna – gondolom én, ahogy ismerem a bizottság dolgait. Én a magam részéről támogatom, és arra kérek mindenkit én is, hogy támogassuk. Ha egy ilyen kezdeményezés van, ez beleillik abba a programsorozatba, amit mi is terveztünk, tervezünk október 23-ával kapcsolatosan.

Dr. Szabó Csaba: Természetesen én is támogatni fogom ennek a táblának a felhelyezését, de mint az eseményeknek ténylegesen részese, 14 éves voltam akkor, azért megjegyezném, hogy a Csittvári Krónika nem itt született. Nem vagyok igazán elégedett ezzel a szöveggel. Ez egy maradandó emlék kell, hogy legyen. A történelemnek egy megörökítése. Nem biztos, hogy ez a veretes első mondat, és utána következő összhangban van. Mindennel egyetértek. Legfőképpen azzal, hogy a tiszta szándékuk a mai ifjúság számára mai is példaértékű. De hát azt tudjuk irodalmi tanulmányainkból, hogy a Csittvári Krónika mi volt. Az nem egy nagykanizsai keletkezésű mű. Azért mert idézőjelbe van téve ….

Papp Nándor: …… (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Dr. Szabó Csaba: Most ott lesz a tábla, és ott valaki azt megnézi, elolvassa, azt gondolja, hogy mi nagykanizsaiak – én annak a gimnáziumnak voltam a tanulója a következő évtől kezdve, és az ’56-os forradalom utáni eseményeket serdülő ifjúként magam is a bőrömön éreztem, de ettől még a Csittvári Krónika nem Nagykanizsán született. Ezt is tudom. Név szerint tudok mondani a 12-ből.

Litter Nándor: Én azt javasolnám, mi ne szerkesszük meg ezt a szöveget. Bízzunk meg, kérjünk fel valakit, akár a múzeumból, hogy egy olyan szöveg legyen, ami valóban … ennek a tartalomnak a …. de végül is akkor elég nagy gond van azért vele, úgy gondolom, mert ha ez így van, akkor ez nem helyes. Elfogadjuk. Fogadjuk el, de kérjünk meg, nem tudom kit, szakértőket a múzeumból, hogy pontosítsák ezt a szöveget, és annak megfelelően alakítsák át. Így elfogadható mindenki számára?

Dr. Kolonics Bálint: Csak annyival szerettem volna kiegészíteni ezt az előterjesztést, összekapcsolva azzal, hogy lassan elkészül az ’56-os emlékmű, aminek a pályamunkái felett sokat időztünk, és sokat beszélgettünk azon, hogy melyik lenne a legfelelőbb itt Nagykanizsán, és sok érv hangzott el mellette és ellene is, hogy mi az, amelyik legjobban visszaadja nem csak az országos, hanem a helyi eseményeket. És azt gondolom, hogy ez Nagykanizsára konkretizálva, és Nagykanizsa helyi eseményekből kiindulva és arra emlékezne ez az emléktábla, tehát ezt mindenféleképpen engedjük, hogy ez ott kihelyezésre kerüljön.

Dr. Horváth György: Azért mosolyogtam, mert már egyszer mondtam, a gimnáziumi és a városi diáktanács első elnöke én voltam. Mondjuk ott voltam. Pontatlan a leírás is, mert nem így volt a felvonulás, hogy hogyan, mikor vonultunk fel. De ez más lapra tartozik. Ehhez megint azt szoktam mondani, hogy ne olyan magyarázza meg nekem, aki 1954-ben született – elnézést, nem ide vonatkoztatom –, hogy mi volt ’56-ban, meg hogyan volt, meg így vonultak fel. S tudom, hogy mi volt a Csittvári Krónika is. Mondom, én voltam a gimnázium és a város első diáktanács elnöke.

Litter Nándor: Figyelembevéve az elhangzottakat, javaslom, hogy fogadjuk azt el, hogy emléktábla állítódjon az akkori diákoknak az emlékére az ’56-os felvonulásuk és szerepvállalásuk emlékére. Kérjük meg a Művelődési Osztály megbízott vezetőjét, hogy a helyi múzeummal – azt hiszem, hogy egy független szervezet – koordinálva egy olyan szöveg legyen ezen a táblán, amely valóban, tehát ennek a durva tartalmának az elfogadás mellett természetesen, de olyan szövet, ami megfelel az akkori eseményeknek. De legyen felállítva, tehát ez ne akadályozza a tábla felállítását. Így elfogadható?

Cseresnyés Péter: Lenne egy kérésem. Ha mód és lehetőség lenne rá, ezt a szöveget fogadjuk el azzal a kifogással, amit Szabó képviselőtársunk mondott – én elfogadom azt –, hogy a Csittvári Krónikát pontosítsuk, mert ettől kezdve, ha ezt pontosítjuk, én szerintem a szöveg elfogadható, és arra kérem a közgyűlést, hogy ne veszítsünk időt ezzel, mert el kell készíteni a táblát is. Tehát itt van, három hét múlva a tábla átadásra kerülne.

Litter Nándor: Holnapi napon megtörténik ez a pontosítás. Hát azért mégiscsak az utókornak marad ott.

Cseresnyés Péter: Ezt a szöveget a volt diákok és a volt tanárok segítségével …

Litter Nándor: De akkor mégiscsak valami gond van vele.

Cseresnyés Péter: Ennyi a gond, amit képviselőtársunk mondott, hogy a Csittvári Krónika egy Jókai regényben szerepel és nem itt, hanem itt annak a mintájára készítettek egy hasonló titkos naplót, és erre mondtam én, hogy be lehet tenni valamit, a helyi Csittvári Krónika idézőjellel, akkor innen kezdve képviselőtársam is, aki …

Litter Nándor: Ezt tegyék meg a kollegák.

Cseresnyés Péter: Jó, de egy nap, akkor holnap ezt csináljuk meg.

Litter Nándor: Holnap meg fogják tenni. Így elfogadható?

Cseresnyés Péter: Igen.

Litter Nándor: Kérem így, ezzel fogadjuk el.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

262/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a “Polgári Magyarországért” Alapítvány és a “Polgári Kanizsáért” Alapítvány azon kezdeményezésével, hogy az 1956-os forradalom során az akkori diákok és tanárok felvonulása és szerepvállalása emlékére a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola falán emléktábla kerüljön elhelyezésre.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az emléktábla elhelyezése előtt annak a kezdeményezők által megfogalmazott szövegét szakértőkkel véleményeztesse.

Határidő: 2006. október 23.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 263/2006.(IX.26.) – 270/2006.(IX.26.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

Litter Nándor polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.35 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Litter Nándor
jegyző
polgármester