2007. július 3. soros

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. július 3-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Medgyaszay Ház

Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Marton István, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyergyák Krisztina aljegyző, Bakonyi Tamás osztályvezető, Andrasek Beáta osztályvezető-helyettes, Domina Erzsébet irodavezető, Maronicsné Borka Beáta osztályvezető, Somogyi Ottó osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Beznicza Miklós irodavezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, Kámán László intézményvezető, Gáspár András ügyvezető, Gőcze Gyula ügyvezető

 

 

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom. Ki nem hirdetett határozatok kihirdetése következik.

 

Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2006. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása

 

169/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Újság Kft. 2006. évi mérlegbeszámolóját 3.200.000 Ft főösszeggel és 11.493.000 Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja és dönt a mérleg szerinti veszteség pótbefizetéssel történő rendezéséről. A pótbefizetés módját és mértékét a 2007. I. félévi mérlegbeszámoló alapján határozza meg.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 

Javaslat Nagykanizsa, Csengery u. 4. földszint 1. szám alatti, 1943/4/A/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésére

170/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet a Nagykanizsa, Csengery út 4. földszint 1. szám alatti, Nagykanizsa belterület 1943/4/A/1. hrsz-ú üzlethelyiségnek 36.400.000,- Ft + ÁFA kikiáltási áron, zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítésével Németh Ferenc (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 60.) lakos részére úgy, hogy vételárba beszámításra kerüljön a vevőnek az önkormányzattal szemben 2007. május 31. napjáig fennálló követelése.

 

Nagykanizsa belterület 649/79 hrsz-ú - az Ipari Parkban levő ingatlan értékesítése

 

171/2007.(V.31.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa belterület 649/79 hrsz-ú, az Ipari Parkban levő ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést leveszi napirendjéről, azt a szakbizottságok állásfoglalását követően a következő soros ülésén tárgyalja.

Határidő: 2007. június 29.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Gőcze Gyula ügyvezető)

 

A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztések napirendre vételét javaslom:

Előterjesztő: Marton István polgármester

Ezt automatikusan zárt ülésen kell tárgyalnunk lévén, hogy van érintett, aki nincs jelen.

Az előterjesztés 2007. június 28-án került kiküldésre.

Előterjesztő: Marton István polgármester

Az előterjesztés 2007. június 28-án került kiküldésre.

Előterjesztő: Marton István polgármester

Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban szereplő 7. napirendi pontot - Belvárosi körgyűrű, Zrínyi utca útépítés – a meghívóval ellentétben zárt ülésen javaslom tárgyalni, melyhez térkép a közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban szereplő 32. napirendi pontot - Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének újraválasztására - nyílt ülésen javaslom tárgyalni, mivel az érintett hozzájárult a nyílt ülés tartásához.

A meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés:

 1. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Jerausek István képviselő önálló indítványa a 61-es kaposvári utat elkerülő út tervezett forgalmi változására

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Interpellációk, kérdések

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Felügyelő Tanácsába a fenntartót képviselő tagok delegálására (írásban), mivel minden érintett nincs jelen, ezért automatikusan zárt ülésen kell tárgyalni.

Előterjesztő: Marton István polgármester

 1. Ügyvezetők és intézményvezetők 2006. évi célfeladat teljesítésének értékelése, céljutalom megállapítása (írásban), mivel minden érintett nincs jelen, ezért automatikusan zárt ülésen kell tárgyalni.

Előterjesztő: Marton István polgármester

A meghívóban szereplő 4. napirend módosított előterjesztése - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítására – 2007. június 28-án került kiküldésre.

A meghívóban szereplő 6. napirend módosított előterjesztése - Átmeneti változtatási tilalom elrendelése – a közgyűlés előtt került kiosztásra.

A meghívóban szereplő:

12. napirendi pont előterjesztése - Pályázat benyújtása egészségügyi szolgálat akadálymentesítésére – 2007. június 28-án került kiküldésre.

16. napirendi pont előterjesztése - Javaslat a közművelődési intézmények további működtetésére – 2007. június 28-án került kiküldésre.

20. napirendi pont előterjesztése - Javaslat a Prometheus Rt.-vel (jelenleg DALKIA Zrt.) megkötött Hőszolgáltatási szerződés II. számú módosítására – 2007. június 28-án került kiküldésre.

Tóth László: Érdeklődni szeretnék, hogy a soron kívüli ülés 18. napirendi pontja – ugye, mert soron kívüli ülés volt, mert menetrend szerint azt 28-án kellett volna megtenni – tehát a mai közgyűlés 18. pontjaként tárgyaljuk az NTE 1866 Egyesület kérelmét. Ebbe beletartozónak vélhetem-e a 2007. március 10-én Önnek címzett kézilabda-szakosztály kérelmét is. Ha igen, akkor itt most lebököm a pontot, ha nem, akkor arra szeretném kérni Polgármester Urat, hogy a 18. napirendi pont tárgyalása során szeretnék ezzel kapcsolatban is szót váltani.

Marton István: Természetesen Elnök Úr, ez az NTE Sportegyesület támogatásáról szól, azon belül mindent lehet érinteni a futballtól a kézilabdáig.

Balogh László: Javaslat a Hevesi Sándor Általános Iskola vezetőjének megbízására szóló napirend kapcsán szeretném jelezni, hogy úgy tudom, hogy az egyik érintett a javaslat kapcsán, Horváth Krisztina nem kíván zárt ülést. Mi van ilyenkor?

Marton István: Elmondtam teljesen világosan, hogy nincs itt minden érintett, tehát automatikusan zárt ülésre megy.

Dr. Csákai Iván: A napirendi pontokkal kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy a Kórház sürgősségi fekvőbeteg szakellátásának beindításához szükséges módosítást a 2. napirendi pont után – összefügg tulajdonképpen a 2. napirenddel, a szakmai fejlesztési tervvel – kérném tárgyalni. A kérdések címszó alatt szeretnék két kérdést feltenni. Az egyik kérdés a Balatoni úton forgalmi rend változás következtében a Dózsa György úton a gépkocsi forgalom nőtt. Hogyan áll ott a járdakiépítése? A forgalomváltozással együtt meg kellett volna lépni. A másik kérdésem a Vásárcsarnok mellett tudtommal kifizettük, visszakaptuk azt a nagy területet, ami a mély kutak, kis tóka mellett van. Azon a tóka melletti területen egy céllövölde bódé áll és egy teherautó, ahol raktároznak, az parlagon áll. Az önkormányzat legalább annyit, hogy parkírozót, hogy kialakíthatott volna ott. Kérem, ezt fel fogom tenni.

Marton István: Tisztelt Elnök úr, lehet, hogy a nagy meleg teszi, de ezt a kérdések kategóriájában kell majd feltenni és nem most. Címeket szabad csak mondani.

Papp Ferenc: Napirend után kérek szót két percben a következő címmel: Reméljük, nem értékelődtek le a Platán sor 10. szám alatti épületben, illetve környékén lévő lakások címmel, ez az a bizonyos épület, ahol a transzformátorállomás volt.

Dr. Fodor Csaba: Azt javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a bizalmas feliratú és zárt ülésre javasolt napirendi pontok közül, mondjuk a 39. a Mindenki Sportpályája és Sport Szálló üzemeltetésének zártkörű versenytárgyalásra mindösszesen egy pályázó meghívásával kapcsolatos anyagot, ezt tegyük át a nyílt ülésre. Azt gondolom, hogy a város lakossága megérdemli azt, hogy miként akarja a közgyűlés “hasznosítani” ezt a Mindenki Sportpályáját. Igenis tudnia kell az embereknek, hogy mi a közgyűlés szándéka ezzel, hiszen ezt elég sokan használják hála Istennek. Semmi nem indokolja egyébként, hogy ez zárt ülésen legyen. Azt pedig én köszönöm Horváth Krisztának, hogy Ő nem kérte a zárt ülés tartását. Az én megítélésem szerint nem is kell zárt ülésen tárgyalni az Ő megbízását, amennyiben ez napirendre kerül, mert Ő ehhez hozzájárult. Azt gondolom, hogy ez a helyes magatartás. Azt gondolom, hogy személyi kérdésekben helytelen magatartást követ Polgármester Úr és a FIDESZ többség, hogy úgy állítja össze a személyi kérdésekkel kapcsolatos napirendeket, hogy lehetőség szerint a személyekről még a bizottságok sem tudjanak, és most is kipontozott nevek helyét látjuk az előterjesztésekben. Innentől már “csak egy ugrás a Sugár” és ugye azt kell mondani egynek az x ember közül a 31, napirendi pontnál, hogy ne jöjjön el, és akkor már nincs itt mindenki, és akkor zárt ülésen lehet itt beszélgetni nevekről. Nem helyes ez a magatartás. Azt gondolom, tisztességesebb lenne, ha előre megmondanák mondjuk a bizottsági üléseken, hogy kikre gondolnak. Tisztességesebb lenne, hogyha előre elmondanák a közgyűlés tagjainak, hogy kiről kelljen majd szavazniuk, mert hovatovább oda fogunk jutni, hogy legközelebb a neveket még itt sem fogjuk megtudni, hanem azt mondják, hogy higgyük el, hogy a FIDESZ a frakcióülésen megszavazott öt becsületes embert és fogadjuk el, hogy ez biztos jó, aztán majd megtudjuk a neveket valahol, vagy nem, de nem is érdekes, mert ugye még erre sem tartanak bennünket méltónak. Azt sem értem a továbbiakban, hogy a belvárosi körgyűrű, Zrínyi utcai útépítése, az miért kapott bizalmas feliratot az irataim szerint. Azt sem gondolom, hogy zárt ülésre tartozna. Tehát én ezeket módosítási indítványként szeretném, ha Polgármester Úr elfogadná, és akkor nem is kellene szavazni a közgyűlésnek. Amennyiben nem, hát akkor kérem, hogy szavazzunk róla.

Dr. Kolonics Bálint: A 29. napirendnél a kérdések témakörnél én két kérdést kívánok majd feltenni. Tulajdonképpen ismételem önmagamat. Az egyik kérdésem továbbra is abban a témában lesz, hogy a Vásár utcában mikor készül el a járda, az útszélesítés, illetve mikor lesz végre közvilágítás. A második kérdésem pedig a sokat feszegetett Fő téren létesítendő mélygarázzsal, mélyparkolóval kapcsolatos. Mégpedig nem a befejezésével kapcsolatban, hogy azt most valaki befejezi-e vagy helyreállítjuk, hanem annak az előzményével kapcsolatban, hogy felmondásra került-e már az a szerződés. Ha igen, akkor tudomásul veszem, ha nem, akkor az okára vagyok kíváncsi, hogy miért előfeltétele a szerződés fenntartása annak, hogy a mélygarázst esetlegesen fenntartsa, tehát a jogelőddel miért nem szüntetjük meg.

Tóth Nándor: ……….. (Nem mikrofonba beszél.)

Marton István: Mi volt a második kérdés, Tóth úr? Rókák a városban.

Halász Gyula: Interpellációk és kérdéseknél egy kérdést kívánok feltenni a Rózsa 18-20. között lévő újságosbódé helyzetével kapcsolatban.

Balogh László: Hat rövid, szakszerű kérdésem lenne. Egy a Vörösmarty utca elöregedett vízvezeték hálózatával kapcsolatban, egy a Deák téri Petőfi szoborral kapcsolatban, egy a Hazavárunk ösztöndíjat illetően, aztán az Olajbányász Sporttelep sorsával kapcsolatban, a mélygarázs ügyben én is kérdeznék és a hatodik rövid kérdésem, lehetséges-e művész-mozi a Honvéd Kaszinóban?

Bizzer András: A megfelelő napirendi pontnál én két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik kérdésem a hajléktalanokkal és a hajléktalan szállóval kapcsolatos. A másik kérdésem pedig arra irányul, hogy a Közterület Felügyelet visszakaphatna-e bizonyos jogosítványokat annak érdekében, hogy például a parlagfű elleni küzdelemben is hatékonyabban tudjon részt venni.

Bicsák Miklós: A 29. napirendi pontnál két kérdést szeretnék, de Balogh László úr lelőtte az Olajbányászt, úgyhogy akkor átadom neki a sportkérdést. A másik kérdésem pedig a “A” jelű úttal kapcsolatban, ami a volt 74-esre, megépült. Ott vannak gondok, problémák. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni.

Jerausek István: Két kérdést szeretnék feltenni, mégpedig az egyik a Szabadheggyel kapcsolatos kérdés, azon belül a megépült kerékpárút, valamint a telek-kisajátítások ügyérő. A másik pedig a Sáncban létesítendő gyalogátkelőhellyel kapcsolatos.

Röst János: Szeretném megerősíteni Fodor Csaba képviselőtársamnak a véleményét, ami a 39. napirendi pontra vonatkozik. Én sem értem teljesen, hogy a Mindenki Sportpályája miért indokolja a zárt ülés megtartását. Egyáltalán mi indokolja azt, hogy a közgyűlés elé került, hiszen az anyagot elolvasva ezt érdemtelennek tartom egyáltalán tárgyalásra is. A másik a 7. napirendi pont a Zrínyi utca kikötése. Itt a meghívóban nyílt ülésen szerepelt, akkor vagy az előterjesztő hibázott abban, hogy itt lett kiküldve ilyen anyaggal. Én úgy gondolom, hogy ezeknek az anyagoknak a számadatai, ami a telekkialakításokra vonatkozik, illetve a kisajátításokra, ezek már a közvélemény előtt kint vannak, gyakorlatilag ezzel már olyan nagy érdeksérelmet nem követünk el, holott valóban tartalmaz olyan részét az előterjesztés, ami gazdasági érdeket érinthet. A másik, az pedig a polgármesternek egy kérés, hogy kérjen elnézést a testület tagjaitól, hogy a júniusi soros közgyűlés elmaradt és erről kellő időben a testület tagjait nem értesítette. Én úgy gondolom, hogyha Polgármester Úrnak elfoglaltsága van, nekem, úgy tűnik így vizuálisan, hogy van alpolgármestere a városnak, gondolom ezt a munkát el tudta volna végezni kellő komolysággal és kellő szakértelemmel. Tehát én arra kérném Polgármester Urat, hogyha soros közgyűlést kíván időpontban módosítani, ami egyébként egy elfogadott program, akkor ezt ugyan megteheti, de akkor kellő időben erről a testület minden tagját értesítse.

Cserti Tibor: Két kérdést szeretnék feltenni annak a helyén a napirendek után természetesen. A két kérdés egyike a Príma Primisszia Díjak területi feladatának ellátásával függ össze, a másik pedig a Királyi Pál utca átkötésével kapcsolatos városrendezési feladatokkal.

Tóth László: Öt kérdést szerettem volna feltenni, de az egyiket visszavonom, mert Kolonics képviselőtársam a mélygarázs ügyében kellőképpen, szabatosan megfogalmazta azt, amit én is szerettem volna kérdezni. Azon kívül négy kérdés maradt. Akkor tehát mit lehet csinálni exibicionista emberekkel, akik önkormányzati tulajdonú ingatlant bérelnek. Ez elég tág fogalom, de ezt majd a kérdésnél fejtem ki, hogy az exibicionizmus mely válfaját műveli a kezével és az egyik szervével. Kettő: a sportpályákkal kapcsolatosan szeretnék majd én is kérdést feltenni. Örök témám, ha megyünk a Balatoni úton, a Lidl felé a balra lekanyarodó sáv a továbbiakban is életveszélyes. Ezeket a kérdéseket szeretném feltenni.

Polai József: Kérdések között szeretnék érdeklődni, és segítséget kérni. A kérdésem témája: Kiskanizsán a kirendeltség épületben a Szent Flórián téren rendőrségi szolgálati hely kezdeményezése.

Szőlősi Márta Piroska: Az interpellációk, kérdések napirendi pontnál szeretnék egy kérdést feltenni a Keleti városrészben található buszmegállóval kapcsolatban.

Horváth István: Egy kérdést szeretnék majd feltenni. Merre jár a …… útjavító cég? 20-ára be kellett volna, hogy fejezzék az útjavításokat.

Dr. Károlyi Attila: Kérdést szeretnék intézni a Thúry téri Európai Uniós támogatással létesült játszótérrel kapcsolatban.

Bárdosi Gábor Jenő: Kérdéseknél két kérdést kívánok feltenni az Eötvös téri csatornarendszerek bűze, a másik pedig egy beruházás, egy járdaépítés hogy létezhet, hogy 200 m-en belül megszakad, és nem folytatódik tovább.

Marton István: Első szavaztatásunk a javasolt napirendre vételeknek a szavaztatása, tehát az a négy kérdés, amit felvezettem. Aki ezzel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Most elég bonyolult a helyzet, de talán azokkal kezdeném, amiket Dr. Fodor képviselőtársam javasolt. A 39-est javasolta, hogy szavazzunk arról, hogy nyílt ülés legyen, én elfogadom, erről nem kell szavazni. A 31-esre azt tudom mondani, hogy ez automatikusan zárt, mivel nincs itt mindenki. Nem is tudom, ezt Ön jobban tudja, hogy legalább úgy, mint én, miért teszi fel ezeket a megjegyzéseket, illetve kérdéseket. Tehát akkor ezzel nincs teendőnk. A 7-esről pedig azt kell, hogy mondjam, hogy az értékbecslés miatt bizalmas és, ha az igaz, amit Röst úr mondott, hogy ezek ennek ellenére kiment, hát az eléggé szomorú. Ez értelemszerűen csak zárt lehet. Igen erről szavazunk. Tehát természetesen azt javaslom, hogy maradjon zárt. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot. És itt mindjárt válaszolok Röst úrnak is, hogy itt a soron ülés elmaradása miatt úgy gondolom, hogy semmiféle elnézést nem kell kérnem. Több képviselő mindkét oldalról hozzám fordult és én ennek azért adtam helyet, tulajdonképpen a kérések miatt is helyet adhattam volna, de alapvetően azért adtam helyet, mert ezzel egy soron kívüli közgyűlést biztosan megspóroltunk, mert például a mai nap előtt mondjuk, nem tudtuk volna behozni a kórház sürgősségi dolgát, de nem akarok ebbe én mélyebben belemenni. Javasoltuk, hogy a 7-es legyen zárt ülés. Rost úr, ha most kezdik a destruktív magatartást, akkor kénytelen vagyok elrendelni a kézzel való szavazást. Tehát akkor szavazzunk most arról, hogy levegyük, vagy ne vegyük. Én azt mondom, hogy ne vegyük.

Röst János: Volt egy indítványa Fodor Csaba képviselőtársamnak, hogy vegyük le, arról kell szavaztatni, nem pedig azt, hogy fennmaradjon. Ez a módosítás. Én úgy gondolom, hogy ez nem olyan bonyolult történtet egy szavazásnál.

Marton István: Ez nem így hangzott el, de erről ne nyissunk vitát, nincs neki értelme, tehát én azt javaslom, Röst úr azt mondja, hogy vegyük le, akceptáljuk csak ezért, hogy vita ne legyen, illetve Fodor úr. Fodor úr nem ezt kérte Röst úr!

Dr. Fodor Csaba: Én nem kértem, hogy vegyük le. Én azt kértem, hogy maradjon a helyén nyilvános ülésen, tehát a 7-esen, mert az én anyagomban bizalmas felirattal jött ki az előterjesztés és azt kértem.

Marton István: Könyörgöm Uraim, erről rendeltem el a szavazást, de Röst úr belepiszkított …..

Dr. Fodor Csaba: Joga van hozzá Polgármester Úr.

Röst János: Volt egy módosító javaslata Fodor Csabának, azt szavaztassa meg, könyörgöm és válogassa meg a szavait.

Marton István: Megválogattam. Tehát, akkor szavazzunk arról, hogy a testület le akarja-e venni, illetve zárt ülésre akarja-e tenni. Tehát mivel mi azt javasoltuk, hogy mindenki értse, hogy miről van szó, hogy így, ahogy össze lett állítva, de kiderült, hogy az értékbecslés meglehetősen bizalmas adatokat tartalmaz, hogy tegyük zárt ülésre. Fodor úr azt mondja, hogy ne legyen zárt ülésen, ezért arról szavaztatok, hogy ki akarja ezt nyílt ülésen tárgyalni. Tehát én nem támogatom a nyílt ülésen való szavazást, ezért kérem, hogy aki ezzel egyetért, az szavazza meg a zárt ülést. Nem véletlenül mondtam, hogy szavazzunk a zárt ülésről, aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen és 8 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki egyetért azzal, hogy a 34. napirendi pont zárt ülésen kerüljön megtartásra, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 35. napirendi pont, aki egyetért vele, hogy zárt ülésen legyen, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 36. pont zárt ülésen tartásával, aki egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen, 3 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 37. napirendi pont, aki egyetért azzal, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen, 4 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki egyetért a 38-asnak, hogy zárt ülésen maradjon, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen, 2 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 40-esről nem szavaztatok, mert az automatikus. A sorrend változtatására egy javaslat érkezett a kórház sürgősségi osztályával kapcsolatos napirendhez. Ezt elfogadom, hogy a 2. napirend után tárgyaljuk, erről így nem kell szavaztatni. Ezek után, aki egyetért a most elfogadott napirendekkel és a sorrenddel, hogy egyéb változtatás nincs, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen, 2 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Van nekem egy olyan javaslatom és ez az utolsó, amiről kérek szavazást, hogy zárt üléssel kezdjünk. Itt vannak ugyanis többen az érintettek. Aki ezzel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő napirendi pontokat tárgyalja.

 

Napirendi pontok:

Zárt ülés:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Felügyelő Tanácsába a fenntartót képviselő tagok delegálására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Dr. Kovács József főigazgató

 3. Ügyvezetők és intézményvezetők 2006. évi célfeladat teljesítésének értékelése, céljutalom megállapítása (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő volt képtár /Nagykanizsa, Erzsébet tér 1./ és a Magyar Állam tulajdonában, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság kezelésében lévő Nagykanizsa, Ady út 31. szám alatti ingatlanrész cseréjére (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Nyugat-Dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Dr. Fürediné Kerkai Valéria igazgató

 7. Javaslat a Kanizsa Plaza-tól északra lévő Nagykanizsa belterület 82/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

 9. Nagykanizsa belterület 649/79 hrsz-ú - az Ipari Parkban lévő ingatlan – értékesítése (írásban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

 11. Nagykanizsa belterület 4378/45 hrsz-ú – az Ipari Parkban lévő - ingatlan tulajdonba adása (írásban)
 12. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Lakatos Gábor Péter SPLC-N Kft.

 13. Ingatlanértékesítés RIMEX PROPERTY Kft. részére (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

 15. Fellebbezések (írásban)
 16. Farkas Tibor lakás ügye
 17. Belvárosi körgyűrű, Zrínyi utca útépítés (írásban)
 18. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Palotás Tibor, VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője

 19. Javaslat a Hevesi Sándor Általános Iskola vezetőjének megbízására (írásban)
 20. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Nyílt ülés:

 21. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának igénylésére 2007. évben (írásban)
 22. Előterjesztő: Marton István polgármester

 23. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Szakmai Fejlesztési Terve (írásban)
 24. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Dr. Kovács József főigazgató

 25. Javaslat a Kórház sürgősségi fekvőbeteg szakellátásának beindításához szükséges kapacitás átcsoportosításra (írásban)
 26. Előterjesztő: Marton István polgármester

 27. Javaslat a Mindenki Sportpályája és Sport Szálló üzemeltetésének zártkörű versenytárgyaláson történő pályáztatására (írásban)
 28. Előterjesztő: Marton István polgármester

 29. Javaslat a 2007. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosításra (írásban)
 30. Előterjesztő: Marton István polgármester

 31. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 32. Előterjesztő: Marton István polgármester

 33. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú valamint az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 34. Előterjesztő: Marton István polgármester

 35. Átmeneti változtatási tilalom elrendelése (írásban)
 36. Előterjesztő: Marton István polgármester

 37. Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének újraválasztására (írásban)
 38. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Gőcze Gyula ügyvezető

 39. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyeinek meghatározására és az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 40. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő Központ

  Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális intézmény

 41. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása (írásban)
 42. Előterjesztő: Marton István polgármester

 43. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására (írásban)
 44. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Polai György

 45. Javaslat Liszó Község Önkormányzatával kötött körjegyzőség felmondására (írásban)
 46. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Novák Csaba polgármester

 47. Pályázat benyújtása közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezésére (írásban)
 48. Előterjesztő: Marton István polgármester

 49. Pályázat benyújtása egészségügyi szolgálat akadálymentesítésére (írásban)
 50. Előterjesztő: Marton István polgármester

 51. Pályázatok benyújtása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúsági táborainak részleges felújítására, akadálymentesítésére (írásban)
 52. Előterjesztő: Marton István polgármester

 53. Projektkoncepciók benyújtása a Norvég Alap pályázati felhívására (írásban)
 54. Előterjesztő: Marton István polgármester

 55. A módosított “Nem dohányzók védelméről” szóló törvény, különös tekintettel a “nem jelölhető ki dohányzóhely” áttekinthető tájékoztatója (írásban)
 56. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dr. Buzás Judit tiszti főorvos

 57. Javaslat óvodai feladatellátás átvállalására Sormás község Önkormányzatától (írásban)
 58. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Póczai Zoltán polgármester

 59. Javaslat a közművelődési intézmények további működtetésére (írásban)
 60. Előterjesztő: Marton István polgármester

 61. Javaslat az óvodai gyermek és iskola tanulócsoportok számának módosítására a 2007/2008-as tanévben (írásban)
 62. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Palini Általános Iskola, Kiskanizsai Általános Iskola, Cserháti Szakközépiskola igazgatója

 63. Javaslat az NTE 1866 MÁV sportegyesület támogatására (írásban)
 64. Előterjesztő: Marton István polgármester

 65. Javaslat az Ingatlankezelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 66. Előterjesztő: Marton István polgármester

 67. Javaslat a Prometheus Rt.-vel (jelenleg DALKIA Zrt.) megkötött Hőszolgáltatási szerződés II. számú módosítására (írásban)
 68. Előterjesztő: Marton István polgármester

 69. Javaslat a Nagybagolai vízvezeték-hálózat önkormányzati tulajdonba vételére (írásban)
 70. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Horváth Ferencné Rózsa Víztársulat, Pesti Győző Erdőalja Víztársulat, Sólyom János Hegyhát Társulat, Flumbort József II. sz. Vízhasznosítási Társulat, Burján Lászlóné Szeszfőzde Víztársulat

 71. Javaslat az Egyesített Bölcsőde férőhelyeinek bővítésére (írásban)
 72. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Torma Lászlóné intézményvezető Egyesített Bölcsőde

 73. Beszámoló a középiskolai beiratkozásról (írásban)
 74. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: 5 középiskola igazgatója

 75. Tájékoztató a Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány munkájáról (írásban)
 76. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Birkner Zoltán oktatási igazgató, Dr. Pintérné Grundmann Frida tanulmányi igazgató

 77. Csatlakozás az Európai Autómentes Naphoz (írásban)
 78. Előterjesztő: Marton István polgármester

 79. Tájékoztató a város környezetvédelmi programja végrehajtásáról (írásban)
 80. Előterjesztő: Papp Nándor bizottsági elnök

  Meghívott: Dr. Buzás Judit tiszti főorvos

 81. Jerausek István képviselő önálló indítványa a 61-es kaposvári utat elkerülő út tervezett forgalmi változására (írásban)
 82. Előterjesztő: Jerausek István képviselő

 83. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 84. Előterjesztő: Marton István polgármester

 85. Interpellációk, kérdések (írásban)
 86. Napirend utáni felszólalások

 

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 208/2007.(VII.03.) – 214/2007.(VII.03.), 218/2007.(VII.03.) – 220/2007.(VII.03.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 215/2007.(VII.03.) – 217/2007.(VII.03.) számú határozatával egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának igénylésére 2007. évben (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta, 7 igen egyhangú szavazattal elfogadja, és a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartotta.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, szakbizottság álláspontját megismertük. Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslat 1. pontját, ami minősített szótöbbséget igényel, elfogadjuk, amely így hangzik: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a kórházi dolgozókkal történt egyeztetések eredményeként véglegesített - 39 üres álláshelyet és 100 fő aktív dolgozót érintő – vagyis 139 fős létszámcsökkentést Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházában és a létszámleépítést követően a Kórház szakmai álláshely számát 687 főben, nem szakmai álláshely számát pedig 162 főben határozza meg. Ez összesen 849 fő. Aki ezzel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Minősített döntés.

 

A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pontja a határozati javaslatnak: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat 2007. évi helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására - A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló ÖTM rendeletben - kiírt pályázaton való részvételével, mely Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházát és a Szociális Foglalkoztatót érintő, összesen 83 fő pályázható létszámcsökkentést és 90.338.891 Ft összegű egyszeri hozzájárulási igényt tartalmaz. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3. pont: A 2007. évi közgyűlési döntések eredményeként az önkormányzat eredeti költségvetésében jóváhagyott 2 895,07 álláshely száma a Kórház és a Szociális Foglalkoztató létszámleépítése miatt 2 738,07-re csökken. Én ezt nem értem. A csökkent, azt én értem, de a 2000 valahányat nem értem, már elnézést. Ez a 3. Ja bocsánat, ez az összes önkormányzati dolgozó és egy kicsit zavaró ez a megfogalmazás, de azért érthető, ha nehezen, én is megértettem. Tehát a város közgyűlése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények létszámkeretét (álláshely-számát) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Aki egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És az utolsó a 4.: A létszámcsökkentéssel együtt járó döntések előkészítése, végrehajtása során az intézmények létszámhelyzete felülvizsgálatra került, és az önkormányzat élt az intézmények közötti létszám átcsoportosítás lehetőségével. Az önkormányzat a jelen pályázatban szereplő munkavállalók után a 2005. szeptember 30-át követő - az illetékes Munkaügyi Bíróságnál eljárás alatt nem álló - létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos többletkiadásaihoz nem részesült a 2006. évi pályázat keretében támogatásban. Az önkormányzat kijelenti, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás 2007. évi igénylésére kiírt pályázatban szereplő munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. Aki egyetért ezzel, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

221/2007.(VII.03.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a kórházi dolgozókkal történt egyeztetések eredményeként véglegesített - 39 üres álláshelyet és 100 fő aktív dolgozót érintő - 139 fős létszámcsökkentést Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházában. A létszámleépítést követően a Kórház szakmai álláshely számát 687 főben, nem szakmai álláshely számát pedig 162 főben határozza meg.
 2. Határidő: 2007. október 16.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat 2007. évi helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására - A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló ÖTM rendeletben - kiírt pályázaton való részvételével, mely Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházát és a Szociális Foglalkoztatót érintő, összesen 83 fő pályázható létszámcsökkentést és 90.338.891 Ft összegű egyszeri hozzájárulási igényt tartalmaz.
 4. 2007. évben hozott közgyűlési döntések

Intézmény megnevezése

3/2007.(II.21.) rendelet álláshely
száma

csök-
ken-
tés

34/2007.
(VII.09.) rendelet álláshely száma

Pályá-
zott lét-
szám
csökken-
tés

Felmentés

Végkielégítés

TB járulék (29 %)

 

Munkaadói járulék (3 %)

Összesen

       

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza

988

-139

849

82

39 554 630

27 403 547

19 417 869

2 008 744

88 384 790

Szociális Foglalkoztató

18

-18

0

1

 

1 480 380

429 310

44 411

1 954 101

Összesen:

     

83

39 554 630

28 883 927

19 847 179

2 053 155

90 338 891

Ebből: 2007. évi kifizetések

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza

       

28 426 072

10 806 667

11 377 491

1 176 983

51 787 213

Szociális Foglalkoztató

         

1 480 380

429 310

44 411

1 954 101

Összesen:

       

28 426 072

12 287 047

11 806 801

1 221 394

53 741 314

Ebből: 2008. évi kifizetések

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza

       

11 128 558

16 596 880

8 040 378

831 761

36 597 577

Szociális Foglalkoztató

       

0

0

0

0

0

Összesen:

       

11 128 558

16 596 880

8 040 378

831 761

36 597 577

Határidő: 2007. július 15.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 1. A 2007. évi közgyűlési döntések eredményeként az önkormányzat eredeti költségvetésben jóváhagyott 2 895,07 álláshely száma a Kórház és a Szociális Foglalkoztató létszámleépítése miatt 2 738,07-re csökken. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények létszámkeretét (álláshely-számát) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. Határidő: 2007. július 1. – (Szociális Foglalkoztató)

  2007. október 16. – (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza)

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 3. A létszámcsökkentéssel együtt járó döntések előkészítése, végrehajtása során az intézmények létszámhelyzete felülvizsgálatra került, és az önkormányzat élt az intézmények közötti létszám átcsoportosítás lehetőségével.

  Az önkormányzat a jelen pályázatban szereplő munkavállalók után a 2005. szeptember 30-át követő - az illetékes Munkaügyi Bíróságnál eljárás alatt nem álló - létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos többletkiadásaihoz nem részesült a 2006. évi pályázat keretében támogatásban.

  Az önkormányzat kijelenti, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás 2007. évi igénylésére kiírt pályázatban szereplő munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

  Határidő: 2007. július 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Szakmai Fejlesztési Terve (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Dr. Kovács József főigazgató

 

Marton István: Kérdem Főigazgató Főorvos Urat, hogy óhajt-e ehhez kiegészítést tenni, szólni kíván-e? Nem, köszönöm.

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta, 7 igen szavazattal elfogadta, közgyűlés elé terjeszthetőnek tartotta.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 5 egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Papp Nándor: A mi bizottságunk 6 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Marton István: Örömmel hallok ilyen nagyfokú egyhangúságot szakbizottsági állásfoglalásokban. Miután nem jelentkezett senki hozzászólásra, ezért a határozati javaslat két pontjának ismertetése a feladatom, a vitát így értelemszerűen lezártam. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza a 2007-13 közötti időszakra vonatkozóan az NFT II. operatív programjainak keretében esedékes uniós források fogadására elkészített rekonstrukciós elképzeléseit tartalmazó Szakmai Fejlesztési Tervét elfogadja. Aki egyetért ezzel, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pont: a programterv tervezési költségeinek pénzügyi fedezetére 4.2 millió Ft-ot a céltartalékban szereplő “Tervezési, előkészítési feladatok” terhére biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződések aláírására. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

222/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza a 2007-13 közötti időszakra vonatkozóan az NFT II. operatív programjainak keretében esedékes uniós források fogadására elkészített rekonstrukciós elképzeléseit tartalmazó Szakmai Fejlesztési Tervét elfogadja.
 2. Határidő: 2013. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza, dr. Kovács József főigazgató)

 3. a programterv tervezési költségeinek pénzügyi fedezetére 4.2 millió Ft-ot a céltartalékban szereplő “Tervezési, előkészítési feladatok” terhére biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződések aláírására.

  Határidő: 2007. július 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella Gazdálkodási Osztályvezető

  Tárnok Ferenc Városfejlesztési Osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Kórház sürgősségi fekvőbeteg szakellátásának beindításához szükséges kapacitás átcsoportosításra

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Dr. Kovács József főigazgató

 

Dr. Csákai Iván: Ma soron kívüli bizottsági ülésen az anyagot megtárgyaltuk, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság. Itt arról van szó, hogy a kórház vezetősége 10 %-on belül ágyszám átcsoportosítást végezhet, és az anyag szerepel az öt sürgősségi ágynak a biztosítása. Kérem, fogadják el.

Marton István: Megkérdezem Főigazgató Főorvos Urat, hogy kíván-e szólni?

Dr. Kovács József: Köszönöm szépen, hogy ezt napirendre vették. Két mondatot szeretnék inkább tájékoztatásul adni, hogy milyen adminisztratív teendőink vannak még a sürgősségi osztály indításával. Tehát az elhelyezési és tárgyi feltételek kiépítésével párhuzamosan beadtuk az OEP-hez a finanszírozási befogadási kérelmet. A minisztériumban a szakmai támogatáshoz szükséges a tulajdonosnak ez az 5 ágy átcsoportosítása. Amennyiben ezt megkapjuk, akkor ezt követően ÁNTSZ engedélyt kérhetjük meg, és a megyei egészségpénztárnál kell megkötnünk a szerződést. Tehát ehhez szükségesek ezek az adminisztratív intézkedések. A határozati javaslatban Kovács József névre kérem szépen a felelős személyét megnevezni.

Marton István: Hozzászólót nem látok jelentkezni, ezért a napirend vitáját lezárom. A határozati javaslatot kell ismertetnem, amelyiknek két, a. és b. pontja van. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a.) támogatja a Kórház fekvőbeteg ellátásra vonatkozó kapacitás átcsoportosítását, melynek keretében 3 belgyógyászati és 2 traumatológiai-ortopédiai aktív ágy kerül átcsoportosításra a sürgősségi betegellátó osztály kialakítására. b.) felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a fekvőbeteg ellátásra vonatkozó kapacitás átcsoportosítási kérelmet, valamint a fenntartó egyetértését igazoló közgyűlési határozatot nyújtsa be az egészségügyi miniszterhez. Egyben kell szavazni, minősített többség. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

223/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. támogatja a Kórház fekvőbeteg ellátásra vonatkozó kapacitás átcsoportosítását, melynek keretében 3 belgyógyászati és 2 traumatológiai-ortopédiai aktív ágy kerül átcsoportosításra a sürgősségi betegellátó osztály kialakítására,
 2. felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a fekvőbeteg ellátásra vonatkozó kapacitás átcsoportosítási kérelmet, valamint a fenntartó egyetértését igazoló közgyűlési határozatot nyújtsa be az egészségügyi miniszterhez.

  Határidő: 2007. július 15.

  Felelős : Dr. Kovács József főigazgató

 

 

 1. Javaslat a Mindenki Sportpályája és Sport Szálló üzemeltetésének zártkörű versenytárgyaláson történő pályáztatására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Balogh László: Ez egy hosszú történet, már úgy értve, hogy néhány hónapos háttér kimunkálás fűződik hozzá. Legutoljára a sportbizottság és a Városüzemeltetési Bizottság azt hozta határozatban együttes ülésén, hogy a Mindenki Sportpályája üzemeltetésének vállalkozásba adásával egyetért. A legutolsó pályázati kiírást azonban érvénytelenítettük, ezáltal a régebbi pályázatot eredménytelennek nyilvánítottuk, mert új szempontok merültek fel, és ezért javasoltuk zártkörű meghívásos pályázat kiírását egyetlen résztvevővel, Fekete László egyéni vállalkozóval. Az új pályázati kiírásnak megfelelő szerződés-tervezetet a bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően kértük elkészíteni. Az Ingatlankezelési Intézmény és hát a pályázó, és a Művelődési és Sportosztály ügyintézői közreműködtek ebben, és így állt elő az az anyag, ami Önök előtt áll. És azt is tudom, hogy a sajtóban hosszan előjött már ez a téma, mert vannak bizonyos félreértések. Ugye mi abból indultunk ki, hogy van egy 13 millió Ft-os működési költsége ennek a Mindenki Sportpályájának, és ellentételezve van egy 1,8 millió Ft-os várható bevétel. Ezért volt az egy ilyen szempont alapján, hogy a kiadások csökkentése, illetve a bevételek növelése érdekében az egész komplexum vállalkozó általi működtetésére pályázatot írjunk ki. Tehát nem adtuk, és nem adjuk el a Mindenki Sportpályáját, nem privatizáljuk, hanem keressük a leghatékonyabb működtetés módját úgy, hogy garanciákat építünk be. Nem feltétlenül csak spórolni akarunk, hanem azt akarjuk, hogy a Mindenki Sportpályája továbbra is mindenkié legyen ugyanolyan feltételekkel, mint eddig. És ha kell, akár szemezgethetnék a feltételek közül az új szerződés-tervezet szöveges formája által is, de hadd nyugtassam egy kicsit egy-egy konkrét példával a kedélyeket. A futópálya: továbbra is ingyenesen lehet használni. A meglévő bérleti díjak fognak eztán is működni. Legfeljebb abban történhet majd előrelépés, hogy ha a sportszálló szállásdíja a mostani 1.500 Ft/fő/éjszakához képest elmozdulhat akár, ha a működtető vállalkozó felújítja, és ellentételezi megfelelő módon. És így tovább, és így tovább. Nagyon sok minden előkerült a többszöri bizottsági nekifutásban, és én magam is vállalom azt, hogy elsőkörösen én sem örültem kapásból ennek a hatékonyságnövelő ötletnek. De a többszöri tárgyalás során hagytam magam meggyőzni és meg is győződtem arról, hogy igenis felelős módon folyhat egy ilyen kísérlet, mert van benne természetesen bizonytalanság, de a szerződés úgy van megcsinálva, hogy akár vissza is léphetünk gyorsasággal egy esetleges problémahelyzet kapcsán, de engedtessék meg az, hogy én magam is vállalok olyan típusú felelősséget, hogy állandó esetleges mobilos kapcsolatban leszek az esetleges leendő működtetővel. Épp ezért történt az, hogy a bizottságunk ezen az együttes ülésen 1 nem, 1 tartózkodás mellett és 12 igennel, tehát a két bizottság tagjai együttvéve megerősítve jogász végzettségű, közgazdász végzettségű bizottsági tagtársunkkal és azok véleményét is beépítettük ebbe a határozati javaslati megoldásba. Így állt elő ez a jelen helyzet. Kérem, fogadják el a két szakmai bizottság döntését.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az előterjesztéssel nem ért egyet.

Gyalókai Zoltán Bálint: Az előző bizottsági ülésen, ahol gyakorlatilag a két bizottság együttes döntése alapján került az IKI és a vállalkozó közelebb egymáshoz, illetve bontakoztak ki bizonyos kölcsönös előnyökre irányuló megállapodások, ennek ellenére az utolsó bizottsági ülésen a Városüzemeltetési Bizottság 2 igen szavazattal támogatta, illetve 3 tartózkodás mellett. De saját véleményemet is elmondva, én is úgy érzem itt a Balogh bizottsági elnök úrral együtt, hogy egy pozitív irányba indult el a Mindenki Sportpályája, a többévi hezitálás után talán egy pozitív elmozdulás fog történni a helyszínen.

Marton István: Két bizottsági elnököt még nem hallottunk, de nem is látom Őket a táblán, ezért meg kell kérdeznem Papp Nándor urat, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak a vezetőjét, hogy hogy foglaltak állást?

Papp Nándor: 5 igen és 1 nemmel támogattuk az előterjesztést.

Marton István: És az ügyrendi bizottság?

Dr. Kolonics Bálint: A határozatot ismertettem Polgármester Úr.

Marton István: De a szavazási arányt nem értettem.

Dr. Kolonics Bálint: Egyhangú határozattal támogatta, tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

Dr. Fodor Csaba: Egy tekintetben ügyrendi lesz a javaslatom. Arra kérem meg Önt, hogy vegye le ezt a napirendi pontot, tekintettel arra, hogy a Városüzemeltetési Bizottság, Elnök Úrnak elég kacifántos mondata alapján, nem támogatta. Nem egészen így hangzott el Elnök Úr, Ön azt mondta, hogy 2 igen támogatás volt, meg 3 tartózkodás. Az nem támogatás az én megfogalmazásom szerint, pontosan. A Pénzügyi Bizottság nem támogatta ezt az előterjesztést, és mivel ez eléggé húzós és gazdasági jellegű döntés, azt gondolom, hogy e két bizottság nem támogatása mellett illetlenség erről a továbbiakban beszélgetni is, nemhogy még talán döntést hozni. De ha már idejutottunk, megdöbbentem én is. Azért ez nem semmi. Szóval olyan meghívásos pályázatnak, meg versenytárgyalásnak nevezni eljárásokat, amire egy valakit hívunk meg, az nem ez, az egy beszélgetés lesz, ahol valamilyen előre gyártott koncepció okán megegyeznek a felek már a beszélgetés előtt bizonyos kérdésekben, tehát én ebben a kérdésben én azt gondolom, hogy nem is szabad talán tovább mozdulni. De ha már mégiscsak így alakult ez a dolog, hogy ilyen előterjesztés került elénk, akkor én először azt kérdezném meg, hogy miért is kell ezt átadni? Miért nem tudja ezt az önkormányzat működtetni? Mert engem az oktatási bizottság nem tudott meggyőzni gazdasági kérdésekben, amikor a két gazdasági jellegű bizottság ugye meg helyből nem támogatta a gazdasági számítások alapján ezt az előterjesztést, tehát e tekintetben nem igazán tudom hova tenni az Önök döntését, mert azt gondolom én naivan, hogy pontosan az OKISB-nek vagy szférák bizottság, vagy nem is tudom, hogy hívjam, tehát azoknak kellene, kellett volna azt mondani, na ezt nem. Szóval ezt nem lehet megengedni, hogy a Mindenki Sportpályája ily módon kikerüljön a város működtetéséből. Én azt gondolom, hogy az a 13 millió Ft-os összeg, az tervszinten igaz, gyakorlatilag nem annyi. Az én információim szerint ez 10 millió körüli összeget érint, ha beleszámoljuk a beruházásokat is, hiszen jelentős tárgyi eszközök vannak ugye ebben az ingatlanban, illetve az ingatlan működtetéséhez rendelve. Az előterjesztés mögött fel is vannak sorolva. Gondolok itt a kerti traktorra, utánfutóra, az úthengerre, a Stihl fűnyírókra, meg én nem tudom micsodára. Azoknak mi lesz a sorsa? Azok is átkerülnek a pályázóhoz? Pályázó. Átkerülnek a megjelölt vállalkozóhoz? Ingyen, bérmentve úgy, hogy még havi 500 eFt-ot fizet az önkormányzat? Vagy mi lesz, hogyan? Mert akkor én is vállalkoznék úgy, meg egypáran még vállalkoznánk úgy jó dolgokra, hogy megkapok minden eszközt a vállalkozáshoz, meg még havonta fizessenek nekem párszázezer Ft-ot érte, hogy vigyem a vállalkozást. Mert akkor ez nem rossz buli. Gondolom én naivan. Egyébként ugye azért is faramuci ez a 13 millió Ft és vele szemben állított összegek, mert ugye ebben a bevételi oldalból, amit az Elnök Úr mondott, hiányoznak még más bevételi összegek. Gondolom a két bizottság, a Pénzügyi, meg a Városüzemeltetési ezeket mérlegelte, és ezeket hozzáadta a bevételekhez, és ezért mondta azt nagyon helyesen, hogy gazdasági szempontból nem szabad ezt a Mindenki Sportpályáját kiadni üzemeltetésre. Felelőtlenséget követ el az önkormányzat, ha ezt megteszi. Azt gondolom, hogy ebben helyes utat követett a két pénzügyi bizottság, vagy gazdasági, vagy városüzemeltetési, vagy hogy hívják ezeket a bizottságokat, de akik végül is azért felelősek, hogy a költségvetés rendben menjen, és azért, hogy a város üzemeltetését ellátó intézetek, intézmények jól működjenek és valóban a működésük eredményeként ugye a városban mondjuk ennek talán azt gondolom, mondhatjuk, hogy jelentős látszata és hatása kell, hogy keljék. Tehát én, a kérdésem továbbra is, miért kell ezt kiadni, mi lesz a tárgyi eszközökkel, ki fogja pontosan ellenőrizni, hogy azért az 500 eFt-ért/hó milyen munkákat ki végez el, hogyan végezteti el? Hát igen, nyilvánvalóan a létszám, az bent van az előterjesztésben sajnos, hogy az öt főből ugye hármat venne csak át a majdani pályázó ugye, akivel már ezek szerint mégiscsak történt …. tárgyalás. Kettőnek a munkaviszonyát megszünteti az önkormányzat. Tehát azért vannak itt olyan kérdések, amiket, azt gondolom, hogy …. alaposan körbe kellene járni, és megfelelő válaszokat adni. Nem csak nekünk, a közgyűlés tagjainak, hanem a város lakosságának is, hogy mi lesz veled Mindenki Sportpályája, és miről szól ez az egész előterjesztés.

Marton István: Azt hiszem, hogy Elnök Úr világosan kifejtette, Balogh elnök úr, hogy amiért eddig nem fizettek, ezután sem fognak. Tehát azok a rémhírek, amiket terjesztenek – mert nyugodtan azt kell mondanom, hogy terjesztik –, azok nem igazak, nem lehetnek igazak, az önkormányzatnak ilyen szándéka nincs, hanem a tisztességes utat kell járni. Képviselő úr, Önnek tudnia kell, hogy az önkormányzati vagyon tulajdonjog változás nélküli hasznosítása közvetlenül vagy versenyeztetés útján történhet. Ez ugye törvényi paragrafushely, tehát itt a másodiknál maradtunk, és ez a második lépcső, és be lehet ezt úgy is állítani, ahogy Ön teszi, de nem célszerű és nem szerencsés. Most viszont szavaztatnom az Ön kéréséről, nevezetesen, hogy a testület le óhajtja-e venni napirendről vagy nem. Én nem támogatom az Ön javaslatát, tehát én a nem gomb megnyomására buzdítok.

 

A közgyűlés 7 igen, 14 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Polai József: Az előttem szólók már mindkét oldalról elég sok érvet hoztak föl. Én azt gondolom, hogy nem kívánom vitatni a gazdaságosságunk működésének hatékonyságát, elő kell segíteni, ezt egyértelműen én is bátran kijelentem. Viszont csak érintőlegesen esett szó a Fodor képviselőtársam által megnevezve, hogy két dolgozótól meg kellene válni ebben az esetben. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy már elég sok, városunkban elég sok személy vált munkanélkülivé, tudjuk különböző országos gondok következtében, ugye gyűrűzik hozzánk le, az önkormányzatokhoz ez a probléma. Én arra kérnék valamiféle vizsgálatot készíteni, hogy a vállalkozó legalább egyik dolgozót fel tudná-e vállalni még, kit el kíván bocsátani, illetve a másikat az IKI esetleg tudná-e vállalni. Hiszen nem olyan régen került az IKI-hez ugyebár a működtetés, a dolgozóknak a foglalkoztatása, és most kiderül, hogy majd még innen is ugye továbbkerül a dolog, merthogy a gazdaságosság ezt kívánja. Tisztelettel kérek mindenkit arra, hogy a két dolgozó ügyével egy kicsit komolyabban foglalkozzunk, és próbáljunk meg számukra megoldást találni.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy volt egy ötlet, ami megvizsgálásra került, és ez helyes volt. Az is kiderült, hogy ennek gazdasági értelemben érdemi haszna nincsen. Ha az nincsen, akkor gyakorlatilag az egésznek mi az értelme? Sportcélokat nem mondhatom érdemként, mert ha ugyanúgy működik a sportolási lehetőség …. a rendszer, akkor gyakorlatilag abban sincsen változás. Most az, hogy egy ilyen jellegű bérleti kiadást meg csináljunk, én úgy gondolom, hogy a szálloda részéről, illetve büfé részéről ez helyes lenne. De a sportcentrum egészéről viszont nem helyeslem. Ez rengeteg konfliktust fog okozni, nem lehet tudni azt, hogy a beruházások azon részét, amit esetleg pályázattal el lehet nyerni, ily módon a vállalkozásnak milyen lehetőség…., de szerintem semmilyen nincsen neki. A másik oldalon a konfliktust fokozni fogja az, hogy két ellenérdekeltség fog létrejönni, egyrészt azok az emberek, akik ott ingyen szeretnek sportolni, majd azt követően nem látják át, hogy milyen módon tehetik ezt meg továbbra is. Tehát én azt kérném a testülettől, hogy amit Fodor képviselőtársam mondott, hogy ezt fogadjuk el, hogy ez az anyag megszületett, köszönjük meg az, aki ebben közreműködött, és hagyjuk békén a Mindenki Sportpályáját.

Dr. Károlyi Attila: A kiindulópontot nem nagyon értettem eddig sem, végigültem bizottsági üléseket. Az előterjesztés hibájának azt rovom fel, hogy nem tartalmazza az intézmény működési költségeinek kimutatását, és azt nem tartalmazza, hogy a Fekete úr, ha ezt vállalkozásba átveszi, akkor mennyivel csökkennek ezek a költségek. Ha ezt egymás mellé tudnánk tenni, és a Fekete úr leteszi a nagyesküt, és mindenért Ő felel, akkor azt mondom, hogy természetesen rugalmasabban, gyorsabban, helyben van, tudja üzemeltetni ezt a komplexumot, de ez az, amit nem látok. Tehát ezt azért szeretném látni.

Cserti Tibor: Az én álláspontom ismert, több alkalommal kifejtettem, hogy én a Mindenki Sportpályájához egyébként lelkileg közel állok, mert valamikor a megvalósításban nagyon sok kollégámmal együtt, városlakóval együtt részt vettem, és meggyőződésem az, hogy hosszabb távra kell, hogy szolgálja a város lakosságát, a város fiatalságát különösképpen, és a családokat, akik oda lemennek. Na most akkor szolgálja Isten igazából jól, hogyha rendezett környezeti formában, az eredeti funkciójának megfelelően lehet használni azokat a létesítményeket, létesítményen belüli létesítményrészeket. Én annak örülnék legjobban egyébként, ha további funkciókkal is kiegészülne, mert a terület sok mindenre alkalmas. A Pénzügyi Bizottság ülésén alaposan kitárgyaltuk azt, és bíztunk abban egyébként, hogy az előterjesztő a jelen közgyűlésre standol egyet - hiszen bizottságunk erre is kötelezte egyébként a jelenlévő előterjesztőt -, bemutatja feketén, fehéren, ha már nem zárt ülésen, hanem nyílt ülésen vagyunk, még itt is meg lehet tenni, hogy eddig az üzemeltetés ilyen feltételek mellett ennyi fő foglalkoztatásával ennyibe került, éves szinten ennyi volt belőle a bevétel, és most az elmozdulások alapján a felszabaduló nővérszálló, kívül a szállónak az a része, x szoba hasznosítható. Meghatározzuk egyébként, vagy körbeírjuk a hasznosítás feltételrendszerét ilyen értelemben, a büfé bérleti szerződése vagy felmondásra kerül, vagy nem, mert egyszer van egy kötöttség. Itt az előterjesztésben az van, hogy ha Fekete úr nyeri, akkor értelemszerűen felmondásra kerül, és ilyen értelembe összevetésre kerül, mert két szerződésrendszerben ugye nem lehet kötelmet vállalni, főleg, hogyha ellentmondana egymásnak. Én azt tapasztaltam egyébként az utóbbi időben, hogy a környezeti állapot azért őszintén szólva látványosan javul. Én abban bízom, hogy ez nem az előkészítésnek az előszele, hanem valahova továbbvezet. Én azt javaslom egyébként, hogy a közgyűlés elviekben mindenféleképpen a mai napon legalább abban foglaljon állást, hogy igen, bérleti formában, bérleti úton kívánja hasznosítani. Az a hasznosítás, én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez a legjobb formája a dolognak, ebben a formában így. Tovább lehetne fejleszteni és a kételyek, aggályok is eloszlathatók. Olyan ciklust kellene, hogy átöleljen, hogy bármely vállalkozó számára …. egyébként az tervezhető legyen, és egy amortizációs szakaszt is magában foglaljon. Egyébként nagy csodákra nem kell várni, mert szóval a fenntartásnak döntő részét, az egyéb büfé jellegű forgalmi bevételeknek …. hasznosításból, egyébként az önkormányzati támogatás fogja adni. A dolgozókat, azokat nem átvállalni kell, a dolgozókat értelmesen foglalkoztatni, és a munkájuk alapján ugye termelni, és jövedelmet termelni kell. Hogyha nincs annyi dolgozóra szükség, bizony le kell építeni. Ez egy könyörtelen feladat képviselőtársaim, és az üzleti …. így működik. Én gondolom, hogy a vállalkozásba adása útján majd a vállalkozó ebben az irányban automatikusan el fog menni. Szumma szummárum, tőlem nem idegen, még egyszer mondom, ez a formula, de eleget kell tenni azoknak az elvárásoknak is, akik feketén, fehéren kimondják, hogy igen, ezt kérek ennyiért. Én úgy gondolom egyébként az első nagy megközelítésben, hogy amit megfricskáztak képviselőtársaim, azt is korrekt módon kell rendezni. Nagyon sok eszköz van itt egyébként, az eszközök nagy része, én tudom ….. amortizálódott eszközökről van szó, aminek a felújítása, megkarbantartás önmagában inkább költség adott esetben, mint haszon, de korrekt módon a használatba adás részt is kell rendezni, és én úgy tudom, ez a szerződés nem tér arra a dologra ki, hanem azt is bele kell dolgozni ebbe a dologba. Szumma szummárum ügyrendi bizottsági hatáskörbe javaslom a komplexitását a szerződésnek sorolni, és akkor én úgy gondolom, hogy nyugodt szívvel meg tudom szavazni.

Bene Csaba: Itt sok minden elhangzott mindkét oldalról. Én köszönöm Cserti képviselőtársamnak konstruktív hozzáállását. Magam részéről azt tudom javasolni, hogy ma döntsünk ebben a kérdésben azért, mert ez nagyon hosszú utat járt meg, ez az előterjesztés, sok előkészítés, korábban más feltételekkel kiírt pályázat, amire már előtte megmondtuk azt, hogy azokkal a feltételekkel biztos nem lesz rá jelentkező, és a legutolsó bizottsági ülésen éppen Fodor képviselőtársam mellett ülő Károlyi Attila javaslatára fogadtuk el azt, hogy ilyen módon ezt a meghívásos pályázatot írjuk ki azért, hogy minél hamarabb pont kerüljön az ügy végére. Én nem szeretném – magam sportember vagyok, talán a képviselőtársaim közül legtöbbet fordulok meg, mert ma is aktívan játszom az amatőr bajnokságban a pálya környékén, és én úgy gondolom, hogy ez a szerződés-tervezet biztosítja továbbra is azt, hogy változatlan feltételekkel tudják a lakosok használni ezt a sportpályáját. Azon vitatkozni, hogy ez most milyen gazdasági haszonnal jár nekünk, azt hiszem, hogy itt most értelmetlen, de aki részt vett a korábbi megbeszéléseken, az pontosan tudja. Azon lehet vitatkozni, hogy 13 millióba kerül évente az üzemeltetése ennek a létesítménynek vagy 10 millióba kerül, de a szerződés-tervezet szerint, ha én jól számolok, akkor jelen pillanatban e szerint a szerződés szerint 6 millióba fog kerülni a városnak a Mindenki Sportpályájának az üzemeltetése, illetve vállalkozó üzemelteti ugye, összességében. Tehát itt pénzt spórolunk meg, miközben reményeim szerint változatlan szolgáltatásban tudjuk részesíteni a polgárokat. Az, hogy ez hogyan lesz ellenőrizve, és milyen módon lehet szankcionálni, az is benn van a szerződésben, 60 napos felmondási határidő szerepel mindkét fél részéről. Úgyhogy ezekkel az ismeretekkel én úgy gondolom, hogy nyugodtan támogatható ez az előterjesztés.

Bicsák Miklós: Azt hiszem, én is olyan dilemmában vagyok, mint Balogh László képviselőtársam, a lelkiismeret, nem vállalkozóbarát ellenesként, hanem azért tudomásul kell venni Tisztelt Uraim, az a pályája, ahogy a Cserti Tibor elmondta, én is születésétől fogva ott volna, dolgoztam is benn társadalmiban, mint kisiparos. Nem a kisiparosság ellen, ez egy városnak a népszerű, mindenki által szeretett Mindenki Sportpályája. Mi itt könnyedén csak így kiadjuk? Itt az anyagi, mint vállalkozó is el kívánom mondani, ezzel nem megy tönkre Nagykanizsa város közgyűlése, ahogy eddig működtette, azzal a mínusz érvekkel, hogy az az 5 millió vagy 6 millió Ft. Kérem szépen, ennek a további működését, azok a csapatok, akik részt vesznek benn, nem tudom, Fekete úr biztos tudja, mert kemény az ellenállás. Lehet, hogy Nektek nem mondták, el fogják mondani, csillapítottuk őket, hogy minden, a dolog megy a maga módján, rendjében, de nem bíznak, és ők megszokták a várostól ezt, a város ezt a szolgáltatást adta, és bizony bizonytalanok. Ők most értik a dolgot, hogy ez egy vállalkozásba mit vesz figyelembe? Én magam ellen beszélek. Azt mondja, a vállalkozó a saját érdekeit. A város eddig tette, rendbe volt téve. Hol van az a garancia, hogy ugyanazokat a szolgáltatásokat megkapják? Kérdezem Tőletek. Még abban a szerződésben, ahogy az utóbbi gazdasági bizottságon is tartózkodtam, átgondoltam – bizony még a kötelmeket bele kellett volna tenni a szerződésbe, hogy ez egy olyan formában kerüljön ki működésre, hogy azok az emberek, az a több száz, mondhatjuk ezer Nagykanizsa városnak a fiataljai, idősei, akik szeretettel minden nap ott vannak a tavasztól késő őszig, hogy ne bennünket, a várost, a vezetést, a közgyűlés tagjait szidják, hogy na, lám, lám, ezt is elintéztétek, kiadtátok a kezetekből. Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt hiszem, hogy az idő nem olyan sürgős, ezt nagyon át kellene, még egy kört kellene futni, hogy valóban a Tisztelt Közgyűlés úgy gondolja, hogy erre szüksége van a városnak, mert ezzel egy bizonyos összeget takarítunk, nem takarítunk. Levezették, nem akarok mélységbe itt most belemenni …. dolgot levezettek ennek a költségeinek. Ahogy a város eddig tudta működtetni, ezután is tudná. Mondtam, nem vállalkozóellenes vagyok, hanem annak a sportpályának az életéért, a jövőbeni fenntartásáért harcolok és küzdök. Én egyelőre lelkiismeretem szerint, nyíltan nem tudom támogatni, mert engem a tömegsport, tömegsportot támogató és a jelenleg Nagykanizsa, ezt itt kijelentem a Tisztelt Közgyűlésben, mint vállalkozó, NB-III-ba bejutott csapatot is kívánom támogatni a megfelelő anyagi forrásaimnak megfelelően. Én a sportért mindent megtettem az életemben, meg is teszek, de ez valahogy az én lelkiismeretembe nem fér bele, hogy megszavazzam. Nem tudom támogatni, mert ez egy elhamarkodott döntése lesz a Tisztelt Közgyűlésnek. Én azt kérném Tisztelt Polgármester Úr, fussuk egy kört, még olyan dolgokat tegyünk a szerződésbe, hogy a működtető azoknak az embereknek a véleményét, amit hallunk, nem rosszindulattal mondják, a félelem, az aggályok, és jogosak, és biztos, hogy azért mondják, hogy megszokták, mert megkaptak mindent. Mert, ha kiveszi a Fekete úr – már elnézést a személyeskedésért – a büfét, a szállodást, rendben van, de egy sportpályát. Kérem, azért ott ilyen nem volt a történelemben, hogy a sportpályát egyik pillanatról a másik egy városnak a sportpályáját egy kalapban működtetjük. Rendben van, működtesse azt, a városnak fizet, és ez hozzá fog majd úgy fejlődni, ha igenis látjuk a lehetőségeket, minden szempontból tiszta lelkiismerettel támogatni fogom és meg is fogom szavazni. Én nagyon kérem a Tisztelt Közgyűlést, gondoljuk meg, van rá idő, nem tudom miért olyan sürgős, hogy mai nap ezt a döntést meghozzuk. Ez a vállalkozó érdeke is, és a mi lelkiismeretünk is Tisztelt Képviselőtársak. Mert meg fogják azok a emberek, akik több százan vagy ezren odajárnak évek óta, vagy több évtizede, hogy na, képviselők, mit csináltatok.

Marton István: Azért ehhez, amit Ön mondott, csak annyit, hogy ezt már jobban körbejárni bajosan lehetne, hiszen közel fél éve húzódik az ügy. Fodor képviselő urat látom szólásra jelentkezni, de nem adhatom meg Neki a szót, mert ugyan csak egyszer szólt, de 4 perc 44 másodpercet használt, tehát két és fél hozzászólás idejét felélte.

Dr. Csákai Iván: ’93 óta nem az első a Fekete úr, aki szerette volna együtt üzemeltetni az intézményt. Akkor mindig volt valami olyan érdek, amelyik közbeszólt. Közbeszólt és azt mondták, hogy jó, a ráfizetést le kell nyelni. Nem vagyok meggyőződve, hogyha Fekete úr üzemelteti, nem üzemel jobban, mint eddig. De tulajdonképpen én egy kérdést szerettem volna föltenni itt a finanszírozásnál összeg említése nélkül. Tudom, hogy pénzmozgásra szükség van. Ha a vállalkozó által az 1/3-át fizeti, az önkormányzat pedig a ¾-ét, ebben a pillanatban ÁFA megtakarítás van. Feltétlen szükséges ezeknek az összegeknek szerepelni, vagy elég, hogyha a csökkentett összeg szerepel? Akkor az önkormányzatnak 400 eFt megtakarítása lenne.

Jerausek István (Ügyrendi): Én azt javaslom, hogy zárjuk le a vitát, annál is inkább, mert olyanról vitatkozunk, amit nem ismerünk. Arról vitatkozunk, hogy hogy fogja működtetni a Fekete úr a sportpályát, amit nem ismerünk. Nem tudjuk. Én, ha tapasztalatból indulunk ki, általában a vállalkozók gazdaságosabban, nyereségesebben üzemeltetik a dolgokat, mint az állam vagy az önkormányzat. Énszerintem vegyük le napirendről, vagy fejezzük be a vitát.

Marton István: Zárjuk le a vitát – ugye így szól az eredeti javaslat. Aki egyetért Önnel, hogy zárjuk le a vitát – és én támogatom ezt a javaslatot –, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 13 igen, 9 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ehhez nem kell minősített többség. Most ügyrendiről szavaztunk, de mindjárt megnézzük, hogy vita ne lehessen, mert ezzel a paragrafussal fejből nem vagyunk teljes mértékig tisztában. … én úgy gondolom, hogy ehhez nem kell minősített többség, hogy egy vitát lezárjunk. Elég az egyszerű többség. De mindjárt kiderül. Akkor jól emlékeztem. 29 § ügyrendi javaslatnál, az ügyrendi javaslatra a közgyűlés azonnal, vita nélkül egyszerű többséggel határoz, tehát nem rendelek el új szavazást, ez így eredményes. Megadnám még a Kámán úrnak a szót. Én most a Kámán úrnak adtam meg a szót. Olyan hozzászólót, aki nem szólt és jelentkezett, nem láttam, és nincs is. Nem, nincs rajt a gépen.

Kámán László: Itt egy csomó konkrét kérdés fogalmazódott meg Önökben, ezekre szeretnék válaszolni. Az Ingatlankezelési Intézmény költségvetésében ez évre 13 millió Ft van biztosítva úgy, hogy február 1-jétől vette át az intézményt. Az előző évek költségvetése, az 14 millió Ft-ot takart bruttóban. A bérleti díj bevétel, itt végignéztük visszamenőleg a POLISZ programot 3 évre visszamenőleg, 1.246 eFt bruttóban. Az egyéb bevétel, az 458 eFt, amiből körülbelül 250 eFt a kispályás labdarúgó bajnokság nevezési díjának a 10 %-a, és 200 eFt egyéb bérleti, pályabérleti díj bevétel. Ez összesen 1.700 – 1750 eFt, attól függ, hogy melyik évet nézem. Az eszközök és berendezések önkormányzati tulajdonba maradnak, és használatába kerülnek az üzemeltetőnek, amit természetesen azok karbantartását, azokat ellenőrizni kell úgy, ahogy ellenőrizni kell azt is, hogy a vállalkozó a szerződésnek megfelelően hogyan tesz eleget azoknak a kötelezettségeknek, amit elvállalt. Itt elsősorban természetesen a pálya gondozására és a szerződésben egyéb rögzített feladatokra gondolok. Az, hogy ezt ki ellenőrizze, azt majd gondolom, Polgármester Úr, vagy a Tisztelt Közgyűlés el fogja dönteni. Az előterjesztésben az szerepel, hogy bérleti díjat kell fizetni a vállalkozónak, és az önkormányzat pedig üzemeltetési díjat fizet. Ugye a kettő, az kiegyenlíti egymást, és kijön az a bruttó 6 millió Ft, ami az eredeti pályáztatásnál szerepelt. Ez az adójogszabályok szerint kellett ezt így eljárnunk, és így kellett nevesíteni ezeket az összeget. Természetesen a két összeg, az szemben dolgozik, és mivelhogy kiegyenlítik egymást, bruttó 6 millió Ft az az összeg, amit üzemeltetési díjként az önkormányzatnak kell a vállalkozónak fizetni. A bérleti díjra visszatérve, ugye az 8 hónapos keresztül fizeti a Fekete úr 130 eFt-ot, négy hónapid nem fizet, a téli időszakban. Ezt a szerződést meg kell szüntetni, különösen, hogyha a Tisztelt Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fekete úrnak a pályázatát fogadják el.

xy: …….. (mikrofon nélkül beszél, nem tudni, hogy ki és mit mond.)

Marton István: Elnézést, azért komolytalan szintre ne süllyesszük a vitát. Azért, mert amikor a szerződés megköttetik, akkor majd tisztázva lesznek ezek a kérdések.

Dr. Fodor Csaba: Akkor nem úgy kellene tisztázni, hogy …….. (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni)

Marton István: Elnézést, a közgyűlés elvi dolgokról szokott dönteni, nem pedig az utolsó 20 fillérről. Itt elmondta világosan az IKI-nek az ügyvezetője, hogy ez legalább 6 milliós megtakarítás, amennyiben én értem a magyar nyelvet, márpedig tűrhetően használom. Biztos, hogy igazat mondott. Elnézést, Polai József úr kért szót ügyrendiben. Én nem adhattam meg Neki a szót, és nem is adhatom meg a 34. §-sal kapcsolatban, a 7. pont: a vita lezárásáról szóló szavazás előtt csak a napirendi ponthoz hozzá nem szólt képviselő jelenthet be legfeljebb 2 perces hozzászólási szándékot, Ő viszont szólt hozzá, tehát sajnos nem adhatom meg a szót. Most jön az a szavazás. Most egyelőre a vita lezárásánál tartunk Polai úr. És ha megkérném akkor, hogy ismertesse szövegszerűen a javaslatát.

Polai József: Arra szeretném kérni a Tisztelt Közgyűlést, hogy a két fő továbbfoglalkoztatását vizsgáljuk meg. Javaslatom az volt, hogy egyiket még a vállalkozó vállalja át, a másikat pedig az IKI lehetőség szerint tudná-e tovább foglalkoztatni. Ezt szeretném kérni, erről kérek szavazni.

Marton István: Támogatom a javaslatát, ezért a megvizsgálásra elrendelem a szavazást. Aki egyetért vele, én támogatom, egyetértek vele, az igen. Nem, nem erről szól a történet. Mi vizsgáljuk meg az elhelyezésük lehetőségeit. Már bocsánat, hát hány ügyrendi, le lett zárva a vita. Nem, nem. Most szavaztatnom kell, hogy a testület meg akarja-e vizsgáltatni az ott két embernek, aki feleslegessé válik, az elhelyezésének az ügyét.

xy: ….. (mikrofon nélkül beszél, nem tudni, hogy ki és mit mond)

Marton István: Nagyon kevés köze van szerintem, az egy másik ügy, de fölvetődött, korrektség azt kívánja, hogy szavaztassak róla. Egyébként támogatom.

xy: ….. (mikrofon nélkül beszél, nem tudni, hogy ki és mit mond)

Marton István: Nem, nem, nem. Polai úr, akkor most elég Önnek, ha azt mondjuk a kettő ember foglalkoztatását megvizsgálja az önkormányzat, vagy itt különféle szavazásokat tartunk egy-egy emberről.

Polai József: Elég, de terjedjen ki, a vállalkozót is kérdezzük meg, hogy egyet vállalna-e. ….

Marton István: Tehát nem erről szól a dolog, az a szerződés része lesz, hogy mi lesz a szerződésben. Nem szeretném, ha a közgyűlés itt most szerződést akarna kötni …..

Polai József: Elég, köszönöm.

Marton István: Tehát támogatom, hogy a közgyűlés vizsgálja meg a két ember későbbi foglalkoztatásának a lehetőségét. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ezek után annyi dolgom maradt, bár Fodor úr még továbbra is szólásra jelentkezik, miután minden véget ért, legalább kétszeresen nem adhatom meg Neki a szót, mint említettem, 4 perc 44 másodpercet használt el a hozzászólásakor, holott 2 perc jár, az durván két és fél hozzászólás. Ráadásul ügyrendin túl vagyunk, a vitát lezártuk, jön a végszavazás. Aki egyetért azzal, ami a határozati javaslatban szerepel, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsa belterület 3462/39 hrsz-ú, Nagykanizsa, Kaán Károly utcában lévő “Mindenki Sportpályája és Sport Szálló” ingatlan bérleti, működési-üzemeltetési jogának zártkörű pályáztatáson történő hasznosításával a mellékelt pályázati felhívásban foglaltak figyelembevételével. A zártkörű pályázatra az alábbi vállalkozó megkeresését kezdeményezi: Fekete László (Nagykanizsa, Hunyadi u. 27.). A vállalkozó által fizetett bérleti díj összegét 3.000.000,-Ft/év + ÁFA-ban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által fizetendő működési-üzemeltetési hozzájárulást 8.000.000,-Ft/év + ÁFA-ban állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás előkészítésére, lebonyolítására, a bérleti – működési – üzemeltetési szerződés aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot. Én támogatom. Fodor úr. Hát, valamit nyomjon, ha van rá tehetsége még. Amennyiben Fodor úr ilyen látványosan obstruál, elrendelem a kézi szavazást. Aki egyetért az előbbi felvetéssel, az kérem, kézzel szavazza meg. Fodor úr, viccelődik? Tehát ez 14 igen. Kikapcsolták a gépet egyébként. Központilag, nem én rendeltem el. 14 igennel a testület azt a döntést hozta, hogy a javaslatot elfogadta.

 

(Marton István polgármester szavazáskor csak az igen szavazatokat ismertette. A nem, valamint a tartózkodás szavazatok ismertetésére a következő napirendi pont tárgyalásakor került sor.)

 

A közgyűlés 14 igen, 9 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

224/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért a Nagykanizsa belterület 3462/39. hrsz-ú, Nagykanizsa, Kaán Károly utcában lévő “Mindenki Sportpályája és Sport Szálló” ingatlan bérleti, működési-üzemeltetési jogának zártkörű pályáztatáson történő hasznosításával a mellékelt pályázati felhívásban foglaltak figyelembevételével.
 2. A zártkörű pályázatra az alábbi vállalkozó megkeresését kezdeményezi: Fekete László (Nagykanizsa, Hunyadi u. 27.)

  A vállalkozó által fizetett bérleti díj összegét 3.000.000,- Ft/év + ÁFA-ban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által fizetendő működési-üzemeltetési hozzájárulást 8.000.000,- Ft/év + ÁFA-ban állapítja meg.

  Felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás előkészítésére, lebonyolítására, a bérleti – működési – üzemeltetési szerződés aláírására.

  Határidő: 2007. 07. 15. (pályázatás lebonyolítása)

  2007. 08. 01. (szerződések megkötése)

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 3. felkéri a polgármestert, hogy a Mindenki Sportpályája és Sport Szálló üzemeltetésbe adása miatt feleslegesség váló két fő további foglalkoztatásának lehetőségét vizsgáltassa meg.

  Határidő: 2007. 07. 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

 

 1. Javaslat a 2007. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosításra (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Hozzászólásra ügyrendire jelentkezett Fodor úr, Röst úr. Természetesen visszatérünk az előző napirendhez. Lehet ezt csinálni kérem. Jó, megadom Fodor úrnak, aki ügyrendire jelentkezett, a szót.

Dr. Fodor Csaba (Ügyrendi): Polgármester Úr! Ha elolvasná egyszer az SZMSZ-t, venné a bátorságot meg a fáradságot, akkor nem talál benne olyan pontot, hogy 4 perc után nem lehet megadni a szót. Abban az van benn, hogy egy képviselő kétszer szólhat hozzá, 2 x 2 percben. Önnek az a joga megvan, ha én túllépem a 2 percet, vagy valaki, akkor Ön figyelmezteti, és azt mondja, hogy hagyja abba a hozzászólását.

Marton István: Képviselő Úr! Önt a gép figyelmezteti 2 perc után, és semmibe vette.

Dr. Fodor Csaba: Hát nem, nekem nem szólt a gép semmit sem.

Marton István: De, kongott Magának.

Dr. Fodor Csaba: Ja, hogy kongott.

Marton István: Igen, mint mindenkinek. Ön sem kivétel.

Dr. Fodor Csaba: Polgármester Úr! Én meg azt gondolom, hogy nőjön fel a feladatához, és úgy vezesse le ezt a közgyűlést, ahogy azt egy elnökhöz és polgármesterhez illik, az SZMSZ szabályait betartva, és akit megillet a szó, annak szíveskedjen megadni.

Marton István: Köszönöm a buzdítását, hogy nőjek fel. Én nem kívánok tovább nőni, viszont az öregkori összemenést igyekszem megakadályozni, de úgy látom, nincs mindenki így ezzel. Röst úrnak is megadom a szót, hátha valami magvasat is mond….

Röst János (Ügyrendi): Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Van egy rossz hírem, nem fejezte be az előbbi szavazást az előbbi napirendi pontnál. Legyen kedves feltenni a kérdést, hogy ki tartózkodik, és ki mond nemet, ugyanis azt is le kell folytatni. A kézzel való szavazásnál is, és én is javaslom, hogy forgassa az SZMSZ-t.

Marton István: Jó. Köszönöm Röst úr. Bár az SZMSZ-ben a kézzel való szavazás olyan túl gyakran nem fordul elő, de akkor megkérdezem, hogy hányan tartózkodtak. Mivel a döntés megszületett, dehogy a jegyzőkönyv ne legyen hiányos, a jegyzőkönyvnek megszavaztatom a tartózkodókat is. Ki tartózkodott az ügyben? 2 tartózkodás. Ki szavazott ellene? Fodor úr, az nyilvánít, ja, akkor ellene szavazott? Akkor 9 ellenszavazattal. Kérem, a jegyzőkönyv ezt vegye figyelembe. 2, meg 9, az 11. Későn tette fel a kezét, én végigszámoltam, igen. No. Tehát akkor talán már mehet ez az intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosítási javaslat. Hozzászólót nem látok. Pénzügyi Bizottságot felszólítom, hogy mivel neki tárgyalnia kellett, mondjon valamit róla.

Tóth László: Valóban tárgyaltuk, de egyhangú szavazattal elfogadásra javasoljuk.

Marton István: Ezért megkérdezem – külön-külön kell szavaztatnom. Aki egyetért az 1. pontban leírtakkal, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki a 2. pontban szereplő táblázattal egyetért, kérem, szintén nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3. pontban ugye az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények álláshely számát az 1. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. Aki ezzel is egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki a 4. ponttal egyetért, az is nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És az 5.: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntéseivel részt vesz az egyszeri hozzájárulás igénylésére kiírt pályázaton. Ugyanis költségcsökkentő tétel. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

225/2007.(VII.03.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 183/2007.(V.31.) számú közgyűlési határozat 1. számú pontját az alábbiak szerint módosítja:
 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Fejlesztő Központ korai fejlesztő csoport ellátása érdekében - a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet értelmében az eddigi egy álláshelyet 0,28 álláshellyel növeli.

  Határidő: 2007. szeptember 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 183/2007.(V.31.) számú közgyűlési határozat 3. számú pontját az alábbiak szerint módosítja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Fejlesztő Központ álláshely-számát az alábbiak szerint engedélyezi:

 

Intézményegység

Pedagógusok

Nevelő-
oktató
munkát
segítő

Szakmai álláshely

Nem szakmai álláshelyek

Mind-
összesen

Pedagó-
gusok

Könyv-
táros

Összesen

Ügy-
vitel

Kony-
ha

Karban-
tartás

Taka-
rítás

Összesen

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény

34,26

1

35,26

5,5

40,76

1

     

1

41,76

Nevelési tanácsadó

5,5

 

5,5

0,5

6

0,5

     

0,5

6,5

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

3,5

 

3,5

0,5

4

0,5

     

0,5

4,5

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

(szakszolgálat utazó gyógypedagógiai hálózat)

20,33

 

20,33

0,5

20,83

0,5

     

0,5

21,33

Az intézmény működtetéséhez szükséges álláshelyek

         

1,5

1,5

1

4,5

8,5

8,5

Összesen

63,59

1

64,59

7

71,59

4

1,5

1

4,5

11

82,59

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények álláshely-számát az 1. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
 2. Határidő: 2007. szeptember 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007/2008-as tanévre jóváhagyott csoportmegszűnések, összevonások, átszervezések és a feladatellátás racionálisabb megszervezése miatt a 2007. évben felszabaduló –53.990 e Ft intézményektől történő elvonását, pótigényét a 2/a és a 2/b melléklet szerint hagyja jóvá. Az intézményektől elvont –53.990 e Ft-ot a 2007. évi létszám-racionalizálás kiadásai címen tartalékba helyezi.
 4. Határidő: 2007. szeptember 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntéseivel részt vesz az egyszeri hozzájárulás igénylésére kiírt pályázaton.

  Határidő: 2007. október 1.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ugye Ennek van egy módosított változata, amit megkaptak a Tisztelt Képviselőtársaim. Tehát a módosítottat nézzük, ne az eredetit.

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta, 6 igen, 1 tartózkodás mellett közgyűlés elé terjeszthetőnek tartotta.

Gyalókai Zoltán Bálint: Igaz, a bizottságunk még nem a módosítottat, hanem az előzőt tárgyalta meg, és 5 igen, 1 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Marton István: Egyébként egy apró eltérés van a kettőben.

Papp Nándor: Bizottságunk 6 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra alkalmasnak találja a közgyűlés számára.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Balogh László: Az oktatási bizottság a javaslatot 5 igennel egyhangúlag támogatta.

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Marton István: Csodálatos a hat bizottságnak ez a totális egyhangúsága gyakorlatilag.

Dr. Fodor Csaba: Ha már az előbb bölcsen úgy döntött a közgyűlés, hogy bérbe adjuk, vagy átadjuk üzemeltetésre a Mindenki Sportpályáját, akkor gondolom, hogy a megtakarítás összegével, azzal a jó pár millió Ft-tal az IKI személyi és dologi kiadásait csökkentjük, és ezt nem látom ebben a költségvetési rendeletben, úgyhogy azt javaslom, akkor most, ha megtakarításról beszéltünk és azzal győzték meg a többséget az előző napirendi pontnál, akkor azt szeretném látni a költségvetési rendeletben, hogy valóban megtakarítunk pár millió Ft-ot.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, de Ön is tudja, mint én, hogy ez csak a félévesben jelenhet meg, mert ma hoztuk a döntést. Ugye nem előlegezhettük meg, hogy már beleépítjük, főleg annak ismeretében, ahogy ugye Önök ezt támogatták – idézőjelben a támogatást. Köszönöm, megkapja.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy Polgármester Úr öröme, az örömteli, de azért annyit elmondanék, hogy itt igazából nagy részén technikai átvezetést szolgál a költségvetésnek a módosítása. Abban jelentős érdemi döntések nincsenek bent. Egy van, gyakorlatilag a hitelkeretnek a módosítása, ami azt jelenti, hogy 800 millióról 200 millióra emeli a közgyűlés a hitelkeretet, amit egyébként én helyeslek, és ezt a költségvetési vitában egyébként én javasoltam. Akkor Polgármester Úr ezt nem tartotta fontosnak, hogy ezt megszavazza a közgyűlés, és nem támogatta. Én úgy gondolom, hogy ez az emelés, ez talán lehetővé teszi azt, hogy 2007. nyarán ezt a költségvetési időszakot átvészelje az önkormányzat, hiszen a bevételei, azok nem úgy működnek, mint egy fizetés, hogy minden hónapban megkapja az önkormányzat, tehát nyilván ez egy likvid áthidaló hitelkeret, ami valószínű, hogy elég lesz, de én azt javasolnám Polgármester Úrnak, hogy inkább most emeljük meg még 100 millióval a keretet, mint az, hogy augusztusban újra rendkívüli közgyűlést kelljen összehívni. tehát én azt javasolnám, hogy a hitelkeret legyen 1,1 millió – rosszul mondom, 1 milliárd, és ugyanazzal a kondíciókkal, mint a beterjesztés tartalmaz. Nyilvánvaló, hogy a végső összegben 2007. december 31-én a valós hitelállomány nem haladhatja meg a költségvetés tervezésében lévő 800 milliót, ezzel a feltétellel.

Marton István: A költségvetés alapvitájában Ön tudta, én is tudtam, hogy igen, körülbelül az 1,2 milliárd Ft-ra lenne szükség, de nyilván ekkora lazaságot nem iktathattunk be. Én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy 800 millióra fogadtuk el az eredetit, ezzel rendkívüli erőfeszítésre késztettük azokat a munkatársakat, meg bizonyos értelemben jómagamat is, akik ezzel az üggyel foglalkoznak. Nézze, ne mondja, hogy nincs sikerélmény, én azt mondom, elfogadom az 1,1 milliárdot. Több hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Kell szavaztatnom egyszer a Röst úr által javasolt módosításról. Én támogatom. Aki elfogadja, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És most egybe kérem a rendeleti javaslatnak a megszavazását. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

34/2007.(VII.09.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2007.(VII.09.) számú rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú valamint az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk 7 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra, elfogadásra javasolja.

Papp Nándor: Bizottságunk 6 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság az Alkotmánybíróság határozatát tudomásul véve egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Marton István: Mód felett örülök, hogy minden bizottság nullára támogatta, tehát teljes a támogatás, nem volt ellenszavazat.

Tóth Nándor: A Kiskanizsai Részönkormányzat nevében kértem szót. A 3. számú függelék 9. oldalán szerepel a forgalomképes ingatlanok között a volt gondozóház. Ezt jelenleg 30 évre tartós használatba adta az egyháznak, a Katolikus Egyháznak a város, még az előző közgyűlés, és szeretném a közgyűlésnek elmondani, hogy a részönkormányzatnak van elképzelése ezzel az ingatlannal, amit a közeljövőben majd ide fogunk terjeszteni a közgyűlés elé, ezért kérném, hogy a forgalomképes ingatlanok közül ez kerüljön át a forgalomképtelen ingatlanok közé. Valamint ugyanezen oldalon szerepel a Kisrác utcai óvoda. Ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni Polgármester Urat, hogy ismereteim szerint ez eladásra került, ennek a vételára kiegyenlítésre került-e?

Marton István: Az nincs még eladva, ebből adódóan ki se lehetett egyenlíteni a vételárat. Egyébként az Ön javaslata, hogy tegyük át a forgalomképtelen tárgyak körébe a forgalomképesből, az csak részben állja meg a helyét jogilag, mert korlátozottan forgalomképesbe lehet visszatenni. De én támogatom ezt, és javaslom, hogy akkor a testület így fogadja el. Ezt a módosítást kérem megszavaztatni. Tehát, aki egyetért ezzel, hogy a korlátozottan forgalomképesbe menjen, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Ismertetem a rendeleti javaslat 1. pontját: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosításáról szóló ilyen és ilyen számú rendeletét. Aki egyetért vele, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

35/2007.(VII.10.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2007.(VII.10.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: 2. pont: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendeletének módosításáról szóló ilyen és ilyen számú rendeletét. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

36/2007.(VII.09.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2007.(VII.09.) számú rendelete az önkormányzati bérlakásokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Átmeneti változtatási tilalom elrendelése (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: És itt is a módosítottat kérem, hogy vegyék elő a képviselőtársaim.

Papp Nándor: Az eredetileg elénk terjesztett változtatási tilalmat, ami a Kossuth teret érinti, Bajza utca, Batthyány utca, Kisfaludy utca és a Kossuth tér által határolt területet, ezt a bizottságunk 6 nem egyhangú szavazattal nem támogatta. Nevezetesen azt gondoljuk, hogy ami ide a kisvárosias beépítésben megengedett és megengedi jelenleg is az 50 %-os beépítettséget a hatályos helyi építési szabályzatnak ez a része, az gyakorlatilag az annyit jelent, hogy kettő telek kivételével az 50 %, az jelen pillanatban is megvan azokon a szomszédos ingatlanokon is és az egyebeken is, tehát igazából ezt értelme nem nagyon van módosítani. Egyetlenegy kellemetlen hatása lenne, hogy a többi ingatlanon is mindenféle építést meggátolnánk, és gyakorlatilag a többi építtetővel ki lenne rendesen szúrva. Tehát ezt a bizottságunk nem támogatta. Ma a rendkívüli, soron kívüli bizottsági ülésen a módosításnál pedig, ami arról szólt, hogy a Szekeres J. utca, az a bizonyos átjáró, ott a keleti oldalról, nem tudnám megmondani, hogy micsoda, a Teleki utca, valamint a Kórház utca által határolt tömbre is lépjen érvénybe az átmeneti változtatási tilalom, tekintettel arra, hogy ott ugye igénybe veendő terület lesz a Teleki utcai körforgalom által. Itt a bizottságunk az én előterjesztésem, illetve az én véleményemre azt javasolta, hogy elég itt a tilalmat arra a pár, kettő vagy három, esetleg négy helyrajzi számra vonatkoztatva életbe léptetni, és akkor ugyanazt a hatását el fogjuk érni, mint ahogy az egész tömbre ugyanúgy tilalmat rendelnénk el.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Tehát a rendelet a Bajza, Kossuth tér, Kisfaludy utca, Batthyány utca által határolt, Szekeres utca, 2544 hrsz-ú közút és a Teleki út, Kórház utca tömbökre vonatkozó szabályozási elemei hatályukat veszti, ezt elfogadjuk, és amire kiterjed, a Bajza utca, Kossuth Lajos tér, Kisfaludy utca, Batthyány utca által határolt terület, ami a Szekeres utca előbb említett 2533 hrsz-ú közút és a Teleki utca, Kórház utca közötti tömböt jelenti. Aki ezzel egyetért, tehát gyakorlatilag arra a néhány helyrajzi számra vonatkozik, ami érinti a belső körgyűrűnek a kialakítását, hogyha ezek az utcanevek nem mondtak volna eleget. Ezért először a ….

Bizzer András: Én azt kérdezném, hogy az én értelmezésem szerint a városfejlesztési bizottságnak volt egy olyan határozata, tehát módosító határozat, hogy a Bajza utca, Kossuth Lajos tér, Kisfaludy Sándor utca, Batthyány utca által határolt részt, ezt vegyük ki, tehát ide ne vezessünk be átmeneti tilalmat, csak és kizárólag a Szekeres János utca, Teleki utca, Kórház utca, és ez helyett pedig azt, hogy csak az egyes telkekre egyedileg. Tehát a Bajza utca, Kossuth Lajos tér, az kiesne. Igen. És kérem, hogy ezt szavazzuk meg.

Marton István: No akkor Szakbizottsági Elnök Úr még egyszer összegezze, mert lehet, hogy én nem túl értelmesen mondtam el. Bár nem tudom, én értettem.

Papp Nándor: Tehát a következő: a Batthyány utca, Bajza utca, Kossuth tér, Kisfaludy utca tömbre nem kellene bevezetni az átmeneti tilalmat.

Marton István: Ez a dolog lényege.

Papp Nándor: Mert tulajdonképpen azzal előbbre nem leszünk az egész téma. Jelenleg is az 50 %-os beépítettség döntően megvan a tömbben. A másik pedig, hogy a Szekeres József utca, Kórház utca, Teleki utca és az átjáró által, keletről az átjáró által határolt területnél pedig csak azokra vezessük be, amiket a körforgalomnak a kialakítása érinteni fog. Legjobb tudomásom szerint ez kettő telket érint, mert a többinél a rendezési terv már rendelkezett az egész dologról, azt hiszem a 2504/1 és a 2504/2 hrsz-t, állítólag a többi, az mind hiánytalanul önkormányzati tulajdonban van, ami még esetlegesen érinti. De igazából ezt most 100 %-ra megmondani nem tudnám.

Cserti Tibor: Ügyrendi gombot nyomtam Polgármester Úr, és azonnali hatállyal javaslom, hogy az előterjesztő vonja vissza ezt az előterjesztést. Praktikus okoknál fogva. Faramuci előterjesztés van előttünk. Van egy eredeti előterjesztés, amit a szakbizottság nem támogatott …. területre vonatkozóan, volt egy kiegészítés, amit idetettek ma elénk, és most ötletelés van, hogy melyik helyrajzi számokat vegyük ki belőle, ami egyébként racionális. Szóval ki kellene egzaktan dolgozni, mert … biztos vagyok benne, hogy most valami ki fog maradni, valakit hátrányosan érint, és egyébként joghatály szempontjából nem vagyok meggyőződve, hogy a korlátozási tilalom elrendelése gazdasági szempontokat nem érint oly mértékben, hogy az önkormányzatnak kártérítési felelőssége támadhat. Szumma szummárum, javaslom ezeknek a szempontoknak a vizsgálatát is, és hozza vissza az előterjesztő ennek a kimunkálását a következő soros közgyűlésre, nem leszünk hátrányosabb helyzetben.

Marton István: Nem támogatom Cserti úr javaslatát, de szavazzunk róla. Én a nem gomb megnyomását javaslom.

 

A közgyűlés 3 igen, 16 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Ezért elrendelem az eredeti, tehát a módosított anyagnak az eredeti rendeleti javaslatát, mind a kettőt, amely szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 44/2006.(X.18.) számú rendelete egyes rendelkezéseit az ilyen és ilyen számú rendeletével hatályon kívül helyezi. Aki egyetért ezzel, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Második rendeleti javaslat: a közgyűlés az ilyen és ilyen számú rendeletével megalkotja Nagykanizsa Megyei Jogú Város átmeneti változtatási tilalmáról szóló rendeletet. Tehát, amit az Elnök Úr elmondott, arra a néhány helyrajzi számra vonatkozik.

Bárdosi Gábor Jenő: A módosított szöveget olvassa fel az Elnök Úr, és akkor szavazunk. (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni.)

Marton István: Jó, akkor olvassa fel az Elnök Úr a módosított szöveget, hogy itt ne legyen kétely senkiben. Jó, semmi gond. Nem biztos, hogy mindenki egyformán ért valamit. Ez tagadhatatlan. Meg esetleg oda se figyelt.

Papp Nándor: Tehát a változtatási tilalom csak azokat a Szekeres József utca, keletről az átjáró, tehát – de erről nem szavaztunk, meg hát ez is kimaradjon gyerekek. Tehát az 1. §, hogy a Bajza, Kossuth Lajos tér, Kisfaludy Sándor utca, Batthyány utca által határolt területet ne érintse az átmeneti tilalom. Szekeres József utca, 2544 hrsz-ú közút, Teleki utca és a Kórház utca által határolt területeknél pedig csak azokat a helyrajzi számokat érintse – mondjuk be, jó. Jó, tehát akkor most mondom a helyrajzi számokat pontosítva: 2507/1, 2507/2, 2508, 2513 és 2509 hrsz-okat érintse. A többinél természetesen a helyi építési szabályzat rendelkezései az irányadók.

Marton István: Jó, akkor ez aztán teljesen pontos, úgyhogy kérem, aki ezt el tudja fogadni, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Papp Nándor (Ügyrendi): Elnézést kérek, vissza kell térnünk, ugyanis technikailag egy hibát követtünk el, és énszerintem ezt rendbe kell tennünk. Nevezetesen, hogyha, igaz ugyan, hogy az öt darab helyrajzi számra akarjuk az átmeneti tilalmat előírni, ez rendben is van idáig, de előtte az egész tömbre vonatkozóan hatályon kívül kell helyezni a jelenlegi előírásokat.

Marton István: Igen, tehát először hatályon kívül kell helyezni, és utána lehetett volna elfogadni.

Papp Nándor: Igen, először hatályon kívül helyezni, és utána, akkor lehet mondani, hogy arra az ötre. Tehát gyakorlatilag technikai probléma az egész, de ezt szerintem meg kellene ismételnünk ….

Marton István: Jó, elrendelem a napirendnek ezt a szavazását, ami az egész tömbre visszavonja és utána ugye, ahogy megszavaztuk a néhány helyrajzi számra fogadta el. Aki egyetért ezzel, kérem, nyomja meg az igen gombot. Cserti Úr!

Cserti Tibor: ………. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni.

Marton István: Azt leszavaztuk Cserti úr.

Cserti Tibor: …. helyezzük hatályon kívül …… erre vonatkozóan pedig rendeljünk el változtatási tilalmat. ………….. (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni.)

Marton István: Azt leszavaztuk Cserti úr, úgyhogy …..

Cserti Tibor: …… nem tudok szavazni …. szavazást (mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni.)

Marton István: Akkor kapcsolja ki a gépét Cserti úr, az a kérésem.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

37/2007.(VII.09.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2007.(VII.09.) számú rendelete a 44/2006.(X.18.) számú Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.

(A rendelet e jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: És most újból arról kell szavazni, amiről már egyszer szavaztunk, mert az időrendi sorrend fontos. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 16 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

38/2007.(VII.10.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2007.(VII.10.) számú rendelete átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének újraválasztására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Gőcze Gyula ügyvezető

 

Marton István: Gőcze úrnak van egy írásos nyilatkozata, amelyben a nyílt ülést vállalja. Tehát a dolog lényege addig, ameddig itt előkeresik a Tisztelt Képviselőtársaim az anyagot, hogy a Kft. és a Kht., mert ugye itt két szervezetről van szó, az Ipari Park és Logisztikai Központ Kft., valamint a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyéről van szó, ennek a további működtetésére vonatkozó tulajdonosi döntésig, tehát amíg a Kht-t praktikus technikai okok miatt, ugye ami egy szeptemberben lejáró pályázatot jelent, annak az elszámolásáig nem érdemes a struktúrán érdemben változtatni, és ezért változatlanul az a javaslatunk, hogy a közgyűlés Gőcze Gyulát a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ és a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének újraválasztja, változatlan feltételekkel 2007. december 31-ig és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket írja alá.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 5 egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság 4 igen és 2 nem szavazattal az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Halász Gyula: A határozati javaslatokat egy új ponttal bővíteném ki, mégpedig szövegszerűen úgy hangzana: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. vezetésére 2007. október 1-jére pályázatot ír ki. Az indoka pedig a következő: azt gondolom, hogy az Ipari Park fejlesztése, működtetése elért egy olyan pontra, ahol profi szakemberre van szükség. Gőcze Gyula egy átmeneti időszakban vállalta ezt a feladatot, én úgy gondolom, hogy az Ipari Park fejlesztése, bővítése és működtetése igényelne egy olyan vezetőt, akit pályázat útján tudnánk kiválasztani.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, de egyúttal megköszönöm Gőcze úr nevében ezt a határtalan bizalmat, amiről itt tanúbizonyságot tett. Én a magam részéről nem tekintem átmeneti embernek. Az október 1-et azért sem tudom elfogadni, mert a pályázat, míg lezárul, ugye papíron szeptember 30., mire elszámolnak, addigra itt az év vége. Természetesen az én terveim között is az szerepel, hogy január 1-től véglegesített helyzet alakuljon ki, tehát én azt kérem mindenkitől, mivel ezt Halász úr szavaztatni óhajtja, hogy az Ő javaslatára mindenki nyomja meg a nem gombot. Hát végre valaki jól viszi és akkor …..

 

A közgyűlés 5 igen 13 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Bocsánat, ezt én nyomtam el, ezért kérek új szavazást, de egyébként teljesen mindegy, mert nem történt semmi. Nincs ezzel semmi gond.

 

A közgyűlés 3 igen és 15 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Akkor kérem a határozati javaslatot, ugye mivel kicsit kicsúsztunk, az úgy hangozzék, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Gőcze Gyulát a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének újraválasztja - változatlan feltételekkel - 2007. július 1-től 2007. december 31-ig, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket írja alá. Természetesen itt is a határidő július 15.

Dr. Károlyi Attila: Csak egymondatos hozzáfűzésem lenne Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés, hogy egyszer azért majd megkérdezzük Gőcze urat is ugye, hogy Ő hogy végzi a munkáját vagy ……?

Marton István: Igen, természetesen.

Dr. Károlyi Attila: Megkérdezzük-e?

Marton István: Megkérdezzük. Akkor elrendelem a szavazást. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

226/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Gőcze Gyulát a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. és a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének újraválasztja - változatlan feltételekkel – 2007. július 1-től 2007. december 31. napjáig, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket írja alá.

Határidő: 2007. július 15.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyeinek meghatározására és az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő Központ

Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális intézmény

 

Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta, 7 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadja, és a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartja.

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Marton István: Hozzászólót többet nem látok, ezért a határozati javaslat négy pontját teszem fel szavazásra. Értelemszerűen a július 1., az július 4-re módosul a végrehajtásra, igen. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény álláshelyeinek számát 2007. július 1-től 92,5 főben határozza meg. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: b.) pont: a Nagykanizsa-Zalakomár Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Családsegítő és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek számát 2007. július 1-től 27,75 főben határozza meg. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A c.) pont: az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés 3. számú mellékletében meghatározott szöveggel jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat módosítással történő egységes szerkezetbe foglalására, és benyújtására az intézmény működését engedélyező hatósághoz. Aki egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Utolsó: felkéri a polgármestert, hogy a működési engedély kiadását követően az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetésének módosítását terjessze a közgyűlés elé 2007. szeptember 30-ig. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

227/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény álláshelyeinek számát 2007. július 1. napjától 92,5 főben határozza meg.
 2. Határidő: 2007. július 4.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető, Gazdálkodási Osztály

  Koller Jutka intézményvezető, Egyesített Szociális Intézmény)

 3. a Nagykanizsa-Zalakomár Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Családsegítő és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek számát 2007. július 1. napjától 27,75 főben határozza meg.
 4. Határidő: 2007. július 4.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető, Gazdálkodási Osztály

  Dr. Kaszás Gizella intézményvezető, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)

 5. az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés 3. számú mellékletében meghatározott szöveggel jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat módosítással történő egységes szerkezetbe foglalására, és benyújtására az intézmény működését engedélyező hatósághoz.
 6. Határidő: 2007. július 10.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Maronicsné Borka Beáta osztályvezető, Szociális Osztály)

 7. felkéri a polgármestert, hogy a működési engedély kiadását követően az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetésének módosítását terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető, Gazdálkodási Osztály)

 

 

 1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Gyakorlatilag ez teljesen technikai, illetve az irodavezető feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról szól.

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság egyhangú határozatával támogatja az előterjesztést, tárgyalásra alkalmasnak tartja. A határidő vonatkozásában tett javaslatot a bizottság, amely azt mondja, hogy az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal, hogy a megállapodás módosítása 2. pont első mondata helyesen jelen megállapodás 2005. szeptember 1. napjától 2007. augusztus 31. napjáig jön létre, amennyiben ez valóban …

Marton István: Ez nem az, bocsánat. Az a következő. Ez a pedagógiai szakszolgálat, úgyhogy akkor. Jó, köszönöm, aki egyetért vele, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 17 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

228/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért azzal, hogy Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása az alábbiak szerint módosuljon:
 2. Az V. fejezet A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE ÉS SZERVEINEK MŰKÖDÉSE 1. A társulás szervei pont F) A társulás munkaszervezete alpontjának 2. számú bekezdés második mondata törlésre kerül. (Az irodavezető és az iroda dolgozói felett a munkáltatói jogokat a munkaviszony létesítése, megszüntetése és a munka díjazása tekintetében a Társulási Tanács Elnöksége gyakorolja.) helyette az alábbi szöveg kerül beiktatásra:

  “Az irodavezető feletti munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás visszavonása és a munka díjazása tekintetében) a Társulási Tanács Elnöksége, egyéb munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben a Társulás Elnöke gyakorolja.

  Az Iroda munkatársai felett a munkáltatói jogokat az irodavezető gyakorolja a Társulás Elnökének egyetértésével.”

 3. felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2007. július 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Polai György

 

Marton István: Van egy kiegészítés, amelyben az Elnök Úr által az előbb elmondott augusztus 31-i dátum szerepel. Ugye lehet, hogy ezt nem mindenki találta meg. Ennek megfelelően a megállapodás módosítása 2. pontjában a megállapodás időpontja 2005. szeptember 1. napjától 2007. augusztus 31-ig jön létre. Ez a bizottsági álláspont beépítése gyakorlatilag. És itt is a végrehajtási határidők, ugye a július 1-ék helyett értelemszerűen július 4-ek. Miután több hozzászólót nem látok, ezért javaslom a határozati javaslat elfogadását, ami egyébként egyszerű szótöbbséget igényel, ezért egyben szavaztatom a két pontot. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

229/2007.(VII.03.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. számú mellékletben található, szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítását elfogadja.
 2. Határidő: 2007. július 4.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás módosításának aláírására.

  Határidő: 2007. július 4.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat Liszó Község Önkormányzatával kötött körjegyzőség felmondására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Novák Csaba polgármester

 

Cserti Tibor: Ügyrendit nyomtam polgármester úr, mert szíveskedjenek elővenni az SZMSZ-t. Visszatérek még a korábbi szavazáshoz. Eléggé nagy arányban hurrogtak le Tisztelt Képviselőtársaim. A 34. §-a az SZMSZ-nek, a 14. szakasza.

Marton István: Itt van előttünk, pont ott van kinyitva Cserti úr.

Cserti Tibor: 14. szakasza mit mond ki? Azt mondja, hogy a szavazás megismétlésére csak közvetlen a döntést kihirdetése után újabb napirendi pont tárgyalásának megkezdése előtt kerülhet sor. Tehát mivel ez a helyzet, ez nem áll elő. Lehet, hogy szavaztak Tisztelt Képviselőtársaim, de érvénytelenül szavaztak, megtámadható. Ettől függetlenül kihirdethető. Én nem fogom megtámadni itt nyilvánosan, mondom, de felkérem Polgármester Urat, hogy a jövőben tisztességesen, az Önök által elfogadott SZMSZ-nek megfelelően, amit én is megszavaztam egyébként, szíveskedjék a szavazást is vezetni.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, lehet, hogy ezen a ponton módosítani kell.

Dr. Kolonics Bálint: Akkor a Liszó Község Önkormányzatával kötött megállapodás felmondásával kapcsolatban az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú határozattal támogatja az előterjesztést, tárgyalásra alkalmasnak tartja. Egy kiegészítést tettünk a bizottsági ülésen. A határozati javaslat második mondatában, és kértük szerepeltetni azt, hogy felmondja 2008. január 1. napjával.

Marton István: Így van, elfogadom. Aki ezzel egyetért, mivel hozzászólót nem látok, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

230/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Liszó Község Képviselő Testülete által hozott 40/2007. (VI. 7.) számú határozat 1. pontja alapján 2008. január 1. napjától Liszó Község Önkormányzatával létrehozott körjegyzőségből kiválik. Liszó Község Önkormányzatával a körjegyzőség alakítására és fenntartására kötött megállapodást felmondja 2008. január 1. napjával.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Pályázat benyújtása közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén. Ezeket a pályázati napirendeket azt hiszem, még gyorsan sorra vehetjük. 1. pont: a közgyűlés egyetért a Sánci temető – Teleki u. - Hevesi u. körforgalom Balatoni u. - Hevesi u. körforgalom közötti szakasz közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezésére kiírt pályázat benyújtásával. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és kedvező döntés esetén a Támogatási Szerződés aláírására. Aki egyetért ezzel, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pont: A 2007. évi költségvetésében legfeljebb 2.000.000 forint saját forrást biztosít a Sánci temető – Teleki u. Hevesi u. körforgalom – Balatoni u.-Hevesi u. körforgalom közötti kerékpárút tervezésére a 16. számú melléklet Fejlesztési céltartalék 3. sorának (Polgármesteri Hivatal pályázati önrész) terhére. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

231/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1.  

 1. Egyetért a Sánci temető – Teleki u. – Hevesi u. körforgalom – Balatoni u. – Hevesi u. körforgalom közötti szakasz közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezésére kiírt pályázat benyújtásával.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és kedvező döntés esetén a Támogatási Szerződés aláírására

  Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezető)

 1. A 2007. évi költségvetésében legfeljebb 2.000.000 forint saját forrást biztosít a Sánci temető – Teleki u. – Hevesi u. körforgalom – Balatoni u. – Hevesi u. körforgalom közötti kerékpárút tervezésére a 16. számú melléklet Fejlesztési céltartalék 3. sorának (Polgármesteri Hivatal pályázati önrész) terhére.

  Határidő: 2007. október 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. Pályázat benyújtása egészségügyi szolgálat akadálymentesítésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztést.

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazatával támogatta az előterjesztést.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság is 6 igen egyhangú szavazattal támogatta.

Marton István: Itt azt hiszem, hogy egyhangú a dolog. Képviselő szót nem kért, ezért a határozati javaslatot ismertetem: A közgyűlés egyetért a Rozgonyi u. 5. szám alatti gyermekorvosi rendelők és védőnői szolgálat komplex akadálymentesítésével és a kapcsolódó pályázat benyújtásával. Megbízza a polgármestert a vonatkozó pályázati dokumentáció és támogatási szerződés aláírásával. Egyszerű szótöbbség is elég, kérem támogatni.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pont: a 2008. évi költségvetési rendeletében elkülönítetten biztosítja a beruházáshoz szükséges maximálisan 6.660.000 Ft saját forrást. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

232/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért a Rozgonyi u. 5. szám alatti gyermekorvosi rendelők és védőnői szolgálat komplex akadálymentesítésével és a kapcsolódó pályázat benyújtásával. Megbízza a polgármestert a vonatkozó pályázati dokumentáció és támogatási szerződés aláírásával.
 2. Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezető)

 3. a 2008. évi költségvetési rendeletében elkülönítetten biztosítja a beruházáshoz szükséges maximálisan 6.660.000 Ft saját forrást.

  Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella Gazdálkodási Osztály vezető)

 

 

 1. Pályázatok benyújtása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúsági táborainak részleges felújítására, akadálymentesítésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Tóth László: Pénzügyi Bizottság 5 igen és 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot. Egy mondat. Örömmel konstatáltuk azt, hogy volt értelme az előző közgyűlésre beadott tájékoztató bő tárgyalásának, amely éppenséggel olyan típusú problémákat előhozott, amely a két táborunk felújítását segíti, talán ezen 25 %-os 12,5 milliós önrész segítségével lehet előrelépni.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Marton István: A bizottsági elnökök, úgy vettem észre, hogy egyhangúlag támogatták a bizottság szavazatain keresztül.

Cserti Tibor: Nagyon hálátlan dolog egyébként egy ilyen egybehangzó javaslatok után szót kérni, egy olyan dologra felhívni a figyelmet, amit elmondtam bizottsági ülésen is. Ettől függetlenül a tulajdonosi pozícióban való gondolkodást megértem az előterjesztő részéről, meg is dicsérem, ha úgy tetszik, a szakmai munkát is megdicsérem, ha úgy tetszik, de a zöldtábor esetében isten igazából …..vesztést látok. Tudniillik a szakma már az idei nyári hasznosítást is a gyakorlatban másképp működteti. Bebizonyosodott, úgy tűnik, és nem én mondom ezt, a szakma, nem ott működteti nyáron a napközis tábort sem, mert úgy tűnik, hogy annak a hasznosítása valószínű nem felelt meg az eredeti céloknak. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű felújítást is a szakmai hasznosítással összefüggésben kellene kimunkálni, előkészíteni és a jövőre vonatkozóan, a távlatokat meghatározni. Én jó szívvel akkor fogom támogatni, még ha egy kiegészítő határozati javaslat is készül, nevezetesen, hogy meg kell találni a zöldtábor üzemeltetésének és hasznosításának hosszabb távú funkcióját. Erre vonatkozóan hozzunk egy határidőt, mondjuk december 30-ig munkálják ki ennek a szakmai alapjait, ha kell, akkor adják ki vállalkozásba is, mert nem idegen egyébként ez a dolog. Ettől a dologtól még önkormányzati tulajdon megmarad, hisz egy másik napirend kapcsán most döntöttünk éppen erről a dologról és akkor jó szívvel egybehangzóan egy irányba megy az előterjesztés. Ezzel a kiegészítési javaslattal támogatom.

Marton István: Úgy gondolom, hogy erről szavaztatnom kell. Én azért nem támogatom ezt a javaslatot, mert ennek a működése ugyanúgy megy, ahogy mennie kellett, csak sokkal magasabb szinten, mert ugye 10 gyönyörű új házunk van a szlovén-horvát-magyar együttműködésben. Aki egyetért Cserti úrral, az nyomja meg az igen gombot, én a nem gombot ajánlom. Valóban nehéz ennyi bizottsággal szemben menetelni.

 

A közgyűlés 9 igen, 12 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Egész jó arány, de ezzel együtt sem nyert. Kétségtelen, hogy a minoritás, az megnőtt, de a város nyerni akar minden körülmények között. A határozati javaslat úgy hangzik, hogy, a közgyűlés egyetért a Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor részleges felújításával, akadálymentesítésével, a kapcsolódó pályázati dokumentáció benyújtásával. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és kedvező döntés esetén a Támogatási Szerződés aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg ez igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2.: a 2007. évi költségvetésében legfeljebb 2.350.000 forint saját forrást biztosít a Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor részleges felújítására, akadálymentesítésére a 16. számú melléklet Fejlesztési céltartalék 3. sorának (Polgármesteri Hivatal pályázati önrész) terhére. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3.: Egyetért a Nagykanizsa Zöldtábor részleges felújításával, akadálymentesítésével, a kapcsolódó pályázati dokumentáció benyújtásával. Felhatalmazza Bagarus Ágnest, a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatóját a pályázati dokumentáció és kedvező döntés esetén a Támogatási Szerződés aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És utolsó. A 2007. évi költségvetésében legfeljebb 2.350.000 forint saját forrást biztosít a Nagykanizsa Zöldtábor részleges felújítására, akadálymentesítésére a 16. számú melléklet Fejlesztési céltartalék 3. sorának (Polgármesteri Hivatal pályázati önrész) terhére. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

233/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért a Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor részleges felújításával, akadálymentesítésével, a kapcsolódó pályázati dokumentáció benyújtásával.
 2. felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és kedvező döntés esetén a Támogatási Szerződés aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezető)

 1. a 2007. évi költségvetésében legfeljebb 2.350.000 forint saját forrást biztosít a Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor részleges felújítására, akadálymentesítésére a 16. számú melléklet Fejlesztési céltartalék 3. sorának (Polgármesteri Hivatal pályázati önrész) terhére.
 2. Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezető)

 1. egyetért a Nagykanizsa Zöldtábor részleges felújításával, akadálymentesítésével, a kapcsolódó pályázati dokumentáció benyújtásával.
 2. felhatalmazza Bagarus Ágnest, a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatóját a pályázati dokumentáció és kedvező döntés esetén a Támogatási Szerződés aláírására.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezető, Bagarus Ágnes, igazató)

 1. a 2007. évi költségvetésében legfeljebb 2.350.000 forint saját forrást biztosít a Nagykanizsa Zöldtábor részleges felújítására, akadálymentesítésére a 16. számú melléklet Fejlesztési céltartalék 3. sorának (Polgármesteri Hivatal pályázati önrész) terhére.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezető)

 

 

 1. Projektkoncepciók benyújtása a Norvég Alap pályázati felhívására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 egyhangú szavazattal támogatta.

Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is 6 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság is 6 egyhangú igen szavazattal támogatta.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igennel egyhangúlag támogatta a pályázati felhívást. Engedtessék meg két mondat. Részint arra való utalás történt erősen, hogy várjuk már, várjuk az új EU pályázati lehetőségeket eztán. Mikor? Talán augusztus végén látunk belőlük jó párat, reméljük. Azzal együtt, hogy a Bolyai Általános Iskola sajnos nem fér fele a Norvég Alap pályázati lehetőségébe, és úgy tűnik, hogy a Bolyai felújítása egyelőre kérdéses EU-s pályázati lehetőségként, viszont a Zsinagóga tömbbelső rehabilitációja kapcsán én hadd mondjam el a következőt, mert szeretnék ennek szószólója lenni. Tehát nagyon fontosnak érzem, hogy a tömb udvaraiban lévő romos toldaléképületek elbontásával vonzó és történelmi hangulatában a Zsinagóga épületéhez illeszkedő, átjárható köztér alakuljon ki. Ha nem nyerünk ezen a pályázaton, akkor is stratégiai fejlesztési lehetőség kell, hogy legyen a tömbudvarok rehabilitációja, különösen az Ady és Csengery utca összekötése lenne fontos és érdekes lehetőség a pályázattól függetlenül is. A Zsinagóga tömb kapcsán elő kellene venni a régebbi terveket, a tulajdonjogi viszonyokat és a rendezési tervet. Szerénykedve javasoltam ezt, javaslom ezt is. Természetesen tudom, hogy más napirendek kapcsán is ez érdekes lehet majd a jövőben.

Cserti Tibor: Maximálisan egyetértek Balogh képviselőtársammal és azért kértem szót, hogy nehogy ez a közgyűlés is abba a hibába essen, amit nagy ovációval sok alkalommal vitattak pontosan ezen épület, a Medgyaszay épület kapcsán, nevezetesen az Erzsébet tér északi tömbjének rekonstrukciójáról beszélek, nevezetes egy projekt ötlet kimunkálásánál már kezdettől fogva ugye a közfunkcióival tisztában kellene lenni. Tehát én azt kérem a közgyűléstől itt, most a határozati javaslatok között jelölje meg, ugyan írásban mi van, hogy lehetőleg önkormányzati közfunkciójának megfelelő hajdani hasznosítását. Megint odaértünk, amit az előbbi napirendi pont kapcsán a Vasemberháznál ugye most adtunk át egy idegen célra egy épületet, ugye itt meg gyakorlatilag most, hogyha ebbe az irányba akarunk menni, önkormányzati funkciót akarunk bele telepíteni, akkor a projekt történetnél mondjuk, hogy igen, önkormányzati célra történő átalakításával értünk egyet kezdettől fogva, mert ha nem így fut végig a projekt, akkor lebeg, és a munkatársak sem tudják kezelni egyébként a maga módján. Felhívtam a figyelmet, lelkük rajta. Jó szívvel szavazunk.

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, nyitott kapukat dönget, de egyébként egy Csilla keresztnevű munkatársam ugyanezt már leírta az együttműködés megkötése kapcsán a hitközséggel. Határozati javaslat 1. pontját ismertetem: a közgyűlés egyetért a Norvég Alap pályázati felhívásának első fordulójára történő alábbi projekt-koncepciók benyújtásával:

Felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó pályázati dokumentáció aláírására. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pont. felkéri a polgármestert, hogy kedvező döntés esetén a második pályázati szakaszba jutott projektről részletes fejlesztési javaslatot terjesszen a közgyűlés elé. Ennek egy ici-pici magyarázat az, hogy kétszintesek a pályázatok, tehát aki az első körön nem jut túl annak ott vége, a második körben dőlnek el úgy igazából a dolgok. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

234/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért a Norvég Alap pályázati felhívásának első fordulójára történő alábbi projekt-koncepciók benyújtásával:

 1. felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó pályázati dokumentáció aláírására

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: Marton István polgármester

(Operatív felelős: Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezető)

 1. felkéri a polgármestert, hogy kedvező döntés esetén a második pályázati szakaszba jutott projektről részletes fejlesztési javaslatot terjesszen a közgyűlés elé.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezető)

 

Marton István: Én nem akarom nagyon húzni a türelmét senkinek, de a 25-öst még le kell tárgyalnunk, mert szegény főorvosasszony már itt ül órák óta és nem voltunk elég tapintatosak, már korábban is előrevehettük volna.

 

 

 1. A módosított “Nem dohányzók védelméről” szóló törvény, különös tekintettel a “nem jelölhető ki dohányzóhely” áttekinthető tájékoztatója (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Dr. Buzás Judit tiszti főorvos

 

Dr. Buzás Judit: Azért hoztam ezt a nem dohányzók védelméről szóló törvényt a közgyűlés elé, hiszen eddigi is támogatta a nem dohányzók kérdését a képviselőtestület. Alapvetően azért is gondoltam, mert 77 önkormányzati intézményt érint a nem jelölhető ki dohányzó hely. Ez egy elég nagy szám és az anyagban a bírságolásnak megváltozását is közreadtam és most, nemcsak a dohányzó felel a saját szabályszegéséért, hanem az intézményvezető is és maga az intézmény is. Tehát az intézményeknek nagyon kell figyelni és betartani ezt a nem dohányzók védelméről szóló törvényt. Tehát alapvetően én egy figyelemfelkeltést szerettem volna itt az intézmények felé. A másik, amit az anyagban kiemelnék, az pedig az, hogy egy nagyon rövid áttekintést adtam a jelenlegi dohányzási helyzetről és sajnos meg kell állapítani, hogy nem igen javult a nem dohányzóknak az aránya. Én úgy gondolom, hogy miután alkotmányos jog az egészséges környezethez való jog, ez most egy kicsit így felértékelődik. Az anyagban javasoltam, hogy miután az önkormányzati intézmények jelentős részénél nem is jelölhető ki se dolgozónak, se betegnek, se szülőnek, senkinek sem dohányzó helye, ezért félő, hogy az a magatartás fog elterjedni, hogy mindenki dohányozni az intézmény előtt fog. Úgy gondoltam, hogy az önkormányzat támogathatná városképileg is, meg egyébként is. Nem szép látvány és miután elsősorban itt a gyermekeknek a magatartásának a befolyásolása a fő cél, hogy az intézmények előtt ne lehessen dohányozni, ajánlom rendeletalkotás formájában a közgyűlés elé egy ilyen rendeletet meghozni. Elgondolásom szerint, tehát az önkormányzati intézmények előtti közterületen, játszótéren, templomok előtt ne lehessen még szabadtéren sem dohányozni. Ez lenne a javaslatom a rendelettervezéshez. Amennyiben úgy gondolja a képviselőtestület, hogy ez nem járható, akkor azt gondolom, hogy az is lehetőség lehet, mert az önkormányzati intézmények és az intézmények előtt általában, vagy ha csak a Fő utcán végig megyünk, rettenetesen sok csikk van, ami megint csak a fiatalok magatartás-formálását, mint pedig a köztisztaság szempontjából nem tartom célszerűnek. Tehát akkor a csikkellők ellen, akik dohányosok talán úgy is tudnánk védekezni, hogy beemelni a köztisztasági rendeletbe külön azokat, akik a csikkeket eldobják, tehát ezzel valamilyen formában befolyásolhatnánk a nem dohányzást. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni.

Marton István: Köszönöm Tisztelt Főorvos Asszony. Én azért egy mondatot idéznék Öntől, bár minden sorát érdemes lenne felolvasni. Hazánk vezeti Európában a dohányzással összefüggő halálozási listát. A tüdőrák okozta halálozás tekintetében világelsők vagyunk. Úgyhogy ezek eléggé szomorú és szégyenletes tények.

Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta, 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra, a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartja. Csak egy mondatot, hogy nagyon jó dolgok vannak leírva, megfontolandó, de tudomásul kell venni, rám is lehet mutogatni nyugodtan, akkor is azt mondom, hogy megfontolandó, de Vég Antalnak a mondása jut eszembe. Első osztályú kocsikat csak első osztályú utasokkal lehet fenntartani, és nagyon sok nem első osztályos utas közlekedik az utcán és van az intézményben, akiket, akármit csinálunk, akkor sem lehet normálisan rászorítani, hogy ne dohányozzanak még akár a kórterembe is.

Marton István: Igen, hát ezért van az, hogy 10 magyarból 4 rendszeresen dohányzik. Több hozzászólót nem látok, a napirend vitáját lezárom. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete által készített “A módosított Nem dohányzók védelméről” szóló törvény, különös tekintettel “a nem jelölhető ki dohányzóhelyről” szóló áttekinthető tájékoztatót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

235/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete által készített “A módosított Nem dohányzók védelméről” szóló törvény, különös tekintettel “a nem jelölhető ki dohányzóhelyről” szóló áttekinthető tájékoztatót elfogadja.

 

 

 1. Javaslat óvodai feladatellátás átvállalására Sormás község Önkormányzatától (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Póczai Zoltán polgármester

 

Marton István: Kérem a szakbizottság, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnökét, ismertesse a szakbizottság állásfoglalását.

Balogh László: Póczai Zoltán polgármester úr levélben jelezte, hogyha esetleg megszüntetnék a sormási óvodát, abban az esetben Kanizsára kerülnének a sormási óvodás gyerekek. Jelen pillanatban ez 11 főt jelent. Az elkövetkezendő 3 évben körülbelül 13-14 főt jelent. A megkeresésre érdemben kérnek választ. Erről szól a határozati javaslat. Mi két helyszínt a munkaanyagban megjelöltünk, de közben felmerültek egyéb szempontok is, és ennek hatására én javaslom, hogy a Pipitér óvodát jelöljük meg, mint lehetséges fogadó óvoda a 11 fő sormási kisgyermek számára. A határozati javaslat is ezt tartalmazza. Az előzetes anyagot 5 igennel egyhangúlag támogatta az oktatási bizottság.

Tóth László: Nekem egy kérdésem lenne, mivel nem tudom behatárolni a Pipitér óvodát, hogy ez hol van?

Marton István: Nagyrác utca.

Tóth László: Jó, tehát akkor Kiskanizsa. Ezt akartam mondani, hogy akkor Kiskanizsa.

Marton István: Tehát a kihasználatlan területek.

Gyalókai Zoltán Bálint: Nem tudom, az előterjesztés nem tartalmazza a gyermekek szállításával kapcsolatos dolgokat. Ezt javaslom, a tényleges megállapításba be kellene építeni.

Marton István: Köszönöm a javaslatot.

Polai József: Elvi döntés fog születni a mai napon, tudjuk, azért ehhez még szeretnék néhány gondolattal hozzájárulni. Nagyon rövid leszek. A 11 gyermeket nagyon szívesen fogadja Kiskanizsa a Nagyrác úti telephelyen és ehhez én néhány szakmai érvet elmondhatnék, de lehetséges, hogy felesleges. Gyakorlatilag csak ilyen néhány szóval, természet közeli állapot, szép játszóudvarok. A gyerekek ápolhatják a hagyományaikat úgy, mint a sormási lakóhelyükön megtehették, hiszen falusias a környezet. Az óvodának a fő szakmai filozófiája a kötelező napi mozgás. Ugye ez rendkívül fontos ilyen kis korban, hiszen a személyiségfejlesztés egyik legfőbb eszköze, illetve a kötelező napi irodalom, ami pedig az anyanyelvi kultúrának a fejlesztését segíti elő. Jó a szülőkkel való kapcsolattartás és eszközrendszere kiváló. Ezért én arra kérem a Tisztelt Közgyűlést, ha ez a döntés megszületik – egyébként Póczai úrral én erről tanácskoztam, támogat minket abban, hogy minden gyermeket ide kívánnak segíteni erre a telephelyre és egy kérdésre várnak választ utaztatás kérdésében, hogyan tudjuk majd őket segíteni.

Marton István: Az előbb is felvetődött. Gyakorlatilag ez az ő felelősségük, nekik kell szállítani a gyermekeket, de a szerződésben ez részletezve lesz.

Cserti Tibor: Értelmes javaslatról van szó. Meggyőződésem egyébként, hogy sokkal több ilyennel is fogunk még találkozni. Ismert a korábbi szisztéma a Polgármester Úr előtt is. Minden intézményre kimunkálható és város egészére is kimunkálható, hogy a normatív állami támogatáson és térítési díjon felül mibe kerül egy gyermek. Sajnos ezek nagyon …..nagyon leegyszerűsíthető, ékesen szóló szakmai számok, ami ráadásul évenként ugye, magyarul egy gyermekhez a nagykanizsai önkormányzat is x forintot kell, hogy hozzátegyen. Én úgy gondolom, hogyha a sormásiak ide akarják a gyermekeiket járatni, ezt mellé kell tenni, mindig karban kell tartani. Ha ezt tartalmazza a megállapodás, akkor egy intézmény hatékonyabb kihasználásáról van szó, és uram bocsá, még a térségi feladatok kiteljesedettebb ellátására. Én támogatom ezen feltételekkel.

Bicsák Miklós: Én csak örülni tudok hogy Polai és Tóth Nándor képviselőtársaimnak ilyen kellemes gondjai vannak. Legalább ők is már oda eljutnak, hogy örülnek, mint én Palin városrészben, hogy a gyermekeinket hova tudjuk elhelyezni. Most gondjaim vannak ebből, annyi - hála Isten - a gyermek, és ugyanez, úgy látszik Kiskanizsán is be fog indulni a képviselői munkának, őnekik is ilyen hasonló kellemes dolgokat kívánok, hogy a gyermekekre odafigyelni és a város biztos a segítséget maximálisan megadja, hogy az óvodai gondjainkat megoldjuk.

Marton István: Több hozzászólót nem látok jelentkezésre, ezért a határozati javaslatot ismertetem. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Sormás községgel közoktatási feladat-ellátási megállapodás megkötését. Felhatalmazza a polgármestert az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság jóváhagyása és Sormás Község Önkormányzatával történt egyeztetés után a megállapodás aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

236/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Sormás községgel közoktatási feladat-ellátási megállapodás megkötését. Felhatalmazza a polgármestert az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság jóváhagyása és Sormás Község Önkormányzatával történt egyeztetés után a megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 01.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 1. Javaslat a közművelődési intézmények további működtetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Emlékezzünk vissza, hogy kezdődött ez régebben a kulturális negyed ötlettel, aztán volt januárban egy ötletbörze is, és hát azóta, mondhatom, hogy sok minden előjött, részint az ötletbörze kapcsán is, de egyébként is, és az az úgynevezett Kanizsai Kulturális Centrum elképzelés, az bővebben kitölthető, mint ez az itteni javaslat, de jelen pillanatban nincs akkora sürgetés, hogy ennél bővebb formával álljunk elő, merthogy azt gondoljuk, hogy úgy tisztességes, hogyha minden lépcsőfokot végiglépünk, és ha úgy dönt a közgyűlés, akkor az új évre vonatkozóan lépjük meg ezt az átalakítást, amely egy hatékonyabb működési formát keresne. Ezért kell áttekintenünk a jelenlegi közművelődési intézményhálózatunkat, és hosszabb távon gondolkodva szeretnénk kiszámíthatóbbá és hatékonyabbá tenni azt. Hogyan? Non-profit gazdasági társaság formájában. Hogy ez non-profit kft., vagy non-profit részvénytársaság lesz, ezt majd el kell még eztán döntenünk. Kht. lehetne a múltban, de július 1-jétől, ez év július 1-jétől már nem lehet létrehozni kht-t. Az előnyeiről röviden szeretném meggyőzni Önöket, és hát a közvéleményt is. Előnye mindenképpen az, hogy ez a gazdasági forma feladatfinanszírozást jelenthetne. A gazdálkodás így áttekinthetőbb, az adózás kedvezőbb lenne, a működése ezáltal válna hatékonyabbá, mint a költségvetési intézmények működése. A jelenlegi keretet ugye így tesszük. Kibővülnének a pályázati lehetőségek. Mi belső pályázatokat is gondolunk erre vonatkozóan, és a rendezvények feladatfinanszírozása és azok folyamatos ellenőrzése most hadd ne jelentsenek további konkrétumokat ebben az előterjesztésben. Ebben az előterjesztésben azt kell eldöntenünk, hogy útjára indítjuk-e ezt az átgondolást, amely a koordináció kedvezőbb lehetőségét is megteremti. Mindenképpen közművelődési életünk felfrissülését szolgálná ez a dolog. Bizonyára vannak ellenérdekeltek, bizonyára erre is rá lehet fogni, hogy egy izgalmas kísérlet, merthogy országosan is, Szentendrén van valami hasonló, Terézvárosban van valami hasonló. További részletek azért nem kerültek most ebbe az anyagba, mert bár birtokában vagyunk további elképzeléseknek, de a szeptemberi közgyűlésen a végleges határozathozatal még nem lesz késő. Én tisztelettel kérem a támogatást. Jelzem azt, hogy a kulturális bizottságunk 3 igennel, 1 nemmel és 1 tartózkodással, tehát támogatta ezt az előzetes elképzelést, és jelen állapotában én most csak ennyit kívánok hozzáfűzni, de állok a további izgalmas kimunkálás elébe.

Papp Ferenc: Sem szakmai indokok, sem pénzügyi megfontolások nem támasztják alá a non-profit gazdasági társaságként való működést, tehát az ilyen fajta integrációt. Azok a kulturális kht-k, amelyek Budafoktól Sopronig alakultak az elmúlt években, nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Egyértelműen megállapítható volt, és a szakmában ez egybehangzó vélemény, hogy visszaszorult a kultúra valódi értékeinek az ápolása, és ezen kulturális kht-knál pénzügyi, gazdasági megfontolások kerültek előtérbe. Legtöbb kht. esetében ez azzal is járt, ahogy a dolog természetéből adódik, hogy jelentős létszámleépítés, szakmai létszámleépítés történt. Én úgy gondolom, hogy teljes egészében, amit itt a második oldalon előnyként fölsorol, és hangsúlyozom, hogy nem várható előnyként, hisz egy ilyen tervezetbe talán jobb lett volna a várható előnyt megfogalmazni, egyértelműen előnyt ír, ezeknek én a hátrányairól és gondjairól szeretnék inkább szólni. A jelenleg is az intézményi gazdálkodás keretein belül teljesen áttekinthető valamennyi intézmény és intézményegység gazdálkodása. Mindnyájan tudjuk, hogy ennek a konkrét gyakorlati lebonyolítása a hivatalban történik. Polgármesteri Hivatalban bármelyikünk, akár vezető vagy önkormányzati képviselő bemehet, pontosan nyomon követheti és áttekintheti, hogy egy adott kulturális intézmény hogy gazdálkodik. Működése sem hatékonyabb, mint a költségvetési intézmények, nincsenek ilyen jellegű előtanulmányok, és az előbb fölsorolt példákat, amit Elnök Úr mondott, még azok se rendelkeznek olyan tapasztalattal, hogy ebből általánosításokat lehetne levonni. A pályázati lehetőségekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy jelenleg a hazai kulturális pályázatoknál inkább az intézményi pályázatokat részesítik előnybe. Ez a dolog jellegéből adódik, hisz többnyire, akiket elbírálnak, azok a különböző intézmények és esetenként néha bekerült ugye korábban a kulturális kht., minden esetben az volt a vélemény, hogy a kht., az keresse meg, gazdálkodja ki jobban a neki szükséges anyagi lehetőség…. A rendezvények feladatfinanszírozása: szeretném elmondani, hogy Elnök Úrral ellentétben én úgy látom, hogy ez is már részben megvalósult intézményi keretek között is, hisz ha a város nagy kulturális rendezvényeit végigsoroljuk, és most nem csak a HSMK, hanem a Móricz és más jelentős kulturális rendezvényeket, részben a Kulturális Alapból, részben pedig a költségvetésben külön soron látjuk ezeknek a feladatoknak a finanszírozását. A folyamatos ellenőrzés részben megvalósul azzal, hogy a nagyrendezvényekről, programokról, szakmai kísérletekről minden esetben be kell számolni részben a bizottságnak, részben pedig minden esetben, amikor ellenőrzés van a művelődési intézményekben, szakmai vagy pénzügyi ellenőrzés, ezt vizsgálják. Tehát csaknem teljesen megvalósult a feladatfinanszírozás. A másik dolog, én nem bízom abban, hogy a tervezett átalakítással a rendezvények koordinációija is jobb lesz. Nem az a fő probléma most itt Nagykanizsán, hogy a különböző önkormányzati intézmények, kulturális intézmények rendezvény és egyéb koordinációja nem valósul meg, hanem az a probléma, és ez egy más jellegű, hogy a nem önkormányzati, a rajtunk kívülálló különböző szervezetek, bevásárlóközpontok, multik, és még sorolhatom tovább, ezeknek a rendezvényei esetenként bezavarnak, ….. problémák. Egyetlen dolgot hadd mondjak, egy hétvégén szervezett bevételes rendezvény, könnyűzenei rendezvény a HSMK-ban, vagy akár a Móriczban komoly veszélybe kerül, ha ugyanakkor, ezzel egy időben egy ingyenes rendezvényt szervek akármelyik bevásárlóközpont, akár felnőtt, vagy akár gyermekrendezvény. A szponzorálással és a finanszírozással kapcsolatban: hát a szponzorálásnál én úgy gondolom, ha egy intézményvezető egy gazdasági egységhez elmegy, és támogatást kér, sokkal nagyobb esélye van, mintha gazdasági társaság vezetőjeként, akár vezérigazgatóként, vagy ügyvezetőként megy. Nagyon hiába van előtte, hogy non-profit gazdasági társaság, az illető vezető csak azt látja, hogy egy hasonló gazdasági társaság kér tőle támogatást. Tehát nem vagyok benn biztos, hogy ez mindenképpen támogatással jár. Én úgy érzem, hogy azt is végig kellene gondolni, hogy, és hát ez kiderült a fölsorolásból is, hogy a kimondott közművelődési és közgyűjteményi intézményeket keverjük. Ebben sem következetes az anyag, mert a város legnagyobb közgyűjteménye akkor miért nem szerepel? Szóval én nagyon nehezen tudom ebben a konstrukcióban elképzelni a Plakát Házat, meg a Képzőművészeti Házat, ha ez így ilyen formában megvalósul. Tudom, hogy a többségnek lehetősége van, és megszavazza, és támogatja ezt, de én ezeket az aggályokat, ezeket a gondokat mindenképpen szerettem volna elmondani. Ami pedig a vezetést, a város vezetését illeti, szeretném azt azért egyértelművé tenni, hogy az egyeztetést minden szintén el kell végezni. Tehát nagyon határozottan kérem, amennyiben ilyen döntés születik, hogy a közalkalmazotti tanáccsal, a szakszervezetekkel, több mint …. van szó, a munkahelyi csoportokkal ezeket az egyeztetéseket, hisz az anyagból nem derül ki, hogy végső soron ez azzal járna, a gazdasági társaság létrehozása, hogy a kulturális területen dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik. Nagyon jól tudjuk, hogy a szó jó értelmében a közalkalmazotti jogviszony milyen védettséget jelent, mennyi előnyt. Ezt is végig kéne gondolni, ha valóban ilyen döntés lesz, hogy ezekből a előnyökből, ezekből a pozitívumokból is próbáljunk minél többet átmenteni.

Marton István: Picit túllépte az idejét, de mint szakavatott hozzáértő, úgy gondoltam, hogy ezt megteheti.

Röst János: Én azzal kezdeném, hogy én nem akarok kétszer hozzászólni, ha Papp Ferencnek van még mondanivalója, akkor az én részemet Neki fölajánlom most. Én azzal kezdeném, hogy ez az anyag, ami elkészült, számomra nem értelmezhető, hiszen a közgyűlés már döntött arról, hogy átvilágíttatja az intézményeit. Akkor kétszer akarja átvilágíttatni? Milyen módon? Én úgy gondolom, hogy ha az átvilágítási szakanyag elkészül, akkor ez az anyag visszahozható még egyszer annak tükrében. Ily módon ez a javaslat, ami elénk került, egyszerűen értelmetlenné vált. A másik része a határozati javaslatnak, hogy eleve megjelöli a működési formát. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a közgyűlés mégis elfogadja, akkor az utolsó mondatnak a második felét, azt legyenek kedvesek elhagyni, és a mondat így hangzana: felkéri a polgármestert, hogy a közművelődési intézmények jelenlegi működését tekintse át jogi, szakmai és gazdálkodási szempontok figyelembevételével. A többi része a mondatnak, hogy megnevezi előre, hogy non-profit gazdasági társaság legyen, ez szerintem helytelen. Ezt akkor kell eldöntenünk, ha már azok az érvek, amiket itt Balogh képviselőtársam elmondott, kibővülnek, mert jelenleg nekem úgy tűnik, hogy az Ön véleménye nincs teljes mértékben egyensúlyban Papp képviselőtársam véleményével. A mérleg egyik serpenyője nagyon lent van, és az a Papp képviselőtársamé.

Halász Gyula: Egypár kérdésem lenne. Ugye itt szerepel egy határozati javaslat, ami tartalmazza a közművelődési és a közgyűjteményi intézmények felsorolását. Ebből vajon kiemelésre kerül-e a Halis István Könyvtár? Tehát ez egy kérdés lenne. A másik kérdést részben érintette Röst képviselőtársam, hogy vajon ki és milyen szakembergárda fogja ezt kidolgozni, ezt a koncepciót, kit fognak javaslatot tenni és mennyiért? Vajon a költségvetésben ezzel számolnak-e, illetve mennyi pénzt kívánnak erre felhasználni? Én azt gondolom egyébként, hogyha egy átvilágítás történik, mindenképpen alternatívákat kell kidolgozni, amiből a képviselők döntenek, és nagyon fontosnak tartom, részben Papp képviselőtársam utalt arra, hogy kell egyfajta szakmai kontroll. Tehát kell egyfajta olyan szakvéleményt letenni, ami segíti a képviselőket a döntésében, mert azt hiszem, nagyon kevesen ülünk itt a testületben, akik olyan mélyen benne lennénk a közművelődés kérdéseiben, mint például Papp képviselőtársam. Tehát én mindenféleképpen megfontolásra ajánlom mindenkinek ezt a szempontot, és azt is, amit Röst képviselőtársam mondott, hogy ha már egyszer átvilágítják az intézményhálózatot, az intézményrendszert, akkor kétszer ne fizessünk ezért.

Marton István: Nem fogunk kétszer fizetni, Képviselő Úr.

Cseresnyés Péter: Csak megerősítem Polgármester Urat, nem lesz kétszer átvilágítás. A múltkor, amit elhatározott a közgyűlés, az tartalmazza az intézmények átvilágítását, és abból táplálkozva alakulna ki a koncepció. És Papp képviselőtársamnak mondanám, itt tulajdonképpen koncepcióról van szó. Most arról döntünk, hogy valamilyen irányba el fogunk menni, és úgy, ahogy a közgyűlés kezdete előtt mi beszélgettünk arról, természetesen Papp képviselőtársamnak a véleményére, mint a Hevesi Sándor Művelődési Ház igazgatójának a véleményére és az ottani kollektívának a véleményére is figyelni fogunk, és ki fogjuk kérni. Az a beszélgetés, ami elkezdődött körülbelül egy hónappal ezelőtt, amikor én leültem Önökkel beszélni, ez folytatódni fog, csak egyáltalán azt határoztuk el és határoznánk most el, hogy milyen irányba fogunk indulni. Igen, abban lehet vita, hogy ez most egy non-profit gazdasági társaságként lehet-e működtetni, vagy pedig az intézményrendszert a jelenlegi működési formájában lehet hatékonyabban működtetni úgy, hogy a város vagy ebből a pénzből, amit eddig is a költségvetésben a közművelődésre fordított, gazdagabb programokat próbál kínálni, vagy pedig kevesebb pénzből kínálja ugyanezt a programot. Ez lesz az a bizonyos egyeztetési folyamat, amit többek között Önökkel is el akarunk végezni, és meg akarunk csinálni. Tehát én azt hiszem, és azt mondom, hogy ha most ezt eldöntjük, ez nem azt jelenti, hogy valahol sötét szobákban el fogják dönteni valakik, hogy mi legyen, hanem Önökkel együtt fogjuk ezt valahol végrehajtani, és ezt a koncepciót kidolgozni. Tehát plusz pénzbe nem fog kerülni ez – Röst képviselőtársamnak és Halász képviselőtársamnak mondom. Egyáltalán azt szeretnénk szeptemberre idehozni a közgyűlés elé, hogy január 1-jétől a közművelődési intézmények finanszírozása hogyan valósulhat meg hatékonyabb formában. És még egy dolgot szeretnék mondani Papp képviselőtársamnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy most az intézményeket és az intézményvezetést betereljük egy gazdasági társaság vezetésébe, és a mostani intézményvezetők elfelejtésre kerülnek, mint intézményvezető. Az intézmények továbbra is hasonlóképpen vagy ugyanebben a formában fognak működni, csak a feladatfinanszírozás, az nem úgy fog működni elképzeléseink szerint, hogy a feladat, a finanszírozás mondjuk a Hevesi Művelődési Házra lesz bontva egyrészről, aztán Móriczra, és a többi, és a többi, a következő negyedik, ötödik, hatodik művelődési intézményre, hanem az ott elvégzett munka, programokra menne ez, kivéve ebből természetesen a rezsiköltséget. Tehát a programok lennének a feladatfinanszírozásnak a tárgyai.

Horváth István: Én egyetlen dologban azért szeretnék ellentmondani Papp képviselőtársamnak, a rendezvények koordinációjával kapcsolatosan. Évekre visszamenően ki merem jelenteni, hogy ez a dolog nem működött. Nem jól működött. Erről beszéltünk már mi is, beszéltünk más intézményvezetőkkel, hogy akkor, amikor műsortervet készíteni, akkor egymással nem egyeztetnek. De ha ezt nem teszik meg, akkor legalább akkor, amikor a következő havi műsorfüzet lejön, akkor kellene egyeztetni arról, hogy milyen program hova kerül, és egyáltalán. A legutolsó dolog például, csak egyet kiragadva a Költészet napjai rendezvény, ahol ütötte volna egymást a két rendezvény, az enyém és Dörner Györgyé. Például. Megoldottuk, megoldottuk. Ebben az egy témában azért úgy gondoltam, hogy jó, ha ezt kibeszéljük, mert többször beszéltünk. Évekre visszamenően sajnos ütik egymást a programok. Ezen jó lenne változtatni.

Marton István: Annyit azért én is elmondanék, hogy nem értem azokat, akik nem értik ezt a javaslatot, mert ez a javaslat irányt mutat az átvilágításhoz. Más út pedig, ha nem intézményi formában működtetnénk tovább, nincs, mint a non-profit gazdasági társaság formában való működtetés. Meggyőződésem, hogy bizony, bizony, ahogy Horváth úr is mondta, a koordinációval voltak gondok, mert a Strém Kálmán féle Kokas Katalin, Kelemen Barna koncert idejére volt egy másik is, egy nagyon színvonalas koncert, és hát bizony ott alig tudtak, ha jól emlékszem, jegyeket eladni, mert a két program ütötte egymást és hát mégis a világban nagyobb név, a Kelemen Barna, Kokas Katalin duó jött ki győztesen ebből. Tehát minden ilyet, meg hasonlót, és itt nem csak arról van szó, hogy ezeknek az intézményeknek kell a programját összehangolni, hanem ezeknek az intézményeknek más önszerveződő csoportoknak a programjaira is figyelnie kell különben, de ez messzire vezetne, ebbe én mélyebben nem akarok belemenni.

Dr. Fodor Csaba: Bizonyára fontos a programegyeztetések lefolytatása, nem igazán gondolom, hogy emiatt a …. teljes kultúrával foglalkozó intézményrendszert át kellene szabni, és át kellene alakítani. Dehogynem értjük, hogy miről szól a történet. Itt arról szól a történet, hogy a végén legyen egy nagy valamilyen szervezet, amihez tartoznak különböző telephelyek ugye feltételezések szerint, aztán majd meglátjuk, hogy annak milyen vezetése lesz, meg egyáltalán hogy fog ez működni. Tehát erről szól. Nem?

Marton István: Papp képviselő úrnak nem tudom, hogy megadjam-e a szót, mert azok után, hogy Röst úr, meg Fodor úr már megróttak, de azért 6 perc 29 másodperc után, nem tudom, ez ugye a negyedik hozzászólás. Úgyhogy egy nagyon rövid időre megadom a szót Papp úrnak, mondjuk fél perc erejéig.

Papp Ferenc: Valóban nagyon fontos a koordináció, de ugyanakkor arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy Nagykanizsa egy nagyváros, megyei jogú város. Igenis nem baj, ha egy hétvégén, ha nem is teljesen hasonló profilú, de különböző profilú rendezvények miért ne legyen egy hétvégén, pénteken este, mondjuk egy néptánc találkozó és szombat este pedig egy irodalmi est? Ennek a városnak, meg a vonzáskörzetének el kell bírni, és számtalan példa van rá, hogy elbírják, és meg tudják csinálni. Amit nagyon nehéz koordinálni, az valóban nem említettem egy nagyon fontos dolgot, az oktatási intézményeknek a sajátos rendezvényeit, programjait, amelyet kifele hirdetnek, szerveznek akár itt, ebben az épületben, akár a templomban, vagy bárhol. Szóval ezekhez nem jutunk hozzá, nem küldik el nekünk, és higgyék el, hogy ez nem a közművelődési intézmények gondja és problémája. Ezt valahogy a hivatallal közösen valami, vagy a bizottság közreműködésével kell. A másik nagyon fontos dolog: ezek az itt fölsorolt intézmények az éves rendezvénytervre lelkiismeretesen, becsületesen leadták előzetes programjaikat, amelyek nagyrendezvények ezután jöttek, sajnos a mi bizottságunk elkövette a hibát, hogy a második, harmadik fordulóban rábólintottunk, beengedtük ezeket a rendezvényeket. Ebben kell. ezzel már különben már régebben is foglalkoztunk, hogy nagyon idejében, előző év októberében el kéne készíteni a következő évnek a rendezvénytervét, és akkor nem lenne ilyen probléma.

Marton István: Ezzel egyetértünk Papp úr.

Böröcz Zoltán: Hát ez a vita - nem vagyok közművelődési szakember, nyilván nem is érthetek hozzá - három dologról biztos, hogy meggyőzött, és én ezért aggályomat fejezem ki, és nem fogom megszavazni. Az egyik az, hogy jól érzékelhető, főleg a Papp képviselőtársunk hozzászólásából, hogy vélhetően a közművelődési intézményeink önállósága, vagy ha úgy tetszik vezetőinek önállósága lényegében bizonyos mértékben csökken. Az is biztosnak tűnik számomra, hogy távolabb kerülnek ezek az egyébként ma független és önállóan működő intézmények, távolabb kerülnek a közgyűléstől. A közgyűlés, azért vegyék tudomásul, egy népképviseleti szerv, ami egy testületben hozza meg a döntését, tehát létrejön közéjük valami szervező, valami gazdasági társaság, és mindegy, hogy kft., rt., mindegy. Ezt is kellemetlennek találom. Abban biztos vagyok, hogy a pályázati lehetőségeik valóban csökkennek, mert gazdasági társaságnak eddig is kisebb, ennek a formációnak magának kisebb volt a lehetősége, hogy ezt tegye. Összességében a magam részéről ezt biztosan nem támogatható. És még egy utolsó megjegyzés. Bármilyen gazdasági társasági formát hozunk létre, annak a működtetése többletköltséggel jár. Ügyvezető, ha úgy tetszik. Ha úgy tetszik, vezető tisztségviselők, ha rt-ről beszélünk, könyvelés és sok minden más adminisztráció. Mindenképp kötelező felügyelő bizottság, nem is mondom, hiszen gondolom, a közgyűlés lesz a tulajdonosa, és egyebek. Minden, ami ezzel jár többletköltség, és szerintem kultúrában kisebb hozadék.

Marton István: Miután több hozzászóló nem jelentkezett, ezért a határozati javaslatot szavazásra kell feltennem.

Dr. Gyergyák Krisztina: ……. Röstnek volt …… javaslata

Marton István: Szövegszerű módosító javaslatot én nem hallottam.

Dr. Gyergyák Krisztina: De, elmondta ……

Röst János: Visszavonom, mert nincs értelme a megszavazásnak, úgyis leszavaznak.

Marton István: Jó, köszönöm. Ezzel könnyíti a munkát Röst úr. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, nevezetesen Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzat, mint alapító, az általa működtetett közművelődési (Hevesi Sándor Művelődési Központ, Medgyaszay Ház, Móricz Zsigmond Művelődési Ház) és a telephelyükhöz tartozó közgyűjteményi intézmények, valamint a város és városkörnyék közösségi terei, mint részben önálló költségvetési intézmények további működtetését felülvizsgálja. Felkéri a polgármestert, hogy a közművelődési intézmények jelenlegi működését tekintse át jogi, szakmai és gazdálkodási szempontok figyelembevételével, és dolgozzon ki javaslatot a non-profit gazdasági társaság formájában történő működtetésre. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 9 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

237/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzat mint alapító, az általa működtetett közművelődési (Hevesi Sándor Művelődési Központ, Medgyaszay Ház, Móricz Zsigmond Művelődési Ház) és a telephelyükhöz tartozó közgyűjteményi intézmények (Képzőművészetek Háza, Magyar Plakát Ház), valamint a város és városkörnyék közösségi terei (bagolai kultúrház, kisfakosi kultúrház, sánci kultúrház, bajcsai kultúrház, Nagyrác utcai udvari épület) mint részben önálló költségvetési intézmények további működtetését felülvizsgálja. Felkéri a polgármestert, hogy a közművelődési intézmények jelenlegi működését tekintse át jogi, szakmai és gazdálkodási szempontok figyelembevételével, és dolgozzon ki javaslatot a non-profit gazdasági társaság formájában történő működtetésre.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat az óvodai gyermek és iskola tanulócsoportok számának módosítására a 2007/2008-as tanévben (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: Palini Általános Iskola, Kiskanizsai Általános Iskola, Cserháti Szakközépiskola igazgatója

 

Balogh László: A javaslatot, mely álláshelyeket érint, de van benne növekedés, a már felemlegetett palini óvodai csoport beépülése az óvodai rendszerünkbe, ez egy csoportszám növekedést jelent, és a hozzátartozó álláshely növelés tartozik ezen előterjesztés témájához, és hát van két intézmény, ahol sajnálatos egyértelmű indokok alapján viszont álláshelyek szűnnek meg. Ezt tárgyalja hát egyféle automatizmusként ez az előterjesztés. A szakmai bizottság 5 igennel egyhangúlag támogatja. Kérem hasonló támogatást.

Bicsák Miklós: Itt az oktatási bizottság, Elnök Úr itt már kivesézte a kérdést. Én csak külön meg szeretném köszönni a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a határozati javaslatot támogatják, és tényleg boldog vagyok, kellemes gondjaim vannak, már sokszor elmondtam. Épp tegnap megint egy család telket vásárolt, és hála Istennek tényleg Palin nem elöregszik, hanem fiatalodik, és ez nagyon boldoggá teszi az ott élő embereket is, és az a városrész, az az úgynevezett északi városrész, a Somogyi Kastélyig mind fiatal szülők, akik a városba járnak dolgozni, és ők büszkén vállalva, hogy a gyereket a palini óvodába, palini iskolába, nem vissza a városba, azért jöttek kis a városból, és ezt én a közgyűlésnek külön köszönöm, hogy figyelembe veszik, és erre valóban bármelyik városkörnyéki óvodában vagy iskolának ugyanolyan kellemes gondokat kívánok, olyan gondjai legyenek a gyermekek elhelyezésében, ami most jelen pillanatban Palin városrész. Köszönöm szépen még egyszer a támogatást.

Marton István: Bicsák úr köszönöm, hogy köszöni. Tényleg gyönyörű az az objektum abban a csodálatos természeti környezetben. Határozati javaslatnak van hat pontja. Azt hiszem, hogy úgy néz ki, hogy egyben lehet szavaztatni. Aki egyetért vele, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

238/2007.(VII.03.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007/2008-as tanévben az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin óvodájában 3 csoport indítását engedélyezi.
 2. Határidő: 2007. szeptember 01.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007/2008-as nevelési/tanévben az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin szakmai álláshely számát az alábbiak szerint engedélyezi:

szakmai álláshely

nem szakmai álláshely

engedélyezett álláshely 2007. szeptember 1-től

23,39

13

36,39

Az alkalmazáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az intézmény költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2007. szeptember 01.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. szeptember 01-től az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Alapító Okiratának 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

6. Az intézménybe felvehető maximális gyermek/és tanulólétszám

 • maximálisan felvehető gyermeklétszám: 75 fő
 • maximálisan felvehető tanulólétszám: 265 fő

Határidő: 2007. szeptember 01.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Általános Iskola Kiskanizsa intézményben a 2007/2008-as tanévben az indítható tanulócsoportok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

1.évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

összes

2007/2008

2

2

1

2

1

2

1

2

13

Határidő: 2007. szeptember 01.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Általános Iskola Kiskanizsa intézményben 2007. szeptember 1-től az alábbi szakmai álláshely-számot hagyja jóvá:

 

szakmai álláshely

96/2007.(III.29.) határozat szerint a 2007/2008-as tanévben:

29,58

tanulócsoport csökkenése miatt javasolt változás

- 1,45

Engedélyezett szakmai álláshely:

28,13

Határidő: 2007. szeptember 01.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium intézményben 2007. szeptember 1-től az alábbi szakmai álláshely-számot hagyja jóvá:

 

szakmai álláshely

96/2007.(III.29.) határozat szerint a 2007/2008-as tanévben:

75,53

nyelvórák számának csökkenése miatt

- 2,95

Engedélyezett szakmai álláshely

72,58

Határidő: 2007. szeptember 01.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat az NTE 1866 MÁV sportegyesület támogatására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Szeretném tisztességgel körbejárni a témát. Az NTE 1866 MÁV sportegyesület négy szakosztálya a tavalyi évben összesen 13 millió Ft-nyi működési támogatást kapott, valamint az önkormányzat átvállalta további 13 millió Ft-nyi közüzemi díj kifizetését is. 2007-ben pedig a jelenlegi állapotig 15,8 Ft-ot ítélt oda az egyesületnek a sportbizottság és végül is a közgyűlés. Ez az összeg a 40 egyesület között támogatásként felosztható összeg közel 20 %-a. Eközben a közüzemi számlák önkormányzati részről történő kifizetése garantált ebben az évben is. Ez bizonyos, hogy a tavalyi 13 milliónál jóval több lesz. Ennek ellenére van egyfajta vita közöttünk, és már most jelzem, hogy nem szeretnék a részletekbe és afféle sárdobálásba belemenni, mert nem a közgyűlés dolga ennek lefolytatása, és én azt is remélem, hogy a sajtón keresztül sem fogjuk ezt folytatni, legalábbis rossz irányban nem folytatjuk, mert bizony…. Annyira azonban hadd térjek vissza rá, hogy elhangzottak itt olyan zengzetes megjegyzések, hogy toplessben mégsem játszhatnak, nincs pénz a felszerelésre. Én ezt, a magam részéről vállalom, egy kicsit demagóg megfogalmazásnak tartottam, mert ugye nem a részemről hangzott el, hanem a másik oldalról. És közben az is igaz, hogy kosárlabda és kerékpárszakosztály indításáról is szó van. Hogy is van ez akkor? Milyen állapotok vannak? Az egyesületek jelentős része, különösen az NTE úgy viselkedik, mintha a város feladata lenne a klubok fenntartása, mintha az önkormányzatnak kellene működtetni, finanszírozni a versenysportot. Nagykanizsán az egyesületek bevételének mintegy 70 %-a származik a várostól. Ez a többi megyei jogú városnál még a 40 %-ot sem éri el. És így van ez egyébként az NTE-t illetően is. Tehát 70 % a város által. Máshol az országban egy 40 % körüli adat ez. 2001-ben 37 sportegyesület kapott támogatást a várostól, az idén 43. Tehát nem igaz az, amikor esetleg azzal támadnak bennünket, hogy kifelé vonulunk a sporttámogatásból, sőt az idén először igenis teljesül az, hogy 1 %-ot ad a város a sportra. Ha mindent összeszámolunk, beleértve az esetleges műfüves pályákat, mint plusz üzenet, ott vagyunk az 1 %-os összköltségvetés sporttámogatásra szánt része mellett. Hadd ne részletezzem, hogy hogy kell ezt érteni. De igenis ez meg van, és én nem szeretném, ha az az üzenet, ami az idén részünkről tudatosan elhangzott, hogy kicsit több pénzt tegyünk a sportba, ez az üzenet devalválódna, mert igenis még mindig van igazi sportélet a városban. Hadd utaljak, igenis a birkózás, ökölvívás, karate, kosárlabda, lábtoll-labda, kötélugrás, baseball, cselgáncs, sakk, asztalitenisz, sportakrobatika, tájfutás, triatlon, vívás, softball, látványtánc és mondjuk 1500 igazolt labdarúgó még talán mindig azt jelenti, hogy van mire büszkéknek lennünk. Az ő eredményeikre biztosan büszkék lehetünk. Sok sportoló és sok néző egyidejűleg. Ez lenne egy cél. Azt tapasztalhatjuk, hogy ez, hogy sok sportoló és sok néző egyidejűleg, hát vagy diktatúrákban, vagy szociális piacgazdaságokban van. Mi ma szerintem, lehet, hogy még egyikhez sem tartozunk. Kevés is az aktív életet élő és a sporteseményekre kíváncsi ember. Ez az igazi nagy probléma. Pedig úgy gondolom, törődünk a sporttal. Az idei költségvetés sportra vonatkozó számai jobbak a tavalyinál a megszorítások kellős közepén. A sportcsarnok építése ugyan várat magára, reméljük, nem a végtelenségig, de 10 műfüves kispálya elkészültére reális az esély például. A legnagyobb problémának azt érzem, hogy az egyesületek jelentős része nem keres, vagy nem talál magának támogatókat, nem ismeri a pályázati rendszereket. Javaslom, keressük együtt a sporttámogatókat, és sportoljunk többet. Ezeket is figyelembe véve a sportbizottság a következő határozatot hozta. Az eredeti határozati javaslattal, az 5 millió Ft-os támogatással a sportbizottság 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett egyetértett. Ezt kell nekem is itt most felmutatni, de engedtessék meg, hogy mindazon kritikai észrevétel, illetve jobbító szándékú észrevétel hadd hangozzon el, ami elhangzott, és nekem mindehhez annyi hozzáfűznivalóm van, mint egyéni képviselő, tehát most nem, mint sportbizottsági elnök, hogy én azt javaslom, hogy ez az 5 millió Ft-os támogatás úgy történjék, a kerete akár legyen az, ami itt fel van emlegetve, hogy 2,5 millió Ft-ot szánnék én az NTE 1866 sportegyesületnek, tisztelve az 1866-tól számított patinát, és 2,5 millió Ft-ot szánnék eleve akár, ha tetszik, ha nem, címkézetten a focinak, annak az NB-III-as focinak, amelynek kapcsán én azt remélem, hogy sokan ott leszünk és drukkolunk, és azt is hozzátenném a határozati javaslat bővítésében, hogy az idén ezen 5 millió Ft-os plusz támogatás után már nincs módunk további milliókkal támogatni az NTE 1866 MÁV sportegyesületét. Hajrá sport!

Tóth László: A közgyűlési anyagban Polgármester Úr van megnevezve, mint előterjesztő. Én úgy gondoltam, hogy Ő kezdi meg a napirendet. Én végighallgattam teljesen nyugodtan, nem kívánok minden részletébe belemenni az általad elmondottakba Laci. Elöljáróban, én is készültem, de megmondom őszintén, hogy nem kívánom a késői időpontra való tekintettel elmondani, amit el szerettem volna mondani szó szerint, de egy tíz mondatot az előzetesen leírtakból, és akkor utána szabadon fogok reagálni az elmondottakra. Valószínűleg senki sem vitatja, hogy a magyar sport állami vezetésének döntéseit mindig ál- és félmegoldások jellemezték, az elmúlt évtizedekben csökkenő pénzügyi források oda vezettek, hogy elhanyagolt, lepusztult, pénztelen egyesületek és létesítmények jellemzik a magyar sportot, miközben edzőink mind nagyobb számban távoznak külföldre, és erősítik vetélytársainkat az itt megszerzett tudásukkal. Sajnos az is tény, hogy az egyesületek sokszor törvénytelen módszerek alkalmazására kényszerülnek, s folytatnak, s folytatunk élet-halál harcot. A tét a lét, a fennmaradás. Holott jól működő egyesületek nélkül nincs eredményes magyar sport, nincs szabadidősport, azaz tömegsport sem. Mindezek ellenére nemcsak mint az NTE 1866 sportegyesület elnöke bízom abban, hogy a tradíciók és az eredmények továbbra is szerves részét képezik a város kultúrájának, és ezek fontos elemek a ma emberének életében. Az NTE 1866 egyesület megőrizte és ápolta a fennállása alatt vele egyesült sportegyletek értékes hagyományait, és ezek utódjának is tekinti magát. Ez nem csak kötelességünk, hanem ezt várja el tőlünk a város sportszerető lakossága és a sporttörténelem is. Meg kell jegyezni, mint köztudott, a sport nem csak a testedzésről, a versenyekről, meccsekről szól. Igazi közösségteremtő ereje van, az érzelmeken pedig túl azt is szükségesnek tartom megjegyezni, talán jelen pillanatban a sport az egyetlen terület, ahol Nagykanizsa sikereket könyvelhet el magának. Aki igazi lokálpatrióta, annak őszinte örömet kell, hogy jelentsen, meg jelent is, amikor hétről hétre láthatja az újságok hasábjain győztes csapata nevét. Tehát ez egy kétoldalas anyag, ezt a tíz mondatot szerettem volna elmondani, és én úgy gondolom, hogy vita nincs, polémia van közöttünk, és nem akarom politikai síkra terelni a dolgot, de az egyesület becsülete és az emberi tisztesség okán akkor én is szeretnék módosítani. 2005. május 10-én Pintér István szakosztályvezető úrral közösen kérelemmel fordultunk az OKISB-hez, az OKISB elnökéhez és Polgármester Úrhoz, amiben kértünk 3.281 eFt támogatást a női kézilabdacsapatunk további működtetésére. A június 28-ai bizottsági ülésen az OKISB nekünk 378 eFt támogatást megítélt. Nincs az egyesületünk olyan helyzetben, hogy ne tudná megköszönni, tehát megköszönjük ezt a 378 eFt-ot is, de ez a 378 eFt arra sem elég, hogy a női kézilabda szakosztályunk 2006/2007-es évadban nyújtott számláit fedezze. A 378 eFt-hoz is kellene még legalább 551 eFt. Ezt csak azért mondom, mert van egy 2006 és 2011 évekre vonatkozó sportkoncepció, sportrendelet, amely valóban rendelkezik arról, hogy egy kiesett – elnézést, de egy kicsit hosszabban szeretnék beszélni, mert három szakosztályról lenne szó – a rendelet szerint erre az évre is meg kellett volna kapnunk legalább annyit, hogyha kevesebb pénzt is, mint amennyit kapott, ugyanis a tavalyi évben 3,6 millió Ft járt, hát annyit kapott a női kézilabda-szakosztály, ebben az évben 1.013 eFt-ot. Tehát a 2006/2007-es versenyévadnak a tavaszi fordulójának a költségei 1.931 eFt, tehát magyarán 551 eFt hiányzik. Ugye én azt kértem Polgármester Úrtól, hogy terjessze elő ezt a kérésünk, de mi már kaptunk 378 eFt-ot, így 2.900 eFt-ra teszek javaslatot, hogy ezt kérnénk, hogy a közgyűlés támogassa. De hogyha ez nem megy, akkor legalább azt az 551 eFt-os támogatást, amit ugye az előző évekből – és nem kívánom minősíteni, hogy miért és hogy került a női kézilabda-szakosztály ilyen helyzetbe, legalább akkor ezt az 551 eFt-ot kérnénk támogatásként. A második szakosztályunk a labdarúgó szakosztály tudomásom szerint Kozma Lajos a szakosztályvezető úr többszöri tárgyalásokat folytatott Cseresnyés Péter alpolgármester úrral és a Polgármester Urat is megkereste mintegy 5 millió Ft támogatás ügyében az NB-III-ban való induláshoz. Természetesen annyit tudni kell, hogy a mi egyesületünk Nagykanizsán – lehet, hogy tévedek, akkor ez nem készakarva van – az az egyesület, ahol több osztály, több szakosztály működik, sehol máshol nem tudok ilyen egyesületről, és mivel az egyesületünk a jogi személy, a szakosztályaink, azok természetesen nem jogi személy. Amennyiben nem várt események következnek be az egyesület… természetesen maga után vonja a szakosztályok további működésének a kérdőjeleit, és akkor most szeretnék még visszautalni Lacinak arra a megjegyzésére, amikor szóvá tetted, hogy kosárlabda és kerékpár szakosztályt szeretnénk működtetni. Ez csak látszólagos ellentmondás. Nagyon szeretem a régi bölcseket, nem tudom… idézetét citálom akkor, amikor azt mondom, hogy óhajt és remélem, az már a jövőben él. Én bízom, hogy van a képviselőtestületben legalább – szerintem sokkal több van, de hogy minimum – 14 európai normához szokott képviselőtársam, aki átérzi és lokálpatrióta is, az egyesület helyzetét, meg fogja szavazni ezeket a kéréseinket. Tulajdonképpen én most, ez egy módosító indítvány. Elöljáróban ennyit szeretnék mondani.

Bizzer András: Én Tóth László képviselőtársamnak szeretném feltenni azt a kérdést, aki ugye az NTE 1866-nak az elnöke is, hogy elnöki mivoltából kap-e havonta rendszeresen tiszteletdíjat, vagy pedig munkabért? És amennyiben kap, azt is szeretném megkérdezni, hogy ez mekkora összegű havonta, és amennyiben kap, hajlandó-e arra, hogy a jövőben lemondjon erről a tiszteletdíjról vagy munkabérről? Hisz, hogyha az NTE 1866 a csőd közeli helyzetben van, akkor ez is jelentős segítség lehet akár, hiszen éves szinten járulékokkal együtt több milliós összeg is lehet ez. Ez az én véleményem. Gondolom joggal, vagy nem joggal néhányan meg fogják majd kérdezni, hogy mi közöm van ehhez, és miért teszek fel ilyen kérdéseket egy egyesületi elnöknek. Erre az a válaszom, hogy azért, mert ezt az egyesületet a város jelentős önkormányzati pénzekből támogatja, és itt van előttünk egy előterjesztés, ez azt mutatja, hogy a jelenben is támogatni fogja minden bizonnyal, és olyan rendkívüli támogatásokat nyújt a város, ami úgy érzem, hogy egyedülálló. Úgy tudom, hogy az NTE 1866-nak a költségvetésének a 70 %-át a város állja. Ezek után szerintem a kanizsai polgárok és a kanizsai adófizetők joggal kérdezik meg, hogy az NTE 1866 mire költi el az adóforintjait. Tehát én joggal teszem fel ezt a kérdést, amit feltettem az Elnök Úrnak, hogy hogyan gazdálkodnak a pénzekkel az NTE 1866 egyesületben. Még véleményt is szeretnék mondani az üggyel kapcsolatban. Tehát Tóth László képviselőtársam, az egyesület elnöke többször utalt arra, hogy amennyiben mi nem szavazunk meg most rendkívüli támogatást az NTE 1866-nak, akkor megszünteti ezt az egyesületet, ezt a nagy múltú egyesületet, és felszámolja. Úgy érzem, hogy ez az én véleményem szerint egyfajta zsarolást, tehát az önkormányzat és a városvezetés zsarolása, és véleményem szerint politikai célokra akarja felhasználni ezt a nagy múltú egyesületet az Elnök Úr, ami szerintem nem szerencsés. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseimre a válaszokat.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy Bizzer képviselőtársam nagyon rossz úton jár. Ez a kérdés, amit feltett Tóth képviselőtársnak, aki egyben elnöke ennek az egyesületnek, nem helyénvaló, de ha Ön így gondolja, akkor az a javaslatom, hogy Ön is ajánlja fel a képviselői tiszteletdíját ugyanerre a célra. Visszatérve a sporttámogatásra, minden évben mindegyik egyesület gazdálkodása nehézségekbe ütközött, most is. A városnak viszont akkor, amikor egy egyesületnek problémái vannak, azt a mentőövet oda kell adni, és meg kell adni neki. Most az az összeg, ami itt szerepel, az egy korábbi levélváltásnak az összegei, ebben még akkor nem volt arról szó, hogy a MÁV NTE fel fog kerülni NB-III-ba, tehát ez a kérés ezt nem tartalmazza. Én úgy gondolom, hogy egy egyesület életében váltás történik az osztálykülönbség következtében, akkor a sportrendelet szerint is annak az egyesületnek a költségvetését újra kell tárgyalni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a költségvetési összeg, ami itt szerepel, ez arra elegendő, hogy a MÁV NTE működtetését ebben az évben stabillá tegyük, és külön kell megszavazni azt az összeget, ami a MÁV NTE NB-III-as szerepelését jelenti. Egy osztály váltásánál, főleg NB-III nemzeti bajnokság szintjén a technikai előírások is eltérőek, mint a megyei szinteken. Emellett a költségei, utazási költség, egyebek is jelentősebbek, és úgy gondolom, hogy ez a testület, ha most ezt nem így fogadja el, ehhez képest még külön nem támogatja az NB-III-as csapatot, akkor valóban azt teszi, hogy Kanizsán nem lesz NB-s labdarúgás. Meg fogja szüntetni már előre. Mindegyes közgyűlés letette a szentesküt, hogy a ciklusa végére NB-III-as, NB-II-es labdarúgócsapatot fog szerepeltetni a bajnokságban. Erre egyébként tett a Polgármester Úr is ígéretet, emlékezetem szerint, és eddig igazából egyik sem tudta teljesíteni. Az előzőben az volt a probléma, hogy akkori lehetőségek szerint nem szavazta meg a közgyűlés azt az összeget, a mostaninál viszont lehetőség van, hiszen feljutott egyenes vonalon NB-III-ba a csapat, addig viszont alsóbb osztályokban szerepelt. Tehát énnekem az lenne a kérésem egyrészt, hogy a testület támogassa ezt az előterjesztést, másrészt támogassa a labdarúgóklubnak az NB-III-ban való működtetését plusz kifizetésként, és arra kérem a városvezetést, hogy a szponzorok felkutatásában szorosabban és aktívan működjön közre. Higgyék el képviselőtársaim, hogy az előző városvezetésnek is rengeteg idejét, energiáját kitette az a munka, amiben külső szponzorok felkutatását, támogatását és ennek értelmében egy plusz forrást tudtunk teremteni. Nem kívánok számokat sem mondani, meg vállalkozásokat sem, mert nem akarom őket hírbe hozni, de én úgy gondolom, hogy egy városvezetésnek ezt a segítséget meg kell, hogy tudja adni.

Marton István: Azért egy-két dolgot meg kell, hogy említsek az Ön hozzászólásával kapcsolatban. Már Tóth úrnak az elődjét is mi húztuk ki abból a mély slamasztikából, amit az Önök által vezetett város okozott neki, és hátrahagyva ezt a sok-sok millió adósságot. Úgyhogy én nagyon megértem és akceptálom az önzetlen szavakat, csak korábban, amikor a tettek mezején lépkedhettek volna, akkor nem lépkedtek. Egyébként visszaadom Önnek a szót, mert nyilván személyes megtámadtatás kapcsán kért ügyrendit. De a másik még, amit el kell, hogy mondjak, én úgy gondolom, hogy egy egyesületnek azért van elnöke, meg elnöksége, hogy a szponzorok felhajtásában ő legyen elől, ami nem jelenti azt, hogy a városvezetésnek is, ha van ideje, energiája, akkor próbáljon felhajtani szponzorokat. De nem a városvezetés vezeti az egyesületet, hanem az elnökség.

Röst János: Köszönöm a lehetőséget a viszontválaszra. Én nem kívánom visszaidézni az Ön tevékenységét az Olajbányásznál, mert nem lenne stílszerű itt a testületen belül.

Marton István: De, stílszerű, idézze csak vissza Röst úr. Idézze csak vissza, az a kérésem.

Röst János: Nem, ott szűnt meg lényegében az NB-I-es profiliga, nyugodtan mondhatjuk.

Marton István: Röst úr, Ön hazudik.

Röst János: Hát miért? Mikor szűnt meg?

Marton István: Szemébe kell, hogy mondjam.

Röst János: Marton úr, ha megengedné ….

Marton István: A szemébe kell, hogy mondjam, hogy Ön hazudik.

Röst János: Ha megengedi, befejezzem, akkor egyrészt …

Marton István: Jó, fejezze be.

Röst János: … megpróbálna a Polgármester Úr megszólításban egyszer polgármester, egyszer meg úr lenni, így meg nehezemre esik bármelyiket kimondani. Ott folytatnám, ahol Ön abbahagyta. Tehát én azt mondom, az Ön tevékenységét nem kívánom, ugyanúgy személyeskedésnek venné Ön is, mint ahogy én annak vettem az Önét. Az előző testületnél voltak problémák a MÁV NTE-vel, kezeltük. Voltak pénzügyi problémák, kezeltük. Semmifajta romhalmazt nem hagytunk hátra. Semmifajta pénzügyi válságot nem hagytunk hátra. Tehát lényegében azt jelenti, Ön nem mond igazat.

Marton István: Hát, elnézést Röst úr, ha befejezte, akkor énnekem fel kell szólítanom az egyesület jelenlegi elnökét, hogy mesélje el, hogy Önök mit hagytak hátra. Hát, elképesztő. Hány millióval támogattuk meg mi az NTE-t a Tóth úr elnöksége előtt már abban a három hónapban – Röst úr? Hát ne essünk amnéziába. Tóth úr, legyen szíves körülbelül hozzávetőleges számokat mondjon, én elnézem, hogy Ön most erre a kérdésre nyilván nem készülhetett fel. De hát …..

Tóth László: Az előbb elfelejtettem mondani, hogy 2007. április 1-je óta vagyok az egyesület elnöke. Erre az Ön kérdésére nem tudok válaszolni. De ha még tudnák, akkor sem szokásom, engem úgy neveltek, hogy nem mutogatok vissza az elmúlt vezetésre, megvan a véleményem bizonyos dolgokról. Hát akkor, mivelhogy nem is Bizzer úr lett volna, aki nem így teszi fel ezeket a kérdéseket, ahogy feltette. Meg kell, hogy mondjam, hogy stilárisan fejlődött, mert én úgy gondoltam volna, hogy Ő úgy teszi fel ezt a kérdést, hogy én mennyit nyúlok le az egyesülettől. Hát, kérem szépen, meg lehet nézni, nyilvánossá tettem, amikor ugye kiszivárgott, hogy bizonyos körök olyan horribilis nettó összegekről beszélnek, hogy én miket szakítok le az egyesületnél, hogy kiadtam utasításba, hogy minden szerződés, minden számla nyilvános az egyesületnél. Itt be fogom mutatni, ha a kamera rá tud, de körbe fogom adni. Ha látják a nettó kifizetés 40.000 Ft. Én úgy gondolom, hogyha itt Önök közül nettó 40.000 Ft-ért ezt elvállalja, ezt a pozíciót, lelke rajta, ne legyen az én személyem akadálya egy 141 éves egyesület további működésének. Én felajánlom – nem itt, majd az egyesület közgyűlésén – a lemondásomat azzal a feltétellel, hogyha Önök Tisztelt Uraim garantálják Magyarország és Kanizsa legrégebbi és legnagyobb egyesületének azt, hogy öt évre kifinanszírozzák az egyesület gazdálkodását. Ebben az esetben hajlandó vagyok lemondani, és ezeket a politikai támadásokat, …. én azzal kezdtem, hogy nem kívánok politikát belevinni a dologba. De úgy gondolom, hogy amit Bizzer úr a mai nappal tett, azt mindennek lehet mondani, csak nem úri modornak, úri gesztusnak. Támogatásokról – no, kérem szépen, ugye, hát akkor, ha már személyeskedünk, akkor elmondanám, hogy az Önök oldaláról informális csatornákon eljutott hozzám az a hír, hogy miszerint én azért lettem az egyesület elnöke, mert a szponzorok garmadáját ígértem. Ezt elmondtam az OKISB-nek, ugye ez szemenszedett hazugság. Be tudom mondani azt a székfoglaló beszédet, ami ott elhangzott, ahhoz nem tettem hozzá egy betűt, nem vettem el belőle, fel fogom tenni az internetre. És a szponzorokról: folyamatosan tárgyaltam és tárgyalok gazdasági társaságok vezetőivel, tulajdonosaival, bankok képviselőivel, olyan városi mobilitásokkal, mecénásokkal, tehetős emberekkel, akiknek, ha politikai ambícióik lennének, akkor most az Önök soraiban ülnének, 100 %-ra, és nem biztos, hogy velem szemben, hanem lehet, tőlem jobbra. Erről pedig csak ennyit szeretnék mondani.

Marton István: Amit egyébként Röst úr mondott, azért azt még tovább kell pontosítanom csak azért, mert itt mindenféle rémhírek keringenek. Kérem, én a sportkör élére 2000. szeptember 20-án, tehát aznap kerültem, amikor a csapat gyakorlatilag kiesett az NB-I-ből. Ül itt egy-két olyan ember, aki ezt tudja tanúsítani. Aki meg nem, az pedig lapozza fel a korabeli újságokat. Tehát engem a csapat kiejtésével megvádolni szemenszedett hazugság.

Dr. Károlyi Attila: Először, idézőjelben, eljárásjogi kérdésekkel foglalkoznék. Az egyik, az az, hogy én kérném Tisztelt Polgármester Urat, ne engedje meg a legközelebbi közgyűléseken azt, hogy ha egy bizottsági elnök előterjeszti a testület véleményét, akkor azonnal hozzátegye a maga saját és képviselői jogán megjáró véleményét. Ugyanis ezzel üti és annulálja a testületi véleményt.

Marton István: Már bocsánat, ezt úgy kell érteni Képviselő Úr, hogy kétszer kérjen szót?

Dr. Károlyi Attila: Igen.

Marton István: Megfogadom.

Dr. Károlyi Attila: Ha egyedül marad, hozzászólóként egyedül marad, akkor ismertesse. Itt azt hallottuk az előbb, hogy Balogh László elnök úr elmondta a testület véleményét, elmondta azt, hogy 5 millió Ft, utána közölte azt, hogy Ő 2,5 millió Ft…. Hát, kérem, ez nonszensz. Ez nonszensz. Ez nonszensz. Ez az egyik. A másik a Bizzer képviselőtársamnak a primitív és földhözragadt véleménye. Nem akarom én Őt bántani, de hála Istennek az egész város látja ezt a közgyűlést. Egy olyan kérdésben, amikor az alapkérdés az, hogy Nagykanizsa városnak legyen-e minősített labdarúgócsapata, ilyen kérdést feltenni az egyesület elnökének, primitív és földhözragadt. Nem tudott kibújni sajnos Bizzer képviselőtársam a saját bőréből. A lényeget szeretném elmondani Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Közgyűlés. Az alapkérdés az, hogy a Nagykanizsa városnak legyen-e megint egy focicsapata? Tehát ott tartunk most, eljutottunk odáig, hogy van egy NB-III-as futballcsapatunk, Nagykanizsa közönsége futballimádó, a város lakossága futballimádó, és akkor, amikor eljutunk odáig, hogy legyen-e focicsapatunk, aki rongyos – most már elnézést kérek, hiszen milliárdos költségvetésünk van –, rongyos 5 millió Ft-okon ilyen vitát folytat, az a város megérdemli a sorsát. Amikor 25 millió Ft-unk van arra, hogy átvilágítsunk egy Polgármesteri Hivatal…. működését, nyilván megvannak a gazdasági okai és szervezeti okai, természetesen megvannak, 25 millió Ft-ot adunk egy ügyvédi irodának, akkor 5 millió Ft-on itt vitát folytatunk? Nevetséges Tisztelt Képviselőtársaim. Ennek ellenére azt mondom, fogjon össze a közgyűlés, felejtsék el a politikai hovatartozást, egy emberként támogassák ezt az igényt, hogy talpra állva maradhasson ez az egyesület. Készen áll az utánpótláscsapat, készen állnak a műfüves pályáink, Kedves Frakcióvezető, Bene Csaba képviselőtársam. Ott nőnek fel a fiatal tehetségek, akik az UFC-ben folytatják, majd a város minőségi futballcsapatában. Nagykanizsát úgy hazavágta a politikai rendszerváltás gazdasági értelemben, hogy onnan a mai napig nem tudott felállni. Úgy hazavágott bennünket, mint Trianon hazavágta annak idején Krátky István és társait. De amikor megvan a gazdasági felemelkedés lehetősége, ideér az autópálya, bízzunk abban, hogy talpra áll a város ennek az önkormányzatnak az idejében, én nagyon bízom benne, akkor igenis együtt jár ez egy minőségi labdarúgással és focicsapattal. Én nagyon kérem Önöket, a döntésükben ne politikai elveket, ne a frakcióülésen megbeszéltekre hagyatkozzanak, hanem a szívükre hagyatkozzanak. Azokra az emberekre hagyatkozzanak, akik imádják a focit Nagykanizsán. Akik a hétvégén kimentek minden, vagy kéthetenként a focipályára. Aki buzdították a várost, és azt kiabálták, hogy hajrá Kanizsa. Ezeket az embereket kell elsősorban, nem az 5 millió Ft-ot, meg a 2,5 millió Ft, meg ilyen nevetséges összegeket. Azt mondta itt az Elnök Úr, aki április 1-je óta elnök, hogy ez a pénz arra kell, hogy ezt a csapatot életben tartsuk. Megkérdeztem tőlünk nem messze lévő város első emberét arról, mennyivel támogatjátok az NB-III-as csapatot? Mindegy, hogy kiről van szó, meg melyik városról van szó. Azt mondta nekem, 23 millió Ft-tal. Hölgyeim és Uraim! Én arra kérem Önöket, hogy ezt az előterjesztést szavazzák meg.

Marton István: Én is tudok olyan várost, ahol ugyancsak az NB-III-as csapatot mondjuk 1,5 millióval támogatja az önkormányzat, tehát itt példák vannak jobbról, balról, szélső példák. Kétségtelen, egyik se biztos, hogy jó példa. Egyébként Képviselő Úr, eddig azzal nem volt baja senkinek az eltelt kilenc hónapban, hogyha valaki, mondjuk bizottsági elnökként elmondja a bizottság véleményét, utána meg elmondja a sajátját, de logika van abban, amit Ön állít, tehát akkor ezek után térjünk át arra a gyakorlatra, hogy a bizottsági elnök elmondja a bizottsági elnöki véleményét, majd szót kér, és valamikor rákerül a sor, mondjuk az összes szót kérő bizottsági elnök után. Tehát kérem a testületet, hogy a gyakorlat a jövőben ez legyen.

Cseresnyés Péter: Majdnem, hogy lassan kezdjük kiélezni ezt a beszélgetést a futballra, a futballcsapatnak a helyzetére. Sajnos ennél egy kicsit összetettebb Károlyi képviselőtársam a probléma, mert akkor, amikor Ön azt mondja, hogy nincs-e ennyi pénz a futballcsapatra, egy NB-III-as futballcsapatra, amit szívesen megnéznének az emberek, és azt hiszem, hogy tényleg sokkal többen lennének kinn a meccsen, mint egy megyei első osztályú labdarúgó-mérkőzésen, akkor Ön elfelejtette azt mondani, hogy itt nem csak futballcsapatról van szó, hanem kér 5 millió Ft-ot a MÁV NTE, kér 5 millió Ft-ot a futballcsapat, meg kér a kézilabdacsapat valamennyi pénzt, és ez már nem 5 millió Ft, hanem már 10 millió Ft fölött vagyunk. És hogyha jól számoltam, az emlékezetemben levő számokat jól adtam össze, akkor már 30 millió Ft fölött vagyunk, ha csak a MÁV NTE és annak szakosztályainak támogatásáról szólunk, éves támogatásáról szólunk, és ha jól számolok, ez lassan már több mint 1/3-a annak a költségvetési keretnek, amit a sportra próbálunk szánni, próbálunk tenni. Tehát nem egy 5 millió Ft-os keretösszegről, vagy összegről beszélünk, és nem arról vitatkozunk, hanem itt lényegesen többről vitatkozunk. Arról, hogy most adunk-e plusz tizenvalahány millió Ft-ot a MÁV NTE-nek vagy sem. Tehát most van egy kérés, amit Elnök Úr elénk terjesztett, hogy segítsünk a MÁV NTE-nek, és énszerintem segíteni kell a MÁV NTE-nek, de jön majd jön majd és jön is már a futballcsapat, és annak is kell segíteni, és kell a kézilabdacsapatnak is segíteni, csak van egy költségvetési teher és nyomás, amit viszont nekünk figyelembe kell vennünk …. nekünk, Önöknek is figyelembe kell venni. Én azt hiszem, hogy a szponzoroknak a felkutatása mind a kettőnknek kötelessége. Ezt csinálja az Elnök Úr, és biztos, hogy mi is fogunk segíteni az egyesületnek és az egyesület szakosztályainak abban, hogy még esetlegesen becsöppenő, becsurranó pénzeket a MÁV NTE-nek és annak szakosztályainak támogatásként juttassunk. De ezt most énszerintem ezen a közgyűlésen megígérni nem lehet. Van egy keret, amiről dönteni tudunk, és hogyha 5 millió Ft-ról beszélünk, én például, megmondom őszintén, most Elnök Út lehet, hogy nem fog örülni, el tudom képzelni azt, hogy akkor adjuk oda a futballszakosztálynak. De mi lesz akkor az egyesülettel magával? Tehát valahol azt a kompromisszumos megoldást meg kell találni, igen, mert …. nincs szakosztály, ha az egyesület tönkremegy. Ezt értem Elnök Úr. Tehát azt kérem Önöktől, hogy tényleg mindenféle vádaskodást félretéve próbáljuk megtalálni azt a mai esti megegyezéses alapot, amivel tovább lehet lépni, amivel nem megy tönkre az egyesület, de tudunk annak a szakosztálynak is adni valamennyi pénz, amelyiknek a továbblépésre erre a pénzre szüksége van, mert nem biztos, hogy el tud indulni úgy abban az osztályban, ha elindulhatnak, hogy ott eredményesen szerepelhessen. És itt lezárom a sportra való reagálásomat, vagy a MÁV NTE vitáról a reagálásomat, viszont Károlyi Attila úrnak, a képviselőtársamnak egyetlenegy mondatára szeretnék reagálni. Károlyi képviselőtársam lehordta egy kicsit Bizzer képviselőtársamat. Ön szerint nem idevaló volt, ahogy Ő szólt. Énszerintem nem volt ebben semmi tiszteletlen, de hát ki így nézi, ki úgy nézi, ki ezt látja, ki azt látja, tehát ezzel is lehet nézetkülönbség ember és ember között, képviselő és képviselő között, de a tényekhez ragaszkodjunk. Nem 25 millióról volt szó, az a bizonyos átvilágítás, hanem 20 millió. Nem egy ügyvédi iroda kapja, hanem egy ügyvédi iroda és egy cég kapja egy pályázat kiírása után.

Bene Csaba: Nagyon sok minden elhangzott a vitában az eddigiek során. Én mélységesen megértem Tóth képviselőtársamnak a beállítottságát és érzelmeit, hiszen Ő az egyesület elnöke. De szeretném elmondani azt is, hogy jómagam 11 éve vagyok egy sportegyesületnek az elnöke, és mi is kerültünk már hasonló helyzetbe. Nem régen, arra még talán emlékeznek a képviselőtársaim, amikor megvonták a sportnormatívát az állami finanszírozásból. Óriási visszalépést jelentett a diáksport részére. Én egy diáksport-egyesületnek vagyok az elnöke. É mi is kerestük a megoldást, hogy mit lehet tenni. Kérem szépen, visszaléptünk és kevesebb szakosztályt működtetünk jelen pillanatban, de hasonlóan nagy eredményekkel, illetve óriási energiát fordítottam, illetve fordítottunk arra, hogy a külső forrásokat megpróbáljuk minél jobban bevonni. Most hadd ne mondjam azt, hogy ebben az évben, hogy milyen bűnmegelőzési pályázaton, a diáksport-egyesületünk bűnmegelőzési pályázat keretében kapott 4 millió Ft-ot, amiből sporteszközök vásárlására mintegy 600 eFt-ot fordítottunk. Tehát megkerestük a módját annak, hogy hogyan tudjuk a sportegyesületünket fenntartani, és nem voltunk még …. nem nyúltuk le Fodor képviselőtársam, még véletlenül se nyúltuk le. Képviselőtársamat kérem, hogy ne gerjesszen ilyen indulatokat, én próbálok tárgyilagos maradni, és témánál maradni, én elég gusztustalannak tartom az ilyen megjegyzéseket. Mi jól működtetjük. Ezen kívül a Nemzeti Sporthivatal által meghirdetett pályázaton még 600 eFt-ot nyertünk sporteszközök beszerzésére. Emellett jelzem Önöknek, hogy 11 év óta társadalmi munkában, mindenféle tiszteletdíj nélkül látom el ezt a tevékenységet. De ezt nem azért mondtam el, hogy ezzel kapcsolatosan mondjuk, bármilyen hangulatot gerjesszek, mert a nagyságrendje is más mondjuk egy diáksport-egyesületnek, mint egy ilyen városi egyesületnek, tehát én ebben olyan nagy problémát nem látok. Sokkal nagyobb problémát látok olyan megszólalásokban, mint a Röst képviselőtársam mondott, hogy itt osztályváltás kapcsán micsoda finanszírozásbeli ugrást kell csinálni. Kérem szépen, hogyha Ön megfigyelte volna, hogy hogyan osztottuk el a sporttámogatást, vagy pedig tudatosan vezeti félre a közvéleményt, akkor pontosan tudnia kellene Önnek, hogy ebben az évben a MÁV NTE labdarúgásának megyei első osztályú szintre 10 millió Ft-os támogatást, kiemelt támogatást ítéltünk oda év elején azért, hogy az NB-III-as feljutás esetén is ezt az évet végig tudják nyugodtan csinálni. Tehát ez volt a támogatás megfogalmazott háttere. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a többi hasonló osztály, vagy lejjebb, egy osztállyal lejjebb működő csapatoknak 2 millió Ft-os támogatást nyújtott az önkormányzat labdarúgásban. Itt az a nagy probléma, hogy én értem Tóth képviselőtársamat, hogy Ő egyesületi elnökként csak az Ő egyesületét látja. Ő csak ezt látja. De kérem szépen, elmondta itt az Elnök Úr mellettem, hogy 43 sportegyesületünk van, és a többi 43-mal mi van? Most osztottunk szét 10 sportegyesület félévkor 3,5 millió Ft támogatást, és mindenféle támogatási lehetőséget ezzel már ….., nem tudunk több pénzt adni. Azokkal ki törődik? Nem gondoljátok azt, vagy gondolják a Kedves Képviselőtársaim azt, hogy etikátlan a többivel szemben, hogyha egyet kiemelünk és megpróbáljuk azt finanszírozni, a többivel meg nem is törődünk, hogy mit csináljanak? Én igazán úgy gondolom, hogy én európai normákhoz szokott ember vagyok, és az európai normák pedig nem azt mutatják, hogy a versenysportot a helyi önkormányzatok tartják fent. Én tudom azt is, hogy jelen pillanatban Nagykanizsán nem megoldható az a modell, ami nyugaton már működik, hogy ugye piaci alapon nagy nézőszámmal fenntartják magukat. Vagy Debrecenben működik, így van. Tehát ez nem működtethető, de azt tőlünk elvárni, az önkormányzattól, hogy teljes mértékben finanszírozzon bizonyos szakosztályok, egyesületek működését, úgy gondolom, nem lehet. Elnézést, ha egy kicsit hosszabb voltam a megengedettnél.

Böröcz Zoltán: Annyi sok apró mindenre szeretnék reagálni, de nem fogok időhiányban sem egyrészt, másrészt pedig, mert valami iszonyatos félretájékozottság is van köztünk, vélhetően sokan elbeszélünk egymás mellett, és sokan nem is értik, hogy mit beszélnek, és nem nevesítem, hogy ki az, mert hiszen akkor lehetőséget adnák rá, hogy reagáljon, és én nem akarom ezt a méltatlan vitát folytatni. Viszont Elnök Úrnak mondom, Balogh elnök úrnak. Nem lehet úgy fogalmazni, hogy nem feladata az önkormányzatnak egyébként, hogy finanszírozzon klubokat. Ugye ezt egész egzakt, pontosan idézve mondta. Tévedés. Valamit értsünk meg. Mindig úgy gondolkodik az önkormányzat, amikor ilyeneket odaítél, mintha kvázi támogatna valamit, ami nélkülünk is menne, amiért nem vagyunk felelősek, de mi azért ……, mert. Szó se róla. az önkormányzati törvény kötelezővé teszi – 8. § (1) bekezdésében –, egészen pontosan taxatíve sorolja, feladatává teszi az ifjúságról való gondoskodást. Túl az oktatáson az is fel van sorolva. És itt több száz gyerekről gondoskodnak helyettünk, itt helyettünk, vannak emberek, akik ezt öntevékenyen csinálják. Mi ahhoz hozzásegítjük őket, hogy a mi feladatunkat, kvázi önkormányzati feladatot, ha úgy tetszik, átvállaljon. És ez egy alapvető megközelítésbeli különbség. Taxatíve felsorolja a sporttámogatást ez az első bekezdés, hogy önkormányzati feladat a sporttámogatás. Ugyancsak a feladatok között, a 8. § (5) bekezdése pedig azt mondja, hogy az önkormányzati feladati körében támogatja a lakosság önszerveződéseit. Hát ezek a civil egyesületek, a klubok, a sportegyesületek, és így tovább. Tehát ne mondjuk azt, hogy mi kvázi adunk valamit, hanem azt gondolom, hogy azt támogatjuk, hogy helyettünk átvállalt egyébként önkormányzati feladatokat ellátnak. Örült emberek szabadidejükben sok áldozatok árán. Mi ehhez járulunk hozzá. Szeretném végre leszögezni, mert sokan mondták, hogy a labdarúgó szakosztályról beszéltek közben, igaza van Alpolgármester Úrnak természetesen, egyesület van az előterjesztésben, a határozati javaslatban is. A labdarúgó szakosztály sokkal több szponzori pénzt gyűjt be, mint amit az önkormányzattól valaha is kap. Azért ezt jobb látni, és azért azokkal a …. Tehát ez így igaz, a labdarúgás tekintetében. Egyesületi szinten persze nem igaz, mert mondjuk egy judo-t, adott esetben egy kézilabdához nincsenek olyan szponzori támogatás, nem tapad olyan reklámérték és sok minden más. De ez érthető is …. ahhoz a sporthoz se, amit ugye képviselőtársam űz, mert nem annyira reklámhordozó érték…. De labdarúgásnál jelentős a szponzori pénz. Egyébként én javasolnám a határozati javaslat szó szerinti elfogadását, amit egyébként a bizottság, a szakbizottság támogatott, így szól: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az NTE 1866 MÁV sportegyesület rendkívüli támogatási kérelmét 5 M Ft-tal támogatja a céltartalékban szereplő normatív állami támogatás visszafizetése forrás terhére. Én ezzel maximálisan egyetértek, ezt megszavazzuk, hazamegyünk. Akkor majd azt a kérdést kell feltenni, mert elénk kerül, nem tud nem elénk kerülni, hogy valóban akarunk-e mondjuk a labdarúgás tekintetében NB-s csapatot indítson a város, mondjuk, ebben az esetben ezt a csapatot, mert akkor valóban 5 millió hiány megjelenik, hiszen ez az 5 millió Ft, még egyszer mondom, az egyesület működését szolgálja. Balogh képviselőtársam, bizottsági elnök nagyon rosszul reagált egy levélre, nyilvánosan ott olvastam, amikor azt mondta, hogy sosem volt utánfinanszírozott ugye az egyesület működése. Mindig az volt. Amikor megválasztottuk annak idején a Tóth urat az egyesület elnökének, tudta, hogy utánfinanszírozott. Minden évben ugyanazok a közterhek képződnek új adósságként, és mindig minden egyesületi vezetésnek ide kellett jönni kérni az önkormányzattól. Mielőtt egyébként ez megtörtént volna és a választások idején többször találkoztam Alpolgármester Úrral, Polgármester Úrral, Őnekik is az volt az álláspontjuk, hogy egyszer hozzuk ki azt a nullszaldót, hogy nincs tartozás, és attól kezdve elvárjuk, hogy önfinanszírozó legyen. Ez az esély az, amit most ez az 5 millió megad, hogy soha többet a városnak nem kell azzal foglalkozni emelt finanszírozási szint mellett, hogy képződjön ilyen adósság. És azért engedjék meg, és tényleg nem, tehát fogadjuk így el. A labdarúgás egy másik téma, de arról …. el kell dönteni, hogy gondoskodunk róla vagy hagyjuk a megyei szintű labdarúgást. Egyébként én nem hagynám, valóban ez 5 millió Ft-tal ez megoldható. Volt nekem egy idős, barátomnak nem mondhatom, inkább egy nevelőm, a következőt mondta nekem, és ezt azért mondom el, mert vannak itt fiatalok, akik ezt a gondolkodásmódot esetleg nem értik. Ezt egyébként Dr. Izsák Józsefnek hívták, és az egyesület valamikori elnöke volt. Igen csúnyán beszélt, nem tudom visszaidézni, hogy nekem mit mondott. Mondjuk, ha így fordítom le, hogy Te gyerek. Mert, hogy minek, minek, éjjel-nappal társadalmi munkába jártunk, ugye lapátoltunk, csináltuk, ültettük a fát, stb. Azt mondta, ide figyelj gyerek. Ezt az egyesületet az őseink létrehozták 1866-ban, és most olyat mondok, amit azért nem szívesen mondok, de idézet és így vegyék: erre a ’10-es években rá akarták tenni a zsidók a kezüket – mindjárt hozzátette egyébként, csak mondom, hogy ők is alapították és köszönet nekik. Azt mondta, hogy ezt az egyesületet annak akarták nyúlni a fasiszták, de nem engedték az akkoriak. Azt mondták, hogy a kommunisták befolyása alá akarták gyűrni az egyesületet, mert politizálni vagy…. de mi nem engedtük – mondta nekem, és soha nem gondoltam, hogy én ennek az egyesület elnökségének valaha ilyen társadalmi tagja leszek. Én most azt mondom egyébként, hogy erre az egyesületre nem fogja senki a kezét, semmilyen politikai rossz szellem, jöjjön az bármelyik oldalról, és most finom vagyok, hanem azt gondolom, hogy megmarad függetlennek. Nekünk meg az a kötelességünk marad meg, hogy ezt az egyesületet kvázi legalább élve tartsuk a jövő számára.

Marton István: Szomorúan konstatálom a napirend alatt az ülés hangulatromlását, akár a zárt üléshez képest, akár az eddig lepergetett nyílt ülés napirendjeihez képest. De azért nem árt elmondani még sokszor sem, hogy tavaly 70 millió Ft-ot költött a közgyűlés a sportra, az idén 85-t fog. Tehát azért ez egy nagyon szép előrelépés, és azok a szemrehányások, amik itt az egyik vagy a másik oldalról, egyik vagy a másik képviselőtársainktól elhangzottak, természetesen ugye itt a verseny- és élsportról van szó, gyakorlatilag ezek mind, mind az előző testületnek szólnak, mert ők okozták a mostani gondjainkat. Hiába, Tóth úr megpróbálta kikerülni ugye, hogy az elődje által mondottakat ugye ne kelljen neki megismételni. Bizony, bizony nagyon sok pénzt kellett már az elődjének az elmúlt év végén adni ahhoz, hogy talpon tudja tartani az egyesületet, és mellesleg jelentős hiány lefaragást is tett. És ezen az úton kell járni. Ezek után azt hiszem, nekem javasolnom kell, mert itt nagyon ellentétes számok hangzottak el, hogy például a futballból mennyi az, amennyit beszednek a szponzoroktól, az önkormányzatit ugye tudjuk. Énnekem van egy olyan javaslatom, úgy érzem, ezt kötelességem megtenni, hogy egy háromfős bizottság az egyesülettel, illetve elnökével együtt egy háromfős önkormányzati bizottság tegye tisztába, nézze meg, hogy a MÁV NTE-nek a költségvetése hogy áll össze, az összes bevétellel, az összes kiadással, utána majd – már hallom, hogy nincs hozzá köze, van. Hogyne lenne hozzá köze, mert ad? Rengeteget ad. Tehát erről én vitát nem is nyitok, mert ez ugye azért bocsánat, de ez a jövő évi költségvetést jelentősen érintő tétel úgy nálunk, mint az NTE-nél. Tehát én teszek egy olyan javaslatot, hogy a szakbizottság elnöke, a Balogh László úr, a Bene Csaba úr és a Karádi Ferenc úr egy háromfős vizsgálóbizottságba álljanak össze és tegyék tisztába képet 2008, hangsúlyozom, 2008 érdekében. És énnekem az a javaslatom, én nem hiszem el, hogy a szponzorok több pénzt adnak például a futballra, mint amennyit mondjuk a város, az a javaslatom, hogy most mondja ki a testület, hogy 2008-ban a futballszakosztály költségvetésének 50 %-ától többet a város nem adhat. Ha ez igaz, amit itt hallottam, akkor ez nem is feltétel. De én félek, hogy nem egészen igaz. Én úgy gondolom, hogy magasabb osztályban még inkább könnyebb szponzorokat szerezni, mint alacsonyabb osztályban. Tehát ha a megyei igaz volt, amit itt hallottam, hogy 70 %-ot szedtek össze, és csak 30-at adott a város, akkor ennek mindenképpen igaznak kell lenni 2008-ban az 50 %-os városi maximált önrészre, és erről én majd szavaztatni is fogok.

Bárdosi Gábor Jenő (Ügyrendi): Azt gondoltam, a Polgármester Úr elveszi a kenyeremet és lezárja a vitát. De nem ez történt.

Marton István: Elnézést Képviselő Úr, hogy félbeszakítom, itt majdnem mindenki messze túlbeszéli a 2 percét, de úgy gondolom, hogy ez van annyira közérdekű kérdés, hogy hagyom, mindenki, hogy elmondja a magáét. Persze, van, aki ezzel él, van, aki visszaél.

Bárdosi Gábor Jenő: Így igaz Polgármester Úr, és aki 9 évet eltöltött a labdarúgás mellett, mint utánpótlás edzője, az azt gondolta, hogy amikor egy ilyen téma kerül a közgyűlés elé, az nem politikai kérdése lesz majd. Úgyhogy Polgármester Úr azt gondolom, hogy a politikát már jól kibeszéltük, a szakmai dolgot, meg az előterjesztés még itt van előttünk. Én javaslom Polgármester Úrnak, zárja le a vitát, és a határozati javaslatban lévő támogatást szavaztassa meg, és lépjünk tovább a történeten.

Marton István: Elnézést Képviselő Úr! Én politikai felhangot itt nem éreztem. Azt viszont látom, hogy öten még nem kértek szót, és bízzunk benne, mind sportot szerető emberek.

Bárdosi Gábor Jenő: Polgármester Úr bocsánat! Még egyszer kérem, szavaztassa meg az ügyrendi javaslatomat, zárjuk le a vitát, és a szavazást …..

Marton István: Meg kell, hogy szavaztassam, nem értek vele egyet, mert olyan emberek, akik egyszer se szóltak, azoktól nem tisztességes elvenni a szót. Tehát én nem támogatom most az Ön javaslatát. Tehát én kérem, hogy nem gombot nyomjanak a Tisztelt Képviselők.

 

A közgyűlés 6 igen, 17 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: A vita folytatódik. Hatan jelentkeztek még szólásra, akik egyszer sem szóltak.

Cserti Tibor: Ezek után megígérem, nagyon rövid leszek. Nem akartam …. szót kérni. Meggyőződésem, hogy két gondolatról mindenféleképpen szót kell ejteni. Az egyik, hogy rendkívül rosszul éltem meg ezt a napirendi pontot. Meggyőződésem, hogy rendkívül ügyetlenül és ostobán állt ma – jelzőt is vállalom – az önkormányzat ehhez a napirendi ponthoz. A sport van akkora kaliberű témakör, hogy javaslom az előzetes vitáját egy-egy témakörnek önkormányzati, közgyűlési kereteken kívül, ha úgy tetszik háttérülésként, rendezzünk, bizony, beszüljük egymás gondolatait, ismerjük meg. Elhangzanak, itt is elhangzottak okos gondolatok, elhangzottak indulatok is egyébként, és beleértve egyébként a sport…. például most aktuális volt két téma, Mindenki Sportpályája, meg ez is. Állítom, hogy letisztult, esetleg kompromisszumszintig eljuthattunk volna. Itt a mai napon csípőből, erőszakkal bármilyen döntés születik, biztos, hogy nem születik jó döntés – meggyőződésem. Kettő: indulatok elszabadultak és én arra kérem képviselőtársaimat, hogy szóval ne nyúlkáljunk egymás zsebébe. Én most kiterítem egyébként a ….., az nem vezet jóra. Az olyanfokú személyeskedés, és Bizzer képviselőtársamnak mondom, akkor most is a MÁV sportegyesület kapcsán elmondom, pontosan, olyan szakosztályról nem esett szó, mint a vívószakosztály, pedig az is az egyesület része. Kérem szépen, nagyon sokan bábáskodunk ott. Balogh képviselőtársam is nem rég még velem együtt a kuratórium tagjaként végigszenvedte térítésmentesen, egy árva kanyi nélkül ugye, segítettük a vívószakosztály munkáját, ma is segítjük nagyon sok emberrel együtt, és próbáljuk meg a gyermekvívást segíteni a szakosztály keretein belül, nagyon sok gyermeket felnevelve, értéket adva ezzel is a városnak. Kiterítettük a zsebünket ezáltal. De mint egyesületi elnök én is érintve vagyok …. egy árva vas nélkül…. téma…. Azért mondtam ezt itt karakterisztikusan, mert a sportról alázattal kell beszélni, és nem egyenesen, csípőből, mert indulatokat vált ki, bennem is indulatokat váltott ki. Nem szabad. Összességében én azt mondom, hogy ha ma nem jutunk dűlőre, jó az a fajta javaslat is, amit Polgármester Úr felvetett, de ha politikai érzékkel közelítenénk a dologhoz és konszenzusos megállapodásra jutni, akkor legalább az összetételét úgy állapítom meg, hogy mindegyik oldalról ….. szerepeljen. Az még úgysem döntési kategória, de legalább mindenkinek arányos részvétele van a vizsgálatban … akkor egymás gondolatait ott is terelgethetjük. Én nem akarok egyébként ebben a vizsgálatban részt venni, jó munkát kívánok hozzá mindenkinek, és azt kívánom egyébként, még egyszer mondom, hogy ez a fajta megbeszélés, ha háttérben történt volna, és itt csak, még egyszer, a végeredménye úri módon lett volna megszavazva.

Marton István: Cserti Úr! Itt két dolgot megpróbált ugye összekapcsolni. Hát én ezen úton haladok tovább. Lehet, hogy a Mindenki Sportpályájánál megmaradó 6 millió Ft ennek az 5 milliónak is az alapja, mert – nem támadásként mondom én, hanem az, hogy innen, onnan meg kell takarítani ahhoz, hogy máshova jusson, mert Ön, mint gazdasági szakember, azt hiszem, hogy a határozati javaslat harmadik sorát körülbelül olyan kételyekkel fogadja, mint amilyen kételyekkel én leírtam. Nevezetesen, hogy a céltartalékban szereplő normatív állami támogatás visszafizetése forrás terhére, mert az ugye mondjuk 100 %-os biztonsággal azért nyugodt lelkiismerettel nem jelenthető ki. Én egyébként el bírom azt is képzelni, hogy Ön negyedikként szálljon be ebbe a tényfeltáró bizottságba, mert tényleg egyszer tisztán kell látni. Abszolút tisztán szeretnék egyszer látni ebben az ügyben.

Karádi Ferenc Gyula: Mint a MÁV NTE sportkör egykori labdarúgója – a fénykorában voltam tagja a labdarúgócsapatnak – szólok hozzá, de megváltoztatom a mondanivalómat azok után, hogy a Polgármester Úr előterjesztette ennek a vizsgálóbizottságnak a koncepcióját, és a Tóth úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy arra a kérelemre vagy javaslatra, amit én átadtam írásban számára, történt-e valamilyen lépés? Ezt annak érdekében kérdezem, hogy ugye indokolni kellene magát az 5 millió Ft-ot, mi az, amire kéri az egyesület, pontos célokat meg kellene határozni, az egyesület hosszú távú elképzeléseit kellett volna vázolni. Én ezt részletesen leírtam és át is adtam Tóth úrnak. Történt-e ebben valami változás? Próbáltak-e valamilyen koncepciót leírni, és ezt ideterjesztették-e valamennyiünk elé, hogy tudjuk, hogy mire adjuk ezt az 5 millió Ft-ot, és számon kérhető lesz-e valamikor valamilyen címen valakitől az, hogy teljesültek-e azok a célok, amelyeket itt számunkra megfogalmaztak? Arra kérem Tóth urat, hogy valamit mondjon. 5 millió Ft, az egy természetesen számomra is egy olyan összeg, amelyik, ha ezen múlik az egyesület léte, akkor meg kell, hogy szavazzuk, de ennek fejében természetes, hogy várunk valamit. Valamit kellene mondani, hogy ez fog teljesülni ebből az 5 millió Ft-ból, az egyesület meg fog maradni, ilyen célokat fogunk elérni, ilyen minősítést fog elérni, ilyen helyezést fog elérni, bent marad az NB-III-ban a labdarúgócsapat, vagy a többi sportágra valamilyen elképzelést ki kell találni, hogy az számon kérhető legyen, mert a kérelem alapja, az megvan, költségvetési hiány, de ezért számon kérhető feladatokat kellene meghatározni. A javaslatom az Polgármester Úr, hogy ezt az 5 millió Ft-ot mindaddig nem kellene számunkra megszavazni, amíg ez a vizsgálóbizottság valamilyen határozatot nem ez a háromtagú ad hoc bizottság. Ennek alapja kell, hogy legyen majd az, …. azt az 5 millió Ft-ot vagy nem.

Szőlősi Márta Piroska: Talán azzal kezdeném, hogy képviselőtársam itt velem szemben, most éppen nincs itt, Böröcz úr, az önkormányzati törvényre hivatkozott, amikor azt mondta, hogy az önkormányzatnak igenis feladata a sporttámogatás, közösségek támogatása, ifjúság szabadidős tevékenységének a támogatása. Igen, tökéletesen egyetértek vele, és azt hiszem, mindannyian emlékszünk arra, hogy éppen ezért például az ifjúság szabadidős tevékenységére több mint 30 millió Ft-ot költöttünk. A problémám nekem csak az, hogy a sport mellett sem Ő, sem Tóth képviselő úr, sem onnan a túloldalról olyan sokan, akik ma eddig már hozzászóltak, nem álltak ki ilyen nagy vehemenciával sem három, és négy, sem öt évvel ezelőtt, sem akkor, amikor az idei költségvetést terveztük. De ezen túl én nem azt mondom, hogy a sportegyesületet nem kell támogatni, nem tudunk rá pár millió Ft-ot előteremteni. Azt viszont igenis szeretném tudni, és akkor ezt Elnök Úrnak címzem ezt a kérdést, hogy vajon ezzel az 5 millió Ft-tal akkor most vége? Mert ugye azt Polgármester Úr mondta, hogy jövőre esetleg behatároljuk. Vagy a következő közgyűlésre bejön egy újabb 5 milliós kérelem, újra majd csak azzal a hivatkozással, hogy különben megdől az egyesület. Aztán egy hónap múlva újra. Tehát magyarul én szeretném látni azt, és tényleg tudom támogatni egyébként ezt az 5 millió Ft-ot, de szeretném látni azt, hogy ennek vajon az idén hol van vége, vagy vége van-e egyáltalán. És még egyetlenegy gondolat az önkormányzati törvényre hivatkozásra, mert közben Böröcz úr visszajött, az valóban benne van, hogy nekünk mi minden tartozik az alapfeladataink közé, de az, úgy gondolom, hogy nincsen benne, hogy az NTE 1866 MÁV sportegyesületét kiemelten kellene kezelnünk, és ezt csak azért mondom, mert Kanizsán nagyon sok egyesület van még ezen kívül, és ha most, egy hónap múlva, két hónap múlva kivételt teszünk, és mindig csak ezzel a csapattal, igenis jöhetnek a többi egyesületek a vízipólótól kezdve a más egyesületeknél, kosárlabdázók, kézilabdázók. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk, képviselőtestület tagjainak ezt is mérlegelnünk kell.

Bárdosi Gábor Jenő (Ügyrendi): Polgármester úr ismételten kérném szépen lezárni a vitát. Most azzal toldanám meg, hogy az oktatási és sportbizottság elnökétől elhangzott egy javaslat erre a bizonyos 5 millió Ft-ra. Én azt gondolom, hogy a bizottság, az nem kételkedett abban, hogy 5 millió Ft-nak a MÁV NTE szakosztály működtetéséhez vagy meg nem szüntetése miatt szükséges. Ezért javaslom Polgármester Úr, hogy szavaztassa meg az oktatási bizottság Elnök Úr által tett javaslatot a 2,5 – 2,5 millió Ft-ra, és zárjuk le a vitát.

Marton István: Ezek után akkor újból szavaztatok a vita lezárásáról, és most támogatom a lezárását.

Bicsák Miklós: ….. van vélemény …. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Marton István: Hát, de most a frakciója kérte, hogy ….. Bicsák úr, a frakciója kérte, hogy zárjuk le a vitát, én ezért ezt akceptálom. Kérek erről szavazást, lezárjuk-e a vitát. Szavaztatok, kérem. Az igen gombot kérem megnyomni.

 

A közgyűlés 20 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Tehát szavaztatnom kell a szakbizottság ….. Aki nem szólt, annak még megadhatom a szót, igen. Ki akar kilépni ezek közül? Tehát nem sokan akarnak kilépni. Hát akkor a …. Azért fogyunk, fogyunk. Én türelmes vagyok.

Dr. Csákai Iván: Nem, mint elnök, mint régi képviselő. Lassan az önkormányzat egyesületévé fog válni ez a MÁV NTE, hogyha 70 % fölé kerül, és abban a pillanatban más tárgyalási alapot kell teremteni. Ez az egyik. Másik: más városok egy-egy egyesületnek a költségvetés hány %-át biztosítják? 70-80 %-át, 100 %-át? Maximum a 40 %, és van olyan megyei jogú város, ahol a 15 %-át biztosítják, mert a többi szponzorpénzből jön be. Igaz-e az, hogy egy 6 milliós szponzor kivonult a támogatásból, és miért? És ugyanazt, amit valaki itt feltett, hogy mennyi az annyi? Mert jelenleg 5 millió, és én emlékszem, annak idején, hogy az Olajbányásznál nagyon szépen a közgyűlést – hogy mondjam? – finoman mondom, megvezették, hogy Isten bizony ez az utolsó, ez a 20 millió, ez a 40 millió. Aztán a júniusi közgyűlés után szeptemberben már jött az újabb 20 millió, majd jött novemberben az újabb 15 millió. Tehát itt azért kérdezem, hogy mennyi az annyi. A másik pedig az, hogy a városban van 1.500-2.000 futballrajongó, de 50-55.000 lakos van, és az ő pénzüket …

Marton István: …. 3-4.000 is.

Dr. Csákai Iván: Ugyan, na. 50-55.000 lakos van. Az arány azért nem olyan, hogy emiatt egyszerűen azt kell mondani, hogy a labdarúgást szerető emberek. …. Akkor, ha a Fradi itt volt.

Marton István: Karádi úr mit akar ügyrendiben?

Karádi Ferenc Gyula (Ügyrendi): Azt szeretném mondani, hogy nekem is volt egy javaslatom, mégpedig az, hogy addig, amíg a bizottság át nem vizsgálta a MÁV NTE pénzügyeit, addig ne döntsünk erről az összegről, mert utána nem tudom, miért kellene nekünk bármit vizsgálni.

Marton István: Hát erről nekem majd szavaztatnom kell, de hát azt tudtuk mi, jegyeztük.

Bicsák Miklós: Köszönöm a figyelmeteket ebben az éjszakai vagy esti, késői esti vitánkban, de én azért el kívánom mondani, Ti nem tudjátok, és nem is szeretitek Ti a városnak a sportját, tisztelet a kivétel, ezt így mondom, mert aki szereti a lehetőségeihez képest Kedves Bizzer András barátom, támogatja. Én benn voltam. Csodás érzés volt ’94-ben NB-I-es csapat, Nagykanizsa, nem a Bicsák Miklós, Nagykanizsa város Debrecentől Mosonmagyaróvárig, Budapesten, Vácon. András, Te még húztad a lábost – elnézést kérek – a porban. Idefigyelj, tudom milyen érzés volt, hogy Nagykanizsa a drukkerokkal megjelent a Fradi pályán? 1 : 0-ra vezettünk az Üllői úton. András, a reklámok, jöttek a szponzorok, mert NB-I volt. Ez a városnak kell a cirkusz Tisztelt Főorvos Úr. Kell a cirkusz. Itt Kanizsán az NB-III-as csapat úgy indul. A FIDESZ is, a szocialisták is a kampányban megígérték, hogy támogatni fogják, ha a futball esetleg NB-III, esetleg két-három éven belül NB-II lesz. Kérem szépen, szükség van a futballra. Én, mint magánvállalkozó, elmondtam mai nap már, a lehetőségemhez képest, Elnök Úrnak igazat adva, tudom, hogy kikkel tárgyalt. Kikkel – akik szeretik és támogatni. Ezt a város közgyűlése nem teheti meg. Ezt Polgármester Úr tudja, amikor a futball széjjelment, pont nem voltam itthon, külföldön tartózkodtam, nagyon bántott, mert akkor vége volt Nagykanizsán a focinak. Higgyétek el, a cirkusz, az nagy dolog. Az az 1.000 ember, vagy az 2.000 ember az első Olajbányász meccsen. Remélem Polgármester Úr, a pálya ügyet nagyon jól fogja intézni, mert az Olajbányász pályához ragaszkodik a város sportszerető labdarúgó közönsége, elvárja, hogy ott legyen az NB-III-as meccs. Majd gyertek ki tisztelettel. Én felajánlom itt a Tisztelt …., nem kell tiszteletjegyet, én kifizetem a közgyűlés tagjainak a belépőjét. Nézzétek meg, hogy milyen emberek lesznek ott, hogy fognak örülni. Az az egyszerű munkanélküli a kis pár …. És mi ezeket akarjuk eltávolítani? Nem tehetik meg.

Cseresnyés Péter: De hát nem távolítjuk el, ott a csapat …

Bicsák Miklós: Alpolgármester úr, támogatnunk kell. Ahogy a vállalkozók oda fognak. De ez nem pénz, …. vitatkozunk. Ennél több kell, hogy NB-III-as csapat legyen, és az a csapat mellett azok a szakosztályok. Ez csak a hozzáállás kérdése. Én tisztelettel kérlek benneteket, gondoljátok át. Karádi Feri hol vagy? Te, aki a MÁV NTE, és drukkoltam Neked, nagyon csodálkozom, hogy így állsz a ….-hez. Nehogy a drukkerok majd, finoman mondva megkérdezzék Tőled, hogy miért vagy ellensége a MÁV NTE-nek. Feri! Mert már volt ilyenről szó. Nem teheted meg, Te szeretted a futballt, szereted is. Másképp kell……… Nem menj el politikai irányba. Én azt kérem, támogasd.

Karádi Ferenc Gyula (Ügyrendi): Személyes megtámadtatásként szeretném elmondani, Kedves Miklós, én sosem voltam a MÁV NTE egyesület ellensége, hanem sportolója, és ma is támogatója szeretnék lenni, de tiszta feltételekkel. És ezeket a tiszta feltételeket most a Tóth úrnak kéne megteremteni, amire képtelen. Hogyha megnézzük az előterjesztést, akkor abban számok le vannak ugyan írva, de a követeléseik, amit teljesíteni kell, egy darab nincs. Kedves Miklós, az lenne a tiszta kép, ha mi adunk pénzt, azért várhatunk is valamit. És én ezt szeretném megteremteni, támogatással egyetértek, de a feltételeket meg kell hozzá teremteni.

Marton István: Sajnos nekem még három embernek meg kell, hogy adjam a szót, de ennek a napirendnek a vitája ékesen bizonyítja, hogy az SZMSZ-en változtatni kell.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, én azzal a bizottságosdival természetesen nem értek egyet, én azt hiszem, hogy annak a bizottságnak nincs joga átvizsgálni az egyesületet. Arra lehet joga, esetleg arra kérhet az egyesülettől tájékoztatást, hogy mire használják azt a pénzt, amit az önkormányzat ad. De azzal el is kell számolni, és mindig el is számol az egyesület, ez is, gondolom. Tehát e tekintetben bizonyára mindenki előtt világos, hogy miről van szó. A fészkes fenét akarják itten tisztán látni a dolgokat, illetőleg csak annyira, amennyire egyes személyeknek fontos, hiszen ugye arról vannak hírek, terjengnek, hogy ki mindenki akar bekerülni az egyesületbe vezetőnek, vagy ennek, annak, és akkor majd aztán talán utána lesz pénz. Én azt gondolom, hogy Dr. Izsák Józsi bácsi szavait tovább kellene fűznünk, aztán azt kell mondani, meg kell védeni a FIDESZ-től is ezt az egyesületet, hogyha azt akarjuk, hogy ez megmaradjon. Ma már a Mindenki Sportpályájának a sorsát, azt lerendezték, úgyhogy én azt gondolom, most egy kicsit maradjunk a sport mellett, és akkor ez tényleg hadd maradjon meg a sport terén. Ketté kell választani azért a dolgokat. Az egyesület kér 5 millió Ft-ot, és arról pedig, hogy legyen-e NB-III-as, vagy esetleg más magasabb NB-s osztályban szereplő focicsapata a városnak, később kell beszélgetni. Vagy beszélgethetünk most is, de akkor ahhoz pontosan tudni kell, hogy mennyi pénzbe kerül egy ilyen csapat működtetése, ehhez mennyi pénzt garantál legalább 3-4 évig előre az önkormányzat, mert ugye éppen az Olajbányász esete mutatta azt, hogy nem lehet hebehurgya módon, felelőtlenül beleugrani egy csapat finanszírozásába úgy, hogy biztosat nem ígérünk előre hosszú évekre, hanem majd látjuk alapon működik, és annak az lett a vége, ami lett. Én azt gondolom, hogy azért ezt valóban alaposan át kell gondolni. Azt pedig elvárnám, hogy ha azt mondja a Karádi képviselő úr, hogy elvárnak valamit ettől az egyesülettől, akkor mondják meg végre, hogy mit várnak el a szakosztályoktól, aztán ahhoz lehet igazítani valóban a támogatás mértékét. De egy ki nem mondott vagy csak sejtetett, vagy talán még nem is sejtetett, de nem lehet tudni pontosan, milyen elvárásnak hát az Isten se tud megfelelni, nemhogy egyesület. Én azt gondolom, hogy valóban most ezt a támogatást meg kellene adni, és valóban mindent meg kellene tenni az önkormányzatnak annak érdekében, hogy legalább NB-III-as focicsapata legyen a városnak.

Marton István: Amit Ön mondott politikailag, és itt kezd éleződni a helyzet az én megítélésem szerint, azt a legkeményebben vissza kell utasítanom, és nagyon bízok benne, hogy tényleg a Mindenki Sportpályájának az ügyét elrendeztük hosszú távon. Sajnos meg kell adnom a szót azoknak, akik még nem szóltak. Karádi úr ügyrendiben mit akar mondani? Címet kérek.

Karádi Ferenc Gyula (Ügyrendi? Igen, még egy személyes megtámadtatás Fodor úr részéről.

Marton István: Megtagadom a szót, ügyrendinek ez nem témája.

Dr. Kolonics Bálint: Valóban nem kértem még szót. Három gondolatot szeretnék hozzáfűzni az itt elhangzottakhoz. Én magam részéről azért sajnálom, hogy a sport ürügyén ilyen vita lett, és néhol egy kis politika. Ez nem helyénvaló. Én azt gondolom, hogy nem csak a diktatúrában lehet a közönséget biztosítani, hanem a demokratikus Nagykanizsán is van sportot szerető … Tehát van igény Nagykanizsán is arra, hogy minőségi sportot az emberek megnézzék és részt vegyenek ezen, különösképpen a futball, és van és lesz is közönsége, vagy így, vagy úgy fog ez működni, de ez az önkormányzatnak is kötelezettsége, és azért, mert ez úgy működik, hogyha az önkormányzat komolyan hozzááll sportegyesülethez, bizonyos sportághoz, adott esetben itt van a lehetőség, itt van az NB-III, akkor megfelelő komolysággal mehet a sportegyesület, a szakosztály azokhoz a támogatókhoz pénzért, azzal a háta mögött, hogy az önkormányzat is teljes vállszélességgel kiállt a sportegyesület vagy a mögött a szakosztály mögött, adott esetben most itt lekonkretizáltuk a futballra. Én egyébként most borítékba fektetném azt, hogy jövőre nem lesz ilyen gond, ha az önkormányzat most megteszi és hozzááll, mert ott vannak egyébként azok a szponzorok, akik jönnek. Tehát jövőre emlékezzünk erre, mert én biztos vagyok benn, hogy így lesz. A harmadik, Polgármester Úr, én magam részéről most is ellent kell, hogy mondjak ebben a kérdésben, hogy ilyen vizsgálóbizottságosdit én azért nem tudok támogatni, mert én ezt nem tartom jogszerűnek, ugyanis a civil szervezetet, mint az egyesületet egyedül az ügyészség vizsgálhatja. Mi nem vagyunk ügyészség. Ezt úgy tehetjük meg, és a törvény szerint is úgy adhatunk támogatást a közpénzekből, ha a közpénzekből folyósított támogatással a támogatott elszámol. Ezt az elszámoltatást megtehetjük, megvizsgálhatjuk, hogy mire költötte el, de vizsgálósdit és bizottságosdit nem játszhatunk. Természetesen ezzel el kell számolni, el kell számoltatni a támogatottat, az egyesületet, és ennek az ismeretében adhatunk egyébként is a törvényi felhatalmazás alapján is csak további támogatást. Tehát ez nem is kérdés egyébként, hogy az elszámoltatás meglegyen, és ezt megvizsgáljuk, mert ez a törvény erejénél fogja így van. Tehát legyen meg az elszámolás, az is legyen itt, tájékoztassuk erről a közgyűlést, és fekete-fehér képet kapunk a támogatás céljáról, hogy ezt hova és mire fordították.

Halász Gyula: Örülök Kolonics Bálint higgadt véleményének. Első higgadt hang a túloldalról. És remélem, Aljegyző Asszony is megerősít abban, hogy semmi törvényi és jogi alapja nincs annak, hogy az önkormányzat ad hoc bizottsága a MÁV NTE-t vizsgálja. Ugye Aljegyző Asszony? Figyel, hogy mit kérdeztem? Igen, jó, rendben van. És én úgy gondolom, hogy az eddigiekben is a MÁV NTE elszámolt a pénzeivel. Én úgy gondolom, hogy nem volt különösebb probléma ezzel az oldalával a finanszírozás szempontjából, úgyhogy ezután is meg fogja tenni.

Marton István: Itt szó nincs arról, hogy ilyen, olyan számon kérő bizottság, de nevezzük egyeztető bizottságnak, hogyan tovább bizottságnak, mert jövőre a költségvetésbe nekünk egy olyan összeget kell beletenni, ami az 50 %-ot nem haladja meg. Ehhez pedig ismerni kell a költségvetését az egyesületnek. Egyeztető bizottság. Ez egyeztető bizottság. Nem tudok jobb nevet. Ha valaki jobbat tud, az mondhat, énnekem ez jutott eszembe, ennyire futja a tehetségemből. Tehát szavaztatnom kell különböző kérdésekről. Nem adom meg senkinek se a szót, mert olyan vannak a táblán, akik már szóltak, és ez SZMSZ-ellenes. Szavaztatnom kell Karádi úrnak arról a kérdéséről, hogy az átvizsgálás után kaphasson csak pénzt a MÁV NTE. Én a magam részéről nem támogatom.

 

A közgyűlés 2 igen, 14 nem és 10 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Szavaztatnom kell – ugye mindig a változásról kell szavazni – Balogh László javaslatáról, hogy az NTE, mint egyesület kapjon 2,5 milliót és a futball is kapjon 2,5 milliót. Ezt tudom támogatni. Aki egyetért, az nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És végül szavaztatnom kell a saját javaslatomról, hogy álljon fel egy bizottság – én egyeztető bizottság nevet tudok mondani –, aki a sportkör elnökségével, elnökével egyeztet, mert 2008-as költségvetésbe a városi részt 50 % fölött nem tudom elképzelni. Most, hogy ez az egyeztető bizottság most álljon fel – én azt mondom, hogy adjatok egy embert ebbe, nehogy itt szó érje a ház elejét …

Böröcz Zoltán: Szóval azt szeretném mondani, hogy érdekes bizottság lesz ez egyébként, mert ebben az elnökségben három képviselő van, aki jelen vagyunk. Jó, lehet énmiattam 27, persze, nyilván, annyi nincs, de azért lehet énmiattam, de Kolonics Bálint tagja, Tóth Laci tagja, jómagam tagja vagyok. Nagyon érdekes beszélgetés lesz. Küldjetek oda még valakit ….

Marton István: Én egy anyagot szeretnék látni a testület előtt, és én azt mondom, hogy ha Te elnökségi tag vagy, akkor légy benne ebben az egyeztető bizottságban is, de ….

Böröcz Zoltán: Nem akarok én, Isten őrizzen meg …

Marton István: …nekünk szeptember végén, október elején látni kell, hogy hogy terheli meg a jövő évet.

Böröcz Zoltán: Az elnökség korrekt írásbeli tájékoztatást adott amióta én ott vagyok és ad mai, minden kérdésre kiterjedően ennek a testületnek. Én ennél többet nem tudok tenni. Mit vizsgáljak, magamat?

Marton István: Bocsánat, Böröcz úr, de a teljes bevétel, teljes kiadás nem látható. Én javaslom a túloldalról a Károlyi ügyvéd urat, hogy ebben az egyeztető bizottságban vegyen részt az általam elmondott három emberen kívül. Kérdésem az, hogy elfogadja-e?

Dr. Fodor Csaba: Úgyis leszavaznak …. (mikrofon nélkül beszél)

Marton István: Nem erről szól a történet. Fodor Úr! Ön eleve prejudikál, prekoncepciókat gyárt, mert önmagából indul ki. Én csak a tisztánlátás érdekében javaslom ezt. Igen. Tudjuk azt, hogy a költségvetés mit tudom én, 50 vagy 60 millió Ft most. Jövőre akarnak csinálni mondjuk, egy 80 millióst, és ebből nem lehet az önkormányzaté a futballba 50 %-tól több. Magasabb osztályban több szponzorpénzt kell szerezni, kérem. Nem lehet, mert akkor elviszi a sportra szánt összegnek a felét. Annyit pedig nem ér egy NB-III-as csapat, mert előre kell menni, előre kell nézni, mert szeretném, ha két éven belül ez a csapat NB-II-as lenne. Ezért kell ez a bizottság, hogy hol tartunk, és hogy lépegethetünk előre, Cserti úr. Október végére legkésőbb legyen meg. Tehát javaslom bele Balogh Lászlót, Bene Csabát, Karádi Ferencet és a Dr. Károlyi Attilát, és október végére Ők tegyék le, mielőtt a város költségvetéséhez érdemben hozzáállhatunk, hogy milyen számok jönnek ki ebből. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

239/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az NTE 1866 MÁV sportegyesületet 2,5 M Ft-tal, az NTE 1866 MÁV sportegyesület futballszakosztályát 2,5 M Ft-tal támogatja a céltartalékban szereplő normatív állami támogatás visszafizetése forrás terhére.
 2. Határidő: 2007. július 20.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető

  Dabi Gabriella osztályvezető)

 3. egyeztető bizottságot hoz létre annak érdekében, hogy az NTE 1866 MÁV sportegyesület elnökségével egyeztetést folytasson a sportegyesület futballszakosztályának 2008. évi önkormányzati támogatásának megállapíthatósága érdekében. Az önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a sportegyesület 2008. évi költségvetésében a futballszakosztályra szánt összeg 50 %-át.

  A bizottság tagjai:

  Balogh László

  Bene Csaba

  Karádi Ferenc

  Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselők

  Határidő: 2007. október 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat az Ingatlankezelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Szakbizottságnak az álláspontját kérem. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság!

Papp Nándor: A bizottságunk 6 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

Marton István: Pénzügyi Bizottság! Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság!

Dr. Kolonics Bálint: Egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést az ügyrendi bizottság

Marton István: A Pénzügyi Bizottság, az anyagukból olvasom, 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetért.

Cserti Tibor: Hát, hogyha a gyerekeim szavaival közelíteném meg a napirendi pontot, akkor azt mondanám, hogy tök jó. Csak nem tudok dönteni a tekintetben, hogy ilyen megfoghatatlan 2. számú házi feladattal találkozom, hogy ugye felszabadul egy létszámhely kapcsán egy előirányzat, amit nem tudjuk, hogy mennyi, holott egy intézménynek a költségvetéséből azt zárolni kéne, a másik oldalon meg x számú intézménynek, vagy érintett intézményekről van szó ugye, oda meg el kéne osztani, át kéne csoportosítani.

Marton István: Az majd megtörténik.

Cserti Tibor: Hát elvi oldalról lehet szavazni a dolgokat, de én konkrétan nem tudom megszavazni, nem is kezelhető egyébként az előirányzat kezelők részére ez az anyag. Elvi oldalról döntünk, akkor döntsünk, egyébként tök jó.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, szavaztatnom kell. Aki egyetért azzal, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ingatlankezelési Intézmény 48/2006.(II.28.) számú Közgyűlési határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát azzal módosítja, hogy a munkavédelmi, tűzvédelmi, közbeszerzési előadói álláshelyet megszünteti és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, valamint a módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetű SZMSZ-ét 2007. július 4-i hatállyal jóváhagyja, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 22 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pont: felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetett álláshely miatt az Ingatlankezelési Intézmény létszámkeretét és az ahhoz tartozó személyi juttatás előirányzatát módosítsa, egyúttal az intézményeknél ellátandó feladatokra forrást biztosítson, hát azzal a kiegészítéssel, hogy ezt részletezni kell majd, hogy ahogy Cserti úr is említette. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

240/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az Ingatlankezelési Intézmény 48/2006.(II.28.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát azzal módosítja, hogy a munkavédelmi, tűzvédelmi, közbeszerzési előadói álláshelyet megszünteti. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, valamint a módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetű SZMSZ-ét 2007. július 4-i hatállyal jóváhagyja.
 2. Határidő: 2007. július 4.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 3. felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetett álláshely miatt az Ingatlankezelési Intézmény létszámkeretét és az ahhoz tartozó személyi juttatás előirányzatát módosítsa, egyúttal az intézményeknél ellátandó feladatokra forrást biztosítson.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella gazdálkodási osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat a Prometheus Rt.-vel (jelenleg DALKIA Zrt.) megkötött Hőszolgáltatási szerződés II. számú módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Gyalókai Zoltán Bálint: Az előterjesztéssel ellentétben a Városüzemeltetési Bizottság ezt nem tárgyalta, mivelhogy nem kaptuk meg az anyagot.

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság 6 egyhangú szavazatával jogi szempontból az előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Aki egyetért azzal, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Prometheus Rt.-vel, jelenleg már Dalkia Zrt., megkötött 746/K/2004 szerződés II. számú – melléklet szerinti – módosításával egyetért, felkéri a polgármestert annak aláírására, az kérem, hogy nyomja meg az igen gombot. A “B” változat.

 

A közgyűlés 19 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

241/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Prometheus Rt.-vel (jelenleg Dalkia Zrt.) megkötött 746/K/2004 szerződés II. számú – melléklet szerinti – módosításával egyetért, felkéri a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2007. július 15.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

 

 1. Javaslat a Nagybagolai vízvezeték-hálózat önkormányzati tulajdonba vételére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívottak: Horváth Ferencné Rózsa Víztársulat, Pesti Győző Erdőalja Víztársulat, Sólyom János Hegyhát Társulat, Flumbort József II. sz. Vízhasznosítási Társulat, Burján Lászlóné Szeszfőzde Víztársulat

 

Marton István: Hát az érintettek nincsenek itt, mert ezt nem lehetett kivárni.

Papp Nándor: Bizottságunk 5 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatta.

Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az anyagot. Egyébként az anyag részletes.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért a Nagybagolai hegyen található, jelenleg a Rózsa Víztársulat, Erdőalja Víztársulat, Hegyhát Társulat, II. számú Vízhasznosítási Társulat és Szeszfőzde Víztársulat tulajdonában lévő – a mellékelt helyszínrajz szerinti – vízvezeték hálózat térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételével. Aki ezzel egyetért – bocsánat, egyszerre kell szavaztatnom.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadás-átvétel lebonyolításához és az üzemeltetésbe adáshoz szükséges intézkedéseket megtegye, a Társulatokkal és a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel erről a megállapodásokat aláírja.

Aki egyetért ezzel, kérem, szavazza meg, és az igen gombot nyomja

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

242/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. egyetért a Nagybagolai hegyen található, jelenleg a Rózsa Víztársulat, Erdőalja Víztársulat, Hegyhát Társulat, II. számú Vízhasznosítási Társulat és Szeszfőzde Víztársulat tulajdonában lévő – a mellékelt helyszínrajz szerinti – vízvezeték hálózat térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételével.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadás-átvétel lebonyolításához és az üzemeltetésbe adáshoz szükséges intézkedéseket megtegye, a Társulatokkal és a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel erről a megállapodásokat aláírja.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tárnok Ferenc Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Beruházási Iroda)

 

 

 1. Javaslat az Egyesített Bölcsőde férőhelyeinek bővítésére (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Torma Lászlóné intézményvezető Egyesített Bölcsőde

 

Marton István: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét kérem.

Dr. Csákai Iván: A bizottságunk megtárgyalta az anyagot, 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta, hogy az első lépésben a bölcsőde bővítését a Csokonai 5. szám alatti telephelyen 20 fővel szeretné megoldani. A második lépést is tárgyaltuk, de ez a jövő zenéje lenne, hisz hál Istennek több gyerek született, meg sajnos a szülők rá vannak kényszerítve, hogy bölcsődébe vigyék a gyerekeket, és ezért, tudom, hogy nem mindenkinek tetszik az elképzelés, a Csokonai utcában egy bölcsődei komplexumot, az Attila utcában pedig egy óvodai komplexum kialakítása lenne ésszerű, hisz a Csokonai utcában a bölcsődei komplexumhoz nem kellene konyhát építeni, míg az Attila utcában kellene építeni, és így nagyon sokba kerülne. Itt védőnői hálózatnak az elhelyezése problémás, és azt kérte a bizottság, hogy szeptember 30-ig az előzetes egyeztetés írásban rögzített további lépések legyenek meg, hogy már ősszel beindulhasson a csoport, hisz kezemben van egy papír, a vezetőnő adta, mely szerint a várható létszám 266 fő. Jelenleg 190 helyre lenne bezsúfolva ez a létszám. Ez 140 %-os kihasználtság. Ez úgy oszlik meg, hogy március 19-20-án 225 fő lett fölvéve, 12 fő pótjelentkezés, 27 fő közben nem tudott néhány igazolást beadni, de vele kell számolni, hogy ők is esetleg még bejönnek, és 86 fő marad, tehát 2008-ra kérték az elhelyezést 30 fő, így jön ki a 266 fő. Tehát mindenképpen lépni kell. Annak idején, amikor a bölcsődék leépítését elhatározta a közgyűlés, hangsúlyoztuk, hogy ez, reméljük, hogy átmeneti lesz, és reméljük, hogy a visszaalakítás nem okoz problémát, és remélem, hogy a közgyűlés úgy fog dönteni, hogy nem is fog okozni.

Tóth Nándor: Ezt a napirendi pontot korábban már a kiskanizsai részönkormányzat is tárgyalta, és olyan javaslat merült fel, hogy tolmácsoljam a közgyűlés felé, hogy amennyiben új telephely kerül kialakításra, akkor az illetékes szakosztály és a bizottság vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy ez az új telephely, ez lehet-e akár a Munkácsy u. 7. szám alatti épületben, hiszen erről tudni kell, hogy ez egy jó állapotban lévő épület, konyhával, bölcsődei célokra megfelelő helyiségekkel rendelkezik, hiszen valójában korábban ez bölcsődeként funkcionált, másfelől pedig Kiskanizsán, Bajcsán és a környéken ismereteink szerint annyi igény van a bölcsődei elhelyezésre, hogy egy csoport valószínű, hogy ott is kialakítható lenne. Tehát kérem belevenni a határozati javaslatba alternatív javaslatként, hogy vizsgálja meg a szakosztály és a bizottság a Munkácsy 7-ben történő kialakításnak a lehetőségét is.

Marton István: Elnök Úr! Kérem az álláspontját ebben az új fordulatban.

Dr. Csákai Iván: A bizottsági ülésen is elhangzott. Jelenleg a bővítést szorgalmaztuk, tehát azt, hogy lépjük meg az első lépést, a Csokonai utcában az egy csoportnak az elhelyezését, és hogyha a bölcsőde komplexumnak a kialakítására kerül sor, hát akkor nem tudom, hogy Kiskanizsán egy külön csoport létesítése, amely nagyon nagy költséget jelent, hogy az szóba jön-e. Ezt meg kell vizsgálni. Tudtommal jelenleg körülbelül kilenc gyerek van Kiskanizsán, aki bölcsődébe járna. Hát, nem tudom. Szóval nagyon nagy kérdés az, hogy ott egy bölcsődei csoport fenntartása mennyire ésszerű, mert az engem nem érdekel, hogy rentábilis vagy nem rentábilis. Hogyha ésszerű, akkor meg kell valósítani, ha ésszerűtlen, akkor sajnos azt mondom, hogy nem.

Bárdosi Gábor Jenő: Bizottsági elnök úr, Csákai Iván elmondott egy csomó dolgot, ami ott a bizottságon elhangzott, bizottsági ülésen. Részben én számból ott elhangzott egy Kiskanizsa felé irányuló gondolatmenet, gondolatsor a Nagyrác úti dolgokkal kapcsolatosan. Tehát nem volt Istentől távol eső vagy ördögi elképzelés a kiskanizsai részéről, hogy ez felmerült náluk. Azonban a bizottsági ülésen legfontosabb az volt, hogy ott azt kértem számon, és ott egy kicsikét, mondjuk, lehet, hogy illetlenül is, négy hónapja teszem toszáskodunk a bölcsődei dolgokkal. Most az Elnök úr elmondta, 140 %-os túljelentkezési történettel kell számolnunk, és kell megoldanunk. Kérem a Polgármester Urat, hogy ne odázzuk tovább ezt a döntést, és a következőért ne odázzuk tovább, mert ott a bizottsági ülésen érdekes módon körülbelül 20 perc beszélgetés után megszületett az a javaslat, amit négy hónap alatt ki kellett volna dolgozni a szakosztályoknak. Én ezt még bővíteném. Azóta elmentem a Csokonai utcai óvodarészbe, amit nem látogattam, mert hát a feleségem a bölcsőderészen dolgozott július 1-jéig, onnét ment nyugdíjba. Az óvodával nem nagyon törődtem. Én azt gondolom, hogy gond nélkül megoldható a Csokonai utcai bölcsődekomplexumban a megmaradó védőnői helyiséggel a bölcsődekomplexum, mert 60 gyerek három csoport kialakítása abszolút gond nélkül megoldható a mai viszonyok között. Ez ugye túlmegy, vagy majdnem befedi a mi korábbi bizottsági szakaszunk 80-as létszámra való felfejlesztését. Igaz a hír, az óvodát valóban ebben az esetben mozdítanunk kell. Tudom, volt egy híres zenekar a Blood, Sweat and Tears, a Vér, veríték és könnyek. Jó megoldások és döntések is csak vérrel, verítékkel és könnyekkel oldhatók meg. De kérek mindenkit, aki ebben a dologban érdekelt, tegyen meg mindent azért, hogy ez a bölcsődei dolog négy hónap után végre pontot tegyünk rá, a határozati javaslat dátuma és egybe, amit Elnök Úr elmondott, az mind jó, csak azzal, hogy addigra vizsgáljuk meg ezt a teljes kör lezárást azzal, hogy ki hol marad és hova költözni, és jöjjön be költségekkel együtt ez a dolog, mert hiába döntünk itt most megint arról, hogy mikor mit csinálunk, meg ha nem tudjuk hozzá, hogy mennyi költséggel valósítjuk ezt meg, mert azt gondolom, gyermekeink, a bölcsődei elhelyezések, unokáink nekem már lassan, az mindannyiunk számára fontos dolog ebben a városban, hogy jól oldjuk meg – néha vérrel, verítékkel és könnyekkel.

Cserti Tibor: Én azt hiszem, hogy túlragoztuk ezt a kérdést. Akik ismernek, azok tudják, hogy nem vagyok híve egyébként az ésszerűtlen intézményhálózat fejlesztésének vagy visszarendezésének. Itt arról van szó, hogy egy eredeti, erre a célra épült bölcsőde az igényekhez igazodó újra történő funkcióba állításáról van szó, megfelelő hatékonysággal, és tényleg adja magát a megoldási lehetőség. Én ezért gratulálok a szakbizottságnak. Nem kell külön foglalkozni egyébként ilyen balról bejövő véleményekkel, ami politikailag kezelendő, az Önök felelősségét ez nem csökkenti, de városi szintű ellátás hatékony megszervezését, a feladatot a bizottság válláról senki nem fogja levenni, és ennek egyetlen racionális, ésszerű útja, ami egyúttal még gazdaságos is, úgyhogy Elnök Úr nyugodjon meg. Javaslom.

Polai József: Én azt gondolom, annyit azért hozzátehetek az elmondottak után még, hogy az a kilenc gyermeknek a meghatározása szerintem egy előkészítetlen felmérésnek a következménye, eredménye. Nem is kívánok ennél többet mondani erről a témáról. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a SZEB legutóbbi ülésén döntött arról – sajnos azon nem tudtam jelen lenni –, hogy a Munkácsy úti épület, tehát 7. szám alatti épületben elhelyezné a Völgy Alapítvány által működtetett pszichiátriai betegeknek a gondozását. Viszont arról megfeledkezünk, nem tudom, hogy Cserti képviselőtársam azon derül-e, hogy esetleg itt kettősségről van-e szó, lehet, hogy nem, akkor elnézést kérek, tehát itt arról van szó, hogy ezt az épületet egyébként, ha most netán nem is bölcsődének, bár aminek és nagyon szeretném, ugye tudnánk kihasználni, mégis egy kettősség jelentkezik, hiszen Polgármester Úr személyesen tárgyalt jelenlétünkben a Máltai Szeretetszolgálat vezetőivel a tavasz, kora tavasz idején, és ott szóban elígérte ezt az épületet a Máltai Szeretetszolgálat számára, aki úgyszintén napközi, gyermekek napközibeni ellátását szeretnék ott megoldani, és ennek előkészületeit rendezik ők. Tehát kérdezném, akkor a Völgy Alapítvány hogy jöhetett ide, és ezt mi milliószor hangoztattuk, hogy ez a dolog ugye egy két helyen, illetve egy épületben két funkció nem tud működni. Akkor hogy jött ez szóba, hogy mégis ide szavazták meg? Nagyon sokszor tiltakoztunk és nem is engedtük, nem is javasoltuk egyébként, és most mégis ez történt. Kérem ennek a kiigazítását.

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért szavaztatnom kell. Először is a Tóth Nándor képviselő úr által szövegszerűen megfogalmazott módosítást, ami ugye arról szól, hogy vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét. Ezt én el tudom fogadni, de hogy első lépésben a Csokonait kell meglépnünk, tehát az eredeti határozati javaslatot 1. ponttá kell minősíteni, az számomra az ismereteim alapján, meg ami itt elhangzott, annak alapján nem kérdés. De viszont először akkor a 2. pontot kell megszavaztatnom, mert az volt a módosító. Aki egyetért azzal, amit Tóth Nándor képviselőtársunk javasol, az, hogy vizsgáljuk meg, és a következő lépésben a Csokonai után ez jöhet számításba, az, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Aki egyetért a határozati javaslat 1. pontjával, amely szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a családok gyermekvállalási hajlandóságának ösztönzése és a gyermeket nevelő szülők munkavállalásának elősegítése érdekében egyetért az Egyesített Bölcsőde férőhelyeinek bővítésével. Felkéri a polgármestert, hogy a Napraforgó Bölcsőde (Nagykanizsa, Csokonai u. 5.) bővítésének megvalósításához szükséges beruházási kiadásokról, valamint azok megvalósíthatóságának ütemezéséről, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény telephelyen működő szakfeladatai elhelyezési lehetőségeiről, a bölcsődei férőhelybővítés összes költsége költségvetési fedezetének biztosítási lehetőségeiről tájékoztassa a közgyűlést. Aki egyetért vele, kérem, szavazza meg. Határidő, az augusztus 31. Bocsánat, ez módosítás volt, szeptember 30., igen. Igen, ilyen gyorsan valóban nem lehetne megoldani, és annak meg értelme nincsen, hogy határidő módosítást kérjünk

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

243/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a családok gyermekvállalási hajlandóságának ösztönzése és a gyermeket nevelő szülők munkavállalásának elősegítése érdekében egyetért az Egyesített Bölcsőde férőhelyeinek bővítésével. Felkéri a polgármestert, hogy a Napraforgó Bölcsőde (Nagykanizsa, Csokonai u. 5.) bővítésének megvalósításához szükséges beruházási kiadásokról, valamint azok megvalósíthatóságának ütemezéséről, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény telephelyen működő szakfeladatai elhelyezési lehetőségeiről, a bölcsődei férőhelybővítés összes költsége költségvetési fedezetének biztosítási lehetőségeiről tájékoztassa a közgyűlést.
 2. Határidő: 2007. szeptember 3.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető, Gazdálkodási Osztály

  Tárnok Ferenc osztályvezető

  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető, Egészségügyi Alapellátási Intézmény)

 3. felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy a bölcsődei férőhelyek további bővítése a Nagykanizsa, Munkácsy u. 7. szám alatti épületben megvalósítható-e.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Maronicsné Borka Beáta osztályvezető, Szociális Osztály)

 

 

 1. Beszámoló a középiskolai beiratkozásról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: 5 középiskola igazgatója

 

Balogh László: Az oktatási bizottság az előterjesztést 5 igennel egyhangúlag támogatta. Egyetlenegy javító megjegyzés: a 2. oldal alján az összesen sorban a fellebbezők száma 111, a felvettek száma helyesen 88, az arány pedig helyesen 79 %.

Marton István: Több hozzászóló nem lévén, a vitát lezárom. Kérem a közgyűlést a határozati javaslat elfogadására, amely mindössze egy mondat. Úgy hangzik, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolai beiratkozásról szóló beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 18 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

244/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolai beiratkozásról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 1. Tájékoztató a Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Birkner Zoltán oktatási igazgató, Dr. Pintérné Grundmann Frida tanulmányi igazgató

 

Balogh László: Az oktatási bizottság a tájékoztató egyhangúlag elfogadta. Két érdekes adat: míg országosan 30 %-kal csökkentek a létszámadatok a felsőoktatási felvételiket illetően, addig Nagykanizsán 30 %-kal nőtt a beiratkozók száma, és a főiskola pénzügyi támogatás %-os megoszlása a következőképpen néz ki: állami normatíva 80 %, céges támogatás 10 %, önkormányzatunk általi támogatás 10 %.

Marton István: Én nem sokat emelnék ki ebből, de azért az nagyon szép szám, hogy több mint 200 jelentkező nyelvvizsgázott és közel 70 %-os volt az eredmény, ami, azt hiszem, hogy igencsak jónak mondható. Az egyetem eddig nagyon szépen fejlődött, illetve ez a kihelyezett képzési hely. Bízunk benne, hogy az egyetem élén történő személycserék, tehát úgy, mint az egyik dékán helyett, akinek lejárt a mandátuma, új dékán került a kar élére, és hát a rektor személyében is csere történt, hiszen Dr. Gaál Zoltán úr kiszolgálta az összes lehetséges ciklusát és tovább már nem volt mód a megválasztására. Én azt hiszem, hogy ez a közel 550 fős hallgató azt jelenti, legalábbis nekem egészen biztosan, hogy a ’90-es évtized útkereső tévelygései után a 2000-ben elindított képzés, és ebben nagyon nagy szerepe volt a leköszönt rektornak, jó vágány áll, és én azt hiszem, hogy nekünk elemi érdekünk, hogy a Rektor Urat valamilyen formában megnyerjük. Ezt azért mondom, mert ahhoz, hogy ebből valaha egy kar legyen, ahhoz kell körülbelül 8-10 Psd-s doktor, kell mintegy fél tucat docens, docens az lehet, aki már legalább hét évet oktatásban letöltött és megvan a megfelelő fokozata, és hát kell bizony kettő, azaz kettő darab egyetemi tanár. Ha idáig eljutunk, és úgy gondolom, hogy az alapok jók, akkor ez már egy stabil kikezdhetetlen intézmény lesz. Meggyőződésem, hogy jó néhány felsőoktatási intézmény a közeljövőben a szabályozási mód változása miatt ellehetetlenül és bezárja kapuit. Nagyon szép az anyag, és én arra kérem a testületet, hogy a határozati javaslatban rögzített: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány munkájáról szóló tájékoztatót fogadja el – aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

245/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 1. Csatlakozás az Európai Autómentes Naphoz (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Ez már egy hagyományos rendezvény. Szeptember 21-én néhány órára a belvárost lezárnánk. Ennek persze az autósok nem örülnek, de részint az is a cél, hogy elgondolkoztassuk őket, és éppen ezért egy futóverseny, egy városi futófesztivál lesz ezen idő alatt a Fő úton. Reméljük, hasonló élménnyel, sok-sok fiatalember, mint az elmúlt időszakban is volt. Kérem, támogassák az akciót.

Marton István: Hozzászóló több nem lévén, közgyűlési határozati javaslatot felolvasom: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Európai Mobilitási Hét keretében megrendezendő Európai Autómentes Nap megrendezését. Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert a 2007. évi karta aláírására. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot lefogadja és a következő határozatot hozza:

 

246/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Európai Mobilitási Hét keretében megrendezendő Európai Autómentes Nap megrendezését. Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert a 2007. évi karta aláírására.

Határidő: 2007. július 20.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Tájékoztató a város környezetvédelmi programja végrehajtásáról (írásban)

Előterjesztő: Papp Nándor bizottsági elnök

Meghívott: Dr. Buzás Judit tiszti főorvos

 

Papp Nándor: Bizottságunk 6 igen egyhangú szavazattal támogatta a program végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Cserti Tibor: Maximálisan támogatom Polgármester Úr. Egyetlenegy módosítást javaslok, a határozati javaslat 2. pontjának a második mondatát kérem kihúzni, elhagyni. Tehát előirányzat nélkül, most látatlanban egy olyan felhatalmazást adunk, hogy építsen be valamit a 2008-as költségvetésbe, ugye itt egy program kidolgozásának a költségét. Nevetséges. Először beszéljük meg, mi az a program, rendeljünk mellé valaminek, és majd a 2008-as költségvetésnél térjünk erre vissza. Ha szükséges, beépítjük, ha meg nem, akkor elhagyjuk, de fölösleges ez a duplicitás.

Marton István: Én ezt el tudom fogadni. Nyilvánvaló, időben vagyunk, azért tudom elfogadni, mert ha már csúsznánk, akkor nem tudnám, de itt nagyon időben vagyunk még, úgyhogy én ezt automatikus kitörlöm. A határozati javaslat 1. pontja: a környezetvédelmi program 2006. évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § e) pontja szerinti tájékoztatót a lakosság számára a Kanizsa Dél-zalai Hetilapban tegye közzé. Aki ezt el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2.: felkéri a polgármestert, hogy szakcég bevonásával dolgoztassa ki a város 2008 – 2013. évekre szóló középtávú környezetvédelmi programját, és azt elfogadásra terjessze a közgyűlés elé. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomjon igent.

 

A közgyűlés 18 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

247/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a környezetvédelmi program 2006. évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § e) pontja szerinti tájékoztatót a lakosság számára a Kanizsa Dél-zalai Hetilapban tegye közzé. (Tájékoztató a határozathoz mellékelve.)
 2. Határidő: 2007. augusztus 31.

  Felelős : Marton István polgármester

 3. felkéri a polgármestert, hogy szakcég bevonásával dolgoztassa ki a város 2008 – 2013. évekre szóló középtávú környezetvédelmi programját, és azt elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.

  Határidő: 2008. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Tárnok Ferenc Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Beruházási Iroda)

 

 

 1. Jerausek István képviselő önálló indítványa a 61-es kaposvári utat elkerülő út tervezett forgalmi változására (írásban)

Előterjesztő: Jerausek István képviselő

 

Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a kérésünkre kapott minden képviselőtársunk egy gyönyörű szép színes fényképet, hogy egyértelmű legyen az előterjesztés, illetve hát a képviselői indítvány. A Városüzemeltetési Bizottság egyetlenegy valós okot nem talált arra, hogy ez az utat le kellene zárni. Sem forgalombiztonsági, sem egyéb indokai a lezárásnak nincs, és ezért kérjük Polgármester Urat, hogy a határozatnak megfelelően járjon el a Kaposvári út vasúti átjáró megmaradása érdekében.

Dr. Károlyi Attila: Gyalókai Zoltán képviselőtársam közlekedési szakember és énnálam sokkal jobban tudja azt, hogy a derékszögű szintbeli kereszteződéseket a vasút nem nagyon kultiválja, bizonyos ráfordulásokat és bizonyos szögeket. Újraépítenek ilyen kereszteződéseket, hogy ne essen rá az illető mindjárt, de ez csak az én kis laikus megjegyzésem. Azt kérdezném meg Tisztelt Jerausek István képviselőtársamtól a mellett, hogy lelkesen támogatom az indítványát, hogy meg tetszett-e kérdezni az ott lakó embereket, hogy esetleg egy zsákutca kialakítása milyen kedvező előnyökkel járhat a környékbeliekre?

Marton István: Elnök úrnak adom vissza a szót. Hát azért, hogy talán Ő tud rá válaszolni. De ha nem, akkor nem.

Gyalókai Zoltán Bálint: Elnézést, ez az alternatíva bizottságon nem került szóba. A hivatal említette, hogy egy kerékpáros gyalogos átjáró, tehát egy ilyen keringős fajta lenne ott a helyén. Az az igazság, bizottságban többünknek is az volt a véleménye, hogy a gyalogos átjárás elektromos, tehát lámpás biztosítás ellenére a vasútvonal kanyarodása miatt várhatóan még veszélyesebb lenne, mint a mostani lámpás kereszteződés. A lámpás kereszteződés működése megfelelő, az elmúlt években gyakorlatilag nem volt baleset, egyetlenegy műszaki hibás kamiont vitt el a vonat gyakorlatilag a Csónakázó-tói másik vasúti átjáróig, tehát normál működés esetén a vasúti kereszteződés egyáltalán nem balesetveszélyes, és az a félsorompós megoldás esetlegesen menekülési utat is hagy, hogyha véletlenül valaki bennragadna a kereszteződésben.

Jerausek István: Képviselőtársam kérdezte, hogy végeztem-e közvélemény-kutatást annak kapcsán, hogy van, aki esetleg örül ennek a sorompó lezárásnak. Őszintén megvallva, én ilyen megkeresést nem kaptam, hogy igenis hagyjam, hogy ez a dolog megtörténjen. Annál többet kaptam az ellenkező véleményekből, és kértek, hogy mindent kövessen el a Polgármester Úr, hogy ez ne történjen meg. Annál is inkább mindamellett, hogy kellemetlenséget okoz azoknak, akik kénytelenek egy plusz kört tenni, de fennáll annak a veszélye is, ha esetleg a kivitelezők ígéretet tettek, hogy az elkerülő útra ideiglenesen felengedik a lassú járműveket, mi van akkor, ha már nem? Nem beszélve arról, hogy olyan információm is van, hogy ezt az elkerülő utat egy záróvonal felfestésével fogják ellátni, akkor meg óriási forgalomtorlódás következik be. A legutolsó információim szerint, amit a képviselőtársam elmondott, hogy ez az indok, hogy forgalombiztonsági szempontból kell ezt lezárni, ez, azt hiszem, a képviselőtársam elmagyarázta, hogy ez így nem állja meg a helyét, sőt, ha figyelembe vesszük azt, hogy szőlőterületek vannak a közelben, szüretidőszakban esetleg valaki kerékpárral bóklászik ott a gyalogos, kerekes átkelőhelyen, szerintem ez sokkal életveszélyesebb, mint a jelenlegi állapot.

Halász Gyula: Hát az már úgy szokott lenni, hogy a tiltakozók hangja, az mindig hangosabb, mint a valamivel egyetértők hangja, de emellett egy érdekes megközelítést ajánlok képviselőtársaim figyelmébe, mégpedig azt, hogy amennyiben ez az út le lenne zárva, itt a vasúti átjárónál, sokkal biztonságosabban tudnánk garantálni azt, hogy a belvárosi forgalomcsillapítás megvalósulna, még ha ez az útvonal megmaradna, akkor a Teleki útra a Kaposvári úton keresztül újra hasonló mennyiségű forgalom jutna, és egyáltalán nem tudnánk elérni ezt a célt, ami a belváros forgalomcsillapítását szolgálná. Még ha ez a nyomvonal megmaradna így, akkor automatikusan a Budapest felé, Horvátország felé, illetve Ausztria felé menő teherforgalmat ki lehetne vezetni a városból. Tehát én ennek a megfontolására kérem képviselőtársaimat, mert ez is egy érdekes szempont lehet arra, hogy innen a forgalmat a belvárosból kivigyük. Másrészt pedig én igenis beszéltem olyan sánciakkal, akik örülnének annak és itt laknak ezen az érintett területen, hogyha csendesebb lenne a házuk környéke. Majd elmondom konkrétan, hogy kikről van szó, és nagyon várják, hogy itt ez a vasúti átjáró megszűnjön, hiszen éjszaka nem is tudnak aludni, akkora forgalom van, nagyon sokan panaszkodtak például nekem.

Cserti Tibor: Szerintem legalább annyian vannak az ez ellen tiltakozók, mint, akik mellette vannak. Egy biztos, hogy meg kell oldani korrekt módon a város közlekedés-szervezését, és abban van megfontolandó, amit Halász képviselőtársam fölvetett. Tehát tény és való, hogy akkor van igazán realitása a dolognak, hogyha megnézzük az előttünk levő és a városfejlesztési bizottság, gondolom, ezt alaposan átvizsgálta, ….. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, akkor van igazán megoldása a közlekedés-szervezésben a város számára, ha egyúttal a Kaposvári útra történő rákötő kis szakasz is egyúttal megépül a körgyűrűvel együtt, mert ha ez nem épül meg, akkor valójában kialakul egy zsákutca, és az eredeti megoldás mellett valójában a kanizsaiak nem tudnak átközlekedni a Csó-tó irányába. Az egy nagyon nagy veszélye egyébként ennek a rendezési tervi megoldásnak. Tehát arról meg nem is beszélve, nekem további problémáim vannak, és ha lehetséges, akkor még mindig a rendezési terv egyidejű jóváhagyásával nyomvonal korrekciót is javasolnék, mert a rá tetszenek nézni erre az elkerülő szakasz nyomvonal vezetésére, bár nem ez konkrétan a napirend, de hozzá tartozik, akkor azt tetszenek látni, hogy elvesz és megszüntet egy nagykanizsai autó-crosspályát, olyan szerencsétlenül vezeti át az átkötő utat a Kaposvári útról, hogy az teljes egészében középen szel egy értékes területet, ami egyébként önkormányzati tulajdon. Ha azt egy picit párhuzamosítanák a mostani lejáró, sétáló úttal, akkor egy értékesebb területet nyernénk, ami lakásépítés és egyéb célú funkcióra határozottan gyarapítaná a város vagyonát. Arról meg nem is beszélve, hogy az alsó kikötésnél egy akkora zöldterületet vesz a város értékes zöldterületeiből, amit nyugodtan lehetne közelíteni a mostani meglévő és funkcionáló Kaposvári úthoz. Lehetne ezekkel a finomításokkal is foglalkozni ennek a témának a kapcsán, de a kulcskérdés, még egyszer az, hogy az átkötő kiépítése és a Kaposvári út rákötése egyidejűleg történjen meg. Ha ez így megtörténik, akkor nagyobb problémám nekem nincsen, mert nyugvópontra juthat ám ez a kérdés, de ha nem, akkor hosszabb távú csapdába kerülünk, és akkor igaza van képviselőtársam felvetésének, mert az ……

Marton István: Amit Ön mond, az realitás elméletben, de ezt meg lehetne még tovább cifrázni azzal, hogy például ezt az utat miért kell rávinni a crosspályára, miért nem lehet a temető túloldalán elvinni ugyanezzel a vasúti átkelő résszel. Teljesen logikusnak tűnik úgy egyébként. És akkor 50 méter kerülő van az egészben, és vita sincs.

Gyalókai Zoltán Bálint: Elnézést Polgármester Úr, nem szoktam hozzászólni ennyiszer. Halász úr felvetésére, ugye a kamion és nagy forgalom ne jöjjön be a városba, ezt úgy nevezik, hogy kressztábla, amin az van írva, hogy 3,5 tonnánál nagyobb teherautóval behajtani tilos. Ezt, hogy betartják, vagy nem tartják, a törvényeket is vagy betartják, vagy tartják be. Gyakorlatilag ennek egy kontrollját pedig úgy nevezzük, hogy rendőrség. Tehát gyakorlatilag ez egy táblával, illetve megfelelő ellenőrzéssel megoldható. Nem hiszem, hogy azért egy vasúti átjárót, egy jól működő, nem rég felújított vasúti átjárót, ami tulajdonképpen egy kanyarban van, és a biztonságos átkeléshez igenis a lámpás biztosítás szükséges. Én tökéletesem el tudom fogadni és támogatom, hogy maradjon meg ez az átkelőhely.

Karádi Ferenc Gyula: Én hosszú időn keresztül jártam nagy terjedelmű járművel, és Halász képviselőtársamnak el tudom mondani, hogy nincs közöttük olyan, aki azt az útvonalat választaná, amit Ő mondott, tehát, hogy egyenesen bejönne a városba, ha van számára egy olyan lehetőség, ahol elkerülheti a várost és elmehet a 7-es főútvonal irányába, mert ez a 61-es átkötő ezt célozza. Eszébe nincs majd bejönni a városba egy ilyen vasúti átjárón keresztül, amelyik, pontosan tudjuk, hogy egy dobbantónak felel meg, és elég veszélyes rajt átmenni, különösen 40 tonnás járművekkel. Tehát, ha van egy ilyen járműnek lehetősége ezt a pontot elkerülni, ráadásul egy ott, ahol nem szintben találkozik majd egy vasútvonallal, akkor természetes, hogy azt fogja választani. Tehát a város forgalmát ez nem fogja érinteni. De ha végül mégis valakinek az a heppje, hogy így szeretne bejönni a városba a Teleki úton keresztül, akkor ennek a változatnak a tükrében is megtehetné, van vasúti átjáró vagy nincs, elmegy az elkerülőn, és balra befordul, és a Teleki úton végigjön, ha ez a szándéka. De mondom még egyszer, nagy terjedelmű járművek vezetői nem fogják ezt választani, és higgyen nekem, én hosszú időn keresztül jártam ilyen járművel, a legkönnyebb és a leggyorsabb utat fogják választani, merem remélni, és így fogják elkerülni a várost.

Halász Gyula: Valószínű, félreértettek, én csak azt mondtam, hogy fontoljuk meg ezt az új szempontot, másrészt van egy olyan konkrét javaslatom, hogy régóta húzódik ennek a kérdésnek a megoldása, az a javaslatom, hogy hívjuk meg a tervezőt, történjen meg a városfejlesztési, illetve a Városüzemeltetési Bizottsággal egy összevont ülés, illetve a képviselőtársunk, aki az önálló képviselői indítványt beterjesztette nyerjen meghívást úgy is, mint a szabadhegyi részönkormányzat vezetője, és legyen egy egyeztetés evvel kapcsolatban, ahol az összes problémás kérdésre szerintem választ lehetne kapni, illetve ki lehetne dolgozni azt a technikát, ami minél jobban figyelembe veszi a lakossági igényeket, illetve a város igényeit.

Jerausek István: Nem kívántam hozzászólni, de Halász képviselőtársam késztetett rá. Nem akartam kimondani, de én úgy gondolom, hogy ha a vasút egy átkelő létesítését vagy egy átkelő üzemeltetését meg tudja spórolni, akkor jól jár, és senkinek a világon nem volt ez kérése, hogy ezt megszüntessék. A háttérben milyen megbeszélések voltak, erről nincs tudomásom. De én nem találok benn semmi rációt azon kívül, mondom, hogy a vasút jól járna, hogy nem kell üzemeltetni egy vasúti átkelőt neki.

Dr. Károlyi Attila (Ügyrendi): Egyrészt kérném azt, hogy Tisztelt Polgármester Úr zárja le ezt a vitát és szavaztasson, másrészt pedig azt szeretném mondani Halász képviselőtársamnak, hogy Jerausek István képviselőtársam, mint a szabadhegyi önkormányzat elnöke ebben nem tud megnyilvánulni, mert Szabadhegynek semmi köze ehhez a területhez.

Marton István: Halász képviselő úr, rendre kell utasítanom, ez a dolgom, mert nincs itt “édes komázás”. Képviselőtársának meg kell adni a tiszteletet. Ez így folytatódik, akkor még azt is hallhatom, hogy egyik azt mondja a másiknak, hogy taknyos kölyök, vagy Te vénember, vagy hasonlók. Jó, a vitát lezártuk. Ügyrendinek helyt adok, nem is szavaztatok. Már csak azért is bezárhatom, mert nem látok mást szólásra. Aki egyetért a határozati javaslatban foglalt dolgokkal, konkrétan: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a sánci vasúti átkelő ne kerüljön megszüntetésre a 61-es út elkerülő szakaszának megépítésével – én kiegészíteném annyival, vagy más nyomvonalon, mert az, amit Cserti úr is feszegetett, hogy így ugye most a temető egyik oldalán megy el az a Kaposvári út, elmehetne a túloldalán a felüljáró és semmi baj nem történne, de hát ez egy nyitott kérdés, sok oldalon nyitott kérdés – aki ezzel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot. És ez politikamentes, igen.

 

A közgyűlés 21 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

248/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a sánci vasúti átkelő ne kerüljön megszüntetésre a 61-es út elkerülő szakaszának megépítésével, illetve a 61-es út önkormányzat érdekei szerinti nyomvonal-módosítás kezdeményezésére.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető)

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Miután hozzászólót nem látok, úgy látom, a részletes beszámoló kielégítette a jelenlévő képviselőtársakat, nekem kell szólni, hogy az 5. oldalon a 115/1,2/2007.(III.29.) számú határozatnak a 2. pont végrehajtási határideje július 31. helyett október 31-et kérem, hogy fogadjuk el és ugyanez így szól a hátoldalán lévő majd szavazni felteendő kérdéshez, méghozzá ez a 7. pont. Aki el tudja fogadni a határozati javaslat 1. pontját – nem sorolom fel ezt a sok határozatot –, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2.: A 219/2004.(IX.28.) számú - Péterfai és Alsószabadhegyi utcában közvilágítás kiépítése – határozat végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 10-ig kérjük meghosszabbítani. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot. Egyébként kiegészítésként annyit, hogy két év hiány után elkészült a közepe ennek a kerékpárútnak.

 

A közgyűlés 17 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 3.: a 90/2/2006.(III.28.) számú - Nagykanizsa-bagolai hulladéklerakóban keletkező biogáz hasznosításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása – határozat végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 30-ig kérjük meghosszabbítani. Aki el tudja fogadni, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 4.: a 185/2006.(VI.27.) számú - Foglalkoztatási Paktum létrehozása Nagykanizsa városban és kistérségében – határozat végrehajtásának határidejét 2007. december 31-ig meghosszabbítja. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 5.: a 10/2007.(I.25.) számú - Keleti városrész parkolási koncepciója - határozat végrehajtásának határidejét 2007. október 31-ig meghosszabbítja. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 6.: a 63/3/b/2007.(III.1.) számú - Csellengők Közösségi Házában irodahelyiség kialakításának lehetősége – határozat végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 30-ig kérjük meghosszabbítani.

 

A közgyűlés 20 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 7. pont: a 115/2/2007.(III.29.) számú - új bankszámlaszerződés megkötésére – határozat végrehajtásának határidejét 2007. október 31-ig meghosszabbítja. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Végül a 8.: a 130/2007.(IV.12.) számú - Kanizsa Újság Kft. és a Kanizsa TV Kft. székhelyének változtatása – határozat végrehajtásának határidejét 2007. október 31-ig meghosszabbítja. Aki el tudja fogadni az, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Már azt hittem, hogy a végén vagyunk, de nem, még van három. 9. pont: a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja, felkéri a polgármestert, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban továbbra is képviselje Nagykanizsa és térsége érdekeit és a 2007. évi munkáról számoljon be. Aki ezt el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 21 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 10.: a 2007. évi polgármesteri keret terhére az alábbi alapítványokat részesíti támogatásban, Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány, Szénhidrogén Kulturális Alapítvány, Gyermekek Falun Alapítvány. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot. Itt az alapítványok miatt kellett közgyűlés elé hozni, különben saját hatáskör lett volna.

 

A közgyűlés 19 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A kiegészítés a polgármesteri tájékozatóhoz. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza Tóth Nándor önkormányzati képviselőt, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásában Marton István polgármestert akadályoztatása esetén teljes jogkörrel képviselje. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 11. és egyben tényleg utolsó: a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomjon igent.

 

A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

249/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. a 132/13/2006.(V.30.), a 346/1,4/2006.(XII.14.), a 65/2c,d/2007.(III.1.), a 67/1,2/2007.(III.1.), a 73/11/2007.(III.1.) a 80/1-3/2007.(III.14.), a 105/2/2007.(III.29.), a 107/2007.(III.29.), a 115/1/2007.(III.29.), a 117/2007.(III.29.), a 118/2007.(III.29.), a 132/1-5/2007.(IV.12.), a 133/1,2/2007.(IV.12.), a 148/2007.(IV.26.), a 149/a-d/2007.(IV.26.), a 151/6/2007.(IV.26.), a 152/2007.(IV.26.), a 153/2007.(IV.26.), a 154/2007.(IV.26.), a 165/a-d/2007.(V.4.), a 166/1,2/2007.(V.4.) és a 167/1-3/2007.(V.4.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
 2. a 219/2004.(IX.28.) számú - Péterfai és Alsószabadhegyi utcában közvilágítás kiépítése – határozat végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 10-ig meghosszabbítja.
 3. a 90/2/2006.(III.28.) számú - Nagykanizsa-bagolai hulladéklerakóban keletkező biogáz hasznosításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására – határozat végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
 4. a 185/2006.(VI.27.) számú - Foglalkoztatási Paktum létrehozása Nagykanizsa városban és kistérségében – határozat végrehajtásának határidejét 2007. december 31-ig meghosszabbítja.
 5. a 10/2007.(I.25.) számú - Keleti városrész parkolási koncepciója - határozat végrehajtásának határidejét 2007. október 31-ig meghosszabbítja.
 6. a 63/3/b/2007.(III.1.) számú - Csellengők Közösségi Házában irodahelyiség kialakításának lehetősége – határozat végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
 7. a 115/2/2007.(III.29.) számú - új bankszámlaszerződés megkötésére – határozat végrehajtásának határidejét 2007. október 31-ig meghosszabbítja.
 8. a 130/2007.(IV.12.) számú - Kanizsa Újság Kft. és a Kanizsa TV Kft. székhelyének változtatása – határozat végrehajtásának határidejét 2007. október 31-ig meghosszabbítja.

 1. a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja,
 2. felkéri a Polgármestert, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban továbbra is képviselje Nagykanizsa és térsége érdekeit és a 2007. évi munkáról számoljon be.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Domina Erzsébet Pályázati Iroda vezetője)

 1. a 2007. évi polgármesteri keret terhére az alábbi alapítványokat részesíti támogatásban:

Alapítvány neve

Támogatás összege

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

20 000

Szénhidrogén Kulturális Alapítvány

30 000

Gyermekek Falun Alapítvány

200 000

Határidő: 2007. június 29.

Felelős : Marton István polgármester

 1. meghatalmazza Tóth Nándor önkormányzati képviselőt, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásában Marton István polgármestert akadályoztatása esetén teljes jogkörrel képviselje.
 2. Határidő: esetenként

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Polai György NKTT irodavezető)

 3. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Marton István polgármester

 

 

 1. Interpellációk, kérdések (írásban)

 

Marton István: Halász úrnak nyolc kérdése. Kérdésekről nem kell. Nincs is itt akkor szavaztatás. Még egyszer megnézem, de úgy nézem, hogy erről nem kell szavaztatni sehol sem, mert ez mind kérdés volt. Akkor jönnek az új kérdések. Itt még van a kiegészítés, azt is meg kell néznem. Tehát a kiegészítésnél sem kell szavaztatni, mert mind kérdés. Akkor jöhetnek az új kérdések. A régiekre megkapták a választ. Ott nem kell szavaztatni. Kérdést készül feltenni, Tóth László úr azt mondta, hogy kérdez ötöt, de a végén mire felsorolta a címeket maradt négy.

Tóth László: Aztán maradt három. Polgármester úr, megkerestek az Irtás utca lakói, hogy az úgynevezett Fecske házban a tetőtérben egy úr hiányos öltözékben lengeti a kezével a nemi szervét és hatalmas felháborodást vált ki az ott lakó hölgyek között. Az a kérdésem, hogy mit tehet az önkormányzat ez ügyben, mert ugye a Fecskeházak, azok az önkormányzat tulajdonában vannak, és azért valamilyen erkölcsi normáknak meg kellene felelni a bérlőknek is. Nem első ízben jelezték. De úgy tudom, Halász Gyula képviselőtársamat is megkeresték ebben az ügyben.

Marton István: Ez a kérdés, Tóth úr lehet, hogy nagyon érdekes, de nem korrekt, mert a 25. § szerint a kérdéseket úgy kell feltenni, hogy az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési előkészítés jellegű felvetés, és erre ki kell mondani nincsen kompetenciánk. Aki ilyet lát, az hívjon rendőrt.

Tóth László: Úgy gondoltam, hogy a működésben, mivel, hogy mi működtetjük a Fecskeházat, azért be lehetne nagyon passzírozni, de most jó, akkor ne húzzuk az időt, menjünk tovább. A második kérdés pedig a sportpályákkal kapcsolatban, amikor április 1-je után nekiálltam bögyözni az egyesület dolgait, és szembesültem, hogy milyen hiányok jelentkeztek semmi napok alatt, akkor arra gondoltam, hogy hát semmi gond, akkor áthidaló megoldásként hát banki hitellel szeretném megoldani ezt a problémát, és amikor utánajártam a tulajdoni lapoknak, akkor derült ki, hogy az egyesület birtokában nincsen semmi. Tehát magyarán sem a sportpálya, sem a sportcsarnok nem az egyesületé, még csak nem is a városé. Ugyanígy van ez E-ON pálya, tehát a régi bányászpálya, hogy most a Mindenki Sportpályáját bérbe adjuk akkor tulajdonképpen semmi. Ad abszurdum előfordulhat olyan helyzet, hogy nem tudunk biztosítani sportpályát a város sportoló lakosainak, hogy erre kellene valami együttes fellépés mind a két oldal képviselőivel szemben, hogy hát azért valamit lépni kellene a bányászpályával kapcsolatban is. A többi meg majd megoldódik valahogy. Tehát mit tudunk ebbe az ügyben?

Marton István: Tóth úr, én az ön aggályival egyetértek, de azért ne riogassunk, erre ügyeljünk. A néhai Olajbányász objektummal kapcsolatban, ugye hát 16 év elmúlott, hogy történt, ami történt, ez négy közgyűlésnek a sara. Ennek a közgyűlésnek nem lesz sara, mert ez záros határidőn belül, mondjuk egy éven belül körülbelül rendeződnie kell. Én nem akarok, mint korábban is és többször is elmondtam, mikor eredmények vannak, akkor beszéljünk, előre meg pláne ne kiabáljunk ki dolgokat.

Tóth László: Jó, csak figyelemfelkeltésként mondom.

Marton István: Én nagyon szeretném, ha már a bajnokságot már az NB-III-ban ott kezdhetnénk. Bár ez egy kicsit illúzió kategória, vágyálom.

Tóth László: Miért?

Marton István: Mert annyira gyorsan nem megy semmi, de nem adtam fel a reményt, hogy ez így történik.

Tóth László: De hát a meccset játszhatnánk. Tehát, én megmondom őszintén, tárgyalásokat kezdeményeztem Vaszák Gézával ebből az ügyből kifolyólag. Előzetesen nem zárkóztak el. Ha nem is kerül a városnak a tulajdonába a pálya úgy, ahogyan a sáska Petőfi Tsz játszhatja ott a meccseit, úgy gondolom, hogy ugyanazokkal a kondíciókkal az NTE is játszhatja az NB-III-as meccseit.

Marton István: Tóth úr, ebben az ügyben nem Vaszák Géza hozza meg a döntéseket, bármennyire is becsülöm … tevékenységét. Tárgyalunk és igyekszünk odajutni.

Tóth László: Volt még egy harmadik, az meg már örökzöldem. Hogyha a városban megyünk Lidl felé balra életveszélyes. Egyszerűen nem veszik figyelembe a záróvonalat, le kell húzódni jobbra. Egyszerűen tényleg életveszélyes. Ott valamit kell csinálni. Én ezen túl minden közgyűlésen el fogom mondani. Akkor állítsanak oda egy ….rendőrt legalább egy hétre, hogy szokják meg, hogy nem hajtanak át szemközti sávba.

Marton István: Igen, valószínű ez a megoldás, hogy oda gyakori rendőri jelenlét, kemény büntetés kell.

Tóth László: Így van, pontosan.

Marton István: Halász úr ügyrendit kért. Nem is értem, hogy az interpellációk, kérdések napirendnél hogy kerül elő az ügyrendi, de kíváncsian hallgatom Halász úrnak, megadom a szót.

Halász Gyula: Elhiszem, hogy Önt zavarja a piros szín, de azért rajtam kívül még nyolc képviselőtársam tett fel kérdést és azért úgy gondolom, hogy illene megkérdezni Őket is, meg talán engem is, hogy a kérdésekre adott választ elfogadják-e. Akármilyen késői órában vagyunk, azt gondolom, hogy főleg Balogh képviselőtársam, aki nagyon aktív mindig, talán Ő is igényt tartana arra, hogy elmondja, hogy a választ el tudja-e fogadni, amit a kérdésre kapott.

Marton István: Halász úr, Önnek ajánlom szíves figyelmébe az SZMSZ tanulmányozását. Nézze meg a 25. § (3) bekezdését. A kérdésnél vitának helye nincs, a kérdezett a közgyűlésen szóban vagy az ülést követő 15 napon belül írásban köteles a választ megadni, melyet egyúttal a sajtónak is át kell adni. Megadtuk a választ? Megadtuk. Itt van leírva. Nem tudom, hogy Ön mit hiányol, és mit reklamál. Ez a része az SZMSZ-nek olyan jó, hogy ehhez nem is kell hozzányúlni belátható időn belül. Erről ennyit.

Dr. Csákai Iván: Tóth képviselőtársammal együtt évek óta felváltva mindig hiányoltuk, hogy a Hevesi út TESCO között járda nem épül meg. A forgalomrend változás miatt a Dózsa György úton a TESCO fele az autóforgalom megnőtt. Az a kérdésem, hogy most már mikor fog megépülni az a járda, hisz ott több üzem van, emberek közlekednek. Jelenleg a jó időben még a zöld területen eljárnak, csak akkor, amikor majd az eső jön, akkor az autók között járnak. Meg kell várni azt, hogy ott baleset legyen? A másik kérdésem, hogy tudtommal kiegyenlítettük a Vásárcsarnok melletti területet pénzben a volt tulajdonosának, hisz bíróság kötelezett minket erre. Ott áll az a terület, a kapuja lakattal le van zárva, áll egy teherautó, amiből időként ki-be pakolnak, raktárnak használják és van egy ilyen céllövöldeszerű építmény rajta és egy csomó szemét. Ha az önkormányzat tulajdonában van, akkor miért nem lehet megoldani azt, hogy például vasárnap vagy pedig a hónap első keddjén, a zsibvásáron parkírozót alakítsanak ki, hisz a Vásárcsarnok körül áldatlan állapotok vannak a parkírozásból kifolyólag. Igenis meg kellene nyitni azt a területet, és ott nyugodtan tudnának parkírozni az emberek. Miért nem lehet ezt megcsinálni? Ki a felelős azért, hogy az csak ott áll?

Marton István: Miután ezt a jelentős összeget, körülbelül kétharmad 100 milliót, hogy ne pontos számot mondjak, leakasztották a számlánkról, ez a közelmúltban volt, annyira közel, hogy itt még felelőst nem kell keresni. A tulajdonba vételről intézkedni kell és kérem a városfejlesztési szakbizottságot, hogy tegyen javaslatot a terület hasznosítására. Papp úr, kérdést tett fel. Elment már? Akkor ez elmaradt. Fodor úr szintén elment, ez is elmaradt.

Dr. Kolonics Bálint: Tulajdonképpen kettő darab kérdésem van, és nagyon rövid leszek. Az első a Vásár utcával kapcsolatos, amit már több alkalommal felvetettem itt a közgyűlés előtt is. Az lenne a tiszteletteljes kérdésem Polgármester Úr, hogy az ott lakó emberek remélhetik-e azt a várostól és az önkormányzattól, hogy a hatósági kötelezésnek az önkormányzat eleget tesz, az útszélesítést kiépíti, a járdát megcsinálja, megvalósítja az ott lakó embereknek és a közvilágítás is elkészül? Egy olyan választ szeretnék majd erre Tisztelt Polgármester Úr kapni, ami egy olyan reális határidőt tartalmaz, ami megnyugtató az ott lakó embereknek. A másik kérdésem Polgármester Úr az lenne, hogy hetente felvetődő kérdés a Fő téren a készülő mélygarázsnak a kérdése. Az emberek, bár már megszokták, hogy ott van a palánkkal elkerített terület, de egyre türelmetlenebbek, hiszen a Fő térnek azt a területét nem tudják használni, aki idefizetik az adót, aggodalmaskodnak a miatt, hogy ez az önkormányzatnak egyrészt bevételkiesés, hogy a parkolókat nem tudja üzemeltetni. Nyilvánvaló, itt többféle elképzelés van, hiszen megismerhettük Polgármester Úr nyilatkozatát is a tekintetben, hogy hogyan tervezi ennek a mélygarázsnak adott esetben a megvalósítását, de én azt szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja azt, hogy ezt a szerződést az önkormányzat adott esetben még most hatályában fenntartja? Vagy rosszul informált vagyok? Esetleg már felmondásra került-e? Tehát miért nem tudjuk ezt a szerződést felmondani? Ennek következtében akár a helyreállítás, akár más vállalkozóval a befejezés is elképzelhető. Tehát én a magam részéről nem értem az összefüggést, hogy miért kell fenntartani ezzel a vállalkozóval - aki egyébként elérhetetlen - ezt a szerződést miért nem mondtuk fel?

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, 15 napon belül mindkét kérdésére írásban megkapja a választ.

Tóth Nándor: Azt gondoltam, hogy nagyobb érdeklődés mellett fogom tudni megfogalmazni a kérdéseimet. Mielőtt rátérnék a konkrét kérdésekre, nem hagy nyugodni a lelkiismeret, szeretném elmondani, hogy a részönkormányzatoknak nem túl sok jogosítványuk van, de többek között ez a jogosítványai közé tartozik, hogy a működési területüket érintő kérdésekben javaslattétellel és véleményezi joggal bírnak. Ez a jogunk, a kiskanizsai részönkormányzatnak ez a joga csorbát szenvedett, hiszen itt értesültem megdöbbenve, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság már valamilyenfajta döntést hozott a Munkácsy utcai ingatlan ügyében. Völgy Alapítvány vagy nem tudom én kicsoda, kíván oda beköltözni. Lehet, hogy a részönkormányzatnak nem lenne ellene kifogása, de az ellen van, hogy nem vontak bele bennünket a döntés előkészítésbe, nem kérték ki a véleményünket. Tisztelettel kérném Polgármester Urat, szíveskedjen intézkedni, hogy legközelebb ilyen eset ne fordulhasson elő, és Kiskanizsát illető döntésben ne hozzanak nélkülünk döntést. Tehát, amíg mi nem mondjuk el a véleményünket és a javaslatunkat, addig ne szülessen meg a döntés. Ez ügyben egyébként mi kívánunk újra tárgyalni, újabb tárgyalásokat folytatni, hiszen az az ingatlan a Máltai Szeretetszolgálatnak lett odaígérve a részönkormányzat támogatásával és egyetértésével. Rátérek a kérdésekre. Kérdéseimet kérésekké fogalmazom. Az egyik kérésem, az a kandeláberek és trafóházak ügyében fogalmazódik meg, mégpedig arra szeretném kérni Polgármester Urat, hogy szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az E-ON-nal, illetve az illetékes szakosztályokkal – látom itt van Tárnok úr is –, mert a város területén nagyon sok helyen rozsdás, balesetbeszélyes állapotban vannak a kandeláberek és a trafóházak. Mondok példákat: a sétakertben, aztán Kiskanizsán a Szent Flórián téren, tehát, hogy ne kelljen keresni, hogy mire gondolok, de szerintem minden képviselő tudna saját körzetéből, vagy saját lakókörzetéből mondani olyanokat, amelyekre ráférne a festés. Azt gondolom, hogy elég tisztességes áramdíjat fizetünk, meg bérleti díjat, beleférne a kandelábereknek és a trafóknak a normális állapotba hozása. Ebben kérnék intézkedést. A második kérdésem, az az utóbbi időben elszaporodott rókák ügyében fogalmazódik meg. Többen megkerestek a lakosság részéről Kiskanizsán a Ráckert környékéről. Jelzést tettek a Közterület Felügyelet felé is, csak a Közterület Felügyelet azzal hárította el a kérést vagy a problémát, hogy nem az ő illetékességük, valamint a városban, a belvárosban, nem túl messze a Polgármesteri Hivataltól ott az én munkahelyem környékén, a Plaza környékén, valamint az autóbusz-állomáson jómagam is több alkalommal láttam egy népes rókacsaládot sétálni. Most az a gond ezekkel a rókákkal, hogy találkoznak háziállatokkal, a háziállatok találkoznak gyerekekkel. emberekkel, ezek valamilyen módon betegség forrásai is lehetnek, mert ugye azt nem tudjuk, hogy ezek az állatok veszettek vagy egyébként olyan szelídek, hogy bekötöztek a városba. Most itt az a probléma, hogy belterületen városban vannak a rókák, tehát a Közterület Felügyelet nem tud intézkedni, a vadászok, azt gondolom, a város területén nem illetékesek. Ebben kérnék valamilyen segítséget. Szerintem a Közigazgatási Osztálynak kellene valamilyen módon intézkedni, és az állatok befogásáról vagy elüldözéséről kellene gondoskodni. A harmadik kérésem, az rövidebb lesz. Ez pedig a postával kapcsolatos, de nem a postai szolgáltatásokkal, arról is lehetne beszélni, de most nem erre gondoltam, hanem arra, szintén lakossági megkeresésre fogalmazom meg ezt a kérést, hogy ugye a régi piac területéről elbontásra kerültek azok az épületek, amelynek mindenki örül, hogy nincsenek ott. Gyakorlatilag egy tágas, szép tér került kialakításra. Reméljük, hogy még onnan az épületnek a délnyugati sarkáról az a pár épület is el fog tűnni, viszont az által, hogy lebontásra kerültek az épületek, a postának a portai épülete és a garázsa, az nagyon kirí ott a környezetből. Kérném tisztelettel Polgármester Urat, hogy szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a postával és valami ilyen módon, ahogy a főépületet rendbe hozták, ezeket az épületeket, tehát a portát és a gépjárműszolgálatnak a telephelyét hozzák rendbe, és akkor tovább javul a belvárosnak a képe.

Marton István: Mind a három kérdés olyan jellegénél fogva, hogy írásban kell, hogy választ adjunk. Természetesen megkeressük a postát is. A rókákkal kapcsolatos kérdés, az egy bonyolult kérdés. Itt az illetékességet még nem tudtam eldönteni, de ezt is valamilyen formában majd kezeljük. Halász úr jelentkezett kérdésfeltételre ugye a Rózsa 18-as újságosbódé ügyében, de én látom őt a monitoron, hogy ügyrendi kérdésben is szót kér. Interpellációk, kérdéseknél nincs ügyrendi kérdés, ezért nem értem és ezért nem is adtam szót, és arra kérem tényleg képviselőtársaimat, hogy szorgalmasan, végtelenül szorgalmasan forgassák a szervezeti és működési szabályzatot, hogy ne kelljen ezzel az időt eltölteni, hogy közlöm, hogy mit lehet, meg mit nem. Én azt alapkérdésnek tekintem, hogy mindenki tudja, hogy mik a lehetőségei. Most megadom a szót, természetesen nem ügyrendiben, hanem a Rózsa 18. újságos bódé ügyében Halász úrnak.

Halász Gyula: Én azért megkérdezném az Aljegyző Asszonyt és a többi idősebb képviselőtársamat is, akik már régóta tagjai a testületnek, hogy a kérdésekre meg szokta-e az eddigi polgármester kérdezni a képviselőket, hogy elfogadják-e a választ? Én úgy tudom, hogy igen. A mi időszakunkban minden képviselő meg lett kérdezve, hogy elfogadja-e a választ. Aljegyző asszony konkrét válaszát kérem ez ügyben, hogy elvárhatja-e a képviselő, hogy az írásban adott válaszra véleményt nyilvánítson, elfogadja-e vagy sem. A másik dolog az, hogy szavazni, azt nem kell róla, ez rendben van, de az, hogy a képviselő véleményt nyilváníthasson, én ezt úgy gondolom, hogy az eddigi testületek is megkapták ezt a jogot, az eddigi képviselők és most is meg kellene adnia ezt a jogot. Amíg Aljegyző Asszony válaszol …

Marton István: Egy pillanat Halász úr!

Halász Gyula: Bocsánat, Polgármester Úr nem fejeztem be, tartsuk be a demokratikus játékszabályokat, ne vágjon a szavamba. Polgármester úr nem kell itt az erős Pistát játszani, ne vágjon a szavamba. Elmondanám a kérdést. A Rózsa 18. és 20. között egy újságos pavilont állítottak fel, ami azonban nem éri el ezt a kritériumot, nagyon leromlott állapotban van és semmilyen postai tevékenység nem folyik ott, holott nagy igény lenne mind az újságra, mind pedig levél, boríték, bélyeg vásárlására. A kérdésem az, hogy lehet-e ebben az ügyben előrelépni? Egyrészt az, hogy esztétikusabb pavilon jelenjen meg, másrészt az, hogy ha a vállalkozó, aki ide letelepítette, nincs vele szándéka, akkor pedig el kellene szállítani.

Marton István: Halász úr, nem az Aljegyző Asszony fog válaszolni, hanem én fogom azt elmondani Önnek még egyszer, amit már egyszer elmondtam, mert így talán megtanulja. Ez az egyik. A másik, nekem nem kell az erős Pistát játszani, ha észrevenné talán, akkor láthatná, hogy az vagyok. Ön keveri a szezont a fazonnal. Ön olyanról beszél, ami nem volt soha és bízom benne, hogy ebben a négy évben nem is lesz. Az interpellációknál kell megkérdezni, nem a kérdéseknél. Ezért még egyszer elolvasom Önnek, meg esetleg olyanoknak is, aki nem tudják, hogy a 25. § (3) bekezdése kimondja, hogy a kérdezett a közgyűlésen szóban vagy az ülést követő 15 napon belül írásban köteles a választ megadni, melyet egyúttal a sajtónak is át kell adni. Ezen kívül itt egy szó nincsen erről, és én nem óhajtom még egyszer ezt Önnek elmondani, meg ilyennel fárasztani akár az aljegyzőt, akár engemet. Tehát tanulni, tanulni, tanulni.

Balogh László: Hat kérdésen kívül egy rövid megjegyzés. A képviselői munka egyik leghatékonyabb eszköze véleményem szerint a kérdés én ezért is élek vele. Nekem minden héten van fogadóórám, ezért mindig van nálam néhány kérdés. Ráadásul úgy érzem, hogy ezekre a kérdésekre érdemi és kimerítő választ is kapunk, én ezért nem fogom forszírozni a múltkori kérdésemre adott válaszokat éppenséggel most, bár egyetlenegy megjegyzést mégis megengedek. Két hónappal ezelőtt volt arról szó, hogy a város zászlaja ne a földön heverjen, és tessék, lőn.

Marton István: Egyébként amióta nincs ott a zászló, azóta hidegebb légáramlatok járnak itt alattunk is.

Balogh László: Én az új kérdésekkel foglalkozom már. Első: a Vörösmarty utcában lassan hetente van csőtörés, ez tényleg így van. Ugyanis a közel 100 éves vízvezetékcsövek elöregedtek. Nem lenne egyszerűbb és hosszabb távon nem is drágább, ha kicserélnék a Vörösmarty utcában a vízvezeték csöveket? Második: a Deák téren az úgynevezett Petőfi szobor, Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása 1934-es, a 48-as gyalogezred emlékére állították. Tehát ennek talapzata rossz állapotú. A szoborra magára is ráférne egy szakszerű tisztítás, hogy méltó módon ünnepelhessünk mellette október 6-án, január 1-jén, március 15-én. Még időben figyelmeztetek tisztelettel. Megjegyzem, 1945. után került rá a most rajta szereplő forradalmi hevületű Petőfi idézet feliratként és az Óvilágnak romjain az Újvilágot megteremtik. Ez az új felirat. Az eredi felirat számomra szebben hangzott. És mi nem hagyjuk magunkat, míg lesz egy kéz és egy kard, fogadom, hogy megbánja, aki bántja a magyart. Talán az eredeti felirat is méltóbb módon szerepelhetne az emlékművön. Harmadik: a Hazavárunk ösztöndíjunkat befolyásolja-e a vasúti kedvezmények új rendszere? Negyedik: régi, sajnos nem megoldott ügyünk az Olajbányász sporttelep sorsa. Tudom, hogy Polgármester Úr felvette a kapcsolatot az E-ON vezetőivel. Tisztelettel kérdezem én is, várható-e előrelépés az Olajbányász sporttelep jövőbeni helyzetét illetően? Ötödik: azt is tudom, hogy mélygarázs ügyben is folynak a tárgyalások. A városlakók joggal várják, hogy folyamatosan tájékoztassuk őket. Polgármester úr lehet, hogy mégis lesz mélygarázsunk? Hatodik és egyben utolsó: tudomásom van róla, a Honvéd Kaszinó szívesen vállalná eseti rendszerességgel művészfilmek vetítését egy kis technikai segítség nyújtása esetén. Polgármester úr, kérem, vizsgáltassa meg hivatalosan is ennek lehetőségét. Tehát lehetséges-e művész mozi a Honvéd Kaszinóban? Megjegyzem, az utánajárás elkezdődött Halmos Ildikó vezetőasszony részéről és érdekes módon mozgóképvetítés engedélyük még mindig van, mármint a Honvéd Kaszinónak. Tehát akár lehetne előrelépés is ezen a téren.

Marton István: Ezekre a kérdésekre is csak írásban lehet megadni a megfelelő választ.

Bizzer András: Az első kérdésem a hajléktalanokra és a hajléktalanszállóra vonatkozik. Köztudott probléma a város több pontján, hogy a hajléktalanok zavarják a lakókat. Például az én választókerületemben is, a Platán sor és a Teleki utcák közt elterülő zöld területeken és a játszótereken rendszeresen ott vannak a hajléktalanok, és problémát okoz ez, hisz reggel hajnalban öt óra előtt is már vagy pedig késő éjszaka részegen danolásznak, például odavizelnek a bokrokba, de nemcsak vizelnek, hanem más dolgokat is ott végeznek és a földszinti lakók egyszerűen nem tudják kinyitni az ablakokat, mert olyan bűz árad be. Erre a problémára az nem megoldás, hogy teszem azt a közterület felügyelők rendszeresen zaklatják a hajléktalanokat, ugyanis ez csak azt eredményezi, hogy a hajléktalanok esetleg továbbállnak egy más pontra, tehát a város más részén fognak problémát okozni. Tehát az én javaslatom az lenne, hogy komplexen foglalkozzunk a hajléktalanok problémájával, és ennek érdekében az a kérdésem, hogy megoldható lenne-e, hogy egy olyan hajléktalanszállót alakítsuk ki, ami megfelel a hajléktalanok elvárásának, akár a jelenlegi Dózsa György komplexumon belül is? Ugyanis az a véleményem, hogy a hajléktalanok azért nem szeretnek oda bemenni, olyan dolgokat halottam, hogy ott megverik őket, mert kialakult egy olyan klán, aki kiközösíti a hajléktalanok egy részét, megveri a hajléktalanokat, ha odamennek és elveszi az értékeiket, a hajléktalanok nem tudnak semmilyen értéket elzárni és a többit, tehát olyan kaotikus állapotok uralkodnak a hajléktalanszállóban, hogy sok hajléktalan ezért nem mer bemenni a hajléktalan szállóba és ezért okoz problémát a közterületeken. Esetleg az is megfontolandó véleményem szerint, hogy valamilyen segéllyel segítsük azokat a hajléktalanokat, akik rendszeresen bejárnának a hajléktalanszállóra, mosakodnának és a többi, a közmunkákba részt vennének, és esetleg még valamilyen képzésekben is részt vennének, ezért cserében valamilyen szinten egy minimális segélyt adni, tehát így rákényszeríteni, vagy így jutalmazni azokat a hajléktalanokat, akik szeretnének előrelépni, és ebből az elesett élethelyzetből valamilyen szinten kitörni. Tehát kérdésem az, hogy lehetne-e a hajléktalanszállóval foglalkozni, hogy megoldjuk ezt a problémát, hogy Nagykanizsán a hajléktalan-ügyre végre pont kerülhessen? A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy tudomásom szerint a Közterület Felügyelet annak idején, amikor a hivatalban volt, rendelkezett olyan jogosítványokkal, amelyekkel jelenleg nem, ugyanis, mikor kiszervezték a hivatalból a Közterület Felügyeletet, akkor elvettek a Közterület Felügyelettől bizonyos jogokat, ami a jegyzői hatáskörbe tartozik és most, amikor visszakerült a hivatalba a Közterület Felügyelet, ezeket a jogokat nem kapta vissza és ennek eredménye például az, hogy tudomásom szerint a közterület felügyelő nem mehet be magánterületre, egy elhanyagolt magánterületre ellenőrizni azt, hogy ott van parlagfű. Tehát a magánterület szélére odamehet, de hogyha belül van esetleg parlagfű, azt Ő már nem nézheti meg, és nem tudja bizonyítani, így nem tudja feljelenteni a teleknek a tulajdonosát, hogy ott parlagfű a telek közepén mondjuk. Az lenne a kérdésem, hogy vissza lehetne-e adni ezeket a többletjogosítványokat a Közterület Felügyelet számára, hogy a parlagfű elleni küzdelemben hatékonyabban tudjon részt venni?

Marton István: Írásban megválaszoljuk, de egyébként a nevükben az van, hogy közterület felügyelők, tehát nyilván magánházba nem mehet be. Sehol sem mehet. Amerikában esetleg le is lőnék, de azért benézni be lehet, tehát a parlagfű elleni küzdelemből nincs ő kizárva, csak esetleg nem tud mindent megnézni. Egyébként írásban megválaszoljuk. Bicsák úrnak van ….

Bicsák Miklós: A sportpályát ….. megkérdezte, én …. Polgármester Úrnak a jó szándékában, hogy ……. bányász pálya ….. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni.)

Marton István: Addig, amíg meg nem tudunk állapodni ….

Bicsák Miklós: Az Ipari Parkban A0-ás út hála Isten, hogy elkészült, most tudva és a nagy örömünkre, személyesen engem is érint, mind a cég, a 74-es utat lezárva az autópálya építkezés végett, a 74-esen eddig a közvetlen hozzánk behajtva, az úgynevezett Printec Kft-hez és tovább a Lazsnak patak átfolyásával van egy híd, ami tele van félméteres sárral. Tisztelettel kérdezem Polgármester Urat, tudomásom szerint a Közútkezelőt, Imre Béla urat az Ipari Park vezetése jegyzőkönyvileg is felkérte, hogy tegye rendbe. A mai napig nem történt. Én azért aggódok, úgy tudom, hogy ez a lezárt útrész a város kezelésébe fog kerülni, és akkor a városnak kell ott kitisztíttatni Tisztelettel Polgármester Úr, tel van sárral, most, hogy én a cég előtt a dolgozókkal kitisztítottuk azt a 150-200 méter hosszúságot, de a híd alá nem tudunk bebújni, hát azért nem vagyok olyan ügyes gyerek, hogy ott úszkáljak. Ez a Közútkezelőnek a dolga lenne, hogy figyelnénk oda tisztelettel, hogy csinálják addig meg, vagy nem átvenni az utat tőlük. Én ezt kérdezném, hogy ebbe a megoldást várom, mert ha bejön az őszi esőzés, az közvetlen bennünket, ott a céget nagyon veszélyezteti az átfolyás a nyugati vasút felé, az autópálya és nem tud átmenni a régi 74-es alatt, vastagon el van sárral.

Marton István: Az hiszem az Ön előtt is ismert, hogy az előző testület rendesen elrontotta azt az egész csatlakozás ügyet. Most kapkodunk a veszett fejsze nyele után, hát talán elkapjuk, talán nem, de bízunk benne, hogy igen és Önnek is írásban megadjuk az ezzel kapcsolatos választ.

Jerausek István: Az első kérdésemet már hónapokkal előbb napirend utáni felszólalás formájában már megtettem, kértem Polgármester Urat, Sáncban a gyalogátkelő felfestését és valamilyen úton a figyelemfelkeltést a forgalom sebességkorlátozásra. A mai napig nem történt meg és ezzel kapcsolatban szeretném a polgármestert kérni arra, hogy tegyen intézkedést, hogy ez minél előbb megtörténjen. A másik kérdésem pedig Polgármester Úr, én úgy gondolom, most, amikor ilyen gazdasági környezetben élünk és a megoldandó problémákat soroljuk, vetjük fel, akkor igenis ki kellene használni azt a lehetőséget, amikor ünnepelni vagy örülni tudunk valaminek. Mire mondom én ezt? Szívesen vettem volna én, mint a szabadhegyi részönkormányzat vezetője, ha kapok egy meghívót a kerékpárút átadására, ha egyáltalán volt ilyen. Ha nem volt ilyen, akkor meg egy értesítést, hogy egy olyan problémát sikerült megoldanunk, ami hosszú évek alatt nem sikerült. A másik dolog meg, ugyanígy Szabadhegyről lévén szó, szeretném kérni a Polgármester Úrtól, hogy tájékoztasson, hogy hogyan áll az Alsószabadhegyi út telekvásárlási ügye az út elkészítése érdekében?

Marton István: Képviselő úr, éppen most készült el. Műszaki átadás-átvétel zajlott ezzel a kerékpárúttal. Én javaslom, hogy Ön mondjon majd egy avató beszédet, amikor az ünnepélyes avatására sor kerül, és hát a szakosztállyal együttműködve szervezzék meg. Az Alsószabadhegyi út nyomvonalának kisajátítása, az ilyen stádiumba nem jutott, mert ott jó pár emberrel sikerült megegyezni, és ha ezt végigjátszottuk, és akivel nem sikerült, csak ott indítunk majd el kisajátítási eljárást, de ezt egyébként tételesen írásban megválaszoljuk. Következő napirend után lenne Röst úr néhány kérdéssel, de miután eltávozott, ezért megfoszt bennünket annak a kiélvezésétől, hogy ékes beszédét élvezhessük.

Cserti Tibor: Én is magamnál szoktam hordani kérdéseimet, 19-et terveztem feltenni, maradt ez a kettő a rövidség kedvéért. Fontosnak tartom mind a kettőt annál is inkább, mert én is szeretek örülni, mint Jerausek képviselőtársam, különösképpen olyan alkalmakkor, amikor lehetősége van a környezetünkben élő oktatási, kulturális, sport, egészségügy, közművelődési szaktekintélyeknek, köztiszteletben álló személyeknek valamit nyújtani, elismerést nyújtani azoknak, akiket kiválasztott maga közül a közvetlen közvélemény. Ennek egyik ilyen kiemelkedő lehetősége, országos szintű kibontakozása a Príma Primisszima Díj. Príma Primisszima Díjról nem akarok sokat beszélni, Önök biztos hallottak róla, országos felmenő rendszerű, jelentősen bővült ma már a ………köre is az eredeti alapítókhoz képest és szerencsére a 19 megyéből ma már 17-en csatlakoztak ehhez egy területi kiválasztással, előválasztással. Én személyesen is jelen voltam az elmúlt évi átadáskor. Rendkívül örültem, hogy városunkból is részesedhettek a kiválasztottak köréből, és elismerést is szerezhettek. Meggyőződésem, hogy aki ott részt vett azon, elkötelezett híve lett ennek a társadalmi szintű elismerésnek, és mivel kérdést akartam feltenni, ugye most jön a kérdés. Úgy tudom egyébként, Polgármester Urat már megkeresték ennek a városi szintű előkészítésével, és nyilvánvalóan szerették volna elkötelezni a város közgyűlését polgármesterén keresztül. Kíván-e a város ebben a társadalmi mozgalomban tevékenyen részt venni? Mivel egy forgószínpadszerűen szokott ez történni egyébként az okosabb megyéknél, tehát a megyei jogú városokban ez a rendezésnek a joga, az előkészítésnek a joga körbemegy. Én úgy gondolom, hogy tavaly Zalaegerszegen ez megtörtént, akkor van még megyei jogú város, ez Nagykanizsa. Tehát tervezünk-e idén ennek házigazda szerepkört adni? Én javasolnám. A második kérdésem a Királyi utca átkötéséről volt szól. Itt egyetlen a kérdés lényege az, hogy az eredeti rendezési tervi javaslat, ami most nemsokára jóváhagyásra kerül, kívánunk-e módosítani? Meggyőződésem szerint igen, kellene módosítani. Ma csőtörés volt a Királyi Pál utcában – véletlenül arra akartam kimenni – már félpályás lezárás mellett sem lehet közlekedni. Ott olyan nagy forgalmú közintézmény van, ami egyébként a forgalmi szempontból fokozottan felértékelődött, mert hiszen a Piarista odatelepülésével, a Zsigmondynak a beközlekedésével és a tornatermi csarnok nagyrendezvényeinél sem lehet parkolni ma sem az utcán. Tehát egyáltalán városi szintű átkötő forgalom átvezetésére teljes mértékben képtelen, mert egy irányban folyamatosan parkolnak az autók. A normál átközlekedés sem lehetséges. Tehát ezek után én azt javaslom, hogy a területi képviselő rendezzen ott egy helyszíni bejárást és utána a rendezési terv módosításához valamifajta adalékanyagot adjanak. Tehát tervezi-e az ilyen szintű helyszíni bejárást?

Marton István: A válaszokat írásban megkapja, de annyit mondok helyből, hogy az átkötésnél ugye két szakasz hiányzik. Gyakorlatilag a Királyi Pálnak kezdete a Sugár utcától az Arany János utcáig, és akkor ugye kijutnánk a Magyar utcáig, sőt hát lejjebb a Kalmár utcára, illetve a vége a Hunyaditól a Petőfire való kikötése. Ami a Príma Primisszima Díjat illeti, jók az információi. Felvettük a kapcsolatot egymással, mármint a rendező szerv, meg a város. Sőt abban meg is állapodtunk, hogy az idén már nem, de a jövőre díjátadási ünnepséget szervezünk a képviselőtestület tagjainak részvételével, akik majd megtisztelik a rendezvényt. Egyébként írásban is mennek majd a válaszok.

Polai József: Bátran elmondhatom, hogy a választókörzetem régen, tényleg nagyon régen a nyugalom szigete volt. Ma egyre inkább nem az, és tudtom szerint Polgármester Urat holnapi fogadóóráján majd egy ilyen jellegű ügyben fogják keresni. Én ezért itt is, meg egyébként is már évek óta szorgalmaztam, és most újra megpróbálom előhozni azt a kérésünket, ami Kiskanizsán a Szent Flórián téren amúgy is a kirendeltségi épületben helyet biztosítani tudó - mert bőven van több szoba üres – rendőrségi szolgálati helynek a létrehozását szeretném kérni, kezdeményezni. Ezt régen körzeti megbízottnak is hívták. Én nem kívánom megnevezni, mi legyen a neve, hiszen nem önálló őrsről van szó, amit én szeretnék, ezt viszont szeretném kihangsúlyozni. A problémák, amik előfordulnak, egyre gyakoribbak. Verekedések szinte hetente történnek. Egy alkalommal én hívtam a rendőrséget segítségül. Ők arra kértek engem, menjek be, és írásban jelentsen be a verekedés tényét. Nyilván a cél nem irodalom gyártása, meg jegyzőkönyvek gyártása, hanem tettenérés lenne. Azon kívül a különböző szórakozóhelyeken, amelyek éjfélig, hajnalig vannak nyitva, rendszeresek a problémák. Nem beszélve a gyorshajtásokról, nem beszélve arról, hogy a nemrég elkészült fekvőrendőrt zöld területen elkerülik a járművek. Ez most hamarosan meg fog oldódni, mert egy záró oszloppal ezt meg fogjuk akadályozni. Sok olyan gond van, amit rendőrség jelenlétével ki lehetne küszöböni. Ezért tisztelettel szeretném Polgármester Úrnak kezdeményezni, szíveskedjen a Rendőrkapitány Úrral egy olyan kapcsolatot felenni, amelyben azt kérni, hogy Kiskanizsán, itt a Szent Flórián téri kirendeltségi épületben egy rendőrségi szolgálati helyet alakítsanak ki számunkra. Ebben kérném a segítségét. Polgármester úr tudja-e ezt támogatni és a Rendőrkapitány Úrral tárgyalásokat kezdeményezni?

Marton István: Polai úr, én ezt maximálisan támogatom, hisz azért Kiskanizsa, akárhogy is nézzük, egy sokezres városrész. Komolyabb város, mint itt a közelben, aki önmagában város, és mondjuk harmadannyi lakosa van, mint Kiskanizsának. Tehát ebben több közgyűlés küzdött már ezzel a gonddal, de én nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk oldani a mi ciklusunkban ezt a kérdést. Rendkívül indokolt lenne, de írásban majd a megkeresés után megadjuk a választ.

Szőlősi Márta Piroska: A Hevesi út közepén a szolgáltató sor, illetve a Munkás u. 2. számú ház között van egy buszmegálló, ahol jelenleg nincsen fedett buszváró. A kérdésem az, megoldható lenne-e, hogy fedett buszváró kerüljön oda ebbe a buszmegállóba? Van ötletem is, ami talán elfogadható lenne és tudomásom szerint jelenleg a Csokonai, Rózsa utcasarkon, tehát a Thúry ABC-nél található buszmegálló gyakorlatilag nem hasznosul semmilyen formában, semmilyen busz nem jár arra, viszont ott van fedett buszváró, tehát tulajdonképpen ennek az áthelyezése egy megoldási lehetőség lenne. Úgy gondolom, túl sokba nem kerülne, és az ott lakók kérik ezt, mert amikor esik az eső és 10-15 percet várnak buszra, akkor ez azért kellemetlenséget jelent a számukra.

Marton István: Ez, azt hiszem megoldható, akceptálható az Ön kérése. Horváth István képviselőtársunk egy kérdést kíván feltenni, aminek talán az a címe, hogy merre jár a …….. útjavító cég?

Horváth István: Nagyon jól mondja Polgármester Úr. Június 15-ig kaptak határidőt, hogy a felmerült problémákat megoldják. Én azóta sem láttam ott egyetlenegy embert sem. De nem csak ez volt ígéretként, hanem az volt, hogy az összes útjavítót, akik 2004-től utat, járdát javítottak Nagykanizsán, vissza fogjuk hívni, és bejárásokat teszünk, és a problémákat kijavíttatjuk velük. Itt volt egy olyan, ha június 15-ig nem oldják meg, szankciókat fogunk alkalmazni. Milyen szankciókat? Azóta sem láttam egy teremtett lelket sem.

Marton István: 15 napon belül írásban megadjuk a választ, mert ezt én fejből nem tudom megmondani, meg senki, aki itt van.

Dr. Károlyi Attila: Megragadom azért a lehetőséget arra, hogy mondjak egy mondatot a Szabadhegyi kerékpárúttal kapcsolatban is. Én lelkesen támogatom Tisztelt Polgármester Úrnak azt a javaslatát, hogy a településrészi önkormányzat mondjon beszédet, de azt is javaslom, hogy hívjuk már meg oda Papp Péter ex képviselő urat is, aki anno az előző településrészi önkormányzatban nagyon sokat tett azért, hogy itt egy kerékpárút épüljön. Még azt javasolnám Tisztelt Polgármester Úrnak, hogy várjuk meg az E-ON-nak munkáját, hogy végezze el, tehát a közeljövőben elvégzik a világítás felszerelését, és akkor lenne szép, mondjuk éjfélkor egy ilyen avatóbeszédet, én magam is egy pohár bor mellett szívesen meghallgatnék. A másik az, hogy felhívnám Tisztelt Polgármester Úr figyelmét arra, hogy itt sajnos SZMSZ módosításra lenne szükség, ugyanis a rendeletünk képviselői jogait szabályozó 42. § f.) bekezdése azt mondja, hogy a képviselő jogosult az e rendelet 6. számú melléklete szerint helyszíni bejárást kezdeményezni. Maga a rendelet 6. számú melléklete pedig azt mondja, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egyéni választókerületben megválasztott képviselő évente két alkalommal, tavasszal és ősszel köteles helyszíni bejárást kezdeményezni a körzetben közterületen található problémák feltárására. Itt van egy ellentmondás jogosultság és kötelezettség.

Marton István: Nincs ellentmondás. Az egyéni, az kétszer köteles, egyébként meg jogosult.

Dr. Károlyi Attila: Ha nincs ellentmondás, akkor én megnyugszom, de valamennyi képviselőtársamnak javaslom akkor ezt a lehetőséget igénybe venni, illetőleg köteles igénybe venni.

Marton István: A kötelességét teljesítse, így igaz.

Dr. Károlyi Attila: És éppen Szőlősi Márta képviselőasszonynak mondanám azt, hogy június 11-én helyszíni bejáráson vettem részt a 6. számú választókerületben, ahol konkrétan felmerült a Thúry ABC-nél lévő buszmegálló áthelyezésének a problémája és remélem, hogy az én választókerületemben fogják ezt a buszmegállót áthelyezni, és nem viszik el máshová. Tehát nem lehet lenyúlni a mi kis buszmegállónkat, ami a Thúry játszótérrel kapcsolatos. Visszakanyarodnék Tisztelt Polgármester Úr az intézendő kérdéshez. A kérdésem és egyben kérésem is az lenne, hogy ebben a körzetben található csodálatos játszótér nem rendelkezik illemhellyel. Ez nagyon nagy probléma. 154 aláírást gyűjtöttünk össze Beck Sándor gondnok úrnak a segítségével, amit egyébként Polgármester Úr asztalára is fogok helyezni, és a kismamák, a szülők, a gyerekek azt kérik Tisztelt Polgármester Úrtól, akiről köztudomású, hogy gyerekszerető és nagy gyermekszerető, hogy ebben segítsen nekünk, hogy valamilyen illemhelyet ott megépítene az önkormányzat.

Marton István: Én úgy gondolom, hogy ez az illemhely-kérdés mobil WC-vel simán megoldható. Az előző kérdése viszont számomra teljesíthetetlen, nevezetesen az, hogy az előző területi önkormányzati képviselőt hívjuk meg az ünnepélyes átadásra - legalább két ok miatt. Az egyik ok az, hogy egy területi képviselőnek mondjuk, illő lenne eltalálni a legszerencsésebb nyomvonalat, amivel meggyorsíthatta volna ezt a két éve agonizáló ügyet, hogy nem volt a középső 130 folyóméter, ráadásul kevesebb telekből kellett volna kisajátítani, egy icipicit délebbre húzták volna el csak a közepét. De ezen túlmenően még mondhatnám azt, hogy ezen túl is tenném önmagamat, de viszont van olyan dolog, amin nem tehetem túl. Ha valakit eltávolítunk egy önkormányzati intézménytől azért, mert sokmilliós kárt okozott a városnak, ugye itt az IKI egyik alkalmazottjára gondolok konkrétan, akkor nem járhatunk el másként mással szemben sem. Egy olyan ember, aki - hogy mondjam, hogy azért mondjam is meg ne is - nem egyessel kezdődő kétszámjegyű összeggel perli a várost, miután ugye azért bár felvett némi aprópénzt távozásakor, az nálam persona non grata minden téren, és ezt javaslom képviselőtársaimnak is, hogy fogadják el ezt az elvet generál, tehát mindenkivel, aki kárt okozott, kimutathatóan kárt okozott a városnak, illetve a várost le akarta nyúlni, hogy közkeletű kifejezéssel éljek, azt kezeljük úgy, mert azt úgy gondolom, hogy ez a testület erkölcsiségének egy nagyon fontos meghatározó eleme kell hogy legyen.

Bárdosi Gábor Jenő: Igyekszek rövid lenni mind a két kérdésemmel kapcsolatban. Azért arra hadd utaljak vissza, hogy kaptam én az egyik kérdésemre egy választ Tisztelt Polgármester Úr, miközben egy másik kérdésemre meg nem kaptam választ, ami szintén az április 26-i közgyűlésen hangzott el. Polgármester úr válaszát azért nem tudom csak elfogadni az Eötvös téri épület hátsó bejáratának bezárásával kapcsolatban, ugyanis szeretném látni azt az illetékes szakhatósági, tűzoltósági véleményt írásban, amely ezt az épületet kiüríthetőnek és egyébnek találta. Én az írásos papírját szeretném ennek látni, és csak felhívnám figyelmét Polgármester Úrnak, ma már idéztem egy Churchill mondást a vér, veríték és könnyekre, bár én csak akkor egy zenekart említetem ezzel, de most még egy ilyet szeretnék idézni. A jó hadvezér, az kiadja a munkát, feladatokat, aztán ellenőrzi, hogy a beosztottjai azokat megfelelően megcsinálták-e. Bocsánat, nem rosszindulattal szerettem volna ezt mondani. Tudom Polgármester Úr, hogy Ön sem látta ezt a papírt. Ilyen papír nem létezik. Egy tűzoltósági szakhatósági vélemény nélkül elkészült hátsóbejárat bejáratáról van szó, és hogy ez a mi épületünkben, az önkormányzat épületében? Akkor, hát nálunk kell ellenőrizni. Elnézést érte, ezért nem tudom elfogadni a kérdésemre adott választ. A másik, hogy arra nem kapok választ, hogy szintén április 26-án tettem fel a közgyűlésben, hogy megyei jogú városnak két intézménye, két hivatala működik borzasztó járdaállapotokkal körülvéve, és azt kértem csak, hogy vizsgáljuk meg, miközben itt szobrokat, egyebeket teszünk széppé ebben a városban, aminek én örülök, azért a két polgármesteri hivatalunk környékén lévő járdákat, azokat is jó lenne, hogyha rendbe tennénk, mert azon meg mi közlekedünk és nemcsak a lakosság. És ezután feltenném a két rövid kérdésemet. Azt hiszem, hogy talán tavaly novemberi közgyűlésen vagy legkésőbb a decemberin már Balogh képviselőtársam feltette azt a kérdést, hogy az Eötvös téri csatornarendszerekkel ugyan már mi van, de ebben a nyári meleg szakaszban azért ezt már nagyon erősen lehet érezni, de én ezt éreztem már tavasszal is, meg érzem már körülbelül öt éve ebben a városban az Eötvös tér és környékén, Teleki utcán, aztán még lefelé a Fő úton ezeknek a csatornáknak az illatát és egyebét. Lehet, hogy csak tisztítani kellene, én nem tudom, de hogy ezt meg kell oldanunk, az biztos, mert baromi bűz van. A másik kérdésem, az nagyon egyszerű. Egy beruházás, mondjuk, elindul a temetői átjáró hídtól, egy járdaépítés, elér a Kisfaludy utcáig, odáig megcsinálják a járdát, aztán áttér a Kisfaludy út másik oldalára, onnét nem csináljuk meg az utcát a Bajza utca sarokig, járdaszakaszt, onnét a Bajza utca másik oldalától pedig a Széchenyi térig megcsináljuk, miközben ott folyamatosan kivitelezési munkák végződtek az egész teljes szakaszon, a Széchenyi tértől a temető nagyvasúti átjáró hídig. Egyszerűen nonszensz. Meg sem értem, hogy hogyan történik egy ilyen dolog, bár biztos, megvan az oka, lehet, hogy csak a pénz fogyott el.

Marton István: A kérdéseire megkapja írásban a választ.

 

 

 1. Napirend utáni felszólalások

(Napirend utáni felszólalások nem voltak.)

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 23.00 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Gyergyák Krisztina
Marton István
aljegyző
polgármester

 

 

2007. szeptember 6. soros

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 06-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Medgyaszay Ház

Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Marton István, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Bakonyi Tamás osztályvezető, Dabi Gabriella osztályvezető, Maronicsné Borka Beáta osztályvezető, Somogyi Ottó osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Beznicza Miklós irodavezető, Domina Erzsébet irodavezető, Kámán László intézményvezető

 

Marton István: Tisztelettel köszöntöm a közgyűlés megjelent tagjait, a jelenlévő érdeklődőket, az érintetteket, és azokat a kanizsai polgárokat is, akik idejüket azzal töltik, hogy nézik a munkánkat, és megítélik esetleg eredményét. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom. A mai ülés forgatókönyve, az hasonló a korábbiakhoz, kezdenünk kell a ki nem hirdetett határozatokkal.

 

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Felügyelő Tanácsába a fenntartót képviselő tagok delegálására

 

208/2007.(VII.03.) számú határozat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV: törvény 156. §. (1) bekezdése, a kórházi felügyelő tanácsról szóló 23/1998. (XII.27.) EüM. rendelet alapján a területi ellátási kötelezettséggel működő, fekvőbeteg szakellátást nyújtó Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (2008. január 1. napjától Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa) megalakuló Felügyelő Tanácsába

 1. Varga Miklós
 2. Halmi Béla
 3. Tóth Nándor

személyeket delegálja.

 1. A közgyűlés felkéri a polgármestert a delegálással kapcsolatos intézkedés megtételére.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: dr. Kovács József László főigazgató, Városi Kórház)

 

Ügyvezetők és intézményvezetők 2006. évi célfeladat teljesítésének értékelése, céljutalom megállapítása

 

209/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

 1. az önkormányzati intézmények magasabb vezetői 2006. évi munkájának elismeréseként és a meghatározott célfeladatok végrehajtásáért pénzjutalmat állapít meg az alábbiak szerint, melynek forrása a 2007. évi költségvetés 16. számú mellékletének 18. sorában az intézményvezetők jutalmazása.

a.) Óvodák

Sorszám

Intézményvezető

Intézmény

Jutalom összege (Ft)

1.

Bogyai Lászlóné

Rózsa

194 000

2.

Borsos Péterné

Rozgonyi

170 800

3.

Böjti Istvánné

Pipitér

180 400

 

Gyarmatiné Sonkoly Erika

Hevesi

170 200

 

Hartainé

Bobay Éva

Kertvárosi

161 500

 

Horváth Lászlóné

Hétszínvirág

187 900

 

Kovács Jánosné

Attila

170 900

 

Polgár Péterné

Vackor

192 200

 

Szabóné Bohrát Margit

Micimackó

178 100

b.) Általános iskolák

Sor-szám

Intézményvezető

Intézmény

Jutalom összege (Ft)

 

Bagarus Ágnes

Péterfy Sándor

330 900

 

Faller Zoltán

Zrínyi Miklós

306 700

 

Balassáné Tüske Ágnes

Szivárvány Fejl. Központ

236 500

 

Kalamár Márta

Bolyai János

335 600

 

Sabján Imre

Palin

370 900

 

Sajni József

Miklósfa

370 900

 

Silló Zsolt

Kiskanizsa

332 100

 

Sósné Kutasi Margit

Hevesi Sándor

346 600

 

Tóth Miklós

Rozgonyi

411 800

 

Buchleitner-Szabó Éva

Körösi Cs. S.

137 600

c.) Középiskolák és zeneiskola

Sor-szám

Intézményvezető

Intézmény

Jutalom összege (Ft)

 

Csordásné Láng Éva

Thury Gy. SZKI

635 300

 

Dénes Sándor

BLG

603 900

 

Johanidesz István

Cserháti SZKI

633 000

 

Merksz Andor

Zsigmondy és Széchenyi SZKI

714 100

 

Szermek Zoltán

Dr. Mező Ferenc

585 200

 

Baráth Zoltán

Farkas F. Városi Zeneiskola

345 200

d.) Közművelődési és közgyűjteményi intézmények

Sor-szám

Intézményvezető

Intézmény

Jutalom összege (Ft)

 

Papp Ferenc

HSMK

515 600

 

Farkas Tibor

Móricz Zs. MH

136 900

 

Czupi Gyula

Halis I. Városi Könyvtár

524 800

e.) Szociális és egészségügyi intézmények

Sor-szám

Intézményvezető

Intézmény

Jutalom összege (Ft)

 

Dr. Kaszás Gizella

CSSK és GYSZV

438 000

 

Torma Lászlóné

Egy. Bölcsőde

222 000

 

Koller Jutka

Egy. Szociális Int.

399 800

 

Ignáczné Király Rózsa

Fogyatékkal Élők Integrált Intézm.

334 200

 

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya

Eüi. Alapellátási Intézmény

351 680

f.) Egyéb gazdasági szolgáltatató intézmények

Sor-szám

Intézményvezető

Intézmény

Jutalom összege (Ft)

 

Berlinger Henrikné

Szociális Foglalkoztató

456 000

 

Kámán László

Ingatlankezelési Intézmény

470 000

 

Bali Veronika

Tourinform Iroda

100 000

  1. az önkormányzat egyszemélyes tulajdonaként működő gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetői részére meghatározott célfeladatok végrehajtásáért céljutalom illetve a 2006. évi munka elismeréseként jutalom kifizetését rendeli el a következők szerint, melynek forrását a 2007. évi gazdálkodásuk során kell megtakarítaniuk.

Ügyvezetők

 

Sor-szám

 

Ügyvezető

Gazdasági vagy közhasznú társaság

Célfeladat

teljesítésének értékelése

(Ft)

Céljutalom javasolt összege

(Ft)

Szakmai teljesítmény jutalmazására javasolt összeg

(Ft)

 

ÖSSZESEN

 

Gáspár András

VIA Kanizsa Kht.

nem teljesült

-

2 havi alapbér

946.000

946 000

 

Silló Barnabás

KanizsaNet Kht.

nem teljesült

-

-

0

 

Maros Sándor

Kanizsa TV Kft.

nem teljesült

-

3 havi alapbér

819.000

819 000

 

Karácsony Károly

Kanizsa Uszoda Kft.

1. pont teljesült

700.000

-

700 000

Határidő: 2007. július 15.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

Dabi Gabriella osztályvezető

Szmodics Józsefné osztályvezető

Maronicsné Borka Beáta osztályvezető)

 

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő volt képtár /Nagykanizsa, Erzsébet tér 1./ és a Magyar Állam tulajdonában, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság kezelésében lévő Nagykanizsa, Ady út 31. szám alatti ingatlanrész cseréjére

 

210/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa 1961/A/15. hrsz-ú, Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. szám alatti ingatlan emeletén lévő 333 m2 nagyságú – volt képtár – helyiségek tulajdonjogát elcseréli a Nagykanizsa 2175/1. hrsz-ú, Nagykanizsa Ady u. 31. szám alatti, a Magyar Állam tulajdonában, az ONyF vagyonkezelésében lévő ingatlan 4783/10000 illetőségű tulajdoni hányadával.

Az ingatlancsere értékkülönbözet megfizetése nélkül történik, csereértéknek 60.000.000,- Ft + ÁFA-t határoz meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson az ONyF főigazgatójával az önkormányzatot terhelő, vissza nem igényelhető ÁFA összege egy részének Önkormányzat részére történő megtérítéséről.

Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati tulajdonú csereingatlan kezelője az Ingatlankezelési Intézmény által elkészített csereszerződés aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

Javaslat a Kanizsa Plaza-tól északra lévő Nagykanizsa belterület 82/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

 

211/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a Nagykanizsa 82/3. hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű, 3.247 m2 nagyságú ingatlanát nyilvános versenytárgyaláson. Kikiáltási árként bruttó 26.400.000,-Ft-ot határoz meg.

Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalás előkészítésére, az értékesítés lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

 

 

 

Nagykanizsa belterület 649/79 hrsz-ú - az Ipari Parkban lévő ingatlan – értékesítése

 

212/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa belterület 649/75-77-78-79 hrsz.-ú ingatlanok összevonásából a Földmérő Kft 68/2007 munkaszámú változási vázrajza alapján kialakuló Nagykanizsa belterület 649/79 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű 3887 m2 nagyságú földterületi ingatlan közvetlen értékesítéséhez az építésügyi hatóság jogerős határozatát követően 3600 Ft/m2 + ÁFA fajlagos áron, azaz 13.993.200- Ft + ÁFA vételáron, és az ingatlanon lévő 824 m2 nagyságú felépítmény 34.440.000- Ft + ÁFA vételáron összesen: 48.433.200- Ft + ÁFA vételáron Leveli István egyéni vállalkozó (8800 Nagykanizsa, Attila u. 6.) részére, a vételárnak a szerződés aláírását követő 60 napon belüli megfizetésével.

Felhatalmazza a Polgármestert az építésügyi hatóság telekösszevonást engedélyező határozatának jogerőre emelkedését követően az Ügyrendi, Jogi és Közrendi bizottság által véleményezett adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Gőcze Gyula ügyvezető)

 

Nagykanizsa belterület 4378/45 hrsz-ú – az Ipari Parkban lévő - ingatlan tulajdonba adása

 

213/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Nagykanizsa belterület 4378/45 hrsz-ú, 1137 m2 területű ingatlant az SPLC-N Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. (8800 Nagykanizsa, 4378//30 hrsz.) részére tulajdonba adja a 2003. augusztus 26-án kelt előszerződésbe foglaltakra és arra a körülményre figyelemmel, hogy a vételárat a Kft. 2004-ben megfizette.
  2. Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adási szerződés aláírására.

   Határidő: 2007. július 31.

   Felelős : Marton István polgármester

   Gőcze Gyula ügyvezető

  3. felkéri Lakatos Gábort, az SPLC-N Kft-t ügyvezetőjét, hogy

Határidő: 2007. november 30.

Felelős : SPLC-N Kft ügyvezetője

 

 

 

 

 

Ingatlanértékesítés RIMEX PROPERTY Kft. részére

 

214/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Nagykanizsa belterület 4378/12 hrsz-ú, 1015 m² nagyságú terület 2.791.250 Ft + ÁFA vételáron a RIMEX PROPERTY Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft. (8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19.) részére történő közvetlen értékesítéséhez a vételárnak a szerződés aláírásával történő egyidejű megfizetésével.

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Gőcze Gyula ügyvezető)

 

Farkas Tibor lakás ügye

 

218/2007.(VII.03.) számú határozat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Farkas Tibor (szül: Zalaegerszeg, 1964. 05. 21., a.n.: Mázsa Anna) Nagykanizsa, Postakert u. 31/f. 2. lph. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakása bérleti jogviszonyának jelenlegi megbízatásának idejére történő meghosszabbításához.

Határidő: 2007. július 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Kámán László intézményvezető)

 

Belvárosi körgyűrű, Zrínyi utca útépítés

 

219/2007.(VII.03.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. jóváhagyja a Zrínyi utca meghosszabbításának Cabrio–Letti Bt. által készített programtervét. A tervet alkalmasnak tartja arra, hogy az alapján elkészüljön a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz benyújtandó engedélyezési terv.
  2. elfogadja a Zrínyi utca meghosszabbításának becsült költségeiről szóló tájékoztatót.
  3. felkéri a polgármestert, hogy a kiviteli tervek elkészülte után a beruházás indításáról és időbeli ütemezéséről szóló javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. október 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc irodavezető)

 

 

 

 

 

Javaslat a Hevesi Sándor Általános Iskola vezetőjének megbízására

 

220/2007.(VII.03.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi Takács András magasabb vezető beosztásáról történő lemondását. Felkéri a polgármestert az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.
  2. Határidő: 2007. július 4.

   Felelős : Marton István polgármester

   (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 2007. augusztus 1. napjától 2008. július 31. napjáig – egy tanévre – a Hevesi Sándor Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával Horváth Krisztinát az intézmény közalkalmazottját bízza meg.

Fizetési fokozat: F 5

Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény: 134.082 Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

Összefüggő illetménynövekedés:

Kjt. 66. § alapján 5 % 6.704 Ft

Garantált illetmény összesen: 140.786 Ft

Összesen kerekítve: 140.800 Ft

Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a 45.080 Ft

Járandóságok összesen: 185.880 Ft

Határidő: 2007. augusztus 1.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

Marton István: Ezzel a ki nem hirdetett határozatok kihirdetésre kerültek. A meghívóban nem szereplő alábbi napirendi pontok napirendre vételét javaslom: Tájékoztató a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezető tisztségviselőinek megválasztásáról. Előterjesztő én vagyok, az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra. Javaslom az eredetileg 23. sorszámú nyílt ülés utolsó napirendjére tervezett utáni beiktatását, tehát az eredetihez képest a 24-diket, és mindjárt javaslom a 25-dikként a napirend utáni hozzászólásokat is. A javaslat zárt ülés tartására, ugye, mint köztudott, három fázisa lehet a közgyűlésnek, a nyílt ülés, illetve a javasolnak az előkészítés stádiumában egyes napirendeket zárt ülésre, illetve hát vannak a kötelezően zárt ülésen tárgyalandók, ilyenek a fellebbezések. Az 5 db zárt ülés tartására javasolt napirendből a másodikat, harmadikat és a negyediket, tehát a 25., 26., 27. sorszámút, miután az érintettek egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy elfogadják a nyílt ülés tartását, ezért ezt javaslom a nyílt ülésre áttenni, így a 24. és az eredeti 28-asnak a zárt ülésen tárgyalását tartom fenn. Az előbb említett három napirendi pont értelemszerűen a költségvetéssel foglalkozó napirendek jöhetnek, de még eléje javaslom, mivel itt vannak az érintettek, az eredeti 15-öst 3. napirendi pontként tárgyalni, amely Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központtal a hallássérült gyermekek ellátására címet viseli. A zárt ülésre tervezett első napirend, vagyis a 24. számú napirendnél, a jegyzői pályázat elbírálásával kapcsolatban időközben két jelölt, Dr. Sas Gábor és Dr. Palka Sándor visszalépett és Szörfi István telefonon jelezte, hogy nem kíván részt venni a közgyűlésen. Ezután, miután a meghívóban nem szereplő napirendeket megtárgyaltuk, amit felvételre javasoltam az előbb elmondottak szerint, javaslom, hogy a 8. napirendi pontot vegyük le, illetve hát én visszavonom, és akkor ez így egyszerűbb - a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára. Ez azt jelenti, hogy az előreláthatóan szeptember 25-ére tervezett soros ülésre kívánjuk visszahozni. A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés, van egy az 5-dikhez, az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelethez, és van a 9-dikhez, ami a Hermann O. utcai tömbbelső szabályozási tervével foglalkozik, és ezt Önök megkapták közgyűlés előtt. Azt hiszem, hogy nem sikerült semmit sem kifelejtenem, így várom az Önök javaslatait, hogy ki mit javasol a napirendekkel kapcsolatban.

Tóth László: Most nem, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke, hanem a Magyar Szocialista Párt önkormányzati frakciójának a vezetőjeként kértem szót, és arra kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a mai soron kívüli közgyűlés eredetileg zárt ülésre javasolt 24. pontját, amit ezek szerint nyílt ülésen fogjuk tárgyalni – nem?

Marton István: Nem volt nyilatkozat ….

Tóth László: Akkor jó, rendben. A zárt ülés keretében az Ön által jegyzett, jelesül Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzői pályázatának elbírálására írásban előterjesztett 24. napirendi pontot a közgyűlés napirendjei közgyűlés visszavonni szíveskedjék. Indoklás: Mint köztudott, a hivatalos értesítő 10. évfolyam 2007. június 4-i számában jelent meg a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére című felhívás. A Magyar Szocialista Párt önkormányzati frakciója közül többen részt vettek a jegyzőjelöltek meghallgatásán, a jelöltek személyében nem egy esetben igen magas végzettségű, kvalifikált pályázót ismertünk meg, melyek közül többet alkalmasnak vélnénk egy megyei jogú város jegyzői tisztségének a betöltésére. De sajnálatos módon a városvezetés közgyűlési felhatalmazás nélkül kibővítette, így módosította a pályázati felhívásban szereplő feltételrendszert a tekintetben, hogy a kiválasztás menetébe pszichológus szakértőt vont be, mintegy bruttó 1.980.000 Ft értékben, holott az eredeti pályázati felhívásnak nem volt része ilyen irányú feltétel. Mivel a Magyar Szocialista Párt önkormányzati frakciója eljárásjogilag erősen aggályosnak találja a fentiekre hivatkozva a jegyzőválasztást, ezért arra kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy vonja vissza az előterjesztést, a Tisztelt Közgyűlést pedig arra, hogy írjon ki egy új pályázatot a jegyzői munkakör betöltésére. Amennyiben kérésünk nem talál meghallgatásra, most jelentem be, hogy a Magyar Szocialista Párt önkormányzati frakciója a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

Marton István: Én a magam részéről nem nagyon értem az Önök aggályait, hiszen miután sok jelentkező volt, éppen azért kellett egy ilyen előminősítés, vagy előszűrő rendszert alkalmazni, amiben csak azok vettek részt, akik ebbe belementek. Tehát mindenkinek felajánlottuk ezt a lehetőséget. Volt, aki élt vele, volt, aki nem. Én úgy gondolom, hogy itt semmi nem történt, és pontosan azért, mivel számos jelentkező volt. Én nem szeretem azt a fajta bizonytalanságot, ami ezt a várost 16-17 éve jellemezte, nevezetesen, hogy az évek száma majdnem megegyezett a jegyzők számával, mert egy jegyző átlagos kihordási ideje, az körülbelül másfél év volt. Ez önmagában véve csúnya dolog.

Tóth László: Most se lesz több.

Marton István: Nem sikerül ám megzavarni engem az ilyen közbeszólásokkal – még szerencse, hogy a mikrofonba ment, igen. Ez önmagában véve csúnya dolog – hogy folytassam a gondolatmenetet –, de az még csúnyább, hogy mibe kerül egy jegyzőtől megválni. Tehát én úgy gondolom, hogy alapos és körültekintő munkavégzés kell ahhoz, hogy még egyszer ne forduljon ez elő, és én nagyon szeretném, ha lesz jegyzője a városnak, az legalább új csúcsot döntene, mondjuk, kitarthatna két cikluson át. Tehát ez, hogy ezt levegyük a napirendről, ezt én kész képtelenségnek tartom, és hát lesz az, ami lesz az eredmény természetesen. Tehát ezt mindenképp tárgyalni kell, mert hogyha kellő körültekintéssel járt volna el az Önök frakciója, akkor tudná azt is, hogy néhány napot eleve kicsúsztunk a törvényi határidőből. De csupán ezért az egyért nem akartuk előbbre hozni. Mellesleg akkor megragadom az alkalmat, hogy 16 évig soha nem fordult az elő, hogy két hónapon át ne kelljen összehívni valamilyen oknál fogva soron kívüli közgyűlését a nyári szünetben Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak minimum egyszer, általában kétszer, de volt olyan is, egy év, hogy háromszor lett összehívva a nyári szünetben. Természetesen ebből volt olyan is, ami határozatképtelen volt, márt hát az emberek hónapokkal korábban összeállítják a nyári programjukat. Ezt elkerülendő - némi szerencse is kellett hozzá, ezt bevallom - sikerült ezt a két hónapot közgyűlés nélkül átvészelni. Ennek persze az az ára, hogy, mint már említettem, előreláthatóan szeptember 25-én ismét közgyűlést kell tartanunk, ami természetesen úgy a hivatalra, mint a bizottságokra fokozott munkavégzést ró.

 

 

Dr. Fodor Csaba (Ügyrendi): Polgármester úr vitát generál itt olyan ügyben, ami majd napirend lesz. Én azt gondolom, hogy nem kellene arra büszkének lenni, ha ezért nem hívták össze a közgyűlést, hogy sorozatos jogszabálysértéseket és törvénytelenségeket tegyen meg a polgármester, meg az alpolgármester. Ez volt az oka, hogy ne kelljen közgyűlés összehívni, semmi más egyébként, azt gondolom.

Marton István: Nem tudom értelmezni a sorozatos törvénysértés fogalmát, de ha ezt esetleg írásban benyújtja, akkor megkapja majd rá a megfelelő választ 15 napon belül.

 

Röst János: Szeretnék csatlakozni Tóth képviselőtársamhoz. Én úgy gondolom, hogy a mai nap ebben felelős döntést nem lehet hozni, és mindenképpen kérek szavazást Polgármester Úrtól, hogy levegyük napirendi pontról a jegyzőválasztást. Egy törvényi eljárásban, amikor kiírnak az önkormányzat részéről egy pályáztatási rendszert, akkor abban fel kell sorolni taxatíve azokat a feltételeket, amiknek alá kell vetni magát a jelölteknek. Ebben az esetben ez nem szerepelt, és a nagyszámú visszalépésnek egyébként ez volt az oka. Tehát úgy gondolom, hogy a 10 jelöltből páran maradnak benn a ringben, akik ezt vállalták, és a többi visszalépett, függetlenül, milyen indokot jelölt meg, én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet megtenni, hogy törvénysértő módon legyen megválasztva a jegyző. Én kérdezném Aljegyző Asszonyt, illetve az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökét, Kolonics Bálintot, hogy vizsgálták-e jogi szempontból ezt a kérdést, a Közigazgatási Hivatalnak kikérték-e a véleményét, és azt követően miért nem tájékoztatták a testületet arról, hogy ki ez a cég, milyen módon lett megbízva, milyen megbízási szerződést kötöttek vele, milyen költségvetési forrásból lesz ennek a kifizetése, és egyáltalán, hogy miért volt erre szükség? Lehet, hogy az elmúlt 16 év pszichológiai problémái vezettek ide? Elképzelhető. Tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy a közgyűlés abban döntsön, hogy kiírja a pályázatot, köszönje meg a jelölteknek, pályázóknak a munkáját, térítse meg a költségeit, mert azt követően a következő lehetőség szerinti közgyűlésen, amikor lejár a pályázat, akkor döntsünk ebben. Másrészt pedig én azt is szeretném kérni, hogy a jegyzőválasztásnál meg kellene próbálni törekedni arra a vezető frakciónak, hogy kialakuljon egy konszenzus a képviselőtársak között. Én elvártam volna tőlük azt, hogy egy informális közgyűlésen próbáltuk volna megvitatni, hogy melyik jelöltet kellene konszenzussal, ha lehetne, akkor 100 %-ban támogatni. Az elmúlt két hónapra hivatkozik Polgármester Úr. Ugyan a mai közgyűlésen nem kell beterjeszteni polgármesteri tájékoztatót, de azért én elvártam volna azt, hogy a Polgármester Úr legalább egy rövid összefoglalót benyújtson, legalább azt tudtuk volna meg, hogy hol volt és hol nem volt. A többi napirendi pontnál majd elmondom konkrétan a véleményemet, de kitűnik az, hogy van olyan három napirendi pont, ahol a polgármester ki kívánja terjeszteni a hatáskörét és a jogkörét. Ez a bérlakás, a vagyon, illetve a közbeszerzés. Többletjogokat kér, 10 bérlakásnak kéri a lehetőségét, hogy Ő nevezze ….

Marton István: A napirendnél térjünk ki ezekre. Jó?

Röst János: Igen, de összefügg a kettő.

Marton István: Nem kezdjük el a napirend érdemi vitáját.

Röst János: Hát mivel, hogy Ön most már körülbelül félórája csúsztatta, így az én fél percem, nem hiszem, hogy számít. Tehát visszatérve – még egy pont hiányzott, az pedig a királlyá való koronázása.

Marton István: Röst Úr! Ami késik, az nem múlik, hogy a Maga stílusában válaszoljak. Egyébként nagyon örülök a felvetésének, és annak a megállapításának, hogy a nagyszámú visszalépés feltehetően ezért történt. Én úgy gondolom, valóban ez később lett közbeszúrva, mint már egyszer elmondtam Tóth úrnak, de elmondom Önnek is még egyszer, hogy a nagyszámú jelentkező indokolta ezt, hogy alapos legyen a szűrés. És úgy gondolom, hogy aki ezért visszalépett, annak én kifejezettem örülök, mert ha ezt nem tudja vállalni, hogy egy ilyen maximum másfél napos megmérettetésen részt vegyen, hát akkor bizony arra, nem valószínű, hogy szükségünk lenne, és egészen biztos vagyok benne, hogy a hivatalnak nem lenne jó jegyzője. Mellesleg, akit el lehetett érni, azt megpróbáltuk meghívni erre a meghallgatásra.

Bárdosi Gábor Jenő: Polgármester Úrnak javasolnám a zárt ülés 28. pontjában, Erzsébet téri tömb ingatlanok értékesítése napirendi pontot levenni. Indoklásul hadd mondjam el azt is, amit korábban már ennél a napirendi pont első tárgyalásánál hónapokkal ezelőtt is mondtam, a Nagykanizsa, Erzsébet téri tömbbelső értékesítését gondolja át az önkormányzat, közgyűlésünk is, hiszen olyan projektek, olyan operatív programok készülnek, a város fejlesztése, és annak lehetőség…., mint a ma tárgyalandó 22. napirendi pontban is a városfejlesztés, akár a Nyugat-dunántúli Operatív Programban prioritást élvezi és a júliusi kormánydöntés alapján elfogadottaknál véglegessé válhat, hogy Nagykanizsa városa is komoly pénzforrásokhoz juthat egy városközpont fejlesztésénél. Azt gondolom, akkor, amikor a korábbi időszakban sem tudtunk megegyezni egy ilyen, remélem, nem csak számomra, hanem a közgyűlés minden tagja számára értékes városközpont részeként és a Múzeum épületével, egy műemlékkel is gazdagított épületegységgel, akkor talán nem kellene elhamarkodnunk, és talán megfontolás tárgyát képezhetné az, hogy a közeljövőben lezajló programok, értékelések és támogatási pénzösszegek kiutálása után meggondolás tárgyát képezhesse egy Múzeum épületének rekonstrukciójával, akár egy önkormányzati épület, akár egy Polgármesteri Hivatal megvalósítása.

 

Marton István: Hát eszembe jutott egy mondás, nevezetesen az, hogy a tetthalál, az okoskodás. Én úgy gondolom, hogy a város korábbi vezetői körülbelül 40 éve kellett volna, hogy ehhez hozzákezdjenek, de az elmúlt 16-17 évben meg egészen biztos, úgyhogy ebben az ügyben lépni kell. Hát, hogy milyet tudunk lépni, az egy másik ügy, tehát én nem javaslom, hogy levegyük napirendről.

Halász Gyula: Egyesen felháborítónak és botrányosnak tartom, hogy Ön érdemként tünteti fel azt, hogy két hónapig nem volt közgyűlés, amikor rengeteg olyan téma van, aminek lejárt a határideje, és meg kellett volna tárgyalni fontos kérdéseket. Ilyen például a jegyzőválasztás. És arra szeretnék konkrétan választ kapni ezzel kapcsolatban, hogy a közgyűlés mikor döntött arról, hogy ezt a pszichológiai vizsgálatnak az összegére ezt az 1,9 millió Ft-ot erre a célra felhasználja, amikor több intézménynél komoly finanszírozási gond van? Jelesül az önkormányzat informatikai rendszer működésére nincs pénz, és akkor Önök pedig felelőtlen módon ilyenre pénzt dobnak ki az ablakon.

 

Marton István: Én nem tudom, mi az a sok szabálytalanság, törvénytelenség, amit sikerült elkövetnünk azért, hogy két hónapig Önöket ne kelljen összehívni. Egyet Ön említett, ezzel kapcsolatban én kifejtettem a véleményemet, de részletesebben kifejthetjük majd a napirend tárgyalásakor természetesen.

Dr. Károlyi Attila: A 24., zárt ülésen szereplő napirendi ponttal kapcsolatban hiányolom ennek a bizonyos vizsgálatnak az eredményét.

 

Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért az elhangzottak alapján nekem szavaztatnom kell összesen kettő, azaz kettő dologról, ami a levételt illeti. Tóth úr javasolta a frakciójuk nevében, hogy a 24. napirendi pontot vegyük le a napirendről. Én ezt nem tudom támogatni. Ez mindenképpen ma tárgyalni kell. Aki ezt el tudja fogadni ….. Tehát nemet javaslom, hogy ne vegyük le a napirendről, értelemszerűen.

 

A közgyűlés 10 igen, 14 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Marton István: Ugyanezt kérem a 28., eredetileg 28. sorszámúnak tervezett napirendi pontnál, hogy ezt is vessük el.

 

A közgyűlés 10 igen és 15 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

Marton István: Ezek után meg kell szavaztatnom, hogy ez a két, tehát az eredeti 24. és 28. zárt ülésen tárgyalandó. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot, ugyanis nincs felhatalmazásunk …..

 

A közgyűlés 17 igen, 5 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És akkor ezek után azt kérem, hogy az általam javasoltat, azt hiszem, nem kell még egyszer elmondanom, szavazzuk meg. Tehát a sorrendváltozás, az annyi, illetve még mielőtt a sorrendről beszélnénk, nem szerepelt a javaslatban napirend utáni hozzászólások, illetve a Délzalai Vízmű vezető tisztségviselőnek megválasztása – aki egyetért – az elsőről, azt hiszem, nem kell szavazni, mert az technikailag csak kifelejtődött, de aki egyetért azzal, hogy tárgyaljunk a Délzalai Vízmű vezető tisztségviselőinek megválasztásáról, a tájékoztatót hallgassuk meg, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Marton István: A sorrendnél csak az első hatot mondanám el. Az első kettő változatlan, a harmadikra jönnek a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központtal a hallássérült gyerekek ellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás, és az eredetileg zártra tervezett három középső, tehát a 25., 26., és a 27. jönne 4., 5. 6-osnak, a többinek pedig változatlan a sorrendje, csak csúsznak ugye azzal, hogy az eredeti 8-ast levettük, és az eredeti 15-öst pedig 3-assá léptetjük elő. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 20 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

 5. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központtal a hallássérült gyermekek ellátására (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Gyurina Éva Igazgató, Szivárvány Fejlesztő Központ Balassáné Tüske Ágnes igazgató

 7. Javaslat bizottsági tagok választására (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

 9. Javaslat a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetőjének újraválasztására (írásban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Dóró János ügyvezető

 11. Javaslat a Vackor Óvoda vezetői feladatainak helyettesítéssel történő ellátására (írásban)
 12. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Lenkovits Szilvia

  Zárt ülés:

 13. Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzői pályázatának elbírálása (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 15. Nagykanizsa, Erzsébet tér É-i tömbben lévő önkormányzati ingatlanok értékesítése (írásban)
 16. Előterjesztő: Marton István polgármester

 17. Fellebbezések (írásban)
 18.  

  Nyílt ülés:

 19. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 20. Előterjesztő: Marton István polgármester

 21. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről szóló 38/2007.(VII.10.) sz. rendeletének módosítására (írásban)
 22. Előterjesztő: Marton István polgármester

 23. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló ……..(….) rendelete megalkotására (írásban)
 24. Előterjesztő: Marton István polgármester

 25. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) számú rendelete módosítására (írásban)
 26. Előterjesztő: Marton István polgármester

 27. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2007.(IV.10.) számú, az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló rendeletének felülvizsgálatára (írásban)
 28. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: 9 óvoda, 9 általános iskola, Szivárvány Fejlesztő Központ, 5 középiskola, Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola vezetője

 29. Hermann O. utcai tömbbelső szabályozási terve (írásban)
 30. Előterjesztő: Marton István polgármester

 31. Nagykanizsa, Erzsébet tér 13. sz. alatt található csüngő ágú japánakác fa védetté nyilvánítása (írásban)
 32. Előterjesztő: Marton István polgármester

 33. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat módosítására (írásban)
 34. Előterjesztő: Marton István polgármester

 35. Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 36. Előterjesztő: Marton István polgármester

 37. Javaslat a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Alapító okiratának módosítására (írásban)
 38. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Baráth Zoltán Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója

 39. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvételre (írásban)
 40. Előterjesztő: Marton István polgármester

 41. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására (írásban)
 42. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Polai György irodavezető

 43. Javaslat az automata mélyparkolók építésével kapcsolatos problémák megoldására (írásban)
 44. Előterjesztő: Marton István polgármester

 45. Nagykanizsa belterület 92. hrsz-ú (Kanizsa Plazatól északra lévő) ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondás (írásban)
 46. Előterjesztő: Marton István polgármester

 47. Nagykanizsa külterület 037/84. hrsz-ú út forgalomképessé minősítése (írásban)
 48. Előterjesztő: Marton István polgármester

 49. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásra (írásban)
 50. Előterjesztő: Marton István polgármester

 51. Javaslat a boszniai Bihács várossal való testvérvárosi kapcsolat kialakítására (írásban)
 52. Előterjesztő: Marton István polgármester

 53. Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében támogatható komplex városfejlesztési projekt előkészítéséről (írásban)
 54. Előterjesztő: Marton István polgármester

 55. Tájékoztató az intézmények élelmiszer beszerzésének 2007. első félévi tapasztalatairól (írásban)
 56. Előterjesztő: Marton István polgármester

 57. Tájékoztató a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezető tisztségviselőinek megválasztásáról (írásban)
 58. Előterjesztő: Marton István polgármester

 59. Napirend utáni hozzászólások

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 3. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 6 igen és 1 tartózkodással a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja és egyetért az előterjesztéssel.

   

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta az anyagot. 7 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

   

  Balogh László: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igennel egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

   

  Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság egyhangúan támogatta.

   

  Papp Nándor: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen és 2 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak találta az anyagot.

   

  Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

   

  Marton István: Ez számomra egészen meglepő, hogy ilyen nagy arányú a támogatottság mert, ha jól emlékszem, talán 3 tartózkodás volt és legalább 30 igen.

  Halász Gyula: 12. számú melléklettel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai között szerepel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza támogatására 50 eFt, illetve a Fábián Ernő Szociális Kulturális Egyesület támogatására 100 eFt. Ennek mibenlétéről, tartalmáról szeretnék kérdezni, hogy ezek a tételek, hogyan kerültek ide, illetve mit tartalmaznak?

   

  Marton István: Sorszámot kérnék. Tehát a kórház, az a 7., polgármesteri keretből, ott van egyébként.

  Halász Gyula: De mi a tartalma? Működési célú pénzeszköz átadásáról van szó. A kórháznak van önálló költségvetése. Érdeklődnék, hogy mit takar ez a tétel?

  Marton István: Képviselő úr, ha figyelt volna korábban, akkor kiírtunk egy névválasztásos pályázatot és ez pontosan azt takarja.

  Halász Gyula: Ez a válasz. Nem kell kommentálni!

  Marton István: Én is úgy gondolom Képviselő Úr, hogy nem kell kommentálni! Én Önt egy felejtésére figyelmeztettem. Ez Önnek tetszhet, vagy nem tetszhet. Ennek ismeretében esetleg a későbbiekben megfontoltabban teszi fel a kérdéseit. A másodikat rögtön megválaszolom Önnek. Fábián Ernő köztiszteletben álló testvérvárosi polgár, író, költő, esszéista - de Balogh úr talán az összes címét el tudná sorolni, én biztos nem – emlékére a munkásságából egy könyv jelent meg, amit ezzel az összeggel támogattunk.

  Cserti Tibor: Örülök, hogy jó hangulatú képviselőtestületi ülésre csöppentem be és úgy látom, hogy nem késtem le semmiről. Bizottsági ülésen volt alkalmam és módon szakmai kérdéseket feltenni. Azokra megfelelő érdemi választ is kaptam többségére. Három érdemi kommentárt szeretnék hozzáfűzni az előterjesztéshez. Fél évkor vagyunk. Fél évkor már látszik a teljesítés függvényében, hogy a költségvetésnek több területen sérülékeny pontjai vannak, amire vonatkozóan ugye a logika azt diktálta volna egyébként, hogy a teljesítés függvényében először valamit jóváhagyunk, és utána módosítunk. Megértem az álláspontokat egyébként, ami az államháztartási törvényből adódó logikus módosítási sorrendi követelmény miatt így került elénk az anyag, ettől függetlenül én most egyszerre az egésznél, egy ütemben elmondok három témát. Felhívtam a figyelmet arra bizottsági ülésen is, hogy az egész évi költségvetési egyensúly tartása érdekében nagy fontosságú figyelem, a szokásosnak megfelelően a felhalmozási bevételek teljesítésére. Ha már módosítással kezdünk, akkor jó lett volna a módosítás tekintetében alaposan kitárgyalni, hogy bizony instabil a költségvetési helyzetünk és ugye az előterjesztők megerősítettek ebbéli hitemben, hogy nem valószínűsíthető durván 300 milliós, persze ezen lehet vitatkozni, de foglaljuk ezt át. A nagyságrendeket illetően valószínű nem teljesíthető a felhalmozás jellegű bevételek előirányzata. Ebből adódóan nyilván valamifajta, módosítási javaslatot kellett volna előterjeszteni. Valamifajta egyensúlyteremtésre vonatkozó konszolidációs javaslatot, ha úgy tetszik. Azért is kellett volna ezt egyébként, Polgármester Úr nyilatkozatát hallottam a televízióban, néha szoktam nézni, és ugye azt mondta, fel tette a riporter a kérdést, hogy mi van abban az esetben, ha minden tartalékát a város kihasználta, és mihez nyúlunk akkor, ha tovább ilyen gondok, többletkiadások. Ez nem többletkiadás, mert a bevételkiesés, az ugyanannyi gondokkal jár ugye, mint a többletkiadás, tehát valamire választ kellett volna kapni. Én úgy gondolom, hogy erre mindenféleképpen figyelni kell. Ha most nem kapom meg rá a választ, gondolom, a végrehajtó munkában erre stratégiailag fel kell készülni és majd valamifajta iránymutatást kapunk a következő testületi ülésen. A másik jellegű, ami kulcsfontosságú, az anyag árnyaltan szól a kórház gazdasági helyzetéről. Meggyőződésem egyébként - ……főigazgató urat nem láttam – hogy az elmúlt időszakban nem véletlenül került már ide elénk egy konszolidációs program, de az által, hogy a korábbi évekhez viszonyítva nem megszokott módon az ágyszám-kihasználtság csökkentésének vagyunk tanúi, gyakorlatilag ugye …. összefüggésben a finanszírozási gondok, azt hiszem, hogy nem árulok el tikot, én ugyan árkon túli hegymester vagyok, de előrevetíthetőek a gondok. Nagy valószínűséggel már a harmadik negyedévi tárgyaláskor, szeptember környékén biztos, hogy forrás-kiegészítésre vonatkozó igénnyel lép fel a kórház. Jó lenne ennek elé menni. Most még idő van. Van-e kezelési technikája ennek a dolognak? Én kérem az előterjesztőt, erre majd térjen ki. Mindezeket azért mondtam el, mert egyébként a módosításnak, ez lett volna igazán érdemi kérdésem, mert az …..ugye megköveteli a központi …….terven történő átvezetését. Ez egy technikai dolog, eleget teszünk-e ennek. Tehát a jó gazda módjára, tulajdonosi szemmel én szeretnék okos módon az Önök javaslata alapján dönteni. Hát én ehhez a munkához jó egészséget kívánok mindenkinek, meg következetes végrehajtást.

   

  Marton István: Talán nem ártana az 1. és a 2. napirendet egyszerre tárgyalni, ha már Ön belevágott ugye mindjárt a 2-esbe is. Kérdezem, hogy a képviselők közül van-e valakinek kifogása az ellen, hogy a kettőt együtt tárgyaljuk és természetesen külön-külön szavazunk? Ha valakinek van, akkor az jelezze, mert tényleg a kettőt értelemszerűen együtt stílszerű tárgyalni még akkor is, ha Cserti úr már önhatalmúan is belevágott az összevonásába. Nem tette rosszul szerintem egyébként. Amit Ön elmondott, ha megnézzük a 2. napirend 1. számú mellékletét, abból ugye a félévi teljesítési számok kijönnek. Ha nézte akkor azt a nyilatkozatomat, abban benne volt, hogy a számok alapján mondhatnánk azt is, hogy jól, sőt kiválóan állunk, de ez egy nagy hazugság lenne még akkor is, hogyha a működési célú bevételeknél egy 150 milliós pluszunk van a tényleges kiadáshoz képest és a kiadásoknál, a felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadásoknál meg mintegy 350 milliós plusz van. Ezek technikai dolgok. Ez valami olyasmit jelent, hogy amiket tervezetünk kiadni, azokat nem sikerült megvalósítani és ezért a kiadást is megúsztuk. Ami a másik kardinális kérdéskör volt, én azért annyira pesszimista nem vagyok, mit Cserti képviselő úr, aki azt mondta ugye, hogy a harmadik negyedév után már várja, hogy finanszírozási gondjai lesznek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházának. Én ezt egyáltalán nem várom az idei esztendőben. Tehát én lényegesen optimistább vagyok. Kétségtelen ugye, hogy a nyári hónapokban a betegforgalom érdemben csökkent. Ez ugye a finanszírozást is valamilyen formában alapvetően meghatározza. Még mindig pluszban van a kórház, és a magam részéről nem várom, hogy ebben az évben átmenjen mínuszba, még akkor sem, ha a Magyar Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes kórházat sikeresen ellehetetlenítse, de nem akarok belemenni a részletekbe.

  Röst János: Cserti képviselőtársam nagyrészt érintette a hozzászólásomat. Én inkább kérdeznék Polgármester Úrtól, hogyha Ön úgy gondolja, hogy a 2007. évi költségvetéssel nem lesznek problémák, hogy akkor kell-e intézkedési tervet készíteni szeptembertől vagy pedig nem kell? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kellene fontolni, és a következő közgyűlésre behozni, hiszen a vissza levő egy negyedév durván, felvethet még olyan kérdéseket, ami az év végén a költségvetési hiányt esetleg nagyobbá teheti. Tehát én azt javasolnám, hogy a szeptemberi közgyűlésre a Polgármester Úr adjon egy elemző, értékelő anyagot a képviselőtestület számára, amiben, amennyiben szükséges akár csökkentési, akár pedig egyéb bevétel növekedéseknek az elérése, azokat, akkor rögzítse. A költségvetés ilyen irányú elfogadása bizottságok által vagy támogatása nem egy csoda, hiszen végül is egy félévnek a munkájának az értékelése, amiben durva számok nem szerepeltek, én úgy gondolom, hogy elfogadhatóak, tehát nem egy hőstett az, hogyha a félévi beszámolót mondjuk a bizottságok megszavazzák, mondjuk egyöntetűen. Van egy kérésem Polgármester Úrhoz, hogyha egy képviselő feltesz egy kérdést, ahol az előterjesztő nem teszi zárójelbe a pontos megnevezését annak a tételnek, csak az összegét írja bele, illetve a cégnek a nevét, akkor nem kellene talán kioktatni. Én nem találtam a polgármesteri jegyzékben a képviselők oktatásáról szóló előírást.

   

  Marton István: Köszönöm Röst úr, ami késik, nem múlik. Komolyra fordítva a szót. Én nem tudom, van-e ebbe a teremben, aki azt halotta, hogy én olyat mondtam volna netán, hogy nem lesznek problémák. Röst úr ezt a kifejezést a számba adta. Én ilyet nem mondtam. Én azt mondtam, hogyha csak a 2. napirend 1. tábláját nézzük, akkor akár elégedettek is lehetnénk, mert a két fősoron egyszer 150, másszor meg 350, tehát összesen fél milliárd forintos pluszt lehet ebből kiolvasni, de az olyan rutinos rókák, mint akár Röst úr, akár Cserti úr, meg itt jó néhányan még, azok pontosan tudják, hogy a félév, az tulajdonképpen irányfény, azért tájékoztató, hogy körülbelül vegyük az irányokat. Én azt is elmondtam Cserti úrnak válaszként, hogy bizony-bizony azért állunk papíron szemre ennyire “jól”, mert a valóságban nem, mert feladatok nem lettek végrehajtva. Számtalan esetben a hatósági ügyintézés, és itt nem a mi hivatalunkra kell gondolni, hanem egy komolyan tervezésnél harminc egynéhány hatóság - de ezt is tudja minden itt ülő – igénybevétele szükséges. Azt is tudják, hogyha az mondjuk egy hiánypótlást ad, akkor az újabb 30 nappal tolja ki, tehát itt csupán ilyen technikai jellegű dolgokról van szó. Már most biztos vagyok benne, hogy jó néhány feladat, amit szerettünk volna megoldani az idei évben, áttolódik a 2008-as esztendőre. Azt sem mondta senki Röst úr, hogy hőstett. Én csak azt mondom, hogy tisztességgel tettük a dolgunkat, aminek eredményeként közölhetem Önnel, hogy a folyószámlahitel szempontjából minden évben a létező legrosszabb hónap, Ön ugyanúgy tudja, mint én, az az augusztus és augusztus utolsó napján 1 milliárd forinton belül voltunk, amit én annak idején javasoltam mellesleg a július 3-i közgyűlésnek, de éppen az Ön kezdeményezésére elfogadtuk az 1,1 milliárdot. Tulajdonképpen nem baj, hogy volt ennyi tartalék, de én ennek azért nem örültem, mert minden munkatársat, akinek ebben valamilyen szerepe van, a fokozott felelősségvállalásra, illetve a még felelősségteljesebb munkavégzésre igyekeztünk serkenteni és ez be is jött. Ugyanis nem annyira köztudott, a korábbi közgyűlések nem foglalkoztak vele, talán akkor, amikor boldogult békeidőben, mondjuk a második, harmadik közgyűlés életében ez a szám sokkal, de sokkal kisebb volt, akkor nem is volt annyira érdekes ennek a fajta hitelnek a kamata, de hát a folyószámla hitel, ha olyan tartósan ingáztatnánk egy éven át egy olyan 1 milliárd környékén, akkor azért olyan 40 millió alatt nem úszná meg a város és éppen ezért, hogy spóroljunk a milliókkal, 10 milliókkal, kell, amennyire lehet, ezt leszorítani. Természetesen, ha valami váratlan nagy bevétel idecsöppenne, akkor nagy valószínűséggel ezt a lukat tömnénk be vele.

  Dr. Károlyi Attila: Halász Gyula képviselőtársamat bizonyára megnyugtatom, és Polgármester Urat pedig pontosítom. A polgármesteri keretből történt 8. pont alatti Fábián Ernő Szociális Kulturális Egyesület támogatásával kapcsolatban arról van szó, hogy Fábián Ernő nevét a közelmúltban elhunyt erdélyországi testvérvárosunk, Kovászna nagyjának a nevét viseli ez az egyesület. Fábián Ernő és Benkő Gyula írtak tizen valahány évvel ezelőtt egy monográfiát Kovásznáról. Ez a Kovászna monográfia annak idején már pillanatok alatt elfogyott. Ezt a könyvet nyomatta újra ez a bizonyos Fábián Ernő Egyesület. Ha szabad még egy halk megjegyzést tenni még a végére. Polgármester úr nagyon is szűkösen támogatta ezt. Ez a kezdeményezés Erdélyországban sokkal több pénzt még megért volna Nagykanizsa városától.

   

  Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, a kritikát is elfogadom, de ezt Ön is tudja, én is tudom, ez meglehetősen ez év elején volt, amikor az ember még a szokásostól is szűkösebben méri, amikor sok-sok hónap vissza van az évből, és nem tudja, hogy ez a kis gyenge keretecske, ami ugye mondjuk az elmúlt öt évben kétszer lett csökkentve, az, mire lesz elég. Lehet, hogy novemberben akár a duplája is vagy másfélszerese is lett volna. Hát egyelőre ez van.

  Karádi Ferenc Gyula: Az 1. napirendi pont 12. számú mellékletében a 29. sorral kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Ott szerepel egy tétel, aminek teljesítésére valószínűleg szerződés kötelezi az önkormányzatot. Azt szeretném megkérdezni, hogy a további sorsa ennek a tételnek mi? Ez behajthatatlant jelent, ami a zárójeles megjegyzésben le van írva? Ennek a további sorsa mi? Ezt a Pénzügyi Bizottság ülésén is megkérdezhettem volna, de akkor nem szúrt szemet a zárójel.

   

  Marton István: Énnálam ebben az ügyben nagyon nyitott kapukat dönget, mert ez ugye vállalkozási kockázatcsökkentő tétel, nevezzünk nevén a gyermeket. Ha jól emlékszem, amikor az eredeti szerződés köttetett valamikor 2002. környékén, akkor ez a szám még nagyobb is volt. Nem is tudom, hogy fogalmazzak-e így a nyilvánosság előtt, de valahol az a lényeg, hogy ez arra buzdít, hogy ne fizessen az állampolgár, holott az összeshez képest ez tényleg egy nagyon elenyésző szám. A baja a dolognak az, hogy ezt mi fizetjük. Hát ilyen szerződés kötetett öt-hat évvel ezelőtt. De mondom, ez korábban még nagyobb szám volt. Ez csökkenő tendenciát mutat. Ha ne adj Isten, majd esetleg módosítani lehet ezt a szerződést valamikor, ha jól emlékszem 2012-ig nem, akkor nyilvánvaló, hogy más alapról kell tárgyalni. Egyébként valóban igaza van Önnek, hogy ez a szakbizottság ülésén megtárgyalandó téma lenne, méghozzá mondjuk az üzemeltetési meg a pénzügyié. Egyszer egy együttes ülést lehetne kezdeményezni, vagy ez, vagy hasonló szerződések megvitatására, mert bizonyos szerződésekből, nagyon jól látja, akad némi tartalék az önkormányzati büdzsé számára.

  Papp Ferenc: Polgármester úr egy néhány perccel ezelőtt foglalkozott a működési bevételekkel és egyéb bevételekkel, és ha a táblázatokat megnézzük, akkor egyértelműen kiderül, és ez az elmúlt évek gyakorlata, hogy a nagyszámú oktatási és kulturális intézményrendszer általában a működési bevételeit többnyire a második félévben hozza igazából, hisz például az iskoláknál is most vannak szeptemberben a befizetések, térítési díjak stb. Kulturális intézményeknél az egész hálózatot beleértve pedig a különböző tanfolyami, rendezvényi, színházbérlet és egyéb befizetések. Tehát csak látszólagos az a lemaradás a működési célú bevételeknél. Én úgy gondolom, hogy a második félévben az intézményhálózat hozza a bevételeket, mint ahogy a korábbi években is. Éppen ezért ezt én egy viszonylag jó teljesítésnek látom, és ezen a fórumon szeretném megköszönni valamennyi iskolaigazgatónak, óvodavezetőnek és más intézmény vezetőjének is a jó gazdálkodást, hisz végig működőképesek voltak az intézményeink az első félévben és ez nagyon jó eredmény és jó helyzet.

   

  Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, amit Ön elmondott, azzal én maradéktalanul egyetértek és köszönöm, hogy elmondta. Itt még visszatérek egy pillanatra, mert Röst úr nem tiltakozott, hogy egy felvetésére nem adtam érdemi választ. Nevezetesen arról szól a történtet, hogy a félév, az csak tényleg ilyen irányfény jellegű, de a háromnegyed év, aminek a nyers számait az október végi közgyűlésen látni fogjuk, az az, ami megmondja, hogy hol kell behúzni a féket, illetve esetleg hol lehet egy kicsit elereszteni, de nem valószínű, én inkább fékbehúzásra gyanakszom. De az október végi közgyűlésen, azt hiszem, ennek a részleteit meg tudjuk már tárgyalni.

  Halász Gyula: Ha már egyszer az 1., 2. napirendet együtt tárgyaljuk, akkor lenne egy olyan kérdésem a 2. napirendi pont 16. számú mellékletével kapcsolatban, ahol szerepel a Brunner képek hazaszállítási költsége 2 millió forinttal, mint a céltartalék alakulása. Ezzel kapcsolatban szeretném Polgármester Urat megkérdezni, hogy mikor érkeznek meg a képek, hol lesznek tárolva, ki fogja őket restaurálni, és hol lesznek ezek bemutatva? Annyit azért el kell mondani erről, hogy ezek nagy kulturális értéket képviselnek, és városunk büszke lehet arra, hogy ilyen mértékű kulturális kinccsel gyarapodik a vagyona, de nem látom például a költségvetés módosításával kapcsolatban, hogy itt valamilyen tétel be lenne állítva. Hogy lesz ez megoldva, milye problémákat vet fel?

   

  Marton István: A kérdéskör felvetése teljesen jogos. Itt csak a hazaszállításának a költségei vannak bent. Azt mondják, hogy a mostani monszun után akarják elindítani, tehát itt érdemi kiadás a szállításon kívül az idei évben nem jelentkezik. Én például nagyon el bírnám képzelni azt, hogy ha sikerül a norvég alapból mondjuk a Zsinagógát felújítani, hogy oda lehetne egy csodáslatos állandó Sas Brunner kiállítást beállítani. Ugyanis azt azért el kell mondani, hogy a művészeknek mintegy - tehát anyának és lányának - kétezertől valamivel több képe ismert és abból a hazaszállítandó mennyiséggel az itt lévő tulajdonunkba lévő mennyiséggel, illetve a múzeum tulajdonába lévőkkel 1100 körüli, tehát magyarul az életművüknek a jó fele Nagykanizsára kerül. Ez reklámmal rendesen feltupírozva nagyon nagy értéket jelenthetne még akár idegenforgalmi szempontból is. Én méltóbb helyet nem nagyon tudok ennek elképzelni. Ha az tolódik, akkor egyelőre marad az, hogy váltakozva állítják ki a képeiket a jelenlegi helyen, tehát időről-időre cserélni kell. Azt hiszem, hogy többet erről nem tudunk mondani, illetve hát, ha kell a képeken bizonyos restaurálásokat elvégezni, akkor az a jövő évnek a feladata kell, hogy legyen. Több képviselőt nem látok a táblán, ezért a napirendet lezárom. Elrendelem a szavazást. Tehát rendeletmódosítás. Az 1. napirendről kell értelemszerűen. Rendeleti javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2007.(….) számú rendeletével módosítja a 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II. 21.) számú rendeletét, a csatolt mellékletek szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 20 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  39/2007.(IX.20.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 39//2007.(IX.20.) számú rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007.(II. 21.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Marton István: A tájékoztatóval kapcsolatban, ami a 2. napirendi pont, a határozati javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztatót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 18 igen és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  250/2007.(IX.06.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztatót elfogadja.

   

   

 5. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központtal a hallássérült gyermekek ellátására (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívottak: Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Gyurina Éva Igazgató, Szivárvány Fejlesztő Központ Balassáné Tüske Ágnes igazgató

   

  Balogh László: 15 hallássérült gyermek, nagykanizsai gyermek szakszerű ellátásáról van szó. Én a részletekkel nem állnék elő. Azt gondolom, hogy bár csak 15 gyermekről van szó, de szimbolikus értelmű az, hogy eztán is a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központtal történjék ez a fajta együttműködés gyermekeink érdekében akkor is, hogyha a pénzügyi háttérviszonyok sajnos úgy változtak, hogy kérnek, és hát kell is, hogy kapjanak bizonyos összeget ezért a munkáért. Kérem ugyanúgy, ahogy a bizottságunk 5 igennel egyhangúlag támogatta az előterjesztést, valószínűleg tartom, hogy a közgyűlés is ezt teszi.

   

  Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú igen szavazatával támogatta az előterjesztést. Nekem, mint képviselőnek van egy észrevételem. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság elé kerül egy ilyen előterjesztés, akkor legyenek szívesek az előterjesztők pontosabban kimunkálni a számszaki részt, tehát, hogy tulajdonképpen lássuk ezeket a pénzmozgásokat, hogy mit tudunk leigényelni, milyen normatívákat, mit fizetünk, tehát a legközelebbi előterjesztésbe kerüljön ez bele. A céllal egyetértünk, és ezért is támogattuk.

   

  Marton István: Köszönöm Tóth úr, amit Ön mondott, azzal én tökéletesen egyetértek. Ha pénzről van szó, akkor lássuk pontosan hova mennek a forintok. Ha persze csak hozzávetőlegesen tudjuk megítélni, akkor meg kell azzal elégedni, de itt, azt hiszem, részletsebben is ki lehetett volna munkálni ebben az esetben.

  Gyurina Éva (Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ igazgatója: Az ellátott gyerekek nevében és a kollegáim nevében is szeretném megköszönni a képviselőtestület egyhangú támogatását.

  Marton István: Pontosítok, még csak a két bizottság támogatta egyhangúan, de úgy látom, Ön már megelőlegezte a testületnek is az egyhangú támogatását.

  Karádi Ferenc Gyula: A Pénzügyi bizottsági ülésen is már szóba került, hogy ha a szerződés határozatlan időre lesz megkötve, márpedig a szövegezés szerint így van, akkor egy felmondási határidőt be kellett volna iktatni. Mi ezt ott, akkor közösen 6 hónapban határoztuk meg. Az előbb a Kolonics jogtudós úrral konzultáltam és Ő is helyesnek tartotta ezt a megoldást. Kérem, hogy vegyük be ezt a pontot.

   

  Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, én nem tudtam, hogy köztünk már komplett tudósok is vannak, de jó érzés ilyent hallani. Egyébként azt hiszem, hogy ez korrekt javaslat.

  Cserti Tibor: A szakmai kérdésekbe én sem szeretnék beleszólni. Támogatok mindféle újszerű törekvést, és gondolom az érintettek jobbulására szolgál. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott még egy szempont Karádi képviselőtársam felszólalása mellett, hogy a feladatellátás, jogilag önálló szervezetekről lévén szó, ahol egyébként ez a típusú ellátás Nagykanizsa város által biztosított önkormányzati helységben és eszközökkel valósul meg, ezért nagy fontosságú, egyébként a vagyongazdálkodási szempontok és a központi szabályok is előírják, hogy ez legyen leszabályozva. Magyarul, egyébként ez az jelenti, hogy az eszközhasználatra vonatkozó háttérszerződést is jó lett volna bizottsági szintre odaterjeszteni. Nem minthogyha anyagiasak lettünk volna ebből a szempontból, mi ennek a hiányát vetettük fel, tehát ezt szíveskedjenek pótolni, már csak annak az adóvonzata és egyéb dolgok elkerülése végett is, mert ez a tiszta beszéd. Egyébként meg támogatok mindenféle okos törekvést.

   

  Marton István: Én azt hiszem, hogy ennek nincsen akadálya, hogy utólag a bizottság ebbe beletekintsen.

  Szmodics Józsefné: ….. (A felszólalást nem lehet hallani.)

  Marton István: Nem látok több hozzászólót. Lezárom a napirend vitáját és bízom benne, hogy amit Igazgatóasszony megelőlegezett, az meg is történik és egyhangú lesz a megerősítés. Karádi úr javaslatát elfogadtam, ezt már mondtam, értelemszerűen. Szavazzunk.

   

  A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  251/2007.(IX.06.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a hallássérült gyerekek helybeni ellátására a 1. számú mellékletben található Együttműködési megállapodást elfogadja azzal, hogy annak felmondási határidejeként 6 hónap kerüljön meghatározásra. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

  Határidő: 2007. szeptember 15.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

   

   

 7. Javaslat bizottsági tagok választására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Polai József: Van egy bejelenteni valóm, itt a c.) pontnál érintettség lévén, én szeretném mondani, nem kívánok szavazni, mert érintett vagyok.

 

Marton István: Akkor elrendelem a szavazást. Határozati javaslat a.) pontja, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság külső tagjának, Vargáné Holló Kornéliának a MSZP Helyi Szervezete által történő visszahívását elfogadja, és helyére Varga Lászlót megválasztja. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: b.) pont: az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság külső tagjának, Takács Andrásnak a lemondását tudomásul veszi, és helyére Muravölgyi Zsuzsannát megválasztja. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 26 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Harmadik a c.) pont: a Kanizsa Uszoda Kft. felügyelő bizottsági tagjának, Takács Andrásnak a lemondását tudomásul veszi és helyére Polai Józsefné Major Máriát megválasztja. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Végül d.) pont: felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Aki elfogadja, kérem, nyomja meg az igent.

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

252/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság külső tagjának, Vargáné Holló Kornéliának a MSZP Helyi Szervezete által történő visszahívását elfogadja, és helyére Varga Lászlót megválasztja,
  2. az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság külső tagjának, Takács Andrásnak a lemondását tudomásul veszi, és helyére Muravölgyi Zsuzsannát megválasztja,
  3. a Kanizsa Uszoda Kft. felügyelő bizottsági tagjának, Takács Andrásnak a lemondását tudomásul veszi és helyére Polai Józsefné Major Máriát megválasztja,
  4. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

(A megválasztott önkormányzati bizottsági tagok letették az esküt.)

 

 

 1. Javaslat a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetőjének újraválasztására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Dóró János ügyvezető

 

Marton István: Ha elolvasták Képviselő Urak, ez egy nagyon rövid előterjesztés, ami arról szól, hogy a jelenlegi ügyvezetőt március 31-ig meghosszabbítjuk pozíciójában.

Balogh László: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 4 igennel, 0 nemmel és 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést, amely Doró János újabb fél évre történő újraválasztását jelenti. Való igaz, jó lenne stabilabb, hosszabb távú megoldást találni, de a kanizsai kulturális centrum átalakulás esetleg kapcsolódik a Városi TV és a Kanizsa Újság jövőbeni működéséhez, ezért mivel a kanizsai kulturális centrum dolgában szeptember végén és októberben történnek döntések, ezért van most csak ez a hat hónapos időtartam. Nem célszerű egyelőre hosszabb távra megválasztani bárkit is. Ennyit a konkrét előterjesztésről, és egy mondat erejéig hadd használjam ki a nyilvánosság erejét, bár ezt nem, mint elnök mondom. A Kanizsa Újság kapcsán, a mi újságunk kapcsán problémának érzem azt, hogy a terjesztés, az nem jól megoldott, nem jut el minden postaládába. Én az akármikori főszerkesztőnek fontos feladatának tartom, hogy ezen javítson. Erre kérem Főszerkesztő Urat most is, illetve mi is tegyük hozzá ehhez a döntéshez, illetve ehhez a helyzethez szükséges magunkat. Tehát a terjesztésen javítani kell.

 

Tóth László: Tulajdonképpen majdnem kifogta a vitorlámból a szelet Balogh képviselőtársam, mert az iránt érdeklődtem volna, hogy mi az oka vajon, hogy Doró János főszerkesztő úr a FIDESZ-től mindig csak 6 hónapos mandátumot kap. Azt akartam megkérdezni, hogy nincsenek kellőképpen megelégedve, vagy még várják az új jelöltet, akkor tulajdonképpen ez a hat hónapon belül akkor véglegesen eldől, ez a kanizsai kulturális centrum keretében beolvasztásra fog kerülni akkor a Kanizsa Újság, a TV vagy nem tudom, hogy ez a kettő hogyan viszonyul egymáshoz? Csak számomra ez nem világos. Valóban jó lenne, ha egy stabil főszerkesztője lenne a Kanizsa Újságnak, tehát egy hosszabb távra.

 

Marton István: Tóth úr, amíg nincs döntés, addig azt sem tudjuk, hogy összefügg, vagy nem függ össze, de úgy gondolom, hogy tényleg eddig az időpontig mindenképpen el kell dőlni minden ilyen jellegű dolognak. Az első megjegyzése, gondolom, az csak tévedés volt. Véletlenül csúszhatott ki a száján, hogy a FIDESZ-től kapja. Én úgy tudom, hogy a közgyűléstől kapja mindenki a megbízatását.

Dr. Károlyi Attila: Balogh képviselőtársam a mi újságunk alatt ugye a várost értette, tehát nem a FIDESZ frakciót? Köszönöm szépen.

 

Marton István: Képviselő úr, az előbb az utolsó mondatom az volt, hogy a közgyűlés, a közgyűlést pedig a város testesíti meg.

Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy a magyarázat, amit Balogh elnök úr mondott, az egyfajta magyarázatnak jó, de az igazságtól igen messze van. Nincs köze a kettőnek egymáshoz, azt gondolom. Tehát én a magam részéről ezt egy joggal való visszaélésnek tekintem, ha a közgyűlés folyamatosan 6 hónapokra választ meg ügyvezetőt, vagy ügyvezetőket, mert ezzel persze én értem, hogy a politikai szándéka mi mögötte a többségnek, hát az, hogy azért tudják fogni egy kicsit a nyakát az adott ürgének, és akkor azt mondják, hogy csak fél éved van vissza, ha nem úgy irogatsz abban a sajtóban, ami miatt lassan a városban Cseresnyés New’s hívják az újságot, akkor ugye azért elengedjük a nyakadat vagy még jobban szorongatunk. Tehát én azt gondolom, hogy tisztességesebb lenne, hogyha azt mondanák, hogy öt év vagy akár határozatlan idő, hiszen a társasági törvény már lehetővé teszi a határozott időre történő kinevezést is. Van Önök között is nagyon kiváló jogász, aki ezt meg tudja Önöknek mondani, és meg is tudja világítani, hogy nincs ennek nagyon nagy jogi kockázata, hogyha ezt nem ilyen, hát nem szerencsés módon teszik. Én azt gondolom, és azt hiszem, hogy a Főszerkesztő Úr, vagy Ügyvezető Úr megérdemli azt, hogy valóban kiálljon vele az önkormányzat, közgyűlés többsége és azt mondja, kérem, meg vagyok elégedve a munkáddal, és határozatlan időre megválasztalak ma, itt, most. E tekintetben tehát nekem módosító indítványom van, és azt mondom, hogy az ügyvezetőt határozatlan időre bízza meg ez a közgyűlés, ha Önök persze meg vannak elégedve a munkájával. Mi magunk, azt gondolom, talán igen, meg tudnánk ezt szavazni.

 

Marton István: Fodor úr hosszas okfejtése alatt én azon meditáltam, hogy vajon mit fog Ön mondani akkor, amikor mondjuk április 1-jétől, ami ugye egy vicces nap is, mondjuk határozatlan időre módosul ez a szerződés. Akkor elmondja ennek a reciprokát. Én ezt azért mondom, mert Ön mindenáron bírálni akar. Közölnöm kell Önnel, hogy mi meg vagyunk vele alapvetően elégedve, és egyelőre mégiscsak erre az időtartamra tudjuk megbízni, de az Ön módosító indítványát természetesen köteles vagyok szavazásra bocsátani. A gáláns, nagylelkű ajánlatát én nem tudom egyébként támogatni, tehát kérem, hogy Fodor úr javaslatára nemet nyomjunk.

 

A közgyűlés 9 igen, 9 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Ezek után a határozati javaslat 1. pontját olvasom fel, amely úgy szól, hogy a közgyűlés a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetőjének Dóró Jánost 2008. március 31. napjáig tartó időtartamra újraválasztja. A Közgyűlés az ügyvezető megbízási díját havi 250.000 Ft összegben állapítja meg, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést - egyebekben változatlan tartalommal - írja alá. Határidő ez év szeptember 30. Aki egyetért vele, kérem, nyomjon igent.

 

A közgyűlés 15 igen, 9 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pont: felhívja az ügyvezetőt, hogy a cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. Aki egyetért vele, kérem, nyomjon igent.

 

A közgyűlés 19 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

253/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetőjének Dóró Jánost 2008. március 31. napjáig tartó időtartamra újraválasztja. A Közgyűlés az ügyvezető megbízási díját havi 250.000 Ft. összegben állapítja meg, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést - egyebekben változatlan tartalommal - írja alá.
  2. Határidő: 2007. szeptember 30.

   Felelős : Marton István polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

  3. felhívja az ügyvezetőt, hogy a cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Határidő: 2007. október 30.

Felelős : Dóró János ügyvezető

 

 

 1. Javaslat a Vackor Óvoda vezetői feladatainak helyettesítéssel történő ellátására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Lenkovits Szilvia

 

Balogh László: A Vackor Óvoda régebbi vezetője sajnos táppénzes állományban van. Hosszabb távolléte szükségessé teszi, hogy a helyettesét egy nevelési évre bízzuk meg a vezetői teendők ellátásával. Lelkiismeretessége, munkabírása, emberi tulajdonságai nagyon is alkalmassá teszik erre, ezért az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igennel egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Kérem a támogatást.

Marton István: Az anyag összeállítóit azért kérem, hogy a határozati javaslat előtti bekezdésnél ilyesmit olvasok, hogy az érintett Lenkovics Szilvia 1994. júniusában óvodapedagógusi, 1995-ben tanítói oklevelet szerzett, 1999-ben óvodapedagógusi gyógytestnevelő szakvizsgát tett, majd 199-től munkaközösség vezető, hát úgy gondolom, hogy az mondjuk, az százas nagyságrendű emberöltő. Gondolom, hogy egy 9-es maradhatott le onnan. Ezek után a határozati javaslat 1. pontja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vackor Óvoda vezetőjének betegség miatti távolléte idejére - 2007. szeptember 1. napjától 2008. július 31. napjáig – Lenkovits Szilviát az intézmény vezető helyettesét bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Járandóságának összege 209.280 forint. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pontja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Aki egyetért vele, kérem, nyomjon igent.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

254/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a Vackor Óvoda vezetőjének betegség miatti távolléte idejére - 2007. szeptember 1. napjától 2008. július 31. napjáig – Lenkovits Szilviát az intézmény vezető helyettesét bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.
  2. Fizetési fokozat: G 6

   Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény: 146.888 Ft

   További szakképesítés, szakképzettség elismerésével

   Összefüggő illetménynövekedés:

   Kjt. 66. § alapján 5 % 7.344 Ft

   Garantált illetmény összesen: 154.232 Ft

   Összesen kerekítve: 154.200 Ft

   Vezetői pótlék, pótlékalap 230 %-a 45.080 Ft

   Kiemelkedő munkavégzésért járó

   kereset-kiegészítés 2007.09.01. – 2007.12.31. 10.000 Ft

   Járandóságok összesen: 209.280 Ft

   Határidő: 2007. szeptember 7.

   Felelős : Marton István polgármester

   (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

  3. felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

Marton István: Most pedig kérem a testületet, hogy járuljon hozzá, hogy a nyílt ülést felfüggesszük és a zárt ülés napirendi pontjait tárgyaljuk meg, mert ez ugye technikai dolog, de a jegyzőjelöltek jó része idegenből érkezett, és úgy gondolom, hogy aktuális lenne az Ő ügyüket tárgyalni. Tehát, kérem a testületet, hogy nyomjon igent arra, hogy előrevehessük a zárt ülés napirendjét a nyílt ülés közé következő napirendi pontként.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Zárt ülés

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.

A közgyűlés 256/2007.(IX.06.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés 257/2007.(IX.06.) – 264/2007.(IX.06.) számú határozatával egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

 

 

Marton István: Úgy gondolom, hogy a minket néző polgárok megérdemlik, hogy közöljük velük azt a tényt, hogy a testület, tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy egyhangúlag úgy döntött, hogy a jelentkezők közül senkinek sem szavaz bizalmat a jegyzői pályázat elnyerésére. Tehát, mivel eredménytelennek minősítette, ezért a korábbi feltételekhez hasonlóan, egy-két apró ponton kiegészítve ismét kiírjuk a pályázatot, aminek a kiírási határideje e hó vége, és az elbírálásnak a végső határideje pedig november 30., vagyis elméletileg december 1-gyel, vagy legkésőbb január 1-gyel lehet jegyzője a városunknak.

 

255/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a jegyzői munkakörre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
  2. a jegyzői munkakör betöltésére ismét pályázatot hirdet a 163/2/2007.(V.04.) számú határozatban foglalt tartalommal, mely pályázati kiírás kiegészül azzal, hogy a pályázatok elbírálása szakértők bevonásával történik.

Határidő: a pályázat megjelentetésére 2007. szeptember 30.

a pályázat elbírálására 2007. november 30.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Tóth László: Az eredeti előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 0 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el, és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletének módosítását az előterjesztésben foglaltak rendelkezések módosításával fogadja el az alábbiak szerint: az eredeti előterjesztés 1. §-a, ami a vagyontárgyak értékesítése és vásárlása módjáról rendelkezik, az 5 millió Ft értékhatárt 5 millió Ft + ÁFA értékhatárig rendeli a polgármester hatáskörébe, a Pénzügyi Bizottság hatáskörét a 10-25 millió Ft-os értékhatárról, 5-25 millió Ft + ÁFA értékhatárig javasolja. A 2. § akként változik, hogy a 2. § harmadik sorában a tarhatóig tart a módosítás, felolvasnám, a többi kihúzásra kerül. Szó szerint mondom: amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja, úgy az értékesítés csak nyilvános versenytárgyaláson történhet, zártkörű versenytárgyalás csak indokolt esetben a közgyűlés döntése alapján tartható. Itt az eredeti előterjesztés szerint 50 millió Ft-ot meghaladó érték szerepelt. Valamint a 3. § második mondata kiegészül az alábbiakkal: részletfizetés engedélyezése esetén az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a vételár 20 %-át kaucióként meg kell fizetni a vevőnek, dönteni kell a megfelelő biztosíték (tulajdonjog fenntartása, jelzálog, lehetőség szerint bankgarancia, inkasszó jog) kikötéséről is.

   

  Marton István: Itt az utolsó mondatában én bizonytalanságot érzek, mert a vételár 20 %-át kaucióként meg kell a vevőnek fizetni, de a már befizetett versenytárgyalási pénz plusz …. De úgy kell kiegészíteni, hogy a 20 %-ot ez elérje.

  Tóth László: Nem. Tehát, amennyit elért a versenytárgyalás, annak a 20-át a szerződéskötéskor le kell tenni, mert amennyiben nem teljesíti a részletfizetések során vállalt kötelezettségét, akkor azt elveszíti.

  Marton István: Akkor nem értettük egymást, de akkor talán Beznicza úr értelmesebben mondja el, mint én, de szerintem, ugyanazt fogja mondani, amit én.

  Beznicza Miklós: ……… Versenytárgyaláskor versenytárgyalási előleget kell fizetni. Ezt úgy javaslom a szöveget, hogy versenytárgyalási előleget, legalább a vételár 20 %-áig kell kaució jogcímen kiegészíteni és megfizetni. Gondolom, hogy így gondolták, csak a pontos szövegezés miatt.

  Marton István: Ezt így minden további nélkül el tudom fogadni, hiszen én ugyanezt mondtam el, csak talán kevésbé érthetően. Akkor a Pénzügyi Bizottságnak más észrevétele nem volt.

  Papp Nándor: Bizottságunk 4 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

   

  Marton István: Hát itt nézem, ezt négy bizottság is tárgyalta, de nem jelentkeznek az elnökök szólásra. De, ismertessék a bizottsági határozatot. A Városüzemeltetési Bizottság?

  Gyalókai Zoltán Bálint: Az az igazság, hogy nem kaptam meg a szó szerinti jegyzőkönyvet, így idézni nem tudom. Mindenesetre a Városüzemeltetési Bizottság kéri, hogy az 1. § második és harmadik francia bajuszához a Városüzemeltetési Bizottság is be legyen vonva a döntésbe.

   

  Marton István: Tehát, ha olyan a kérdés, ha városüzemeltetési szempontok felmerülnek, akkor a Városüzemeltetési Bizottság véleményével, annak a figyelembevételével hozza meg a Pénzügyi Bizottság a döntését.

  Gyalókai Zoltán Bálint: Így van.

  Marton István: Hát én azt hiszem, ezt nem kell részletesen szabályozni, mert akkor sok-sok oldalt írhatnánk, de én elvként ezt el tudom fogadni, tehát én erről akkor nem szavaztatok. Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökét kérem.

  Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

   

  Marton István: Tehát összefoglalva a bizottságokat, a négy szakbizottság állásfoglalását, kettő egyetért azzal, hogy úgy, ahogy az előterjesztő ezt benyújtotta, a Pénzügyi Bizottság, illetve a Városüzemeltetési Bizottság pedig bizonyos módosításokat javasolt, amiről szavaztatnom kell.

  Cserti Tibor: Egy apró hozzáfűznivaló. Elnök úr elmondta a Pénzügyi Bizottság részéről, csak pici lebegtetés történt a végén. Azért tette ezt a bizottság, mert a mai napirendi pontok között volt …. bizottsági ülésen, hogy nagyon nagy a kintlévőség, illetve van olyan döntés, aminek alapján mégse ment teljesedésbe az önkormányzati értékesítés, és az önkormányzat anyagi hátrányt szenvedett. Ezért a szándék komolyságát a versenytárgyalásokon meg kell erősíteni, és eredményes értékesítés esetén is a garanciákat még jobban meg kell erősíteni. Az egyik nagyon fontos dolog, aki ott akar indulni, ugye az ajánlati biztosíték, az legalább érje el az induló összegnek a 20 %-át, és nyertes esetében ez azonnal kaució, tehát azonnal foglalóba kell, hogy átmenjen. Tehát így legyen kiírva, ez a pontos szándékunk, mert akinek egyébként nincs meg a tervezett vételárnak legalább a 20 %-a, ugye hitel esetében általában 30-70 % önerős hitelarányról beszélünk, itt gyengítettük, legalább a 20 % nincs meg akkor, elnézés kérek, annak a vételi szándéka megkérdőjelezhető. Ezért tettük ezt a megszorítást.

   

  Marton István: Én nem véletlenül fogadtam el a bizottságnak az ajánlását. Én emlékszem azokra az ügyekre, amik miatt, gondolom, Önök is ezt a módosítást bejavasolták. Nevezetesen 2003-as, 2004-es adásvételi szerződéseknél nincs kifizetve a vételár, ami teljességgel tűrhetetlen és tarthatatlan állapot. Tehát én ezért rögtön elfogadtam szavaztatás nélkül is.

  Böröcz Zoltán: Azt gondolom, hogy természetesen elfogadom és támogatom a Pénzügyi Bizottság azon javaslatait, amelyek a garanciák beépítésére vonatkoznak. Nyilván nagyobb biztonságot jelent, nagyobb tervezhetőség bevételek tekintetében az önkormányzat, ha eladásról beszélünk. Ugyanakkor van ennek egy sarkalatosabb kérdése szerintem, az értékhatárok problémája. Mint, tudjuk, hiszen mi tettük nem túl régen, egészen pontosan december 7-én, módosítottuk az értékhatárt oly módon, hogy 5-10 millió Ft + ÁFA intervallumban határoztuk meg a Pénzügyi Bizottság hatáskörét vásárlás és értékesítés tekintetében, tehát a korábbit megemeltük. Polgármester úrnak a hatáskörében lévő értékhatár, az 5 millió Ft + ÁFA jelenleg. Most az előterjesztő azt kéri, hogy a polgármesteri határkörben eldönthető értékhatárt duplázzuk meg, 5 helyett 10 millió Ft-ban határozzuk meg, a Pénzügyi Bizottság hatáskörét pedig 20 millióról 25 millió Ft-ra emeljük. Én azt gondolom, hogy ezek – mikor szoktak megtörténni ezek az emelések? Mint tudjuk, az önkormányzati testület nyilván az, aki ezekben a kérdésekben dönthet, illetve átruházhat hatásköröket bizottságra, illetve polgármesterre. Nyilvánvalóan ezekre akkor van indok, amikor azt gondoljuk, azt feltételezzük, és úgy érezzük valamennyien, hogy a közbizalom, vagy a testületen belül frakciók közötti, képviselők közötti és polgármester irányában nyújtott bizalom erős, és ezeket a hatásköröket centralizáljuk, mert amikor a testületből bizottsági szakaszba küldünk egy döntést, akkor centralizálunk, amikor növeljük a polgármester hatáskörét, centralizáljuk. Az a kérdés, meg van-e most a testületen belül egymással szemben ez a bizalom, létezik-e ez a közbizalom Polgármester Úr és egymás irányában. Ez az egyik oldala. Ha Önök úgy gondolják, hogy ez létezik, ez a bizalom, akkor meg lehet emelni az értékhatárt. Én most azt érzékelem egyébként, hogy ez nem létezik. Amit én most érzékelek ebben a kérdésben és minden más kérdésben, az leginkább az, hogy elég rendesen pártok, frakciók mentén megosztva működünk, mintha olyan – bocsánat a kifejezésért – kemény frakciófegyelem-szerűen történnek döntések, tehát én nem járulok ahhoz ma hozzá, hogy a testület hatáskörét csorbítsuk, és annak, az egyébként FIDESZ többségű bizottságnak a határkörébe utaljuk, vagy Polgármester Úr értékhatárát megemeljük, döntési kompetenciáját növeljük. Bár Polgármester Úrral szemben nekem személy szerint, és azt hiszem, a frakciótagoknak is nagy a bizalma, ugyanakkor az Ő helyzetét meghatározza nyilván az a többség, amely többséget Önök, tehát úgy értem, a FIDESZ Tisztelt Képviselői alkotnak. Tehát ebből a szempontból nem tartom indokoltnak most az értékhatár növelést, nem tartom indokoltnak a döntési kompetencia, a testület döntési kompetencia csökkentését, és bizottsági, illetve polgármester irányába történő elmozdítását. A másik indok, ami le is van írva, lehetne az egyébként, hogy tehermentesítjük a közgyűlést a bizottságok irányába, őket pedig terheljük, illetve tehermentesítjük egy kicsit a bizottságot, és a Polgármester Úr nagyobb kompetenciát kap. Ugye nem gondolják komolyan, hogy az 5 millió Ft értékhatárral történő növelés 20-ról 25 millióra, vagy a polgármester tekintetében 5-ről 10 millióra, akkora hatalmas terheket venne le rólunk? Hát mennyi az az értékesítési, illetve vásárlási döntés, ami pont 20-25 millió Ft közé esik, és elviselhetetlen terhet jelentene nekünk, a testületnek, hogy továbbra is ezekben a döntésekben részt vegyünk? Szerintem az előterjesztés ezért részemről biztosan nem, de a tegnap esti megbeszélésünk alapján úgy gondolom, a frakciótársaim részéről sem kaphat igent. Garanciák tekintetében természetesen támogatjuk azokat a pontosításokat, amit Cserti úr kiegészített, illetve Tóth úr a Pénzügyi Bizottság elnökeként megtett.

   

  Marton István: Én, ahogy nézem ezt az összesítőt, ami előttem van a négy szakbizottság módosító javaslataival feltüntetve, ebből én négyből hármat el tudtam fogadni. Egyet azért nem tudok elfogadni, mert mit gondol Képviselő Úr, ha marad ez az 5 milliós értékhatár, akkor mondjuk, az Ipari Parkban hány helyrajzi szám fölött diszponálok egyszemélyben? Egyben talán neccesen, de gyakorlatilag egyben sem, tehát ez a jog olyan jog, ami papíron létezik, gyakorlatban meg szinte nem lehet. Ma már mi van, ami 5 millió Ft alatti értékhatár? Tehát akkor ez egy ilyen jelképes jog, ahogy Ön mondta, bizalom jeligére. Hát én köszönöm a bizalmat, de azért ennyire nem vigyük le az értékhatárt.

  Dr. Károlyi Attila: Mindenekelőtt utalnék Böröcz képviselőtársam gondolataira, amiket az imént elmondott. Annyiban egészíteném ki Polgármester Úrnak a megjegyzését, hogy a mai modern forgalmi viszonyok és értékviszonyok mellett én a magam részéről nevetségesnek tartom azt az összeget, amelyen a vagyontárgy értékesítése és vásárlása esetén a polgármesteri hatáskörbe van jelenleg utalva. Csak utalnék arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság egyik napról a másik napra, és ez Alkotmánybíróság előtt is beállt ez a döntésük, a felülvizsgálati kérelem során elbírált értékhatár 200.000 Ft-ról 1 millió Ft-ra emelte fel, ötszörösére emelte fel. Ez csak egy megjegyzés a részemről. A másik, ne sértődjön meg Cserti képviselőtársam, Isten ments, hogy én a mumusa legyek Őneki, de nyilván ez nyelvbotlás volt, ez a foglaló dolog. Hát ugye a kauciónak és a foglalónak a jogkövetkezményei szembetűnően mások. Itt nyilván kaucióról van szó.

   

  Bene Csaba: Én szeretném megnyugtatni Böröcz képviselőtársamat, hogy a FIDESZ frakció teljes bizalmát élvezi a Polgármester Úr, és nagy örömmel tölt el, hogy a másik oldalról is élvezi ezt a bizalmat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ilyen bizalmi légkör mellett nyugodtan megszavazható a 7. §-nak az első pontja.

   

  Röst János: Valóban Polgármester Úr nagyon jó helyzetben van, hiszen a jobbján a jelenlegi párttársai ülnek, a balján pedig a régiek, tehát ilyen szempontból ki van egyensúlyozva. Én úgy gondolom – visszatérve a napirendi pontra –, én arra kérném Polgármester Urat, hogy álljon ettől az ötlettől el. Ugyanis én úgy gondolom, hogy az eddigi, a mai napon elkövetkező pontoknál is több olyan kérdésben kér magának többletjogot, amit nem kellene. Gondolok itt a szociális bérlakás kérdésjogára …

  Marton István: Ezekről akkor tárgyaljunk, amikor odaérünk.

  Röst János: Marton úr, oda fogok érni, hogyha egy pici türelmet kérne, és nem szakítana félbe. Csak én összefüggésben próbálom Önt megvilágítani, hogy Ön továbbra is terjeszkedni akar mindenegyes területén az önkormányzatiságnak, ami egyrészt azért is hiba, mert saját magával tesz rosszat, hiszen a támadási felület annál nagyobb gyakorlatilag, mint ahány jogot Ön képvisel. Másrészt pedig, ha megnézzük azt, hogy a bizottsági szakaszban, 7 fős a Pénzügyi Bizottság, ebből négy fő már határozatképes, és a négyből 3:1-re bármit meg lehet szavazni, én óvnám a bizottságot attól, hogy az értékhatár növelésével kitegye magának az a döntési lehetőséget, ami egy vagyonértékesítésnél később felmerülhet. Én arra kérném Önt, hogy vonja vissza ezeket az ötleteket, próbálja meg a mostani keretek között fenntartani az igényét, és ne terjeszkedjen túl.

   

  Marton István: Na, hát azért látom, vannak, akik ellene menetelnek a számomra többséginek nyilvánuló szándéknak.

  Cserti Tibor: Viszontválasz erejéig – nem hiszem egyébként, nagyon pontosítandó lenne, de hát, hogyha pontosak akarunk lenni, akkor tanult barátommal váltsunk eszmét. Ugye ajánlati kötöttségről beszélünk akkor, amikor versenytárgyaláson valaki indul. Gyakorlatilag én azt javasoltam a Pénzügyi Bizottság ülésén kollégáimmal együtt, amit elfogadtak, hogy az ajánlati biztosíték, mint a nyertes esetében menjen át kötöttségbe, ajánlati kötöttségbe – ebben is egyetértünk, gondolom – és ez legyen a foglaló jogcím. Kaucióról is gondolkodtunk más típusú tárgyalás esetében, itt foglaló a jogcím. Gondolom, ezzel egyetértünk, zárjuk le fair play szabályai szerint.

   

  Tóth László: Nem csak, hogy nem, mint Pénzügyi bizottsági elnökként, hanem a szocialista párt önkormányzati frakciójaként szeretnék hozzászólni, mert bizonyos ellentmondásokat vélek felfedezni Bene Csaba képviselőtársam és a Pénzügyi Bizottságban e tárgykörben hozott határozatok között. Ha jól emlékszem, ott a Pénzügyi Bizottság FIDESZ-es oldalról delegált tagjai egyértelműen a 7. § (1) bekezdését annulálták, tehát lehet, hogy azóta változott a FIDESZ frakció álláspontja, csak a Pénzügyi Bizottságon ez történt. Böröcz Zoltán képviselőtársam pedig valószínűleg csak a saját álláspontját közölte, amit a Marton István polgármester úr iránti lojalitást illeti.

  Marton István: Böröcz úrral néhány testületben működtünk együtt, mint ahogy Tóth úrral is, de hát úgy látom, hogy Böröcz úr jobban értékelte a korábbi tevékenységemet, mint a jelenlegi frakcióvezető.

   

  Karádi Ferenc Gyula: Közel egyéves képviselőségem kapcsán szeretném Röst urat kioktatni arról, hogy a Pénzügyi Bizottságnak 7 tagja van, és ha minősített többségben kell dönteni, 4 igen kell, nem pedig három. Ha elkerülte volna a figyelmét, akkor most ezt közlöm Önnel, és valóban a Tóth úr említette, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén ezeket a kérdéseket, amelyek felmerültek, a FIDESZ tagjai hozták fel, tehát az első pont megváltoztatására mi próbáltunk javaslatot tenni, amit elfogadtak Önök. Azóta két nap telt el, véleményünk két nap óta változott.

  Röst János: Szeretném Karádi urat arra emlékeztetni, hogy a matematika, az úgy működik, hogy ha 7 fős egy testület, vagy egy bizottság, és abból négyen jelen vannak, akkor határozatképesek, és abból hárman megszavazzák, akkor az már döntés. Számolja végig.

   

  Marton István: Röst úr! A minősített többségnél, vegyük a saját testületünket, mert akik bennünket néznek, mert ugye ilyen órában az az ingerenciájuk, hogy a közgyűlés munkájáról tájékozódjanak, azok tudják azt, hogy ha minősített döntést kell hozni, a 26 fős testületből, ha 14-en vannak jelen, és mind a 14 igent mond, akkor az nyerő, de ha jelen vannak 26-an, tehát mindenki itt van, és csak 13-an mondják, hogy igen, az nem nyerő. Tehát itt nincs … Ön az egyszerű többséget jelölte meg, holott itt a minősített többség az, ami a döntést megérleli. Ennyit a tájékoztatásról. Ezt nyilván nem az itt lévőknek mondtam alapvetően, hanem akiket meg próbálnak esetleg a TV képernyője előtt félrevezetni. Tehát én minden módosítást elfogadtam, egy kivételével, úgyhogy szavaztatnom most arról kell, hogy a 7. § (1) bekezdése helyébe az egyes vagyontárgy értékesítésére vonatkozó értékhatárokat – ez ugye egy fejezet, de három francia bekezdés, ezért mind a hármat külön meg kell, hogy szavaztassam, mert a Pénzügyi Bizottság módosítással, amely szerint nem változna az értékhatár, tehát maradna a polgármesteri hatáskör 5 millióig. Aki ezzel egyetért, az kérem, hogy nyomja meg az igen gombot. Én a nem gombot támogatom, mert nem értek egyet vele.

  A közgyűlés 8 igen, 9 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

  Marton István: Tehát nem kapta meg a Pénzügyi Bizottság módosítása a támogatást. Ezután azt kérem a jelenlévő testületi tagoktól, hogy az eredeti előterjesztés szerinti 10 millió Ft + ÁFA értékhatárt szavazzák meg polgármesteri hatáskörben, és kérem az igen gomb megnyomását.

   

  A közgyűlés 15 igen, 7 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Marton István: Másodikként a Pénzügyi Bizottság hatáskörének a kiterjesztését szintén 5 millió Ft-tal, 10-ről 25 millióra kérem kiterjeszteni. Aki ezzel egyetért, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 17 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

  Marton István: Ezek után már csak az illendőség kedvéért szavaztatok arról, hogy e fölött az értékhatár fölött a közgyűlés döntsön a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének figyelembevételével.

  xy: ….. Városüzemeltetési Bizottság … (mikrofon nélkül beszél, nem tudni, hogy ki és mit mond.)

  Marton István: ….., illetve azt a részt elfogadtam már. Bocsánat, hát valaki kinyomta a gépemet, úgyhogy én végig nem szavaztam, holott végig nyomtam az igent, úgyhogy eggyel többet hozzá lehet írni. Ez a magas labda volt. Tehát 25 milliós értékhatárt a közgyűlésnek, magyarul leszállítja a saját hatáskörét, mert korábban 20 millió fölött döntött. 25 milliós eredeti előterjesztés szerint támogatom. De e felett még vita se volt, a szakbizottságok is ezt támogatták. Kérem az igen gomb megnyomását.

   

  A közgyűlés 18 igen, 2 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

   

  Marton István: Miután a módosításokat elfogadtam, ezért még egy szavazás van vissza, hogy egyben kérem a megszavazását, ami ugye azt jelenti, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) rendeletének módosításáról szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 16 igen, 3 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja:

   

  40/2007.(IX.20.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007.(IX.20.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003.(II.26.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Marton István: Elfogadtam a módosítást, hogy 10, persze, azt elfogadtam, arról nem kellett szavazni.

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről szóló 38/2007.(VII.10.) sz. rendeletének módosítására (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Marton István: Mint képviselőtársaim emlékeznek rá, amikor erről szavaztunk, élénk vita alakult ki, hogy mi van benn, mi nincs benn. Azért, hogy ez a vita véletlenül se okozhasson jogi akadályt, ezért ezt a kiegészítést előterjesztettük. Ehhez én érdemben nem tudok hozzáfűzni semmit. Itt a lényeg az, hogy négy helyrajzi számmal javasolják kiegészíteni a korábban elrendelt ingatlanok körét.

  Papp Nándor: Bizottságunk 4 igen, 2 tartózkodó szavazattal támogatta az előterjesztést. Itt tulajdonképpen az volt a probléma egyébként a múltkori közgyűlésen, mert ezekre, pont a 2502, 2503, 2504 és a 2505 helyrajzi számokat érintően már ugye a bejelölt építési vonal miatt azt gondoltuk, hogy az már le volt rendezve. Ez tényleg valóban csak egy pontosítás.

   

  Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

  Halász Gyula: Ugye itt a Zrínyi utca Teleki utcára való kikötésének tervéről van szó. Én meg szeretném kérdezni Polgármester Urat, hogy ebben a ciklusban megvalósíthatónak tartja-e ezt a kikötést, illetve meddig kívánja fenntartani ezt az átmeneti változtatási tilalmat?

   

  Marton István: Képviselő úr, Ön ezt már többször megkérdezte tőlem, és azt mondtam, hogy természetesen igen. Ennek 2009-ben működni kell fizikálisan, és azt is elmondtam Önnek is, másnak is többször, hogy itt nem egyik utcának a másikra való kikötéséről van szó, hanem egy 1982 óta folyó szerves építkezés utolsó stádiumáról, nevezetesen, hogy a városnak a belső körgyűrűje végül is bezáruljon. Ez a 230-240 méternyi szakasz hiányzik még belőle. Tehát én azt hiszem, hogy ennek semminemű akadálya nem lehet. Én úgy gondolom, hogy vannak egyesek, akik most is keltik ez ellen a hangulatot. Nem tudom pontosan, miért. Talán azért, hogy a városban a közlekedési káosz nőjön, de ezt mi ilyen formában semmilyen részben nem tudjuk tolerálni. Tehát ennek el kell készülni 2009-ig. Nem akarok belemenni a részletekbe, de talán azt az egy mondatomat még idézem önmagamtól, hogy egy megyei jogú város nem lehet sose olyan szegény, hogy egy párszáz millióba kerülő ilyen stratégiai jellegű döntést ne hozzon meg, ami mondjuk, évszázadokra meghatározza a város közlekedési rendjét. Nagyobb dolgokba nem lehet belevágni, mondjuk dél-keleti elkerülő, vagy éppen dél-nyugati elkerülő, mert az sok milliárdos tétel, ezt nyilvánvaló, hogy csak állami pénzekből lehet megvalósítani.

  Deák-Varga Dénes: A Halász Gyula képviselő úr kérdéséhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy magát a változtatási tilalmat a rendezési terv módosításával fel lehet oldani ezen ingatlanokra, mert akkor az új szabályozási vonal kerül be a rendezési tervre, és akkor erre a most elrendelt változtatási tilalomra már nem lesz szükség.

   

  Marton István: Több hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni, hogy ezzel a négy helyrajzi számmal kiegészül a korábban elrendelt ingatlanok köre, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Tehát az átmeneti változtatási tilalomról van szó.

   

  A közgyűlés 22 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  41/2007.(IX.13.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2007.(IX.13.) számú rendelete az átmeneti változtatási tilalom elrendeléséről szóló 38/2007.(VII.10.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló ……..(….) rendelete megalkotására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ezzel kapcsolatban bejelentem, hogy Röst úrnak megint lesz sikerélménye. A 11. § 3. pontját visszavonom. Nem mintha nem érezném a bizalmat, bár kétségtelen, hogy ez a bizalom, az olyan körülbelül fele-fele arányban van, tehát én nem óhajtom ezt a helyzetet megélezni, meg nem szeretném, ha Röst úr elterjeszthetné rólam, hogy én mérhetetlen mértékig terjeszkedni óhajtok. Én nem óhajtok semmilyen mértékben terjeszkedni, én csak a munkát szeretném racionalizálni. Bár tudom, hogy a mostani kormányzat áldatlan tevékenységének eredményeként ez a szó, ez már szitokszó-számba megy, holott ennek egy nagyon komoly jelentése van. Tehát itt arról szól a történet, hogy úgy a saját, mint a munkatársaim munkáját szerettem volna megkönnyíteni. Mellesleg, aki egyszer végigülne velem egy fogadónapot, az nem hiszem, hogy kétségbe vonná ennek a kérésnek az indoklását, de egyelőre ettől most elállok, és visszavonom. Tehát 11. § (3) bekezdés. Ismertetnem kell itt a szakbizottságnak az álláspontját, itt nagyon … De talán egyszerűbb nekem, hogy ha az Elnök Urat kérem fel, hogy Ő mondja el, és én addig is pihenhetek.

Dr. Csákai Iván: A bizottságunk hosszan tárgyalta ezt az anyagot, és részekre bontva szavaztunk. Az első szavazás az úgynevezett előkészítő bizottság vagy társadalmi bizottságról szólt – 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta a bizottságunk, hogy 5 taggal álljon fel ez a bizottság, és a Szociális és Egészségügyi Bizottságból képviselő ne legyen benne. Tehát 5 külsős végezze el. A kisebbségi vélemény is szerintem nagyon megalapozott. A három képviselő, aki nem szavazta meg ezt a bizottságot, Ők úgy tartották jónak, hogy mivel a szakosztály munkáját segíti ez a bizottság, így inkább azt kellene megvizsgálni, hogy nem kellene-e a szakosztálynak a létszámát 2-3 fővel megemelni azért, hogy ezt a munkát, a környezettanulmányt elvégezzék. Nagyon megalapozott ez is. Majd eldönti a közgyűlés, hogy mit választ. Az úgynevezett nulladik pályázat – mi így nevezetük el, hogy tulajdonképpen az illető, aki beadja a pályázatot, az nem lakásra pályázik, hanem a régi, rossz emlékű címjegyzékre kerül fel, hogy majd a későbbiekben pályázhasson fél év múlva. Bizottságunk 4 nem, 3 tartózkodással elutasította az előterjesztés ezen részét. A 3. §-ban egy kiegészítést tettünk Röst képviselő úr javaslatára. A 3. § 4. pontjában, hogy nem csak ez, hanem az beszúrandó, hogy a nagyobbról kisebbre kivétel. Majd fel fogom olvasni a megváltozott szöveget. A másik, hogy a 6. §-ban a polgármester annulálhatja a bizottság döntését, de ezt a felfüggesztést a soron következő közgyűlés határoz, illetve a hivatalnál kezdeményezni kell a végrehajtásának a felfüggesztését. Ilyen technikai rész is szerepelt benne, hogy rendkívüli esetben a bizottság évente legfeljebb 5 alkalommal hozhat döntést az elhelyezésre, de hát a tapasztalat az volt, hogy ez alatt a 17 év alatt, amióta képviselő vagyok, összesen 5 alkalommal volt szükség a rendkívüli elhelyezésre. Feleslegesnek tartottuk ezt a kikötést, hogy legfeljebb 5 alkalomra hozhatunk döntést. Ennek megfelelően változna a szöveges rész, és gondolom, ezt majd Polgármester Úr akkor felolvassa, én nem gondolom, hogy énnekem most kellene felolvasnom.

 

Tóth László: El szeretném mondani, hogy az előterjesztés 2. oldalán a Lakásügyi Előkészítő Bizottsággal kapcsolatban az írja az anyag, hogy az egészségügyi bizottság egy tagja is tagja lesz ennek a bizottságnak, illetve az elnöke Ő lesz, és azt írja az utolsó mondatával, hogy az előkészítő bizottság minden tagja tárgyévben nettó 120.000 Ft, azaz Százhúszezer forint tiszteletdíjban részesül. Én úgy emlékszem, hogy képviselő a bizottsági tagdíján kívül nem részesíthető semmilyen más díjazásban, tehát ez nem állja meg a helyét. Ez csak egy jogi észrevétel, ezt kérem, kivenni az előterjesztésből. Hát, meg kell, hogy mondjam, amikor elolvastam az anyagot, akkor a következő gondolatok tolultak az agyamba, hogy a családbarát önkormányzati anyagok sorában a legújabb a szociális bérlakásokkal kapcsolatos kezdeményezés. Az anyag egész sok meghaladott korszakból elemet idéz. Bizottság dönt, hat hónapos várakozási idő, listára vétel. Az új, a jobboldal szegényellenes politikájába illeszkedő az az elem, amely a lakbér piacosításával bevezeti az önkormányzat bérlakás nem szociális fogalmát, ahol az önkormányzat, mint háztulajdonos piaci viszonyokat diktál. Ha valakinek nem tetszik, kérjen segélyt. Ha nem kap, akkor költözzön a híd alá? Állítom, hogy gelsei Guttmann báró ennél ezerszer humánusabb volt, pedig hírből sem ismerte a szociális bérlakás fogalmát. Az önkormányzat kezdi felölteni a rosszkedvű házmester álarcát, aki örömét leli a szegényekkel való packázásban. Hírtelen ilyen gondolatok jutottak az eszembe. Hát, nem tudom.

 

Marton István: Ezzel kapcsolatban akkor mindjárt szólok a szakosztály vezetőjének, hogy fejtse ki az álláspontját a Tóth úr által megfogalmazott magvas gondolatok kapcsán.

Maronicsné Borka Beáta: Szeretném a szakosztály álláspontját elmondani, hogy miért gondoltuk, hogy ez a rendelet-tervezet szakmailag megalapozott. Arra gondoltunk, hogy ha a nyilvántartásba vétel megtörténik, és ezt az előkészítő bizottságot megszavazná a közgyűlés, ebben a hathónapos várakozási időben fel tudná ez a bizottság mérni a nyilvántartásba vett pályázóknak a körülményeit. Ez ügyféli oldalról is felmerült, hogy hiányolják, hogy a szakosztály nem megy ki környezettanulmányra, és nem méri fel ténylegesen, hogy milyen helyzetben vannak a pályázók. Ezért gondoltuk, hogy ez az előkészítő bizottságnak a létjogosultsága megállna, mert kijutna minden ügyfélhez, és meg tudná nézni a jövedelmi, vagyoni viszonyait. A nyilvántartásba vételre pedig álláspontunk szerint azért van szükség, mert ebben a hat hónapban ténylegesen mindenkihez el tudna a bizottság, és így azt gondoljuk, hogy ha nem is igazságosabb, de egy megalapozottabb döntés születhetne, hogyha felmérjük a pályázóknak az életkörülményeit. Ezért gondoltuk, hogy ez a hat hónapos várakozási idő mindenképpen szükséges, hiszen nagyon sok olyan pályázó van, aki több alkalommal pályázik. A nyilvántartásba vétel, akik már pályáztak, rájuk nem vonatkozna, hiszen akik már az elmúlt egy évben pályáztak, azok automatikusan ebbe a nyilvántartási rendszerbe bekerülnének. Még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni, ami az előterjesztésben is szerepel, hogy ez a nyilvántartásba vétel nem azonos a régi névjegyzékkel. Tehát itt, aki nyilvántartás kerül, az semmilyen sorrendiséget nem jelent, tehát nem szabad összekeverni a régi névjegyzékkel. Az a lényege, hogy bekerül a nyilvántartásba, és utána pályázhat hat múlva. Ennyit szerettem volna elmondani.

 

Marton István: Úgy gondolom, hogy szakosztályvezető asszony érvelése meggyőző volt, mert szigorúan szakmai alapon ment. Tóth úrhoz egyébként meg még lesz egy-két szavam, ha úgy végigmentünk, mert nem külön-külön, hanem majd egyben foglalom össze a véleményemet.

Röst János: Én úgy gondolom, hogy ez az anyag, ami elkészült, szakmailag annyiban helyes, hogy egységes szerkezetbe foglalta gyakorlatilag a korábbi rendeletet, viszont az elvrendszerével vitatkoztunk bizottsági ülésen is, és úgy gondolom, hogy a bizottsági ülésen elhangzottaknak megszavazásával jobbá lehet tenni ezt a rendeletet. A Lakásügyi Előkészítő Bizottságot én abszolút nem értem, hogy miért van erre szükség, hiszen ezeknek a tagjai amatőrök, tehát nem hozzáértők lennének az anyag szerint, és én úgy gondolom, hogy egy környezettanulmánynak az elkészítése, az szakmai feladat, és erre kiképzett szociális munkások alkalmasak. Felvetődött, hogy inkább erősítsük meg a hivatali osztályszerkezetben dolgozóknak a létszámát, én is ezt támogatnám, és arra kérném Polgármester Urat, hogy tekintettel arra, hogy a hivatalban a legtöbbet dolgozó osztályról van szó, és a legjobban leterhelt osztályról, mindenképpen indokolt lenne az osztály létszámának a bővítése. Tehát ezzel a megoldással, hogy két vagy három fővel megerősítenénk az osztályt, ez a szakmai munka elvégezhető lenne. Nem gondolok arra, hogy bármelyikünk képviselőként vagy civilként behívva ebbe az előkészítő bizottságba megfelelő, megalapozott munkát tudna elvégezni. A másik része, ez pedig ez a hathónapos kivárás, én továbbra sem tartom helyesnek, hogy akinek a lakáshelyzetében változás áll elő, és indokolt az eset, akkor hat hónapig neki arra kelljen várni, hogy mikor lesz kiírva legközelebb pályázat, ami a kiírással még esetleg egy-két hónapot tolódhatna. Arra kérném a Polgármester Urat, hogy gondolják át, és fogadják el a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak a véleményét, illetve ezt a szakaszt gyakorlatilag hagyjuk ki. Ha úgy ítéljük később, hogy ennek az indoka helytálló, akkor vissza lehet még hozni, hiszen még a bérlakásokkal bármikor lehet rendeletmódosítást elvégezni. Annak meg kimondottan örülök, hogy Polgármester úr visszavonta az igényét, és örülök annak, hogy … ráció győzött.

 

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú határozatával a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja. Tóth képviselő úr felvetésére a tiszteletdíj vonatkozásában én azt gondolom, hogy nem kell a rendeletből ezt törölni, hiszen az SZMSZ egyértelműen rendelkezik, és egyéb más bizottságra vonatkozóan is, tehát képviselő egyéb más juttatást nem vehet fel. Ez nyilvánvalóan nem képviselő tagokra vonatkozik ebben a rendeletben az SZMSZ alapján.

 

Bárdosi Gábor Jenő: Bizottsági elnök úr elmondta már a bizottságunk döntését. Lehet, hogy csak én nem figyeltem, és akkor Elnök Urunktól elnézést kérek, de ugye a rendelet 4. §-át a bizottságunk nem támogatta. Ez az a bizonyos várakozási listára való kerülés, egyéb az minthogyha nem hangzott volna el, és nézze el Elnök Úr, hogyha mégis tetszett volna mondani. A kisebbségi vélemény, ami a Lakásügyi Előkészítő bizottsági dologra Elnök Úr is, ahogy elmondta, ott picit azon dolgozott a bizottságunk, azt gondolom, hogy munkának lehet nevezni akkor, amikor az osztály dolgozóit is meghallgatva, és felmerült ez a bizonyos e helyett az előkészítő bizottság létrehozása helyett az osztály létszámának bővítése. Én azt gondolom, akkor, amikor egy, és, hogy kicsit tájékozottabb legyen a lakosság, hogy miről van szó, akkor, amikor egy osztálynak 24.000 ügyet 17 fővel kell megoldani egy évben, akkor én azt gondolom, nem ördögtől való dolog, amikor azt mondja egy bizottságunk, amelyiknek nem feladata szakmailag majd aztán döntésekbe úgy különösebben beleszólni, de itt azért mégis véleményt elmondani elmondhatunk, azt gondoljuk, hogy egy közgyűlésnek azt viszont feladatának kell, hogy tekintse, hogy ha úgy gondolja bizottságként, hogy meghallgatásra találjon az ő gondolata, mint bizottság, akkor igenis javasolja a közgyűlés felé, ez által Polgármester Úr felé is, hogy mielőtt ezt a döntését meghozza, akkor igenis mérlegelje, hogy a szakosztályt kellene bővíteni szakemberekkel, és nem egy, és nem nevezném semmilyen formában sem az előbb elhangzottaknak megfelelően amatőrizmusnak vagy egyébbel egy bizottságot, hiszen létre lehet hozni egy szakértői csapatot, persze, meg lehet bízni munkával természetesen. De hogyha az elkövetkezendő munkákat nézzük, akkor azt mondtuk, és ezért mondta a bizottságunk ott azt, hogy nem szabad, hogy bármelyikünk akár a bizottságból ezt elvállalja, mert ez olyan munkafeladatot fog számára jelenteni, amelyben akkor el kell dönteni, hogy a bizottságban fog dolgozni, vagy folyamatosan megy, és a hivatal munkáját segíti. Még egyszer mondom, nem ördögtől való dolog az, hogy az önkormányzat a munkáját megváltoztassa, és új döntést hozzon arra, hogy egy szakosztályát azért kell bővíteni, mert leterhelt és túlterhelt.

 

Halász Gyula: Egy kérdésem lenne. Amennyiben létrejön ez a Lakásügyi Előkészítő Bizottság, milyen törvényi felhatalmazás alapján végezné a munkáját? Ennek a jogi háttere tisztázott-e, hogy ez a lakás-előkészítő bizottság milyen kérdéseket, akár a vagyoni helyzettel kapcsolatban, akár a jövedelmi helyzettel kapcsolatban milyen kérdéseket tehet fel, milyen mértékben kutakodhat egy család életében?

 

Dr. Károlyi Attila: Csak Kolonics képviselőtársam megjegyzésére talán csak egy röpke mondta, ugye ezt úgy kell módosítani ezt a bizonyos tiszteletdíjra vonatkozó részt, hogy az előkészítő bizottság tagja tárgyévben …. tiszteletdíjban részesül. Tehát a minden tagja, az nem helyes kifejezés, mert uram bocsá, egy képviselő is tagja lesz, akkor nyilván Ő nem részesül a tiszteletdíjból. Tehát a “minden” szót, azt ki kell venni, csak a tagot kell meghagyni.

 

Marton István: De mivel a törvény kimondja, hogy képviselő nem vehet fel ezért juttatást, nyugodtan bennmaradhat, mert most technikai részletkérdés, hogy vagy eleve nulláról indul, vagy pedig azt mondja, hogy elmond róla. Ez a szabály betartása, ez teljesen egyértelmű. De el tudom én fogadni, hogy az előkészítő bizottság tagja, vagy tagjai tárgyévben nettó 120.000 Ft, azaz Százhúszezer forint tiszteletdíjban részesülhetnek, és akkor ez a gond, azt hiszem, alaposan megoldódott. Más hozzászólás nem lévén, ki kell térnem itt a szakbizottság elnökének a bizottsága által hozott rendkívül alapos vizsgálatára, illetve ezzel kapcsolatban hozott határozatainak a részemről az elfogadására, illetve a nem támogatására. Eleve úgy gondoltuk, hogy – és akkor itt mindjárt visszatérek pontonként azokra a képviselői hozzászólásokra, amelyek az ügyet érdemben érintették. Röst úr ugye dicsérő szavakkal kezdte, ezt köszönöm, aztán utána viszont már mást mondott. Én a magam részéről mereven ellenzem a hivatali dolgozói létszám növelését akkor, amikor azt a kérdést, ha felteszem, hogy ki finanszíroz, akkor nagyon költői választ lehet csak adni rá, mert ugye az önkormányzat rendelkezésre álló pénzeszközök minden téren állandóan csökkennek, tehát ez teljesen irreális felvetés. Mi mellesleg úgy gondoltuk, és itt én egyetértek a bizottságnak 2. § (1) bekezdés e) pontjában rögzítettekkel, azzal a különbséggel, hogy egy embernek, aki ezt a bizottságot vezeti, vagy kisbizottságot, vagy albizottságot, teljesen mindegy, mi a neve, egynek mindenképpen a bizottság tagjának kell, hogy legyen, mert ez biztosítja az átjárást az érdemi munka, meg a szakbizottsági előkészítés között. Mellesleg úgy gondoltuk, hogy fiatal, rendkívül jól képzett szociális szakembereket kellene ebbe a munkába bevonni, már érdeklődő jelentkezők egyébként vannak is. Tehát azzal, amit Károlyi képviselőtársam mondott, én ezt tudom fogadni, ezt az e) pontot. A rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja, amely a nyilvántartásokkal kapcsolatban támadja, mármint a bizottság részéről az előterjesztést, ezt bizony nem tudom elfogadni. A 3. § (1) bekezdésével nincs gondom, ez befogadható. (4) bekezdésével nincs gondom, sőt, nagyon jónak ítélem meg ezt a kiegészítését a szakbizottságnak. A rendelet 4. §-a: hát én nem tudom, hogy a bizottság ezt miért nem támogatja, én itt nem értek egyet a bizottsággal, én ragaszkodok az eredetihez. Az 5. § (4) bekezdése: nem tudom ezt se, hogy miért nem támogatja a bizottság. Én érvelést nem hallottam erre, bár itt képviselők is voltak, akik szóltak ebben az ügyben, és elvetették. Én azt hiszem, hogy ez egy teljesen korrekt dolog, ez a 4. pontja. Akkor megkérdem az Aljegyző Asszonyt, sért ez valamiféle személyiségi jogot?

Szőlősi Márta Piroska: Nem, nyilvántartás …… (mikrofon nélkül beszél, nem érteni)

Dr. Gyergyák Krisztina: Azt nem támogatja, …… és emiatt már akkor ez sem …..

Marton István: Ja, értem, jó. Hát én meg azt is támogatom, ebből adódóan értelemszerűen ezt is. A rendelet 6. § (7) bekezdése: ezt elfogadom, igen. A bizottság nem támogatja a 11. § (3) bekezdést. Azt én visszavontam, úgyhogy itt nincs dolgunk. A 12. § (1) bekezdés h) pontja: teljesen jogos, tehát, amit Elnök Úr elmondott, hogy két-háromévente fordult elő egy ilyen eset, akkor teljesen értelmetlen ezt maximálni. Tehát itt úgy kezdődik, ahogy ők mondják, illetve a bizottság állást foglalt. Elfogadtam. Pályáztatás nélkül, és nem öt alkalommal. És a 13. § (2) bekezdés: hát, ezt én elfogadom, ezzel nem vitázok. Akkor azt hiszem, hogy el kell kezdenünk egy hosszas procedúrát, magyarul szavaztatni kell a módosításokról. Tehát 2. § (1) bekezdés e) pontja. Ez sért valamilyen személyiségi jogot Aljegyzőnő? Mert szerintem nem. Még az e)-nél tartunk csak? Igen. Jó, az e)-nél. Tehát akkor azt hiszem, az elég, itt többen hozzászóltak, az előkészítő bizottság, nem kell azt mondani, hogy minden tagja, hanem tagjai tárgyévben nettó. Ez értelemszerűen törvény, akinek ezt tiltja, az nem kerülhet bele, tehát a többire meg ez vonatkozik, tehát ezt így én akkor elfogadom. Hát én ezt ilyen formában nem fogadom el, tehát én arról szavaztatok, hogy egy tagja mindenképpen legyen az általam előbb elmondott érvek alapján. Először a bizottság módosítása. Tehát én a 2. § (1) bekezdés (e) pontját ebben a formában nem tudom támogatni, abban tudom, hogy egy tagja legyen a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, tehát aki ezt vezeti, aki a bizottság, meg ennek az előkészítő, környezettanulmányt végző bizottságnak a munkáját tulajdonképpen koordinálja. Mert e nélkül én nagyfokú fejetlenséget érzékelek. Jó, tehát én most ezt nem támogatom. Utána újból szavaztatok, ha ezt elveti a testület, arról, hogy egy bizottsági tag legyen benne.

Dr. Csákai Iván (Ügyrendi): Tulajdonképpen én valahogy el tudnám fogadni, de azért a bizottsági tagokat is meg kellene kérdezni, ki az, aki elvállalja ezt.

Marton István: Ez a következő lépés lenne. Hát én például személy szerint – akkor Elnök Úr Önnek igazat adok és teszek egy javaslatot – úgy gondolom, hogy ilyen téren egyik legnagyobb empátiával rendelkező közöttünk éppen az egy szem Képviselő Asszony, tehát én javaslom Szőlősi Mártát. De ez a rendeletbe nem megy bele szavazás gyanánt értelemszerűen. De az Ön kérésének eleget téve megkérdezem Szőlősi Mártát, hogy elfogadja-e, ha ez a közgyűlésen átmegy?

Szőlősi Márta Piroska: Köszönöm a szót, meg a bizalmat is. Az igazság az, hogy annyi problémám van csak ezzel, Osztályvezető Asszonnyal is többször beszélgettünk már erről, hogy mi konkrétan ennek a bizottságnak a feladata. Tehát én határozott igennel, vagy határozott nemmel tulajdonképpen akkor tudok válaszolni, hogyha majd konkrétan tudom, hogy mit vállalok. Jelen pillanatban nem tudom.

 

Marton István: Itt az első mondatból ez kiderül pedig, hogy a pályázók életkörülményeinek megvizsgálása céljából környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány készítésnek azért megvannak a maga általános szabályai, azt kell majd tanulmányozni. Hát ennek ismeretében …. Szavazni úgysem erről kell most, hanem a rendeletről. Én ezt így, hogy ne legyen benn egy képviselő se, nem tudom támogatni. Egyébként eggyel támogatom. Most a bizottsági álláspontról kell. Jó, én nem támogatom, tehát azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy a nem gombot nyomják meg, és később a bizonytalanságot majd feloldjuk legfeljebb másként. Szavazást kérünk, én a nem gombot javaslom megnyomni. Melyik kérdésre Halász úr?

Halász Gyula: Milyen törvényi felhatalmazás alapján …. jogszabályi háttér……?

Marton István: Ebben Önnek igaza van, a törvény ezt nem tiltja, tehát minden további nélkül csinálhatjuk. Az sem tiltja, tehát abba is belefér. Így van, ilyen egyszerű.

Halász Gyula: …. milyen mélységig, meg …..

Marton István: Képviselő Úr! Ha itt minden szabályozva lenne, akkor ez már a, hát majdnem mondtam egy hasonlatot, de inkább magamban fojtom, hogy kiknek a társadalma lenne. Jó, tehát nem támogatom ezt a módosítást ebben a formában, egyébként az elvvel egyetértek. Halász úr, valamilyen gombot kérem, hogy nyomjon, mindenki szavazott.

 

A közgyűlés 4 igen, 14 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Ezzel kapcsolatban akkor az eredetitől eltérően én azt kérem, hogy az általam vázoltakat szavazzuk meg. Ugyanez a szöveg, csak az, hogy egyetlen bizottsági tagnak kell benne lenni, aki vezeti ezt a környezettanulmányt készítő csapatot. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 19 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja. Ezt a címjegyzékbe vételt nem támogatta a szakbizottság. Én meg úgy gondolom, hogy ha ez személyiségi jogokat nem sért, akkor ennek bizony lenni kell. Tehát én nem támogatom a bizottsági álláspontot, kérem, hogy Önök se támogassák.

 

A közgyűlés 7 igen, 12 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: A rendelet 3. § (1) bekezdésével kapcsolatos bizottsági álláspontot elfogadtam. A 3. § (4) bekezdésére vonatkozót elfogadtam, marad a 4. §. Itt én nem, én csak annyit olvasok, hogy a bizottság nem támogatta, és én indoklást nem láttam, én nem tudom, hogy miért nem támogatta a bizottság ezt. Ja, hogy ez itt a nyilvántartással függ még össze? Na most az viszont nem ment át ebben a formában, tehát akkor én nem tudom ezt támogatni. Kérem a nem gomb nyomását, mert ugye megszűnt az eredendő ok.

 

A közgyűlés 5 igen, 16 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: Az 5. § (4) bekezdése, ez ugyanez, tehát ott szintén a nemet javaslom megnyomni.

 

A közgyűlés 4 igen, 16 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

 

Marton István: A rendelet 6. § (7) bekezdését elfogadtam, a 11. § (3) bekezdését visszavontam, 12. § (1) bekezdésének h) pontját elfogadtam, és a 13. § (2) bekezdését is elfogadtam. Hát ez a bizottság igen alapos munkát végzett, jól megdolgoztatja a testületet. Ezek után az maradt vissza, hogy egyben kell a rendeleti javaslatról szavazni. Aki el tudja fogadni, hogy a közgyűlés megalkotja az önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletét, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Minősített többség kell hozzá.

 

A közgyűlés 17 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

 

42/2007.(IX.25.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2007.(IX.25.) számú rendelete az önkormányzati bérlakásokról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Marton István: És van egy határozati javaslat is, amelyben a közgyűlés felkéri személyemet, hogy a Lakásügyi Előkészítő Bizottság megválasztására vonatkozó előterjesztést terjesszem a közgyűlés elé, és ez majd megoldja azt a vitát is, amin itt 10 percig beszélgettünk. Aki támogatni tudja, kérem, szavazza meg.

 

A közgyűlés 19 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

265/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Lakásügyi Előkészítő Bizottság megválasztására vonatkozó előterjesztést terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Maronicsné Borka Beáta osztályvezető Szociális Osztály)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) számú rendelete módosítására (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Dr. Csákai Iván: Bizottságunk az anyagot megtárgyalta, törvényi változás folytán, finanszírozás változás folytán kell lépni. Kérem megszavazni.

  Marton István: Így igaz.

   

  Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak találta.

  Marton István: Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Kérem a testületet, hogy szavazza meg az igen gomb megnyomásával értelemszerűen.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  43/2007.(IX.20.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007.(IX.20.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) számú rendelet módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2007.(IV.10.) számú, az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló rendeletének felülvizsgálatára (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: 9 óvoda, 9 általános iskola, Szivárvány Fejlesztő Központ, 5 középiskola, Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola vezetője

   

  Marton István: 9 óvoda, 9 általános iskola, Szivárvány Fejlesztő Központ, 5 középiskola, a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola érintett a körben.

  Balogh László: Szakmai bizottságként mi tárgyaltuk, azonban ez nem jelentett többet, mint a törvényi aktualizálást a jelen helyzetnek megfelelően. A tanulmányi eredményeknek és a szociális kedvezményeknek megfelelően történt az új szabályozás. A bizottságunk 5 igennel egyhangúlag támogatta.

   

  Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

  Marton István: Köszönöm, és örülök a törvényi átvezetések egyhangú támogatásának. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot, amely ugye azt jelenti, hogy a nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szól ez a rendeletünk.

   

  A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

   

  44/2007.(IX.20.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2007.(IX.20.) számú rendelete az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 13/2007.(IV.10.) számú rendeletének módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

   

 5. Hermann O. utcai tömbbelső szabályozási terve (írásban)
 6. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Marton István: Én úgy emlékszem, hogy a választási kampányban úgy a jobboldal, mint a baloldal hitet tett amellett, hogy a Hermann Ottó utcai tömbbelsőben játszóteret kell létesíteni. Itt le vannak írva a részletek. Itt utólag kiosztásra került a rajz, ami ugye azt jelenti, hogy az 5. számú háznak a keleti vonaláig terjed, ez a zölddel jelölt kis terület, amit ki kell sajátítani ahhoz, és ezt a rendezési terv lehetővé, hogy a kampányban ígért játszótér megvalósulhasson.

  Papp Nándor: Bizottságunk egyhangúan támogatta az előterjesztést.

   

  Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság szintén egyhangú határozatával támogatja az előterjesztést.

   

  Marton István: Több hozzászólót nem látok, ezért kérem, aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, hogy a közgyűlés a mai napon alkotott rendeletével Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervéről szóló 44/2006.(X.18.) számú rendelet mellékletében szereplő szabályozási tervlap Hermann Ottó utcai módosítását a jelen előterjesztést mellékletének jóváhagyja – aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  45/2007,(IX.13.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2007.(IX.13.) számú rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 44/2006.(X.18.) számú rendeletének módosítására.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

  Marton István: Határozati javaslat pedig az, hogy a közgyűlés felkéri személyemet, hogy az elfogadott dokumentációt a dokumentálást követően az érintett szerveknek küldje meg. Határidő ez év december 31. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  266/2007.(IX.06.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott dokumentációt a dokumentálást követően az érintett szerveknek küldje meg.

  Határidő: 2007. december 31.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

   

   

 7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 13. sz. alatt található csüngő ágú japánakác fa védetté nyilvánítása (írásban)
 8. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Balogh László: Az eredeti felvetés félig komolytalan volt, mert valójában lehet, hogy ingatlanügy áll a hátterében. De valójában mindegy, hogy 300, vagy 50 éves ez a fa, hogy őshonos vagy tájidegen, számomra az a legfontosabb, hogy szimbólum. Rombolás esetén a növénynek, állatnak, embernek, tehát élőlénynek prioritása van, mármint a védelemben. Ezért kell védetté nyilvánítanunk ezt a természeti értéket, melynek legyen a neve akár az, hogy csüngő ágú japánakác fa, legyen jelképe annak ez a fa, hogy a város figyel mindenegyes élőlényére. Akit érdekel közelebbről is, készültem, készültünk, itt a fotó, közreadom. Egyébként megjegyzem, hogy zöldnövényzetben jól áll Nagykanizsa mindenek ellenére. Kérem a támogatást.

   

  Marton István: Látom, a fa megmentése érdekében óriási az érdeklődés, mert a szóló Elnök Úr után még öten kértek szót. Sorban adom a bizottsági elnököknek.

  Papp Nándor: Bizottságunk egyhangúlag támogatta a védetté nyilvánítást.

   

  Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a rendeletmódosítást.

   

  Bicsák Miklós: Engedjétek meg, talán egy kis elfogultság, engem kötődések kötnek ehhez a fához, én az ifjú korom óta, akkor voltam én fiatal, ifjú könyvkötő-segédként abban az udvarban ez a fa már akkor nagyon jó volt, amikor 10 órai szünet volt, és kiültünk oda. És külön köszönet, engedje meg a Tisztelt Közgyűlés, hogy Boda családnak, aki gondozta, akik ott éltek, a Boda Lajos bácsi valamikor Nagykanizsa város labdarúgó bírója is volt, NB-II-es szinten vezetett, és a fia, a Lajos is, aki a Gépgyárban dolgozott, ez a család gondozta ezt a fát. És Boda néni bizony teljes aggodalommal figyelt rá, és ezért érte meg ez a fa a mai napot is. Én külön köszönöm a közgyűlés nevében és jómagam nevében.

   

  Marton István: Azért lenne egy magánjellegű kérdésem, apró érdeklődés, hogy ahogy visszaemlékszik, születése táján megvolt már ez a fa? Mert itt hallottam, hogy a koráról némi vita folyik.

  Bicsák Miklós: Igen, Tisztelt Polgármester Úr, én ’56-ban kerültem oda, mint ifjú titánként, ez a fa már megvolt, ez biztos.

  Marton István: Tehát akkor ez már 15 évet élt akkor …

  Bicsák Miklós: … És az az udvar tele volt, mert olyan érzelmű emberek laktak ott, akik a növényt, a természetet szerették. Főleg az az északi részen, ott kis magán jellegű ház is volt, ahol most van a Plakát, illetve kérek segítséget, mindegy, a baloldalon, ha bemegyünk, a Bodáék laktak a kapu alatt balra, és van ez a fa ott bent, és ott egy régi jellegzetes családi ház volt, és abban is a Kovács néniék, nem akarom most a neveket, gondozták a területet ott. Ott egy élővilág volt, természeti élővilág. Úgyhogy megvolt Polgármester Úr ez a fa.

  Marton István: Tehát ez azt jelenti, hogy 65-70 éves biztos van, ha 300 nincs is.

  Karádi Ferenc Gyula: Talán meg is tudom mutatni a fa képét, pont hozzám került ez a fotó. Ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy hozzám is érkezett olyan kérés, hogy védetté kellene nyilvánítani a város környezetében hasonló kort vagy több száz évet megélt fákat. Miklósfa környezetében is léteznek ilyenek. Én szerettem volna ezzel az ötlettel megvárni a főkertészt, és miután van már főkertészünk, az Ő segítéségét fogom majd ehhez kérni, meg fogom mondani pontosan, hol vannak ezek a fák. Az egyik a saját lakásomtól is pár száz méterre, és minden nap látom, gyönyörűek. Több száz éves tölgyekről van szó, és valószínűleg a város környezetében több ilyen is van. Én arra biztatom képviselőtársaimat, hogy ha lehet, akkor jelezzük ezt a Főkertész Úrnak, és egy egységes szerkezetbe foglalva próbáljunk erről a védettségről rendeletet alkotni.

   

  Marton István: Valóban megfontolandó, és azt hiszem, Főkertész Úrral nem árt minden képviselőtársunknak egyeztetni. Nagyon sok helyen, például azokat a tölgyeket, amiket Ön említett, már védik, és nem ártana, ha mi is a sorba beállnánk. Miklósfa, Liszó környékén tényleg rengeteg van ezekből.

  Cserti Tibor: Én gondolom, hogy teljesen egyértelmű előterjesztésről van szó, mindenki jó szívvel támogatja. Amiért szót kértem, úgy gondolom, hogy a Városvédő Egyesület nevében is maximális támogatást kell, hogy kapjon az előterjesztés. De amiért én szólok, és úgy gondoltam egyébként, mint Karádi képviselőtársam, hogy a főkertész munkába áll, el kell, hogy készítse a város zöldterületi térképét, meg karbantartását, és azon belül a kiemelt védetté nyilvánítandó területi egységeket vagy növényeket, és akkor egységesen tényleg térjünk vissza rá. Tehát lesz még egy forduló …., és akik indítványozták, azoknak meg köszönjük egyébként ezt a munkát.

   

  Marton István: Én úgy gondolom, hogy ez a Főkertész Úrnak első feladatainak egyike lesz.

  Dr. Károlyi Attila: Két gondolatom van. Az egyik Karádi képviselőtársam gondolatához igazodik, a másik pedig az, hogy a szövegben azt olvasom, hogy odvasodást igyekszik ez a szegény fa benőni. Na most ugye tudok arról, hogy például Zágon községben, Székelyföldön a Mikes-fák megmentésében is közreműködtek kanizsai kertészek. Nem olyan nagyon régi fák ezek, csak 1690-ben ültette Mikes Pál, Mikes Kelemen apja. Tehát ebben kanizsai kertészek közreműködtek, a megmentésében, tehát ezt javasolnám Karádi képviselőtársam együtt, hogy Főkertész Úr ne csak azt tekintse meg, hogy ez a szegény fa hogyan igyekszik benőni ezt az odvasodást, hanem tegyünk is az érdekében, hogy meggyógyuljon. Ez az egyik a gondolat, a másik az, hogy …. javasolnék konkrétan még egy fát, ami védelemre érdemes lenne, Halvax József polgármester úr sírján van egy tiszafa, amit kanizsai erdészek mentettek meg és példamutatóan gondoznak. Én úgy gondolom, hogy ez a fa is méltó lenne a védelemre.

   

  Marton István: Várjuk az előterjesztését. Egyébként nagyon sok gyógymód van. Én például tudok olyan körtefát, amit 45 évvel ezelőtt saját kezűleg cementeztem, és mind a mai napig él. De ettől korszerűbb módszerek is vannak. Tehát csak gyógymód sok van Képviselő Urak, ezt akartam érzékeltetni. Jó, hát mivel nem látok több hozzászólót, kérem a testületet, hogy a rendeleti javaslatot, amely a korábbi rendeletet az építészeti örökség helyi védelméről szólót, az 52/2003.(X.1.) módosítsa. Aki ezt el tudja fogadni, kérem, szavazza meg.

   

  A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

   

  46/2007.(IX.13.) számú rendelet

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2007.(IX.13.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) számú rendelet módosításáról.

  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

   

  Marton István: A határozati javaslat pedig az, hogy a közgyűlés felkéri személyemet, hogy a fa védetté nyilvánítását jegyeztessem be az ingatlan-nyilvántartásba. Aki ezzel is egyetért, kérem, szavazza meg.

   

  A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  267/2007.(IX.06.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a fa védetté nyilvánítását jegyeztesse be az ingatlan-nyilvántartásba.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

   

   

 9. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat módosítására (írásban)
 10. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Böröcz Zoltán: Hát a véleményem azonos azzal, amit a vagyonrendelet tekintetében már elmondtam, és ismét felhívnám a figyelmet, hogy ez a rendeletünk, amelyik közbeszerzési értékhatárról, meg hát értékhatár alatti dologról van szó, ez megint idén február 1-jén határoztuk meg ezeket az értékhatárokat. Kérdezem, biztos-e, hogy ismét értékhatárokhoz kell nyúlni a mostani helyzetben és állapotban, amivel egyébként a polgármester felelősségét növeljük, a testületét, illetve adott esetben …. a testületét csökkentjük? Nem ismétlem meg, amit akkor elmondtam. Én azt gondolom, hogy ez megint nem indokolt.

   

  Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egyhangú határozatával a szabályzatmódosítást szerkezetileg támogatta, tartalmi kifogások természetesen elhangzottak a bizottsági ülésen is.

   

  Tóth László: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést 7 igen szavazatával.

   

  Marton István: Köszönöm, de ez, gondolom, nem a “B” volt, hanem az “A”? “A” változata. Igen, én ezt el tudom fogadni, úgyhogy több hozzászólót nem látok, az “A” pontot fel is teszem szavazásra, amely azért válasz némileg Böröcz úr felvetésére. Itt arról szól alapvetően a történet, hogy rengeteg felesleges munkát okoztunk a hivatalnak, Városfejlesztési Osztály, és így tovább. Tehát itt énnekem semminemű érdekem nem fűződik ehhez, de ha megnézzük a közbeszerzési értékhatárokat, általában kétszámjegyű milliókkal kezdődnek ugye, és ezek jövőre nyilván értelemszerűen változni fognak. Tehát itt csak az apró adminisztrációnak a kiküszöböléséről van szó. Tehát határozati javaslat “A” pontja, amit egyhangúan támogatott a szakbizottság, így hangzik, és én is ezt támogatom, tehát a “B”-t remélem, már nem kell feltennem szavazásra: az előterjesztéshez csatolt mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Közbeszerzési Szabályzat módosítását, azzal, hogy a polgármester az árajánlatra felkért címzett meghatározására vonatkozó kizárólagos jogkörét a nettó 1.000.000.-Ft értéket nem meghaladó beszerzések tekintetében gyakorolja. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 18 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  268/2007.(IX.06.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Közbeszerzési Szabályzat módosítását, azzal, hogy a polgármester az árajánlatra felkért címzett meghatározására vonatkozó kizárólagos jogkörét a nettó 1.000.000.-Ft értéket nem meghaladó beszerzések vonatkozásában gyakorolja.

   

 11. Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 12. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Dr. Csákai Iván: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. Ez is egy olyan, hogy a plusz feladat felvállalása miatt kötelező ezt meglépni.

   

  Marton István: Igen, hát, amihez olyan túl sok pénzt persze nem rendelnek. Ez már csak egy apró megjegyzés volt. Több hozzászóló nem lévén, kérem a testületet, hogy a határozati javaslatot, amely úgy szól, hogy a közgyűlés a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés mellékletében meghatározott szöveggel jóváhagyja. Felkéri a polgármestert az Alapító Okirat módosítással történő egységes szerkezetbe foglalására. Határidő ez év szeptember 30. Aki meg tudja szavazni, vagy el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatott hozza:

   

  269/2007.(IX.06.) számú határozat

   

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés mellékletében meghatározott szöveggel jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat módosítással történő egységes szerkezetbe foglalására.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Maronicsné Borka Beáta osztályvezető, Szociális Osztály)

 13. Javaslat a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Alapító okiratának módosítására (írásban)
 14. Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Baráth Zoltán Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója

   

  Balogh László: Az alapfokú művészeti oktatás bizony hátrányos helyzetbe került, a központi költségvetési finanszírozás ugyanis, hát szigorítás alatt van, és kemény normatíva csökkenések állnak elő. Előminősítési követelményeknek kell megfelelni, minősítő testület helyszínen járja be az iskolákat. Hogy ennek meg tudjon felelni a mi Aranymetszés Művészeti Iskolánk, ezért szükséges, hogy az eszközfeltételekben két új telephely is megjelenjen. Ez az Ady E. u. 1. szám és a Hevesi Sándor Művelődési Központ. Köszönjük a segítséget, és épp ezért támogatta a szakmai bizottság 5 igennel egyhangúlag, mert ez által a táncoktatás lehetséges lesz például a Kőrösi, a Bolyai, és a Hevesi Általános Iskolában azon gyermekek számára. Egyféle automatizmus, a minősítési eljáráshoz szükségeltetik.

   

  Papp Ferenc: Természetesen mi is szívesen fogadtuk az érdeklődést a zeneiskola részéről, és tájékoztatom a képviselőtestület tagjait, hogy az itt leírtak már túl is léptünk, tehát a zeneiskola igazgató-helyettesével és a két oktatóval már konkrétan meg is állapodtunk, hogy hétfőtől péntekig milyen intervallumban hogyan használják, milyen beosztással a balett-termet. Én úgy gondolom, hogy részünkről ez egy viszonzás, egy gesztus azért, amíg a mi intézményünk, a HSMK felújítása tartott, ugye mi is négy különböző intézményben rendezhettük, szervezhettük a programjainkat. Jó szívvel fogadtuk a fiatalokat.

   

  Marton István: Mivel több hozzászóló nem lévén, ezért felolvasom a határozati javaslat tervezetet, miután lezártam a vitát: a közgyűlés a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Alapító Okiratát 2007. szeptember 7-i hatállyal a 2007/2008-as tanévre az alábbiak szerint egészíti ki:

  4.1. Az intézmény telephelyei

  Aranymetszés Alapítvány

  8800 Nagykanizsa

  Ady Endre u. 1.

  Hevesi Sándor Művelődési Központ

  8800 Nagykanizsa

  Széchenyi tér 5-9.

  5.1. Alapfokú művészetoktatási intézmény

  Az oktatott művészeti ágak:

  Telephelyeken:

  Aranymetszés Alapítvány

  Alapfokú zeneoktatás (magánének, szolfézs, hegedű: 12 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)

  Hevesi Sándor Művelődési Központ

  Alapfokú táncoktatás (táncművészet, néptánc, balett: 12 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)

  6.2. A telephelyeken felvehető maximális tanuló létszám

  Aranymetszés Alapítvány

  60 fő

  Hevesi Sándor Művelődési Központ

  60 fő

  Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

  270/2007.(IX.06.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Alapító Okiratát 2007. szeptember 7-i hatállyal a 2007/2008-as tanévre az alábbiak szerint egészíti ki:

  4.1. Az intézmény telephelyei

  Aranymetszés Alapítvány

  8800 Nagykanizsa

  Ady Endre u. 1.

  Hevesi Sándor Művelődési Központ

  8800 Nagykanizsa

  Széchenyi tér 5-9.

  5.1. Alapfokú művészetoktatási intézmény

  Az oktatott művészeti ágak:

  Telephelyeken:

  Aranymetszés Alapítvány

  Alapfokú zeneoktatás (magánének, szolfézs, hegedű: 12 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)

  Hevesi Sándor Művelődési Központ

  Alapfokú táncoktatás (táncművészet, néptánc, balett: 12 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)

  6.2. A telephelyeken felvehető maximális tanuló létszám

  Aranymetszés Alapítvány

  60 fő

  Hevesi Sándor Művelődési Központ

  60 fő

  Határidő: 2007. szeptember 7.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

   

   

 15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvételre (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Öröm, hogy van kollégiumi férőhelyünk Pécsen, van Hazavárunk ösztöndíjunk. Sajnos a tanulmányi ösztöndíjrendszer, az az előző ciklusban megszűnt, viszont 2000-ben lett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatunk, amelyet minden évben ki kell írni, aktualizálni kell. Erről szól ez az előterjesztés. Épp ezért 4 igennel egyhangúlag támogatta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság még akkor is, ha ez 8 millió Ft-ról szól a következő évi költségvetésben.

 

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Marton István: Hozzászóló több nem lévén, a vitát lezárom. Kérem a szavazást. A város közgyűlése egyetért az önkormányzatnak az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához való csatlakozásával, az 1. számú mellékletben szereplő Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyilatkozatokat (1. számú melléklet) írja alá. Aki egyetért ezzel, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: 2. pont: a közgyűlés a 2008. évi költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 8.000 E Ft-ot biztosít. Aki egyért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

271/2007.(IX.06.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzatnak az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához való csatlakozásával, az 1. számú mellékletben szereplő Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyilatkozatokat (1. számú melléklet) írja alá.
  2. Határidő: 2007. szeptember 30.

   Felelős : Marton István polgármester

   (Operatív felelős: Maronicsné Borka Beáta osztályvezető

   Szmodics Józsefné osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 8.000 E Ft-ot biztosít.

Határidő: 2008. évi költségvetés elfogadása

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dabi Gabriella osztályvezető

Szmodics Józsefné osztályvezető

Maronicsné Borka Beáta osztályvezető)

 1. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

Meghívott: Polai György irodavezető

 

Balogh László: Bizonyos határidő-problémák után a legújabb helyzet az, hogy a kistérség újabb egy évre kívánja megkötni ezt a pedagógiai szakszolgálatok ellátásáról szóló megállapodást a Szivárvány Fejlesztő Központtal, amely ugye a mi iskolánk, mi intézményünk. Kérjük, támogassák. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 5 igennel egyhangúlag támogatta.

Marton István: De azért egy kis pontosítást bele kell tennem. Nevezetesen 2005. szeptember 1-től köttetett ez év december 31-ig, és mint köztudott, a tanév, az júniusban szokott véget érni, és ezért kell ezt a féléves módosítást megejtenünk. Aki el tudja fogadni, hogy a közgyűlés az 1. számú mellékletben találhat, szakszolgálati feladatok ellátásra vonatkozó megállapodás módosítását elfogadja, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És aki ezek után még azt is el tudja fogadni, hogy a közgyűlés felhatalmazza a személyemet a megállapodás módosításának aláírására, az kérem, szintén igen gombot nyomjon.

 

A közgyűlés 23 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

272/2007.(IX.06.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. számú mellékletben található, szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítását elfogadja.
  2. Határidő: 2007. szeptember 15.

   Felelős : Marton István polgármester

   (Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

  3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 

 

 1. Javaslat az automata mélyparkolók építésével kapcsolatos problémák megoldására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, már nem volt számára ismeretlen az ügy, az előzményeit a bizottság ismerte, egyhangú határozatával az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja. A határozati javaslat 1. pontja “A” és “B” pontot fogalmaz meg. Tulajdonképpen mind az elállást, mind a felmondást lehet együttesen támogatni, egyik nem zárná ki a másikat, tehát a bizottság ezt úgy értelmezte, hogy a közgyűlés mind az “A”, mind a “B” pontot el kívánja fogadni és mindkét megoldást, és lehetőséget megragadva kíván ebből a helyzetből szabadulni.

 

Marton István: Igen, hát ezt teljesen jól értelmezte a bizottság, mert az alapszándék is ez.

Cserti Tibor: Sokáig gondolkodtam, az előterjesztéshez ténylegesen érdemi hozzáfűznivalómat elmondjam-e nyilvánosság előtt, tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatosan két ízben szóltam hozzá, és ez a két alkalom, az két külön önkormányzati ciklusban történt, és most ígérem, utoljára fogok hozzászólni, és akkor tiszta lesz a lelkiismeretem. És kérem, ne sértődjön meg senki. A minap arra sétáltam, egy apuka gyermekével volt, óvodáskorú, és apuka dühöngött, nem tudott parkírozni, kiszállás közben meg ….., valamit kellene kezdeni ezzel a két nagy lukkal. Az mondja az óvodáskorú kisgyerek, Apa, be kellene temetni. Most körülbelül az előterjesztés erről szól, mert hiszen az előterjesztésnek egyébként a “Javaslat az automata mélyparkolók építésével kapcsolatos problémák megoldására”. Most, hogyha ez a problémák megoldása, akkor én azt tudnám mondani, hogy néhai bölcs nagyapám szavaival élve, aki azt mondja, hogy az okos ember más kárán tanul, én azt hozzáfűzném még, köztulajdonnal felelőtlen gazdálkodásnak úgy látszik, nincsenek korlátjai és határai. És ezt azért merem így elmondani, felállva a piedesztálra, mert zárt ülésen akkor is elmondtam, két alkalommal, hogy ennek a társaságnak, aki Nagykanizsa város számára ajánlatot tett a beruházáshoz, minősítése megtörtént, elmondtam azt is, hogyan, zárt ülésen, nem akarok etikai hibákba és támadható hibákba esni, és mérlegeltük azt, hogy …. csalásért vagy egyéb tekintetben feljelentse-e ezt a társaságot az adott pénzintézet. Erre nem került sor, de óva intettem bárkit a velük való szóba állástól és szerződéskötéstől. Ennek ellenére egy bérleti szerződés megtörtént az “ánti” ciklusban. Ebből a szerződésből ki lehetett volna gyalogolni, mert van új típusú szerződés, és ez a szerződés 2006. 12. hó 05-én került aláírásra. Itt van előttünk. Tehát bérleti jog átszedálásáról volt szó. Más jogalany, teljesen más jogalanyról van szó, megtehettük volna. Az építési munka még nem kezdődött el. Gyakorlatilag ezt követően volt még egy jogi aktus, az adott bérlőnek a bérleti szerződéshez kapcsolódóan építési engedélyt kellett kérnie, az építési engedélyhez egyúttal tulajdonosi jogokat gyakorolva hozzájárulást is kellett adni. Ekkor is meg lehetett volna még csinálni, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlásával úgy adjuk ki az építési engedélyhez a hozzájárulásunkat, hogy azt mondjuk, hogy meggyőződünk, a beruházó egyáltalán képes-e teljesíteni a vállalt beruházását, és garanciális elemeket teszünk le. Hisz erről Pénzügyi bizottsági ülésen sokat beszéltünk ugye, ezért javasoltuk a garanciális jogoknak a megerősítését. Ez is elhanyagoltuk, tehát nem, az önkormányzat jó gazda módjára nem bánt a földterületével. Gyakorlatilag még egy eredménytelen sikítást tettem, és erre Polgármester Úr a tanú, hétfőn reggel, amikor megkezdték a palánk építését, még nem volt fakivágás, meg bontás, semmi, felhívtam utolsó figyelmet, hogy Polgármester Úr ne engedjük birtokba, nagy probléma lesz, okozott kár lesz, mert ha nem tudunk róla, még jóhiszeműen bármi történhetne, de ha tudunk róla, és nem akadályozzuk meg, akkor okozott kár fogalmáról is beszélhetünk. Megjósoltam, rövid időn belül gyakorlatilag, igen, se szervezet, se pénz, se posztó, kigyalogolhatunk a bérleti szerződésből, ez az egy értelme van, jogilag meg kell hozni. Egyébként meg lehetett volna hozni megítélésem szerint a bérleti szerződésből való felmondásunkat közgyűléstől független is, de okos jogásztársaim majd ezt lehet, hogy megcáfolják, vagy korábban kellett volna összehívni már soron kívüli közgyűlést. Most mi van? Most, akkor úgy becsültem, körülbelül 50 és 100 millió Ft közötti kárról van szó, amit a városnak viselnie kell. Lehet, a műszaki készültségtől függ, attól függ, mit akarunk. Tehát itt eredeti állapot helyreállításáról van szó. Szóval, befejezem, és nem a szentencia, meg nem az erkölcsi piedesztálról szóltam képviselőtársaimhoz, mindenki utazhat, mindenki csinálhat mindent, de a köztulajdonnal való felelős gazdálkodásnak tényleg vannak követelményei, és hogyha nem hívják fel a figyelmünket rá, akkor nem vagyunk jó képviselők. Uraim! Én felhívtam a figyelmét mindenkinek. Itt meg kollektív döntést, most bölcs döntést nem lehet már hozni. Előzzük meg még, ami megelőzhető, temessük be a gödröt. De akkor tegyék elénk legalább, ezt a szakmai előterjesztést nem lehet már alulmúlni. Akkor legalább le kellett volna tenni azt hozzá, hogy most van egy ilyen állapotfelmérés, minimum ekkora, ilyen műszaki tartalom kellene hozzá, ennek van egy költségvetése, ajánlattal, határidővel, felelőssel, mindennel együtt. Ez sincs itt. És tényleg nem akartam megsérteni senki. Uraim! További jó munkát kívánok.

 

Marton István: Én nem nagyon értem, amit mondott, illetve nagyon is értem, de tulajdonképpen a 2. pont erről szól, ami az Ön néhány utolsó mondata volt. Azért nem értem, mert mi is megvizsgáltattuk több oldalról jogászokkal, és gyakorlatilag ugyanazokkal a személyekkel, a társulat névváltoztatásával történt az átszedálás, és erről még az előző testület döntött. Én nem óhajtottam annullálni ezt a döntést, mert rögtön azt mondták volna, hogy azért hiúsult meg ez a grandiózus beruházás, ami mondjuk 2 milliárd Ft-ba került volna, és elég nehezen keveredett ki belőle Nagykanizsa Megyei Jogú Városa, hogy na, ezek az új vezetők itt minden jó gondolatot lesöpörnek. Tehát nem tértünk ki ez elől. Kétségtelen, hogy eltűntek, történt, ami történt, de én az egész koncepcióval nem értettem egyet, mert nekem azt élő ember nem tudja bebizonyítani, hogyha a főtér forgalomcsillapítási koncepciója eldől, akkor miért kell oda két 9 szintes lukat ásni, amiből később 7 szintes luk lett. Azt se nagyon értettem, hogy a forgalomcsillapítás utolsó fázisaként talán megjelenhetett volna a Centrál előtti terület egy sávval való szűkítése, de első lépésként ez teljességgel szakmaiatlan volt, egy elég nagy baleseti veszélyforrás. Egyszer-kétszer én már megéltem, hogy kanyarodott csuklós busz, aztán milliméterekre volt az autómtól, meg sok mindent látott az ember. Tehát pontosan a veszett fejszének a nyele után kapkodunk, és én úgy gondolom, hogy nem járunk rossz úton, mert a lehető legjobb megoldást választottuk, ami a belváros forgalomcsillapításával tökéletesen szinkronban van.

Dr. Károlyi Attila: Ha már ebben a szerződésben az van, hogy a szerződés aláírását követő hat hónapon belül nem kezdi el a mélygarázsok építési munkálatait akár a jogelőd, akár a jogutód, ugye akkor el lehet állni a szerződéstől. Én nem okoskodni akarok itt, meg nem visszatekintek, mint Cserti képviselőtársam, hogy most ki volt az okos, meg ki volt nem, de a helyzet az az, hogy nem látom, vele együtt nem látom azt, hogy itt az eredeti állapotba történő visszahelyezés költségeit a szerződésszegő bérlő viselné, és nem látom ebből a tervezetben azt sem, hogy hogyan fogjuk beszedni a bérleti díjat. Most, amikor először nem vette fel a telefont a nem tudom kicsoda, aki a vezérigazgató hölgy, meg egymást hazudtolták meg, meg ugye a Kanizsa Újság is már ezer évvel ezelőtt megírta ezeket a problémákat, bizony el kellett volna állni ettől a szerződéstől. Magát a tervezetet, azt lelkesen tudom támogatni, de hiányolom belőle egyrészt az eredeti állapotba történt visszahelyezés költségeivel kapcsolatos döntést, ráterheljük a szerződésszegő vállalkozóra, és nem látom benne, mennyi a bérleti díj, amit szintén be kellene szednünk, a közgyűlésnek, a város érdekében a kötelezettsége. Most nem arról beszélek, hogy ezek eltűntek, meg nem tudjuk, hogy hol vannak, meg hasonló, hanem igenis tegyünk határozott lépéseket ebben a körben. Egyébként támogatom az előterjesztést. Végre temessük be a lukakat.

 

Marton István: Hát, minden lukat nem, de ezt a kettőt mindenképp be kell temetni. Ez az első lépés a felé, amit Ön mondott. A második lépést meg akkor tudjuk megtenni, hogyha a tér végleges rendezési terve elkészül. Én úgy gondolom, hogy társadalmi munkát is lehet erre szervezni, hiszen holnap 9,00-kor lesz is egy ilyen nyitó aktus, de meggyőződésem, hogy lesznek vállalkozók, akik ebben vidáman, pontosan azért, hogy helyreálljon a rend, be fognak szállni pénz nélkül, tisztán a város iránt érzett felelősségtől áthatva.

Balogh László: Nem vagyok jogi, műszaki szakértő, de ésszel és szívvel rendelkező belváros lakó polgárként a többség véleményét artikulálva mondom: azonnal temessük be a mi elrontott, elfuserált mélygarázsunkat. Ez a negatív amfiteátrumot, ezt az elmúlt időszak helytelen döntéseit szimbolizáló torzót. Ebben a döntésünkben is szimbólumot látok. Igen, egy fát is megvédünk, ha kell, és a nagy pusztításoknak ellenállunk, és ne tessék jogi csűrcsavarral előállni, hogy a mélygarázs területe még lehet, hogy mindig a Siloparking-é. Azt mondom, hogy itt és most a határozott döntésünk után azonnal kezdjük el visszaásni a gödröt. Azért vannak itt a lapátok az előtérben egyébként, hogy akár most szünetet tartva menjünk oda mélygarázshoz, és temessük a rossz múltat, ne járjunk úgy, mint Sopronban, Vácott és Terézvárosban, de mivel már sötét van, és lehet, hogy esik is az eső, el tudom fogadni azt, hogy holnap, mondjuk 9,00 órakor találkozzunk, jelképesen, Kedves Képviselőtársak, és temessük be együtt a mélygarázst, ezt, még egyszer mondom, ezt az öröklött múltat, ezt a torzót, ezt a negatív amfiteátrumot, de én azt azért nem felejtem, hogy egyetlenegy előnye mégiscsak volt a mélygarázsnak, meglett, megtaláltuk a régi városfal észak-keleti kapuját. Ebből még akár lehet is valami. Ezzel együtt én holnap 9,00-kor ott leszek, a Polgármester Uraknak próbálok segíteni a temetésben.

 

Dr. Kolonics Bálint: Cserti képviselőtársam által elmondottakkal nagy részben együtt tudok érteni, hiszen magam is emlékszem a kezdet kezdeteire a mélygarázs ügynek, hiszen ez az előző ciklusra nyúlik vissza, és pontosan azért kértem szót, hogy ez teljesen világos legyen, és a magam részéről is eloszlassam itt a kétségeket. Az utolsó közgyűlési határozat, az 2006. augusztus 29-én született, mégpedig ezt az előző önkormányzat hozta, és felelősként Litter Nándor polgármester úr neve szerepel a határozat végén, és ennek a határozatnak a végrehajtásának lett az az eredménye, hogy a terület bérleti szerződés módosítása aláírásra került Marton István polgármester úr részéről. Tehát azt gondolom, hogy ez a döntés, hogyha valaki a dátumokat pontosan követi, egyértelműen megállapítható, hogy hol és mikor született. Én örülök, hogy végre ott tartunk, hogy ez a szerződés felmondásra kerül. Én szorgalmaztam ezt szinte hetente, hogy valahogy lábaljunk ki ebből az ügyből. Én azt gondolom, hogyha felmondásra kerül egyébként a bérleti szerződés, annak automatikus következménye lesz majd az eredeti állapot visszaállítása, és nyilvánvaló következménye lesz az is, ha kinek az okából kérdés megoldódik, akkor kinek a költségére fog ez megtörténni. Én egyébként ehhez eredményes munkát kívánok, hogy a költségeket sikeresen be is hajtsuk ezen a cégen.

 

Bicsák Miklós: Csak egy-két gondolatot. Én úgy érzem, természetes, hogy az előterjesztést maximálisan támogatni fogom, egy kis csalódás, de nosztalgia is volt bennünk. Mi hárman itt ülünk, akik kinn voltunk az elmúlt közgyűlésből, hogy ezt a mélygarázst tapasztalatainkkal, és megnézzük Cesena városában, bizony örültünk volna, ha megépül, Tisztelt Képviselőtársaink. Itt igazolja rajtam kívül két képviselő, hogy a templom sarkában lévő kilencemeletes mélygarázs milyen felső elhelyezéssel, illetve lent milyen parkolási megoldással szerepelt. Ez, bízva, átültetve Nagykanizsára, hogy itt ez az Erzsébet tér ilyen garázzsal fog megépülni, fölötte a nyugdíjasok, a sétálok, az idegenek a városunkban jól fogják érezni magukat. Én tisztelettel és nem bántva, én örültem is, amikor annak idején az új közgyűlésben Polgármester Úr folytatta az előd aláírását, hogy lesz ebből valami. De hát ez az üzleti világban, jó magam is tudom, hogy az ember csalódások. Biztos, hogy ez nem így van, mi a város pénzével gazdálkodunk, felelősek vagyunk, de tévedni is emberi dolog. Én is támogatom, és akkor korrigáljuk és tegyük helyre ezt a hibát. Tanultunk belőle.

 

Cserti Tibor: Röviden csak a viszontválasz lehetőségével élek. Szóval, Károlyi képviselőtársam, úgy látszik, a mai napon most már rendszert csinál, hogy … Szóval én nem a múltról merengtem Attila, nem arról van szó. Nem is az erkölcsi piedesztálra akartam még egyszer felállni. Félreértés ne essék. Ha nem volt tiszta és világos, hogy mit mondtam, akkor a következő három pontban összefoglalom. 1.: A bérleti szerződést fel kell mondani, már rég fel lehetett volna mondani. Tisztelt jogásztársaim erre nagyon sokszor felhívták a figyelmet. Nem értem, hogy miért nem került rá sor. 2.: A lukat be kell temetni, környezetet rendbe kell hozni. 3.: senkinek ne legyenek illúziói, ezt a társaságot, nem mondom a nevet, Miskolc városa nagy ívben rúgta ki. Ott is eljátszották ugyanezt, csak nem engedték felbontani a közterületet. Ugye mennyivel más a különbség? Az okozott kár kisebb lesz. Örülök, hogy örültök mindannyian. Én is tudnék olyan szép dolgokat mutogatni, hogy mit ….. a más tulajdonaként. Tehát az okos ember garanciával körbebástyázta volna magát, és a köztulajdonnal való felelős gazdálkodásra bátorkodtam utalni. És még egyszer mondom, tehát a jogi intézkedéseket is meg kell tenni. Nehogy azt gondolja valaki, hogy egyetlenegy fillér befolyik ettől a társaságtól, mert elmondtuk, hogy a minősítése se szervezet, se pénz, se posztó. Mit akarsz bérleti díjat, meg a többit …. Attilám ….. jogi lépés …. meg lehet …. jó pénzért foglalkoztatni jogászokat behajtásra. Egy fillér nem fog befolyni. Most ezek után még egyszer mondom hangosan, és befejeztem, tényleg nem szólok hozzá többet. Szeretném a jogi lépésekre vonatkozó határozatot teljes körűen lezárni és komplex előterjesztés része kell, legalább most, a határozati javaslat abba az irányba is kiterjedjen.

 

Karádi Ferenc Gyula: Én két tanulságot szeretnék ebből levonni. Mind a kettő pozitívum. Az egyik az, hogy ennek a fantomcégnek az eltűnése kapcsán megvalósulatlannak, illetve nem megvalósulónak látszik a másik két mélygarázs, ugyanis három helyszín volt megjelölve az eredeti dokumentációban, hogyha megnézzük ezeket a dokumentációkat, egy a Muskátli melletti, ugye, és a másik a Múzeum téren, harmadik az Erzsébet téren. Most ennél az Erzsébet térinél kiderült, hogy a másik kettőre remény sincs, és hála Istennek, hogy nincs remény. A másik tanulság, amit szeretnék elmondani, én magam is tapasztaltam, hogy hasonló kezdeményezés a Pénzügyi Bizottság ülésein egyszer a tavasz folyamán már megjelent. Egy fantomcég jelentkezett, aki az Ipari Parkban szeretett volna hasonló nagy számokat, 600, 700, 800 milliós beruházásokat emlegetve tulajdont szerezni, kedvezményesen természetesen, és akkor a tapasztalatokból kiindulva, amikor a feltételeket biztosított – Amidonn Kft., közben kapom itt a nevet –, tehát az Amidonn Kft. már egy olyan kapun és szűrőn ment volna akkor, annak idején keresztül, amit nem tudott átlépni. Annak idején, amikor az előző testület ugyanezekkel a gondolatokkal ugyanígy felelősen gazdálkodva a város vagyonával és területével ugyanezt a szűrőt felállította volna, akkor ez se valósulhatott volna meg.

 

Marton István: Tanulságos volt, amit mondott.

Dr. Károlyi Attila: Én úgy gondolom, hogy Cserti képviselőtársam ezt a zengzetes hozzászólását elmondhatta volna egy évvel ezelőtt is, és más témákban is egyrészt, másrészt pedig emlékezetem szerint mi is hoztunk határozatot ebben az ügyben, amikor az egyik cég helyére lépő másik cégről volt szó, harmadrészt pedig annyit jegyeznék még meg, kicsit pontosítanám Balogh László elnök úrnak a szavait, mert az északi városfalon kívül még annyi eredménye volt ennek a földtúrásnak, hogy a kanizsai városkapitánynak a házát is megtaláltuk. Tehát azért ez is egy fontos momentum.

 

Marton István: A vitát lezártam. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a határozati javaslat két pontból, de az első pont pedig “A” és “B” részből áll, sorban szavazza meg. Tehát mindenütt az igen gomb megnyomását kérem. Tehát a közgyűlés a 2005. november 8., valamint 2006. június 13. napján a Siloparking Hungary Zrt.-vel kötött területbérleti szerződéstől a szerződés 6.2. pontja alapján a bérlőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával eláll, mivel a bérlő a mélygarázs építési munkálatait a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem kezdte meg. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: A “B” pont: az ugyanezen napokon, tehát 2005. november 8., valamint 2006. június 13. napján a Siloparking Hungary Zrt.-vel kötött területbérleti szerződést a szerződés 8.2. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja a bérlő 30 napot meghaladó területbérleti díj tartozása miatt. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És a 2. pont, amely szerint a közgyűlés egyetért azzal, hogy az Erzsébet térre tervezett mélygarázsok helyszínén megszüntesse a jelenlegi állapotot, és ideiglenes parkolót alakítson ki a korábban meglévőhöz hasonló tartalommal. Felkéri a polgármestert, hogy a munkálatokat készítse elő, a szükséges tervezési, engedélyezési feladatokat indítsa el. Az intézkedésekről tájékoztassa a közgyűlést. És ezt az októberi végi soros közgyűlésen meg kell tennem. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 25 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

273/2007.(IX.06.) számú határozat

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. a 2005. november 8., valamint 2006. június 13. napján a Siloparking Hungary Zrt.-vel kötött területbérleti szerződéstől a szerződés 6.2. pontja alapján a bérlőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával eláll, mivel a bérlő a mélygarázs építési munkálatait a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem kezdte meg.
  2. Határidő: 2007. szeptember 15.

   Felelős : Marton István polgármester

   (Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

  3. a 2005. november 8., valamint 2006. június 13. napján a Siloparking Hungary Zrt.-vel kötött területbérleti szerződést a szerződés 8.2. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja a bérlő 30 napot meghaladó területbérleti díj tartozása miatt.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Erzsébet térre tervezett mélygarázsok helyszínén megszüntesse a jelenlegi állapotot, és ideiglenes parkolót alakítson ki a korábban meglévőhöz hasonló tartalommal. Felkéri a polgármestert, hogy a munkálatokat készítse elő, a szükséges tervezési, engedélyezési feladatokat indítsa el. Az intézkedésekről tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: 2007. októberi soros közgyűlés

Felelős : Marton István polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető)

 

Marton István: Nagyon örülök annak, hogy ezt az ügyet a testület teljes összhangban elméletileg lezárta, a gyakorlati lépések meg a közeljövőben következnek.

 

 

 1. Nagykanizsa belterület 92. hrsz-ú (Kanizsa Plazatól északra lévő) ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondás (írásban)
 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Marton István: A határozati javaslatnak az a lényege, hogy csak a fent említett felek közötti adásvételre vonatkozik, tehát egy, azaz egy esetben mond le az elővásárlásról a város önkormányzata. Ha ez megtörtént, utána továbbra is természetesen fenntartjuk, mert fontos városérdek fűződik a dologhoz.

  Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 egyhangú szavazattal az alábbit javasolja a közgyűlésnek, hogy az ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról feltétellel mondjon le, miszerint a szabályozási tervben jelölt körforgalom által elfoglalt telekrészre 5 éves időtartamra bejegyzendő vételi jogot alapító szerződéssel kössön ki az önkormányzat, ugye háromoldalú a megállapodást kellene valamilyen módon találni erre a dologra.

   

  Papp Nándor: Bizottságunk – emlékezetből mondom, mert nincs itt a jegyzőkönyv – 4 igen és 2 nem szavazattal támogatta az előterjesztést, és előkerült olyan probléma, hogy valamilyen módon jelezni kellene a határozati javaslatban, illetve a lemondás kapcsán, hogy ha valamikor pár m2, vagy pár tíz m2 területet igénybe kell vennünk a majdan kialakítandó körforgalom területére, az mindenképpen legyen bent, hogy ezen az áron vissza tudjuk vásárolni azt az ingatlant, vagy megvásárolni, nem visszavásárolni, hanem megvásárolni. Tehát ennek mindenképpen benne kellene lenni a határozati javaslatban.

   

  Cserti Tibor: Igen, gyakorlatilag ezt erősítettük meg még egyszer, ennek a jogi eszköze is az, amit javasoltunk, megítélésem szerint, hogy feltételhez kötött elővásárlási jog lemondása. Arra a bizonyos kis területre, hogy x éven belül ugye a rendezési terv előír valamit, amit megvalósítunk, akkor “a város ne legyen megint a kötél végén”. Erre nagyon sok példa volt. Drágán visszavásároltatják velünk azt a területet. Ez egy fair megállapodás. Mi van akkor egyébként – harmadik –, az is elhangzott bizottsági ülésen, hogyha – ugye ez egy háromoldalú, gyakorlatilag polgárjogi szerződés, felek közt önként vállalva, ugye, egyébként meg elővásárlási jogról történő lemondás meg igen, vagy nem, egyszerű nyilatkozat. Ha nem megy bele a másik fél, és ezt nem fogadja el, akkor a feltételhez azt mondjuk, igen, élünk az elővásárlási joggal, már abban a pillanatban kibújik a szög a zsákból, mert egyébként a terület csak részben egybe kapcsolva beépíthető normál módon. Ennyit az ügyről, nem akarom tovább ragozni, mindenki érti a házi feladatot. Ha ez így nem valósul meg, akkor én nagyon szomorú leszek.

   

  Marton István: Én nem látok rá esélyt.

  Karádi Ferenc Gyula: Én nem látok abban sem katasztrófát, ha nem tudjuk ezt a jogunkat érvényesíteni. Ha ránézek erre a térképre, ami előttünk van, akkor egy hármas kereszteződés, illetve egy mellékút csatlakozik ehhez a Kalmár úthoz, ami azt jelenti, hogy ennek a körforgalomnak a megépítése vagy nem megépítése nem hiszem, hogy kardinális kérdés, ha olyan nehézséget jelent majd számunkra a tulajdonszerzés, akkor ezt a körforgalmat minden további nélkül el lehet hagyni. Ha ránézünk a térképre, akkor ez így igaz. Annak a forgalma nem hiszem, hogy egy körforgalmat igényel majd akkor.

  Marton István: Tökéletesen egyetértek Önnel.

   

  Dr. Kolonics Bálint: Csak egy kiegészítő gondolat. Az én véleményem szerint ezt az elővásárlási joggal való élés vagy nem élés kérdését nem tudjuk mi feltételhez kötni. Oly módon legalábbis nem, hogy ez kikényszeríthető lenne. Mi, vagy élünk a bejegyzett elővásárlási jogunkkal az adásvételi szerződésben rögzített vételár ellenében, vagy nem. Az egy másik kérdést vet fel, hogy jelen esetben esetlegesen tárgyalásokat folytassunk a felekkel abba az irányba, hogy közös, háromoldalú megegyezés eredményeként esetleg mi is belefolyjunk ebbe az ügybe úgy, hogy az önkormányzat érdekei is érvényre jussanak, és esetleg azt a kis csücsköt mi is ott kihasíthassuk magunknak.

   

  Cserti Tibor: Ugyanezt mondtam én is, nem is lehet másképp, mert elővásárlás igen vagy nem. Ezt így nem lehet ilyen felhatalmazással megoldani. Hatalmazzuk fel, kérlek szépen, az előterjesztőt, hogy ilyen irányban kösse meg az önkormányzat akaratának megfelelően ezt a háttérszerződést. Ez a háttérszerződés egyébként a vételi opciós jog ugye, mert abban egyetértünk adott feltételek mellett, amit telekkönyvbe bejegyeztek arra a pici sávra. Azt meg nem értem egyébként, miért kell annulálni egy önkormányzati érdeket, …. városrendezési tervet. Papp elnök úr nem erről szólt, tehát azt az akaratot kell végrehajtani. Köszönjük szépen, ilyen felhatalmazás Polgármester Úrnak.

   

  Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, nem kívánok vele egyébként élni. Hát, ha a közgyűlés ezt megszavazza, akkor kötelességem. Azért mondtam, hogy nem kívánok vele élni, mert bízom benne, hogy nem szavazza meg.

  Gyalókai Zoltán Bálint: Aki ezt a területet megveszi, eleme érdeke kell, hogy legyen, hogy a saját területére be tudjon járni. Nyilvánvaló, hogy Őneki elemi érdeke, hogy ez a körforgalom megépüljön, és a saját telken megközelíthetősége érdekében ezt a kereszteződést akár a saját területe ingyen átadásával megépíthesse. Tehát feltételezem, hogy valamilyen áruházat, vagy valamilyen boltot akar nyitni, akkor elemi érdeke, hogy ez a körforgalom megépüljön, és nagy valószínűséggel akár anyagilag is hozzá fog ehhez járulni.

   

  Marton István: Szövegszerű módosításra a Pénzügyi Bizottság tett előterjesztést, amely tulajdonképpen önvédelmi reflexekből született, csak nincs jól átgondolva. Én úgy gondolom, hogy ezzel a napirendi ponttal már most többet foglalkoztunk, és ha kiszámolnám, hogy ez mennyibe van a városnak, akkor biztos, hogy többe került már eddig, mint amennyit az a 3-4, esetleg 5 m2 megér. De nem is ez az én alapvető gondom, hanem az, hogy a szükséges területrész nagysága az engedélyezési terv hiányában nem állapítható meg, továbbá 5 éven belül várhatóan nem is kerül sor annak kivitelezésére, így felesleges az opciós szerződés, ami a területnagyság ismeretének hiányában szerintem meg sem lenne köthető. Tehát énnekem olyan érzéseim vannak, hogy nem 5 év, de 7-8 éven belül se épül ott meg az a körforgalom, és a téma súlya, az el van misztifikálva ebben az esetben, különös figyelemmel arra, amit Gyalókai elnök úr mondott az előbb. Erről azért én szavaztatok, természetesen nem értek egyet a Pénzügyi Bizottság szövegszerűen megfogalmazott módosító javaslatával, és ezt azért is meg kell, hogy tegyem, mert a vitát lezártam, mivel nincs több jelentkező. Aki egyetért vele, az nyomja meg az igen gombot, én a nem gombot ajánlom mindenki figyelmébe.

   

  A közgyűlés 8 igen, 14 és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

   

  Marton István: Ezek után a határozati javaslatról kell szavaznunk, ami elég hosszú, de felolvasom: a közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Nagykanizsa belterület 92. hrsz-ú “kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlanra Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási joggal Sneff Mária, pontos cím, Sneff László, pontos cím, Sneff Erika Terézia, pontos cím, Sneff József és Sneff Antal, szintén pontos cím, tulajdonosok, mint eladók és a Fókusz Invest Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Kft., pontos cím, mint vevő között a fenti adásvétellel létrejött szerződésben foglalt feltételekkel élni nem kíván. Itt jön a lényeg. Az elővásárlási jogról történő lemondás csak a fent említett felek közötti adásvételre vonatkozik. Az ingatlanra elővásárlási jog bejegyzését Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára vevő tulajdonjogának bejegyzése után is fenntartja. Magyarul, itt erről a telekegyesítésről van szó, továbbiakban pedig fenntartjuk az elővásárlási jogunkat. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

   

  A közgyűlés 17 igen, 2 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  274/2007.(IX.06.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Nagykanizsa belterület 92. hrsz-ú “kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlanra Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási joggal Sneff Mária (2100 Gödöllő, Kölcsey u. 20.), Sneff László (Nk. Bajcsy-Zs. u. 123/A.), Sneff Erika Terézia (2400 Dunaújváros, Tanácsköztársaság u. 10.), Sneff József (2421 Nagyvenyim, Rózsa u. 34.) és Sneff Antal (Zalaegerszeg, Erkel u. 20/D. II/8.) tulajdonosok, mint eladók

  és a Fókusz Invest Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Kft. (8360, Keszthely, Kossuth u. 35.), mint vevő között a fenti adásvétellel létrejött szerződésben foglalt feltételekkel élni nem kíván.

  Az elővásárlási jogról történő lemondás csak a fent említett felek közötti adásvételre vonatkozik. Az ingatlanra elővásárlási jog bejegyzését Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára vevő tulajdonjogának bejegyzése után is fenntartja.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

   

   

 3. Nagykanizsa külterület 037/84. hrsz-ú út forgalomképessé minősítése (írásban)
 4. Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Tóth László: A Pénzügyi Bizottságnak az volt az álláspontja, hogy így kiragadva ezeket a területeket nem érdemes addig foglalkozni az egésszel, amíg az egész terület sorsa nem rendeződik, és így a Pénzügyi Bizottság levette napirendről a kérdést.

   

  Papp Nándor: Bizottságunk, így utólag kiderülve, nem pontosan értette, illetve voltak kételyek, tehát nem támogatta a bizottsági alkalmával ezt a napirendi pontot, de hát azóta már tudomásomra jutott többek között nekem is olyan, hogy nyugodtan meg lehet majd szavazni.

   

  Gyalókai Zoltán Bálint: A Városüzemeltetési Bizottság rendelkezett a megfelelő információkkal, és 7 egyhangú igen szavazattal támogatta.

   

  Marton István: Úgy gondolom, hogy minél később tárgyalja egy szakbizottság, annál több információval rendelkezik. Itt, nagyon röviden, arról szól a történet, hogy az előző testület teljesen törvénytelenül, pontosan hasonló jellegű ügyben nem vonta ki a forgalomképtelen törzsvagyonból a valamikori Kossuth laktanya riadóútját, ami az Ipari Parknak az egyetlen útja lehet kelet felé, tehát a régi 7-es, ami Nagyrécse felé megy, abba az irányba, és ennek a visszacserélése érdekében, egy töredék akkora területért kapnánk meg ezt az utat. Én úgy gondolom, hogy a város rendkívül jó üzletet köt ebben az esetben, ha ez megszavazzuk.

  Cserti Tibor: A Pénzügyi Bizottság tagjaként, a Pénzügyi Bizottság is az információk döntő részének a birtokában volt. Az volt a véleményünk a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy generális elvet kellene alkalmazni megint. Tehát valakinek a kérelmére, valakinek az érdekeit segítve egy témát részben megoldunk. Ha ez nem így van, hanem generális, még egyszer mondom, az egész területet tudjuk rendezni, akkor jó szívvel megszavazzuk. Mi úgy láttuk, hogy ez még pontosításra szorul, de ha az előterjesztő – még egyszer mondom – garanciát vállal azért, hogy nem csak egy embert, nem csak egy vállalkozót mintegy prioritással érint a dolog, hanem az egész területet egységesen rendezi, akkor most vezesse elő, megszavazzuk. Mi nem úgy láttuk, és az idő, azt mondtuk, hogy egy hónapot megér ennek a vizsgálata.

   

  Marton István: A készülő rendezési terv módosítása a Péterfai ároktól nyugatra, tehát a város felé eső néhány, még jelenleg külterületi, tehát nullás helyrajzi számmal futó területet értelemszerűen belterületbe óhajtja vonni, mert ha az onnan 8-10 km-re lévő Nagyfakos belterület, akkor nekem egészen extrémeset az, hogy a Péterfai ároktól nyugatra lévő területek meg külterületek legyenek. De itt nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy minél gyorsabban hozzájussunk ahhoz a területhez, amit teljesen törvénytelenül az előző testület eladott. És én nagyon örülök annak, hogy a vevő ilyen készséges, hogy kisebb, mintegy fele akkora, vagy alig fele akkora területért hajlandó lenne ezt visszaadni a városnak csere keretében.

  Halász Gyula: Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném azért azt megkérdezni Öntől, hogy mi az indoka annak, hogy a Péterfai ároktól nyugatra levő területet Ön belterületbe akarja vonni, amikor tele van közművel? Középnyomású gázvezeték, hírközlőkábel, KÖGÁZ körvezeték, 10 kV-os kábel, stb., stb. Ezeknek mind megvan a biztonsági övezethatára, nem tudom, milyen pénzügyi vonzata lenne ennek a belterületbe vonásnak. Egyáltalán, komolytalannak tartom az Ön felvetését.

  Marton István: Az utolsó mondata Képviselő Úr, kifejezetten sértő. Itt nem arról szól a történet, hogy minden m2-re lakóházakat kell húzni. A városban zöldterületnek is lenni kell, és nem hiszem, hogy ha az Ön terminológiája alapján most eljárnánk, akkor mondjuk, a Sétakertet kivonnánk a belterületi kategóriából. Én teljesen nevetségesnek tartom az Ön felvetését. Igen, hát annak van egy reciproka is, és csak azért mondtam ezt a szörnyű példát, hogy mindenki elrettenjen attól az oktalanságtól, amit Ön az előbb felvetett. Nem látok több hozzászólót. Kérem a testületet, hogy a határozati javaslat értelmében a közgyűlés járuljon hozzá a kialakuló Nagykanizsa külterület 037/84 hrszú, 406 m2 nagyságú forgalomképtelen út forgalomképessé történő átminősítéséhez. Amennyiben a testület ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot mindenki.

   

  A közgyűlés 20 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

   

  275/2007.(IX.06.) számú határozat

  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a kialakuló Nagykanizsa külterület 037/84. hrsz-ú, 406 m2 nagyságú forgalomképtelen út forgalomképessé történő átminősítéséhez.

  Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

  Határidő: 2007. szeptember 30.

  Felelős : Marton István polgármester

  (Operatív felelős: Beznicza Miklós irodavezető)

   

   

 5. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásra (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Tóth László: A bizottság 4 igen, 3 nem szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Röst János: Hasonló jellegű szövetségnek tagja már az önkormányzatunk, ez pedig a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Lényegében én úgy gondolom, hogy azokat a célokat, amelyeket itt megfogalmazott az előterjesztő, el lehet érni ennél a szövetségnél, ráadásul a problémakörei, azok a megyei jogú városoknak inkább hasonlóak, mint egy ilyen heterogén szövetségnek, ahol a kistelepüléstől a nagytelepülésig mindenki bent van. Tehát én azt mondom, hogy ne fogadja el az önkormányzat ezt a javaslatot, de ha elfogadja, akkor se történik egyébként semmi tragédia, csak pénzbe kerül. Viszont a d.) pontnál, mondanék egy pontosítást, amennyiben el kívánja fogadni, ez pedig a 2007. évi költségvetést érinti, ugyanis a befizetés ugye az előterjesztés szerint ebben az évben is be kell fizetni a töredék-tagdíjat, az számomra az olyan, számítva olyan 130 eFt körül összeget tesz ki, akkor viszont a Polgármester Úr javasolja, hogy a polgármesteri keret terhére legyen ez megfogalmazva, mert minden…. meg kell adni a pénzügyi teljesítésnek a hátterét. A 2008-ben pedig több, mint 500 eFt-ot jelent egyébként ez a költség, ennyivel már is Önök csökkentik a jövő évi lehetőségeinket.

 

Marton István: Nézze, én jó szívű ember vagyok, úgyhogy ma már többedszer fogom sikerélményhez segíteni Önt, úgyhogy bár nagyon megkurtították azt a polgármesteri keretet, azt mondom, hogy akkor bevállalom annak a terhére.

Cserti Tibor: Úgy látszik, a mai ülés vége fele a renitens szerepkörében tetszelgek. A Pénzügyi Bizottság ülésén is szerepelt a napirendi pont, és azt kérdeztem meg, cifrább a téma, mint a Röst úr elővezette, ….. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagjai vagyunk, emellett Polgármester Úr a ciklus kezdetén – én még nagyon emlékszem, élénken, akkor is megkérdeztem – kérte tőlünk, hogy a TÖOSZ-nak is legyünk tagjai, ráadásul még funkciót is töltünk be ugye, Polgármester Úr személyén keresztül, ha jól tudom, a TÖOSZ-ban. Ez egy, ugye településkategória függvénye, mert a megyei jogú városok kategória, az megfogható, egzakt érdekvédelmi szervezet, arról szól. A TÖOSZ is kellett hozzá, mert meghatározott településkategória. Na most itt a Tisztelt Képviselőtársaim, illetve a Polgármesteri Hivatal részéről beküldött előterjesztő igazán nem tudta megvédeni az előterjesztését, mit várunk még pluszban ettől a dologtól, illetve melyik érdekszövetség nem felel meg az elvárásaink, mert én azt kérdezem meg, melyikből lépünk ki, ha ez fontosabb annál? …. egyébként a magyar városoknak a területi egységei le vannak fedve ez által, valami olyasmi volt, hogy városkörnyéki érdekeket jobban tudunk képviselni, de hát ez nem a Nagykanizsa városkörnyékre vonatkozik, hanem valami nagyobbra. Szóval én mindent el tudok fogadni, hogyha értelmesen megindokolják. Nem is a pénzügyi vonzata, meg, hogy úgy játszunk, az, hogy polgármesteri keretről, meg ….. Eljátszunk….. a tagdíjakkal éves szintén 0,5-0,5 millió Ft-tal mondjuk, de van-e értelme? Ha van, igen, akkor kérem, indokolják már meg.

 

Marton István: Mikor és miből lépünk ki? Hát nem tudom, itt mindenkinek köztudott-e vagy nem, de Magyarországon speciális magyar jelenségről van szó, mert mindenütt az Európai Unióban egy, azaz egy darab érdekvédelmi szervezetbe tömörülnek a települések, Magyarországon “mindössze” hét darab van ezek közül, és nagyon jelentősek az átfedések. Én úgy gondolom, hogy a tavaszi tisztújító TÖOSZ ülés után nekünk illúzióink ezzel a szervezettel kapcsolatban nem lehetnek. Én nem óhajtok ebből kilépni és kiléptetni a várost, megvárom, amíg esetleg kizárnak bennünket, de ennek a részleteibe nem akarok belemenni. Ez a Gémesi úr által annak idején gyakorlatilag legelőször létrejött érdekvédelmi szervezet, létszámában is nagyon erős, és én úgy gondolom, hogy pár év múlva mondjuk, a TÖOSZ-nak méltó vetélytársa lehet, és talán jobban képviseli az érdekeinket, mint tette volna a TÖOSZ. A Megyei Jogú Városok Szövetsége, az egy egészen más jellegű szervezet, az szakmai alapon verbuvál, az itt ülők jó része ezt tökéletesen ismeri.

Halász Gyula: Teljesen feleslegesnek tartom ehhez az önkormányzati szövetséghez való csatlakozást. Ilyen alapon holnap Polgármester Úr beterjeszt egy javaslatot, hogy a “SZÖSZMÖSZ”-höz tartozzunk, mert ez, ennek a rövidítése csak MÖSZ. És ahhoz is csatlakozni akarunk? Egyáltalán mi a valós indoka annak, hogy ehhez az önkormányzati szövetséghez akar csatlakozni a város, ha a kötelezően és ajánlottan előírt egyeztetésre sem tud a Polgármester Úr megjelenni, illetve a város képviseltetni magát, akkor egyre több ilyen látszatszervezetbe hogyan kívánja magán képviseltetni a város, hogyan kívánja a lakosság számára megindokolni azt, hogy ez az évi több, mint 500 eFt-os kiadásra feltétlenül szükség van?

 

Marton István: Ahogy kezdte Ön a hozzászólását, én azt hiszem, annak szellemében kell nekem a viszontválaszomat megadni. Ha megalakul a “SZÖSZMÖSZ”, akkor megvizsgáljuk céljait, megnézzük, hogy mennyire tudunk azonosulni vele, és hogyha ez tükröz némi realitást, márpedig a MÖSZ-é tükröz, akkor még az is lehet, hogy tagjai leszünk ennek a nyolcadik érdekvédelmi szervezetnek. Mivel több hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. Kérem a testületet, hogy szavazzunk “SZÖSZMÖSZ”-mentesen. Amelynek lényege a határozati javaslat szerint, négy pont van, az a.) a közgyűlés kijelenti, hogy csatlakozni kíván a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 15 igen, 7 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: b.) pont: a közgyűlés kijelenti, hogy a MÖSZ tagjainak jogait és kötelezettségeit tartalmazó alapszabályt megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Tudomásul veszi, hogy a tagsági jogviszony 2007. október 1-jével jön létre. Kérem az igen gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 16 igen, 7 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: Felhatalmazza a közgyűlés a polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot továbbítsa a MÖSZ székhelyére (Gödöllő, Szabadság tér 7.). Aki egyetért vele, kérem, nyomja meg az igen gombot.

 

A közgyűlés 16 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

 

Marton István: És végül az utolsó: az éves tagdíjat megfizeti a Szövetség részére, és a 2008. évi költségvetésben ezt az összeget biztosítja. A módosító indítványát Röst úrnak azért nem szavaztatom meg, mert én nyilatkoztam, hogy ha megszavazzuk, akkor kiszorítom a keretből, mármint a polgármesteri keretből, nagy örömömre természetesen. Kérem az igen gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 15 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

276/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

  1. csatlakozni kíván a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez.
  2. kijelenti, hogy a MÖSZ tagjainak jogait és kötelezettségeit tartalmazó alapszabályt megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Tudomásul veszi, hogy a tagsági jogviszony 2007. október 1-jével jön létre.
  3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot továbbítsa a MÖSZ székhelyére. (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
  4. Határidő: folyamatos

   Felelős : Marton István polgármester

  5. az éves tagdíjat megfizeti a Szövetség részére, és a 2008. évi költségvetésben ezt az összeget biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős : Marton István polgármester

 

 

 1. Javaslat a boszniai Bihács várossal való testvérvárosi kapcsolat kialakítására (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Balogh László: Bihács keresett meg bennünket, így vendégként talán nem illik visszautasítani. Közeli hely Bihács és idegenforgalmi szempontból frekventált helyen van. Igaz, hogy nem Bosznia-Hercegovinában, de közel vannak a Plitvicei tavak. Idegenforgalmi centrum … központ többek között a Duna folyó lévén. Így támogattuk több szempontból ezt a javaslatot, 5 igennel egyhangúlag az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, amely csak egyelőre arról szól, hogy vegyük fel a kapcsolatot és készítsünk elő valamiféle esetleges testvérvárosi szerződést. Egyetlenegy plusz megjegyzés hozzá azonban, hogy én annak nagyon örülök, hogy a környező határmenti magyarok lakta országokban van testvérvárosunk vagy partnervárosunk, jelesül ugye Kovászna, Magyarkanizsa, Csáktornya. Szlovéniában nem tudom, hogy Lendva annak számit-e, vagy majd lesz esetleg Tuj és Gleisdorf. Nekem azért hiányérzetem van, merthogy Szlovákiában, a felvidéken nincs még magyar testvérváros és Ukrajnában, Kárpátalján sincs. Remélem, hogy előbb-utóbb ebbe a bihácsi sorba belefér majd egy felvidéki és egy kárpátaljai partner vagy testvérváros.

 

Marton István: Elnök úr, amikor a magyarkanizsai kapcsolat felvétele elindult, akkor, ha jól emlékszem én azt mondtam, hogy nekünk a testvérvárosainkat elsősorban a magyar lakta területeken a Kárpát medencében kell szaporítani és ugye ebbe a sorba illik bele Magyarkanizsa is és hát az Ön által említett két elszakított terület szintén ez a kategória. Akik minket néznek, csak azoknak a kedvéért mondom, hogy ez a kapcsolat nem a mi öntevékenységünknek az eredőjeként valósulna meg, hisz a Magyar Köztársaság szarajevói nagykövete, Varga Imre nagykövet úr keresett meg bennünket azzal, hogy ezt a kapcsolatot jó lenne felvenni. Ha valaki nem tudná, hogy ez merre van, valóban ott van szinte a horvát határon a Plitvicai tavak mellett, Karlováctól mintegy 100 kilométerre. Tehát azt hiszem, hogy még a közlekedése is rendkívül kedvező számunkra.

Böröcz Zoltán: Hát egy testvér születésének mindig örül az ember, még akkor is, ha felnőtt korában kapja természetesen ezt a testvért, én is így vagyok egy kicsit ezzel, csak éppen a Magyarkanizsa kapcsán volt róla szó, és ha jól emlékszem, akkor éppen egyik képviselőtársunk azt a kérdést tette fel, hogy meddig megy ez így még tovább, hiszen holnapután természetesen mások is jelentkeznek és jó szívvel fogadhatjuk is tulajdonképpen, igen, hiszen mi okunk lenne nem fogadni. Őszintén szólva, lehet nekünk 17.000 testvérvárosunk rövid időn belül, ha ez így megy, csak az a kérdés, hogy mennyi tartalmat és értéket hordoznak majd ezek a kapcsolatok. Azt gondolom, hogy minél több lesz a testvérvárosunk, annál kevesebb valódi értékközvetítésre lesz módunk fizikailag, anyagilag, kulturálisan, gazdasági kapcsolatok, szerveződések és egyebek kapcsán is. Még egy dolgot elmondanék, mert többször Elnök Úr elmondja ezt a testvérvárosi kapcsolatot, meg a magyar nevű, amit aztán végképpen nem értettem, miért Magyarkanizsa, mert a magyar bent van a nevében. Nagyon nem értem azt sem, hogy miért magyar lakta vidéken. Egyre többen hangsúlyozzák, Polgármester Úr, korábban is említette. A testvérvárosi kapcsolatok létrejötte 1968-tól, ha jól emlékeszem, de mindenképp a volt rendszernek a középső időszakában egy nyitási időszakban honosodott meg Magyarországon és a környező országokban egyébként nyugaton is. Az akkori deklarált célja - amit azóta átírhattunk, meg átírhatjuk, meg a mai döntésünkre is átírhatjuk, meg a holnapira is persze nyilván –, hogy minél távolabbi kultúrák találkozása történjen meg. Ez gyakorlatiasan azt jelenti nyilván, hogy mi abszolút, mondjuk az izraeli, a finn, a francia, a német, a bolgár, az orosz, meg a fene tudja honnét nem, akkor kulturális, gazdasági és egyéb különbözőségeink voltak, és ez a, ha úgy tetszik mozgalom, ha úgy tetszik, tényleg jó kezdeményezés ….ne essünk abba a hibába, az a kérésem, hogy magyar lakta területeket keresünk feltétlen testvérvárosi kapcsolatra, hiszen azokat testvérként éljük meg így is, hiszen azonos nyelvet beszélünk, ha odamegyek Horvátországba, Romániába, Erdélybe, Felvidékre, hiszen akkor magyar lakta területet keresek eleve. Nem ez az alapvető célja, tehát ezt ne hangsúlyozzuk. Ennek a célja, még egyszer mondom, idegen kultúrák megismerése, nagytávolságú emberi, gazdasági, kulturális kapcsolatok építése, szerves együttműködés, ha úgy tetszik. Ez a testvérvárosi kapcsolatok lényege, legkevésbé sem a határ közelében a túloldalon lévő, tehát Murakeresztúr nem fogja testvérközségnek választani Kotoribát nyilván, de viszont Murakeresztúrnak tudom, hogy testvérközségei nagyobb távolságokból vannak természetesen. Én egyébként támogatom. Kicsit úgy vagyok, mint a szövetségekkel, amit Cserti úr említett, hogy mértéktelen mértékben lehet ilyeneket bevállalni. Egy kicsit az aggaszt, hogy valószínűleg, ha csak éppen a kapcsolatok érintőleges szintjén is önkormányzati, vagyis költségvetési pénzzel fogjuk az árát fizetni. Ennek ellenére én támogatom, csak azt akarom mondani, hogy mind kevesebb kezdeményezés és a meglévőkkel mind tartalmasabb kapcsolat lenne, gondolom a fejlődés iránya számomra.

 

Marton István: Az utolsó fél mondatával tökéletesen egyetértek, hogy mind tartalmasabb kapcsolatok. Ebben a pillanatban ugyan fixre még nem lehet venni, mondjuk a jövő évi ilyen irányú pénzeket, de én úgy gondolom, ezek nem fognak nőni. A tartalmasodó kapcsolatoknak az az egyik záloga, hogy az érintettek, akik utaznak, azok a saját zsebükbe is fokozott mértékben nyúljanak bele, és hát ugye az első ciklusban nem volt kitűzve, hogy milyen jelleggel tegyük ezeket a testvérvárosi kapcsolatokat szélesebbé. Ebbe esett magyar lakta terület, meg nem magyar lakta terület. A második, harmadik ciklusban már az lett megcélozva, hogy minél messzebb, ugye Szalo, Akko és társai. Most ebben a ciklusban az a jelszó, hogy igenis a Kárpát-medence magyar lakta területein, a Trianonnál ugye sokfelé szakadt kárpát-medencei magyar közösségnél minden egyes területrészen legyen legalább egy testvérvárosunk, de megígérhetem Böröcz úrnak, hogy ha ezt ebben a ciklusba teljesítjük, akkor a következő ciklusban már lehet, hogy tudunk irányt váltani.

Bicsák Miklós: Én nagy tisztelettel ajánlom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy igenis támogassuk ezt az előterjesztést. Én el szeretném mondani Önöknek, városunkban él egy bosnyák állampolgár, Ágicsnak hívják, Nagykanizsa város NB I-es csapatának kiváló labdarugója volt, igazi sportember. A gyerekei itt jártak óvodába, csak az élet úgy alakult, hogy a felesége visszaköltözött. Én voltam vele Bihácson. Őt ízig-vérig - mondhatom - bosnyák-magyar embernek, tekinti magát. Szereti a várásunkat. Biztos, hogyha ez a kapcsolat, az Ágicsot felkérjük, Ő szeretettel, egyéb, segít a városnak olyan dolgokban a sport, kultúra, gazdaság területén, talán biznisz, üzlet is létrejöhet a helyi ismereteivel, az ottani kapcsolataival. Én kérem, hogy támogassuk ezt az előterjesztést, mert ez biztos, hogy valamit hoz a konyhára.

 

Papp Ferenc: Természetesen én is támogatom ezt a kapcsolatfelvételt, de két megjegyzésem van. Részben bizottsági ülésen már szó volt róla, részben pedig a mostani vita kapcsán jutott eszembe. Nagyon jó, hogy a különböző partner- és testvérvárosokkal jó kulturális, oktatási, időként gazdasági kapcsolatot alakítunk ki és alakítottunk ki, de számomra nagyon fontos, és úgy látom Polgármester Úr, hogy a jövőben erre talán jobban kellene fókuszálnunk, a lakossági kapcsolatokra. Tehát én arra gondolok, hogy amikor egy-egy delegáció, akár kulturális vagy oktatási, iskolai kapcsolatok létesülnek, akkor próbáljuk a Tourinform Iroda vagy utazási irodák segítségével lehetővé tenni, hogy a város polgárai is egy külön busszal vagy akár két busszal ellátogassanak, felvegyék a kapcsolatot a partner-, a testvérvárosban élő emberekkel, lakosokkal. Én úgy gondolom, hogy igazából ezzel lehetne aprópénzre váltani ezt a kapcsolatot. Ebben lemaradásunk van. Körülbelül háromnegyed évvel ezelőtt, valamikor a télen egy másik napirend kapcsán én erről szóltam, és akkor megemlítettem, hogy a Tourinform Iroda például ebben segíthetne, hogyha ösztönöznénk, valamint Zalakaros nagyon jó példát mutat. Zalakarosnál, különösen a pucheimi kapcsolatnál számtalanszor tapasztaltam, hogy a politikai közélet és kulturális kapcsolatot mindig követte lakossági kapcsolat, amikor először csak spontán módon kialakult valami kapcsolatfelvétel, először egy autóbusszal, később két autóbusszal utaztak ki. Én javaslom, hogy fontoljuk ezt meg. A másik gondolat. Böröcz úr sok ötletével, illetve javaslatával, szemléletével úgy egyetértek, de én inkább azt mondom, hogy is-is. Tehát a távolabbi kultúrákkal is ápoljuk a kapcsolatot, de én is fontosnak tartom a közvetlen határaink mellett élő magyarokkal a kapcsolattartást. Erre két példát én is tudok mondani. Nagykanizsán az elmúlt években számtalanszor megfordult és nagy sikerrel szerepelt a beregszászi magyar színház társulata. A színház vezetőjével beszélgettem – senki nem hatalmazott fel erre, de magán alapon beszélgettünk – arról, hogy milyen kapcsolat lehetne. Én el tudom képzelni, hogyha valóban hiányzik és van lehetőség, és akar is az önkormányzat részéről ilyen kapcsolatfelvétel, akkor Beregszásszal is el tudnám képzelni a kapcsolatot. A szlovéniai kapcsolatot nem biztos, hogy Lendvával, mert Lendvának több testvérvárosa, azt hiszem Zalaegerszeg a testvérvárosi kapcsolata. Tehát mindenképpen fontos lenne, és most nem a kulturális, hanem a közéleti ember beszél belőlem. Sok mindent lehetne ma a szlovénoktól tanulni. Sok mindenben élen járnak, példát mutatnak. Én nagyon fontosnak tartom, hogy gondolkodjunk ezen, hogy itt felmerültek városok, azokban is lehet gondolkodni, újakat is lehetne keresni. Ugyan közel van, de egy merőben más világ és hasznos lenne.

 

Marton István: Köszönöm Képviselő Úr, amiket Ön elmondott, azokat én el tudom fogadni, hiszen ebbe az irányba is megyünk. Ennek egyik alátámasztása, amit Ön mondott, hogy Lendva nekünk ilyen szempontból nem lenne egy optimális megoldás, hiszen Lentinek és Zalaegerszegnek is – csak, hogy a megyéből említsem – testvérvárosa. Mi Tuj-jal építgetjük a kapcsolatainkat. Éppen a ljubljanai magyar nagykövetnek a támogatásával 21-én lesz itt egy vállalkozói fórum és ezzel, már lévén, hogy a gazdaságban töltöttem életem döntő részét, azt is kifejezésre jutattam, hogy én a gazdasági kapcsolatok mielőbbi és viszonylag gyors fellendítését várom. Ez alapvetően üzletemberi találkozó lenne olyan magyar üzletemberekkel, akik már partneri kapcsolatokat ápolnak Szlovénia és azon belül elsősorban tuji üzletemberekkel. Van olyan, aki 100 millió forint feletti volumenben kereskedik, bedolgoz, kooperál, stb. Ezeket kell élénkíteni, és szeretném egy kicsit ebbe az irányba elvinni amellett, hogy fenntartom a kulturális kapcsolatoknak a nagyon komoly hatását. Én például Beregszásszal minden további nélkül el tudom képzelni, hogy a kárpát-medencei területeken ő legyen a következő testvérvárosunk.

Cserti Tibor: És mélységesen egyetértek azokkal, akik gazdagítani szeretnék ezt a kapcsolati kört, teljes mértékben Papp Ferenc képviselőtársam, Böröcz Zoltán által elmondottakkal, az indoklási résszel is. Egy kicsit pajkossá is tegyem a dolgot, énszerintem lehet keverni a vezető frakciónak is a javaslatát, ezt akkor lehet elegyíteni, például javaslom Törökországot. A janicsárokkal elég sok magyar vér került egyébként oda kifelé. Na most, hogy komolyra fordítsam a szót, hogy miért mondom Törökországot. Ez nem új keletű. A keszthelyi ….. konzul, Farkas Ernő úr már konkrét ajánlásokat, felméréseket is végzett és sajnos ez elsikkadt az elmúlt ciklus végéig. Itt van nálunk ajánlati szinten. Én nagyon szívesen vállalkozok ennek a felújítására, mert közvetlen szinte napi kapcsolatom van a területtel, és én nagyon szeretnék látni már egy ilyen török jellegű kapcsolatot exponált idegenforgalmi területen. Közvetlen repülőjárat is van egyébként Törökországba itt Sármellékről. Tehát ……., valós kapcsolat kialakítható.

 

Marton István: Egyébként meg, ha nincs, akkor charterjáratokat bármikor lehet oda szervezni. Eléggé divatos a török Riviéra ….. és környéke. Azt nem tudjuk felmérni, hogy mennyi magyar vér jutott ki a janicsárokon keresztül, de azért …..

Karádi Ferenc Gyula: Testvérvárosról beszélünk. Számomra ez a szó egy kifejező szó, kifejezetten pozitív jellegű és ellentétben Böröcz képviselőtársammal, egész mást jelent számomra a testvér, mint az, amit Ő megfogalmazott. Lehet, hogy ’68-ban és az utána a szemináriumokon azt tanították, hogy minél messzebb, távolabb keressük a testvéreket. Én kifejezetten a környezetünkből szeretnék testvéreket keresni és pontosan azokról a helyekről, amit Balogh László képviselőtársam is megfogalmazott, ahol valóban testvéreink laknak.

 

Böröcz Zoltán: Tényleg a nevemet említette képviselő úr, és ezért hadd reagáljak. Való igaz, szemináriumon tanultam, én ott tanultam, tévedés ne legyen. Az más kérdés, hogy milyen kritikával használtam, vagy fogalmazom, most tanultam egyébként. Azért annyit hadd tegyek hozzá a magyar lakta területekről, én az idei szabadságomat is Szlovákiába töltöttem, magyar lakta területeken, Nyitrán, Krasznavorgán, sorolhatnám. Körülbelül negyvenszer jártam Erdélyben. Nekem a barátaim ott tömegesek. Nem, testvérvárosi kapcsolatban, vagy delegációban sosem voltam. Az összes környező terület a szívemhez közel áll, testvéreimnek tartom akkor is, ha Nagykanizsa városa nem nevezi testvérvárosnak a nyitraiakat és a többieket. Csak a tisztánlátás végett, hogy ne komolytalankodjunk komoly dolgokkal. Én azt mondtam, hogy akkor is magyar testvéreim is lesznek, ha mi testvérvárossá nem nevezzük. Egyébként tényleg azt gondolom, hogy a testvérvárosokat valóban nagyobb távolságról célszerű, de mint mondtam, az előterjesztést támogatom, Bihácsot elfogadom. Bihácson is jártam. Egyébként nincs olyan közel Plitvice-hez, mint ahogy sokan mondták, mintha jártak volna ott, egy kicsikét távolabb van, de nagyon megéri elmenni. Az egyébként éppen a horvát határon fekszik. Még megközelíteni is viszonylag nehéz. Én a háború annak az időszaka után voltam ott Plitvice-n és Bihács körzetében, amikor ment a háború, ha jól emlékszem 1996-ban.

 

Tóth Nándor: Én még ma nem szóltam hozzá, az előbbi napirendi pontokhoz sem, gondoltam nekem is megadja a szót, hogy három mondatot még a végén mondhatok. Én nem akarom minősíteni egyetlen hozzászóló képviselőtársamat sem, hiszen mindenki fogalmazott meg igazságokat. Az én véleményem Balogh Lászlóéhoz és Papp Ferencéhez áll legközelebb, velük teljesen tudok azonosulni. Annyit szeretnék elmondani, hogy ugye itt elhangzottak különböző városnevek, hogy a magyarkanizsai kapcsolatokból véleményem szerint a közeljövőben is remélem, hogy már jövőre a szélesebb lakosság is tud profitálni, hiszen Magyarkanizsa ugye közel van, 300 km-re, van egy nagyon jeles ismert termálfürdőjük, nekik van kapcsolatuk a zalakarosi és a hévízi fürdővel, és amikor ott jártunk, kifejezték igényüket, hogy esetleg szívesen megmutatnánk magukat a Kanizsa Vásáron. Remélem, hogy hallja a Tourinform Irodának a vezetője vagy valaki megmondja Neki, ha még időben felvesszük velük a kapcsolatot, szerintem bemutatkozhatnak itt az őszi Kanizsa Vásáron. Igazából annyi még hozzátartozik a történethez, hogy egyrészt közel van, 300 km, másrészt pedig Szerbiában az árak, azok az átlag magyar lakosság számára is elfogadhatóak és megfizethetőek. A bihácsi kapcsolatfelvételt én mindenképpen támogatnám, és azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ők kerestek meg bennünket, most nem mi próbálkoztunk Bosznia Hercegovina irányában, ők kerestek meg bennünket, és tényleg érdekes lenne, ha mondjuk egy városi ünnepségen jeles képviselőtársaim, versmondó képviselőtársaimnak a szavalata mondjuk Ágics …. előadásában vagy tolmácsolásában.

 

Horváth István: Én nagyon rövid leszek. Énnekem azzal nincsen gondom, hogy minél több várossal vegyünk fel kapcsolatot, testvérvárosi kapcsolatot, viszont ott van igaza Böröcz képviselőtársamnak, hogy ez milyen mélységekben működik, ugyanis egyre inkább azt tapasztalom – most utalok Kovásznára –, hogy sekélyesedik a kapcsolat. Tehát az nem mindegy, hogy ezeket a kapcsolatokat milyen mélységgel ápoljuk. Legyen kapcsolat, vegyünk fel kapcsolatot városokkal, de azt töltsük meg tartalommal. Tehát ne csak neve legyen a gyereknek, hanem ez tartalommal teljen meg.

 

Marton István: Most már tényleg lezárom a napirend vitáját. Aki egyetért azzal, hogy a boszniai Bihács városának vezetésével vegyem fel a kapcsolatot, és készítsem elő a testvérvárosi szerződés aláírását, majd a szerződés tervezetét terjesszem a közgyűlés elé, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 23 igen és 2 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

277/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a boszniai Bihács városának vezetésével vegye fel a kapcsolatot, és készítse elő a testvérvárosi szerződés aláírását, majd a szerződés tervezetét terjessze a közgyűlés elé.

Felelős: Marton István polgármester

(Operatív felelős: Szmodics Józsefné osztályvezető)

 1. Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében támogatható komplex városfejlesztési projekt előkészítéséről (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Hozzászólót nem látok, ezért kérem a közgyűlést, hogy a határozati javaslatot, amely arról szól, hogy a közgyűlés a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében támogatható komplex városfejlesztési projekt előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadja, kérem, hogy szavazzuk meg.

 

A közgyűlés 24 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

278/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében támogatható komplex városfejlesztési projekt előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 1. Tájékoztató az intézmények élelmiszer beszerzésének 2007. első félévi tapasztalatairól (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazatával támogatja a határozati javaslatot azzal a megkötéssel, hogy meg kell jelölni a felelősöket, jelesül főzőkonyhával rendelkező intézmények vezetői, és a jegyző. Tehát ezzel bővüljön ki a határozati javaslat.

 

Marton István: Én ezt el tudom fogadni. Tehát itt, a minket nézőknek mondom el, hogy a hivatalban belső ellenőri vizsgálatot végeztek a főzőkonyhával rendelkező intézményeknél az élelmiszer beszerzések alakulásáról. A közgyűlési határozatra tett intézkedéseknek, ki lehet jelenteni, hogy árcsökkentő hatása volt, hisz a húsárut szállítók alacsonyabb, illetve közel azonos árakat alkalmaztak. Az intézmények a kiemelt áruféleségeket a legkedvezőbb ajánlattevőktől 3 havi ártartással vásárolták. Az ellenőrzés részletes megállapításait egyébként a csatolt ellenőrzési jelentés tartalmazza és ezért kérem, hogy a határozati javaslatot, amely úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az élelmiszer beszerzésének 2007. első félévi tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja. A Pénzügyi Bizottság kiegészítésével együtt javaslom elfogadni. Közben megjött úgy látom a hozzászólási kedv. Viszont annyi hasznom volt az egészből, hogy később nem kell felolvasnom a határozati javaslatot.

Cserti Tibor: Ígérem, a vége felé nagyon rövid leszek. Én azt hittem, hogy Elnök Úr kiegészítésképpen indokol is a Pénzügyi Bizottság üléséről. A következő alapelvek születtek. Először is megköszöntük a Karádi úr kezdeményezésére történt, egyébként annak idején, tetszenek emlékezni rá, a célvizsgálat. A hivatal revizorai elvégezték, nagy munka volt az összehasonlító elemzés. Ki jött egy általános megállapítás is, ami fontos itt, hogy elhangozzék. Az, hogy általában az intézmények a közgyűlés akaratát formailag betartják, döntő részt formailag betartják. Az eredmények még nagyobbak is lehettek volna, ha a végrehajtást még pontosabban szabályozza a közgyűlés, vagy pedig a belső végrehajtás. Ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen tovább kell a szabályozási mechanizmust finomítani. A következő két alapelv betartásával – nagyon figyeljetek, mert ugye elhangzott mind a kettő – javasoljuk, hogy a beszerzéseket az érintett kategóriában az érintettek vonatkozásában előminősítsük, tehát a beszállítók körét a hivatal minősítse elő és időszakonként, mondjuk, évenként ezt tartsa karban. Ezektől kötelező legyen ajánlatot kérni. A másik, hogy az ártartás kérdésére vonatkozóan pedig egy folyamatos karbantartás vagy egy adott időpontra legyen meg, ez lehet egyhavi csúszó rendszerű, mondjuk a hónap végi fordulónapra kötelező legyen az érintettektől az áraknak a karbantartása. Ha ez megvan, a két alapelv betartása, akkor nem kijátszható egyébként ez a szabályozás és további gazdasági előnyei származhatnak az intézményeknek. Ez mellett elhangzott az, hogy azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyéb szempontoknak is a vizsgálatát, minőség mellett, főleg az élelmiszerkategóriáknak ebbe a termékcsoportjaiba azért, hogy a gyerekek minőségi ellátása megfelelő módon és az élelmezés egészségi szabályoknak a betartásával a negatív példákra való tekintettel is biztosított legyen.

 

Bárdosi Gábor Jenő: Az anyag átolvasásánál csak egyetlenegy dolog ütötte meg igazából a figyelmemet és furcsa volt, idézek az ellenőrzés megállapításából a fent megjelölt leveleket, mármint a február 13-án kelt közgyűlési határozat nyomán keletkező leveleket a városi kórház, bölcsőde és szociális intézmény részére nem küldték meg. Ezt a dolgot egyébként értem, csak ez miből derült ki, hol van iktatva, ki tudja ezt? Akkor most innentől fogva a felelősségét ezeknek az intézményeknek akkor vizsgáljuk-e, nem vizsgáljuk, ha egyszerűen még a levelet sem küldtük el.

 

Marton István: Végül, de nem utolsó sorban a témát egyáltalán felvető, és aminek eredménye, hogy itt képviselőtársaim elmondták, sikeres vizsgálatok zajlottak és ezek jó eredményekkel zártak alapvetően a témát felvető Karádi Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót, majd lezárom a vitát.

Karádi Ferenc Gyula: Én már megkaptam előzőleg ennek a vizsgálatnak az anyagát, amire egy válaszlevelet írtam Polgármester Úrnak augusztus 14-én. Ebben leírtam a jelenlegi tapasztalatokat. A jelenlegi tapasztalatok azok, hogy van olyan konyha, amelyik meg sem kapta a kiértesítést még az év elejétől fogva. A központi konyhák egyáltalán a levelet sem kapták meg. Arról nem kaptak értesítést a hivatalból, hogy ezt a tevékenységet egyáltalán le kell folytatniuk. Ezen kívül az intézmények vezetői teljesen önállóan különböző időpontokban, különböző paramétereket figyelembe véve értesítik ki a beszállítókat és a döntési fázisban is egész más, szempontokat vesznek figyelembe. Ezért én azt javasoltam ebben a levélben augusztus 14-én a Polgármester Úrnak, hogy a hivatal vegye át ezt a szerepet az intézményektől és kérje a beszállítókat, minden beszállítót, mert azért azt szeretném jelezni, hogy a kiskanizsai iskola vagy a miklósfai iskola van olyan beszállító, amelyik a városban kardinális beszállító és nem is kért tőle árajánlatot. Azért nevesítem most már ezeket az iskolákat, mert ez tendencia, tehát nem is kérnek tőlük árajánlatot, pedig beszállítói a többi intézménynek. Tehát én azt szerettem volna ezzel jelezni, hogy ezeket a problémákat mind ki tudjuk akkor küszöbölni, hogyha az, ami Cserti képviselőtársam szájából elhangzott, történik egy előminősítés a mi biztonságunk érdekében, és utána ezeket a beszállítókat kiértesítve a legjobb ajánlattevők vagy ugyanolyan ajánlattevők listáját megkapják az intézményvezetők, és utána azokat alkalmazza, azokat az árakat és beszállítókat fogják majd alkalmazni. Ezért szeretném, hogyha ebben olyan intézkedés születne, amelyik, legalábbis most egy állásfoglalás születne a közgyűlés részéről, hogy az a határozat, amit mi hoztunk annak idején valamikor január elején, az a határozat, az kerüljön végrehajtásra. Például ott tartunk, ha megnézzük ezt a jelentést, 800 ezer forint körüli tartalék még van a rendszerben. Ezt leírják a revizorok. Ezt a tartalékot szeretnénk mi az iskolák és a gyerekek javára valamilyen módon megspórolni.

 

Marton István: A vitát lezárom, több hozzászóló nem lévén ugyanis. Kérem az előbb felolvasott határozati javaslat elfogadását azzal együtt, hogy az Ön által felvázoltakat figyelembe kell venni, és meg kell próbálni minél többet ebből a még meglévő tartalékból befordítani az iskolák, illetve a gyerekek javára. Aki egyetért vele, kérem.

Tóth László: …………. (Nem mikrofonba beszél.)

Marton István: Bocsánat én azt elfogadtam. Azt akkor, rögtön elfogadtam. Ezért kérem az igen gomb megnyomását.

 

A közgyűlés 23 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

 

279/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az élelmiszer beszerzésének 2007. első félévi tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja, hogy amennyiben az élelmiszer-beszerzés során tartalék képződik, azt szintén az élelmezés területén kell hasznosítani.

Felelős: főzőkonyhával rendelkező intézmények vezetői

Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 

 

 1. Tájékoztató a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezető tisztségviselőinek megválasztásáról (írásban)

Előterjesztő: Marton István polgármester

 

Marton István: Ez ugye a közgyűlés előtt került kiosztásra. Egy vis maior állapotnak a feloldásáról volt szó. Aki elolvasta az anyagot, ami nem olyan túl hosszú, azt gondolom, megértette, hogy miről szól a történtet, melynek tükrében én a közelmúltban tartott sajtótájékoztatót viszont nem értettem, de hát ez az én hibám, mert biztos nem vagyok elég felkészült. No ezt csak a kedvcsinálásért mondtam.

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a tájékozatót tárgyalta és a tájékoztatót a közgyűlés számára határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja. Amennyiben ez a napirend egyébmás kérdéssel és e körben kiegészül, akkor még majd szót kérek, mert az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság hozott egyéb más határozatot is.

 

Dr. Károlyi Attila: Előttem van a legújabb Kanizsa című lap vezércikke és hát körünkben van a szerző is. Ennek a vezércikknek a címe, hogy Vízmű, felszállt a füst, dűlőre jutottak. Én olyan címet adtam volna a vezércikknek, hogy Vízmű, felszállt a füst, jégre futottak. Miért mondom én ezt, Tisztelt Közgyűlés? Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. május 4-én 164/2007.(V.04.) számú határozatával a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetőtestületének megválasztására irányuló eljárásban Cseresnyés Péter alpolgármestert bízta meg a közgyűlést illető 47 %-os szavazati jog gyakorlásával, a határozatban írt tartalommal 2007. június 30. napját kikötve határidőként, tehát az én álláspontom az, hogy Cseresnyés Péter alpolgármester úr megbízása, képviseleti megbízása eddig a záró időpontig volt érvényes. Ez a megjegyzés a módosított Gt-nek abból a rendelkezéséből fakad, hogy vagy egy közgyűlésre, vagy pedig határozott időpontig kell a képviselőnek mandátummal rendelkeznie. Sajnos, mint ahogy egyébként ezt Cseresnyés képviselő úr egy Internetes hírportálon meg is jegyzi maga is nyilatkozatában, 2007. június 30-án a határidő lejárt. Marton István polgármester úr előterjesztése is rögzíti ezeket, továbbá rögzíti azt, ami szerint 2007. május és június hónapokban eredménytelen volt az Zrt. közgyűlése az igazgatóság és a vezérigazgató megválasztása vonatkozásában. 2007. augusztus 31-én megtartott közgyűlésen választotta meg a Zrt. közgyűlése Kassai Zoltánt a társaság vezérigazgatójának, míg Molnár Szabolcsot, akit a 164/2007.(V.04.) számú önkormányzati határozat szerint a Zrt. vezérigazgatójának jelölt az önkormányzat, igazgatósági tag lett. Az első konklúzió, nem volt érvényes a megbízása az augusztus 31-i közgyűlésen, Cseresnyés Péter alpolgármesternek. A Gt., tehát a gazdasági társaságokról szóló jogszabály 213. szakasz (2) bekezdésében meghatározott időre, tehát 2007. június 30-ig szerzett képviseleti jogosultságot. Kettes: Cseresnyés Péter alpolgármester eltért a 164/2007. számú önkormányzati határozatban írt képviseleti jogosultság tartamától. Következésképpen Nagykanizsa Megyei Jogú Városát nem képviselhette hatályosan és érvényesen Cseresnyés Péter alpolgármester 2007. augusztus 31-én, következésképpen a 47 %-os tulajdonosi arányt képviselve nem volt jelen, ezért érvénytelen a határozat, amely többek között az új vezérigazgató személyéről döntött. Amennyiben kétség merül fel a képviselet jogszerűségére és így a taggyűlésen hozott határozatok érvényességére vonatkozóan. Végezetül felhívom a figyelmet arra, hogy a Cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében kötelezheti a társaságot a meghatalmazás csatolására.

 

Tóth László: Nem rejtem véka alá, hogy szeptember 3-án a szocialista frakció nevében megkerestem az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot Dr. Kolonics Bálint úr személyén keresztül és három kérdésben kértem állásfoglalást. Felolvasnám, melyek voltak ezek a kérdések és szeretném, hogyha Kolonics képviselőtársam erre a kérdésekre, ha tud, akkor adja meg a bizottság válaszát. Arra kérem a Tisztelt Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot, foglaljon állást a tekintetben, hogy a fenti nyilatkozat tételére volt-e jogosultsága, túllépte-e hatáskörét? Foglaljon állást a tekintetben is, hogy Cseresnyés alpolgármester igazat mondott vagy sem, amikor az egyik jelenlevő polgármester kérdésére válaszolva azt állította, hogy van felhatalmazása az új jelölt vonatkozásában. Itt meg szeretném kérdezni Gyalókai Zoltán urat, aki, ha jól tudom, a Vízmű felügyelő bizottságában ténykedik, hogy volt-e ilyen kérdés egy környező polgármester részéről, és ez a válasz helytálló volt-e? Harmadikként pedig megkérdeztem, hogy foglaljon állást a bizottság a tekintetben is, hogy a megválasztott vezérigazgató legitim-e vagy sem? Én kérem az uraknak a válaszát e kérdések vonatkozásában.

 

Dr. Kolonics Bálint: Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság Tóth László MSZP frakcióvezető úrnak az állásfoglalás adása iránti kérelmét megtárgyalta a bizottsági ülésen. Tulajdonképpen egy határozat született. Volt kettő darab határozati javaslat, ami nem kapta meg a bizottság támogatását. Az egyik a jelenlevő Károlyi képviselő úrnak a javaslata volt, a másik Böröcz képviselő úrnak a javaslata, ami tulajdonképpen arra irányult, amit itt Károlyi úr ki is fejtett a közgyűlés előtt is, hogy nem volt Alpolgármester Úrnak képviseleti jogosultsága. Ezzel szemben az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságon 4 igen szavazat és 2 nem ellenében az a határozat született Tóth képviselő úrnak a kérdéseire, az első kérdésre, amelyben azt firtatta, hogy volt-e Alpolgármester Úrnak képviseleti jogosultsága, illetve túllépte-e hatáskörét, az alábbi határozat született: Cseresnyés Péter alpolgármester úr az önkormányzati törvény, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat felhatalmazása alapján képviseleti jogosultsággal rendelkezett a Vízmű Zrt. közgyűlésén és jogszerűen képviselte a tulajdonost. A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. szakaszának 7. pontja alapján nem léphette túl a hatáskörét, hiszen erre az SZMSZ alapján felhatalmazással bírt. A második kérdés, amely arra irányult, hogy Alpolgármester Úr egy bizonyos, ott megtörtént szituációban igazat mondott vagy sem, a következő határozat született. A második kérdés megválaszolása nem képezi a bizottság hatáskörét, egyebekben a közgyűlési jegyzőkönyvek nem állnak rendelkezésre, így a bizottság az ülésén ezen ügyről dönteni nem is tudna. Harmadik kérdés, amely a megválasztott vezérigazgató legitimitását vitatja. Erre az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a következő határozatot hozta: A gazdasági társaság közgyűlésén történtek jogszerűségének megállapítása nem tartozik a bizottság jogkörébe, hatáskörébe, valamint a közgyűléshez tartozó valamennyi írásos dokumentum jelen döntés meghozatalakor nem áll a bizottság rendelkezésére, így ezen okból sem tudna a bizottság véleményt nyilvánítani. A bizottsági ülésen egyébként ismertetésre kerültek az itt hivatkozott jogszabályhelyek. Amire egyébként Károlyi képviselő úr itt a közgyűlés előtt is hivatkozik, az egyrészt a gazdasági társaságokról szóló törvény, másrészt pedig a közgyűlés határozata. Én az Ő szavaiból úgy érzem, hogy a közgyűlési határozatra alapítja azt, hogy ez a megbízás egy eseti és egy közgyűlésre szóló megbízás volt a közgyűlés felhatalmazása alapján. Az én álláspontom ezzel szemben az, hogy ezt nem egy közgyűlési határozat alapján, tehát megbízással tette Alpolgármester Úr és képviselte az önkormányzatot, és erre kitértünk a bizottsági ülésen is, mégpedig az itt hivatkozott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezése, 6. szakasz (7) bekezdése azt mondja, hogy a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester jár el. E mögött utaltunk arra is, ami mind az önkormányzati törvényből fakadóan, és így az SZMSZ foglaltan is az alpolgármester tisztségéről rendelkezik. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatát. A polgármester helyettesítésekor annak teljes jogkörével rendelkezik. Tehát Tisztelt Közgyűlés én úgy gondolom, hogy a közgyűlési határozat mellett egy helyi rendelet, mint jogszabály alapján igenis, hogy jogosultsággal bírt Alpolgármester Úr és a közgyűlési határozat e tekintetben egyébként nem írhatná felül a magasabb szintű jogszabályt sem. Tehát mindenféle közgyűlési határozat nélkül attól a pillanattól fogva, hogy a közgyűlés alpolgármestert választott az alakuló ülésén és Alpolgármester Úr itt lette az esküt, attól a pillanattól fogva Ő a Polgármester Úr távollétében vagy a Polgármester Úr megbízása alapján teljes jogkörrel ellátja helyettesként a polgármesteri tisztséget, és teljes jogkörrel képviseli az önkormányzatot.

 

Cseresnyés Péter: Akár azt is mondhatnám, hogy oka fogyottá vált a hozzászólásom, mert Kolonics képviselőtársam, Bizottsági Elnök Úr elmondta, azt hiszem nagyon adekvált, érthető módon a jogszabályokat idézve azt, hogy mi történt és teljesen jogszerűen történt az, ami történt. Nyugodtan mondhatnám azt is Károlyi képviselőtársam és Tóth képviselőtársam felszólalása kapcsán, hogy egy vihart próbálnak gerjeszteni a lavórban, hogy finoman fejezzem ki magam, vagy éppen a kákán keresik a csomót. Azért mondom ezt, mert most, ha nem lenne a Vízműnek vezérigazgatója, abban az esetben azt hozták volna fel alkalomadtán, ahogy erre lehetőségük lett volna, gondolom én. Én azt kérem Őtőlük, hogy inkább annak örüljünk, hogy a Vízműnek most van egy felelős vezetője, sikerült választani vezérigazgatót, és fogadják el annak a közel 80 polgármesternek a szavazatát, akik, ha jól emlékszem, egyhangúan szavaztak arról, hogy Kassai Zoltán legyen a Délzalai Vízmű vezérigazgatója. Most itt hangulatot kelteni, megpróbálni újabb Vízmű ügyet kreálni akkor, amikor már nincs és a nyugodt munkára lenne szükség, azt hiszem teljesen feleslegesen. Azt, hogy ezt csinálják, lelkük rajta.

 

Halász Gyula: Tisztelt Polgármester Úr, először is Önt szeretném kérdezni, hogy azon a napon, amikor legutóbb döntöttek az elnök-vezérigazgató megválasztásának személyéről, Ön Nagykanizsán tartózkodott-e?

 

Marton István: Képviselő úr, én kitérhetnék a válasz elől……

Halász Gyula: Igen, vagy nem. Ennyire egyszerű a dolog.

Marton István: …. de nem térek ki előle. Ne mondja már meg nekem, hogy igennel vagy nemmel válaszoljak! Mondok több mondatot, és kíváncsi vagyok, ki tudja-e belőle hámozni az igent Ön. A dolognak az a lényege részemről, hogy én teljes körű megbízást adtam az Alpolgármester Úrnak, de még ezt sem kellett volna, mert távollétemben teljes jogú helyettes, mint ahogy a szakbizottság elnöke erre rendkívül precízen rávilágított.

Halász Gyula: Akkor folytatnám Polgármester Úr!

Marton István: Ha már megkérdezett, engedje meg, hogy megadjam a választ. Én azon a napon Preston-ban egy hatalmas szeméttelep tetején tartózkodtam körülbelül a döntés meghozatalának időpontjában. Tehát ezek után azt hiszem, nem kéri azt, hogy mondjak igent vagy nemet.

Halász Gyula: Folytatnám Polgármester Úr, és azt szeretném kérdezni, hogy Cseresnyés Péter alpolgármester becsatolta-e Marton István írásbeli megbízását arról, hogy Őt helyettesíti, illetve még azt megkérdezném, hogy két hónapig nem volt most közgyűlés, miért nem hívtak össze Önök soron kívüli közgyűlést például egy ilyen nagyon fontos ügyben? Egyben javasolnám is, hogy minden tiszta legyen, mindenki megnyugodjon, kérjük a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását ebben az ügyben, hogy mennyire volt jogszerű ez a döntés. Egyébkén hozzáteszem, hogy Kassai Zoltán személyét elfogadhatóan tartom, rendes, korrekt embernek tartom, csak az előző közgyűlésen pont Önök voltak azok, illetve az elődeik Tisztelt Képviselőtársaim, akik mindenhol a törvényességet és a jogszerűséget kérték számon. Minekünk pedig elfogadhatatlan az, hogy egy döntést utólag akarnak legitimálni.

Marton István: Én nem értem Képviselő Úrnak a hozzászólását, mert a szakbizottság elnöke, mint említettem, rendkívül precízen rávilágított erre, hogy itt semminemű olyan dolog nem történt, amit egyébként Önök állítanak.

Cseresnyés Péter: Elnézést azoktól a képviselőktől, akik előbb megnyomták a gombot, és a sorban Ők következnének. Az a lelkük rajta félmondat, amit én mondtam, ez Önre is vonatkozik Halász képviselőtársam. Csak nem gondolja azt, hogy törvénytelenül járunk el? De nem itt kell csinálni a cirkuszt képviselőtársam. Be kell menni a hivatalba, el kell menni a Vízműhöz és kérje ki: Természetesen meghatalmazást is vittem, természetesen teljes jogkörrel láttam el a helyettesítést. Képviselőtársam, ne csináljanak tényleg ott vihart, ahol nincs semmi!

Marton István: Köszönjük jóindulatú kérdését képviselőtársam, csak nekem úgy tűnik, hogy nem óhajtja megérteni azt, amit itt már körülbelül négyszer elmondtunk. Én az előbb azért nem válaszoltam arra, hogy bemutatta-e az Alpolgármester Úr a megbízólevelét, mert egy, én ugye voltam körülbelül 2000 km-re távolabb, tehát én ezt nem láthattam, kettő pedig, ha nem mutatta volna be, éppen a szakbizottsági elnök állásfoglalásából kiderül, hogy akkor is teljes joggal eljárhatott volna, tehát így mondhatnám azt, hogy kétszeresen jogosan járt el az ügyben.

Dr. Károlyi Attila: Azért valamit tisztázzunk. Ugye a jelölés joga, az nem a Cseresnyés Péter alpolgármester úr hitbizománya. Hát azért ezt fektessük le, egy. Kettő, az igen Ttisztelt Kolonics képviselő úr szakmai érvelése vakvágányra futott, ne haragudjon meg érte, mellébeszélés. Itt arról van szó, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelölés jogát saját hatáskörébe vonta. Nem a Cseresnyés Péter polgármester urat küldtük oda, hogy te, Peti jelöljél valakit. Ugye a helyzet az, hogy itt van egy képviseleti jogkör, ami egy közgyűlési meghatalmazáson alapszik. Ezt megkerülni nem lehet. Így döntött a közgyűlés, ahogy döntött. Azzal a képviseleti jogkörrel helyettesíteni egy egyedi esetre szóló képviseleti jogkört, amit leadott egyébként a Polgármester Úr az Alpolgármester Úrnak, nem lehet. Ezt nem lehet megkerülni, ezt a határozatot. Ez a törvényesség. Visszautasítom Cseresnyés úrnak azokat a megjegyzéseit, csúsztatásait, amelyeket itt ugye elmondott, hogy hangulatot keltenek, vihar egy lavórban - pohár vízben egyébként, hallottam, de lavórban még nem -, kákán is csomót keresnek. Hát kérem szépen, kikérem magamnak ezeket a megjegyzéseket. Itt a törvényről van szó. A törvényességről szól, és ez a közgyűlés nem fogja megkerülni a törvényeket, mint ahogy megkerülte az előző közgyűlés, szinte minden nap. Én azért mondtam el azt, amit elmondtam és le is írtam, hogy az itt felvetetteket most is tartom. Tehát egy egyedi határozatról van szó, felhatalmaztuk az alpolgármestert, megmondtuk neki, hogy kire szavazhat, és akkor a szemétkupac tetején van a Polgármester Úr, és hát akkor jelöld a Kovács Jóskát. Hát azért nem így működik Tisztelt Közgyűlés! Ez nem így működik! Semmi bajom ezzel az úrral. Régóta ismerem, szeretem és tisztelem, de a törvényeket jobban tisztelem.

 

Marton István: Képviselő úr, nekem az a véleményem, hogy aki itt a jogban bizonytalankodik, illetve a döntés jogosságában, az forduljon bizalommal a Közigazgatási Hivatalhoz, a megyei Közigazgatási Hivatal jogutódjához, a Regionális Közigazgatási Hivatal – ha jól mondom – Zala megyei Kirendeltségéhez és akkor nincs ezzel semmi gond. Én nem hiszem, hogy itt a jogszerűtlenséget megállapíthatnák.

Cserti Tibor: Én ebbe a jogvitába nem szeretnék ügydöntő lenni, mert nem tisztem, nem is vagyok jogász. Tanult kollégáimnak meggyőződésem szerint egyébként a maguk módján az egyéni látókörből kiindulva ugye, …..kiindulva igaza van, csak, ha ebből a zárt körből, hogyha kilépünk, és az érdekeket nézzük, akkor én a magam részéről egy harmadik álláspontot képviselek. Nagyeszű, de egyszerű parasztember nagyapám azt szokta mondani, fiam pragmatikusan közelítsd meg egy dolgot és meggyőződésem szerint egy nagyon kellemetlen ügy végére értünk a mai nappal. Jogilag is egyébként lezárható. Én a magam részéről örülök, hogy egy áldatlan állapotot, tisztázatlan állapotot mondjuk, tisztázottnak látok. Van a Vízmű vállalatnak vezérigazgatója. Én magam is egyébként Kassai Zoltánt megfelelő felkészültségű embernek ismertem meg régóta. Meggyőződésem egyébként, az által, hogy miután csak egy pillanatra pislantottam bele a közgyűlésbe, mostani ugye megbízatása alapján a Zajzon Imre úr visszalépett, nem kívánt az lenni, vezérigazgató lenni, gyakorlatilag a folyamatosság, a szakszerűség biztosítható, van vezérigazgató, van menedzsment, gyakorlatilag a folyamatosság, a szakmaisság biztosítható. Amiért én szót kértem, a következő, hogy gyakorlatilag a határozati javaslatnál meggyőződésem szerint, hogyha a közgyűlés ezt jóváhagyja, akkor egyúttal tudomásulvételt is jelent és utólagos jóváhagyást is jelent. Én a magam részéről még kiegészíteni is javaslom ezt a határozati javaslatot, tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy aztán abszolút ne lehessen még jogilag sem támadni, mert egyébként akkor, abban a pillanatban elmehet bárki bárhová jogorvoslatért, attól függetlenül a gazdasági társaság által, ugye a részvényesek által megválasztott képviselő jogilag a Cégbíróság bejegyzi, él és funkcionál. Én ez az álláspontomat azért fogalmazhattam így meg, mert a nagykanizsai pártoktól, bármelyik párttól független képviselőségem, az megengedi a pragmatikus gondolkodást és hát az egyszerű józan paraszti észt. Én ezt javaslom mindenkinek.

 

Marton István: Képviselő úr én is így látom, mert az adott szituációban, ugye három hónapos huzavona után nagy hiba lett volna szerintem, ha Alpolgármester Úr nem találja meg az egyetlen jó megoldást, amit abban a helyzetben elő lehetett venni.

Röst János: A végeredményt tekintve, a személyt érintve én úgy gondolom, hogy helyes volt az eljárás, tehát én azt hiszem, hogy Kassai Zoltánt, ha a rendkívüli közgyűlésen előterjeszti Polgármester Úr, a legtöbb képviselő megszavazta volna. Én örömmel szavaztam a Kassai Zoltánra, amikor felügyelő bizottsági tagnak javasolták, az én igenemet is bírta Kassai Zoltán. Régi jó barátom, nagyra tartom szakmailag, meg emberileg is. Viszont, akkor nem értem az eljárásnak azt a részét, hogy Cseresnyés Péter alpolgármester úr miért kérte saját magának az a jogot, hogy Ő lehessen ott a Vízmű Rt. közgyűlésén és Molnár Szabolcsra adja le a voksát. Kérdés lenne talán az is, hogy talán nem bízott meg Marton Istvánban, hogy esetleg mást fog javasolni ezzel az összefüggéssel, vagy egyáltalán miért kellett akkor hozni határozatot. A képviseleti jog az alpolgármesternek a törvény szerint valóban megvan, viszont gazdasági társaságoknál a személyi kérdésben kell tenni javaslatot, az viszont már nem az Ő joga helyettesítéskor is és a polgármesteré sem, hanem a közgyűlésé. Én szerintem a hiba itt van ebben a történetben, hogy olyan képviseleti jogot próbált ellátni, amit a közgyűlés Önre nem ruházott rá. Általában képviselheti, gazdasági ügyekben képviselheti, személyi kérdésnél Rt. vezérigazgatót kell választani és képviselni Rt. közgyűlésén, én úgy gondolom ehhez Önnek nem volt meg a jogosítványa. De ahhoz, hogy mindenki megnyugodjon, gondolom az MSZP frakció ezt a törvényességi észrevételét meg fogja tenni. Ha ezt az alpolgármester tenné meg a Közigazgatási Hivatal felé, akkor megnyugtatóbb lenne a történet, mert szerintem akkor Ő kérné saját maga ellen, és így az eljárás egyszerűsíthetne.

 

Marton István: Két különböző szituációt nem lehet azonosan kezelni. Május 4-én azért kapott felhatalmazást az Alpolgármester Úr, mert akkor még voltam, tehát kénytelen voltam meghatalmazást adni. Most viszont nem kellett volna még meghatalmazást sem, mert távol voltam városunktól. A jog ezt mondja ki. Elmondom még egyszer, hogy akinek ez nem tetszik, az nyugodtan forduljon az előbb említett Közigazgatási Hivatalhoz, de felkérem az Aljegyző Asszonyt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat ide vonatkozó strófáját olvassa fel.

Dr. Gyergyák Krisztina: Tisztelt Közgyűlés, én csak a Kolonics elnök úr által elmondottakat tudom megismételni. Tehát az SZMSZ 6. szakasz (7) bekezdése azt mondja ki, hogy nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester jár el, és ugye úgy folytatódott az 59. szakasz (2) bekezdése, hogy az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatát, a polgármester helyettesítésekor annak teljes jogkörével rendelkezik.

Böröcz Zoltán: Ugyanazt próbálom megfogalmazni, amit az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén már elmondtam. Ugye a Pénzügyi Bizottság elnöke, illetve Tóth László frakcióvezető minőségében, ha jól emlékszem, igen, három kérdést tett fel. Az volt az álláspontom és ma is az, szemben Károlyi úr álláspontjával, hogy a harmadik kérdésre, ami arra vonatkozik, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság foglaljon állást a tekintetben, hogy megválasztott vezérigazgató legitim-e vagy sem, az én jogi érzékem és nem képzettségem okán azt kell, hogy mondjam, egészen biztos vagyok bent, hogy legitim a vezérigazgató, a legitimitását ez a mi vitánk nem kérdőjelezi meg. Amennyiben a Cégbíróság befogadja ezt a dokumentumot, ami készült jegyzőkönyv – Polgármester Úr ismeri ezt az eljárást, részese volt az igazgatótanácsnak egykor –, az megkérdőjelezhetetlen valóság. Tehát erre válasz az, hogy természetesen legitim a vezérigazgató és nincs tovább. Illetve annyi van, hogy annyit valóban megtehetünk, hogy a Vezérigazgató Úrnak a megválasztásához gratulálunk, én magam is ezt teszem egyébként és hozzáteszem még azt is, hogy azt kívánom neki, hogy ciklusokon, már politikai ciklusokon keresztül, mert itt most ugye ez is bezavart egy kicsit, hosszú távon is eredményesen működtesse a céget. A másik két kérdés viszont, az gondolom, igenis ránk tartozik. Nem gondolom, hogy keresztül lehetne lépni rajt. Arra a kérdésre ugyanis, hogy volt-e jogosítványa Cseresnyés Péter alpolgármester úrnak arra, amit tett, vagyis, hogy az önkormányzat testülete által meghozott döntést megváltoztatva a Vízmű Rt. közgyűlésen mást képviseljen, arra egyetlen válasz adható, hogy nem, nem volt jogosítványa. Az a határozat, amiben mi annak idején eldöntöttük, illetve a többség elfogadta, hogy kiket és milyen személyre javasol a Vízmű Rt. közgyűlésének, hogy válasszanak meg, az nem úgy volt fogalmazva, hogy a polgármestert megbízza vagy a tulajdonosi képviselőt. Az azt mondta ki, hogy Cseresnyés Péter alpolgármestert bízza meg ezzel a feladattal, meghatározta, hogy milyen személyeket, milyen posztra jelölhet ott és egy zárómondatban kimondta, hogy csak és kizárólag ezeket a jelöléseket képviselheti. Ezzel szemben Alpolgármester Úr jön egy következő ………megváltoztatja. Itt ugye egészen biztosan mindannyian tudjuk és érezzük, hogy mi a lényege a dolognak, bár eddig még senki nem mondta ki. A dolog lényege az, hogy Alpolgármester Úr megpróbálta azt a határozatot képviselni, amikor Molnár Szabolcs személyét vezérigazgatói székbe javasolta. Az utolsó pillanatig megpróbálta, hát nem jött össze, mert a tulajdonosok többsége, illetve több mint 20 %-a ezt nem fogadta el, és akkor tett egy kompromisszumos javaslatot. Azt gondolom, helyesen akkor járt volna el, ha a közgyűléshez fordul, aki ezzel megbízta, és azt mondja, kérem, jelentős az esélye annak, hogy ezt nem fogadják el, de az Rt. működése nagyon fontos, működőképességének fenntartása, ezért kérem, hogy az alábbi javaslatot ebben az esetben beterjeszthessem. Semmi akadálya. Legyünk őszinték, augusztus végén, 20-a után, hogy rendes közgyűlés összehívható lett volna, nem is kérdés, vagy egy rendkívüli közgyűlés összehívható lett volna. Ez azért nem történt meg vélhetően, mert mondom, az utolsó pillanatban úgy gondolta, hogy a 80 %-os többséget ott megszerzi, és a jelöltünk vezérigazgatóvá válik. A másik kérdése is egyértelmű énszerintem, amit a Tóth úr feltett. Foglaljon állást abban a tekintetben, hogy Cseresnyés alpolgármester úr igazat mondott vagy sem, amikor az egyik jelenlévő polgármester kérdésére válaszolva azt állította, hogy fel van felhatalmazása az új jelölt vonatkozásában. Ugye Alpolgármester Úr beterjeszt egy új jelöltet, megkérdezik, hogy van-e felhatalmazása erre, azt mondta Alpolgármester Úr, hogy igen. Nem vettem részt, én nem hallottam ezt a polgármesteri kérdést, de valóban ez a kérdés elhangzott és Alpolgármester Úr ezt mondta, akkor Alpolgármester Úr valótlant állított, mert ez a testület ezzel biztosan nem bízta meg. Tehát a kérdést el kell választani. A harmadik kérdés álláspontom szerint nem is vitatható, a legitimitása a vezérigazgatónak. Ebben a két kérdésben meg lehet állapítani szerintem Alpolgármester Úr felelősségét. Bölcsek egyébként akkor lennénk, ha megállapítanánk a felelősséget, hogy egyrészt tévedett, másrészt nem azt képviselte, és mindjárt hozzátennénk azt is, hogy vagy azt, hogy ilyenkor mi a kötelezettségünk, hogy fegyelmi eljárást indítunk Alpolgármester Úr ebbéli magatartása miatt, vagy azt mondjuk, hogy nem kívánunk fegyelmi eljárást, csak megállapítottuk ezt a dolgot és megyünk tovább, mert az élet megy tovább, mert holnap is lesznek esetek velem, vele, harmadikkal. Mondhatjuk azt, hogy kérem, nem gondoljuk azt, hogy ez fegyelmi eljárás, de egy súlyos tévedést meg kell állapítani. Nekem végül is összességében az az álláspontom nem változott az elmúlt napokban, szerintem nem is tud változni, mert ez történt.

 

Dr. Károlyi Attila: Természetesen nincs igaza Böröcz Zoltán képviselőtársamnak, természetesen nem legitim a megválasztott vezérigazgató. Ennek oka az, hogy Ő egyik szavával üti a másikat. Azt mondja, hogy nem volt képviseleti jogosultsága Cseresnyés Péter alpolgármester úrnak, tehát.

….

Marton István: Bocsánat képviselő úr, én úgy értelmezem, amit Böröcz úr mondott, az igaz volt június 30-ig, de utána új helyzet állt elő és azért nincs igaza Böröcz úrnak.

Dr. Károlyi Attila: 30-ig igen, utána új helyzet állt elő, de akkor nem volt, akkor is volt képviseleti jogosultsága ezek szerint, de nem is a Böröcz úrnak a megjegyzésével kívánok foglalkozni, hiszen azt azért tudjuk, az előbb idéztem a Gt. 213. szakaszát, hogy vagy egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de nem is ez a lényeg. Valóban itt most már a káka, meg a csomó következne. Tisztelt Képviselőtársaim, mivel mind a két fél elfogadja a jelölt személyét, de nem is ezért mondom, hanem azért mondom, mert van ennek az ügynek egy megoldása. Mégpedig a Ptk. 221. szakasz (1) bekezdése, amely azt mondja, hogy amennyiben a képviselt fél, vagyis mi az álképviselő, az úr álképviselő, aki egyébként ebben a minőségben nekünk kárt okozott volna, a Ptk. szerint felel, tehát nem kell ellene fegyelmit indítani, van Ő neki egy kártérítési felelőssége. Tehát a képviselt fél az álképviselő eljárását utólag jóváhagyja – Cserti képviselőtársam félelmetes …. tett tanúságot, megérezte a Ptk. 221. szakasz (1) bekezdését –, a jognyilatkozat érvényessé válik és ugyanaz a joghatása, mintha a jognyilatkozatot a fél képviseletében jogszerűen eljáró személy tette volna meg. Én azt javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy ezt ne egy tájékoztatónak fogja fel, Tisztelt Polgármester Úr, a jogászait egy kicsit - már elnézést kérek a késői időpontban - megmogyorózhatja nyugodtan, tehát nem tájékoztatónak kell tekinteni, hanem arra kell kérni a közgyűlést, hogy a Ptk. 221. szakasz (1) bekezdés értelmében az álképviselő, vagyis ne fogalmazzuk ilyen csúnyán, a jóhiszemű álképviselő, fogalmazzunk úgy, hogy Cseresnyés Péter – Péter ez nem mulatságos, ez egy nagyon komoly dolog, nem az a mulatságos, hogy Te mosolyogsz –, tehát az álképviselő eljárását utólag hagyja jóvá, ezáltal az Ő nyilatkozata érvényessé válik, és ezt a határozatot oda lehet csatolni a Cégbírónak, aki azt fogja keresni rajtunk, hogy Tisztelt Közgyűlés, hol van az a bizonyos meghatalmazás, akkor mellé tesszük, hogy itt van, volt egy határozatunk, neki volt egy eljárása, amit mi utólag jóváhagytunk.

Dr. Kolonics Bálint: Egy rövid gondolatot szeretnék itt az elhangzott javaslatok kapcsán. Én azt gondolom Tisztelt Közgyűlés, hogy ez a tájékoztató, ez helyén való, ugyanis polgármesteri, illetve alpolgármesteri minőségben valami történt és erről jelen esetben Polgármester Úr tájékoztatja a közgyűlést, és eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének. Ezt a tájékoztatást vagy tudomásul veszi vagy nem, vagy egyéb javaslatot is megfogalmazhat. Én azt gondolom, hogy szükségtelen közgyűlési határozatot hozni arról, hogy utólag mi bármit itt legitimálni szeretnénk akkor, amikor jogszabályból fakadóan, ahogy elmondtam, Alpolgármester Úrnak felhatalmazása volt, így az önkormányzati törvényből és a helyi rendeletből, a Szervezeti és Működési Szabályzatból fakadóan, tehát felesleges egy alacsonyabb szintű közgyűlési határozatot hozni arra, amit egy magasabb jogszabály szabályoz és ez nem egyedi esetre szól, hanem addig szól, amíg alpolgármesternek az alpolgármesteri tisztsége él, addig él neki ez a képviseleti jogosultsága.

 

Tóth László: Én arra szeretnék választ kapni a jogtudorainktól, hogy az inkriminált május 4-i határozat mikor került hatályon kívül helyezésre, mi a különbség a lejárt határidejű határozat és a hatályon kívül helyezett határozat között?

 

Marton István: Tóth úr, ehhez nem kell jogásznak lenni. A lejárt határidejű határozat, az abban a pillanatban, amikor lejár a határidő lejár, vége van. Ha pedig a másik változatot nézzük, akkor, amikor eljön egy időpont, és azt mondjuk, hogy nem. Tehát mondhattuk volna azt, hogy ez nem szól június 30-ig, hanem lejár 25-vel. Tehát ez a különbség, de ez mind elvi különbség. Gyakorlatilag, látom megint nő a hozzászólási kedve a testületnek.

Halász Gyula: Volt egy kérdésem, amire nem kaptam választ, hogy a két hónap alatt miért nem hívtak össze soron kívüli közgyűlést. A többségük meg lett volna hozzá ahhoz, hogy egy alternatív javaslattal felhatalmazzák Cseresnyés Pétert arra, hogy ha Molnár Szabolcsot nem válasszák meg, B. változatban javasolja Kassai Zoltánt. Önök két hónapot elsumákoltak a nyárból és még tudnék körülbelül öt ügyet felhozni, aminek lejárt a határideje és még mindig nem tárgyaltunk róla, majd talán szeptember végén a Polgármester Úr méltóztatik összehívni majd a soros közgyűlést. Egyébként Károlyi képviselőtársamnak gratulálok, nagyon jól oldja meg a FIDESZ problémáját.

 

Marton István: Én úgy gondolom, hogy már más napirend kapcsán én elmondtam Önöknek, hogy én Önökkel ellentétben vívmánynak tekintem azt, hogy 16 év után először a 17. évben nem kellett soron kívüli közgyűlést nyári időszakra összehívni, azon egyszerű oknál fogva, hogy az emberek általában betervezték a szabadságukat. Én egyébként folyamatosan érdeklődtem, hogy mi lenne, ha mondjuk július 28-ra össze kellene hívni egy soron kívüliit, hát a határozatképesség határán mozgott mindig a várható résztvevőknek a száma. Én nem várom el a hálát azért, hogy a nyáron nem kellett Önöknek közgyűlésre jönni, de azért az, hogy ezért még én kapok támadást, azt egy kicsit sokkalom.

Cserti Tibor: Én úgy gondolom, hogy maximálisan a két jogi vonal összecsapott, kifejtette érveit, és a maga módján mind a kettőnek igaza van. Én is azt tanácsoltam volna egyébként, hogy legyen megerősítve ugye, tudomásul veszi és jóváhagyja. Kolonics Bálintnak mondom még egyszer, tartalmilag ugyanaz lesz a végeredménye így is, mert a tudomásul veszi, egyúttal jóváhagyást is jelent egyébként a ……. csak fonetikusan nem, ezt mindenki tudja megint. Befejezésképpen, nem tisztem a minősítés, de nem volt elegáns a megoldás, de pragmatikus volt, ráadásul még jól is sült el, úgyhogy gratulálok, zárjuk már le okosan és bölcsen az egészet.

 

Marton István: Cserti úr amit mondott, annak a praktikusságával tökéletesen egyetértek, de hogy az ügy technikailag bonyolult, az nekem a legékesebb példa az, hogy nemcsak egy frakcióban ülő nagy tapasztalattal rendelkező képviselőtársaim vitatkoznak, hanem még azok is, akik szinte egymás mellett ülnek ugyanazon a frakción belül.

Gyalókai Zoltán Bálint: Cseresnyés úr védelmében egy szót. Ő közölte, hogy Kassai Zoltánra a közgyűléstől felhatalmazása nincs, ennek ellenére az akkori tárgyalási hangulat miatt ezt megtette és ott közölte mindenki előtt a mikrofonba, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város következő közgyűlésére, ami éppen ma van, ezt a közgyűlésre be fogja hozni és tulajdonképpen a döntés ettől lesz legitim, hogyha itt a közgyűlés ezt elfogadja.

 

Marton István: Én nagyon örülök annak, hogy itt szinte egyhangúlag az domborodik ki, hogy a döntés a tudomásulvétellel legitimmé válik. Még megadom utolsóként Cseresnyés Péter alpolgármester úrnak a szót és lezárom a vitát, lévén, hogy több hozzászólót nem látok.

Cseresnyés Péter: Megpróbálom úgy elmondani a gondolataimat, hogy vitát ne gerjesszek, de itt gondolkoztunk, és ha az emlékeinkben itt ketten-hárman kutattunk, valami hasonlóra jutottunk, míg a vita folyt. Ha jól emlékszünk többen, akkor a májusi közgyűlésen erről az oldalról éppen azért nem akarták azt a határozatot megszavazni vagy vitatták, hogy szükség van arra a határozat meghozatalra, amiről szó volt ugye, hogy Molnár Szabolcsot és Kassai Zoltánt a különböző pozíciókra jelöljük, mert Önök mondták azt, vagy Önök közül mondták néhányan azt, hogy nincs rá szükség, ugyanis a közgyűlés kompetenciája a vezérigazgató és az igazgatóság tagjainak a jelölése. Képviselőtársaim miről beszélünk?

 

Marton István: Miután több hozzászóló nincs, a vitát lezártam. Én kérem, hogy a testület a határozati javaslatot változatlan formájában úgy fogadja el, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú város Közgyűlése a 164/2007.(V.4.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. Kérem az igen nyomógomb megnyomását.

 

A közgyűlés 17 igen és 7 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozat hozza:

 

280/2007.(IX.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú város Közgyűlése a 164/2007.(V.04.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.

 

 1. Napirend utáni felszólalások

(Napirend utáni felszólalás nem volt.)

 

 

Marton István polgármester más tárgy és hozzászólás nem lévén az ülést 20.55 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)

 

 

K. m. f.

 

 

Dr. Gyergyák Krisztina
Marton István
aljegyző
polgármester