2006. október 14. alakuló ülés

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. október 14-én (Szombat) 10,30 órakor tartott alakuló üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők,

Deiszinger József, Dobri Lajos, Dr. Varga Eszter, Fertig István, Gondi Zoltán, Horváth Gézáné, Kalmár István, Kassai Zoltán, Lelkó Tamás, Móricz István, Nagy József György, Papp János, Szántó Zsuzsanna, Takács András, Takács Zoltán, Váradi Istvánné, Vargáné Holló Kornélia, Vukics József külsős bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dr. Ördög Ferenc – a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

Himnusz

 

Bicsák Miklós korelnök: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dr. Ördög Ferencet, a Helyi Választási Bizottság elnökét, a 2006. évi önkormányzati választáson Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésébe megválasztott önkormányzati képviselőket, és valamennyi nagykanizsai lakost, akik személyesen vagy a médiából nyomon követik alakuló ülésünket. Külön köszöntöm polgármesteri hivatalunk vezetőit és dolgozóit, akik a választás törvényes lebonyolításával lehetővé tették az új képviselőtestület hivatalba lépését.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 26 tagból áll, jelen van 26 fő. Megállapítom, hogy az alakuló ülés határozatképes, azt megnyitom.

Köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Bizottság valamennyi tagjának a helyi önkormányzati választások eredményes és törvényes lebonyolítása érdekében kifejtett munkájáért, és felkérem Dr. Ördög Ferenc elnök urat, hogy ismertesse a választások nagykanizsai eredményét.

Dr. Ördög Ferenc (Helyi Választási Bizottság Elnöke): Ismerteti a választás eredményét.

 

(A választás eredménye a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Bicsák Miklós: Köszönöm Dr. Ördög Ferenc úr tájékoztatását, és felkérem, vegye ki az esküt a megválasztott önkormányzati képviselőktől.

 

A megválasztott képviselők leteszik az esküt és átveszik megbízólevelüket.

 

Bicsák Miklós: Felkérem elnök urat, eskesse fel városunk polgármesterét, Marton István urat, és adja át részére a polgármesteri megbízólevelet.

 

Marton István polgármester leteszi az esküt.

 

Szózat

Marton István: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az alakuló ülés ünnepélyes része lezárult, az ülés az alábbi napirendi pontokkal folytatódik. Javaslom, hogy valamennyi napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaljuk.

 1. A polgármester programjának ismertetése
 2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) sz. rendelet módosítására
 3. Javaslat az önkormányzati bizottságok létrehozására, tagjainak megválasztására
 4. Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
 5. Javaslat alpolgármester választására
 6. Javaslat az alpolgármester illetményének megállapítására
 7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzatának módosítására, és a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztására

Van valakinek kérdése vagy javaslata?

Bogár Ferenc: Azt kérem, hogy a 7. napirendi pontot, amely “Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzatának módosítására, és a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztására”, halasszuk el, és a rendes közgyűlést megelőzően menjen végig bizottsági szakaszokon a Közbeszerzési Bizottság felállításának a kérdése, és ezt követően még ebben a hónapban rendes közgyűlésen döntsünk. Indokom a következő: A jegyzői állásfoglalás szerint a jelenleg funkcionáló Közbeszerzési Bizottság a hónap végéig törvényesen működik és ellátja ezt a feladatát. A második, hogy szakítsunk azzal a hagyománnyal, hogy kizárólag csak bizottsági elnökökből álljon a Közbeszerzési Bizottság, és e legfontosabb indokom az, hogy a társadalmi kontroll biztosítása, a fejlesztési pénzek körüli esetleges anomáliák elkerülése érdekében szükségesnek tartanám az ellenzéki pártok képviselőinek részvételét a Közbeszerzési Bizottság munkájában. Ehhez viszont a bizottsági szakban le kellene folytatni a szükséges egyeztetéseket. A három felsorolt indokom alapján kérem, hogy tisztelt képviselőtársaim értsenek egyet javaslatommal, vegyük le jelenleg a 7. napirendi pontot, és a következő rendes közgyűlésen foglalkozzunk vele.

Marton István: Nem kívánok vitába bonyolódni Bogár úrral, hisz a javaslatában van olyan, amit éppen meg is lehetne szívlelni, de úgy gondolom, hogy bő évtizedig fennálló gyakorlatot kell alkalmazni úgy, hogy a bizottságok elnökeiből állt a Közbeszerzési Bizottság, és kétségtelen, hogy a jelenlegi még hó végéig működhetne, de vannak olyan dolgok, amik még évekig működhetnének, ha közbe nem lépnénk. Ennek érdekében fenntartom az eredeti javaslatomat, és kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tagjai a napirendi pontokról. Először a módosítást az utolsó napirendi ponthoz kérem, hogy utasítsák el, mert fenntartom az eredeti javaslatomat.

 

A közgyűlés 5 igen és 20 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Ezek után felteszem szavazásra a hét napirendi pontból álló eredeti javaslatomat. Kérem, szavazzunk igennel. Mivel Balogh László nem jelenlévő tekinthetőnek a számítógépes rendszer hibája miatt, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. A polgármester programjának ismertetése (szóban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003. (IV. 23.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

 5. Javaslat az önkormányzati bizottságok létrehozására, tagjainak megválasztására (szóban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

 7. Javaslat a polgármester illetményének megállapítására (szóban)
 8. Előterjesztő: Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke

 9. Javaslat alpolgármester választására (szóban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

 11. Javaslat az alpolgármester illetményének megállapítására (szóban)
 12. Előterjesztő: Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke

 13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzatának módosítására és a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztására (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

 

 

 1. A polgármester programjának ismertetése (szóban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Tisztelt kanizsai polgárok, tisztelt közgyűlés! Törvényi kötelmemnek eleget téve ismertetem Önökkel programomat, mely azok számára, akik figyelemmel kísérték a választási kampányt, ismerős lesz, hiszen alapját a FIDESZ-KDNP programja képezi. Az előttünk álló négy évnek legfontosabb feladatai – a pillanatnyi intézkedésekről beszélek elsősorban, aminek az a lényege, hogy ebben a pillanatban a város tényleges vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a változtatásra tett javaslatokat kell a lakosság elé tárni. Úgy gondolom, hogy mivel a III. negyedéves mérleg hamarosan elkészül, ez akadályba nem fog ütközni. Nagyon fontos lesz megtudni, hogy pontosan hogyan néz ki a teljes értékesíthető vagyon, hiszen a forgalomképes vagyon a folyamatos eladások és a megfontolt vásárlások híján gyakorlatilag a teljes vagyon 10 %-a alá esett. Sajnos az előző négy évben gyakorlatilag csak eladósodás történt, a vagyontárgyaink részéről is, miközben a kötelezettség vállalásunk, ami áll a hitelekből, azok kamataiból és egyéb tartós, évekre nyúló vállalásokból, ez az adósságállomány együttesen mintegy megtízszereződött, és a kérdés csupán annyi, hogy a 6 milliárd Ft-ot mennyivel haladja meg, és ez bizony ennek a négy évnek a termése. A mai napon például a város folyószámla hitele már 150 millió Ft környékén van, miközben most kellene, hogy tele legyen a kassza, lévén az itt ülő hölgyeknek és uraknak szinte mindegyike tudja, hogy szeptember 15-tel, tehát egy hónappal ezelőtt futottak be a II. félévi adóbevételeink. Ezek után én elkerülhetetlennek tartom a másfél évtizeddel ezelőtt általam megálmodott vagyonkezelő holding vagy részvénytársaság létrehozását. Nagyon fontosnak tartom, hogy aki pénzzel foglalkozik, az, mint a sajátját, úgy kezelje a köznek a pénzét. Ez szól minden gazdálkodási egység vezetőjének, illetve a köztisztviselőknek. A másik nagyon fontos dolog, tehát a vagyoni és pénzügyi helyzet tisztázását követően, hogy az elmúlt négy évben a vállalkozókat érintő hátrányos intézkedéseket semlegesíteni kell, tehát megszüntetni a sorozatos helyi adóemeléseket, az esetenkénti preferálható kivételeket visszaállítani, és az önkormányzat által megrendelt munkáknál természetesen a törvények adta kereteken belül előnyben részesíteni a helyi vállalkozókat és vállalkozásokat. Tűrhetetlen, hogy a megyei jogú városok sorában az utolsók között vagyunk a tekintetben, hogy a helyi vállalkozások úgy darabban, mint összegben mennyi munkát nyerhettek el városunkban. Magyarul, a helyi vállalkozások nem lehetnek esélytelenek a saját városukban. Városunkban sok beruházás élénk vitát váltott ki, nem csak a szükségesség vagy szükségtelensége okán, hanem a törvényességnek be nem tartása miatt is. Tehát nagyon fontos, hogy az önkormányzatnak, aki a törvény egyik legfőbb alkalmazója, de a helyi törvények alkotója is, szerezzen újból érvényt a törvényességnek. Mikre gondolok konkrét ügyek említése nélkül? Nem lehet, mondjuk egy terület tulajdonjogának megszerzése nélkül építkezni. Ennek eredménye néhány félbehagyott építkezés városunkban. Ugyanúgy nem lehet engedély nélkül sem építkezni, senkinek sem. Ezekből és más hasonló anomáliákból sajnos 100 milliót meghaladó nagyságrendű a várható pervesztéseinknek a hatása, aminek a kivédésére úgy gondolom, hogy konstruktívan kell felkészülni, hiszen már éppen az előző napon is volt egy ilyen jellegű tárgyalásunk is, és ezt általánossá kell tenni ebben a városban. Mindenképpen meg kell, hogy akadályozzuk, és ez testületi feladat, nem a jobboldal vagy a baloldal külön ügye, hogy a Kórház működtetése magánkézbe kerüljön. Az országban több helyen szakmai befektetőknek álcázott pénzügyi érdekcsoportok csaptak le a kórházakra, és ennek az elemzése hasonló nagyságrendű, hatósugarú kórházak esetén azt hiszem, hogy mindenképpen feladatunk lesz ahhoz, hogy bebizonyosítsuk azoknak, akik azt hiszik, vagy azt próbálják elhitetni, hogy ez mennyire jó lenne az embereknek. Nagyon egyszerű az ábra, mert ezek a befektetők gyakorlatilag egy újabb láncszem lennének az OEP és az állampolgárok között, ami pedig ugye azt jelenti, hogy a profitért dolgoznak, tehát csak kevesebb juthatna az állampolgárok gyógyítására. Sokat beszéltek az előző ciklusban az oktatási és a kulturális negyed …….. (rendszerhiba miatt a hozzászólás egy része nem került rögzítésre) …. itt lehetőség. Választási programunknak egyik hangsúlyos eleme volt az egyre inkább sorvadó élsportban a korábbi színvonal helyreállítása. Itt elsősorban a labdajátékokra, illetve az alapsportágakra gondolunk. A helyi közlekedés rendjének átszervezése, bár sokak szerint nagy siker volt, aminek voltak valóban sikeres elemei, de mindent elkövetünk, legalább két neuralgikus pontnak az új menetrendben való kiküszöbölésére. A sok ezer embert érintő keleti városrészből a vasútállomásra való lejutásra, illetve a Kiskanizsán régóta húzódó körjárat kialakítására gondolunk. A közgyűlésben természetesen, akik ismernek, és azért vannak itt olyanok, akikkel 10-15 éve együttdolgoztunk, és mindenkinek felajánlom az együttműködést. Ez azt hiszem, hogy a bizottsági helyek elosztásánál már valami kis példát is nyújtott az együttműködő frakciók részéről, és amit nagyon fontosnak tartunk, és azt hiszem, ebben is léptünk előre már az elmúlt héten, és az azt megelőzőben, tehát amióta a választásokat mi nyertük, hogy a Polgármesteri Hivatalban a megfélemlítésen alapuló légkörnek a megszüntetése. Szóval az nem működik, hogy valaki a legokosabb, az működik viszont, hogy ha valami eldől, akkor azt csak egyféleképpen lehet már végrehajtani, konkrétan a döntésnek megfelelően. Még talán annyit az előbb emlegetett adósságról, hogy ördögi módon lett ez kitalálva, tisztelt hölgyek és urak. Ahogy már többüknek mondtam, szeptemberre a városban szilveszter volt a beruházások tekintetében. Szerződésileg az a felvenni tervezett bő 2 milliárd Ft le van kötve. Az itt ülők zöme pontosan tudja, hogy ez mit jelent. De még egyetlen apró adalék, nevezetesen az, hogy a város adósságszolgálata decemberre, egy hónapra több mint az azt megelőző 11-re együttvéve. Azt hiszem, hogy az adósságspirálból mindenképpen ki kell, hogy törjünk. Én nem mondom azt, amit itt négy évvel ezelőtt lehetett hallani, hogy a város csődben van, mert én azt mondom, hogy nincs csőd, csak csődveszély, amit együttes munkával el fogunk tudni hárítani. És éppen ezért én nagyon kérek minden képviselő hölgyet és urat, hogy mindenki rendkívül nagy önmérsékletet tanúsítson a 2007-es költségvetés összeállításánál.

Tóth László: A harmadik Magyar Köztársaság ötödik nagykanizsai önkormányzatának alakuló ülésén tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Szocialista Párt önkormányzati frakciójának nevében. Talán soha nem volt ilyen nagy a politika felelőssége és egyben lehetősége, mint most, amikor Nagykanizsa hosszú távú jövőjét alakítjuk. A Magyar Szocialista Párt Nagykanizsai Szervezetének 2006. tízes évekre vonatkozó önkormányzati programjának III. 10.8. pontja rögzítette, miszerint nem tekintjük automatikusnak, nem tekintjük törvényszerűnek a pártok közötti automatikus, adott témától független szembenállást, a viszonyok rendezésére, illetve adott kérdésekben együttműködésre törekszünk. Mi, kanizsai szocialisták valljuk, hogy a város érdekében meghozandó döntéseknél elsősorban nem politikai ideológiai hozzáállás, hanem elsősorban szakszerűség és tolerancia szükséges. Úgy gondoljuk, hogy egymás nézeteinek a tiszteletben tartása elemi érdekünk. A különböző, sokszor nem is igazán ellentétes érdekeket egyeztetni kell, nem pedig figyelmen kívül hagyni, a közmegegyezéshez ugyanis ezen keresztül vezet az út, amelyhez az önkormányzat jogszerű és megfontolt, megalapozott döntései adhatnak formát. Tisztelt Polgármester Úr! A Magyar Szocialista Párt önkormányzati frakciója a párt választási programjában meghatározottaknak eleget téve nem kíván pártpolitikát folytatni a közgyűlésben. Konstruktív, korrekt ellenzéki magatartásra törekszünk és fogunk tanúsítani. A fentiekre figyelemmel támogatni fogjuk Marton István polgármester úr mindazon kezdeményezését, amely a városunk fejlődését, érdekét képviseli, de csakis azokat. Ehhez kívánok minden képviselőtársamnak és Önnek sok sikert, erőt, egészséget, és a magam nevében pedig szíves, megértő türelmüket.

Marton István: Köszönöm az MSZP frakcióvezetőjének az általa elmondott szavait. Én szintén erre gondoltam, hogy a konstruktív együttműködés és az én szavaim is, azt hiszem, ezt tükrözték. Én ezt a magam nevében, illetve a FIDESZ frakciója nevében megköszönöm.

Halász Gyula: A napirendi ponthoz szeretnék hozzászólni, és elsőként gratulálni Polgármester Úrnak, bejutott képviselőtársaimnak, és mindenkinek, akik majd a külső bizottsági munkában is részt vesznek. Polgármester úr programjával kapcsolatban egy rövid megjegyezésem lenne, hogy négy évre ezt a programot én nagyon szolidnak tartom, és ez a kifejezés nem fedi az egész tartalmat. Mire gondolok? Polgármester úr nem tett említést, ami a városban az egyik legnagyobb probléma, a munkahelyteremtés feltételeinek megteremtéséről, például az Ipari Park bővítésének lehetőségéről, különböző olyan városfejlesztési célokról, amelyek az új munkahelyek idetelepítését szolgálja. Gondolok például a termálprogramra, a megújuló energia programra, és több olyan programra, ami már részben előkészítési fázisban van, és részben folytatni lehetne. Nem szólt Polgármester Úr arról, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben lehetőségként kínálkozó programok közül mire kívánja a súlypontot helyezni, milyen irányban kíván elmozdulni. Nagyon szeretnénk kérni Polgármester Úrtól, hogy a következő ülésre legyen egy írásos anyag, ami a polgármesteri programot takarja, lefedi. Azt se tartanám szentségtörésnek, ha a mostani program kiegészülne az Ön által kifelejtett vagy átgondolt dolgok közül. Én azt szeretném, hogy Ön is legyen olyan sikeres polgármester, mint Gyimesi Endre, Szita Károly, vagy Kósa Lajos, és próbáljon meg olyan egységet, olyan stílust megteremteni az önkormányzati testületben, a hivatalban, hogy Nagykanizsa tényleg sikeres város legyen.

Cserti Tibor: Engedjék meg, hogy a …. nevében, az egyedüli pártoktól független Nagykanizsai Városvédő Egyesület nevében szóljak pár szót. Elöljáróban szeretném megköszönni mindazoknak a választópolgároknak a voksait, akik egyesületünket ismét mandátumhoz juttatták. Ezt követően természetesen azonnal gratulálni szeretnék a FIDESZ-KDNP Polgári Párt mandátumhoz jutott képviselőinek, és természetesen az abszolút többséghez külön gratulálok. Én úgy gondolom, hogy Polgármester Úr programjában megfogalmazottakhoz ez az abszolút többség olyan korlátlan és vissza nem hozható lehetőséget teremt a város töretlen fejlődésére, amivel feltétlenül élni kell. Mi ehhez egy dolgot tudunk csak nyújtani, konstruktív ellenzéki szerepről nem beszélhetek, hisz nem vagyunk ellenzék, eddig sem voltunk. Vezető szerepről megint nem tudunk beszélni. Egyetlenegy lehetőség marad természetesen, hogy minden értelmes, okos, támogatást, programot, szakmai javaslatot górcső alá veszünk, kritikusan megvitatunk, és ha az tényleg a város érdekét szolgálja, azt természetesen támogatni fogjuk. Ehhez kívánok mindenkinek jó munkát, szakmai munkát, türelmet, bölcsességet, és konstruktív együttműködést. Külön örülök, hogy a mellettem jobbra ülő MSZP képviselői is ezt a nézetet vallják. Úgy legyen.

Marton István: Még egy hozzászólót látok, de úgy gondolom, hogy egy pártból, ahol ketten vannak, elég, ha egy ember szól hozzá.

Röst János: Polgármester Úr, ezt nem teheti meg. (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni)

Marton István: Az első hozzászólónak azért még annyit mondanék, hogy valóban én lényegesen hosszabb programot írtam, mint amit mondtam, de egyrészt nem akartam visszaélni az itt lévők türelmével, másrészt pedig úgy gondolom, hogy Halász úr, ha egy kicsit jobban figyelt volna, akkor a hiányolt munkahelyi intézkedésekkel kapcsolatban talán nem felejti el észrevenni, hogy munkahelyet ugye a vállalkozók teremtenek, és én pontosan azzal kezdtem 2. pontként, hogy az elmúlt négy évben a vállalkozókat ért hátrányos intézkedéseket kell semlegesíteni. Valóban ezt túl mélységesen nem fejtettem ki. Általánosságban azt kell még, hogy mondjam, hogy mi mindent folytatunk, ami az elmúlt 4-6-8 évben jó volt, de ki kell mondani, és én céloztam is erre, hogy leltárt kell készíteni, mert az elmúlt négy év cselekedetei nagyon, de nagyon nagymértékben átgondolatlanok voltak. És úgy gondolom, hogy ezt nem csak a testületi tagok ismerték fel, hanem ezt az állampolgárok is. Aki foglalkozott egy kicsit is a politikával, azok ezt megállapíthatták. Ezzel a napirendet lezárom.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003. (IV. 23.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban az előterjesztésnek megfelelően az alábbi módosításokat javaslom.

A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnevezést javaslom Városüzemeltetési Bizottságra változtatni. Ennek az az értelme, hogy minden bizottság nagykorú. A bizottságokban nagykorú, felkészült szakemberek ülnek, és minden szakterületnek át kell látni a saját területét érintő gazdasági kérdéseket is.

Javaslom, és az előbb is azt mondtam, hogy mindent folytatunk, ami jó, és itt jön egy ilyen, javaslom, hogy a bizottságok száma és összetétele, azaz képviselő és nem képviselő tagjainak száma változatlan maradjon. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy 48 tag van a hat bizottságban, három bizottságban van 9 tag, és háromban van 7 tag.

A képviselői tiszteletdíjak “A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításának” megfelelően csökkenek. A jogszabályváltozás alapján a képviselők havi tiszteletdíja nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap 2,6-szorosát. Ezt el kell, hogy mondjam, bár az itt ülő képviselő hölgy és urak már erről tájékoztatva lettek. Ha a képviselő bizottságnak tagja, akkor a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhető. Ez azt jelenti, hogy 5 %-os a csökkenés, mert eddig 50 % volt 16 éven át. A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető. Értelemszerűen a 45 % mellett foglalunk állást. A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhető. Mielőtt az itt ülő hölgyek és urak elszörnyednének, közölnöm kell, hogy azért tanácsnoki beosztást nem tervezünk, csak bent van az SZMSZ-ben. A képviselőtestület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Ez egyszerűen magyarra fordítva azt jelenti, hogy bizottsági kültagnak nem csökkenthető a javadalmazása, csak a bent lévő testületi tagoknak. A bizottsági kültagokkal – bocsánat –, ha nem megfelelő munkát végeznek, akkor másképp kell eljárni. Azért vannak a delegálók, hogy értékeljék a munkájukat. A rendelet módosításával kapcsolatban vannak-e javaslatok? Amennyiben netán nincsenek, a rendelet módosítását fogadjuk el az előterjesztés szerint.

Röst János (ÜGYREND): A polgármester olyat tett az előbb, amit utoljára Suhai Sándor. Bejelentkezett képviselőnek nem adta meg a szót, Papp Ferencnek és nekem. Én úgy gondolom, hogy alakuló ülésen az Ön részéről méltatlan. Arra kérem Jegyző Urat, hogy vegye át Marton István az SZMSZ-t, és értesse meg vele, hogy ilyet nem tehet.

Marton István: Tisztelt Röst Úr! Amikor én ránéztem a gépre a napirend lezárása előtt, mondjuk 10 másodperccel, még csak Ön volt bejelentkezve. Én úgy gondolom, hogy a politikai korrektség jegyében a frakciók egy, azaz egy esetben kérhettek szót, és ezt megtette. Hát a legnagyobb frakció, a FIDESZ-KDNP-n kívül, aki 6 fővel rendelkezik, egy emberrel kért szót. Én nem szeretném, ha lennének emberek, akik szétbeszélnék a közgyűlést, és hát mondjuk, nem tekintem külön kitüntetésnek az összehasonlítást, de a közgyűlésen rendnek kell lenni. Minden párt tudta, hogy az a javaslatunk, hogy egy embere szóljon. Nem kell két embernek kétszer, háromszor szerepelni. Papp úrtól elnézést kell kérnem, mert lehet, hogy tényleg az utolsó másodpercekben bejelentkezett, de én ezt nem láttam.

Dr. Fodor Csaba: Lehet, hogy egy kicsit zavartkeltő módon, de én a napirendről szeretnék beszélni. Én azt gondolom, az előterjesztést, amit szóban Polgármester Úr tett, az jó, csak az írásos anyag nem ennek felel meg, mert az a tény, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságból kivesszük a gazdasági nevet, a városüzemeltetés marad, és egyébként azt mondjuk, hogy ahol eddig a GVB szó szerepelt a rendeleteinkben, ott ezentúl a Városüzemeltetési Bizottságot kell érteni, ez tartalmi változást nem jelent. Tehát én azt kérem – elfogadom én ezt így, de azzal a feltétellel, hogy 2006. november 15-ig azokat a tartalmi változásokat, amelyeket a Polgármester Úr mondott, miszerint nagykorúsítjuk a bizottságokat, akkor át kell vezetni, és arra nem szabad a 2007. április tizenvalahányadiki dátumot megtartani. Ez a módosító javaslatom.

Marton István: Fodor úr, Önnek tökéletesen igaza van. A 2007. április 14. nem azt jelenti, hogy akkor akarjuk megcsinálni. Ezt villámgyorsan meg akarjuk csinálni, vagy a következő, vagy az azt követő közgyűlésen, de mindenképpen az idei esztendőben. Ez a kérdés nem lehet kérdés, de örülök neki, hogy Ön ezt külön kihangsúlyozta. De az alapálláshoz ezt tudni kellett, és tényleg technikailag egy kicsit tűnhet felemásnak a megoldás, de azt hiszem, hogy érthető. Köszönöm a figyelemfelhívást.

Cserti Tibor: Egyetlen konstruktív javaslatom máris van Polgármester Úr. A programnak egy olyan állítása volt, hogy tanácsnok személyére nincsen szükség, és ehhez is kívánják tartani magukat. Akkor ki kell emelni az SZMSZ-ből, tehát ilyen értelemben formalitásképpen maradna bent. Tehát indítványozom azt, hogy emeljük ki, és azzal összefüggésben minden feladatkört szüntessünk meg.

Marton István: Cserti Úr! Én megígérem Önnek, hogy ez ki lesz véve, de aki megnézte az anyagot, az láthatta, hogy most az SZMSZ csak annyiban módosul, amennyiben az alakuló ülésen okvetlenül módosítanunk kell. Én itt a nyilvánosság előtt leteszem Önnek a nagyesküt, hogy ez az első módosításon ki lesz véve. Több hozzászólást nem látok. Kérem, hogy szavazzon a rendeleti javaslatról a testület.

Cserti Tibor: Módosító javaslatom volt.

Marton István: Cserti úr nem mondta, hogy módosító javaslata van, véleményként fogtam én fel.

Cserti Tibor: ….. lényegtelen az ügy szempontjából (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni.)

Marton István: Akkor az a kérésem, hogy fogalmazza meg szövegszerűen.

Cserti Tibor: Nem kívánok szövegszerű kiegészítést tenni hozzá. Még egyszer mondom, az volt a javaslatom, hogy formalitásképpen ne maradjon benn, a tanácsnok funkciót szüntessük meg, ezzel kapcsolatos minden feladatkört vegyünk ki. Ennek az átvezetése a Jegyzői Kabinet által könnyen megtehető. Itt az elvi kérdésről kellene dönteni. Még egyszer mondom, elállok a javaslattól, nem kell róla szavazni.

Marton István: Én egy kicsit ezt Fodor úrnak megválaszoltam, de köszönöm. Akkor kérem, hogy szavazzanak a rendeleti javaslat elfogadásáról.

 

A közgyűlés 23 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

45/2006.(X.19.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2006.(X.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: Az 1994. évi LXIII. tv. 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselőtestületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a Szervezeti és Működési Szabályzatukat. Indokolt, hogy a feladat megkezdésére a testület már az alakuló ülésen megbízást adjon. Javaslom, hogy bízzuk meg Dr. Kelemen Marcell jegyző urat az SZMSZ felülvizsgálatával. A határozati javaslat a következő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Dr. Kelemen Marcell jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet felülvizsgálatát végezze el, majd terjessze a közgyűlés elé. Határidő: 2007. április 14. Felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző. Az előbbi hozzászólás kapcsán én említettem, hogy én nem szeretném, hogyha ez eddig húzódna. Ez a törvényi kötelem, hogy ezen belül kell megoldani. Ezért, aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

271/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Dr. Kelemen Marcell jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet felülvizsgálatát végezze el, majd terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2007. április 14.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

 

 1. Javaslat az önkormányzati bizottságok létrehozására, tagjainak megválasztására (szóban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A képviselőtestület döntéseinek előkészítésére, szervezésére és a döntések végrehajtásának ellenőrzésére az SZMSZ-ben létrehozott bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása szükséges. A bizottsági tagnak jelölt személyek írásban nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a nyílt ülés tartásához, és megválasztásuk esetén vállalják a bizottsági tagságot. Köszönöm a nyilatkozatukat. Kicsit zavarban lennénk, ha most hirtelen át kellene menni zárt ülésbe egy díszközgyűlésen, aminek már a normál része zajlik. A szavazás bizottságonként zajlik a következő módon. A bizottság elnökének a nevével kell kezdeni, utána szavazni kell minden egyes önkormányzati képviselőről, aki bizottsági tag lesz. Végül meg kell választani minden egyes bizottsági kültagot is. A szavazás minden esetben minősített többséggel történik. Ez egy elkerülhetetlen procedúra, ami nem túl kellemes. Nézzük a bizottságokat. Elsőként az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság kerül sorra. Elnökének javaslom Balogh László képviselő urat. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Én beszéltem a közgyűlése előtt minden bizottsági elnöknek javasolt úrral. Ők azt mondták, hogy saját magukra nem fognak szavazni. Tehát az 1 tartózkodás nem érhető félre, az saját magáról szól. Tagjának javaslom - az elnökön kívül még három beltag kell, hogy legyen - elsőként Bene Csaba képviselő urat. Aki egyetért, szavazzon.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Új szavazást kérek.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Dr. Károlyi Attila.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Papp Ferenc.

 

A közgyűlés 23 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Külső tagnak javaslom Dobri Lajos urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Külső tagnak Takács András urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Külső tagnak Gondi Zoltán urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

272/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése

az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot 4 fő belső taggal és 3 fő külső taggal létrehozza.

Elnökének: Balogh László
Belső tagjainak: Bene Csaba
Dr. Károlyi Attila
Papp Ferenc
Külső tagjainak: Dobri Lajos
Takács András
Gondi Zoltán

-t megválasztja.

 

Marton István: A Pénzügyi Bizottság következik. Elnökének javaslom Tóth László képviselő urat. Aki egyetért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 23 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Tagnak javaslom Bizzer András képviselő urat. Aki egyet ért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Karádi Ferenc képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Cserti Tibor képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Most jönnek a külső bizottsági tagok. Külső bizottsági tagnak javaslom Lelkó Tamás urat. Aki egyetért, kérem, szavazzon igennel.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Szántó Zsuzsannát.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Vukics József urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

273/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése

a Pénzügyi Bizottságot 4 fő belső taggal és 3 fő külső taggal létrehozza.

Elnökének: Tóth László
Belső tagjainak: Bizzer András
Karádi Ferenc
Cserti Tibor
Külső tagjainak: Lelkó Tamás
Szántó Zsuzsanna
Vukics József

-t megválasztja.

 

Marton István: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő. Ebben a bizottságban az eddigi két bizottságtól eltérően nem 7, hanem 9 tag lesz. Ebből adódóan az elnökön kívül 4 belső és 4 külső tagot kell választani. Elnökének Dr. Csákai Iván képviselő urat javaslom. Aki egyetért, kérem, szavazzon igennel.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Bárdosi Gábor képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Polai József képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Szőlösi Márta Piroska képviselő asszonyt.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Röst János képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Külső bizottsági tagnak javaslom Horváth Gézáné asszonyt.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Nagy József György urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

Marton István: Váradi Istvánné asszonyt.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Móricz István urat.

 

A közgyűlés 23 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

274/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése

a Szociális és Egészségügyi Bizottságot 5 fő belső taggal és 4 fő külső taggal létrehozza.

Elnökének: Dr. Csákai Iván
Belső tagjainak: Bárdosi Gábor
Polai József
Szőlősi Márta Piroska
Röst János
Külső tagjainak: Horváth Gézáné
Nagy József György
Váradi Istvánné
Móricz István

-t megválasztja.

 

 

Marton István: Negyedik bizottságként jön a szintén 7 taggal rendelkező Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság, mely bizottság elnökének Dr. Kolonics Bálint képviselő urat javaslom. Kérem, aki egyetért, szavazzon igennel.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Bene Csaba képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Böröcz Zoltán képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Tóth Nándor képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Külső bizottsági tagnak javaslom Fertig István urat.

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Papp Viktor urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Dr. Varga Eszter hölgyet.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

275/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése

az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot 4 fő belső taggal és 3 fő külső taggal létrehozza.

Elnökének: Dr. Kolonics Bálint
Belső tagjainak: Bene Csaba
Böröcz Zoltán
Tóth Nándor
Külső tagjainak: Fertig István
Papp Viktor
Dr. Varga Eszter

-t megválasztja.

 

Marton István: Áttérünk az ötödik bizottságra. A Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, melyben elnöknek Papp Nándort javaslom. Aki egyetért, kérem, szavazzon igennel. Ez újból egy 9 fős bizottság.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Bizzer András képviselő urat javaslom tagnak.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Dr. Fodor Csaba képviselő urat javaslom.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Gyalókai Zoltán képviselő urat javaslom.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Halász Gyula képviselő urat javaslom.

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Külső bizottsági tagnak javaslom Kassai Zoltán urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Papp János urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Polka P. István urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Vargáné Holló Kornélia hölgyet.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

276/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése

a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságot 5 fő belső taggal és 4 fő külső taggal létrehozza.

Elnökének: Papp Nándor
Belső tagjainak: Bizzer András
Dr. Fodor Csaba
Gyalókai Zoltán Bálint
Halász Gyula
Külső tagjainak: Kassai Zoltán
Papp János
Polka P. István
Vargáné Holló Kornélia

-t megválasztja.

 

Marton István: Az utolsó bizottság - ami szintén 9 tagú - szavazása következik, a Városüzemeltetési Bizottságé, amely elnökének Gyalókai Zoltán Bálint képviselő urat javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Bizottsági tagnak javaslom Bicsák Miklós urat. Aki egyetért, szavazzon igennel.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Horváth István képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Jerausek István képviselő urat.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Bogár Ferenc képviselő urat.

 

A közgyűlés 22 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Külső bizottsági tagnak javaslom Kalmár István urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Magyar József urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Takács Zoltán urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Deiszinger József urat.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

277/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése

a Városüzemeltetési Bizottságot 5 fő belső taggal és 4 fő külső taggal létrehozza.

Elnökének: Gyalókai Zoltán Bálint
Belső tagjainak: Bicsák Miklós
Horváth István
Jerausek István
Bogár Ferenc
Külső tagjainak Kalmár István
Magyar József
Takács Zoltán
Deiszinger József

-t megválasztja.

Marton István: A szavazás minden esetbe minősített többséget igényelt. Ez elsöprő többséggel gyakorlatilag megvolt. Úgy ítélem meg, hogy a pártok betartották az egymás között kötött megállapodást, hogy elfogadjuk egymás jelöltjeit a bizottsági tagságra, illetve elnökségre. Ahhoz, hogy a nem képviselő bizottsági tagok részt vehessenek a bizottságok munkájában, szükséges esküt tenniük, ezért kérem a teremben helyet foglaló nem képviselő bizottsági tagokat, hogy álljanak fel és tegyék le az esküt.

 

A megválasztott külső bizottsági tagok leteszik az esküt.

 

 

 1. Javaslat a polgármester illetményének megállapítására (szóban)
 2. Előterjesztő: Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke

 

Marton István: Felkérem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökét, tegye meg a polgármesteri illetményre vonatkozó, a hatályos jogszabályoknak megfelelő javaslatát.

Dr. Kolonics Bálint: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. alapján a képviselőtestületnek a polgármester illetményéről az alakuló ülésen kell dönteni. E törvény 3. § (3) bekezdése szerint képviselőtestület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap, és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen állapítja meg. Megyei jogú város esetében a szorzó 14 és 15-ös szorzószámban határozható meg. Az illetményalap 37.000 Ft Nagykanizsán. Marton István polgármester úr illetménye a törvényi előírásoknak megfelelően nem lehet kevesebb, mint a volt, tisztségét betöltő polgármesternek. A költségtérítés megállapításáról a törvény 18. §-a rendelkezik, mely szerint a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő költségek megtérítésére a polgármester választása szerint költségátalányt kell megállapítani. A költségátalány mértékét a polgármesteri illetmény 20, illetve 30 %-a között lehet meghatározni. Javasolom, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Marton István polgármester úr illetményét a 14-es szorzónak megfelelő, a törvényben meghatározott minimális összegben, azaz 518.000 Ft-ban határozza meg. A költségtérítést pedig írásbeli kérésének megfelelően szintén a minimális összegben, az 518.000 Ft illetmény figyelembevételével, annak 20 %-ában, 103.600 Ft-ban határozza meg. A szavazáshoz minősített többség szükséges.

Marton István: Bejelentem, hogy a döntéshozatalban személyes érintettségem miatt nem kívánok részt venni. Kérem a közgyűlést, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról. A határozati javaslat a következő: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Marton István polgármester illetményét 2006. október 1-től a 37.000 Ft helyi illetményalap 14-szeresében, 518.000 Ft összegben állapítja meg. A polgármestert - választásom szerint - illetményem 20 %-ának megfelelő mértékű, 103.600 Ft havi költségátalány illeti meg. Kérek szavazni a határozati javaslatról

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

278/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Marton István polgármester illetményét 2006. október 1. naptól a 37.000 Ft helyi illetményalap 14-szeresében, 518.000 Ft összegben állapítja meg.

A polgármestert - választása szerint - illetménye 20 %-ának megfelelő mértékű, 103.600 Ft havi költségátalány illeti meg.

Határidő: 2006. október 20.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

 

 1. Javaslat alpolgármester választására (szóban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Titkos szavazás esetén – tájékoztatásként el kell, hogy mondjam – a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a szavazatszámláló bizottság is, tehát ő bonyolítja a szavazást, megállapítja az eredményt, és elkészíti a jegyzőkönyvet. Ha az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatképes számban nincs jelen, akkor a jelenlévő képviselők közül szavazatszámláló bizottságot kell választani. Ez a része nem aktuális, mert határozatképes számban jelen van az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a képviselőtestület - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ. Javaslom alpolgármesternek Cseresnyés Péter képviselő urat. Kérem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tagjai az elnök úr vezetésével bonyolítsák le a szavazást! Az önkormányzati képviselők szavazólapot és borítékot aláírásuk ellenében a Díszterem előtti körasztalnál a bizottságtól kapnak. A rontott szavazólapot egy alkalommal a rontott példány leadása mellett áll módunkban kicserélni. Szavazni a szavazólapon igennel, nemmel és tartózkodva lehet úgy, hogy a megfelelő személy neve melletti három kör egyikébe egymást metsző két vonalat kell húzni. A szavazólap kitöltése a fülkében zajlik, a szavazatot zárt borítékban az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság asztalán elhelyezett urnába kell bedobni. Aki leadta a szavazatát, kérem, szíveskedjen visszafáradni a helyére. Kérem, szavazzunk! Az alpolgármester megválasztásához minősített többség szükséges.

Cseresnyés Péter: A szavazásban személyes érintettség miatt nem kívánok részt venni.

Marton István: Akkor kérjük az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy bonyolítsa le a szavazást.

 

Szünet

 

Marton István: Felkérem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás végeredményét.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a titkos szavazást lebonyolította. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság jelen lévő tagjai voltak: Dr. Varga Eszter, Fertig István, Tóth Nándor, Bene Csaba, Böröcz Zoltán és személyem. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 7 tagból áll, 6 tag volt jelen – tájékoztatom erről a közgyűlést. Papp Viktor külsős tag nem volt jelen, Ő nem volt jelen az eskütételnél sem, tehát Papp Viktor a bizottság munkájában még közre nem működhet addig, amíg az esküt le nem teszi. Kérem erről az Aljegyző Asszonyt, Jegyző Urat, majd intézkedjen, hogy a bizottság teljes létszámban működhessen. A bizottság kiosztotta a jelenléti ív aláírását követően a szavazólapokat. A 26 képviselőből 25 képviselő vette át a szavazólapot – tekintettel arra, hogy egy képviselőtársunk érintettségét jelezte. Az urnában lévő szavazólapok egyeztek a jelenléti íven szereplő aláírásokkal, tehát 25 db szavazólap volt az urnában. A 25 szavazatból 24 db szavazat volt érvényes, 1 db szavazat érvénytelen volt. A szavazólapon Cseresnyés Péter jelölt neve szerepelt. Az igen szavazatok száma megállapításunk szerint 18 db volt, 1 db nem szavazat mellett, és 5 db tartózkodás mellett – ez így 24 érvényes szavazat. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megállapítja, hogy a szavazás eredményeként a képviselőtestület Cseresnyés Péter képviselőt 18 szavazattal alpolgármesternek választotta. Felkérem Polgármester Urat, hirdesse ki az eredményt.

Marton István: Felkérem Cseresnyés Péter, megválasztott alpolgármestert, hogy az esküt tegye le.

 

Cseresnyés Péter alpolgármester leteszi az esküt.

 

 

 1. Javaslat az alpolgármester illetményének megállapítására (szóban)
 2. Előterjesztő: Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke

 

Marton István: Kérem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatot.

Dr. Kolonics Bálint: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét úgy kell megállapítani, hogy az ne érje el a polgármester illetményét. A törvény 18. §-a szerint az alpolgármesternek a tisztség ellátásával összefüggő költségei megtérítésére választása szerint költségátalányt kell megállapítani. Költségátalány mértéke az alpolgármesteri illetmény 10 és 20 %-a között állapítható meg. Tekintettel arra, hogy Alpolgármester Úr képviselőként más költségtérítésben is részesül, egy költségtérítés vehető igénybe, Alpolgármester Úr nem tart igényt költségtérítésre, erről Ő előzetesen lemondott. Én ezért javasolom Polgármester Úrnak, hogy az alpolgármester illetményét a közgyűléssel 400.000 Ft összegben határoztassa meg, és költségtérítést Alpolgármester Úr részére ne állapítson meg.

Cseresnyés Péter: Személyes érintettség miatt nem kívánok szavazni.

Marton István: Aki az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökének javaslatával egyetért, kérem, szavazzon. A határozati javaslat úgy hangzik, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Cseresnyés Péter főállású foglalkoztatási jogviszonyú alpolgármester illetményét 2006. október 14. naptól 400.000 Ft összegben állapítja meg. A szavazás minősített többséget igényel.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

279/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Cseresnyés Péter főállású foglalkoztatási jogviszonyú alpolgármester illetményét 2006. október 14. naptól 400.000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: 2006. október 20.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzatának módosítására és a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A közbeszerzési ügyek további, folyamatos intézése végett szükséges a hatályos Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata, illetve a közbeszerzési törvény szerint működő Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása. Javaslom, hogy Közbeszerzési Bizottság tagjainak az önkormányzati bizottságok elnökeit válasszuk meg Papp Nándor Városfejlesztési Bizottság elnök képviselő elnökletével. Tehát a Közbeszerzési Bizottság elnökének javaslom Papp Nándor képviselő urat. Aki egyetért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 19 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A bizottság tagjának javaslom Balogh László urat. Aki egyetért, kérem, szavazzon.

 

A közgyűlés 17 igen és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Dr. Csákai Iván képviselő urat javaslom a bizottság tagjának.

 

A közgyűlés 18 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Gyalókai Zoltán Bálint képviselő urat javaslom a bizottság tagjának.

 

A közgyűlés 18 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Dr. Kolonics Bálint képviselő urat javaslom a bizottságba.

 

A közgyűlés 18 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Végül Tóth László képviselő urat javaslom a bizottságba.

 

A közgyűlés 19 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Javaslom, ennek megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítsa a Közbeszerzési Szabályzat 1. számú mellékletét. Ennek a szavazása egyszerű többséget igényel. Kérem a testület tagjait, szavazzanak.

 

A közgyűlés 19 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

280/2006.(X.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. A Közbeszerzési Bizottság elnökévé
 2.   Papp Nándor Nagykanizsa, Herkules u. 21.
  tagjává: Balogh László Nagykanizsa, Vörösmarty u. 67.
  Dr. Csákai Iván Nagykanizsa, Király u. 23/A.
  Gyalókai Zoltán Nagykanizsa, Péterfai u. 1.
  Dr. Kolonics Bálint Nagykanizsa, Bajza u. 4.
  Tóth László Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119/C.

  önkormányzati képviselőket választja meg.

 3. jelen határozat 1. számú pontjában foglaltaknak megfelelően módosítja a Közbeszerzési Szabályzat 1. számú mellékletét.

Határidő: 2006. október 16.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

Marton István: Felkérem a frakcióvezetőket, hogy ismertessék a frakciók tagjait.

Bene Csaba: Bejelentem, hogy a közgyűlés FIDESZ frakciója a mai napon 14 fővel megalakult. A frakció két frakcióvezető-helyettessel kíván a későbbiekben tovább működni. A frakcióvezető-helyettesek: Dr. Kolonics Bálint és Bizzer András képviselő urak. Frakcióvezetőnek pedig személyemet választotta a frakció. Tagjai a frakciónak: Cseresnyés Péter, Balogh László, Bizzer András, Szőlősi Márta, Csákai Iván, Gyalókai Zoltán, Dr. Kolonics Bálint, Tóth Nándor, Papp Nándor, Polai József, Horváth István, Karádi Ferenc, Jerausek István és Bene Csaba.

Marton István: Felkérem Tóth László frakcióvezető urat, hogy ismertesse az MSZP frakció tagjait.

Tóth László: A Magyar Szocialista Párt Nagykanizsai Szervezetének önkormányzati frakciója 6 fővel megalakult. Tagjai ABC sorrendben: Bárdosi Gábor Jenő, Bicsák Miklós, Böröcz Zoltán, Dr. Fodor Csaba, Dr. Károlyi Attila, és a frakcióvezető – a szocialista frakció engem választott, Tóth Lászlót.

Marton István: Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Megjelentek! Közeleg az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 17. évfordulója. Ebből az alkalomból tisztelettel meghívom Önöket és a lakosságot az ünnepi megemlékezésre. A programokat később a tömegkommunikáció minden csatornáján ismertetni fogjuk.

Az ülést ezennel bezárom. Kérem valamennyi képviselőtársamat, és minden kedves jelenlévőt, koccintsunk az előttünk álló négyéves közös munka sikerére!

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 12.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2006. október 19. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. október 19-én (Csütörtök) 15,00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Nándor, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Szamosi Gábor osztályvezető, Németh Edit, a Városfejlesztési Osztály munkatársa

 

 

Marton István: Tisztelettel köszöntöm Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének soron kívüli ülésén megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. A soron kívüli ülésnek egyetlenegy napirendi pontjára teszek javaslatot. Konkrétan Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településrendezési tervének felülvizsgálatát, amelynek indoka – azok, akik részt vettek most az összevont Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi, és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi bizottsági ülésen, azoknak teljesen egyértelmű, de akik nem vettek részt, és azért ez a többség, el kell, hogy mondjam, hogy az előző testület által elfogadott rendezési tervben bizonyos anomáliák jelentkeztek. Egészen konkrétan az érintett lakosok véleményének a semmibe vételével találkoztunk. Ezért úgy döntöttünk, hogy idehozzuk a testület elé, és kérjük majd az előterjesztésben szereplő változtatások elfogadását.

Károlyi Attila József: A rendkívüli ülés összehívásával a magam részéről messzemenőkig egyetértek. Arra kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy ha legközelebb ilyen fontos esetben ezt megteszi, szíveskedjék röviden annak indokait az SZMSZ szerint megírni. Tehát pusztán formális a kérés.

Marton István: Köszönöm az észrevételt. Ez annyira gyorsan alakult – azt többek tudják, de akkor elmondom, hogy tegnap vált aktuálissá, tehát erre nem volt időnk, mert a meghívó is csak a mai napon készült el, illetve ment ki. Teljesen egyetértek egyébként. Nagyon bízom benne, hogy a novemberi soros ülésünk után soron kívüli ülésre a létező legritkább esetben kell sort kerítenünk. Tehát magyarul, amikor a munkatempó egy normális szintre beáll. Mivel hozzászóló nincs, kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról.

 

A közgyűlés 21 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

Napirendi pont:

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településrendezési tervének felülvizsgálata (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Kolonics Bálint: Tájékoztatom a közgyűlés tagjait arról, hogy nem egészen egy órával ez előtt megtartott összevont bizottsági ülésen az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 5 egyhangú szavazatával az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak találta.

Tóth László: Az előterjesztést áttanulmányozva, a rövid időre való tekintettel láttam egy formai hibát. Az előterjesztés negyedik bekezdésében van egy rendeleti szám, a 44/2006.(X.18.), ez valószínűleg elírás, mert ez egy tegnapi dátum. És itt a 2. oldalon a MÉH-Holdosi telephelyre vonatkozó döntéssel kapcsolatban arra lennék kíváncsi, hogy akkor ez most átvezetésre kerül-e a tiltás a rendezési terven? Ugye itt mindenről beszélgetünk, csak azt nem tudjuk, hogy mi fog belekerülni a rendezési tervbe.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta a napirendet, és 5 igen, 2 tartózkodás mellett támogatásra, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslatokat.

Cserti Tibor: Én is azok közé tartozok, akik immár, ha jól számolom, negyedik alkalommal foglalkozunk a helyi rendezési terv felülvizsgálatával, és egy kicsit orvosi lónak is tekintjük ma már, mert ezen az anyagon a legjobb szándék mellett is, el lehetett követni olyan hibákat, ami miatt újra, meg újra kell az anyagot tárgyalni. Nem csak ezek motiválták az anyag készítését, hanem nyilvánvaló, olyan helyi gazdasági, avagy magánérdekek is, amik valamilyen formában utat találtak, vagy beépültek, vagy nem épültek be a rendezési tervbe. Ugye egy szabályozás azt jelenti, biztosítani a korlátozást, bizonyos oldal meg megengedés. Mi a közoldal szempontjából közelítve hoztuk meg a legutolsó döntésünket a közgyűlésben, és azért zavar engem itt az előttünk lévő előterjesztés, mert azt tapasztalom, hogy a jogszabályok hierarchiájának megfelelően nyilvánvalóan a határozatok meg kell, hogy előzzék a rendeletalkotást, a rendeletalkotásban pedig ugye egyfajta közösséget, szinte kötelező magatartásformák együttese kell, hogy megjelenjen. És nem erre került sor, tehát ilyen értelemben, ha ezt tapasztaljuk, akkor a konzekvenciákat illik levonni a másik oldalon. Tehát erre vonatkozóan intézkednünk kell a jövőben, hogy az ne forduljon elő. Azért zavar a határozati javaslatnak az első megszövegezése, és ez szerintem mindenféleképpen felülvizsgálatra kell, hogy szoruljon így, hogy a rendezési terv felülvizsgálata során a hozott döntéseket vizsgálni kell, amennyiben lehetséges, azokat be kell emelni. Hát egyszer meghozott valaki egy döntést, akkor szerintem azt vagy hatályon kívül kell helyezni, vagy most döntsünk arról, hogy igen, az megfelel-e ma már a jogszabályalkotás rendjének, és tartalmilag is megfelel. Tehát, ha kell, akkor übereljük a dolgot, vagy pedig negligáljuk. De ezt a határozati javaslatot így nem javaslom elfogadni Polgármester Úr, és ezt gondolják át. A második, ami ezzel kapcsolatos, hogy én szeretném, ha a demokratikus választásoknak megfelelően, ugye most már mind a három érintetett területnek van új képviselője. A képviselő, nem tudom, egyeztette-e a területi közösségi érdekeket, illetve a Kiskanizsa városrész esetében még egyszer – bár ott a képviselő változatlan volt Polai József személyét illetően –, hogy hogyan jön vissza ebben az anyagban? Melyik változatot javasolják? És akkor jó szívvel fogunk mi is javasolni, könnyebben tudunk dönteni. A határozathozatal előtt várom az érintett képviselőknek a határozott állásfoglalását e témával kapcsolatosan.

Károlyi Attila József: Cserti Tibor képviselőtársam megszólította felszólalásában. Megszólítva érzem magamat a Kőrösi Iskola területén, később olyan építési helyzet alakuljon ki, hogy később tanuszodát lehessen építeni. Tájékoztatom képviselőtársamat arról, hogy az első munkám az volt, hogy a bölcsődében, az óvodában és az iskolában jártam, és biztosíthatom arról, hogy az ott lévő oktatási intézmények dolgozói egy emberként támogatják azt az elképzelést, hogy a tisztelt közgyűlés úgy határozzon, hogy később ott tanuszodát épít Nagykanizsa város.

Dr. Kolonics Bálint: A kérdésre válaszként annyit szeretnék itt a közgyűlés előtt elmondani, hogy a szeptemberi közgyűlés, amikor ezt a rendelet-tervezetet tárgyalta, és ezt akkor elfogadta, akkor a jelen előterjesztés 1. pontja szerinti Herman utcai érdekelt és érintett lakók levélben keresték meg az önkormányzatot és az önkormányzat közgyűlését, és az akkori döntés ezzel ellentétes volt az akkori Polgármester Úr javaslatára. Tudomásom szerint az ott lakó embereknek a szándéka változatlan, tehát a jelen előterjesztés tartalmilag lehetőséget biztosít az ott lakó emberek szándékával összeegyeztethető és megegyező módon egy rendezési, szabályozási terv kialakításáról az adott övezetben.

Marton István: Kérem a Jegyző Urat, hogy az elhangzott felvetésekre adja meg a választ.

Dr. Kelemen Marcell: A szabályozási terv, amelyet a szeptemberi közgyűlésen a korábbi közgyűlés elfogadott, az egy hosszú egyeztetési folyamat eredményeképpen kellett, hogy idekerüljön a közgyűlés elé. Az egyeztetési folyamatnak az egyik része volt többek közt a Herman O. utcai lakosoknak az az igénye, hogy a jelenlegi közpark funkciót megmaradjon, illetve a Herman O. utcai lakosok a jelenlegi körülmények között élhessék tovább az életüket, olyan háborítatlan, illetve családias körülmények között. Érdekes módon a szabályozási tervbe, amit a múltkori közgyűlés elfogadott, nem a Herman O. utcai lakosok igénye került bele alapesetben, hanem ezzel ellentétes. A másik ilyen kérdés, az egy kiskanizsai településrész tömbjére vonatkozó szabályozás, amellyel kapcsolatban tájékoztatnám a közgyűlésnek azon tagjait, akik a korábbi közgyűlésben nem vettek részt, hogy korábban a közgyűlés két alkalommal is leszavazta a rendezési terv módosítást, miszerint ebben a tömbben bizonyos tevékenységeket végezni lehessen. Tehát ezért érthetetlen, hogy a szeptemberben idekerült szabályozási tervbe miért mégis olyan szabályozás került, amely ilyen tevékenységek lehetővé tételét segíti elő. A harmadik meg természetesen a Csokonai Iskola, hogy ott egy tanuszoda tervezése jelentős összegért már folyamatban van. Ez a szabályozási terv nem teszi lehetővé, hogy ott egy uszoda megépüljön, ezért az önkormányzati érdek. Nos, a szeptemberi közgyűlésen a szabályozási tervet, mint rendeletet, elfogadta a közgyűlés, majd ezt követően határozatokra került sor. Ezekben a határozatokban alternatívákról döntött a közgyűlés, és ezek az alternatívák automatikusan nem épülhetnek bele a rendeletbe, hiszen határozattal nem lehet rendeletet módosítani. Viszont ahhoz, hogy ezek a közgyűlési döntések érvényesülhessenek, ezt a mondjuk, 10 perccel korábban elfogadott rendeletet egy ismételten több hónapot igénybevett egyeztetési eljárás keretében kellene módosítani. Ennek az lenne a következménye, hogy ezek a közgyűlési döntések értelmét vesztették volna, hiszen ez alatt az idő alatt, amíg a rendelet módosítására sor kerül, azok az élethelyzetek kialakulnak, amelyeket egyébként a közgyűlés nem szeretett volna ezeknek a határozatoknak a meghozatalával lehetővé tenni. Ezért Polgármester Úr úgy ítélte meg, hogy egy rendkívüli közgyűlés keretében kéri Önöket, hogy az itt, Önök előtt szereplő határozati javaslatokat, valamint rendeleti javaslatokat fogadják el. Nincs más lehetőség, mint ezekre a tömbökre a szabályozási elemeket hatályon kívül helyezni, és természetesen majd ide új szabályozási tervet alkotni, illetve ezt majd a későbbiek során kiegészíteni. Én azt gondolom, hogy ezzel talán megmagyaráztam, hogy miről van szó. Tehát a szabályozási tervbe, mint rendeletbe nem kerültek bele azok a kérdések, amelyeket egyébként bele kellett volna tenni, illetve amelyeket időrendben később a közgyűlés elfogadott.

Cserti Tibor: Ugye érzékeljük ennek a helyzetnek egyébként a fonákságát. Egy összefüggő egység… miről van szó. Nagyjából és egészében a szabályozásnak mindenegyes kérdésével az előkészítés stádiumában foglalkoztunk, a rendeletalkotás megbicsaklott, eljárásjogilag és a jogszabályok hierarchiájában. Én úgy gondolom egyébként, hogy a tervezőnek kötelessége ezt a módosítást végigvinni, beleértve természetesen az összes jogszabályban foglalt előkészítési, egyeztetési és összefoglalási kötelmet is. És én úgy gondolom, hogy nyilván az adott megbízás része, arra határozott választ kérnék egyébként, hogy nyilvánvaló, többletköltség nélkül.

Papp Nándor: Szeptember 26-án az itt szereplő pontok közül még kettő pontban kiegészítette a határozati javaslatokat a közgyűlés – amit nem szabad elfelejteni. Az egyik a volt mozi épületének a környezetébe vonta, településszerkezeti vegyes övezetbe sorolta a körülötte lévő járdákat, mert a jelenlegi – most azt mondom, hogy jelenlegi, tehát a tervben szereplő – témák között az szerepel, hogy zöld terület van egészen az épületig. És ezzel kapcsolatban ott volt egy olyan, azt hiszem “t.,” pont vagy “s.,” pont alatt hoztuk ezt a határozati módosítást, hogy az településszerkezeti vegyes övezetbe fog kerülni, egészen a külső burkolatoknak a széléig a volt mozi épületének a környéke. A másik pedig Szabadhegyen volt három vagy négy telek, amelyektől elvettek területeket, ezáltal osztás után nem tudják biztosítani azt, hogy minimális 1000 m2-es nagyságú területek legyenek, és ezért “s.,” pont alatt, vagy “t.,” pont alatt hozzájárult akkor a közgyűlés, hogy itt 800 m2-re le lehessen venni a minimális teleknagyságot. Tehát igazából, ami itt felmerültek, ehhez képest van még kettő olyan pont, ami téma fog lenni mindenképpen a következőkben, tehát azt gondolom, a továbbiakban erre is figyelemmel kell lennünk.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért nagyon röviden összefoglalnám az elhangzottakat. Teljesen igaza van az utolsó hozzászólónak, Papp képviselő úrnak. Én a kettőtől azért több apróbb anomáliát látok, amit a későbbiekben határozati javaslatokkal, illetve majd egy fél év, egy éves átfutási idő után a rendeletbe visszaépítve végre lehet hajtani. De itt az elhangzottakból is teljesen egyértelmű, hogy három olyan dolog van, ami mellett nem lehetett elmenni szó nélkül, illetve azonnali intézkedést kíván. Képviselő urak, Jegyző Úr is nagyon tudományosan közelítették meg a kérdést – én például az előbb említett Csokonai iskolai uszodával kapcsolatban annyit mondok mindössze, hogy a szavak és a tettek teljes mértékig egymással szembe feszültek, és hát a cselekedetnek a minőségét én nem is nagyon merném meghatározni, talán ezt elvégzik a lakók. Miről szól a történet? Nem egyszámjegyű millióért terveztetünk olyasmit, amit, ha ez a változtatás nem történik meg, nem valósíthatunk meg. Elképesztő. Ezt hívják totális pénzkidobásnak. A másik, amit Jegyző Úr is talán közérthetően mondott, hogy a Zrínyi utca – Batthyány utca – Kisfaludy utca – Csengery utcai tömbön belül a Herman lakótelepen, ahol 125 lakás van, a lakók hiába kétszer is megkeresték az előző testületet – egyébként ezt megtették most is, személy szerint engemet is megkerestek, és nagyon rövid úton meg is győztek annak a helytelenségéről, ami az alap rendeletben szerepel. Nem lehet ennyire 125 lakás lakóinak az érdekeit bizonyos fokú egy-két embert érintő üzleti érdekek miatt háttérbe szorítani. Aki ismeri azt a lakótelepet, az pontosan tudja, hogy a 125 lakás is sok azon a területen. Tehát a zsúfoltságot nem növelni kell, hanem lazítani rajta. Mellesleg, amennyiben a tisztelt közgyűlés majd megszavazza, a jövő évi költségvetésben én javaslatot teszek arra, hogy az érintett mintegy 900-1000 m2-es területet az önkormányzat sajátítsa ki játszótér céljából. Aki ismeri a területet, az pontosan tudja, hogy amióta nincsen meg a vasúti kishíd a Batthyány utca végén, azóta a lakótelep gyermekeinek a lehetőségei gyakorlatilag megszűntek. Mert amíg az megvolt, addig vitték a szülők a Sétakertbe a gyereket játszani. Tulajdonképpen 1 km-en belül közúton nem nagyon érhető el játszótér, és ilyen nagy lakosság számára ez meglehetősen tűrhetetlen állapot. Talán még arról annyit, hogy rendeletet valóban alacsonyabb szintű jogszabállyal, határozattal nem lehet módosítani. És bizony-bizony magam is több példát ismerek a városból – az egyiknek egyébként konkrétan szenvedője is vagyok –, hogy a rendeletmódosítás közötti időszakban egyes kalandortípusú üzletemberek kisajátítják a lehetőséget, és az utolsó pillanatban ott régi jogszabályok alapján, vagy a régi rendelet alapján benyomulnak, és utána nem lehet velük tenni gyakorlatilag semmit, mert a bíróság azt mondja, hogy időben volt, kész. Tehát ekkora támadási felületet ez az önkormányzat nem nyújthat, és nagyon örülök annak, hogy a bizottságok így foglaltak állást.

Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr azt mondta, hogy javaslatot tesz a közgyűlésnek a költségvetésnél, hogy sajátítsuk ki azt az ingatlant a Herman O. utcában. Valóban, de én csak fel szeretném hívni a figyelmét mindenkinek, hogy amennyiben a szabályozási rendeletünk bizonyos magántulajdonban lévő ingatlanokra olyan funkciókat engedélyez csak – jelesen közparkot –, amelyet nyilvánvalóan a jelenlegi magántulajdonos nem tud érvényesíteni, illetőleg nem tudja ennek megfelelően értékesíteni vagy hasznosítani az ingatlanát, azt meg kell vennünk, tehát annak a tulajdonjogát meg kell szerezni, ha mi kezdeményezzük, ha nem, mert ugyanis ilyen esetben a tulajdonost is megilleti a kezdeményezés joga, hogy az önkormányzat sajátítsa ki. Tehát erre figyelemmel kellene lenni mindenfajta döntés meghozatalánál, ami a szabályozási előírásokra vonatkozik. Ezt csak a jövőre vonatkozóan mondtam. A múltról csak annyit, hogy az akkori, szűkre fogyatkozott szocialista frakciónak az álláspontja is ez volt a Herman O. utcával kapcsolatosan, és ma sem változott, tehát ebben a körben mi támogatjuk ezt az ötletet, és akkor mi is azt mondtuk, hogy meg kell keresni annak a jogi lehetőségét, hogy miként lehet ezt rövid időn belül módosítani, mert valóban az akkori közgyűlésen belül is vita volt, és nem volt számomra olyan egyértelmű, hogy tulajdonképpen az “A” vagy a “B” variáció – azt hiszem, így volt akkor – kapta a többséget, hogy melyik hogyan kerül be a szövegezésbe. Elmondtam a bizottsági ülésen is, itt is elmondom: a szabályozási előírások igen hosszú távú városfejlesztési stratégiát kell, hogy képviseljenek. Értelemszerűen ezekben a városfejlesztési stratégiákban meg kell jelenjenek a város egészének, a város kisebb lakóközösségeinek, de azt kell mondanom, hogy bizonyos gazdasági érdekcsoportok érdekei meg kell jelenjenek. De nem feltétlenül ezeknek az érdekeknek a matematikai összessége lesz a szabályozási előírás. Tehát azt gondolom, hogy természetszerűleg ezeket figyelembe kell venni, de azért azt is figyelembe kell venni, hogy a hosszú távú városfejlesztési érdekek bizony nagy valószínűséggel sérteni fogják kisebb közösségek rövid távú érdekeit is, tehát erre is fel kell készülni. Ebben az esetben azt gondolom, most ez szóba sem kerülhet – tehát sem a Herman O. utcában, sem a kiskanizsai módosítást tekintetében, a Kőrösi Iskola pedig logikus, azt végre kell hajtani.

Marton István: Köszönöm Fodor képviselő úr stratégiai értékű hozzászólását. Természetesen így tervezzük a jövőt illetően.

Halász Gyula: Csak a történelmi hűség kedvéért szeretném elmondani, hogy a Herman utcai lakótelephez nagyon közel esik a Kossuth tér 2. játszótere, tehát azt is fel lehet újítani. Tehát nem igaz Polgármester Úr azon állítása, hogy 1 km-es körzeten belül nincs játszótér. Egy másik megközelítése a dolognak pedig az, hogy teljesen lehet akceptálni a Herman lakótelepen lakók problémáját – én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy annak idején, amikor elkezdődtek itt az emeletes házak építései, akkor a Batthyány utcából nagyon jó áron sajátítottak ki, vásároltak meg házhelyeket ott a Batthyány utcai lakosoktól, míg akik most el szerették volna adni építési területnek ezt a részt, ezt nem tudják megtenni, hiszen az ott lakók ezt már nem nézik jó szemmel. Tehát én azt mondom, hogy ott is van egy érdek, és nem feltétlenül arra kell hivatkozni Polgármester Úr, hogy építők, meg tervezők, meg egyéb gazdasági érdekek fűződnek ehhez, hanem bizony a Batthyány utca elején lakóknak is van egyfajta érdeke, és nyilvánvalóan egy építési területet jobb áron tudnak eladni, mint egy közpark céljára átadandó területet. Tehát azért ezt is mérlegelni kell. Természetesen, ha nagyobb többség van, akkor akceptálható az, hogy ott közpark vagy játszótér kerüljön kialakításra. Egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatban Polgármester Úr – a takarékosságra és az önmérsékletre hívta fel a képviselők figyelmét, az egy nagy kérdés, hogy ezt a területet mennyiért tudjuk majd kisajátítani, mennyibe fog ez az önkormányzatnak kerülni. Tehát a végleges döntésnél ezt, gondolom, mérlegelni kell.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért kérem, hogy szavazzunk arról, amit most el fogok mondani Önöknek. A határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 249/2006.(IX.26.) sz. határozat 11. pontja az alábbiakkal egészül ki: A rendezési terv felülvizsgálata során a hozott döntéseket vizsgálni kell, amennyiben lehetséges, azokat a helyi szabályozóba be kell emelni. Egyszerű szótöbbséget igényel. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

281/2006.(X.19.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 249/2006.(IX.26.) sz. határozat 11. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A rendezési terv felülvizsgálata során a hozott döntéseket vizsgálni kell, amennyiben lehetséges, azokat a helyi szabályozóba be kell emelni.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős : Marton István polgármester

 

Marton István: Rendeleti javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006.(X.18.) számú rendeletét a …./2006. (….) számú rendeletével módosítja, egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét elfogadja – az előterjesztés szerint értelemszerűen. A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Kérem, szavazzunk.

Cserti Tibor: Előttem két rendeleti javaslat van. Van egy első oldal ……. (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni.)

Marton István: Az elsőt olvastam fel.

Cserti Tibor: ……. Papp Nándor elnök úr az előbb felvezetett? ……. (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni.)

Marton István: Igen. Aztán jön a második a túloldalon.

Cserti Tibor: Egyben kellene … rendeletet megszavazni.

Marton István: Ez két határozat, két rendelet.

Dr. Kelemen Marcell: Van egy szabályozási terv egyes elemeiről, a 9. számú mellékletben szereplő egyes szabályozások hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet. Ezt tette fel most Polgármester Úr szavazásra. A következő ismét egy határozati javaslat lesz az előterjesztésnek megfelelően, majd ismét egy rendeleti javaslat, amely két területre, két tömbre szóló változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelettervezet.

Marton István: Kérem, szavazzunk a rendeleti javaslatról, ami minősített szótöbbséget igényel, hogy később vita ne lehessen.

 

A közgyűlés 21 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

46/2006.(X.20.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2006.(X.20.) számú rendelete a 44/2006.(X.18.) számú, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítására.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: Határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zrínyi utca – Batthyány utca – Kisfaludy utca – Csengery utca, a Kismező utca – 7-es főút – Principális csatorna – Mántai patak, valamint a Bartók B. utca – Hevesi utca – Csokonai utca által határolt tömböket a 3-5. számú mellékletben szereplő fejlesztés program alapján rendezés alá vonja.

Felkéri a polgármestert, hogy a rendezés alá vont területekre vonatkozó településrendezés tervet készíttesse el. A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Kérek szavazni.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

282/2006.(X.19.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zrínyi utca – Batthyány utca – Kisfaludy utca – Csengery utca, a Kismező utca – 7-es főút – Principális csatorna – Mántai patak, valamint a Bartók B. utca – Hevesi utca – Csokonai utca által határolt tömböket a 3-5. számú mellékletben szereplő fejlesztés program alapján rendezés alá vonja.

Felkéri a polgármestert, hogy a rendezés alá vont területekre vonatkozó településrendezés tervet készíttesse el. A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős : Marton István polgármester

 

Marton István: Rendeleti javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés szerinti számú rendeletével megalkotja Nagykanizsa Megyei Jogú Város átmeneti változtatási tilalmáról szóló rendeletét. A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Dr. Fodor Csaba: Csak figyelemfelhívás és azért ügyrendi, ugye azt mindenki tudja, vagy legalábbis gondolom, hogy sejti ugye, hogy ha ezt a rendeletet elfogadjuk – nehogy utána aztán bárki azt mondja, hogy ezt nem tudta –, az átmeneti tilalmat, ott semmit nem lehet csinálni, ezen a területen közel egy esztendeig, mert nem lesz előbb rendezési terv, ott nem lesz építési engedély kiadás, telekalakítás, semmi se. Ezzel a tudattal kell ezt megszavazni, mert közel egy év lesz ennek az átfutási ideje. Csak azt mondtam, és akkor mindenki szavazhat, ahogy gondolja, csak utána nem mondhatja azt, hogy ezt nem tudták.

Marton István: Igen, Képviselő Úr, köszönöm, amit szóvá tett. Én az előbb ezt megemlítettem, hogy ez fél évtől hamarabb nem megy, ezért ilyen nagyon korlátozott számban javasoltuk ezt, holott arra is utaltam, hogy ezt több helyen is nem ártott volna megtenni, de nem akartunk nagyobb egységeket blokkolni. Ez meg nem megy másképp, sajnos. Köszönöm az észrevételt. Kérek szavazni.

 

A közgyűlés 21 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

 

47/2006.(X.20.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2006.(X.20.) számú rendelete átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 15.40 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2006. október 26. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. október 26-án (Csütörtök) 14.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők,

Papp Viktor és Magyar József külsős bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Deák Tamás osztályvezető, Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Tóthné Krémer Máraia osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Domina Erzsébet Pályázati Iroda munkatársa, Szmodics Józsefné irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető, Polai György Nk-i Kistérség Többcélú Társulás képviseletében, Szabó Máté diákpolgármester, Tóth Richárd DÖK képviseletében

 

(Magyar József és Papp Viktor külső bizottsági tagok letették az esküt.)

 

Marton István: Felkérem a frissen esküt tett bizottságit tagokat, hogy a továbbiakban vegyenek részt a közgyűlés és a bizottságok munkájában. A közgyűlés határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom. Először ki nem hirdetett határozatokat ismertetnék.

 

Javaslat a Nagykanizsa, Teleki u. 17/b. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére

 

263/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) sz. rendelet 7.§ (1) bekezdés b). pontja alapján a Nagykanizsa, Teleki u. 17/B. II/2. számú, 53 m2 alapterületű, 2 szoba, összkomfortos önkormányzati lakás bérlőjéül, a Nagykanizsán fennálló foglalkoztatásának fennállásáig, de legfeljebb 5 év határozott időre: 2011. szeptember 30. napjáig Bodnár Andrea Tállya, Bercsényi u. 8. szám alatti lakost jelöli ki.
 2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg.
 3. a fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetésére az önkormányzat helyi rendeleteiben foglaltak az irányadóak.

Határidő: 2006. október 15.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató)

 

Javaslat a Nagykanizsa, Fő u. 4. I. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére

 

264/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) sz. rendelet 7.§ (1) bekezdés a). pontja, valamint a 7.§ (3) bekezdése alapján a Nagykanizsa, Fő u. 4. I. em. számú, 51 m2 alapterületű, 1+fél szoba, komfort fokozatú önkormányzati lakás bérlőjéül a Nagykanizsán fennálló foglalkoztatásának fennállása mellett, legfeljebb 1 év határozott időre Kőfalvi Csilla Zalaegerszeg, Ady u. 23. szám alatti lakost jelöli ki.
 2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést a 7.§ (1) bekezdésének a). pontjában foglaltakra figyelemmel kösse meg.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató)

 

Javaslat a Nagyrác u. 22/b. fsz. 6. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére

 

265/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) sz. rendelet 7.§ (1) bekezdés a). pontja, valamint a 7.§ (3) bekezdése alapján a Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/b fsz.6.. számú, 53 m2 alapterületű, 2 szoba, komfort fokozatú önkormányzati lakás bérlőjéül a Nagykanizsán fennálló foglalkoztatásának fennállása mellett, legfeljebb 1 év határozott időre Tácsi Hajnalka Baja, Platánfa u. 20. szám alatti lakost jelöli ki.
 2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést a 7.§ (1) bekezdésének a). pontjában foglaltakra figyelemmel kösse meg.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató)

 

Javaslat “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására

 

266/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Kelemen Z. Pálnak a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza, valamint az emlékplakett adományozását megörökítő díszoklevéllel ismeri el Nagykanizsáért végzett kiemelkedő közéleti tevékenységét.

Felkéri a polgármestert, hogy az elismerést 2006. október 23-a alkalmából adja át.

Határidő: 2006. október 3.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

Marton István: Ez az aktus elmaradt.

 

Javaslat részvények értékesítésére

 

267/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetért a DKG-EAST Olaj- és Gázipari Berendezéseket Gyártó ZRT.(Nagykanizsa, Vár út 9.sz.) 79.700.000 Ft névre szóló törzsrészvényeinek értékesítésével lehetőleg 120, de minimum 100 %-os névértéken - a dolgozók képviselőivel, a menedzsmenttel és más önkormányzatokkal történt egyeztetéseket követően - a Dipton Enterprises Limited (Bourne Concourse, Peel Street, Ramsey, Isle of Man) részére azzal a feltétellel, hogy a vételár megfizetése az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül megtörténjen a részvények egyidejű átadásával.

Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: 2006. november 30.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető

Beznicza Miklós irodavezető)

 

Marton István: Ezzel kapcsolatban van egy bejelentésem, aminek az a lényege, hogy másik vevő óhajtja ezt a vásárlást megtenni, éppen ezért azt hiszem, hogy a következő közgyűlés elé újból ide kell, hogy hozzuk.

 

Javaslat a GE logisztikai bázisának bővítéséhez

 

268/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsai Ipari Parkban lévő összesen 19.890 m2 nagyságú ingatlan zárkörű versenytárgyaláson történő értékesítésével 54.697.500 Ft + ÁFA kikiáltási áron, amely árat csökkenti Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2003.(II.26.) számú rendeletében adható kedvezmény.

Az értékesítendő ingatlan 4378/1, 4378/6, 4378/17, 4378/18, és a 4378/19 hrsz-ú ingatlanok összevonásából kialakuló 10.004 m2 nagyságú ingatlanrészből és a 4378/7, 4378/9 és a 4379/20. hrsz-ú ingatlanok összevonásából kialakuló 9886 m2 nagyságú ingatlanrészből tevődik össze a Földhivatalnál történő telekösszevonásokat követően, figyelemmel a hatályos rendezési tervi előírásokra.

A versenytárgyalási felhívásban a becsatolt szerződéstervezet figyelembevételével rögzíteni kell:

A fentiek biztosítására az ingatlanra 4 éves elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni, valamint a vállalások nem teljesítése esetére visszavásárlási jogot kell alapítani.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a projekt megvalósításához szükséges pénzintézeti és pályázati biztosítékok bejegyzéséhez és a rangsor cseréhez mindkét ingatlan vonatkozásában hozzájárulását adja az ingatlanok esetleges telekegyesítését követően is.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására, az ingatlanok telekegyesítési eljárásának jóváhagyására és az adásvételi szerződés aláírására.

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

 

Javaslat a RIMEX angol befektető beruházásának megvalósításához

 

269/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsai Ipari Parkban található 4378/41. és 4378/42. hrsz-ú, összesen 14.903 m2 nagyságú ingatlan zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítéséhez 40.983.250.- Ft + ÁFA kikiáltási áron, amely árat csökkenti Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2003.(II.26.) számú rendeletében adható kedvezmény.

A versenytárgyalási felhívásban a területre vételi szándékot benyújtó által készített és becsatolt szerződéstervezet figyelembevételével rögzíteni kell:

A fentiek biztosítására az ingatlanra 4 éves elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni, valamint a vállalások nem teljesítése esetére visszavásárlási jogot kell alapítani.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a projekt megvalósításához szükséges pénzintézeti és pályázati biztosítékok bejegyzéséhez és a rangsor cseréhez mindkét ingatlan vonatkozásában hozzájárulását adja az ingatlanok esetleges telekegyesítését követően is.

Ezennel hozzájárulását adja a két ingatlan telekegyesítéséhez.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására, az ingatlanok telekegyesítési eljárásának jóváhagyására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Szányi Gábor ügyvezető)

 

Javaslat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére

 

270/2006.(IX.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. Dolmányos Erzsébet és Kollonay Zoltán pályázatát formai okok miatt érvénytelennek nyilvánítja.
 2. a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján 2006. november 16-tól 2011. november 15-ig öt évre a Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményvezetői feladatainak ellátásával Farkas Tibort bízza meg
Fizetési fokozat:
Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény:
F 9
157.002 Ft
További szakképesítés, szakképzettség elismerésével
Összefüggő illetménynövekedés:
 
Kjt. 66. § alapján 5 %
Garantált illetmény összesen:
Összesen kerekítve:
Vezetői pótlék, pótlékalap 225 %-a
Járandóságok összesen:
7.850 Ft
164.852 Ft
164.900 Ft
44.100 Ft
209.000 Ft

Határidő: 2006. november 15.

Felelős : Polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 

Marton István: Ezennel a ki nem hirdetett határozatok ismertetése véget ért. Meghívóban szereplő 5. napirendnél mielőtt még valaki félreértené, hogy miért került ez a tervezett nyílt ülési anyagok közé - Javaslat a Közterület Felügyelet önálló intézményének megszüntetésére -, Ring Balázs írásban nyilatkozott arról, hogy hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Sajnos a meghívóban nem szereplő jó néhány napirendi pont napirendre vételét kell javasolnom, idő sürgetése és azt hiszem, hogy a körülményeket nem kell külön ismertetnem, hisz az eskütétel is csak a közelmúltban történt meg. Úgyhogy, hogy azt hiszem, hogy minden körülmény adott volt ahhoz, hogy ne normál módon zajlódjanak a folyamatok.

Előterjesztő: Marton István polgármester

Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.

Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban szereplő 2-es napirendi ponthoz – Interpellációk, kérdések – írásos kérdések a közgyűlés előtt kerültek kiosztásra.

A meghívóban szereplő alábbi napirendekhez van kiegészítés:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Csatlakozás a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak tervezésére irányuló pályázatához (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Szivárvány Központ kialakítása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Ezen kívül javaslok zárt ülésre venni két napirendi pontot:

Előterjesztő: Marton István polgármester

Előterjesztő: Marton István polgármester

A javasolt napirendi pontokat ismertetném. Tehát megtörtént az első napirendi pont a külső bizottsági tagok eskütétele. Ezt követi:

Javasolt napirendi pontok:

 1. Külső bizottsági tagok eskütétele
 2. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 3. Előterjesztő: Marton István polgármester

 4. Interpellációk, kérdések
 5. Javaslat az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok 2007. évi egyszeri támogatására (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

 7. Javaslat a Közterület Felügyelet önálló intézményének megszüntetésére (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Mint említettem ez azért nyílt, mert hozzájárult a személyében érintett a nyílt üléshez.

 9. Javaslat a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására kiírt IFJ-BM-06 kódszámú pályázaton való részvételre (írásban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Baliné Zalavári Ágota Városi Diákönkormányzat

  Szabó Máté diákpolgármester

 11. Csatlakozás a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak tervezésére irányuló pályázatához (írásban)
 12. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Polai György Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Irodavezetője

  Az előbb ismertettem, hogy kiegészítés is érkezett hozzá.

 13. Szivárvány Központ kialakítása (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Szintén kiegészítéssel.

 15. A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsába képviselő delegálása (írásban)
 16. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Itt jön a javasolt következő pont:

 17. Javaslat a Zala Megyei Munkaügyi Tanács önkormányzati képviseletének ellátására (írásban)
 18. Előterjesztő: Marton István polgármester

 19. Balogh László képviselő önálló indítványa az új funkciójú mozikert elnevezésére, valamint a Deák tér országzászlóval történő állandó fellobogózására (írásban)
 20. Javaslat zárt ülés tartására:

 21. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 222/2006.(VIII.29.) számú határozata 2. pontjának hatályon kívül, helyezése (írásban)
 22. Előterjesztő: Marton István polgármester

 23. Javaslat az önkormányzati képviselet változtatására a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. vezető testületében (írásban)
 24. Előterjesztő: Marton István polgármester

 25. Javaslat az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldal képviselőinek megválasztására (írásban)
 26. Előterjesztő: Marton István polgármester

 27. Nagykanizsa, Magyar u. 18. szám alatti 131 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)
 28. Előterjesztő: Marton István polgármester

 29. Nagykanizsa belterület 3324 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)
 30. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Ami viszont kötelezően zárt:

  Z á r t ü l é s:

 31. Javaslat a Zala megyei Közgyűlés által alapított kitüntetések adományozására.
 32. Előterjesztő: Marton István polgármester

 33. Fellebbezések (írásban)

Ez ismert, hogy jogszabályi kötelem miatt zárt. Kérdezem, hogy valakinek van-e javaslata? Új témák felvétele esetleg. A feltüntetett pontok közül én nem vagyok híve – azt hiszem, hogy ezt az itt ülők zöme tudja – a zárt ülés tartásának csak, amikor abszolút indokolt. Tehát különlegesen fontos önkormányzati, gazdasági érdek, illetve amikor személyi dolgok vannak. A meghívótól ellentétesen és a 10. pontban szavaztatok arról, hogy óhajtják-e a testületi tagok a zárt ülést. Azért került ide a javasolt pontok közé, mert felmerülhet annak a gyanúja, hogy legyen zárt. Én a magam részéről nem támogatom. A következőnél mindenképpen zártat kell tartani, mert ott az egyik érintett nincs jelen és az személyi döntés, valamint a 12-esnél is zárt, és amit az előbb mondtam, annak alapján nem javaslom a 13-asnak és a 14-esnek sem a zártságát. Ott különös gazdasági érdek nem merülhet fel, bár gazdasági érdek kétségtelen van benne. A 15., 16. értelemszerűen a jogszabályi kötelem miatt csak zárt lehet. Mielőtt megadnám a szót a szólásra jelentkező képviselőknek, kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy a 10. pont ne legyen zárt?

 

A közgyűlés 17 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Javaslat az önkormányzati képviselet változtatására, mint mondtam, ezt hivatalból zárt kell, hogy legyen, de kérem, hogy szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 12.: Javaslat az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldal képviselőinek megválasztására. Kérem, szavazzunk arról, hogy zárt legyen.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 13-asnál és 14-esnél én visszavonom a listáról a zártságot. Tehát az mindenképpen menjen nyíltra. A 15. és a 16. pedig automatikusan zárt kell, hogy legyen.

Bogár Ferenc: Napirend előtt szeretnék egy témához hozzászólni, valamint a kérdések résznél szeretnék kérdést feltenni a közélet tisztasága címmel. A napirend előtti hozzászólásom témája Kelemen Z. Pál úr kitüntetése, amit Polgármester Úr is érintett.

Balogh László: Napirend előtti felszólalásom lenne 15 zászló 15 választókerületnek címmel egy szimbolikus gesztusról, és két kérdésem lenne. Az egyik a kulturális negyeddel kapcsolatban, a másik a Sugár utca 3. szám alatti épülettel kapcsolatban.

Bizzer András: Három interpellációt szeretnék majd elmondani a megfelelő napirendi pontnál. Zrínyi utcai kikötés, köztéri információs terminálok működési zavarai, a panelprogrammal kapcsolatos témákban.

Marton István: Ezt már korábban rögzítettük.

Bicsák Miklós: Napirend előtt szeretnék szólni gyalogátkelővel és a 74-es nagykanizsai úttal kapcsolatban. Kérdéseknél szeretném kérni Polgármester és Jegyző Urat, hogy válaszoljanak a kérdésemre. Egy éve interpelláltam Környezetvédelmi Iroda megnyitásával kapcsolatban. Nagyon sok vállalkozótól kaptam a napokban telefont. Ezzel a problémával kívánok foglalkozni.

Bárdosi Gábor Jenő: Napirend előtt kívánok hozzászólni, tisztul a város apró hibákkal.

Halász Gyula: Napirend előtt szeretnék hozzászólni a Péterfai utca - Alsószabadhegyi kerékpárúttal kapcsolatban. Az interpellációk, és kérdéseknél négy kérdést kívánok feltenni. Egyet a jegyzőhöz az elektronikus információs szabadságról szóló törvény használatról, a fák nyírása és vágása a 9. választókerületben a Városkapu páros oldalán járdafelújítással kapcsolatban, illetve a képviselői keretből a Városkapu 11. szám alatt parkoló létesítése tárgyában.

Röst János: Lenne javaslatom napirendi pont felvételére. Ezt pedig a polgármesteri négy éves programnak a felvétele, hiszen az alakuló közgyűlésen Polgármester Úr – gondolom, izgalmi állapotában – nem szavaztatta meg ennek az elfogadását. Azt kérem, hogy ezt vegyük fel és szavazzunk róla, mert nehogy úgy teljen el a négy év, hogy a polgármesteri programot a közgyűlés nem fogadta el. Én megígérem azt, hogy tartalmi dolgokban nem fogok ehhez hozzászólni. Az 5. pontnak a levételét javaslom. Ez pedig a Közterület Felügyeletnek a megszüntetésére irányuló napirendi pont. Indokaim a következők: Egyrészt semmi fajta sürgősségi állapot jelenleg nincs. Emellett általában az ilyen megszüntetéseket december 31-i határnappal szokták elvégezni. Amellett érinti a VIA Kanizsa Kht-nak a létszámát is a beterjesztés, az viszont nincsen jelen. Tehát ilyen értelemben nem komplex az előterjesztés. Emellett nem tartalmazza az előterjesztés a Közterület Felügyeletnek, mint intézménynek a beszámolóját, amit gyakorlatilag a képviselőtársaim közül azok ismerhetnek egyedül, akik korábban képviselők voltak a többiek nem ismerhetik. Ilyen értelemben nem tudják megítélni, hogy milyen munka folyt a Közterület Felügyeletnél. Most nem a vezetőkre gondolok, hanem magára az intézményre. Napirend előtt szeretnék kérni szót a félelem bére vagy a bér félelme címmel. A kérdéseknél Dr. Kelemen Marcell jegyzőhöz intéznék kérdést a rendeletek kihirdetésének törvényes eljárási rendje címmel.

Bene Csaba: Napirend előtt szeretnék szólni az 1956-os forradalom városi ünnepélyei kapcsán.

Dr. Károlyi Attila József: A Károlyi kerti emlékmű avatással kapcsolatban Alpolgármester Úrhoz szeretnék kérdést intézni.

Dr. Fodor Csaba: A Közterület Felügyelettel kapcsolatos napirendi pont tárgyalásának nem ma van itt az ideje. Azt gondolom, hogy ezt tudván és a matematikát ismerve többet nem is mondanék erről, mert lesz időm még a közgyűlésen ezt a napirendi pont tárgyalásánál kifejteni. A Főigazgató Úr közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése tárgyában elénk tett anyagról még mielőtt szavaznák, és azt gondolom, hogy az SZMSZ talán módot ad, akkor én kérdést teszek fel. Már most megteszem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökéhez, hogy a bizottság ezzel kapcsolatosan milyen álláspontot fejtett ki és értelemszerűen a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökéhez is felteszem ugyanezt a kérdést. Azzal egészítem ki, hogy az Ön tudomása szerint ez az egyedüli alkalmazás, nyugdíjas alkalmazás történik a kórházban?

Marton István: Köszönöm Fodor úr a kérdéseit, illetve, hogy milyen témákkal foglalkozzunk. Ez még nem a napirend tárgyalása volt, de nyilván meglesznek a válaszok akkor, amikor a napirend.

Dr. Fodor Csaba: (Nem mikrofonba beszél.) Nem előtte kell. Ez kérdés volt.

Marton István: Most nincs kérdés, most nincs vita. Most ügyrendi kérdés annyiból, hogy a javasolt napirendi pontok. Jó, megkapja.

Polai József: Napirend előtt szeretnék egy témában, és a kérdéseknél pedig két témában szót kérni. Jegyző úrhoz szeretnék napirend előtt a részönkormányzat megalapításával kapcsolatban kéréssel fordulni. A kérdések között pedig szeretném a képviselői keretem felhasználását kérdezni. Második kérdésemben pedig a Vízmű kötelezettsége, hibaelhárítás kapcsán okozott károk helyreállítása témában.

Dr. Kolonics Bálint: Gombot nyomtam, mint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke és egy javaslatom lenne a közgyűlés felé, illetve egy tájékoztatást szeretnék adni. Javaslatom az lenne, hogy soron kívül került itt kiosztásra a kórház főigazgató közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére irányuló előterjesztés. Én azt gondolom, hogy a közgyűlés, illetve Polgármester Úr akkor jár el helyesen, ha most úgy szavaztatja meg a napirendi pontokat, hogy egy határozott időre szünet tartását rendeli el, amikor is soron kívül a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, illetve az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke soron kívüli ülést hívjon össze, és mint szakbizottság ezt a napirendi pontot tárgyalja meg, és ezt követően tárgyaljon erről a közgyűlés. A másik, amiben szót kértem, az pedig az 5. napirendi pont. Tegnap a Közterület Felügyelet előterjesztését az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tárgyalta. Intézményvezető úr a mi meghívásunkra megjelent a bizottság előtt. Egy elég hosszú és terjedelmes beszélgetés és vita folyt le az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, mint szakbizottság előtt. A meghívót minden képviselő megkapta a bizottsági ülésre. Volt, aki természetesen élt is ezzel a lehetőséggel és meg is tisztelte a bizottság ülését. Akit informálisan érdekelt a dolog, illetve kérdése volt, az megtehette tegnap. Volt olyan képviselőtársam, aki meg is tette és meg is jelent az ülésen. Tehát én azt gondolom, hogy ez az előterjesztés tárgyalásra alkalmas a közgyűlés számára és javaslom Polgármester Úrnak, hogy napirendre vegye fel.

Halász Gyula: Kolonics Bálint képviselőtársam javaslatára szeretnék reagálni, de a napirendi pontokhoz is kapcsolódik. Tehát a soron kívüli Szociális és Egészségügyi Bizottság ülését, illetve az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülését formailag sem tartom helyének valónak. Nem ez a módja, hogy szóban bejelentjük. Szeretném jelezni, hogy mindkét bizottság külső bizottsági tagjait nem hiszem, hogy össze lehetne hívni erre az alakomra. Azt gondolom, hogy Kolonics képviselőtársam javaslatáról még csak ne is tárgyaljunk, hanem ha képviselő úrnak van ilyen javaslata, akkor tegye meg az SZMSZ-nek megfelelően, és azt hiszem, mint jogásztól ez elvárható, hogy betartsa az SZMSZ-ben rögzített szabályokat.

Marton István: Több hozzászólót nem látok. A polgármesteri programot értelemszerűen nem kell felvenni. Arról szavazni sem kell. Azt hiszem nincs ügy. Amire reagálnom kell, az talán annyi, hogy nem értek egyet azokkal, akik a Közterület Felügyeletet a napirendi pontok közül le akarják venni, hiszen a bizottság elnöke nagyon pontosan elmondta, hogy mi a jogállás. A másik, amiről nem beszéltünk, talán a legelején kellett volna beszélnem, hogy nem vagyok híve a végtelenített közgyűléseknek. Tehát ameddig bírja valaki, addig ülünk. Az iskolában az órák nem véletlenül 45-50 percig vagy esetleg 40 percig tartanak, attól függ, hogy milyen szintű az oktatás. Én úgy gondolom, hogy olyan másfél óráként – felnőttek vagyunk, nagyobb a tűrőképességünk – 10-15 perces szünetet lehet és kell tartani. Egyébként egyetértek az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökével abban, hogy a szünet már csak azért is kell, mert tényleg az összevont bizottsági ülést meg kellene tartani. Ez az elképzeléseink között szerepelt is. Kérem, hogy az általam előterjesztett és a részben leszavazott, tehát 10-14-ig, ahogy szavaztunk, annak a figyelembevételével ejtsük meg a szavazást. Először, hogy jogi kételyei senkinek se legyenek, arról kérek szavaztatást, hogy az 5. napirendi pontot Röst képviselő úr javasolta, hogy vegyük le a napirendről.

Röst János: Az a kérésem, hogy legyenek kedvesek figyelni majd, hogy ki kér szót. Mindenképpen szavazást kérek arról, hogy nem vesszük fel napirendi pontra Polgármester Úr négy éves programját. Ugyanis meggyőződésem az, hogy ilyen fontos dologról, mint egy dokumentumról szavazni kell. Szeretném kérni – számomra mindenképpen, de képviselőtársaim számára is –, hogy ennek a szó szerinti jegyzőkönyvét írásban kapjuk a programnak. Általában ezt egyébként írásban kell benyújtani, és én úgy gondolom, hogy a legtöbb helyen, így Nagykanizsán is, az elmúlt négy évben is erről volt szavazás, de egyébként, hogyha úgy gondolja Polgármester Úr, akkor én a Közigazgatási Hivatalt megkeresem ebben az ügyen, hogy ilyen esetben mi az eljárási rend és kérnék róla szavazást.

Marton István: Milyen határozati javaslatról akar Röst úr szavaztatni?

Röst János: Az volt a javaslatom, hogy a közgyűlés arról döntsön, hogy elfogadja-e a polgármesteri programot. Ez egy egyszerű szavazás. Gondolom, hogy elfogadja.

Marton István: Röst úr, ilyen napirend az előterjesztésben nem szerepel. Tehát én erről nem is szavazatok értelemszerűen. Arról viszont szavaztatnom kell ezek után, hogy az 5. pontot otthagyjuk-e vagy levegyük. A felmerült aggályok kapcsán úgy gondolom, hogy meg kell, hogy szavaztassuk. Tehát, aki egyetért azzal, hogy az 5. javaslat maradjon a helyén, az kérem, hogy nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ez Röst úr javaslatának a ……. volt úgy, hogy gyakorlatilag értelemszerűen arról is szavaztunk. Kérem, aki ezek után egyetért a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével, az nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 17 igen, 2 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Interpellációk, kérdések
 4. Javaslat az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok 2007. évi egyszeri támogatására (írásban)
 5. Előterjesztő: Marton István polgármester

 6. Javaslat a Közterület Felügyelet önálló intézményének megszüntetésére (írásban)
 7. Előterjesztő: Marton István polgármester

 8. Javaslat a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására kiírt IFJ-BM-06 kódszámú pályázaton való részvételre (írásban)
 9. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Baliné Zalavári Ágota Városi Diákönkormányzat

  Szabó Máté diákpolgármester

 10. Csatlakozás a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak tervezésére irányuló pályázatához (írásban)
 11. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Polai György Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Irodavezetője

 12. Szivárvány Központ kialakítása (írásban)
 13. Előterjesztő: Marton István polgármester

 14. A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsába képviselő delegálása (írásban)
 15. Előterjesztő: Marton István polgármester

 16. Javaslat a Zala Megyei Munkaügyi Tanács önkormányzati képviseletének ellátására (írásban)
 17. Előterjesztő: Marton István polgármester

 18. Balogh László képviselő önálló indítványa az új funkciójú mozikert elnevezésére, valamint a Deák tér országzászlóval történő állandó fellobogózására (írásban)
 19. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 222/2006.(VIII.29.) számú határozata 2. pontjának hatályon kívül, helyezése (írásban)
 20. Előterjesztő: Marton István polgármester

 21. Nagykanizsa, Magyar u. 18. szám alatti 131 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)
 22. Előterjesztő: Marton István polgármester

 23. Nagykanizsa belterület 3324 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)
 24. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Zárt ülés:

 25. Javaslat Dr. Szabó Csaba főigazgató közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére (írásban)
 26. Előterjesztő: Marton István polgármester

 27. Tájékoztató a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője költségtérítésének vizsgálatáról (írásban)
 28. Előterjesztő: Marton István polgármester

 29. Javaslat az önkormányzati képviselet változtatására a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. vezető testületében (írásban)
 30. Előterjesztő: Marton István polgármester

 31. Javaslat az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldal képviselőinek megválasztására (írásban)
 32. Előterjesztő: Marton István polgármester

 33. Javaslat a Zala megyei Közgyűlés által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
 34. Előterjesztő: Marton István polgármester

 35. Fellebbezések (írásban)

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Marton István: Napirend előtt két perc az, ami jár. Ezt, mint új képviselőnek említem.

Bogár Ferenc: Nagykanizsa város Kelemen Z. Pál úrnak “Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet és emlékplakett adományozását megörökítő Díszoklevelet adott. Ön október 20-án írt egy levelet Kelemen Z. Pál úrnak, hogy 24-én óhajtja átadni bizottsági ülés keretében ezt a kitüntetést. Ez körülbelül olyan, mint hogyha egy Kossuth díjat a képviselői ház irodájában adnák át. Egy kitüntetést ott kell átadni, ahol azt megszavazták és arra alkalmas. Miért szabotálta el a városvezetés az előző közgyűlés határozatát, amiben azt állt, hogy október 23-i ünnepség keretén belül kell átadni Kelemen Z. Pál úrnak ezt a kitüntetést? Miért írta Ön október 20-án ennek az ismeretében, hogy 24-én óhajtja átadni bizottsági ülés keretében?

Balogh László: A FIDESZ-KDNP frakciónak 15 képviselője van, és 15 választókerület van a városban. A 15 képviselőnk mindegyike egy-egy magyar zászlót ajándékoz a saját választókerületben egy városlakó polgárnak vagy intézménynek, akinek nincs magyar zászlója, hogy az ünnepekkor kitűzzön. Ezzel a szimbolikus gesztussal segíteni szeretnénk azon az állapoton, hogy ünnepeink alkalmával bizony kevés a magyar zászló a házakon. Ez más országokban, más zászlóval nem így van. Kérjük a zászlóval nem rendelkező városlakókat, jelentkezzenek a FIDESZ-KDNP frakció képviselőinél (túl sok jelentkező esetén sorsolással döntünk a probléma megoldásában). A 15 választókerületben 13 megválasztott képviselőnk van, de ebben az akcióban részt vesz a két nem meg választott képviselőnk is, sőt Polgármester Úr és Alpolgármester Úr is. Sőt azt reméljük, hogy minél többen csatlakoznak akciónkhoz és következő ünnepünk alkalmával még szebb képet mutat városunk a magyar zászlókkal.

Bicsák Miklós: Palin városrészben már elindult az a folyamat, hogy két helyen nagyon fontos gyalogátkelő létesüljön. Sajnos akkora a forgalom az autópálya építkezés miatt, hogy a teherautók percenként úgynevezett kemény földet szállítanak az öreg Palinon keresztül a 7-es autópálya szakasznak a telepítéséhez. Már az elmúlt közgyűlés foglalkozott ezzel. Kérem a Gesztesnyés utcánál a 74-es út kereszteződéshez kialakított gyalogátkelőnek a sürgős, azonnali megépítését és a Magvető utcánál. Gyerekekről, öregekről van szó. Ez már egy éve folyamatban van. Kérem Polgármester Úr közbenjárását. A Kinizsi és az Űrhajós utcánál, a 7-es autópályánál, ahogy a GE-hez közeledünk mindnyájan autóval, tapasztaljuk, hogy milyen mély kátyú van. Leszakadnak az autók. Ez az Útfelügyelet dolga lenne, hogy ott legalább legyalulná. Kérem ez ügyben is a segítséget.

Marton István: A Magvető utcai kérdést kiadom, hogy vizsgálják, meg és amennyiben mód van rá, ami a lakosság biztonságát szolgálja, azok nálam elődlegességet élveznek. A saroknál meg megint megnézetjük, hogy mit lehet csinálni.

Bárdosi Gábor Jenő: Nagy örömömre szolgált és boldog voltam, hogy amikor egyéni képviselőként jártam a házakat és a leendő körzetemben igyekeztem magam mellé állítani embereket, akkor nagyon sokszor mondtam, hogy a város tisztasága nagyon fontos feladat és mi tudunk érte a legtöbbet tenni, akik ott lakunk. Amikor megjelent a Fidesz Polgári Párt önkormányzati anyagában fontos pontként, hogy tesz a tisztaságért, akkor még boldogabb lettem. Kicsit visszaidézte az egész dolog nekem a régi kort, amikor társadalmi munkában vagy csoportosulásokkal csináltuk ezeket a dolgokat. Jó volt együtt és közben tisztult a város. Még egyszer nagy örömömre szolgált a dolog, én is hasonlókat terveztem a körzetben. Apró hibák. Jeleztem a napirendi pont címében. Arra gondolok ma, amikor járvánnyal, veszéllyel van tele a városunk is, akkor kicsit elborzadtam, amikor láttam csütörtöki napon, az első szemétszedés közben a gyerekek nem mindegyik kezén látok semmilyen védőeszközt és így szedik a cigarettacsikket, a taknyos zsebkendőt és az állati ürülékeket. Kérem Alpolgármester Urat, a legközelebbi szervezésnél azokra a védelmi és mentálhigiénés eszközökre, berendezésekre, akár a Saubermacher támogatásával figyeljünk oda, nehogy gondunk legyen, nehogy problémát okozzon ez a dolog a jövőben.

Cseresnyés Péter: Köszönöm az észrevételeit. Mi is tapasztaltunk olyan hiányosságokat, amiket ki kell küszöbölni a legközelebbi ilyen akció alkalmával. A Saubermacher mindenhová nejlon zsákokat vagy műanyag zsákokat és kesztyűket is osztott ki. Elvileg a lehetősége megvolt mindenkinek arra, hogy kesztyűt használjon. Természetesen a jövőben erre jobban oda fogunk figyelni.

Marton István: Ehhez annyit én még hozzátennék, hogy úgy gondolom, hogy ez az akció az apróbb hibákkal – ahogy képviselő úr is említette – együtt is nagyon eredményes volt, hiszen a mai újságban olvasható, hogy mennyi oda nem illő anyag került elő és került arra a helyre, ahová való. Ezt nemcsak, hogy tavasszal meg akarjuk ismételni, de évente két alkalommal a továbbiakban is, hiszen ráfér a városra, hogy aki ideérkezik, az szebb képet kapjon rólunk, aki pedig itt él, az pedig jobb körülmények között, kultúráltabban, tisztábban.

Halász Gyula: 2003. óta szorgalmazom a Péterfai utca - Alsószabadhegyi kerékpárút építését és a közvilágítással való ellátását. Nem ennek a testületnek a hibája, de még mindig nem épült meg ez az út és a közvilágítás sem valósult meg. Arra kérem Polgármester Urat, hogy járjon közbe abban, hogy legalább a kiserdőben ideiglenes közvilágítást létesítsenek addig, amíg a végleges megoldás nincs, hiszen ott gyermekek, fiatal nők, nyugdíjasok közlekednek nap, mint nap koromsötétben. Én szeretném azt, hogyha ez az állapot minél hamarabb megszűnne, és végül teljes hosszban megépülne ez az út. Szeretném Polgármester Úr segítségét kérni ebben az ügyben, hogy biztonságosan, a közlekedési és a közbiztonsági szempontok betartása mellett itt megvalósulhasson a közlekedés. Az önkormányzatnak kötelezően ellátott feladatta az, hogy a közvilágítást biztosítsa.

Marton István: Én a szokástól eltérően most felkérem a hivatal szakilletékesét, hogy adjon erre választ, bár napirend előtt ez nem lenne kötelező.

Tárnok Ferenc: Jelenleg ott tart a Péterfai kerékpárút ügye, hogy a kivitelezővel szerződést módosítottunk abból az aspektusból, hogy az összes területet az önkormányzat nem tudta megszerezni. Az ez évi ütemben megvalósult mindazokon a szakaszokon az útépítés, ahol az önkormányzat birtokba került, illetve munkaterületet tudott adni a kivitelezőnek. Álláspontunk az volt, hogy a közvilágítási hálózatot egyben lehet kiépíteni a korábbi egyeztetések is erről szóltak a DÉDÁSZ Rt-vel. Tehát amikor ez a kerékpárút kiépül, akkor egyben, egy hálózattal oldja meg az önkormányzat. Képviselői felvetésre természetesen ismét felvesszük a kapcsolatot a DÉDÁSZ-szal és valamiféleképpen megpróbáljuk megoldani akkor ezt a kérdést.

Röst János: Tisztelt Polgármester Úr az alakuló ülésen a polgármester programjában említette, hogy Ön meg szeretné szüntetni a hivatalban a félelmet. Bevallom őszintén, nem teljesen értettem egyébként ennek a megfogalmazását, hiszen ismerve a hivatal személyi állományát, majdnem személyesen majdnem mindenkit, illetve nem volt meghatározva, hogy kitől félnek. Akikkel én beszéltem, az majdnem 100 % volt. Kiderült, hogy mindössze egy ember félt egyébként a hivatalban a városvezetéstől, de ennek megszűnt a félelme, mert a választáskor nem Litter Nándor nyert. Ilyen értelemben oka fogyottá vált a történet. Nem igazán értem azt, hogy milyen félelemről beszélt. Másrészt meg a mai beterjesztések, amelyek szólnak személyi kérdésekről, intézményekről, összevonásokról és megszüntetésekről, én úgy gondolom, hogy pont ezek keltik a félelmet. Ezek a félelmek továbbfokozódtak, amikor az állománygyűlésen meghirdették a hivatali átalakítást. Én úgy gondolom, hogy ezek okozzák jelenleg a Polgármesteri Hivatalban, az intézményekben, gazdasági társaságoknál a félelmet. Ezeknek a beterjesztéseknek egy része szerintem a bosszú beterjesztései.

Bene Csaba: A FIDESZ-frakció nevében szeretnék köszönetet mondani mindazon szervezetnek, Nagykanizsa város polgárainak, aki részt vettek az 1956-os forradalom 50. évfordulójára szervezett városi ünnepségeken. Külön köszönet illeti az előző önkormányzat tagjait, Litter Nándor polgármestert, hogy biztosították a forrást az ’56-os emlékmű létrehozásához. Nagy öröm volt számunkra, hogy ezen a napon avathattuk a volt mozi épületét is. Itt szeretnék köszönetet mondani Göndör István országgyűlési képviselőnek, aki az állami források megszerzéséhez nyújtott segítséget a városnak. Utoljára, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a Batthyány Lajos Gimnázium falánál elhelyezett emléktábláért, amelyet a Polgári Magyarországért és a Polgári Kanizsáért Alapítványok segítségével lehetett megvalósítani.

Marton István: Ehhez a hozzászóláshoz kiegészíteni valóm van. Nagyon örülök egyébként, hogy Bene úrtól ez elhangzott. Kicsit szomorúan tapasztaltam, hogy a koszorúzásnál voltak ezek a nagyon szembetűnő, a protokoll lista - finoman fogalmazva – furcsaságai. Nevezetesen attól függ, hogy milyen az alkalom, az önkormányzat elé lehet valakit beengedni, aki annak a napnak, annak az eseménynek a legfőbb érintettje, de az önkormányzat után, és én már ki is adtam az illetékes bizottságnak és a szakosztálynak is, hogy nézzék át a protokoll listát tartalmilag, nézzék át bizonyos esetekben az ültetésnél és nézzék át a koszorúzásnál. Most azért kell szólnom, mert nagyon méltatlannak találtam azt, ahogy a város egyéni országgyűlési képviselője a koszorúzás során, mondhatnám azt, hogy egyre hátrább került, holott Őneki az önkormányzat után kellett volna koszorúznia. Ezért én Göndör úrtól személyesen a helyszínen elnézést kértem, és ez a továbbiakban nem fordulhat elő.

Dr. Károlyi Attila József: Városunknak nem egy országgyűlési képviselője van, mert Cseresnyés urat úgy konferálták fel, hogy városunk országgyűlési képviselője. Nekünk három van. Tisztelt Alpolgármester Úr nekem Önről és az Ön szellemi képességéről megvan a véleményem, ami magánvélemény. Az Ön státuszát azonban törvénytisztelő polgárként ismerem el, sietve megjegyezvén, hogy azt az ellenzéki Szocialista Párt szavazatival nyerte el. Nemzeti ünnepünkön elmondott beszéde Öntől nem várt retorikai elemeket, ezen túlmenően zavaros történelmi eszmefuttatásokat tartalmazott. Gondolok itt a Horty rendszerre, az Osztrák-Magyar Monarchiára, Deák Ferenc történelmi tettére, amit Ön nemes egyszerűséggel Ferenc József Monarchiájának nevezett, valamint Nagy Károlyi-Gróf Károlyi Mihályra, az első köztársaság elnökére, akit Ön ostobának titulált. Megjegyzem, a Zalai Hírlap lelkes újságírója már egyenesen együgyűnek. Gondolom, Ön tiltakozott náluk e miatt. Az Ön szellemi képességére bevezetőmben azért utaltam, mert ennek megítélése magánügy. Az Ön beszéde azonban nem az. Ön attól a pillanattól, ahogy megválasztottuk alpolgármesternek, nem pártvezetőként beszél az övéinek, hanem városvezetőként a város közönségének. A város közönsége pedig nemcsak az Ön politikai elvbarátaiból áll. Én nem hallgattam Önt éveken keresztül, amikor elvonult ünnepelni a barátaival, mert nem voltam rá kíváncsi. Most kénytelen vagyok hallgatni, mert tisztem miatt el kell tűrnöm. Azt azonban nem tűröm el, hogy az első Magyar Köztársaság elnökét ostobának nevezze, mert ez jól hangzik a barátai előtt, de sértheti a jó ízlést, a polgári demokrácia egyik alapkövét, mint ahogy alapköve a második köztársaság is Tildi Zoltán elnök úrral, és végül a harmadik, Szűrös Mátyás elnök úrral. Végezetül arra kérem Önt, nyilvánosan kérjen bocsánatot a város előtt sértő kijelentései miatt. Ha Ön úriember, akkor megteszi.

Cseresnyés Péter: Ebbe a sértegetésbe kedves képviselőtársam én nem kívánok belemenni. Önt minősíti a hangnem, és amit mondott is. Egy dolgot szeretnék csak hozzátenni. Nem is szóltam volna hozzá, ha csak sértegetésre akarnék válaszolni. Lehet, hogy figyelmetlenség az, amit Ön elkövetett vagy lehet, hogy szándékosság, azt majd eldönti az, aki hallotta az Ön hozzászólását. Amelyik idézetről Ön beszélt, ahol monarchiáról, Károlyi grófról beszéltem én Ön szerint a hozzászólásban, az Gosztonyi Péter által leírt gondolatsor volt. Most, ha ezt nem ismeri Ön, akkor sajnálom. Legközelebb, amikor hozzászól, legyen szíves, nézzen utána, hogy a hozzászólásának a tartalma a valóságnak megfelel, és azt, hogy kinek kellene bocsánatot kérni, azt hiszem majd azok, akik hallották ezt a két hozzászólást, eldöntik.

Marton István: Károlyi képviselő úrnak volt egy felvetése, ami teljességgel jogos. Én azért nem tértem ki Teleki képviselő úrnak a helyzetére, két ok miatt is. Az egyik az, hogy Ő eléggé elő volt a koszorúzást végzők listáján. A másik pedig, hát abban a pillanatban lett parlamenti képviselő, ha jól emlékszem, előtte egy órával halottuk a rádióban, hogy közzétették és én ezért nem tudom a szervezésben résztvevő munkatársakat a legcsekélyebb mértékig sem elmarasztalni. Tehát ez két olyan indok, ami miatt én nem tértem ki rá, de ha Ön kitért rá, akkor úgy gondoltam, hogy szólnom kell.

Polai József: A lakosság felkérésére bejelentem, hogy szeretném kezdeményezni a Kiskanizsai Részönkormányzat megalakítását. Felkérném Jegyző Urat, hogy szíveskedjék megtenni az ezzel kapcsolatos első lépéseket az alakulás érdekében.

Marton István: Erre az a válaszom, hogy Jegyző Úr megteszi a szükséges lépéseket. Ez az önkormányzat közel négy éven át bizonyította életképességét. Számunkra, és azt hiszem a testület minden tagja számára a legtermészetesebb dolog, hogy a Kiskanizsai Részönkormányzat újból felálljon, és eredményes tevékenységével segítse a város önkormányzatának a munkáját.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A 2. oldalon a 117/2005.(IV.27.) számú határozatnál kérdésem lenne az, hogy miért nem volt pályázó, és hogyha úgy gondoljuk, hogy a helyi rendeleten változtatni kell, akkor ezt minél hamarabb jöjjön be a közgyűlés elé, hogy a helyi vállalkozókat tudjuk támogatni. A másik kérdésem a 4. oldalon a 8. pontban a 39/3/2006.(II.28.) számú határozattal kapcsolatban. Volt-e szerződés a játszótér kiépítésére a Balusztrád Rt-vel szemben?

Balogh László: A 3. oldalhoz van két megjegyzésem, kérdésem. Az egyik ahhoz, hogy Nagykanizsa és környéke csatornahálózati szennyvíztisztító telep fejlesztésére indult projekt előkészítésével kapcsolatban leírtakhoz. Számomra fontos tényre kérdeznék rá. A Rozgonyi utca a Kálvin tértől a Huszti térig az egyik oldalon nincs csatornázva a szennyvizet illetően. Ez egy régi ügy. Erről tudunk-e ezen projekt kapcsán? A másik kérdés pedig az ’56-os emlékmű kapcsán hangzik el. A mozi kertben a régi tervek szerint játszótér lenne az ’56-os emlékmű közvetlen környezetében. Ez az új funkciót kapott téren már nem lenne szerencsés megoldás. Mi a vélemény erről? Azt gondolom, hogy még felvethető a kérdés.

Dr. Kolonics Bálint: Már elhangzott egy kérdés, én ahhoz csatlakoznék. A 4. oldalon a 8. pont a Balusztrád Ingatlanfejlesztő Rt-vel, megállapodás játszótér építésére. Én szeretnék a magam részéről egy pontosabb kérdést feltenni mégpedig, ami úgy hangzana, hogy milyen szerződés kötött a város az Rt-vel, innét milyen követelése lehet ezen szerződés alapján az önkormányzatnak? Holt tart ez a felszámolási eljárás? Van-e bármiféle lehetősége a városnak arra, hogy az igényét érvényesítse akár a felszámolási eljárásban? Itt van-e még lehetősége arra, hogy akár hitelezőként fellépjen, és az igényét bejelentse? Másik kérdésem a 6. oldalon a 15. ponttal kapcsolatban van. A 2006. évi támogatott útfelújítások, amely arról tájékoztat minket, hogy a munkálatok folyamatban vannak, a befejezési határidő 2006. október 25-e. Kaphatunk-e erről bővebb felvilágosítást, tekintettel az esetleges műszaki átadás-átvételre a szerződésszerű teljesítésre? A 9. oldalon a 25. pont 2. pontja arról tájékoztat minket, hogy a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. felmentett ügyvezetőjének bruttó 4.320.000 Ft kifizetésre került 2006. június 30-ig. Ezt csak szeretném azzal kiegészíteni, amivel akkor sem értettem egyet, amikor az előző közgyűlésben ültem. Ez egy olyan személyi kérdés volt, és személy visszahívása, ami mögött pusztán politikai érdek állt és így a mostani olvasatom szerint is 4.320.000 Ft-ba kerül ez a városnak azért, mert valaki visszahívta elvbarátját, és utána képviselőjelöltként indította.

Röst János: Egy pontosítást szeretnék tenni. Ez pedig a 8. oldalon 20. pontjához kapcsolódik. Nem szerepel határidő módosítási igény. Én kérem azt, hogy december 31-ig legyen módosítva a határideje. És kérnék majd erről egy tájékoztatást, hogy mi történt.

Dr. Károlyi Attila József: Az 5. oldalon a 11. pontnál találtam egy olyan gondolatot, amit érdemes elmondanom. A VIA Kanizsa Kht. fejezi be a határozat indokolása. A határozatnak megfelelően az önkormányzati temetőket végig járva nem talált városi érdekből megóvandó síremléket. Tájékoztatom Polgármester Urat arról, hogy a közelmúltban magán kezdeményezésre két síremlék felújításra került. Úgy mint Vécsey Zsigmond polgármester úrnak a sírja és Bátorfy Lajos neves nagykanizsai helytörténész obeliszkje. Én felajánlanám Polgármester Úrnak az előző önkormányzat polgármesterének tett felajánlást, mi szerint létrehoztunk akkor még Buda Ernővel együtt egy olyan Helytörténeti Tanácsot, aki a polgármester munkáját segítette volna, mert aztán később nem tartottak igényt erre a munkára. Polgármester úrnak tisztelettel felajánlhatjuk azt a segítséget, hogy ismételten végigjárjuk a temetőt, keresvén olyan sírokat, olyan jelen személyiségek sírjait, akik Nagykanizsa város történetéhez hozzátartoznak. Azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert már 2006. évben is ígéretet tettem … Belus Józsefnek arra, hogy néhai polgármester úrnak, Belus Józsefnek a síremléke felújításra fog kerülni. Gyalázatos állapotban található meg a Polgármester Úr sírja. Ugyancsak rossz állapotban van az említett Hajgató Sándor síremlék is. Kérem Polgármester Urat, hogy álljon az élére ennek a mozgalomnak. Ugyancsak felkérném arra, hogy Halottak Napján menjen ki a temetőben és azoknak a jeles nagykanizsai vezetőknek a sírjára, mint polgármesterek, helyezzen el egy koszorút és nyújtsa meg az emlékezés gyertyáját.

Gyalókai Zoltán Bálint: Szintén a 8-as oldal 20. szeretnék hozzászólni. Azon keresztül, hogy több helyen Karmazin József városi főépítész urat látom operatív felelősnek, én úgy tudom, hogy Ő már nyugdíjas, nem dolgozik. Tehát kérem az előterjesztésben ezt a nevet az osztályra, vagy pedig más felelős személyre tenni.

Horváth István: A 6. oldalon a 15. pontban az útfelújításokkal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Itt a befejezési határidő 2006. október 25. A vízelvezetés nem megoldott például. A járdaszegélyeket megcsinálták, de ahogy előtte felszedték az előző járdaszegélyeket, feltörték vele együtt a járdát is és ez gyakorlatilag nem valósult meg ennek a javítása. A vízelvezetés pedig nem megoldott. A Kazanlak 11., 12-es ház között áll a víz a mai napig. Úgy gondolták az ott lakók, ha az útfelújítás megtörténik, akkor ez is megoldódik. Nem oldódott meg. Kérem, járjunk utána.

Papp Ferenc: A 3. oldalon a 7. ponttal kapcsolatban kérdezem, hogy két iskolában, két számomra is fontos iskolában nem indult osztály itt a beiskolázási tervnek megfelelően. Ennek vajon az az oka, hogy nem volt elég jelentkező? Mert egyiknél, a Cserhátinál én biztos vagyok benne, hogy eléggé kurrens szak. Vagy pedig más oka volt annak? Én a szakosztálytól kérnék erre választ. A másik kérdésem az 5. oldalon a 13. ponttal kapcsolatos. A Megújuló Örökségünk Zsinagóga rekonstrukcióval kapcsolatban kérdezem, hogy ez nagyon biztató, hogy 5. helyre rangsorolta a 2. számú szakmaértékelő csoport a pályázat elbírálásánál városunk pályázatát, csak ebből az anyagból az nem derül ki, hogy vajon mire van esély. Tehát hány csoport van? Tehát tízből, ha mondjuk 5. helyen vagyunk, vagy csak 5 áll, vagy csak 4 áll rendelkezésre és abból 5. Erre szeretnék választ kapni, hogy mihez képest 5. a rangsorba ez a pályázat.

Cserti Tibor: A tájékozató 22. szám alatti határozata esetében meglepődtem a végrehajtásnak a jelenlegi állásán. Ez tájékoztat bennünket arról, hogy a Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119. sz. alatti orvosi rendelő vásárlása volt a jogcím, igazán nem vásárlás, hanem egy lízing konstrukció, amit a nyár a közepén a múltkori közgyűlés jóváhagyott. A célt fontosnak tartottuk, hogy új orvosi rendelő legyen. Azt is, hogy ebben az épületben legyen. Csak egyetlen probléma volt – én kifejtettem akkor részletesen –, hogy maga a konstrukció, miután közvetlen tulajdonhoz nem jut a város, csak kvázi bérlőként lesz, hosszabb távon feltétlen drága. Ennek volt egy határideje, szeptember 30. és közel egy hónap késéssel idekerül elénk egy olyan anyag, ami további egy hónap hosszabbítást igényel. Én úgy gondolom, hogy most se késő, még egyszer a közvetlen vásárlást meg kellene szakmailag vizsgálni, és közvetlen lebonyolítani. Már most felhívom a figyelmet, hogy a későbbiek során több bonyolult kérdéssel fogunk e tárgyban szembekerülni.

Polai József: A 3. oldal 3. pontjához szeretnék felvetést tenni. Ez a szennyvízhálózatnak a kiépítése, mely várhatóan jövőre már pályázat útján, illetve az azt követő esztendőben talán már a gyakorlatban is elindulhat. Tudom, hogy a kiskanizsai temető csatornahálózat kiépítése nélkül van még jelenleg. Azt szeretném kérni, mivel a hatályos jogszabályok értelmében ott, ahol már csatornahálózat kiépítése történt, nem építhető mondjuk zártrendszerű derítő sem. Amikor mi a temetőnkben építettük, illetve számunkra építették a vizes blokkot az elmúlt, illetve az idei esztendőben, akkor a részönkormányzat fellebbezett, és nekünk igazat is adtak, de egy újabb kifogás hatására elutasítottak bennünket. Szeretném kérni, ha lehetséges volna, az induló projekt foglalja magába a temető csatornázási teendőit is.

Karádi Ferenc Gyula: Az 5. oldalon a 14. ponttal kapcsolatban szeretnék szólni. Miklósfa településközpont átépítése kapcsán a befejezés határideje 2006. november 3. Ennek kapcsán kérném, hogy a terület képviselője mindig kapjon egy meghívót a műszaki átadás-átvételre, mégpedig abból az indokból, hogy ott az esetleges hiánypótlások vagy pedig nem a pontosan a terv szerint történt építés rögzítésre kerül, arról azonnal tájékoztatva legyünk, hogy a helyi lakosok kérdéseinek egyenesben tudjuk válaszolni.

Bicsák Miklós: Mi részt vettünk Chesena-ban az automata mélygarázsok személyes megtekintésén. A 12. oldal 38. pontjában látom, hogy egy kis problémák adódtak. Mire várható az ügy korrekt lezárása?

Halász Gyula: A polgármesteri tájékoztató elolvastam és már az előző közgyűlésben is Jegyző Urat kérdeztem arról, hogy a Művelődési Osztály vezetői állásra mikor lesz kiírva a pályázat, illetve a főépítészi pozíció betöltéséről sem látok itt semmilyen tájékoztató jellegű anyagot. A Polgármesteri Hivatal két osztályvezető hiányzik most már hetek óta. Mi az oka annak, hogy semmiféle tájékoztatást nem kapnak a képviselők arról, hogy ezeket a fontos beosztásokat mikor kívánják betölteni? A pályázattal kapcsolatban milyen intézkedések történtek eddig?

Röst János: A polgármesteri tájékoztató kiegészítő része a 3. számú melléket, amiben az önkormányzat hitelállományát taglalja. Ebből egyértelműen kiderül, hogy a hitelállománya Nagykanizsa városnak 2006. 09. 30-ig felvett hitel 1,6 milliárd és még fel nem vett, de a költségvetésben szereplő hitel pedig 1,3 milliárd. Gyakorlatilag a fele sem igaz annak, amit Polgármester Úr mondott, a 6 milliárdnak. Azt kérném még Önöktől, hogy a III. negyedéves beszámolóhoz ugyanennek az anyagnak a kibontásához legyen még hozzáillesztve, hogy melyik hitel milyen belső tartalommal bír, ugyanis gondolom, a régi képviselők ezt értik, de az új képviselők viszont nem tudják azt, hogy például a CIB beruházási hitel milyen belső tartalmat tartalmaz, és én örülnék annak, ha ezzel megismerkednének.

Marton István: Tárnok urat felkérem, hogy a területére eső kérdéseket válaszolja meg.

Tárnok Ferenc: Több olyan kérdés is elhangzott, ami érinti a Városfejlesztési Osztály munkáját. Először is Csákai és Kolonics képviselő uraknak szeretnék választ adni a Balusztrád Rt-vel kötött szerződésről. Városfejlesztési megállapodásban rögzítette az önkormányzat, illetve a Balusztrád a fejlesztéshez kapcsolódó kötelmeit. Ebben a városfejlesztési megállapodásban nem volt szó játszótér építésről. Úgy néz ki a dolog, hogy semmiféle jogi eszköz jelenleg nincs az önkormányzat kezében a játszótér megépítésének kikényszerítéséhez. A 2006. évi támogatott útfelújítások a Rózsa utcát, Kodály utcát, Kazanlak krt. és Zemplén utcát érinti. Ezt az önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében adta vállalkozásba és 2006. október 25. került meghatározásra a vállalkozási szerződésben. Most a kivitelező készre jelentett az utcák kapcsán. A mai napon történik meg ezeknek az utcáknak a dokumentálása fotóval, hogy milyen állapotok vannak, illetve mi lesz a következő jogi lépés ebben. Információim szerint, végigjárva a várost, az utcák nagy többsége nem készült el a készre jelentési határidőre. A dokumentálást követően fogjuk meghozni, előterjeszteni azt a szakmai javaslatot, amit a Polgármester Úr elé fogunk terjeszteni ebben a kérdésben. Miklósfa településközpont rekonstrukció kapcsán természetesen figyelembe vesszük Képviselő Úr igényét és minden esetben meg fogjuk hívni ezekre a műszaki átadásokra, de úgy gondolom, hogy ez kiterjeszthető minden önkormányzati képviselőre, aki a terület gazdája, hogy a területén végzett fejlesztési feladatok tekintetében munkaterület átadásra és munka műszaki átadás-átvételre meghívást kapjanak. Balogh László képviselő úr felvetése volt a Károlyi-kertben a játszótér kérdése. Igen, elkészült egy tervdokumentáció két változatban a közgyűlés korábbi döntésének megfelelően. Valóban, ott az emlékmű környékére mind a két alternatíva tartalmaz játszóteret. Mindkét tervdokumentációt a Tervtanács, illetve a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elé szeretnék beterjeszteni, és az ott kialakult vélemények alapján tolmácsoljuk a tervező felé az esetleges módosítási igényeket.

Marton István: Jegyző úr felkérem, hogy Halász képviselő kettős kérdésére adjon választ.

Dr. Kelemen Marcell: A napirendi pont a polgármesteri beszámoló és nem a Polgármesteri Hivatal osztályainak a vezetésével kapcsolatos, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Én ezt úgy fogtam fel, mintha Ön a kérdések közt egy kérdést intézne hozzám. A kérdésre a következő választ tudom Önnek adni. A főépítészi állásra pályázatot hirdettünk. Első alkalommal nem volt megfelelő és alkalmas pályázó ennek a pozíciónak a betöltésére. Én akkor is elmondtam a sajtó útján is, hogy a főépítészi állás egy nagyon fontos beosztás. Ez az elmúlt közgyűlés napirendjéből is kitűnt, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő emberi és szakmailag alkalmas személy töltse ezt be. Van három pályázó. A döntés még nem született meg. A jövő héten természetesen hírt fogunk adni a megszületett döntésről, tekintettel arra, hogy a munkáltatói jogokat a polgármester egyetértésével a jegyző gyakorolja. A Művelődési Osztály vezetője tekintetében szintén. Azért azt most szeretném megerősíteni Önnek és a többi képviselőnek is, hogy az osztályok működésében semmilyen fennakadás nem volt. A két osztályvezető távolléte semmilyen mértékben nem befolyásolta a hivatal működését hátrányosan. Jövő héten a döntésről tájékoztatást kapnak.

Marton István: Röst úr felvetésével kezdeném, hogy a fele sem igaz. Az ilyen megnyilvánulások nagyon humorosnak hathatnak, esetleg el is szórakoztatják a bennünket nézőket, csak sajnos ennek a valósághoz semmi köze. A folyószámla egyenleg az utolsó sor, hogy a végének is a végén kezdjem, az napok óta 250-300 milliós mínuszon billeg. Röst úr is láthatja, hogy itt van mintegy 3 milliárd forintos hitelvállalási kötelezettség szeptember 30-cal. Ha most ehhez hozzátesszük a fűtésrekonstrukció tartós kötelezettségvállalást, ami “mindössze” 15 évig nyomja az önkormányzatot, tehát rajtunk kívül még nyom legalább hármat, hozzátesszük a hitelek kamatait, mert e hiteleknek több mint 90 %-a – nem tévesztem el a számot, nehogy azt higgyék, hogy rossz számot mondok – 2021 és 2026. december 31-e között jár le, akkor azt hiszem, ezeket ki lehet számítani, hogy ez mit jelent. A kérdésem nekem már csupán az, hogy ezt forint pontosan azért nem tudjuk megmondani, mert nap, mint nap esnek ki a csontvázak a szekrényből. Tegnapi napon mintegy 30 millió többletigény – hozzá kell tennem jogos többletigény, ami a pluszmunkák elvégzésével megtörtént, előírás szerint végezték, leigazolta a műszaki ellenőr - merült fel, csak a tegnapi nap során három területen. A Centrál előtti területen, az úgynevezett ominózus Magyar utcai körforgalomnál és a miklósfai kerékpárútnál. Ha ilyenek fognak előkerülni még néhány darab, akkor az a gyanúm, hogy még a 7 milliárdot is szépen meg fogjuk haladni. Én sosem azt mondtam, hogy a hitelállományunk ennyi, hanem azt mondtam, hogy a tartós kötelezettségvállalás, de adósságszolgálatról is beszélhetnék. Mindegy, hogy milyen jogcímen. Végül is a fűtésrekonstrukció is hitel. Van közöttünk bankár, aki ezt ugyanúgy meg tudja erősíteni, teljesen mindegy hogyan nevezzük. Tehát megtörtént az, amire utaltunk a kampány során – bár akkor természetesen nem voltak végleges számaink –, hogy négy év alatt sikerült megtízszerezni a városnak a hitelállományát és az egyéb tartós kötelezettségállományát. Én ezért sem értem, hogy képviselő úr ezt a kérdést hogyan vetette fel, de hát lelke rajta. Végig menve a polgármesteri tájékoztató pontjain Csákai úr mindjárt az első ponthoz fűzött észrevételt teljes joggal. Itt az építményadónál a többlet építményadóhoz kötött igényt, illetve korlátot valamilyen formában meg kell szüntetni, tehát ezt a december 14-i soron közgyűlésen tárgyalni kell. Addig viszont az érintett bizottságoknak ezzel bőven lesz dolga. Minthogy a kampány során is ígértük, az iparűzési adó rendelet kedvezményét a törvényi maximumhoz kell igazítani. Nincs elfelejtve, december 14-én legkésőbb idekerül. Balogh úrnak teljesen igaza van a Huszti tér és Rozgonyi utca felső részénél a csatorna hiányáról. Ez a harmadik közgyűlés élete óta ismert téma. Én, amikor 6-7 évvel ezelőtt szembesültem a kérdéssel, nem is akartam elhinni, hogy ilyen létezik. Természetesen igaza volt. Ez nyilván értelemszerűen figyelembe lesz véve, mint ahogy idevonatkozó kérdést tett fel Polai képviselő úr is, ami szint úgy igenlést igényel. Ebben a szituációban abba a térségben játszótért fizikai és kegyeleti okok sem lehet elhelyezni. Gondolkodni kell a Kiskastély mögötti terület játszótérré alakításához, ami egy abszolút védett terület és azt mondhatnám, hogy ideális e célból. A 4. oldalon a 8. ponttal kapcsolatban Csákai és Kolonics képviselő úr is érdeklődött, hogy volt-e szerződés. Azt mondom, ha kicsit cinikusan közelítünk a kérdéshez, hogy teljesen mindegy, mert egy olyan cég, amely felszámolás alatt áll, a mi esetünk oly hátrakerül a listán, hogy esélyünk sincs ebből tíz fillért sem nyerni még akkor sem, ha lett volna köztünk szerződést, de hallottuk, hogy nem volt. Az ígéret elhangzott. A képviselőtestület elhitte. Nagyon egyetértek Károlyi képviselő úrnak a Helytörténeti Tanács működésében való újbóli éltre lehelésével, hiszen úgy gondolom, hogy igen, azért nem lehet ezt bízni egy üzemeltető Kft-re még akkor sem, ha ott nagyon jó szakemberek működnek. Ez inkább szakmunka és ezért van szükség a Helytörténeti Tanácsra. Én nagy örömmel veszem ezt a felajánlást, hiszen ennek a tevékenységnek már vannak eredményei is. Azt az instrukciót, hogy Halottak Napján menjek ki, nekem egyéb okok miatt is ki kell mennem, természetesen kint is leszek. A Zsinagóga 5. helyre rangsorolását érdemben nehéz értelmezni. Nem is tudom megtenni. Nekem ez csak annyit jelent, hogy tisztelettel azt mondták, hogy nem. Domina Erzsébetet felkérem, hogy válaszoljon rá, ha esetleg ki tud egészíteni.

Domina Erzsébet: Amikor a tájékoztatóba leadtuk a válaszunkat, akkor még valóban ez volt a helyzet. A napokban került fel a pályázat végleges eredménye. Ez a Zsinagóga megújítási projekt a norvég alapra lett benyújtva. Ott valóban az első értékelési szakaszba a saját kategóriáján belül ötödikek voltunk. Sajnos nem nyert támogatást a pályázat. Hivatalos értesítést erről még nem kaptunk, csak … honlapon a norvég alap értékelésénél van fent. 12 nyertes projektet támogattak. Tehát a kategóriákat nem arányosan, hogy melyik kategóriából mennyit és így a több kategóriából mi a 18. helyen, tartalék listán vagyunk. A tartaléklista jelentheti azt, ami a közgyűléstől igényel még későbbi döntést, hogy a márciusi harmadik fordulóra esetleges átdolgozás után ugyanide – tehát a norvég alaptámogatási konstrukcióra – nyújtsuk be vagy pedig a regionális operatív program vagy más operatív programban keressünk támogatási lehetőséget. A BM önerő alap tulajdonképpen olyan esetben lép érvénybe, hogyha ez a pályázatunk nyert volna vagy bármelyik EU-s támogatású pályázat, akkor a saját önerőnknek mérséklésére szolgál. Tehát a pályázat ismételt benyújtása esetén az EU önerő alapra is ismételten be kell nyújtani.

Marton István: A 6. oldal 15. pontjával kapcsolatban két képviselő úr is érdeklődött. Határidő október 25. Most már mondhatom, hogy volt, de akkor, amikor 20-án kiment az anyag, ez még kétségtelen, hogy folyamatban lévő tevékenység volt. Ezzel kapcsolatban Tárnok úr több mindent elmondott. Természetesen, ahol a járdát tönkretették, ott ki kell javítani, a vízelvezetést meg kell oldani, mert ezek ennek járulékos dolgai. A 8. oldal 20. pontjával kapcsolatos észrevételeivel Gyalókai képviselő úrral egyetértek, hiszen már nyugdíjban van a szóban forgó illető, és azzal is egyetértek, hogy december 31-ig ezt módosítsuk. A 22. pontnál Cserti úr említette, hogy a lízingelés milyen drága tevékenység. Ezzel tökéletesen egyetértek, mert a lízing a szegény ember beruházása, ahogy mondani szokták. Mi elég szegények vagyunk, de annyira nem vagyunk gazdagok, hogy ilyen sok felárat bevállaljunk. A FIDESZ-frakció annak idején egyébként ezt erőltette az előző közgyűlésben, de az előző Polgármester Úr javaslatára a testület nem fogadta el. Ezzel, azt hiszem, Cserti úr tökéletesen tisztában van. Megpróbáljuk ezt így fordítani annál is inkább, mivel egyrészt határidő van még, másrészt pedig a CIB még nem adta meg a végleges ajánlatát még egyébként erre a tevékenységre. Remélem, hogy nem a konkurencia miatt volt a felszólalás, hanem a tartalmi okai is bőven elég volt, hogy ez elhangozzék ez kétségtelen. A 9. oldal 25. pontjában Kolonics képviselő úr annak a 2. alpontjában említette, hogy – nem is tudom, hogy hogyan hangzott el – sokallja vagy miért kellett kifizetni. A dolog lényege az, hogy ennyi jár. Sőt az érintett szerint több jár neki. Valószínű, hogy munkaügyi perre megy ez az ügy, mert ez nem elég. Nem nekünk nem elég, hanem az érintettnek. Területbérleti szerződést Bicsák úr említette a 38. pontban a Siloparking Hungary Zrt. Úgy gondolom, hogy ez a november 30-i határidő módosítás realitás ahhoz, hogy a dolog sínre kerüljön.

Cserti Tibor: Két ízben felhívtam a figyelmet az elmúlt közgyűlésen is a mélygarázsok építésének problémájára. Én megköszönöm a vizsgálatot. Korábban meg kellett volna már ejteni. Van egy szerződéses partnerünk, ahol okirat hamisítás ténye is van, és érdemben nem működik. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság majd alaposan megtárgyalja. Van egy másik olyan, aki kéri a bérleti szerződés módosítását, aki egyébként nem is gyakorolja azt a tevékenységét, mert kikerül ebből a dologból. Van a birtokában két olyan ….. pontosan egy, amit el akar sütni. Anélkül, hogy tényleg bárkit megsértenék, céget vagy akár személyt, az illető tulajdonosok egyike most átmenti magát ebbe a másik társaságba, és még azt kéri, hogy a város kövesse a bérleti szerződéseket. Itt van az a történelmi pillanat, amikor még nagyobb véráldozat nélkül kigyalogolhatunk ebből a szerződésből. Kérem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg és mondja le ezt a bérleti szerződést.

Marton István: A vizsgálat nagyon alapos lesz. A vitát lezárom. Több hozzászóló nem jelentkezett. Kérem, a határozati javaslatról szavazzunk. Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4. pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8. pontjáról.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9. pontjáról.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Végül Röst úr javaslata, hogy a 166/1,2/2006.(VI.13.) számú határozat 2006. december 31-ig történő meghosszabbítása.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Tájékoztató a fontosabb intézkedésekről és eseményekről témakörben ez a Brünn-i kiegészítést kérem, hogy fogadják el.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Polgármesteri tájékozató kiegészítés határozati javaslatáról szavazzunk, ami a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-vel kapcsolatos kötelezettségvállaló jognyilatkozat aláírásáról szól.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Végül a ROP 2.1.2- 2004-08-0003/32 azonosító számú Nagykanizsa Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ “A” jelű gyűjtőút építés nagyprojekt vállalkozói szerződésének módosításáról szóló határozati javaslatról szavazzunk.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

283/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 117/2005.(IV.27.), a 236/6,7/2005.(IX.27.), a 317/16/a,b/2005.(XI.29.), a 329/1,2/2005.(XI.29.), a 359/1-6/2005.(XII.13.), a 37/4/2006.(II.28.), a 74/1-4/2006.(III.28.), a 75/7/2006.(III.28.), a 88/1-3/2006.(III.28.), a 106/17/2006.(V.2.), a 112/1/2006.(V.2.), a 113/2006.(V.2.), a 115/2006.(V.2.), a 117/1-7,9-13/2006.(V.2.), a 119/2006.(V.2.), a 161/2006.(V.30.), a 179/1,2/2006.(VI.27.), a 188/1-3/2006.(VI.27.), a 189/1,2/2006.(VI.27.), a 190/2/2006.(VI.27.), a 194/2006.(VI.27.), a 196/2006.(VI.27.), a 202/1,2/2006.(VII.21.), a 207/4-7/2006.(VIII.29.), a 210/2006.(VIII.29.), a 212/a/2006.(VIII.29.), a 213/1/2006.(VIII.29.), a 214/2006.(VIII.29.), a 215/3/2006.(VIII.29.) és a 216/1/2006.(VIII.29.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
 2. a 315/2,3/2005. (XI. 10.) számú - Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére indult projekt előkészítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. február 15-ig meghosszabbítja.
 3. a 39/3/2006.(II.28.) számú – játszótér építésére vonatkozó – határozatot hatályon kívül helyezi.
 4. a 132/11/2006.(V.30.) számú – DK-i elkerülő út Miklósfa városrészt érintő szakaszának vizsgálatára vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
 5. a 166/1,2/2006.(VI.13.) számú – intézmények felmérésére – vonatkozó határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
 6. a 187/1,2/2006.(VI.27.), 203/2006.(VII.21.) számú – Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt orvosi rendelő vásárlására vonatkozó – határozatok végrehajtásának határidejét 2006. november 30-ig meghosszabbítja.
 7. a 190/1/2006.(VI.27.) számú – Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft-vel kötendő Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. november 15-ig meghosszabbítja.
 8. a 204/2006.(VII.21.) számú – Extra Leder Line Kft. ipari parki beruházásához földterület értékesítésére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. március 31-ig meghosszabbítja.
 9. a 208/1/a,b,c/2006.(VIII.29.) számú – Régió Jó Egyesülettel tárgyalásra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
 10. 217/2006.(VIII.29.) számú - szerződések módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. november 30-ig meghosszabbítja.
 11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan egyetért Bali Veronika, a Tourinform Iroda vezetője és Gerencsér Tibor köztisztviselő részvételével az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata 2006. október 24-25-én Brünnben megrendezésre került “A turisztikai információs irodák rendszere és hálózatuk a régióban” című ülésén.
 12. Határidő: 2006. október 26.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 13. felhatalmazza Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Közgyűlése 23/2006.(IX.29.) számú tőkeemelést elrendelő határozatával létrejövő új részvények közül 1 db 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint név- és kibocsátási értékű részvény jegyzéséhez szükséges kötelezettségvállaló jognyilatkozatot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja.
 14. Határidő: 2006. október 30.

  Felelős: Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 15. egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Szabadics Közmű és Mélyépítő Kft-vel (jogutód Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.) 2006. március 3-án kötött vállalkozói szerződés 9. pontjában foglalt befejezési határidő 2007. május 31-re változzon.

  Határidő: 2006. október 27.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Domina Erzsébet pályázati ügyintéző)

 

Szünet

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

Marton István: Irásban benyújtott interpelláció három van. Mind a három Bizzer képviselő úré. Az első a köztéri információs terminálok működési zavaraival foglalkozik. A második a panel programmal kapcsolatos önkormányzati támogatások kedvező finanszírozási formájának meghiúsulása, mely közel 100 millió Ft-os plusz terhet jelent Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A harmadik az úgynevezett Zrínyi utcai kikötés. Kérem Bizzer urat, hogy röviden ismertesse ezeket az interpellációkat.

Bizzer András: (írásos interpellációk, melyeket a képviselő úr szóban is ismertetett a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Panel programmal kapcsolatos írásos interpellációjánál szóban a 2004. szeptember 26-át 2006. szeptember 26-ra módosította, a 38/2006.(IX.26.) számú határozatot 250/38/2006 (IX.26.) módosította, 120 millió megtakarítás helyett 100 millió megtakarítást mondott.)

Marton István: Képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy mindhárom interpellációját ki kell, hogy vizsgáltassam 15 napon belül, írásban. Ez a törvényi kötelem. A köztéri információs terminálok működési zavarait a KanizsaNet Kht-val vizsgáltatom meg. A Zrínyi utca úgynevezett kikötésével kapcsolatban mielőtt kivizsgáltatnák, Tárnok Ferencéknek kell, hogy kiadjam. Annyi bejelentésem mindenképpen van, hogy a Zrínyi utcai kikötés építése a jelenlegi formában nem folytatva nem lesz, hanem elképzelhetetlen. Egyszerűen ezt nem lehet megcsinálni. A harmadik pedig a panel programmal kapcsolatos interpellációja. Ezt a hivatalban Erdős Péter úrral, illet IKI igazgatójával, Kámán László úrral kell kivizsgáltatnom és 15 napon belül képviselő úr megkapja a választ. Ezek után következnek a kérdések.

Bogár Ferenc: Kérdésem címe a közélet tisztasága. A város közvéleménye előtt a kampány időszakában miért titkolta el polgármester úr, hogy tagja, sőt információim szerint vezetőségi tagja is volt az MSZMP-nek? Ezt Önnek a választók előtt el kellett volna mondani, és fel kellett volna vállalnia a tisztánlátás érdekében.

Balogh László: Két kérdésem van, mellyel szisztematikusan megkezdem képviselői vállalt programom megvalósítását. Hogyan állunk az úgynevezett kulturális negyed ötlet tartalommal való megtöltésében, gondolok különösen most az ifjúsági és civilházra. A Sugár utca 3. szám alatti épület problémájának megoldására milyen lehetőségeink vannak? Kérem Polgármester Urat, hogy ezen két problémakör megoldásának lehetőségeiről tájékoztassa a választópolgárokat általam.

Halász Gyula: Első kérdésem a Jegyző Úrhoz irányul. A 2005. évi XC. tv. az elektronikus információs szabadságról szól. Ez a törvény rögzíti, hogy milyen kötelezettségeket kell teljesíteni a helyi önkormányzatoknak ahhoz, hogy a lakosság részére bárki számára elérhetőek legyenek az információk. Csak egy rövid megjegyzésem van még ehhez, még mielőtt kifejteném, hogy bárki, bármelyik nagykanizsai állampolgár, aki bemegy a Polgármesteri Hivatalba, információt kaphat a történt döntésekről, fénymásolatban, illetve a Városi Könyvtárban is ezt megtekintheti. Visszatérve az elektronikus információs szabadságról szóló törvényre, csak az első paragrafust idézném. E törvény célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok e törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen közzétegyék. Ez vonatkozik a közgyűlési anyagokra, döntésekre, bármire. Az a kérdésem Jegyző Úrhoz, hogy mi a helyzet ebben az ügyben? Törvényi kötelezettségét a hivatal hogyan teljesíti? A keleti városrészben, pontosan a 9. választókerületben, ahol Gyalókai képviselőtársam, Cseresnyés Péter képviselőtársam is lakik, a fák olyan mértékben megnőttek, hogy a közvilágítást zavarják. Mikor történik egy átfogó fanyírási, vágási akció, amely keretében a lakosság normális körülmények között élhet és közlekedhet? És hogy a konstruktivitásomat bizonyítsam Polgármester Úr felé, a VIA Kanizsa Kht. számára átadok egy pontos, részletes listát fákról, darabra, méretre, házszámra, hogy megfelelően el tudják végezni a munkát. A Városkapu krt. páros oldalán október 25-ig kellett volna teljes hosszban felújítani a járdát. Eddig egy kapavágás nem történt a Városkapu krt. páros oldalán a járdákkal kapcsolatban. Se akadálymentesítés, se egy gép megjelenése, semmi. Mikor történik meg ennek a közgyűlési döntés által meghatározott munkának az elvégzése? Képviselői keretemből a Városkapu krt. 11-nél parkolóhelyet szerettem volna létesíteni. Hosszan elhúzódik az eljárás. Mikor létesülhet ott parkoló? Ebben az évben vagy a következő évszázadban? Írásban kérek választ mindegyik kérdésemre.

Marton István: Úgy gondolom, hogy írásban is megkaphatja Képviselő Úr a választ, de azért szerintem szóban is lehet válaszolni. Jegyző urat mindjárt meg is kérem, hogy az elsőre válaszoljon.

Dr. Kelemen Marcell: Nekem úgy rémlik, hogy ez a kérdés már az előző közgyűlés talán utolsó ülésén is mintha felvetődött volna, amikor ezt a kérdést tették fel nekem, vagy talán a közmeghallgatáson tették fel, ha jól emlékszem. Akkor is elmondtam, hogy erre vonatkozóan megtettem már a hivatalban a szükséges intézkedéseket. Egyébként ez nemcsak a hivatalra vonatkozik, hanem valamennyi önkormányzati költségvetési szervre is, hogy azokat a közérdekű adatokat közzétegyék, amelyekre egyébként a jogszabály kötelezi őket. Ebben, bízom benne, hogy partnerre találok a KanizsaNet Kht-ban, amely a honlapot üzemelteti, és lehetőségünk van arra, hogy az egyébként már a kéréseinknek megfelelő határidőkkel az általunk a honlapon szerepeltetni kívánt adatok és anyagok meg is jelenjenek ott. Természetesen, amit Ön említett, eddig is ehhez tartottuk magunkat, hogy a közérdekű adatok nyilvánosak és nyilvánvaló, ahogy eddig, úgy ezután is mindenki számára ezeket az adatokat hozzáférhetővé tesszük.

Bicsák Miklós: 2005. október 17-én egy önálló képviselői indítványt adtam be a közgyűlésnek. Mielőtt feltenném kérdésemet Jegyző Úrnak és Polgármester Úrnak, olvasnék a rendeletből. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség feladat és hatáskörét a 341/2004.(XII.22.) Korm. rendelet, míg az illetékességi terület a 29/2004.(XII.25.) Kvvm. rendelet határozza meg. Az ügyfelek és társhatóságok ügyintézésének megkönnyítése érdekében indokolt lenne Nagykanizsán egy Regionális Környezetvédelmi Iroda felállítása. Most újra megkerestek azon vállalkozók, ha két-három fővel is, de beruháznak, és munkahelyet teremtenének. Az ügyintézés sem lenne olyan bonyodalmas, mint most. Ez a város, úgy gondolom, mint megyei jogú város, megérdemelné, hogy egy ilyen irodát létrehozzanak. Kérem Jegyző Urat, Polgármester Urat és a közgyűlést, hogy ezt a kérdést rövid időn belül szíveskedjenek megoldani.

Dr. Károlyi Attila József: Polgármester úr az SZMSZ 26. szakasz 6. pontja alapján kérem, szíveskedjék megkérdezni Bizzer András interpelláló képviselőtársamat arról, hogy az interpellációra adott választ elfogadja-e.

Marton István: Az interpellációra a válasz a 15 napos határidő lejárta után, amiben írásban megkapja a választ, a következő közgyűlésen tudjuk ezt a kérdést feltenni. Ezt ki kell dolgozni és annak eredményeként majd megmondja, hogy elfogadja-e vagy nem. Ebben a pillanatban ügyrendileg ez a dolog így néz ki.

Polai József: Egyik kérdésem a képviselői keretemhez kötődik. Azt magamról elmondhatom, hogy azon képviselők közé tartozom, aki nem hanyagolja el a keretfelhasználásának lehetőségét. Én már áprilisban, a hónap közepén írásban adtam le a kérésemet, hogy a Március 15-i téri járda megépítését kérem ebből a keretből. Tudom, hogy engedélyezési folyamatot kellett végrehajtani, meg kellett terveztetni. Mindez már készen van. A múlt közgyűlés azt elfelejtette, hogy ezt a munkát elindítsa. Én arra kérem Önt, hogy segítsen abban, hogy ez a munka meginduljon. Ne legyünk nevetség tárgya, tárgya, hogy megint hóban fogunk aszfaltozni, mint az elmúlt télen. A Vízmű kötelezettsége úgy gondolom, amikor bizonyos utcákban ingatlanok előtt, tehát mondjuk kapubejárókban hibaelhárítást végezve a kapubejáró hidat feltöri, eltöri - ilyen történt a Rozmaring utca 1., a Szepetneki utca patakja mellett a 22. szám melletti ház előtt, illetve a Kossuth utcában egy nem hídtörés, hanem az úttest felbontása vált szükségessé -, hogy a hibát el tudják hárítani. Ezen munkák helyreállítása érdekében több közgyűlésen, még a múltkori ….közgyűlés alkalmával tettem én felszólalást és mondhatom, hogy négy hónapja harcolok ezért a feladatért. Kérem, szíveskedjék odahatni, hogy ezt a munkát a Vízmű végezze el.

Dr. Kelemen Marcell: Bicsák képviselő úr kérdésére szeretnék választ adni. Ő már legalább egy éve forszírozza a Környezetvédelmi Irodának a létrehozását Nagykanizsán. Amikor a Képviselő Úr a legelső alkalommal javasolta, akkor én felvettem a kapcsolatot a Területi Környezetvédelmi Hatóság vezetőjével, aki nem zárkózott el akkor attól, hogy Nagykanizsán létesüljön egy ilyen iroda, de természetesen Ő megfogalmazta azt az igényét, hogy ehhez szükség lenne az önkormányzatnak valamilyen anyagi támogatására. Mindenféleképpen egy irodahelyiség biztosítására. Egyébként ez az építéshatósági munkánkat is jelentősen megkönnyítené, a telepengedélyezési eljárásainkat is, hiszen az ügyfeleknek nem kellene elutazniuk mondjuk Szombathelyre azért, hogy beszerezzenek egy szakhatósági hozzájárulást vagy nekünk nem kellene heteket várni míg az írásban megérkezik. Ilyen szempontból ez egyébként beleillene az ügyfélbarát közigazgatás ideáljába. Kérem Önöket, hogy egyébként ennek a létrehozását majd támogassák.

Marton István: Ehhez annyit még, hogy nyilvánvaló, hogy ha sikerülne akár csak egy embert is, és akár csak nem teljes foglalkoztatottságban idecsábítani, nekünk az is megérné. Helyiséget, kiszolgáló apparátust értelemszerűen adnánk neki. Ezt a kérését Bicsák úrnak elég régóta ismerem. Visszatérve a többi kérdésre ….

Röst János: Nem most kértem szót a kérdéseknél, hanem a napirendi pontok előtt. Mielőtt a kérdést feltenném, azért mondanék két technikai dolgot. Az egyik az interpellációk, kérdések műfaja. Ezek ugyan rokonszakmák, de azért eltérnek egymástól. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy ebben azért konzultáljanak Jegyző Úrral, hogy az interpelláció interpelláció legyen, és ne vegyüljön a kérdések kategóriájába. A másik a kérdésekre adott válaszok. Ezt ugyan Polgármester Úr elkezdte. Erre is két lehetőség van. Vagy szóban válaszol, vagy pedig ugyanúgy írásban teszi meg a kérdésekre a válaszadást, viszont nem kell elfogadnia a képviselőnek a választ. Ez egy másik kategória. A kérdésem, amire irányul, az Jegyző Úrhoz szól. A szeptember 26-i közgyűlésen az önkormányzat rendeletet alkotott Nagykanizsa város rendezési terve elfogadásáról. Ezen rendelet tudomásom szerint nem lehet kihirdetve, majd az elmúlt héten ugyanerről a rendeletről egy módosításokkal elfogadott rendelet született. Kérdésem Jegyző Úrhoz a következő: volt-e törvényes lehetősége, hogy a szeptember 26-i közgyűlésen elfogadott rendeletet ne hirdesse ki? Mi az álláspontja a Közigazgatási Hivatalnak ezzel kapcsolatban? Amennyiben a rendelet kihirdetése miatt anyagi kár ért harmadik személyt, akkor azért ki áll helyt?

Dr. Kelemen Marcell: Természetesen az Ön kérdésére választ fogok adni írásban.

Marton István: Ott folytatom, ahol Röst úr elkezdte. Teljesen igaza van képviselőtársamnak. Az interpelláció legyen interpelláció, mert a 26. szakasza az SZMSZ-nek erre vonatkozik. A kérdés viszont legyen kérdés, és itt térek vissza Bogár képviselőtársam felvetéséhez. A 27. § (1) bekezdése ugyanis azt tartalmazza, hogy a képviselő a közgyűlésen az interpellációk után a polgármesternek, az alpolgármesternek, a jegyzőnek, a bizottságok elnökeinek bármely önkormányzati hatáskörben tartozó ügyében kérdést tehet fel. Na most, Bogár úr, amit mondott, az minden volt csak kérdés nem. Egyébként sem, de az SZMSZ szerint sem. De be kell vallanom töredelmesen, az én helyzetem rosszabb attól, mint amit képviselő úr felvázolt, mert az is látszik úgy egyébként, hogyha figyelt Képviselő Úr, amikor felvette ezt az álkérdést, akkor elég derűs volt a terem, és mindjárt visszautalok arra, hogy ez miért történhetett meg. Annak idején 1990-ben 80 egynéhány ember előtt ezt a kérdést egy rosszabb változatban tették fel nekem, amikor az MDF döntött a területi képviselőjelöltek személyéről. Nevezetesen azt kérdezték, hogy voltam-e párttitkár? Az sem voltam és vezetőségi tag sem voltam. Sima mezei tag viszont valóban voltam, de ezt én már töredelmesen 1990-ben nagy nyilvánosság előtt bevallottam. Azóta néha előcitálják, és hát akkor kénytelen vagyok megismételni, hogy bizony-bizony ez a csúfság megesett velem viszonylag későn és viszonylag rövid időre. Mármint a késő alatt azt értem, hogy nem fiatalon keveredtem bele. Sorra véve a kérdéseket és azokra adandó válaszokat, én azt hiszem, hogy minden kérdezőnek ezen túlmenően írásban kell 15 napon belül megadni a választ. Bicsák úr egy külön kategória, mert tényleg szívünk csücske ez az ügy, és tényleg jó lenne, ha valami eredményt sikerülne ezzel kapcsolatban elérni. Polai képviselő úr, amikor azt találta megemlíteni, hogy nem hanyagolja el a keretének a felhasználását, akkor is többen mosolyogtak. Ennek a kérdésnek viszont nagyon komoly jogosultsága van, hiszen vannak képviselők, akik valóban elhanyagolták. Tudok olyan képviselőről – már nem ül itt köztünk – név nélkül említem, hogy az összes pénze bent maradt. Ezért úgy döntöttünk Alpolgármester Úrral, hogy a jogfolytonosságot biztosítjuk, és amit nem használt el x, ha Ő került vissza a testületbe, akkor értelemszerűen x elhasználhatja, ha pedig y került be, akkor y-é a keret. Nem akarok itt Halász úr kérdésére kitérni, hisz mind a négyre majd megkapja írásba választ, de annyit azért mondanék, hogy amikor a Városkapu krt. páros oldalán a járdaépítés felújítását hiányolta, akkor talán nem is kellett volna neki a testületi nyilvánossághoz fordulni, elég lett volna, ha jobbjához fordul és megkérdezi, hogy ez vajon miért nem történt meg annak idején. Én nem tartom nagyon szerencsés dolognak, hogy egy vadonat újonnan megválasztott testületen kérik számon azt, amit az elődök elmulasztottak elkövetni, hiszen a mai nap eddig tárgyalt ügyei is végül is sok tekintetben kármentés jellegűek. Tárnok urat megkérem, hogy válaszoljon erre a kérdésre, ha tud, de az írásos válasz meglesz.

Tárnok Ferenc: Yrásban is fogunk válaszolni. Korábban már referáltam Kolonics képviselő úrnak. Ezek a munkálatok vállalkozásba vannak adva, október 25-i befejezési határidő került rögzítésre a szerződésben. Itt a kivitelező készre jelentett. A mai napon a kollégáim végigjárták az egész várost, ahol ezek az útfelújítások folynak. Tehát hatályos szerződés van erre a munkára. Az, hogy nem ért oda a kivitelező, ezt meg fogjuk vizsgálni, hogy miért és a szükséges előterjesztést meg fogjuk tenni a Polgármester Úr részére a további lépések megtétele érdekében.

Halász Gyula: Köszönöm Polgármester Úr válaszát és a szakosztály válaszát. Megjegyzem, nem volt elég ízléses Öntől ez a reflektálás, hogy a jobbon ülőt kérdezzem meg, hiszen erre szerződés volt, mint ahogy Tárnok úr is elmondta, tehát se az alpolgármesternek, se a polgármesternek, se a jegyzőnek nem volt erre ráhatása. Egy vállalkozó megkapott egy munkát. Szerződésileg lefedett munkát. Polgármester úr nem kell másra lapátolni a felelősséget.

Marton István: Elnézést. Én a kérdést nem minősítettem ízlésesnek és itt miután nem látok hozzászólót, nincsen interpellációra, kérdésre jelentkező, vagy olyan, aki jelentkezett és nem kapott volna szót, ezért ….

Dr. Fodor Csaba: Én feltettem, jeleztem, hogy a napirend előtt ugyan, de feltettem kérdést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöknek. A választ megkaptam és feltettem a kérdést Csákai elnök úrnak is, és akkor azt mondta, hogy meg fogom kapni erre a választ. Bíztam az SZMSZ adta szabályokban, de most kérem azt a választ, ami azért úgy hangzott, hogy egyedül Főigazgató Úr az a személy, aki kvázi nyugdíjasként végez munkát a nagykanizsai kórházban?

Marton István: Ezt engedjék meg, hogy én válaszoljam meg. Nem egyedül végez munkát. Az összes ilyen jellegű dolog felül lesz vizsgálva és mérlegelve lesz. Valahol el kellett kezdeni. Nem is itt kezdtük egyébként. A napirendet lezárom.

 

 

 1. Javaslat az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok 2007. évi egyszeri támogatására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon rövid előterjesztés, aminek a lényege az, hogy nagyon egyetértünk az előző év gyakorlatával, és ennek az aktualizált változatát terjesztjük be rendeleti javaslatra, illetve határozati javaslatként. Kérem a bizottsági elnököt, mondja el véleményét.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 231/2006-os határozatával a közgyűlésnek támogatásra javasolja, egyetlenegy módosítással, az 5. § (5) bekezdésében a kérelmek benyújtásának határidejét módosítva 2008. január 31-re.

Bárdosi Gábor Jenő: A határozati javaslat 1. pontjához javaslatom a 6,5 millió Ft-os keretösszeg helyett 10 millió Ft, plusz 3 millió Ft elkülönített esetleges többletkiadásokra céltartalékként, valamint javasolnám a 10.000 és az 50.000 Ft-os értékhatár növelését 20.000 és 100.000 Ft-ra. Indoklásul a következőket szeretném elmondani: az elmúlt közgyűlés az irányú döntése, amelyik arra vonatkozott, hogy szociálisan próbálja segíteni a megszületett újszülötteket, illetve a városunkban házasságot kötőket, nagyon jónak találtam már akkor is, és azt gondoltam, hogy mind a 10.000 Ft, mind az 50.000 Ft-os tétel egy január 1-jén született csecsemőnél a nagy kiadásokat bőven segíti, meg tudja oldani. Közben változott az életünk. Én azt gondolom, és úgy tudom, hogy a 6,5 millió Ft-os korábbi keretösszeg se került felhasználásra, én olyan célt is láttam abban az önkormányzati döntésben, hogy ezzel is “bátorítjuk” egy kicsikét az újszülöttek születését városunkban, valamint a házasságkötőket pedig támogassuk és segítsük a magas kiadásokban. Épp ezért javaslom az általam említett két határozati javaslatban az értékhatárok megduplázását.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a tegnapi ülésen az előterjesztést megtárgyalta, akkor már ismert volt a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslata. Ez tartalmilag az előterjesztést e tekintetben nem érintette, ezt jogilag megalapozottnak 4 igen egyhangú szavazattal találta a bizottság, és ezért alkalmasnak találta arra, hogy a közgyűlés megtárgyalja és elfogadja.

Marton István: A Pénzügyi Bizottság véleményét is kérem.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, és most szeretném megragadni az alkalmat, és úgy gondolom, hogy akkor kell megszólalni egy bizottság elnökének, amennyiben egy előterjesztést nem támogat, vagy pedig van az előterjesztéssel kapcsolatos módosító indítványa. Tehát én szeretném ezt a gyakorlatot folytatni, vagy megkezdeni, vagy elindítani, hogy akkor szólaljak meg, amikor van mondanivalóm. Amikor támogatunk egy előterjesztést, azt ne erősítsük meg, mert akkor szólalok meg valami mellett, ha valami gondom van vele.

Marton István: Azt tudom mondani erre, amit Ön mondott, hogy én ezt elvben nagyon nagymértékben támogatom, de valahol a két szélsőség között meg kell húzni a mezsgyét. Van, aki ugye rendkívül sokat és indokolatlanul is szeret beszélni. Én azt hiszem, hogy abban megegyezhetünk, ha egy bizottság támogatta, akkor annyit talán a bizottsági elnök mondhat, hogy igen, 5:2, vagy 7:0 arányban támogattuk. Tisztelt Bárdosi képviselő úr! Én elvben Önnel tökéletesen egyetértek, én családpárti vagyok, gyerekpárti vagyok, tehát a hagyományos, normál gondolkodás képezi az én mentalitásomnak az alappillérét, de ebben a szituációban, amiben van jelenleg a város költségvetése, amibe várhatóan a jövő évben kerül, ugye ismert, hogy a normatívák nem felfele, hanem lefele fognak menni, a jövő évre az idei szinten tartás, az, ha reálértéken csökkentést is jelent, de a város részéről fokozott erőfeszítés. Én azt kérem, hogy támogassák ezt a rendeleti javaslatot, illetve a határozati javaslatot azzal, hogy amennyiben valami kedvező fordulat történik jövő évben, hisz azt bármikor lehet emelni, akkor hozza ide a szakbizottság, és akkor emeljünk rajta valamennyit. De ez a számítás az előző évek trendje alapján egy kicsit felpótolva az inflációval, lett egyébként megállapítva.

Bicsák Miklós: Látom Polgármester Úr jó szándékát, hozzáállását, de fogadja el tőlem, nem csak a választókörzetben, hanem a városban látva a nagy családosok helyzetét - büszkén kijelentem, hogy Palinban az óvoda is lassan betelt, hogy új helyiséget kell mellé építtetni, Karácsonyig most is 5 újszülött születése várható –, javaslom, hogy esetleg egy fél év múlva térjünk vissza erre, mert nagyon jól jön ez a családoknak.

Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, amit Bárdosi Gábor képviselőtársam mondott, nem oly mértékben terhelné meg a város költségvetését, hogy az kellő alapot és indokot szolgáltathatna arra, amit most Polgármester Úr itt elmondott. Mindösszesen első körben 3,5 millió Ft, és kvázi, ha tetszik, egy opcionális 5 millió Ft-ról beszélünk. Nyilvánvaló, ennek az összegnek az igénybevétele függ az újszülöttek számától is, és a házasulandók számától is. Tehát én azt gondolom, hogy ezt el kellene most fogadni, és ez így beépülhetne a következő évi költségvetésbe, mert ha erre később térünk vissza – amit Bicsák Miklós mond, az is jó, csak akkor ismerve a mentalitást, akkor arra a válasz már az lesz, hogy költségvetési év közben vagyunk, és a költségvetési rendeletet módosítaná, és nem lesz ebből semmi. Tehát én azt hiszem, hogy ezt a plusz 3,5 millió Ft-ot most nyugodt szívvel ez a közgyűlés elfogadhatná, és akkor ezzel a tudattal lehetne nekiállni a következő évi költségvetés összeállításának.

Dr. Kelemen Marcell: Én nem szakmai szempontból akarok hozzászólni, hogy én mondjuk, mérlegelni kívánom, hogy a Bárdosi úr javaslata helytálló vagy sem, csak szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a rendelet egyetlenegy dolgot nem rendez, azt, hogy valakik mondjuk, bejelentkezzenek a miatt pár napra Nagykanizsára, hogy hozzájussanak 100.000 Ft-hoz, amíg a születés megtörténik. Tehát erre mi nem gondoltunk. Ez 10.000 Ft-nál nem egy olyan jelentős összeg, viszont 100.000 Ft egy gyermek születésénél igen. És azt Önöknek tudniuk kell, hogy a gyermek, tehát a jogszabály és a helyi rendelet úgy szól, ha nagykanizsai lakcímet kapott a gyermek. Tehát azért erre a veszélyre felhívnám az Önök figyelmét, hogy esetleg nem a régóta Nagykanizsán élő személyek húznának ebből kizárólag hasznot, hanem esetleg valakik megpróbálnának ezzel visszaélni, hisz erre egyébként jog szerint bármikor lehetőség van. Tehát ha esetleg arra adnának lehetőséget, mondjuk, ezt átgondolnánk, akkor megtennénk egy rendeletmódosítás keretében.

Bene Csaba: Elég érdekes jelenségnek voltunk fültanúi az elmúlt pár percben. Én nem tudom, hogy képviselőtársaim miből gondolják, hogy Nagykanizsa egy üde szigete lesz Magyarországnak a következő évben, amikor az ország is olyan helyzetben van, és szerintem Kanizsa is, amikor nem hiszem, hogy bármilyen tételben olyan javaslattal lehetne előállni, hogy duplázzuk meg a tételeket. Tehát én kérem a képviselőtársaimat, hogy maradjunk a realitás talaján, és mi a magunk részéről az eredeti előterjesztés megszavazását javasoljuk.

Tóth László: Jegyző úr által elmondottak gondolatot ébresztettek bennem, és akkor mindjárt teszek egy javaslatot is. A rendelet hatálya, 2. § (2) bekezdését ki kell egészíteni egy félmondattal, hogy akik a házasságkötés előtti egy évben, vagy a szülést megelőzően egy évben már állandó nagykanizsai lakosok voltak. És akkor le van rendezve a kérdéskör mind a kettő esetében. Kész, ez ilyen egyszerű.

Dr. Kelemen Marcell: Csak azért, hogy a rendeletalkotásban probléma ne essék, nem árt szövegszerűen feltenni ezt a kérdést majd a közgyűlésnek döntésre, mert utána mindig bizonytalanság kerekedik abból, hogy vajon mit fogadott el a közgyűlés. Tehát ha Tóth képviselő úr a rendelet személyi hatályát szeretné pontosítani, akkor az újszülött gyermekeknél esetlegesen az lehetne, hogy akinek legalább az egyik szülője a születés évének első napján nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezett, mondjuk talán erre gondolt a Tóth képviselő úr.

Tóth László: Születés előtt egy évvel.

Dr. Kelemen Marcell: Hát, nem egy évvel …. Valamit ki kell találni erre pontosan. Tehát vagy azt, hogy a születés évének első napján valamely szülője Nagykanizsán állandó lakóhellyel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a 2-án született gyermeknek mondjuk 1-jén, ez elképzelhető, de amelyik december 28-án születik, annak is valamelyik szülője legalább január 1-jén nagykanizsai állandó lakóhellyel kellett, hogy rendelkezzen. A házasságkötőnél pedig teljesen egyértelmű, mert ott a házasulandó felek valamelyikének szintén … Vagy pedig terminust kell meghatározni a jogosultságot keletkező tényt megelőzően.

Marton István: Tehát miután ennél a napirendnél ilyen élénk vita alakult ki, én elfogadom azt, amit Tóth képviselő úr mondott, hogy legalább egyike lakóhelyül, tartózkodási helyéül legalább egy évvel a születés előtt. Ezzel kell kiegészíteni, és akkor én erre a szövegszerű módosításra teszek javaslatot. Tehát erről nem kell szavazni. A másik, én ötvözném Bicsák úr és Bárdosi úr javaslatát, nevezetesen a módosítást mindenképpen, valahogy talán nem is úgy, hogy fél év, hanem a tavaszi ülésszak utolsó soros ülésére javaslom áttekinteni a helyzetet és visszahozni, mert akkor egyáltalán meglátjuk, hogy milyen volt a pénzfogyás, és nem csak a lehetőségeinket látjuk jobban, hanem a pénzfogyás mértékével is tisztában leszünk, mert ha mondjuk, nem fogy el a tervezett összeg fele sem, akkor nincs értelme módosítani.

Simánné Mile Éva: Azt viszont szakmailag én fontosnak tartom, hogy ha Önök év közben hozzányúlnak a rendelethez – amit meg lehet tenni –, akkor azért azt mérlegelni kell, mivel ez egy évre szóló rendelet, és a társadalmi igazságosság is azt kívánná meg, hogy akik addig megkapták, azokra mi fog vonatkozni. Illetőleg ez majd csak azokra fog vonatkozni, azon személyekre, akik ezt követően? Szóval, ez egy lényeges kérdés. A lakcímhez pedig annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye ma Magyarországon minden kisbabát az anya lakcímére anyakönyveznek, tehát itt az apa ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy hol lakik, az anya fog számítani, mert az anyakönyvezés így történik.

Marton István: Köszönöm a szakosztályvezető véleményét. Igen, akkor úgy szerepeljen, hogy nem legalább egyike, hanem az anyag lakóhelyéül. Egyébként az első felvetését nem annyira értettem, mert nyilván szinte semminek az életben nincs visszamenőleges hatálya, természetesen ennek sincs.

Karádi Ferenc Gyula: Én a legegyszerűbb nyomatékos javaslatot szeretném előterjeszteni. Maradjunk az eredeti változatnál, és kész.

Dr. Kolonics Bálint: Én a magam részéről feltételezem alapvetően mindenkiben a jóhiszeműséget a rendelet tekintetében is, de amennyiben itt módosító javaslat hangzott el, én ebben is segítséget kívánok nyújtani, és javaslom Polgármester Úr a rendelet hatályának a megállapításánál, ha itt időbeli eltérést határozna meg a közgyűlés, akkor azt nagyon egyszerűen úgy fogalmazza meg: a lakcímnyilvántartásban nagykanizsai lakcím került bejegyzésre, és az legalább egy éve fennáll. Egyértelműen kell fogalmazni. Amennyiben a módosítás, én ezt is tudom támogatni.

Marton István: Én egyébként ezt elfogadtam, de ezt a pici pontosítást szintén elfogadom. Erről itt nem is kell szavazni, mert én elfogadom, tehát ez akkor, mintha így lenne előterjesztve.

Dr. Kelemen Marcell: … az anyja a szülést megelőzően …

Marton István: Igen, ez itt elhangzott, vissza lehet hallgatni Jegyző Úr. Rendeleti javaslatról teszem fel a szavazást, ami minősített többséget igényel, így szól: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a mellékelt, az újszülött gyerekek és a házasságot kötő párok 2007. évi egyszeri támogatásáról szóló rendeletet. Felelős: Marton István polgármester, Határidő: 2007. január 1. Kérem szavazni.

Dr. Kelemen Marcell: Volt egy módosító javaslat.

Marton István: Én azt elfogadtam. Amit a Bicsák úr, meg a Bárdosi úr mondott, annak az öszvéresített változatát én szövegszerűen elmondtam.

Dr. Kelemen Marcell: A rendelet hatályát…..

Marton István: A rendelet hatálya január 1-től szól.

Dr. Kelemen Marcell: Személyi hatálya, hogy kire terjed ki.

Marton István: Kanizsai bejegyzett lakcímmel, ahogy bizottsági elnök úr, Kolonics úr mondta. Ez elhangzott. Kérem, vissza kell hallgatni a magnót. Én nem szívesen húzom az időt. Kérem először is a rendeletnek a megszavazását a szerint, ahogy az előbb felolvastam. Arról nem volt, a rendeletről. Kérem a szavazást. Aki elfogadja, az nyomja meg az igen gombot.

Cserti Tibor: A rendelet módosítását ….. határozza meg ugye? (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni.

Marton István: Nem. Cserti úr, oda kell …. Cserti úr nem szavazott, kérem valamilyen gombot nyomni.

 

A közgyűlés 14 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A határozati javaslat 1. pontja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok 2007. évi egyszeri támogatását biztosító 6,5 millió forintot szerepeltesse a 2007. évi költségvetésről szóló rendeletében a rendelet I. félévi utolsó soros ülésének felülvizsgálatáig.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy talán célszerűbb lenne nyugodtabban vezetni ezt az ülést, célszerűbb lenne talán odafigyelni a jogszabályokra. Tudom, hogy sokszor zavaróak, de azért mégiscsak. És célszerű lenne megkérdezni a jegyzőt. Volt módosító indítvány. Az, hogy Ön kettőből egyet összegyúrt, és azt elfogadta, az az Ön szíve joga, és én azt nem is tudom vitatni, meg nem is akarom, de azért úgy illene, hogy talán meg kellene kérdezni a módosító indítványt előterjesztőt, hogy Ő egyébként elfogadja-e a másik módosító indítványt, mert ez nem történt meg. Ön elfogadtatta a rendeletet ugye már most gyorsan, és a rendelet 5. §-a pedig pontosan rögzíti azokat a számokat, amelyre a módosító indítványok vonatkoztak. Tehát akkor most miről beszélünk, ha már a rendeletet megszavazta minősített többséggel mindenki. Ezért nyomtam nemet.

Marton István: Én azt abban a pillanatban, Fodor úr, elfogadtam. Január 15. vagy 31., nekünk teljesen mindegy.

Dr. Fodor Csaba: Polgármester Úr! Kérdezze meg a jegyzőt, aztán rendeljen el szünetet, de én is elmagyarázhatom, ha van egy kis időnk. Az 5. § pontosan azt mondja, hogy 10.000 Ft az (1) bekezdés, a (2) bekezdés 50.000 Ft-ot mond. Ön elfogadtatta ezt a rendeletet így az előbb egy rendeleti szavazással. Akkor most határozattal mit akar módosítani ezen a már elfogadott rendeleten?

Marton István: Semmit.

Dr. Fodor Csaba: Pontosan ez az. De akkor viszont nem szavaztunk a Bárdosi képviselő úr módosító indítványáról, ami erről szól, hogy a 10.000 legyen 20.000, az 50.000 100.000. Én így értettem, de ha nem így volt ..

Marton István: Én helyzeti előnyben vagyok, én láttam a Bicsák úr és a Bárdosi úr egyetértő bólogatását, tehát Ők elfogadták.

Dr. Fodor Csaba: Nem tudom. Lehet, hogy úgy bólogatott, de akkor nekem meg azt mondta, hogy nem érti, mert nem ezt mondta. Kérdezze meg, ne bólogatásokra hagyatkozzon.

Marton István: Megértette. Akkor szavazunk tovább. Én értem Fodor úrnak a felvetését. Tehát ezzel, ahogy az előbb elolvastam, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, az igent nyomjon. Határozat 1.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Bárdosi Gábor Jenő: Ha most a határozati javaslat 1. pontját is megszavazzuk, vagy megszavaztuk, akkor most két hibát követtünk már el. Azt a hibát is elkövettük, hogy abban 6,5 millió Ft van beállítva, miközben ez a 6,5 millió Ft is a rendeleti javaslat 1. pontjában ugyanúgy meg lett szavazva a 10.000 és maradt 50.000 Ft-os támogatás is, nem lett hozzátéve ahhoz a rendeleti javaslathoz kiegészítésként az a dátum és határidő, amit elviekben el tudok fogadni, csak nem szavaztunk róla. És így, mivel nem szavaztunk róla, így most az által, hogy már megszavaztuk a határozati javaslatot rajtam kívül, mert én kikapcsoltam a gépemet, megszavaztuk a határozati javaslat 1. pontját is, így most már teljesen érdektelen, hogy mi mit mondtunk vagy mit próbáltunk meg, hiszen egyszerűen nem szavaztuk meg egyik módosítást se, se azt, amelyiket Polgármester Úr által összeállítva, el tudtam volna fogadni.

Marton István: Most kezdjem újból a szavazást? Jó, kezdjük újra a szavazást. Először a Bárdosi úr javaslatát. Akkor szövegszerűen kérem Bárdosi úr a javaslatot.

Bárdosi Gábor Jenő: A határozati javaslat, amely a rendeleti javaslat 1. pontjaként hatásköri szabályok után támogatás formája 5. § (1) és (2) bekezdésbe elfogadom Bicsák képviselőtársam módosítási kérelmével és Polgármester Úr által megfogalmazottakban a 2007. I. negyedév végi utolsó …

Marton István: I. félévi utolsó soros ülésig.

Bárdosi Gábor Jenő: .. utolsó soros ülésig, hogy visszatérjünk rá. Addig a jelenlegi összegekkel fogadjuk el a rendeletet. De fogalmazzuk meg az általam indítványozott 20.000 és 100.000 Ft-os összegre növelve, valamint a 10 millió Ft, plusz az elkülönített 5 millió Ft-ot is, mint felső határt. Hiszen erre fogunk visszatérni Polgármester Úr által említett fél év múlva, hogy megvizsgáljuk.

Marton István: Bárdosi úr! Én elmondtam, és most is azt mondom, az első fele, az egyértelmű, azt támogatom, a második felét ebben a pillanatban nem lehet elfogadni, és kérem, hogy szavazzunk.

Dr. Kelemen Marcell: Mint jegyző, nekem kell kihirdetnem az Önök által elfogadott rendeletet. Én nem fogok tudni úgy rendeletet kihirdetni, ha itt szövegszerűen módosítási javaslatok az eredeti előterjesztéshez képest nem hangzanak el. Tehát én azt kérem Önöktől, ha bármilyen módosítási javaslatuk van, akkor azt ne általánosságban fogalmazzák meg, mert én utána nem alkothatok rendeletet, és nem találhatom ki, hogy mire gondolt a képviselő, amikor a javaslatát feltette. Tehát pontos, az előterjesztés, ami idekerül Önökhöz Polgármester Úr által előterjesztett rendeleti javaslat, rendelettervezet szövegébe beilleszthető szövegszerű javaslatot tegyenek, legyenek szívesek, mert a jegyzőkönyvben ez lesz benn szövegszerűen, és ezt tudjuk beemelni az eredeti javaslathoz képet. Ekkor tudom én bizonyítani, hogy a közgyűlés valóban ezt a rendeletet fogadta el. És megint én fogok kellemetlen helyzetbe kerülni, hogy milyen rendeletet hirdettem ki. Én nem szeretnék ebbe a helyzetbe kerülni, mert akkor végig fogom küldeni az általunk elképzeltet, hogy biztos-e, hogy ezt fogadták el Önök. Tehát, ha Bárdosi úrtól kérhetném, vagy a személyi hatályra vonatkozóan, hogy pontosan, szövegszerűen, hogy mi kerüljön be, hogyan legye ez megfogalmazva. Ha kell, akkor én ebben segítek, de én így kérném, mert nem tudunk rendeletet megszövegezni a későbbiekben, és akkor aztán tényleg elhúzódik annak a kihirdetése.

Marton István: Akkor ezek után elvágom a gordiuszi csomót. Semmit se vagyok hajlandó elfogadni. Kérek az eredetiről szavazást azzal, hogy fenntartom azt, amit egyébként mondtunk, és vissza fogunk rá térni, de ez most nem fog itt szerepelni. Tehát először is a módosító javaslatát, ha Bárdosi úr szövegszerűen felteszi, akkor azt meg kell, hogy szavaztassam, de nem fogadok el semmit.

Tóth László: Mivel Bárdosi képviselőtársam nem vonta vissza az eredeti javaslatát, a módosító indítványát, én azt kérem, hogy arról szavazzon a tisztelt közgyűlés, hogy az 5. § (1) bekezdésében a 10.000 Ft 20.000 Ft-ra növekedjen, a (2) bekezdésében pedig az 50.000 Ft 100.000-re, illetve a 6,5 millió Ft pedig 10 millióra és 3 millió Ft céltartalékba helyezésére. Erről kell szavazni. Nem kell ezt húzni, mint a rétest. Erről szavazzon a tisztelt testület, hogy támogatja-e vagy nem. Utána pedig el tudjuk fogadni – legalábbis én, a Bárdosi úr is nyilatkozik – az Ön által felvázolt utolsó variációját. Tehát erről kell szavazni, kész, ennyi.

Marton István: Tisztelt Bizottsági Elnök Úr! Én pontosan ezt mondtam az előbb, hogy szavazunk a Bárdosi úr javaslatáról - nem támogatom. Most nem akarom még egyszer megismételni, amit egyszer már elmondtam. Tehát az 5. § (1), (2) pontját teszem fel szavazásra, a Bárdosi úr módosítását, tehát a 10.000-ről 20.000, illetve az 50.000-ről 100.000 Ft-ra. Nem támogatom. Kérem, hogy a testület se támogassa.

 

A közgyűlés 10 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Az eredetit teszem fel szavazásra. Kérem, hogy a testület támogassa. Az eredeti rendeletet. A módosítás kilőve.

Cserti Tibor: Értelmezést kérek Polgármester Úr! El tetszett fogadni a Bicsák úr …….

Marton István: Bocsánat, mindet visszavontam, ezt meg kénytelen voltam megszavaztatni.

Cserti Tibor: …….. vonatkozóan, .. magáévá tette Polgármester Úr …….

Marton István: Visszavontam Cserti úr. Ön nem figyelt. Egy dolgot viszont már rögtön a legeslegelején a napirendnek elfogadtam, ezt azért elismétlem, mert hátha figyelemkiesésnek vannak ilyen eredményei, hogy a január 15. helyett a január 31., az teljesen korrekt. Tehát ezt elfogadtuk. Kérem a rendeletről a szavazást. Eredeti rendeletről szavazunk.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

 

48/2006.(XI.9.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2006.(XI.9.) számú rendelete az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok 2007. évi egyszeri támogatásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: Határozati javaslat 1. pontja.

Dr. Kelemen Marcell: Most a módosítóról kell, ahogy a Bárdosi tette fel.

Marton István: Nem. Jó, szavazzunk a módosító javaslatról. Kérem, hogy ne támogassuk.

 

A közgyűlés 10 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: És most kérem a határozati javaslat 1. pontjának az igennel történő megerősítését.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És kérem a határozati javaslat 2. pontjának is a megszavazását.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

284/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. felkéri a polgármestert, hogy az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok 2007. évi egyszeri támogatását biztosító 6,5 millió forintot szerepeltesse a 2007. évi költségvetésről szóló rendeletében.
 2. Határidő: 2007. február 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. kontrolling osztályvezető)

 3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges utalványok szállítójának kiválasztásához, és az utalványok beszerzéséhez szükséges lépések megtételére.

  Határidő: 2007. január 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Fehérvölgyi Szabolcs kabinetvezető)

 

 

 1. Javaslat a Közterület Felügyelet önálló intézményének megszüntetésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Először a bizottsági elnököket kérdezem.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést 4 igen és 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy javasolja a közgyűlésnek, hogy az előterjesztés határozati javaslatának 3. pontját, a képzettségi pótlékra jogosítók jegyzékét az előterjesztésből vegye ki. Jelen pillanatban nem támogatja, hogy a közgyűlés képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket állapítson meg az SZMSZ mellékletében. Amennyiben a közgyűlés tagjai indokolást kérnek, úgy kérdésre ezt majd meg fogom tenni.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 3 igen és 3 nem szavazattal nem támogatta az előterjesztést.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 3 igen, 3 tartózkodás 1 nemmel nem támogatta a Közterület Felügyeletnél a két fő létszámbővítést. A másik határozati javaslatnál pedig, hogy a hivatalhoz kerüljön, ott pedig a szavazás állása 4 igen és 4 nem. Tehát egyértelmű támogatás nem történt.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodással az előterjesztést támogatta.

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm Polgármester Úrnak, hogy előttem megkérte a bizottsági elnökök véleményét, mert számomra ebben két bizottság véleménye fontos, mint szakmai bizottság. Az egyik nyilvánvalóan a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, amely nem támogatta - a Közterület Felügyelet tevékenységéhez, jellegéhez igazodóan értem a szakmai bizottságot –, és a Városüzemeltetési Bizottság, amely szintén nem támogatta, egyik határozati javaslatot markánsan nem, a másikat pedig éppen hogy nem, de a nem, az nem, és annak nem teszünk nagyon nagy csillagokat mögé, vagy aláhúzzuk kétszer. Én azt gondolom, hogy akkor járnánk el helyesen, ha Polgármester Úr ezt a napirendi pontot visszavonná, figyelemmel a bizottsági álláspontokra, és talán az kellene, hogy megfontolni kellően, alaposan, hogy mit is tegyünk mi ezzel az intézménnyel. Általában azt gondolom, nem szerencsés intézmények megszüntetéséről vagy alapításáról akként dönteni, hogy – majdnem azt mondtam, hogy … nem, nagyon rövid időn belül idehozni a közgyűlés elé, és végigverni a bizottságokon anélkül, hogy egy hosszabb előkészítő munka, egy hosszabb előkészítő vizsgálat megalapozta volna ezt az előterjesztést. Sejtem és tudom, és rajtunk kívül sokan tudják, hogy mi ennek az igazi indoka természetesen. Nagy valószínűséggel elkerülhetetlen lesz, hogy ebben a vitában az indok is a felszínre jöjjön, és az lenne a szerencsés, ha ezzel Önök állnának elő, és nem a mi oldalunkról mondanánk el azt a politikai indokot. A beismerés szimpatikusabbá teheti az előterjesztőt, de ha nem, akkor majd azért meg fogjuk mi tenni, azt gondolom. Tehát, ha egy intézménnyel valamit akarok csinálni, én azt hiszem, akkor talán megmondom, hogy mik azok az elvárások, feladatok, amelyeket el kívánok láttatni azzal az intézménnyel, aztán számon kérem ezt az intézményt vagy az intézmény vezetőjét, hogy miként hajtotta végre ezeket az elvárásokat, vagy nem hajtotta végre, és ezeket a számonkérés eredményeképpen értékeljük, és az értékelésnek valóban lehet egy olyan következménye, hogy azt mondjuk, hogy ez az intézmény így meg így nem működőképes, így vagy így át kell alakítani, vagy hovatovább talán az, amit most Önök itt előterjesztettek, hogy ezt szüntessük meg egy az egyben, és vigyük vissza a hivatalba. Én nem vagyok híve a hivatali létszám felduzzasztásának. Azt gondolom, hogy azok a tevékenységek, amelyek elláthatóak a hivatal keretein kívül is, azokat próbáljuk meg ott elvégezni, és a hivatalban valóban csak szorosan azok a tevékenységek maradjanak, amelyek a közigazgatáshoz és az önkormányzathoz, működéséhez hozzájárulnak. Ez onnan kiszakítható. Azt gondolom, hogy több helyen is hibás az előterjesztés, mert azt hiszem, például itt az engedélyezési ügyeket visszavinni megint nem célszerű. Ennek a szakmai indoka az volt, amikor ezt szétválasztotta a korábbi közgyűlés, és azért szerencsés az, ha a Via Kanizsa adja ki továbbra is az engedélyeket, mert ott pillanatok alatt ez megtörténik, míg talán – én azt gondolom, és ismerve a hivatali ügymenetet – ez a hivatalon belül egy kicsit hosszadalmasabbá nyúlik, vagy nyúlna. És arról nem beszélve, hogy azért lett szétszedve, mert így a Via adja ki az engedélyt, viszont az ellenőrzési jogosítvány továbbra is ott marad a Közterület Felügyeletnél, tehát nem állhatna elő az a helyzet, hogy egy intézmény, vagy az Önök elképzelései szerint egy hivatali szervezeti egység fogja kiadni az engedélyt, és ugyanaz fogja ellenőrizni, hogy megvan-e az az engedély, ami alapján ott valaki jogosan vagy jogtalanul, de közterületet foglal többek között. Tehát én azt hiszem, hogy ez megoldható úgy is, ha Önök megszavazzák a megszüntetését és beintegrálását a hivatalba, de e tekintetben ez módosítás lenne ahhoz a javaslathoz is, hogy továbbra is az engedélyek kiadása maradjon a Via-nál, és az ellenőrzés maradjon a felügyeletnél. Tehát én azt gondolom, hogy a felügyelet tevékenységét inkább bővíteni kellene, és ebben a formában, ahogy van. Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak az lenne az érdeke, nemcsak szervezeti, hanem gazdasági érdeke is, ha inkább így meghagyná egyben ezt a szervezetet, természetesen ilyen vagy olyan okokból a váltásokat meg lehet csinálni, a személyi váltásokat, ha szükségessé válik, és határozzuk meg, hogy milyen feladatokat várunk el, és telepítsünk oda még több elvégzendő feladatot, más jellegű tevékenységet is. És azt hiszem, hogy valóban ebben a szervezetben bent van az a lehetőség, hogy ez önellátó lesz, és nagyon kevés pénzzel fogja terhelni a következő évi költségvetéseit az önkormányzatnak.

Röst János: Próbálnék kapcsolódni Fodor képviselőtársamhoz. Én kértem a közgyűlés előtt, hogy ne tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. Az akkori indokaim ugyanúgy fennállnak. Nem látom itt a beterjesztésnél azt az anyagot, ami az intézmény beszámolóját tartalmazta volna. Nemrég számoltak be egyébként a közgyűlés előtt, és emlékeim szerint nagy többséggel el lett fogadva a beszámolójuk. A beszámolóból kiderült, hogy lényegesen magasabb árbevételt produkáltak, mint amit intézményrendszerben el lehet érni. Az a felvezetés, hogy vezetői feladatellátás hiányosságai miatt kell visszavinni, ez is megszűnt, hiszen végül is a vezető önmagától elment. Ilyen értelemben az a politikai támadás, amit Ő kapott, az is megszűnt. Tehát gyakorlatilag ilyen indok sincs, hogy ezt az intézményt visszavinnénk a hivatalba. A másik indokom az volt, hogy a Via Kanizsa Kht-tól, ha kiveszünk 1 fő létszámot, akkor a Via Kanizsa Kht. átalakításának is itt kellett volna lenni most előttünk, és arról is kellene dönteni. Az nem működik, hogy most döntünk egy intézményről úgy, hogy a másik kht-ból a létszámot nem vonjuk el. Akkor el kell vonni. A másik indokom, hogy a december 31-ei időpontok szoktak lenni egyébként az átszervezések, tehát abszolút nem értem, hogy ez most így betolt előterjesztéssel miért ilyen sürgős. Mi az indoka? Szakmai indokai ennek alapvetően nincsen, mert gyakorlatilag egy év zárása megtörténhet december 31-ével, és sokkal egyszerűbb egyébként átszervezni, ha már így dönt egyébként a testület. Ugyanúgy nem támogatom a 2 fővel való növekedését a Polgármesteri Hivatalnak, hiszen alapvető csökkentéseket szoktunk egyébként végrehajtani. Az elmúlt négy évben is nagyon sok létszámleépítés történt különböző szinteken. Tehát nem értem azt, hogy egy bővítési szándék most miért jön elő. A másik, hogy kíváncsian várom Polgármester Úr későbbi javaslatait, amikor a hivatalból akar kiintegrálni esetleg szervezeteket, hogy akkor mivel indokol, mert én például a vagyonértékesítést szívesen látnám kint, de ha ezt az előterjesztést komolyan veszem, akkor ezzel nem is tud előállni, mert nincs indokrendszere.

Dr. Kolonics Bálint: Az én hozzászólásom egészen más irányú lesz, és az előterjesztés támogatása mellett szól. Én szeretném röviden felvázolni azt, hogy tegnap mi történt, azoknak a képviselőtársaimnak, akik nem voltak ott a bizottsági ülésen, illetve azoknak is, akik nem ismerik pontosan a Közterület Felügyelet intézményének “sikeres” pályafutását. Nem politikai döntés, támadások történtek az elmúlt két évben. Én bent ültem a közgyűlésben, saját magam is tapasztaltam azt, hogy a revizori vizsgálatok milyen ténymegállapításra jutottak. Szánalmas volt olvasni azokat a sorokat, amik arról tanúskodtak, hogy az intézmény a közpénzekkel milyen súlyos szabálytalan és jogsértő módon gazdálkodott. Képviselő urak, az Önök adóját is bent értve, mert abból finanszírozzuk az intézményt. Erre a kérdésre ez a válaszom. Mi az indoka? Az az indoka, én elővettem Tóth László képviselő úr indítványára a Kulbencz Ferenc által elkészített előterjesztést a 2003. évi közgyűlésre, és gondolom, ezt megtette az előterjesztő Polgármester Úr is. Két indoka volt. Az egyik az volt, hatékonyabb lesz a működés és az intézmény önfenntartóvá válik. Ehhez képest a tények azt mutatják, az akkori előterjesztés hivatkozott a 2002-es önkormányzati költségvetési finanszírozásra, ami volt 24,5 millió Ft. Ehhez képest most 2006-ban 45 millió Ft. Tessék nekem megmondani, ki fog itt egyenlőségjelet tenni az önfenntartó kifejezés és a 45 millió Ft közé. A másik a hatékonyabb működés, a feladat kiszélesítés. Sok vita zajlott le itt a közgyűlésben a tekintetben, hogy mennyire szabad a felügyeletnek a hatáskörét és feladatkörét kiszélesíteni. Egyébként ezt a jogszabályok nagyon behatárolják. A tegnapi ülésen – és a vezetőnek az alkalmassága vagy alkalmatlansága számomra nagyon egyszerű – sem jelent meg. A bizottsági ülésen hívtuk fel telefonon, és szeretettel meghívtuk a bizottsági ülésre, hiszen szeretek úgy egy témáról tárgyalni és beszélgetni, ha az érintett ott van, és meghallgatjuk a véleményét. Ring Balázs megérkezett, kérdésekre válaszolt, és két mondatban a lényegi megállapítása az volt: “kezdettől fogva többletfeladatokat vállaltunk, ugyanakkor ez a létszámban nem nyilvánult meg. Hiányos személyi feltételekkel nem tudtunk minőséget javítani. Egyéb gondok véleményem szerint működésünkkel kapcsolatban nem merültek fel.” Az gondolom, hogy a létszám kérdése adott volt, hiszen erről a közgyűlés többször is tárgyalt, volt itt létszámmódosítás, ők is hivatkoztak annak idején létszámbővítésre, amikor is különböző, székhelyen kívüli feladatokat ugye jogszerűtlenül láttak el, mint Balatonmárián, és egyéb más helyeken. Egy mondatot tennék még hozzá, és be is fejezném a hozzászólásomat. Az előterjesztés 2003-ban azzal az indokkal zárult: ezzel az átalakítással az elvégzett munka következetesen számon kérhető, a felelősség egyértelművé válik. Tegye fel a teremben ülők közül a kezét az, aki egy példát tud arra mondani, hogy felelősségre vonás megtörtént azok alapján a revizori jelentések alapján, amik elkészültek a Közterület Felügyeletnél. Akkor a magam részéről, ezt ellenzékben ülve javasoltam, hiszen sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak a közpénzekkel történő gazdálkodásra, mint egyéb más otthoni, háztartási, magán célú gazdálkodásra. Senki nem tud ilyet mondani, nem történt felelőségre vonás.

Tóth László: Én ajánlom a FIDESZ-es uraknak és hölgynek, hogy ha a napirendi pont kapcsán hozzászólnak, akkor egyeztessék a véleményüket, mert nagyon jól fogta meg Fodor képviselőtársam a politikai lényegét az előterjesztésnek. Azért merem ezt mondani, mert a Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésen tárgyalta, és amikor rákérdeztünk arra, hogy melyek azok a szakmai indokok, amelyek generálták ezt az előterjesztést, Bizzer András FIDESZ-es képviselő úr azt mondta, hogy hát nagyon sok volt. Akkor mondtam, és Lelkó külső bizottsági tag is kérdezte, hogy akkor mondjon párat, de legalább egyet. És Bizzer képviselő úr azt mondta, hogy a Balogh képviselőtársunknak a plakátját levakarták a közterület felügyelők.

Röst János: Még annyit szeretnék hozzátenni az elmondottakhoz, hogy ebben az esetben, ha a hivatalba kerül be gyakorlatilag, akkor az történik, hogy a kinevezését a Polgármester Úr és a jegyző határozza meg gyakorlatilag, és emellett a beszámolója ennek az egységnek – most nevezzük egységnek – igazából nagyon ritkán fog a közgyűlés elé kerülni, tehát magyarul az a felügyeleti lehetősége, ami a közgyűlésnek egyébként eddig megvolt, és Kolonics képviselőtársam egyébként erre is hivatkozott teljesen jogosan, ezt a közgyűlés elveszíti. Mert azt követően már gyakorlatilag a Polgármester Úrnak, illetve Jegyző Úrnak a hatásköre ennek az egységnek a figyelemmel kísérése. Tehát magyarul valamilyen szinten kivonódik úgymond a képviselőtestület hatásköre alól.

Cseresnyés Péter: Úgy néz ki, hogy a szabaddemokrata és a szocialista képviselők amnéziában szenvednek, elfelejtették, hogy két hónappal ez előtt mit csinálták, és hogyan viselkedtek. Néhány idézetet szeretnék felolvasni Tóth képviselőtársam és Fodor képviselőtársam politikai jellegű megnyilvánulások vádjára. Ez pedig az a 16 oldalas revizori jelentés, amelyik alapján mi másfél, két éve egyfolytában azt mondjuk, hogy valamit csináljon az akkori városvezetői oldal, Fodor Csabáék, Röst Jánosék, és nem csináltak semmit. Egyetlenegy felelősségre vonás nem volt a Közterület Felügyelet munkája kapcsán. Olvasok akkor néhány idézetet, jó, amit a revizori jelentésben olvashatunk. “A menetlevelek kitöltése több esetben hiányosan történt, azokon a bizonylatok alján található összes km, szállított fő, személygépkocsi üzemidejének végét, időtartamát nem rögzítették. A vizsgált időszakban a menetleveleken nem tüntették fel a tankolt üzemanyag mennyiségét. X gépkocsi – rendszámot nem olvastam fel – 2004. augusztus 6-án 130.614 km-óra állással zárta a napot, a következő üzembe helyezési napon a km-óra állása 139 km-rel több volt.” Hogyan? Erre van még példa. Tehát ebből például le lehetett vonni azt a következtetést, hogy a gépjárművek üzemeltetése során a menetlevelek vezetésénél súlyos szabálytalanságok voltak. Tudomásom szerint a Közterület Felügyelet munkatársai egyenruhát vásárolhatnak. Következő számlákat nyújtották be, például: import textil 31,5 folyóméter, 50 eFt., 37.7 folyóméter 101 eFt. Az intézmény 2005. április 28-án két segédmotor-kerékpárt vásárolt magánszemélytől használtan 195 eFt, 197 eFt értékben. Az adásvételi szerződéseket az intézmény részéről kötelezettségvállalásra nem jogosult személy írta alá úgy, hogy előzetesen értékbecslésre nem került sor. És még lehetne idézni. Ha kíváncsiak rá, még idézek egy-két dolgot. Ezeket a gyanús dolgokat Önök nem vizsgálták ki, pontosan nem engedték meg, hogy bármiféle felelősségre vonás történjen. Többek között az Önök hibájából jutott idáig ez az ügy. Jó lenne, ha magukba néznének képviselőtársaim.

Dr. Fodor Csaba: Alpolgármester úrnak egy valami elkerülte a figyelmét, hogy a 2004-2005-ös jelentésekhez képest 2006. márciusától más vezetője van ennek az intézménynek. Inkább ezt kellene megnéznünk, és erre kellene felépítenünk, ha már egy ilyen rövid ideje vezető valaki, talán Ővele hátha tudnánk valamit kezdeni, mondjuk 2007. júniusig. Ha nem tudunk, akkor nyilvánvalóan előjöhet ez az előterjesztés. De szükséges lenne a pudinghoz egy próba.

Dr. Károlyi Attila József: Nekem az a véleményem ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban, szemben Cseresnyés alpolgármester úrnak a véleményével, hogy amiket felolvasott, elsősorban vezetőik alkalmatlanságot bizonyítottak. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy a hivatali létszám növelése, az úgynevezett hivatali vízfej továbbnövelése ezt a kérdést megoldaná.

Cseresnyés Péter: Szerintünk pedig meg fogja oldani, mert jobban oda lehet figyelni az elvégzett munkára. Hogy Fodor képviselőtársam hozzászólására reagáljak: a jubileumi jutalom kifizetését – ha emlékszik rá – talán két hónappal ezelőtt kérdeztem meg, hogyan történt, szabályosan, ez alatt a vezető alatt történt ennek a kifizetése. Mondhatok még példát. Azért mondom, azt hiszem kár folytatni ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy ennek az intézménynek meg kell szűnni, és a tevékenységét a hivatalon belül kell folytatni azért, mert morálisan már nem vállalható tovább önálló intézményként való működése.

Röst János: Kérdezném a vezető, Ring Balázs meg lett-e hívva a mai közgyűlésre? Mert végül is a történet róla is szól. Úgy gondolom, hogy egy ilyen esetben hivatalosan, ajánlott levélben, úgy, ahogy illik ilyenkor, megkapta-e Ő ezt gyakorlatilag? Mert úgy gondolom, akkor viszont nem látom itt a sorok között. Akkor kérdésem van, hogy így szabályos-e?

Marton István: Ring úr meg lett hívva, de beteg, és ezért nincs itt. Tegnap óta beteg, úgyhogy nincs miről beszélni. Nincs több hozzászólás, ezért én még pár mondatot mondanék, majd lezárom, mert nagyon lassan haladunk. Fodor képviselő úr, ha figyelmesen elolvasta az előterjesztést, az ugye tartalmaz ilyeneket, hogy a pénzügyi működés szakszerű irányítást kapjon. Bizottsági elnök úr, Kolonics dr. azt hiszem, elég részletesen kifejtette, hogy azért a 24 meg a 45, az ugye majdnem egymásnak a duplája, tehát nem javult a helyzet, hanem jelentősen romlott. Tóth képviselő úr felvetette Bizzer képviselő úrnak a reagálását. Örülök neki, hogy ott voltam ezen a bizottsági ülésen, valóban én is hallottam, ez így hangzott el, csak arról elfeledkezik Tóth képviselő úr, hogy a Bizzer képviselőtársunk a legutolsó ilyen jellegű megnyilvánulást tette szóvá azzal együtt is, hogy másoké meg nem lett levakarva. Ez azért egy kicsit érdekes. És a Választási Bizottság ezért az elítélő határozatát teljesen meg is hozta. Fodor képviselő úr, mint rutinos, öreg róka a testületben – hát ült bent körülbelül annyit, mint én. Nyilvánvaló, hogy az előterjesztésnek azt a mondatát is nagyon jól megértette, ami azt takarja, hogy a Via Kht. tevékenységi köréből a közterület engedélyezési hatáskört vissza lehessen delegálni. Tehát szó nincs itt azonnali delegálásról, de a mérlegelés lehetősége ez alapján adott. És nyilván nem kerülte el az sem nagybecsű figyelmét, hogy ennek az engedélynek a kiadása már a döntésben, az előterjesztésben érdemben nem szerepel. Én nem tudom, hogy Röst úr milyen árnyékra ugrik ilyen ügyekben, mert itt nincs arról szó, hogy a Via-tól mondjuk, levennénk bárkit. Ezt a kint meg bentet, meg megint nem értem, mert bizony ennek dinamikája van kedves képviselő úr, lesznek szervezeti egységek, amik ki lesznek szervezne, lesznek olyanok, amik be lesznek szervezve. Azt, hogy a vagyongazdálkodást örömmel látná kint, ez engem nagyon nagy fokú örömmel tölt el, mert én emlékszem rá, hogy az Ön pártja volt az, amelyik bő 15 esztendővel ezelőtt ilyen irányú törekvéseimet éppen megakadályozta, amikor vagyonkezelő részvénytársaságot akartunk létesíteni. Szó nincs itt arról, hogy az ellenőrzés lehetőségét elveszti a testület, mert a testület beszámoltatja a jegyzőt is, és a jegyző köteles erről beszámolni. Én úgy gondolom, hogy ez a döntés abszolút, de abszolút politikamentes, és nagyon nagy kár ebbe a politikát belekeverni. Nem adom meg a szót az ismét szólásra jelentkező Röst képviselőtársamnak, mert – Ő támadott, én csak reagálok, itt szó nem volt támadásról, kétszer szólt, és egyszer ügyrendit kért. Ezzel kimerítette a napirend alapján a lehetőségeit. Hát esetleg majd a másik napirendnél talán előkeveri újból ezt az ügyet. Kérem, hogy szavazzunk. A határozati javaslat elfogadását támogatom, és kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzák meg először az 1. pontot.

Dr. Kolonics Bálint: Én a határozati javaslat szövegszerűségével kapcsolatban szeretnék feltenni kérdést. Egyben, vagy külön szavazunk tisztelt Polgármester Úr? Mert volt a bizottság részéről javaslat arra, hogy a 3. pont, amely a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök jegyzékét tartalmazza, és a 4. mellékletet képezné, az része az előterjesztésnek.

Marton István: Azért rendeltem el külön szavazást. Azt mondtam, hogy 1. pontról szavazunk. Kérem, aki támogatja, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 7 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, aki egyetért a határozat 2. pontjával, szavazzon igennel.

 

A közgyűlés 16 igen, 7 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 3. pontnál egyetértek az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökének a felvetésével. Ezt a 3. mellékletet szerintem nem egészítjük ki, hanem a 4. számú mellékletben a Közterület Felügyeletnél a szakképesítés megjelölését elfogadom, hogy ki akarja venni, és támogatom. Tehát ez azt jelenti, hogy az első táblázat aljáig szól, illetve ami utána jön, meg a második táblázat, az esne ki belőle, és így kérem, hogy szavazzák meg az előterjesztést. Tehát e nélkül a 2. táblázat nélkül.

 

A közgyűlés 15 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

285/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az Ötv. 9. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2006. október 31-i hatállyal a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelet intézményét megszünteti, és a jelen előterjesztés l. számú mellékletét képező megszüntető okiratot elfogadja.
 2. Az intézmény jogutódja 2006. november 1-től Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Az intézmény engedélyezett 10 fő létszáma és a 2006. évi költségvetési előirányzatai változtatás nélkül beépülnek a Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésébe, melynek átvezetéséről a Közgyűlés a 2006. novemberi soros ülésén a költségvetési rendelet módosításával dönt. Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát – a közterület felügyeleti többletfeladatok ellátása érdekében – 2 fővel növeli. Felkéri az érintett felelősöket, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

  Határidő: 2006. október 31. intézmény megszüntetése, és az azzal kapcsolatos intézkedések

  2006. november 1. a jogutódlással kapcsolatos intézkedések

  2006. novemberi soros közgyűlés a költségvetési rendelet módosítása

  Felelős : Marton István polgármester

  Dr. Kelemen Marcell jegyző

  Ring Balázs Közterület Felügyelet vezető

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella Gazdálkodási Osztály vezető

  Tóthné Krémer Mária Kontrolling Osztály vezető)

 3. a Közterület Felügyelet vezetője, Ring Balázs vezetői megbízását a Ktv. 31. § (5) bekezdése alapján 2006. október 31-i hatállyal visszavonja. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
 4. Határidő: 2006. október 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. Személyzeti és Törvényességi Iroda vezető)

 5. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletét a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

  Az SZMSZ vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakörök jegyzékét tartalmazó 3. melléklete az alábbiakkal egészíti ki:

  Munkakör megnevezése

  Ktv. szerinti előírás

  közterület felügyelő

  22/A. § (8) bek. g)

  Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ függelékein a módosításokat vezesse át.

  Határidő: 2006. október 31.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. Személyzeti és Törvényességi Iroda vezető)

 

Marton István: És végül jön a rendelet. Kérem, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló többször módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosításáról szóló ilyen és ilyen számú rendeletét fogadja el. Igen szavazatot kérek.

 

A közgyűlés 16 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

49/2006.(X.31.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendeletének módosításáról szóló 49/2006.(X.31.) számú rendelet.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására kiírt IFJ-BM-06 kódszámú pályázaton való részvételre (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Baliné Zalavári Ágota Városi Diákönkormányzat

Szabó Máté diákpolgármester

 

Röst János: Megfogadtam a tanácsát Polgármester Úrnak, az SZMSZ nem rögzíti azt, hogy egy képviselő hányszor kér ügyrendit. Én úgy gondolom, hogy azt kell eldönteni, hogy maga a felvetés ügyrendi volt-e vagy nem. Ami pedig azt az időszakot illeti, amire Ön emlékszik, akkor Nagykanizsán SZDSZ-FIDESZ koalíció volt egyébként.

Marton István: Köszönöm a magvas ügyrendi javaslatnak az elhangzását. A napirendhez kérnék hozzászólást. Balogh bizottsági elnök kér szót. Akartam szólni, hogy ha nem kér, akkor is szóljon.

Balogh László: Városunk kulturális gazdagsága és gazdasága kapcsán tudjuk, hogy a gyermek a legjobb befektetés, ezért ezt az ifjúsági célt az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta. Ráadásul 1,5 millió Ft révén 4,5 millió Ft-ot nyerhetünk a pályázat révén. Tavaly, illetve az utolsó évben 1,6 millió Ft-ot fordítottunk erre a célra. Tehát igen.

Marton István: A másik bizottsági elnököt kérem. Legyen ez a sorrend általában, hogy ami az előterjesztésen szerepel bizottság, aki ezt tárgyalta, azok elnökei szóljanak először, ugyanis itt sok hozzászólást meg tudunk spórolni, mert lehet, hogy egyes testületi tagok a bizottsági elnökök véleményének ismeretében már nem kérnek szót.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság egyhangú 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. És ha már nálam van a szó, akkor egy mondat erejéig megtartanám. Mégpedig azért, hogy egy határozati javaslat 3. pontjára tennék javaslatot, hogy az esetlegesen elnyert összeg felhasználásáról egy tájékoztatót, egy beszámoló történjen meg.

Marton István: A felvetéssel tökéletesen egyetértek. Ha nem tette volna, akkor is be kellett volna, hogy számoljanak, de ha ott van ez, nagyobb biztonságot jelent. Én egyetértek Önnel.

Papp Ferenc: A bizottsági ülésen is és most is természetesen támogatom az előterjesztést. Ugyanakkor arra hívom fel a figyelmet, hogy ugyan nagyon kevés idő van rá, hisz azonnal be kell adni a pályázatot, de ha még lehet módosítani, akkor azért csináljuk meg, mert ha valaki alaposan áttanulmányozza ezt az anyagot, akkor látja, hogy a célok megfogalmazásánál, mármint a helyi saját pályázati célok megfogalmazásánál inkább szakmai jellegű megállapításokat, tartalmi, szakmai kérdések vannak, és a harmadik blokkban pedig a gazdasági kifejtésnél a konkrét költségvetés készült, ott pedig tételesen is, mennyiségileg is, sorszerűleg is több foglalkozik ennek pénzügyi, gazdasági hatásával, ami az eszközbeszerzést és a dologi kiadásokat jelenti. Magyarul azt szeretném kérni, hogy különösen a pályázat esetleges elnyerése után a pályázat végrehajtása a célok megfogalmazásánál és végrehajtásánál fordítsunk nagyobb figyelmet azokra a konkrét tartalmi, szakmai kérdésekre, amelyekhez a beszerzendő eszközök, tárgyak csak mintegy eszközként szerepelnek, a tartalomra és a mondanivalóra fordítsunk nagyobb figyelmet. E szerény javaslattal én kérem, hogy támogassuk, mert nagyon fontos. Most a %-ok pedig, nagyon ritka és azért is támogatom, hogy a 75-25 % minden pályázatnál egy nagyon jó arány, és hát mindenképpen drukkolok, hogy nyerjük el. Azt csak, mint közművelődési intézményvezető teszem hozzá, hogy a hozzám vagy hozzánk tartozó intézményekhez is megfelelő lehetőséget adnak, hogy ezeket a tartalmi programokat a HSMK részéről is segítsük és támogassuk.

Marton István: Maximálisan egyetértek Önnel, de hogy itt a kép teljesen tiszta legyen, megkérem a szakosztály jelenlévő képviselőjét, hogy nagyon röviden ismertesse az itt felvetődött kérdést.

Szmodics Józsefné: A pályázati anyag majd 100 oldalas, amelynek mellékletében egy összesített költségvetési táblázat is szerepel, ahol részletesen ki van bontva a ’96 óta működő Diákirodának és a könyvtárban működő Pályaválasztási és Információs Irodának az eszközbeszerzése. Megbízási díjként és a munkáltatót terhelő járulékként 800 eFt van betervezve, mivel egy külső munkatárs segíti a Diákönkormányzat tevékenységét, valamint olyan eszközök, mint fényképezőgép, mikrofon, nyomtató, irodaszerek vásárlására fordítják az összeget, valamint olyan diákképzéseken való részvételre fordítanának összeget a Diákönkormányzatot segítő pedagógusok, és itt volt a diákpolgármester is, csak mondtam, hogy én képviselni fogom az ügyet, mert nekik készülni kell a holnapi tanításra is, valamint olyan szolgáltatási kiadásokat, mint Internet-, telefonhasználat, mivel ez a szervezet csak pályázatokból tudja fenntartani magát, és olyan minimális önkormányzati támogatásból, mint amit a Balogh képviselő úr az előbb már említett.

Marton István: Határozati javaslat 3. pontjára tett javaslatot Tóth képviselő úr, hogy a beszámoló jövő év december 31-éig készüljön el. Ezzel én egyetértek, és kérem, hogy ezek után – tehát ezt tekintsék előterjesztésnek –, miután látom a konszenzust, hogy egyben szavazzuk meg a három pontot, szavazzunk.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

286/2006.(X.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására kiírt IFJ-BM-06 kódszámú a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázaton való részvétellel. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződés aláírására.
 2. Határidő: 2006. október 26.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására kiírt IFJ-BM-06 kódszámú Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázathoz, a 2006. évi költségvetési rendeletének 14. számú mellékletében, a fejlesztési cél 3. sorában Polgármesteri Hivatal Pályázati önrész elkülönített keret terhére, pályázati önrészként 1500 E Ft-ot (azaz egymillió-ötszázezer forintot) biztosít.
 4. Határidő: 2006. október 26.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető

  Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a pályázaton esetlegesen elnyert összeg felhasználásáról a közgyűlést tájékoztassa.

  Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné irodavezető)

 

 

 1. Csatlakozás a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak tervezésére irányuló pályázatához (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Polai György Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Irodavezetője

 

Marton István: Kérem a tárgyalás sorrendjében a bizottsági elnök megállapításait a bizottsági ülés döntéseiről.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 8 igennel egyhangúlag támogatta a pályázat beadását, és egy kérése volt, remélem képviselőtársaim is megkapták, egy kis térképen berajzolták a várost érintő útvonalakat. Azt hiszem, ez segít az egyértelmű eligazodásban.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú igennel támogatta az előterjesztést, és még egyszer, szintén nem kérnék szót – ugye a ’90. évi LXV. törvény kötelező jelleggel írja elő a Pénzügyi Bizottság létrehozását az önkormányzatoknál, többek között a költségvetéssel összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére és a végrehajtás ellenőrzésére is. Mivel a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázik erre a pályázati forrásra, én úgy gondolom, hogy amire berakunk 9,4 millió, egészen pontosan 9.492 eFt-ot, akkor ennek a további sorsáról szeretne a Pénzügyi Bizottság is, jómagam is tájékoztatást kapni a törvényi hivatkozás alapján.

Marton István: Teljesen egyetértek azzal, amit Ön mond.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot.

Polai József: Azt gondolom, hogy a mai napon már teljesen világos, hogy az útvonal, a második, tehát a Nagykanizsa-Murakeresztúr vonalon merre lesz várhatóan tervezés szerint, de a korábbi alapján nem volt teljesen egyértelmű, hiszen Nagykanizsa-Murakeresztúr volt jelölve, az a Bajcsai utcán keresztül Bajcsát érintve is lehetséges lett volna, aminek persze külön örülnék, ha így lehetne. De most már látom, tehát, hogy nem így, hanem a Sormás és netán Szepetnek, Molnári útvonalat érinti? Tehát jól értem? Erre kérnék egy igen vagy nemet.

Marton István: Miután a három bizottság, ahogy összeadtam, mind a 20 tagja, aki jelen volt, igennel szavazott, én bátorkodom feltenni egyben a szavazást a határozati javaslat mindkét pontjára. Kérem, aki egyetért vele, az nyomjon igent.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

287/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. – egyetért a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatához való csatlakozással, az alábbi nyomvonalak Nagykanizsát érintő szakaszainak terveztetésével:
 2. Zalakaros – Csapi – Zalasárszeg – Nagyrécse – Nagykanizsa,

  Nagykanizsa – Murakeresztúr vonal,

  Nagykanizsa – Surd vonal,

  Gelse – Újudvar - Nagykanizsa vonal,

  Sormás – Homokkomárom – Fűzvölgy – Nagykanizsa

  – felhatalmazza Marton István polgármestert a pályázatban való részvételhez szükséges nyilatkozatok és megállapodások aláírására

  Határidő: 2006. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Pályázati Iroda vezetője)

 3. A 2007. évi költségvetésben legfeljebb 9.492 ezer forint saját forrást biztosít a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatában szereplő, Nagykanizsát érintő kerékpárutak terveztetésére.

  Határidő: 2006. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Pályázati Iroda vezetője)

 

 

 1. Szivárvány Központ kialakítása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A kiküldött másfél oldalas kiegészítést is keressék elő. Tehát itt az az eltérés, hogy a társult települések hozzájárulása módosult, de én azt hiszem, hogy az úr, aki szerkesztette, a Polai György úr itt van, úgyhogy kérem, hogy Ő mondja el ennek a részleteit. Tárnok urat kérem, bocsánat, itt elnéztem a nevet.

Tárnok Ferenc: 2006. évben a Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítására az önkormányzat 46.500 eFt-ot hagyott jóvá. A tervdokumentációk elkészültek, a vállalkozásba adás megtörtént, ami tulajdonképpen kétütemű feladatelvégzést takart. Egyrészt, hogy az intézmény beindulhasson, magának az iskolának egy felújítási programja került elvégzésre, ami rendben átadásra is került, és az intézmény szeptember elején megkezdte a működését. Az építési engedélyhez kötött munkálatok ezután kezdődhettek, és ez év szeptemberében lett jogerős építési engedélyünk, amiben is a Tűzoltóság többek között előírta a biztonsági felvonó kialakítását is. Ez némi forráshiányhoz vezetett. Ezt próbálja kezelni ez az előterjesztés. Csak annyit még, ez az előterjesztésben is szerepel, hogy eredetileg is volt tervezve lift ebben az épületben, csak a forráshiány miatt már akkor is opcióként került be a kivitelezői tenderbe, és ez akkor forráshiány miatt kihúzásra került.

Marton István: Kérem Polai Györgyöt, hogy ennek a 16,5 millió Ft-nak a sorsával kapcsolatban adjon tájékoztatást.

Polai György: A Szivárvány Fejlesztő Központtal a Kistérségi Társulásnak megállapodása van, a kistérségi feladatokat látja el az intézmény. 47 településen végzi el a szakszolgálati feladatokat, amelyeknek a legnagyobb része a gyógytestnevelés, logopédiai ellátás, és ennek keretében a társulás a város részére eddigi határozatai alapján egyrészt a kistérségek által, az úgynevezett többcélú normatíva keretében 16,5 millió Ft-ot fog biztosítani a város számára, továbbá a társulási tanács, amely a települések polgármestereiből áll, határozatban már elfogadott a társulás tartalékkerete terhére 21 millió Ft pénzeszköz átadást, amelynek a várható realizálódása november 30-áig fog megvalósulni, és nagy szükségünk van arra, hogy a településen élő valamennyi rászorult gyerek helyben megkapja az ellátást, és ebben az ellátásban az eddigi tapasztalatok alapján az intézmény munkatársai, dolgozói rendkívül megfelelően végezték ezt a feladatot. A kistérségi társulás számára beszámoltak erről, és a pénzátadásokat pedig amint a társulási tanács ismételten feláll és újjá alakul, akkor nyilván ez realizásra fog kerülni.

Marton István: Ezek nagyon reménykeltő szavak voltak, és az eredményesség tekintetében külön köszönjük a köszönetet.

Cserti Tibor: Tényleg egyike azon előterjesztéseknek, amit azt hiszem, hogy teljes mellszélességgel a korábbi ciklusban is a képviselőtestület nagy többséggel támogatott. Térségi feladatok ellátásáról van szó, hatékony ellátásáról. Amiért szót kértem, az, hogy azért az okokat nagyjából bemutatja ez az előterjesztés, de a tanulságokat is vonjuk le belőle. Tehát a funkció támogatottsága mellett a beruházási szakasz előtt volt egy felújítási szakasz, ami nem engedélyköteles, a második ilyen értelemben folyamatban van, a harmadikhoz többletforrást igényelnek. A második esetében én azt kérdezem meg konkrétan, hogy az építési engedély megszerzése párhuzamosan használatbavételi engedély kiadása, a szakhatósági állásfoglalás alapján, az a lift megépüléséhez szorosan kapcsolódik-e vagy nem? Magyarul: lift nélkül használatbavételi engedélyt kaphat-e ez a beruházás a második ütem lezárásával? Nyilvánvaló, ennek a folyománya a harmadik dolog, hogy ha jobb ütemű és markánsabb előkészítés van, nyilvánvaló, látni lehetett a többletköltségeket is, és ennek a birtokában a térségi feladatok ellátása és költségbeli részvállalás is teljesen más alapokra helyeződött volna – úgy gondolom.

Tóth László: Ha valóban elsőként kaptak volna a bizottsági elnökök szót ennél a napirendi pontnál is, akkor valószínűleg én is elmondhattam volna, amit a Cserti képviselőtársam, és akkor elmondanám, hogy a Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú igennel támogatta az előterjesztést. Én akkor ott tettem egy megjegyzést, hogy reményeim szerint a mi Pénzügyi Bizottságunk nem az a bizottság lesz, aki 18 millió Ft-os plusz igény, plusz forrás megjelenését csak tudomásul veszi. Én akkor azt kértem, hogy a közgyűlésre legyen itt az eredeti szerződés és alátámasztandó a 18 millió Ft, tehát én ezt kérném a következő Pénzügyi Bizottságra beterjeszteni, mert nekem ez kevés.

Marton István: Tóth úr, megkapja.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Balogh László: A cél fontos, ezért az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta, de nálunk is felmerült a bizottsági ülésen, hogy a fejlesztés előtt is már lehetett előre tudni a forráshiányról. Miért csak utólag került elő a többletforrás igénye? Van-e ennek felelőse? Az előbb erre részben kaptunk választ.

Marton István: Hány igen volt? 6. Igen, ez közel 20 igen. Ezek után elfogadva – Tárnok úr, esetleg a hiányra, ha valami választ tudna adni.

Tárnok Ferenc: Cserti képviselő úr kérdésére választ adva, az I. fokú építési engedélyben a Katasztrófavédelmi Főfelügyelet nyilatkozata került beépítésre. Nem volt egyértelmű számunkra, hogy használatbavételi engedély kiadható-e úgy, hogy ez a lift nem kerül beépítésre, ezért külön megkerestük a nagykanizsai Tűzoltóságot ebben az ügyben, és ezt leegyeztettük. Az írásos válasz itt van a kezemben, tehát azt mondja: a felvonó az épület kiürítésének, az emberek biztonságos kimenekítésének részét képezi. Megléte az épület használatbavételének a feltétele.

Cserti Tibor: A kérdésemre választ kaptam, és köszönöm. Tetszik érteni a tanulságot, miért itt tettem fel?

Marton István: Igen, legalábbis remélem. Ezek után úgy gondolom, hogy a három határozati javaslati pontot, tehát a kiegészítéssel együtt tenném fel szavazásra. Amennyiben egyetértenek vele a tisztelt testületi tagok, kérem, nyomják meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

288/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Szivárvány Fejlesztő Központ Engedélyokiratát az 1. sz. melléklet szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.
 2. Határidő: az engedélyokirat aláírására: 2006. november 6.

  a beruházás befejezésére: 2007. január 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető)

 3. a Szivárvány Fejlesztő Központ kialakításához a szükséges többletforrást 18.000 e Ft-ot a 2007. évi költségvetésében biztosítja.
 4. Határidő: 2007. február 28.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető)

 5. felkéri a polgármestert, hogy a megnövekedett költségek miatti többletforrás biztosításához, a további pénzeszköz átvételről a Többcélú Kistérségi Társulással az egyeztetéseket tegye meg.

  Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető)

 

 

 1. A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsába képviselő delegálása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Előterjesztést megkapták a tisztelt képviselők.

Dr. Fodor Csaba: Azt szeretném először megkérdezni, hogy ez az utolsó napirendi pont, amit nyílt ülésen tárgyalunk?

Marton István: Nem. A zárt ülési javaslatból több ki lett vonva.

Dr. Fodor Csaba: Bátortalanul azt kérem, hogy mint megtudtuk, a Kórház főigazgatóját idekérette Polgármester Úr itt most már 3 órája, régebben az volt a szokás, hogy azt az illemet tette meg mindig a közgyűlés, hogy amennyiben vendégeink voltak, akkor azokat előrevettük és feleslegesen nem várattuk Őket. Én azt gondolom, hogy célszerű lenne talán az Ő napirendjét megtárgyalni, és utána folytatnánk a munkát. Tehát azt javaslom, hogy most – elnézést kérek Tóth Nándortól, de most akkor inkább ezt az előterjesztést, amit most kaptunk meg, azt tárgyalja meg a közgyűlés, ha ezzel Önök egyetértenek.

Marton István: Egyelőre ez a napirend van, és úgy gondolom, hogy tényleg, most van egy-két olyan napirend, amik nagyon gyorsan keresztül mehetnek, és ha már eddig nem, akkor azt hiszem, hogy a nyílt ülést az ügyrend megzavarása nélkül be kellene fejezni. Azt hiszem, képviselő urak elolvasták.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a 301/2006. számú határozatával 4 igen és 1 tartózkodás mellett a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Dr. Károlyi Attila József: Úgy vagyok tájékoztatva, hogy amikor az előző önkormányzat ebben a kérdésben döntött, akkor nem szavaztak meg tiszteletdíjat a képviselőnek. Most anélkül, hogy Tóth Nándor szeretett képviselőtársam ellen szólnék, megkérdezném azt tisztelt Polgármester Úrtól, hogy ez a státusz tiszteletdíjjal jár-e avagy sem?

Halász Gyula: Tóth Nándor képviselőtársamat szeretném megkérdezni, hogy tudja-e, hogy mit vállal ezzel a feladattal, és a magánszférában történő munkával együtt el tudja-e látni? Egyébként nem személyeskedő a megjegyzésem, nem azért kérdezem, mert együtt dolgoztunk, jóban is vagyunk a mai napig is. Tehát itt egy többmilliárdos projektről van szó, ami – én úgy gondolom – időt és elég nagy energiát köt le, tehát hogy tisztában van-e azzal, hogy ez mivel jár?

Marton István: Az előző képviselőnek is, azt hiszem, hogy elég sok feladata volt a magánszférában. Ő is el tudta látni. Mi a Tóth urat azért javasoljuk, mert biztosak vagyunk benn, hogy tökéletesen el fogja látni.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés alapjaiban nagyon nagy horderejű dologról szól, és ahhoz, hogy eddig a szerződéskötésig eljutottunk, nagyon sok munkát végzett a testület is, de kiemelném Kereskai Pétert, aki lényegében ezt a munkát vezette. Én arra kérném Polgármester Urat, hogy egészüljön ki a határozat egy másik ponttal, amiben megköszönjük Kereskai Péternek a munkáját.

Marton István: Képviselő úr, ma talán először értek egyet Önnel tökéletesen. Köszönöm az észrevételt, ki fogjuk egészíteni.

Röst János: Még hosszú az éjszaka, én bízom Polgármester Úrban.

Marton István: Kifárasztásos technikával nálam nem lehet semmire sem menni, kedves Röst úr, ezt Ön feltehetően jól tudja, akár néhány évtizede is. Állunk elébe.

Tóth Nándor: Mivel Halász képviselőtársam által megszólíttattam, válaszom az, hogy igen, tudom, hogy ez sok munkával jár, tájékozódtam természetesen. Annyit tájékozódtam, amit előzetesen illet a kérdést illetően.

Dr. Kelemen Marcell: Azt szeretném Önöknek elmondani tájékoztatásul, hogy ez a társulás egy jogi személyiségű társulás, amelyben a társult önkormányzatokat csak képviselők képviselhetik. Miután ez egy jogi személyiségű társulás, önállóan gazdálkodik, és önállóan dönti el, hogy a társulás elnökének milyen tiszteletdíjat állapít meg. Tehát a tiszteletdíj megállapítása nem az Önök hatásköre, hanem a társulási tanácsé, amelyet a társult települések képviselői alkotnak.

Marton István: Miután több hozzászólót nem látok, ezért javaslom a határozati javaslatot a Röst úr által javasolt 2. ponttal kiegészíteni, melyben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat képviselőjeként a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsában végzett munkájáért Kereskai Péter úrnak köszönetet mond. Egyúttal kérem a kettő határozati javaslati pont egyben történő szavazását. Aki támogatja, az nyomjon igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

289/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az önkormányzat képviselőjeként a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsába Tóth Nándor képviselőt delegálja.
 2. Határidő: 2006. október 31.

  Felelős : Marton István polgármester

 3. az önkormányzat képviselőjeként a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsában végzett munkájáért Kereskai Péter úrnak köszönetet mond.

 

 

 1. Javaslat a Zala Megyei Munkaügyi Tanács önkormányzati képviseletének ellátására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Gondolom, elolvasták a tisztelt testületi tagok. Ide általában polgármestert, alpolgármestert szoktak delegálni. A határozati javaslatot ismertetem Önökkel: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése mai nappal visszavonja Litter Nándor megbízatását a Zala Megyei Munkaügyi Tanácsban, egyidejűleg a képviselettel Cseresnyés Péter alpolgármestert e feladat ellátásával megbízza. Az alpolgármester a mai naptól jogosult a képviselet ellátására. Felkéri az alpolgármestert, hogy erről a Munkaügyi Tanácsot értesítse.

Röst János: Én azt javasolnám, hogy Cseresnyés Péter helyett Marton István polgármester lássa el. Én úgy gondolom, hogy mindenegyes esetben, amikor egy ilyen delegálásról van szó, akkor a polgármester személyét várják. Ugyanúgy megbízhatja Polgármester Urat - mint ahogy velem is megtörtént - ennek a feladatkörnek az átadására, de én úgy gondolom, hogy protokoll szerint úgy szerencsés, ha a polgármester van megbízva, és azt követően Ő átadja a megbízatást az Alpolgármester Úrnak.

Marton István: Amit mondott Ön, az félig igaz. Tehát megbízhat valakit a kijelölt személy a helyettesítésével, az csak tanácskozási joggal vehet részt, nem szavazhat, az előírások szerint. Ebből adódóan lesz, amikor Cseresnyés alpolgármester urat én fogom helyettesíteni, ha a szükség úgy hozza, és akkor értelemszerűen nem szavazhatok. De a munkamegosztás eredményeként hárul ez a feladat Cseresnyés képviselő úrra, amennyiben Önök ezt megszavazzák. Egy megyei jogú várost alpolgármesteri szinten képviselni egy munkaügyi tanácsban – nem akarok belemenni a részletekbe … Én nagyon ritkán, mondom, esetenként helyettesíthetem. Nincs több hozzászóló. Kérek a napirendről szavazást. Aki elfogadja, kérem, szavazza meg. Volt egy módosító javaslat, akkor kérem, hogy a módosítási javaslatra nemmel szavazzanak, mert nem tudom elfogadni. A békesség kedvéért én azt mondom, hogy szavazzunk. Ne húzzuk ezzel az időt, mert ebből megint olyan vita lesz, hogy ötször leszavazunk helyette. Én elolvastam, nem ez a gond, de ne vitatkozzunk róla. Kérem a nem gomb megnyomását, ez a legegyszerűbb.

 

A közgyűlés 7 igen, 15 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Kelemen Marcell: Azt Önöknek tudniuk kell, hogy itt most azért kell szavazni, mert egyébként, bár az önkormányzat képviselője az önkormányzati törvény értelmében a polgármestert, itt ennek ellenére Önöknek el kell dönteni, hogy kit delegálnak. Ha sima, az Ötv. szerinti képviselet szabályai szerint történne ebbe a munkaügyi tanácsban a részvétel, akkor a polgármester helyettesítését az Alpolgármester Úr mindenféle közgyűlési felhatalmazás nélkül elláthatná. De természetesen nem erről van szó, ezért ez nem kötődik a polgármesteri tisztséghez törvény szerint, bárki más elláthatja ezt a feladatot, és ez személyhez kötődő, és a közgyűlés delegálása alapján történik.

Marton István: Kérem a határozati javaslat megszavazását. Aki el tudja fogadni, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

 

290/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a mai nappal visszavonja Litter Nándor megbízatását a Zala Megyei Munkaügyi Tanácsban, egyidejűleg a képviselettel Cseresnyés Péter alpolgármestert e feladat ellátásával megbízza.

Az alpolgármester a mai naptól jogosult a képviselet ellátására.

Felkéri az alpolgármestert, hogy erről a Munkaügyi Tanácsot értesítse.

Határidő: 2006. október 27.

Felelős : Cseresnyés Péter alpolgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Balogh László képviselő önálló indítványa az új funkciójú mozikert elnevezésére, valamint a Deák tér országzászlóval történő fellobogózására

 

Balogh László: A lényeget szeretném precízen előadni. Mivel ma kapták meg a képviselőtársak, ezért jobban odafigyelve teszem ezt, és kérem, hogy nézzük át tisztességgel ezt az önálló képviselői indítványt, melyet az ’56-osok és mások által is felvetve hoztam elő. Afféle két fontos, szimbolikus ötlet megvalósításáról szól. az egyik. Az ünnepen – október 23-áról van szó – felhúztuk az országzászlót a Deák téren. Javaslom, hogy maradjon is eztán állandóan kitűzve, felhúzva az árbocon, mint sok magyar városban ez így van. Fejezzük ki így is, hogy együvé tartozunk. Egyébként megvan az ünnepi szertartás rendje annak is, hogy minden következő ünnepen előző nap bevonják – katonásan van ennek szabályozása, és értelemszerű, eztán is minden ünnepnapon fel fogjuk húzni majd, megtisztelve az országzászlót. Kérem képviselőtársaimat, hogy azonosuljunk ezzel a szimbolikus ötlettel. 2.: Új, monumentális ’56-os emlékművünk révén a régi mozikert szinte új funkciót kapott. Az ’56-os emlékmű uralja a mozikert egész terét. Hadd utaljak arra, hogy itt van Orbán Nándor emléktáblája, ott van a kopjafa, ott van a Batthyány Gimnázium falán az új emléktábla. Itt van egy olyan szép emlékmű – remélem, egyre inkább megbarátkozik vele a városlakosság és minél többeknek tetszeni fog, én vállalom a felelősséget, hogy nagyon értékes műalkotás és monumentális, de innentől kezdve a mozikert vagy Károlyi-kert új arculatot, új funkciót kapott. Ezért javaslom, hogy a neve az 50. éves évfordulótól kezdődően legyen ’56-os emlékkert. Ez a felvetés – még egyszer – találkozik ’56-osaink támogatásával is. És tudom, hogy ez a felvetés megosztó, épp ezért utánajártam én magam is és szakember is, történetileg is ennek a dolognak. A Károlyi-kert vagy mozikert 1886-tól Egyletkert volt, 1926-tól Jókai liget lett, az 1930-as ’40-es évek térképein Városi Sétakert névvel jelölték, 1962 óta egy, a Tanácsköztársaságot ünneplő évfordulóra lett Károlyi-kert a neve – Károlyi Mihály tiszteletére – hivatalosan. De leggyakrabban továbbra mozikertként nevezik ezt a centrális területét a belvárosnak. Mára a teljesen átváltozott új helyzetnek megfelelően méltó és illő lenne, ha ’56-os hőseink tiszteletére ’56-os emlékkertnek neveznénk el. Ehhez kérem a szükséges közgyűlési támogatást. Én azt gondolom, hogy az ünnep után vagyunk közvetlenül, és akár bizottsági előzetes tárgyalás nélkül is megkaphatja az igent ez az előterjesztést.

Dr. Kolonics Bálint: Javasolom, mielőtt itt érdemi vita kerekedne az előterjesztésről, bizottsági szakba utalja az előterjesztést, és erről szavazzunk, tehát ne nyissunk itt vitát most, amikor nincs itt a helye.

Marton István: Tisztelt Képviselő Úr! Amit Ön mond, azzal is egyetértek, meg amit hallok a másik oldalról, azzal is egyetértek, tehát kérem, hogy szavazza meg a testület, hogy bizottsági szakaszba kerüljön. Konkrétan először az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsághoz és utána az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsághoz. Aki ezzel egyetért, nyomjon igen gombot. Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az eleje, vége az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, mert az mindig a vége. Utolsó előtti a Pénzügyi Bizottság – Cserti úr, ezt tudja Ön.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

291/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Balogh László képviselőnek az új funkciójú mozikert elnevezésére, valamint a Deák tér országzászlóval történő fellobogózására vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság

Határidő: 2006. november 30.

Felelős : Balogh László bizottsági elnök

Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök

(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna önk. szerv. jogi ügyintéző)

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 222/2006.(VIII.29.) számú határozata 2. pontjának hatályon kívül, helyezése (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Halász Gyula: Egy rövid kérdésem lenne, és akkor a rövid válasz után akkor mondanék egy pár szót. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy Polgármester Úr szakmai szempontot figyelembe véve egyetért-e azzal, hogy most ez az átkötő út így folyik, tehát így maradjon a jelenlegi kivitelezés szerint, vagy más nyomvonalban gondolkodik? Tehát szakmailag Ön ezt milyennek ítéli meg?

Marton István: Kifejtettem a véleményemet – igaz, hogy ez még a közgyűlés elején volt (látom az arcokon, hogy az urak emlékeznek rá) –, hogy ez semmilyen formában, ahogy most van, nem valósulhat meg. Szakmai szempontok alapján a ’93-ban elfogadott kiviteli tervet kell elővenni és aktualizálni, aminek a lényege az, hogy szóba nem jöhet, hogy a Kórház u. 12. teraszai alá úgy, hogy a garázsokba ne lehessen behajtani, stb. – nem sorolom a hátrányokat –, hogy ez megvalósuljon. Utat normális távolságra kell minden háztól építeni, és ennek ez az előfeltétele tisztelt uraim.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen szavazat mellett a közgyűlés számára megtárgyalásra alkalmasnak találta. Két gondolatot szeretnék még elmondani. Az egyik az, hogy az előterjesztés tárgya az adásvételi szerződéstől történő elállás, mégpedig azon okból, mivel a vagyonrendelet lehetőség biztosít arra, hogy a szerződés megkötéséig a kiíró jogosult a szerződéstől elállni. Illetve azt szeretném itt a közgyűlés előtt elmondani, hogy határozottan emlékszem arra a feltett kérdésre akkor – és itt Karmazin Úr válaszolt –, amikor ez az előterjesztés megjárta itt a közgyűlést, és a határozott válasz az volt, hogy nem érinti a Zrínyi utca kikötését ez az ingatlan, tehát az értékesítés az önkormányzat érdekeivel nem ellentétes. Most ehhez képest más megítélés alá esik, tehát ismét csak azt tudom elmondani, hogy az informálásnak a tényszerű valóságtartalma mennyire fontos, hiszen milyen hibás döntések meghozatalára kerülhet ezek következtében sor.

Halász Gyula: Nem véletlenül tettem fel a kérdést, jó a memóriám, kellően friss vagyok, emlékszem Marton úr nyilatkozatára, csak ennél a napirendi pontnál szerettem volna, ha Ön kimondja azt, és teljesen nyilvánvalóvá válik az, hogy Ön szakmai szempontból nem ért a PRO URBE Kft. vezetőjének tervével – Szálka Miklósról van szó, aki Orbán Viktor és Schmidt Pál közlekedéspolitikai szakértője, a FIDESZ országos politikai szakértője, egy nemzetközi hírű közlekedéspolitikai szakember, aki több évtizede ismeri Nagykanizsa közúti hálózatát, és én nem feltételezem azt, hogy a FIDESZ-ből bárki Nagykanizsa hátrányára tervezett volna utat, vagy Nagykanizsa lakosságának rosszat akart volna.

Röst János: Nagyon rendes, hogy soron kívül a többiek elé engedett Polgármester Úr, megköszönöm. Én próbálnék egy más szempontot megvilágítani. Ez pedig a jogbiztonság kérdése. Én úgy gondolom, hogy ha egy önkormányzat jogfolytonos, akkor az általa megkötött vagy eldöntött kérdéseknek is meg kell próbálni érvényt szerezni, és az a javaslat nem tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a GELKA Hírtech Kft. részére esetleges más ingatlan felajánlását megtennénk. Én úgy gondolom, hogy nincs ebben a határozati javaslatban. Én úgy gondolom, hogy az …. mindenkinek be kellene emelni. Ennek ellenére nem javaslom, hogy fogadja el ezt a közgyűlés, hiszen az indoklásban is az szerepel, hogy majd egyszer felülvizsgálják az adásvételi szerződéseket és a bérleti szerződéseket a piac ügyben. Hát én akkor azt mondom, hogy jegeljék addig ezt a kérdés, akkor ne döntsünk ebben. A másik oldalon egy kérdésem szintén még lenne hozzá, hogy az önkormányzatnak mennyi ideig van elállási lehetősége a szerződéskötésnél? Mert most fejből nem emlékszem erre vissza, de gondolom, hogy van rá limit. Tehát semmiképpen sem javaslom. Nem gondolom azt, hogy egy …. döntést, amit meghozott egy másik testület, a következő testületnek azzal kellene kezdeni, hogy folyamatosan ezeket felülvizsgálgatja, és eldöntött koncepciókat más alapra helyez.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a határozatot 8 egyhangú igen szavazással támogatta.

Cserti Tibor: Én abban a vitában nem akarok részt venni, hogy értékeljem Szálka Miklós tervezői kvalitásait és értékeit. Tisztelem és becsülöm, de nem vagyok elájulva egy-két kanizsai alkotásától, azt meg kell, hogy mondjam őszintén. Itt annál fontosabb kérdésről van szó, és a jogbiztonság ezek között egyébként kiemelkedő helyet foglal el. Ez a határozati javaslat lehetőséget ad arra, hogy bármikor visszaemeljen egy korábbi döntést, ha azt megalapozottnak találja. Tehát a határozati javaslat végrehajtással nem áll ellentétben. Amire én felhívnám a figyelmet, és ilyen értelemben azt hiszem, a Városvédő Egyesület nevében is általános jelleggel fogalmazhatok, hogy először is meg kell vizsgálni a most hatályba léptetett rendezési tervet, hogy mit ír elő erre a területre. Azt hiszem, nagyjából tudjuk, de minden képviselőtársam nincs tisztában ezzel. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy ugye alapvetően megbont egy történelmi városszerkezetet, és azt valahogy, valamilyen formában orvosolni kell, helyre kell állítani. Nagy valószínűséggel a jelen forma mellett ez az épület lebontásra kerül az új nyomvonal áttervezésekor. Gondoskodni kell egyúttal hosszabb távra az igényes művelődési ház közvetlen környezetében lévő út másik oldalára eső, magyarul a déli oldalán lévő egységes városképi lezárásról is. Én kérném szépen a vizsgálatnak ilyetén történő kiterjesztését is, és távlatilag, programszerűen, ha nem is követlen azonnal, de ennek a végleges megoldására irányuló elmozdulást is.

Dr. Fodor Csaba: Nem zavar engem, hogy ugrálgatunk itt a hozzászólók tekintetében, csöppet sem. Köszönöm, majd hozzászólok, amikor szót kapok. Szeretném hallani a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének a véleményét is ebben a kérdésben, mert ez megjárta sokat, sokszor a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot. Akkor még Gyalókai képviselő úr külső bizottsági tag volt ebben a bizottságban. Én akkor is elmondtam, és általában is az volt a véleményem, és ez most sem változott, hogy valóban szerencsétlen az a nyomvonal, amely a mostani kikötést előirányozta. Egyrészt a művelődési ház miatt, valóban. Másrészt pedig valóban a Kórház utcai társasházban lakók miatt, és harmadrészt volt aggályom a buszközlekedés és egyéb hosszabb szerelvényű gépjárművek közlekedése tekintetében is. Erről szót váltottunk ott – ugye – a Gyalókai képviselő úrral is. Én ebben valóban azt mondom, hogy ezt meg kell oldani. Ha ez a megoldási módja, akkor tegyük. Jogászként azt mondom, persze a jogbiztonság határait egy kicsit ez súrolja, nem szerencsés, ha az önkormányzat olyan szerződéseket, ügyleteket köt, vagy ajánlatokat fogad el, amiről mondjuk egy hónap múlva, két hónap múlva kiderül, hogy mégsem jó ez, másképp gondoljuk, és visszatáncolunk. Ezt is körül kell járni, hogy van-e kártérítési igénye, csinált-e valamit. Szóval ezt alaposabban körül kell járni. Én azt gondolom, nem lehet ilyen ad hoc módon, hirtelen idehozni, és akkor azonnal döntsünk róla. És azt is valóban meg kellene nézni - és ezért kérem majd a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökét -, hogy a rendezési terv, a szabályozási előírás erre a részre engedi-e, hogy ott áttegyük az út nyomvonalát, mert ezzel odébb kerül elég jelentősen. Ha nem engedi, akkor ez mennyi pénzbe kerül, mennyi időbe kerül, lesz-e ott valaha, belátható időn belül Kórház kikötés – mondom azzal, hogy én támogatom, hogy ott valóban ezen a nyomvonalon nem lenne jó az ott lakóknak, hogy ott ma nagy forgalom legyen.

Marton István: Kérem a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökét, hogy szakmai álláspontját fejtse ki.

Papp Nándor: A szakmai álláspontom végig az volt, hogy nem szabad azt az utat így, a mostani nyomvonalra rávezetni és ráejteni ugyanúgy a HSMK-ra 100 évre és 150 évre előre, ez egy lehetetlen állapot. Ott egy normális szabad területet kell tudni hagyni. Állandóan az volt a véleményünk, még bizottsági kültagként is, azt hiszem, már akkor is előtérbe került, hogy gyakorlatilag ott egy belátható vonalvezetéssel fel kell áldozni egész végig a rendezési terv nagyon sokáig, 20 éven keresztül … Most meg kellene néznem pontosan, de … Végül is én azt gondolom, hogy a HSMK-nak is sokkal szabadabb lenne ott az út és jobb lenne. Meggyőződésem, hogy Papp képviselőtársam egyetért velem. És az út, hogy messzebb fog menni a lakásoktól, tehát a Kórház u. akárhány számtól, az megint sokkal jobb lenne. Igazából bizottsági üléseken mindig azt döntöttük, hogy az eredeti nyomvonalra kellene visszatérni, amit a Polgármester Úr most emleget. Az RRT-nek a módosítását, vagy pontosítását illetően hadd ne válaszoljak rá, azt meg kell néznem otthon a számítógépemben.

Dr. Csákai Iván: Az előterjesztés nem a tervről szól. Az előterjesztésről beszéljünk.

Marton István: Valaki nem kért szót, és szokásomtól eltérően neki óhajtok szót adni. Kíváncsi vagyok a Papp úrnak az álláspontjára, amit, ha jól emlékszem, egy-két hónappal a választások előtt már kifejtett egyébként. Szeretném, ha ismertetné velünk.

Papp Ferenc: A Hevesi Sándor Művelődési Központnak annak idején az épületét úgy építették, hogy szó se volt arról, hogy ott a közelben bármilyen nagy forgalmú út megy. Tehát én megnéztem a korábbi terveket, és jelenleg is látom és tudom, hogy milyen szigetelése történt az épületnek azon az oldalán. Amikor felmerült a művelődési központ rekonstrukciója, az épület tervezőjével, amikor végigbeszéltük az egészet, a szigetelés szempontjából, de elsősorban a hőszigetelésre, de az én kérésemre a hangszigetelést is végigbeszéltük. (Ma kaptam azt a szomorú hírt, hogy Erdélyi Zoltán, az épület Ybl díjas tervezője elhunyt, hétfőn lesz Pécsett a temetése, ahol a várost néhányan képviselni fogjuk.) Erdélyi Zoltán és a csapata nem tervezte és nem gondolt arra, hogy az épületnek azt a szárnyát, amelyik az úttal érintkezik, ahol ugyan nem a színháztermi rész van, hanem azok a közösségi terek, amelynek a rendeltetésszerű működését az a hangzás és az a lárma, az a zaj, az a dübörgés, ami ott az úton, 9 méterre az épülettől elmegy, hogy ott meglehessen tartani. Ebben az épületben nem csak esti rendezvények vannak, hanem délutáni kiscsoportos foglalkozások, esetenként még délelőtt is mennek a programok és zajlódnak. Tehát én tisztelettel kérem, hogy gondoljuk végig, mert a tervnek még ugyan lehet most a rekonstrukcióban is egy olyan módosítása, hogy a zajcsökkentésre szánjunk néhány milliót, de a mai közgyűlés több napirendjénél elhangzott, hogy nincs olyan helyzetben a város, hogy erre szánjon. Másrészt pedig a terv is nagyjából már megvan, dolgoznak az épület kivitelezésén is, és nem számoltunk és nem gondoltunk erre. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig, gondolni kell arra, hogy az épület környékén továbbra is rendelkezésre álljanak azok a parkolók, amelyeknek száma is kevés. Egy-egy színházi rendezvénynél gyakran a templom mellé is le kell a parkoló autókat állítani, de ha ott van valamilyen egyházi rendezvény vagy nagy esti mise, vagy bármi, akkor egyáltalán nem férnek el az autók. Tehát én szakmai és egyéb okok miatt is támogatom ezt az előterjesztést.

Dr. Kolonics Bálint: Tényleg másodszor kértem szót, de még egyszer szeretném megismételni a tisztelt közgyűlésnek, hogy az előterjesztés arról szól, hogy a szerződéstől most a közgyűlés álljon el. Minden eddigi hozzászólás tulajdonképpen ugyanazt a célt szolgálja, tehát ez segíti ennek a célnak az elérését, hogy a közgyűlés a helyes nyomvonalat megtalálja, hiszen itt most jegelni kell ennek az ingatlannak az értékesítésének a kérdését, nehogy abba a hibába essen a közgyűlés, hogy értékesítünk valamit, és utána vissza kell azt vásárolni. Mindamellett, hogy sajnálatosnak tartom azt, hogy ezzel a vállalkozással, aki a versenytárgyalás nyertese, ilyen balul elbánik a közgyűlés, hiszen ha megnéztük a döntést, a többi vállalkozás megkapta azokat az ingatlanokat, és sajnálatosnak tartom itt azt is, hogy Röst János képviselőtársam ágál pontosan ellene, aki szerves részese volt ennek a hibás döntésnek a meghozatalának, és felhívom még egyszer a figyelmet, hogy a közgyűlés a szakosztályra, és akkor a Főépítész Úrra hagyatkozott. Én sem vagyok szakértője a dolognak, ő azt mondta, hogy igen, azért szavazott egyébként így a közgyűlés. Hát, ha kétség merül felül, akkor itt most szavazzunk erről, hogy ne írjuk alá a szerződést.

Dr. Károlyi Attila József: Két ügyvéd kollégám megjegyzésére szeretnék reflektálni. Tisztelt képviselőtársaimnak mondanám azt, hogy egyrészt nyilván szóbotlás volt Kolonics képviselőtársamnak az a mondata, miszerint a szerződéstől kellene elállni. A szerződéskötéstől állunk el. Ez a helyes kifejezés. Fodor képviselőtársamnak pedig annyit mondanék, hogy mivel nem lett megkötve a szerződés, és mivel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított, az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet szerint a versenytárgyalás szabályait és a szerződéskötést szabályozza, a szerződés megkötéséig a kiíró jogos volt a szerződés megkötésétől elállni, tehát kártérítési igényt nem alapozhat meg.

Dr. Fodor Csaba: Valóban azoknak igazuk van, akik azt gondolják, hogy röviden arról kell ma dönteni, hogy elállunk ettől a szerződéstől vagy nem állunk el a szerződéstől. Röviden így tűnik. Ha hosszabb távra gondolkodunk, akkor olybá is tűnhet, hogy azt a kérdést is felvetheti, hogy meg akarjuk csinálni azt az útkikötést valahol más nyomvonalon, vagy nem akarjuk megcsinálni azt az útkikötést más nyomvonalon. Meg tudjuk-e csinálni belátható időn belül, vagy nem tudjuk-e megcsinálni? Tehát a döntés, ha távolabb tekintünk, akkor erről szól. De én azt mondom, hogy szavazzuk meg persze, csak mindenki tudja, hogy ezzel azt mondtuk, hogy egy-két éven belül oda se jutunk, hogy ott útkikötés lesz, azért ott sokkal több ingatlant fog érinteni, más vagyoni viszonyok lesznek. De jobb lesz ez így, semmi hiba, szavazzuk ezt így meg.

Marton István: Köszönöm képviselő úr rendkívül értékes hozzászólását. Azért meg kívánom jegyezni, mint a témának viszonylag régi ismerője, hogy a ’82-es rendezési terv már belső körgyűrűben gondolkodott. Tehát amit Ön mondott, az teljes mértékig igaz. Nem tudjuk megcsinálni belátható időn belül. Hogy mikor, ez egy más kérdés, de az akadályt, a gátján ugyan már ne mi állítsuk fel, ne mi hozzuk majd esetleg az utód testületet teljesen lehetetlen helyzetbe. A jogbiztonsággal kapcsolatban azért nem értem például, amit Cserti úr is felvetett és mások is, mert kiváló képviselőtársunk, Károlyi úr idézte az önkormányzat vagyonrendeletét, amelyben benn szerepel, hogy a szerződés megkötéséig a kiíró jogosult a szerződés megkötésétől elállni. Tehát semmi joghátrány nem érhet senki. És még talán legutolsó felvetésként reagálnék az először szóló, mármint a napirendhez először szóló képviselőnek, Halász Gyulának a megnyilvánulásaira – hát kérem, mi ez, ha nem politikai támadás? Én nem akarok pártneveket említeni, semmit se akarok. Én csak annyit mondok, hogy hibát mindenki követhet el kedves Halász Úr! Ön is, én is, és az itt lévő jelenlévők egytől egyig, főleg, ha félrevezetik – és itt utalok a vita során elhangzott dolgokra, amikor Kolonics úr is például egyértelműen a főépítészt marasztalta el ebben az ügyben.

Cserti Tibor: Megszólíttattam, a tisztesség kedvéért tegyük helyre a kérdést. Igen, én arról szóltam, hogy támogatom az előterjesztést, nem csak én, hanem az egyesület nevében is. Kitértem annak a hosszabb távú aspektusaira is. Kérném szépen szavazni.

Marton István: Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

292/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 222/2006.(VIII.29.) számú határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a vételi jogot elnyert Gelka Hírtech Kft. ügyvezetőjét a Nagykanizsa belterület 2451 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződéstől történő elállásról és részére fizesse vissza a versenytárgyalási előleg 1.000.000 Ft-os összegét.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 

 1. Nagykanizsa, Magyar u. 18. szám alatti 131 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A Magyar u. 18. szám alatti, 131 hrsz-ú ingatlan, mint Önök előtt ismert, a Magyar utca – Arany J. u. körforgalom kialakítása miatt került a város tulajdonába. Én ezt sokszor, sok helyen elmondtam, hogy nem értettem egyet ennek a körforgalomnak a kialakításával, de itt a kérdés most nem ez. A kérdés az, hogy a veszett fejsze nyelét mennyire sikerül menteni. Kérdezem Beznicza urat – mert ebből az előterjesztésből kiderül, hogy mennyiért kívánjuk értékesíteni, én úgy gondolom, hogy talán a számnak el sem kellene hangzani, és Beznicza úrhoz is egy kicsit olyan keresztkérdés jelleggel intézem a kérdés – hány millióval tervezzük most olcsóbban értékesíteni ezt a telket, amelyről lebontottuk az ott lévő objektumokat, tehát értéknövelő beruházást hajtottunk végre, és mondjuk 5 és 10 m2 között valóban kisebb lett, mint az eredeti? Ne mondjon összeget, csak mennyivel többért, mint amennyi ….

Beznicza Miklós: 26,5-ért vettük felépítményesen.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatja az értékesítést, de azzal a szigorú kitétellel, hogy a saroképületnek olyannak kell lenni, hogy a közlekedést tovább már ne nyomorítsa, tovább már semmilyen módon ne gátolja a belátást, a biztonságos közlekedést. És természetesen az is felmerült, hogy ez reálisan a 20. szám alatt, 137 hrsz-ú telekkel együtt lesz egy igazán értékes telek, úgyhogy azt gondolom, hogy aki itt megvásárlásában gondolkodik, annak elemi érdeke, hogy a 20. számot is szinte még előbb megvásárolja, mint az a 18. számú házat. Csak jelezni próbálom, hogy a túloldalon is akkor lett volna ideális az az egész beépítés, ha a 913 hrsz-ot is meg tudta volna venni. Tudom, nem ez a napirend. És a járdaszélességre nagyon szigorúan felhívja a bizottságunk a figyelmet, hogy nem a minimális 1,5 méternek, hanem inkább még jóval szélesebb, 3 méter széles járdának is illene ott megmaradni biztonsági szempontból, tehát ezt a jövendő vevőnek is szigorúan szeretnénk, hogy közölve legyen vele ez az egész bizottsági állásfoglalás. És ne utána kelljen telkeket és egyebeket, telekrészt visszavásárolni az önkormányzatnak.

Röst János: Támogatom az előterjesztést, viszont lenne egy javaslatom hozzá, hogy a dél-keleti saroknál válasszunk le egy akkora területet, ami nem beépíthető, tehát ne is adjuk el, én azt javasolnám, mert ha értékesítjük ezt a területet ily módon, akkor a rendezési tervnek a beépítési vonala biztos vagyok benne, hogy végigér, és abban a percben a tulajdonossal nem tudunk mit kezdeni, mert ő megvette ezt a területet, és gyakorlatilag be is fogja építeni. Tehát nem tudjuk azt a korlátot felállítani neki, amit Papp képviselőtársam egyébként jogosan jelzett. Tehát én azt javaslom, hogy értékesítsük, határozzuk meg azt a háromszöget, amit nem adunk el, és gyakorlatilag az közterületté lesz akkor nyilvánítva.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság azt a döntést támogatja, hogy a körforgalom vonalvezetését követve 3 méter széles sávot ne adjunk el a területből, tehát egyből a város tulajdonában marad, és akkor, ahogy Röst úr is említette, nem lesz semmiféle ilyen kifogás a beépítéssel kapcsolatban. A döntést egyhangúlag támogatta a bizottság.

Marton István: Tehát ezt úgy kell érteni, hogy a járda belső élétől, az út felől eső élétől 3 méter. Akkor én a határozati javaslatot így módosítom, hogy a nélkül.

Cserti Tibor: Nekem teljesen egyértelmű a javaslatom, szerintem szakmailag követhető. Új telekmegosztásra van szükség, meghatározva a közterületi funkciót értelemszerűen, és az értékesíthető funkciót. Az előterjesztő vonja vissza, és ennek függvényében új előterjesztés kerüljön elénk. Csak így lehet végrehajtani.

Papp Nándor: Végül is most már oka fogyott lett a jelentkezésem, mert a telekosztást akartam én is mondani.

Dr. Kolonics Bálint: Javasoltam volna én is azt, hogy először a telekmegosztás történjen meg. De én mellé egy példát is szerettem volna elmondani, hogy miért is van erre szükség. Emlékszünk rá, itt a Király utcán az ingatlanértékesítés, ahol az történt, hogy olyan kritériummal adta el a város, hogy nem beépíthető a járda felőli nem tudom én hány méter, tehát nem az a megoldás, hogy ezt kötjük kik, hanem az, hogy tisztán, világosan ott van egy birtoktest a megosztás után, ami értékesítésre vár, és azt írjuk ki versenytárgyalásra, és akkor tisztán átlátható.

Dr. Károlyi Attila József: Akkor szeretnénk azt – azt hiszem valamennyiünk nevében is beszélhetek –, hogy egy olyan térképet kapjunk már, amin esetleg a megosztással egyidejűleg a körforgalom is feltüntetésre kerülne.

Beznicza Miklós: Itt elhangzott a Cserti képviselő úrtól és többektől .. telekmegosztás. Azért én nem javasolnám ennek az előterjesztésnek a visszavonását, mivel van m2 fajlagos ár. Az új kialakuló teleknek a 18.000 Ft + ÁFA m2 fajlagos áron az új telket próbáljuk meg értékesíteni, hogy ne kelljen még egyszer visszahozni az előterjesztést.

Cserti Tibor: Az, hogy Beznicza úr mit gondol, az Ő szuverén joga. Ezzel a szándékkal, amit meghatározott a közgyűlés, ezt meg kell fogalmazni. A megosztást el kell készíteni szakmailag. Elég sok ilyen értékesítésre került már sor, ami után olyan jogi helyzetek alakultak ki, amit nem kívánok most részletezni. Kérek szavazást.

Marton István: Szívesen szavaztattam volna már régebben is, de még szókérésre vár például Károlyi Attila.

Dr. Károlyi Attila József: Azért nem értek egyet Beznicza úr felvetésével, mert a megosztás után tudjuk meg, hogy mennyi a konkrét terület, amit szorozni a m2 árral, tehát ezt ne kövessük el.

Marton István: Miután több hozzászólót nem látok, ezért, ahogy már az előbb is jeleztem, módosítani kívánok a határozati javaslaton, aminek az a lényege, amit a két szakbizottság támogat, hogy a jelenlegi 1,5 méteres járdát 3 méteresre kell bővíteni, és csak az az utána maradó telekrészt lehet értékesíteni. Ezt le kell bizony választani, mert ilyen anomáliák nem fordulhatnak elő, mint ott az ügyvédház alatt, amiről Kolonics dr. szót ejtett. Tehát az a kérésem, hogy a határozati javaslatot úgy módosítsuk, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa, belterület 131 hrsz-ú ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésével a jelenlegi 1,5 méteres járdasáv 3 méteresre történő kiszélesítésével. Ezt bizony le kell venni, és ez sajnos késlelteti egy kicsit az értékesítést. Ennek a közgyűlésnek lesz bőven sok dolga, nem érdemes ezt az ügyet még egyszer visszahozni akkor, amikor az egybehangzó akaratot egyébként érzékelem.

Dr. Kolonics Bálint: Csak szövegszerű javaslatot szeretnék tenni. Legyen a 2. pontja a határozati javaslatnak, ami arról szól, megbízzuk a vagyongazdálkodást, legyen hivatott, hogy a területmegosztásról készítesse el a vázrajzot, és ezt követően írja ki versenytárgyalásra ez alapján. Legyen ez is egy pontja, hogy egyértelmű legyen.

Marton István: Aki egyetért ezzel a 2. ponttal …. Addig nincs kikiáltás, amíg nincs levéve. Hát ez ilyen egyszerű.

Dr. Károlyi Attila József: Pusztán szakmai aggályom van. A helyzet az, hogy a megosztásnál változik a helyrajzi szám is. Itt egy 131 hrsz-ról döntünk most, tehát lesz vagy /A, vagy /B, vagy pedig kap új helyrajzi számot. Tehát ezzel vigyázzunk a határozatnak ezzel a részével.

Marton István: Ez kétségtelen, de mint az előbb említettem, van ennek a testületnek elég dolga, ne hozzuk ezt számtalanszor ide, tehát a javaslatnak az az érdemi része, hogy lehet, hogy az idei évben nem tudjuk eladni – ez a mi bajunk –, de ezt le kell róla választani. Tehát ahogy a szövegszerű módosítást javasolta még Kolonics képviselő úr, azt én elfogadom, és ezért kérem, hogy egyben szavazzunk a határozati javaslatról. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

293/2006.(X26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért a Nagykanizsa, belterület 131 hrsz-ú ingatlan - a jelenlegi 1,5 méteres járdasáv 3 méteresre történő kiszélesítését célzó - telekosztást követően fennmaradó részének nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésével
 2. Kikiáltási árként az ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított 18.000,- Ft/m2 + ÁFA fajlagos árat határozza meg.

 3. felkéri a polgármestert a telekmegosztást követően a nyilvános versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására, az adásvételi szerződés megkötésére.

  Határidő: 2007. január 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 

 1. Nagykanizsa belterület 3324 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Az ingatlan a természetben a Kaán Károly utca és nem egészen a Teleki utca kereszteződésében, de majdnem ott van, viszont a térképen tökéletesen látható, mert ez a Kaán Károly és a Búzavirág utca kereszteződésében található – hogy egészen pontos legye. Én úgy gondolom, hogy ugye két ár szerepel, a vékonyan szedett 16 millió Ft-os kikiáltási árat javasoljuk. Fodor úr, ez az, amit az előző testület sem tudott már megosztatni, bár törekedtünk rá, még a harmadik. Sajnos egy, különben többet kaphatnánk érte – ilyen egyszerű. Tehát kérem, hogy fogadjuk el a 16 millió Ft + ÁFA kikiáltási árat. Régóta húzódó ügynek a megoldására tennénk pontot.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést – egyhangúlag.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság is sajnálattal, de támogatja az ilyen formájú eladást.

Marton István: Igen, nehéz helyzetben vagyunk valóban, úgyhogy a sajnálat részemről is fennáll.

Dr. Fodor Csaba: Bizonyára megvan az oka, hogy miért támogatta a Városüzemeltetési Bizottság ilyen áron ezt az értékesítést, amikor az előbb majd háromszoros áron akarunk eladni valamit. Tehát, hogy mi az oka annak – Elnök Úr, azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy mi az oka annak, hogy ennek a fajlagos m2 ára egyharmada az előbb tárgyalt napirendi pontban meghatározott fajlagos m2-e árnak? És önállóan akkor mi lesz ezzel?

Marton István: Szerintem Fodor úr tökéletesen tudja rá a választ. Talán én is elmondhatom. Ez a telek és az a telek nem egy helyen fekszik, és ezen a telken van valami, azon meg nincs, úgyhogy azt hiszem, erről …. De, sokat jelent.

Papp Nándor: Azért ilyen olcsó, mert az ingatlant terhelő földhasználati jog van rajta, és emiatt nem lehetett megosztani. Mindenféle, akik ott belterjesek, azok gyakorlatilag mindent leblokkoltak és saját érdekükben mindent leblokkoltak, mindenféle megosztásra vonatkozó és egyéb. Itt azt kellene megnézni, de most már tökéletesen mindegy, hogy ’91 vagy ’92-ben ki csinálta ezt az ostobaságot, hogy földhasználati jogot tett rá az ingatlanra.

Marton István: Aki egyetért az előterjesztéssel – mivel nem látok több hozzászólót – kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

294/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa, belterület 3324. hrsz-ú, 1.581 m2 nagyságú, földhasználati joggal terhelt beépítetlen terület megnevezésű ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítéséhez

Kikiáltási árként 16.000.000,- Ft + ÁFA értéket határoz meg.

Egyben felkéri a polgármestert a nyilvános versenytárgyalás előkészítésére, lebonyolítására, az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 295/2006.(X.26.) – 3002006.(X.26.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 301/2006.(X.26.) – 309/2006.(X.26.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 19.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2006. november 9. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. november 9-én (Csütörtök) 14,00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

 

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Nándor, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Szabó Edit igazságügyi könyvszakértő

 

 

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő hölgyet és urakat a mai soron kívüli közgyűlésen. A határozatképességet a létszám meghaladja, mert 20-an vagyunk jelen a jelenléti ív tanúsága szerint. Egyetlenegy napirendi pontot javaslunk, és mivel az érintett nem tartózkodik itt, ezért az ülés csak zárt lehet. A meghívóban is így van előterjesztve, hogy javaslat zárt ülés tartására. Tájékoztató a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője költségtérítésének vizsgálatáról (írásban) Előterjesztő én vagyok. Az alapanyagot november 2-i dátummal mindenki megkapta, ugye? Én ehhez szóban hozzáfűzni semmit nem kívánok, viszont két kiegészítés történt – az egyiken 7-i dátum van. Ezt, remélem, szintén mindenki megkapta, és mivel nem túl hosszú, ezért azt hiszem, hogy volt is idő áttanulmányozni. A második kiegészítés pedig a tegnapi dátumot viseli. Azért, hogy a törvényességet betartsuk, kérem, hogy a közgyűlés szavazzon arról, hogy ezt az egy napirendet napirendjére veszi-e. Sorrendiségről itt értelemszerűen nem kell szavazni.

 

A közgyűlés 18 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Mint említettem, most nem kell a sorrendről szavazni, mert egyet nehéz lenne felcserélni. A zárt ülést viszont kérem megszavaztatni – bár ez törvényi kötelem is, hogy ha az érintett nincs jelen, akkor zárt legyen, de a biztonság okáért szavazzunk róla.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

Napirendi pont:

Zárt ülés:

 1. Tájékoztató a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője költségtérítésének vizsgálatáról (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Luif Ibolya Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője

Szabó Edit igazságügyi könyvszakértő

Pannon Consult Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Turzó György könyvvizsgáló

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 310/2006.(XI.9.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

 

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 14.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2006. november 16. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. november 16-án (Csütörtök) 16,00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Ferenc, Papp Nándor, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Tóthné Krémer Mária mb. osztályvezető, Domina Erzsébet helyettesítő irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető

 

Marton István: Tisztelt Közgyűlés! A mai soron kívüli ülésünket megnyitom. Szavaztatok az egyetlen napirendi pontról. De mielőtt a szavazás megtörténne, kötelességemnek érzem elmondani, hogy az egyetlen napirendi pont, mint a meghívóból kiderült, Tóth László képviselő önálló indítványa a Miniszterelnökkel folytatandó egyeztetés stratégiájáról. Gyakorlatilag ez nem egy szabályos indítvány olyan tekintetben, hogy a képviselők össz. létszámának ¼-ére lett volna szükség, ami kötelező jelleggel bír rám nézve, hogy összehívjam a közgyűlést, de a téma fontosságára való tekintettel úgy döntöttem, hogy ezt egy képviselő kezdeményezésére is összehívom, hiszen meggyőződésem, hogy az általam elképzelt gondolatokon túlmenően a frakcióktól csak többlet töltetet kaphatok az egyeztetés stratégiájával kapcsolatban, amennyiben értelemszerűen ez tényleg egy egyeztetés lesz. Kérem, hogy aki egyetért ezzel, az szavazza meg az egy szem napirendi pontot.

 

A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontot tárgyalja:

 

Napirendi pont:

 1. Tóth László képviselő önálló indítványa a Miniszterelnökkel folytatandó egyeztetés stratégiájára vonatkozóan (írásban)

 

Marton István: Megnyitom a napirend tárgyalását.

Tóth László: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Sokan sokféleképpen gondolkodunk Magyarországról, de tenni érte csakis egyféleképpen lehet: együtt, közös erővel. A politika dolga most az, hogy a sokféle gondolatból, szándékból és akaratból végre közös cselekvés legyen. Mert a régiók, városok, kormány és ellenzék együttműködése nélkül nincs sikeres Magyarország. Ha rendet és nyugalmat akarunk, bizalom és együttműködés kell. A politika ellenségeskedő felszíne mögött ott van a nyugalomra és nyugodt építkezésre váró Magyarország. A politikának ezért nemcsak dolga, de kötelessége is az együttműködés, különösen akkor, ha az városérdeket szolgál. Tisztelt Polgármester Úr! Az önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek katalizátor szerepet játszanak az ország életében. Ezt a szerepet nemcsak megőrizni, de fejleszteni is kell. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr azzal bízta meg az önkormányzati és terület-fejlesztési minisztert, hogy készítsen javaslatot a kormány és az önkormányzatok egyeztető fórumának létrehozására. Egy szabályozottan és garanciákkal működő, folyamatosan és rendszeresen konzultáló intézmény létrehozása a cél. Ez a fórum a véleményezés, a beleszólás, a közös programalkotás lehetőségét teremti meg. A munka részben az elmúlt évek tapasztalatain alapul, részben pedig a nélkül lép tovább, hogy megváltoztatná a kormány jogait és kötelességeit. Tehát a fórum nem avatkozik be a kialakult közjogi viszonyokba, de egy olyan új intézményt teremt, amelyben az önkormányzatok képviselői, vezetői folyamatosan részt vehetnek a rájuk vonatkozó, a városok, falvak polgárait közvetlenül érintő döntések meghozatalában. A kormány túl van az Új Magyarország Fejlesztési Terv stratégiai programjának megfogalmazásán, amely biztosítja két fő cél szolgálatát: a nagyobb foglalkoztatást és a nagyobb növekedést. Az előttünk álló fejlesztések csakis akkor lehetnek sikeresek, ha azokat az érintettekkel közösen határozzák el. Ezért a kormány november 22-re átfogó konzultációra hívja a regionális fejlesztési tanácsok elnökeit és a megyei jogú városok polgármestereit. A konzultáció célja, hogy a kormány jobban megismerje a megyék és régiók fejlesztési elképzeléseit, és megpróbálja az egyes fejlesztési programokat az igényekhez igazítani. Tisztelt Közgyűlés! Az elmondottakra tekintettel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli összehívását kezdeményeztem annak érdekében, hogy képviselőtársaimmal együtt megvitathassuk, mit képviseljen Polgármester Úr a Miniszterelnök Úrral való találkozóján, s kellő, in konkréto közgyűlési felhatalmazása legyen a megbeszélésen. Önálló képviselői indítványom célja, hogy elősegítsem a 2007-től 2013-ig terjedő tervezési időszakban a lehető legtöbb közösségi támogatási forráshoz jusson Nagykanizsa városa. Ugyanis az uniós csatlakozással új lehetőségek nyíltak meg az ország és a város előtt. A mi felelősségünk, hogy jól éljünk ezekkel a lehetőségekkel; ezért alakítsuk ki az összhangot a múlt értékei, a jelen feladatai és a jövő tervei között. Az Európai Unió 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó tervéhez, a regionális és kohéziós politikai szabályozáshoz illeszkedik Magyarország II. Nemzeti Fejlesztési Terve, melynek részei a regionális fejlesztési tervek, melyeknek tartalmazniuk kell a nagykanizsai célokat is, melyekhez a támogatásokat meg kívánjuk szerezni. A Magyar Szocialista Párt “Együtt Nagykanizsáért” 2002-2006 évekre vonatkozó önkormányzati programja lett az alapja a Kanizsai Fejlesztési Tervnek. A “Közös Jövőnkért” 2006-2010 évekre vonatkozó önkormányzati programunkban a célok tekintetében nem hirdettünk meg újrakezdést, hittünk a folyamatos fejlődés szükségességében. De egyben fontosnak tartottuk, hogy a gyorsan változó világunkban rendszeres időközönként felülvizsgáljuk programunk egyes elemeit, s megtegyük a szükséges korrekciókat. A Magyar Szocialista Párt által legfontosabbnak ítélt feladataink a következők:

 1. a munkaerő megtartása, foglalkoztatás bővítése,
 2. szociális gondoskodás, a lakosság egészségi állapotának javítása,
 3. településfejlesztés, Ipari Park továbbfejlesztése, kis és középvállalkozások támogatása,
 4. átkötő és elkerülő utak építése (ideértjük a 61-es, 74-es, valamint déli és a dél-nyugati utak építését),
 5. megújuló energiák mintavárosa és termál program,
 6. a Csónakázó-tó fejlesztése, és végül de nem utolsó sorban
 7. a belváros egészét átfogó rekonstrukció (beleértve az Erzsébet teret és a Polgármesteri Hivatalt)

Tisztelt Polgármester úr! Talán soha nem volt ilyen nagy a politika lehetősége és egyben felelőssége, mint most, amikor Nagykanizsa hosszú távú jövőjét alakítjuk. Az országos területfejlesztési koncepciókban, mivel sem nagyváros, sem megyeszékhely nem vagyunk, Nagykanizsa jelenleg nem játszik főszerepet. De azt fog játszani akkor, amikor - vélhetően a nagyon közeli jövőben – a schengeni határvédelmi rendszer kiépül, Horvátországot felveszik az Európai Unióba, Nagykanizsa pedig visszakapja a Trianonban elveszített természetes életterét, erre azonban a célirányos felkészülést azonnal el kell kezdeni. És végezetül, a közösen elfogadott és támogatott célkitűzéseinket minden lehetséges fórumon határozottan és markánsan kell képviselnünk, és annyiszor kell elmondanunk, hogy versenytársaink és partnereink számára egyaránt világosak legyenek.

Halász Gyula: Először is szeretném Tóth Lászlónak megköszönni, hogy ezt az indítványt tette, ezt az önálló képviselői indítványt. Bár én műfaját tekintve inkább informális közgyűlésnek gondolnám ezt a mai programot, és azért egy kicsit méltatlannak érzem, főleg az új képviselőtársainkkal szemben ezt az eljárást, hogy egy, azaz egy oldal papírt kaptunk kézhez, és ennek alapján kellene Polgármester Úrnak felhatalmazást adni. Azt azért szeretném elmondani, hogy 2005. március 8-i dátummal a “Megújuló Nagykanizsa” középtávú városfejlesztési programot az előző közgyűlés elfogadta. Ebben a stratégiai célok megjelölésre kerültek, rögzítésre kerültek. Szerencsés lett volna, főleg az új tagoknak ezt az anyagot kiosztani. Nem bő anyag, ez is egy oldal, de részletesen tartalmazza azokat a pontokat, azokat a stratégiai célokat, amelyeket különböző előtanulmányok – köztük az MTA-é, és más kutató intézetek – alapoztak meg, és kiérlelt koncepció alapján született meg ez a program. Egy fontos dolgot azért szeretnék elmondani, hogy a regionalizmus irányába ható tervek alapján nagyon fontos lenne az, hogy regionális intézmények vagy legalább egy regionális intézmény központja kerüljön Nagykanizsára. Ehhez együttműködés kell – teljesen egyetértek Tóth Lászlóval –, kompromisszum-képesség kell, lobbyerő kell, és olyan tevékenység, ami Nagykanizsa javát szolgálja. Tudniillik, ha a mostani, kialakult regionális intézményrendszerből egyetlenegy intézmény sem kerül Nagykanizsára, akkor a Nagykanizsa és vonzáskörzetében élő lakosoknak – és itt nagyjából Lentit, Letenyét és a térségünket is beleértem – Zalaegerszegre, Szombathelyre, Győrbe kell utazni. Tehát én most, jelenleg tarthatatlannak tartom a mostani elképzeléseket, mely szerint egyetlenegy regionális központi intézmény sem kerülne városunkba. Tehát az egyik fő stratégiai célnak én azt gondolnám, hogy Polgármester Úrnak, országgyűlési képviselőknek és mindenkinek, aki valamilyen szinten tud tenni ebben a kérdésben, arra kell törekedni, hogy legalább egy regionális intézmény a városunkba kerüljön. Ennek azért feltétele az, hogy ha valaki megkérdezni Polgármester Úrtól, hogy hol tud egy olyan intézményt mondani a városban, ahol egy régiós intézmény elfér teljes személyzettel, infrastruktúrával együtt, akkor Polgármester Úrnak erre választ kell tudni adni. Tudniillik lehet egy olyan elképzelés, hogy rendben van, legyen x vagy y intézmény Nagykanizsán, de hol lesz a helyszíne? És én azt gondolom, hogy ebben azért vannak tartalékok, a városban is, a belvárosban is vannak olyan intézmények, amiket vagy meg lehet szerezni, vagy át lehetne alakítani regionális intézményekre. A többi dolgokról én nem beszélnék. Én azt gondolom, hogy ettől a tanácskozástól sokat azért nem szabad várnunk. Ez is egy informális találkozó lesz, ahol különböző vélemények, nézetek találkoznak egymással, de az apró munka és a stratégiai döntések nem most fognak születni, nem november 22-én.

Bene Csaba: Együttműködési szándékunkat mi sem bizonyítja jobban a FIDESZ frakció részéről, minthogy egy nem igazából szabályosan összehívott közgyűlésen részt veszünk, és itt vagyunk. Igazából új dolgot nem hallottam Tóth László képviselő előadásában a programokról, hiszen Marton István polgármester úr programja mindezeket a pontokat tartalmazza. Alakuló közgyűlésen el is hangzottak. És mi nem csak szlogenekben hirdetjük azt, hogy a folyamatosságot szeretnénk képviselni, hanem tettekben is, és mi támogatjuk ezeket a programokat, amiket meghirdetett Polgármester Úr is, amelyek egyeznek ugye a másik frakciónak a elképzelésivel is, és így a Polgármester Úr a mi szándékaink szerint egyértelmű felhatalmazással tud menni ezekre a tárgyalásokra.

Károlyi Attila József: Én a Tóth úr felszólalását és vitaindítóját nagy figyelemmel hallgattam, és különösen egy momentumot emelnék ki belőle, és Polgármester Úrhoz azt a kérést továbbítanám, hogy teljes és új megjelenésében és súlyában képviselje városunkat. Nem annyira – nyilván mindkét párt programjában megjelentek azok a – főleg a választási kampány időszakában – súlyponti kérdéseket, amelyekre különösen a Polgármester Úr figyelmét felhívni nem kellene, hiszen Ő ezeknek birtokában van. Én arra az új és valóban történelminek nevezhető helyzetre hívnám fel a figyelmet, ami a schengeni határvédelmi rendszer kiépülését célozza, itt a nagyon közeli időszakban, és nagyon bízom abban, hogy Horvátország is mihamarabb az Európai Unió része lesz. Miért fontos ez nekünk? Ezeknél a gondolatoknál mindig Krátky polgármester urat hívom segítségül, aki abban a szerencsétlen helyzetben, amibe Nagykanizsa és környéke jutott, mégis egy – 1945 előtt időszakról, 1930-1944-ig volt polgármester – olyan virágzó várost épített, amely mindenképpen példaképpen szolgált a mi városunknak is. Arra gondolok konkrétan, hogy Nagykanizsa természetes élettere, amire Tóth képviselő úr is célzott, idézőjelben és rossz magyarsággal, visszanyerődik. Tehát a Muraköznek egy olyan fontos kereskedelmi gócpontja volt Nagykanizsa, amely az autópálya elkészültével – ismételten hangsúlyozom – visszakapja eredeti szerepét. Ezért Polgármester Úr nagyon határozott legyen mindazokban a kérdésekben, amelyek esetleg Nagykanizsa régi szerepét és helyzetével próbál, hogy úgy mondjam, kendő alatt mégis egy hátrányos helyzetet kialakítani számunkra. Itt olyan új szituáció jön létre, amit feltétlenül ki kell használnunk. Én erre kérem Önt, hogy nagyon határozott legyen, amikor kérni kell, sőt követeljen a miniszterelnöki megbeszélésen.

Cserti Tibor: Én egyetlenegy szeletjét emelném ki, üdvözlöm a kezdeményezést, és én úgy gondolom, ha valami ki muníciót adhatunk, akkor miért ne tegyük. Én olvastam Zalaegerszeg város polgármesterének a nyilatkozatát, olvastam a Zalaegerszeg – ha jól emlékszem – szocialista képviselőjének nyilatkozatait is, amiben Ők is azt sérelmezik, illetve attól óvják a várost, hogy a jelenlegi időszakban, amikor a regionális fejlesztések ugye lehetőleg bőséges forrásokat fognak kapni, akkor a regionális központoknak a kiépítése kulcsfontosságú. A regionális központok kiépítése többféle formában mehet végbe. Erről – gondolom – Önök tájékozottabbak talán, mint én. Osztva is megtörténhet. Most súg képviselőtársam, hogy ezzel kapcsolatban már felszólalás is történt. Én úgy gondolom, Kanizsának tényleg mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy a regionális központok szeletjéből minél nagyobb tortát hasítson. Erre vonatkozóan, ha olyan muníció kellene bármilyen vonatkozásban, én úgy gondolom, akik képviselőtársainknál is akármilyen vonatkozásban megtalálható, úgy mi is szívesen ajánljuk ezzel kapcsolatos segítségünket, és határozott keménységet. Engedjenek meg egy inkább szubjektív megítélést, és ezért akár kritika is érhet. Én úgy gondolom, hogy az idő sok esetben sokszor gyors reagálást igényel. És ebből a szempontból Polgármester Úr reagáljon gyorsan legjobb belátása szerint, ha ez a város érdekét szolgálja. Ha kell, ezt aprópénzre fordítom, gondolom, tudja mindenki, miről van szó. Én támogatom.

Balogh László: Az én véleményem az, hogy itt most egy politikai attrakcióról van szó. Mint lelkiismeretes képviselő, természetesen van véleményem a konkrét fejlesztési elképzelésekről is. Világos, hogy ezek szinte szlogenek, így gyorsan elmondva, de hadd megerősítsek meg néhány prioritást én magam is, amit a sok lényegesből nagyon fontosnak érzek: elkerülő utak, sétáló utca, tömbudvarok, gyógyturizmus, iskola-felújítások, Zsinagóga, nagy sportcsarnok. Összefoglalva lehet persze ilyet is mondani, hogy munkahelyteremtés, de ez igazából azt jelenti, hogy a népességfogyást megállítsuk Nagykanizsán. De jogom van egy ilyen felvetésben akár moralizálni is. Merthogy nekem az a véleményem, hogy nincs szükség ilyen közgyűlésre, a Polgármester Úr elég felnőtt ahhoz, hogy döntsön a saját és a város elképzeléseiről. És mivel képviselő vagyok, sokak képének viselője, jogom van néhány olyan dolgot elmondani, amire lehet, hogy nem lesz módja a Polgármester Úrnak a Miniszterelnökkel való találkozásakor, de sokak szívén és eszén ott van a következő üzenet. Én hadd mondjam el ezt is itt és most. Az erkölcs nem relatív, van egyértelmű objektív erkölcs. Hadd idézzem Máté evangéliuma 5. része 37. versét. A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Így lehet az, hogy többről van már itt szó, mint Gyurcsány Ferenc trágár beszédéről és hazugságairól. Vállalom, hogy elítélem a Miniszterelnök, a Kormány és a koalíciót alkotó pártok hazug szavait és tetteit. A nyelv, a kultúra, az erkölcsi értékek rombolása helyett a társadalomnak az igazmondás szellemében való összefogásában reménykedek. Én egy ilyen társadalmat kívánok szolgálni. Magyarország erkölcsi újjászületéséért emelem fel én is a szavamat, itt is. Amíg hazugság és nemzetárulás van, addig én is radikalizálódok tovább, bár szívem szerint békességpárti vagyok. Sebeők János mondja. Kedves Ferenc! Ne radikalizálj tovább. De elég volt a hazugságból, jogunk van arra, hogy mi magyarok összetartozhassunk félelem nélkül. Mély erkölcsi válságban vagyunk, nem lehet tovább a hazugság fogalmát kiforgatva megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Nem lehet erkölcs nélkül élni, és élhető világot teremteni, hiszen az emberek hite összefügg vezetőik hitelességével. Tőkés Lászlót idézem. Aki kurvának nevezi édes hazánkat, az nem maradhat hatalomban, Gyurcsány Ferencnek nincs erkölcsi alapja elítélni a népharagot, inkább azt kell elítélni, aki egy országot, egy nemzetet tesz tönkre. Eddig az idézet. Az erkölcs társadalom fenntartó tényező kell, hogy legyen. Egyetlen lehetőségünk a helyzet megváltoztatására az, hogy nem nyugszunk bele a helyzetbe. Rendezni kell végre közös dolgainkat, meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy ismét az örök erkölcsi törvények legyenek minden embernek, minden közéleti funkciót vállaló vezetőnek is a legfőbb törvényei.

Dr. Csákai Iván: Az utolsó sora az önálló képviselői indítványnak: kellő felhatalmazása legyen a megbeszélésen. Szerintem a választással és az eskütétellel a kellő meghatalmazást megkapta Polgármester Úr. Ezen kívül, amiket Tóth képviselő úr elmondott, természetes, az eleve benne volt a programunkban, de ezen kívül a Polgármester Urat felkérem azt, hogy a szociális otthoni ellátásban a normatív csökkentést, azt szüntessék meg, és legalább a tavalyi bázisra emeljék vissza, hisz a szociális intézményeink el fognak lehetetlenedni, vagy pedig többet kell az ott ápoltakra költeni a hozzátartozóknak. Azt mondják, hogy a centrum, tehát a regionális centrumot kellene idehozni. Jelenleg azért kellene harcolni, hogy egy regionális centrumot ne vigyenek el. Maradjon itt a határőrség. Tehát lényeges lenne. 200 embernek a munkahelyét tartanánk meg, hisz addig, amíg a Horvátország be nem lép az EU-ba, addig ennek az állomásnak nagyon, nagyon nagy szerepe lenne. És nem hiszem, hogy ezt Szombathelyről vagy Győrből szépen lehetne irányítani.

Károlyi Attila József: Én megnyugtatom Nagykanizsa város közönségét, hogy a szocialista frakció nem fog ugrani semmiféle politikai, országos politikát érintő szózatra. Mi megmaradunk egyszerű, szürke városi politikusoknak, akiknek csak egy célja van, Nagykanizsa felemelkedéséért küzdeni.

Böröcz Zoltán: Hát valóban, Máté evangéliumában nem fogok én idézni. Egyébként nem azért, mintha nem ismernék belőle pár idézetet, hanem azért, mert én azt gondolom, hogy a kezdeményezés, az tényleg becsülendő, és köszönöm azoknak, akik megszavazták, hogy napirendre vegyük. Ennek a jelentősége ugyanis az, hogy egy soros ülésen, amikor 20-30-40 napirendben rendeleteket fogunk alkotni, módosítani, és 1000 felé szakad a figyelmünk, nincs esélyünk arra, hogy a közös céljainkat megfogalmazzuk, számba vegyük. Nincs esély arra, hogy erről, ha úgy tetszik, informális közgyűlés keretében is – ez az egy gondolat, amivel talán egyetértek Halász Gyulával, és többet nem térek ki arra, amit mondott – megbeszéljük. Most mi az, amivel rendelkezünk, és mi az, amivel nem? Én, amikor készültem, ezt próbáltam számba venni. Hát mi az, amit tudunk? Hát tudjuk, hogy van 2007-2013-ra egy elfogadott Nagykanizsai Fejlesztési Tervünk, a korábbi önkormányzat fogadta el. Nem tudom pontosan, hogy a jelenlegi többség, vagy együtt, ha úgy tetszik, velem együtt és mindannyiunkkal együtt, akarunk-e ezen bármit módosítani, hiszen különböző értékrendeket képviselünk itt a közgyűlésben, és különböző módon közelítünk meg dolgokat. Akarunk-e, ha akarunk mit, milyen irányban, milyen mértékben? Akarunk-e hozzátenni ahhoz a meglévőhöz, amit egy előd testület csinált? Igazából én most azt állítom, és hogyha tévednék, akkor utána majd nyilvánosan Önöktől elnézést kérek, hogy én még mindig nem szavaztam meg Nagykanizsa városnak a négyéves programját, ami részben és elsősorban a többséget alkotó párt választási programjából, másrészt a Polgármester Úr által vázlatpontok-szerűen egyébként az ünnepi közgyűlésen említett programpontokból írásos formában, követhetően mindenki számára érthetően együtt áll. Ha van ilyen, akkor most azonnal kérek egyet, és szívesen felajánlok helyette egy másikat, ami csak választási program, hiszen ránk nem … az élet azt a kötelezettséget, hogy önkormányzati programot alkossunk. Azért fontos – még egyszer mondom – részletesen valamennyiünknek ismerni, ha kell, ennél az asztalnál megbeszélni, mert higgyék el, hogy Polgármester Úrnak nem elég az a felhatalmazás, amit megkapott, hanem valamennyien ott kell, hogy álljunk mögötte a gondolatainkkal, a támogatásunkkal, amikor tárgyal. Én nem gondolom, hogy ez az első találkozó lesz a konkrét tárgyalások időszaka, dehogy utána ennek a sorozata következik, az biztos. Én szeretnék azok között lenni, akik a Polgármester Urat támogatják ezekben a tárgyalásaiban. És azt is higgyék el, hogy az együttműködési szándékunk őszinte. Nyilván – az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják – az is egy tanulság, hogy a különböző színű kormánykoalíciós összetétel és a városi összetétel nem erősíti adott esetben az adott városnak a lehetőségeit. És azért szeretném én magam is pontosan érteni, hogy mi az Önök szándéka és mi az, amiben egyetértünk, mert a sajátos eszközeivel az ellenzék, az önkormányzati ellenzékben lévő szereplők, én magam is és képviselőtársaim is szeretnénk elkövetni mindent, ha úgy tetszik, a politika, a személyi és egyéb kapcsolataink vonalán, hogy ez az önkormányzati ciklus sikeres legyen, és a Polgármester Úr az írt programjában lévő dolgait megvalósíthassa. Ezért vagyok én itt, és ezért kérem, hogy most beszéljük ki, amit tudunk, és folytassuk legközelebb, ha úgy tetszik.

Papp Ferenc: Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy itt többen elmondták, és valószínűleg van ebben némi igazság, kicsit szabálytalanul hívták össze ezt a közgyűlést, de én meggyőződéssel vallom, hogy igenis volt és van értelme. Ha most a két oldalt nézem, külön imponáló, hogy a velünk szemben lévő polgári oldal szinte teljes létszámban megjelent, és ahol kevesebben vannak, ez itt az ellenzéki oldal. Én szerettem volna, ha mindenki itt megjelenik ezen a közgyűlésen, de hát biztos, hogy vannak váratlan dolgok, amelyek megakadályozták képviselőtársaim megjelenését. Meggyőződéssel vallom, hogy igenis időszerű volt az összehívása és fontos. Tudom, igazuk van azoknak, akik valóban azt hangsúlyozták és mondják és vallják, hogy Polgármester Úr hivatalosan megválasztott városi vezető, tehát minden jogosítványa megvan, de itt most, ahogy én kivettem az egyéni képviselői indítványból, egy speciális helyzetről van szó. Egy olyan találkozóról, ahol az ország Miniszterelnökével találkoznak régiók, megyék és nagyvárosok vezetői. Másokkal ellentétben én úgy gondolom, hogy itt ilyen apró dolgok, hogy a szociális kérdésen belül, vagy a kultúrán, oktatáson belül milyen részkérdéseket lehet, nem lehet megbeszélni. Valószínűleg ezekre nem kerül sor, de arra igenis, hogy a város polgármestere azokat a stratégiai feladatokat, amelyeket különben melyeknek nagy részét elmondta polgármesteri választásakor, de itt most az elmúlt percekben Tóth Lászlótól is, Bene Csabától is hallhattuk és, ahogy utaltunk rá 2005-ben, tehát tavaly a város elfogadott egy stratégiai programot. Tehát igenis kikristályosodott, hogy melyek azok a kitörési pontok, fejlesztési lehetőségek, amelyeket tudomására kell hozni a Miniszterelnöknek, és kell kérni a segítséget. Itt most egyszerűen arról van szó, hogy én most érzem, hogy az MSZP frakció abban gondolkodott, hogy az MSZP Miniszterelnökével való találkozáshoz adja meg a mostani polgármesterünknek azt a támogatást, amit egy, ha nem is nagy létszámú, de mégis egy jelentős MSZP frakció itt helyben megadhat. A feladatoknál pedig azt hiszem, hogy ami elhangzott, azon túlmenően én Polgármester Urat még arra kérném itt – különböző biztatások elhangzottak –, nagyon fontos a szövetségesek és a partnereknek a keresése. Tehát erre a találkozóra úgy is érdemes felkészülni, hogy megnézzük, hogy melyek azok a hasonló körülmények között működő városok vagy a megyei közgyűlés vezetése, akikkel együtt lehet fellépni bizonyos dél-zalai és nagykanizsai feladatoknak az együttes lobbizása érdekében, mert valószínűleg olyan nagyon sok hosszú idő nincs, de a legfontosabb, legaktuálisabb stratégiai feladatokat igenis össze lehet gyűjteni. Én a magam részéről támogatom ezt a kezdeményezést. Úgy gondolom, hogy a nagypolitikát és az országos politikát nem kellett volna bevinni a mostani közgyűlésnek a témájába. Lehet, hogy Tóth képviselő úrnak egy kicsit hosszú volt az interpellációt bevezető részében az általános politikai reklám, az általános politikai helyzetnek az értékelése, és ezért reagált Balogh László képviselőtársam majdnem hasonló módon a másik oldalról.

Bizzer András: A mostani költségvetés nehéz helyzetbe hozza az országot, a megyéket, a városokat, az önkormányzatot és az embereket. Fejlesztésre ugyanakkor szükség van, de a mostani támogatási számok sajnos nem azt mutatják, hogy ezt könnyen meg tudjuk majd tenni. Például a személyi jövedelemadó helyben maradó része 10 %-ról 8 %-ra fog csökkeni. A közoktatási alap hozzájárulások éves szintű csökkenése az intézmények működését nem biztosítja. Indokolt lenne az alap hozzájárulások korrigálása az infláció mértékéig. Kérem Polgármester Urat, a tárgyaláson ezeket is vesse fel Miniszterelnök Úrnak.

Marton István: Miután nem látok több hozzászólást kérő képviselőtársat, ezért engedjék meg, hogy én reagáljak az elhangzott felvetésekre. Kezdeném az utolsó előtti felszólalónál. Nem volt szabálytalan a kezdeményezés, nem volt szabálytalan az összehívás. Csupán rám nézve nem volt kötelező, hogy egy kezdeményező kérelmére összehívjam, de pontosan a téma fontosságára való tekintettel úgy gondoltam, hogy ezt meg kell tennem, és most így az ülés végén úgy érzem, hogy rosszul is döntöttem volna, ha nem teszem meg. Teljesen igaza van Tóth úrnak abban, hogy a sokféle gondolatból közös cselekvést kell kihozni. Ettől az első találkozótól, mint ahogy itt egyik képviselőtársunk is említette, olyan nagyon sokat nem lehet várni. Nagyon gyakorlatiasak lennénk akkor, hogyha amit például Csákai képviselő úr mondott a szociális otthoni ellátás normatíva csökkentéséről, illetve Bizzer képviselő úr által az SZJA drasztikus csökkentéséről, tehát az itt maradó személyi jövedelemadóból. Kétségtelen, hogy sokkal jobb kondícióba lehetne hozni a várost, mert ha a normatívák nem csökkennének, akkor mintegy 300 millió Ft-tal jobb lenne a starthelyzetünk. Ezek a csapások sem jelentenek viszont olyan okot, hogy elzárkózzunk a tárgyalástól. Többen felvetették, hogy lobbizni kell. Igen, lobbizni kell, de ez nemcsak az én dolgom. Éppen ezért ennek a városnak van, majdnem azt mondtam, hogy négy parlamenti képviselője, három biztosan, de tulajdonképpen négy olyan, aki kötődik a városhoz és ebből ráadásul három koalíciós. Én mind háromnak küldtem levelet, amelyben kérem, hogy próbáljanak lobbizni annak érdekében, ahogy itt egyik képviselőtársunk is említette – azt hiszem, Tóth úr volt –, hogy a Schengen, mint külső határ, amíg nem lép érvénybe, addig bizony itt kellene hagyni a határőrség központját, és nem úgy, ahogy a tömegkommunikációban hallottuk, hogy Szombathelyre viszik, ami meg tökéletes mértékben belső határt jelent. Ezek finomítások, főleg egy olyan régió életébe, amely régiót szerintem úgy hozattak létre, hogy aki már látott térképet, azt kitiltották a határai meghúzásából, mert sokszor elmondtuk, és még jó néhányszor szóba kerül, hogy akinek, mondjuk, az önkormányzatnak van egy bonyolult peres ügye, ami eljut a táblabíróságig, akkor mi történik? Budapest pontosan olyan messze van, mint Győr. Gépjárművel mondjuk egy órával lassúbb Győrbe eljutni, vonattal meg egy nappal. Tehát az ilyen régiók létrejöttének semmi értelme nincs. Azt, amit Halász képviselőtársam említett, hogy regionális intézményi központ kerüljön Nagykanizsára is, ezt én maximálisan tudom támogatni, mivelhogy ebben a régióban van három megyeszékhely és két megyei jogú város. Ez azt jelenti, hogy ide létszámarány és elhelyezkedés okán legalább kettő helynek kellene, hogy jusson. Félő, hogy egy sem fog jutni. Ez pedig azt jelenti, hogy a parlamentben lévő képviselők - és ebből hangsúlyoztam három kormánypártit - lobbi ereje nem biztos, hogy elegendő. Olyan gond nem lenne, hogy nem tudjuk ezt elhelyezni, de ehhez tudni kellene, hogy milyen regionális központról van szó, ahol tíz ember dolgozik vagy éppen ötven, mert annak megfelelő helyet kell, hogy tudjunk biztosítani. Igaza van Károlyi képviselőtársamnak, hogy a városnak a természetes élettere az kitágul hamarosan a közel száz évvel ezelőttire, ha az EU-s csatlakozásnak az a fázisa is megérik, hogy Horvátország is belép. Annak is igaza volt, aki azt mondta, hogy nem ártott volna ezt a megújuló kanizsai programot mindenkinek kiküldeni, lévén, hogy a képviselők felkészülési szintje nem azonos. Aki régi képviselő volt, az esetleg az elfogadásában is közreműködött, míg az újak ezt nem ismerik. De talán nem is biztos, hogy most kellett volna ezt olyan mélyen és részletesen megismerni. A “Megújuló Nagykanizsa” program, ami 2007-2013-ig szóló időszakról rendelkezik, úgy gondolom, hogy alapvetően jó, sőt tartalmaz olyan témákat is, amikhez egészen biztos, hogy a megvalósításukhoz nem lesz a városnak ereje ebben a ciklusban. Alapvetően nekem ebben semmi új nincs, mert az első, a második és a harmadik közgyűlés is fogadott el különböző programokat. A negyedik közgyűlésé van itt előttünk, ami nyilván az első, második és harmadik jó szándékait összegezte. Ilyen alapon bőségesen volt nekik honnan meríteni. Nagyon fontos, amit Tóth úr felvetett, hogy a munkaerőt meg kell tartani. Tehát nem lehet azt csinálni, ami történt az előző ciklusban, hogy ígérünk 2000 új munkahelyet, aztán elfogyott 400. A különbség 2400. A foglalkoztatottság növelésére kell törekedni. Úgy gondolom, hogy a december 14-ei közgyűlésen az ezzel kapcsolatos lépések már Önök előtt lesznek rendelettervezet szintjén. Tehát gondolok itt a különböző adórendszerbeli változásokra alapvetően. Köszönöm Károlyi képviselő úrnak, hogy felszólított rá, hogy ha alkalmam lesz rá, akkor legyek határozott. Ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy kérjek, sőt követeljek. Ezt én meg is fogom tenni, de nem hiszem, hogy ezen az első találkozón erre olyan nagy esélyeim lennének. Cserti úrnak is igazat kell, hogy adjak. Mindenre gyorsan kell reagálni, mint ahogy Balogh úr is nagyon szépen fogalmazta meg, hogy az erkölcs objektív. Én nem szeretem azokat a megfogalmazásokat, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani és hasonló ilyen szlogenek. Én úgy gondolom, ha valaki tisztességgel teszi a dolgát, akkor az egy középváros szintjén előbb-utóbb elismerést ér el. Tehát nem lehet más hangszeren játszani, mint amit be akarunk mutatni. Igen, Böröcz úr felvetette ezt a becsülendő kezdeményezést, amivel tökéletesen egyetértek, hiszen erről már volt szó. Tartalmilag, érdemben nem kell változtatni ezen a “Megújuló Nagykanizsa” programon, viszont mindenképpen a jelenlegi kondíciók mellett, mely kondíciók legalább két évig egészen biztos, hogy érdemben nem javulnak, visszafogottnak kell lenni, már csak azért is, mert, ha előírjuk magunknak a vágyaink tetejét, akkor úgy érezzük, hogy négy év után nagyon elmaradtunk attól, amit kitűztünk. Tehát reális célokat szabad csak kitűzni még akkor is, ha megfogalmazzuk a hosszú távú szándékainkat. Azt hiszem, hogy Papp úrnak abban is igazat kell, hogy adjak, hogy keresni kell a partnereket, keresni kell már csak azért is, mert például nem szeretném, ha – azt hiszem a mai Népszabadságba volt bent a súlyponti kórházaknak a listája, de már hallani olyan hangokat is, hogy vannak - bizonyos erők, amelyek megkérdőjelezik ezen a listán a nagykanizsai kórháznak a helyzetét. Én ezért is kérem a parlamenti képviselőket, hogy igyekezzenek, mert nem szeretném, ha a már napokkal ezelőtt kivívott pozíciót esetleg, ha elvesztenénk mások aknamunkájának eredményeként. Azt hiszem, hogy én mindenről szót ejtettem, amit képviselőtársaim felvettek és az én meglévő – Csákai képviselő úr mondta – kellő meghatalmazásom mellett azért ez a mai - gyakorlatilag tényleg tekinthetjük informális - közgyűlésnek elhangzott mondatai mindenképen előrevisznek, és az én eddigi ismereteimet, nem azt mondom, hogy nagymértékben kibővítették, de bizonyos súlypontozás tekintetében mindenképpen hasznosnak ítélem meg.

Dr. Fodor Csaba: Lehet, hogy elnézést kellene kérni, mi segíteni szerettünk volna. Nyilvánvalóan megkönnyíthette volna a helyzetünket, ha Polgármester Úr - mint halljuk van írásos program erre a négy évre – oda adta volna, és elolvashattuk volna, mert arra esetleg reagálhatnánk. Így kénytelenek voltunk a mi programunkból kiindulni és ennek megfelelően, ebből kiindulva ötleteket szerettünk volna adni, és ehhez szeretnénk támogatást adni a magunk szerény eszközeivel. Egyébként arra csak emlékeztetném Polgármester Urat, hogy akkor Ő még képviselőként tagja volt a közgyűlésnek, amikor még a régiók kérdése még statisztikai körzetek voltak, és mintha a jobboldali többségű akkori nagykanizsai önkormányzat döntött volna, hogy ehhez a régióhoz csatlakozzunk és egyébként a pécsi volt, legalábbis ilyen döntés akkor született. Valóban akkor felvetődtek és felmerültek azok a viták, amelyek a kulturális és gazdasági kapcsolatok okán Pécs vagy ez a régió, de ez lényegtelen. Ez eldőlt, ezen nincs mit vitatkozni. Ez egy helyzet. Nekünk ehhez a helyzethez kell igazodni, és ehhez a helyzethez kellett megtalálni azokat az utakat és módokat, módszereket, amelyek Nagykanizsa érdekét meg tudja valósítani. Ezek ténykérdések, én azt gondolom. Súlyponti a kórház. Igen, az volt és most is az, és az is marad reményeim szerint. Én azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek és a kórház kollektívájának inkább a dicsősége és munkájának az eredménye, mint ennek a közgyűlésnek a pár rövid hetes működése. Tehát mi ehhez nem járultunk hozzá, sőt talán nem is segítettük. Egy-két döntésre gondolok, de ezt most nem akarom itt felmelegíteni, nem idetartozik. Tehát én azt mondom, hogy mi segíteni szeretnénk. Megadunk mindenféle támogatást, amit tudunk ahhoz, hogy a város valóban elinduljon azon a pályán, amelyen mindannyian szándékozunk. Legalábbis a hozzászólások többségéből - Balogh képviselőt kivéve – ezt szűrtem ki.

Cserti Tibor: Három gyors dologra szeretnék reagálni. Én úgy gondolom és meggyőztek a gondolatok arról, hogy értelme volt ennek a rendkívüli közgyűlés megtartásának. Bizalomerősítőnek gondolom én, és annak is látom. A helyi programot illetően úgy sem lehet sokáig húzni-halasztani a dolgokat, hiszen december 15-ig a 2007. évi koncepciót is be kell terjeszteni, tárgyalni kell. Azt pedig valami keretek között kell tárgyalni. Az átfogja a négy évnek, gyakorlatilag felülvizsgálja a négy évnek a programját. Jó dolog az, hogyha valamire lehet építkezni és erről itt szót hallottunk. Én úgy gondolom, hogy akkor lehet ezeket a dolgot aktualizálni. Egy öreg mondatot igazán a térségi polgármesterekkel - nagy régióra gondolok – érdemes összehangolni mindenki nagyon várja az észak-déli autópálya emberközelbe történő helyezését. Az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy kormányzati döntések alapján háttérbe került az észak-déli autópálya kérdése. Miután nyomvonal egyeztetésen és minden dolgokon túl vagyunk, a megvalósítás szakaszába kellene érni. Ha valamiért érdemes lobbizni – ehhez, gondolom minden megyei jogú város polgármestere is felzárkózhat –, ezt javaslom Polgármester Úrnak. Lehet, hogy rossz helyen ülök. Én magamat nem érzem ellenzéki képviselőnek. Ott kellene ülni a végén, de ott meg nincs szék.

Marton István: Amiket Ön felvetett gondolatokként, azt elősegíti többek között az is, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás éppen a héten teljes mértékig megalakult, elnökség, szakbizottságai. Igen, mert nagyon együtt kell működni ennek a 48 településnek, amelyik ebben a térségben van. A másik pedig, nem is tudom, talán még Ön is azok között volt és talán Fodor képviselőtársunk is, aki az ünnepi közgyűlésen megszavazta a programomat, mert ott nem túl sok ellenszavazat volt, ahogy vissza tudok rá emlékezni, de hát azt majd az ember megnézi, ha kell. Ami a leglényegesebb, Önnek igaza van abban, hogy ide kell tenni a 2007-es költségvetést, és ott kiderül, hogy a király meztelen-e vagy sem. Ez december 14-én meg fog történni, mert törvényileg 15-ig meg kell, hogy történjen. Mi 2006. december 14-én tartunk közgyűlést, úgyhogy akkor fogjuk megejteni ezt az aktust.

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 17.00 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2006. november 23. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. november 23-án (Csütörtök) 14.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Ferenc, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető, Tóthné Krémer Máraia osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Domina Erzsébet helyettesítő irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Deák-Varga Dénes Városi Főépítész, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom. Az érdemi munka elkezdése előtt kérem a jelenlévőket, hogy Hári László munkatársunk, barátunk halála alkalmából 1 perc néma felállással tisztelegjünk.

Mielőtt a munka meghívóban rögzített részéhez hozzákezdenénk kérem, Virovecz Ildikót az ANTSZ munkatársát, hogy a “Ne gyújts rá Világnap” alkalmából szóljon hozzá.

(Virovecz Ildikó, az ÁNTSZ munkatársának ismertetője a “Ne gyújts rá Világnap” alkalmából.)

Marton István: Aki az elmúlt napokban hallgatta a Városi TV-t, illetve a Kanizsa Rádiót, az némi meglepetéssel értesülhetett arról, hogy városunk kórházában nincs kissúlyúaknak, magyarul gyermekeknek, 20 kg-on aluli gyermekeknek lélegeztetőkészülék. Úgy gondolom, hogy egy ekkora város 31 kiemelt kórházban maradt kórháza nem lehet meg e nélkül. Kérték, hogy adakozzon, aki tud. Én ezen alkalomból bejelentem, hogy 10 eFt-ot felajánlok. De nem ezért kértem szót, hanem azért, hogy képviselőtársaimat is arra serkentsem, hogyha valaki megteheti, megengedheti magának, akkor Ő is adakozzon, hogy minél hamarabb megvásárolhassák ezt a gyermek-lélegeztetőkészüléket. Ezek után ki nem hirdetett határozatokat ismertetnék.

Javaslat Dr. Szabó Csaba főigazgató közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

295/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. Dr. Szabó Csabának a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza főigazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30. §. (1) bekezdés e.) pontja alapján – tekintettel arra, hogy a főigazgató nyugdíjasnak minősül - 2006. október 27-én kezdődő felmentéssel 2007. június 27-én megszünteti. Dr. Szabó Csabát a felmentési idő teljes időtartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
 2. Határidő: 2006. október 27.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 3. Dr. Szabó Csaba főigazgató magasabb vezetői megbízatását 2006. október 27. napjától – tekintettel közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatt felmentéssel történő megszüntetésére – visszavonja.
 4. Határidő: azonnal

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 5. Megbízza Dr. Cserháti Istvánt 2006. október 27. napjától kezdődően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza főigazgató feladatainak ellátásával. A megbízás a főigazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálását követően az új főigazgató kinevezéséig tart.
 6. Határidő: azonnal

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

Hatályon kívül helyei az Intézet irányítása és vezetése fejezet

 1. 2.2. pontjának hatodik francia bekezdését:
 2. (az orvos igazgató feladatai)

  “- munkáltatói jogok gyakorlása a nem vezetői kinevezéssel alkalmazott orvosok és önálló előadók, egyéb egyetemi végzettségű dolgozók felett,”

 3. 2.3. pontjának negyedik francia bekezdését:
 4. (a gazdasági igazgató feladatai)

  “a munkáltatói jogok gyakorlása a gazdasági- műszaki ellátás dolgozói tekintetében,”

 5. 2.4. pontjának harmadik francia bekezdését:

(az ápolási igazgató feladatai)

“munkáltatói jogok gyakorlása a szakdolgozók tekintetében, ideértve a közvetlen betegellátásban kisegítő tevékenységet végzőket is.”

Határidő: azonnal

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 1. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembe vételével haladéktalanul tegye közzé a pályázati felhívást Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza főigazgatói munkakörének betöltésére. A pályázati határidő lejártát és az előírt pályázati eljárást követően a beérkezett pályázatokat döntéshozatalra terjessze a Közgyűlés elé.
 2. Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 3. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a fenti határozatok végrehajtásához szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

  Határidő: azonnal

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

Tájékoztató a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője költségtérítésének vizsgálatáról

296/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság munkáját, és a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője költségtérítésének ügyében folytatott vizsgálatról szóló tájékoztatóját elfogadja.

297/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy – konkrét kérdéseket megfogalmazva – adjon megbízást egy igazságügyi könyvszakértőnek, valamint a Kanizsa Újság Kft. könyvvizsgálójának, Turzó Györgynek a Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztője, Luif Ibolya költségtérítése jogszerűségének vizsgálatára.

Határidő: megbízásra: 2006. október 27.

vizsgálat elvégzésére: megbízást követő 8 napon belül

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 

Javaslat az önkormányzati képviselet változtatására a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. vezető testületében

298/2006.(X.26.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt.

 1. Igazgató Tanácsának tagságáról Böröcz Zoltán lemondását 2006. október 31-i hatállyal tudomásul veszi, egyidejűleg Molnár Szabolcs delegálását 2006. november 1. naptól kezdeményezi.
 2. Felügyelő Bizottsági elnöki tisztségéből Dr. Fodor Csaba visszahívását, egyidejűleg Gyalókai Zoltán Bálint delegálását bizottsági tagként 2006. november 1. naptól kezdeményezi.

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a visszahívott tagoknak köszönetét fejezi ki, és felkéri a polgármestert, hogy a személyi változtatásokkal kapcsolatos intézkedést tegye meg.

Határidő: 2006. november 5.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 

Javaslat az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldal képviselőinek megválasztására

299/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzati szintű Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldal képviselőinek újraválasztásával. A munkáltatói oldal képviseletében megbízza:

Marton István polgármestert

Cseresnyés Péter alpolgármestert

Balogh László önkormányzati képviselőt

Dr. Károlyi Attila József önkormányzati képviselőt

Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselőt

Dr. Kelemen Marcell jegyzőt

Dabi Gabriella gazdálkodási osztályvezetőt

Simánné Mile Éva szociális osztályvezetőt

Szmodics Józsefné irodavezetőt,

egyidejűleg a 309/7/2002.(XII.11.) és az 1/12/2004.(I.29.) számú közgyűlési határozatokat hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2006. október 27.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

Javaslat a Zala megyei Közgyűlés által alapított kitüntetések adományozására

300/2006.(X.26.) számú határozat

Nagykanizsa megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala Megyei Közgyűlés által alapított díjak és kitüntető címek adományozására az alábbi javaslatot teszi:

Zala Megye Díszpolgára Dr. Márkus Ferenc
Dr. Kotnyek István
Zala Megye Közigazgatásáért Díj Szmodics Józsefné
Zala Megye Egészségügyéért Díj Dr. Bátorfi József
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért
és Gyermekvédelméért Díj
Dr. Kaszás Gizella
Zalai Közművelődésért Díj Horváth István
Zalai Pedagógus Díj Fentős Ferenc
Zala Megye Sportjáért Díj Steindl József
Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Díj Solty Jenő (Posthumus)
Zala Megye Sportjáért Nívódíj NTE 1866 MÁV Rt.
Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Nívódíj Nagykanizsai Sörgyár Sportegyesület
Közművelődési Nívódíj Thúry György Múzeum
Pedagógiai Nívódíj Bolyai János Általános Iskola
Zala Megyei Sajtódíj Maros Sándor
Zala Megye Közszolgálatáért Díj Nagykanizsai Határőr Igazgatóság
Zala Megye Gazdaságáért Díj Takács János
Civil Társadalomért és Kisebbségekért Díj Vargovics Józsefné
Zala Megye Környezetéért és Fejlesztéséért Díj Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
Vajda Lajos Díj Szemenyey-Nagy Tibor
Alkotói Díj Stamler Lajos

Felkéri a polgármestert, hogy a javaslatokat továbbítsa a Zala Megyei Közgyűlés Elnökének.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

Tájékoztató a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője költségtérítésének vizsgálatáról

 

310/2006.(XI.9.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Luif Ibolyát a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetői tisztségéből visszahívja, és a Kft-nél fennálló munkaviszonyát a Mt. 88. § (1) bekezdése alapján rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszünteti.
 2. A rendkívüli felmondás indoka:

  A Közgyűlés 2006. november 9-i ülésén az ügyvezető utazási költségtérítése és kiküldetései költségei elszámolása tárgyában történt vizsgálat írásbeli előterjesztését (többek között a csatolt mellékletekkel) megtárgyalta. Ennek során megállapította, hogy az ügyvezetőnek az utazási költségtérítés és kiküldetési költségei elszámolása tárgyában tanúsított magatartása megvalósította a rendkívüli felmondást megalapozó Mt. 96. § (1) a.) pontja szerinti tényállást, mivel a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan jelentős mértékben megszegte.

  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

  Határidő: 2006. november 10.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztői tisztségének ellátásával 2006. november 10. naptól kezdődően megbízza Maros Sándort, a Kanizsa TV. ügyvezetőjét. A Közgyűlés a megbízottnak havi 100.000 Ft. megbízási díjat állapít meg.
 4. A megbízás az ügyvezető-főszerkesztői tisztség betöltésére kiírt pályázat elbírálását követően, az új ügyvezető megválasztásáig tart.

  Határidő: 2006. november 10.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést a vizsgálat során feltárt szabálytalanságok miatt.

  Határidő: 2006. november 10.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Marton István: A meghívóban nem szereplő alábbi napirendek napirendre vételét javaslom:

Az előterjesztések 2006. november 20-án kerültek kiküldésre.

Az előterjesztések és kiegészítés közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban szereplő alábbi napirendhez van kiegészítés:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003. (II.26.) számú, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendeleteinek módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Nagykanizsa külterület 0370/4 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 1. SPLC-N Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft részére ingatlanértékesítés, “B” jelű út építése (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Önálló képviselői indítványokhoz egy összefoglaló kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra.

Azt kérem képviselőtársaimtól, mivel rengeteg napirendi pontunk van, hogy rendkívül feszes tempót diktáljunk. Ha egy mód van rá bizonyos fokú önkorlátozást kérek minden képviselőtársamtól. Eredetileg zárt ülés tartására szánt napirendeket kibővítjük ezzel a kettővel, a Közoktatási Közalapítvány és az Ablak Zalára Közalapítvány tárgyalásával. Ennek a kettőnek, valamint a 29-nek, 30-nak automatikusan zártnak kell lenni, mivel személyességi jogokat érint. Zártnak kell lenni a 34, 35, 36, 37-es napirendi pontoknak. A 31, 32, 33-as pontokról viszont szavaztatnom kell a zárt ülésről. Aki egyet ért vele, az kérem, szavazza meg egyenként. Tehát a 31-es pont zárt ülésen való tárgyalásával egyetért, az kérem, szavazza meg.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 32-es pontot – Javaslat részvények értékesítésére – kérem, szintén zárt ülésen tárgyaljuk.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 33-asra pontra is kérem ugyancsak a zárt ülés tartását.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ez most azt jelenti, hogy a napirendek közül eldőlt az összes, amit zárt ülésen tárgyalandó.

Dr. Kolonics Bálint: Azért kértem ügyrendi kérdésben szót, mert azt szeretném kérni, hogy tegye lehetővé a képviselőknek azt, hogy a napirendekkel kapcsolatban javaslatot fogalmazzanak meg. Tennék én is javaslatot. Így a zárt ülésre és napirendek sorrendjére is. Azt kérem, hogy mielőtt a napirendeket elfogadjuk, kérje a képviselők javaslatát is.

Marton István: Ez éppen most következett volna, ahogy a sorrendet meghatározzuk, illetve azelőtt, hogy ki javasol valamit még napirendre venni, és utána jön a sorrend meghatározása, majd a végszavazás.

Tóth László: A mai napra szóló meghívót áttekintve megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a Polgármesteri tájékoztató a 27., az Interpellációk, kérdések pedig a 28. napirendi pont. Már az állammal együtt keletkező írott, úgynevezett kodifikált jog előtt is voltak olyan alapvető erkölcsi szabályzók, melyek szabályozták a társadalmi kapcsolatokat. Ez volt a szokásjog. A nagykanizsai önkormányzat elmúlt 16 évében ilyen szokásjog alapján működött a közgyűlés a napirendi pontok sorrendjét tekintve. Arra kérem Polgármester urat, hogy az előbb elmondottakra legyen szíves úgy megváltoztatni a közgyűlés napirendi pontjait, hogy az 1. napirendi pont legyen a Polgármesteri tájékoztató, 2. pedig az Interpellációk, kérdések, és ezért hivatkoztam a szokásjogra. A napirendekkel kapcsolatban pedig Polgármester Úr megjegyezte, hogy kért bennünket, hogy feszes tempóban tárgyaljuk. Én a szocialista frakció nevében ezt megígérem Önnek, de itt szeretnék egy kritikai észrevételt tenni. A kiküldött napirendi pontok száma 37. Nemcsak a kiküldött napirendi pontok nagy száma, hanem a mai tárgyaláson megtárgyalandó kérdések fontossága és jelentőségére tekintettel is jobb lett volna, célszerűbbnek láttuk volna a 14,00 órás kezdés helyett egy korábbit, egy délelőtti kezdést megállapítani. Két kérdést szeretnék majd a kérdéseknél feltenni. Belvárosi hajléktalanszálló Nagykanizsán a bazárudvarban. Második kérdés pedig van-e tennivalója az önkormányzatnak a forgalomirányítás területén.

Bicsák Miklós: A 2005/2006-os költségvetésben utak, járdák címszó alatt szerepel a Garay u. 1. páratlan oldalának a javítása, amit el is kezdtek, de a Garay 1. és 14-es háztömbnél megálltak az építők. A lakosság rögtön jelezte ezt nekem. Helyszínre mentem és a kivitelező közölte, hogy elfogyott a pénz. Mondták, hogy nem lehet folytatni, mert a Só utcában és a Tárház utcában történek felújítások. Úgy gondolom, hogy a Garay utca kárára ne újítsanak fel, hanem fejezzék be, amit elkezdtek. Kérem Polgármester Urat és a közgyűlést, hogy vizsgálják ki, hogy miért lett ez a járda fél részben megépítve, ami a költségvetésben már az elmúlt évben is szerepelt. Palin városrész lakossága jelezte, hogy közvetlen 200-250 m-re a családi házak mellett vonul el az autópálya. Kérik egy megfelelő vastagságú hangszigetelő fal megépítését. Nem tudom, hogy a tervekben szerepel-e, de még időben lehetne korrigálni.

Marton István: Képviselő úr, itt még csak a napirendre jelentkezőknek a regisztrálása történt volna. Azért hagytam, hogy végigmondja, hogy akkor már nem kell még egyszer belekezdeni, másrészt pedig, hogy a többiekben tudatosuljon, hogy itt még csak a jelentkezéseknél tartunk.

Papp Ferenc: Én ismerem az SZMSZ-t, de azért köszönöm a figyelmeztetést. Én csak annyit szeretnék kérni, hogy napirend előtt kérnék 1 percet. Témám pedig, egy eltűnt emléktábla ügyében fordulok a közgyűléshez és a közvéleményhez.

Dr. Károlyi Attila: Tóth László képviselőtársam felszólalását követően tudatosult bennem, hogy csak jelentkezni kell, ezért kérek lehetőséget napirend előtti felszólalásban a Kőrösi Csoma Általános Iskolában tanuló kisdiákok testi épsége védelme érdekében felszólalni.

Röst János: Kérem, hogy a sajtó képviselőinek legyenek kedvesek asztalt biztosítani, mert nem tudnak tudósítani a közgyűlés munkájáról, és nagy kár érné a várost, hogyha ez elmaradna. Én ott folytatnám, ahol Kolonics képviselőtársam abbahagyta. Arra kérném Polgármester Urat, hogy a következő közgyűlésen addig ne szavaztasson semmiképpen sem, amíg a képviselők nem adtak elő módosító javaslatokat, hiszen ez akár a zárt ülést, akár a normál ülést befolyásolja. Itt már Tóth képviselőtársam elmondta a Polgármesteri beszámolónak, illetve az Interpellációk, kérdéseknek a hátra vitelét a napirendi pontok közül. Úgy gondolom, hogy nemcsak szokásjog van, ami egyébként szintén óriási dolog, hanem van egy SZMSZ-ünk, aminek a 16. § (5) bekezdése b.), c.) pontja ezt pontosan rögzíti, és én bízok abban, hogy Jegyző Úr figyelmeztette a Polgármester Urat, hogy ilyent nem tehet meg, hogy SZMSZ-ellenesen küldik ki a meghívót. Egy kérdésem lesz szintén az előterjesztésekkel kapcsolatban, ezek pedig a 7-es, 8-as napirendi pontok. Javaslom, hogy ezeket most vegyük le a napirendekről, hiszen ezek a 2007. évi költségvetést érintik. Úgy tartanám szerencsésnek, hogy ezt a két pontot a költségvetési koncepcióval együtt tárgyalnánk. Van bent adórendelet. Én úgy gondolom, hogy meghozható. Úgy is január 1-jétől lép hatályba. Tehát nem hiszem, hogy ez csorbát szenvedne. Egyébként maga a két pont elvileg támogatható. Én azt hiszem, hogy ezt akkor korrekt tárgyalni, hogyha a költségvetési koncepcióban már látjuk azt, hogy milyen bevételi-kiadási dolgok terhelik a költségvetésünket. A kérdéseknél szeretnék szót kérni. Jegyző urat kérdezném meg az intézményvezetők kinevezése tárgyában.

Halász Gyula: Napirend előtt kérnék szót az SZMSZ-szel kapcsolatban, illetve az Interpellációk és kérdéseknél négy rövid kérdést szeretnék feltenni akadálymentesítéssel, szelektív hulladékgyűjtéssel, Péterfai út – Alsószabadhegyi kerékpárút közvilágításával és az M 7-es, illetve a Balatoni út elágazójának közvilágításával kapcsolatban.

Dr. Kolonics Bálint: Napirendhez tennék két javaslatot. Az egyik a sorrendet érinti. Én azt gondolom, hogy a 18-as pontban felvenni kívánt - Intézkedési terv az Állami Számvevőszék Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál végzett az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére – napirendnek meg kellene előzni a 2. napirendi pontot, a vagyonrendelet módosítását, hiszen ennek következtében kerül sor a vagyonrendelet módosítására, így a közgyűlés tisztább képet kapna a döntés meghozatalakor. A másik javaslatom a 29-es napirendi ponttal kapcsolatban pedig az, hogy én nem javaslom a zárt ülésen való tárgyalást, mégpedig azért nem, mert sem személyi kérdést, sem önkormányzati gazdasági érdeket nem tartalmaz ez az előterjesztés. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyébként nyílt ülésen tárgyalta ezt az előterjesztést. Az ügyvezető úr is jelen volt az ülésen. Előtte Ő maga is nyilatkozott arról, hogy nem kívánja a naprend zárt ülésen való tárgyalását. Ez a két javaslatom lenne a napirend elfogadásához. Illetve egy rövid véleményem pedig az, hogy volt hivatkozás szokásjogra és SZMSZ-re is. Az SZMSZ szerint a közgyűlés állapítja meg a napirendjét és az SZMSZ azt a kifejezést használja, hogy általában. Tehát egy ajánlást tesz a napirend elfogadására. Ettől a közgyűlés eltérhet, és ezt Ő határozza meg. Napirend előtt szeretnék két rövid témában kérést és javaslatot megfogalmazni a belváros közlekedési rendjével és a Saubermacher általi építési hulladék szállításával kapcsolatban.

Jerausek István: Napirend előtt szeretnék szót kapni a bagolai buszforduló áthelyezésének tárgyában.

Polai József: Kiskanizsa néhány utcájának biztonságos közlekedési rendjéhez szeretnék napirend előtt kéréssel fordulni.

Bárdosi Gábor Jenő: Napirend előtt kívánok hozzászólni lakossági bejelentés tárgyában.

Cserti Tibor: Egyetlen percet kérnék. A téma a Civil Ház előtti térburkolat és lépcső kérdése.

Marton István: Több képviselőtársunk nem kért szót, így a napirendi pontokhoz a javasolt módosításokat kellene megtenni. Ami napirend változtatást igényel, az a Tóth és Röst képviselő urak által a Polgármesteri tájékoztató hátrasorolása. Itt némi félreértésről lehet szó, mert az SZMSZ, ahogy a szakbizottság elnöke is elmondta, “a napirendet a közgyűlés határozza meg általában az alábbi sorrendiség megtartásával”, tehát általában. Kezdődik a napirend előtti hozzászólásokkal és harmadikként a Polgármesteri tájékoztatóval. Azért bátorkodtam fordítani a sorrenden és változtatni a renden, ami bizonyos értelmemben visszatérés az első három ciklus 12 évében bevált gyakorlathoz, hogy 14,00 órakor kezdődtek a közgyűlések, és hogy ez jó gyakorlat volt, arra példa a negyedik ciklus, amely ugyan valóban délelőtt elindult, de ebédig általában nem jutottak tovább a Polgármesteri tájékoztató és a kérdések, interpellációk napirendjétől. Ez azt jelenti, hogy a munkaidő-kihasználás rendkívül rossz volt. Bennem még az a sejtés is felmerült, hogy akik nagyon szeretnek szerepelni, azok ilyenkor szoktak domborítani az előző ciklusban, a mostaniban gondolom, itt mindenki kivétel lesz, és ha ez így igaz, akkor azt sem lehet kifogásolni, hogy hátratettük. Hátratettük. Ezek, úgy gondolom, hogy nagyon nyomós indokok. Ami még a sorrendeket illeti, Kolonics képviselő úrnak volt egy javaslata. Ugyan már megszavaztuk, hogy a 29-es szám alatt kiküldött napirend zárt ülés lesz, de amennyiben az érintett hozzájárul, minden további nélkül betehetjük a nyílt napirendek sorába is, csak hát általában nem szoktak hozzájárulni, ezért meg kell kérdezni. Lehet azon vitatkozni, hogy személyi kérdés vagy csak személyeket érintő kérdés. Én úgy gondolom, hogy vegyük a szigorúbbat, tekintsük személyinek, és amennyiben az érintett hozzájárul, akkor minden további nélkül mehet szerintem is a nyílt ülésre. Bár én most egyik érintetett sem látom. A kettőből az egyik biztos, hogy nem tud itt lenni, tehát én úgy gondolom, hogy nyugodtan hagyjuk ott, ahová szavaztuk. Ezek után a sorrend az alábbi lenne. A két zárt ülésre javasolt napirend, úgy mind a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosítása, illetve az Ablak Zalára Közalapítvány alapító okiratának módosítása, tehát javaslom az eredeti 30-as és a 31-es pontok közé betenni. Kolonics képviselő másik javaslatát minden további nélkül akceptálom, hogy az Állami Számvevőszék valóban meg kellene, hogy előzze ezt a módosítást, lévén, hogy a számvevőszéki jelentés indukálja ezt a kezdeményezést. Amit Röst képviselő mondott, abban annyi igazság valóban van, hogy a 7-es és 8-as napirendekről, ha döntünk, akkor az január 1-jétől lesz hatályos, de ez nem indokolja, hogy amit megtehetünk, azt halasszuk holnapra, annál is inkább, mert a következő közgyűlésen rendkívül sok és rendkívül fajsúlyos napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra. Én ezt mindenképpen elvetem, de a közgyűlés majd dönthet akár másképp is, én nem javaslom. Ezekkel a változtatásokkal, illetve a nyílt ülésen a 24, 25, 26-os napirendi pontok önálló képviselői indítványok, az öt darab általam korábban felsorolt önálló képviselői indítványt javaslom ezek után napirendre venni. Más változtatást nem látok, ezért miután én Kolonics képviselő úr javaslatát elfogadom, Röst úrét nem tudom támogatni, ezért kérek szavazást arról, hogy levegyük-e a 7-es és 8-as napirendi pontokat a mai ülésünk napirendjéről. Én nem javaslom, hogy levegyük. Kérem, mindenki a nem gombot nyomja meg.

 

A közgyűlés 8 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Ez után az általam felsorolt összes javasolt módosítás és a közbeejtett szavazás eredményének ismeretében arra kérem a Képviselő Hölgyet és az Urakat, hogy fogadják el a mai ülésünk napirendjét. Kérem, nyomjanak igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 6 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál végzett az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003. (II.26.) számú, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendeleteinek módosítására (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

 7. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáira és térítési díjára (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

 9. Javaslat a 2007. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítására (írásban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Szalai Zoltán ügyvezető Füstfaragók Kft.

 11. Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatási tevékenységről, valamint javaslat a 2007. évi díj megállapítására (írásban)
 12. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

  Meghívott: Polainé Marek Valéria vállalkozó

 13. Egyes helyi építési szabályzatokról és szabályozási tervekről szóló rendeletek hatályon kívül helyezése (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

 15. Javaslat a helyi iparűzési adórendelet módosítására (írásban)
 16. Előterjesztő: Marton István polgármester

 17. Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló rendelet módosítására (írásban)
 18. Előterjesztő: Marton István polgármester

 19. Javaslat Csellengő Közösségi Ház további működtetésére (a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyeinek bővítése, írásban)
 20. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető, Szabó Béla projektmenedzser

 21. Javaslat háromoldalú megállapodás kötésére, valamint önrész biztosítására a “Komp – Átkelés a kompetencia alapú oktatás területére” című pályázathoz (írásban)
 22. Előterjesztő: Marton István polgármester

 23. Nagykanizsa külterület 0370/4 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás (írásban)
 24. Előterjesztő: Marton István polgármester

 25. Zrínyi u. útépítési program (írásban)
 26. Előterjesztő: Marton István polgármester

 27. Nagykanizsa 92 hrsz-ú ingatlan ügyében elővásárlási jogról lemondás (írásban)
 28. Előterjesztő: Marton István polgármester

 29. Javaslat Nagykanizsa Bartók B. u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület kiürítésére (írásban)
 30. Előterjesztő: Marton István polgármester

 31. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 32. Előterjesztő: Marton István polgármester

 33. Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulásba képviselők delegálása (írásban)
 34. Előterjesztő: Marton István polgármester

 35. Javaslat Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásra (írásban)
 36. Előterjesztő: Marton István polgármester

 37. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi belső ellenőrzési munkaterve (írásban)
 38. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 39. Tájékoztató a 2006/2007-es nevelési év/tanév indításáról (írásban)
 40. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: 5 középiskola, 10 általános iskola, 9 óvoda vezetője, Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója

 41. Tájékoztató az ifjúsági feladatok teljesüléséről és a diákönkormányzat tevékenységéről (írásban)
 42. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Baliné Zalavári Ágota, Szabó Máté diákpolgármester

 43. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a civil szervezetek közötti kapcsolatokról (írásban)
 44. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Civil Kerekasztal Gyergyánági Endre

 45. Beszámoló Nagykanizsa – Liszó körjegyzőség 2005. évi munkájáról (írásban)
 46. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 47. Balogh László képviselő önálló indítványa az új funkciójú mozikert elnevezésére, valamint a Deák tér országzászlóval történő állandó fellobogózására (írásban)
 48. Böröcz Zoltán képviselő önálló indítványa Göndör István országgyűlési képviselő úr tájékoztatásával kapcsolatban (írásban)
 49. Tóth László képviselő önálló indítványa kerékpárpálya építési programnak a 2007. évi költségvetésben történő szerepeltetésére (írásban)
 50. Papp Ferenc képviselő önálló indítványa Hevesi Sándor Művelődési Központ részleges felújításának figyelemmel kisérésére ad hoc bizottság felállítására (írásban)
 51. Dr. Károlyi Attila képviselő önálló indítványa notebook vásárlására (írásban)
 52. Dr. Károlyi Attila képviselő önálló indítványa város közlekedési rendjének és feltételeinek felülvizsgálatára (írásban)
 53. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa Palin városrészben közösségi ház megépítésére (írásban)
 54. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa Hársfa és Ifjúság utcában járdafelújításra (írásban)
 55. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 56. Előterjesztő: Marton István polgármester

 57. Interpellációk, kérdések (írásban)
 58.  

  Zárt ülés:

 59. Tájékoztató a “Nagykanizsa a megújuló energiák városa” projekt végrehajtásával kapcsolatban történt szabálytalanságokról a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht-nál (írásban)
 60. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Szányi Gábor ügyvezető

 61. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által gazdasági társaságok felügyelő bizottságába, alapítványok kuratóriumába delegált tagok megválasztására (írásban)
 62. Előterjesztő: Marton István polgármester

 63. Javaslat az Ablak Zalára Közalapítvány alapító okiratának módosítására (írásban)
 64. Előterjesztő: Marton István polgármester

 65. Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosítására (írásban)
 66. Előterjesztő: Marton István polgármester

 67. Javaslat a Ryno Kft. telephelyén létesítendő só-tároló helyiség bérleti szerződésének megkötésére (írásban)
 68. Előterjesztő: Marton István polgármester

 69. Javaslat részvények értékesítésére (írásban)
 70. Előterjesztő: Marton István polgármester

 71. SPLC-N Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft részére ingatlanértékesítés, “B” jelű út építése (írásban)
 72. Előterjesztő: Marton István polgármester

 73. Javaslat a Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/b. önkormányzati lakások bérlőkijelöléseire (írásban)
 74. Előterjesztő: Marton István polgármester

 75. Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I/2. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére (írásban)
 76. Előterjesztő: Marton István polgármester

 77. Javaslat “Az Év Vállalkozása” emlékplakett adományozására (írásban)
 78. Előterjesztő: Marton István polgármester

 79. Fellebbezések (írásban)

 

Napirend előtti hozzászólások:

Marton István: Napirend előtti hozzászólások következnek Bicsák úr hozzászólásának kivételével.

Papp Ferenc: 1997. március 15-én avattuk fel egy kisebb ünnepség keretében ennek az épületnek – tehát az akkori Apolló Filmszínház – az északi oldalán lévő azon márványtáblát, amely arról emlékezett meg, hogy ahhoz képest, tehát 1997-hez képest 70 évvel ezelőtt egy nagyon fontos kulturális, társadalmi esemény történt a városban. Ennek a városi filmszínháznak a felavatása. Ahogy visszaemlékszem, ez az emléktábla erről emlékezett meg. Medgyasszay neve is szerepelt, valamint Hevesi Sándornak a neve, aki annak idején állítólag egy nagyon szép avatóbeszédet mondott. Valamikor október utolsó vagy november első napjaiban akkor még a ZÁÉV Zrt. bonyolította ennek az intézménynek, az épületnek a beruházását. Hivatalosan még nem vettük át, így feltehetően éjszaka ezt az emléktáblát ismeretlen személyek levették, lefeszítették. Ez egy gyalázat. Gyalázat azért is, mert nem önös szándék vezérelhette. Tudniillik ezt az emléktáblát, amire a betűket úgy vésték, ezt másra már nem lehet, tehát csak úgy, hogyha teljesen lecsiszolják. Az emléktábla másik oldalára pedig, ami feltehetően megsérült a leszerelés közben, valószínűleg szintén nem tudják hasznosítani. Én tisztelettel kérem a közvéleményt, a nagykanizsaiakat, hogy segítsenek nekünk abban, hogy jussunk az emléktábla nyomára. Én itt most a közgyűlés nyilvánossága előtt Dr. Dobó László úrral –akivel annak idején némi közünk volt az emléktábla felállításához – közösen bejelentjük, hogy 20 eFt-ot ajánlunk fel a nyomravezetőnek.

Marton István: Mélyen egyetértek azzal, amit elmondott. Ilyen öncélú rombolás a mi városunkban nagyon szokatlan, azt kell, hogy mondjam. Az, hogy valakinek ez miért okozott gondot, ez felfoghatatlan, amikor tényleg az ország egyik nagyon értékes műemlékének a helyreállításáról éppen, hogy levonultak a dolgozók, és akkor egy ilyen értéket, ami a 10 évvel ezelőtti összes cselekedet volt mellesleg, mert akkoriban gyakorlatilag bő 10 évig itt nem volt élet és örüljünk neki, hogy ez megtörtént, hogy ez kinek van útjában ez egyszerűen értetlen és felfoghatatlan.

Dr. Károlyi Attila: Választókörzetemben, Csokonai Vitéz Mihály utcában működő Kőrösi Csoma Általános Iskola előtt az utat felújították és a gyalogátkelőhelyet úgy építették ki az akadálymentesítés során, hogy a kisdiákok közvetlenül az úttestre úgy lépnek, hogy nincs járdaszegély. Ezért a diák nem érzékeli, és nem észleli az iskolából történő kirobogás során, hogy valójában egy nagyon veszélyes helyre, a beláthatatlan úttestre lép. Azonnali intézkedést kérnénk ebben a helyzetben. Azt kérném, hogy az iskola elé egy korlátot helyezzenek el, és megakadályozza ezt a kisdiákoktól megszokott, ámde felelőtlen magatartást. A másik kérésem az lenne, hogy ugyancsak veszély jelent a kicsikre az iskolát körülvevő és a megépítése óta nem karbantartott és elhanyagolt kerítés. Tehát ebből a kőkerítésből kövek lógnak, esnek ki. Kérem Polgármester Urat, hogy ebben is segítsen nekünk.

Marton István: Kérdésének első fele szinte automatizmus. Nagyon rossz néven venném, ha ott napokon belül nem lenne korlát, mert eleve azt kellett volna odatenni. Erre azonnal intézkedünk. A másik fele lehet, hogy több időt igényel, és én azt hiszem, hogy azt az idei évben már nem tudjuk megcsinálni, lévén, hogy egy hónap van vissza, de a jövő évi költségvetésben valami kicsi kis összeget – mert ez nem egy jelentős tétel – erre el kell különíteni. Esetleg mondjuk az Ön képviselői kerete terhére, hogy a forrást mindjárt meg is jelöljem és kíméljen a nagy büdzsét. Röst úr csak bejelentette, hogy adjunk asztalt a sajtónak. Röst úr, Önnek igaza van. A sajtó kap asztalt. Majd meglátjuk, hogy hogyan lehet berendezni, de hát először vagyunk itt. Én azt mondom, hogy amit a rendezők elkövettek, azért köszönet jár. Ezt természetesen nem lehet az első alkalommal maga a tökély, de majd olyan második, harmadik alkalommal biztos, hogy az lesz.

Halász Gyula: A közgyűlés napirendjeinek a sorrendjével kapcsolatban Polgármester Úr kifejtette álláspontját, miszerint az előző önkormányzati ciklusban tulajdonképpen szétbeszélték az időt és délig nem jutott érdemi munkára idő. Én el szeretném mondani, hogy az akkori közgyűlési többség biztosította annak a lehetőségét (a mostani többségnek), hogy ezzel az idővel visszaéljen vagy éljen. Tehát én arra kérem Polgármester Urat, amire Tóth képviselőtársam is célzott, hogy a szokásjogot ne változtassa meg. Másrészt pedig az SZMSZ-ben rögzített dolgot tartsuk kötelező érvényűnek, még ha a megfogalmazásokban lehet jogászkodni is. Én azt gondolom, hogy mind a sajtó munkatársaival szemben, mind a városlakókkal szemben, mind pedig a mostani ellenzékkel szemben ez a dolog méltánytalan. Arra kérem Polgármester Urat, hogy vonja vissza ezt a napirendi pontok sorrendjére vonatkozó előterjesztését, és a következő közgyűlésen is tartsa be. Másrészt megjegyzem, hogy napirend előtti szókéréssel kijátszható ez a dolog, úgyhogy semmire nem megy vele Polgármester Úr. Azt kérem, hogy vonja vissza és a Polgármesteri tájékoztatót - ami egyébként is logikusan következik, hogy az elmúlt időszakban mi történt, erről tájékoztatást adni a városlakóknak, illetve a közgyűlés tagjainak - vegyük előre, illetve az Interpellációkat és kérdéseket is.

Marton István: Én úgy vagyok tájékoztatva, hogy az előző ciklusban, ahol körülbelül a várost irányító többség aránya az ellenzékhez 3:1 volt, nemcsak a létszámból fakadóan, de lényegesen több kérdést tettek Önök fel és többet interpelláltak. Ami egyébként egy kicsit furcsa számomra, de nem hiszem, pontosan Ön erősített meg abban, hogy az a gyakorlat rossz volt és higgye el nekem, 16 év gyakorlata azért jelent valamit és gyakorlatilag visszatérünk az első három ciklushoz ezzel. Majd meglátjuk, mennyire válik be. Meggyőződésem, hogy jelentős mennyiségű időt tudunk vele megtakarítani. Ha ez két-három ülés után nem így lesz, akkor lesz min elgondolkodni. Egyébként mondom még egyszer, hogy szó szerint felolvastuk, hogy mit ír erről az SZMSZ. Erre nekem jogot biztosít a nélkül, hogy ezen változtatni kellene.

Dr. Kolonics Bálint: Két rövid javaslatot szeretnék tenni napirend előtt. Az egyik a belváros közlekedési rendjével kapcsolatos. Mind a gépjárművel való közlekedés, mind pedig a gyalogosan történő közlekedés során mindenki tapasztalja azt, hogy a késő délutáni órákban nehezebbé válik a belvárosban a közlekedés azért, mert a közlekedési lámpák sárgára váltanak. Ez nyári időszakban azért, mert a gépjárműforgalom kiegészül még a motorkerékpáros forgalommal is. Tehát nagyobb számú járművek vannak és ezért gyorsul a közlekedés, veszélyesebb mind a gépjárművel közlekedők számára, mind pedig a gyalogosforgalom számára, ugyanis néha életveszélyes akár a Fő úron, akár egyéb más kisebb útszakaszokon a gyalogosan történő átkelés a gyalogátkelőhelyen. Ezért kérem Polgármester Urat azok után, hogy én már ebben a kérdésben a Rendőrkapitány úrral egyeztettem, hogy vegye fel a kapcsolatot a Közútkezelő Kht-val és javasolja náluk azt, hogy este 8,00 óráig működjenek városunkban a közlekedési lámpák ezen okból. A másik javaslatom egy konkrét esettel kapcsolatos. November 10-én megdöbbenve vettem tudomásul szintén választókörzetemben azt, hogy a Batthyány utcában a forgalmat egy vasmonstrum a közúton elzárja. Ez pedig a Saubermacher által kiszállított építési hulladék elszállítására szolgáló konténer volt. Már a látási viszonyok rosszak voltak, sötét volt, ez egy kivilágítatlan konténer volt az út közepén. Egész hétvégén ott volt. Balesetveszélyes volt a közlekedésre nézve. Kérem Polgármester Urat, járjon utána, hogy a Saubermacher ilyen felelőtlenséget miért tehet, hogy az úttest közepére kihelyez egy ilyen tárgyat, illetve javasolja náluk azt, hogy az a gépkocsivezető, aki ezt teszi és kiszállítja, felelősségteljesebben járjon el, és azt olyan helyen helyezze el, ami a közúti közlekedés és forgalom számára megfelelő és biztonságos.

Marton István: Önnek mind a két témában igaza van. Teljesen jogos a 20,00 óráig tartó igény a lámpákra. Én magam is elég régóta szenvedő alanya vagyok a lámpák kikapcsolásának. A másik meg egyenesen döbbenetes. Kétségtelen, hogy a cég felel az embereinek a cselekedeteiért, de alapvetően ilyen jellegű dolgokat én a Saubermahernél nem érzékeltem, és amikor én szállíttattam 10 éve, 3 éve stb. akkor is nagyon tisztességesen, korrektül jártak el. Ezt nem tudom megérteni, hogy hogyan lehetett ilyen. Ez nyilván nem lehetett egy rutinos szállító és lehet, hogy örült annak, hogy valahová letette, de balesetveszélyes szituációt nem teremthet és erre az ügyvezető-igazgató úrnak a figyelmét mindenképpen felhívjuk, mert ha ez még egyszer-kétszer előfordul, akkor egyrészt lehet, hogy nem ússzuk meg baleset nélkül, másrészt pedig akkor keményebb intézkedést kell életbe léptetni.

Jerausek István: Most, hogy a 2007-es költségvetési számok alakulóban vannak, fontosnak tartom az alábbi kérést elmondani. Azon túlmenően, hogy ez a probléma a saját választási kampányígéreteim között is szerepel, nem is annyira lényeges, annál sokkal lényegesebb, hogy egy közel 200 aláírást tartalmazó ívet adtak át nekem ennek a problémának az alátámasztására és a kérés megfogalmazására. Miről is van szó? Az elmúlt napokban a Szentgyörgyvári hegy harmadik, negyedik hegyhát, valamint a Kisbagolai hegy két hegyhát ingatlan tulajdonosai, akik közül sokan állandó lakosok ott – ez egy kb. 60 családot jelent már – megfogalmaztak egy olyan kérést, miszerint a bagolai buszfordulót szeretnék, hogyha a hegy bejáratánál építenék ki. Ez őnekik egy óriási könnyebbséget jelent, mert ha a távolságot figyelembe vesszük, az 2-2 kilométer, az napi 2 kilométer gyaloglástól szabadítaná meg őket. Az ingatlantulajdonosok egy megbízottat választottak maguknak, aki megkeresett és mikor átadta ezeket az aláírásgyűjtő íveket, elmondta, hogy ez a kérés nem új keletű, ez már hosszú évekkel ezelőtt megfogalmazódott, és odáig jutottak az elmúlt közgyűléssel és az elődömmel, a körzet képviselőjével levélváltás kapcsán, hogy biztosította arról a helyi gazdák megbízottját, hogy a VOLÁN vezetőjével ezt a területet már bejárták és megállapították, hogy a megoldásnak műszaki akadálya nincs. Azon kívül a hegyi gazdák képviselője írásban ígéretet tett arról, hogy a gazdáktól mintegy 500 eFt támogatást tud biztosítani az ügy kivitelezése céljából. Azonkívül, ha a mai technika mellett, ha ezt figyelembe lehet venni, vagy számítani lehet rá, társadalmi munkával is hozzátudnak járulni. Ha felvetődik ingatlanvásárlás vagy kisajátítás is ez ügyben, ígéret tett arról is, hogy esetleg cserebirtokot tud biztosítani a tulajdonosnak. Azon kívül a Városrészt Szépítő Egyesület vezetőjével is tárgyaltam ez ügyben - és mint Polgármester Úr is tudja, hogy az önkormányzat és a Városszépítő Egyesület közötti megállapodás szerint éves viszonylatban 6 mFt-os támogatást jelent a városrésznek – és biztosított arról, hogy ők ezt az összeget ennek a célnak a kivitelezéséhez hozzájárulva megadják, és mint elmondta, hogy a mostani csatornázás kapcsán a kivitelezők ígéretet tettek az ügyben, hogy az úttestet rendbe hozzák. Célszerű lenne ezt a folyamatot, mármint az út rendbehozatalát, a hegyi gazdák pénzét és az önkormányzat hozzájárulását egy kalapba téve az ügyet megvalósítani, és ez gondolom, hogy a költségeket jelentős mértékben csökkentené. Azon kívül felvetette az ottani vezető, hogyha sikerül a buszfordulót áthelyezni, akkor természetesen a jelenlegi forduló és a faluvég között a forgalom megnőne, és célszerű lenne ezzel egy időben egy járda kialakítása is. Kérem Polgármester Urat, hogy ez ügyben tegye meg a szükséges lépéseket és a következő évi költségvetésben, ha mód van rá, ezt az összeget szerepeltesse.

Marton István: Az elején azzal kezdtem, hogy mindenki igyekezzen betartani a 2 percet. Ez 2,5x2 perc volt. Arra kérek mindenkit, hogy tényleg vegye komolyan. Én nem akarom senkitől elvenni a szót, de lehet, hogy a képviselőtárak majd arra kényszerítenek. A témát ismerem. Műszaki akadálya, ha nincs. Mellesleg olyan nagyon nem régi a kérdéskör, mert mondjuk 6-7 évvel ezelőtt örültek annak, hogy úgy lett kialakítva a forduló, ahogy ki lett alakítva, ugye a település közepén, de ezt meg kell oldani. Teljesen reális kérdés, főleg az miatt, hogy olyan sokan kiköltöztek a hegyre. Megvizsgáljuk. Elvileg én ennek nem látom akadályát, hogy teljesüljön, hogyha azok az anyagi kondíciók azokról a területekről bejönnek, ahogy Ön ezt elmondta.

Polai József. Felvetésemet kezdhetném egy olyan kérdéssel is, hogy mikor lesz végre rend az utakon, az utcákban? Ezt azért teszem, mert tekintettel arra, hogy épülget az autópálya és Kiskanizsa közelében is, mint tudjuk folynak a munkálatok, ezért nem egyszer az autópályára szállító járművek a mellékutakat, utcákat is igénybe veszik meglehetősen elég gyakran. Úgy gondolom, hogy mindenféle intézkedés, amit eddig meg lehetett tenni - dicséret a VIA Kanizsa Kht-nak – megtörtént már ez idáig. Tettünk ki táblákat minden olyan utcához, ahol ez fontos volt, hogy behajtani tilos, kivétel a célforgalom. Ennek ellenére újra meg újra előjönnek ezek a problémák rendszeresen. A Homokkomáromi utcában és a Hunyadi téren is panaszkodtak nekem a múlt héten az emberek, hogy nagyon veszélyesen és arrafelé közlekednek ezek a nagy járművek és még egy újabb probléma az is – és ezért kérek segítséget Polgármester Úrtól – hogy egyes fiatalemberek versenypályának tekintik az ilyen egyenesnek tekinthető útszakaszokat, mint amilyen a Homokkomáromi utca és a Hunyadi tér nyugati oldala. Féltik a gyerekeiket a balesetektől, ezért kérem, hogy sebességkorlátozó tábla kihelyezése talán megoldás lehetne, illetve a rendőrség fokozottabb jelenléte, hogy ebben a kérdésben, kérem, szíveskedjen segítséget nyújtani.

Bárdosi Gábor: Javasolni szeretnék Polgármester Úrnak három - lakossági megkeresés nyomán – nagyon fontos dolgot a városunkban. A Vízmű Zrt. miközben nagyon jó szolgálatot ad lakosságunknak, és azt gondolom, hogy teljes megelégedéssel, közben egy Csányi utcai telephelyén úgy néz ki, hogy szeméttárolására is szakosodott. Egy nem túl hosszú, kb. 13 m-es szakaszon a kerítést kellene helyreállítani nagyon sürgősen. Azt gondolom, hogy egy ilyen cég nem engedheti meg magának azt, hogy egy ilyen kerítéssel álljon a lakosság szolgálatában, amikor a nála megforduló 200-300 lakos ezt látja. A második egy Keleti Étterem - a Rózsa utcában - mögött lakók – először azt gondoltam, hogy a lakók problémáját olvasom el, amit állítólag többször megküldtek már a hivatalba, bár én csak az alaplevelet láttam – valóban a garázsoknál nem tudnak parkolni, a megállni tilos tábla ellenére nem tudnak megállni, hogy be tudjanak járni a garázsukba. Én még közben mást is észrevettem, közben épült 2005-ben egy gyönyörű szép fémdoboz, olyan, mint egy fémbódé az étterem háta mögött. Ezt fa tárolására használja az étterem, és ennek az összes szemete ott mind megjelenik azon garázssor előtt pluszban még. Harmadik dolog az bagolai városrész lakóitól érkezett hozzám. A csatornázást végző kivitelező sikerrel otthagyta az utca kellős közepén a 60 cm mély, kb. ugyanilyen széles árkot, amelyikbe, ha víz kerül, akkor nem látszik, viszont akkor nagyot lehet bele lépni. Kérem, Polgármester Úr tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Marton István: A Vízmű Csányi úti telephelyével kapcsolatban Képviselő Úrnak igaza van. Én más megoldást látnék szívesebben, nevezetesen, ha az a telephely már nem létezne, de ez nyilván nem öt perces dolog. A közterülettel kapcsolatban pedig a Közterület Felügyeletnek el kell, hogy járjon. Reggel kiadja a Jegyző Úr, és mindjárt intézkednek. Harmadik pedig az, ami azt jelenti, hogy a műszaki ellenőrnek intézkedni kell, hogy a területet úgy hagyják el, hogy ott mondjuk a balesetveszély gyanúja sem merülhessen fel. Tehát ebben az ügyben is intézkedni fog a hivatal.

Cserti Tibor: Nem rég adtuk át a Civil Házat ünnepélyes keretek között és ugyanez történt az ’56-os emlékművel. A két értékes építészeti alkotás közvetlen környezetében azonban olyan esztétikai hibák és hiányosságok vannak, amelyre szeretném ráirányítani a figyelmet. Ha megközelítjük az épületet a főbejárat felől, akkor egy nagy részen térburkolat hiánya jellemző, ami egyszerűen csúnya. Elődeink Fülöp Lajos kőfaragó mester vezényletével nagyon értékes és esztétikus térburkolatot, lépcsőket és támfalalkat hagytak ránk. Ezek egy része kiemelésre került az építészeti munkánk során. Kellőképpen nem lett helyreállítva és a mostani közvetlen környezetben lévő lépcsők állaga rendkívül romlott. Mindenféleképpen kicsi ráfordítással ezek helyrehozatók. Elődeink munkáját becsüljük meg. Én akkor lennék legnyugodtabb – és a képviselői indítványnak egy része a mai nap erre ki fog térni –, hogyha egyébként a régi könyvtári épület is mielőbb helyreállításra kerülne és még inkább, ha igazán gazdája is lenne a dolognak. Gondolom, Balogh képviselőtársam még esetleg elgondolkodhat azon, hogy a gimnázium védnökséget is vállalhatna e közvetlen tér állapota felett.

Marton István: Képviselő úr az a mondata megfogott, hogy elődeink munkáját meg kell becsülni. Még jobban meg fogott volna, ha azt mondja, hogy jobban meg kell becsülni. Ebben az ügyben azonnali intézkedés kell. Ez nem maradhat így.

   

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Nem volt időm összeszámolni, de gondolom, tizenvalahanyadszor. Képviselőtársaim, ha elolvasták, akkor 25 alpontban van összeszedve a mai módosítás összes aktualitása. Azt hiszem, hogy olyan egészen nagy kaliberű talán nincs is benne. Bizottsági elnökök, ha kérhetem, először Ők jelentkezzenek.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság november 21-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést és 7 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéssel egyetért és javasolja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy – idézem pontosan – a 6/2006. számú rendeletének, a költségvetésről szóló rendeletének az elfogadását a csatolt mellékletek szerint. És mivel nálam van a szó, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke, szeretném tájékoztatni a tisztelt közgyűlést, hogy a Pénzügyi Bizottság november 21-i ülésén tárgyalta a gazdasági társaságok I-III. negyedévi beszámolójáról szóló napirendi pontot is, és ott hozott a 142/1/2006. számú határozatával egy határozatot, amely a következőt tartalmazza: a Pénzügyi Bizottság javasolja a KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. támogatását 5 millió Ft-tal megnövelni. A támogatás forrásaként a 2006. évben elmaradt beruházások maradványát jelöli meg. B. pontban a Pénzügyi Bizottság a KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. beszámolóját elfogadja. A bizottság azért hozta egyhangúlag az alábbi határozatot, mert megnéztük a rendelkezésre álló dokumentumokat, és való igaz, hogy a Kht. az elmúlt 10 hónapban felélte az idei költségvetési támogatását. A mérleg alapján látszott, hogy a kiadásoknál mindenhol a tervek alatt maradtak, viszont a túlzott bevételi tervet, amit az akkori tulajdonos előírt, nem tudták teljesíteni. A Kht-nak a következő időszak működésére – ugye ez az I-IX. hónapra vonatkozó beszámolója volt, ezért a X-XII. hónapra 4-4,5 millió Ft + ÁFA költségvetési igénye jelent meg, és ezért a bizottság ezt a határozatot hozta. És ezt azért mondtam el, mert a törvényes működéséhez a közgyűlésnek valamit kell mondani. Tehát törvényesen nem lehetne pénzeket átcsoportosítani, tehát mindenféleképpen kell határozni ebben az ügyben. És mint képviselő szeretnék egy kérdést az előterjesztéssel kapcsolatban tenni. 2. oldal 7. pontjában, amikor az van, hogy a céltartalékban szereplő képviselői keret terhére … és vannak itt felsorolások - többek között én is benne vagyok – rendelkeztek azok felhasználásáról, intézmény felújításáról, parkoló és járda építése, tervezése, járda és felújítása 4,6 millió Ft értékben. Én meg szeretném kérdezni a szakosztály jelenlévő képviselőjét, hogy a Platán sor 9/a. és 9/b. között az én időmben 2006. februárban elindított parkoló hogyan áll?

Marton István: Kérem a szakosztály illetékesét, Tárnok urat.

Tárnok Ferenc: Tóth képviselő úr kérdésére az alábbi választ tudom adni. Nagykanizsa önkormányzata vállalkozásba adta ezt a tervezési feladatot, és a közelmúltban jött meg a jogerős építési engedélye ennek. Árajánlatokat kértünk az érintett munkálatokra, amik tudomásom szerint meghaladták a képviselő úr keretét. Úgy gondolom, hogy az ülés után egyeztetjük vele, és amennyiben tudjuk, megrendeljük ezeket a munkálatokat.

Marton István: Képviselő úrnak mondom, hogy ha itt nézzük a 7. pontban felsorolt neveket, akkor látható, hogy több olyan név is szerepel, aki már nem tagja a testületnek, de értelemszerűen az elindított munkákban a jogfolytonosságot elismertük, csak hát az Ön esetében is ugye tolódik az eljárási rend miatt. Önnek még azt el kell, hogy mondjam, hogy a Pénzügyi Bizottság rendkívül rafináltan fogalmazott KanizsaNet forrás meghatározásának az ügyében. Még majdnem engemet is sikeresen megtévesztett, de miután mélyebben elgondolkodtam, rájöttem, hogy olyan forrást jelölt meg, ami nincs. Ugyanis az összes fejlesztési pénz szeptember végével papíron – hangsúlyozom – szerződésileg elköltésre került. Tehát azt kellett volna odaírni, hogy alapja az újabb hitel. De ezzel az üggyel a következő közgyűlésen érdemben fogunk foglalkozni természetesen, hiszen tegnapelőtt döntöttek.

Balogh László: A költségvetés elfogadása a mindenkori városvezetés felelőssége. Így most bővebben kell, hogy a költségvetés mögé álljunk, még akkor is, ha szeptemberben, mint tudjuk, Szilveszter volt. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a rendeleti javaslatot. Megjegyzem, a mostani utolsó Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ülésen az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság minden tárgyalt napirendet egyhangúlag támogatott. Ennek, azt hiszem, inkább örülni kell.

Marton István: Elnök úr, nagyon örülök neki, hogy kezd a szakma érvényesülni, és nem történik politikai szembenállás. Ezt, bárki bárhogy értékeli, nagy dolognak tartom.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 9 egyhangú szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.

Marton István: Az előzőek ide is vonatkoznak.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú javaslatával tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.

Marton István: Nem kapok levegőt, meg kell, hogy mondjam őszintén, mert mi ilyen jó előterjesztést, illetve nem, a munkatársak ilyen jót csináltak volna, hogy egy ellenvetés sincs. Neves professzorunkra gondolva, aki világhírű lett és Amerikában élt, azt mondta, hogy ha mindenki igazat ad neki, akkor az már kezd gyanús lenni, de remélem, itt ez nem áll fenn.

Szőlősi Márta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a november 21-i ülésén az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja, illetve az előterjesztést a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartja. Ugyanakkor hozott egy határozatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság, mely szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága az előterjesztés 4. pontjában szereplő Egészséges Városok Koordinációs Bizottságának hatáskörét javasolja visszavonni 2007. évtől. Felkéri a hivatalt az anyag előkészítésére.

Marton István: Egyetértek a javaslatukkal, és elő is készítjük. De ezt a következő ülésre már meg is kell tenni. Kérem a bizottságot is, hogy tegye meg a javaslatát.

Röst János: Köszönöm az elismerő szavakat, amiket a költségvetés módosításról Önök elmondtak. Egyébként igazából itt semmifajta különlegességről nincsen szó, ez egy kötelező átvezetése a módosításoknak. Ilyen értelemben rutinfeladat, és kötelező ellátás a testület részéről.

Marton István: Elfogytak a szólni akaró képviselők, ezért a vitát lezárom, és kérem, hogy aki egyetért, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

50/2006.(XII.6.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2006.(XII.6.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 1. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál végzett az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A vitát megnyitom.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú javaslatával az előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Balogh László: Az ÁSZ vizsgálat nyomán fogant intézkedési terv tulajdonképpen még az előző önkormányzat felelőssége, a hiányosságok megszüntetéséről szól. A KanizsaNet Kht., a középületek akadálymentessé tétele és a szakmai teljesítések igazolása kapcsán. Jóhiszeműen elfogadta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ezt az anyagot, mert értékes, tartalmas anyag. Jó lenne hosszabban is akár tanulmányozni. Remélhetőleg az illetékesek ezt megtették. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság az alábbi határozatot hozta, melynek a lényege a számvevőszéki jelentésében foglalt hiányosságok felszámolására készített előterjesztés részét képező intézkedési tervet elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról tájékoztassa a közgyűlést. Ezt gyakorlatilag a Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadta.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság a 152/2006. számú határozatával az előterjesztéssel egyetért, és javasolja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésben foglalt hiányosságok felszámolására készített, az előterjesztés részét képező intézkedési tervet fogadja el, és egyben kérje fel a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról tájékoztassa a közgyűlést. Határidő: az intézkedési terv szerint.

Dr. Kolonics Bálint: Rövid véleményem is van az anyaggal, az előterjesztéssel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az Állami Számvevőszéknek ez a 2006. évi átfogó vizsgálata egy objektív és tárgyilagos képet ad az önkormányzat gazdálkodásáról, és a költségvetésének megalkotásáról, és a költségvetési egyensúlyról. S ezekben a megállapításokban súlyos kritikákat is fogalmaz meg. Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az államháztartási törvényben foglaltakat megsértve az önkormányzat a 2005. és 2006. évi költségvetési rendeletekben finanszírozási célú pénzügyi műveleteket vett figyelembe költségvetési bevételként és kiadásként, a költségvetés tervezett hiányát a költségvetési bevételek és kiadások különbségeként nem állapították meg. Erre szokás azt mondani, hogy virtuális pénzek vannak a költségvetésben és súlytalan a költségvetés. Megállapítja azt is a Számvevőszék, hogy a 2003 és a 2005 között időszakban a költségvetési egyensúly nem volt biztosított, a költségvetésben tervezett bevételek nem nyújtottak fedezetet a költségvetési kiadásokra. A mai napirendekkel kapcsolatban érdekes megállapítást tartalmaz a számvevőszéki vizsgálat, mégpedig azt, hogy az önkormányzat által biztosított mentességek és kedvezmények mértéke a helyi adóbevételekhez viszonyítva a 2003. évben 25 %, majd 2004. évben már csak 7 %, 2005. évben 4,4 % volt. Ez csökkenő tendencia. Ehhez képest a mai napirendre felvettük az adórendelet módosítását. Tartalmazza továbbá azt az előterjesztés, ami lényeges volt itt a közbeszerzési eljárások során, hogy elmaradt a közbeszerzési szabályzatban az eljárások belső felelősségi rendjének a meghatározása. Balogh képviselőtársamat pedig nem kívánom ismételni, itt a szakmai teljesítések igazolása, utalványozások rendje terén is rengeteg szabálytalanságot tárt fel a vizsgálat.

Halász Gyula: Én is hozzá szeretnék szólni ehhez a napirendhez, mégpedig olyan vonatkozásban, hogy az előző önkormányzat jelentős lépéseket tett arra, hogy az akadálymentesítés minél szélesebb körben megoldja. Ismeretes, hogy orvosi rendelők, különböző egészségügyi intézmények, oktatási intézményeknél az akadálymentesítés megtörtént. Nem sikerült megoldani viszont a bírósággal való egyeztetés során az Erzsébet téren található Polgármesteri Hivatal akadálymentesítését, és ez a mai napig problémaként jelentkezik. Továbbá problémának látom és az intézkedési tervnek szerintem erre is ki kellene térni, hogy a legnagyobb ügyfélforgalmat lebonyolító Szociális Osztály szintén emeleten helyezkedik el, és az akadálymentes megközelítése a földszinti megközelítés ellenére nem biztosított. Tehát a konkrét javaslataim, hogy Polgármester Úr a konstruktivitást is tudja értékelni, a következők: mindkét hivatali épületben a földszinten létesíteni kell egy olyan ideiglenes tárgyaló helyiséget, jobb szót most nem tudok kitalálni, ahol a mozgássérült, illetve a mozgásukban korlátozott embereknek az ügyfélforgalmát le lehet bonyolítani, illetve az Erzsébet téri Polgármesteri Hivatalban – tekintettel az idősekre, nyugdíjasokra, gyerekekre és a mozgáskorlátozottakra – egy korlátot kellene felszerelni, hiszen jelenleg nem tudnak kényelmesen feljutni a hivatalba. Még annyit tennék hozzá, hogy az akadálymentesítés nemcsak a közlekedési dolgokra vonatkozik, hanem az információhoz jutásnak a lehetőségeinek a megteremtésére is, és ebben, úgy gondolom, hogy ebben is előbbre kellene lépni.

Marton István: Amit mondott, az súlyos erkölcsi problémát is vet fel, hiszen a Parlament már korábban módosítani volt kénytelen egy korábbi döntését, magyarul lejárt az első döntést követő határidő az akadálymentesítések megvalósítására. Nagyon rosszul áll vele az ország. Mi sem állunk vele jól, de talán olyan nagyon rosszul sem. Na most, ami a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítését illeti, éppen a múlt héten tárgyaltam a Városi Bíróság elnökével. Megvannak a kidolgozott tervek, ezek mondjuk két évvel ezelőtti árakon is már meghaladták a 60 millió Ft-ot. Én nem látok erre forrást ebben a pillanatban. Esetleg úgy, hogyha valami pályázati pénzt tudnánk nyerni. Az Eötvös téren, ismertebb nevén, a Kékházban, ott a földszinten van minden ilyen érdemi ügyintézés. Hát arra, hogy külön mozgáskorlátozottaknak alakítsunk ki, ezt én pillanatnyilag nem látom át, megvallom őszintén, de nagyon úgy tűnik számomra, hogy nincsen hely. De a kérdést Jegyző Úr majd megvizsgálja, és akkor referál az üggyel kapcsolatban.

Röst János: Szeretnék hivatkozni a 7. oldal első bekezdésére, amelyben megállapítja az ÁSZ az önkormányzat rendelkezett gazdasági programmal, amelyben a helyi gazdasági, társadalmi adottságok figyelembe vételével a 2002-2006. évekre, illetve a következő tíz évre meghatározták az önkormányzat stratégiai céljait. Azért említem meg ezt a bekezdést, mert jelenleg az itteni önkormányzat, a mostani nem rendelkezik 4 éves programmal. Én jeleztem Polgármester Úrnak az elmúlt közgyűlésen, hogy elfelejtett szavazást elrendelni az Ön programjáról, és javasolnám, hogy a decemberi közgyűlésre egy rutinszavazásra legyen szíves visszahozni, mert a következő ÁSZ vizsgálatnál ezt a megállapítást az ÁSZ meg fogja tenni, hogy nincs elfogadott érdemi gazdasági programja az önkormányzatnak a polgármesteri program részeként. Jelentős anyag van előttünk. A legtöbb intézményt, illetve gazdasági társaságot, Polgármesteri Hivatal egységét elmarasztalja az ÁSZ-jelentés. Ez egyrészt természetes, hiszen 20-22 milliárdos költségvetéssel dolgozik az önkormányzat évek óta, tehát én úgy gondolom, hogy a munka során becsúsznak ezek a hibák. Viszont, ha úgy veszem, hogy nem is olyan régen, az elmúlt közgyűlésen a Kanizsa Újság főszerkesztőjét ennek a töredékéért távolította el a közgyűlés, akkor úgy gondolom, hogy a kettő nincs egyenes arányban, tehát ilyen alapon bármely intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál is lehetne ugyanígy fegyelmi eljárást lefolytatni.

Marton István: Én az utolsó mondatait nem akarom meghallani, mert ha ez olyan egyszerű kérdés lenne, mint ahogy Ön ezt feszegette, akkor nem kellett volna a rendőrséghez is fordulnunk annak a hét konkrét esetnek a kapcsán, ami megtörtént. Mellesleg örülök neki, hogy ebben a 78 + 7, tehát olyan jó 85 oldalas Állami számvevőszéki anyagban sikerült találni akár egy pozitívumot is. Való egy igaz, minden önkormányzat rendelkezett gazdasági programmal, amit aztán, mint utána hetvenvalahány oldalon kiderül töredékesen valósított meg. Én úgy gondolom, hogy az alapprogramot tekinthetjük folyamatban lévőnek, hisz a múltkori rendkívüli közgyűlésen gyakorlatilag erről volt szó. A prioritások viszont értelemszerűen változnak. Alapvetően azért, mert az előző önkormányzat azért mélyen belenyúlt, a negyedik önkormányzat a 11. önkormányzatnak is a zsebébe.

Szőlősi Márta: Még egy bizottság – amely tárgyalta – még nem számolt be arról, hogy milyen határozatot hozott. A Szociális és Egészségügyi Bizottság – elnök úr távollétében, mint a bizottság alelnöke ismertetném az ott hozott határozatot – az előterjesztést a közgyűlés elé terjeszthetőnek, tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Cserti Tibor: Tóth elnök úr röviden vázolta a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, de szemérmes volt Elnök Úr, egy dologról feltétlenül szólni kell, hogy a Pénzügyi Bizottság, mint szakbizottság ülésén rendkívül éles vitát váltott ki természetesen az anyag. Szélsőséges megfogalmazások is napvilágot leltek, és végül a kedélyek elcsitultak. Részt vett az ülésen a Jegyző Úr is. Összességében azt mondom, hogy igen, én magam is, aki egyébként sok számvevőszéki vizsgálatnak az alanya is voltam a szervezeti egység élén, azt mondtuk, hogy igen, jó tükörképe, átfogó tükörképe egy intézménynek, egy önkormányzatnak a számvevőszéki vizsgálati anyag. Erre vonatkozóan intézkedési terv készült, aminek nagy fontossága a végrehajtása. A Pénzügyi Bizottság – és ezért szóltam – kérte a belső ellenőrzés szervezeti egységét, hogy még záros határidőn belül az intézkedési tervben foglaltak hatályosulását ellenőrizze, ezúttal is segítse a Polgármester Úr munkáját, mert tipikus szakmai kérdésekről szólnak. Én úgy gondolom, hogy összességében Nagykanizsa város önkormányzatának a szabályozottsága és gazdálkodási munkája alapvetően rendben van, de ami a leírtakban is van, az mindig javításra szorul, és ellenőrzésre szorul. Tehát összességében, miután elhangzottak olyan javaslatok is, hogy a szervezeti egység élén munkáltatói jogokra vonatkozóan is kezdeményezzen vizsgálatot, vagy olyan fajta szabálysértésre utaló jelek is vannak az anyagban, én a Pénzügyi Bizottság élén úgy gondolom, ezeket a kérdéseket megfelelő formában próbáltam képviselni, és összességében a magam részéről is a gazdálkodó szervezeti egységben dolgozóknak a munkáját picit a közgyűlés mellett is, de ha úgy tetszik, akkor erősítsék ezt meg, Polgármester Úr, megköszönném.

Papp Ferenc: Én úgy gondolom, hogy Nagykanizsa város önkormányzata gazdálkodási rendszerének szerves részét képezik az intézmények, az egész intézményhálózatunk, az egészségügytől a szociálison át az oktatási-nevelési intézményekig, ezért én tisztelettel kérném Jegyző Úrnak megfontolásra, hogy ezen intézmények, részben önálló intézmények vezetői és gazdasági titkárai is ismerjék meg ennek az anyagnak a rövid kivonatát. Tudniillik, ha belelapozgatunk, és ha csak futólag is nézzük meg, vannak olyan általánosítható tapasztalatok és konkrétumok, amelyeket nem árt, ha egyes intézményvezetők és gazdasági titkárok is megismernek. Én nem azt kérem, hogy ezt sokszorosítsuk le, de teremtsünk egy fórumot, egy alkalmat, ahol ezekről a dolgokról akár szakosztályonként is szót lehetne váltani.

Marton István: Önnek teljesen igaza van. Ennek nagyobb nyilvánosságot kell kapni házon belül az érintettek körében, hisz én emlékszem olyan Állami számvevőszéki vizsgálatra, mert talán ebben a teremben nem túl sokan ülünk olyanok, akik az eddigi összeset elolvastuk, és ha jól emlékszem, négyévenként követik ezek egymást, tehát most egy kicsit úgy érzem, hogy akik aggódnak, hogy mi lesz a következő számvevőszéki vizsgálatnál, azok nagyon előre szaladtak az időben.

Dr. Kelemen Marcell: Néhány elhangzott felvetésre reagálnék. Megköszönöm Halász Gyula képviselő úrnak a felvetését. Való igaz, az Erzsébet téri és az Okmányirodát és egyéb közigazgatási osztályt tartalmazó elhelyezésére szolgáló épületben, a Kékházban, az Eötvös téren nem megoldott az akadálymentes közlekedés. Mi kialakítottunk ebben az évben egy ügyfélszolgálatot, ezzel próbáljuk ezt oldani, illetve az Okmányiroda, valamint a Szociális Osztály ügyfélfogadója ott van a földszinten. De hát ott van a Gyámhivatal is, ott van az Építéshatósági Osztály, Közigazgatási Osztály, Közterület Felügyelet. Ez az épület megítélésem szerint nem alkalmas erre a célra egyébként, amire már évek óta használjuk. Zsúfolt, télen hideg, nyáron meleg, nem tudjuk tovább fejleszteni, nincsenek megfelelő számú irodáink, és hát a Halász Gyulától javasolt tárgyalót sem tudjuk egyszerűen fizikailag már kialakítani, mert nincsen helyen, hiszen egy Postairodát is kialakítottunk a földszinten, most az ügyfélszolgálatot. Talán jelentős költséggel a középen lévő udvaron lehetne kialakítani, annak a befedésével lehetne valamilyen új helyiséget kialakítani. Igaz ez egyébként az Erzsébet téri épületre is, ahol egyetlenegy tárgyaló áll rendelkezésre. A kollégák zsúfoltan, a munkavégzést jelentősen hátráltató körülmények között kell, hogy végezzék a munkájukat. Irodavezetők beosztottakkal egy szobában, egy pici szobában végzik a munkájukat. Ide jönnek be ügyfelek. Egyszerűen alkalmatlanok a körülmények arra, hogy ügyfeleket fogadjunk, és megfelelően végezzük a munkánkat. Arról nem beszélve, hogy több helyen van elhelyezve a hivatal, és több helyen működik. A másik, hogy a gazdasági program – ez törvényi kötelezettség, tehát a közgyűlésnek ezt meg kell tárgyalnia. Folyamatban van a gazdasági programnak a kialakítása, és várható a december 14-ei közgyűlésre Önök elé kerül. Harmadrészt az Állami Számvevőszék Önök előtt fekvő jelentésében megfogalmazott hiányosságok, szabálytalanságok vonatkozásában korábban polgármesteri, illetve jegyzői utasításban rendelkeztünk arról, hogy ezek felszámolásra kerüljenek, és majd a következő napirendi pontnál, amely az én előterjesztésemben került Önök elé, amely a belső ellenőrzési terv elfogadásáról szól, én ott javasolni fogom, hogy Önök egészítsék ki egy újabb ponttal, miszerint a revizorok az I. félévben ellenőrizzék le, hogy az ÁSZ-jelentésben foglaltak teljesültek-e, és akkor ezt majd Önök elé terjesztjük, ezt a revizori vizsgálati eredményt.

Bicsák Miklós: Megragadva az alkalmat, itt Jegyző Úrtól hallottuk, hogy milyen gondok vannak az Eötvös téri hivatalban – ma délelőtt én is a hivatalos dolgomat intézve, ott az ügyfelek kicsit panaszkodtak, és gondoltam, most itt a lehetőség, hogy mondjunk, siránkozunk a problémák miatt, nagyon egyszerű kis dolog lenne, ahogy az emeletre a hatósági osztályokhoz mennek fel az ügyfelek, a lépcső mellé – nem nagy dolog és nem drága – egy asztal kellene. Több személy kívánsága. A postai falra, van az a kis fülke a Postának, és a lépcső mellett – én ma meg is néztem – egy olyan 1 méter széles és 2 méter hosszú kis asztal, hogy ott az ügyfelek a hivatalos dolgaikat ki tudnák tölteni. Nagyon kérném Jegyző Urat, ha ezt feljegyezné, és intézkedne erre. Nagy szükség volna ott – tessék megkérdezni a portát is. Ma mondta is, hogy panaszkodnak, hogy nem tudják a dolgaikat végezni.

Marton István: Nem látok több képviselőt szólásra jelentkezni, ezért a vitát lezárom. De még mielőtt szavaztatnék, egy-két gondolatot el kell mondani, ami az általános egészhez kapcsolódik, hisz képviselőtársaimnak én megadtam a választ a konkrét eseti kérdésekre a napirend vitája kapcsán. Bicsák úr én Önnek is és a Jegyző Úrnak is csak azt tudom mondani, hogy bármilyenek a körülmények, itt felelősségteljesen nem ígérhetünk új hivatalt, még akkor se, ha pillanatnyilag legalább háromfelé vagyunk. Apró lépéseket lehet tenni, ami az adott alapszituációban még éppen belefér, kisebb anyagi áldozatvállalás árán is. Azt kell, hogy mondjam Cserti úrnak, nagyon örülök, hogy a Pénzügyi Bizottságban nagy vita volt erről az anyagról, hiszen a kérdések jó része valamilyen formában a pénzügyi profilhoz kapcsolódik, és azért is örülök, mert a nagy vitáknak az ilyen és hasonló anyagokról ott a helye. Én nem szeretném azt a közgyűlési gyakorlatot folytatni, ami az előző közgyűlésben megjelent. Nevezetesen, hogy mindegy, mit mondtak a bizottságok, a testület másképp döntött az esetek zömében. Ez példa nélküli volt, mert az első három közgyűlés életéből én nagyon szép ellenpéldákat tudnék sorolni. Emlékszem olyan bizottságra, amelyiknek talán sosem verték le a javaslatait mondjuk az első közgyűlésben. Tehát ez nagy öröm, és én csak arra buzdítok mindenkit, hogy szakmailag ott kell érdemben állást foglalni, és kiérlelni azokat a lépéseket, amikre szükség van. Megdöbbentettek Kolonics Bálint elnök úr szavai, amit ugye mindig mondtam jómagam is a vállalkozásbarátságról. Ugye szavakban az előző önkormányzati testület volt a legesleg vállalkozásbarátabb az eddigiek közül, meg talán még a következő ötből is, és erre kiderül, hogy három év alatt az adható kedvezményeket sikerült az 1/6-odára leküzdeni. Ez egyszerűen döbbenet. Ezen én annyira meglepődtem, hogy meg is van a mai nap meglepetése számomra, hogy egyik évben még 25, másikban már csak 7, és a harmadikban meg 4 %, tehát gyakorlatilag 1/6-odára ez lezuhant. Ez hihetetlen szám, de úgy gondolom, hogy a mai várható döntésünkkel lényegesen javítani fogunk ezen a tragikusnak mondható pozíción. Kérem, hogy aki el tudja fogadni a 18. sorszámmal napirendre vett, egyébként 2-ként tárgyalt Állami Számvevőszékkel kapcsolatos jelentés határozati javaslat tervezetét, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

311/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentésben foglalt hiányosságok felszámolására készített, az előterjesztés részét képező Intézkedési Tervet elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: Intézkedési Terv szerint

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Silló Barnabás KanizsaNet Kht. ügyvezetője

Gazdálkodási Osztály vezetője

Városfejlesztési Osztály vezetője

Intézményvezetők)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003. (II.26.) számú, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendeleteinek módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Elöljáróban kérem a képviselőtársakat, hogy a kiegészítésnek ezt a két mondatát keressék elő. De talán nem is olyan sok, hogy ne mondjam el. A vagyonrendelet módosítása tárgyában készített előterjesztés kapcsán a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy a rendelet 1. számú melléklete is módosításra szorul tekintettel arra, hogy a módosítandó részben szereplő bíráló bizottság helyett a gyakorlatban eddig is a Közbeszerzési Bizottság bírálta el a pályázatokat, így célszerű ennek átvezetése is a rendeletben. A fentiek alapján a módosító rendelet egy új 17. §-sal egészül ki. Ezzel együtt a korábbi 17. §-ból 18. lesz, amely egy új bekezdéssel egészül ki. Ez itt van az általam elmondottak mögött, ez az új rendelet tervezet. Aki ezt figyelmesen elolvasta, az tapasztalhatja, hogy éppen a közgyűlési munka tekintetében ez egy nagyfokú előrelépés és a testület részéről, amennyiben megszavazza a testület, bizalom a szakmai, konkrétan a Pénzügyi Bizottság hatáskörének növelésére. Mert miről van benn szó? Röviden, hogy a minket nézők és hallgatók is megtudják. Eddig a vagyontárgy értékesítése és vásárlása 5 millió Ft + ÁFA értékhatárig a polgármester hatáskörébe tartozott, majd 5 és 15 millió között ez bizottsági hatáskörbe ment át, és a fölött a közgyűlés döntött a megfelelő bizottsági javaslatok alapján. Én önkorlátozást gyakorolva nem kívánom a polgármesteri hatáskört ebben az ügyben növelni, mert még tán annak is ki lennék téve, mint ahogy már hallottam ilyenek, hogy ugye diktatúra, meg diktátor. Nem kérem, ez reálértékben lényegesen kevesebb, mint volt tavaly vagy tavalyelőtt. Azt mondom, hogy legyen kisebb a hatáskör. Egyébként is miért vállaljak én személyesen nagyobb felelősséget, viszont a szakbizottságnak sokkal nagyobb hatáskört szeretnénk elérni, ami azt jelenti, hogy a 20 millió Ft értékhatárig az ügyekkel nem kell a közgyűlésnek foglalkozni a kérdéssel, csak a felett, mert ugye úgy szól, hogy 5 és 20 millió Ft értékhatárban a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe megy át, mely döntést a városfejlesztési és településrendezési szempontok tekintetében a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének figyelembevételével hozza meg, és 20 millió Ft értékhatár felett pedig továbbra is be kell hozni a testület elé. Ez alól a 4. §-ban van egy kivétel, ami az Ipari Parkban lévő vagyontárgyak értékesítésére vonatkozik, mely esetben a versenytárgyalás alkalmazása akkor kötelező, ha a vagyontárgyérték az 50 millió Ft-ot meghaladja, hisz ott ugye egészen más jellegű döntéseket kell hozni. Nem arról van szó, hogy eladunk egy darab földet, hanem arról, hogy egy konkrét tevékenységet ígérő vállalkozást milyen kondíciók mellett és hogyan enged be a város. Ezt kívántam kiegészítésként elmondani. A napirend vitáját ezennel megnyitom.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a vagyonrendelet módosítását az előterjesztés szerint támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja 9 egyhangú szavazattal.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság politikai felhangoktól sem mentesen 4 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. Tehát a 151/2006. számú határozat a következő: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéssel egyetért, és javasolja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy fogadja el az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003. számú rendelet módosítását úgy, hogy amelyik §-ban a Pénzügyi Bizottság hozzájárulása, illetve jóváhagyása szükséges, ott a Pénzügyi Bizottság után a minősített szótöbbséggel történő hozzájárulás, illetve jóváhagyás szerepeljen. A 2. határozatunkban pedig a bizottság elfogadta és javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a rendelet módosítását.

Marton István: Örülök neki, hogy volt egy kis vita, bár a politikai felhangokat nem szeretem.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést a közgyűlés számára alkalmasnak tartja azzal, amiről itt Polgármester Úr már említést tett, azzal a kikötéssel, mely szerint az 1. számú mellékletben a bíráló bizottság helyett a Közbeszerzési Bizottság szerepeljen. Egyébként az előterjesztés nem csak a vagyonrendelet módosításáról, hanem az SZMSZ módosításáról is szól.

Marton István: Az SZMSZ-ben a hatáskörök vannak átvezetve végül is. Tulajdonképpen most követjük az SZMSZ-t ezzel valamennyire.

Röst János: Én ellentétben a beterjesztéssel, azt javasolnám, hogy a 3. § ne változzon, maradjon meg a 15 millió Ft + ÁFA összeg. Én úgy gondolom, hogy ez is egy jelentős tételnek számít egy vagyontárgy értékesítésénél. Nem hiszem, hogy ennek a további fokozása, megemelése indokolt lenne. Ráadásul egy kisebb bizottságról van szó, amelyik 7 fővel működik, és így elvileg egy 4 fős jelenlétnél akár 3:1-re is eladhat egy 20 milliós ingatlan + ÁFA-t. Én úgy gondolom, hogy ezek a hangok, amik esetleg politikai felhangnak tűnhetnek, ezek meg fognak jelenni a lakossági véleményekben is, hogyha ezt a tételt így bennhagyja a közgyűlés. Én óvnám ettől a testületet, én úgy gondolom, hogy a 15 millió Ft összeg is jelentősnek tűnik, tehát nem javasolnám ennek a megemelését.

Bizzer András: A Röst képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy éppen ezért kértük, hogy fontos döntéseknél a Pénzügyi Bizottság minősített többséggel döntsön. Tehát ezt irányozta elő ez a módosítás, ami a Pénzügyi Bizottságban végül is átment.

Marton István: Ugye talán nincs mindenki tisztában, hogy mit jelent a minősített többség. Egy 7 tagú bizottságnál legalább 4 igen kell. De ha négyen vannak, akkor már határozatképes a bizottság, de nem lehet 3:1 arányban dönteni, pontosan a dolog jelentősége miatt. Megszavaztatom én pillanatokon belül Röst úrnak a javaslatát. Természetesen ellenzem, hisz úgy gondolom, hogy én elég sokat érveltem amellett, hogy miért kell egy szakmailag erős bizottságra több feladatot adni. Kérem, aki egyetért Röst úrral, az nyomja meg az igen gombot. Én a nemet javaslom megnyomni.

 

A közgyűlés 4 igen, 18 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Akkor azzal a kiegészítéssel, amit Tóth László képviselőtársam felolvasott, mint a bizottság elnöke, kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Az igent javaslom természetesen. A vagyonrendeletről van szó. Ez a vagyonrendelet, gyakorlatilag végig erről beszéltünk.

 

A közgyűlés 20 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

51/2006.(XII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2006.(XII.7.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: És a Kolonics bizottsági elnök úr által a témakört kísérő SZMSZ módosításról is kérem, hogy szavazzon a testület. Az igent támogatom természetesen.

 

A közgyűlés 21 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

52/2006.(XII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2006.(XII.7.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáira és térítési díjára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Mielőtt a bizottsági elnökök elmondanák a véleményüket, kötelességem bejelenteni, hogy ez a olyan téma, amit az Érdekegyeztető Tanáccsal is meg kellett tárgyalnunk, és az Érdekegyeztető Tanács, azt hiszem, egy hiányzó mellett egyhangúlag támogatta.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 igen és 1 tartózkodással egyetért az előterjesztéssel és javasolja a közgyűlésnek, hogy alkossa meg a rendeletet. De el kell, hogy mondjam, hogy a bizottsági ülésen felvetődött egy alapítványi óvodának a térítési díjjal kapcsolatos előterjesztés is, amelyet a bizottság 3 igen, 1 tartózkodás és 3 nem szavazattal utasított el.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. Annyi formai megjegyzésem van, mint matematika tanárnak, hogy 2. oldalon a 2. §-ban egyértelműen szerepeljen az ÁFA minden felemlítésnél, és úgy precíz a 2. § 4. pontjában a második francia bekezdésben, hogy ha azt írjuk, hogy norma + intézményi részei 50 %-a + 20 % ÁFA. Tehát az a “-a” szerepeljen benne.

Szőlősi Márta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja, tehát a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartja, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak találja.

Cserti Tibor: Egy apró kiegészítés. Színt kell vallanunk a tekintetben is, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy ez a norma mire elegendő, mire nem elegendő. De egy feladat megint csak körvonalazódott a revizori csoport számára. Felvetődött az, hogy a nyersanyag árának alakulása a beszállítók ajánlatainak a függvénye, és x %-kal csökkenthetők lennének egyébként akár a nyersanyagnormák is és forintális hatásukat is elemezte a bizottság, amennyiben ismételten górcső alá kerülnének ezek a beszállítói ajánlatok. Summa summarum, mint feladat a következő napirendi ponthoz mindjárt célvizsgálat keretében az ajánlatok ismételt áttekintése. Ezt vetette fel több bizottsági tagtársunk is, én magam is csatlakoztam hozzá.

Böröcz Zoltán: Támogatni fogom szavazatommal az előterjesztést természetesen a térítési díjakra vonatkozóan. Mégis, amit Tóth László képviselőtársam említett, az valóban egy akkut probléma, és évek óta fennáll. Létezik Kanizsán ez az alapítványi óvoda, ez a MÁV Gyermekekért Alapítvány – pontos elnevezése Vasutas Gyermekért Alapítvány – óvodája. Ugye, mint tudjuk, ez annyiban különbözik a saját intézményeinktől, hogy nem intézményünk, nem mi felügyeljük, viszont tény, hogy nekünk nem kell épülettel, sok minden költséggel foglalkoznunk. Most ebben az óvodában is ugyancsak zömében, túlnyomó többségben talán már mindannyian kanizsai gyerekek kapnak ellátást, és tényleg állíthatom, hogy egy nagyon színvonalas óvodai képzést, ha így tetszik. Ebben az óvodában egyébként többségében, majdhogynem nagyon nagy többségében szociális helyzetüket tekintve nagyon szegény sorsú gyerekek járnak, és őket képzik, ha úgy tetszik, vagy nevelik. Ebbe az óvodába iratkozni azért hátrány, mert a mostani jelen rendeletünk értelmében ők többet fognak fizetni térítési díjat, lényegesen, mint az egyéb óvodáinkba, saját intézményi óvodáinkba járók. Tehát valahol ezt a problémát nekünk egyszer meg kellene oldani. Arról van szó, hogy a mi rendeletünk értelmében ők úgy minősülnek, hogy egyébként a díjra, a rezsi 65 %-a mértékű díj ráemelésre kerül + ÁFA, tehát mindig többe kerül az étkezésük ezeknek a gyerekeknek. Én tudom, vagy legalábbis szakemberek korábban nekem ezt mondták, 4 évvel ezelőtt már ezt mondták, hogy nem megoldható a probléma saját rendeletünk keretében, mert nem intézményünk, és mert ennek jogi korlátai vannak. Én, ahogy utánajártam, és nem igazából alaposan, tehát a hivatalnak utána kellene járni, én úgy tudom, hogy durván és egészében 5-600.000 Ft/év az a mérték, amivel összességében a szegény gyerekek szülei kevesebbet fizetnének be, amennyiben az önkormányzat rájuk is érvényesíteni tudná ezt. De ha nem tudja érvényesíteni, akkor ettől a rendelet elfogadástól függetlenül …. annak a módját, hogy ezt az alapítvány részére, maximum állítólag 5-600.000 Ft, de egészen biztos, hogy ennél nem több, mértékben valami pénzeszközzel támogat az önkormányzat, és természetesen ez az óvoda csak az étkezési térítési díj kiegészítésére fordíthatja. Azt gondolom, …… a megoldás, és megszűnne az, hogy különbséget teszünk kanizsai és kanizsai gyerekek között az étkezési fizetés tekintetében. Tehát ez a javaslatom. Egyébként támogatom az előterjesztést.

Marton István: Erre egy megoldás van, mert amit Ön elmondott, tényleg ez régi probléma, és szakmai érvek pro és kontra elhangzottak. A megoldás erre az, hogy az alapítványnak kell pályázni valahova hozzánk, azt majd az illetékes szakreferensek esetleg megmondják, hogy hova, és hát itt, én úgy gondolom, hogy nem úgy differenciáljunk, hogy a mi intézményünk, a más intézménye, hanem úgy, hogy kanizsai gyerekek, ahogy Ön is mondta. Cserti Tibor meg, én nem is tudom, hogy lehallgató készüléket működtet az irodámban? Mert az anyagbeszerzés felülvizsgálat néhány nappal ezelőtt vetődött fel, és ezt beszerzési csoportonként – mindegy, hogy hogyan nevezzük – nagyon rövid időn belül meg kell ejteni, mert vannak nyugtalanító okok, amik miatt ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Nem akarok mélyebben ebbe belemenni. Cserti úr nyitott kapukat dönget.

Simánné Mile Éva: Azt gondolom, hogy annyiban pontosítani kell, hogy ma Nagykanizsán egyetlenegy kisgyermek nem szenved csorbát akkor, ha ő szociálisan rászorult. És így van ez a Vasutas Óvodában is. Hiszen nem intézményeket támogatunk a szociális törvény alapján sem, hanem egyéneket. Tehát jelenleg Nagykanizsán 1500 és 1600 közé tehető azon 0-18 éves korú gyermekek száma, akiknek a szülei, ha kérték a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, megkapták. Akik óvodába járnak ezen számon belül, ők ingyenesen veszik igénybe. Akik nem kérték, akkor azoknak most felhívom a figyelmét, akik pedig nem kapják meg, az azt jelenti, hogy nem szociálisan rászorult. Tehát ilyen értelemben a gyermekek az én megítélésem szerint nem szenvednek hátrányt a többi nagykanizsai kisgyermekkel szemben.

Marton István: Még talán annyit ehhez, hogy ez olyan jó 10 éve lett viszonylag akkut probléma, és én már akkor is azt mondtam, hogy mivel nincsen óvodánk a Kisfaludy utca és a Ligetváros között, csak ez az egy, ezt mindenképpen elemi érdekünk megtartani, még akkor is, hogyha nem mi vagyunk a fenntartói. Ez bizonyos fokú költséglevételt is jelent a város büdzséjéről.

Karádi Ferenc Gyula: Én nem emlékszem rá, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén bármilyen szinten szóba került volna a norma csökkentése. Annak az indítványnak az volt a célja, ami a vizsgálatra vonatkozott, hogy a minőségjavítás legyen a fő szempont. Ezt szerettem volna hozzászólásként elmondani.

Cserti Tibor: Úgy gondolom, egy rövid válasz erejéig mindenféleképpen szót kell, hogy kapjak. Én csak annyit állapítottam meg, hogy a norma, az mindig kevés. Na most valamihez képest. Most én csak a bizottsági ülésen elmondtam, hogy a norma relatív oldalról megközelíthető, hogyha a nyersanyag ára intenzíven emelkedik, és a beszállítások alapján ez valószínűsíthető, akkor meg kell nézni a beszállítói ajánlatokat is. Tehát még véletlenül sem tettem indítványt a norma csökkentésére, és nem azt mondtam, hogy sok, relatív a norma, az mindig kevés. Hanem hogyan lehetne csökkenteni a nyersanyag árát a beszállítói oldalról, és ott vannak tartalékok. Én bízom benne, hogy rávilágítottam az ezzel kapcsolatos vizsgálatra.

Marton István: Ehhez annyit fűznék hozzá Karádi úr, hogy a Cserti úr másról beszélt, mint amire Ön gondolt. De értjük mi egymást nagyon jól, mert nem most kezdtük.

Dr. Kelemen Marcell: Amit a Cserti úr is felvetett, illetve a Karádi úr a Pénzügyi Bizottság ülésén, ezzel kapcsolatban tájékoztatnám Önöket, hogy a mai napon elrendeltem, hogy a revizorok az elmúlt évihez képest hasonló hónapot vizsgáljanak meg a tejtermék, pékáru, és a húsáru beszerzések tekintetében. Egy évvel ezelőtt a revizorok a következőt állapították meg. Körülbelül 7 Ft-tal kevesebbet kellett volna adagonként fizetni, hogyha az intézményvezetők ugyanattól a beszállítótól vásárolták volna a különböző termékeket, mint más intézményvezető. Tehát például bizonyos pékáru tekintetében, ha valaki azon az áron vette volna az adott pékárut, mint egy másik intézmény, attól a cégtől, akkor ez olyan megtakarítást érhetett volna el, hogy ez kedvezőbbé vált volna. Nyilvánvaló, ilyen esetben, hogyha a szülők által befizetett térítési díjat kedvezőbben és hatékonyabban költi el az a személy, az az intézményvezető, aki erre fel van hatalmazva, akkor két lehetőség van. Nem indokolt olyan mértékben emelni a térítési díjat, vagy pedig a befizetett térítési díjat kedvezőbben, tartalmilag kedvezőbben lehet elkölteni, több egészséges ételt lehet a gyerekeknek adni, gyümölcsöt, és így tovább. Tehát ezeket a megállapításokat a revizorok annak idején megtették. Most egy ugyanilyen vizsgálatot fognak elvégezni, és vizsgálják emellett még Karádi képviselő úr kérésére azt is, hogy ezek a beszállítók rendelkeznek-e a szükséges hatósági engedélyekkel ahhoz, hogy a beszállítást végezzék. Természetesen a Pénzügyi Bizottságot, majd később a közgyűlést is tájékoztatni fogjuk ennek a vizsgálatnak az eredményéről.

Dr. Csákai Iván: Én úgy tudom, hogy az intézmény élelmezéssel foglalkozó szakemberei adták le a %-kokat. Nagyon nagy szórás volt. 5-20 %-ig. 5 % a Kórháznál. Tehát a megfelelő módon történt tárgyalás után biztos, hogy alacsonyabb %-ban meg lehet állapítani a normaemelést.

Marton István: A vitát lezárom. Kérem a képviselőket, hogy a rendeleti javaslatot szavazzák meg, amely úgy szól, hogy a közgyűlés megalkotja a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjról szóló …. számú rendeletét. Kérem, nyomják meg az igen gombot, ha egyetértenek vele.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És most azt kérem, hogy magán a rendeletet is szavazza meg a testület, tehát újból igent kérek.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

53/2006.(XII.6.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2006.(XII.6.) számú rendelete a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és térítési díjairól.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a 2007. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Szalai Zoltán ügyvezető Füstfaragók Kft.

 

Marton István: Az előterjesztés – egyébként nagyon rövid az indoklás, azt hiszem, nagyon érthető is – tervezett 7 %-os nettó díjemelést tartalmaz, ami – bár itt előtte ki van bontva, hogy a jövő évi várható infláció talán egy kicsivel kisebb lesz, én még azt is megkockáztatom, hogy talán egy kicsivel nagyobb lesz – azt jelenti az én számból, hogy támogatom és a 7 %-ot elfogadásra javaslom. A vitát megnyitom, kérem az elnököket, bizottsági álláspontot ismertessék.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a 2007. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjat, a 7 %-ot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja 9 egyhangú szavazattal. A kéményseprő kft-től kértünk egy kiegészítő anyagot, ezt minden képviselő az asztalán megtalálja, a 2006., illetve 2007. évi díjakat.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést a rendeletmódosításáról egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Dr. Csákai Iván: Kérdésem van a cég vezetőségéhez, hogy aki nem engedi az ellenőrzést, nem engedi a karbantartást, azzal mit tud tenni, ha ő kockáztatja a lakóközösséget, kockáztatja ott az ellátást? Van-e valami szankció?

Marton István: Úgy tudom, hogy a hivatalnak kell eljárni, de majd Szalai urat megkérem, hogy reagáljon, és utána hivatalból megkérem Jegyző Urat is.

Dr. Károlyi Attila: Gyalókai elnök úr említette ezt a kiegészítést, amit az én anyagomban nem találok, de közben megtaláltam itt a képviselőtársamnál, köszönöm.

Szalai Zoltán ügyvezető (Füstfaragók Kft.): Nekünk az I. fokú tűzvédelmi hatóságunk a Jegyző Úr. Írásban jelezzük a szolgáltatást nem igénylőket, és az Ő hatásköre intézkedni. Előtte kétszer felszólítjuk hivatalos formában, megpróbáljuk elvégezni a munkát. Amennyiben nem tudjuk, akkor történik meg ez. Mi szankcionálni nem tudunk, hiszen nem vagyunk hatóság, csak szakhatóság.

Dr. Kelemen Marcell: Természetesen amennyiben a Füstfaragók jelzik, hogy mely személy nem engedte be a kéményseprőket a lakásba, hogy elvégezzék ezt a kéményseprést, az ő szakhatósági véleményükre, vagy rossz szóval feljelentésükre, megindítjuk az eljárást, és természetesen szankcionáljuk azt, és rászorítjuk az érintetteket arra, hogy beengedjék a kéményseprőket, mert ez egy társasház esetén nagyon sok embert érint, és az élet, testi épség veszélybe kerülhet.

Horváth István: Csak annyi, hogy a Városüzemeltetési Bizottság kérte azt, hogy zalaegerszegi árakat mutassák be nekünk. Én nem kaptam meg.

Karádi Ferenc Gyula: Az lenne a kérdésem, hogy a díjak megállapítása során ezt egyszerű matematika volt, felszorozták 7 %-kal az összes díjat, vagy pedig ez egy a teljes díjtétellel, tehát differenciáltan működtették ezt?

Szalai Zoltán ügyvezető (Füstfaragók Kft.): Zalaegerszegi árak a következők, ami a lakosságot érinti leginkább. Gázüzemű kéménynél 1.004 Ft/kémény, Nagykanizsán 853 Ft/kémény. A szilárd tüzelésnél Zalaegerszegen 968 Ft, Nagykanizsán 868 Ft. Ez a különbség.

Marton István: Az az érzésem, hogy a következő közgyűlésen, ha majd elkérdezik az egerszegi árakat képviselőtársaim, akkor legalább ekkora meglepetés éri őket.

Cserti Tibor: Elhangzott egy kérdés itt, hogy egyszerű matematikáról van szó, vagy művi eredmény kimutatás gyártásáról. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg igazán szakmai kérdés. Egy adott önkormányzati díjmegállapítás mellett nagyjából egyébként a kéményszám nem változik, adott a nettó árbevétel. Igazán picit meg lehetne fricskázni az amortizáció kérdését, ha új beszerzésre nem kerül sor, akkor miért ugyanannyi az amortizáció. Annak a nagyságrendje minimális, elenyésző, 100-200.000 Ft-os nagyságrendet eredményez. Egyébként pénzműveletek ráfordításainál 10-20.000 Ft nagyságrendben vitatkozhatnánk. Összességében 5,4 %-os bérfejlesztés állítottak be, ami egyébként minden díj megállapítási javaslatban végigvonul generálisan. Én úgy gondolom, hogy igazán nagy mozgástere a vállalkozásnak nincsen. Arra kell nekünk törekedni, és a díj megállapítással alátámasztani, hogy szakszerű, lehetőleg helyi vállalkozás lássa el a kéményseprési és karbantartási, ellenőrzési tevékenységet. Én ezért jóváhagyásra javaslom.

Karádi Ferenc Gyula: Szalai úr helyett válaszolok magamnak, mert közben itt nekem elmondta, hogy egyszerű matematika volt.

Marton István: Amennyiben nincs több hozzászóló, a vitát lezárom, és kérem, hogy szavazzunk. Támogatom az emelési mértéket. Kérem, az igen gombot nyomják meg képviselőtársaim.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

54/2006.(XII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2006.(XII.7.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló többször módosított 13/1996.(III.26.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatási tevékenységről, valamint javaslat a 2007. évi díj megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

  Meghívott: Polainé Marek Valéria vállalkozó

 

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a települési folyékony hulladék közszolgáltatási tevékenységéről, valamint a 2007. évi díj megállapításáról a 12 %-os emeléssel hosszú vita után egyhangúlag egyetértett a bizottság, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Cseresnyés Péter: Polgármester úr eltávozott a teremből, átvettem addig az ülésnek a vezetését.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazatával tárgyalásra alkalmasnak találja.

Cserti Tibor: Igazán a díj megállapítás mellett az ajánlattevő, illetve akivel a szolgáltatási szerződést az önkormányzat megkötötte, tett fel az önkormányzat számára egy-két olyan, akár környezetvédelmi kérdést is, de az én olvasatomban inkább az ellenőrzés szigorítására vonatkozó javaslatot is, amit feltétlenül célszerű megfogadni. Tehát Jegyző Úr, én kérném e tekintetben is, és most nem részletezném, hogy mire vonatkozik, lehetőleg, hogy a csatornára történő szélesebb körű becsatlakozás kérdését, és gyakorlatilag a környezetvédelmi normák fokozottabb betartását, különös tekintettel a folyékony hulladék, szennyvíz szállítására vonatkozóan ellenőrizni szíveskedjék.

Marton István: Mivel nem látok több képviselőtársamat, aki hozzászólásra jelentkezik, ezért a vitát lezárom, és kérem a képviselőtársakat, hogy szavazzák meg az előterjesztést.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

55/2006.(XII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2006.(XII.7.) számú rendelete a települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Szünet

 

 

 1. Egyes helyi építési szabályzatokról és szabályozási tervekről szóló rendeletek hatályon kívül helyezése (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A vitát megnyitom.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést egyhangú javaslatával tárgyalásra alkalmasnak találja. Egyben meg kívánom jegyezni azt is, hogy mi az oka ennek az előterjesztésnek, az, hogy az eredeti előterjesztés elkészítésekor adminisztratív hibák sorára került sor, és így a hatályon kívül helyező rendelkezések hibásan kerültek bele a rendeletbe.

Marton István: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is tárgyalta. Kérem a bizottsági álláspont ismertetését.

Gyalókai Zoltán Bálint: Sajnos Elnök Úr nincs itt, én jegyzőkönyvet nem kaptam, de emlékeim szerint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést, és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Marton István: Talán, ha már Kolonics elnök úr kicsit érintette a témakört, valóban volt itt apróbb mulasztás, ugyanis arról van szó, hogy a város területét foltszerűen érintő, még hatályos rendezési terveket hatályon kívül kell helyezni az elfogadott helyi építési szabályzat 22. §-a szerint, és csak a dokumentálás során derült ki, hogy nem került felsorolásra mindenegyes rendelet, illetve nem megfelelő számmal szerepelt, ami totális adminisztrációs hiba, ezért ezek korrekciójára van szükség, és ezzel a rendelettel hatályon kívül kell helyezni ezeket a szabályzókat, amik tartalmilag már egyébként se élnek. Nem látok szólásra jelentkezőt, ezért a vitát lezárom, és kérem, hogy a képviselőtársaim nyomják meg az igen gombot, és akkor helyrehoztunk egy mulasztást.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

56/2006.(XII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2006.(XII.7.) számú rendelete egyes helyi építési szabályzatokról és szabályozási tervekről szóló rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a helyi iparűzési adórendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ez az, amiről már oly sokan oly sokat beszéltek velem együtt is. Most megtörténik a realizálása, amennyiben a tisztelt testület elfogadja. A dolognak az a lényege, hogy az adható támogatási maximum 20 %-át adta meg a város ez idáig, mentesítés alá került ez által 1.175 vállalkozás, de amennyiben ezt a rendeletet elfogadjuk, úgy jövő évtől már mintegy 1.500-zal több, 2.653 vállalkozás mentesül az iparűzési adó megfizetése alól, ami az összes, mintegy 4.400 adózónak több mint 60 %-a. Itt külön felhívom a figyelmet, hogy az adó megfizetése alóli mentesség nem azt jelenti, hogy az adózók a bevallási kötelezettséget ne teljesítenék, vagyis az alól nem kapnak értelemszerűen mentességet. Ez a növekmény a jövő évben 35 millió Ft adóbevétel-kiesést valószínűsít, ami a jövő évi iparűzési adóbevétel 1 %-át alig haladja meg, viszont úgy gondolom, hogy egyrészt üzenetértéke van a vállalkozások számára, másrészt pedig ez nem csak üzenet, hanem gazdaságilag is egy komolyabb segítség, hogyha 50.000 Ft-ig fel tudunk menni a kedvezmények abszolút összegével, és ez különösen jól jön azoknak a kisvállalkozásoknak, akik a deklarált és a Kormány által is elismert pénzügyi megszorításoknak egyébként a hátrányait kellene, hogy élvezzék. Úgy gondolom, hogy városunk egy kis előnyt is biztosíthat számukra. Kérem az érintett bizottságok elnökeit, elsőként Tóth képviselő urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 157/2006. számú határozatot hozta: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéssel egyetért és javasolja a rendelet módosítását.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítását tartalmazó előterjesztést a közgyűlés számára egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak találja.

Bene Csaba: Ez a rendeletmódosítás azt a tendenciát igyekszik megállítani, amelyre a figyelmet Kolonics Bálint képviselőtársam már az Állami számvevőszéki jelentés kapcsán felhívta. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lépés önkormányzatunk tevékenységében ez a rendeletmódosítást, hogy nem csak szlogenek szintjén beszélünk a kisvállalkozások támogatásáról, hanem valódi tettekkel is a FIDESZ-frakció egyöntetűen támogatja ezt a rendeletmódosítást, és kérem képviselőtársaimat is, hogy támogassák szavazatukkal.

Röst János: Akár támogatni is lehetne az előterjesztést, de ahogy elmondtam a napirendi pontok előtt is, én akkor tudnék jó szívvel megszavazni egy előterjesztést, hogyha a költségvetési koncepcióban már látjuk azokat a keretszámokat, ami a bevételi-kiadási oldalt jelentik. Meggyőződésem az, hogy 2007 nagyon feszített év lesz az önkormányzat számára, a legtöbb pénzügyi trend eldőlt, azok a sarokpontok meg lettek szavazva ebben a közgyűlésben, a korábbi közgyűlésben évente. Én úgy gondolom, hogy a városnak a mozgástere nagyon kicsi lesz. Na most annak tudatában, hogy nem ismerjük a költségvetési koncepciót, én úgy gondolom, hogy pénzügyi döntést – egyébként lesz ilyen több beterjesztés, amit képviselőtársaim is javasolgattak külön-külön, de van beterjesztés önálló indítványként is, ezeknek mind pénzügyi kihatása van. Én úgy gondolom, hogy ennek a tárgyalását a következő, tehát a decemberi költségvetési koncepció tárgyalásánál szabadna megtenni, és annak keretében én azt hiszem, hogy lehetne is talán támogatni. A másik, amit én szeretnék kérni a Polgármester Úrtól, hogy egy előterjesztésben – az a tiszteletteljes kérésem, hogy – ne üzenjen a Kormánynak. Ez a kifejezés, amit Ön leírt, nem szerencsés, és nem hiszem, hogy egy tárgyaláskor elő lehet azzal jönni, az önkormányzat a beterjesztéseiben a Kormánnyal szemben kíván helyi adót módosítani. Ilyen értelemben ennek semmi értelme nincsen, mert a helyi adó, az a helyi testületnek a hatásköre, ezt bármikor megteheti pro-kontra, tehát nem attól függ, hogy a Kormány hogyan intézkedik, hanem attól függ, hogy az önkormányzatnak milyen a stabilitása, és milyenek a pénzügyi kondíciói. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt az anyagot – még egyszer kérném, hogy – vegyük le. Meg lehet szavazni egyébként, tehát nincs vele probléma, de a nélkül – mondom –, hogy nem ismerjük a 2007-es sarokszámokat, én úgy gondolom, hogy nem szabadna most ebben dönteni. Másrészt minden évben, a decemberi hónapban át szoktuk tekinteni egyébként az adónemeket, és összegzésként szoktuk megszavazni az összes adóváltozási lehetőséget, ha a város akar ilyenben lépni.

Marton István: Én Önnek rögtön választ adok. Talán nem ártana, ha figyelné a kormányfőnek a megnyilatkozásait, mert éppen a tegnapi találkozón mondta a három óra alatt, ami ugye 9,00-től délig zajlott, körülbelül háromszor, hogy működésre kevesebb, fejlesztésre több pénz jut, és hát ezt tudomásul kell venni. Tehát azt hiszem, hogy ennek ismeretében mi ezt nyugodtan megtehetjük. Önnek teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy a jövő évi költségvetés rendkívül feszített lesz. Mondhatnám azt is, hogy soha nem látott módon feszített, és hogy rendkívül kicsi lesz a mozgásterünk. Ezt viszont akkor is meg kell tennünk, és hogy ez a testület ilyen helyzetbe került, ezt alapjaiban annak köszönheti, ahogy Önök az előző négy évben vezették ezt a várost. Visszatérve még a jövő havi koncepció beterjesztésre, számok már vannak. Természetesen még nem állt össze, de úgy gondoltuk, hogy ha ennyit nem teszünk meg, akkor nem különösebben szolgálunk rá az állampolgárok bizalmára. Úgyhogy én azt kérem a testülettől, hogy ezt szavazza meg, mert rendkívül sok vállalkozót érint nagyon előnyösen, és ennek az összeghatása, ez az alig 35 millió Ft, ez mondjuk több mint 10 millióval kevesebb attól, amilyen bajt zúdított ránk az előző önkormányzat csak mondjuk, a Király u. 31. ügyével kapcsolatosan, ahol már ki kellett fizetnünk egyszer 25 milliót, és egy közel ekkora összeg ismét kinéz, ha befejeződik a bírósági tárgyalás. Tehát én ezt azért mondom, hogy tegyük arányba a dolgokat, és ha egy rosszul kezelt ügyön, amit valaha meg lehetett volna a 2002-es harmadik önkormányzat utolsó testületi ülései egyikén hozott döntéssel 6 millió Ft-ból úszni, talán még azt is meg kellene nézni, hogy ki a felelős, hogy ez közel 50 millióra duzzad. Akkor több ezer ember mentesítését függővé tenni, hogy majd 3 hét múlva többet tudunk, olyan sokkal többet nem fogunk tudni egyébként – el kell, hogy áruljam. Ez nagyon árnyaltan fogalmazva sem szerencsés.

Dr. Károlyi Attila: Minden alkalommal, amikor arra tesz valaki kísérletet, hogy a nagypolitikát behozza a közgyűlés életébe, meg fogok szólalni. Annyi megjegyzésem van a Kormány megszorító pénzügyi politikájával kapcsolatban, hogy a Konvergencia Programot Brüsszel diktálja, aminek Európai Uniós országként véleményem szerint alá kell vetni magunkat. Ezen túlmenően ezzel nem kívánok foglalkozni. Amellett mélységesen egyetértek Polgármester Úr előterjesztésével, és azzal különösen, hogy üzenetértéke van az előterjesztésnek a helyi vállalkozások szempontjából.

Karádi Ferenc Gyula: Nehogy elsikkadjon Röst úr felszólalása után a lényeg, én szövegszerűen szeretném felolvasni a lényeget, az, ami ide le van írva. Tehát mentesül a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó, akinek vállalkozási szintű iparűzési adója nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Tehát 500-ról 2,5 millió Ft-ra. 500.000-ről 2,5 millió Ft-ra emelkedik. Ezt szerettem volna tételesen ismertetni, nehogy elsikkadjon a lényeg itt a felszólalások során. Ettől természetesen bevallást kell készíteniük.

Marton István: Tényleg megfeledkeztünk róla, itt már megnyitottuk a vitát, és a lényeget, az alapot nem említettük. Többen abba a hibába estünk, köztük jómagam is, hogy ami nekünk természetes, az annak is természetes, aki néz bennünket, holott ez nem így van, mert hát Ő nem tudja, csak akkor tudja, ha elmondja az előterjesztő, vagy a vita során kialakul.

Dr. Kolonics Bálint: Jelen előterjesztés kapcsán elgondolkodtam azon, hogy sokan, sok vállalkozó teszi fel a kérdést Kanizsa városában is, hogy mondjak egy érvet amellett, hogy érdemes Nagykanizsán vállalkozni mindazokon túlmenően, hogy a helyi politikának a hangzatos kijelentései vállalkozóbarát politikát hirdettek mindvégig. Ha ezt az előterjesztést most a közgyűlés elfogadja, és a törvény által biztosított maximális mértékben támogatja a helyi iparűzési adórendeletével a helyi vállalkozókat, akkor fogok tudni egy érvet mondani a kanizsai vállalkozóknak arra, hogy miért érdemes Nagykanizsán vállalkozni. Én azt gondolom, hogy a talán támogatásra érdemes, talán megszavazni, az azt jelenti, hogy nem szavazom meg, és nem támogatom. Aki nem támogatja, az a vállalkozók ellen beszél. Én azt gondolom, hogy több képviselőtársamnak esetleg most savanyú a szőlő, és fájdalmas ez az előterjesztés. Ezt már meg lehetett volna tenni. Én örülök annak, hogy a jelenlegi FIDESZ-frakció támogatja Polgármester Úrnak ezt a javaslatát. Annyit kívánok még elmondani, hogy az előterjesztés szövegszerűen azt tartalmazza, hogy ennek a vállalkozók számára van üzenetértéke, és nem a Kormány számára üzen. Ott csak egy pénzügyi megszorítással szembe állítja ezt az előterjesztést. Ami pedig a Konvergencia Programot illeti, azt nem az EU diktálja, azt az EU fogadja el. Ez a felzárkózási program pedig a magyar gazdaságpolitikán alapszik, és a magyar gazdaságpolitikát pedig a mindenkori Kormány alakítja. Most pedig a rossz döntéseinek eredményeként vagyunk itt, ahol, és van szükség erre a Konvergencia Programra.

Marton István: Amíg hallgattam, amit Ön mondott, ismételten ki kell, hogy jelentsem, hogy én csak idéztem a Miniszterelnök Urat. Itt nincs szó boszorkányüldözésről, itt egyszerűen arról van szó, hogy a jelenlegi kormányzat úgy ítéli meg, hogy vissza kell szorítani a működési kiadásokat, és növelni kell a fejlesztésieket. Én csupán ezt említettem, és örülök neki, hogy Elnök Úr is tényleg ezt a vállalkozók felé üzenetként fogja fel, amellett, hogy azért ennek gyakorlatias jelentősége is van. Én az előbb mondtam egy nagyon durva példát, hogy hogyan kell forrásokat biztosítani. Nem kell feleslegesen tízmilliós, meg százmilliós, mert körülbelül van három ügyünk, amin elmegy 100 millió Ft, de ebbe nem akarok mélyebben belemenni, ezt az előző önkormányzat kreálta. Megvan, majd valahogy kimászunk a bajból. Éppen ma reggel is egy, mondjuk olyan 10 éve húzódó ügynek a végére sikerült pontot tennem. Még egy példát mondok, hogy érzékelhető legyen. Egy szűk – és ez a saját példánk, a város példája – 20 főből álló intézményvezetői kör jutalmazására már kifizettek több mint 20 millió Ft-ot. Akkor több ezer vállalkozótól sajnáljuk ennek az alig kétszeresét? Azok, akik munkahelyet teremtenek, és akik úgy egyébként más téren nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a városunk még nem süllyedt el, mert nem akarom én itt ragozni a dolgokat, az egyéb adókat, a munkahelyeket, nem sorba állnak a munkanélküli hivatalnál, hanem dolgoznak az emberek. És ebbe az irányba kell menni, mert ez az egyetlen irány van, és én azt mondom, hogy ezt a FIDESZ-frakció mellett az MSZP-frakció is nagyon jól látja. Hát visszahúzó erők mindig voltak, vannak és lesznek is.

Bárdosi Gábor Jenő: Mindenkitől elnézést kérek, én jártam több bizottságban, csak volt, ahol már megtárgyalták, volt, ahol, az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságban azt, amit el akartam mondani, az érintő dolog, ezért most a közgyűlésen vagyok kénytelen elmondani észrevételemet. Miközben természetesnek tartom, és meg fogom szavazni ezt a vállalkozókat támogató módosítást, egy másik módosítást is szeretnék elmondani, ugyanis amikor a rendeletet átolvastam, akkor rögtön az tűnt a szemembe, hogy a rendeleti javaslat (7) bekezdés a. és c. pontja, miszerint 2,5 millió Ft fölötti bevétellel semmilyen új kezdő vállalkozó semmilyen kedvezményt nem vehet igénybe, még az sem, aki isten ne adja, három munkahelyet teremt ez által ebben a városban, az a rendelet 7. § (2) bekezdésében lévő kedvezményre nem jogosult. Én azt gondolom, akik egy kezdő vállalkozó – én ez kétszer voltam már ebben a városban, ugyan nem teremtettem egyetlenegy munkahelyet sem, de ha teremtettem volna, akkor béreket és egyebet kellett volna kifizetnem, egy 5 millió Ft-os bevételig, az az ember, mivel nem tudja semmivel sem csökkenteni adóalapját és egyebét, így ez által nem tudja csökkenteni az iparűzési adóalapját sem, miközben három munkahelyet teremt és foglalkoztat. Ezért szeretném, és határozati javaslatban kiegészíteném ezt a javaslatot azzal határozati javaslatomban, hogy a kezdő vállalkozás 2,5 és 5 millió Ft közötti bevételig, amennyiben minimum három munkahelyet teremt, és azt 3-5 éven keresztül tartja, kaphassa meg az eredeti 7. § (2) bekezdésében jogosult kezdő vállalkozások első évi 100, második évben 50, harmadik évben 25 5-os kedvezmény lehetőségét.

Marton István: Én úgy gondolom, hogy Önnek valahol igaza van, de a két dolgot kérem, ne kössük össze, mert itt most arról szól a történet, hogy a 2004. május 1-jei EU-s csatlakozásnál maximált, illetve ezt követő magyar törvénykezés által maximált pénzre szeretnénk felvinni a kedvezményt. Ez pedig hát lehet, hogy egy következő közgyűlésnek témája lesz, mert van ebben ráció, hiszen nekünk egyrészt megtartani kell a munkahelyeket, ilyen irányba hatni a vállalkozókra, illetve hát az új vállalkozás létrehozását elősegíteni. Nem merem megígérni, hogy behozzuk a következő közgyűlésre, de azt hiszem, hogy valamit tudunk majd lépni ebben az ügyben.

Röst János: Szeretnék pontosítani, hogy ne egyoldalú legyen itt a vélemény. Ebben a négy évben, hogyha megkérdezzük az adóügyi csoportnak a vezetőjét, több százmillió adó maradt kinn a vállalkozóknál az adómérték megállapítások során. Ha megnézzük Zalaegerszeg, Kaposvár, Debrecen adópolitikáját, ők lényegesen magasabb %-ot határoztak meg, mint Nagykanizsa. Ezek a szándékos visszatartások, volt olyan adóév, amiben 80-100 millió nem lett úgymond kivetve. Úgyhogy arra kérném a képviselőtestület tagjait, hogy amikor erről beszélnek, akkor próbálják meg megkérdezni a szakembereket, hogy ez négy évre visszamenőleg mit jelentett, és ahhoz vessék össze a mostani beterjesztést.

Marton István: Anélkül, hogy én olyat mondanék, amit nyílt ülésen nem lehet mondani – gondolkodom, hogy hogyan fogalmazzak nagyon finoman és árnyaltan, már itt többen súgják, hogy sehogy. De nagy, nagy adófizetőknél bizonyos egyedi eljárások folytak itt már 15 évvel ezelőtt is, szerintem fognak is folyni a továbbiakban is. Ebben, én azt hiszem, hogy mindegyik önkormányzat viszonylag helyesen járt el, és én nem kívánom ezt a néhány tízmilliós elengedést sérelmezni, sőt véleményezni se, de itt arról van szó, hogy közel 2.700 emberen könnyítünk, méghozzá nagyon jelentősen. Én ezért ezt a vitát a továbbiakban nem is nagyon értem.

Bizzer András: Én csak Károlyi képviselő úrnak szeretném mondani, hogy az elmúlt négy év rossz gazdaságpolitikája miatt van szükség a Konvergencia Programra és a megszorításokra, és ezt nem lehet ráfogni Brüsszelre.

Horváth István: Nem akarok személyeskedni, pusztán arról ejtenék egy-két szót, hogy a két hozzászólás, amit Röst képviselőtársam tett, üti egymást. Az egyikben az előterjesztést nem támogatja, a másikban pedig olyanokat mond, hogy ennyi és ennyi összeget elengedtek a vállalkozóknak. Én azt gondolom, hogy ha a vállalkozásokat nem támogatjuk, akkor teljesen ellehetetlenítjük őket. És a másik dolog, hogy egy 22 milliárdos költségvetés mellett 35 milliót a vállalkozóknál hagyni, ez nem tétel.

Böröcz Zoltán: Csak azért, mert egy kérdés levegőben ne maradjon, és sem foglalkozok nagypolitikával, csak üzenem mindenkinek, aki ezzel foglalkozott, a Konvergencia Program – Bizzer úrnak mondom, Elnök úrnak is mondom –, semmi köze az elmúlt 4 év, 8 év, 16 év és egyéb politikájának. A Konvergencia Program, az egy felzárkóztatási program, ami épp úgy történt Spanyolországban, Írországban, Portugáliában, és lesz Görögországban, Romániában, Horvátországban és másutt is, aminek a lényege az, hogy egy olyan gazdasági és társadalompolitikai program, amelyhez az EU a gazdasági erejénél fogva bizonyos időszakra többlettámogatást biztosít. Erre kellett egy mindenkori kormánynak készíteni egy Konvergencia Programot, azaz felzárkóztatási programot. Tehát nekünk a gazdasági nehézségeink valóban vannak, valóban összefüggnek az elmúlt négy és akár nyolc év gazdaságpolitikai tévedéseivel, de nekünk ebben a tekintetben az önrészek biztosítása és sok egyéb feltétel megteremtése a fontos. A Konvergencia Program, a felzárkóztatási program mindenegyes EU-s csatlakozó ország számára egy kötelezően előírandó lecke, amit, ha az EU elfogad, biztosítottnak látja azt a felzárkózást 5-10-15 év alatt, hogy mondjuk Ausztria, vagy bármelyik EU átlagország szintjét elérjük, akkor ezt az EU elfogadja, mi pedig végrehajtjuk. Tehát csak azért, mert többször lebökve, ala nature az hangzik el, hogy a Konvergencia Program ezért szükséges. Nem, mindenképpen szükséges.

Marton István: Köszönöm Böröcz képviselőtársam rendkívül értékes kiegészítését, amit én azzal még kiegészítenék, hogy a Konvergencia Programban azokkal a célokkal, amiket Böröcz úr meghatározott, csakúgy jöhetünk szinkronba, hogyha az EU által elvárt államháztartási hiányt arra a szintre szorítjuk. Így van. Tehát ezt csak azért, mert ha már belementünk egy elméleti, nem is vitába, hanem egy elméleti ismertetésbe, akkor próbáljuk meg az összes fejben lévő tudásanyagot kicsiholni magunkból, és akik minket néznek, esetleg így új információkhoz is jutnak.

Bizzer András: Én ezzel tisztában vagyok, csak az a helyzet, hogy a Konvergencia Program mást is tartalmazhatna, mint amit jelenleg tartalmaz. Tehát hogyha a gazdaságpolitika az elmúlt négy évben nem ilyen lett volna, akkor nem lenne szükség megszorításokra, és olyan Konvergencia Program is kidolgozható lett volna, ami ezt elkerüli.

Marton István: Úgy veszem észre, hogy ketten is ügyrendit nyomtak feltehetően azzal a hátsó szándékkal, hogy fejezzük be a napirendi pont fölötti vitát, mert eddig nagyon szépen haladtunk, most meg meglehetősen lemaradtunk.

Dr. Fodor Csaba: Nem azt akarom, hogy fejezzük be a vitát, én azt szeretném kérni, szíveskedjen élni elnöki jogkörével, és hogyha még egyszer valaki Konvergencia Programról, meg nem tudom milyen nagy ívű országos problémákat kíván feszegetni, szíveskedjen arra utasítani, hogy maradjunk a napirendnél, Nagykanizsa közgyűlésén ülünk.

Marton István: Önnek igaza van, mert az eszmetágítást más fórumokon is el lehet végezni. Ön olyan hatékonyan szólt, hogy eltűnt a képernyőről minden további jelentkező, úgyhogy lezárom a vitát. Kérem a szavazást, és kérem, aki el tudja fogadni, javaslom, az igen gombot nyomja. Elnézést, újraszavazást kell, hogy elrendeljek, mert Bárdosi úrnak volt egy módosító javaslata. Szövegszerűen kérem, hogy ismételje meg. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogy ezt szét kell választani, és arra a következő közgyűlésen megpróbálunk visszatérni. Ismételje meg Bárdosi úr. Ha így elfogadja, akkor nem kell szavazni róla.

Bárdosi Gábor Jenő: Elfogadom Polgármester Úr azzal, hogy ugye én ezt a határozati javaslat kiegészítéseként mondtam el, hogy a kezdő vállalkozókra vonatkozzon ez a három fő munkahelyteremtés mellett. Nem fogadom el. Elmondom a javaslatomat. Tessék szavaztatni Polgármester Úr, elnézést érte.

Marton István: Jó, akkor tulajdonképpen érvényben hagyhatnánk az előző szavazást, de hogy itt törvényességi probléma ne legyen, kérem, ismételten szavazzunk az eredeti előterjesztésről, ha figyeltek a képviselők. Én kértem, ha szavaztatni akar, akkor fogalmazza meg szövegszerűen a módosító indítványát. Ezt nem tette meg. Megteszi? Akkor tegye meg.

Bárdosi Gábor Jenő: Megismételném, a határozati javaslatot kiegészíteném azzal, hogy a Nagykanizsán kezdő vállalkozó, aki 2,5 és 5 millió Ft értékhatár között kellene iparűzési adót fizetnie, de minimum 3 fővel munkahelyet teremt, és azt 3-5 éven keresztül tartja, akkor jogosult legyen a 7. § (2) bekezdésében a kezdő vállalkozóknak adható kedvezményekre.

Marton István: Én ezt kiegészítést nem tudom támogatni még akkor sem, hogy az alapkoncepcióval egyetértek. Én azt mondom, hogy ezt a következő közgyűlésre vissza kell hozni, de most kiegészítés nélkül kérem, hogy szavazzuk meg az eredetit. Ebből értelemszerűen az következik, hogy kérem, hogy a nem gombot nyomjuk meg erre a kiegészítésre. Kérem, szavazzunk.

 

A közgyűlés 15 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményének ismertetésekor csak a nem szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

Marton István: Kérem, hogy aki egyetért az eredeti javaslat, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

57/2006.(XII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2006.(XII.7.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 46/1997.(XII.9.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: De, hogy Bárdosi úrnak ne legyen hiányérzete, megpróbáljuk a következő közgyűlésre visszahozni ezt a javaslatot, amit most leszavaztunk.

 

 

 1. Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Kérem, hogy a bizottsági elnökök mondják el a bizottságok álláspontját. Egyúttal felkérem Tóth képviselő urat, hogy mondja el a Pénzügyi Bizottság álláspontját.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta, amelynek a száma 158/2006. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztéssel egyetért, és javasolja, hogy a vállalkozások támogatásáról szóló rendeletet módosító közgyűlés rendelet 5. § (4) bekezdése egészüljön ki a következő d. ponttal: nem kaphat munkahelyteremtő támogatást az a vállalkozás, amely a vagyonrendeletben meghatározott támogatást igénybe vette. Tehát magyarán arról volt szó, hogy egyszerre kétféle támogatás …..

Marton István: Igen, egy róka két bőrt. Erről nem kell szavazni, ezt elfogadom.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a rendeletmódosítást tartalmazó előterjesztést egyhangú határozatával a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja. Hozta ezt a határozatot úgy, hogy ismerte már a Pénzügyi Bizottság határozatát, amely ezt a módosítást tartalmazta, tehát ebben a határozatában már ezt is magáévá tette, és ezzel együtt tartja alkalmasnak, tekintettel arra, hogy ne kerülhessen sor kedvezmények halmozására.

Marton István: Mint említettem az előbb, erről nem kell szavaztatni, mert ezt én automatikusan elfogadom.

Cserti Tibor: Magam is támogatok mindenféle kedvezményt a helyi vállalkozás körében az előbbi logika alapján. Egyetlenegy kérdésem van, Jegyző Úr részt vett a Pénzügyi Bizottság ülésén, ugye úgy hangzott el, hogy ha rendeleti szintű szabályozásban van egy támogatás megfogalmazva és kihirdetve, akkor egy picit megtévesztő lehet maga a pályázat címe. Ugye a Pénzügyi Bizottság teszi közzé minden február 28-áig a pályázati felhívását. De ha rendeletben van fogalmazva, hogy aki megfelel a pályázatban foglaltaknak, az hangzott el, hogy automatikusan jár. Erre szeretnék rákérdezni, a rendelet végrehajtásának értelmezése, egyértelmű értelmezése szempontjából. Jegyző úr, kérném szépen a kommentálását.

Dr. Kelemen Marcell: Nagyon egyszerű. Nem a közgyűlés fogja elbírálni a beérkezett pályázatokat, és dönt a vállalkozók támogatásáról, hanem ezt a hatáskörét átruházza a Pénzügyi Bizottságra. Nyilvánvaló, hogyha egy vállalkozó megfelel a rendeletben foglalt pályázati feltételeknek, akkor a Pénzügyi Bizottság nem hozhat más döntést, mint ezt a támogatást odaítéli a pályázónak, az adott vállalkozónak, és hát természetesen a vállalkozónak pedig vállalnia kell, hogy mondjuk három évig legalább 5 főt fog foglalkoztatni, ellenkező esetben vissza kell, hogy térítse ezt a kapott támogatást. A bizottság lesz a döntést hozó szerv.

Marton István: Tehát ezt úgy kell érteni az én értelmezésem szerint, hogy a tartalmi és az alaki követelményeknek eleget kell tenni a pályázatnak.

Cserti Tibor: Köszönöm szépen a magyarázatot. Arra szerettem volna még egyszer rávilágítani, hogy az igazi szabályozási elem ugye a pályázati feltétel kiírásánál van, amit a Pénzügyi Bizottság meghatároz, az egyértelműen beadott anyagok ilyen értelemben érdemi döntést nem igényelnek, mert ha megfelelnek alaki szempontból és tartalmi szempontból is, akkor automatikusan jár a támogatás. Köszönöm szépen. ….. hirdessük ki és kommentáljuk, publikáljuk.

Marton István: Értjük és köszönjük. Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, kérem, aki el tudja fogadni, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja

 

Marton István: Ez volt a rendeleti javaslat. Akkor kérem, az ehhez kapcsolódó rendelet megszavazását is.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

58/2006.(XII.7.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 58/2006.(XII.7.) számú rendelete a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.09.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: A magam részéről nagyon örülök, hogy ezt az alapvetően sorsdöntő rendeletet a közgyűlés ilyen békés egyetértésben hozta meg még akkor is, hogyha közben értelemszerűen és teljesen természetesen vita is volt, mert azt hiszem, hogy ezzel talán nem is olyan icipicit, de azért egy lökést sikerült adni a vállalkozásainknak.

 

 

 1. Javaslat Csellengő Közösségi Ház további működtetésére (a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyeinek bővítése, írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető, Szabó Béla projektmenedzser

 

Marton István: A vitát megnyitom.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot, és 263/2006-os határozatával a közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy 12,00 és 24,00 óra nyitva tartást javasolja, és az előterjesztésben a 8. oldalon az első ca) pontot javasolja elfogadni úgy, hogy a 2006. évi személyi kiadásokat kihúzva, csak dologi kiadást, mivel a többi a 2007-es költségvetésben fog szerepelni.

Marton István: Ezen a 8. oldalon kettő ca) pont van, de gondolom, az első ca) pontra gondolt.

Dr. Csákai Iván: Azért mondtam, hogy ha Polgármester Úr odafigyelt volna, amit mondok, akkor hallotta volna, hogy az első ca) pont.

Marton István: Az elsőről nem hallottam, de hát ugye a második eleve cbb) degradálódik, úgyhogy köszönöm a megfeddésemet.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a Családsegítő Központ további működtetéséről szóló előterjesztést a közgyűlés számára egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal, hogy javasolja a címben megjelölni, hogy az előterjesztésben a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyeinek bővítéséről is szó van.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 156/2006. számú határozatában 7 egyhangú igennel támogatja az előterjesztést, amely a Csellengő Közösségi Ház további működtetésére vonatkozott, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontjához hasonlóan mi is a 8. oldal első ca) pontjában meghatározott nyitvatartási időpontot javasoljuk.

Cserti Tibor: A szakmai tevékenységnek egyáltalán a bírálatától én óvakodnék, tehát a javaslatom kizárólag a határozati javaslat technikai részére vonatkozik. Annak örülök őszintén, hogy a Családsegítő Központ, mint alaptevékenységhez tartozó feladatellátásról van szó, és a szakmai létszám bővítése mellett oldható meg, ugye fél létszámot javasolnak. Én tudom, hogy létszámot adni, az egy jó dolog, elvenni már kutya nehéz – nem mintha én elvenni akarnám, egyéb munkajogi vonzata is van. Azt kérdezném meg, hogy ha ez egy bizonyos időszakra vonatkozik, az álláshely bővítés, határozott idejű, vagy akár megbízásos munkajogviszonyban ez a dolog ellátható? A bizottság vizsgálta ezt a kérdést, mert ha igen, akkor én jó szívvel megszavazom és támogatom, de csak akkor, ha nincs más, hatékonyabb ellátási feltételrendszer. A technikai megoldásra kérdeztem rá.

Marton István: Több képviselőt hozzászólásra nem látok, ezért a vitát a magam részéről bezárom. Cserti úrnak annyit mondok, hogy elképesztő számokat látok. 2005-ös 38. hetétől kezdődően ennek az évnek a 42. hetéig volt olyan hét, hogy 78 gyerek volt ott. Úgy látom, hogy eleinte jószerivel majd csaknem a fiúk jártak, de aztán a leányok is kedvet kaptak, és a 23-tól a 32. hétig olyan közel 20-as átlagszám jött, és azóta megint egy kicsit lecsökkent. Gondolom, hogy a szünetben a látogatottság nyáron nagyobb volt, de ez olyan számsor, amit itt látunk, hogy a kérdés fel sem merülhet, hogy ezt ne oldjuk meg valamilyen formában. Én egyébként a bizottságok álláspontjával egyetértek, tehát a 2-esből az első ca) pontját támogatom. Azt hiszem, hogy azért álláshely szempontjából Dr. Kaszás Gizellát még meg kell, hogy kérdezzük, vagy a Simánné Mile Évát.

Simánné Mile Éva: Az eddig dolgozó szociális munkások – tekintettel arra, hogy ez pályázati pénzből lett finanszírozva – megbízási szerződéssel dolgoztak. Akik közalkalmazott jogviszonyban kerülnek alkalmazásra a Családsegítő és Gyermekjóléti Központnál, szeretném jelezni, hogy az Ő fizetésük kevesebb lesz. Megbízásival azért nem tartom szerencsésnek tovább foglalkoztatni az itt alkalmazandó dolgozókat, mert időközben lehet változás, és egy intézményen belül célszerű, ha mindenki közalkalmazott, akkor mindenki dolgozzon a szerint. De még egyszer elmondom, ez a pénz kevesebb lesz, mint amit jelen pillanatban kaptak az ott dolgozó szociális munkások.

Marton István: Azt hiszem, hogy miután más jelentkezőt nem látok, a vitát lezárhatom, hogy miután a bizottságok egyhangúan a 2. pontnál az első ca) pontja mellett tették le a voksukat, talán nem követek el hibát, hogyha azt mondom, hogy nyugodtan szavazhatunk egyben erről az egy cca) pontról, illetve az egész határozati javaslatról. De ha valakinek más javaslata van, akkor kérem, jelentkezzen, és akkor bonyolítunk a szavazáson. Amennyiben nincs, azt megköszönöm, kérem, nyomjuk meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

312/2006.(XI.23.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csellengő Közösségi Házat 2006. december 1. napjától a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretében, a Gyermekjóléti Központ által nyújtott speciális szolgáltatásként működteti.
 2. Határidő: 2006. december 1.

  Felelős : Marton István Polgármester

  (Operatív felelős: Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Csellengő Közösségi Ház nyitva tartását a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási napjain 18 órától 06 óráig 12 óra időtartamban határozza meg. Az új szolgáltatás biztosítása miatt a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyeinek számát 2006. december 1. napjától 19,5 fővel jóváhagyja. A Csellengő Közösségi Ház működtetésének 2006. évi személyi kiadásaira 245 884,- Ft, dologi kiadásaira 88 333,- Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére a 2006. évi költségvetésében. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról gondoskodjon.
 2. Határidő: 2006. december 1.

  Felelős : Marton István Polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária, Kontrolling osztály vezetője

  Dr. Kaszás Gizella intézményvezető)

 3. ba) a Csellengő Közösségi Ház nyitva tartását a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási napjain 14 órától 02 óráig 12 óra időtartamban határozza meg. Az új szolgáltatás biztosítása miatt a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyeinek számát 2006. december 1. napjától 19,5 fővel jóváhagyja. A Csellengő Közösségi Ház működtetésének 2006. évi személyi kiadásaira 245 884,- Ft, dologi kiadásaira 88 333,- Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére a 2006. évi költségvetésében. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról gondoskodjon.

  Határidő: 2006. december 1.

  Felelős : Marton István Polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária, Kontrolling osztály vezetője

  Dr. Kaszás Gizella intézményvezető)

  bb) a Csellengő Közösségi Ház nyitva tartását a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási napjain 14 órától 02 óráig 12 óra időtartamban határozza meg. Az új szolgáltatás biztosítása miatt a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyeinek számát 2006. december 1. napjától 19 fővel jóváhagyja. A Csellengő Közösségi Ház működtetésének 2006. évi személyi kiadásaira 228 815,- Ft, dologi kiadásaira 88 333,- Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére a 2006. évi költségvetésében. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról gondoskodjon.

  Határidő: 2006. december 1.

  Felelős : Marton István Polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária, Kontrolling osztály vezetője

  Dr. Kaszás Gizella intézményvezető)

   

 4. ca) a Csellengő Közösségi Ház nyitva tartását a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási napjain 12-24 óráig 12 óra időtartamban határozza meg. Az új szolgáltatás biztosítása miatt a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyeinek számát 2006. december 1. napjától 19,5 fővel jóváhagyja. A Csellengő Közösségi Ház működtetésének dologi kiadásaira 88 333,- Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére a 2006. évi költségvetésében. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról gondoskodjon.

  Határidő: 2006. december 1.

  Felelős : Marton István Polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária, Kontrolling osztály vezetője

  Dr. Kaszás Gizella intézményvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Gyermekjóléti Központ szakmai egység Szakmai Programját az előterjesztés III. pontjában foglaltaknak megfelelően az új szolgáltatásra vonatkozóan módosítsa, és jóváhagyás céljából terjessze a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot és Szakmai Programot nyújtsa be a működést engedélyező hatóságnak.
 2. Határidő: a szervezeti és működési szabályzat, valamint a szakmai program bizottsági jóváhagyására 2006. december 15., a módosított szervezeti és működési szabályzat, valamint a szakmai program működést engedélyező hatósághoz történő benyújtására 2006. december 31.

  Felelős : Marton István Polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető

  Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a Csellengő Közösségi Ház 2007. évi működési kiadásait a 2. pontban elfogadott határozati javaslatnak megfelelő nyitva tartás és álláshelyszám alapján a 2007. évi költségvetésben terjessze a Közgyűlés elé.

  Határidő: 2006. december 15.

  Felelős : Marton István Polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető

  Simánné Mile Éva, Szociális Osztály vezetője)

 

 

 1. Javaslat háromoldalú megállapodás kötésére, valamint önrész biztosítására a “Komp – Átkelés a kompetencia alapú oktatás területére” című pályázathoz (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Mivel újszerű dologról van szó, néhány mondat engedtessék meg magyarázatképpen. A pedagógia kultúra megújítására van szükség országosan. Erre mondják, hogy paradigmaváltás kell, hogy legyen. A kulcsszó a kompetencia alapú nevelés, oktatás. Ez valami olyasmit jelent, hogy a képesség fejlesztést hangsúlyozzák jobban, mondjuk a lexikális ismeretanyag-közlés ellenében. Való igaz, hogy bizonyára sokan pedagógusok is unják már frontális önmagukat, ezért most a HEFOP pályázatok keretében, Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, ez egy EU-s pályázati rendszer, tehát ennek keretében lehet komoly fejlesztési pénzekhez jutni, és hát Nagykanizsán így is van ez, bár megjegyzem, kicsit túlzott talán az az év eleji fenntartói ráhatás, túlzott volt, amelynek eredményeképpen a 9 óvodából nyolcban, a 10 általános iskolából hétben, az 5 középiskolából négyben megvezetik ezt a programot, ezt a HEFOP 3.1.4-es programot. Ezek csodálatos mutatók, akár így is fogalmazhatunk. A lényeg azonban a pénzügyi kereteket illetőn, hogy 4 millió Ft-ba kerül ez a városnak, de végül is 0 Ft-ba, mert egy sikeres program lebonyolítása után, amire minden esély megvan, ezt a 4 millió Ft-ot 2007. május 30-ával egy pénzügytechnikai megoldással vissza is kapjuk. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag épp ezért támogatta ezt az újszerű programot.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú szavazatával a 155/2006. számú határozatával az előterjesztést egyhangúlag támogatta, és elfogadásra javasolja.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést egyhangú határozatával a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja. Egy kérdés vetődött fel igazándiból a bizottsági ülésen, mégpedig az, hogy ezt a háromoldalú szerződést minden intézménnyel megköti a Pedagógiai Központ, fenntartó az önkormányzat és az önrész biztosítására hogyan kerül sor, tehát ez a pénzügyi manőver, ez a technika, hogy egy intézmény biztosítja az összes többi intézmény által is befizetni szánt önrészt, és ő fogja mindezt majd visszakapni, ez járható út-e, tehát ez szabályos-e ez a pénzügyi finanszírozás? Tehát amennyiben a Zsigmondy biztosítja minden intézménynek az önrészét, ő a saját intézménye nevében köti a szerződést, ez alapján jogosult ő az önrész visszaigénylésére, tehát a többi intézmény nevében ő mi alapján fogja visszakapni ezt az önrészt? Ez volt a kérdés. Én erre a kérdésre, ha kapnék választ, az megnyugtatóbb lenne. Én tegnap azt a választ kaptam bizottsági ülésen, hogy itt a közgyűlésen erre választ kapunk.

Szmodics Józsefné: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy mi egyeztettünk a Kontrolling és Gazdálkodási Osztállyal, és ez a pénzügyi átutalás semmilyen hátránnyal nem jár, mert ha intézményenként történne, amit a háromoldalú megállapodás nem tartalmaz, tehát pénzügyi vonatkozást nem tartalmaz, csak szakmait, ezért nincs probléma azzal, hogy a Zsigmondy fogja a megállapodást megkötni a szolgáltató intézménnyel. De meg tudnak erősíteni a kolléganők, azt hiszem, ebben a kérdésben.

Marton István: Több megerősítést nem kérünk. A vitát lezárom. Kérem, hogy a két határozati javaslatot, mivel nullra támogatták a bizottságok az előterjesztést, egyben szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

313/2006.(XI.23.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a kedvezményezett intézmények vezetőit az 1. számú mellékletben szereplő háromoldalú együttműködési megállapodás aláírására.
 2. Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  kedvezményezett intézmények vezetői)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a pályázat lebonyolításához szükséges 4000 E Ft önrészt. Fedezete a 2006. évi költségvetés 14. számú melléklet Fejlesztési cél 3. sor Polgármesteri Hivatal pályázati önrész elkülönített kerete, mely a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolának előirányzat módosítással kerül átadásra.

  Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa külterület 0370/4 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Nem kívánok belemenni a részletekbe. Aki megnézte az anyagot, az pontosan tudja, hogy semmi értelme nem lenne élni elővásárlási jogunkkal.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság döntése: egyetért az előterjesztéssel, tehát a város ne éljen a terület elővásárlási jogával.

Cserti Tibor: Hát ritkán mondom én arra, hogy elővásárlási joggal ne éljen a város. Most egy kis osztást már csináltam bizottsági ülésen, most is. Tehát 8 hektáros területről van szó 50 Ft/m2-rel. Ráadásul van három gazdasági épület. Én úgy gondolom, a rendezési terv majdnem minden szeletkéje hatályon kívül került, most alkotjuk újra az egészet, közvetlen szomszédsági területi egységeknél hosszabb távú elképzelése is van a városnak. A város volt lőterének hasznosítása, ami ugyancsak közel van ehhez a területhez, még nem eldöntött. Abba az irányba terjeszkedhetne a város. Én úgy gondolom, hogy tartalékképpen 4 millió Ft, ugye mivel a meghirdetett ár 50 %-a nem sok érte, nem ragaszkodom, én fantáziát látnék benne.

Marton István: Én az eddigi hozzászólásaiból azt vettem ki, hogy minden napirendet lelkiismeretesen átolvasott, de ha megnézné ezt a földhivatali lapot, akkor látja …., de nem az, hogy külterület …, látja, hogy 15 millió, 4 millió, 8 millió, stb. végrehajtás. Nem akarok mélyebben belemenni. Tehát ez volt az a nyomós indok, hogy ne foglalkozzunk vele. Sok tízmillió teher van rajta. Hozzászólót nem látok, a napirendet lezárom. Aki egyetért vele, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

314/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem él a Nagykanizsa külterület 0370/4. hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával bruttó 4.000.000,- Ft vételáron.

Határidő: 2006. december 15.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 

 1. Zrínyi u. útépítési program (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A vitát megnyitom.

Gyalókai Zoltán Bálint: A bizottság a ’93-as térképek hiányában nem kívánta tárgyalni ezt a napirendi pontot, viszont abban a pillanatban, ha 1993-as tervek előkerülnek és rendelkezésre állnak, a bizottság természetesen megteszi a megfelelő állásfoglalását. Ezeknek a terveknek az ismerete nélkül egyszerűen nincs miről tárgyalni.

Tárnok Ferenc: Gyalókai úr említette ezt a ’93-ban készült tervet, ami után már régóta nyomozunk. A mai napon délelőtt Palotás Tibor tervező úr rendelkezésünkre bocsátotta ezt a tervdokumentációt. Ez több alternatívában taglalja az akkori elképzeléseket. Én úgy gondolom, hogy egyeztetjük a Polgármester Úrral, és ezt követően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elé fogjuk tárni egy későbbi döntést megelőzően.

Marton István: Azt hiszem, hogy a határozati javaslat nem mély szakmai vitára invitál, hiszen az 1. pontjában felkér, hogy kezdeményezzem a Zrínyi utcai kikötésről szóló egy majdnem másfél évvel ezelőtt kötött és többször módosított szerződés közös megegyezéssel történő felbontását, és hát ugye a közgyűlést erről tájékoztatnom kell. A 2. pont, hogy nézzük meg az új nyomvonalat, mert a társasháztól lényegesen távolabb kell, hogy haladjon. A 3. pedig, hogy vonjam vissza a jelenlegi engedélykérelmet – hangsúlyozom, kérelmet, mert jogerős építési engedély nem volt rá, csak némi pénzköltés.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy Gyalókai képviselőtársam véleménye alapján, amit a bizottság véleményeként elmondott, nem lehet mást tenni, mint visszavonni a beterjesztést és a decemberi közgyűlésen megtárgyaljuk. És kérnék erről szavazást is.

Marton István: Nem támogatom az Ön által előadottat, mert arra próbáltam rávilágítani, hogy amit Gyalókai képviselőtársam mondott, az egy következő fázis, az nincs összefüggésben az általam felolvasott határozati javaslat tervezettel.

Röst János: Szavazni kellene – elnézést.

Marton István: Akkor megpróbáltam megspórolni egy szavazást, mert más nem jelentkezett, de szavazzunk az ügyrendiről. Arról, hogy levegyük, vagy ne vegyük. Én természetesen azt mondom, hogy nem vesszük le a napirendről, és kérem, hogy a nem gombot nyomják meg képviselőtársaim a Röst úr javaslatára. Tehát nemet kell nyomni annak, aki támogatja az előterjesztést.

 

A közgyűlés 5 igen, 16 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Bizzer András: Szívből örülök annak, hogy az október 26-ai ülésen feltett interpellációmnak is köszönhetően várhatóan már a mai közgyűlés során megszüntetjük a jelenlegi tervek szerinti, a Zrínyi utca kikötésével kapcsolatos áldatlan állapotokat. Egy utat ilyen közel egy társasházhoz, ráadásul töltésen nem szabad megépíteni. Probléma az is, hogy hatályos építési engedély nélkül kezdték el építeni az utat úgy, hogy ott élőket még csak nem is tájékoztatták megfelelően. Mindezek fényében a választókörzetemben élők köszönetét is tolmácsolom akkor, amikor megköszönöm a Polgármester Úrnak és az új közgyűlésnek, hogy az érintett emberek érdekeit figyelembe véve kijavítja az előző közgyűlés hibás döntését.

Röst János: Azt szeretném javasolni, a 2. pontot, amennyiben végigszavaztatja Polgármester Úr az előterjesztést, akkor vegye ki belőle a ’93-as évi tervet, mert jelenleg ez emlékezetben létezik, senki nem látta, tehát gyakorlatilag arra hivatkozni – nem olvasta senki, bizottság nem látta, tehát erre nem lehet hivatkozni, hogy ez alapján kelljen elkészíteni. Az maradjon bent, hogy elkészítteti a tervet. Ennyit javasolnék módosításként, úgy gondolom, ez korrekt. A 3. pontnál viszont én azt javaslom az időpontokkal, hogy ne előzze meg a szerződésbontását a visszavonása, tehát határidőben úgy állapítsa meg a polgármester a határidőt, hogy ez későbbi időpontban kerüljön sor, mint a szerződésnek a bontása.

Marton István: Röst képviselő úr javaslatával, ami a 2. pontra vonatkozik, hogy ne jelöljük meg, hogy minek alapján meg, egyetértek, el tudom fogadni, bár szerintem más megoldás nincs. Ez akkor szépen ki volt érlelve, de teljesen mindegy, elfogadom, hogy ne tekintsük ezt kiindulópontnak. A 3. ponttal meg abszolút nem tudok egyetérteni, már csak azért sem, mert az egyik szakhatóság kerekperec megmondta, hogy ebből semmi nem lehet. Ez, ha továbbvisszük ezt az utat, vagy ezen az úton tovább megyünk, akkor egyértelműen csak a pénzt költjük ész és értelem nélkül. Tehát a 2. pontra támogatni fogom, amikor elrendelem a szavazást a módosításra, a 3-asra viszont nem.

Dr. Kolonics Bálint: Én örülök az előterjesztésnek és támogatom, mert az elmúlt négyéves ciklusban ez egy megoldatlan kérdés volt, és valóban rossz úton jár a közgyűlés akkor, hogyha ezen terv alapján folytatja ezt a nem létező folyamatban lévő kivitelezést, hiszen ez a kivitelezés csak papíron létezik, valójában nem, hiszen ebben a formában lehetetlen. A 3. pontot mindenféleképpen javasolom, hogy támogassa azt is a közgyűlés, hiszen amennyiben tovább húzzuk ezt a dolgot, Polgármester Úrnak igaza van ebben a kérdésben, annál több pénzt szórunk ki az ablakon. Amiért szót kértem, az az, hogy keresünk egy tervet, ami nincs meg, és azon gondolkodtam, hogy mennyi pénzt költ az önkormányzat különböző tervek elkészítésére. Én gyanítom, hogy ez a ’93-ban elkészült terv, ami – azon képviselőtársaim, akik tagjai voltak a közgyűlésnek, megerősítenek abban, hogy bizony van ilyen terv, és készült ilyen terv, tehát ezt tényként kezelje ez a közgyűlés is, viszont nem áll rendelkezésre. Miért nem áll rendelkezésre? A hivatalnak megvan az iktatása, a dokumentumokat tárolja a hivatal, de valami miatt az a terv, ami adófizetőknek pénzébe került és elkészíttetett, nem áll most itt a közgyűlés rendelkezésére. Ez viszont elgondolkodtató. Én kérem az illetékeseket, hogy keressék elő, ha más nem, akkor a tervezőtől.

Marton István: Egyébként ez történt. Szerintem az iktatási rendszerben lehet, hogy van hiba, de nem biztos, hogy ebben az ügyben van, mert ez 13-14 évvel ezelőtt készült, és lehet, hogy ezt csak 10 évig kell – nem ismerem ezeket a határidőket, úgyhogy én azt mondom, hogy ebben nem foglalnék állást.

Papp Ferenc: Csak nagyon röviden arról szeretnék szólni, hogy egy korábbi közgyűlésen én is beszéltem ennek a fontosságáról, és az anyagban nem szerepel, hogy nem csak a társasház, hanem ugye a HSMK közelsége miatt is ez nagyon fontos, de ne bonyolítsuk. Viszont egy mondatot azért szeretnék, a Bizzer képviselőtársam megköszönte a társasház lakói nevében, akkor én szeretném a felújított, rekonstruált HSMK látogatói nevében megköszönni, hogy ez valóban elkerüli, és nem 9 méterrel megy el majd mellette.

Marton István: Elnézést, hogy megfeledkeztem egy jeles objektumról, csak abban olyan sokan nem laknak, viszont kétségtelenül sokan használják.

Horváth István: Csak nagyon röviden. Én ezt az egész átkötő utat nem tartom jónak úgy, ahogy van. És pontosan a Hevesi Művelődési Ház miatt nem tartom jónak. Vagy ha mindenképpen megépül, akkor olyan szigetelés, hangszigeteléssel oldható meg ez a dolog, ami ne zavarja a házat. Ezt gondolom, ugyanis művelődési házat működtetni, ahol forgalom van, ki van zárva, hogy lehet.

Dr. Csákai Iván: Hogy a terv eltűnt, én nagyon furcsállom. Múlt évben az én kérésemre egyszer a közgyűlés tagjainak rendelkezésére bocsátották, s azóta érdekes, hogy eltűnt. Én kértem egyszer ezt a tervet, amikor erről volt szó, hogy a Zrínyi utat tervezzük.

Marton István: Akkor kérem képviselőtársaimat, hogy aki egyetért az előterjesztés 1. pontjával, az szavazza meg. Nyomjon igent.

 

A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki a 2. ponttal úgy ért egyet, hogy nem kell kőbe vésni ezt a ’93-as tervet, tehát magyarul ki kell húzni azt, hogy az amely után az 1993-ban készült tervet veszi alapul, amely a Zrínyi utca meghosszabbításának nyomvonala, tehát tovább halad, illetve még az amely se kell. És akkor természetesen én azt mondom, hogy a ’93-as tervből kell kiindulni, de ezt nem kell rögzíteni határozatban. Aki ezzel a változtatással elfogadja, az, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 3. pontban Röst úr javasolta, hogy ne vonjuk vissza ezt a korábbi, nagyon elrontott engedélykérelmet. Én ezt nem támogatom. Először az Ő módosító javaslatáról kell, hogy szavazzunk. Tehát én azt kérem, hogy a Röst úr javaslatára nem gombot nyomjunk.

 

A közgyűlés 5 igen, 14 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja.

 

Marton István: Kérem, aki az eredeti előterjesztést elfogadja, az szavazza meg és nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen és 7 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

315/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Zrínyi utca kikötéséről szóló, 2005. augusztus 1-én a Swietelsky Kft-vel kötött és többször módosított szerződés közös megegyezéssel történő felbontását. Az erről szóló tárgyalásról tájékoztassa a Közgyűlést, és amennyiben a szerződésbontásnak pénzügyi vonzata van, azt terjessze elő.
 2. Határidő: 2007. január 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető)

 3. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az új terv elkészítését, amely a Zrínyi utca meghosszabbításának nyomvonala a meglévő társasháztól távolabb halad, és a Kórház u. – Teleki út saroktömb megoldását is szem előtt tartva a Teleki útra köt rá. A tervezés költségeinek forrását a 2007. évi költségvetésben biztosítja.
 4. Határidő: 2007. augusztus 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető)

 5. felkéri a polgármestert, hogy a Zrínyi utcai kikötés engedélykérelmét a Zala Megyei Közlekedési Felügyeletnél vonja vissza.

  Határidő: 2006. december 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető)

 

 

 1. Nagykanizsa 92 hrsz-ú ingatlan ügyében elővásárlási jogról lemondás (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Nem látok hozzászólót, bár a vita megnyílott. Akkor lezárom a vitát, ha senki sem óhajt hozzászólni. A dolog nagyon egyértelmű. Kérem, hogy aki egyetért vele, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

316/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa 92 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogát nem gyakorolja.

A Közgyűlés döntéséről az eladókat értesíteni kell.

Határidő: 2006. november 30.

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Bartók B. u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület kiürítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta, a 262/2006-os határozatával a következő javaslatot teszi, hogy a közgyűlési határozati javaslatban szerepel az, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elhelyezésről gondoskodik. Nem tud gondoskodni, mert a bizottságnak nincs tulajdonában lakás, ezért itt annyit, hogy javaslatot tesz a lakáselhelyezésre.

Marton István: Elfogadom. Bonyolult, összetett dolog, igaza van.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 9 egyhangú szavazattal a határozati javaslatok 4.b. variációját támogatja, tehát az épület teljes kiürítését, és azon belül is a b. variáció, a teljes kiürítés és megüresedett önkormányzati bérlakásokba, majd az épületet üresen értékesíteni javasolja, de hát ez, azt hiszem, egy későbbi döntés lesz.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést egyhangú határozatával a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja. Egy megjegyzést szeretnék csak tenni. Én azt gondolom, hogy a jövőben ilyen tartalmú előterjesztésnek nem kellene, hogy a bizottságunk elé kerüljön, mert nem volt ezen mit tárgyalnia a mi bizottságunkban, nem hatásköre.

Marton István: Ebben Önnek igaza van. Ez kis túlburjánzás volt, mert a hétből öt bizottság tárgyalta biztos, ami biztos alapon talán.

Tóth László: Először akkor ismertetném a Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú igennel hozott határozatát, amely a 147/2006. számot viseli: egyhangúlag – mint már említettem – támogatjuk az előterjesztést, és …. de ugyanezek a vélemények, észrevételek megjelentek, hogy tulajdonképpen nem nagyon kellett volna minden bizottságnak jelen szakaszában ezt tárgyalni.

Marton István: Jobb abba a hibába esni, hogy eggyel több bizottság tárgyalja, minthogy azzal támadjanak bennünket, hogy eggyel kevesebb tárgyalta a kötelezőnél, de teljesen igaz, el kell fogadnom, amit mondanak.

Dr. Csákai Iván: Nem bizottsági elnökként, de a 3. oldalon az IKI vezetőjével volt vitám. Ha a jelenlegi 48 db lakásból 41 lakott, ebből ennyi és ennyi határozatlan idejű és határozott idejű, a konklúzió az, hogy 38 család elhelyezéséről számol be. Szerintem 41 családról van szó, hisz a helyi lakásrendeletünk úgy szól, hogy 5 évig maximum lehet valakinek bérlakást kiutalni. Nem hiszem, hogy az itt lakó embert 5 év után azt mondjuk, hogy tovább nem fog kapni szociális bérlakást, hogyha az anyagi körülményeiben nem történt változást. Tehát a 41-gyel tessék számolni, és ezt a 41 lakost kell a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a közgyűlésnek számításaink szerint 3, 3,5 év alatt elhelyezni.

Gyalókai Zoltán Bálint: Bizottságunkban felmerült még az anyag kiegészítése. Nem közvetlenül hozzá tartozó, de az előző években a város 50 lakást vásárlásra kapott lehetőséget. Ebből gyakorlatilag a közel 10 éve húzódó probléma elméletileg megoldható lett volna. Ez nem történt meg, és ha 2002. évben a Széchenyi Tervben további lakásokat tudott volna a város építeni, akkor is fennállt volna a lehetőség, hogy a Bartók úti első toronyházunknak a problémáját meg tudtuk volna oldani.

Marton István: Igen, így kell elsuhanni a megoldások mellett, mint ahogy ez történt az ügy kapcsán.

Dr. Károlyi Attila: A körzetben érintett képviselőként tájékoztatom a tisztelt közgyűlést arról, hogy 2006. november 20-án rendkívüli képviselői fogadóórát tartottam, amelyben az érintett állampolgároknak körülbelül a 75 %-a megjelent. Fegyelmezetten tudomásul veszik azt a helyzetet, amibe 16 év “eredményeképpen” sodródtak. A 16 év önkormányzatai szkarabeuszbogárként, galacsinként maguk előtt hajtották ezt a problémát, és én a Gyalókai képviselő úrnak a megjegyzését azért tartom helytállónak, és kiegészíteném azzal, hogy az előző önkormányzat pontosan erre a célra kapott 50 lakás vásárlására lehetőséget, és ne sértődjenek meg azok a képviselők, akik most is itt ülnek, hogy ezt az 50 lakást “eltapsolták”. Keményen fogalmaztam, de a helyzet az, hogy a probléma megoldása nem várhat magára. Tisztelt Közgyűlés! A magam részéről az előterjesztést teljes mértékben támogatom azzal, hogy a probléma megoldása a 0 órát meghaladta.

Röst János: Annyit azért elmondanék, hogy ha az előző négy ciklusban minden problémát megoldottak volna, akkor most a társaságunk munka nélkül üldögélne itt, és nem lenne mit csinálni. Én úgy gondolom, hogy minden testületnek megvan a maga problémaköre, és …. feladata, és úgy gondolom, mindegyik megpróbálta tisztességgel egyébként azt megoldani. A szociális bérlakások kiutalásánál, higgyék el, hogy nagyon sokszoros, tíz-, húszszoros jelentkezés van egy lakásra, és én meghívnám a képviselőtársaimat egy ilyen bizottsági ülésre, ahol sorsokról kell dönteni. Tehát amikor valaki azt mondja, “eltapsoltunk” lakásokat, akkor higgyék el, ezek a lakások nagyon jó helyre kerültek, és jó helyre fognak kerülni. A másik része, amit bizottsági elnök úr mondott, nem kell döntenünk most arról, hogy melyik változatot támogassuk a kiürítés után, én azt javasolnám, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát fogadja el a testület, majd követően körülbelül 2-3 év múlva, mert körülbelül egy ilyen hosszú fázisról van szó, úgy is vissza fog jönni a közgyűlés elé a beterjesztés, és akkor el tudjuk dönteni, hogy a hasznosítás kapcsán melyik megoldást javasoljuk, vagy esetleg, ha addig bejön olyan lehetőség, pályázati pénzügyi lehetőség, ami esetleg elősegítené a megoldás befejezését, akkor ez egy új lehetőséget adna nekünk.

Marton István: Még annyit kívánok mondani, hogy a két képviselő úr, aki elmarasztalta az előző testületet az ügy kapcsán, az, gondolom, az eltapsolást nem úgy értette, hogy zsebre tették, elvitték, hanem úgy, hogy erre a célra nyertek pénzt, és az erre a célra megvett lakásokat máshova tették. Azt nem mondta senki, hogy rossz helyre, csak nem oda, ahova a rendeltetése megkívánta. És ez bizony tényleg az előző testületnek a sara. Látok jelentkezőt, de miután lezártam a vitát, ezért nem adom meg a szót, és kérem, hogy fogadjuk el az előterjesztést. Aki egyetért vele, az nyomja meg az igen gombot. Bocsánat Képviselő Úr, egy pillanatra akkor nem figyelt, mert én elfogadtam, tehát az benne van.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

317/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Ingatlankezelési Intézményt, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslattételével, az 55/2000.(XII.13.) számú önkormányzati rendelet betartásával a Nagykanizsa Bartók u. 1. szám alatt önkormányzati tulajdonú épületben lakó bérlők elhelyezéséről gondoskodjon. Az elhelyezést követően a megüresedett épület további hasznosítását külön közgyűlési előterjesztésben kívánja tárgyalni.

Határidő: folyamatos, illetve 2009. július 1.

Felelős : Marton István polgármester

Dr. Csákai Iván Szociális és Egészségügyi Biz. elnöke

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető,

Simánné Mile Éva osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül rövid napirend.

Dr. Kolonics Bálint: Csak egy mondat erejéig kívánok hozzászólni, mégpedig az előző hozzászólásomhoz kapcsolódóan. Ez az előterjesztés alapító okirat módosítása, viszont megkívánta volna azt, hogy Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalja, a másikkal ellentétben.

Marton István: Elnézést, Elnök Úr, akkor ezek szerint valaki elcserélte a meghívókat. Aki egyetért vele, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

318/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratát elfogadja.

Határidő: 2007. január 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

 

 

 1. Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulásba képviselők delegálása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A napirendet megnyitom.

Dr. Fodor Csaba: Míg megkapom a szót, addig elmondanám, hogy az én előterjesztésem igen hiányos, így a vita, nem tudunk miről.

Marton István: Képviselő úr, nem kért szót, mások viszont kértek.

Dr. Kelemen Marcell: Csak arról szeretném Önöket tájékoztatni, a korábbiakban a Társulási Tanácsba, illetve a Társulási Operatív Tanácsba a polgármester volt delegálva, míg egy képviselő volt delegálva a felügyelő bizottságba. Csak felhívtam a figyelmet.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulásba képviselők delegálásáról szóló előterjesztést a személyek nevének konkrét megjelölésével tartja alkalmasnak a közgyűlés számára megtárgyalásra.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért be kell, hogy jelentsem, hogy a határozati javaslat a.) és a b.) pontjába, úgy a Társulási Tanácsba, mint a Társulási Operatív Tanácsba a magam részvételét kell kérnem, és a Felügyelő Bizottságba pedig Jerausek István önkormányzati képviselőt javaslom. Nem jó szántamból teszem – magamat. Van-e más javaslat, mint Jerausek úr? Amennyiben nincs, a vitát lezárom, kérem, szavazzunk. Javaslom az igen gomb megnyomását úgy az a.), mint a b.), c.) pontnál. Az a.) pontról szavazunk.

 

A közgyűlés 20 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ugyanennek a társulásnak az operatív tanácsába szintén kérem a magam jelölését. Kérem az igen gombot megnyomni.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Marton István: Végül kérem a c.) pont szerint a Felügyelő Bizottságba Jerausek István önkormányzati képviselő delegálását.

 

A közgyűlés 19 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

319/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulás

 1. Társulási Tanácsába az önkormányzat képviselőjeként Marton István polgármestert delegálja.
 2. a Társulási Operatív Tanácsba az önkormányzat képviselőjeként Marton István polgármestert delegálja.
 3. a Felügyelő Bizottságába Jerausek István önkormányzati képviselőt delegálja.

Határidő: 2006. november 25.

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Javaslat Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásra (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A vitát megnyitom.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést a közgyűlés számára egyhangú határozattal tárgyalásra alkalmasnak találja.

Cserti Tibor: Csak azt szerettem volna megkérdezni – tudomásom szerint eddig tagjai voltunk és vagyunk jelenleg is a Megyei Jogú Városok Szövetségének. Ráadásul ugye a szövetségbe, úgy tudom, rövid időn belül elnökváltásra is sor kerül, mert Toller elnök úr helyett, ha jól tudom, Kósa polgármester úr pályázik az elnöki posztra, és a megyei jogú városoknak az érdekeit, a hasonló kategóriában eddig ez fogta össze. Mi indokolja, hogy a TÖOSZ-nak is a tagjai legyünk, ami éves szintű kötelezettségvállalásban durván 1 millió Ft-ot meghaladó tagdíjról lesz szó? Szóval, én nem sajnálom ezt, félreértés ne essék, csak igazán mi támasztja alá, hogy ennek is tagjai legyünk? Vagy a másikból kilépünk?

Marton István: Ezen én is meditáltam, mert én sem vagyok a sok-sokféle tagságnak a híve, de a legnagyobb szervezett azért a hét érdekvédőből a TÖOSZ. Ezt tudomásul kell venni. A legnagyobb létszámú viszont a Megyei Jogú Városok Szövetsége, mert oda 2,2 milliót meghaladó létszám tartozik, ami azt jelenti, hogy mintegy 600.000-rel nagyobb, mint a főváros. A második legnagyobb a képviseltek számát tekintve a TÖOSZ. Egyébként a szervezetek, tehát a települések számát tekintve messze a legnagyobb. Na most a megyei jogú városok szervezete, az egy eléggé speciális érdekvédő szervezet, mert az a 23 megyei jogú város érdekeit védi, viszont egyéb érdekeket, például a kistérség érdekeit gyakorlatilag csak a TÖOSZ-on keresztül tudjuk érvényesíteni, úgyhogy miután engem is felokosítottak, sikerült meg is győzni, hogy mégis bele kellene lépni, pedig az első gondolatom, bevallom őszintén, nekem is az volt, ami Önnek. Tehát be kell lépni mind a kettőbe, igen.

Röst János: Én módosítást tennék a d.) pontnál. A mondat úgy folytatódna, és a 2007. évi költségvetésben biztosítja az összeget. Ez költségvetést érintő tétel, tehát erről is kell dönteni, hogy a költségvetésben erre … Tehát a d.) pont folytatódna: és a 2007. évi költségvetésben ezt az összeget biztosítja. Tehát kerüljön be a költségvetésbe – ez a dolognak a lényege.

Marton István: Elfogadom, úgyhogy erről nem kérek külön szavaztatást. Azt hiszem, hogy ezt egyben megszavaztathatjuk ezzel a kiegészítést elfogadva. Nem látok más hozzászólót, a vitát lezárom. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

320/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. csatlakozni kíván a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez
 2. kijelenti, hogy a TÖOSZ tagjainak jogait és kötelezettségeit tartalmazó alapszabályt megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Tudomásul veszi, hogy a tagsági jogviszony a TÖOSZ elnökségéhez intézett belépési nyilatkozat beérkezése napján jön létre.
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot és adatlapot továbbítsa a TÖOSZ székhelyére (1386 Budapest 62. Pf. 908.).
 4. Határidő: folyamatos

  Felelős : Marton István polgármester

 5. az éves tagdíjat az Elnökség döntéseinek megfelelően megfizeti a Szövetség részére, és a 2007. évi költségvetésben ezt az összeget biztosítja.

  Határidő: folyamatos

  Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi belső ellenőrzési munkaterve (írásban)

Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Marton István: A vitát megnyitom.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal támogatja a közgyűlési előterjesztésben lévő határozati javaslatot, valamint 2. pontként javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kérjen fel egy független könyvvizsgálói vagy szakértői csapatot arra, hogy a Kórház működését átvizsgálja. Határidő: 2007. június 30., felelős Polgármester Úr. A szavazás 7 igen egyhangú.

Marton István: Köszönöm Tóth úr a közbevetését. Az azért nem szerepel a munkatervben, mert ezt egyébként terveztük, és ezt, ha lehet, még hamarabb szeretnénk lebonyolítani. Szinte, már mondhatnám azt, hogy folyamatban van.

Dr. Kelemen Marcell: A korábbi, 2. napirendi pontként tárgyalt Állami számvevőszéki vizsgálatnál már jeleztem, a Pénzügyi Bizottságon is felmerült az az igény, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatában foglaltaknak a hatályosulását ellenőrizzük le, és erről tájékoztassuk mind a Pénzügyi Bizottságot, mind a közgyűlést. Én ezért kérem, hogy az általam Önök elé terjesztést egészítsük ki azzal a 14. ellenőrzési ponttal, amely a Polgármesteri Hivatal ellenőrzését hivatott megvalósítani. Az ellenőrzés tárgya az intézmény gazdálkodása, a célja az Állami Számvevőszék vizsgálatában foglaltak hatályosulása, illetve a polgármesteri, jegyzői utasításban foglaltak megvalósítása. Ez megtörtént-e? Az ellenőrzés típusa pénzügyi szabályszerűségi, az ellenőrzés módszere nyilvánvaló, az egy próbaszerű, illetőleg az ellenőrizendő időszak a számvevőszéki vizsgálattól kezdődően mondjuk a jövő év I. negyedévig megtörténtek-e ezek a változások a hivatal gazdálkodásában szabályszerűséget tekintve. És az ellenőrzés várható időpontja akkor az I. negyedév vége, vagy a II. negyedév eleje. Ha kérhetném. Ehhez a szükséges ellenőrzési kapacitás mondjuk, legyen 48 nap, ahogy a többieknél is, és akkor ezt, ha hárman végzik, akkor ez nyilvánvalóan eloszlik három főre. Ezt a kiegészítést tenném.

Marton István: Mind a két kiegészítést elfogadom, erről nem kérek szavazást, majd csak egyben.

Cserti Tibor: Ne felejtsünk el még egy témát, a mai napon volt már róla szó az élelmezési nyersanyagnorma megállapításánál. Gondolom, akkor célvizsgálat keretében próbálja ezt Jegyző Úr lebonyolítani, vagy ha nem, akkor más módszertannal. Ezt ne hagyjuk ki a munkatervből.

Dr. Kelemen Marcell: Csak annyit szeretnék erre reagálni, hogy ennek az ellenőrzésnek az ellenőrzéséről szóló iratot mai nap aláírtam, tehát a revizor kollegák ezt megkapták, és a novembert december elején fogják leellenőrizni. Tehát november 1-től 30-ig, hogy hogyan alakult, és az elmúlt év novemberi hasonló ellenőrzési jelentéssel így összehasonlíthatóvá válik. Tehát ez a jövő évi ellenőrzési tervbe nem kell, hogy bekerüljön. Ez még ez évben megvalósul.

Marton István: Több képviselőt nem látok szólásra jelentkezni, a napirendet lezárom. Aki egyetért az általam elfogadott kiegészítésekkel az eredeti előterjesztéshez, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

321/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 2007. évi ellenőrzési munkaterveket a mellékletek – kiegészítve az alábbi ellenőrzési témakörrel – szerint jóváhagyja azzal, hogy az év folyamán szükség szerint további vizsgálatok rendelhetők el.

Ellenőrzés
sorszáma
Ellenőrzött szerv Az ellenőrzés
tárgya
Az ellenőrzés célja Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés módszere Ellenőrizendő időszak Az ellenőrzés
várható időpontja
Szükséges
ellenőrzési
kapacitás
14. Polgármesteri Hivatal Az intézmény gazdálkodása Az Állami Számvevőszék vizsgálatán foglaltak hatályosulása, illetve a polgármesteri, jegyzői utasításban foglaltak megvalósítása Pénzügyi, szabályszerűségi Próbaszerű ÁSZ vizsgálattól kezdődően2007. I. negyedév 2007. I. negyedév vége 48 nap

Határidő: 2007. december 31.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

 1. egyetért azzal, hogy a polgármester kérjen fel egy független könyvvizsgálói vagy szakértői csoportot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza működésének vizsgálatára.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Tájékoztató a 2006/2007-es nevelési év/tanév indításáról (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: 5 középiskola, 10 általános iskola, 9 óvoda vezetője, Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója

 

Marton István: Napirendet megnyitom. Kérem a szakbizottság elnökét, Balogh László képviselő urat, hozzászólását tegye meg.

Balogh László: A 2006/2007-es tanév az előterjesztés szerint problémamentesen elindult. Én azért erről mást mondanék. Nem indult problémamentesen, de a problémákat a Művelődési és Sportosztály, és így az önkormányzat zökkenőmentesen megoldotta. Erről tanúskodik a kevésszámú határozat, és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú támogatása. Ezzel együtt engedtessék meg két-három mondat az országos közoktatási állapotokról, mert valószínűleg az elkövetkezendő időszakban fogunk még hallani róla. Merthogy úgy gondolom, hogy pedig becsapott és megalázott tanárokról is lehetne szólni. A szaktárca szerint pedagógusok helyett csupán tanterv lebonyolító automatákra van szükség – idézhetek bizonyos helyekről. Holott azt gondolhatjuk sokan, hogy a közoktatás a jövőnk garanciája. Az oktatás nem csupán költségvetést fogyasztó ágazat, hanem előrelátó befektetés. Az oktatás-nevelés nagyobb hatásfoka nem egyszerűen a kevesebb pénz elköltését jelenti, nem csak a tanár-diák arány kérdése, hanem a családok társadalmi körülményeinek, a tanulók hátrányos helyzetének függvénye is. Például véleményem szerint, és csak egyetlenegy dolgot kiragadok a nagy tömegből, ami problémákat jelenti, és utalok rá, a díjazás nélkül elrendelhető 2 többletórát véleményem szerint törölni kellene, a munkaidőkerettel és a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos szabályokat pedig újra kellene tárgyalni. De ezek már országos ügyek. A lényeg itt most az, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az előttünk álló előterjesztést egyhangúlag támogatta.

Marton István: Több képviselőtársunk nem jelentkezett szólásra, ezért kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az – pontonként kell erről szavaznunk – kérem, az 1. pontot szavazza meg, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem, aki egyetért a 2. ponttal, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

322/2006.(XI.23.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006/2007-es nevelési/tanév indításáról szóló tájékoztatót elfogadja.
 2. Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Általános Iskola és Óvoda Palin óvodai egységének nyitva tartását a szülői igény 6,30-17,00 óráig engedélyezi.

  Határidő: 2006. december 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Tájékoztató az ifjúsági feladatok teljesüléséről és a diákönkormányzat tevékenységéről (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: Baliné Zalavári Ágota, Szabó Máté diákpolgármester

Balogh László: Az ifjúságkutatás adatairól bizony itt döbbenetes mutatók jelennek meg. Számok nélkül nem akarom idézni a komoly hiányosságokat az egészségmegőrzésben, az info-kommunikációs helyzetben, dohányzásban, alkohol és drogfogyasztás kipróbálásában, de a legérdekesebb mutató az az, hogy sajnos Nagykanizsán van bizonyos identitás probléma az ifjúság körében, mert hogy a fiatalok többsége szeretne más városban tanulni, dolgozni vagy élni. Ráadásul még sokan külföldön is. Közben tudjuk, hogy fogyunk és ez a legfőbb probléma Magyarországon és Nagykanizsán is. Sajnos el kell ezt sokszor mondani, és persze keresni a megoldásokat, és ezért is fontos az ifjúság ügye, ami a bizottsághoz remélhetőleg nemcsak szlogenként van hozzárendelve. Hadd kritizáljam egy apróságban az anyagot. Elmondtam bizottsági ülésen itt is a tanulság végett. Halloween-party-ról beszél, mint fontos rendezvényről az anyag. Mondhatnám azt, hogy mi az a Halloween-party? Természetesen tudom, hogy a Mindenszentek Napjának előestéje. Egy amerikai szokás. Nem biztos, hogy nálunk ki is van írva, hogy itt buli vár ilyenkor minden kanizsai általános és középiskolásra. Nem biztos, hogy mindenben kell követni ezt a divatot. Ezzel együtt az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot, amelyben köszönetet is mondunk Baliné Zalavári Ágotának és az új diákpolgármesternek, akit arra kértünk, hogy közvetítse annak a régi diákönkormányzat vezetőségének a köszönetet, akik a régmúltban dolgoztak. Azért elhangzott néminemű kritika is, ezt hadd jelezzem itt ebben a környezetben is. A régi diákpolgármester, aki szintén Szabó vezetéknevű volt, bizony érte némi nemű kritika az Ő működését belülről és kívülről is. Egyhangúlag támogatjuk az anyagot.

Dr. Károlyi Attila: Az előttem szóló képviselőtársamnak a szavaira szeretnék reflektálni a határozati javaslat szöveges részében annyiban, hogy a közgyűlés elismerését Szabó Máté diákpolgármesternek ne fejezze ki, mert hiszen szegény október 1-jén lett ennek az önkormányzatnak a vezetője. Nem tudom, hogy az Elnök Úr honnan vette az előző diákpolgármester tevékenységéről szóló információit. Én azt kérem, hogy a közgyűlés fejezze ki köszönetét - Szabó Gergelynek, ha jól tudom névét –, az előző diákpolgármesternek, mert hiszen az a sok szép dolog, ami ehhez a diákönkormányzathoz fűződik az itt az előterjesztés indoklási részében az talán az Ő nevéhez fűződik. Én nem tudom, hogy ez a Szabó úr milyen intézményekben és kiket inzultált, de az én információim az ellenkezők. Én azt is hallottam és arról is tudok, hogy ez a bizonyos diákpolgármester választás ez elég “érdekes’” körülmények között zajlott le. Erre elképzelhető, hogy a későbbiekben azért majd még vissza fogok térni.

Polai József: Bizonyára ellentmondást éreznek az én hozzászólásomban majd a képviselőtársak, de nem tudom szó nélkül megállni. Én azt gondolom, hogy minden bajra valóban meg kell találni a gyógyírt. A baj az, hogyha a gyerekek csellengenek, ha a fiatalok drogoznak és nem tanulnak, ha éppen nem a családjuk körében töltenek minél több időt, hanem ellenkező helyeken, számukra nem éppen a fejlődésüket szolgáló helyeken. Ezek ellensúlyozására természetesen az önkormányzatnak a feladatát végezni kell, és ezt meg kell akadályozni. Nem kívántam a Csellengők Házánál hozzászólni – ugye napirendként ez már ma tárgyaltuk –, de itt szeretném megjegyezni, hogy mivel a tájékoztató említi a Csellengők Házát is, hogy várja a fiatalokat. Szomorúnak tartom, hogy várni kell. Tehát én inkább ilyen megfogalmazásból szólnék hozzá, mert bár ne kellene várni. Azon kívül úgy tudom, hogy ebben a házban 12 éves fiatal gyerekek is éjjel kettőkor is gyakran fordultak elő és közben itt olvasva a tájékoztatót azt írja továbbá, hogy a csellengő fiatalok érdekében indult az ifjúságvédelmi őrjárat, a gyermekjóléti szakszolgálat, a rendőrkapitányság szervezésében és egyéb ilyen részvételek délelőtt, tanítási időben stb. végzett feladatok a fiatalok érdekében. Még is meg kell kérdőjeleznem, hogy a nélkül, hogy megbántatnám a felsorolt szervezeteket, hogy ez a munka vajon eredményes, mert ha ott lehet éjjel kettőkor 12 éves gyermek, akkor azt gondolom, hogy nem.

Balogh László: Nem akarok én itt semmiféle bővebb vitát. A saját tapasztalatomra és kollégáim tapasztalatára akár hivatkozhatnék, de a lényeg itt most a határozati javaslat, amit az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság abban a formában támogatott, ami Önök előtt szerepel, csak vegyük ki a szövegből, így szólt az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság határozati javaslata a Szabó nevű fiatalemberekről, a vitát elkerülve valóban elfogadva Dr. Károlyi Attila mondandóját, tehát vegyük ki azt a három szót, hogy Szabó Máté diákpolgármesternek és akkor innentől kezdve minden rendjén való módon hangzik ebben a határozati javaslatban. Így kérem, hogy így támogassák.

Szmodics Józsefné: A tisztáslátás érdekében kértem szót. Az előző diákpolgármester májustól október 1-jéig tevékenykedett vagyis szeptember 1-jéig, mert tanulmányi és magatartásával nem példaként állt az ifjúság előtt és maguk a diákok kérték, hogy valamilyen formában történjen változás. Én tudom, hogy a fiatalember újságot megkeresett ez ügyben, de hozzánk is jöttek az újságírók. A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát rendelkezésre bocsátottuk, bárkinek oda tudjuk adni, meg lehet nézni, hogy milyen jogosítványai vannak egy diákpolgármesternek és milyen elvárásokat támaszt vele szemben az ifjúság, aki Őt megválasztja.

Karádi Ferenc Gyula: Szeretném megkérdezni, hogy miután személyekről van szó, nem zárt ülésen kellett volna-e ezekről beszélnünk?

Dr. Gyergyák Krisztina: Úgy gondolom, hogy a napirend tárgyalása kapcsán a határozati javaslatban szereplő Szabó Máté diákpolgármester neve kapcsán merült fel ez a vita. Igazából úgy gondolom, hogy szorítkozni kellene a határozati javaslatban foglaltaknak a megtárgyalására.

Röst János: Reagálnék Balogh László képviselőtársam által elmondottakra, az identitástudatra. Ha megnézzük a kanizsai közéletet, akkor körülbelül a 90 %-a nem kanizsai. Az nem egy kanizsai jelenség, hogy Kanizsáról el akarnak menni emberek, fiatalok dolgozni vagy tanulni. Az ugyanolyan normális állapot Győrben, Szegeden, de Zalaegerszegen is. Ha megnézzük azt, hogy a rendszerváltásról volt-e nagykanizsai születésű polgármestere a városnak, akkor el kell mondanom, hogy nem. Egyetlenegy polgármester nem született Nagykanizsán, sőt az alpolgármesterek között is egy fő volt, Tarnóczky Attila. A jelenlegi városvezetés is Celldömölkön, illetve Zalaegerszegen látta meg a napvilágot.

Simánné Mile Éva: Polai képviselő úrnak szeretném azt elmondani, hogy az ifjúságvédelmi őrjárat 1998-ban indult a városban jegyzői feladatként talán a Dunántúlon is először és, hogy annak van eredménye, azért mi most már ennyi év után, tudják mérni. A Csellengő Házban pedig, hogy van 12 éves, hát én örülök, hogy ott van és nem a parkból, nem a különböző szórakozóhelyekről kell összeszedni, mert bizony van olyan család, ahol valamely családtag rendez olyan eseményt, hogy a gyerek 12 évesen is fogja magát és elindul, mert nem kívánja hallgatni. Azt kell elérnünk, hogy inkább itt legyen biztonságban, minthogy bárhol máshol szedjük össze. Az már közös felelőssége minden felnőttnek, hogy azt elérjük, hogy a gyerekek erre a problémáikra kapjanak majd megoldást és nemcsak ők egyedül, hanem a családok is.

Marton István: Ezek után nem marad más hátra, minthogy kicsit átfogalmazzam itt az elhangzottak alapján ezt a határozati javaslattervezetet, aminek a lényege az utolsó mondat, hogy köszönetét fejezi ki a működést és programszervezetést segítő Baliné Zalavári Ágota pedagógusnak, (nincs név) és elismeri a diákönkormányzat aktív, kezdeményező tevékenységét. Azt hiszem, hogy ilyen irányba mutattak a hozzászólások. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazza meg.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

323/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az ifjúsági feladatok teljesüléséről és a diákönkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. Köszönetét fejezi ki a működést és programszervezést segítő Baliné Zalavári Ágota pedagógusnak és elismeri a diákönkormányzat aktív, kezdeményező tevékenységét.

Határidő: 2006. december 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a civil szervezetek közötti kapcsolatokról (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Civil Kerekasztal Gyergyánági Endre

 

Balogh László: A téma van olyan bő, hogy néhány gondolat elhangozzon. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta ezt a határozati javaslattervezetet. Az 1. pontja beszámolóról szól, a 2. pontja egy egységes szabályzatról az önkormányzati pályázatokat illetően. Ezek egyféle automatizmusnak is tekinthetők akár. 3. pont egy kicsit már érdekesebb, amelyben házi feladatot kap az OKISB, hogy készítsünk javaslatot a Nagykanizsai Civil Szolgáltató Iroda működésére. Határidő: 2007. április 30. Hogy miért van ez a határidő? Ez a késői határidő az Ifjúsági és Civil Ház átmenti állapota miatt van, mert amíg a HSMK felújítása folyik, addig az Ifjúsági és Civil Ház átmeneti állapotban van. A lényeg azonban az, hogy komoly házi feladatunk a kulturális negyed ötlet tartalommal való kitöltése, benne az Ifjúsági és Civil Ház végleges funkciójának a megtalálása, csak jelezem, hogy jelenleg nyolc változat kering, mondjuk az agyakban, akár az én agyamban, csak amelyről én is tudok. Keressük az optimális megoldást. Ezért van ez a látszólagos határidő eltolódás. Plusz fontos lenne egy 4. határozati javaslat, hogy a civil ügy végre kapjon méltó megerősítést a Polgármesteri Hivatal struktúrájában is. Az OKISB véleményének és javaslatának lényege az, hogy legyen civilreferens, így kimondva, hogy civilreferens a Polgármesteri Hivatal struktúrájában. Az ehhez tartozó 4. határozati javaslati pont: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal struktúrájában kapjon helyet az úgynevezett civilreferens, aki az önkormányzat és a városlakók önszerveződő közösségei közötti kapcsolatokért lenne felelős. Határidő: 2007. január 1. Felelős: Marton István polgármester. Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző. A határozat elfogadása minősített többséget igényel. Ezt Önök megkapták írásban is. Jelzem azt, hogy bizonyára hosszabban is szólhatna ez a téma. Én magam is komolyan vettem a civil házi feladatot. Tanúskodhat erről a helyi sajtóban megjelent 9 oldalas dolgozatom is, de megjegyzem azt is, hogy az úgynevezett Dél-Zalai Civilpartnerség Program további egyeztetéseket igényel.

Halász Gyula: Itt átlapozva a kiküldött anyagot, a 3. oldalon szerepelnek a civilszervezetek pályázati úton történő támogatása, és jó lett volna, ha ezt nagyjából összegezzük. Közel 100 millió Ft-ról van szó, de szerepelnek még olyan tételek is, amik a költségvetésben külön soron jelennek meg. Miért fontos ez? Azért, mert amikor most legutóbb volt egy civil konferencia, amelyet Polgármester Úr nyitott meg, eléggé elnagyoltan és pontatlanul idézte az önkormányzatnak a civiltestületek támogatására nyújtott összegeket és nem akartam ott hozzászólni, hangulatot rombolni, de azért elvárható lenne Polgármester Úrtól, ha egy ilyen meghívásnak eleget tesz, egy ilyen megnyitót tesz, akkor pontos tájékoztatást kérjen a kollegáitól. Balogh László javaslata, ami a civilreferens kérdését illeti, alapvetően, ha nem gondolunk a dolog lényegébe, azt mondom, hogy jó ez az elképzelés, amit a civilszervezetek, különösen a Civil Fórum már évek óta szorgalmaz. Ha megnézzük mélyebben a dolgot, akkor a Polgármesteri Hivatal szervezetébe beágyazódva egy függőségi viszonyban nem tudja ez a civilreferens úgy megőrizni az önállóságát, mint ahogy az elvárható lenne. Tehát én ezt igazából nem tartom jónak. Azt viszont jónak tartanám, ha a hivatalban akár az Alpolgármester Úr, akár Polgármester Úr tevékenységi körébe utalnák ezt a dolgot, hogy igenis Ő legyen egy olyan kontaktszemély, aki a civilekkel tartja a kapcsolatot. Egyrészt itt létszámgond is felmerül. A másik gond pedig a civilreferensnek a függetlensége, az önállósága, a civilek képviselete. Azért azt tudjuk, hogyha valaki a kenyérgazdájától kapja a fizetését, akkor közel sem tud olyan független lenni. A koordináló szerep, ami az egésznek a lényege lenne, az pedig én úgy gondolom, hogy a hivatal jelenlegi szervezeti struktúráján belül ellátható. Én örülök, hogy Balogh László ilyen lelkes, de én ezt a javaslatát az elmondott indokok alapján nem tudom támogatni.

Röst János: A hírek szerint lesz szerkezeti átalakítás a Polgármesteri Hivatalban. Úgy gondolom, hogy Balogh képviselőtársam várja ezt meg. Jelenleg a működésben több olyan poszton szerepel hasonló funkció nem önálló tevékenységként, hanem részfeladatként, amely a különböző osztályszerkezetben, illetve a Polgármesteri Kabinetben jelen van. Tehát én azt mondanám, hogy ne döntsünk megint olyan költségvetési tételről, aminek nem tudjuk még a következményét, hogy hogyan alakul át a hivatalnak a szerkezete. Várjuk meg ezzel, ha ez belefér a szerkezetbe, akkor én azt mondom, hogy támogassuk, de ne hozzunk előre olyan döntéseket, aminek gyakorlatilag nem tudjuk még azt, hogy mihez kell illeszkednie.

Dr. Kelemen Marcell: Én már a bizottság döntését megismerve intézkedtem, a civilreferens kijelölését megtettem a hivatalon belül. Én nem látok magam részéről aggodalmat a tekintetben, hogy ez a civilreferens olyan vezetői függőségbe kerül, amely a civilszervezetek és az önkormányzat közötti gyümölcsöző kapcsolatot veszélyeztetné. Én úgy gondolom, hogy ez az önkormányzatnak a civilreferense és nem a civilszervezeteknek az önkormányzat által finanszírozott referense, tehát a civilszervezetek állnak az egyik oldalon, a mások oldalon az önkormányzat. Ha a Polgármesteri Hivatalban kívánnak egy ilyen feladatot elláttatni, természetesen mi erre készek vagyunk. Én erre megtettem a szükséges lépéseket, és lesz egy olyan személy a hivatalban, mondhatom a döntésem alapján van, aki ezt a feladatot ellátja és az ezzel összefüggő koordinációt a civilszervezetekkel meg fogja tenni. Természetesen itt nem a saját nevében fog eljárni a civilreferens, hanem a polgármester, illetve a közgyűlés és a bizottságok munkáját fogja elősegíteni azzal, hogy Ő rendszeres kapcsolatot tart a civilszervezetekkel, és mondjuk, előkészíti azokat a szakmai anyagokat, ami a közös együttműködéshez szükségesek.

Cserti Tibor: Akkor Balogh képviselőtársam visszavonja a hivatal létszámbővítésére vonatkozó javaslatát? Ezek szerint belső átcsoportosítással rendezhető.

Balogh László: Az én javaslatom nem mondta ki azt, hogy ez egy új álláshelyet jelent vagy átszervezéssel oldódik meg. Felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy ezt a strukturális változtatást tegye meg.

Marton István: A vitát lezárom. Természetesen ez átszervezéssel fog megoldódni. Én úgy gondolom, hogy egy embernek a teljes munkaidejét ez nem kötheti le, tehát civilreferens és még esetleg kap mellé még valamit. Egyébként nem értettem Halász képviselőtársamnak a fizetésekkel kapcsolatos polémiáját. Tulajdonképpen akkor én sem vagyok független a hivataltól, mert én is onnan kapom a juttatásomat, de ezen túlmenően, amivel végképp nem értettem egyet, az két dolog. Az egyik az, hogy én elhamarkodva vagy nem kellő korrektséggel nyitottam meg a Civil Fórumnak a vitanapját. Én úgy gondolom, hogy lényegesen pontosabb számokat is mondtam, mint Ő, mert azért én az élsport támogatását nem sorolnám a civiltevékenységek közé úgy teljes tömegében. Egy kicsi része talán odamegy. Én meglehetősen konkrét számokat ismertettem, arról nem is beszélve, hogy nem éltem vissza az ott helyet foglalóknak a türelmével, mert az ilyenkor általam etikailag szokásosnak tekinthető 10-12 percet nem létem túl. A vitát lezártuk. Én támogatom Balogh úrnak a 4-es pontra tett javaslatát. A másik 3 ponttal pedig értelemszerűen egyetértek. Ez mindenképpen a kapcsolatnak egy minőséget adhat, aki egyet ért velem és az előterjesztéssel úgyhogy elfogadtam a 4. pontos kiegészítést az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

324/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a civil szervezetek közötti kapcsolatokról szóló beszámolót elfogadja.
 2. Határidő: 2006. november 23.

  Felelős : Marton István polgármester

 3. elfogadja a “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott pályázatok egységes szabályozása” című szabályzatot. Felkéri a polgármestert, hogy a szabályzat alapján irányítsa az önkormányzat által civil szervezeteket támogató pályázatok megvalósulását.
 4. Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 5. felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy készítsen javaslatot a nagykanizsai Civil Szolgáltató Iroda működésre, és azt terjessze a Közgyűlés elé.
 6. Határidő: 2007. április 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 7. felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal struktúrájában kapjon helyet az úgynevezett civilreferens, aki az Önkormányzat és a városlakók önszerveződő közösségei közötti kapcsolatokért lenne felelős.

Határidő: 2007. január 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa – Liszó körjegyzőség 2005. évi munkájáról (írásban)

Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság két határozatot hozott, melynek az 1. pontja szerint javasolja a közgyűlésnek, hogy kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a települések közötti kötelezettségvállalások többletterheit vizsgálja meg, melynek ismeretében döntsön a közgyűlés a további együttműködésről. A 2. pont alapján az előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja. Tette ezt azért a bizottság, mert ez évről-évre visszatérő kérdés. Mindig egy tájékoztató formájában került a bizottság elé. Ennek a szükségességét megkérdőjeleztük és ez megtörtént a tegnapi ülésen is mégpedig azért, mert az önkormányzatnak ez többletterhet, többlet kötelességvállalást nem jelenthet. Több kérdés hangzott el. Egy kisebb fajta vita is kialakult ezzel kapcsolatban, hogy valójában is úgy van-e, hogy ez többletterhet nem jelent vagy pedig ezeknek a funkcióknak az ellátása bizonyos költségeket generál, mert amennyiben igen, akkor ez Nagykanizsa városától és az önkormányzattól nem várható el, hogy Liszó községkért ilyen többletterhet vállaljon.

Dr. Károlyi Attila: Kolonics elnök úr elnökletével lefolytatott Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén a magam részéről is részt vettem. Az ottani álláspontomat szeretném elmondani, mégpedig azt, hogy az én véleményem az, hogy a kisebb települések azokat a feladataikat, amelyek a település ellátásával kapcsolatosak egymás között jobb, hogyha megoldják. Én tudok arról – egy képviselőtársam helyett nem akarok beszélni –, hogy van rá kezdeményezés, hogy Liszó község is meg szeretné ezt a problémáját más módön oldani. Én Kolonics elnök úrral értek egyet abban, hogy ezt meg kell vizsgálni, és ezután kell majd róla dönteni.

Cserti Tibor: A Pénzügyi Bizottság részéről megvizsgáltuk ezt a kérdést. Nem hiszem, hogy igazán az anyagi vonzatát kellene itt taglalni, legalábbis nem lenne célszerű. Én megnyugtatnám képviselőtársamat, elnök urat, hogy ezek a kérdés ez rendben van. Tehát anyagilag nem ráfizetéses. Azt a részét kellene eldönteni a dolognak, hogy igazán azonos rangú önkormányzatok együttműködésére van-e mód, lehetőség. A jog megadja de, hogy mindkét oldalról ez kölcsönös legyen, mert egyrangú partnerek köthetik csak ezt a dolgot ez nagyon fontos. Ha tényleg ilyen jelzések vannak, hogy az egyik fél ki akar táncolni belőle, kényszerrel senkit nem lehet itt tartani, de hát ez, gondolom a polgármesteri egyeztetés kérdése. Egy külön határozati javaslattal erősítsük meg, kérjük fel a polgármestert, hogy ezt a kérdést megnyugtató módon a jövőre vonatkozóan rendezze, mi pedig fogadjuk el a beszámolót.

Marton István: Amit itt halottam Kolonics, Károlyi és Cserti képviselő uraktól, mindegyikkel egyetértek. Talán a lezárást mondta Cserti úr, az identitást pedig Kolonics úr és a lényeget közben sejtelmesen, de elmondta Károlyi képviselő úr. Úgyhogy én a Kolonics féle kiegészítéssel javaslom elfogadásra és ennek eredményeként majd lesz, ami lesz, azt majd egy fél év múlva körülbelül megtudjuk. Aki egyetért ezzel, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

325/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsa – Liszó Körjegyzőség 2005. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg a települések közötti kötelezettségvállalások többletterhei, melynek ismeretében dönt a további együttműködésről.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 

 

 1. Balogh László képviselő önálló indítványa az új funkciójú mozikert elnevezésére, valamint a Deák tér országzászlóval történő állandó fellobogózására (írásban)

 

Balogh László: Természetesen elfogult vagyok, és tudom hozni az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság egyhangú határozatát, amelynek az 1. pontja arról szól, hogy a Deák téren az országzászló állandóan lobogjon és felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Ez olyasmit jelent, hogy remélhetőleg lesz olyan munkatárs, aki egész évben figyel rá, hogy lobog, vagy nem lobog az országzászló, mikor kell lecserélni, kimosni, mi a szertartás rendje egy ünnepélyes zászlófelvonásnak ilyen esetben. Megjegyzem, hogy ez egyébként katonailag szabályozott kérdés, és sok városban így is történik már most is. A 2. határozati pont pedig arról szól, hogy a Károly-kert vagy mozikert új neve legyen ’56-os emlékkert. Ezzel méltó módon áldozunk ’56 emléknek. Eleget teszünk ’56-osaink kérésének és kifejezzük azt, hogy országosan is különleges, hogy egy téren van négy ’56-os emlékhely. Egy kopjafa, két emléktábla és egy monumentális emlékmű, amely a mai napig - ez már továbbvezet, de hadd jegyezzem meg itt a dolgot – rosszul van kivilágítva. Én már jeleztem a VIA Kanizsa Kht-nak és a Városfejlesztési Osztálynak. A reflektorok ahelyett, hogy befelé világítanának, kifelé világítanak. Remélem, hogy ez is hamarosan megoldódik. Kérem Polgármester Urat, hogy intézkedjen. A lényeg az, hogy lehet, hogy eztán is sokan mozikertnek hívják és így volt ez a múltban is, és nem állok elő a történeti áttekintéssel, hogy hány neve volt már a mozikertnek hivatalosan, de hivatalosan és emlékezve és szimbolikusan lehetne ezután ’56-os emlékkert a neve. Úgy tűnik, hogy sokak véleménye még ez.

Dr. Kolonics Bálint: Balogh László képviselőtársam önálló képviselői indítványát az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangúlag támogatta és a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja. Két témát ölel fel ez az önálló képviselői indítvány. Én javaslom azt a jövőre nézve, hogy ez külön és két előterjesztésben szerepeljen, mert akkor egyértelmű.

Halász Gyula: Én is egyetértek Kolonics képviselőtársam véleményével, hogy ezt külön kell szedni és nem szerencsés egyébként interpelláció gyanánt, ami majd később jön, b ömlesztve egy életregényt vagy egy vágylistát megfogalmazni, hanem így, részekre lebontva célszerű, ahogy Kolonics Bálint is elmondta. Az 1. határozati javaslattal egyetértek. Lenne egy olyan kiegészítő javaslatom, hogy amennyiben a nemzeti lobogó fel van húzva, mivel az Európai Unió tagjai vagyunk és a közintézményeknél is ez egy szokás, hogy az Európai Unió zászlaja is fent van, mint ahogy számos Európai Uniós városban, illetve ahol intézmény van, szerepel ez, javaslom az Európa Unió zászlójának a kihelyezést is, és ezzel is demonstrálva, hogy akik idejönnek, tudják, hogy egy Európai Uniós városban vannak. A 2. határozati javaslattal kapcsolatban az a véleményem, hogy célszerű lenne elkerülni a túlpolitizálást, a különböző dolgoknak a túlpolitizálását. Most lezajlott a választás. Az országgyűlési, a parlamenti is. Ne húzzunk rá mindenre különböző politikai dolgot. Annyit még azért el szeretnék mondani azoknak a képviselőtársaimnak, akik nem tudják, hogy elsőként az én kezdeményezésemre került az Orbán Nándor tábla elhelyezésre - a kopjafa után - a Sugár útnak, a háznak a falára. Tehát semmiféle averzióm nincs ’56-al kapcsolatban. Én magam is ’56-os vagyok, ’56-ban születtem stb. Nem voltam partizán egyébként, tehát különleges jogosítványokat nem akarok magamnak tulajdonítani, de azok a nagykanizsaiak, középkorúak és idősek érzelmileg nagyon is kötődnek a Károlyi-kerthez vagy mozikerthez. A fiatalságukat ott töltötték, és hogyha még régebbi időkre visszamegyünk, amikor a Károlyi-kert szép kerítéssel el volt látva, be volt kerítve és park volt, akkor az én számomra sokkal inkább elfogadhatóbb. A mostani szobor elhelyezését a mostani helyen nem támogattam. A kopjafa mögött képzeltem el éppen azért, mivel egy Ifjúsági és Civil Háznak egy külső kültéri rendezvényhez szüksége lehet a jövőben és az, ami régen megvolt, akár ott a mostani Pizza-kert helyén, akár pedig lent, a régi kultúrház helyén azokat a zenés ifjúsági rendezvényeket újra fel lehetne éleszteni, lenne egy tere. Most viszont kegyeleti ok miatt, az emlékmű közelsége miatt nem lehet ilyen dolgokat megcsinálni. Én mindenképpen az 1. határozatot támogatnám, de a 2. határozati javaslatot, arra kérem Balogh Lászlót, hogy próbálja meg visszavonni. Nem azért, mert Ő terjesztette be, hanem próbáljon egy kicsit a 40-es, 50-es, 50 feletti generációban egy kicsit kutakodni. Kérdezze meg, hogy mi az Ő véleményük arról. Én nem hiszem, hogy a közgyűlés tagjai, ahogy itt vagyunk, mi leképeznénk ezeket a véleményeket. Én azt gondolom, hogy vonja vissza. Próbáljon meg egy szélesebb körű merítést tenni nemcsak az ’56-osok között, hanem a nagykanizsai születésű, Nagykanizsán fiatalságukat leélő emberek között, és ha ezek után is úgy gondolja, hogy ez legyen ’56-os emlékkert, hozza vissza. Én nagyon sok emberrel beszéltem. Nem tartják jónak és én magam sem tartom jónak az utcák, terek túlpolitizálását. Próbáljunk meg a semlegességre törekedni annak ellenére, hogy én az ’56-os dolgokat támogatom, egyetértek vele, mindent meg is teszek, hogy az ’56-os emlékek megmaradjanak, megőrződjenek. ’56-os konferenciát is szerveztem, úgyhogy nincs nekem ’56-tal semmi gondom.

Marton István: Képviselő úr nem tudom, hogy engem hogyan szállt meg ez az angyali türelem, hogy 5 percen át hallgattam. A 3. percnél talán azzal nyugtattam magamat, hogy kétszer is hozzá lehet szólni, és akkor el lehet menni négyig, de ez pontosan 5 perc volt. Úgyhogy ezután megígérhetem, hogy szigorúbb leszek, de sokkal.

Dr. Károlyi Attila: Balogh László képviselő úr indítványát mind a két pontban támogatom. Az 1. pontban azért, mert ha megnézzük azokat a képeslapokat, amelyek az 1945 előtti Magyarországról szólnak és miután fel lett állítva a Turul emlékmű, a magyar zászló mindig lengett mellette. Ez az egyik. Nem támogatom Halász Gyula képviselőtársam indítványát az EU zászlóval, mert a Turul madár és a Turul szobor a magyar néplélek és népszellem kifejezője. Ne essünk át a ló másik oldalára ezzel az Európai Uniós zászlóval. Ami a Károlyi Mihály nevét viselő kertet illeti, el kell mondanom Önöknek, hogy 1962. március 18-án temették újra Károlyi Mihályt Budapesten. Nagykanizsa Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 1962. március 31-én természetesen buzgalmában úgy döntött, hogy a kertet Gróf Károlyi Mihályról fogják elnevezni. Károlyi Mihály olyan volt amilyen volt, de azért idéznék Önöknek a ……… kiadásában Münchenben 1923-ban megjelent “Egy egész világ ellen” című könyvéből, amelyben saját magát úgy aposztrofálja, hogy gyökereim, vérmérsékletem, családi tradícióim, élményeim és végül maguk a világesemények végzetszerűen forradalmárrá tettek. Én úgy gondolom, hogy az ’56-os emlékkert jobban kifejezi azt a szellemet, amely a rendszerváltás után megvalósult. A Kopjafa, Orbán Nándor emléktáblája. Az emlékmű, és azért emlékeztetek arra, hogy …… Józsefnét itt lőtték agyon, akit halottan cipeltek végig Nagykanizsán. Az én véleményem az, hogy Dobri Lajos külső bizottsági társunknak a véleményét osztom, aki azt mondta, hogy nonszensz és összeférhetetlen ez az elnevezés. A kanizsaiak ezután is mozikertnek fogják hívni ezt a teret, a hivatalos elnevezése azonban legyen ’56-os emlékkert.

Marton István: Engedje meg képviselő úr, hogy megköszönjem Önnek a rendkívül színvonalas, történelmileg és érzelmileg is nagyon magas hőfokon és tartalommal előadott hozzászólását. Egyúttal még visszaszólok Halász képviselőtársunknak, aki úgy látom, hogy nem vette észre, hogy itt az országzászlóról van szó és ez a gondolat a Károlyi úr által előadottak során jutott eszemben. Teljesen igaza van abban is képviselő úr, hogy azért tényleg hátrább egy lépést, szóval azért a Turul szobor mellett nem kell okvetlenül EU-s lobogónak lengeni.

Balogh László: Köszönöm Károlyi képviselőtársamnak a felülemelkedő véleményét. Jelzem, hogy nem vagyok EU ellenes, és nem szólok erről hosszabban, hogy miért országzászló az országzászló. Köszönöm Halász Gyulának azt, hogy annak idején részese volt Orbán Nándor emléktáblájának a felállításában, és röviden tételmondatként ’56, azt gondolom nem politika, hanem nemzeti ünnep. Ennek fényében hozhatjuk talán viszonylag nagyobb közmegegyezésben is ezt a határozatot. Kérem, hogy támogassák. Továbbra is fenntartom természetesen az eredeti határozati javaslatokat.

Cserti Tibor: Balogh képviselő indítványát támogatom az országzászló vonatkozásában. Én úgy tudom, hogy közterület, utcanév, térelnevezésére vonatkozóan helyi rendeletünk van, illetve központi szabályozás van érvényben. Megfelel-e gyakorlatilag erre vonatkozóan ez a szabályozás? Ha igen, akkor szavazzunk róla, ha nem, akkor pedig kövessük a jogalkalmazást megfelelő módon.

Bárdosi Gábor: Milyen érdekes az élet. Egymás mellett ülünk a bal oldalon képviselőtársammal, és még is arról fogok beszélni, ami ebben a városban 52 ezer ember lakik és neveli gyerekét, 50 éves, felnevelte a gyermekeit és hívta ezt a kertet mindig mozi kertnek. Függetlenül attól, hogy Károlyi-kertnek hívtuk vagy nem. Később sörkert lett belőle, amikor idejártunk szórakozni. Aztán ……. hívtuk. Attól függően, hogy éppen milyen vendéglátóegység volt ezen a helyen. Ahogy azt Balogh tanár úr első önálló képviselői indítványában is olvastam, leggyakrabban továbbra is mozikertként fogják hívni az emberek. A határozati javaslatban én arra kérem Polgármester Urat, ahogy az régen is volt, amikor idejártunk gyerekként vagy akár meghívót kaptunk ebbe a kertbe, amikor ennek hivatalos formája volt, akkor Károlyi-kertbe kaptuk a meghívást. Mi akkor is a mozikertbe jöttünk. Tehát a Sugár u. 5. szám alatti mozi épületet, amit most helyreállítottak, valamint ezt a kertet, amit nevezhetünk ’56-os emlékkertnek, továbbra is hívja a város lakosságának döntő többsége mozikertnek. Ne jelenjen meg semmi olyan tábla és egyéb, ami pluszba azon a szép kopjafán, az Orbán táblán, az emlékművön zajlik. Erre kérem képviselőtársamat, aki benyújtotta az önálló indítványát, hogy így módosítsa a Polgármester Úr felé a határozati javaslatát.

Dr. Kolonics Bálint: Azért kértem szót, mert elhangzott itt egy olyan kifejezés, ami majdnem, hogy felháborít. Úgy gondolom, hogy a történelem végigkísér minket és mi is a történelmet írjuk, tehát a történelmet senki ne próbálja meg eltörölni és kitörölni az emberek emlékezetéből és tegye ezt oly módon, hogy azt mondja, hogy túlpolitizálás. Mi az, hogy túlpolitizálás, ha a történelmi események színhelyén emléktáblák, emlékművek állítanak eseményekre emlékezve és miért túlpolitizálás az, ha ennek megfelelően történik közterület és köztér elnevezése? Igenis, hogy támogatom képviselőtársam javaslatát, ahogy Károlyi képviselőtársam is elmondta, több országos település között Nagykanizsa is azok közé tartozik, ahol történelmi események voltak, történtek és sajnos a legtragikusabb eredménnyel záruló esemény is történt itt Nagykanizsán és pont a Károlyi-kertben, a leendő ’56-os emlékkertben. A másik kérdés pedig az, amely az 1. határozati javaslat, az országzászló kérdése. Én nem értem, miért kell attól félni, és miért kell ellene menni, hogy önállóan az országzászlót felvonjuk, miért kell mindig az EU-s zászlót mellé tenni. Tesszük ezt a jogszabályi kötelezettségből fakadóan és teszünk ennek eleget a közintézményeknél, de a nemzetérzésünket és az országzászlót, azt önállóan is vállaljuk és kötelességünk vállalni. Én úgy gondolom, hogy az országzászlók a tagállamok zászlói egészen Brüsszelig mutatnak, hiszen ott is megtalálhatók. Engedjük már meg magunknak itthon azt, hogy az országzászlót önállóan felhúzzuk.

Marton István: Valóban még annyit hozzáfűzök, hogy talán nem volt szerencsés, hogy egy önálló képviselői indítványban kettő darab önálló képviselői indítványt találtunk, főleg úgy nem, hogy ezek gomba módra elszaporodtak, mert itt elrejtés nélkül is legalább 8 db-bal van ma szerencsénk találkozni. Ezzel együtt is én egyetértek a határozati javaslattervezetekkel. Úgy gondolom, hogy nagyon nagyfokú volt a támogatása, legalábbis az elhangzott vita alapján. Én a kiegészítés szerinti, tehát nem az eredeti dátum, hanem a november 23-i dátum szerinti előterjesztést, amit a mai november 23-i ülésre kaptak képviselőtársaim, a szerint szavaztatok, amely alapján a határozati javaslat úgy szól, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Deák téri országzászló egész évben fel legyen lobogózva. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Cserti Tibor: Jegyző úr határozottan foglaljon állást a tekintetben, hogy eljárást illetően közterületet hogyan tudunk elnevezni, lehet-e módosítani, egyáltalán megtehetjük-e és utána szavazzunk.

Marton István: Cserti úr Önnek ezzel kapcsolatos tapasztalata bőven lehet, mert mondjuk sánci lakosként elneveztünk ott a közvetlen környékén körülbelül 50 utcát. Ha tényleg ez a kérdés, hogy rendeletben kell elnevezni, akkor tegyük rendeletbe. Én azt mondom, hogy szavazzunk nyugodt szívvel, és ha netán rendeletet kell alkotni, akkor a következő közgyűlésen megalkotjuk a szükséges rendelet is. Egyelőre ez határozati javaslat formájában van ideterjesztve. Aki tudja támogatni, hogy az országzászló a Deák téren egész évben lengjen, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki a 2-es pontban az ’56-os emlékkert elnevezést tudja támogatni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

326/2006.(XI.23.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Deák téri országzászló egész évben fel legyen lobogózva. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 2. Határidő: 2006. november 30.

  Felelős : Marton István polgármester

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Károlyi-kert vagy mozi kert új neve. “’56-os emlékkert” legyen. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2006. november 30.

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Böröcz Zoltán képviselő önálló indítványa Göndör István országgyűlési képviselő úr tájékoztatásával kapcsolatban (írásban)

 

Böröcz Zoltán: Először is bejelentem, hogy ez az indítványt visszavontam, hiszen a Munkatervbe automatikusan is bekerül, amennyiben ez az indítvány elhangzik, vagy reményeim szerint bekerül. De szeretnék valamint pontosítani és ezért kértem csak szót. Egyébként a visszavonásra vonatkozóan írásban itt is az előterjesztés, tehát valahol részese. Szeretném valamire felhívni a szót, hogy az indítványomban soha egyetlen szóval sem szerepel, hogy beszámolás, beszámoltatás, szó se róla, hiszen ez egyrészt jogilag nem lehetséges, hiszen más a viszonyunk, másrészt pedig szándékom sem volt. Természetesen arról van szó, hogy azt indítványoztam, hogy a Munkatervünkbe vegyük be, hogy évente két alaklommal kölcsönös tájékoztatás módján és az együttműködés megerősítése céljából az egyéni országgyűlési képviselőnk és a testület találkozhasson. Tehát a beszámoló szó nem szerepel az indítványomban, azért hangsúlyozom, mert nehogy valaki azzal vádoljon, hogy természetesen ilyen jogunk nincs, és ilyen szándék sincs.

Marton István: Nem tudom ez valahogy eltévedt, mert teljesen igaz, amit Ön most mond, hogy nem lehet beszámoltatni, hanem csak kölcsönösen tájékozódni, de egyébként a Munkatervben be van építve, úgyhogy tényleg az oka fogyottság okán ezt akkor elfogadjuk, hogy Ön visszavonta.

 

 

 1. Tóth László képviselő önálló indítványa kerékpárpálya építési programnak a 2007. évi költségvetésben történő szerepeltetésére (írásban)

 

Tóth László: Nem szeretném felolvasni az egész önálló képviselői indítványomat, csak pár gondolatot emelnék ki belőle, mégpedig a következőket, hogy az elmúlt időszakban figyelemmel kísértem a város főterén kialakult kerékpáros szubkultúrát. Az Erzsébet téren a fiatalok … raklapokból készítettek ugrató …. pályát. Úgy gondolom, hogy a város főtere akármilyen állapotban is van, nem kerékpárpálya. Fiatalok érdeklődésemre elmondták, hogy a városban nincs olyan terület, ahol mozgásigényüket le tudnák vezetni. Szabadidejük aktív eltöltése érdekében kénytelenek más településekre utazni, például Szombathelyre. Fentiekre figyelemmel javasoltam, hogy az önkormányzat biztosítson a kerékpáros fiatalok számára egy önkormányzat tulajdonában álló területet mountain bike kerékpárpálya számára, ahol a fiatalok mozgásigénye biztosított. A mountain bike terep és a downhill kerékpárpálya minimális területigénye mintegy 300x60 m, azaz 1800 m2. Tulajdonképpen erre vonatkozott a határozati javaslat is, amit Polgármester Úr az előbb elővezetett.

Karádi Ferenc Gyula: Én a bizottsági ülésen is megemlítettem, hogy Miklósfán létezik egy ilyen. Olyan pálya, amelyet a gyerekek maguk építettek a szülők segítségével. A labdarugó pálya az edzőpálya mögött van, ez a pálya és most is, jelen pillanatban is járnak oda ki a gyerekek, és szívesen invitálok meg mindenkit a gyerekek közül, akik ezt a tevékenységet folytatni kívánják. Nem olyan kultúráltak a körülmények, de ha a város ehhez hozzájárul, akkor – önkormányzati terület, ezt szeretném jelezni – természetesen a feltételek biztosítása ott is megoldható.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az alábbi határozati javaslatot, ami jórészt egyezik az önálló képviselői indítvánnyal. Tehát a bizottság támogatja a kerékpárpálya építési programot, akár a 2007. évi költségvetésben, különös tekintettel a pályázati lehetőségekre, azok figyelembevételével, és helyszínként javasolja a Thury pálya területének üresen álló részét. Eddig a határozati javaslat. Annyit csak még hadd jegyezzek meg, hogy a négyzetméter, az azért azt gondolom nem egy az egyben értendő, mert ettől való eltérés, gondolom lehetséges utána nézve a dogoknak, és én azt remélem, hogy sok hasonló sportos ötlet elő jöhet még és anyagi kondícióink is olyanok lehetnek.

Bene Csaba: Én is maximálisan támogatom Tóth László képviselőtársunk indítványát, és az OKISB határozatában szerepel is a helyszín megjelölése. Ez az én választókerületemben – 2. számú – található a Thury pálya és előrevetít egy nagyobb fejlesztési lehetőséget a későbbiekben. A Thury pálya saját tulajdonban van, tehát önkormányzati tulajdonban van. Jelen pillanatban egy teniszklub használja és a városi baseball csapat. Ezen kívül még van egy nagyobb terület, amire talán emlékeznek képviselőtársaim, hogy régen az egy ilyen honvédségi gyakorlópálya volt, sok akadállyal, betonbunkerekkel, mindennel. Arra volt kezdeményezés, valamelyik foci suli szerette volna használni, de igazából nem tudták megcsinálni labdarugó pályának. Terület biztosítására ez a rész kiválóan alkalmas, mert jelen pillanatban teljesen elhanyagolt állapotban van. A baseball csapat vezetőjével is tárgyaltam ebben az ügyben és ők jelezték számomra, hogy a pálya környékén fejlődésnek indult lakótelep, téglagyári gödör és ott a Spar feletti rész, ha hozzászámoljuk rengetek fiatal család költözött oda, várhatóan a jövőben reményeink szerint sok kisgyermekkel. Az Ő részükre mindenképpen indokolt lenne egy ilyen kisebbfajta szabadidőközpont létrehozása, ami nem egy hagyományos sportpálya építését jelentené, hanem maradhatna a teniszpálya és a baseball pálya mellett egy ilyen biciklispálya és esetleg valamilyen futópályát hozzátéve, nem szabályos alakú futópályát, futócsíkot körbe, még akár szabálytalan vonalban is, villanyvilágítással. Én, azt hiszem, Európa nyugati felén sok ilyenre találunk példát és ez a jövő.

Polai József: Mindenki felvetését támogatni tudom. Inkább szeretném kiegészíteni. Ne feledkezzünk el az extrém sportágakról, gyakorlatilag ez is egyik válfaja azoknak. Itt mondhatnánk a gördeszkát, a …..-t és még sok minden egyebet. Amit Bene képviselőtársam mondott, hogy egy futócsíkot, amit már el tudnánk már úgy is képzelni, hogy netán Nagykanizsán is végre bármilyen szűk és kis jelentőségű, mondjuk rekortán futópálya keletkezhetne. Azt szeretném ebből kihangsúlyozni, hogy legyenek szívesek a pályázatokat ilyen tekintetben is nyomon követni, mert nem biztos, hogy a kerékpárpályára éppen ki lesz írva, de ha ezekre, amiről beszéltem, éppen van, akkor használjuk fel ilyen célra is.

Dr. Kolonics Bálint: Tóth László képviselő önálló képviselői indítványát az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangúlag támogatja. Annyi kiegészítést tett az előterjesztéshez, hogy jelölje meg az előterjesztő a döntéshozatalhoz szükséges szótöbbséget. Én egy mondatot kívánnék még csak elmondani, amit fontosnak tartok. Jómagam is folytattam ilyen beszélgetést ezekkel a fiatalokkal. Keresték Ők a város segítségét is, de segítő kezet nem találtak ez idáig és ezt követően egyesületekkel vették fel a kapcsolatot, így a motocross sportegyesülettel, motoros klub egyesülettel és ott kértek segítséget, támogatást ebben a kérdésben. Ami egyébként a fő téren zajlik, az egy része csak ennek a sporttevékenységnek. Ezt nagyon komoly színvonalon űzik a fiatalok és elképesztő, hogy milyen mutatványokra képesek. Elsődlegesen én azt gondolom, hogyha a pénzügyi vonzata nem is lesz, a 2007-es költségvetésben előteremthető, de mindenféleképpen a területet találja meg a közgyűlés és adjunk nekik területet, hisz az elsődleges kérésük az volt, hogy egy olyan területet kérnek, ahol nem kell hónapok múlva a saját maguk által felépített pályát elbontani. Az nekik már induláshoz megfelelő és nyilván ezt követően pedig támogassuk őket a pályázat kiépítésében is.

Böröcz Zoltán: Elnök úr elmondta, hogy felkérte az indítványtevőt, hogy a szótöbbség szükségességét nevezze meg. Külön véleményem volt a bizottsági ülésen és a külön véleményemet megosztom Önökkel. Meggyőződésem, hogy semmilyen képviselői indítványhoz nem kell megjelölni azt az indítványtevőnek, hogy az milyen többséget igényel. Azért mondom el, mert a neve is az, hogy képviselői indítvány. Az indítvány csak elindít egy folyamat, ami bizottsági és egyéb szakaszokon keresztül valamilyen eredményre jut. Egy képviselőnek egyáltalán nem kötelessége, hogy azt beleírja, hogy ez most milyen többséget igényel. Meggyőződésem, hogy ez így nem helyes. Egyébként az eddig tárgyaltaknál Balogh képviselő úr sem írta bele természetszerűleg és jól tette. Ezt majd azt gondolom, hogy ezt rögzíteni kellene. Tehát nem feltétele annak.

Bicsák Miklós: Egyetértek Kolonics képviselővel. Az Űrhajós utcában a játszótéren van egy domb. Ott hasonló a lakóknak az ütközése a gyerekekkel.

Marton István: A napirend vitáját lezárom. Én úgy gondolom, hogy terminológiai vita kezdett kialakulni itt a végén, mert az elhangzottakból én teljességgel biztos vagyok abban, hogy legalább 20 kéz lesz rá. Tehát a minősített többség tisztán megvan, ha kell, ha nem. Én azt hiszem, itt ahogy áttekintem az Ügyrendi, a Pénzügyi, Városfejlesztési és az Oktatási Bizottság állásfoglalását, hogy a dolog teljesen egyhangú. Egy kicsit én még meg is fejelném, mert szerintem optimális helyszín a Thury pálya, de én jártam Miklósfán és láttam azt a pályát is és láttam ott 15 gyereket körülbelül kellemes vasárnapi ebéd után tele hassal ott bicikliztek. Gondolom, amikor nem ilyen az állapot talán még többen vannak. Nagyon szép, nagyon jó helyszín. Én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok nem kerülhetnek olyan sokba, hogy erre pénzt ne biztosítsunk, mert ez a gyerekek egészséges életmódra való szoktatásának legalább olyan fontos feltétele, mint mondjuk a Csellengők Házának a megléte, de számtalan példát lehetne hozni. Tehát én azt mondom, hogy szavazzunk róla, és mindent telhetőt elkövetünk ahhoz, hogy mind a kettő megvalósuljon már a jövő évben. Aki egyetért ezzel, az szavazza meg a határozati javaslatot. A Thury van megjelölve, de a 2-esnek meg a Miklósfa képviselő úr, ha figyelt.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

327/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló képviselői indítványt akként fogadja el, hogy a 2007. évi költségvetési tervben szerepelteti a kerékpárpálya építési programot (első helyszínként a Thury pálya, második helyszínként Miklósfa megjelölésével). Ennek megvalósításához a saját erőn kívül felhasználja azokat a pályázati, s egyéb lehetőségeket, amelyek a források megteremtése kapcsán elérhetők.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

 

 1. Papp Ferenc képviselő önálló indítványa Hevesi Sándor Művelődési Központ részleges felújításának figyelemmel kisérésére ad hoc bizottság felállítására (írásban)

 

Papp Ferenc: Az elmúlt évek példái azt bizonyították, hogy érdemes volt a korábbi önkormányzati intézmények építésénél, részben pedig rekonstrukciójánál önkormányzati képviselőkből lehetőleg szakemberekből álló úgynevezett ad hoc bizottság létesítése abból a célból, hogy ezek a nagyon fontos önkormányzati beruházások a tulajdonos igényei, elvárásai és ezzel együtt természetesen a város polgárainak elvárásainak alapján megfelelő minőségben, megfelelő összegért, megfelelő határidőben készüljenek el. Ezért gondoltam arra, hogy miután az utóbbi hetekben már közismert, hogy felgyorsult a HSMK felújítása, a rekonstrukciója, az ország nyilvánossága is láthatta, hogy Nagykanizsán megindult ezt. Ezért gondoltam annak szükségességét, hogy egy kis létszámú, 3 fős ad hoc bizottság megfelelő szakemberekből álljon fel, és ez az ad hoc bizottság a rekonstrukció szervezeti, műszaki, építészeti, pénzügyi, gazdasági kérdéseivel foglalkozzon, három-négy hetente üljön össze, és valóban képviselje a tulajdonos önkormányzat érdekeit. Papp Nándor bizottsági elnökkel abban állapodtunk meg, és ezért is tartom jogosnak az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság észrevételét, hogy a személyekre teljes egészében nem tettem javaslatot. Abban állapodtunk meg, hogy én az elnök személyére teszek javaslatot és erre a másik bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi bizottság ülésén kérünk további javaslatokat, hogy a háromtagú bizottság álljon fel. A kiküldött anyagban látható. Én is elkövettem azt a hibát – bár Böröcz képviselőtársam felszólalása után bizonytalan vagyok –, hogy ez most minősített vagy egyszerű szótöbbséget igényel, én sem írtam ezt, ezért elnézést kérek, de én kérném, hogy támogassák a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi bizottság javaslatát, akik konkrét személyi javaslatot is tettek az elnök mellé a két bizottsági tagra.

Tóth László: Olvasva a határozati javaslatot, az indukálta a kérdésemet, hogy először is, ha már létrehozza a közgyűlés – ami eldől majd, hogy létrehozza-e vagy sem - ezt az ad hoc bizottságot, miért pont 2007. május 31-ig? Akkor befejeződik a rekonstrukció, mert ha igen, akkor nem sok értelmét látom ennek az ad hoc bizottság felállításának, mert hogyha a beruházás indításától kezdődően, az első perctől kezdve működött volna egy ilyen jellegű bizottság, akkor lett volna értelme, de így én nem tartom célszerűnek ezt a határozati javaslatot elfogadni.

Papp Ferenc: Én új képviselő vagyok az önkormányzatban. Természetesen, ha korábban is tagja lettem volna, és közelebbről láttam volna, hogy úgy a kórház, mint a könyvtár, hogy más létesítmények esetében ez hogyan működik, akkor feltehetően már a nyáron javasoltam volna ezt, de most úgy látom, hogy a rekonstrukció olyan szakaszába érkezett, hogy egyrészt még nem késő, ugyanakkor elképzelhető, hogy május 31-ig nem fejeződik be, nem lehet ezt most kiszámítani. Nagyon szeretném, ha a nyárra, a nyár közepére befejeződne. Mindenképpen fontos döntéseket kell hozni, és én úgy gondolom, hogy nyugodt szívvel felvállalhatjuk, mert nem akármilyen léptékű és összegű beruházásról van szó.

Marton István: Amennyiben más képviselőtársunk nem kért szót, akkor a vitát lezárom. Azt kell, hogy mondjam, mint aki rutinos ad hoc bizottsági tag vagyok, ad hoc bizottságokat nem fél évre szoktak létrehozni. Teljesen egyetértek Tóth képviselő úrral, hogy ezt az ad hoc bizottságot a felújítás tervezése pillanatában kellett volna létrehozni, mint ahogy ez megtörtént ebben az épületben, illetve megtörtént a könyvtár építési bizottságára, ahol 27 hónapon át működött ingyen, bérmentve és közmegelégedésre az a bizottság. Tehát ilyen rövid időre nem szabad szerintem bizottságot létrehozni. Annál is inkább sem, mert én például, mert most Papp Nándor képviselőtársam nincs itt, de én nem terhelném tovább, mint ahogy ez vonatkozik a bizottsági tagjelöltekre is. Nem látom én indokoltnak és ezzel egyet értek Tóth képviselőtársammal. Nem javaslom a határozati javaslat megszavazását. Aki Papp képviselőtársammal ért egyet, az nyomjon igen gombot. Én a nem gomb megnyomását javaslom.

 

A közgyűlés 5 igen és 17 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

 

328/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Papp Ferenc képviselő önálló indítványát - Hevesi Sándor Művelődési Központ részleges felújításának figyelemmel kisérésére ad hoc bizottság felállítása – nem támogatja.

 

 

 1. Dr. Károlyi Attila képviselő önálló indítványa notebook vásárlására (írásban)

 

Dr. Károlyi Attila: Erre a közgyűlésre felkészülve szörnyedtem el azon a papírmennyiségen, amit kaptunk. Említem is a képviselői indítványban is azt, hogy lemértem a súlyát, 2 kg 15 dkg volt. Azóta ez emelkedett, hiszen kaptunk hozzá kiegészítéseket. Akkor, amikor világtendencia az őserdők védelme és a papírmentes elektronikus iroda megteremtése. Sok érvet nem kívánok szóban hozzáfűzni. Számomra legfontosabb érv az, hogy jogilag körül lehet bástyázni a notebook vásárlását, annak a képviselő részére használatba adását, amelyről külön részletes szerződést köthet a hivatal. Az Internetes hozzáférhetőség az, ami kissé nehezíti az én álláspontom szerint, reményem szerint a takarékos intézkedést, de bízom benne, hogy a hivatal ezt is megoldja. Kérem Önöket, fogadják el ezt a határozati javaslatot.

Marton István: A dolgot én elvben 100 %-ig támogatom, viszont talán az sem véletlen, hogy a Pénzügyi Bizottság, mint a pénzek legfőbb őre, nem vette napirendjére. Nem biztos, hogy jól tette, mert a javaslat mindenképpen jó, de nem vagyok abban biztos, hogy a jövő évi forrás ellátottságunkkal meg tudjuk valósítani. Én azt mondom, hogy egészítsük ki azzal, hogy támogatjuk azzal, hogyha tudunk biztosítani a megvételére pénzügyi fedezetet a 2007-es költségvetésben. Ha netán nem tudnák biztosítani, akkor sem vész el semmi, mert akkor legfeljebb egy évvel később tudjuk ezt megvalósítani. A lényeg az lenne, hogy egyrészt a saját munkánkat könnyítsük meg, másrészt pedig az utódtestületeknek jó példával járjunk elő. Tehát ezzel a kiegészítéssel, amennyiben fedezetet találunk rá a jövő évi költségvetésben ezzel én, elfogadásra javaslom.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság Károlyi képviselőtársam mindkét indítványát a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja. Egy gondolat vetődött fel bennem Polgármester Úr, még pedig az, hogy nyilvánvaló, egyik pillanatról a másikra az elektronikus formára nehéz áttérni. Minden képviselő minden ciklusban nyilatkozott arra, hogy milyen formában tart igényt az előterjesztésekre. Tudomásom szerint van olyan képviselői is, aki papírból tud és szeretne dolgozni kizárólagosan. Ehhez az indítványhoz kapcsolódóan én javaslom, hogy mérjük fel most is, hiszen mindenki nyilatkozott erre, hogy kinek milyen igénye van, és a forrásokat tekintve, amennyiben teljes mértékben ez a jövő évi költségvetés terhére nem valósulhat meg, azon képviselők, aki tudnának elektronikus formában dolgozni, kezdjék el a munkát így. Aki ragaszkodik a papíralapú anyaghoz, az dolgozzon abból, hiszen kötelező erővel nem bírhat a képviselőre, hogy Ő a papírból ne dolgozzon, illetve megkockáztatom azt is, nyilván vannak olyan képviselők, akik azt mondják, hogy az első időszakban a saját notebookjukat is használják erre a célra. Tehát könnyíteni lehet itt a terhen. Én saját magam nevében is tudok nyilatkozni. Tehát én a jövőben nem tartanék igényt egy notebookra, amit használatba ad nekem az önkormányzat, én a sajátomat is használnám, és használom is erre a célra, adott esetben akkor itt a közgyűlésen is, de lehet olyan képviselőtársam, aki tenné ugyanezt, és ezzel könnyíthetnénk, illetve elősegíthetnénk az előterjesztéssel elérni kívánt cél megvalósítását.

Cseresnyés Péter: Polgármester úr elfelejtette mondani, hogy már tárgyalásban vagyunk olyan cégekkel, akik egy lehetőséget biztosítanának bizonyos dolgok megvalósulása esetén, hogy akár notebookkal is ellássák a közgyűlést és az irányban folytatódnak ezek a tapogatózó tárgyalások, hogy még arról is szó lehetne, hogy ne kelljen érte pénzt fizetni. Tehát egy informatikai fejlesztés kapcsán ez is beletartozna ebbe a bizonyos csomagba. Egyébként, amit Kolonics képviselőtársam mondott, mi a frakción belül már beszéltünk arról, hogy a papíralapú információátadást ki lehessen váltani. Például, aki igényli, az megkaphatja CD-n. Ezt el kell döntenünk. Aki ezt igényelni akarja, mert otthon meg tudja nézni és így akarja megkapni az anyagot, szerintem, hogyha a hivatal erre képes a későbbiekben és talán gyorsabb, mint egy notebook beszerzés, azért ezt meg lehet oldani.

Papp Ferenc: A Zala megyei Közgyűlés képviselői körülbelül 2,5-3 évvel ezelőtt kaptak notebookot egy olyan speciális szervezés révén, ami egy kicsit hasonlít ahhoz, ami elhangzott. A Zala megyei Közgyűlés, mint hivatal nagytételben vásárolt nagy mennyiséget, nemcsak a 40 képviselőnek, hanem valószínűleg az osztályvezetőknek és másoknak is. Nem kellett kifizetni, hanem lízingelte. Tehát egy meghatározott időre bérleti díjat fizetett és amikor lejárt a mandátum, akkor minden képviselő visszaadta. A lízingelés állítólag sokkal olcsóbb volt.

Marton István: Azért annyiban maradhatunk, hogy a lízingelés is fizetés. Sőt a klasszikus mondás az, hogy a lízing a szegény ember beruházása, de én úgy érzem az elhangzottak alapján, hogy jó úton járjunk.

Tóth László: Én már három éve, hogy visszaadtam az egyéni vállalkozói igazolványt, mert közel 10 évig foglalkoztam ezzel a témakörrel. Amíg volt cégem, addig én voltam a számítástechnikai vezetője annak a cégnek. Tehát hellyel-közzel képben vagyok ezen a területen. Én úgy gondolom, hogy olyan notebook vásárlása, ami az önkormányzati képviselők igényeit kielégíti, nettó 160 és bruttó 200 eFt közötti áron kapható, hogyha egyenként veszi meg valaki. De biztos vannak olyan pénzügyi konstrukciók, amelyekkel lényegesen könnyebbé tehetjük az önkormányzat dolgait. Van az önkormányzatnak egy cége. Én azt tudom, hogy jó kapcsolatuk van az IB-mel, nagy valószínűséggel meg lehetne oldani, hogy sokkal olcsóbban, akár még a listaár alatt is hozzá lehet férni gépekhez, és ha mindenki kér egy ilyen notebookot, akkor az bruttóban 4-4,5 millió forintba kerül, csak kell egy megtűrési számítást végezni az 2-3 év alatt megtérül, és amelyik beruházás 3 év alatt megtérül az nagyon jó beruházás. Mindenféleképpen tudom támogatni a javaslatot, és akkor azt kérem, hogy ezt így fogadjuk el úgy, hogy a következő közgyűlésre jöjjön egy előterjesztés ezzel kapcsolatban, hogy milyen ajánlatokat tudunk értékelni.

Marton István: Ez egy kicsit hasonlít arra, amit én is javasoltam, mert én is úgy látom, hogy megteremthetőek ennek valamilyen formában a pénzügyi feltételei.

Karádi Ferenc Gyula: Én nem vagyok szakmabeli, de a családban van olyan, aki magas szinten szakmabeli és tőle tudom, hogy nagyon komoly fejlesztésen fog keresztülenni ez az iparág január 1-jétől. Arra szeretném kérni azt, aki beszerzi majd ezeket a készülékeket, hogy legyen erre tekintettel. Elképzelhető, hogy a fejlesztés olyan irányban fog majd elindulni, sőt biztos, hogy azok a rendszerek, amik január 1-je után működésre képesek lesznek, azok majd a régi készülékeken nem fognak futni. Ezért arra kérem azokat, akik ezzel majd meg lesznek bízva, hogy ne csak az ár, hanem a minőség is jelentsen majd szempontot.

Marton István: Nyilvánvaló, hogy aki ezt beszerzi, az típusa múlt készülékkel nem rukkolhat elő.

Polai József: Gondoljunk arra is majd – én magam szívesen dolgozom majd a számítógépen –, hogyha megalakulnak majd a részönkormányzatok, nekik mindenképpen papíralapon legalább feltétlenül továbbra is meg kell adni az anyagot. Gondolom, hogy Ők nem fognak gépeket kapni.

Marton István: Miután nem látok több hozzászólót, ezért kérem Önöket, hogy szavazzunk. Azért az anyagi kondíciók megteremtését, ahogy én elmondtam kérem, hogy így feltételes módban, hogy amennyiben meg tudjuk valósítani. Nyilván megpróbáljuk, mert elemi érdekünk. Tehát feltételes módban. Amennyiben a 2007-es költségvetésben tudunk pénzt biztosítani rá, akkor be kell szerezni. Meggyőződésem, hogy tudunk, de azért ex katedra nem mondhatjuk ki rá az igent. Aki ezt elfogadja, kérem, nyomja meg az igen gombot, ezzel a módosítással a határozati javaslattervezetet.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

329/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése valamennyi, azaz 26 tagja részére hordozható számítógép (notebook) vásárlását határozza el - amennyiben a 2007. évi költségvetésben erre fedezetet tud biztosítani - azzal, hogy a Közgyűlés tagja a négyéves ciklus idejére azt használatba kapja, mely használat részletes feltételeit külön szerződés rögzíti. Elhatározza ugyanakkor azt is, hogy a Közgyűlés a tagjai részére biztosítja az Internetes hozzáférést, mely szolgáltatást a tag a számítógép használatának idejéig veheti igénybe.

Határidő: 2006. december 7.

Felelős : Marton István polgármester

 

 1. Dr. Károlyi Attila képviselő önálló indítványa város közlekedési rendjének és feltételeinek felülvizsgálatára (írásban)

 

Marton István: Az önálló képviselői indítványt az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 2006. november 22-i ülésén tárgyalta és a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartotta. A Pénzügyi Bizottság nem vette napirendre. A Városüzemeltetési Bizottság támogatta és felkérte a VIA Kanizsa Kht-t, hogy a városban a balesetveszélyes helyeket vizsgálja felül. A legproblémásabb helyekről, becsült költségek figyelembevételével készítsen egy listát, illetve ennek megoldási javaslatait. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság november 20-i ülésén az indítványt támogatta.

Dr. Károlyi Attila: Néhány mondattal kívánom csak kiegészíteni azzal az előzetes megjegyzéssel, hogy Kolonics képviselő társamjavaslatára a 2. pont első mondatát mellőzöm az önálló képviselői indítványból, a második mondatát viszont fenntartom. Kolonics elnök úrhoz abban is csatlakoznék, hogy ehhez az indítványhoz hozzátartozik a sárgán villogó lámpák problémája. Hozzátartozik a Balatoni út megvilágítása. Erre magam is utaltam, hiszen a régi Kanizsa Étterem a Balatoni úton van. Kiegészíteném annyiban és tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy Dr. Molnár József rendőrkapitány úrral tárgyaltam ebben a kérdésben, mint még a Közbiztonsági és Közlekedésbiztonsági Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Nagyon fontos megjegyzése van neki is és nekem is, hogy az Erzsébet tér - Rozgonyi út becsatlakozásánál, főleg a kisdiákok az úttestet akként veszik igénybe, hogy nem a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekednek, vonulnak, hanem egy másik saját maguk önjogúan létrehozott helyen. Ez pedig mellette, Zalaegerszeg irányába körülbelül 50 m-re van, tehát ott ugyancsak áthaladnak, és a kérés az lenne, hogy ide gyalogátkelőhelyet létesítsen az illetékes.

Marton István: Az önálló képviselői indítványt támogatom és külön köszönöm, hogy az inkriminált mondatát visszavonta. Aki egyetért a képviselői javaslattal, az kérem, hogy nyomjon igent.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

330/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése elrendeli a város közlekedési rendjének, és feltételeinek azonnali felülvizsgálatát. E felülvizsgálat kiterjed a közvilágítással kapcsolatosan megkötött szerződésekre is. A Közgyűlés felkéri a polgármestert arra, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetésére az intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa Palin városrészben közösségi ház megépítésére (írásban)

 

Bicsák Miklós: Palin és Korpavár városrész valóban azok közé a mostoha körülmények közé tartozik, ahol még nem sikerült megszervezni, hogy egy közösségi házat összehozzunk Palin városrésznek. A gerince megvan, a területe is a régi faluház helye, ahol meg tudná ezt a város valósítani és a lakosság teljes mellszélességgel melléállna. Kérem, hogy támogassák a határozati javaslatot.

 

Marton István: Mielőtt lezárom a vitát, azért a személyes véleményemet elmondom. Én nem vitatom azt, hogy minden külső kerületnek jó, ha van egy közösségi háza. Azt viszont nem fogadom el, hogy Palin hátrányos helyzetű település, sőt én úgy emlékszem, hogy ott elég harcos képviselő van már több mint egy évtizede, aki sok mindent elért, kiharcolt Palin számára. Én azt tudom maximum felvállalni, hogy megnézzük valamilyen tanulmányterv szintjén a jövő évben, hogy még is mi az az összeg, amibe kerülne. Ismerem a kérdést, tudom, hogy hol van az a terület, ahová ezt Ön elgondolja, de ennek tényleg meg kell nézni, hogy mi az anyagi vonzata, jó alaposan. Én ugyanis többet nem óhajtok olyan beruházást indítani, amiről az derül ki, hogy tervezési összeg x millió, nevezzük 100-nak az x-szet, aztán a bekerülési összeg meg 1,4 x lesz a végén, mert ez a várost tönkretenné ebben a helyzetében. De jövő évben, én azt hiszem, hogy egy ilyen felmérés elkészülhet és meglátjuk, bízunk benne, hogy itt nem lesz két szűk esztendő, sőt talán kettő sem és akkor meglátjuk, hogy a 2008-as költségvetésben milyen kondíciókkal tudjuk figyelembe venni. Ha ez képviselő úrnak megfelel, akkor ezt én így megszavaztatom. Aki egyetért azzal, hogy Bicsák úr önálló képviselői indítványa úgy kerüljön elfogadásra, hogy a jövő évben hatástanulmány készül a kivitelezés előkészítésére, az, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

331/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése - Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa Palin városrészben közösségi ház megépítésére vonatkozóan - egyetért azzal, hogy 2007. évben készüljön hatástanulmány a közösségi ház megvalósíthatósága költségvonzatának vizsgálatára.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa Hársfa és Ifjúság utcában járdafelújításra (írásban)

 

Bicsák Miklós: Szeretném, hogyha ez az indítvány a 2007-es költségvetésben szerepelne. Nagyon régóta már az a járda felújításra szorul. Kérem, hogy a határozati javaslatomat támogassák.

Karádi Ferenc Gyula: Csak azt szeretném jelezni Bicsák úrnak, hogy Miklósfán több kilométer hosszú útszakasz van, ahol egyik oldalon sincs járda.

Marton István: Úgy gondolom, hogy még Palinban is van több kilométer, ahol nincs járda. Én ennek a járdaszakasznak a létjogosultságát, hogy ide tényleg valamit tenni, mert nyomorúságos állapotban van, nem vitatom, de elkötelező jellegű ígérettől én óvom a testületet. Természetesen meg kell nézni, be kell építeni a 2007-es műszaki, fejlesztési, felújítási feladatokba és amennyiben bekerül az állaga alapján, akkor semmi kifogásom ellene, de azért a 2007-es költségvetést így ne terheljük meg, majd meglátjuk, hogy mire jutunk vele. Az ügy nincs elfelejtve általam. Nem tudom, hogy képviselő úrnak ez elegendő-e?

Bicsák Miklós: Gondolom, hogy a város a képviselői keretet megszavazza. Hajlandó vagyok ezekhez az utakra a képviselői keretet használni.

Marton István: Képviselő úr, a pozíciója szerintem sokat javult, mert azért itt a nyilvánosság előtt beszélünk, nemcsak magunk között, bár szerintem egy testület is elég nagyfokú nyilvánosság lenne még akkor is, ha senki sem nézne bennünket. Én azt mondom, hogy az Ön képviselői keretében nagy valószínűséggel ezt megoldható.

Bicsák Miklós: Nagycsalád az enyém. Palin, Korpavár, északi rész. Ezt Önnek köszönhetem, hogy ekkor a területtel dolgozhatok 1994-től. Tessék átgondolni.

Marton István: Köszönöm, hogy figyelmezet hibáimra, de ezzel együtt is tényleg nem lehet felvállalni, mert ha most erre azt mondja a testület, hogy igen – tiszta szívből mondanám rá –, de akkor itt 10 percen belül 30 km járdára lesz igény és teljesen jogosan. Tehát ezt tényleg nagy jó szándékkal kezelve az Ön keretét is figyelembe véve fogjuk a 2007-es költségvetés összeállításánál figyelembe venni, de én javaslom, hogy ezt így, hogy ex katedra szerepelne a költségvetésbe, ezt ne fogadja el a testület. Aki egyet ért velem az kérem, nyomja meg a nem gombot.

 

A közgyűlés 10 igen és 11 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

 

332/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bicsák Miklós képviselő önálló indítványát a Hársfa és Ifjúság utcában járdafelújítására vonatkozóan nem fogadja el.

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Megnyitom a vitát, akinek van érdemi hozzászólnivalója, kérem, tegye meg.

Röst János: Áttekintve a tájékoztatót nekem egy hiányérzetem van, hogy nincs benne tájékoztató. Gyakorlatilag az elmúlt egy, másfél hónapról a Polgármester Úrnak kellett volna készíteni egy tájékozatót, ami általában a szokásos tájékoztatónak a része. Így a 9. oldalon lévő két pont gyakorlatilag nem a munka részét taglalja, hanem egyéb dologról szó. Arra kérném Polgármester Urat, hogy tájékoztasson bennünket az elmúlt másfél hónapnak az eseményeiről, mert nem mindenki követi az újságból, illetve egyéb hírforrásokból az Ön tevékenységét, és ideszeretném becsatlakoztatni a Jegyző Úrnak, egy olyan kérését a jegyző felé, hogy felvetődött több szinten már, hogy kapjunk egy tájékoztatást az elmúlt időszak hivatalon belüli létszámmozgásáról, illetve a funkcióban történt változásról.

Marton István: Annyit rögtön tudok mondani Önnek, hogy olyan gyakran tartottunk közgyűlést, hogy a közgyűlések között már más szinte nem is történt, mint amiről a közgyűlésen tájékoztattuk Önöket. Az első 8 oldal viszont tárgyalja a korábban meghozott döntéseket és az azokra hozott intézkedéseket. Kétségtelen, ahogy az idő előrehalad, és beállunk egy olyan mondjuk négy hetenkénti közgyűlés tartásra, úgy a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató is hosszabb lesz. Én nem ígérem Önnek, hogy három hét múlva, amikor a költségvetési koncepcióról, a jövő évi költségvetési koncepcióról, illetve az idei I-III. negyedévi beszámolóról szó esik, valamint még bizonyos közüzemi szolgáltatások tarifáit kell elfogadni és egyéb vaskos témák lesznek, hogy akkor sokkal hosszabb lesz ez a fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató illetve, hogy akkor beszámolunk arról, hogy a hivatalban mi történt, mert ami történt, az teljesen nyilvános, de a januári közgyűlésen ez egészen biztos, hogy sorra kerül, mert addig talán a hivatal némi nemű átalakításával kapcsolatos döntések is tételesen megszületnek.

Balogh László: A 2. oldalon a 4-es pontban fák ültetésével, emlékezés az ’56-os forradalom 50. évfordulójával kapcsolatos jelentésről olvashatunk. Ez egy Zalaegerszegről induló akció volt. Nagykanizsán ez ügyben tulajdonképpen nem történt semmi az egy ’56-os szomorú fűz elültetésén kívül, plusz a mozikert térrekonstrukciója valóban sürgető feladat, amire való utalás itt van, és én emiatt engedek meg magamnak néhány mondatot, hiszen az Ifjúsági és Civil Ház itt működik már a Sugár utca 3-bam, sok-sok éve már a város szégyene és az ’56-os emlékmű itt van rosszul kivilágítva. Hadd mondjak ennek kapcsán, a térrekonstrukció kapcsán valamint, hogy az Ifjúsági és Civil Ház körül a parkolóhelyeket fel kellene már festeni. Egy csokrot gyűjtöttem kiindulva a térrekonstrukcióból. Hadd mondjam tanulságképpen a 4. oldalon 9-es ponttal kapcsolatban, Corvin utcai játszótér megépítése. Ez is egy látszólag kipipált határozat. Pályázattal is támogatott összesen közel 7 mFt-os fejlesztés volt. Látszólag örülhetünk, de a kivitelezés minősége már kívánni valót hagyott maga után. Nem is történt meg a ceremoniális átadás. Például salakos kosárlabdapálya készült és több apróbb kifogás is történt, melyre a Városfejlesztési Osztály révén még plusz összeget is kellett áldozni. Így romolhat el még az is, ami egyébként derék dolog volna. Holnap 10 órakor adják át véglegesen remélhetőleg.

Marton István: Mivel nincs több hozzászóló, a vitát lezárom. Kérem a képviselő hölgyet és urakat, hogy a szükséges szavazást ejtsük meg. A határozati javaslatnak 8 pontja van. Ezért kérem sorrendben, hogy először szavazzuk meg az 1-es pontot. Kérem az igen gomb megnyomását.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményeinek ismertetésekor csak az igen szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

 

A közgyűlés 17 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 2. pontnál is kérem az igen gomb megnyomását.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményeinek ismertetésekor csak az igen szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

 

A közgyűlés 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem a 3-as pontnál is.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményeinek ismertetésekor csak az igen szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

 

A közgyűlés 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem a 4-es pontnál a határozat elfogadását.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményeinek ismertetésekor csak az igen szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

 

A közgyűlés 19 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem az 5-ös pontnál ugyanezt.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményeinek ismertetésekor csak az igen szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

 

A közgyűlés 19 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 6-os pontnál is kérem az igen gomb megnyomását.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményeinek ismertetésekor csak az igen szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

 

A közgyűlés 19 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem a 7-es pontnál az igen gomb megnyomását.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményeinek ismertetésekor csak az igen szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

 

A közgyűlés 19 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Kérem az utolsó pontnak, a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményeinek ismertetésekor csak az igen szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

 

A közgyűlés 20 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.

Marton István: A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatására beadott kiegészítést kérem megszavazni. Aki egyetért vele, nyomja meg az igen gombot.

 

(Marton István polgármester a döntés eredményeinek ismertetésekor csak az igen szavazatok számát jelezte és a Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer hibája miatt gépi jegyzőkönyv nem állítható elő, ezért csak a szóban elhangzott szavazatok kerülhettek rögzítésre.)

 

A közgyűlés 21 igen szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

333/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az 57/a-d/2006.(II.28.), 106/11,17/2006.(V.2.), a 160/1-6/2006.(V.30.), a 169/12/a,b/2006.(VI.27.), a 205/2006.(VII.21.), a 211/1-6/2006.(VIII.29.), a 218/1-3/2006.(VIII.29.), a 219/1,2/2006.(VIII.29.), a 220/1,2/2006.(VIII.29.), a 221/1,2/2006.(VIII.29.), a 222/1-3/2006.(VIII.29.), a 242/1-4/2006.(IX.12.), a 243/9/2006.(IX.26.), a 245/2006.(IX.26.), a 247/1,2/2006.(IX.26.), a 253/2006.(IX.26.), a 255/2006.(IX.26.), a 256/2006.(IX.26.), a 257/a/2006.(IX.26.), a 258/2006.(IX.26.), a 262/2006.(IX.26.), a 278/2006.(X.14.), a 279/2006.(X.14.) és a 280/1,2/2006.(X.14.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
 2. a 83/A,B/2006.(III.29.) számú – tömbrehabilitációs és városközpont közterület fejlesztési program 2006. évi feladataira vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ig meghosszabbítja.
 3. a 90/2/2006.(III.28.) számú – közbeszerzési eljárás lefolytatásra vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. január 31-ig meghosszabbítja.
 4. a 134/2,3/2006.(V.30.) számú – Biotherm Kft. ügyére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. március 31-ig meghosszabbítja.
 5. a 159/1,2/2006.(V.30.) számú – Age Quod Agis Bt. ügyére vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. március 31-ig meghosszabbítja.
 6. a 199/2006.(VII.21.) számú – együttműködési megállapodás adósságkezelési szolgáltatások végrehajtására vonatkozó - határozat végrehajtásának határidejét 2006. november 30-ig meghosszabbítja.
 7. a 254/2006.(IX.26.) számú – Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. november 30-ig meghosszabbítja.
 8. Szász Kinga sportoló tandíjának fedezetére 120.000 Ft támogatást biztosít a “Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány”-nak. Az összeg a polgármesteri keretből biztosított.
 9. Határidő: 2006. december 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 10. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Marton István polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Tóth László: Az elmúlt közgyűlés óta számos megkeresés érkezett az iránt érdeklődve, hogy mióta van Nagykanizsa Megyei Jogú Város olyan helyzetben, hogy megengedheti magának azt a luxust, hogy a belvárosban hajléktalan szálló működjön a Bazárudvarban. Én erre a kérdésre nem tudtam választ adni. Ez iránt érdeklődöm, hogy valós-e az az információ, hogy a Bazárudvarnak a Zrínyi utcai részénél, ahol valamikor az MSZP-nek voltak helyiségei, ott jelentős felújítási munkák folynak, hogy ott valóban hajléktalan szálló fog működni és ezzel kapcsolatban kikkel történtek egyeztetések? Úgy gondolom, hogy a főiskolának jobban megfelelt volna az a két ingatlan főiskolai célra, mint hogyha valóban jogosak ezek a lakossági észrevételek ez ügyben. A második kérdésem pedig úgy szólt, hogy van-e tennivalója az önkormányzatnak a forgalomirányítás területén. Számos alkalommal, amikor a Balatoni úton közlekedek autóval, a Lidl áruház felé van egy balra kanyarodó sáv és minden egyes alkalommal, kis túlzással azt kell mondanom, hogy életveszélyes, mert a körforgalomtól a városközpont felé haladó autók rendszeresen átlépik a záróvonalat. Én arra kérem a megfelelő szakosztályt vagy hatóságot, hogy valamilyen módon ott próbáljon valamilyen lépést tenni, mert ott előbb-utóbb komoly baleset fog keletkezni.

Marton István: Azt hiszem, hogy az első kérdésre a válasz egyértelmű, hogy nyilván nem lehet, de természetesen írásban ezt részletesen megválaszolja a hivatal, mint ahogy a forgalomirányítás kérdését is. Mind a két felvetésével Képviselő Úrnak egyetértek.

Röst János: Kérdésem Jegyző Úrhoz irányul, mégpedig az intézményvezetők kinevezése tárgyában. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezés és ahhoz tartozó pályáztatás átruházható-e? Én úgy tudom, hogy igen. Volt-e mostanában olyan eset, amikor ez nem történt meg? Például a kórházigazgató esetében. Illetve ugyanide kapcsolódik a 16. § 4-es pont g.) bekezdése, ami szintén arról szól, hogy mit lehet felvenni napirendi pontra és mit nem. Itt azt taglalja, hogy nem osztható ki közgyűlésen a törvény által a közgyűlés hatáskörébe utalt, választásra, kinevezésre, megbízás visszahívására vonatkozó előterjesztési javaslat. Ezt a pontot ismertette-e a közgyűlés tagjaival, amikor ezt tárgyaltuk SZMSZ szerint?

Marton István: Úgy gondolom, hogy erre a kérdésre is írásban kell választ adni. Nem érdemes most kikeresni erre a megfelelő választ.

Halász Gyula: Egy kérdéstől elállok. Az akadálymentesítést egy másik napirendi pont kapcsán megkérdeztem. A három kérdésem röviden, amelyre írásban szeretnék választ kérni. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása megtörtént a városban több helyen, de azok a konténerek még nem érkeztek meg. Mikor várható, hogy ezek a szelektív hulladékgyűjtő edények elhelyezésre kerülnek? A második kérdésem a Péterfai út és az Alsószabadhegyi út közötti kerékpárút közvilágításával kapcsolatos. Az előző közgyűlésen kértem Polgármester Úr segítségét, hiszen most is elmondom gyerekek, idősek, egyedülálló nők sétálnak nap, mint nap vaksötétben, és ez az egyetlenegy közlekedési kapcsolat a város és Szabadhegy között. Történt-e az EON szakemberivel valamiféle tárgyalás, egyeztetés a probléma mihamarabbi megoldásáról? A harmadik kérdésem pedig az Alsószabadhegyi bekötőúttól egészen az elágazóig Balaton felöl haladva kivilágítatlan útszakasz van, és ott a Peugeot-szalonig teljesen koromsötét van. Úgyhogy, aki a Balaton irányából Nagykanizsa városközpont felé halad nincs meg a megfelelő közvilágítás és a közlekedés biztonságot jelentősen veszélyeztető helyzet van. Több autó landolt már ott a Peugeotszalon melletti gödörben. Az a kérdésem, hogy Polgármester Úr lát-e arra lehetőséget, hogy ez a kérdés is megoldásra kerüljön? Több képviselőtársam is jelezte, hogy a közvilágítással probléma van. Egy átfogó egyeztetésre van szükség az EON szakembereivel. Mikor történhet ez meg?

Marton István: Ha nem írásban kérte volna a választ ezekre a kérdésekre, akkor írásban kapná meg. Úgy, hogy teljesen természetes az Ön kérésének a figyelembevétele.

Balogh László: (Balogh László ismertette az írásban benyújtott kérdéseit, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Marton István: Aki egy kicsit lankadó figyelemmel kezdte az Ön kérdésözönét az is biztos, hogy felébredt, mert itt hirtelen ránk zúdított legalább egy tucat kérdést, aminek egy jó részére azt mondom, hogy lehetséges. Nyilván módjával, mert azért ez nem úgy megy, hogy mindent rázúdítunk a jövő évi költségvetésre, de biztos, hogy ebből néhány kérdéskör megoldódik. Természetesen írásban az adott határidőn belül megkapja a választ. Maradnak az interpellációk, illetve az arra adott válaszok. A 2006. október 26-i közgyűlésen interpellált Bizzer képviselőtársunk a köztéri információs terminálok működésével, illetve a Zrínyi utca, Kórház utca kikötéssel kapcsolatban, valamint a panelprogram finanszírozására. Az írásos interpellációkat és a válaszokat megküldtük. Képviselő úr elfogadja-e a válaszokat?

Bizzer András: A válaszokat elfogadom. A panelprogramos válaszhoz némi kiegészítésem lenne. Információm szerint az előző Polgármester Urat, Litter Nándort már idén tavasszal tájékoztatták, még az idei pályázatok kiírása előtt arról, hogy létezik ez a kedvező finanszírozású lehetőség. Sajnos azonban az akkori városvezetés elég felelőtlen módon nem élt ezzel a kedvező lehetőséggel.

Marton István: Való egy igaz egy, kicsivel több, mint 100 millió forintos veszteség, ha jól emlékszem. Balogh képviselő urat kérdezem, hogy a kulturális negyeddel kapcsolatos kérdésre, illetve a Sugár u. 3. szám alatti épület problémájára adott választ el tudja-e fogadni?

Balogh László: Mind a két választ elfogadom. A kulturális negyeddel kapcsolatos kérdésemet egyféle kiindulási alapként kezelem a jövőben a végiggondolásokat illetően. A Sugár u. 3-mal kapcsolatos választ azért fogadom el, mert van egy olyan mondat ott a végén, hogy az Építéshatósági Osztály a szükséges intézkedéseket megteszi.

Marton István: A kulturális negyeddel kapcsolatos kérdését mi is így fogtuk fel. Ez nem valószínű, hogy a decemberi közgyűlésre be tud jönni, de hogy a januári közgyűlésre be kell, hogy jöjjön, ez nem is kérdés számomra. Halász képviselő úr a négy kérdésre adott választ el tudja-e fogadni?

Halász Gyula. Az elektronikus információ szabadsággal kapcsolatos törvényre adott választ elfogadom és a célom az volt vele, hogy időben felhívjam a hivatal figyelmét arra, hogy 2007. január 1-től az 50 ezernél nagyobb lakosszámú városok esetében ez kötelező. A fák gallyazási munkájával kapcsolatban szeretnék egy határidőt kapni, és akkor elfogadnám, hogy mikorra valósul ez meg, ami itt a válaszban le van írva. Egy megjegyzésem lenne, hogy Károlyi képviselőtársam is jelezte, hogy a világítással épp a fák lomkoronájának megnövekedése miatt probléma van. Tehát egy átfogó áttekintésre van szükség akár a keleti városrészben, akár más területeken. Tehát határidővel, ha megjelöli Polgármester Úr.

Marton István: Képviselő úr, 2007. február 29-i határidő kielégíti Önt?

Halász Gyula: Igen, elfogadom. A Városkapu krt. 11. szám előtti parkoló építésével kapcsolatban konzultáltam Gyalókai képviselőtársammal és itt is elfogadom a választ azzal, hogy itt is kérnék egy hozzávetőleges időpontot, amire ez a parkoló megvalósul, és akkor elfogadnám.

Marton István: Polai József képviselő úrnak kettő kérdése volt a Március 15-i térre járdaépítés, illetve a Vízmű által végzett helyreállítási munkák. Kérdezem képviselő urat, hogy viszonyul a kérdésekre adott válaszokhoz?

Polai József: A járdaépítési kérdésemre a válasz nagyszerű, elfogadom. Azóta elkészült nagyon szép kivitelben. A másik viszont, ami a Vízműre vonatkozott, és azt kértem, kérdeztem, hogy a három helyszínen, ahol én megemlítettem, akkor utcák szerint és házszámmal is, hogy a két hídbejárati burkolatot, hidat törte össze a Vízmű, tehát azon nem lehet közlekedni, illetve úttest felbontás történt egy másik utcában. Tehát ez a három probléma vetődött fel. Bizonyára Polgármester Úr figyelmét elkerülhette, hogy én nem ilyesmire kértem feleletet, hanem arra, hogy mikor készül el. Helyette ilyesmiket kaptam, hogy sok a probléma az egész városban, milyen akadályai vannak és egyebek. Ezt a választ nem tudom elfogadni. Azt kérném, hogy javítassa ki a Vízművel ezeket a felvetett problémákat.

Marton István: Meg fogjuk vizsgáltatni akkor most már ezt. Úgy látszik, mélyebben kell kivizsgáltatni és akkor, a legközelebbi közgyűlésre megkapja a választ, ha ez Önnek megfelel. Köszönöm, hogy így elfogadta. Röst János képviselő urat kérdezem, hogy a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendelet kihirdetésével kapcsolatban a feltett kérdésekre adott választ el fogadja vagy nem?

Röst János: Egyébként jelzem, nem kell szavaztatni a kérdésekről. Tehát indifferens az is, hogy a képviselő elfogadja-e vagy nem. Annyiból pozitív, ha elfogadja, hogy elégedett a válasszal, egyébként nincs neki jelentősége. A kérdésem feltevése arra irányult, hogy szeptember 26-án az önkormányzat elfogadott egy rendeletet, amit Jegyző Úr 23 nappal később, október 18-án hirdetett ki, majd másnap a közgyűlés ezt a rendeletet visszavonta. Én úgy gondolom, hogy ehhez a Jegyző Úrnak nem volt joga, hogy 23 napig egy rendeletet visszatartson. Már csak azért sem, mert pontosan Jegyző Úr kért meg egy állásfoglalást a Közigazgatási Hivataltól a polgármesterrel kapcsolatban, aki szintén hasonlóképpen akart eljárni és ebben az állásfoglalásban egyértelmű volt a válasza a Közigazgatási Hivatalnak, hogy sem a jegyzőnek, sem a polgármesternek nincsen joga felülbírálni a közgyűlés döntését. A polgármesternek három napig van joga arra, hogy visszahozza a közgyűlés elé a döntés lehetőségét. Én ugyanúgy megkértem egyébként most is a Közigazgatási Hivatalnak az állásfoglalását, de a korábbi a Jegyző Úrnál megvan. Úgy gondolom, hogy ezt nem kell elfogadnom, de nem is értek vele egyet és arra kérem Jegyző Urat, hogy a rendeletek kihirdetésénél ezt a 23 nap késést ne kövesse el, mert én szerintem ez törvénysértő.

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 334/2006.(XI.23.) – 343/2006.(XI.23.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 344/2006.(XI.23.) számú határozatával egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 21.00 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2006. december 14. soros

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. december 14-én (Csütörtök) 14.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Simánné Mile Éva osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető, Tóthné Krémer Máraia osztályvezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Domina Erzsébet helyettesítő irodavezető, Somogyi Ottó irodavezető, Tárnok Ferenc irodavezető, Deák-Varga Dénes Városi Főépítész, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom. ki nem hirdetett határozatokat ismertetnék.

 

Tájékoztató a "Nagykanizsa a megújuló energiák városa" projekt végrehajtásával kapcsolatban történt szabálytalanságokról a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht-nál

 

334/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. megválasztásra kerülő felügyelő bizottságát, vizsgálja meg a “Nagykanizsa a megújuló energiák városa” projekt végrehajtásával kapcsolatban történt szabálytalanságokat, mellyel kapcsolatos megállapításait terjessze az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elé. A közgyűlés az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság állásfoglalását követően hozza meg végső döntését.

Határidő: 2006. december 1.

Felelős : Marton István polgármester

Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök

 

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által gazdasági társaságok felügyelő bizottságába, alapítványok kuratóriumába delegált tagok megválasztására

 

335/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Via Kanizsa Kht., a Kanizsa Uszoda Kft., a Kanizsa TV Kft., a KanizsaNet 2000 Kht., az NSP Kft., a Kanizsa Újság Kft., Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht., Nagykanizsa Szociális Foglalkoztató Kht., a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ, Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása felügyelő bizottsági tagjait visszahívja, és helyükre 2006. december 15-től az alábbi tagokat választja meg azzal, hogy az önkormányzati képviselő tagok tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat:

 1. Via Kanizsa Kht. felügyelő bizottsági tagjává
 2. Kőfalvi Bernadett,
  Ihász Zoltán,
  Papp János,
  Vargovics József,
  Szabó Sándor

 3. Kanizsa Uszoda Kft. felügyelő bizottsági tagjává
 4. Takács András,
  Szőlősi Csaba,
  Lelkó Tamás

 5. Kanizsa Tv Kft. felügyelő bizottsági tagjává
 6. Tóth Viktória,
  Rajnai Miklós,
  Papp Győzőné

 7. KanizsaNet 2000 Kht. felügyelő bizottsági tagjává
 8. Fodor Balázs,
  Bicsák Erika,
  Kapusi Győző

 9. NSP Kft. felügyelő bizottsági tagjává
 10. Vukics József,
  Kalmár István

 11. Kanizsa Újság felügyelő bizottsági tagjává
 12. Bilicz Csaba,
  Fertig István,
  Dr. Károlyi Attila

 13. Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. felügyelő bizottsági tagjává
 14. Boa Sándor,
  Polai József,
  Kereskai Péter

 15. Nagykanizsa Szociális Foglalkoztató Kht. felügyelő bizottsági tagjává
 16. Hederics Árpád,
  Beke Miklós,
  Bárdosi Gábor

 17. Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ felügyelő bizottsági tagjává
 18. Boa Sándor,
  Kassai Zoltán,
  Varga Zoltán

 19. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása felügyelő bizottsági tagjává
 20. Polai József

 21. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pénzügyi bizottsági tagjává

  Jerausek István

-t választja meg.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

 1. A Floreát Kanizsa Alapítvány, a Nagykanizsai Zsinagógáért Alapítvány, az Ablak Zalára Közalapítvány, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány, Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány, a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány, a Hely a Világban Alapítvány, a VIVERE Alapítvány önkormányzat által delegált kuratóriumi tagjait, valamint az Ablak Zalára Közalapítvány és a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány felügyelő bizottsági tagjait visszahívja, és helyükre 2006. december 15-től az alábbi tagokat választja meg.
 1. Floreát Kanizsa Alapítvány kuratóriumi tagjává
 2. Varga Veronika,
  Schüller Róbertné,
  Kassai Zoltán,
  Őri Sándor

 3. Nagykanizsai Zsinagógáért Alapítvány kuratóriumi tagjává
 4. Halász Gyula,
  Dr. Tóth Norbert

 5. Ablak Zalára Közalapítvány kuratóriumi tagjává
 6. Vitári István,
  Csiky Klára,
  Tamás Lászlóné

 7. Ablak Zalára Közalapítvány felügyelő bizottsági tagjává
 8. Dolmányos Erzsébet

 9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi tagjává
 10. Beke Miklós,
  Gyalókai Zoltán,
  Incze Réka Imola,
  Szányiné Kovács Mária

 11. Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány kuratóriumi tagjává
 12. Dr. Várhalmi Károly,
  Antalics Dezső,
  Bánkútiné Dobri Noémi

 13. Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjává
 14. Balogh László,
  Bene Csaba

 15. Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány felügyelő bizottsági tagjává
 16. Miha Tamásné

 17. Hely a Világban Alapítvány kuratóriumi tagjává
 18. Bizzer András,
  Papp János,
  Tamás László

 19. VIVERE Alapítvány kuratóriumi tagjává

  Molnár András

-t választja meg.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

 1. A korábbi tagoknak megköszöni munkájukat és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a változásoknak a Cégbíróságnál történő bejelentéséről.

Határidő: 2007. Január 30.

Felelős : Marton István polgármester

 

Javaslat az Ablak Zalára Közalapítvány alapító okiratának módosítására

336/2006.(XI.23.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ablak Zalára Közalapítvány Alapító Okiratának 9. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja:
 2. “A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Tamás Lászlóné elnök és Csiky Klára kuratóriumi tag vagy Tamás Lászlóné elnök és Vitári István kuratóriumi tag együttesen jogosultak.”

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

Határidő: 2006. november 24.

Felelős : Marton István polgármester

 

Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosítására

 

337/2006.(XI.23.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának IX. fejezetében a közalapítvány képviseletére vonatkozó rendelkezések utolsó mondatának módosításával:
 2. “A Közalapítvány bankszámlája felett Dr. Borosán Gyula a kuratórium elnöke, Kiss Ibolya kuratóriumi tag és Rozmán Sándor kuratóriumi tag jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges.”

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

Határidő: 2006. november 24.

Felelős : Marton István polgármester

 

Javaslat a Ryno Kft. telephelyén létesítendő só-tároló helyiség bérleti szerződésének megkötésére

 

338/2006.(XI.23.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építő Korlátolt Felelősségű Társaságtól 2006. december 01. napjától 2010. március 20. napjáig terjedő időtartamra szóló bérleti szerződés keretében bérbe veszi a vállalkozás telephelyén megépített 400 tonna só tárolására alkalmas, 198 m2 alapterületű sótárolót évi 1.600.000,-Ft+ÁFA összegért, amely összeg évenként a KSH által közölt éves inflációs rátával emelhető.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak a Nagykanizsa 3462/41. hrsz.ú ingatlan értékesítése tárgyában hozott 96/2006. (VI. 20.) számú határozatát.

Egyúttal kijelenti, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú város 10/2003. (II. 26.) számú rendeletének 1. számú mellékletében rögzítettek figyelembevételével a versenytárgyalás nyertesével a szerződéskötéstől eláll, egyben elrendeli a Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság által versenytárgyalási előleg címén befizetett összeg 2006. november 30. napjáig történő visszautalását.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető
dr. Farkas Roland jogi ügyintéző)

 

Javaslat részvények értékesítésére

 

339/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetért a DKG-EAST Olaj- és Gázipari Berendezéseket Gyártó ZRT. (Nagykanizsa, Vár út 9. sz.) 79.700.000 Ft névre szóló törzsrészvényeinek értékesítésével 102 % névértéken a Hyphon Trade Limited (3106. Limassol, Cyprus) részére azzal a feltétellel, hogy a vételár megfizetése a szerződés aláírását követő 45 napon belül megtörténjen.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető

Beznicza Miklós irodavezető)

 

SPLC-N Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft részére ingatlanértékesítés, “B” jelű út építése

 

340/2006.(XI.23.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a nagykanizsai Ipari Parkban lévő – jelenleg földhivatali megosztás alatti – összesen 50.021 m2 nagyságú 4378/47, 4378/48. és a 4378/50. hrsz-ú ingatlanok zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítésével 137.557.750,-Ft + ÁFA kikiáltási áron, mely árat csökkenti Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2003. (II.26.) számú rendeletében adható kedvezmény.

A versenytárgyalási felhívásban rögzíteni kell:

A fentiek biztosítására az ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni, valamint a vállalások nem teljesítése esetére visszavásárlási jogot kell alapítani.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás lebonyolítására az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a “Nagykanizsai Ipari Park Logisztikai és Szolgáltató Központ “B” jelű út építése” projekt engedély okiratát.

Felkéri a polgármestert az engedélyokiratban foglalt beruházási és előkészítési ügyek intézésére és azok megvalósításának elindítására.

A beruházás pénzügyi fedezetét a 2007. évi költségvetésben kell biztosítani.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető)

 

Javaslat a Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/b. önkormányzati lakások bérlőkijelöléseire

 

341/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) sz. rendelet 7.§ (1) bekezdés b). pontja alapján a Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/b. számú önkormányzati bérlakásokba az alábbi bérlőket jelöli ki:

 1. határozott időre, a Nagykanizsán fennálló foglalkoztatásuk mellett, a Nővérszálló felújításáig, de legfeljebb 2008. április 30. napjáig a Nagyrác u. 22/b. fsz. 2. sz. (66m2, kettő szoba komfort) bérlakás bérlőjéül Dr.Tarcsi Veres Botond és Dr. Tarcsi Veres Kinga Nagykanizsa, Teleki u. 1. 7/43. szám alatti lakosokat jelöli ki.
 2. határozott időre, a Nagykanizsán fennálló foglalkoztatásuk mellett, a Nővérszálló felújításáig, de legfeljebb 2008. április 30. napjáig a Nagyrác u. 22/b. fsz. 3. sz. (66m2, kettő szoba komfort) bérlakás bérlőjéül Dr. Tankó Magda és Dr. Herman Beáta Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. 3/3. szám alatti lakosokat jelöli ki.
 3. a Nagykanizsán fennálló foglalkoztatásuk mellett, a vásárolandó lakás tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig, ennek elmaradás esetén a Nővérszálló felújításáig, de legfeljebb 2008. április 30. napjáig Nagyrác u. 22/b. fsz. 5. sz.(46m2, 1+fél szoba komfort) bérlakás bérlőjéül Dr. Rashed Adel Mohamed Ahmed és Dobos Anita, Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. szám alatti lakosokat jelöli ki.
 4. határozott időre, a Nagykanizsán fennálló foglalkoztatásuk mellett, a Nővérszálló felújításáig, de legfeljebb 2008. április 30. napa Nagyrác u. 22/b. fsz. 9. sz. (62m2, kettő szoba komfort) bérlakás bérlőjéül Dr. Olosz Réka Emese Nagykanizsa, Munkás u. 10/C. 3/11. számú lakost és családját jelöli ki.

 1. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak szerint a kijelölt bérlőkkel a bérleti szerződést kösse meg.
 2. a fizetendő lakbérre és a lakással kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak megfizetésére a 41/2006.(VIII.31.) számú rendelettel módosított 55/2000.(XII.13.) számú önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdésének b). pontjában foglaltak az irányadóak.
 3. felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy az átköltöztetéssel felszabaduló bérlakások hasznosításáról- kivéve: a Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. sz. bérlakást- az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendeletben foglaltak alapján a szociális alapon történő pályázati kiírásról gondoskodjon.
 4. A kijelölt bérlők az általuk eddig lakott bérlakásokat- kivéve: a Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. sz. bérlakást- kötelesek rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotba leadni.

Határidő: a lakáscserék lebonyolítása tekintetében

2006. december 31.

a szociális alapon történő pályázati kiírás tekintetében

2007. január 31.

Felelős: Marton István polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató

Dr. Csákai Iván SZEB Elnök

Simánné Mile Éva osztályvezető)

 

Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I/2. számú önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére

 

342/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) sz. rendelet 7.§ ( 1) bekezdés b). pontja, valamint a 7.§ (3) bekezdése alapján a Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I. em. 2. számú, 1 szoba, komfort fokozatú önkormányzati lakás bérlőjéül a Nagykanizsán fennálló foglalkoztatásának fennállása mellett, legfeljebb 1 év határozott időre Deák-Varga Dénes Kaposvár, Bartók B. u. 15. szám alatti lakost jelöli ki.
 2. felkéri az Ingatlankezelési Intézmény Igazgatóját, hogy a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse meg.
 3. a fizetendő lakbérre és a lakhatással kapcsolatos egyéb költségek megfizetésére a már említett rendelet 7.§ (1) bekezdésének b.) pontjában az irányadóak.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Kámán László IKI Igazgató)

 

Javaslat “Az Év Vállalkozása” emlékplakett adományozására

 

343/2006.(XI.23.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése gazdasági tevékenysége elismeréseként “Az Év Vállalkozása” emlékplakettet adományozza

 1. Kis és középvállalkozás kategóriában a KI-BE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – nek (székhelye: Nagykanizsa, Csengery u. 29.),
 2. Nagyvállalkozás kategóriában a Nilfisk-Advence Termelő, Tisztító Berendezés - Gyártó Kft.- nek (székhelye: Nagykanizsa, Csengery u. 119.),

és felkéri a polgármestert, hogy az emlékplakettet és az adományozásról szóló oklevelet egy kellően ünnepélyes alkalom alkalmával adja át.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. és Mátyás József irodavezetők)

 

A meghívóban szereplő 14-es és 32-es napirendek - 74. sz. és 61. sz. főutak Nagykanizsa várost elkerülő szakaszainak megvalósításával kapcsolatos területek rendezése, javaslat az Ablak Zalára Közalapítvány alapító okiratának módosítására - levételét javaslom.

A meghívóban nem szereplő alábbi napirend napirendre vételét javaslom:

Előterjesztő: Marton István polgármester

Az előterjesztés közgyűlés előtt került kiosztásra.

Előterjesztő: Marton István polgármester

Az előterjesztés közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban szereplő alábbi napirendekhez van kiegészítés:

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Nagykanizsai Kistérségi Agglomeráció területfejlesztési programja (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Javaslat a helyi tömegközlekedés 2007. évi díjának megállapítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciójára (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

A meghívóban szereplő 28-as napirendi pont előterjesztése – Javaslat a Nagykanizsa Szabadhegy Településrészi Önkormányzat tagjainak megválasztására - a közgyűlés előtt került kiosztásra. Valamennyi jelölt hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

A meghívóban szereplő 7-es napirend javított változata - Módosított javaslat Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő vásárlására és a Bajcsy Zs. u. 38/A. alatt orvosi rendelők építésére – a közgyűlés előtt került kiosztásra.

A napirendi pontokkal kapcsolatban valakinek van-e észrevétele?

Tóth László: Arra kérem Polgármester Urat, hogy tegyen meg egy intézkedést, és amíg az intézkedés nem hatályosul, kérem, rendeljen el szünetet. Már a múlt alkalomkor is jeleztem, hogy a vészkijáratok azért vannak a teremben, hogy azt a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően a rendezvény ideje alatt mindegyiket nyitva kell tartani. Jelen pillanatban én szóvá tettem a jelenlévő HSMK alkalmazottnak. Felhívtam a figyelmét erre. Polgármester úr rendeljen el szünetet, amíg a vészkijáratok ajtajai nyitva nem lesznek.

Marton István: Úgy gondolom szünetet elrendelni felesleges, mert azt a négy ajtót percek alatt kinyitják.

Tóth László: Szeretnék egy plusz napirendi pontot felvetetni a zárt ülések keretében. Ugyanis a november 23-i zárt ülésen nem kellő odafigyeléssel történt egy alapítványnak a megválasztása, alapítvány kuratóriumi tagjainak a megválasztása és ezt kérem megismételni. Ez pedig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány kuratóriuma. Napirend előtt szeretnék két témában felszólalni. Az egyik a TESCO és a Dózsa Gy. utca közötti járda kérdése. A másik pedig az, hogy “megint miért kerültem koponyavakaró helyzetbe” címmel.

Marton István: Tóth úr egyébként tévedésben volt Ön is, sőt engem is abba ejtett, mert a vészkijáratok egy jó 10 perccel ezelőtt ki lettek nyitva, úgyhogy a nyugalom helyreált. A Közbiztonságért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvánnyal kapcsolatos napirendet, azt írásban kellett volna benyújtani. Tehát azt legközelebb tudjuk csak napirendre venni. Ami legközelebb, ha már szóba került, akkor el kell, hogy mondjam, 2 hét múlva, december 28-án lesz. A TESCO-val kapcsolatban nagyon rövid a válaszom. A költségvetés tervezésénél figyelembe vesszük.

Tóth László: Nem volt szándékomban megtéveszteni Önt. Valószínűleg nem én voltam az, aki megtévesztette, mert akkor megkérem Polgármester Urat, hogy tegyen egy 10 méteres sétát, és akkor nyissa ki, legyen szíves, azt az ajtót.

Balogh László: Napirend előtt szeretnék a nyilvánossághoz fordulni az Ifjúsági és Civil Ház ügyében. Napirend előtt lenne még egy megnyilvánulásom, hogy mennyi egy képviselő hatásfoka. Ezen kívül a kérdések között szeretnék a végén négy rövid kérdést feltenni.

Papp Ferenc: Napirend előtt szeretnék szót kérni kétszer két percben. Az első téma kultúr-zsivaj a nemzeti gyásznapon Nagykanizsán, a Széchenyi téren. A második téma pedig anomáliák az Eötvös téri parkban.

 

Röst János: A meghívóban szereplő pontoknál hasonlóképpen az elmúlt közgyűléshez szintén a polgármesteri tájékoztató és az interpellációk, kérdések hátrakerültek. Az SZMSZ arra ad lehetőséget, hogy a közgyűlés megváltoztathatja a sorrendiséget, az előterjesztő viszont nem. Arra kérem Polgármester Urat, hogyha ezt a dolgot így akarja, hogy a végén tárgyaljuk, akkor legyen kedves beterjeszteni az elejére. Valamelyik képviselővel beszélje meg, hogy javasolja, hogy kerüljön hátra és akkor úgy törvényes ez. Egyébként kérnék róla szavazást, hogy visszakerüljön a szokásos 1-es, 2-es pontra a 26-os és a 27-es. Szeretnék szót kérni napirend előtt Nagykanizsa város programja címmel, illetve a kérdések közt Jegyző Úrhoz intéznék kérdést a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről.

Bicsák Miklós: Három témakörben szeretnék napirend előtt szót kérni. Kettő palini, egy pedig kiskanizsai téma. A kérdéseknél pedig a palini sártenger témakörben szeretnék szólni.

Bene Csaba: Szeretném javasolni a napirendi pontok közül, hogy a 22-es és a 25-ös számú legyen összevonva. Egy témát érint és egy napirendi pont keretében tárgyaljuk. Napirend előtt szeretnék szót kérni egy bejelentés erejéig a FIDESZ frakció részéről.

Tóth Nándor: A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulással kapcsolatosan szeretnék majd napirend előtt néhány gondolatot megosztani Önökkel és a város közvéleményével.

Jerausek István: Napirend előtt szeretnék hozzászólni a helyi iparűzési adó mérséklése tárgyában.

Horváth István: Napirend előtt szeretnék több dolgot megkérdezni. Többek között a Rózsa úti újságos pavilon az egyik dolog. A másik a Rózsa út és Zemplén út közötti KRESZ-park állapotáról szeretnék kérdezni, valamint a Kazanlak krt. 12-es ház előtti állapotokról. Vízelvezetésre gondolok.

Dr. Csákai Iván: Tóth képviselő úr felvetette ezt a Dózsa Gy. úti járdát. Az elmúlt ciklusban 100 millió Ft körüli összeget költött a város út-, járda felújításra. Nem lett kialakítva. Jelenleg azt az ígéretet kaptam én, hogy a költségvetésben a jövő éviben fog szerepelni és az ottani ütemekkel együtt az a járda meg fog épülni.

 

Dr. Kolonics Bálint: A kérdések napirendnél két témában szeretnék kérdést feltenni. Az egyiket a Jegyző Úrhoz. A Batthyány u. 6. szám alatti ingatlan körül kialakult áldatlan állapotokról szeretnék kérdezni tekintettel arra, hogy kértem már intézkedést Jegyző Úrtól ebben a kérdésben. A másik kérdést pedig a Vásár utcában lakók érdekében szeretném feltenni, mégpedig azért, hogy miért nem épült járda és miért nincs közvilágítás azon a városrészen.

Bárdosi Gábor Jenő: ……. (mikrofonja átmenetileg nem működik. A hozzászólás nem hallható.)

Marton István: Ez csak egy volt a parkolási gondok.

Bárdosi Gábor Jenő: ……. (mikrofonja átmenetileg nem működik. A hozzászólás nem hallható.)

Marton István: Azt hittem, hogy a kettő össze van kötve.

Tóth László: Ha jól értelmeztem az Ön szavait, akkor arra a kérdésre, hogy a kuratórium tagjairól szavazzunk, azt mondta, hogy azt a következő ülésen. Én azt mondom, hogy ezt tegyük meg most, mert tulajdonképpen egy technikai hiányosság történt 23-án. Egy személyről, akit a MSZP delegált, azt az egy személyt nem szavazta meg a közgyűlés, mert nagy volt a felbuzdulás és mindenki úgy gondolta, hogy megszavaztuk.

Marton István: Azt hittem, hogy valami érdemi dologról van szó. Tehát akkor egy szavazást kell bepótolni. Ez teljesen természetes. Ez nem okozhat gondot.

Polai József: A Camping út - ami a Vágóhíd felé halad – közlekedésbiztonsága érdekében szeretnék kérdést feltenni.

Halász Gyula: Új Volán menetrenddel kapcsolatban szeretnék napirend előtt szót kérni.

Marton István: Jegyzőkönyvnek bejelentem, hogy Bárdosi úr gépe rossz és kérjük a hiba mielőbbi elhárítását. Ezek után a javasolt napirendi pontokról szavazunk, illetve mielőtt megszavaznánk őket, szavaztatni kell a javaslat zárt ülés tartására című részen a 29-es pontról. A 28-as azért lesz nyílt, mert hozzájárultak. Javaslat zárt ülés tartására című fejezetrésznek az a lényege, hogy ami nem mehet automatikusan nyílt ülésre, azokat ide tesszük be és annak függvényébe, hogy mondjuk a személyi kérdésről van szó, az illető hozzájárul a nyílt szerepeléshez, akkor azt természetesen levesszük, de egyébként vannak olyan esetek, hogy el kell dönteni szavazással és ilyen a 29-es napirendi pont is és van olyan is természetesen, ami csak zárt lehet. Ilyenek a fellebbezések például. Tehát a 28-as rendben van. A 29-ről szavazzunk, hogy a Szociális Foglalkoztató Kht. előtársasági mérlegének elfogadása zárt ülésen vagy nyílt ülésen történjen. Javasolt a zárt ülés.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A 30-asnál – javaslat ügyvezető munkajogviszonyának megszüntetésénél – az érintettet szeretném nyilatkoztatni, de nem látom a teremben. Tehát nincs jelen. Ebből adódóan ez innentől kezdve automatikusan zárt üléssé válik. A 31-es – javaslat a Városi Kórház főigazgatói pályázatokat véleményező előkészítő bizottságba történő delegálására – miután engem érint személyesen, én elfogadom, hogy legyen nyílt, mert úgy gondolom, hogy nincs takargatni valója senkiinek, így értelemszerűen nekem sem. Tóth úrnál az az egy szavazás szerintem, mehet nyíltra is, mert a név, az adott. El se kell, hogy hangozzék, csak egy igen gomb nyomására kérem fel képviselőtársaimat. Tehát ezt a polgármesteri tájékoztató előtti utolsó nyílt napirendnek javaslom. A 22-es és a 25-ös napirendi pontot javasolja Bene képviselőtársunk összevonni lévén, hogy Bicsák úrnak és Bene úrnak az önálló képviselői indítványa szinte szó szerint azonos. Én ezt támogatom. Tehát ezt tekintsük egynek, mondjuk a 22-es napirendnek, és akkor ennek a helyére megy be az előbb említett szavazás. Bicsák úr elfogadja?

Bicsák Miklós: Igen.

Marton István: Röst úrnak volt az a javaslata, hogy a polgármesteri tájékoztató és az interpellációk, kérdések jöjjenek fel a közgyűlési napirendi pontok elejére. Én továbbra is azt mondom, amit a múltkor mondtunk, hogy az SZMSZ ezzel kapcsolatban ajánlást tesz és az élet fölényesen igazolta, hogy így van jó helyen, mert a múltkor közel negyedórán át vitatkoztunk azon, hogy ide legyen téve, oda legyen téve, mint mond az SZMSZ. Voltak, aki az ajánlás szót egyszerűen kifelejtették, hanem tényként közölték, hogy az elején kell, hogy szerepeljen. Ez eltartott mintegy negyedórán át és utána a napirendi pont mondjuk öt perc alatt lezajlott. Én akkor is azt mondtam, hogy mi bujtatott napirendi pontokat nem óhajtunk, és nem is fogunk elhelyezni, miként az előző négy éves ciklus gyakorlatában ez szerepelt, és akkor talán még indokolt is volt, hogy az elején legyen. Így viszont a sok napirendi pontos közgyűléseken kifejezetten hátráltató tényező, de ha valakinek gondjai vannak és meg óhajtja kímélni magát attól, hogy ezt még elmondja egy, kettő, három vagy akár tíz közgyűlésen, így a január végi közgyűlésen mindenképpen javasolni fogom, hogy az SZMSZ-t módosítsuk úgy, hogy vita se lehessen erről a kérdésről. Ezek után szavaztatnom kell Röst úr javaslatáról. Ha valaki a 26-os napirendi pontot első, a 27-es napirendi pontot pedig második helyen óhajtja szerepeltetni, az szavazzon Röst úrral igent, én meg azt mondom, hogy aki a ráció mellett szavaz, az nyomja meg a nem gombot.

 

A közgyűlés 9 igen és 16 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Ezek után egy feladatom maradt a napirendekkel kapcsolatban, nevezetesen az, hogy az előbb elmondott sorrend szerint szavazzuk meg őket, aminek a lényege annyi, hogy a 14-es kimarad, a 32-es kimarad, 22-es és 25-ös összevonásra kerül. 25-ös sorszámúvá lép elő Tóth úr egyetlenegy szavazási javaslata. Aki ezt így el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.


Marton István: Műhiba történt. A nyílt ülés utolsó két napirendi pontjára az elején még általam jól elmondott két napirendi pontnak a napirendre vételét kérem, hogy még szavazzák meg. Tehát ezek lennének még a 25-ös és a 26-os közé, polgármesteri tájékoztató elé. Kérem, a Csokonai mellszobor ügyét és a víziközmű vagyon beruházási terv módosítását még akkor szavazzuk meg. Kérek még egyszer még egy igen gombot a testülettől.

 

A közgyűlés 22 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Javaslat a lakbérrendszer átalakítására, költségalapú, illetve piaci alapú lakbérek bevezetésére és az ehhez kapcsolódó lakbér támogatási rendszer kialakítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Lenkeiné Sándor Mária

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendelet módosítására (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Nagykanizsai Kistérségi Agglomeráció területfejlesztési programja (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Dr. Unk Jánosné ügyvezető PYLON Építési és Kereskedelmi Kft., Horváth Jácint Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

 9. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének működéséről (írásban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Győrffy Gábor a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetője

 11. Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmény akadálymentesítése pályázat igénybevételével (írásban)
 12. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya Alapellátási Intézmény vezetője

 13. Módosított javaslat Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő vásárlására és a Bajcsy Zs. u. 38/A. alatt orvosi rendelők építésére (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

 15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakítására (írásban)
 16. Előterjesztő: Marton István polgármester

 17. Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint a 2007. évi díjak megállapítása (írásban)
 18. Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

  Meghívottak: Horváth Balázs ügyvezető SP kft., Schmidt László ügyvezető NSP Kft.

 19. Javaslat a 2007. évi víz-, és csatornadíjak megállapítására (írásban)
 20. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Kovács Antal elnök-vezérigazgató VÍZMŰ Rt.

 21. Javaslat a helyi tömegközlekedés 2007. évi díjának megállapítására (írásban)
 22. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Zalatnai László vezérigazgató Zala Volán Zrt.

 23. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciójára (írásban)
 24. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Tóth Lajos Pedagógus Szakszervezet Titkára, Szita László könyvvizsgáló

 25. Nagykanizsa belterület 3069/3 hrsz-ú, Thúry téri vásártér ingatlan értékesítése (írásban)
 26. Előterjesztő: Marton István polgármester

 27. Javaslat a 2007- évi köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározására (írásban)
 28. Előterjesztő: Marton István polgármester

 29. Tájékoztató a “Versenyképesebb jövő” program jelenlegi helyzetéről és javaslat a tanulmányterv elkészítéséhez szükséges megbízási szerződés aláírására (írásban)
 30. Előterjesztő: Marton István polgármester

 31. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. évi munkatervére (írásban)
 32. Előterjesztő: Marton István polgármester

 33. Polai József és Tóth Nándor képviselő önálló indítványa SZMSZ módosítására írásban)
 34. Bárdosi Gábor képviselő önálló indítványa a városi jelképként használandó vasúti gőzmozdony Erzsébet téren történő felállítására vonatkozóan (írásban)
 35. Bárdosi Gábor képviselőnek a közlekedés javítását célzó önálló indítványai (írásban)
 36. Bárdosi Gábor képviselő önálló indítványa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú rendelete módosítására (írásban)
 37. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa az autópálya Palin városrész lakott területei mellett zajvédő fal építésére vonatkozóan (írásban)
 38. Bene Csaba képviselő önálló indítványa zajvédő fal építésére vonatkozóan (írásban)

 39. Dr. Károlyi Attila képviselő önálló indítványa a Római Katolikus Temetőben a nagybakónaki mártírok emlékmű újraépítésére vonatkozóan (írásban)
 40. Dr. Károlyi Attila képviselő önálló indítványa a Terv utca nevének megváltoztatására vonatkozóan (írásban)
 41. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyona 2006. évi beruházási, fejlesztési tervének módosítására (írásban)
 42. Előterjesztő: Marton István polgármester

 43. A Csokonai mellszobor elhelyezése a Nagykanizsa Erzsébet tér 1. sz. épület (Vasemberház) homlokzatára (írásban)
 44. Előterjesztő: Marton István polgármester

 45. Javaslat a Nagykanizsa Szabadhegy Településrészi Önkormányzat tagjainak megválasztására (írásban)
 46. Előterjesztő: Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök

 47. Javaslat a Városi Kórház főigazgatói pályázatokat véleményező előkészítő bizottságba történő delegálására (írásban)
 48. Előterjesztő: Marton István polgármester

 49. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumi tag választása (szóban)
 50. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 51. Előterjesztő: Marton István polgármester

 52. Interpellációk, kérdések (írásban)
 53.  

  Zárt ülés:

 54. A Szociális Foglalkozató Kht. előtársasági mérlegének elfogadása (írásban)
 55. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné igazgató

 56. Javaslat ügyvezető munkajogviszonyának megszüntetésére (írásban)
 57. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Szányi Gábor ügyvezető

 58. Fellebbezések (írásban)

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

Tóth László: Már sok minden megértem 52 év alatt a politikában, jót és rosszat egyaránt, de a héten újfent koponyavakaró helyzetbe kerültem. Történt ugyanis, hogy a hivatalban közölték velem, hogy nem fog megépülni a Platán sor 9/A. és 9/D. közötti parkoló. Mondom, hogy, hogy nem, hiszen még tavasszal megrendeltem a képviselői keretem terhére ezt a beruházást. Azt a választ kaptam, hogy Bizzer András, a FIDESZ frakcióvezető-helyettese így rendelkezett, másra szánja a pénzt. Tény és való, és az igazsághoz tartozik, hogy már az előző városvezetés is mindent megtett, hogy ez a beruházás ellehetetlenüljön, mert több hónapon keresztül nem találtak a hivatalban 300 eFt-ra forrást. Ugyanis a megrendelt munka ellenértéke több mint 1,3 mFt volt és a képviselői keret pedig 1 mFt. Nem kívánom felsorolni a szabadon felhasználható 15 mFt-os polgármesteri keret minden egyes felhasznált tételét, de kettőt azért megemlítenék. Kettőt ki is emelek. A Nők Háza Egyesület 150 eFt-os, valamint a zalaegereszegi Kick-Boksz SE Egyesület 150 eFt-os támogatását. Az elmúlt közgyűléseken folyamatosan érdeklődtem, kértem információkat arra vonatkozóan, hogy mikor épül meg a parkoló. Legutóbb novemberben. Most is van a polgármesteri kereten mintegy 2 mFt. A terv készen van. Ki van választva a kivitelező is. Polgármester úr akkor most mi van? Miért nem épülhet meg a parkoló? Gyalogosan nem lehet megközelíteni a Dózsa útról a TESCO-t balesetmentesen. Tehát nagyfokú balesetveszélynek vannak kitéve a gyalogosok, és erre vonatkozik a kérésem, hogy a jövő évi költségvetésben ennek az útnak az elkészítését szerepeltesse a közgyűlés, mert ez nagyon sok embernek az érdeke.

 

Marton István: Kezdeném a válaszadást a második kérdésére. Ezt a veszélyességet kiküszöbölő gyalogjárdát az elmúlt négy évben a FIDESZ frakció a TESCO megépülte óta többször szóba hozta. Mindig le lett söpörve. Nagyon örülök annak, hogy teljes egyetértés kezd kibontakozni és ennek a jövő évi költségvetésben bármi kevés dologra lesz lehetőségünk, akkor is meg kell, hogy valósuljon. Tehát ezt én személyesen ígérem meg, hogy meglesz. A másik kérdésével kapcsolatban kétfelé szedném a választ. Az egyik a konkrétumokról szól. Erre azt tudom mondani, hogy az valami kommunikációs félreértés lehetett, mert annak a kettőnek el kell, hogy készüljön és ez el is fog készülni még a jövő év első felében. A másik. Ki kell, hogy igazítsam, mert én nagyon boldog ember lennék, nem tudom, hogy honnan származik, hogy 2 mFt van a polgármesteri kereten. A töredéke azért még tényleg van. Tehát a milliókat felejtsük el róla, de tudom, hogy honnan datálódik. Talán ennyivel vettem át az utolsó negyedévre. A valamikori 15 mFt-os keretnek egy jó 10 %-a megmaradt arra az időszakra, amikor a legnagyobb mértékben kellene igénybe venni. Ez sajnos nem így van és azt, az engemet egy kicsit sározó kijelentést is el kell, hogy hárítsam, hogy a Nők Háza 150 eFt-ja és az egerszegi boksz egyesületnek a támogatása, az bizony nem október 1-je után, hanem valamikor jóval előtte történt. Tehát mi ilyen alapítványokat nem támogattunk. Illetve csak olyant, amire szerződés volt. Csak olyanokat támogattunk, amire az elődöm megkötötte a szerződést. Nekem személyesen nem állt szándékomban ilyen támogatásokat intézni. A kerettel kapcsolatban pedig jöjjön be holnap, aztán megnézzük pontosan. Millió alatt van vastagon. Ugyanis egy dolog az, hogy papíron mi látszódik, másik dolog, hogy mire vállalt kötelezettséget például az előző vezetés, aminek a kifizetését különböző okok miatt még nem teljesítettem.

Bizzer András: Személyes érintettség miatt szeretnék szólni. A Platán 9/A. előtti parkoló valószínűleg meg fog épülni. Előtte még le fogom egyeztetni azt, hogy az ott lakók ezt valóban igénylik-e. Szeretnék először tájékozódni. Nem a képviselői keretből lesz ez megvalósítva, hanem egy másik önkormányzati keretből, mert van egy olyan keret, hogy parkoló megváltási keret, amelyben rendszeresen befizetnek az önkormányzat számára pénzéket és ebből a pénzkeretből lehet parkolót építeni. Ez meg fog épülni ebből a keretből, ez a parkoló, hogyha valóban igényli az ott lakók ezt a parkolót.

Balogh László: A nyilvánossághoz szeretnék fordulni egy felhívással. Kérjük tisztlettel a kultúraszerető kanizsai városlakókat, hogy írják le ötleteiket az Ifjúsági és Civil Ház jövőbeni működésével kapcsolatban. Így szeretnék minél jobban megfelelni annak a közgyűlési feladatnak, mely a nagykanizsai kulturális negyed és benne az Ifjúsági és Civil Ház tartalmas funkciójának végleges megtalálását jelenti. Az ötletek beadásának határideje: 2007. január 22. (a Magyar Kultúra Napja.) Az ötletek beadásának helye: Polgármesteri Hivatal, Művelődési és Sport Osztály, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Engedtessék meg egy rövid gondolatmenet talán mindannyiunk okulására. Mennyi egy képviselő hatásfoka? Az előző közgyűlés előtt a Via Kanizsa Kht-nek, személyesen Gáspár András ügyvezetőnek 15 db városüzemeltetési probléma bejelentését adtam át személyesen. Örömmel jelentem, hogy ebből máig 6 bejelentés ügyében kaptam írásos visszajelzést, melyből 5 esetén van jó esély a jó irányú elintéződésre. Tehát egy konkrét mérés eredménye: egy átlagos képviselő hatásfoka 6/15 = 40 % a visszajelzés szintjén, és 5/15 = 33 % az elintéződés szintjén. Ez jobb eredmény, mint az eddigi, régebbi tapasztalatom, amikor azt hittem, hogy egy képviselő, jelesül az én régi hatásfokom kb. a gőzgépének felel meg: 20 – 25 %. Köszönöm, hogy van hová fejlődnöm!

Marton István: Ha már ilyen játékok zajlanak a számokkal, Balogh képviselőtársamnak azt tudom mondani, hogy ne nagyon bízza el magát, mert a jövő évben visszaállhat a gőzgép hatásfokának a felére az anyagi kondíciók miatt, de erről bővebben majd a költségvetési koncepciónál.

Papp Ferenc: December 9-én a Nemzeti Gyásznapon a Széchenyi téren egy üdítőitalt gyártó multi világcég és egyben forgalmazó is nagyszabású szórakoztató műsort rendezett. A hangosítás a téren olyan erős volt, hogy több száz méteres körzetben, így például a Teleki utca közepén is a tompa dübörgést még lehetett hallani. 5,00 óra körül jártam ott a környéken és nagyon felháborodtam. Ezekben a percekben, illetve órákban még folytatódott a gyászszertartás, feltehetően a környéken sokan a TV valamelyikét nézték, hiszen három közszolgálati csatorna is élőben közvetítette a temetést. El lehet képzelni, hogy mennyire zavarta mindenféle szempontból a gyászolókat, a TV nézőket és mennyire sértette meg a várost ezt a rendezvény. Feltehetően a Közterület Felügyelet vagy nem tudom, hogy kinek a feladata az engedély kiadása. Feltehetően korábban már kiadta, de a temetésről is, a Nemzeti Gyásznapról is már korábban, legalább tíz nappal előtte értesültünk. Nyugodtan vissza lehetet vonni ezt az engedélyt. Kérem az illetékeseket, hogy máskor ezekre a dolgokra, ezekre a jelenségekre jobban figyeljünk. Következő felvetésem a város egyik központi fekvésű parkjával, az Eötvös téri parkkal kapcsolatos. Ez a terület városi, de megyei szempontból is fontos közlekedési útvonalak kereszteződésében van. Jelentős a gyalogosforgalom, de még jelentőseb az idegenek, az autók, az autóbuszok forgalma. Tehát eléggé látványos, eléggé szem előtt van ez a park. Jelenleg ez a terület szürke, jellegtelen, esetenként a fű is hiányzik, esetenként a gyöngykavics is, üres földterületek is vannak. Több olyan építmény, illetve építmény jellegű dolog van a téren, aminek az elbontásáról sürgősen gondoskodni kellene. Az egyik ilyen a park nyugati részéhez a trianoni emlékműhöz egészen közel lévő úgynevezett hirdetőtábla, amelynek a szövege olyan, hogy 20 évvel ezelőtti cégeket, városi üzleteket és városi vállalatokat reklámoz. A másik oldalán pedig egy ilyen négyes szétnyíló lapokat lehet látni, a másik oldalán pedig olyan közintézményeket, fontos városi intézményeket, amelyek közül több már megszűnt. Ez az egész ráadásul olyan állapotban van, hogy széttöredezett, összefirkált, lesprézett állapotban, tehát mindenképpen ezt el kellene távolítani. Gondolkodni kellene azon is, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak és az osztálynak is esetleg feladata lenne, hogy a város fontos pontjain, legalább öt-hat fontos ponton helyi városi eligazító táblákat vagy feliratokat helyezzünk el. Ugyancsak ennek a parknak a trianoni emlékmű közvetlen közelében, a borozóval ….. oldalról, balról lévő műmárvány lépcső hetek óta széttöredezet. Erős legények feltehetően egy-egy disco-s éjszaka után ezeket a széttöredezett műköveket vagy darabokat a közelben lévő virágtartóba, ami dekorációként szerepel ott a téren, dobálták be. Még talán nem késő, meg lehet az egész lépcsőt menteni, hogyha a jelenlegi lépcsőfokokat helyreállítjuk. Összefoglalva én azt kérném, hogy fordítsunk egy kicsit nagyobb figyelmet ennek a térnek az állapotára, helyzetére. Próbáljuk még szebbé, még élőbbé és még lakályosabbá tenni. A takarítással, a tisztasággal nincs gondom. kivéve egy-egy hétvégi disco utáni állapotokat, amikor ott üvegeket látok, de az arra hivatott szervezet rendszeresen takarítja a parkot.

Marton István: Az engedéllyel kapcsolatban annyit megjegyeznék, hogy azt általában jóval korábban szokták megkérni. Viszont aki ezt bonyolította, annak a gyásznap közeledtével nem ártott volna más időpontra ezt áttennie.

Röst János: A nagykanizsai önkormányzat működését az ÁSZ ellenőrzi. Az első, amit vizsgálnak, hogy van-e a városnak négy éves elfogadott gazdasági programja. Ez jelenleg nincs és ez törvénysértő állapot. Az alakuló ülésen Marton István polgármester úr meglepő módon csak szóban ismertette a programját. Eddig ezek írásban történtek és vagy szándékosan, vagy rutintalanság miatt nem szavaztatta meg a testülettel. Erre a jegyző egyébként nem figyelmeztette. A program, mint olyan egyébként a választási szórólap megismétlése volt. Érdemi, konkrét elképzelések nélküli közhelyszótárként. Én ezt a programtalanság programjának nevezném. Idéznék Marton István szórólapjából egy mondatot. 16 évi önkormányzati munka és 63 év tapasztalatával határozott elképzelésekkel indulok a polgármester-választásokon. Ebből a 63 év megvan, sőt ez a tapasztalat tovább nőtt, hiszen jelenleg Marton István 63 éves 5 hónapos és 23 napos és idősebb, mint Dr. Szabó Csaba, a kórház volt főigazgatója, akit Ő öregnek tartott a beosztásához. 16 év gyakorlatára hivatkozott. Valóban Marton István, mint a 16 év költségvetéseit látta, ha emlékeim nem csalnak, akkor egyet sem szavazott meg, de lehet, hogy egyet. Úgy gondolom, hogy a városi program összeállítása nem okozhat neki nehézséget, Ez nem ismeretlen világ a számára. Arra kérném Polgármester Urat, hogy a következő közgyűlésre az alakuló ülésen ismertetett programját nyújtsa be írásban, a közgyűléssel szavaztassa meg és hozza nyilvánosságra, hiszen az eddigi közgyűlések minden alkalommal nyilvánosságra hozták a programját, és ezzel ezt a törvénysértő állapotot legyen kedves megszüntetni.

Marton István: Örülök ezeknek a bírálatoknak, mert azért itt mindig kibukik valami, nevezetesen az is, és ezt most szó szerint idézem az SZMSZ-ből, az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai között a d.) pont írja elő a polgármester programjának az ismertetését. Ez megtörtént. Szavazást nem ír elő az SZMSZ. Az, hogy ki mennyi idős, ezt egy kicsit gusztustalan dolog feszegetni, bár én lehetnék akár 65 vagy 70 éves is. Egy dolog valakit megválasztani, és akkor sok ezer ember bizalmából kapni egy posztot, és más dolog ott lenni mondjuk valakinek, valahol olyan húsz esztendeig, miközben a 2002. március 31-ig után időszakot követően öt évenkénti mondjuk választás járna abban a bizonyos posztban, amire én most gondolok. Erről ennyit.

Dr. Kelemen Marcell: Nem szeretnék politikai vitáknak szereplője lenni, de úgy gondolom, hogy a gazdasági programmal kapcsolatban szeretném Önöket és a nézőket tájékoztatni, hogy mi az önkormányzati törvény előírása ezzel kapcsolatban. Az önkormányzati törvény a következőképpen szól. Az önkormányzat meghatározza a gazdasági programját és költségvetését. Ez, én jegyzem meg, nem a polgármester programjával azonos, hanem az önkormányzatéval, amit a közgyűlés fogad el. Egyébként ez át nem ruházható hatásköre, a gazdasági program megalkotása a közgyűlésnek. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartási törvény, a finanszírozási rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. A gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságoknak átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzatok által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. A gazdasági programot a képviselőtestület az alakuló ülését követő 6 hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklus időn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, legalább a ciklusidő végég kiegészíteni vagy módosítani. Tehát a jogszabályi előírás így szól.

Marton István: Tehát ez azt jelenti, hogy az új testületnek hat hónapon belül kell programot alkotnia akkor, ha nem volt korábban. Tehát volt, van ebben a pillanatban is, de az nem jelenti azt, hogy március végéig, a márciusi utolsó közgyűlésünkön nem fogunk új programot alakítani. Mindenképpen megvárjuk vele a költségvetés elfogadását, mert a rózsaszínű álmok korszaka, az bizony lejárt.

Bicsák Miklós: 13. éve vagyok képviselő, de még ilyen levéllel nem találkoztam, a Magyar Közúti Kht. Zala megye Területi Igazhatósága Büki Zoltán osztályvezető úr aláírásával, hogy így lerázzák az embert azzal kapcsolatban, hogy a Gesztenyés és a Magvető utcáknál kijelölt gyalogátkelőhely létesüljön. Olyan szakkifejezésekre és törvény adta lehetőségre hivatkoznak, hogy nem lehet megvalósítani. Nem tudom, hogy kihez lehetne fordulni még ez ügyben. Kérem Polgármester Úr és a közgyűlés segítségét. A városból ezen a bejáráson valaki részt vett: Engem meg sem hívtak. Palinban van egy 50-100 méteres keskeny szakasz az iskolától a palini templomig. Lehetne a felújításra forrást biztosítani. Idős emberek nem tudnak rajta közlekedni. Borda László is megkeresett és mondta, hogy ez ügyben megkeresi Polgármester Urat. Én küldtem Alpolgármester Úrhoz is, hogy mondja el a problémákat. Jövőre a képviselői keretemből hozzájárulok valamivel, de ezt meg kellene karácsonyig oldani. Nem magyarázkodom két kiskanizsai képviselőtársam kárára. A napokban betévedtem a Bajcsy-Zsilinszky orvosi rendelőbe. Kérem Polgármester Urat, hogy ez az orvosi rendelő szerepeljen a 2007. évi költségvetésben. Ezt már Polai képviselőtársam is említette. Jogos a kérés, mert gyalázatos, ahogy kinéz.

Marton István: Az első kéréssel kapcsolatban tagadhatatlan, hogy nagyon leráztak bennünket. Az a levél, amit kaptunk, az azt jelenti, hogy ennek a megvalósítására egyelőre esélyünk sincs, de azért úgy gondolom, hogy egy kis idő elteltével ezt újra lehet kezdeni. Én egy személyes egyeztetést ígérek az érintett úrral, esetleg a főnökével. Az orvosi rendelőkkel kapcsolatban azt hiszem, ha figyelmesen elolvasta volna az előterjesztéseket akkor, amikor a két orvosi rendelő vételről lesz szó, akkor ennek a kérdése is abban rendezésre kerül a jövő évi költségvetés rendkívül szűk kerete terhére. A templomig érő tényleg eléggé meredek útnak a felújítását pedig ugyan 100 %-ig nem tudom megígérni, de azok között szerepel, amit a szűkös jövő évi esztendőben mindenképpen szeretnénk felújítani. Gondolunk itt az Ön személyes keretére is, mert azt is valahová be kell szánni, ha az Ön igényei szerint járnánk el, akkor már a közgyűlése első negyedórájában elköltötte volna a jövő évi keretét.

Karádi Ferenc Gyula: Röst János hozzászólása kapcsán nyomtam ügyrendit. Szeretném jelezni, hogy már most egyetértek az SZMSZ módosításával, miszerint a napirendek előtt ilyen és hasonló felszólalásokra ne kerülhessen sor. Ha ránézek az órámra, negyednégy van. Érdemi munkát még nem végeztünk, viszont ilyen monológokat hallhatunk. Ennek legyen vége.

Polai József: Bicsák Miklósnak szeretném innen mondani, ha tavaly ugyanilyen nagy vehemenciával állt volna hozzá a mi rendelőnk kérdéséhez, akkor lehet, hogy már új rendelőben fogadhatnánk a betegeinket, és azt gondolom, hogy azért jól esik, ha érdekünkben szól, bár nem tartok rá igényt én szó szerint, csak amikor igent kell nyomni, akkor kérem szépen.

Marton István: Hangsúlyozom, hogy az ügy napirendi kérdés is.

Bene Csaba: Bejelentem, hogy a FIDESZ frakció csatlakozott Polgármester Úr kezdeményezéséhez és 60 eFt-ot befizetett a Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért Alapítvány számlájára, amellyel szeretnénk elősegíteni egy gyermek lélegeztető gép beszerzését.

Marton István: Akkor itt teszem meg én is a bejelentésemet, hogy a múlt közgyűlésen megígértem és közben én is befizettem az ígért 10 eFt-ot.

Tóth Nándor: Örülök, hogy közgyűlés elején Bicsák képviselőtársamhoz hasonlóan egy ütemkéséssel nyomtam meg a gombot, és utána szólhatok. Ugyan nem az orvosi rendelők ügyében kértem szót, de azért kívánok én is néhány gondolatot hozzáfűzni, mert a Bajcsy-Zsilinszky utcai rendelő konkrétan az én körzetemben van. A következő közgyűlésen át fogjuk adni Polai képviselőtársammal Bicsák úrnak mind a ketten a programunkat, amit a választások előtt meghirdettünk az ott lakók számára, és tapasztalni fogja, hogy mind a kettőnk programjában szerepel a Bajcsy-Zsilinszky utcai rendelőknek a rendbetétele és a majd a 28. napirendi pont kapcsán, hogyha figyelmesen elolvasta volna, akkor szintén szerepel ez a napirendek között és majd arra szeretném kérni, hogy amikor bizonyos utcákon senkit nem meg bántva járdát kért az utca mind a két oldalra, akkor legyen tekintettel arra, hogy Kiskanizsán vannak olyan utcák, ahol egyik oldalon sincs járda, valamint az útburkolat is nagyon rossz állapotban van, és rendelők olyan állapotban vannak, ahogy Ön is tapasztalta. Még szerencse, hogy nem szilveszter környékén toppant be a rendelőkbe, mert úgy néznek ki a rendelők, ha valaki nem figyel oda, talán még orra is tud bukni. Ezek után arról szólnék, aminek ügyében szót kértem. Amikor Önök két hónappal ezelőtt delegáltak engemet a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulási Tanácsba, eldöntöttem, hogy a legfontosabb feladatom lesz, hogy tájékozódom, körbejárom az ügyet, és ha lesz érdemi mondanivaló, akkor ide fogom hozni közgyűlés elé, el fogom mondani Önöknek, illetve a sajtón keresztül a város közvéleményének is. Amit most elmondok, azt azoknak mondom, akik hozzám hasonlóan első ciklusos képviselők. Akik többet tudnak az ügyről, mert tudnak, azoktól elnézést kérek. Amit tudni kell a Regionális Szennyvíztársulásról, hogy a társulásban 14 Nagykanizsa környéki település van, amit Nagykanizsa alkotja. A beruházás, amelynek érdekében létrehozták, az a környéken folyó legnagyobb beruházás. Bekerülési költsége a mostani számítások szerint mintegy 11,4 milliárd forint lesz. Ez többes finanszírozásban valósul meg, mégpedig olyan formában, hogy a legnagyobb részét, remélhetően a nagyobb részét az Unió fogja finanszírozni, háromnegyed rész a Magyar Államra, egy rész pedig a résztvevő önkormányzatokra, valamint mivel a szennyvízberuházás magánszemélyeknek a telkeit, ingatlanait is érinti, nekik is majd részt kell vállalniuk a költségekből. Ennek a beruházásnak a költségei és az egész projektnek a költségei közül jelen állás szerint Nagykanizsa várost 45,8 % terheli. Reményeink szerint, ami a várost, tehát a településeket beleértve az önkormányzatokat is, nem lesz több 10 % már. Amit még el kell mondani, hogy 2005. augusztus 15-én jött létre a társulási tanács és a munka akkor azonnal megkezdődött. Jelenleg olyan stádiumban tart a dolog, hogy a tervkészítés időszaka folyik. Február közepéig kell elkészülnie a nyers terveknek. Március 31-ig pedig az engedélyköteles terveknek. Azt követően kerül majd a pályázat beadásra és a tender utána elbírálásra. Tudni kell, hogy két főállású alkalmazottja van a szennyvíztársulásnak. Mégpedig két, véleményem szerint nagyon jó képességű mérnök-közgazdász ember, akik nagyon jó és eredményes munkát végeztek ez ideig is, valamint nagyon sok segítséget kapott a társulás – és ezt a jövőben is igényelnénk – a Vízmű Vállalat műszaki igazgatójától, Zajzon Imre úrtól. Ami az érdemi munkát illeti, már jó néhány képviselőtársamat kerestem az elmúlt időszakban különböző ügyekben, így területvásárlások ügyében. Elképzelhető, hogy lesznek terület kisajátítások, bár ezt nem nagyon szeretnénk, mert meghosszabbítaná a folyamatot. Ilyen kéréseim majd a jövőt illetően is lesznek. Elsősorban azokhoz a képviselőtársaimhoz, akik peremterületi képviselők, mert hiszen ez a projekt elsősorban Bajcsa városrészt, valamint Korpavár városrészt érinti, illetve azokat az utcákat, azokat a területrészeket, ahol Nagykanizsán ma még nincs szennyvízcsatorna ellátottság. Azon kívül, hogy ez mennyire fontos projekt, majd a munkaterv kapcsán is, amikor a munkatervet tárgyalja a közgyűlés, fognak egy alkalommal találkozni vele, hiszen Polai képviselőtársammal mi voltunk azok, akik bejavasoltuk, hogy ha majd már még érdemibb dolgok is történnek, akkor idekerüljön önálló napirendi pontként is a közgyűlés elé.

Jerausek István: Mind a vállalkozók pártja helyi szervezetének elnöke egy kellemes megbízásnak, mondhatni kérésnek kell, hogy eleget tegyek. A helyi kisvállalkozásokkal beszélgetve egy olyan elhatározásra jutottak és megkértek, hogy mondjak köszönetet a Polgármester Úrnak és a közgyűlésnek a helyi iparűzési adó módosítása miatt. Miről van szó? Úgy módosítottuk a rendeletet, hogy a mentességet élvező érték felső határát a törvények adta lehetőségek figyelembevételével a maximumban határoztuk meg. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy majdhogynem háromszor annyian tudják igénybe venni a kisvállalkozók közül ezt a mentességet. Igaz, hogy ez a költségvetésnek egy 35 millió mínuszt jelent, bevételkiesést jelent, de én úgy fogalmaznék, és büszkén fogalmazok úgy, hogy tulajdonképpen ez egy 35 millió forintos plusz támogatást jelent a kisvállalkozásoknak az elmúlt évhez képest. Itt mondok még egyszer köszönetet. Azon kívül a kisvállalkozások megkértek még, hogy tolmácsoljam azon irányú kérésüket is, hogy a közgyűlés bármely tranzakcióval kapcsolatban olyan helyzetbe kerül, hogy mérlegelni tud, akkor mindenképpen a helyi vállalkozókat részesítse előnyben.

Marton István: Nagyon jól esik ez a köszönet attól a rétegtől, akiket ez tényleg, ez majdnem kétezer fős nagyságrendben érintett, de érdekes, hogy a másik, mert egyszerre kettőn változtattunk, ami ugye előtte bő másfél éven át senkit sem mozgatott meg, mert csak az építményadó növekményből lehetett volna ezt levenni és tényleg senki sem jelentkezett rá ezt átváltoztattuk beruházásaira, de még érdekes módon ez annyira újszerű, hogy a mai napig nem kerestek meg bennünket, holott azért már lehetne érdeklődni a jövő évet illetően. Ezt ezért voltam kénytelen elmondani Önnek. Azt tudom mondani, hogy két választási ígéret kipipálva, mert ezt ígértük és villámgyorsan be is tartottuk.

Horváth István: A Rózsa úti volt buszmegálló és a Kazanlak krt. 11. közötti újságos pavilonnal kapcsolatosan szeretnék szólni. Ezt a pavilont egy siófoki cég üzemeltette a nyár elejéig, de mivelhogy áthelyezték a buszmegállót egy másik helyszínre, ez által megcsappant a forgalma, nem rentábilis és nem üzemelteti a pavilont. Azóta négylábúak és helyenként emberek illemhelyéül szolgál ez a helyiség, rontva a városképet. Tudtommal a Via Kanizsa Kht. megkereste már a céget, akiktől ígéretet kapott arra, hogy elbontják a pavilont még december folyamán. 10 nap múlva karácsony. Szeretném, ha megsürgetnénk. Én úgy gondolom, hogy senki nem akar gyönyörködni karácsonykor még ebben a pavilonban. A Rózsa és a Zemplén között van egy járdaszakasz. A járdaszakasz maga is nagyon rossz állapotú. Ez is feljavításra szorulna, de az igazi probléma az, hogy nincs kivilágítva és akkor, amikor teljes lombozatban vannak a fák, gyakorlatilag nem lehet látni. Én kérem, hogy két világítótestet, kandelábert helyezzünk el erre a szakaszra. Ugyanezen a területen van a KRESZ-park, a valamikori KRESZ-park, ami jelenleg nem funkcionál. A táblák nincsenek. Az utacskák állapota úgy rossza, ahogy van. Én beajánlom erre a képviselői keretemet a jövő évben és kérem ennek a helyreállítását. Harmadik dolog a Kazanlak krt. 12-es ház előtt a vízelvezetés nem megoldott. Az utat, amikor építették, az úton már nem áll víz, viszont húztak egy aszfaltréteget minden lépcsőházi bejárattal szemben, ami a lépcsőház felé lejt. A lépcsőháztól is lejt a járdaszakasz és középen az a járda, amin közlekednek az emberek, gyakorlatilag az a vízgyűjtő és bokáig járnak a vízbe az ott lakók. Kérem ennek a felülvizsgálatát és lehetőség szerinti megoldását.

Bárdosi Gábor Jenő: Két témában kértem napirend előtt szót, de először is hadd térjek vissza az egy hónappal ezelőtti közgyűlésen napirend előtti témákban tett intézkedésekre, amelyeket köszönettel fogadtam, hiszen már egy hét múlva a Vízmű udvarára nem lehetett szemet dobni. Elkezdődött az építkezés, és azt gondolom, hogy egy szolgáltató céghez méltó kerítés került az udvar semmilyen kerítéssel nem védett részére. Ezzel nemcsak a védelmét találtuk meg az épületnek, hanem talán így Polgármester Úr által említett, hogy az épületre lehet, hogy nincs szükségünk, az eladást is javítani fogja. Két nagyon fontos problémára szeretném felhívni Polgármester Úr és a közgyűlés figyelmét. Az egyik a parkolási gondok a belvárosban. Ezt, azt hiszem, mindnyájan tapasztaljuk, miközben ott áll a régi piac körülbelül 100 méterre tőlünk. Én azt gondolom, hogy megfontolás tárgyává tenném. Lehet, hogy ezt nem lehet olyan gyorsan elkészíttetni, mint az általam kért múltkori napirend előtti dolgokat. Azt gondolom, hogy akár egy ideiglenes festéssel, akár bármivel, de meg lehetne oldani, hiszen a közelben két db parkolóóra van, még akár parkolási díjakat is lehetne szedni, de ha nem így, akkor csak egyáltalán legalább most karácsony környékén decemberben akár ingyenesen is, hogy a belvárost tudják használni a lakók. A lakosság azon részei, akik a belvárosból nem szoknak ki, úgy látszik és a legrövidebb úton is autóval járnak, azért tegyék lehetővé amennyire lehetséges. A másik egy számomra megdöbbentő dolog, a Hámán Kató Kollégium környékén jártam, először nem hittem el, hogy ez így igaz. Valóban igaz, egy gyönyörű 25 m-es szakaszon elkészült a mozgáskorlátozottaknak a feljáró aztán, 3 méteren belül kétszer lépcsőt kell ugraniuk. 3 méteres szakaszról van szó Polgármester Úr, még akár betonnal is, akár ideiglenesen is, de meg kellene oldani ezt a problémát, mert elég furcsa, hogy elkészül egy 25 m-es szakasz a Hámán Kató Kollégium előtt és utána 3 méteren belül kétszer lépcsőn kel ugrania a mozgássérültnek. A harmadik, az egy egyszerű probléma. Remélem, hogy odafigyeléssel megoldható. A Coca-cola cég egy szerintem látványos programot csinált múlt hét csütörtökön a gyerekeknek. 70 gyerekkel lehetett találkozni körülbelül szombaton abban a három-négy órában, amikor itt volt a cég a gyönyörűen kivilágított kamionjaival, vásártéri árusító pavilonjaival és egyébbel. Ez a Széchenyi téren, az Eötvös téri régi csemege előtti téren volt. Körülbelül 70 gyermekkel tudtam találkozni. Én csak a zenére figyeltem fel, mert a közelben lakok. Nem tudtam, hogy mi ez a rendezvény. Semmit nem tudtam róla, de szerintem nemcsak én, mert akkor nem 70 gyerekkel találkozok ebben a két-három órás műsorral, ajándékosztással egybekötött rendezvényen.

Marton István: Mind a három felvetésére reagálnom kell. Egy dolognak az ellentétes megítélést tapasztalhattuk, akik néznek bennünket és figyeltek. Valóban 70 gyerek sem kevés. Azok ingyen és jól szórakoztak, ez nagyon szerencsés, de viszont az egybeesés ezzel a gyásznappal, az kétségtelen, hogy szerencsétlen, tehát mindenkinek igaza van, aki ebben az ügyben ma szót kért. A másik – Jegyző Úrnak már említettem –, én ilyenkor nagyon mérges szoktam lenni, hogyha ahogy Ön elmondja, 25 méteren át tisztességes munkát végeznek, az utolsó 3 m-re meg ennek ellenére jut még néhány lépcső. Az a munka nem volt befejezve ezek szerint. Lehet, hogy elfogyott a beton. Befejeztetjük. A harmadik, ami Öné az első volt, ott a régi piac kihasználása, illetve parkolóvá alakítása. Itt, ezen a fórumon én erről már beszéltem. Elindítottuk a teljes bontáshoz szükséges összes dokumentációnak az elkészítését, illetve elkészíttetését. A szükséges bontási engedélyeknek a beszerzéséről is intézkedtünk. Az eredeti tervem az lett volna titokban, hogy ha már a Jézuska meghozza, hogy ott ne lásson a nép semmit, csak azt az egy maradék 120 m2-es pavilon. Ezt jogi akadályok miatt egyszerűen nem lehet ilyen gyorsan lebonyolítani, ezt az eljárást. Én egy kicsit türelmetlen voltam. Amit megígérhetek teljes felelősséggel, az, hogy a nyuszi már nem találja ott azokat az épületeket, kezdve a húsos sortól át a déli részen és a nyugati részen még fellelhető épületeket az előbb említett egynek a kivételével és ráadásul parkoló építés engedélyeztetését kértük, mert a régi piactér eladása az a jövő évi költségvetésnek nem lesz témája. Bizonyos előkészítési munkálatok miatt az a 2008-as költségvetést mentheti meg elképzeléseink szerint, de amit mondott, abban most az a ráció és az újdonság, hogy talán tényleg megnyithatnánk a karácsonyi vásárlások megkönnyítése céljából. A Via Kanizsa Kht-nak itt vannak a jeles képviselői, úgyhogy ezt tekintsék feladatnak, és már is jobban járnak a város polgárai, ha ez megtörténik.

Halász Gyula: Nagy örömünkre szolgál, hogy a Zala Volán új buszokkal javította a közlekedés feltételeit Nagykanizsán. Ez évről-évre így szokott lenni és mind a helyközi, mind helyi járatoknál ez egy óriási eredmény. Az viszont probléma, hogy az előző közgyűlési ciklusban ígéretet kapott Nagykanizsa város lakossága arra, hogy a megváltozott útirány és a megváltozott menetrend tapasztalatait leszűrve egy év után újra értékeli a változtatásokat, újra értékeli azt, hogy mennyire szolgálta ez az átalakítás a lakosság érdekeit. Polgármester úr szórólapjában szintén szerepel az, hogy helyi közlekedés rendjének ésszerűsítését felvállalja, ennek a felújítását, felülvizsgálatát megteszi. Most december 10-én életbelépett az új Volán menetrend. Elmaradtak viszont a lakossági fórumok. A Zala Volán feltételezésem szerint a cégek vezetőivel lefolytatta a szükséges egyeztetéseket, de Polgármester Úr ígéretével ellentétesen nem valósult meg a 33-es járat visszaállítása még korlátozott értelemben sem. Azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy Polgármester Úr azt írta a szórólapján, ami egy nagyon hatásos dolog, hogy szólamok helyett őszintén Kanizsáért. Én azt szeretném csak így feldobni, hogy a szólamokból mikor lesz valóság? Polgármester úr mikor váltja valóra az ígéretét? Ugyanis erre meg lett volna a lehetősége.

Marton István: Erre eddig nem volt meg a lehetőségünk, de ahogy mondani szokták, sorra kapom a magas labdákat. Ha várt volna egy-két órát, akkor talán erre a kérdésre is megkapná a megfelelő feleletet, és hát meg is fogja kapni megítélésem szerint, de nem akarok én belevágni egy olyan napirendre, ami a 11-es sorszámot viseli. Ott akkor majd megtárgyaljuk a részleteket. Meggyőződősem, hogy megtörténik, aminek meg kell történni. Ez a választás egy kicsit belekavart. Valóban nem volt olyan széleskörű egyeztetés, mint amilyent én is szerettem volna, de mindent be lehet pótolni, és erre is sor kerül.

 

 

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: A magam részéről nem kívánom kiegészíteni. Ez gyakorlatilag ezt a közgyűlést tartalmi oldalról nem érinti, pontosabban az eredményeinek a negatív hatását majd viseljük, de ennek a közgyűlésnek a tagjainak a döntő részét semminemű felelősség nem terheli, hogy ezek a számok így alakultak, ahogy alakultak.

Bicsák Miklós: Már majdnem sértésnek vettem, hogy 13 éve képviselő vagyok, minden közgyűlésben a személyes érintettségnél Polgármester Urak megadták, gondolom, Marton Úr is meg fogja adni. Én csak annyit a tisztelt két képviselőtársamnak, én Nagykanizsa város képviselője vagyok, és a város lakossága bármilyen kérdésben, ha kérdez, vagy megkér, meghallgatom. Nem gondoltam, hogy lelkileg Önöket ennyire megbántottam. Nem kapirgálok én Kiskanizsán, habár kérték, hogy legyek ott képviselő.

Marton István: Úgy gondolom, hogy óránként ilyen apró színesek talán nem is ártanak, de remélem, Tóth úr kérdésben kért szót.

Tóth László: Ismertetni szeretném a Pénzügyi Bizottság 163/2006. számú határozatát, amely 5 egyhangú igen mellett a tájékoztatót tudomásul veszi, és közgyűlésnek elfogadásra és megtárgyalásra ajánlja.

Bizzer András: Én azt szeretném kérni, hogy a Cserháti Sándor iskola igazgatójának a figyelmét írásban hívjuk fel arra, hogy tartsa be a takarékos gazdálkodás szabályait, hisz évről-évre visszatérő probléma, hogy az átlagostól jelentősen eltérő túlköltés figyelhető meg ennél az iskolánál. Ugyanakkor a többi iskola betartja a gazdaságos költségvetést.

Marton István: Képviselőtársam nyitott kapukat dönget, készül a hivatal ezzel kapcsolatban lépni, de most, hogy egy képviselő hozzászólt, ez a készülődés fel kell, hogy gyorsuljon.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, 282/2006-os határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Balogh László: Ezt az előterjesztést – és jelzem itt, most egyszer, hogy az összes olyan előterjesztést, amit az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalt – egyhangúlag támogattuk, így volt ez ennél is.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 7 igen és 1 tartózkodással a közgyűlés részére az I-III. negyedéves beszámolót elfogadásra javasolja.

Papp Nándor: 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is a közgyűlésnek a napirendi pontot.

Marton István: Én annyit kívánok kiegészítésként mondani, ami nem csak erre a napirendre, hanem a most következő nagyon fajsúlyos napirendekre is vonatkozik, hogy ugyan nem túl sok bizottsági ülésen tudtam ott lenni, és ugye egyiken se végig, ha jól emlékszem, de nagyon örülök annak, hogy a bizottságokban rendkívül alapos és szakszerű munka folyik, és ennek a végeredménye az, hogy tulajdonképpen mindenki enged általában az álláspontjából, és nagyon kemény kompromisszummal esetenként azt is mondhatom, hogy konszenzusos döntések alakulnak ki. Ennél is érzékelhető volt, de a későbbiekben majd ismertetik, gondolom, majd az Elnök Urak, amit én tudok róla, bár nem tudom az összes bizottságnak az állásfoglalását, nagyon pozitívan kezelték a nagyon húsbavágó kérdéseket is. Amennyiben nincsen hozzászólás – én még annyit mondanék, hogy az idei eredeti bevételi-kiadási előirányzat, az feljebbment egy 850-60 millióval. Én azt hiszem, hogy a realitása a teljesülésnek valahol, ellentétben a 39/2006-os módosítással, az eredeti előirányzat környékén látom, tehát olyan 21 milliárd körüli teljesítést várok. Mivel további hozzászólókat nem látok, ezért felkérem a testületet, hogy aki el tudja fogadni a tájékoztatót, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

345/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 1. Javaslat a lakbérrendszer átalakítására, költségalapú, illetve piaci alapú lakbérek bevezetésére és az ehhez kapcsolódó lakbér támogatási rendszer kialakítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Lenkeiné Sándor Mária

 

Marton István: Ez a napirendi pont sokszor került tárgyalásra az elmúlt 15-16 évben. Ebben az idő nem sürget bennünket, hiszen az aktuális lakbéremelés, az mindig július 1-jétől lép életbe. Ez egy olyan anyag, ami mentén el kell, hogy induljunk, a szakbizottságoknak újra és újra kell tárgyalni. Az előző testület, azt hiszem, utolsó két esztendejében a korábbi testület által elfogadott és meghatározott átlagosan 20 %-os béremelést visszavette 10 %-ra, holott ugye egy olyan 8 évvel ezelőtt azért született az a döntés, hogy közelítsük a piaci alapú lakbéreket. Én azt hiszem, hogy egyrészt ezt kell közelíteni, ezt is megcélozza az anyag, másrészt pedig a lakás-mobilitás területén is akkor tudunk előre lépni, hogyha valami történik. Tehát hangsúlyozom, ez nem szentírás, ez nincs annyira kidolgozva, hogy erről most érdemben lehetne, vagy éppen kellene dönteni, hiszen van még rá bő fél esztendőnk.

Dr. Csákai Iván: Azért nem 8 évvel, egy kicsit később volt a közgyűlési döntés

. Egy olyan első olvasati anyagot kaptunk énszerintem kézhez. A Szociális és Egészségügyi Bizottságban kicsivel hosszabban foglalkoztunk vele, mint kellett volna. A határozati javaslatot, tehát van egy határozati javaslat, azt mi kiegészítenénk két határozati javaslattal, hisz 1600 bérlakásról van szó, és az 1600 bérlakásnak a felmérése, az munkaigényes, és ha munkáról van szó, a Szociális Osztályon a lakásüggyel ketten foglalkoznak, annak a két embernek elég munkája van, tehát itt személyi és tárgyi feltételeket meg kellene teremteni ahhoz, hogy a költségalapú lakbért ki tudjuk alakítani. Tehát a határozati javaslat 2. pontjában szeretnénk, hogyha felvennénk azt, hogy 2007. januári közgyűlésre kerüljön vissza az előterjesztés a személyi és a tárgyi feltételrendszer kidolgozásával, és a 3. pontban pedig a lakók érdekvédelmi szervezete, a LABE képviselője ennek a koncepciónak a kidolgozásában vegyen részt. Ennek a költségalapú lakbérnek a kétlépcsős emelése az egyik verzió. Ha a közgyűlés úgy dönt, hogy ezt vezetjük be, ehhez megvan a megfelelő háttér szociális támogatással, elképzelhető, hogy nagyon sokan nem kapnak, nem lesz lakbéremelés, de dönthet a közgyűlés úgy, hogy visszatér a 20 %-os emeléshez, de ezt mindenképpen meg kell lépnünk arra való tekintettel, hogy ezeket a lakásokat valahol fel kell tartani.

Marton István: A legtermészetesebb dolog számunkra, hogy ezt vissza kell hozni. Annak örülök, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság már a jövő évi első normál közgyűlésre ezt ide akarja hozni, mert akkor lesz időnk még arra is, hogy a végső döntés előtt még egy újabb tárgyalási fordulót beiktassunk. Ami meg szintén a legtermészetesebb számomra az, hogy a LABE képviselőit ebbe bele kell vonni, és az alapelv kétségtelenül az kell, hogy legyen, hogy ne a lakást, hanem a lakót támogassuk, ha rászorul, és mint ahogy Elnök Úr is említette, ez az össz. lakásszámon belül akár a jó felében lakó szociálisan rászorulókat sem fogja hátrányosan érinteni, de ennek a részleteit majd meg kell határozni. Én a magam részéről mind a két módosító, tehát a 2. és a 3. pont megszavazását támogatom, és elfogadom.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással az alábbi 166/2006. számú határozatot hozta: a bizottság az előterjesztéssel egyetért, és javasolja a közgyűlésnek, hogy a lakbérrendszer átalakítására vonatkozó előterjesztést fogadja el azzal, hogy a lakbér-támogatási rendelet-tervezet 2. § (5) bekezdés b) pontja a következőképpen szerepeljen: az a személy, akinek, vagy háztartásban élő más személy tulajdonában – bekezdés lakóingatlan vagy beépítetlen üdülőtelek van, itt vége, második bekezdés, adófizetési kötelezettség alá eső, 8 évnél nem régebben üzembe helyezett gépjármű, kivéve, ha az súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb szakorvos által igazolt egészségkárosodás miatt használja, van. Ezen kívül felmerült, két bizottsági tag javasolta, hogy akik rendesen fizetik a lakbért, azoknak próbálja meg az önkormányzat piaci értéken értékesíteni a lakásukat. Nagyon sok olyan lakás van, ami felújításra szorul, ezeket az ingatlanokat, melyek stratégiailag nem fontosan a városnak, próbáljuk meg értékesíteni, és az így befolyt összeggel lehet javítani az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.

Marton István: Mind a két felvetésüket rendkívül pozitívnak fogom fel, és érzékelem azt, hogy a Pénzügyi Bizottság átérezte a város helyzetét, és egyébként is felesleges gondokat a város ne vegyen magára. A lényeg az, hogy a stratégiailag értékes és fontosakat, azokat nem lehet, de a többit pedig, hát lehetne is, de főleg kellene. Köszönöm, mind a kettő beépítésre kerül, a munkatársak intézkednek róla.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság a lakbérrendszer átalakítására vonatkozó előterjesztésben foglaltakat elfogadja, 8 egyhangú igen szavazattal támogatja, és felkéri az Ingatlankezelési Intézményt és a Szociális Osztályt, hogy a 2007. év július 1-jétől esedékes lakbéremelési javaslat készítésekor az előterjesztésben foglaltakat érvényesítse. Tehát gyakorlatilag a Városüzemeltetési Bizottság is tárgyalja, mi is több témában kiegészítéseket tettünk - ezeket nem sorolnám fel – és az IKI képviselője ígéretet tett, hogy a ténylegesen elkészülő rendeletben ezeket figyelemben veszi.

Marton István: Mivel most Önnek igaza van, nem rendeletalkotásról van szó, az elhangzott javaslatokat, mint említettem, mindet jónak tartom, és be is lesznek építve a rendeletbe. Erről azért én személy szerint is kezeskedem.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést 6 egyhangú szavazatával a közgyűlés számára alkalmasnak tartja

Bogár Ferenc: Egy gondra szeretném felhívni a tisztelt közgyűlés figyelmét, egyetértve a költségalapú lakbérekkel és a piaci lakbérekkel, be kell vezetni. A probléma a következő: általában a legszegényebb bérlők nem tudták megvenni lakásaikat, és nagyon sok egyedül élő nagyon alapterületű lakásban él. Ha ő kap szociális kiegészítést, mondjuk ezzel többé-kevésbé normál életvitelt tud folytatni, de a lakás-mobilitást, úgy érzem, Nagykanizsa részéről nem tudjuk nagyon biztosítani. Ezelőtti közgyűlésünkön felvetődött a Thúry tízemeletesnek a kiköltöztetése, és ugye ott is három, négy év, vagy öt év időtartamra terveztük azt, hogy tudjuk gyakorlatilag kiköltöztetni a lakókat, hogy le tudjuk bontani, vagy pedig át tudjuk adni az épületet. Nincs meg az az egyszobás lakásszám Nagykanizsán, amely gyakorlatilag ezt a rászoruló bérlők lakás-mobilitását valahogy meg tudná oldani. Tehát erre a problémára szeretném felhívni a közgyűlés figyelmét, hogy amellett, hogy bevezetjük ezt a szociális és a piaci alapú lakbért, figyeljünk arra, hogy esetleg az átköltözőket, akik mondjuk, átadnák a belvárosi nagy alapterületű lakásukat, és egyszobás lakásba költöznének bérlőként, ezt a lehetőséget számukra biztosítani tudjuk.

Marton István: Talán még az is hozzátartozik az alapkoncepcióhoz, hogy ahogy Tóth Lászlóék fogalmaztak, hogy a nem stratégiai jelentőségű, de azért értékesebb lakások bérlői, ha netán megveszik a lakásokat, akkor abból a városnak kisebb alapterületű lakásokat kell venni, és akkor a mobilitás beindul, és megoldódhat az előbb említett Thúry téri, tehát magyarul a tízemeletesnek a problémája is. Ezen gondolkodunk, ezen dolgoznak a munkatársak, és hát a szükséges időpontra az összes ilyen előterjesztés meglesz, és remélhetőleg olyan stratégiát sikerül kialakítani, amibe a következő testület nem nyúl bele népszerűsítésjavító céllal, mint ahogy ez az előző testületnél megtörtént.

Röst János: Úgy gondolom, hogy nagyon korrekt anyag van előttünk, szakmailag felkészült intézmény készítette, ennek a szakágnak a tudói, és döntési helyzet elé állít majd bennünket valamikor jövő év első félévében. A Szociális és Egészségügyi Bizottságban nagyon korrektül végigtárgyaltuk, az ott elhangzottaknak a figyelembe vételét kérném a testület tagjaitól. Ezek a javaslatok korrektek és kellő időt adnak arra, hogy átgondolt döntést lehessen meghozni a következő évben. Itt elhangzott több képviselőtársamtól a lakások értékesítésének a lehetősége. Én azért megkérdezném az IKI igazgatóját, hogy mondja ezt el, hogy van-e erre törvényes lehetőség. Az emlékeim szerint ezen megállapításon belül nem lehetne eladni a lakásokat, tehát gyakorlatilag privatizációs stopról tudok, de gondolom, Ő ezt megválaszolja. Illetve arra kérném Polgármester Urat, hogy a LABE képviselőjének adja meg a szót. A bizottságban elmondta a véleményét, és úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni az Ő szándékait is.

Dr. Csákai Iván: A szociális bizottsági ülésen is felvetődött, amit a Bogár képviselő úr felvetett. Jelenleg három Bartók 1-es lakót tudunk már elhelyezni. A lakáseladással azért csínján kellene bánni. A szociális bérlakás állomány csökkent, és nem hiszem, hogy érdeke a képviselőtestületnek. Csak akkor érdemes eladni, amit a Polgármester Úr mondott, hogy visszaforgatjuk. De az, hogy a költségvetési egyensúly kiegyenlítésére használjuk fel a pénzt, mint ahogy annak idején a szociális bérlakás eladásából befolyt összeget felélte a város, akkor én tiltakozok a szociális bérlakás eladása, értékesítése ellen, mert az eladás egyszerűen a vagyonunkat csökkenti, és a mobilitást is csökkenteni fogja.

Marton István: Természetesen az anyag nem tartalmazza azt, hogy a szociális bérlakás állomány csökkenjen, mert az már sajnálatos módon túlcsökkent. Itt ugye sokféle lakás van, ebbe most tényleg nem érdemes belemenni, hiszen van közel fél évünk rá, hogy ezt hogyan rendezzük. De még az előző képviselőnk, Röst úrnak a felvetésére talán még annyit mondhatnék és mondok is: mobilizálni sokféleképpen lehet, például úgy is, hogy a lelépésért többet fizetünk, és ezáltal az érdekeltség megnő. Most is tudok ilyen ügyről, aki szívesen menne a kisebbe, csak éppen még hiányzik neki közel 1 millió Ft-ja. Ha mondjuk lényegesen többet kapna a lelépésért, akkor lehet, hogy a még köztes maradó jó félmilliót, vagy 600 eFt-ot valamilyen formában össze tudná vakarni azért, hogy neki az igényei szerinti lakás rendelkezésére álljon. De ezen tényleg nem érdemes mélyebb vitát nyitni.

Dr. Károlyi Attila: Az előterjesztést, Kámán igazgató úr előterjesztését mindenben támogatom, különösen azért, mert messzemenőkig figyelembe veszi a várospolgároknak a szociális helyzetét. A Bogár képviselőtársamnak szeretném válaszként mondani, és remélem, ebben Igazgató Úr is megerősít engem, hogy a Bartók Béla utca 1. számú tízemeletes ingatlanra vonatkozó intézkedési terv nem három, négy, öt, meg hat, esetleg még hozzátehetnénk, hanem három év alatt fog megvalósulni. Tehát ezt a közgyűlést sokan nézik a városban, nehogy dezinformáció legyen és megijednek.

Jerausek István: Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy odafigyeléssel kell bánni a piaci lakbérek kialakításánál. Figyelembe kell venni a városban a kereslet-kínálatot, hogy nehogy úgy járjunk, hogy piaci bérleteket kérünk, és esetleg nem tudjuk a lakásokat kiadni, és akkor azt hiszem, hogy nagyobb veszteség ér bennünket, mint ha szociálisan támogatott lakásként üzemeltetnénk.

Simánné Mile Éva: Én annyiban szeretném kiegészíteni a Bizottsági Elnök Úrnak a javaslatát, hogy pontosan úgy hangzott el, hogy a határozati javaslatnak az első része marad meg, tehát, hogy koncepcionális szinten támogatta a bizottság. Ez azért nagyon fontos, és ott kikerült belőle az IKI és a Szociális Osztálynak 2007. július 1-re, mert a másodiknak ott van jelentősége, hogy januárban tulajdonképpen egy ütemtervet terjesszen Polgármester Úr a közgyűlés elé, hiszen azért én azt gondolom, hogy ez csak az IKI és csak a Szociális Osztállyal nem kivitelezhető. Itt ugye jöttek javaslatok a rendeletre vonatkozóan is, én ott is kifejtettem a szakmai álláspontomat, hogy az a rendelet, az az IKI tervezete, amivel mi szakmailag például nem értettünk egyet, tehát mi azt mondtuk, hogy teljesen új rendeletet kellene rá írni. Felvetődött az is, hogy a lakások legyenek értékesítve vagy nem. Egyelőre ez irányban megszűntette a közgyűlés a rendeletét, de természetesen lehet rá újat alkotni, hiszen erre megvan a joga a közgyűlésnek. Én azért tartanám még egyszer fontosnak, tehát, hogy csak koncepcionális szinten javasolta, és hogy januárban a polgármester egy ütemtervet hozzon vissza – még egyszer hangsúlyozom – a közgyűlés elé, hiszen azért itt más szakosztálynak is ebbe be kell szállnia, mert azt is elismerte a bizottság a piaci lakbéreknél, de gondolom, ezt majd a LABE képviselője elmondja, hogy ott több pluszt is kell nyújtani. Tehát azért az nem megy, hogy a jelenlegi lakásállománynak a minőségét nem javítja az önkormányzat, csak a lakbér mértékét javítaná felfele.

Lenkeiné Sándor Mária (LABE képviselője): A Lakásbérlők Egyesülete lehetőséget kapott, hogy a szociális bizottsági ülésen kifejtse álláspontját, és úgy gondoljuk, hogy a bizottságokban folyik az igazi munka, itt csak a szociális bizottsági ülésen kaptunk, most már, immár évek óta lehetőséget. Úgy gondoljuk, hogy egy korrekt, és nagyon messzemenő kérdésekre kerestünk válaszokat, és sajnos, csak a kérdések maradtak. Nagyon szépen kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy támogassák a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak az előterjesztését, mert januárban vissza fogjuk hozni a bizottsággal, és mi teljes mellszélességgel azon fogunk dolgozni, hogy egy olyan piaci lakbér kerüljön a bizottság, illetve a képviselőtestület elé, amibe úgynevezett csontok nincsenek. Felhívom a figyelmet a 14. oldal, mint gondolatébresztő. Tessenek megnézni. Itt egyetlenegy olyan pont nincs, amire azt mondtuk volna, hogy ez igen, biztos mondjuk, hogy erre tudjuk a választ. Nincs válasz. Nagyon szépen kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy támogassák azt, amit a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasol.

Marton István: Annyit mindenképpen el kell, hogy mondjak, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát természetesen támogatjuk, hiszen én ezt, már mondtam, felvállalom, de itt elhangzott a szakosztályvezető részéről egy olyan kijelentés, amit én nem nagyon értek azon egyszerű oknál fogva, hogy az 1. pont, az nem mást takar, mint a véghatáridőt. A 2., meg a 3. pont pedig a véghatáridőhöz vezető utat. Tehát nem szabad a dolgokat összekeverni, és mivel több hozzászólót nem látok a képernyőn, ezért kérem, hogy aki egyetért az eredeti határozati javaslattal, amit átminősítünk 1. pontnak, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke által 2. és 3. pontnak javasolttal, az kérem, nyomja meg az igen gombot, és a Pénzügyi Bizottság álláspontjával.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

346/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a lakbérrendszer átalakítására vonatkozó előterjesztést elfogadja, az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
 2. Felkéri az Ingatlankezelési Intézményt és a Szociális Osztályt, hogy 2007. július 1.-től esedékes lakbéremelési javaslat készítésekor az előterjesztésben foglaltakat érvényesítse.

  Határidő: 2007. május 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető

  Simánné Mile Éva osztályvezető)

 3. felkéri a polgármestert, hogy lakbérrendszer átalakítására vonatkozó koncepció személyi és a tárgyi feltételrendszerére vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
 4. Határidő: 2007. január 25.

  Felelős : Marton István polgármester

 5. egyetért azzal, hogy a lakók érdekvédelmi szervezete, a LABE képviselője a koncepció kidolgozásában vegyen részt.
 6. egyetért a Pénzügyi Bizottságnak a lakbértámogatási rendelet-tervezet 2. §. (5) bekezdés b/ pontjának módosítására vonatkozó javaslatával, miszerint:

  “az a személy, akinek, vagy a háztartásban élő más személy tulajdonában

  • lakóingatlan, vagy beépítetlen üdülő-telek van,
  • adófizetési kötelezettség alá eső, 8 évnél nem régebben üzembe helyezett gépjármű – kivéve, ha az súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb, szakorvos által igazolt egészségkárosodás miatt használják – van.”

  Határidő: 2007. május 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető

  Simánné Mile Éva osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ennek, aki néz bennünket, azoknak mondom, hogy gyakorlatilag a jelenlegi Ipari Parkban a rendelkezésünkre álló területek elfogytak, és ezért a kedvezményekről szóló 2003. február 26-án beiktatott fejezetrészek visszavonásáról szól, semmi másról.

Tóth László: 171/2006. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság

6 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést elfogadásra ajánlja.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 6 egyhangú szavazatával az előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 7 egyhangú szavazattal elfogadja és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja a rendeletet.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság egyöntetűen, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a napirendi pontot.

Marton István: Ezek után kérem, hogy aki el tudja fogadni, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen, (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

59/2006.(XII.22.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2006.(XII.22.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Nagykanizsai Kistérségi Agglomeráció területfejlesztési programja (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Dr. Unk Jánosné ügyvezető PYLON Építési és Kereskedelmi Kft., Horváth Jácint Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

 

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találta.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság szintén elfogadja és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság már másodszor tárgyalta mostanában ez a tájékoztatót, és örömmel tapasztaltuk, hogy a második alkalommal olyan dolgok is már bekerültek az anyagba, amit az első alkalommal vetettünk fel. Természetesen egyhangúlag támogatta a bizottság.

Papp Nándor: Egyöntetűen, 6 igen szavazattal a határozati javaslatot támogatta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság. Pluszként merült fel az, hogy az elektromos közigazgatásnak a támogatása, illetve az is kerülne be az anyagba, és esetlegesen az orvosi informatikai karnak az indításával kapcsolatosan esetleg az oktatásba a Városi Kórház be tudna segíteni. Ez merült fel pluszként a napirendi pontnál.

Marton István: Ezt a többletet akceptáljuk. Mást nem látok, aki szólásra jelentkezne, ezért megkérem Domina Erzsébetet, hogy egy nagyon rövid, de tényleg nagyon rövid összefoglalót tartson, hiszen képviselő hölgy és urak elolvasták az anyagot. Volt, amelyik bizottság, mint hallottuk, többször is megtárgyalta, úgyhogy itt falrengető újdonságra senki se számítson.

Domina Erzsébet: Valóban két fordulóban négy bizottság előtt végigment ez az előterjesztés. Azt gondoltuk, hogy annak a szakasznak is nagyon fontos jelentősége van, mert ez tulajdonképpen abba a partnerség programba, amibe Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2005-ben csatlakozott, ennek keretében került kialakításra a nyugat-dunántúli régió, a három megye, illetve az öt megyei jogú városnak egyrészt a 2020-ig szóló hosszú távú koncepciója, másrészt pedig egy alapos helyzetelemzés, illetve a jelenlegi lehetőségek a várható támogatási rendszer figyelembe vételével a 2007-2013-as programtervek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm és bemutatom Önöknek Dr. Unk Jánosnét, aki tulajdonképpen a Nagykanizsa és térsége programnak a témafelelőse – Budapestről jött hozzánk a PYLON ügyvezetője.

Dr. Unk Jánosné ügyvezető (PYLON Építési és Kereskedelmi Kft.): (Projektor segítéségével bemutatja a napirendi ponthoz kapcsolódó prezentációs anyagot, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Halász Gyula: Papp Nándor elnök úr elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén milyen javaslatok születtek. Itt tulajdonképpen, amit Elnök Úr talán nem mondott talán olyan hangsúlyosan itt az E-közigazgatás kiépítésével kapcsolatban, mint 8. prioritást fogalmaztuk meg, és az orvos-informatikai képzés pedig a Pannon Egyetemmel kapcsolatban emeltük ki. Ugye a 10. Országos Logisztikai Központ helyszíne Nagykanizsa, és ’96 óta országos tanulmányok szólnak arról, hogy …. terminált kellene Nagykanizsán építeni, illetve …… Ipari Parkot. Ennek része tulajdonképpen az Ipari Park területén található iparvágánynak a meghosszabbítása. Az előadásban, illetve a prezentációban láttuk azt, hogy milyen növekedési pólusok alakultak. Én egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy most beszélhetünk zászlóshajóról, meg egyéb dolgokról, tehát a térkép, amit mutat, hogy a növekedési pólusok úgy lettek kijelölve, hogy a közlekedési folyosók kimenetén találhatóak. Egyedül Nagykanizsa került abba a hátrányos helyzetbe, hogy a növekedési pólus szerepkörből semmit nem tudott kihasítani, és most az én helyzetemben teljesen mindegy, hogy koalícióban vagyok, vagy ellenzékben, ezt elmondtam az előző ciklusban is, hogy Nagykanizsa nemhogy zászlóshajó, hanem Robinson tutaja lett. A regionális központokból egy se kerül Nagykanizsára, és Győr, Szombathely továbberősödik, az amúgy is fejlett városok, míg Nagykanizsának egyetlenegy szerencséje van, az pedig az M7-es autópálya. Meg kell nézni a mostani vasúti menetrendet, felháborító, felháborító. 11,00 órás Nagykanizsa-budapesti útvonalak vannak, és én egyszerűen szomorú vagyok annak ellenére, hogy nagyon sok munka van a tervezőknek a munkájában, illetve tevékenységében, amit letettek, és nagyon nagy problémának tartom, hogy ezek csak tervek maradnak. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a következő időszakban a turizmusra is, amiről nem volt tulajdonképpen szó, óriási pénzek lesznek megpályázhatók, és én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ezzel a témával is foglalkozzunk, és örülök annak, amit említett, hogy az alternatív energiatermesztéshez kapcsolódóan, hogy milyen konkrét javaslatok voltak, mert egy kicsit hajmeresztő volt egy-két képviselőtársam előző ciklusban felvetett fogadtatása, amikor én azt mondtam, hogy a múltszázad elején Nagykanizsának komoly erdeje volt, tehát a városnak, és most is valamilyen szinten ebbe az irányba kellene elmenni, hogy azokat az energianövényeket, illetve erdőket, amiket tudna a város telepíteni, és amiből haszna lenne, hogy azoknak neki kellene állni, hogy foglalkozni kellene ezzel a témával, hiszen az energia, az nagyon fontos dolog. Tehát én azt gondolom, hogy minden képviselőnek meg kellene kapni, akár elektronikus változatban is ezt a 174 oldalas anyagot, és böngészhetne benne, és nagyon meglepődne, hogy amikor egy napirendi pontnak nevezzük ezt a témát, hogy milyen stratégiai kérdésekről van szó, mert Nagykanizsának 50-100 évre eldőlhet a sorsa a mostani döntések nyomán. Szóval sokkal komolyabb dologról van itt szó, minthogy ez egy napirend lenne, és ez magában megérne egy önálló közgyűlést. Még egy hozzászólásom lenne, az pedig az, hogy az M9-es úttal kapcsolatban én arra kérem Polgármester Urat, hogy a zalai polgármesterekkel együtt tegyen egy olyan kezdeményezést, hogy az M9-es zalai nyomvonalának a tervezésébe a zalai önkormányzatok anyagi forrásuknak megfelelően, illetve mérten, ki-ki mekkora település, szálljanak be, és próbáljuk meg előrehozni ezt az autópálya építésnek a kérdését, mert nagyon szomorú az, hogy 2013-ig egyáltalán nem szerepel az országos közlekedésfejlesztési koncepcióban az M9-esnek a zalai nyomvonala. Semmilyen szinten nincs benne. Sopron környékén van egy nagyon kis szakasz, de azzal nem megyünk semmire. És a fő problémám pedig az egész koncepcióval az, hogy még a nyugat-dunántúli régió kiterjedése észak, déli kiterjedésű, addig ennek az észak, déli kiterjedésnek nincs meg a közlekedési lehetősége. Nagyon elmaradott, és a következő 10-15 évben sincs erre reális lehetőség. Tehát így nem lehet régiót építeni, hogy azokat az alapvető közlekedési folyosók a régióban nincsenek meg. Hozzáteszem, a régióközpontba se lehet eljutni Nagykanizsáról, csak körülményes úton. Szóval ezen mindenképpen változtatni kell.

Marton István: Köszönöm képviselőtársam, de mivel 6 perc 11 másodpercig beszélt az engedélyezett 2 perccel szemben, …. jó, akkor módosítom, amit mondani akartam, legközelebb nem adok szót, és az azt követő szólását egy kicsit vegye vissza annyira, hogy 2 percen belül legyen. Egyébként Önnek igaza van, hogy tutaj lettünk, és miután a Zala megyei Regionális Tanácsban a múlt héten volt szavazás arról a csekélyke összegről, mert az egész megyére 7 év alatt nem egész 140 milliárd Ft jut, vagyis éves szinten az egész megyére – hangsúlyozom – 20 milliárd sem, ketten nem szavazták ezt a programot meg, abból az egyik én voltam, a másik meg a megyei közgyűlés elnöke. A regionális központokkal kapcsolatos helyzetet meg nem akarom részletesen ismertetni, de a városunk egyénileg megválasztott országgyűlési képviselője ezt már elmesélte az újságoktól kezdve a városi televízióig szinte minden elérhető fórumon, hogy mi miattunk nem kapott, konkrétan talán engem hibáztatott leginkább. Én is elmondtam ezzel kapcsolatban a véleményemet. Ja, és ugye az volt a mondanivalója lényege, hogy hát Kanizsáról elvitte Egerszeg, mert az idejében adott helyet – nem nevezem meg melyiknek. A dolog lényege az, hogy Egerszeg se kapott egyetlenegy regionális központot sem, és Szombathely sem nagyon. Tehát gyakorlatilag Győr tarolt. Mondhatnám azt, hogy Szombathelynek az lett a jutalma, ami Kanizsának meg Egerszegnek a büntetése.

Papp Ferenc: Igyekszem rövid lenni. Nekünk volt lehetőségünk, ahogy Balogh képviselőtársam is említette, két bizottsági ülésen is erről beszélgetni, bár a legutolsón eléggé behatárolt volt az időnk, ezért csak néhány fontos dolgot szeretnék, amit én úgy érzem, hogy itt is, ezen a fórumon mindenképpen a kultúra részéről, a kultúra területéről el kell mondani. Nagyon köszönöm a prezentációt, mert az írásos anyagot nagyon jól kiegészítette, látványos volt, és meggyőző. Én úgy gondolom, hogy a kultúra önálló prioritásként ugyan nem jelent meg a hét nagyon fontos terület között, de a 2. számúhoz mindenképpen kapcsolódhat, tehát a humánerőforrás-fejlesztés területén igenis a kulturális intézmény-rendszernek van lehetősége, de az idő rövidsége miatt én most inkább a 7-dikkel foglalkozom, mégpedig a turizmus-idegenforgalom, mint prioritás. Ehhez viszont az adottságainál fogva, jellegzetességénél fogva nemcsak maga a város, hanem a kistérség és egész Zala megye igenis kapcsolódhat. Nagyon tetszik nekem a Pannon Kulturális Út, mint lehetőség, ugye a 7/2. megjelöléssel, és ezen belül, én úgy gondolom, csak most így rögtönzésszerűen legalább 4-5 olyan területen al-elágazásként lehet kapcsolódni, ahol igenis van lehetőségünk, és amikor én a régióban gondolkodom, akkor nem csak észak felé, hanem Nagykanizsa sajátos fekvése, helyzete Somoggyal, illetve Baranya megyével kialakított kapcsolata értelmében én a kultúrában igenis Péccsel és különösen Kaposvárral nagyon erőteljes kapcsolatot tudok elképzelni. Hát melyek ezek a területek? Az első elágazás lehet szerintem mindenképpen a turizmus és a gasztronómiai terület. Itt Nagykanizsán már az elmúlt néhány évben kialakultak olyan rendezvénytípusok, amelyek kapcsolhatók a régió más, hasonló gasztronómiai produkcióihoz, fesztiváljaihoz – Soprontól kezdve Zalaegerszegen át egészen Szombathelyig. Én úgy érzem, hogy ez a két jelentős rendezvény, a Nagykanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál és a Kiskanizsai Rétesfesztivál, az egyrészt kapcsolódhat időben és térben is, másrészt pedig igenis ezek a rendezvények valamilyen módon vonzerőt jelenthetnek a régió polgárai részére - a Dödölle Fesztiválnál már tapasztaltuk, hogy Vas megye déli részéből is jöttek. A második elágazás lehet a Tavaszi Művészeti Fesztiválok rendszere. Jelenleg Budapest mellett 12-13 vidéki város kapcsolódik a Tavaszi Művészeti Fesztivál rendszerébe. Itt is szerencsére ebben a régióban nagyon jól kiépült rendszer van, Győr, Sopron és Szombathely, és tizenvalahány éve Nagykanizsán is csináljuk a Tavaszi Művészeti Fesztivált. Itt ugyancsak hasonló idegenforgalmi, turisztikai hasznosítás lehet, amihez természetesen nem csak a szűkebben vett kultúra, hanem az azt kiszolgáló …. a szállásadó, vendéglátóhelyek és egyebek is kapcsolódhatnak, de az egyes projektek tervezésénél is Szombathellyel, Győrrel, Sopronnal, Zalaegerszeggel, bár Zalaegerszeg nem rendez tavaszi fesztivált, de nagyon jó művészeti együttesei vannak, igenis látok elágazást és kapcsolódási pontot. A harmadik pedig ilyen lehetőség a jazz terület, a Jazz Fesztiváloknak a rendszere. Valamikor az egész régióban csak egyedül Nagykanizsán volt ugye Nemzetközi Jazz Fesztivál, most már különböző elnevezésekkel és nagyon erőteljes városi támogatással Sopron is, Szombathely, újabban Zalaegerszeg is rendez Jazz Fesztiválokat. Tehát ez megint egy olyan jellegű dolog, és akkor nem csak a kanizsai nemzetközi jazz fesztiválról, hanem nyári programként a Jazzland-ről is, Cserfőről is beszélek. Ezek is megint összefűzhetők hasonló logikai rendszerrel. Cserélhetők a programok, közös rendezés és egyéb, és úgy gondolom, hogy ez is egyfajta turisztikai csemege. A negyedik ilyen elágazás lehet a színházi struktúra és az egész színházi élet. Állandó színházak vannak a régióban, és Nagykanizsa, mint befogadó színház igenis kell, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, Győrrel, Sopronnal, Zalaegerszeggel együttműködve, és ismét hangsúlyozom, hogy lefele, dél fele Péccsel is, Kaposvárral is vannak kapcsolataim. Most én úgy gondolom, és ez tetszés szerint folytatható, ha lenne idő, még ötödik, meg hatodik kapcsolattal. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen dolgozó kollegáknak ki használni a már meglévő eddigi kapcsolatokat, másrészt pedig ez a projekt, ez lehetőséget ad, hogy valamiféle rendszerezett formában, akár közösen is bizonyos regionális vagy országos pályázatokon, vagy Európai Uniós pályázatokon ezeken a területeken közösen is együtt lépjünk fel. Én köszönöm szépen a sok ötletadást, és köszönöm szépen még egyszer ezt a nagyon hatásos prezentációt.

Marton István: Ön az előbb 5 perc 3 másodpercig beszélt, ezért Önre ugyanaz vonatkozik, mint az előző hozzászólóra. Legközelebb nem adom meg a szót, sőt azt is megkérem, hogy az azt követő is, mondjuk olyan félidős hozzászólás legyen. Figyelmeztetek mindenkit, nem hagyom szétbeszélni a közgyűlést, de azért mondja Röst úr.

Röst János: Nem kértem még szót ebben a napirendi pontban, de nem veszi el a kedvemet tőle. Én úgy gondolom, hogy Önnek meg kellett volna köszönnie Halász Gyula tartalmas hozzászólását, mert egy nagyon komoly dolgot tárgyalunk, nem pedig ezt a véleményt elmondani. A másik a lobbiképesség. Ez ott kezdődik, hogy kezet fogok a másik párt képviselőivel, a képviselőkkel megpróbálok normális viszonyt kialakítani, utána megpróbálok kialakítani kapcsolatrendszert a különböző minisztériumok felé, és akkor lehetősége lesz talán egyszer Önnek.

Marton István: A mondat első fele, az megtörtént, a második felére meg még nem volt mód, a minisztériumokkal még érdemben nem tudtuk felvenni a kapcsolatot. Én egyébként, amikor a Halász képviselőtársunk beszélt, utána megpróbáltam érzékeltetni, hogy nem egész 140 milliárd hét év alatt egész Zala megyére, az annyi évente, ugye az alig 20 milliárd, ami egy komolyabb, egy, azaz egy komolyabb szennyvízprogramra elegendő. Nincs több hozzászóló, ezért kérem, hogy aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, amely úgy hangzik, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Nagykanizsai Kistérségi Agglomeráció területfejlesztési programja – dokumentumot elfogadja, az nyomja meg az igen gombot. Halász úr nyomja meg a gombot még egyszer, vagy jobban. Az van, lemaradók listája, Halász Gyula, 4. pult. Ügyrendi itt nincs. Uram, lezártam a napirend vitáját, nyomja meg a gombot, vagy kapcsolja ki a gépét. Szavazás folyik Uram, nincs ügyrendi. Azt mondtam, hogy nem láttam jelentkezőt. Ez Önre és mindenkire vonatkozik. Legyen szíves, ne akadályozza a szavazást.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

347/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

a Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Nagykanizsai Kistérségi Agglomeráció területfejlesztési programja - dokumentumot elfogadja.

Határidő: 2007. december 14.

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Győrffy Gábor a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetője

 

Marton István: Az anyag, azm 8 oldalon át taglalja ezt a tevékenységet. Én azt javaslom, ami a határozati javaslatban van, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének munkájáról szóló beszámolót fogadja el, azzal a személyes kiegészítéssel, hogy én nem látom az 5 millió Ft-nak a megfelelő hozadékát évente, aminek az eredménye az az én szememben, hogy az idei évben erre nagyon oda kell figyelni, és részletesen elemezni kell, hogy mi mit ér, és lehet, hogy a következő időszakban, ha a dolgok ebben a mederben folynak tovább, akkor azt mondom, hogy talán nem ér ennyit.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását. Ami pluszként vetődött fel, hogy a négy vagy öthetes ott tartózkodás után kérjünk beszámolókat a kiküldöttektől, és legyen lehetősége megismerni a közgyűlésnek is, mert eddig, úgy tudom, hogy nem volt.

Marton István: Megfogadom a bizottság javaslatát, és intézkedem, hogy a jövőben így menjenek a dolgok. A vitát lezárom, mert több képviselő nem jelentkezett szólásra. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot az előbb ismertetett módon, az, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

348/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2006. december 14.

Felelős : Marton István polgármester

 

 1. Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmény akadálymentesítése pályázat igénybevételével (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya Alapellátási Intézmény vezetője

 

Marton István: Úgy gondolom, hogy bizottsági társaim elolvasták az anyagot, ami nem túl hosszú, néhány oldal. Határozati javaslat két pontból áll. Az egyik ugye az “Egyenlő eséllyel - Hevesi utcai gyermek orvosi rendelő épületének akadálymentesítése Nagykanizsán” pályázat igénybevételével című pályázati dokumentáció benyújtását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt pályázati felhívásra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az “Egyenlő eséllyel – Hevesi utcai gyermek orvosi rendelő épületének akadálymentesítése Nagykanizsán – pályázat igénybe vételével” című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződést jelen határozatnak megfelelően aláírja. Hát, ez jó bonyolultan lett megfogalmazva, de azt hiszem, ettől még érthető. Ez a hivatali nyelv, ahogy itt az Elnök Úr megemlítette. Az a. pontban rögzített pályázathoz – ez értelemszerűen a b. pont – a szükséges legfeljebb 2.000.000 Ft saját erőt, valamint a 10.000 Ft pályázati díjat a 2006. évi költségvetési rendelet 14. számú melléklet Fejlesztési cél – Pályázati önerő soráról biztosítja.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot, 9 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találja.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztést.

Marton István: Aki ezek után egyetért, az, kérem, hogy nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

349/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

a)

Határidő: 2007. március 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Domina Erzsébet helyettesítő Pályázati Iroda vezető)

b) Az a) pontban rögzített pályázathoz a szükséges legfeljebb 2.000.000 Ft saját erőt, valamint a 10.000 Ft pályázati díjat a 2006. évi költségvetési rendelet 14. sz. melléklete Fejlesztési cél - Pályázati önerő soráról biztosítja.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Domina Erzsébet helyettesítő Pályázati Iroda vezető

Tóthné Krémer Mária Kontrolling Osztály vezető)

 1. Módosított javaslat Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő vásárlására és a Bajcsy Zs. u. 38/A. alatt orvosi rendelők építésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Én nem kívánom nagyon szaporítani a szót, de az egésznek az a lényege, hogy akik néznek bennünket, is értsék, hogy a dolgot azért kellett előrehozni, és változtatni az előző közgyűlés által javasolt lízingelésen, mert ha a szerint élnénk tovább életünket, akkor kétszer annyiba kerülne majdnem, mint a vétel. Tehát a lízing, az ugye a szegény ember beruházása, ez ismert közhely. Ugye az ingatlanforgalmi érték, vagy vételára, az 37 millió Ft plusz 7,4 millió Ft ÁFA, és a megtakarítás, ugye az majdnem ennyi, mert a vétel azt jelenti, hogy 33,5 millió Ft-ot, tehát a határozati javaslat előtti oldalon az alsó egyharmadban található ez a szám, takarja. És itt hívom fel a Képviselő Urak figyelmét, ami a napirend előtt elhangzott, igen, bocsánat, a határozati javaslat első mondatában, bár többször szóltam, de tévesen mégis 2007 került, de ez, úgy gondolom, hogy nem lehet értelemzavaró, mert az előlapon a pénzügyi hatás egyértelműen 2006. évre írja ezt ki. Ami viszont a 2007-et takarja, az a határozati javaslat 6., vagyis utolsó francia bekezdése, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a 2007. évi tervében szerepelteti a Bajcsy-Zsilinszky 38/A. telephely orvosi rendelőinek és védőnői tanácsadójának kialakítását és átalakítását. Gyakorlatilag ez azt jelenti tisztelt testület, hogy mivel nem lízingelünk, hanem vásárolunk, felszabadul annyi, amiből ezt a feladatot is be tudja vállalni az önkormányzat, illetve hát olyan nagyon nem hiszem, hogy meg kellene toldani.

Dr. Csákai Iván: A közgyűlés előtt már javított előterjesztést kapott meg mindenki. A Szociális és Egészségügyi Bizottság kérte, hogy a címben is szerepeljen a Bajcsy-Zsilinszky út 38/A. Így semmi probléma nem lesz az előterjesztéssel és a határozati javaslattal, és a bizottságunk egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozatot.

Tóth László: 6 egyhangú igennel támogatja a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazatával meghozott határozatával a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja. A magam részéről Polgármester Úr jónak tartom az előterjesztést, és örömmel olvastam a határozati javaslatot. A kérdésemre már választ is kaptam, de kiemelném én is Polgármester Úr azt, hogy mennyivel gazdaságosabb ez a fajta konstrukció ebben a formában, mint amire az elmúlt közgyűlési ciklus törekedett, és többször kifogásoltuk a lízinget, mint pénzügyi konstrukciót. Örülök, hogy végre nem herdáljuk az önkormányzat és az adófizetők pénzét, és jó konstrukcióval vásároljuk meg.

Marton István: A szívemből beszélt, de ez, azt hiszem, kiderült az előző szavaimból is.

Polai József: Egyáltalán talán két mondattal szeretnék ehhez hozzászólni. Én köszönöm a lakosság nevében, mert már most látható az, hogy 2007-ben az Ön ígérete és hozzászólásából kitűnik, Kiskanizsának megépülhet a rendelője, és ilyen közelségbe, úgy gondolom, még nem került ez a lehetőség, mint amilyenben most vagyunk már. Köszönjük.

Bicsák Miklós: Én nagyon, Bálint barátomnak visszautasítom azt a dolgát, mint képviselő is, mi azon voltunk, hogy ezt a feladatot megoldjuk, ezt a Dózsa Gy. u. 119-est. Valóban, mint vállalkozó is elmondom, egy vállalkozó is azon gondolkozik, hogy mik azok a kondíciók, ami lízing, vagy ehhez hasonló. Azért az önkormányzat, az elmúlt önkormányzat tagjai is felelősséggel döntöttek, hogy olyan megfelelő megállapodást, ami a városnak, és hogy hangsúlyozta, kemény adófizető lévén is, hadd személyeskedjek, átgondolta az a testület is, hogy melyik módját válassza. Azért védem meg az elmúlt testületet, mert állandóan itt a közgyűlésekben felmerül. Nem herdáltuk a város pénzét. Mi meggondolva, jó gazda módjára. Azt hiszem, hogy úgy dönt ez a közgyűlés is, és beleértve a felajánlását ennek a Baumeister-nek, hogy a Bajcsy-Zsilinszky gyermek orvosi és felnőtt orvosi intézménynek a tervezése, egyéb dolgait elvégzi, hogy ez már akkor kialakult. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt közgyűlés is ezt a formát választotta volna.

Marton István: Én nem értem az Ön szavait, hogy az előző közgyűlés is ezt választotta volna. Nem tudom, mi akadályozta meg ebben. A másik mellett döntött, és ez igenis herdálás, ha valamire pár év alatt majdnem kétszer annyit költünk, mint amennyiért megszerezhetnénk. De ha az előző közgyűlés nem herdálta volna a város pénzét, akkor durván nem tízszerezi meg az adósságállományt, mert négy év alatt ez több mint 5 milliárddal duzzadt. De erről nem kívánok vitát nyitni.

Dr. Kolonics Bálint: Csak egy mondat erejéig szeretnék válaszolni, mint aki az elmúlt közgyűlésben is ott ült, és tisztán emlékszem arra, hogy mi volt ez a konstrukció és milyen előterjesztések kerültek a közgyűlés elé. Én úgy emlékszem, és jól emlékszem, és a tényszerűség kedvéért annyit, hogy a FIDESZ frakció, az akkori FIDESZ frakció erőltette a Polgármester Úrral szemben azt, hogy a lízing konstrukcióval szemben más pénzügyi konstrukció is kerüljön megvizsgálásra, és egy komplex anyag kerüljön a közgyűlés elé. És ennek az eredménye lett egyébként ez az anyag. Ha a Polgármester Úron múlott volna, akkor ma lízing formában történt volna ez a dolog.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Kérem a testületet, hogy aki egyetért vele, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

350/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Dózsa Gy. u. 119. sz. alatt (hrsz.: 1839/91) 2 db orvosi rendelő megvásárlásra kerüljön 2006. évben az alábbi feltételekkel:

A Baumeister Kft. által kiállított számla értékéből levonásra kerül az önkormányzat felé fennálló tartozás és annak kamata. Az így fennálló különbözetet utalja az önkormányzat a Baumeister Kft-nek.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

Beznicza Miklós irodavezető

Tárnok Ferenc irodavezető)

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Mielőtt bárki szót kérne, el kívánom mondani, hogy senki se tekintse ezt véglegesnek. Azokat a lépéseket terveztük bele, amelyek most megléphetők. Tehát nyugodtan mondhatnám azt, hogy a Kissinger-i kislépések politikáját tudjuk ebben az ügyben csak alkalmazni. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy olyan érdemi nagy változtatásokat a továbbiakban nem tervezünk. Mi történt ebben? - a minket nézők is, hogy valamiféle információt szerezzenek róla. Alapvetően az előző testületnél egy szétválasztott osztályból lett kettő, a most a kettőből lesz újból egy összevont osztály. Az előző testületnél volt kabinet, ugye egy jegyzői, meg egy polgármesteri, amiről én azt szoktam mondani, hogy az egyetlenegy dologról biztosan jó volt, arra, hogy a munka eltévedjen a kabinetek között. Nem mindegy, hogy egy titkárságon zajlik az élet, önmagunkkal szinkronban, vagy esetleg két, hasonló súlyú szervezet dolgozói rivalizálnak egymással. Ezen kívül voltak egyéb apróságok is, de én ezt nem kívánom elmondani. Aki elolvasta, az pontosan tudja, hogy mik a részletek ebben az ügyben. A magam részéről ennyit kívántam kiegészítésként.

Dr. Kelemen Marcell: Az önkormányzati törvény úgy fogalmaz, hogy a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselőtestületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A bizottsági üléseken, amelyeken részt tudtam venni, ott én részletesen indokoltam az előterjesztésnek az okait. Polgármester úr előttem nagy vonalakban elmondta a hivatal szervezeti változására tett javaslatot, amit annyival egészítenék ki, hogy már közel két éve megtettem azt a javaslatot, hogy a kincstár megszüntetésével létrejött Gazdálkodási és Kontrolling Osztályt egy egységes szervezetté kell összevonni, mert az önkormányzati pénzügyi gazdálkodás, az egy egységes folyamat, és ezt nem lehet szétválasztani. 39 intézménynek a pénzügyi gazdálkodási feladatait látjuk el a hivatalban, valamint még az önkormányzati kht-k, és kft-k könyvelése, üzleti terveinek elkészítése is hozzánk tartozik. Ezt nem lehet két egymástól elválasztott szervezet keretein belül működtetni. Ugyancsak érthetetlen módon akkor, bár bizonyos okai ennek vannak, az Adóiroda bennmaradt a Gazdálkodási Osztályon belül. Én úgy gondolom, hogy ezt ki kell venni. Az Adóiroda működése, az garanciális abból a szempontból, hogy a város költségvetési bevételei realizálódjanak, és ezért önálló osztályként kell működnie. A javaslat tartalmazza ugyanakkor emellett a Mindenki Sportpályája – Sportszálló kiszervezését a Polgármesteri Hivatalból az Ingatlankezelési Intézmény körébe, vagy feladatkörébe, hiszen egy ilyen technikai feladat, ez nem egy Polgármesteri hivatali feladat. Ettől függetlenül ezen a sportpályán a Művelődési és Sportosztály tudott rendezvényeket, sportrendezvényeket szervezni. Ehhez nem kell nekünk a füvet nyírni, és a kerítést festeni. Szintén érinti az előterjesztés a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének, illetve munkarendjének a változását. Az ügyfélfogadási rend tekintetében igyekeztünk összehangolni azt az igényt, hogy az ügyfelek minél nagyobb időben tudják a Polgármesteri Hivatalban az ügyeiket intézni, lehetőség szerint legyen olyan időszak, amikor a munkaidőn túl tudják ezt megtenni, ne kelljen az ügyfeleknek ezért szabadságot kivenni, tehát a Polgármesteri Hivatal alkalmazkodjon az ügyfelekhez, és ne fordítva. Másrészt ehhez próbáltam, próbáltuk közösen Polgármester Úrral igazítani azt a munkarend javaslatot, ami itt Önök előtt fekszik. Az ügyfélfogadási rend változása érinti a Szociális Osztályt, ahol a korábbiakban mindennap szinte egész nap volt ügyfélfogadás. Ez viszont nagyban megnehezíti a jelentős számú ügyirat és kérelem feldolgozását. Önöknek tudniuk kell, hogy a Szociális Osztályon keletkezik a Polgármesteri Hivatalban a legtöbb ügyirat, és ezek nem csak szimplán ügyiratok, hanem emberi sorsok, illetve olyan szociális kérelmek, amelyeket minél hamarabb és a lehető legrövidebb időn belül kell elintéznünk, és csak akkor tudjuk ezt megtenni, ha erre marad idő, hogy ezt feldolgozzuk, és nem csak az ügyfélfogadás a lényeges. Tehát, hogy minél hamarabb tudják az ügyfelek azokat a szociális ellátásokat igénybe venni, amelyeket részükre mi megállapítunk. Az Okmányirodának csökkenne az ügyfélfogadási ideje, szerda délelőtt megszűnne ez. Jogszabály írja elő, hogy mi az az idő, amit kötelezően, amit maximálisan igénybe vehet, vagy eltölthet az ügyintéző számítógép előtt. Az Okmányirodán nincs mód arra, hogy felálljanak a kollegák, hiszen folyamatosan érkeznek az ügyfelek, és számítógépen végzik az ügyek intézését, az okmányügyeket. Ezért a szerda délelőtti ügyfélfogadás ott megszűnne, de a munkarend változásával egyébként pedig növekedne, hiszen 18,00 óráig tartana szerdán az ügyfélfogadás. A javaslat célja, az az volt, hogy az ügyfelek érdekeit figyelembe véve próbáljuk meg a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejét és munkarendjét hozzáigazítani ezekhez az elvárásokhoz, és a tapasztalatokat leszűrve Polgármester Úr szakmai javaslatomat figyelembe véve megtette az előterjesztést Önök elé, és én kérem Önöket, hogy fogadják el ezt a javaslatot.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta, 8 igen, 1 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak találta azzal, hogy 7,30-as munkakezdés maradjon. Személyes véleményem, hogy a Jegyző Úr által elmondottak, meg a 2. oldalon leírtak, úgy látszik, visszaigazolják, hogy hiba volt a Városi Kincstárnak a megszüntetése, hisz ez egy ilyen kincstárszerűen működő osztály létrehozását gondolják. Tehát nagy hiba volt annak a megszüntetése.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és 6 egyhangú igennel támogatja az abban foglaltakat.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság nevében igyekszem konkrét lenni, és csak a hozzánk tartozó résszel foglalkozni. Elhangzott, hogy a Mindenki Sportpályája üzemeltetése az IKI-hez kerül. Ezzel együtt kérjük és reméljük azt, hogy a tartalomra, szakmára természetesen továbbra is a Művelődési és Sportosztály fog ügyelni. A másik dolog, ami szintén a Művelődési és Sportosztálynál fontos számunkra az az, ami majd egy későbbi lépcsőfokban teljesül, a létszám kérdése. Szeretném jelezni itt is és megerősíteni, hogy az Oktatási Iroda és a Sportiroda, mint olyan, ugye tulajdonképpen és ténylegesen megszűnik, de a feladat nem szűnik meg. Sőt! Kérjük figyelembe venni azt, hogy ahogy van az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, ugye, tehát úgy a hozzátartozó Művelődés

i és Sportosztály foglalkozik az oktatással, kultúrával, ifjúsággal, sporttal, sőt, civil ügyekkel, lassan szerintem már az egyházakkal is. Tehát kérjük a létszám tervezésénél ezt is figyelembe venni. A Művelődési és Sportosztályt bizonyos körülmények miatt – hadd ne részletezzem ezt most – meg kell bizony erősíteni. Jelenleg ugyanis hárommal kevesebben dolgoznak annál, mint ami volt, mint ami hatékony lenne.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 4 igen és 4 tartózkodás mellett gyakorlatilag elfogadja az átalakítást, egyetlenegy módosítással, hogy a Városfejlesztési Osztályon belül Városfejlesztési, Beruházási és Városüzemeltetési Iroda működjön. Tehát nevében is megjelenjen az osztálynak a városüzemeltetés.

Marton István: Nincs ennek akadálya, úgyhogy akkor ezt így fogjuk rögzíteni.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az elképzelést 5 igen és 3 nem szavazattal.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 6 egyhangú szavazatával az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak találta.

Röst János: Ennek a vitáját az előző városvezetés lefolytatta Jegyző Úrral, és több olyan pont volt, ahol egyetértésre jutottunk, több ponton viszont nem, és ennek az volt a következménye, hogy Jegyző Úr nem terjesztette be ily módon a közgyűlés elé. Én végigmennék a különböző osztályszerkezeteken, és az lenne a kérésem, hogy ahol jelezném, ott külön szavazást kérnék arról a pontról. Kezdeném a Városfejlesztési Osztállyal. Ott, elvileg én úgy gondolom, egyet lehet érteni azzal, hogy a főépítész külön egységként szerepeljen, viszont ott javasolnám azt, hogy az önálló csoport helyett Főépítészi Iroda szerepeljen nevében. Hasonlóképpen az Okmányiroda. Úgy gondolom, hogy ez egy megtiszteltetés, és egy magasabb szintet jelent az iroda megnevezés, mint a csoport. A Művelődési és Sportosztálynál egyetértek azzal, hogy a Mindenki Sportpályája és a Sportszálló kikerüljön a hivatal keretén belül. Ez elvileg lehet az IKI-nél, lehet a Via Kanizsánál. Az IKI-nél is egyébként jó helyen van. Azt viszont, hogy az irodák megszűnjenek, nem szeretném javasolni, és itt kérnék szavazást. Ugyanis úgy gondolom, hogy sport területe azzal, hogy az iroda funkció megszűnik, irodavezetői funkció, abban a percben súlytalanná válik. Egy tárgyaláson, amikor egy külsős megkeresés történik a részükről, ha ügyintézői szinten történik ez meg, akkor ez lényegesen alacsonyabb szintet jelent, és nem veszik komolyan a tárgyalásoknál az ügyfelet. A harmadik, a Városi Kincstárról beszéltek itt többen. El kell, hogy mondjam, hogy a Városi Kincstár nem lett megszüntetve, hanem be lett integrálva a hivatali létszámba. Addig korábban önálló intézményként működött, tehát ez a probléma nem vetődött akkor így fel. Mi úgy gondoltuk, hogy hivatalon belül jobb helyen, mint hogyha külön intézményként működtetik. Tehát nem erről volt szó akkor. – Most egy picit hosszabb lennék, Polgármester Úr engedje meg nekem, de az Ön érdekében teszem, higgye el. – A Kontrolling Osztály és a Gazdálkodási Osztály összevonását én nem javasolnám. Ha mindenképpen egy egységet képeznek, akkor azt kérném szavazásra feltenni, hogy azon belül működjön Kontrolling Iroda és Gazdálkodási Iroda. Ennek az az indoka, hogy az irodavezetés, működés szintén egy komolyabb szerepet szán magának a témakörnek, és a Kontrollingnak el kellene válni szerintem a Gazdálkodási Osztályon belül bizonyos szintig. Ettől még lehet egy egységes vezetőjük, de javasolnám azt, hogy a két iroda így működjön. Mondanám a Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet összevonását. Itt viszont abszolút nem javasolnék összevonást, és ez a Polgármester Úrnak az érdeke. Most kifejteném miért. Ugyanis a Polgármesteri Kabinet – ezt én négy évig érzékeltem – közvetlen kiszolgálója gyakorlatilag a Polgármester Úrnak, illetve az alpolgármesternek. Ezek a munkakörök nem klasszikus ügyintézői munkakörök, hiszen itt városmarketing, kommunikációs, PR tevékenység, nemzetközi kapcsolatok vannak bent, ami teljes mértékben elválik egyébként a hivatalos működéstől, és abszolút elválik egyébként a Jegyzői Kabinet munkatársainak a munkájától. Tehát itt javasolnám azt, hogy ez a két kabinet működjön, és inkább szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a Polgármesteri Kabinet inkább erősödjön, mint az, hogy a súlya csökkenjen. Továbbmennék, ez pedig a munkarendnek a kérdése. Én úgy gondolom, hogy nem indokolt az, hogy 8,00 órakor kezdődjön a munkarend a hivatalban. A 7,30-as munkarend szerintem korrekt, jó munkakezdés. A hivatalban a dolgozók nagy része hölgy, és Őnekik a munka befejeztével, amikor Ők esetleg a kisgyerekért mennek haza, nem mindegy, hogy egy félórával kitolódik a munkarendjük, és az esti időszakból mennyit vesznek el ily módon. A másik kérdésem az, hogy a szakszervezettel lett-e egyeztetve? Mert úgy gondolom, hogy az Őnekik az írásos beterjesztésük nélkül, a véleményük nélkül ez a napirendi pont így nem tárgyalható, és ezt javasolnám, hogy ezt a részét, illetve magát a munkarendből származó hivatali ügyfélszolgálati munkarendet, ezt most vegye le a testület a napirendi pontjából, tehát ne szavazzunk ebben, és a következő testületi ülésre nyugodtan visszahozható, de legyen meg az a törvényes lejátszása magának a változtatásnak, hogy a szakszervezet is mondhassa el a véleményét, vagy írásban csatolják be. Arról tudok, hogy állományülés történt. Viszont az állományülésre akkor került sor, amikor már a javaslat ki lett küldve, nem pedig megelőzően, és az elvárható szerintem a hivatal vezetésétől, hogy addig ne küldjünk ki anyagot, amíg legalább az egyeztetés velük meg nem történik. Egy technikai dolog ennek az összehívása, nem hiszem, hogy problémát jelentett volna. Én arra kérem Polgármester Urat, fontolja meg, amiket javasoltam, és ezt azért mondom, mert én bent ülő, négy évig alpolgármesterként dolgozó személyként javaslom ezt Önnek, és higgyék el, hogy most kivételesen az Ön érdekében.

Marton István: Meg kívánom jegyezni az 5 perc 12 másodperc egy kicsivel meghaladja a két percet.

Bogár Ferenc: Jegyző Úrtól szeretném megkérdezni, hogy jelenlegi létszámmal és költségvonzattal tervezik-e ellátni a megváltoztatott szervezeti felállásban a hivatal munkáját, vagy terveznek létszámváltozást? Ha igen, csökkenés vagy növekedést? Illetőleg költségmegtakarítást eredményez-e a jelenlegi tervezett struktúra, vagy pedig esetleg költségnövekedést terveznek?

Bicsák Miklós: Azért is Polgármester Úrnak tenném fel a gondolataimat, kérdéseimet, mint pénzügyi ember, mindig a magánéletben is vitatkoztunk a gazdasági dolgainkról, még a városnak a megbeszélt problémáiról. Kérdezném, ezt mi indokolta, tisztelt Polgármester Úr és Jegyző Úr? A gazdaságosság, a spórolás az új önkormányzat részére? A létszámfejlesztést, ahogy itt Balogh képviselő úr hozzászólt, hogy lám, lám a sportosztálynál esetleg létszámfejlesztés. Figyelembe vettük-e, hogy az energia a téli idő, a munkarend változásnál a téli időjárás, rövid nappalok, és este 6,00-ig ügyfélfogadás van, hogy mennyi ember, mértünk-e valami statisztikát, vagy egyéb ilyen dolgokat? És a másik, mint a sportot szerető és kedvelő ember – házkezelőséghez kapcsolni, vagy kivenni. Az foglalkozzon a lakosságnak az ……… örök életemben, mióta emlékszem, de egy sportosztály odatenni? Tisztelt Polgármester Úr! Nagyon nevetséges dolgok ezek. Azért jó volna, ha a tisztelt közgyűlés átgondolná, és ezt olyan felelősséggel döntenénk, hogy ezek valóban meghatározó, hogy szüksége van, hogy figyelembe vette-e a dolgozó, az önkormányzat dolgozóinak és a munkaszervezésnél az időpont beosztást? Polgármester úr is hiszen már reggel 7,30-kor, 7,15-kor a hivatalban van, bármikor meg lehet találni. Most miért kell 8,00 óráig várni. Akkor meg jönnek az ügyfelek, soha be nem jutunk Önhöz Polgármester Úr.

Bárdosi Gábor Jenő: Megpróbálok rövid lenni. Van egy kis gondom. Én dolgoztam is hat évet olyan helyen, amit akkor még Városi Tanácsnak hívtak. Bajban lettem volna, ha ügyintézőként 8,00 órakor, mikor beérkezem és leteszem a kabátomat, a kint várakozó ügyfeleket azonnal fogadni kellett volna 8,00 órakor. Megfontolás tárgyát kellene képezni akkor, hogyha már 8,00 órakor van a munkakezdés, akkor legalább egy negyedórát hagyjunk arra, hogy valaki a munkáját felvegye. Ezt csak praktikusságból mondanám, mint azt is, hogy a Városi Kincstárat – sem akkor nem dolgoztam semelyik bizottságban sem, sem nem dolgoztam képviselőként, csak kintről néztem a tevékenységét, egyetértek Elnök Urunkkal, aki elmondta, Csákai Iván, hogy mi ott is azt mondtuk, hogy egy kicsikét nagyon hasonlít arra a dologra. Ha pedig hasonlít, akkor azért illett volna most látunk, hogy körülbelül milyen munkával fog felállni ez az összevont két osztály. Én ezt hiányoltam belőle, az előterjesztésből, és ezért elnézést, hogy sokáig vártam, gondolkodtam, hogy hozzászólják-e, de mivel ez nem jelent meg, ezért ezt hadd mondjam, hogy látni szerettem volna, hogy mit fognak úgy együtt csinálni.

Bizzer András: Én csak Bicsák képviselőtársamnak szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy reggel 7,30 és 8,00 óra között még ugyanúgy szürkület van, mint este, tehát ez energia megtakarítást nem fog eredményezni, ha ugyanígy marad a munkaidő rendje.

Dr. Kelemen Marcell: A képviselő urak által elhangzottakra szeretnék reagálni, tekintettel arra, hogy jegyzőként vezetem ezt a hivatalt, és a hivatal vezetése során az emberben olyan szakmai meggyőződések alakulnak ki, ami a tapasztalaton alapszik. Másrészt Önök joggal a jegyzőtől várják el, hogy az a Polgármesteri Hivatal megfelelően működjön. Az önkormányzati törvény nem véletlenül fogalmaz úgy, hogy a polgármester a jegyző javaslatára terjeszti be. Azért, mert a jegyzőt ruházza fel azzal a feladattal, vagy hatáskörrel, vagy felelősséggel, hogy szakmai javaslattal éljen egy Polgármesteri Hivatal szervezetére, az ügyfélfogadására, vagy munkarendjére vonatkozóan. Nézzék! Én ezt a felelősséget felvállaltam, és megtettem ezt a szakmai javaslatot. A sportfeladat természetesen továbbiakban is kiemelt marad az önkormányzat életében, hiszen talán nem túlzás azt mondani, hogy közel 100 millió Ft megy ilyen, olyan módon, közvetve, közvetlenül sporttámogatásra, és a Sportiroda megszűnésével ez a feladat, illetve ennek a fontossága nem fog csökkenni. A másik, az ami felvetődött, hogy a városüzemeltetési név belekerüljön ebbe az osztályba – én úgy gondolom, hogy elfogadható, hogy ez Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Beruházási Iroda néven szerepeljen, hiszen így az egyébként az irodán belül ellátott feladat a nevében is megjelenítődik, hisz ma Önök nagyon sok olyan előterjesztést tárgyalnak, ami a város üzemeltetésével kapcsolatos. Legyen az szemétszállítás, vagy tömegközlekedés, és így tovább. A Főépítészi Iroda szerepeljen – ez, hát játék a nevekkel. Mi Polgármester Úrral abban állapodtunk meg, hogy ez egy Főépítészi Csoport lesz, hiszen ez egy titkárnőből, a Főépítész Úrból, illetve egy másik kollegából áll, három fővel. Tehát nem szerettük volna, hogyha olyan érzése támadna bárkinek, hogy ez egy osztály lesz. Ez azt jelzi, a Főépítészi Csoport megnevezés, hogy ez a Főépítész és még két ember, és a főépítészi feladatokat így látja el Deák-Varga Dénes főépítész úr. Az, hogy az irodák ne szűnjenek meg, ezzel igen, a korábbi vezetéssel nekem szakmai vitáim voltak. Én továbbra is úgy ítélem meg, hogy az irodavezető, az irodák szintje, az egy alátörése az osztályoknak. Az irodáknak vagy adunk önálló vezetői jogkört, az irodavezetőknek, vagy nem adunk – márpedig adni kell, hiszen az irodán belül dolgozók munkája tekintetében akkor az irodavezetők felelnek, és ez olyan hierarchikus, olyan többszörösen tagolt szervezetet hoz létre, ami nem segíti elő azt, hogy a jegyző közvetlenebbül tudja vezetni, vagy a polgármester irányítani a hivatalt. Ezért én ezzel nem értek egyet. Az összevonása a Kontrolling Osztály és a Gazdálkodási Osztálynak, és hogy ezen belül két iroda legyen, az szintén ugyanez az előbbi elgondolás. Azt kell Önöknek megérteni, hogy egységes vezetés alá kell helyezni az önkormányzati pénzügyi gazdálkodást, és ez azt jelenti, hogy az ottani vezető, az egyszemélyi felelőse ennek, és összefügg a valamilyen módon kontrollingként most már köztudatba került feladatkör a pénzügyi gazdálkodásnak, akár a számviteli vagy a pénzügyi részével, mert ez a kettő kiegészíti egymást, és nem elválasztható. Ez egy folyamat része. Ez bebizonyosodott, az Állami Számvevőszék megállapításai is ezt támasztják alá. Én ezt szakmailag nem támogatom. A Polgármesteri és a Jegyzői Kabinet összevonása – Polgármester Úr feladatellátása, vagy Alpolgármester Úr feladatellátása nem fog sérülni, tehát e tekintetben én szeretném megnyugtatni Röst képviselő urat, egységes Titkárság már működött a Polgármesteri Hivatalban a korábbiakban. Összefüggő feladatok, a Polgármesteri Hivatal politikai és szakmai vezetésének valamennyi adminisztratív és egyéb jogi, és a többi, önkormányzati feladatait fogja ez a Titkárság ellátni. Ezek nem különülnek el ilyen élesen egymástól. És ez megfelelő munkamegosztással, munkaköri leírások pontos meghatározásával és feladatmegosztással megoldható. A 7,30 és 8,00 közötti munkarenddel kapcsolatban a következő a véleményem. A munkaidő kezdete, az nem a munkába, a munkahelyre érkezés kezdete rendszerint. Ez általában a munkavégzés kezdetével azonos. Én elfogadom azt, hogy ez egy megszokott munkarend már a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára, de 8,00 órakor kezdődik az ügyfélfogadás, akkor a Polgármesteri Hivatal dolgozója 8,00 órakor fel kell, hogy készüljön, hogy munkát végez. Én nem látok ebben egyébként semmiféle problémát, hogy 8,00 órakor ott az ügyfél, és akkor ellátja a hivatali dolgozó a feladatát. Sőt! Én azt gondolom, hogy ennek így kell lennie. A szakszervezettel az egyeztetést, azt csak úgy tudom értékelni, mint elvárást, hogy a szakszervezet képviselőjével való egyeztetést, amely megtörtént, hiszen Mátyás Jóska kollegám is ott volt azon a vezetői megbeszélésen, ahol az osztályvezető kollegákkal egyeztettünk az ügyfélfogadási rendről, illetve a munkarend tekintetében, és konszenzus alakult ki, és semmilyen ellenvetése a szakszervezetnek nem volt, és egyébként meg a napirend tárgyalásának jogi akadályát nem képezi az. Bogár úr kérdésére, a létszám, illetve a költségcsökkenés – a vezetői szintek változásával nyilvánvaló, ez egy megtakarítást is fog eredményezni a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Én úgy gondolom, hogy a munkaidő 7,30-ról 8,00 órára történő változása és az ügyfélfogadási idő megnövekedése, ez a hivatal munkájának a hatékonyságát is növeli. Az effektív munkavégzésre fordított idő megnövekszik. Ez is az egyik módja annak, hogy hogyan javítsunk a hivatal működésén. Az, hogy mi indokolja az előterjesztést – hát az a változó feladatkör, amit a hivatal ellát, az elmúlt időszakban az a szakmai tapasztalat, ami ebben az előterjesztésben megjelenik. A másik, hogy az IKI, bár házkezelőség, de azt tudjuk, hogy az Ingatlankezelési Intézmény nagyon sok önkormányzati intézménynek a felújítási, karbantartási munkálatait is elvégzi, tehát nem idegen az, hogy a Sportszálló, illetve a Mindenki Sportpályájának a technikai feltételeit megteremtse, és ott előkészítse, a sportolásra alkalmassá tegye. Ez nem Polgármesteri hivatali feladatkör, ez inkább hozzájuk tartozik. A Gazdálkodási Osztály – Bárdosi képviselő úr kérdésére reagálnék annyit, hogy a Gazdálkodási Osztály működését január 1-jétől úgy kell beindítanunk, hogy ott pontos feladatkörök lesznek, és pontosan meg kell határoznunk a felelősségi köröket is. Ezért a január 1-ig terjedő időszakban a kollegáknak bizony nem lesz pihenés, és nagy feladat áll elénk, ha ezt Önök megszavazzák. Én kérem Önöket, hogy az általunk beterjesztett javaslatot fogadják el.

Röst János: Szeretném megismételni azt a javaslatomat, hogy az ügyfélfogadás rendjéről és a munkarendről szóló szavazást, azt most ne ejtsük meg. Én mindenképpen ragaszkodnék ahhoz, hogy a szakszervezetnek legyen egy írásos véleménye. Előtte nyilvánvaló, hogy a szakszervezetnek ülésezni kell. Az, hogy egy vezetői megbeszélés részeként a jelenlévő vezető nem emel kifogást, az nem helyettesíti a szakszervezetnek az állásfoglalását. Úgy gondolom, hogy meg kell kérdezni a tagokat, és azt követően lehet arra felhatalmazni annak a vezetőjét, hogy ezt az állásfoglalását megtegye írásban. Nekem ez lenne a javaslatom, és a többinél, ahol módosító javaslatom volt, ott pedig külön-külön kérnék szavazást.

Marton István: Ezt meg fogjuk ejteni. De azért pár mondatot mondanék én is. Mielőtt erre az elhatározásra jutott a vezetés, egy mini közvélemény-kutatást végeztem, és arra a következtetésre jutottam, hogy ha most a 8,00 órás munkarendről akarnánk áttérni a 7,30-cal kezdődőre, akkor az égzengés körülbelül a nyolcszoros, tízszeres lenne, mint ebben a pillanatban. A hivatalban nem mondom, hogy mindenki maximálisan elégedett, de sokkal kevesebb embert érint, mintha fordított helyzet lenne. Ez a helyzet, hogy visszaállunk 8,00-ra, ez egyébként ki lett próbálva, és jónak bizonyult sokkal korábban is. Ugyanis egyébként 8,00 óra előtt ügyfél, az jószerivel mutatóban sincs. Amikor az állománygyűlésen én azt mondtam, hogy a 8,00 óra munkakezdet, az nem azt jelenti, hogy 8,00-kor kell beesni a hivatalba, hanem mondjuk 7,45 és 7,50 között illik beérkezni, hogy 8,00 órakor a munkát tudják felvenni. Két és félhónapos tapasztalatom az, hogy bizony, bizony jócskán voltak, akik 7,30 környékén, vagy esetleg utána néhány perccel jöttek a munkahelyükre. Hát ők ebből a félórából mondjuk negyedórát kapnak, ez kétségtelen, ez, el bírom képzelni, hogy többeket hátrányosan érint. De amíg én olyan 7,40 és 7,45 között – autóval sokat jártam a Kékház előtt, és lefelé a Rozgonyi úton – bizony, bizony jó pár 7,30-ra igyekvő munkatárssal találkoztam. No, ennek most vége. Erről ennyit. A másik. Az ország lélekszáma 25 éve csökken. A városi kicsit később kezdte meg, de az is csökken, hiszen a 15, 16 évvel ezelőtti közel 60.000-ről 51.500-ra zsugorodott, …. egy kisváros, …. Kőszeg méretű kisváros elfogyott a városban. Ezzel szemben az apparátus burjánzott. És nem azt kell ezalatt érteni, hogy nagyon elszaporodtak az ügyintézők, mert erről nincs szó. Arról van szó, hogy rangban szaporodtak, és az emberek által szinte érthetetlenül kezelt irodák szaporodtak. Mert egy tervező iroda, hogy tervező iroda, az mindenkinek evidencia. Dehogy a Polgármesteri Hivatalban egy három, négy emberből álló részleg, az mitől iroda, az minimum kérdéses. A Röst úrnak köszönöm, hogy védi az érdekeimet Polgármesteri Kabinet címszó alatt. Én ebből nem kérek. Amit viszont nem értelmezek – Röst úr azt mondja, hogy kincstár van. Akkor a megszűnés micsoda? Mert nincs kincstár, hanem a kincstár feladatait egy apparátus átvette a hivatalba zömében azokból a dolgozókból, akik valaha a kincstárban voltak. Egyébként Röst úr mondott olyan megfontolásra ítélt dolgokat, amiken tényleg gondolkodunk, és esetleg egy további finomításnál akár figyelembe is veszünk. Bogár úr, Bicsák úr létszámgondokat említettek. Én azt mondom, hogy a pillanatnyilag engedélyezett 211 fő, az negyedéven belül, tehát mondjuk március végéig mindenképpen 200 fő alá fog esni, hiszen azért erre utaló jelek vannak. Vannak, akik kiesnek, nem kell őket pótolni, viszont vannak olyanok, akiket pótolni kell, és nagyon sajnálom a kiesésüket. Bicsák úr is a létszámról beszél – hát kérem, itt meg van célozva a központilag, országosan. Ne dugjuk már a fejünket a homokba. Mintegy 20 %-os köztisztviselői, közalkalmazotti létszámcsökkentés. Hátha itt mindenki egy elmenő helyett kettő újat igényel, vagy csak akár ugyanannyit is, akkor hogyan fogunk alájutni. Nem, kizártnak tartom, hogy a kanizsai önkormányzat létszáma drasztikusan csökkenjen. A 10 % még talán belefér, de a 20-at én a magam részéről kizárom. Egyébként itt Bizzer képviselőtársunk már elmondta, hogy legalább reggel nem kell villanyt kapcsolni, és akkor csak egyszer rongálják az emberek a szemüket a kora délutáni ügyintézésben. Jószerivel ezzel Bárdosi képviselő úrnak is adtam választ. Az önkormányzat tisztségviselőinek ügyfélfogadási rendje, ugye ez szerdán, a hónap első, második, illetve a harmadik hetében zajlik, a polgármester, alpolgármester, illetve a jegyző közreműködésével, 8,30-tól délig. Én közölhetem, hogy még egy óra előtt nem fejeztem be, de a legutolsó is közel 2,00 óráig tartott. Mindegyik alkalommal ilyen 20-25 fő közötti érdeklődő volt. Tehát ebből csak azt akarom kihozni, hogy a tisztségviselőknek nyitottaknak kell lenni felfelé. Többet lehet dolgozni, kevesebbet meg nem. Ilyen nagyon egyszerű a dolog. Énnekem most az a tisztem, mivel több hozzászólót nem látok, hogy a Röst úr által javasoltakat megszavaztassam, mivel erre azért kétszer is felhívta a figyelmünket, bár mi egy szóból is értünk. Kérem Jegyző Urat, hogy az elhangzás sorrendjében tegye fel őket szavazásra. Én ebben a pillanatban ezek közül egyetlenegyet sem tudok támogatni, tehát azt kérem mindenkitől, hogy nyomja meg a nem gombot.

Dr. Kelemen Marcell: Röst úrnak, azt hiszem, az volt az egyik javaslata, hogy az ügyfélfogadási rendre és a munkarendre vonatkozó részét az előterjesztésnek a közgyűlés ne tárgyalja.

Marton István: Azért mondom, kérem, akkor, aki ezt támogatja, az nyomjon igent. Én a nem gomb megnyomására szólítom fel a képviselőinket.

 

A közgyűlés 4 igen és 18 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Kelemen Marcell: A Röst képviselő úr azt javasolta, hogy az előterjesztésben Városi Főépítészi Csoport megnevezés helyett Főépítész Iroda szerepeljen.

Marton István: Nem támogatom. Kérem a nem gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 3 igen, 19 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Kelemen Marcell: Röst képviselő úr azt javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal eredeti szervezeti felépítésében irodaként szereplő szervezeti egységek maradjanak változatlanul. Megfelel ez így?

Röst János: Elvileg eltérés lehet a többi osztályszerkezetben, de a célja ugyanez. Annyi kérésem még lenne, hogy amennyiben a Kontrolling Osztály és a Gazdálkodási Osztály összevonásra kerül, akkor ott olyan szavazást kérnék, hogy ott a két iroda működhessen. Tehát ez lenne a javaslatom ott

 

Marton István: Kérem a javaslat elutasítását, vagyis a nem gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 3 igen, 17 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Kelemen Marcell: Röst képviselő úr azt javasolta, hogy a Gazdálkodási és Kontrolling Osztály összevonásával az úgynevezett Gazdálkodási Osztályként létrejövő szervezeti egységen belül két iroda jöjjön létre, Kontrolling és Gazdálkodási Iroda.

Marton István: Hosszabb távon megfontolandó, de ebben a pillanatban nem tudom támogatni. Kérem a nem gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 3 igen, 17 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Dr. Kelemen Marcell: Röst képviselő úr javasolta, hogy a Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Kabinet a továbbiakban is maradjon meg önálló szervezeti egység, és ne Titkárságként működjön tovább összevonva.

Marton István: A javaslatot nem támogatom. Egyébként e területen már jelentős létszám-megtakarítást értünk el. Kérem a nem gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 3 igen, 19 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Dr. Kelemen Marcell: Több javaslat nem volt, ha jól tudom, de ezt Röst képviselő úr szíveskedjék nyugtázni, hogy volt-e, vagy nem.

Marton István: Volt egy 7,30-as munkakezdési javaslat.

Röst János: Akkor kell majd erről szavazni, amikor odajutunk. Én azt javasoltam, hogy vegyük le napirendről. A szavazás közben kérném ezt megszavaztatni. Egyébként mindegyik ki lett végezve, végül is több mondanivalóm nincs hozzá.

Marton István: Volt egy javaslat, amely a 7,30-as munkakezdés megtartását szorgalmazta. Kérem az elutasítását.

 

A közgyűlés 4 igen, 16 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Marton István: Egyébként közlöm, hogy ez volt a mai napon az első olyan, hogy az egyik bizottság nem értett egyet a többi bizottsággal, de hát azért a testület bölcsessége itt is kidomborodott. Ezek után az eredeti javaslatot kérem megszavazni. Először a rendeletet azzal a kiegészítéssel, ahogy itt elhangzott, hogy a Városüzemeltetési Irodába a három fogalom egymás mellett szerepeljen. Tehát ennyi kiegészítéssel. Városfejlesztés, Városüzemeltetés és Beruházás. Kérem az igen gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 19 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

60/2006.(XII.22.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 26/2003.(IV.23.) számú rendeletének módosításáról szóló 60/2006.(XII.22.) számú rendelete.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton István: A határozati javaslat, miután az ellenkérelmeket a testület elutasította, kérem, hogy egyben szavazzunk a 4. pontról. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot. Én ezt támogatom.

 

A közgyűlés 19 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

351/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: hivatalai SZMSZ) 1. számú mellékletét a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2003.(IV.23.) számú rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 2007. január 1-i hatállyal módosítja.
 2. Határidő: 2007. január 5.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 3. a hivatali SZMSZ Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó 2. számú mellékletét a jelen előterjesztés mellékletében foglaltakat 2007. január 1-i hatállyal módosítja.
 4. Határidő: 2007. január 5.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 5. felkéri a jegyzőt, hogy a hivatali SZMSZ 3-5. mellékleteinek – a szervezeti változásból adódó – szükséges módosításaira vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé, továbbá a hivatali SZMSZ függelékeit a szervezeti módosításnak megfelelően aktualizálja.
 6. Határidő: 2007. január 31.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 7. az Ötv. 9. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2007. február 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal szervezetéből a Mindenki Sportpályája és Sportszálló egységét üzemeltetésre az Ingatlankezelési Intézmény szervezetébe helyezi át. Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal létszámát pedig 5 fizikai állományú álláshellyel csökkenti, az Ingatlankezelési Intézmény létszámát pedig 5 fizikai állományú álláshellyel növeli. Az átszervezés időpontjától a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzataiból az Ingatlankezelési Intézmény 2007. évi költségvetési előirányzataiba beépülnek a Mindenki Sportpályája és Sportszálló üzemeltetésének költségvetési előirányzatai, melynek átvezetéséről a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával dönt. Felkéri a polgármestert, hogy az átszervezés végrehajtására intézkedjen.

  Határidő: 2007. február 5. munkáltató intézkedések

  2007. április 30. költségvetési rendelet módosítása

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző és Kámán László intézményvezető)

 

 1. Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint a 2007. évi díjak megállapítása (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

  Meghívottak: Horváth Balázs ügyvezető SP kft., Schmidt László ügyvezető NSP Kft.

 

Marton István: Bevezetőben, az anyagban vastagon van szedve, csak a lényeget említem, volt egy 15,5 %-os mértékű növelés, és 10,81 %-os. Vastagon már csak ez az utóbbi van szedve. A magam részéről azt kérem, hogy a testület ezt támogassa.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 8 egyhangú szavazattal a 10,81 %-os díjemelést javasolja elfogadni a közgyűlésnek.

Tóth Nándor: Kolonics Bálint elnök úr távollétében nekem jutott a feladat, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság határozatát ismertessem. A bizottságunk megtárgyalta, 6 igen szavazattal támogatásra javasolja a 10,81 %-ot.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.

Bogár Ferenc: Én a három napirendi ponthoz egy rövid összegzést szeretnék adni a saját szemszögömből. A következő gondom van. Úgy érzem, a három előterjesztésben a gombhoz varrják a kabátot, és nem fordítva. Mit értek ez alatt? A szolgáltatók monopolhelyzetüknél fogva nem vállalkozóként viselkednek. A vállalkozó ugyanis nem tudja, hogy év végén mi lesz vele, sőt év közben sem, ezért küzd a fennmaradásáért, és nemhogy az inflációt nem tudja néha érvényesíteni az áraiban, de van, amikor évek óta nem tud árat emelni, vagy csökkent. Ezzel szemben mit csinálnak a közszolgáltatóink? Megállapítják, hogy mennyi nyereséget akarnak elérni az év végén - ez szinte mind a háromnál ott van – és ennek ismeretében visszafelé számolnak. Önkényesen megállapított inflációs mértékből indulnak ki, van, ahol 6,8, van, ahol, 9,3, van, ahol 7,4. Utána ezeket a költség… bennhagyják az inflációt, tehát duplán számolják. Az egyes költségelemek tartalmát nem ismerjük, van 12, 26, 32. Miből adódik? Senki nem tud semmit. Így fordulhat elő – visszatérve a szilárd hulladékra –, hogy például egy 100 literes gyűjtőedény negyedéves költsége a 10 évvel ezelőtti 1.100 Ft-ról 4.600 Ft-ra alakult most. 10 év alatt ez több mint 300 %. És ha belegondolunk abba, hogy majdnem 5.000 Ft-ot negyedévente kicsöngetni egy kispénzből élő embernek, nem mindegy. Így fordulhat elő például a Vízműnél, hogyha spórolunk a vízzel, akkor többet fizetünk egy m3-ért, mert mindképpen az önköltséget ki kell fizetnünk. Vagy így van az, hogy ha például kevesebben utaznak a buszon, mert ugye ott is volt két variációs lehetőség, hogyha emelünk 15 %-kal, akkor ennyi millió Ft-tal, hogyha többet emelünk, akkor annyi millió Ft-tal ki kell egészíteni az önkormányzatnak a hiányzó költségelemeket. Nincsenek rákényszerítve a szolgáltatók az önköltség csökkentésére, mert úgy is mindenképpen térítjük a hiányt, vagy pedig egy új elemet kitalálnak, és ennek a bevezetésével pótolják gyakorlatilag a kieső bevételüket. Most kényszerhelyzetben vagyunk, meg kell szavaznunk ezeket az emeléseket, úgyis el lesz döntve, viszont azt szeretném javasolni a tisztelt közgyűlésnek és Polgármester Úrnak, hogy a következő évben térjünk vissza mindenegyes szolgáltatóra, és vegyük górcső alá, hogy az egyes elemek miből adódnak, indokolt-e az emelés, nem indokolt, és milyen stratégiát kövessünk a következő évi költség-megállapításkor.

Marton István: Ön még ráadásul, amellett, hogy tartalmasakat is mondott, nagyjából tartotta az időkeretet.

Tóth Nándor: Most, mint képviselő kérek szót. A bizottsági vélemény tartalmazta az én véleményemet is a díjemelést illetően, viszont áttanulmányozva az anyagot, támadt egy hiányérzetem. Ezt valószínű, hogy Schmidt úrnak kellene feltennem a kérdést, de Horváth Balásztól is elfogadom a választ. A tájékoztatóban fel van sorolva az ellátási terület. Hiányolom Zalamerenyét. Kérdésem, hogy miért hiányzik az anyagból? És úgy tudom, hogy ott valamilyen szinten van egy szeméttelep is, működik egy lerakó hely. Annak az állapotáról, sorsáról, tulajdonjogáról is kérnék akkor a válaszban valamilyen magyarázatot.

Horváth Balázs ügyvezető (Sp Kft.): Szeretnék sorrendben válaszolni, és ígérem, nagyon rövid leszek. Az, hogy a szolgáltató nyereséget képeznek a költségek felett az árbevételek tekintetében, ezt a törvény mondja ki, a hulladékgazdálkodási törvény, egyértelműen, illetve a díjképzésről szóló rendelet egyértelműen megmondja, hogy mi a kötelessége a szolgáltatónak akkor, amikor az árat képezi, és ebben benne van az is, hogy fedezetet kell nyújtani a fejlesztésre, valamint biztosítania kell a hosszú távú működéshez szükséges nyereséget is, hiszen közszolgáltatásról lévén szó. Hadd tegyek itt egy rövid kitérőt arra, hogy az elmúlt két évben, tavaly, tavalyelőtt több millió Ft-tal kevesebb eredményt realizáltunk, és akkor senki nem jött azzal a felvetéssel, hogy szeretné a közszolgáltató részére az elmaradt nyereséget befizetni. Senki nem tudja, hogy mi van a számok között, erre szeretnék azzal reagálni, hogy a közszolgáltatási tevékenységünket, illetve az általunk készített költségkalkulációt az önkormányzat által kijelölt könyvvizsgáló megvizsgálta, és ez az előterjesztés részét képezi, tehát abban, amikor azt a kérdést feszegetjük, hogy tudjuk-e, hogy mi van a számok között, akkor tulajdonképpen ezt a könyvvizsgálói jelentést vonjuk kétségbe. Tóth képviselő úr kérdésére hadd reagáljak annyiban, hogy Zalamerenye nem a Saubermacher-Pannónia Kft. ellátási területe, hanem a Humpold Marcali Kft. szállítja onnét a hulladékot, legalábbis egyelőre. Szeretnénk, hogyha azt is Bagolára hozhatnánk. Azt gondolom, ez közös érdek. Annyi, hogy tényleg működik ott egy átrakó állomás, ez viszont Zalakaroshoz tartozik, és az innét az átrakó állomásról, amit a környékbeli területről, Galamboktól Zalakaroson át akár Kehidakustányig összeszedünk, és esetleg célszerűségi okokból, pont költségcsökkentő tényezők miatt egyszerre tömörítve szállítjuk be Zalamerenyére pótos vontatvánnyal, ez a lerakón megjelenik külön sorban, és ennek a lerakási díját ugyanúgy fizetjük, mint ahogy az összes többi hulladékét.

Marton István: Több érdeklődőt, aki szót kérne, nem látok, ezért a napirend fölött a vitát lezárom azzal a kiegészítéssel, hogy amit Bogár képviselőtársam mondott, az bizony-bizony 10 év alatt gyakorlatilag az infláció mértékének figyelembe vételével, az simán megháromszorozódik, tehát ott tartunk, ahol, tartottunk mondjuk 10 esztendővel ezelőtt. Én 1989. december 31-e óta kísérem figyelemmel az inflációt – erről egyszer valamikor majd tarthatok egy előadást, hogy hogyan alakult, és hova jutottunk onnan napjainkig. Szinte hihetetlen szám jön ki annak a számára, aki csak olyan átlagérdeklődés, és nem foglalkozik ezzel hivatásszerűen. A vitát lezártam. Én megköszönöm a szolgáltatónak, hogy a körülmények ismeretében, anélkül, hogy ezeket részletezném, önmérsékletet tanúsított, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez mind a három napirendre, tehát a következő kettő tárgyalandó napirendre is nagymértékben igaz, és nem csak a szolgáltatóknak, hanem a munkatársaimnak is, akik ebben az ügyben többszörös egyeztetést, pontosítást végeztek, tehát mindenki, aki ebben érintett volt, az abszolút képben volt, mielőtt ez az anyag a testület elé került. Kérem a testület tagjait, hogy nyomják meg az igen gombot.

A közgyűlés 18 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

61/2006.(XII.22.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 61/2006.(XII.22.) számú rendelete a települési szilárd hulladék szállítási és lerakási díjáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 1. Javaslat a 2007. évi víz-, és csatornadíjak megállapítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Kovács Antal elnök-vezérigazgató VÍZMŰ Rt.

 

Marton István: Ha valaki elolvasta a határozati javaslatnak mind a három pontját, akkor azt látja, az elsőt felolvasnám, hogy a úgy határoz, hogy a vízellátás és csatornaszolgáltatás köbméterenként fizetendő díját nem emeli, az a 2006. évi szinten marad, egyidejűleg bevezeti a rendelkezésre állási díj fizetésének kötelezettségét. Na most, az anyag elején ez részletezve van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összes többi szolgáltató - aki már ugye a villanytól a gázig bevezette régen az alapdíjat – után menve utolsóként nem kimaradva, illetve még egy kimaradt, a hulladékszállításnál, ott nincs alapdíj. Érdekes módon ott az elsők között volt, de valamilyen oknál fogva meg lett szüntetve, a többi szolgáltatóval szinkronban átlagosan egy olyan 10 % körüli az emelés mértéke, ami azt jelenti, hogy aki kevesebbet fogyaszt, az lényegesen, talán mondhatom azt, hogy lényegesen többet, tehát mondjuk 15 % körüli emelésben részesül, aki pedig többet fogyaszt, az pedig kevesebbel. De hát alapdíjat igazságosan, úgy, hogy mindenkinek tessen, nem lehet bevezetni. Hangsúlyozom, ez egy 10 % körüli átlagos emelés. Itt nagyon komoly vita folyt. A Vízműnek ugye speciálisa a felépítése, három régióból tevődik össze, ezek delegálják az embereket úgy, hogy nem szólnak bele a régiók egymás dolgaiba. Ezt azért említem csak, mert voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ezen kívül még minimum 3, de inkább 5 %-kal meg kellene emelni a díjat, de sikerült leblokkolni ezt a törekvést. Ebben a Vízmű vezetése is értelemszerűen partner volt, mert úgy gondoltuk, hogy mivel most nem tudjuk igazságosan teríteni, az előbb elmondottak miatt, ezért ez a % elég kell, hogy legyen. És én azért mondom, hogy nagyon nagyfokú az önmérséklet a szolgáltatóknál, mert aki egy kicsit is figyeli a napi sajtót, figyeli az országos helyzetet, és néha elhűlve tapasztal 70 meg 50 %-os emeléseket, az bizony nem lehet elégedetlen ennek az emelésnek a tervezett mértékével.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 6 igen és 2 tartózkodó szavazattal a közgyűlésnek megtárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést. És azt hiszem, mindjárt megragadom a szót, hogy egy kérdést, ami ott is felmerült, és igazából a Vízmű nem képviseltette magát a bizottsági ülésen, ott is felmerült, és igazából nem kaptunk rá választ. Nagykanizsán vannak olyan társasházak, ahol egyes lakásokban négy, azaz négyes darab almérő található. Ezt a táblázatot úgy értelmezzük, hogy ők négy darab vízóra után fogják fizetni az alapdíjat? Tehát erre kérnék. Illetve vannak olyan társasházak, ahol lakásonként kettő, három almérő van, viszont a társasház egy főmérővel rendelkezik. Az volt tulajdonképpen a bizottsági ülésen is a kérdés, hogy ott is vannak almérők. Az almérők után is és a főmérő után is fizeti-e az alapdíjnak azt a bizonyos részét, amennyi a lakásra esik? Tehát ezeket célszerű lett volna bizottsági ülésen megtárgyalni, de ott sajnos nem történhetett meg, ezért kérem a közgyűlésen erre a választ.

Zajzon Imre (Vízmű Rt.): Sajnos másik testületi ülésen kellett lennünk, és azért nem tudtam jelen lenni. A kérdésre a válasz: a táblázatban, ha minden igaz, akkor úgy szerepel, hogy fogyasztási helyként, tehát nem mérőnként. Ahol négy mérő van egy lakásban, de van, ahol öt is van, ott nyilvánvalóan egy fogyasztási helyre merülő költség fog bekerülni. És minden esetben a főmérőn …. az alapdíj megjelenik. Nem minden lakásban olvassa a Vízmű a mérőket, csak ott, ahol erre szerződést kötött a társasház a céggel. Ahol nem olvasunk, ott természetesen nem számlázunk erre.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést 6 egyhangú szavazatával tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Marton István: Ha egy személyes megjegyzést megengednek, én egyre jobban szeretem a bizottságainkat.

Karádi Ferenc Gyula: A bizottsági ülésen is felmerült egy tétel, amely a kalkulációban és számlákon is úgy szerepel, hogy vízterhelési díj. Ott sem tudtunk pontos magyarázatot adni, hogy mi ez. Arra kérem, hogy mondja el pontosan, hogy mi ez a díj, hogy miután a lakosság felé a számlákon is megjelenik.

Zajzon Imre (Vízmű Rt.): A vízterhelési díj, az a környezetterhelési törvény kapcsán jelent meg. Ennek három része van, a környezetterhelési díjnak, a talajterhelés, a vízterhelés, és a lég, a levegőszennyezés terhelés. Ránk ugye a vízterhelési díj vonatkozik. Ennek a számítási módja a nagykanizsai szennyvíztelepről kikerülő szennyvíz folyamatos mérése alapján a környezetbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét kell kiszámolnunk. Ezt a környezetvédelmi hatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi, és a törvényben meghatározottak szerint ki kell számolnunk, illetve a hatóság is kiszámolja, hogy mennyit kell fizetnünk az államnak, azt hiszem a Pénzügyminisztériumnak, vagy Gazdasági Minisztériumnak a környezetszennyezésért. Ez a törvény továbbá taglalja, hogy a szennyező fizet elv alapján működik, ami azt jelenti, hogy akik bebocsátják a szennyezést, oda mit kell szétosztanunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ki mennyit fogyaszt, annak megfelelően képződik ez a szám. Ennek egy fokozatos bevezetése volt. Eredendően 3 év volt, de változtatták a törvényt, és így csak ebben az évben jutottunk el a teljes környezetterhelési költségnek, vagy díjnak a 80 %-áig, tavaly 50 % volt, és a következő évben 100 % lesz majd. Tehát jelentősen fog jövőre is nőni majd.

Karádi Ferenc Gyula: Tehát arra akartam kilyukadni, hogy Önöknél ez egy átmenő tétel, mint mondjuk az ÁFA, ami a központi költségvetésbe befizetésre került.

Zajzon Imre (Vízmű Rt.): Így van. Ez egy adó tulajdonképpen.

Marton István: Örülök neki, hogy tisztázódott az, aminek tisztázódnia kellett. Tehát az állami sarc egyik formája, de ezen nincsen semmi különleges, mert ezt a sarcot minden állam kiveti tőlünk nyugatabbra is. A mérték az, amin el lehet gondolkodni.

Tóth Nándor: Szeretnék élni az alkalommal, hogy itt van a Vízmű vállalat jeles képviselője, mivel olyan információk jutottak el hozzám, hogy bizonyos tömbházakban vízkorlátozás van az utóbbi időben. Gondolom, hogy ez a nem fizetésből, vagy a rendszertelen fizetésből fakad. Kérdezném, hogy akik nem fizetnek, vagy nem rendszerességgel fizetnek, ott milyen szankciót tud alkalmazni a Vízmű, és egyáltalán ennek a gyakorlati része hogyan van? Gondolom, hogy ez a városlakókat érdekelni, meg a képviselőtársaimat is.

Zajzon Imre (Vízmű Rt.): Tömblakásokban, illetve a társasházakban nem áll módunkban korlátozni, hiszen nem nagyon fordul …, vagy nem volt még a praxisunkban olyan, hogy egy társasházból senki nem akar tartósan díjat fizetni. Van egyébként a szolgáltatónak erre lehetősége, és élünk is ezzel a lehetőséggel elég sok helyen. Ebben a gyakorlatunk az, hogy aki három hónap után nem fizet, annak nyilván a felszólítások, három felszólítót küldünk ki, ha ezután sem fizet valaki, és az érték eléri a végrehajtásra menő nagyságot, mert a végrehajtás is pénzbe kerül, akkor nyilván ezt mérlegelnünk kell. Ha ez sem segít, akkor korlátozni kell a szolgáltatást. Ha van a 150 méteren belül közkifolyó, akkor nem szükséges hozzá az ÁNTSZ engedélye sem, hanem akkor a korlátozást végre lehet hajtani minden további nélkül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ki szoktuk venni a vízórát és ledugózzuk. Azt azért elmondom, hogy van olyan ügyfelünk, aki fogja magát, és utána összeköti a vezetéket, és a többiek kárára fogyasztja a vizet. Ha nincs közelben közkifolyó, akkor az ÁNTSZ és a jegyző engedélyével köthetjük ki. Ezt meg is szoktuk minden esetben tenni. Egy évben olyan 150-200 ilyen esetünk van, mikor el kell sajnos jutnunk idáig, hiszen mi azt mondjuk, hogy aki nem fizet a szolgáltatásért, azzal a többiekkel fizetteti, és így a többiek esélye igazságtalan megítélésünk szerint, de az igazságot nehézkes keresni, de a szolgáltatásért, én úgy gondolom, mindenhol fizetni illik.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért a vitát lezárom. Megköszönöm Zajzon úrnak a kérdésekre adott válaszait. A határozati javaslatot, aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

352/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. úgy határoz, hogy a vízellátás és csatornaszolgáltatás köbméterenként fizetendő díját nem emeli, az a 2006. évi szinten marad, egyidejűleg bevezeti a rendelkezésre állási díj fizetésének kötelezettségét.
 2. úgy dönt, hogy az ivóvíz-szolgáltatás 2007. évi díjában 18 Ft/m3, a csatornaszolgáltatás díjában 31 Ft/m3 használati díjat épít be, amelynek felhasználásáról külön előterjesztés és fejlesztési terv alapján dönt, az Önkormányzat és a Vízmű Zrt. között 2004. november 17-én megkötött “Üzemeltetési szerződés” IX. pontjában és 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
 3. a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. mint közcsatorna szolgáltató vízterhelési díj áthárítására vonatkozó javaslatával egyetértve úgy dönt, hogy szolgáltató a vízterhelési díjat a csatornaszolgáltatásról kiállított számlán a szennyvízmennyiség alapulvételével, külön soron a szolgáltatást igénybe vevőkre hárítsa át. Tudomásul veszi, hogy a vízterhelési díj mértéke 2007. január 1-től – a szennyvíz mennyisége és minősége alapján – 16 Ft/m3 + ÁFA.

  Határidő: 2006. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

 

Marton István: Aki a rendeleti javaslatot el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

62/2006.(XII.22.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2006.(XII.22.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 1. Javaslat a helyi tömegközlekedés 2007. évi díjának megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Zalatnai László vezérigazgató Zala Volán Zrt.

 

Marton István: A kiegészítő táblát, ami köztes megoldásnak ígérkezik, a mai nap folyamán képviselőtársaink megkapták. Egészen röviden arról van szó – itt nagyon hosszasan is lehetne beszélni a VOLÁN társaságok jelenlegi helyzetéről, a várható állami intézkedések sokaságáról, ami úgy néz ki, hogy Zala megyét vesztes pozícióba navigálná, ha éppen nem tudunk kellően ellenállni, de ez egy másik napirend része lehetne. Aki elolvasta az anyagot, az láthatta, három javaslat készült. Az alap előterjesztősben ez 15 %-os és egy 25 %-os nettó díjemelést irányzott elő mellékelt gazdaságossági számítások, táblázatok megvannak. A 25 %, az számunkra értelemszerűen – bármennyire is megalapozottnak tűnhet a szolgáltató részéről - elfogadhatatlan. A 15-öt meg azért nem tudtuk – legalábbis a vezetés – elfogadni, de hát erről végső soron a testületnek kell dönteni, mert abban bizonyos fokú korlátozás, tehát km visszafogás történne, holott a kampány során mindegyik politikai erő azt ígérte, nekünk az egyik sarkalatos pontunk volt, hogy a 33-ast visszaállítjuk. Most nem a névről van szó, hanem arról, hogy a keleti városrészből hogyan lehet lejutni a vasútállomásra, illetve, hogy Kiskanizsán, mivel a Pápai utca burkolata, erősítése megtörtént, a körforgalmat kipróbáljuk. Erre még tegnap késő este egyeztetés eredményeként született meg egy számunkra is elfogadhatónak tűnő javaslata a Zala Volánnak, aminek a lényege az, hogy eredőjében mintegy 20 %-os díjemelést, áremelést hajtanánk végre. Ez a kiegészítő tábla mindenkinek a rendelkezésére áll. Akinek több kell ebből, az nyilván elolvasta részletesebben. A magam részéről ezt a 20 %-os javaslatot tudom támogatni azzal, hogy a 33-as vonala, az gyakorlatilag legkésőbb február 1-jétől, mert nem vagyunk telhetetlenek, azt belátjuk, hogy kell egy egy-másfél hónap a visszaállításához, de legkésőbb február 1-jétől egy ilyen menetrend kiegészítés módosítással tájékoztatva az utazó lakosságot, visszaáll, illetve a Pápai utcán keresztül a körforgalom megszervezése, aminek a kivitelezése a területrész két önkormányzati képviselője és a Volán között még további tételes egyeztetést igényel, ez megvalósuljon. Magam részéről ezt a 20 %-os köztes változatot támogatom az előbb elmondott számos előnye következtében.

Dr. Csákai Iván: Nem bizottsági elnökként, képviselőként. Az észak-keleti városrész lakóinak nagy bánata és kérése az, hogy az észak-keleti városrészben a Kisberki, Honvéd, Dózsa György út találkozásánál egy buszmegállót kellene kialakítani. Ebben kérnénk a Volán segítségét.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság az előterjesztést 6 egyhangú szavazatával tárgyalásnak alkalmasnak tartja.

Marton István: Nem látom, hogy valaki is szót kérne még, ezért a napirend vitáját lezárom. Aki el tudja fogadni a három javaslat közül az utólag született köztes javaslatot, a 20 %-ot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

63/2006.(XII.22.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2006.(XII.22.) számú rendelete a helyi tömegközlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló többször módosított 32/1998.(XII.15.) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: Természetesen a következő közgyűlésen a részleteket ki kell, hogy hirdessük. Most a határozati javaslatról még egy utolsó szavazást kérek a szünet előtt. Igen gombot kérek egy nyomni.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

353/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a tömegközlekedési díjak átlagosan 20 %-os emelése mellett a helyi tömegközlekedés 2007. évi veszteség finanszírozásához szükséges, – a Zala Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés 8. fejezete alapján meghatározott, és a normatív állami támogatás ismertté válásakor szükség szerint pontosított kompenzációra a fedezetet – a jelenlegi ismeretek szerint 39.000 eFt támogatást a város 2007. évi költségvetésében tervezi.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

Szünet

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciójára (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: Tóth Lajos Pedagógus Szakszervezet Titkára, Szita László könyvvizsgáló

 

Marton István: Az anyagot mindenki megkapta. A kiegészítés gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy bizonyos szerveknek ezt véleményezni kellett, úgy, mint a két kisebbségi önkormányzatnak, és ezt jegyzőkönyvvel kellett dokumentálni, valamint a bizottsági vélemények is megvannak róla.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta, 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja 7:1 tartózkodás mellett.

Papp Nándor: 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a napirendi pontot a közgyűlésnek.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 egyhangú szavazattal a közgyűlésnek javasolja a megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy az eredeti előterjesztés 7. oldalán az önkormányzat 2007. évi költségvetésének összeállítása során az egyensúly biztosítása érdekében elvégezendő feladatok felsorolásának 4. pontjában kérjük figyelembe venni a Polgármesteri Hivatalt is, tehát a 4. pont első mondata a következőképpen hangzik: a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok működésében rejlő gazdaságossági lehetőségek vizsgálata. Ezen kívül a Pénzügyi Bizottság eleget tett azon törvényi előírásnak, miszerint véleményeznünk kellett a költségvetési koncepciót, és most ismertetném a bizottság véleményét a koncepcióról: a költségvetési koncepció a következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült. Az elemzések és számítások során figyelembe vételre kerültek a tervezhető helyi források, a központi költségvetésből számításba vehető bevételek, a jelenlegi ismeretek alapján bevonható külső forráslehetőségek. A már ismertté vált kényszerű kormányzati intézkedések városunk gazdálkodására vonatkozó hatásai a 2007. évi költségvetési koncepcióban megjelentek. A működési és fenntartási célú kiadások ésszerűsítésére a felhalmozási jellegű kiadások újragondolásával és ehhez szorosan kötendő ésszerű és visszafogottabb hitelpolitikával 2007-ben a költségvetési egyensúly biztosítása megoldható.

Marton István: Köszönöm Elnök Úr a bizottság rendkívül szakszerű és pontosan megfogalmazott állásfoglalását.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. Ezzel együtt néhány szakmai észrevétel hadd hangozzék el. Nem kívánok a súlyos mondatokra bővebben utalni. Forráshiányosak vagyunk, és hát az előző évek kényszerpályája folytán is ennek megvan a következménye. Ezzel együtt az oktatást érintően hadd hívjam fel prioritásra a figyelmét, illetve egy kis pici finomításra is a szövegben. A 4. oldal alján szerepel az a tételmondat, hogy a prioritások között az első az intézmények zavartalan működéséhez szükséges források biztosítása, és mi itt nagyon gyakran hozzá szoktuk tenni, hogy beleértve azt is, hogy ezek az intézményeink bizony nagyon lerobbant állapotban vannak, és felújításra, folyamatos felújításra, akár egy 10 éven keresztül tartó és végigérő programra lenne szükség, ami általában el szokott maradni a múltban. Félő, hogy ebben az évben is? Ha ismernénk a konkrét számokat, mint ahogy néminemű ismeretünk van a konkrétabb számokról is, és erről lesz majd ugye az izgalmasabb vita a következő fordulóban a költségvetés kapcsán, akkor én feltétlenül akko

r is fogom, fogjuk mondani, és már most is szeretnénk a prioritások közé valahogy becsempészni az intézmény-felújítások fontosságát. Mert ez nem azt jelenti, hogy egy új állapotba kerülne ezáltal az intézményrendszer, nem azt jelenti, hogy egy normál állapot fenntartásáról van szó, hanem lerobbant, súlyos állapotok megszűntetéséről. Nem akarom terhelni a közgyűlést most bővebben. Természetesen vannak további fontos dolgok. Egy dolgot hadd említsek még – törődött-e valaki azzal, és hadd említsem fel a bizottsági konkrétumot, hogy például a 2007. évben a Magyar Plakátház és az Ifjúsági és Civil Ház működtetése, ami közel 40 millió Ft, becslés, jó szakmai becsléssel, hogy ez majd benne lesz vajon az új költségvetésben? És visszatérve még egyetlenegy mondattal az oktatásra, mert én most annak lennék a szószólója, a jó oktatás mindig drága, de az is igaz, hogy a drága oktatás nem mindig jó. Én az első felére utalnék, a jó oktatás mindig drága.

Marton István: Természetesen az intézmények működtetését forintálisan tervezzük. Én erről majd még szólok.

Bogár Ferenc: A következő kérdésem lenne, 5. oldal 4. pontjában szerepel, hogy az elindított panelprogramban való részvétel folytatása 50 millió Ft értékhatárig. Ugyanakkor a 6. oldalon olvasom, hogy a Panel-Plusz Program továbbviteléhez 789.771 eFt önkormányzati önrész, amely ugye ha egyharmadot veszünk, az durván 2,5 milliárd Ft-os összeghatár lenne. A kettő hogyan jön össze? Mert ugye az I-III. negyedévi beszámolóban volt a 2. táblázatban 530 millió Ft teljesülés, de nem tartom valószínűnek, hogy akkor 780 lenne a 2007. évre?

Marton István: Megmondom, megmagyarázom majd. Áthúzódásokról van szó, de majd kifejtem.

Tóth László: Újból citálom az előterjesztés 7. oldalának előbb említett 4. pontjának a második mondatát, ami arról szól, hogy a költségtakarékosság, illetve ellátási színvonal javítása érdekében a szükséges szervezeti átalakítások végrehajtása az önkormányzat által vállalt nem kötelező feladatok felülvizsgálatát taglalja. Én a színvonal javítása érdekében kérdezem a következőt, hogy immáron egy hónap telt el azóta, hogy a Kanizsa Újság főszerkesztőjét menesztette a közgyűlés, a Szocialista Párt frakciója támogatta ezen lépés megtételét. Tettük ezt annak a reményében a helyi lap újra a nyílt közéleti viták színterévé fog válni. A “helyi közéleti lap” ennek a funkciónak 2003. ősze óta immár nem felelt meg. A színvonalról nem is beszélve. Én áttanulmányoztam a mai közgyűlési anyagot, és nem leltem arra vonatkozó előterjesztést, hogy megbíztuk Maros urat átmeneti időszakra vonatkozóan az ügyvezetői munkakör betöltésére. A Kanizsa Újsággal mi fog történni? Tehát megtartja az önkormányzat? Mert nekem az a véleményem, hogy ha ezen a színvonalon fog működni, akkor semmi szükség nincs rá. Erre is kérnék egy választ, hogy mi legyen ezzel.

Marton István: Megválaszolom.

Röst János: Én nem sok időt vesztegetnék erre a beterjesztésre. Lényegében a törvényi előírásnak megfelelt, elég soványka előterjesztés, nyugodtan mondhatjuk így. Ezek a számok vélhetően jelentős mértékben fognak változni a költségvetés elfogadásakor. Én mindössze két számra hívnám fel a figyelmet. Egyik a hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, ez a 118 millió Ft, ami azt jelenti, ezzel a polgármester elismerte, hogy az éves kihatása a felvett hiteleknek, az 250-300 millió, hanem 2007-ben ez 118 millió Ft. Tehát erre hivatkozni nem lehet a költségvetés készítésénél, hogy a hitelállomány rontja a 2007. évi gazdálkodást. A másik ilyen pont, ez pedig a likvid célú hitelfelvétel, a 800 millió betervezése. Én úgy gondolom, hogy ezt sem hiszem, hogy ez komoly szám lehet. Ekkora összeget nem lehet felvenni likvidhitelként működési célra lényegében. Én azt javasolnám itt, hogy dolgozzon ki a városvezetés egy olyan konstrukciót, ami megközelíti a 2006. évi felveendő hiteleknek a nagyságát. Tehát semmiképpen ne vegyünk fel likvidhitelt, mert azt követően 2008-ban az már valóban becsenget, és annak a továbbvitele valóban rontani fogja a 2008. évet.

Balogh László: Az előbb önmérsékletet akartam mutatni a megszólalásom hosszában, ezért abbahagytam. Egyetlenegy dolgot még hadd emlegessek fel, ami előjött bizottsági ülésen, és ezért fontos számunkra. A 7. oldalon az egyensúly biztosítása érdekében elvégzendő feladatok kapcsán a 3. Természetesen egyetértünk vele, azzal, hogy az intézményvezetők jutalmazására és az önkormányzati vállalkozások céljutalmára vonatkozó szabályzatokat felül kell vizsgálni. Világos, hogy a vezetőket is kell, hogy érintse ez a forráshiányos időszak, de szeretnénk, ha ez felülvizsgálatot jelentene. Tehát azért azt meglévő jutalmazási rendszert, amit például iskolai intézményvezetőknél működtetett a város, teljes egészében nem szabadna kidobni, mert igenis az iskolák vezetése egyszemélyi felelős döntéseket igényel gyakran, és tudjuk jó páran, hogy ez mivel jár és mit jelent. Ennyi megjegyzés a bizottságom nevében szükséges volt.

Dr. Fodor Csaba: Megnéztük ezt az előterjesztést. Én azt gondolom, hogy ettől többet most elvárni, mint azt, hogy törvényi kötelem, hogy ez itt legyen előttünk, nem igen lehet, és nem is éppen érdemes. Nem is kívánok én éppen ezért erről nagyon vitát nyitni, vagy részletes véleményt mondani, mert azt gondolom, hogy majd, ha a Magyar Köztársaság költségvetését a Parlament elfogadja, azt követően pedig összeállítja a hivatal és a Polgármester Úr elénk terjeszti a város költségvetését, majd akkor lesz miről érdemben beszélni. Az előre látható folyamatokban, amit ez a koncepció tartalmaz, vagy tartalmazhat, különösebb kockázatokat nem látok. Meglátjuk majd. Egyre azért felhívnám a figyelmet, és azt szeretném, ha a költségvetés összeállításánál itt a közgyűlésen elénk tett, kiosztott jegyzőkönyvek alapján fontosnak tartanám, ha a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérését, amelyben ők ugye azt kérik, hogy 5.790.000 Ft jelenjen meg majd a költségvetésben a koncepcióban beállított 3,5 millió Ft-tal szemben, azt gondolom, hogy elgondolkodtató és talán méltányolható. Itt csak a figyelmet szeretném felhívni, hogy erről, és azt kell mondanom, hogy ez a pénz, amit ők kérnek, az tulajdonképpen a 2006. évi pénz, tehát nem kérnek ők többet, mint ebben az évben, de ehhez feltétlenül szükségük van.

Nem kívánnék ebbe részletesen belemenni, úgy gondolom, és úgy tudom, hogy erről már folytak egyébként is külön tárgyalások, csak azt szeretném megerősíteni, hogy fontos, hogy legalább azt a pénzt megkapják, amit az idén megkaptak.

Marton István: Több képviselőtársam nem kért szót, ezért elmondanám az apró változtatásokat, meg értelmezéseket, amiket hozzá kell fűznöm az alapanyaghoz, illetve megadnám a választ a felmerült kérdésekre. A 3. oldalon, a vastagon szedett résznek az első bekezdése utolsó mondata félreérthető, amely így hangzik, hogy a gazdálkodás pénzügyi feltételrendszere alapvetően változatlan. Ez igaz. De ez azért félreérthető, mert a pénzügyi feltételek viszont változtak, ami azt jelenti, hogy drasztikus csökkenés. Aki megnézte a táblázatokat, az tudja, hogy az SZJA 10 %-ról 8-ra csökkentése, meg az a másik jó fél tucat normatíva változása, az legalább 300 millió Ft-tal vágta pofon az önkormányzatot. A 6. oldal tetején, a Bogár úr, amit felvetett, ez áthúzódó, tehát a 2005-ös és 2006-ös dolgok húzódnak át, mert még az ötösök sincsenek mindenütt kifizetve. Ehhez azért azt hozzáfűzném, hogy holnap lesz két hete, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének alakuló ülésén voltam. Ott hát olyan 30, 50, sőt volt olyan kettő is, aki azt mondta, hogy 100 millió Ft-tal támogatta panelprogramot. Ebből egy nem túl messze lévő város, ahol azt a szót, hogy hitel, nem ismerik, mert még az elmúlt 16 évben egyszer se vettek fel, és hát alig valamivel nagyobb, mint Nagykanizsa, az is csak 50 millióval támogatta. Tehát ez az a program, ami alapvetően a költségvetést kivérezteti, mert lehet, ha itt összeadja valaki figyelmesen a számokat, a két év alatti 531, illetve 440 valahányat, valamint a termofor kéményeknek a kétéves részét, ami szinten egy olyan jó 100 millió, gyakorlatilag ez 1,1 milliárd Ft vállalás. Ennek az lesz a vége, hogy valószínű, ezt drasztikusan kell korlátozni, és azért szerepel ez az Ön által is említett kisebb szám, mert áthúzódó sok száz millió, meg még az idén, vagy hát az idén, tehát 2007-ben is felvállalni nagyon jelentős elkötelezettséget, ezt nem lehet. 6. oldal utolsó mondata pontatlan: az intézmények beruházási kiadási 324 millió Ft összegben a szakképzési támogatásból valósulnak. Hát, ha nekünk ennyi szakképzési támogatásunk lenne, az igen jó lenne. Tehát nem csak abból, hanem az egyéb bevételekből is. Egyébként a törvény, az az önkormányzatiság 16 éve alatt változott, ide vonatkozó részletei. Ez azt jelenti, hogy a szakképzési alapból 15 %-ot lehet működésre, működtetésre fordítani, de csak olyanra, ami a korábbi 85 %-ból, mint beruházásból valósult meg. Tehát az újonnan létrehozott érték működtetésére lehet fordítani a szakképzési alapnak maximum 15 %-át. Ezt mondja a jelenleg érvényes törvény. Többen a 7. oldal közepén lévő 3., illetve 4. ponthoz szóltak. A 3. az intézményvezetők jutalmazására és az önkormányzati vállalkozások céljutalmára vonatkozó szabályzatok felülvizsgálata. Többek között Balogh úr is, meg ha jól emlékszem, Tóth úr is ezt említette. Hát a felülvizsgálat a nullától a végtelenig terjedhet, ebben az esetben a nulla felé konvergál. 4. pontban teljesen egyetértek a Pénzügyi Bizottság döntésével, azzal az eltéréssel, hogy én nem úgy írtam be, hogy mindjárt a Polgármesteri Hivatal, hanem a mondat így hangzik nálam, hogy az önkormányzati intézmények, a gazdasági társaságok és a Polgármesteri Hivatal működésében rejlő gazdaságossági lehetőségek vizsgálata. Én is úgy gondolom, hogy külön meg kell említeni a Polgármesteri Hivatalt, bár az intézmény kategóriába is bőven belefér, de a második legnagyobb intézményünk, tehát nem árt, ha nevesítjük. Röst úrnak azt tudom mondani, ugye azt mondta, hogy elég soványka ez a koncepció, én azt mondom, hogy nem elég soványka, hanem nagyon soványka. Erre van ugyanis lehetőség, semmi többre, és én igazat adok Fodor képviselőtársamnak, aki azt mondta, hogy amíg nincs meg a Magyar Köztársaság részletesen elfogadott, megszavazott költségvetése, addig sokkal többet nem lehet tenni. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetésénél pedig hát azért meg próbálunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy a következő évet ne nyomja agyon, és ezért próbálunk bizonyos fokú átütemezésekben gondolkodni. De ha a két oldalt nézzük, a bevételi, illetve a kiadási oldalt, akkor a likviditási célú hitelfelvétel ugye a bevételi oldalon 800 millió, a kiadásin pedig azt jelenti, hogy a záró szakaszát megpróbáljuk ugyanúgy 396,3 millión tartani, mint ahogy az előző közgyűlés ezt betervezte. Mellesleg az előző közgyűlés tervezte be a 800 milliós likviditású hitelfelvételi plafont is, úgyhogy nem értem, hogy az előző közgyűlésben alpolgármesteri posztot betöltő Röst képviselőtársunk itt különösebben mit tud nehezményezni. Ami gond, és amit el kell mondani, mert Önök ezt látják, de akik minket néznek, azok nem látják, bárki bármikor felvilágításért jöhet a Polgármesteri Hivatal Kontrolling Osztályára, hiszen közérdekű adat, közpénz, ezt a legutolsó fillérig be kell tudni mutatni bármelyik érdeklődő állampolgárnak. Egyébként tervezzük, hogy negyedévente ez nagyobb népszerűsítésre kerül, esetleg még ugye itt a részleteket el kell dönteni, például a városi televízióban is megjelentetjük a főbb számokat, és hát ki is lesznek függesztve, mint ahogy ki lesz függesztve a III. negyedévi beszámoló is. A legnagyobb bajom nekem az, hogy ha megnézzük az első oszlop, az a 2006. évi eredeti előirányzat, durván 21,5 milliárd, a 2007. évi tervezett előirányzat pedig ettől 3 milliárddal gyöngébb. Valószínű, hogy a teljesítés, az az eredeti előirányzat közelében lesz, a jövő évi tervezett meg egy kicsit nőni fog, de még akkor is mintegy 10 %-kal ez kevesebb lesz. Erről többször esett már szó. Ugye a normatívák csökkenése, SZJA csökkenése, várható infláció be nem kalkulálása, mert a korábbi időszakban általában, nem mindig, de általában mondjuk, az inflációt betervezték a normatívák növelésébe. Itt viszont ezek nemhogy nőttek, nemhogy szinten maradtak, kifejezetten csökkentek. Én azt hiszem, hogy tényleg sokkal többet nem érdemes erről beszélni, illetve még Fodor úr, amit felvetett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi-kiadási tervezése. Itt az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között fennálló szerződés értelmében nem egész 3 millió Ft-ot köteles adni az önkormányzat addig, amíg felül nem vizsgálja természetesen ezt a szerződést. Mellesleg nem áll szándékunkban. Erre még rátettünk egy bő félmilliót, de az kétségtelen, hogy mondjuk egy jó 2 millió Ft-tal alatta marad a tavalyinak. Az, hogy a kisebbségi önkormányzat írásban azt a véleményt adta, hogy ez számára elfogadhatatlan, én ebben érzékelek egy bizonyos fokú szereptévesztést, mert neki nem azt kell véleményezni, hogy ő mennyit kap, hanem azt, hogy ez az egész költségvetés ebben a pillanatban koncepció szinten mennyire segíti elő az etnikumnak az esetleges felzárkóztatását, ami nem csak azt jelenti, hogy a forrásokat a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére kell bocsátani. Tényleg jól mondja Fodor képviselő úr, folynak különböző tárgyalások. Itt nem arról van szó, hogy ez már most egy kőbevésett szám, ez még puhulhat, ha javulnak a város kondíciói, akkor értelemszerűen puhulni is fog. De ebben a pillanatban többet nem tudtunk nyújtani. Azt hiszem, én mindent elmondtam, minden kérdésre igyekeztem választ adni. Ha van újabb probléma, akkor kérem, azt mondják el.

Röst János: Az első kérésem azt lenne, hogy a könyvvizsgáló úrnak, vagy képviselőnek adjuk meg a szót, hátha van véleménye a koncepcióról. A másik, hogy Marton úr nem jól mondta a számokat. Szeretném azért kiigazítani. Ez pedig a likviditású célú hitelfelvétel, az nem 800 millió volt, mint ahogy Ön mondta, az 375 millió volt, illetve módosítva lett 396 millióra. A hitelfelvétel maximum a likvidben volt 800 millió, nem ugyanaz ezzel. Ezzel az összeg később átmegy a következő költségvetési évre kifizetésként, ami felhalmozódik mon

djuk 2006. december 31-én. Ez nem ugyanaz a két szám. 800 milliót lehet felvenni valamit, és a terv szerint ebből maximum 400 millió lehet a hitelnek a nagyságrendje december 31-én. Tehát így kell nézni a számokat. A másik, hogy lényeges különbség van, mondjuk a 2006-os és a 2007-es koncepció között az, hogy addig, amíg a 2006-ban a tervszámoknál a működési oldalon 200 millió alatt volt a működési hitel ennek a része, ugyanakkor itt a működési hitel része 2007-re már 700 millió felett van. És ebben ez a probléma, nem az a probléma, hogy a fejlesztési céloknál milyen hitelt veszünk fel, és azt hogyan működtetjük, hanem működési oldalon van jelenleg betervezve 700 millió fölötti összeg hitelfelvétel, kvázi, ami lejön az alsó sorral, de ezt a célt szolgálja. És nekem ezzel a költségvetési koncepcióval ez a problémám, hogy a működési oldal nincsen rendbe téve.

Marton István: Kedves Röst Úr! Nem figyelte, hogy én mit mondtam. Én pontosan azt mondtam, hogy jövő év végén szeretnénk úgy zárni a likvidhitelt, ahogy az idei maximum be volt tervezve. Valaki, aki ezt másként értette, az jelentkezzen, és szót adok neki. 396 millió Ft-ot. Azt is elmondtam, hogy a likvidhitel maximuma az előző önkormányzat idején 800 millió Ft volt, amit majdnem hiánytalanul kimerített szeptemberben, mert 781 néhány millión állt a költségvetés. Tehát én pontosan azt hangsúlyoztam, de még egyszer elmondom, lehet, hogy nem csak Önnek kell ezt még egyszer elmondani, hanem azoknak is, akik minket néznek, hogy mi nem óhajtunk nagyobb hitelt felvenni, likvidet sem év végével, sem év közben, mint amennyit az előző közgyűlés felvett. Hogy a működési bevételek valóban nagyon nincsenek egyensúlyban, mintegy 700 milliós luk van, de abból önmagában véve 300 milliót, legalább 300 milliót okoztak az előbb említett változások, a 10-ről 8-ra lesüllyesztett SZJA itt maradó része, meg a normatíva változások. De azért én felhívnám kedves Röst Úrnak a figyelmét, hogy amikor Önök voltak hatalmon, az Állami Számvevőszék legfrissebb vizsgálata, ami egy nagyon szép, kötött könyvben jelent meg, szinte könyv minőség, ami soha nem történt meg az előző négyévenként esedékes, tehát a már lefolytatott négy vizsgálatnál, a főigazgató-helyettes adta át személyesen Nagykanizsán sajtótájékoztató keretében, és annak egy különösen kiragadott tétele az volt, hogy amíg a hiány 2003-ban x millió Ft volt, addig ez a hiány 2005-ben 17 x, 17-szeresére nőtt, 17, 18-szorosára nőtt. Elképesztő szám, és ebből könnyen ki lehet számítani, hogy ez oda vezetett, hogy mintegy megtízszereződött az önkormányzatnak az adósságállománya. És való egy igaz, mellesleg általában évente inkább 4-500 millió körül volt a működési hiány, mint a 300 milliónál, de a Könyvvizsgáló Urat nem látom, pedig – bocsánat igen, most már látom – ezt megerősítheti, vagy éppen cáfolhatja, ha én pontatlan számokat mondtam. Tehát nekünk is minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy kezelhető szintre hozzuk le a működési célú bevételekből, illetve a kiadásokból keletkező egyenleget. Meggyőződésem, hogy nem lesz nagyobb, mint a tavalyi év, amikor megítélésem szerint az önkormányzat nem gazdálkodott, hanem garázdálkodott. Értendő alatta minden adóforint, illetve az önkormányzat vagyona. Szót két Krémer Mária, megadom neki a szót. Ha esetleg Kedves Mária, a tervezés nehézségeiről akar beszélni, azt örömmel venném. Egyéként egy kérdésem lenne az Osztályvezető Asszonyhoz, aki ugye körülbelül negyedszázadon készített költségvetéseket a városnak, tehát ha valaki ebben a teremben érti a készítését, Ő biztos megkérdőjelezhetetlen szaktekintély, hogy viszonyítsa a mostani helyzetünket akár a tavalyihoz, akár az 5, vagy a 10 évvel ezelőttihez. Erre kérek választ. Amit nem tettem volna meg, ha nem kapok ilyen éles támadást.

Tóthné Krémer Mária: Én először a Röst úrnak a kérdésére szeretnék válaszolni. Ő kérdezte, hogy a hosszú lejáratú hitelek visszafizetése nem éri el a 250 millió Ft-ot. Ebből ténylegesen nem látszik, mert a 3. számú mellékletben a tőketörlesztés szerepel csak a 118 millió Ft-tal, a kamatait a dologi kiadások között kell szerepeltetnünk, és ez a novemberi kamatkondíciók figyelembevételével 110 millió Ft körüli. A másik megszólításra, hogy mi a különbség a két évi költségvetés között, a mostani számaink szerint ugye Önöknek is a szöveges tájékoztatóban bemutattuk azt, hogy milyen nehézségek, vagy hát milyen megszorítások érték az önkormányzatokat. Ugye amikor a tavalyi költségvetést számoltuk, mi a 10 %-os SZJA helyben maradó részével számoltunk, ami az önkormányzati költségvetésben 139 millió Ft-os kiesést jelent az előző évi tervezetthez képest, tehát az eredeti előirányzathoz képest. Ugyanakkor, mint tudják Önök is, a normatívák vagy szinten, vagy inkább szint alatt maradtak az előző évihez viszonyítva. Ennek alapján a nagykanizsai önkormányzat bevételi kiesése a költségvetési törvénytervezet számai alapján 104 millió Ft-os kiesést jelent az önkormányzatnak. Ezen túlmenően ugye számolnunk kell a költségvetés készítésénél azokkal az áremelésekkel, amelyek 2006. augusztusában történtek, és azt az ÁFA növelést, amelyet a Kormány 2006. szeptemberétől vezetett be, és ugye ezeknek a hatása a 2007-es évben már az egész évet érinti, nem egy negyedévet. Ezekkel a számokkal nyilván, hogy az önkormányzat nem vehet fel már több hitelt, a hitelképessége, ha ezt lehetővé is tenné, mert ilyen kilátások mellett már tovább a terhet nem halmozhatjuk, és ugye látszik az előterjesztésben is, és a költségvetési koncepcióban, hogy az intézmények támogatási szintje sem emelkedik, tehát nem tudunk az intézményeknél, sem az önkormányzatnál automatizmust figyelembe venni, ugye nem lesznek béremelések, az áremeléseket a normatívák nem finanszírozzák. Tehát ezeket saját erőből vagy kiadások csökkentésével, vagy a bevételeink növelésével tudjuk csak biztosítani.

Marton István: Én egy összehasonlítást is vártam a tavalyihoz, az 5 évvel, meg a 10 évvel ezelőttihez képest. Persze nem pontos, egzakt számokkal, hanem csak úgy az emlékeket felidézve. Ne nekem kelljen felidézni.

Tóthné Krémer Mária: Ugye látszik ebből az előterjesztésből, hogy a hiányunk, ez 1,5 milliárd most. Az előző évben azt hiszem 800-900 millió volt, azelőtti években ugye lényegesen kevesebb. A hitelfelvételnél tudom, és a hiánynál tudom csak indokolni azt, hogy fokozatosan beléptünk egy olyan, úgymond hitelspirálba, amit nagyon nehéz kivédenünk.

Marton István: Látom, konkrét számok nem akarnak képződni. Ügyrendiben Fodor dr. úrnak megadom a szót, bár normálban is jelentkezett, most az ügyrendit kell, hogy megadjam.

Dr. Fodor Csaba: Ügyrendiben valóban, köszönöm szépen Polgármester Úr, annyit szeretnék mondani, hogy én elhiszem, hogy mással szeretne kimondatni egzaktul hangzó álláspontot, de mivel a költségvetés elfogadása, az többnyire politikai kérdés, e tekintetben nem szerencsés, ha egy köztisztviselőtől vár arra minősítést, hogy egyébként milyenek voltak a költségvetések az elmúlt években – már csak azért sem, mert a költségvetéseket a mindenkori jegyzőnek és a hivatalnak kell előkészíteni törvény szerint, és a politikus polgármester terjeszti be a közgyűlés elé, aki ilyen vagy olyan prioritások vagy politikai megfontolások alapján erről dönt. Tehát én azt kérem, tudjuk, milyenek voltak a költségvetések, ne a köztisztviselőktől várjon erre a választ. A több meg majd a normál hozzászólásban.

Marton István: De egyébként, akinek füle van, az azért közvetve kiérezte, hogy miről szólt a történet. Legalábbis az előző évhez képest.

Dr. Fodor Csaba: Csak azért akartam normálban hozzászólni, mert már itt ketten jól el voltak itt Röst képviselő úrral, mondom, kis színfolt, hogyha … Én azt gondolom, hogy a fő cél mindenkinek az kell, hogy legyen, és nyilvánvalóan a miénk is, hogy a város működőképességét valamelyest biztosítsuk, ne csak jövőre, hanem viszonylag hosszú távon, megpróbáljunk előretekinteni, és ennek megfelelően egy olyan költségvetést alkossunk majd meg, ha odajutunk, hogy ismerjük azokat a sarokszámokat, amik …. Azért, mivel Polgármester Úr egy-két számot mondott itt a nagy számok tükrében, azért azt gondolom, hogy abba annyi pontosítást azért hozzáfűznék, hogy a 2006. évi várható teljesítésben és az eddigi I-III. negyedéves teljesítésekben olyan számok vannak benn a felhalmozási bevételek között, amelyek nyilvánvalóan a következőben nem fognak felmerülni. Tehát önmagában ez, ha durván összeadom, ez 1,6-1,7 milliárd Ft, tehát akkor ezeket levonom, akkor ….. messzebbre nem …, így nem olyan nagy luk az a luk, amit tetszett mondani.

Marton István: De így reális, ahogy Ön mondja.

Dr. Fodor Csaba: Azt szeretném mondani, hogy általában itt a normatívák, a normatívák lehet, hogy nominálisan, összegében csökkennek, de ha a normatívák /főre jönnek le, és a /fő alapulvételével itt már ott történik csökkentés, akkor értelemszerűen ugye az össz. tömegben is csökkenés kell, hogy beálljon. De majd ezt is meglátjuk, amikor a költségvetés sarokszámait megismerjük. Csak ezeket szerettem volna pontosításként

hozzáfűzni.

Röst János: Amit én szeretnék Öntől kérni, Polgármester Úr, az első az, hogy figyeljen, ha megkérhetem. A másik az, hogy ilyen szavakat Ön, hogy garázdálkodott korábban egy testület, ezt kikérem magamnak minden képviselő nevében, és minden hivatali dolgozó nevében. Ezek alapján meg nekem azt kell mondanom Önhöz, hogy Önnek meg nem ér le a lába a polgármesteri székből Litter Nándor után.

Marton István: Nagyon jól esett az Ön dicsérete, de a garázdálkodást a számok egyértelműen alátámasztják Röst úr. Én nem akarok belemenni vitában, de a hivatalban a terror ténye uralkodott. Az előző négy évben olyan beruházás nem volt, ami úgy határidőben, mint összegében, mint a törvények betartásával, tehát a három együtt, összejött volna. Egyetlenegy sem volt négy év alatt, de én nem óhajtok Önnel ilyen kicsinyes vitába bonyolódni, a tények önmagukért beszélnek. De talán egy példát elmesélek mégis, a legfrissebbet mondom. A HSMK-nak a teljes rekonstrukciójáról – idézőjelben mondom a teljest – van szó. Múlt hét végén a kivitelezést végző cég elnök-vezérigazgatójával lejártuk a terepet, és döbbenten tapasztaltam, hogy ha befejeződik ez a felújítás, és mondjuk, Ön elmegy valamilyen rendezvényre nézőnek, akkor azt fogja tapasztalni, hogy szinte semmi sem változott, mert első ránézésre a nagyteremnek a székeinek a kicserélésén kívül túl sokat nem fog látni. Az avatatlan szem azt nem látja, hogy az összes ablak ki lesz cserélve, mondjuk jobbra, nem látja azt, hogy a fűtésrendszer tökéletesen átalakul, nem látja azt, ami ugye 8 évvel ezelőtt indult, ha jól emlékszem, olyan 140 milliós teljes elektromos revízióval, és nem is érdekli, hogy erre elmegy mondjuk 650 millió Ft, azt látja, hogy nem lát változást, mert a karfák ugyanazok, mármint fönn a lépcsőházban. Hát azért 25 év után talán a csere rájuk férne. A műbőr piros borítás ugyanaz a falakon, az a ronda laminátos lemezborítás ugyanaz a falakon. A költségvetésben 1,5 méteren belüli csere szerepel, mert ugye össze-visszaütődött, töredezett. Hát ennek a cserének az eredményét, azt hiszem, hogy mindenki szeretné elkerülni, hogy élvezhesse. Ebből adódik az, hogy Önök belekezdtek egy olyan beruházásba, ami szolid számításaim szerint mintegy 50 millió többletkiadást okoz ennek a közgyűlésnek a jövő évi költségvetés terhére. Ez csak egy példa volt. Az ilyen 5 milliós túllépéseket, meg a 20 milliókat én nem is akarom sorba szedni, mert akkor reggelig erről kellene, hogy beszéljek, és nem akarom ellopni sem az Önök, sem pedig a minket figyelő városi polgároknak az idejét. Tehát én úgy gondolom Tisztelt Röst Úr, hogy azért ezekben az ügyekben hátrébb az agarakkal, meg, hogy kinek meddig ér a lába, ez az Ön esetében meg különösen nem szerencsés példa.

Karádi Ferenc Gyula: Röst úrtól szeretném megkérdezni, hogy azt minek minősíti ezek után, érzékeny lelkére való tekintettel, hogy a Miklósfa központ átépítése kezdődik egy 30 millió Ft-os előirányzattal, folytatódik egy 59 millió Ft-os költségvetéssel, és majd befejeződik valahol 60-67 millió környékén? Ezt minek nevezné?

Dr. Csákai Iván: Lehet, hogy nagyon jó dolog a múltban elmerülni. Fejezzük be, szavazzunk, mert a 13. napirendi pont következne, ha következik. A mai nap folyamán is éjfélig akarunk itt lenni? Zárjuk le a vitát, kérem szavazni.

Marton István: Én egyetértek Önnel, ezért el kell rendelnem a szavazást arról, hogy akarunk-e szavazni a koncepcióról. Aki egyetért ezzel, az, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Tehát szavaznunk kell arról az ügyrendi javaslat értelmében, hogy elfogadjuk-e vagy nem a koncepciót. Én azt kérem Önöktől, hogy fogadjuk el, és nyomjuk meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

354/2006.(XII.14.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalja és a javaslat szerint elfogadja.
 2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az előterjesztésben megfogalmazott elvek és javasolt intézkedések figyelembevételével kerüljön a 2007. évi költségvetési rendelet kidolgozásra.

  Határidő: 2007. február 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését, felújítását (LKFT-2006-LA-2 “Panel”) célzó pályázatok 2007. évi támogatásához.
 4. A 250/2006. (IX. 26.) számú közgyűlési határozattal elfogadásra került 281 millió Ft önrész, mely 2 társasház pályázatának visszavonását követően 260 millió Ft önrészre módosult. A 2005. évi pályázatban elnyert, de 2006-ban támogatási szerződést nem kötött társasházak önkormányzati önrészét a 2006. évi hitelkeret-szerződés alapján nem lehet igénybe venni, mert a szerződés 2006. november 30-ával lejárt, ezért szükséges további 50 millió Ft hitelkeret biztosítása.

  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a kedvezményes kamatozású (Panel Plusz) hitel felvétele érdekében indítsa el a hitelkeret megnyitásához szükséges közbeszerzési eljárást 310 millió Ft összegben.

  Határidő: 2007. január 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 5. Felkéri a Jegyzőt a tervezési munka és az azzal kapcsolatos további feladatok koordinálására, az intézmények finanszírozásával kapcsolatos költségvetési egyeztetések elvégzésére.
 6. Határidő: 2007. január 31.

  Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 7. A Közgyűlés felkéri a Pénzügyi Bizottságot annak ellenőrzésére, hogy a koncepcióban meghatározott feladatok a 2007. évi költségvetésben szerepeljenek.

  Határidő: 2007. február 15. és folyamatos

  Felelős : Tóth László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

  (Operatív felelős: Tóthné Krémer Mária osztályvezető)

 

 1. Nagykanizsa belterület 3069/3 hrsz-ú, Thúry téri vásártér ingatlan értékesítése (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Marton István: A napirendi pontot, mint előterjesztő, a közben tudomásomra jutott tények ismeretében ezt a napirendi pontot visszavonom.

   

   

 3. Javaslat a 2007- évi köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Halász Gyula: Az előző napirendi pontnál a könyvvizsgáló képviselőjének nem adta meg a szót. Lezártuk a témát. Én szeretném megköszönni a részvételét, és még annyit szeretnék mondani Polgármester Úr, hogy amikor a HSMK felújításáról beszél, akkor nagyvonalúan kifelejti a fűtés korszerűsítését, és ugye az önkormányzat, hogyha működési gondokkal küzd, akkor sem a világítás, sem a fűtés korszerűsítése nem kidobott pénz. Hozzáteszem, Polgármester Úr nagyvonalúan megfeledkezik az Európában már kötelezően elfogadott akadálymentesítésről, és több dologról. Úgyhogy ennyit, mert a szavazás miatt nem kaptam szót – ennyit még azért az előző napirendhez szerettem volna hozzátenni.

Marton István: Egyrészt ugye kicsit késői ez a hozzászólás, másrészt az az érzésem, hogy a napirend vitája alatt Ön nem tartózkodott a teremben. Én elmondtam a fűtést, elmondtam a világítást, mindent elmondtam, de bocsánat, nem mondtam el mindent, mert a legapróbb tételekig nem jutottam a felsorolásban, nem is állt szándékomban. Egyébként utólag elnézést kell, hogy kérjek a Könyvvizsgáló Úrtól. Meghallhatjuk, ha elmondja a véleményét erről a koncepcióról, mert gondolom, hogy okulásul szolgálhat annak ellenére, hogy már a következő napirendnél tartanánk.

Ifj. Szita László könyvvizsgáló: Így utólag, úgy érzem, már sok hozzáfűznivalóm nem lehet. Szerintem elhangzott minden előttem, amiről én is szerettem volna beszélni. Azt szeretném kiemelni, hogy írásban nekünk erről a koncepcióról nem kellett véleményt alkotnunk, ezért is nem láthatják a könyvvizsgálói jelentésünket. Részletesen fogunk viszont majd a költségvetésről véleményt alkotni. Én úgy érzem, hogy a koncepció, ugye az arra szolgál, hogy a költségvetés tervezéséhez egy alapot szolgáltasson. Ugye elhangzott az is, hogy itt még sok szám nem ismert, ezek a későbbiekben fognak majd talán egy kicsit konkretizálódni, tehát ez a koncepció még sok számban változhat. Annyit szeretnék még elmondani, hogy mi azért a koncepciót áttekintettük, megnéztük azokat a dolgokat, amiket nekünk ilyenkor kell, tehát, hogy törvényességet betartotta-e az önkormányzat, illetve természetesen véleményünk is van róla. Röviden pár szóban még ezt talán elmondanám. A törvényességhez kapcsolódóan, amit ilyenkor meg kell említenünk ugye, hogy normál esetben, idézőjelben normál esetben november 30-áig kell ezt a koncepciót előterjeszteni, kivéve a választások évében, akkor december 15. Tehát azt lehet mondani, hogy az önkormányzat polgármestere ennek a feladatának eleget tett. A koncepció szerkezetére többféle, illetve kétféle megoldás lehet. Létezik olyan önkormányzat, ahol csak elveket fogalmaznak meg, tehát egy szöveges koncepcióról van szó. Itt megvolt a szöveges rész, és táblázatos rész, tehát ami már egy költségvetéshez hasonló. Így azt lehet mondani, hogy talán még itt jobban közelít egy konkrét költségvetéshez ez a koncepció. A hiányt említeném még meg, ami első közelítésben jelentős, és javasoljuk természetesen, ahogy a képviselők is mondták, hogy érdemes áttekinteni, hogy ezt a hiányt hogyan lehetne csökkenteni. Megemlíteném, ami itt nem hangzott el, hogy a hiányt, azt természetesen még az is csökkentheti, hogyha ez év végén pénzmaradványa marad az önkormányzatnak, tehát még az is csökkenteni fogja, illetve a kiadásokat érdemes átgondolni, hogyha a bevételek úgy általában nem növelhetők jelentősen, a kiadásoknál érdemes még áttekinteni. És javasoljuk, hogy olyan kiadásokat kellene mérsékelni, amelyek tartós hatást jelentenek az önkormányzat gazdálkodására, tehát nem csak egyszeri tételeket, hanem ha ezek tartósak maradnak, akkor az önkormányzat a későbbiekben is jobban fog tudni gazdálkodni.

Marton István: Akkor tényleg a 15. napirendi pont vitáját kellene megkezdenünk, ami ugye, ahogy említettem, a jövő évi köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározását szolgálja. Az eredeti anyagban szereplő 8 francia bekezdés, az egyébként az 1. számú mellékletben részletezésre került. Én ide 9-dikként megfogalmaznám, hogy a jövő évi teljesítménykövetelmények alapján képező kiemelt célok milyen szempontokon alapulnak, nem sorolom el a nyolcat, de a 9. az lenne, hogy a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében végzendő tevékenység – mindenkinek természetesen a maga szintjén.

Dr. Kolonics Bálint: Én is maradnék az eredeti napirendnél, a köztisztviselői teljesítményértékelésnél, melyet az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tárgyalt, és 6 egyhangú szavazatával a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja az anyagot. A magam részéről azt szeretném kiemelni az anyaggal kapcsolatban, hogy nem szerencsés összekeverni fogalmi szinten az alapvető munkajogi kötelezettségeket a kiemelt célokkal, tehát én jobban szeretném azt látni egy ilyen anyagban, hogy ha ezek élesen elkülönülnek egymástól, tehát ami alapvető munkajogi kötelezettség, az ne legyen kiemelt célként meghatározva.

Papp Ferenc: Hasonlóan látom én is ezt az anyagot, különösen az 1. számú mellékletet, ha megnézzük, túl általános megfogalmazások vannak benne, valamint olyan evidenciák, amelyekről az ember azt hinné, hogy egy köztisztviselő munkaköri leírásában feladatai között szerepelnek. Csak nagyon röviden két dolgot idézek mindjárt az 1. pont, folyamatosan álljanak rendelkezésre a város helyzetére, annak változásaira vonatkozó pontos, megbízható adatok. Ez egy annyira szakmai evidencia, hogy ez egy természetes dolog kell, hogy legyen. Vagy akár a 2. pont, vagy a 3., hogy a köztisztviselők ismerjék az önkormányzat stratégiai jövőjét. Hát természetes. Én úgy gondolom, hogy néhány konkrétummal, és valóban olyan jellegű mérhető feladatot – tudom, hogy nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de legközelebb erre kísérletet kellene tenni. Ettől függetlenül, mivel önmagában az egész dolgot fontosnak tartom, hogy valóban a köztisztviselők mérhető módon végezzék, vagy hellyel-közzel mérhető módon végezhessék, és a hivatali vezetés tudja mérni a feladatok teljesítését, támogatom, és hát javaslom, hogy szavazzuk meg az előterjesztést, csak nagyon röviden ez a véleményem, és akkor azt hiszem, egy fél percet lecsúsztattam az 5 percemből.

Dr. Károlyi Attila: Elmondtam az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén is azt, hogy valóban ezek a kritériumok, amelyeket itt megfogalmaztak, azok ugyan túl általánosak, de azért felhívtam ott, egy emlékemet idéztem, amikor a város jelenlegi polgármesterével kettesben elhatároztuk azt – ez körülbelül 1998-ban volt –, hogy elmegyünk Székesfehérvárra, és tanulmányozni fogjuk Vargasovszky úr és csapatának a működését. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a mérhetővé ez a teljesítmény akkor válik, amikor jó hangulatban, a kötelezettség, minimális kötelezettségeknek eleget téve, de mégis annál magasabb szinten működik egy önkormányzat, és ez pedig abban valósul meg, hogy valamennyi ott hivatalt vállaló személy azon kívül, amit Kolonics képviselőtársam is mondott, eleget tesz a kötelezettségnek, mégis több annál, mert teljes szellemi képessége, a képessége teljes latba vetésével dolgozik egy célért, a város érdekében. Azt hiszem, hogy ez elég érthető volt.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy ennek a mellékletnek, mind a kettőnek az a címe, átfogó célokról beszél, tehát ez nem lehet nyilvánvalóan konkrét innentől kezdve. De azért annyira átfogó mégse legyen, hogy szinte lehetetlent várunk el a köztisztviselőtől, már a 3. pont az 1. mellékletben azt mondja, hogy ismerjék az önkormányzat stratégiai jövőképét, aztán ehhez járuljanak hozzá szakszerű munkájukkal. Igen, egészítsük ki – amint mi is tudjuk, hogy mi lesz az. Tehát azért azt nekünk is tudni kell, hogy mi az önkormányzat jövőképe.

Marton István: Fodor úr Ön tudja, csak titkolja.

Dr. Kelemen Marcell: A köztisztviselői törvény, amikor ezt 1992-ben elfogadták, még teljesítmény követelményeket nem tartalmazott, majd úgy döntött a jogalkotó, hogy úgynevezett teljesítménycélok alapján teljesítménykövetelményeket kell megállapítani a köztisztviselőknek. Nos, Önök képzeljék azt el, hogy milyen nehéz a nagykanizsai Polgármesteri Hivatalban is bizonyos munkakörökre teljesítménykövetelményeket megállapítani – gondolok, mondjuk egy anyakönyvvezetőre. De a törvény előírja, hogy a képviselőtestület a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról dönt. Ráadásul nekünk saját magunknak kell elkészítenünk az Önök elé kerülő előterjesztést. Tehát mi jobbat nem tudtunk kitalálni. Természetesen egyénre lebontva, mind a körülbelül 200 köztisztviselőre kell megfogalmazunk a munkakörére vonatkozóan teljesítménykövetelményeket attól függően, hogy az éppen beruházásokkal foglalkozik, az Okmányirodán fogadja-e az ügyfeleket, vagy gyámhivatali dolgozó. Nézzék, nagyon nehéz ennek a törvényi kötelezettségnek eleget tenni, hogy olyan teljesítménykövetelményeket fogalmazzunk meg, amelyek pontosan egzaktak és azok könnyen számon kérhetőek

Tehát akár annak a megvalósulása, vagy annak az elmaradása.

Marton István: Több kérdésfeltevő képviselőt nem látok, ezért a napirend vitáját lezárom, és kérem, hogy azzal a kiegészítéssel, amit 9. pontként az 1. melléklethez hozzáfűztem, a testület a határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni. Amennyiben igen, akkor, remélem, az igen gombot nyomják meg. Igen, hát itt mondja Jegyző Úr, hogy bújtatva az a 4. pontban is benne van, de szerintem ne legyünk ennyire szőrszálhasogatók, jobb az, ha konkrétabban is benne van, nem csak a bújtatott rész. Tehát, aki egyetért ezzel, kérem, szavazza meg a határozati javaslatot.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

355/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2007. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező átfogó célokat az 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal – melyet újabb, 9. ponttal egészít ki: a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében végzendő tevékenység – állapítja meg.
 2. Határidő: 2007. február 28. – az egyéni teljesítmény-követelményeinek meghatározása

  2007. december 31. – a teljesítmény értékelése

  Felelős : Marton István polgármester

  Dr. Kelemen Marcell jegyző

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 3. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/F. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2007. évi teljesítménykövetelményeinek alapján képező átfogó célokat a 2. sz. mellékletben foglalt tartalommal állapítja meg.

  Határidő: 2007. január 31. – az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása

  2007. december 31. – a teljesítmény értékelése

  Felelős : Marton István polgármester

  Egri Gyula tűzoltóparancsnok

  (Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Egri Gyula tűzoltóparancsnok)

 

 1. Tájékoztató a “Versenyképesebb jövő” program jelenlegi helyzetéről és javaslat a tanulmányterv elkészítéséhez szükséges megbízási szerződés aláírására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ez egy elég, majdnem mondtam azt, hogy hosszú és viszonylag nehezen érthető, hát főleg, ha a mellékleteket is hozzávesszük, de úgy gondolom, hogy anyagot készítő szakvezetőnek, Szmodicsné Marikának meg kell, hogy adjam a szót a bevezetőben.

Szmodics Józsefné: A “Versenyképesebb jövő” program, az a 2004-ben beadott Térségi Integrált Szakképző Központok kialakítására kiírt pályázat. Egy olyan tanulmányterv, beruházási terv elkészítése, ami lehetővé teszi a 2007-2010-ig megvalósítandó hároméves fejlesztési tervben a nagykanizsai Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítását. A kiadott anyagban, ami Önök előtt van, változás történt. Az Ady Endre Gimnázium, nagyatádi intézmény kilépett a programból, és helyette a Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Helyét, Nagykanizsát szeretnénk bevonni, mivel a felsőoktatás is sokat tud segíteni ebben a rendszerben és a rendszer kiépítésében, valamint a projektmenedzser, Horváth Henriett is lemondta a projektmenedzseri feladatokat, amit hivatalon belül megoldottunk. A 3. oldalon, hogy a helyi sajátosságok alapján milyen szakmai csoportokat, fejlesztését terveztük, ezek a december 8-án összeült fejlesztési munkacsoportok, akik intézményvezetőkből, a szakképzésért felelős igazgatóhelyettesek, valamint a gyakorlati oktatásvezetők, és a gazdasági szereplőkkel közel 50 ember részvételével, négy munkacsoporttal alakult, és ezek kiegészültek a gépészetnél az energetika, ugye mert a megújuló energiák városává kívánunk válni, és ez elengedhetetlen, hogy szerepeljen a szakképzésben, mert amint az informatika az előzőekben tárgyalt előterjesztés kapcsán előtérbe került az orvosi informatika, és a környezetvédelem, természetvédelem is kiemelt szerepet szánunk ebben a fejlesztésben. Én szeretném kérni, hogy az október 1-jén elindult szakmai munka alapján és a mellékelt szerződések alapján szíveskedjenek támogatni, mert ez alapja a később kiírásra kerülő pályázatokban, amiben Nagykanizsa részt tud venni, és fejleszteni tudjuk a szakképzést.

Marton István: Talán lehetne itt egy-két fogalmat is tisztázni, mert ugye itt beszélünk TISZK-ekről, hát az egy térségi integrált szakképző központot jelent, de talán nem is annyira érdekes a dolog. Bizottsági elnököt kérem, Balogh László urat, hogy szóljon hozzá, ugyanis ezek anyagok inkább a szakembereknek szólnak. Az átlagember meg esetleg az ebből származó előnyöket élvezi.

Balogh László: A szakosztály vezetője azért szólalt meg, hogy a helyzet komolyságát megfelelően alátámassza, és én is egy-két mondattal szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy lássuk, hogy ezek a varázsszavak, hogy TISZK, NFT-II., meg HEFOP, meg ROP, meg közösségi kezdeményezések mi értünk vannak, és tényleg igaz az, hogy lemarad, aki kimarad. Konkrétumokba nem mennék bele, részint szó volt itt róla, és talán az az egészben

az érdekes, hogy itt most egy 9 millió Ft-os pályázati nyerésből 4,5 millió Ft elköltéséről van szó, még marad 4,5 millió Ft a további tanulmányokra, tervekre és modellkidolgozásra. Legyen az a biztosíték, hogy a háttércsapatban ott Bene Csaba és jómagam, mint oktatási szakemberek, és képviseljük a közgyűlési érdekeket is.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, tekintettel arra, és felhívom a figyelmet, hogy az anyagban szerepel egy megbízási szerződés és egy vállalkozási szerződés is a mellékletek között, és a bizottság egyhangú javaslatával erre figyelemmel is a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak találja az anyagot.

Dr. Fodor Csaba: Nem nyugtatott meg Balogh elnök úr, de nem ezért kértem szót, hanem azért, mert a szerződést szeretném, ha átnézné az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság alaposan, aztán lehet, hogy vannak benn elírások, mert a 3. pontban a megbízási díjnál ugye arról beszél, hogy a 3. pont szerinti teljesítési igazolást adja ki, de az nem az. Pontosítani kellene a teljesítésigazolás módját, mikéntjét is. Engem az nem nyugtat meg, hogy közösen vezetünk valamilyen papiruszt. Tehát ezek pontosítani kellene. Egyébként támogatom, tehát én azt gondolom, hogy Polgármester Urat fel kell erre hatalmazni azzal, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egy kicsit pontosítsa ezt a szerződést, és akkor azt írja alá a Polgármester Úr, tehát nehogy még egyszer visszakerüljön ide.

Marton István: Köszönöm az értékes észrevételét. Isten ments, hogy még egyszer visszajöjjön egyébként. Mivel nem látok több hozzászólást, kérem, hogy a Fodor úr által javasolt módosítással a testület szavazza meg. Kérem az igen gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

356/2006.(XII.14.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a “Versenyképesebb jövő” programról szóló tájékoztatót elfogadja.
 2. Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsággal történt pontosítást követően az 1. számú mellékletben található SAVARIA TISZK Kht-vel kötendő Vállalkozási és Megbízási Szerződés aláírására.

  Határidő: 2006. december 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

   

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. évi munkatervére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Bogár Ferenc: 7. oldal 1., valamint a 11. oldal 1. pontjában az egyéni országgyűlési képviselő beszámolójával kapcsolatban kívánom a véleményemet elmondani. Úgy érzem, az egyéni országgyűlési képviselő a választóinak tartozik beszámolási kötelezettséggel, amit fogadóóráin teljesít is, és nem kötelezhető direkt beszámolásra a választókörzete önkormányzatainak. Főleg nem úgy, hogy amint az az előterjesztés fejlécében is szerepel, beszámolóját a közgyűlést megelőzően két héttel le

kelljen adnia – ha szó szerint kell értelmeznem, hogy mi van a tervezetben. Nem tudom, hogy kinek és miért adja le. És mi van akkor, ha a közgyűlés által önkényesen választott időpontban képviselői munkájából adódóan halaszthatatlan és kimenthető elfoglaltsága van. Akkor fegyelmit adunk Neki és elmarasztaljuk? Ha kezdeményezés arra irányul, hogy tájékoztatót kapjunk – és itt kiemelném a tájékoztatót – arról, hogy mi történik az ország házában, arra más és a Képviselő Úrral előzetesen egyeztetett formát kellene találnunk. Ha mégis az előterjesztésben szereplő javaslat elfogadása mellett döntene a közgyűlés, akkor lenne egy kiegészítő javaslatom. Göndör úr a Kormány, az MSZP részéről tudja megvilágítani a Parlamentben folyó munkát. Városunknak viszont van ellenzéki országgyűlési képviselője is, és a város lakói szerintem azt is szeretnék tudni, mi történik a patkó másik oldalán. Ezért Göndör úr közgyűlési szereplése esetén azt javaslom, hogy a Polgármesteri tájékoztató kiegészítéseként Cseresnyés úr is adjon számot képviselői munkájáról, alpolgármesterként a város érdekében végzett lobbitevékenységéről.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot, és minden évben szerepelt az anyagban a Városi Kórház éves beszámolója, és a bizottságunk kéri, hogy a szeptemberi közgyűlésre a Városi Kórház éves beszámolója kerüljön be.

Marton István: Én úgy gondolom, hogy ha már tényleg kimaradt, akkor inkább az októberibe tegyük, mert akkor legalább háromnegyedévről be tud számolni. Egyébként elvben tökéletesen egyetértek, valóban minden évben szerepelt, általában a Pénzügyi Bizottság is különböző célvizsgálatokat szokott végezni. Ez valamilyen oknál fogva ebből kimaradt. Én támogatom az Ön elképzelését, hogyha ezt októberre hajlandó áttenni.

Dr. Csákai Iván: Tulajdonképpen hiányoltuk, és ezért javasoltuk a szeptembert, de a bizottságunk számára elfogadható az október, akár november, de a beszámoló legyen meg.

Marton István: Ne, legyen az október, tehát az I-III. negyedévről. Ezt akkor elfogadtam.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a napirendi pontot 6 igen egyhangú szavazattal támogatta. Néhány kiegészítésünk lenne a munkatervhez. Nevezetesen az egyik az, hogy a Kalmár kikötése ugye hamarosan napirendre kerül, és ezzel kapcsolatosan is meg kellene tárgyalni, hogy hogyan állnak esetlegesen ott a telekvásárlások az út mindkét oldalán, vagy egyáltalán, tehát a kisajátítási munkarészek hogyan működnek. Valamikor egy 8 évvel ezelőtt talán készült a keleti városrész parkolási koncepciója, azt fel kellene melegíteni, és azt is nem ártana megtárgyalni, mert azt gondoltuk, hogy olyan túl nagy előrelépés ebben nem történt. Aztán mi úgy nevezetük, hogy kellene tárgyalnunk a kertészeti koncepcióról, ami alatt azt értenénk, hogy ugye köztudott dolog, hogy egyre jobban elöregszik a városnak a faállománya. Az én választási körzetemben egészen komoly problémák vannak, legfőképpen az Olajos lakótelepen. Aztán ugyanezt mondhatom, gondolom, a Platán sorra, Ady utcára, sok minden helyre a városban, tehát ezeket mindenképpen le kell rendezni. Itt beteg, elöregedett, ….. fák vannak. Én ezt januárban tervezem, és az én lakóövezetemen ezt átvinni, csak még szakemberekkel szeretnék beszélni, nem akarnék hülyeségeket leírni. Aztán még az elektromos közigazgatás fejlesztése került sorra a bizottságon belül, hogy ezt is komolyabban meg kellene tárgyalni a munkatervben 2007. évben.

Marton István: Amiket Ön elmondott, azok méltó témák ahhoz, hogy bekerüljenek a munkatervbe. Én támogatom is, úgyhogy javaslom, hogy az Ön felvetésével együtt szavazzuk meg a munkatervet, ha szavazásra kerül a sor.

Röst János: A január 25-ei közgyűlésre javasolnám felvenni napirendi pontként: Nagykanizsa város önkormányzatának gazdasági társaságainak üzleti tervének az elfogadása. Arra a napra van betervezve a költségvetés rendelet-tervezet elfogadása, és én úgy gondolom, hogy meg kell előzni a gazdasági társaságok üzleti tervének az elfogadását, napirendi pontként, tehát ezt kérem felvenni. A másik, csatlakoznék Bogár képviselőtársam felvetéséhez, ez a június 28-ai 1. pont, illetve december 13-ai 1. pont, Göndör István munkájának a beszámolása. Én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben szabálytalan és szabályellenes, hogy beszámoltatni egy képviselőt. Én úgy gondolom, hogy fel lehet erre kérni, ennek semmi akadálya nincsen Polgármester Úrnak, vagy akár évi két alkalommal egy levél keretén belül megkérje arra, hogy egyeztetett időpontban vegyen részt a közgyűlés munkájában, de nem hiszem, hogy ezt be lehet tenni egy munkatervbe. Ráadásul nem ilyen, hogy beszámoló címszó alatt, maximum tájékoztatásról lehet szó énszerintem. És az előterjesztő meg, ha akar találkozni Göndör Istvánnal, akkor én azt javasolnám Neki, hogy ne várjon június 15-éig, hanem ezt meg lehet ejteni előtte is, még a nyár előtt.

Marton István: Képviselőtársam elnézte a dátumot, június 28. szerepel, de függetlenül ettől, mármint a tervezett találkozóra, vagy az Ön által javasoltra, függetlenül attól, amit Ön mondott, való egy igaz, erről határozat van még az előző közgyűlés hozta meg azt a határozatot, hogy a gazdasági társaságok üzleti tervét, sőt az azt előző, meg az azt megelőző közgyűlés is hozott ilyen határozatokat, más kérdés, hogy ezeknek azért érvényt igazán édes kevés esetben szerzett a mindenkori közgyűlés. De be kell tenni valóban, én ezt támogatom, és ennek akkor így kell, hogy kialakuljon.

Böröcz Zoltán: Azért nyomtam ügyrendit, mert úgy érzem, egy meddő és egymás mellett elbeszélő vitát megelőzhetünk vele. Önálló képviselői indítványként került be az országgyűlési képviselő tájékoztatója a munkaterve. Akkor én hangsúlyoztam az elmúlt ülésen, hogy tájékoztatásra való felkérésről van szó. A testület hallotta, tudomásul is vette, továbbmentünk. A munkatervbe bekerült, mint beszámoló, beszámoltatás. Természetesen szó sem lehet róla. Én ezt elmondtam bizottsági ülésen, a bizottság tudomásul vette, sőt szavazott róla, hogy a munkatervben ez tájékoztatásként szerepel. Jegyző úr azonnal nagyon gálánsan magára vette a felelősséget, és azt mondta, igen, valóban mi, a hivatal tévedett, mert fel nem merült a beszámoltatás szó mindez ideig. Tehát ezt azért mondom el Önöknek, hogy értsék, hogy itt – azt gondolom – a legelfogadhatóbb megközelítésben mi tájékoztatást szeretnénk kérni a mindenkori egyéni országgyűlési képviselőtől. De egyébként továbbgondolva, amit a Bogár úr mondott, én elfogadom a javaslatát, akár mindkettőt természetesen. Csak mivel az egyéni országgyűlési, megválasztott képviselő az, aki igazából tapad a város, ha úgy tetszik lobbiérdekeinek a képviseletéhez, és nyilván Göndör úrnak van ebben a legnagyobb tapasztalata és lobbiereje, ezért gondoltam, hogy számára is fontos, és számunkra is fontos, hogy a város érdekében egy hajóban üljünk. Tehát természetesen ezt a beszámoló szót, ezt azonnal töröljék, mert ez a harmadik eset, amikor erre kérem egyébként az előterjesztőt. Én többet nem fogom erre kérni.

Marton István: Most ezzel kapcsolatban felmerül bennem az az aggály, amit Röst úr vetett fel, és teljesen jogosan, hogy egy megválasztott országgyűlési képviselő még tájékoztatásra sem köteles megjelenni, és amit a Bogár képviselő úr is mondott, hogy lehet, hogy épp akkor nincs Neki alkalmas időpont. Tehát ilyen szempontból én úgy érzem, hogy egy kicsit olyan fából vaskarika dolog, hogy ha benn van, benn van, nincs benn, nincs benn, történik valami, történik, nem történik, nem történik. Tehát én azt is el bírom képzelni, hogy ezt elhagyjuk, mert tényleg hozhatunk mi egy döntést, ami senkire, főleg nem a megválasztott képviselőre semminemű következményekkel rá nem húzható, olyanra nem kényszeríthető, hogy akár ennek a tájékoztatónak is eleget tegyen. Végül is a képviselők, azok ugye négyévenként megmérettetnek, aztán hát a nép vagy újraválasztja Őket, vagy nem. Erről ez az én személyes véleményem. Na most akkor nem tudom, hogy Böröcz úr miről kér szavazást.

Böröcz Zoltán: …………… (mikrofon nélkül beszél, nem hallani.)

Marton István: Tehát gyakorlatilag a meddő vitát akarta ezzel az ügyrendi rafinériával Böröcz képviselő úr megelőzni.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság támogatta egyhangúlag - két pontosítással, ezt is beleértettük. Januárban úgy precíz az anyag, ha felemlegeti a Városi Rendezvénynaptár, ami nem jött elő most decemberben, tehát a januári közgyűlés mondana rá véglegeset, és egy javaslatunk volt a 6. oldalon az áprilisi közgyűlésnél a 11. napirendi pontnál: beszámoló a műemléki épületek, és mi hozzátettük azt Városi Főépítész Úr is itt van, és köztéri szobrok helyzetéről. Tudjuk, hogy ez egy nagyon nagy halmaz, de kíváncsiak lennénk a Főépítész Úr szakmai anyagára ennek kapcsán. Hogyha ez lehetséges, tehát ezt még csempésszük ide be. Tehát a műemléki épületek és köztéri szobrok. Egyébként személyesen én magam annak örülök, hogy három munkatervi javaslatom volt, a Hazavárunk Ösztöndíj, a városi médiakoncepció, és a kulturális negyed ötlet tartalommal való megtöltése, és az Ifjúsági és Civil Ház működésének véglegesítése. Ezek mind bekerültek a munkatervbe.

Marton István: Természetesen elfogadom ezt a kiegészítését a műemléképületek helyzetéről, illetve hát egyúttal a köztéri szobrok helyzetéről is a beszámoló tartásáról. Ezen kívül ugye az előző döntés figyelembevételével itt számtalan helyen, még ahogy készült az anyag, a Jegyzői Kabinet, a Polgármesteri Kabinet van felelőssé téve, ez értelemszerűen a végleges, letisztázott formában a titkárságvezetőnek a feladata lesz. Balogh úr említette, hát nem is tudom, hogy sérelmezte vagy nem, a jövő évi programtervezeteket a városban. Hát az azért nem került ma napirendre – egyébként tervezve volt –, mert például nem volt benne fixen rögzítve – csak egyet említsek – a Város Napja, de mondjuk, kimaradt belőle a Gólyalábas Fesztivál, úgyhogy bizottsági ülésen valóban átment, aztán úgy döntöttünk, hogy fusson ez még egy kört és utána a következő közgyűlésre - már értem alatta nem a december 28-it mához két hétre, hanem a január végit – mindenképpen behozzuk.

Polai József: A munkatervhez annyit szeretnék hozzátenni, mint látjuk, a Tóth Nándor képviselőtársammal több olyan ötlettel álltunk elő, aminek egyikét szeretném csak egy kicsit kiigazítani. Nem tudom, hogy az ünnepi közgyűlés, ami majd április 26-án, illetve bocsánat, 27-én, a Város Napja 26-ai dátumra tervezett ülésnap majd meglesz-e. Itt szerepelünk mi a kihelyezett ülésünkkel a kiskanizsai művelődési házban. Szeretném megkérdezni, illetve, hogy ez ekkor lesz-e, illetve javasolni, hogy nem lakossági fórumra hívnánk fel a figyelmet, hanem közmeghallgatást szeretnénk kérni, hiszen nem kívánunk mi a Nándorral itt előállni valamiféle nagy dologgal, hanem lakókat szeretnénk meghallgatni, az ő véleményüket szeretnénk megkérdezni.

Marton István: Valóban úgy néz ki, hogy az ünnepi közgyűlés előtti közgyűlés időpontja, az nem annyira alkalmas, már csak közvetítéstechnikai okok miatt sem, hogy kihelyezett ülés legyen, tehát célszerűbb lenne a májusit áttenni, én ezt el tudom fogadni.

Tóth Nándor: Tulajdonképpen Polai képviselőtársam módosító javaslataimnak az egyikét már elmondta, időközben rájöttünk, hogy nem szerencsés az április, én is azt szerettem volna javasolni, hogy tegyük át májusra. Ahhoz viszont mindenképpen ragaszkodnánk, hogy legyen egy kihelyezett közgyűlés, és az Kiskanizsán legyen. Azon kívül még lenne két másik módosító javaslatom is az előterjesztéssel kapcsolatosan. Az egyik, mivel a májusi, az éppen Kiskanizsán esedékes közgyűlésre javasoltuk, hogy a karitatív szervezetek egy tájékoztatót tartsanak a közgyűlés számára. Ezt a javaslatot fenntartanánk, de azzal a módosítással, hogy akkor a Vöröskeresztet nem javasolnánk áprilisban beszámoltatni, és a Vöröskeresztnek a novemberi tájékoztatóját, mert érdekes módon akkor már tájékoztató szerepel, azt is javasolnám kivenni, és hogy egy alkalommal, májusban a többi karitatív szervezettel együtt adjon tájékoztatást. Ez lenne a módosító javaslatom, és akkor az áprilist javasolnám én is májusra.

Marton István: Tóth úr, ezt a javaslatát is el tudom fogadni, mert nincs annak értelme, hogy egyet mondjuk, kiemeljünk a többiből, aki hasonló profilban tevékenykedik.

Bene Csaba: Én szeretném jelezni, hogy akceptálni tudom Bogár képviselőtársam kérését, hogy kerüljön ki ez az országgyűlési képviselőknek a beszámoltatása, vagy tájékoztatása a közgyűlés munkatervéből. A mi frakciónk megtalálta azt a formát, ahol fel tudjuk venni a kapcsolatot az országgyűlési képviselőkkel. Fel is vettük az országgyűlési képviselőkkel, találkoztunk is velük. Én ajánlom a közgyűlés pártjainak, hogy ebben a formában tájékozódjanak, vagy kérjenek segítséget az országgyűlési képviselőktől.

Marton István: Úgy látom, hogy ez az egy kérdés van pillanatnyilag, ami komolyabb vitát indukál. Erről mindenképpen szavaztatnom kell, a többit, azt én gyakorlatilag befogadtam.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és 6 egyhangú szavazattal egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja az anyagot azzal, amit Böröcz képviselőtársam elmondott, és egészen pontosan itt a június 28. napjára tervezett közgyűléssel kapcsolatban az egyéni országgyűlési képviselők beszámoltatásával kapcsolatban, hogy az ne beszámoló, hanem tájékoztató, illetve tájékoztató kérése legyen. Én ezen túlhaladva módosító javaslatot teszek Polgármester Úr, mégpedig itt kibontakozni látszik egy vita. Én azt gondolom, hogy semminemű jogviszony ilyen formában az önkormányzat és a közgyűlés, illetve az országgyűlési képviselők között nincs. A választópolgároknak tartoznak beszámolási kötelezettséggel a megválasztott országgyűlési képviselők, hiszen ők delegálják őket az ország házába. Én azt gondolom, hogy ennek megvan a módja, és az országgyűlési képviselők be fognak számolni a választópolgároknak. Ezen ne is tartsuk fenn a vitát, és ne is nyissunk ezen vitát, hiszen elhangzott az is, hogy együttműködés van természetesen az országgyűlési képviselők és a közgyűlés között olyan formában, hogy ugye ezt a FIDESZ frakció már kezdeményezte, tehát felvette az országgyűlési képviselőkkel a kapcsolatot, így Teleki úrral és Göndör úrral is volt egy egyeztetés és egy megbeszélés. Tehát a módosító javaslatom az, hogy ezt az 1. pontot úgy, ahogy van, ha beszámoló, ha tájékoztató, vegyük ki a munkaanyagból. A másik javaslatom Polgármester Úr az, hogy a január 25-ére tervezett közgyűlés 7. pontja, ami merőben konkrétumokat tartalmaz azzal szemben, hogy erre még közgyűlési akarat és szándék nincs, én óvatosabban fogalmaznék. Én kérem ezt megfogalmazni úgy, hogy az Ifjúsági és Civil Ház funkciójának, elnevezésének a javaslatára tegyünk egy előterjesztést erre a közgyűlésre. Tehát itt most konkrétan ne kötelezzük el magunkat abba az irányba, hogy bárkit is itt kiválasztunk üzemeltetésre, illetve lakónak az Ifjúsági Házban.

Marton István: A január 25-i 7. pontra tett javaslatát elfogadom. Tehát erről nem kell szavazni. A június 28-i 1. pontról meg már a korábbiak értelmében is mindenképpen szavazást kell elrendelnem.

Dr. Károlyi Attila: Miközben elhangzottak a felszólalások a népszerű témában, többször is arra gondoltam, hogy oka fogyottság miatt visszavonom a hozzászólási kérelmemet, de egy mondat erejéig azért engedtessék meg az, különösen Bogár Ferenc képviselőtársam és Röst János képviselőtársam dörgedelmes hozzászólása után, hogy mutattak itt bizonyos jelek arra, hogy a Képviselő Úr, az egyéni országgyűlési képviselő miféle kommunikatív csatornákat használ, vagy nem használ a város, illetőleg a közgyűlés irányában. Én ezzel nem kívánok részleteiben foglalkozni. Én akként kérném, hogy hagyjuk bent a munkatervben ezt a pontot akként, hogy úgy fogalmazzuk meg, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése lehetőséget biztosít az egyéni országgyűlési képviselőnek arra, hogy tevékenységéről tájékoztassa a város közvéleményét.

Jerausek István: Én a félreértések elkerülése végett szeretnék egy kérdést feltenni a február 22-ei üléssel kapcsolatban, hogy a 9., 10. és 11. pontban megjelölt intézmények valami koncepció mentén lettek kiválasztva a beszámoltatásra, avagy a véletlen műve?

Marton István: Február 22-i 9., 10., 11-et nem látok. 9-et még látok. Március 29-it látok.

Jerausek István: Igen, március 29-ei.

Marton István: Itt arról van szó Képviselő Úr, hogy ezek azok az intézmények – nem véletlenszerűen lettek kiválasztva, megadom a választ –, ahol igazgatók lettek kiválasztva legutoljára pályázat útján, illetve ahol lesznek kiválasztva. Magyarul folyamatban van a pályázat.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 6 egyhangú szavazattal megtárgyalásra alkalmasnak találja az előterjesztést. És mint egyéni képviselő két témát szeretnék felvetetni a tavaszi közgyűlések napirendjeire. A 4-5 évvel ezelőtti világításkorszerűsítésnek a megtérüléséről szeretnék egy tájékoztató, és egy beszámolót …..

Marton István: Melyikre?

Gyalókai Zoltán Bálint: Tavaszira. Március, április. Tehát nyilvánvaló, költségvetés környékét nem akarom terhelni, mert ez egy komoly munka. És ugyanebből a megfontolásból az előtte, vagy az utána levőre pedig a fűtésrekonstrukciónak, illetve fűtéskorszerűsítésnek a megtakarításairól szeretnék egy beszámolót hallani. Természetesen normál mértékegységben, tehát hogy az eddig számok, illetve a szerződésben rögzített 30-40 %-os megtakarítások valóban reálisak voltak-e.

Marton István: Én elfogadom, akkor az áprilisira menjen a villany, a májusira a fűtés.

Gyalókai Zoltán Bálint: Jó, rendben van.

Marton István: Erről akkor külön nem kérek szavazást.

Halász Gyula: Az áprilisi közgyűlésre javasolnám a közvilágítás-fejlesztési koncepció megtárgyalását, ugyanis közgyűlésről közgyűlésre különböző területről képviselőtársaim felvetik, hogy milyen problémák mutatkoznak, és azt hiszem, hogy Gyalókai képviselőtársam által felvetett témával közel azonos időben, tehát az áprilisi közgyűlésen lehetne erről tárgyalni. Nagyon sok közterületen hiányzik a közvilágítás. Olyan közterületeken, ahol a lakosság nagy tömegben mozog, és mindenképpen indokolt lenne ezt úgy is összevonni, hogy a fák, növényzetek által letakart közvilágítási dolgokkal együttesen nézni, illetve közlekedésbiztonsági szempontból, és idekívánkozna az, hogy az lenne a kérésem, hogy a rendőrség, illetve a közutasokat is vonjuk be ebbe a témába, hogy azokon az útszakaszokon, ahol esetleg még hiányos, vagy éppen nem megfelelő a közvilágítás, hogy ők is éljenek ezzel a javaslattal.

Marton István: Elfogadom a javaslatát, akkor szedjük csokorra, és az előbb elmondottakkal együtt az áprilisira, ahogy a Gyalókai úr is javasolta, ezt tegyük oda. Ezt munkatársaim jegyzik, erről megint nem kell szavazni.

Karádi Ferenc Gyula: A Pénzügyi Bizottságnak volt egy javaslata a Jegyzői Kabinet felé, miszerint egy vizsgálatot végezzenek el a konyhával rendelkező intézményekre – gondolom, erre emlékeznek. Ennek a határideje december 31. volt. A tanulságokat le tudjuk vonni – gondolom – januárban. Arra kérem a Polgármester Urat, hogy a február 22-ei ülésre ennek a tanulságaival kapcsolatos esetleges javaslatok megtételének érdekében ez kerülj ide be a napirendek közé, a február 22. Azt még nem tudom, hogy mi lesz majd a kimenete a vizsgálatnak, de nyilván valamilyen tanulságot le szeretnénk szűrni abból, és ott egy javaslatot is fogunk majd tenni.

Marton István: Ahogy ezt a kérdést indította, azzal értek egyet, mert azért ezt jó lenne a költségvetés előtt tisztázni. Tehát, amit mond, azt én elfogadom, de inkább a január végire, mint a februárira tennénk.

Karádi Ferenc Gyula: Köszönöm, én azzal egyetértek, hogy minél korábban. Csak én időt szerettem volna magunknak is adni, hogy tisztességesen át tudjuk gondolni.

Marton István: Három tisztességes hét van a lezárás között, úgyhogy ez nem okozhat gondot.

Karádi Ferenc Gyula: Rendben van, köszönöm.

Marton István: Akkor úgy gondolom, hogy egyetlenegy olyan vitatéma van, amiről el kell rendelnem a szavazást. Többen elmondták, hogy milyen módosítást kérnek. Úgy egyébként természetesen, aki ezt az anyagot nézi, az azért ne higgye azt, hogy csak tízegynéhány napirendi pont lesz ezeken a közgyűléseken, hanem ezek azok, amiknek a mostani döntés után mindenképpen ott kell lenni. Tehát nekem fel kell tenni szavazásra, méghozzá úgy, amit leszűrtem ebből a három, négy vagy öt módosítási javaslatból, hogy lehetőséget biztosít az egyéni országgyűlési képviselő számára Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekében végzett munkáról tájékoztatót tartani. Aki ezzel – ez módosító indítvány –, aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 9 igen, 13 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Marton István: Ezek után akkor kérem, hogy e nélkül, az összes többit, aki el tudja fogadni, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Visszatérve, az előbb műhiba történt, így utólag szóltak a munkatársaim, még egy módosítás volt az előző napirendnél, az, hogy vegyük le, és erről nem szavaztunk. Tehát itt most vita támadt az értelmezésben, bár számomra egyértelmű, hogy mi volt a döntés, de akkor vissza kell térnünk az előző napirendi pont szavazására. Tehát akkor most azt kérem, hogy azt szavazzuk meg, hogy ezt a pontot vegyük le a júniusi közgyűlésről, mármint az országgyűlési ….. Ez legyen egyértelmű, mert itt vita támadt, és én nem akarom, hogy jogbonyodalom legyen. Kérem, aki ezzel egyetért, nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Most tulajdonképpen nem kéne még egy végszavazást csinálnom, dehogy senki semmibe se tudjon belekötni, még egyszer kérem, hogy nyomjuk meg az igen gombot e nélkül. Bár az előző végszavazás, az erre vonatkozott, tehát jobb kétszer, mint egyszer sem.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

357/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi munkatervét – az elfogadott módosításokat is figyelembe véve – elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Kelemen Marcell jegyző)

 

 

 1. Polai József és Tóth Nándor képviselő önálló indítványa SZMSZ módosítására (írásban)

 

Marton István: Ezzel az a gondom Tisztelt Urak, hogy a rendeletet határozattal nem lehet módosítani. Fordítva még csak működik a dolog, de így nem. Hát, úgy se nagyon, de még az inkább elmenne. De mindegy. Tehát a dolog lényege az, hogy Kiskanizsa esetében valóban sok ez a 300 fő, az 5 %, de mondjuk egy kisebb településrészen – pontosan ezt akartam Képviselő Úr –, ahol vannak 2-300-an, ott ez 3 embert jelent, az pedig már a mosoly kategóriáját meríti ki. Tehát én azt hiszem, hogy ebbe olyan küszöböt be kell tenni, hogy mondjuk 1.000 fő alatt településrészen x, 5.000 fő fölöttinél meg y, és a közte lévő meg mondjuk a z. Tehát egy ilyen – elnézést, de itt már annyian súgnak nekem, hogy lassan elfelejtem, mit akartam mondani – küszöböt én úgy gondolom, hogy legalább hármas küszöböt be kellene tenni, és ezért én javaslom, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság foglalkozzon vele. Sőt, hát erről szavazni se kell, mert akkor visszavonom. De azért szavazzunk róla. Menjen az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság hatáskörébe. Nem adok szót az ügyrendit kérőknek, mert most ezt ügyrendiként fogom fel a szavazási javaslatomat. Azonnal kell szavazni.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

358/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Polai József és Tóth Nándor képviselőknek az SZMSZ módosítására vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot.

Határidő: 2007. január 25.

Felelős : Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök

 

 

 1. Bárdosi Gábor képviselő önálló indítványa a városi jelképként használandó vasúti gőzmozdony Erzsébet téren történő felállítására vonatkozóan (írásban)

 

Halász Gyula: Polgármester Úr, az ügyrendi gombot ég már egy pár perce.

Marton István: De mivel kapcsolatban, mert az enyém is ügyrendi volt és …

Halász Gyula: …….. nem találja ki előzetesen, akkor elmondom.

Marton István: Mondtam, hogy az enyém is ügyrendi, ezért az én ügyrendim élt, és nem a Kolonincs úr ügyrendijét, mert gondolom, Ő megértette, hogy mi volt a szándékom. Hát, most, ha Ön nem értette meg, akkor mondja el Halász Úr. Megadom, bár nem tudom, hogy melyik napirendhez akar hozzászólni, de most pillanatnyilag a 19-esnél vagyunk, ott meg nem indokolt az ügyrendi. De mondja.

Halász Gyula: Köszönöm Polgármester Úr, hogy gondolataimban lát, és előre tudja, hogy mit szeretnék mondani. Nagyon köszönöm.

Marton István: Dehogy tudom, csak szeretném.

Halász Gyula: Az önálló képviselői indítványokkal kapcsolatban lett volna egy általános észrevételem, mégpedig az, hogy az önálló képviselői indítvány beterjesztőinek adjon Polgármester Úr szót, utána pedig szavazzunk róla, és induljon el bizottsági szakba minden önálló képviselői indítvány …… Tehát utána, nyilvánvalóan visszakerül a közgyűlésre döntésre. Úgyhogy ezt szerettem volna javasolni, hiszen úgy számoltam én, hogy nyolc önálló képviselői indítvány van, tehát én nem mennék most bele a képviselői indítványoknak a vitájába, tekintsünk el ettől.

Marton István: A szóban forgó Képviselő Urak nem kértek szót, és én azt hittem, hogy spórolunk azzal, hogy én ügyrendivel ezt mindjárt meg is oldom. De nem tudtunk spórolni, mert Ön is szót kért, és így megvolt a két hozzászólás, az Öné, meg az enyém. Tehát, akkor most a 19-esnél tartunk. Mindig így kezdődik egyébként, ezért nem értem a felvetést, hogy a javaslatot tevőt megkérdezzük, hogy akar-e még valamit hozzáfűzni a javaslatához. Felszólítottak, Bárdosi úr engem, hogy én adjam meg az előterjesztőnek a szót.

Bárdosi Gábor Jenő: Közel a karácsonyhoz nem azért hoztam be ezt a mozdonyt magammal, hogy játszani akarok vele, de ez a mozdony is tud valamit, valami olyant, ami a képviselői indítványomban a városunk reklámmarketing hét évvel ezelőtti régiók kapujával kapcsolatos, bár bennem akkor is felmerült, igazából marketing vagy várospolitikai megfontolásból, mint vékony bábuk tartanak egy kapuformát, sok mindent hozott ki belőle, de éppen egy régió kapuját nem igazából. Nem tudtunk még akkor a régió, mi fog lenni belőle. Most egy kicsit nekem a Nagykanizsa város régiók kapuja jelkép inkább egy kicsit hátsó kapura predesztinál, ha gondolok rá. A többit leírtam a képviselői indítványban a reklámmarketingre. Persze, amikor a sajtótájékoztatót tartottam, ……. Béla tervező, aki városunkban is nagyon sokáig élt mozdonya mellett, a 424-es mellett, nem gondoltam volna, hogy egy 424-es mozdonyt fogunk az Erzsébet térre állítani. De azért akkor, amikor barátaimmal, ismerőseimmel, köztük Balogh László képviselő úrral is beszélgetünk arról, hogy az Erzsébet téren mit csináljunk, vagy milyen gondolatok születnek az emberben, ha gondolkodik az Erzsébet térről, kinek-kinek meggyőződése, gondolkodása, látásmódja alapján dolgok merülnek fel. Én azt gondolom, hogy azt viszont átgondolni az XXI. században, hogy mit csinálunk egy terünkkel, az nagyon fontos dolog. Ezt lehetett volna kiolvasni a harmadik, meg nem jelenített gondolatommal, amit az Erzsébet térről fogalmaztam meg. Ezzel indítanám útjára. Ha valakinek, bárkinek kérdése van, nagyon szívesen.

Marton István: Hát, itt úgy látom, hogy sokan kérnének szót, de közben Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök úrnak ügyrendije van, így neki kell, hogy megadjam a szót.

Dr. Kolonics Bálint: Kénytelen voltam még egyszer ügyrendi gombot nyomni, bár egyszer már elálltam tőle. Én örülök, hogy Polgármester Úrnak is van ügyrendi javaslata, és hogy Polgármester Úr szóhasználatával éljek, szíveskedjen odafigyelni arra, hogy ne hagyja szétbeszélni a közgyűlést. Ennek alapja is van. Én azt gondolom, hogy az elmúlt közgyűlésen önálló képviselői indítványok kerültek ide elénk úgy, hogy megkerülve az SZMSZ-t és még bizottságot meg nem járt, és nem véleményezett előterjesztések. Most egy kicsit kezd kialakulni a rend, mégpedig az, hogy a közgyűlés elé kerülnek az önálló képviselői indítványok. Csak ebből a rendből ne legyen káosz, tehát ez nem azt jelenti, hogy mi most tartalmilag megtárgyaljuk ezeket az önálló képviselői indítványokat. A közgyűlésnek arról kell tárgyalni, mi az, amely témát a közgyűlés támogat abban, hogy abból önálló előterjesztés készüljön, a szakbizottságok ezt megtárgyalják, és utána ide, a közgyűlés elé beterjesztésre kerüljenek, és majd akkor érdemi vitát nyit fölötte Polgármester Úr, és akkor Bárdosi Úr is elmondhatja, mint előterjesztő a véleményét, az álláspontját, de ne tegye most, mert nem tudhatja azt, hogy a közgyűlés támogatja-e a gőzmozdonyt a főtéren, vagy sem. Tehát szavazzunk arról, hogy önálló előterjesztés formájában a közgyűlés viszont kívánja-e látni ezeket az anyagokat, és ez érvényes minden önálló képviselői indítványra, és azt bizottsági utalja, és az pedig a Jegyzői Kabineten keresztül majd a szakosztályok döntsék el, hogy mely bizottságnak kell ezeket az önálló képviselői indítványokat tárgyalni.

Marton István: Azért talán még annyi szót adok magamnak, hogy azzal tökéletesen egyetértek, amit Bárdosi úr mondott, a hátsó kapu, azt hiszem, fogalmazást használta a régiók kapuja helyett. Igen, ez körülbelül úgy néz ki, ha valaki figyelmesen megnézi a fény- és árnyékhatást, hogy surranó pályán hagyjuk el a várost felkiáltással működik. Tehát ezt csak azért mondom, mert előbb-utóbb ehhez is hozzá kell, hogy nyúljunk, mert itt a régiókat senki se látja. Ezek után köteles vagyok szavazást elrendelni Kolonics úr felvetése, ügyrendi javaslata nyomán, ezért kérem, hogy aki azt szeretné – nincs két hozzászóló, ügyrendi van, le van zárva, már bocsánat. Tehát aki támogatja Bárdosi úrnak ezt az Erzsébet téren történő mozdony-felállítási akcióját, az, kérem, nyomja meg az igen gombot. Mármint, hogy bizottsági szakaszba kerüljön. A magam részéről tartózkodni fogok.

 

A közgyűlés 6 igen, 13 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

 

359/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet Bárdosi Gábor képviselőnek a városi jelképként használandó vasúti gőzmozdony Erzsébet téren történő felállítására vonatkozó önálló indítványának bizottsági szakaszba történő utalásával.

 

Marton István: Most én nem tehetek róla, ha a testület így szavazott. Én azt tudom javasolni Bárdosi úr, akkor a másik oldalt, azt nyújtsa be külön, és akkor azt újból szavaztatom. Továbbfejlesztett változatban, igen, mert tényleg van bent gondolat.

 

 1. Bárdosi Gábor képviselőnek a közlekedés javítását célzó önálló indítványai (írásban)

 

Bogár Ferenc: Elnézést, az előzőhöz akartam hozzászólni, de Kolonics Bálint hozzászólása után már oka fogyottá vált.

Marton István: Nem látok hozzászólót. Előterjesztő, javaslattevő sem kíván szólni? Akkor el kell, hogy rendeljem a szavazást. A magam részéről ettől tartózkodok, mert 30 km órás sebesség korlátozást ennyi helyen bevezetni, az mindenféle forgalomszámlálás és egyebek nélkül, amik ehhez szükséges feltételek lennének, én úgy gondolom, hogy ez felelőtlenség lenne. Bár ebben az ügyben is valamit lehetne és kellene is csinálni, de talán pont ezt és így. Tehát a kérdésem az, hogy tárgyalják-e a bizottságok? Aki azt gondolja, hogy igen, az nyomja meg az igen gombot. Én a magam részéről tartózkodok ettől.

 

A közgyűlés 7 igen, 13 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el és a következő határozatot hozza:

 

360/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet Bárdosi Gábor képviselőnek a közlekedés javítását célzó önálló indítványának bizottsági szakaszba történő utalásával.

 

 

 1. Bárdosi Gábor képviselő önálló indítványa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú rendelete módosítására (írásban)

 

Bárdosi Gábor Jenő: Bár az előbb én a Kolonics Bálint ügyvéd úr miatt nem szóltam hozzá, és nagyon sajnálom, hogy ez így akkor eltűnt ez a történet. Ennek, azt hiszem, sokkal több dolga van, minthogy ne tárgyaljanak bizottságok arról, és elnézést, hogy most akkor mégis csak visszatérek egy fél mondatban, hogy egy balesetveszélyes körforgalmat hagyunk úgy, valamint azt, amit a hétvégeken tapasztalnak a városlakók, hogy nem tudnak közlekedni a városban, mert nem működnek a lámpák. Akkor mindenki menjen ki, és próbáljon meg szombat, vasárnap a városban közlekedni. Ez az előzőhöz tartozott, elnézést érte, de én azért tettem azt, hogy nem szóltam hozzá, mert a Bálinttal én abszolút egyetértek, mi ezt négy éven keresztül mondtuk az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságban, négy éven keresztül nem történt meg az, hogy ilyenek úgy kerüljenek rendesen útjukra, módjukra, ahogy annak a rendje van. Ezért nem szóltam hozzá az előtt. De hát ilyen az élet, mondják …..

Marton István: Én ehhez annyit mondanék, hogy aki sokat akar markolni, az biztos, hogy keveset fog. Tehát, hogyha ezt a sokat nem fogja össze, hanem egyre hegyez, ami mondjuk tényleg, most hadd ne mondjam meg, hogy melyik, például a körforgalommal kapcsolatos …., akkor valószínű, hogy simán keresztül megy a dolog. Tehát ezt is át kell gondolni, és más formában újra benyújtani.

Bárdosi Gábor Jenő: Megfogadva a tanácsát külön-külön fogom visszahozni képviselői indítvány…., de akkor ugyanaz van, hogy el fog telni vele durván két hónap, mire ez meg fog valósulni, miközben azt, amit Ügyvéd Úr mondott, azzal ez nagyon egyszerűen működik, bizottságok végigjárják a történetet, és megvan. Most csak azért szólok hozzá, és azért mertem az előzőre visszatérni, mert ezzel nagyon egyszerű a helyzetem, vissza kell csak utalnom a múlt közgyűlésre, amikor Polgármester Úr azt mondta, hogy ebbe a rendeletbe ugyan már ezt bele nem lehet tenni, de azzal egyetért, hogy miért ne támogatnánk azokat is, azokat a kisvállalkozásokat, akik csak, idézőjelben csak három új munkahelyet hoznak létre. Ezért én egy kicsit előre dolgozva megcsináltam az egész anyagot szinte készre. Elnézést érte mindenkitől, mástól elvettem a munkát.

Marton István: Én ezt jó gondolatnak tartom, hiszen azt erősíti meg, amiről a múlt közgyűlésen döntöttünk. Ez egy kicsi, hogy mondjam, aláfinomítása lenne annak a nagyobb tételnek, és ezt támogatni is fogom, és meg is szavazom, hogy bizottsági szakaszba kerüljön.

Dr. Kolonics Bálint: Csak informálni a közgyűlés tagjait és a közgyűlést figyelemmel kísérő nézőket annyiban, hogy ez már felvetődött, ez a kérdés, hogy a forgalomirányító jelzőlámpák tovább működjenek a városban. Én ezt kértem Polgármester Úrtól. Ennek a gyakorlati megoldása az, és nem is a Közútkezelőhöz tartozik, hanem a Via-hoz tartozik, a Via Kanizsa Kht-hoz. Én Gáspár úrral beszéltem erről, és ennek eredményeként most este 8,00 óráig működnek egyébként a forgalomirányító jelzőlámpák, tehát hogyha ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele van, és igénye, azért nem kell a közgyűlést dolgoztatni. Ez úgy működik, hogy a Gáspár úrral felveszi a kapcsolatot, és a tapasztalatok alapján ezt lehet szabályozni. Tehát ezért nem kell önálló képviselői indítványt beterjeszteni. De egyébként olyan dologról beszélünk most, ami már megoldódott.

Dr. Fodor Csaba: Én nem egészen értek egyet Kolonics elnök úrral. A képviselőnek igenis az a dolga, hogy a várost érintő ügyekben, amennyire azt fontosnak tartja, hozza ide önálló képviselői indítványként. A közgyűlésnek első körben az a dolga, hogy ezt illemből a bizottságok elé utalja, és a bizottságok pedig visszahozzák valamifajta előterjesztéssel, hogy igen, vagy nem. De illetlenség leszavazni – egyrészt, én azt gondolom. De a másik dolog az, hogy az a helyes út, amit Bárdosi képviselő úr követ, és az a helytelen, amit Ön, hogy közvetlenül odamegy egy ügyvezetőhöz, akár ki is az ügyvezető, és Ővele személyes egyeztetéseket folytat. Felvilágosítást kérhet, de nyilvánvalóan utasítani nem utasíthatja. Elvárni ilyen …. jellegű magatartást nem lehet. Azt gondolom, erre a közgyűlés jogosult utasítani, illetőleg a polgármester abban a jogkörben, amiben Ő a munkáltatói jogokat gyakorló egyéb jogkörök tekintetében.

Marton István: Önnek alapvetően igaza van, tehát ne lépje túl egy képviselő se a hatáskörét. Ezt annak idején én leszögeztem az első munkaköri értekezleten is, hogy képviselő köztisztviselőnek, közalkalmazottnak utasítást nem adhat. Igaz, hogy a gazdasági társaságokat ebből a felsorolásból kifelejtettem, de az olyan értelemszerű dolog volt részemről. De ebbe most mélyebben nem kívánok belemenni. De tárgyaljunk már erről a 21. pontról, illetve ne tárgyaljunk.

Karádi Ferenc Gyula: Szeretném mindenkinek azt mondani, hogy messze óvakodjunk ettől az ötletezéstől, ami itt a város közlekedésével kapcsolatos. Ez nem ilyen téma, hogy itt fogjuk magunkat, és bármilyen határozatot hozunk. Ez szakemberekre tartozik, bízzuk rájuk, és majd eldöntik, hogy lesz 30 km, meg egyebek.

Marton István: Nem látok több hozzászólást, ezért kérem, hogy a 21. pontot utaljuk bizottsági szakaszba. Én személy szerint is támogatom.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

361/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bárdosi Gábor képviselőnek a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú rendelete módosítására vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság

Határidő: 2007. január 25.

Felelős : Tóth László bizottsági elnök

Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök

 

 

 1. Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa az autópálya Palin városrész lakott területei mellett zajvédő fal építésére vonatkozóan (írásban)

Bene Csaba képviselő önálló indítványa zajvédő fal építésére vonatkozóan (írásban)

 

Bicsák Miklós: Köszönöm, hogy egy másik képviselői indítvány is találkozik azzal a problémával, ami Palin városrészben található. Az Autópálya Rt. annak idején a tervezésnél elfelejtette figyelembe venni a közel lakó úgynevezett lakóövezetet, a családi házas házakat. Előfordult az, hogy meg sem nézték a helyszínen úgy tervezeté meg, úgy húzták meg a vonalat a tervezőasztalnál, hogy itt fog menni az autópálya. Ezzel kapcsolatban már perek vannak. Például Németh Tibor családi háza nem szerepelt a tervezésnél és most viták vannak peres dolgok belőle. Egyszerűen kihagyták a zajvédő fal építését. Ez nem elfogadható ma már az Európa Uniós országokban. Polgármester úrnak is írtam egy levelet e témában. Kérem Polgármester Úr és a közgyűlés segítségét, valamint az országgyűlési képviselők segítségét.

Marton István: Azért javasoltam a két napirend összevonását, mert Bicsák úr délről érintett a választási körzete tekintetében, Bene úr pedig északról.

Bene Csaba: Jómagam is megnéztem a távolságot is, hogy milyen messze esnek a házak ettől az autópályától. Lehet, hogy a 300 m-en kívül esnek pontosan nem mértem meg, de mondjuk a Lazsnaki kastélynak az épülete, az biztos, hogy 300 m-en belül van, és ha a későbbiek során a város értékesíteni szeretné ezt a kastélyt, akkor ez elég nagy nehézségekbe ütközik, hogy közvetlen mellette süvítenek el az autók. Tényleg nagyon sürgős intézkedést igényel az, hogy valamilyen eredményt tudjunk ebben a kérdésben elérni. Mi az országgyűlési képviselő urakkal történt találkozásunk során szóba hoztuk ezt a kérdést, és ígéretet kaptunk mind a két országgyűlési képviselőtől, akik jelen voltak – Göndör Istvántól és Teleki Lászlótól is –, hogy a segítségüket felajánlják. Polgármester úr keresse meg őket és minden lobbiképességüket latba vetik azért, hogy a hangvédő fal megépülhessen.

Marton István: Bicsák úr említette, hogy írt egy levelet nekem. Mi annak kapcsán eljártunk, de egészen lesújtó választ kaptunk az illetékestől. Nevezetesen az, hogy a tervezés stádiumában város akkori vezetése nem jelezte, hogy ez problémát okozna. Ezt a levelet bárkinek a rendelkezésére tudom bocsátani. Pillanatnyilag az a jogi helyzet, hogy mivel nem jelezte, volt olyan egyeztetés, hogy részt sem vett a városvezetése illetve, amikor részt vett elfelejtette jelezni ezt a gondot. Pillanatnyilag vesztő állásába vagyunk. Legrosszabb változatot mondom, az az lenne, hogy megépül és majdan lesz egy forgalomszámlálás, illetve zajszint mérés és annak az eredménye, ha az előírt értékhatár felett lesz, akkor majd lehet kezdeményezni a megépítését, tehát magyarul ez évekre elódázhatja, hogy az meglegyen, aminek meg kellett volna lennie már a tervezési stádiumban. Én nagyon bízom benne, hogy a képviselő urak segítségével talán ezt még, mint a veszett fejesze nyelét sikerül elkapni, és megépülhet az autópálya létesítésével egy időben, de ez korán sem lehet biztosra venni.

Bicsák Miklós: Felhívom Polgármester Úr figyelmét arra, hogy tudomásom van arról, hogy a hivatalban van egy olyan jegyzőkönyv – szíveskedjen Tárnok Ferenc úrral vagy Zámbó Tamással előkerestetni –, ahol az autópálya egyeztetésekor a környékbeli Polgármester Urak és tudomásom szerint a város főépítésze tárgyalt, és ott jegyzőkönyvbe foglalták azt, hogy zajvédő fallal kéri a város, hogy Palin városrészt, illetve Nagykanizsát átszelő bizonyos szakaszán, ahol a zajvédő falra szükség van, így épüljön.

Marton István: Az üggyel kapcsolatban minden hivatalos okiratot fel fogunk deríteni és annak megfelelően fogunk eljárni.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy ennek a beruházásnak van egy építési engedélye. Én azt javasolnám, hogy meg kellene tekinteni, hogy ki adta az építési engedélyt, akkor ezeket a feltételeket a távolságokra figyelembe vette-e. Gondolom ezek kottázott, méretezett tervek lehetnek vélhetőleg. Felhívnám arra a figyelmét polgármester úrnak, hogy a hivatalnak van egy jegyzője, aki vezeti a hivatalt és minden olyan tevékenységet, amit esetleg ránk gondol, hogy ezt ott mi bármilyen módon a Polgármester Úrral rafinált módon kijátszottuk, arra hívnám fel a figyelmét, hogy vannak hivatali dolgozók, hivatal vezetése van, és legközelebb az első kérdését a Jegyző Úrhoz intézze.

Marton István: Én épp a rafinériát hiányolom az ügy kapcsán, de tényleg. Több hozzászólót nem látok, ezért kérem, a közgyűlés utalja bizottsági szakaszba.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

362/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bicsák Miklós és Bene Csaba képviselőknek az autópálya Palin városrész lakott területei mellett zajvédő fal építésére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri az alábbi bizottságait:

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság

Városüzemeltetési Bizottság

Határidő: 2007. január 25.

Felelős : Papp Nándor

Gyalókai Zoltán bizottsági elnökök

 

 

 1. Dr. Károlyi Attila képviselő önálló indítványa a Római Katolikus Temetőben a nagybakónaki mártírok emlékmű újraépítésére vonatkozóan (írásban)

 

Dr. Károlyi Attila: Arról, hogy a város közvéleménye is tudomást szerezzen arról, hogy mi az indítvány lényege, elmondanám azt, hogy 1919. május 25-én kivégeztek Nagykanizsán - és a kivégzés helyszíne a törvényház mögötti fogház mellett a kerítés és a fogház közötti rész volt - három nagybakónaki gazdaembert. A kommün bukása után a város és főleg Krátki polgármester úr ált a mellé az ügy mellé, hogy ezeknek a szerencsétleneknek állítsanak emlékművet. Ezt fel is építették, és emléküket hordozta és hirdette a nagybakónaki mártírok, a nagybakónaki vértanuk emlékműve. A Zala című újság 1945. július 8-án vasárnap felhívta a városi képviselőtestület figyelmét arra, hogy reakciós világ gőgős alakjainak nevét viselik még egyes utcák. A temetőben még mindig büszkén áll a bakónaki vértanúk emlékműve. Irredenta eszmét hirdető emlékmű az Eötvös téren és a város kellős közepén a revízió gondolatát jelképező Turul madár. Radikálisan kell ezt a kérdést megoldani. A múlt emlékeit teljesen el kell pusztítani, hogy helyet adhassunk az új eszmék kibontakozásának. Bakónaki vértanúk emlékművét 1952-ben lerombolták és mai napság már a három mártír emléke lassan a feledés homályába merül. Tisztelt közgyűlés, szeretném elmondani azt, hogy áll már ismét az emlékmű az Eötvös téren, áll a magyar nemzeti gondolat népszellem és néplélek szoborba öntött kifejezése a Turul madár, azonban nem áll a bakónaki vértanúk emlékműve. Kérem azt, hogy és úgy érezvén, hogy a rendszerváltás óta talán az első közgyűlés az, amelyik nemzeti elkötelezettségű, népi elkötelezettségű és elhatározza azt, hogy a római katolikus temetőben, 1937-ben felépített, de 1952-ben lerombolt mártírok emlékművét felépíti. Ez nem egyszerű bizottsági kérdés, ez nem egyszerű közgyűlési kérdés. Ez egy úgy gondolom alapvetően erkölcsi és alapvetően politikai kérdés. A másik előterjesztésemnél is el fogom mondani, nem kímélem meg Önöket tőle, hogy a mi jogelődünk, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének és Önkormányzatának jogelődje nem a Nagykanizsa Város Tanácsa, hanem az a közgyűlés, amely elhatározta ennek az emlékműnek a felépítését. Kérem Önöket, hogy tartsák alkalmasnak arra, hogy bizottsági szakaszba kerülve ismét Önök elé kerüljön a döntés végett.

Marton István: Több képviselő szólásra nem jelentkezett. Támogatom a javaslat bizottsági szakaszba utalását. Aki támogatja szintén, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

363/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Károlyi Attila a Római Katolikus Temetőben a nagybakónaki mártírok emlékmű újraépítésére vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot.

Határidő: 2007. január 25.

Felelős : Papp Nándor bizottsági elnök

 

 

 1. Dr. Károlyi Attila képviselő önálló indítványa a Terv utca nevének megváltoztatására vonatkozóan (írásban)

 

Dr. Károlyi Attila: A gondolatot továbbfolytatva még egyszer hangsúlyozom, hogy nem Nagykanizsa Város Tanácsa a jogelődünk. Azért mondom ezt el, mert 1939-ben, amikor meghalt Sabján Gyula polgármester úr, akkor a város a mi jogelődünk Nagykanizsa Város Közgyűlése határozott arról, hogy temetési költségeire 1000, arcképének megfestésére és sírbolt, síremlék építésére 2000 pengőt szavazott meg. Azon kívül az új rendőrségi palota mellett nyitott utcának Sabján utca lesz a neve. Jogelődeink hoztak egy ilyen határozatot. Az önálló képviselői indítványban részletesen megindokoltam azt, hogy miért 2003. után miért terjesztem elő megint ezt a kérést. Egyszerűen azért, mert az előző önkormányzat ezt a kérdést úgy fogta fel, hogy az ott lakók, magánszemélyek, illetőleg az ott működő vállalkozóknak hát ez bizony komoly költséget jelentene. Idézem Zakó képviselőtársamat, az előző közgyűlés egyik tagját, aki akként nyilatkozott, hogy Zalaegerszegen a felszabadulás utcában, ahol laktam, senki nem kérdezte meg, hogy lehetne-e Orsolya utca. A Terv utca igenis legyen Sabján Gyula utca. Ezek után azzal vették le a napirendről, hogy 9 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 5 tartózkodással nem fogadták el a javaslatot. Kérem Önöket, hogy tekintettel arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 évvel a politikai rendszerváltoztatás után nem döbbent rá testületi felelősségére, arra, hogy a kommunizmusban Terv utcának nevezett utcát az eredeti nevére visszaváltoztassa, nem törődött a történelmi elődök kegyeleti döntésével és a jogelődünk 1939 június 16. napján megtartott határozatával, hanem mondvacsinált ürüggyel a kérdést elkente azzal, hogy majd visszatérünk rá, meg hát ma is vannak tervek, ahogy Litter polgármester úr ezt ugye később megjegyezte. Dr. Horváth György akként nyilatkozott az előző vitában, hogy e névváltoztatás nagy költséget jelentene az ott lakóknak. Én informálódtam, és el kell Önöknek mondanom, hogy a hivatalból utcanév változtatás semmiféle költséggel nem jár az ott lakóknak, mert ez illetékmentes. Tisztelettel kérem Önöket, arra tartsák alkalmasnak az önálló képviselői indítványt, hogy bizottsági jutva utána Önök elé ismét visszatérve arról majd szavazhassunk.

Marton István: Támogatom, amit Ön mondott és nagyon bízom benne, hogy a közgyűlés a bizottsági szakaszból, amikor visszakerül a közgyűlés elé, akkor ezt el fogja fogadni, de most még meg kell adnom a szót Papp Nándor bizottsági elnök úrnak.

Papp Nándor: Anno összesen három p-vel buzdítottam a határozat elfogadására a közgyűlést, úgyhogy kéretik rendesen írni a nevemet.

Röst János: Az előttem szóló Károlyi képviselőtársamnak részben van igazsága, ami a költségeket illeti, egyrészt nemcsak magánszemélyek vannak abban az utcában, hanem vállalkozások is. Épp az önkormányzat tulajdonában lévő Szociális Foglalkoztatónak ez a fajta névváltoztatása, amit nyilván végig kell vezetni az alapító okirattól kezdve, bélyegző, levélminta, egyebeken ez több százezer forintjába kerül, de ugyanúgy mondhatnám a többi cégnek is, akik ott működnek. Én az előző testületben azt javasoltam akkor, hogy kérjük ki az ott lakók véleményét. Ez nyilván vonatkozik magánszemélyekre és vonatkozik a vállalkozásokra is és illik is kikérni is egyébként. Az, hogy a rendszerváltás óta volt egy felbuzdulás és az akkori negatív jelző szerkezetű neveket, utcaneveket megváltoztattuk, az egy korábbi történtet volt. Én úgy gondolom, hogy most már egy kicsivel békésebb idő van, és én ezeket a megoldásokat nem tartanám szerencsésnek, hogy az ott dolgozó vállalkozások és az ott lakóknak a véleménykikérése nélkül ezt a döntést meghozzuk. Én javaslom azt, hogy kerüljön bizottsági szakaszba azzal párhuzamosan, egyrészt kérjük meg ezeket a véleményeket. Nem sok tulajdonos van egyébként abban az utcában, tehát nem okoz az olyan nagy problémát. Másrészt pedig azon gondolkodjunk el, hogy az önkormányzat átvállalja-e a vállalkozásoknak azon költségeit, ami ez a módosítást jelent.

Marton István: Én nem gondoltam, hogy ekkor vita kerekedik ebből a számomra nagyon egyszerűnek tűnő ügyből, de majd a bizottsági szakasz után eldönti a testület. Aki egyetért azzal, hogy bizottsági szakaszba kerüljön, kérem, szavazza meg. Én igent javaslok.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

364/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Károlyi Attila képviselő önálló indítványa a Terv utca nevének megváltoztatására vonatkozóan vonatkozó önálló indítványa megtárgyalására felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot.

Határidő: 2007. január 25.

Felelős: Papp Nándor bizottsági elnök

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyona 2006. évi beruházási, fejlesztési tervének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Nem kívánom ezt a viszonylag rövid anyagot kommentálni. Benne van az, hogy mit terveztek, benne van az, hogy mi történt, mi húzódott át az előző évről, illetve mi az, ami még a mostaniba belefér. Én kérem, hogy a határozati javaslatot a testület, mivel nem látok hozzászólni kívánó képviselőt, szavazza meg. A meg sem nyitott vitát lezárom. Kérem, aki egyetért vele, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

365/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a víziközmű beruházások, fejlesztések használati díj terhére megvalósítandó 2006. évi tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ssz.

Fejlesztési feladat

Fejlesztési költség, eFt

1.

Havária

9 800

2.

Kohéziós Alap 2005. évről áthúzódó számlái

12 375

3.

Ablakos kút 2005. évről áthúzódó végszámlája

6 722

4.

Molnári szivattyúk cseréje

6 103

Össz.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzattal egyezően

35 000

A közműfejlesztési hozzájárulás terhére megvalósítandó fejlesztések az alábbiak.

Ssz.

Fejlesztési feladat

Fejlesztési költség, eFt

5.

Havária

7 200

6.

4 db szivattyúcsere Magyar u. átemelő

8 700

7.

Látóhegyi vízellátás

5 260

8.

Honvéd utcai vízvezeték

14 991

9.

Baumeister Kft. elszámolás

9 060

10.

Teleki u. szivattyú csere

730

Össz.

 

45 941

Felhatalmazza a polgármestert a feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc Városfejlesztési és Beruházási Iroda vezetője)

 

 

 1. A Csokonai mellszobor elhelyezése a Nagykanizsa Erzsébet tér 1. sz. épület (Vasemberház) homlokzatára (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Nem, mint bizottsági elnök kérek szót, mert mi nem tárgyaltuk, viszont tanulságos a történet. Nekem volt egy múltköri közgyűlésen előjött interpellációs kérdésem, mivel a nagyon a végén jött elő, röviden ismertetem. Van egy fel nem állított Csokonai szobrunk. Meddig árválkodik még a Házasságkötő termünk portásaként? Miért nem állítjuk fel méltó helyen? Ez volt az a múltköri kérdésfeltevés és én magam nem is mertem volna remélni, hogy ebből ilyen gyorsan közgyűlési előterjesztés lesz és magam nem is készültem rá. Tehát nem voltam ott azon a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén, amikor erről szó volt holott utólag ezt személyesen sajnálom, mert érintett voltam a kérdésfeltevés által. A tipikus kanizsai történet annyiban igaz, hogy oda-vissza labdáztak az illetékesek itt a szobor sorsával. Indult a történtet 2004. decemberében és tulajdonképpen nem történt máig semmi. Pontosabban és én azért szedem most elő az interpellációmra adott választ, mert úgy érzem, hogy talán előterjesztési anyagnál pontosabban járja végig az egyes lépéseket és végéről, a sor végéről emelnék ki a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke 2006. január 4-ei határozatával szóló döntését, amelyben a következőt írja: Az ügyben érintettek részéről elkövetett eljárási hibák miatt hatályon kívül helyezte – mármint a KÖH elnök – a korábbi elutasító határozatot és az I. fokú építésihatóságot új eljárás lefolytatására utasította és 2006. február 14-én született az a levél, amelyben a KÖH keszthelyi irodája felkéri a város közgyűlését, hogy a közgyűlés a lektorátus végleges szakvéleményének tudatában hozzon határozatot a szobor elhelyezésének szándékáról. Itt jön a történetbe a Városi Főépítész úr is, és én remélem, hogy hamarosan Ő is megszólal, de hadd idézzem az én interpellációmra adott válaszából röviden “véleményem szerint az elkészült Csokonai szobor felállítása az eredeti tervek szerint indokolt. Városi Főépítészként javaslom, hogy a közgyűlés a lektorátusi elutasító javaslat és KÖH helyszíni bejárásáról készített feljegyzés tartalmának tudatában is hozzon határozatot az elkészült szobor felállításának a szándékáról”. Tehát a lényeg, mert nem egyszerű kihámozni. Van szakvélemény, van annak ismerete. A műalkotás már elkészült és az elhelyezéséről kell és lehet határozni. Akkor ezt megtehetjük oly módon, ahogy itt áll előttünk a határozati javaslat. Én szeretném kérni, hogy Városi Főépítész úr is erősítse meg ezt a dolgot vagy vesse el.

Halász Gyula: Még mielőtt elmondanám a véleményemet, főleg az újonnan megválasztott képviselőknek szeretném elmondani, hogy létezik az önkormányzat munkáját segítő Tervtanács és Művészeti Tanács. A Művészeti Tanácsot azért hozta létre az előző önkormányzat, hogy az állandóan problémát okozó szobrok elhelyezésének ügyében szakmai véleményt tudjon mondani, mentesen mindenféle politikai befolyástól. Ebben a Művészeti Tanácsban találjuk Stamler Lajost, Lehota Jánost, Ludvig Zoltánt és talán még valamilyen tanácsadó még van. Az Ő véleményük alapján egyértelművé vált, hogy ez az Ő álláspontjuk megegyezik a Képző és Iparművészeti Lektorátus véleményével, ami sommásan a szakmai hibákra tekintettel a következőkben foglalja össze az álláspontját. Tehát ez egy szakmai grémium Budapestről. A Képző és Iparművészeti Lektorátus a szakértők véleménye alapján a bemutatott kész mű elhelyezését sem a Vasemberház homlokzatán, sem egyéb közterületen nem javasolja. Tehát meg kell nézni. Én arra kérem minden képviselőtársamat, mielőtt megnyom bármilyen gombot, olvassa el ezt a Képző és Iparművészeti Lektorátusnak a véleményét. Ott le van írva, hogy milyen anatómiai és szakmai hibák történtek. És még egy mondtat, ami erre vonatkozik, hogy a szakmai problémákat nem sikerült megoldani, egy kiragadott mondat “nem méltó Csokonaihoz és Csokonai lírájához ez az alkotás, de nem alkalmazkodik kellő alázattal a műemlék épülethez sem”. Tehát én azt ajánlom képviselőtársaimnak, hogy ezeket a dolgokat fontolják meg. Egyébként maga a szándék nemes volt, amiből ez a kezdeményezés elindult, de én azt gondolom, hogy mindenféle ideológiától és pártpolitikától mentesen ennek a véleménynek a birtokában döntsünk.

Marton István: Furcsa egy helyzet ez, mert úgy veszem észre, hogy vannak, akik igyekeznek bizonyos szakvéleményeket erőteljesen a saját szájuk ízének megfelelően tolmácsolni. Mindjárt mondom, mire gondolok. Úgy egyébként meg kell, hogy mondjam, nem vagyok benne biztos, hogy akár a Tervtanács, akár a Művészeti Tanács ízlésünknek megfelelő-e. Ebből adódóan rövid időn belül élni fogok törvény által biztosított jogommal és elindítom ezeknek a felülvizsgálatát. A lényeg az, amit Ön idézett az valóban a Képző és Iparművészeti Lektorátus egyik szakvéleménye. A másik szakvéleményéből viszont én idézek. Az azt mondja, hogy “a Képző és Iparművészeti Lektorátusa mellszobor helyeként a közép….. földszintjén a Hild kaputól keletre eső két ablak közötti párkánnyal lezárt falmezőhöz illesztést javasolja”. Én azt tudom erről mondani, amit az előbb mondtam, hogy ízlésünknek nem biztos, hogy az előbb említett két szerv megfelel 2006-ban vagy 2007-ben. Én miután tudunk róla, hogy Csokonai Vitéz Mihály bármilyen nagy ember volt, azt nem lehetet ráfogni, hogy egy szépfiú, bármekkora volt az Ő költői nagysága. Ebben a városban én tudok olyan szoborról, ami meg a megítélésem szerint méltatlan szituációban ábrázolja, mondjuk a haza bölcsét. Azt hiszem, hogy az átlagember ízlését ebben a pillanatban már tolmácsoltam is. Ezt azért mondtam így el, mert nem biztos, hogy minden eseten úgy kell eljárni, ahogy egyik-másik képviselőtársunk megpróbálja megvezetni a saját ízlésének, terrorjával eme jeles testületet.

Dr. Károlyi Attila: Polgármester úr szavaival, illetőleg mondandójával mindenben egyetértek. A véleményem az, hogy ez az alkotás, ha valaki megtekintette az alkotást, nem hordoz magában olyan jegyeket – finoman próbálok fogalmazni –, amely alkalmatlanná tenné Őt arra, hogy azt kihelyezzük arra a házra, ahol Csokonai Vitéz Mihály egyik alkotása, az özvegy Karnyóné játszódik. Tehát igenis ott a helye. A többi pedig a művész alkotói szabadságába tartozik bele. Mélységesen egyetértek azokkal a szavakkal, nem sértve Csokonai Vitéz Mihály emlékét, hogy egy rettenetesen csúnya ember volt, ám ez a szobor ezen külső jegyeket úgy ábrázolja, hogy számomra fel sem tűnt. Én kimondottan jó és szép alkotásnak tartom.

Marton István: Az ügyben eljáró Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyei Regionális Irodája azt kell, hogy mondjam, hogy puhul az ügyben, mert a közelmúltban folytattunk velük tárgyalásokat, és az ügy sínen van.

Papp Nándor: Igaz, hogy bizottságunk nem tudott állást foglalni ebben az ügyben, de most szörnyű dologra jöttem rá, és be kell vallanom a város polgárainak, hogy az alsó karom hosszú, a felső pedig rövid. Tehát körülbelül ugyanazok az arányok vannak, mint itt a szobornál. Ha nagyon méregetem, talán egy két-három centi eltérés lehet, de én ennél finomabban szoktam fogalmazni, hogy Csokonai úr nem volt olyan macsó, mint mi, de hát nem tehet róla szegényem, de ettől függetlenül remek költő volt, és én azt gondolom, hogy csak ki kellene tenni ezt a szobrot.

Dr. Fodor Csaba: Én mindvégig támogattam ennek a szobornak az elhelyezését. Mint a Környezetvédelmi Alapítvány Kuratóriumának az elnöke, egyhangúlag döntött úgy ez a kuratórium, hogy egy ilyen szobrot elkészítettet, és valóban Nagykanizsán arra a házra kívánja elhelyezni vagy elhelyeztetni, aminek köze van Csokonai Vitéz Mihályhoz. Én nem vagyok olyan szerencsés, mint ez előttem szólóm közül páran. Én nem ismertem Csokonait, nem tudom milyen volt. Képeket láttam róla. Valóban a kérelmet, helyesen írja az egyik ilyen iromány, én nyújtottam be és az én fellebbezésem eredményeként született végül is az az elutasító határozat, ami új eljárásra utasította az első fokon eljáró hatóságot, és amihez ki kellene már végre adni ezt a nyilatkozatot. Maga az alapítvány többször állásfoglalt ebben a kérdésben. Én ezt elmondtam a régi közgyűlés idején is és akkor is arra kértem őket, hogy szíveskedjenek az önkormányzat korábbi ígéretéhez és a megállapodásnak megfelelően - mert iratok azért fellelhetők abban, hogy az önkormányzatnak volt korábban olyan álláspontja, miszerint itt kell elhelyezni ezt a szobrot, tehát a Vasemberházban –, hogy ezt az előterjesztést szíveskedjenek elfogadni és a határozatnak megfelelően úgy dönteni, hogy ez a szobor végre elhelyezhető legyen a Vasemberház homlokzatára.

Röst János: Én nem mennék bele abba, hogy ki volt a kortársa Csokonainak. Úgy tűnik, hogy többen voltak itt a testületen belül, tehát életkortól eltekintve, viszont én foglalkoznék a határozati javaslattal, ami arról szól gyakorlatilag, hogy a közgyűlés megállapítja, hogy alkalmas a karakter ábrázolására az a műalkotás. Úgy gondolom, hogy a közgyűlésnek nem dolga ezt megállapítani és nem is teheti ezt. Én ezt mindenképpen kivetetném a határozati javaslatból. Én úgy fogalmaznék röviden, hogy a közgyűlés úgy dönt, hogy Csokonai Vitéz Mihály szobrát, Orosz Gergely szobrászművész alkotását elhelyezi a Vasemberház árkádok alá. A homlokzatra nem hiszem, hogy ez illene, tehát ugyanúgy, ahogy a többi szobor is, amelyik elészült, az mindegyik belső térben lett elhelyezve, akár a Hild kapu részén, akár pedig az árkádok többi részénél. Nem gondolom, hogy meg kellene bontani ezt a struktúrát, amit gyakorlatilag a homlokzat képvisel. Én erre kérném a képviselőtársaimat, hogy legyen elhelyezve, de ne a homlokzatra, hanem úgy gondolom az árkádok alá, és ezzel lényegében mindenkinek igaza lesz.

Marton István: Képviselő úr feledékenységére felhívnám a figyelmét. A volt IKV–n, jelenleg az IKI székházon is van a homlokzaton szobor.

Halász Gyula: Polgármester úr szeretnék reagálni arra, amit Ön mondott, egyben visszautasítani azt, hogy saját ízlésem szerint hozom fel az érveket. Kérdezze meg Kotnyek Istvánt, Lehota Jánsost és a többi nem éppen baloldalinak és nem éppen liberálisnak nevezett képzőművészt, illetve művészettörténészt, kérdezze meg az Ő véleményüket. Remélem, Polgármester Úr nem akarja a Képző és Iparművészeti Lektorátus szakmaiságát felülbírálni. Papp Nándor képviselőtársamnak pedig azt szeretném mondani, hogy a mondatot nem jól idézete, ugyanis a mondat úgy kezdődik, hogy a fej és …, valamint az arc és agykoponya viszonya elhibázott. Tehát hogyha már karokról beszél, akkor erre a szakmai problémát is egészítse ki. A Képző és Iparművészeti Lektorátus szakvéleményét idézte Ön és akkor, ha idézünk csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen. Jó? Tehát én az mondom, hogy én mindenképpen ezeknek az embereknek a véleményére adok és nem a saját véleményemet tolmácsolom, hanem itt egy helyi és egy országos testületnek az álláspontjáról van szó. Azzal pedig egyetértek, amit Röst János kollégám mondott, ha mindenképpen Önök elhelyezni kívánják, akkor az árkádok alá helyezzék el, a mostani ékszerboltnál, hiszen annak idején ott ált az a vasbolt, amiről többen itt szóltak, tehát helyszínileg nem a Hild kapuhoz közel volt ez a vasbolt, hanem pontosan a mostani ékszerbolt környékén a korabeli grafikákat, akkor nézzük meg. Én megnéztem és az ott volt az a vasbolt.

Marton István: Elméleti vitát folytatunk, mert kétségtelen, hogy jó esélyt látok rá én is, hogy ez az árkád alá fog kerülni lévén, hogy a helyszínhez az van közelebb, de addig a dologról nem lehet szó, ameddig a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Regionális Irodája nem adja meg rá az engedélyt. Én erre utaltam az előbb, hogy úgy érzékelem, mert más ügy kapcsán ez is szóba került, hogy puhul az álláspontjuk, de én azt mondom, hogy ezzel együtt is erről érdemben a mai napon szavazni kell, és azt fog történni, amit Ők előírnak, mert más nem történhet.

Karádi Ferenc Gyula: Az épület amiről, szó van az klasszicista, de a szobor nem, ebben megegyezhetünk talán, de nem is abban a korban készült. Orosz Gergely alkotói szabadságát tartsuk tiszteletben. A szobor elkészült. Annak helyet kell biztosítani, és majd az utókor megítéli, hogy jól tettük-e vagy sem.

Papp Nándor: Halász képviselőtársam elolvasta a mondat elejét, de amiből én idéztem, mert jogom van hozzá, úgy folytatódik, hogy a “felső kar rövid az alsó pedig hosszú” és én lemértem a rajzhoz képest és a sajátomat és meg kell állapítanom, hogy az én karom, a felső karom rövid, az alsó pedig hosszú ezek szerint. Mindenkinek el kell dönteni. Én csak ennyit mondtam. Az agydolgokkal nem foglalkoztam. Ezt tudtam lemérni.

Jerausek István: Javaslom, hogy zárjuk le ezt a vitát és szavazzunk róla, mert azt hiszem, hogy érdemi hozzászólás már nem történik.

Marton István: Most bajban vagyok, mert Főépítész Úrnak megígértem, hogy szót adok. Úgyhogy most úgy tekintem, hogy később vettem észre, hogy ön szólt ügyrendiben.

Deák-Varga Dénes: Én azért csináltattam a munkatársaimmal egy ilyen rövid előterjesztést, mert úgy gondoltam, hogy teljesen triviális, egyszerű és egyértelmű az ügy és a szándék a város önkormányzata részéről Tulajdonképpen a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén döbbentem rá arra, hogy ez még sem így van, miután a bizottság végül is elutasította a javaslatot és ezért készültem arra, hogy valami módon mégis megpróbálom megvédeni az előterjesztésben szereplő álláspontot. A Csokonai-emlék felállításának ügye 2004 óta járja kanosszáját különböző fórumok előtt, tökéletes párhuzamot vonva a hányattatott sorsú költő életútjával. Csokonai egész életében a maradiság, vaskalaposság és az emberi butaság ellen küzdött. Ha Csokonai feltámadna, a legkevésbé sem lepődne meg a mai viszonyokon. Az elkészült szobor felállítását az alkotója nyilván kívánja, a szobor állítását kezdeményező Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány is nyilván szeretné, hiszen nem kevés pénzt és munkát áldozott érte, és a várost képviselő önkormányzat is mindeddig akarta, hiszen erről korábban, a 170/2005.(VI.29.) számú, majd az ezt módosító 37/2006.(II.28.) számú határozatával már döntött. E döntés megismétlésére azért lenne szükség, mivel a korábbi határozatot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal formai okokból megkifogásolta, ugyanis az iratokból nem derült ki számukra, hogy a Közgyűlés a Képzőművészeti Lektorátus véleményének tudatában hozta-e meg döntését. Az előterjesztéshez mellékelt szakvélemény szerint a lektorátus nem javasolta a szobor felállítását. Nem vagyok képzőművészeti szakértő, így a művet szándékosan nem kívánom méltatni, és kérem mindazokat, akik ugyancsak nem bennfentesek e területen, hogy hozzám hasonlóan cselekedjenek. Természetesen, mint minden – nem vak – embernek, nekem is van véleményem a szoborról, de ezzel nem kívánom rabolni az idejüket. Nem állítom, hogy a Képzőművészeti Lektorátus Magyarország legprotekcionistább intézménye, mivel ezt tényadatokkal nem tudnám alátámasztani, de több művész barátom és ismerősöm szerint az. Zárójelben megjegyzem, hogy a protekcionizmus nem okvetlenül pejoratív fogalom, hiszen számos szervezet fennmaradásának, túlélésének, vagy hatékony működésének ez az egyetlen módszere. Nem állítom továbbá, hogy a lektorátus Nagykanizsára kiküldött delegációja méltatlanul és modortalanul viselkedett itt - megsértve nemcsak a művészt, hanem közvetve az alapítványt és az Önkormányzatot is - ugyanis nem voltam jelen, de hallottam ilyen hangokat. Nem állítom továbbá, hogy a lektorátus zsűritagjai már rég elfelejtették a kanizsai intermezzót, de úgy vélem, hogy igen, – mi viszont azóta sem tudtunk továbblépni ebben az ügyben. Ha művészeti alkotásról nem is vagyunk hivatottak érdemben nyilatkozni, az arról – az avatatlanok számára készített – kritikát azonban jogunkban áll elolvasni és értelmezni. Lássuk tehát, milyen égbekiáltó hibák miatt hozta meg – a demokráciákban egyébként furcsa módon döntéseiben tévedhetetlen és megfellebbezhetetlen hatáskörű testület – szokatlanul súlyos ítéletét. A kritika részben a mű aránybeli problémáira utal, ezek azonban nem lehetnek az elutasítás fő okai, hiszen a zsűri a hasonló arányú makettet korábban elfogadta. A továbbiakban felületkezelési kifogásokkal él, ezekre azonban szerintem kár szót vesztegetni. A súlyosnak tekinthető hibákat a figura anatómiai részleteiben vélik felfedezni. Kérdés, hogy Önök el tudják-e viselni egy anatómiai következetlenségeket felmutató szobor társaságát? Magam úgy vélem, hogy igen, – ugyanis Kerényi Jenő Kossuth díjas szobrászművész Eötvös téri Tanácsköztársaság szobrán a férfialak lába aránytalanul rövid a felsőtestéhez képest, mégis több mint négy évtizede különösebb trauma nélkül élnek együtt ezen anomáliával. Végül a bírálat legsúlyosabb, egyben összefoglaló megállapítása szerint a mű nem méltó Csokonaihoz és Csokonai lírájához. Nem tudom, hogy e kijelentés az előzőekben említett felületkezelési vagy anatómiai negatívumokból következik-e, mivel kifejtetlen maradt, hogy milyen anatómiai felépítés lenne méltó Csokonai lírájához. Ha viszont az utóbbi elmarasztaló ítélet nem az előzőekből következik, akkor a szobornak egyéb módon kellene Csokonai költészetét reprezentálni – netán egy csikóbőrös kulacsot, vagy Karnyóné főkötőjét vagy papucsát kéne szorongatnia? A lektorátusi véleményből nem derül ki, hogy a nagy költőhöz milyen szobor lenne valóban méltó; - nagyon szeretném viszont megismerni a Deák téri Deák-dombormű lektorátusi értékelését, hogy megvilágosuljak: a nyomott fejű gnóm miként tudja méltón kifejezni a haza bölcsének politikusi zsenialitását és hazafiúi nagyságát. Végezetül tisztelettel kérem a jelen lévő jogász-szakembereket az alábbiak megítélésében: Ha a lektorátus véleménye szerint a szóban forgó művet sehol nem szabad felállítani, akkor ugyebár e faragott kődarab nem is tekinthető képzőművészeti alkotásnak. Ha viszont nem az, akkor egy kő befalazása csupán építészeti kérdés, melyhez nincs is szükség a lektorátus véleményének beszerzésére. Tisztelt Képviselőtestület! Művészeti kérdésekről azért nehéz laikusként dönteni, mert vagy hagyatkoznak a rendelkezésre álló szakértői véleményekre, vagy felvállalják saját lelkiismeretük sugallatát – ebben azonban mindig benne foglaltatik a tévedés lehetősége. Döntésük előtt azonban javaslom megfontolásra, hogy hasra kívánnak-e esni egy vitatható szakvélemény előtt, avagy fontosabbnak tekintik egy helyi civil kezdeményezés felkarolását. Ha most korábbi döntéseiktől eltérően szavaznak, akkor nemcsak azt mondják ki, hogy Csokonai továbbra is raktáron heverjen, vagy el kell adni, vagy össze kell zúzni – hanem egy jó szándékú civil kezdeményezést is zátonyra futtatnak. Vajon az alapítvány hogyan számol el gazdálkodásával, és vajon ki fog ezen alapítványnak még egyszer bármire is szponzori támogatást nyújtani? Kívánják-e egyáltalán, hogy a jövőben is szülessenek közérdekű civil kezdeményezések Nagykanizsán?

Marton István: Köszönöm a rendkívül alapos, értékes, humoros, ironikus, itt-ott cinizmusba hajló állásfoglalását és örülök neki, hogy ezt megtette, nagyon alaposan körüljárva a kérdést. Azért én a továbbiakban javaslom a határozati javaslat, az eredeti határozati javaslat megszavazását azzal a kiegészítéssel, hogy természetesen akkor megy homlokzatra, hogyha a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Regionális Irodája megadja rá az engedélyt. Egyébként meg odamegy, ahová engedélyt adnak.

Dr. Fodor Csaba: Meghallgattam Főépítész úr véleményét, mint az alapítvány kuratóriumi elnöke, én köszönöm szépen, de ezt azért nem vártam volna. Én nem osztom ilyen nagy örömmel és nagy tisztelettel azt a véleményt, amit Ő elmondott. Többé-kevésbé a véleménnyel egyetértek, de számomra nem attól lesz a műalkotás, ha a lektorátus azt mondja róla, hogy az vagy nem az. Azt meg azért nem nagyon szeretem, ha egy másik műalkotás, mai általam is hasonló véleményeket fogalmaztat meg, mint Főépítész úrban, de azt leszólva, a miénket dicsőítsük azt nem szabad. Én arra kérek mindenkit, hogy szavazzon szíve szerint, lelkiismerete szerint, de akkor leszek igazán boldog, ha határozati javaslatot szavazzák meg.

Marton István: Akkor ez volt az ügyrendi, hogy szavazzunk. Köszönöm, így Röst úrnak már nem tudom megadni a szót. Milyen módosításra gondol Röst úr? Szövegszerűen kérem megfogalmazni és akkor Önnek, igaza van, először arról szavazunk.

Röst János: Megpróbálom szövegszerűen megfogalmazni. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Orosz Gergely (Nagykanizsa, Törökvári u. 140. sz. alatti lakos) szobrászművész alkotását, a Csokonai Vitéz Mihály szobrát a Vasemberház árkádok sora alá helyezteti el.

Marton István: Az előbb elmondtam, hogy az oda lesz elhelyezve, ahová a lektorátus mondja. Én az eredeti javaslat mellett teszem le a voksomat, ezért az a kérésem, hogy a ne gombot nyomják meg képviselőtársaim.

A közgyűlés 2 igen, 18 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Felteszem az eredeti javaslatot szavazásra. Az igen gomb megnyomását kérem a jelenlévő képviselőktől.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

366/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése álláspontja szerint az elkészült portré, Orosz Gergely (Nagykanizsa, Törökvári u. 140. sz. alatti lakos) szobrászművész alkotása alkalmas Csokonai Vitéz Mihály karaktere ábrázolására, ezért e műalkotás elhelyezését - az eredeti elképzelés szerint - a Vasemberház homlokzatára támogatja.

Határidő: 2007. augusztus 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Deák Varga Dénes városi főépítész)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Szabadhegy Településrészi Önkormányzat tagjainak megválasztására (írásban)

Előterjesztő: Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök

 

Dr. Kolonics Bálint: Azért kértem először szót, mert az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak kell a közgyűlés elé terjeszteni. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a bizottsági ülésen kiosztásra került még lakossági kezdeményezés eredményeképpen, aláírásgyűjtés eredményeképpen még két tagnak a delegálása a Településrészi Önkormányzatba. Mindenre figyelemmel az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság úgy módosította az előterjesztést és úgy kérte a közgyűlés elé terjeszteni, hogy a jogszabály szerinti maximumban, 7 főben határozza meg a közgyűlés a Településrészi Önkormányzatnak a számát az ott megjelölt személyek megnevezésével. Természetesen egyetért a Településrészi Önkormányzat megalakításával. A bizottsági ülésen Dr. Károlyi Attila képviselő úr lemondott a Településrészi Önkormányzat tagságról, tehát itt most jelen esetben 7 személyről lehet dönteni a közgyűlés előtt, akinek a megválasztására a jogszabály lehetőséget biztosít. Természetesen ettől a közgyűlés eltérhet. Tehát, hogyha településrészi képviselő, illetve az ott lakó emberek kezdeményezésére úgy gondolják, hogy kisebb létszámmal hatékonyabban működik egy ilyen részönkormányzat, akkor tegyék azt. A bizottság lehetőséget biztosított arra, hogy senkit ne zárjanak ki ebből a munkából, aki aktívan kíván ebben részt venni. Bármely javaslat elfogadható.

Dr. Károlyi Attila: Tartozom Önöknek annyival, hogy elmondjam, hogy miért került sor a lemondásomra. Először is módosítanám Kolonics elnök úrnak azt az előadását, miszerint itt lakossági kezdeményezésre került volna sor. Aláírásgyűjtés történt. Jerausek István képviselőtársam gyűjtött még aláírásokat és két személyt megnevezett, akikről dönteni kell majdan. Mivel én nem akarok sem békétlenséget a Településrészi Önkormányzat képviselőtestületében, sem parttalan vitákat és hasonlókat, és különösen nem aggódom azt, hogy ebből a 8 személyből, 1 személy kiessen, mert meg vagyok győződve arról, hogy Trombitás úr és Gazdag úr is nyilván kiváló személyiségek – ugyan személyesen nem ismerem őket, de biztos, hogy azok – nyilván Jerauek István képviselőtársam fog helytállni az ő személyükkel kapcsolatban. Ugyanis megjegyezném, hogy én úgy gondolom, hogy talán Jerausek képviselőtársam sem haragszik meg a hasonlatért, mert leesett az álla, amikor meglátta, hogy 55 ember jelent meg ezen a bizonyos településrészi gyűlésen és nem volt hely a sánci művelődési házban, hogy az emberek le tudjanak ülni. Lett volna lehetőség arra, hogy akár 7 személyt vagy isten tudja 9-et, 12-t jelöljünk. Nem tudom milyen okai voltak az Ő aláírásgyűjtésének, csak feltételezem, de hát nem tartozik ez ide. A lényeg az, hogy én, aki kezdeményeztem ennek a településrészi önkormányzatnak a felállítását, én visszaléptem, és Önöknek most arról kell dönteniük, hogy ez a 7 személy alkalmas-e arra, hogy ott településrészi képviselő legyen, én pedig amúgy is Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselője vagyok, és mint ilyen természetesen a továbbiakban is állok rendelkezésre és ragasztom a plakátokat és szervezem az embereket ezekre a településrészi gyűlésekre.

Karádi Ferenc Gyula: Az előttem lévő előterjesztés 5 főben határozza meg itt a létszámot, ugyanis itt van, hogy 21/2005.(I.25.) számú közgyűlési határozat 5 főben határozza meg a településrészi önkormányzati testületek tagjainak a számát. A kiskanizsai is úgy tudom, 5 fővel működik. Én azt a javaslatot tenném, hogy maradjon ez az 5 fő, és erről szeretném, hogyha szavazás történne.

Jerausek István: Én azt hiszem, mivel Károlyi képviselőtársam eleget foglalkozott itt az előző hozzászólásában, én kénytelen vagyok felhívni a figyelmét arra, hogy ez nem az a hely, ahol a fantáziájának működését díjazni tudjuk, különösen én nem. Miért mondom ezt? Mert Ő olyant állított, hogy én aláírást gyűjtöttem. Én nem tudom, hogy mire alapozza ezt a véleményét. Megmondom, hogy a dolog, hogyan történt. Képviselőtársam nagy buzgalommal nekiállt – amit ezúton is köszönök neki – megszervezni ezt a lakossági fórumot. Kiplakátolás, egyebek. Köszönet érte, de utána kerestek meg olyan szabadhegyi lakosok, akik ugye a nyílt szavazáson, valljuk meg őszintén, egyikünk sem mer egy olyan lakótársat leszavazni, aki ott jelen van. Tehát az Ön beterjesztésére a szavazás megtörtént. Természetesen mindenki elfogadta. Megkerestek engemet azzal a kéréssel, hogy tulajdonképpen ez a már működő önkormányzat most az újraválasztás során ugyanazokból a tagokból áll, szeretnének javasolni ők is ebbe a testületbe képviselőket és Ők maguk gyűjtöttek ez ügyben aláírást és így került be az Ő javaslatukra az Ön által említett Végh Zoltán. Azt hiszem, a Végh Zoltánt már ott is javasolták. Tessék a jegyzőkönyvet megnézni. Ezen kívül került be még Gazdag Péter és Trombitás Béla. Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzáfűzni, tehát nem az én szándékom volt és főképpen nem én voltam az, aki az aláírásokat gyűjtötte.

Röst János: Én örülök annak, hogyha erre többen jelentkeznek, viszont ha a neveket és a címeket, ha megnézzük, akkor három olyan nevet találunk az előterjesztés között, amelyik nem ott lakik. Nyilván lehet őket választani, de én úgy gondolom, hogy elsősorban azokat kellene megválasztani erre a célra, akiknek a lakhelyük ott van, ott élnek és ott laknak. Jelzi Kolonics képviselőtársam, hogy nem így van. Nálam Platán sor szerepel, illetve Fő utca. Nálam ez az anyag szerepel. Azt javasolnám, hogyha 5 főben határozná meg ezt a döntését, akkor azok a képviselők legyenek beválasztva, akik a helyszínen laknak.

Dr. Károlyi Attila: Nem a Károlyi képviselő úrnak a fantáziája működik, hanem a 4. oldal – elő tetszik venni Jerausek képviselő úr a jegyzőkönyvet, Kercsmarics Józsefné - fogalmam sincs, hogy kicsoda - javasolja, hogy az eddigi településrészi önkormányzati képviselők legyenek a képviselők. Ön is ott volt. Ne állítson olyant, ami nem igaz. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy Röst János képviselőtársammal szemben kérem azt, hogy ezt a 7 személyt jelöljék meg településrészi képviselőnek pusztán azért, mert mind a 7-en ott laknak ezt állítom. Annyi történik, hogy egy-két személy nem jelentkezett át a Fő utcából és a nem tudom milyen utcából, Platán sorból, meg valahonnan, de állítom, hogy valamennyiben ott laknak. Kérem Önöket, hogy jelöljék őket. Hadd dolgozzanak. Miért legyenek öten, hát legyenek heten, ha az SZMSZ erre lehetőséget biztosít.

Marton István: Az üggyel kapcsolatban, mint aki viszonylag még a területet is ismeri, el kell, hogy mondjam, hogy ma este során először kerülök érdemben szemben az ott élő képviselővel Dr. Károlyi Attilával, már ami a véleményünket illeti, mert én a magam részéről, ismerve például a kiskanizsai részönkormányzat küzdelmét az elmúlt négy évben és a várható mostani helyzetben is egy előkelő idegenként való viselkedésnek érzem azt, hogy képviselő úr nem óhajt részt venni ennek az önkormányzatnak a munkájában. Ezt én személy szerint is fájlalom, hisz egy településrészi önkormányzatnál a működés hatékonysága szerintem nagyban függ az abban résztvevő képviselők munkájának hatékonyságától. Ennek a részleteit nem kívánom kifejteni. Tehát énnálam egy rossz pontot szerezett képviselő úr az ügy kapcsán. A másik. Kiskanizsa lakossága, az valamivel több mint 6 ezer fő, és ezért teljességgel logikus az ottani 7 fő testületi tag. A törvény azért ad erre lehetőséget, hogy ahol nagyobb a településrész ott a részönkormányzat nagyobb létszámmal vegyen részt. Én szívem szerint azt mondanám, hogy Szabadhegyre bővel elég a 3 ember, de a határozatképesség biztosítása 3 esetében lehet még elég problémásnak adódna, ezért a magam részéről 5 fős részönkormányzat szavazására teszek javaslatot, ami bőven belefér a rendeletekbe. Ezek ismeretébe én megkérdezem Dr. Károlyi Attila képviselő társunkat, hogy véglegesnek gondolja-e, hogy Ő nem kíván részt venni az önkormányzat munkájában, vagy pedig tapasztalatával, ismereteivel, főleg jogi ismeretivel elő kívánja-e segíteni annak a hatékony működését?

Dr. Károlyi Attila: Ennek a mondatnak a végére nem kérdőjelet kellett volna Önnek tennie, hanem felkiáltó jelet.

Marton István: Hát, ha így adta meg a választ, akkor azért én megértettem Képviselő Úr és nagyon fájlalom, hogy ilyen választ adott. Élve lehetőségeimmel, én 5 névre teszek javaslatot. Ebből Jerausek István úr megválasztását szavaztatom meg először. Aki el tudja őt fogadni és egyben automatikusan, mivel nincs több képviselő ebben a felállítandó bizottságban, a részönkormányzat vezetőjének is kell választani. Kérem, hogy Jerausek úrra, mint a bizottság leendő elnökére szavazzunk, illetve szavazhatunk arról először, hogy ne 7, hanem 5 főben szavazzuk meg a testületet, hogy ne kövessünk el formai hibát. Én azt kérem, hogy a testület szavazza meg, hogy 5 főben határozza meg a Településrészi Önkormányzat testületi tagjainak a számát. Aki egyetért ezzel, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A nem képviselő tagok ezek szerint négyen lehetnek. Egyébként ebben igazat adok Dr. Károlyi képviselő úrnak, hogy mivel mind ott lakik, teljesen mindegy, hogy hol van a bejelentett lakcím, de még az is mindegy lenne, ha csak ott éppen birtoka van, és nem ott lakik, de dolgozni akar a településrészért. Úgy gondolom, hogy akkor maradjunk ezen az oldalon, és akkor hátulról kezdeném a szavaztatást. Aki egyetért azzal, hogy Trombitás Béla tagja legyen a részönkormányzatnak, az kérem, hogy szavazza meg.

Dr. Kelemen Marcell: A személyi kérdéseknél, a szavazásnál az SZMSZ, a jelenlegi hatályoshoz azt mondja, hogy személyi kérdésben több jelölt esetén való döntésnél a szavazás nem ér véget akkor sem, ha valamely jelölt a szükséges többséget megkapta, de ilyenkor minden képviselőnek csak egy igen szavazata van, tehát erre felhívnám a figyelmet. Tehát, ha négy tagot választhatnak, akkor nyolc emberből csak négyet lehet igennel támogatni fejenként. Amennyiben személyi kérdésben több jelölt esetén egyik jelölt sem kapja meg a szükséges többséget, úgy a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre ismételt szavazást kell elrendelni. Ez vélhetően itt szóba sem kerülhet, hiszen nem egy kinevezésről van szó. Én az SZMSZ-ben nem tudok olyanról, hogy ABC sorrendben kell szavaztatni, bár az előterjesztésben lévő sorrend sem ABC szerint van.

Marton István: Erre utaltam én is. Köszönöm, hogy megerősítette emlékezetemet, amely szerint szó nincs itt ABC szerinti sorrendről. Tehát még egyszer, akkor felteszem a kérdést, hogy a 4 nem képviselő tag közül elsőként Trombitás Bélát hajlandó-e a testület megszavazni. Én támogatom az Ő jelöltségét. Kérem az igen gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 15 igen és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Másodikként szavaztatok a lista alapján hátulról a második, akit egyébként, ha a Röst úr féle javaslatot elfogadjuk, először kellett volna szavaztatnom, mert a névsorban Gazdag Péter úr áll elöl. Kérem, aki el tudja őt fogadni, az nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 15 igen és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki egyetért Végh Zoltán úr megszavazásával, az kérem nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 16 igen, 1 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Még egy kiadó hely van, ezért javaslom Varga Jenő László beválasztását a testületbe. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 16 igen és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ezek után miután a létszám betelt és a listán szereplő Dr. Károlyi Attila visszalépett, még két emberről kell szavaztatnom. Az egyik Dr. Szekeres András. Kérem, miután megvan a négy ember, a nem gombot nyomjuk meg.

 

A közgyűlés 9 igen, 11 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Utolsóként, de talán nem utolsó sorban Krémer Józsefről kell szavazni. Támogatom a nem szavazat megnyomását.

 

A közgyűlés 9 igen, 9 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Ez által ezt a részét a szavazásnak lezártuk. Harmadik pont, amiben szavazni kell a részönkormányzati testület vezetőjének a megválasztása. Kérem, hogy a testületben lévő Jerausek István önkormányzati képviselőt, aki egyedül lehet elnöke, szavazza meg a testület.

 

A közgyűlés 18 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Marton István: Negyedikként arról kérek szavazást, amelyben a testület felkér engemet, hogy a részönkormányzat nem képviselő tagjai eskütételével kapcsolatos intézkedéseket tegyem meg. Igen gomb megnyomását kérem.

 

A közgyűlés 21 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

367/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsa Szabadhegy Településrészi Önkormányzat testületi tagjainak számát 5 főben határozza meg.
 2. a Nagykanizsa Szabadhegy Településrészi Önkormányzat nem képviselő tagjainak megválasztja:
 3. Trombitás Béla Nagykanizsa, Fő u. 17.

  Gazdag Péter Nagykanizsa, Szabadhegyi u. 58.

  Végh Zoltán Nagykanizsa, Szabadhegyi u. 23.

  Varga Jenő László Nagykanizsa, Platán sor 7.

  szám alatti lakosokat.

 4. a részönkormányzat testület vezetőjének Jerausek István önkormányzati képviselőt választja meg.
 5. felkéri a polgármestert, hogy a részönkormányzat nem képviselő tagjai eskütételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Javaslat a Városi Kórház főigazgatói pályázatokat véleményező előkészítő bizottságba történő delegálására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Itt a határozati javaslat szerint a Városi Kórház főigazgatói munkakörére benyújtott pályázatokat véleményező előkészítő bizottságba a megbízó, vagyis az önkormányzat képviselőjeként kérem a testületet, hogy személyemet delegálja.

Röst János: Én arra kérném Polgármester Urat, hogy álljon el ettől a szándékától, hogy Ő legyen bent ebben a bizottságban. Ezt nem illik. Én úgy gondolom, aki később a munkáltatói jogkört gyakorolja, nem szokásos az, hogy ebben a bizottságban Ő részt vesz. Azt javasolnám, ami elhangzott a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén is, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyik képviselő tagját javasoljuk erre a funkcióra. Én Szőlősi Mártára gondoltam. Egyébként akkor is probléma, ha Ő lesz, mert Önnel nyilván egyeztet, ezt tudja képviselni, de nem elegáns megoldás az, hogyha a polgármester egy ilyen bizottságban részt vesz. Eddig sem volt szokás ebben a négy évben. Ilyen jellegű bizottsági delegálásba általában inkább átlagképviselőt szoktunk javasolni vagy bizottsági elnököt, de Elnök Úr ilyen szempontból érintett, tehát Ő nem lehet nyilván. Ezért javasolnám Szőlősi Mártát erre a posztra.

Marton István: Ezt az érintettséget nem értem. Végül is pont, mint leendő közvetett munkáltatói jogokat gyakorlóként kifejezetten igényt tartok arra, hogy első pillanattól kezdve az illetők megmérettetésében részt vehessek. Ez nem egy kellemes feladat számomra, ha ezt a részét nézném, akkor azt mondanám, hogy Önnek adok igazat, de sajnos ezt nem tehetem, tehát én a magam részéről ehhez ragaszkodom.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. A közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találja.

Marton István: Mivel több képviselő szólásra nem jelentkezett, a vitát lezárom. Kérem, aki egyetért azzal, hogy tagja legyek …. Akkor szavazzunk a módosításról, hadd húzzuk az időt, van idő, reggelig kibírom, tisztelt Röst úr. Módosító indítványa Röst úrnak, hogy Szőlősi Márta képviselő asszony legyen a jelölt. Megkérdezem Szőlősi Mártát, hogy vállalja-e az előkészítő bizottságban való részvételt?

Szőlősi Márta Piroska: Köszönöm, hogy Röst úr ennyire bízik bennem, de nem szeretnék élni ezzel a lehetőséggel, annál is inkább nem, mert én tökéletesen egyetértek azzal, hogy a Polgármester Úr legyen az, aki ebbe a bizottságba delegálva lesz.

Marton István: Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. Aki ezt elbírja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

368/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Kórház főigazgatói munkakörére benyújtott pályázatokat véleményező előkészítő bizottságba a megbízó képviselőjeként Marton István polgármestert delegálja.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Cseresnyés Péter alpolgármester

(Operatív felelős: Bodzai Tiborné dr. irodavezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumi tag választása (szóban)

 

Marton István: A nyílt ülésből mindössze egyetlen szavazás maradt hátra, amit napirend előtt Tóth László bizottsági elnök úr az MSZP frakcióvezetője kezdeményezett a nélkül, hogy kimondanánk a nevet, amit Ő megadott és, amit elfelejtettünk. Hát, akkor legyen szíves, Tóth úr mondja ki.

Tóth László: Dr. Fodor Csabát jelölte a MSZP november 23-i ülésén az alapítvány kuratóriumi tagjává és akkor elmaradt a szavazás az Ő személyéről. Ezt kérem most pótolni.

Halász Gyula: Polgármester úr, szeretném Önt megkérdezni, hogy jelezte-e az előző szavazás előtt az érintettségét, illetve elegáns dolog önmagáról szavazni? Szeretnék erre konkrét választ kapni, hogy Ön a szavazásban részt vett, saját magára szavazott. Elegánsnak tartja-e ezt, illetve jelezte-e az érintettségét ebben a kérdésben?

 

Marton István: Itt több eljárásjogi hibát vélek felfedezni. Egy: a napirendnek régen vége van. Kettő: milyen ügyrendit kér? Három: egyszerűen nem értem, hogy mi az, hogy érintettség. Én világosan elmondtam, hogy miről szól a történtet. Azt határozottan visszautasítom, hogy Önök az eleganciáról megpróbáljanak engem kioktatni. Nincs tovább. Én elmondtam, amit el akartam mondani. Nem foglalkozok vele. Tóth úr által javasolt Dr. Fodor Csabának a szavazására kérem az igen gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

369/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megye Jogú Város Közgyűlése Dr. Fodor Csabát a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumi tagjának megválasztja.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Bogár Ferenc: A polgármesteri beszámolóban gyakorlatilag az általános résznél egyetlen olyan eseményt találtam, amely a pedagógusok búcsúztatójáról, illetve kitüntetések átadásáról szól. Nem tartom valószínűnek, hogy Nagykanizsa városban egy hónap alatt egyetlen esemény történt. Itt a közgyűlésen Ön legalább három-négy olyan eseményt említett, tárgyalásokat kormányszóvivőkkel, frakciókkal, kollégákkal, ami valamennyiünket és a városlakókat is érdekli. Szeretném azt kérni, hogy az elkövetkezőkben, amennyire lehetséges, erről konkrétabban és bővebben kapjunk tájékoztatást.

Marton István: Az meg kívánom jegyezni, hogy nem egy esemény történt, viszont, ami az önkormányzatot érintette, az valóban nem volt sok. Ez volt olyan, ami beszámolásra érdemes volt.

Röst János: Kezdem érteni, hogy miért nem akarja tárgyaltatni első napirendi pontként a polgármesteri beszámolót. Azért, mert nincsen. Az elmúlt közgyűlésen ugyanúgy kértem Önt, hogy tájékoztassa a közgyűlést, a lakosságot arról, hogy a két közgyűlés időszaka között Ön mit csinált, ugyanis az nem megengedhető, hogy egy olyan anyagot ad ki, ami gyakorlatilag egy dologról szól, hogy nyugalmazott pedagógusoknak díszoklevél átadása történt. Én úgy gondolom, a két hónap alatt ettől több minden történt. Önnek tájékoztatni kell a lakosságot is ez által és minket is. Ehhez ragaszkodom és a következő közgyűlésen megint szóvá fogom tenni, hogyha az ön beterjesztésében a cím oda van írva, hogy polgármesteri tájékoztató, majd annak egy része – mert két részből áll – az teljesül, a másik része pedig az jelenti, hogy nem.

Marton István: Úgy gondolom, hogy itt egészen durva szereptévesztésről van szó. Itt nem arról szól a történtet, hogy naplót kell írni valakinek, hogy én például mit csináltam ebben a három hétben. Jelentem dolgoztam reggel 7-től átlagosan este 7-ig, de volt, amikor 11-ig. Az eredménye itt-ott már látható még akkor is, ha Önök ezt megpróbálják kisebbíteni. Itt arról szól a történet, hogy milyen, az önkormányzat életében jelentősebb esemény történt. Nem történt több olyan említésre méltó, kivételt képeznek a lejárt határidejű határozatok, amiket végre kellett hajtani jól, rosszul, így, ahogy le van ebben írva. Nem tudom, hogy Ön fel tud-e sorolni egy, kettő vagy három olyan eseményt, ami olyan jelentőségű, hogy a tájékoztatóban szerepelnie kellett volna, ha Ön tud ilyet, akkor tegye meg.

Dr. Kelemen Marcell: Ez a napirendi pont nem a polgármester minden napjáról végzett tevékenységéről szóló beszámoló. Ez arról szól, hogy a közgyűlés, azaz Önök döntéseket hoznak, Önök a munkájukat úgy végzik, hogy itt határozatokat hoznak, amelynek a végrehajtásáért a polgármester felelős, természetesen a jegyzővel egyetemben, illetve a hivatal hajtja végre a határozatokat. Itt a határozatok végrehajtásáról történik a beszámoló. Ez így volt az elmúlt négy évben is és ezeknek a határozatoknak a végrehajtásáról tájékoztatatja a polgármester és abban az esetben, amikor a határozat végrehajtására valamilyen oknál nem került vagy nem kerülhetett sor, akkor kér határidő hosszabbítást Önöktől.

Marton István: Beszámolhatnék arról, hogy az eltelt időszakban volt Érdekegyeztető tanácsülés stb., de ezek ilyen szempontból indifferens dolgok. Maximum arra szolgálnának, hogyha lennének turpisságot tükröző cselekedeteink, azokat elrejtsük mögé, de erre már azért volt precedens és mi nem ezt az utat karjuk járni.

Halász Gyula: Ön felkért bennünket arra, hogy mondjunk egy-két ilyen eseményt, ami alkalmas arra, hogy nemcsak a képviselőket, hanem a város lakosságát is tájékoztassa az elmúlt egy hónap eseményeiről. Polgármester úr! Miniszterelnök úrral történt tárgyalásról szól-e ez az anyag? Szól-e ez az anyag a megyei jogú városok tanácskozásáról, szól-e ez az anyag arról, hogy itt volt egy Ír küldöttség Én azt hiszem, hogy ez a három kívánság, amit itt jelzett, hogy soroljuk három olyan témát, ami az önkormányzatra tartozik, ez nagyon is idevaló. Furcsa dolog az, hogy az újságot tájékoztatják például az ír küldöttségről, ahol Alpolgármester Úr nyilván a Polgármester Urat képviselte helyettesítés jogán. Furcsa, hogy erről az újságból szerzünk tudomást és itt a polgármesteri tájékoztatóban egyetlenegy betű nincs erről a dologról. Én azt hiszem, hogy mind a három téma alkalmas arra, hogy a közgyűlés tagjait tájékoztassa Polgármester Úr. Megjegyzem, hogy az előző ciklusban szó volt a munkanélküli helyzetről, mindig tájékoztatást kaptunk a különböző határőrizeti, egyéb ilyen dogokról is rendes tájékoztatást kapott a testület. Nyomon lehetett követni. Meg kell kérdezni régebben a közgyűlésben ülő képviselőket, hogy régen hogyan nézett ki egy polgármesteri tájékoztató. Nem így Polgármester Úr.

Marton István: Én még emlékszem rá, hogy 10-15 éve is hogyan nézett ki egy polgármesteri tájékoztató és azzal, amit Ön mond, kifejtette, hogy miért az újságból tudta meg, hogy itt volt mondjuk egy ír delegáció. Valóban volt itt egy ír delegáció, aki szombat déltől estéig egy villámlátogatást tett, kapcsolatfelvétel jelleggel, és ha ez baj Önnek, hogy ezt megtudta a hétfői újságból, akkor lelke rajta. Semmi olyan érdemi nem történt. Azért jöttek el ide, mert nézelődnek Magyarországon, ha már Budapesten voltak és hallottak rólunk valamilyen oknál fogva, akkor egy pár órás beszélgetés történt. Alpolgármester úr fogadta, és a kérdéseikre megkapta a választ a delegáció minden tagja. Ha egy ilyen delegáció idejön, és valami érdemi dolog történik, akkor ígérem Önnek, hogy be fogok számolni róla, illetve a tájékoztatóba ezek szerepelni fognak. Én nagyon rossz üzenetnek vélem azt, hogy Ön azt mondja el, hogyan nézett ki az előző ciklusban egy polgármesteri tájékoztató, ahol ezek a tájékoztatók hemzsegtek a bujtatott napirendi pontoktól. Mi azt ígértük és be is fogjuk tartani, hogy napirendi pont nem lesz elbújtatva. Miután nincs több képviselő, aki hozzászólna, szavazást kérek a tájékozató elfogadásáról, illetve a lejárt határidejű határozatok végrehajtásához kapcsolódó pontokról.

A határozati javaslat 1-es pontját, aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-es pontjáról.

 

A közgyűlés 16 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3-as pontjáról.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4-es pontjáról.

 

A közgyűlés 19 (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról a 249/1,2/2006. számú határozat meghosszabbításáról.

 

A közgyűlés 19 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5-ös pontjáról, a 249/3,10/2006. számú határozat meghosszabbításáról.

 

A közgyűlés 19 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6-os pontjáról.

 

A közgyűlés 16 igen, 3 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: December 1-4-ig zajlott Nagykanizsán az első vonós mesterkurzus. (Marton István polgármester ismertette a témával kapcsolatos írásos polgármesteri tájékoztató kiegészítést, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Én minden ilyen jellegű és főleg ilyen színvonalasra sikeredett civil kezdeményezésnek abszolút támogatója vagyok személyemben is, és erre sarkalom képviselőtársaimat is, mert itt egy országosan nagy jelentőségű esemény történt. Nagyon bízom benne, hogy ennek hagyománya lesz és a későbbiekben is számíthatunk akár az előbb említett világhírű művészek, akár pedig egyéb művészek bevonásával is. Azért tartom példaértékűnek, mert ezek az emberek, akiknek a nevét itt felsoroltam ezek először adtak és csak utána kértek és nem a város anyagi erőforrásainak az igénybevételével akartak civilkedni. Határozati javaslat ezért az, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki a szervezőknek – Katz Rudolf, Hídvégi György, Jakobovics Árpád, Vizeli József – a színvonalas elismerésre méltó I. Vonós Mesterkurzus összeállításáért és a koncertek megszervezéséért. Kérem, nyomjuk meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

370/2006.(XII.14.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 43/1-4/2005.(III.1.), a 350/3/2005.(XII.13.), a 117/13/2006.(V.2.), a 168/2006.(VI.13.), a 190/2006.(VI.27.), a 199/2006.(VII.21.), a 243/10/2006.(IX.26.), a 244/1,2/2006.(IX.26.), a 249/5/2006.(IX.26.), a 259/1/2006.(IX.26.), a 263/1-3/2006.(IX.26.), a 264/1,2/2006.(IX.26.), a 265/1,2/2006.(IX.26.), a 266/2006.(IX.26.), a 267/2006.(IX.26.), a 268/2006.(IX.26.), a 269/2006.(IX.26.), a 270/1,2/2006.(IX.26.), a 283/12,13/2006.(X.26.), a 285/1-3/2006.(X.26.), a 286/2/2006.(X.26.), a 290/2006.(X.26.) és 292/2006.(X.26.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
 2. hatályon kívül helyezi a 134/2006. (V. 30.), valamint a 209/2006. (VIII.29.) számú - tulajdonrész szerzés a Biotherm Kht-ban - határozatait.
 3. a 34/1/2006.(II.14.) számú – 2006. évi út, járda és kerékpárút felújítási munkáira vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2007. március 31-ig meghosszabbítja.
 4. a 248/2006.(IX.26.) számú – Településszerkezeti Tervre vonatkozó – határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
 5. a 249/1,2/2006.(IX.26.) számú – Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervére és Helyi Építési Szabályzatára vonatkozó –határozat végrehajtásának határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
 6. köszönetét fejezi ki a szervezőknek – Katz Rudolf, Hidvégi György, Jakobovics Árpád, Vizeli József – a színvonalas elismerésre méltó I. Vonós Mesterkurzus összeállításáért és a koncertek megszervezéséért.
 7. Határidő: 2006. december 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 8. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Marton István polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Marton István: Itt interpellációt nem nagyon látok, viszont interpellációnak álcázott kérdéseket igen. A kérdésekre szavaztatni se kell. Az interpellációkról meg szavaztatni kellene. Interpellációk, kérdések közül az első Balogh László képviselő úr emlékművek díszkivilágítása, Csokonai szobor elhelyezése, Szentháromság szobor Erzsébet téren történő felállítása, körforgalmak egyedi díszítése, hazavárunk ösztöndíj megújítása, tömbudvarok tulajdonviszonya és az Ifjúsági és Civil Ház terembérleti díjának megállapítása. Az írásos interpellációkat és a válaszokat mellékeltem. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e hét témára adott választ?

Balogh László: Emlékművek díszkivilágítása: tudom, hogy forrást igényel, de úgy tűnik a válaszból is, hogy legalább a Nagymagyarország emlékművé akár még 2007-ben meg is történhet. Csokonai szobor elhelyezése: nagyon örömteli számomra az, ami történt nem is olyan régen a közgyűlésen. Szentháromság szobor az Erzsébet téren, ennek a felállítása: lehetséges, akár meg is történhet. Körforgalmak egyedi díszítése: hosszabb folyamat, de el kellene kezdeni valahol. Csak egy ötletfoszlány itt és most például a GE. Bizonyos vagyok benne, hogy akár még örülne is, hogy mondjuk a 7-es és a Magyar utca körforgalmában valami szolid reklámszerű, de akár GE-re emlékeztető egyedi sajátosságú díszítést, világítódíszítést tegyen fel. Hazavárunk ösztöndíj megújítására akár januárban sor kerülhet. A tömbudvarok tulajdonviszonyai kapcsán. Hát ez egy izgalmas téma és hosszadalmas téma, de higgyünk abban, hogy távlatilag még egyszer csak egy mondat erejéig a tömbudvarok kinyitása és megújítása Nagykanizsát építészeti szempontból ……….. tehetné. Végül az Ifjúsági és Civil Ház terembérleti díjának megállapítása kapcsán kapott választ köszönöm. Én tudom, hogy májusban lesz akár végleges döntés az Ifjúsági és Civil Házat illetően, addig is remélem, hogy minél hosszabban legyen nyitva. Jelenleg 10.00-17.00 óráig már nyitva van. Tehát egy ötletadó csokor volt ez részemről. Akár mind megvalósítható, továbbléptethető, persze forráshiányos időszakban tudom, hogy csak mérsékelten, de bízom benne, hogy néhány ötlet akár megvalósul. Köszönöm.

Marton István: Tóth László képviselő úr két témában, az egyik a bazárudvar Zrínyi utcai részénél hajléktalan szálló működése, a másik pedig a Balatoni út forgalmi rendje. A kérdésekre adott válaszokat csatoltam. Az egyikre, amire mondjuk, a minket még figyelők igényt tarthatnak, a hajléktalan szálló kialakítását nem tervezik. A részletek egyébként a válaszban szerepelnek. A másikra pedig a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője adott választ. Kérdem képviselő urat, hogy hogyan áll a válaszokhoz?

Tóth László: Az elsőt, azt 100 %-ban el tudom fogadni, mert az hatókörünkön kívül történő dolog volt. A másikat is elfogadom azzal a megjegyzéssel, hogyha ott valamit nem tesszünk, előbb-utóbb ott komoly balesetek fognak bekövetkezni.

Marton István: Ez kétségtelen, hogy valamilyen megoldást kell találni, de azt hiszem ez nem egy kérdés témaköre, hanem egy komplexebb vizsgálat. Röst képviselő úr a közgyűlési hatáskörbe tartozó kinevezések és pályáztatások átruházásáról érdeklődött, illetve a közgyűlésen kiosztható anyagok köréről. A kérdéseire adott válaszokat mellékelem. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e az adott választ.

Röst János: Egy részét nyilván tudtam a válasznak, hogy mi fog érkezni. Tehát nem is azért kérdeztem. Viszont van egy felvetés, ami érdekességnek adhat számot. Mégpedig az, hogy amikor a közgyűlés úgy dönt, hogy a felhatalmazza a Polgármester Urat a pályázati felhívás közzétételére, ez szerintem, nem tartalmazza a pályázat kiírásának a tartalmi szövegszerkezetét. Ha a következő ilyen alkalom lesz, akkor én mindig arra fogom kérni a közgyűlést, hogy ezt a hatáskört a szakbizottság határozza meg, és a polgármestert csak arra bízza meg, hogy fizikailag meghirdesse. Ugyanis ez a határozat szerintem, nem tartalmazza azt, hogy a polgármesternek kellene összeállítani a kiírás szövegét, hiszen ebben a kiírásban például, most idéztem, olyan elem is van bent, mondjuk a lakás lehetőségének az odaadása, ami úgy gondolom, hogy nem polgármesteri hatáskör, hanem közgyűlési. Arra kérném Polgármester Urat, hogy ha a következő alkalommal egy ilyen megbízatást kap, akkor ezt a szakbizottságok véleményezzék, a kiírásnak a szövegét, ne pedig a Polgármester Úr. Ilyen értelemben ez a válasz erre nem ad választ igazából. A válasz 2-es pont utolsó szakaszánál én vitatkoznék Jegyző Úrral. Úgy gondolom, hogy intézményvezetők kinevezésénél és visszavonásnál, az bizony közgyűlési hatáskör. Ilyen esetben az SZMSZ-nek az említett rendelkezésére ez érvényesnek kell, hogy legyen, hiszen az idézett szöveg, amit pont Ön írt meg, az ugyanezt mondja. Tehát, hogyha egy intézményvezetőt visszahív a közgyűlés, akkor annak az anyaga nem osztható ki még akkor sem esetleg, hogyha abban bele van csempészve egy felmentés, mondjuk a közalkalmazotti jogviszonyról, amit majd megkérdeznék, de én szerintem ez teljes mértékben szabálytalan és törvénysértő volt. Egyébként ugyanezt a kérdést én a Közigazgatási Hivatalnak is feltettem. Tehát most kíváncsian várom, hogy a két válasz, az valamilyen szinten párhuzamosan találkozik-e a végtelenben.

Marton István: Mi is kíváncsian várjuk az erre adandó választ. Az első megnyilvánulásával egyébként egyetértek, mert ez valóban az én vállamról vesz lesz, ha minimálisan is, de terheket és a több szem, többet lát elv alapján én ezt támogatom. Nem mondom azt, hogy akár a következő pályázat kiírásnál ez már működni fog, de felkérem Jegyző Urat, hogy tegyen ezzel kapcsolatban nekem egy javaslatot, és utána a bizottságok pedig hát esetleg ezt meg is tölthetik tartalommal. Van két interpelláció még. Dr. Károlyi Attila nevéhez kötődik mindegyik, egészen friss.

Dr. Károlyi Attila: (Írásos interpellációk – Nagykanizsa, Rozgonyi utcai Óvoda és Orvosi Rendelő előtti parkolóhelyek használata, a Nagykanizsa, Teleki utcai autóbuszváró, a Nagykanizsa, Kórház u. autóbuszváró fedett autóbuszváróvá alakítás – jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Kérem Polgármester Urat az azonnali intézkedés megtételére.

Marton István: Törvényi előírás szerinti határidőn beül megkapja mindkettőre a választ. Egyébként valóban borzasztó ez a második eset, amit mondott, de ki kell, hogy vizsgáltassuk. Egy kicsit bonyolult ám a helyzet, mert ez nem egy szervezethez tartozik, mert például a parkolójegy nélküli parkolás az a VIA Kanizsa Kht. kompetenciája, az egyéb szabálytalanság pedig a Közterület Felügyeleté vagy éppen a rendőrségre tartozik. Ki kell vizsgáltatni és megkapja a választ.

Dr. Károlyi Attila: Megragadom az alkalmat még arra, hogy a Volán gépkocsik és autóbuszok közlekedésével kapcsolatos anomáliákra is fel hívjam a figyelmet. Mivel letettük a szent esküt a város előtt arra, hogy visszaállítjuk a keleti városrész és a vasútállomás közötti autóbusz közlekedést, kérem Polgármester Urat, hogy lépjen fel határozottan ennek érdekében.

Marton István: Képviselő úr, elfeledkezik arról, hogy ez a 11. napirendi pontnál gyakorlatilag rendezésre került. Ott az hangzott el érdemben, hogy február 1-jétől próbaidőre visszaállítják, megnézik és a forgalomszámlálás után döntenek a végső megoldásról. Ez nyilván a 33-asnál egyértelmű. Nem vagyok ebben annyira biztos, hogy például a kiskanizsai körforgalomnál ez egyértelmű lesz, mert közel annyi hátránya lesz az ügyben, mint amennyi előnye, mert ezzel jelentősen megnő a menetidő, de ne menjük elébe az eseményeknek. Mondjuk február, március, április ez bőven elég arra, hogy felmérjük. Tehát ez a dolog ez lefutott dolog. A 33-as az vissza lesz állítva. Balogh László képviselő úr négy kérdést tett fel, akkor felkérem, hogy ismertesse őket.

Balogh László: Azt gondolom, hogy mi az, hogy napirend előtti, mi az, hogy interpelláció, mi az, hogy kérdés, mi az, hogy városüzemeltetési bejelentés. Szerintem, ráférne mindannyiunkra, hogy ezt úgy tisztázzuk, hogy jobban működjünk a jövőben. Konkrét rövid négy kérdésem következik Mi a helyzet Nagykanizsán a pedagógussztrájkkal? Nekünk, mint fenntartónak vannak bizonyos kötelezettségeink. Holnap reggel 8.00-10.00 óra között várhatóan lesz ilyen Nagykanizsán is. A legújabb időkben ez egy újszerű helyzet. A kampányidőszakban téma volt, hogy nem jó működik a városban a plakátolás. A vonatkozó rendeletet meg kellene újítani, hogy a plakátolás - ne csak kampányidőszakban – kulturáltabbá és esztétikusabbá váljon. Mi erről Polgármester úr véleménye? Milyen folyamatban lévő peres ügyei vannak a városnak? Kaphatunk-e erről valamiféle bizalmas tájékoztatást? Az Ifjúsági és Civil Ház környékén néhány nappal ezelőtt felszedték az aszfaltot hosszan, körbe, mivel elektromos hálózati rekonstrukciós munkák folytak. Miért nem lehetett ezt megcsinálni szeptember–októberben, amikor szintén terjedelmes építkezési munkálatok folytak a mozikertben? Miért kell Nagykanizsán sok mindent kétszer csinálni, hogy egyszer sikerüljön?

Röst János: Jegyző urat kérdezem a következő címmel. “Ki szüntetheti meg a közalkalmazotti jogviszonyt?” - címmel kérdezném. A kérdésem arra vonatkozik, hogyha egy intézmény vezetője már kinevezésekor közalkalmazott volt, akkor amennyiben az önkormányzat megszünteti a vezetői jogviszonyát, van-e joga ahhoz, hogy megszünteti a közalkalmazotti jogviszonyt? Szerintem ezt csak a munkáltatója teheti meg minden esetben, és erre várnám a választ Jegyző Úrtól.

Marton István: Jegyző úr írásban óhajt válaszolni.

Dr. Kolonics Bálint: Jegyző úrhoz szeretnék egy rövid kérdést feltenni, mégpedig azért, mert az ügy előzménye az, hogy a Batthyány utca 6. szám alatt található ingatlannak, bár tulajdonosa van, de úgy tűnik, hogy gazdája nincs. Ott birtokon belül nem tartózkodik senki. Az ingatlan az úgy néz ki, hogy a homlokzata, az falfirkákkal van telefestve, az ablaküvegek kitörve, az utcafronti részen, a közterületen, a járda üvegcseréppel van tele. A járdát nem takarítja senki, sem az üvegcserép, sem pedig a fáról lehulló levelek és lombok után. Az ott lakó emberek aggódnak, mégpedig azt követően fokozottabban aggódnak, miután a Kisfaludy utcán fönt egy udvari lakásban tűz ütött ki. Azért aggódnak, mert hajléktalanok ugrálnak ki az épület ablakán, ők veszik birtokba az ingatlant. Aggodalmuk oka pedig az, hogy a hideg beköszöntével esetlegesen ott tüzet raknak és félő, hogy az épület lángra lobban és veszélyezteti az ott élő emberek tulajdonát, az ott lévő ingatlanokat. Kérdéseiket jogosan fogalmazzák meg akkor, amikor egyrészről az önkormányzat hatósági jogkörében eljárva egy építéshatósági eljárásban építési engedélyt úgy ad ki, hogy az utolsó szögig meghatározza azt, hogy mit lehet külső megjelenítésképpen az ingatlanon elhelyezni, másrészt ez esetben pedig úgy tűnik, hogy tehetetlen az önkormányzat akkor, amikor az ingatlan valóban így néz ki a külső megjelenítését tekintve, illetve az előtte lévő közterület. Én azért teszem fel ezt kérdésként, mert kértem én ebben Jegyző Úrtól intézkedést. A kérdésem most az, hogy meddig áll fenn ez az áldatlan állapot, meddig kell az ott lakó embereknek várni a megoldásra, mikor tesz valamit ez ügyben az önkormányzat, szólítja fel a tulajdonost a lehetőségeihez mérten és él a jogával az önkormányzat? Itt egy kiegészítést szeretnénk még tenni. Ami itt még problémaként jelentkezik az, hogy a Batthyány utcában lévő fák egy része elöregedett és veszélyt jelent az ott lévő ingatlanokra. Kérném azt és ezt elsődlegesen Polgármester Úrtól, hogy mérjék fel azt, hogy azoknak a fáknak a rendbetétele esetlegesen indokolt-e. A másik kérdésem pedig Polgármester Úrhoz szólna. A Vásár utcával kapcsolatban kívánok Önhöz kérdést intézni, mégpedig azért, mert én ezt bár jeleztem a költségvetés összeállításánál igény kapcsán, hogy a Vásár utcában járdát kellene a jövő évi költségvetésben költségként betervezni és beruházásként ott megvalósítani. Nekem ezzel kapcsolatban kérdésem is van. Azt nem gondolom, hogy pénz kérdése kifejezetten a Vásár utcában felépült új társasházakat járdán megközelíteni nem lehet. Az üzletek maguk előtt a közterületet nem tudom, hogy jogosan vagy sem lezárják. Tulajdonképpen az ott lakó emberek, anyukák, kisgyerekekkel csak az úttesten közlekedve tudják a lakásaikat megközelíteni. A tél beköszöntével ez fokozottabb nehézséget jelent a számukra, illetve ami még probléma az, hogy nincs közvilágítás, tehát most, hogy a téli időszakban korábban sötétedik, sötétben kell nekik botorkálni. Mikor oldható meg ez az igen kellemetlen és súlyos az ott lakó embereknek? Mikor lesz ott járda és mikor lesz ott közvilágítás?

Marton István: Én eme kérdésére, ami egy területre vonatkozó két kérdés a járda és a közvilágítás a választ írásban az előírt határidőn belül megadom.

Polai József: A Principális csatorna mellett a benzinkúttól a Vágóhídig tartó Camping útról szeretnék szólni. Én magam lepődtem meg, amikor a lakók jelezték nekem, hogy tudom-e, hogy ebben az évben ötször volt baleset azon az úton, tehát autókarambol. Végigjárva az utat azt tapasztaltam – többen mentünk egyébként és az autóból is megnéztük –, hogy a Camping utcában az egykor régi Camping előtt elhelyezkedő Nagykanizsa város határát jelző táblát visszahelyezték, úgymond mintegy 300 m-rel a benzinkút irányába körülbelül a meteorológiai állomás elé. Azon túl, hogy ez a probléma megtörtént, illetve ez a probléma az egyik kiváltója a baleseteknek, hiszen így most az autósok nem a lakott területen belül megengedett sebességgel közlekednek, hanem jóval 90-nel és a fölött. Tapasztaltuk nem egyszer, illetve az út mentén mindkét oldalon nagyon öreg fák, bokrok három-négy méter magasságban benőve, felnőve, tehát az úttest patkájáig egészen kiburjánzva takarják el a belátási lehetőséget, tehát a szembejövő járműnek a meglátási lehetőségét. Mindezen kívül van ott még egy kanyar is és ez a nagyon veszélyes. Általában itt vannak a balesetek. Tehát kérdésem az, hogy ezt a Kanizsa határát jelező táblát eredeti helyére visszahelyezhetjük-e? Én kérném. Illetve ezt a rengeteg oda nem illő, amúgy is felesleges, általam szemétnek tartott elburjánzott növényzetet, gazt kiirthatjuk-e? Ez, azt hiszem, megoldaná a balesetek kiváltásának a problémáját.

Marton István: Valószínűleg mind a két kérdés pozitív elbírálást nyer. Én sajnálom, hogy most már nincs itt a VIA Kanizsa Kht. képviselője. Én elvi akadályát nem látom annak, hogy visszakerüljön a helységnévtábla határa. Azt sem tudom, hogy miért került onnan el, de Képviselő Úrnak a feltett kérdéseire írásban határidőn belül megadjuk a választ.

Bicsák Miklós: Mit lehetne tenni Palinban, az autópálya építése miatt a nyugati oldalon a szociális otthonhoz becsatlakozó útra a teherautók behordják a földet, visszafele kijövet a 74-re az Inkey Kápolnától, mondhatom talán az úgynevezett kertészet sarkági a jobb oldalon teljesen sáros az úttest. Nagyon balesetveszélyes. Olyan gondok vannak, hogy hiába, mindennap vívok harcot az ott alvállalkozókkal vagy fővállalkozóval, hogy kérem, tessék az autót végigküldeni és söpörtesse. Egyszer-kétszer megcsinálja. Közterület Felügyelet tud-e a város berkein belül intézkedni vagy rendőrséget kérjem meg, hogy ilyenkor azonnal jöjjenek ki, hogy utasítsák az ott lévő alvállalkozók vezetőjét, hogy takarítsák le? A törvény előírja, hogy mezőgazdasági területről közútra megyek, köteles vagyok lapáttal vagy egyébbel a sarat eltisztítani. Ez nem történik. Így van jegyző úr? Tapasztalja Ön is nap, mint nap velem együtt és balesetveszélyes. Ebből nagyon nagy gondok és problémák vannak. Mit lehet tenni?

Marton István: Pillanatnyilag én nem látok a magam részéről más megoldás, mint a Közterület Felügyelet eljár a megfelelő jogkörben és büntet egészen addig, ameddig meg nem unják a büntetést, és nem takarítanak. Rendkívül veszélyes és abban a pillanatban, ahogy egy kis eső esik vagy éppen a pára, ködlecsapódás, hajnalban én is gyakran járok arra. Ez a kérdés nem is lehet vita tárgya. Ezt valahogy meg kellene oldani. Eljár a hivatal ebben az ügyben és megadjuk a választ természetesen írásban.

Halász Gyula: Nincs kérdésem, hanem a kérdéseimre kaptam választ és Gyalókai úr és Jerausek úr körzetével kapcsolatban tettem fel kérdéseket, és erre kaptam most itt a közgyűlés előtt a kiosztott választ. Szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésével kapcsolatban Polgármester Úr válaszolt, 2007-ben várható. Egy kicsit közelebbi időpontot mondana, akkor jó szívvel el tudnám fogadni. A másik a Péterfai út, Alsószbadhegy közötti kerékpárút közvilágításával kapcsolatos. Itt sincs időpont. Ezt is nagyon jó szívvel el tudnám fogadni, ezt a választ, hogyha konkrét időpontot mondana. Az Alsószabadhegyi bekötőúttól a Peugeot szalonig a közvilágítás. Itt ezt a választ nem tudom elfogadni, és itt történik utalás arra, hogy egy rövid szakasz megvilágítása zavaró lehet. Ezt tudom, hisz közvilágítási szempontból kell egy bizonyos rávezető szakasz, de azt szeretném mondani, hogy a szabadhegyi becsatlakozó úr, a Szabadhegyre vezető út közvilágítása sincs megoldva és a városközpont felé való leágazás sincs megoldva. Úgyhogy én arra kérem Polgármester Urat, hogy egyeztessen a rendőrség közlekedésügyi csoportjával, hogy ő szerintük is felesleges-e ez a közvilágítás megoldása. A Városkapu krt. 11. előtti parkolót még egyéni képviselő koromban kezdeményeztem. Gyalókai úr nagyon jól felkarolta. Hat beálló készült. Én azt szeretném, hogyha továbbiakkal kiegészülne és remélem majd a költségvetés tárgyalásakor mind Gyalókai, mind Cseresnyés úr körzetben lakó képviselő támogatná. Akkor ezekkel a kiegészítésekkel együtt Polgármester Úr válaszolna, akkor jó szívvel el tudnám fogadni a válaszokat.

Marton István: Én jó szívvel megadtam volna a szűkebb időintervallumra a választ, ha most meg tudnám adni. Hát, amíg nincs költségvetés, addig ezekre a kérdésekre érdemben nem lehet válaszolni. Amiről adtunk, hogy jövőre azt megpróbáljuk a költségvetésben realizálni. Már nemcsak azért, mert három képviselő is lakik ebben a körzetben, hanem azért mert indokolt. Írásban akkor megadjuk a pontosabb választ Önnek.

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 371/2006.(XII.14.) – 372/2006.(XII.14.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 373/2006.(XII.14.) – 374/2006.(XII.14.) számú határozataival egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Marton István polgármester más tárgya és hozzászólás nem lévén az ülést 22,35 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Kelemen Marcell
Marton István
jegyző
polgármester

 

 

2006. december 28. soron kívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. december 28-án (Csütörtök) 14.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Marton István, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dabi Gabriella osztályvezető, Tóthné Krémer Mária osztályvezető, Andrasek Beáta irodavezető, Bodzai Tiborné dr. irodavezető, Beznicza Miklós irodavezető, Ferenc irodavezető, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető, Silló Barnabás ügyvezető, Polai György a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása vezetője

Meghívottak: Trombitás Béla, Gazdag Péter, Végh Zoltán és Varga Jenő László a Szabadhegy Településrészi Önkormányzat tagjai, Fenyves Jenő az Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. munkatársa

 

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom. A mai soron kívüli ülést az itt lévők jelentős része tudja, hogy azért kellett összehívni, mert személyi kérdésben határidő szorított bennünket, és lejár Szilveszter napján. De, mint ahogy lenni szokott, az élet néhány egyéb témakört is felvetett, amit, ha már összejöttünk, akkor indokolt megtárgyalni. Magam részéről a kiküldött meghívóval majdnem szinkronban az alábbi napirendi pontokra teszek javaslatot. 1., 2. a meghívó szerint. A 3-asban, ami a meghívóban szerepel, azt leveszem, visszavonom, és ennek a helyére a Vásárcsarnok december 24-i ünnepi nyitva tartásával kapcsolatos problémák vizsgálatát javaslom felvenni. 4., 5., 6. változatlan. Itt a javaslat zárt ülés tartására, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon ügybuzgók voltak az összeállítók, mert például a 7. pontot javasolják zárt ülés tartására, indokolatlan, tehát az átmegy nyíltba, valamint a 8. is, és indokolatlan még a 10-sé is. Ebből adódóan zárt ülés megtartására csak kettő, illetve egy plusz 3. napirendi pontot javaslok. Az első zárt ülési napirendi így a Városi Kórház főigazgatói munkakörére benyújtott pályázatok elbírálása lenne. A 2. Javaslat ügyvezető munkajogviszonyának megszüntetésére, ahol az előterjesztés már a 14-i közgyűlésre kiküldésre került. Remélem, mindenki magával hozta, mert ma csak kiegészítő anyagok szerepelnek. És 3., zárt ülésre javasoljuk a Közbiztonságért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány felügyelő bizottsági tagjainak a visszahívását. Kérdezem, van-e valakinek javaslata még a napirendi pontokra? Illetve, amíg ezen gondolkodnak a képviselők, kiegészítés szerepel a meghívóban szereplő közgyűlés idei évi költségvetéséről 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására, amely kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra. Értelemszerűen arról történik majd a szavazás, de a napirendnél majd erre visszatérünk. Kérdem még egyszer, van-e valakinek új napirend felvételére javaslata?

Tóth László: Örülök, hogy a Polgármester Úr észrevette, hogy a zárt ülések között vannak olyan napirendi pontok, amelyek nem tárgyalhatók zárt ülésen. Ezzel egyetértek. Egyben javaslom, hogy a zárt ülés 1. pontjában, nevezetesen “Javaslat a Városi Kórház főigazgatói munkakörére benyújtott pályázatok elbírálása” című napirenddel kezdje meg a munkáját a közgyűlés. Tehát 1. napirendi pontként. Valamint egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy a nyílt ülés 3. napirendi pontján egy olyan ügy kerüljön megtárgyalásra, ami, úgy gondolom, hogy bizottsági szintet sem igen nagyon ér meg, nemhogy a közgyűlés 26 tagja ezzel foglalkozzon. Úgy gondolom, hogy ez, nem hiszem, hogy önkormányzati, illetve közgyűlési hatáskörbe tartozik. Ha esetleg a közgyűlésnek kell ebben állást foglalni, akkor majd foglaljon, de szerintem teljesen feleslegesen ezzel ne húzzuk az időt.

Marton István: Ha jól értettem, akkor, amit 9. napirendi pont, pontosan a zárt ülés 1. napirendi pontjaként javasoltam …

Tóth László: Így van, azzal nyissunk. Tehát azzal nyissunk.

Marton István: A zárt ülést azzal fogjuk nyitni.

Tóth László: De én a mai ülést.

Marton István: Ja, hogy akkor ne a nyílt, hanem a zárt szakasszal nyissunk. Én úgy gondolom, hogy ez indokolatlan, de ennek ellenére felteszem szavazásra.

Röst János: Csatlakoznék Tóth László képviselőtársamhoz. Én úgy gondolom, hogy soron kívüli közgyűlésen nem illik felvenni új napirendi pontot. Egyébként SZMSZ sem támogatja ennek a felvételét ily módon. Ráadásul úgy nem, hogy semminemű előzetes egyeztetésen, bizottsági szakaszokon ezek a pontok nem vettek részt. Tehát én azt javasolnám Polgármester Úrnak, hogy amit a forgatókönyv lapján kaptunk két pontot, a Vásárcsarnoknak a problémakörének a megtárgyalását, valamint az alatta lévő alapítványi pontot vonja vissza, ne terjessze be. Én úgy gondolom, hogy tartsuk be az SZMSZ-t. Nincs jelentősége egyébként a két pontnak, de én azt szeretném kérni a testülettől, hogy minden közgyűlésünkön ne azzal kezdjük a közgyűlést, hogy SZMSZ-t sértünk meg. A másik, hogy soron kívüli ülésen általában soron kívüli ügyeket szokott tárgyalni a közgyűlés, és az előző négy évben minden alkalommal megkérdezték a Polgármester Úrtól, hogy mi indokolja külön-külön napirendi pontonként a soronkívüliséget. Én most nem teszem meg, két ok miatt. Egyrészt most karácsony volt, meg János, meg István nap. Másrészt meg úgyis leszavaznak, tehát ilyen szempontból sincs értelme. Viszont a 8., 10. pontot valóban értelmetlen most megtárgyalni, hiszen mind a kettő pontnak a sürgőssége abszolúte nem indokolt. Ezeknek a megtárgyalása, ez bármely közgyűlésen ráér ilyen szempontból, tehát sürgetettségi állapotban nem vagyunk. A többi pontnál én azt mondom, hogy nagyjából rendben van a történet, tehát elfogadom azt, hogy soron kívül tárgyaljuk. Lenne egy módosításom, ez pedig a 9. ponthoz, a Városi Kórház főigazgatói munkakörére benyújtott pályázat elbírálásánál. Egészüljön ki ez a napirendi pont a jogi helyet tisztázásával, ugyani levelezésben voltam a Közigazgatási Hivatallal, és egy olyan megállapítást tett a Közigazgatási Hivatal, ami az egész eljárásnak a törvényességét megkérdőjelezi. Az eddigi szavazásokat, ha végignézzük külön-külön pontonként, mindegyik elemében volt szabálytalan rész, de ezek SZMSZ-t sértettek meg, tehát igazából ennek a Munkaügyi Bíróságon lehetnek jogkövetkezményei. Viszont az a pont, amit a Közigazgatási Hivatal nekem jelzett, az alapjaiban kérdőjelezi meg, hogy egyáltalán lehet-e most szavazni főigazgatói poszt betöltéséről. Idézném a Közigazgatási Hivatalnak a levelét, egy hivatkozással kezdeném: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény – ez a Kjt. – egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000.(XII.23.) Kormányrendelet 5. § a) pontja alapján pályázat útján kell a magasabb vezetői intézményvezető beosztást betölteni. Egészségügyi intézményekben tehát nincs lehetőség arra, hogy a közgyűlés bármely személyt pályázat nélkül az intézményvezetői feladatok ellátásával megbízzon. Az új igazgató pályázattal történő kinevezéséig tehát az intézményvezető-helyettesnek kell eljárni. Miután a jelenleg megbízott személy nem intézményvezető-helyettes, így a kinevezése során a közgyűlés jogszabálysértő módon járt el. Ez azt jelenti Tisztelt Képviselőtestület, hogy az Ő általa meghozott eddigi döntések törvénysértők, tehát bármely döntését a jelenlegi főigazgatónak – nyilván Ő erről nem tehet – bárki megtámadhatja, ez lehet akár egy szerződés, de lehet akár munkaügyi kérdés is. Én úgy gondolom, erre Jegyző Úrnak kellene nyilatkozni, akinek egyébként a felelőssége ebben fennáll, hogy nem jelezte a testületnek, hogy abban a pontban nem lehet megbízni Dr. Cserháti Istvánt ennek a munkakörnek az ellátására, illetve, amikor elvonta a jogköröket a kórházigazgatóktól, akkor ugyanúgy ennek a pontnak a következtében szintén azt nem lehetett volna megtenni. Tehát én azt javasolnám, hogy ez a pont ezzel egészüljön ki, és arra kérem a testület tagjait, hogy akkor döntsünk – egyébként lehet ma dönteni ebben a kérdésben –, hogyha erre a Jegyző Úrtól vagy jogi szakértőtől egyértelmű, konkrét választ kapunk, ami később nem sodor bennünket abba a veszélybe, hogy most megválasztunk egy főigazgatót, azt követően bárki ezt megtámadja a polgári peres eljáráson, és úgy ítéli meg a bíróság, hogy helytelenül jártunk el. Szerintem nem kellene tovább fokozni a káoszt, így is elég jelentős káoszt okozott a testület.

Marton István: Képviselő úr, 4 perc 47 másodpercet beszélt. Gondolom, visszaadja majd a 2 perc 27 másodpercet valahol máshol. Egyébként nem nyitottunk a napirendről vitát, mert még a napirendi pontok sincsenek elfogadva, úgyhogy Ön, aki rutinos képviselő, ezt igazán megtehette volna, hogy mellőzi azt, amit majd a zárt ülésen esetleg elmondhatott volna. Egyébként viszontválaszként akkor én is túllépem az időt, és annyit mondok, hogy ha Ön a jogi helyzetet akarja tisztázni, a törvényesség őreként tevékenykedik, akkor azt is közölnöm kell, hogy a hivatalba sem, és nekem sem küldött a Megyei Közigazgatási Hivatal az üggyel kapcsolatban semminemű állásfoglalást. De az Önök által tegnap tartott sajtótájékoztatón ugye újságírói kérdésre elhangzott egy utolsó mondat, ami azt jelenti, hogy törvénysértés érdemben nem történt, mert semminemű jogi következménye az ügynek nem lesz, mert nem is lehet. Mellesleg úgy gondolom, hogy Önnek, mint a törvényesség önmaga által vindikált őrének, rendkívül sürgős lenne és érdeke kéne, hogy legyen, hogy ha elkövettünk egy szabálysértést Ön szerint, akkor ennek a korrigálása minél hamarabb megtörténjen, tehát ugye az ….. helyzet, ami ugye, hangsúlyozom, csak Ön szerint áll fenn, tovább fenntartását ne indokolja semmilyen időhúzó tevékenység. Visszatérve a javaslatokra, én nem támogatom, hogy zárt üléssel kezdjünk. Nagyon egyszerű az indoklás, az itt lévők, akik között többen vannak eskütételre, érdeklődők, ezeket ne fosszuk meg attól, hogy amiért jöttek, azt megtehessék, illetve végigülhessék az ülést. Tóth úrnak örülök, hogy azokat, amiket én is indokolatlannak minősítettem, Ő is annak tartja, ezért így is hangzott el részemről már, tehát pillanatnyilag három, azaz három pont van, ami a zárt ülésre van tervezve. Tóth úr, ott egy picit önellentmondást érzek, amikor azt mondja, hogy a 11. pont, az nem ér meg egy közgyűlést. Egyébként könnyen lehet, hogy igaza van …. Én úgy értettem, hogy …. Jó, az újonnan felvett 3. meg sajnos megér egy közgyűlést, mert ami történt, az igen szomorú dolog. A 3. pedig, a zárt ülés 3. pontja, ami ugye a 12. sorszámot kapott, meg azt hiszem, hogy egy múltkori feledékenységnek a korrigálása, mert az összes többinél megtörtént, ennél az egy alapítványnál viszont nem történt meg. Egyébként, hogy miért kellett – Röst úrnak még egy fél mondat – ennyi pontot behozni. Hát egyszerűen azért, mert elég sok az előző testület által hátrahagyott munka, és ez bizony sajnos még egy jó darabig éreztetni fogja a hatását. Tehát most szavaztatnom kell arról, amit Tóth úr mondott. Hát jó, ügyrendiben megadom Röst úrnak a szót, úgy látom, hogy az önmérsékletnek erősen híján van a 2 perc 27 másodperces túllépést követően is.

Röst János: Megígérem Önnek, a következő testületre elhozom Önnek azt a kimutatást, hogy ki beszél sokat, és ki beszéli szét a közgyűlést. Ebben Ön magasan vezet. A másik, hogy amit Ön mondott, az úgy nem igaz. Ugyanis én a sajtótájékoztatón nem azt mondtam, hogy jogsértés nem történt, ezt Ön rosszul idézte. Jogsértés történt, sőt törvénysértés történt. Ennek a Közigazgatási Hivatal részéről nincs jogi következménye. Ez óriási különbség. Ő nem eljáró szerv. A másik, amit Ön mond, lehet, hogy furcsát mondok Önnek, a napirendi pontok hozzászólásra nincs időkorlát.

Marton István: Furcsállom, amit mondott, már csak azért is, mert Ön is ült ennél az asztalnál, illetve az elődjénél, és az én szememben az orcátlanság fogalmát vastagon kimeríti, amikor az egyik képviselő azt mondja, hogy a polgármester beszéli szét a közgyűlést. Sajnálatos módon neki kell a legtöbbet beszélni, így a hangszálai neki kopnak leginkább. De félretéve a személyeskedést, illetve befejezve, Fodor úr ügyrendit nyomott, megadom Neki a szót.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, Polgármester Úrnak nemhogy vissza kellene vonnia ezt az új 3. napirendet, hanem elő se lett volna szabad terjesztenie az SZMSZ 13. §-a szerint. Én nem kívánom itt idézni, de azt gondolom, ott ül Ön mellett a Jegyző úr, kérdezze meg, hogy mik az előterjesztés kötelező tartalmi elemei, és ha előterjesztés kötelező tartalmi eleme, ami úgy fogalmaz talán a (3) bekezdése ennek a szakasznak, amit hivatkoztam, hogy az előterjesztésnek tartalmazni kell még azt is, hogy a határozatot egyszerű vagy minősített többséggel fogadjuk el, akkor ez feltételezi azt, hogy egy határozati részt is tartalmaz ez az előterjesztés. Az Ön által előterjesztett, hát nem is tudom, micsoda, ez ennek nem felel meg, tehát ezt, én arra kérem, hogy ezt vonja vissza, mert ez jogszabálysértő. Az SZMSZ önkormányzati rendelettel elfogadott jogszabály, tehát nem szívesen szállok és veszek részt olyan közgyűléseken most már sorozatban, amelyek jogszabályokat sértenek. Arról nem is beszélve, hogy azt írjuk mi itt a 13. §-ban, így voltunk bátrak megfogalmazni korábban, hogy az előterjesztésnek megfelelő színvonalúnak kell lenni, tárgyalásra és döntésre alkalmasnak. Hát ez egyik sem. Úgyhogy én arra kérem, ezt szíveskedjen visszavonni.

Marton István: Önnek ebben teljesen igaza van, hogy határozati javaslat kellett volna, de én úgy gondoltam, hogy ezt az ügyet tárgyalja meg a közgyűlés, és bízza a továbbiakat az illetékes gazdasági vezetőre. De ha Ön ehhez ragaszkodik, én hajlandó vagyok visszavonni, és tegyük be bizottsági szakaszba. Csak attól nagyon félek, hogy vagy a januári utolsó ülésen fogjuk tárgyalni, ami már egy kicsit értelmetlen és zavaros dolog lenne, vagy esetleg tartunk, mondjuk január közepén egy újabb soron kívülit, hogy az addig felgyülemlett dolgokat rendezzük. Itt tisztán ez a jobbító szándék vezérelt bennünket, amikor ezt idetettük. De jó, akkor ezt most én visszavonom, és kimarad a 3. pont, megy bizottsági szakaszba. Csupán azért, hogy a mérhetetlen időhúzást megelőzzem. Szavaztatnom kell Tóth úr azon javaslatáról, hogy a zárt üléssel kezdjünk. Aki ezzel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Én nem értek egyet vele.

A közgyűlés 6 igen, 16 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Marton István: Röst úrnak volt egy olyan javaslata, amiről szavaztatnom kell, nevezetesen az utolsó napirendi pontra tervezett Közbiztonságért és Közlekedésbiztonságért Alapítvány felügyelő bizottsági tagjainak a visszahívásáról. Ugyanaz az álláspontom, mint az előző pontnál. Nem támogatom, hogy ne legyen napirendi pont, úgyhogy én azt javaslom, hogy ne támogassuk Röst úr javaslatát. Tehát a nemet tudom javasolni.

 

A közgyűlés 6 igen, 16 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Ezek után felteszem a kérdést az eredetileg javasolt napirendi pontok elfogadására.

 

A közgyűlés 16 igen, 2 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

 1. Nagykanizsa Szabadhegy Településrészi Önkormányzat tagjainak eskütétele (szóban)
 2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 3. Előterjesztő: Marton István polgármester

 4. Nagykanizsa Ipari Park területén lévő ingatlanok alapárának meghatározása (írásban)
 5. Előterjesztő: Marton István polgármester

 6. Csatlakozás a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési feladataihoz (írásban)
 7. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Polai György irodavezető

 8. Javaslat a Vágóhídi úton található területek tűzivíz ellátására (írásban)
 9. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Szántó Miklós Építői Kft: Szántó Miklós

 10. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza által az Egészségügyi Minisztériumhoz benyújtott pályázat kapcsán döntés “Indítási Nyilatkozat” aláírásáról (írásban)
 11. Előterjesztő: Marton István polgármester

 12. Javaslat egységes vállalatirányítás létrehozására (előkészítő szakasz, írásban)
 13. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Kámán László intézményvezető, Fenyves Jenő Régió Ipari Park munkatársa, Gáspár András ügyvezető

 14. Javaslat a KanizsaNet 2000 Kht. működésének felülvizsgálatára (írásban)
 15. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Silló Barnabás ügyvezető

  Zárt ülés:

 16. Javaslat a Városi Kórház főigazgatói munkakörére benyújtott pályázatok elbírálására (írásban)
 17. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 18. Javaslat ügyvezető munkajogviszonyának megszüntetésére (írásban)
 19. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Szányi Gábor ügyvezető, Hiesz Miklós

 20. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány felügyelő bizottsági tagjainak visszahívására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Mielőtt a napirendi pontokhoz hozzákezdenénk, én a közgyűlés köszönetét fejezem ki minden olyan közreműködőnek, oktatási intézménynek, civil szervezetnek, aki a karácsonyi ünnepek során rendkívüli tevékenységével hozzájárult az ünnepek fényének az emeléséhez, és úgy gondolom, hogy a testület egy köszönetet kell, hogy kifejezzen ezeknek a szervezeteknek, hisz csak koncertből 21 volt az ünnepek környékén. Tehát úgy gondolom, ezt írásban meg kellene örökítenünk. A másik pedig egy bejelentés, hogy a Nagykanizsa és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a tegnapi ülésén 5 millió Ft-ot ajánlott fel a szepetneki tűz kárának az elhárítására. Úgy gondolom, hogy aki adakozni akar, az ezt megteheti. A bankszámlaszám, azt hiszem eléggé közismert, de aki nem ismeri, annak bármikor a rendelkezésére tudjuk bocsátani.

 

 1. Nagykanizsa Szabadhegy Településrészi Önkormányzat tagjainak eskütétele (szóban)

 

A Szabadhegy Településrészi Önkormányzat megválasztott külső tagjai (Gazdag Péter, Trombitás Béla, Varga Jenő László és Végh Zoltán) leteszik az esküt.

 

Marton István: Az esküt tett településrészi önkormányzati képviselőknek a továbbiakban jó munkát kívánok.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ehhez, mint említettem a napirendre vétel előtt, egy kiegészítő anyag a közgyűlés előtt került kiosztásra. Kérdésem az, hogy a négy, illetve az ötödik kiegészítő pontban foglaltakhoz akar-e valaki hozzászólni? Hiszen más változás nincs ebben, csak a menetközben lezárhatóvá vált ügyeket szeretnénk lezárni.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, és hogyha majd más bizottsági elnök is elmondta a véleményét az előterjesztésről, utána, mint képviselő kérek szót.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság soron kívüli ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Tóth László: Előre is elnézést kérek, hogy egy kicsikét visszamegyek a közelmúltba, a november 23-ai közgyűlésen két témában szólaltam meg, szintén a költségvetési rendeletünk módosítása kapcsán. Akkor az iránt érdeklődtem, hogy a Platán sori parkoló mikor készül el, illetve, hogy lesz-e egyáltalán abból valami, és ismertettem a Pénzügyi Bizottságnak a 142/1. határozatát, amely a KanizsaNet forrásigényére vonatkozott. Akkor Polgármester Úr – idézek a jegyzőkönyvi kivonatból – azt mondta, hogy értelemszerűen az elindított munkákban a jogfolytonosságot elismertük, csak hát az Ön esetében is ugye tolódik az eljárási rend miatt. Önnek még azt el kell, hogy mondjam, hogy a Pénzügyi Bizottság rendkívüli rafináltan fogalmazott a KanizsaNet forrás meghatározásának az ügyében, még majdnem engemet is sikeresen megtévesztett, de miután mélyebben elgondolkodtam, rájöttem, hogy olyan forrást jelölt meg, ami nincs. Ugyanis az összes fejlesztési pénz szeptember végétől papíron szerződésileg elköltésre került, tehát azt kellett volna odaírni, hogy az alapja az újabb hitel. Akkor maradjunk az utóbbinál. Aki tanulmányozta a mai 1. vagy 2. napirendi pontunk anyagát, ha összeadta, 13.433 eFt-ot csoportosítottunk át azon a jogcímen, amit a Pénzügyi Bizottság 2006. november 21-i ülésén egyhangúlag megállapított, tehát, ha valaki megtévesztett bárkit, legyen a közgyűlés tagja, vagy a város polgára, az valószínűleg nem én voltam, csak szerettem volna erre reagálni. A Platán sori parkoló ügyében utoljára szólok. Ugye a december 14-ei ülésen elhangzott, hogy a Platán sori parkoló helyett utcabútorok kerülnek megvásárlásra. Ezután több lakó megkeresett, és az iránt érdeklődtek, hogy hova kerültek a múltkor emlegetett utcabútorok, mert a mai napig egyetlenegy darabot nem láttak belőlük, valamint azt kérdezik, hogy így, télvíz idején …. a balesetveszélyt is csökkentő parkoló megépítése, vagy pedig utcabútor, amely ilyen téli időben legfeljebb aranyeret okozhat?

Bizzer András: Tóth képviselőtársam rosszul emlékszik, mert az előző közgyűlésen nem hangzott el az, hogy padok lettek vásárolva ebből a pénzből. Ugyan az igaz, hogy ezek lettek vásárolva, de ez nem hangzott el. Tehát a lakók valahonnan máshonnan tudhatták ezt meg. Mindegy. Az a lényeg, hogy valóban padok lettek vásárolva, és ezek tavasszal lesznek kihelyezve. És nem értem, hogy ez miért probléma. Az idei költségvetésbe volt betervezve ez a képviselői keret, ezért ha idén nem költöttem volna el, akkor az elveszett volna a körzet számára, ez a pénz. Ezért el kellett költenem, és én úgy döntöttem, és ez egy választási programomban is benne volt, hogy köztéri bútorokat vásárolunk ezen a pénzen. Ez megtörtént, és tavasszal ki lesz helyezve az összes pad.

Marton István: Tóth úrnak én annyit azért mondanék, hogy okulva a 2005 mondjuk november 10-i hóesőben történő aszfaltozásra, aminek az eredményét például gyönyörűen lehet látni a Teleki úton, mert ott a Csokitorony környékén már fel van marva az alig, mondjuk egy éves, vagy egy év egy hónapos aszfalt, tehát télen nem építünk parkolót, de én megígértem, hogy az a parkoló ott megépül valamilyen formában, de azt ne várja tőlem senki, hogy ennek a konkrét megoldási változatát most megmondjam. Kell a parkoló, erről meggyőztek, benne lesz a jövő évi költségvetésben. Na már most, amit a forrásokról mondott Tóth úr, teljesen igaz, nagyon rafinált Ön. Ha megnézi, itt a négy eredetileg beterjesztett pontból az első az félig, a második, a harmadik, meg a negyedik meg teljes mértékig egy meghiúsult beruházás terhére tud megvalósulni, tehát itt nincs más, mint költségátcsoportosítás. Nem örül annak senki, hogy az a beruházás nem valósult meg, mert az majd nyomja a jövő évi költségvetést, viszont abból a pénzből valami mást csináltunk meg. Tehát itt forrás átcsoportosításról van szó, nem pedig újabb hitelről, aminek azért igyekeztünk ellenállni. Több hozzászólót nem látok, ezért aki a módosítást el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot – a kiegészítéssel együtt értelemszerűen, ami az 5. pont.

 

A közgyűlés 18 igen, 3 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

64/2006.(XII.29.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2006.(XII.29.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 6/2006.(II.27.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Nagykanizsa Ipari Park területén lévő ingatlanok alapárának meghatározása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Nagyon röviden arról van szó, hogy csekély a rendelkezésünkre álló földterületnek most már, miután az elkezdődött és részben végrehajtott beruházások értéknövelő hatása a területet érinti, ezért úgy gondoltuk, hogy ennek az árakban is tükröződni kell a jövő év január 1-jétől.

Röst János: Egy pontosítást szeretnék kérni az előterjesztőtől az előterjesztés 2. oldal végén jelzi, értékbecslést készíttetett, amit csatolt az anyaghoz, viszont az értékbecslőnek nevezett anyag viszont, annak a 3. oldalán azt írja, hogy elkészült anyag nem helyettesíti az értékbecslést. Ez egy általános tájékoztató, ami bemutatja a város történetét napjainkig 1245-től. Én úgy gondolom, hogy egy értékbecslésnél nem biztos, hogy vissza kell menni 1000 évet. Az árelemzéseknél viszont olyan számadatok vannak bent, amiket viszont összeadva és kivonva se értek, tehát fogalmam sincs, hogy az összeg hogyan jött ki őneki. A másik, hogyha megnézzük a dunántúli városok iparterületeinek az árait, és abból Szombathelyt kivesszük, mert az iparilag frekventáltabb terület, ott 8.250 Ft + ÁFA m2 ára, az összes többi, ha végignézem, 2.000-től 4.250 Ft-ig szórt árat tartalmaz. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek az árnak a megemelése nem indokolt. Ez a 2.700 Ft körüli jelenlegi ár is kellő értéket képvisel, és én nem hiszem, hogyha ennek az árát mi feljebb visszük, és semmifajta kedvezmény egyébként meg nem jár hozzá, akkor itt Kanizsán tódulni fognak a vállalkozások. Tehát én azt javasolnám, hogy hagyjuk helyben a korábbi árat, már csak azért is, mert értékbecslés az ő általuk …….. anyag szerint sincsen.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság akként támogatja az előterjesztést, hogy a földterület m2 árát 4.500 Ft/m2 + ÁFA-ban határozza meg. Azon kívül döntött, illetve javaslatot tesz a Pénzügyi Bizottság, hogy a hivatal szakapparátusa az ingatlan értékesítése kapcsán végezzen utókalkulációkat, továbbá, hogy az önkormányzat, tehát, hogy ne az önkormányzat vásárolja meg direktbe a földtulajdont, hanem a Gazdaságfejlesztő Kht., vagy pedig amennyiben lesz ennek valamilyen szervezeti utódja, akkor az végezzen ilyen tevékenységet. És kérte a bizottság, hogy a februári polgármesteri tájékoztató keretében legyen egy olyan pont, ahol a Jegyző Úr beszámol a vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott kedvezményeknek a megvalósulásáról.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen, 2 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztést.

Dr. Fodor Csaba: Én azt szeretném megkérdezni, hogy ha jól láttam, az egész előterjesztésben 2.700 és 3.100 Ft/m2 + ÁFA árat javasol az értékbecslő. Erre fel azt mondjuk, hogy 3.600 legyen – nem tudom az … na mindegy, nem is érdekel, hogy hogyan jött ki az a 3.600 + ÁFA. Azt szeretném megkérdezni, ha ezt elfogadjuk ezt a határozatot ily módon, akkor mi lesz azoknak az ingatlanoknak a sorsa, amelyek meg egyébként teherrel rendelkeznek, mert mondjuk szolgalmi jog van bejegyezve rájuk, vagy egyébként olyan magasfeszültségű villanyvezeték megy, vagy földkábel megy, vagy a telek felett megy kábel, vagy nem tudom mi, olyan terhek vannak, amelyek a beépíthetőségét, a használhatóságát korlátozzák? Akkor, ha ezt a kogens határozatot elfogadjuk, akkor miként lesz abból a 3.600 Ft alatti m2 ár, mert azt beláthatjuk, hogy egy ilyen ingatlannak, ami korlátozottan használható, csekélyebb árának kell, hogy legyen, mint a jól hasznosítható ingatlannak?

Marton István: Több képviselő szólásra nem jelentkezett, ezért fordított sorrendben válaszolok, elsőként Dr. Fodor úrnak. Hát, nagyon egyszerű a helyzet – ez az induló ár, tervezett. Nyilván, amiket Ön elmondott, ha ezek fennállnak, akkor azok egy értékcsökkentés, de a kiindulási alap mindenesetre ez. Én nagyon jól mosolyogtam, ugye Röst úr elmondta azt, ami a legnépszerűbb lenne, hogy véletlenül se nőjön semmi, majd a Pénzügyi Bizottság rendesen belerántott, mert ugye Röst úr a 2.750-nél kardoskodik, a Pénzügyi Bizottság azt mondta, hogy 4.500, mi javasoljuk a 3.600-at, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság pedig 3.650-et. Tehát gyakorlatilag mi az átlagárat javasoljuk, és én úgy érzem, hogy az előterjesztés már csak emiatt is kifogástalan nem lehet, mert itt kifogástalan határozatot hozni sem lehet, de ez sokkal, de sokkal jobban közelíti az élet realitását, mert azért ne felejtsük el, hogy 2007-ben már mindenki azzal számol, hogy mire 2008-ban felépül, addigra itt az autópálya, és az, meg az általam korábban elmondott értéknövelő tevékenység lehet, hogy még nagyobb áremelést indokolna, de úgy gondoljuk, hogy ettől nagyobb léptékű emelés nem lenne szerencsés. Miután több képviselőt hozzászólásra nem látok, ezért a napirend vitáját lezárom. Ja úgy egyébként ez egy javaslat volt, amit az értékbecslő megállapított, ide van írva a hivatal képe fölé, ha valakinek, ugye ez mindjárt az első oldalon. Azt hiszem, hogy nem kötelező valóban visszamenni akárcsak 100 évre se a történelembe, de az se baj, ha visszamennek. Tehát az elhangzott módosító javaslatok közül Röst úrét kell megszavaztatnom, meg a Pénzügyi Bizottságét. A városfejlesztésiét nem, mert ott nincs 50 Ft eltérés se, azt úgy fogom fel, hogy ugyanaz. Tehát, aki egyetért azzal, hogy a Röst úr által javasolt 2.750 Ft maradjon a m2 ár kiinduló ára, az nyomja meg az igen gombot. Én nem támogatom.

 

A közgyűlés 4 igen, 19 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Marton István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztéstől is szigorúbb javaslatát sem tudom ebben a szituációban támogatni, bár meg kell, hogy mondjam, hogy szívemhez igen közel áll, de a nem gomb megnyomását javaslom.

 

A közgyűlés 7 igen, 15 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Marton István: Aki ezek után egyetért az eredeti előterjesztésben szereplő 3.600 Ft-tal, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen és 7 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

Marton István: Egy újabb szavazást rendelek el, de ez a napirendi ponton kívül van, mert ugye a Pénzügyi Bizottság javasolta a kedvezményekkel egybevont ilyen utókalkuláció jellegűt, illetve, hogy a kedvezmény adása az idei évben, gondolom, az idei évre vonatkozott, bár ezt így nem mondták ki, tehát elfogadom ezt a javaslatot. Aki egyetért vele, hogy ez a februári közgyűlés elé kerüljön, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

375/2006.(XII.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az Ipari Park területére betelepülni szándékozó vállalkozások számára az ingatlanok alapárát 2007. január 1. napjától 3.600,-Ft/m2 + ÁFA-ban határozza meg.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a 3.600,- Ft/m2 + ÁFA fajlagos áron történő értékesítésekre kötendő adásvételi szerződések aláírására.

  Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 3. egyetért azzal, hogy az ingatlan értékesítése kapcsán a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa végezzen utókalkulációkat, továbbá, felkéri a jegyzőt, hogy a polgármesteri tájékoztató keretében adjon tájékoztatást az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletben meghatározott kedvezmények megvalósulásáról.

Határidő: 2007. február 22.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

 

 

 1. Csatlakozás a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési feladataihoz (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Polai György irodavezető

 

Marton István: Ehhez annyi kommentárt fűznék, ami ugyan kiolvasható az anyagból, de nincsen benne számszerűsítve – ez ugye egy egyoldalas anyag – a határozati javaslat előtti harmadik mondat: ezzel a város 2007-re költségvetési szervenként 9.000 Ft kistérségi normatívához jut. Hát feledékenység eredményeként nem került bele, hogy 39 költségvetési szerv van, vagyis ez 3. 510 eFt-ot jelent a városnak, ha a testület elfogadja. Hozzászólót nem látok, ezért kérem, aki egyetért a javaslattal, az szavazza meg.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

376/2006.(XII.28.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozik a Többcélú Társulás által vállalt belső ellenőrzési feladathoz, és egyetért azzal, hogy Nagykanizsa és Liszó település költségvetési szerveinek belső ellenőrzését – megállapodást kötve a Többcélú Társulással - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrzést végző szervezeti egysége lássa el.

Határidő: 2007. január 15.

Felelős : Dr. Kelemen Marcell jegyző

(Operatív felelős: Polai György NKTT munkaszervezeti vezető)

 

 1. Javaslat a Vágóhídi úton található területek tűzivíz ellátására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Szántó Miklós Építői Kft: Szántó Miklós

 

Marton István: Én nem kívánom ezt még kiegészíteni se, talán csak annyival, hogy a helyi közcélú vízi létesítményekről, vagyis a víziközmű törzshálózatnak a kialakításáról, a gondoskodás, az önkormányzati feladat. Természetesen anélkül, hogy én most konkrét összegeket említenék, ebben pénz van. Ugye, én azt hiszem, hogy a három pontról egyben lehet majd szavazni, ha a most nyíló vita lezajlik.

Dr. Fodor Csaba: Én elmondtam a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságon is, és kénytelen vagyok elmondani itt a közgyűlésen is, hogy ez nem szerencsés helyzeteket eredményez. Itt arról van szó, hogy egy vállalkozó megvett magánforgalomban olyan ingatlant, amihez az önkormányzatnak igazából semmi köze nincs. Ha megvette, és azt gondolja, hogy ő ezt a vállalkozás céljára kívánja hasznosítani, akkor gondolom, felmérte azt is, hogy ahhoz a vállalkozásához, hogy ezt meg tudja valósítani, milyen közművekre van szükség, illetőleg az az ingatlan, amit megvásárolt, tudja-e, rendelkezik-e azokkal a paraméterekkel, amelyek az ő vállalkozásához szükségesek. Ez az egyik. A másik megjegyzésem, azt gondolom, hogy nem, a tűzivíz rendszer kiépítése magántulajdoni ingatlanokon nem önkormányzati feladat. Ez a vállalkozónak a saját kötelezettsége. Saját pénzén, saját magának. Tehát ezt az önkormányzat nem vállalhatja magára. Tudomásom van olyan helyzetekről, és olyan állapotról, ahol hasonló esetben vállalkozók egymással szövetkeztek, saját maguk megbíztak egy tervezőt, a tervek alapján saját maguk megbíztak egy kivitelezőt, akit kifizettek, miután elkészítette a tüzívíz rendszer kiépítését ahhoz, hogy ők megkaphassák az adott ingatlanaikon folytatandó vállalkozási tevékenységhez mind a használatbavételi engedélyt, mind pedig a működési engedélyt. Nem régen történt ez, és én azt gondolom, hogy egy ilyen terhet az önkormányzat nem vállalhat magára. Már csak azért sem, mert az előterjesztés nem teljesen valós. Mondja el nekem valaki – és ezt kérdezem –, mondja meg nekem akár a Városüzemeltetési Bizottság elnöke, hogy mikor folyik be az a 17